Irodalom | Humor » Hahota 1988, 33. szám

Alapadatok

Év, oldalszám:1988, 164 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:194

Feltöltve:2013. június 11.

Méret:9 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Gábor Nagy796 2020. január 21.
  Köszi a feltöltést!

Tartalmi kivonat

~~~~®lim ID~ a~ ~ID Náthás id ök Egy szép tisztáson, az erszélén Busch Irén leült o zöld fübe. Azután még hanyott is feküdt. Zöld levelek és sötét lombek rácsozotán át felnézett o kék égre A két férfi kényszeredetten, óvatosan melléje ült. Úgy festettek egymás mellett, mint akik egy kínai ismerősüknél vonnak látogatóban. Struve Rudi í·gy szólt: - Nem szabadno innen el:me<oni. ·Építhetnélllk ezen o helyen három kunyhót. Nem gon<lolják~ Külz úr megpróbqlhotno o vadvirágokból tüd4shurkát és bécsi szeletet készíteni. Busch kísosszo~y gyújthetne szedret, gombát, és főzhetne hársfa tc;:át. Újobbo·n már azt is hallotrom, hogy fakéregből igen jó zsemléket lehet előállítani. - No és mago? - kérdez te Irén. - Mago egyáltalán nem akor dolgozni~ - tn szrí·llíklnám háztartásukhoz oz angoinókat és a pisztrángokot dő z - Ért mago oz angolnovogy pisztránghalászothoz? kérdezte Külz. -

Nem. De mindennop beWornemennék villamossol mündéobe, és beszerezném a állozsákmányomat füstölt potiban o csemegésföl. Jót nevettek, és nagyon vidámak voltak. De ez csak addig tartott, amíg észre nem vették, hogy egy hongyobolyra ültek. * Mikor visszafelé elhaladtok a világítótorony mellett, találkoztak egy emberrel, oki Struve úrnak ismerős volt. Nem tudto, hogy hol látta már ezt a fickót, ezért nem is szólt semmit o kísérőinek. Busch kisasszony megállt e~y •mulotó előtt, és tanulmányozni kezdte o kifüggesztett, hatalmas táblát. Ez o hatalmas tábla tudotta a fürdővendégekkel, hogy o tánchelyiségben este álarcos- bál lesz. Megemlíti még ·O továbbiokbon, hogy o mulatság jelszava: .,Egy éj szako Altonában." Jelmezek, folytatta o felírás, szükségesek, de egyáltalán nem képezik o megjelenés elen· gedhetet!en feltételét. * Storm, Aohtel és Karsten urak. Egy negyedik is volt velük, ez úgy nézett ki, mint

valo:mi díjbirkózó. Nagy volt és széles. Olyan nyo·kkal. mint egy farönk. Dohányoztak, és halkan társalogtak * Az országúton, Wornemün· de és Rostock között egy sor autó suhant gyors tempóbon. Hat közönséges taxi volt, omilyene·k általában o forgalom célrostocki helyi jait szo!gálják. Az első kocsiban, amely fényszórójával· messzire bevilágította az éjszakai utat, csa k egyetlen utas ült. Fehér szakállot viselt és fekete szemüveget Félrehúzta o tolóalblolot, amely a sofőrtől elválasztotta. - Gyorsabbon! vezényelte. - Nincs mindenkinek ennyi ideje. - Avval még nem !eszünk homorabb Warnemü ndé ben, ha neki·futok egy fának jegyezte meg a vezető. Gyorsabban! vezényelte az úr. - Feleselés nélkül! Minden kárt Vl)elek! Megtéritem magának o fát. - A kocsi hátsó kisoblo·kán kikém!elt. Ot autó l basorben vágtotott llÖgötte A második kac~ibon ültek A wornemündei táncteremben remek hangulat volt. A zenekor tüzesen

játszott . És docára annak, hogy Irén olyan osztolt választott, o·mély távol esett o muzsikusoktól, Külz hentes alighogy leült, mans nehezen ·küzdött az álmosság ellen. - Én figyelmeztettelek ben neteket - mondto az öregúr. Nem értem, hol oz öszuefüggés, de ho zenét hallok, rögtön elkészülök. - Neom ·is lhisre1m, ·hogy ezt a bágyadást a hiányzó zenei érzék okozza - jegyezte meg Inkább Struve udVQriosan. gondolnóm, hogy a túlsá gos hozzáértés teszi álmossá. Onnek komoly zene való. - Nekem minden zene ko moly. Még nem fordult elő, hogy egy zeneszám megnevettetett volna. Igy, és most menjetek táncolni! Miutón a tangót befejezték, visszatértek az aszta lukhoz. Külz pope aludt - Ne fektessük le oz öreget? - suttogta Struve. Ebben o pillonof.ban Küh 3 felnyitotta a szemét, és csodálkozva nézte o zojos, vidám környezetet. - Vagy úgy - mondta aztán. - Első pillonatban nem tudtom, hol vagyoki Tovább okort ·beszélni. De

hirtelen kimeredtek a szemei, és mozdulatlanul bómultok. Olyan volt ez a két kerek, mozdulatlan szem, mint egy babáé. OstObán meredt oz oszta l ra . - A két fiotoJ. követte o pillontását. Busch kisasszony elsápadt, m int egy meszelt rekedt suttogással fal, és száJt : - Ez ·. ez nem lehet Az asztalon kis csomag feküdt! Ugyanaz o csomag, amit o kappenhágai pályaudvor~n rKülz úr kezébe nyomott. Ugyanaz a ·kis csomog, amelyet a . Donmark" gőzkom­ pon egy hamis vámtiszt ellopott Külz úrtól! Az öregember megfogta o fejét. - Alszom mégi - ·kérdezte. - Nem - mondta Struve. -. De miért olyan izgatottaki ·Külz óthajolt hozzá, és o félelmetes csomagocskára mutotva suttog to: - Nem értii Ez itt a ·hamis min iatúr! Struve lrénre tekintett. A lány bólintott. Es levél is V·an mellette 4 - mondta Külz. Felvette .,Mi megismerkedtünk már - állt a levé~en - a szemlegkülömélébb fotelenség ·kozatoival. Azonban Clmit On velünk szemben

megengedett •ITI(Igának, az kétségkípivül minden elképzel·hető maszság csúcsteljesítménye volt. Es az ilyen ember akar becsületes lennii Szégyellje .magát! A viszontlátásra l" Odaadta a levelet o másik kettőnek. Struve Rudi, a komoly nelyzet dacára elnevette magát. - A csirkefogák erkölcsivonnak fellháborodva l leg ez hiányzott. Egyre Csak szebb lesz az ügy. Irén sápadton és némán ült a sarokban. Görcsösen szaritotta magához retlkütjét, és félve nézett körül. Külz úr magánkívül volt. - Hogy én szégyeltjem magam i - ·kérdezte dühöngve. - Ezt eddig még senki sem Es merte nekem mondani. pont ezek o csirkefogák az elsők l - !Elgondolkozott, azután elkeseredve fűzte · hozzá: - Es különben is. én nem tudtam, hogy az a miniatúr hamisi - Vissza akarok menni a szállodába - mondta a lány izgotoUan. - Azonnal visszamegyek a · szállodá,b a Egy percet sem maradok ittl - Sajnos, evvel elkésett - l megkerült

mlniatürök tárlata A 300 ezer min<iotür ismeretlen ázsiai mester ol·kotósa. A •kép nem •hogy kétséget a•elöl. éves hogy Bubu Gyopjos •koró•nok oe·mcsdk Legendás hirü vadásza, hanem fér~i ideóljo ~ybe-n. oA-nyira, nélhányan is volt Olyhogy nap- ja in~kbon is megkisérlilit .utánozni öt, és iOn, .okine·k ez töpbá.1keésbé si•kerül is . 5 mondto Struve Rudi. - Gondolja, hogy ezek a fickók csak visszaszármaztattók nekünk o mini·otürt, és mans utoztek tovább Berlinbe? - Egy lépést sem tehetünk o kapu előtt anélkül, hogy nyolc-tíz erős ember ne rohanjon ránk. - Szép dolog mondta Külz. - ~s éppen most kellett o botomat otthon hogyn i - Odahajolt Busch lrénhez, és hal~an megkérdezte: Hová tette a valódi miniatúrt? - Ná . nálam van Összeszorította a fogát, hogy ne kezdjen sírni. - Es körül vagyunk fogva - meditált Külz. - Úgy ér zem magom, mint egy megszállott erőd - Kész szerencse, hogy oz

erődnek elsőrangú éttermi üzem áll o rendelkezésére mondta Struve. Kiéheztetéstől nem kell tortanunk - Csak o botomat ne · hogytam volna a szállodában! sajnálkozott Külz papo újr•o. - Nem sokat használna itt oz a bot - felelte Struve Rudi, és gondosan vizsgálta sorra o vendégek arcát. Ho legolóbb sejtelmünk len ne, hogy mit tervezne·k tulajdonképpen az ellenségeink! Busch Irén vacogva suttogto: 6 - Fázom . Külz intett a pincérnek: - Három dupla konyakot hozzon. De egy kissé hirtelen, ha kérnem sza·bad! * - Mit néz olyan várakozóan a bejáratra állandóan? kérdezte Külz. Még egy miniatürt nem fognak ideküldeni nekünk! A két létező példány nálunk van. - Ez a baj - mondta Struve Rudi. A pincér hozta a konyakot. - Azért is egészségükre l - tört ki •Kü·lz OsZkár. Emelték poharai·kat. Struve Rudi nem ivott. Lassan visszoállítotto ,a poharát, és a bejárat felé meredt. - Komolyra fordult oz ügy! Most hegyezzük o

füleinket. A mósi·k kettő követte a tekintet~t. Külz papának cigányútra szaladt oz ital o meglepetéstől. Storm és Achtel urak álldagáltok zsebre tett kézzel o parkett ~elles ·közepén. Mög•öttük a •b ejárónál gyanúsan sok új vendég érkezett, nyilván szintén a bond<J tagjai. - Az embert mindig érik meglepetések állította Struve Rudi. A sors úgy akarto, hogy megint igazo legyen. A következő másodperc- A MEGKERULf MINIATOROK TÁRLATA Uzsonnázó. kisfiú Homo Erectus, németo·l•földi müvész mu•nrkája o pattintott lkőkorsz.akból A gyermek ·egy kőkemény zsemlé<ből szeretne néhány folatot lepattintani. A omű máig sem veszitett időszerüségéből, mert hasonló zsemlé<k ma is ·kaphatók a boltokban, kü·lönösen ünnepek előtt. Ezért egyes müvészettörténészek pattintott zsemlekorszaknak is nevezfk korun•kat. 7 ben ugyanis kialudt o mulotóban o világítás! A leg alább százötven em1berrel telt

helyiség vak éjbe borult. Egyszerre megszámlálha tatlon hang kiabált összeszé-kek vissza . Asztalok és dőltek föl ropponva , a hirtelen reped e ző könnyű f-oholmik bántó recsegéséveL A pincérek szitkozódtok, mint o kocsisok. Féltek, hogy o vendégek fizetés nélkül meglógnak. VaJohol d-arabokra tört egy tükör. Az is lehet, hogy üvegajtó volt. De az hogy ablak. sincs kizárva, Vak sötét volt és siketítő lárma . Sírás, ordítozás és hisztéri-kus kacajgörcsök keveredtek össze. - Világosságot! - üvöltöttek az embe·rek. - Világosságot, világosságot! A felfordu lás teljes volt. Hölgyeket vertek le o lábukról, emberek igyekeztek megsza•badulni rájuk csavarodó, idegen selyemruthodorolboktól, idegen karoktól és lá boktól. A földön fekvökön keresztül próbálkeztok mások o szabodba jutn i. De hol a csudá-ban von az ajtó~ A pokol sz.obodult el De olyan pokol , amelyben sem oz ördögök, sem o szegény bűnös lelkek nem

lóttak oz orruk hegyéig. * • l:s azután, egy örökkévalóság múlt el, kigyúltok a lámpák. A helyiség a pusztulás szörnyű képét mutatta. A vendégek úgy néztek ki, mint a vályogvető cigányo-k. Estélyi ruhák ronggyá tépve csüngtek. Kobátokat lehetett lótni, amelyeknek hiányzott oz egyik uj-juk, és sponyol lovagok álldogáltak alsónadrágban. Es a rombolós, a tolongás felett kimagasodva, az osztol mellett állt Külz Oszkár hentesmester Berlinböl, délcegen, nekifeszített válklkkal, mint a bosszúállás istene, és taregy csupasz széklábat tott hatalmas öklében. - Ki akar -a kórházba kerülni?! - kiáltotta, vad tekintetet vetve körül. Ingyen és gyorsan csinálom l Senki sem jelentkezett. Busch kisasszony rémülten lapult o sarokban. Kacér kis kolapj-a félrecsúszott. Úgy ült, mint okit villám sújtott, tágra nyílt, mozdt;Jibtlon szemmel, és retiküljét rJmüiten szeritotto magához. Külz papo tekintete fÓirónyult,

diadalmoson intett a leánynak, és odakiáltotto: - Nincsenek már itt, nyugodt lehet, gyermekem l Busch Irén mosolygott. Hirtelen o retiküljére meredt A biztonsági csat nyitva volt. G-yorsan belenézett, azután A MEGKERULT MINIATOROK TÁRLATA A mosolygó mezozoikum Scutos<lurius és Sauractonus közös műve , önarckép. Kora körülbelül 200 millió év. Felfedezése óriási jelen tőségű lelhet oz őslénytani JwtoroSOk számáro is, mert fényt derít az óslltüll&k kihalásóndk okáro. Ezek o jósz·ágok egyszerüen halóira rohögték magukat egymás külsején, am·~kor csok tolálkoztok. 9 felemelte a fejét, és halálsápadtan suttogta: - A miniatűr eltűnt! Külz Oszkárnak kiesett a törött láb a kezéből. Ö maga egy székre zuhant De nyomban felugrott, körülnézett, és izgatottan kiáltotta: - A mi kedves fiatol barátunk is eltűnt! - Kicsoda? - kérdezte o leány. - Struve. - Ö is? - Busoh Irén szomorúan bólogatott a fejével, és

tűnődve, csodálkozva nézett rnogo elé. - ö is? . * Midőn o két felügyelő negérkezett a közeli örszo•áról, elsősorban körülfogták ~ket o megtépett ruhájú fürövendégek. A legkülönbö5bb hongneme·kben követelik káruk megtérítését - Ez nem ránk tortozik magyarázták a rendörök. A kárukat jelentsék be o tulajdonosnak. Egyszer csak feltűnt o~ ajtófélfák között egy hatalmas öregúr. Gyönyörű szép, fiatal leányt veutett, akin látszott, hogy nem volami jól em magát. Az öreg ezt mondta: Azonnal beszélni kell velük. Ha megengedik: nevem Külz! - Kórtérítési igényekkel forduljanak a tulajdonoshoz - 10 ojónloUo oz egyik rendőr. Külz úr keserűen nevetett. - Ha von o tulajdonosnak. hotszázezer felesleges korenájo, nem bánom, meg~ró­ ból•hatjuk! - Mit akar ewel mon· doni? kérdezte a rendör. akinek •O keresztneve Fléter volt. - Talán lopós történt? - Mago igazán jól adja mondto Külz. Azt hitte eddig, hogy

·ezt oz egyrptcmi sötétséget a villanylámpák puszta szórakozása idézte elő? A hölgytöl yalokí ellopott egy nagyon értékes miniotürt. Izé no hogy is hílják .• - Holbei n! segítette ki Irén. - Keresztneve? kérdezte az egyik rendör. - János - folytotta o fiatol leány. - Aha! - kiáltott az egyik rendőr. láttó·k, •hogy merre ment el? - Kiről beszél m·ogo? kérdezte. Küfz - Hát .arról a tolvojról, o Holbei n Jánosról! - De ember! kiáltotta Külz. Holbein egy híres festő neve! Büszkén nézett körül. A tudás hatolom A tolvaj nem ö. A tolvaj körülbelül két~hórom tucot tol· vaj! Kappenhágo óta követnek minket. A kompon ellopták o miniatúr másolatát Ez a ragyogó ötlet a kis- A MEGKERULT MINIATOROK TARLATA Óriáskígyók - vacsora után A tobb millió éwel ezelőtt élt művész, Diplodocus Coroneg-H azt oz •idH!i.k!us pillorratot rogodta •meg, am fkor egy-egy o több millió éwel ezelőtt élt ó~iáskígyók elefánt

len,yelise ·u-tán inni mennek •o folyóhoz . Figyefjiirlk fe~ oMo 10z érdekes tényre, !hogy az emésztéslleik e~ben o ,kezdeti szakaszóbon o kígyók mozgását még oz egésziben l·enyelt elelfónt i·s segí-tette . n asszonyé volt. Az előbb a másolatot megint visszalopták hozzám. Ott feküdt az asztalon. levelet is írtak És azután sötét lett. Mikor úh ra kivilágosodott, Busch kis~ asszony retiküljéből ellopták oz igazit! A miniatűr eltűnt. A tolvajok eltüntek. ·Egy jó barátunk szint~n eltűnt. Nagy kár. Nagyon kedves fiatalember volt. Berlini Stru ve Rudi a neve Egy pincér botlott ki a teremből. - Vagy úgy mormogto Külz. - Még nem fizettünk Irén egy bankjegyet keresett ki o retiküljéből, és átodto a pénzt a pincérnek. A pincér mélyen meghajolt. - Nem ezért jöttem magyarázkodott. - Uraságtok az asztalon. hogytak valamit Kis csomagocskát és egy levelet tortott o ·kezében. Külz elkapta tőle. - A hamis miniatűr! -

kiáltotta. - És a levél, amelyben ezek a fickók sértegetni• merészeltek. - Zsebre vágta - legközemind a kettőt. lebb majd o fejemet is el-! felejtem! és szégyenkezve fordult a két rendőrhöz: , Ez az érelmeszesedéstől van, uraim! * Az öt autótoxi visszofelé zúgott oz éjszakai ország- 12 úton. Megint Rostock felé A legutolsó ·kocsiban ült o fehérszakállas úr. Sötét szemüvegét levette Ha állandóan sötét üveget használnak, az rontja a szemet. Ez különösen olyan emberekre vonatkozik, akiknek mind o két szeme makkegészséges. Horn tanár úr izgatottan figyelt a kocsi hátsó ~olába vágott kis ablakon . Tulajdonképpen nem is ezen a kisi ablakon nézett ki, honern egy kerek ·nyíláson, amely úgy keletkezett, hogy kivágta az üveget. Az oly·a,n ember, okinek lőfegyver van o kezében, és számol avval, hogy hirtelen rendőrségi motorosok tűnhetnek fel mögötte, egészen jól használhot egy lőrést. Horn tanár úrnak az volt a

szándéka, hogy ·a néki nem tetsző autóknak lyukokat lő a pneumatikjába. Ez mindenesetre elég humánus eljárás, és mégis szolgálja ·O célt, mert megakadályoz bizonyos embereket, akiknek sürgős dolguk van, a·bban, hogy útjukat folytassák. A legelsőben o •hat toxi közül ültek Storm, Achtel és !<ersten urak. És az az ember, aki Warnemünde felé egy •brrkózóbajnoha emlékeztetett. Azóta megváltozott Nem előnyére. Alacsony homlokán több hotelmos da ganat támadt. Az orra vala- A MEGKERULT MINIATOROK TARLATA Gyoztünk! Ma•kmok Von, o neves neondervölgyi festő ano lfobetikus korszokó·ból szárm·azó m i niotűr. A jégkorszok végén, az en)lhe .tovoszi idő tiszteletére sportversenyeiket rendeztek, még ozok is, aki·k azt sem tudtólk, hogy mi az. Az 52x1000 méteres váltóbon oz Ucsocsu törzs válogotottja győzött, és ebben a diodoloban nem kis része volt edzójü:knek, lnosza:kadt SmiTV·asnok. A képen gá láns

t-aní·tványoi do•bál•ják őt a levegobe ) ~"ll C],.,) .t 13 hogy sokkal ferelébb volt, és bámulatoson feldagadt. A futó benyomás az volt rólo, hogy valahol egy cséplőgép­ be zuhant. * Schmuck apó grog pincéje egyikében azoknak a rostocki utcáknak volt, amelyek nyílegyenesen o kikötőihöz vezetnek. Horn tanár úr elsőnek érkezett 1meg, és azonnal o hátsó szabóha sietett, amely felett egy tólbio volt lótható: .,Asztaltó rsasóg" A tanár úr leült. Egymás után, kis csoportokbon megjelentek oz .,osz-, taltórsasóg" többi tagjai. Az elszórt·o·n ·álló asztalokhoz ültek, Az öreg Schmuck személyesen szolgólt ki. Dohónyozta k és ittak együtt va- Mindnyójan gyunk - mondto hirtelen o kis Storm úr. - Csak oz a kettő hiányzik, akiket hátrahagytól Warnemündében. A főnök körülnézett a szobóban. - Felteszem, hogy a rendŐr!iég móris nyomunkban von. Nincs vesztegetni való időnk . Autón a Hotel Blücherbe

megyek, elhozom o tóskómat, fizetek, é~ meghagyom, hogy Hamburgbo utaztam. Visszatérek ide, és leborotvólom a szokóllomot. 14 Valamennyien gyorron eltűn­ tök. Ti is igyekezzetek megvóltoztotni a kü!sőtöket. Storm és Achtel ezt el tudjók intézni. A fő dolog, hogy azután rMr elvóljatok. Kedden valamennyien találkozunk Berlin<ben! Pém von nálotok elég. tűnő- Nem is tudom dött Storm. - De én tudom felelte Horn tanár úr. - Van még volakinek kérdeznivolója~ Hal lgatto k. - Tehát meg értettetek folytatta. - No, most adjátok ide o csomagocskót, és máris me njetek l felemelkedett, és várakozóan nézett róju·k. Senki nem ·mozdult. - Gyerünk, gyerünk! Ide a min1·atúrt l A férfiok szótlanul összenéztek. Mindegyik azt várta, hogy o másik o zsebébe nyúl, és előveszi a kis csomagot. Kiadósan várakoztok. Horn tanár úr türelmetlenül toppantott - Kinél V·an a miniotűr? - Nálam nincs - mondto Achtel Fülöp. - Azt hittem,

Klopfernál von. Ö állt leg közelebb oz asztalhoz, mikor sötét lett. - Nálam nincs - felelte o Klopl~er nevű . - Mi·kor kialudt o villany, egy hölgy, oki azt hitte, hogy a férje vogyok, szarosan magához ölelt, és állandóan igy szólt hozzám: Artúr. Mikor végre o táskáh6z, közel jutottam már üres voH. Megnyugodva azt hittem, hogy Pietschnél van a miniotúr. - Nál·am nincs. Mielött o volna, táskáhaz nyúlhattam .-alaki egy kemény · tárggyal több ízben fe.jbevágott, és hozzávetőleg a negyedik ütésnél abban a tudatbarr estem el, hogy Kern megkaparintotta a miniatúrt. - Nálam sincs - mondta Kern. - Ne próbóljatok bolonddá tenni! - kiáltotta o fő­ nök. Tizenketten voltatok a helyiségben. Tizen álltak q bejárat előtt. Mindent gyönyörűen elrendeztem. ~s most azt állítjátok, hogy nincs nálatok a mini·atűr?! Azonnal adjátok elő! Kinél van? Mlndenki hallgatott. A csend félelmetes volt. - Kinél v·an?l ismételte a főnök.

Azután Storm és Achtel felé intett. ~ Kutossátok ki öket! Miolatt Storm és Achtel kikutatták asztoltárs·aik . valo;~­ mennyi zselbét, a professzo~ a revelverét vizsgólgatf.a A szakember alaposságával tette ezt. Azután megelégedetten bólintott A pisztoly állapota megnyu·g!atto. Felnézett. Storm és Achtel urak tény Bután kedése befejeződöt!. néztek o főnökükre, és vállat vontok. - Semmit sem találtunkmondta a kis Sto~m. - Semmit - erősítette meg Achtel Fülöp, és az orra kivételével elsópodt az egész arca . - Kétségtelen, hogy a min:atürt elrabolták •a tóskából! - mondta Storm. - De nem mi tettük! - A rendőrség a nyomunkban lesz - szólt bánatosan Achtel. ~s sajnos, ártotIonok vagyunk! A professzor szédült. Megkapdszkodott oz egyik kabátgombjában. - Most visszatérek a szálJóba, és telefonálok Wornemündébe. - ~s mi? kérdezte Sto~m. - Mindny.ájan itt maradtok! - parancsolto o főnök. - Csak Karsten jön velem! -

Bevógta az ajtót. Korsten gyorsan követte. * A professzor, mint egy tigris vágtatott fel és alá a szállodai szobójóban. Karsten a toalettsze~eket hozta ki o fürdöszobóból, és a kofferbe tette. - Nyugodj meg végre, föEgymilliót n ök! - kérte. már biztonságba helyeztünk. t5 Leupold tegnap óta Hollandiában van . Van Tondern átvette a képeket, a nyomokat eltöröl tük. - Tudnom kell, hogy tünt el a Holbe in! Tudnom kell. - Talán el sem tünt - jegyezte meg Karsten. - Hát · ha már nem is volt ott, en· nek a Busch kisasszonynak a retiküljében? - Ne beszélj hülyeségeket! Egész biztos, hogy ott vol: vele o táskájában! Megfigyeltem, mikor lement táncolni a parkettre, magával vitte a retikült. Ez nem olyan lány, aki különösebb ok nélkül egy nagy retikül! visz magával a annak dacára, parkettre, hogy az .asztalnál egy olyan hatalmas, bernáthegyi mészóroskutya ült l Ez egész biztos! A telefon csengett. A professzor felvette a kagylót

- Itt Horn tanári Na csakhagyl !:Itek még? Már azt hittem, hogy kirándultatok a holdfényes tengerre l hallgatta , Azután hosszosan amit jelentettek neki. Hirtelen természetellenesen megnyúlt ·OZ arco Gyorsan és rekedten kérdezte: Biztosok vegytok eblben? - Megint •hallgatott. Visszookasztotto o kagylót, ·fejcsóválva nézett Korstenre, cztó·n fel·kiáltOtt: - Hát ez mindennek o teteje! - Micsoda? 16 - A fiatalember eltünt! - Miféle fLotalember? - Aki Sleinhövei titkárnőjével és o ti kedves Külz uratokkol mászkált sülvefőve! - Akkor ö lopta el o Holbeint! - Te mindenre rájössz! A professzor úr úgy markolt bele a szakállábo, mint aki tövestől akarja kitépni. Az én zavorosomban halászni! Na megállj, te kölyök! - Ogyesebb volt, mint mi - ismerte be Karsten. Nem. De - Ogyesebb? szebb. Sokkal szebb! Talán Achtelt küldtem volna oda, hogy csá b ítsa el azt a szerelmes libát vagy Stormot, akinek fül helyett két sárcipő nőtt ki o

fejéből? Vagy melyik alkalmas közületek arra, hogy elesavorja egy leány fejét? - Sejtelmem sincs felelte Karsten. - !:s hol van most a fiatalember? A főnök egy cigarettára gyújtott, és elgondolkozva nézett maga elé. - Szerintem útban van Berlin felé! Természetesen tudja, hogy Steinhövel titkórnője bejelentette a rendőr­ ségen az eltünését. Tehát Koppenhágába n·em térhet vissza. A többi határokat is értesítették már. - Szóvol ugyonobban a helyzetben van, mint mi. - Azonnal indulnunk .kell Volamerre majd csak felhajszoljuk. Még akkor is, ha, nagyítóval kell átkutotnom Berlinig az utat! Kopogtattak oz ajtón. A két férfi összerezzent. Hajnali látogatások, ha kétes tisztességű emberek otthonában történnek, ritkán jelentenek jót. A professzor hátsó zsebébe nyúlt, ahol a revelverét tartatta, és kiszólt: Ki az? - A szo•balány. - Nincs szükségem semmire! - szólt ki a főnök . - Atadtak nekem valamit, és azt mondták, hogy

sürgő­ sen juttassam el a tanór úrhoz - magyarázta a női hang. Karsten visszafordította a kinyitotta oz ajtót: kulcsot, átvett egy levelet, azután becsukta újra, és ráfordította a kulcsot. A levelet átadta a professzornak. Ez feltépte a borítékot, és elolvasta, ami a levélpapíron állt. Az arcvonósai egyre kevésbé lótszottak kedélyeseknek. Végül ododobta o levelet a szőnyegre, két kebébe temette a fejét, és szerencsétlenül suttogta: - Ez már sok! Ettől görcsöket lehet kapni. Oh, ez a csirkefogó még megismer en gem! Korsten felvette a levelet o szónyegról, és elolvasta. Nyomtatott betűkkel volt ír- és a köve~kezÖképpen hangzott . . On nagyon szerel leveleket írni. És is így vagyok vele, de eltekintve ettől, még tortozam egy felelettel. Az ön jóindulatú tanácso ellenére veszélynek tettem ki magom . Közölnöm kell önne!, hogy mind ez ideig még nem pusztultam el. A tánchelyiség ellen intézett támadás nem történt

hiába. On igazán nem tudhotta, hogy magam is o régi mesterek őszinte rajongói közé tartozom . Bevallom, hogy e pillanotbon izgatottan figyelem, melyikünk lesz gyorsabb, Maga vagy a rendőrség, vagy én. Viszontlátásra Berlinben! A fiatalabb Holbein" vo, t7 - Megmondtam, csak téglákkol dolgozhattoki · TAVOL A VAROSTól - 18 Itt mással nem tud gyakorolni a gyerelel - Kicsit feljebb, légy szivesl Nagyon mozog a tejfogoml HATASOS SEGITSilO 19 ANAKONDA: :mós néve-n •kígyócsordo, r.eggelerrte nem oz emez, oonem O •Z Amazonas por-tjáro jórnak legelni. ARABESZK: grönlandi anya és egyiptomi opo gyermeke, homlokán apró díszítéssel. ASIT : mindent Á betűvel firkál össze. BOGLÁRKA: op ró telepüres LelléCSke mellett. CSE~EBOGAR: természeti népeknél firetési eszközül hasrnéllotos rovar. CsJrp.csiP-CSóKA: számítógép ve:rérlésű madár (chipohi•p- ) HCSKENDO: locsolásnál honnéliotos vithotlan fejfedő. FELELJET:

tanórá•kon előadott monológ, •mennyis·ége és •minő$ége oz otthon. tonultaikna•k csak o fele lett. FRICSKA: forln•t ·bec·ézve. Hely·esen frlcske. FOTOG!:N: fényképek szaporadósánál fontos szerepet jétszó részecske. tengeri ha·~ból HEKTOR: készült nagy vacsora (hek-tor) . HUNGARIA : eredeti magyor dal, csak o modernebbek utánouá•k o •küJ.földi népeik dalait KACAGANY: régies ruhodaro·b, cso•k .röhögve lehet viselni 20 ·~ARD HAL: főleg opherákbon előforduló kórusmű. KECSEGE: édesvíz·í hal·oknál szakésos •k·érdés. Kecseg-e? Annyi min·t : hogy vagy? KINTORNA: pé-ldául o •kötélmá·szós vagy o békaügetés. Ezeiknél már cso•k o verklitekeres oz egyszerűbb gyo.kor-lot KORONATANú: Yámos o határo•n. csehszlovó•k-magyor ~R !:TA: <fehér srigetcsoport o •kotedrók •környékén. LAMPION: világító gombaféle, o sompionok rokono. L•EBBENCS: felszólítás pokrócrázás ra. LOVARDA: helyesen

lóvorrdo. 1Eiszakodt paripók összevarrósóra s:rolgáló hely MATRONA: Hortobágy eredeti neve. Először m•lnt Mctter Róna, azaz anyoföld szerepelt az idősebb ·hölgye·k naplójában. METRONóM: földalatti vasutaik ütemes zötyögését méró műszer . MOSLeK: jégbe vóg<>Hiyuk. Az es1lkimó asszonyok ezen keresztül vég~i·k heti nogymosó•uko:t. NAPRAFORGóMAG: többnyire ·ton1ermekben, színhóza:k és morik padlóján termő tó·p - anyag. Oe olyan pocs·élk, hogy á·l kmdóan ;köpködnii •kell tőle. PARAVAN : sivallagi ülöhel y. Mozgó változato a sivatag hajója. PARKöR: .Eugen ·Parkőr, ismert nyug<Jti csőszverér PATRON: fel -fel,robbanó urol•kodói ülóhely. P-EDELLUS: valódi nevén Ped ·EI·Ia, az iskolaszolgók védőszentje. PIKTOGRAM: fes•tmények súlyánok mérésére szolog·óló mérté·kegység. PJSIKÖTA: iskolai mos<lélk falóra felfirkólt, sütemény aiOkú hangjegy. POGGYASZ: ·elveszett csomagok utáni

búslakodás. RAGADOZ Ö MADAR: enyvezett vércse. ROVATKA: Tatjona SztojanoV<J Rovátka, boi gó r vésnöknő, a ·népmúvészet mes-tere. SERT~S ,: borotválatl·a·n disznó",11~)r .: Ir· ~ ~~IN. TELE~: 5% poli·ésrter- bóht~$;, 95 Ofo lenból ·k·észült ruhaanyag. TARACK ; főleq kiskertekben efiz~),>o~6d6 ágyúféle. Többn§fl-é •Dékeszerzödéssel irtjó·k TAR•KA: •kopasz i·s•kol·ai füzet. · te1BEG~IZ: a középkorban szüfcSföldjükről elvá·ndorolt grúzQl1i:ZG1beceneve, mivel ~ öként tejterméke·n élne•k. T·óvoli rokoriuk· a tejbedarabo<k NAMPIR ~ arcszí·n vómv.i zsg·álattkor gl REKLÁM Kórpóthy Zoltán Máorkó·t isZJol tán? SZALLITMANY Megérkezett Bordeaux•ból Harminc hordó bordó bor. F·INOMSAG Finom ez a tejszínhab, Alhol •kész;ü.Jt, he-lyszín: Tab, BALESET Nem valami túlzott érdem Térdem törni éppen Erden. eTELMt:RGEZES A romlott gombós omlett : rom ·l ett! VACSORA El,fogyott a kaja

móra , Mert felment a karoj óra. ;BAKSIS Böllé~kés a torra való Disznónak a borravaló. t:HHALAL Zsírbon o hús régen serceg, Sírban a bús régens herceg. 2t IFŐA~~ Pista óriási kötéssel o fején megy oz is•kolóbo. - Te jó ég, Pityu! Mi történt veled? - Megcsípett egy szúnyog. - Ne viccelj, o szúnyogok nem akomok ilyen nagy <logonatokot J - Az igaz, de oz öcsém agyon akarto ütni o szúnyogot egy ásóval. - * ettől megszűnnek o Biztos, krémtől hogy o rón- coim? - ·kérdezi o vevő. Természetesen, osszonyom. Ezzel o ·krémmel egy vásárlónk még o hullámlemezt is l:isimítotto. * Az elítélt a villamosszékben ül. odoszíjozvo Megkérdezi tőle c börtönigoz;:;oíé: mi o: utolsó kívánsága? -: Fo~] :J 2~.:·8~ m~g c ,kezei! et, c: !1ehé! per(; ben . :=:zii,oórá!1- .~érdezik Bél-át, honr.c Cl j ö:- a! áram? - Az őscdőbői így ., a va.as2 - ??? -Az apukám 1onma, amikor nem volt ·á ram, hogy l

azok o majmok m<Ír megint ki•kapcsoltó·k oz ó ram ot! * A sz-ó>mjegyeinket az -a raboktól, o naptárt o rómoio1<tól, oz ·üveget az egyiptomioktól kaptuk. Tud voloki más példát is mondoni? Zoli jelentkezik: - A vosaló o no•gy·i·élktól. o húsdar-á ló a Kisséktől, o tökgy-alu pedig o Koloncé!któl van. * Parodicsoml·e vest, paraj fózeléket és cseresznyés rétest ·kérelc - rendeli meg az ebédet o vendég. - De !hiszen, -még nem is látto az étlepot! csodálkoúk o ·pincér. - Azt -nem, de oz osztt~•l­ terítót igen. * - Van három f!l·Ósodperc ideje? kérde:!Í egy szurkoló a játékvezetőtől a mérkőzés után. A bíró beleegyezően bólint. Akkor mondja e! ne·kem míndazt. e mét c labdarúgásról tud * Jó étvágyat! 23 - On a mi }átékosun:k lesz, ezzel a oagyszerú, széles meltkassol. De még meg sem nézték, hogy tudok-e futballoz- nl! - Az nem hogy nagy o ~ontos l A fó, reklámfelülete. * - El

okarta adni o házát, ugye? - Igen, de om-i·kor elolvastam az ingctlanközvetító leirósót a házról, annyira felletkesített, hogy inikóbb megtartom. * Péter, mennyi tizenhotnak a felei ·Fog<~lmam sincs rólo, tonór úr, de nem lehet sok. * Feri ·l átja, hogy a k·istestvére vizet Iszik egy pocsolyóból. Nem szabad - moodjo neki -, •boktériumok vanook benne. - Azok már mind ·m eghaltOk - Yálaszoljo a ildslány. Az elóbb átgázoltom rajtc o rollerrel. * 24 - Jól becso•ptom tegnO"p a vasutat. flóször Yettem egy rnenetjegyet és azutór mégis gépkocsivol utazta·m. * •Feltaláltom egy szómítógépet, amely mór igazón emberi vonóso·kot mutot - dicselkszi1k egy tudós a kollégóina;k. - Úgy érti, hogy a szómítógép gondolkodni tud? - Azt nem. Oe ha hi·bót követ el, azt másra ·keni. * Ervin és Karcsi elmegy a múzeum·ba, ahol modern :képzómüvészeti alkotósokot állítotto1k ki. Megállna·k egy !kép elótt, amelyen

pacók és vo·nalak összevisszasóga lót·hotá. - Gyerünk iooen gyorsan - húzza ·Ervin Karcsit kifelé -, 1külön·ben megint azt mondjá·k, hogy mi csinóltuk. * Schmitzné - mondjo a >bíró a lközlekedési :bírósá gon -. ön a· vezetói engecMiiy megszerzése utón az elsó héten három gépkocsinak ment ·neki, a •mósodPk héten ikettőnek és a harmadik héten egynek. Mit tud maodoni erre? Zene. Zene •• Zene•• 25 - Csak annyit, h~Jgy igen gyorsan fejlóclöki - hangzik a válasz. * - Miért ·nem olkorsz feleségül menni Gézóhoz~ Hiszen kiifogóstakm a múl·tja, és sokat ígérő jövője von! - Lehet, de engem zavar a jelene. * - Képzeld, Éva, a völegényern megígérte, •hogy egész életében a tenyerén fog hordoznil - Miért, kocsija nincs? * - Nekem minden férfi levegő - dicsekszik Gizi. - Igazán? !Os . nem félsz, hogy megárt o gyo·kori levegóvált.ozós? * A rendörségen kérdezik o gyanúsítottól: - Rendeljünk

ki magának egy védőügyvédet? - ·lnkóbb egy mentötonút, ha lehetne . * - Mihelyt megkezdődtk a ródióban o reggeli toroo, o 26 férjem minden reggel kiugrik az ágyiból - mondja oz idős hölgy. - Csodálatos, hogy ebben a korban még tornósúk. Nem ó tornászi k, ha nem a szemben lévö hálbon egy fi.otol nő * - P·incér, miért számolt nekem tizenhárom forint helyett tlzenötöt? - BocS<á oot, oz t gon<loltom, hátha babonás, és nem sze re ti o tizenhé rmos számot. * A fehér egerek lobdarúgócsopota játsúk oz elefóntok cso.potávol Egyszer oz egyik elefánt rálép egy egérre. A •biró lefújjo o mérkőzést. A Yétkes elefánt megkeres·i oz egeret, amely elnyúlva fe•kszik o füvön, óvatosan felemeli oz ormányával, és bocsánatot kér tőle. - Sem•mi boj - suttogja oz egér -. fordítva is megtörténhetett volna l Egy ember óriási kofferrel állit be a ci~kuszigazgotó­ hoz: Leteszem o fejem oz Üllóre, és a közönség

kol·opóccsol r·áüthet. 27 - !:s minek kell a koffer? - Abbon tartom a fejfájás elleni tablettókat. * - A feleségem és én hu· szonöt évig nagyon •boldogok voltunk - molldja egy férfi o bórpult mellett. - !:s azután mi történt? kérdezi o mellette áll~ férfi. - Egy szép, enyhe tavaszi napon megismerkedtünk . * - Kérem, jöjjenek ki gyor· sonl .Egy férl·i egy létráról ·be Okor mászni oz ablckomon. - Ez o tüzoltóság. A rendörséget kell hrvnio - Nemi A tüzoltóknak kell kijönnluk, mert a létra túl rövfdl * Menjlink el ma este va· lohovó, és szórokouunk egy jót - javasolja a feleség. - Jó ötlet - válaszolja a férj. - De ·ha elóbb jössz hozo, •kérlek, hagyd égve o vi·l lanyt az elöszolbábon. * - Miért akar elválni o fér· jétölt - Mert esténként lemegy megvenni oz újságot. u - Ez még nem válóokt - De mindig reggel lesz, amire visszaéri * - M ik azok a k-ék foltok a szeme olattf Családi körben

töltöttem a hétvégét . •• * - Jós•ka, mtert jöttél ilyen késön az ·iskolába? - A popa verekedett o momóval, és érdekelt, hogy ki gyöz. * - Vegyék, vegyék, ez oz igazi varázsszer, az örök fiatalság titko! Már eimültam tló romszáz éves, és még ifjúnak ló·tszom l - Igazat beszél oz árus? - •kérdezi az egyi·k vásárló a segédkezö gyerektóL - Honnan tudjam? Sn még csak száz éve dolgozam nálo. * - A ·maga novellójót negy· ven oldallal le kell rövh;fíte} ~~. - mondjo o szerkes,tto az trono·k. - De hiszen oz egész csa·k negyven oldali l :-- . - - - - i{ l ~ir--~- l, . i l• ~:?~4~=-~ - A jósnó szarint kicsi feje és nagy csóre lesz a feleségemnek ••• Elektromos autók ·kora 29 - lOppen erre a oldalr·a gondoltam. negyven fiatal.~mbertől - Ezeket o trük-köket már ismerem - váloszo l a fiú. Ha felállnék, maga biztosan rögtön el 1fogla·lná a helyemet! * - A legjobb módszer arra, hogy

megszabaduljun•k al ellenségeinktől, ha túléljük őket. * - Mit ért ezen? - Hát azt, hogy a gem ne tudja meg. felesé- * - Miért dahányzol, amikor tudod, hogy a nikotin lassan öló méreg? - •kérdezi a feleség. a 30 válaszol a - Az az érzésem, vőlegényern - Miből hogy a nős. gondolod? - Tegnap rúzsnyomokat hagytam az arcán, · és omo ugyanott egy ·k ék folt van. * Képzeld, az éjjel azt álmodtam, hogy megkértem a legszebb nő 1kezét! - !Os mit feleltem erre? * - Ogyvéd úr, szerelnék elválni, de sieretném, ha ezt minél diszkrétebben intézné! - - * * - Kérem, nem állna fel?kérdezi az autóbuszon egy á ll vo utazó öregasszony egy ülő gok bevenni!? férj . Csa k nem képzeled, hogy te kedvedért ci-ó nkólit fo- - Hova dugod G pénzed, hogy ne találja meg a feleségt!d? - Beteszem abba •a kas·árba, ahol o lyuoka s zo·knik van na·k. * - Elnézést, lenne egy perc ideje? - szól ki egy luxusGutéból a

vezető egy arra hai<Jdó nőnek. - Ó, igen. Beüljek? - Köszönöm, nem szükséges, csak orra kérem, tolja meg egy kit;si t az autót. a kulcs? 31 w w . . . .o- . . . Cll Betakarltottunk??? Sün Béla, miután megtudto, hogy úttörőcsopoto újfent gyümölcsszedéssei keresi meg oz éves •költségvetését, o hátán is csorogn•i k ezdett a víz. Ma eszébe ~utott a to·val)i herce és •hurco. Már reggel a gyülekezőnél oz ór~let !kerülgette, amikor Ocsi csupán egy kétkilós veknit hozott, mivel ó nem sze rel éhen hofni (a vödröt, munkaruhét persze elfelejtette). A Krisztino addig forgolódott, amíg a gereblye nyelével sikerült a Toty~t fejbe vágni, aki ordítva rohant haza a nagybátvia bukósisokjóért - amit nem tolólt -, e.zért a nagyi vájdlingját húzto o rejére . Úgy nézett ki, mint az úttörőház rozoga csillagvizsgáló kupolájo. A gyümölcsöStben mindenki megkapta a mago fáját (úgy. mint

matekdolgozato< ·i dején), azutén roham . fel az elsósegélyre, mert Kati alatt letörött a gally, zuhant vagy •két métert, Bécsi lóbá•bo tüske ment, Ibolyát el kapta a tengeribetegség, mert imbolygott alatta az ég. •Később módszeresen (mond- hatnám stisztematlkuson) el kezdódött a . ki tud könytöbb gyümölcsöt nyebben szerezni" akció. Volt, aki három gombfoci csatárjót ígérte két vödör gyümölcsért Picur, Gézát ,etette" meg azzal hogy telefonhoz hívjólk. Mire szegény rójött, hogy o meggyfákon még ni•ncs nyilvónos telefon, oddig .,termése" eltűnt o Picur Művelk süllyesrléíjélben. A mázsálómái sem jöttek be a triikkök: a vödör mögé dugott láb a mérlegen, vegy a vödörben felejtett terméskő. Igy <JZtán többen újfent: fel a fára! No, de mindenne-k vége lesz egyszer, így azután jöhetett o munkabér, o megérdemelt főzés a bogrécsban. Oe téglót - amire az edényt tettük -

mindenkinek magénak kellett szerezni. Már csak o kiobálósra lettünk figyelaz .,istállómester" mesek, fennhongon követelte, vigyü~ vissza az istálló oldalét (ahu, hát innét volt o tégla). S aztán fizetett a csapot: megnyszedésért 1500 forint bevétel, istállórenoválásra 3000 fori:1t kiadós. A végelszámolásnél derült ki, hogy nem gyümölcsöt takarítottunk be, hanem a csopatpénztárt takarítottuk ki! 39 Ha mér nem f6rsz be az ai16n! Rengeteg újságban van szó a fogyókúrás tornáról. de úgy gondolljuk, hogy ne<m sokan tudtok ennek hatására lefogyni, tehát ·kitalóltun·k egy eléq hatósos módszert, amit mi tudnánk ajónloni. En 97 kilós sú•lyomról 117 kilóro tor.nóztom fel oma9om•at, eiblből is látni a hatást. Az első nap egészen könynyű gya·korlattal 1<eídtem (és ennek segítségével ki is tokarítottam a lakást). A tornát a következöképpen kell elvégezni: a lábaink között tegyük át a kezünket,

és érintsük meg o szóm1álvo a 7. nya·kunktól csigolyót, miközben felmo· su nk. A második nap valahogy így alakul: felfrissítésképpen először is engedjün·k a kádba - 6 Celsius fokos vizet, és ebbe szórjun·k a reuma elkerülése végett Sárvári Termál Kristólyt. Duaiuk a fü l ünkbe a két kezünk egy-egy ujját, és vegyük o szónkba a már megtisztított nagylóbuüunkot. Lépjünk be a kódbo, fürdóruhóban, nehogy a szomszéd néni megijedjen. A -kódbo•n járjunk szambót, és 40 ha még hangula tot is ókorunk csinálni, olekor kopcsolju·k be o magnót. Harmad i k nap : álljunk fe. jen, és tegyük a lábunkat a nyakunkba. Közben imádkoz zunk, hogy ne legyen semmi bajunk. Negyedik nap : láberősítés­ képpen hozzuk be a szabába o meleghóz i koktuszokat. (Ha meleghóz nincs, akkor ~.zerezz valahonnan. Magánugy!) Ha mindez megvan, okkor kezdjünk el rajta bréke lni. IHa már u·nolmas, szóra•ko zósképp en sze<d:jülk ki o

lóbun k!ból a tüsk éket. Otödik nap : menjünk o~ uszodóha v·agy o strandra, persze lehet ·kád is, és ugor~unk fejest. Ho nincs benne víz, vogy kicsi, akkor sincs semmi baj, legfeljebb szédülni fogunk és csillagokat lótunk Hatodi.k nap: vegyünk kézb~ egy súlyosabb tárgyot, ~agJ.uk o barátunk fejéhez, es 1gy önfe led t dobólózásbo gyengült •kamnlk megerősödik. H.ETEDIK nap: ezt o napot vasarnapnok nevezzük és ez·ért ·ne<m keH semmit ~sinól­ n·u·nk. Áll1junk o •mérleg•re, és ho többet mutot eredeti súlyunknól, olekor megnyugodhatunk, mert o mérleg rossz. Tölgyesi Gabriella és Matuz Ildikó, Budapest ~41 . 1- = l l -l l -NÁLATOK MENNYI A KALÓRIAPÉNZ ? 42 ~ l l l ll l l 43 létegatéban "Par6dléban" E sorozatunkból ismert múloj o paródia, amelyben egy Irodalmi vagy múvészeti alkotást tréfásan, torzítóon utánoznak. Kiváló ha~9i múvel6i vannak ennek o múlajnak

(Karinthy Frigyestól . Bóróny Tamósig). ahogyan ezt sroktók volt mondani: nem is be~l<ilve a többiekról . Most BÓróny Tamás és így írunk mí l címú könyvéből közlünk egy részletet: PERES P~TER: Az alvasók szegények szerelme. Ho a paródia felkelti érdeklő· désedet, az eredetibe is érde· mes lenne belené:z:ned . miért csinálhották így, de Terleo nénémet elvitte a nyolcszázh<Hminchotos árvíz, igy aztán senk.i •se tudta elmondani, s meglehet, most már örökké titok marad ~z o esikoszeszű selymosóg, ez oz igazi, ősi és népi kópészokós. Bizony, sok ilyen régi radarádé mogy<Jrázata száll sírba a régiekkel, akik úgy mennek el, mintho itt se jártok volna a földön, nem pedig úgy, mint újabban szokás . Szóval hót okkoriban oz o hir járta, hogy o nagyapák .nogyapáiook idejében még mbsabb volt o kéverakás: akkor még lflem hos·szában roktá•k o kazlat, hanem széltiben, s először odafe.n t kezdették,

csak úgy mentek aztán lefelé, minden elsó kévére mlndjárt a harmadikat hó·nytók, a másodikat meg kilhogyták - vót ám annyi sete-suta paro·szti rovosrság o régiekben! - , és emebből, a másodikból lett a suttyomarotórész. Soká·ig ·n yomoztam utána, Annyit azért mégiscsak ·sikerült megtudnom, hogy o villákat sohosem hogyták ~int a •szérűn éjjelre, meg ne esse a harmat, ·ki ne marja a rolJsda, meg onnyit még, hogy jobbáro reggel vitték ki a villákat o munkához, éste ~eg hazavitték, nem vol-t 1gy ·se elbínhatotlonul nehéz. Azt ~is töb-b szavahihető öreg bizonyítotto még gyermekkorom•b an, hogy ó gyer· mekségüJQben is úgy voH, hogy nyárro jött oz ősz, és télre o tavasz. Ez talán furcsán hot ma, csak igy egyszerűen leírVCI, de én okicor is inkább hiszek a r-éqi idők bölcs poroszti tan.úinok, mint sok mai, forrófejű, •n yamvadt eklektikus•nok !" 45 RESZLET: HARMADIK HATSZAl OLDAL - Ki oz abszolút

rendörf - Aki azért büntllti meg o motorkerékpárost, mert nem volt bekapcsolva o biztonsági öve. - Kl oz abszolút lassú postás? - Aki most hozza a híreket, hogy Mohócsnál csatát veszítettüllk. * - Ki oz obuol.út gyenget - Aki a polocsintából a le.kvárt csak horapófogóval tudjo kihúzni. * ~inek kell abszolút nogy - Ki oz abszolut figyelmetlen? Aki <kaktusz helyett o sündisznót ülteti o cserépbe. cipőt - Akinek még a hegedútok ii szorítja a lábát. * - Ki az, oki abszolút nem szeret zongoráz·ni f - Az, aiki zeneóráról hazakéredzkedik o vonóért. * - Ki oz nár? - abszolút fiúkoto- A•ki így kezdi oz · árájót: "Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 220 Vol1." Budai Gyula, * 46 Jászszentandrás Tanteremben termen Egy to•nuló így s-orolja: Hazánk legnagyobb városai: Budapest, Miskolc, Cegléd és Nándorfehérvár. Melyik hozá~k sabb pontja~ Válosz: o Tátra. legmago- Idézet: ,.A hegyek

magasságát a hegy tetejétől mérik." . Hozá·nk nyugoti szédja Afrika." •szom- - Sorold fel hazánk nagy tájait! - Alföld, Kisolföld, Dunántúli-dombság és oz Eszoki Sarok .• - Mondjotok megyeneveket! Válasz: Vos, Zala, Heves, Szolnok, Hojdúvi·hor megye. - Mi oz oko o noppolok éjszokók váltokozásá.nok? - A Nap tengely körüli keri·ngése. és - Mi o következménye o Föld keringésének? - Vóltokoznak o hónapok. gabononövénye- lrjatok kett Búza, kukorico, alma. Melyik hazánk razabb vidéke? - A Tisza. legszá- Idézet egy felméröböl: .,Az A"földet észalkon a Oéli-közép·hegység határolja." . A térképen o sötétzöld terület azt jelenti, hogy oz oloc·sonyobb fekvöhely." • - Mi oz aszály? - Aszólyntik nevezzük azt, amelyik nedves és •soros terület. Másik két válosz: .,Aszály o folyó hordaléka." . A víz lerokjo o portra oz oszályt." - Hogyan készítik o cukorrépából o cukrot?

- Elöször beáztatjó·k a vizet . - Mi határolja földet? Egy közepes o Kisai- hegység. Budai Gyula, Jászszentandrás 47 Mii<ulos Putton, a fékezhetetlen búr történész, veteményesikerlljénelk ás·atása ,körben döntő bizonyíté•kot talált némely köz·ép·kori keresztes hadjárat kudarcának okára. A leletek - egy titokzotos vosda~ob és egy éjjeliedény-perem elemzésének •a lapján orra a felvillanyozó •következtetésre •jutott, hogy a páncélos daliá•kat egy vasevő csimpi neIÜ •kisázsi·ai .kártevő aprította fel Elméletét olátámosz.tani •loá"tsúk oz o körülmény, amelyet egyébként fó~adhatatJ.anul híresztel oz elsőrangú elmegyógyintézetek folyosóin, hogy veteményeskertjének további ásatása során Konkrét Konrád hadándk egyetlen dora·~káját sem tolóita meg. 48 Otto Lohengrin, az űrkutatás ördöge viszontagságos út végén é~kezett meg a Hódész nevű bolygó~a. noha mós-hovó

készült. Az űrhajó preparátorában azonhan meghibásodott a ikal kulátor manipulátora, és így mégis idejött Első felfedező útjának mindjárt oz etején mérsékelt leJ.kesedéssel vette .tudomásul, hogy világraszóló felfede zést tett, a Hódész még~em egészen fa.katlan, mint alhogy o tudósok eddig tlitték. Mindezt nelhezen palóstolt izgalommal jelentette még a Földnek, aztán az idegen világ 1helyszinen t<l~ózlkodó rep~ezentánsa valószínűleg a nyoa·kóba borult, me rt r az összeköttetés megsza lrodt. Az irányítóközpont szerint két eset l~hets-éges. Vagy egy kráter fene,kén fetreng o két korthely fráter, vogy Otto ldheng~i·nt egyszerűen meg ették . 49 Humbe~to Alufolia egy ~k eldugott sa~kóban, professzor a Csendes-óceán a csöppnyi Ordos-sli-gete·n fedezte ·fel a toportyáook jám•bor népét. Hízel-kedve telepedtek a vállá·ra, a tenyeréből ettek és dorombolva őrizték az álmát. A tudós azonban nem sokáig

tudta f!W<en tartcmi alkotó energiáit, és elhatározta, hogy embert forog a szelíd jószágokból . Emberi fülci<mpa-;ki<vonatból készült hormonokkal kezelte őket, és ez az el•járás alig egy eSEtendő leforgása o·latt fényes sikert hozott. Amint az a képen is látható, o toportyáook jól fel•ismerhető módon mutatt:á•k az emberi viselkedés első, megható jeleit . 50 Amikor o sárkány murikdköri kötelenégének teljesítése során elraboltet leorózsa királ~kisosszonyt, o szomszéd király ·legkisebb fio elégedetten dörzsölte a tenyerét, mert úgy érezte, hogy elérkezett az ó pillanato. Kaszabolás, lányszöktetés, hetedhét országra szóló lo•kodalom, haHhó, Magóra öltötte hát csillogó horoi díszeit (.Jásd o képet!), és elindult, hogy hősi tettét végrehajtsa. A dalia tervébe czonban mátkszemnyi hib<I csúszott. Sárleányriasztó öltözéke olyan jól si.került, hogy Tearózsa királylányt a frász törte

•ki, ami·kor megpillantotto szab<Idító}ót, és ínkóbb o sárkányt választotta. 5t Felderítő érkezett sz.á nd~kkol kilkémlel~e az oz űrből a Földre, 1hogy gonosz oz itteni életet, és előkészítse idegen bolygó lakóino•k inváziójót Eredetileg Alain Delon képéhen ·kívánt elvegyülni az emberek között, óm o tükörbe -vetett egyetlen pillontás meggyőzte őt arról, hogy ez nem minden részl·etben si·került, o hasonlatosság vol·ohogy nem az igaZ!i. De nem od to fel! Ördögi ötlettel BKV ellenőrne•k jelen11kezett, és ebrben a minőségében ozóta is feltűnés nélkül jár-kel a tömeg•közlekedési eszközökön . 52 A srérlbányászot hatékonyságának fokozás·a érdekében külföld•i ·v endégmunkások érkerlek o Prüsz·kölő Cet csil·logk<ép középsé csillo·gánalk ha nmad i1k bolygójáróL A fiúk egy szem>pilf.antás alatt eltűntek a föld me legében, és azóta elő sem ·jöttek Se

pilhenésre, se élelemre, se fizetésre ·nincs szűkség, ig•az, egyetlen gramm szenet se 1juttat~ 1 k eddig a felszíhre . Azt ugyan is a kibányászott tö~me>lékikel együtt elfogyosztják, és e1bbő l nyeri1k lenyűgöző energ,iájulkot. A szokemberek enn e·k ellenére 1bíz.r10k benne, •hogy végül ·is minden jóra fordul Mert igaz, lhogy így eiÖbb ~utóbb elfogy alólunk a Föld, de l~inek le·sz oktkor már szűksége s1!é-nre . ? 53 . •• l • l l. •l Cl a l l l o lll .l 54 55 Tanulóink részére többféle juttatást biztosítunk. Bővebb felvilágosítást a papírgyárak személyzeti osztályai adnak. -. , · l , . 56 Elkészülni, vigyázz, tölts! . . mond~a Erszényes Ervin, és o matekdolgozothoz $ZÜkséges puskák keszíliésébe kezdett. (AIIítóog témazáró dolgozotokhoz ógyúkot is gyártott, mi•nt onno decebál Gábor Áron) (Azoz nem kispusko, Apuska) Fofejüek! tmigyen szólítva tonulótár·s oit -

előbb oz elmélet, CS<lk azután o gyakorloti kivitelezés. Tehát o puskák fojtóiról pór szót. Az elöltöltös puska : o tenyérbe, o hosszú ujjú ing kézelőjére véssük fel az adotbank szá-máro o kolkulusokot. A hátultöltös: már esetleges lelepl-ezése ·is hótulr·ól történhet, mert elölről nem látszik semmi. A-változat: az elöttünk ülő hátáro szereljük o tó•blózotokat. B-változat: o lámpo-búro felénk levő részére erősítjük o tételeket és tükörrel, perisiikóppal vagy tátcsóvel (v.ell-vell, oké) olvassuk le o kívánt részt. (A tanár azon költői •k érdésére, hová merült el szép szemed világa, ovogy m-it bámulsz, te mor,ha? csupán ennyi o vól-a·sz: tegnap o mozibon 2 forintért csak oz első sor elé törökülésben lehetett ülni, osz1: o nya kam úgy maradt.) A szakállas puska: a szakóllos, régi, de ócska trükkök tárháza, fegyvertáro. Még oz iskolagondnok kutyójo is derül c régimódi

stikli•ken. Például o lányok o hari:llnyo oló rejtik oz adatokat. Az ötlet jó, de ma már minden lány nodrógat hord, s így oz ötlet, CS<lk ötlet marad. Nehéz ·puska: o komoly lexikonokból oldolakat kell kivágni (amíg apám rá nem jön, és Ö kezdi o kivógá·st, pro primo: engem.) Majd preparólvo o számozott zsebek~ be elhelyezni emelkedő !SOrrendben. Azután gyakorolni. 10/a tétel= bal belsőzseb, hatodik karton. Ezt aztán még ho álomból ébredsz is, tudni kell! Géppuska: Apró kép letek, évszámok, földrajzi és fi~ikai fogalmak tárháza. Elhelyezése történhet o nyakkendő belsejében, a karóra szíjóro, villamosbérletre, kifúrott ceruzábo tett papiFra ·s tb. A lényeq, könnven kezel·hető, sorozatlövő ,.fegyver" legyen A bomba: o múltkor pont robbo•nt. l·lyen előkészület elf.enére is ,Jás" lett o mote·k dol·i. Az ok egyszerű, oz órára, n•émi ·szórokozottsóq következtében o töri adatbankot vitte

el. (Köztudott : a történelemnek már eddig is volot számos áldozata) Erszényesnél 57 - ••• és ez, ·urom, a szuper·lwus kivitel. 5I - -- ::.:;::::::::--- ~lsszajárl Jt ,. KEVER~ B mosó fecske veréb kövér sas kicsi madár sietős marabu bölcs kos férfi sirály hajas róka veteményező teve kicsi cica beismerő ló öreg ér meztelen fonál zenélő rém haldokló nyúl sorozáson résztvevő - kefecske - keveréb - hasas -picinke - hamarabu - okos - posirály ., paróka -veteve picica -valló -véna - pucérna - hórfantom -kinyúl egysejtű - amőbaka - vacogólya vedelfin keszeges főző hivatalbéli tonhal fázós gólya iszákos delfin tüskés keszeg lusta rőzse árulkodó varjú kartonhal heverőzse varjúdás Bózsvári Gabriella 60 M~LYHOTO ·l - (~·,· Hozd mar azt a pezsgőt, rögt n éjfél lesz • •• 61 A 39626. Számú Henriett de Kapszula úttörőcsapot minden évben társadolmi munkávol

(gyümölcs- és porodicsomszed éssel) tette rentábilissá (egyenesbe) o költségvetésé t. (M e rt köztudott: o gyermeki munko aranyat ér.) Az állandóan visszatérő tá rsado lmi munkát o köznép már-már hogirományápolás nak tekintette. igy azután o sz edök ·között bizonyos típusokot is meg lehetett találni o ,.dolgozóbon", ahogyan o suiiban működö Folyosó Híradó o tsz összes földjét nevezte. A T-34-ES TIPUS Nem isme ri o lehetetlen t. Ho o g yő z e·le<m ezen múl no, okko r o meg gyfá t is kicsovorj a és úgy adja le o z átve vő n ek . Hait, ro han, lelkes, így azután ésa•k oz ingét kell néha kicsovornio. Igénytelen típu s, szedés alatt 1/2 kiló (per secundum) erővel tépi oz á g akat. Utána o •c úgy n ez ki, mint Fqviptom eg,;es te nHetei o sasl<ajárós után. (B á r nálun k a járásokat 62 megszüntették, ö veszélyes) Ho oz útjovítóknál dolgozno: úTHENGERNEK becéznék. A KÉNYESKEDő TIPUS Jaj és

JUJ, de sok gyümölcs! S ezért odc fel kell mászni, nem jönnek le maguktól a szemek. Még csak le sem ugrálnak. S biztosan méq szúnyogok is vannak, n.:> és o Nap is süt, ·le fogok égni . Azután meg esni, zuhanni, potyogni, repülni Pedig nem is volt előtte repüJós edzés A nagyít sem hoz hottam magammal, ·ki fogja megmosni o gyümölcsöt, ha enni szerelnék. és mi az, hogy kötelező mennyiség? Kötelezőben eddig csak a kű r röl hallottam, d e ott vol beugrás lihell•e is. Tess é k mondani, t íz deka is szép t el j esítmény?? Ho nem t udok szedn i e leg et, o többi t megvehete m o boltba n? A BÉLPOKLOS TIPUS Hipp és ho p p, bekapjuk ezt oz ici pici tízórait. (1 ve!<:ni kenyé~ fél rőf szoiámi , eg t onasr teavaj, pór darab papri,ka.) No, aztán rajta azon az ágon érett be legjobban a gyümölcs. Utána, pihenésképpen, egy liter szörkövetkezik. No de pike így már lehetetlen dolgozni, hiszen újra éhes lettem . Hát akkor

jöhet a szomszéd fa, ott úgyis olyan lassan halad o Bungyerók . S most lótom, ott oz ág vég·én van az igazi. (Reccs A letört óggal együtt a földre esik) Esés után els ö reagálása: . Ha szerenesém van, csak megrepedt a csontom és még elérem a kórházban az ebé detil - A TUDOS TIPUS Ha a közlekedöedények vizsgáljuk, a ·kkor a két vödör csak utánam jön a fára. Akkor pedig sinus- és cosinus-szómítósok alapjón a qyümölcs, tehetetlensége (úgyis leesik) miatt majdcsak beleesik az edénybe. Ezután a kötélból összeállított felvonó rendsze resen odacsúszik az átadába. Ott pedig sima számítás sal gyümölcs mínusz (nehezé·k) tégla, vödör, a megevett gyümölcs súlyo = az a mínusz súly, ami helyett kb . 20 forintot kell csak befizetn·i. (Ezért a tudományos kisérletért pedig iqazón semmi ez az összeg.) törvényszerűségeit Bravó, Lojos bácsi, igy megspóroljuk a irtástl repülőgépes gyom- 63 64 65 66

68 IZO· MET· RID Süvöltve emelkedtem a helyiet magaslatára, mert nekem az bakfitty. - Emberek! harsogtam noémi túlzással. Itt oz ideje, hogy megalakítsuk o Csinom Palkóról elnevezett tonintézet Csinom Jankóról elnevezett dióksportkörét! Szenvedélyem annyira sütött, hogy még o .nyomott Suhajda is felébredt üdítő álmából - Kopj le, Fafej dünynyögte. Mindig o hülyeségen jór oz eszed A végén még azt is elkívánnád, hogy megmoccanjok. A többi pacni is csak ógottmógott, hogy minek oz a sok macero, a fene se akar izompacsirto lenni, és csak a dilis strapálja magát fölöslegesen. - Márpedig hiába az ógásmógás, pocnik! mentem át rivallóstbo. Erre •határozot von . Ez hatott. A határozat vérrel írott malaszt, szóvol beadták o derekukat, bór a kutyának sem kellett Olyan izga- 70 lom kerekedett, hogy végül rnég o trehány Spuller is becsukta a száját, ami egyébként nem volt szokása. Futásról, dobásról,

ugrósról persze szó sem lehet adto a porlamentorizmust oz átlátszó Hodovón. Az ilyesmi csak összekoccintja az ember zsigereit, és kinek jó oz? Megállapodtunk, hogy olyan sportágat vála sztunk, amelyet oz égvilágon senki más nem űz. Ezt nagy nehezen én is lenyeltem, mert meröben ·Sikerorientólt egyed vagyok, a győznivógyóst a bébiétellel szívtom magamba. - Megvan! rikoltott o zsugori Pemete, bór abból, hogy éppen ö rikoltoto, orra kellett következtetnem, még sincs i9ozón meg . MaJmozni fo9 unk! A javoslotot szavazásra tettem fel. Többen krétadarabkókot hajigáltak a zsugori Pemetére, bár egyik sem találto el. vagyis oz előterjesztést csekély szótöbbséggel elvetettük. - Tanár úri Biztos, hogy szeretne jönni hozzánkf - családlátogatásra Te, Bélai Biztos, hogy nem tévedtünk elf 71 - A nyavalya tologosson kis Iigurákat - ébredt fel újro o nyomott Suhojdo. Az ilyesmi fárasztó. - Cso~hogy mi nem kis figurákkol fogunk

molmozni szívta magát o zsugori - , honem oz ujjainkkoL Az ember f.eül egy kényelmes fotelbo - Eddig jó mondta o trehány Spuller. - . bombán mago elé mered . - Az nektek menni fog mondtam én. - . összekulcsoljo o kezét, és a hüvelykujjait forgotni kezdi egymás körül - Benne vagyok! hor- sogto lópotoki, okinek butikes o mamája. Majd hozotunk Bécsből egy elektronikus molmozógépe t, az tizenötezer for· dulo·tot molmoz percenként. - Ne kábíts, lópotaki mondta az: átlátszó Hodován. Ha ilyen .nagy számokot hallok, cincorogni kezd oz agyvel öm. A vériogyosztó tárgyalás itt mór~már o klinika i holá•l ól· lapotábo jutott, ám akkor elő­ állt volaki o roppant ötlettel. Hogy kicsodo? Most koposzéppen o nyomott •kodjotok, Suhajdo. - Jdehallgossatok, kétéltüek - ·nyomott el három extra A FÉLÖS l iil 81 l [Il [ll l fl! lll II1IT1 (l] (ll Fogadni mernék, hogy megint elbLJjt a beteg! 72 - Nem lehetne egy kicsit

csendesebbenln ~·· ~~~- . - ~J )~~ .ÁJ ----t:~ 73 méretü ásítást. Majd metriát fogunk ümi. izo- A gyomrom egymás után több bukfencet vetett, mert nem éreztem át rögtön az ügy szépségét. - Ide-hallgass, te gibbo·n tüntettem ki megszólításommol o nyomott Suhajdát. Az izometriós gyakorlato·k elmozdíthatatlan tárgyakkal szemben végzett erőkifejtést jelentenek. Vagyis rettenetes munkát végzel, tán még sérvet is kopsz, de senki sem veszi észre, és okkor meg minek? - Ja! sugárzott a nyo- - 74 mott, mintha hasadóanyaget reggelizett volna. - Csakhogy én továbbgondoltom o dolgot egy kunkorrol. Mi majd nem csinálunk semmit, és attól mindenki azt hiszi, hogy .izometrikus gyakorlatokat végzünk A javaslatot egyhangú diodalordítás nyugtázta. A Csinom Palkóról elnevezett tonintézet Csinom Jankóról elnevezett diáksportköre a velőt rázó program révén egetverő sikert ért el. Megkaptuk o Minden Idők Legtohonyább Iskolája

büszke cím et. Csak egy almát csomagolt a mamám uzsonnára! " ·c( 1- > j:: c( .J :E . , . a::: . ., " w IX c( > C) c( > c( w w 1- . •LU ~ .J "" Hulohopp Eugén Gotfrid szerelmes volt Timsó Arankóbo. Követte mindenhovó Hozo, a szakkörre, o fodrászhoz, és ·ného majdnem o lányöltözőbe is. Itt tenni kell voklmit" gondolto olyan elszántsággol, mint omikor Torzon nekiesik o ·núbioi emberevő párducnok Más·nop zöld, sárgo, piros és kék szövetből összevarrt ruhábon járkált Arankáék háza előtt, és percenként egy trombitábo fújt. Mintegy tíz percig sétált így, amikor megjelent egy mentő­ outó és beszállította. Két •nap is eltelt, mire kj tudták hozni a dühönc:Jők közül. Nem merte kiten~i o Jábá-t sem , mert ·OZ esetet, hogy hogy nem, megtudták és rögtön számosan körberöhögték. Egyetlen menekvése az álruha volt. Felöltözött jóságos öreganyónak. de ismét

bevitték Amiko r hazaene~edték, némi tűnődés után kutyónak öltözött, de most meg a sintér vitte el. A farsangon elmon dom neki" határozta el. Szerencsé.re a jelmeze nem volt túlságosan feltűnő. Véletlenül tudto, hogy Aranka osztrák hegyivadásznak fog öltözni Hamaroson felfedezte a jelmezt, utánoosont, és megragadta. Mit akarsz, fiam? - kérdezte a ruha alól a kisnöv~­ sű motektanár. - Azt akartom kérdezni . izé . Emiott egész este oz egyenletek megoldásáról hallgatott elöodást. . Legjobb levélben" gondolta, és megirto o követke ző kiáltványt: Úgy szeretlek, mint egy többismeretlenes egy.enletet! Ne vess meg, hisz mind a ketten prímszámok vagyunk! Az egy és osz~hotat!a· n Eugén Sajnos, eltévesztette o cimet, és egy postáskisasszonyhoz ment a levél. Másnap jött a rohamkocsi. újhól ki engedték, ám újból visszaszóilí·t ották miután meggyújtott egy motemati•k okönyvet, és indióntáncot já·rt

körülötte. Eugén azóta is ·a zá rtinté zet la•kóio , most o relativitás elméietén ~lmél•kedik egy csöndes szobáobon. Allítólag javul . Tar Ferenc, Nyíregyháza 75 DIA-KERIUS Popérnék több láda ,.üdítő" kíséretében kerítést építettek. leverték oz oszlopokat, kihúzták a vezérszólokot, majd róakasztották a kerítésfanotot Közben elgondolkodtam. Ho Icinézünk a kerítés lyukain, mindig ugyanaz a látvány fogod; a kókadt fú z, o csen e· vész akác és o görbe mandulafa. Ekkor támadt egy ötletem. A kerítésfonat helyére tegyünk vékony voslemezeket. Ezeket azután olapozzuk le, majd fessünk ró bármit. Egy szép tájat, tavat csónakkal, erdörészletet hulló levelekkel, virágzó gyümölcsfó·kat stb . Aki nem tud festeni, az vegyen kész tapétát, vagy posztert, és azt raqosszo rá . Mindjárt más a látvány Egy esi· qorendsn~r segitségével . oz eqyes képek a későbbiekben továbbtekerhetök lesrnek. 76

Megvollom őszintén, hogy nekem ügyes kezem vo-n, és én festeni fogok. Hogy mit? Talán egy egyszerü kerítésfonotot . KÉPFUZET Úgy kezdódött oz P.gé sz, hogy utál ok írni l Viszont o suli<bon muszoJ bemutatni a füzeteket írással, rojzzol, meg sok más egyébbel. Na, erre találtom ki o KIOP FOZETET. Ahogy von Kt:PúJ SAG, úgy müködik o KtPFOZET Az információkat o ta1Ór adjo szóbon, ·és o könyv od· ja írásbon. Ezért a vevőb en egy mikrofon (monó) és eg y letapogató -olvasó von . Ez a h<:J ng ot és oz írott sz öveget elektroni•kus jellé olokítjo . A z elektronikus jelet pedig meg tudom •jeleníteni a kép füzet bó·rmelyik oldolá·n. Egy kere s ő és egy reg·iszter segítségével kész a füzet. Bárm i ly en részre van szükséqem oz anya qból pillonotok alatt ki tudom vetíteni. Hogy o füzeteket le kell ad- 77 ni? Semmiség! Egy mátrix•n yomtatót kapcsoltom a ·szerkezethez, és vásároltam egy megfelelő méretü

füzetet (ez volt a nehéz!). A gép tíz perc alatt leírta, lerajzolta o kívá·nt szöveget és rajzot. Az én füzetern l·ett o legjobb és •legszebb oz osztály bon, pedig egy sort sem írtam! KttKEREKO TRICIKLI Na, nem kell vigyorogn·i ! l.: n is tudom, thogy o tri-cikli oz három kereket jelent• .Oe nekem is von ezzel kopcsoi<Jtbon némi elképzelésem, amit hot .pontban fog laltom össze: 1. Nagyon sokan szeretnének megtanulni ·kerekpározni 2. Legolálbb ennyien szégyellik, ho közben o földhöz verik magU:kot. 3. Az egész pici srácok háromkerekÜ bicajjol járnak 4. Ne•künk 1is jó volna a to nuláshoz egy hormodik kerék. 5. Ez azonbon egy bizonyos nem túlságoson koron túl "menö". 6. Legyen láthatatlan a hor modik •kerélkl Nem gond! ·Egyenletesen kis maradék beke•njü·k egy gamma-lével, és o pótkerék máris lóthata~lanná válik Hát ezért modtom: o kétkerekű triciklin •k önnyen lehet megtonuini bic<i,klizni.

Gamma-levet egyéb1<ént a 78 pirocin és o lizofen 1 :1 arányú keverékéből nyerhetünk a legkönnyebben. Különösen, ha hiányzik egy kere·künk . MATRICA RUHA Az o bizonyos gamma-lé sOk mindenre felhasználhotó. Ho teszünk bele egy kevés tetraonilinharbiturátot, akkor még többre. Mondok egy példát: o momóm rám od egy olyan ruhát, amit rettenetesen utá lok. Ebből mindig nogy balhé vol t, mert én levetettem, és helyébe felvettem a form ercuccot. Mi nd ez megszűnt a feljavított gam ma-lé felhasználásá voL Felveszem a farmercuccot, kivetitem o falra o ,.mamaruhát", bekenem o lével, és, mint egy motricát leveszem o falról, és mogomro terítem. Teljese•n elegáns vagyok (mama módra), majd ohogy kilépek o ko•pun . és megnvomam a gommo-•lé kapcsolót, eltüni·k a matrica ruha és marad o rendes farmer. Mindenki elégedett! Ho netán összeoleadok az utcé.n valamelyik momaismeróssel, egy 9omhnyomás: és má.~is ele· aá.ns

ünneplőben vagyok. Ahogy elhúz mellettem, egy pöccintés: és ismét me<nő vagyok. Bosszúság, horog (pofonok) ki zá rv<:J. Vigyázat, nem esőálló! ESERNYÖTÉVÉ Akár süt o nap, akár esik oz eső, oz emberfia kénytelen időnként esernyőt cipelni magával. Miközben jártam oz utot, azt o mocskokövest, eszembe jutott valami. Az esernyő egyik része alatt van a fejem, a másik része az még szabad. Mármint oz esernyőnek . Vagyis oz, ami az orrom és a szemern előtt van. Ide építettem be egy televízióképernyőt Az esernyő nyele az ontenna, a készülék pedig o zsebemben helyezke- dik el. Mínden olyan, mint a wal 1kmonnél, c~ak itt kép is von. Lehet hangszóróval vagy fülhallgatóvol hallgatni! A be- és kikapcsolás oz ki-, illetve becsuká~­ vol automatiku~n történik. Ilyen kisméretű képcső mindenütt kapható, az adás pedig könnyen vehető. esernyő Jelenleg a zsebben hordható képmognó készítésén dolgozom, hogy oz

esernyőtévém ne függjön o műsoridötőL Akkor már esernyővicle óm is lesz! LÉGIPOSTA 79 Pajtások! Mozgósitsátok •, úttörőcsapatotok valamennyi tagját az 1988/89-es úttörőévi országos hasznosanyaggyujtési versenyben való eredményes munkára. ~rdemes gyűjteni a lakóterületen keletkező hasznositható: - papír·, - textil·, - vas- és - szinesfém-hulladékokat, mert e kiemeit úttörőfeladat teljesítésével - anyagi alapot biztosithattok a gazdag úttörőprogromok megvalósitásához, és - elnyerhetitek a M~H Tröszt és vállalatainak jutalmait, a hazai és külföldi M~H jutalomtáborozást. 80 CUKRASZDABAN KÉRÉS - Friss eL a torta? - Ha ezt .:1 múlt héten tetszett volna megkérdezni tő­ lem, akkor is becsü·letesen megmondtam volna, hogy friss. - On holdkóros? -Igen. - Ha már éjszaka úgyis ott jár a háztetőn, javítsa meg a tévé -a ntennónkat. SZüLÖI BüSZKESÉG SZóRAKOZOTTSAG - A mi kisfiunk még csak

kilencéves, de omár csúnyábbon beszél, mi·nt az apja. N·évnapod alkalmából gratulálok. Hogy is hívnak? BöVfTÉS - A kisfiam levetett ruháit hordom, amit majd oz apám örököl tőlem. TAKARÉKOSSAO Az lesz majd o jó világ, ha a budapesti metrórál o Deák téren át lehet szállni a maszkvoi és o pá~ízsí metró- ro. ÉJFÉL UTAN - Bocsánat, melyík oz utco ·túlsó oldala? - Sajnos, nem vagyok errefelé ismerős. MEGőRZÉS Az egyik pesti áruház előtt egy fiatal nő, karján egy gyerekkel odalép a jólöltözött férfihoz: - Pardon, uram, vígyóz.no a gyerekemre, amíg felnő? ELKÉNYEZTETETT GYEREK VALLOMAS - A teve ·szenvedélyes vollomása: Úgy •kellesz •nekem, mi nt o háta mro egy púp! Ve!em egy Strodívéri a fiamnak, de ő mindenáron szájharmonikózni akor. 81 hegedűt SZULOI HIOSAG KnES DICSeRET - A lányom ötéves, de hármat -nyugodtan letogadhatno . - Te elég i·nt~lligens vagy ahhoz, hogy meg tudd állapítani

magadról. milyen mű­ veletlen vagy. ABSZOLúT IRIGY - Kitűnő ez a tévéműsor. Kór, hogy más is nézheti. NAGYVONALOSAG CIRKUSZI SZENZACIO A MAJ MüSORBAN NYOLC SZELIDITETT EMBER LEP FELl - Vettem egy villomosje gyet, de nem utazom .sehovó En így támogatom oz államot. KUTYA GYEREKPANASZ - Úgy élek, mint egy kutya. - Miért panoszkodsd - Sn dicsekszem. Elkényeztetett kutyáról von szó A •sok különóra mel·l~tt torna, zene, rbalett, nyelvtanulás - orra ~m jut időm, hogy néha egy kicsit rossz legyek. - l l lúoaÁS SFt ! 82 UZLETBEN GONDOS SZULO - Pista, ma te leszel ud varias o vevökhöz. - Mindig o fiatolabbal tolnak ki. Fiacskám, érettség·i után újra beírotunok az . általónos iskolába, hogy el ne felejtsd a tonanyogot. REPULöGIOPEN IORDEKLÖDÉS - Mennyi az idő? - Ot perccel múlt Kecskemét. Bocs·á.no·t, nem ha·rap és nem ugat a házőrző kutyójuk? - Nem. Jöjjön csak nyugodtan ·be hozzánk - Köszönöm, majd holnap,

ha nem leszneik ittihon. MEGLEPÖ - Ki csengetett? - Lajos bócsi van itt AmerikábóL - Ad jál •neki öbven forintot, és mondd, ·hogy jöjjön máskor. NVARI HIR A Tiszo-táj melegebb, napsütötte vidékein éri·k már o cseresznyeibefőtt. 83 VASARBAN - Nem szédülős ez a sert-és? Mert q pesti tizedik emeleti lakásunkbon akorjuk tartani. NAGYZOLAS Béla életében egyszer csónakázott a városligeti tavon. Azóta állandóan o tengerészélményeit meséli. MAl IDOK - Hol lehet o lányunH Tavaly fél ötkor ment el hazulról, és már idén háromnegyed hot von. COWBOY-FILM A seriffnek is elfogyott oz utolsó tölténye, o bonditának is. A filmrendező ·nem volt hajlandó pénzt adni újobb lőszerre, mert kimerült a film koltsegKerete. Igy aztán o •seriff és a bondita békésen kezet szorított, s ezzel loéget ért oz izgalmas film. NEHéZ ESET Ho szálladáhan alszom, gyakron felébredek o saját horkolósomro. - llyenko·r kérje át egy másik

szobábo. PAPAGAJ - Párizsból hoztak nekem egy beszélő papagáj!. Most tör•hetem a fejem, hogy milyen gorombaságokot mond nekem franciául. Panelkapcsolat 84 Reklamáció PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁ.C:SADÓ 85 86 88 89 91 bejön egy ismerős hölgy, ko· te-lességsz•erüen ámuldozik. - Jaj de .édes, jaj de drága Hány éves vagy, gyönyörűségem? - Otvennyo.lc leszek szeptemberben - mondja o nagypapa KfNOS ORAGASAG A fiatalember bemegy az ékszerészhez. - Szeretnék egy szép gyűrűt a menyosszonyomnok. - Parancsoljon. - Mi ennek az óra? Az éksze.rész megmondja, a fiatalember nagyot füttyent meglepetésében, aztán felemel o pultról egy másik gyűrűt. - És ennek mi oz óra? Az ékszerész szendén mosolyog. - Három fütty, uram. A KOR Nagypapa, nagymama o kisunokáját sétál·kltjo. Szem- 92 Idősebb úr rosszollva nézegeti oz utcán nyüzsgő fiotalok öltözékét. - Rémisztő! - mondja egy másik

járé<kelönek. Nézze meg például ozt a figurát o1t. Az ember azt sem tudjo, fiú-e vagy lány. - Lány mondja o megszólitott Tör~énetesen oz én lányom. óh, bocsánat. Nem tudtom, hogy ön az anyja - Ez érthető váloszol a fagyosan . Ugyonis másik ~n az opja vagyok. SRACOK - Akárhány lányt viszek hoza, az onyámnak egyik sem tetszik. Mondd meg, mit csináljok? - Eqyszerű, vigyél olyan lányt haza, aki oz anyádra hasonlít. - Már vittem. De az meg az apámnak nem tetszett. MINOEN HIABA Ha az anvám nálunk fog lakni mondia a menyasz<lOnV - . n-agyobb házbo keH költöznünk. - Kór o gőzért - csóválja o fejét o völegény. Előbb­ utóbb úgyis megtalál minket. VIZ, VIZ, VIZ - On jelentette be a cső ­ törést, a sszonyom? - Igen, vag y há rom órával ezelőtt. - Elnézést, egy kicsit el késtünk. - Nem tesz semmit. Leg alább megtan ítottam úsmi a gyerekeimet. PSZICHlATERNÉL - Doktor úr, eng em senki sem vesz komo lyan. Ug yan, ne

vicceljen már. FEJLODÉS No , haladsz a zo ngorá zásban? - De még mennyire. Tavasszal még mind o két kutyónk vonyított, amikor gyokoroltam Mo már csak oz egyik. SZóRAKOZOTTSAG - Mondja, kérem, ki oz a cs únya nő o sarokban? - De professzor úr, hiszen az az ön felesége! - Na nézd csak. Tudtam, hogy ismerem volahonnét TIPP Egy férfi áll o buszmegállóban, o kezében hegedűtok. M egállítja oz egyik jórókelöt: - Kérem, hogyan juthatok oz Operába? - Gyakoroljon uram, sokat g~ko r oljon. Próbálok nelreá e~n nintot~t folyta-n nlt!9teped. s~tni, de o héja 93 Nyugtató szemüveg 94 95 96 ~RIGlDII Egy borús, őszi napon történt. Zuhogott oz eső, mintha cso·k előre jelezte volna a tragédiát. Tragédiát? Már akinek. A Rossz Tanulónak egyik ·nap olyan, mint a másik, egyik óra épp olyan unalmas és érdektelen, mint a másik, kivéve a testnevelési. (Azt ugyanis különösen utólja.) Szávai, már oz első órán ki szúrták,

pedig o statisztika szerint ez általóban csak o 3.-4 -en szekott b eikövetkezn i Mint mindig, ez a felelete i s igen rövidre sikerült, ha jól szóm olom, összesen két szó hagyta el az ajkát : ., Nem készültem !" Ezek után o Rossz Tanuló a helyére samfordól, és összeszámolja eddig begyűj­ tött egyese it, majd hozzálót uzsonnója elfogyasztásához. A tanár pedig, miutón beírta a Rossz Tanuló szokósos jegyét, kihívta a tóbiához a Jó Tanulót. Az osztály először úgy látta, hogy .nem jól érzi magót a pedagógusok kedvence, megvilóqosodott de aztán előttünk, hogy szörnyű idö•ket élünk: o Jó Tanuló sem ké abból is látszott, szült. Ez hog y mindenféle cseleket mutatott be: útközober. megó lit, és felvette o szemetet, amit még ö dobott el novemberben, majd véletlenül elesett, végül e ló j ult. (H ozzá kell tennünk, kit ű nő színészi képes sége kke l rendel kezett) Sajnos, hiába va ló volt minden

igyekezete, a t aná rba aznap mintha o z ö rdög bú jt volna! Ahelyett, hogy kiengedte, sőt kikísér te vo lna a Jó Tanulót fri ss l eveg őt szívni, felszólította, hog y keresse meg oz egyenl et gyö két . Szegény Jó Tanuló maj dne m összeesett, és ha ijed té be n nem felejt el beszélni, bizt osa n bizonygatni kezdi , hog y ő nem tette el. M icsod a? M á ri s a helyére De hiszen. Vele kü ldi k ? nem lehet úgy bánni, mint egy közöns éges rossz tanulóval! Attó l ta rto tt, ezt elfelej tették közöln i a tanárral, aki úgy é reze, ma különösen jó formában van . A Jó Tanuló persze sirámóvol megh atotto a fél iskolát; o másik felét c .Jk azért nem, mert ne m volt ia"J~ közölni o l o géd iá t. Hát így tö rté nt. Szalgóljon tanu lsó gul mindenkinek, legl öképp e n a jó és a rossz tonulóknak. A többiek csak egyenek nyugo dtan tovább. ők így is, úgy is hármast kapnak . Föld vári tva, Karc ag 97 A tanító nénivel

közlik, hama.rosan sz.akfel hogy ügyeló látogatja meg az iskolát. Nosza, igyekszi·k a , legalább erre gyerekeket az al1kaiomra jó11 beidomítani. Úgy dönt, hogy az óra témája ez lesz: . Mit nevezünk •bajnak ?" A gyerekek feladata, hogy ehhez találja nak megfelelő példákat az életből. Tartanak egy próbaórát, hogy a fontos ·látoga1ó jelenléteben minden simán menjen. - Tehát gyerekek, mirt: nevezünk bajnak? ,Példáu·l te, P.istilke? - Ho esik az eső. - Ez csupán kellemetlenség feleli a tanító néni. Hát te, Móricka ? - Ha mondju•k .földolbná o talpát" az 1g·azga·tó bács•i . Ezt előszö r is úgymondjuk, hogy meghal na, másodszor ped ig ez nem ba·j , hanem sokkal több: tragédia. No és te, Évike, sze rinted mi o baj? 98 Ha eltörne a kis·kutyám lába! látjátok gyerekeik, Évike helyesen felelt. Ez valóban baj Másnap megérkezik a sza.kfelügyelő A tanító néni úgy gondolja, most már bizt osra mehet, és

Mórickát szólítj1a felel~sre. Mondd e·l, kisfiam, mit tanultunk teg·nop? Tegnap azt tanultuk, hogy nem lenne baj, ha meghalno oz igazgató bácsi, de az iaen, ha eltörne Évike kis·kutyájának a lába! SZORGALMAS GYEREK - Kisfi·am, ma nem mész o játszótérre? Nem. megoldani met Segítek apunak a számtanleeké- JO KéRDÉS Mondd, anyu, lehet vabüntetni olyasmi ért, Ja.kit amit nem csinált? · Nem . Az igazságtala nság volna Akkor jó! Ugyanis nem csi ná.Jtam meg a leC:kémet. VAN ESZE Móricka! szólítja felelni a számtantanár az osztál y legrosszabb gye rekét - Ho von öt kiló olmám, és kilónként hot forintba kerül, mennyit fizetsz oz összesért? - Huszonöt forintot. Móricko! Elmondom még egyszer, de jól figyelj! Otös kiló elmém von. Kilónként hot forintért árulom. Mit fizetsz oz egészért? - Én? Huszonöt forintot. A tanár dührohamot kap. Hülye vagy, fiacskám. Körülnéz oz Egyes! Ol j le! osztályban, ki tudná megoldoni o

fe•l odotot. Móricka podszomszédját szemeli ki. A fiú már állno is fel, de Móricko odosziszegi neki: Te se adj érte többet! A GYEREK SPORTOL A kis Előd, okit sokáig hiába unszoltok, hogy me.rrjen o pajtásaivol futkározni, lobdózni, úszni, különben vézna és girhes marad, egy nap ezzel jön hozo: Képzeld, apu, ma verSE.nyeztünk, hogy ki tud meszszebbre dobni! A papát földöntúli öröm önti el. Nohát, hogy milyen ügyes gyerek vagy . De ugye, kifizeted azt o két ablakot? MINT A MeHEK tad el a a csokit. Apu•.o nekidurálJa magát, hogy egy s mós felnőttes doogról felvilágosítsa a fiát. Tudod-e, h •gy mi történik, amikor ,, méhkirályrő . 99 kék - Tudom, tudom. ~s azt, hogy o méhecsszaporodása . Ne stropéld magod, ismerős o téma. Szóvol te mindent tudsz o szaporodásról? - Persze. - Akkor mondd meq, miért állapotos o nóvéred? Mert megcsípte egy méh. GONDOS SZULÖ Anyuka o patikusnőhöz: Szeretnék volami vitomint o

gyerek számáro . "A"-t, - Milyet tetszik: "B"-t vagy "C"-t? Teljesen mindegy. Még nem tud olvasni. OKOS GYEREK Edukám, kisfiom, edd 1meg sz·épen o spenótot, jó színt kap tőle oz arcod! Akkor pláne nem eszem meg. De miért? Nem akarok zöld lenni! MINDENT LEHET Két rabbinövendék vitatkozik, szabod-e o Talmud tanulmányozása közben dohányozni. Egyikük megkérdi o bölcs rabbit: Rabbi, szabad o Talmud tanulmányozása ·közben dohányozni? A rabbi felháborodottan váloszol: úszó sáscsomóra emlékeztet leginkább a kis borzashal, a vízimadarak falánk pusztítója 100 - A legszigorúbb;Jn tilos! A váloszról értesülve o másik diák így szál: fel o Rosszul tetted kérdés1. Majd én! Elmegy ö is o rabbihoz és megkérdezi: Rabbi, dohányzás közben szabad o Tolmudot tanulmányozni? Hát persze! hangzik o válasz. KULONOS - Apu, von olyan, hogy két ·külön embernek ugyanaz o neve? - Néha előfordul. És oz, hogy ez

o két külön ember ugyonobbon o városban, ugyonobbon o házbon lakik? - Ritkaság, de megesik. - Akkor mi ilyen ritkosógak vagyunk. BIOLOGIAORAN A TITOK Ki tudná megmondani, miben különbözik o kakukk o többi modártól? Ö oz egyetlen madár, tan·ár úr kére•m, cmelyi1k tudjo o nevét. Pistike benyit o falu gyógyszertárába, és fogyasztászert odaadja, de kér. A patikus gondolkodóba esik : ugyan kinek vásárol ez o gyerek fo gyosztót? Ismeri a családot: oz anyjának kifejezetten jó A nagyhalak gyomrában él a parazita csonthal 101 utaeja van, az apjo ·sem eresztett pocakot . ö maga, ?istike pedig kifejezetten vézna gyerek. A fiú egy hét elteltével i smét beállít és újabb adagot kér a fogyasztóból. A gyógyszerész nem állja meg kérdés nélkül:· - Mondd, kisfiam, kin ek vi szed~ - Hát a nyulamnok! - Minek oz neki? - Apukám azt mondta, ho !elhízik, levógjuk. JOLN.EVELT GYEREK Csöng a telefon, az ötéves kisfiú •szalad

felvenn<i. Héthetvennyolc-nyolchet- venhéH kérdezi egy •hang. - Nem, de tessék várni, hívom apukámat. MAl TORTeNET Állatkerti kirándulá:sra VISZil elsőosztó lyosoit a tanító nén i. - Na gyerekek, ismeritek ezt a hosszú lábú, hosszú csö •rű madarat? Azt is el·órulom, hogy ö hozza a ·kisbabát • . Móricka a szomszédjával to na·kodik: - Vá~juk ró, hogy gólya, vagy v:i·lágos·ítsuk fel~ TAPINTATOS MODSZER Varjasék fiacskája betöl·ti a ti zenötödik évét. - J·~nő! - mondja Varjas- A gébfélék csal ádjába tartozik a "mellsöfekvötámasz"hal 102 né a férjének - Bandika elég nagy fiú már, talán felvilágo sithatnód . - Rendb en van dörmögte a férj. De hogy fogjak neki? - Az csak nem gond! Me neki arról, hogyan szaporodnak a pillangok, vagy mtt tudom én . Te vagy az apja! sé~j Varjas kelletlenül, de télrevonja a gyereket. - Anyád azt kérte, világositsalak föl. Ide figyelj, em lékszel, mit

csináltál a nyáron a bokor mögött a háLmesterék lónyóvol? Na, hát pontosan ezt csinálják a pillangók is. Ml A KULONBS~G Apu, ez nem iga~g! Anyutól egy cipőpucc. lásért tíz forintot kapok, te meg öttel okarod kiszúrni a szemem . könnyű anyádnak! - Ja, Neki egy jól kereső férje van, de nekem csak eqy költekező feleségem . Ml VAN MESSZEBB~ Mi van messzebb tőlünk? kérdi a tanár Mórickótól. Kína vagy a Hold? - Szerintem Kína! - Miböl gondolod? - A Holdat innen is látni . Kínát nem. - - A nagy borzashal még a hajótöröttekre is veszélyes 103 ALLAITANI ISMERETEK - Anyu! A tehén is marha? - Igen, fioc~kóm. De főleg o férje. - 5s ik i o férje? - A bika. - Akkor kicsadója az ökör? - A nagybócsija. - És mi teszi az ökröt ökörré? A mamának elo·kod o szava, de a férje gyorsan ki segíti: - A ·rokonrog. HOLDFOGVATKOZAS A tanár lelkesen közli az osztólly<JI: - Gyerekek, ma este holdfogyotkozÓ•s •lesz. Ez ·egy

csodálotoson érdekes, ritka természeti lótvónyosrog, úgyhogy senki se felejt~ el megnézni pontoson 21 óra 30-kor! Mire Móricka oz utolsó podból: Melyik csatornám? MINÖSinS Számtanfüzeteket javibanak a tanári .szobóban Egy új kollegina az idősebbhez: - Nem tudom, te mit toposztoltól, de ennek a Boláz.skárnak a popájo még egész tűrhető, hanem KoloS>ko apja jóformán oz egyszeregyet sem tudja! 10. OSZTALVFöNOKI ORAN Mondjá•tok meg nekem, fiúk - szólítja fel tanítványoit oz osztályfőnök - , kit ne·v ezünk képmutatónak? Móricka jele•nbkezik. - Képmutató az a gyerek, oki reggel mosolyogva jön is•kolába! VENDÉGSZERETET A tanító néni oz osztást magyar·ázzo. Mónika! Apukád, onyu,kád, o nővéred éos te ültök az osztahnál. Anyukód kiveszi o hűtőszekrényból a to·rtát. Mondd meg nekem, hány egyforma szeletre fogja vágni, hogy mind·a nnyiotoknok jusson? - Négyrel - feleli Móniko. - Hellyes. És mit tesz oz

anyulkód, •ha váratlanul •beállít o nagynénéd meg a nagy•bócosid? - Visszarakja a tortát a hűtó·be. - Ezt a MOZI mozit miért nem szellőztetik? - Nem tetszik látni, hogy ez a film kétezer méter magas, ózondús levegőjű hegytetőn játszódik? TURISTAúT - Haladjon a szemét mentén 1500 métert, és eléri a tiszta forrást! Az evolúció csodája a beszélő hal Észak-amerikai tubushal jellegzetes farokúszóval 105 VALLOMAS A Nobel-díjas tudós egy önfeledt pillanatóban bevallotta, hogy soha nem tudott bukfencezni. NYELVTUDAS Apa és fia ül o téren, egy padon. Odolép hozzájuk egy férfi: - Sprechen Sie Deutsch? Semmi válasz. - Gavoritye pa ruszk1? próbálkoz.ik tovább az idegen A két magyar o vóllát vonogatja. - Do you .speak English? Válosz most sincs, o kérdezősködő odébb~ll. - Látod, Csongorkám, milyen szép az, ho valaki több nyelven beszél? próbólja oktatni gyermekét oz apa. - -Míre jó oz, papo? Hiszen l

átja, hogy ez se ment vele semmire . AJAND~K - Apu, mit -s zólnál, ho kapnál tőlem o születésnopodra egy új kulcstortót? - Kedves vol•na tőled, de egy jó bizonyítványnak jobbon örülnék! - Késő. A kulcstortó már meg von. 106 SZULETÉSNAPI BULl Szabolcs hétéves. Egyik osztálytársónak születéStnapjo van, o szülők ebből oz alaklomból . bulit" rendeznek, és őt is meghívják. Szabolesot o mamája elkíséri egészen a kapuig, s utoljára még tanácsokkol látja el orra nézvést, hogyan viselkedjen, mit mondjon oz idegen lakásban. Ne felejtsd el majd megköszönni oz ennivalót, és ha v<:rlami nem ízl·ik, mról ne beszélj! Sz.obolcs fölmegv, eszik, iszik. játszik, amíq el nem érkerik o hozoindulás ideje Akkor iov szál~ - Köszönöm szépen o ropit. A többiről -n em beszélek PAPUA PUJA APUJA Misszionórius érkezik o pápua faluba. Elébe ·szalad egy sötét bőrü kisfiú, és ujjongva kiabálni kezd: - Bácsi! Bácsi! Ne

mondd nekem, hogy hácsi - oktatja o hittérítő. Mondd inkább, hoqy atyám! Mire o ayerek be·szolod o legközelebbi kunyhóba: - Mama, gyere gyorsan! Mégis visszajött o papo! TUDJA, AMIT TUD A történelemtanár ezzel bocsátja útjáro oz osztályt: - Gyereke·k, holrnapra szak- felügyelőt kapunk. Tessék rnindellkinek alaposan felkészülni a régi magyor legendókból, azt fogom kérdezni! Más nap, a félelmetes vendég jeiMlétében ezzel kezdi ~z órát: - Na, ki tudná nekem megmondani, hoqy ki törte be a bizánci kaput? Senki sem jelentkezik, kínos csönd támad. Aztán egyszerre megszálai hátul Eduka : - Hihi. az ilyesminek so sincs gaódájo! Egyi•k o másikra keni! Rajnai dugóhúzóhal MúZEUMLATOGATÁS A tanár múzeumha viszi az osztályt. Megállnak egy szabonnál és a vezető magyorózmi kezd: - Három évig dolgozott a művész ezen oz a ·l kotásón. És a következő műve megint hórom évig tartott! - Ez rémes! kiált fel Móricka. - Akkor

hotéves ko· ráiq összesen két szabrot C•S Í· nólt? ISMERI A CSALADJÁT Az Égei-tengeren öshonos az amfora tolvajhal - A fiad kezdi pi•kirten Kovács - , a fiad belenyúlt o p·énztárcómha! - Miért kell rögtön Zsoltikára gyonokodni? Kivehette azt a pénzt más .is! védi csemetéjét az asszony. 107 - Tévedsz, fiam. Senki mós nem tehette, csak ö. - És ha én nyúltom o pénztórcódbo? Vagy a maméd? - Kizórt dolog. Akkor egy fillérem se maradt volna. TORTENELEMORAN Dolgozatot írat a történelemtonór. - lrjátok össze, fiúk, o tizenegy legjelentösebb magyar történelmi alak nevét! Telik, múlik az idő, mindenki beadja a füzetét, csak Móri cka nem. - Móricko, miért 1nem vagy még készen? Min gondolkodol? - Nem tudom, kit vegyek középcsatór.nak! A HENTESNÉL A húsboltbon keservesen bömböl egy kisfiú. Egy felnőttnek megesik rajto o <SZÍve és megkérdi: - Miért sínsz? A gyerek csok zokog tovóbb. - Mondd meg szépen, hótho

tudunk segíteni! - Azért sírok, mert nem tudom, mit mondott oz onyukám, amikor ·leküldött! Azt, 1hogy Csobo hozzál egy pór gyuloit, vagy azt, hogy Gyula, hozzál egy pór csobait! Ez o nagy <boj? Hi<Szen ezen könnyű· ,segíteni! Mondd meg szépen, hogy hívnok téged, Csabikának vagy Gyuszikónak? - Engem? Józsikánok! Apróhalakat bújtat támadói elöl a fejenálló gombahal 108 Pumpás gömbhal l Simapofájú vaddisznóhal táplálkozás közben t0 9 110 112 1t3 tU 116 118 - No - mondto Lejtmeneti tanár úr, még mielött kitört vol·no o szüret - , azt •szeretném ·én <lótni, hogy volamelyiktek 111em végez közhosznú munkót az ősszel . Legott leszögeztük egymás kört, hogy o mezőgozdoságot ezúttal .előzékenyen mellőzni fogjuk. Hazánk gazdosági helyzete nem olyan, hogy még egy ·betakorításon át elviselje áldósos ténykedésünket. Ho·nem majd odohozo (]dunk az őszi munkánok, hogy

minden·ki belesápad . No, úgy szeptember .ége tfelé aztán össze is trombitáltom oz összes idiótót, hadd lá·ssuk, mivel állhotunk lejtmeneti iszonytotó színe elé. - Hadd hallom, málé Sundán, mit tettél a közh>oszonért odo hozo? A ·málé legott fennhéjázni kezdett. holott fene ·rosszul állt oeki . - IÓ·n. kérlek, egy fél,b ehojtott újság segítségével egész nap o ·legyeket csopdostom. El kellett képednem. - Odo ne rohoniak, volt nálotok odahozo légy? - Egy szó•l sem. De ez en· gem nem kirthatott vissza. Eszmei legyek~t csopdostom. Kezdtem érezni, hogy ISZŐ· nyegpofozás lesz a vége, minden porcikám ökölbe szontlt eme baromság ho·llotón. - No, és eredménnyel jórtál? fogtom vissza g~rje­ delme~. - De még men-nyire. lecsoptom o folról egy ·múlt századbeli lng(]Órot, o polcról p~ig két porcelón pó.srtorleónykát - Marha ügyes YOgy, mólé Sundó-n csi•korg<ittom o fo goi mot. - Va·lóságos ·kis szemefénye

a jobb sorsra érdemes szüleidne-k Hát te, dagadt Trim)"CCi? - Sn csudákat tettem villogott ez o pacni. Fog· tam egy nagy gi.JIsrtát, rátet· tem o konyhoasztolro, és furulyóztom neki. Gondoltam, be-tonulunk egy kígyéJbúvölő szómot. - No, és táncolt? - Inkább sikrtott. - A kukoc? - A mamám. - A furulyódtól? 119 - A kukactól. Kígyónak nézte. - Hát te, c.seles Nátrádi? - É.n nagyon fontos őszi munkót végeztem. Előszedtem a karácsonyfadíszeket Megfordult velem o világ. Másodpercek alatt több ízben. De hiszen az t€1i munka! Istenem, egy kicsit előre dolgoztom. De t€1en majd elrakom o nyári úszógatyámat, és okkor ególbo kerülök. - No• és te, szeplős Májer? - É.n felol·vo·sto·m o verseimet a könnyező pálmának Zutty. Ez má•r tőlük is mélyütés volt Minden eresztékemból ,kjszolodt o levegő, és csak hápogni tudtom . - Mi . • mi mi az is ten csudájának? - Tudományoson bizonyított teny, hogy o

növényekkel beszélgetni kell, és attól gyorsobbon fejlődnek. Ezért fetolvastom o verseimet o könnyező pólmánok - Na, és gyorsabbon fejlődött? -Nem. - Hát mit csinált? - Csak állt, és könnyezett. Meg tudtom érteni. A társosógot ezek után pillonotok alatt lekoptattom, majd felkerestem o szeplös Májerék pálmáját. Ne könnyezzen egyedül . 120 (Enciklopédia mindozoknok, akik még nem részesedtek o mezőgazdasági munko örömeiből) BUSZOZÁS: a helyváltoztotás azon módjo, amelynél ,nincs mód helyváltoztatásra tekintve, hogy hely .si,ncs Ezúton történik a szüretelők munkábo •szállítása és előké­ szítése. (Lásd : .,Használat előtt felrázandó!") MUNKA: azzal kezdődtk, hogy mindenki lepokolja egy biztos helyre a cuccát. Biztos helynek azért nevezik, mert hozo készülódvén biztos, hogy nem fogjo megtolá·lni oz illetó. Ezután meg•kezdődik o ISZÖlő sz·edése. A tanár po9óony sórrián·módsxerrel próbál

nagyo·bb teljesítményre ösztönözni: rovásírással. Azaz, ahány teli vödörrel o közös konténerbe öntesz, annyi rovást húz o noteszébe, ·S okinek kevés o rováso, onno·k sok lesz a rovásán. ÉGHAJLAT: igaz, hogy reggel a <Szólőtóblo fagyos fogodtotá,sbon részesíti o •szüretelőket, de vigasztaljon mindenkit az, hogy délb~n már akkora lesz o forróság, hogy o téesz a MEH-hel közösen rongygyűjtő heteket rendezhet o ·levetett és elhagyott ruhadorabokbóL üZEMI BALESET: oz ellenoállóbb fürtök leválasztó-sa késsel, bicskával, ollóval történik. Volamint a kevésbé ell·enálló ujjaké. (Aimaszedésnél gyakron tűnik balesetnek az olyan fizikai fogalmak érzékletes bemu·tatása, mint a g rovitóc.ió, s2!albades·és, bár · az oszi<fő szeriont nem szabad az e.sés) Ilyenkor riccs -recos, ripsz-ropsz, gipsz-kopsz. DOBALóZAS: szüreti spo·rt o sz&lőfürt JO aerodinamikai tulajdonságaira alapozva. Pontot érő dobá,snok

szá-mít, ha megszálai a találatjelző (típustól függően: .,Jajj!", ,,Jujj!" .,Ki az a ! !!") B·izonyos •számú pontot be le•het váltani egy osztályfőnöki intőre. A bíró ezt a következő .szavakkal jelzi előre: ,.Van még egy dobásod!" BONGE: a mesebeli szóló marad el, de 1nem szól, ám oz ellenőrzést végzi!! tsz-dolgozónak azonnal árulkodik. szőlő: szélóban erről a ,szedőnek KAJASZONET: mivel szőlő­ vel jóllak·ni tiltott doppingszer (alkalmas helyi világcsúcsot lehet futni a hatása alatt), a kísérő tanár engedélyez negyed órát evésre. Ez olyan negyed óra, amely fél óra múltán arra indítja a tanárt . hogy ,;mé~ legfeljebb öt perc -et eng·edelyezzen, s ezen hathatós intézkedése folytán háromnegyed óra múlva 1már valóban · cs-ak (további) onegyed óráig tart. Mindez több évi tapasztalatom, és kövidinka legyek, ha 1nem így van. S ha néhol badat1kán•a<k !Ünne, ·a·z ·azért

van, mert az élet nem mindig mazsola. N éha sárfehér is (Különösen, ha agyagos talajon kell eső után szüretel•ni.) Balogh Lajos, Kiskunmajsa 121 - 122 A célnál találkozunk ••• Pótbicaj 123 Teljesül sok gyermek vágya! GYEREKEK! Kedvenc képregényeitek korábban megjelent számait ezután olcsóbban árusitják az egész országban o Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat könyvesboltjai. A fő városi gyerekek o könyvterje.sztő ,v állalat budopesti könyvesboltjóban találhatják meg kedvenceiket Címe: Hobbi Könyvek Boltja, Budapest XIII., Salloi Imre u 22/B A Rózsaszín Párduc képregény új ára 23 ft, a Bobó és Góliát képregényeké pedig 20 Ft. Jó alkalom orra, hogy o hiárnyos sorozatokat kiegészítsétek! ~~,. MÜvelt Nép - - - - KönyvterJesztő --.~ Vállalat 124 portas Letenye bácsi már megint azon kapta magát, hogy elbóbiskol!, és csak az óra végét jelző csengóre )itbredt. Fel akart kelni

székéről, de nem tudott. - Mi a lótüdó1 morfondírozott magában. Megint rám tört a lumbágó? De nem. csak egyszerúen a szék 4 tól nem tudott szabadulni. - O, ezek a növendék ördögök, megint kibabráltak velem l mérgelódött. Felállt (székkel együtt), és elindult az igazgató szabója felé. Útközben közrÖhej tárgyóvó képző­ dött. Belépett a szobóba, az igazgatá hellyel kínplta, de megköszönte, hogy nines rá szüksége, saját személy! székkel közlekedik. Az igazgatá csodálkozó arccal nézett ró. - l:ppen ezért jöttem. Már nem birom tovább l Még jó, hogy reggel a benti nadrágarn vettem fel, most mehetnék haza ragadós fenékkel. - Bocsánat, Letenye bácsi mondto gyanúsan remegő hangon oz igazgató -, de olyan üdítő látvány igy székestüL - Jó, jó, de már ez oldószerem - Csak tudnám, hogy kapjam el azokat a ragautómúvészeketf - Tessék órt állni. - Inkább órt kéne ülnöm! - Mlt tehetek, hiu annyi

gyerek van az iskolában. Csak azt tudom javasolni, figyelni kell öket valahonnan, és alkalomadtán füllln csip ni! - Na, ha elkaparn a tettest, azt hiszem, nemesok a fülét csipkedern meg! A feleségem már azt hiszi, idióta vagyok, hogy minden héten legalább egyszer fél kiló ragasztót viszek haza o nadrágomban. Néha olyan furcsán néz róm. én meg csak szégyellern magam. Az , igazg ató még mlndig mosolygott . valakivel, úgy - Szövetkezzen könnyebb. Egy hét mú lva az Igazgató h ival· .ni akarta a portóst, de nem vették fel a házitelefont. Elsétál! a fOikéig, és döbbenten meredt befelé az ajtón. Letenye bácsi keze odaragadt oz asztalhoz, a lábát sem birta felemelni, ugyanilyen okból, és a fenekén megint ott tartózkodott eL váloszthatotlan széke. meg velem. Ezentúl gondos elővi­ avázatossággal fogok mindenhovo leülni. - Az jó lesz kuncogott még mindig oz igazgató. Az Igazgató rövid túnódés után beviletie Letenye bácsit

a portósfülkével együtt o legközelebbi kémioóráro. Ott ugyo1is éppen az oldószerekról tanult o serdülő Ifjúság . 125 is elfogyott. annyiszor történt ez l fillll o •:1 l •• N l 126 127 128 t2t 130 131 Pad alaUi posta LEVEL 1. Kik vagytok? Szeretitek a kémiát? Mert mi nem vagyun·k oda érte . Ho első órában von ·kémiátok, o·kkor hozzotok nopernyőt! Ugyanis itt délelőtt piszkosui süt a nap. Függöny hiába von, mert nem ott V·On, ahová kéJdbbro toléljátok o vizne. csapot - végső esetben. A padsorunkno·k új nevet odtunk: Riviéra padsor. Mint levelünkből is láthatjátok, nagyon figyelünk kémioórán. Balra podtársaim épp o legújobb Brovót nézegeti<k, +mi•közben o tanárnő új gimnosztikogyo•korlatát mutotjo be o tóbl·ónál. Már oz unalom . tetőfokán állunk Es e·kkor megszálai az imádott jelző! A tanárnő rémült mecal mered ránk, mert belebonyolódott számításoibo. Na

végre, most talán mehetünk! Most jutott eszébe, hogy még nem vettük oz onyagot. Na, ebből elég! Szedjük o virg·ó csoillkot. Sziasztok! LEVÉL 2. vagyto· k~ Sziosztok! Hogy Itt most remek o hangulat: hátunk mögött - az udva ron - tornaóra, előttün· k fe- 132 lelés. Es én mindjórt eloiszom . Ugy olvastom o levelete·ket, mirit volamilven i rodalom-fogalmazás dolgozatot. Választékos forma. Holtra unom magam. Ameddig •ki nem hívják a felelőt, legalább van egy kis izgalom, egy ·kis felületi feszültség. De így?! Most éppen sztereóban ·kell figyelnem: a tanár magyaráz, éppen Nekte·k írok, o borátnömtől szintén most jött levél, amire vólaszolnom kell. De ez biztos nem érdekel titeket. No, pá! LEVH 3. Cső! Megint jelentkezünk. Egész jó idő von most, m~rl lego·~ál::,b fúj o szél. Ami·kor nem fúj, melegünk van. At adom a szót borátnőmnek, mert nekem németet kell tonulnom . Mellesl eg a motekházim sincs még kész Helló!

Hogy vogyto•k? Halálizgalmas ez a kémiaóra! Éppen most ébreszte tt fel harmadszorra a barótnöm (hát ember az ilyen?), és kezembe nyomta ezt o levele t. A padtársarn németet tanul. a kém iatanárnő pedig j-61 elvon magával. Ugy néz ki: sen·ki sem figyel rá. Néhány gyerek oz első padból Áagy- ri•ktán ronez (képzelhetitek, milyen értelmes •képpel !), hogy a tanárnő ·boldog legyen. Felváltva ·hallom : - A nagy •ku. (reakcióhó, vagy mi) - Bleiben, bleibt, blieb . Most éppen o kémiai egyensúlyról von szó, de én inkáb•b azon egyensúlyozok, hogy nehogy ·leessek o székról, amit o •borótnőm rángat. No, sziosztokl Jó TANULAST! (Ugye, mi·lyen szenyá vagyok?) endoplazErtjük o Há l istennek, csak tanulunk bioszt! Mellesleg éppen most o •kortom szívrohamot kapni : egy aranyos pókica adott randit o csop-omosdóbon (omosdócsopbon). Megöltem szegényt Belefulladt o vízbe Igazán nagyon sojnálom LEVEL 6. Sziosztok! A hangulat

for· ró o teremben. A tanárnő éppen új gimnaszHkogyokorlotót mutatja be egy sz·ódás üveg fel·rajzolósóvol. Helyzet· jelentés : o tanárnő éppen o széndioxidok lelki életét taglalja. Jobbro podtársnöm új múvén elmél•kedik. Bol·ra német •kép regényt fordítanak A teremben •halk vi·hoqás hal latszik. Az óra 28 percében ismét meg indul a •körkopcsoJ.ás ·Pl : Kine·k von egy mote•k lenyójo? Költői kérdés! A táblán új rovósírós lótha tó. Húszforintos kérdés következik: - Ki tudjo, miről von szó? Tanárnő újabb csa· Jóko kérdése : - Kit zavar o kis .,ká"? - és utána - Az írásvetítő nem jó! Nézzetek engem! lnokább oz írásvetÍ· tőt. Holnap osztálykiróndu lás, azt hiszem, most oz egész osztály erre gondol. Az óro 38. percében, 40 másodpercében megindul o •kirajzás mögöttünk o futópályáro Tavasz V<lnl Megszálolt o jeifző! Le•het, hogy nem kém:ikus, hanem írá leSzek? . 133

LEVEL 4. Sziosztok! Nekürlk bio sz óránk von, ez még unolmos·albb, m•int o kémia. Egy szót sem értünlk olbból, amit ·o tanárnő mond, Jolomi vegyes nyel•ven (va·lászínűleg la·ti·n és magyar) beszél két gyerelkikel. Itt hátul mi.nden•ki mást cs·i•nál Nehónya•n olvas·no·k, engem egyik .•kedves" osz• ~ály·tár.saom kötöz ös·sze éppen cérnával Az OliVOS sze·rint ·a serdülőko­ ri zoava•r.ai omioht ilyen Az ud varon meg•kezdödö tt ·o ten isz- · meccs. Vég•re egy k·is izg•olom! A Józsi játszric o Tonno!papáva•l. Bozi ió egy biológiaóra ohhoz, hogy rájöjjél, milyen hülye vagy l Óriási Józsi-tenyeres! Ebben a csodós osztályban kb. •két gyere·k érti ezt o bunkó tantárgyat. LEVEL 5. Aha! Szóvol oz moti·kus reti·kulum. témát! jövőore Pályaválasztók, figyelem! Vár benneteket a Papíripari Vállalat tizenháromezres kollektívája. Hároméves képzési idő alatt elsajátíthatjátok a

,.cellulóz- és papirgyártó" vagy a "papírfeldolgozó" szakmát. Tanulóink részére az !Jiábbíakat biztosítjuk: - tanulmányi eredménytől függő társadalmi és tanulmányi ösztöndíj; térítésmentes ebéd; - teljes tanfelszerelés és munkaruha; - minden tanévben egy teljes öltözet ruha; - kollégiumi elhelyezés; - kéthetes ingyenes üdülés a Balatonnál; - tanulmányi eredménytől függően mínden sikeresen befejezett tanév végén 1000-2500 Ft jutalom. További felvilágosítást az alábbi papírgyárak személyzeti osztályai adnak: Papíripari Vállalat Csepeli Papírgyára, Budapest XXI., Duna utca 42. Telefon: 279-620/301; Papíripari Vállalat Budaloki Papirgyóra, Budapest XXII., Gyár utca 15. Telefon: 265-825; Papiripari Vállalat Dunaújvárosi Papírgyára, Telefon: (25)-18-173; Papíripari Vállalat Szolnokí Papírgyá ra, Telefon: (56)-13-311; Papíripari Vállalat lábatlani Papírgyára, Telefon: 30; Papíripari Vállalat

Kiskunhalasí Gyára, Telefon: 11-622. A papíripari szakmai ismeretek középfokon is elsajátíthatók. Az iskola o 4 éves képzési idő elteltével középfokú papíripari szakmai végzettséget és érettségi bizonyítványt ad. Az oktatás helye: Than Károly Vegyipari Szakközépiskola, Budapest ll, lajos u 1-3 Telefon: 805-493; Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola, Szolnok, Zalka Máté sétány t. Telefon: 17-826 A továbbtanulni vágyók jelentkezhetnek a Könnyűipari Műszaki Főiskola papiripari tagozatára (Budapest lll., Doberdó u. 6 Telefon: 803-333), vagy a Soproni Erdé· szeti és Faipari Egyetem papirmérnöki karóra, ahol a papírtechnológus üzemmérnökök kiegészítő képzése folyik. 134 Kedves Gyerekek! A Junior Vendéglátó ízes ételeit nemcsak a napköziseknek készíti. Ha szüleitek befizetik az étkezési díjat, otthon is étkezhettek a JUNIOR konyhák kétfogásos, olcsó menüiböl. ~telhordóban, melegen

hazavihetitek, és kényelmesen fogyaszthatjátok. A Junior Vendéglátó Szolgálat minden felvilágosítással rendelkezésre áll a 425-935-ös telefonszámon. EBt:DELJ NALUNKI IZES ~TELEKKEL VARUNKI U5 Az elmegyógyintézet vezeindul betegei cSiak meglát egy embert, oki nagyon gyorsan festi o falat. - Hát maga miért siet annyira? - ·kérdezi. - Szeretném befejezni, mielótt elfogy o festék! tője szemlére köZ!Ö~. Eg·yszer * Az intézetben a fala·kot sárgára festették, de a ,.lakók" lenyalták Késöbb •kísérleteztek a pirossal, de azzal is ugyanigy jártok. Végül megpróbálták o zölde t; ehhez végre nem nyúltak. A kérdésre, hogy miért, ez volt o válasz: - Megvárjuk, omig megérik! * Az intézet új betonmedencét kapott, de még nem avatták fel, víz sem volt még benne. A beteg~k azonban szorgalmoson ugrottá•k a fejeseket a betonperemróL Arra sétá It o szórokozott professzor, csa·k ennyit mondott: - Nagyon ló. nagyon jó!

Csa·k igy tovább, emberek! 136 Az intézet igazgatója o kerten halad keresztül. Egyszer os·o·k megJó,tj-o, hogy oz egyik bolond ·késsel o sz•ó jóbon szalod utána. Rémülten futósno·k ered, de nem bírjo sokáig o tempót. A bolorld utoléri o ha:l·ólr·:J vólt igazgatót, a válláro csap, s kijelenti: - Most te vagy o fogó l * Két olm·a beszélget a sötétben: - Maga fél? - Nem. Én egész vagyok l * Két kisértet beszélget: - Mago hogy holt meg~ - Úgy, hogy o barótnömnél voltom, s váratlanul Ilozaérkezett a férje, én pedig h>marjóban bebújtarn a hütöszekrénybe. A férj valamit gy.anithotott, mert elkezdett tombolni, n.ég a hütöszekrényt is kidobta a nyolcadi~ emeletről És maga, hogy végezte? - É-n voltom o· ~érj. Házi robot 137 138 140 Bolondgombák KESZEGFOGOMBA FLASKAGOMBA PIPERESZ KE KICSIPERKE, APROKAGOMBA OKORALLGOMBA DOBHARTYAGOMBA ANYAROZSDAGOMBA EREDöGOMBA RINTINTAGOMBA CSINCSILLAGOMBA

POFPOFETEGGOMBA KU KUCSMAGOMBA Horgász Alkoholista P iperkőc Törpe Történész Fülorvos Mezögazdász Matematikus Kutyabarát Kisállattenyésztő Autós Csillagász Párbeszéd - Szevasz. - Szevasz. - Mit csin álsz ma estef -Zajt. - Anyádékf - Még bírják. - Lakók - Kevésbé. - Sulii - Talonban. - Hogy-hogyf - Felmondtam. - Munka - Mit kép zelsz~ - Karater -Még űzöm . - Csajoki -Azokat is. - Hány vanf - Három. - Erőnléted - Otcsillagos. - Merre mészi -Balra. is. - Na, akkor szevasz. - Szevasz. -en 141 Robertó és Júlia l (Lírai szerelem, évődés és civódás, verslábakra hangszere/ve, több töltött káposzta elfogyasztása után.) Elözmény: Karaj Gusz.ti imádta o gyomrát, ez·ért vocsoróro töl>b tölteléket is magához vett. Az ágyban még áigondolto a holnapi magyar <lolgozathoz szükséges versidézeteke1, valamint o vár.hotá dolgorot témáját (Rómeó és Júlia), az örök szerelmesek történeté!. * Szin: (Szél

·kele most, mint sír kele szél, s Robertó, a vadász ül hosszú, mélo lesben, vár felajzottan. Júl·i o jöveqel és szövegel) Júlia : . togadd meg neved, dobd el a· . g•a galád • . atyád, és én sem leszek többé rokon. Robertó: (. hogy Júliéra toló la, így köszöne néki:) - Szabadság, szerelern l E kettő kell ·nekem . Júlia: (virágos jólkedvve l): Sz·eretsz rózso·srá•lam ~ IOn ugy·an sreretlelk, ná.l-am a KOZERT-ES •jobban nem sze - 142 rethet . Oe nem •középiskolás tokon . Melt jót s jól, ebben á•ll a no-gy titoik. Robertó: CsiJha-j, Ba-bám l Hisien . kicsiny •kunyhó, szeretó szív, messze égbolt tiszta •ké-k, pusztuljon - aki tiltja szerelmüllket - lehetóleg mámo még . Júlia: Hanem most már elég , hallja-e kend apjuk! Fogja be a száját vagy majd betapasztj uk. Robertó: Gselkély e kéj! Hé, nagyu·rak, jó lesz tán szobo ál-llli Yelem .• mert merre fut hitYány hado1oH Ha majd

csörömpöléssei lecsukom a •kaput. Júlia: Száll•llj on le oz égnek magosságos kedve minden szerelem~e l Szeressen az éq is! Szeressen o sór •is! A •kóbor •b og á r is l (Né•ho még opá•m is . ) ·Robertó: Mi•nt gyermek, a.ki már pihenni Yágyik, és eljutott o nyugalmas ógyig, még megkérlek: ne menj el, mesélj! Júlia: Mióto késrülök, hogy elmondjam neked, szerelmem rejtett csillagrendszerét . Oe mégis. Hull o levél a f·á ról. Elmegyek én e tájról Elmegyek én messzire. El a világ végére. Robertó: Ha könny csorog, ha kebel sír, ha jaj •hallik . csorog •könnyem, sír a ·keblem, jajom ha·ll ;lk. Pásztori Múzsám, lé-gy velem itt . Alm os hang a szomszédból: Hallja kendtek . Se ide nem, se oda nem füotyül a modá~ka, hanem (jobb felül üt) nekem fütyül, (bal felül üt) s ne•kem fütyül. Elmehetnek (Mindketten balra el.) * Karajéknál megszálai a csörgőóra. A rövid Karaj, a kis Guszti vizesen

ébredt. A tudósok pedig még évekig ·fogna•k arról vitatkozni, mi a megterhelőbb este: egy tu cat töltelék, vagy hétfő reggel egy magyar dolgozat. Hazai találmány 143 Tanulmányi kirándulás ~ ~ 144 ~~-==== A kis fanyüvo 11 1 r 1, ;::·!~( 145 Mai óriás - Mindent elkövet, hogy ijesztgessen l 146 DO Királyfi, h6fehfr paripán - Mindig olyankor jössz, amikor rengeteg a tanulni· valóm l 147 . ESi WESSOIUI A IIYOMTEUESZTÖ 00 .-= a. Miért röhög o kis elefánt? Bóre bó, és úgy lötyög. - Bórból lettünk, bórré leszünk! A bóregér így rötyög. Tömlöcében bömbölészve Röhögesél oz oroszlán, Mert nem tudjo: bengál, belga, Bolgár, avagy porosz tán. I:s röhög o vakond is, mert Ott lent ó o háziúr. Csak azt tudnám, miért röhög o Miért röhög o házinyúl? Röhög o pinty, röhög o ponty, Meg oz ölyv, oz egerész, Es o héja fennhéjázva Nem hiába heherész. Vigyorog o kerge róka, Mert

o farka borzas ék, Teliholdra ordenárén Röhögnek oz ordosék. I:s röhög o vakond is, mert Ott lent ó o háziúr. Csak azt tudnám, miért röhög o Miért röhög o házinyúl? 152 Jaj. röhög a csörgőkígyó, Ö csörögve ücsörög . Csicsereg a parti csóka, Röhögéstől bepörög. Hehé-t mond a méh, a szú meg Hihi-t és a nyű hahó-t, Röhög ám a paripa is Egy vigyorgó nyihahát. Es röhög a vakond is, mert Ott lent ő a háziúr, S rójöttem már, miért röhög a Miért röhög a házinyúl! Mert ez a házinyúl Nemcsak egy házinyúl, Mert ez a házinyúl Egy fura házinyúl. Mert ez a házinyúl Egy fiugos házinyúl. Mert ez a házinyúl Egy diliházi-nyúl! 153 154 Borongós, baljóslatú reggel volt valomelyilk reggel, és az előjele·k nem hazudtak. Mert Sakk Jenő állított be sugárzó arccal az osztályba, márpedig ha Sakk Jenő a•rco sugárzirk, akkor holtbiztos, hogy t ámadt valami ötlete, amelytől az isten sem ment meg

bennünket. Orgék! kukorékolta fejhangon. - Mi lenne, ha Télopó-ünnepséget rendeznénk az alsósoknaki! Az ürgék vele kukorékoltak. Reme·k! . Télapó! . •Krampusz! . IMe se játék . Ajándékok! . Vers! . Tá•nc! . • Zene! Csak úgy röpködtek a diadal ittas javaslatok. Elérkezettnek láttam az időt, •hogy megszól·a ltassam az értelem szavát. - Hülyeség . A verset unjá·k, zenélni nem tudunk, a mesejótékhoz •rövid oz idő, rlincs jelmez, egy-egy szelet csoki tól vo·gy egy zocs.kó culcorkától pedig nem fog !hasro emi eg)etleon o•l·sós sem Egyszóval hagyjuk az egészet .• ! De nem lehetett bírni velük. Lehurrogta•k ~s ·komoly 156 nyolcadikoshoz méltatlan lei·kesedéssel kiosztották egymás •között ·a szerepe·ket. * Az előadásra azért elmentem. Hűvös fölénnyel foglaltam •helyet az utolsó sorban, és igyekeztem olyan gúnyosan nézni, amilyen gúnyosan csak néznem adatott. . Amikor má·r másodszor

szólto•k r·Óm, hogy hallka;bban vihogja•k a Tél·apón meg a •krampuszon, és ne biztassam fennhangon a Piros·kát a farkas ellenére, mert úavis .minden járo fordul a végén, kicsit megsértődtem. Félrehúzódtam egy abla·kmélyedés•be, és a •kisemmizettek •keserűségével figyeltem, amint a közönség a csekit meg a cukorkét omajszoljo. Egyszer csa•k elém toppant egy vigyorgó alsós, és nyújtotta a piros zacs·kót. Vegyél! mondta, és bizta,tóan nézett. Megih atódva húztom •ki egy kekszet Lám, eze·kben a romlatlan cs•Öppségekben még van lé lek. Nem úgy, mint a saját cimhorái.m>ba n, akik ·ki tudja miért - ebből a remek buliból is •kihagyta•k . Mai Mikulás 157 Egyéni kívánság 158 33. BaJogh Mária 81;1!czó Mariann "CzHfer~;7:kr Béla C~t).hi J6nos ~.c~r Gábor Csuzi Zsut$a ··• Dall~ 160 AR: 18,- Ft