Gazdasági Ismeretek | Üzleti terv » Bakosi Anita - Hotel Carbona Rt. üzleti terve

Alapadatok

Év, oldalszám:2003, 83 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1004

Feltöltve:2011. április 10.

Méret:624 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2014. december 21.
  Kiváló.

Tartalmi kivonat

http://www.doksihu BUDAPESTI GAZDASÁGI F ISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI F ISKOLAI KAR Hotel Carbona Rt. üzleti terve Küls szakmai konzulens: Operatív konzulens: Keszi Katalin Dr. Döme Istvánné Bakosi Anita Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozás szakirány 2003 1 http://www.doksihu Tartalomjegyzék Oldalszám 1 1. Bevezet Hogyan kezd dött? 1 2. Iparágelemzés 2 2.1 A hévízi gyógyturizmus helyzete, jöv je 2 Mit jelenthet számunkra a turizmus? 2 Magyarország gyógy-idegenforgalma 3 Természeti kincsünk a Hévízi-tó 4 A hévízi gyógyturizmusról 4 2.2 Piaci helyzet, versenytársak 5 A Hotel Carbona Rt. versenyel nyei 5 Versenytársak 6 2.3 Vendégkör összetétele 8 Célpiacok 8 Vendégkör 9 3. A részvénytársaság bemutatása 10 3.1 A Hotel Carbona Rt céljainak meghatározása 10 3.2 A vállalkozás tevékenysége, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások bemutatása 12 3.21 A hévízi gyógykúra 14

3.22 Vital – Wellness 16 4. Értékesítési terv 19 4.1 Szálláshely értékesítés 21 4.11 Gyógyüdültetés 22 4.12 Kereskedelmi szálláshely értékesítés 23 4.2 Gyógyszolgáltatások értékesítése 25 4.3 Uszoda és termálfürd árbevétele 27 4.4 Vendéglátás, étterem bevételei 27 4.5 Milyen módon értékesít a szálloda? 28 2 http://www.doksihu 5. Beruházási terv 31 Uszoda b vítése 31 6. Szervezeti terv 35 6.1 A szervezeti struktúra bemutatása 35 6.2 A részvénytársaság munkaszervezete, felel sségi körök 37 6.3 A Hotel Carbona Rt tulajdonosi struktúrája 38 7. Marketing terv 39 7.1 Piacszegmentáció 39 7.2 Árpolitika 40 7.21 Az árpolitikai célok kiválasztása 41 7.22 A versenytársak ármagatartásának elemzése 41 7.23 Az árképzés módja 41 7.3 Értékesítési politika 42 7.4 Marketingkommunikáció 43 7.41 Reklám 44 7.42 PR - Public Relations 44 7.43 Eladásösztönzés - Sales

Promotion 45 7.44 Személyes eladás 45 7.45 Direkt marketing 46 8. Kockázatbecslés 46 A szálloda SWOT-analizise 47 9. Pénzügyi terv 49 9.1 A részvénytársaság pénzügyi helyzetét alakító tényez k 49 9.2 Mérlegterv 49 9.3 Eredményterv 52 10. Összefoglaló 56 Melléklet Felhasznált irodalom 3 http://www.doksihu 1. BEVEZET A társaság cégneve: Hotel Carbona Gyógyszálloda Részvénytársaság A társaság rövidített cégneve: Hotel Carbona Rt. A társaság m ködési formája : zártkör en m köd részvénytársaság. A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Attila u. 1 Az alapítás id pontja: 1997. július 1 (a Hotel Carbona Közös Vállalat jogutódja) A társaság f tevékenysége: Szállodai szolgáltatás étteremmel A társaság m ködésének id tartama: A társaság határozatlan id re alakult. A társaság KSH száma: 11530941-5511-114-20 A társaság adószáma: 11530941-2-20 A társaság cégnyilvántartási száma: 20-10-040147

Hogyan kezd dött? Kezdetben a vasutasoké volt az épületegyüttes, majd az államosításkor a bányászokhoz került. Bányászgyógyház volt és f leg bányászüdültetéssel foglalkozott 1963-ban elkészült a termálfürd , és a Bányász Gyógyüdül és Szanatórium nevet kapta a szálló. 16 bányavállalat (szénbánya, uránbánya, stb.) és különböz iparágak (bányagépgyártó, földtani kutató, stb.) hozták létre A tatabányai szénbánya üzemeltette a 16 bányavállalat megbízásából. 1988-ban felmerült egy fontos kérdés, mégpedig az, hogy jó lenne önállóvá tenni a céget. Ennek voltak objektív és szubjektív okai is Az objektív ok az volt, hogy a bányavállalatok lassanként tönkrementek, a szubjektív pedig, hogy megunták a folytonos „gyámkodást” a vállalat felett. Az 1988-ban hozott gazdálkodási társaságokról szóló törvény megengedte, hogy önálló társaságok jöjjenek létre. Ekkor a cég még csak a közös

vállalkozás vagy esetleg az egyesülési szervezeti formában gondolkodott. 1990-ben spontán privatizáció történt, majd a Bányász Gyógyüdül közös vállalattá vált 810.000 EFt jegyzett t kével 22 taggal alakult meg, akik üzletrészeik arányában részesedtek a vállalat vagyonából. 1994-ben kötöttek egy hitelez i megegyezést: 9 bányavállalat tartozása fejében átadta üzletrészeit. 56%-os üzletrész átkerült a Társadalombiztosításhoz, ezen belül is az Egészségpénztárhoz. Ebben a szerz désben szabályozták azt a kérdést, hogy a vagyonátadás id pontjától kezdve a volt tulajdonosok, illet leg jogutódjaik a tulajdonosokkal – részvényesekkel – azonos feltételek mellett üdülhetnek. 4 http://www.doksihu 1997-ben végrehajtottak egy nagyobb, 630 milliós fejlesztést, amit hitelb l, valamint saját er b l fedeztek. 1997-ben a vállalat elhatározta, hogy zártkör álalakulás keretében átalakul részvénytársasággá, így a

tulajdonosok már nem feleltek teljes vagyonukkal a társaság tartozásaiért. 1998-ban „visszaállamosították” a TB vagyonrészét (56%-ot) a vállalatnak. A részvények 60%-a újra visszakerült az államhoz Ez járulék fejében szerzett vagyon volt, tehát bizonyos id n belül el kellett adni. Végül átadták az ÁPV Rt-nek, aki pályázatot írt ki a részvényekre, melyet a Danubius Szálloda és Gyógyüdül Vállalat nyert meg a részvények 191%-os árfolyamajánlatával. A részvényesek azonban éltek el vásárlási jogaikkal, ezért magyar csapaté lett a Hotel Carbona Rt. A vállalat részvényeinek 25%-a a Mol Rt.-é volt, ezért kötöttek egy megállapodást, amely szerint ha a Hotel Carbona Rt.-nek sikerül megszereznie az állami részvényeket, akkor megveszi a Mol Rt. részvényeit is a névérték 191%-ért 2000 június 13-ra a részvények 85%-a, mára pedig a 92%-a került magyar magántulajdonba. A kedvezményes üdültetés ma is tovább folyik. A

Hotel Carbona 3 pályázatot nyújtott be, amelyeket nem adott ki bérbe, hanem saját maga készítette el. Mind a 3 pályázatot megnyerte, köztük a Széchenyi tervet is, amelynek a lehet ségeit maximálisan kihasználta. Miért lett Carbona? Azért, mert a tulajdonosok többségének nevében benne volt a bányász szó, és ezért nem lehetett azt elhagyni olyan könnyedén. Utalni kellett rá A carbon szó több nyelven is szenet jelent, ezért a vezérigazgató úgy gondolt, hogy ez megfelel név lesz a vállalatnak. Az ˝a˝ bet a név végén csak azért szerepel, hogy szebben hangozzon, latinosabb legyen a név. 2. IPARÁGELEMZÉS 2.1 A hévízi gyógyturizmus helyzete, jöv je Mit jelenthet számunkra a turizmus? A turizmus ma világjelenség, a világgazdaság egyik vezet szektora. Magyarországon is a GDP-ben figyelmet érdeml en magas arányt ért el, a leggazdaságosabb deviza-kitermel tevékenység. Jelent s foglalkoztatáspolitikai, az elmaradott

területek gazdaságának felzárkóztatását segít tényez , mivel viszonylag alacsony költséggel képes új munkahelyek létrehozására, vállalkozásainak növekedése 5 http://www.doksihu er teljes keresletélénkít , jövedelem-továbbgy r z hatással jár, továbbá ösztönzi a kulturális örökségek meg rzését, a természeti környezet megóvását, hozzájárul a nemzetközi politikai, gazdasági kapcsolatok er sítéséhez, nemzeti kulturális értékeink népszer sítéséhez, az országról megalkotott kép el nyös formálásához, és fejlesztése alapvet nemzeti érdek. Az üdülés, az utazás, a kikapcsolódásra törekvés életszükségletté vált. Az idegenforgalom olyan jelenség, amely komplex gazdasági folyamatként m ködik A turizmus jelent sége, megítélése, keresleti-kínálati trendje az elmúlt években jelent s változásokon ment keresztül. Különböz el rejelzések arra mutatnak, hogy ezek az irányzatok a jöv ben is

folytatódni fognak. Mivel az ezredfordulót követ els években vagyunk, a keresleti és kínálati trendek változása alapján fontos a XXI. század turizmusának jellemz it röviden összefoglalni: • Az európai országok er sítik a belföldi turizmus ösztönzését. • A turisták tudatosabbak, tájékozottabbak és igényesebbek lesznek a turisztikai szolgáltatások és termékek iránt. • A motivációk változásával a hangsúly az egyedi, speciális termékekre helyez dik. • A demográfiai változások az id sebb korosztály turisztikai keresletének további növekedéséhez vezetnek. • A természeti környezet min sége, vonzer értéke kiemelt jelent ség vé válik. • N a marketing szerepe, és ezzel együtt növekednek a turizmus marketingkiadásai. • Márkah ség alakul ki a turisztikai termékek iránt, melyek alapján fontos marketing célkit zés a vendégek megszerzése és megtartása. Magyarország gyógy-idegenforgalma A NATO-hoz

való csatlakozás, a közelg Európai Uniós tagság a magyarországi idegenforgalom b vülését eredményezheti. A Magyar Turizmus Rt külföldi képviseletei az ország turisztikai vonzerejét népszer sítik. Magyarország gyógy-idegenforgalmi adottságai rendkívül kedvez ek, területének csaknem 70%-a alatt termálvíz található. Európa egyetlen országa sem rendelkezik annyi melegviz gyógyhatású forrással mint hazánk. Ennek ellenére általános a tapasztalat, hogy a meglév adottságainkat nem használjuk ki. A magasabb színvonalat biztosítani képes Svájcban melegíteni kell a termálvizet, Németországban és Észak-Olaszországban száz kilométerr l szállítják a gyógyiszapot. A szlovák gyógyfürd k olcsóbbak ugyan, de szolgáltatásaik 6 http://www.doksihu színvonala nem vetekszik a hazai kínálattal. Szlovéniában találhatók egyedül a magyar színvonallal versenyképes, igényes gyógyfürd k Európában. A min ségi turizmus fejlesztése

hazánkban régóta kívánatos, melynek húzóágazata lehetne a gyógy-idegenforgalom, amelyre – amellett, hogy magas szolgáltatási díjakkal dolgozik – az a jellemz , hogy egy-egy turista hosszabb ideig veszi igénybe a szolgáltatásokat, hiszen a gyógyuláshoz hosszabb id re van szükség. A magyar gyógyturizmusban is kiemelkedik azonban Hévíz, egyre növekv gyógy- idegenforgalmával. Ebben különbözik az ország többi idegenforgalomról nevezetes helységét l. A ,,gyógy" szó azt jelenti, hogy ide az emberek többsége, több mint 90%-a azért jön, hogy regenerálódjon, még ha egészséges is. Magyarországon a gyógyidegenforgalom létét, fejl désének lehet ségét az egyedülálló termál - és gyógyvíztartalékok adják. Természeti kincsünk a Hévízi-tó A 4,4 hektár kiterjedés tó Európa legnagyobb gyógyító erej melegviz tava, amit 50 hektáros véderd ölel körül. A Hévízi-tó gyógyhatásától függetlenül is

egészen különleges képz dmény, mivel csak Új-Zéland északi szigetén, Rotoruaban van hasonló földrajzi jelenség. A tó felszíne ovális alakú, keresztmetszete elhajló tölcsér képét mutatja, amely a forrásánál a legmélyebb. Mai adatok szerint a tó 38,5 méter mély A Hévízi-tó vizét geotermikus energia „melegíti”, h mérséklete a föld mélyéb l el tör meleg forrásvizek és a karsztvíz keveredésének eredménye. A víz h mérséklete a nyár nagy részében 33-35°C körül mozog, sszel és télen az id járástól függ en a tó h mérséklete alacsonyabb, de 23°C alá nem csökken. A hévízi gyógyturizmusról Hévíz gyógy-idegenforgalmára is jellemz , hogy els sorban nem a mennyiségi fejlesztésre – a több látogató idevonzására – helyezi a hangsúlyt, hanem a min ségi fejlesztésekkel próbál jobban megfelelni az igényeknek. Az idegenforgalomban a nyugatmagyarországi fekvés vitathatatlan el nyt jelent További vonzer t

jelent a Balaton közelsége, mely sokirányú szórakozás és kikapcsolódás lehet ségét biztosítja az üdülni vágyóknak. Növekv számban vesznek igénybe gyógyászati szolgáltatásokat a skandináv országból érkez k. A sármelléki repül tér fokozottabb kihasználása el segíthetné ezen távolabbi országok bevonását Hévíz gyógy-idegenforgalmába. 7 http://www.doksihu Hévíz idegenforgalmában a külföldi vendégek aránya a 1990-es évek elejére n tt meg. 1991-re a külföldi vendégek aránya már 41%-ra emelkedett Ennek egyik oka a magyarországi kedvezményes, szervezett (szakszervezeti) üdültetés átszervezése volt. A szakszervezeti kezelésben lév üdül k ugyanis szállodává alakultak, és a régi beutalási rendszer megszüntetésével csökkent a magyar vendégek száma. A kereskedelmi vendéglátás felé nyitás megkövetelte, hogy a szakszervezeti üdül k nevet változtassanak. A másik ok abban kereshet , hogy külföldön egyre

ismertebbé vált Hévíz neve. A külföldi vendégek fele Németországból, negyede Ausztriából érkezik. Ezenkívül egyre növekszik a francia, a holland, a svájci, az angol, a svéd és a belga vendégek száma. Az utazási irodák Grazból, Bécsb l, f szezonban még Münchenb l is rendszeres turistajáratokat indítanak Hévízre. A település 1992-ben megkapta a városi címet A város 4700 f s lakossága ma már évente 130 ezernél is több vendéget fogad. A magyar és külföldi gyógyulni és pihenni vágyókat több mint 4.000 szállodai és 5300 fizet -vendéglátó fér hely várja 2002-ben 68%-os volt a telítettség a fürd város gyógyszállóiban. A tófürd ben 2002-ben 1200000 jegyet váltottak. A szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma 980000 éjszaka Ebb l 720.000 a külföldi vendégéjszaka A vendégek száma ugyanezekben a szállodákban 2002ben 108000 f Ebb l 75000 f volt külföldi vendég Ehhez persze még hozzáadódnak a kisebb hotelok

és a fizet vendéglátás a családoknál. Akár a magán-, akár a középületekre tekintünk a városban, érzékelhet , hogy Hévízre vendégeket várnak. Az idegenforgalom évr l évre növekszik S talán természetes is, hogy az itt él emberek mindig szebbet, jobbat és többet akarnak látni és tudni maguk körül. 2.2 Piaci helyzet, versenytársak A Hotel Carbona Rt. versenyel nyei A magyarországi idegenforgalom fejl désének fontos tényez je az, hogy azokat az értékeket felismerjük, ami miatt a potenciális vendégek a mi szolgáltatásainkat választják. Az idegenforgalom piacán, a gyógyturizmusra szakosodott vállalkozások között a hévízi vállalkozások versenyel nye a világhír Hévízi-tóhoz való közelségben nyilvánul meg. A Hotel Carbona Rt.-nek ennél az oknál fogva versenyel nye van a büki, sárvári, zalakarosi szállodákhoz képest. A más magyarországi, illetve közeli országok gyógyszállodáival való említett relatív el ny

megtartása érdekében a Hotel Carbona Rt.-nek fontos teend je a városi koncepciók alakításának befolyásolására való törekvés. Ennek gazdasági, politikai eszközei egyaránt lehetnek. 8 http://www.doksihu Hévízi szinten a Hotel Carbona Rt.-nek a versenytársaihoz képest vannak tartós és pillanatnyi el nyei. Tartós el ny a kedvez , a tóhoz, a városközponthoz közeli fekvés Tartós el ny a Hotel Carbona Rt. területének nagysága és elrendezése, a jöv ben mennyiségi és min ségi fejlesztést, valamint új szolgáltatások megvalósítását lehet vé tev ingatlan. A társaság pillanatnyi el nye a marketing politikán alapszik, vagyis hogy mennyire tud a vendégeknek kedvez árat kínálni a versenytársakhoz képest. A vállalat el nye még az egy szálloda – egy részvénytársaság szervezet, miszerint a döntések meghozatala kisebb id beli átfutással jár, valamint a partnerekkel való közeli kapcsolattartás könnyebben megvalósítható.

Nagyon fontos szempont, hogy hangsúlyozni kell ezt a versenyel nyt, azokat a tényeket, amelyben eltér a konkurenciától, és ami miatt a vendégek inkább a Hotel Carbona Rt.-t választják Versenytársak Hévíz turisztikai versenytársai a hazai és környez országokbeli hasonló fürd városok, ezen belül is az ausztriai fürd városok. Az ausztriai városok közül piaci pozícióik bebiztosításán tevékenykedik Gleichenberg és Baden, míg terjeszkedési politikát folytat Radkersburg, Bad Waltersdorf és Loipersdorf. A szlovéniai és csehországi fürd helyek komoly er feszítéseket tesznek, hogy árpozíciójukat érvényesítsék. A magyarországi konkurensek közül pozíciója bebiztosítására törekszik Sárvár. Piaci részesedést próbál szerezni Hajdúszoboszló, Harkány és Zalakaros. A legsz kebb értelemben vett piacon, vagyis Hévíz város szállodáinak piacán is egyre er sebb a verseny. A nagy szállodákat az különbözteti meg a hagyományos

hotelekt l, hogy itt a vendég orvosi felügyelet mellett komplex gyógykezelésben részesülhet, vagy a szálloda orvosának ellen rzése mellett megszervezik a szálló vendégeinek a hévízi gyógykezelést. A nagyobb gyógyszállodákban természetesen a gyógykezelés minden feltétele az épületen belül áll rendelkezésre. A gyógyszállók és gyógyüdül k között mindenki megtalálhatja igénye szerint a legmegfelel bb helyet, az 1 csillagostól a 4 csillagosig. A 4 csillagos szállodai kínálat túlsúlyban van, 7 szálloda vetélkedik azonos árharcban. Új versenytársak léptek be a piacra: 2000. tavaszán elkészült a Hotel Europa Fit 4 csillagos szálloda a Hotel Carbona Rt. közvetlen szomszédságában A kiélezett piaci helyzetben a Hotel Carbona Rt.-nek a pozícióját tovább kell er sítenie, hogy az eddig kivívott piaci részesedést tartani tudja. Cél, hogy ezen új versenytárssal olyan jó 9 http://www.doksihu együttm ködést hozzon létre,

amely mindkét fél számára inkább el nyökkel jár, mint hátrányokkal, ami például az árak kölcsönös lenyomását eredményezheti. Közös együttm ködés alappillérei: • Vásárokon történ közös megjelenés • Közös hirdetések • Közös kiadványok készítése Ezen a piacon újabb versenytárs lépett be 2001. januárjában: a Hotel Palace 4 csillagos szálloda, akikkel hasonló együttm ködést kell kidolgoznia a Hotel Carbona Rt.nek A személyes kapcsolatok alapján erre valószín leg mód nyílik Közben a Danubius Hotels Group szállodái egyesültek, és értékesítési vonalon közös meger sített stábbal kezdték meg munkájukat 2000. év végén Mivel ezen szállodák közül a 2 gyógyszálloda, Thermalhotel Aqua és a Thermalhotel Hévíz a Hotel Carbona Rt. legfontosabb konkurensei, ezért állandóan figyelemmel kell kísérnie e két versenytárs akcióit. Nagyon fontos szempont, hogy amennyiben a piaci er viszonyok hirtelen

elmozdulnának (például egy árleszállítás miatt), akkor ez azonnali reagálást igényelne a Hotel Carbona Rt. részér l és esetleg változtatni kellene az eddig kialakított marketingstratégiáján. A wellness és vital-ajánlatok terén komoly versenytársnak tekintheti a szálloda még a Dorint Rogner Hotelt is, ahol már bevezetett szolgáltatásokról van szó. A Hotel Carbona Rt. egyetlen el nye itt viszont az, hogy míg a Hotel Carbona Rt-ben az egészség meg rzése, a természetes gyógymódok, a test és lélek regenerálásáról van szó, addig a versenytársnál inkább a közérzetjavító, ellazító, pillanatnyi jó érzést nyújtó terápiákról. A Hévízi-tó közvetlen közelségében, az Állami Gyógyfürd kórház üzemeltetése alá tartozó 4 csillagos Hetes Ház kisebb konkurens cégnek mondható. Házon belül saját gyógyászati részleggel azonban nem rendelkezik. A Hunguest Hotels szállodái közül említést érdemel a Hotel Helios, amely

új szállodai vezetéssel, felújított szobákkal illetve gyógyászati részleggel, megtartva a 3 csillagos kategóriát komoly veszélyt jelenthet a Hotel Carbona Rt. számára A szállodák árpolitikáját vizsgálva, egyértelm en mindenkire jellemz ek a kúracsomag-árak, amelyek 1-2 vagy 3 hetes tartózkodást, fél vagy teljes panziót, orvosi vizsgálatot, kezeléseket, fürd zést és egyéb extra szolgáltatást tartalmaznak. Itt is er s verseny folyik a vendégekért: ki kínál többet ugyanazon az áron. 10 http://www.doksihu Az országban szobakiadással meglehet sen sokan foglalkoznak. Magyarországon els ként Hévízen alakult meg a Hévízi Szobakiadók Szövetsége, amely az id k során a város legnagyobb szervezetévé n tte ki magát az egyesület. A szobakiadók a Hévízre érkez vendégek számára a szálláshely szolgáltatáson kívül többletet is adnak (például reggelit), illetve már a luxus körülményeket is biztosítani tudják

(légkondicionálás, úszómedence). Kedvez tlenül érintették a kereskedelmi szálláshelyeket a külföldiek magyarországi befektetései, miszerint egyre több potenciális vendég vásárol saját ingatlant Hévízen és annak környékén. Számítások szerint a gyógy-idegenforgalomba történ befektetés megtérülési ideje kb. 10 év Hévízen 1999-ben szállodaépítések kezd dtek, valamint a nagyobb szállodák a felújításokat vették tervbe, igazolva a befektetések kedvez megtérülési idejére tett megállapításokat. Hévízen a versenytársak körének b vülése a közeljöv ben két tényez t l függhet: a) A beépíthet területek csökkenését l b) Egy átgondolt hévízi várospolitika kialakításától: Hévíz min ségi fejlesztésének el térbe helyezése szemben a mennyiségi szemlélettel, a Hévízi-tó egyediségének kihangsúlyozása, a Hévízen tartózkodás élményének biztosítása. 2.3 Vendégkör összetétele Célpiacok A

versenyhelyzet kiépítése érdekében azonosítani kell azokat a célpiacokat, amelyek jellemz en a legjobb vásárlói a Hévíz és a Hotel Carbona Rt. által kínált turisztikai termékeknek, illetve ki kell választani azokat a termékcsoportokat, amelyek a kínálati palettán kiemelked versenypozíciót élvezhetnek, vagy fejlesztés során kiemelked eredményekkel értékesíthet k. • Német nyelvterület országok: Németország, Ausztria, Svájc • Új piac: Benelux-államok illetve a skandináv országok • Az egészségükért mindent megadni akaró és tudó fiatal és középkorosztály, akik felismerik a természetes gyógymódok, naturmedicina prevenciós erejét • Az id sebb gyógyulni vágyó nyugdíjasok 11 http://www.doksihu • Belföldi szállodákat keres emberek • Családos pihenni, kikapcsolódni vágyók • Külföldi biztosítótársaságok, akik finanszírozzák vagy részben támogatják a vendégek gyógykezeléseit •

Orvosok, akik javasolják a kúrát Kiemelked en fontosak és piaci növekedést mutatnak – az el rejelzések szerint a jöv ben ez nem változik – az alábbi életstílus szegmensek: • Otthon-üdül k: óvatosak, otthonül k, bizalmatlanok, megszokottat keres k • Hagyománykövet k: moralisták, rendszeret k, puritánok A legfontosabb értékesítési területek a World Tourism Organization (WTO - Nemzetközi Turizmus Szervezet) által elfogadott régió szerinti bontás alapján NyugatEurópa, azon belül els sorban a német nyelvterületet felölel országok (Ausztria, Németország, Svájc) és Magyarország (a belföldi piac). Vendégkör A Hotel Carbona Rt. vendégköre kett s: 1. Érkeznek vendégek a tulajdonosoktól az együttm ködési szerz dés alapján, valamint az 1994-es vagyonátadás id pontjától kezdve a volt tulajdonosok, illet leg jogutódjaik a tulajdonosokkal (részvényesekkel) azonos feltételek mellett üdülhetnek. A szindikátusi-együttm

ködési szerz dés szabályozza a részvénytársaság tulajdonosainak, részvényeseinek és a Hotel Carbona Rt.-nek összefüggésében a részvényeseket megillet üdültetési külön jogokat. A szerz dést 1998 május 28-án írták alá és határozatlan id re szól. Mindaddig hatályos, míg az alapító okirat üdültetési külön jogra vonatkozó rendelkezései módosításra nem kerülnek és a részvénytársaság tagjai között legalább egy alapító tag van. A tagvállalatok a tulajdonosi részesedésük arányában igényelhetik a fér helyeket, bár az elmúlt években folyamatosan csökkent a beutalt vendégek aránya. 2. A vendégkör másik részét a szabad szálláshelyeket igénybe vev k alkotják A szabad értékesítés is megoszlik: egyrészt a tényleges szállodai szabad értékesítésre, másrészt a különféle magyar cégekkel kötött szerz dések alapján történ üdültetésre. Ilyen például a MOL Egészségpénztár, a Dunaferr, a Hírközlési

F felügyelet, a MOL Holtels és egyéb évközi akciók. A tényleges szállodai szabad értékesítést a – nagyrészt utazási irodákon keresztül érkez – külföldi és a belföldi vendégek veszik igénybe. 12 http://www.doksihu 3. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEMUTATÁSA 3.1 A Hotel Carbona Rt céljainak meghatározása A vállalati célok az általánosítás különböz szintjein fogalmazhatók meg. Tartalmukat tekintve azonban valamennyi szint ugyanazzal a kérdéssel foglalkozik: jöv beli fejl dése során milyen irányba haladjon a vállalat. A különböz szinteken kialakított célok sajátos hierarchiát alkotnak, amelyben az általánostól haladunk a konkrétabb megfogalmazás felé. A célhierarchia egyaránt magába foglalja a vállalati missziót és a konkrétabb vállalati célokat is. A célok legáltalánosabb körvonalazását a vállalati misszió, a vállalati filozófia jelenti, ahol a vállalat jöv beli mozgástere még meglehet sen széles. A

vállalati filozófiában kerül megfogalmazásra, hogy a társaság miben szeretne másoknál jobb és kiválóbb lenni. A Hotel Carbona Részvénytársaság missziója: A társaság alapító okiratában megfogalmazott alapvet célkit zéseknek és tevékenységi köröknek, a tulajdonosok elvárásainak, valamint a gyógyszálloda jogszabályokban szabályozott besorolásának megfelel en, − gyógyszállodai szolgáltatások szabad piaci értékesítése jogán − az alapító tagok üdültetési jogán a gyógyszállodai szolgáltatásokat igénybe vev vendégek minél magasabb színvonalú gyógyítása (prevenció, rekreáció, rehabilitáció) és szállodai ellátása. A vállalati filozófiánál konkrétabban megfogalmazott vállalati célok a vállalati irányítási rendszer központi elemét képezik. Ezek az átfogó vállalati célok hosszabb távra érvényesek, a vállalati m ködés nagyobb jelent ség folyamataira vonatkoznak. A vállalati célok a

missziónál jobban lehatárolják a jöv beli cselekvések mozgásterét, irányítási célra is jobban alkalmazhatók. A Hotel Carbona Rt. stratégiai célkit zései: • hatékony m ködés, • nemzetközi együttm ködés javítása, • termékszerkezet korszer sítése, • korszer irányítás, 13 http://www.doksihu • tartalékok feltárása, • anyagtakarékosság, • likviditás, • jó munkahelyi légkör, • nyereségnövelés, • hitelek id beni törlesztése. A gyakorlatban azonban a sok különféle cél megvalósítására tett kísérlet az er k szétforgácsolódásához vezet, ha azok sorrendjét, fontosságát nem kell en definiáljuk. A Hotel Carbona Rt. helyzetét tekintve, az elkövetkezend években a célok sorrendjét a következ képpen állíthatja össze. A Hotel Carbona Rt célrendszere olyan ambivalens (kett s karakter ) cél – eszköz hierarchia, amelyben minden egyes cél úgy is felfogható, mint egy másik, magasabb rend

cél elérése. A Hotel Carbona Rt. stratégiai célpiramisa egy tudatos sikerkutató folyamat eredménye: 1. a legmagasabb rangú cél: a fennmaradás, fejl dés, 2. ezeknek a legmagasabb rangú céloknak a teljesüléséhez a tartós, egyenletes jövedelmez ségen keresztül vezet az út, 3. a tartós egyenletes jövedelmez séget er s pozícióval, versenyképes termékszerkezettel közelíti meg. A Hotel Carbona Rt. számára a legmagasabb rangú célok a következ ket jelentik: • Állandóan alkalmazkodni a környezethez, mindent elkövetni a fennmaradás érdekében, ez magában foglalja a vev i igények hatékony kielégítését is, a vev k igényeinek megismerését, el rejelzését, valamint azok közül azoknak a kiválasztását, amelyeknek a kielégítése a társaság számára tartósan magas jövedelmez séget ígér. • A fejl dés nem els sorban mennyiségi fejl dést, hanem sokkal nagyobb hangsúllyal min ségi fejl dést jelent. A fejl dés megvalósulhat a

szolgáltatások átstrukturálásával, az esélyesebb profilok, szolgáltatások javára. A vállalat konkrét, kézzelfogható gazdasági céljai a f célokból vezethet k le. A társaság magasabb rangú céljainak általános jellegét a konkrét célok teszik valóságossá. 14 http://www.doksihu Célkit zések 2003. évre: • Vendégéjszakák számának szinten tartása a 2003. évi építkezések mellett • A vendégéjszakák számának 5%-os növelése az el - és utószezonban. • Az Ausztriából, Németországból, Svájcból érkez k számának és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának szinten tartása. • Skandináv országokból érkez k számának és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának növelése. • Szállodai kihasználtság megtartása a 72%-os szinten. • A Hotel Carbona Rt. eddig kialakított image-ének megtartása, illetve javítása belföldön és külföldön. • A felújított szálloda új

arculatának er teljes kommunikálása belföldön, illetve külföldön. • Naturmedicina és vital-programok er teljes értékesítése, különös tekintettel a belföldi piacra. • Belföldi vendégéjszakák számának növelése. • Rendezvények, vállalati konferencia-lehet ségek er teljesebb kommunikálása. 3.2 A vállalkozás tevékenysége, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások bemutatása A Naturmed Hotel Carbona Rt. Hévízen, a fürd város központjában, a tófürd t l 500 méterre, zárt és rzött autó és buszparkolókkal egy 4 hektáros arborétumszer parkban helyezkedik el. Hévíz legnagyobb létesítményei közé tartozik, a fürd városban lév valamennyi szolgáltatást nyújtani tudja a vendégeinek. Az épületegyüttes összterülete 14.663 m2 A társaság f tevékenysége a szállodai szolgáltatás étteremmel. Tevékenységébe tartozik többek között a vendéglátás és a gyógyszolgáltatás. A szállodában 196

klimatizált, erkélyes, zuhanyzós vagy fürd kádas, hajszárítóval, telefonnal, m holdas adások fogadására alkalmas televízióval, rádióval, minibárral és szobaszéffel felszerelt hagyományos szoba és apartman várja a vendégeket. Emellett mozgássérültek és allergiások részére speciálisan kialakított szobákkal is rendelkezik. A hangulatos, luxus színvonalú, klimatizált "Attila Restaurant" étteremben a vendégek élvezettel fogyaszthatják a Hotel Carbona Rt. konyhája által készített nemzetközi, reform, vegetáriánus és diétás ételspecialitásokat, valamint a világhír magyar 15 http://www.doksihu konyha ételeit. A reggeliztetés büfé rendszerben történik, ebédkor és vacsorakor látványkonyha ajánlataival b vül a kínálat. Az egészséges táplálkozás alapszabályai alapján elkészített reform ételek minden étkezéskor külön büféasztalokon találhatóak meg. Különleges ételbemutatók, magyaros és tájjelleg

ételestek, grill-partik, kerti partik teszik változatosabbá és színesebbé a vendégek itttartózkodását. A "Victoria Terrace", a "Carolina Café Bar" és a "Neptun Grill" különféle h sít italokkal, koktélokkal, kit n borajánlattal, cukrászati különlegességekkel és fagylaltkelyhekkel várja vendégeit. A légkondicionált, nyugodt környezetben található és több mint 200 f befogadására alkalmas jól felszerelt konferencia - és rendezvénytermek ideális helyszínt biztosítanak különböz rendezvények megszervezésére, konferenciák, tárgyalások, el adások, bemutatók, bankettek, és egyéb családi – és kulturális rendezvények lebonyolítására. A római kori luxus fürd k hangulatát idéz felújított termálfürd termálvizes medencékkel, pezsg fürd vel valódi felüdülést jelent. A terápiás részleg melegvizes medencéiben hévízi gyógyvizet használ a társaság. A szálloda területén

található Rudi forrás tiszta vízét közvetlenül a medencékbe vezetik, amely fürd zésre alkalmas h mérséklet (33-35°C). A 2 medence kiegészült továbbá 2 Whirlpool-káddal, egy hangulatos pihen teremmel és egy Kneipp-taposómedencével, ahol reggelente a vendégek felfrissíthetik magukat egy pár perces hidegvízben, kavicsokon történ lépegetés után. Átalakításra került továbbá a termálfürd höz kapcsolódó súlyfürd -terem. Ezenkívül új víz alatti masszázs-, hydroxeur-kádak és aroma-fényterápiás wellness kádfürd várja a vendéget. Az iszappakolásokhoz a Hévízi-tóból nyeri a szálloda a radioaktív iszapot Magyarország egyik legszebb, 2002 nyarán átadott szabadtéri élményfürd je, részben fedett, részben nyitott vízfelülettel, kényeztet masszázs - és pezsg ágyakkal, pezsg fürd vel, zuhanyokkal, masszázsfúvókákkal, a hozzátartozó kellemes, mediterrán jelleg környezettel és napozókerttel igazi

kikapcsolódást ígér. A kisebbek számára vízi – és gyermekcsúszda, gyermekpancsoló, gyermekjátszótér kínál önfeledt perceket. Egy impozáns méret fedett uszoda a hozzátartozó szaunával – melyet az idén szintén felújítunk – lehet séget ad az aktív pihenésre. A salakos teniszpályák, szervezett kerékpár - és gyalogtúrák, kondicionáló tornák, aqua - fitness, keleti mozgásgyakorlatok (mint Tai Chi és jóga) várják a mozgás szerelmeseit. A szálloda parkjában kialakított napozóban pedig a nap szerelmesei hódolhatnak szenvedélyüknek. A szálloda gyógyászati részlege a reumatológus szakorvosaival, illetve a nyugateurópai el írásoknak megfelel en folyamatosan továbbképzett terapeuta-csapatával, a 16 http://www.doksihu tradicionális hévízi kúra széles skáláját kínálja. A vendégek szakszer gyógyászati ellátásában három orvos, fizikoterápiás szakasszisztensek, massz rök és gyógytornászok segédkeznek. A

gyógyászati ellátás fizikailag koncentrált helyen történik, a gyógyászati szárnyban találhatók az orvosi rendel k, tornaterem és a speciális gyógyászati kezelésekhez felszerelt helyiségek. A szálloda szépségfarmján többek között a modernkori rkutatás és orvostudomány vívmányain alapuló testformáló Vacustyler gép, hatékony test-, arc- és cellulitekezeléseket kínáló kozmetika, manik r-pedik r, fodrászszalon és modern szolárium várja a szépülni vágyókat. A szállodába érkez vendégek kétféleképpen vehetik igénybe a Hotel Carbona Rt. szolgáltatásait: szolgáltatásonként külön, illetve csomagokban (package), amelyek közül ez utóbbinak nagyobb az aránya. A package tartalmazza a szállás, a vendéglátás, a gyógyászat, az uszoda, a termálfürd igénybevételét. A szálloda kúracsomagjai 2 részre oszthatóak: 1. Tradicionális hévízi gyógykúra 2. Vital-Wellnes package-ek 3.21 A hévízi gyógykúra A hévízi

gyógykúra jótékony hatásáról A hévízi gyógykúra hatása komplex, amelyben pontosan meghatározott szerep jut a víz h fokának, kémiai összetételének, az iszapnak, a leveg nek, a radioaktív sugárzásnak, az éghajlatnak. A gyógykúra igénybevétele el tt minden esetben orvosi vizsgálat szükséges, ahol a mozgásszervi panaszok felmérésén túl a szervezet általános állapotát is ellen rzik. Az orvos a vizsgálat alapján egyénre szabottan összeállítja a kúraprogramot, s közben a fürd zést kombinálja sok egyéb gyógymóddal, pontosan el írva a fürdés id tartamát. Különböz reumás mozgásszervi betegségek, izületi és gerincbetegségek, b rbetegségekhez társuló izületi gyulladások esetén, törések, baleseti sérülések utáni rehabilitációra feltétlenül javasolt a hévízi kúra. A tradicionális hévízi kúra minden kezelését nyújtani tudja a Hotel Carbona Rt. A hévízi kúra id tartama 1, 2 vagy 3 hét. Egy kúra a

szállodába 6, 10, 20 vagy 30 gyógykezelést foglalhat magában. 17 http://www.doksihu Hagyományos kúracsomagok: Hévízi gyógykúra Tartalma: 6 éjszaka szállás, félpanzió, orvosi vizsgálat és 6 kezelés Ár: 72.000 Ft/f Weekend –Spezial (péntekt l – vasárnapig) Tartalma: 2 éjszaka szállás, félpanzió, 1 aromamasszázs Ár 32.600 Ft/f További kúralehet ségek, melyeket 1, 2 vagy 3 hétre vehetnek igénybe a szálloda vendégei: 1. Próbakúra: orvosi vizsgálat, illetve kontrollvizsgálat és 6 kezelés Ár: 13.600 Ft/f 2. Kiskúra: orvosi vizsgálat, illetve kontrollvizsgálat és 10 kezelés Ár: 22.000 Ft/f 3. Nagy kúra: orvosi vizsgálat, illetve kontrollvizsgálat és 20 kezelés Ár: 42.800 Ft/f 4. Teljes kúra: orvosi vizsgálat, illetve kontrollvizsgálat ˝all therapy inclusive˝ - minden, orvos által felírt kezelés Ár: 60.600 Ft/f A Hotel Carbona Rt. által nyújtott gyógykezelések – melyeket a csomagár tartalmaz – a

következ k: • Masszázs: gyógymasszázs, víz alatti masszázs – tangentor, talpmasszázs, nyirokér masszázs • Pakolások: iszap-pakolás, fluor-pakolás, kén-pakolások • Súlyfürd • Hydroterápia: hydrogalvan, hydroxeur-kádfürd , elektromos kádfürd , ionozon 18 http://www.doksihu • Elektroterápia: kisfrekvenciás kezelések, ultrahang-kezelés, mágneses karika, pulsatron, cryoterápia, nagyfrekvenciás kezelések • Gyógytorna • Extra, kiegészít terápia: Sollux-lámpa, Evolite-lámpa, fényterápia, inhaláció, laborvizsgálatok A szobaár tartalma: • Büfé reggeli (teljes érték kínálattal kiegészítve) • Uszoda, szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat • Élményfürd használat a hozzátartozó napozókerttel és nyugágyakkal • Fürd köpeny használat • Szervezett kirándulások • Reggeli torna, vízi torna, Tai Chi • Fitness terem használat 3.22 Vital – Wellness

Termékfejlesztés, Naturmedicina A tradicionális hévízi kúrák mellett 2000-ben elkezdett a szálloda el relépni a naturmedicina vonalon. Elhatározta, hogy a jöv számára az, hogy sokkal több gyógyászati újdonságot kínál, kicsit többet, mint amit a már lassan „elcsépelt” wellness kifejezés jelent: vagyis nagyobb hangsúlyt kap az egészség. Mit jelent a wellness a hívei számára? Egy optimista, pozitív beállítottságú; testileg, lelkileg, mentálisan, spirituálisan és szociálisan kiegyensúlyozott örömteli életformát. A wellness szolgáltatásokat a Hotel Carbona Rt. kezdte el szervezni, úttör szerepet vállalva ezáltal a hagyományos hévízi gyógyászatban. A wellness kezeléseknek Magyarországon még nincs kialakult hagyománya, holott külföldön már évek óta elfogadott. A magyar fizet képes kereslet, a vezet i réteg, akinek igénye van a wellness szolgáltatásokra még csak most kezd kialakulni. A szálloda árbevételének még

jelent s hányadát a hagyományos gyógykúra értékesítések teszik ki. 19 http://www.doksihu A koncepció a következ pilléreken nyugszik: 1. Orvosi vizsgálatok és kezelések 2. Gyógyászati kezelések 3. Egészséges és teljesérték ételválaszték az étteremben 4. Méregtelenít kúrák 5. Testi-lelki pihenés és kikapcsolódás 1. Orvosi vizsgálatok és kezelések A hagyományos kúrákhoz kapcsolódó rövid, reumatológiai vizsgálat sajnos kevésnek bizonyul ahhoz, hogy teljes kör képet adjon egy ilyen rutinvizsgálatból a páciens egészségi állapotáról, így elengedhetetlenül szükséges egy komplett kivizsgálás, állapotfelmérés. Mindez a 2 órás naturmedicina orvosi vizsgálat során megoldható, melyet 2002-t l biofit-teszt név alatt értékesít a szálloda, illetve különböz vital-programokba kerül. A biofit-teszt során a Voll-teszt és a talpdiagnosztika eredményeinek kiértékelése történik, s a Hotel Carbona Rt. orvosai

további természetes gyógymódokat javasolnak, mint terápiás lehet séget. 2. Gyógyászati – Vital – kezelések: Nagy hangsúlyt kell a Hotel Carnona Rt.-nek fektetnie arra, hogy a legkülönböz bb regeneráló, vitalizáló, wellness kezeléseket tudja nyújtani a vendégei részére, olyanokat, amelyeket k már a nyugat-európai hasonló jelleg szállodákból ismernek, és egyel re ezt magyarországi gyógyszállodákban nem kaphatják meg. Ezeket a kezeléseket a vendégek egyrészt a hagyományos kúracsomag kiegészít jeként egyesével vagy csomagban is igénybe vehetik, de a különböz package-ek is tartalmaznak ilyen jelleg kezeléseket. Melyek is ezek a vital-kezelések? • Különböz masszázsfajták • Gyógynövényes pakolás illetve - fürd • Aroma fürd és lazító fürd • Köpölyözés • Mayr-féle hasi kezelés • Kneipp-kezelések: Kneipp taposó, Kneipp leöntések, váltózuhany 20 vital- http://www.doksihu 3.

Egészséges és teljesérték ételválaszték az étteremben: A gyógyulni, regenerálódni vágyó páciens számára a teljesérték kúra keretén belül szükség van arra is, hogy a táplálkozására is figyeljenek. Bár a magyar konyha remekeit nagyon szeretik a vendégek, mégsem alkalmazható egy-egy ilyen kúra során. Helyette, illetve mellette a teljesérték táplálkozás szabályai szerinti a reformétkezés lehet ségét kell kínálni azon vendégek részére, akiknek különösen fontos az egészségük. És kinek ne lenne fontos az egészsége? A nyugat-európai vendégek között már ismert a teljesérték táplálkozás, mégsem híve ennek minden ember. Ezért a Hotel Carbona Rt-nek az is feladata, hogy megszerettesse ezeket az ételeket a vendégekkel, esetleg kombinálja a reform ételeket a hagyományos magyar ízekkel (például paprika, burgonya használata). A legfontosabb kritérium tehát, hogy a szálloda ételei ízletesek, kivitelezésében és

tálalásában is ínycsiklandozóak, harmonikusak és egészségesek legyenek. Ehhez a szakácsoknak állandóan tanulmányozni kell a reform szakácskönyveket és kísérletezniük kell az újabb és újabb ételekkel betartva az egészséges táplálkozás alapelveit. 4. Méregtelenít kúrák Szigorú szabályok szerint zajlanak a különböz méregtelenít kúrák, melyek nagyon divatosak manapság. Ezen a téren 2 különböz kúrát nyújt a szálloda: • „Krumpli-diéta” • Buchinger és Lützner - féle léböjt kúra 5. Testi-lelki pihenés és kikapcsolódás Szálloda különböz olyan jelleg szolgáltatásokkal várja vendégeit, amelyek hozzájárulnak a teljes kikapcsolódáshoz, megfelel mozgáslehet ségeket biztosítanak: • fitness, kondicionáló tornák, relaxáció, autogén tréning, callanetics-torna • tenisz, kerékpár - és gyalogtúrák • keleti, alternatív mozgások: Tai Chi, tibeti gyakorlatok • uszoda, szauna, aroma-kamra,

aromaterápia, g zfürd • gyógynövényes pakolások, köpölyözés, vakum-masszázs 21 http://www.doksihu A Hotel Carbona Rt. 9 féle Vital – kúracsomagot kínál vendégei részére Ilyen például: „Érezze jól Magát” wellness-hét Harmónia a testnek, a szellemnek és a léleknek! • 7 éjszaka félpanzióval, naponta reggeli torna, autogén tréning, biofit-teszt • uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat • ingyenes frissít -tea a Bárban • 2 masszázs, 1 kézi nyirokmasszázs, 1 kényeztet -fürd , 1 szénsavfürd • 1 manik r + pedik r, 1 komplett kozmetikai arckezelés Ár: 134.900,- Ft/f A vital – packagek-re egységesen vonatkozik, ha a vendég igényli: • hosszabbítás félpanzióval (1 hét): 76.000,-Ft/f • Egyágyas felár: 17.500,-Ft/hét • -10 % szezonális kedvezmény az el /utószezonban • -20 % szuperkedvezmény a téli akciós id szakban Mindezeken kívül a Hotel Carbona

Rt. szeretné megcélozni a belföldi közönséget különböz regeneráló kúrákkal, amelyeket − managerek részére − cégeknek csoportosan, illetve − egyéni vendégek részére fejlesztett ki. 4. ÉRTÉKESÍTÉSI TERV A tervezési folyamatban az értékesítési feladatok tervezésének két ok miatt is fontos szerepe van. Kiemelt jelent sége van az értékesítés tervezésének egyrészt azért, mert az értékesítési feladatok ismeretében kerülhet sor a gazdálkodás többi területének tervezésére, másrészt pedig azért, mert az értékesítés tervezése során számszer sítjük az eredmény egyik tényez jét, a várható nettó árbevételt. A tervezett árbevétel nagysága pedig jelent sen befolyásolja azt, hogy mennyi eredményt tervezhetünk. 22 http://www.doksihu Nagyon fontos az értékesítés tervezése során, hogy a Hotel Carbona Rt. a piaci igények és a rendelkezésre álló er források ismeretében olyan célokat és a célok

megvalósításához szükséges eszközöket határozzon meg, amelyek a vendégek igényeinek minél jobb kielégítése mellet rövidtávon a lehet legmagasabb eredményt biztosítják a vállalkozásnak, és ezzel egyidej leg hozzájárulnak a hosszú távú sikeres m ködéshez is. A szállodai m ködés alapvet jellemz je, hogy a szálloda szálláshelyet értékesít, mely szolgáltatás mellé további szolgáltatásokat ad el. Ezek általában az úgynevezett kapcsolódó szolgáltatások, mint például az éttermi szolgáltatás és a gyógyszolgáltatás, amely a szálloda speciális jellegét adja. Emellett megtalálhatóak még a szállodai jelleg szabadid s szolgáltatások is, mint az uszoda és a termálfürd , valamint olyan kiegészít szolgáltatások, melyeket térítés ellenében nyújt minden szálloda a vendégeinek (telefon, mosatás). A tervezés megvalósíthatóságának alapfeltétele, hogy az értékesítés • szálláshely értékesítésre •

éttermi bevételre • gyógyszolgáltatásra • uszoda illetve • termálfürd bevételre szétválasztható legyen. (1ábra) A f tevékenység árbevételének megoszlása 9% 4% 32% 22% Szálláshely Étkezés Gyógyászat Uszoda Termálfürd 33% 1. ábra 23 http://www.doksihu 4.1 Szálláshely értékesítés Az alapfeltételezések közé tartozik egy szállodánál az eladható árualap, a szálláshely kapacitás nagyságának a meghatározása. Mivel a cél a Hotel Carbona Rt esetében a szállodai jelleg m ködés megteremtése, ezért a szálláshely értékesítési potenciálból kell kiindulni. 2002-ben a Hotel Carbona Rt. a tervezett 102610 vendégéjszakával szemben 89152 vendégéjszakát értékesített. A vendégéjszakában mért tényleges szállodai kihasználtság mértéke 66%-os, a szobatöltés 75%-os kihasználtságot mutatott. Ez a 2001 évhez képest is csökkenést jelentett. A kihasználtság visszaesése a szállodai

építkezésekre vezethet vissza. Hiába adott a társaság a vendégek számára 10%-os építkezési engedményt, az üdülni vágyók csendesebb, nyugodtabb helyre mentek. A 2003 évi szállodai kihasználtságot a vendégéjszakák alapján 72%-ra, a szobatöltést 82%-ra tervezi a Hotel Carbona Rt. A kett közötti különbség a 21-79%-os egy - és kétágyas szobaarányból adódik. 2002 évi 50578 szobaéjszakával, valamint 89152 vendégéjszakával szemben 69.498 szobaéjszakát és 122973 vendégéjszakát tervez a Hotel Carbona Rt a 2003 évre A növekedés egyrészt a beruházások befejezésével, másrészt a nyári szezonban történ jobb értékesítéssel indokolható. Az értékesítés szezonális ingadozása vendégéjszaka 35 000 2003. év 30 000 25 000 2002. év 20 000 2001. év 15 000 2003. év 2002. év 10 000 2001. év 5 000 0 1 2 3 4 5 6 7 hó 2. ábra 24 8 9 10 11 12 http://www.doksihu A szálláshelyek értékesítésének

tervezésénél fontos szempont, hogyan oszlik meg a szabadon értékesített mennyiség a f szezon, az el -, és az utószezon között. (2ábra) A korábbi évek tapasztalatai alapján a f szezon tavaszra és szre tehet , hiszen a vendégek többnyire az id sebb korosztály képvisel i, és a nyári id szakra a családos üdültetés a jellemz . Ezért a szálloda a családosokat célozta meg az élményfürd elkészítésével A 2003-ban átadásra kerül 63 szoba kihasználtságát a vendégéjszakák alapján 50%ra, a 196 szoba kihasználtságát 77%-ra tervezi a szálloda. A 2005 év végére várhatóan az új szárny vendégéjszakák alapján számított kihasználtsága is eléri a 77%-ot. A tagvállalatok évr l évre több beutalójegyet kínálnak fel a gyógyszállodának értékesítésre. A terv szerint 2003-ban a fér helyek 94%-a szabadon értékesíthet lesz, amelynek a kihasználtsága 71%-ra tehet . Ebb l kifolyólag a szállóvendégek aránya, ezzel együtt

pedig a szálláshely értékesítéséb l származó jövedelem fokozatosan növekszik. Az adatokat részletesen az els három melléklet tartalmazza. A szállás értékesítéséb l származó árbevétel a 2002. évben 342448 EFt volt, mellyel szemben a 2003. évre 507932 EFt-ot tervez a Hotel Carbona Rt Ez a f tevékenységb l származó 1.576758 EFt-os árbevétel 32%-át fogja kitenni 4.11 Gyógyüdültetés 2002-ben a vonatkozó megállapodások alapján a részvényesek továbbra is igénybe vették a gyógyüdültetési szolgáltatást, igaz az el z évinél kisebb mértékben. Ez a csökkenés a 2003. évben is tapasztalható lesz 2002-ben a tulajdonosok részér l 1127 f érkezett, 5.316 szobaéjszakát, illetve 10108 vendégéjszakát töltöttek el a Hotel Carbona Rt-ben. Ezzel szemben 10150 vendégéjszakát határozott meg a szálloda a 2003 évre 1 f átlagosan 9 vendégéjszakán át tartózkodott a szállodában. Ez várhatóan nem fog változni A Hotel Carbona

Rt. a tagvállalatok felé történ értékesítés során a legkedvez bb belföldi piaci árat veszi figyelembe, azaz a hazai szerz déses értékesítés árán kerül a szállás elszámolásra. Ez az elszámolási mód lehet vé teszi, hogy a tagvállalati szolgáltatások esetében a Hotel Carbona Rt. a kalkulációkat a valóságos számokhoz közelítse, lehet vé téve ezáltal a bevételek és költségek egymáshoz arányítását, és a tagvállalati szolgáltatások fedezetteremt képességének mérését. 2002-ben a gyógyüdültetés ára napi 5.800 Ft + ÁFA volt, melyhez képest a 2003 évre 6.090 Ft + ÁFÁ-t tervez a szálloda Így várhatóan a tagvállalati gyógyüdültetés árbevétele 61.817 EFt lesz 25 http://www.doksihu 4.12 Kereskedelmi szálláshely értékesítés A kereskedelmi szálláshely értékesítés két részre osztható a Hotel Carbona Rt-nél: • A belföldi vendégeknek – a cégekkel kötött szerz dések alapján - nyújtott szállodai

szolgáltatás, melynél 2002-ben 7.722 vendégéjszakát vettek igénybe 2003-ra a társaság 7.700 vendégéjszakával és 10459 EFt-os átlagárral határozta meg a 80533 EFt-os árbevételét. • A belföldi és külföldi vendégeknek nyújtott szolgáltatás: egyéni vendégek, illetve csoportosan (zömében utazási irodák közvetítésével) érkez vendégek részére. Kétféleképpen vehetik igénybe a Hotel Carbona Rt. szolgáltatásait: szolgáltatásonként külön, illetve csomagokban (package), amelyek közül ez utóbbinak nagyobb az aránya. A szabad értékesítés árbevételét a szálloda a 2002. évi átlagárból (11072 Ft-ból) kiindulva tervezi meg. Az átlagárat megszorozza a 2003 évre várható vendégéjszaka számaival (105.123 vendégéjszakával), majd korrigálja a megfelel tételekkel Emellett 2003-ra a Hotel Carbona Rt. nem számol az építkezési engedéllyel, ami 10%-os áremelkedést jelent, és május 1-jét l 9%-os áremelkedést tervez.

Így a szabad értékesítés 2003. évi árbevétele 1395526 EFt, ami 605858 EFt-tal magasabb az el z évi árbevételnél. A szabad értékesítés árbevételét ezen belül a vállalat a múltbeli adatokra alapozva meghatározott százalékban felosztja: − szállás bevételre 35% − étkezési bevételre 32% − gyógyászati bevételre 19% − uszoda bevételre 10% − termálfürd bevételre 4%. Vendégéjszaka: 2002. év 2003. év Tulajdonosok: 10.108 10.150 Kereskedelmi szálláshely: 79.044 112.823 1. nem tagvállalatok: 7.722 7.700 2. szabad értékesítés: 71.322 105.123 89.152 122.973 ebb l Összesen: 26 http://www.doksihu Vendégéjszakák alakulása 120000 2002. évi vendégéjszakák 100000 80000 60000 2003. évi vendégéjszakák 40000 20000 0 tulajdonosok nem tagvállalatok szabad értékesítés 3. ábra A szállodába 2002. évben 11431 vendég érkezett A kereskedelmi szálláshelyeket 2002-ben 10.304 f vette igénybe.

(3ábra) A vendégek átlagosan 7,8 vendégéjszakát töltöttek el a szállodában. A tulajdonosok által igénybevett és a kereskedelmi forgalomban értékesített vendégéjszakákat (nemzetiségek szerint) az 5. számú melléklet szemlélteti A kereskedelmi szálláshelyet igénybe vev vendégek 74%-a külföldr l érkezik. A külföldi vendégek többsége német és osztrák. A Hotel Carbona Rt-ben a külföldiek közül a német nemzetiség vendégek aránya a legmagasabb. A német turisták egyre inkább kényelmesebbé válnak, szívesen veszik, ha kiszolgálják ket. Mivel a nyugdíjasok száma emelkedik, ezért a kényelem, a folyamatos tör dés és kiszolgálás iránti kereslet még inkább n . 2002-ben a németek f bb motivációi, amelyek utazásra ösztönözték ket, sorrendben a következ k voltak: • pihenés, • id egymásra (család, partner), • teljes kikapcsolódás, felüdülés, • kellemes élményekkel való gazdagodás, • természet közelsége,

• új benyomások szerzése. A német kormány takarékossági intézkedései, f ként az egészségügyet érint ek, a német vendégek magyarországi gyógyászati ellátások iránti keresletének fokozódását 27 http://www.doksihu eredményezik. A németek szerint a magyarok jól felkészültek, korrektek, de a közbiztonság továbbra is f problémájuk. A nemzetiségi statisztikát figyelve a vendégek 47,74%-a volt német, 42.563 vendégéjszakát töltöttek el a szállodában, ami a 2001 évhez képest visszaesést jelent. A 2003 évben arányukat 51,07%-ra tervezi a Hotel Carbona Rt, mivel az építkezések befejezésével régi vendégek visszatérhetnek, és újakat is szeretné az immár szebb és színvonalasabb szállodába fogadni. A külföldiek közül a második legnagyobb aránya az osztrák vendégkörnek van. A vendégkör növelésében fontos szerepet játszik az abszolút földrajzi közelség, a rendkívül kedvez árszínvonal, a német nyelv

ismerete, és a néhány preferált turisztikai termék iránti érdekl dés (pl. gyógy-, és termálturizmus) Az osztrák és svájci vendégarányt a Hotel Carbona Rt. szeretné 2003-ban is közel azonos szinten tartani A magyar nemzetiség vendégek aránya n tt a 2001. évhez képest A növekedés f leg a nyári id szakban volt megfigyelhet , hiszen elkészült az élményfürd , a hozzá tartozó mediterrán napozó park és a gyermekek számára készített játszótér még vonzóbbá teszi a nyaralást az idelátogató belföldi, fiatal családok számára. 2003-ra a szálloda a magyaroknak értékesített vendégéjszakák számát 39.757-re tervezi 4.2 Gyógyszolgáltatások értékesítése A gyógyszolgáltatásokból származó árbevétel évr l évre növekszik. A bevétel növekedését eredményesen befolyásolja, hogy a szolgáltatások jelent s részét gyógykúrával együtt értékesíti a Hotel Carbona Rt. Növekszik azoknak a vendégeknek a száma

is, akik csak a gyógyászati szolgáltatásokat veszik igénybe, de nem laknak a szállodában. Ezen vendégek aránya a 2002 évben 13% volt A gyógyszolgáltatás árbevételének meghatározásakor kiindulási alapnak az értékesíteni kívánt vendégéjszakát tekinti a vállalat, hiszen a gyógyszolgáltatások igénybevételének nagy része szálláshely igénybevételéhez kapcsolódik. A szabad értékesítés esetében a vendégek 85%-a vesz igénybe gyógyszolgáltatást. A Társadalombiztosítás megoszlásánál az mutatja ki a szálloda, hogy a szolgáltatás igénybevev i közül mely csoportok után kap a Hotel Carbona Rt. térítést a Társadalombiztosítástól. Ezek a tagvállalatok beutaltjai, a szerz déses hazai partnerek által küldött személyek, valamint a szabad értékesítésen belül a belföldi vendégek. 28 http://www.doksihu A gyógyszolgáltatás igénybevételét tekintve a vállalat a szálláshelyek értékesítésénél fennálló

igénybevételi megoszlást feltételezi, azaz a külföldiek továbbra is 72%-ben részesednek ebb l a szolgáltatásból. A Hotel Carbona Rt. gyógyászatból származó árbevétele a 2002 évben 251321 EFt volt, melyet a 2003. évre 349064 EFt-ra tervezte a szálloda Ez a f tevékenységb l származó 1.576758 EFt-os árbevétel 22%-át jelenti A gyógyászati árbevételb l 15000 EFt-ot a natúrmedicinás árbevétel tesz ki, mely 3.070 EFt-tal magasabb a 2002 évinél Kezelések mennyisége Szállodai vendég Nem szállodai vendég Összesen: Belföldi vendég: 32.188 31,04% 1.639 10,83% 33.827 Külföldi vendég: 71.504 68,96% 13.491 89,17% 84.995 Összesen: 103.692 100,00% 15130 100,00% 118.822 1. táblázat Gyógyászati kezelések megoszlása a 2002. évben 100% 80% Belföldi vendég 60% Külföldi vendég 40% 20% 0% Szállodai vendég Nem szállodai vendég 4. ábra 2002-ben a szálloda vendégei 103.692 db kezelésben részesültek Ennek 69%-át,

azaz 71.504 db kezelést a külföldi vendégek vettek igénybe és 32188 db kezelést nyújtott a szálloda a magyar vendégek részére. A nem szállodai vendégek részére 15130 db kezelés volt, ebb l 13.491 db-ot kaptak a külföldi vendégek, és 1639 db-ot a magyar vendégek. (4ábra) 29 http://www.doksihu A külföldi vendégek számára nyújtott kezeléseket a 2003. évben a vállalat 30%-kal növelni szeretné, mivel több vendéget vár a szállodába, és a befejezett beruházásokkal a kezelések színvonala is növekszik. Összességében tekintve a gyógyászaton 118.822 db kezelést értékesítettek, melynek 72%-át, azaz 84.995 db-ot a külföldi vendégek felé, és 33827 db-ot belföldi vendégek részére. (1táblázat) 4.3 Uszoda és termálfürd árbevétele A csodálatos élményfürd , a termálfürd és az uszoda igen népszer ek a vendégek körében. Árbevételük emelkedését tovább segítette, hogy a szolgáltatások árát a kúracsomagok

tartalmazzák, így bevételként nemcsak a küls jelenik meg. Ezért az uszoda és a termálfürd kihasználtsága, hiszen ez a kett vendégek igénybevétele árbevételénél meghatározó a szálloda adja a bevétel 13%-át. Az uszoda és élményfürd árbevétele várhatóan 144.629 EFt lesz, amely 78%-kal magasabb a 2002 évinél A termálfürd árbevételét 64.296 EFt-ban állapította meg a 2003 évre a Hotel Carbona Rt 4.4 Vendéglátás, étterem bevételei Az Attila étterem bevételeinek tervezésekor el ször a szerz déssel betöltött kapacitások nagyságát határozza meg a szálloda, majd ebb l kerül számszer sítésre az az étkezés-mennyiség, amelyet a szabadon értékesített szálláshelyet igénybe vev k fogyasztanak. Ezek közül 100%-ra veszi a vendégéjszaka alapján a szálloda azoknak a számát, akik reggelit fogyasztanak, míg a vendégek nagy része további egy étkezést (félpanzió), másik része pedig két étkezést (teljes panzió)

vesz igénybe. Az étterem 2003 évi árbevételét 510.837 EFt-ra tervezte meg a szálloda, amely 254297 EFt-tal magasabb az el z évinél. A vendéglátás Elábé-ját a bevétel 21%-ban határozta meg a 2003 évre a vállalat. A la carte étkezésre 16000 EFt-ot számol a társaság Így az étterem árbevétele a f tevékenység 32%-át teszi ki. A Hotel Carbona Rt. három presszót és egy személyzeti büfét üzemeltet Ezek együttes bevételét 74.504 EFt-ra tervezi a társaság A minibár bevétele várhatóan 2500 EFt lesz. Ezek a szolgáltatások nem tartoznak a f tevékenység árbevételéhez 30 http://www.doksihu 4.5 Milyen módon értékesít a szálloda? A Hotel Carbona Rt. feladata annak eldöntése, hogy milyen módon kínálja fel és értékesíti a terméket – szállodánál a szolgáltatást – a potenciális fogyasztók, azaz a vendégek részére. Alapvet en választania kell a közvetlen és közvetett út között, más szóval a vendégkört

felkutathatja maga is az egyéni vendégek körében, vagy igénybe veheti a közvetít k segítségét is. 1. Közvetlen értékesítés Közvetlen értékesítésr l lehet beszélni abban az esetben, ha a vendég direkt kapcsolat alapján jut el a szállodába. A Hotel Carbona Rt vendégei különböz módon kérhetnek ajánlatot, foglalhatnak szobát: • személyesen • telefonon • faxon • e-mailben • levélben. 2. Közvetett értékesítés A hatékony értékesítési mód és csatorna kiválasztása – mivel a turisztikai kereslet és kínálat távol esik egymástól –, létfontosságú feladat. A végs fogyasztó általában földrajzilag távol tartózkodik, ezért szükséges, hogy egy közvetít szervezet (általában utazási iroda) is beiktatásra kerüljön az értékesítési folyamatba. A Hotel Carbona Rt. esetében az értékesítés egyidej leg több ágon zajlik A szolgáltatások közvetít kön keresztül is eljuthatnak a vásárlókhoz,

így többféle ajánlat is létezik, amelyek alapvet en az árakban, a fizetési feltételekben különböznek egymástól. A vendégek 53,33%-a foglalásaik szerint utazási irodákon keresztül érkezett. Az egyéni vendégek f leg telefonon foglaltak - ez a szám emelkedett is-, míg csökkent a levélben foglalók száma. A telefonos foglalások (10,48%) után a legnagyobb arányban a vendégek azonban mégis személyesen foglalnak (7,24%) itttartózkodásuk alatt a következ évre. (2táblázat és 5ábra) 31 http://www.doksihu Értékesítési kód szerinti megoszlás (vendégéjszakák) 2001.0101-1231 2002.0101-1231 vendégéjszaka % vendégéjszaka % 38.689 36,10% 25.990 29,15% Kontingens - utazási irodák 12.596 11,75% 8.602 9,65% Utazási iroda 11.394 10,63% 12.956 14,53% Busz-csoport 9.149 8,54% 9.347 10,48% Telefon - direkt 2,64% 3.020 2,82% 2.357 Fax - direkt 1.483 1,38% 1.392 1,56% Levél, e-mail - direkt 7,24% 4.297 4,01% 6.453 Direkt - pers.k 6.348 5,92% 9.620

10,79% Egyéb vállalat 19.834 18,51% 10.108 11,34% Beutalt 361 0,34% 2.327 2,61% Egyéb 107.171 100,00% Összesen: 89.152 100,00% 2. táblázat A vendégéjszakák értékesítési kód szerinti megoszlása 40000 35000 2001. évi vendégéjszakák 30000 25000 20000 2002. évi vendégéjszakák 15000 10000 5000 0 s en ng i t n Ko sz on Bu elef T x Fa rs. pe t rek Di lt uta Be 5. ábra A Hotel Carbona Rt.-vel kapcsolatban álló utazási irodák csoportosítása: • Kontingens - szerz déses utazási irodák k azok, akik bizonyos id szakban (akár egész évben) egy meghatározott szobamennyiséget el re lefoglalnak, s ezt töltik fel vendégekkel. A lekötési id t l függ en a lemondási határid 14-21-28 nap. Ilyen utazási iroda például: Pannonia Ungarn Reisen, Union-Bustours Austria, Esta Reisen, Format Reisen, Contact Tours, Euro-Travel. 32 http://www.doksihu • „Pendel” buszjárat: Minden szombaton általában májustól szeptemberig oda -

vissza hordják a vendégeket. Ide tartozik: Gimmler Reisen, Eberhardt Travel, Werner Tours, Kröger Reisen. • Buszvállalkozók csoportjai: Mint a nevük is jelzi k azért jöttek létre, hogy ne kelljen külön buszt rendelniük, mint néhány utazási irodának. Saját busszal utaztatják a vendégeiket Általában évente 2-15 kiírt útjuk van. Ez a forma f ként Németországra jellemz Voit Reisen, Omnibus Buchmann, Müller Reisen, Imola Tours, Knorr Reisen, Mutsch Reisen tartozik ide. • Utazásszervez k (Tour Operator) Ezek olyan vállalkozások, melyek csoportos és egyéni utakat szerveznek, de a lebonyolítást átengedik más irodának. Hátránya, hogy szeretnek alkudni, hisz alacsony árakon akarják megszerezni a szobákat, mert k még tovább adják az utazási irodáknak az ajánlataikat. A Hotel Carbona Rt, mint önálló egység ilyen alacsony árakon szerz dni kívánó irodákkal nem igyekszik együttm ködni. • Egyéb cégek: k ösztönzésképen

saját dolgozóikat jutalmazzák meg egy-egy gyógyüdüléssel. A 2001-es évben megkereste a szálloda direct mail útján 1.000 magyarországi nagy céget, akik közül sokan érdekl dtek már a Hotel Carbona Rt. iránt A jöv ben ezt a megkezdett utat kívánja folytatni a szálloda. A szálloda legfontosabb partnereir l, akikkel már több éve együtt dolgozik és az általuk teljesített vendégéjszaka számról a 4. számú melléklet tartalmaz adatokat 33 http://www.doksihu 5. BERUHÁZÁSI TERV A piaci verseny Hévízen mind a szállodai szolgáltatások, mind a gyógyászati ellátások terén kiélezett. A nyugat-európai fizet képes kereslet kielégítése, a Hévízen folyó er teljes konkurenciaharc, a vendégek megszerzése érdekében a Hotel Carbona Rt. az elmúlt években jelent s beruházásokat valósított meg. 2002-ben a szálloda 3 nagy volumen beruházást hajtott végre. A befejezett beruházások összértéke 874.362 EFt volt Szobafelújítás: 64

három csillagos szobát négy csillagossá alakított át a vállalat, így az egész szálloda egységesen felújított szobákkal rendelkezik. Az üzembe helyezés id pontja 2002 március 1-je volt. A beruházás értéke 272466 EFt volt, melyet 75%-ban hitelb l finanszírozott a szálloda. Élményfürd : A szabadtéri élményfürd és a napozóterasz elkészítésével egy fontos, többször felmerül igényt elégített ki a szálloda. Ezzel tovább növelhet a nyári hónapokban a szálloda kihasználtsága, illetve új célcsoportokat célozhat meg a Hotel Carbona Rt. A kivitelezés 2002. június 1-jével fejez dött be A beruházás értéke 217858 EFt volt, melyre 163390 EFt hitelt vett igénybe a társaság. Termálfürd : 2002. decemberére a Hotel Carbona Rt teljesen felújította a termálfürd t, és sok újdonsággal egészítette ki. A beruházás értéke 384038 EFt volt, melyre 160000 EFt-os vissza nem térítend állami támogatást kapott a szálloda. 2002

júniusában megkezd dött az „A” épület b vítése is. A beruházás várhatóan 2003 májusában kerül átadásra. A szállodai épületet 63 szobával és 3 apartmannal b víti a társaság. A beruházásra 2002 december 31-ig 422014 EFt-ot fordított a Hotel Carbona Rt A beruházás összértéke várhatóan 707.255 EFt lesz, melyb l 90000 EFt-ot vissza nem térítend állami támogatásból, 467.255 EFt-ot saját forrásból finanszíroz a társaság Uszoda b vítése A szálloda célja 2003-ra, hogy a meglév uszodáját, amely felújításra szorul a négy csillagos szállodai színvonal elvárásának megfelel en átépítse, illetve felújítsa. 34 http://www.doksihu A b vítés során olyan létesítmények kerülnek megépítésre, amellyel tovább b vítheti a szálloda a szolgáltatásainak mennyiségét. Fontos cél, hogy egész évben fitness és wellness szolgáltatásokat, valamint sportolási lehet ségeket is biztosítani tudjon a jól felszerelt

élményfürd vel együtt. Az uszoda legfontosabb bevételi forrásai: 1. Az uszoda legfontosabb bevételi forrása a szállodában lakó vendégek által igénybe vett csomagárból az uszodára es rész. Így az uszoda bevétele els dlegesen és nagymértékben a szálloda kihasználtságának függvénye. 2. Az uszoda bevételének másik fontos forrása az úgynevezett „küls s” vendégek által igénybevett szolgáltatásokból származó bevétel. A beruházás forrásai: A beruházás forrásai:* Saját forrás Bankhitel Állami támogatás Egyéb költségvetési támogatás Egyéb forrás A beruházás összes forrása: * vissza nem igényelhet ÁFÁ-val EFt: 39.608 48.822 70.000 % 25,00 % 30,82 % 44,18 % 158.430 100,00 % 3. táblázat A beruházás forrásai 44% 25% saját forrás bankhitel állami támogatás 31% 6. ábra A beruházás összes költsége ÁFA nélkül 158.430 EFt (3 táblázat) A beruházásra felszámításra kerül ÁFA összege teljes

mértékbe visszaigényelhet . A beruházás megvalósításához 88.430 EFt-ot biztosít a részvénytársaság, melyb l 48.822 EFt a számlavezet bank által folyósított hitel, 39608 EFt a saját er mértéke (6.ábra) A saját forrás összege a társaság m ködési eredményéb l rendelkezésre áll Az uszoda felújítás jövedelmez ségének bemutatása a 6. számú mellékleten látható 35 http://www.doksihu A beruházás átlagos jövedelmez sége: A beruházás átlagos jövedelmez ségét (ARR) úgy számítjuk ki, hogy a beruházás élettartama során keletkez jövedelmek éves átlagát a beruházás eredeti költségéhez viszonyítjuk. ARR = 206.789 / 5 158.430 = 26,10 % Így az uszoda átlagos jövedelmez sége 26,10%-os lesz. A megtérülés, valamint a várható éves hozamok alapján, figyelembe véve a beruházás eredményeit és hatásait a társaság gazdaságára nézve jónak mondhatóak. A megtérülési id kiszámítása: A megtérülési id

abból a szempontból közelíti meg a beruházást, hogy az induló befektetés mennyi id n belül térül meg. A fejlesztés költsége: 158.430 EFt A fejlesztés halmozott eredménye 2006. december 31-én: 154954 EFt A fejlesztés halmozott eredménye 2007. december 31-én: 206789 EFt Az utolsó teljes év, amelyben a halmozott jövedelem kisebb a kezd befektetés összegénél: a 4. év Megtérülési id = 4+ 158.430 –154954 = 4,07 év 206.789 – 154954 A felújításra kerül uszoda üzemelésének kezdetét követ en 4,07 év alatt, azaz 2007-ben biztosítja a beruházás megtérülését. Megtérülés elemzése Az uszoda m ködési költségeinek számításakor az el z évek tényszámaiból indult ki a szálloda. Figyelembe vette a b vítéssel kapcsolatosan felmerül üzemeltetési költségeket, melynek egyik legfontosabb részét az anyagköltség teszi ki. Itt els sorban a vízdíj, az energia költség jelent s. Az uszoda felújítása emellett

létszámnövekedést is eredményez, hiszen az új szolgáltatások bevezetésénél elkerülhetetlen a személyzet létszámának emelése. Az egyéb ráfordításoknál számolni kell a hatósági díjakkal, illetékekkel, biztosítási költségekkel. A ráfordítások tekintetében nagyobb mérték növekedés az els öt évben nem tapasztalható. 36 http://www.doksihu Az üzemi tevékenység eredményének bevételi oldalát alakító tényez k közül jelen beruházás esetében az értékesítés nettó árbevétele az az elem, amely a beruházás jövedelmez ségét befolyásolja. Az elkövetkez öt évben növekszik az uszoda bevétele, hiszen a b vítéssel új szolgáltatások kerülnek kialakításra. A bevételek meghatározásánál figyelembe vette a vállalat, hogy 2003. év június l-t l lép be a 63 kétágyas szoba, amely nemcsak a szálloda bevételénél, hanem az uszoda bevételénél is jelent s növekedést eredményez. Számítások szerint már az els

évben nyereséget termel a projekt, a nettó eredményt 23.797 EFt-ra tervezi a szálloda Ennek egyik oka, hogy a felújítás nagyon rövid id alatt valósul meg, a másik, hogy szolgáltatás mennyiségi növekedése jelent s plusz bevételt eredményez a társaságnak. Mindent összevetve a nettó eredmény alakulása jónak mondható, jelent s bevételi forrást biztosítva a részvénytársaságnak. A projekt hatásainak összegzése: • A három fürd vel a szálloda közel 1000 négyzetméter vízfelülettel fog rendelkezni. Ez Hévízen egyedülálló létesítmény. A három komplexumban olyan egyedi szolgáltatások, vannak, amelyet a vendég Hévízen csak a Hotel Carbona Rt.-ben talál • A beruházást júniusban kívánja megkezdeni a szálloda és az átadását szeptemberre tervezi. Hévízen az szi hónapok a legkeresettebbek a vendégek körében, így a f szezon beindulásakor már egy magas színvonalú uszodával fog rendelkezni a társaság. A beruházást

három hónap alatt kívánja lebonyolítani, hogy minél rövidebb ideig zavarja az építkezéssel a szállodába érkez vendégek nyugalmát. • Az uszoda és az élményfürd lehet séget biztosíthat a szállodának, hogy a szezon meghosszabbodjon, hiszen a nyári hónapokban a hévízi szállodák nem a legjobb kihasználtsággal üzemelnek, mivel a vendégek zöme ilyenkor a pihenést és kikapcsolódást keresi, ehhez szeretné a Hotel Carbona Rt. a feltételeket megteremteni A Hotel Carbona Rt. távolabbi beruházási tervei között szerepel a konyha komoly beruházást érint felújítása, valamint a jelenlegi f épület és a gyógyászati részek közötti terület üvegtet s befedése. 37 http://www.doksihu 6. SZERVEZETI TERV 6.1 A szervezeti struktúra bemutatása A szervezeti struktúra meghatározza a szervezet tagjainak munkakörét és a munkakörök egymás közötti kommunikációját, kapcsolatát. Magába foglalja a szervezeti sémát, az ösztönzési

rendszert, a kiválasztás követelményeit és ismérveit, valamint a betanítást. A vállalkozás szervezeti felépítése meghatározza és befolyásolja a feladatok végrehajtásának hatékonyságát. Lényeges még, hogy a vállalkozást olyan er s vezet gárdával lássák el, amely elkötelezte magát a vállalkozás céljai mellett. A versenykörnyezet kényszerít ereje miatt fontos, hogy a vállalkozás hatékony szervezettel rendelkezzen, amelyben világosan meghatározott szerepek és munkaköri leírások vannak. A részvénytársaság irányító és ellen rz szervei: − közgy lés − igazgatóság − felügyel bizottság − könyvvizsgáló Közgy lés: A közgy lés a részvénytársaság legf bb irányító szerve. A közgy lés hatáskörébe tarozik többek között: • Az alapító okirat megállapítása és módosítása. • Döntés a társaság m ködési formájának megváltoztatásáról. • A részvénytársaság átalakulásának és

jogutód nélküli megsz nésének elhatározása. • Az igazgatóság tagjainak, a felügyel bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. • A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is. • Döntés az osztalékel leg fizetésér l. Az igazgatóságnak évente legalább egyszer május 31-ig össze kell hívnia a rendes évi közgy lést. Az igazgatóság a rendes évi közgy lésen túl rendkívüli közgy lést hív össze, ha ezt a társaság m ködése szempontjából szükségesnek tartja. A közgy lés helye a 38 http://www.doksihu társaság székhelye vagy az igazgatóság által meghatározott más hely. A közgy lésen minden részvényes jogosult részt venni. A közgy lésre a részvényeseken kívül meg kell hívni: • az igazgatóság tagjait, • a felügyel bizottság tagjait, • a

könyvvizsgálót. A közgy lés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képvisel részvényes, illetve meghatalmazottja jelen van. Igazgatóság: Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezet szerve, képviseli a vállalatot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok el tt. Az igazgatóság azokban az ügyekben, amelyeket az alapító okirat, vagy a Szervezeti és M ködési Szabályzat nem utal a vezérigazgató vagy valamely igazgató hatáskörébe, az ügyvezet i jogkört testületként testületi ülésen gyakorolja. A Hotel Carbona Rt igazgatóságának 3 tagja van, akiket a közgy lés választ legfeljebb 5 éves id tartamra. Az igazgatóság hatásköre: • Dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgy lés vagy a felügyel bizottság kizárólagos hatáskörébe. • A jogszabályok, az alapító okirat, a közgy lési határozatok, valamint az

igazgatóság és a felügyel bizottság ügyrendjének keretei között irányítja a társaság m ködését. • Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszer vitelér l. • Javaslatot tesz az alapt ke felemelésére, esetleges leszállítására. Az igazgatóság elnökét és elnökhelyettesét saját tagjaiból választja. Az igazgatóság ülésére az igazgatóság tagjait kell meghívni. A felügyel bizottság elnökét az ülések id pontjáról és napirendjér l írásban tájékoztatni kell. A Hotel Carbona Rt a 2002 évi tevékenységét az igazgatóság által elfogadott éves terv szerint végezte. A teljesítésr l napi, heti, havi jelentés készült az igazgatóság részére. Felügyel bizottság: A felügyel bizottság a részvénytársaság legf bb ellen rz szerve, melynek keretében a társaság valamennyi tevékenységét jogosult és köteles ellen rizni. A felügyel bizottság feladatainak ellátása érdekében a gazdálkodást érint

kérdésekben az igazgatóság 39 http://www.doksihu tagjaitól és a társaság vezet állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakért vel megvizsgáltathatja. A felügyel bizottság köteles megvizsgálni a közgy lés napirendjén szerepl valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan el terjesztést, amely a közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgy lés csak a felügyel bizottság írásbeli jelentéseinek birtokában határozhat. A felügyel bizottság 3 tagból áll A könyvvizsgáló: A közgy lés 1 gazdasági évre választ könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló személyére a felügyel bizottság tesz javaslatot. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezet tisztségvisel kt l felvilágosítást

kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír - és áruállományát, szerz déseit, bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a felügyel bizottság ülésein, a közgy lésen köteles részt venni. A könyvvizsgáló ellen rzi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszer ségét. A Hotel Carbona Rt. könyvvizsgálatát a 2003-as üzleti évben a Metrum Könyvvizsgáló Kft. látja el 6.2 A részvénytársaság munkaszervezete, felel sségi körök A Hotel Carbona Rt. munkaszervezete irányítási és végrehajtási szintre tagozódik A társaság irányítási szintjének feladata a társaság filozófiájában megfogalmazott stratégia megvalósítása, ezzel az üzleti, vagyoni érték növelése. A végrehajtási szint feladata a különböz tervekben megfogalmazott célkit zések megvalósítása. A végrehajtási szint szervezete a Hotel Carbona Rt. üzleti f tevékenységeihez igazodóan szállodaüzemeltetési, gyógyászati

és vendéglátási szakágazatra, továbbá gazdasági támogató szervezetre és az üzemeltetést biztosító m szaki szervezetre tagozódik. Szervezeti ábra a 7 számú mellékletben található. A részvénytársaság munkaszervezetének vezet je és a társaság valamennyi alkalmazottjának felettese Dr. Lukács Ferenc vezérigazgató A közgy lés választja és tagja az igazgatóságnak. Önállóan képviseli a részvénytársaságot, önálló cégjegyzésre jogosult A társaság minden alkalmazottja felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Általános helyettese a gazdasági igazgató. 40 http://www.doksihu A Hotel Carbona Rt. feladatait öt szakágazati egység látja el: − szállodaüzemeltetés − vendéglátási ágazat − gyógyászati ágazat − gazdasági ágazat − m szaki ágazat. 6.3 A Hotel Carbona Rt tulajdonosi struktúrája A Hotel Carbona Rt. tulajdonosi szerkezete 2002. december 31 adatok Ft-ban Részvényes neve, címe: Bakonyi Bauxitbánya

Kft. 8301 Tapolca, Kossuth L. u 2 Bakonyi Er m Rt. 8401 Ajka, Gyártelep Avance-Haus Készházgyártó Kft. 1061 Budapest, Andrássy u.2 Buda Invest Kft. 1118 Budapest, Budaörsi u.8 Dr. Bálintfy Gábor 1121 Budapest, Kalóz u.7 Mátrai Er m Rt. 3272 Visonta, Er m u. 11 Vértesi Er m Rt. 2841 Oroszlány, Külterület Összesen: Részvények névértéke: 14.835000 Megoszlás %-a: 1,83% 40.500000 5,00% 34.749000 4,29% 683.731000 84,41% 14.056000 1,74% 16.362000 2,02% 5.767000 0,71% 810.000000 100,00% 4. táblázat A tulajdonosi részarányokat az alábbi diagram szemlélteti: Tulajdonosi részarány 2,0% 1,7% 0,7% 1,8% 5,0% Bakonyi Bauxitbánya Kft. Bakonyi Er m Rt. 4,3% Avance-Haus Készházgyártó Kft. Buda Invest Kft. Dr. Bálintfy Gábor Mátrai Er m Rt. 84,4% Vértesi Er m Rt. 7. ábra 41 http://www.doksihu A Hotel Carbona Rt. alapítói vagyonának értéke 810000 EFt, amely 406652 Ft készpénzb l és 809.593348 Ft nem pénzbeli betétb l áll Az

alapt ke 810000 db egyenként 1.000 Ft-os névérték , névre szóló törzsrészvényb l áll A részvények kibocsátásáról az igazgatóság köteles gondoskodni. A 2002 év során alapt ke emelést nem hajtott végre a szálloda, és ezt a következ évre sem tervezi. 2000-ben a Hotel Carbona Rt alapító okiratában megfogalmazottaknak megfelel en sor került a részvények átalakítására. A társasági szerz dés utolsó módosításának dátuma 2000. október 27 A módosítás tárgya a felügyel bizottság újraválasztása volt. 7. MARKETING TERV A jó marketing terv a vállalkozás sikerének a kulcsa. A marketing terv foglalja össze, hogyan fogja a vállalat a szolgáltatásait forgalmazni, hogyan alakítja ki az árakat, milyen módszerekkel kívánja a vev khöz eljuttatni a szolgáltatást, mit tesz azért, hogy a vásárlók érdekl dését tartóssá tegye, illetve körüket b vítse. A terv legfontosabb feladata, hogy megmondja a vállalat számára, hogyan

alkalmazkodjon a vendégek igényeihez, hogyan elégítse ki azokat, hogyan oldja meg, hogy a vendég ne más szálloda szolgáltatásait válassza. 7.1 Piacszegmentáció A piackutatásnak abból kell kiindulnia, hogy a piac jól elkülöníthet részekre, szegmensekre oszlik. Ezek mindegyikének megvannak a maga sajátos termék- vagy szolgáltatásigényei. Ha a vállalat jobban eleget tud tenni ezeknek az igényeknek, mint a konkurencia, megnövelheti piaci részesedését és hasznát. A piacszegmentáció tehát feltárja a szálloda számára azokat a lehetséges vásárlói csoportokat, amelyek potenciális vev ként jöhetnek számításba. Ezen ismérvek segítségével határozza meg célcsoportjait: 1. Földrajzi: • Németország, Ausztria, Svájc • Benelux-államok • Skandináv-országok • Magyarország 42 http://www.doksihu 2. Demográfiai: • Nemt l és foglalkozástól függetlenül 45-75 év közötti korcsoportba tartozó id sebb házasok,

nyugdíjasok és egyedülállók • Fiatal házasok és egyedülállók • Családok gyerekkel • Orvosok, orvosi csoportok • Különböz cél érdekében összetartozó egyesületek, biztosítótársaságok 3. Pszichográfiai: • Társadalmi osztályt tekintve középosztály, illetve alsó és fels osztály Fogyasztói reakciók: 1. Indítékok: • Prevenció, egészségmeg rzés • Gyógyulni és pihenni vágyás • Rekreáció • Kikapcsolódás, kirándulás • Hosszú hétvége program 2. Márkah ség: • Hévíz város, illetve a Hotel Carbona Rt. termékeivel, szolgáltatásaival szemben er sen márkah törzsvendégkör 3. Termékkel kapcsolatos attit d: • Rajongók, lelkesek • Pozitív hozzáállásúak 7.2 Árpolitika Az ár nagyon átfogó sokoldalú jelent séggel bír, azon túlmen en is, hogy a marketing-mix egyik alkotója. Egyedi jellegzetességét f leg az adja, hogy ez az egyetlen elem ami bevételt eredményez, az összes

többi költségeket jelent. Másrészt számos esetben a vásárló választását az ár határozza meg leginkább, hiszen az ár a termék egyik legnyilvánvalóbb értékmér je. Fontos még megemlíteni azt is, hogy optimális esetben az ár és a min ség nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. 43 http://www.doksihu 7.21 Az árpolitikai célok kiválasztása Fontos feladat egy vállalkozás m ködése során, hogy az árképzése milyen célokat óhajt megvalósítani. A Hotel Carbona Rt modernizációja, illetve a szolgáltatások min ségi színvonalának emelkedése a „termékek” árszintjének szükségszer eredményezte. Ezért jelenleg a forgalomnövekedés elérése a f maximalizálása mellett. A szálloda a bevezet emelkedését cél az árbevételek árakat, illetve az akciós id szakokat szeretné hangsúlyozni a 2003. évben Megállapítható, hogy a gyógykúra termékek nagyon árérzékenyek. A vásárlók árismerete, árelfogadása ezen

szolgáltatások esetében egészen különböz . Vannak kifejezetten olyan vendégek, akik az ár alapján döntenek, míg mások inkább a min séget, a termék ismérveit helyezik el térbe. Ezért is nagyon fontos, hogy a vásárlókat tudatosan minél több információval lássa el a szálloda, hogy ezzel is megkönnyítse döntéseiket. 7.22 A versenytársak ármagatartásának elemzése Hévízen a gyógykúra szolgáltatások piacán er s verseny uralkodik, és ez dönt en meghatározza az egyes szolgáltatások árait is. Fontos, hogyha a versenytársnál akciós ár lép életbe, akkor célszer a Hotel Carbona Rt.-nek is akciót hirdetni, nehogy a szállodai kihasználtsága, illetve tervezett árbevétele veszélybe kerüljön. A konkurenciával történ vetélkedés másik alapját az képezi, hogy ki tud ugyanazért az árért több szolgáltatást nyújtani. Itt természetesen fontos szerepet játszanak a nyomtatott termékek – ilyen például az árlista –, ahol

részletesen ki kell emelni az egyes árak tartalmát, mivel a fogyasztók ezen ismérvek alapján is döntenek. A 2003 évi árlista az eddigieknél részletesebben tartalmazza a szálloda szolgáltatásait és kúracsomagjait. 7.23 Az árképzés módja A város illetve a tó ismeretségéb l adódik, hogy a hévízi szállodáknak a szolgáltatásai iránt nagy az érdekl dés. Ez a tény jelent s marketingmunkát, tudatos és rugalmas árképzést követel meg a szállodáktól. A kúracsomag árának megválasztása mindig pontos odafigyelést igényel. A Hotel Carbona Rt általában fix árakkal dolgozik A szabad piaci verseny következtében viszont létezik tárgyalásos ár is, f leg nagyobb csoportoknál jellemz ez a megoldás. A 9-es számra végz d árak már nagyon jól beváltak a termékeknél, így ezt a lélektani fogást bizonyára a továbbiakban is alkalmazni fogja a 44 http://www.doksihu szálloda. Az árak használatánál nem elég a szezonalítás, hanem

akciós id szakokat is be kell hozni akciós árakkal. A Hotel Carbona Rt. a kialakított árpolitikáját a jöv ben is folytatni kívánja A 2 éve bevezetett akciós árakat, illetve id szakokat a 2003. évben is meg kívánja tartani Ezen id szakok a következ k: Téli/Adventi akció: 2003.0104 – 0215-ig és 20031122 – 1220-ig El /Utószezon: 2003.0215 – 0426-ig, 20031018 – 1122-ig és 20031220 – 1227-ig F szezon: 2003.0426 – 0614-ig, 20030816 – 1018-ig és 20031227 – 20040103-ig Nyári akció: 2003.0614 – 0816-ig Naturmedicina és vital árak 2003-ra nem változnak, folytatódik a bevezetési id szak. A különböz package-ek azonban kevesebb szolgáltatást tartalmaznak, ezért összességében olcsóbbnak t nnek, vagyis egyfajta rejtett árengedmény van. Az árakból adott kedvezmények és engedmények törzsvendégek illetve utazási irodák felé változatlanok. Cél, hogy több új iroda vegye fel programjába a szállodát és ezek alacsonyabb

jutalékon hozzanak több vendéget, mint a magas jutalékot kapó utazási irodák. Persze a nagy mennyiséget hozó irodák továbbra is fontos partnerek A törzsvendégeket kiemelten kezeli a szálloda. A törzsvendégek számozott törzsvendégkártyát kapnak, ami alapján a szokásosan alkalmazott árakból engedményeket kapnak. A Hotel Carbona Rt számára is fontos szabály, hogy nem elég a vendégeket megnyerni, hanem meg is kell tartani. 7.3 Értékesítési politika Az értékesítési tevékenység alatt nem csak magát az eladási folyamatot értjük. Az eladási menedzsment feladata, hogy az értékesítést megtervezze, a szervezeti formákat felépítse, az ehhez szükséges személyzetet kiválassza, képezze, motiválja és ellen rizze. Nagyon fontos, hogy a vállalat tudatosan megtervezze, hogyan tud eljutni a termék – a szálloda esetében a szolgáltatás – a végs fogyasztóhoz, a vendéghez. Egy szolgáltatás esetében a termelés illetve a fogyasztás

egyidej ségér l beszélünk, hiszen a vendégek az adott szolgáltatást csak az igénybevételkor ismerhetik meg igazán 45 http://www.doksihu közelr l. A megismertetés, az értékesítés folyamata viszont a Hotel Carbona Rt esetében is lényeges és fontos, s erre nagy hangsúlyt kell fektetnie. Elengedhetetlenül szükséges, hogy • A legsokrét bb információkkal, kép - és prospektusanyagokkal lássa el a Hotel Carbona Rt. az irodákat • Az irodák által rendezett kiállításokon való részvétel, igény szerint promóciós el adások tartása. • A szálloda folyamatosan tájékoztassa ket az esetleges változásokról, állandóan figyeljen a visszacsatolásra: vendégek észrevételeit a vállalat gy jtse be az irodáktól is. • A Hotel Carbona Rt. próbáljon eleget tenni a vendégigényeknek, és eszerint alakítsa, formálja termékeit, szolgáltatásait. • És ami a legfontosabb: minden partnercéggel továbbra is törekednie kell a jó

együttes munkára, mivel ezáltal a konfliktusok mértéke csökkenhet és együttesen lehet a vendégek érdekeit szolgálni. 7.4 Marketingkommunikáció A marketingkommunikáció a vállalati kommunikációnak az a része, amely a marketing funkcióhoz köt dik. Azt a folyamatot, amikor a vállalat tudatosan törekszik a róla szóló információk szabályozására, ellen rzésére, irányítására, vállalati kommunikációnak nevezzük. A marketingkommunikáció célja a befolyásolás, a viselkedés megváltoztatása – annak elérése, hogy a vendég a meghirdetett szolgáltatást igénybe vegye. A marketingkommunikáció célja nem lehet más, mint a szálloda célpiacain szerepl jöv beli vendégek informálása és meggy zése. 2003-ra a legf bb kommunikációs célkit zés az ügyfélkör b vítése. A marketingkommunikáció magában foglalja: 1. Reklámozást 2. Public Relation (PR) - közönségkapcsolatokat 3. Eladásösztönzést 4. Személyes meggy zést

5. Direkt marketing-ot 46 http://www.doksihu 7.41 Reklám A reklám talán a legelterjedtebb és a legtöbb helyen és esetben alkalmazott marketing kommunikációs eszköz. Ahhoz, hogy a Hotel Carbona Rt szolgáltatásai eljussanak a vendégekhez, nem elég az általános információadás, ennél sokkal több eszközt kell használni, hogy a vev k magatartását befolyásolni lehessen. Tudatosan, célirányosan kell végezni a reklámtevékenységet. A Hotel Carbona Rt. által használt reklámeszközök: • Nyomtatványok • Közterületi reklámok, kültéri hirdet táblák • Audiovizuális anyagok • Internet • Televízió • Hirdetés Megjelenések típusai: Állandó megjelenések: − Hirdetések adatbankokban – telefonkönyv, szaknévsor, stb. − Turisztikai kiadványokban, vásári katalógusokban − Internetes megjelenések Eseti megjelenések: − Hirdetések újságokban, magazinokban − Turisztikai kiadványok 7.42 PR - Public Relations A

Public Relations egy tudatos tevékenység, melynek a célja, hogy a közvéleményben – sz kebben a fogyasztókban – kedvez bb kép alakuljon ki a vállalatról és annak alkalmazottairól. A közönségkapcsolatok eszközei változatosak lehetnek, a Hotel Carbona Rt. esetében a vezet k és alkalmazottak közszerepeltetésére, a vállalat által szervezett rendezvényekre, közszolgálati tevékenységekre, jótékonysági adományokra, szponzorálásra kell gondolni. A jöv ben is folytatni kell a megkezdett utat, azaz a helyi sajtóban olyan hír érték anyaggal kell bemutatkozni, amellyel állandóan hangsúlyozni tudja a szálloda a jelenlétét, 47 http://www.doksihu megújulását. Ilyen célból fontos szerepet kapnak a gyógyászati szakfolyóiratok is A városi rendezvényeken kisebb díjfelajánlásokkal, transzparensekkel célszer megjelenni. 7.43 Eladásösztönzés - Sales Promotion Az eladásösztönzés olyan módszerek alkalmazása az értékesítésben, a

vev k kiszolgálásában, amelyek a vendégeket további szolgáltatások igénybevételére serkentik. A Hotel Carbona Rt., mint szálloda – szolgáltatatásról van szó – a közismert eladást ösztönz módszereknek csak kis részét tudjuk alkalmazni marketing tevékenységnek keretében. Ilyenek például: • A törzsvendégek számára „törzsvendég-kártya” biztosítása, amely kedvezményre jogosítja fel ket. • Apró eladásösztönz reklámtárgyak a vendégeknek – mint például reklámtoll, naptár, kulcstartó, öngyújtó, gyufa. • Különböz utazási - idegenforgalmi vásárokon, kiállításon való megjelenés; általában a magyar nemzeti standon való részvétellel. Itt szóróanyagokkal illetve személyes beszélgetések során informálhatja a szálloda a közönséget. Az utazási irodákkal kapcsolatfelvétel és - ápolás történik. 2003-ban a következ kiállításokon vesz részt a szálloda: Bécs Ferien 2003.0117-20 München

CBR 2003. 0219-24 Berlin ITB 2003.0317-21 Köln RDA 2003.0808-11 Lipcse Touristik 2003.1117-21 7.44 Személyes eladás A személyes eladás a leghatékonyabb eszköz a vásárlási folyamat bizonyos szakaszaiban, pontosabban a vev preferenciájának kialakításakor, a meggy zéskor és a cselekvés során. Segítségével az értékesít egyénileg szólítja és gy zi meg a reménybeli vendéget. A bizonytalan vendégeket egy meggy z értékesítési beszélgetéssel könnyen át lehet segíteni ezen a fázison, és ennek megfelel en hamarosan szállóvendégként üdvözölheti a társaság ket. 48 http://www.doksihu Sok esetben azonban elegend egy jól megszerkesztett, orvosilag alátámasztott információs anyag a hévízi gyógykúráról és hatásáról, illetve eredményességér l, és egy részletes kezelésleírás is. A személyes eladás része a telemarketing. Nagy hangsúlyt kell fektetni a telefonon történ értékesítésre is. Természetesen a

célok elérése érdekében nélkülözhetetlen a vendég anyanyelvén történ tárgyalás. 7.45 Direkt marketing A direkt marketing a Hotel Carbona Rt. esetében az, hogy minél többet szeretne megtudni a vendégeir l, hiszen a f cél, hogy megtartsa ket, és törzsvendéggé váljanak. Ennek érdekében szükséges a számítógépes hálózatot korszer síteni, és állandóan továbbfejleszteni, hisz a legkorszer bb adatbázis marketing is helyet követel a marketing politikában. A magyarországi adatbázis cégek anyagait, címlistáit a továbbiakban is szükséges alkalmazni, hogy a szálloda direct mail formában eljuttathassa információs anyagát a cégek és az utazási irodák felé. 2003. évben akciós árakról tájékoztatja a szálloda a legnagyobb magyar cégeket, felajánlva nekik egyfajta gyógyüdülés, rendezvények, tréningek lehet ségeit, illetve a belföldi turizmussal foglalkozó magyar utazási irodákat is ilyen ajánlattal keresi meg. 8.

KOCKÁZATBECSLÉS Minden vállalkozásnak, így a Hotel Carbona Rt.-nek is szembe kell néznie veszélyekkel, tekintve, hogy egy adott iparágban és versenykörnyezetben m ködik. Fontos, hogy a szálloda a lehetséges kockázatokat felismerje és felkészülhessen a kezelésére. A Hotel Carbona Rt. f kockázati forrásai az alábbiakban rejlenek: • Új versenytársak bukkannak fel. • A már meglév versenytársak még er sebbé válnak, a szálloda piaci részesedése csökken. • A társaságnak figyelembe kell szabálymódosításokat. 49 vennie az esetleges törvény, illetve http://www.doksihu • Jelent s kockázatot jelent a szálloda számára, hogy nagy összeg hitelt vett fel, mert a hitel és kamatának visszafizetése nyomasztóan hat rá. • Infláció mértéke a tervezett l eltér en alakul. • A közvetít kön keresztül történ értékesítés hatalmas kockázatvállalással jár. Különösen nagy a bizonytalanság az újonnan

megjelen irodák esetében. Itt nemcsak a fizetésképtelenség problémája a veszély, hanem kérdéses maga a viszonteladás megvalósítása is. Ezért az új partnereknek szerz dés alapján el leget kell fizetni a szálloda részére. Ha az irodák 28 napig nem fizetnek, kötbér szabható ki • Az értékesítés külföldi vendégek számára is történik, ezért a külföldön bekövetkez változások is kockázati tényez ként szerepelhetnek. • Az üzleti partnerek fizetési hajlandósága romlik. • Az árfolyamok kedvez tlenül alakulnak. A szálloda feladata, hogy feltérképezze er s és gyenge pontjait annak érdekében, hogy meghatározhassa a távlati célok realitását, és becsülni tudja a várható környezeti változások által el revetített esélyek, veszélyek valószín ségét, annak jöv beni m szaki, piaci és gazdasági hatásait. A szálloda SWOT-analizise: Er sségek: (Strengths) • Kedvez földrajzi helyzet, a táj szépsége, a

Balaton közelsége • Dinamikusan fejl d város • Balaton Airport Sármelléken • Központi elhelyezkedés – közel a városközponthoz, tóürd höz • Hagyományokon alapuló terápia • Szolgáltatások magas színvonala • Állandó orvosi felügyelet • Szakképzett személyzet • Állandó megújulás (mindig valami új várja a vendégeket) • Meglepetésmentes pihenés családias környezetben • Feszített víztükr uszoda, szauna, g zkamra • Termálmedence saját termálvíz-forrásból • Kis szervezet – nagyobb rugalmasság, gyors reagálási képesség 50 http://www.doksihu Gyengeségek: (Weaknesses) • Összenyitható szobák hiánya • Igényes emléktárgyak hiánya • Hiányos nyelvtudás egyéb nyelvek terén • Üzletekkel zsúfolt városközpont és kerékpárút hiánya Lehet ségek: (Opportunities) • A belföldi turizmus általános növekedési potenciálja • A város programlehet ségeinek jobb

kihasználása • Új célpiacok bevonása (Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Skandinávia) • Közép-Európa összefogása (2-3 város vagy fürd hely közös ajánlata) • Célzottabb marketingtevékenység • Szálloda szolgáltatásainak további b vítése: életmód-kúrák, egyéb „natúrtermékek” kialakítása Veszélyek: (Threats) • Er s árharc – áron aluli értékesítés veszélye • Ár - min ség egyensúly bomlásának veszélye • Közép-Európai országok er teljes promóciós tevékenysége • Zalakaros, Kehidakustány fejl dése • Új apartmanszállók épülése a környéken • A belföldi fizet képes kereslet visszaesése • Növekv verseny és árharc helyi szinten (Hévíz) és regionális szinten • Külföldi cégek és magánszemélyek ingatlanvásárlásai Hévízen és környékén 51 terápiák, http://www.doksihu 9. PÉNZÜGYI TERV 9.1 A részvénytársaság pénzügyi helyzetét

alakító tényez k A Hotel Carbona Rt. pénzügyi terve képet ad arról, hogy a szálloda milyen jövedelmet kíván realizálni, a következ id szakban milyen bevételekkel és költségekkel, ráfodításokkal számol a tevékenysége kapcsán. Emellett bemutatja, hogy a vállalkozás vagyoni helyzete, eszközeinek összetétele és ehhez kapcsolódó forrásállománya hogyan alakul. A Hotel Carbona Rt. 2002-ben egyedüli olyan négycsillagos gyógyszállodaként üzemel Hévízen, amelyben a szálloda és a részvénytársaság m ködtetése is egy szervezeti egységben valósul meg. Ez jelent s el nyt jelent a piaci változásokra történ reagálásnál (rugalmasság), viszont hátrányt jelent a jövedelmez ségnél, mivel relatíve magasabb az egy vendégéjszakára jutó általános költség aránya. Emellett hátrányt jelent még a pénzügyi gondok kezelésénél, hiszen nincs lehet ség más szállodától pénzeszközök átcsoportosítására. A

részvénytársaság pénzügyi helyzetét alapvet en három tényez befolyásolja: 1. A részvénytársaság alapításakor a társaság rendelkezésére bocsátott likvid pénzeszközök alacsony volta. 2. A külföldi partnerek fizetési hajlandósága: meglehet sen magas a határid n túli fizetés és a késedelmi kamat érvényesítésének lehet sége szinte lehetetlen. 3. A hitelek törlesztése, valamint a negyedévenként fizetend kamat a társaság likviditását meghatározza, de a szabad pénzeszközök lekötésével igyekszik a pénzügyi bevételeket növelni. A szálloda 2003. évi pénzügyi terve a 1689500 EFt nettó árbevétel és 383006 EFt mérleg szerinti nyereség elérését t zte ki célul. A társaság bevételi és költségterve a mellékletben található. 9.2 Mérlegterv A vagyon 2002. évi növekedése 1524938 EFt volt, mellyel szemben a 2003 évre 259.535 EFt-os növekedést tervez a Hotel Carbona Rt A növekedés egyrészt a megvalósult új

beruházásokból adódik, másrészt az ingatlanokra vonatkozó piaci érték változásából. 52 http://www.doksihu Mérleg adatok ezer Ft-ban A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. C. 1. 2. 3. A tétel megnevezése BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás - átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott el legek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok M szaki berendezések, gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott el legek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön

kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott el legek KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vev k ) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lev vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív id beli elhatárolása

Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN 53 2002. évi tény 7 557 994 3 031 2003. évi terv 7 835 830 4 560 380 2 651 1 897 2 663 7 548 149 1 919 384 53 004 46 308 7 825 501 2 406 391 69 700 48 410 421 954 180 500 5 107 499 6 814 5 120 500 5 769 229 229 6 585 5 540 331 939 16 548 11 644 296 451 18 500 13 000 4 904 5 500 225 968 56 942 193 700 68 700 169 026 55 784 125 000 31 251 55 784 31 251 33 639 8 140 25 499 1 254 413 19 407 1 768 1 233 238 9 144 346 53 000 10 000 43 000 1 271 600 24 600 2 000 1 245 000 9 403 881 http://www.doksihu Mérleg adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése 2002. évi tény D. SAJÁT T KE I. JEGYZETT T KE 2003. évi terv 6 092 250 810 000 6 488 257 810 000 509 259 401 509 174 242 5 107 499 5 120 500 -85 159 383 006 2 705 731 2 463 744 1 922 888 1 935 987 705 430 1 217 458 818 990 1 116 997 782 843 135 200 527 757 181 357 188 596

Ebb l : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT T KE ( - ) III. T KETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jöv beni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt köt egyéb részesedési viszonyban lév vállalk szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz lev vállalk

szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebb l : az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vev kt l kapott el legek 8 451 12 104 349 092 175 325 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 108 743 151 732 G. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK 346 365 451 880 1. Bevételek passzív id beli elhatárolása 216 059 197 800 2. Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása 3. Halasztott bevételek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók ) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz álló váll szemben FORRÁSOK ( PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN 54 3 762 3 900 126 544 250 180 9 144 346 9 403 881 http://www.doksihu A vagyonváltozás bemutatása (EFt-ban): Eszközök változása: 259.535 -

Befektetett eszközök 277.836 - Forgóeszközök -35.488 - Aktív id beli elhatárolások 17.187 Források változása: 259.535 - Saját t ke változása 396.007 - Hosszú lejáratú kötelezettségek 13.099 - Rövid lejáratú kötelezettségek -255.086 - Passzív id beli elhatárolás 105.515 Befektetett eszközök A Hotel Carbona Rt. eszközei évr l évre folyamatosan b vül tendenciát mutatnak, igazodva a szálloda egyre nagyobb éves forgalmához. A befektett eszközök értéke 2002 december 31-én 7.557994 EFt volt Ennek értéke 2003-ra várhatóan 7835830 EFt-ra fog növekedni, mely az összes eszköz 83,33%-a. A vállalkozás folyamatosan gondot fordít a meglév befektetett eszközök b vítésére, minden évben kivitelezett valamilyen jelent s, a cég értékét növel beruházást. Ezek a befektetések is jól tükrözik, hogy a vállalat igyekszik meg rizni és lehet leg b víteni a piaci pozícióját. a) Az immateriális javak 50,45%-os

növekedése a beruházásokhoz kötöd közm fejlesztési hozzájárulást tükrözi. b) A tárgyi eszközök változásánál a tervek között szerepelnek a már fentebb említett beruházások és azok aktíválása. c) Az egyéb tartósan adott kölcsönök 1.045 EFt-tal való csökkenése a dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás visszafizetését mutatja. A Bakonyi Er m nél van a Hotel Carbona Rt.-nek minimális érdekeltsége, melynek mérleg szerint összege 229 EFt Forgóeszközök A forgóeszközök értéke a 2002. évi 331939 EFt-tal szemben 2003-ban 296451 EFt lesz, amely az összes eszköz 3,15%-át teszi ki. A forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya a szállodánál alacsony, mivel a készletek és a követelések minimálisak ebben az iparágban. a) A forgóeszközökön belül a készletek 1.952 EFt-tal növekednek a vendéglétszám növekedése miatt. 55 http://www.doksihu b) A vev állomány - melynek nagyrésze az utazási

irodák - 20,65%-os növekedése a magasabb kihasználtság következménye, valamint a többletforgalom zömében a külföldi partnerekkel realizálódik, s az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy e körnél hosszabb fizetési határid kkel kell számolni, mivel rosszabb a fizetési morál. A vev k forgási sebessége viszont 20 napról várhatóan 15 napra fog csökkeni. c) Az értékpapírokat a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek eladása csökkenti. d) A pénzeszközök 19.361 EFt-os növekedése a 2003 évi nagyobb forgalomból adódik Saját t ke A vállalkozás saját t kéje az 1997-es átalakulás óta növekv tendenciát mutat. Ennek oka az eredményes m ködés. (8ábra) Negatív mérleg szerinti eredmény csak 2002-ben volt. Saját t ke alakulása 932.219 EFt 8000000 1.082742 EFt 6000000 4000000 5.779760 EFt 2000000 6.092250 EFt 0 1999 2000 2001 2002 2003 6.488257 EFt 8. ábra A 2002. évi negatív mérleg szerinti eredmény 85159 EFt-tal

csökkenti a saját t ke nagyságát, a 2003. évi mérleg szerinti eredmény viszont 383006 EFt-tal növeli Az eredménytartalék csökkenése az el z évi veszteséget mutatja. A Hotel Carbona Rt.-nél osztalékfizetés nincs, mivel a szálloda nagy összeg hitelt vett fel a beruházásokhoz, és osztalékfizetés csak a hitelnyújtó bank engedélyével lehetne. A saját t ke aránya a forrásokon belül a 2002. évi 66,62%-ról 69,00%-ra emelkedik A mutató 70% körüli értéke már jó. Minél nagyobb a saját t ke, a vállalat annál életképesebb Az idegen t ke aránya 2003-ban 26,20%. A saját t ke és a jegyzett t ke aránya 8,01 A t keer sség a 2002. évhez képest növekedést mutat, amit a bels forrás okoz 56 http://www.doksihu A vagyonfedezeti mutató szerint – mely 2%ponttal növekszik az el z évhez képest –, a saját t ke 82,80%-ban finanszírozza a befektetett eszközöket. Kötelezettségek a) A hosszú lejáratú kötelezettségeken belül 113.560

EFt-tal növekednek a beruházási hitelek az újabb hitelfelvételek miatt. b) Az egyéb hosszú lejáratú hitelek 1.116997 EFt-os összege a Hotel Carbona Rt tartozás átvállalásából származik. c) A rövid lejáratú kötelezettségek 67,42%-os csökkenésének okai a rövid lejáratú kölcsön visszafizetése, valamint a szállítók csökkenése. A szállítók állományát 175325 EFt-ra tervezi a szálloda a 2002. évi 349092 EFt-tal szemben, mivel a beruházások nagy része befejez dik, s ezáltal a beruházási szállítók is csökkennek. A kötelezettségek nagy terhet rónak a részvénytársaság gazdálkodására, de fizet képességét meg rizte. A likviditási mutató I. szerint a forgóeszközök állománya 56,17%-a a rövid lejáratú kötelezettségeknek. Ez a szállodai alacsony forgóeszköz állományból adódik A saját t ke és a kötelezettségek 263%-os aránya, mely növeked tendenciát mutat, kedvez nek mondható. Az összes forrás 259.535

EFt-os növekedéséb l 396007 EFt a saját forrás növekedése, és 241.987 EFt az idegen forrás csökkenése 9.3 Eredményterv Értékesítés nettó árbevétele A külföldi vendégkör elvárásainak való megfelelés és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a Hotel Carbona Rt. 2002-ben is jelent s beruházásokat valósított meg Az átadott új élményfürd és termálfürd 2003-ra a min ség javulását és az árbevétel növekedését eredményezi. 2002-ben az építkezések miatt a tervezettnél kevesebb vendégéjszakát töltöttek itt a vendégek. Emellett januárban és februárban a 64 szoba felújítása miatt csak 132 szoba m ködött. 2003-ban a szálloda megszünteti a 10%-os építkezési engedményt, valamint májustól 9%-os áremeléssel számol. Júniustól a 63 új szoba is fogad vendégeket. 57 http://www.doksihu Eredménykimutatás s.sz 01. 02. I. 03. 04. II. III. A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó

árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelés készletek állományváltozása Saját el állítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke /03+-04/ Egyéb bevételek Ebb l: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások /05+06+07+08+09/ 10. Bérköltség 11. Személyi jelleg egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások /10+11+12/ VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebb l: értékvesztés ( terven felüli écs ) A. ÜZEMI /ÜZL/ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE /I+II+III-IV-V-VI-VII/ 13. Kapott /járó/ osztalék és részesedés Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebb l:

kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott /járó/ kamatok és kamatjelleg bevételek Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi m veletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi m veletek bevételei /13+14+15+16+17/ 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai /18+19+-20+21/ B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE /VIII-IX/ C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY /+-A+-B/ X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY /X-XI/ E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY /+-C+-D/ XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY /+-E-XII/ 22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY /+-F+22-23/ 58 adatok ezer Ft-ban 2002. évi tény 2003 évi terv 1 022 655 1 689 500 1 022 655 1 689 500 23 961 54 225 004 165 730 9 266 12 490 7 823 420 313 230 380 29 637 96 110 356 127 94 177 95 314 31 500 80 685 305 028 166 820 12 280 17 455 9 613 511 196 283 018 31 342 117 242 431 602 108 243 69 030 36 000 569 429 4 866 4 283 3 000 10 941 20 090 31 622 7 500 10 500 5 000 105 856 96 172 129 7 061 144 668 -124 578 -43 893 199 30 950 -30 751 -74 644 10 515 -85 159 -85 159 101 172 -90 672 478 757 478 757 95 751 383 006 383 006 http://www.doksihu Az árbevételhez tartozik még a termográfia és az akupunktúra árbevétele, valamint a 3 bár bevétele. Ezeket a bevételeket szintén magasabbra tervezi a 2003 évben a Hotel Carbona Rt. a megnövekedett vendéglétszám miatt A szállodai szolgáltatások b vítése céljából

a vállalat bérbe adja a helyiségeket vállalkozóknak. Így a szálloda területén igénybe vehetnek a vendégek fogorvosi, fodrász, kozmetikai szolgáltatásokat is. A bérbe adott helyiségek bevétele 2002-ben 8685 EFt volt, mellyel szemben 2003-ra 9.558 EFt-ot tervez a Hotel Carbona Rt A növekedés a bérleti szerz désben megállapított bérleti díjak összegének módosításából származik. Ezek következtében az értékesítés nettó árbevétele várhatóan 1.689500 EFt lesz, az el z évi 1.022655 EFt-tal szemben Anyagjelleg ráfordítások A részvénytársaságnál 2002-ben 420.313 EFt anyagjelleg ráfordítás merült fel, melyet 511.196 EFt-ban határozott meg a szálloda a 2003 évre Ez az összes költség 41,86%-a. Az anyagjelleg ráfordítások 59,67%-át az anyagköltség, 32,63%-át az igénybevett anyagjelleg szolgáltatások teszik ki. a) Az anyagköltségek között a vendégétkeztetés anyagköltsége volt 2002-ben a legmagasabb: 92.450 EFt Ez

a költség egyrészt függ az elkészített adagszámtól, másrészt pedig a felhasznált nyersanyag értékét l. Így a vendégétkeztetés költségét – adagonként 500 Ft-tal – 132.811 EFt-ra tervezi a szálloda a 2003 évre Az energia költségnél – figyelembe véve az új fogyasztók energia szükségletét – 21%-os növekedéssel számol a vállalat. b) Az igénybevett szolgáltatások értékét 166.820 EFt-ban határozta meg a szálloda A karbantartási költségeknél figyelembe kell venni a belép új létesítmények karbantartási díját. c) Az eladott áruk beszerzési értéke a 3 bár, a minibár és a személyzeti büfé Elábé-ját takarja. A vendéglátás Elábé-ját a bevétel 21%-ban határozta meg a szálloda d) A közvetített szolgáltatásokhoz a gyógyászat, termográfia és az akupunktúra tartozik. Személyi jelleg ráfordítások A munkaer szükséglet megállapítása, a munkaer fedezet biztosítása és ez utóbbi kett összehangolása,

valamint a munkaer hatékony felhasználása a szálloda egyik f célkit zése. 59 http://www.doksihu 2002-ben átlagosan 188 f dolgozott a Hotel Carbona Rt.-ben, a 2003 évi várható létszám 196 f . Ebb l a teljes munkaid s létszámot 186 f re tervezi a szálloda a 2002 évi 177 f vel szemben. A teljes munkaid s létszám átlagkeresetét 1447227 Ft-ban határozta meg a vállalat a 2003. évre A dolgozók besorolás szerinti alakulása: 2002-ben: Fizikai foglalkozásúak: Szellemi foglalkozásúak: 2003-ban: 131 f 137 f 46 f 49 f A személyi jelleg ráfordításokat 431.602 EFt-ra tervezi a Hotel Carbona Rt, amely az el z évhez viszonyítva 21,19%-os növekedést jelent. A személyi jelleg ráfordítások magas arányát két tényez okozza: a tevékenység munkaer igénye és a bérek nagysága. a) A bérköltségnél 10%-os bérfejlesztéssel számol a Hotel Carbona Rt. és az új szárny (63 szoba) belépését l 6 f takarítón plusz bérét, valamint az

értékesítésnél lév plusz létszám bérét is figyelembe veszi. b) A személyi jelleg egyéb kifizetésekhez tartoznak többek közt a napidíjak, a dolgozók munkabejárással és saját gépkocsi használatával kapcsolatos költségei, az üzleti ajándék és a reprezentációs költség. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés 2003-ban várhatóan 108.243 EFt Ebb l kis érték eszközök beszerzésére 38.243 EFt-ot fordít a részvénytársaság, mivel az értékcsökkenésnél számol a 63 szoba berendezésének hatásával. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összegét 2003. évben 69030 EFt-ban állapította meg a szálloda. Itt kerülnek elszámolásra az alábbi kiemelked költségek: arányosításból vissza nem igényelhet ÁFA, építményadó, ipar zési adó, gépjárm adó, gyógyüdültetés ÁFÁ-ja. A terven felüli értékcsökkenés az uszoda felújítása miatti rész selejtezését tartalmazza. Az egyéb költségeknél, és

általában 6,6%-os emelkedéssel számol a társaság. Pénzügyi m veletek eredménye a) A pénzügyi m veletek bevételei között kerül kimutatásra az árfolyamnyereség (7.500 EFt), valamint a kapott kamatok összege (3000 EFt) 60 http://www.doksihu b) Jelent s eredményt befolyásoló tényez a pénzügyi m veletek ráfordítása, ezen belül is a kamatköltség. Mivel a Hotel Carbona Rt nem szállodalánc tagja, hanem egy szervezeti egység, négycsillagos szállodai múltja sem nagy, ezért fejlesztéseihez id r l id re hitelek felvételére szorul, melynek kamatai jelent s mérték ek. A kamatok 2003-ra várhatóan 96.172 EFt-ot tesznek ki Mérleg szerinti eredmény A Hotel Carbona Rt. a 2002 évet –85159 EFt adózott eredménnyel zárta A mínusz eredményt a 2002. évi hitelek törlesztése, illetve a hitelkamatok elszámolása eredményezte. A vállalat társasági adófizetési kötelezettsége 10515 EFt annak ellenére, hogy az adózás el tti eredménye

–74.644 EFt Adóalapot növelte az átvállalt tartozás törlesztett összege és 2002. évi kamata, valamint a kapcsolt vállalkozások miatt a piaci értékt l való eltérés összege. A 2003 évi tervben a mérleg szerinti eredményt 383006 EFtban határozta meg a társaság, ami 468165 EFt-os növekedést jelent az el z évhez képest A jelent s összeg növekedés a befejezett beruházásokkal és szálloda magasabb kihasználtságával indokolható. A Hotel Carbona Rt. eredményének növelésében jelent s szerepet játszik az is, hogy a vendégkör milyen árat fizet a szolgáltatásokért. E téren a külföldi vendégkör arányának növelésével együtt a kapott árbevétel és az elért eredmény is emelkedik. A dinamikus likviditási mutató szerint 2003-ban az alaptevékenységb l származó eredmény (üzleti tevékenység eredménye) 108%-os fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségekre. A hosszú távú likviditási mutató a kötelezettségek

teljes állományának a fedezettségét vizsgálja. Ez a szállodánál 23,11% Ezek a likviditási mutatók megfelel ek a szállodánál. A jövedelmi helyzetr l képet adó árbevétel arányos üzemi eredmény mutatója 33,70%-os, a t kearányos üzemi eredmény mutatója pedig 8,78%-os. El z évhez képest növekedést mutatnak. Ezek a mutatók részletesen a 8 számú mellékletben láthatóak A társaság tervezett jövedelmez ségi, likviditási és vagyoni helyzetét elemz mutatói az el z évhez viszonyítva javulnak. A 2002 évi mutatók alacsony értéke a negatív mérleg szerinti eredményb l és a magas felvett hitelekb l adódnak. 61 http://www.doksihu 10. ÖSSZEFOGLALÓ Az üzleti terv elkészítése minden vállalat számára fontos, mert ez alapján számba tudják venni jelenbeli és jöv beni várható er forrásaikat, lehet ségeiket, feladataikat és kockázataikat. A gazdasági élet egyre nagyobb területén van rá szükség Egy jó üzleti terv segíthet

abban, hogy a jó üzleteket hitelessé, érthet vé tegye olyanok számára is, akik nem ismerik az adott céget. Emellett megmutatja, hogyan valósíthatja meg a vállalat a kit zött céljait. Az üzleti terv feladata a vállalkozás és a tényleges lehet ségei közötti összhang megteremtése. Az üzleti terv eszköz arra is, hogy a társaság visszatekinthessen a múltba, vagyis a vállalkozás id r l id re értékelheti a teljesítményét, a célok megvalósulását. Dolgozatom témaválasztásánál lényeges szempont volt, hogy Hévízen lakom. Hazánk gyógyturizmusának fellegvára Hévíz, amely természeti adottságai, fekvése, mikroklímája és a csodálatos Hévízi-tó gyógyhatása révén vált közismertté. Hévízen minden út a tóhoz vezet. Nem véletlen ez, hiszen a település róla kapta hírét, nevét, elismertségét. A tónak köszönhet , hogy Hévíz kiemelkedett a környék falvai közül, és európai fürd várossá emelkedett. A város

életében a gyógy-idegenforgalom jelent s szerepet játszik. A város és szállodái az elmúlt években komoly fejl désen mentek keresztül. Ezért Hévíz egyik 4 csillagos szállodájának, a Hotel Carbona Rt-nek az üzleti terve segítségével szeretnék képet adni arról, hogy a hotelok milyen elképzelésekkel és tervekkel néznek a jöv elé. A Hotel Carbona Gyógyszálloda Részvénytársaság 1997. július 1-jével zártkör átalakulással jött létre. A társaság alapítói vagyonának értéke 810000 EFt A Hotel Carbona Rt. hosszú távú célkit zése, hogy meg tudja rizni a piacon elfoglalt helyét és tartós, egyenletes jövedelmez séget érjen el. Ez hatékony munkával és jó színvonalú szolgáltatásokkal valósítható meg. A szállodának a környezetét, a versenytársak m ködését, munkáját, piaci helyzetét állandóan figyelemmel kell kísérnie, hogy a változásokra kell id ben és megfelel döntésekkel tudjon reagálni. Hévízen a 4

csillagos szállodai kínálat túlsúlyban van. Sok a hasonlóság a marketing munkákban, jellemz az egymást követés, ezért fontos szempont, hogy a Hotel Carbona Rt. állandóan hangsúlyozza versenyel nyét. A vállalat minél pontosabban behatárolja a célpiacot és f leg az igényeket, annál nagyobb esélye van arra, hogy elnyerje a fogyasztók 62 http://www.doksihu elégedettségét, ami egy vállalkozás hosszabb távú sikeres m ködésének el feltétele. Az er söd versenypiacon a vev k ma már a helyettesíthet termékek sokaságából választhatnak, megnyerésükre, megtartásukra ezért igen sokat kell áldozni. A terméktúlkínálat mögött a vev k egyre inkább valami pluszt, a cég személyiségét kezdik el keresni. Ezért ki kell alakítani a fogyasztók képzeletében egy egységes képet a szállodáról A vállalat f profilja a szállodai szolgáltatás étteremmel. A vállalat célja, hogy a következ években a szálláshely kihasználtságot

növelje, és ezáltal nagyobb nyereségre tegyen szert. A 2003 évre 72%-ra tervezi a szállodai kihasználtságot a vendégéjszakák alapján. A szálláshelyek értékesítésének a tervezésénél a szezonális ingadozásokat is figyelembe kell venni. A 63 szoba b vítése után a szálloda a jelenlegi szolgáltatásai kapacitásának megfelel szálláshely kapacitással fog rendelkezni, ami megfelel kihasználtság mellett a részvénytársaság egészének eredményességét és hatékonyságát tovább növeli. A f tevékenységb l származó árbevétel felosztható a szálláshely, az étkezés, a gyógyászat, az uszoda és a termálfürd árbevételére. A Hotel Carbona Rt. azonban nemcsak szálláshelyet értékesít, hanem különféle szolgáltatásokat is, melynek nagyrészét kúracsomagokban értékesíti. A kúracsomagok 1-2 vagy 3 hetes tartózkodást, fél vagy teljes panziót, orvosi vizsgálatot, kezeléseket, fürd zést és egyéb extra szolgáltatást

tartalmaznak. A kúracsomagok két részre osztatóak: egyrészt a hagyományos szolgáltatásokra épül hévízi gyógykúrára, másrészt egy új életformát követ vital – wellness kúrára. A tradicionális hévízi kúra minden kezelését nyújtani tudja a szálloda. A wellness szolgáltatásoknak hazánkban még nincs kialakult hagyománya, Hévízen a Hotel Carbona Rt. az els k között kezdte bevezetni A jöv lehet sége lehet még az a kikötés, hogy ki lesz az els , aki a legújabb trendeket a gyógyászat terén alkalmazni fogja, mint például a alternatív terápiás lehet ségek, a természetgyógyászat, amelyek a nyugat-európai országokban már bejáratott termékek. Az értékesítés közvetlen és közvetett úton történik. A közvetít kön keresztül történ értékesítés hatalmas kockázatvállalással is jár. A Hotel Carbona Rt magyar és külföldi utazási irodákkal áll kapcsolatban. A szálloda irodák által rendezett kiállításokon vesz

részt a sikeres együttm ködés érdekében. Az utazási irodák szerz dések szerint vállalják, hogy értékesítik és reklámozzák a szálloda termékeit, megszervezik az utazást, és ezért bizonyos közvetít i jutalékot kapnak. Különösen nagy a bizonytalanság az újonnan megjelen 63 http://www.doksihu irodák esetében. Itt nem csak a fizetésképtelenség problémája a veszély, hanem kérdéses maga a viszonteladás megvalósítása is. Egy dolog azonban nagyon fontos: akár közvetlen, akár közvetett értékesítésr l esik szó, a mozgatórugó mindenkor a vendég, hiszen fogja a szolgáltatást igénybe venni és véleményt alkotni róla. Ezért a szálloda próbál kialakítani olyan kapcsolatot a közvetít kkel, hogy teljeskör informáltság legyen. A Hotel Carbona Rt. vendégköre kett s: A vendégkör egyik részét a tagvállalatok beutaltjai, valamint a szindikátusi szerz déssel a szállodához kapcsolódó volt tulajdonosok és jogutódjaik, a

másik részét a szabad szálláshelyeket igénybe vev k alkotják. A szállodába nagyobb számban külföldi vendégek érkeznek, ezen belül a német nemzetiség vendégek aránya a legmagasabb. A vállalat növelni szeretné a skandináv országokból érkez vendégek számát is. A magyar vendégkör aránya az elmúlt években növekv tendenciát mutat. A tulajdonosok által küldött gyógyüdültetést igénybevev k aránya azonban évr l évre csökken. A magyar vendégkör növelése érdekében a Hotel Carbona Rt. er teljes piaci munkával törekszik a rendelkezésére álló szálláshely és gyógyászati kapacitás megfelel hatékonysággal történ értékesítésére. A szálloda kereskedelmi szálláshelyek értékesítésének területén az elmúlt években jelent s tapasztalatra és hírnévre tett szert. Ez megmutatkozik az évente b vül külföldi vendégkörnél, valamint a visszajáró úgynevezett törzsvendégek esetében is. A Hotel Carbona Rt.

szeretné a vendégek igényeit a lehet legjobban kielégíteni, minél szebbet, többet és jobbat nyújtani a kínálatból. A szálloda szolgáltatásainak növelése a szobaár emelkedését is eredményezheti, ezért nagyon fontos, hogy megfelel színvonalú szolgáltatásokat tudjon a vendégek részére biztosítani. Ennek érdekében újabb és újabb fejlesztéseket és beruházásokat kell megvalósítani, melyek fizikai és esztétikai megújulást is eredményeznek. Az elkészült hangulatos élményfürd és termálfürd az árbevétel növelését is szolgálják. Az uszoda felújításával szeretné a vállalat elérni, hogy szálloda rendelkezzen egy magas színvonalú, minden igényt kielégít 1000 négyzetméteres vízi paradicsommal, hogy a gyógyulni vágyó vendég és a pihenést, kikapcsolódást keres turista is megtalálja igényeinek megfelel szolgáltatásokat. Véleményem szerint növekv érdekl déssel lehet számolni ezen új szolgáltatások iránt

a megfelel el készít marketingmunka hatására. A beruházások pozitív hatása, hogy a munkavállalók létszámát növelni is lehet. Emellett ezek az építkezések a környez vállalkozásokat is fellendítik. 64 épít ipari és kereskedelmi http://www.doksihu A fejlesztések akkor fejtik ki a legoptimálisabban hatásukat, ha azokra közel egy id ben kerül sor. A részvénytársaságnak a beruházások megvalósításához a következ források állnak rendelkezésére: egyrészt a saját er , másrészt a hitelképesség lehet vé teszi az idegen forrás megszerzését. Az elkészült beruházások magas színvonalával, szolgáltatások b vülésével a Hotel Carbona Rt. megalapozta a következ évek eredményesebb gazdálkodását és a további fejl dés lehet ségeit. A Hotel Carbona Rt. munkáját egy 188 f b l álló személyzet segíti A munkaer megtartása és érdekeltségi rendszerének kidolgozása elkerülhetetlen feltétele a tervben megfogalmazott célok

elérésének. A szervezeti terv, már m köd vállalkozásról lévén szó, a Szervezeti és M ködési Szabályzatra alapozva mutatja be a társaság m ködésének legfontosabb alapelveit és el írásait. Minden egyes terület vezet jének tudnia kell, hogy az általa vezetett szakágazat döntései milyen hatással lesznek a többi területre és a szálloda egészére. A szálloda feladatait öt szakágazati egység látja el Emellett a társaságnak az eredményes m ködéshez jól kialakított munkaszervezetre van szüksége. A bels rend kisugárzása szintén növelheti a szervezetr l kialakuló pozitív képet. A marketing tervben kerül kifejezésre, hogy a Hotel Carbona Rt. az árbevétel megszerzése érdekében milyen módon szándékozik a piacot befolyásolni, illetve reagálni az ottani viszonyokra. A modern marketing többet jelent, mint a jó termékfejlesztés, a vonzó ár és a célpiac számára elérhet vé tétel. A vállalatoknak kommunikálniuk kell a

jelenlegi és a potenciális ügyfeleikkel. Az egységes vállalati arculat kialakítására fordított összeget nem kiadásnak, hanem olyan hosszú távú befektetésnek kell tekinteni, melyet a jól átgondolt helyes stratégia hosszú távon megtérít. A saját vállalatképet er teljesen meg kell különböztetni az azonos profilú többi vállalat képét l. Ebben az esetben szükséges az egyedi egységes arculat megteremtése, mely segítségével a szálloda kiemelkedik a versenytársak közül. Az üzleti tervben tervezett reklámozás, eladásösztönzés és a public relation módjai azt a célt szolgálják, hogy a részvénytársaság gyógyszolgáltatásait minél többen vegyék igénybe, és azzal a vendégek elégedettek legyenek. A szállodák árpolitikáját vizsgálva egyértelm en mindenkire jellemz ek a kúracsomag árak. A kúracsomag árának megválasztása mindig pontos odafigyelést igényel, hiszen egy rosszul meghatározott ár akár üzleti

veszteséget is okozhat. 65 http://www.doksihu A szálloda akciós id szakokat és árakat is bevezetett, amit meg is kíván tartani. Ezek a tények er teljes értékesítési és kommunikációs stratégiát követelnek meg a Hotel Carbona Rt. részér l A szálloda üzleti tevékenysége gyorsan változó társadalmi - gazdasági közegben zajlik, ami fokozott figyelmet igényel. Ezért kockázattal is kell számolnia a tervezés során, hiszen egy paraméter tervezett l eltér alakulása kedvez tlenül tudna hatnia a vállalkozás m ködésére. Az üzleti tervben fontos a jöv beli gazdálkodási elképzelések pénzügyi és gazdasági szempontból történ bemutatása, melynek a pénzügyi terv felel meg. A terv a tervezett bevételek és költségek figyelembe vételével készített eredménykimutatást és mérleget is tartalmaz. A terv irányt mutat a ráfordítások meghatározásához és a költségelemek elemzéséhez. A felvett hitelek és azok kamatai rontják a

szálloda eredményét, és a társaság likviditását is meghatározzák. De a szálloda a jöv ben emellett is képes nyereséget elérni A 2003-as üzleti terv eredményterve az el z évi tervt l eltér en pozitív mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A saját t ke is növekv tendenciát mutat A Hotel Carbona Rt vezet i koncepciója a nyereség növelése, illetve a nyereségb l történ t kefelhalmozás. A jövedelmez ség alakulásánál sajnos hátrányt jelent az egy szálloda – egy részvénytársaság szervezet. Az árbevétel alakulásánál a színvonalas szolgáltatások, a 63 új szoba b vítése következtében növekedés prognosztizálható. Ezek a tényez k pozitívan befolyásolják a vállalkozás stabilitását és életképességét. Dolgozatom elkészítésének f célja az üzleti terv összeállításának bemutatása volt, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Úgy vélem, hogy – amint az üzleti terv is igazolja – a Hotel Carbona Rt.

tulajdonosai és vezet i egy hosszú távú, jövedelmez , fejl d képes, és a szállodaiparban jó teljesítményt elér dolgozói lehetnek. 66 vállalat tulajdonosai, illetve http://www.doksihu Felhasznált irodalom: Alan West: Az üzleti terv Readers International (Hungary), 1992 Barakonyi Károly – Peter Lorange: Stratégia management Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993 Dr. Béhm Imre: Vállalkozások pénzügyi tervezése Novorg Kft, Bp. 1994 Dr. Bocsó Klára – Kresalek Péter – Dr. Pálfalvi Sarolta – Dr Sándor Lászlóné: Tervezés - Üzleti tervezés PSZF jegyzet, Bp. 1999 The Ernst & Young: Üzletiterv - kalauz Co-Nex-Tranining Bt, Bp. 1995 Soltész Anikó – Nagy Péter – Tolnai István – Balásházy Mária: Üzleti tervezés 3.21 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, EDE Hungary, 1996 Dr. Szirmai Péter: Üzleti terv Okker Oktatási Iroda, Bp. 1995 Varsányi Judit: Üzleti stratégia – Üzleti tervezés Nemzeti

Tankönyvkiadó, Bp.1996 A Hotel Carbona Rt. Szervezeti és M ködési Szabályzata 67 http://www.doksihu Melléklet 1. számú melléklet: Tervezési alapadatok – 2003. év 2. számú melléklet: A f tevékenység megoszlása 3. számú melléklet: A Hotel Carbona Rt. 2003 évi gazdasági adatai 4. számú melléklet: Partner vendégszám és vendégéjszaka 5. számú melléklet Nemzetiségi megoszlás 6. számú melléklet: Az uszoda felújítás jövedelmez ségének bemutatása 7. számú melléklet: A Hotel Carbona Rt. szervezeti felépítése 8. számú melléklet: A Hotel Carbona Rt. vagyoni, likviditási és jövedelmez ségi helyzete 9.számú melléklet: A Hotel Carbona Rt. bevételi terve 2003 évre 10. számú melléklet: A Hotel Carbona Rt. költségtervezete 2003 évre 11. számú melléklet: Vital – kúracsomagok A Hotel Carbona Rt. élményfürd je http://www.doksihu 1. számú melléklet Tervezési alapadatok 2003. év 2002. évi

tény 2003.évi terv Tervezési alapadatok M ködési napok száma 365 365 Szobák száma 195 196 0 63 390 392 0 126 67 744 85 022 135 488 170 044 8% 6% 10 108 10 150 92% 94% 125 380 159 894 63% 71% 79 044 112 823 66% 72% 22-78% 21-79% 75% 82% "Új" épület szobák száma Szállodai ágyak száma "Új" épület ágykapacitása Szálláshely - kapacitás / szoba Szálláshely - kapacitás / ágy Szálláshely értékesítés megoszlása Tagvállalatok igénybevétele (%) 1 Tagvállalatok üdülése (éjszaka) Szabadon értékesíthet (%) Szabadon értékesíthet (éjszaka) Szabad értékesítés kihasználtsága (%) Szabad szálláshely - értékesítés (éjszaka) Szálloda kihasználtság - vendégéjszakák alapján 1 és 2 ágyas szobák aránya Szálloda kihasználtság - szobatöltés adatok ezer Ft-ban Tulajdonosok és szindikátusi szerz dés alapján gyógyüdültetést igénybe vev k (továbbiakban : tagvállalatok) A

2003. évi szállodai kapacitásnál figyelembe vette a szálloda az új épület 63 szoba kapacitását is 2003. június 1-t l http://www.doksihu 3. számú melléklet A f tevékenység megoszlása adatok ezer Ft-ban I. II. III. 3 016 7 847 9 390 5 620 3 927 998 3 712 3 144 3 927 5 991 4 878 6 177 58 627 520 1 353 1 619 969 677 172 640 542 677 1 033 841 1 065 10 108 2002 Átlagár 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 2003 Átlagár 5 800 5 950 6 090 6 090 6 380 6 235 6 090 6 235 6 380 6 235 6 090 5 800 6 090 580 1 300 1 600 960 670 200 700 600 670 1 000 850 1 020 10 150 3 364 7 735 9 744 5 846 4 275 1 247 4 263 3 741 4 275 6 235 5 177 5 916 61 817 I. II. III. 6 727 3 367 12 363 Megnevezés 2002 Gyógyüdültetés árbevétele (tagvállalatok) 2002 Vendégéjszaka 2003 Vendégéjszaka 2003 Gyógyüdültetés árbevétele (tagvállalatok) Megnevezés

2002 Gyógyüdültetés árbevétele (szerz déses) IV. IV. V. VI. V. VI. VII. VIII. VII. IX. VIII. X. IX. XI. X. XI. XII. XII. Összesen Összesen 8 031 2 851 6 243 6 924 11 320 4 449 5 534 4 517 3 984 76 310 680 340 1 250 812 288 630 696 1 141 445 546 452 442 7 722 2002 Átlagár 9 893 9 903 9 890 9 890 9 899 9 910 9 948 9 921 9 998 10 136 9 993 9 014 9 882 2003 Átlagár 9 889 9 889 9 889 9 889 10 714 10 835 10 364 10 835 11 306 11 070 10 835 10 364 10 459 500 400 1 000 600 300 600 1 100 1 000 400 500 700 600 7 700 4 945 3 956 9 889 5 933 3 214 6 501 11 400 10 835 4 522 5 535 7 585 6 218 80 533 I. II. III. 2002 Vendégéjszaka 2003 Vendégéjszaka 2003 Gyógyüdültetés árbevétele (nem tagvállalatok) Megnevezés 2 002 Szállásdíjak árbevétele V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen 33 486 28 013 25 169 24 278 29 932 40 317 39 244 32 951 19 792 323 764

2 002 Vendégétkeztetés árbevétele 9 022 9 563 13 492 21 235 17 764 15 961 15 396 18 981 25 567 24 886 20 896 12 551 205 314 2 002 Gyógyszolgáltatás árbevétele 7 634 8 092 11 416 17 968 15 031 13 505 13 027 16 061 21 633 21 058 17 681 10 620 173 727 2 002 Uszoda, látványfürd árbevétele 2 776 2 943 4 151 6 534 5 466 4 911 6 513 8 030 10 817 10 529 7 735 4 912 75 317 2 002 Thermálfürd árbevétele 1 041 1 103 1 557 2 450 2 050 1 842 0 0 0 0 1 105 398 11 546 34 699 36 782 51 892 2 002 Szabad értékesítés árbevétele 14 227 15 081 21 276 IV. 81 674 68 324 61 388 59 215 73 004 98 333 95 717 80 369 48 272 789 668 2 002 Vendégéjszaka 4 189 4 158 6 097 7 333 6 234 4 999 4 681 6 692 8 085 7 990 7 124 3 740 71 322 2 002 Átlagár 8 283 8 846 8 511 11 138 10 960 12 280 12 650 10 909 12 162 11 980 11 281 15 146 11 072 2 003 Vendégéjszaka 6 900 6 600 7 000 8 300 8 750 10 256

8 700 9 700 11 510 11 514 10 159 5 734 105 123 2 003 Szabad értékesítés árbevétele 57 155 58 384 59 577 92 444 95 899 125 944 110 056 105 819 139 989 137 933 114 608 87 302 1 163 908 2 003 10% építési engedmény miatti korrekció 62 871 64 223 65 535 101 689 105 489 138 539 121 061 116 401 153 988 151 726 126 069 97 003 1 280 299 2 003 9% emelés ( május ) 62 871 64 223 65 535 101 689 114 983 151 007 131 957 126 877 167 847 165 382 137 415 105 740 1 395 526 2 003 Átlagár 9 112 9 731 9 362 12 252 13 141 14 724 15 167 13 080 14 583 14 364 13 526 18 441 13 275 http://www.doksihu 3. számú melléklet A Hotel Carbona Rt. 2003 évi gazdasági adatai / terv / Tervezési alapadatok M ködési napok száma január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2

352 - - - - - 63 63 63 63 63 63 63 441 6 076 5 488 6 076 5 880 6 076 5 880 6 076 6 076 5 880 6 076 5 880 6 076 71 540 - - - - - 1 890 1 953 1 953 1 890 1 953 1 890 1 953 13 482 12 152 10 976 12 152 11 760 12 152 11 760 12 152 12 152 11 760 12 152 11 760 12 152 143 080 63 szoba ágykapacitása - - - - - 3 780 3 906 3 906 3 780 3 906 3 780 3 906 26 964 Szálloda ágykapacitása 12 152 10 976 12 152 11 760 12 152 15 540 16 058 16 058 15 540 16 058 15 540 16 058 170 044 580 1 300 1 600 960 670 200 700 600 670 1 000 850 1 020 10 150 Szabadon értékesíthet 11 572 9 676 10 552 10 800 11 482 11 560 11 452 11 552 11 090 11 152 10 910 11 132 132 930 Szabad értékesítés % 64% 72% 76% 82% 79% 80% 72% 79% 82% 84% 80% 47% 75% Gyógyüdültetés szerz déses 500 400 1 000 600 300 600 1 100 1 000 400 500 700 600 7 700 Szállodai szabad értékesítés 6 900 6

600 7 000 8 300 8 750 8 700 7 100 8 100 8 700 8 900 8 000 4 600 91 650 Összes vendégéjszakák száma 7 980 8 300 9 600 9 860 9 720 9 500 8 900 9 700 9 770 10 400 9 550 6 220 109 500 63 szoba értékesítése (vendégéjszaka) - - - - - 1 556 1 600 1 600 2 810 2 614 2 159 1 134 13 473 A szálloda vendégéjszakái összesen 7 980 8 300 9 600 9 860 9 720 11 056 10 500 11 300 12 580 13 014 11 709 7 354 122 973 66% 76% 79% 84% 80% 81% 73% 80% 83% 86% 81% 51% 77% 63 szoba kihasználtsága % - - - - - 41% 41% 41% 74% 67% 57% 29% 50% A szálloda kihasználtsága 66% 76% 79% 84% 80% 71% 65% 70% 81% 81% 75% 46% 72% Szobák száma Új épület szobák száma Szobakapacitás 63 szobakapacitása Ágykapacitás Tagvállalatok 196 szoba kihasználtsága % http://www.doksihu 4. számú melléklet Partner vendégszám és vendégéjszaka Partner Gimmler Reisen Format Reisen Kröger Reisen Eberhardt

Travel Eurobus Werner Tours Anka Ungarn Beach Bus Voit Reisen Robinson Tours Hilpert Omnibus Mutsch Reisen Heinzelmann Touristik Knorr Reisen Kottenstedte Blaguss Reisen Roider Gruppe Hallo Ungarn -Reisen Hermjohannknecht Imola Tours Jessek Reisen Wolpert Reisebüro Elit tours Aktív Tours Europa Travel Hettinger Müller Reisen Kampfmann Reisen Kissler Reisen Contact Tours Olas Sjukgymnastik Éva Tours Högl-Omnibus Vagabund Reisen Arnold Reisen Spitzmüller Busreisen Wiegele Reisen Naturfreunde Schweiz Pannonia Ungarn Tabu Reisen Stork Bustouristik Henrichi Reisen Fredrich Reisen Hévíz Tourist Kft. Esta Gruber Reisen Omnibus Sollinger Donau Reisen 2001.0101-1231 2002.0101-1231 vendégéjszaka f vendégéjszaka f 778 9 726 649 7 995 557 6 871 408 5 163 485 6 859 495 6 979 406 5 716 235 3 622 211 2 709 159 2 067 202 2 639 44 658 174 2 599 78 1 052 135 1 837 109 1 283 118 1 689 108 1 464 121 1 460 145 1 678 143 1 399 55 560 91 1 262 85 1 214 68 946 72 1 008 67 938 72 936 81 875 54 694

72 770 51 675 6 92 46 642 50 700 41 532 34 476 38 530 6 66 37 479 34 476 66 139 116 474 26 320 36 462 15 192 44 396 90 672 28 392 2 28 26 364 23 360 12 252 27 351 19 350 13 210 27 340 1 14 37 333 21 189 16 255 16 257 26 252 37 357 24 240 18 126 41 239 38 532 16 224 20 211 13 212 15 210 29 203 27 189 10 154 8 166 18 238 15 144 1 12 9 138 2 10 16 110 22 119 16 96 1 21 6 84 http://www.doksihu 4. számú melléklet Dobler Reisebüro Reisebüro Blummer Donau Travel Wiesinger Reisebüro Connex touristik Roider Georg 8 4 2 4 70 2 56 28 28 14 26 70 14 154 75 749 http://www.doksihu 5. számú melléklet Nemzetiségi megoszlás 2001. évi tény 2002. évi tény Ország Ausztria Belgium F Vendégéjszaka 1 250 11 168 12 56 % 10,42% 0,05% F Vendégéjszaka 1 118 10 120 10 40 % 11,35% 0,04% Németország Franciaország Magyarország Olaszország 4 696 4 4 985 31 58 534 18 31 273 174 54,62% 0,02% 29,18% 0,16% 3 361 2 6 277 34 42 563 16 30 720 126 47,74% 0,02% 34,46% 0,14%

11 87 284 2 31 428 3 481 26 0,03% 0,40% 3,25% 0,02% 35 20 211 30 140 221 2 517 342 0,16% 0,25% 2,82% 0,38% Hollandia Oroszország Egyéb Belföldiek összesen: 7 134 83 4 958 14 1 603 365 31 273 0,01% 1,50% 0,34% 29,18% 13 141 179 6 277 93 1 694 560 30 720 0,10% 1,90% 0,63% 34,46% Külföldiek összesen: 6 632 75 898 70,82% 5 154 58 432 65,54% Luxemburg Svédország Svájc Ciprus Mindösszesen: 11 590 107 171 100,00% 11 431 89 152 100,00% http://www.doksihu 6. számú melléklet Az uszoda felújítás jövedelmez ségének bemutatása adatok ezer Ft-ban Évek Megnevezés 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek 2003 2004 2005 2006 2007 összesen 55 858 76 170 86 326 91 404 96 482 406 240 Anyagköltség 6 144 8 379 8 633 9 140 9 648 41 944 4. Anyagi jelleg szolgáltatások értéke 1 128 1 500 1 500 1 500 1 500 7 128 5. Személyi jelleg ráfordítások 11 885

12 479 13 103 13 758 14 445 65 670 6. Értékcsökkenési leírás 5 420 5 780 5 780 5 780 5 780 28 540 7. Egyéb ráfordítások 1 184 1 615 1 830 1 938 2 045 8 612 8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 30 096 46 417 55 480 59 288 9. Pénzügyi m veletek bevételei 10. Pénzügyi m veletek ráfordításai 2 376 2 091 1 798 1 510 1 238 9 013 11. Pénzügyi m veletek eredménye -2 376 -2 091 -1 798 -1 510 -1 238 -9 013 12. Szokásos vállalkozási eredmény 27 720 44 326 53 682 57 778 61 825 245 332 1 301 1 387 1 387 1 387 13. Rendkívüli bevételek 63 063 254 345 1 387 6 849 1 387 6 849 14. Rendkívüli ráfordítások 15. Rendkívüli eredmény 1 301 1 387 1 387 1 387 16. Adózás el tti eredmény 29 021 45 713 55 069 59 165 63 212 252 181 17. Adófizetési kötelezettség 5 224 8 228 9 912 10 650 11 378 18. A fejlesztés eredménye 23 797 37 485 45 157 48 515 51 834 206 789 23 797 37 485 45

157 48 515 51 834 206 789 45 393 19. Osztalék 20. Nettó eredmény Fejlesztés költsége: Fejlesztés eredménye: 2007.december 31-én: 158.430 EFt 206.789 EFt http://www.doksihu KÖZGY LÉS FELÜGYEL BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ IGAZGATÓSÁG Gazdasági igazgató F könyvel Controlling F orvos Orvosok Gyógyászati csoport vezet Vendéglátás vezet je Étterem vezet Konyha vezet Szállodaüzemeltetési igazgató Értékesítés Marketing Program szervezés House keeping M szaki vezet Front office M szaki csoport vezet F kertész http://www.doksihu 8. számú melléklet A Hotel Carbona Rt. vagyoni, likviditási és jövedelmez ségi helyzete 2002. évi tény 2003. évi terv Vagyoni helyzet elemzése Vagyonfedezet I. (befektetett eszköz fedezettség) 80,61% Vagyonfedezet II. 106,05% Tárgyi eszköz fedezettség 80,71% Idegen t ke aránya 29,59% Saját t ke aránya 66,62% Saját t ke/Jegyzett t ke 7,52 Saját t ke fordulatszáma 0,17 T kehatékonyság

-1,40% Pénzügyi - likviditási helyzet Likviditási mutató I. 42,40% Likviditási mutató II. 13,54% Likviditási mutató III. 11,42% Gyorsráta 0,40 Hitelfedezettség 8,35% Vev k forgási sebessége napokban 20 fordulatokban 17,96 Szállítók forgási sebessége napokban 303 fordulatokban 1,20 Készletek forgási sebessége napokban 6 fordulatokban 61,80 Dinamikus likviditás 10,31% Hosszú távú likviditás 2,98% Eladósodottság Eladósodottság mértéke 225,16% Netto eladósodottság 40,70% Jövedelmi helyzet elemzése 82,80% 107,51% 82,91% 26,20% 69,00% 8,01 0,26 5,90% 56,17% 19,47% 15,96% 0,53 7,86% 15 24,59 125 2,92 4 91,32 107,90% 23,11% 263,35% 34,99% Árbevétel arányos üzemi eredmény 7,89% 33,70% T kearányos üzemi eredménymutató 1,32% 8,78% Eszközarányos üzemi eredménymutató 0,88% 6,06% http://www.doksihu 9. számú melléklet A Hotel Carbona Rt. bevételi terve 2003 évre Megnevezés Szállás árbevétele-T Szállás árbevétele-NT

Szállás árbevétele-SZ Szállás árbevétele összesen Étterem árbevétele-T Étterem árbevétele-NT Étterem árbevétele-SZ A La Carte, rendezvény Étterem árbevétele összesen Gyógyászat árbevétele-T Gyógyászat árbevétele-NT Gyógyászat árbevétele-SZ Gyógyászat árbevétele-Naturmedicina Gyógyászat árbevétele-TB Gyógyászat árbevétele összesen Uszoda, látványfürd árbevétele-T Uszoda, látványfürd árbevétele-NT Uszoda, látványfürd árbevétele-SZ Uszoda árbevétele összesen Thermálfürd árbevétele-T Thermálfürd árbevétele-NT Thermálfürd árbevétele-SZ Thermálfürdö árbevétele-TB Thermálfürd árbevétele összesen F tevékenység árbevétele Mosatás árbevétele Telefon árbevétele Konyhai hulladék árbevétele Egyéb bevétel Terembér Helyiségek bérleti díja Munkásszállás Victoria Terrace árbevétele Victória Terrace cigaretta árbevétele Carolina Caffe bár árbevétele Carolina Caffe bár cigaretta

árbevétele Neptun Grill Minibár árbevétele Személyzeti büfé árbevétele Személyzeti étterem cigaretta árbevétele Termografia árbevétele Akupunktura árbevétele Közvetített szolg. árbevétele Személyzeti étkezés árbevétele Eladott anyagok, eszk. árbevétele Egyéb tevékenységek árbevétele Ért. immatjavak, tárgyi eszkbevétele Káreseménnyel kapcs. bevétel Várható köt. képzett céltartalék felh Különféle egyéb bevételek Egyéb bevételek Forg.eszkkimutpeszkután járó kamat Optima értékpapír árfolyam nyer. Deviza és valuta Ft-ra vált. árf nyer Külf. pénzért szóló eszk árfolyam nyer Pénzügyi m veletek bevétele Térítés nélkül átvett eszk., forgeszk Véglegesen fejl. célra kapott támog jutt Rendkívüli bevétel Bevételek összesen 2002. évi tény 7 232 11 452 323 764 342 448 23 441 22 428 205 314 5 357 256 540 25 345 36 050 173 727 11 930 4 269 251 321 1 380 4 582 75 317 81 279 1 229 1 798 11 546 3 239 17 812 949 400

114 4 553 24 320 1 787 6 048 850 18 385 933 17 789 1 051 1 927 2 318 719 691 5 350 1 851 2 594 5 320 631 73 255 2 152 2 681 15 558 3 570 23 961 4 283 4 866 5 447 5 494 20 090 146 53 199 1 066 905 adatok ezer Ft-ban Eltérés Eltérés %-ban 2003. évi terv 7 418 186 102,57% 12 080 628 105,48% 488 434 164 670 150,86% 148,32% 507 932 165 484 24 109 668 102,85% 24 160 1 732 107,72% 446 568 241 254 217,50% 16 000 10 643 298,67% 199,13% 510 837 254 297 26 581 1 236 104,88% 37 851 1 801 105,00% 265 150 91 423 152,62% 15 000 3 070 125,73% 4 482 213 104,99% 97 743 138,89% 349 064 1 855 475 134,42% 3 221 -1 361 70,30% 139 553 64 236 185,29% 63 350 177,94% 144 629 1 854 625 150,85% 3 221 1 423 179,14% 55 821 44 275 483,47% 3 400 161 104,97% 46 484 360,97% 64 296 166,08% 1 576 758 627 358 150 36 131,58% 5 000 447 109,82% 30 6 125,00% 300 -20 93,75% 2 000 213 111,92% 6 618 570 109,42% 940 90 110,59% 30 240 11 855 164,48% 1 760 827 188,64% 34 020 16 231 191,24% 1 980 929 188,39% 5 000 3 073

259,47% 2 500 182 107,85% 767 48 106,68% 737 46 106,66% 7 000 1 650 130,84% 2 500 649 135,06% 5 000 2 406 192,75% 5 500 180 103,38% 700 69 110,94% 39 487 153,90% 112 742 0 -2 152 0,00% 0 -2 681 0,00% 0 -15 558 0,00% 0 -3 570 0,00% 0,00% 0 -23 961 3 000 -1 283 70,04% 3 000 -1 866 61,65% 3 000 -2 447 55,08% 1 500 -3 994 27,30% -9 590 52,26% 10 500 0 -146 0,00% 0 -53 0,00% -199 0,00% 0 159,34% 1 700 000 633 095 http://www.doksihu 10. számú melléklet A Hotel Carbona Rt. költségtervezete 2003 évre Megnevezés Vásárolt tisztítószer ktg. Vásárolt üzemeltetési anyagok Vásárolt anyagköltség (vegyszerek) Vásárolt m szaki anyagktg. Vásárolt gyógyászati anyagktg. Vendégétkezés anyagktg. Személyzeti étkezés anyagktg. Vásárolt energiaktg., villany Vásárolt gázktg. Vásárolt üzemanyag ktg. Vásárolt vízdíj Vásárolt anyagok költségei összesen Egy éven belül elhasználódott anyagi eszközök Vásárolt munkaruha költségei Vásárolt nyomtatvány,

irodaszer költségei Anyagköltség Száll. fuvarozás, rakodás ktg Bérleti díj Karbantartás költségei Hirdetés, propaganda, reklám költségei Oktatás, továbbképzés ktg. Belföldi utazási és kiküldetés ktg. Külföldi utazási és kiküldetés ktg. Könyvviteli szolgáltatás költségei Telefon költség Posta költség Mosatás, vegytisztítás ktg. Kulturális ktg. Köztisztasági dijak Rovar és rágcsálótiszt. ktg Jutalékok Vagyonvédelem költségei Jogtanácsosi díj Szakért i díj Szerz i jogdíj Televízió el fizetési díj Tagsági díjak Igénybevett munkaer szolgáltatás Igénybevett egyéb szolgáltatás Szakkönyvek költségei Napilapok, folyóiratok el fiz. díja Vásárok és kiállítások költsége Egyéb anyagi jelleg ktg. Egyéb igénybevett szolgáltatás Bankköltség Illetékek Biztosítási díj Pénzügyi szolgáltatási díj Különféle egyéb költség Egyéb szolgáltatások értéke Bérköltség Dolgozók jav.köt

nyugdijbiztosítása Vállalatot terhel betegszabadság Vállalatot terhel táppénz Végkielégítés Belföldi napidijak Külföldi napidijak Albérleti hozzájárulás adatok ezer Ft-ban 2002. évi tény 2003 évi terv Eltérés Eltérés %-ban 5 480 7 894 2 414 144,05% 18 112 26 294 8 182 145,17% 1 140 4 000 2 860 350,88% 10 364 13 350 2 986 128,81% 3 702 4 257 555 114,99% 92 450 132 811 40 361 143,66% 8 881 9 769 888 110,00% 20 695 25 400 4 705 122,73% 21 748 24 200 2 452 111,27% 1 346 1 500 154 111,44% 21 432 27 600 6 168 128,78% 71 725 134,93% 205 350 277 075 12 512 18 163 5 651 145,16% 3 141 5 789 2 648 184,30% 4 001 4 001 0 100,00% 8 299 142,23% 19 654 27 953 96 106 10 110,42% 4 982 5 480 498 110,00% 23 360 26 700 3 340 114,30% 24 826 30 000 5 174 120,84% 1 480 2 132 652 144,05% 48 55 7 114,58% 2 562 3 000 438 117,10% 2 000 2 000 0 100,00% 10 094 10 607 513 105,08% 1 162 1 200 38 103,27% 14 632 21 078 6 446 144,05% 8 413 8 834 421 105,00% 3 959 4 355 396 110,00% 232 255 23

109,91% 1 103 1 350 247 122,39% 8 755 9 630 875 109,99% 1 800 1 800 0 100,00% 590 590 0 100,00% 2 014 2 216 202 110,03% 5 440 7 080 1 640 130,15% 284 400 116 140,85% 8 228 9 000 772 109,38% 28 418 7 618 -20 800 26,81% 588 600 12 102,04% 557 500 -57 89,77% 4 700 4 286 -414 91,19% 5 407 5 948 541 110,01% 1 090 100,66% 165 730 166 820 5 365 5 500 135 102,52% 45 50 5 111,11% 3 166 6 000 2 834 189,51% 680 720 40 105,88% 10 10 0 100,00% 3 014 132,53% 9 266 12 280 52 638 122,85% 230 380 283 018 10 360 11 748 1 388 113,40% 1 690 1 700 10 100,59% 993 1 000 7 100,70% 1 038 0 -1 038 0,00% 2 2 0 100,00% 3 350 3 014 -336 89,97% 158 270 112 170,89% http://www.doksihu 10. számú melléklet Dolgozók saját gépkocsi használata Dolgozók munkábajárással kapcs.költségei Reprezentációs költség Üzleti ajándék Dolgozók üdültetési költsége Segélyek Személyi jelleg egyéb kifizetések Nyugdíjbiztosítási járulék Egézségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Természetbeni juttatás Bérjárulékok Terv szerinti értékcsökkenés Használatba vételkor egyössz .elszámolt écs Értékcsökkenések összesen Költségnemek összesen Victoria terrace elábé Carolina Café bár elábé Neptun Grill ( Uszodai büfé) elábé Minibár elábé Személyzeti büfé elábé Eladott áruk beszerzési értéke összesen Thermográfia (közvetített szolg.) Thermográfia, akupunktura (közv.szolg) Gyógyászat (közv.szolg) Egyéb szolgáltatások (közv szolg.) Közvetitett szolgáltatások értéke összesen Eladott anyagok, eszközök nyilv.szerért Ertékesített immat.jav, tárgyi eszk kszerért Káreseménnyel kapcsolatban kifizetett összeg Költség ráford.ellenttételadott támogat Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli écs.-e Gyógyüdültetés utani ÁFA 12% Arányosításból vissza nem igenyelh. ÁFA

Étkezés piaci ért. után fiz ÁFA Reprezentáció utáni ÁFA Építményadó Gépjárm adó Ipar zési adó Turisztikai hozzájárulás Különféle egyéb ráfordítás Egyéb ráforditások összesen Kölcsönök, hitelek egyéb fiz. kamatai Lízing kamat Részesedések értékvesztése Átváltáskori értékeléskori árfolyamveszteség Behajthatatlan vás. követelés leírt összege Pénzügyi m veletek ráfordításai Átvállalt hitel Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 1 750 4 116 4 015 1 329 221 615 29 637 47 401 26 070 9 498 462 6 980 3 456 222 2 021 96 110 61 850 32 327 94 177 850 304 4 850 4 818 472 832 1 518 12 490 1 337 1 241 2 085 3 160 7 823 635 1 917 695 185 31 500 1 964 37 863 576 386 2 563 20 14 750 0 2 260 95 314 104 862 994 129 31 622 7 061 144 668 30 950 30 950 270 932 1 141 549 2 300 550 4 528 412 4 418 403 1 462 133 250 29 650 35 1 705 31 342 58 232 10 831 32 027 5 957 11 667 2 169 564 102 8 545 1 565 3 801 345 252

30 2 154 133 21 132 117 242 70 000 8 150 38 243 5 916 14 066 108 243 1 023 973 173 669 6 720 1 870 7 560 2 742 1 050 578 925 93 1 200 -318 4 965 17 455 1 747 410 1 613 372 2 400 315 3 853 693 1 790 9 613 0 -635 0 -1 917 0 -695 0 -185 36 000 4 500 2 242 278 10 000 -27 863 633 57 426 40 2 563 0 20 0 17 146 2 396 0 0 0 -2 260 69 030 -26 284 96 000 -8 862 172 -822 0 -129 5 000 -26 622 0 -7 061 101 172 -43 496 0 -30 950 0 -30 950 170 202 -100 730 79 694 1 221 243 131,43% 110,01% 110,04% 110,01% 113,12% 105,69% 105,75% 122,85% 122,85% 122,84% 122,08% 122,42% 109,98% 113,51% 106,58% 121,99% 113,18% 118,30% 114,94% 120,42% 138,56% 156,91% 222,46% 111,18% 79,05% 139,75% 130,67% 129,98% 115,11% 121,93% 122,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 114,29% 114,15% 26,41% 109,90% 110,36% 100,00% 100,00% 116,24% 0,00% 72,42% 91,55% 17,30% 0,00% 15,81% 0,00% 69,93% 0,00% 0,00% 62,82% 106,98% http://www.doksihu Vital – kúracsomagok 11. számú melléklet Termál-pihenés „Érezze jól Magát”

wellness hét Élvezze Ön is a hévízi termálvíz gyógyító hatásait Harmónia a testnek, a szellemnek és a léleknek! 7 éjszaka félpanzióval naponta reggeli torna, autogén tréning uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat 7 éjszaka félpanzióval naponta reggeli torna, autogén tréning uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat Biofit-teszt Biofit-teszt 2 teljes masszázs 1 talpmasszázs ingyenes frissít -tea a Bárban 2 masszázs 1 kézi nyirokmasszázs 1 kézi nyirokmasszázs 1 vízalatti masszázs 1 kényeztet -fürd 1 manik r+pedik r Ár: 124.900,-Ft/f 1 szénsavfürd 1 kozmetikai arckezelés Ár: 134.900,-Ft/f Beauty és Fit Energia csomag Ápoltan, ellazultan, kipihenten, láthatóan jobban és évekkel fiatalabbnak kinézni! Antistressz és a teljes ellazítást biztosító csomag, amely visszaadja minden életenergiáját 7 éjszaka félpanzióval 7 éjszaka

félpanzióval naponta reggeli torna, autogén tréning uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat naponta reggeli torna, autogén tréning uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat Biofit-teszt Biofit-teszt ingyenes frissít -tea a Bárban 1 revitalizáló, liposzómás kozmetikai arckezelés SPM arc nyirokmasszázzsal 2 „friss-leveg túra” a környéken túravezet nkkel 1 manik r+pedik r 1 fodrászat ingyenes frissít tea a Bárban 1 immuner sít arckezelés 1 szolárium 1 teljes masszázs 1 szépségfürd gyógynövény pakolással 1 kézi nyirokmasszázs 2 lazító fürd 1 szolárium 2 „friss-leveg túra” a környéken túravezet kkel ingyenes kerékpárhasználat 1 talpmasszázs 1 sajátvér injekció Ár: Ár: 139.900,-Ft/f 1 aroma masszázs 2 gyógynövényes pakolás 134.900,-Ft/f „Az ápolt férfi”-program Egy férfi is kényeztetheti magát 3 kényeztet nap a jó közérzet

érdekében Gyorsan is lehet regenerálódni 7 éjszaka félpanzióval 2 éjszaka félpanzióval naponta reggeli torna, autogén tréning naponta reggeli torna, autogén tréning uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat Biofit-teszt 1 revitalizáló kozmetikai arckezelés uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat 1 illóolajos lazító fürd 1 lazító aroma masszázs egy kis figyelmesség: meglepetéscsomag a szobában 1 hátmasszázs 1 talpmasszázs 1 manik r+pedik r 1 wellness ellazító fürd Ár: 119.900,-Ft/f ingyenes frissít -tea a Bárban Ár: 33.900,-Ft/f http://www.doksihu Vital – kúracsomagok 11. számú melléklet Salaktalanító kúra Könnyebben, méregtelenítve: újjászületve Böjtkúra Buchinger és Lützner szerint 7 éjszaka teljes panzióval eredeti „krumpli-diéta” szerint. 9 éjszaka teljes panzióval ételek, böjti italok, gyógyteák, ásványvíz naponta

reggeli torna, autogén tréning naponta reggeli torna, autogén tréning uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat Biofit-teszt uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat 1 salaktalanító fürd pakolással 1 aroma masszázs 2 Kolon-Hydroterapia, a béltisztítás gyengéd formája Ár: 124.900,-Ft/f orvosi vizsgálat, kontroll, tanácsadás 2 teljes masszázs 1 aroma masszázs 2 gyógynövényes fürd salaktalanító pakolással Ár: Intenzív tenisz hét 7 éjszaka félpanzióval naponta reggeli torna, autogén tréning uszoda, élményfürd , szauna, aromakamra, g zfürd , termálfürd használat 6 nap teniszoktatás edz vel teniszpálya használattal 1 teljes masszázs Ár: 1 aroma masszázs 1 hátmasszázs 124.900,-Ft/f Szoba a Hotel Carbona Rt.-ben 126.900,-Ft/f http://www.doksihu