Szociológia | Gyermekvédelem » Kapás Katalin - A gyermekvédelmi rendszer felépítése, alapellátások, szakellátások köre

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 9 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:365

Feltöltve:2009. november 06.

Méret:77 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2014. március 17.
  Nagyon jól leírja, elhatárolja a gyermekvédelem rendszerét. Nagy segítség volt a tételkidolgozásom során. Köszönöm.

Tartalmi kivonat

Kapás Katalin - A gyermekvédelmi rendszer felépítése, alapellátások, szakellátások köre PÉNZBELI - TERMÉSZETBENI 1. Pénzbeli ellátások: a. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény b. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás c. a gyermektartásdíj megelőlegezése d. az otthonteremtési támogatás 2. Természetben nyújtott ellátások a. tankönyv- és tanszerellátás b. étkezési térítés díjkedvezménye c. tandíj d. egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj, vagy egyéb kifizetés átvállalása ALAPELLÁTÁS A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a. a gyermekjóléti szolgáltatás b. a gyermekek napközbeni ellátása 1. bölcsőde 2. családi napközi 3. házi gyermekfelügyelet 4. alternatív napközbeni ellátás c. a gyermekek átmeneti gondozása: - helyettes szülő - a gyermekek átmeneti otthona - családok átmeneti otthona -1- SZAKELLÁTÁS A személyes gondoskodás keretébe tartozó

gyermekvédelmi szakellátások: a. az otthont nyújtó ellátás (különleges ellátás és speciális ellátás is) - nevelőszülő - gyermekotthon b. az utógondozói ellátás, c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a. a védelembe vétel, b. a családbafogadás, c. az ideiglenes hatályú elhelyezés, d. az átmeneti nevelésbe vétel, e. a tartós nevelésbe vétel, f. a nevelési felügyelet elrendelése, g. az utógondozás elrendelése, h. az utógondozói ellátás elrendelése A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása. A gyermekvédelem rendszerének alkotóelemei A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére valamint a

szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások illetve gyermekjóléti szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. -2- A gyermekek védelmének rendszerét a következő ellátások alkotják: Pénzbeli ellátások: A pénzbeli ellátások közé sorolhatjuk rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermektartásdíj megelőlegezését, illetve az otthonteremtési támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat anyagilag támogassa, a gyermek családi környezetben való ellátását elősegítse, illetve a gyermek családból történő kiemelését megelőzze. A települési önkormányzat képviselő testülete rendkívüli

gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította, a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. A támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább hároméves időtartamú folyamatos

nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát. A települési önkormányzat döntése alapján a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is biztosítható, különösen a védelembe vett gyermek számára. Ilyen például az iskolás gyerekek tankönyv-és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének kedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. Gyermekjóléti alapellátások: A gyermekjóléti alapellátások közé tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása illetve a gyermekek átmeneti gondozása. A gyermekjóléti

alapellátások -3- célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás intézménye a gyermekjóléti szolgálat. A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási feladatokat lát el. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi és működteti a helyettes

szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményei a bölcsőde, a családi napközi és a házi gyermekfelügyelet. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. A családi napköziben a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá iskolai oktatásban részesülő gyermekek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyerekek nem közoktatási célú ellátása történik. A családban nevelkedő gyermekek számára nyújt koruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Házi gyermekfelügyelet keretében

a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. Gyermekek átmeneti gondozása: A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. Az ezt elősegítő intézmények a helyettes szülő, a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona. -4- A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja. Helyettes szülő az a huszonegyedik évet

betöltött cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, és vállalja, hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli, illetve aki külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett. A helyettes szülő egyidejűleg saját gyermekeit is beleszámítva öt gyermek gondozását végezheti. A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani

szülőjétől. Gyermekvédelmi szakellátások: Szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. Az otthont nyújtó ellátások közé sorolhatjuk a nevelőszülőt illetve a gyermekotthont. Nevelőszülő az a huszonegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a gondozásba helyezett gyermeknél legalább tizennnyolc, de legfeljebb negyvenöt évvel idősebb, és személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének támogatására, illetve aki külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett. A

gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára, utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt számára, szükség esetén külső férőhelyeket működtet. A gyámhivatal által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára szükség esetén teljes körű ellátást, és az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást kell biztosítani. -5- A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata az átmeneti és tartós nevelésbe vétel iránti eljárás során, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyermek gondozási helye meghatározása érdekében a gyermek személyiségvizsgálata, a gyermekre vonatkozó szakvélemény és elhelyezési javaslat elkészítése a gyámhivatal megkeresésére, a gyermek

egyéni elhelyezési tervének elkészítéséről való gondoskodás, az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket is befogadó önkormányzat által működtetett, illetve fenntartott nevelőszülő és gyermekotthon kijelölése. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben Védelembe vétel: Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. Családba fogadás: A szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő vagy a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő kérelmére a gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család

átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje, feltéve, ha a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A családbafogadás alatta a szülő felügyeleti joga szünetel Ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság a gyermeket ideiglenesen a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség akkor a legközelebbi nevelőszülőnél, vagy ha erre sincs lehetőség, akkor gyermekotthonban helyezi el. Átmeneti nevelésbe vétel: -6- A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és

veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá ha a gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható. Tartós nevelésbe vétel: A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát megszüntette, a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, a gyermek ismeretlen szülőktől származik. A tartós nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél, vagy ha ez nem lehetséges, gyermekotthonban helyezi el és gyámot rendel ki mellé. Nevelési felügyelet: Ha az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek egészségi vagy pszichés állapota következtében saját vagy mások életét, egészségét közvetlenül veszélyeztető magatartást tanúsít és ez csak teljes körű ellátásának azonnali, zárt körülmények közötti

felügyeletével hárítható el, a speciális gyermekotthon vezetője a gyermeket személyes szabadságában korlátozhatja. Utógondozás: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal utógondozását, feltéve, hogy az utógondozást a fiatal felnőtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. Utógondozói ellátás: A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy a nappali oktatás rendje szerint vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy sorkatonai szolgálati idejét tölti, és önállóan

létfenntartását biztosítani nem tudja. -7- A jegyzői és a gyámhivatali hatáskörű intézkedések A gyámügyi alapellátás és szakellátás elhatárolása, jegyzői és gyámhivatali feladatok A gyámügyi feladatok és a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer működésének ellenőrzése állami feladat. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani Gyermekjóléti alapellátások: - Gyermekjóléti szolgáltatás,

gyermekjóléti szolgálat, - Gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, - Gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona. A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. Gyermekvédelmi szakellátások: - Otthont nyújtó ellátás: nevelőszülők, gyermekotthon, - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre: 1) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 2) külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá

megállapítja munkadíját, 3) a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozat végrehajtásában, 4) felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, -8- 5) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, 6) a gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában helyezi el, 7) közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint, 8) közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában, 9) ellátja a törvényben vagy

kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat. A gyámhivatal feladat- és hatásköre 1) ellenőrzi a személyes gondoskodást nyújtó ellátást, 2) ellenőrzi a gyámügyi igazgatási feladatok ellátását, 3) véleményezi az ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslatokat, 4) közreműködik a képzési, továbbképzési feladatok ellátásában, 5) elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított ügyekben, 6) felettes szervként jár el a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított gyámügyi igazgatási hatósági ügyekben, 7) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb közigazgatási feladatokat. -9-