Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 35 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:109

Feltöltve:2016. december 17.

Méret:9 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában • Természetben keletkezik • Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba • A termelésben létrehozott termelési eszközök, pénz és értékpapírok •A szaktudás •A képességek •A szakmai tapasztalatok Természeti erőforrások Munka Tőke Vállalkozó • Az, aki az egész folyamatot koordinálja. 1 Erőforrások a vállalkozás szolgálatában  Erőforrások tárgyiasultság szerint: Konkrét erőforrások – kézzelfoghatóak  Absztrakt erőforrások – elvontak  Hatékony gazdálkodás – gazdaságosság.  Minimum elv  Maximum elv 2 A vállalkozás vagyona A vállalkozások vagyonának vizsgálata A vállalkozásoknak tevékenységük elvégzéséhez különböző anyagi és nem anyagi javakra van szükségük, melyek összességét vállalkozói vagyonnak nevezzük. 3 A vállalkozás vagyona A vállalkozások vagyonát a számvitelben két

szempontból (két megközelítésben, kettős vetületben) vizsgáljuk. Egyrészt rendeltetése, termelésben betöltött szerepe, megjelenési formája szerint  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Másrészt (pénzügyi) eredete, származása szerint  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Eszközök: a vállalkozói vagyon konkrét megjelenési formái. Források: a vállalkozói vagyon eredete, finanszírozási alapjai. 4 Mérleg     Egy kétoldalú kimutatás (eszközök < - > források) Egy adott vállalat vagyoni helyzetét mutatja Egy adott időpontra vonatkoztatva Pénzértékben, összevontan Mérlegegyezőség elve: Eszközök összesen = Források összesen 5 A vállalkozás vagyona VÁLLALKOZÓI VAGYON ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A.) Befektetett eszközök D) Saját tőke B.) Forgóeszközök E) Céltartalékok C.)Aktív időbeli elhatárolások F) Kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások 6 A vállalkozás vagyona

Eszközök: Ha eltekintünk az aktív időbeli elhatárolásoktól, akkor az eszközök két főcsoportját különböztetjük meg: a befektetett eszközöket és a forgóeszközöket. A vállalkozásoknak meg kell határozniuk a tulajdonukba, kezelésükbe került eszközök várható használati idejét. A várható használati időt több tényező befolyásolja: - az eszköz rendeltetése - az eszköz minősége - az eszköz használatának körülményei stb. A vállalkozói tevékenységet tartósan, 1 éven túl szolgáló eszközök a befektetett eszközök, míg az 1 évnél rövidebb, nem tartós használatú eszközök a forgóeszközök. 7 A vállalkozás vagyona Források: Ha eltekintünk a céltartalékoktól és a passzív időbeli elhatárolásoktól, akkor a források két nagy csoportját különböztetjük meg: a saját tőkét és a kötelezettségeket. A különbség a két forráscsoport között a következő: A saját tőkét a vállalkozás tulajdonosai

(befektetői) adják, és időkorlátozás nélkül áll a vállalkozás rendelkezésére (nincs visszafizetési kötelezettség). A kötelezettségek idegen tőkét jelentenek a vállalkozásban, amelyeket rövidebb vagy hosszabb időn belül vissza kell fizetni. Idegen tőkének, ideiglenes forrásoknak, kölcsönvett forrásoknak is szokták nevezni őket. Pl ilyenek a bankhitelek, felvett kölcsönök stb. 8 A vállalkozás vagyona Befektetett eszközök Olyan eszközök, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, éven túl szolgálja. Csoportjai: - immateriális javak - tárgyi eszközök - befektetett pénzügyi eszközök I. Immateriális javak Olyan nem anyagi eszközök, amelyek tartósan szolgálják a gazdálkodó tevékenységét. (Nem soroljuk ide az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.) II. Tárgyi eszközök Olyan anyagi eszközök, amelyek tartósan, közvetlenül vagy közvetett módón szolgálják a vállalkozási

tevékenységet, függetlenül hogy azok üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem. III. Befektetett pénzügyi eszközök Azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott TARTÓS JÖVEDELEMRE tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. 9 II. Tárgyi eszközök  Ingatlanok: termőföld, erdő, épület  Műszaki berendezések, gépek, járművek: a tevékenységet közvetlenül szolgálják pl. erőgépek, műszerek, szerszámok, szállítóeszközök, számítástechnikai eszközök, stb.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: a tevékenységet közvetve szolgálják  Tenyészállatok 10 A vállalkozás vagyona Forgóeszközök Olyan eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét közvetlenül vagy közvetve, de rövid ideig – éven belül – szolgálják. Csoportjai: - készletek - követelések -

értékpapírok - pénzeszközök I. Készletek A gazdálkodási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egy tevékenységi folyamatban vesznek rész és eredeti alakjukat elvesztik vagy a tevékenység során változatlan állapotban maradnak és így hagyják el a vállalkozást. II. Követelések Különféle szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert teljesítéshez kapcsolódnak, de a másik fél tartozását még nem egyenlítette ki. 11 I. Készletek         Anyagok Befejezetlen termelés Félkész termékek Késztermékek Kereskedelmi áruk Göngyöleg Közvetített szolgáltatás Állatok 12 A vállalkozás vagyona III. Értékpapírok Olyan hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes okirat, amelyben a kibocsátó arra kötelezi magát, hogy az

értékpapírban meghatározott összeget és/vagy annak meghatározott módon számított hozamát az értékpapír birtokosának az értékpapíron megjelölt időben és módon kifizeti. Az értékpapírok kétfélék lehetnek tartós hitelviszonyt megtestesítő ép. (BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZK) forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt ép. (FORGÓESZKÖZÖK) IV. Pénzeszközök Azon fizetési eszközök összessége, amelyek segítségével a vállalkozó az eszközök cseréjét bonyolítja. Csoportjai: - Pénztár, csekkek - Bankbetétek 13 A vállalkozás vagyona FORRÁSOK A könyvvitelben a vagyon eredete szerint is kimutathatjuk. Ha a vagyon eredet szerint mutatjuk ki, úgy FORRÁSRÓL beszélünk. Két csoportja: - saját forrás (tőke) - idegen forrás D. Saját forrás Az a vagyonrész, amelyet az alapítók tartósan bocsátottak a vállalat rendelkezésére. F. Idegen forrás (kötelezettség) Az a vagyonrész, amelyet visszafizetési

kötelezettség terhel. Csoportjai: - rövid lejáratú kötelezettségek (1 éven belül jelent fizetési kötelezettséget) - hosszú lejáratú kötelezettségek (lejárata 1 évnél hosszabb) 14 D. Saját tőke (forrás)  Jegyzett tőke: a tulajdonosok által véglegesen átadott vagyonrészek, a Cégbíróságon be kell jegyeztetni  Jegyzett, de be nem fizetett tőke: a cég saját tulajdonosaival szembeni követelése  Tőketartalék: a tulajdonosok által véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátott vagyon, nem bejegyzett  Eredménytartalék: a folyamatos gazdálkodás során elért adózott eredmények halmozott értéke  Lekötött tartalék: szabadon fel nem használható eredmény- és tőketartalék  Mérleg szerinti eredmény: a tárgyévi eredmény értéke 15 E. Céltartalékok  Céltartalék: olyan kötelezettségekre képezzük, melyek biztosan fel fognak merülni, de nem tudjuk pontosan mikor és milyen mértékben

Várható kötelezettségekre  Jövőbeni költségekre  Egyéb céltartalék  16 F. Idegen forrás (kötelezettség)  Hátrasorolt kötelezettségek: olyan kölcsönök, melyeknél a kölcsönt nyújtó elfogadja, hogy hátrasorolják  Hosszú lejáratú kötelezettségek: egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön, hitel  Rövid lejáratú kötelezettségek: egy üzleti évnél rövidebb a lejárata  Hitel és kölcsön  Szállítókkal szembeni tartozás  Egyéb tartozások: munkavállalók, társadalombiztosítás, állam, tulajdonosok felé 17 Hosszú lej. kötelezztségek Rövid lej. kötelezettségek Saját tőke Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Bef. pü eszk Tárgyi eszk. Vagyonelem Immat. javak VAGYONELEMEK BESOROLÁSA Tartósan adott kölcsön Visszaigényelhető általános forgalmi adó Fejlesztési hitel Áruk Vevőkkel szembeni követelések Vevőktől kapott előlegek

Szállítókkal szembeni tartozások Szállítóknak adott előlegek Könyvelő program Bértartozás Bérfizetéskor levont tartásdíj Két éves lejáratra kapott hitel 18 A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében  Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az érdeklődők számára. Tulajdonos  Potenciális befektetők  Cégvezetés  Hitelezők  Meglévő és leendő partnerek  Munkavállalók  19 Beszámoló fajtái:  Éves beszámoló Mérleg  Eredménykimutatás  Üzleti jelentés  Kiegészítő mellékletek   Egyszerűsített éves beszámoló  Mérleg  Eredménykimutatás Konszolidált éves beszámoló  20 Beszámoló készítés I. 2000. évi C törvény a számvitelről kimondja, hogy:  8. § A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak

létszámától függ.  9. § Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 21 Beszámoló készítés II.     (2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 22 Mérleg     Letétben a cégbíróságnál Biztosítjuk a betekintést A és B változat készíthető A mérleg áll: Mérlegfőcsoportokból (A, B, .)  Eszköz- és forrás csoportokból (I., II, )  Mérlegtételek (1, 2, .)  23 A vállalkozás vagyona Az

eszközök és a források összefüggése: ESZKÖZÖK E Ft A . Befektetett eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen 1 400 2 200 FORRÁSOK E Ft D. Saját tőke 1 510 F. . Források összesen . Vagyis: az eszközök összesen értékének . a források összesen értékével!! Oka: Minden eszköznek van forrása. Vagy: Az eszközök és a források nem két különböző dolgot jelentenek, hanem egy és ugyanazt a dolgot, a vállalkozás vagyonát két különböző szempontból. 24 A vállalkozás vagyona Tehát: Összes eszköz értéke = Összes forrás értéke = . A forrásokat megbontva: Összes eszköz értéke = Saját tőke + Kötelezettségek = . Átrendezve: Saját tőke = Összes eszköz értéke – Kötelezettségek . = - A saját tőke így meghatározott értékét nettó eszközértéknek (saját tőke értéknek) is szoktuk nevezni. Azt az eszközvagyont mutatja, amely a vállalkozás saját tőkéjéből származik, tehát nem terhelik

tartozások.  a vállalkozás saját vagyona! 25 A vállalkozás vagyona Tehát: Összes eszköz értéke = Összes forrás értéke 2 200 = 2 200 A forrásokat megbontva: Összes eszköz értéke = Saját tőke + Kötelezettségek 2 200 = 1 510 + 690 Átrendezve: Saját tőke = Összes eszköz értéke – Kötelezettségek 1 510 = 2 200 690 A saját tőke így meghatározott értékét nettó eszközértéknek (saját tőke értéknek) is szoktuk nevezni. Azt az eszközvagyont mutatja, amely a vállalkozás saját tőkéjéből származik, tehát nem terhelik tartozások.  a vállalkozás saját vagyona! 26 A vállalkozás vagyona Az eszközök és a források összefüggése: ESZKÖZÖK E Ft A . Befektetett eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen 1 400 800 2 200 FORRÁSOK D. Saját tőke F. Kötelezettségek Források összesen E Ft 1 510 690 2 200 Vagyis: az eszközök összesen értéke mindig megegyezik a források összesen értékével!! Oka:

Minden eszköznek van forrása. Vagy: Az eszközök és a források nem két különböző dolgot jelentenek, hanem egy és ugyanazt a dolgot, a vállalkozás vagyonát két különböző szempontból. 27 Mérleg készítés    Az adatok tárgyévre és azt megelőző évre vonatkoznak A vagyonrészeket könyv szerinti értéken kell kimutatni A bekerülési érték: Számlázott ár áfa nélkül  Előállítás közvetlen költségei  Apportérték  Számviteli törvény által elfogadott érték  28 Mérleg készítés  A bekerülési értékben még figyelembe vehető: Beszerzés és üzembe helyezés költségei  Szállítási és rakodási költségek  Alapozási, szerelési költségek  Közvetítői, bizományi díjak  A beszerzéshez kapcsolódó adók  Vámterhek  29 Mérleg készítés  A könyv szerinti érték kialakulása: Bekerülési érték - Értékcsökkenés (tárgyi eszközök) - Értékvesztés

(értékpapírok) - Értékhelyesbítés (ez lehet + / -) Könyvszerinti érték 30 A mérlegadatokból levonható következtetések  A változásokat vizsgáljuk  Teljesítménymutatókat számolunk  A vagyon szerkezeti változásait vizsgáljuk  A hosszú távú eladósodottságát vizsgáljuk  A rövid távú likviditási helyzetét vizsgáljuk  A jövedelmezőséget nézzük 31 Mérlegfőösszeg  Az összes eszköz, illetve forrás értéke – a vállalkozás vagyonának nagysága  Növekedés – gyarapodik a vagyon  Stagnálás – rövid távon elfogadható, hosszabbon nem  Csökkenés – romló gazdálkodás jele, feléljük a vagyont 32 A mérleg szerkezetének vizsgálata  Eszköz oldalon A mérlegfőcsoportok aránya az összes eszközben  A mérlegcsoportok aránya a főcsoporton belül   Forrás oldalon  A saját tőke aránya az összes forrásban   A saját tőke a jegyzett tőke

arányában (>1) Az idegen tőke aránya az összes forrásban Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya  Rövid lejáratú kötelezettségek aránya  33 Mérleg eszköz oldala 34 Mérleg forrás oldala 35