Nyelvtanulás | Angol » Számviteli kifejezések magyarul és angolul

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 13 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1993

Feltöltve:2009. június 20.

Méret:113 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2018. november 25.
  Nagyon hasznos kis összeállítás! OK Viszont az adófizetési kötelezettségnél van egy elírás: liability to pay taxes ;)
11111 Anonymus 2017. június 14.
  Köszönöm!
11110 Anonymus 2017. március 28.
  Igen részletes összesítő. Fogom használni OK
11110 Zorika518 2015. május 31.
  Hasznos kigyűjtés, köszönöm!

Tartalmi kivonat

Számviteli kifejezések magyarul és angolul A, Á adó - tax (állami), rate(s) (helyi) adóalap - tax base adóalapból levonható - tax deductible adóbevallás - declaration of income for tax return adóengedmény - tax break, tax reduction adófizetési kötelezettség - liability to pax taxes adókedvezmény - tax credit/benefit adóköteles jövedelem - taxable income adómentes - tax exempt, tax free adósság - debt, liability adózás előtti nyereség - profit before taxes (PBT) adózás utáni nyereség - profit after taxes (PAT) áfa - VAT (Value Added Tax) aktívák - assets alapanyag - raw material alapítási költségek - costs of foundation alapítói részvények - founders shares állami támogatás - state support/compensation államkötvény - government security/bond állóeszköz - basic stock, principal means állóeszköz-állomány - stock of fixed assets állóeszközök eredeti bruttó értéke - first gross value of fixed assets állóeszközök

értékcsökkenése - depreciation in the value of fixed assets alszámla - subsidiary account/ledger amortizáció - amortisation analitikus számla - detailed account anyagfelhasználás - material consumption anyagköltség - material costs, outlay on material árarány - ratio of prices árbevétel - sales revenue árbevétel-arányos nyereség - profit as a proportion of sales revenue árfolyam - rate of exchange árrés - price differential/markup árszínvonal - price level ártámogatás - price support áru - goods, commodity, wares, articles, merchandise átalányadó - flat tax átlagár - average price átutalás - transfer, remittance átutalási betétszámla - current account, checking account B bankjegy - bank note bankkölcsön - bank accommodation, bank loan bankköltségek - bank charges bankszámla - bank(ing) account befejezetlen beruházás - assets in course of construction befejezetlen termelés - work in progress befektetett eszközök - invested assets

bérelszámolás - pay-roll accounting, wage bookkeeping bérköltség - wages costs, expenditure on wages bérleti díj - rent, rental beruházás - investment beruházási hitel - capital investment loan beszerzés - purchase, acquisition beszerzési ár - cost-price, actual/net cost betétszámla - deposit account bevétel - revenue, takings bizonylat - voucher bizonylati elv - principle of documentation biztosítási díj - insurance premium bruttó - gross C, CS cégbejegyzés - registering, incorporation céltartalékok - provisions for liabilities and charges családi pótlék - family allowance/benefit, child bounty csere - barter, exchange csőd - bankruptcy D deviza - foreign exchange diszkontálás - discount E, É egyenleg - balance egyenleget átutal - remit a balance az egyenleg kifizetése - payment to balance egyenlegkimutatás - accounting transparency egyensúly - balance, equilibrium, equal weight egyensúlyban lévő költségvetés - balanced budget egy főre jutó

- per capita egy részvényre jutó eszközérték - assets per share egységár - price per piece egyszeres könyvvitel - sinlge-entry book-keeping eladás - selling eladási ár - selling price eladási forgalom - sales turnover eladási költségek - distribution costs eladások nettó értéke - net billings eladósodás (bankkal szemben) - bank indebtedness eladósodott - indebted, insolvent eladott áruk értéke - the value of goods sold eladott áruk mennyisége - the quantity of goods sold elavult gépi berendezés - obsolete machinery eleget tesz kötelezettségének - meet an engagement, perform an obligation eleget tesz a követelésnek - satisfy a claim eleget tesz a szerződésnek - carry out a contract elengedés - remission, cancelling elértéktelenedés - depreciation, decrease in value elértéktelenedett értékpapírok - deteriorated securities elévült adósság - debt barred by the statute of limitations elfogad (csekket) - accept a cheque elfogad (váltót)

- accept a bill, honour a draft elfogadási kötelezettség - acceptance duty/obligation elfogadott váltó - accepted bill elhalasztott fizetés - delay of payment elkönyvel (tételeket) - enter items in the ledger elkülönített betészámla - isolated deposit account elkülönít (tételeket) - itemize ellenérték - counter value ellenértéket kiegyenlít - pay the counter value ellenőrzés - supervision, auditing (könyvelést), verification (hitelességet), monitoring (folyamatot) ellenőrzött folyószámla-kivonat - controlled statement of a current account ellenszámla - check account, controlling/reciprocal account ellenszolgáltatás - remuneration, retrun service, counter performance ellenszolgáltatás nélküli átruházás - transfer without consideration ellentétel (könyvelésben) - contra entry, offset el nem számolt költségek - non-absorbed/applied costs előállítási költségek - production costs előleg - payment in advance, deposit előleg

visszafizetés - deposit repayment előszámla - pro forma invoice előzetes árajánlat - preliminary quotation elszámol - account for, render/give an account of engedmény (esedékesség előtti fizetésre) - discount for prepayment eredmény - result, outcome eredménykimutatás - profit and loss statement, income statement eredményszámítás - profit and loss calculation eredménytartalék - accumulated profit reserve érték - value, worth értékálló - stable of value, fixed in value értékcsökkenés - value adjustment, depreciation, loss of value értékcsökkenési leírás - depreciation allowance értékcsökkenési leírás (mint költség) - depreciation expense értékesít - sell, market értékesítésből származó bevétel - yield of sales értékesítés nettó árbevétele - turnover értékpapír - securities érvényes - valid, good esedékes követelés - amount due esedékes tartozások - current liabilities eszközhatékonyság -

instrumental/technical efficiency eszközök összesen - assets employed éves értékcsökkenési leírás - annual allowances éve beszámoló - annual report exportbevétel - export earning/revenue F fajlagos anyagfelhasználás - specific use of materials fedezeti hányad - contribution margin fedezeti pont - break-even point fedezetlen hitel - unsecured/blank credit fejlesztési hitel - development credit felértékelés - revaluation, write-up felhalmozás - stockpling, accumulation felhasználás - using up, utilisation, appropriation félkész áru - semi-finished goods félkész termék - semi-finished product felmerülő költségek - incurring charges/expenses fel nem vett járandóság - non-drawn emoluments, unclaimed wages felosztott nyereség - distributed earnings/profits felszámolási eljárás - liquidation process, winding up procedure felújítás - renewal finanszírozási forrás - source of finance fix kamat - fixed interest fizet - pay, pay for, make payment

fizetendő - payable, to be paid fizetési előleg - advance payment fizetési felszólítás - invitation to pay, dunning letter, reminder fizetési határidő - expiry date for pyament fizetési kötelezettség - payment liability, commitment, obligation fizetési mérleg - balance of payments fizetésképtelen - insolvent fogyasztási adó - consumption tax, excise duty fogyasztói ár - retail/consumer price fogyasztói árengedmény - consumer discount fogyóeszközök - consumeables, operating supplies folyószámla - current account folyószámlahitel - overdraft folyószámla-kivonat - statement of account folyószámla-vezetés - accounting forgalmi adó - sales/purchase tax forgalmi adó visszatérítés - purchase tax refund/reimbursement forgalmi érték - fair market value forgalom - turnover, circulation forgási sebesség - velocity of circulation forgatható értékpapírok - negotiable securities forgóeszközök - working/current assets forgóeszközhitel -

working capital loan forgótőke - working/circulating capital forrás - source, liability forráshiány - lack of funds, resource gap főkönyv - ledger, book of accounts főkönyvelő - chief accountant, treasurer főkönyvi kimutatás - general ledger statement föld - land, ground futamidő - duration fuvardíj - freight/transport charges G, Gy garancia - guarantee, warranty, surety bond gazdálkodás - economic management, husbandry gazdálkodó szervezet - economic organisation gazdaság - economy göngyöleg - bale, package gyártás - production, manufacture gyártási önköltség - cost of production gyorsított amortizáció - accelerated depreciation H használatbavételi díj - occupancy/occupation fee használati érték - use/utility value haszonkulcs - margin/rate of profit határidő - deadline, closing date határidős áruhitel - time loan for commodities hátralék - arrears hiány - deficit, shortage, gap, lack hitel - credit hitelez - credit, lend hitelező -

creditor, holder of the debt claim hitelfelvétel - taking up a credit, borrowing hitelfolyósítás - putting credit at sys disposal, landing hitelfutamidő - credit cycle hitelkamat - interest received on credit hitelképesség - credit standing/solvency, credit rating hiteltartozás - debt, credit item hosszú lejáratú - long-term, dated at long sight hosszú lejáratú hitel - long term loan hozadék - yield, proceeds hozam - return, yield, profit I, Í idegenforgalmi bevételek – receipts from tourist accounts idegen tőke – foreign liabilities/capital időbeli elhatárolások – accrued and deferred items időközi beszámoló – progress report időközi mérleg – interim budget időszak – period, time, cycle igény – demand, claim igénybe vett szolgáltatások – employed services illeték – fee, dues immateriális javak – intangible goods import – import, importation importforgalmi-adó – import turnover tax infláció – inflation ingatlan –

real estate/assets ingó javak – movables ingyenes átruházás – free transfer irányár – guiding price J járadék – annuity, allowance járandóság – emoluments, pay járulék – contribution javítás és karbantartás – repair and maintenance javítási költség – cost of repair jegybanki hitel – credit by the bank of issue jegybanki kamatláb – refinancing rate of interest jegyzett tőke – called up share capital jelenlegi nettó érték – actual net value jelentős – significant jog – law, right jogi szabályozás – statutory/legal regulation jogszabály – provision of the law, statute jószág – goods and chattels jóváír – credit an account with an amount jóváírás – credit, credit entry jóváírási értesítés – credit note jövedelem – income, revenue jövedelemadó – income tax jövedelemadó-elvonás – income tax discount jövedelemelszámolási számla – income settlement account jövedelemkimutatás – income

statement jövedelmezőség – profitability, yield jövőbeli érték – future value K kalkulációs költségek – costs of calculation kalkulált nyereség – calculated profit kamat – interest kamatbevétel – interest received from a financial institution kamatfizetés – payment of interest kamatláb – rate of interest kamatmentes – interest free, non-interest bearing kamatozó értékpapírok – interest-bearing securities kamattámogatás – subsidizing of interest kapacitás – capacity kapott előleg – payment in respect of orders kapott kamat – interest earned kapott osztalék és részesedés – income earnings on investment karbantartás – maintenance, servicing káresemény – incidence of loss kártérítés – compensation damages, indemnification kedvezmény – advantage, allowance kereskedelmi áru – commercial goods/products kereslet – demand késedelem – delay, default késedelmi kamat – interest for delay készáru –

finished/manufactured goods készlet – stock, supply készletben lévő forgóeszközök – current assets in stock készletcsökkentés – rundown of inventories készletek forgási sebessége – stock rotation készletnyilvántartás – stock accounting készpénz – cash, ready/spot/current money készpénzállomány – cash balance reserve, cash holdings készpénzforgalom – cash turnover késztermék – finished product kettős könyvelés – double-entry book-keeping kezelési költség – service/handling charges kibocsátás – issuing, emission, output, flotation kiegyenlítés – levelling off, discharging, payment kielégítés – satisfaction kifizetés – payment, pay-off, disbursement kínálat – supply kiskereskedelmi ár – retail price kölcsön – loan kölcsönös beszámítás – mutual compensation költség – cost, expense, outlay költségelemzés – cost analysis költségelszámolás – cost accounting költségnem – type of costs

költségszámla – account/bill of charges/costs költségvetés – budget, estimates költségvetési támogatás – budgetary subsidy könyv szerinti érték – book value könyvelés – accounting, bookkeeping könyvelő – accountant, bookkeeper könyvvitel – accountancy könyvvizsgálat – auditing of accounts/books könyvvizsgáló – auditor kötbér – penalty, forfeit kötelezettség – commitment, liability kötvény – bond, debenture követelés – active debts, assets, claim követel (rovat) – credit side/entry közvetett költség – implicit cost közvetlen költségek – direct/explicit costs L látra szóló - at sight látra szóló betét - demand/sitht deposit látra szóló kötelezettségek - sight liablities látra szóló követelés - active debt at sight látra szóló váltó - sight draft/bill leértékel - depreciate, write down leírási kulcs - depreciation rate leírt be nem hajtható követelések - doubtful/irrecoverable debts

written off lajárati határidő - date of expiry lejárat nélküli hitel - credit for an unlimited period lejárat nélküli kötvény - annuity bond lejárt követelés - stale claim lejárt váltó - overdue bill lekötött betét - fixed deposit lekötött eszközök - locked up assets lekötött források - committed resources lekötött tőke - tied up/engaged capital leltár - inventory, stock list leszámítolás - discounting leszámítolási jutalék - discounting commission/charge levonás - deduction, allowance levonások a fizetésből - payroll deductions likvid - liquid likvid eszközök - liquid resources/funds likvid pénzeszközök - cash at bank and in hand likviditási mutató - acid test, quick ratio lineáris - linear, proportionate M magántőke - private capital maradványérték - residual value megrendelés - order megtakarítás - savings, balance in hand megtérít - refund, reimburse megtérülési ráta - financial rate of return mérleg - balance, scale

mérlegelemzés - balance sheet analysis mérleget készít - make up/prepare a balance sheet mérlegfőkönyv - consolidated journal, ledger mérleghiány - balance-of-paments deficit mérlegképes - financially solvent mérlegkészítés - preparation of a balance sheet mérleg szerinti eredmény - consolidated profit mérlegtétel - balance-sheet item/section minőségi hiba - quality defect minőségi kifogás - quality complaint mozgó átlagolás - computing a moving average munkabér - wage, wage income munkabérköltségek - labour costs N nagykereskedelmi ár - wholesale price nagykereskedelmi árrés - wholesale price spread napi árfolyam - current quotation, daily rate of exchange naprakész könyvelés - up-to-date accounting negyedévi elszámolás - quarterly accounting negyedévi zárás - closing of the quarter nem adózott nyereség - tax free profit nem anyagi szolgáltatások - services in kind nem kamatozó kötvények - passive/zero-coupon bonds nem pénzbeli

apport - non-pecuniary contribution nemzetközi fizetési eszköz - international means of payment nettó árbevétel - net sales névérték - face/par/nominal value névérték alatt - below par névérték alatt kibocsátott kötvény - discount bond/note névleges ár - nominal price névleges bér - money wages nominálbér - nominal wage income Ny nyereség - profit, gain nyereségadó - tax on profit nyereségből részesedik - share in profit nyereséges - lucrative/profitable nyersanyag - raw material, primary product nyersanyagkészlet - supply/stockpile of raw material nyilvántartás - register, record, file nyilvántartásba vesz - make a record of sg nyitás - opening nyitókészlet - initial inventory nyugdíjjárulék - superannuation, pension contributions nyugta - receipt O, Ó okirat - document, instrument okmány - document, paper, deed, certificate okmányos inkasszó - documentary collection, cash against documents (CAD) okozott kár - damage caused/done

osztalék - dividend, share Ö, Ő önkormányzat - local government, borough önköltség - net/prime costs, cost of production önköltségszámítás - cost-accounting, product costing összeg - sum, amount, total összeget jóváír - credit sy for an amount összevont mérleg - composite/consolidated balance sheet P papírpénz - paper/token/fiat money paritás - parity, commercial terms, terms of delivery passzívák - liablities, passive debts pénz - money, currency, cash pénzállomány - monetary stock pénzátutalás - money transfer pénzbeli apport - owners assets in cash pénzesutalvány - money/postal order pénzfelvétel - cash collection pénzforgalmi mérleg - cash flow pénzforgalom - circulation of money, money turnover pénzforgalom növekedése - currency expansion/inflation pénz forgási sebessége - velocity of money pénzhelyettesítő eszköz - means of monetary substitute pénzintézet - financial institution pénzkészlet - money stock pénzkölcsön -

money on loan pénzmennyiség - volume/amount of money pénzpiaci kamatláb - money-market rate pénztár - cash desk/office pénztári bizonylat - cash voucher/receipt pénztári egyenleg - balance in cash pénztári hiány - shortage in cash pénztárkönyv - cash book pénztárnapló - cash receipts journal pénzügyi eszközök - financial instruments, monetary assets pénzügyi mérleg - balance sheet pénzügyi műveletek - financial activities pénzügyi műveletek egyéb bevételei - other income from financial activities pénzügyi műveletek eredménye - profit on financial transactions pénzügyi műveletek ráfordításai - financing expenditures pénzügyi számvitel - financial accounting piaci ár - market/current price piaci kamatláb - market rate of interest R ráfordítás - input, cost, expenditure raktárkészlet - goods on stock, inventory reklamáció - complaint, claim reklámköltségek - advertising expenditures rendelés - order, booking rendkívüli

bevételek - non-recurring receipts rendkívüli kiadások - extraordinary expenses reprezentációs költségek - costs for extertainment, representation allowance részesedés - stake, holding részvény - share, stock részvényárfolyam - quotation of shares, stock list részvénytársaság - joing-stock company, company limited by shares rövid lejáratú - short-term rövid lejáratú hitel - short-term credit rövdi lejáratú kötelezettségek - short-term obligation S, Sz saját tőke - net assets,equity capital saját váltó - promissory note selejt - scrap, defective item selejtez - scrap, sort out szabad ár - free/uncontrolled price szabvány - standard szállítás és üzembehelyezés - delivery and erection szállítási költség - delivery costs, shipping expenses, freight charges szállító - contractor, forwarding agent szállítókkal szembeni kötelezettségek - trade accounts payable számla - account számlaegyenleg - account balance számlaérték - invoiced

value számlahelyesbítés - rectification of an account számlakeret - standard chart of accounts számlakivonat - accounting statement, abstract of accounts számlakövetelés - current deposits számlanyitás - opening of an account számlarend - system of accounts számlaszám - invoice/account number számla szerint - as per invoice számlaterhelés - bank debit számlatulajdonos - account holder számlavezető - account executive számvitel - accountancy, bookkeeping, accounting számviteli elvek - accounting principles/standards számvizsgálat - auditing of accounts szándékos károkozás - wilful/malicious injury százalék - per cent, percentage személyi jövedelemadó - personal/individual income tax szerződés - contract, agreement szerződésen alapuló kötelezettségek - liabilities under a contract a szerződés tárgya - subject matter of a contract szerződést köt - conclude/enter into a contract szerződést szeg - breach/break a contract szerződést

teljesít - perform/discharge/carry out a contract szokásos engedmény - usual discount szolgáltatást nyújt - render/provide a service sztornó - cancellation, annulment, set-off sztronótétel - contra-entry, cancelling entry T támogatás - assistance, subsidisation támogatást nyújt - grant subsidies, give support, render assistance táppénz - sick-pay, sick benefit társadalombiztosítás - social security, social insurance társadalaombiztosítási adó - social security tax társadalombiztosítási járulék - social security/national insurance contribution társadalombiztosítási juttatások - social security benefits társasági adó - corporation tax tartós javak - durable goods tartozás - debt, sum in arrear, sum owed tartozáselengedés - debt relief tartozást elismer - acknowledge debts tartozik és követel - assets and liablities tartozikoldal - debit column, debtors teljesít - fulfil, discharge teljes körű könyvvizsgálat - general audit térítési díj -

refunding termék - product termelés - production természetbeni juttatások - allowances in kind terven felüli - unbudgeted többlet - surplus tőke - capital törlesztés - repayment, redemption U, Ú utalvány - voucher, money order utalványoz - assign/allot sy sg, remit/transfer utazási költségek - travelling expenses utólagosan fizetett kamat - additional/extra interest Ü, Ű ügyfél - client, party, customer ügyintéző - person/official in charge üzemi költségek - operating costs V vagyon - property, wealth, assets vagyonbevallás - declaration of property/assets vagyoni érték - asset agyonmérleg - asset and liability statement, balance sheet vállalat - firm, undertaking, enterprise váltó - draft, bill of exhange váltóforgatás - endorsing a bill váltóleszámítolás - discounting of bills valuta - currency, monetary standard vám - customs vámkezelési költségek - customs clearance charges vásárlás - shopping, buying vevő - customer, client

(ügyfél), buyer (vásárló) vevőkkel szembeni követelések - debts due from customers visszaküldött göngyölegek - returned empties Z, Zs záloghitel - credit against pawn, loan against security zálogjog - right of pledge/lien, mortgage zárás - closing, giving up zárókészlet - closing stock/inventory zárómérleg - closing balance