Fizika | Csillagászat, űrkutatás » Trócsányi Zoltán - A világegyetem története

Alapadatok

Év, oldalszám:1998, 61 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:879

Feltöltve:2004. július 10.

Méret:418 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

3, 2 003 DR AF TM arc h1       "!#%$&()*,+-"! . 0 !3254 1 / 6 0 7 . 8-9 2; :< &>= 7@? ! 2; : A % B 0 8 %:DCFEGG H DR AF TM arc h1 3, 2   *     ! "#%$ &( $ *),+ -./)-* .0& ) 2#%3 .0 ! ! 46 &7!)(8 + .0 9:!<;=?># $ @A)B&C> !&) D# )FE  >A H#I >J6C*> $ &7!C)?8 )-& &5 J )BGJ9:.<;F8 LK 1 %3 $ M@6 $ $ N#%3 $ M@6 $ $ >6! ) 3 $  $ O#QP SR:.TUC A !SR:!> VGWP 9C A*) X ! ! ? Y ! !) !>6 $ !)-& $ E &5! Z 63 6E ! $ []A) . !),^  !UR:!> 003 1 5 4 "2 G2 2H *4 44 4AN D2 D4 DD DR AF TM arc h1 3, 2 003  

       ,  DF  "! # $ % &)(+*-,.&)/0,"1324%657(%8"9 %6 :%&3; <5 =/0,"9></?5@"&4&4"1/BC A &4DE1GF& %6 2 "& )(1HD=; %I /0%657/,A 5J%65=/?%61HDE&)/K;%"FB 5E%:"/"C L !K%65=MN%O?%6PJPQM%6:"R4:"(.%5 %6 OSO?%6M C /T<5+%&4&4%61Q%65=5E%6&J1"%69+,IA U %6 !K%"F)M %6 :D=OV* C O?9I/T5E,":.DE1 <; <"5H"!K!0 1W,"L ;.%I/01"%9/?%/ % O?!K%XU C /0,"/K/ C &J1-FB24,:<(3%69Y"9 "5 E5E"&4Z ," O ": M%6:</ % ;"%6OK9/,JA [ P4P-%6&$]%^UK%69%/?PW%& "9I/ $],.:`U C 1a/ "! ?:"("5E&JDMND=5=("%6&bM , Z4,&b5=%624%I/ /T"*c<O ?9/0"5@d/0,"/ OK96%!?%69&4D"!?!?e& %6 9I;.%"F <MND7/ MN"&c"*4O ": 8M "! fMDE&4ZJ%6&41HD)/ C

ZgF"24,.:<(;"<5 ,I U "P 4"& D=5 ": "%6:"("%/0%M%6:"( 24</T"5=M<Oh!K,P4Pc<& "O "5 =5@"*-,"/ <P c"&Y;<"&gF<<MN%5=(BPW%& i6O?D=5E5E":.,12c "5=M<9>"D>jk%69%61<%/l:"5@dm+D=O?,1H&c"182 n ;`U C 1j , !KD "O KD O?%PW%O?O %6 :.:%5o/ <; ",5E,BZ4&c"1N%6:"(BM "O K/ , 5qp# DE5 <: %6:"("%/?%6Mr!K,P4Pc<& "O ?OK96%!BC A %6&s/ ": C 5q[  DE5 ": .%6:<(%/?%6Mr/ ": C 5 "O <! 03;,&cd/01","9 ,t 1HDE9 "! ," 5@":,"Ou/T"*c<O?9/0"5@d/0Dv/ % &)(w,"&4&c"&wO?9 <! yx MN"96D=1-Fd24,.:<(zYi6O?D=5E5E": "O K96,1%5 % :&c":"(*-,.&)/0,OKO ": ":)"5BMN%:Y/ C ZdU "1 M % !?&4DB%6:<(;BD=5 ": n

/ ,{ /0%OK/ O?%PW%O?O %6 : %I //?%6OK/?%/u;.%5KC L &41w,L OKO?9%61W,"L /,zA %6:"("%6&4%O{DE! <& H( "P 4"&j !`,"L ;BD=Z4%6&N|E}d~B"€‚„ƒ4"€‚~3†‡ |ˆ€E‰ œ ‰`ŠIŠ6|7‹IŒ ŠT‰T ‰MŠ?† 8DEŠI1<† ,.Œ!Žr%6:"(sŠIZ † ‘lC ŠT† Z ‰ "5 ‡ , 3;€‚,~-&4BŠ</I~J&4’d€“":"†‡ (|ˆ ‡ O?%|BPW”#d%†} O?|VO €E%6‰I::ŠI%‘•5l—%65=– 2c‡ "5-E†‡ "Z‰I]˜ MN‡\%™ 5E5E%I}T/"š)C L š-&4|EŠI1‘ "9– ‡/8W/T†‡ <*‰Ic—"O– ?‡ 9I‰?/T›6"5~3žU C †‡ | ” 1G‡ F 24,.:<(Ÿ Z C Zc"OK9 ," / 2JDE!K/?%65=%6&M %6 57(%6PJP4&4%61¡2c"5=5¢U C 1G[¤£VDE96D=,5 ," :D@"D=5@d:%69<9/QUK%5E%6&)/?DqF{24,:< ( $•C L 5KC L &41HP-%U C / ,“ 24"&4: $]!?%61);"%6&4iD •U "& 4"1¦

;",.&c</%5E2c"5E"Z "O ?"1","!§i6O>,L 1H1"%6&JDE%¨1<%65=5E%/K/>[ UK%65=%6&4O %6 : Rc96D=1d"D %6 !K/?%65=MN%9 %6 OK%w!K,.*4c<&H/%:"(BO?96%!HC A [ˆ %6:<(hC L 1 $]%5qF24,.:"(a 2 C 5E5 "M $],! "O Qª *-%6!?D ,. Z C OKDEZ4%«UHC A 2 C 5E5 <M N,"/PW,Bi6O </ s1HDq[ M%6&4&)(BDEP-%6& $],!?! "O ¬ŸOK%6P-%6O?O %6 ::"%65 / <; ",5E,BZ4DE1 /.,"A 5?C L &41GFB"1H1",!{%:"(/0%65žUK%6Ou2 C 5=5 "M ­1HDEP-,Bi6O d/ "O ?§"5@d/?/u¬)ª{x;"%65W&l,3A z$],!K! "O % Ou1W,L 9/"C L &415E%;h, A / d; .,5=O ": 4[¦®Y 2 C 5=5 "M k/0%!]UK%6Z %6 O?DOK%6P-%6O?O %6 :%¨¯dFX"1H1","!N 2 C 5E5 "M &c "1“¬Hª{°"¯N/`,L P4P¦DEZl,"A !?% ;<"&¨OK9+C L 1HO % :.%§<!?!0+FW24,":"(%6:"(/?%65¢UK%OY2 C

5=5 "M ±$•C L 5?C L &41HP-% % !?1<%6969%6&v[ :"(s"9zN*-%6!?D ,. Z C OKDEZl,JA F "M%65=5=(.%5gMD %6 OK965=%65¢UdC L 132 C 5E5 <M N,"/ ª8²J³´ªeµ ¬)¯ ª 5E%O?9<[ 1HD=PW,Bi6O </ "O K1",.!832 C 5E5 "M 24,O?OK9 ¶ ³¯Tª· M n :3"9 % O?965=%65 %6 O?1<,.! ¶ ² ³¯Tª ²E¸ 1 % /82 C 5E5 "M 24,.O?OK92 "& )()<Z4,O0 ¶²³ µ ¬¸ ¹ [ »º ¶ ¯ ¼ 9%6M5 %6 5=%/?%6O?%&2 C 5E5 "M N2J,.O?OK9u 2 C 5=5 "M $],!?! "O f/ <; ",5E,BZ "O ? MNDE</?/VM%6:&)( C 5=/ ¹ 5½[ K K [ <P 4!0 º [ $]!?%61);"%6&4iD@¡$],.!KZ n /?,"/?/0"&"! "& )(",Oa2 C 5E5 <M N24,"O?O?96"5qFY%69 %6 !K/a$]!K%61);%&4i6DE5E%6iO`,L 1H1<%6&)/>[ :<()"&4%9e"9 %6 !K;"%65 %6 O24,"969 <& 41¾1W,.L 9%65E%Zl,A 2 C 5=5 "M $],!?! "O

%6OK%/ % &2 C 5E5 "M N2J,O?OK96i6O>,L 1H1"%& %6 Oy/ %6!K%6Z4M %6 &)("%69 j ¬N24%657( %6 P-%%:"(BO?9%6!HC A %&À¿8¬.x/1"%5E5 n !?& C &41G[ÂÁ ÆÛ yÇcâKÃ^ÆyÄ¡Ä Õ Î½Ê»Ö)Å]Æ?Õ ÆyÚÍ`ÇIÉKÆyÕ È>ÆyÌ»ÐÞÉKÆKÆKÆ^ÖÙ4ʽË"ÔIÑ Æ?ÆyÝÓ̈́ÌÐÞÉ)ÐÞÆ^ÆyÕ Í½Ê½ÐÞÉyÈIÔÆyÆKÆvÎqÉ^ÆyÊ<ÊqÏdØIÆ^Õ ÔÐ„Ê»Ò ÑÆKÕ Í½Ð ÐÓÆfÆKÙoÔIÌvÆyÕÆKÕ ÉKÐÓà ÖBÆ^Ê»ß Ú ÆKÐÓÕÐÐ?Í½Ø ÕؕÆyÕ ÊÖß Æ^ÇÊ ÒνÎ"×KÎqØIͽàdÕ ØIÍJØTÖ ÆKÊ"ÒÍ½Õ ØÆ^Ö.Êqá ÆfÊqÆyؕРÅ]Ö>ÆKÖ ÍqÍ`ÎcÆKÕ ÇN̈́ÉKÖÝ ÆKÙ`ÔWÆ^Æ)Õ ÊqÆyÕ Î½Î½ÝÞÊÖ Ö)Í ÒÚ ÉKàdÐEÒÚØÛ ØlÜ à ÆyÉKÐÞÆyÐKØ ÖsÕ Ø Ì»ÆÛuÒ ÌdÖ)Ù»Ú ØIÉKÌ»ÆyÇÝÞÔ0Ë<ØIÆKÐKÌÒ Õ Ê½ÆKÎ7Å]Æ?Ù Ü àdÒ ØIÌ»Æ Û Ò<ÔgÜ ØIÕ Ö ß»ß Û Ë<ؕÌHÒ ácÒÄfÉÒ Ô>ÝÞÐKß

ØIÕ ÇJß Ñ Û—ÎqË"ãäÒÆyÌÊqÆyÎ=Å]ÆKÙ4Ò Ñ ÆKÐÓÆKÖ6ÒʽΠÒIÛ Ø•ÛuÕ ÇÛÌ»ÆKͽÆKÍgÍ ß ß Ç-Ü Ø•Õ ÎqÉBØÕ Í„ÎØß ÆKÉlÛʽÆyÐ Å]ÆKÍTÛ ß Ú ÐEá Ò DR AF TM arc h1 3, 2 003      <:),.*4J5E%6! C :"( :.,"&4Z4,57/TJFV24,:"( "9 "5 =/0"5@MN%:`U ," O?,57/ 2c</ <O "5=1<<5EMN"O5E%24%/§ iO?D=5E5@<:.,1“O?9 n &4%657/ % ! %6 OK%6D=&4%61eM%6:MN":"("! <9 "O "! 0J[ 1","O?1",BZ "O ? OK96%6!KDE&)/ / <; ,5=,+Z ,“ iO?D=57x 5E":.,1s$ %6 &)(%s&4":"(,"P4P 2 C 5E5 "M 24,O?OK9>"1s$]%65 % %5=/?,5 , ZJDE1GFv;g,L !`,L OK%6P4 PJ&4%61“5 </ ?O?96"&c"1GFhM n : 1W,.L 9%65=%6Zl,A 1 %¨ !`,<L ;+D=Z4%6PJPŸ$]%65 %s /?,5 , ZJDE1GFX1 % 1"%6PJP4&4%61Ÿ5 </

?O?9><&c"1G[ 9 %6 !K;"%65 %6 Ot24D=P "O FuMN%!K/ iO?D=5E5@<:.,1 ¨/0%5¢UK%O3%65E%1)/0!?,"M ": "&4%6OK%6O3O?*-%61)/?! C M§P4"&Àj ! "Z JD ,. 2 C 5=5 "M ,1GFSMDE1H!?,dx % O3DE&+x $]!?>;v,"L !`,.L O2 C 5E5 "M ,1GF45 </ ?2c</ , $ % &)(F C 5=/?!0"D=PW,57()§2 C 5=5 "M ,1GF Q,L &)/0:%& %6 O8:)"MMN§O C : <! ?9 <O j O C : "! K,.96&4"1GF+<MN%5=(B&4%61zMND=&4Z4%6&2 C 5=5 "M 24,OKO?9/0"!K/?,M "& )( <! 0 C :"("&c"982 C 5E5 "M 24,O?OK9Ix % 5=/?,.5 , Z "O %6 !K; % &H("%6OF n :<(§8i6O?D=5E5E":O?9 n &4%—&J%6MsF<;<":"( iO0"1%65=2c"&)()":",5E2cd/ ,8 M , ZJ,&; "5 7/0,9DE1G[ iO?DE5=5@":",.1wOK9 n & % / $]%65KC L 5E%I/0DS2S,A M % !?O %6 1H5E%I/C L 12cd/ "!

K,9696sM%6:w$]%1"%I/0%/?%6Oy/§O C : "! ?9 "O ?D/`,L !yx ; % &H(“OK96%6!KDE&)/>FS"M%65=(w1 %6 O<,.A P4P4D=%61HP-%6& M %6 :$],&)/0,OO?9%6!K%6*-%/z$],":w1d"4&JDM%6:<Rc:"(.%5 % O?%6D=&41 1W,.L 9,"L /?/6[ ,"*445E%!z2cd/ "O §M %6 :"DEOz1HD7; <5 , 5=%624%I/.,A O %6 :%I/P4DE9I/0,O n /z"!?!?JF24,:"( M%6:M %6 !K24%6OKOBC A 1 $ % &)(+1HD=PW,Bi6O </ , ,.PBUK%1)/ C M,1§5=,&4:D7/ C Z4D=& "5 =DEOfO?%PW%O?O % : % /6[ —O0"1"9I/#1"%5E54M%6: <5 E5@<* n /0"& C &4»º1GF 2J,.:"(¡MN%&4&)(+D7;%5 /0,5 , Z4D=1a%5 24,"969 <& 41 % !?1"%9J,¦A $ %6 &)(2 C 5=5 "M 24,OKO?96JF %6 O"1H1<,! ¹ [ ,"L O?O?9%$TC L :.: %6 O8"5@<*BU "& MN%:.1d"*BU C 1tOK%6P-%6OKO %6 :"%/>p ¬3³¾¯ J· "24,.5 §³ ¶ ² ¶¿ ¶ ¸

¹ [ .º 2 C 5E5 <M N24,"O?O?9—%65=/?,.5 ," Z "O SM%6:"2c</ <! ?,9 "O "! ? DE:"%6&3*-,.&)/0,OM , Z4OK96%6!y/#"Z24,99 "& J1 %6 !K1"%69+, A $ % &)(eO?9 n &41 %6 *-%65=%6M9 % O?%"[ % : + x«P-%6& $]%Z4%69I/0%$]%65 J[£c!? C &424,<$]%6!3M“C L &4iT24%6&JD{,.*J/0D=1 C O6F 2J,.:"(<MN%&4&)(+D=PW%&À &c<*4P ,. 5 % !?1"%9J,sA $ %6 &)(H/Q*J!?DE9M d; "<5V$]%65=PW,"&H/]U?JFf"1H1","!Q<P4Pc"& 1"%O?1<%6&)( O>,"L / %I /;.,&4"5@"1QO?9 "9 >"D7/5E%24%/#5 </ 0&JDq[V® "MN"!?,"O0"&3M%6: % !K/?%/?/ %6 1GFH24,:"(z%69%613O`,<L / % /;",&c"5E"1 C :<(1"%65=%/?1"%69&4%61GFf24,.:<(¨N&c"*24D=Z4%6:"%6P4P1oC L 5=O",tA d/0M,.O?9I$ %6 ! TU

"P c"&w5E%;h,tA %5E%MN%1 O?96%5E%1H/ n ; M ,. Z4,"&z1HDEOK9-C A !?D=1 "9u%:"(%&45E%I/0%6OSO?*-%61)/0! C M§P ,. 5J O0`U </ :%!]UK%6OK9/ %6 O?%DE1H&4%1§MN%:"$]%65=%65K,YA 2 C 5=5 "M 3x 2J,.O?OK9 C $ %6 &)(H/>[ 96%&;",&c"5E"1O?%6: n /0O %6 : %I ;%5o5E%62J%/,<A ; %Y ; <5 =/{<&4&c"1NMN%:2c</ "! ?,9 "O 0+F+MDE57(%6& %5E%MN%1N;<"&4&c<1UK%65=%6&wY"*4Pc<&v[ x«P4"& DE5=5ED@<M ® C :.:"DE&4O<&4:,5liO?D=5E5@<: "O ?9 %6 O?9!?%I;%/K/0%<FV24,":"(& % 2 "& )($ %6 &)("%6OziO?D=57x 5E":¨$ % &H( % &4%61¦OK9 n &J1 % * %6 P-%6&ŸO`,"L / % /3;",.&c"5E"1 ;<":"( ¨;g,L !`,L OF;"<:"(e1 %6 1 $]%65 % %5—;<"&+x &4"11HDEiO?D7/u/0,.5 ,

ZJ;<J[ 9 ," /03&c":"(",&O?,1 % :Dv,PHUK%61)/ C M! ," 5v1HDEZ4%!"C L 5=/6FJ24,":"( §! , 5 C 1 %6 !K1"%69+, A $ % &)(+P-%6&OK9 º n &J1 % *);.,&c<5@"1Q%65J;<"&4&4"1/?,5 ¼," ZJ;< ¹ M %6 :2J,969 M N%:5E%*l, A M ,. Z4,&§/`,L P4P4O %6 : % PW%& 3;g,.L !`,"L OY$]%65 % [ C ZdU C 1* %6 5=Z C 5½Fc24,.:"(s 9GC A 9i6OKDE5=5@":1 % *4Pl,.A 5BºU>,<L ;V,A $ %6 &)(sO?*-%61)/0! C M "P c"&¨ ;g,.L !>,L O $]%65 %3 /?,5 , ZJ&c"1%5XO`,<L / % /Q;,&4"5@"1J[ zx1d"5q[ ¹ [ 1 % *45E%I/zOK96%!?DE&)/Q%69"9/uUK%Ix 5=%6&)/0D½FH24,.:"("9,1QiO?D=5E5@ <:,1§ $ %6 &)(BO?%PW%O?O % : dx«"ZN! %6 OK9 % ;"%65½F l1HM <Oyx,O#O?%PW%O?O % ::%5 / <; .,"5E,BZ4&c"1Ÿ/",A 5KC L &J1 

5E%DE&)/0%“%69%61"%I/ "9 %657/0,5 , Z "O K,1d</ C :"( % !K/?%65EM%69I/ % 1-F 2J,:"(´¡MD Y"*4!K%6&4Z4OK96%!"C L &41!?%5@</ n ; M,.96: <O </ h/"C L 1H!`,"L 96DE1 %696%&3,PBUK%1H/ C M,1H24,9u1 %6 *-%6Oy/>[ / <; "i6O>,"L ;.%1 $]%«UK5?,.A Z %6 O %I ;%5 "96,&HPc<&a1HD=Z4%6!<C L 5=/>F2J,:"(e<9 %6 :P-,5=/?,&À/0"5 "5 =2c</ ,¨ %65=MN,"O , Z4,</?/z$],"5=/0,"1-F MDE&)/ * %6 5EZ C 5Y"9 &JZ4!!?,.M %6 Z4À1 W,L Z;<"5 ,I U <P c"&Ÿ24"O?,&J5 , iO?DE5=5@":"2c"5EMN"9,1GFXMDE&)/ MND %«U C /Kx !K%6&4ZJO?96%!<C L &41G[ dx«P4r"& #Z " DE&N® C PJP45E%8"M%6!KDE1d"D%B$ i6O?D=5E5E": "O K9—/ C ZJ,"/?/%65=O",.A 1 % &H/iO?DE5=5@":",1d</ M%6 :"1fC L

5,.L &HPf,L 9I/0%/?&4Dq[ ,O &4:%5E%6OQMN%5E5=%/?/?D iM d/ 0M %6 !",•A UHC A /0 %5E%O?961 , *ÀO?%6: n /0O %6 : %I ;.%5 <9 &4ZJ!?,.M %6 Zc&,L ZJPW%&3& %6 2 <& H(z$ %6 &)(%O#; "5 7/0,9 , i6OKDE5E5E":,"/ % O?965=%657/>[ 9{!K%6&4Z4 1 n ;hC L 5+&c":"({UK%Ix 5=%6&)/.,"A O %6 :hC A $]%5=$]%Z4%69 %6 Oo;,57/o%6:<(+! %6 OK9/V"9 % !K/6F<M%6!y/ C /T<5 "O y/f"Z4,"/K/f"!K!0JF`24,":"( %^U C /0!K%6&4ZJO?96%!?%& Ö6Ý—ß Õ(yÇIÄ È Ü àdà ØTÒ Ê"ÇØIÕ È{̈́ÊvÆyÆKÇIÐÞÈ8ÍIÒ Ñ Î»ÖWÆKÕ ÆKÕÉ Ì6ã ßÊvÕ ÔvØuÒ Õ àÍWÒ ÉKÐÓÆyР̻ؕÌ<ÆKÖT٠ؕÛνÊvÆ^ÆKÊqÇIÆ ÒÈÎ Ì>Ò È>ÐKÒ ÕÝÓÊÇ Ò ß Ê½*Í Êo)WÔ à»Ò Ì<ÎqÝÞØTÍ„Ê½Ê ÖÒ ÒÏ»×yà»Í½ÆKÝÓÎ΍Ø+fØIÕÆyÐÓÝÞÐ@Ì»1Õ Ê ÎqÒ ÝÞ׍ʽàÊKá ,VÝÓÆyʽÎqÝÞ׍à

- ß È`/Í .0-vؕÐÞÐ Ò Ê Û ß ÊØTÊ„ÊØ DR AF TM arc h1 3, 2 003     1 n ;hC L 5{5 %I /0%96&4%1aM "O 2c"OK,.&45 , iO?DE5=5@":"2c"5EMN"9,1j :)<5@dm+DEOK,1G[ 9 ," /T“O?,1xO?,1e:)<5@dm+DEOy/ "9,.&4,O n /0,</?/T<1-F-M%65=("%61H& % 5l"9Q%65=/?,5 ," Z "O O?9DE&)/0%§1HD=9 "! , 5@":NN;g,L !>,L O D=! "& )( "P c"&w;"<&vF % O"9 !?%&4Z4 1 n ;fC L 5Y&c":"(¡5E%24%/6[ <&c"*4O ": eM % !?&4%1 x& %6 5Y&c":"(",.P4P ¹ $Hº ;g,L !`,"L O?%657/0,5 , Z "O y/ DEO[ ,"*44 5E%!t$],.!?M C 5@ OK96%6!KDE&)/s%69 $ %6 &)(BO?%PW%O?O % :& % 5§&c":"(",P4P / <; ",5E,BZ "O KDO?œ%PW%O?O %6 :%I/ UK%65=%6&)/0%&4%"[ "5 ,I U <P

c"&¡"96,.&HPc<&~ ‡ À-†‡ }d|މ†‡ B}`’aŠT‰`ŠIcŠI† ~ ‡ cŠI† ‘}dœ ‘6‹ƒB |ˆ‚‰Š?† BŠ ŠI|EŠI| }` ‰ ‡ › J†ƒ ŒE~-Œc"‘ ‡ €‚-†‡ €c`†} ‰ }d ‘ }` ‰`ŠI|ˆ«}d|)"†} †‡ ‰ŠI† ‘•‚˜ ‡ ŠI| ~gŠI ‡ ›d}d~g}`‰ ‡™ }Tš)š-|EŠI‘ ŠI† |EŠYŠI|ˆ«}d|)"†} †‡ ‰T‰ ‡ |7Œ 9 DE:"%6& MN%O?OK96%5 % ;h,A :)"5Edm+DEOK,.1HP , 5lOK9 "! KM"9 ,s $ % &)(;g,L !`,L OK%657/0,5 , Z "O ¼ "& c"1wM ¼ % ! %6 O %6 P-%6&vF %6 O n :"( :)"5Edm+DEO?,"1s/ <; .,5=O ": "& c"1wPW%i6O?5 %6 O %6 P-%6& MN":"()<!i6OKDE5E5E": "O K9 96"5@>( <& 4Z4,!;BDE5 ": 2 n !?!K% /0%I/?/OK96%6!y/>[ ® C PJP45E%t$]%5=$]%6ZJ%6¼ 9 % O?% $],.&)/0,"Oz;,57/"9 %6 !K/D=O6¼ F#M%6!K/3O?9 <9

>"Z¦%65=%^U % &a1 %I /"MN%!?D=1<<DXiO?DE5äx 5@ <: "O ?9<FJ®8%6&4!KDE%I/?/T "u"& %>>;BD=/K/ %6 O{®Y"!?5=, " 2c"*45=%(tOK96,.!K,O,L OKO?96%I$•C L :: % OK/{$]%6ZJ%69/?%61$]%5v %^U C /0!K%6&4ZJO?96%!?P-%6&t/0"5 "5 =2c</ , ; "5 7/0,.9 ,Q $ % &H("%6OKO %6 :h C A iO?D=5E5@<:,1GFH —%$]%DEZ <1 N<P4O?9,5 C /#$ %6 &)("%6Oyx O % :.% %6 Ol$ % &H(H; "5 7/0,9 "O C 1z*W%!?D ," Z C O?D=Z4%^UK%{1W,.L 9,"L /?/6[ D=&)/024,:<(3i6OKDE5E5E":,15 </ 024</ , $ % &H("%6OKO %6 :"% /.,A 5KC L &41§M %6 !K/#/ <; ,5=O ": & % :"(B96%/ % ;"%65g$],!KZ n /?,"/?/0"&"! <& H(",O6F n :"(3"9 <P4O?9,5 C /#$ %6 &)("%6O?O %6 :DEO^x M%6!?%I/ % PW%&z"9 &JZ4!?,.M %6 Z41W,L ZJPW%5E D —%$]%DEZ

<1 5 </ ?O?9 ," 5@":,"Og$ %6 &)(%O?O %6 : % &4%61§M%6:<Rc:"(%5 % O % ;"%65 ® C P4P45E%sM%6: / C ZJ/0 P-%6i6O<C L 5E&4DY"9 &4ZJ!?,.M %6 Zc &,L ZŸ/ d; ,5=O ": d/ >[ ® C P4P45=%"9I/N/0"5 "5 7/TJF 24,.:<(3"9 &JZ4!?,M %6 Z4 &,L Z !  $ %6 &)( % ;3/ <; ,"5EO <: !0;<"&3/,A 5KC L &41GF)"96"95E%6:"5 "P JPz/ n 96O?9%6! / d; .,5E"P4PvF4MDE&)/{P "! ?M%657(tDEOKMN%!K/u/?%^U C /?!?%6&JZ4O?9%6!?P-%65=Doi6OKDE5E5E":4[ ! ! x«!?%t® C P4PJ5E% :)"5Edm+DEOz/",.A 5KC L &J1“;<"5 , / <; ",5EO ": </ 3P-%6iO<C L 57/0% M%6:“5E%6:<$ %6 &)(%O?%6PJP i6OKDE5=5@":)<DE135 d/ 0O?9 ,. 5@<:,O—$ % &H("%6OKO %6 : %6 &4%1¨M%6:2cd/ "! K,9 "O <; <"5qF %6 OQ,L O?OK96%2c"O?,"&45

n /0,"/K/T3%69%61"%I/ / d; .,5=O ": ,"1<d/ O?*-%61)/0!K,.O?91 ," *4D@"D C /0,.& &)(%!K/ ,*445=%6!%5=/0,"5 ,. Z <O ?,1H1d"5q[ %: "5 E5E"* n /0,"/K/TJF 24 ,.:<(b;v,"L !`,L OK%65=/?,5 ," Z "O ?,"1M %6 !y/ %6 1<%Ÿ<! "& )(,"OÀb:)"5Edm+DEOK,1´/",A 5KC L &J1¾M %6 !K// <; ,"5EO <: <; <"5q[ P4D=5 Pl": ,."A 5%6:"ÀM("%/0%%6M§:"RcP-:<%6(&´%65 "!%6 ?OK!?Pl¡,A 5qe1F %WO ,"L ;""P%4/0P 1<,"%6 59I/0À$%/ %6] %OK5=!?/0%¨%I; U %6C O?/0PS,<,A/?5q/>FFY2424,,:<:"(¡(b&Ja:DE&4)i<5Ot@dm1H+D=/"DEOKC L ,&)1Ÿ/?%%/0:"%I(B/?/ M 2J<O %6K/5=(f," C 5L &4;"1a<5 , / d; .,5=,+Z <O ?D"OK%6P-%6OKO %6 :"%"F % Oh"9! l%!%6:<(+M "O y/ , 5";<"5 ,— / d; ,5=O

": C 1 %6:<(%6&J%6OV"! "& )(BPc"& "5 =5"%:"(BM "O KO0"5½[ %:"Rc:"("%65 % O?%D"5@"*HU "& x«P-%6&® C P4P45=% "5 =5 n /?,"/?/0e%65EO<,.A 1 %6 &)/“"9I/>Fz2J,:"(¤%9 i6O?"1 C :<( %6 !y/0%5EM%6962J%/.,JA F2c DE5 <: %6:"("%/?%6M%6:"(Q!?,PJPc"& "O KO?9%6!HC A / ": C 5 "O ?Pc<& z;%O?9! % O?9/6FH"M%65=(BP-%6& MDE&4Z4%&:)<5@dm+DEOXz/»,"L P4P4D=/",.A 5G&c":" (NO?%PW%O?O %6 ::%5v/ <; ",5E,BZ4D=1-F+"96"9 DE5 <: %6:"("%/?%6M­MND=&4Z4%&+x 24,.5v"96,&J ,OM % !K/ % 1HPW%&s/ ": C 5½[ %:"(hC L 1$]%65 C :"()"&JDEO6Fc2J, :"( 2 <! ?,M±:)"5@»mJD=Ou%6:<( %6:"("%6&4%O?!Kº % %6OKDE1GF4<9 %6 O 1W,.L 9I/0D-/ <; ",5EO

": C :"("&c"1H1","!0JF4MDE&) /u %6 O b1W,L 9/?DW/ d; ,5=O ": ¹ KK <P 4!0 [ ® xqM/ ,. 5½FHDE&JMNZ4D=%6&H&4/ 2J ,54 "9x/",,A&45q,F O# /O n "::< (C <95 "O l M xq/ %6 ,!K5 / %6 1<x«%"& FB%6 "15gH1 1"%I ,/0! O?9%6!{C M:<()%6"&OKcO?96<1%BP41<P,!05E%I;VO?, %A PW%O?1 O %6% :/?O?:9%%65c!{/ &c<; "":,<5E(,B,Z4P4DEP1 O? %PW%O?O %6 :.:%5W/ <; ,5=,+ZJDE1 x/ ," 5qF)MDE&)/ [ 9Y*W ,.&)/?,O0"&z® C P4P45=% "5 7/T"54$]%5=$]%6ZJ%696%I/?//»,L !y; %6 &)([ MND=&4Z4%6&J24,.58"96,"&4,OM % !K/ % 1HPW%&/ ": C 5 , D=5 ": %:"(%I/0%M %6:"(BP-%6&b24,M,: % & % ODE9,"/0! , * DEOF2c1"%96Z4%I/0P-%6&Ÿ"9t;.,57/>[ 9 D=5=("%6& D=5 ": "%6:"("%/0%M P "!

?M%657(À:)<5@dm+DEOKPW%5ED#M%6:"Rc:<(%65K,IA UK% O?9 "M "! 0 C :"(."&c"9I/ &4":"(B5 % *J/ % 1lC A 1 % W%I/t&)( C Uy/„U?J[ 9/“/?%6!KM % O?96%I/0%O$]%657/0%; % OK/w’)}6› }d|)6†} "€ ‡ € ŠI| &4% 1 2 n ;>U C 1G[® C P4P45E%NMN%:"Rc:"("%65 %6 O?%D=;"%65{"5 </ <M "OK9/?,"/?/0sw1",.9MN,5 , :DE"D%657; 24%5=(.%O?O %6 : %I />[ 9 %6 !y;%65 %6 Oy/wM%6:<$],!?Z n /?;< "9I/sDEOtM,&4Z424</„U C 1GFY24,:"( e1<,96M,5 ," :D@"D8%65äx ;.%I/Y"5@"*+$]%65=/?%; %6 OK1 %6 &)/8%65=$],":)"ZJ;<z%5EM %6 5E%I/0D C /0,.&5=% / C Z»U C 1;%96%I/0&4Dh§/ <; ",5EO ": :)<5v"! "& )(,O / d; .,5=,+Z <O ?DhO?%6P-%6OKO % :%/6FŠT† ‰À † ‡ ‰?›g † ~J’uŠ«† š }d~ ‡ | ‡ ’ }d ‘ }` ‰`ŠI|ˆ^}d|)"†} †‡ ‰†‡ ~

‡ ’ šc}d~c«}`‰§ŠI† ‘lŠT† ‰Š † ŠI| Ä×yͽÝÓÐÞРؕÇ-ØÕ Í„É?ØTÊqÝdÊ"Ø•Õ Ô Ò ÐÞÍ<Ø•Õ Ç Û ÆyÕ Î»ÆKÕ Í½ÆyÖ>ÎÒ Ñ Ð»ØIÉlÄ ã ß Ú ÇIÇIÆKÐ^ÆyÕ Ö>Ë<ÆKÌ Ò ÐÓÔTØIͽàdØ•Ê ß Ì»Ö.á     $ DR AF TM arc h1 3, 2 003 - †‡ }d|މ†‡ B}d#½ƒJ"ƒB~J’¾ŠI† ‘•~c€ ‡ €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠI‹IŠI~c[ "5 ,I U "P c<&z8® C PJP45E% "5 =/0"5)MN%:"Rc:"("%657/V:."5@dm+D=O?,1M%6:"5E%62J%/,"A O?%6&Q1W,L 96%5B;",5=/0"1%6:"(BM "O yx 2J,.9j %6:<(+D=1 O?%M M%6OKO?9%6P4PvFWMND=&)/ ¼ 9GC A 9QiO?DE5=5@":"1 % * jF n :"(M % ! % O?DfW,"&H/] U?"DfDE&41 "P JP %:"(§; %6 5=%/?5E%6&JO?96%!HC A

*W,.&)/?2c"5EMN"9I/#"5E1<,"/?/0"1GF)O?%MNMDE&)/%:"(5ED=&4% "! KDEOh$•C L ::"; %6 &)(H/>[ 9/M,&4Z+x 24!</„U C 1GFG® C P4P45=%Q<9/8M % ! %6 OKDo%6!K%6Z4M %6 &)(H/ 1d"*+/TJFc<MND7/31",.9MN,5 , :DE"Dg%5=; <5@"*BU <& ; "! y/>[ x!?%3® C P4P45=%31 % *W%O;",.5=/ 1HD=M C /Td/0&4DS:"5@dm+D=O?,1/ <; ",5EO ": ) % O / <; ,"5E,BZ "O ?DSO?%6P-%6OKO % :% 1W,.L 9I/0D"! "& )(,OKO ": ","/ l1HM <O3O?%PW%O?O % :VC A :)<5@dm+DEOK,1H!0D=O6[ 9 ," /TM %6 : O?,"1)xO?,1eM "O :."5@dm+D=OK/XMN%:";BDE96OK: "5 7;"Q® C PJP45E% /`,L !K; % &H("%/0%5¢UK%6O—DE:)"9,5 <O K/X&H("%6!y/>[ 9%5EO<,§A 1W,L 96%5 n / %6 OKPW%& :."5@dm+D=O?,1/ <; ",5E,BZ "O KDvO?%PW%O?O %6 :%/

<; ",5EO ": C 1t5=DE&4% "! ?D=OX$TC L ::<; % &)(%"p ¬3³  ¸ ¹ [ º Y® C PJP45E% "5 =5@"&4Z , %6 !K/ %6 1<%QMN"DW/ C Z "O C &41 OK96%6!KDE&)/ u³ c1HMO ° *WiY ³ I° ! ¸  %I ;W· <24,.5 ¸   ¸  [  D7/SUK%65=%6&)/MND=&4Z4%9 DE5 ": .%6:<(%/?%6M±1"%65=%/?1"%69 %6 O %6 !?%z& %6 9I;% ®YN3:)"5Edm+DEOK,131W,L 9I/C L 1 5=%;h,ÀA / <; .,5=O ": ":)"58"! <& H(",OtOK%6P-%6O?O %6 ::"%65/ d; ,5=,+Z4&4"1¦%6:"(BM "O K/ , 5qF % O$]%657/0%6OKO?9+C L 1-F24,":"(¡ OK%6P-%6OKO %6 :gC L 1wD=Zl,.A P-%6& "5 E5E"&4Z ,3 ;,"5=/>F-"1H1<,!"9DEZS,A PW%&w;BDEOKO?96<$]%65 %Q %•m+/?!0"*-,.5 "5 =;<"!?!?1W,"L ;"%/yx 1<%69I/0%/?24%/"C L

&41GF{24,.:"(e;<"5E"MDE1","!3 M C 5=/?Pc"&e%6:<(¦MN%:2c</ "! ?,9,"/?/*JDE5E5E"&c</?Pc"&e%:"(.%I/05E%& *-,.&)/0P , 5qF4;<":"(t5E%6:"5 "P JP4DEO{&c<:"(,&w1W,L 96%5E!","A 5oDE&4Z C 5=/%65h"9,L OKO?96%O"&)(":4F-i6O0<1 C :<(FGMND=&)/8 OK!0"*J&4%65=Zc"!0<PW,.1GF"MDE1<,!%6:"(¡PW,"M§Pc $]%5E!?,"P4Pc"&v[¾® ÀD=5=("%6&!K,P4Pc"& "O N/`,L !K/ %6 &)/>F8"1H1","! a1 % /0OK96%!&c":"(",.P4P¤!K%65@d/ n ;1"%69Zl,A OK%6P-%6O?O %6 ::"%65%65=DE&4Z C 5 ,¦ ! % O?96%1 C :<()"&c<&4&)(+DQDEZl,ŸA "5@d/?/ 1 %I /0O?9%6!M%6OKO?9%6P4P1<%6!<C L 5=&4%61 %:"(BM <O K/ ," 5qF-N2 <! ?,.MO?9,!Y&4":"(,"P4P¨!K%65@d/ n

;t1"%69Zl,A OK%6P-%6O?O %6 :hC A ! %6 OK96%61 2 "! ?,.MO?9,!uM%6OKO?96%P4P¨1<%6!<C L 5E&4%1-p % *4W%&¨<9 §1 % ¨<5@"1 C 5v1HD½Fc"M%65=("%/{MN§5 d/ C &41G[ 9/DEOM%6:/ C ZdU C 1eM,.&4Zc"&JDqFMND=1",!§;",5=/"9<Fu"MDE1<,!3%69w!?,PJPc"& "O /»,"L !K/ % &)/>[¡® “ OK%6P-%6OKO %6 :gC L 1¨;<"5 ,. P4"& "5 E5E"&4Z ,N ;,57/>Fo"1H1<,! :)"5@»mJD=O?,11W,L 9I/0Dl/ d; ,5=O ": ,</%65=,O?9I/„U C 1¨t!?%Ix 5E</ n ;ÀOK%6P-%6OKO %6 :gC L 1B1<%6 5½F %6 OM%6:.1d"*BU C 1 MN%&4&)(BD{DEZl,"A ;"%65{%96%65K,"A /?/24":"(H/ "1 À%65u%:"(BM "O y/>[ 9 º n :"(N1<<*W,"/K/{DEZS,"A / D=5 ": .%:"(%I/0%Mr1d"!0<1H/?%6!KDEO?9I/0D=1 C Ou/ ": C 5 "O KDg1","! "&

c<1t&4%;"%699JC L 1GF %6 O ¹ [ ® C P4P45=%/`,.L !K; % &H(wO?9%6!KDE&)$ /OK9 "M O?9%6!HC A 5=%6:%69Q&4%6M M "O YMDE&)/Y® C P4P45=% <5 E5@<&4Z , !?%6iDE*4!K,.1dJ[ % 5EZ C 5 %6 !y/ % 1 %I / J[ %6 O 1g,"L 9),"L /K/t ; % ;.% DE5 ": %:"(%I/0%6M 1d"!?"1)/0%6!KDEOK9/0D=1 C O/ <: C 5 <O ?D 1<,.! <& c"1 NMDE5E5=D "! KZ % ;w"Z ," Z4DE1G[ D=5 ": %:"(%I/0%M ;"<5 , Z4Df1<,!0\%&4& % 5S1"%I;%O?%6PJPÀ1"%5E5 5=%6:"("%6&vFc2JDEO?9%6&w§/»,.L M%6:%1t1W,L 9/82cd/ , :!0>;BD=/ "i 6D , Ou%!",A 1"%69Z4%/K/,A 5o$],:<;"35E"O?O n /„U?3<96,1d</6[ M%6:"R4:"(.%5=/;g,L !>,L O?%5=/0,"5 , Z <O ?P , 5z DE5 ": %:"(%I/0%6M&4%1%:"(&c":<( ,A OKD§!?,PJPc"& "O KP , 5 ;<

"5 , 1<%65E%I/01<%69 % O % !?%;"<5 , 1W,"L ;"%/01<%69I/0%/ %6 O& %6 M%657(hC L &41QOK9 "M "! ? 1HDEi6OKD=/S%6!","A 5=/0%I/0%I/?/0&J%61 /+C A &424%I/>[ DE&4Z4%&4%6OK%/?!?%8%69Q,.L O?OK962c<&4:Pc"& "5 =54PW%I;%96%/ %6 OKPW%& %6M5 n /?%/K/lM%6:"Rc:<(%65 %6 OK%61H1"%5cj O`,<L / % / %« UKO?96"1d"D % :.PW,"5=/?/0 "5qF— DE5 <: %6:"("%/?%6M&4%61a %6!KMN,BZ4DE&4"MND=1d [ $•,"A / % /0%5 % Pl,A 581g,<L ;%/?1"%9J, A ; % :.%6O81",! <; <"5q[ 9s,"A O?!?,"P4Pc"& <O z,"L O?O?92c"&4:"Pc"& "5 =5v"99>"5fD=O6F424,":"( DE&4Oy/0%DE&s&4%6M /0"5 "5 7/{"9 Ö.ÒÚ Éy)+ÆK*ÐÓÆ?Ò ÆyÙ`Õ Ì6Ô à»Ê Æ^Ò ÇIÊqÍÝÞÌ»Çà<ÆyØ4֗ؕÆyÕ Ì»ÔIÝ

ÆyÍGÇ6Ê Í.Æyß ÇÕ ØIÐÞÈ È ÉKÛ Ò ØIÉyÉ ØÕÌ»Í„Ý à Ü ÒÝÓàÐÞÉ ÐÓÒÝ?Ü Ø•ÕÇÆKÕ΍È3ÍGÙ¨Ô0Ø ÆKØIÕ ÔIÐKÊ"ÒÆyÕ Ø•ÕÊGËdÔ Ø•Å]Ò Æy&Ì Ð ÐÞÒ Æy%<ÙoÌ6ÇIØÊKÕ ÈIÍ#áSÆKÐÂÄ×yÊqÍqÆyؕÖ+ Ö§Û Ìd˻ؕØIÕ˻ΠÇIÐÞÆÈ3Û ØIÆKÕͽÐÓÖgÇ#РؕØIÕ ÇÌ<ÐKØIØIÕÙoÐÞÖ $Ø Õ Ò #>Ì“Ý Í ÆyÆyÒ ÕÕ ÎdÎqÖÆ?Ô-Õ Í`ß ÆyÚ Õ ÆKÕÌ>ʽνÖ)ÈIÆSÒÚÆ?ÔÉ)ÍyÆK"á Õ Í`ÌdÆ^!`Õ ØTÊGÉ ÊqÒI(ØÖ Û VÉBͽÝÓÕÉ)Ð?ؕÆ?ÕÕÆyÇÙ Ð Å»ÆyÒ Ø•ÕÇÍÎ"ÈIØIÕÇÆ^Í ÊqØIÆ ÐÞÖT$ØÛ Ø•#>ÊË<Ý Í ÆKÒ Æ?ÌHÕ Ö Í á Ò ÒÒ Ò Ü Ø•É Ò Ö{ÐÓÆKÇvß Õ Å„ØIË»ËÆyÎqÆKÜÙ Û ÆKÕ Ì>ÈIÛ ÆyÝÓÊgØ - ã ß Ú ÇIÇÆyÐ^ÆyÕ Ö>Ë"ÆyÌ ãäÒ ÇIРؕßÐ Å ß ÖÒÚ Í½Í½ÉyÆá ÒÛ DR AF TM arc h1 3, 2 003     

"5 7/T"5 "& 4,.O!?%5@</?D=;BD=/ "O ?%5EM %6 5E%I/0&4%1 OK/0</0D=1 C O3MN%:,5=Z "O d/ >FlD=5E5E%I/?;"%t"99>"5½F24,:"(À£c!?DE%Z4MN"&4& /T<5 "5 7/V&J%6MOK/Td/0DE1 C OSMN%:.,5EZ "O K/6[ £c!KDE%6ZJM "&J&+x$ % 5E%#MN%:,5=Z "O ?,"12 "! ?,M,OK9/ <5 =(BPc OK,!?,5äx 2c</ ,. 1G[Ÿ®Y <9 d/ 05@<:,O"&)()<:OHC A !HC A O %6 : D=5 ": %:"(%I/0%M§PW%&¡ 1HD=O?%6PJPvFuMDE&)/3%6:<(¦1B!KD=/?DE1 C O %6 !y/ % 1-F-"1H1<,.!{/ %6 !KPW%&w; %6 :</0%65=%6&s1HD=/0%!]UK%Z %6 OHC A &4%61 1<%65E5o5=%6&4&JDE%"[ P4P-%6&¨"9 %6O?%I/0P-%6&¨/ ": C 5 "O ,.L !>,L 1H1 % /T<!K/>[l® "9 <&H(":OHC A !BC A O % :Q&4":"(,"P4PvFBMND=&H/X 1H!?D=/?DE1 C O %6 !y/ % 1-FJ"1H1",!X :!0>;BD=/ "i 6D

, O / % !tP-%69 <! ]U? DE5 <: .%6:"("%/?%6M%/>F n :"(¡"9¨; %6 :%O 1HD=/0%!]UK%Z %6 OHC A FYP <! 2c</ "! 0 &JDE&4iO6[ 9/ 1W,"L ;.%I/01<%69J,A "&4"5 , :"D@"5E"*BU "& N1 % 496%5E24%I/„UdC L 1%65½pS%:.:"(%5g1< %;%O?%P4PvFG"96"9 / %6 !KZ4DEM%6&J96D ," Pc"& :G,.L M§P+$]%65KC L 5=%/Q; % :%6O&c":<(+O ": C FP "! 2c</ "! 0&4D=&4i6O[ PJPW%&"9%6OK%/?PW%&b:!0>;BD=/ "i 6D , O / % ! ,.5=("& &c":"("Ff24,:"(¨%651"%5E5 % !?1"%96&4D=%<&4&c"1¨"9DEZl,A &J%61GFh"MND=1",! / ": C 5 "O M%6: <5 E5qF %6 O DE5 ": .%:"(%I/0%6M %5E1<%696Zb,L O?OK96%62 C 9 , Z4&JDqF"M%657(B&4%61 ; % :%t<9"FS2J,:"( DEOKM %I / ; %

:"/0%5E%& 1HDEO M %6 !?%I/BC A !K% % Oz&c<:"( OHC A !HC A O %6 :hC A !?%2 C 9 ," Z4DE1¦,"L O?O?9%"[s® w"9N"&)()":.OHC A !HC A OK%6: % *4W%& s1B!KD=/?DE1 C O %6 !y/ % 1lC A F<1B1<,.! DE5 ": %6:<(%/?%6M À1 % /t5E%62J%/,"A O %6 :e24</ "! "& Ÿ;<"&vp; % :"/0%5E%6&bD=Z4%6D=: / ": C 5½F M %6 !?%I/0%%:"( M%6:.2cd/ "! K,96,"/K/M»mJD=M <5 EDEO %6 !y/ % 1B2J%691g,"L 96%65 n /%:"(B!?% 5@"OKO0"PJPc"&v[ £c!?DE%Z4MN"&4& MN%:.,5=Z "O <P c"& %6:"( </ ?5@":",O:)"5Edm+DEOM,96: <O 0,5=("&vFhMND=&H/ %:"(“£{,L 5=Z4!`,"L 5 $]%65=Z4,.P-,"/?/h1f, A M,9: "O 0+[S®Y 8$]%5EZ4,"P "O hO?%6P-%6OKO % : % /#M%6:OK9>"PHU C 1GF)"1H1",!SY1f,A 8:!0>;BD=/ "i 6D , O / %

!%6!","A O?O % : % /",.A 5qF—"9><9w“£{,L 5=Ze/»,L M%6: %I /,A 5X$•C L ::v,A %&¦;<":<(e%657/ <; ",96 D=1e ; % :"/0%5E%6&HP-%"F—;<":<( %6:<(eDEZ4%DE: %6M%65=1"%Z4DE1GF—MN»UKZ¦M %6: "5 =5qF %6 O;BDEOKO?9><%6O?D=1¦ £u,.L 5EZ4!K%"[ 96%&"&c<5 , :DE"5@<*BU "& M%6: % !K/„UdC L 1GFGMD %6 !y/8&4%6M /T<5 "5 7/ D=&4OK/?%6 D=&¨OK/0</0D=1 C O M%6:.,"5EZ "O y/>pXM % :\%6:<(+D=1fC L &41O?%6M 5 </ 0,"/K/ %6 : %6 ON£{,.L 5=Z¡1W,L 9,"L /?/N5E%PW%:v, A 1W,"L ;"%/6[ 9/DEOM%6: % !K/„UdC L 1GFX24,:"(a“:)"5@»mJD=O?,1 &4%6M ;<"5E"MND DEOKMN%!?%I/05E%&/0"O?9 n / ,Q %!",zA 24</ "O "! 0 / <; ",.5E,BZ4&c<1§%6:"(BM "O K/ , 5qFH2c<&4%6M "9 %6

!K/6F+M%6!y/1"%69Z4%/?PW%& ;.,"5=/%6:<( !?,PJPc"& "O F %6 O8"9 ," /T3i6O?"1t/0%24%/?%/?5E%6&JO %6 :"DhM,9: "O K/{; % :%69&4%61G[ £c%6&)/0D-"&c<5 ,. :D "& 413<!?!0 DEOvU ,4 FH24,:<(NM%6:"PW%i6O<C L 5žU<C L 1§1B!KD=/?DE1 C OX"&)()":OHC A !HC A O %6 :%I/>[ , 5GDEO^x M%6!K/o/ %6 &)(.Fd24,:<( {:!0>;BD=/ "i 6D , Oo%6!<,YA u/ <; ,5=O ": & % :"(B96%I/ % ;"%65B$],!?Z n /0,"/K/T"& <! "& )(,"O6Fdi6O0<1 C :< (F MDE&)/<9z%65=%61)/0!K,.M,OY/`,L 5=/ %6 O?%1w1W,L 9,"L /?/2c</ , %65E%1)/0!?,"O?9/0</0D=1 C O ;,"&49 "O Fv;<":"(/T"OK9 n / "O [ 9 DE57(.%& 1g,"L 5Ei6O>,L &42cd/ "O K!03"9XUK%5E5E%MN9+,4A FB24,:"(N2c3MN%:"1d"!]U C 1N2cd/ "!

K,96&4DW;"<5@"M%657( :)"5EdmHx DEOy/ ,. 5 w/ <; ,"5EO <: Pc"&e5=%;h,A M <O ?DE1 :)"5Edm+DEO?&4"1“x24%69t;<"5 ,¨ !?%5@</ n ;“M,96: <O </ 6F#"1H1",! %65=%6:.%&4Zl, A Rc:"("%65=%6M§P-%§;%&4&4Dr1W,L !<C L 5=D tO C :)"! C :G,L M§P4P-%6&UK%5E%6&5=%;h,A %6:"( % P“/`,L MN%:%/6F "9 %96%6&¡:G,.L M§Po,L &¦1 n ;hC L 5—%6O<,“A /`,L M%6:%1ÀM "! 3&4%6M PW%I$],5=( "O K,5¢U "1 ÀMN,9: "O </ Qj %65=%61x /0!K,.O?9I/T</?DE1 C O 1W,L 5=i6O`,"L &42c</ "O %6O?%I/ % &¤ /»,L M%6:"%61"%I//»,L 57/ %6 OKO?%524%657(%/K/0%O n /]U<C L 1G[ 9“"9,1d "&4&4"1N* %6 5EZ C º 5qFB24,.:<(;BD=2c"!?P4"& P4DE9I/0,&JO ": P4"& %6 !K%6924%/]U<C L 1NMN": C &J1<d/u%6:<(N$ %

MNZ4,"PW,9Pc"& ¹ *J5q[o C / ,. Pc<& Fh2cwP-%65=%DEO i6O?"* ;+D=5E5 "M wFvsZ4,"PW,.93$]%5?C L 5E%I/ % &“5=%;h,sA %65E%1)/0!?,"MN,O/`,L 5=/ %6 O?%1 ! <& 41GF8P-%6&J&lC L 5?,.A 1H!K%w&4%M 5=%6O?9&4%61a2c</ "O ?O?"5q[ ¹ 9 º %6 !y/ 5 % 5E%616UK%5E%6&J5 % /?!?%sO?9+C L 1BO %6 :e5=%6O?9<FMN%!K/ 2c</T<5EMN"Oi6O0d/?/T<& "O N"5@"*-,.O?"&¡M%6:"D¢UK%6OK9/?24%/6[ 9wDE57(%6& O C :"! C :G,L M§Pa/»,L M%6:%s / % !K$],.:</ "& 4"1 % OYN1",9MND=1 C OY<&H(":OHC A !BC A O % :&4%1OK96,!K9></0Jp ³ $  ¸ ¹ [ $Hº  /?%65žUK%6O M%6iT24"&4DE1d"Df%&4%6!K:.D •U <& c"1%65K,IA UK%65=%24</ "! K,9696M%6: ¹ $]%65=/ % ;"%"Fg2J,:"(w*-,"/0%&4i6D "5 ED=O %6&J%6!?:"D@Y& C 5=5E*-,.&)/„U </

SYOK96,1 "O K&c"1QMN%:"$]%65=%65?,"A %6&§8; % :"/0%5E%&BP-%6&§; "5 E"O?9I/„U C 1 M%6: º "9/6F24,:<( x/",.A 5H¬O?%PW%O?O % :: %5J/ <; ",5E,BZ , /»,L M%6:hC A :)"5Edm+DEOf%657/ <; ",96D=18; %6 :"/?%65=%6&HPW%<F;<":"( %65K,A P4P C / ,. P4P ;BDEO?OK9>"%O?D=1-[ 9 §O C :)"! C :c,L M§P $]%65KC L 5E%/ %6 &3:)"5Edm+DEOu*-,"/?%6&4iD "5 =DEOu%&4%6!K:.D •U ? ³ ¿  ³¿ $ Á  ·      <24,.5 ³ ¸   ¯   Á 3:!?`;BD7/ "i D , O <5 E5@<&4Z ,4 [ 1HD=&4%/?DE1 C O%6&4%!?:D •U ? ³ ¬ Á · <24,.5BYOK%6P-%6O?O %6 : ® C P4P45=%/`,L !K; % &H(QO?9%6!KDE&)/( ¸ /0%5¢UK%OVM%6iT2c<&4DE1d"DH%6&J%6!?:"D@ 81HDE&4%I/0DE1 C O % O*W,"/?%6&4iD "5

=DEOu%&4%6!K:.D@sL,OKO?9%6:%<FW<9>"9 ³ Á Á ¿ $  · <MN%5=(1H!?D7/0D=1 C O %6 !K/ %6 1<%/ ¹ ³ º "1H1","!;"%6OK96Df$]%65qFJ2c Á ³ $  ¸  :<(31B!KD=/?DE1 C O{OHC A !HC A O % : l³   Á ¸ £VDE:"("%65E%M§P-%; %I ;.%<FW24,":"( % ; 1HPv[ [ MND=5E5ED ,Q M "O K,+ºZ4*-%6!Ki"FG® C PJP45E% "5 =5@"&4Z ,3 DE&);.%!?96M dx OK,+ZJ*W%!?i6P-%6&s1HD=$]%«UK%696%I/?/ %6 !y/ %6 1<% —³I° ¹ ¸ B F % OY1H!?D7/0DE1 C O{OHC A !HC A O %6 : S³ ¸ Á  Á J° ¸ :"("%/?5E%6& 2JDEZ4!K,.: %6 &4</0,M /`,L M%6:% ° ¹  Á º 3³ ¸   Á WFB%69 %6 !y/z1H!?D7/0DE1 C OXOHC A !HC A O %6 : 1HPv[ Á ZJPt24DEZJ!?,.: % &c</? ,MN,</gUK%65E%&)/u1W,L P4M % /?%6!?%&41 %6 &)/>[ <D-/ C Z "O C &41O?96%!?D=&H/  ¸ F n :"(

31H!?D7/0D=1 C O{OBC A !HC A O %6 : ® <M [ OK9 "M C &41H!0MN%:"Rc:"("%65=24%/", A "&)()":“"9"M%657(BDE1;BDE5 <: n /6[ 9 D=5=(.%& ;BDE5 <: n / , "&)()<: OHC A !HC A O %6 : %I /"9{%6:"( </ 05E":.,Ol:"5@dm+D=Ol"Z4,</?// % !K$],:</ "P 4"&3/T"5 "5 E2cd/ , iO?D=5E5@<:,1MN%:O?9 "M N5 "5 »x O <; <"5qF %6 O ;BDE5 ": VC A !8%6:"("Z 4,"/K// % !K$],.:)d/ "P c<&t:)"5Edm+DEO?,"1sOK9 "M "& c<1¨M%6:2cd/ "! K,9 "O <; <"5 M%6:“/ C Z»U C 1¡P-%6iO<C L 5=&4Dq[ !?%6ZJM % &H(fC L 5 "9/1<<*BU C 1GF24,.:"(Ÿ ;BDE5 ": n / ,“ "&)()": OHC A !HC A O %6 :%¨ 1H!KD=/0D=1 C OtOHC A !HC A O % :.&4%61Ÿ1"%;"%6OK%6P4P¤MDE&)/ Qx«J[ 9“"9/O C

:)"5=5¢U?JF24,":"(b DE5 <: %6:"("%/?%6M ,"L !`,.L 1H1 %— / <: C 5E&JDB$],:JF:!?`;BD7/ "i D , iO0"1Q!?%&4Z41 n ;hC L 5B1BD=i6OKDE&)(zM %6 !y/ % 1BP-%6&5E"O?O n /„U?Y :)"5Edm+DEOK,1 %:"(BM <O K/ ," 5g;<"5 ,3 / d; .,5=,+Z <O </ 6[ 9 %6P4P-%6&¤¡$]%^UK%96%/?PW%&/ "! K:"()"57/sMN%:"Rc:"("%65 % O?%1¤"5E"*BU "& ¾"9/¨MN,.&JZ42c</]U C 1GF2J,:"( D=5 ": "%6:"("%/0%M 24,.M,: % & % OND=96,"/?! , *aM ," Z4,.&¦/ ": C 5qFX"9>"9sMDE&4Z4%&a/?DE*4D=1 C O:)"5@»mJD=O?! ,. 5 <9DE/t5 ": 5.</ %6„:<U (C %1-/?F—%6M 24,:"/ (a": MC 5½DEF &4Z4C %:"&Ÿ(bD="9! "& )%(B5EPc%1HÀ%/?!?,:"M (H$]":, !?&JM %6"&O? Ÿ%Ow!KO,C 2c: "&"!Ÿ K9

%6"O 5s/2,A 5KC C L 5E&45 "M 1e"924¨,O?"&OK)9>bF()":4FÂMN[ %:&)24( ,"C :" 5E(¡DE1 ¦:)"5Edm+DEOK,.1¡/ <; ,5=O ": <; <"5"! "& )(,O?"&v[ / ": C 5 "O &4%6M ;<"5E"MDY/T<O?9 n / ,a 1W,L 5EiO`,L &424</ "O %!?DE%5 Z4": M.%6%:< &)((%%"/?%6FzM§2cP-"&%64&¦%M 5 % ;hŸM,ÀA <&HC (5=/?":PcÀ"&:"!0>;/»B,L D=!y/ / <i% 6&HD /¨," O§2c;</0,"5&4E9 MN, 2c"Os</ !?"O ,0P4P4$ "&%6 1<"O%6 9"[%!?£G%,"Z4&HM /?,% O&)(2c%""&Fz4"M:"O C %65=5=("(",%96/&JDqF ÆKÕ ÍIÑ Ë»Ë»Ý Æ]Å]ÆKÉyÆ^ÊqË<ÆKÌ Ø•Å„Ù Ç?Å ÖÊ"Ø•Õ ÎqÇIÈ6ؕÐÞÌ»Ý à ÇÈ ÝÞÐÞÈIÆy̝Å]ÆyÐÞÆyÖÔT̻ؕÌ<Ø•Ö Ø•ÎqÎØ ÌvÆKÕ ÉyÔIÆ

à ÇIÈØ hÝÞÐKØIÕ ÇIÆyÇÈIÒ ÆyÊ½Æ Û ã Í6ß Ñ Î>ß Ñ Í`ÆyÕ ÇIÆVÔTØ•Û Ð?Ò Õ Å»Ø•Õ Ë<ؕãäÌÒ Ö)ÒßÚ ÉKÆyÐ.ÖIÆKÐÓÐ)ÐÞÆyÇÈIÆKÜ ÌYØXÒ Ö6ÎqÝÓÊ½Û ÝÞÖ ß ÍgÍ6ß Ñ Î>ß Ñ Í`ÆyÕ Çà»ÆyÉ Ü ÊqÆyàfØ•Õ ÊoØ hÝÞÐ?Ø•Õ ÇIÆKÇIÈÜ Æ^Ê½Æ Ò Û Ë"ÆyÌ Î½ÆKÌ»ÇIÆyʽÆyÇ Ü ÍKÒÚ Ê»ÆyÕ ÊvØIÌ6È6ؕÇÌdØ•Ö #ÖÆyÐÞÐ>Å]ÆyÐÞÆyÌÐÞÆy̻̻ÝÞÆIá  h1 3, 2 003  AF TM arc  DR        l  :  h1  3, 2 003 &  & ¼ ® Y {¦ ¼ ¤  ¼ 24,.:<(¦!?,P4P4"& "O &4%M ;"<5@"MD=$ % 5E%t<&H(":Zc<!0"P¦$]%65=!?,P4P4"& "O ?“<9¦C L !K%6O3/ % !?P-%6&vFX2c"&4%M MN": "& c<1N§/ %6 !?&J%61 % O8D=Zl,.A &4%1t§OK9JC L 5E%I/

% O?%"[ 8%6M 5=%624%I/u$]%657/0%6&J&4Dg/0%2 </ ,57()"&1 %6 !KZ %6 Oy/>FcMD ;.,"5=/8"9 ,A OK!?,PJPc"& "O %5?,"A /K/>[  D=5 ": "%6%6:":t("/%C /0%ZdM§U C P-1s%6&tP-%65=i6%O<;hC L,sA 5E&4,.L D½O?FGOK9624%,OY:"(w<&HMN(":D=31",M!%6/»&4,"L !K&)/ (B% DE&)O /%6 : "9%I /,A ,"A 5gO?$T!?C L,":"P4:vPc,A "&%6&<O 6%6p9 z/ <: NC M5 <O XDE5E5=;<D ":"! "KZ (%,L ;"!`%","L [1B1 % /T<!K/>F8;<":"(bM%6: <5 E5E24</>F %6 O </ ?i6O0<*42c</À,.L OKO?96%2 C 9 ," Z "O ?O J[ /?,»; "P JP4D$]%^UK%69%/?%61HPW%&¤O?,"!yx !0>;"%6O?OK9+C L 1 "9,.1d</t/T"*4"O?9I/T"5E</0DS/ %6 &)(.%1"%I/>F"M%657(%1"9,& 2JD=/"C L &J1BP-%6& %!",A

O n /0%&4%61¨MN%:4F 24,.:<(¨tMNNM%6:<Rc:"(%5=/Y/ ": C 5 "O KP , 5V"9zD=Zl,A P-%6&¨;BDEOKO?96<$]%65 %z /»,L !y/ % &l, A %ImB/0!?"*-,.5 "i D ," /8&c<:"(,& M%6O?OK96D=!?%Xj %6: % O?9%6&t<98%5EO<,A M "O K,+Z4*-%6!Ki6D=:Yj 5=%624%I/; %6 :.D=:";BDE&4&4D½[S®YQ<9,"A O?!?,"P4Pc"& <O ?%65=M %• x 5E%I/1HDE9 "! ,. 5E": D=5 ": "%6:"("%/0%M/ ": C 5 "O <& c"1zM%6:<Rc:"(%5 % O %6 &N"5E"* C 5=&cJF.<1B1<,!;<"5 , OK9 n &XC A 5E%: &4%M OK,.1d"&! 24D=&4& % &41¡P-%6&J&4%"[ 9¨%5EM %6 5=%/"96,&HPc<&“UK%65=%6&)/,A ONMN%:"Rc:"("%65 %6 O?D/ <M N,:</ "O y/ 1d"*-,"/?/ xPW%&vF8"MDE1","!N$]%6 57$]%6Z4%9/ %6 1GF

24,":"(<9%6: % O?9 D=5 ": "%6:"("%/0%M 2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/0D O C : "! ?9 "O {/0%&4:.%6! %6 P-%6& C O?9DE1G[ &J&4%61t/ "! ?:"("5 <O 0§1W,"L ;%I/01<%69J,tA $]%«UK%69%/"C L &J1/ % M •U ?+[ ! x«P-%6& %65=5 "P-,.!0</ , !?D C M1 %I /—M %6 !K&f,L 1 % /6F !?&J, %6&49D@"Oy/ % O,P-%6!y/ D=5EOK,&)/#"9696"5 DR AF TM arc Y$]%5@"Zcd/?/T<5+P n 9/ "1 MN%:4F.24,:<(z%:"( % !?9 % 1"%&H(§MND=1B!K,2 C 5E5 "M C "&)/?%6&4& d/ l/0%O?9/?%65žUK%6&4%1-[ 9/ ; "! K/ "1 GFW2J,.:"(w"9§<&H/?%6&4& </ ; %6 5=%/?5E%6&JO?96%!HC A %&1fC L 5«,L &HPf,L 9+,A D=! "& )(BPc "5 =5 n /?;<§%65=2c"&)()":",5E2cd/ , &c":<(+O ": C UK%5E%I/Q$],.:"&c"1

%6 OK965E%5E&4D½FV24"9t<&H/?%6&4&4w;<"5 , P4"&À,57()"&J&H(BD=!0w96»UKM%6&)/0%O6FMDE&)/ "MDE57(.%/ %6 * n /0%&4DX"1d"!K/0"1G[ ":"( ;",.5=/wM N%:5E%*W%I/ %6 O<C L 1GF"MDE1","!QMDE&4ZJ%6& D=! "& )(BP ,. 5X%6:"()x $],.!KM3%65=%61)/0!K,M ": &4%O?%6OY9>»Uy/ %6 OK965E%5=/?%61G[ 96»UY&4%M U>,"L 24%/?%/?/ N5 %6 :1W,L !KPl,A 5½Fc24DEOK96%6&"1H1",! &4%M 5=%/?/z;.,5=&c¨DE! "& )(H$•C L ::%/?5E%&vFl5 %I ; %6 &¦5 % :1W,L !Q;<"Oy/T":"O ": )M "O $•C L ::v,A 5=%6:%O?%6& $]%65=$]%5 %< F MDE&)/Yt£{,.L 5=Z4!?% %6 !KDE&)/,A 5=%6:%OYD=! "& )(BPc"&g[ 8%6M U>,L 24%/?%/K/&c<*4!?%&4Z4O?9%6!KPl,.A 5lOK%6MsFWM%6!y/O?%M % ;BOK9>"1)/ ," 5qFO?%M &4"*4O?96"1)/ 

,. 5X&4%6M $•C L ::G,<L /?/>[ :"5@dm+D= O C &41 OK%6Mk5E%62J%/0%I/?/s$],!?! "O 0J[¨® C :"(s5=%/?/;",.5E&c+Fg"1H1<,! %^U C /?!?%&4Z4O? 9%6!K24%6932c<O?,&45 , &4Z4!?,"M % ZcN1W,L Z4&J%61sDEO8O C : <! ?,9&4D@ 1"%5E5=%6&4%<FYZ4%D=5=("%/ &4%M % O?965=%657/0%61G[ 9DE! "& )(H/ ,. 58;"<5 ,À $TC L ::"%/05=%6&4O %6 : MD@d/?/tD=&41 "P 4P "!K!0 :"(."&c"1<,+ZJ/0"1GFc3PW%!?%&4Z4%69 %6 OKPW%&¨;<"&324DEPc+[ DE&JZ4%6&s5E%24%/?O %6 :"%6O24DEP4<$],!?! "O K/—1HDEO?9GC A !K; %6 & "!K!0:.,&4Z4,"5=/T<1-F-24, :<(s"9§"&)/?%6&4& <& MN%:"/0%5E%*W%Z4%/K/:)"5E"M§P-,.1 C L !<C L 5 % 1"%,1",99>t<9z%65=%61x /0!K,.M ": &4%O?%6O#96»Uy/>[

:)"5E"M§P-,1d</P-%$],:</ "1 GF %6 O%65=O?9 <5 E5 n /0,"/K/ "1 Q %65=5 <PW,!?</ ," !?D C M %:"( / d; .,5=D#/?%65=%6*424%5=( %6 !K%"F#Z4% <96,.1;BDEOKO?9>d/ %6 !y/0%1-[ 1H1",!324</ "O K,O0 <P4Pe%657/ <; ",5 n / "O KD%O?91g,"L 962f,L 9 $],.57()"M,+Z+/T"1GF % Ot"9¨"&)/0%6&J& </ t/?%65¢UK%O?%&bMN%:"/0D=O?9/ n /?,"/?/ "1 G[ DE&4Z4%&4&4%1Ÿi6O?"1a%65E%&)( % O?9+, A 9>`UKO?96D=&)/0i6O>,.L 1H1"%& %6 O8;,57/"9%!?%6ZJM % &H("%"[—£G%&4& "5 =5=//0%2 </ 8§MDEO?9I/0D=1 C Ou1 %6 !?Z %6 O6FGMDW5=%624%I/8"9 %65=%61)/0!K,.M ": &4%O?%6O96»U{$],!K! "O ?J[ %6:<Rc:"(.%5 % O?%61HPl,"A 5+/ C ZdU C 1GF24,:<( MND=&4Z4%6&& C 5E5 </ ," 51fC L 5«,L &HPf,L 9+,YA 2S,A M % !?O %6

1H5E%I/+C A /?%6Oy/l%65=%61x /0!K,.M ": &4%O?%6OoO C : "! K9 "O y/fPW,Bi6O </ f1HDq[ O C : "! ?9 "O oO0`U </ 0O ": )"D"$TC L :":%6&4%1—/?%6OK/f2S,A M % !?O %6 1H5E%I/ % /",A 5 %6 O§"9t"&)(.":D—MDE&S,A O % :"/,A 5½[ %6:"R4:"(%5=/ % 1 "9I/§D=O6Fl24,":"( w/0%OK/0%1 ¨! •U C 1 %6O<,A O C : "! ?9 "O K/ 1fC L 5«,.L &HPf,"L 9J,A M %6 !K/ %6 1HP-%6&&H("%65=DE1§%5q[ 9{%65=&H("%65K,QA 1 %6 *-%6OKO % :vC L 131d"WiO?,.5E</0P4"&§;<"&1HDEP-,Bi6O d/ , 1 %6 *-%6OKO %6 :gC L 1B1<%65½[ O`,<L / % //0%OK/?%61a ! •U C 1e%6O<,ÀA O C : "! K9 "O KP ,. 5/»,L P4P-%/N&)(%5E&4%1a%5qFXMND=&H/N ;BDE5 ": .,O?"1G[ 9t,"5=()<&À/0%OK/0%1"%I/>Fu<MN%5=(%1Àw! •U C 1“%6O<, A O C : <! ?9 <O

K/§/?%65¢UK%O?%&a%5E&)(%5ED=1-Fl"P+x O?9,.5 C /—$]%61"%I/0%/0%6Oy/0&4%1&4%;"%6969+C L 1G[ 5=("%6&4&4%1t/0%1BD=&)/024%I/,A * %6 5EZ C 5o%6:<(eC L !?%:$„"5 "& 1HD=; ": .,"/K/ AF TM arc h1 3, 2 003 &  & ¼ ® Y {¦ ¼ ¤  ¼ 1HD=O{5=( C 1G[ 9 C :<()"&4D=O8! "% 6O<,NA O C : "! K9 "O y//0%65žUK%6OK%6&¨%5E&)(.%5ED½[ ‡ š ‡ ‰?›6 ‡ | ‡ „€cŠI† ~ `˜–c}? ‡ › ‡ ‹I‰?›d}d|HB†ƒ  œ ŠT’)ŠI«Št«ŠT‰I ‰Iƒ. †‡ ‘K›—†‡ ‰†‡ ~ ‡ ’`˜‘ }  €„BŠI~ œ ŠT’)ŠI«ŠI^ŠT‰I ‰Iƒ" œ †‡ ‘K›—†‡ ‰I~ ‡ ’`˜ ‡ ›Y€‚~cœ «ŠI~B›6€‚W†‡ ‰ ‡ Šq ‡ B}d½o–Bƒ+|‚|)†‡ z–c}`‰T‰?›d}d~ ‰ ‡ ’ ‡ › ‡ B}d„f^ŠT‰Io– }d ¾ŠI† ‘0‰ŠT† ’d|EŠIcŠ †  }d | ƒ" `d˜BŠ3~gŠI ƒ. ` ‡

«ŠT‰I ‡ ~ ‡ "€u3€‚~ }` ‰lŠ?† ŠI†  }d |7Œ MN%&4&)(+D=PW%&À /0%OK/2l,A M %6 !KO % 1B5=%/?% MN":)<O6Ff"1H1","!z Z4,.MDE& "& 4OO C : "! ?9 "O Qs5 </ 02cd/ ,t $ %6 &)( 2 C 5=5 "M 24,OKO?9Ixq/T"!y/0,M "& )( "P ct%O?DE1GF % O /0%6Oy/0%I/ 5 </ ]U C 1G[ %6 5=Z C 5z Y"* 1HPv[  $]%65KC L 5=%/?%“$•,.A 1 % &H/ 1 %6 1<%6OK9),L 5=Z $ %6 &)º ( 2 C 5=5 "M 24,.OKO?9 <; <"5O C : <! ?,9 ¹ M <O t2 C 5E5 "M N2J,O?OK96,&D=O6F{iO0"1¡,"/?/&4%6M ,5=("&DE&)/?%6&49 n ;%& [ !0"ZJD </ ?,.!s¡5@<1 <O ?Pc"&¤"9ÀD=&J$]!0>;g,L !`,"L Os/0"!K/?,M <& H(BPc<&¾O C : "! ?,"9À5E%:DE&J1 <P 4PvF%69 %6 !y/ "9/ O>,"L / %I /0P-%6& &4%Mr5 </ „U C 1 ¹ ;+D=5

": ",.O?Pc<&DE:"%6&vFBMN%!K/<1B1<,!—;BDEOKO?96`;"%6!<,A Z4DE1N! , 5Ezz$ % &H( º F4Z4%M%Ix 5=%6: %I / % !?%699+C L 1G[ DE& %6 5W"5@"iO?,.&)("P4PsQ/0%OK/{2S,A M % !? O %6 1H5E%I/0%"F4"&4& "5 W24,OKO?9><P4Psz1HDEP-,+iO </ ?,"/?/ $]%1"%I/0%/?%6Oy/3O C : "! ?9 "O zZ4,"MND=& "& 4O 2 C 5E5 "M 24,.O?OK9>J[ %6&J96D@<O %6 O DE5=O?,& "9 % O?95E%657/O C : <! ?9 <O D=&)/0%6&J96D=/ "O d/ C :"(8UK%5E5=%6M%69/ %6 1GF)24,.:<(§MDE5=("%6&32l ,"A M %º !?O % 1H5E%/BC A 5=%6&4&J%"9$]%61"%I/0%/0%OK/>FB"M%657( <969Q,.&D=5=("2%6& C /05=%5 "MOK /YMN24,%OK:O?5E96%,"24&v%/"F,A"2O?J%,&¨5S,24A 1D=Z4M %6:4%6 Fc!K/?1H%6Pv1 [ ¹ [ [  $ i[ M $],C1

:"<9()z<&4"P,J5=O?(96"&,"5 C DE/&)/09 %% &4! C96D7OK/ *W"O ,"KO0&H"5/Y+$]O %6C 5=%: /?"! /6?[ ,.9 &c:"J[( M,.&4Z»U C 1 [  $ [ & ¹ %5=;BDE& º %1H;BD7;"<5E%6&JO 2l,A M %6 !KO % 1B5=%/BC A O C : "! ?9 "O K/ % O?95E%657/0%1-[ 9§"9 %6 !K/ %6 1 OK,.1H1d"5YMN":)<O0"P4Pa;,57/ ; <! K/0& "5 qF{24D=O?9%6&%5E2c"&)(":,5=2c</ , O C : "! ?9 "O K/N; <! K/T<1-[ *4W%& %9 % !K/&4%M D=O M%6!K/ %6 1sPW%I;<"5E5E"&4Df%6!K%6Z4M %6 &)(hC L 1"%I/ MND=&4Zc "Z4ZJDE:4F-"M n : %6&J96 D@<O &4%6M PW%O?9 %6 5=/ /?%65=%$],.&4,"&%:"(bDEOKMN%!",A O % ;"%65qF %6!?&4"!?Z C !K1"%Ix1"%5q[ C !?1"% ¦PW,Oy/0,&JD i6OKDE5E5E": "O K9> ;",.5=/6F %6 O,A

%6M 5 n /0%I/?/0%<FJ24,":"(t2c<5E5E,</?/u%:"( %5?,)A "Z "O K/ &%6 & C !?&4%!K/",A 5fu"!?&4%:DE% &JOK/0D7/ C /?DE,& R496DE1 C O </ ," 5q[ C !?&4%!8"9 %65?,.A "Z "O "P c"&P-%6O?9 %6 57/ [ J[ [ %6%P45E%O !KDE&4iI/0,&4%•x«DgRc</T"5WRc96D=1 C O %5EM %6 5=%/ % !",.A 5½[ %6%6PJ5E%6OwO?9%6!?D=&)/¨ D=5 ": "%6:"("%/0%M $]%«UK5?,.A Z % O % &4%61 %65=O",¦A & % 2 "& )(´*W%!?i % PW%&¾%!",.A O%65=%61)/Kx !K,.M ": &4%O?%6O—O C : <! ?9 <O ?&c"1N1"%5E5E%I/?/uQ/0%!?%/uMND=&4Z4%6&SC L /?/u1HD7/»,L 57/0%6&JDq[V® §&4%M C :"(5=%/?/X;,5=&cJF <1B1<,.!l824DEZJ!?,: % &z&c<:"( ! % O?96% </ T"5E"1 C 5=/o;",5E&4Y&4%24%69%6P4P3%5E%6M%61H1 %— MN":!K%>"1<i6D ,

1$],5=(H/ "& vF C :"()"&JDEO3&c":"(",.P4PMN":,1N%6&4%!?:%I/0DE1d "D=5@":Q1"%ZJ;%9J,A P4P-%61w§*4!K,"/0,.&J,1H&c"1 % O8&J% C /?!?,&4,"1)x &4"1GFYMDE&)/"MND=1",.!N1fC L 5«,L &Ÿ;<"&J &c"1G[ 9%5E5=%6&)/0M,&4Z <O ?Pc"&Ÿ5E%6&J&4%"99>"5 À/T"*c<O?9/0"5@d/0D / %6 &4&)("%65qF2J,.:"(bMN"&c"*JO ": ¡ DE5 ": .%6:<(%/?%6M MND=&H/?%6:"(2 "! ?,"MN&4%:"(%Z4%“24DEZ4!K,: % &BPS,A 5 "5 E5½[ 9“</0,.MMN":,1aDE57(%6&´:"(",!?Os%6:"("%6O<C L 5 %6 O % /wi6O?"1 "9“"1d"Z "5 7(,92c</K/T¦MN%:4F 2c¦DE&)/?%6&49 n ; %5E%1H/?!?,.M ": &J%6O?%OO C : <! ?9 <O ;",5=/UK%65=%6&vFX"M%657(e"9 %6

*4-%6&¡1HD@"5E"1 C 5=/z&4%624%96%P4PbM<:.,1d</ !>,.L :"/`,L &wOK9 %I /DEO F ÂP-,M§P "9 I/T J[ & %6 O<,A P4P¨$],:>U C 1/ "! ?:<()"5=&4DqFc24,":"(%6&4&J%61sNMDE&4ZJ%6&)/81BD7/»,L 57/, A O C : "! K9 "O K&c"1 DE5 <: .%6:"("%/?%6M / ": C 5 "O 0<1",!g$]%&)/V1<%65=5E%/K/fM<!0"Z4&JD@JF>iO0"1 % *4-%6&{O C : <! ?9 <O 2 C 5=5 "M 24,.OKO?96 M%6:&l,<A /?/ D=5 ": %:"(º %I/0 %M / ": C 5 "O d; "<5Y<! "& )(,"OtM % !K/ %6 1HPW%& ¹ 5½[X%5EO<, A $]%Ix UK%96%I/0P-%6&s§/ ": C 5 "O KD-;g,.L !>,L O?%5=/0,"5 , Z <O [ PJPl,A 5v1W,"L ;"%/01<%69DE1GFG24,:"(t§M"D D=5 ": "%6:"("%/0%MN&J%61 D=O /0%5 n /?;.%31<%65=5l5E%&4&4DE%3%5E%1H/?!?,M

": &J%6O?%OO C : "! ?9 "O ?O?"5qFfi6O?"1 % *4W%&À<&4&c"1w %61);BD=;<"5E%&4O 2l,<A x M %6 !KO % 1B5=%/?% O?,"1B1d"5W"5E"i6OK,.&)()"P4PgFJ24D=O?96%&Q2 C 5=5 "M 24,OKO?9><13MN%:&l,"A /K/0%61G[ %6%6PJ5E%6O—PW%i6O?5 %6 OK% OK96%!?DE&)/<2424,.9<F424,:"(z&4%24%69%6P4Pw%65=%6M%61&4%1"%5E%I/01"%969%6&4%1-FWz2 d/ ?/ % !?O C : "! K9 "O K&c"1 ,"5=()<& D=&)/0%6&J9 n ;B&4%1 1<%65=5E%/K/§5=%6&4&4D=%"FS"MN%5=(B&4%1À¨MN"D#%61);BD=;<"5=%6&4Oz 2l,.A M %6 !?O %6 1H5E%I/0% &[ ¨M "! / C ZdU C 1GF)24,":"(Q &/ C 5=PW%i6O?5 %6 OK%X;.,"5=/Y24%657(%6O % !K/ %6 1H&4%61G[ 1B1<,!M %6 :® C P4P45=% "5 =5@"&J Z ," / OK,.1H1d"54&c":<(,P4PJ&c"1GF %6 O

n :<(§ DE5 <: %6:"("%/?%6MM % !?%/ % /#OK,1H1<<541HDEO?%P4P4&4%1§:,&JZ4,5=/ "1 G[ %6%•x PJ5E%6O1W,"L ;"%/01<%69I/0%/ %6 O %6 &4%15 %6 &)("%6:.%z"96,&HPc<&¨24%5=( %OY;",5=/6p—24DEZJ!?,: % &4&4%1/`,L P4P4Df%65=%6M24%69 M %6 !y/%65K,"A $],.!?Z C 5 "O KDv"! "& )()N"9/SUK%5E%6&)/?DqF424,":"( DE5 ": %:"(%I/0%6Mr"9 %65=O",A *W%!?i6%DEP-%6&sPl,.A O %6 :%O %5E%1H/?!?,.M ": &J%6O?%OuO C : "! ?9 "O ?O?"5g1<%65=5E%/K/u5=%6:"("%6& 1HD=/`,L 5=/K;%Y"2424,9<FJ24,":"(&J%624%96%6PJPs%5E%MN%1N&4% DR DR AF TM arc h1 3, 2 003 &  & ¼ ® Y {¦ ¼ ¤  ¼ ! 1"%5E%I/01"%969%6&4%1-[ C !K1"% / C Z4,"/K/ %&496DE"Ou<&H/?%6&4& •U "! ," 5qF %6

OuM%6:.1 % !?Z4%9/0%"9 %!?%6ZJM % &H("%6D7/>[ MDEOK9/?DE1 C O 9>`UK! ,. 5u24"5E57; <& sU?>;"<O?,57/T %&496DE"O?&4"1GF;"%6:"("%s$]%51<<*WiO?,.5E</0 ,"/ %6%P45E%OyxO?96%5q[ %6&49D@"O %69I/¨M%6:aDEO /?%/?/?%"F % O D=5EO?,"&4&c"5%:"(hC L /?/s%657$],.:)"ZJ/ "1 GF24,:<( %%6P45=%6O¨%5EM %6 5=%/0% % O?O?9%6!HC A MN":"()<! "9 6</0,"/uO?96,"5E: "5 7/T</—M % ! % O?%6D=1H!?%"[ 9Y<9{%65EM %6 5=%/V;"<5 ,I U "P 4"&3&4%6M;.,57//0%5¢UK%6OK%6& C UK1"%5E%I/+C A [ "! #"9 !$ dx«%O % ;%1z; %6 :%{$]%5 %  %6!?,":.% "M, "“j £c!?D=%6Z4MN"&4& 1","! "P 4PJDBZJD "1 6U?—j M%6:"5E1<,"/?/08%5EM %6 5E%I/ %I /h"9Q,"A O?!?,"P4Pc"& <O yx

!0 <5@"* C 5 ,t & C 1H5E%,.O?9DE&)/ % 96D=O?!","A 5q[ 9"93%65=M % 5E%I/M<:"()"! "9 >d/0,"/OK96,5=: "5 7/T</"!?!?JFv24,:<( "9 ,.A OK!?,P4P4"& "O K1",!VUK%5E%6&5=%;h ,A %65E%MNDW! % O?96%i6OK1 % 1HPl,A 5h24,:"("&¨<5@"1 C 57/T"11HDf§M§D =O %6 OK965E%5E24%I/, A %6 5=%6M%61Ÿ</0,.MMN":`U?<Dq[ ! %6 O?95E%I/0 %61H!<,A 5Q1 % O",A P4PJD $]%«UK%69%/0P-%6&¾PW%O?9 % !%5KC L $ &41G[ DE&JZ4%6&4%O?%I/0!?% "MN, "¦1 % /M C &41d</ "! KO08"5E*J2 5=424%6! % O 8,"PW%!K/®Y%!?MN"&3M "! x«P4"&"!?! ,. 5JP-%6OK9 % 57x /0%1GF 24,.:<( e1",!?"D D=5 ": "%6:"("%/0%M§P-%6& %6!<,"A /0%5¢UK%6O %5E%1H/?!?,M ": &J%6O?%OO C : <! ?9 <O ?&c"1Ÿ1"%65=5E%I/?/

UK%65=%6&´5E%&4&4DqF "M%65=("%/sMNaD=O/ C Z C &J1 %6 O?95E%5E&4D½F24DEOK96%&¾&c":<(.,&MN%O?O?9DE!<,A 5 A %6 *4- %6&MN,"OK/ %6 !K1"%96&4% 24,"969 <& 41“¨O C : "! ?9 "O j MN%:"$]%65=%65K,wA M %6 !y/ %6 1SC A ;g,.L !>,L O?%5=/?,5 , Z "O ?O?"5q[ 1 & %61);BD7x ;<"5E%&4O2l,.A M %6 !?O %6 1H5E%I/BC A 2 d/ ?/ % !?O C : "! K9 "O y/QU , O?,"5=/T<1-[ & %6 O<,A P4P "9w,!?,OK9 %5EZ4,`;BDEiT2vF{D=5E5=%/?;"% $•C L :.:%I/05=%6&SC L 5W®Y,`(B5E% %6 O >(+5=%6! &J:5ED "P c"&tD=O{2c"OK,&45 ,w ,"L /?5E%I/?/0%5 "5 =5=/T<1N%5?,4A [ %%6P45=%6O ! x•,.L Ov%5EM %6 5E%I/0D<M C &41 •U ?{2 "! K,M¤*4!KDE&4i%/?,.&4D)1 n O %6 !?5=%/?D"Rc96D=1 C OK/6F [Þ®[ DEiT1 % /6F [ [ ,.5E57/ %6 O §[ 

DE5=1BD=&4O?,"&H/"!?!?¡1 %6 OK9/?%/0%I/?/6F§24,:"(%6:<( % !?9 % 1"%&H(¤MND=1B!K,2 C 5E5 "M C "&)/0%&4& </ 1 % O?9 n /0OK%6&4%1GF"MN%5E57(.%65 %6 !K9 % 1"%65=&4Dz5=%624%I/0&4%¦¡MN%:`U , OK,5=/wO C : "! ?9 "O K/6[ DE%5?,"A /K/ M %6 ! % O?%DE1"%I/zM%6:"1"%69Z424%I/?/ % 1 ;",.5E&c %&496DE"OQ/?%65=%$],&4,"& %6 !y/0%O n /?%/K/0% DEiT1 % /6FS24,:<( ,A 1 MND7/ /T<5 "5 7/T"1G[ %:.%6:"("%69I/0%6 1¡"P4P4"&vF—2J,:"(e1 % /Ni6D=1H 1"%/N1W,L 9),"L 5E&4%1¦"9wŽ‰I„‘0}Tšc– »‰I€ ?‡ | c}dƒB‘I ~ ‡ | i n MeC A $],.5=( , D=!0</?Pc"&v[ 9¦%5EO","A &4%61¾ OK96%!?9J,"A D %6&J96D@<O % O DE5=O?,&5=% n !y/ "1 GF24,:"( J[ & %61);BD=;<"5=%6&4O¨2l,.A M %6 !?O %6

1H5E%I/BC A FQDE! <& H(H/ , 5$TC L :":%/?5E%6&¾O C : <! ?9 <O K/ %6 OK965=%65=/?%61G[ %24%/?O % :%6O MNdx :"(."! "9 6</01 % &H/ C /T<5=/T<1wiDE1H1fC L 1 C / <& À1W,"L ;%I/01<%69J,A * C P45ED=1 "i 6D ,. !0JFf<MN%5=(BPW%& D=iT1"%<F %%Ix P45=%6O6F ,.5E5 %6 O D=5E1HDE&4OK,&!M%6: n !K/ "1 G F>24,:"(Y; %6 5E%M % &)(hC L 1 O?96%!?D=&H/f1<,96MDE1 C Oo%!?%Z4%/BC A 2 d/ ?/ % !?O C : "! ^x 9 <O ?! ," 5H;<"&QO?9 ,4 [ %6 :gC L 5 x«Pc<& %6&49D@"O %6 O D=5EOK,.& 8,P-%65HZ n U?d/V1d"*+/T"1$]%657$]%6Z4%9 % O"C L 1 %6 !y/>F "MDg& % MND=5E%:3DE:)"9O ": </T"5E"&4&c"1/BC A &J24%/8§/»,"L P4P4Do1 C /Td/ ," ;<"5oOK96%6MzPW%&v[ &4&4"1 %6 !?ZJ%61 %6 P-%6&vF24,":"(a%65{/ C Z»U

C 1¦Zf,.L &)/0%&4DqF{ $]%657$]%6Z4%96%/K/tO C : "! K9 "O K&c"1¦;"<&+x«%w"9 ,.A OK!?,P4P4"& "O %65=M % 5E%/"C L &41H2f,L 931W,L 9%"FSM,BZ4%65=5=/1<%65=5X<5E1",</0& C &41GFS2J,:"(M%6:>U , O?,"5¢U C 1GFfMND=5=("%6& O C : "! ?9 "O % O?965=%65 %6 O %I /{; "! ?& <& 41GF42c§1HDED=&4Z C 5 C &41"9t,.A OK!?,PJPc"& "O —%65EM %6 5=%/—24%657(%6OKO % : %6 Pl,"A 5q[® YU ,. O?5E</ %6 O8"9 %6 OK965=%65 % OMN%:%6:"("%69DE1GFG"9 M % :&4%6M P4D=96,&)( n /]U?"9 %65EM %6 5=%/{2J%65=("%6OKO %6 : % />F-Z4% M%6:.%!",A O n /0Dg"9/6[ DE&4Oy/0%6D=&QM C &41 "O ?O ": ) ," /T{/ C ZdU C 1GF<2J,.:"(u$ %6 &)(B&4%61j %6 OfMDE&4Z4%& M "O f%5E%61)/?!?,M ": &4%•x O?%O O C :

<! ?9 <O ?&c"1wj ;<"&J&c"15=%6:.1HDEOK%6P4P“%6:<(+O %6 :%DqFV"M%65=("%61<%/ $ %6 &)(B1);"<&H/ C M,1H&c"1 &4%;"%Ix 9+C L &J1-[ ¹ DE&JOK/0%DE&w&4%6M ºbDEOY !?%5@</?D=;BD=/ "O ?%5EM %6 5=%/ % !K/6Fc2c"&4%M $],"/0,B% W%61)/ C O %6 !y/0%65=MN%9 % O % % !K/ 1d"*J/0¨ 8,.P-%65Z n U?</6[ &4&4%1À<9tw5 %6 &)(%:%"FS24,:"( s$ % &)( /»,L P4PJDX%5E %6MD! % O?9%6i6OK1 % ;%5 ;<"5 , 1W,.L 5=i6O`,"L &42c</ "O 0sO?,! "& ÀMN":) DEO %5E%6MD! % O?9%6i6OK1"%1 % &)/N;BDEOK%65=1"%6ZJDE1G[ :)"9<FS24,":"( &4DE&Ji6O /»,"L 5=/ % O?%<FJMDE&)/u<9%65=%61)/0!K,.&4&c"1GFB;"<:"(tQ*4!?,"/?,.&4&c<1-FJ&4DE&4iOu&)( C :)"5=MNDc/»,"L MN%:œ %

OK%6MsF4MND=&)/u œ2cƒ""O`K,.}Q&4 5 ŠI,) ~g"&ŠI‘½"O?€c%MN†‡ ” ‡ 5=%6ŠT:† ‰u%Oh€‚ &Jš-% C ƒB/?|›6!?ƒH,‰&4‡ &4"1dG‡ ~-FcBŠŒ - ”#%d2†} |H</ lŠq"9d—– %‡ 5EW%61)†‡ ‘0/?}6!?›d,}dM „]":˜ &4‰ %‡ O?’ %OS‡ O ‰IC ƒ": "! †‡ ?‘K9 ›—"O †‡ K‰ /lDE‘0OfŠT’/0%6 1HŠI~D=&H/?€c24†‡ ”#%/"†‡ CWL d1 †} | C :"("F4MDE&)/%65=%6MDv! % O?96%i6OK1 % 1w24"5EMN"9 d/ >[ &  & ¼ ® Y {¦ ¼ ¤  ¼ ®,"A /T"&JDX/T<& C 5EM "& )()"D=&41HP ,. 5X/ C ZdU C 1GF#24,:<(À2c¨;<"5E"MD=/t,L O?OK96%6&)(",M C &41GF—"9>"91BD=O?%P4P / %6 !K! %6 OK96!K%1<,.!?5 </ 0,"969 C 1-Fh"1H1<,!"9§$]%65lD=OM%65E%:O?9DE1GFf"MDl"&J&c"1 1W,"L

;"%/01<%69M % &H("%"Fl2J,:"( ¦P-%6&4&4% 5E%I;V,¡A ! % O?96%i6OK1 % 1 </ ?5@":",.O MN,"96: "O KD %6&4%!?:D •U ?eMN%:&l,4A [ ®Ya%5E%:%6&4ZS,A %6&¤&4":"( a2l,.A M %6 !KO %6 1H5=%/>F"1H1<,!"9À"&)()":Ÿ%65E* "! ?,.5=,:4FY2cŸM %6 :ŸM%65=%6:%P4PvF "1H1<,!ŸM,5=%61 C 5 <1 OK9 %I /0%6OK&4 %61GFc<9Yd/0,.M,1z*-%6ZJDE:DE,.&4D=9 "5 =&c"1GF)"96"98"9%65=%61)/0!K,&4,1 % O—"98</?,MM":", 1QOK9 %I /?; "5 7x &4"1G[ 9s"&)()<:.&c"1 %9/"9 "5 =5@"*-,"/ </ z2 n ;>U C 1À%5E%I/0!?,"M ": "&4%6OK%6O345E"96M "& c"1G[ 9e,.A OK!?,P+x P4"& "O K! ,. 5 "5E1< ,"/0,"/K/ 1 %6 *SC L &J1ŸO?9%6!KDE&)/P4DE9I/0,.O?"&;,"5=/ M C 

5=/?Pc"&Ÿ,"5=()<&*4DE5=5@"&4</>F{<MND=1",.! <9 "&)()":“ DE5 ": .%6:<(%/?%6M§P-%6&e*J5@"9M <5 E5@<W,"/?Pc"&;.,"5=/>[ D=&)/024,:<(ÀMDE&4Z "9t%65=%61)/0!K,&vF MDE&JZ "9 </?,.MNMN": ," 13%65E%I/0!K,MN,"OX/»,"L 5=/ % O?OK%65v!K%6&4Z4%5E1<%696&J%61GF n :"("9%65=%61)/0!K,M ": &4%O?%6Ou/ %6 !K!?%65 1W,.L 5=i6O>,L &42c</?&c"1G[ D=5 ": "%6:"("%/0%MN&J%61\%P4P-%6&w"9 "5 =5@"*-,"/ <P c"&t§$ % &H(t&4%6M / C ZO?96"Pc"ZJ,.& &4":"( C /T</oM%6:</0%6&J&4DqF`MDE&)/oMN"&c"*JO ": 4F`24"&4%6M¾DE:.%&:"()"1H!?"&C L /01W,L 96&J%61u$ % &H(B1);<"&)/ C M,1 M "O /»,.L 57/»,"L

/K/X! %6 OK96%6iO?1 %6 1H1<%65qpuQ$ %6 &)(NO?9 ," ! , Z4D=1<9"&)()<:,&v[ 2J24,92c<O?,&45 ,z %98UK%65=%6&4O %6 :4 F MDE&)/Y"MDE1<,.!8$]%5E2l ,"A O"9 %6 :4F %6 O &J%6M 5@</]U C 1Y"*W,</>FgM%6!y/$]%65E2S,.A &¨OK9 , ! , Z4DE1s$ %6 &)([ *J5@"9M <5 E5@<W,"/ C DE5 ": .%6:<(%/?%6M d/ 05 d/ 0O?96</05E"& "9 %5E%61)/?!?,M ": &4%O?%O8O C : "! K9 "O OK9 "M "! 0+[ 9/uD=OX/ C ZdU C 1GFJ2J,.:"(MND=& %6 5GOHC A !BC A P4P"9"&)(":4F4<&4& "5 G:"("1H!0"P4P4"&eC L /01W,L 9&4%61NQP-%6&4&J% 5=%;h,A ! %6 O?9%6iO?1 %6 13%:"(BM "O KO0"5½[ :"()"1<,.!?DVC L /01W,L 9 %6 O?&J%613"9—"9u%!?%6ZJM % &H("%"FH24,:<(z2c8;"<5@"M%657( ! %6 OK96%6iO?1 %6

&J%61 <9 </ 05E":.,OK& "5 l&c<:"(,PJPÀ MN,"96: "O KDl%6&J%6!?:"D •U ?JFf<9:<(,!KO0"&“%657;%6OK9 n /0D#"9%Ix &J%6!?:"D@</`,.L P4P45=%/0%I/>F </ 0"ZdU?/ <! ?O0<DE&c"1G[ 9/XMN,"&4ZdU C 1GFB24,:"(! %6 OK96%i6O?1 % 1 </ 05E":,OOK9>"P4"Z C /?24,.OKO?9>!`,<L ;+D=ZvFo%69 %6 !y/z<9N<&H(":Pc<& 5=%;h,wA 2S,A M % !?O %6 1H5E%I/01fC L 5«,L &HP4O %6 :%11HDE%:"(%&45 n /,A Z4&J%61GFh /?%6!KMND=1 C O3%6:"("%6&4O C 5=( 24"M<!31BDE"5@<1 C 5q[ ® &c":"(",.&¦OHC A !HC A <9"&)()":4F—"1H1" ,!/?%6!?MDE1 C O % :"(.%&4O C 57(¦O?,1H1d"58:"(,"!?O0<P4Pc"&P-% <5 E5qFMDE&)/N"MND=5=("%6& C L /0%M§PW%&¡/ ": C 58 DE5 ":

%:"(%I/0%6Ms[ :<(eP "! D=5 ": "%6:"("%/0%M / ": C 5 "O 0"&J&c"1 2C A 5 %6 O % ;.%5SU "! 3%6:"(fC L /K/>F:"()"1<,!?D§C L /?1W,L 9 % O?%61 % !?%Z4M % &)(.%61 % &H/<9u"&)()<:MND=&4Z4%&Q! %6 O?9%uMDE&4Z4D=:{/0%6!KMND=1 C OV%:"(%&4O C 57(BPc"&z;<"&Q%6:"(BM "O ?O?"5q[ "O/0S%!?OKM9 ," DE;<1 "5C OQ‡ %6– :"}d(" ¾%6&4ŠIO† ‘0C ‰l5=ŠT(“† ’d|EOKŠI/0‚</’d0€qD=ŠqO?9H/?ŠIDE1~cC|T † O }" %68† !KŠT/?‰ %65=ƒB%6^M§ŠIP-%6Š& ‰`}`%6 ’`!K’/?%6‡ &4|<ZSH,4A }dp3‘0&4‰ ‡ %6‹`M ‹I˜oC 3:<()€‚~c"& c‡<1B-1<†‡ ,."!0ƒ+|)†‡ ‰<9ƒB ^%6ŠI&J\%6!yŠIx [ :"D •U ? "9¨,.L OKO?96%Oz! %6 O?9%6iO?1 %6 &4%1GF24"&4%6M %:"(

P4DE9,&)(,O%6&J%6!?:"D <; <"5!K%6&4Z4%5E1<%69J,wA ! % O?96%i6OK1 % 1 OK9 "M N3DEZl,"A PW%&s&J%6Mr; "5 7/0,.9DE1G[ 5=$],":)"ZJ; "& §/0%!?MDE1 C O{%:"(.%&4O C 57(+D "5 E5E"*W,</0,.1<,&t1"%!?%O?9/"C L 5o/»,L !y/ %6 &S,A / ": C 5 "O K/6F+$]%5EM%Ix !<C L 5#s1 % !?Z % O6FMDWUK%65E5=%6M96D<9"&)(."::)"5/?%6!?MDE1 C O %:"(%&4O C 57(+P4"& 5E%I;h! ,wA %5E%61)/?!?,M ": &4%O?%O O C : "! K9 "O y/>[ 9;.,57/s"9 e1 % !?Z % O6F "M%657(B&4%61M%6:<; <5 @"OK96,5 "O 0e [ %6 Os J[uOK9 "9 6"Z $],"!?Z C 5 ,I U "& e/0%5¢UK%O?%6& C UM%6:";B D=5 ": n / !"O KPc¨24%5=("%69/?% Rc96D=1 d/ >F % ON5=%624%I/.,"A ; %s /0%/K/0%w“1);<"&+x / C M%65EM %6 5=%/M%6:"O?9+C

L 5=%/ %6 O %I />[ 9 »x«%6O %I ;.%61H!K%DEOKMN%!K/K/ %3 ; "5 =/6Fh2J,:"(“"9"&)()<::)"5l/?%6!yx MDE1 C O%:"(.%&4O C 57(+P4"&5E%I;h, A %5E%61)/?!?,M ": &4%O?%OO C : "! ?9 "O / %6 !y$],:)</?%6:"(BO %6 :!K%¨%6O<,ÀA %&4%6!K:D •U ? bO C : "! K9 "O “2 C 5E5 "M N 2J,.O?OK9 </ , 5qF %6 O "9¦"&)()<:¾2l,A M %6 !KO % 1B5=%/ % /,"A 5§$•C L ::4FzZJ%a&J%6M $•C L :: "9 <&H(.":w$„`Uy/ •U </ , 5q[ M C 57/O?9 "9 >"Z ; % : %6 & "9;",5=/QRc96D=1< F Â%6:"("%/?5E%6&À&H(BD7/0,"/K/Q1 % !?Z % O?% JF 2J,.:"(¤MD§<9¦"9 C &4D=;"%6!K9 "5 =DEO1 %6 *J5E%/6F3"M%657(¤"9 e%&4%6!K:.D@<OBC A !HC A O %6 :&J%61¤b2 C 5=5 "M 24,OKO?9/ , 5 % OŸ2l,"A M % !?O % 1H5E%/K/.,A 5 ;<"5 ,a $•C

L :: % O % /¨5E% n !]U?+[ :"()"&J%69eŸ1 % *45E%I/ "ZdU?aMN%:b"9/6FQ2J,.:"( †‡ ‰`}6IšcŠI‘ ŠI~J’uŠI† ~c ŠT† ‰#~QŠ?† 6›dŠI ŠI~c„€‚¾œŠI† ^ŠI‘0ŠI~J’uŠI† ~cJŠI~c~ d€WŠI|EŠT’d„‘0}d†‡ "~gŠT‰`ŠT‰uŠI~gŠI‘½"€c†‡ c‰Iƒ" †‡ ‘0}6› ‡ B}d„—–BƒB|‚|)†‡ z–c}`‰T‰?›d}d~¦Šq ‡ ‹I‰?›d}d|HB†ƒ  ŠT’)ŠI^Š§ ^ŠT‰IqŒz£c%61<%/?%/?%6Oy/0&4%1&4%;"%699JC L 1"9I/ /0%OK/?%/>F <MN%5=(MDE&JZ4%6&“! "% O",wA O C : <! ?9 <O K/§%5E&)(.%5q[ $]%1"%/?%/0%OK/Q%65=M % 5E%/?DS$],:)<5E,MsFfs:<()"1<,!?5E</Kx P4"&U ,t 1W,.L 9 %65 n / % O?O?%5SM%6:";<"5 , O n /02cd/ , C :"(F-24,:"(w%6:<(¨P-%65KC L 5{C L !?%6:"%6O /?%6OK/ $„"5 "! ?1HD=O5=( C 1d</ ; ": C &41G[ 1HDEO35=( C 1 $]%1"%I/0%

/0%OK/MN,BZ4%5E5¢UK%<Fl24D=O?96%&¡MDE&JZ4%6&¦! <% 6O", A O C : "! K9 "O y/N%5E&)(.%5q[ DR AF TM arc h1 3, 2 003  DR AF TM arc h1 3, 2 003 &  & ¼ ® Y {¦ ¼ ¤  ¼ . 57( C 1BP4 %6 !?1<%69+,sA O C : "! K9 "O <9¨C L !?%: %6&4%!?:.D •U <; N; "5 =DE1GFv"9¨C L !?%6:"PW%&5E%;h,tA %&4%6!K:D@t*-%6ZJDE: 5=( C 1","&1"%!?%6OK9/"C L 58/ C Z¡/ <; .,9&4Dq[ 5=( C 1<,&Ÿ/ <; ,9 ,À & % :"(B96%I/0i6%&)/0DEM % /?%6!K%6&41 %6 &)/?D%6&4%!yx :.DE "! 0<M </ —"9C L !?%:P-%65EDW%6&4%!?:DE"OHC A !HC A O % :32c</ <! ?,99>MN%:4[  [-O?9<[W; %6 : % &$]%1"%I/0%/?%6Oy/ O C : <! ?9 <O ?! ," 5h/ C ZJ/ <1 -F-24,.:<(w9 %6 ! C O?24,"9§1W,L 96%5EDo$]!?%1H;"%6&+x i6D "&

vF4;<":"(s<MNDo%9696%5V%1);+D7;<"5E%&4OY&4":"(.,"&¨24,OKO?9 C 2 C 5E5 "M N2J,O?OK96,&s& C 5E5 <; 3; "5 =DE1G[ &4&J%61 MN":"()<! "9 6</T{%6:<(+OK96 %!BC A ph&c":"(",.&§24,OKO?9 C 2 C 5E5 "M N,"1 %6:<(+OK96%!BC A %6&3&J%6M$ %6 !K&4%61 P-%65E%"9X"Z4,</?/ ; %6 :.%OM % !?%I/0%61HP-%"[ 24,:"(z O C : "! K9 "O l$]!K%61);%&4i6D •U ?&l,4A FM%6!K%6Z4%1"%&N%MN%5E1"%Z4DE11HDEO C : "! ^x 96,</?/%6&4%!?:.DENj %9 8>(+5=%6D=:2+x "%6"&4O/»,"L !K; %6 &)(FV"M%657(%/Q1H5@"OKO?96D=1 C OQ%5E%1H/?!?,BZ4DE&4"MND=1d 1"%!?%I/0%6D=&tP-%65KC L 5c5=%Y5=%624%I/—;"%696%I/0&4DGj FBM»UKZN%65-1"%5E5 %6 !?&JDE%8%6:"(MNdm+DEM C M,"/6F %6 O C UK!?Q& C 5=5 <; 

1"%5E5o; "5 E&JD@J[{®Y N&4%M ; "5 =&c& C 5E5 d; +F W<1B1<,.!Y; % :"/0%5E%6&¨5E%6&J&4%z1HDEO C : "! ?9,"/?/Y%6&J%6!?:"D@JFW"MD &4%M 5=%624%I/>[ M C 57/O?9 <9 >"Z; %6 : %6 & &4%6M %6 !y/0%I/?/ % 1Ÿ“Rc96D=1 C O?,.1GF8MND=5=(%&ŸM%6iT2c<&4DE9M C O %6!K%6Z4M %6 &)("%696DV"9I/>F424,":"( 1HDEO C : "! K96,"/K/%6&4%!?:.DE&4":"(t$]!K%61);%&4i6D "& ¨& C 5=5 "! ?§i6O`,"L 1B1<%6&v[ ! C /0,"5EO , 24%/?%6D=PW%& dm 5@"&4iT1¦;.,"5=/"9"1HD85E%/ C Z4,</?/;"%69%/0&JD%6:"(a,57()"&%&+x %6!K:.D@<%65E,"O?965 "O K/6F# "M%65=( MDE&4Z¦!`,<L ;+D=ZvFMND=&4Z¦24,O?OK9 C 2 C 5E5 <M N24,"O?O?96"1 /0"!K/?,M "& )( <P c"& & C 5E5

<; ; "5 =DE1G[ 5E"&4iT1"5@<*J$]%657/0%; % O?%"F+"M%657(MN%:.2c</ "! ?,9I/TRc9DE1d/?,`; <P 4PJ$]%^UK5K,A Z % O %6 &J%61 "9DE! "& )( d/ >F-"9Q;",.5=/6FG24,:"(w"9%65=%61)/0!K,M <: &4%6OK%6OYO C : <! ?9 <O %6&J%6!?:"D •U ?&4%6M 5E%24%/8/0%I/0OK9J,A 5=%Ix :.%O?%6&´1HDEiO?DE&)("F2c"&4%M "&4&4"1Ÿ&c<:"(BO ": d/ wM%6:"2c</ <! ?,99>e"&4&4"1Ÿ$]!?%1);%6&Ji6D TU ?J[ º DE& % 5 &c":<(.,P4P w$]!?%1H;"%6&4iD@JF#<&4& "5 &c":"(",P4P¦"9¨MDE&4D=M "5 =DEOY%6&4%!?:DE"Zc": ¹ 1);"<&H/ C M "M%65äx 5=("%65YÀO C : "! ?9 "O ?&4"1Ÿ!K%6&4Z4%5E1<%696&JDE%1"%5E5½Fu/0,`; "P 4P O C : "! K9 "O

i6O0<1¡%&4&4%61ŸÀMDE&4D=M "5 =DEO %6&J%6!?:"D "& c<1§"9{%: %6 OK9YOK9 "M C /»,.L P4PJO?9),"L !`,L O % ;%5G!?%6&JZ4%65=1" %6924%/6[ MDE&JDEM "5 ED=Oo%6&4%!?:D <; <"54!?%&+x Z4%5E1"%9J,A O C : "! ?9 "O ?1);<"&)/ C M,"/8$],"/0,"&4&c"1t&J%;.%969+C L 1-[ 2l,"A /T<&BP , 5v/ C Z»U C 1GF-2J,:"( %:"("Z4,</?/ 2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/?%6&&c":<(,P4P3%&4%6!K:D TU C ! % O?96%i6OK1 % 1:%6!K%^UKO?9I/ % O %6 &J%61Y;<"5 , O?9 n &C A O %6 :%X1BD=O?%P4PvF %6 O n :<( MND=& %6 5)&c<:"(.,PJP3YO C : "! K9 "O h$]!?%61);"%6&4iD •U ?JF""9><9—MDE& % 5)&c":"(",P4P3"9%6&J%6!?:"D •U ?JF<"&4& "5 1"%I;.%O?%6PJP1H;<"&)/ C

Mr;<"&sPW%5?,A 5=%UK%65=%6&v[ $],"/0,"&+x«1 %6 *OK%6: n /MN%: %6 !y/0%6&JDqFJMDE57(.%&“,L O?OK96%$TC L :": %6 O{;<"&sz$]%61<%/0%I/0%OK/KxO C : "! ?9 "O Z4,"MNDäx & "& JO2 C 5E5 "M N2J,.O?OK9> %6 O 2S,A M % !?O %6 1H5E%I/1W,L 9),"L /K/>[ DE&)/M "! 1<,! <P 4Pc"& %MN5 n /0%I/?/"C L 1-F ! % O?9%6i6OK1 %6 1 d/ 05@<:.,O%6&4%!?:D •U ?“"! "& )(",O !K%6&4ZJO?96%!t2l,A M %6 !KO % 1B5=%/ % ;%5q[ 9 $],"/0,&J!0 DEO %6 !y; %6 &)(.%O6[ DE&4Oy/0%DE&ÀOK9>"P "5 =(¨O?9%6!?D=&)/s$],"/?,& %&4%6!K:D •U ?w"! <& H(",O§s$]!?%61);"%6&4iD •U <; <"5lj %6 O n :<(t$],.!?Z n /0,</?/T<&"! "& )(",O2 C 5E5 "M N2J,O?OK9 <; <"5-jF-"9"!

"& )(",O?O ": Df/ %6 &)("%69J,tA 5@<&4iT1 "5 =5@"&4Z ,4 p ³ W[ 1 % / O?9><P "5 =(H/§,.L O?OK96%I/ % ;"%3/?DE*4D=1 C O{$],"/0,.&J2 C 5E5 <M N24,"O?O?9 $]%61<%/0%I/0%OK/Kx O C : "! ?9 "O ?P4"&$],.!?Z n /0,</?/T<&¨"! "& )(,O2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/?/?%65½[ %6 5EZ C 5qF-M n : &­2S,%!A M % !?O %6 1H5E%I/0%6& "9%65=,.O?95 "O MNdm+DEM C M "& 4"1À24%5=("%"F—/?%62 </ /0DE*JDE1 C O3$],"/0,"&42 C 5E5 "M N2J,.O?OK9 J[ i6MsFu"Z4ZJDE: O?9,.Pc"2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0%6&gF & x«%& J [ ! i6M +[ i6Ms[ 9u<9uDE&J$]!?>;v,"L !`,L OVO C : <! ?9 <O S/T"!^x /0,"M "& )(.J[ !"* $]%65KC L 5=%/?%1H Pv[ & 2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/+C A F n :"(“w&c<*J$ %6

&)(BPW%&a¨Z4,.MDE& <& 4O 2$ C 5E5 "M 24,.O?OK9 J[ iM  l&4M ¹ OK96%M“C L &41 "5 º =/0"5J5 </ 024</ , 2 C 5=5 "M 24,OKO?9•x/T<!K/0,"M "& )(  l&4MsF+"9 l&4M 31 %6 1<%6OK9),.L 5=Z4&4%61 $]%5E%65gMN%: [ $]%61<%/0%I/0%OK/VO C : <! ?9 <O ?Pc"&u$],"/?,.&4,181W,L 9/?D </ 05E":,O-/ <; ",5EO ": {Z4,MDE& "& JOv2 C 5E5 "M N2J,O?9•x O?96"5h"! <& H(",.O6[ 9 C / , P4PJDf$],"!?Z n /0,"/K/T"&w"! <& H(",O2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/? /?%65½F-%9 % !K/3$],"/?,&4,1 1W,L 9I/0D </ ?5@":.,"OY/ d; ,5=O ": DEO$],"!?Z n /0,"/K/T"&<! "& )(,"OQ 2l,"A M % !?O % 1H5E%/K/0%5q[ <:)"O0<P4P 2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0%6& 1W,.L

96%5E%P4PN;<"&4&4"1%6:"(BM "O ?24,"9 $],"/0,&J,1G[ Z4,</?// %6 !y$],:)</?Pc"&NQ! %6 O?9%6iO?1 %6 1tOK9 "M N$],"!?Z n x /0,</?/T<&¨"! "& )(.,O "96,"1 d/ 05@<:,O{/ <; ",5EO ": "& 4"1 2c"!KM"ZJDE1t2cd/?; "& <; <"5½[ 96%1"%/,L O?OK96%6!?"1);< "9I/ 1<<*BU C 1GFV2J,.:"( $]%61<%/0%I/0%OK/§O C : "! K9 "O KPc"& $],</0,&4,"1w/ % !K$],:</0%:"(BO %6 :"%6&41 %6 &)/?D </ ?5@":",O  DR AF TM arc h1 3, 2 003 &  & ¼ ® Y {¦ ¼ ¤  ¼ OK9 "M NQj "9 </ 05E":.,O—OBC A !HC A O %6 :%Yj 32l,"A M % !?O % 1H5E%/82c<!?MN"Z4DE1N2c</K; <& H( <; <"5f<! "& )(,"O6[ 

:",.&4Z4,5E</0M%6&J%/0%I/Q/?,`; <P 4P $],5=(H/0</02cd/„U C 1“"!K!0JFl2J,:"( MN%:2c</ "! ?,99 C 1 "9 </ 05E":,O %&4%6!K:.D@<OBC A !HC A O %6 :“2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/?$TC L :": %6 O % />[ 9 </ ?5@":",O%6&4%!?:DE"OHC A !HC A O %6 :“ &4%M M "O F—MDE&)/N $],</0,.&4,"1 </ ?5@":",OVOHC A !HC A O %6 : % &4%61 %6 O </ ?5@":,"OS%6&J%6!?:"D •U C 1H&c<1zOK96,!K9></0J[ 9—%65?,"A P4P4D42S,A M % !yx O %6 1H5E%I/l2c<!?MN"Z4DE124</ ?; "& )( <; <"54<! "& )(.,"O6FM n :81",! "P 4Pc<&35 </ K/ C 1GF"2J,:"(Q"9 C / , P4PJDJ 2S,A M % !yx O %6 1H5E%I/?/?%65G"!"&)(., O[ :"("9 </ 05E¼":,Ol%&4 %6!K:D@<OBC A !HC A O %6 : 2l,"A M % !?O %

1H5E%/#&J%6:"("%6Z4D=1§2c</K; <& H( <; <"5 <! "& )(.,"O6F ª [ 9 /0%$„<&+x ,"5=/09M<&4&t/»,.L !y; %6 &)([  5E"&4iT1 "5 =/0"5o/T"5 "5 =/$],.!KM C 5ENO?9%6!KDE&)/9 "! K/C L !?%6:"PW%& O C : "! ?9 "O %6&J%6!?:"D@"OHC A !BC A O % :%Q O C : "! K9 "O KDW$]!K%61);.%&4i6D "& c"1 Q1g,<L ;%/?1"%9J,NA $TC L :":"; %6 &)(%<p%6:"(O?9GC A 1 %6 O Yµ Z/T<!K/0,"M "& )(BPc"& 3Z / %6 !y$],.:)</?%6:"(BO %6 :%&41 %6 &)/0Dh%6&4%!?:DE Z ³ ¯ %  ¿ Z ¸ ³ ¯   ª %8 ¿ Z · ¹ ³ ª º ¸ ¹ [ .º /K/ª 32l,.A M %6 !?O %6 1H5E%I/ &%5=;BDE&HP-%6&M % !K;"%"F  ,57/09M"&J& <5 E5@<&4Z ,4 FJ¯$ % &H( ; "1 C4C M§PW%5ED

OK%6P-%6OK O %6 :"%"F%³ ¸ %6:"( O?9 "M w(F e*-%6ZJDE: 5E"&4iT1 "5 E5E"&4Z ,4 FV"M%657(.%/ 5@"&4iT1 ;%96%I/0%/K/ P-%"[ 9%5E,.OK965 "O K/t KK "P 4! "& Ÿ$]%65=!0»UK9,5=/ C 1G[¤®YÀ%69I/"9¨%5E,OK965 "O K/"9¦,L OKO?9%6O O?9GC A 1¦Z /0"!K/?,.M "& )(+!?z$]%65,L O?OK96%6:"%6969+C L 1GFW<1B1<,!Y3/?%65žUK%6O{%6&J%6!?:"D@"OHC A !BC A O % :!?%%!?%Z4M % &)(hC L 5 ³ ª <Z ,. Z4D=1-F»<MND<&4%6M¤M "O F`MND=&H/o ¼ /0%I$„"&+x ,5=/?96MN"&4& /`,L !K; %6 &)(1);<"&)/0D7/T</ n ;YMN%:"$],:)<5EMN"9 "O ?J[ ,"OK/3;BDE9O?: "5 žU C 1“MN%:4F24,.:"("&e; "5 =/?,96D=1 %:"(À/ ": C 5 ,¨ $]%61<%/0% /?%6OK/?&4%61 O C : <! ?9 <O "! ? ;",.&c</?1",9 ,Ÿ

%&4%6!K:D@"OHC A !HC A O %6 :D%5E,OK965 "O K$TC L ::<; % &)([ / ": C 5 "O %6!K%6Z4M %6 &)("%61 %6 &)/“ $],"/0,"&4,1 2 C 5=5 "M 24,.OKO?96 M%6:"&l,4A [a® * %6 5=Z C 5/?%6OK/N5ED=&4% <! ?DEOzM % !?%/?%6D{1 % /?O?9%6!?%O<C L 1H!?%w; <5 =/0,"96&c"1GF <1 B1<,.!$],"/?,&4,12 C 5=5 "M 24,OKO?9>DEOF %6 O n :"( </ 05E":,O/ d; ,5=O ": C 1wD=O 1 % /?O?96%!?% O %6 !K%; "5 7/0,9DE1G[ P4PS,.A 5c1W,"L ;%I/01"%96D=1-F+24,:"(3 $],"/?,&4,1zOBC A !HC A O %6 :% ³ x^"Z! % O?9 %6 !?%8i6O>,L 1H1"%&v[ $],</0L ,&4,"1§%6&+x %!?:.D •U ?DEOf$]%65 % !?%Xi6O`,"L 1B1<%6&vFH24D=O?9%6&3"9$],!?Z n /0,</?/T<&z"! "& )(,OlY2 C 5E5 "M 24,O?OK9 C 1H1d"5½[ O?OK96%O?O %• x : %6 P-%6&/0%62 </

Y3$],</0,.&4,"1\%6&J%6!?:"D@"OHC A !BC A O % :% ³ x«,BZs! %6 OK9 %6 !K%QiO`,L 1H1<%6&vF Z ² ³ Z ³  ¯ %   ¿ Z ¸ 9I/8§1 % *45E%I/0%I/{$]%65 n !?2cd/„U C 1N"9 C U ² ³ 4° ¹ 2c§2 C 5E5 "M 24,.O?OK9 1 % /?O?9%6!?%O % !?%z&S,4A Fc"1H1","! $]!K%61);.%&4i6DEN3$]%65 %6 !K%i6O`,"L 1B1<%6& º $•C L ::"; %6 &)("%61 %6 &)/D=O6p Z ² ³³ ¯  % Á ² ¿ Z ² ¸ <MNDWO?96%!?1<%696%I/0D=5E%6: C :"(."&4,57()"&gFcMND=&H/{"9%6!K%6Z4%I/0D º ¹ [ º $],!?M C 5@JF+i6O0<1 32l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0%I/8 $]%5 % !?%i6O>,.L 1H1"%6&)/?%/?/"C L 1 ¹ Rc:"("%65¢UdC L 1"9N%1HD=/?%;h,IA U % / [ ; %6 :"O",¨A 1W,"L ;"%/?1"%69I/0%I/ %6 O<C L &41e"9<FV2J,:"( %:"(O?96"P.cº "Z4 ,"&Q/ <: C 5

, $]%61<%/?%—/0%OK/V%65E%1)/0!?,"M ": "&4%6OK%6OSO C : "! K9 "O "& c"1"9X%65=,O?95 "O </ f/0,`; "P 4P4!? D=O{ ¹ [ 5E"&4iT1N$],"!?M C 5E n !‚U?z5E%<F4i6O?"1t32l,"A M % !?O % 1H5E%/8z/ ": C 5 "O ?O?"5W$],"!?Z n /0,"/K/{"! "& )(+P4"& iO`,.L 1H1<%6&)/0%&4DS1<%65E5½[ DR AF TM arc h1 3, 2 003 &  & ¼ ® Y {¦ ¼ ¤  ¼  ,.Oy/VM "! o/ C ZdU C 124,":"()"&Q5E%24%/4UK%65=5E%MN%96&4D)<9X<&H("::)<5/0%6!KMND=1 C Of%6:"("%6&4O C 5=(BPc"&Q5E%;h, A %65=%61)/0!K,.M ": &4%O? %6O#O C : "! K9 "O y/>F)/0,`; "P 4P "9I/#DEO6FH24,":"()"&M , Z4,O C 54%698O C : "! ?9 "O 6FB2c "9O?96dx Pc"ZJ,.&/ <: C 5q[ P4P ," 5gDE&JZ C

5=/ C &411HDqF+24,:"(N2c§DE:"9 <9t,A O?!K,P4Pc<& "O yx%65=M % 5E%/6FJ<1B1<,!—;<"5E"2c "9“"&)()<:¡%5E%61)/?!?,.M ": &4%O?%Ow*45E"96MN "5 =5@"-,"/0P4"&Ÿ;.,"5=/> F"MN%5=(BP-%6&´"9 %6 5=%61)/0!K,M <: &4%6OK%6O O C : "! ?9 "O "9§"&)()":.:"5S/0%!? MDE1 C O%:"(%&4O C 57(BPc"&;<"&v[ 2J,:"(¨/ ": C 57/ DE5 ": %6:<(%/?%6MsFv 2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/?%iO`,L 1H1<%6&)/>[ 1HPv[ & 2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/0%I/8%65 % !K; %6 &¨*J5@"9M "P 4"& 5E%I;V,A %65=%61.x /0!K,.&4,1H&c<1 M "! §&4%M ;",5=/3%5E%:%6&4ZS,A MN,9: "O KD—%6 &J%6!?:"D •U C 1GF#24,:<(À%5EO?9,L 16UK%6&4 %1e"9</?,M3x MN":.,1;",&49 "O 0t%5?,A

5½F-1HDE"5@"1 C 57/T"1t"9zd/0,M,1G[ &J&4%61w%6!?%Z4M %6 &)(%1 % &)/z D=5 ": %:"(%I/0%M </ ?5 </ ?O?9 ,< ; z; "5 7/§$],"/0,"&4,.1O?9 <M "! ?Qj &4%6M± ;,57/T"1/»,L P4P % O?9><Pc"Zs%65E%1)/0!?,"MN,OX/»,L 57/ %6 OK%61GF "M%657(.%61<%6&N $],</0,&4,"1zO?9 , ! ," Z42c</K/T"1§;",5E&c+[ /?/",A 5c1"%96ZJ;"% 1"%69Z4%/?PW%&$]%61<%/?%/0%OK/—O C : <! yx 9 <O ?O0<5{UK%5E5E%MN924%/",¡A %5E%1H/?!?,.M ": &J%6O?%O¨O C : "! K9 "O wO?9><Pc"Z4,&/ ": C 5=/wMND=&4Z¾aM<D&4"*4DE:J[ MDE&)/ M%6: "5 E5E"* n /?,"/?/ C 1aeO?9><Pc"Z/ ": C 5 "O t%!?%6ZJM % &H("%61 %6 &)/ ¦O C : "! ?9 "O %6&4%!?:.D •U "& c<1 2 C 5E5 "M

24,.O?OK9uO?9%6!KDE&)/0D4%5E,OK965 "O 0iO0"13<&4&)(+D=Pc"&3; "5 =/?,96,</?/>F"24,:"(§ 2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0% D=5 ": dx %6:<(.%/?%6M / ": C 5 "O "& 4"1M %6 !y/ %6 1 %I ;%65o$],!KZ n /?,"/?/{"! "& )(BPc"&si6O>,L 1H1"%&H/6[ %6:"(fC L 1 * % 5EZc"1 % &H/l"9/6F)"MD=/ %&496DE"O % O DE5=O?,.& /T<5 "5 7/>Fd"9><9uY1HPv[ &2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/BC A 1","96MDE1 C O%6!?%Z4%/BC A O C : "! ?9 "O K/6[´® %9s;<"5 ,. Pc"&¡ ! %6 :M C 5= /?Pc"&¨UK%65=%6&¡5E%;h,“A 1HPv[ & x %6O2l,"A M % !?O % 1H5E%/?DuO C : "! ?9 "O M<!0"ZJ; "& )(.JF—<1B1<,!"9 ,< /T DE5 ": %:"(%I/0%6M »x«O?9%6!K%6O % !?% / <: C 5=/6[ ¹ / ": C 5 "O

KDJ;g,.L !`,"L O?%657/0,5 , Z "O F Q³ +[ ºs :<(§%698O C : "! ?9 "O #MN%O?OK96%Y 5=%6:! %6 :%P4P4D½F %6 O n :"(5E%6:</ <; ",.5@"PJP4! , 5WU>,<L ;V,3A UK%65½Fl"M%657(%/Qsi6O?D=5E5E": "O K96,1¨;<"5E"2cDEO %6 OK965E%5=/?%61¨j ”#†} d‡ | ‡ ‡ | ‡ €E‰`}`’´ŠT† ‰ ‰I€‚|‚| ‡ B}`’Q’)ŠI|EŠI]’)Š?›#ŠT† ‰`ŠQŠI| }d ½€‚~-"ƒ+|ˆ ‡ ’ B†ƒ Â”•ƒ)’d‘ ‡ Œ %!?M %6 OK96%/?%6OK%6& <2424,.9<Fo24,:"(¨tO C : "! ?9 "O %6!K%6Z4%I/ %6 !K%;",&c</?1",9 , DE&)/0%!?*4!K%/ <i 6D , 2J%65=("%6O 5E%:"(.%&vFP- %u1"%5E5B/ C Z4&JDJP4D=96,&)( n /0"&4DqF<24,:"(;<"5 ," Pc"&Q$]%1"%I/0%/?%6Oy/XO C : "! K9 "O y/ %6 OK965E%5=/ %&496DE"O %6 O DE5=O?,.&g[ 2424%9M%6:z1"%65=5gM %6 !K&4DWO

C : "! K9 "O {D=&)/0%6&J96D=/ "O d/ u1fC L 5«,L &HPf,"L 9J,§A 2 C 5=5 "M 24,OKO?9><1",&vF %6 O P-%65 d/ 0&4D½F424,.:"( NM %6 ! % O?Df %6!K%6Z4M %6 &)("%61w"9 %65EM %6 5=%/ "5 7/T"5HU , O?,57/ ¹ [ º 5@"&4iT1t$ % 5E% %65=,O?95 "O ^x :G,.L !KP %6 !K%§DE5=5E%O?961<%6Z4&J%61G[ :"(D=5=("%6& M % ! % OK/$K,L 5=Z4Dl<&H/?%6&4& <; <"5l&4%M 5E%24%/1HD7;+D7/0%5E%69&4Dq[ &+x &4%1¤"9e<9 ,.1dJFz2J,:"(¾b£{,L 5EZ¾5 %6 :"1g,"L !?%"FQ"M%657( d/ 05 d/ 0O?9 , ŸMDE1H!?,2 C 5=5 "M ,1OK9 "M "! ?JF /0%2 </ ¨"9 i6MsF;"<:"(´"&4& <5 2J,.O?OK9>"P4P¾%65E%1)/0!?,"M ": "&4%6OK%6O¨O C : "! K9 "O sO?9 "M "! 0a%65E&)("%65ED !`,<L ;+D=Z4%6PJPaj

D=&J$]!0>;g,.L !>,L O3 j 2 C 5E5 "M !, 1d</>[ &4&4%1¡%!?%Z4M % &)(%/»,"L P4PW%1¡1W,L 9,"L /?/t U , 58DEO^x M%6!K/QC L ;.%:2 "9 2c</ "O uDEO[ :"(P "! {  dx«%O %I ;%1BP-%6&sO?,"1NM %6 ! %6 OK/X; %6 :%9/0%1t1fC L 5«,L &HPf,"L 9J, A 2 C 5E5 "M 24,.O?OK9>"1<,& w1",9MND=1 C OzO C : "! ?9 "O §OK*W%1H/?! C M "& c<1 1HDEM %6 ! %6 O %6 !?%<F#¨£{,"L 5EZ4!<,.A 5#i6O0<1À O?*-%61)/?! C M 2J,.O?OK9 C 2 C 5E5 "M C /T"!y/0,M "& )( </ {5E%24%/?%/K/%65E5=%6&l,"A !?DE9&4DqFB%69 %6 !y/ 3M %6 ! %6 O?%1 MND=&4Zc"ZBx Z4 D=:&4%6M;.,57/T"1Q1",&J1B5 C 9 n ;"<1MDE&JZc"Z!4!Z4D=:4F<M n :"9 "&) /?%6&4& d/ $]%654&4 %M ;BD=/K/ % 1§ ;B DE5 ": VC A !?P-%"º [ 969%65usi % 5E5@

<5D=&4Z n /0,"/K/ "1 C /]U "! 0 x«P-%6& ¹ —,.O?MDEi "iT1H:!K, C &4Z m+*45=,.!?%! C A !KO?96,"&4Z </ 6[ !K%6&4ZJ1 n ;hC L 5ED.œ UK%65E%&)/,A O %6 :hC A %!?%6ZJM % &H(H/OK96,5=: "5 =/0</0,</?/>[SŽ8›´†‡ |ˆ ‡ | ‡ ¾ŠI† ‘• ‰«šcŠT’d„‘IƒB }d|ˆ ‡ |EŠq" }` ’uŠI† |EŠI«ŠT‰`Š6‹`‹ ŠT’)ŠI«ŠI^ŠT‰I#‰?›g † ~J’{Š«† šc˜ ‡ ŠI| ) ŠI d‡ | ‡ – ‡ €E‰|)†‡ ½„ƒ+~J’ ¹ KK F n :"( O?9DE1H5@<O?96D=5 "! KZ P4D=96,.&)( n / %6 1",</UK%5E%&H/?%/K/"!?!? & %6 9;"%"Fu2J,:"(e DE5 <: %6:"("%/?%6M ;<"5E"MDE1","!z5E%•x :)"5 "P 4P dxO?96%!1HDE O?%P4P %6 OO?,"1B1d"5l$],"!?! ," P4P;.,57/>FvMDE&)/MNJ[ —O?"1,57()"& 1W,L !<C L 5EM %6 &)(%1 1W,.L 9),<L

/?/; "5 =2c</0,</?/ DE5 <: %6:"("%/?%6M%/1HD7/»,L 57/,tA %5E%61)/?!?,M ": &4%O?%OO C : <! ?9 <O /»,L 1 %6 5=%/?%6O*-,.&+x /0,"O?O <: .:)"5g$]%1"%I/0%/?%6Oy/O C : "! ?9 "O ?O J[ "&s"96,"&BP4"&"9%5EM %6 5=%/"C L &J1B&J%61\%:"( M "O ?D=11W,"L ;"%/01<%69M % &H("%3DEOFc"M%65=("%/%5E5E%&l,.A !KDE96&JD 1"%5E5½F.M % :*-%6Z4D=:1",.9MND=1 C O2 </ ?/ %6 !KO C : <! ?9 <O D=96,"/?! , *JD •U ?J[ <! %6M5 n /?%/K/.C L 1GF" 24,":"( %6&49D@"O %6 O DE5=O?,.& % *4W%&\%P4Pl,.A 5G1W,"L ;%I/01<%69/?%/K/0%61O C : "! K9 "O #1<,96MDE1 C O%6!K%6Z4%I/ %6 !K%"[ 9, A M % ! % O?%6D=1  £     $ h1 3, 2 003 OK96%!?DE&)/sÀ1<,.96MDE1 C O 2 </ ?/ %6 !?O C

: "! K9 "O zx,Ot%5=/ % ! % O?%6& P-%65KC L 5YD=96,"/?! , *v[ 2424,.9<F <96,&+x P4"&vFv24,":"( "9¨,.A O? !K, P4Pc"& "O yx%65EM %6 5=%/?%/ "5 </ <M "OKO?96JFv"9¨, A M % ! %6 OK%6D=1B& %6 5l*-,.&)/0,O?"P4P4 !?t;"<& OK9+C L 1HO % :4[ %P4Pl,.A 5VOK96%6M*-,.&)/0Pl,A 5hDEOYZf,L &)/, A UK%65E%&)/,A O %6 :hC A &4%1P4DE9,&)( C 5=/>[ 5?,A OK9),L ! D=O§$]%657$]%6Z4%9/0%<Fu24,.:<(e&4%6M /?%65žUK%6O?%&ŸD=96,"/?! , *a2 </ K/ %6 !KO C : "! ?9 "O 6Fu24"&4%6M ;<"&a%6:<(¦1BD=i6OKDE&)(.F ZJ% OK96DEOK9/?%6MN</0D=1 C Os; "5 7/0,.9 "O sa2 d/ ?/ % !?O C : "! K9 "O w%6!","A O?O % : %6 P-%6&gFQaMN%:"Rc:"("%65 %6 OsDE! <& H( </ , 5 $TC L :":v,.A %6& ¹ KK "P J!0 º [ 9 ; "5 =/?,9

"O *-,.&)/0,"O0"&´MN%:"$]%65=%65 "&4&c"1GF<MN%5=(%I/%65=M % 5E%/?DE5=%6: 5=%624DE5 %I": /.%6U :<," (O?%,/?5=%6&4M DqF24RG</0¡O"5E1<,C ! : "P "! K,9 5Q"O sOK9 ;""! <5KM, Pc<9<&¾, O"9C : "!"5 K=/09 "5"O C &4%1:"(5E%% &4n !y5E%I/w/0%6M OK%6, &Z4,"/ &": 1<C %65 5E,¡%I /01</?%6%6&496%I:"/?%6/6!K[ /“<5® E1"¡,</>F <1B1<,.! MDY%P4PW%&´ O C : <! ?9 <O ?Pc"& M,96: C &41G[ !?%65E</ n ;aMN,9: "O K&c"1¡ ,*445=%6!24</ "O OK96%!?DE&)/N/.C L 1H!`,L 9+,A Z4&4D=%w1<%65=5 "9 %6 OK965E%5=/NO C : "! ?9 "O $]!?%1);%6&Ji6D@>; "5 7/0,9 "O "P 4"&vF %6 ON1g,"L 9;%I/?;"% O C : "! K9 "O Y%61);BD=;<"5=%6&4OY2l,.A M

%6 !?O %6 1H5E%I/ % PW%&v[ :"(¨"OK96%6!KDE&)/>F-24,:<(¨NO C : <! ?9 <O DE! "& )( "P cJFG;<":"( ;"%65=% %65=5E%6&)/ % /0%ODE! "& )(BPc"&M,.96: C &41GFz2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%/&4":"(,"P4P4&c"1GF;"<:"(¾1HD=O?%6PJP4&4%61 % O?95E%^UdC L 1G[ 9s"9 C &vFVZ4DE* ,. 5{"&4D=96,"/?! , *JD@M %6 ! %6 ODE! "& )() %6 OMNdm+DEM "5 ED=OQ2l,"A M % !?O % 1H5E%/ D=! "& )(. 1g,"L 9),"L /K/0DOK9),L :¦1","O?96D=& C O?9 <; <"5 "! <& H(",O6[ 9D=96,"/?! , *4D </ ," 5;<"5 , %657/ % ! %6 O &4":"(BO ": . PJPl,.A 51W,"L ;"%/01<%69I/0%/?&4D 5E%24%/t :)"5@»mJD=O?&c<1¦ 1",9MND=1 C Ot2 </ K/ %6 !KO C : "! ?9 "O ?24,"9;+D=Oyx ° [

9,.&) ( n /0,</?/uOK%6P-%6OKO %6 : %6 !?% ¹ %!?!K%  1HM dO{"Z , ZJDE1 º [ Z4DE* ,. 5g<&4DE9 ,"/0! , *4D d/ — 5=%6O?9 "M n /?;< 1",.9MND=1 C OY2 </ ?/ %6 !?O C : "! K9 "O  !K%65E</ n ;t%657/ % ! %6 OK%6&P-%65KC L 5oDE96,</0! ," *v[ /0"5 <& w5=%6:<x $],"&H/?,.O0<P4Pa$]%5=$]%Z4%69 %6 O?%w"9,&HPc"&<9;",5=/6FX2J,:"( ;<"5 ,I U "P c"&¦ M %6 ! % O24DEPc<2c</ <! "& <5 u&cdx :<(.,P4P“%657/º % ! %6 OK%61¨;<"&J&c"1 2 </ K/ % !?O C : "! ?9 "O 2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/ % PW%&À 1fC L 5«,"L &BPo,L 9J,A DE! "& )(,1HPc<& ¹ KK "P 4!? [ z1",.9MN,5 , : C OK,13"98DE9,"/0! , *4D </ ,. 5B;<"5 ,   x«%6OX!?%5@</ n ;§%5=/ %6 ! %

OK/—"&4&c<13P4D7x 9,.&)( n / % 1d"1 %6 &)/f$],:`U <1 8$]%5qF`24,:<( ‡ X‡  ‡ | €‚|)†‡ BŠq)ŠI«ŠI‹IŠI~ }d|ˆ ‡ ’}d| ‡ ~Q‰ ƒB ‘ ƒH ‰lŠ?† "€‚~B ‡ B}6›—†‡ ‰`}`’`˜ ‡ ŠI| )ŠT’ ‡  ‡ Šq HŠI|ˆu‰I„‘•ƒH’dW+†ƒ ‘#†‡ |ˆ‚‰†‡ ] ‡ | ‡ €E‰`}`’`˜ ‡ | ‡ €E‰T– ‡ |ˆ ‡ ›d}`’ ’d€ ‡ | ‡ ’dƒ+|)†‡ ‰†‡ –c}6› Š?›dŠI„«ŠT’"Œ  TM arc  ;  ,  D  DR AF N9 %5?,.A 9+,wA $]%«UK%696%I/0%1BP-%6&eM%6: "5 E5E"* n /?,"/?/ C 1MN%5=("%61“"96,"1 wi6OKDE5=5@": <O ?9>d/0DlM%6:"R4:"(.%5 %6 OK%61<%6& j 1fC L 5,.L &J$ % 5E%w/ <; i O`,"L ;"%61 2c"OK96& <5 @</ "& ¡j "5@<* C 5 , /T"c<O?9/0"5@d/0DY/ %6 &)(.%1GF "MN%5=("%61<!?!0 C

/T"5=&c"1GFu24,.:<(a D=5 ": "%6:"(B%/?%6M§P-%6&Ÿ"9w"&)() ":À;<"5E"2c O?,1H1d"581HDEO?%P4P %6 O$],!K! , P4Pa;,57/>[ MND=&4Z4%&*W,"&H/]U "P c"&¨%6:"("%6&45=%/0%O?%& / ": C 5 , DE5 <: .%6:"("%/?%6M "!?!? C /0"5qF-24,:<(Ÿ,A OK!?,PJPc"& "O ;",.5=/ DE5 ": %:"(%I/0%6M 1<%69Z4%/?%"Fo"M%657( ,57()"&wO?96D=&4: C 5E"!?D7/ "O KDv *-,.&)// %6 !^x«DEZS,A PW%&vF-"M%65=("%/ ; % :"/0%5E%6&Ÿ&c":"(a"&)(.":OHC A !HC A O % : %6 O2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/UK%5E5=%6M%69"[ 1","96MDE1 C O2 </ ?/ %6 !KO C : <! ?9 <O $]%5=$]%Z4%69 %6 O?% P4D=96,.&)( n / %6 1<,"/&)( C Uy/?,"/?/s<!?!0+FY24,":"(b"9b,"A O?!?,"P4Pc"&

<O C / "& & % 2 "& )(bOK9 "9 %696%! %I ;H;.%65h;<"5 , P4 "&¨MDE&)/0%:"(%69%6!KO?96 %!1HDEO?%P4P % O M%65E%:%6PJPw;,"5=/ D=5 ": %:"(%I/0%M MM%6:<x R4:"(.%5E24%I/, A D=5 ": "%6:"("%/0%MN& %6 5q[ &J& %6 5v1<,! <P 4P4DgD=Zl,A 1H!?%Y;+D=O?OK9></?%61HDE&)/0%&4Do2c":<(,M "& )(,O{iO?D=57x 5E": "O K9></?D.%6OK961W,L 9,L 1H1"%65+M <! v&4%6M5=%624%I/>[ ¹ 1","! "P 4PJºsD) DEZl,A 1HP-%6&Q"9"&)()":8*45E"96MN "5 =5@"-,"/0P4"& ;",.5=/UK%65=%6&vFg"M%65=( d/ 05 d/ 0O?96</05E"&w$ %6 &)(¨O?9 <M "! ?J[ M%6:"DEO?M%6! %6 O/0,`; "P 4P4DVM ," ZdU?,"5=()<& %5EM %6 5=%/0%1e"5=1","/ "O

0JFu"MN%5=("%61H!?%¨"5@"*-,.9I;" 1","&41H! % /U , O?5E</0,1d</3/ C Z C &J1a/?%6&4&4D8P4D=96,&)(,"O R496DE1d"DgMN%&4&)(+D=O % :.%61 M %6 ! %6 O % &4%61<9%!?%Z4M % &)( % !?%<[ ØXÇ6ؕ-ÉÐ Ø o#`ÝØSÍWͽÖ)ÉBÒÚØ Õ É)Û ÆKÕ Ï»ÆyÕ Î½Ï Ê»Ò ÆKÕ Ì6Ö3Ê7Å»ß Õ Ø•ÕÇIà ÈÒ ØÉhÙoÔ>Ò Õ Ý Ù`Í„É ÝÞÖÒ Ì>Ü àÈ)Ò1Õ Ê ÇÒ ÈʽÊvØ Í½vÆyË"ÒÚ ÆKÐ Ù`ÍqÍ`Ì»ÆyÕÆyÇcÖXÆ^Õ ÊØ VØ•ϗÖ)ÒÚ ΕßÚ JÐÓÝ Ö ÛuÛ Ò ÉK!Í Ç-ØÕ Û ÍdؕÕØIÕ Ê Î Ü %dÔTؕÇIÐÈØ ÆyÛ ÐÞÆ ÝÞÛ ÌÊGË<ØSÆlÌdÔIÆyØIʄϻʻνÆyÕÆK#Ö Ìd" ٻͽÉyÆKν̻ÆKÖ  £  ¨  003  D=5 ": "%6:"("%/0%M $]%«UK5?,.A Z %6 O % !?% ;",&c</?1",9 ,´ %5EM %6 5=%/wMN%:)"5E1<,"/

<O 0ŸOK96%6M*-,.&)/„U "P ," 53"9 %65K,.A 9J,A $]%«UK%696%I/0P-%6&a/ "! K:"()"57/1",9MND=1 C O2 </ ?/ %6 !KO C : <! ?9 <O ?!0 ;,&4</01<,9 ,“ DEOKMN%!?%/?%6D=&41À$],&J/?,O "Zcd/?/T<5-OK96,.5=: "5 =&c "1GFJ<MN%5=(B!?%YzO C : "! ?9 "O u1HPv[# &x%6Ou%1);+D7;<"5E%&4O—2l,"A M % !?O % 1H5E%/ %6 Pl,"A 5g1W,"L ;%I/Kx 1"%9/?%/02J%/"C L &J1-[ %6: "5 =5@ "* n /0,</?/ C 1-FS24,.:"( ¨$],"/0,&J,1ÀOHC A !BC A O % :% 2l,A M %6 !KO % 1B5=%/2c<!?MN"Z4DE1 2c</K; "& )( d; "<5H"! "& )(",.O6[ 9 &¡2l,"A M % !?O % 1H5E%/BC A O C : "! K9 "O KPc"&  u$],"/?,&;"<&5=D=/?%6!?%&41 %6 &)/ Fh%69 % !K/ &x%6O O C : "! ?9 "O ?Pc<& 

xO?96%!Q%&4&)(BDqF"96"9MND=&H/?%6:"(  $],"/?,.& ;<"& %6:"( 5=D=/0%! / % !K$],.:</0Pc<&v[ M5 % 1"%969+C L &J1w;BDEOKO?9>"!K!0JFg24,:"(¨"93%65=O",t A $]%«UK%696%I/; %6 : % &“/ "! ?:"("5=/ C 1GFv24,:<( §5 d/ 02c</ ,§ & C 1H5E% "! ?D=O{"&)()": §1H!?D7/0D=1 C OuOHC A !HC A O %6 :"&4%613j 24DEZJ!?,.: % &c</?,M±1W,L PJM %I /0%6!K%6&41 % &H/ j 1<%;"%6O?%P4PvFWMND=&H/ Qx^J[ DE&)/024,":"( DE5 <: .%6:"("%/?%6M M % :3&4%6M±1"%69Z4%/K/z,L O?OK96%62 C 9 , Z4&JDqF &4,.24 M "! N1HPv[ MDE5=5ED <! ?Z % ;%O6F n :"(Ÿ"9"&)(":OHC A !HC A O % :a&J%6M 5=%624%I/ &c":<(,P4PgF MDE&)/ 1H!?D7/0DE1 C O %6 !y/ %6 1G[ 9"9I/QUK%65=%6&)/0D½F{24,.:"(¡

MDE&4ZJ%6&Ÿ& C 1H5=% "! KDEOtº ! %6 O?9%6iO?1 %6 !K% 5=%6:)"5 "P 4P MDE5E5=D , ¹ 2cs"9N"&)()":.OHC A !HC A O %6 : % *4-%6& s1H!?D=/?DEº 1 C O %6 !y/ % 1“1W,.L !<C L 5ED FoZ4%N"1 "! wMDE5=5ED "! ?Z ¹ 2c "9¦"&)(.":OHC A !HC A O % :¾b1H!?D7/0DE1 C O % !K/ % 1 Qx^ $],</0,&ŸU C / MD ," /0b O C : "! K9 "O KD3/ %6 !OK9Ix "Pc<Z4,.&/ ": C 5qF /0%2 </ "MD ," /0Ÿb2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/ & "5 % 6O?%I/?/6F"9 ," /0%69a"9¦"! "& )( &4%M D=OX; "5 7/0,.92c</0,</?/>FHM%6!y/—OK%6M­$],"/0,&J,1GF+OK%6M±z& C 1H5E% <! ?DEOX! % O?96%i6OK1 % 1t&4%M±1<%65E%I/01<%6962J%/Kx /0%1GFS;<":"(“O?%MNMDEO<C L 5E24%I/?/0%1MN%: % O?96!K%;"%624%I/.,“A M % !K/ % 1HPW%&v[ 9\%65=%6MDX! %6 OK96%6iO?1 %6

1 $],5=(dx MN</T"D=&c"1/T<& C 5EM "& )(.,9 "O "P , 5J/ C ZdU C 1GF+2J,:"(§&J%6M 5 % /0%96D=1z,57()"&3Rc9DE1d"DJ$],57()"MN</6F)"M%65=( %69I/f%6!K%6Z4M %6 &)(.%9/?%;",5E&c+[ P4P-%6&u$]%^UK%96%/?PW%&Q5 </ 0&JD<$],:>U C 1GF`24,:"( M % :{1",! "P 4P4D)D=Zl,A OK9>"1HPc"& DEO C :"()"&J%69 ;.,57/8"9 "! <& H("[ :."5@dm+D=O?,11HDE"5@"1 C 5 "O 0 OK96%6M*-,.&)/„U "P ," 5X&c<:"(UK%65=%6&)/,A O %6 :%;<"& "&J&c"1GFl24,:<( DE5=("%6& O?,"1N$],"/?,.&zU C /%6:"()x%6:"(& C 1B5=% "! KDEO{! %6 O?9%6iO?1 %6 !K%"[ 2424,9<Fc24,:"(\%6:"( PJDE96,"&H(",OOHC ºA !HC A O`,L Z % O"9 "&)()<:.Pc"&t:"!0>;BD=/ <i

6D ," OX1W,"L /`,"L /?/ "5 E5E"*-,"/0,"/<5E1","O?O?,"& ¹ iO?DE5=5@":","/>F)iO?DE5=5@":"2c"5EMN"9I/ "9YO?9+C L 1BO %I x :.%O6Fl24,":"( w:!?`;BD7/ "i D ,¨ *-,"/?%6&4iD "5 =DEO%6&J%6!?:"D •U ?w"P4O?9,.5 C / %6 !y/ % 1BP-%6&e5 %6 &)(%:%6OK%6&¦&c":<(,P4P 5E%:"(.%&vFMDE&) /S"9u"&)(":PW% 5EO<,YA /0%!?MDE1 C OV%6&4%!?:D •U ?JF<9>"9— ! % O?96%i6OK1 % 1s ,L O?OK96%O n /?%/K/MN,"96: "O KD %6 &J%6!?:"D •U ?J[ 9 —O C :)"! C F /»,"L MN%:VC A "&)()":*-,"/0%&4i6D "5 ED=Og%&4%6!K:.D •U ? Á° X&c":"(BO ": !?%&4ZC A [ PW%5EO<,¨A %6&J%6!?:"D@OBC A !HC A O %6 :.% À&)(,"M "O KO0"5X"! "& )(,OF n :"( C

:"()<&4%69%6&e"&)(":w/?%65¢UK%OQP-%65=O", A %6&J%6!?:"D •U ? $  ° z&c":<(+O ": .!K%6&4ZC A [ :!0>;BD=/ "i 6D , O,"L O?O?9%62 C 9 , Z "O <1B1<,!u5=%6O?9 1"%6Z+;%69+,A P4PvF 2c Á° $  %° ¸ Q,.L :9 n /0%I/?/ "&)()":"OBC A !HC A O %6 :t%O?%I/ %6 &“ ³ $  ° $],!?M C 5@O?%6: n /0O %6 : %I ;%5 »xq/ 1HDf/ C Z»U C 1 $]%^UK%96&4Df§/`,.L MN%::%5qF n :"( 3:!?>;+D7/ "i D , O,"L O?O?9%62 C 9 , Z "O $]%657/ %I /0%65=%61 %6 &)/Y"9I/1<<*BU C 1GFG24,.:"( Á ¹ ° º · ;<":"(M "O {OK9>>;<"1H1d"5  FG"24,"5 FG"9 C &g[ "%>"&JO8/`,.L MN%: %6 !K/ %6 1<% ³ Á ¸ ÁÁ MDE1<,.!Y D=5 ": %:"(%I/0%M 2S,A M % !?O %6

1H5E%I/0%z&4":"(,"P4P;,57/>FWMND=&H/ &F-"1H1<,!O C : "! K9 "O 1W,.L 5EiO`,L &J2c</0,</?/ O?96"Pc"Z %65E%1)/0!?,"MN,O/`,L 5=/ %6 OK%61H1"%5 ¹ *45@<96MN "5 E5E"-,"/ º F % O n :"( $],"/?,.&4,1wDEO ʽÆ?ͽͽÉ`GÉß Ú Ö ÜØuÆK̈́РÒÉ+ØÍ„Õ ÉyÛ¡Ê ß Û ÌdÖ#ÆKÇIؕÖTÉgؕÆyÏdÇIàdÈlØTÊ"Ö>ÒdÔTÕ ÜؕàdÌ6ÊØ{ß Ø Û GÐÆy̻ؕÆKÌdν׍ÇÖ ÝK.Ø^Õ ã Å»ÆyÕØ•Õ ÐÞÔTÆ Ø•ãäÐ Ò Ü Î Û ß EÔÐ?ؕÆyÕ ËdÐ Ü ØIÆKÕÌ Í Ü ã ØÆyÐ@ÒÚ `Íq̈́á ÉKgÆÆyÇKÉ>ÇIß Ú ÈÌ»ÆyÖÌ»ÐÞØIÆ^ÉSÊqË<ÒÚ ÆKÍ½Ì Í½ÉyÆ?Í+Ù SÝÞÌàdÊqÆyÆyÐÞÎqÈIÔTÆ^ؕʽʽÐÞÐ Æ?ß ÍKÛ 1Õ Ê»ÆKÎÕ Ø»Í„Ê á TM arc h1 3, 2  AF  DR     £     3, 2 003 2J,.969

•U "! C 5=/T<1wt&)(",M <O ?24,9<[ &H(",M "O "Z4,</?/2l,"A M % !?O % 1H5E%/ %6 O! % O?9%6i6OK1"%OBC A !HC A O %6 :wMN%57x 5=%/K/ ! %6 OK96%i6O?1 % 1 OK9 "M <; <"5"! "& )(.,O[ &4&4%61%!?%Z4M % &)(%61 % &H/3 "%6"&4O/»,"L MN%: MND=&J/0%:"( MDE5=5ED ,. O?9,!&c":"(",P4Pe;,"5=/>F#MDE&)/3MNDEOKMN%!K/z5E%6:"&c":"(",P4Pe:)"5Edm+DEOK,1“/`,L M%6:%<F %6 O3%69 %6 !y/ *MNJ5@D="91",.M!v <5 E5@DE<*5 ":W .,"%6/?:<Pc("&%“/?%6&4M%6M 5E%62S"5C L @5=<1/>F C % 5EO 2c</</0?5 ,"</ /?0/zOK9 1H," Du; u;: !0>;"5B=D=/f/ "i<9 6D %, 5EO§%1H1W/?,"L !?/`,,"L M /?/ ": <5 &JE5@%6<*O?W%,"Of/0O ¨C : "9<!?9 <&<O Hh(.OK":9 "M

&c<1dx- [ !?JFl<1B1<,.!§s$],"/0,&J,1&4%6MrU "! C 5=/0"124,99 s&)(,MN"O?2J,9"F % O n :<(“"91HPv[h%6:"(BMDE5=5ED <! ?Z4,BZ ! %6 OK9 %6 !K%QiO`,.L 1Hº 1<%6 &)/ ¹ 24DEOK96%6&w%6:"(/0DE9%6OO?9,!?9 , &sPW%5?C L 5g%:"(BMND=5E5=D "! KZN$],"/?,&%6O?D=1t%6:<( & C 1H5E% <! ?DEO ! %6 OK96%6iO?1 %6 !K% [ &4&4%1wM%6:<$]%65E%5?,.A %& "%6"&4O /`,L M%6:\%:"(wM"D </ ?5@":",OY:"5@dm+D=O8/`,L MN%: %6 &J%61 % :"(BMND=5E5=DE,.M,+Z! %6 O?9 %6 !K%NiO`,L 1H1"%&)/>F % O n :"(¨ :!0>;BD=/ "i 6D , O,L OKO?96%2 C 9 ," Z "O 5E%24%/?O %6 :"%6O?O %N ; "5 7/>[ DE&4Z4%9 &4%MUK%5E%&H/?Dg<9/>F+24,.:"( %6 !y/0%& %6 &4124,:<()"& 1<%65E%I/01<%696&J%61

z:"5@dm+D=O?,1GFHi6O?"1<&4&)(+D7/>F 2J,.:"( MœDE1<,!§&4%M 1"%5E%I/01"%9624%I/0&4%1 bŽ ’)}d‘ ‡ € €‚|)†‡ BŠq)ŠI«ŠI‹IŠI~J˜ ‡ 3€E’)}d‘ ‡ – }d ŠI† ‘0‰ŠT† ’d|EŠI ŠI|EŠI„ }d|ˆ]˜Y~gŠI |"ŠI† «Š?›I–cŠI„^ŠT’ ‡ ‰I€‚|‚| ‡ B}`’ŠT† ‰ ‡ ‡ | ‡ €E‰`}`’`˜—– ‡ ~gŠI €q}d~c€7›—†‡ |ˆ‚˜83€‚~ BŠI~ ƒB „V’ }6 ›dŠI|fŠq)ŠI~c|EŠI«ŠT‰8‰ ƒB ‘ ƒH ‰lŠ?† ƒ ŠT† ‰– }d ŠI† ‘0‰ŠT† ’d|EŠI ƒ ‡ ~ ‡  }d |ˆ }d „«Š ’d€ ‡ €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠIŠIqŒ %&H(lC A :G,"L 9J,4A Fv2J,.:"(%P4Pl,A 5SZ4D W%6!K%6&4iD "5 E</05E"&s$],"!?! , F Ó5=%;%O?Pl,"A 5 1HDS/ C Z4,"/?/"5@"1 C 5=&4Dh* %6 5=Z C 5 §$K,.L 5=Z4D % 5E%/  <O ?DE1 $],"&H/?,.O1W,"L ;%I/01"%96M %6

&)(% &c":<(e$],"/0,& <& C 1H5E% <! ?DEO3! %6 OK96%6iO?1<% "! "& )(B&c"1GFu2J,:"( ;",.5=/,57()"&aDEZS,A O?96"1¦ DE5 ": %6:<(%/?%6M /`,L !K/ %6 &4%I/ %6 P-%6&gF{"MDE1","!N O C : "! ?9 "O ?D{/ %6 !/»,L P4P¡%6&+x %!?:.D </ / "! ?,"5=/>FMDE&)/ & C 1H5E% "! ?D=O"&)()":J[ DE&4Oy/0%6D=& ³ ¯ Á /»,L M%6:<x%6&4%!?:! DEÀ%! 61);BD=;<dx 5=%6&4iD@´L,.OKO?96%I$•C L !:: !#% O %6 &J%6 1 º %6 !K/?%65=M % PW%&%:"(b&)( C :" ; , & C 1H5E% "! ?D=Os! %6 OK96%6iO?1<%e1BPg[ MDE5=5ED , %5E%1H/?!?,.&);",5=/ ¹ % %6&4% !?:D </ §1 %6 *);BDEOK%65½[ä & x«%O§2 </ K/ %6 !KO C : "! ?9 "O ?Pc<&a%:"(“$],"/0,.& d/ 05@<:.,O%&4%6!K:D •U ? +[ %

œ Fv%69 %6 !y/ MDE5E5=D œ "! KZ $],"/0,& %&4%6!K:D •U ? l1"% Fv/0%2 </ Q ‡ € €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠI ‹IŠI~ ‡ › ŠI~gŠI‘½"€ ‡ }` ’{ŠI† ~c ‡ ~ ‡ }d‘•†‡ ”#†‡ ‹ ‡ ~ d‡ ~”>ŠI|EŠI~c[ & ,"! "P 4P4"&vFv<MND=1",.! $],"!?! , ;.,57/{ DE5 ": %6:<(%/?%6M­Q$],</0,&4,"1%&4%6!K:D TU ?z"9<1B1<,!?D½F+D=5E5=%/?;"% QM"DG2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%61 <! "& )( "P c"& &c<:"$ (.,PJP ;",5=/6FvM n :t & C 1H5E% "! ?D=O! % O?9%6i6OK1 %6 1 %6&4%!?:D •U ?t&4%M ;,"5=/5 %6 &)(%:%6OK%6& M "O [ %6 5=Z C 5 & x«%O2l,.A M %6 !KO %6 1H5=%/0%& 1BPg[ C :"()<&c"&4&)(BD%6&4%!?:DE;,57/—UK%65=%6&O C : "! ?9 "O 6F MDE&)/"&)()":b$],.!KM •U <P c"&vF M

n :% $]%5E%/K/bO C : "! ?9 "O ?Dz%6&4%!?:DEŸ;,57/ Z4,MDE& <& 4O6[ 9 ,"5=()<& 1",.!?"D—D=Zl,A 1HP-%6&vF ‡ 3€E’) }d‘ ‡ €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠI‹IŠI~ ‡ › ‡ ~ ‡ d‰ ƒB ‘ ƒH ‰lŠ?† ŠT† ‰ ‡ – }d ŠI† ‘0‰ŠT† ’d|EŠI |<ŠI† ~ )ŠqBŠT‰`ŠI~e }" ‹`‹Iœ˜3€‚~c q‰?›dŠI‘~ ‡ )}"‹`‹ }d|ˆ ‡ ”>ŠI|EŠI~c|EŠq"€ ŠI† ‘•cŠT† ’d~zŠI† |ޘ ‡ ›ŠI~gŠI‘q"€ ‡ ~ ‡ ‘SŠT† ‰?›dŠ ‰Iƒ" †‡ ‘?›—†‡ ‰ }d‘•†‡ ”#†‡ ‹ ‡ ~ }d|ˆ —”>ŠI|EŠI~cF %6 Ot"9%6:<(& C 1H5E% "! ?D=O! % O?9%6i6OK1 %6 !?%“%6O<, A $],"/0,"&4,.1 OK9 DE"M5 ":N .%6:<J([%/? %6M¦%/6MNFXD=M5E5ED DE"!&) ?/0Za24/;,?57DE/>OK9[ / <& Ÿ9%6O C1HP-: "!%6 &?9 "O "9?“O?"5DEZS5E,A

%I1H/?PW/%;&,5=&)&c( C :1B,BD7/»ZJ,L /T57<&/?;"¾%"[ /0%1B& D=%&) O"/0,24A P4%IP¡/„U<C L / 1 "! K:"C ():""5(b=&4D $],":`U C 1GF.2J,:"(3 DE5 <: %6:"("%/?%6MO?9+C L 5=%/ %6 O?% C / "& 4DJ*4DE5=5@"&cd/0,.1HPc"&z%691W,L 96%5 n / %6 Ol&J%6M 24%5=("%6O6F M%6!y/h"1H1",.!V"9"&)()<:&c"1M "O v$],!KM •U ?—$],"&H/?,O0<P4P;",5=/6F<MDE&)/h{O C : "! ?9 "O 6[ :"(%5?,A !K%X<96,&+x P4"&$],.:5@<5E1","969 C &41 <969><5)—;BDEO?9,&)(B5@":24, OKO?9 C D=Zl,A O?96"1H1d"5qF»"MDE1<,!g&4":"(,"&uU , 1W,L 9%65 n / % O?P-%6& /?DEOK9/ <& sO C : "! K9 "O KDv/ % !?!?%5o;.,57/1BD7/»,L 57/?;"% DE5 ": %6:<(%/?%6Ms[  ŽŸD=5 ":–c

.}d%:"(}?8%I/0ŠI† %~M ‰Iƒ"/ ": †‡ ‘?C ›—5qFH†‡ ‰I%6€J9 ^%6 ŠI!K‘0/uŠIg2XC«A ŠI5q| [”>ŠT ‰#PJPl,ŠIA † ‘•5gc1WŠT† ,"’"L ;"‹IŠI%~/?1"|E%6ŠT9–cDEŠI1GdF4”>24ŠI,"|‚|E:"ŠI(Nz1Š?›6~c%6€E!?˜cZ – %6‡ OK/ C Šq:" (‡ K”/0•%6ƒ)2J’ %‡/„Ud–C L }d13 $]%ŠI†5q‘0F ‰ŠT† ’d|EŠIcŠI† „[ 2J,.:"()<&$TC L :":O C : <! ?9 <O ?DJ/ %6 !?!K%65c1HD=/`,L 5=/`,"L /?/ D=5 ": "%6:"("%/0%M 2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%M % !?%/ % /",A 5q[ P+x à KÄhÉ ÆyÐÞÆyÖ6ÊqÎ Ò Ì6Ô Ò ÐÓÊ Å]ÆKÐÓÆ +Æ ØIÉØTÊ ÒIÛ Ý ãäÒ ÐÓÈ6Ø Û ØTÊ Ò ÖTØTÊÅ]ÆKÐÓÐÞÆ Û É»Ò Ñ ÆyÌ»ÆKνÇÝKØIÕ ÖÖ-ÆyÕ Ì>ÈIÆKÐ Û Æ?ÍuÆyÇIÈ`Í`ÆyÕ ÇÆ )Æ aØIÉؕÉ{ÆyÌdÆyÎqÇIÝ Ø Ü Ø Û ÆyÐÞÈ6ÎqÆ{ÆyÇÈÆKÐÓÆKÖÊqÎ Ò Ì Ò ÐÓÊÏ Ò

ʽÆKÌd×^Ý?Ø•Õ ÐÞÖBß Ú ÐEÒ Ú Ì>ËdÍ`ÆyÕ Ç Ë<Æ ã ß Ê<ØÕ Í½ØÎdÆKÕ Ô-ÆyÕ ÌQͽÉyÆK΄ÊÊqÆKͽÉIáÄ Ê?Û ÒIÚ ØIÛ Ö>ÆKÎ Ç+Ò ß Í„Ñ ÉKʽÖgÆKÒ ÕÍ„Ï»Ê ÝÞÖ ßcÍ-× Û Ô>ÝÞÐKͽØIÕ ÉKǗؕË<ÏdØIÎqØIÙ`ÖÆ?ÊqÍ`ÝÓÆ?Õ Ö ÍWß Í ÍvÒ ÆKÎ"Ø•Ì»Õ Ì ÆyÎq̈́ÇIÉKÝ ÆyؕνÆKÊvÇIÈ`ʽÆKÍ`ͽÆyÕ ÉIÇá ÆhBؕÉÆ ØI É# Ø  ۗÒ )Éyà ÇWØIÕ<ͽá Ý)ÆyÌ»ÆKνÇÝÞØ Ü Ø Û ÆyÐÞÈ>νÆlÆyÇÈÖ>ÝÓÐ Ò ÇÎqØ Û DR AF TM arc h1  £  ¨  DR AF TM arc h1 3, 2 003 Pc"&"9z%O?%/?PW%&vFv2c\O C : "! ?9 "O ?Dh/ %6 !YO?96"Pc"Z4,"&/ ": C 5qFW"9>"9;<"5 ,. P4"&¨&4D=&4i6OUK%65=%6&"&)(":4F "MD=;"%6581g,"L 5Ei6O>,.L

&42cd/0&cJF "1H1",! MDE&)/1",! "P 4Pc"& 5 </ ?/ C 1GFYMDE&4ZJ%6&$],"/?,&b2 C 5E5 "M N2J,O?OK9> / <: C 5 <O ?&c"18M%6:"$]%5E%65K,.A %6& MN%:&)( C 5=DE1 ¹ %MN5 %6 1<%6969+C L &41Y;BD=O?O?96Y—;g,L !>,L O?%5=/?,5 , Z "O ?& <5 </ <! ?:"("5=/0"1H!0 º [ 1<,.96MDE1 C Oo2 d/ ?/ % !?O C : "! K9 "O o/ <! ?:"("5 "O ?"1","!vMN%: "5 =5@"* n /0,"/K/ C 1GF24,.:"(uO C : <! ?9 <O h2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0% $],.!KZ n /?,"/?/0"& "! "& )(,O<&4&c"1 2 C 5E5 <M N24,"O?O?9 <; <"5qFV%69 %6 !K/OK9>"P4"Z4,&e/ <: C 5 ,¨ O C : <! ?9 <O ?D—/ %6 ! %6OK%/ %6 & DE5 <: .%6:"("%/?%6Mr2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0%/ ": C 5 "O ?O?"5g$],!KZ n

/?,"/?/u"! <& H(BPc<&¨i6O>,L 1H1"%&v[ 9#"9%6:"(BOK96%6!HC A ,.L OKO?9%$•C L :: % O %6 !K; % &H(BP-%6&QM"!?"Z "P4P4"&"9l%6OK%/?PW%&vF"MDE1<,!WR4:"(%5E%6MzPW% ;.%O?OK9JC L 1 3UK%65=%6&“5 %I ;V,wA !?%5@</ n ;%1"%I; %6 O3"&)(":,"/QDEO[ 5=(%&41","!§wO C : "! K9 "O Q&4%6M / ": C 5#O?96dx Pc"ZJ,.&vF—2JDEO?9%6&Ÿ $],"/?,&4,1 "5 E5E"&4Z ,) <&¤C L /01W,L 9&4%61a"9%65=%61)/0!K,&4,1H1d"5½F—</?,MM":",1H1<<5q[ $],"/?,.&4,1OK9 "M "2 4,"91 % *W%OK/<9X<&H(.":DH! % O?9%6i6OK1 %6 1zOK9 "M N!?%6&JZ41 n ;hC L 5H1BD=i6OKDqF»%69 %6 !K/l"9 C L /01W,L  9 %I x O?%12c</ "O "! ?¨O C : "! ?9 "O

zOK9>"PBU?sMN%:¨<9"&)(.":¨2l,"A M % !?O % 1H5E%/ % /6F %6 O&4%M $],"!?Z n /?;<J[ :"( * % 5EZ C 5f"MND=1",.!8 DE5 ": %:"(%I/0%6M %:"(BMND=5E5=D , OK96,!X1BD=O?%P4P¨;,"5=/>FGMDE&)/8M+FG"1 H1",! N2l,A M %6 !^x O % 1H5E%/?%u%6:< (+MDE5=5ED ,. O?9,!?,O?u;,57/ MN"DE&4"1GF""96"9uMDE&)/0%:"( MDE5=5ED , &%5=;BDE&v[ 2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0D O C : "! ?9 "O 5E"&4iT1.x$ % 5E%Y$],"!?M C 5 •U "P ," 5c MN%:§5E%24%/—2c</+ <! ?,9 &4DqFB24,:" (N"ZJ,"/?/Xª2S,A M % !?O %6 1H5E%I /0%6& "9 </ ?5@":.,"O$],"/0,&J%6&4%!?:DE ªQFV"24,"5 ³ ¸  % &± ,57/09M"&J& <5 E5@<&4Z ,4 [ &+x &4%1 M%6:"$]%5E%5?,.A %& MDE5E5=D , &%657;BDE&

2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%6&¦"9 </ 05E":,O$],"/0,&J%6&4%!?:DE l% [ x 24,.:<()"&wM % :/ <; ,"5@"P4P/0%1HDE&)/"C L &41t;BD=O?O?96"9DEZS,A PW%&vFG"9 </ 05E": ,Ou$],</0,&4%&4%6!K:D@3%:"(B#!?%z &S,4A º F M n :.&4%Mr%5 %6 !KDf31BPg[G$ % 5EMDE5=5ED , %65=%61) /0!K,&);,57/0,"/6FG"MDvMND=&)/0%6:<( MDE5=5ED "! ?Z & %5=;BDE& ¹ ³ & 2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/?%6&a1g,<L ;%/?1"%96DE1¦P-%"[ 93UK%5E%&H/",A O "5 E5=,M "O 6F C :"()"&JDEO"9 ³ ¯ Á DE&JOK/0%DE& ,.L OKO?96%I$•C L :: % OOK96%!?DE&)/%6:<(+h%65=%61) /0!K,&4&c"1GFf#;< ":"(<9“,sA "&)/?DE! % O?9%6i6OK1 %^ U %6 &J%61GF# *W,.9D=/?!?,&4&4"1 &)( C :)"5=MNDh%6&4%!?:.D •U ? J[ % Fv%9 %6 !y/ & x«%&1

% / $],"/0,"&MN%:O?%MNMDEO<C L 5 %6 OK% <! "& 1"%5E%I/Kx 1"%9624%I/%6:"(¡%65=%61)/0!K,.&+x*W,.9D=/?!?,&¡* "! 6[ &J& %6 5MN":)<O0"P4PŸ2l,.A M %6 !?O %6 1H5E%I/0%1"%6& %9%65=%61)/0!K,&+x *-,.96D7/0!?,"&w* <! ?,.1O?96"Pc"ZJº ,&1"%5E%/?1"%96&4%1w$],"/?,&4,1¦C L /01W,L 9 %6 OK%61","! ¹ "9 $],5=("Md/ ,BZcdx;BD=O?O?96{5E%^U d/ 0O?9 ,. Z4D=1 F %6 Oo/0,`; "P 4PM <! o&4%6M¤5=%6OK9D=:)"9<F`24,:"( {$],"/?,&4,1YO?9 <M "2 J,91 %6 *-%6OK/ "9 "&)(.":Do! % O?9%61O?9 "M 3%5E2c"&)(":,5=2c</ ,J [ !K!0{& %6 9I;.%<F"24,:<(*-,.&)/0,O?"&QM%6&J&H(BD)%5E%61)/?!?,& d*W,.9D=/?!?,&5=%6O?9WUK%5E%&vFd{/?%6!KMND=1 C Oo%6:"("%6&+x O C 57(

<ZaD=&J$],.!KM "i D ," /6[“® 1"%5E%/?1"%9J,ÀA %5E%1H/?!?,&J,1 %6 O3*-,.9D=/0!K ,&4,1 %6:"(BM "O ?!?/T"5 "5 E&c<1-F "1H1","!XM%6:.OK%6MMND=O<C L 5=&4%61GF % OX1 % /X$],"/0,"&N1<%65E%I/01<%696D=124%657(%/K/"C L 1G[ :"("F+24Q $],"/0,&J,1§O?9 "M NQ /»,"L P4PvF-MND=&H/Y"9%65=%61)/0!K,.&4,1 %< Fv"1H1","! :"("1",!KDEP4P"9Q%5E%1H/?!?,&Bx«*-,.96D7/0!?,"&w* <! ?,.11"%5E%I/01"%9 % O?%"F MDE&)/tM%6:.OK%6MMND=O<C L 5 %6 O?%<F{M n :À2ce%5E %61)/?!?,&4,"1BP , 5 %6 O *-,.9D=/0!K,&4,1HP ," 58;<"&b/»,"L P4PvFY"1H1",! M%6:.OK%6MMND=O"C L 5 % OS5=%6O?9Y :"()"1<,!?D=P4Pv[ %6!KMND=1 C O%:"(%&4O C 57(BPc"&N/?%62 d/ u$],"/0,"&4,1 %6

OX"9%65=%61x /0!K,.&4º ,1s*45 C O?9§-,.9D=/0!K,&4,1OK9 "M Nt1W,L 96%5"96,"&4,O ¹ /0%6!KM % O?9%/0%O?%& 1HDEO M % !K/ % 1lC A 4C 1)/ C "i D , ;<"& [ 9%5E%61)/?!?,.&Qu5E%:1W,L &4&)(%P4P§"&)(":D)! % O?9%6i6OK1"%<F){*W,.9D=/?!?,& "9,8A "&)/?DE! % O?9%6i6OK1 %^ UK%"[ &J%Ix 24%96%6PJPQ%5E%6MD"! %6 OK96%6iO?1 %6 1H&4%1zD=OvMN%:";<"&4&c<1"9#"&)/?DE! % O?9%6i6OK1 %6 DE1GF)<MN%5=(.%1H&4%61 C :"()"&4"1H1",<x !0 t/`,.L MN%:vC L 1GFgOK*4DE&dUdC L 1GFoMDE&)/ t! %6 O?9%6iO?1 %6 1H&4%1-FZJ%3M º "O #UK %65E5=%6M9J,.A D=1GFg*45½[v"93%5E%61)/?!?,.M,O /»,"L 5=/ % O<C L 1 %5E5=%6&)/ %I /0%6O ¹ 1HD7; %I ;.%“O?%MN5=%6:%ON! %6 O?9%6iO?1 %6 1<%/ [ M%6&J&H(BD=PW%&Ÿ1 % /\%65E%:%6&JZl,A %6& &c":<(

%6&4% !?:.D •U C $],"/0,&À,L OKO?96%+C L /01W,L 9DE1GF-"1H1",!8P "! KMN%5=( ! %6 O?9%6iO?1"%•x^"&)/?DE! % O?9%6i6OK1"%* "! 1"%5E%I/Kx 1"%9624%I/>[ $],"/?,.&4,1 %&4%6!K:D •U ?O C : "! ?9 "O ?Df/ % !82S,A M % !?O %6 1H5E%I/ %6 &J%61&f,"L ;"%61"%Z %6 O % ;"%65"! <& H(",<x O0<&§&l,4A F n :"(M%6:"$]%5E%5?,8A 1fC L OK9),.L PJ2l,A M %6 !? O %6 1H5E%I/0%1 </ ?5 %6 * %6 O?% C / <& §M <O V! %6 O?9%6iO?1"%•x^"&)/?DE! % O?9%6i6OK1"% * "! K,.º 1eDEOOK9>"Pc<Z4,&1<%65E%I/01<%696&J%61G[ % 5EZ C 5Y“M <O ?,BZ4DE1 5E%6:"1g,"L &H("%6P4PŸ! %6 OK96%i6O?1<%““M“C L ,& ¹ FV"9%65=%61)/0!K,.&424,92c<O?,&45 ,s / C 5@`UKZ4,&4O ": ,1H1d"5!?%&4Z4%5E1"%9J,4A

FVi6O?"1 & "5 @ MDE&)/0%:"( dx  £     OK96,.!#&4%24%69%6P4PgF # % &)( C :)"5EMD4/»,"L MN%:VC A %65E%MNDJ! %6 OK96%i6O?1<%"[  * "! K,.1§1<%65E%I/01<%69 %• x O %6 &4%1 1fC L OK9),.L PJ2l,A M %6 !?O %6 1H5E %I/0% dxO?96,"!hMN":)<O0"P4PQ"9  * "! ?,.11oC L OK9),L P42S,A M % !?O %6 1H5E%I/ %6 & %6 5qF <9>"9 [ P4D=5E5ED , &%65=;BD=&v[ &4& % 5gMN":)"O?"P4P2l,.A M %6 !KO %6 1H5=%/0%& %69%61DEOvUK%65=%6&N;<"&J&c"1Q1<,96MD7x 1 C O F Â5E%I;.%O?P-%6& 4[ %6!KMN,BZ4DE&4"MND=1d"DGO?96%MN*-,.&)/0P , 5h1oC L OK9),L P42S,A M % !?O %6 1H5E%I/8$]%5E%I/?/8"9 "&)(":Do! % O?9%6i6OK1 %6 1w $],</0,.&42J,9Q&4":" (,"&2c"O?,"&45 ,)

<&w;BDEOK%65E1<%6Z4&J%61G[  9 </ º 05E":,O%&4%6!K:D •U C 1s&4":"(>U "P , 5VN2S,A M % !yx O %6 1H5E%I/ %6 O ,.57/096MN"&4& <5 E5@<&4Z , OK96,!K9></0 ¹ ª F8 %69 %6 !K/wwU ," ;<"5 1oC L OK9),L P42S,A M % !?O %6 1H5E%I/ $]%5E%I/?/3w&H( C :."5EMDX%&4%6!K:D TU C 1 %5E2c<&H(":,5=2c</ ,4 [ 1H1",!<9 "&)()":"D—! % O?9%6i6OK1 %6 1wU "! C 5 % 1< <9%6&4%!?:.DE"OHC A !HC A O %6 :"24%69 %6 Oe&)(,"M "O K24,9 $],"/0,&J,1H24,92c"OK,&45 ,) "& ¦2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/&4%Ix :<(.%6ZJœ DE1¦2c</K; <& H( <; <"5Y"! "& )(,O[Ž €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠI ŠIQ^ŠT–†‡ ¤†ƒ ’{Š«† šJ›dŠI|ޖcŠI¢” ƒ) ’ ŠI|ޘ3€‚~c‚– ‡  }" ‹`‹ ŠI† |EŠtd †

š-ƒ)‰—e†ƒ ˜Â˜‚‰Iƒ" †‡ ‘?›—†‡ ‰T‰ ‡ | |EŠI~c~gŠN’d€‚ }d |ˆ ŠI[ &4&4%1eMN%:"$]%65=%65K,.A %6&e<9 %6&4%!?:DE"OHC A !HC A O %6 : %:"( "Z4,"/K/§*4D=5E5E"&c</?Pc"&“¨2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/z&4%6:"("%6Z4D=1 24</?; "& )( <; <"5u<! "& )(,"O6Fl/0,`; "P 4P "96,"& ! %6 OK96%6iO?1 %6 1 OK9 "M <; <"5qF<MN%5=(.%1Ÿ1fC L O?9,L P42l,"A M % !?O % 1H5E%/?% "9 "Z4,</?/ 2l,"A M % !?O % 1H5E%/s<5 À% O?DE1G[ 9DE57(.%&!?%&4Z4O?9%6!K%61H!",A 5 1g,"L 9 ;%I/05=%6& MN%:"Rc:"("%65 %6 O<C L &J1¡&4D=&4i6OF8"9¨%5E:,&JZ4,5 <O C &41d</ /?%6!yx M,BZ4DE&c<MND=1 <! 0§"5E"*-,.969 C 1G[ /0%!?M,+ZJDE&c"MDE1dz2J%65=("%6OKO %6 : %6 P-%§;%/?%/K/24D7/C L &41

,57()"&s%6!<,A O6F 2J,.DE5:"":(%6P4:<DE9I(/0%,/?&J%6MO ": F Ó:1<"5,J96<5ME1dDE1"5CEMNO"95=%;9 %C O?1% 4,[57()"&zO?9 % 5EO<,A O % :%6O1W,L !<C L 5EM %6 &)(%1Q1W,L 9,"L /?/D=O6F<MND=&H/l 1","!0"D :"(1HDEiO?D7/X*-,.&)/0,"O0"P4P4"&&4%M­MND=&4Z4%6&N"&)()<:DG! %6 OK96%i6O?1<%XU "! C 5 %6 1d%6:<(B$],"!?MNQ"98%6&J%6!yx :"D@"OHC A !BC A O % :.24%9"[ 9 %5E%6MDo! % O?9%6i6OK1 %6 1/ C 5E»UKZ4,&4O ": )"D=P , 5W5E%5E%24%/;"%696%I/0&4D½FG24,:"(<9%:"(%O / n * C O?,.1wMN%&4&)(+ D#% g%1H/ n ;! %6 OK96%6iO?1 %6 &J%61ÀOK9 "M n /0"&c"1tj M%6&4&)(B D"93% W%61)/ n ;O?96"Pc"ZJO ": D $],"1",.1O?9 "M NJ[ DE&4Z4%&O?96"Pc"ZJO ":

Dh$],1H!0 ° ª %&4%6!K:D@U C />[ %6 5EZ C 5V$],"/?,&¨% g%1H/ n ; OK9>"P4"Z4O <: .DS$],1d"D=&c"1sO?9 <M 1<%/?/",4A Fo%69 %6 !y/Q%:"( d/ 05@<:,OY$],</0 ,& ª %6&J%6!?:"D </ 1 % *H;BD=O?%65½[ 9 %5E%1H/?!?,.&J,1¡% g%1)/ n ;ŸO?96"Pc"Z4O ": D $],"1<<DE&c"1¦OK9 "M N  [ 9%61bÀOK9 "M ,1ŸÀ! % O?96%i6OK1 % 1 OK*4DE&»U % /.,"A 5qFJD=5E5=%/?;"% </?/ , 5g$TC L ::"&4%61GF424,":"( 5 %I /0%96DE1x% "&)/0DE! %6 OK96%6iO?1 %^ UdC L 1G[ ,"OK/wM "! N/ C ZdU C 1-F2J,.:"(bMDE57(%6&´ D=5 ": "%6:"("%/0%M %6:<( "Z4,"/K/s2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0%&v[ 1W,"L ;"%/?1"%69+,A $],"&H /?,.Ou1 %6 !KZ %6 O8"9<F424 ,:<()"&t$TC L ::z§2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/"9 DEZl,"A

/",A 5qFB"96"9MDE1","!XMDE57(%6& $],"!?! , ;",.5=/3 DE5 ": %:"(%I/0%6Ms[ 2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/¨/ ": C 5 "O z%6!?%Z4M %6 &)(%1 % &)/$],57()"MN</0,"O0 "& iO`,.L 1H1<%6&v[ 2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0iO`,L 1H1"%& %6 OC L /0%6M% %6 O8§/ <: C 5 <O §C L /0%MN%OK96,!K,O0"&À,L OKO?96%I$•C L ::4[ 9 C / ,. P4PJD—¨:"!0>;BD=/ <i 6D ," O/ %6 !z&4 ":"(BO ": </ , 5 %6 Oz¨! % O?96%i6OK1 % 1H&4%61a"9 ,A O?!K,P4Pc"& "O ?1<,!§O?9%6!K96%/K/ 5=%6&4ZSC L 5E%/ % /",.A 5<$TC L ::J[ 1<,!0"D DE5 ": %6:<(%/?%6M§P-%6&{:!?`;BD7/ "i D , Og/ %6 !o$],!K! "O ?—j DE&JOK/0%DE& 2 n !?%6O /`,.L M%6:<x%6&4%!?:DE L,O?OK96%I$•C L :: %6 O %6 &4%1 %6 !y/0%65=M % PW%&Nj §$],"/0,"&4,1 % Oz/»,L PJP4DB

UK%65=%6&5 %I ;h,A "&)()":D ! %6 OK96%6iO?1<%j %65=%61)/0!K,.&4,1GF»*W,"96D=/?!?,.&J,1 Oy/0Pv[ojk/0%65žUK%6Oo%&4%6!K:D@"OHC A !HC A O %6 :%<[ 9#%6&4%!?:DE"OHC A !HC A O %6 : 2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/?/,"A 5—$•C L ::4Fl%9 % !K/N1",9MND=1 C O32l,A M %6 !KO %6 1H5=%/ , !?"1 %6 &)/2c"OK96& "5 =2c</ ,4 p ‡ ›€„}  B†ƒ |)†‡ ‰†‡ #~gŠI d†} ‘#†‡ d‡ |ޘl– ‡ ~gŠI ‡ › ‡ ~ ‡ – }d ¾ŠI† ‘0‰ŠT† ’d|EŠIcŠ † ŠI|G¾ŠI† ‘‚” ƒ) ’"Œ M "O ?,BZ4DE1´$]%^UK%96%/?PW%& 5=%;.%96%I/?/"C L 1GF24,:<(%6:"(/?%/?O?9J,"A 5E%6:"%6O“!?%$]%!?%&4i6DE"*W,"&H/K/ ,. 5z%6:"( <Z4,"/?/ §DEZl,.A *JDE5E5E"&c</?Pc"& ¹ º / <; ",.5EO ": !? 5 % ;h, A /»,"L MN%:VC A /?DE*4D=1 C O3:)"5Edm+DEO?&4"1 /0%5¢UK%6O

M%6iT24"&4DE1d"Dg%6&4%!?:.D •U ? ³ Á ¹ º  Á ¹ º ¿ $  ¹ º · ¹ J[ )º <24,.5 ¹ º ® C P4P45E%F "5 =5@"&JZ , % !K/ % 1"%<F ¹ º *W%Z4DE: DE5 <: .%6:"("%/?%6M&4%61z /»,L M%6:OHC A !HC A O %6 :% DEZS,.A *4DE5=5@"&4</0Pc<&v[ 9À"9Ÿ,.L O?OK96%$TC L :": %6 Ow&4%6M i6O?"1 :)"5Edm+DEO?!?JF 24"&4%6M P <! ?MDE5=("%6& DR AF TM arc h1 3, 2 003   £  ¨  ! DR AF TM arc h1 3, 2 003 /»,"L MN%:VC A <&H(.":!? %6 !y; %6 &)(%ºO6[¤®YÀ"9s%6&J%6!?:"D@"OHC A !BC A O % :%/N“& C 1B5=% "! KDEO! % O?96%i6OK1 % 1¡/`,L MN%:% O?96"PdU? M%6:4Fh"1H1","!Q ¹ O C :)"! C :c,.L M§P4P-%6& 5E%I;h,A /?%65žUK%6O/»,L M%6::G,L MzP4PW%&UK%65E%& 5E%;h, A ! % O?9%6i6OK1

%6 1; <5 =/0,"9></?5@"&§OK9 "M <; <"5c<! "& )(.,"O6FB%69 % !K/X:G,L M§PJPW%&N5=%;h,A /0%65žUK%6Ol/`,L MN%: "5 E5E"&4Z ,4 F $  º  º ³ "5E5E"&4Z ,B· ¹ ¹  %69 %6 !y/ §/`,.L MN%:OHC A !HC A O % :§$],!?Z n /0,"/K/T"&<! "& )(,"O 3O C : "! 2c"!KM"ZJDE12c</?; "& )( <; <"5½p ¹ º °  ¹ º ¸ ® b/»,.L M%6:"OBC A !HC A O %6 :%I/ bO C : "! ?9 "O ?D3/ % ! %6&4%!?:DE "OHC A !HC A º O %6 :"%eO?9><PBU?´M%6:JF"1H1",! ¹ º 2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/&J%6:"("%6Z4D=1§2c</K; <& H( <; <"54"! "& )(",O ¹ ª [ 2l,"A M % !?O % 1H5E% /O C : "! &o,"L ;%1"%Ix Z % O % ;"%65J$],"!?Z n /0,"/K/l"! "&

)(BPc"&§iO`,.L 1H1"%&vFH%69 %6 !K/ O C : "! ?9 "O "5 7/T"5HZ4,MDE& "5 =/ DE5 <: %6:"("%/?%6M§P-%6& ¹ º °  ¹ º ¸ 9QDE:)<96O <: &)(BDE5=; "& );<"5 ,) "&w1"%I/?/., A 1W,L 9,"L /?/Y;<"&vFgOK9 "M C &41H!0t<96,&HPc"&iO0"1w"9z$],&)/0,"O6F 24,.:<( ¨/`,L MN%:OHC A !HC A O % :5E%:)"5 <P 4P º O º C : "! §24"!?MN"Z4D=1“24º </?; "& )( "& c"1ÀDE&);%!?9 %I ;º %5Y <! "& )(," O6F "MDEPl,"A 581W,"L ;"%/?1"%69DE1GF24,":"( Á ¹  ¹ 5E%6:."5 "P JP ° ¹ O?9%6!?D=&)/&l,4A F82c ¹ J[ º /0%5¢UK%OzM%6iT2c"&JDE1d"D—%&4%6!K:.D <& c"1 DEZl,"A PW%& º "5 E5E"&4Z ," &c"1

1"%5E5—5=%6&4)&Jº DE% ¹ %6&4%!?:DE"M%6:MN"!0<Z "O F "MDYiO0"1"1H1",.!t/?%65¢UK%O<C L 5=24%/6F824 ¹  %6O?%I/ % &¾ ¹ +[ %6:"("%6&45=%/zUK,P4P ,5=Zc"5 "& 9 <! ,I UK%5EP-%6&5E%I;V,A 1HD=$]%«UK%69 %6 O& C 5E5 "2 4,.9/0"!K/6p Á ¹ º $  ¹ º ¸ 1d"!?"1)/0%!?DEOK9/?DE1 C OV/ ": C 5 "O ?DHD=Zl, A % *4W%&® C P4P45E% "5 E5E"&4Z ,8 !?%i6D=4!?,.1dJF<%69 %6 !K/l&4%6M/ C 5B&c":<( % !K/ %6 1"%1H!?%  ¸   ¹ º ³ ³ ¹ J[ º º  ¹º ¹ ¼ 96`;<"1H1d"5Y1BD7$]%^UK%9;.%<p "9"9DEZS,4A F"MD "2J24,9OK9JC L 1HO % :%6OF24,:"(¡ DE5 <: %6:"("%/?%6M %6&4%!yx :.DE"OHC A !HC A O %6 :"%“%:"(MN%:)"Z4,"/K/ % !K/ %6 1H!",A 5Q%6:"(´M "O

?D=1 MN%:2c</ "! ?,9,"/?/ %6 !y/ % 1B!K % i6O>,L 1H1"%&dUK%6&vF "! "& )(.,OV"9—%&4%6!K:D@<OBC A !HC A O %6 :%1!?%i6D=*4!?,.1& %6 :"(B96%I/0:"(g,L 1 % &4%61§1oC L 5,L &HP4O % : % ;"%65q[ ":)8"9%6&4%!yx :.DE"OHC A !HC A O %6 : 2l,A M %6 !KO % 1B5=%/X&4%6:<(%6ZJDE132c</K; "& )( d; " <5 % O—"9,&! %6 OK96%i6O?1 % 1% W%61)/ n ;O?9 "M <; <"5 "! :"(w"& )MN(.,D=&4OFZc"Z"MJNZ4%DE5=:4("Fg%6"M1H&4%6n 1¦:t 21fC L lO?,"A9M,L P4% 2l!?,"O A %M 1H%5E %!?/O % &41H%65E%M /?%1<%6!K%6O?9IDE5 /0": %96%D#:"%6(:"%I(B/0D=%61¨M 1fC2SL O?,A 9M ,L P% !?%6 O !y%6/ 1H% 5E1"%I%/ /%6 & OK%6%6 58Ms1BFfD="9O?%P4"9Pv[ DEZS,4A F)"M%657(3"242J,.9O?9+C L 1HO %6 :%O6FJ2J,:"( D=5 ":

"%6:"("%/0%M %6:<(3MN%:2c</ "! ?,"96,"/K/#2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0!<,A 5 %6:<(M "O ?D=1 "ZJ,"/?/f2l,"A M % !?O % 1H5E%/?!?%2SC L 5žU>,.L &5E%<F»"! <& H(",Of%#2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0%1!?%i6DE*J!?,.1x«& %6 :"(B96%I/0%D7x &4%1t1fC L 5«,.L &HP4O %6 : %I ;%65½F Á ¿ °dª Á ¹ Á º ¿ °dª Á ¹ º ¸ 9w"! "& )(.,OKO ": D/ % &)(%69+,"A / D=O1HD85E%24%/O?9 "M ,5E&4D½FXZJ%"9sDEO%65=%6:%&4Zl,4A F—2c“/ C ZdU C 1GF{24,:<( MND=5E5=D , $],.1H! , 5 ¹ U ,< ;"<5g"9 %65E%1)/0!?,"&4,11fC L OK9),L PJ2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0%<5@</K/ º8 zMND=5E5=D , $],1H!0;"<5 , i6O>,.L 1H1"%& %6 OK24%69 +[  %I ;O?9+C L 1HO %6 :"%6O6[ 1H1<,!"9 C U?"P4P2l,"A M % !?O % 1H5E%/yx/?DE96%Z4%65 %6 OK24%69

»x«O?9,! %6&J&H(BD½FV<9>"9 % ;1<%65=5q[ MND=5E5=D , $],.1H! , 5 t%696%!$],"1B!?t;"<5 , 2C A 5 %6 O?2J%69 % ;1"%65=5qFf  £     s%96%!Q$],.1H! ," 5 w%69%6!$],1H!0s;<"5 ,w 2C A 5 %6 OK24%69  % -; F % O w %69%6!$],1H! , 5 $],1H!? ;<"5 , 2XC A 5 % O?24%9  % ; O?9+C L 1HO %6 :"%6 O6Fl;<":<(+D=O"Z4Z4D=:4Fh"M n :s DE5 <: .%6:"("%/?%6M O C : <! ?9 <O OK9 "M "! ? d/ 05 d/ 0O?9 ," ; §; <5 =/{MDE&)/0%:"( 3 %696%! %I ;t/0%5=/%5f1<%69Z4%/?%61)/.,A 5½[  DR AF TM arc h1 3, 2 003  ED 5 ": .P4%6P-:<(%6&%/?%6b$M­]"9%«UKY%69%6%5=O"/0,zAP-%6%& :"()x«MN1 D=% &4/ Z4,%!0Z4%Z46DE:´5=/?%6"P57/ J% Pc;""&%65G/0D=´1O?9W/0zO,L 9%6C 5 n: / "!% ?O?9 P-"O

%6?&DG/ :% ,!?&4&4%ZJ1,5E/?1<%6,1H9DE/&)C /?&4241G%/"F3,4A 24F4,"M:"(%657( OK9>"P4"Z4,.& / <: C 5q[ 9%&4& %6 5o1<,! <P 4P4Dg*JDE5E5E"&c</?,.1HPc"&;,57/VUK%65=%6&"&)()<:D=O6F "M r<9"&)()": %6 O <&H/?D@"&)(.":{O?9 "M {MN»UKZ4&4%M C :<()"&c<&4&)(+D;",5=/6F»%69 % !K/h{1fC L O?9,L P42l,A M %6 !KO % 1B5=%/?%61 </ ?5 % * %6 OK%61","! &J%6M M<!0"ZJ/QM "O ;BD=O?O?96JFliO0"1 "9t<&H(.":<x«"&)/0D@<&H(":¨OK9 %I /0O C : "! ?9 "O 0<1",!31<%65E%I/01<%69J,A %5E%1)x /?!?,.M ": &J%6O?%Ow/ %6 !6[ 9/*-%6!KO?9%sU ,. 5/ C Z»U C 1GFQ24,":"( MND=&4Z4%9 iO0"1´%6:"( U ,¡ 1g,"L 96%65 n / %6 O6F Z4%

&J%6Mk*W,.&)/?,O0"&eD=:)"9<FS24D=O?96%&e2cMN"&c"*4O ": ¨1W,.L !<C L 5E& % 9+C L &41“¨MDE&JZ4%6&)/§1HD7/»,L 57/,¨A 1<,96MDE1 C O 2 </ ?/ %6 !?O C : "! K9 "O K,.&t1 n ;fC L 5-& %6 MD-"&)()":","/uD=OX/T<5 "5 C &41§MN": C &J131g,"L !"C L 5qFHP-%65=% %6 !y/?;"%M<: C &41d</ D=O6[ 1"%96Z4%I/0D*4D=5E5@<&c</0,"1BP4"&¾/0%2 </ ;<"5@<MN%5=(.%OK//`,L P4P %65=%/0!K,&4&c<1-F3MDE&)/ *-,.96D7/0!K,&+x &4"1GFW/»,"L P4P*4!K,"/0,.&J&c"1GFv MDE&)/Y"&)/0DE*J!?,"/?,.&4&c"1GF %6 O"9z"&)/0D=&4% C /?!?,&J,1H& "5 V/`,L P4P&J% C /?!?,&4,"1)x &4"1DE5¾": .1<%6%6:<5E(5=%%/K/?/%6M§5E%P-&4%6&4&gD=%"Fo[ %69 % !K/ D C

$],/ "&&) /0,"O6%Ff9¦241,:"B(D=O *W,."&&))/?(),":O0<"&/»“,L P4O?9PJ"M5E %/,"Zf/,L / &)C /Z», A U C O?&491%6!K%6"Z*-J%&4/tD%6U </9 %60OK& 96D="51¾E1<M,"/ ,.N ! %I"D x OK96%1B!<,.A 5q[ P4P-%6&sDEO2l,"A /0"&4!0§/ "M NOK961<,+Z424</ C &J1-[ &,.! "P 4Pc"&z2c"&4:O C 5=(",9/ C 1GF"24,:<(z DE5 ": %:"(%I/0%6MzPW%&§8$],"5=()<M</?,1/0%!?M,+ZJDE&c"MDE1d"D %:"(.%&4O C 57(BD "5 E5E"*W,</0,.1<,&À1<%6!?%O?9I/C L 5qF C :"(ÀMN,&JZdU C 1e’ †‡ ›6€E‰?›6 ‡ „€E’dƒH‰ ‡ ~ 96»UK5@"&4"1À5=%"[ ŠI‘ }6"€‚~ ‡ 3€E’ ‡ €SŠq)ŠI~J‰XB†ƒ | .‹ ‡ ~s3€‚~-"€7 d‡ ~ ‡ › ‡ B}d½ ›6€E’ ‡ €f‘0ŠI~-d‰?›dŠI‘•~gŠT’z~QŠT† –†‡ ~

}d| ‡ ~w½ƒ | ‡ ”B}d~J‰†‡ ‡ ˜ ‡ ŠI| )ŠT’QŠq{ŠI† ‘•^ŠI|ˆ ƒc ŠI~u”>ŠI|‚|EŠI›6€E’ ‡ «ŠI| ”>ŠT‰—‘TŠI~-d‰?›dŠI‘•‚˜ ‡ ~QŠI† |ޒ ƒB |ޘW–c}?‹—†‡ ‘I3€‚W€E‰ „ƒJ"~3†‡ ~J’ ‡ ‘TŠI~-d‰?›dŠI‘Y‘lŠT† ‰?›dŠI€‚~gŠT’ €E‰`ŠI|ޒ)Š?†ŠT‰lŠI† ‘ }d |7Œ 96%1z!K%6&4ZJO?96%!]UK%5E5E%MN9+,.A 1N"9 %:"(%&4O C 57(+D <5 E5@<*W,"/?Pc"&; "5 =/?,.9>d/05@<&4,1G[ 5=("%6& * % 5EZ C 5w!?%&4Z4OK96%6!3%&4%6!K:.D@<OBC A !HC A O %6 :%<FV2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0%"F &)(",.M <O 0J[ "! "9e%:"(%O %5E%6M%61b:"()<1",!KDC L /01W,L 9 % O?%1¾$],5=(H/ "& "5 E5E"&4Z , "&¤%6&J%6!?:"D </ iO?%! %6 5=&4%61%:"(BM "O 1W,.L 9),<L /?/>F+"9C L /01W,L 9 %6 O?%1HPW%& ! %6

OK9/K;%;h,§A ;<"5E"MN%&4&)(BDc! %6 OK96%i6O?1<%,L O?OK96%Ou%6&+x %!?:.D •U ?—&4%M¾; "5 =/?,96D=1G[ 9#DE57(%6&XUK%5E5=%6M9J,A 1 %6 !y/ % 1 %I /h &4%6M¤5=%624%I/f{!?%&4Z4O?9%6!fM "O BUK%65=5E%MN9+,A DEPl,"A 5 5=%;"%696%I/0&4D½Fv2c"&J%6M <96,.1d</ %65?,"A !?%§M%6:t1<%65=5l"Z4&JDq[ "O O?9 ,< ;"<5lMND=&4Z4%&MN%:MN"!0"Z , M%6&+x &)(BDEO %6 :.&J%61"9 % !K/ %6 1 % /h%65K,A !?%SMN%:{1"%65=5)"Z4&JDqF»Z4%#"9,1 D=O?M%6!?%I/ % PW%&Q—/?%6!KMND=1 C Oo %6:"("%6&4O C 5=(BPc"& 5=%;h,A !K%6&4Z4OK96%!s,.L O?OK96%6O3/ C 5@»UKZJ,&4O <: )¨%6:<( % !K/?%65EMeC A %6& MN%:2c</ "! ?,"9 , Z4D=1G[ DE5 <: %6:"("%/?%6M /?%6!KMND=1 C OY%:"(.%&4O C 57(+D "5

=5@"*-,"/0,"1",.&1"%!?%O?9/"C L 5V$]%«UK5?,A Zf,<L /?/>Fc%9 % !K/<&4&c"1 %6 !KZ4%61 % PW%&vFv24,:<(s 1<,.!0<D D=5 ": "%6:"("%/0%M ,"L O?O?9%/ % /0%5 %I /YM%6:"Z42c"OKO C 1GFJ/ C Z4& C &411"%65=5qF+MN%5=(%1z/ ": C 5 "O —OK,! <& M%6:"M"!?"Z ,§ M%6&J&H(BD=O %6 :"%61GF % OMN%1B1<,.!03;,"5=/%69%61 1<%696ZJ%/0D %6 !y/ % 1"%"[ /0%!?MDE1 C O %6:<(.%6&JO C 5=(BPc<& 5E%I;V, A /?DEO?9I/TO C : "! ?9 "O ?D/ % !?P-%6&vFh;<"5@"MDE&)/ %6:"("%6&45K,¨A O?9 "M C ! %6 OK96%6iO?1<% % O§"&)/?DE! % O?9%6i6OK1"%zUK%65=%6&45 % / %6 P-%6& w2l,.A M %6 !?O %6 1H5E%I/ % O§¨! %6 O?9%6iO?1"%O?9 "M M%6:2cd/ dx !K,.9696§/?%65žUK%6O—%&4%6!K:D d/ >F %6 O—M "O

X"Zc</?!0&4DE&4iO—D=OXOK9JC L 1HO % :z!?%&4Z4O?9%6!hUK%5E5=%6M9 %6 O %6 24%9"[ ‡ € „ƒJ †‡ ‰Iƒ+~J’ ‰?›dŠI‘•€‚~c{– ‡‡ › ‡ ~ ‡ ­ŠT† ‰ ‡ ~c„€ ‡ ~ ‡ ¨ŠI~c~ d€E‰Š?† BŠ3~gŠI ‡ ›d}d~g}`‰T˜ ‡ ’`’)}d‘«} †‡ ‹`‹6€ –†‡ ‘0}d }d| ‡ ~¡Šq" ‡ ‘ ‡ †} ŠI~c~ d€E‰Š?† d‡ ~J˜ ‡ ŠI| HŠT’)ŠI«ŠI| ”>ŠT‰¨ŠI~gŠI‘½"€ ‡ ŠI|‚|EŠI½‚˜ ‡ X‡  ‡ | €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠI |EŠ- † ‘#†‡ ‰†‡ –c}6›Šq ’)ŠI|‚| ‡ "~cƒB~J’"Œ l›dŠT’ ‡ › ŠI|EŠT’d½‘0}d}`‰3 }d |ˆcŠT† ‰T˜ ‡ ‹ ‡ ‘I€q}d~J‰?›—†‡  ŠT† ‰ ‡ |EŠ«š-^}d~J‰?›—†‡ Œ D=&4Z3*-,.96D7/ n ;-FdMND=&4Z§&4%:)</ n ;%65=%61)/0!K,MN,"OV/»,"L 5=/ % OS1<%65E%I/01<%696D=1z* <! ?1"%5=/ %6 OlOK,.! "& gFH"96,&HPc<&

/0%5¢UK%6O8%65=%61)/0!K,.M,O8/`,L 5=/ %6 O8&4%6M ; "5 =/?,96D=1G[ MN"Df5E%:&c":"(",P4Pw! %6 OK96%i6O?1<%6:"(",!?O n / , 1HPc"& :<(.,!KO n /?,"/?/z! % O?96%i6OK1 % 1¦%6&4%!?:D •U ?¨&c":<(,P4PgFMND=&H/§ ¨%96%!3MND=5E5 <! ?Z$],1","O F Ó1<,96MDE1 C O 5=%;"%6O?P-%6& "9%6:"( ! %6 OK96%6iO?1 %6 !K%VU C / , </ ?5@":.,"Oo%6&4%!?:DEJF»Z4%XM %6 :8DE57(%&Q&c<:"(%&4%6!K:D •U C ! % O?9%6i6O^x  £  ¨  + 1 %6 1 1g,"L 5Ei6O>,.L &42cd/ "O ?O?,! "& eO?%M Rc:"("%657/ %6 1 MN%: "9t%5E%61)/?!?,M,OQ/`,L 5=/ %6 O§M%6:"M"!?"Z "O "& c"1 O % !<C L 5 %6 O %I />[ F ÓP4"!?D=,.& :"(C A Uy/,A & % ;¦MN": "P

c$],:"5@"5žU?“*J!?,"/?,.&4,1d</6F—&4% C /0!K,&4,1d</6F %6 OM <O &J%Ix 24%96%6PJPvF1W,.L &4&)(%&¤%65=PW,M5 ,À & C 1B5=% "! KDEO ! %6 O?9%6iO?1 %6 1<%/>FQ24DE*-%6!K,.&4,1d</6[ %6:<$]%65E%5?,eA %&4%6!K:D@ UK%65=%6&45 % /?%w%O?%/ %6 &´Pc "!KDE,.&+x«"&)/0D=Pc"!?D=,&¦* "! K,.1 C :"()<& C :"(¡1"%65=%/?1"%6924%/?&4%61GFMDE&)/N%65=%61)/0!K,&+x *-,.96D7/0!?,"&¨* "! K,.1G[ Pc<!?DE,"&4,1%6:"(BM "O ?P4 </ T<5@"1 C 5=2c</0&4"1GFW* % 5EZ C 5S<9 C &v[-P % /0tPW,.M5 <O O?,"! "& “%6:"( &J% C /?!?,.& *4!?,"/?,.&4& s "5E"1 C 5q[ D=&4Z4%69%6&À$],"5=()<M</?,1§UK%65E5=%6:9%/?%6O?O %6 :%"9"Fh24,:<( Pc"!?D=,.&4,1 % O

<&H/?DEPc<!?DE,"&4,1OK9 "M "& c<1 1fC L 5,L &HP4O % :%z&J%6M ; "5 =/?,96D=1G[{® N*4!K,"/0,"&4,.1H&c"1GF &4% C /0!K,.&4,1H&c"1 % OS824DE*-%6!K,.&4,1H&c"1µ Pc"!KDE,&4OK9 "M ,"/o/ C 5@»UKZJ,& n / C &41GF<"9—<&H/?DE! %6 O?9%6iO?1 %6 D=1)x &4%1 *W%Z4DE:§x Pc<!?DE,"&4O?9 "M N,</>Fc"1H1<,.!8"9/ 3O?9><P "5 =(H/$],:)<5EMN"962cd/„U C 1MN%:4Fc24,:<(/?%65žUK%6O Pc"!KDE,.&JO?9 <M rMDE&4Z4D=: "5 =5@"&4Z ,4 [ 5E%6*+/0,.&4,"1t1W,L &4&)(C A Fc9 %6 ! C O P4"!?D=,&4O?9 "M C ! %6 OK96%i6O?1 % 1-[ 8%6:)</ n ;\%65E%1)/0!?,"MN,O{/`,L 5=/ %6 O<C L 1 ;< "& "9%5E%61)/?!?,.&4,"1B&4"1GF<M“C L ,&4,1H&c<1-F>/0 C

1H&c"1GF<"9%65=%61)/0!K,M,O0"&OK%6M5E%:%6OK%61{&4% C /0! n & ," 1-[ &4% C /?! n & ,. 1H&c"1 &4%MNiO0"1"9%65=%61)/0!K,MN,"Oh/`,L 5=/ %6 O<C L 1 & C 5E5@+F<2c<&4%6MY&)( C :)<5EMD/»,L M%6:gC L 1 DEO &c":<(.,& 1HDEiO?D½[ ,&)/0,"O0"&&4%Mr/ C Z»U C 1GF4O?%MN5=%6:%O?O % :vC L 1N$],"5=(H/ "& t"9 "&)()":":)"5v&c<:"(,& 1HD=iIx O?D7/82c</0&4"1 1W,.L 5EiO`,L &vF-i6O?"1sN&c<:"(,&w!`,"L ;BD=Z¨2c</ ," / d; ,5=O ": C C &v[G:"("%6&4:"%z1W,L 5EiO`,L &J2c</ <O ?Pc"& ;.%O?9&4%61w! %6 OK9/6[ D=&4Z4%&¨/»,L 57/»,"L /K/85E%6*+/0,.&4&4"1 MN%:";<"&O?%MN5=%6:%O &4% C /0! n & ,N * "! ]U?+[ &tC L 5,.L &

5E%*J/0,"&4O?9 "M NM%6:"M"!?"Z "O %6 !K; % &H("%6O "9 %65E%1)/0!?,"&+x/ n C O C 5=%6J/?,.&4,1H!?zj %5E%1H/?!?,&J,1 *45 C O?9 %65=%61)/0!K,.&4&4% C /0! n & ," 1sOK9 "M NJFWM n & C O?9§t*-,.9D=/0 !K,&4,1 % O"&)/0Däx«%65=%61)/0!K,&4&4% C /0! n & ," 1 O?9 <M jF DE5=5E%I/?;.%M“C L ,&vFv/T C / n * C O C 5=%6J/?,.&4,1H!0+[ &c":<(%6&J%6!?:"D "O %65=%6MDE! % O?9•xRc9DE1 "P c"&;<"&4&4"1 ,.57()"&Q%65EM %6 5=%/?%61GF"M%657(%1BP-%6&Y5E%6*+/0,.&4OK9 "M 3x«M%6:"M"!?"Z "O KD"/»,"L !K; %6 &)(%1§O % !<C L 5=&4%61GFZ4%X%69%61 "9%5EM %6 5E%I/0%11 n O %6 !?5=%/?DvP4DE9,.&)( n / % 1","/8M %6 :&4%M &)(%6!y/0%1-[ 2 "! ?,"M MN%:.MN"!0"Z

"O ?D-/»,L !y; % &)(¨<5E1d"5EMN"9 "O "! ?{U , * %6 5=Zc&J% C /?!?,.& ¹ & º !?"Z4DE,"1)/ n ; P-,.MN5 "O º0+F""M%657(B&4%61QO?,! "& 3%6:"(z*4!?,</0,.& ¹ * º F.%:"(§%5E%61)/?!?,& ¹ % º %6 O%:"(3"&)/?D7x«%5E%1H/?!?,&J&4% C /?! n x & , ¹ 1<%65E%I/01<%696D=1G[ ! %6 O?9%6iO?1 %6 1 %65=%61)/0!K,.M,O /»,"L 5=/ % O?%<FvPc"!KDE,&4OK9 "M N % O5E%6*+/0,.&4OK9 "M Nt 1W,"L ;.%I/01<%69J,JA p & * µ % µ /`,.L 5=/ %6 O ³ µ ¿ Pc<!?DE,"&4O?9 "M µ ³ µ  5=%6*J/?,.&4O?9 "M ³ µ ¿ &,.L &4&)(C A %65=5E%6&S,A !?D=96&4D½F<24,":"(§OK9 "M ,1N,L OKO?96%:%8Y; %6 : <5 E5@<*W,"/?Pc"& C :"()<&c"&4&)(BDqF)MDE&)/<MN%&+x &)(BD8;",.5=/

1<%696ZJ%/0D "5 E5E"*-,"/0Pc<&v[ MN%:.M<!0"Z , M%6&4&)(BDEO %6 :%1¡D=O?M%6!K%/0%w"9 %6 !K/$],&)/0,"O6F M%6!K/vDEO?M%6!K%/"C L 1BP-%6& M%6:u/ C ZdU C 1M,.&4Z4"&4DM%657( %5E%6MDE! %6 OK9Ix$],"5=()<M</?,1MN%24%/?&4%61Y; % :P-%"F M%65=("%61N&4%6Ms[ RGd/T"5 D=5 ": .%:"(%I/0%M /0%65žUK%6OUK%5E5=%6M9 %6 O %6 24%9z%5E%6:"%6&4Zl,NA /0%62 </ %:"(<Z4,"/?/ *4DE5=5@"&4</0Pc<& w/ %6 !K$],":)</0%:"(BO % :.!?%%6O<,A %65=%61)/0!K ,MN,"Oz/»,L 57/ % O?%61GF#Pc"!KDE,&J,1 % O§5E%*J/0,"&4,.1“O?9 <M </ 6Fl/0,`; "P 4P Ÿ2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%/M%6:."Z 4&4D½[ M%6:MN"!?"Z "O KD /`,L !K; % &H("%61¤PJDE9/?,O n /„U "1 GF 24,:<(¾P <! ?M%65=( / % !K$],.:</0Pc<&vFo"M%657(

D=5 ": %:"(%I/0%MNM%65f/ ": C 5qFo%96%61OK9 "M ,1¨; "5 7/0,96</05E"&4,1MN"!0<Z+x &c"1GF<%69 % !K/S%696%&§O?9 "M ,.1/ % !K$],:)d/0%6:<(+O %6 :!K%X;",&c</?1",9I/T</K;"Y DE5 <: %6:"("%/?%6M5ED=&4% <! ?DEOo1HD7/0%6!^x UK%6Z %6 O?%#2c<!?MN"Z4DE12cd/?; "& )( "& c"1D=&);.%6!K9 %I ;%65B"! "& )(,O[ &,! "P 4Pc"& 5 </ ?/ C 1GF`24,:"(—/ %6 !y$],:)</?%6:"(BO %6 :!K% AF DR  TM arc h1 3, 2 003   £     DR AF TM arc h1 3, 2 003 %O",A $],</0,.&4,"1sOK9 "M ND=O C :"("& n :"( ; <5 =/0,"96DE1GFG24D=O?96%& "9§<! "& )(,"O2l,A M %6 !KO % 1B5=%/ 2c"!?MN"Z4D=1 24</?; "& )( <; <"5qFd"9 C / ,.

PJP4D*-%6Z4D=: DE5 ": .%6:<(%/?%6M´5ED=&4% "! KDEOW1BD7/0%!]UK%6Z %6 O %I ;%5H$],"!?Z n /0,"/K/o"! "& )(+P4"& ; "5 7/0,.9DE1G[ « 9u%5E %61)/?!?,M,OV/`,L 5=/ %6 OF"Pc"!KDE,&Bx % Ol5E%*J/0,.&JO?9 <M &4%M ; "5 7/0,9DE1 DE5 <: %6:"("%/?%6M $]%«UK5?,.A Z %6 O?%OK,! <& v[ 9%61"%I/l<9"! <& H(",1d</f%6:<(+OK96%!V!>,L :9 n /?;"%"Fd"96,"1 MDE&4Zf,"L !`,L 1H!?%V; <5 =/0,"9></?5@"&4,"1 MN"!?"Z4&c"1G[ 9u%6:"($],"/?,.&4!08%6O<,A %65E%1)/0!?,"MN,Oh/»,L 57/ % OK/h;+D=O?9,&)(+5E":1W,L &4&)(C A MN%:2c</ "! ?,"96&4D½[ 9—%65=%61)/Kx !K,.M,Ow1W,L 5=i6O>,L &42c</ "O ¨%!",A OKO % :%¦Ÿ*4!K,"/0,.& %6 O<9À%65=%61)/0!K,&¤1W,L 9,"L /?/ a2 4DEZJ!?,: %

&c</?,M§Pc"& OK,.1HO?9,!Nj % Kx«OK96,!j &c":"(",P4PvF8MDE&)/t :!0>;BD=/ "i 6D , ON;",&49 <O 6[ :"(Ÿ"P4Pc"& <9¨%6OK%/yx P-%6&gFv2ct* % 5EZ C 5SMDE&4Z4%& "&)(.":DS! %6 OK96%6iO?1 %6 !K%iO0"1w%6:"("%/05=%6&4%:"(%5E%1H/?!?,M,O /`,L 5=/ %6 O /`,.L P4P45=%/U C /0&4JF{"1H1","!\%6: %6 O?9%6&bM "O 5E%6&J&4%¨ £{,L 5=Z¡M,96: "O 0 <* Ÿ1W,.L !<C L 5½F—MDE&)/N"MD=/ 8% "{/?,.&Ÿ%5EM %6 5E%I/0%s M%6:<Rc:"(%5 % O?%61H1<%653,"L O?O?92c"&4:"Pc"&M%6:>U , O?,"5=/>[ 9I/D=O3/ C ZdU C 1-F{2J,:"( MDE&JZ4%6&´"&)()<:.D! % O?96%i6OK1 % !?% 1HPv[ MDE5E5=D "! KZa$],</0,&ÀU C /6F%69 %6 !K/s&)( C :,BZJ/T<& "5 =5 n /?2c</]U C 1GF

2J,.DE5:"":(w%65E%6:<:>(UK%,/?P4%6M§PP-/ C%6&gZ ["O C &41OK96%!?DE&)/"9z%6:"(w$],"/0,&J!0t%6O<, A </ 05E":,OY%65E%1)/0!?,"MN,OY/»,L 57/ %6 O & C 5E5@ :"()"&Ji6O0<1a;BDEOK96,.&)(B5@<:À%6:<(+OK96%!BC A M%6: "5 =5@"* n /T<&4Du"9s%6:<(a$],</0,.&4!?“%O", A d/ 05@<:,OPc"!KD7x ,"&4O?9 "M N,</>[ DE&4Zo,.L O?OK96%6OK%6&e*4!K,"/0,.& %6 OQ&4% C /?!?,&gFh;<"5E"MND=&) /%69%61“"&)/0D=! % O?96%i6OK1 % Du"9,1 OK/0"P4D=5{! %6 OK96%i6O?1 % 1-FY"M%657(.%61eP4"!?D=,&)/»,L 57/ %6 Oy/24,!KZ4,96&4"1G[ &4% C /?!?,&J,1¦1g,"L 9JC L 5{DEOiO0"1 <96,.1GF<MN%5=(%1</?,MM":"Pc"&Ÿ;<"&4&4"1GF eO?96"Pc"Z´&4% C /0!?,"&4,1  M "O

K,+ZJ*W%!?i$]%65=%69 %6 O?D D=Zl,"A ;"%65g%5EP-,.M5@"&c<1Q$]%6&)/5E% n !y/— M , Z4,&g[ /»,"L P4P4DgP4"!?D=,&t&4%MrOK/0"P4D=5qFB1"%65=%/?1"%69 %6 O<C L 1 C / <& D=:.%6 & 2c"MN"!z%5XD=OzP-,M 5@"&c<1-[ &)/?D@"&)()<:,"/§5 %6 &)(%:%6O3M %6 !y/ % 1BP-%6&e&J%6M Rc:"(%5=/"C L &41 M%6: DE5 <: .%6:"("%/? %6M§P-%6&v[ £u,L 5EZf,"L & %6Z4Z4D=:i6O0<1t5@"P-,!?</ , !KD C MzPc"&tOKDE1"%!<C L 57/{1HDEO{M%6&4&)(BDEO %6 :%I/ %5?, A <5 E5 n /T"&JDq[ 1","96MDE1 C OzO C : "! K9 "O KPc"& %Z4Z4D=:M % :¨OK%6&41HD—&J%6M /T"5 "5 =/Q"&)/?D@"&)()<:.,"/>[s®Y D=5 ": .%:"(%I/0%M§PW%&À5=%6&4& % &4%61 &c<:"(“1BD7/0%!]UK%6Z %6 OHC A

"&)/0D@<&H(":OK96DE:"%/0%1GFl"1H1","!3"9N"&)()":<x <&H/?D@"&)(.": 2cd/ "! y$]%65KC L 5=%/?!",A 5!K%6&4ZJ1 n ;hC L 5+D=&H/?%6&49 n ;-F"&4":"(%6&4%!?:D •U C :"MNMNO C : <! ?9 <O ?&c"1 1<%657x 5=%6&4%VU>,"L &4&4DE%<F)"M%657(§! % O?9%6i6OK1"%•x^"&)/0D=! % O?96%i6OK1"%M %6:.OK%6MMND=O"C L 5 % O?1<,!S1<%65E%I/01<%696D=1G[ 5=(%&N%!",A O :."MDEN5 ": MN%6w$:<(]%,/?!K%6! M§"O yP-/3%6&¤&4%MŸPcRc"!:"K("DE,%65=&)/"/»C L ,"L &45=/1“% O?%6OKZ4%6Z45D=:!?%6&JMNZ4%%6:45=1"[ %69+,b:"A (À! %P O?</96?%!0i6"&OKe1 % 1H1 D¢UK%"95Ee%&H<//??24,%M/]U<MC L 1G":F"2J,1d,</:"s(e"5ME1<N,"/ "D, *J!?,"/?,.&4,1 %6

O§&4% C /0!K,&4,1G[ 9%61e<! "& )( </ ¨$],"/?,&4,1“O?9 "M <2 4,9 1 %6 *-%6Oy/$]%«UK%69%/%65=%^U % & M%6:"PW%i6O<C L 57/"C L 1Gpl%:"(t/0D=96%O8OK96,.!K9 , &sP-%65KC L 5W%6:"( "9 %6:"(BMDE5E5=D "! KZ424,9<[ 93%6:"($],</0,.&4!?t%6O<,sA 5=%6*J/?,.&4OK9 "M MN%: "5 E5E"* n / "O ?D=O%6:"(BOK96%6!HC A 5=%6&4&4%<Fo2c i6O?"1¨/»,"L 5=/»,<L /?/ 5=%6*J/?,.&4,1¨5E%6&J& %6 &4%1G[ 96%1“1W,L 9+C L 5#"9%65=%61)/0!K,& OK/0"P4DE5½F %6 OQ DE5 ": %6:<(%/?%6M %5E%1H/?!?,M,O OK%6M5E%:.%6OKO %6 :"% "9I/—PJDE9/?,O n /T"& JF )24,:"( C :"()<&c"&4&)(BDW%5E%1H/?!?,&J&c"131"%5E5G5E%&4&4D=%"FHMND=&)/#*4!?,"/?,.&+x &4"1<&G4F &cn"1

:"e(s<9%669,.%6&H1Pc<!"&a"& )O?()%MN5=$%6:],"%O3/?,OK&4/0,"P1w4DEO?5—9 5E"M %6*+/0<2 ,.4&4,,"9§1 1 DE%6O*-FX%6Oy/ &4C % :"C ()/0<&! n4& i6,. O?1G"1FX"M%6:<(%65=(""9%6§1H%&4:"%(B1eMN! D=5E 5="ZD "! K"O Z4C245u,9<[ &)( C :)<5EMDG/`,.L M%6:%YDEO&c":"(",& 1HDE i6OKDGj 5E%24%/6FJ24,:<(N*-,.&)/0,"O0"& & C 5=5@JFHMDE&)/u$],"/0,&J&c"1GFJZ4% %!?!<,.A 5S&4D=&4i6O P4DE9I/0,O / C Z "O C &41G[ DE &)/1<,! "P JPc"& %6M5 n /0%/K/"C L 1GF-t&4% C /0! n & , 1si6O?"1t:"("%6&4:"% 1W,.L 5=i6O>,L &42c</ "O ?P4"&;"%6OK96&4%1N! %6 O?9I/>[ :"("%6&4:%81W,L 5EiO`,L &J2c</ <O X<&4&)(+D=!0!`,<L ;+D=ZN24</ ," /

<; ,"5EO <: C F 2J,.:"( &4% C /0! n & ,8 & %6 2 <& H($ % &)( %I ;%I/l/ C ZQ"9 , 5=, M§Pc"& C /0"96&JDH"& %6 5=1fC L 5qF`24,:<( "&4&c"1 P "! ?M%657( ! %6 OK96%6iO?1 %^ U %I ;.%5N1W,L 5=i6O`,"L &42c</ "O ?Pc1<%6!<C L 5E&4%<[ :<(¾%5?,"A $],!KZ C 5=2c</>F 24,":"(¤ DE5 ": %6:<(%/?%6M%/ ÝÓàdÌ>ØIÔIÃqͽÆKà ÉyνÌfÉ)ÒØIÆyÕ Õ Ì6Ð ÔÅ Ê ÆyÒ Ð Ö"ÜÍqá ؕÙ`ËdÆSËdË"ؕÆSÌ ÐÞÆyØIàdÉXÆ^ÆKÊoÌÐKÊqØ•Õ Î<Ê½Ò ÕÌ»Ï»Ý ÝÜ Øà ÔvÒ ÇIØ•Õ È{ÐÓÊ Ò Ì»ÉyÆ ÝÞÛÖ Ø Ô-Æ^VÕ Ê•ßÝÓÚ Ð?Ì»Ø•Õ ÖuÇÆyÌdÇIؕÈÇÆ^È{ÊqÆ à»Û ÝÞËfÐÓØTÝÞÕ Ì»Ê Æ+Ü Ø•àdÕ ÎqØXÝÞÍSØIÖ>ÉVÝÂÊqÆKÆyÌ6Î=ʽÅ]Î"ÆKÒ ÕÙgÏ»ÆKÕ Ý Í½ØÆàdàdÆyØIÐÞÈIÎ ÛÆ^ÊoØIØ Ù»ÝÓãäÖÒ

Ê àdÒ Ø•Ì Ê½Ò ÔvÖØ•Õ Ì>ͽÉBÈvØ Ø•Õ Õ Û ÌdØIØTÕ Ö Ê ß $ # ¼ A ®    F  & f ¼ g ¦ gy¼ arc h1 3, 2 003 HO C A !HC A &1HD=/`,.L 5=/?DE1t&4% C /0! n & , 1GFvZJ%3%6&4&4%1O?%MNMDh&H(",M </ &4%M 5 d/ „U C 1G[ 93%:"(%I/05E%& MN%:<x Rc :"("%65=24%/",aA ZJ,.5E,:JF "M%657(%I/ / C 5EO ": ,O?"& bO?,"1&4% C /0! n & ,¨ UK%65=%6&45 % /0%M %6:<; <5 =/0,"9/Td/0&cJFY"9 D=5 ": "%6:"("%/0%M / <: C 5 <O "& c<1bC L /0%6M%"[ C 5OK,.1 &4% C /0! n & ,¨ %O?%I/ %6 &¦ D=5 ": %:"(%I/0%M 2c"MN"! </ ?i6O0<*4&c“"9 ,"L O?O?9%62 C 9 ,. Z "O KD8$ <9 6DEOKPc““&4% C /0! n & ," 1 "5 =/0"5u1"%5=/?%/?/N:!?`;BD7/ "i D , O3%!",ÀA

MD@d/?/>F "M%6&4&)(BDEP-%6&s3&4% C /0! n & ,. 1&H( C :"5EMDg/»,"L MN%:%&4%6Mr& C 5E5@+[ 1",.9MN,"5 , :DE"DOK/T<&4Zc"!KZ¡M,+ZJ%65E5=PW%&À$]%657/ %I /0%65=%699JC L 1GFX2J,:"(¦"9 %:"( $],"/?,&4!? %O",“A 5E%*+x /0,"&4,.1O?9 "M &4%6M / C 5=O ": ",O0"&s&c":<(¨<2424,9Q2c "O?,"&45 ,) <&vFWMDE&)/ "24,:<(wOK%6M /`,L 5=/`,"L /?/Y5E%*+x /0,"&4,.1GFfO?%6Mk Pc"!KDE,&J,1O?9 "M N&J%6M &c":<([ 9Nt$]%65=/?%; %6 Oi6O?"1“"&c"5 , :D "& "5E"*4O?9DE1GF %6 O 5E%24%/6F{24,.:"(a/ %I ;%O6F8Z4% DE5 <: %6:"("%/?%6M!",A 58"5=1","/?,"/?/1 % *lC L &41<%/ %9À$]%657/0%; % Ot&4%6M P-%Ix $],.57( <O ?,5žU?UK%65=%6&)/,A OK%6&v[ 

DE57(.%&D=Of{1",9MN,5 , :DE"D<Oy/T"&JZc"!?Z M,+ZJ%65E5  9#%Z4Z4DE:"DMN%:"Rc:"("%65 %6 O?%DE&41 %6 O %6 !y;%65 %6 O<C L &41 "5E"*BU "& bMN": C &J1ŸDEO M%6:e/ C ZdU C 1b<5E1",</0&4D¦1 %6 -%/6[ 9 %6:"($],</0,.&4!? %6O<,¡A %5E%61)/?!?,M,O /»,"L 5=/ % ON& C 5=5@JF—"9¨%:"(¦$],"/0,"&4!0 %6O<,eA Pc"!?D=,.&4OK9 "M MDE5E5=D "! KZvF#"9w%6:"(¦$],"/? ,&4!0“%6O<, A 5E%*+x /0,"&4O?9 "M *W%Z4DE:¡2c</ <! ?,.96</05E"&vFZ4% 1HDEi6OKDq[ :"(1",! "P 4P4D*4DE5=5@"&4</0Pc<& D=5 ": .%:"(%I/0%M 2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/?%¡ UK%5E%6&J5E%6:"D [  & x«& % 5§MN":)"O?"P4P DE5 ": %:"(%I/0%6M UK%65=%6&45=%6:D % O“"1H1",! M %6 !?%I/ %

&4%61e<! "& )( "P c"&g[ 9"&)(.":U , 5 ,L OKO?96% ;<"&¦1"%I;%!K;% C :"(F#24,":"(e1fC L 5«,L &HPf ,"L 9J,A %65äx %6MD! % O?9%6i6OK1 %6 1À%5E,.OK965 "O </ s2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/0D#%:"(%&4O C 57($]%65=/ % /?%65E%DO?96"PBU "1 M%6:4[ DE&JZ4%69 %6:<(¡/ ": C 5 , D=5 ": "%6:"("%/0%M§P-%w;<"&Ÿ/ % ;.%<F <24,5“/ ": C 5 "O “C L /0%M %I / ! % O?9%6i6OK1 %6 1b 1"%96Z4%I/0D 5E%&4ZSC L 5=%/0%<F % O<9 <5 =/T<5 C 1 1"%657/0%I/?/N:.!0>;BD=/ "i 6D , O§/ % !N%!",A OKO %6 :"%¨2c</ "! ?,"969> M%6:4[ 5=%6:%&4 Zl, A DEZS,sA %5=/?%65=/ % ;"%65%6PJPl,.A 5“F FÓ1<,96MDE1 C O5E%I;%6OKPl,A 5 w1HD@<5@"1 C 5MND=O?M%6!y/ DE5 ": %:"(%I/0%6Ms[ 9 n :<(¦%65?,"A 1 % O?º 9 n /0

%I/?/5E%;"%6Oy/;<"5@<MND=1",.!"9w%65EO<,ÀA * <! ,. !? C / "& Ÿ/0%O?OK9JC L 1¦$]%65$•,A &4D ¹ *-,.&)/0,O?"P+x Pc"&2C A 5=&4D [ 1W,"L ;"%/01<%69+,NA $]%^UK%96%I/0P-%6&w"9/{$ / "! ?:"(."5¢U C 1-FJMND=5=(%&t;,57/ D=5 ": %:"(%I/0%M±M %6 : 1","! "P 4PJDoDEZl,.A 1HP-%6&vFJ%65EO<,A O?,"!?Pc"&w"9 %65=O", A *-%6!Ki6!?% 1<,.&4i6%&)/0! <5 =;<J[ TM        S   >   DR AF 1",.!?"D D=5 ": "%6:"("%/0%M ! % O?95E%/?%6O5E% n ! <O </ Z4DE"1 %6 *-%6&41 % &H/N$],.:>U C 1ÀM%6:)<Z4&4D{%6PJPW%&$]%Ix UK%69%/?PW%&v[ 9%5?,.A 9+,ÀA $]%^UK%96%/?PW%&b/ "! K:"()"57/ C 1GF24,:<(Ÿ<9DEZl,ÀA M % ! %6 O %6 !K% À2l,A M %6 !KO %6

1H5=%/ 5E%:)"5=1<<5EMN"O0"PJPv[ D=&4Z4%&,.5=("&¨*JDE5E5E"&c</?Pc"&s"Z C &41%6:"(s1 %6 -%/6Fv"MDE1<,.!82l,A M %6 !KO %6 1H5=%/ "9 %65K,.A 9J,A 1 %6 *42J%69Q/0"!K/?,.9 , %6 !y/ % 1s%:"(B2c"!KM"Z "! 03i6O>,L 1H1"%&vFo DE5 ": %:"(%I/0%6MrM % !?%/?%Q*-%6ZJDE: Q2 "! ?,.MO?9,!?,"O "! ?&l,JA [ 9 %5EO<,zA 1 %6 *-%/—&4%6M "Z424</„U C 1M%6:zQ& C 5E5ED=Zl,.A *4D=5E5E"&c</?Pc"&vF<MN%!K/ "242J,.9; % :"/0%5E%6&Q2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/h/T"!y/0,9&cJF % OS8O?9DE&4: C 5 "! KDEO "5 E5E"*-,"/0! ,. 5"%:"(%5?,A !K%X&4%M/ C Z C &41 O?%MNMD=/VM,.&4Zc"&JDq[ 9{%65=O",A *4D=5E5E"& c</?&c"1 "9I/l; "5 @"OK9/]U C 1GFH"MND=1",.!VMN%:5E%24%/",A

O?%&3&c":"(zP4DE9•x /0,"&4O ": ":)"5G/ C ZdU C 1 UK%65=5E%MN%96&4D- D=5 ": "%6:"("%/0%MN%I/>FB%69 "9 %65E%1)/0!?,"&4,.11fC L OK9),L PJ2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0% $]%65=%/K/>FBZ4% MDE&4ZJ%6&tM "O —%5E%MNDG! % O?9%6i6OK1"%1fC L O?9),"L P42l,.A M %6 !KO %6 1H5=%/0%"5@</K/>FHM,&4ZdU C 1 zMND=5E5=D7x "! KZ &%5=;BDE&4%&v[ &4Z C 5¢UK,.&2 </ Y3Z4DE"PW%M C /0</ ,  º $   D=5 ": "%6& :"("!%/0)% 8 M M 9% !?%/ % /#&4%MD=5 ": /"C %6:"ZdU("C %1G/0%FHM %/K/.2S,A ,A5+M %657%/0 %6!?O1H%6D=1H&H5E/K%I;/0%% "9,&HPcMN"&3D=5E5EMD "! %6?:Ze5=%61<24%6%I57/;+,A D=OK& %6&¹ *- ,.«&) /0& ,O [ ¹ %6 O %6:<(+OK96%!BC A º 5E% n ! "O K/V/ C Z C &413"Z4&JDq[ /0%6!K%/#&c<:

"(zOHC A !HC A O %6 :hC A %:"(BM "O KO0"5+/0%6!KMND=1 C O%6:"("%6&4O C 5=()x Pc"& 5=%;h, A "&)()": %6 OO C : "! K9 "O /`,.L 5=/?Dz1HDq[ !?%6&JZ4O?9%6! $]%^UK5?,"A Z %6 O % /“OK/0</0D=O?9I/0DE1 C OR496DE1d /»,"L !K; %6 &)(.%D O?96%!?D=&H/3UK%65=5E%MN%9624%I/„U<C L 1GFYiO0"1a2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%/s1"%5E5D=O?M%6!?&JDqF/0,`; "P 4P a "9/6F $  ¼ A ®    F  & f ¼ g ¦ gy¼ $ 2J,.:"(¨tMNº %:M<!0"Z , MN%&4&)(+D=O % :%61 % !K/ %6 1"%M%61H1","!0Jp "9s,L O?OK96%O%5E%1H/?!?,M,O /`,L 5=/ %6 OY& C 5E5@ ¹ ³ FY"9%:"(Ÿ$],</0,.&4º !? %6O<,aA 5=%6*J/?,.&4OK9 "M %6 O Pc"!KDE,&JO?9 <M %6 !y/ % 1"%*-%6Z4D=:e1g,"L 96%65 & C 5E5@ ¹ ° JF ° [ / %6 !l:"(",.!?O?"&/ ": C

5qF"ZJ%"9{%65=%6MDJ! % O?9%6i6OK1 %6 1&c":"(zOHC A !HC A O %6 :MD@d/?/V&c":"(",&:"()"1H!?"& C L /?1W,.L 96&4%1b%6:"(BM "O ?O?"5qF %69 % !K/¨5E%62J%/0O %6 :%O"9<F24,:"(b¡2l,A M %6 !KO % 1B5=%/?D%:"(%&4O C 57(´a:<(,!KO / ": C 5 "O {%65=5E%& %6 !K%MDE&JZ4%6&s*4DE5=5@"&4</0Pc<&t$]%6&4& <5 E5q[ O C : "! ?9 "O ?Df/ % ! ¹ $],"/0,"&4,.1 º MN%5E5E%I/?/8"9,1 e! %6 O?9%6iO?1 %6 1 ;<"&4&c"1b&4":"(OK9 "M zPc"& UK%65E%&vF"M%657(.%1B&J%61 e1fC L O?9),"L P42l,A M %6 !KO %6 1H5=%/0% MDE5=5ED "! ?Z1<%657;+D=&e"5 ºw% 6OKDE1GFl%96%6º1“*-%6Z4D=:i6O?"1Às1W,.L &4&)(C A 5=%6*J/?,.&4,1 ¹ %65=%61)/0!K,&vFl*-,.96D7/0!K,& %6 O <9%65=%61)/0!K,.& ¹

"&)/0D &4% C /0! n & ," 1 [ 2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/5 % &)(%6:"%6O?%&¾MN":)"O?"P4Pb<9%65E%1)/0!?,"&4,1 1oC L OK9),.L P42S,A M % !?O %6 1H5E%I/ %6 & %6 5qF%69 %6 !y/%69%61¡$],"/0,"&4,1H24,9 %6 O¨&J% C /?! n & , 1H24,9 2c<O?,&45 ,Ÿ M , Z4,& O C : "! K9 "O K1 %6 &)/;BDEOK%65E1<%6Z4&J%61G[ 57 (.%6&¨1g,"L !"C L 5EM %6 &)("%611W,L 9),"L /K/M%6:/ C ZdU C 1sP-%6iO<C L 5=&4Dh D=5 $ ": " %Ix :<(.%/?%6M %&4%6!K:D@<OBC A !HC A O %6 : %I />[ $],"/?,&4,1 ªF§1W,L &J&H(lC A $ 5E%*J/0,.$ &J,1´º$„`Uy/ "& 41 %! &H/ ° ª d/ 05@<:.,O%6&4%!?:D •U C "1GF n :"(a“/?%65¢UK%O!K%6&4Z4OK96%! %6&4%!?:D •U ? ¹  ° µ  ° ³ ° x«OK96%6!K%6OK% <93"Z4,"/K/2l,"A M % !?O % 1H5E%/BC A

/0D=O?9/0O C : "! ?9 "O ?Dh/ % !%6&4%!?$ :.D •U "& c<1-[ M %6 ! %6 O?%Dl"5E"*BU "& & x%6&a/0DEOK9/0O C : <! ?9 <O ?Du/ % !3%6&4%!?:.DE"OHC A !HC A O % :% [ % "F#%9 %6 !y/N MND=5E5=D "! KZ 1<%65=;BD=& 2S ,.A M % !?O %6 1H5E%I/+C A 1","96MDE1 C O 5=%;"%6O%6&J%6!?:"D@"OHC A !BC A O % :% $ ¸  ! °   % ° ³ ¸  c% ° <[ /»,.L M%6:<x%6&4%!?:DEQ%1H;BD7;"<5E%6&Ji6D@QO?96%!?D=&H/%9 ¸  G1H:B° Y/»,L M%6:OHC A !HC A O %6 :&4%1$]%5E%5gM%6:4[ ¹ J[ º %6!K%6Z4M %6 &)(O?9%6!KDE&)/8%61H1",.!Y D=5 ": %:"(%I/0%Mr1d"!0<1H/?%6!KDEO?9I/0D=1 C O/ ": C 5 "O ?DgDEZ4%«UK%     ¹ º ³  ¸   ¸   OX³ ¸ O    arc h1 3, 2 003  AF TM P4P-%6&Ÿ"9wD=Zl,.A

P-%6&¦1"%I; %6 O?1<%& C 1H5E% <! ?DEO! %6 O?9%6iO?1"% ¹ *4!K,"/0,.&gF—DE5=5E%I/?;% &J% C /?!?,& º DEOYUK%5E%& ;<"&gpS1HPv[)MDE&4Z4%&N%:"(BMND=5E5=D "! KZQ$],"/?,.&4!0U C /X%:"%!(Zc "!?"P v[  &J% C /?!?,&N1BD=O?O %8 &J%624%96%6PJP *J!?,<x /?,.&4& <5 qF<96,&HPc"&§Y/»,L M%6:"1fC L 5,L &HP4O % : iO0"1 [ º % [ :"()<&c"1H1",!WUK%5E%&45 %I ;V,YA ! % O?96% i6OK1 % 1 ¹ 1W,.L &4&)( C A 5=%6*J/?,.&4,1GF*4!K,"/0,.&J,1 % Ot&4% C /0!K,&4,1 </ ?5@":,"ON%&4%6 !K:D •U ? « 1"%5=;BDE&J%6& ª ³ % FW"MDVOK,.1H1d"5S&c<:"(,PJPvFgMDE&)//»,L M%6:1oC L 5,L &HP4O % :4[ &4&J%61<931W,"L ;%I/01<%696M %6 &)("%"F 2J,.:"( OK9>"Pc<Z4,&; %

:P-%6M%6&4&4%131g,<L ;%/?1"%9J,tA !K%>"1<i6D ," 1-p &zµ  *§µ¦% · zµ  % µ¦& ¸ ¹ $ [ )º £c%5=/0%I; %6 O?%DE&41O?9%6!?D=&)/À<9e%6:"(¤$],</0,.&4!?%6O<,´A 5=%6*J/?,.&4OK9 "M % O %65E%1)/0!?,"MN,Ow/»,L 57/ %6 O&4":"(,"& 1HD=i6O?D½FV%9 % !K/zw& % :"($],.5=("MN</ %6:"("%6&45K,wA ;<"5 , O?9 n &C A O %6 ::%5MN%:"(; %6 :"PW%<[ 5=(%&À%:"(%&4O C 57(+D 1W,.L !<C L 5EM %6 &)(%11W,L 9),<L /?/h*4!?,</0,.&4,"1 %6 Oh&4% C /0!?,"&4,1!?%5@</ n ; "! <& H( </ VOK/0</0D=O?9/?DE1 C OoRc9DE1d8OK9>"P»U? M%6: ³ %I%Im+m+* ¹¹ ¿¿ ºº ³%Im+ ¿ ¹ ¿ ª º ¯ Á ¹ $ [ !)º 1 % *45E%I/—OK96%6!KDE&)/>[ Z4,"/K/—2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/0%6&&J%624%96%6PJP ! %6 OK96%i6O?1 % Pl,A

5g1<%;"%6O?%P4P ;<"&vF+"96,&HPc<& /»,.L M%6:"1fC L 5,L &HP4O % :zOK,1H1<<5g1HDEOK%6P4PvF+MND=&)/u2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/>F+%69 % !K/Q*4!?,"/?,.&4,1 % O—&4% C /0!K,&4,1 1W,.L 9%65"9,&4,O3OK9 "M zPc"&¦;"<&4&c"1 UK%65E%& ¹ &4% C /0!?,"&4,1À! %6 OK9>"! "& )() $ º [ &4% C /0!K,&4,1 ; % :.%6O % 5E%I/?/T<!K/T<M ÀM%6:"$],"&H/?,5 <O C &41d</&4%M PW%I$],5=( "O K,5¢U?JFXMN%!K/"9sMND=5E5ED , O?9,!z/`,L P4PvF DR     $ # ¼ A ®    F  & f ¼ g ¦ gy¼ 003 MDE&)/t/ <! ?:"(."5=/!K%>"1<i6D , 1UK%5E5E%MN9+, A º DEZl,"A O?1 "5 TU ?J[ *J!?,"/?,.&4,1 %6 O&4% C /0!K,&4,1&J%6M "5=1","/yx &c"11W,"L

/`,"L /?/— !?%6&J#Z4O?9%6 !K/ ¹ </0,"MNMN":.,"/ F)M%6!y/uz& C 1H5=%6,&4 ,"1N1W,"L / %6 O?DW%6&4%!?:D •U ?/?DE*4D=1 C Ou</?,.M3x MN":.,1HPc"& % FJ1HD=O?%6PJPvFcMND=&)/{z2l,"A M % !?O % 1H5E%/6[ :"(24§1"%65=%/?1"%69&4%61 D=O{</?,MNMN":,"1-F !`,"L :"/»,.L & OK9 %I / D=O{%6O?&J%61GFWiO0"1 C :"("FcMND=&)/§$],!?! , /?%6!KMN,OK96Pc3/0%I/?/SU % :ND=O{%65E,"5=;<"Zv[  D=5 ": .%:"(%I/0%M 2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%   &3[ 9%65EO<,¦A 1 % * ," /T $ $  ) G * J  9 J[ . M <O ?,BZ4*W%!?i/0%5=/%5q[  DE5 ": .%:"(%I/0%6M 5EDE&J% "! KDEOtM %6 !K%/0%“"9 %5?,A 9+,aA 1 % *424%69 1 %6 -%6OK/ 2 "! K,.MO?96,"!?,O "! 0¦&l,"A /K/>[ ,»; "P JP4!0ŸD=O3U ,< ;"<5Qa1W,L &4&)(C A

5E%6*+/0,.&4,"1b1fC L OK9),L PJ2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0% $K,.L 5,"L /?/;<":"( C &41GF8%69 % !K/s"9$ ¨%6&4! %!?:DE"OJHC A !HC A O %6 :  2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/ &4%:"(%Z4DE1¡2c</?; "& )(¦OK96%!?DE&)/ i6O>,.L 1H1"%&H/6F % !K/ % 1"%MN,"OK/ ¸  °   % ° ³ ¸  ^Á % ° <Fh"M%65=(  1B:B° /»,"L MN%:.OHC A !HC A O %6 :"&4%61 $]%65E%5vM%6:4F n :"(tM,Oy/8 DE5 <: %6:"("%/?%6Mr1d"!?"1)/0%!?DEOK9/?DE1 C O{/ ": C 5 "O KDvDEZJ%^UK% J[ M "O K,+ZJ*W%!?i"[ /0,.MM<:,1 /0,`; "P 4P4!?“OK%6M / C Z4&c"1À24,O?OK9 C DEZ4%DE: %6 5=%/?PW%&aMN"!?"Z4&4D½F Z4%&4% C /0!K,.&4,1 &4":"(,"P4Pe/»,L M%6:gC L 1“MD@</K/§1"%96Z4%&4%61¦1<%;%O?%P4PW%&b5E%&4&4Dqp& C 1B5=%6,&J,1 Qx^§&J% C

/?!?,.& %6 O8§/»,L P4PJDo*4!?,"/?,.&v[ $ $ 9  DE5 ": .%:"(%I/0%6M 2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0%  &[ 9N%65=O",A 1 %6 * ,< /T [ * +  / .  J M "O ?,BZ4*-%6!?i/0%5=/%5q[ 9{%6&J%6!?:"D@"OHC A !BC A O % :M,.OK/ %69%6 !1H : X/»,"L MN%:OHC A !HC A O %6 :"&4%61 $]%65=%65BMN%:4F n :<( 1<<!0"1)/0%!?D=O?9/?DE1 C O{/ <: C 5 <O ?DvD=Zl, A M "O ?,BZ4*-%6!Ki"[ DE5 <: .%6:"("%/?%6Mr5=DE&4% "! ?D=OuM %6 !?%I/0%Q"9 %65K,.A 9J,A 1 %6 *J24%691 %6 -%6 OK/S2 "! K,.MNOK96,!K,O <! 0{&l,"A /K/>F n :"( "9#%65=O",8A 1 % * ,< /T%696!K%6Z4! %6 OK9 %6 !K%—iO`,.L 1H1"%&)/#"9 "&)()<:OBC A !HC A O %6 :.%<[ &4&4%1§1W,"L ;%I/01"%9/ %6 P-%6&t&J% C /?! n & , 1 </ ?5@":",OSOK9>"Pc<Z C 

/?24,OKO?9>M%6:"&l,"A /?/6p Q&J% C /?! n & ,. 11"%69Z4%6&J%61OK9>"P4"Zt! % O?9%6i6OK1"%1 % &)/ ;BDEOK%65E1<%6Z4&JDqF+"9>"9Y 1HDE%6OK&4DW/»,"L P4P4D-! %6 OK96%i6 O?1 %• x ;.%53;"<5 , /0%!?MDE1 C O %6:<(%6&JO C 5=(BP ," 5qF %6 O“O?96"Pc"ZJ,&/ ": C 5=&4D3 D=5 ": %:"(%I/0%MNM%65½[ 9Ÿ F Â&4% C /0! n & ,. 5=%6i6O?</0,"5 , Z <O Y"1H1",!V1g,<L ;%/?1"%96DE1QPW%<F)"MDE1<,!S/ ": C 5 "O 8C L /0%MN%5 % &)(%6:"%6O?%&MN%:<x 2c"5E"ZdU?{:"(.%&4:%X1g,"L 5Ei6O>,L &42cd/ "O "5 7/T"5OK9>"P "5 =(",96,"/K/V$],"5=()<M</?,1H!0hUKº %5E5E% MN9+,A !?%><1"i6D , O?%PW%Oyx O % :.%/ ¹ <MN%5=(%I/N“:"("%6&4:"%¨i6O?</0,"5 "O %6 ON 2l,A

M %6 !?O %6 1H5E%I/OK9>"P "5 =(",9 [ *W,.&)/?,OND=Zl,A *-,.&)/ 1HDEOK9 "M ,.5 $ <O º"! ? D=/?/tMN,Oy/s&4DE&4iO5E%62J%/,"A O %6 :gC L &41G[ D=&4Z4%&4%6OK%/0!K%À¦&4% C /0! n & , 5=%6iO0</?,5 , Z "O C / "& À ¹ [ $],"5=()<M</?,.1sM "! iO0"1;BD=O?O?96<$]%65=%/ C Z4&c<15E%«U $ </ 0!)OKº 9 , Z4&JDqFh"9><9N<9%:"(%&4O C 57( M%6:.OK9-C A &4D=1-F % O#%/?/",A 541<%696Z+; % &J%6M­"9{%:"(%&4O C 57(B/vUK%5E5E%MN9+, A ¹ [ 1 %6 *J5E%/OK96%6!KDE&)/#; "5 =/?,.96D=1z & C 1H5E%,.&4,1QO?9 <M "! "& )()J[ *W,"&H/?,.Ol; "5 =/?,9 <O 1BD=O?9 "M N,"5 "O "2 4,9XM % : "9/D=OlRc:"("%65E%M§P-%{1"%65=5 ;. %&4&4D½Fv24,:"(sM,OK/M "! 81W,L 96%5S;<":"( C

&41wt1W,L &4&)(C A 5E%6*+/0,.&4,"1w1fC L O?9,L P42l,"A M % !?O % 1H5E%/ %6 24%9"Ff MDE5=5ED "! ?Z31<%65=;BD=&424%69<F n :<("9 %5E%61)/?!?,.&+x*W,"96D=/?!?,.&NO?9 % /0O C : "! K9 "O {D=O—P-%6D=&4Z C 5½plz1W,L &4&)(C A 5E%*+x /0,"&4,.1§OK9 "M N!K,2c"M,O?"&$],":"([ UK%5E5E%MN9+,A $],5=("MN</>FH"M%657(3& C 1B5=%6,&J,13O?9 "M <! "& )( </ M%6:.2cd/ "! K,9696JFJ%:"(B!?%DE&41 "P 4Ps&4% C /0!?,"&4,1t:"("%6&4:"%QP-,M5 "O ?z& *Qµa% µ 5=%6O?9<[ P4PW%&3Y*JDE5E5E"&c</?Pc"& 8& C 1B5=%6,.&J,1 M % : MDE&4Z4D=:&4%6M/ C Z4&c"1</?,MNMN":,"1<d/o1 %6 *-%696&JDqF &4,.248{/ 0D=*4DE1 C Oh</?,.MM":",11g,<L / %6 OKDH%6&4%!?:D •U

"& "5 "M "! f<5@"iO?,&)()<P4P§!?%&4Z4O?9%6!h2l,A M %6 !KO %6 1x 5E%I/0%<[ &4&4%1 "93"93,"1<+Fo24,.:"(¨!?%6&JZ41 n ;hC L 5S1HDEiO?D<&4&c"1;<"5 , O?9 n &C A OK%6:%<Fv24,:<(%6:<(+OK96%!?!?% /»,"L P4PN& C 1H5=%6,.&/0"5 <5 E1","9696,"&vF %6 O—</0,MMN":,"/#<5E1","O?O?,"&v[ P4Pl,A 5-1W,"L ;%I/01<%696D=1GF424,:"(<9 </?,M3x MN":.,1$]%65 %6 *SC L 5 %6 O % &4%61tM ,. ZdU?3iO0"1 1W,"L ;%I/01<%69J,A 5 "& 4i,1OK96%!?DE&)/81 %6 *49%65=24%/",A %65½p *Qµa& Z· ZQµa  ®8%· ®Y%Xµa&  ®8%{· ;<":"( *zµ¦& Z· ZQµ¦& /#· /Vµ¦  ®Y%{· %6 OQ ®Y%M <! &4%6M P-,.M5EDE1s%65#<9%$"ZJ ,"/?/ 2lº ,A M %6 !KO % 1B5=%/?%6&v[ ZJ% C

/?%6!?,"&À1W,"L / % O?D%6&4%!?:D •U ? "9,.&HPc"& MN%:5E%24%/",A O?%& 1BD=i6OKD ¹ [ % Fo%69 %6 !K/ 1<%65E%I/01<%69J,wA Z4% C /0%6!K,&4,1¨!`,L :"/`,L &%65SDEO arc h1 3, 2 DR AF TM  $  ¼ A ®    F  & f ¼ g ¦ gy¼ P-,.M5@"&4"1G[ :"9 C :"("&vFY24,:"(  1"%5=;BDE&4%&´À$],"/0,&J,1 </ ?5@":",O\%&4%6!K:D •U ?+F 1"% <5@"iO?,.&)()<P4P Z4% C /0%!?,&N1g,<L / %6 OKDc%6&4%!?:D •U "& <5 qF)"9,&HPc"& 5E"&4iT13%65=,O?95 "O OK96%!?DE&)/%69%6& 2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/0%6&Q{$],"/0,&J,1 $ Q x&c"1&c<:"(,PJPz"9#%&4%6!K:D •U ? [ $ % x«& % 5q[ D C / "& MND=&+x % TM AF DR arc h1 3, 2 003 ZJ%6&& C

1B5=%6,.&J!0 MDE 5=5ED "! ?Z $],"/0,"&YU C />FH%69 %6 !y/XPS,"A ;%&N;<"&5E%24%/",A O % :z1"%5E%I/01"%9J,QA Z4% C /?%6!K,&4,1 OK9 %I /0P-,.M§P "9 "O <! 0J[ OK/0"P4D=5cZ4% C /?%6!K,&4,11 %6 *49+,.A Z % O?%iO0"1"1H1<,!X5=%624%I/0O %6 :%O6FJ24Q"1H1<,!0Q 2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/>FJ2J,:"(N 5@"&JiT1)xq$ %6 5=% %65=,O?95 "O O?9%6!K%$DE&)/"9 §,L O?OK96 %6Ou$],</0,&4&4"11"%;"%6OK%6P4PvFGMDE&)/ MDE5=5ED "! ?Z4,BZ ! % O?9%&4":"(.,"P4P%6&4%!?:D •U C FgMDE&)/ [ % [ 9§;<"5@<MND7;%65 1<%657;+D=& "5@d/?/ ;<"&g[ Z4ZJDE:&4%M / C Z4&c"1“OK/0"P4D=5—</?,.MM":",11 %6 *49+,.A Z4&4%$D½[ DE&4ZJ%6&)/§Rc:"("%65=%6M§P-%; % ;"% &J% C /?!?,.&4,"1tO?9

"M "9N,L OKO?9%6O8& C 1B5=%6,&J,1 O?9 "M <& c"11HPv[ Qx«J[ $ $ !9  DE5 <: .%6:"("%/?%6M 2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/0%  &3Fu<MN%5=(aMN,"OK/tM "! * >   !  J 1HD=O?%6PJPz{5E%*J/0,"&4,.1 1oC L OK9),L P42S,A M % !?O %6 1H5E%I/ %6 & %6 5q[ &4&4%1MN%:"$]%65=%65?,"A %6&Z4!?"O?9I/0DE1 C O?"&i6O`,"L 1B1<%6&z *-,.9D=/0!K,&4,1 %6 O#<9{%65E%1)/0!?,"&4,1zOK9 "M NJ[ O?9 %I /0O C : "! K9 "O "5 =/0"5B1"%65=%/?1"%69%/K/—%5E%61)/?!?,M ": &4%O?%O %&4%6!K:.D@Y5E%65E"O?O n /]U? Y$],"/?,&4,12C A 5 %6 O % &4%61sC L /0%M %I />[ &4% C /0! n & , 1M <! V1<,! "P JPc"&5E%i6O0d/0,5 , Z+x /0"1GFS%9 %6 !y/3"9,.1 %/K/,A 51"%96ZJ;"% 24DEZ4%:%6PJPW%1-FSMND=&H/Q$],"/0,&J,1G[ 

9%6&)/ C 5X DE5 <: %6:"("%/?%6M 2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/ %6 &N$],"/0,"&4,1z2S,A M % !?O %6 1H5E%I/ % / % !K/„UdC L 1G[ % C /?!?%6,"&4,1§M %6 :MDE&4ZJDE:&4%M / C Z4&c"1 1HDE"5@"1 C 5=&4DqF+3&4% C /0!?,"&4,.1/?,»; "P JPw$],:"(H/0"1GF4MN,"OK/8"9N,L OKO?96%OY& C 1H5=%6,& Qx^3&4% C /0!K,&v[ $X$ !9  DE5 ": .%6:<(%/?%6M2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/0% &3[ 9{%5EO",A $]%5=; % /?%65 ,< /T2 "! K,M & E  E * J  *-%6!Ki /0%5=/—%65q[ "! uMN»UKZ4&4%Mr"93,.L O? OK96%6 O{*-,.9D=/0!K,&tM%6:OK%6MMND=O<C L 57/>F %6 O{iO0"1N1"%I; % O%65E%1)/0!?,"& MN"!?"ZJ/;+D=O?OK9>e 5E%*J/0,"&4,.1HP , 5½[ DE5 <: %6:"("%/?%6M§P-%6&&4":"(¡O?9 <M §Pc "&M,Oy/tM "! iO0"1 &J% C /?!

n & ,. 1 %6 O{$],"/?,&4,1N;"<&4&c"1UK% 5E%&v[ 9 C / ," P4P4D@<1t2l,A M %6 !KO $%6 1H5=%/0% Qx1<<5vM<:)"O0<P4Ps 5=%6*J/?,.&4,1NO?9 % /0O C : "! K9 "O ?NMD@</K/>[ ,OK/Y"9N,L OKO?96%OY& C 1H5=%6,& Qx^3&4% C /0!K,&v[ :"(N1HDEi6OKD=/X1 %6 O","A P4PvFc"MDE1<,.!z2l,A M %6 !KO % 1B5=%/—1BPg[ ! QMDE5E5=D , 1<%65=;BD=&vF % O{Q&J% C /?!?,& d*4!?,<x /?,.& O?9 "M <! "& )(   t$],"/?,&4,1s%65 %6 :24DEZJ%6:%1"242J,9"Ff24,:<(P-%6DE&JZ C 5E24</ Z4% C /0%Ix !K,.&41 %6 *J9J,.A Z % O6[ 9"&)(": M % :MDE&4Z4D=:¨%5 %6 :¨OBC A !HC A <2424,9<F24,:"(À& C 1H5E% <! ?DEOQ! % O?96%i6OK1 % 1 :<()"1H!0<&´C L /?1g,"L 9696%&4%61G[ /0!KD=/?,.&HPc"&vF T®Y%•x«Pc<&À& C

1H5E%6,"&4,1 1W,"L / % O?D#%6&4%!?:D •U ? &c":"(",P4PvF MDE&)/S Z4% C /0%!?,.&HPc"&gF) %69 % !K/D=:%6&z:"(,!KO0"&YZ4% C /?%6!K,&4,1Q&c":"(! % O? 9 %6 Pl,A 5J%696%1z1<%65E%I/01<%696&J%61GF MN»UKZ%96%61HPl,"A 5 ®Y%.[ OK9>"P4"Z &4% C /?!?,&J,12c$ "MN"!%5=$],:<(+&4"1G[ DE&JZ4%6& t& C 1H5=%6,&HP , 5 “Z4P¡OK/0"P4DE5 ®8%w1<%65=%/01<%69DE1GF %6 OM<!0"Z Z4PŸ*J!?,"/?,.&vFu<MN%5=(eOK96DE&)/ %6 &ŸOy/T"PJDE5qF%69 %6 !y/  $ ° ³ ° zx,.O/»,L M%6:"! "& )( %1B1<,!§1HD@<5@"1 C 5½F % Oz%69 C / <& i6O?"1 D=:%6& 1HDEi6OKD=/ ; "5 7/0,.9DE1À iO?D=5E5@<:"/0%I; % 1"%&H(BO %6 :%1¦$],"5=(H/ "& g[ X~c~gŠT’ ‡ › +†ƒ ~-Œ }` ‰T–ŠI† |ˆ€‚ƒB3~ ‡ ’ ‡

–B€„"‘T}?ŠI† ~J–cŠ?› €E‰?›d}d~ h † «}d½ }d Šq ‡ ‘#†‡ ~ Y†‡ Y ‡ Šq"ŠI† ‘ Š ‡ ‰I€‚|‚| ‡ B}`’’ }6 › }d ½„€YcŠI† ‘‹IŠI~J˜Xšc}d~c«}`‰ ‡ ~Š?›6 ‡ ‰?›—†‡  ‡ ‘#†‡ ~ d ’ ‡ š»”•ƒH’"Œ </ K/ C 1GF24,.:"(À%69s"9"! "& )(¦&4% C /0!?,"&4,1H&c"1¦& C 1H5E%,&4,1 1g,"L 9/0D ! %6 OK9>"! "& )( d/ ,. 5½F{"9s*W%Z4DE: "9w</0,.MMN":O?9DEº &)/ % 96D=O3DEZl,A *-,.&)/„U d/ , 5—$TC L :": ¹ C :"()<&4DEON“OK9>"P4"Z &J% C /?!?,.&4,"1 O?9 "M N{$],"5=()<M</?,O0<&i6O>,L 1H1"%6&)/ [ 9#</0,MMN":O?9DE&)/ % 96D=OgP-%6DE&JZ C 5 <O "& c<1 DEZS,A *W,"&H/]U? *-%6ZJDE:</K/ ,. 5B$•C L ::4F<24,:"(zMN%1B1<,!0& C

1H5=%6,&4,"1§O?9 "M <! "& )() $],</0,&4,"1QOK9 "M "2 4,9—1 % *W%OK/6[ ®Y* %6 5=Z C 54& C 1B5=%6,.& d$],"/0,"&OK9 "M N"! "& )(§%6:<(3M! ND=5E5=D , 24,"9"F»"1H1","!M "! [ MDE5=5ED <! ?Z 1"%5=;BD7x &J%6&sMN%:"/»,.L !y/ % &4DE1"9 </0,"MNMN":OK96DE&)/ %6 96D=O6FJ"MND Qx«,O{2 % 5ED C M±/`,L MN%:)"! "& )(+2J,9;%96%/6[  DE5 ": .%:"(%I/0%6M 2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%  &3[ 9t%5EO",wA $]%65=; %I /0%65 ," /T $ $ 6 + G * J ! 9 %5=/?%65=/ $ %6 O{$ %6 5v*-%6!Ki"5@</K/{ D=5 ": "%6:"("%/0%Mr5=DE&4% "! ?D=Ou1HD=/0%!]UK%Z %6 OK% dx«OK96,.!K,O <! 0§&l,"A /K/>[ 9 %5E%1H/?!?,.&J,1 % O—*-,.96D7/0!K,&4,13OK9 % /?O C : "! ?9 ,

ZJ/T<1-FciO0"11"%I; %6 O%65=%61)/0!K,&tMN"!0"Z+/X;BDEOKO?96JF4"M%657( OK%6M5E%:.%6O n /0Dls*4!K$ ,"/0,"&4,.1d</>[ O?9 % /?O C : <! ?9 <O Q$]%65=MN%5E%: n /?%/?/? %3t$],"/0,"&4,1d</>Fh"M%657(%1%/K/,A 5 1<%69ZJ;.%sMND=&4Z4D=: Qx«1d"5XMN%5E%:%6P4P-%61À&4% C /0! n & , 1H& "5 ½[ 9 %6&J%6!?:"D@"OHC A !BC A O % :M,OK/3M "! $ # ¼ A ®    F  & f ¼ g ¦ gy¼ i6O?! "1J [ 1B: Y"&)()":"OBC A !HC A O %6 :.&J%613$]%65=%65GMN%:4FB"MDE&4%1 Q x^O?9 <! ? MN"96D=13Q&4% C /0! n & ," 1H/ , 5 %6 O Q x^u$],"/?,.&4,1)/ ," 5q[ 1<<!0"1)/0%!?D=O?9/?DE1 C Oo/ <: C 5 <O ?DD=Zl, A *-%6!Ki"[ 9X</0,"MNMN":"$],.57()"MN</?,1 3, 2 003 5E% "5 E57/T"1GF+ DE5 ":

.%:"(%I/0%6M%/%5E%1H/?!?,M ": &J%6O?%O*45@"9Mz/`,.L 5=/?Dg1HDo%6:<(%6&J5E%/?%6OK%6&v[ /?,»; "P JP4D@"1HPc<& DE5 <: .%6:"("%/?%6M / <: C 5 %6 Oz2C A 5 C :<(Fl<24,:"("&e"9%65K,A 9J,sA $]%^UK%69%/?PW%& 5E% n !y/ C 1G[ D=&H/?%6:"(   %I ;BDE:{M "O v5 % &)(.%6:"%6Oo$],5=("MN</v&4%M¤9>`UK5EDE1G[ 1H1",!K!0{2l,A M %6 !?O %6 1 x 5E%I/ & x«!K%z5E%i6O>,.L 1H1"%6&gF %6 O5=%624%I/,"A ; %z ; "5 =DE1tOK/0"P4D=5qFGO? %MN5=%6:%O</0,"MN,11HD@<5@"1 C 5 "O 0J[ O?96"Pc"Z%5E%1H/?!?,.&J,1d</P-%$],:"/ "1 w"93</?,MNMN":,"1-F %6 O DE5 ": %:"(%I/0%6M </ ?5 </ ?O?9 ,< ; ; <5 EDE1s O C : "! ?9 "O O?9 "M <! 0J[ Ž ’)}d‘ ‡ € €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠI œ

ŠI~c„€3|EŠ- † ‘#†‡ ‰†‡ ~ ‡ ’ d‡ ~ Šqa|"ŠI† ~ HŠqBŠT‰w’ }  ŠI]’)Š?›6«ŠIcŠT† ‰`ŠT˜ ‡ ŠI| ‰?›dŠI‹IŠT‰- † ‚–cŠI } ‡  ‡ š ‡ ‰?›6 ‡ | ‡ ½ ‡ | ‡ ’ }d ~c~ ƒ ŠI|EŠIŠT’{‘TŠI| ‡ d †  ‡ ’)}d‘I€E‰†‡ ‡ ‡ €‚|)†‡ BŠq)ŠI«ŠI‹IŠI~-Œ D=/Y&4%I;.%69+C L &41s1g,"L &4&)(C A %5E%6M%61H&4%1  9z%5E%6M%61s</?,MM":>U?"DW*4!?,"/?,.&4,1HP ," 5 % O&4% C /Kx !?,"&4,.1HP , 5 %6 *SC L 5=&4%61$]%65½[ 4!?,</0,.&4,"1O?9 "M N§2c</ <! ?,99>§M%6:"9% 5E%M±$„»Uy/ •U </ >[ 1W,L &4&)(C A %65=%6M%61 </?,.MM":>U?t&4%M /`,L P4 PvFVMND=&)/t,<L /z*4!K,"/0,"&H/Q/T"!y/T"5=M<9"[ 9%61“24DEZ4!K,.: % &vFS2 % 5ED C MwF 5 n /0D C MwFJPW%!?DE5=5ED C M %6 O P ,. ![

:"(¨"Z4,"/K/%5E %6M24%9§&4% C /0!K,&4,1sO?9 "M N/»,"L P4PJ$ %6 5=%zD=O 5E%24%/6F %69%61<%/ "9%65=%6M D=96,"/ ,. *BU?"D=&c"1&J%;.%969+C L 1-[ %6 5=Z $ C 5hN2JDEZ4!K,: %6 &wDE9,"/ , *HU?"DfZJ% C / %6 !?D C M %6 O /0! n iD C MsFJ32 % 5ED C M % 2 % 5ED C M %6 O832 % 5ED C M [ 93d/0,.MM<:,1HPc"&wt& C 1H5E%6,"&4,1d</%:"(w%6!","A O6FvZ4%z&c":"(",&!`,"L ;BD=Z2c</ ," / <; ",5EO ": C 1W,L 5äx i6O>,.L &42cd/ "O /T"!y/„U?¨L,O?OK96%"[ 2424,9<FW24,":"(sN*4!K,"/0,"&4,.1 ,57()"&w1g,"L 96%65h1"%!<C L 5žUK%6&4%1 %6:"(BM "O ?24,"9"F 24,.:<(Ÿ%9 <9%6!","A O 1g,"L 5Ei6O>,L &42cd/ "O % !K; %6 &)(%O<C L 5žU>,L &vF &4":"(%&4%6!K:D

TU C 1H&c"1Ÿ1<%65=55E%&4 &4DqF824,:<( 5E%:"D=5 (h": ,."A 96%69 :"%6(" 1Ÿ%/0%M1g&4,"L 9":/""C L (1¦,"&$]%6$]5=,5 !K% ! *l,4 , A Fd"124H,.1<OK,O?!h9 C * J2c!?d/,"/?,",./ &4<; ,1Y,5=%6O &4": %!?C :D %6•U 5=?%6u%1)6/05!K%6,:MN&c,"":O"(/T"O"2K49 24n / ,""O 9"yFd/>24[ ,:"( M5E%6DE1<:<,(V!t,"A 9Ix 9 % 1“"9N%5E%1H/?!?,.M,O /T"OK9 n / "O y/>F % O ,L OKO?9%/T<*c"ZdU?"&4"1 ¹ wOK%6M5E%6:"%6O&4% C /?!?,.&J,1H1<<5X%:"(hC L /?/ º F Z4%w!`,.L :"/`,L &ŸOK9 %I / DEO%6OK&4%61GF8MN%!K/À&c":"(aOK9 "M §P4"&“UK%65=%6&¡5E%;h, A &4":"(a%6&4%!?:D •U C $],</0,&4,"1 O?9 % /?PW,.MzP "9 69 "1 ¨,"A 1"%/6[® 2S,A M % !?O %6

1H5E%I/#"5@<i6O?,"&H("FH"1H1",!#Y*4!?,"/?,.&4,1M "! l&4%M 1 %6 *-%6OK%61 5E %:"(h,.A 96&JD "9w%65=%61)/0!K,MN,"ON/T<O?9 n / "O y/>F %6 ON&4%6M "5 =5E2c</?&c"1´,L OKO?9%&c":"(",P4P </?,MNMN":,"1B1 J[ 1<%/?/",bA 1W,.L 9),"L /K/ 5 %I /0%69DE1 %6:<(¤,57()"&2l,"A M % !?O % 1H5E%/yx/0"!K/?,M <& H("F"MN%5=(BP-%6&5E%24%/?O % : %6O 1W,.L &4&)(C A %65=%6M%61</?,MM":> U?"D=&c"1N1<%65E%I/01<%69 % O?%"& %6 5E1oC L 5½Fc24,:"(s"9,1O?9 % /0%O?& % &4%61G[ DE&) / 5 d/ ?/ C 1“%9t&4%M O?,"1B1d"5u D=5 ": .%:"(%I/0%M OK9JC L 5E%I/ % O?% C / "& 4DX2c"!?MN"Z4D=1 *W%!?i C / "& ;<"&v[ & C 1H5E%,.O?9DE&)/ % 96DEO *-,.&)/0,O D=º

Z4%^UK%<FV<9>"932l,"A M % !?O % 1H5E%/?% !K%6&4Z4%5E1<%69 % O?!K% "5 =5 ,t MN":! %6 O?9%6iO?1 %6 1 ¹ *J!?,"/?,.&4,1 %6 O&4% C /0!?,"&4,1 F %6 O{$],"/?,&4,1NO?9 "M d/ , 5½F4*W,"&H/?,.O0<P4Pc"&si6O?"1 "9 ³& C 1H5E%,.&4,1§OK9 M N)°d$],"/?,&4,1O?9 M "! "& )(B/ ,. 5Y$TC L :":4 [ & C 1H5E%,O?9DE&)/ % 96D=Ot*W,"&H/?,.O DEZJ%^U % /","A /,"A 58$TC L ::À 1W,L &4&)(C A %5E%MN%1¡!K%65@d/ n ; :"(."1",!KDEO ": )J[ DE& %6 5H1",! "P 4Pc<&Q;<"&§8& C 1H5E%6,"O?96D=&)/ %6 9DEOF)"&4& <5 )&c":"(",P4P38&4% C /?!?,& <*4!?,</0,.& "! "& )(.F % O n :"(¨"&4& <5 S1HDEOK%6P4P 5E%O?9t24D=Z4!?,": %6 &4&J%61w/»,L P4PJDl1W,L

&4&)(C A %5E%6M24%9z;BDEO?9,&)( n /0,</?/ "! "& )()J[ 24,":"()"&s/0%5EDE1"9 DEZl,JA Fc&J% C /?!?,.&4,"1 </ T"5E"1 C 5E&4"1*4!K,"/0,"&4,.1H1 §j *4!?,"/?,.&4&c<1 1HDEOK%6P4P /`,.L MN%:%—j FBQ&J% C /?!?,& d*4!?,"/? ,.&t<! "& )(i6O>,L 1H1"%&vFc 24DEZ4!K,: % &4&4%61/»,"L P4P4DG1W,L &4&)(C A %65=%6M24%69;BDEOK 96,.&)( n /?,"/?/s<! "& )()a&l,4A [ 9 "! "& )(B/w"9 %5EM %6 5E%I/&4%6M / C ZdU?eM%6:>U , O?,5=&4DqF %6 !y/ % 1 % !?%a D=5 ": "%6:"("%/0%M§P-%6&¤/T<5 "5 =2c</ ,¡ 1W,.L &4&)(C A %65=%6M%61´O?9 "M <& c"1¤<! "& )( "P , 5z5E%62J%/ 1W,"L ;.%I/01<%69/?%/?&4Dq[ŸŽY› }` ‰I‘T}"‹`‹ ‡ ~3†‡ ‰sŠI|ˆ¾ŠI†

|EŠIzŠq<€E’ ‡ ‘•-T†} š-€‚|‚|"ŠI† ‘TŠ ‡ ›I˜ –c}? ‡ ’ }d ~c~ ƒ ŠI|EŠIŠT’ Šq )ŠI|ˆ‰?›—†‡ †‡ uŠq)ŠI½|EŠI~ š ‡ ‘ ‡ ¾ŠI† ^ŠI‘•‘0ŠI|gŠq|EŠT–cŠIc”#`†} ‰`}d|ˆ~c€„Œ AF TM arc h1 DR  $  ¼ A ®    F  & f ¼ g ¦ gy¼ 1W,.L &J&H(lC A %65=%6M%61sO?9 "M <& c"1w"! "& )(tMND=&H/?%6:"( ! &c<:"(BO ": !K%6&4ZJ%/N,L 5=%65 </ >[  ®8% "® OK9 "M N"! "& )( [ tF{"MD%6:"("%6& % !K/ %6 1lC A MN D=&H/?%6:"( Q x«,.O/»,L M%6:)<! "& 4&)("5qFX24DEOK96%6& ®Y% /`,.L M%6:% & % :"(BO?96%!?%O?%® /`,L MN%: %6 &J%61G[ Df5E%:1"%I; % O?P %z :"()"1<,!?Df,57()"&s%65=%6 MsF- "MN%5=()x &J%61 ,.A

OK!?,PJPc"& "O %!?%6ZJ%/0% ;<"&vFc324D=Z4!?,": %6 & % 24%69;BDEOK96,&)( n /?,"/?/8<! "& )()1HPv[  [ C ZdU C 1-F % h1 3, 2 003 2J,.:"(3%96%61"98%65=%6M%613 i6OKDE5=5@":,"1BP4"&3DEO#1"%5E%I/01"%96&4%1GF424DEOK96%&tQiO?D=5E5@<:,1 %6 : % O?Dc$],5=("MN</T 1W,.L &4&)(C A %65E%MN%13</?,MNMN":>U?"DEP , 5H&4%624%96%P4PW%1"%I/u5 %I /0!K%624,$ 9 , M":<$ C 96D ,J [ iO?D=5E5@<:,1HPc"& 5=%;h,8A M":<$ C 96D ,— ! % ; % &3"96,"&BP4"&Q iO0"1—U ," ;<"5)1<%;"%6O?%P4PvF)1HPv[ ´2 %6 5=D C M¤1<%65=%/01<%69 %6 O %I /5E%24%/ M%6:"M":<()"! "9 6&4D½[ MDE1<,.! DE5 <: %6:"("%/?%6M§P-%6&“/T"5 "5 E2cd/ ,e ,A OK2 %6 5=D C M&c"1 s24DEZ4!K,: % &424%69

;BD=O?96,"&H( n /0,"/K/ OK9 "M N"! <& H( </ MN%:t"1d"!‚U C 1 2c</ "! ?,"96&4D½Fg"1H1<,.! ,57()"&s/T"!y/0,M "& )(,"1BP4"&1"%5E5 ¡2 %6 5=D C M,"/s1"%!?%6OK&4DqFz"M%65=(BP-%6&¡i6O?D=5E5E":"/0%I; %6 1"%&)(+O %6 :´Ÿ5=%6:.1HDEOK%6P4Pg[ 96%61HP-%6&¡/0"!yx /?,.M "& )(,1HPc"&´ei6OKDE5=5@":"$]%«UK5?,A Z %6 ON/`,L P4P4D /?%6!KM % 1 % &4%61GFeOK9 %6 &J&4%61GF &4D=/?!?,: %6 &4&4%1 %6 Os"9 ,>m+DE: %6 &4&4%1 "9OK9 "M N3DEO{&c":<(.,&s1HDEi6OKDq[ <! 03O?,1GFcD=,&4DE9 "5 =/X24D=Z4!?,: %6 &)/{/T"!y/T"5=M <9 ,§ %•m+/?!0dx :."5@"1)/?DE1 C OQ/0"!K/?,M "& )(+P4"& M%6:2cd/ "! K,9/ "1 “ ®Y%"F# %6 O"9 OK9 "M </

>[ 9$ %61HPl,A 5"9 <Zc</0,"1BP ,. 5#"9 ,A O?D •®8%I x&c"1 24DEZ4!K,: % &424%69;BDEOK96,&)( n /?,"/?/ /»,"L MN%:)"! <& H( "! ? ¸  ¸ 1d"*+/T"13 % !?%6$ ZJM % &H(fC L 5½[ 9Y%65EM %6 5=%/#OK96%6!KDE&)/{<9Y%&4&4%61M%6:"$]%5E%65K, A Pc"!?D=,.& d$],</0,&"! "& )( ¸  ¸ [ ZJ% C / %6 !?D C M&c"1 %6 O ®8%Ix&c"1w"9§%65K,"A $],.!KZ C 5 <O ?Df:"()<1",!KDEO <: </ 5 %6 &)(%:%6OK%6&“&4%62J%696%P4P M%6:"M % !?&4D½[ Z4% C / %6 !KD C M :"(."1",!KDEO ": "& c<1wM%6:24</ "! K,9 <O 0<9 %6 !y/D=OY$],&)/0,"O5E%&4&4%"FWMN%!K/ i6OKDE5=5@":"/?%; %6 1<%6&)(BO % :$],.57()"M "& Z4% C / %6 !KD C M &4%6M

1<%65E%I/01<%696D=1GFN2c<&4%6M %5E5E%&41"%9J,A 5=%6:4F§ iO?D=5E5@<:.,1bP-%65EOK%^U % PW%& Z4% C / % !?D C M %5E2c"OK96& <5 , Z4D=1G[  :<(¤ 2cbZ4% C / % !?D C MN,"/w/T"5 "5 C &41´ DE5 ": .%6:<(%/?%6M§P-%6&gF "1H1<,!s"9 i6O0<1 ,A O?D %6!?%Z4%/BC A 5=%624%I/>[ 9´,"A O?DZ4% C / % !?D C M i6O?"1$],:"()x 24</0,"/K/u<9,.A OK !?,P4P4"& "O ," /TJFB%69 %6 !y/QMNQM%6:"R4:"(%5=/ % !K/ %6 1"%"5EO ,z 1","!?5 d/ „U?z1"%5E%/?1"%9 %6 OK1",!KD % !K/ %6 1H&4%61G[ 9´,.A OK!?,P4P4"& "O K1",!w1"%65=%/?1"%69+,bA Z4% C / %6 !KD C M !K%65E</ n ;:"("1",!KDEO ": )¡&4":"(,"P4P % !K/ %6 1H& %6 5S1BD=O?%P4PvFg%9 % !K/ MNM%6:"R4:"(.%5=/YZ4% C / %6 !KD C M :"()<1",!KDEO <:

x!0$]%65EO<,tA 1","!?5 d/ 0,"/ "Zv[ £{,.L 5=Zf,L &“M % !?24%I/,wA Z4% C / %6 !KD C M <24D=Z4!?,: %6 & "! "& )(B!0w%69/0%6!KM % O?9%/0%O?%&a&J%6M ;,&4</01<,96D=1-F M%6!y/§¨£{,.L 5EZo,L & MN":"$ C 9D , &4%M U d/ 0O?9 , Z4D=1“5=%"F C :"()<&c"1H1",!§¨24DEZJ!?,: % & sZ4% C / %6 !KD C M& "5 1W,.L &J&H("%6P4PgFV%9 %6 !y/1g,"L &4&)(%6PJPW%&ÀM%6:t/ C Z4,"/?/ OK9),L 1H&4D# £u,L 5EZ:"!0>;BD=/ <i 6D ," O ;,&J9 "O "P , 5½[ 9 ,"A O?DBZ4% C / %6 !KD C M:"()<1",.!KDEO <: )"5=O , 1<,!?5 </ „U <& c"1M%6:M %6 ! %6 O %I /%69 %6 !y/# i6OKDE5=5@":1W,L 9D/ % !?P-%6&31"%5E5 M%6:"1 n O % !?%65=&4Dq[ !K!?%MN %:.DE&)/i6O?"13/ <; ",5EDoiO?DE5=5@":",1HP ,

5g2J,969 "& 41 %6 !K1"%9J,tA OK9 n &J1 % *);.,&c<5@"1 <Z4&c"1Q5E%62J%/.,"A O %6 :"%/>[ Z4% C / %6 !KD C MM<:,1i6O0<1 C :<(F)MDE&)/#24D=Z4!?,: %6 &"9u%5E%61)/?!?,M ": &4%O?%O O C : "! K9 "O y/MN%:.2c</ "! ?,9,"/?/§2 C 5E5 <M N24,"O?O?96"1","&a&)("%65ED=1 %65½F"MN%5=("%61 <9s%5E%1H/?!?,&J,1H&c"1e"9 <5@"iO?,.&)()<P4Pz%&4%6!K:D •U C "5 =5@"*-,"/0,"1BP ,. 5)M":"O0"PJPQ%&4%6!K:D •U C "5 =5@"*-,"/0,"1BP4{;<"5 , :.%6!‚UK%6O?9I/ %• x O %6 &4%13$]%65E%5E&4%13MN%:4[ 9%61Q2 C 5=5 "M 24,.OKO?9><1§1HDEi6OKD=/X"9Y</0,"MNMN":/»,"L MN%: % /",A 5cDEO$•C L ::%&4%61GF %9 % !K/Y%6:"(si6OKDE5=5@":324,"969 <& 41 %6

!?1<%69+,tA O?9 n &41 %6 *-%"FW"M%657(t24,.99 "& J1s2JDEZ4!K,: %6 &)/ %6 O8Z4% C / %6 !KD C M,"/ /0"!K/0"5EMN"9 ,w iO?DE5=5@":"1g,"L 96D#1"%I;.%6! %6 1<%6& d/ %6 !K1"%96DE1GF#,57()"& O>,"L / %I /3%65=&) (%65 %6 OKD—;,&4"5@"1d<//T<!K/T<57x MN"9<F"M%65=("%61MDE&JZ4%6:"(BD=1"% 1 % /w1",.M*W," &4%6&4%O?!K%ÀP-,.&)/02c</ ,4 [ 9“%6:"(BDE1a24D=Z4!?,": %6 &)/,"A 5qF eM "O ?D=1eZ4% C / % !?D C Mz/ ,. 5 O?9 <! ?MN"96D=1- [ 1 %I /s;",&c"5D=&4%/?%6&49D=/ "O "& 4"1b"! "& )()¦%6:"("%6&45K, A eZ4 % C / % !?"ºD C M d24DEZ4!K,.: % & "! "& J&H("5q[ i6O?D=5E5E":1W,L 96D8/ % !?P-%6&´DE5=("%6& M , Z4,&bM %6 !y/ 

"® ³ ¹ ¸ ¸   %6 !y/ %6 1 n :"( <P4O?9,.5 C /u$]%5EO<,A 1<,!?5 </ „U d/ "ZdU? x«&c"1GF  [ 9,.A O?D •®Y%§:<()"1<,!?D=O ": <& c"1sMN%:M % ! % O?%§M %6 :t&J%624%96%6PJPvFfMN%!K/<9 </ 05E":,O8i6OKDE5=5@":,"1 % 96%&À</?,.MM":",1H&c"1$],:"()<O?9/ , DqFoZJ%1HD=O /`,L M%6:hC A iO?DE5=5@":",1 ;"<5 , OK9 n &C A 5E%6:N/0%6!KMN%5ED=1sD=O6[ MN%I/0%6,"!?D=/?,.1PW%5EOK%^U %6 PS,A 5g;%I/?/MDE&)/ <1 N§&4"*4!?%&4Z4OK96%6!1HD@<5@"1 C 5 "O 0z%5?,"A /K/0D-DEZl,"A 1BPS,.A 5v"ZJ&c"1 arc TM DR AF  $ # ¼ A ®    F  & f ¼ g ¦ gy¼ ! 003 DE&+$],.!?M "i 6D ," />F»M n :YMN%I/0%,!?D7/0,1$]%5EO?9DE& % !",A 5½F®8,5EZQ/T"5E»U "P ,

5);"%/?/#MDE&)/ "1 /T"!y/T"5=M"9&c"1 Z4% C / % !?D C M§º P ,. 5¦&c"*+/0%; % 1"%6&)(BO % : $ 1"%69Z4%/?D º O?9><1<<O?9 <P c"&¾1<,.&); %!K/ <5 =/ T®Y%•x/>[ 9 %5EO","A !?% ¹ ¸ ¸   >F-M <O ?,BZ4DE1H!0 ¹ ¸ ¸  º  Y"Z ," Z4,"/?/6[ 1 % / %6 !K/ %6 1 1fC L 5«,"L &BPJO %6 :"%z &c"*+/0%; % 1"%6&)(BO % :z%5?,"A /K/0D "®Ÿ"! "& )(.F ¹ ¸ ¸   I[ 9"9 % !K/ %6 15 %6 &)("%6:%O?%6&MN":)"O?"P4P §i6OKDE5=5@":.1W,L 9DW/ %6 !?P-%6&M %6 !y/ %6 !K/ %6 1H& % 5qFG"MDv"9I/{/ "M N"OK9/„U?3<5 JF +24,:"( UK%65E%&)/,A O{M%6&4&)(BDEO %6 :hC A ,.A OKDvZ4% C / %6 !KD C M±/+C A &)/8%65f3i6OKDE5E5E":,1OK9JC L 5E%I/ % O?% ," /T+[ 1g,<L

;.%/?1"%9J, A </?,MNMN":4Fv D#%65K,"A $],!KZ C 5 <O ?Dl<! "& )()w$],"!?! , ¹  & x«& %6 5MN":)"O?"P4P $]%65=O?9 n &4Do2l,"A M % !?O % 1H5E%/BC A º i6O?D=5E5E":.,1HPc"& ¼C :"()"&4"9§"9 %6 !y/ % 1-FW1fC L 5,L &HPf,L 9+,NA M %6 ! %6 O?%1 %6!?%Z4M "º%I x &)(.%Y24 DEPc <2c</ <! ?,&P-%65KC L 5cM%6:"%6:"("%696D=1G[ ,1x«OK,13M % ! % O </ ?5@": OK96% !?DE&)/ D "®´³ ¹ ¸ ¸  [ 9 %6&4&J%61 M%6:"$]%5E%65K,3A Pc"!KDE,.& »$],"/0,&t"! "& )( ¸ B ¸ J[ & %6 :"(¦*J!?,"/?,.&)/ % O& %6 :"(¦&4% C /0!K,&)//0"!K/0"5EMN"9 ,¨ PW%!?DE5=5ED C M D=:%6&¦1W,L &4&)("%6&b%65=PW,"MN5=DE1 1 % / ®8%Ix«!K%"[ 9 ,.A OK!?,P4P4"& "O

1W,L !<C L 5=M % &)(%6D1W,L 9,"L /?/Q P-,MN5 "O O?,"1B1d"5l;<"5 , O?9 n &C A º PJP$],5=(dx MN</>FuMDE&)/t"9¨%:"( I®8%P-%$],.: <O <; <"5;<"5 , O?9 % & 1"%65=%/?1"%69 %6 O ¹ ;-[E,4L [ J[$]%«UK%69%/ FY%9 % !K/ 1W ,.L &4&)(C A %5E%MN%1B&J%61 <9e,A O?!K,P4Pc"& "O 3DEZ4%«U %6 & ;<"5 , 1BDE"5@<1 C 5 "O "& c"1 5 <& 4i>¨D7/?/3M%6:"O?9><1<<Zv[ 9Q%69%61HPl,.A 5NM % ! %6 OK%61HPl,A 5S5E%;",&42cd/ ,t 5 %6 &)(%:%6O1W,"L ;"%/01<%69I/0%/ %6 OQ"9"Fg24,:"(w"9,"A O?!?,"P4Pc"& <O yx %65=M % 5E%I/ <5 =/T<5+U ,. O?,57/81g,"L &4&)(C A %5E%6M%61 !K%65E</ n ;%65?,<A $],!?Z C 5 "O KDoO?9 <M %6:"("%/05=%6$ &Pcº <!?DE,"& d $],"/?,&

"! "& 4&)()"5W1",.&J96DEOK9/?%6&4OM , Z4,& % !K/0%5EM%6924%/",4A F4"M%657(B &4%6 1 %6 !y/ %6 1<% ¹ ¸ ¿ ¸  /T"!^x /0,"M "& )(BPc%6OKDE1G[ &,.! <P 4Pc"&%6M5 n /0%/K/"C L 1GF»24,:"(Q &c":"(*-,.&)/0,OKO ": :"5HMN%:2c</ "! ?,9•x /Tz§1",.9MND=1 C Ou2 </ K/ %6 !KO C : "! ?9 "O {2l ,A M %6 !KO %6 1H5=%/ %I />FJ"MND=Pl,A 5G&c":<(*-,.&)/0,OKO ": ":)"5g5=%624%I/{1W,"L ;%I/Kx 1"%9/?%/0&JDfz$],"/0,.&J,1NOHC A !HC A O %6 : % !?%"[ P4PS,A 5qF % O§M % !K/{P4"!?D=,& d$],"/?,& "! "& )(BP , 5v1HDEOK9 "M n /?2c</yx U C 1 3Pº c<!?DE,"&4OHC A !HC A O %6 : % O81 H!?D7/0D=1 C O{OBC A !HC A O %6 : ¹ & )(BD=/0,</?/>FJ DE5E5=%/K;.% 9 "! K / D=5 ":

"%6:"("%/0%Mr1W,L 9I/0D 2c</ "! "! <& H$ ( </ 6F xq/>[ &4&4%1 %6 !y/ %6 1<% ¸   ¸  [ ® C P4PJ5E%t*c<!0"M % /?%6! %6 !y/ % 1"%J[ /T"!y/0,.M "& )(BPc¨%6OKDE1GF n :<( ¸  ¸ [ 9 <9 %6 !y/ %6 1,.L O?OK962c<&4:Pc"& ;<"&N;BD=5 ": n / , "&)(.":QOHC A !HC A O %6 : % !?%{;,&4</01<,9 , % !K/ %6 1H1"%5qF+"MN%5=(z%6&4& % 5G&4%6M 5=%624%I/X&4":"(,"P4PvF MD=;.%5v§;BDE5 ": n / ,§ "&)(":MND=&4Z Pc"!KDE,& ¹ M "O K,+Z4D=1$]%«UK%69%/;º %6 : % &wM%6:)<ZJ/ C 1GF42J,:"( 31H!?Däx /0 D=1 C ONOHC A !HC A O %6 :.&4%1e1"%I;%6OK%6P4PgFYMDE&)/ Qx^;+D=5 ": n / , <&H(": [ 9w"9I/ UK%5E%6&)/?%6& %< F{24,:"(a D=5 ": "%6:"("%/0%M

&)(BD=/?,"/?/6F % Ot,"L !`,.L 1H1 % / ": C 5=&4DV$],":4[ DE9,&)(,O?"& / C ZdU C 1 "9,&HPc"&vFh24 ,:<( "9 "&)()<:.OHC A !HC A O %6 :;<"5 ,• U "P c"& OK,1H1<<5h&4":"(,"P4Pj "9 %6!K!?% ;,&4</01<,9 ,N DEO?M%6!K%/?%61"%I/ O`,"L / % / "&)()<:Ni<[4$]%^UK%69%/?PW%&¨DEOKMN%!K/?%/„UdC L 1G[ </ „U C 1GF<24,.:"(81",!?"D DE5 ": %:"(%I/0%6M!","A 5H"5E1<,"/0,"/K/h1 % *lC L &41 1HD@"5E"1 n / "O "P 4"&Y! % O?9%6i6OK1"%•x Rc9DE1d"D—D=O?M%6!K%/0%DE&41À"5@<*H;"%/",“A OK96%!?%6-%/U </ ?O?96"&c!!"1G[ ! % O?9%6i6OK1"%IRc96D=1< %6 O1",.9MN,"5 , :DE %69%6& ,.L O?OK96%I$],& , Z <O "! ?aOK9 %6 * %6 5=Zc ;.,57/

"9 dx«%O % ;%1%65=%^U % &¾e1ºWf,L &4&) (C A &4% C /0! n & ," 1 O?9 "M "& c"1QMN%:.2c</ "! ?,9 "O 0 "9 C ! , *c"D ":"Rc9DE1d"D&,.L 9*W,.&)/ ¹  1 n O % !?5=%/ % & %6 5½[ &,.L &4&)(C A &4% C /?! n & , 1Q"96,1GFH"M%657(%1B&J%61§ /`,L M%6:%—O?%6M5E%:%6O P-,9,&§/»,L M%6: %6 &4%1Q$]%65 %6 & % 5 ¹ ! % "¯ Á º 1HDEOK%6P4Pg[ 1",.9MN,5 , :DE"DHOK/T<&4Zc"!KZNM,+ZJ%65E 5=PW%&z$]%657/0%O?O?9+C L 1GFB2J,:"(§iO0"1z2 "! ?,"M / n * C O C &4% C /0! n & ,N 5 % /?%69DE1G[ & ,"! "P 4P4"&¨5 </ ?/ C 1GF-2J,.:"(w DE5 <: %6:"("%/?%6M / <: C 5 <O ?DoO?%PW%O?O %6 : %I / º "98%6&4%!?:.DE"OHC A !HC A O % :4FB"9 C / , P4P4D7/—*-%6ZJDE:§! %

O?96%i6OK1"%$„`Uy/ "1 tOK9 "M N ¹ Q2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/—MN% 5E5E%I/?/ 2c</ "! ?,"969>§M%6:J[ ,.L P4P! % O?96%i6OK1"%§%O?%/ %6 &w31<<!0"1)/0%!?D=O?9/?DE1 C Ou/ ": C 5 "O ?DWDEZl,3A 1HDEOK%6P4Pg[ (,"!yx O0<P4P/ ": C 5 "O %O?%I/ %6 & 2c"MN"!0<P4P1W,"L ;.%I/01"%96D=1PW%t& C 1H5E%,O?9DE&)/ % 96DEOFS<MND=1",!YM % :w &4% C x /0!K,.& <*J!?,"/? ,.&t"! "& )(&c":"(",P4PvFJ"MNDGM%6:&o,"L ;%5ED-Q1W,L &4&)(C A %65=%6M%61"! "& )( d/ {Q2JDEZ4!K,: %6 &J24%69 1 %6 *-%6Oy/>[ DE&4ZJ%69/e ,.L O?OK96%:%69I;%"Fz2 "! ?,"MN& <5 /»,L P4P&4% C /0! n & ,Ÿ %O?%I/ %6 &¤/`,L P4P¤2 %6 5ED C M,"/1"%57x 5E%&4%N/0"5 <5 E& C &41“ D=5 ":

"%6:"("%/0%M§P-%6&vFMDE&)/3<MN%&4&)(+D7/z;<"5 ,I U "P c"&ÀMN%:"Rc:"("%65KC L &J1-FS24DEOK96%6& 3, 2 arc h1  DR AF TM  $  ¼ A ®    F  & f ¼ g ¦ gy¼ DR AF TM arc h1 3, 2 003 <9 C / ,. PJP4Df2 "! ?,M±&4% C /0! n & , 5 %I /0%69 %6 O % ;%5V1<,&49DEO?9I/0%&4O6[ f 1 n O %6 !?5=%/?PW%&&c<:"(%&4%6!K:.D "! ? :"(,"!?O n /0,"/K/%65=%61)/0!K,&)/ % O *W,"96D=/?!?,.&)/ C L /?1W,L 9/?%/Kx J& %61G[ 1 %I / ! % O?96%i6OK1"%\%&4%6!K:.D TU ?L,O?OK96%O?%6& ! % <¯ Á Fv"MND %6 *JW%& tOK%6M5E%:.%6O P-,96,"& /` ,.L M%6:%<F)%69 % !K/—"9{%65=%61)/0!K,&+x*W,.9D=/?!?,&M%6:OK%6MMND=O"C L 5 % O?P-%6&z/`,L P4P4&)(BDE!K% P-,96,&1<%65E%I/01<%696D=1G[

PW,"96,.& 1"%65=%/?1"%69 %6 O C / "& “2c"MN"!?,"O0"& %65D=O PW,M5ED=1G[ 924,:<(MN%&4&)(BDDEZ4%DE: %6 5#"9 d/?/ ," 5X$•C L :.:4FS24,:"( 2 "& )(H$ %6 5=% 5E%62J%/,"A O %6 :"%t;"<&a%5EP-,M5 "O K!0J[ ,MN,"5E2c</z* %6 5=Z C 5X&4% C /0! n & ,< x <&H/?DE&4% C /0! n & , * "! ?!?“D=O6[ D=& %6 5u/`,.L P4P¦;"<&aD=5=("%6&4%1BPS,A 5qFX"&4& <5 {!`,"L ;BDEZJ%6P4Pa5E%O?9 P-,96," & % 5E%I/0DEZJ%^UK%"[ x«P-%6&“&c":<(*W,"&H/?,.O?O ": :)<5MN%:M % !K/ %6 1 ! PW,9,& %6 5=%/?/0"!K/0"M </ >[ 1d"*-,"/K/ %6 !K/ %6 1<%/N5E%$],"!?Z n /?;<1g,"L &4&)(C A &4% C /?! n & ,. 1ÀOK9 "M "! ? ¸ ¸ "Z ," Z4,"/?/6F—<MNDhU , 

%:"(.%9 % O31",9MN,"5 , :D "P c"&N$]%65=/?%/K/2 "! ?MN"O % !K/ % 1H1"%65½[ 969%65W5E%69 "! K/ C 1z1",.9MN,5 , :DE"D4OK/0"&4Zc<!?ZtM,+ZJ%65E54/ "! ?:<()"5 "O </ 6[ D=&4Z4%6ZJZ4DE:Q%6!",<A /0%65žUK%Ix OK%6&s2c"&4:"O C 5=(",.9/ C 1tM%657(%61t"96,1t ‡ š ‡ ‰?›6 ‡ | ‡ ½€cŠI† ~ HŠT’`˜ ‡ ŠI| <‘0Š ‡ }6BŠI|‚| ƒB ~J’ ‡ | ‡ š-ƒB|ˆp )Œ ‡ €‚|)†‡ BŠq)ŠI«ŠI W†‡ "ƒB|)†‡ ‰ ‡ ‡ ‰?›g † ~J’{Š«† š }d~ ‡ | ‡ ’ }d ‘ }` ‰`ŠI|ˆ«}d|)"†} †‡ ‰ ‡ ˜ ƒ4‹`‹6|EŠ }d ‘ ŠI† ~  Œ ‡ ’)}6›63€E’dƒH‰ –†‡ ½cŠI† ‘T‰Iƒ" †‡ ‘K›—†‡ ‰ Œ ‡ ’ }d ~c~ ƒ ŠI|EŠIŠT’ ‡ «}d3 ‡ K” ‡ €‚~ ‡ ’ ‡ ‰?›6€‚~ccŠ?† ›6€E‰`Š6Œ ®Y"&4:.O C 5=(,"9/ C 1a/?,»;

"P JP MN%5=("%61¡"96,1 ‡ ›ÀŠI|ˆ¾ŠI† |EŠI«ŠT’ ŠT† ‰ ŠI| ŠT’`˜ ‡ ŠI| HŠT’d‘0Š ‡ }6 ŠI|‚|<Š«† š8 † cŠT† ‰ ƒ+ ~J’ ‡ | ‡ š-ƒ+|ˆp )Œ ‡ ^ŠI‘•}6"€‚~ ‡ 3€E’ ‡ ŠT† ‰ ‰I ‡ „€E‰?›6½€E’dƒ)‰ ›6€E’ ‡  Œ ‡ ›ŠI|EŠI3€l‘lŠT† ‰?›dŠT’ ›6€E’8†‡ ”#†‡ ~ ‡ ’§‰I ‡ ~- ‡ ‘KN}6BŠI|‚| ”>Š Œ ‡ ’)}6›6}d|)6†} "€ ‡ €ŠI| Œ 96%&z<5@"*4JDE5E5 %6 !K%61{1W,.L 9+C L 5u5E%6: C /0,5=O ,4 F» DE5 ": %6:<(%/?%6M24,M,:%6&JD=/ <O "& c<1 % OfDE96,</0! ," *4D dx U <& c"1¡À$]%65=/ % /?%65E%9 % O?% "9<FY<MN%5=(¡ 5E%:.P4DE9,&)(H/T"5E"&c"P4Pg[ :)"9 C :<()"&vF824,:<(  %!?%Z4M % &) (.%6D=Pl,A 5z/ C ZdU C 1GFQ24,:"(¾1",9MND=1 C O2 </ K/ % !?O C : "! ?9 "O

DE9,"/0! , *vF"MDz<9/NUK%5E%6&)/?DqF 2J,.:"(Ÿ D=5 ": %:"(%I/0%M D=96,"/?! , *b<9 ," /0JF8"MND ," /T“ O C : "! ?9 "O t1HDE5 %6 -%/K/ "9<&H(."::)<5Y;<"5 , 2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/0DS%:"(%&4O C 57(BP , 5qFWMND=&)/0%6:<( & x«%6&g[ !K!0t"9,&HPc"& &4D=&4i6OPJDE96,"&H( n / %6 1 C &J1-F 2J,. :"(Nz1","96M,5 , :"D@"D4%5=;1","! "P 4P4"& DEO %6 !y; % &)(%6O5=%/?/X;,5=&cJ[ %24%/?O %6 :"%6O6Fc2J,:"(1"%96Z4%I/0P-%6& D=5 ": .%:"(%I/0%M DE&424,"MN,: %6 & %6 O§<&4DE9,"/0! , *“;",.5=/6F % O§"9N%6:"("%6&4%I/05E%&4O % :%61<%/iO0"1“1 %6 O","A P4P OKDEM n /?,"/?/ "1 ¡1HDa/ ": C 5 ,  DE5 ": .%:"(%I/0%6M ! %6

OK96%DE&4%1´%:"(BM <O ?O0<5;<"5 ,a O C !?5 , Z "O ?"Dq[ 9 DEO 5=%624%I/0O %6 :.%O6Fc24,:<(t3O C !?5 ," Z "O ? 1<,!u1<%65E%I/01<%69J,A 2l,A z$]%65=%65K,A Ouz$],"/?,&4,1 %6 O{3& C 1H5E%,&4,1UK%65=%6&+x 5=%6:.D , !?D "O ?D+O?9 <M "! "& )( %6 !y/>[ :"(%5?,A !K%8"96,&HPc <&NOK%6&41HDE&J%613O?%M O?D=1"%6!<C L 5=/,"5=()<&1<,&49DEO?9I/0%&4O M,BZ4%65=5=/{<5E1",</0&4DEJF4"M%657(t<&4DE9,"/0! ,. * RG</T<5 D=5 ": .%:"(%I/0%MN!K% "5@"*JO?96D=1G[ 1 C /T</ "O ?,.1/?%6!?M %6 OK96%I/0%6OK%6&¦D=/K/z&J%6M "5 E5=&c"1M%6:J[ &,L &)(H;hC L &41 2 </ 0!?"5E%I;h,¨A ! % O?9 %6 P-%6& ,"5=()<&1 % !?Z % O?%61<%/u$],": C &41z;BD=96O?: "5

E&4D½FH"M%65=("%61H!?%81","96M,.5 , :"D@"D+OK/T<&4Zc"!KZNM,+ZJ%65E5+&4%6M­<Z ; "5 E"O?9I/>p [ Do5E%24%/83&c":<(t/»,.L M%6:"OBC A !HC A O %6 : % !K/u$]%5E%5?,A O{O>,"L / %I / <&H(":  ¼ L ¦ ¤ 8  D    h1 3, 2 003 [ Dv/»,.L !y/ %6 &)/Y"9 %65=O",A %6:<(+OK9 "9 6"Z¨M "O K,+Z4*-%6!Ki6P-%6& J [®8,.:"("&b5E%24%/t"9"F{24,":"(¡ D=5 ": %:"(%I/0%M %:"(H$],!?M "& c<1e5 </ ?O?96D=1e,5=("&Ÿ/0"!K/?,M »x &)(",.1HPc"& vFX"M%65=("%61 M%6O?OK96%P4Pe;"<&4&c"1“%6:"(BM "O K/ , 5qFSMND=&H/z"M%61H1","!0¨/ d; ,5=O ": ,</§ $ % &)( D=5 ": .%:"(%I/0%M±OK9JC L 5E%I/ % O?% ,"

/T§M%6:</0%/K/>FJº "9>"9&JDE&4iO?%6&J%61t1d C 9 "5 ED=O—1d"*-i6OK,.5@</yx P4"& ¹ 9I/Y&J%;.%969+C L 1s2J,!?D=96,&)/0*J!?,.P45 %6 M "& c"1G[ $ [ Dz5E%24%/¨"9 ,.1daRGd/T"5 D=5 ": %:"(%I/0%M§PW%&¾M%6:5 % ;h,ŸA OHC A !HC A O %6 :D=&4:)"Z4,"9 "O K,1H&c"1GF <MN%5=(.%1¨N:!0>;BD=/ "i 6D , "5 7/T"5o$]%65=%6!<,A O n /?;%z D=5 ": "%6:"("%/0%M &c":"(B5 % *J/ % 1lC A O?96%!?1<%696%I/ %• x &J%61 1HD@"5E"1 C 5 <O "2 4,"9 ;.%96%/K/0%1-[ [®8,.:"("&w1 % *496%5E24%I/„U<C L 1 %65f DE5 <: .%6:"("%/?%6MrOK96D=&4: C 5E"!?D7/ "O KPc"&t;<"5 ,3 1<%69Z4%/ % $/  [ Df"9 %6M§P-%6!24%5=(.% D=5 ": "%6:"("%/0%M§P-%6& DR AF TM arc &,.! <P

4P4DV$]%«UK%69%/0%1HPW%&À5E% n !y/ C 1GFo24,:<(t5 d/ 02c</ , "&)()":OHC A !BC A O % :% 1H!?D=/?DE1 C OOHC A !HC A O %6 :&4%1 1HPv[ J[ Qx«JFlDE5=5E%I/?;.%N"9I/§DEOFl24,:<(Àw1g,"L &4&)(C A %5E%6M%61 !K%65@d/ n ;:"()"1<,!?D=O ": "& c"1 ¨O?9+C L 5E%I/, A D=5 ": "%6:"("%/0%M§P-%6&;"<5 ,z & C 1H5=%6,.OK96DE&)/ %6 96D=O?OK%65W;<"5 ,Q MN":"("! <9 ></0M%6:1 n ; <& dU?JFB24,:"(Pc"!?Däx ,.&4D=1 C OOHC A !HC A O %6 :1H!?D7/0DE1 C OOHC A !HC A O %6 :&4%1 x Qx^5E%:"(%&v[ <! %98 1 %I /—<Zc</Y,L &4MN": <P c"& "9I/Xœ OK%^Uy/?%/0D½F+2J,.:"( ‡ €‚|)†‡ BŠqHŠI«ŠI­~ ‡ H}"‹`‹‘lŠT† ‰?›dŠ}d| ‡ ~ ‡ ~ ‡ )‹—d†} |3†‡ |‚|ޘ ‡ ŠI| Q~gŠI ‹I} ‰†‡  ’d€ ŠI† ~

d]˜3Š?›#ŠI† ‘•Y’ }6 › ŠI„|EŠI~ ƒ+ |X~gŠI „ƒ4K”•ƒ)’ Šq )ŠI|ˆ~c€„Œ l›6 ‡ › ‡ ~ ‡ º B}d ~gŠ Š?›T›ƒ) ’¨‰ }d cŠI†  ‡ ~ ‡ "~ ‡ ’"Œ %I /0%69&4%61N1W,.L 9;"%/05=%6& ¹ &4%6M±QOy/T"&4Z4"!?ZtM,BZ4%65=5E!?%8"5E"* C 5 , P4DE9,.&)( n / % 1",1"!K!0 & % 9;.%<Fu24,:<(e;"<5 ,I U "P 4"&¦“O>,"L / %I /N"&)()": MN%&4&)(+D=O % :%s;<"5 ,I U "P c<&aM %6 :“ & C 1H5E%6,"O?96D=&)/ %6 9DEO "5 7/T"5+U ,. OK,5=/YPc"!KDE,&JDE1 C OY"&)()": M%6&4&)(BDEO %6 : % & %6 5SDEO8O?,1H1d"5S&4":"(,"P4Pv[ P4P-%6& $]%^UK%69%/?PW%& %69%61<%/zPJDE96,"&H ( n / %6 1<,.1d</>Fo/?,»; "P JP  O>,"L / %I /Q"&)()":sMND=PW%&45

%I / % !?%z;", &c</?1",9 ,w $]%657/0%I; % O?%1"%/ /0%1HDE&)/„UdC L 1 </ 6[ 9I/>Fl24,":"( ;"<5 ,I U "P 4"& M%6&J&H(BDO`,"L / % /§"&)()":¨;<"&À DE5 <: .%6:"("%/?%6M§P-%6&vF %6 O 24,.:<(*W,.&)/?,O0"&wMND=Pl,A 5vD=O <5 E5qFJ%6:"("%65?,"A !?%zOK%6&41HDh&4%6M / C ZdU?JF %6 O8%69/T"5 "& ¨1",9MN,"5 , :DE§5E%:<x &c":<(.,P4Ps&)(BD=/0,</?/1 %6 !KZ %6 OK%"[ O>,"L / %I /{"&)(.":§5 %I /0%9 %6 O %6 !K%%65=O",A 1 %6 &)/—%6:"(24,5=5@"&JZiO?D=5E5@<: "O ?9<F "& ,!y/—1W,"L ;"%/01<%69I/0%/?%/K/ "9 ! dx^"O %I ;.%6 1HP-%6&vFg"MDE1","!iO?DE5=5@":",1M,96: "O </ /0"& C 5EM "& )(,9I/T:"5@dm+D=O C

&41HPc<&¨ 1W,.L 96%5KC L &41HP-%6&v[ :)<5@dm+DEOO n 16U "P c<&NM,96: , iO?D=5E5@<:,1zOK9 n &41 %6 * % &4%61 ,.*445=%6!#%657/0,.5 , Z "O "P , 5 M%6: / C Z+/T2c</ <! ?,.9&4DqFfMDE5=("%6&:"(",!?O?"&ÀM,9,:&c"1¨%696%1 siO?D=5E5@<:,1wsO n 1H!0 M%6!","A 5E%6:"%6O DE! "& )(BPc"&v[ &DEDE&JZ C 5=;<¦"P4P ,. 5qF 24,:<(¾a:)"5Edm+DEOsOK/T<P4DE5 1 %6 *49+,.A Z4M %6 &)(FzŸi6OKDE5=5@":>U?"D&4%M !?%*lC L 5E&J%61“1BD{P-%65K,.A 5E%<FMN%: "5 =5@"* n /0,"/K/TJFh24,.:<( M%61H1",!? /`,L M%6:&4%1À1<%65E5fUK%65E%&¦5E%6&J&4DqF#24,:<( i6OKDE5=5@":.,"1<d/z* <5 =( "& /T<!K/0O?J[ !?!?1g,<L ;.%/?1"%9/0%I/ % O?!?%3U C /0,</?/>F#24,":"( 2 <! ?,MO?9,!3"&4&)(BD

"&)()<:.&c"1t1<%65=5o5E%6&J&4DqF+MND=&H/8<MN%&4&)(+Df§$ % &H(B5K,A "&)(":4[ Y%M / C 5V&4%2 %6 9YUK%5«,.L 57/0%I/Y/0"5 "5 =&4Df%6&4&)(BDlO>,"L / %I / "&)()":"!0J[ :"5@dm+D=OYO n 16U "P c"&5=%624%I/0&4%1 2c"57; "& )(¨iO?DE5=5@":",.1GFWMDE&)/* %6 5EZ C 5V$]%2 %6 !Fv;<":"(¨"1 "! $]%61<%/?%/`,.L !?* %6 1G[ 93,.5=("&i6OKDE5=5@":,"1-F MDE&)/YNMD Y"* C &J 1-FgMND C / "& s%65 %6 :.%I/0D=1"9sC L 9%6MN"&)()": C 1d</ $]%2 %6 !8/»,L !K*W%1 % &)/$]%^UK%96DE1P-%§ * "5 7()<$ C / "O C 1d</>[ :"(/?DE4D=1 C O $]%62 %6 ! /»,.L !K*W%§/`,.L MN%:% &c"* /»,.L M%6: %6 &4%1¨MDE&)/0%:"( Qx«JF  ¼YL e ¤ 8 003 % Ou1HDEOK%6P4P M

%6 !K%/BC A FHMDE&)/—§£{,.L 5=Zv[ 1H1<, !u1"%5E%I/01"%96D=1-F4"MND=1",!XziO?DE5=5@":<$]%^UK5?,"A Z %6 O; %6 : % &QU "! , ;g,.L !>,L O , !KD "O X5E%Z4,PBU?3z1oC L 5=O",§A ! % /0%:%6D7/>[ $]%2 %6 !u/`,L !?* %6 15@"OKO0"& %5E2c"57; "& )( C 5E&c"1GF %6 Ou$]%61<%/?% /`,.L !?* % ; % ; <5 E&c"1G[ O`,"L / % /"&)()":“/»,.L M%6: %6 &4%1e%6:"(¦:"("1H!0"&¡2c"OK96& "5 E</0,"OM %6 !y/ % 1"%<9 ±³ ° 2 "& )()"Z4,"O6F-3O`,"L / % /8"&)()<:NOHC A !BC A O % :.% 31HDE!K/?DE1 C O{OHC A !BC A O % :24%9 ;BD=O?96,"&H( n /?;<J[ D=& %6 5v&4":"(,"P4P t2 "& )()"Z4,"O6Ff"&4& "5 S/»,"L P4P tO`,"L / % /"&)(.":4[Q® "OK,&45

," 1 % *4-%6& Z4%R4&4D "5 žU C 1s;BDE5 <: n / ,t "&)()<: M%6&J&H(BD=O %6 : % /lUK%65=5E%6M9J, A *4"!0"M % /?%6!y/>Fc"M%657(B!",.A 5-/ C ZdU C 1-FG24,":"( %6 !y/ % 1"%1BPg[ J[ [ Ž8›¦Šqd€E’e|EŠqIšc}d~c«}`‰ ‡ ‹`‹¨’ }6 › ŠI„|EŠI~´’d€E‰lŠI† ‘•|EŠI„€§‹6€7›d}d~ h † cŠT† ’ ‡ ‰ }d cŠI†  ‡ ~ ‡ ¦|"ŠI† ^Š?›#ŠT† ‰ŠI† ‘0Š ‡ ‡ | ‡ ’d„€E’dƒ)‰ œ }d‘½ †‡ ‰I€+‰`Š6‹IŠT‰T‰Š?† BŠT’{Šq )ŠI|"ŠT† ‰`Š6Œ 9,.1HPc"&{:)"5Edm+DEO?,"1BP4"&vF»"M%657(%61<%/ % 5?C L 1H!?% <5 E5 n /?;< 5 </ C &41GF 1W,.L 9 %6 *4-,.&)/?/ , 5%:"(BDE1ŸD=! "& )(BPc"& b5=%;h,eA i6OKDE5=5@":,"1a2J,969 "& 41Ÿ1W,L 9%65=%6Z4&4%1GF M "O ?D=1À,.5=Zc"5=,& 5E%I;h,“A

iO?D=5E5@<:,1 / <; ",5E,BZ4&c"1G[ 96%1H&4%61ai6OKDE5E5E":,1H&c<1À O?9 n &41 %6 * %6 Pl,.A 5 ,.*J45E%!32c</ <O N<5@"BU <& aM%6:/ C ZdU C 1e2cd/ "! K,.96&4Du“iO?DE5=5@":",1 OK%6P-%6OKO %6 : % />[Ÿ® ““iO?D=57x 5E":.,1OK%6P-%6OKO %6 : % / "P 4! "9 6,5žU C 1 ¨:)<5@dm+DEO1W,L 96%*4-,.&)/„U </ , 5—M %6 !y/Q/ <; ,5=O ": w$•C L ::"; %6 &)( %6 P-%6&vF <1B1<,.!X"9 C &g[B:"5@"1)/?DE1 C O$],!?: "O ?DG:G,L !KP %6 1<%/—1<<*BU C 1G[ $ % &)(+5K,§A "&)(.":§:)"5@ »mJD=O?Pc<&"&J&c"1 1W,.L 9%6* % !?%;"<&w1<,.&4i6%&)/0! <5 =;<JFci6O?"1 C :"(FGMDE&)/8MNDv&4"*4!?%&4Z4OK96%6!<C L &41HPW%&v[ MDo&c"4!K%6&4Z+x OK96%!"C L &41HP-%6&e /»,.L M%6:sDEO1W,L

9 % *4W,"&H/?!0;"<&À1","&4i6%&H /?! "5 7;<JFV%9 % !K/3P-,.5=(B: , 1¨O?%6P-%6OKO % :% %:"(B!?%1HDEO?%P4PvFVMND=& %6 5l/ <; .,5E"P4P ;<"&4&c"1 ¼ "*+/ ,. 5½[ £{,L 5=Z * % 5EZ C 51HPv[ l1HM <2+ x Os1"%!<C L 5=%/0DOK%6P-%6OKO %6 :":.%65§OK9 ": C 5EZvF M n :¡ 9>d/ C !K& C O?9À%&4&4%1iO0"1b%:"(B2c"!?MN"Z d; "<5q[ M%6:"5E%6*-%/ %6 O8"1H1","! % !8P-%6&J&lC L &41"%I/>F-"MDE1<,.!"9/85 </ „U C 1GF42J,:"(s3:)"5Edm+DEO?,"1BP4"&%69&4%6M n :"( ;<"&gFS2c"&J%6M w1W,.L 9 % *4-,.&)/?/ ," 5—M %6 !K// d; ,5=O ": "/ , 5$•C L ::%I/05E%& "5 =5@"&JZ ,s ¨i6OKDE5E5E":,1w1"%!"C L 5E%I/0D OK%6P-%6OKO %6 :"% j

e:)"5E"1)/0DE1 C ON$],.!?: <O ?D:G,"L !?P % 1B&J%61bO?9 %6 5=%6Os*45@</ ,I U? ;<"&v[ %6 :a&c":"(",.P4P M%6:"5E%6*-%/ %6 Oh"1H1","!6F.<MN D=1",!f{:)"5Edm+DEOK,1 5=%6:1fC L 5EO<,A ! %6 OK96%D=/fRc:"("%65¢UdC L 1 MN%:4F"<MN%5=(%1"%I/S:)<5@dmHx D=O C Z+;"<!?&c"1w2 n ;B&c<1-[ 9%61HPW%& /0"!K/?,.M <& H(",1HPc"&“ 5 C MDE&J,96D7/ "O 8%65=2c"&)()":",5E2cd/ ,4 Fo<96,&+x P4"&e5 %I /0%69&4%61 ,.5=("& 1<%6!?D=&4:v,A : <9 $]%65=2l,A 1GF#"M%657(%6 1HPl,"A 5—M%6:5=%624%I/ "5 E5E"* n /T"&4Dl1"%6!KDE&4: %6 O?D OK%6P-%6OKO %6 :"%61"%I/Q:)"5Edm+DEO1W,.L 96*-,.&)/„U </ , 5f/ <; ",5VD=O6[ 1<%6!KDE&4:v,A ,PBUK%61)/ C M C :<( % !?9DqFG24,:"(s! 

¬HÁ•° w&c<:"(BO ": C i%6&)/0!KD=$ C : "5 ED=OQ%!",A º 2c</ ¹ ¨iO?DE5=5@":s/»,.L M%6:"%"Fl¬“¨1<%6!<C L 5=%/?DXOK%6P-%6O?O %6 :%<F % O §31W,.L 9 % *4-,.&)/?/ ," 5vM % !K/u/ <; ,"5EO <: [ 969%65o1<%65E5g3: !0>;BD=/ "i 6D , OX;",&49 ," %6!","A &4%61t%:" (%&4O C 57(H/ /0"!K/0"&4D½Ff"MN%5=("9 tO C :. "! C /T"!y/0,M "& )(,"& P-%65KC L 5ED /»,"L MN%::%65l"! "& )(",O6p ° ÁF :.!0>;BD=/ "i 6D , O "5 E5E"&4Z ,J [ 9Q%6:"("%6&45K,A O % :$]%657/ %I /0%65 %6 Pl,"A 5h¬ Á ³ ° BFg"M%657( i6O?"1 C :"(5E%24%/ <5 E5@<&4Z ,4 F{2c¦À/`,.L MN%:¦ 1W,L 9 % *4W,"&H/K/ ,. 5 M %6 !y/t/ d; ,5=O ": :"5"! "& )(,O?"& &l,4A [ M % ! %6

OK%61 /0"& C O <: )sOK96%!?DE&)/z%69Ns&f,<L ;.%61<%6Z % O31HPv[ l1H*Wi/ <; ",.5EO ": D=:/0"!K/6Fh"24,5#"9 C ZJ;<"!K&c"1; %6 :"% OK9>"1d"Zg[ 8%6M O?,.1H1d"5 ,!y/M%6:"R4:"(%5 %6 OK%6D C / "& £c!KD=/09 "DEiT1)(´/ <; ",5ED:)"5Edm+DEOK2c"5EMN"9,1HPc"& :)"5Edm+DEOK,.1 ,*J45E%!%5=/?,.5 , Z "O </ 3R4:"(%5=/0%s M %6:4[ :"5@dm+D=O?2c"5=M<96,1“:!0>;BD=/ "i 6D , "5 =/0"5 %:"(BM <O ?24,.91W,"L /`,"L /?/ :)<5@dm+DEOK,1si6 O?,"*W,.!y/„U?"D½[ %^U C /0!K%6&4ZJO?96%!z<9 C &v[o®Y%5=(BD —O?,"*W,.!y/1BD=Oyx M %6 !K%/BC A :)"5Edm+DEO?24"5EMN"9l/T<:`U?J[ & ,. MNY2c<5EMN"9/0":>U?"DE&c<1!?%5@</ n ; O?%PW%O?O %6 : %I /XM%6:"M % !K;%

"D=iT1)("!?!?§1W,"L ;.%I/01"%9/?%/?/6FW2J,:"(tiO0"1<1B1<,!"5=1","/?2c</0&4"11W,"L /`,"L /?/!K%6&4Z4OK96%!K/>FG2c3O`,<L / % / <&H(.":À5=%6:)<5 "P »x«O?9%6!K%6O?%¨ ;BD=5 ": n / , <&H(":Pc<&41G[ U?"P4PaM %6 ! % O?%1BP-%6&¡/T"5 "5 =/0"1 ,"5=()<& :."5@dm+D=O?2c"5=M<96,1d</6FD=5E5E%I /?;"%l:)"5Edm+DEO?* "! ?,.11W,"L /`,"L /?/o!K%6&4ZJO?96%! %I />F)"M%657(BPW%& "9 ° "! <& H( M%6:"1g,"L 96%65 n /?D#dxq/>[ 9N%6:"(BM "O K/ ,. 5 l1H*Wi/ <; h",.5EO ": !0s5E%I;V,¨A :)"5@»mJD=O?* <! ?,.1%O?%I/ %6 &a"9 d/ 05@<:.,O ° <! "& )( 1W,L !<C L 5=D %6 !y/ %6 1GF<M n :Y<9 *-iM % !?%/BC A

:)<5@dm+DEOKi6OK,.*W,"!K/0,"1 %6OK%/ %6 & #° J[ DR AF TM arc h1 3, 2    ¼ L ¦ ¤ 8 003 5E%:.&c":"(",P4P M %6 !?%I/0%1-Fh"M%657(%1"%6& P-%65KC L 5lt/»,L M%6:"OBC A !HC A O %6 :tM%6: 5=%/K/ M % !K;%<9 C &v[ O?9 C *-%6!?i O?,.*-,.!y/0,1 M %6 !K% /?%"[ O?9 C *-%6!?iO?,.*-,.!y/N:"5@dm+D=O?2c"5=M<9¼ 6,1 2c"5=M<9>JF<MN%5=( MDE&)/yx %6:<( *-iNM%6!K%/BC A [ %6 5EZ C 5sMD®Y%5=(B D —¼ O?,.*-,.!y/ C &41“ 9GC A 9i6OK,*W ,"!K/0!?s1<,.&4i%6&)/0! "5 =/ O?9 C *-%6!?iO?,.*-,.!y/ OK9 %6 5=%$]%5 % 24%5=(%961<%6Z4D=1s%5q[ 9GC A 9O?9 C *W%!?iO?,.*-,.!K/ *-iM % !?%/BC A F %6 OY"9 ° 2 "& )()<Z4,.OK/YDE57(%&sM %6 !K%/?%61HPW%&¨D=O{1BPg[ dx&c"1M %6 !KDE1G[ OK/0"&4Zc<!?Z3M,+Z4%5E5B"9X%65EO<,A %6:"(BOK9

"9 6"ZM "O K,+ZJ*W%!?i/",.A 5 n !]U?{5E%— DE5 ": %:"(%I/0%6M$]%«UK5?,A Z %• x O %I />[ % /?%69&4%61%6:"("%65K,.A !?%YM % :z&4%M±P4D=96,&)( n /?,"/?/%5EM %6 5E%I/0%1-F+"M%657 (%613%&4& % 5g1","! "P 4PJD-/`,L !K/ %I x & % O?%61<%/ MN":"(."! "9 &c"1G[ 9Q%6:"(BDE1D=5=(%&¨%5EM %6 5E%I/Y¨F F¢$]%65=$ C ; , Z , DE5 <: %6:"("%/?%6M N%5EM %6 5E%I/0%<F "M%657( O?96%!?D=&H/ D=5 ": .%:"(%I/0%M iO0"1"1H1",!w/ C ZJ/0b UK%65=%6&45=%6:DM %6 !?%I/ %I /%65 %6 !K&4DqF2c 5E%:.1","! "P 4PJDJ*4D=5E5@<&c</0,"1BP4"&z;.,"5=/%:"(§!>,"L ;BDEZ3DEZS,A O?96"1GF+<MND=1",!VO?,1H1d"54:"(",!?O?"P4Pc<&/ ": C 57/hj $]%657$ C ; ,. Z4,"/K/j

FcMDE&)/3Oy/T"&4Z4"!?ZsMN,BZ4%5E5gOK96%!?DE&)/81W,"L ;%I/01<%696&J%"[ 9%5EM %6 5=%/{1HDEO %6 !K5E%/?DoDE:)»x 96,"5 "O ?N%6:<(.%65K,A !?%; "! 0</ M<: "! 0+Fg"9,&HPc"&¨;<"&¨%6:"(s$],&)/0,OU , O?5E</T+Fg"M%657(sO`,<L / % /"&)()": / % M<1g,"L ! %6 P-%; ": 4[ O?9%6!?D=&)/ /»,"L MN%:.OHC A !HC A O %6 :"&4%61Ÿa1H!?D7/0D=1 C O OBC A !HC A O %6 :2J%69;BDEO?9,&)( n /0,</?/ "! "& )()JFg"9 ¤*c<!0"M % /?%6!$]%657$ C ; ," Z , DE5 <: .%6:"("%/?%6M§P-%6& TFv"96"9 [Y® \5E%:&c":"(",P4P M %6 !K/ ° %6 !y/ %6 1<%/6FVdxq/ ;.%O?OK9JC L 1"5E"* C 5½Fg<1B1<,.! ³  ¸ JFg"MN%5=(sO?,"1B1d"5S1BD=O?%P4PvF MDE&)/YN$]%657$ C ; ," Z , DE5 <:

.%6:"("%/?%6M M,+Z4%5E5žUK%OK96%!?DE&)/?D %6 !y/ % 1-[ 9Q&4%6M UK%65=%6&)/0DV"9I/>Fg2J,:"(s%69 QM,BZ4%65=5c1BDG;<"&t9 "! K;<JF C :"(."&4DEOX%65K,"A $],!?Z C 5E2cd/"9"F+24,:"(N *WiYM % !?%I/0%61<%6&t/ C 5WO`,"L / % / "&)()<:§%6:"("%6&45=%/?%6O?%&s;<"&\%65E,"O?9/K;<JFJ%9 %6 !y/zM %6 ! %6 O?D-M ,. Z4O?9%6!K%6DE&J1-F4"MN%5=("%61"9 %:"(%&4%/?5E%& "&)()<:.%65=,O?95 "O K!0"5@<* C 5E&4"1GF %6 !K9 % 1"%/?5E%&4%61! +[ 1 "! KMN%&4&)(+DhO`,<L / % /"&)()":NDEO;<"& DE5 ": .%:"(%I/0%6MzPW%&vFG"P4Pc<&P4DE9,&)(,O?"1 ;<":"( C &41GF 24,.:<(bO?,1H1d"5/»,"L P4PvFMDE&)/ ;BDE5 <: n / ,e "&)()":J[ ¼ ,"A

/6F"9“%65?,"A 9J,¦A $]%^UK%69%/?PW%&¤5 </ K/ C 1GFY24,:"(´ Pc"!KDE,.&JDE1 C OQ"&)()": OHC A !HC A O % :%OK%6M 5=%624%I/§/»,"L P4P MDE&)/3¨1H!KD=/0D=1 C O§OHC A !HC A O % : Qx^JF ¸  ¸ Fd24Y{OK/0"&4Zc<!?ZMN,BZ4%65=5 % !K; %6 &)(.%O6[ 9X"9 %6 !K/ %6 11HD=O?%6PJPvF<MDE&)/h"M%657(B!?%1W,L 9;"%/?5E%6& P4D=96,.&)( n / %6 1 C &41;"<&v[  :"(zO`,<L / % /"&)()": M%6&4&)(BDEO %6 : % &4%61 % OlMDEP-%6&45 % / % &4%61Q1 %6 !KZ %6 OK%/`,L P4º P O?9%6M*W,"&H/?P ,. 5WDEOu<5@"*);.%I/,4A [l® % O{zO>,"L / %I /"&)()":3P4"!?D=,&4DE1 C O ¹ ;<"5 , O?9DE&C A /?5E%6&%6OK%/ F "1H1","! 1",.9MN,5 , :DE"DgOy/T"&4Z4"!?ZM,BZ4%65=5v1HDh;<"&w! 9 "! y;"+[{®

NNOK/0"&4Zc<!?Z¨M,BZ4%65o24%5=("%6O6F %6 O FS<1B1<,.!Q DE5 <: %6:"("%/?%6M&4%61 5=%6:)<5 "P 4P zx«/",A 5KC L &J1w D=Z4%6:%& "&)(":P , 5 % *lC L 5S$]%65½F "MDE!<,.A 5)"9I/SOK%6M/ C Z»U C 1GFMND=i6OK,+Zc 9%61HPW%&"9X%O?%I/0%61HP-%6& DE5 ": %:"(%I/0%6M9 "! K/6F %6 Oh%65K,A P4P C / ,. P4P C UK!? ,L OKO?96%t$],":2 C 9 ," Z4&4DqF %6 O§%:"(À&4":"( !?%6 ii6OKPW%& % !z; %6 :%I/>[ ®YMN%:"Rc:"("%65 %6 O?%1 24%5=(.%O?%1-FW"1H1","! ¸ J[ P4PW%&"9 %O?%/?PW%& DE5 ": %:"(%I/0%6M ,L !`,L 1H1 % / ": C 5E&4Dg$],":4FG"MD Rc5=,.9 ," Rc"DoO?9%6M*W,.&)/?P , 5h&4%624%96%& % !K/?24%/",4A pu24,:<()"&w5E%62J%/%:"( ,L !>,L 1H1 %Q /T"!y/ , $],5=("Md/0&c"1

1"%96Z4%I/0%<[ Rc96D=1d"D+1 % !?Z % O%6P4P-%6&"9u%O?%I/0P-%6&DE OV&H(BD7/?;< "5 E5½pf OK/0"&4Zc<!?Z3M,+Z4%5E5HMNdm+DEM C M ¸ x/%&4:.%Z %6 57(%69<F/0%62 </ s5E%6:"5 "P JP DE5 <: .%6:"("%/?%6M $]%5E%O?9 "M C &J1B!?¡D=O?M%6!?%I/05=%6& "&)()<:.P , 5 "5 =5q[ O>,"L / %I /Y"&)()":!?%«Uy/ %6 57(%/0%2 </ Y31",9MN,"5 , :DEz%6:<(+D=1 "5E"*);.%/",A 1 % !?Z % O?%<[ DE57(.%&§%65=1 % *496%5 % O?%6D=&41 ;"<&4&c"1 O>,"L / %I /"&)()<:.! , 5  OK/0"&4Zc<!?Z3M,+Z4%5E5 % O 1W,L 9;"%/?5E%6& M%6:"Rc:<(.%65 %6 OK%61 %6!K%6Z4M %6 &)(%D4"9I/V;<"5 , O?9 n &C A O n /?DE1GF`24,:"(%:"(! %6 OK96%XPc"!?D=,&4D=1 C O6F<YM "O ?D=1! % O?96 %

;<"5@<MND=5=(.%&bM <O 6F$]%657/0%24%/",A %6&O?9 <M C &41H!0¡%6Z4Z4D=:ŸD=O?M%6!?%I/05=%6&´%6:9,"/0D=1 C Ow! %6 O?9%6iO?1"%<[ Pc"!KDE,.&JDE1 C OzO>,"L / %I /"&)()<:“&J%6Mk5E%62J%/3iO?DE5=5@":dxTFV;<":<(À:)<5@dm+DEOK1W,L 96D: "9 I$]%65E2S,4A F C :"("&4D=O§%69%61 P "! 8&4%M ;BD=5 ": n /T"&4"1GF4Z4%z M "O 82 C 5E5 "M N2J,.O?OK9 C %65E%1)/0!?,"M ": "&4%6OK%6O O C : "! K9 "O y/%5E&)(%5E&4%1-F %6 O n :<(e1HDYD=OP-,Bi6O d/ T"&c<1-[ Pc"!KDE,.&4D=1 C OO`,"L / % / <&H(":À%9 % w!K/t iO0"1e;<"5E"MND=5=("%6&e ;BwDEO?9,&)(B5@": &c":<(s/`,.L M%6:hC A Fc1HDEOYM % !?%I/+C A ,PHUK%61)/ C MsFg& %6 *4OK96%6!HC A & % ;"%6& u® 5E%24%/6[ „Á u® x Ã]â Ä ) +

ØIÍq̈́ÝÞÔIÆ ) ÒIÛ ÏdØ׫*Ê +hØIÐ Ò VË`Å]Æ?×«Ê Ü Ø•ÉKØIÉhÊ0ÒIÚ Û ÆyÇÆKÍ Ü Ö>ÝÞÍ Û ÆKÕ Î½ÆyÊ6ß Ñ ß Ù`ÔTؕÎqÝ Ò Ë`Å]ÆKÖ6Ê ß Û á 3, 2  arc h1  DR AF TM   ¼YL e ¤ 8 $ DR AF TM arc h1 3, 2 003 1a“:)"5@<1H/?DE1 C O C ZJ;<"!º KPc"&a;"<&4&c"1GF %6 ONO?,.1)$ % 5E%¨%5?,"A $],"!?Z C 5 "O C 1 5E%24%/6p1HD %6 :"%/?/Ni6OKDE5=5@":,"1 ¹ $]%62 % !6FB$]%61"%I/0%/`,.L !?* % 1 FJ&J% C /?!?,.&4iO?D=5E5@<:,1GFB"1 "! X$]%1"%/?%5=( C 1d"1GFB;"<:"(,5=("&t&c":<(NM %6 !K%/BC A % :.D=/?%6Oy/0%61GFY"M%6º 5=("%61¦ &4%M %65 %6 : &4":"(,"1"242J,9"F24,:<(ÀiO?D=5E5@<:"/0%I; % 1"%&H(BO %6 :¦PW%DE&4Z C 5¢UK,& ¹ Pc"!K&c /»,.L !K* %6 1 [

9%61/?%6!?M %6 OK96%I/0%6OO>,"L / %I /¨<&H(.":¨UK%65,L 5=/?%61GFY%:"(B! % O?9/6FM%6!K/MN»UKZ4&J%6M 5 </ 024</T</?5@"&J,.1GF+M "O ?! %6 OK9/8MN%!K/5 % /0%9 % O"C L 1H!",A 5oPJDE9/?,ODE&J$],"!?M "i 6D , DE&41§;<"&J&c"1G[ !! dx«P4"&1 % /1HDEO %6 !?5=%/?DSi6OK,.*-,.!K//0"5 <5 =/ s u® x«1w5 % /?%69%6O % !?% C /T<5 ,t P4D=96,&)( n / %6 1<,"/>[ 9 C &v[u:.!?>;+D7/ "i D , OMND=1B!K,5E%&4i6OK%62cd/ "O y/2c"O?9& "5 7/ "1 a$]%65eM%6:"Rc:<(%65 %6 OK!?%"[ M , Z4OK96%6! <96,.&"5@<*4O?9DE1GF 24,":"( "M%6&4&)(BDEP-%6&´%6:<( w u® ¦MND :)"5@»mJD=O C &J1 C ZJ;<"! "P cw"&´ %65=2cdx 5E"Z %6:"(/ <; .,"5@"P4PJDi6O?D=5E5E":! ,"

5V24,"969 <& 41 %6 !?1<%69+,wA $ %6 &)(BO C : "! z1W,L 9%65 %6 P-%6&vFV"1H1",!Q u® :" !0>;BD=/ <i 6D ," Oz/0%!?%s%6:"(e,"5=()<&a5=%6&4iO?%1 % &)/;BDEOK%65E1<%6Z4D=1GFu"M%657( %65=2c»UK5 n /„U?¨$ % &)(+O C :)"!?"1d</>[ MDE1H!?,.5=%6&4iO?%2c</ <O "PJPc"& <5 E5qFc2J,:"(sN:"!0>;BD=/ <i 6D ," O85=%6&4iO?%$ , 1 C O?9 "5 ¢U?N$ %6 &)(BO C :)"!0<1<d/ <2424,.9u24"O?,&J5 ,) "&gF)"24,:<()"&3OK9 "! ?"9{5E%I;%65=%/1 % 96D4&c<:"( n / ,< ;"<5JY"*3O C :."!0"D7/,L OKO?9%6:"(C A Uy/?;"% M%6:":"( C Uy/ C &41G[ MDE1H!?,"5Eº %6&Ji6 O?%2c</ "O %6OK%/ % & i6OKDE5=5@": %:"(BO?96%!Q1HD7$ %6 &)(.%O?%6ZJDE1GFVMN»UKZ C UK!0 %5E2c<5=;

"& )( C 5 ¹ 5q[ KK "P 4!? [ 9w%6O?%M % &)(&4%M *-%6!KD ,. Z4D=1 C O6F % OtÀ1HD=$ % &)(%6OK%6Z % OMND=&4Z4%6& OK 9 n &41 %6 *J/0"!K/?,.M <& H(BPc<&"9$,&4,ODE&)/0%&496D7/ "O C [ UK%65=%6&4O %6 :%I/M%6:“5E%24º %/Rc:"("%65=&4DMND=&4Za %^U C /?!?%&4Z4O?9%6! O n 16U "P c"& ¹ µ º %O?%M % &H(1 %I /1fC L 5,.L &1 n O %6 !K5E%/?PW%& FoMDE&JZ"96,"&“1 n ;hC L 5½F <9 C ZJ;<"!KPc"& ¹ µ %O?%6M %6 &)( [ O n 1BP4"&e"9N%6O?%M % &)(.%61À:"()"1<,!?D=P4Pc"1GFlMD=;"%65#O?,"1B1d"5 /`,.L P4P i6OKDE5=5@": ;<"&´¦2 </ ?/ %6 !KPW%&v[ 9 C ZJ;<"!KPW%5ED w u® x«1b1"%!?%O %6 O %6 !K%e ":"( ":<x %5E5 "& J$]%65=2l,3A $]%65 %Q D=! "& )( n /]U

"1 "9 %6 O?95E%5?,.A P-%6!K%6&4Z4%9 % O?%61<%/6F % O %:"(BO?96%!?!K%z/»,L PJPMND=5E5=D ,§ iO?DE5=5@":","/ R4:"(.%5E&4%1-F2J,:"(À¨1HDEOQ;<"5 , O?9 n &C A O %6 :w%65E5=%6& % !?%/T"5 "5 ¢U?"&4"1%6OK%6M %6 &)(H/>[ 1 % *W%1"%I/N1 % 1 %6 O *JDE!?,"OYOK9-C A !",<A ;.%65V1 %6 O?9 n /?DE1s "&4&c<1 % !?Z4%1 %6 P-%6&vFv2J,:"(w2 C 5E5 "M 24,O?OK9/ , 5v;<"5 , $•C L ::%/?5E%&4O % :%/ PJDE96,"&H( n /T"&4Dg5E%62J%6O?OK%6&v[ :"()x«%:"( %6OK%6M %6 &)(DEZS,"A /T"!y/T"MN 3&c"*v[ MDE1H!?,"5E%6&Ji6O?% %6O?%M % &)(DEZl,"A /0"!K/0"MNz w u® /»,.L M%6: %I ;%5o%6:"( %6 !y/0%5EMeC A 1<<*WiO?,.5E</Kx P4"&w;<"&vFGP <! 8& %6

MDhPJDE96,"&H(H/0"5@"&JO ": .,</8"Z"9<FG24,:"(s w u® 24,"!?wDE9, &)/ "5 =DEO{OK%6P-%6O?O %6 : %I / &J%6M D=O?M%6!]UdC L 1G[ 9%O?%M % &H(sD=Zl,"A /T<!K/T<M§<9Q<9D=Zl ,4A Fc<MN%5=("5@</K/8 u® 1<%6 !?%O?9I/.C L 57x OK96%5ED+ :.!0>;BD=/ "i 6D ,wOh5E%6&Ji6O?%—M % !?%/ % /6F)"M%65=(<9 ¼ C &v[ DE&4Oy/0%6D=&§:"(C A !HC A </ 0M %6 !<w,IA UK%" [ 9 D=&4OK/?%6D=& :<(C A !HC A O C :."!03 u® /»,"L MN%: % /",A 5W$TC L ::g, A iT2 "u<!?96OKiT24DE5=ZwO C : "! % O u® /,A 5KC L &41 Ms%6 !y/Y/ <; .,"5EO <: "& c"1M %6 !y/T"&4Df1W ,L 9%6*- %"[ ":<( ":.%65=5 "& +$]%65E2S,A 2f,L 9$ %6 5 C /0,&s%65=24%657(%961"%Zl, A u® / d; .,5=O ": ) 1H*-i"[ 9

DE&JOK/0%DE&a:"(C A !HC A O C :)"!0 &c":<(`U <P ,. 5u%:"(a"O?9I/0!K,& , MD@ %:"(BO % : ¹ <*+x^£{,"L 5EZ/ <; ",.5EO ": º [ 9 % O?95E%657/—%O?%M % &H("%61NDEZl,"A /0"!K/0"MN OK96%!?DE&)/ /0D=*4DE1 C O w x u® /»,.L M%6:"% J[ "*J/`,.L M%6:s5E%6:"5 "P JP 2 <! ?MN"O O?96,"!?9 ,< $„"1)/0,!QP4DE9,&)(B/0"5@<&4O ": ":)"5lMDE&4Z 1HD=O?%6PJPvFzMDE&4Z¾&c":"(",.P4P/»,L M%6:ŸDE! <& H( "P 4"&v[ 9 %O?% M % &H("%61OK9 "M Nb %«U C /0!K%6&4Z4OK96%! O n 16U "P c<& dx«OK96,.!N&c":"(",P4P´À; "! K/?& "5 qFM n :À ":"( ":"%65E5 "& J$]%5E2l,“A DE! "& )( <P c"&b1HDEOK%6P4Pv[ 1"%96Z4%I/0D31 n O %6

!?5=%/?Dz%6!K%6Z4M %6 &)("%61 % !?Z4%1"%6OK%61GF3Z4%eŸ; % :.O",bA 1W,"L ;"%/01<%69I/0%/ %6 O 5E%;",& "O "2 4,9 5 %6 &)(.%:%6OK%6&¨/`,L P4PM%6:"Rc:<(%657/%6OK%6M %6 &)(B!?%Q;<"&OK9JC L 1HO % :4[ ¼ ,"1B1d"5+&4%62J%696%P4PN &4%6MPc"!KDE,.&JDE1 C OSO>,"L / %I /#"&)()<:MND=PW%&45 %I / % /h$]%657$]%6Z4&JDq[ 9uD=5=(%&§O`,<L / % / <&H(.":,57()"&QOK/T<P4 DE5½F"9XDEO?M%6!y/l<&H("::)<5J&c":<(,&3:"("%6&4: %6 &31W,L 5EiO`,L &J2c</ , ! %6 OK96%i6O?1 % &4%611"%5E5 5=%6&4&JDE%"FH<MN%5=( D=5 ": .%:"(%I/0%M 1",!?"DcO?96"1d"O?9 "P c"&tiO0</?,5 ," Z4,"/?/5=%Y/»,"L P4P4D-"&)()": ":)"54;<"5 , 1W,.L 5=i6O>,L

&42c</ "O ?P , 5q[ :"(ŸD=5=("%6&Ÿ%5E%MND8! % O?96%i6OK1 %I /sDEO?M%6!<C L &41GFu%69 &4% C /0! n & ,4 [ 57/T"5 "P c"& &4% C /?! n & ," /t& C 5=5@ /»,.L M%6:hC A ! %6 OK96%i6O?1 % &4%61b:,"&4Z4,5žU C 1GF{Z4%&4D=&4i6Ot1HD=9 "! y;"+F{24,:"(¡1HDEi6OKDE&)( /`,.L M%6:% 5E%:"(%&v[ &,L &4&)("%6&%65=1 % *496%5E24%I/.,4A F<24,:"(Q &J% C /?! n & , 1 ,5=("&z&c<:"(! O?9 <M §Pc"&z;<"&J&c"1 UK%5E%& D=5 ": "%6:"("%/0%M§P-%6&vFfMDE&)/ $],"/0,.&J,1G[ P4P-%6&À"9%6OK%/0P-%6& 2c % "¯IÁ /»,"L MN%:vC L 1  ¼ L ¦ ¤ 8 DR AF TM arc h1 3, 2 003 5E%&4&4%<Fv"9Q%65E%:.»º%6&JZl,t A 5E%&4&4%3<2424,9<Fg24,:<(w9 "!

K/5E%6:<(%6& D=5 ": %:"(%I/0%MwFW"9><9§&4%Q/ ": C 5žUK,& ,.L !>,L 1H1 % ¹ [ ,"L P4P1 n O %6 !?5=%/YDEO8$],.5=(BDE1tN&4% C /0! n & , 1 /`,L MN%: %6 &J%61sM%6:2cd/ "! K,9 "O "! 0+F Z4% %69%61 %:"(.%5?,A !K%&J%6Mr;"%696%I/?/?%61P4DE9I/0,O{%!?%Z4M % &)(+!K%"[ 9w,.5=("&O`,<L / % /t"&)()":","/t1 %6 *-%69+,eA %6:.9,"/0D=1 C Ot! % O?9%6i6OK1 %6 1"%I/>F<MN%5=(%1H&4%61¦;BDEO?9,&)(B5@": &c":<(/»,.L M%6:gC L 1Y;"<& ¹ M,&4Z»U C 1 &4%624%96%P4PW%1GF)MND=&H/V8*4!?,"/?,.& º Fc,L OKO?96%I$],:5E"5 ,8 & % ;"%6&   x %61H&4%1 &4%;"%6969+C L 1G[ ¾® wD=5=("%6&“! %6 OK96%i6O?1<% 5 %I /0%69DE1GFhOK/T<P4DE5 % OzDEOKMN%!]UdC L 1wM "O ! %6 O?9%6iO?1 %6 1H1"%5 ;<"5 ,Y 1W,.L 5EiO`,L

&424</ "O "& c"1 $],!KM "D 7/l<1B1<,!"9z,A O?!K,P4Pc"& "O ?%5EM %6 5E%I/lM%6:>U , O?,"5¢U?YMN"DBOHC A !HC A O %6 :gC L x 1"%I/>[   x«%61 5 % /0%9 % O?%&4%6M%: %6 OK96%6&z5 %6 :"Pl,.A 5)1d"*-,"/?/o$]%5=/ %I /0%5E%69 %6 O[ "! h! % O?96%i6OK1"%R496DE1d"D OK/0"&4Zc<!?Z MN,BZ4%5E5d&c":"(",.& O?DE1<%6!K%6O?%&zMN":"("! "9 9>{"9%5E%MND<! %6 OK96%i6O?1 % 1 ;BD=5 ": <P c"&5=%^U </ ?O?9 ," Z , %6OK%6M %6 &)(.%1"%I/>F)u1 n O %6 !K5E%/?%61%!?%Z4M % &)(%6DH%:"(1HDEiO?D7/oM % :{ 1",&J96DEOK9/?%6&4OK%6P4P-%6&§MN":"("! <9 62c</ , 1 "9 C &g[VOK9 C *-%6!KO?96D=MNM%/?!?D=1 C Ov%65=M % 5E%/v1"%6!K%/?%6DE& P-%65KC L 5q[ 9%5EM %6

5=%/o<5@"BU?<DE&c"1M%6: % !K/ %6 O % 24%69 / C Z4& C &411"%65=5qFB24,.:"(N ;+D=5 ": "Pc"& %65?,<A $],!?Z C 5 , %65E%MNDG! %6 O?9%61N1 %I /u&c<:"(i6O?,"*W,.!y/0!?z,O?9I/02cd/ , 1GF $]%6!KMND=,.&4,1H!? %6 O8PW,9 ,&4,1H!?J[ 9Q"5@"*);"%/.,A 1fC L 5«,L &HP4O %6 :3$]%6!?MDE,"&4,1 % O 3P-,96,"&4,1 1W,L 9),<L /?/ tO?*JDE&dUdC L 1 %6 !y/ %6 1<%"[ OK4DE& MN"1H!?,.OK96 1 , *4D=1 C O;BDE5 <: C &41HPc"&&J%6M 5 % /?%69J, A $],.:"5E,MsF-%69 % !K/ &4%24%69%6&t/ C ZdU C 1%65=1 % *496%5E&4DWMNDGD=O—"9<[ M C 5E9 C O?M,.M%6&)/ C MUK%65E5=%6:hC A MN%&4&)(BDEO % :4F+"MN%5=( MN"1H!?,.OK961 , *4D=1 C Ov;+D=5 ": "Pc"&{1HD=/?%6!]UK%ZJ/v/?%6OK/?%61$],.!K: "O <; <"5<1d"*-i6OK,.5@d/0,OF % Oo,5=("&

%6!<,"A / % !?P-%6&vF "M%657(+P-%6&"9“%6!<,"A ;.,&4"5@"1Ÿ%6:"(´*-,.&)/0,&2c"5@<Z4&c"1 d/ wM%6:"M"!? "Z ,¦ M%6&4&)(BDEO %6 :4[ 9 % !K/ 1W,.L &4&)(C A * %6 5EZ C 5.{M,96: ,{ 1"%6! %6 1H* "! f%5EZl,.A 5 %6 O % /oM%6:)<1<<Z "5 =(",96&JDq[ 9#%5E%6MDd! %6 OK96%1;+D=5 ": "P c"& O?*4D=&w&4%M 5E%24%/8/0%I/0O?9+,.A 5E%: % !K/ %6 1lC A FG2c"&4%M i6O0<1w 5@"&JiT1 "5 E5E"&4Z , &4"1N$ % 57xTF+;"<:"(%6: % O?9 O?9 "M C /»,.L PJP4O?9,L !`,L OK%"[ OK*4DE & "9\%5E%6MD! %6 OK96%1UK%65=5E%MN9 %6 O % 24%69O?9+C L 1HO %6 :.%O"Zc</zi6O0<1 C :<(F MDE&)/* % 5EZ  C 5t/»,.L M%6: D=O6[ $]%65E%OO?*4D=&XC A ! % O?96%i6OK1 % 1“ $]%!?MDE,.&J,1GFo"93%6: %6

O?9OK*4DE&C A %1 P-,.96,&J,1G[ %6 5=Z C 5#"9%65=%6 1)/0!K,&vFVs&J% C /?! n & , 1$]%6!KMND=,&4, 1GFfM n :$],</0,&vFf;<":"( s:"(%&4:% 1W,.L 5EiO`,L &J2c</ <O K/o1W,L 9I;%/ n /", A %6 O ! % O?9%6i6OK1 %6 1 PW,"96,&4,"1-[ O?9 C *-%6!?OK96D=MNM %/?!?DE1 C Oo%5EM %6 5=%/0%1"%I/ "9§UK%65=5E%6M96D½F#24,.:"(a $]%6!?MDE,"&4,1 % OP-,96,&J,1e* "! K,.O0"&¡O?9 %6!?%*W%5E&4%1G[ %6 5=Z C 58"9w%6: % O?9 O?*JDE&C A $],"/?,.&4&c<1¦;<"&b%:"(Ÿ$]%5E%OtO?*4D=&XC A "! ‚U? À$],"/ n & ,4 [ 9/t1g,"L &4&)(C A M%6:.MN":"("! "9 &4DqF MD %6 !y/u&4%Mr/T<5 "5 žU C 1NMN"&c<*4O ": 3OK9 C -%6!KO?96D=MNM%/?!? D=1 C O{c"!K/?&4%6!K%61<%/>[ 96%61t! %6 OK96%6iO?1 %6 1 !`,<L ;+D=Z %

5E%/K/T"!y/T"M C "1GF %6 OQi6O?"1À<9N%: %6 OK96%6&e1<,.!0<D DE5 <: %6:"("%/?%6M§P-%6&“5 %I /0%69I/0%1-Fl"MND=1", ! 2l,.A M %6 !KO % 1B5=% /MN":)<O0"P4P;",5=/6FvMDE&)/tOK9 C *-%6!KO?96D=MNM%/?!?D "! 0 UK%5E5=%6M9J,tA 2l,"A M % !?O % 1H5E%/6[ 2+x ,.:"(2XC A 5=/f D=5 ": "%6:"("%/0%M{O?9 C *W%!?OK96DEMM%/0!KDE1 C Ohc"!y/0&4%!?%61M "! o&4%M¤/ C Z+/T"11<%6 5=%/01<%69&4DqF M n :M%6:"5 % ;h,.A 1:"(,"!?O0<&%5EP-,M5E,"/K/T"1GFO?9 C *W%!?OK96DEMM%/0!KD@ŸM%6:"O %6 !<C L 5=/6[ 9/ &4%M / C ZdU C 1´MN%1B1<,.!0 "9 2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/>Fz"24,5Q%69 /»,"L !K/ % &)/>FzZJ%e5 %6 &)("%6:%O?%6&MN":)"O?"P4P4&c<1 1"%5E5{5=%6&4&4D=%"FMND=&)/"9DEOKMN%!K/%65=%6MDu! %

O?9%61¦%6OK%/ % PW%&vFu24,":"(e&4%s1"%!"C L 5¢UdC L &J1À1","& DE1)/ C O?Pc ! %6 OK96%i6O?1<%6:"(",.!?O n / , 1H& "5 u$],57( , 1 n O %6 !K5E%/?%61 %6!K%6Z4M %6 &)("%6D=;"%65½[¨Ž |EŠqd’d€E‰`Š6‹`‹ }d Šq ƒ ‰?›6ƒ`šcŠI‘ ‰?›6€‚3ŠI„‘I€E’dƒ)‰‘lŠT† ‰?›dŠ ‰T’uŠI† ~gŠT’ ‡ ›d}d~-‹ ‡ ~¦‰I ‡ ‹6€‚|ˆ~ ‡ ’w’)ŠI|‚|X|EŠI~c~c€qŠT˜§Š?›ŠI† ‘• ‡  ‡ € €‚|)†‡ )‹ ‡ ~¡€E‰ |"ŠI† ^Š?›6~c€qŠ—’)ŠI|‚|ˆ[ Y%M / C Z»U C 1GFJM%65=(BD=1§ 5E%6:"1BD=O?%P4P/`,.L M%6:hC A O?9 C *W%!?OK96DEMM%/0!KDE1 C O#! % O?9%6i6OK1"%<F Z4%{<9—P4D=9/0,"O6F.24,":"(zOK%6M5E%:%6OF)24DEOK96%6&YO?96,"1 <O ?,O#"&)("::)"5J"5ED=: 2cd/l1W,L 5EiO`,L &g[ OK9 C *-%6!KO?9Ix DEMM%/0º !KDE1 C Of ! % O?9%6i6OK1 %6 1§1<%65=/ %6 OK% %6

!?ZJ%61 %6 P-%6&3/0%!K;"%696D=1QM%6: %6 * n /0%6&JD+Y&c":"(2c"ZJ!?,.&4:<(,!KO n / ," / ¹ ®  x«P-%6&g[ O`,"L / % /"&)(.": !?%^Uy/ %6 57(%{M %6 :24,OKO?9 C D=Z4%6D=:MN%:,5=Zc</05E"&zMN"!?"Zv[ 1 % !?Z % O$],"&H/?,O?O ": ) Ãà (ÄfÌ» Ç Ð Ð)ÐÞÝÓÇzàÊqÆKÆKØḮÖ>ÊhÐÓÈ Í ‚Ï<Ì6ÆKÊqÆyÎqͽ΍ÈØI׫ÊqÝÓÌdÆyÇ Ê½ÎqÝÞ×SØIÏdÍq̈́ØIÝÞ΄ÔIÊqÆ ÝÞ×ycØÐÓÆ •Î½Ê½Ø•Ý ÉK×^ØIÐÞÆÉ Ü Ø•!É?ؕ4áÉSÇIÈÆyÌ»ÇcÆyÕ ÌYÖ.ÒÚ ÐÞ×KÍKÒÚ Ì»àdؕÊ<Ò Õ Ê?ÒIÚ Û ÆKÇIÆKÍgλÆKÕ Í½ÉyÆ?×yͽÖIÆá Òß Ü ß Û—Û   ¤  f & # ¼A ¼   ¼4    A MD@d/?/#;<"5 ,. OK9 n &XC A 5E%: /?,`; <P 4P4!0QDEO—&4":"()<! "& )( C %6!<,"A $]%6OK9 n / %6

OK%61"%I/{/0%O?96&J%61tMN»UKZtQ1 C /T</ , 1 !K%^Uy/ %6 5=(MN%:.,5=Z "O 0 % !?Z4%1 % PW%&v[ DR AF TM arc h1 3, 2 003     S     ,    ,   9%6ZJZ4DE:.D-$]%^UK%96%/?%61HP-%6&¨5 </ ?/ C 1GFJ24,":"(MDE& %6 5g1W,L 9%65=%6P4P1"%!<C L 5KC L &41DEZl,A P-%6&<9t,A O?!K,P4Pc<& "O yx 2J,.9"F-"&4& "5 +UK,P4Pc<& ,L OKO?9%$],& ," Z4DE1sMND=1B!K,`;+D=5 ": %6 OYMN"1H!?,`;BDE5 ": 3Rc96D=1 TU ?J[  DE5 <: %6:"("%Ix /?%6M 5E%:.1",! "P 4P4DV*4DE5=5@"&4</T"D=&c"1 /`,.L !K/ %6 & % O?%DE!?%§"1H1",!/ C Z C &41w5E,:"DE1d"Df1W,"L ;%I/01"%9/?%/ % O?%1"%/ 5=%;",.&4&4D½F—2cU ," 5{DEO?M%6!‚U<C L 1e"9w%65E%MND{! %6 OK96%61¦Rc9DE1 •U </ 6[ !K!",A 58

“Z4DEOK96i6D=*45ED=& "! ,. 5uM "! O?,1 D=O?MDE5 ":%6.!K%6%:</"C (L &J%/?1 %6M ;"<&5=v% Fun ! Z4"O %¨d/ —“/<9YC %Z 5E"OO" ,zA C %6&4:"1¡(BO?M 9 "9%6 >: <Z 1",M ! "&"O )K/0,+OKZJ%6*WM %!?/0i%6; 5žUK%%6 : O%6[ &1"9%69ZJ<9¨/"C L ,.1G1dFcÀ<MN<&4D=1"&c,"1!GQ2F{S24,,A M:<(a% !yx O %6 1H5E%I/M <! QMND=5E5ED "! ?Z &%657;BDE& "5 Qi O`,.L 1H1"%&)/>F %6 Ou&c<:"(tOK9 "M §P4"& i6O C * "& $],"/?,.&4,1GFJ%5E%1)x /?!?,.&J,1 %6 Oz*-,.9D=/0!K,&4,1GFV&4% C /?! n & , 1 %6 Oz"&)/0DE&J% C /?! n & , 1;,57/T"1UK%5E%6&g[ 96%1H&4%61Àw! % O?9%6i6O^x 1 % 1B&J%61´¦R496DE1 •U d/ w%5 % :U ,. 5D=O?M%6!‚U<C L

1"242J,9"F24,":"(bP4D=9/0,"Os1HDžUK%65E%&)/ %6 OK%61<%/¨/?%624%O?O<C L &41GF MD/»,.L !y/ %6 &)/%9 C / "& v[ <*c"O?9I/T"5E</0D8/ % &H(ŸDEO <5 </ "M <O?9/]U? %5E1 %6 49 %65 %6 O<C L &J1"%/6peÀ1W,.L &4&)(C A %5E%MN%1“& C 1H5=%6,.OK96DE&)/ %6 96D=O % &4%61 M%6&J%/0%N$•C L ::</K/ , 5½FSMDE57(%6&“;,57/3 DE5 <: %6:"("%/?%6Mk"9\%5EO<, A OK9 "9 6"Z4M "O ?,BZ4*-%6!Ki ; % : %6 &v[  D=5 ": .%:"(%I/0%M 5E%6:"1",! "P 4P4D "5 =5@"*-,"/T<DE! ," 5X/T<c"O?9I/T"5E</0Du/ %6 &)(.%DE&41a&4D=&4i6OK%6&4%1-[ˆ  9 %5E%MNDv! %6 OK96%61tR496DE1 •U <! ,. 5g;<"5 ,3 DEOKMN%!?%/?%6D=&41t24D "& ) (,OKO ": )<Doi6O0<1"9/{/?%6O?9DE1 5=%624%I/,"A ; %" Fc2J,:"(

M%6:"1 n O % !?%65žU<C L 1 %65=1 % *496%5E&4D½FWMDE57(.%&¨5E%24%/?%/K/ DE5 <: %6:"("%/?%6M "9z%5EO<,tA O?9 "9 >"ZJM "O K,+ZJ*W%!?iIx P-%6&gF %6 OVO?96,"!?:)"5=M<O0"&Q1 C /T"OKO C 1GF)5E%24%/yx«%X,.5=("&§1W,"L ;%I/01<%69/?%/ %6 O?!K%U C /0&4D½F""M%657(%I/l1 n O %6 !?5=%/?D7x 5=%6:%65=5E%6&S,.A !?D=96&4D45=%624%I/0&4%<[ P4PW%& —UK%6:"(B96 %I/0P-%6& &4%M i % 5 C &41"9<F+2J,:"("9%65=%6MDc! % O?96%i6OK1 % 1 R496DE1 •U d/ >F /0,`; "P 4P "&4&4"1¾OK9+C L 5=%/., A DE5 ": %6:<(%/?%6M!?%“;"<5 ,b "5=1d"5EMN"9 <O </ s! % O?95E%/?%6OK%6& /0"& C 5EM "& )(.,"969 C 1-FciO C * "& ¨§! %6 OK96%6iO?1<%Rc9DE1d"DhOK/T<&4Zc"!KZsM,BZ4%65=5g& % 2 "& )(

,.57() "&t$],&)/?,Ou/ C x 5E»UKZ4,.&JO ": d/ O?96%!?%I/0& % &41 %65EM%6O %6 5=&4DqFY"M%65=("%61Zo,L &)/,A %&P-%$],57( "O ?,5žU "1 DE5 <: %6:"("%/?%6M 1<%69Z4%/ %6 !","A 5V<5E1",</0,"/K/1 % *lC L &41<%/>[ ¤ YMDE5=5ED <! ?Z$],.1H& "5 +M<:)"O0<P4Pz2l,"A M % !?O % 1H5E%/?!?%—;BD=O?O?96</0%1HDE&)/?;"%"9u%65=O", A $],"&H/?,OSZJ,5E,: <MND7/oRc:"(.%5E%M§PW%1"%5E5H;%&4&lC L &41"9<F"24,:<(Q%5?,A PJP+x C / , P4P%65 %6 !]UdC L 1Y2c"ZJ!?,&4,"11oC L OK9),L P42S,A M % !yx O %6 1H5E%I/ %I />[ 9Q; "! 0"1<,.9 <O C &41GF42J,:"(N%696%& 2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/—$]%5E%I/?/u M "! 2c"Z4!K,&4,1D=O C :"("&4,<x 57()"&O?9 "M

§Pc<&N;<"&4&c<1UK%5E%&vFHMND=&H/X$],"/0,"&4,.1 %6 OXQ5=%6*J/?,.&4,1G[ 2c"ZJ!?,&4,"13%6:"(BM "O #1g,"L 9/0D 1W,.L 5=i6O>,L &42c</ "O <P c"&w&4":"(,"&w!>,"L ;BDEZs2c</ ,< / <; ",5EO ": C FJZJ%Q§/`,L P4P4D=24%69 1 %6 *-%6Oy/ &c<:"(.,&s%6!<,A O6F C &g[-%!",.A OY1W,L 5EiO`,L &424</ "O YDEOYO?96%!?%*W%5qF %! O2cN2c"Z4!K,.&4,1%5 %6 :1g,"L 96%65h1"%!<C L 5=&4%61s%6:"(BM "O ?2J,9"F <1B1<,.!t%95E%6OK9 Z4,MDE& "& 4O\%!",4A [  ," /0À/ C Z»U C 1Ÿ<96,&HPc"&gFY24,":"( 24"Z4!?,"&4,1a&4%6 M %5E%MNDu! %6 OK96%6iO?1 %6 1GF82c"&4%M M %6 :“1BD=O?%P4P"5=1","/ ,. ! % O?9%61HPl,A 5½F—1);<"!?1<,1HP , 5 %6 *SC L

5=&4%61“$]%65q[ 9 %!",.A O{1W,L 5=i6O>,L &42c</ "O {/ C 5E»UKZ4,&J1 % *4-%6&w§1H;<"!K1",.1<5@"*);.%I/,A 1W,L 5EiO`,L &J2c</ <O 0JF % O824"Z4!?,"&4,1 1W,.L 9I/X$]%5E5 %6 *l, A %6!<,zA iO C <& t%6&4&J%61%6:"(H$„»Uy/01HD </ 05E":.,57/M<!0"Z % 1d<2424,982c"OK,&45 , "&vFHMND=&)/ M,.5=%61 C 5 <1 81W,L 9,"L /?/o$]%5E5 %6 *l,—A ;<"& Z4%!  ""5EOv%!",8A "9%5E%61)/?!?,.&4,"1 %6 Oo*J!?,"/?,.&4,1Y%65E%1)/0!?,"M ": "&4%6OK%6O 1W,.L 5=i6O>,L &42c</ "O <& c"1 MN"!0<Z %6 1dJ[ /0%6!KM % O?9%/0P-%6&,L O?OK96%O?%6& xq$ %6 5E%z1H;<"!K15 %I /0%96DE1GF % O νÆKÌdà Ù`-ËÖ)»1Õ ÔBË"ß Ú ÆyÐ"ÌYÌdØÆyàvã ÆKÆ]Õ Å]ÉIÆKá ÉyÆ^ÊqË<ÆKÌ Û

ؕńÙÖ>ÝÂÊ»ÆyÕ Î•ß Ú Ì»Ö—Î"Ø Õ Ü à Ò ÇȗÆKÐÓÔ>ÝÞÐÓÆKÇÐÞÆyà»ÆyÊ½Ì»Æ Ü Ù`ÆSØIÉÆ?Õ Í„ÉKÐÓÆKÐ^ÆKÕ Í4ÊqÆK׍à»Ì»ÝÞÖTؕÝ.Ö>ÝÓÔ>ÝÓʽÆKÐÓÆKÉ)Æ?Õ Í„Æ    f & # ¼A ¼   ¼4    A  DR AF TM arc h1 3, 2 003 O?,"1 OK9 "9 t24"Z4!?,"&H/ n * C O§MND=&4Z %96%61HPl,"A 5 %6 SC L 5#$]%65½[ 1);<"!?1<,.1H&c"1 1 %I /§$],&)/0,O C UFlM <O z%65äx %6MDg! %6 OK96%6iO?1 %6 !K%§&4%MUK%65=5E%6M9J,QA / C 5E»UKZ4,.&4O ": C º 1;<"&vFc"M%657(%1"%/ n 96&4%1 %6 O{OK9 n &J&4%61tOK96,1 "O &4%I;.%6º 9&4Dq[  9 n 9s2c</?$ % 5E% ¹ C F{ZgF{i"FO6Fu/6F{P F“O?9 n &2 "! K,M$ %6 5E% ¹ * %6 5=Z C 584DE!K,.O6F—9),L 5=Zv F 1 %6 1 5E%62J%/>[

1);"<!?1","1e1g,"L 9/0D%!",.A O1W,L 5EiO`,L &J2c</ <O 1W,L 9I;%I/ n /",A D=/:5 C ,&4,"1B&4"1 2 n ;`U C 1-[ :.5 C ,&4,1eD=ON!K%6&4ZJ%65E1<%69&4%61b“O?9 n &4&4%1Ÿ &4%I;%96%/K/ / C 5E»UKZ4,&JO ": :"5qFXO?9 n &)/»,L 57/ %6 OKO?%5qF{%69 %6 !y/"9 %6!<,.A O1W,L 5EiO`,L &424</ "O ! •U C 1D=O 2c</>[ 9 5 % &H("%6:%Ow1oC L 5,L &HP4O % :Ÿ"9 %5E%61)/?!?,M,O %6 Os"9 %!",A O 1W,.L 5EiO`,L &J2c</ <O S1W,L 9),<L /?/>p 9u%5E%1H/?!?,M,OV1g,"L 5Ei6O>,L &42cd/ "O l1W,L 9I;%I/ n /",A DqFY$],"/0,"&4,1 %65=%61)/0!K,MN,"O0"& O?%MN5=%6:.%O?%1-F 1 %I /$],"/0,& &4%M "5 =5 Z4D=!?%61)/1W,L 5=i6O`,"L &42c</ "O ?Pc<&%:"(BM "O KO0"5½F M n :e¦:5 C ,&4,1 1W,.L 9;"%/?5E%6&SC L

5o2c</0&4"1t%6:<(+M "O K!0J[ O?9 n &4%O31);"<!?1","1 %6 O3:.5 C ,&4,"1“;BDE5 ": </ Q5E% n ! ,¨ %65=M % 5E%I/0%/§1H;<"&)/ C MNOK9 n &+x«Z4D=&c"MDE1 "& c<1-F !`,<L ;+D=Z4%6& Yx&4%61t&J%;.%969+C L 1-[ 9 ! dx«"O % ;"%61; %6 : %6 &vF »x«%6O %I ;%61\%65E%«U %6 & /»,"L P4P%65EM %6 5=%/?D Rc9DE1 C O#1W,.L 96%5c%6:"(BDEZS,A PW%&vF)%6:<(+M "O y/ , 54$TC L ::"%/05=%6&SC L 5B! TU >,"L /?/#<!?!0+F)24,:"(§  %6:"(§O?*-%6i6D "5 ED=O / C 5@»UKZ4,"&4O ": ":)"5l!K%6&4Z4%5E1<%696D=1G[ 9Ns/ C 5@`UKZ4,.&4O ": ¨<9 C &g[ ‡ ‰?›6€‚ š-^}d„€E’dƒH‰3‰?› ‡ ‹ ‡ d‰†‡ d˜ ‡ 3€ ‡ ›6H”>ŠI|EŠI~c½€E˜f–c}? ‡ ’ d‡ ‘0’)}`’’ }6 › }d „½€v’ }d | ‰ }d ~J– ‡ -†‡

‰ŠI‘ }` ‰T‰Š?† BŠXHŠI~B ƒB | ‡ ’`’)}d‘0˜f– ‡3‡ ’ d‡ ‘0’)}`’ Šqd‘TŠ’ }6 ›dŠI|EŠ6‹`‹X’)ŠI‘ ƒ+ |ˆ~gŠT’Šq<†‡ ‰T–c}6›6[ 9u"1H1<,.!l1W,"L ;%I/01<%6962J%/#P-%"F2c Y2c"ZJ!?,&4D=1 C Ol"&)(":<x Pc"&´¦2c"Z4!K,.&4,1¾F Ó&4":"(,"&&)(hC L 96O>,L :&4%1 JF"9><9 ;<":<(b&c":"(",& ,L O?OK96% ;"<&4&c"1&)(",Mz;<JF ;<":"(&c":"(",.&wMN":)<O{2S,A M % !?O %6 1H5E%I/ ¹ %6OK%/?5E%6:MDE&4Z41<%/K/, A º [ "Do%65=1 %6 *49%65 % O<C L &41O?96%!?D=&H/Y 2c"ZJ!?,.&4,"1M":"OV2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0%6& % O d;<":<(QMN":)<Oh&)(",M <O ?,&§%:"(BO?9%6!HC A %&"9z,"A 1"%/V$]%65 %6 * n /., A

1);<"!?1<,.1H!0 % OX:"5 C ,&J,1H!0%6OK&4%61O?9 % />FB2c"OK,&45 ,) "&N"2424,9—j P "! M "O MN%iT2c"&4D=96M C O?!0Q"5@»x * C 57;<j FMDE&)/"24,.:"(¡& % 2 "& )(%96%6!t$],"1",& "9</0,M,1¦</?,MM":"!0 %6 O %65=%61)/0!K,&4,1H!?JF & % 2 "& )(MDE5=5ED , $],.1<,& *W%Z4DE:¦<9</0,"MNMN":.,1e*J!?,"/?,.&4,1H!0 % O &4% C /?!?,&J,1H!0 %6OK&4%61bOK9 %I />[ 2c"Z4!K,.&4DE1 C O"&)()":"&c "1 a%69/t PJDE5E5=D , $],1 $]%5E%I/?/N5 % /?%69+, A C U2c<5EMN"9 "5 =5@"*-,"/ </ 31);<"!?1.x :.5 C ,&b*45E"96M "& c "1GF x«&4%12 n ;`U C 1-[ 1 % 4&4%61 M%6:"$]%5E%5?,.A %&b%65E1 % *496%5E24%I/.,4A F2J,:"( &c":<(.,&¡1",!?"D DE5

": %:"(%I/0%6M $],</0,&4,"1<d/>F5E%6*+/0,.&4,"1<d/ % O"&)/?DE5E%*J/0,"&4,.1d</>F#/0,`; "P 4P :5 C x ,.&4,"1<d/>F1H;<"!K1",1d</ %6 ON"&)/0D=1);"<!?1","1<d//0"!K/0"5EMN"9,"/?/6F#"MN%5=("%61 MDE&4ZJ%6:"(BDE1<%5 %6 &)("%6: % PW%& O?96"Pc"Z ! %6 O?9%6iO?1"%1 %6 &)/;BDEO?%5E1<%6Z4%I/?/>F %6 O%6MD@</K/tMDE&4ZJ%6:"(BDE1a! % O?9%6i6OK1"%I$„»Uy/T $]%1"%/?%/?%6OK/ O C : "! ?9 "O ?&4"1t%6:<(t/0,`; "P 4P4DJU "! C 5 % 1 </ 8"ZJ/0J[ &4&4"1 % !?Z4%1 %6 P-%6&vF#24,.:<(À%&4&4%61 "9t%5E1 %6 *J96%65 %6 OK&4%61À¨5E%24%/",.A O % : % /<5 </ "M <O?O?9 C 1GFGU , 5E%&4&4%YMN%:.P4DE9,&)(,OK,+ZJ&4Dvz1);<"!K1)x:5 C

,&t*45E"96MNQ5 % /0%9 % O %6 &J%61t5=%624%I/.,A O %6 : % !",A 5½[ 9%6:"("%65K,A !?% i6O?"1%657;BD)5E%62J%/.,"A O %6 :JF"M%657(%/h%:"(%OS%65=M % 5E%I/0D<R496DE1 C OK,1 1HDE,57;"<O?&4D"; % 5E&4%1  ¡%5EM %6 5=%/ %• x Pl,.A 5½[ & n O %6 !K5E%I/0DH;,&c<5E,&3&c<:"(z%!","A $]%O?9 n / % O?%1Q/»,"L !K/ % &4&4%13 1);<"!?1x«:"5 C ,&3*J5@"9M8%65?, A "5 E5 n / <O dx !0Y&c":"(Q! % O? 96%i6OK1"%6:<(.,!KO n / ,Q 5E"P-,!0</ , !?D C M,1HPc"&vF»Z4%u&J%6M ;"<:"( C &41zP-%6&J&4%uP4D=9/0 ,"O0"1GF)24,:<( O?D=1"%!?%6OK%6&v[ 9 %6:<(+D=1&c":"(&4%2 %6 9O % :/`,.L P4P-%611W,L 9),<L /?/{<9"FB24,:"( C :"(/BC A &4DE13 &c<:"(,& U ,. 5 "5 =i "9

9>zMN": </ 6 FH%6 Z4Z4D=:§&4%M±OKDE1"%!<C L 57/X ,"5=()<&UK%65=%6&4O %6 :!K%P C 1H1d"&4D½FJ"M%657(%6:"( %6 !y/0%5EMeC A %6& P4D=96,.&)( n /0"&  1<%65E%I/01<%69 % O %I />[ &4%62 %6 96O %6 :%1$•,"A 1 % &)/ "PJPc"&!?%^UK5=%6&4%1GF2J,:"( 1);<"!?1<,.1 1W,L 5EiO`,L &424</ "O "& c"1N;"<&w%:"(M <O ?DE1N1fC L 5«,L &45=%6:%Ou/ C 5E»UKZ4,&JO ": )"9"OK96D=MN*J/?,"/0D=1 C O O?96"Pc"ZJO ": wMN%5E5E%I/?/6p ’ d‡ ‘0’"‹IŠ?›—†‡ ‘#†‡ ‰6Œ l› ‡ › ‡ ‰?›6€‚ š-^}d„€E’dƒ)‰§‰?› ‡ ‹ ‡ d‰†‡ ` ‡ |XŠI|‚|EŠI~ccŠI† «ŠT‰u”>Š |EŠI~J‰Š?† 3€‚~QŠI† |o-†‡ }d| ‡ ‹`‹§’)ŠI‘ ƒB |ˆ~gŠT’ ‡ ’ d‡ ‘0’)}`’wŠqd†‡ ‰IWd†} |ޘ ‡ ~c~3†‡ |lŠI‘ }`

‰`Š6‹`‹#Š † †‡ |ˆ€E’ ‡ ’ }6 ›6 ƒH ’ |"Š † } ’ }d | ‰ }d ~J– ‡ -†‡ ‰6Œ 9 % !K/Q2cw xP ,. 5%6:<( 1H;<"!K1","/Q1HD#"1d"! C &41O?96"1 n /T<&4DqFh"1H1","!z 1HDEOK9>"1 n / "O ?2J,.9wOK9+C L 1HO % :%6O\%6&4% !?:DE ,57()"&¡&c"::"( ; <5 EDE1GFu2J,:"(a“; "1 C4C M§P , 5 C U1);<"!?1x "&)/0D=1);"<!?1e* "! N1"%5E%/?1"%96DE1G[ :"(¦; % :vC L 58&4%6M %6:<(¡OK9>"P4"Zb1);"<!?1",</>F{2c"&J%6M %6:"(aO?96"Pc"Z à ) GÉKÆyÖ>Ì»ÆyÖYؕÉlÆyÐÞÌ»ÆyÔÆyÉ)ÆKÕ Í½ÆyÖ>Ì»ÆK֗ÌdÝÓÌd×KÍJÅ]ÆyÐÞÆyÌ6Ê»ÆKÕ Í½ÆlؗàvÆ^Õ Ê½Ö)ÒÚ ÉyÌdØIÏ»ÝhÆyÕ Î½Ê½ÆKÐÓÆ Û Ë"ÆyÌHá   ¤  f & # ¼A ¼   ¼4    A arc h1 3, 2

003 M %69,.&)/sj ¡2c<Z4!?,&J,1H&c"1´%6:"(´,57()"&´; <5 =/0,"9></0JF "M %65=( %:"(´1);"<!? 1H&c"1 %6 Ow%6:"(¾"&+x /?DE1);<"!?1H&c <1¾1W,"L /`,"L /?/ "5 E5E"*W,</TÀj %6 O24D=Z4%6:"%6P4P xq/1d"* C &41G[ 9 %65=1 % 496%5 % O"C L &41 OK96%!?DE&)/ DE5 ": .%6:<(%/?%6M 1<,!0"DYO?96"1d"O?9 "P c"& À1);<"!K1",1a%65 %6 : 1W,L 9%65 1<%6!<C L 5=/0%1¡%:"(BM <O ?24,9 <24DE524": ,.9<%6FY:<(24%,"/?:"%6(Mk:"/ ("":%6&4C : 5E%6&4 &´D %61g O,"L 5E2Xi6CO>A ,L 5E&J&4D—2cd/1"%,e96 Z4O?%I96/?"P/6cF—"Z;<"5@"M! %6 O?9%6%6&Ji&HO?(B1"DX%1 1H%6;<&)"!/K1 ;BDEO?OK9 %6%5E/?1<O %6C Z4: 2J<! %?/?9 /?,"%6 Z41G,"[

/?/N%62J:<,(¦:"(Ÿ"&+x /?DE1);<"!?1H1d"5½FJ;<":"( P-% % *lC L 5=/%:"(4!?,</0,.&vF4;<":<( &4% C /?!?,&sP-%65EOK%^U % PW%<[ 9z2c"ZJ!?,&4D=9 "i D , &4"1 &J%;.%96%I/?/z$],"5=()<M</ C :"(¨/BC A &4DE1w1BD=MN,"O?O0 MND=&4Z4%6&“,57()"&UK%65=5E%:96%I/0%6OKO % : % /6FS"M%657( <&4&c"1 5 % /0%9 % O %6 !K% C /0"5E&4J[ DE&4Z4%9Q*-%6!KO?9%z&4%M !?D@<O?9/]U?;BD=O?O?961 C /T</ ,. 1d</ </?/ , 5qF42J,:"( /?,`; <P 4P4!0DEO{&4":"( %!",.A 1H1"%5f1 C /T</?O?O <1 -FG2 d/ 02c3M %6 :D=O{5E%62J%/0O %6 :%O 1HDEM C /T</ "O 0J[ % :Y1<,.! <P 4P4DD=Zl,A !?% % OfM % :u$],!?! , P4P D=5 ": %:"(%I/0%MN!K%S;BDEO?OK9></?%61HDE&)/K;%#/0,`; "P 4P4D5=%6&)(C A :G,<L x 9+,¦A 5E%62J%/.,"A O

%6 :"%61"%I/§U , O?,5¦! %6 OK 96%6iO?1<%Rc9DE1dJ[ MN,BZ4%!?& %65=M % 5E%/O?9%6!?D=&)/wMDE&)/?%6:"( PJDE5E5=D ,8 $],.1",O#2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%6& DE5 ": %6:<(%/?%6M "2424,92c<O?,&45 , $ "9 6D=O </ 0 "5@"1 C 5 "O ?,"&3MN%24%/?%/?/ 1<%6!K%6O?9I/"C L 5½FuMND=&)/ M%6:"$„":<( , ; n 9<F{"MDE1<,.!  &%65=;BD=&Ÿ"5 2 XC A 5q[ 9$ "9 6D=O </ 0"5@"1 C 5 "O &J%6M "93%!",.A OFf2c"&4%M t! % O?96%i6OK1 % 1 %:"(M "O ?D=1w!>,"L ;BDEZ 2c</ ," / d; ,5=O ": C 1W,L 5=i6O>,L &42c</ "O d; "<5qF 3:"("%6&4:"%Q1W,.L 5=i6O`,"L &42c</ "O ?O?"5 "5 E5g1<<*WiO?,.5E</0Pc<&v[ &4%6:"("%6Z4D=1a$]%«UK%69%/0P-%6&/ "! ?:<()"57/

C 1GFu24,":"(¡À:"(.%&4:%1W,L 5=i6O>,L &42c</ "O N$]%5E%5?,A OÀ&4% C /Kx !K,.&4,1H &c<13*4!?,"/?,.&4,1HPc;<"5 , P-,M5 "O %6 !y/>FH"M%657(z$],57()"MN</0P4"&&4% C /0! n & ," 1§DEO#! % O?9I/—;%O?9•x &J%61G[ 5@"iO?,.&)( %6&J%6!?:"D "1 <,&§:"(%&4:%1W,L 5EiO`,L &424</ "O h&4%I; % 24%69XDE5=5?,{A M , Z4,& :"("%6&4:%<[ %6 5=Z C 5 MDE5=5ED ,8 %5E%1H/?!?,.&);",5=/#%&4%6!K:D <; <"5VC L /01W,L 9+,A %5E%1H/?!?,& % O&4% C /?! n & , 1W,L 9/#$]%65=5 % *l,A %6!<,A / n 9MND=5E5=DE,<x M,BZz! % O?9% "9 C :<()"&4%1H1",.!? %&4%6!K:D d; "<5hC L /?1g,"L 9J,A %5E%61)/?!?,&4,"1Q1W,L 9I/S$]%65=5 % *l, A %5E%61)/?!?,.M ": &4%O?%O %!",.A &J%61G[ ‘lŠT† ‰?›dŠ

‰T’)Š ›6€E’ ‡  ‡ ~- ‡ ‘K “}6BŠI|‚| ”>Š ‰?›dŠI‘I€‚~cz"96,"&BP4"&O?,1H1d"5Q&c":"(",P4P%Ix &J%6!?:"D •U C $],.5=("Md/0,1HPc"&%69¦Ÿ1 %I /1W,L 5EiO`,L &424</ "O ¨%6:"("%6&45K,"A ; %À ; "5 ED=1-F %6 O¨i6O0<1%:"(%I/05E%& %5E%1H/?!?,.:<(%6&J:%Q1W,L 5=i6O>,L &42c</ "O ?! , 5oP-%6O?9 %6 5=24%/"C L &41G[ 1 % /?$„`Uy/T1g,"L 5Ei6O>,L &42cd/ "O 1W,L 9/Y&c":<( %6&+x %!?:.D •U C $],"5=()<M</?,1HPc"& 5 % /?%69J,¨A O?96D=MNM%/?!?DE¨"5E"i6OK,&)()"P4Pe%&4%6!K:D <1 ",&eM "! z&J%6Mk5 % /?%69DE1 j <9/ M,.&4ZdU C 1OK96D=MNM%/?!?D@NO?*-,.&)/ "& MN%:O % !"C L 5q[ O?*-,.&)/ "& “O?9DEMMN%I/0!?DE"O % !<C L 5 %6 œ O 1HPv[ P4DE5=5ED ,Y

$],.1<,&N5=%^U </ ?O?9 , Z , $ "9 6D=O </ 0"5@<1 C 5 "O K1",!S/`,L !K/ %6 &4D=1G[#Ž’d‘•€‚„€E’dƒH‰{– }d ŠI† ‘0‰ŠT† ’d|EŠI ŠI|EŠI½ ‡ HŠI~BBŠŸŠT† ‰§ŠI|EŠT’d„‘0}d†‡ "~gŠT‰`ŠT‰zŠI‘ }` ’ Šq œ }d‘I ‡ ŠI‘ }` ‰T‰lŠ?† ƒc ŠT’`˜ ‡ | ‡ „ ‡ ‡ ›d}d~-‹ ‡ ~w~gŠIŒ 9 C &v[g%5E%61)/?!?,.:"("%6&4:"%$ <9 6DEO </ T<5@"1 C 5 "O *-,.&)/0,OM%6: %6 !K/ %6 OK%D=O $],&)/0,"O t1",!?"D D=5 ": "%Ix :<(.%/?%6M M%6: % !K/ %6 O?%O?9%6 M*W,"&H/]U "P ,. 5½[ M"Dg%65EM %6 5=%/?DWRc9DE1d"Do1 C /Td/ "O K,1 "5E"*);.%/",NA *J!?,.P45 %I x M "D {1W,.L 9 %w /T<!K/0,"96DE1G[ D{/0%6!KM % O?9%/0%O?%&´&J%6M M%624%I/C L &41eP-%65=%¨ ! % O?965=%/?%61H PW%<F8"96,&HPc<&

&4":"(.,"&N/T<& C 5EO <: ,O $],"5=()<M</?,"/#; n 98MN%:"$„":"( "O <; <"5f,L OKO?96%2c"OK,&45 n /T"&JDq[ $„":"( "O K*W,"&H/ $K,"L 5«,"L /K/¨¦; n 9À&4":"(H$],.1 C / % !?P-%65=D2J,MN,":%6&4D7/ "O y/sM C /Td/>pb"&J&c"1´¡;<"5 ," O?9 n &XC A O % :%"F2J,:"( %:"(; n 96M,.5E%1 C 5 </ — §*W,"2 "! uP-%65=O?%^U % PW%&w%:"( <Z4,"/?/uW,.&)/?Pc"& M%6:"/0"5 "5 žU C &41GF C :"()<&c"1H1",!? P "! ?M%657(*W,"&H/?!0J[ MDE1<,.!h8; n 9#M%6:"$„<:"(F<8/ %6 !?P-%65=D)*W,"&H/?,.1H&c"1 %69XYOK96D=MNM%/?!?D TU ?u%65=; % O?9"F %:"(´MN,"5E%61 C 5 "& c"1¡M%6:"/0"5 "5 "O

?DY;"<5 ,. OK9 n &C A O %6 :"% U %6 :Ÿ1H!KDEOK/ "5 =(B! "i 6O "& c"1b%:"(´1BD=Ow/0"!yx /?,.M "& )( <P c"&¨%:"(FWM <O ?24,5f*-%6Z4D=:& C 5=5@J[ 2424%9§2c"OK,.&45 ,) "& ‡ ›NŠI|EŠT’d„‘0}?HŠI~BBŠ œ †‡ ›6€E‰†‡  ‡ | ‡ ’dƒB|)†‡ ‰T’)}d‘€E‰ ŠI| ŠT† ‰?›ÀŠq¦‰?›6€‚3ŠI„‘•€ ‡ ˜ ‰ ‡ ’¦~gŠI ‡ cŠI† ‘‹IŠI|ˆ€–c}d}?BŠI~c€‚-†‡ ‰¨‰?›6€‚3ŠI„‘I€c†‡ ” ‡ ˜ – ‡ ~gŠI :"(.%&4:% %6 Oz%65E%1)/0!?,"M ": "&4%6OK%6O§1W,L 5=i6O`,"L &42c</ "O ?,1“O?9DEMMN%I/0!KD •U ?Nj Šq B†ƒ ~-Œ8‹IŠI|މ } ‰?›6€‚3ŠI„‘•€ ‡ Œ M5 %I /0%69+, A 5=%6:.&c<:"(,PJPz:"(",!?O n / ," PW%!?%6&JZ4%69 %6 O?%1H1"%65-8! %6 OK96%i6O?1<%Rc9DE1d"D4Oy/T"&JZc"!?ZzMN,BZ+x

%5E5lOK,.1/ C 5@»UKZ4,"&4O ": </ O?D=1"%6!<C L 5=/ &c<:"( *W,"&H/?,.O?O ": :)<5DE:)"9,5E&JDq[ 9$]%65EP </ 0,! n / <!?!0+Fh2J,:"( <9À%65=M % 5E%I/0Pl,.A 51W,"L ;"%/?1"%69+,4A F§Z4% 1 n O % !?5=%/0D=5E%:¡M %6 :¡&4%6M DE:)<96,57/3UK%5E%&4O % :%61´!?%6"5ED7/ "O "P c"& DR AF TM    f & # ¼A ¼   ¼4    A ! DR AF TM arc h1 3, 2 003 24D=:.:"(hC L &41GF %6 O %&4&4%1wM%6:"$]%5E%5?,A %&w1HDE%: %6 OK9 n /0O<C L 1s1",9MN,5 , :DE"DvOK/0"&4Zc<!?ZM,+ZJ%65E57/>[ 9%61 "5E"*BU "& À D=5 ": .%:"(%I/0%Mk/`,L !K/ %6 &4%I/ %6 &J%61À5=% n ! "O </ zMDE&)/?%6:"(  „Á M "O K,+Z4*-%6!Ki6& % 5qF  P4D=5E5ED , &%5=;BDE&4%O§2l,.A M %6 !KO %

1B5=%/?%6&a1"%69ZdU<C L 1G[ 1H1",! D=5 ": %:"(%I/0%M§PW%&e5E%*J/0,.&J,1 % O"&+x /0D=5E%*J/0,.&J,1GF"1);<"!?1x«:"5 C ,&z*45@"9M %6 O#"9{%:"º (.%O n /?%/K/#%65E%1)/0!?,":"(%&4:%{1W,L 5EiO`,L &J2c</ <O K/#1W,L 9;"%/ n x /.,A ! %6 O?9%6iO?1 %6 1 ¹ F P-,9,&4,1GFf$],"/0,&J,1 ;",5=/0"1UK%5E%6& /0%!?MDE1 C O %6:<(%6&JO C 5=(BPc<&vFSMDE&4ZBx %6:<(+D=1¨! %6 O?9%6iO?1"%I$„»Uy/T¨$]%61"%I/0%I/0%6Oy/§O C : "! K9 "O %:"(/0,`; "P 4 PJDWU "! C 5 %6 1 </ <ZJ;<J[ tP4DE5=5ED , &%657;+D=&b"5E</?/ %6 O P-,.96,&J,1Ÿ%5EP-,MN5=,"/?/0"1GF %6 O5E%*J/0,"&4,.1GF8$],</0,&4,"1¡MN"!0<Z+x /T<1 ;BD=O?O?96J[  §M "O K,+ZJ*W%!?i"F P4DE5=5ED ,t $],"1 1W,.L !<C L 5—¨! %6

OK96%6iO?1 %6 1 d/ 05@<:,O / <; ",5EO ": ) C :<( M%6:.&l,<A /?/>F2J,:"(e 1);<"!K1",1 M "! §&J%6M ;",5=/0"1“/`,L P4P % OK9>"P4"Z¡! %6 OK96%6iO?1 %6 1GF{M%6:"/`,L !K/ %6 &)/ 2c"ZJ!?,.&4D=9 "i D ,4 [ MDE1<,! 2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/§s5E%:1W,L &4&)(%P4P 2c"ZJ!?,&4,"11fC L OK9),L PJ2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0% "5 i 6O>,.L 1H1"%6&)/ztM<!0"Z % 1¨2c<Z4!?,&J,1wOK9 %I /0O C : "! ?9 , ZJ/0"1G[ Pc"!KDE,&4,"1 %6 O <93"&)/0D=Pc"!?D=,&4,1 1W,.L 9),<L /?/3sO?9DEMMN%I/0!?DEs&J%6M ;,57/Q/`,L 1 %6 5E %I/0%O6F#"9"&)/0DEP4"!?D=,&4,1¨/?%65žUK%6Oz%5=/BC A & %6 OK% C / "& À;BDEOK9Ix O?96"MN"!0"Z+/ & % MNDVPc"!KDE,.&vFW"MDhtM"D DE5 <: %6:"("%/?%6M

Pc"!KDE,&4,"O"&)()<: </ 1 %6 *-%69Dq[ 9§%65=O", A %6:<(+OK9 "9 6"Z¨M "O K,+Z4*-%6!Ki; % : %6 !K%z1HD@<5@"1 C 57/"9Q1 %6 gFW<24,.&4&c<&"9N,"L /`,L Z4DE1N$]%^UK%69%/?PW%&¨1HDED=&+x Z C 57/ C &J1-[ ! %6 OK96%6iO?1<%Rc9DE1d"DOK/0"&4Zc<!?ZM,+ZJ%65E5{%5EM %6 5=%/0D—1g,"L 96%/?1"%9/0%I/ % O?%6D=!?%“"5E"*W,"9;<“%: %6 OK96%& PJDE5E5=D , $],.1",O2l,A M %6 !KO % 1B5=%/?DE:1W,"L ;%I/?/"C L 1;BD=O?O?96<$]%65 % D=5 ": "%6:"("%/0%M /»,"L !K/ % &4%/ % /6[ 1" ,"!0"D/»,.L !y/ % & %6 OK%61"%I/s1 C /T</K;"e<96,&HPc"&b&J%6M ;%/K/"C L 1aRc:"(%5E%M§PW%À:!0>;BD=/ "i 6D ,À OK96%6!K%6* %I />[ :<(t/BC A &42J%/ :.!?>;+D7/ "i D , &4"1t/ ": C 5

"O §C L /?%6M %6 &4%1 MN%:2c</ "! ?,9 "O <& w1 n ;fC L 5oM "O O?9%6!?%*W% &4D=&4i6OFc1<,.!0<D DE5 ": %:"(%I/0%6M±PW%5EO<,A OK96%!?1"%96%I/ % /&4%6M P-%$],"5=( "O ?,"5¢U?J[  &4&4%19%6"95=M %%5E:"%(B/?D"O?96Rc%9!HDEC1 A OC n O?/ ,"% 1QO?&4<9%61 ,.&H"9Pc"&Q%!?O?%69ZJ%6M !?%I%/0&H&4("%%À1zM<96DE,& 1¡% 5"9%6:<(+%6OK5=96M %!B% C A5E%IP4/0P§%61G1 F8% *W"M%1B%6P-57%6(.&3%61¡:",O?&49Z4%6!?,D=5=&)1"/,BZ4%6&45E%•D½x [ :.%&4Zlº ,A %&&4":"(Q%6&4%!?:D "& "9 ,L OKO?9%6O#DEOKMN%!K/l1W,L 5= i6O>,L &42c</ "O ¹ %5E%1H/?!?,:<(%6&J:%"FH%6!<,A O %6 OS:!0>;BD=/ dx i6D ,. O "9,&4,O%!",A OKO % :VC A ; %z ; "5 ED=1Nj %6:<(%6O<C L 5q[ %6iO?5 % O?%1¨O?9%6!KDE&)/

"9t,L O?OK96%6O%!", A %:"(%O"C L 5 % O?% 1HPv[  Á &k2l,.A M %6 !?O %6 1H5E%I/0%&¤¦1"%69Zl,A *4D=5E5E"&c</ C / "& 4D   M "O K,+Z4-%6!Ki6D=: <5 E5Y$]%&4&v[ 9 %61H1<,.! C !0"5=1",BZ , 1g,"L !"C L 5EM %6 &)("%61t1W,L 9,"L /?/Y:!0>;BD=/ "i 6D , &c"11);<"&)/ C M%65=M % 5E%I/ %6 !K%;<"&wOK9+C L 1x O % :4Fc"9 D=&4OK/?%6D=&+x$ % 5E% <5 =/T<5 "& 4,"OX!K%65@d/0D=;BD7/ "O K%65EM %6 5=%/%657;.%O?9/?D %6 !y; % &)(%6OKO % : % /6[ :!0>;BD=/ "i 6D , 1","&496D=O?9/?%6&4O1);<"&)/ C M%65=M % 5E%I/ % /z%6Z4ZJDE:M %6 :OK%6&41HDE&J%61 &4%M OKDE1"%!<C L 57/§M%6:)"5=1","/?&4DqF %6 O32c O?D=1"%!"C L 5E&J%QD=OY%:"(s%65=;B D=5E%6:N24%657(.%O%65=M % 5E%/?%/85E% n

!K&4DqFG"9QM % :&4%M UK%5E%&H/?%6& %§ "9/6FW24,":"(w"9§ ;<"5 ," O ": .,</—/"C L 1H!>,L 96D½[ P4P4"&¨<96,&HPc"&sMDE&4Z4%& Rc96D=1 C O8%:"(%I/ % !K/>FG24,":"( 3:!?`;BD7/ "i D ,3 1);<"&+x / C MN%5EM %6 5E%I/0%,"5=()<&s1<%65=5o5E%6:<(.%6&gF-2J,:"(3:!?`;BD7/ "i D , "9 %65=%61)/0!K,M ": &4%O?O % :24%9z2c"OK,&45 ,) "& 2 C 5E5 "M ,.1$],!?M •U "P c<&3DEOS/?%6OK/?%/,L 5=/?24%/6[ & % /#&)( C :"; ,Q %65E%1)/0!?,"&N1W,L 9I/C L 1§5=%;h,A / <; ",5EO ": "/ ," 5 $•C L :.:v,NA OK/0</0D=1 C O%6!",<A ;%65V/T"OK9 n /]U?t%6:"(BM "O K/6Fv%62J24%692c"OK,&45 ,) "& Y"*OK/0</0D=1 C O:.!0>;BD=/ "i 6D , O /0%!?%tOK9>"P»U?MN%:£{,.L 5=Z

M,96: <O </ 6[® <9t%6:"(BD=1 %5E%61)/?!?,&)/3! "& 4:)</?&4D1"%69ZdU<C L 1GF"1H1",! M "O ?D=1N%P4Pl,.A 5vMD=/uO?%6M %6 !?%9"Z4Z4D=:4F4"M n :z%65 % :3DEZl,A %5v&4%6M±/0%65=DE1N"2424,"9"F424,":"("9 %5E%61)/?!?,& ! <& 4:)</ "O "& 4"1bF Â2 n ! % / "9w%65E%1)/0!?,"M ": "&4%6OK%6O2 C 5=5 "M %65¢U C /?/T<O?O0 M "O ?D=1HDE:4[ :"()<& n :"("F 2c "*“1"%96Z4%&4%! "& 4:)</ ,. 96&JDqFh"1H1",! &)(,"5Ei*W%!?i3/0%5E&4%%65#<Z4Z4DE:JFf"M n : %6&4&J%61 2 n ! % / :.!?`;BD7/ "i D , Ou2 C 5=5 "M ,1N§$ %6 &)( O?%PW%O?OK%6: %I ;%65V/0%6!‚UK%6ZJ;"%Q%5¢U C /K/T</?& "1 N24,969 "& 41G[ :.!0>;BD=/ "i 6D , O2 C 5E5 "M ,15 % /?%69 %6 O %

PW%;%I/0%I/?/Q24D=/ ,57()"& %!",A OFh2J,:"(/`,L P4P“1 n O % !?5E%I/0%I/ DEO ÇÌ»ØIÝÞÉ ÃÐÞ$Ø #`ĦÝÞͽÍdÖWàdØ•Õ Æ?ÊoØ•Õ Í•Ð Ì»ÛÒ Ñ ÆÝ Ø•hÉ Ò ÝÞÝÞÐKÖ>Í ØIÕ ÌdÇIؕÆyÆyÖÇÎ=Å?ÈIØÚ ÆyÖ.ʽÖÆ á ÆyÛ ÉKÆyÙ»Õ ÊÆ^ʽʽÝ-ÆKÎÊ?ÛÒÚ Û Æ?Õ Í„ÆKÉKÇÆ^Í6Ê½ß Ñ Æ?Î>Í„ß ÑÆKÍĶÒÚ ÙgÝÓÇÆ?Õ Æÿ́ÌÆKÖ6u×ËGyÒ Ñ ÍqÐJؕÔ0Ö>ØIÝ ÍÐKÒ Õ ØÖ>ÇÝ Ø•ÎqÐØ0ؕÔ>Ö ÝÓÊ<ß ØIÕÐ?ØI×yÕ ÝKÍ<Ò Ø4Õ Õ ÆKÕ ÐÞ΄ÆyÊ?à»á ÆyÊ GÌã»ÆKÌdÐÓÆKÆyЄÖQÒ Ñ ÍØ ØÏ Ç6Ò Ø•ÌÐÊ Ø Ò #`Í ÝÞÍ Û Ò Ö>Æ?Ìd׍àdØIØÖ Ü Ûß Û Û ß  $  ¤  f & # ¼A ¼   ¼4    A DR AF TM arc h1 3, 2 003 /?%6!y;.%69I/0%1 %6 OK965=%65 % O<C L 1H!?%<[ :"()"&4"1H1",!:!0>;BD=/ "i 6D , O82 C 5E5

<M 2c</ "O 0t<9§"&)()<:!0&4":"(,"& :<(.%6&J:%"F%69 %6 !K/¡1W,L 9I;%/?5E%&¤1 n O % !?5=%/0D %6 OK965=%65 % O?% &c":"(",&¾&4%2 %6 9<[ 1",!?"D 1 n O % !?5=%/0%1´ 5 %6 &)(.%:% "9<F4 24,:"(&c":"(BM %6 !K%/BC A $ % Mx! C Z4</—$TC L ::"%6O?9I/0%&4%61$]%5g%5EO?9DE:%I/0%5=;%MDE&JZ4%6&t!K%69: %6 O^x $] ,"!?! <O K/ ," 5q[ :.!?>;+D7/ "i D , ON2 C 5E5 "M 2c</ <O "! ?e ! C Z*4D=i6D7/t1HD=/ ": C 5½Fu;"<:"(,"L O?O?9%62 C 9 ,. Z4D=1-[ 9I/ M %6 !K%/K; <5 =/0,"9 "O y/3%65=%61)/0!K,.MN,"O8UK%65=5 % "5E"1 n /K;" %6 !?9 %6 1<%65E2J%/,<A ; % 5=%624%I/3/0%6&J&4Dq[ MN,BZ+x %!?&M ,. Z4OK96%!\%6:<( DEiT24%5EO?,"&+x$ % 5E%DE&)/0%!K$]%!?,M % /?%6!K/N2c"OK96&

<5 q[ &J&4%61a5 % &H("%6:%¨"9"F{2J,:"( % :"(.%I/05=%6&5 % 96%!?O C :)"!0d/%6:<(¨&)()<5 "P -,O?9I/ ," ;<"5h1 % /%:"(BM <O ?!0NMN%!",A 5=%6:%OYO C : "! K!0P-,&)/ C &J1-[ 9%61QY& )()"5 "P -,.1PW%1"%!" C L 5E&J%61%6:"( $ %6 5=DE: d/ 0%6!K%6OK9/, A %6 OV%6:"( /?%65¢UK%O? %&z;BDEO?OK9>>;%!",A /"C L 1W,L !KPl,A 5 "5 =5 , £G"PJ!K()x %6!?,</wC L !K%6:.P-%"[ /K/zOK,1HO?96,"!§,+Z4s;BDEOKO?9>s*c</K/0,.:&4"1G[ 9%6& *cd/?/0,": "O 1g,"L 96P-%6&vFl24 :"!0>;BD=/ <i 6D ," O{2 C 5E5 <M %6 !KDV<9C L !K%6:.%I/>F-"1H1","! "&J&c"1 24,OKO?96MN%:"; "5 =/?,96D=1GF n :"(t2c%:"(s1HDEi6OKD=/ 1 % O",.A P4PY&H("5 <P W,1 &)("5 "P -,OK9/ ,"

& "5 C UK!0Y%:"(%O<C L 5=&4%61GF)"1H1<,!l&4%M C :<()"&4," 5=()<&z$ "9 6D=O?Pc<& /0"5 <5 E1","96&c"1GFcMDE&)/Y"24,.:<()"&wO?9 %I /?; "5 7/T"1GF %6 O8DE&)/0%!K$]%6!K%6&4iD </ /0"*c"OK9/T<5E&c"1G[ :.!?`;BD7/ "i D , O 2 C 5=5 "M ,.1 % O?965=%65 %6 O?%Yi % 5¢U "P ," 5gQ/"C L 1H!`,L 1<%/ C :"(24%5=("%696D=1N%5qFB24,:"(NQ$ % &)(+2 C 5=5 "M ,11HDE,57/0O "1 %:"(BM <O K/>[§® :.!0>;BD=/ "i 6D , O2 C 5E5 "M 2c"5@<Z1"%6!K%6OK9/"C L 5"9 n :"(w*4!?%c"! <5 =/ DE&)/?%6!K$]%!?,.M % /?%6!K%6&vF <1B1<,.!Q"9%6:"( 1HDEiO?D7/QM%6:<; <5 =/0,"9/Td/0& / <; ",5EO ": ,1d</6F n :"( /»,"L 1 % 5E%I/0%6O1HDE,57/ "O

$]%5=/ % /0%5E% M%6:"O?9GC A &JDE1GF %6 O& %6 MD4$ %6 &)(U C /— $ % &H( % !?9 % 1"%5?,.A P- %"[ $ %6 &)(%6!<,A O?O %6 :%"! "& )(",OX5=%6OK9YMN": "& 4"1 e:.!?>;+D7/ "i D , O2 C 5E5 <M N&c<1¡<9“%!",A OKO % : % ;"%65q[ :"("%65?,"A !?% M % :e%6:"(BD=11 n O % !?5=%/O?%M 24,9,"/?/ M%6:":"(h,.A 9J,A %6!K%6Z4M %6 &)(H/>FV MeC A OK96%!?%61 %6 !?9 %6 1<%6&)(BO %6 : %6 &4%1À&f,"L ;"%65 %6 O % & $],57()"MN</?,O0"&ZJ,5E:,"9Ix &4"1 31 C /T</ ,. 1G[ :.!0>;BD=/ "i 6D , O#2 C 5E5 <M N,1Q5 %I /0%69 %6 O %6 !","A 5W1fC L 5«,"L &BP-%6&NMN%:Q;<":"( C &J1:<(V,"A 9J,A ZJ;"%%6:<(ND=&4Z4D=!?%61)/ M%6:<Rc:"(.%5 % O?Pl,A 5½[ ," 5VD=O?M%6!K/8/ %

&)(Fg2Jº ,:" (w:"(",!?O C 5 ,t %5E%1H/?!?,M,O/»,L 57/ % OY%5E%61)/?!?,M ": &4%O?%O 2 C 5=5 "M ,"/WPW,Bi6O </ f1HD ¹ ! "Z 4D ,) "&)/0%&4&c [ 242J%69/0%5¢UK%6OK%6&Q "&c"5 ,. :uM , Z4,& u:<(,!KO C 5 ,8 :"!0>;BD=/ <i 6D ," O /`,.L 5=/ %6 OFlw/`,L MN%:w:"!0>;BD=/ <i 6D ," OQ2 C 5=5 "M ,"/ P-,+iO </ z1BD½[ % 5EZ  C 5X1 % /z%6:"(BM "O z1W,L !<C L 5#1"%6!KDE&4:g, A /`,.L M%6:%O,PBUK%61)/ C M :!0>;BD=/ "i 6D , Ol2 C 5=5 "M ,1d</lP-,Bi6O d/ #1BD½[ 1HDEP-,Bi6O d/ 0,"/K/#2 C 5E5 <M %&4%6!K:D •U ? /`,.L MN%:%61z&c":"(BO <: </ ," 5 %6 O#:"(,"!?O C 5 "O C 1)/ , 54$TC L ::J[ 1HDEP-,+iO </ ?,"/?/#%&4%6!K:D d; "<5c1<%/K/,A O,P+x UK%1)/ C M­%6&J%6!?:"D •U ?i6O`,"L

1B1<%6&vF4"MND-"PJPc"&t&) (BDE57; <& C 5-M%6:JF+24,":"(%65E%:.%6&JZl,A %6&24,O?OK9 C D=Zl,QA %57x /?%657/ % ;"%65c%:"(BM "O KPc9 C 24"&1 % /#/`,.L MN%:4[ 57(%&N%:"(BM "O l$]%5 %{ OK*4DE! "5 ED=OS "5 7( "& %6:"(zi6!O?D=5E$5E":.Pc 9 C 2c"& , &4% C /0!?,"&4i6OKDE5E5E":.,"/ OKDE1"%!<C L 57/M "! MN% :"¼ Rc:"("%6!+5E&JD DE5 <: %6:"("%/?%6M§P-%6&v[ ," /T /0"!K/ , M%6:"Rc:<(.%65 %6 OVO?,! "& 3MN%:M %6 !K/ %6 1GF24,":"(Q )µ &J% C /?!?,&4iO?D=5E5@<:Y$],1<,9></?,O0<& iO`,.L 1H1<%6&l,wA 1"%6!KDE&4: %6 O?DD=Zl,"A ;"%652c"5E"Z M <O ?DE1si6OKDE5=5@":t1W,L !<C L 5q[ !?%65E</0D7;BD=/ <O ?%65=M % 5E%I/"5E"*BU "&

<9s%5EM %6 5=%/0D=5E%:¨O?9 "M ,.5=/1<%6!?D=&4 : % O? D{¼ DEZS,A i6!JO>,L 1H1"%6& %6 O6F % O“M %6 !y/ %6 !K/ %6 1 $ % 5{O?9 <9 >"5 %6 1","ON*-,.&+x /?,.O?O ": ,&sP-%65KC L 5oM%6:"%6:"("%696D=1G[ )µ "5 7/T"5v1HD=PW,Bi6O </ 0,"/K/8:!0>;BD=/ "i 6D , O{2 C 5E5 "M N,"1 OK,.1H1d"5f:"(%&4: %6 PJPW%1w<&4& "5 ½Fc24,:"(3$]%6 &)/Y%6M5 n /0%/K/Z4DE!K%61)/8M ," Z4O?9%6!?%1H1"%65V1HDf/ C Z4& <& 41 M C x /0</0&JDqFBZ4%P </ ?,.! n / "O y/{"Z4&4"1GF424,:"(t D=5 ": %:"(%I/0%M§PW%& ,5=("&t,PHUK%61)/ C M,1d</1<%6!?%O?O<C L &41GF <MN%5=(.%1\%5E%6:"%6&4Zl,"A %6&¨%!",A OFG§$K,L 5EZ4DgMeC A OK96%6!K%61 <5 =/T<5 %6 OK965=%65E2J%/,A O C : "! K9 "O y/YP-,Bi6O d/

T"&c<1t1HDq[ :.!?>;+D7/ "i D , O—2 C 5E5 <M N,1 % O?965=%65 %6 O % &4%61t/0"5 <& t5E%:&c":"(",P4PzUK%65=%6&)/,"A O %6 :"%Q<95E%6&J&4%"F42J,:"( :DE"5 ":!0.>;%6B:<D=/ (<i%6/?D%6,"M O/»O ,LC PJ: P4"! DG?9 "&"O)()":&c":<; "<(""5,c& "5=1"2c,""M/?N,"/?"!/6F2S,A M % Á !?O &%6 1H%65E5=%I;B/0D=D4&%:"1g(,"L %!"&4C L O 5EC DQ 57( 2l<P,A M , %65q F!KO % %6O1H"95=%/0," %/0& :1BD=5 %!0 >;* BD7x / "i 6D ,. O#O C : "! ?9 "O —% g%1H / n ;2l,A M %6 !KO % 1B5=%/?%Y%:"(BO?96%!HC A %& D=5 ": "%6:"("%/0%M M %6 !?%I/ %I ;%65-$],!?Z n /0,</?/ <! "& )(BPc"&iO`,.L 1H1"%&v[ /`,L P4P4DV"&)()": 2S,A M % !?O %6

1H5E%I/0%zD=O n :"(si6O`,"L 1B1<%6&vF <M <9§"&)()<:<x^"&)/?D@dx &)(.": O?96%I/0O C : "! K9 "O K1",!1"%5E%/?1"%9J,“A 2l, A :!0>;BD=/ "i 6D , OzO C : "! K9 "O y/&4%6M MN%5E%6: n /0%I/?/?%"FlM n :¨ à yÄÌdÆ ß ÊqÎ Ò Ìd×yͽÝÓÐÞÐ Ø•Ç Ò Ö>Î<Ò Õ Ð"ؗÖ)ÒÚ ÔÆ^ʽÖÆyÉdÒ#Ñ ã Æ]Å]ÆKÉyÆyʽË"ÆyÌÐÞÆKͽÉlͽÉBÒ Õ á  £ & #b) & & $4 D  sS h1 3, 2 003 /»,"L P4P4D-"&)()":","/uD=:.%6&v[ 9,A O?!K,P4Pc"& "O X/?%62 </ u"9/oU , OK,5¢U?JFH24,":"(NQMN"D D=5 ": %:"(%I/0%M§PW%&t 1","96MDE1 C O—2 </ ?/ %6 !?O C : "! K9 "O K24,.924"O?,&J5 ,) "&N5 %I /0%69DE1MDE&4Z4%&)/u1HD=/`,L 5=/",QA 1<,96MDE1 C

OX:!0>;BD=/ "i 6D , O 2 </ K/ % !?O C : "! ?9 "O DEO6Fu"MN%5=(B&4 %1¦ 2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/?%"5E"i6OK,&)()"P 4PgFuMND=&)/<9w%5E%61)/?!?,M,O %t j P-%6i6OK5 % O?%61O?96%!?D=&H/81HPv[ &3[ 9D=5=("%6& O C : "! ?9 "O %6 OK965E%5 % O?% DE5 ": .%:"(%I/0%6M±5E%:1",! "P 4P4Dg*4DE5äx 5@<&c</T<DE! ," 5g"ZJ&c3DE&J$],.!KM <i 6D ,< />[ P4PW%&¨z$]%«UK%69%/0P-%6&§U ,. ! %6 O?9I/8O?*-%61 C 5@d/ n ;NM ,. Z4,& OKDE1"%!<C L 57/ DE5 ": %:"(%I/0%6M­/»,"L !K/ % &4%/ % / "9 %65=O",¡A %6:"(B O?9 "9 ><Z¤M <O ?,BZ4*W%!?iPW%&¾DEO5=% n !K&4DqF %6 Os%6:"(´,.57()"&´*4D=5E5@<&c</0D=:À;BDEOKO?9>d$],.!?:)d/0&4D½F "M"*cDE1<"O,.K9!/T<5@</?DlD=5 / ": %6

"&)%6(":"%6("1À%/0%%:"M (%5?OK,A 96!KD=%&4: iC O05 "1"! “?D=O?%6O 9Ÿ;%6 & *-"5 7%6/>!KFzD ,. "MZ NC OQD=1";,%6! : b/% DE:s%6;! %69% %O /?&4<9%6e1“DE;+ZlD=,bAO?OK9>MJF%6l:ZJOK%t9+C L "95=N%/0%6%I/?5E%•/6x [ MDE! % O?9•xRc9DE1 C O?,"1 % Ou1","96M,.5 , : C O?,1%6!<,"A $]%6OK9 n / %6 OK%6D7/u5 d/ ?;<zP4D=9/0,"O0"15E%24%/"C L &41"P4Pc<&vF424,:<( D=5 ": .%:"(%I/0%M±/»,"L !K/ % &4%/ %6 &4%1 5E% n ! <O 0§&4%M D=/?/—$]%^UK%69+,A Z4D=1tPW%<[ DR AF TM arc  =D 5 ": .%:"(%I/0%M /»,L !y/ % &4%/ %6 !","A 54;"<5 , %6Z4ZJDE:D4;BDE9O?: <5 , Z <O 0"D=&41zMDE&4Z"!K!0 C /T<5E&c"1GF)24,":"("9 %6:<(; % :"/0%5E%6&OBC A !HC A O %6 :hC A %6 OX2l,.A M %6 !?O %6 1H5E%I/BC A

OK96D=&4: C 5E"!?D7/ "O KP , 5G"9N,A O?!K,P4Pc"& "O —5 % ; %6 &t1<%65=%/01<%Ix 96%I/?/6[ £{,.L 5=Z4D2c"5E"&4Z ,s O?9 "M <! 0%69N$]%5=$],:"2c</Td/05@<& "5 E5E"*W,</0&c"1/BC A &JDE1G[t£c%65=MN%!<C L 5S/?%62 d/ § 1 %6 !KZ %6 O—;<"&Bx«%<!?!0Q5E%62J%/.,"A O %6 :JFJ24,:<(<9 %g»Uy/0zO?9DE&4: C 5@"!KD=/ <O K/MN%: %6 !y/0O<C L 1-[ & D=Z4%6!<C L 5qFH24,:<( "9 %5EM %6 5=%/0D{Rc9DE1dÀOK%6: n /0O % : % ;"%65 OK96DE&J: C 5@<!?D=/ "O O?,.1a/ C 5E»UKZ4,&4O ": </ MN%: 5E%24%/ %6 !K/?%6&4D½[ 969%65o$],.:5E"1",9 C &41N%6P4P-%6&¨3$]%«UK%69%/0P-%6&g[ 9 "5 7/T"5 "& 4,.OV!?%65E</0D7;BD=/ <O ?%65=M % 5E%I/SOK96%6!KDE&)/MND=&4Z4%&/`,L M%6::%54!?%&4Z4%5E1"%9J,QA ,PBUK%61)/ C MN&4"1

;<"& %6:"( C &v[o%6OK%6M %6 &)(B24,.!?D=96,&)/]U?J[ 9%6O?%M % &)(+2J,!?D=96,&)/z"9/Q / %6 !y/T"!y/0,M "& )(H/—UK%65,L 5EDV1BD½F "M%657(.%6&“P-%65KC L 5=!?%§OHC A ! n /?;%"9,PHUK%61)/ C M /`,L MN%: % /Q2c</0"5EMN"O /`,L MN%:1","&4i6%&H/?! "i D ,¨ / %6 ! ,.57()"&%!",A Oo:G,"L !?PSC L 57/0O % : % /v,1",99>JF<"M%657(+&J%61 1W,"L ;"%/?1"%69I/ % PW%&"9%65=%61)/0!K,M <: &4%6OK%6OoO C : "! K9 "O O?%Mr/ C ZdU?3%65E24":"(B&4Dg/`,.L P4P % "9%O?%6M %6 &)(B24,!KDE9,&)/0,"/6[—®Y%:"( ,PHUK%61)/ C M /?%6 5žUK%6Ou/»,"L MN%:% "9 %6OK%6M %6 &)(B24,.!KDE96,"&H/?,&P-%65KC L 5E!?%%O?D=1-Fg"1H1",! "9/8$]%61<%/?%§5=( C 1H&c"1&4%I;%969+C L º 1G[ / "P 45 <9

></?Pc"& & % 2 "& )(,.PBUK%1)/ C M!0 MN%:)"ZdU C 1¤"9¦%6OK%6M %6 &)(B24,!KDE96,"&H/ O C :)"! d/ ¹ F§/?,`; <P 4P ´ "9/“ OHC A !HC A O % :.%/6Fc"M%65=(B& % 5o"9 ,PBUK%1)/ C M % *4W%&wP-%65=%$ % !"9 %6O?%M % &)(+2J,.!?D=96,&)/0P4Jp °  §³ ,.PBUK%1H/ C M H O A H ! A O 6 % : : <i6M º C C ¹ £{,.L 5=Z   ! MNM Á "* l1HM  J[ §$ %6 &)( % ;  :)"5D=E5 dm": +.DE%O :"(%I/0%M Á««Á 3MND=5E5ED "! ?Z$ %6 &)( % ;  Á $]%1"%I/0% 57( C 13&4%6M­iO0"1%6:<(%65=;BDG1","&4OK/?! C 1<i6D ,J FJ2c"&J%6M­1"%5E%/?1"%9624%I/ DE5 <: .%6:"("%/?%6M3x P- %6&D=O6[ 1"%65=%/?1"%69 %6 OM ,. ZdU "& c<1eMN%: %6 !y/ %6 O %6 24%9 Ài6OKDE5=5@":"$]%«UK5?,A Z %6

OK/1<%65E5YMN%: %6 !y/0%&lC L &41G[ :"(i6OKDE5E5E":"1H1",.!X1"%5E%/?1"%96DE1GFc<MND=1",!#&c":<(NM%6&J&H(BD=O %6 :hC A : "9 <F+/»,"L P4P4&)(BDE!?%Y24DEZJ!?,: % &HPl,A 5 %6 O 2 % 5ED C M§P ,. 5 "5 =5 ,8 : "9 $]%5E2l,A O0»U d/ :!0>;BD=/ "i 6D , OV;",&49 "O 02c</ "O <! 0 %5E1"%96Zw,L OKO?96%2 C 9 ," Z4&4Dq[ 9 ,.L OKO?96%2 C 9 ," Z "O %6!?%Z4M %6 &)(%1 % &)/s: <9 $]%5EM%65=%6:OK96DE1GFo,57()"&J&H(BD=!0JFf24,:<( MN%:"$]%65=%65?, A M%6&)()x &)(BDEO % :VC A : "9 {UK%5E%&45 %I /0%%6O?%I/ % &M":<$ C 96D ," O—$],.5=("MN</0,1DE&4Z C 5E&c"1PW%<puN1W,L &J&H("%6P4P MN":,1   £ & #ŸH & & $ DR AF TM arc h1 3, 2 003 %:"(.%O<C L

5=&4%61GF-!K%>"1<i6D ,N OK,! "& s2l,A O?96"Pc"Z C 5f$]%5q[ i6OKDE5E5E":§$ %6 &)(B5E%&4Do1"%96Zv[ $]%5EOK9>"Pc<Z C 5 , 2S,“A &o,"L ;.%5ED{: "9 &)(,"M "O </ "Z4ZJDE:4F"M n :<9 1 % *W%ON5=%6OK9w:.!?>;+D7/ "i D , OQ;,&49 "O 2c</ "O </ %5E5=%6&4O C 5=(.,"96&4D½F %6 O"9 ,L OKO?96%,M5 "O 3M%6: <5 E5q[“®8,O?OK9>"&)/T<!K/ ,“ %6:<(%6&JO C 5=( "5 E5XPW%<[ PJPW%&Ÿ"9 %:"(.%&4O C 57(BD "5 E5E "*-,"/0Pc<&N;<"&s§MND " C &41tD=O6[ 5?,.A PJP+x C / , P4P"9,&HPc"&%657$],:"(§& C 1H5E% <! ?DEO C L 9%6MN"&)()":J[ !?Z4%1"%OM ,. Z4,"&§MND=& %6 5H&c<:"(,PJPNYi6O?D=5E5E":8/`,L M%6:%<F)"&4& <5

J2c"MN"!?"P4Pz1W,"L ;"%/yx 1<%69DE13%698P-%"[ 9Y"9 % !K/;"<& n :<(.F)M%6!K/MDE& % 54&c":<(,P4PiO?D=5E5@<:/»,L M%6:%<FB"&4& "5 cMN":)<O0"P4P 2S,.A M % !?O %6 1H5E%I/0%6& "5 E5oP-%§ "9Q%6:"("%6&4O C 5=("F % O MN":)"O?"P4P¨2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0%6&¨:"(,!KO0"PJPc"&¨$],57(B&c"1 & C 1H5=% "! KDEO !?%6"1"iD ,. 1G[ 9DE:)"9 "& “&4%62 % 9NiO?D=5E5@<:,1s& %6 2 <& H(“OK9 "9 MND=5E5=D , %I ;“"5@d/?/1HD % :&4%1-[ D C / "& %65=$],":"( "9tC L 9%6MN"&)()":JFGiO?D=5E5@<:§2XC A 5E&JD %6 O C UK!0L,"O?O?9%62 C 9 ,. Z4&4Df1<%696Zg[ ¼ [ —24"&4Z4!?"O?24%1d"! D=&4Z4D@<DWRc9DE1 C O?24"5E5=:)</ ,3

;",.5=/8"9<F-"1HDo%65EO<,A 1 %6 &)/YMN%: %6 !y/0%/K/0%<F-MDg/`,L !yx / %6 &42J%/ %69 C / "& g[ ! x«Pc"&zZ4,.1)/0,!KDJ/T<& C 5EM "& )()"D4M%6:"1"%69Z %6 OK% % !?Z4%1 %6 P-%6& &4: 5=D "P cY2c»U ,< x 9,"/?/6[ 2c»U , C /0,.& —2c<&4Z4!0<O?24%1<<!81HD=Z4,5E:",9/0z"9,L !K%6:3iO?DE5=5@":",1%65EM %6 5=%/ % />[ OK96%!?DE&)/8"9 C UKP ,. 5ED,L OKO?9%62 C 9 , Z "O %!?%Z4M % &)(%61 % &H/Ni 6O?D=5E5E":Pc"&s"9Q%65=%61)/0!K,&4,1,57()"&w1g,"L 96%65V1"%!"C L 5E&J%61 %:"(BM <O ?24,.9<F424,:<( % !K; %6 &)(%O<C L 5=&4Dv1"%96Zw C 5ED7xq$ %6 5=%Y1HDE9 "! <O ?D-%65=;3j "9 DE5=("%6&t%5E%1H/?!?,&J: "9 / %5=$„»U C 5=/ "5 E5E"*-,"/ C %65=%61)/0!K,.&4: "9

 &c"12 n ;`U C 1-[ C 5EDäx«%657; O?9%6!KDE&)/1 % /%65E%1)/0!?,"&&4%6M 5E%24%/ /?%65žUK%6O?%&"96,"&4,.O "5 =5@"*-,"/?Pc"&v[ &c<:"(zOHC A !HC A O %6 :%6OK%/ %6 &%69"PJPc"&3&)(BDE5=; "& C 5+MN%:4F"2J,.:"(Q%6:"( M%6:"2c</ <! ?,.9,"/?/z%6&4%!?:DE"DE&)/0%!K;<"5=5 C M§P4siO0"1 MN%:2c</ "! ?,9,"/?/zO?9 "M C %5E%61)/?!?,&e%&4%6!K:D •U ? %O?24%I/>[ 9Y%65=%61)/0!K,.&4,1$]%657/»,L 57/0DE1z"93,"L O?O?9%6O{5=%624%I/0O % :%6O—%6&4%!?:DE"DE&)/0%!K;<"5=5 C M,"/#%6:<(N$]%5EO",QA %6&+x %!?:.DE"O?9DE&)/0D=:4F<"MN%5=("%/#£c%6!KMNDBO?9DE&)/0&J%61§2 n ;B&c"1G[ 9{ DE5=("%6&§%5=$„»U C 5=/l%5E%1H/?!?,&J: "9 u5 %6 &)(%:%6OK%6&

&4":"(.,"P4Pe&)(,M "O K/z$]%^Uy/§1HD½FlMND=&)/§OK96,1 "O K,O6[ˆ &4&c"1 %6 !KZ4%61 %6 P-%6&gFX24,":"(“M % :UK,P4Pc<& ,"L O?O?9%6&)(.,"MU C 1t"9%657$„»U C 57/u%65=%61)/0!K,&4: <9 />FJ"9%5E%61)/?!?,&4,"1<d/3£c%6!?MD-%6&4%!?:DE"O?9DE&)/u$K,L 5 % 1"%5E5 %MN%5E&4D½F{"MDY&4":"(.,"&bO?,1¡%6&4 %!?:DE"PW%I$]%61)/0%I/ % OK/1 n ; "& vF8"9¨%65=$„`U C 5=/N%65=%61)/0!K,&4: "9 ¨:"()"1<,!yx 5E</0D=5@":s,"L O?O?9%6&)(.,"MN2cd/T</?5@"&v[ :"!0>;BD=/ <i 6D ," O8;",&49 <O K/%5E5E%&4O C 57(,99>"9 ,"L O?O?9%6&)(,"MN2cd/T</yx 5E"&4O ": 4FX i6OKDE5=5@":%:"(.%&4O C 57(+P4À1"%!"C L 5qFX%69w“$]%2 %6 !/»,L

!K*W%<Fu"M%657(e5@<O?O0<&Ÿ1HDE2C A 57;.% $]%61<%/?% /`,.L !?* % ; %¨ <5@"1 C 5 d/ >[ iO?DE5=5@": "O ?9,.1 M "! 3OK,1 $]%62 % !/`,L !?* % / %6 OK965E%5=/? %61G[ —2c<&4Z4!0<O?24%1<<! OK9 "M n / "O 0<DYOK96%6!KDE&)/s"9,.&HPc"& 5 %I /0%69DE1a%6:"(Ÿ1H!?D=/?DE1 C Ot/` ,L MN%:4F1HPv[ [ "*+/»,.L M%6:4F8"M %657( $K,"L 5«,"L /K/{M <! u&4%6M / C ZsOK/T<P4DE5g$]%2 %6 !{/`,.L !?*-%1HD@"5E"1 C 5E&4D½[ 96%&w/`,.L MN%:&c":<(+O ": 3$K,L 5«,<L /?/ C 5ED %5=;N/»,.L P4P % &J%6M 1 %6 *-%6OY3:.!0>;BD=/ "i 6D , O—;,"&49 "O y/ %5E5=%6&4O C 5=(,"96&4D½F43i6OKDE5E5E":,L OKO?9%6!?,"*4c"&v[ —2c<&4Z4!0<O?24%1<<!?!0<5c1g,"L 96%65c%:"(BDEZl,"A PW%&N<9{,.!?,OK9 [ §[ "&4Z4 CC

:"()<&4%69I/—<9{%6!?%Z4M %6 &)(H/ 1d"*+/TJ[ A 1HD=M C /Td/?/T3<9/8DEOF424,.:"( iO?D=5E5@<:,1H&c"1%6:"(tM "O KDE1; % : "5 =5@"*-,"/TQDEO5E%24%/?O %6 :"%6O6F <MN%5=(3$]%2 %6 !u/`,.L !?* %6 24%924"O?,.&J5 ,§ /»,"L MN%:VC A FJZ4% <&4& "5 oOK,1H1<<5v1HDEO?%P4PsM % !?%/BC A &4% C /?!?,&Ji6O?D=57x 5E":4[ 9 "1H1",.!1"%5E%I/01"%96D=1-FJ2czOBC A !HC A O %6 :Q&f,"L ;%1"%Z %6 O % ;%5h"9Y%5E%1H/?!?,&J,1 </ 05E":,O#%&4%6!K:D •U ? & %6 2 "& )(MND=5E5ED , %65=%61)/0!K,.&);,57/?/ ; <5 EDE1GF %6 O{"9 %65E%1)/0!?,"&4,1 %6 Ou*4!K,"/0,"º &4,. 1&4% C /?!?,&J,1H1 3, 57;<"Z+x &4"13,.L OKO?9% ¹ 5q[6&J%6:"("%6Z4D=1 $]%^UK%96%/?PW%&/ "! ?:<()"57/o!?%6"1"iD ,

%65=5E%6&)/?%/„UK% [ i6OKDE5=5@":X&4% C /?!?,&J: "9 69 <5@"1 C 5½F % OVD=:.%6&&c":<( OBC A !HC A O %6 :%&§8&4% C /?!?,&J,1H!08;",&c</?1",9 , C 5EDäx$ %6 5=%l1HDE9 "! "O KP , 5HO?9 "! ?MNdx 9 ,3 &)(.,M "O u%:"(%&4O C 57(+P4§1"%6!<C L 5vz:"!0>;BD=/ <i 6D ," OX;,"&49 "O KO0"5½[ &4% C /0!K,&4i6OKDE5=5@":,"13MND=&4Zf,L OKO?96% & %6 2 "& )(À1BD=5E,.M % /?%6! </ 0M %6 !<,IA UHC A %61GF %6 O§1W,L 9%65 Y"*J/»,"L MN%:VC A %61G[ /»,.L M%6:2J%69t1 %6 *-%6Oy/1HDEi6OKDE&)( M %6 !K%/#5=%624%I/.,"A ; %{ /0%O?96DG<9/>F)2J,:"(3!K%6&4Z41 n ;hC L 5J:"(,!KO0"&$],!K,:`U?<&c"1G[ &4% C /0!K,&4iO?DE5=5@": ",1 %6:"( ! %6 OK9 % /#&4":"(.,"&3%6!","A OlM

<: &4%6OK%6OS/ %6 !S;"%6OK96D41W,L !<C L 5qF<MN%5=( iO?DE5=5@":":)"5)%6:<(hC L /K/S$],!K,:4[ $],!K: ,4 F /?%62 d/ u; "5 =/?,.9 ,3 M ": &4%O?%Ou/ %6 !u£-<!0"Zc>(NDE&4Z C 1"iD ,§ /»,"L !K; %6 &)(% OK96%6!KDE&)/%65=%61)/0!K,M,O—/0%!?%I/1"%657/>F cØ Ã ß ÐÞ-ÉÝ .@ÆyÐÞÔ{ØÖ)Ì>ÒÚ È ÔÒIÆ^Û Ê½ÖØIÕ ÆyÍ{É Û ÌdÆ ÆyÕ Û Ì>ÈIÆʽáÆKÎ Û ÝÞÖ ß Í8ÆKνÆ?Ù`Æ^Ê>ß Ñ ÜoÛ ÝÓÌ6ÊؕÉ^Ê Ø3àvÆyÕ Ê½Ö)ÒÚ ÉKÌdؕϻÝÆyÕ ÐÞÆ^ÊqË<ÆKÌ Û ÆyÇÍ½É Ò Ö6Ê ß Ö Ü àdØIÌ»Æ Û Ø  £ & #b) & & $ DR AF TM arc h1 3, 2 003 "M%657(e iO?D=5E5@<:“1W,.L !<C L 5ED—/`,L 5=/`,"L /?/! %6 O?9%6iO?1 %6 1<%/$]%65=:"(,!KO n /„U?JF n :"(¦ M ": &4%O?%6ON* ,. 5 C O?,1H! , 5 1HDED=&4Z C 5 ,¨ O C : "! ?&)(."5

"P -,1sU>,"L &4&4%61 5 %I /0!?%<[ &)()<5 "P -,1À%:"(hC L /?/3$],!K,:&c<1ÀiO?DE5=5@":":)"5qF %6 O N1HD=PW,Bi6O </ 0,"/K/8O C : <! ?9 <O Y;BDE5 ": n / ," /0,"!?,.&)(B1 %6 &)/ O>,L *4!KDf; % :.DE: D=5 ": "%6:"("%/0%MN%I/> [8® N£{,"L 5EZ %6 *JW%&sP-%65=%6%O?DE1NzOK%64! %6 ODE! "& )( <P cJF4 <1B1<,.!{*-%6!?D ,. Z4D=1 C O—O C : "! ?9 "O K/ % O?9%65KC L &J1- [ ¼ 9DE57!+(%6&,P+ x UK%61)/ C MN,"1<d/{* C 5=9 "! K,.1H&c"1t2 n ;>U C 1G[ % 5EZ  C ! 5o"9%65K,A 9J,3A $]%«UK%696%I/0P-%6&s%6M5 n /0%/K/ )µ &4% C /0!K,.&4i6OKDE5=5@":M "O ?,BZ4*-%6!?i%6&4 1 % &H/l1BPg[ [ xO?96%!h$],"!?Z C 5B1W,.L !?P-%"F %6 OK*W%Z4DE:<9—</?,.M , ! "1 % 24,9 M %6 !?2J%/.,wA O?96"P "5 7(,OKO ":

:"5q[ "1 &N,"L Z4PW%& ;<"& %6:"(“M "O ?D=1* C 5=9 "! Fl"M%657(/»,.L PJPÀMDE&)/ dxO?9,.!;BD=5E5@<& M "O ?,BZ4*-%6!Ki6%6&J1 % &)/>[ C 5E9 "5 , %6 O§¨:.!0>;BD=/ "i 6D , O 2c</ "O C 1 "5E"*BU "& 5E%62J%/ &4% C /0!K,.&4i6OKDE5=5@":,"1<d/uM%6:"Rc:<(%65=&4Dq[ Y%M DEOKMN%!<C L &41s,.57()"&M%6iT2c<&4DE9M C OK/6Ff"M%65=(w —2c"&JZ4!0"OK24%61d"!/`,L MN%:$K,L 5,"L /?/?DViO?DE5äx 5@<:.,1:!? `;BD7/ "i D , Ou,L O?OK96%6,"MN5 "O </ SMN%:/ C ZJ& "1d"Z "5 7(,9&4D+"1H1",!FH"MND=1",!V%657$],:"(Q /"C L 9%65?,dA x "&)()<:4[ iO?DE5=5@":Q"&)()<:)z; %6 :"/?%65E%&tOHC A !HC A O % :VC A *-,.&)/0Pc§2 C 9 , Z4D=1s,L O?OK96%"[ 9,L

O?OK96%O"&)()": %6OK%6M %6 &)(B24,.!KDE96,"&H/?,&PW%5KC L 5B1"%!"C L 5qF %6 Ol1HD@<5@"1 C 5+%6:"($]%61<%/0%57( C 1-FH<MN%5=(BPl,A 5BDE&J$],"!?M "i 6D ,Y &4%M U>,.L &1HDqF4i O0"1:!?`;BD7/ "i D , Ou24</ "O </ 85E%24%/ %6 !K9 % 1"%65=&4Dq[ $]%6&)/?Dv/ "P 45 "9 >d/0P , 5g1BD=,5=;<"OK2c</]U C 1GF 24,.:<( %^U C /?!?%6&JZ4O?9%6!zM%6:"5E%62J%/,"A O?%6&“!?D7/01d5E%6OK9<1B1<,!6FV"MDE1<,!"&4&) (B DE!0 ,L OKO?96º %2 C 9 ," Z4DE1GF 24,.:<(§$]%61<%/0%85=( C 1§"5@"1 C 5J1BDGP-%65K,A 5E% ¹ %6M5 % 1"%69I/0%I/,gA C L 5c£{,L 5=ZOBC A !HC A O %6 :% [ : di6M [ R496DE1d /» ,"L !K; %6 &)(.%DV&J%6Mr; "5 7/0,9&c"1tM%6:4F4:)<5@dm+DEO %6 O?9!?%I; %I /05=%6&SC L 5f1"%!<C L 5f3$]%61<%/0%5=( C 1

"5 E5E"*W,</0PcJ[ %6!?M %6 OK96%I/0%6OK%6&i6O?"1 DEZl,YA 1 %6 !?Z %6 O?%<F)24,.:"(Q$],5=(H/0,"&4,O—,L O?OK96%62 C 9 , Z <O l%6!K%6Z4M %6 &)(%1 %6 &)/1BDE"5@»x 1 C 5¢UK,"&3 O?9DE&4: C 5 "! KDEO "5 E5E"*W,</>Fd"MDE1","!lYRc9DE1d"DB/»,.L !y; % &)(%61zMN%:O?9GC A &4&4%61GF % OUK%65=%6&4O %6 :%1"%/ &4%M / C ZdU C 1M%6:>U ,. O?,5=&4D<j 24"i 6O?"1;<"5E"MDqF»O?9 "M C &41H!? %6Z4ZJDE:D=O?M%6!?%I/05=%6&QR496DE1d"D6UK%5E%6&JO %6 : %69I/§M%6:w&4%6M "1d"Z "5 7(.,99>J[ 1fC L 5=O",wA O?96%MN5 %6 5K,wA OK9 "M "! 0w%69&J%6M UK%65E% &)/zOK%6MMND7/>FhMN%!K/ "9Q%6O?%M % &)(+2J,.!?D=96,&)/:,"&4Z4,O?"&%657/T"1d"!‚U?\OK96D=&4: C 5 "! ?D=O/0"!K/?,M "& )(B/6[

"O O?96>;"<1B1d"5½Fv :.!?`;BD7/ "i D , O,L O?OK96%,MN5 "O <5 =/T<51<%657/0%/K/§OK96DE&J: C 5@<!?D=/ "O i6O0<1“$]%1"%/?% 5=( C 1d"1HPc"&À5E%62J%/0O %6 :%O6F "24,"5o"9 %6OK%6M %6 &)(B24,.!?D=96,&)/8%657/T"1d"!‚U?31oC L 5=O",3A O?9%6M5 % 5?,A %65,L 5q[ D=/ UK%5E%&H/N"9<FX2J,.:"(¦"9%O?%6M %6 &)(B24,!KDE9,&)/0,"/M %6 :“ $ % &)(¦O?%6M / C ZdU? %65=2c":"(B&4D  $ %6 &)(QO?%PW%O?O % :.% "5 E5E"&4Z ,  l1HM <O[ MND=1",!h%6:<(Q$ % &H(H$],!K! "O KO0"5J"9u%O?%6M %6 &)(B24,!KDE9,&)/0,"/ 1 n ;hC L 5E!<,.A 5"M%6:"1g,"L 96%65 n /]U<C L 1-F»<1B1<,!f&4%6M {$ %6 &)( OK%6P-%6O?O %6 :%—i6O`,"L 1B1<%6&§& C 5=5 "! ?JF»2c"&4%M:!0>;BD=/ dx i6D ,. OX;g,L

!>,L O?%5=/?,5 , Z "O —2cd/ "O "! 03z$]!K%61);%&4i6D •U ?3i6O`,"L 1B1<%6&w"Z4Z4D=:4F4<M n :§"9%O?%M % &H(B24,"!?DE9,&+x /0,"&& C 5=5 <; & 4%M ; <5 EDE1G[ "O O?9>>;<"1H1d"5qFH2c"9%6OK%6M %6 &)(B24,.!KDE96,"&H/$]%65 % 1g,"L 96%65=%6ZJ;"% %:"(%&45?, A DEZS,.A 1W,L 9),L &J1 % &)/Y$]%5=;BDE5=5@"&)/ C &41\%:"(96OK%6P45 "M N* </ >FG"1H1<,.!Y%:"(1fC L 5EO<,4A FG"9%6O?%M % &)(+2J,!?D=96,&)/?/ , 5 / d; .,5 "5 =5 ,s O?96%MN5 %6 5K, A C :"º ( 5 </ „U?+FV 24,":"( s$]%657;BDE5E5E"& "O K,1¨1W,L 9I/0DXDEZl,sA %6:"(B!K%t24,OKO?9><P4P ¹ % O§ O?9 n &4% %:"(B!?%;g,.L !`,L OK%6P4P % ; <5 EDE1G[ Á $]%61<%/0%#57( C 1<<1 5 %I /0%9 %6 O % /V"9 <5 =/T<5

"& 4,"Og!?%5@</?D=;BD=/ "O ?%5EM %6 5=%/.U , O?,"5¢U?—M%6:4[ :%&OK*W%i6D "5 ED=O / C 5@»UKZ4,"&4O ": C 1GF2J,.:"( D=&J$],!KM "i D ,s &4%6M U>,L &e1HD{PW%5?,A 5KC L 1-[ 9%6:<(+P-%6&e$]%5=;%I/0D1 %6 !KZ %6 Oy/>F 24,.:<(5E%24%/yx«%/T"*4"O?9I/T"5E</0D.PJDE96,"&H( n / %6 1<,"/hO?9%6!?%96&4D+5 %I /0%69 %6 O<C L 1B!<,A 5q[ D=!?%61)/hP4D=96,&)( n / %6 1",</V&)(BDE5äx ; "& );<"5 ,) <&¨&4%Mw[ / "P J5 "9 6</0P ," 5h5 </ „U C 1-F-24,.:<( Y"*%O?%6M %6 &)(B24,.!KDE9,&)/„U? l1HM O C :)"! C F M n :À%:" (¡PW%5?,.A 5=%¨1HD@"5E"1 C 5 , &4% C /0!?,"&4i6OKDE5E5E":À1HPv[ l1HM O C :)"! C F{/?%62 </ tM»UKZJ&4%6M $]%61<%/0% 5=( C 1G[ 1"%/K/.,A 1W,L 9),"L /K/#&4%62 %6

91fC L 5«,L &HP4O %6 :%I//0%6&J&4Dq[ —O?"13"1H1<,!l$]%657/ % /?%65=%6962J%/„UdC L 1GF)24,":"(§%:"( &c":<(/»,.L M%6:hC A ,PBUK%1H/ C M j "M%657($ %6 &)(H/3&4%M PW,Bi6O </ §1HDqFVi6O?"1“w1HDEO/ %6 !K!?%N5E,)"1d"5=DE9 "5 =/ Ë"àdØ•Æ âÛÊ< ØIÕ ß Í<ؕÊqÕá ØTd΍Ê=Ø á ńØufÆÆKØXÐÓÐyÛ ÆKÕ Ö ÏcÝÞÒIÎ Ñ Û Ò Ô6ÏdÝÞÌdÉØIؕÖ֧ؕÊoÕ ÐÞ×yÝÞؕÍgÍ½É ÝÞàdÐÓÐÄ Ø•Ø•Ê<ÛÇ ØIÕÒ ÍÆyÖ ÎqÜÝÞÖT×KÝÓؕؕÐÞÊKÐÓÌÆyá ʽÔ ÆÒ ß ã ÆKÎqÖIÌdÆyØIʽРÆlҕÐÓã È ß-àÖT6ØIÈ`ÖͽÝÞÖ)×KÒÍ„Ú Ë"ÉyÆKÆyÐÓÌ ÆKÐ^Æy Õ Ë"Æyá+Ì Ö)ÆKÕ ÒÚ Í½ÊqÉyÆ^ÐÞÆyÊ ÐÞà»Æ^ ÊdÒdÑ á Ü Ò Ø•Ð ÉlÙ»ØIÆyÐÎÒ Ñ ÍgÛ ÇÆKÎqÇKØ0Å]Ô>ÆKÝÓÐÓÊ<ÆKØIÌ6Õ ×yÊuÝKÒ Õ×yÍcÝÓÖ>Ê»ÖIÆyÕ ÆÎ ã Ò ß Ò 

  £ & H & &  y¼ £ & #e & :"!0>;BD=/ <i 6D ," Oh24</ "O </ %6 O?95E%5¢U<C L 18j $]%61<%/?%u5=( C 1GF"24 {/»,.L M%6:%vU ," ;<"5H —2c"&4Z4!?"O?2J%61d"!S24</ "! $K,"L 5 % %O?DE1G[ ! dx«P4"& ¨1d"5=D=$],.!K&4D@<D "5=,MN"!yx24%6:"(BD/ d; i6O<,"A ;%5u%6:<(À2c<5=; "& )(“i6O?D=5E5E":O?9%6!HC A ,PBUK%1)x / C M,"/YR4:"(.%5=/M%6: [ ¼ iT24MDEZJ/Yi6OKDE5E5E": "O K9"[ 9Q,PBUK%1H/ C M ;v,"L !`,L OK%65=/?,5 ," Z "O 0,5=("&¨&4":"( ;",.5=/6FX2J,:"(e2c%:"(¦1W,L 96%5ED{,PBUK%1)/ C M $ % &H( % &4%61¦:!?`;BD7/ "i D , O§%5=/?,5 , Z "O 05=%6&4&4%<Fu"1H1<,! :"!0>;BD=/ <i 6D ," O/ %6 !K&4%61“ "1H1<,.!

"& 4"11"%5E5E%&4%5E%6&J&4DE%<FV<MN%5=(P-%$],57( "O ?,5=&  Y"*4!K%6&4Z4OK96%!?P-%65ED P-,.DE557":(+ : %6, :<1z(*%/?<5 %6=(M¾•U / </": 6[ C 5 :""O (<& c"1 5=%6 24 %I/l& 1%I ;+W!K,"L % ;.2c%I/0<51<E5E%6:96</M ,%6 &),("PH%"UK[ %61) / C M M %6 !y&4/ ":%6 "!K(3/ %6 ;g1,L D=!`:,"L %6O?& %657&c/0":,<5 ,( Z / "O <; ?"i,65EOO0":<1 !0 C /T"57/>[ 9§24,.:"(w,57()"&M%6OKO?96D=!",A 5hDEO 5 </ ?2c</ , ;,57/  JFv<93"9/UK%65E%&)/0%/K/0%<Fo24,:"(¨"&+x &4"1 &c":"(",.&À$ %6 &)("%6O?&Jº%61À1<%65=5X5=%6&4&4D=%" FS"9>"9&c":<(,& &4":"(“MN%&4&)(BDEO % :VC A %&4%6!K:D </ ¹

<&4&)(+D7/>F MDE&)/ P4D=5E5=D ,  "* PW,Bi6O </ 1HDq[ 9§%:"(.%I/05=%6&“MN%iT2c"&4D=96M C OFo"M %657(w%1H1",!?s%&4%6!K:D@"1x D=PW,Bi6O </ <O ?!01 %6 * % O6Fv%:"(&c":<(w:."5@dm+D=O8:"!0>;BD=/ <i 6D ," Oz,"L O?O?9%6,M5 <O 0J[ ,L PJPDE57(%6&s1);<"9 "! K&c"1 &J%;.%96%I/?/ ,PBUK%1)/ C M,"/D=O8/0"5 <5 =/T<1tM <! 6FW"MN%5=("%61H&4%61wN1W,L 9%6* % & &c":"(;<"5 ," O?9 n &lC L O % :NOK96%•x !KDE&)/ $]%61<%/0%N5=( C 1/0"5 "5 =2c</ ,4 [ MDE1","! $]%1"%/?%t5=( C 1HPcs"&)()<:¨2 C 5E5=DE1GFh"1H1",.!:!?`;BD7/ "i D , O %&4%6!K:.D@3OK9>"Pc<Z C 5v$]%65½F %6 O%6931);<"9 "! 2cd/T"5=M"O—%6&4%!?:DE"1HDEP-,+iO </ "O "&

4"1t§$],!K! "O ?J[ "&zM "O KDE11W,.L 9I;%I/0%/K/#P4DE9,&)( n / % 18$]%61<%/?%{5=( C 1d"15 %I /0%9 %6 O %6 !K%"[ ¼ ,1 ,57()"&Qi6OKDE5E5E": "O K9></?D !K%6&4ZJO?96%!/0"5 <5 E2c</ , "9 %6 :.P- ,57/0,&vF"MN%5=(z1 %I /%6:"(BM "O #1g,"L !"C L 541<%6!?D=&4:v,A i6OKDE5E5E":&c<1z :!0>;BD=/ dx iD ,. O?"&1g,<L /»,"L /K/S!K%6&4Z4OK96%!?%"[ 5K,"A $],!KZ C 5H"9DEOF<24,":"( i6O?"1"& 4&)(BDB5 </ 0OK96D=1-Fd24,:<( %6:"( iO?DE5=5@":1<%6!yx D=&4:z%:"(5 </ ?2c</0</05E"&&c":"(/»,"L MN%:VC A ,.PHUK%61)/ C M 1W,L !<C L 5½[ 9 M %6 :Q&4%6M¤UK%65=%6&)/0%& % $]%5=/ %I /05=%6&SC L 5½F 2J,.:" (t* "! M <O ?DE1/T<:`U?N$]%1"%I/0%5=( C 1GFo5E%24%/ 24"5=;

"& )(¨$]%2 %6 !/`,.L !?*-%"Fv;<":<(&4% C /0!K,. &4i6OKDE5=5@": D=O6[ X(B:.& C O x &4%I;C A ,"PBUK%61)/ C M "9,&HPc"&%!",A O Q,L &)/0:"%6&$],!K! "O YDEO8%6:"(BP-%6&v[ 9/ C :"( 5=%624%I/ %6 !y/0%5EM%696&JDqF"2J,. :"(z 5 </ ?2c</ , i6OKDE5E5E":P ," 5H"&)()": "! ?"MN5=DE15 </ 024</T</?5@"& $]%6 5 % %6 OSO?*4D=! "5 =DEO * "5 =( "& PW%5E%2 C 5E5ED=1G[ 1W,.L 96P-%6&N$]%65EM%65=%6:OK96D=1 %6 O z,"L &H/?:%6&NO C :"!0</P-,+iO </ X1HDq[ 2424,9<F+2J,:"( % 9—M%6iT2c"&JDE96M C Oo/ %6 &)(B5E%:.%6OK%6&§MeC A 1W,L ZdU>,L &gF<*c"!y/0&4%!?&4%1&c":"(",.&z1HD=i6O?D=&)(+&J%611"%5E5H5E%&4&4D=%"[ :"()<&c"1H1",.! X(B:&

C O x * <5 =( •U </ M%6:<Rc:"(.%5=;"%M%6:5=%624%I/ "5 E5E"* n /0"&4D½F-2J,.:"( *c"!y/Kx &J%6!/»,"L MN%:.%§5E%:)"5 "P 4P MD <* C &41s/»,.L M%6: % &4%61¨2c</0OK96,!K,O0+[ —2c"&JZ4!0"OK24%61d"! %5EM %6 5E%I/0% OK96%!?DE&)/Y3*c"!y/0&4%!8iO0"1t$]%1"%I/0%5=( C 1t5=%624%I/>[ <O # X(B:.& C OK24,92c"OK,&45 , * "! ?,"1<d/DEOlM%6:5=%624%I/Rc:"("%65E&JD4MND=&4Z3 %^U C /?!?%6&JZ4O?9%6!?P-%6&gF MDE&JZ ":<( ":.%5E5 "& J$]%65=2l,A P-%6&v[ 1",9MN,5 , : C OK,1¨$]%5=/0%I; %6 O?%NO?9%6!?D=&)/§$]%61"%I/0%N5=( C 1d "1 OK9 "M N8"96,.&HPc<&Q;<"5 ," O?9 n &XC A 5E%:u5 % &)(%6:"%6O?%&3&c":"(",P4PvF<MND=&)/h"2 "& )( DE57(%&*

"! K/ %6 OK965E%5E&4%1G[ 9 D=Oh;<"5 ,. O?9 n &C A F»24,":"(QY:)"5Edm+DEOK,1MN":`U <P c"&&c":"( /»,"L MN%:VC A Fd "*/»,.L M%6: %6 & % 5+OK9 "9 %696%!?OK96%6!F MDE5=5ED ,. O?9,!#&c":"(",P4P/»,L M%6:hC A $]%1"%/?% 5=( C 1;<"&v[ 1W,L 9*W,.&)/?24,9 1W,L 96%5EDviO?DE5=5@":",1HP , 5g5=%6OK9>dx 1d"Z , "&)(.":4FGMND=1W,L 96P-%6&%6OKDE1 3$]%61<%/?%z5=( C 1N$]%65 %< Fc%6!<,A OY%5E%1H/?!?,M ": &J%6O?%OO C : <! ?9 <O YP-,+iO </ 1HD½[ 9 5=%624%I/ 3:)<5@dm+DEOKM<:.,1HP , 5-O?9 "! ?MN"9 , O C : "! K9 "O $],!?! "O 0+[  DR AF TM arc h1 3, 2 003 $$ D  sS   D  ]$ %61<%/?%u5=( C 1d</S"9%6O?%M % &)(+2J,.!?D=96,&)/„U d; "<5+Z4%IRc&4D "5 =/ C 1Yj

Z4%—MD=/hDEOJUK%5E%6&)/l"9X%O?%M % &H(B24,dx !KDE9,.&)/$ 24,!KDE9,&)/oO C :"!0"! "& )(,Ofu$]%61<%/?%57( C 1Y/`,L MN%: % ;"%65½[ $]%1"%/?%#5=( C 1 %O?%M % &H(B24,"!?DE9,&)/„U? M¨,.L :gC L 5<"&)()<:Y&4%MaU C /?2c</o1HDqF»%9 %6 !y/V57( C 1Y/`,L MN%:%"F % O n :"( %6O?%M % &)(+2J,!?D=96,&)/„U <& c"1$]%65KC L 5E%I/0% &J%6M i6O>,.L 1H1"%&424%/6[ 9“%6OK%6M %6 &)(B24,!KDE96,"&H/?&c"1b%9À¦O?,24a&4%M i6O>,L 1H1"%6&S,ŸA / C 5E»UKZ4,&JO ": ) DR AF TM arc h1 3, 2 003 £ & #b) & & X y¼ £ & ¦ & $ DE:"%6& 2c"OK,.&45E</0,OKO §/ 0%O?9DV<9/%6:<( M <O ?DE1Rc96D=1d "DvM%6&4&)(BDEO %6 :24%9"F-"9%&H/?! , *JD "2 4,"9"FG"M%657(t

!?%&4Z4OK96%6!Y!?%&4Z4%69%/?5E%6&JO?%6: %6 &4%1s$],.1 </ 8M %6 !KDq[ %1BD=&)/0O<C L &J1 * %6 5=Z C 5f%6:<( : "9 I/T"!y/ "5 7(B/6FG"M%65=( 1 % / / % !K$ % 5E!?%3;<"&“,.O?9I/?;<s"9%6:"(BDE1HP-%6& &4D=/?!?,: % &4&4%5qFf M <O ?DE1HPc<& ,>m+DE: % &4&4%5q[ MDE1<,! "9 %657; "5 @"OK9/ "O K/{1HD7;.%6OKO?9+C L 1-F-"1H1<,!81 %I /Y: "9 N,L O?OK96%61<%;"%6!?%Z4DE1GF %6 OM<: </ ," 5W&4%M "5 E5-;BDEO?OK9>"9 %6!K%6Z4%I/0DWj !K%6&4Z4%96%I/?/{j <5 E5@<*W,"/6[ 2l,"A /0"&NM "O K,+Z4D=1$•,<A / % /?%65=%{O?96%!?D=&H/%:"(39 <! K/!?%&4Z4O?9%6!%6&)/0! ,. *4D •U ?&4%6M iO`,.L 1H1<%6&vF+%69 % !K/ &4%M "5 =5f24%657(+!K%3t!?%&4Z4%96%/K/ ¹ 1HDEOK%6P4P%&)/0! ," *4D •U C º "5

=5@"-,"/8M<: </ ," 5q[ Y%61oC L &41s1"%5E5V1fC L 5,.L & P-%>>;<</01<,.96& C &41 % O!?%&4Z4%96%/K/%6&4%!?:D </ P-%$]%61)/?%/0&SC L &41GFh24tO?9 %I /"1d"!]U C 1w; "5 @<O?9/0"&4D C UK!0 Ÿ1 % /: "9 /6[ :"(¾$]%1"%I/0%e5=( C 1 1W,.L 9%65 % PW%&"96,&HPc<& C :"( /+C A &4D=1bM "O ¨24%657(B96%/6[ ® %6:<( !K%6&4ZJO?96%!§%6:<(ÀP4D=96,.&)(",Oz! %6 O?9 % /3P-%6ZJ,PBU C 1 w$]%61<%/?%t5=( C 1HPcJFl"1H1",!zs;BDEOKO?9><M"!?"Z , ! % O?9 %6&)/?! ,. *4D •U ?31HDEO?%P4P¨5=%6OK9"FG§$]%61<% /0%Q5=( C 1HPc"&s%657;.%O?96%I/?/ "&)()":%6&)/?! , *4D •U ?3W%Z4DE:3/`,.L P4P % &4%D=M5 ": "P-%6:"%$](",.%57/0( %"OM ?,%65žU?&)/0! N;, *4BD D=TU5 ": "& cC "1&41d</i>6[

O>,.L 1H:"1"(s%& /BC%6A O &4% 2J/>%F />%6 FWO242,S:","(¨A /T"&$3]%6M 1<%"O /?K%3,+Z45=( D=1C 1d$•,"A"1/ s%I /05E%%65 2J%6 %&J/%6,<A 1§; %QYM /0N%6OK%96:D=O 1¨% !yx / % O %I />[ ,.&4Z42cd/0& C :"("&e;<"5@"1HD½F24,:"(“Rc:"("%65E%M§P-% 1"%65=5—;%&4&4D$]%61<%/?%s57( C 1HPc%6O?%I/?/ "&)()<:e%6&)/0! ,. *4D TU </ "9%&)/0! ," 4D@"M %6 !K5E%: $]%65 n ! "O 0ÀOK,.! <& vFYZJ%"!?!? &4DE&Ji6Ot%O %6 57(hC L &41GF 24,:<( t$ :"(§]%61<%M/0%%6:<5=( RcC :"1H(.Pc%5E<&24“%I/5=,%A ;h;B,sA DE5 ":"& )()%6":&)"/?!! ,, 5½*4F D •U% ?O in :"6O>(¨,.L 1H"&1"4%&c&H<1/6FJ2c%6&)<i6/0!O0,<1 *4§D &4•U %6"!M ," / 5SC DEZd&+U $]C ,.1z!?M

;<"i"5 6@"MD ," /DE57OK(96%%&§!?%6M 99+,"C L Z4&4,1G& [ MN": "& c<1{$]%61"%I/0%X5=( C 1H&c"1 "9#%&H/?! ,. *JD •U </ fD=O %6 !K/?%65=MN%96&4D½[ 9 % !K/?%65EM%69 %6 OK&4%61/0%!?M %6 OK96%/?%Ix O?%&¦,.5=("&4&c"1 1"%5E5u5=%6&4&4D=%"F#"M%657(À1oC L 5=O",A OK96%6M5 % 5?,A OK9 "M "! 0M%6:"MN,&JZdU?¨$]%61<%/?%w57( C 1 %6&)/?! ,. *4D •U </ 6F %6 O%6&)/?! ,. *4DE"&f,"L ;"%61<%6Z % OK/%!?%Z4M % &)(.%69<FW24<&H(":2 C 5E5ED=13$]%61<%/?%Q57( C 1BP4J[ 924,.:<(¦ $]%1"%I/0%s5=( C 1 %O?%6M %6 &)(B24,!KDE9,&)/„U "& c<1¦$]%5KC L 5=%/0%&4%6M iO`,L 1H1<%6&424%I/>F8"9I/NO C x :)"5=5¢U?JF 24,.:"(%6OK%/05=%6:b%9/&4 %I;%969+C L 1¾1BDzŸ$]%61<%/0%e57( C 1%&)/0! ,"

*4D •U <& c"1G[ ,"&H/?,.O0<&%9/ U?>;<"O?,.57/Tb"9a"M%6!KDE1d"D J[ %61<%6&4Oy/0%6D=&v[ ®Y "&)()":´%6OKDE1b$]%61<%/0%a5=( C 1HPc+F"1H1",! "9 %6OK%6M %6 &)(B24,.!KDE96,"&H/]U "& c"1 $]%65KC L 5=%/?%"F %6 O n :<(e"9%6&)/?! , *4D •U ?&f,"L ;"%61HO?9DE1GF %6 O5=( C 1<,.&a1 n ;hC L 5EDqF ;<"5@<MND=&H/lP-%65=%6%O",QA "&)()":Q%6&)/0! ,. *4D TU "& c"1t,.L O?OK96%6:"% O?," 2c"O?%M i6O>,L 1H1"%6&g[ &4&4%1 /?%/?O?96%I/,A O U?>;<"O?5E</0&c<1§"9,.&HPc"&N;<"&%6:<(O C 5=(",O#*4!?,"P45 % M •U ?+[ 2l,"A /0"&O?96%!?D=&H/ C :"(."&4D=O24Q$]%61<%/0% 5=( C 1H&c<1À;<"&¡%&)/0! ," *4D •U

?+FX<1B1<,.!2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/0%DEO31<%65=5{5E%6:<(%6&gF—M "! ?*-%6Z4D=: “&J%6M & C 5=5@ 2l,.A M %6 !KO % 1B5=%/BC A "&)()":¦%65=%61)/0!K,M ": &4%O?%6OO C : <! ?9 <O K/P-,+iO </ 1HD½[ 9%5E5=%6&)/0M,&4Zb<&4&c"1GF 24,.:<( 3$]%61"%I/0%5=( C 1d"1N&4%6M P-,+iO </ 0"&c"1N1HDoO?%6MMD=/{MN": C 1HP ," 5  9u%5E5=%6&)/0M,.&4Z <O K/h; % :vC L 5 ¼ ["®Y "1HD=&4:,5EZJ,"/?/0YM%6: ! dx«P4"&v[ 9u,!K,O?9 [ %65EZJ,»;BD=i6O %6 O [ ¼ /T"!K,.P4DE&JO?1)(´,"L /?5E%/?%"5@<*BU "& , A M C /T</K/TM%6:4F24,.:"(a$]%1"%/?%¨57( C 1<<1 "5 E5E"&4Z , "& O C : "! ?,"96&c"1GF %6 OO C : "! ?9 "O O?*-%61)/0! C MN“-,.&)/0,º O?"&¦,5=("&vº F#M

DE&)/$]%61<%/0%I/0%OK/NO C : <! ?9 <O ?D O?*-%61)/?! C MsFl 5@"&4iT1$],.!KM C 5EOK96%!?DE&)/ ¹ 5½[ ¹ [ %6:"("%6&45=%/ [ O C : "! K9 "O KDX2S,A M % !?O %6 1H5E%I/§ $]%61<%/?%5=( C 1/»,.L M%6: %I /,A 5G$•C L ::4FBMDE& % 5W&c<:"(,PJPz$]%61"%I/0%57( C 1N/»,"L MN%:%"F+"&4& <5 v"5E"i6OK,&)()"P4P 32l,.A M %6 !KO %6 1H5=%/0%<F %6 O n :"(O C : <! ?9 <O 8D=&)/0%6&J96D=/ "O 0+[ Do5E%24%/8<9Q3M%6iT2c<&4DE9M C O6FG<MN%5=($]%1"%/?%Q57( C 1.x«O C : "! ?9 "O % !K/$]%65=%65K,A O6[ 9 %65EM %6 5=%/?D ! % O?9%6i6OK1"%IRc96D=1 C O?,.1! % : ," /T—/ C ZdU "1 GF»24,:<(u; "1 C4C MsF<<MN%5=( "9CL !?%Ov/0%!?%/JUK%5E%&H/?DqF>;<"5 ,I U "P c"& /0%5E%l;<"& C &v[>;BDE!y/ C "5 =DEOWjk/?%62 </

V&4%M¤;"<5 ,. Z4D»j ! %6 OK96%6iO?1 %6 1H1<%65q[ ;BDE!y/ C "5 =DEOv! %6 OK96%6iO?1 %6 1Q5 %I /0% 1);<"&)/ C M%65=M % 5E%I/ 1W,"L ;"%/01<%69M % &H("%"[ 1H;<"&)/ C MN%5EM %6 5=%/YO?96%!?D=&H/NRc96D=1d"DVM%6&J&H(BD=O %6 :"%61 M%6:.M %6 ! %6 O % &4%61¡%657;+D "5EO , 1","!?5 d/ „U?“;<"&gFY&4%M 5=%624%I/0O % :%6O %:"(¡!?%6&JZ4O?9%6!MND=&4Z4%&ŸRc96D=1d"D UK%65=5E%MN9+,IA U % /%6:<(+OK96%!?!?%/?%/?O?9J,"A 5E%6:"%6Ou*-,.&)/0,OKO ": ":)"5-MN%:M % !?&4D½[ 9 %65=O",§A * %6 5EZ </ [J®Y%DEO?%&+x P-%6!?:e2J,.9/0¦D=5=("%6&b%6:<(+OK96%!?!?% &4%M /0%I/0OK9J,A 5=%6:%O *W,.&)/?,O?O ": :)"5 M % !?24%I/,eA M%6&4&)(BDEO %6 :%1B!K%"[ £ & H & &  y¼ £ & #e &

®8%6D=O?%6&HP-%6!K:DEZ4%«U %6 P-%6& D=O?M%6!K%/0%OQ;",.5= /6Fl24,:"( "9N</?,M %6:"(“1HDEOQM % !?%/BC A </?,MNMN":P , 5qF %6 O 1W,.L !<C L 5«,"L /K/0%35 % ;h,wA %5E%1H/?!?,&J,1HP , 5 "5 E5½[ MN%&4&)(+D=PW%& "9DE57(%& !K%6&4Z4OK96%!K/ C :<( 1 % *496%5¢UdC L 1%5qF MDE&)/%:"(31HDEO Y"*4!?%&4Z4OK96%6!y/>F+"1H1",.!"9%5E%61)/?!?,&4&4"1§MDE&)/# M":%5E%1H/?!?,M,Ol/?%6! % PW%&N:<(Hx ,"!?O C 5 , %5E%61)/?!?,.M,OS/`,L 5=/ %6 O?&J%61 "5 E5E"&4Z ,) <&z%65=%61)/0!K,M ": &4%O?%6O%&4%6!K:D d/ l1"%5E5=%6&4%uO C : "! K,96&JDqF %6 O <9</0,"M &J%6Mr5=%624%I/0&4% OK/T<P4DE5-!?%&4Z4O?9%6![—®8%6DEOK%6&HP-%6!?: U>,"L /K/u! 3 "!?!?JF+2J,.:"("9%65=5E%&H/?MN,"&4Z "O <P4Pc"&

!K%^UK5=DE1GFS24,":"(“1B5E"O?OK96D=1 C O§M<1B!K,"Rc9DE1d"D$],.:)"5 =M<1<d/>FfMND=&)/§¨1H5E"O?OK96DE1 C Oz* "5 =(.w$],<x :."5EMNw&4%M 5=%624%I/MND=1B!K,`;+D=5 ": "Pc"&À24"O?9& "5 E&JDq[ 1H5@"OKO?96D=1 C O3* "5 7()"9I/ UK%65E%&)/0DqF2J,.:"( %:"( ,.PHUK%61)/ C M&c"1\%6:"(<Z4,"/?/*JDE5E5E"&c</?Pc"&/?%/?O?9J,"A 5E%6:"%6O8W,.&)/?,O?O ": :)"5gMN%:/ C ZdU C 1 M % !?&4D 24%5=( % / %6 ON“OK%6P-%6OKO %6 : % />[´®8%6DEOK%6&HP-%6!?: 1HDEM,.&4ZJ/0JFX2J,:"(¦%69s&4%M 5E%6º 2J%/0O %6 :%O6[ 24%5=( % OQD=MN* C 5E9 C O ¹ "M%657(O?%PW%O?O % :.:%5u"! "& )(,OuUK%65=5E%6M9J,•A UK%3/?%6Oy/0%61H&4%1 M % ! % OQ24D=P •U "& 4"1 OK96,.!K9></0&J%6M 5=%624%I/Y& C 5=5@J[ 2 n

!?%O®Y%DEO?%&HPW%!?:<xq$ %6 5E%—2c</ <! ?,.96</05E"&4O <: D+!K%65 "i 6D , !0;"<&/`,L P4P3M "O l* % 5EZcD=O /0%!?M %I x OK96%I/0P-%6&v[  %6 5EZ C 5§%:"(¤Rc9DE1d"Dz/ %6 !6F3D=5E5=%/?;"%e"&4&4"1¾; "5 =/?,.9 <O 0bDEOD=5=(%& !?%65 "i 6D , Pc"& <5 E5 %:"(BM <O ?O0<5q[ 9"9I/XUK%65=%6&)/0D½Fg24,.:<(NR496DE1d"Df/ % ! %6 !y/ %6 1<%3 &4%6M 5E%24%/*W,.&)/?,O0"&& C 5=5@JFWMN%!K/ <1B1<,.!X; "5 7/0,9 "O <& c"1§M %6 !y/ %6 1<%Y; %6 :</0%65=%6&&c": "(§5E%6&J&4%"[ Rc9DE1d"D4/ % !?&4%1§/0%2 </ 1"%5E5G5E%:"(%& %:"(QMND=&4DEM "5 ED=O6F C &v[d1);<"&)/ C M cC 1)/ C "i 6D ,I U?J[ 1H;<"&)/ C M 4C 1)/ C "i D ," / C :"(z5=%624%I/l%5E1

%6 *49%65= &4DqF MDE&)/! % O?9%6i6OK1"%•x^"&)/0D=! % O?96%i6OK1"%* <! ?,.1 1"%5E%I/01"%9 % O % /6FXMN»UKZ :"(,!KO§M%6:OK%6MMND=O"C L 5 % O %I />[ 9 D=5=("%6&;BDE!y/ C "5 =DEO* "! K,.1d</ 1W,L 9;"%/?5E%6&SC L 5&4%6M 5E%24%/ % O?95E%65=&4DqF8"9,&HPc"&´ 2c</ "O C 1<d/ DE&4ZJD7x !K%61)/ M ,. Z4,&ŸMN%:e5E%62J%/R4:"(%5E&4D½pÀÀ2JDEZ4!K,: %6 &4</0,M %&4%6!K:D@"OK96D=&H/]UK%6D=&4%61a*W,"&H/?,.O M %6 ! % O?D %!?%Z4M % &)( % &4%61 %6 OY"9%65EM %6 5=%/?DvO?9 "M n / "O K,.1 %6!K%6Z4M %6 &)( %6 &J%61w"9t,"L O?O?9%62c<O?,&45 n / "O 0N"9/YM C x /0</„U?+F"24,.:<(§ ;BDE!y/ C <5 EDEOh* "! K,.12c</ <O "& c<1Rc:<(%65=%6M§P-%u; % /?%65E%—& %6 5=1fC L 5B&4%M %6:<(%69DE1zM % !

%6 O <9%65EM %6 5=%/?DBU ,. O?5E</?/0"5qFB%6:<( *4DEiDE&)(.F4"9 C &v[ "M§P+xq$ %6 5=%%657/0,5 , Z "O u&4":"(BO ": C %5=/ % ! % O;<"&g[ 96%1 ; "1 C4C M cC 1H/ C "i D ,. 1¡UK%5E%6&;<"&4&4"1b$]%61"%I/0%a5=( C 1¤1W,L 9%65 %6 P-%6& D=O6[ ®Y"9 %O?%M % &H(B24,"!?DE9,.&)/024,"9N1W,L 9%65#1"%5E%/?1"%96DE1 ;BDE!y/ C "5 =DEO* "! 6Fh"1H1","!%5?,"A $],"!?Z C 5=2c</ <9"Ff24,.:"( * "! #%6:"(BDE1§/0":>U? </ ?5 % 4DG"98%6O?%M % &)(+2J,.!?D=96,&)/0,</uMDE%65K,"A /?/lM % :QM%6:OK%6MMND=O<C L 5=&4%{Q* "! ]U <; <"5½[ $]%61"%I/0%357( C 1BP4"&,.5=("&%6!<,A O:"!0>;BD=/ <i 6D ," O %6!<,"A / % !6Fv2J,:"(w,&4&c"& N! %6

OK96%i6O?1<%M "! 8&4%6M / C Z1HD¢U>,"L &4&4DqF %6 Ot 1fC L 5=O",“A MN%:"Rc:"("%65K,eA "9/ %6 !K9 %6 1<%65=DqF{24,.:<(Ÿ<9¨%6OK%6M %6 &)(B24 ,!KDE96,"&H/?,&b1 n ;hC L 5 “* "! ‚U? MDE&)/W,.9D=/ n ;e%&4%6!K:D •U C ;<"5 , ZJD{! %6 OK96%i6O?1<%61 %6 &)/3UK%65=%6&4D=1eMN%:4[ 9w%6&4%!?:DE"MN%:<x MN"!?"Z "O l&J%6M O %6 !<C L 5qF.M%6!y/ *W,.9D=/ n ;Q%6&4%!?:D </ #* "! M "O KDE1 /T":>U "& c"1&4%:)</ n ;z-,"/?%6&4iD "5 =DEO %&4%6!K:.D TU ?N1","MN*-%6&49 "5 ¢U?+[ DE& %6 5h1BD=O?%P4P $]%61<%/0%357( C 1GFv"&4& "5 S:"(",.!?O?"P4Pc<&;"<5 , Z4D7; / C Z ; "5 =&4D ;BDE!y/ C <5 EDEO! % O?9%6i6OK1"%<[ ¹ d/ ?/ C 1Ÿ* % 5EZ C

5qF24,.:"(Ÿ%6:"(Ÿ%6: % O?9 :)"5Edm+DEOy//T<!K/T<5EMN"9 , $]%1"%I/0%À57( C 1b%6OK%6M %6 &)(B24,.!?D=96,&)/]U "& c"1 </ ?5 %6 * %6º O?%1"† ,.!sO?%MNMD1fC L 5«,L &o,L œO?%I/w&J%6M %6 OK965=%65KC L &J1-F :"!0>;BD=/ <i 6D ," Ov%6!<,"A œ / % !o&4%6M¤1oC L 5,.L &f,L OK%6P4P-%6& %6!<,A O6[ ‡ ’d€E‰`Š6‹`œ ‹XŠI† ‘0ŠI ƒ ŠT’)ŠI«Š| <ƒ)’ ‡ ’ŠT‰`ŠIcŠ6† ‹IŠI~ €‚~c«ŠI~B›g † Š6‹`‹ ‡ ŠT’)ŠI«Š| dƒH’ q‰Iƒ" †‡ ‘K›—†‡ ‰T˜uŠ?›ŠI† ‘I# ‡ ‡ ‰ ‡ ‹`‹ ‡ ŠT’)ŠI^Š | dƒ)’– }d ŠI† ‘0‰ŠT† ’d|EŠI^Š6Œ $]%65KC L 5E%/?%6&“MN%:`UK%5E%&l,A *W,.9D=/ n ;%&4%6!K:D@s"9/{UK%65=%6&)/0D½FV2J,:"(“s$]%1"%I/0%57( C 1HPcw&4%:)</ n ; %&4%6!K:.D@ "! 0"M5E,</?/>F— /»,"L

MN%:<x«%&4%6!K:D@ %61);BD=;<"5=%6&4iD@ % !K/0%5EM %6 P-%6&¡i6O`,"L 1B1<%6& $]%61<%/?%5=( C 1 /`,.L M%6:%<F n :"( w$]%5KC L 5=%/0% %6 O3<9\%6&)/?! , *4D •U ?¨D=O6[ 9\%6&)/0! ,. *4D <& c"1 %69¨iO`,.L 1H1<%6& % O?%s1BD=O?%P4P <P4O?9,.5 C / % !K/ % 1HPW%&vF{MND=&)/“*-,.96D7/ n ; %6&J%6!?:"D •U C ! % O?9%6i6OK1"%1<%65E%I/01<%69 % O %I ;%65XU <! ,“ %6&)/0! , *4D@ &o,"L ;.%1"%6Z %6 O6F—%69 % !K/N2l,"A /0"&eM <O ?,BZ4DE1 $•,"A / %I /0%5E%t&4%M O % !<C L 5½[ D=& %6 5—1BD=O?%P4PŸ¨$]%1"%I/0%s5=( C 1 /`,.L M%6:%<Fg"&J& "5 hM ":"O0"PJPN2S,A M % !?O %6 1H5E%I/0%"FW%69 %6 !K/%6:"(B!?%z:"(,!KO0"PJPc"&;%O?9 n / n %65VN$]%61<%/?% 57( C 1 Y/»,"L MN%: % /6[ 9"F"2J,.:"(MND)/`,L !K/ %6

&4D=1 8$],57()"MN</f5E%:"; %6 : % &vF&4%M/ C ZdU C 1-F"%65?,<A $],!?Z C 5E2c</6F 2J,.:"(b%:"( &c":"(!?,P4P4"& "O s1W,"L ;%I/01"%9/ %6 P-%6& e$]%61"%I/0% 5=( C 1Ÿ/?%65¢UK%O?%&¾M%6:OK9-C A &4D=1-[ 96,1 DR AF TM arc h1 3, 2 003 $ 3, 2 003 £ & #b) & & X y¼ £ & ¦ & $ 1W,.L 96%5 n / %6 OK%61GF{"M%657(%61 $]%1"%/?%w57( C 1x«O C : "! ?9 "O 1BD=M C /0</ "O "2 4,9t;"%69%/?/?%61GF&4%6M <5E1d"57x MN"962cd/ ,. 1§&4":"(,"&1HDEiO?DE&)(3/`,L MN%:VC A $]%61"%I/0%Y5=( C 1H!0JFH%9 %6 !y/—%96%1/ C 5@»UKZJ,&4O <: )"DE&4"1z5=% n ! "O »x 24,.9%:"(%5?,A !K% &4%6M "5 =5g!K%6&4Z4%5E1<%69 % O<C L &41H!K%zM%6:"$]%5E%65K,3A %65=M % 5E%/6[  9sU

,":";<(À"5Q& %6"5 2 @<i"& 6)O?( ,"&H (."P"*4JP/`,.L MŸ1%6<:,&)96(BMDXDE/`1 ,L C MNO%:V2 C </A $]% %!?1"O C%/?: % "! ?5=9( "OC 1“2l[ , A M & %6 !Kx«O %%6O¨1H5=2l%,"/0A %M MN% !?D=O &4% Zf1H5E,L %OK/ O?%696& % % 5qFQ %69 %&3!K/ [ %6:<(eDE57(.%6&e$]%1"%/?%¨57( C 1À/»,L PJP¡%&4%6!K:D </ &)("%658%65qFMDE&)/31HDEO C : "! K,9"F %6 O n :"( /»,L M%6:"%w<9sD=Zl, A M C 5 "O <; <"5c&f,"L ;"%61HO?9DE1G[ %24%/?O % :.%6O8"9,&HPc"&vF42J,:"(O?,1H1d"5v1HD=O?%6PJPt/»,L M%6:hC A $]%61"%I/0%57( C 1<<1 DEO 5 % /0%96&4%1G[ 96%1 &J%6M 1"%5E%/?1"%9624%I/?/0%1ÀiO?DE5=5@":",.1e,L OKO?9%6,M5 "O <; <"5q[ & D=O/`,L M%6:hC A $]%61<%/0% 5=( C 1d"15 % /?!?%^U>,"L

24%/?&4%61“"1H1","!6FS24¨"9N"&)()": ¨&c":"(",.& &c":<( OBC A !HC A O %6 :!K%;<"&,L O?OK96%&H(",Mz;<JF * % 5EZ C 5+%:"(§!K,.P4Pc"& "O l1W,L 9 % *4-,.&)/„U "P c<&v[ 5=("%6&&c":<(zOHC A !BC A O % :%615E%24%/K/0%1§"9§,"A O?!?,"P4Pc"& <O yx 1","!6[® s&4%6M ;",.5=/ /0%5¢UK%O?%6&À24,M,: %6 & "9N"&)()":JF"MDl;"<5 , OK9 n &C A Ff"1H1",!zwOHC A !HC A O`,L Z %6 O?%1 24%5=( %6 &1"%5E%I/01"%9624%I/?/?%611HDEO—/`,.L MN%:VC A $]%61<%/?%Q57( C 1<<1-[#®Y§%6:"( ,A O?Dg$] %1"%I/0% 5=( C 1/»,L M%6:% %6:"()x P4D=5E5ED ,{ /0,.&4&4JFH"1H1",!MDE&)/?%6:"( MDE5=5ED <! ?Z % ;z"5@</K/uF Â%65=* "! K,.5E,: 4[ 9{%6&J& %6

541HD=O?%6PJP/`,L MN%:VC A ,.A OKDf$]%1"%I/0%§57( C 1<<1 M "! ?M "! 8MN%:O?9GC A &)/0%61GFWN1HDEiO?D7/ &c<:"(,PJP¨/»,L M%6:hC A %61 "9,&HPc"&MNDEO O C : "! ?,"96&c"1 1HPv[ ¨%69%6!§M%6:. "—</K/0,O/0%65žUK%6O n /0M %6 &J&H("%65½F"9><9tDE:)<9 "& &4%6Mk&4%;"%6924%/",A %61 $]%61<%/?%Q57( C 1B&4"1G[ £c,.&)/0,OQ2c"&4:O C 5=(",96&4D½Fl24,:<( w$]%1"%I/0%657( C 1x«O C : "! ?9 "O ?!?;,&cd/01","9 , %6 5=M % 5E%/?D#%6!?%Z4M %I x &)(.%1aP "! NOK9 % 5E%6ON1W,L !?P-%6&¡%65=$],":)"Z4,"/K/T"1GF—"9 % !K/N%6!","A O?%6&ŸO?*-%61 C 5@d/ n ;<"1G[ 96,.&Ÿ"5@<* C 5E&4"1GF 24,.:<()"&w1"%65=5o1);"<&H/ C Mz/ %6 !?%5EM %6 5=%/0DoOK9 "M ,5 "O

?,1d</; %6 :"%696&JDV:G,"L !?PSC L 57/u/ % !?P- %6&vF-M <! ?*-%6Z4D=:%&+x &4%1§MND=&4Z4%&H/l1BD=%65 %6 : n /.,4A F<1",&49DEOK9/0%&4O#%65=M % 5E%/?%uM %6 :&4%M DEOKMN%!?%I/0%6O[ 9{%5EM %6 5=%/0DHRc9DE1 C x O?,"1 C :"( ; %6 5=DE1GF24%657(.%6O%6!K%6Z4M %6 &)(a O C : "! ?9 "O NM%6:>U , OK5 "O ?JF"96,&HPc<&¡MDE&4Z4"Z4Z4D=:4F"M n : DE57(.%&sO C : "! K9 "O y/8&4%6M % O?95E%65KC L &41GF4&4%M 5E%62J%/"C L &J1P4D=9/0,"O0"1 35 % /0%9 % O %6 P-%6&g[ ®Y,.:<()"& 5E%62J%/0&J%“%96%1"%/´F FÂ1HDEO /»,"L MN%:VC A e%6!<,A O?%&¤O C : "! ?9 ,a $]%1"%/?%À57( C 1<<1<d/wM%6:<RJx :"("%65E&JD %:5=%624%I/“PW%i6O<C L 5=&4DqFQMN%1H1",.!?´5=%6&4&4%a"9¦D=5=(%&$]%61"%I/0%a5=( C 1d"1)/

," 53O?9 <! ?MNº "9 , %65=%61)/0!K,.M ": &4%O?%6OO C : "! K9 "O ¹ %65=O",A OK,!?Pc<& Q,L &)/0:"%6& %6 O:)<MNMNO C :)"!0<1w$],!KM •U <P c"& Fg2c M,.&4ZdU C 1%:"(1W,L P+$ %6 &)( % ;B&)(+Dv/ %6 !y$],:)</?Pc"& QO C : "! ?9 ,§ $]%61<%/0%57( C 15E%6&J&4%"F %6 O ,L OKO?9%5E%62J %/ ;.%I/0&4D1d"*-,"/?/§%6!?%Z4M %6 &)(H/t/ % &)(+5=%6:.%O?%& %6 OK965=%65=/§1",9MND=1 C O:"MNMN¨O C : "! K9 "O KO0"5½[ 9 ,.L OKO?96%2c"OK,&45 n / "O "9I/M C /T</]U?JF24,:"(¦<9 % O?965=%657/N:"MNMNO C : "! ?9 "O %6&4& % 5YOK%6MMND=1 %6 *4-%6& O?%M %&4:.%6Z M%6:À/`,L P4PbO C : "! K9 , $]%61<%/?%“57( C 1d</ %6:<(Ÿ1W,L PJ$ % &)( %I ;B&H(BD / % !K$],:)d/0Pc"&gF % O n :"( DE5

": .%6:<(%/?%6M§P-%6& 5 %I ;V,A "&)()":&4"1 iO0"1“%65=%6&)( %6 OK9J,wA j 1<%;"%6O?%P4PvFMND=&)/z%:"(BMND=5E5ED=,M,+Z ! % O?9%j 5=%624%I/1BD=i6OKDqFl,.A OKDv$]%61<%/0%5=( C 1d"1HPc<&v[ $]%1"%I/0%57( C 1<<13*W%!?O?9%O?9%6!K%/0&J%61M "O "&)()<:§1W,.L 96%5 %6 P-%6&5E%6&J&4D-Q:!?`;BD7/ "i D , O;,"&49 "O 1W,"L ;.%I/01<%69/ % /?PW%&vFz%9 %6 !y/5=%624%I/>F24,":"(´¡:)<5@dm+DEOK,1HPc"&vFYDE5=5E%/K;% 1W,L !<C L 5,"L /?/"C L 1¡OK,1H1d"5/`,L P4P ,.A OKDY$]%61<%/?%5=( C 1¦;"<&vF8"MN%5=("%61a1g,"L 9JC L 58 5E%62J%/>F24,":"(Ÿ%:"( % *4-%6& MD % 5E%/"C L &41a"5@d/?/$]%Ix UK%69DP-%“* "! ?,.5=: "O </ >F %6 O!?,"P4Pc"&b$]%65½[ :"(bDE57(%&b!?,P4P4"&

"O %6 OK965=%65 % O % 24%69 "9 O?9+C L 1BO %6 :%O6F 24,.:<( MND=& %6 5H&c":<(,P4Pz:)"MMdxZ4%/?%61)/0,"! C &41 5E%6:<(%6&gF24,:"(%:"(BO?96%!?!K%—/»,L PJPvF8!?,P4P4"& "O KP , 5 O?9 "! ?MN"9 ,4 Fv&c":<(.%6&J%6!?:"D •U C 1","96MDE1 C O :)"MMNO C : <! ?9 <O K/ %6 OK965=%65¢UdC L &J1-[ 5E%24%/",sA 5=%6:&4":"()x ,.P4PeD=5=("%6&e:)"MMNwZ4%I/0%61)/?,!£{,L 5=Z 5 % :1W,L !?%<F#"MN%5=(BP-%t2c%6:<( &c":<(%6&J%6!?:"D •U C :)<MNMN ! % O?9%6i6OK1"%1"%!"C L 5qFv"1H1",.!5 %6 :1W,L !KPW%5EDV</0,MMN"5C L /01W,L 9;"%&c":"("%6&4%!?:D •U C %65=%61)/0!K,&+x«*-,.9D=/0!K,& * "! y/#1"%5=/>FB"M%657(.%1z/0,`; "P 4P4D-</?,M,1H1<<5SC L /01W,L 9I;%/0,`; "P 4P4Dc*

"! ?,.1d</1<%65=/?%6&4%1GF % OX%:"(3%65=%61x /0!K,.&4,1HP ," 5 %6 Oz*W,.9D=/?!?,&4,"1BP , 5 <5 E5 ,w 9 "* -,. !z"5@"1 C 5X1HDqF"M%657(%1À5 %6 :1W,L !z"&)()": <P c"& C [Â&v[ —O?%!?%&41",`;O C : "! ?9 "O K/P-,Bi6O d/ T"&c<1N1HDq[ :<( §&c":<(.%6&J%6!?:"D •U C 1<,96MDE1 C O{:)<MNMNQO C : "! K9 "O DR AF TM arc h1  !    ¨   $ 3, 2 003 $ % &)(B$]%5=;BDE5=5@"& "O ?,.1H1d"5vU "! 6[ %!?M %6 O?9%/?%6O?%&M "O 3%6!K%6Z4%I/+C A $ %6 &)(H$]%65=;BD=5E5@<& "O ?,"1 D=O§;"<&4&c"1À 5 %6 :.1W,L !KPW%&vFG%69%61)/,A 5SN:)<MNMN3O C :)<!0"1 "5 7/T"5o1<%657/0%/K/ ;BDE5=5@"& "O K/8"91fC L 5«,L &HPf,"L

9/0%I/024%I/0DhMN%:4F 2J,.:"("9 C / ," P4P4Dv%O?%/ %6 &s%6:"(BD=Zl,A P-%6& 1 % /{;BDE5=5@"& "O K/—1"%65=5 %6 OK965=%65E&JDg1 % /1fC L 5«,"L &BPo,L 9J,3A 24%º5=("%6& ¹ "9 %5EO<,.A 1 %6 &)/81"%65=%/?1"%69+,tA %65=%61)/0!K,&*W,"96D=/?!?,.&* <! {%6:"(BM "O K/ ,. 5o%65=5E%6&)/ % /0%ODE! <& H(BPc32c<5@"Z [ 57(.%6&“;BDE5E5E"& "O K,1 % O?965=%65 %6 O % !?%$],5=(B&c<11 n O % !?5=%/0%1GFS*-,.96D7/ n ;¨%6!K%6Z4M %6 &)(“& %6 5=1fC L 5q[ 9N"9/ O C :)"5=5¢U?JF24,.:<( ’)Š ŠT† ‰ }` ‰I€ œ ŠT’)ŠI^ŠÀ| dƒH’ d‡ ~ ‡ €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠI‹IŠI~c[ D=&)/024,:<(¤%69%61 "9 ,"A O?!?,"P4Pc"& <O C / "& 4D—*4DE5=5@"&cd/0Pc"&À1"%65=%/?1"%69I/0%1-F n :"(À1"%; % ONOK9

"M C 1e"9/O C :)"5=5¢U?JF24,":"(e"9 ," A O?!?,"P4Pc"& <O C / <& bMN%:.5E%24%/",A O?%&b24,M,: %6 &gF8OKDEMN % O M":"O&)(,"M "O C ;,57/ "9"&)()":4[ 5=5E%6&J1"%69+,NA %O?%I/0P-%6&¨OK,.1H1d"5v/»,L PJPs$]%1"%/?%Q57( C 11<%65E%I/01<%696%I/?/Y;,5=&cJ[ DR AF TM arc h1      D  &,.L &)(H;hC L &41¨%Z4Z4D=:DS! %6 O?9 %6 P-%6& ! %6 OK965=%/0%O?%&“/ "! ?:"("5=/ C 1GFoMN%5=("%61w"96,1¨t/0DEOK9/ "& %6M*4DE!KDE1 C O / %6 &)(.%1GFD=5E5=%/?;"%N%5EM %6 5=%/0%1GFl"M %657(%61“%657;%96%/?&4%61À D=5 ": "%6:"("%/0%M /»,L !y/ % &4%/ %6 !","A 5u"5=1","/?,"/?/ UK%5E%&45E%:.DJ%5E1 %6 *49%65 %6 O<C L &J1B2o,.L 9"[ 5EM%6O %6 57/C L

1Q"9/#D=O6F)M DE5=("%6&§%98 1 % *v[ O?96%!?D=&H/X DE5 <: .%6:"("%Ix /?%6M 1HPv[ MDE5E5=D "! KZ %I ;.%8O?9+C L 5=%/?%/?/X O?%MNMDEPl,"A 5q[ OK9+C L 5=%/ % O#*4DE5=5@"&cd/T"9,.A OK!?,PJPc"& "O K&c"1 &J%;.%96%I/?/u%O?%M % &H("FJ<MN D=1",!<9Y<&H(":%6:"("%/05=%6&*W,"&H/?P ,. 5½FH/ %6 !KDEZl,<A xO?9DE&4: C 5@"!KD=/ <O "5 =5@"*-,"/ dx P ,. 5B/ ": C 5=&4DB1"%69Z4%/K/>[ 9 "5 =/0"5 <& 4,Of!?%5@</?D=;BD=/ "O ?% 5EM %6 5E%I/fO?9%6!?D=&)/#:%6,"MN%I/0!?DE"D)/ % !V/ <: C 5 <O </ / % !?P-%6&¦/T"5 "5 E24</ , <&H(.":À24</ "! K,9696“M%6:J[ 9w"9s"&)()": "9¦,A OK!?,P4P4"& "O C / <&   M "O K,+Z4*-%6!Ki M C 57;<¨M <!

z;<"5 ,. OK9 n &XC A 5E%:/0%6!KMN,BZ4D=&c"MDE1d"D#%6:"("%6&4O C 5=( <5 E5@<*W,"/ "P c"&“;.,57/>[ &4& %6 5 1<,.! <P 4P4!0 M % :À%65=M % 5E%I/0D C /0,"&ŸO?%M 5 </ C &41 ;BDEO?OK9>JFM%6!y/24D "& )(B96DE1¦ 24,969 <; <"5 , %O?91g,"L 9"FX 1);<"&)/ C MN:.!?>;+D7/ "i D , %5EM %6 5=%/0%<[ 9%6&aDEZl,"A *W,.&)/ C / "& ¦/0%!?M,+ZJDE&c"MDE1d %6 O"9 %5E%MND=! %6 OK9IxqRc96D=1<¡%65EM %6 5=%/?%"FzD=5E5=%/?;"%À/T<*c"O?9I/T"5E</0DQ/ %6 &)("%61¤;.%96%I/0&4%1%53MND=&41"%I/“"2424,"9¦ 1 % *424%69<F"M%65=("%/1","96M,.5 , :"D@"DXOK/T<&4Zc"!KZŸM,+Z4%5E5=&4%61 &4%;"%69+C L &J1-F % O<MN%5=(B&4 %61¦; %6 : % &

M%6:>UK%65=%6&4D=1"9 % !K/0%5EM%6O5 % &)(.F "M%657(Ÿ$]%657/ "! ‚U?JF % Ow5=% n !]U? %65K,"A /»,"L !K/ % &4%/ % /6[ %:! "9 ,4 F %6 O %:"(BPW%&´$]%5E%MN%5?,eA %6PJPW%&¤e1 %6 *4P-%6&vF2J,.:"(b&c<:"(,&´1"%I; %6 O<5@"*4OK9 n &4&4%65Y;"<&M%6:"$]%OK/K;.%"p & %6 2 "& )(a&4%I;.%69%/?%6O6F %6 ON%6:"(a1HD=; % /?%65 % ;%5YZJDEM%6&49D ," /?5@"&¦*c"!?"M % /0%!NOK%6: n /0O %6 : %I ;.%65Y5E%5E%24%/ n !?&4DE5 DX": ."&%64:<&4("1%/?%6!M&4K%6%6&41NZ4&41 %n ;h;"C%6L 9+5—C L PW&4,1 &) (",5 C 57/§Oy/0! C 1H/ C ! "& 4"1 5 %6 &)(%:%6O3/ C 5@»UKZ4,"&4O ": "D=/6F"M%65=("%/ &,.L &)(H;hC L &41wP-%$]%«UK%69 %6 O?%1 %6 &)/ %6:"(wO?9 "M C

&J1B!?O?,"1B1d"5hM%6:! "9 , PJPw/ % &)(+!K%§O?9%6!K%/0& %6 &41¨ R4:"(.%5EM%/! "D E! "& )( n /T"&JDqF<"MN%5=(B&4%1Q$]%657$]%6Z4%9 % O?%MN,BZ4%!?&z/?%6!?M %6 OK96%I/? / C Z4,M "& )(3%6:"(BD=1Q5=%6:<x $],"&H/?,.O0<P4P %6 Oo5E%:&4%24%69%6P4P-%6&$]%65=$],":2c</ ,— / C ZJ,M <& H(",Oo%6!K%6Z4M %6 &)("%"[ 9#{&c":"( MN%:5E%*W%I/ % O ¦1W,"L ;.%I/01<%69J,JA p ‡ ”>ŠI|EŠI~c|EŠq¦€E‰IŠI‘I ›6€E’ ‡ €Q }d ‘ ŠI† ~ HŠT’)ŠIz– ‡ ‰?›6~3†‡ | d‡ ˜ŠT† ‰ÀŠ?›dŠT’"‹IŠ ‡ ~zŠT† –†‡ ~ ~gŠ Š?›dŠI«ŠT‰{«ŠI‘•¾ŠT† ‰?›dŠI½€N†‡ |‚| ‡ ~- †} ¾ŠI† ‘•ŠI† ‘•cŠT† ’)ŠI€‚h‹IŠT–cŠI| HŠI„^ŠT‰- †  Š ‡ ’ }d ~  ƒB ~J’"‹IŠI~|EŠ- † ‘•f"†} B}d~ ‡ €‚|)†‡

BŠq)ŠI^ŠI €E‰IŠI‘•h½ƒB| ‡ ”B}d~J‰†‡ ‡ €v ‘0Š«š-‘0}6"ƒH’8†‡ |ޖ ‡ -`†} ’`˜ ‡ ›d}d~-‹ ‡ ~ ‡ š ‡ ‘ ‡ ŠI† «ŠI‘TŠT’aŠI† ‘•cŠT† ’{ŠI†  Šq š-€ €‚—Šq †‡ |ˆ«}6›6 ‡  d‡ †‡ ‘Q~gŠI P4P-%6&$]%^UK%69%/?PW%&MN%:.M C /0</„U C 1-FG24,":"(%6:"()x%6:"( /?%6!KM % O?96%I/0D "5 E5E"&4Z ,s *4DEiDE&)(“MN%:"; "5 =/?,.9/0</ <O 0¨<5@"*);.%I/,A %&ePW%I$],5=( "O K,5¢U?s DE5 <: %6:"("%/?%6M $]%«UK5?,.A Z %6 O %I />FH,57()"&4&)(BDE!?JF)24,:<(3* %6 5=Z C 5J%65?,<A $],.!?Z C 5E2c</"9"FH24,:<(3M % :</0,M,1QO?%6M 1<%65=%/01<%69•x 2J%/0&J%61G[  9%61%6%:"5=("(B%6! 1 %6 O?<99I/6,."91ÀY"9"5t@<*H"5;"E"%)/";.,§A %I1W/,,LA 5Ei*cO`"!,.L ?&4"M24</%

/0"O %K!?,%131-%6F!<"M,A O?O %6%6 57: (%I %/{1 M M%6 !"%6,:A 24*c</"!?"!"MK,.96% 9 /0"1% “!?%1-¨;FJB1DE5 W<: ,L¨5=i6O?O>,",L !?&4O 2cd/ $dx !    #  $! / <O ?%6!<,.A O?O %6 :%1GFX 5E"&4iT1 "5 E5E"&4Z , ¹ º 6% O3s; <1 CJC M§P-%65ED#$ %6 &)(BO?%PW%O?O %6 : ¹ ¯ º Z4D=MN%&496D ," /05E"& 1","M§P4DE& "i 6D ,. Dqp ³ c¯>Á  · ¹! [ º Á ³ ¹ ! [ "»º c¯   ·  Á ¯  « · ³ ¹ ! [ .º ³ c¯ Á · ¹! [ º M "O ?! %6 O?9I/Y! %6 OK96%6iO?1<%/»,"L MN%:.%61w"! <& H("Dqp ³ · ¿ ¸ ¹ ! [ $Hº 96%1BP-%6& b1 %6 *45=%/0%1HPW%&  b4!?,"/?,.& ¹ &4% C /0!K,&vF§%5E%1H/?!?,& º /»,L M%6:%<F a"9e%65=%61x /0 !K,.&e/»,L 57/ % O?%"F :!0>;BD=/

"i 6D , O "5 =5@"&JZ ,  k"9 C &v[l:<(%6&J:%"F *-%6Z4D=: <9s%!",.A OiO0</?,5 "O [ O?9 <M N,.1“DEOKMN%!?%I/ %6 P-%6&¦¨;BD=5 ": ¨"5@"*);"%/.,A ,"PBUK%61)/ C M"D=&c"1j M %6 :"9 % 5?,A 5 %6 &)(%1H&4%61 DEO j 5E%6:<$],.&)/0,O?"P 4PRc96D=1d"D#"Zc</0"Dl&c<:"(BO ": !K%6&4ZJDP-%6iO?5 %6 O?%1H1"%65XMN%:)"Z424</ , 1G[ &,! <P 4Pc"& 5 d/ ?/ C 1-F"24,.:"(§ DE5 ": %6:<(%/?%6M$]%^UK5?,"A Z %6 OK%{O?96%MN*-,.&)/„U <P , 5J$],&)/?,OM % : ® C P4PJ5E% "5 =5@"&4Z ,4 F $],"/?,.&4,1 % OY& C 1H5=%6,&4,"1 Kx«%OYOK9 "M N"! <& H(JF- DE5 ": %6:<(%/?%6MUK%5E%&45E%:D </ 05E":OHC A !BC A O % :%"F 1","96MDE1 C O#2 </ K/ %6 !KO C : "! ?9

"O [ &%5=;BDE&4%O2l,.A M %6 !KO %6 1H5=%/0% % O#"&4DE9,"/0! , *4D •U "& c"1M %6 !K/ %6 1<%"[ /?%65¢UK%O?O %6 : DE: % &)(.%u& % 5E1fC L 5B5 "O KO C &41& % 2 "& )(§* % 5EZ d/ "!K!0JF<24,.:"(Q%69%6&"5@<*H;"%/",A c"!?"M %• x /0%!?%1 % !K/ %6 1 %6 &4%1À1HDEiO?D=&H(“M%6:"; "5 7/0,.9I/T</ "O 0 M%6&4&)(BDE!K%4!?"O?9I/0D=1 C O0"& M "O D=5 ": %:"(%I/0%M 1HD=$]%«UK5?,.A Z % O % 24%69;%69%/6[ 9,"L /»,L ZJDE1$]%^UK%96%I/0P-%6&§/ <! ?:"("5=/ C 1GF"24,:<("9—%5EO",YA %6:"(BOK9 "9 6"Z3M <O ?,BZ+x *-%6!?i; %6 : % &Q&4% C /0 !K,.&4,1 % OuQ*J!?,"/?,.&4,1§/?%6!?MDE1 C O%6:<(%6&JO C 5=(BPc<&;,57/T"13MDE&)/?%6:"( º « & 2l,.A M %6 !K O

% 1B5=%/?%6&v[ 96%& 2l,"A M % !?O % 1H5E%/?%6& ! %6 O?9%6iO?1 %6 1ŸUK%65=5E%MN9+,ŸA %6&J%6!?:"D •U ? ¹ ª 1H Pv[ % F"M%657(e5 % &H("%6:.%O?%&b&c":"(",P4PvFuMDE&)/“&4% C /?!?,&Bx«*4!K,"/0,.&¦/»,"L MN%:1fC L 5«,L &HP4O %6 :4[ :"( &J% C /?!?,.&4,"1 % O À*4!K,"/0,.&J,1¦:"()"1<,!?DC L /01W,L 9 %6 OK%6D & "5 C 1U ,< ;"<58&4":"(,"P4PbO?9 "M §Pc"& UK%Ix 5E%&45E%I;h,A %65E%1)/0!?,"&4,.1H1d"5qF*W,"96D=/?!?,.&J,1H1<<5 %6 O&4% C /0! n & , 1H1d"5*4!K,"/0,.&J,1d</&4% C /0!?,"&4,1H1 JF u &4% C /0!K,.&4,1d</*4!K,"/0,"&4,.1H1 N "5E"1 n /]U "1 d/ 8 µ  zµ ¹ ! [ .º %6 O8 zµ  µ ¹ ! [ )º $],.57()"MN</0,"1¨O?,"! "& v[

 &4% C /0! n & , 1 %6 OQ"&)/0D=&4% C /0! n & , 1GFV;<"5E"MDE&)/ "9N%65E%1)/0!?,"&4,1 %6 O*W,"96D=/yx !? ,"&4,.1OK9 "M N81W,L 9%65B"9,&4,OF<%9 %6 !y/l{$],57()"MN</0,"1 %6:<(B$],"!?MN:<()"1<,!?D=O ": :"5)MN%&4&4%1; % :P-%"[ &4% C /0!K,.& §µ µ ¹! [ º $],.57()"MN</fO?9%6!KDE&)/0DH:"("%6&4:%XPW,"MN5 "O 0{&4%MU d/ 0O?9DE15 %6 &)(%:%6OVO?96%!?%*W%I/> F)M%6!K/V"9 </ ?5@":.,"O0"& *-%6!?i%/o;"%6O?9DE: %6 &)(BPW%<FdMD"-%6ZJDE:"9%5EO",A M "O ?,BZ4-%6!Ki6P-%6&;<":"( C &41G[ :"(/0%!?MDE1 C Ov%:"(.%&4O C 57( 003  3, 2  AF TM arc h1  DR   !    ¨   C :<( "5

E5=2c</$]%&4&vFB2cz&4% C /?!?,.&J,1 %6 OXQ*4!K,"/0,.&J,13O?9 "M 1W,L 96%5g<96,&4,"O6[& DEiO?D=/#*-,.&)/0,"O0"P+x TM arc h1 3, 2 003 P4"&vFVs2l,<A /T"&“O?9%6!?D=&)/Q/?%6!?MDE1 C O %:"(.%&4O C 57(+P4"&À%:"(“"Z4,"/K/ / %6 !y$],:)</?%6:"(BO %6 :P-%6&sUK%5E%&45E%I;V, A /`,.L M%6:hC A ! % O?96%i6OK1 % 1tO?9 "M Nº Q%6:<(<Z4,"/?/ª´ 2l,A M %6 !KO %6 1H5=%/0%& ,57/09M"&J&/`,L !K; %6 &)("%O?9%6!?D=&)/ <! "& )(.,"O "9%•m+* ¹ ¿ ¯ Á ° ª / %6 &)(.%9J,"A ;"%65q[ &4% C /?!?,&J,1 %6 O83*4!?,</0,.&4,"1tO?9 "M <! "& )( </ 8%6&+x &J%61tM%6:"$]%5E%5?,.A %& ³´%•m+* ¿ ¹ ¿ º ¯ Á ¹ ! [ )º ª 1 % *45E%I/XOK9>"PHU?M%6:4FH<MN%5=(B&4%61 %6 !K/

%6 1<%Y1W,.L 9%65G%6:"("FH2c ¹ ¿ º ¯IÁ  ª[  DE5 <: %6:"("%Ix /?%6M / ": C 5 "O <; <"5qFg"9>"93OHC A !HC A O %6 : % &4%61wi6O`,"L 1B1<%6& % O %I ;.%65ut&4% C /?! n & , 1 % O "&)/0DE&J% C /?! n & ,º 1w1<%69•x ZJ%6&4! %1Q.OKº 9>"Pc<Z3! ! %6 )OK96º %i6O?1<%61 %6 &)/X;+D=O?%5E1"%Z4&4D ¹ "9 </ 05E":,Oh1W,L 5EiO`,L &J2c</ <O ?DBDEZ4%«U<C L 1MN%:&l, A F"%69 %6 !y/ ¹ [ %6 O ¹ [ $],.5=("MN</0,1¨MN%:"$],!?Z n /024</ , O ": )MN%:O?9GC A &4DE1GFSw&4% C /0!K,&4,1“PW,"MN5 "O 0 ¹ ! [ º ; "5 ED=1Z4,.MDE& <& 4O$],5=("MN</?/ J[ 9<FV24,":"( &4% C /?! n & , 15=%6i6O?</0,"5 , Z <O 0 *W,"&H/?,.O0<& MDE1<,.!#j MN%5=(BDE13ª 2l,A M %6 !?O %6

1H5E%I/0%&Nj /»,L º !y/ % &4DE1GF4 §:<(%6&J:% %6 O{:!?>;+D7/ "i D , OX1W,L 5EiO`,L &424</ "O !K%65E</ n ;%6!","A O?O % : % /",.A 5 ¹ %6 O % !K/ % 1 % /,"A 5 $TC L ::J[ *c"!?"M % /0%!?%1¨M %6 !K/ %6 !K/ %6 1<%6D"5E"BU "& 35=%6i6O?</0,"5 ,. Z <O ?Dv2l,"A M % !?O % 1H5E%/ ª ¯Á¸ 1H1","! ¹ ! [ )º 1 % *45E%I/OK96%6!KDE&)/4!?,</0,.&4,"1sOK9 "M NN& %6 2 "& )(BO?9,!&c<:"(,PJPN&4% C /0!K,&4,1 %• x & "5 q[ *W,.&)/?,OO?9 "M n / <O ?,1O?9%6!KDE&)/MDE&)/0%:"(w/ n 9O?96%! /»,"L P4P*4!?,</0,.&¨;<"& t&J%6:"("%6Z4D=1¨*-%6!?i ; % :.%8$]%5 %< F)MND=&H/#&J% C /?!?,&3j %698O?9><PBU?M%6:Q1W,L &4&)(C A %65=%6M%61§%5?,"A $],!KZ C 5 "O

?D+:"()"1<,!?D=O ": </ >[ Y ® b 5 E 6 % i 0 O </ ? . , 5 " , Z "O ? D l 2 . , A M 6 % K ! O % B 1 = 5 % / & 6 % 2 "& ) B ( ? O 9 . , ! c & ": " " ( . , 4 P P = 5 6 % 4 & 4 & % ¯ « x & % q 5 Q F "1 H " 1 . , ! Á     ¹ ! [ )º ,.5=/?96MN"&4&´/ %6 &)("%69J,JA F %6 O n :"(´Ÿ&4% C /0!K,& <*4!K,"/0,"& "! "& )(´1W,.L 96%5§%6:<(¾5=%6&4&4%<[ 9 <96,.&4,"OO?9 "M C *J!?,"/?,.& %6 O&J% C /?!?,&“1W,L &4&)(C A %65E%MN%1O?96D=&)/ %6 9DEOK%3O?,! "& MND=&4Z2 % 5ED C MNM %:"(.%O<C L 5=&4%"F %6 Oh DE5 ": %6:<(%/?%6M§P-%6& &4%MM<!0"Z4&42JDEZ4!K,: %6 &gF""MDE&J%61 1W,"L ;"%/?1"%69M % &)(%61 % &H/ &J%6M 5E%&4& %

&4%61 24D=Z4!?,.: %6 &)/ %6 :%I/,sA i6O?D=5E5E":,1wO?%6Ms[ 8%6M 1<%65E%I/01<%696&J%tO?9 %6 & % OQ,>m+DE: % &vFh&4%6M 5=%6&4&J% ; n 9"F % O % 5E%/OK%6M j 5=%6:)<5 "P 4PJDEO{"9 <5 =/T<5 C &41DEOKMN%!K/{$],.!KM TU "P c"& &4%Mw[ 5?,<A $],.!?Z C 5E2c</?&c3"9D=O6F424,":"("9 ¹ ¿ º ° "! <& H(t&4%6M *-,.9D=/ n ;-FJ2c"&J%6M &4%:)</ n ; 5=%6&4&J%"[ 1B1<,.! &J%6M N&4% C /0!K,&P-,M5@"&c3*4!K,"/0,"&4& ¹ ! [ )º $],.57()"MN</8O?9%6!KDE&)/>F-2c"&4%M *J!?,"/?,.&&4% C /?!?,&J& N µ µ $],"5=()<M</OK96%!?DE&)/6[ ;BD=5 ": .P4"&%6:"( "5 7/T"5 "& &4%6M MN"!0"ZJ& "& c"1OK/T<P4DE5v/`,L 5=/`,"L /?/! %6 O?9%6iO?1

%6 1GF 24"&4%6MiO0"1 &4% C /0!K,.&4,1GF"&J% C /?! n & , 1 %6 Of$],"/?,&4,1OK%6M5E%:%6Oo;BDE 5 ": )u5E%&4&4%<[ Y%2 %6 9%65=1 %6 *49%657x &JDo"9 %6 5=%/{1HD@<5@"1 C 5 "O </ —%6:"(tDE5=("%6& C &c<5EMN"O—1W,.L !K&H("%69%/0P-%6& DE&JZ4%69 "9,&sM C 5=DE1GFH24,:"(t &J% C /?!?,.&w§/»,L M%6: % &4%61N$ %6 5o%69!?%5 %6 1 %I ;%65h&4%24%69%6P4P3*4!K,"/0,"&4& "5  "&J&c"1 ¨&4%62J%696%P4Pa%65E%MN%1 1BDE"5@<1 C 5 "O "& c"1M "O QR4&4,.M2c"&4:,"5 "O KD#$]%5=/ % /0%5E%DD=O6[ 1 %I /*4!?,</0,.&HP , 5 "5 =5 , !?%&4Z4O?9%6!KPW% &À"9Q%6!<,A O 1W,L 5=i6O`,"L &42c</ "O Y;",&49 <O 0 %6 O "9z%5E%61)/?!?,M ": &4%O?%O /0"O?9 n /

"O ;"%6!KO?%6&J:%6:"(BM "O ?O?"5q[ 9 C / ,. P4P4D:"(h,A 9<FSZ4%Ni6O0<1“24»UKO?9 "5 X2 n U "& vpQ2c¨sM<:%6!<,A 1 2 "! ?,. M %6 O#$ %6 5GO?9 "9 >"5 %6 1H1d"5G %6!<,A O?%P4PW%15E%6&J& %6 &4%1GFJ"1H1<,!X5 % /?%696&J%Y1 % /X*4!K,"/0,.&1W,"L /»,<L /?/ "5 E5E"*-,<x /0J[ P4P-%6&t"9%6O?%I/0P-%6& DE5 <: .%6:"("%/?%6M ,L OKO?9%6O—*J!?,"/?,.&dU? "9,A O?!K,P4Pc<& "O K/X1W,"L ;%I/,QA *W%!?i6%1.x P-%6&sÁT®8%Qd/0,.MM<:: % :%/K/8;",5E&4JF %6 OM%6:D=&)/0i6O?"1t&4%M 5E%&4&4% 24D=Z4!?,: %6 &s"5@<* C i6O?D=5E5E":4[ 8%6M5E%24%/V"9,.&HPc"&z"9#%6!","A Oh;",&49 <O VOK,1H1<<5B:<(%6&J: %6 P4PzO?%6Ms[ iO?D=5E5@<:,1HPc"&$],57( ,Y MNdx

:"!?%><1"i6D ,. 1 5E%:%65=O", A 5 %6 * % O?%{<9"F.24,":"(z1 %I /*4!?,</0,.&,"L O?O?9%6,57;<"Z3"9u%:"(%I/05=%6&31W,"L /»,<L /?/l1 %I /0& C 1H5E%,& DR AF  !    #  + "5 =5@"*-,"/?/ JF ! Z4% C /0%!?,.&J& J[ Z4% C /0%!?,&:<(%6&J: %6 &b1W,"L /`,"L /?/N1 % /0& C 1H5=%6,&b!K%6&4Z4OK96%!6[¤®YÀ MN ":.%6!<,A 1 zx1d"5J:"("%6&4: %6 P4P-%6135=%6&4& % &4%61z&4%6M 5 % /?%69& %6 &4%1*4!?,</0,.&4& "5 4&4%24%69%6P4PNM":",1 zµ µ µ $],.57()"MN</0P4"&Y:"("%6&4:%—1g,"L 5Ei6O>,L &42cd/ "O VDEOhO? 96%!?%*W%I/WU </ 0OK96D=1-F""9X"5@"1 n /„U? </ l<9X%:"(BDE1 4!?,</0,.&)/ &4% C /0!K,.&4&

JF "MN%5=( ZJ% C /?%6!?,"&424,9u1<%65=5q[ &J&4%61QMN%:"$]%65=%65?,"A %6&§$],5=("MN</SD=:%6&Q5@"OKO C F<%69 % !K/ %69t$],.57()"MN</M%6: ," ;>U? iO?D=5E5@<:,"/ </?/ , 5qFv2J,:"(!K,P4Pc"& "O ?OK96%6!HC A %6&“%65 %6 :>UK%6&v[ 24%5=("%/?/Q i6OKDE5=5@":.,"1 % ;BMDE5=5ED <! ?Z4,1HD=:t1 %6 *-%6Oz; "5 7/0,.96</05E"& C 5MeC A 1W,L ZJ&4D#w24D=Z4!?,": %6 & % :%/",wA $ "9 DEOKPc"&v[ 1 %6 O<,.A P4P4D—$ <9 6DEOK,1HPc"& M "! Qi6O0<1 ¨* 4!K,"/0,"&4,.1 %6 O§&4% C /0!K,&4,1 </ 0!K%6&4ZJ%69 % O?% $],57(+D=1GFl"MD=/z"9 %6!<,.A O 1W,L 5EiO`,L &424</ "O OK9>"P "5 =(",9"[ :"( i6OKDE5=5@": % : %6 O 1 % O?%D#$ <9

6DEO?"Dl:"(",!?O?"&“5E%696»UK5@<&c"1G[® &4%M 5=%6&4&J%¨ÀOK9>"P "5 =(B9 ," O?96%5E%*vF"1H1",.!N&4%6M 5E%&4& % &4$ %61¦24,OKO?9 C %6 5E%I/BC A i6O?D=5E5E":,1GF % O&4%M "5E"1 C 5E2cd/0&cz1HDoD=&H/?%65=5EDE:"%6&4O % 5E%I/>Fc"MDo£{,.L 5=Zf,L & 1HPv[ MND=5E5=D "! KZ %I ;+P-% /0%657/>[ i6OKDE5=5@":.,"1P-%65=O?%«U %6 P-%6& ®Y%•x«& % 54&4%24%69%6P4PN%65E%MN%1Q1<%65=%/01<%69 %6 O?%YDEO % *4-%6&424,":"(§5=%624%I/Kx O % :.%6O[ OK9 "M C &41H!0,5=(N$],&)/0,OOK9 %6 &w1 % /85 % * %6 OKPW%&¨1"%5E%I/01"%96D=1 ®8%—µ ®Y%  %"· ¹ ! [ !)º %—µ ®Y% „Á ¸ ¹! [ º ¹ ! [ B»º  % MN":&4%6M­Oy/T"P4D=5qF  M <O ?,BZ4*W%!?i8"5E</?/1 % / ®Y%YM":"!0 O?9 %I /0%O?DE1G[ 

®Y%µ ®Y% C L /?1g,"L 9 %6 O  Á? M "O¼ ?,BZ4*-%6!?i%6OhDEZ4%«U %6 24%9#1 % W%OK /S%6924,.O?OK9 C DEZl,4A F»%9 %6 !y/l<9%5EO<,8A $],57()"MN</oP-%6!KDE5äx 5ED C M,"/ /?%6!?M%65½[ 96%!?%6&Ji6O % !?% <96,.&HPc"&À %N &J%6M 24,OKO?9 C %6 5=%/BC A Fo1oC L 5,L &HPW%& ®Y%D=:%6& !`,<L ;+D=ZeDEZl, A <5@</K/>F#!?,.PJPc"& "O KO?9%6!HC A %&¡%5 % :&4%" [ iO?D=5E5@<:,1$]%65=!?,P4P4"&4& "& 4"1ÀM %6 :MDE%5?,"A /K/ e&4%62J%696%P4P¾%5E%MN%1Ÿ1"%5E%I/01"%9624%I/0& % &4%61G[ %“!>,"L ;BDEZ %6 5=%/?DEZ4%«UK% "96,.&HPc<&&4%M /0%&4& % 5E%24%/","A ; %z O?9 %6 &1<%65=%/01< %69 %6 O % 24 %6º 9§;"%69%/.,A M "O K,+ZJDE1t!K%>"1<i6D ,< />Fc2c%69 C / , PJP4Df&4%6M /?%6!?M%65=&4% %6 *JW%&

"&4&)(BDl2l,"A / ¹ [  % %$ Fg24,. :<("9¨C L /01W,L 9 % O?P-%6& 1"%5E%I/01"%9J, A C U </?,MNMN":%6&4% !?:D •U ? &4%M %6OK&4% 1W,.L 96%5O?9 %6 & [ % x«,"O3:%6!‚UK%6O?9I/0%I/?/ "5 =5@"*-,"/ <& c"1%6&J%6!?:"D •U "2 J,.9"[ iO?DE5äx 5@<: P-%65=O?%^U % PW%& DE5=h("%6&41< ,.!t 2l,A M %6 !?O %6 1H5E%I/"1H1","!0JF24,:<(Ÿ ! %6 OK96%i6O?1 % 1 </ 05E":,OMN,"96: "O KD %6&J%6!?:"D •U ?a1BPg[ J[ % F %9 %6 !y/ 1W,.L &4&)(%&5=%624%I//T<5 "5 =&4D1 % /,57()"&¾! %6 OK96%i6O?1 %I />F3 %24$,:<(¤ M,.96: <O ?D %6&4%!?:D •U C 1GF *45 C O?9 ¡M":"!?%><1"i6D ,¡ OK,.! <& ¾$]%65=O?9><Pc"Z C 5 ,Ÿ 2l, A %6 *4-%6& [ % 5E%:"(.%&vFo"MDE1<,!tM "O

K,+Z4D=1 $],5=("Md/Y;<"5 , O?9 n &C A O %6 :%Q!?%69,&c"&Ji6D@<O?96%!HC A %& $]%5E%!",A O>,L Z4DE1G[ *c"!?"M % /0%!?%1/0%2 </ C :"(t;<"&4&c<1 2c"&4:.,"5=;<JF424,":"(NOK9 % &¨&c":<(MN%&4&)(+D=O % :PW%&¨1<%65E%I/01<%69Ix 9 % 1G[ 9 DEOu$],.&)/0,"OY<96,&HPc"&gFc24,:"( „Á Àµ ®8%  ¹ ! [ .º $],.57() "MN</l OK,! <& N&4% % :`UK%&N%5G"9,L O?OK96%O—1"%5E%I/01"%96%I/?/XO?9 % &v[ &4&4%61!K%>"1<i6D ," &c"132l, A % !K/ %6 1"% [ % [ 1W,.L 96%5EP-%6&t$]%1H;h,3A :%!]UK%O?9/?%/K/,`m+D=: %6 & <5 E5@<*W,"/%&4%6!K:.D •U ?%6&4& %6 5v1HDEOK%6P4PgF [  % F n :"(wP-%^U>,"L ;h,tA ! %6 O?9%6iO?1 %6 1 M,.96: <O ?Dh%6&4%!?:D •U </

YDEOYR4:"(%5E%6MzPW%z; %I ;%3&4%M "5E"1 C 5E2cd/ 1HD—!K%696,"&c"&4iD@»UK%5E%6&JO %6 :J[À£c!?%Z¦®Y,`(B5E% <MN%!?DE1d"D#iO?DE5=5@": "O ?9;.,57/"9 <1BD %6 O?9!?%I;%/K/0%<F—24,:<( "93%:"(BPW%%6O % O?%1B&J%61“%69t5 "& Ji6,.5E</Tt 5 % /"C L &J1B&J%61¨%:"(¨R4:"(%5E%6M!?%M % 5=/ ,) "&Rc&4,"M"&24"&+x :.,57/{$]%657/ % /?%65=!?%6&JZ4O?9%6!?%<[ 96%1¨"9 %:"(BPW%%6O % O?%1¨DEO%5=;BPW%&w;BDEOKO?96`;"%69%/02J%/,"A 1"9 % O *c"!?"M % /0%!?%1-F4;<"5E"MDE&)/{3&4% C /0!K,.& % O8*4!K,"/0,"&/`,.L M%6:%1W,L 9I/0DvRc&4,"MN2c<&4:,5 "O ?!?J[ 003 h1 3, 2   arc DR AF TM  !    ¨    h1 3, 2 003 C ZdU C 1GF<24,.:"( DE5

<: %6:"("%/?%6M§P-%6& &c":<( / d; ,5=O ": ,"1",& %6 Of24,OKO?9 C DEZS,YA <5@</K/o5E%«U </ 0OK9 , Z , $],"5=()<M</?,.1HPc"& §:"!0>;BD=/ <i 6D ,z §MN%:2c</ "! ?,"9 ,3 1W,L 5EiO`,L &J2c</ <O 6[œ Y%MrM%6:5=%6*l,QA /0%62 </ >F42J,.:"( ‡ ›bŠI† |EŠIl’d€ ‡ | ‡ ’dƒB|)†‡ ‰†‡  ‡ "‘ ‡ €‚-†‡ €ct†} ŠI‘ }` ‰T‰Š?† BŠ€E‰ ‡ | ‡ š ŠI }) ŠI~ ‹IŠ }d| 8†‡ ‰`}d| ” ‡ Œ®YN3:.!?>;+D7/ "i D , / n 9O?96%! %6!<,.A O?%P4P 5E%6&J&4%"F "1H1",!À/`,L P4P4D1W,L 5=i6O>,L &42c</ "O ?2J,91 %6 *-%6OK/sM %6 :eMDE&4ZJDE:À&4":"(.,"& :<(.%6&J:%5E%6&J&4%"FHZ4%i6OKDE5=5@":,"1OK,1H1d"5<UK,P4Pc<&¨,"L O?O?9%62 C 9 , Z4& <& c"1GFH2l,A M %6 !?O %6

1H5E%I/"C L 1Q5 %6 &)("%6:%•x OK%6&w&c":"(",.P4Ps5E%6&J&4%"F-i6O?D=5E5E":,1DE:%&:"(,!KO0"&w%65 %6 :& % &4%61GF-"MDvM%6:)"1d"Z "5 =(",96& "9 %6 5=%/ 1HDE"5@"1 C 5 "O d/ >[ 8%6M 5E%24%/z"9,.&HPc"& s:!0>;BD=/ "i 6D ,w OK,1H1d"5#:"(%&4: %6 PJPeO?%6MsFSM%6!y/§<1B1<,!Q iO?D=5E5@<:.,12l,A M %6 !KO %6 1H5=%/0%/ C 5o"5@<i6O?,"&H("FG"9 "5 7/T"5 C 1N1HD=O C : <! ?96,</?/8%6&4%!?:DE§/ C 5g1HD=i6O?D½[ M "O K,+ZJDE1¨$]%«UK%696%I/0P-%6&À/0"5 <5 E1","9/ C &41 DE5 <: .%6:"("%/?%6M 1H!?D7/0DE1 C OOHC A !HC A O % : %6 &4%1 ¹ º $],":)"5EM <; <"5½[ MN%&4&)(BDEP-%6&w DE5 ": .%6:<(%/?%6M±OBC A !HC A O %6 :% 31H!?D7/0D=1 C O %6 !K/ %6

1H& % 5o1BD=O?%P4PvFG"1H1","! 3/ <: C 5 <O z,"L !`,.L 1H1 %Q /0"!K/6F-24N& c":<(,P4PgFg"1H1<,! D=5 ": %:"(%I/0%M %6 5E%I/0% ; %6 :%O6[ Y%M / C ZdU C 1-F M %6&J&H(BD{wO`,"L / % /"&)()<: DE5 ": .%:"(%I/0%6MzPW%&vF n :<( "9t"&)()":OHC A !BC A O % : % /§O?%6Mk/ C Z»U C 1 U ," 5q[ DE&4Z4%&4%6OK%/?!?%%65 % :P4DE9I/0,.O?"1;<":"( C &41<P4Pc"&vFJ24,:"( % !K/ % 1"%Q X%:"(H/0DE9%6Z4% %6 O{/ n 96OK96%!?%6OK% 1W,.L 9 %Q %O?D=1-[ Y,O8%69Q&4%6M / C 5o%6!","A OYM%6:OK96,! n / "O 6FG"9,&HPc"&¨"9 <5 =/T<5 "& 4,"O{!?%65E</0D7;BD=/ <O ?%65=M % 5E%I/ OK96%!?DE&)/Y Q¿ DR AF TM arc 2 "& )()"Z4,"O—"9D=Zl,"A ;.%5G&f,"L ;%1HO?96D=1G[X®YM%69Y"9 %6 !y/ % 1

dx«& %6 5c1HDEOK%6P4PvF+"1H1","!X<9N,A OK!?,PJPc"& "O C / "& ¦%6:<(eM <O ?,BZ4*W%!?ii6%65  Kx,.O3*W,"&H/?,.O?O ": :)<5u1W,L 96%5 n /?%/K/0% M%6:“& C 5E5 d/ >FM n :   M "O K,+Z4*-%6!Ki6i%65<9Ÿ,.A OK!?,P4P4"& "O C / "& vF8"MDE1<,!%65Eº 1 % *496%5 %6 OK%6D=&41¡OK96%!?DE&)/ :.!0>;BD=/ "i 6D ,À 5E%iIx O?</0,"5 ,. Z4,</?/ou/`,L P4P4D<1g,"L 5Ei6O>,L &42cd/ "O y/ , 5 ¹ 5q[ [6$]%^UK%96%I/ Fd"1H1<,!huOBC A !HC A O %6 :  x«,OgR4&4,M2c"&4:,"5 "O "! 0 ;",.5=/OK 9JC L 1HO % :"242J,9"Fh24, :"(M "! ?"9N%:"( &c":<(+O ": !K%6&4Z4%&ÀP-%65KC L 5EDS%5=/ %6 ! % OQMN"!?"ZdUK,&v[®Y &J%6M JF{2c<&4%6M i6O?"1 “/0D=96%Z4%6Ot*-,.&)/0,"O?O <:

C 5E%I/?/;, 5=&c “OBC A !HC A O %6 :ÀR4&4,M2c"&4:,"5 "O ?JF <1B1<,.!;<":"(M "! ! % :%6O! % :%6&Ÿ,L OKO?96%2 C 9 ," Z4,"/?/;,"5E&c DE5 ": %:"(%I/0%6MsFv;<":"(,"5=()<&“!KD=/?1< 5=%6&4&J%"F24,.:<(À&4%M "5E"1 C 5E24</?/0"1;,5=&c¨1HD{i6OKDE5=5@":,"1 %6 O3:)<5@dm+DEOK,1G[ 9 %6 !y/:,&4ZJ,5¢U? MN"&c<*4O ": zO?,.1t1<,96M,5 , : C OF+24,":"( "9 <&H(":OHC A !BC A O % :&4%1*-,.&)/0,O?"&s§1B!KD=/?DE1 C O % !K/ % 1lC A &4%61 1<%65=5o5E%6&J&4DE%<[ % :¡2J,.O?OK9>"O?"&¾OK,!?,5=2c</?& "& 41Ÿ"96,&ÀUK%5E%6&JO %6 :"%61bO?,"! </ 6F"M%657(%61¡%6: % O?9%6&¾M "O K1 % &)/ <5@"1 C 57/T"1;",.5E&c+F %

OMN%:)"1d"Z "5 7(,9I/ "1 ;",5E&4b"9 "5 7/T"5 C &41bDEOKMN%!K/ %6 5E%I/1HD@<5@"1 C 5 "O </ 6F 24 /0%!?M %6 O?9%/"5@<*H;"%/", A c<!0"M % /?%6!?%D{1HDEi6OKD=/DEO3M "O %6 !y/ % 1lC A %1e5E%&4& %6 &J%61G[ :<( /BC A &4D=1 OK9 "M C &41H!0JF"24,.:"(Q DE5 ": %6:<(%/?%6M%:"(DE&4Oy/T"P4D=5H!?%6&JZ4O?9%6!6FH81" %96Z4%I/0DJ$]%5=/ %I /0%5E%611HD=OSM %6 !K/ %I x 1SC A M%6:"; "5 7/0,.9I/T</ "O 0Z4!0<O?9/?DE1 C O?"&M "O XM<D-;BDE5 ": !? ;"%696%I/>[ 5=("%6& DE&JOK/T<P4DE5-!?%&4Z4O?9%6!K!?%65v R496DE1 "P 4"&QOK,.1HO?9,!h/0"5 <5 E1","9 C &41GF»&4%M¤5E%*l,.A ZSC L &41 MN%:Y{5 % /0%9 % O %6 &g[  DE5 ": %:"(%I/0%6M,5=("&vF

MDE&)/?2cN<9z"5E"*);.%I/,A *4"!0"M % /?%6!K%61"%I/ % 4W%& C :"( "5 =5 n /0,"/K/ "1 ;.,5=&cNP-%"F-Rc96D=1</»,L !y; %6 &)(%D % O— 1"%96Z4%I/0D-$]%65=/ % /?%65E%1 C :"(35=%/K/0%61Q;.,5=&c1HDE"5@"1 n /?;<JF24,":"(P4DE9I/0,O n /K;"5=%6:"("%6&t<9 % !K/0%5EM%6O % 5E%I/Y1HDE"5@"1 C 5 "O <& c"1$]%5=/ %I /0%5E%"[ #‰?›dŠI‘I€‚~c ‡ €‚|)†‡ BŠq)ŠI^ŠIŠI ‡ ›ŠI† ‘•X|)†‡ ¢”•ƒH’s}d| ‡ ~c~ ‡ ’`˜ ‡ 3€ | )ŠI~J˜#ŠI‘•– ‡ †‡ ‰I3€‚| HŠI~w|EŠI~c~gŠT˜ ‡ ’`’)}d‘ ~gŠI |"ŠI† ^Š?›6~QŠI† ~J’"Œ › ‡ › ‡ ~c½‘0}Tš-€E’dƒ)‰§ŠI| Œ 1 C /T</ ,. 1s/?%6!KM % O?96%I/0%O?%6&“"PJPc"&!K%6M %6 &)(B1"%6ZJ&4%61GFf24,:"(sOKDE1"%!<C L

5h%6:"(s,57()"&¨MND=&4Z4%6&)/ d/ ?$],.: , %65=M % 5E%I/0%/{/0"5 <5 E&4D½F4"M%657(+PS,A 5fNMN; % 5E%/?5E%&4&4%61 /BC A &l,A ,"L O?O?9%$TC L :: %6 O?%1 /0%6!KM % O?9%/0%O M ,. Z4,"&s5=%;"%696%I/024%I/,A 1 5=%6OK96&4%1-[ M,+ZJ%6!?& /?%6!?M %6 OK96%I/?/ C Z4,.M "& )( MN%:O?9+C L 5E%I/ %6 OK% %65?,<A /?/"9%M§P-%6!{;BDE5 <: 1 %6 * % &4%61N1g,"L 9 %6 Bx *-,.&)/„U <P c"&MN":)"98%6M§P-%6! "5 =5=/>[ &,*W%!?&4D=1 C O?98$]%65=$]%Z4%69 %6 OK%"F4<MN%5=(3OK96%6!KDE&)/{Q£{,.L 5=ZN&4%M    ¼ h1 3, 2 003 ;BDE5 ": .MDE&4Z4%&4O % :N1W,L 9 %6 *4-,.&)/„U?N%69/N;BDE5 <: 1 %6 *-%/ "5@"HU?"DEPc<&w!K%6&4:.%I/?/?%§MN%:4[ 9zMN%:&)(+Däx /0,</?/TY"9 C /T</S%6:"(z 2 C O?96"Z4D=1QOK9 "9 6"Z3Z4%6!K%61

"! ?PW% %6 !?%I/?/6F)%6:"(BO % :.%6Ol/?%6!KM % O?96%I/?/ C Z4,M "& )(,O ;BDE5 ": .1 %6 * 1HD@"5E"1 C 5 <O "2 4,"9"Fd"M%65=(O?96%!?D=&H/S"9X"&)()":"DH ;BD=5 ": .,</fMND=&4Z4%6&SC L /?/h"9,&4,OF"%6:<(+OK96%!BC A F M%6: % !K/02J%/.,A /?%6!KM % O?96%I/0Dz/`,L !K; % &H("%61D=! "& )( n /]U "1 G[ 9e%6M§P-%6!F§"1HDQ%6:"( </ 05E":,Ow:)"5@»mJD=O </ ?5@":.,"O¨i6OKDE5=5@":>U "& c"1 d/ 05@<:,O¨P-,57(+: ,I U "& ¤MDE&4Zo,L O?OK96%e* "! MDE5=5ED , %I ;.%¦5 %I /0%96DE1´%6PJPW%& ;BDE5 ": .Pc"&eM%6:"5E%62J%/,"A O?%6&¡*c"!y/0DE1 C 5 "! ?D=O3O?9%6!?%W%I/U </ ?O?9DE1GFu"9s%6: %6 O?9 D=5 ": .%:"(%I/0%MN%I//?%61x DE&)/K;.%—UK%65=%6&)/ % 1H/?%65=%6&/ %6

&)("%69J,JA [ 9"&)/0!K,.*4D=1 C OY%5=;t%9/ ;BD=5 ": .1 % *W%I/%6!",<A /0%65žUK%6OK%6&¨M ,. Z4,"O n /]U?J[ 9z"&)/?!?,*4D=1 C O DE5 ": .%•x :"("%/0%M§P-%6& "9§%M§P-%6!D=O?M % /YMN%:.1fC L 5«,L &HPf,L 9I/0%I/0%/K/OK96 %6!K%6*42J%69 U C />pY DE5 <: .%6:"("%/?%6M "9 % !K/ ,.57()"&Q"MDE5=("%6&vF»24,":"(Q"9X%M§P-%6!h1BDE"5@<1 C 5¢UK,&P-%6&4&J%"[ 9u{$]%657$],: "O Oy/0%6&z5 % / %6 &4%1$]%65=/ % /?%65E%•x 9 % O?%& % 5E1fC L 5 D=Ot1W,.L 96%5 "5 E5YÀ;<"5E5 "O ?,"ON$]%657$],: "O K24,9<[ :"()<&c"1H1",!s"9,&HPc"& &4%M O?96"Pc"Z %657$]%65=%^Uy/0%&lC L &41"9/6Fc24,.:"(<9%P4P-%6&§$]%«UK%696%I/0P-%6&<9Q<&H/?!?,*JDE1 C O%657; %6 !KZ4%61 %6

P-%6&w$]%65E2J,.96,"/K/ %6 !y"5;.%, 1¡O?9 Mn &DEC A &45=ZJ%6:DE:“O?,"i61O0<1,"Ÿ5=()tU<&K%61"5E%%&496Z4O %%I :/0D%61a<5 E5E%6*-:<,"(Ÿ/#5=1H%6DE24ON%I!/>%F+ O?"M9 N%I />%F 5=(%6 O&4%&4M %6M ;.%6À&9%c/ <:% "!K(a/?%65E%6M: %%6 O?O 96%6%I 5=/ %/0;B2JDE%6969"OK:F+"5"9 žU ,"1 &+Gx [ Pc"&O?%&41HDW&J%6M 1 %6 *-%6OX"&4&c<11HDEZJ%6! n / % O %6 !K%"FB24,.:"(§5E%62J%/Kx%"F %6 O2c DE:%&N2 "& )(B$ % 5E%1 % *4-%6& *c"!?"M % /0%!?%1"%/6 F4 Rc96D=1<<DG/`,.L !K; % &H("%61<%/ %6 OX1"%69Z4%/?%6Dg$]%5=/ % /0%5E%1"%/—O?9DEM C 57/ "& M%6:"; "5 7/0,9I/T</yx &4D½FJ24,.:<( M <O DE5 ": %:"(%I/0%6MsF4P-%6&4&J%M "O u/ n * C O C % !K/?%65EM%6O % 5E%I/?/0%5o1HD@"5E"1 C

5¢UK,.&g[ DR AF TM arc s   N ,.L P4PQ,5=;<"O , &c"1 C :"(/BC A &J24%/6F<24,":"( 1W,L &)(B;fC L &41HP-%6&{;BDE5 <: /?%6!K%6Mz/ %6 O % &4%61P4D=96,&)(,"OS1 %6 !KZ %I x O?%D=;"%65z$],.:"5@"5=1",9I/ C &41G[ , 5/ C ZdU C 1¤"9I/>Fz2J,:"(¾Ÿ; +D=5 ": ¡/0%6!K%6Mz/ %6 O %6 !?%¦& % 9;"%¦/`,L P4PM "O %65=M % 5E%I/ND=O5 % /0%96D=1-F8"M%657(.%1¦;<"5=5 "O KD%6!?%Z4%/BC A %61G[ DE&JZb"9,A OK!?,PJPc"& "O \%65E1 % *496%5 %6 OK&4%61GF MDE&4Z;<"5=5 "O KD4%6!K%6Z4%I/Kx%65EM %6 5=%/?%61H&4%613;<"&N%6:"(1W,.L 9),"L OX;,"& "O 0+pl%6:"(P4D=96,&)(",OX*-,.&)/0,"&t/ C x Zc</?5@"&JO ": C &41 %5=/0"1d"! "O ?i % 5¢U "P ,"

5—%6:<(+!K%1BD7Rc&4,.M C 5=/0"P4PvF % ON<9 %6M§P-%6!3OK9 "M "! 0%:"(B!?% 1"%I; %6 O?P %¡ $]%657$],.: 2cd/ , %5E%6M%61<%/ %6 * n /0%&4%61¾PW%¦b5E% n ! "O ?Pc+[ "& "96,"&BP4"& %6:"(5 %6 &)(.%:%6O 1fC L 5«,.L &HP4O %6 :D=O6[ D4YMN%:"Rc:"("%65 % O?%1B!K%{24%657(%9/"C L 1Q 2c<&4:O C 57(H/>[ M%6:"Rc:<(%65 %6 OKPl,A 5J1W,"L ;"%/? 1"%Ix 9J,tA /0"*c"OK9/0"5@</?DV/ %6 &)(.%11W,L ! % %6 * n /0%I/?/"C L &41%6:"(¨MN,BZ4%65=5=/YMd/0%6MN</?DE1dN%O?961W,.L 9I/ "! <; <"5q[ 9/ M,+Z4%5E57/ "1H1","!s1<%69ZJ/"C L 1%5EM %6 5=%/0&J%61a&4%;"%696&JDqF "MDE1<,.!t"91 % *W%Os;",.5=/ C UUK%65=%6&4O %6 :%1 1);<"&)/0D=/0</ n ;QU ,. OK5 "O "! 0J[

—O?"1s1);"<&H/?D=/0</ n ;QU , O?5E</0,"1<d/Y5=%624%I//0%6!KM % O?9%/?/?%65u,L O?OK96%;"%/?&4DqF %6 Oz%6:"("%69 % O%6O?%I/ % &¡<9t%65=M % 5E%/?PW%;.%I/0%I/?/24D7/C L &41<%/§M%6:"%6!","A O n /?%6&4D½FlM n :s%65=/ %6 ! %6 O§%O?%/ %6 &¡"9 %65=M % 5E%I/0%/u1BD=9 "! K&4Dq[ 8%M % 5¢UdC L 1OKDE1<%6!<C L 57/Q"9,.57;<"O , &4"1 </ T<Z4&4D#%69%6& /0%!?M %6 OK96%/K/ C ZJ,M <& H(",O§:,"&4Z4,5=1",BZ "O M ,. Z4O?9%6!y/T"& <& c"1t%5E%6M%6D7/>FB/0,`; "P 4P M N%: %6 !K%69I/0%/?&4Df§;BDE5 <: 3i6O?,BZ "5 E</0,"O{%6:"(BO % : % /6[  ¨  ¨ £ # ¼  & ¼ & L  %O?91g,"L 9 "*-%6!y/ C !? º !K%65E</ n ; $]%6E5 ,"5EZ ,. 1 % *W%O?O % : %O?91g,"L 9 ¹

MM $ %6 &)("%6!","A O?O % : % 5EM %6 5=%/0D :"(."1",!K5@</?D OK 96%M ² ²  ² "5 = E D E 5 % c D / <; " 6 i " O , A ²  "5E,"M"!/0%5E%6OK961 ,. *  ¸ ² ² [+/ "P 45 "9 >d/>[ *J/?DE1d"Dv%O?961W,.L 9,L 1t/ C 5@»UKZ4,"&4O ": "D ,  D   DF <     ,  3, 2 003 $ TM arc h1 9 %^ UKOK9>"1d"D %6 :.P-,5=/?! , 5 5 </ 0,"/K/¨1 % *lC L &41´Z4!0"MN</?DE1 C O0<&¤MN%:"; "5 =/?,.96D=1GF24ŸO?96"Pc"Z O?9%6M 2J%65=("%/K/—/ d; .i6O<,"A ;%5W/?%61HDE&)/"C L &J1N<9 %6 :"!?%"[ / d; i6O<,§A 5E%:"$],&)/0,"O0"P4PN%65=%6M% "98,PBUK%1)/ n ;5=%6&4iO?%"F ;< ":<(Ÿ/"C L 1H!>,.L Ot/ <; "i6O>,"L ;%1b%6O?%I/ % &¤e24,M,! C 

/"C L 1W,L !6F"M%657(B&4%61¡1 %I /$],&)/0,Otº $]%5@"Zcd/TÀ;<"&v[ 9 %:"(BDE1GF24,":"(´¦$ % &)(+O C :)"!?"1d</¦O?9%6M Z4DE<$]!0":"M •U ? ¹ * C JDE5E5 •U "& <5 &4":"(.,"P4P/0"!yx /?,.M "& )(+P , 5Q,L O?OK96%6:<(hC L Uy/?O?% % O\%:"(a*W,.&)/?PW%$ , 1 C O?9 "5 =;< $ %6 &)(%O?%6PJP´1 % *W%Iº /"5E1<,.O?OK,&vFuMDE&)/ OK9>"P4"ZNOK96%MNM%654 5 </ 0& "& 41G[ 1 %6 *$ %6 &)("%6O?O %6 :.% "9{,PBUK%1)/ n ; ¹ ;<":"(Q/C L 1W,L ! $]%65KC L 5=%/ % ;%5J%:"(%•x &J%6O?%&¦"! <& H(",.O6[ / d; i6O<,A &4%1 %9 w$ %6 &)(B:"(C A Uy/,¨A 2c</ <O 0s/?%6OK96D—5=%624%I/,"A ; %< F24,:"( wOK9>"P4"Z OK96%MNM%65v;<"5 , %6 O?95E%5 %6 OK24%69 / C 5=O

": ",.O0"& 24"5=; "& )( %:D=/?%6OK/?%61<%// <; "i6O<,"A ;%5 %6 OK96!K%;%:"(hC L 1G[ / <; "i6O",eA M "O KDE1e$]%65E"Zc</0JFu24,.:<(Ÿ“/ <; ",5ED{/ <! ?:"("1¡1oC L 5,L &HPf,L 9J, A *W,"&H/]U?"DE! ,. 5DE:%&Ÿ1HDEO 5 </ ," O?9),"L :Q<5@</K/ %6 !?1<%69+,QA $ %6 &)(BO C :)"!0<1!K%65E</ n ;zOK9),.L : %I /X$]%5E&c<:"( n /0O?JF %6 O n :<(3 O?9><Pc"ZOK96%MNM%65 %:"(BM <O K/ ," 5"&4 %M¤MN%:.1fC L 5«,L &HPf,"L 9/0%I/024%I/,uA / "! ?:"(B*-,.&)/0,1d</g$]%65E,"5EZdU?J[ 9I/h{/ <; iO",{A $]%65=,5EZ , 1 %6 *-%6O?O %6 : % &4%61 &J%;.%969+C L 1-[ DE& %6 5S1HD=O?%6PJP“OK9),L :<5@</K/ %6 !K1"%9J,A $ %6 &) (BO C :)<!0"1d<// C Z C &J1MN%:1fC L 5«,L &HPf,"L

9/0%I/0&4D½F <&4& "5 8&c":"(",.P4P À/ <; iO", A $]%65=,5EZ , 1 %6 *-%6O?O %6 :.%<[ $]%5E,5=Z , 1 %6 *-%6OKO %6 :"&4%61¡%65EM ¶ º %6 5=%/?D81<,.!?5 </ „U? ;<"&gF"M%65=( %:"(.%&4%6OK%6&Ÿ"! "& )(",O3"9 %6 O?º 95E%5= /§O C : "! K9 "O z2 C 5E5 <M N24,"O?O?9 <; <"5 ¹ F % Oz$],!?Z n /?;< <! "& )(.,"OwÀ/ <; iO",¡A "*-%6!K/ C ! •U d; "<5 ¹ [ DE&4ZJ1"%/K/.,aA 24,OKO?9 C O ": Z4D=MN%&496D ,I U C M%6&4&)(BDEO %6 :4F %9 % !K/¨2 "& )()"Z4,"O C 1 Z4DEM%6&49D ,w & %6 5=1fC L 5=D#O?9 <M wF<MN%5=(“"! "& )(.,O3s$]%65E,"5EZ "O KD#O?9),"L ::%65½[®Y <96,.&4,"O8%:"(BO % :%61HP-%6&M %6 !‚U<C L 12 C 5E5 "M N2J,O?OK9/ %6 O8"9

<*W%!K/ C ! </ >F4"1H1",.!8"9 ³ ¸ ¶ ° !0<Z ¹ [ º 1 % *45E%I/§"Z»U?¨"9%65=M % 5E%/?Dl$]%65=,.5EZ ," 1 % *W%O?O %6 :.%I/>[ 9%65=M % 5E%/?Dl$]%65=,5EZ ," 1 % *W%O?O %6 :.%I/3"9,*J/?DE1d"D %O?91g,"L 9),.L 1 &4%M1 % *W%O?%1%5 % !?&4D½[ OK96%6M %O?%/ %6 &z8!K%/0D=&cu/ C 5E»UKZ4,.&JO ": )<DqF`5E%&4i6O %6 Of/ <; "i6O>,"L ;%1 %O?%I/ %6 º &Q{5E%&4i6OK%624D=P "1 GF`/.C L 1H!`,L Ov/ <; iO`,"L ;"%61%O?%/ %6 &*W%Z4DE:{5=%;.%:v,A P-%6& 5E%I;h,{A 1<>;<"!K: , "! 0"M5 <O ?,1 ¹ O?9 %6 5 "9I/ %6!K%6Z4M %6 &)(.%96D=1-FS24,:"( :"("1","!?5@d/0Dl$]%65=,5EZ , 1 %6 *-%6O?O %6 :s5 % &H("%6:.%O?%& :"(%&4: % P4P "9 %5EM %6 5=%/0D=& %6 5½[ ­ / "P 45 "9 ></uPW%M C /Td/„U?%6:"(BO?9%6!HC

A ,.*J/?DE1d"Dv%O?961W,.L 9,L 1!?%5@</ n ;$ %6 &)(%!",A OKO %6 : % / % O{$]%65E,"5EZ ,. 1 % *W%O?O % : % /6[ M<D{5E%6:"&c":"(",.P4P<*W%!K/ C ! •U C /0%5E%6OK961 ,. *-,.1a"9 ¼J ¹ C !?,"*W%& ¼ , C /024%!?& P4OK%6!yx ;<</?,.!K("F"96"9 C ! ," *c"D %6 5=D P4OK96%6!y;<</ ,. !KD C M —24DE5 %6 P-%6& º & %6 :"(bZ4"!0"PgF %6:<(%6&J1 % &)/ M d/ 0M %6 !",•A UHC A /"C L 1B!>,.L O / <; "i6O`,<L ;%"[ &4&4"1 %6 !?ZJ%61 %6 P-%6&vF2J,:"(“w5=%;"%6:v,A M,9: "O <P , 5O?9 "! ?MN"9 , 96>;"<! ,8 2c</ <O K/h1HDE1fC L O?9.,L Pf,L 57;%X/ <; iO`,"L ;"%61 %65 %6 !?2J%6O?O %6 1%65=M % 5E%/?D"$]%65=,5EZ , 1 %6 *-%6O?O %6 :gC L 1<%/6F""1)/ n ; ,"*J/0D=1 d/ {2c"OK96&

"5 =&c"1G[ 9"1)/ n ;N,.*J/0D=1 "P c"&"9,"PBUK%61)/ n ;t%:"( 2c»UK5 %6 1<,.&)(t/"C L 1W,L !F4"M%657(+&J%61 1HD=OXZc<!0"PBU?<D-1oC L 5,.L &MN,9:)</?2c</ ," 1-[ 9 %6 O?95E%5=/X1 % *W%I/ "5 =5@"&JZ ,) "&%65=%61)/0!K,.&4D=1 C O0"&N%65E%MN9DE1GF DR AF DR AF TM arc h1 3, 2 003 £ L  & Ÿ Y ¼ r  ¼      6% :<(¨!K%$]%6!K%6&4iD@"iO?D=5E5@<:N1 %6 *-%"5E"BU "& vF %6 O <9 %6 OK965=%65=/ 24DEP "1 d</1HDEOK9 "M ,.5žU "1 GFg"MDh"5@<*BU "& /"C L 1W,.L !u"5@"16U </ %5E%MN%&41 %6 &)/$],5=("Md/0,O?"& M ," Z4,O n /„U "1 G[ "! zO?96%M D=:.%6& % !?9 % 1"%&H("F—M "!

%6:"("%/05=%6&e$],"/?,& %6 !K9 %6 1<%65 %6 O % !?%DEOQ1 %6 *-%6O6FX2c"57; "& )( %6 :"D=/0%OK/?%61M%6:<Rc:"(.%5 % O?%O?9%6M*W,"&H/]U "P  ,. 5g2 </ 0! "& )()JFJ24,:"(i6O0<1\%6: %6 O?9%6&s!`,"L ;BD=Z DEZ4%DE:§1 %6 *-%6O PW% %6 !?5=%69+,¨A $ %6 &)(BO C :."!0"1d<// <! ?,5=&4Dq[ :"(“P "! ?MDE57(%& %O?961W,L 9I/3DEO ¼ 2c<O?96& "5 C &J1-FlwO?9%6MMN%5 %6 OK965=%65E2J%/., A % :D=/?%6Oy/0%61“$ %6 &)(%O?O %6 :%¨"5 C 5=! , 5%6!<,A O?%&¦1",!K5 </ ?,96,"/K/>[ ,1d</YU?>; n /324%657(+9%/?%6&vF 2c324,.OKO?9 C D=Z4%6D=:31 % *W%O?%1t;"<:"( C &41§P-% %6 !K1"%9J,NA $ % &)(+O C :)"!?"1d<// "! K,.5E&JDqF4<MND=&4%615E%:v,A O?D=P4P M ,. ZdU?¦¦$ % &)(+1 % *45E%MN%96%6&¤;<"5 ,a $ %

&)(+:<(C A Uy/ %6 O[ $ % &H(B1 %6 -%69 %6 OM "O ?D=1%65K,.A &)(%<F24,:"(´ M,+Z4%!?&a$],"/0,.:"!0<Rc1 C O\%6M C 5=96D , 1¦ÀO?9%6M& %6 5YO?9 %6 5E%O?%P4POK*W%1)/0! C M§Pc"&b1 %6 -%6OK%61b<9¨%65=%61.x /0!K,.M ": &4%O?%6OQ2 C 5E5 "M N,"1<d/ % !?9 %6 1"%5E&4D½FMND=&)/§¨OK96%Mw[ ,`; "P 4P ¨OK96%M "!K!0s;<"&e%Z49;"%"F 24,.:<(MDE& % 5S&c":<(,P4P $ %6 &)(BDE&)/?%6&49D=/ <O yx/0"!K/?,M "& )(+P4"& 1 % *W%O 1"%6:<(.%6& "9 %6 OK965E%5 % O?!?%<Ff%69 % !K/ &4%M 1 %6 *-%6O831BD=i6OKDE&)(t$ %6 &)(BDE&)/?%6&49D=/ <O yx«1oC L 5,.L &HP4O % :%/ %6 !K9 % 1"%65=&4Dq[£ % &)(+1 % *45E%MN%96%6&w%65=5E%6&HP-%6& &c":<(.,&´*W,"&H/?,.O0<&´/ C Z C &41 <P4O?9,5 C 

/ $ % &H("%6OKO %6 :"%/M%6:24</ "! K,96&JDq[ $ %6 &)(B1 %6 *45=%6M%6996%65 O?%M 5E%24%/Y"9,.&HPc"&s&c":"(",&s24,O?OK9 C %Im+*W,"9 n iD ,. OD=Zl,"A /u; "5 E"O?9I/T"&4D½F4M%6!K/85E%I;%:v,A P-%6&;"<5 , O? 9 ,. ! ," Z "O #MNDE</?/lQ£u,L 5EZf,"L &3MND=&4Z4%6&SC L /?/WUK%5E%6&J5E%;h, A 2 </ K/ % !K$ %6 &)("9{%: %6 OK9Y5=%6M%69I/#MNº %:"$]%61<%/ n /0D½[ 5E%6:"MN,BZ4%6!K&4%6PJP¡/0%iT24&4D=1 <1 ¦/`,.L 5=/ %6 OKi6O0d/0,57/$ % &)( % !?9 %6 1"%&)( %6O?91W,L 9),L 1<%/ ¹  F$],"/0,"O?,1x O?9,.!?,"9 , 1d</ %6 OOK9 "M n / , : %6 *-%6O<Zc</?$]%5EZ4,"5E:.,9 "O K/—2c"OK96& "5 =&c"1G[ 9s,.*J/?DE1d"DMN%:"Rc:"("%65 %6 O?%1¦%6:"(BDE1wUK%5E%&H/",.A

Ot<1<<Z "5 =(JF—2J,:"(¡"9$K,L 5EZ4Dd/0M,O?9I$ %6 !0 "9 %65=%61)/0!K,.M ": &4%O?%6OX2 C 5E5 "M N,"1<d/#Q! "Z 4D ," 2 C 5E5 <M N,1 %6 O—Q5 d/ 02c</ , $ % &)(N1HD7; %I /0%5 % ;"%65W%65E&)("%65ED½[ 5 % :.1W ,L !?DW2c</ º"O ?,1N1HDE1fC L O?9,L Pf,L 5=24%/",A 1GF42c§MN%:"Rc:"("%65 %6 O?%1"%I/3! <Z 4D ," /0"!K/?,M "& )(+P4"& ¹ MM3x /.,"A 5 lM3x«D=: ; %6 :%969+C L 1G[ ! "Z 4D ,< / <; "i6O`,<L ;%61zO?,"1B1d"5g24,O?OK9>"PJPs2 C 5=5 "M 24,OKO?9Y MNDE</?/X"9,&+x Pc"&5 %6 &)(.%:%6OK%6&Q:"(%&4: %6 PJPQ$]%65=,5EZ , 1 %6 *-%6O?O %6 :hC A %1GFdMDE&)/v"9,.*J/?DE1d"D</ <; .iO`,"L ;"%61G[ 1W,L 9,L &4O % :%6O ! <Z 4D ," / <; .iO`,"L ;"

%61w&c":"($],!K:)</024</ ,t *4"!0"P-,.5E"& )/0%&4& "1 lM3x«%6OY"*-%6!y/ C ! d; "<5q[ 5E%:<x &c":<(.,P4P C %6!y/0, DEi,Pc"&¦/0%5E%* n /?%/?/ M d/ 0M %6 !" ,•A UHC A ! "Z 4D ,< /0%65=%6OK961 ,. *vF"M%657(B&4%61¦ liMx%6O32 C 5E5 "M 24,.O?OK96,&¦$]%65=,5EZ , 1 %6 *-%6O?O %6 :.% ² [ & % MN%I/0,!KO?9 ": D lM </ 0M %6 !<,IA UHC A ! <Z 4D ," /?%65=%6O?91 ,. * $ MNM3x«%Ou2 C 5E5 "M N2J,.O?OK96,& ² x«%O{$]%65E,"5EZ "O y/ %6 !%5q[ 9“"*-%6!y/ C !0e&f,<L ;.%65 %6 OK%Ài % 5¢U "P , 5 $]%^UK5=%6OK9/0%I/?/ %6 1b1HD"9 DE&)/0%!K$]%6!K,M % /0%!?%1"%/6F "M%65=("%61x P-%6&s/ <; .,"5EDg$],!K! "O KP , 5 % !?1<%69J,NA %65=%61)/0!K,M <: &4%6OK%6O2 C 5E5 "M ,"/u1 % /8%:"(BM

"O y/ , 5 / <; ,5=O ": "!0 5E%I;h,§A !?% %61)/0,"!?!0<5g%6:<(t*-,.&)/0Pc§:"(lC A Uy/?DE1GFJ<24,5W"96,1DE&)/?%6!K$]%!?%&4i6DE"1 %6 *-%/8"5=1","/?&c"1G[ % 2 "& )( 1fC L 5«,.L &HPf,"L 9J, A %6 !K/ %6 1H!?%{$]%5=; % ;"% "9D=&H/?%6!y$]%6!?%&4i6DE"1 %6 *-%61<%/>F %6 O"9,.1d</#¶ %65=%6M%69;"% / <; ,5=DJ/0%OK/ O?9%6!K1"%69%/?%u$]%65=/ %6 !K1 % *W%9624%I/.,4A [ 9DE&)/0%!K$]%!?,M % /?%6!f$]%6 5E,"5EZ , 1 % *W%O?O % :.% ° F""96"95 %6 &)("%6: % PW%& "1H1","!0JF+ MND=&H/%:"(.%I/0 5E%& </ ?M % !" ,IA U)º C A /0%65=%6OK961 , * %< [ "&c"4O ": % n /?%/?/?%61 C &v[B&c":"(",.& &c":<( "5EC"*O?9C /?! ¹ "5 =%D "D!K =( :§&),.( &4C 

: 5EDE1 "O¹ ?"%5EDE&J%"lF 1HM º F %6 DEO8&)/0"9%!K$]%%65 !K%6 ,!y/{M $]%%6 /05=%,!?5EZ%1"," %1 /6% F*W"2%JO?,.O %65B : ¸ / <; ",² 5E[O ": & "5=D=$],!K&4D </ , 5  <       ,  D   [$]%^UK%96%/?PW%&À5 </ ?/ C 1GFh2J,.:"( D=5 ": "%6:"("%/0%M§P-%6& &4":"(/ <; ,5=O ": ",1*-,.&)/0,O M %6 ! % O?% &c":<(.,& $],&)/?,O3 º D=5 ": "%6:"("%/0%MN!<,A 51BDE"5@<1 n /0,"/K/1 % *lC L &41 O?96%MN-,.&)/„U <P , 5 ¹ :,&4Z4,"5¢U C &41“ ® C P4P45E%3/`,.L !K; %6 &)(B!?% [ 5E%6:"1 % 96%&J$]%61);h,A P4P / <; ,5=O ": "M % ! %6 OKDM ," Z4O?9%6!K/j "24,:"("& 1 % /  £ L # & Ÿ Y ¼ Q±  ¼ 

 ¨   OK96%M“C L &41zDEOM%6:.P-%6iO"C L 5EDJ / <; ,"5EO <: ,"/ -FH/0!KDE:,"&4,M%/0!KD@"DBM , Z4O?9%6!y/oU ," 54DEOKMN%!]U<C L 11g,"L 9 %6 *Bx D=O?1<,.5@"Dl/0"& C 5EM "& )()<DE&41HP , 5½[t®YwM%6:M %6 !‚U<C L 1¨M%61H1",!? 5 </ , O?9,L :w"5@</K/5 </ ?O?96D=1s£{,L 5EZ 1 %I /8U ,. 5M%6:24</ "! K,96,</?/ / <; ",5EO ": Pc<&À5E%I;h,¨A *-,.&)/„U?s"!?! , 5"9 % :D=/?%6OK/?!",A 5½Fh"MN%5=(B&4%1 / <; .,"5EO <: )</{OK96%6!K%/?& %6 &41sM%6:M %6 !K&4DqF+"1H1",!Y O?DE& ³ ,"L O?O?9%$TC L :.: %6 O8"5@<*BU "& s3i6O?D=5E5E":z/ d; .,5=O ": ) t³ O?D=& &4"1a"Z ,. Z4D=1G[ 5 </ ," O?9),"L : /»,"L P4P4&)(BDE!?%w&c":"(",&b1HDEiO?DqF

n :"(¨U ,À 1W,L 9%65 n / % O?OK%65 ³ ° [ /?!?D=:.,&4,M%/?!?D=1 C OvM ," Z4O?9%6!?!K%65HM %6 !?2J%/,8A MNdm+DEM "5 ED=O-/ <; ,5=O ": ","/h8*4"!0"5=5@dm+D=O?&c"18&4%I;.%69%/K/ P "9 6D=OVMNdm+DEM "5 ED=O % !K/ % 1"% % OS85 </ ,. O?9,L :8MN%:M % ! % O %6 &J%61 &)(+D=5=; "& );<"5 ,Y "5=O ,8 1",!K5 </ ]U?82cd/ "! K,9Ix 96M¼ %6º :J[ *c"!?"5E5Edm+DEOlMNdm+DEM "5 ED=O % !K/ % 1"%Y Y"+x«£{,.L 5EZ§/ <; ,"5EO <: &c"1GF iO?D=5E5@<: "O ?9I/0D+%6:"(BO % : ¹ ³ {MDE5E5=D , 1HMx&4%61GFd1 %I /0OK96%6!K%6OK%—24D=O?96%&z%:"($ %6 5 % ;"5@</K/h£{,.L 5EZ % *4-%6&z "5 =( •U "& 4"1 d/ 0%65=5E%&4%6O*-,.&)/„U "! ?1<%6!<C L 5½[ —OKDE5=5@": <O ?9>d/0DgM %6 ! %6 OK%61H& %6

5V%69Q"&4&)(BDE!?/?%6!?M %6 OK96%I/0%6O8; "5 @"OK9/ "O 6F 2J,.:"(3iO?D=5E5@<: "O ?96</0DH / d; ,5=O ": ,"1QM %6 !y/ %6 1H%:"(BO %6 :"%61 %6 &)/u5=%6::<()"1H!0<P4Pc"&*c"!KO?9%61"%I/#j UK%65E% *-ij 2c"O?9& "5 žU "1 G[ 93Z4%IRc& n i6D , O?96%!?D=&H/"93/ d; .,5=O ": 4Fg"M%65=(B!<,A 5V& %6 9;"% £{,L 5EZ "*+/ ,. 5 M %6 !y/1g,"L 96%6*-%6OQ/ <; ",.5EO ": )MN%!",A 5=%6:%O! "5 d/ "O %6OK%/%%6 & n ;BM <O ?,BZ4*W%!?i&c":<(+O ": C O?9),"L :.PW%& 5 </ 0OK96D=1-[ &,.L &4&)(C A 1BD=O?9 "M n /T"&JDqFh24,:"( *Wit³ J[ $ %6 &)( % ;e³ ¸  c1HMs[® "OK96& <5 E&4D OK96,.1 "O —M % :3zi6OKDE5=5@":*c"!?"5E5Edm+DEO?OK9),.L : %

/XDEO6F+"MDE&"9/QO?9),"L :%/ % !K/]U<C L 1-F+"M%657(<5@ </K/—§iO?D=57x 5E":.P ," 5<& % 9;"%—{£{,"L 5EZ+x "* d/ 05@<:.,Og/ <; ,5=O ": uMN%!",A 5=%6:%Ov! "5 </ <O g%6OK%/ %6 &z5 </ 0OK96D=1-[ *c<!?O?9%61 1 % &H("%65=MN%OM % !K/ % 1"%:"(BO %6 :JFh2JDEO?9%6&2ctM%6:"M % !]U<C L 1*c<!0"5=5@dm+DEOKO?9.,L :%/ n ;BM "O ?,BZ4*-%6!Ki6P-%6&vF <1B1<,.!s i6OKDE5E5E":À/ <; ,5=O ": </ "9,&4&c"5 MN%:1d"*BU C 1¡c"!?OK96%1BP-%6&gF2c¦¦1d"-,"/K/ %6 !K/ %6 1¡!?%Ix iDE*4!K,.1 </ ;%O?O?9+C L 1 ¹ iO?D=5E5@<: "O ?96</0P4"&O?96,"1 <O ?,OY1BD=O 5 </ , OK9),L :"%61H!?%O?+D=& ³ º [ %6 5=Z C 5 5=%6:.1W,L 9%65=%6P4P4DQi6OKDE5E5E":4F !?,>m+DEMN —%&H/0 C

!KD§*c"!?"5E5Edm+DEO?OK9),.L :"% J[ ² F n :"( / d; ,5=O ": ) [ l*-i"[ 5 </ ," O?9),"L :.%/ +[ n ;+M "O K,+Z4*-%6!Ki6& % 5J-,.&)/0,O?"P4Pc<&&J%6M / C ZdU C 1§M%6:"M % !?&4DJ£{,L 5EZ 5 %6 :.1W,L ! %6 &4%1 9>>;<"! , 24</ "O ?YMD@</K/>F n :"(Y/0!KDE:,&J,MN%I/0!KD@"D<M , ZJO?96%!?!K%65JM %6 !K24%/", A 5=%6:&c<:"(,PJP / <; .,"5EO <: l*Wi<[ l-iIx& %6 54/ <; .,"5@"P4P5=%;h, A % :D=/?%6Oy/0%61Q/ <; ",5EO ": "& c<1zM%6:2cd/ "! K,9 "O "! 0 M "O {M ,. Z4OK96%6!y/81"%65=5o2c"OK96& "5 =& C &41G[ %:"(hC L 1 % O?9!?%"FJ24,.:"(NQ*4"!?OK96%61NW,"&H/?,.O—M%6:"2c</ <! ?,9 "O "2 J,9YOK9+C L 1HO % :%6Oi6OKDE5E5E": "O

K9></?D %:"(BO % :.&4%615=%624%I/, A 5E%:*W,"&H/?,.O0<P4P3DEOKMN%!?%/?%  Y"*4!K%6&4Z4OK96%!?%6&NPW%5KC L 5=DqF<£u,.L 5EZ42o,L 9u1W,L 96%5ED % :.D=/?%6Oy/0%61GF*45½[— ®8,.5EZ %6 O À1W,L 9%65=D P-,5=(B: , 1GFu/ <; ,5=O ": </ 5=%6:*-,.&)/0,"O0"P4P4"&b"9 % :D=/?%6Oy/0!?% 1oC L 5=Zf,"L /?/6FzMN»UKZ"!?! ,. 5z;BDEOKO?96 `;"%6!y/À!?"Zc"!^x«DEM* C 5=9 C O %6 !?1<%69 %6 O?DDEZJ%^U %6 PS,.A 5§5E%24%/ &4":"(*-,.&+x /?,.O?O ": :)<5—M%6:2cd/ "! K,96&4D½[ P-,5=(B: ," 1 / <; ,"5EO <: "P , 5½FV;<"5E"MN¼ D=&) / Y"*e1W,.L !<C L 5=D1<%6!KDE&4: % O<C L 1 D=Z4%^U % Pl,.A 5 & %*45E%! J[ /»,.L !y; % &)( % &4%61 <5E1d"5EMN"9 "O <; <"5"9¼  l1HMx%6O*-,.&)/0,"O?O <: :)"5 1HD=O?9

<M n /02c</ ,4 [ /0!KDE:.,"&4,M%/0!KD@"DXM ," Z4O?9%6!?!K%65Y"9 i6O0<1 l1HMx%6OP4D=96,&)(H/Tdx 5E"&4O ": .:)"5 M %6 !K24%/",A MN%:4FQ"MND=Pl,A 5"9 1g,<L ;%/?1"%96DE1GF324,":"(Ÿ/0!?D=:,&4D=MN%I/0!KDE1 C OM ," Z4O?9%6!K/ $•,"A 1 % &)/hY"*4!K%6&4Z4OK96%!?%6&Q1 n ;hC L 5ED½F6MNdm+DEM C M l-ilO C :)"! C :c,.L M§P4P-%%6O<, A % :D=/?%6Oy/0%618/ <; ",5EO ": "& 4"1 M%6:"2c</ <! ?,.9 "O "! ?§2c"OK96& "5 žU "1 G[ M %6 !K%/?%61 % !?9 % 1"%5 %6 O % ;"%651d"*WiO?,.5E</0P4"& %6 !KZ4%6M%6O§/ C Z4&4D½F24,:"( "*e1W,.L !<C L 5ED *Wi O C :)"! C :G,.L M§PJPW%& ! ziO?D=5E5@<:,"/DEOKMN%!"C L &41GFH/0%62 </ {§iO?DE5=5@":"OBC A !HC A O %6 : 1W,L

!?&)("%696%I/"C L &41HP-%6& J[ DR AF TM arc h1 3, 2 003 % DR AF TM arc h1 3, 2 003 £ L  & Ÿ Y ¼ r  ¼      6i OKDE5=5@": d*Wi ¼[ 5=%6:.1W,L 9%65=%6P4$ P4DciO?D=5E5@<: !K,`m+D=M —%6&)/0 C !?D [ l*-i"FB"9 %6 :.P-,57/#5E%6:<$ %6 &)(%O?%6PJP i6OKDE5=5@":)— 9DE!KD C OK9*-%6ZJDE: [ -i/ <; ",.5EO ": Pc<&;<"&v[ <* C &41 MDE&)/0%:"( iO?D=5E5@<:"/ "! KO <; <"5 "5=1","/]U?u O?*4D=! "5 = 1<<! C :)<5@dm+DEO C &41d</6F» %«U C /0!?%&4Z4OK96%6!y/>F""MN%5=( l1H-i d/ 0M %6 !",•A UHC A F6;<"OK/0":.O <: ) 31W,.L 9 % *4O",NA ! %6 OK9 % & 1HWi<[ 1W,.L &)(B;fC L &41N$•,A ! % O?9 % PW%&wP-%6&J&lC L &41"%I/Y DE5 ":

%:"(%I/0%6M &c":<(+5 %6 *J/ %6 1lC A O?96%!?1<%696%I/0% %6 !?ZJ%Ix 1"%5=/ D=:)"9 "& v[ ":<(.,& &c":<(Ÿ/ d; ,5=O0":,"1B!?e 1HDE9 <! , 5E":,O/ <; ",5EO ": M º %6 ! % O?DY5E%62J%/,"A O %6 :a ;g,.L !`,"L O?%657/0,5 , Z "O M%6:24 </ "! K,9 <O "P ," 5Y ® C PJP45E%s/»,L !y; % &)( ¹ 5q[ [$]%^UK%96%/ $]%65=2c"OK96& "5 "O d; "<5 ;<"5 , / <; .,"5EO <: M % ! % O6[ ® C P4P45=%/`,L !K; % &H( % !K; %6 &)("%6O?O %6 : % !?% "9,&HPc"&1HDEO % !?5=%/0DcPJDE96¼ ,"&H( n / %6 1<,"/ 1"%5E5h/T"5 "5 E&4D½FG&4%6M %5E%:.%6&4ZS,A t1",9MN,5 , :DE"Df%65=;¨"5E"*BU "& ¨/`,.L !K/ %6 &l,A %5=$],:)<Z "O 0+[ 9+C L 1HO % :%6O /0%2 </ ,.5=("&Ÿ/ d; ,5=O

": M %6 ! %6 OKDYM , Z4OK96%6!y/t/T<5 "5 =&4DqF—"MN%5=(¦M%6:P n 9624</ ,) <&ŸM%6:)"Z»U? ,57()"& %6 :"D=/0%OK/?%61/ <; .,5=O ": </ >Fc<MN%5=(%1H!?%M "! %6 !y; % &)(%6O® C P4P45=%/»,L !y; % &)([ 1W,.L 9%6*-%6O/ <; ",.5EO ": ,1M %6 ! %6 OK%O?9%6M*W,"&H/]U "P ,. 5"9 !+ x«%O %I ; 24,9,"/?/QZf,L &)/,A $],!KZ C x 5@d/0,"/6[ 1H1",.!8/»,L !y/ % &H /6FG24,:"( %>>;BD=/K/Y/,"A 5?C L &41NMND=&H/?%6:"(  l*-i/ <; .,"5EO <: Pc"&s5E%I;V,A 1 % / i6OKDE5=5@":"$]%5E2l,"A &4%61GF <:.%65=5 "& J$]%5E2l,"A 1B&J%61 ; "5 =/?,9 , iO?D=5E5@<:)"D=/Q1 C /Td/?/T+[ 9I/t“!?%6&JZ41 n ;hC L 5 %6 !KZ4%61<%6O#/ % &H(H/#$]%6ZJ%69/?%{$]%65qF"24,.:"(§ ":%65=5 "& +$]%65E2S, A

—%*424%6D Á? / n C O C º ; "5 =/?,.9 , iO?D=5E5@<:)"DE&4"1 $ %6 &)(H; "5 =/?,.9 <O ?D*-%6!KD ,. Z C O0 %6 O </ ?5@":",Og5 </ 0OK9 ,{ MN":&4D7/ C Z ,• U? ¹ $ % &H("%6OKO %6 :"% 1W,L 9,"L /?/fM%6:"2c</ <! ?,9,"/?/ ,.L OKO?96%I$•C L :: % O;<"&g[ *JO?96D=iT24,"Rc9DE1d £c%6iT2J&4%6!^x %6P-%6!/`,.L !K; %6 &)("%O?9%6!?D=&)/ "9 %6 !?9%/?%61¡"! "& )(",O0"1¡"9sDE&4:"%6! %6!<,.A O?O %6 : % &4%61z 5E,":)"!?D7/0M C O <; <"5½[ MDH%6O?%I/"C L &41HP-%6&"9 º %6 !?9%/#8i6OKDE5E5E":,1 5 </ ?O?9 ,Y $ %6 &)(º %O?O % :%"F "M%657(.%/#5 </ 0OK9 , 5E":,OMN":&JD=/ C Z , &c"1Q2 n ; C &J1 ¹ UK%65=% F %6 O#$ %6 &)(BDE&)/0%&496D7/ "O ? ¹ UK%5E% 1W,L 9),<L /?/

"9 ³ 5E: -µ  ,.L OKO?96%I$•C L :: % O <5 E5J$]%&4&v[ 9 1","&4OK/0"&4O % !K/ %6 1 % //»,L !y/ % &4%/?Dc,1",1HP ," 5cx [ x«&4%1Q; "5 E"O?9I/„U C 1G[ &4%:)</ n ;%65?,•A UK%65v<9 /{%!?%6ZJM % &H("%69DqFc24,.:<(MDE& % 5W24"5=; "& )()<P4P%6:"(i6O?D=5E5E":4FB"&4& <5 g&c":<(,P4Ps MN":.&4D7/ C Z ,• U?J[ % 5EZ C 5W2cQ%6:"(i6OKDE5=5@": $ % &H(BD=&H/?%6&49D=/ "O 0 dx«OK96,!K,O0Q%6:"(M "O ?D=13i6O?D=5E5E": Á $ %6 &)(BDE&)/?%6&49D=/ <O "& c<1-FG<1B1<,.!8M":"&4D=/ C Z ,I U C 11fC L 5«,L &HP4O %6 : % !?% ¹ [ %$Hº ¿ Á ³ ¿ ¸ 5=: ¿ ¹ ¿ ¸ 5=: Á º ³ ¿ ¸ 5=: ³¿ "Z ," Z4DE1G[ 9§"9/#UK%65E%&)/0DqF-24,.:<(

NM":"&4D=/ C Z ,I U C i6OKDE5E5E":! , 5 dxO?9,! <&4&)(+Dh$ %6 &)( % !?1<%696D=1 24,.99 "& J1-FcMDE&)/%:"( M<:&4D=/ C Z ,I U C iO?D=5E5@<:! , 5½[ iO?D=5E5@<:.,15 </ 0OK9 , MN":&JD=/ C Z ,I U?{M % : &4%MŸUK%65E5=%6M96D)MN": </ V8i6O?D=5E5E":,"/6Fd2JDEO?9%6&§%9—&4%M i6O?"1 3i6OKDE5=5@":"/ ,. 5qFH2c<&4%6M §/,"A 5?C L &41M % !K/{/ <; ,5=O ": </ , 5vD=Ou$•C L ::4[ 9 %6 !K/YO?9,1 "O Z4%R4&4D "5 =&4Do i6OKDE5=5@":.,"1w<P4O?9,5 C / M":"&4D=/ C Z ,I U </ DEO[ 9 C / , P4PJD"9696"5# 5 </ ?O?9 , M":"&4D=/ C Z ," ;<"5V%6:"("%696D=1 M%6:4FJ"MN%&4&)(BDE&4%1 3i6O?D=5E5E":.,"/—*W,.&)/?,O0"& l*-i/ d; .,5=O ": P , 5v5 d/ 0& "& J1-[ 9

"P4OK96,5 C /{M<:<x &4D7/ C Z ,< /N&J%6M / C Z»U C 1¦MN%:.M % !?&4D½F—Z4%w1HD8/ C ZdU C 1¦O?9 "M ,5E&4D½[ "%65,L 5¢UdC L 1 C :"("&4DEON 5 </ 0OK9 , MN":.&4D7/ C Z ,< / x«M%65½FJ<9 "P4O?9,5 C /uM":"&4D=/ C Z ," / x«M%65½F4"9 V*Wi/ <; .,5= O ": "P , 5vM %6 !y/{DE&)/0%&+x 96D7/ "O %$y)/ º „x;"%65½FVM n :s l*Wi3/ d; .,5=O ": P , 5M % !?24%I/,wA DE&)/0%&496D7/ "O y/ xq;%65½[ 1H1",!Q2c"O?,"&45 ,) <&À ¹ [ %6!?%Z4M %6 &)(B24%69 ±¿ ³ ¿ ¸ 5E: ¸ âÃ ‚̻̻ÆKÌ ÆKνÆ?ÙYØ )WÆ ã ÆyÝ ÙoØ•Õ ÖYÆyÐÞÌ»ÆyÔÆyÉ)ÆKÕ ÍKá £ L # & Ÿ Y ¼ Q±  ¼  ¨   £VDE:"("%65E%M§P-%; %I ;.%"9I/>FH24,:<($ %6 &)(DE&)/?%6&49D=/ <O 0z/

d; ,5=O0":Q& %6 :"(B9%/ %I ;%5g$],!?Z n /0,</?/"! "& )(Hx P4"&i6O`,"L 1B1<%6&vp ±¿ ³ ¿ ¸ 5E: + Á °  Á ³ ¿ µ 5=(: · /?%62 d/ ai6O?D=5E5E":e/ <; ",.5EO ": "& c<1bDEO?M%6!K%/ %6 P-%6&¾1HD=O?9 <M N,5=2c</ ,Ÿ ai6O?D=5E5E":¦"P4OK96,5 C /wMN":&JD7x / C Z ,I U?+[ % !]U<C L &41a;+D=O?OK9> %>>;BD=/?/tMN%:"Rc:"("%65 % O?%DE24%9"[ <:.%65=5 "& J$]%5E2l, A &c":"(a/ d; ,5=O ": ) MD@d/?/ $]%5=/?%624%I/„U<C L 1GFc24,.:"(t:)"5@»mJD=O{M % !?%I/0%/ <; ",5EO ": "2 J,91 %6 *-%6OK/ %65=2c"&)()":",.5E2cd/ ,4 F4%9 % !K/ P-%6&4 &J% 5=%;h,ÀA ,.L O?OK96 %6O —%*424%DX/ n C O C i6OKDE5=5@":t/",.A 5KC L &41¨M % !K/ / <; ",O?5 ":

)s"96,"&4,O6FVMN,"&4ZdU C 1 B[ :"( MDE&JZ4%6& ":.%5E5 <& J$]%65=2l,A P-%65ED —%6*424%D4i6OKDE5=5@":.!? %6 !K; % &H("%6OFB2J,:"("9—"P4O?9,5 C /hMN":&4D7/ C Z , !0 5=%;"%696%I/0%I/?/Y1 % *45E%I/lUK,.P4P,5EZ4"5 "& C :"()"&4"9OK9 "M <5 E5qp ¿ ³ ¿ 5=: ¸ P4PS,.A 5v1W,"L ;%I/01<%696D=1GF-2J,:"("9 "P4OK96,5 C /uMN":&4D7/ C Z ," 1 C :"()"&J,5=("&“,L O?OK96%I$•C L :: %6 OKPW%&s;<"&J&c"1 $ %6 &)(H; <5 =/0,"9 "O *-%6!KD ,. Z C O <; <"5½FWMDE&)/ 5 </ ?O?9 , 5@":",O0"1G!JF-24DEOK96%&“iO0"1s%6:<(¨1<,&4OK/0"&4O %657/ % ! %6 O ;<"&Ÿ1g,"L 9/"C L 1G[ &4&4%1Ÿ 1<,.&4Oy/T"&4OK&c"1Ÿ"9 %6 !y/ % 1 %I

/ x«P-%6&M %6 :À&4%6M 5E%24%/?%/?/N/ C ZJ&4DqF 2JDEO?9%6&<1B1<,.!¨M %6 :¡&4%6M ;,"5=/wDEO?M%6!K%/?%6O ":%5E5 "& J$]%65=2l,¦A / <; ",5EO ": )J[ £c%657/ %I /0%65=%6924%/", A <96,.&HPc"&gF324,:"(¤ *-%6!KD ,. Z C O %6 O“"9 </ ?5@":,"O¨$ %6 &)(%O?O %6 :1W,L 9),<L /?/0D ,L O?OK96%$TC L :": %6 OK&4%61Rc9DE1d"D ,"1<<DX;<"&4&c<1-F %6 O n :"(À&J%6Mi6O0<1e ":.%5E5 <& J$]%65=2l,A P-%65ED —%6*424%Di6O?D=5E5E": "! ?wDE:."9"F2c<&4%6M <9Ÿ,"L O?O?9%6OwDE5=("%6& i6OKDE5=5@":.!?J[ &%6!K%6OK&4D 1"%65=5E%I/?//0%2 </ s%6:"( ,"5=()<& —%*424%D=/>F <MN%5=(M "O M ,. Z4,"&M % !?24%I /, A / d; ,5=O ": !?N;<"&/,A 5KC L &41GFv"M%657(B!?%§<1B1<,!

MN%:2c</ "! ?,"962c</ , "93<P4O?9,5 C / MN":.&JD=/ C Z ,4 [ 9 C / "& ¾1<%65E5%:"( C :"("&4,57()"&´*-%6!?D ,. Z C OKDEZ4%«UHC A —%*424%D=/w1"%6!K%6OK&4Dz dx :"%65E5 "& J$]%5E2l,.A P-%6&gF`"M%65=(B&4%1 C :"()"&4"1H1",!?85=%6O?9#{MN":&4D7/ C Z ,I U?JF>MDE&)/vM %6 !K24%/",{A / <; ",5EO ": Pc"& 5=%;h, A / <! ?O %" F %6 O"9D=O?M%6!y/ ¿ 1fC L 5,.L &HP4O % :Pl,A 5 1 %6 *45=%/s"5E"BU "& M%6:"2c</ <! ?,.92c</ , BF <:.%65=5 "& J$]%5E2l, A / d; ,5=O ": )+[ MD8O?96%MN*-,.&)/ C &41HP , 5<96,&HPc"&$],"&H/?,O0<P4PvF24,:"( D=O?M%6!K%/ % PW%&/ C ZdU C 1 —%6*J24%6D=1B!K%À;.,"&c</01<,9 , ¿ 5E(: "5 E5E"&4Z ,<

/>F"MD "&4&)(BD=/3UK%Ix 5=%6&)/>Fc2J,.:"(“,L OKO?9%$•C L :: % OK/81d"*J/ C &41 —%642J%6Do/ n C O C i6OKDE5=5@":.,"1"P! JO?96,"5 C /{MN": &4D7/ C Z , D %6 O *-%6!KD ,. Z C O0"D+1W,L 9),"L /K/>[ 9I/"9,L OKO?96%I$•C L :: % OK/2c!<O$ ?96& "5 =/0 $]%65c® C P4P4 5=% »x«Pc"&§"9 &JZ4!?,M %6 Z4 &,.L Z / <; ",5EO ": "& c<1“M%6:"2c</ <! ?,9 "O "! ?J[ xPc"& "57/0%! .<Z4% %6 OK96!K%;%I/?/?%"F24,:"( —%*424%Dci6O?D=5E5E":.,1H&c"1 1 % // n * C O0 ;<"& ¹ x%6O %6 O K x«%O º F % O#1 %I // n C O?!?M "O ^x«M "O S-%6!KD ,. Z C Oyx $ % &)(.%6OKO % :!K%65 "i 6D , % !K; %6 &)(%O6[ *4W%&t%69 %6 !y/{Q-%6!KD ,. Z C Oyxq$ %6 &)(%O?O % :!?%65 "i 6D , / C 5E»UK

Z4,&41 % *4W%& 1 %I /:G,.L !?P %6 Pl,A 5 "5 E5½[ *W,"&H/?,.O0<P4PbM % ! % O?%61Ÿ%6!?%Z4M %6 &)(%D=/$]%65=2c"O?9& "5 7;"À"9 &JZ4!?,M %6 Z4 &,.L Z/ <; ,"5EO <: </ C UK!0M%6:24</ "! K,9/ "1 G[ %:"(hC L 1¨%9/ M,OK/ MNDhDEO $]%5E2c<O?96& "5 =;<t"9I/>Fv2J,:"( t*4"5E,.MN"!^x«24%:"(BDh/ <; iO",A O?%: n /?O %6 : % ;%5#MN%: 5E%62J%$ /Rc:< (%65=&4DqFg24,:"(tPW%&4&4%5E%I;V, A C &g[ {x (B!0<%¨/ n * C O C iO?D=5E5@<:.,1 5 </ 0OK9 , MN":&4D7/ C Z ,I U? [ *-%6!KD ,. Z C Oyx$ % &)(%6OKO % :¡!K%65 <i 6D ," PcÀ"9 D= 5=("%6&/ n * C O C i6OKDE5=5@":.,"1§DEOXPW%5E%6D=5E5=%6&4%1-[ 96%61H&4%1 "P4OK96,5 C /—MN":&JD=/ C Z ,I U C 13iO0"1H&4%Mr& C 5E5EJ[ / <; .,"5EO <: C

1H!0& %6 9I;%1 %6 *45=%/"C L &J1tO?9%6!?D=&)/ ¿ %$ ³ ¿ 5E: % !K; %6 &)("%6O6F8"2J,.&4&c"&a5E: À³ ¸ · %6 O ³ l*Wi<[ %6 ! % O<C L &41eOK96%!?DE&)//0%2 </ N"9 &+x ZJ!?,.M %6 Zc &,L ZMDE&)/0%:"( MDE5E5=D , $ %6 &)( % ;/ d; ,5=O0":!?z;<"&s/",A 5KC L &J1-[ —%*424%DE1H!?%3<5@" C 5 , / <; ",.5EO ": M %6 ! % OYMDE&)/?%6:"(  *-iz/ <; .,5=O ": "DE:2c"O?9& "5 =2c</ ,J [ :."5@dm+D=O?,1 "5 7/T"5 "P c"&2c"5=M<96,1d</1 %6 *-%69&4%61G[ 96,"1<d/z:)"5Edm+DEOK,.1d</>FB"M%657(%61&c<:"(>U "P , 5 DR AF TM arc h1 3, 2 003 % DR AF TM arc h1 3, 2 003 £ L  & Ÿ Y ¼ r  ¼     ! h

*-i3O C :."! C :G,L M§Po,L &PW%5KC L 5V%6O?&J%61O?9,1 "O |E}`’8†‡ |ˆ€E‰3‘0ŠI~-d‰?›dŠI‘^24%693OK,!?,5=&4Dq[ Z4%3/T"!y/0,9•x &c"1 %«U C /0!?%&4Z4OK96%6!K%6&w1 n ;hC L 5o"9 &JZ4!?,.M %6 Z4dx«1W,L ZvF4 ":%65=5 "& N$]%65E2S,A 1GFc"9><9Q324,"969 <& 41 5E%:.1W,L 96%5E%P4P%6O",A %ImB/?!0":)<5@dm+DEOK,1G[