Gazdasági Ismeretek | Befektetés, Tőzsde » Tőzsde és gazdasági szótár

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 601 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:297

Feltöltve:2010. február 06.

Méret:2 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ háÑÉàÉòÝëÉâ âÉêÉëÝëÝÜÉò Ü~òåłäÇ ãáåÇáÖW @@KKK Éä═í~ÖçíI éäKW @@â~ã~í @@? DOM ÝîÉâ Ö~òÇ~ëłÖá îłäëłÖ~?Jå~â áë äÉÜÉíåÉ åÉîÉòåá NVOV ëòÉéíÉãÄÉêÝÄÉ ÄÉâĞîÉíâÉòÉíí â~êÅÜçíK @@?Üìëò~Çáâ ëòłò~Ç ÅëşÅë~?Jå~â áë äÉÜÉíåÉ åÉîÉòåá NVMN àşäáìë~ łêÑçäó~ãJåóÉêÉëÝÖ Üłåó~Ççëłå~â ÝêíÝâÉ ORIOBK @@?hÉååÉÇóJgçÜåëçå ÅëşÅë?Jå~â áë äÉÜÉíåÉ åÉîÉòåá NVSS à~åìłê łêÑçäó~ãJåóÉêÉëÝÖ Üłåó~Ççë~ OQINBK @@?jáääÉåáìãá Äççã?Jå~â áë äÉÜÉíåÉ åÉîÉòåá OMMM à~åìłê łêÑçäó~ãJåóÉêÉëÝÖ Üłåó~Ççë~ QQIPBK @@B `Ü~åÖÉ ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ êÝëòîÝåó łêłå~â ëòłò~äÝâçë îłäíçòłëłí

ãìí~íà~K ^ò ^äÅç~ êÝëòîÝåó ÉëÉíÝÄÉå Éò HQKUNBK @@NSVJÉë â═âÝåóëòÉê−íÝëá Éäàłêłë kÉã Ü~íłêáÇ═ë éá~ÅK fíí ~ íÉäàÉë−íÝë ~ ëòÉêò═ÇÝë ãÉÖâĞíÝëÝîÉä ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ãÉÖíĞêíÝåáâK JJJ ^ Ëq ÝêíÝâé~é−êéá~Å~K @@NVVOK Ýîá ÉÖóëÝÖÉë Éìê¼é~á éá~Å Ü~íłë~á J Éäë═ éá~Å Üçòòłàłêìäí ~ò Éìê¼é~á îłää~ä~í ëíêìâíşêłâ Öóçêë íê~åëòå~Åáçå~äáòłä¼ÇłëłÜçò ÝäÝåâćäíÉâ ~ âćäë═ é~êíåÉêÉâ âĞòîÉíäÉå ÄÉÑÉâíÉíÝëÉáK ^ Ñ═ ÄÉÑÉâíÉí═â ~ò bcq^JçêëòłÖçâI g~éłåI Ýë ~ò rp^K JjÉÖÝäÝåâćäíÉâ ~ ÄÉêìÜłòłëçâ Ýë ~ âÉêÉëâÉÇÉäÉãI ~ãáåÉâ ~ä~éàłå îáëòçåóä~Ö Öóçêë åĞîÉâÉÇÝëí ëáâÉêćäí ÉäÝêåáKJ{ ã~âêçJ Ü~íłë îáëòçåí åÉã ~ò Éä═òÉíÉë

ÄÉÅëäÝëÉâ ~ä~éàłå ~ä~âìäí~â ~ âĞîÉíâÉò═âW M âĞäíëÝÖîÉíÝëá éçò−Åá¼ M ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖ M şà ãìåâ~ÜÉäóÉâ íÉêÉãíÝëÉI ÉòÉâåÉâ à~îìäåáìâ âÉääÉíí îçäå~I ÇÉ êçãäçíí~â> @@SM ÝîÉë ~ Ñçêáåí NVQSK ~ìÖìëòíìëNJàÝå îÉòÉííÝâ ÄÉ j~Öó~êçêëòłÖçå ~ Ñçêáåíçí ãáåí Üáî~í~äçë ÑáòÉí═ÉëòâĞòíK ^ éÉåÖ═í îłäíçíí~ ÑÉäI ãÉäó Éââçêê~ íÉäàÉëÉå ÉäÝêíÝâíÉäÉåÉÇÉííK ^ò NVQRJQSJçë ÜáéÉêáåÑäłÅá¼ ~ âĞîÉíâÉò═âÝééÉå åÝòÉíí âáW áÇ═ëò~â L ‡íäK å~éá łêÉãÉäâÉÇÝë ~ò áÇ═ëò~â îÝÖÝå BJÄ~å L ‡êáåÇÉñ ENVPVKMUKOSK Z NF NVQRK àşäáìë N NMR NVQRK ~ìÖìëòíìë O NTN NVQRK ëòÉéíÉãÄÉê Q PTV NVQRK çâí¼ÄÉê NU OKQPN NVQRK åçîÉãÄÉê NR NOKVTV NVQRK ÇÉÅÉãÄÉê S QNKQTU NVQSK

à~åìłê O TOKPPM N q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì NVQSK ÑÉÄêìłê NU QPRKUUT NVQSK ãłêÅáìë NN NKUTOKVNP NVQSK łéêáäáë SM PRKTVMKPSN NVQSK ãłàìë NMNO NNKOST ãáääá¼ NVQSK àşåáìë Éäë═ ÑÉäÉ RMQ USOKPNT ãáääá¼ NVQSK àşåáìë ãłëçÇáâ ÑÉäÉ URMQ VRQ Äáääá¼ NVQSK àşäáìë Éäë═ ÜÉíÉ QRVMQ PKMSSKORQ Äáääá¼ NVQSK àşäáìë ãłëçÇáâ ÜÉíÉ RPONQ NNKQOS íêáääá¼ NVQSK àşäáìë Ü~êã~Çáâ ÜÉíÉ QRMNR PSKMNUKMPV íêáääá¼ NVQSK àşäáìë åÉÖóÉÇáâ ÜÉíÉ NRUQUS PVVKSOP èì~Çêáääá¼ bò ~ò áåÑäłÅá¼ îçäí ~ÇÇáÖ ~ îáäłÖçå ~ äÉÖå~ÖóçÄÄI ~òí ÜáëòÉãI ~ò¼í~ ëÉã ëáâÉêćäí Éòí ~ âÝíÉë ÝêíÝâ▌ ?îáäłÖÅëşÅëçí? ÉäîÉåJ åá í═äćåâK ^ Ñçêáåí îłäí¼éÝåòÉ ~ ÑáääÝê äÉííI ~ãá

NVVVK ¼í~ åáåÅë ÑçêÖ~äçãÄ~åI ~ãá åÉã àÉäÉåíá ~òíI ÜçÖó åÉã ëòłãçäå~â îÉäÉI Åë~â ÝééÉå ÑáòÉí═ÉëòâĞòâÝåí åÉã ã▌âĞÇáâK e~ã~êçë~å Éä âÉää ã~àÇ ÄşÅëşòåìåâ ~ Ñçêáåíí¼äI ÜáëòÉå åÝÜłåó ÝîÉå ÄÉäćä ÄÉîÉòÉíáâ Ü~òłåâÄ~å ~ò Éìê¼í Üáî~í~äçë ÑáòÉJ í═ÉëòâĞòâÝåíK ÏÖó ~ Ñçêáåí î~ä¼ëò−å▌äÉÖ ãłê åÉã Ýêá ãÉÖ ~ TMK ëòćäÉíÝëå~éàłí j~Öó~êçêëòłÖçåK @@^ â~íÉÖ¼êá~ ^ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÝå âÉêÉëâÉÇÉíí íłêë~ëłÖçâ ?^? â~íÉÖ¼êáłàłê~ îçå~íâçò¼ ëò~ÄłäóçâW Åë~â íÉäàÉë ëçêçò~í îÉòÉíÜÉí═ ÄÉI ãÉäó łêÑçäó~ãÝêíÝâÉå ãáåK OKR jêÇ cíK ^ ÄÉîÉòÉíÝëêÉ âÉêćä═ ëçêçò~í äÉÖ~äłÄÄ OR ëòłò~äÝâ~ âĞòâÝòÉå î~åX î~Öó łêJ

Ñçäó~ãÝêíÝâÉå ëòłã−íî~ äÉÖ~äłÄÄ âÝíãáääáłêÇ Ñçêáåí ÝêíÝâ▌ êÝëòîÝåó âĞòâÝòÉå î~åX î~Öó ~ò ÝêíÝâé~é−êJëçêçò~í ÄÉîÉòÉíÝëJ âçê äÉÖ~äłÄÄ RMM íìä~àÇçåçë íìä~àÇçåłÄ~å î~åK ^ äÉÖ~äłÄÄ NMM íìä~àÇçåçë ãÉÖäÝíÉI î~ä~ãáåí ~ P íÉäàÉë ÄÉÑÉàÉòÉííI ~ìÇáJ íłäí Ýî ëòáåíÝå ~ä~éÑÉäíÝíÉäK @@^ ãÉÖêÉåÇÉä═ äÉâĞíÝëÝåÉâ ã¼ÇëòÉêÉá Eéá~ÅäÉòłêłëF ^ ÑçÖó~ëòí¼ äÉâĞíÝëÝåÉâ ã¼ÇëòÉêÉá âĞòĞíí Üłêçã ÉäâĞîÉíÝëá Ñçêãłí Éãä−íćåâW ~ âáòłê¼ä~Öçë ÉääłíłëáI ÑçêÖ~äã~òłëá àçÖ âáâĞíÝëÝíI ~ Ü▌ëÝÖâÉÇîÉòãÝåóí Ýë ~ ÅÝäâÉÇîÉòãÝåóíK @@^ í═òëÇÝòÝë ~ê~åóëò~Äłäó~á pçÜ~ åÉ í═òëÇÝòò ÜáíÉäÄ═ä> ^ äÉÖëáâÉêÉëÉÄÄ

ëéÉâìäłåëçâå~â áë î~åå~â îÉëòíÉëÝÖÉë áÇ═ëò~â~áâK fäóÉåâçêI Ü~ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë ÜáíÉäÄ═ä íĞêíÝåíI äáâîáÇłäåá âÉää ~ í═òëÇÉá éçò−Åá¼â~í Ýë ~ ÜáíÉäí â~ã~íçëíìä îáëëò~ âÉää ÑáòÉíåáK ^ ÜáíÉäÄ═ä í═òëÇÝòÝë Üçëëòş íłîçå ~ Äáòíçë íĞåâêÉãÉåÉíÉä êÉÅÉéíàÉK rÖó~åÉÄÄÉ ~ â~íÉÖ¼êáłÄ~ í~êíçòáâ ~ò ~ àÉäÉåäÉÖ Çáî~íçë éÝåòćÖóá âçåëíêìâÅá¼ áëI ~ãáâçê àÉäòłäçÖÜáíÉäí îÉëò ÑÉä î~ä~âá Ýë ~ éÝåòí ã~Ö~ë Üçò~ãş íÉÜłí âçÅâłò~íçë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éÄ~ íÉëòá Ełäí~äłÄ~å ÝäÉíÄáòíçë−íłëë~ä Äçåóçä−íî~ ~ âçåëíêìâÅá¼íFK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçí éêçÑá éçêíѼäá¼ ãÉåÉÇòëÉêÉâ âÉòÉäáâI ÇÉ åÝÜ~ ═â áë

ëòçâí~â îÉëò−íÉåáK pçÜ~ åÉ í═òëÇÝòò çäó~å éÝåòÄ═äI ~ãáêÉ ÑÉäíÝíäÉåćä ëòćâëÝÖÉÇ î~å> ^ ëáâÉêÉë í═òëÇÝòÝëÜÉò âĞíÝäáÇÉÖÉâ âÉääÉåÉâK e~ ~ÖÖ¼Çëò ~ éÝåò ãá~ííI ÜáÄłë ÇĞåíÝëÉâÉí ÑçÖëò ÜçòåáK kÉ ê~Ö~Çà ÄÉ îÉëòíÉëÝÖÉë éçò−Åá¼Ä~> ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÇĞåíÝë ãÉÖÜçò~í~ä~âçê Ü~íłêçòÇ ãÉÖ ~ ëíçé äçëë ëòáåíÉí E~òí ~ò łêÑçJ äó~ãçíI ~ãáâçê ~ íçîłÄÄá îÉëòíÉëÝÖ ãÉÖ~â~Çłäóçòłë~ ÝêÇÉâÝÄÉå äÉòłêçÇ ~ éçò−Åá¼ÇFK e~ ~ò łêÑçäó~ã Éòí ÉäÝêíÉI ~ââçê êçëëò îçäí ~ò ÉäÉãòÝëÉÇ î~Öó şà áåÑçêãłÅá¼ àÉäÉåí ãÉÖ ~ éá~ÅçåK dçåÇçäâçÇłë åÝäâćä òłêÇ ~ éçò−Åá¼í> e~ łíä~Öçë~å R ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÇĞåíÝëÄ═ä P à¼å~â

ÄáòçåóìäI ~ò áë ëòÝé Üçò~ãçí àÉäÉåíI Ü~ áÇ═ÄÉå âáëòłääëò ~ O êçëëòļäK sáJ ëòçåí Ü~ åÉã î~Öó Ü~àä~åǼ îÉëòíÉëÝÖÉí êÉ~äáòłäåáI áÇ═îÉä Åë~â îÉëòíÉëÝÖÉë éçò−Åá¼Ç äÉëòK pÉåâá ëÉã âÝéÉë âáòłê¼ä~Ö åóÉêÉëÝÖÉë ćòäÉíÉâÉí âĞíåá ~ í═òëÇÝåK iÝÖó íćêÉäãÉë> ^ ëáâÉêÉë í═òëÇÉá ÄÉÑÉâíÉíÝë ÉÖóáâ äÉÖÑçåíçë~ÄÄ ÑÉäíÝíÉäÉ ~ ãÉÖÑÉäÉä═ ÄÉäÝéÝëá éçåí ãÉÖí~äłäłë~K kÉ áÇÉJ O q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ÖÉë−íëÇ ã~Ö~Ç ~òçåI ÜçÖó âáÜ~Öóíłä ÉÖóJâÝí äÉÜÉí═ëÝÖÉíI ãÉêí ~ââçê äÉÖâĞòÉäÉÄÄ ãÉÖÖçåÇçä~íä~åìä ÑçÖëò äÝéåáK słêÇ âá ~ ãÉÖÑÉäÉä═ éáää~å~íçí> pçÜ~

åÉ ÑÉâíÉëë ÄÉ çäó~å ÉëòâĞòÄÉI ~ãáåÉâ åÉã äłíçÇ łí ~ âçÅâłò~í~áí> bòí ~ ÜáÄłí Éäë═ëçêÄ~å ~ éêçÑáâ ëòçâíłâ ÉäâĞîÉíJ åáI ÇÉ ~ âáëÄÉÑÉâíÉí═â áë ÉÖóêÉ ĞëëòÉíÉííÉÄÄ âçåëíêìâÅá¼â âĞòćä îłä~ëòíÜ~íå~âK ^ Äçåóçäìäí âçåëíêìâÅá¼âå~â ~ âçÅâłò~J í~áí áë Äçåóçäìäí~ÄÄ ÑÉäãÝêåáK e~ åÉã äłíçÇ łí Ýë åÉã ÝêíÉÇ ~ âçÅâłò~íá íÝåóÉò═âÉíI ~ò åÉã ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó åáåÅëÉåÉâ áäóÉåÉâI Ü~åÉã ~òíI ÜçÖó î~âçå âĞíåÝä ćòäÉíÉíK kÉ ëÜçêíçäà> Ebò áåâłÄÄ í~åłÅëI ãáåí ëò~ÄłäóKF ^ êÝëòîÝåóéá~Åçå ~ ÄÉÑÉâíÉí═â VTJVUBJ~ äçåÖ éçò−Åá¼Ä~å î~åK ^ò~ò ~ éáJ ~Å íşäåóçã¼ íĞÄÄëÝÖÉ ~ââçê åóÉêI Ü~ ÉãÉäâÉÇÝë î~åK bäîáäÉÖ

ìÖó~åşÖó äÉÜÉí ~ ÅëĞââÉå═ éá~Åçå áë åóÉêåáI ãáåí ~ò ÉãÉäJ âÉÇ═åI Ýë îçåò¼ ~ ÖçåÇçä~íI ÜçÖó ~ââçê áë åóÉêàćåâI ~ãáâçê ëòáåíÉ ãáåÇÉåâá îÉëò−íI ÇÉ ~ Öó~âçêä~íÄ~å âĞååó▌ ~ éá~Å å~Öó êÝëòÝîÉä ÉÖóćíí åóÉêåá ÉãÉäâÉÇ═ éá~ÅçåI îáëòçåí å~Öóçå åÉÜÝò ~ âáëëòłãş åóÉêíÉë íłÄçêłÄ~ í~êíçòåá ÅëĞââÉå═ éáJ ~ÅçåK e~ şÖó äłíçÇI ÜçÖó å~Öó ~ò łêÑçäó~ãçâ ÉëÝëÝåÉâ î~ä¼ëò−å▌ëÝÖÉI íÉÇÇ ÄÉ ~ éÝåòí î~ä~Üçî~ â~ã~íçòåá Ýë îłêÇ ãÉÖ ~ âĞîÉíâÉò═ ÉãÉäâÉÇÝë âÉòÇÉíÝíK ^ í═òëÇÉá òìÜ~åłëçâ ÉäâÉêćäÝëÉ Ğåã~ÖłÄ~å áë ëòÝé íÉäàÉë−íãÝåóI Ü~ ~ò ÉãÉäâÉÇÝëÉå åóÉê ~ò ÉãÄÉê> @@^ bs ^ò ^mbe ~ǼÄÉî~ääłë

ÉäâÝëò−íÝëÝêÉ ëòçäÖłä¼ ëòçÑíîÉêÉK @@^ p ^ìíçã~íáòłäí âĞíîÝåóâÉêÉëâÉÇÉäãá êÉåÇëòÉê kÉï vçêâÄ~åK @@^ p ^ëëÉí Ä~ÅâÉÇ ëÉÅìêáíáÉë bëòâĞò~ä~éş ÝêíÝâé~é−êçâK läó~å ÝêíÝâé~é−êçâI ãÉäóÉâ ãĞÖĞíí âćäĞåÄĞò═ í−éìëş ÉëòâĞòĞâ Ýë ~ò ~Äļä ëòłêã~ò¼ éÝåòJ łê~ãäłëçâ łääå~â ÑÉÇÉòÉíâÝåíK q−éìë~áW àÉäòłäçÖé~é−êçâI âćäĞåÄĞò═ Ä~åâáJI éÝåòćÖóá ÉëòâĞòĞâ E ÜáíÉäâłêíó~ÜáíÉäI ~ìí¼ä−òáåÖI îłää~ä~íá ÜáíÉäÉâFK @@^Äëòçäşí Éä═åóĞâ ÉäãÝäÉíÉ ^Ç~ã pãáíÜ åÉîÝÜÉò Ñ▌ò═ÇáâI äÝåóÉÖÉI ÜçÖó ~ åÉãòÉíâĞòá ãìåâ~ãÉÖçëòíłëÄ~å ãáåÇÉå çêëòłÖ ~åå~â ~ íÉêãÝâåÉâ ~ íÉêãÉäÝëÝêÉ ëò~âçëçÇáâI ~ãÉäóÉí âáëÉÄÄ

ãìåâ~êłÑçêÇ−íłëë~ä łää−í Éä═I ãáåí ~ íĞÄÄá çêëòłÖK bãá~íí ìÖó~å~ååóá Éê═ÑçêêłëJ ë~ä íĞÄÄ íÉêãÝâ łää−íÜ~í¼ Éä═I ãÉäóÉí ~ âÝí çêëòłÖ Éäçëòí ÉÖóãłë âĞòĞííK bò àÉäÉåíáë íìÇçãłåóçë ÑÉäÑÉÇÉòÝë îçäíI ÜáëòÉå ~ ãÉêâ~åíáäáëíłâ âçêłÄÄ~å ÝééÉå ~òí ÜáêÇÉííÝâI ÜçÖó ~ âćäâÉêÉëâÉÇÉäÉã êÝîÝå ~ò ÉÖóÉë çêëòłÖçâ Åë~â ÉÖóãłë êçîłëłê~ àìíÜ~íå~â Éä═åóÜĞòK @@^Äëòçäşí ÝêíÝâ J j~íÉã~íáâ~á ÑçÖ~äçã j~Ö~ ~ ëòłãI ~ãÉååóáÄÉå åÉãåÉÖ~í−îI ~ ã−åìëò ÉÖóëòÉêÉëÉI ~ãÉååóáÄÉå åÉÖ~í−îK @@^Äëòçäşí ÑçêÖ¼ÉëòâĞò ÅëĞââÉåÝë ^Äëòçäşí ÑçêÖ¼ÉëòâĞò ÅëĞââÉåÝëê═ä ~ââçê ÄÉëòÝäćåâI Ü~ ÉÖó Ö~òÇłäâçÇłëá

áÇ═ëò~â ÑçêÖ¼ÉëòâĞòJłääçãłåółå~â ÝêíÝâÉ ~ ãÉÖÉä═òá áÇ═ëò~âÜçò âÝéÉëí âáëÉÄÄ ÝêíÝâÉí âÝéîáëÉäK ^ îłää~äâçòłë ÅÝäà~I ÜçÖó ãáåÝä âáëÉÄÄ ÑçêÖ¼ÉëòâĞò ãÉååóáëÝÖ łää~åǼ äÉâĞíÝëÝîÉä ÝêàÉå Éä ãáåÝä å~ÖóçÄÄ ÝêíÝâÉë−íÝëá ÄÉîÝíÉäíK bò ~ ÑçêÖ¼ÉëòâĞòĞâ ÑçêÖłëá ëÉÄÉëëÝÖÝåÉâ Öóçêë−íłëłî~ä Äáòíçë−íÜ~í¼K @@^Äëòçäşí cê~åÅÜáëÉ iÉîçåłë àÉääÉÖ▌ ˆåêÝëòÉëÉÇÝëI ~ãÉäóåÉâ ãÝêíÝâÝí ëòłò~äÝâÄ~åI î~Öó ĞëëòÉÖÄÉå Eî~Öó ãáåÇâÉíí═ÄÉåF Ü~íłêçòòłâ ãÉÖK e~ ~ âłê ĞëëòÉÖÉ ~ò ĞåêÝëò ãÝêíÝâÝí åÉã Ýêá ÉäI ~ Äáòíçë−í¼ åÉã íÝê−íK e~ ~ âłê å~ÖóçÄÄI ãáåí ~ò ĞåêÝëòÉëÉÇÝëI ~ íÉäàÉë âłê

ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòłò~äÝâłíI î~Öó ~ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖÉí ~ âłêļä äÉîçåàłâI ~òí ~ Äáòíçë−íçíí ã~Ö~ îáëÉä═K @@^Äëòçäşí Üçò~ã ÉÑÉâíÉíÝëÉå êÉ~äáòłäÜ~í¼ î~ä¼ë Üçò~ãK ^ ãÝêÝëÝêÉ Ü~ëòåłäí ÉÖóáâ äÉÖÖó~âçêáÄÄ ãìí~í¼ ~ åÉíí¼ àÉäÉåÝêíÝâ EkmsFI ~ãÉäó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë ãÉÖî~ä¼ë−íłëá âĞäíëÝÖÉáåÉâ Ýë ~ò ~Äļä ëòłêã~ò¼ Üçò~ãçâ Çáëòâçåíłäí àÉäÉåÝêíÝâÝåÉâ ĞëëòÉÖÝí àÉäÉåíáK ^äJ â~äã~ë ~ íĞÄÄ éçíÉåÅáłäáë ÄÉÑÉâíÉíÝëá äÉÜÉí═ëÝÖ âĞòćä ~ äÉÖàçÄÄ ~äíÉêå~í−î~ âáîłä~ëòíłëłê~K P q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^Äëòçäşí àĞîÉÇÉäÉã ÜáéçíÝòáë EhÉóåÉëF ^ ÑçÖó~ëòíłë

Åë~â ~ ã~âêçàĞîÉÇÉäÉã ÑćÖÖîÝåóÉI ~ ÑçÖó~ëòíłëá Ü~íłêÜ~àä~åǼëłÖ ~ ÑçÖó~ëòíłë ãçåçíçå ÅëĞââÉååá ÑćÖÖJ îÝåóÉK @@^Äëòíê~âÅá¼ ^ò ~ò ÉäÉãòÝëá ã¼ÇëòÉêI ~ãáâçê ÉäíÉâáåíćåâ ~ êÝëòäÉíÉâí═äI ~ äÉÖÑ═ÄÄ àÉääÉãò═âÉí EĞëëòÉÑćÖÖÝëÉâÉíF ÉãÉäàćâ âá ë ÉååÉâ ~ä~éàłå şà ÑçÖ~äã~í ~äâçíìåâK @@^ÅÅçìåí ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ò ^ÅÅçìåí ãÉåćéçåíÄ~å í~äłäÜ~íàìâ ~ ëòłãäłåââ~äI âÉêÉëâÉÇÝëÉáåââÉä â~éÅëçä~íçë áåÑçêãłÅá¼â~íI âáîçå~íçâ~íK ^ ÑÉäJ ë═ ëçêÄ~å âÉêÉëÜÉíćåâ âçåâêÝí êÝëòîÝåóêÉI î~ä~ãáåí ãÉÖ~ÇÜ~íàìâI ÜçÖó Üłåó å~éê~ îáëëò~ãÉå═äÉÖ âÝêàćâ äÉ ~ ëòłãä~áåÑçêãłÅá¼â~íK ^äłÄÄ ëçêê~ łíîÉëëòćâ

ãáäóÉå íłàÝâçòí~íłëí â~éìåâK ^ò bèìáíáÉë ãÉò═ÄÉå íłàÝâçò¼ÇÜ~íìåâ ~ êÝëòîÝåóîłëłêäłë~áåâê¼ä L Éä~Çłë~áåâê¼äK ^ póãÄçä çëòäçéÄ~å ~ âÉêÉëâÉÇÉíí êÝëòîÝåó â¼ÇàłíI ã−Ö ~ aÉëÅêáéíáçå çëòäçéÄ~å ~ êÝëòîÝåó åÉîÝí í~äłäàìâK ^ níó ~ êÝëòîÝåóÉâ ëòłãłíI ~ qê~ÇÉ mêáÅÉ ~ îÝJ íÉäá L Éä~Çłëá łêÑçäó~ãçíI ~ j~êâ ~ àÉÖóòÉíí łê~íI ã−Ö ~ j~êâ s~äìÉ ~ îłëłêçäí L Éä~Ççíí êÝëòîÝåóÉâ ĞëëòÝêíÝâÝí ãìí~íà~K @@^ÅÅçìåí pìãã~êó ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ò ^ÅÅçìåí pìãã~êó ãÉò═ÄÉå ~ò ĞëëòÉë−íÉíí ëòłãä~âáîçå~íìåâ~í äłíàìâK ^ kÉí iáèìáÇ~íáåÖ s~äìÉ ~ åÉíí¼ äáâîáÇ í═âÉ ÝêíÝâÉí àÉäÉåíáI ~ píçÅâ ìóáåÖ mçïÉê ~ êÝëòîÝåóêÉI

ã−Ö ~ò léíáçå ìóáåÖ mçïÉê ~ò çéÅá¼âê~ îçå~íâçò¼ îłëłêä¼Éê═í ãìí~íà~K ^ vÉ~ê íç a~íÉ `çãáëëáçåë ~ Äê¼âÉêÇ−à~íI î~ä~ãáåí ~ò råëÉííäÉÇ `~ëÜ ~ ãÝÖ îłêÜ~í¼ éÝåòãçòÖłëí àÉäÉåíáK e~ åÉã êÉåÇÉäâÉòćåâ ã~êÖáå ëòłãäłî~äI ~ êÝëòîÝåó Éä~Çłëłåłä qHP å~éçí âÉää îłêåìåâI ã−Ö ~ éÝåò ãÉÖàÉäÉåáâ ëòłãäłåJ âçåK @@^ÅÅêìÉÇ ÉñéÉåëÉë ~åÇ ÇÉÑÉêêÉÇ fåÅçãÉ J m~ëëò−î áÇ═ÄÉäá ÉäÜ~íłêçäłëçâ J[ m~ëëò−î áÇ═ÄÉäá ÉäÜ~íłêçäłëçâ @@^`m çêëòłÖçâ br mêÉÑÉêÉåÅáłäáë ĞîÉòÉíX ~Ñêáâ~áI â~êáÄJíÉåÖÉêá Ýë ÅëÉåÇÉëJ¼ÅÉłåá çêëòłÖçâX içãÝá jÉÖłää~éçÇłëI ~ëòáããÉíêáâìë ëòÉêò═ÇÝJ ëÉë éêÉÑÉêÉåÅá~K @@^Åèìáë `çããìå~ìí~áêÉ ^ò br

àçÖ~åó~Öłå~â Ýë ~ò ~ÜÜçò â~éÅëçä¼Ç¼ ÉÖóÝÄ ÉäÉãÉâÉí åÉîÉò═â ~Åèìáë Åçããìå~ìí~áêÉJåÉâI î~Öó Åë~â ÉÖóëòÉê▌J Éå ~ÅèìáëJå~âI ã~Öó~êìä âĞòĞëëÝÖá EàçÖáF î−îãłåóçâå~â åÉîÉò═âK kçêãłâļä Ýë àçÖÖó~âçêä~íçâÄ¼ä łääI ã~ÖłÄ~ ÑçÖä~äà~ ~ò Éäë═ÇäÉÖÉë Ýë ~ ãłëçÇä~Öçë àçÖ~åó~ÖçíI ãáåÇÉå çäó~å àçÖëò~ÄłäóíI ~ä~éÉäîÉíI ÉÖóÉòãÝåóíI åóáä~íâçò~íçíI Ü~íłêçò~íçíI îÝäÉãÝåóíI ÅÝäâáí▌òÝëí Ýë Öó~âçêä~íçíI ~ãÉäó ~ hĞòĞëëÝÖÉâêÉ îçå~íâçòáâI ÑćÖÖÉíäÉåćä ~íí¼äI ÜçÖó àçÖáä~Ö âĞíÉäÉòáJÉ î~Öó ëÉãK JJJ ^ò bìê¼é~á råá¼ í~Öłää~ã~áí ĞëëòÉâĞíá àçÖçâ Ýë âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ ĞëëòÉëëÝÖÉK ^ o¼ã~á pòÉêò═ÇÝëÉå ENVRTFI ~ò

Éòí âáÉÖÝJ ëò−íá ãÉÖłää~éçÇłëçâçåI ~ä~éëòÉêò═ÇÝëÉâÉåI Ýë ~ ãłëçÇä~Öçë àçÖ~åó~Öçå EêÉåÇÉäÉíÉâI Ü~íłêçò~íçâI áêłåóÉäîÉâF åóìÖJ ëòáâK @@^Åèìáë Åçããìå~ìí~áêÉ ^ò bìê¼é~á råá¼ í~Öłää~ã~áí ĞëëòÉâĞíá àçÖçâ Ýë âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ ĞëëòÉëëÝÖÉK ^ o¼ã~á pòÉêò═ÇÝëÉå ENVRTFI ~ò Éòí âáÉÖÝJ ëò−íá ãÉÖłää~éçÇłëçâçåI ~ä~éëòÉêò═ÇÝëÉâÉåI Ýë ~ ãłëçÇä~Öçë àçÖ~åó~Öçå EêÉåÇÉäÉíÉâI Ü~íłêçò~íçâI áêłåóÉäîÉâF åóìÖJ ëòáâK @@^Åèìáë pÅêÉÉåáåÖ ^ âĞòĞëëÝÖá àçÖ~åó~Ö łíîáäłÖ−íłë~ ~ Åë~íä~âçòłëá íłêÖó~äłëçâ ëçêłåK cÉàÉòÉíÉåâÝåí íĞêíÝå═âI Ü~ î~ä~Üçä î~ä~ãÉäó ÑÝä ÝëòJ êÉîÝíÉäí íÉëòI î~Öó âĞååó−íÝëí âÝêI ~êê~

îáëëò~íÝêåÉâK @@^ÅíáîÉ ^ÅÅçìåí ElåäáåÉ éä~íÑçêãF Q q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì fíí äłíÜ~íàìâ ëòłãäłáåâ~íK e~ íĞÄÄ ëòłãäłåâ î~å ÉÖóëòÉêêÉ Eáê~ Ýë ã~êÖáå ëòłãäłâFI ~ââçê ~ Yqlq^i[ ÑÉäáê~íê~ â~ííáåíî~ â~éàìâ ~ íÉäàÉë łííÉâáåíÝëí éçêíÑçäá¼åâê¼äK @@^Ç ÜçÅ ^äâ~äãáI ÉÖóëòÉêáI áÇÉáÖäÉåÉëI łíãÉåÉíáK @@^Ç~Öçäí âáÄçÅëłíłë eáíÉäîáëòçåóí ãÉÖíÉëíÉë−íá ÝêíÝâé~é−ê ~Ççíí áÇ═ëò~â ~ä~ííá Ñçäó~ã~íçë âáÄçÅëłíłë~ EéäK łää~ãâĞíîÝåóF ~òçåçë äÉàłê~íá áÇ═J éçåíí~äK @@^Ç~éíłÅá¼ ^ò şà í~ÖçêëòłÖçâ łê~á ~äâ~äã~òâçÇå~â ~ âĞòĞë éá~Åá ëòÉêîÉòÉíÄÉå ã▌âĞÇ═ áåíÝòãÝåóá

łê~âÜçòK ^ò ~äâ~äã~òâçÇłë ëçJ êłå ~ éá~Åá łêãçòÖłëçâ ~Çãáåáëòíê~í−î Ü~íłêÝêíÝâÉá ÉÖóÉåä═îÝ îłäå~âI íÉÜłí ~ éá~Åá łê~â ãçòÖłëłå~â Ü~íłêÝêíÝâÉ âáÉJ ÖóÉåä−í═ÇáâK aÉ ~ò ~òçåçë Ü~íłêÝêíÝâÉâ âĞòĞíí ~ íÝåóäÉÖÉë éá~Åá łê~â ~ä~âìäłë~ àÉäÉåíáë ãÝêíÝâÄÉå ÉäíÝêÜÉí ~ íÝåóäÉÖÉë âÉêÉëäÉíJâ−åłä~íá íÝåóÉò═â Ü~íłëłê~K bòÉâÉí ÉÖóÉåä−í═â âá ~ ÄáÖÄ~åÖÖ~ä Ýë ~ò łíãÉåÉíá áÇ═ëò~ââ~äK @@^Ç~éíáîáíłë ^äâ~äã~òâçÇłëK @@^Ç~éí−î îłê~âçòłëçâ EäÉ~êåáåÖ Äó ÇçáåÖ Z íÉîÝâÉåó í~åìäłëF ^ò áåÑçêãłÅá¼ÑÉäÇçäÖçòłë êÉ~âÅá¼áÇÉàÉ ãá~íí í~åìäłëá Ñçäó~ã~í ò~àäáâ äÉK @@^Ç~íîÝÇÉäÉã ^ éçäÖłêçâ ëòÉãÝäóá ~Ç~í~áå~â

îÝÇÉäãÝêÉ ~ò çêëòłÖÖó▌äÝë NVVOK Ýî îÝÖÝå âÝí ~Ç~íîÝÇÉäãá íĞêîÝåóí ~äâçíçííW ^ ëòÉãÝJ äóÉë ~Ç~íçâ îÝÇÉäãÝê═äI Ýë âĞòÝêÇÉâ▌ ~Ç~íçâ åóáäîłåí~êíłëłê¼ä ëò¼ä¼ NVVOK Ýîá iufff íîK ÅÝäà~ ~åå~â ~ Äáòíçë−íłë~I ÜçÖó ãÉÖÜ~íłêçòçíí âáîÝíÉäí═ä ÉäíÉâáåíîÉ ëòÉãÝäóÉë ~Ç~í~áî~ä ãáåÇÉåâá ã~Ö~ êÉåÇÉäâÉòòÉåI ÇÉ ~ âĞòÝêÇÉâ▌ ~Ç~íçâ~í îáëòçåí ãáåÇÉåâá ãÉÖáëãÉêÜÉëëÉK ^ ëòÉãÝäóá ~Ç~íçâ ~ââçê âÉòÉäÜÉí═â ~ò ~Ç~íâÉòÉä═â łäí~äI Ü~ ~ÜÜçò ~ò ÝêáåíÉíí ÜçòòłàłêìäI î~Öó ~òí íĞêîÝåó êÉåÇÉäá ÉäK ^Ç~íîÝÇÉäãá ÄáòíçëW ~ ëòÉãÝäóá ~Ç~íçâ îÝÇÉäãÝêÉ Ýë ~ âĞòÝêÇÉâ▌ ~Ç~íçâ åóáäîłåçëëłÖê~ Üçò~í~äłå~â îÝÇÉäãÝêÉ

~ò lêJ ëòłÖÖó▌äÝë ~Ç~íîÝÇÉäãá Äáòíçëí îłä~ëòíK ^ò ~Ç~íîÝÇÉäãá Äáòíçë ÑÉä~Ç~í~ ÉääÉå═êòá ~ íĞêîÝåóI ~Ç~íâÉòÉäÝëêÉ îçå~íâçò¼ àçÖëò~Äłäó ãÉÖí~êíłëłíI âáîáòëÖłäà~ ~ Üçòòł ÄÉÝêâÉòÉíí ÄÉàÉäÉåíÝëÉâÉíI ÖçåÇçëâçÇáâ ~ò ~Ç~íîÝÇÉäãá åóáäîłåí~êíłë îÝÇÉäJ ãÝê═äK ^ NVVOK Ýîá iusf íîK ~òI ~ãÉäó ~ éçäÖłê ëòÉãÝäóá ~Ç~í~áå~â Ýë ä~âÅ−ãÝåÉâ åóáäîłåí~êíłëłê¼ä ëò¼äK iÝåóÉÖÉW ~ éçäÖłêå~â ëòÉãÝäóÉë ~Ç~í~áî~ä Ýë ä~âÅ−ãÝîÉä ĞåêÉåÇÉäâÉòÝëá àçÖ~ î~åI Ü~ ~ íĞêîÝåó ãłëâÝåí åÉã êÉåÇÉäâÉòáâ I íÉÜłí àçÖçëìäí ãÉÖíáäí~åá ~ ê¼ä~ åóáäîłåí~êíçíí ~Ç~íçâ âáëòçäÖłäí~íłëłíK @@^ÇłëJîÝíÉä J éìêÅÜ~ëÉ íê~åë~Åíáçå

EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW míâK PSRJPTMK≈F ^ò ~ÇłëîÝíÉäá ëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłå ~ò Éä~Ǽ âĞíÉäÉë ~ ÇçäçÖ íìä~àÇçåłí ~ îÉî═êÉ łíêìÜłòåá Ýë ~ ÇçäÖçí ~ îÉî═ ÄáêíçâłÄ~ ÄçJ Åëłí~åáI ~ îÉî═ éÉÇáÖ âĞíÉäÉë ~ îÝíÉäłê~í ãÉÖÑáòÉíåá Ýë ~ ÇçäÖçí łíîÉååáK fåÖ~íä~å ~ÇłëîÝíÉäÉ Åë~â ~ââçê ÝêîÝåóÉëI Ü~ ~ ëòÉêò═ÇÝëí −êłëÄ~ ÑçÖä~äàłâK ^ò Éä~Ǽ âĞíÉäÉë ~ îÉî═í ~ ÇçäçÖ äÝåóÉÖÉë íìä~àÇçåëłÖ~áê¼ä Ýë ~ ÇçäçÖÖ~ä â~éÅëçä~íçë Ñçåíçë âĞîÉíÉäãÝåóÉâê═äI âćäĞåĞJ ëÉå ~ ÇçäçÖê~ îçå~íâçò¼ ÉëÉíäÉÖÉë àçÖçâê¼ä Ýë ~ ÇçäçÖÖ~ä â~éÅëçä~íçë íÉêÜÉâê═ä íłàÝâçòí~íåáK hĞíÉäÉë íçîłÄÄł ~ò áäóÉå âĞêćäãÝåóÉâêÉI áääÉí═äÉÖ

àçÖçâê~ Ýë íÉêÜÉâêÉ îçå~íâçò¼ çâáê~íçâ~í ~ îÉî═åÉâ łí~ÇåáK ^ò Éä~Ǽ îáëÉäá ~ò łí~Çłëë~ä Ýë ~ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëÄ~å ÑÉäíćåíÉíÉíí łää~éçí êÉåÇÉòÝëÝîÉä â~éÅëçä~íçë âĞäíëÝÖÉâÉíK ^ ëòÉêò═ÇÝëâĞíÝëá âĞäíëÝÖÉâI ~ íìJ ä~àÇçåłíêìÜłòłëá áääÉíÝâI íçîłÄÄł ~ò łíîÝíÉä Ýë ~ íìä~àÇçåîłäíçòłë áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëÄ~ î~ä¼ ÄÉàÉÖóòÝëÝåÉâ âĞäíëÝÖÉá ~ îÉî═í íÉêÜÉäáâK @@^ÇłëîÝíÉä EáåÖ~íä~åF ^ò Éä~Ǽ Ñ═ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉáW ~ò áåÖ~íä~å íìä~àÇçåàçÖłå~â łíêìÜłòłë~I Ýë ~ò áåÖ~íä~å ÄáêíçâÄ~ ~Çłë~ ~ îÉî═åÉâK ^ îÉî═ ÉòJ òÉä ëòÉãÄÉå ~ ÇçäçÖ łíîÝíÉäÝêÉI Ýë îÝíÉäłê ãÉÖÑáòÉíÝëÝêÉ âĞíÉäÉëK `ë~â

~ò −êłëÄ~ ÑçÖä~äí ~ÇłëîÝíÉäá ëòÉêò═ÇÝë íÉâáåíÜÉí═ ÝêîÝåóÉëåÉâI ãÉäó âĞòàÉÖóò═ î~Öó ćÖóîÝÇ ÉääÉå àÉÖóòÉííK R q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^ÇÉâîłí ãçÇÉää läó~å ãçÇÉääI ~ãÉäóåÉâ Äáòçåó−íÜ~í¼ łää−íłë~á ĞëëòÜ~åÖÄ~å î~åå~â ~ î~ä¼ëłÖ àÉäÉåëÝÖÉáîÉäK ^ ãçÇÉää ÑçÖ~äãłå~â äÝJ åóÉÖÝÄ═ä âĞîÉíâÉò═âI ÜçÖó íĞâÝäÉíÉëÉå ~ÇÉâîłí ãçÇÉää åÉã äÉÜÉíëÝÖÉëK ^ò ~ÇÉâîłíëłÖ Ñçâłå~â ãÉÖłää~é−íłë~ ~ ãçÇÉää îÉêáÑáâłäłë~K @@^Çàìëòíłäłë läó~å ëòçäÖłäí~íłëI ~ãÉäóÉí ~ âĞòÜ~í~äçã ~ âĞòâá~Çłëçâ éÝåòćÖóá Ñçêêłë~áå~â Äáí¼ë−íłëłÜçòI ~ ã~Ö~ łäí~ä ãÉÖÜ~íłêçòçíí

ãÝêíÝâ ëòÉêáåí ~ò ~Ǽ ÑáòÉíÝëÝêÉ âĞíÉäÉòÉííÉâí═ä âĞòîÉíäÉå ÉääÉåëòçäÖłäí~íłë åÝäâćä ãÉÖâĞîÉíÉäK @@^Çãáåáëíê~íáîÉ çÑÑáÅÉ J hĞòéçåíá áêçÇ~ J[ hĞòéçåíá áêçÇ~ @@^Çãáåáëòíê~í−î ã~êâÉíáåÖ J ã~êâÉíáåÖ íÉêîÉòÝë í−éìë~á Eãłêâ~ ã~êâÉíáåÖíÉêîI íÉêãÝââ~íÉÖ¼êá~ íÉêîI şà íÉêãÝâ íÉêîI éá~ÅëòÉÖãÉåíìã íÉêîI ÑĞäÇê~àòá éá~Åá íÉêîI îÉî═íÉêîF J ã~êâÉíáåÖ íÉêî í~êí~äã~ EÜÉäóòÉíÉäÉãòÝëI ÑÉä~Ç~íçâ Ýë ÅÝäçâI ã~êâÉíáåÖëíê~íÝÖá~I ÅëÉäÉâîÝëá éêçÖê~ãçâI ÉääÉå═êòÝëF J ã~êâÉíáåÖíÉäàÉë−íãÝåó ÝêíÝâÉäÝëÉ Ýë ÉääÉå═êòÝëÉ EéÝåòćÖóá ÜÉäóòÉíI ã~êâÉíáåÖ ÜÉäóòÉíF s~å ÉÖó ༠Ýë ÉÖó êçëëò Ü−J êÉã

ãçåÇà~ ~ éáä¼í~ ~ Ü~åÖçëÄÉëòÝä═åK bäîÉëòíÉííćâ ~ò áêłåóíI ÇÉ å~Öóçå Öóçêë~å çÇ~Ýêćåâ> @@^Ççíí ÇłíìãáÖ ÝêîÝåóÉë ~àłåä~í jÉäóåÝä äÉÖÑÉäàÉÄÄ ~ ãÉÖ~Ççíí å~éíłêá ÇłíìãáÖ âÉÇÝëá êÉåÇëòÉêÄÉå ~ò ~àłåä~íìåâK ~ãÉäó ~òçåÄ~å åÉã äÉÜÉí PM å~éíłêá å~éåłä íłîçä~ÄÄ ã~ê~Ç ~ âÉêÉëJ @@^Ǽ ^ò łää~ã î~Öó ãłë âĞòàçÖá íÉëíćäÉí łäí~ä ÉÖóçäÇ~äş~å ãÉÖłää~é−íçííI âÝåóëòÉê şíàłå ÄÉJÜ~àíÜ~í¼I âĞòîÉíäÉå ÉääÉåëòçäÖłäJ í~íłë åÝäâćäá łää~ãá ÄÉîÝíÉäK @@^ǼJãìäíáéäáâłíçê ^ò ~ ëòçêò¼ëòłãI ~ãÉäó ãÉÖãìí~íà~I ÜçÖó ÉÖóëÝÖåóá EåÉíí¼F ~Ǽîłäíçòłë Üłåóëòçêçë âÉêÉëäÉíîłäíçòłëí çâçòW Å L ëK @@^Ǽ J ‡äí~äłåçë

ëò~Äłäóçâí¼ä ~ò ~Ǽ íÝíÉäÉë Éäëòłãçäłëłí¼ä ÉäíÝê═ ~ǼòłëáKK NK çäíáI âáëâÉêÉëâÉÇÉäãá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí Ñçäóí~íí~I łäí~ä~ îłä~ëòíÜ~í¼ âćäĞåäÉÖÉë ~Ǽòłëá ã¼Ç OK ^ âÉêÉëâÉÇÉäãá ëòłääłë ÜÉäó~Ǽòłëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí Ñçäóí~í¼ ~Ǽ~ä~åóê~ îçå~íâçò¼ âćäĞåäÉÖÉë ~Ǽòłëá ã¼Ç PK ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖê~ îçå~íâçò¼ íÉêãÉäÝëá ~Ǽòłë QK hćäĞåÄĞòÉí ëòÉêáåíá ~ǼòłëI Éä~ÇłëáI áääÉíîÉ ÄÉëòÉêòÝëá łê âĞòĞííá âćäĞåÄĞòÉí RK fÇÉÖÉå ÑçêÖ~äãá íÉîÝâÉåóëÝÖêÉ îçå~íâçò¼ @@^Ǽ J g¼ ~Ǽòłë áëãÝêîÉá J äÉÖóÉå áÖ~òëłÖçë J äÉÜÉí═äÉÖ åÉ íçêò−íë~ ~ íÉêãÉäÝëá íÝåóÉò═â ~ääçâłÅá¼àłí J êÉ~Öłäàçå ëí~ÄáäáòłÅá¼ë

àÉääÉÖÖÉä ~ Ö~òÇ~ëłÖá Åáâäìëçâê~ J äÉÖóÉå łíäłíÜ~í¼ J äÉÖóÉå ÉÖóëòÉê▌I ÄÉí~êíÜ~í¼ J äÉÖóÉå çäÅë¼ @@^Ǽ J q~ñ läó~å ëòçäÖłäí~íłëI ~ãÉäóÉí ~ âĞòÜ~í~äçã ~ âĞòâá~Çłëçâ éÝåòćÖóá Ñçêêłë~áå~â Äáí¼ë−íłëłÜçòI ~ ã~Ö~ łäí~ä ãÉÖÜ~íłêçòçíí ãÝêíÝâ ëòÉêáåí ~ò ~Ǽ ÑáòÉíÝëÝêÉ âĞíÉäÉòÉííÉâí═ä âĞòîÉíäÉå ÉääÉåëòçäÖłäí~íłë åÝäâćä ãÉÖâĞîÉíÉäK JJJ S q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì läó~åI âĞòîÉíäÉå ÉääÉåëòçäÖłäí~íłë åÝäâćäá àĞîÉÇÉäÉãI ~ãÉäóÉí ~ò łää~ã âÝåóëòÉê şíàłå Ü~àí ÄÉK JJJ ^ò ~Ǽ çäó~å ëòçäÖłäí~íłëI ~ãÉäó ~ âĞòÜ~í~äçã ~ íłêë~Ç~äãá âĞòĞë ëòćâëÝÖäÉíÉâ

âáÉäÝÖ−íÝëÝí ëòçäÖłä¼ âĞòâá~Çłëçâ éÝåòJ ćÖóá Ñçêêłë~áå~â Äáòíçë−íłëłÜçò ~ ã~Ö~ łäí~ä ãÉÖłää~é−íçíí ãÝêíÝâ ëòÉêáåíI ÉääÉåëòçäÖłäí~íłë åÝäâćä ãÉÖâĞîÉíÉäK @@^Ǽ EfåÖ~íä~åF ^ò áåÖ~íä~åćÖóÉââÉä â~éÅëçä~íÄ~å ~ò ^ǼI ãáåí ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ íĞÄÄ ÜÉäóÉå áë ÑÉäãÉêćäÜÉíW J áåÖ~íä~åÝêíÝâÉë−íÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉã Epòg^F J íÉäÉâ ÝêíÝâÉë−íÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉãI î~Öó ‡c^ J Ýé−íãÝåó ~Ǽ J äìñìë~Ǽ J áåÖ~íä~å~Ǽ J hĞòîÉíäÉå ~Ǽ J hĞòîÉíÉíí ~Ǽ bÖóëòÉêá î~Öó êÉåÇëòÉêÉë ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖI ~ãÉäóÉí ~ò łää~ã î~Öó ~åå~â ÑÉäÜ~í~äã~òłë~ ~ä~éàłå ãłë âĞòàçÖá íÉëíćJ äÉí

âĞòÑ~ä~Ç~íçâ âĞäíëÝÖÉáåÉâ ÑÉÇÉòÝëÝêÉI âćäĞå Ýë âĞòîÉíäÉå ÉääÉåëòçäÖłäí~íłë åÝäâćä ê¼Ü~í ãáåÇ~òçâê~I ~âáâêÉ ~ àçÖëò~J Äłäóá Éä═−êłë EêÉåÇëòÉêáåí íĞêîÝåóF îçå~íâçòáâK ^ò ~Ǽ âĞòáÖ~òÖ~íłëá ëòÉãéçåíļä ~ åÉãòÉíá àĞîÉÇÉäÉã şàê~Éäçëòíłëłå~â ÉÖóáâ Ñçêãłà~I ~ò łää~ãá âĞäíëÝÖîÉíÝë ÄÉîÝíÉJ äÉáåÉâ Ñ═ Ñçêêłë~I ~ àĞîÉÇÉäÉãëò~ÄłäóçòłëI íłÖ~ÄÄ~å ~ Ö~òÇ~ëłÖá ëò~Äłäóçòłë ÉÖóáâ ÉëòâĞòÉK @@^Ǽ ~ä~éà~ ^ò ~Ǽ íłêÖółå~â ~ò ~ łäí~äłÄ~å éÝåòÄÉå âáÑÉàÉòÉíí ãÉååóáëÝÖÉI ~ãÉäóåÉâ ~ä~éàłå ~ò ~Ǽí ëòłã−íàłâK @@^Ǽ ÄÉÑáòÉíÝëÉ J ^ò łää~ãá ~ǼÜ~í¼ëłÖÜçò E^mbeFW łÑ~I pwg^I íłêë~ëłÖá Ýë çëòí~äÝâ ~ǼI

ÑçÖó~ëòíłëá ~ǼI âÉêÉëâÉÇÉäãá Ýë àłíÝâ ~ǼI ÉÖÝëòëÝÖ Ýë åóìÖÇ−ààłêìäÝâ ~Ǽ ã¼Çàłê~ ÄÉÑáòÉíÝëÉâ J smlmW îłãI áãéçêí íÉêãÝâÉâ ÑçÖó~ëòíłëá ~Ǽà~I áãéçêí íÉêãÝâÉâ łÑłà~I àĞîÉÇÝâá ~Ǽ EëòÉëò Ýë ÅáÖ~êÉíí~FI âćäÑĞäÇá êÉåÇëòłãş ÖÝéàłêã▌îÉâ ~Ǽà~ J ˆåâçêãłåóò~íW ÜÉäóá ~Ǽâ Eâçããìåłäáë ~ǼI áé~ê▌òÝëá Ýë Ýé−íãÝåó~ǼFI ÖÝéàłêã▌~Ǽ J fääÉíÝâ Üáî~í~äW łää~ãá ~ǼÜ~í¼ëłÖâÝåí ãÉÖàÉäÉå═ ~Ǽ @@^Ǽ Éäëòłãçäłëłå~â ~äÖçêáíãìë~ NK jÉÖÜ~íłêçòÜ~íàìâ ~ âáÄçÅëłíçíí ëòłãçâÄ~å ÑáòÉíÉåÇ═ ~ǼíI Éòí âĞîÉíáÉå OK háëòłã−íÜ~íàìâ ~ ÑáòÉíÉåÇ═ ~Ǽļä Éä═òÉíÉëÉå ÑÉäëòłã−íçíí ~ǼíI áääÉíîÉ

îáëëò~áÖÝåóÉäÜÉíá ~ǼíI ã~àÇ ãÉÖłää~é−íÜ~íàìâ PK ^ ÑáòÉíÉåÇ═ ~Ǽ Ýë ~ò Éä═òÉíÉëÉå ÑÉäëòłã−íçíí ~Ǽ âćäĞåÄĞòÉíÝí ãÉÖłää~é−íÜ~íàìâ H ÑáòÉíÉåÇ═ âÉäÉíâÉò═â Jîáëëò~áÖÝåóÉäÜÉíá ~Ǽ âÉäÉíâÉò═â @@^Ǽ Éäëòłãçäłëá áÇ═ëò~â J Ü~îçåí~ J åÉÖóÉÇÝîÉåíÉ J ÝîÉåíÉ @@^Ǽ àÉääÉÖ▌ ÄÉîÝíÉäÉ J ~ǼâI J łää~ãá ãçåçé¼äáìãçâI J îłãçâI J q àłêìäÝâK @@^Ǽ ãÉÖłää~é−íłë~ íĞêíÝåÜÉí J Ğå~Ǽòłëë~ä T q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J Ü~í¼ëłÖá ~ǼJãÉÖłää~é−íłëë~ä J ~Ǽ äÉîçåłëë~ä J ~Ǽ ÄÉëòÉÇÝëëÉä @@^Ǽ ãÝêíÝâÉ ^òí ÑÉàÉòá âáI ÜçÖó ~ò ~Ǽ~ä~é î~Öó ~åå~â ÉÖóëÝÖÉ ìíłå ãÉååóá

~Ǽí âÉää ÑáòÉíåáK ^ò ~Ǽ ãÝêíÝâÝí ~ǼâìäÅÅë~ä î~Öó ~ǼíÝíÉääÉä Ü~íłêçòÜ~íàłâ ãÉÖK ^ò ~ǼâìäÅë ~ò ~Ǽ~ä~é ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòłò~äÝâ~K J äáåÉłêáë ~ǼW ~ò ~Ǽ~ä~éí¼ä ÑćÖÖ J ÉÖóĞëëòÉÖ▌ Éäàłêłëá áääÉíÝâ J éêçÖêÉëëò−î ãáåÝä å~ÖóçÄÄ ~ò ~Ǽ ~ä~é ~ååłä å~ÖóçÄÄ ~ò ~Ǽ ãÝêíÝâÉ J ëłîçë~å éêçÖêÉëëò−î ~ò ~Ǽ~ä~éå~â âćäĞåÄĞò═ ëłîçâÄ~å Éë═ êÝëòÝí âćäĞåÄĞò═ ãÝêíÝâ▌ ~Ǽ ëşàíà~ @@^Ǽ íłêÖó~ ^ò ~ ÇçäçÖI ~ò ~ àçÖI ~ò ~ íÉîÝâÉåóëÝÖI ~ãÉäó ìíłå ~ò ~Ǽí ÑáòÉí═âK @@^Ǽ~ä~åó ^ò ~ ëòÉãÝäóI ~âáí ~ àçÖëò~Äłäó ~ò ~Ǽ ãÉÖÑáòÉíÝëÝêÉ âĞíÉäÉòK @@^Ǽ~ä~é EfåÖ~íä~åF ^ò ~ éÝåòÄÉå î~Öó íÉêãÝëòÉíÉë ãÝêíÝâÄÉå

ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖI ~ãÉäóêÉ âáëòłã−íàłâ ~ò ~ǼíK E^ǼâĞíÉäÉë àĞîÉÇÉäÉãI î~ÖóçåI łêìÑçêÖ~äçãI ëíÄKF @@^ǼÄÉëòÉÇÝë ˆåâçêãłåóò~íá ~ǼÜ~í¼ëłÖW Ýé−íãÝåó~ǼI íÉäÉâ~ǼI âçããìåłäáë ~Ǽ Iã~ÖłåëòÉãÝäóÉâI îłää~äâçòłëçâI áÇÉÖÉåÑçêÖ~äãá ~ǼI ÜÉäóá áé~ê▌òÝëá ~ǼI ÄÉäÑĞäÇá êÉåÇëòłãş ÖÝéàłêã▌ ~ǼK słãÜ~í¼ëłÖW îłãI áääÉíÝâI îłãâÉòÉäÝëá Ç−àI áãéçêí íÉêãÝâ ÑçÖó~ëòíłëá ~Ǽà~I íÉêãÝâÇ−àI fääÉíÝâÜáî~í~äW áääÉíÝâK c═ÄÄ ~Ǽ ÉäÉãÉâW ‡c^I pwg^I łí~äłåó~ǼòłëI qłêë~ëłÖá ~ǼI lëòí~äÝâ~Ǽ @@^ǼÝî EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW pòà~ íîK ~äâ~äã~òłëłÄ~å PK≈F ^ò ~ò áÇ═ëò~âI ~ãÉäóêÉ îçå~íâçò¼~å ~ò ~Ǽ ~ä~éàłí ãÉÖ âÉää

łää~é−í~åáX Éò ~ å~éíłêá ÝîI ~ò É íĞêîÝåóÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí âáîÝíÉäÉââÉäK @@^ǼÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ âÉäÉíâÉòÝëÉ bââçê ~êê~ âÉêÉëćåâ ÑÉäÉäÉíÉíI ÜçÖó ãÉäóáâ ~ò ~ å~éI ~ãÉäóáâí═ä âÉòÇ═Ç═Éå ~ò ~Ǽ~ä~åó í~êíçòáâ ~ò ~ǼÜ~í¼ëłÖå~â ~ò ~Ǽî~äK NK p~àłí Éä═łää−íłëş Ýë ÄÝêãìåâłå íÉêãÉäíÉíÉíí íÉêãÝâ ÝêíÝâÉë−íÝëÉ ìíłåW J ~ íÉäàÉë−íÝë áÇ═éçåíàłÄ~å J âÝëòéÝåòÑáòÉíÝë ÉëÉíÝå ~ò ÉääÉåÝêíÝâ âáÉÖóÉåä−íÝëÝåÉâ å~éàłå J ~ íÉêãÝâÉí ~ íÉêãÉä═I ~ íÉêãÉäíÉíá ë~àłí âÉêÉëâÉÇÉäãá Üłä¼ò~íłÄ~ ëòłää−íà~ âáI ~ ëòłää−íłë áÇ═éçåíàłÄ~å OK kÉã ~Ǽ~ä~åóí¼ä ÄÉäÑĞäÇá ÝêíÝâÉë−íÝëêÉ ÄÉëòÉêòÉíí

íÉêãÝâ ÉëÉíÝåW J ~ íÉêãÝâ ÝêíÝâÉë−íÝëÝåÉâI ~ íÉêãÝâ łí~Çłëłå~â å~éàłå PK kÉã íÉêãÉäÝëáI íçîłÄÄł êÉéêÉòÉåíłÅá¼ë ÅÝäş íÉêãÝâÑÉäÜ~ëòåłäłë ÉëÉíÝåW J ~ ÑÉäÜ~ëòåłäłë âĞäíëÝÖâÝåí íĞêíÝå═ Éäëòłãçäłëłå~â å~éàłå QK qÉêãÝâáãéçêí ÉëÉíÝåW J ~ ÄÉäÑĞäÇá ÑçêÖ~äçã ëòłãłê~ íĞêíÝå═ îłãâÉòÉäÝë áÇ═éçåíàłÄ~å U q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^ǼÜ~í¼ëłÖ ^âá ~ò ~Ǽòí~í¼ åÉîÝÄÉå ÉäàłêK ^ò łää~ã åÉîÝÄÉå ^mbeI smlmI fääÉíÝâÜáî~í~äI ˆåâçêãłåóò~í åÉîÝÄÉå àÉÖóòáK ^ò ~ǼÜ~í¼ëłÖçâ ~ Ü~íłëâĞêćâÄÉ ìí~äí ~Ǽâ îçå~íâçòłëłÄ~å äłíå~â Éä ÑÉä~Ç~íçâ~íK ^ Ü~íłëâĞê ~ÄÄ~å áÖ~ò−í

ÉäI ÜçÖó ~ò ~ǼÜ~í¼ëłÖå~â ãáäóÉå ~Ǽââ~ä â~éÅëçä~íÄ~å î~åå~â ÑÉä~Ç~í~áI àçÖ~áI âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉáKK ~ò ~ǼÜ~í¼ëłÖçâ ÑÉä~Ç~í~áâ~í ~ íÉJ êćäÉíáäÉÖI î~Öó ÑìåâÅáçåłäáë~å ëòÉêîÉòÉííI ~ ÑÉä~Ç~í Éääłíłëłê~ áääÉíÝâÉë ëòÉêîÉòÉíá ÉÖóëÝÖÉá łäí~ä îÝÖò═âK ^ò áääÉíÝâÉëëÝÖ ~êê~ ìí~äI ÜçÖó ~ Ü~íłëâĞêáäÉÖ àçÖçëìäí ~ǼÜ~í¼ëłÖ ãÉäóáâ ëòÉêîÉ äłíà~ Éä ~ò çéÉê~í−î ÑÉä~Ç~íçâ~íI í~êíà~ ~ â~éÅëçä~íçí ~ò ~Ǽòí~í¼ Ýë ~ò ~Ǽò¼ âĞòĞííK @@^ǼÜ~í¼ëłÖ Ü~íłëâĞêI áääÉíÝâÉëëÝÖ ^ Ü~íłëâĞê ~ÄÄ~å áÖ~ò−íà~ ÉäI ÜçÖó ~ò ~ǼÜ~í¼ëłÖå~âI ãáäóÉå ~Ǽââ~ä â~éÅëçä~íÄ~å î~åå~â ÑÉä~Ç~í~áI àçÖ~áI áääÉíîÉ âĞíÉJ äÉòÉííëÝÖÉáK

@@^ǼÜ~í¼ëłÖá ÑÉä~Ç~íçâ NK ^ò ~Ǽí ãÉÖłää~é−íà~I ÄÉëòÉÇáI îÝÖêÉÜ~àíà~I áääÉíîÉ åóáäîłåí~êíà~ OK hĞäíëÝÖîÉíÝëá íłãçÖ~íłëí åóáäîłåí~êíà~ Eâáí~äłäà~F @@^ǼÜ~í¼ëłÖçâ J ^mbe J smlm J ˆåâçêãłåóò~í J fääÉíÝâ Üáî~í~ä @@^ǼÜáíÉä ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ǼÜáíÉä ~ò ĞëëòÉîçåí ~Ǽ~ä~é ìíłå ÑáòÉíÉåÇ═ ~Ǽí ÅëĞââÉåí═ íÝíÉäI ãÉäóåÉâ ãÝêíÝâÉ ~ò łíä~Öçë ÄÉÑÉâíÉíÝëá łääçãłåó åĞîÉâÉÇÝëÝåÉâ äÉÖÑÉäàÉÄÄ OM ëòłò~äÝâ~I ã~ñáãìã OMM ÉòÉê Ñçêáåí äÉÜÉíK ^ ëò~Äłäóçòłë îłäíçòłëłå~â âĞëòĞåJ ÜÉí═Éå OMMQJí═ä ~ò ~ǼÜáíÉäí åÉã äÉÜÉí áÖÝåóÄÉ îÉååáK JJJ ^ò ëòà~JíĞêîÝåó NVVQ îÝÖá ã¼Ççë−íłë~ łäí~ä ÄÉîÉòÉíÉíí Ñçêã~ EPUL^ ≈KFI

~ãÉäó ~ ã~ÖłåëòÉãÝäó í═âÉëòłãäłàłå ÉäÜÉäóÉJ òÉíí ÝîÉë łíä~Öçë ÄÉÑÉâíÉíÝëJłääçãłåó åĞîÉâãÝåóÝåÉâ PMI NVVVJí═ä OM BJ~ ÉêÉàÝáÖ îÉÜÉí═ áÖÝåóÄÉK e~ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâ łíJ ä~Öłääçãłåó~ ÅëĞââÉåI ~ò ~ǼÜáíÉä ~êłåóçë êÝëòÝí îáëëò~ âÉää ÑáòÉíåáK ^ò ~ǼÜáíÉä ãÝêíÝâÉ äÉÖÑÉäàÉÄÄ ~ò ĞëëòàĞîÉÇÉäÉã ìíłå ãÉÖłää~é−íçíí ~Ǽ RM BJłê~ Ýë ~ò ÝêíÝâé~é−êJàĞîÉÇÉäãÉâ ìíłå äÉîçåí ~Ǽ ÉÖóćííÉë ĞëëòÉÖÝêÉ íÉêàÉÇÜÉí âáK EQMK ≈KF @@^ǼáÖ~òÖ~íłë ^ò ~Ǽâ âáîÉíÝëÝåÉâ Ýë ÄÉëòÉÇÝëÝí îÝÖòá łää~ãá ~é~êłíìëK @@^Ǽâ Ñ~àíłá J âĞòîÉíäÉå ÉÖóÉåÉë ~Ǽâ ~ àĞîÉÇÉäãÉí íÉêÜÉä═â J âĞòîÉíÉíí ~Ǽâ ~ íÉêãÝâÉâÜÉò âĞí═ÇåÉâK

jáåÇÉòÉâ ~ǼâìäÅÅë~ä êÉåÇÉäâÉòåÉâ ~ãÉäó ~ò ~Ǽ~ä~é ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòłò~äÝâ~K ^ò ~Ǽâ äÉÜÉíåÉâ ãÝÖ J àĞîÉÇÉäÉãí═ä ÑćÖÖ═Éâ pwg^ J àĞîÉÇÉäÉãí═ä ÑćÖÖÉíäÉåÉâ î~Öóçå~ǼI ĞêĞâäÝëá ~ǼI ÖÝéàłêã▌~Ǽ ëíÄK @@^ǼâÉÇîÉòãÝåó EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW ^ ëòÉãÝäóá àĞîÉÇÉäÉã~Ǽê¼ä ëò¼ä¼ NVVRK Ýîá `usffK íĞêîÝåóF ^ǼâÉÇîÉòãÝåóI áåÖ~íä~åI î~Öóçåá ÝêíÝâ▌ àçÖ łíêìÜłòłëłÄ¼ä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉã ÉëÉíÝåW ESPK≈F ^ò áåÖ~íä~å Ýë î~Öóçåá ÝêíÝâ▌ àçÖ łíêìÜłòłëłÄ¼ä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉã ìíłå ~ò ~Ǽ ãÝêíÝâÉ OR ëòłò~äÝâK ^ò ~Ǽí ~ ã~J ÖłåëòÉãÝäóåÉâ ~ǼÄÉî~ääłëłÄ~å âÉää ãÉÖłää~é−í~åá~ Ýë ~ò ~ǼÄÉî~ääłë ÄÉåóşàíłëłê~

Éä═−êí Ü~íłêáÇ═áÖ âÉää ãÉÖÑáòÉíåáÉK ^ ÄÉÑáòÉíÉíí ~Ǽļä îáëëò~àłê Eî~Öó åÉã âÉää ~òí ãÉÖÑáòÉíåáF ~ò áåÖ~íä~åI î~Öóçåá ÝêíÝâ▌ àçÖ łíêìÜłòłëłÄ¼ä ëòłêã~ò¼ àĞJ îÉÇÉäÉã ~òçå êÝëòÉ ìíłåá ~Ǽ Eä~âłëëòÉêòÝëá âÉÇîÉòãÝåóFI ~ãÉäó ĞëëòÉÖÉí ~ ã~ÖłåëòÉãÝäó ë~àłí ã~Ö~ î~Öó âĞòÉäá Üçòòłí~êíçò¼à~I îçäí Üłò~ëíłêë~ êÝëòÝêÉ ~ àĞîÉÇÉäÉã ãÉÖëòÉêòÝëÝåÉâ áÇ═éçåíàłí ãÉÖÉä═ò═ NO ܼå~éçå î~Öó ~ò ~òí âĞîÉJ V q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì í═ SM ܼå~éçå ÄÉäćä ä~âłëÅÝäş ÑÉäÜ~ëòåłäłëê~ ÑçêÇ−íçíí E~ ä~âłëëòÉêòÝëá âÉÇîÉòãÝåó ~ä~éà~FK ^ ä~âłëëòÉêòÝëá

âÉÇîÉòãÝåóêÉ îçå~íâçò¼ êÉåÇÉäâÉòÝëÉâ ~äâ~äã~òłëłÄ~å ä~âłëÅÝäş ÑÉäÜ~ëòåłäłëW ~F ~ ÄÉäÑĞäÇĞå ÑÉâî═ ä~âłë íìä~àÇçåàçÖłå~âI ~ ä~âłëÜçò â~éÅëçä¼Ç¼ ÑĞäÇÜ~ëòåłä~íá àçÖå~â ~ÇłëîÝíÉä î~Öó ãłë îáëëòíÉêÜÉë ëòÉêò═ÇÝë âÉêÉíÝÄÉå íĞêíÝå═ ãÉÖëòÉêòÝëÉX ÄF ~ ÄÉäÑĞäÇĞå ÑÉâî═ ä~â¼íÉäÉâ íìä~àÇçåàçÖłå~â ~ÇłëîÝíÉä î~Öó ãłë îáëëòíÉêÜÉë ëòÉêò═ÇÝë âÉêÉíÝÄÉå íĞêíÝå═ ãÉÖëòÉêòÝJ ëÉI Ü~ ~òçå ~ ã~ÖłåëòÉãÝäóI âĞòÉäá Üçòòłí~êíçò¼à~ î~Öó îçäí Üłò~ëíłêë~ ~ò Éãä−íÉíí áÇ═í~êí~ãçå ÄÉäćä ä~âłëí Ýé−íI Ýé−ííÉíX ÅF ~ ÄÉäÑĞäÇĞå ÑÉâî═ ä~âłë Ýé−íÝëÉI Ýé−ííÉíÝëÉX ÇF ~ ÄÉäÑĞäÇĞå ÑÉâî═ ä~âłë

~ä~éíÉêćäÉíÝåÉâ åĞîÉäÝëÉI Ü~ äÉÖ~äłÄÄ ÉÖó ä~â¼ëòçÄłî~ä íĞêíÝå═ Ä═î−íÝëí ÉêÉÇãÝåóÉòX ÉF ~ ÄÉäÑĞäÇĞå ÑÉâî═ ä~âłë äÉÖ~äłÄÄ ~ íĞêîÝåó łäí~ä ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═í~êí~ãê~ ëò¼ä¼ Ü~ëòçåÝäîÉòÉíÝåÉâI Ü~ëòåłä~íłå~â î~Öó ÄÝêäÉíá àçÖłå~â ãÉÖëòÉêòÝëÉX ÑF ~ò áÇ═ëÉâ çííÜçåłÄ~å î~Öó ~ ÑçÖó~íÝâçë ëòÉãÝäóÉâ ä~â¼çííÜçåłÄ~å Äáòíçë−íçíí ÑÝê═ÜÉäó îáëëò~îłëłêäłëá Ýë íçîłÄÄÝêíÝJ âÉë−íÝëá àçÖ åÝäâćäá ãÉÖëòÉêòÝëÉ EáÇÉÝêíîÉ ~ íÝê−íÝëá Ç−à Éä═êÉ íĞêíÝå═ ãÉÖÑáòÉíÝëÝí áëFK ^ ã~ÖłåëòÉãÝäó ~ ä~âłëëòÉêòÝëá âÉÇîÉòãÝåóí ~ò áÖ~òçäí ä~âłëÅÝäş ÑÉäÜ~ëòåłäłë ~ǼÜ~í¼ëłÖå~â íĞêíÝå═

ÄÉàÉäÉåíÝëÝîÉä ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ~Ǽîáëëò~áÖÝåóäÝëëÉäI î~Öó Ü~ ~ ä~âłëÅÝäş ÑÉäÜ~ëòåłäłë ~ò ~Ǽ ãÉÖÑáòÉíÝëÉ Éä═íí íĞêíÝåíI ~ââçê ~ò ~ǼÄÉî~ääłëłÄ~å ÝêîÝåóÉë−íáK e~ ~ ã~ÖłåëòÉãÝäó î~Öó âĞòÉäá Üçòòłí~êíçò¼à~I îçäí Üłò~ëíłêë~ ~ ä~âłëëòÉêòÝëá âÉÇîÉòãÝåó ~ä~éàłìä ëòçäÖłä¼ ä~âłëíI àçÖçí ~ ãÉÖëòÉêòÝëÝê═ä ëò¼ä¼ ëòÉêò═ÇÝë ãÉÖâĞíÝëÝåÉâ J Ýé−íÝëI Ýé−ííÉíÝëI Ä═î−íÝë ÉëÉíÝÄÉå ~ Ü~ëòåłä~íÄ~îÝíÉäá ÉåÖÉÇÝäó àçÖÉê═êÉ ÉãÉäâÉÇÝëÝåÉâ J ÝîÝÄÉå î~Öó ~ò ~òí âĞîÉí═ Ğí ÝîÄÉå łíêìÜłòò~I ~ââçê ~ò łíêìÜłòłë ~ǼÝîÝÄÉå áåÖ~íä~åI î~J Öóçåá ÝêíÝâ▌ àçÖ łíêìÜłòłëłÄ¼ä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉãâÝåí

îÉëòá ÑáÖóÉäÉãÄÉ ~ ã~ÖłåëòÉãÝäó łäí~ä ~ ä~âłëëòÉêòÝëá âÉÇîÉòJ ãÝåó ~ä~éà~âÝåí ÝêîÝåóÉë−íÉíí ĞëëòÉÖÉíK @@^ǼâçåîÉêòá¼ ^ íłêë~ëłÖá ~Ǽê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó Eq^lF ONK ≈ ETFI ENMFJENNF ëòÉêáåíáI NVVS ÇÉÅÉãÄÉê PNKJÉ ìíłå ãÉÖâÉòÇÉíí äÉÖ~äłÄÄ PI áääÉíîÉ äÉÖ~äłÄÄ NM ãáääáłêÇ cí ÝêíÝâ▌ ÄÉêìÜłòłë ìíłå NM ÝîêÉ áÖÝåóÄÉ îÉÜÉíá ~ǼâÉÇîÉòãÝåó ëòłã−íłëłå~â ~ j~Öó~ê hĞòíłêë~ëłÖ bìê¼é~á råá¼Üçò íĞêíÝå═ Åë~íä~âçòłëłí âĞîÉíáÉå Ü~íłäóÄ~ äÝéÉíí ã¼Ççë−íłë~I ~ãÉäó ~ q^l íîK OVK ≈Lb EOFJEPF ëò~â~ëò~á ëòÉêáåí ëò~Äłäóçòò~ ~ Ü~ëòåłä~íÄ~ îÉíí ëò~Ä~Ç~äçãI âåçïJÜçïI äáÅÉåÅI ëòçÑíîÉêI ~ä~é−íłëI łíëòÉêîÉòÝë ~âíáîłäí

ÝêíÝâÉI íłêÖóá ÉëòâĞòĞâI áääÉíîÉ ~ OMMRJÄÉå Éäëòłãçäí ÄÉêìÜłòłë ÝêíÝâÉI íçîłÄÄł ~ò NVVTJOMMRK ÝîÉâÄÉå ~ ÜÉäóá Ğåâçêãłåóò~íçâ ÜÉäóá âĞòëòçäÖłäí~íłëá ÑÉä~Ç~í~áå~â ãÉÖî~ä¼ë−íłëłê~ ëòçäÖłä¼I ~ò ~Ǽò¼ łäí~ä ãÉÖî~ä¼ë−íçíí áåÑê~ëíêìâíìJ êłäáë ÄÉêìÜłòłëI î~Öó ~ò Ğåâçêãłåóò~íå~â É ÅÝäê~ îÝÖäÉÖÉë éÝåòÉëòâĞòâÝåí łí~Ççíí ĞëëòÉÖI î~ä~ãáåí ~ âìí~íłë Ýë â−ëÝêäÉJ íá ÑÉàäÉëòíÝëI ~ âÝéòÝëá âĞäíëÝÖ Ýë ~ éÝåòćÖóá ä−òáåÖåÉâ åÉã ãáåáëćäá ä−òáåÖ EÄÝêäÉíF Ç−àÜçò â~éÅëçä¼Ç¼~å ÉäëòłãçäÜ~í¼ âĞäíëÝÖÉâ ÑÉäë═ Ü~íłêłíK @@^ǼâĞíÉäÉòÉííëÝÖ bÖó Öó▌àí═ÑçÖ~äçãK ^ò ~Ǽò¼å~âI ~òçâ~í ~

âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉáí í~êí~äã~òò~I ~ãÉäóÉâÉí íÉäàÉë−íÉåáÉ âÉää ~ÜÜçòI ÜçÖóW J ~ò łäí~ä~ ÑáòÉíÉåÇ═ ~Ǽ ~ä~éàłí Ýë ~ò ~Ǽ ĞëëòÉÖÝí ãÉÖłää~é−íÜ~ëë~ J ~ ãÉÖłää~é−íçíí ~Ǽ ãÉÖÑáòÉíÝëÝí áÖ~òçäåá âÝéÉë äÉÖóÉå J ~ò ~ǼÜ~í¼ëłÖI ~ò ~Ǽ ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ íÉäàÉë−íÝëÝí ÉääÉå═êáòÜÉëëÉ ^ò ~ǼâĞíÉäÉòÉííëÝÖ åÉã ~òçåçë ~ò ~Ǽ ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÖÉäK @@^ǼâĞíÉäÉòÉííëÝÖ EfåÖ~íä~åF ^ǼâĞíÉäÉòÉííëÝÖ âÝéò═ÇÜÉí J áåÖ~íä~å ÝêíÝâÉë−íÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉã ÉëÉíÝå J áåÖ~íä~å ÄÝêÄÉ~Çłëļä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉã ÉëÉíÝå J ÉÖóÝÄ áåÖ~íä~å Ü~ëòåçë−íłëļä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉã ÉëÉíÝå J

ĞêĞâĞëĞÇÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼~å KKK EcçêêłëW ^ ëòÉãÝäóá àĞîÉÇÉäÉã~Ǽê¼ä ëò¼ä¼ NVVRK Ýîá `usffK íĞêîÝåóF ^ ÄÉàÉäÉåíÝëêÉI ~ åóáä~íâçò~ííÝíÉäêÉI ~ò ~Ǽ~ä~éJ Ýë ~ǼãÉÖłää~é−íłëê~I ~ ÄÉî~ääłëê~I ~ò ~ǼÉä═äÉÖJ Ýë ~ǼÑáòÉíÝëêÉI ~ò ~ǼäÉîçåłëê~I ~ åóáäîłåí~êíłëJîÉòÉíÝëêÉI ~ Äáòçåóä~íâáłää−íłëê~I ~ò ~Ç~íëòçäÖłäí~íłëê~I ~ò áê~íçâ ãÉÖ═êòÝëÝêÉ îçå~íâçò¼~å ~ ÄÉîÝíÉäí ëòÉêò═ ã~ÖłåëòÉãÝäó Ýë ~ò ~Ǽòí~íłëÄ~å âĞòêÉã▌âĞÇ═ âáÑáòÉí═ ëòłãłê~ É íĞêîÝåó Ýë ~ò ~Ǽòłë êÉåÇàÝê═ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó êÉåÇÉäâÉòÝëÉá ëòÉêáåí Éä═−êí íÉååáî~ä¼â ĞëëòÉëëÝÖÉK @@^ǼâĞíÉäÉòÉííëÝÖ âĞêÝÄÉ í~êíçò¼ ÑÉä~Ç~íçâ NM

q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J ÄÉàÉäÉåíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ J åóáäîłåí~êíłë îÉòÉíÝëÝåÉâ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉ J ~ǼJãÉÖłää~é−íłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ J åóáä~íâçò~í íÝíÉäá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ J ~ǼÄÉî~ääłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ J ~ǼÑáòÉíÝëI ~ǼÉä═äÉÖ ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ J ~Ç~íëòçäÖłäí~íłë âĞíÉäÉòÉííëÝÖ J Äáòçåóä~íçâ âáłää−íłëłå~â Ýë ãÉÖ═êòÝëÝåÉâ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉ @@^ǼâìäÅë EfåÖ~íä~åF ^ò ~Ǽ~ä~é ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòłò~äÝâ~K Ejłë Ýë ãłë äáåÉłêáë ~ǼòłëI éêçÖêÉëëò−îI áääÉíîÉ äÝéÅë═òÉíÉëÉåI î~Öó ëłîçë~å éêçÖêÉëëò−î ~Ǽòłë ÉëÉíÝåKF @@^ǼäÉîçåłë

jÉÖłää~é−íçíí ~Ǽí Ýë ~ò ~ǼÉä═äÉÖÉí ~åå~â âÉää ãÉÖÑáòÉíåáÉI ~âá ~òí äÉîçåà~K @@^ǼãÉåíÉëëÝÖ J íłêÖóá ~ǼãÉåíÉëëÝÖ J ~ä~åóá ~ǼãÉåíÉëëÝÖ @@^Ǽãìäíáéäáâłíçê bÖóëÝÖåóá ~ǼåĞîÉâÉÇÝë Üłåó ÉÖóëÝÖåóá àĞîÉÇÉäÉãÅëĞââÉåÝëí çâçòK @@^Ǽê~âíłê läó~å íÉêćäÉíI ~ãÉäóÉå şåK ~Ǽê~âíłêá ÉåÖÉÇÝääóÉä àĞîÉÇÝâá íÉêãÝâ é~ä~ÅâçòÜ~í¼I áãéçêíłäłë ÉëÉíÝå ~ò ~ǼãÉÖÑÉáòÉíÝëÉ åÝäâćä àĞîÉÇÝâá ~ǼíĞêîÝåó Ü~íłäó~ ~äł í~êíçò¼ íÉêãÝâ íłêçäÜ~í¼I àĞîÉÇÝâá íÉêãÝâ łää−íÜ~í¼ Éä═K @@^Ǽë Éë ÜáíÉäãáå═ëáí═ áåíÉòãÝåóÉâ läó~å ëòÉêîÉòÉíÉâI ~ãÉäóÉâ ćòäÉíá íÉîÝâÉåóëÝÖÉ ~ ÜáíÉäÑÉäîÉî═âÉí âćäĞåÄĞò═

éÝåòćÖóáJî~Öóçåá áåÑçêãłÅá¼â Ýë ë~àłí ã¼ÇëòÉêí~åìâ ~ä~éàłå âçÅâłò~íá â~íÉÖ¼êáłâÄ~ ëçêçäłë~I áääÉíîÉ ÉäÉãòÝëÉâ âÝëò−íÝëÉK @@^ǼëâĞíÉäÉòîÝåó E~ǼëłÖäÉîÝäF ^ Ñáñ â~ã~íçòłëş ÝêíÝâé~é−êçâ ãÉÖàÉäĞäÝëÝêÉ ëòçäÖłä¼ Öó▌àí═ÑçÖ~äçãK ëò▌âÉÄÄ ÝêíÉäÉãÄÉå ~ò ~ò çâáê~íI ~ãÉäóáâÄÉå ~ âáłää−í¼ âĞíÉäÉòá ã~Öłí ~ ÜáíÉäÉò═îÉä ëòÉãÄÉåI ÜçÖó ~ â~éçíí âĞäÅëĞåí â~ã~í~áî~ä ÉÖóćíí îáëëò~ÑáòÉíáK @@^ǼëâĞíÉäÉòîÝåó E~ǼëëłÖäÉîÝäF ^ Ñáñ â~ã~íçòłëş ÝêíÝâé~é−êçâ ãÉÖàÉäĞäÝëÝêÉ ëòçäÖłä¼ Öó▌àí═ÑçÖ~äçãK pò▌âÉÄÄ ÝêíÉäÉãÄÉå ~ò ~ò çâáê~íI ~ãÉäóáâÄÉå ~ âáłää−í¼ âĞíÉäÉòá ã~Öłí ~ ÜáíÉäÉò═îÉä

ëòÉãÄÉåI ÜçÖó ~ â~éçíí âĞäÅëĞåí â~ã~í~áî~ä ÉÖóćíí îáëëò~ÑáòÉíáK @@^Ǽëãáå═ë−íÝë ^ Ä~åâ ~ ÜáíÉäÝêí Üçòòł ÑçêÇìä¼ ćÖóÑÉäÝê═ä ÉÖó ÝêíÝâÉäÝëí âÝëò−íK bååÉâ âÉêÉíÝÄÉå ÑÉäíłêà~ ~ éÝåòâáÜÉäóÉòÝë âçÅâłò~íłíI ãÉÖîáòëÖłäà~ ~ äÉÉåÇ═ ~Ǽë ÑáòÉí═âÝéÉëëÝÖÝí Ýë âÝëòëÝÖÝíK ^ Ä~åâ êÝëòÄÉå ÉêêÉ ~ ÇçâìãÉåíìãê~ ~ä~éçòò~ ÜáíÉäâÝêÉäÉãJ ê═ä ëò¼ä¼ ÇĞåíÝëÝíK JJJ bÖó Ä~åâ Üçëëò~ÄÄ íłîş ÝêíÝâÉäÝëÉ ÜáíÉäÝêí Ñçäó~ãçǼ ćÖóÑÉäÝê═äK ^ Ä~åâ êÝëòÄÉå ÉêêÉ ~ ÇçâìãÉåíìãê~ ~ä~éçòò~ ÜáíÉäJ âÝêÉäÉãê═ä ëò¼ä¼ ÇĞåíÝëÝíK @@^Ǽëåóáäîłåí~êíłë ^ éÝåòáåíÝòÉííÉä ćÖóÑÝäâ~éÅëçä~íÄ~å łää¼ ëòÉãÝäóÉâ

EÜáíÉäáÖÝåóä═I âÉòÉëF ~Ç~í~áí í~êí~äã~ò¼ ~Ç~íâÉòÉäÝë ~ò ~ǼëåóáäîłåJ í~êíłëK ^ò ~Ç~íçâ âÉòÉäÝëÝÜÉò î~ä¼ Üçòòłàłêìäłëí ~ íĞêîÝåó îÝÇáI ~ãáêÉ ~ éÝåòáåíÝòÉíåÉâ ÑÉä âÉää Ü−îåá ~ ÑáÖóÉäãÉíK qłàÝJ NN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì âçòí~íåá âÉää íçîłÄÄł ~ò ćÖóÑÉäÉâÉí ~ò ~Ç~íâÉòÉäÝë ÅÝäàłê¼ä Ýë ~êê¼äI ÜçÖó ~ò ~Ç~íëòçäÖłäí~íłë ĞåâÝåíÉëJÉ î~Öó âĞíÉäÉò═K ^ éÝåòáåíÝòÉíÉâ ~ǼëJåóáäîłåí~êíłëłÄ~ ãáåÇÉå çäó~å ćÖóÑÝä ÄÉâÉêćäI ~âá ÜáíÉäí î~Öó âÉòÉëëÝÖÉí îłää~äK ^ ÜáíÉä åÉã ÑáòÉJ íÝëÉ î~Öó âÝëÉÇÉäãÉ ~ò ~ǼëJåóáäîłåí~êíłëÄ~å ~ò ćÖóÑÝä ~Ç~í~áåłä

êĞÖò−íÝëêÉ âÉêćä Ýë Éò çâ ~ âÝë═ÄÄ ÄłêãÉäó ãłë ÜáíÉäJ áåíÝòÉíÜÉò E~ãÉäó Åë~íä~âçòçíí ~ ~åââĞòá ^Ǽëåóáäîłåí~êíłëá oÉåÇëòÉêÜÉòF şà~ÄÄ ÜáíÉäÝêí ÑçêÇìä¼ ÜáíÉäâÝêÉäãÝåÉâ ÉäìJ í~ë−íłëłê~K ^ ÜáíÉäí EéäK łêìÜáíÉäF åÉã ÑáòÉí═ ~Ǽë Ýë âÉòÉë ~ Ñçäó¼ëòłãäłÜçò â~éÅëçä¼Ç¼ ÜáíÉäÉòÝëÄ═ä áë âáòłêà~ ã~ÖłíK @@^ǼëëłÖÅë~éÇ~ s~ä~ãÉäó ~Ǽë ~òçå łää~éçí~I ~ãáâçê ~ ÑÉäîÉíí ÜáíÉäÉâ ìíłåá íĞêäÉëòíÝëí Ýë â~ã~íÑáòÉíÝëí ãłê Åë~â şà~ÄÄ ÜáíÉäÉâ ÑÉäîÝíÉäÝJ Ä═ä íìÇà~ íÉäàÉë−íÉåáK ^ Åë~éÇ~ âáÑÉàÉòÝë ~ä~éîí═Éå ~êê~ ìí~äI ÜçÖó ~ò şà~ÄÄI âÝåóëòÉê▌ ÜáíÉäÑÉäîÝíÉä łäí~äłÄ~å ÉÖóćíí àłê ~

âáëòçäÖłäí~íçííëłÖ ãÉÖåĞîÉâÉÇÝëÝîÉä áëI ÜáëòÉå ~ò şà~ÄÄ ÜáíÉäí ~ ÜáíÉäåóşàí¼â çäó~å ÑÉäíÝíÉäÉâÜÉò âĞíÜÉíáâI ~ãÉäó ~ ÜáíÉäåóşàí¼å~â Ö~òÇ~ëłÖá Éä═åóí ~Ç ~ò ~Ǽë êçîłëłê~K @@^ǼëëłÖÖÉåÉêłä¼ Ñáå~åëò−êçòłë hćäÑĞäÇá ÜáíÉäÑÉäîÝíÉäI łää~ãé~é−ê âáÄçÅëłíłëI ÇÉîáò~í~êí~äÝâçâ ÑÉäÜ~ëòåłäłë~ ëíÄK î~Öóáë ~ãáâçê ~ Ñáå~åëò−êçòłëë~ä â~éJ Åëçä~íçë~å àĞî═ÄÉäá ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ âÉäÉíâÉò═âK bòòÉä ëòÉãÄÉå åÉã ~ǼëëłÖÖÉåÉêłä¼ Ñáå~åëò−êçòłë ~ ã═âĞÇ═í═âÉJ ÄÉłê~ãäłëI âćäÑĞäÇáÉâ Ü~ò~á êÝëòîÝåóîłëłêäłë~K @@^ǼëëłÖá ~êłåóëòłã ^ò ~ǼëëłÖłääçãłåóå~â ~ò ÉëòâĞòĞâ łääçãłåółÜçò

îáëòçåó−íçíí ~êłåó~K @@^ǼëëłÖäÉîÝä cáòÉíÝëá −ÖÝêÉíÉí ãÉÖíÉëíÉë−íá ÝêíÝâé~é−êK ^ âáÄçÅëłí¼ ~êê~ îłää~ä Ö~ê~åÅáłíI ÜçÖó ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═éçåíÄ~å ~ êÝëòÝêÉ łí~Ççíí éÝåòĞëëòÉÖÉí Ýë ~åå~â â~ã~í~áí îáëëò~ÑáòÉíáK eáíÉäîáëòçåóíI Ýë åÉã íìä~àÇçåçëá îáëòçåóí íÉëíÉë−í ãÉÖI í~êí~äãáJÑçêã~á âĞîÉíÉäãÝåóÉáí ~ éçäÖłêàçÖ ëò~Äłäóçòò~K JJJ J[ ^ǼëâĞíÉäÉòîÝåó @@^ǼëëłÖçâ âáÉÖóÉåä−íÝëÉ bÖó ~ǼëëłÖçí âá äÉÜÉí ÉÖóÉåä−íÉåáW J âÝëòéÝåòÄÉåI ~ò áäóÉå ÑáòÉíÝëá ã¼Ç ëşäó~ ÉÖó ÑÉàäÉíí Ö~òÇ~ëłÖÄ~å åÉã ~ äÉÖàÉäÉåí═ëÉÄÄK J ÉÖó ãłëáâ ~ǼëëłÖÖ~äK hÝí ÑÝä ÉÖóãłëë~ä ëòÉãÄÉåá ~òçåçë ĞëëòÉÖ▌

~ǼëëłÖ~ äÉ−êÜ~í¼ ÉÖóãłëë~ä ëòÉãÄÉåK ^ í~êíçòłëçâ âĞäÅëĞåĞë ÄÉëòłã−J íłëłî~ä íĞêíÝå═ ÑáòÉíÝë éÝåò åÝäâćäá ÑáòÉíÝëK J ÉÖó Ü~êã~Çáâ ÑÝä ~ǼëëłÖłî~ä ^ò áäóÉå ÑáòÉíÝëá ã¼Çå~â í~äłå äÉÖâçêłÄÄ~å áåíÝòãÝåóÉëćäí Ñçêãłà~ ~ îłäí¼ÑçêÖ~äçãK @@^ǼëëłÖêłí~ ^ò łää~ã~ǼëëłÖ damJÜÉò îáëòçåó−íçíí ~êłåó~I ~ãÉäó ~ j~~ëíêáÅÜíá ëòÉêò═ÇÝë ÝêíÉäãÝÄÉå SMB äÉÜÉí äÉÖÑÉäàÉÄÄK @@^ǼëëłÖëéáêłä ^ò ~ Ñçäó~ã~íI ~ãáâçê ~òşàçåå~å ÑÉäîÉíí ÜáíÉäÉâ ãłê ~ââçê~ íÉêÜÉí àÉäÉåíÉåÉâ ~ò ~Ǽëê~ åÝòîÉI ÜçÖó ~ò ~ǼëëłÖ îáëëò~ÑáJ òÉíÝëÉ äÉÜÉíÉíäÉååÝ îłäáâK @@^ǼëëłÖëòçäÖłä~í ^ò ~ǼëëłÖ â~ã~í Ýë

í═âÉíĞêäÉëòíÝëÝåÉâ ĞëëòÉÖÉK @@^Ǽëíłêë ^ò ~ǼëëłÖ íĞêäÉëòíÝëÝÄÉå êÝëòí îÉî═I ÉÖóÉíÉãäÉÖÉë ÑÉäÉä═ëëÝÖÖÉä êÉåÇÉäâÉò═ ëòÉãÝäóK NO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^Ǽëòłã słää~äâçòłëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí Ñçäóí~í¼ ã~ÖłåëòÉãÝäóÉâI àçÖá ëòÉãÝäóáëÝÖÖÉä êÉåÇÉäâÉòá Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖçâ Ýë àçÖá ëòÉJ ãÝäóáëÝÖÖÉä åÉã êÉåÇÉäâÉòá Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖçâ êÝëòÝêÉ ~ò ^ǼJ Ýë mÝåòćÖóá ÉääÉå═êòÝëá eáî~í~ä łäí~ä âá~Ççíí ~òçåçë−í¼I ~ãÉäó ÜłêçãI ÉÖóãłëí¼ä J àÉääÉä Éäîłä~ëòíçíí êÝëòÄ═ä łääK ^ò Éäë═ êÝëò ~ò ~Ǽò¼ U ëòłãàÉÖó▌ ÉÖóÉÇá ~òçåçë−í¼à~I ~

ãłëçÇáâ Ýë ~ Ü~êã~Çáâ êÝëò ~ íÉîÝâÉåóëÝÖÖÉäI íÉäÉéÜÉääóÉä â~éÅëçä~íçë â¼ÇK @@^Ǽíłêë ^ò ~ǼëëłÖ íĞêäÉëòíÝëÝÄÉå êÝëòí îÉî═I ÉÖóÉíÉãäÉÖÉë ÑÉäÉä═ëëÝÖÖÉä êÉåÇÉäâÉòá ëòÉãÝäóK @@^Ǽòłë Éä═ííá ÉêÉÇãÝåó ^Ççíí ÝîÄÉå êÉ~äáòłäí ćòÉãáLćòäÉíá íÉîÝâÉåóëÝÖI éÝåòćÖóá íÉîÝâÉåóëÝÖ Ýë êÉåÇâ−îćäá íÉîÝâÉåóëÝÖ ĞëëòÉÖÉâÝåí ~ǼǼI ~ǼÑáòÉíÝë Éä═ííá EÄêìíí¼F ÉêÉÇãÝåóK JJJ q~êí~äã~òò~ ÉÖó îłää~äâçòłë ~Ççíí áÇ═ëò~â ~ä~íí ÉäÝêí íÉäàÉë íÉîÝâÉåóëÝÖÝåÉâ ÉêÉÇãÝåóÝíI ÄÉäÉÝêíîÉ ~ò ćòÉãá íÉîÝâÉåóJ ëÝÖÄ═ä ëòłêã~ò¼ ÉêÉÇãÝåóíI ~ éÝåòćÖóá ã▌îÉäÉíÉâÉíI Ýë ~ êÉåÇâ−îćäá íÝíÉäÉâÉíK @@^Ǽòłë

Éä═ííá ÉêÉÇãÝåóëòáåí ^ íłêë~ëłÖ ~Ǽòłë Éä═ííá ÉêÉÇãÝåóÉI çëòíî~ ~ò ~òçåçë áÇ═ëò~â Ü~äãçòçíí łêÄÉîÝíÉäÝîÉäK @@^Ǽòłë Ýë Äáòíçë−íłë ^ Äáòíçë−í¼ ëòçäÖłäí~íłë~á åÉã ãáåáëćäåÉâ àĞîÉÇÉäÉãåÉâI −Öó ~ âáÑáòÉíÉíí ĞëëòÉÖÉâ åÉã ëòà~JâĞíÉäÉëÉâK EháîÝîÉW ~ ÑÉäJ Éä═ëëÝÖÄáòíçë−íłë ~ä~éàłå ÑáòÉíÉíí àĞîÉÇÉäÉãé¼íä¼ àłê~ÇÝâçâ~íKF qçîłÄÄá äÝåóÉÖÉë âÉÇîÉòãÝåóW ~ NM ÝîåÝä Üçëëò~ÄÄ í~êJ í~ãş ÝäÉíJ Ýë åóìÖÇ−àÄáòíçë−íłëçâ ÝîÉë Ç−àłå~â OMBJ~I ÇÉX ã~ñáãìã NMM ÉòÉê Ñçêáåí ~ ëòłã−íçíí ~Ǽļä äÉîçåÜ~í¼I áääÉí═J äÉÖ îáëëò~áÖÝåóÉäÜÉíá EêÝëòäÉíÉë ÑÉäíÝíÉäÉá éçåíçë−í~åǼâ ~ò ëòà~

íĞêîÝåóÄ═äFK @@^Ǽòçíí ÉêÉÇãÝåó ^ò ~Ǽòłë Éä═ííá ÉêÉÇãÝåóI ã−åìëò ~ò ~ǼÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖI ã−åìëò ~ ÑáòÉíÉíí çëòí~äÝâK @@^Ǽò¼ ^òí ~ íÉêãÝëòÉíÉë àçÖá ëòÉãÝäóíI àçÖá ëòÉãÝäóáëÝÖ åÝäâćäá Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖçí íçîłÄÄł ãłë Ö~òÇłäâçǼ ëòÉêîÉòÉíÉâÉíI áåíÝòãÝåóÉâÉíI ~ãÉäóÉâ ~ò ~Ǽòí~í¼ ~ǼÑáòÉíÝëêÉ âĞíÉäÉòKE^Ǽ~ä~åó~FK @@^Ǽòí~íłë bÖó ~Ççíí çêëòłÖ ~Ǽòí~íåá ~ò łää~ã àçÖçëìäíK j~ ~Ǽí ëòÉÇåá Åë~â íĞêîÝåóÄÉå ÑçÖä~äí ÑÉäÜ~í~äã~òłë ~ä~éàłå äÉÜÉíK eÉäóá Ğåâçêãłåóò~í áë ëòÉÇÜÉíK ^ò ~Ǽâ ãÉÖłää~é−íłëłî~äI ÄÉàÉäÉåíÝëÝîÉäI ÄÉëòÉÇÝëÝîÉäI ~ åóáäîłåí~êíłëłî~ä I ÄÉî~ääłëłî~äI

ãÉÖÑáòÉíÝëÝîÉä Ýë ÉääÉå═êòÝJ ëÝîÉä â~éÅëçä~íçë íÉîÝâÉåóëÝÖÉí âÉää ÝêíÉåáKK ^ǼâĞíÉäÉòÉííëÝÖW Öó▌àí═ÑçÖ~äçãI ~òçâ~í ~ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâÉí í~êí~äã~òò~I ~ãÉäóÉâÉí ~ò ~Ǽò¼å~â íÉäàÉë−íÉåáJÉ âÉää ~ÜJ ÜçòI ÜçÖó J ~ò łäí~ä~ ÑáòÉíÉåÇ═ ~Ǽí ãÉÖłää~é−íë~ J ~ ãÉÖłää~é−íçíí ~Ǽ ãÉÖÑáòÉíÝëÝí áÖ~òçäåá âÝéÉë äÉÖóÉå J ~ò ~ǼÜ~í¼ëłÖ ~ò ~ǼÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ íÉäàÉë−íÝëÝí ÉääÉå═êáòÜÉëëÉK @@^Ǽòí~íłë ÑçÖ~äã~ ^ò ~Ǽâ ãÉÖłää~é−íłëłî~äI ÄÉàÉäÉåíÝëÝîÉäI ÄÉëòÉÇÝëÝîÉäI ÄÉî~ääłëłî~äI ãÉÖÑáòÉíÝëÝîÉä Ýë ÉääÉå═êòÝëÝîÉä â~éÅëçä~íçë íÉJ îÝâÉåóëÝÖÉâÉí âÉää ÝêíÉåáK @@^Ǽòí~í¼ NP

q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ò ~ ëòÉêîI ~ãÉäó íĞêîÝåó ÉêÉàÝîÉä ÑçÖî~I ~Ǽí ëòÉÇåá àçÖçëìäíI éäKW łää~ã JJJ ^ò łää~ãI áääÉíîÉ ~ò Ğåâçêãłåóò~íI ~ãÉäó ~ò ~Ǽí ÄÉëòÉÇáK @@^ao J ^ãÉêáÅ~å aÉéçëáí~êó oÉÅÉáéí ^ãÉêáâ~á ÑçêÖ~íÜ~í¼ äÉíÝíá áÖ~òçäłëI ~ dao íÉåÖÉêÉåíşäá ãÉÖÑÉäÉä═àÉK ^ j~íłî âÉêÉëâÉÇÉäãÉ ~ kÉï vçêâJá í═òëÇÝå áë ^aoJÉâ ÑçêãłàłÄ~å ò~àäáâI R j~íłîJêÝëòîÝåó íÉëíÉë−í ãÉÖ ÉÖó j~íłî ^aoJíK JJJ s~ä~ãÉäó ÜÉäóá Ä~åâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÑçêÖ~íÜ~í¼ äÉíÝíá áÖ~òçäłë ~ò rp^JÄ~åI ~ âćäÑĞäÇá ÝêíÝâé~é−êçâ ÑçêÖ~äã~ áäó ã¼Ççå Ñçäóáâ E~ dao íÉåÖÉêÉåíşäá ãÉÖÑÉäÉä═àÉFK

@@^ÖÉåÅáÉë ~åÇ Äê~åÅÜ çÑÑáÅÉë J ¸Öóå═âëÝÖÉâ Ýë íÉäÉéÜÉäóÉâ J[ ¸Öóå═âëÝÖÉâ Ýë íÉäÉéÜÉäóÉâ @@^ÖÉåÅó aáêÉÅíçê J ełä¼ò~íá ÝêíÝâÉë−íÝëá áÖ~òÖ~í¼ J[ ełä¼ò~íá ÝêíÝâÉë−íÝëá áÖ~òÖ~í¼ @@^ÖÖêÉÖ~íÉÇ Ä~ä~åÅÉ ëÜÉÉí çÑ çíÜÉê ãçåÉí~êó Ñáå~åÅá~ä áåëíáíìíáçåë bÖóÝÄ ãçåÉíłêáë éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉ E^ÖÖêÉÖ~íÉÇ Ä~ä~åÅÉ ëÜÉÉí çÑ çíÜÉê ãçåÉí~êó Ñáå~åÅá~ä áåëíáJ íìíáçåëFK ^ò ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉâ ~ò ÉÖóÝÄ ãçåÉíłêáë áåíÝòãÝåóÉâ EÄ~åâçâI ~ ëò~âçë−íçíí ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâI ~ ëòĞîÉíâÉòÉíá ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâ Ýë ~ éÝåòéá~Åá ~ä~éçâF ĞëëòÉîçåíI ÇÉ ~ò ÉÖóãłë âĞòíá â~éÅëçä~íçââ~ä åÉã

âçåëòçäáÇłäí ãÝêäÉÖ~Ç~í~áí í~êJ í~äã~òò~K ^ò ÉÖóÝÄ ãçåÉíłêáë éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ëòÉâíçêłÄ~ í~êíçò¼ áåíÝòãÝåóÉâêÉ îçå~íâçò¼~å âÝí ãÝêäÉÖ áë âÝJ ëòćäW ~ éÝåòéá~Åá ~ä~éçâ ~Ç~í~áí áë í~êí~äã~ò¼ ÉÖóÝÄ ãçåÉíłêáë éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉI î~ä~ãáåí ~ ÜáíJ ÉäáåíÝòÉíÉâ ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉI ãÉäó Åë~â ~ Ä~åâçâI ëò~âçë−íçíí ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâ Ýë ëòĞîÉíâÉòÉíá ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâ ãÝêäÉÖ~Ç~J í~áí í~êí~äã~òò~K @@^ÖÖêÉÖłÅá¼ J ĞëëòÉîçåłë ^ò ~ ã¼ÇëòÉêI ~ãáâçê ÉÖó ~Äëòíê~âí ÑçÖ~äçãå~â ãÉÖÑÉäÉä═ î~ä¼ëłÖçë àÉäÉåëÝÖÉâÉí ÉÖó şà ~Äëòíê~âí EÖó▌àí═F ÑçÖ~äçãÄ~å ĞëëòÉÖÉòòćâK ^ò

~ÖÖêÉÖłíìã ~ îáòëÖłäí ~Äëòíê~âí ÑçÖ~äçã íÝêÑçÖ~íłí ~Çà~ ãÉÖK JJJ ^Ç~íçâ ĞëëòÉÖòÝëÉI ĞëëòÉë−íÝëÉ Ýë íłêçäłë~ EáåÑçêã~íáâłÄ~åFK @@^ÖÖêÉÖłäłë háëÉÄÄ Ö~òÇ~ëłÖá ÉÖóëÝÖÉâ å~ÖóçÄÄ ÉÖóëÝÖÄÉ î~ä¼ ĞëëòÉÖòÝëÉK @@^ÖÖêÉÖłäí âÉêÉëäÉí J ^aI va ^ ÑçÖó~ëòíłëáI ÄÉêìÜłòłëáI âçêãłåóò~íá Ýë åÉíí¼ âćäÑĞäÇá EbñJfãF âÉêÉëäÉí ĞëëòÉëëÝÖÉK JJJ ^ò ~ éÝåòãÉååóáëÝÖI ~ãÉäóÉí ~ ÑçÖó~ëòí¼âI îłää~ä~íçâ Ýë âçêãłåóò~íçâ âĞäíÉåÉâ ~Ççíí łê~âI àĞîÉÇÉäãÉâ Ýë ãłë Ö~òÇ~J ëłÖá îłäíçòłëçâ ãÉääÉííK @@^ÖÖêÉÖłäí â−åłä~í ^ âáÄçÅëłíłë ~òçå ãÉååóáëÝÖÉI ~ãÉäóÉí ~ò ćòäÉíá ëòÉêîÉòÉíÉâ Éä═łää−íçíí~â Ýë Éä áë ~Çí~â ~Ççíí

łê~âI Ýë âĞäíëÝÖÉâ ãÉääÉííK L Ü~ ~ò łê ~ä~Åëçåó ëòáåí▌ ~ââçê Öó~âê~å Éä═ÑçêÇìäI ÜçÖó ~ò ćòäÉíá ëòÉêîÉòÉíÉâ âÉîÉëÉÄÄÉí íÉêãÉäÜÉíåÉâI Ýë Ü~ ~ò łê ã~J Ö~ë íĞÄÄÉí áë íÉêãÉäÜÉíåÉâ LK NQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì JJJ ^ãáí ~ Ö~òÇ~ëłÖ ëòÉêÉéä═á íÝåóäÉÖÉëÉå EÉñ éçëíF ÉäâĞäíĞííÉâI ÑÉäÜ~ëòåłäí~âK @@^ÖÖêÉÖłäí â−åłä~í Üçëëòş íłîçå qÉäàÉëÉå ãÉêÉîK @@^ÖÖêÉÖłäí â−åłä~í êĞîáÇ íłîçå ^ò łêëò−åîçå~ä åĞîÉâî═ ÑćÖÖîÝåóÉ ~ íÉäàÉë ÑçÖä~äâçòí~íçííëłÖÜçò í~êíçò¼ ëòáåíáÖI ìíłå~ îłäíçò~íä~åK @@^ÖêłêJ słää~äâçòłëá eáíÉäÖ~ê~åÅá~ ^ä~é−íîłåó ^ò ~ä~é−íîłåó ~ me^ob

ëÉÖÝäó ÑÉäÜ~ëòåłäłëłî~äI ~ò csj Ýë Ä~åâçâ êÝëòîÝíÉäÝîÉä àĞíí äÝíêÉK eáíÉäÑÉÇÉòÉíá Ö~ê~åÅáłí åóşàíK @@^ÖêłêJsłää~äâçòłëá eáíÉäÖ~ê~åÅá~ ^ä~é−íîłåó eáíÉäÑÉÇÉòÉíá Ö~ê~åÅáłí åóşàíI î~Öóáë ~ò ÉëÉíäÉÖÉëÉå ÑÉäãÉêćä═ Ä~åâá ÜáíÉäÉòÝëá îÉëòíÉëÝÖ ÉÖó êÝëòÝí îłää~äà~ łíI ~òçå îłää~äâçò¼â âĞòÝéJ Ýë Üçëëòş äÉàłê~íş ÜáíÉäÉáåÝäI ãÉäóÉâåÝä ~ ÜáíÉä ÑÉäîÝíÉäÉ ~ò łäí~äìâ Ñçäóí~íçíí ãÉòáJ Ýë ÉêÇ═Ö~òÇ~ëłÖá íÉîÝâÉåóëÝÖI áääÉíîÉ ~ò ÉÜÜÉò ëòćâëÝÖÉë áåÑê~ëíìâíşê~JÑÉàäÉëòíÝë ÝêÇÉâÝÄÉå íĞêíÝå═âK @@^ÖêłêÄĞêòÉ ^ÖêłêíÉêãÝâÉâ ÝêíÝâÉë−íÝëÝí Éä═ëÉÖ−í═ íłêëìäłëK ^ä~éîÉí═Éå ~ âĞòĞë

Éòłäí~ä àçÄÄ éçò−Åá¼Ä¼ä íĞêíÝå═ ÝêíÝâÉë−íÝë ÑÉàJ äÉëòíÝëÉI áääÉíîÉ íÉêãÝâÉâ í~â~êÝâçë~ÄÄ íłêçäłë~ ~ ÅÝäà~K ^ Ü~Öóçãłåóçë ãÉääÉíí ãłê ãÉÖàÉäÉåí ~ò áåíÉêåÉí ~ä~éş ÝêíÝâÉJ ë−íÝëá ã¼Ç áëK @@^ÖêłêÖ~òÇ~ëłÖ ^Ç~éíłÅá¼ br ^ò í~ÖàÉäĞäíÉââÉä Ñçäóí~íçíí íłêÖó~äłëçâ âćäĞåäÉÖÉëÉå Ñçåíçë Ýë Äçåóçäìäí ÉäÉãÉ ~ `^m êÉåÇëòÉêÄÉ íĞêíÝå═ ÄÉáääÉëòâÉÇÝëK ^ VRĞë âáÄ═îćäÝë EcáååçêëòłÖI pîÝÇçêëòłÖI ^ìëòíêá~F ÉäÉãÉáW J łíãÉåÉíá ëò~Äłäóçòłë íÉäàÉë ÉäÜ~Öółë~W ~ò şà í~Öçâå~â ~òçåå~ä łí âÉää îÉååáćâ ~ âĞòĞë ~Öêłêéá~Åá ëòÉêîÉòÉíÉâÉíI ~ò łêJ êÉòëáãÉíI ~ò áåíÉêîÉåÅá¼ë êÉòëáãÉíK J ëéÉÅáłäáë

âçãéÉåòłÅá¼W ~ Çê~ëòíáâìë łêîłäíçòłëçâ âĞîÉíâÉòãÝåóÉáåÉâ ãÝêëÝâäÝëÝêÉI ~ò ~Çãáåáëòíê~í−î åÉÜÝòëÝÖÉâ ÉäJ âÉêćäÝëêÉK bò ÉÖó łíãÉåÉíá êÉåÇëòÉêK J âî¼íłâW ^ ãÉååóáëÝÖá ëò~Äłäóçòłë ë~êçâëòłã~áå~â ãÉÖÜ~íłêçòłë~ ~ò şà í~Öłää~ãçâê~ Eëòłåí¼ÑĞäÇá ~ä~éíÉêćäÉíI ^ Ýë Åìâçêâî¼í~I íÉàâî¼í~ ëíÄKF J êÉÖáçåłäáë íłãçÖ~íłëçâW ^ò ÝêáåíÉíí çêëòłÖçâ ÄÉâ~éÅëçä¼ÇÜ~íå~â ~ò br êÉÖáçåłäáë éêçÖê~ãà~áÄ~K @@^ÖêłêâÉêÉëâÉÇÉäãá éêÉÑÉêÉåÅá~ br oÉåÇëòÉêáåí ~ âÉêÉëâÉÇÉäÉã âĞäÅëĞåĞë äáÄÉê~äáòłäłëłí ÅÝäò¼ íłêÖó~äłëçâ ÉêÉÇãÝåóÉâÝåí àĞååÉâ äÝíêÉI ~äâ~äã~òłëìâê~ ~ò ÝêáåíÉíí çêëòłÖ âÉêÉëâÉÇÉäãá

ëòÉêò═ÇÝëÄÉå îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíK @@^Öêłêëíêìâíşê~ br ^ò ~Öêłêéçäáíáâłå~â ~ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá íÉêãÉäÝë ëòÉêâÉòÉíÝêÉI ~ò~ò ~ Ö~òÇ~ëłÖçâ å~ÖóëłÖłê~I íÝêÄÉäá ÉäêÉåÇÉòÝëÝêÉ Ýë ÑÉäJ ëòÉêÉäíëÝÖÝåÉâ à~î−íłëłê~ áêłåóìä¼ íÉêćäÉíÉI î~ä~ãáåí ~ îáÇÝâá áåÑê~ëíêìâíşê~ Eîáää~ãçëëłÖI î−òÉääłíłëI çâí~íłë Ýë í~åłÅëJ ~Çłë ëíÄKF ÑÉàäÉëòíÝëÝí ÅÝäò¼ êÝëòÉK @@^ÖêÉëëò−î âÉêÉëâÉÇÉäãá Öó~âçêä~í ^ãÉäó J ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÝîÉ î~ä~ãÉååóá íÝåóëòÉê▌ âĞêćäãÝåóí J éëòáÅÜÝë î~Öó Ñáòáâ~á åóçãłëÖó~âçêäłëë~ä J ~âłê ~ ÑçÖó~ëòí¼î~ä ëòÉãÄÉåá Ü~í~äãá ÜÉäóòÉí âáÜ~ëòåłäłë~I ~âłê ~ ÑçÖó~ëòí¼ ò~î~êłë~ êÝîÝå J ~ò

~Ççíí ÜÉäóòÉíÄÉå àÉäÉåí═ëÉå âçêäłíçòò~ î~Öó ~äâ~äã~ë ~êê~I ÜçÖó àÉäÉåí═ëÉå âçêäłíçòò~ ~ ÑçÖó~ëòí¼å~â ~ò łêìî~ä â~éÅëçä~íçë îłä~ëòíłëá î~Öó ã~Ö~J í~êíłëá ëò~Ä~ÇëłÖłíI áääÉíîÉ äÉÜÉí═ëÝÖÝí ~ íłàÝâçòçíí ÇĞåíÝë ãÉÖÜçò~í~äłê~ Ýë Éòłäí~ä ~ ÑçÖó~ëòí¼í çäó~å ćÖóäÉíá ÇĞåíÝë ãÉÖÜçò~í~äłê~ âÝëòíÉíáI ~ãÉäóÉí ÉÖóÝÄâÝåí åÉã Üçòçíí îçäå~ ãÉÖK NR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^ÖêÉëëò−î âççêÇáåłÅá¼ ^ò ~ Ñçêã~I ~ãáâçê ~ò ~ÖêÉëëòçêçâ íĞêîÝåóÉå â−îćäá ÉëòâĞòĞââÉä EåóÉêë Éê═ëò~ââ~äF âÝåóëòÉê−íÉåÉâ ÅëÉäÉâîÝëêÉ ~ò łäÇçJ ò~íçâ~íK ^ Ö~òÇ~ëłÖ ëòÉêÉéä═á

ëòáÖçêş ~äłJ Ýë ÑĞäÝêÉåÇÉäíëÝÖá îáëòçåóÄ~å łääå~â ÉÖóãłëë~äK ^ åóÉêë Éê═ëò~â ÝêîÝåóÉëćäK oáíâłå Ýë âáîÝíÉäÉë âĞêćäãÝåóÉâ âĞòĞíí ÑçêÇìä Éä═ EÜ~ÇáÖ~òÇ~ëłÖI Öó~êã~íçë−íłëFK @@^ÖêÉëëò−î ëíê~íÝÖá~ ^ò ~ÖêÉëëò−î ëíê~íÝÖá~ ÉääÉåíÝíÉë łääłëéçåíçí âÝéîáëÉäK b ëíê~íÝÖá~ ~äâ~äã~ò¼á ~ò łíãÉåÉíá ÉëòâĞòĞâĞå íşä ~ í~êí¼ë ÉëòâĞJ òĞâ ÉÖó êÝëòÝí áë łíãÉåÉíáI Åë~â áÇ═äÉÖÉëÉå êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ łää¼ Ñçêêłëçâļä Ñáå~åëò−êçòòłâK bò ~ ëíê~íÝÖá~ íÉÜłí àÉäÉåíáë âçÅâłò~íçí ÜçêÇçò ã~ÖłÄ~åI ìÖó~å~ââçê çäÅë¼ÄÄå~â íÉâáåíÜÉíá ~ âçåòÉêî~í−îåłäK @@^ÖêçãçåÉíłêáë âçãéÉåòłÅá¼ br NVVP ~ìÖìëòíìë

NJÝíáä ~ò ÉÖóÉë br í~Öłää~ãçâ åÉãòÉíá î~äìíłáå~â łêÑçäó~ãáåÖ~Ççòłëá ëłîàłí HJNRBJê~ ëòÝäÉë−íÉííÝâI −Öó åÉã ã~ê~Çí çäó~å ëò═â ëłîçë î~äìí~I ~ãÉäó ~ ëïáíÅÜçîÉêJâçÉÑÑáÅáÉåë îłäíçòłëłí ÖÉêàÉëòíÜÉííÉ îçäå~K jáåÇÉò ëşäóçë åÉJ ÜÝòëÝÖÉâÜÉò îÉòÉíÉíí ~ò ~ÖêçãçåÉíłêáë êÉåÇëòÉê ã▌âĞÇÝëÝÄÉåK ^ò áåíÝòãÝåóá łê~â Ýë âĞòîÉíäÉå íłãçÖ~íłëçâ łíëòłãçäí ÝêíÝâÉ ~ò łêÑçäó~ãáåÖ~Ççòłë âĞîÉíâÉòíÝÄÉå íşä ë▌ê▌å îłäíçòçííK bòÝêí ~ í~ÖçêëòłÖçâ âçãéÉåòłäÜ~ííłâ ~ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá íÉêãÉä═âÉíI Ü~ ~òçâ àĞîÉÇÉäãÉ ãłë í~ÖçêëòłÖÄ~å ÄÉâĞîÉíâÉòÉíí łêÑçäó~ãîłäíçòłë ãá~íí âÉêćäí îÉëòÝäóÄÉK

@@^ÖêçãçåÉíłêáë êÉåÇëòÉê br ^ä~éÉäîÉáW J NVVVK à~åK NJàÝíáä ~ò łê~â Ýë íłãçÖ~íłëçâ Éìê¼Ä~å âÉêćäåÉâ âáÑáòÉíÝëêÉK J ~ òĞäÇ b`rI íÉÜłí ~ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá łêÑçäó~ã ÉäíĞêäÝëÉK J ~ åÉãòÉíá î~äìíłâ łêÑçäó~ãłí êĞÖò−íÉííÝâ ~ò Éìê¼î~ä ëòÉãÄÉåI −Öó Éäí▌åíÉâ ~ò łíîłäíłëá éêçÄäÝãłâK J ~ò Éìê¼Jò¼åłå â−îćäá í~Öłää~ãçâ Ed I pîÝÇçêëòłÖI dĞêĞÖçêëòłÖF ÉëÉíÝÄÉå ~ò łíîłäíłëÜçò íÝåóäÉÖÉë ~ Éìê¼ łêÑçäó~ãçJ â~í Ü~ëòåłäíłâK @@^àłåÇÝâçòłë läó~å ÅëÉêÉI ~Üçä ~ò ÉÖóáâ ÑÝä Åë~â ~ÇI ~ ãłëáâ Åë~â â~éK @@^àłåÇÝâçòłë EáåÖ~íä~åF ^ò ~àłåÇÝâçòłëá ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ãÉÖ~àłåÇÝâçòçíí áåÖóÉåÉëÉå J ÉääÉåÝêíÝâ ÑáòÉíÝëÉ

åÝäâćä J ëòÉêÉò íìä~àÇçåíK fåÖ~íä~å ~àłåJ ÇÝâçòłë~ ÉëÉíÝå ~ ëòÉêò═ÇÝëí −êłëÄ~ âÉää ÑçÖä~äåáI ë ~ íìä~àÇçåëòÉêòÝëÜÉò J ~ò ~ÇłëîÝíÉäÜÉò Ü~ëçåä¼~å J áåÖ~íä~åJåóáäîłåJ í~êíłëá ÄÉàÉÖóòÝë áë ëòćâëÝÖÉëK bòÝêí ~ ëòÉêò═ÇÝëåÉâ í~êí~äã~òåá~ âÉää ~òçâ~í ~ âÉääÝâÉâÉíI ~ãÉäóÉâÉí ~ò áåÖ~íä~åJåóáäJ îłåí~êíłëá íĞêîÝåó ~ ÄÉàÉÖóòÝëêÉ ~äâ~äã~ë çâáê~íçâê~ Éä═−êK `ÝäëòÉê▌ ìí~äåá ~ ÑÉäÉâ âĞòĞíí ÑÉååłää¼ ÉëÉíäÉÖÉë êçâçåëłÖá â~éÅëçä~íê~ áëI ãÉêí Éò ~ íÝåó ~ò áääÉíÝâ ãÝêíÝâÝí ÄÉÑçäółëçäà~K @@^àłåä~í ÉäÑçàíłë ^ äÉÖàçÄÄ ~àłåä~íçí íÉî═ ÅÝÖ îáëëò~äÝé ~ âÉÇîÉò═íäÉåÉÄÄ à~îłê~K @@^àłåä~í

îáëëò~í~êíłë ^ äÉÖÉëÝäóÉëÉÄÄ ~àłåä~ííÉî═ äÉÄÉëòÝäÝëÉ ~ îÉêëÉåóÄÉå î~ä¼ áåÇìäłëê¼äK @@^àłåä~íá łêäÝéÝëâĞò ^ò ÉÖóÉë ÝêíÝâé~é−êçâ łêÑçäó~ãłå~â äÉÖâáëÉÄÄ îłäíçòłëá ÝêíÝâÉK ^ ËqJÉå Éò ~ ÄÉîÉòÉíÉíí ÝêíÝâé~é−ê åÝîÝêíÝâÝí═ä ÑćÖÖW VVV cí åÝîÝêíÝâáÖ ~ò ú N cíI VVVV cí åÝîÝêíÝâáÖ R cíI ÉÑÉäÉíí RM cíK ^ âĞíîÝåóÉâ úJÉ MIMN B EíáÅâFI ~ Ü~íłêáÇ═ë ëòÉâÅá¼Ä~å ~ ÇÉîáò~ âçåíê~âíìëçâ ÉëÉíÝÄÉå MIMN cíI ~ â~ã~í âçåíê~âíìëçâåłä ~ äÉàłê~íí¼ä ÑćÖÖ═Éå MINJMMN BI ~ ruJåłä MIR éçåíK ^ Ü~íłêáÇ═ë êÝëòîÝåó âÉêÉëâÉÇÉäÉã ëçêłå ~ úK ãÉÖÉÖóÉò═â ~ ãĞÖĞííÉë íÉêãÝâ úJÝîÉäK JJJ ^ í═òëÇÉá íÉêãÝâÉâ ÉëÉíÝÄÉå ãÉÖî~å ~ò ~

äÉÖâáëÉÄÄ ÝêíÝâI ~ãáîÉä ÑĞäàÉÄÄI î~Öó äÉààÉÄÄ ãÉÜÉí ~ò łêK oÝëòîÝåóÉâ ÉëÉíÝJ ÄÉå ~ ËqJÉåI Éò ~ êÝëòîÝåó åÝîÝêíÝâÝí═ä ÑćÖÖK NMMM Ñçêáåí ~ä~íí N ÑçêáåíI NMMMJVVVV R ÑçêáåíI NMMMM ÑĞäĞíí RM cíK NS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^àłåä~íá łêëłî ^ äÉÖã~Ö~ë~ÄÄ Ýë ~ äÉÖ~ä~Åëçåó~ÄÄ łêê~ íÉíí ~àłåä~íçâ âĞòĞííá ëłî ~ í═òëÇÉá Ü~íłêáÇ═ë EÑìíìêÉëF éá~ÅçåK @@^àłåä~íá âĞåóî bÖó ~Ççíí ÝêíÝâé~é−êê~ îçå~íâçò¼ îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá ~àłåä~íçâ~í í~êí~äã~ò¼ âĞåóî I ãÉäóÄÉå ~ò ÉÖóÉë ~àłåä~íçâ şåK mêáçJ êáíłëá ëçêêÉåÇÄÉå ëòÉêÉéÉäåÉâK bëòÉêáåí ~ àçÄÄ łêş ~àłåä~í ãÉÖÉä═òá ~

êçëëò~ÄÄ łêş ~àłåä~íçíI ã−Ö ~ò ~òçåçë łêş ~àłåä~íçâ âĞòćä Éäë═ÄÄëÝÖÉí ÝäîÉò ~ âçêłÄÄ~å ãÉÖíÉíí ~àłåä~íK @@^àłåäłë Ýë îÝäÉãÝåó br gçÖ~äâçíłëá ÉëòâĞòK kÉã âĞíÉäÉòá ÉêÉà▌ÉâI áåâłÄÄ éçäáíáâ~áI ãçêłäáë Ü~íłëçâÄ~å åóáäîłåìä ãÉÖ ~ àÉäÉåí═ëÝÖćâK @@^àłåäçíí ãáåáãłäáë ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ñìí~ãáÇ═ ^ò ~ ãáåáãłäáë áÇ═í~êí~ãI ~ãáêÉ ~ò ~ä~éâÉòÉä═ ~ò ÉÖóÉë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éà~áÄ~ íĞêíÝå═ ÄÉÑÉâíÉíÝëí ~àłåäà~K ^ ã~Ö~ë~ÄÄ âçÅâłò~í å~ÖóçÄÄ łêÑçäó~ãJáåÖ~Ççòłëçâ~í í~â~êI ~ãá êĞîáÇ íłîçå ~âłê ëòÝäë═ëÝÖÉë Üçò~ãçâ~í áë ÉêÉÇãÝåóÉòÜÉíK ^ò ~àłåäçíí ãáåáãłäáë ÄÉÑÉâíÉíÝëá áÇ═íłî ~ äáâîáÇáíłëá ~ä~éçâ

ÉëÉíÝÄÉå łäí~äłÄ~å åÝÜłåó ÜÝíI ~ âĞíîÝåó~ä~éçâê~ îçå~íâçò¼~å NJP ÝîI ã−Ö ~ êÝëòîÝåó~ä~éçâåłä àÉääÉãò═Éå PJR ÝîK @@^â~ÇłäóãÉåíÉë Ýé−íÉíí âĞêåóÉòÉí EfåÖ~íä~åF ^ò Ýé−íÉíí âĞêåóÉòÉí ~ä~â−íłëłê¼ä Ýë îÝÇÉäãÝê═ä ëò¼ä¼ NVVTK Ýîá iuusfffK íĞêîÝåó OK≈ NK éçåíà~ ëòÉêáåí ~â~ÇłäóãÉåíÉë ~ò Ýé−íÉíí âĞêåóÉòÉí ~ââçê ~åå~â âÝåóÉäãÉëI ÄáòíçåëłÖçëI Ğåłää¼ Ü~ëòåłä~í~ ãáåÇÉå ÉãÄÉê ëòłãłê~ Äáòíçë−íçííI áÇÉÝêíîÉ ~òçâ~í ~ò ÉÖÝëòëÝÖâłêçëçÇçíí ÉÖóÝåÉâÉí î~Öó ÉãÄÉêÅëçéçêíçâ~í áëI ~âáâåÉâ ÉÜÜÉò ëéÉÅáłäáë äÝíÉë−íãÝåóÉâêÉI ÉëòâĞòĞâJ êÉI áääÉíîÉ ã▌ëò~âá ãÉÖçäÇłëçâê~ î~å ëòćâëÝÖćâK

@@^â~ÇłäóãÉåíÉë−íÝëá íłãçÖ~íłë EfåÖ~íä~åF sáëëò~ åÉã íÝê−íÉåÇ═ łää~ãá íłãçÖ~íłë îÉÜÉí═ áÖÝåóÄÉ ~ ëşäóçë~å ãçòÖłëëÝêćäí ëòÉãÝäó êÝëòÝêÉ ã▌ëò~âáä~Ö ~â~ÇłäóJ ãÉåíÉë ä~âłë âá~ä~â−íłëłå~â íĞÄÄäÉíâĞäíëÝÖÉáêÉK ^ íłãçÖ~íłë ãÝêíÝâÉW J ~â~ÇłäóãÉåíÉë şà ä~âłë Ýé−íÝëÝÜÉòI îłëłêäłëłÜçò äÉÖÑÉäàÉÄÄ âÝíëòłòĞíîÉåÉòÉê ÑçêáåíI J ãÉÖäÝî═ ä~âłëçå îÝÖòÉíí ~â~ÇłäóãÉåíÉë−íÝëÜÉò äÉÖÑÉäàÉÄÄ ëòłòĞíîÉåÉòÉê ÑçêáåíI Ü~ ~ò Ýé−ííÉí═ î~Öó ~ îłëłêä¼ ~ ãçòÖłëJ ëÝêćäíI J äÉÖÑÉäàÉÄÄ ëòłòÉòÉê Ñçêáåí J şà Ýë ãÉÖäÝî═ ä~âłëê~ ÉÖó~êłåí JI Ü~ ~ò Ýé−ííÉí═ î~Öó îłëłêä¼ łäí~ä Éäí~êíçíí âĞòÉäá

Üçòòłí~êíçò¼ EÜłò~ëíłêëI ÉÖóÉåÉëłÖÄÉäá êçâçåI ĞêĞâÄÉÑçÖ~ÇçííI ãçëíçÜ~J Ýë åÉîÉäí ÖóÉêãÉâI ĞêĞâÄÉÑçÖ~ǼI ~ ãçëíçÜ~J Ýë ~ åÉîÉä═ëòćä═I íÉëíîÝêI ÝäÉííłêëF ~ ãçòÖłëëÝêćäíK ^ íłãçÖ~íłëí áÖÝåóÉäÜÉíáW ~ ãçòÖłëëÝêćäí î~Öó ~ò ÉäÜÉäóÉòÝëÝê═ä ÖçåÇçëâçǼ âĞòÉäá Üçòòłí~êíçò¼I Ü~ ~ ãçòÖłëëÝêćäí ëòÉãÝäó ëşäóçë ãçòÖłëâçêäłJ íçòçíí ëòÉãÝäóåÉâ ãáå═ëćäI Ýë ~ ãçòÖłëìâÄ~å åÉã ~â~Çłäóçòçíí~â Ü~ëòåłä~íłê~ íÉêîÉòÉíí Ýë ~ò ÝêîÝåóÄÉå äÝî═ łäí~äłåçë Ýé−íÝëá Éä═−êłëçâ ëòÉêáåí ãÉÖÝé−íÉíí ä~â¼ÝéćäÉíÉíI áääÉí═äÉÖ ~ò ~ÄÄ~å äÝî═ ä~âłëí ÉÖółäí~äłÄ~å åÉãI î~Öó Åë~â áåÇçâçä~íä~J åìä

å~Öó åÉÜÝòëÝÖÉâ łêłå íìÇåł êÉåÇÉäíÉíÝëëòÉê▌Éå Ü~ëòåłäåáI Ýë ÉòÝêí ~ÜÜçòI ÜçÖó ~ò ÝéćäÉíÉíI áääÉí═äÉÖ ä~âłëłí ãÉÖÑÉJ äÉä═Éå Ü~ëòåłäÜ~ëë~I íĞÄÄäÉíâĞäíëÝÖÉâ îłää~äłëłî~ä âÉää ~òí ~â~ÇłäóãÉåíÉëëÝ íÉååáK `ë~â ÉÖó ~äâ~äçãã~ä îÉÜÉí═ áÖÝåóÄÉK ^ò ~â~ÇłäóãÉåíÉë−íÝëá íłãçÖ~íłë áêłåíá âÝêÉäãÉí ~ò áÖÝåóä═åÉâ ~ ä~â¼ÜÉäóÉ ëòÉJ êáåí áääÉíÝâÉë ãçòÖłëëÝêćäíÉâ ÉÖóÉëćäÉíÝÜÉò âÉää ÄÉåóşàí~åá~I ~ jblpwJÜçò Å−ãòÉííÉåK ^ íłãçÖ~íłë Ñçäó¼ë−íłë~W ~ jçòÖłëâçêäłíçòçíí~â bÖóÉëćäÉíÉáåÉâ lêëòłÖçë pòĞîÉíëÝÖÉ E~ íçîłÄÄá~âÄ~åW jblpwF à~î~ëä~í~ ~ä~éàłå Ñçäó¼ë−íà~ ~ò ÉêêÉ ÑÉäÜ~í~äã~òçíí

ÜáíÉäáåíÝòÉíK @@^âÅÉäÉêłíçê Ü~íłë i~îáå~ëòÉê▌ Ñçäó~ã~íW ~ ÄÉêìÜłòłëåĞîÉâãÝåó ãìäíáéäáâłäí~ àĞîÉÇÉäÉãåĞîÉâãÝåó ÄÉêìÜłòłëí áåÇìâłäI ~ãÉäó áëãÝí ãìäíáéäáâłä¼ÇáâK bääÉåÜ~í¼ íÝåóÉò═â äÉÑÝâÉò═âI ÅëĞââÉååá ÄÉêìÜłòłë ÉëÉíÝå åÉÖ~í−î~å Ü~íK @@^âÅÉäÉêłíçê âçÉÑÑáÅáÉåë NT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ò ~ò ÉÖóćííÜ~í¼I ~ãÉäó ãÉÖãìí~íà~I Üłåóëòçêçëłê~ åá ~ åÉíí¼ ÄÉêìÜłòłë ÉÖóëÝÖåóá àĞîÉÇÉäÉãîłäíçòłë Ü~íłëłê~K @@^âÅÉéíÜáíÉä ^ Ä~åâ łäí~ä âÝêí î~ä~ãáäóÉå Ö~ê~åÅá~I Äáòíçë−íÝâ îłäí¼ ÉäÑçÖ~Çłë~âçêK ^ îłäí¼ ìÖó~åáë àĞî═êÉ ëò¼ä¼ ÑáòÉíÝëá

−ÖÝêÉíÉí íÉëJ íÉë−í ãÉÖI ~ãÉäóåÉâ âçÅâłò~í~ ÉÖóÉë ÉëÉíÉâÄÉå êÉåÇâ−îćä å~Öó äÉÜÉíI ÜáëòÉå ~ò ÉäÑçÖ~Ǽ åÉã íìÇÜ~íà~ Äáòíçë~åI íÝåóäÉJ ÖÉëÉå âáÑáòÉíáâJÉ åÉâá ~ äÉàłê~íâçê ~ îłäí¼ ĞëëòÉÖÝíK @@^ââÅÉäÉêłíçê Ü~íłë dóçêë−í¼ ~ àĞîÉÇÉäÉãîłäíçòłë Ü~íłë~ åÉã ~òçåçë å~ÖóëłÖş X ~ âáÄçÅëłíłëîłäíçòłë ã~Ö~ë ÄÉêìÜłòłëá âÉêÉëäÉíîłäíçòłëí áÇÝò Éä═K @@^ââçãçÇłä¼ éçäáíáâ~ jÉÖÉåÖÉÇ═ éçäáíáâ~I ~ãÉäó ~Ççíí â~ã~íäłÄ ãÉääÉíí íÉíëò═äÉÖÉë ÜáíÉäáÖÝåóí âáÉäÝÖ−íK @@^ââêÉÇáíłÅá¼ jáå═ë−íÝëI í~åìë−íłëI ÜáíÉäÉë−íÝëI î~ä~ãáäóÉå àÉääÉãò═âI íìä~àÇçåëłÖçâ ÉäáëãÉêÝëÉK @@^ââêÉÇáíłäåá

jáå═ë−íI à¼îłÜ~ÖóI ã▌âĞÇÝëá ÉåÖÉÇÝäóí ãÉÖ~ÇK @@^ââêÉÇáí−î hÝëòéÝåò åÝäâćäá ÑáòÉíÝëá Ñçêã~I ~ Ä~åâëòłãäłâ âĞòĞííá łí−êłë ÉÖóáâ îłäíçò~í~K cáòÉíÝëá −ÖÝêÉíW ~ Ä~åâ E~ò şåK åóáí¼ Ä~åâF ~ îÉî═í═ä â~éçíí ãÉÖÄ−òłë ~ä~éàłå ~êê~ âĞíÉäÉòá ã~Öłí ~ò Éä~Ǽî~ä ëòÉãÄÉåI ÜçÖó ëòłãłê~ G Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÑÉäíÝíÉä ãÉÖî~ä¼ëìäłë~ EêÉåÇëòÉêáåí ~ò łêş ÑÉä~Çłëłí áÖ~òçä¼ Ýë ~ò łêş ÑĞäĞííá êÉåÇÉäJ âÉòÝëá àçÖçí Äáòíçë−í¼ çâáê~í łí~Çłë~F ÉëÉíÝå J ÑáòÉíÝë íÉäàÉë−íK ^ ÑáòÉíÝëá −ÖÝêÉí ëò¼äÜ~í J ÄÉåóşàíłëâçêá ~òçåå~äá ÑáòÉíÝëêÉ Eé~óãÉåí ÅêÉÇáíFI J îłäí¼ÉäÑçÖ~Çłëê~ E~ÅÅÉéí~åÅÉ ÅêÉÇáíFI î~Öó

J ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÑÉäíÝíÉä íÉäàÉëćäÝëÉ ÉëÉíÝå íĞêíÝå═ ÑáòÉíÝëêÉ EåÉÖçíá~íáçå ÅêÉÇáíFK ^ò ~ââêÉÇáí−î ~ò ~åÖçä ÇçÅìãÉåí~êó ÅêÉÇáíI áääÉíîÉ ~ Ñê~åÅá~ ÅêÝÇáí ÇçÅìãÉåí~áêÉ âáÑÉàÉòÝë ÑÝäêÉîÉòÉíá ã~Öó~ê ÑçêÇ−íłëJ Ä~åW çâãłåóçë ãÉÖÜáíÉäÉòÝëK iÝåóÉÖÝÜÉò ~òçåÄ~å J ã~Öó~ê ÉäåÉîÉòÝëÉ ÉääÉåÝêÉ J åÉã í~êíçòáâ ÜáíÉäîáëòçåóK ^ îÉî═åÉâ ÖçåÇçëâçÇåá~ âÉää ~ îÝíÉäłê âáÑáòÉíÝëÝÜÉò ëòćâëÝÖÉë ĞëëòÉÖó▌äK JJJ lâãłåóçë ãÉÖÜáíÉäÉòÝëK ^ Ä~åâ ~ îÉî═ ãÉÖÄ−òłëłÄ¼ä ÑÉÇÉòÉíí ãÉääÉíí ~ââêÉÇáí−îÉí åóáíI ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~äI ~ãÉååóáÄÉå Éä~Ǽ ~ò łêìí ëòłää−íà~K ^ò ćòäÉíá

ÝêÇÉâÉâ ~ä~éàłå ~ò Éä~Ǽ ~òí ëòÉêÉíåÝI Ü~ ~ îÉî═ Éä═êÉ âáÑáòÉíåÝ ~ ãÉÖêÉåJ ÇÉäí łêì ÉääÉåÝêíÝâÝíK ^ îÉî═ ÝêÇÉâÉ îáëòçåí ~ò Çáâíłäà~I ÜçÖó ~ò Éä~Ǽ Éä═ÄÄ íÉäàÉë−íëÉåI äÉÖóÉå äÉÜÉí═ëÝÖÉ ~êê~I ÜçÖó ÑáJ òÉíÝë Éä═íí ~ò łêìí ÉääÉå═êáòòÉI Ýë Åë~â ~ââçê ÑáòÉëëÉåI Ü~ ~ò Éä~Ǽ ~ ëòÉêò═ÇÝë ëòÉêáåí íÉäàÉë−íÉííK ^ò ćòäÉíÑÉäÉâ ÉääÉåíÝíÉë ÝêÇÉâÉ ãÉÖÜáşë−íÜ~íà~ ~ò ćòäÉíâĞíÝëí ~ ÑÉäÉâ âĞòĞíí ~ò ~ÇłëîÝíÉä äÝíêÉàĞííÝíK ^ò łêìćÖóäÉí Éä~Ǽà~ Ýë îÉî═àÉ âĞòĞííá ÝêÇÉJ âÉääÉåíÝíÉâ łíÜáÇ~äłëłå~â ã¼Çà~ äÉÜÉíI Ü~ ~ ÑÉäÉâ ~ò ~ÇłëîÝíÉäá ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ~ò ~ââêÉÇáí−î ÑáòÉíÝëá ã¼ÇÄ~å

ÉÖóÉòåÉâ ãÉÖK bò ~ ÑáòÉíÝëá ã¼Ç äÉÜÉí═îÝ íÉëòáI ÜçÖó ~ îÉî═ Ýë ~ò Éä~Ǽ âĞòÝ ÄÉäÝéàÉå ÉÖó çäó~å ÜáíÉäáåíÝòÉíI ~ãÉäóÄÉå ãáåÇâÉíJ íÉå ÉÖó~êłåí ãÉÖÄ−òå~âK ^ ÄáòíçåëłÖ ~ä~éà~ ~ Ä~åâ ÄÉâ~éÅëçäłë~ ~ ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äçã äÉÄçåóçä−íłëłÄ~K ^ Ä~åâ ìÖó~åáë åÉãÅë~â ~êê~ îłää~äâçòáâI ÜçÖó ~ ÑÉäÉâ âĞòĞííá ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äã~í äÉÄçåóçä−íà~I Ü~åÉã ã~Ö~ áë −ÖÝêÉíÉí íÉëò ~ ÑáòÉíÝëêÉI Éòłäí~ä ~ îÉî═ ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ÑçÖä~äí ÑáòÉíÝëá −ÖÝêÉíÝí ~ ë~àłí ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖîłää~äłëłî~ä ÉÖÝëò−íá âáK JJJ ^ Ä~åâ ~ âĞíÉäÉòÉíí ãÉÖÄ−òłë~ ~ä~éàłå îłää~äà~I ÜçÖó ãÉÖÜ~íłêçòçíí çâãłåóçâå~â ~

âÉÇîÉòãÝåóÉòÉíí łäí~äá ÄÉåóşàíłë~ ÉëÉíÝåI ~ âÉÇîÉòãÝåóÉòÉíí êÝëòÝêÉ íÉäàÉë−íá ~ò ~ââêÉÇáí−îÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖ▌ ÑáòÉíÝëíK ^ò ~ââêÉÇáí−î ~ îłä~ëòíÜ~í¼ ÑáòÉíÝëá ã¼Ççâ âĞòćä ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ ÄáòíçåëłÖçí åóşàíà~ îÉî═åÉâ Ýë Éä~Ǽå~âK ^ò ~ââêÉÇáí−î ÑÉäíÝíÉäáåÉâ ëòáÖçêş ĞëëòJ Ü~åÖÄ~å âÉää äÉååáćâ ~ âÉêÉëâÉÇÉäãá ëòÉêò═ÇÝëëÉäK ^ò ~ââêÉÇáí−î Ñ~àíłá NU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ~KL ^ ã¼Ççë−íÜ~í¼ëłÖ ÑÉäíÝíÉäÉáí íÉâáåíîÉW G îáëëò~îçåÜ~í¼I EåÉã àÉääÉãò═F G îáëëò~îçåÜ~í~íä~åK ÄKL ^ åóáí¼Ä~åâ ÑáòÉíÝëá −ÖÝêÉíÉ ëòÉêáåíW G äłíê~ ëò¼ä¼W ~

Ä~åâ ~ò ~ââêÉÇáí−î ÑÉäíÝíÉäÉáåÉâ ãÉÖÑÉäÉä═ çâãłåóçâ ÄÉåóşàíłë~âçê ~òçåå~ä ÑáòÉíX G Ü~ä~ëòíçíí ÑáòÉíÝë▌W ~ ÑáòÉíÝëêÉ åÉã ~ò çâãłåóçâ ÄÉåóşàíłë~âçêI Ü~åÉã ~ò ~ââêÉÇáí−îÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí âÝë═ÄÄá áÇ═éçåíÄ~å âÉêćä ëçêX G îłäí¼ ÉäÑçÖ~Çłëí −ÖÝê═W ~ åóáí¼ Ä~åâ ~êê~ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó ~ êł áåíÝòîÝåóÉòÉíí EÑçêÖ~íçííF îłäí¼í ÉäÑçÖ~Çà~ Ýë ~åå~â ĞëëòÉÖÝí ÉëÉÇÝâÉëëÝÖâçê âáÑáòÉíáK @@^ââêÉÇáí−î Éä═åóÉá lâãłåóçë ãÉÖÜáíÉäÉòÝëK ^ Ä~åâ ~ îÉî═ ãÉÖÄ−òłëłÄ¼ä ÑÉÇÉòÉíí ãÉääÉíí ~ââêÉÇáí−îÉí åóáíI ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~äI ~ãÉååóáÄÉå Éä~Ǽ ~ò łêìí ëòłää−íà~K

^ò ćòäÉíá ÝêÇÉâÉâ ~ä~éàłå ~ò Éä~Ǽ ~òí ëòÉêÉíåÝI Ü~ ~ îÉî═ Éä═êÉ âáÑáòÉíåÝ ~ ãÉÖêÉåJ ÇÉäí łêì ÉääÉåÝêíÝâÝíK ^ îÉî═ ÝêÇÉâÉ îáëòçåí ~ò Çáâíłäà~I ÜçÖó ~ò Éä~Ǽ Éä═ÄÄ íÉäàÉë−íëÉåI äÉÖóÉå äÉÜÉí═ëÝÖÉ ~êê~I ÜçÖó ÑáJ òÉíÝë Éä═íí ~ò łêìí ÉääÉå═êáòòÉI Ýë Åë~â ~ââçê ÑáòÉëëÉåI Ü~ ~ò Éä~Ǽ ~ ëòÉêò═ÇÝë ëòÉêáåí íÉäàÉë−íÉííK ^ò ćòäÉíÑÉäÉâ ÉääÉåíÝíÉë ÝêÇÉâÉ ãÉÖÜáşë−íÜ~íà~ ~ò ćòäÉíâĞíÝëí ~ ÑÉäÉâ âĞòĞíí ~ò ~ÇłëîÝíÉä äÝíêÉàĞííÝíK ^ò łêìćÖóäÉí Éä~Ǽà~ Ýë îÉî═àÉ âĞòĞííá ÝêÇÉJ âÉääÉåíÝíÉâ łíÜáÇ~äłëłå~â ã¼Çà~ äÉÜÉíI Ü~ ~ ÑÉäÉâ ~ò ~ÇłëîÝíÉäá ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ~ò ~ââêÉÇáí−î ÑáòÉíÝëá

ã¼ÇÄ~å ÉÖóÉòåÉâ ãÉÖK bò ~ ÑáòÉíÝëá ã¼Ç äÉÜÉí═îÝ íÉëòáI ÜçÖó ~ îÉî═ Ýë ~ò Éä~Ǽ âĞòÝ ÄÉäÝéàÉå ÉÖó çäó~å ÜáíÉäáåíÝòÉíI ~ãÉäóÄÉå ãáåÇâÉíJ íÉå ÉÖó~êłåí ãÉÖÄ−òå~âK ^ ÄáòíçåëłÖ ~ä~éà~ ~ Ä~åâ ÄÉâ~éÅëçäłë~ ~ ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äçã äÉÄçåóçä−íłëłÄ~K ^ Ä~åâ ìÖó~åáë åÉãÅë~â ~êê~ îłää~äâçòáâI ÜçÖó ~ ÑÉäÉâ âĞòĞííá ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äã~í äÉÄçåóçä−íà~I Ü~åÉã ã~Ö~ áë −ÖÝêÉíÉí íÉëò ~ ÑáòÉíÝëêÉI Éòłäí~ä ~ îÉî═ ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ÑçÖä~äí ÑáòÉíÝëá −ÖÝêÉíÝí ~ ë~àłí ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖîłää~äłëłî~ä ÉÖÝëò−íá âáK @@^ââêÉÇáí−î Éä═åóÉá ~ îÉî═ ëòÉãéçåíàłÄ¼ä ^ îÉî═ Äáòíçë äÉÜÉí ~ÄÄ~åI ÜçÖó ~ò łêìíI

î~Öó ëòçäÖłäí~íłëí ~ò ~ââêÉÇáí−î Éä═−êłë~áå~â ãÉÖÑÉäÉä═Éå ÑçÖà~ ãÉÖâ~éåáI Ýë Åë~â ~ââçê âÉää ÑáòÉíåáÉI Ü~ ~ò çâãłåóçâ íÉäàÉëÉå ãÉÖÑÉäÉäåÉâ ~ò ~ââêÉÇáí−î Éä═−êłë~áå~âK @@^ââêÉÇáí−î Éä═åóÉá ~ò Éä~Ǽ ëòÉãéçåíàłÄ¼ä e~ ~ò Éñéçêí═ê Ü~íłêáÇ═ÄÉå ÄÉåóşàíà~ ~ò ~ââêÉÇáí−î Éä═−êłë~áå~â ãÉÖÑÉäÉä═ çâãłåóçâ~íI Äáòíçë äÉÜÉí ~ÄÄ~åI ÜçÖó éÝåòJ ÝÜÉò Üçòòł ÑçÖ àìíK ^ò Éä~Ǽå~â íçîłÄÄá Éä═åóÉI ÜçÖó ~ îÉî═ ëÉããáäóÉå âáÑçÖłëë~ä ~ ÑáòÉíÝëí åÉã íìÇà~ îáëëò~í~êí~åáK @@^ââêÉÇáí−î åÝÜłåó Ñçåíçë~ÄÄ í−éìë~ ~K îáëëò~îçåÜ~í~íä~å ~ââêÉÇáí−îK ÄK îáëëò~îçåÜ~í¼ ~ââêÉÇáí−îK ÅK ÑÉäíĞäí═Ç═

EêÉîçäîłä¼F ~ââêÉÇáí−îK @@^ââêÉÇáí−î ëòÉêÉéä═á J ~ îÉî═ Eáãéçêí═êFI ~âá ~ââêÉÇáí−î åóáíłëá ãÉÖÄ−òłëí ~Ç Ä~åâàłå~âK J ~ åóáí¼ Ä~åâI ~ãÉäó ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÑÉäíÝíÉäÉâ íÉäàÉëćäÝëÉ ÉëÉíÝå ~ ÑáòÉíÝëí −ÖÝêáK J ~ò Éñéçêí═êI ~âá ~ò ~ââêÉÇáí−î âÉÇîÉòãÝåóÉòÉííàÉK @@^ââêÉÇáí−î í~êí~äãá âÉääÝâÉá EäÉííÉê çÑ ÅêÉÇáí iL`F J ^ò Éñéçêí═ê ãÉÖåÉîÉòÝëÉI Å−ãÉI ëòłãä~îÉòÉí═ éÝåòáåíÝòÉíÉ J ^ò ~ââêÉÇáí−î ĞëëòÉÖÉ J ^ò ÝêîÝåóÉëëÝÖá Ü~íłêáÇ═ ãÉÖàÉäĞäÝëÉ J ^ò çâãłåóçâ íÝíÉäÉë ÑÉäëçêçäłë~I ~ãÉäóÉâ ÄÉãìí~íłë~ ÉëÉíÝå ~ ÑáòÉíÝë íÉäàÉë−íÜÉí═ @@^ââêÉÇáí−î í~êí~äãá âÉääÝâÉá EiÉííÉê çÑ ÅêÉÇáí

iL`F J ~ò Éñéçêí═ê ãÉÖåÉîÉòÝëÉI Å−ãÉI ëòłãä~îÉòÉí═ éÝåòáåíÝòÉíÉI J ~ò ~ââêÉÇáí−î ĞëëòÉÖÉI J ~ò ÝêîÝåóÉëëÝÖá Ü~íłêáÇ═ ãÉÖàÉäĞäÝëÉI J ~ò çâãłåóçâ íÝíÉäÉë ÑÉäëçêçäłë~I ~ãÉäóÉâ ÄÉãìí~íłë~ ÉëÉíÝå ~ ÑáòÉíÝë íÉäàÉë−íÜÉíáK NV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^âíáîáíłëá êłí~ ^âí−î åÝéÉëëÝÖ L qÉäàÉë åÝéÉëëÝÖ ñ NMM @@^âí−î ~ä~éâÉòÉäÝë ^ò ~ä~éâÉòÉä═ ~ò ~âíìłäáë éá~Åá ÜÉäóòÉí ÑćÖÖîÝåóÝÄÉå ã¼Ççë−íà~ ~ò ~ä~é éçêíѼäá¼àłå~â ĞëëòÉíÝíÉäÝíK @@^âí−î Ä~åâćÖóäÉí ^òçâ ~ò ćÖóäÉíÉâÉí íÉâáåíàćâI ~ãÉäóÉâ êÝîÝå ~ éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâåÉâ âĞîÉíÉäÝëÉáâ

âÉäÉíâÉòåÉâK EéäKW éÝåòâĞäÅëĞåĞâ åóşàíłë~F hÉêÉíÝÄÉå ~ Ä~åâ éÝåò âáÜÉäóÉòÝëí îÝÖÉòI −Öó âĞîÉíÉäÝëÉ âÉäÉíâÉò═â ~ ÜáíÉä ÑÉäîÉî═ââÉä ëòÉãÄÉåK iÉÜÉíW J ÜáíÉäåóşàíłë J ÄÉíÝí ÉäÜÉäóÉòÝë ãłë Ä~åâåłä J âĞîÉíÉäÝëí ãÉÖíÉëíÉë−íá ÝêíÝâé~é−ê îłëłêäłë J í═âÉ ÝêÇÉâÉäíëÝÖÉâ êÝëòÝêÉK ^ò áäóÉå ÝêíÝâé~é−ê îłëłêäłë~I ~ ÜáíÉäåóşàíłë ëéÉÅáłäáë Ñçêãłàłå~â íÉâáåíÜÉíáK ^âá áäóÉå ÝêíÝâé~é−êí îłëłêê¼äI ãáåÇÉå ÉëÉíJ ÄÉå ÜáíÉäí åóşàíI ~âá éÉÇáÖ âáÄçÅëłí ~ò ÜáíÉäí îÉëò ÑÉäK ^ éÝåò ãÉÖí~â~ê−íłëë~ä êÉåÇÉäâÉò═âI Ä~åâåłä ÉäÜÉäóÉòÉíí ÄÉíÝíÉá åĞîÉä═â ~ Ä~åâ éÝåòÉëòâĞòÉáåÉâ

ãÉååóáëÝÖÝíK ^ éÝåòÉëòâĞò êÝëòÝí âÝéÉòá ~ Ä~åâ î~Öóçåłå~âI ~âí−îłáå~âI ~ââçê ~ Ä~åâ ~ éÝåòÉëòâĞòÉáâÄ═ä ÜáíÉäÉâÉí åóşàíK ^ éÝåòÉëJ òâĞòÉ ÅëĞââÉåI Ýë ~òò~ä ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ćÖóÑÉäÝîÉä ëòÉãÄÉå âĞîÉíÉäÝëÉ âÉäÉíâÉò═âK ^ Ä~åâ éÝåòÉëòâĞòÉáI ãáåí î~Öóçå ÉäÉãÉâ łí~Çłëłå~â ÉÖó ãłë Ñçêãłàş î~Öóçå ÉäÉãÝI ~ãÉäóÉâÉí âĞîÉíÉäÝëÉâåÉâ åÉJ îÉòåÉâK @@^âí−î âÉêÉë═ ^ âÉêÉë═íÉîÝâÉåóëÝÖÉí Ñçäóí~í¼I âÉêÉëÉííÉäI àĞîÉÇÉäÉããÉä êÉåÇÉäâÉò═I îłää~äâçòłëçâåłäI áåíÝòãÝåóÉâåÝä Ñ═łääłëş ãìåJ â~îáëòçåó âÉêÉíÝÄÉå ~äâ~äã~òłëÄ~å łää¼ ëòÉãÝäóI ~ ëòĞîÉíâÉòÉíá Ýë ~ íłêë~ë îłää~äâçòłë í~Öà~I ~ò

ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼I ~ ëÉJ Ö−í═ Åë~äłÇí~Ö E~ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá ëÉÖ−í═ Åë~äłÇí~Ö ÉëÉíÝÄÉå ~òI ~âá ~ò Ýî Ñçäó~ãłå äÉÖ~äłÄÄ VM å~éçí ÇçäÖçòçííF ~ò ~äâ~äJ ãá ãìåâłëI ~ å~éëòłãçëK kÉã í~êíçòáâ ~ò ~âí−î âÉêÉë═â âĞòÝ ~ åóìÖÇ−à~ ãÉääÉíí ÇçäÖçò¼ Ýë ~ ÖóÉêãÉâÖçåÇçòłëá ÉääłJ íłëÄ~å êÝëòÉëćä═ ëòÉãÝäóK @@^âí−î åÝéÉëëÝÖ J mçíÉåÅáłäáë ãìåâ~Éê═Jłääçãłåó ^ ãìåâ~âÝéÉë âçêş ä~âçëëłÖå~â ~ò ~ êÝëòÉI ~ãÉäóáâ ~ ãìåâ~éá~Åçå ãáåí ~âí−îI ãìåâłí âÉêÉëá àÉäÉå═â ãÉÖK oÝëòÄÉå áÇÉí~êíçòå~â ~òçâ ~ åóìÖÇ−à~ëâçêş~â áëI ~âáâ ãÝÖ Ü~àä~åǼ~â ãìåâłí îłää~äåáK @@^âí−î~ ^ î~ÖóçåãÝêäÉÖ bëòâĞò çäÇ~äłå ëòÉêÉéä═

ãÝêäÉÖíÝíÉäÉâ EÄÉÑÉâíÉíÉíí Ýë ÑçêÖ¼ ÉëòâĞòĞâI ÉòÉâ êÝëòÉáFK @@^âí−î~å Ýë é~ëëò−î~å âÉòÉäí ~ä~éçâ `ëçéçêíçë−íÜ~íìåâ ~ ëòÉêáåí áëI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçí ~âí−î~åI î~Öó é~ëëò−î~å âÉòÉäáâK ^ é~ëëò−î ~ä~éâÉòÉäÝëêÉ íáéáâìë éÝäÇłâ ~ò áåÇÉñ~ä~éçâI ãÉäóÉâ î~ä~ãÉäóáâ âĞòáëãÉêí áåÇÉñ ĞëëòÉíÝíÉäÝí âÝéÉòáâ äÉI î~J Öóáë ~ò ~ä~éâÉòÉä═âåÉâ åÉã âÉää Ğåłää¼ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÇĞåíÝëí ÜçòåáìâI ÉäÝÖ Ü~ âĞîÉíáâ ~ò áåÇÉñÄÉå ÄÉâĞîÉíâÉò═ îłäíçòłJ ëçâ~íK ^âí−î ~ä~éâÉòÉäÝë ÉëÉíÝÄÉå ~ò ~ä~éâÉòÉä═ ~ò ~âíìłäáë éá~Åá ÜÉäóòÉí ÑćÖÖîÝåóÝÄÉå ã¼Ççë−íà~ ~ò ~ä~é éçêíѼäá¼àłå~â ĞëëòÉJ íÝíÉäÝíK

@@^âí−îłâ J[ bëòâĞòĞâ @@^âíìłêáìë OM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì áòíçë−íłëá ã~íÉã~íáâìëá ÑÉä~Ç~íçâ~í áë Éääłí¼I âáÉãÉäí ÑÉäÉä═ëëÝÖ▌ ëò~âÉãÄÉê ~ Äáòíçë−í¼áåíÝòÉí ~éé~êłíìëłÄ~åK cÉä~Ç~í~ âćäĞåĞëÉå ~ âçÅâłò~í~êłåóçë Ç−à~â âáëòłã−íłë~I áääÉí═äÉÖ ~ ÄáòíçåëłÖçë ã▌âĞÇÝëÜÉò ëòćâëÝÖÉë ã~íÉã~íáâ~á ÑÉä~Ç~íçâ Eí~êí~äÝâçäłëF ÉäîÝÖòÝëÉK @@^âíìłêáìë EÄáòíçë−íłëF áòíçë−íłëá ã~íÉã~íáâìëá ÑÉä~Ç~íçâ~í áë Éääłí¼I âáÉãÉäí ÑÉäÉä═ëëÝÖ▌ ëò~âÉãÄÉê ~ Äáòíçë−í¼áåíÝòÉí ~éé~êłíìëłÄ~åK cÉä~Ç~í~ âćäĞåĞëÉå ~ âçÅâłò~í~êłåóçë Ç−à~â âáëòłã−íłë~I

áääÉí═äÉÖ ~ ÄáòíçåëłÖçë ã▌âĞÇÝëÜÉò ëòćâëÝÖÉë ã~íÉã~íáâ~á ÑÉä~Ç~íçâ Eí~êí~äÝâçäłëF ÉäîÝÖòÝëÉK @@^âîáêłä słää~ä~íÄ~å íìä~àÇçåá Üłåó~Ççí ãÉÖëòÉêÉòI ãÉÖîłëłêçäK @@^âîáêłäłë iÉÑçÖä~äłëI ÉäÑçÖä~äłëI î~ä~ãáåÉâ ~ ãÉÖëòÉêòÝëÉ EéäK îłää~ä~í ÑÉäÉííá áêłåó−íłëF @@^âîáò−Åá¼ jłëáâ íłêë~ëłÖ íĞÄÄëÝÖá î~Öó áêłåó−í¼ êÝëòÝåÉâ ãÉÖîłëłêäłë~K JJJ słää~ä~íÑÉäîłëłêäłëí àÉäÉåíK qĞÄÄåóáêÉ íĞÄÄëÝÖá êÝëòÉëÉÇÝë ãÉÖëòÉêòÝëÝîÉä íĞêíÝåáâK pòłãçë çâ~ äÉÜÉíI éÝäÇłìä ~ éá~ÅJ ëòÉêòÝëI î~Öó ~ îÉêëÉåóíłêë ãÉÖëÉããáë−íÝëÉK JJJ ¸òäÉíëòÉêòÝëK jÉÖÄ−òłëçâI ãÉÖêÉåÇÉäÝëÉâI Éä═ÑáòÉíÝëÉâ Öó▌àíÝëÉI

ãÉÖëòÉêòÝëÉK @@^ä~âò~íçâ ^ò łêÑçäó~ããçòÖłë ÅëşÅë~áí Ýë ãÝäóéçåíà~áí ĞëëòÉâĞíîÉ âćäĞåÄĞò═ ÖÉçãÉíêá~á ÑçêãłÅá¼â~í ÑÉÇÉòÜÉíćåâ ÑÉäK ^ò ~åÖçä ëò~âáêçÇ~äçã ÉòÉâÉí ÅÜ~êí é~ííÉêåëJåÉâ åÉîÉòáK ^ò ~ä~âò~íçâ ~ âÉêÉëâÉÇÝë ëòÉãéçåíàłÄ¼ä ~ äÉÖãÉÖÄ−òÜ~í¼ÄÄ~âI å~ÖóÑçJ âş ÄáòíçåëłÖÖ~ä ëòçäÖłäí~íå~â áåÑçêãłÅá¼í ~ êÝëòîÝåóÉâ àĞî═ÄÉåá îáëÉäâÉÇÝëÝê═äK ^ò ~ä~âò~íçâ ÝêíÉäãÉòÝëÝÄÉå å~Öó ëòÉJ êÉéÉí àłíëòáâ ~ ÑçêÖ~äçã áëI ãÉäó ãÉÖÉê═ë−íÜÉíá ~ò ~ä~âò~í ëòÉêÉéÝíK ^ò ~ä~âò~íçâ~í âÝí Ñ═ ÅëçéçêíÄ~ ëçêçäàìâW J íêÉåÇÉê═ë−í═I J íêÉåÇîłäí¼K ^ íêÉåÇÉê═ë−í═ ~ä~âò~íçâ ÉëÉíÝå Äáòçåóçë~â

äÉÜÉíćåâ ~ÄÄ~åI ÜçÖó ~ ÑÉååłää¼ íêÉåÇ Ñçäóí~í¼Çåá ÑçÖI ÝêÇÉãÉë íÉÜłí ~ äçåÖ éçò−Åá¼â åóáíłë~K ^ íêÉåÇîłäí¼ ~ä~âò~íçâ îáëòçåí ~ íêÉåÇ ÑçêÇìäłëłê~ ÑáÖóÉäãÉòíÉíåÉâI áäóÉåâçê ~ äçåÖ éçò−Åá¼â òłêłë~ Ýë ~ ëÜçêí éçò−Åá¼â åóáíłë~ à~î~ëçäíK ^ò ~ä~âò~íçâ åÉã ÝêíÉäãÉòÜÉí═Éâ Üçëëòş íłîçåI áäóÉå áÇ═íłîÄ~å Åë~â ~ íêÉåÇÉâÉí îÉëëòćâ ÑáÖóÉäÉãÄÉK bäë═ëçêÄ~å êĞîáÇ Ýë âĞòÝéíłîçå í~äłäâçòÜ~íìåâ áäóÉå ~ä~âò~íçââ~äK @@^ä~åóá ~ǼãÉåíÉë ÉäÑĞäÇá ëòÝÜÉäó▌ Ö~òÇ~ëłÖá ~ä~åóçâ ~ǼÝî ÉäÉàÝå îłä~ëòíÜ~íàłâI Ü~ ~ ãÉÖÉä═ò═ ~ǼÝîÄÉå íÉäàÉë−íÉíí íÉêãÝâJ Ýë ëòçäÖłäJ í~íłëÝêíÝâÉë−íÝë

ĞëëòÉë−íÉíí ÉääÉåÝêíÝâÉI áääÉíîÉ ~ íłêÖóÝîÄÉå îłêÜ~í¼ íÉäàÉë−íÝëÉáåÉâ ÉääÉåÝêíÝâÉ Åë~äłÇá Ö~òÇłäâçǼåłäI áäJ äÉíîÉ ~ò ëòà~K íĞêîÝåó ëòÉêáåíá łí~äłåó~Ǽòłëí îłä~ëòí¼ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá âáëíÉêãÉä═åÝä åÉã Ýêá Éä ~ S ãáääá¼ ÑçêáåíçíI ãáåJ ÇÉå ÉÖóÝÄ ÉëÉíÄÉå éÉÇáÖ ~ Q ãáääá¼ ÑçêáåíçíK ^ä~åóá ãÉåíÉëëÝÖÉí ÝäîÉò═â łÑ~JãÉåíÉë ëòłãäłí łää−í~å~â âáI −Öó åÉã àçÖJ çëìäí~â łÑ~JäÉîçåłëê~K @@^ä~åóá äáâîáÇáíłë ^ò ~ä~åóá äáâîáÇáíłë îáòëÖłä~í~ ëçêłå ~ ëòłãîáíÉäá ÄÉëòłãçä¼Ä¼ä âÝéÉòÜÉíá ãìí~í¼ëòłãçâ ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä îáòëÖłäàìâI ÜçÖó ~ îłää~äâçòłë êÉåÇÉäâÉò═âJÉ ~ååóá ãçÄáäI î~Öó

âĞååóÉå ãçÄáäáòłäÜ~í¼ ÉëòâĞòÝêíÝââÉäI ~ãÉååóá ~ò ÉëÉÇÝâÉë âĞíÉäÉòÉííJ ëÝÖÉáåÉâ íÉäàÉë−íÝëÝÜÉò ëòćâëÝÖÉëK ^ò ~ä~åóá äáâîáÇáíłëí ãłë åÝîÉå êÉäí−î äáâîáÇáíłëå~â áë åÉîÉò═âK @@^ä~é~åó~Ö ON q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì s~ä~ãÉäó íÉêãÝâ Éä═łää−íłëłÜçò ÑÉäÜ~ëòåłäí ~åó~ÖI ~ãÉäó âĞòîÉíäÉåćä åÉã àÉäÉåáâ ãÉÖ ~ âÝëòíÉêãÝâÄÉåK @@^ä~éłê ^ éêÝãáìãçâ ãÉÖÜ~íłêçòłëłå~â ~ä~éà~I î~Öó ~ éá~Åá ëí~Äáäáíłë ãÉÖíÉêÉãíÝëÝåÉâ ÉëòâĞòÉK oÉÑÉêÉåÅá~ ~ä~éçí ëòçäÖłäí~í ~ò áåíÉêîÉåÅá¼ë áåíÝòâÉÇÝëÉâÜÉòK @@^ä~éÄÉíÝí e~íłêáÇ═ë í═òëÇÉá ćÖóäÉí ãÉÖâĞíÝëÝåÝä

ëòćâëÝÖÉëI ~ò ~Ççíí í═òëÇÉ ëò~Äłäóò~íłÄ~å ãÉÖÜ~íłêçòçííI ~ hÉäÉêJÄÉ ÄÉÑáòÉíÉåÇ═ Äáòíçë−íÝâK E~ä~éÄáòíçë−íÝâJëòłãä~F cáòÉíÜÉíá âÝëòéÝåòÄÉå î~Öó łää~ãé~é−êÄ~åK jÝêíÝâÉ âçåíê~âíìëçåâÝåí âÉêćä ãÉÖÜ~J íłêçòłëê~I ~ âä−êáåÖãÝêíÝâ▌ ÉäãçòÇìäłë ÑáÖóÉäÉãÄÉîÝíÉäÝîÉäK ^ò ^K ÉãÉäÝëÉ ~ hÉäÉê Ñçåíçë ÉëòâĞòÉ ~ éá~Åá ÄáòíçåëłÖ à~J î−íłëłê~ ~ å~ÖóçÄÄ łêÉäãçòÇìäłëçâ áÇ═ëò~âłÄ~åK JJJ e~íłêáÇ═ë í═òëÇÉá ćÖóäÉí ãÉÖâĞíÝëÝåÝä ëòćâëÝÖÉëI ~ò ćÖóäÉí Éäëòłãçäłëłå~â Äáòíçë−íÝâ~âÝåí ~ éçò−Åá¼ åóáíłë~âçê ~ hbJ ibo oíJåÝä ~ò ~ä~éÄáòíçë−íÝâJëòłãäłå äÉíÝíÄÉ ÜÉäóÉòÉåÇ═ ĞëëòÉÖK cáòÉíÜÉí═

âÝëòéÝåòÄÉå î~Öó łää~ãé~é−êÄ~åK @@^ä~éÄáòíçë−íÝâ ^ Ü~íłêáÇ═ë Ýë çéÅá¼ëI î~ä~ãáåí ~ qHO Ýë qHP å~éçë ćÖóäÉíÉâ ÉäëòłãçäłëłÜçò ~ hbibo oíK łäí~ä ~ âä−êáåÖí~Ö êÝëòÝêÉ ~ pm^kEêF ~ä~éÄáòíçë−íÝâJëòłã−íłëá ëòçÑíîÉê ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä ãÉÖÜ~íłêçòçíí Äáòíçë−íÝâK @@^ä~éÄáòíçë−íÝâJëòłãä~ e~íłêáÇ═ë í═òëÇÉá ćÖóäÉí â~éÅëłå ~ hÉäÉêJÄÉå åóáíçíí ëòłãä~I ~ãÉäóêÉ ~ ãÉÖÄ−ò¼ ÄÉÑáòÉíá ~ò ~ä~éäÉíÝí ĞëëòÉÖÝíI âÝëòJ éÝåòÄÉå î~Öó łää~ãé~é−êÄ~åK ^ éçò−Åá¼ òłêłë~âçê ~ìíçã~íáâìë~å ÑÉäëò~Ä~ÇìäK @@^ä~éÅ−ãäÉí ^ åÝîÝêíÝâ ÝêíÝâé~é−êçâ ÉëÉíÝåK @@^ä~éÉäîÉâ bäîNW ê~Åáçå~äáíłë ÉäîÉW ÑÉäíÝíÉäÉòáI ÜçÖó ~ Ö~òÇ~ëłÖÄ~å

~ò ÉÖóÝåÉâ ê~Åáçåłäáë ÇĞåíÝëí Üçòå~â bäîOW ÅÉíÉêáë é~êáÄìë ÉäîW ~òíI ÜçÖó î~ä~âá Üłåó âĞåóîÉí îÉëòI ÑćÖÖ ~ àĞîÉÇÉäÉãí═äI ÉÖóÝÄ íÝåóÉò═âí═äI ÇÉ ~ âĞòÖ~òÇłëò Åë~â ÉÖóÉíäÉå íÝåóÉò═í îłä~ëòí âáI Éòí îłäíçòí~íà~I ~ íĞÄÄáí ~Ççííå~â íÉâáåíáK @@^ä~éÑÉÇÉòÉí e~íłêáÇ═ëI çéÅá¼ë î~Öó ÉÖóÝÄ ëòłêã~òÝâçë éçò−Åá¼ í~êíłëłí äÉÜÉí═îÝ íÉî═ ÝêíÝâé~é−êJ î~Öó łää~ãé~é−êJäÉíÝíI ~ãÉäóÄ═ä îÉëòíÉëÝÖ ÉëÉíÝå ~ Ä~åâI áääÉíîÉ ÄÉÑÉâíÉíÝëá îłää~äâçòłë âáÉäÝÖ−íÜÉíá ã~ÖłíK @@^ä~éâ~ã~í ‡äí~äłÄ~å ~ äÉÖàçÄÄ ~Ǽëå~â É â~ã~íäłÄÄ~ä ÜáíÉäÉòåÉâI ÉòÝêí şÖóåÉîÉòÉíí áêłåó~Ǽ â~ã~íäłÄ EéêáãÉ ê~íÉ ÉàíëÇ

éêłàã êÝàíFK JJJ ^ Ä~åâçâ ~ äÉÖàçÄÄ ~Ǽëå~â łäí~äłÄ~å É â~ã~íäłÄçå ÜáíÉäÉòåÉâI ÉòÝêí áêłåó~Ǽ â~ã~íäłÄå~â áë åÉîÉòáâK ^ j~Öó~ê kÉãJ òÉíá ~åâ ~ âÝíÜÉíÉë Ñìí~ãáÇÉà▌ àÉÖóÄ~åâá ÄÉíÝíÉí ~äâ~äã~òò~ ~ò ~ä~éâ~ã~í ãÉÖÜ~íłêçòłëłê~I ~ãá Ñçåíçë ÉëòâĞò ~ ãçåÉJ íłêáë éçäáíáâ~á ÅÝäâáí▌òÝëÉâ ãÉÖî~ä¼ë−íłëłÄ~åK @@^ä~éâÉòÉä═ läó~åI ÉåÖÉÇÝääóÉä Ýë ãÉÖÑÉäÉä═ ëòÉãÝäóáI íłêÖóá ÑÉäíÝíÉäÉââÉä êÉåÇÉäâÉòá îłää~äâçòłëI ~ãÉäó âáòłê¼ä~Ö ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éJ çâ âá~ä~â−íłëłî~äI ~ äÝíêÉàĞíí ~ä~éçâ ÉëòâĞòÉáåÉâ ~ÇłëîÝíÉäÝîÉä ÑçÖä~äâçò¼âI ~åå~â ÝêÇÉâÝÄÉåI ÜçÖó ÉòòÉä ~ äÉÜÉí═ äÉÖå~J ÖóçÄÄ Üçò~ãçí

Äáòíçë−íë~ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ íìä~àÇçåçë~áå~âK ^ ã▌îÉäÉíÉâÉí ~ò ~ä~éâÉòÉä═ ë~àłí ÇĞåíÝëÉ ~ä~éàłå îÝÖJ òáK OO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì JJJ läó~å îłää~äâçòłëI ~ãÉäó âáòłê¼ä~Ö ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ âá~ä~â−íłëłî~äI ~ äÝíêÉàĞíí ~ä~éçâ ÉëòâĞòÉáåÉâ ~ÇłëîÝíÉäÝîÉä ÑçÖJ ä~äâçòáâ ~åå~â ÝêÇÉâÝÄÉåI ÜçÖó ÉòòÉä ~ äÉÜÉí═ äÉÖå~ÖóçÄÄ Üçò~ãçí Äáòíçë−íë~ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ íìä~àÇçåçë~áå~âK @@^ä~éâÉòÉä═á Ç−à ^ò ~ò ÝîÉë Ç−àI ãÉäóÉí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é âÉòÉä═àÉ â~é ~ò ~ä~é âÉòÉäÝëÝÝêíK bò ~ Ç−à ~ ÄÉÑÉâíÉí═âÉí âĞòîÉíäÉåćä åÉã íÉêÜÉJ äáI ìÖó~åáë ~

åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâ âáëòłã−íłë~âçê äÉîçåàłâK @@^ä~éåçêã~í−î~ ^ åçêã~í−îłÄ¼ä Ñáå~åëò−êçòçíí áåíÝòãÝåóÉâ äÉÖ~ä~éîÉí═ÄÄ ÄÉîÝíÉäÉK @@^ä~éçâ łêÑçäó~ã~ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëÜÉò âĞíĞíí ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâ ÉëÉíÝÄÉå ~ íÉêãÝâÉí ÑçêÖ~äã~ò¼ ÝäÉíÄáòíçë−í¼ íłêë~ëłÖI î~Öó ÉÖóÝÄ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ãáåÇÉå ~ä~é łêÑçäó~ãłí êÉåÇëòÉêÉëÉå Ełäí~äłÄ~å å~éá êÉåÇëòÉêÉëëÝÖÖÉäF ãÉÖÜáêÇÉíáK ^ò ~ä~éçâ łêÑçäó~ã~ ~ò ÉòÉJ âÉí ~äâçí¼ ÝêíÝâé~é−êçâ łêÑçäó~ãîłäíçòłëłå~â ÑćÖÖîÝåóÉK bÖóÉë âçåëíêìâÅá¼â ÉëÉíÝÄÉå ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíåÉâ Éä~Çłëá Ýë îÝíÉäá łêÑçäó~ãçíK ^ò Éä═ÄÄáí Ü~ëòåłäàłâ ~ ÄÉÑáòÉíÉíí Ç−à~â

ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÉÖóëÝÖêÉ î~ä¼ łíîłäíłëłåłäI ìí¼ÄÄáí éÉÇáÖ ~ââçêI ~ãáâçê ~ Äáòíçë−í¼ ~ò ćÖóÑÝä ëòłãłê~ âáÑáòÉíÝëí ÉëòâĞòĞäI Ýë ~ò ÉÖóëÝÖÉâÉí éÝåòêÉ îłäíàłâK @@^ä~éçâ Üçò~ãÖ~ê~åÅáłî~ä Ýë åÝäâćäÉ ?^ ^jlpw łääłëéçåíà~ ëòÉêáåí ~ î~ÖóçåâÉòÉäÝëá íÉîÝâÉåóëÝÖ ÉêÉÇãÝåóÉëëÝÖÝêÉI î~ä~ãáåí ~ ÄÉÑÉâíÉíÉíí î~Öóçåê~ îçå~íâçò¼ Ö~ê~åÅáłí ~ ÄÉÑÉâíÉí═ âçÅâłò~íîáëÉäÝëá âÝéÉëëÝÖÝÜÉò áÖ~ò−íçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâ~ Ö~ê~åíłäà~K ^ ^jlpw åÉã à~î~ëçäà~ í~Öà~á êÝëòÝêÉI ÜçÖó ~ î~ÖóçåâÉòÉäÝëá íÉîÝâÉåóëÝÖ îÝÖòÝëÉ ëçêłå ~ íÉîÝâÉåóëÝÖ ÉêÉÇãÝåóÝêÉ îçå~íâçò¼~å çäó~å ëòłãëòÉê▌ë−íÉíí Ö~ê~åÅáłí

îłää~äà~å~â ~ò ÉäÝêí Üçò~ãê~I áääÉíîÉ Ö~ê~åÅáłí îłää~äà~å~â ~ âÉòÉäÝëÄÉ ~Ççíí î~Öóçåê~I ~ãá ~ò ~ä~é ÄÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâłà~ ~ä~éàłå åÉã ÉÖóÝêíÉäã▌Éå Äáòíçë−íÜ~í¼K? ^ ÑÉåíá áÇÝòÉí ~ ^jlpw bíáâ~á â¼ÇÉñÝÄ═ä ëòłêã~òáâI ë í~êí~äã~ ~ä~éàłå âĞååó▌ ãÉÖã~Öó~êłòåáI ÜçÖó ~ Üçò~ãÖ~ê~åJ Åáłî~ä êÉåÇÉäâÉò═ ~ä~éçâ E~ò~òI ~ãáâçê ~ò ~ä~éâÉòÉä═ Ö~ê~åÅáłí îłää~ä ~ò ~Ççíí ~ä~é ~Ççíí áÇ═ëò~âÄ~å ÉäÝêÉåÇ═ ãáåáãłäáë íÉäàÉë−íãÝåóÝêÉF ãáÝêí Éäë═ëçêÄ~å ~ êÉåÇâ−îćä ~ä~Åëçåó âçÅâłò~í ãÉääÉíí ã▌âĞÇ═ éÝåòéá~Åá ~ä~éçâ âĞòćä âÉêćäåÉâ áÇÉÜ~J ò~ âáòłê¼ä~Ö âáK @@^ä~éçí íÉêÜÉä═ âĞäíëÝÖÉâ ^ ÄÉÑÉâíÉí═í Åë~â

âĞòîÉíÉííÉå Ýêáåí═I ~ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâ ëòłã−íłë~ ëçêłå ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÉíí âĞäíëÝÖÉâK fäóÉå âĞäíëÝÖ éÝäÇłJ ìä ~ò ~ä~éâÉòÉä═áI äÉíÝíâÉòÉä═áI âĞåóîîáòëÖłä¼á Ýë ÑÉäćÖóÉäÉíá Ç−àK @@^ä~éëò~Äłäó bÖó íłêë~ëłÖá çâáê~íÄ~å äÉÑÉâíÉíÉíí ëòÉêîÉòÉíá Ýë ã▌âĞÇÝëá ëò~Äłäóò~íK ^ êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖçâ ÉëÉíÝÄÉå âćäĞåĞëÉå ÑçåíçëK @@^ä~éëòáåí▌ éÝåòćÖóá ÑÉÇÉòÉí ^ Ü~íłêáÇ═ë Ýë çéÅá¼ëI î~ä~ãáåí ~ qHO Ýë qHP å~éçë ćÖóäÉíÉâ ÉäëòłãçäłëłÜçò ~ hbibo oíK łäí~ä ćÖóäÉíâĞêĞåâÝåí Éä═−êí Äáòíçë−íÝâK @@^ä~éíÉêćäÉí EfåÖ~íä~åF ^ò çêëòłÖçë íÉäÉéćäÝëêÉåÇÉòÝëá Ýë Ýé−íÝëá âĞîÉíÉäãÝåóÉâê═ä ëò¼ä¼ ORPLNVVTK

EuffKOMKF hçêãK êÉåÇÉäÉí ElqËhF NK ëòłãş ãÉääÝâäÉí OK éçåíà~ ~ä~éàłå ~ò ~ä~éíÉêćäÉí ~ ÜÉäóáëÝÖ î~Öó íÝê íÉäàÉë àłê¼ÑÉäćäÉíÝåÉâ íÉêćäÉíÉK @@^ä~éí═âÉ ^ Ä~åâ àÉÖóòÉíí í═âÝàÉI î~Öó ~ îłää~äâçòłëçâ àÉÖóòÉíí í═âÝàÉK @@^ä~éîÉí═ ãìí~í¼ ã¼ÇëòÉêÉ J f^ eáíÉäáåíÝòÉíÉâ í═âÉëò~Äłäóçòłëłê¼ä ëò¼ä¼ ffK ÄłòÉäá ÉÖóÉòãÝåóåÉâ ~ ã▌âĞÇÝëá âçÅâłò~íçâ ãÝêÝëÝêÉ âáÇçäÖçòçíí ã¼ÇëòÉêÉK ^ Äêìíí¼ ã▌âĞÇÝëá ÉêÉÇãÝåóí ÉÖó łää~åǼ ëòłãã~ä ëòçêçòî~ Ü~íłêçòò~ ãÉÖ ~ ÜáíÉäáåíÝòÉíí═ä Éäîłêí í═âÝíK bò OP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ~ íşäòçíí ÜáíÉäåóşàíłëí Üáî~íçíí

ãÉÖÉä═òåáI ~ãÉäó ~ íÉäàÉë éÝåòćÖóá ëòÉâíçêÄ~ îÉíÉíí Äáò~äã~í ~äłłëÜ~íà~K @@^ä~éîÉí═ í═âÉ ^ àłêìäÝâçë í═âÝîÉä ÉÖóćííÉëÉå ~äâçíà~ ~ ëò~î~íçä¼ í═âÝíK ^ò ~ä~éîÉí═ í═âÉÉäÉãÉâ ~ âĞîÉíâÉò═âW àÉÖóòÉíí í═âÉI àÉÖóòÉíí ÇÉ ÄÉ åÉã ÑáòÉíÉíí í═âÉI í═âÉí~êí~äÝâI ÉêÉÇãÝåóí~êí~äÝâI ãÝêäÉÖ ëòÉêáåíá ÉêÉÇãÝåóI îáëëò~îłëłêçäí ë~àłí êÝëòîÝåóI łäí~äłJ åçë í~êí~äÝâI áãã~íÉêáłäáë à~î~âK @@^ä~ëë~Jp~ãìÉäëçå Ü~íłë cÉäòłêâ¼ò¼ çêëòłÖçâÄ~å ~ íÉêãÉäÝâÉåóëÝÖ à~îìäłë~ ÉäíÝê═Éå ëÉÄÉëëÝÖÖÉä ãÉÖó îÝÖÄÉ ~ Ö~òÇ~ëłÖ ÉÖóÉë łÖ~ò~í~áÄ~åK ^ âćäâÉêÉëâÉÇÉäãá ÑçêÖ~äçãÄ~ âÉêćä═ íÉêãÝâÉâåÝä ~

íÉêãÉäÝâÉåóëÝÖ à~îìäłë~ å~ÖóçÄÄI ~ãá å~ÖóçÄÄ åçãáåłäáë ÄÝêåĞîÉJ âÉÇÝëí íÉëò äÉÜÉí═îÝK ^ ÄÝêÉãÉäâÉÇÝë ~òçåÄ~å łíÖó▌ê▌òáâ ~òçâÄ~ ~ò łÖ~ò~íçâÄ~ áëI ~Üçä ~ íÉêãÉäÝâÉåóëÝÖ åÉã åĞîÉâÉJ ÇÉííK ^ò Éãá~ííá áåÇçâçä~íä~å ÄÝêÉãÉäâÉÇÝëåÉâ ~ò łêëò−åîçå~ä åĞîÉâÉÇÝëÝå âÉêÉëòíćä îÝÖë═ ëçêçå áåÑäłÅá¼ë Ü~íłë~ äÉëòK @@^äł−êłë J àÉÖóòÝëÖ~ê~åíłäłë ËêíÝâé~é−ê âáÄçÅëłíłëâçê ~ò şà ÝêíÝâé~é−êçâ àÉÖóòÝëÉI îłëłêäłëâçêá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÖÉäK @@^äł−ê¼ J àÉÖóëÝòÖ~ê~åíłä¼ pòáåÇáâłíìë í~Öà~I ~âá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~ä ~ò ÝêíÝâé~é−ê ÉäÜÉäóÉòÝëÝêÉI ëáâÉêíÉäÉåëÝÖ ÉëÉíÝå éÉÇáÖ ~ ÄÉàÉÖóòÝëêÉK

@@^äłêÉåÇÉäí âĞäÅëĞå J pìÄJçêÇáå~íÉÇ ÇÉÄí bÖó Ä~åâ î~Öó ÉÖó îłää~äâçòłë çäó~å ÑçêêłëÉäÉãÉI ~ãÉäó ÉÖó ÉëÉíäÉÖÉë ÑÉäëòłãçäłë ÉëÉíÝå ~ âĞîÉíÉäÝëÉâ ëçêêÉåÇàÝÄÉå Üłíê~ëçêçä¼ÇáâI âĞòîÉíäÉåćä ~ ë~àłí í═âÉ EêÝëòîÝåóÉëÉâF ÉäÝK ^ò ~äłêÉåÇÉäí âĞäÅëĞåí═âÉ â~ã~íçòáâI îáëëò~ âÉää ÑáòÉíåáI Ýë êÉåÇëòÉêáåí ~ ëò~Äłäóçò¼ Ü~í¼ëłÖçâ ãÉÖëò~Äàłâ ~ ãáåáãìã áääÉíîÉ ã~ñáãìã Ñìí~ãáÇÉàÝíK ^ Ñìí~ãáÇ═ êÉåÇëòÉêáåí ãÉÖJ Ü~ä~Çà~ ~ò Ğí ÝîÉíK ^äłêÉåÇÉäí âĞäÅëĞåí łäí~äłÄ~å ~ íìä~àÇçåçëçâ åóşàí~å~â ÉÖó Ä~åâå~â ~åå~â ÝêÇÉâÝÄÉåI ÜçÖó Éê═ë−íJ ëÝâ í═âÉÉääłíçííëłÖłí çäó ã¼ÇçåI ÜçÖó åÉ âÉääàÉå ë~àłí

í═âÉ íê~åò~âÅá¼í îÝÖÉòåáćâK @@^äÄÉíÝíI î~Öó íłêë~ëÜłòá âćäĞåä~é EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW fåóíîK sÜêK ROJRRK≈F ^äÄÉíÝíI î~Öó íłêë~ëÜłòá âćäĞåä~éW EfåóíîK sÜêK ROJRRK≈F ^ò ~äÄÉíÝíÉë−íÝë ~ä~íí ~òí ~ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëá Éäàłêłëí ÝêíàćâI ~ãáâçê ~ íłêë~ëÜłò âá~ä~â−íłëê~ âÉêćäK qłêë~ëÜłò äÝíêÉÜçòÜ~í¼ ãłê âçêłÄÄ~å ãÉÖÝéćäíI î~Öó ÑÉäÝé−íÉåÇ═ Ýé−íãÝåóÉåK jáåÇâÉíí═ ÉëÉíÝå ~ò ~äłÄÄá~â ëòÉêáåí íĞêíÝåáâ ~ íłêJ ë~ëÜłò ÄÉàÉÖóòÝëÉW ^ íłêë~ëÜłò łää íĞêòëä~éļä Ýë âćäĞåä~éçâļä E~äÄÉíÝíÉâÄ═äI ãÉäóÉâ Ğåłää¼ ÜÉäóê~àòá ëòłãçí â~éå~âKF ^ íłêë~ëÜłò íìä~àÇçåá íĞêòëä~éàłå ~ íìä~àÇçåçëíłêë~â âĞòĞë

íìä~àÇçåłÄ~å łää¼ ÝéćäÉíêÝëòÉâÉí Ýë ÜÉäóáëÝÖÉâÉí ~ ÑĞäÇêÝëòäÉíJ íÉä ÉÖóćíí í~êíàłâ åóáäîłåK ^ íìä~àÇçåá âćäĞåä~éçå ~ âćäĞå íìä~àÇçåÄ~å łää¼ ä~âłëí Ýë ~ò ~ÜÜçò í~êíçò¼ âćäĞå íìä~àÇçåÄ~å łää¼ åÉã ä~âłë ÅÝäàłê~ ëòçäÖłä¼ ÜÉäóáëÝÖÉâÉí ÉÖóćíí í~êíàłâ åóáäîłå Ýë ìí~äå~â ~ âĞòĞë íìä~àÇçåļä Üçòòł í~êíçò¼ íìä~àÇçJ åá Üłåó~Çê~K rÖó~åÉò ~ò áêłåó~Ǽ ~ âćäĞå íìä~àÇçåÄ~å łää¼ åÉã ä~âłë ÅÝäàłê~ ëòçäÖłä¼ ÜÉäóáëÝÖÉâ åóáäîłåí~êíłëłê~ áëK ^ íłêë~ëÜłò~í ~ââçê áë ÉÖó íłêë~ëÜłò íĞêòëä~éçå âÉää åóáäîłåí~êí~åáI Ü~ ~ ÑĞäÇêÝëòäÉíÉå íĞÄÄ ÝéćäÉí łää Ýë ~ íłêë~ëÜłòíìä~àJ Ççå äÝíÉë−íÝëÝí

ÉÖó ~ä~é−í¼ çâáê~íÄ~ ÑçÖä~äíłâK @@^äÄÉíÝíI î~Öó íłêë~ëÜłòá âćäĞåä~é êÝëòÉá EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW fåóíîK sÜêK ROJRRK≈F ^äÄÉíÝíI î~Öó íłêë~ëÜłòá âćäĞåä~é êÝëòÉá ^ íłêë~ëÜłò íĞêòëä~é fK êÝëòÝå ÑÉä î~åå~â íćåíÉíîÉ ~ ÑĞäÇêÝëòäÉíêÉ îçå~íâçò¼ ~Ç~íçâI î~ä~ãáåí ìí~äłëí í~êí~äã~ò ~ âĞòĞë íìä~àÇçåÄ~å łää¼ ÝéćäÉíêÝëòÉâêÉK ^ íłêë~ëÜłò íĞêòëä~é ffK êÝëòÝêÉ ÑÉä î~å àÉÖóÉòîÉ ~ íłêë~ëÜłò íìä~àÇçå äÝíÉë−íÝëÉI ~ íłêë~ëÜłò âĞòĞëëÝÖ åÉîÉ Ýë ìí~äłëí í~êJ OQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì í~äã~ò ~êê~I ÜçÖó ~ íìä~àÇçåàçÖê~ îçå~íâçò¼ ~Ç~íçâ~í ~ íłêë~ëÜłò âćäĞåä~éçâ

í~êí~äã~òòłâK ^ íłêë~ëÜłò íĞêòëä~é fffK êÝJ ëòÉ ~ò ÉÖÝëò íłêë~ëÜłò íìä~àÇçåê~ îçå~íâçò¼ àçÖçâ~í Ýë íÝåóÉâÉí í~êí~äã~òò~I î~ä~ãáåí ~ò ~ä~é−í¼ çâáê~í ëòÉêáåíá Éä═îłëłêJ äłëá àçÖçíK ^ãÉååóáÄÉå ~ íłêë~ëÜłò~í ãÝÖ ÑÉä åÉã ÝéćäíI î~Öóáë ÑÉäÝé−íÉåÇ═ ÝéćäÉíêÉ ~â~êàłâ äÝíêÉÜçòåáI ÑÉä âÉää àÉÖóÉòíÉíåá ~ ÄÉÝé−J íÉíäÉå íÉêćäÉí íìä~àÇçåá ä~éàłê~ ~ íłêë~ëÜłò ~ä~é−íłë íÝåóÝíK ^ò Éòí âĞîÉí═ äÝéÝë ~ò ÝéćäÉí ÑÉäíćåíÉíÝëÉ ~ íìä~àÇçåá ä~é fK êÝJ ëòÝåI ã~àÇ àĞå ~ò ~äÄÉíÝíÉë−íÝëK ^ íłêë~ëÜłò âćäĞåä~é fK êÝëòÝå ëòÉêÉéÉä ~ ä~âłëI ~ åÉã ä~âłë ÅÝäàłê~ ëòçäÖłä¼ ÜÉäóáëÝÖ ÜÉäóê~àòá ëòłã~I

ãÉÖåÉîÉòÝëÉI Å−J ãÉ EÉãÉäÉíI ~àí¼ëòłãF Ýë ~ä~éíÉêćäÉíÉI íçîłÄÄł ìí~äłë ~êê~I ÜçÖó ~ íłêë~ëÜłò íĞêòëä~éçå åóáäîłåí~êíçíí áåÖ~íä~åļä ãÉååóá ÉëòãÉá Üłåó~Ç í~êíçòáâ ÜçòòłK ^ íłêë~ëÜłò âćäĞåä~é ffK Ýë fffK êÝëòÉáí ~ íìä~àÇçåá ä~éê~ îçå~íâçò¼ łäí~äłåçë êÉåÇÉäâÉòÝëÉâ ëòÉêáåí îÉòÉíáâK EäłëÇW qìä~àÇçåá ä~é êÝëòÉáF ^äêÝëòäÉíW EfåóíîK sÜêK RNK≈F ^ íÉäÉéćäÝë ÄÉäíÉêćäÉíÝå ~ò ÉÖó ÜÉâíłêí ãÉÖÜ~ä~Ǽ ÑĞäÇêÝëòäÉíÉå Ýë ~ âćäíÉêćäÉíÉå î~ä~ãÉååóá ÑĞäÇêÝëòäÉíÉå ÄÉäćä ~ âćJ äĞåÄĞò═ ã▌îÉäÝëá łÖ~â íÉêćäÉíÝíI íçîłÄÄł ~ ã▌îÉäÝë ~ä¼ä âáîÉíí íÉêćäÉíÉí ~äêÝëòäÉíâÝåí âÉää åóáäîłåí~êí~åáI Ü~ ~òçâ

å~ÖóJ ëłÖ~ äÉÖ~äłÄÄ J ëòłåí¼I êÝíI äÉÖÉä═I ëò═ä═I âÉêíI ÖóćãĞäÅëĞëI åłÇ~ëI Ñłë−íçíí íÉêćäÉí Ýë Ü~ä~ëí¼ ã▌îÉäÝëá łÖåłä Ýë ~ ã▌îÉäÝë ~ä¼ä âáîÉíí íÉJ êćäÉíåÝä ~ QMM ãOI J ~ò ÉêÇ═ ã▌îÉäÝëá łÖåłä NRMM ãOK @@^äâ~äã~òçíí âĞòÖ~òÇ~ëłÖí~å jìåâ~Ö~òÇ~ëłÖí~åI áé~êÖ~òÇ~ëłÖí~åI îłää~ä~íJÖ~òÇ~ëłÖí~åI ã~êâÉíáåÖI âÝëòäÉíÖ~òÇłäâçÇłëI ëíÄKI ~ãÉäóÉâ åÉã łäí~J äłåçë Ö~òÇłäâçÇłëá íÝíÉäÉâÉí ÑçÖ~äã~òå~â ãÉÖI Ü~åÉã ~ Ö~òÇ~ëłÖ î~ä~ãÉäó ëòÉÖãÉåëÝíI î~Öó îÉíćäÉíÝí ÉäÉãò═â ~ âĞòJ îÉíäÉå Öó~âçêä~íá ~äâ~äã~òłë äÉÜÉí═ëÝÖÉáåÉâ ëòáåíàÝåK @@^äâ~äã~òçíí êÝëòîÝåóîłëłêäłëá íÉêî J bãéäçóÉÉ píçÅâ mìêÅÜ~ëÉ mä~å bÖó

çäó~å éêçÖê~ãI ãÉäó äÉÜÉí═îÝ íÉëòá ~ îłää~ä~í ÑçÖä~äâçòí~íçííà~á ëòłãłê~I ÜçÖó âÉÇîÉòãÝåóÉë łêçå îłëłêçäà~å~â ~ îłää~ä~í êÝëòîÝåóÉáÄ═äK @@^äâä−êáåÖí~Ö EâĞòîÉíÉíí Éäëòłãçäłëê~ àçÖçëìäíF ^ò ~ âĞòîÉíÉíí Éäëòłãçäłëá àçÖçëìäíëłÖÖ~ä êÉåÇÉäâÉò═ ëòÉãÝäóI ~âá ~ hbibo oíK í═òëÇÉá Éäëòłãçäłëá ëòçäÖłäí~íłë~áå~â áÖÝåóÄÉîÝíÉäÝêÉ ÉÖó âä−êáåÖí~ÖÖ~ä ëòÉêò═ÇÝëí âĞíĞííK @@^äâçíãłåóÄ−ê¼ëłÖ e~íłëâĞêÝÄÉå í~êíçò¼ ćÖóÉâÉí ~ íĞêîÝåó íÝíÉäÉëÉå ãÉÖÜ~íłêçòò~K bäàłêłëłí Äłêâá âÉòÇÉãÝåóÉòÜÉíáK ÏêłëÄÉäá áåÇ−íîłåó ÑçêãłàłÄ~åK @@^äâçî EfåÖ~íä~åF ^äâçî EÑê~åÅá~ ~äÅçîÉI ~ê~Ä ~äJâìÄÉF J

ÄÉÄçäíçòçíí ÑćäâÉK ^ å~éé~äáļä åó−ä¼I Ğåłää¼ ÜÉäóáëÝÖI ÉêÉÇÉíáäÉÖ éáÜÉå═I ÇçäÖçò¼I ÉëÉíäÉÖ âĞåóîíłêÑìåâÅá¼ê~ Ü~ëòåłä~íçëK ^ååóáÄ~å êçâçå~ ~ Ü~ääå~âI ÜçÖó ëòáåíÝå ~Ää~âí~ä~åI ÇÉ ~ååłä î~ä~ãáîÉä âáëÉÄÄK bÖó ÑćäâÉå~ÖóëłÖş ÄÉìÖê¼ ~òçåÄ~å ãÝÖ åÉã ÑÉäíÝíäÉåćä ~äâçîI ìÖó~åáë ~ò ~ä~éíÉêćäÉíÉ äÉÖ~äłÄÄ SJU åÝÖóòÉíãÝíÉê âÉää äÉÖóÉåK j~Öó~êłò~í OW iÉÖíĞÄÄëòĞê Üłä¼ëòçÄłìä Ü~ëòåłäí âáëÉÄÄI êÉåÇëòÉêáåí ~Ää~âí~ä~å íÝêI ãÉäó äÉîÉÖ═àÝí Ýë îáäłÖçëëłÖłí łíÄçäíçòçíí ëòÝäÉJ ëÉÄÄ åó−äłëçå łí ÉÖó å~ÖóçÄÄ ~Ää~ââ~ä êÉåÇÉäâÉò═ ëòçÄłÄ¼ä â~éà~K g¼ääÉÜÉí ~ ãçÇÉêå Ýé−íÝëòÉí âćäĞåĞëÉå ~

ÄìÇ~éÉëíá ëçâëòçê Ü~ëòåłä ~äâçîçë ãÉÖçäÇłëíI ä~âłë~áåâÄ~å ~ò ~äâçî ~äâ~äã~J òłë~ ãÝÖëÉã ÜáÖáÝåáâìëI ãÉêí Åë~â âĞòîÉíÉíí îáäłÖ−íłë~ î~å Ýë âÉää═Éå åÉã ëòÉää═òíÉíÜÉí═I ãáåÝäÑçÖî~ êÉåÇÉëÉå åóçJ ãçííI åÉã âáÑÉàÉòÉííÉå ÉÖÝëòëÝÖÉë ~ äÉîÉÖ═àÉK OR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^äâìëò q═òëÇÉá ćòäÉíâĞí═I ćÖóÑÉäÉâ ãÉÖÄ−òłë~ ~ä~éàłå ~ÇJîÉëòK ^ ãìåâ~âĞê ÄÉíĞäíÝëÝíI íĞêîÝåó ëò~Äłäóçòò~W ÄćåíÉíäÉå Éä═ÝäÉíI í═òëÇÉá ëò~âîáòëÖ~I ãáåáãìã N Ýî ëÉÖÝÇćòäÉíâĞí═á í~é~ëòí~ä~í @@^äâìëò J Äê¼âÉê î~Öó ã~âäÉê läó~å EÕ Äáòíçë−íłë âĞòîÉí−í═FI ~âá ~

ëòÉêò═ÇÝë äÝíêÉàĞííÝíI ÑÉååã~ê~Çłëłí ~ Äáòíçë−íłëá îÝÇÉäãÉí âÉêÉëá ãÉÖÄ−òłëłÄ¼ä ëÉJ Ö−íáK dó~âçêä~íáä~Ö ~ò ćÖóÑÝä ćÖóåĞâÉ> pÉÖ−íëÝÖÉí åóşàí ~ Äáòíçë−íłëá áÖÝåó ãÉÖÑçÖ~äã~òłëłÜçò E« ~àłåä~íFI Ýë ~ ãÉÖÑÉJ äÉä═ é~êíåÉê EÄáòíçë−í¼F âáîłä~ëòíłëłÜçòI âĞòêÉã▌âĞÇÜÉí ~ Ç−àÄÉëòÉÇÝëÄÉå Ýë ~ âłêêÉåÇÉòÝëÄÉå áëK ^ò ~äâìëò ÑćÖÖÉíäÉåX åÉã âĞíÜÉí çäó~å ãÉÖłää~éçÇłëíI ÜçÖó ~ò ~àłåä~íçâ~í Åë~â ÉÖóÉíäÉå Äáòíçë−í¼Üçò âĞòîÉí−íáK ^ò ~äâìëò ~ Äáòíçë−í¼í¼ä â~é EÕàìí~äÝâFJçíK @@^äâìëò J Äê¼âÉê î~Öó ã~âäÉê Äáòíçë−íłë läó~å EÕ Äáòíçë−íłëâĞòîÉí−í═FI ~âá ~ ëòÉêò═ÇÝë äÝíêÉàĞííÝíI

ÑÉååã~ê~Çłëłí ~ Äáòíçë−íłëá îÝÇÉäãÉí âÉêÉë═ ãÉÖÄ−òłëłÄ¼ä ëÉJ Ö−íáK dó~âçêä~íáä~Ö ~ò ćÖóÑÝä ćÖóåĞâÉ> pÉÖ−íëÝÖÉí åóşàí ~ Äáòíçë−íłëá áÖÝåó ãÉÖÑçÖ~äã~òłëłÜçò E« ~àłåä~íFI Ýë ~ ãÉÖÑÉJ äÉä═ é~êíåÉê EÄáòíçë−í¼F âáîłä~ëòíłëłÜçòI âĞòêÉã▌âĞÇÜÉí ~ Ç−àÄÉëòÉÇÝëÄÉå Ýë ~ âłêêÉåÇÉòÝëÄÉå áëK ^ò ~äâìëò ÑćÖÖÉíäÉåX åÉã âĞíÜÉí çäó~å ãÉÖłää~éçÇłëíI ÜçÖó ~ò ~àłåä~íçâ~í Åë~â ÉÖóÉíäÉå Äáòíçë−í¼Üçò âĞòîÉí−íáK ^ò ~äâìëò ~ Äáòíçë−í¼í¼ä â~é EÕàìí~äÝâFJçíK @@^äâìëò J í═òëÇÉćÖóåĞâ ^ò ~ ëòÉãÝäóI ~âá í═òëÇÝå Ç−à~òłë ÉääÉåÝÄÉå ë~àłí åÉîÝÄÉåI ÇÉ ãłëçâ ëòłãäłàłê~ âĞí ćÖóäÉíÉâÉíK

@@^ääJÑáå~åÅÉ ~åâáI Äáòíçë−íłëáI ä−òáåÖJI ÝêíÝâé~é−êćÖóäÉíÉââÉä â~éÅëçä~íçë ëòçäÖłäí~íłëçâ âĞååó▌ ÉäÝêÜÉí═ëÝÖÝåÉâ Äáòíçë−íłë~ ~ò ćÖóJ ÑÉäÉâ ëòłãłê~K @@^ää çê åçåÉ ˆëëòÉë î~Öó ëÉããáI ~ ãÉÖÄ−òłë ÉÖó íÝíÉäÄÉå íĞêíÝå═ íÉäàÉë−íÝëÝêÉ ~Ççíí ìí~ë−íłëK @@^ää êáëâë ?ãáåÇÉå âçÅâłò~íê~? âáíÉêàÉÇá Äáòíçë−íłëK ^ ëòÉêò═ÇÝë åÉã ~ EÕ Äáòíçë−íłëá ÉëÉãÝåóFJÉâÉíI Ü~åÉã Åë~â ~ EÕ háòłêłëFJçâ~í í~êí~äã~òò~K ^ Äáòíçë−í¼ ãáåÇÉå çäó~å âłêí ãÉÖíÝê−íI ~ãÉäóÉí åÉã òłê âáI ‡äí~äłÄ~å ~ ëòłää−íãłåóJI áääÉí═äÉÖ ~ò Ýé−íÝëáJëòÉêÉäÝëá Äáòíçë−íłëçâ âĞêÝÄÉå ~äâ~äã~òçíí âçÅâłò~íîáëÉäÝëá

Ñçêã~K @@^ää êáëâë EÄáòíçë−íłëF ^ ?ãáåÇÉå âçÅâłò~íê~? âáíÉêàÉÇ═ Äáòíçë−íłëK ^ ëòÉêò═ÇÝë åÉã ~ EÕ Äáòíçë−íłëá ÉëÉãÝåóFJÉâÉíI Ü~åÉã Åë~â ~ EÕ háòłJ êłëFJçâ~í í~êí~äã~òò~K ^ Äáòíçë−í¼ ãáåÇÉå çäó~å âłêí ãÉÖíÝê−íI ~ãÉäóÉí åÉã òłê âáI ‡äí~äłÄ~å ~ ëòłää−íãłåóJI áääÉí═äÉÖ ~ò Ýé−íÝëáJëòÉêÉäÝëá Äáòíçë−íłëçâ âĞêÝÄÉå ~äâ~äã~òçíí âçÅâłò~íîáëÉäÝëá Ñçêã~K @@^ääá~åò pò¼ ëòÉêáåí ëòĞîÉíëÝÖÉí àÉäÉåíI ÉÖóÝÄáêłåí éÉÇáÖ ~ îáäłÖ ÉÖóáâ îÉòÉí═ Äáòíçë−íłëá Åëçéçêíàłå~âI ~ò ^ääá~åò ^dJå~â ~ åÉîÉK ^ Åëçéçêí ~ îáäłÖ ëòłãçë çêëòłÖłÄ~åI −Öó j~Öó~êçêëòłÖçå áë àÉäÉå î~åK fííÉåá äÉłåóîłää~ä~í~ ~

äÉÖå~ÖóçÄÄ Ü~ò~á Äáòíçë−í¼I ~ò ^ääá~åò eìåÖłêá~ áòíçë−í¼ wêíK @@^ääçâłÅá¼ háÄçÅëłíłëâçêI íşäàÉÖóòÝë ÉëÉíÝå ~ àÉÖóÉòåá â−îłå¼â âĞòíá ëòÝíçëòíłëK iÉÖÖó~âê~ÄÄ~å Ü~ëòåłäí ~ääçâłÅá¼ë ÉäîÉâW hłêJ íó~ÉäçëòíłëI ãáåÇÉå êÝëòîÝåóàÉÖóò═åÉâ EéÉêëòÉI Åë~â ~ò áÖÝåóäÝë ãÝêíÝâÝáÖFK gÉÖóòÝë~êłåóçëI äÉÜÉí ÉÖóÉåÉë ~êłåóçë EâÝíëòÉêÉë íşäàÉÖóòÝëI RMBFI î~Öó ÇÉÖêÉëëò−îK fÇ═êÉåÇáI éêÉÑÉêłäí Åëçéçêíçâ EéäW ã~Öó~ê łää~ãéçäÖłêFI ëçêëçäłëK JJJ jáåÇÉå àÉÖóò═ ãáåÇ~ÇÇáÖ NJN Ç~ê~Äçí â~éI ~ã−Ö ÉêêÉ ~ êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ łää¼ ãÉååóáëÝÖ ÑÉÇÉòÉíÉí åóşàíI ~ ã~ê~ÇÝâ ÉäçJ OS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN

OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ëòíłëłåłä î~Öó ~ò áÇ═êÉåÇÉíI î~Öó ~ ëçêëçäłëI î~Öó ÉÖóÝÄ ã¼ÇëòÉêí ëòçâí~â ~äâ~äã~òåáK ^ íşäàÉÖóòÝë ëçêłå ~ò Éä åÉã ÑçJ Ö~Ççíí àÉÖóòÝâÉâ ÉääÉåÝêíÝâÉ â~ã~í åÝäâćä NR å~éçå ÄÉäćä îáëëò~ÑáòÉíÝëêÉ âÉêćäK hćäÑĞäÇĞå ~ òłêí âáÄçÅëłíłëçâåłä ~ò ~ääçâłÅá¼ àçÖłí ~ âáÄçÅëłí¼ Ýë ~ ÑçêÖ~äã~ò¼ ã~Öłå~â í~êíà~ ÑĞååI ÉòÉâÄÉå ~ò ÉëÉíÉâÄÉå ~ò Éäçëòíłë Ñçåíçë ëòÉãéçåíà~ ÉäÉÜÉí ~ò áÖÝåóä═ ÄÉÑÉâíÉí═ ãáå═ëÝÖÉI ~ ëòÉêáåíI ÜçÖó ~ò áåíÝòãÝåóá ÄÉÑÉâíÉí═â ãÉäóáâ â~íÉÖ¼êáłÜçò í~êíçòáâK JJJ ^ò łää~ã ÉÖóáâ ÑìåâÅá¼à~I ~ãÉäóåÉâ âÉêÉíÝÄÉå ~ íłêë~Ç~äãá ëòćâëÝÖäÉíÉâ

âáÉäÝÖ−íÝëÝêÉ łää−í Éä═ à~î~â~í Ýë åóşàí ëòçäÖłäJ í~íłëçâ~íK ^ò łää~ãá ÄÉî~íâçòłë çâ~ ~òI ÜçÖó Äáòçåóçë ëòćâëÝÖäÉíÉâ âáÉäÝÖ−íÝëÝê═ä ~ éá~Å åÉã ÖçåÇçëâçÇáâI −Öó ~ò łäJ ä~ãå~â âÉää ã~Öłê~ îłää~äåá~K ^ò łää~ã ~ääçâłÅá¼ë íÉîÝâÉåóëÝÖÉ ÄÉÑçäółëçäà~ ~ åÉãòÉíÖ~òÇ~ëłÖ íÉäàÉë−íãÝåóÝíK @@^ääçâłÅá¼ë ÉÖóÉåäÉíêÉåÇëòÉê ^ ãçÇÉääÄÉå äÉÜÉíëÝÖÉë ĞëëòÉë ~ääçâłÅá¼í äÉ−ê¼ ÉÖóÉåäÉíêÉåÇëòÉêK jÉÖçäÇłë~á ~ò ~ääçâłÅá¼âK @@^ääçâłÅá¼ë âá~Çłëçâ J âĞòà~î~â åóşàíłëłê~ áêłåóìä¼ âá~Çłëçâ J ãÉêáíçê═âìë à~î~â åóşàíłëłê~ áêłåóìä¼ âĞäíëÝÖÉâ J[ çâí~íłëI ÉÖóÝëòëÝÖćÖó J ëòçêçë~ÄÄ~å îÉíí Ö~òÇ~ëłÖá

íÉîÝâÉåóëÝÖ íłãçÖ~íłëłíI áääÉíîÉ âÉòÇÉãÝåóÉòÝëÝí àÉäÉåíá ~ǼJ Ýë âá~Çłëéçäáíáâ~K @@^ääçâłÅá¼ë éêçÄäÝã~ br ^ `^m âĞòîÉíäÉå âáÑáòÉíÝëÉáåÉâ ÉÖóáâ Ñá ÉääÉåÝêîÉK ^ âáÑáòÉíÝëÉâ Éäçëòäłë~ ìÖó~åáë êçéé~åíìä ĞåâÝåóÉë äÉååÉK e~ ~ âáÑáJ òÉíÝëÄÉå ~ ÑĞäÇ Ü~ëòåłä¼áí êÝëòÉë−í═âI ~ââçê áë Éä═ÑçêÇìäÜ~íI ÜçÖó ~òçâļä Éäë═ëçêÄ~å ~ ÑĞäÇíìä~àçâ éêçÑáíłäå~âK jłêéÉJ ÇáÖ ãáÝêí â~éà~å~â ~ îłêçëä~â¼â Eî~å ~Üçä àÉäÉåíáë ÑĞäÇÜłåó~Ççí Äáêíçâçäå~â ÉòÉâ ~ Öìëòíìëí~ä~å ìêÄłåìë Äáí~åÖçâF `^m íłãçÖ~íłëíI ÜáëòÉå Åë~â íĞêíÝåÉäãá çâçâ Ñçäóíłå àìíçíí~â ÑĞäÇÜĞòK @@^äã~å~ÅÜ ËîâĞåóî @@^äêÝëòäÉí EfåÖ~íä~åF

EcçêêłëW fåóíîK sÜêK RNK≈F ^ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëê¼ä ëò¼ä¼ `uifK íĞêîÝåó NNK≈ EOF ÄÉâÉòÇÝëÉ ëòÉêáåí ~ ÑĞäÇêÝëòäÉíÉí ã▌îÉäÝëá łÖ~â Ýë ã▌îÉäÝë ~ä¼ä âáîÉíí íÉêćäÉíÉâ ëòÉêáåí íçîłÄÄá êÝëòäÉíÉâêÉ âÉää Äçåí~åáK bòÉâÉí åÉîÉòòćâ ~äêÝëòäÉíåÉâK ^äêÝëòäÉíW EfåóíîK sÜêK RNK≈F^ íÉäÉéćäÝë ÄÉäíÉêćäÉíÝå ~ò ÉÖó ÜÉâíłêí ãÉÖÜ~ä~Ǽ ÑĞäÇêÝëòäÉíÉå Ýë ~ âćäíÉêćäÉíÉå î~ä~ãÉååóá ÑĞäÇêÝëòJ äÉíÉå ÄÉäćä ~ âćäĞåÄĞò═ ã▌îÉäÝëá łÖ~â íÉêćäÉíÝíI íçîłÄÄł ~ ã▌îÉäÝë ~ä¼ä âáîÉíí íÉêćäÉíÉí ~äêÝëòäÉíâÝåí âÉää åóáäîłåí~êí~åáI Ü~ ~òçâ å~ÖóëłÖ~ äÉÖ~äłÄÄ J ëòłåí¼I êÝíI äÉÖÉä═I ëò═ä═I âÉêíI ÖóćãĞäÅëĞëI

åłÇ~ëI Ñłë−íçíí íÉêćäÉí Ýë Ü~ä~ëí¼ ã▌îÉäÝëá łÖåłä Ýë ~ ã▌îÉäÝë ~ä¼ä âáîÉíí íÉJ êćäÉíåÝä ~ QMM ãOI J ~ò ÉêÇ═ ã▌îÉäÝëá łÖåłä NRMM ãOK @@^äë¼ ÑçêÇìä¼éçåí ^ Åáâäìë Ü~åó~íä¼ łÖłå~â ãÝäóéçåíà~I ~Üçä ÝééÉå ~ ÇÉâçåàìåâíşê~ łäí~ä âá~ä~âìäí ÑÉäíÝíÉäÉâ âáîłäíàłâ ~ âçåàìåâíşêłíK @@^äë¼ÄÄêÉåÇ═ à¼ëòłÖ J fåÑÉêáçê ^òçâ ~ à~î~âI ~ãÉäóÉâ ÑçÖó~ëòíłë~ ~ àĞîÉÇÉäÉã îłäíçòłëłî~ä ÑçêÇ−íçíí ~êłåóÄ~å îłäíçòáâI ~ò~ò ~ ÑçÖó~ëòíłë ~ àĞîÉÇÉäÉã ÉãÉäâÉÇÝëÝîÉä éłêÜìò~ãçë~å ÅëĞââÉåI ~ àĞîÉÇÉäÉã ÅëĞââÉåÝëÝîÉä åáK @@^äíÉêå~í−î âĞäíëÝÖ J lééçêíìåáíó Åçëí ^ âĞòÖ~òÇ~ëłÖí~å ÉÖóáâ ~ä~éâ~íÉÖ¼êáłà~K bÖó

íÉîÝâÉåóëÝÖ çééçêíìåáíó ÅçëíJà~ ~ò Éäëò~ä~ëòíçíí äÉÜÉí═ëÝÖ ÝêíÝâÝí àÉäÉåíáK `ë~â çäó~å ÑÉäíÝíÉäÉâ ãÉääÉíí ÝêíÉäãÉòÜÉíáI ~Üçä ëò▌âĞëÉâ ~ò Éê═Ñçêêłëçâ Ýë ÉòÝêí ÑÉäÜ~ëòåłäłëìâ~í ê~åÖëçêçäåá âÉää Ýë ~ äÉÜÉí═ëÝÖÉâ âĞòćä îłä~ëòí~åáK ÉÄÄ═ä áë âĞîÉíâÉò═âI ÜçÖó ~ ëòłãîáíÉäá ëò~âÉãÄÉê Ýë ~ âĞòÖ~òÇ~ ÉäíÝê═Éå łää~é−íà~ ãÉÖ ~ âĞäíëÝÖÉíK OT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ Ü~ëòçåłäÇçò~íI ÉäîÉëòÉíí Üçò~ãI ~ãÉäóê═ä ~ îłää~äâçòłë ÝêÇÉâÝÄÉå äÉ âÉää ãçåÇ~åáK mäKW J â~ã~í J ë~àłí îłää~äâçò¼á ãìåâ~ÄÝê bÖó äÉÜÉí═ëÝÖ îłä~ëòíłëłå~â ~ âĞäíëÝÖÉ åÉã

ãłëI ãáåí ~ò Éãá~íí ÑÉäłäÇçòçíí ãłëáâ EãłëçÇáâ äÉÖâÉÇîÉò═ÄÄF äÉÜÉí═ëÝÖ Ü~ëòå~I àĞîÉÇÉäãÉ Z âĞäíëÝÖîÉíÝëá ÉÖóÉåÉë EÑçÖó~ëòí¼FK @@^äìäàÉÖóòÝë kóáäîłåçë ÑçêÖ~äçãÄ~ Üçò~í~ä ÉëÉíÝå ~ò Éä~Çłëê~ â−åłäí ÝêíÝâé~é−êçâ ãÉååóáëÝÖÝåÝä âÉîÉëÉÄÄ ãÉååóáëÝÖêÉ ÝêâÉò═ ~àłåJ ä~íK @@^äîłää~äâçò¼ słää~äâçòłëá ëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłå êÝëòãìåâłEâ~Fí îÝÖò═ ëòÉãÝäóK ^ Ñ═îłää~äâçò¼ ~ò ~äîłää~äâçò¼Ýêí şÖó ÑÉäÉäI ãáåíÜ~ ~ ãìåâłí ë~àłí ã~Ö~ îÝÖÉòíÉ îçäå~K @@^äîłää~äâçò¼á ëòÉêò═ÇÝë ^ éçäÖłêàçÖÄ~å åÉîÉë−íÉíí ëòÉêò═ÇÝëí−éìëI ~ãÉäó îłää~äâçò¼ Ýë ~äîłää~äâçò¼ âĞòĞíí àĞå äÝíêÉ âçåâêÝí ÑÉä~Ç~íçâ

ÉäîÝÖòÝëÝJ êÉK @@^äîłää~äâçò¼âÝåí íĞêíÝå═ ÄÉîçåłë ^ò Éä═êÉ Öó═òíÉëåÉâ âáàÉäĞäí îłää~äâçòłë ~äîłää~äâçò¼á î~Öó ãłë ëòÉêò═ÇÝëëÉä àìíí~íà~ îáëëò~ ~ â~êíÉääJíłêë~âå~â ~ò ~àłåJ ä~íâÝê═í═ä ëòłêã~ò¼ íĞÄÄäÉíéÝåò êłàìâ Éë═ êÝëòÝíK @@^ãÉêáâ~á äÉäíÝíá êÝëòîÝåó J ^ap ^ò bÖóÉëćäí ‡ää~ãçâçå â−îćä âáÄçÅëłíçíí êÝëòîÝåóÉâÉí ãÉÖíÉëíÉë−í═ âćäĞåäÉÖÉë ~ãÉêáâ~á êÝëòîÝåóÑ~àí~K JJJ ^ò ÉêÉÇÉíá êÝëòîÝåóÉâÉí ~ âáÄçÅëłíłë ÜÉäóÝå ÝêíÝâíłêÄ~å ÜÉäóÉòáâ ÉäI Ýë î~ä~ãÉäóáâ å~Öó ~ãÉêáâ~á äÉíÝíá Ä~åâ åÉîÝêÉ àÉÖóòáâ ÄÉI ~ãÉäó ~ò rp^JÄ~å ÉòÉâêÉ ëò¼ä¼ ^apJÉâÉí ÄÉÅëłí âáK bÖó ^ap łäí~äłÄ~å íĞÄÄ

ÉêÉÇÉíá êÝëòîÝåóí íÉëíÉë−í ãÉÖK ËêíÝâÉ rp^ ÇçääłêÄ~å î~å ãÉÖÜ~íłêçòî~I −Öó íìä~àÇçåçë~ J ~ äÉíÝíá Ä~åâçå âÉêÉëòíćäJ ÇçääłêÄ~å àìíÜ~í Üçòòł ~ò çëò~äÝâJ ÜçòK ^ äÉíÝíá Ä~åâ Éòí âĞîÉí═Éå ~ò rp^ ÝêíÝâé~é−êíĞêîÝåóÉá ~ä~éàłå ^aoJÉâÉí Üçò åóáäîłåçë~å ÑçêÖ~äçãÄ~I ~ãÉäóÉâJ âÉä ~ í═òëÇÉá î~Öó í═òëÇÝå â−îćäá âÉêÉëâÉÇÝë ~ò rp^JÄ~å ~ pb` ÑÉäćÖóÉäÉíÉ ~ä~íí ÑçäóÜ~íK @@^ãÉêáâ~á çéÅá¼ jÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═í~êí~ãê~ ëò¼ä¼ çéÅá¼I ~ãÉäó Äłêãáâçê äÉÜ−îÜ~í¼K pòÉãÄÉå ~ò Éìê¼é~á çéÅá¼î~äI łäí~äłåçë~å ÉäíÉêàÉÇíK JJJ läó~å çéÅá¼I ~ãÉäóÉí íìä~àÇçåçë~ åÉãÅë~â ~ äÉàłê~í å~éàłåI Ü~åÉã Éä═ííÉ áë äÉÜ−îÜ~íK

@@^ãÉêáâ~á îëK bìê¼éá~ çéÅá¼ J ãá ~ âćäĞåÄëÝÖ hÝíÑ~àí~ çéÅá¼ äÝíÉòáâI ~ãÉêáâ~á Ýë Éìê¼é~áK J ~ãÉêáâ~áW ~ äÉàłê~í Éä═íí Äłêãáâçê äÉ äÉÜÉí Ü−îåá EÉñÉêÅáëÉF J Éìê¼é~áW Åë~â ~ äÉàłê~íâçê äÉÜÉí äÉÜ−îåáK jáåÇâÉíí═í Äłêãáâçê Éä äÉÜÉí ~Çåá ~ äÉàłê~íáÖI Åë~â ~ äÉÜ−îłëÄ~å î~å âćäĞåÄëÝÖK iÉÜ−îłëå~â ~òí åÉîÉòòćâI ~ãáâçê Öó~J âçêäçã ~ò çéÅá¼ë àçÖçã~íI î~Öóáë ~ãáâçê ÉÖó ~Ççíí ÅÝäłêçå ãÉÖîłëłêçäçã î~Öó Éä~Ççã ~ êÝëòîÝåóÉáãÉíK ^ äÉÜ−îłëI ãáåÇáÖ àçÖÖó~âçêäłëí àÉäÉåíK ^ àçÖI ~ãáîÉä ÝäÜÉíÉâ ãáìíłå ãÉÖîÉííÉã ~ò çéÅá¼íK @@^jbu J ^ãÉêáÅ~å píçÅâ bñÅÜ~åÖÉ ^ò ^jbuJÉå ~ Üáî~í~äçë âÉêÉëâÉÇÝëá áÇ═W âĞòÝé

Éìê¼é~á áÇ═ ëòÉêáåí NRWPMJí¼ä OOWMMJáÖ cÉäÑćÖÖÉëòíÝëá ëò~ÄłäóçâW ^ kvpbJÜÉò Ü~ëçåä¼ ÑÉäÑćÖÖÉëòíÝëá ëò~Äłäóçâ åáåÅëÉåÉâI ÇÉ áíí ÉÖóÉÇá êÝëòîÝåó ÉëÉíÝå áë äÉJ OU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ÜÉíëÝÖÉë ~ ÑÉäÑćÖÖÉëòíÝëK ^ ÑÉäÑćÖÖÉëòíÝëí ~ ÅÝÖ áë âÝêÜÉíáI î~Öó ~ í═òëÇÉ áë ÉäêÉåÇÉäÜÉíáK JJJ ^ò ~òçåçë åÉî▌ åÉãòÉíâĞòá éÝåòćÖóá ÜçäÇáåÖ łäí~ä âáÄçÅëłíçííI ~ îáäłÖçå ~ò ÉÖóáâ äÉÖÉäíÉêàÉÇíÉÄÄ íÉêÜÉäÝëÉë ÑáòÉíÝëá âłêíó~K @@^ãçêíáòłÅá¼ ^ íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ ~Ççíí ÝîÄÉå Éäëòłãçäí Å~ëÜJÑäçïJàłíK ãÉÖÜ~íłêçòçíí âìäÅëçâ ëòÉêáåíá ÝêíÝâÅëĞââÉåÝëÉI

ĞëëòÉÖÉ åĞîÉä═ ~ íłêë~ëłÖ JJJ ËêíÝâÅëĞââÉåÝëI ëòÉääÉãá ÝëLî~Öó Ñáòáâ~á łää~ÖêçãäłëK @@^jo J ^îÉê~ÖÉ jáåìíÉ o~íáåÖ kÝòÉííëÝÖX ÉÖó ã▌ëçê âĞòĞåëÝÖÝåÉâ ÉÖó éÉêÅêÉ àìí¼ łíä~Öçë ëòłã~ @@^jp J ^ÖÖêáÖ~íÉ jÉíÜçÇ lÑ pìééçêí br Éäë═ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá íłãçÖ~íłëçâ~í ĞëëòÉëëÝÖÝÄÉå Ü~í Ýî ~ä~íí OMBJâ~ä âÉää ÅëĞââÉåíÉåá ~ò NVUSJNVUUJ~ë ÄłòáëáÇ═J ëò~âÜçò âÝéÉëíK ^ ëòłã−íłë ~ä~éà~ ~ò ^jpK b ã¼ÇëòÉê î~ä~ãÉååóá íÉêãÝâÉí ÖäçÄłäáë~å łíÑçÖà~I −Öó ëòćâëÝÖíÉäÉå íÉêJ ãÝâéçäáíáâłåâÝåí ëéÉÅáÑáâìë âĞíÉäÉòÉííëÝÖîłää~äłë ãÉÖłää~é−íłë~K @@^ãëíÉêÇ~ãá ëòÉêò═ÇÝëJ fåíÝòãÝåóêÉåÇëòÉê íçîłÄÄÑÉàäÉëòíÝëÉ J ~ò b

ÉäåĞâÝåÉâ Ü~íłëâĞêÝåÉâ ãÉÖÉê═ë−íÝëÉ êÝëòí îÉÜÉí ~ò br éçäáíáâ~á áêłåóîçå~äłå~â âáÇçäÖçòłëłÄ~åX ~ò b ÉäåĞâÝåÉâ ëòÉãÝäóÝí ~ò bq à~î~ëçäà~I ~ò bm ÑçÖ~Çà~ ÉäX ~ò b ã~ñK OM Ñáë äÉÜÉí J âçÇÉÅ−òá¼ë Éäàłêłë âáÄ═î−íÝëÉ J ÄÉäÖ~Jçä~ëòJÑê~åÅá~ åóáä~íâçò~í ~ò ^pw àÉÖóò═âĞåóîÝÄÉåW ëòÉêáåíćâ ~ò ^pw åÉã íÉäàÉë−íá ~ âĞîÉíÉäãÝåóÉâÉí ~ò áåíÝòJ ãÝåóêÉåÇëòÉê ã▌âĞÇÝëÝÜÉòI ~ÜçÖó ~òí ~ ã~ÇêáÇá bq ćäÝëÉå ãÉÖÑçÖ~äã~òíłâ Ü~ ~ò NK Åë~íä~âçòłëá ÑçêÇìä¼ Éä═íí Éòí åÉã êÉåÇÉò═âI ~ââçê íáäí~âçòåá ÑçÖå~â @@^ãëíÉêÇ~ãá ëòÉêò═ÇÝë J `cpm NVSVW a~îáÖåçåJàÉäÉåíÝë J[ bìê¼é~á éçäáíáâ~á bÖóćííã▌âĞÇÝë J[ åÉã

ã▌âĞÇĞííI ~ åÉãòÉíłää~ãçâ åÉã ÉÖóÉòíÉííÝâ âćäJ éçäáíáâłáâ~í hĞòĞë âćäJ Ýë ÄáòíçåëłÖéçäáíáâ~ ^ j~~ëíêáÅÜíá ëòÉêò═ÇÝë ëòÉêáåí ~ ÅÝäà~áW J ~ò råá¼ âĞòĞë ÝêíÝâÉáåÉâI ÝêÇÉâÉáåÉâ Ýë ÑćÖÖÉíäÉåëÝÖÝåÉâ ãÉÖ═êòÝëÉ J ~ò råá¼ Ýë í~Öłää~ã~á îÝÇÉäãÝåÉâ Ýë ÄáòíçåëłÖłå~â Ö~ê~åíłäłë~ J ÄÝâÉ ÑÉååí~êíłë~ J åÉãòÉíâĞòá ÄáòíçåëłÖ Éê═ë−íÝëÉ J åÉãòÉíâĞòá ÉÖóćííã▌âĞÇÝëI ÇÉãçâêłÅá~I àçÖłää~ãáëłÖI ÉãÄÉêá àçÖçâ Ýë ~ä~éîÉí═ ëò~Ä~ÇëłÖàçÖçâ ÑÉàäÉëòíÝëÉ J[ âĞòĞë ~âÅá¼âI łääłëÑçÖä~äłëçâ YJJ[ åÉãòÉíłää~ãá ÇĞåíÝëÉâ ^ãëíÉêÇ~ãá ëòÉêò═ÇÝëW J hçåëíêìâí−î í~êí¼òâçÇłë ÄÉîÉòÉíÝëÉ J[ äÝåóÉÖÉë

åÉãòÉíá éçäáíáâ~á ãÉÖÑçåíçäłëçâê~ Üáî~íâçòî~ ÉÖó łää~ã Éäìí~ë−íÜ~íà~ ~ ÇĞåíÝëí J[ bq ÉäÝ âÉêćä J ~ `cpm ÉÖóÉë íÉêćäÉíÉáí âĞòĞëëÝÖá éÝåòÉâÄ═ä Ñáå~åëò−êçòòłâW J ãÉÖÑáÖóÉä═â ÑáòÉíÝëÉ J âćäĞåãÉÖÄ−òçíí~â ÑáòÉíÝëÉ J âçåÑäáâíìë ãÉÖÉä═òÝë J ÄÝâÝí Ýë ÄáòíçåëłÖçí Éê═ë−íá áåíÝòâÉÇÝëÉâ J äÉëòÉêÉäÝëá áåíÝòâÉÇÝëÉâ J åÉãòÉíâĞòá âçåÑÉêÉåÅáłâ J ãêK `cpm âáåÉîÉòÝëÉ EgK pçä~å~F OV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J íêçàâ~ ĞëëòÉíÝíÉäÝåÉâ ãÉÖîłäíçòí~íłë~W ~ àÉäÉåäÉÖáI ~ò Éä═òá Ýë ~ âĞîÉíâÉòá bq ÉäåĞâ ãÉääÉíí ~ò b âÝéîáëÉä═àÉ Ýë ~ò bq Ñ═íáíâłê~ áë êÝëòí

îÉëòåÉâ J hçê~á ÑáÖóÉäãÉòíÉíá ÉÖóëÝÖÉâ äÝíêÉÜçòłë~ J kvbr ëòÉêÉéÉ Éê═ëĞÇĞíí J[ ãÝÖ åÉã áåíÉÖêłäàłâ @@^ãëòíÉêÇ~ãá ã~ê~ÇÝâçâ êÉåÇÉòÝëÉW ~ áòçííëłÖ JbäåĞâÝí ~ q~åłÅë àÉäĞäá ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖÖÉä ~ m~êä~ãÉåíåÉâ à¼îł âÉää Ü~Öóåá~K J^ q~åłÅë ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖÖÉä Éäàłêî~ Ýë ~ò ÉäåĞâàÉäĞäííÉä ÉÖóÉíÝêíÝëÄÉåI ÉäÑçÖ~Çà~ ~ò ÉÖóÉë í~Öłää~ãçâ à~î~ëä~í~á ~ä~éJ àłå ĞëëòÉłää−íçííI ~òçå íçîłÄÄá ëòÉãÝäóÉâÉí í~êí~äã~ò¼ äáëíłíI ~âáâÉí ~ áòçííëłÖ í~Öà~áîł â−îłå âáåÉîÉòåáK J^ áòçííëłÖ í~Öà~áí łäí~äłåçë ~äâ~äã~ëëłÖìâ ~ä~éàłå çäó~å ëòÉãÝäóÉâ âĞòćä âÉää âáîłä~ëòí~åáI ~âáâåÉâ

ÑćÖÖÉíäÉåëÝÖÝÜÉò åÉã ÑÝêÜÉí âÝíëÝÖK J^ áòçííëłÖ ~ q~Öłää~ãçâ ÉÖóJÉÖó łää~ãéçäÖłêłÄ¼ä łääK Jcçåíçë ~ò ÉäåĞâàÉäĞäí ÉÖóÉíÝêíÝëÉ ~ í~Öçâåłä Jq~Öłää~ãá ÉÖóÉíÝêíÝë âÉää ~ ÄáòçííëłÖá í~Öçâ ÉëÉíÝåI ═â íÉëòåÉâ à~î~ëä~íçâ~íJäáëí~ J^ áòçííëłÖ −Öó àÉäĞäí ÉäåĞâÝí Ýë íĞÄÄá í~ÖàłíI ãáåí íÉëíćäÉíÉí ~ò bìê¼é~á m~êä~ãÉåíåÉâ ëò~î~ò~íłî~ä à¼îł âÉää Ü~Öóåá~K ^ò bìê¼é~á m~êä~ãÉåí à¼îłÜ~Öółëłí âĞîÉíáÉå ~ áòçííëłÖ ÉäåĞâÝí Ýë ~ íĞÄÄá í~Öàłí ~ q~åłÅë åÉîÉòá âá ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖJ ÖÉäK J áòíçëçâ ãÉÖÄ−ò~íłë~ ãÉÖëò▌å═âI Ü~W ç iÉàłê~í ç iÉãçåÇłë ç cÉäãÉåíÝë ç bäÜ~äłäçòłë jáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖÖÉä ~

q~åłÅë şà~í åÉîÉò âáI ÇÉ ÉÖóÜ~åÖşä~Ö ÇĞåíÜÉí şÖó áëI ÜçÖó åÉã âÉää şà~í âáåÉîÉòåá EÉò ìí¼ÄÄá ~ ÄáòçííëłÖ ÉäåĞâÉ ÉëÉíÝå åÉã ã▌âĞÇáâF J^ áòçííëłÖ ÉäåĞâÝåÉâ éçäáíáâ~á áêłåó−íłë~ ~ä~íí ã▌âĞÇáâX ~ò ÉäåĞâ Ü~íłêçòò~ ãÉÖ ~ ÄáòçííëłÖ ÄÉäë═ ëòÉêâÉòÉíÝí ~åå~â Äáòíçë−íłë~ ÝêÇÉâÝÄÉåI ÜçÖó ~òI âçÜÉêÉåë ã¼ÇçåI Ü~íÝâçåó~å Ýë ~ âçääÉÖá~äáíłë ëòÉääÉãÝÄÉå íÉîÝâÉåóâÉÇàÉåK J^ ÄáòçííëłÖê~ Üłêìä¼ ÑÉä~Ç~íçâ Åëçéçêíçë−íłëłê¼ä Ýë ~ áòçííëłÖ í~Öà~á âĞòĞííá Éäçëòíłëłê¼ä ~ò ÉäåĞâ ÇĞåíK ^ò ÉäåĞâ É ÑÉäJ ~Ç~íçâ Éäçëòíłëłí ~ áòçííëłÖ Üáî~í~äá áÇÉàÉ ~ä~íí ãÉÖîłäíçòí~íÜ~íà~K ^ áòçííëłÖ í~Öà~á

~ò ÉäåĞâ łäí~ä ëòłãìâê~ ãÉÖłää~J é−íçíí ÑÉä~Ç~íçâ~í ~ò ÉäåĞâ áêłåó−íłëłî~ä äłíàłâ ÉäK JcÉä~Ç~íçâ Åëçéçêíçë−íłë~ Ýë ~ í~Öçâ âĞòĞííá Éäçëòíłë~ áë ~ò ÉäåĞâ ÑÉä~Ç~í~K J^ò ÉäåĞâ ~ ÑÉä~Ç~íçâ Éäçëòíłëłí Üáî~í~äá áÇÉàÉ ~ä~íí ãÉÖîłäíçòí~íÜ~íà~ J^ò ÉäåĞâ ~ í~Öçâ âĞòćä ~äÉäåĞâĞâÉí åÉîÉòÜÉí âá áòçííëłÖá íÉëíćäÉí à¼îłÜ~Öółë~ ëòćâëÝÖÉë J^ ÄáòçííëłÖ í~Öà~ âĞíÉäÉë ÄÉåóşàí~åá äÉãçåÇłëłíI Ü~ ~ ÄáòçííëłÖá íÉëíćäÉí à¼îłÜ~Öółë~ ìíłå ~ò ÉäåĞâ ÉêêÉ ÑÉäëò¼ä−íà~K JiÝíëòłãW O âçåÅÉéÅá¼ ~ò fd`Jå ç ^Üłåó çêëòłÖI ~ååóá Äáòíçë ç hÉîÉëÉÄÄ ÄáòíçëI ãáåí í~Öłää~ã êçíłÅá¼ ^ã−Ö ~ äÝíëòłã ~ OTJÉí åÉã Ýêá Éä

~ò brJÄ~åI ~ò Éäë═ âçåÅÉéÅá¼ ã▌âĞÇáâK ríłå~ şà êÉåÇëòÉê äÉëòI ãÉäóê═ä âÝë═ÄÄ ÇĞåJ íÉåÉâK ^ áòçííëłÖ í~Öà~áå~â ëòłãłí ~ q~åłÅë ÉÖóÜ~åÖş~å ãÉÖîłäíçòí~íÜ~íà~ @@^ãëòíÉêÇ~ãá ã~ê~ÇÝâçâ êÉåÇÉòÝëÉW ~ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖ âáíÉêàÉëòíÝëÉ ^ äìñÉã ^ò łíãÉåÉíá áÇ═ëò~â ÉäíÉäíÝîÉä ~ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖá ëò~î~òłë âáíÉêàÉëòíÝëÝîÉä â−îłåíłâ à~î−í~åá Ýë Öóçêë−í~åá ~ ÇĞåíÝëÜçJ ò~í~äá ÉäàłêłëíK cê~åÅá~çêëòłÖ ÉääÉåÉòíÉ Éòí ~ íÉêîÉíI Ýë âĞîÉíâÉòÝëâÝééÉå NVSRJÄÉå Ü~í ܼå~éçå łí åÉã îÉíí êÝëòí ~ q~J åłÅë ćäÝëÉáåK bò îçäí ~ò ćêÉë ëòÝâ éçäáíáâłà~ K cê~åÅá~çêëòłÖ ~ò áÖ~òłå Ñçåíçë ćÖóÉâÄÉå ÑÉåå

â−îłåí~ í~êí~åá îÝí¼àçÖłíK ^ íĞÄÄá í~Öłää~ã ÉÖóÉíÝêíÉíí ~ÄÄ~åI ÜçÖó ÝëëòÉê▌ áÇ═âÉêÉíÉâÉå ÄÉäćä ~ò ÉÖóÜ~åÖşëłÖ ÉäÝêÝëÝêÉ âÉää íĞêÉâÉÇåá áäóÉå ÑçåJ íçë âÝêÇÝëÉâÄÉåI ÇÉ ~ãÉååóáÄÉå ÉêêÉ ÝëëòÉê▌ áÇ═å ÄÉäćä åÉã âÉêćä ëçêI ~ââçê ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖá ëò~î~òłëë~ä âÉää ~ âÝêJ ÇÝëÄÉå ÇĞåíÉåáK bò ~òí ÉêÉÇãÝåóÉòåÝI ÜçÖó Äłê ~ í~Öłää~ãçâå~â ÉäíÝê═ łääłëéçåíàìâ äÉÜÉíI ~ hĞòĞëëÝÖ ãÝÖáë ã▌âĞÇáâK bò îçäí ~ iìñÉãÄìêÖá hçãéêçãáëëòìã äÝåóÉÖÉI ~ãÉäóÉí NVSSK g~åìłê OVJÝå ÑçÖ~Çí~â ÉäK gÉäÉåäÉÖ î~ä~ãÉååóá í~ÖłäJ ä~ãJåÉãÅë~â cê~åÅá~çêëòłÖ J ÉãÉäÜÉí îÝí¼í Ñçåíçë âÝêÇÝëÉâÄÉåK e~ ~ò ~Ççíí

âÝêÇÝë åÉã ãáåáëćä âáÉãÉäâÉÇ═Éå ÑçåíçëJ å~âI ~ââçê ~ íĞÄÄá í~Öłää~ã ~ îÝí¼í Éäìí~ë−íÜ~íà~ Ýë ~ò áåíÝòâÉÇÝëí ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖá ëò~î~òłë şíàłå ÑçÖ~Çàłâ ÉäK bò åÉã ÉÖó àçÖáä~Ö âĞíÉäÉòá ãÉÖłää~éçÇłë Åë~â ÉÖó ?ÖÉåíäÉãÉåDë ~ÖêÉÉãÉåí?I ~ãáåÉâ àÉäÉåí═ëÝÖÉ ÅëĞââÉåí ~ò bÖóëÝÖÉë bìê¼é~á lâãłåó ÉäÑçÖ~Çłëłí âĞîÉíáÉåI ~ãÉäó ~ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖá ëò~î~òłëí âáíÉêàÉëòíÉííÉ ~ hĞòĞë má~Å ãÉÖî~ä¼ë−íłë~ ÝêÇÉâÝÄÉåK ^ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖ▌ ÇĞåíÝëá êÉåÇëòÉê ãłê OT şà íÉêćäÉíêÉ íÉêàÉÇ âáK bò ~ò áåíÝòâÉÇÝë Éäë═ëçêÄ~å ~ âĞòĞë âÉêÉëâÉÇÉäÉãJ éçäáíáâłíI ~ éçäÖłêàçÖá ÉÖóćííã▌âĞÇÝëí

Ýë ~ Ö~òÇ~ëłÖáI áääÉíîÉ ëòçÅáłäáë âçÜÝòá¼ éçäáíáâłàłí ÝêáåíáK EOMMTJíáäF lêëòłÖ pò~î~ò~íá ëşäó i~âçëëłÖ L lêëòłÖ pò~î~ò~íá ëşäó i~âçëëłÖ L oÝÖá ˙à oÝÖá ˙à kÝãÉíçêëòłÖ NM OV UO mçêíìÖłäá~ R NO VIV PM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì k~ÖóJ êáí~ååá~ NM OV RVIO pîÝÇçêëòłÖ Q NM UIU cê~åÅá~çêëòłÖ NM OV RUIV ^ìëòíêá~ Q NM U lä~ëòçêëòłÖ NM OV RTIS ałåá~ P T RIP pé~åóçäçêëòłÖ U OT PVIP cáååçêëòłÖ P T RIN eçää~åÇá~ R NP NRIT ÏêçêëòłÖ P T PIT dĞêĞÖçêëòłÖ R NO NMIR iìñÉãÄìêÖ O Q MIQ ÉäÖáìã R NO NMIO ˆëëòÉëÉåW UT OPT PTQIS ^ Åë~íä~âçò¼ çêëòłÖçâ~í ~ Åë~íä~âçòłëìâ~í âĞîÉíáÉå ãÉÖáääÉíá ëò~î~ò~íá ëşäóìâ Ýë ä~âçëëłÖìâ

iÉåÖóÉäçêëòłÖ JOT PUIT iÉííçêëòłÖ JQ OIQ `ëÉÜçêëòłÖ JNO NMIP pòäçîÝåá~ JQ OIM j~Öó~êçêëòłÖ JNO NMIN ËëòíçêëòłÖ JQ NIQ pòäçîłâá~ JT RIQ `áéêìë JQ MIU iáíîłåá~ JT PIT jłäí~ JP MIQ @@^ãëòíÉêÇ~ãá ã~ê~ÇÝâçâ êÉåÇÉòÝëÉW í~åłÅëá ëò~î~ò~íçâ ëşäóçòłë~ J àÉäÉå ^ jáåáëòíÉêÉâ q~åłÅëłÄ~å âÝí ëò~î~ò~íá êÉåÇëòÉê äÝíÉò═âW ~ò ÉÖóÜ~åÖş ÇĞåíÝë Ýë ~ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖK ^ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄJ ëÝÖÉí ~ ëò~î~òíçâ ëşäóçòłëá êÉåÇëòÉêÝåÉâ ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä Ü~íłêçòòłâ ãÉÖ ~ò Éìê¼é~á ãáåáëòíÉêÉâÄ═ä łää¼ bìê¼é~á råá¼ q~J åłÅëłÄ~åI ~Üçä ãáåÇÉå łää~ã ~ åÝéÉëëÝÖÝåÉâ ~êłåółå~â å~ÖóàłÄ¼ä ãÉÖÑÉäÉä═ ëò~î~ò~íëòłãçí â~éçííK ^ò ÉÖóÉë łää~ãçâ

ëò~î~ò~íá ëşäółí şàê~ÝêíÝâÉäíÝâ Ýë ~ káòò~á ëòÉêò═ÇÝë şà Ñçêãłâ~í Ü~íłêçò ãÉÖI ~ãÉäó OMMRJíáä äÉÜÉí═J îÝ íÉëòá ~ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖ âáíÉêàÉëòíÝëÝíK ^ ëşäóçòçíí ëò~î~ò~íçâW lêëòłÖ eÉäó kÝãÉíçêëòłÖ J[ OV cê~åÅá~çêëòłÖ J[ OV lä~ëòçêëòłÖ J[ OV k~ÖóJ êáí~ååá~ J[ OV pé~åóçäçêëòłÖ J[OT ÉäÖáìã J[ NO eçää~åÇá~ J[ NP mçêíìÖłäá~ J[ NO dĞêĞÖçêëòłÖ J[ NO ^ìëòíêá~ J[ NM pîÝÇçêëòłÖ J[ NM cáååçêëòłÖ J[ T ÏêçêëòłÖ J[ T ałåá~ J[ T iìñÉãÄìêÖ J[ Q iÉåÖóÉäçêëòłÖ J[ OT oçãłåá~ J[ NQ `ëÉÜçêëòłÖ J[ NO j~Öó~êçêëòłÖ J[ NO ìäÖłêá~ J[ NM pòäçîłâá~ J[ T iáíîłåá~ J[ T iÉííçêëòłÖ J[ Q pòäçîÝåá~ J[ Q ËëòíçêëòłÖ J[ Q PN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR

Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì `áéêìë J[ Q jłäí~ J[ P ˆëëòÉëÉå PQR ^ q~åłÅë àçÖá ~âíìë~áå~â ÉäÑçÖ~ÇłëłÜçò ~ í~Öçâ íĞÄÄëÝÖÉ łäí~ä äÉ~Ççíí äÉÖ~äłÄÄ ORU áÖÉå ëò~î~ò~í ëòćâëÝÖÉëI Ü~ ~òçâ~í É ëò~î~ò~í ÝêíÉäãÝÄÉå ~ áòçííëłÖ ëò~î~ò~í~ ~ä~éàłå âÉää ÉäÑçÖ~ÇåáK bÖóÝÄ ÉëÉíÉâÄÉå ~ í~åłÅë àçÖá ~âíìë~áå~â ÉäÑçÖ~ÇłëłÜçò äÉÖ~äłÄÄ ~ í~Öçâ âÝíÜ~êã~Ç~ łäí~ä äÉ~ÇçííI äÉÖ~äłÄÄ ORU ëò~î~J ò~í ëòćâëÝÖÉëK e~ ~ q~åłÅë î~ä~ãÉäó Ü~íłêçò~íłí ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖÖÉä âÉää ÉäÑçÖ~ÇåáI ~ q~åłÅë í~Öà~á ~åå~â áÖ~òçäłëłí âÝêÜÉíáI ÜçÖó ~ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖÉí ~Ǽ í~Öłää~ãçâ ~ò råá¼ åÝéÉëëÝÖÝåÉâ äÉÖ~äłÄÄ SOBJłí âÝéîáëÉä═âK

^ãÉååóáÄÉå Éò ~ ÑÉäíÝíÉä åÉã íÉäàÉëćäI ~ âÝêÇÝëÉë Ü~íłêçò~í åÉã âÉêćä ÉäÑçÖ~Çłëê~K kóáä~íâçò~í ÉÖó âáÄ═î−íÉíí råá¼Ä~å ~ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖÜÉò ëòćâëÝÖÉë ëò~î~ò~íâćëòĞÄê═ä Ýë ~ Ääçââçä¼ âáëÉÄÄëÝÖÜÉò ëòćâëÝÖÉë ëò~î~ò~íçâ ëòłãłê¼äK ^ãÉååóáÄÉå ~ò şà ëò~î~ò~íëşäóçòłë Ü~íłäóÄ~ äÝéÝëÝåÉâ áÇ═éçåíàłê~ EOMMRK à~åìłê NKF~ò bìê¼é~á råá¼ Ä═î−íÝëÝê═ä ëò¼ä¼ åóáä~íâçò~íÄ~å ÑÉäëçêçäí Åë~íä~âçòåá â−îłå¼ çêëòłÖçâ âĞòćä ãÝÖ åÉã ãáåÇÉÖóáâ Åë~íä~âçòçíí ~ò råá¼ÜçòI ~ ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖÜÉò ëòćâëÝÖÉë ëò~î~ò~íâćëòĞÄ ÉÖóI ~ àÉäÉåäÉÖáåÝä âáëÉÄÄI ÇÉ äÉÖÑÉäàÉÄÄ TPIQBJáÖ íÉêàÉÇá

ëòłò~äÝâÝêíÝâêÉ îłäíçòáâ ~ Åë~íä~âçòłë ćíÉãÝåÉâ ãÉÖÑÉäÉä═ÉåK ^ ÑÉåí Éãä−íÉíí Åë~íä~âçòåá â−îłå¼ çêëòłÖçâ Åë~íä~âçòłë~ ìíłåI ÉÖó OT í~Öş råá¼ ÉëÉíÝåI ~ Ääçââçä¼ âáëÉÄÄëÝÖÜÉò ëòćâëÝJ ÖÉë ëò~î~ò~íçâ ëòłã~ VNJêÉ ÉãÉäâÉÇ═â Ýë ~ò bìê¼é~á råá¼ Ä═î−íÝëÝê═ä ëò¼ä¼ åóáä~íâçò~íÄ~å ëòÉêÉéäá íłÄäłò~íļä âĞîÉíJ âÉòá ãáåáë−íÉíí íĞÄÄëÝÖá ëò~î~ò~íâćëòĞÄ ÉååÉâ ãÉÖÑÉäÉä═Éå ~ìíçã~íáâìë~å âááÖ~ò−íłëê~ âÉêćäK @@^ãëòíÉêÇ~ãá ëòÉêò═ÇÝë Éä═òãÝåóÉá ËîëòłãçâW NVVSK àşåK cáêÉåòÉ W fd` NVVTK àşå W^ãëòíÉêÇ~ãá ëòÉêò═ÇÝë çâí¼ÄÉê W ~äł−êłë~ NVVVK ãłàK NJÝå ÝäÉíÄÉ äÝé ˙åK oÉÑäÉÅíáçå Öêçìé

EÖçåÇçäâçǼ ÅëçéçêíF ^ò bìê¼é~á q~åłÅë j~ÇêáÇ ÝêíÉâÉòäÉíÝåÉâ ãÉÖÄ−òłë~ ~ä~éàłå NVVRK àşåáìë OKJłå jÉëëáåłÄ~å âÉòÇíÉ ãÉÖI Ýë ~ âçêãłåóâĞòá âçåÑÉêÉåÅáłí ãÉÖåóáí¼ ÑáêÉåòÉá ÅëşÅëí~äłäâçò¼ ~åó~Ö~áå~â ~ò Éä═íÉêJ àÉëòíÝëÝîÉä ÑÉàÉòíÉ ÄÉ ãìåâłàłíK ^ j~~ëíêáÅÜíá ëòÉêò═ÇÝë k Å═ââÉ Éä═áêłåóçòí~ ÉÖó âçêãłåóâĞòá âçåÑÉêÉåÅá~ ĞëëòÉÜ−îłëłí NVVSJê~ I ~ò ^ Ýë ÅáââÉâÄÉå ãÉÖàÉäĞäí ìåá¼ë ÑÉä~Ç~íçâ Ýë ÅÝäçâ ãÉÖî~ä¼ë−íłëłí àçÄÄ~å Éä═ëÉÖ−íáI ~ j~~ëíêáÅÜíá ëòÉêò═ÇÝëí ~ò áåíÉÖêłÅá¼ ãÝJ äó−íÝëÝåÉâ áêłåółÄ~å íçîłÄÄÑÉàäÉëòíá áåíÝòâÉÇÝëÉâ âáÇçäÖçòłëłê~K `ÝäW ~ j~~ëíêáÅÜíá ëòÉêò═ÇÝë

łäí~ä ÄÉîÉòÉíÉíí éçäáíáâłâ Ýë ÉÖóćííã▌âĞÇÝëá Ñçêãłâ ÑÉäćäîáòëÖłä~í~ J ^ò råá¼ âćäéçäáíáâ~á ãçòÖłëíÉêÝåÉâ ëòÝäÉë−íÝëÝêÉ Ýë âÝéÉëëÝÖÝåÉâ Éê═ë−íÝëÝêÉI J ^ ÄÉäë═ ÄáòíçåëłÖ Éê═ë−íÝëÝêÉ ~ ÄÉäJ Ýë áÖ~òëłÖćÖó íÉêÝå íÉÉåÇá şà~ÄÄ áåíÝòâÉÇÝëÉââÉäI J ^ ÇÉãçâê~íáâìë äÉÖáíáãłÅá¼ åĞîÉäÝëÝêÉI J ^ íê~åëòé~êÉåÅá~I ~ éçäÖłêâĞòÉä═ëÝÖ íçîłÄÄÑÉàäÉëòíÝëÝêÉI J ^ êìÖ~äã~ë áåíÉÖêłÅá¼ë äÝéÝëÉâ äÉÜÉí═ëÝÖÝåÉâ ãÉÖíÉêÉãíÝëÝêÉI ~ âĞòĞëëÝÖá ~Åèìáë ëòÉêÉéÝåÉâ ÉÖóáÇÉà▌ ÑÉååí~êíłë~ ãÉääÉííK qçîłÄÄł W J jÉÖÉê═ë−íÉíí ÉÖóćííã▌âĞÇÝë J br áåíÝòãÝåó êÉåÇëòÉê ãÉÖÉê═ë−íÝëÉ J dçåÇçäâçǼ

ÅëçéçêíJëíê~íÝÖá~á áåíÝòãÝåóÉâJà~î~ëä~íçâ J j~ÇêáÇW à~î~ëä~íçâ ÉäÑçÖ~Çłë~ J fd` W O êÉåÇâ−îćäá í~åłÅëćäÝë J eçää~åÇI Ïê J áåÑçêãłäáë ćäÝëÉâI ãáåá âçåÑÉêÉåÅáłâ @@^ãëòíÉêÇ~ãá ëòÉêò═ÇÝë ÑÉäÝé−íÝëÉ NK êÝëòW ^ä~éëòÉêò═ÇÝëÉâ ã¼Ççë−íłë~á ER ÅáââF OK êÝëòW bh ëòÉêò═ÇÝë ÉÖóëòÉê▌ë−íÝëÉ ES ÅáââF PK êÝëòW włê¼êÉåÇÉäâÉòÝëÉâ H bâîáî~äÉåÅá~ íłÄäłò~í EQ ÅáââF H RN åóáä~íâçò~íçí Åë~íçäí~âI ~ãáÄ═ä NNJÉí íìÇçãłëìä îÉííÉâ R íÝã~âĞêW PO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì NK ~ä~éîÉí═ àçÖçâW pò~Ä~ÇëłÖI ÄáòíçåëłÖ Ýë àçÖ íÝêëÝÖÝåÉâ âáÝé−íÝëÉ OK ^ éçäÖłê Ýë ~ò råá¼ â~éÅëçä~í~

PK hĞòĞë âćäJ Ýë ÄáòíçåëłÖéçäáíáâ~ íÉêćäÉíÝå ~ ÅëÉäÉâîÝë åĞîÉäÝëÉ QK fåíÝòãÝåóÉâI ÇĞåíÝëÜçò~í~äá Éäàłêłë RK pòçêçë~ÄÄ áåíÉÖêłÅá¼ë äÝéÝëÉâ ÄÉîÉòÉíÝëÉ EêìÖ~äã~ë ÉÖóćííã▌âĞÇÝëF @@^ãëòíÉêÇ~ãá ëòÉêò═ÇÝë í~êí~äã~ J ^ j~~ëíêáÅÜíá ëòÉêò═ÇÝë íçîłÄÄÑÉàäÉëòíÝëÉ J cá ÅÝä ~ò áåíÉÖêłÅá¼ ãÝäó−íÝëÉW NK br âćäéçäáíáâ~á ãçòÖłëíÉêÝåÉâ ëòÝäÉë−íÝëÉ OK ÉäJ Ýë áÖ~òëłÖćÖóá ÉÖóćííã▌âĞÇÝë Éê═ë−íÝëÉ PK aÉãçâê~íáâìë äÉÖáíáãłÅá¼ åĞîÉäÝëÉ QK qê~åëòé~êÉåÅá~I éçäÖłêâĞòÉä═ëÝÖ RK oìÖ~äã~ë áåíÉÖêłÅá¼ë äÝéÝëÉâ J ^ éçäáíáâłâ Ýë ÉÖóćííã▌âĞÇÝëÉâ ÑÉäćäîáòëÖłä~í~ J ^ò br áåíÝòãÝåóêÉåÇëòÉêÝåÉâ

ãÉÖÉê═ë−íÝëÉ @@^js J ^ÇàìëíÉÇ j~êâÉí s~äìÉ ^ÇàìëíÉÇ j~êâÉí s~äìÉI àÉäÉåíÝëÉW ~ íłêë~ëłÖ ĞëëòÝêíÝâÉK ËêíÉäãÉòÝëÉW ~ éá~Åá â~éáí~äáòłÅá¼ H âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâK @@^åÖçä âä~ëëòáâìë éçäÖłêá âĞòÖ~òÇ~ëłÖí~å êĞîáÇÉå pãáíÜ J ˆåÝêÇÉâ J[ äłíÜ~í~íä~å âÝò J P Ñ~àí~ àĞîÉÇÉäÉã í−éìë ãìåâ~ÄÝêI éêçÑáíI àłê~ÇÝâ J ‡ää~ã âłêí çâçò ~ Ö~òÇ~ëłÖÄ~å J qÉêãÉäÝëí âÉää åĞîÉäåá J jìåâ~ãÉÖçëòíłë J ‡êì ÝêíÝâÉ ~ ãìåâłê~ îÉòÉíÜÉíá îáëëò~ J mêçÑáí Z ÝêíÝâ ãìåâ~ÄÝê J d~òÇ~ÖëłÖ J[ ãìåâ~ J pãáíÜ ÇçÖã~ oáÅ~êÇç J jìåâ~ ~ò ÝêíÝâ J e~ëòåçëëłÖ åÉã ãÝêíÝâÉ ~ ÅëÉêÉÝêíÝâåÉâEéäKWî−òI äÉîÉÖ═F J d~òÇ~ëłÖá åĞîÉâÉÇÝë J[ í═âÉÑÉäÜ~äãçòłë

J jìåâ~ÄÝêW äÝíÑÉååí~êíłëá ÉëòâĞòĞâ ãáåáãìã~ J hçãé~ê~í−î Éä═åóĞâ í~å~ J ‡ê~â å~ÖóëłÖ~ ~ ÑçêÖ~äçãÄ~å äÝî═ éÝåò ãÉååóáëÝÖí═ä ÑćÖÖ @@^åàçì ^ò ‡êéłÇJÜłò âáÜ~äłë~ ìíłå Ñê~åÅá~ ìê~äâçǼÅë~äłÇ ëòÉêÉòíÉ ãÉÖ ~ ã~Öó~ê âçêçåłí NPMNJÄÉåK @@^ååì~äáòłäí Üçò~ã bÖó ~Ççíí áÇ═ëò~â Üçò~ãłå~â ÝîÉë−íÝëÉI ~ãá ãÉÖâĞååó−íá ~ ãłë íÉêãÝâÉââÉä î~ä¼ ĞëëòÉÜ~ëçåä−íÜ~í¼ëłÖçíK ^ò ~ååì~äáJ òłäí Üçò~ã ãÉÖãìí~íà~I ÜçÖó Ü~ ~ò ~Ççíí ÄÉÑÉâíÉíÝëí ÉÖó ÝîáÖ í~êíçííìâ îçäå~I ãÉââçê~ Üçò~ãê~ íÉííćåâ îçäå~ ëòÉêíK @@^ååìáíłë läó~å àłê~ÇÝâI ãÉäóåÉâ ãáåÇÉå êÝëòäÉíÉ ãÉÖÉÖóÉòáâK eáíÉäJîáëëò~ÑáòÉíÝë ÉëÉíÝå ~

ÜáíÉäÑÉäîÉî═ ãáåÇÉå íĞêäÉëòíÝëá áÇ═J éçåíÄ~å ~òçåçë ĞëëòÉÖ▌ íĞêäÉëòí═ êÝëòäÉíÉí ÑáòÉíK JJJ ^ò çäó~å éÝåòłê~ãäłëçâ~íI ~ãÉäóÉâÄÉå ~ò ÉÖóÉë ÝîÉâ àĞîÉÇÉäãÉáI áääÉíîÉ éÝåòâá~Çłë~á ~òçåçë å~ÖóëłÖş~âI ~ååìáíłëå~â åÉîÉòòćâK JJJ PP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì jÉÖÜ~íłêçòçíí ëòłãçå âÉêÉëòíćä ÉëÉÇÝâÉë éÝåòłê~ãäłëçâ å~ÖóëłÖłí áÇÝòáK JJJ jÉÖÜ~íłêçòçíí ëòłãçå âÉêÉëòíćä ÉëÉÇÝâÉë éÝåòłê~ãäłëçâ å~ÖóëłÖłí áÇÝòáK NK Ëîàłê~ÇÝâ OK ËîÉåíÉ ~òçåçë ĞëëòÉÖ▌ àĞîÉÇÉäÉã PK hĞäÅëĞååÉâ ÝîÉåíÉ ÉÖóÉåä═ ĞëëòÉÖ▌ íĞêäÉëòíÝëÉ QK głê~ÇÝâëòłã−íłëÄ~å ~ í═âÝåÉâ

êÉåÇëòÉêÉëÉå ÄÉÑáòÉíÉåÇ═ ĞëëòÉÖÉ hĞíîÝåóåÝä ~äâ~äã~òçíí íĞêäÉëòíÝëÑ~àí~I ~ãÉäóåÝä ~ íĞêäÉëòí═êÝëòäÉí Ýë ~ò ÉëÉÇÝâÉë â~ã~íçâ ÉÖó ÝîêÉ àìí¼ ÉÖóćííÉë ĞëëòÉJ ÖÉ łää~åǼK j~Öó~êçêëòłÖçå ÉÖó áäóÉå âĞíîÝåó îçäíI ~ pòÉåíéÝíÉêÑ~ c~äìÜłò~ âĞíîÝåó ENVUSJVN âĞòĞííKFK @@^åíáÅáéłÅá¼ ^ àĞî═ÄÉåá ÉëÉãÝåóÉââÉä â~éÅëçä~íçë îłê~âçòłëK @@^åíáÅáéłäí áåÑäłÅá¼ ^ Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉêÉéä═â Äáòçåóçë łêëò−åîçå~äåĞîÉâÉÇÝëêÉ ëòłã−í~å~â EáåÑäłÅá¼ë îłê~âçòłëçâFI ÉòÝêí É ëòÉêáåí âĞí═â ãÉÖ Ü~íłêáÇ═ë ãìåâ~JI ëòłää−íłëá Ýë ÜáíÉäëòÉêò═ÇÝëÉáâÉíI ~ãáåÉâ âĞîÉíâÉòíÝÄÉå ~ò łêÉãÉäâÉÇÝë î~ä¼Ä~å

ÄÉâĞîÉíâÉò═âK @@^åíáÇĞãéáåÖ `Ýäà~I ÜçÖó ãÉÖÑçëëò~ ~ âćäÑĞäÇá ëòłää−í¼í ~íí¼ä ~ò łêÉä═åóí═äI ~ãÉäó ~ íÝåóäÉÖÉë Éñéçêíłê Ýë ~ò Éñéçêí═ê Ü~ò~á éá~Åłå ÝêJ íÝâÉë−íÝëêÉ âÉêćäá íÉêãÝâ ĞëëòÉÜ~ëçåä−í¼ łê~ âĞòĞííá âćäĞåÄĞòÉíK @@^åíáÇĞãéáåÖ Ýë éá~ÅâáÉÖóÉåä−í═ îłã sÝÇÉåÉâ ~ íáëòíÉëëÝÖíÉäÉå îÉêëÉåó ÉääÉåK @@^åíáëòÉäÉâÅá¼ bääÉåâáîłä~ëòíłëK ^ pOÉãÝäóÉâ ~òçå íĞêÉâîÝëÉI ÜçÖó ~ Äáòíçë~å î~Öó å~Öó î~ä¼ëò−å═ëÝÖÖÉä ÄÉâĞîÉíâÉò═ âçÅâłò~íçâê~ J ~òçâ Éäíáíâçäłëłî~ä J âÉêÉëëÉåÉâ Äáòíçë−íłëá ÑÉÇÉòÉíÉí bò ~ íĞêÉâîÝë łäí~äłÄ~å EÕ âĞòäÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖF ëÝêíÝëëÉä àłê ÉÖóJ ćííK

@@^åíáëòÉäÉâÅá¼ EÄáòíçë−íłëF bääÉåâáîłä~ëòíłëK ^ ëòÉãÝäóÉâ ~òçå íĞêÉâîÝëÉI ÜçÖó ~ Äáòíçë~å î~Öó å~Öó î~ä¼ëò−å▌ëÝÖÖÉä ÄÉâĞîÉíâÉò═ âçÅâłò~í~áâê~ J ~òçâ Éäíáíâçäłëłî~ä J âÉêÉëëÉåÉâ Äáòíçë−íłëá ÑÉÇÉòÉíÉí bò ~ íĞêÉâîÝë łäí~äłÄ~å EÕ âĞòäÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖF ëÝêíÝëëÉä àłê ÉÖóJ ćííK @@^åó~ÖÖ~òÇłäâçÇłë ^ò ~åó~ÖÖ~òÇłäâçÇłë ~ íÉêãÉäÝëÜÉò Ýë ~ò ÝêíÉë−íÝëÜÉò ëòćâëÝÖÉë íÉêãÝâÉâÉí Äáòíçë−í¼ íÉîÝâÉåóëÝÖÉâ Ýë Ñçäó~ã~íçâ ĞëëòÉÑçÖä~ä¼ ÉäåÉîÉòÝëÉK JJJ ^ íÉêãÉäÝëÜÉò ÑÉäÜ~ëòåłäí ~åó~Öçââ~ä â~éÅëçä~íçë ÑÉä~Ç~íçâ ĞëëòÉëëÝÖÉK @@^åó~Öá Éê═Ñçêêłë mÝåòćÖóá ÑÉÇÉòÉíI ÑçêêłëK @@^åó~Öá

ëòćâëÝÖäÉí EéäK ÝÜëÝÖI ~åó~ÖÜáłåóF ~ò ~ ÜáłåóÝêòÉíI ~ãÉäóÉí âĞòîÉíäÉåćä ~åó~Öá à~î~ââ~ä EíÉêãÝâÉââÉäF ëòćåíÉíåÉâ ãÉÖK @@^åó~ëłÖá ëÉÖÝäó PQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ‡ää~ãéçäÖłêá àçÖçå ãáåÇÉå ~åółí ãÉÖáääÉí═ ÉÖóëòÉêá éÝåòÄÉäá íłãçÖ~íłëK @@^åó~îłää~ä~í ^ ëòłãîáíÉäá íĞêîÝåó ÇÉÑáåáłäà~K ^òí ~ îłää~äâçòłëí åÉîÉòòćâ ~åó~îłää~ä~íå~âI ~ãÉäó ÉÖó ãłëáâ îłää~äâçò¼åłä EäÉłåóîłäJ ä~ä~íF âĞòîÉíäÉåćä î~Öó ÉÖó ãłëáâ äÉłåóîłää~ä~íçå âÉêÉëòíćä âĞòîÉíÉííÉå ãÉÖÜ~íłêçò¼ ÄÉÑçäółëí Öó~âçêçäK bò íĞêíÝåÜÉí ~ ëò~î~ò~íçâ íĞÄÄëÝÖÝîÉä î~ä¼ êÝëòÉëÉÇÝë

łäí~ä êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ ÉëÉíÝåI ~ îÉòÉí═ íáëòíëÝÖîáëÉä═â Ýë ÑÉäćÖóÉä═ ÄáòçííëłÖ í~Öà~áå~â ãÉÖîłä~ëòíłëłå î~Öó ~ íìä~àÇçåçëçââ~ä âĞíĞíí ëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłå ~ò áêłåó−íłëI ÉääÉå═êòÝë Öó~âçêäłë~ łäí~äK @@^mbe Ełää~ãá ~ǼÜ~í¼ëłÖF J pwg^ J q^l Eíłêë~ëłÖá Ýë çëòí~äÝâ~ǼF J ‡c^ Ełäí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~ǼF J cçÖó~ëòíłëá ~Ǽ J hÉêÉëâÉÇÉäãá Ýë àłíÝâ~Ǽ J bÖÝëòëÝÖÄáòíçë−íłëá Ýë åóìÖÇ−ààłêìäÝâ J ~äÉëÉíá àłêìäÝâ J ^Ǽ ã¼Çàłê~ íĞêíÝå═ ÄÉÑáòÉíÝëÉâI éäKW ãìåâ~~Ǽ @@^ééçêí s~Öóçåá ÝêíÝâÉí âÝéîáëÉä═ íłêÖóá î~Öó ëòçäÖłäí~íłëI ~ãÉäóÉí åÉã âÝëòéÝåòÄÉå îáëòåÉâ ÄÉ í═âÉâÝåí î~ä~ãÉäó íłêë~ë îłäJ

ä~äâçòłëÄ~K JJJ qłêë~ë îłää~äâçòłëçâÜçò íĞêíÝå═ éÝåòÄÉåá Ýë î~Öóçåá EíłêÖóáF ÝêíÝââÉä î~ä¼ ÜçòòłàłêìäłëK @@^ééçêíłäłë j~Öłåíìä~àÇçåļä Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖ íìä~àÇçåłÄ~ íĞêíÝå═ ÄÉîáíÉäI ~ãÉäó êÝîÝå íìä~àÇçåçëá àçÖçë−íîłåóçâÜçò àìí ~ò ~ééçêíłä¼ ëòÉãÝäó î~Öó ëòÉêîÉòÉíK @@^ê~åó âçåíê~âíìë ^ò ÝêíÝâí═òëÇÝå ~ò ~ê~ååó~ä î~ä¼ âÉêÉëâÉÇÝë ëşäóÉÖóëÝÖÝí Ýë Éäîłêí ÑáåçãëłÖłí ãìí~íà~ ãÉÖK @@^ê~åóÇÉîáò~ êÉåÇëòÉê J NVPMJ~ë ÝîÉâ éêçíÉâÅáçåáëí~ éçäáíáâłà~W âćäÑĞäÇá íÉêãÝâÉâ âáëòçê−íłë~ ~ éá~Åê¼ä J îáäłÖÖ~òÇ~ëłÖá îłäëłÖI î~äìí~äÉÝêíÝâÉäÝëÉâ E ëòçãëòÝÇåóçãçê−í¼ éçäáíáâ~I îÉêëÉåÖ═

äÉÝêíÝâÉäÝëÉâ äłåÅêÉ~âÅá¼ë ëçJ êçò~í~F @@^ê~åóÑÉÇÉòÉí ^ ufuK ëòłò~Ç îÝÖÝå ãÉÖÜçåçëçÇçíí åÉãòÉíâĞòá éÝåòćÖóá êÉåÇëòÉêÄÉå ~ Ä~åâàÉÖóâáÄçÅëłíłë NMMBJçë ~ê~åóÑÉÇÉòÉíJ ÜÉò îçäí âĞíîÉK ^ ÑçêÖ~äçãÄ~ íÉÜłí ~ååóá Ä~åâàÉÖó âÉêćäÜÉíÉííI ~ãÉååóá ~ê~åóí~êí~äÝââ~ä ~ò áääÉí═ çêëòłÖ êÉåÇÉäâÉòÉííK ^ êÉåÇëòÉêí ~ò Éäë═ îáäłÖÜłÄçêşí âĞîÉí═ éÝåòćÖóá ò~î~ê ëòćåíÉííÉ ãÉÖI Éíí═ä âÉòÇîÉ ~ î~äìíłâ âáÄçÅëłíłë~ Ñçâçò~íçë~å Éäëò~â~Çí ~ò ~ê~åóí~êí~äÝâí¼äI ~ò~ò ÅëĞââÉåí ~ò ~ê~åóÑÉÇÉòÉíK @@^ê~åóÑê~åâ e~íî~åĞí Ýë ÑÝä ãáääáÖê~ãã ëşäóşI âáäÉåÅëòłò ÉòêÉÇêÝëò ÑáåçãëłÖş ~ê~åóK @@^ê~åóâçêá åĞîÉâÉÇÝë

Ee~êêçÇ ëòÉêáåíF ^ò ~ åĞîÉâÉÇÝëI ~ãÉäó ÉëÉíÝå ~ íÝåóäÉÖÉë åĞîÉâÉÇÝëá ćíÉã ÉÖóÉåä═ ~ íÉêãÝëòÉíÉë Ýë ~ Äáòíçë−íçíí ÉÖóÉåëşäóá åĞîÉâÉÇÝë ćíÉãÝîÉäK @@^ê~åóâçêá åĞîÉâÉÇÝë EgK oçÄáåëçå ëòÉêáåíF PR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ò ~ åĞîÉâÉÇÝëI ~ãÉäóåÉâ ćíÉãÉ łää~åǼ Ýë ãáåÇÉå îłäíçò¼à~ EíÉêãÉäÝëI í═âÉłääçãłåóI ãìåâłëäÝíëòłãI ã▌ëò~âá Ü~ä~J ÇłëF çéíáãłäáëK @@^ê~åóâçêçå~ ^ ÑĞäÇ~Ǽ ~ä~éàłí àÉäÉåí═ âÉòÇÉíÄÉå âçêçåłÄ~åI âÝë═ÄÄ ~ éÝåò êçãäłëłî~ä ~ê~åóâçêçåłÄ~å âÝéÉò═ íáëòí~ àĞîÉÇÉäÉãK @@^ê~åóéÝåòêÉåÇëòÉê ^ê~åóéÝåòêÉåÇëòÉê EÖçäÇ ÅìêêÉåÅó

ëóëíÉãFK läó~å ãçåÉíłêáë êÉåÇëòÉêI ~ãÉäóÄÉå ÉÖó çêëòłÖ éÝåòÝåÉâ ÝêíÝâÉ ~ íĞêîÝåó łäí~ä ãÉÖëò~Äçíí ã¼Ççå ~ò ~ê~åó ÉÖó êĞÖò−íÉíí ãÉååóáëÝÖÝîÉä ÉÖóÉåä═ Ýë ~ ÄÉäë═ î~äìí~ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ãÝêíÝâÄÉå ~ê~åóJ ê~ îłäíÜ~í¼ Ä~åâàÉÖóÉâ Ñçêãłàłí ĞäíáK ^ò ~ê~åóéÝåòêÉåÇëòÉê Ü~íłë~âÝåí ~ò çêëòłÖ î~äìí~łêÑçäó~ã~ ~ íĞÄÄá ~ê~åóéÝåòÜÉò âÝéÉëí ëò▌â Ü~íłêçâ âĞòĞíí łää~åǼëìäK @@^ê~åóêÝëòîÝåó läó~å êÝëòîÝåóI ãÉäó âćäĞåäÉÖÉë àçÖçâ~í Äáòíçë−í íìä~àÇçåçëłå~âK bòÉâÉí ~ àçÖçâ~í ~ íłêë~ëłÖ ~ä~éëò~Äłäó~ í~êí~äã~òò~ EéäKW ~ íìä~àÇçåçë~ ÉÖóÉÇćä ãÉÖîÝí¼òÜ~í ÄłêãáäóÉå ÇĞåíÝëíKF JJJ qìä~àÇçåçë~ êÝëòÝêÉ

Eã~Öó~ê łää~ãF äÝåóÉÖÉëI êĞÖò−íÉíí âÝêÇÝëÉâÄÉå îÝí¼àçÖçí Äáòíçë−í¼ êÝëòîÝåóK @@^ê~åóëí~åÇ~êÇ éÝåòćÖóá êÉåÇëòÉê ^ò ~ê~åó áÇÉłäáë ãçåÉíłêáë EÝêíÝâãÝê═I ÅëÉêÉF ÉëòâĞò J ~ åÉãòÉíâĞòá éÝåòJ Ýë í═âÉÑçêÖ~äçã íÉäàÉë ëò~Ä~ÇëłÖ~I åáåÅëÉåÉâ ÄÉÑçäółëçä¼ ÉëòâĞòĞâI ~ê~åóéÝåò Ü~ëòåłä~í~ ~ìíçã~J íáâìë~å ãÉÖíÉêÉãíÉííÉ ~ âćäë═ ÉÖóÉåëşäóí J ÄÉäÑĞäÇá éÝåòÑçêÖ~äçãÄ~å ~ê~åóÝêãÝâ E~ä~ééÝåòâÝåíF H éÝåòÜÉäóÉííÉë−í═â EÄ~åâàÉÖóÉâI Ñáñ ~ê~åóí~êí~ãã~äF J Ö~ê~åíłäí~ ~ò łê~â ëí~ÄáäáíłëłíI åÉãòÉíâĞòá łíîłäíłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ J ~ê~åóé~êáíłëW ~ î~äìí~łêÑçäó~ãçâ ~ê~åóí~êí~äçã łäí~äá ãÉÖÜ~íłêçòłë~

J ÑÉäë═ Ýë ~ò ~äë¼ ~ê~åóéçåíçâ âĞòĞíí áåÖ~ÇçòçííI – N B EÄłåółëò~íáJI ëòłää−íłëá âíÖKF J Ñçåíçë Éä═òãÝåóW i~íáå jçåÉíłêáë råá¼ NUSRI pâ~åÇáåłî jçåÉíłêáë råá¼ NUTP J îłäí¼éÝåòÉâ EÉòćëíF ÑçêÖ~äãłå~â ÉääÉå═êòÝëÉI ÉÖóëÝÖÉë ëò~Äłäóçòłë~ J dê~ëÜ~ã íĞêîÝåóÉW ~ êçëëò éÝåò âáëòçê−íà~ ~ ༠éÝåòí J ìåáîÉêòłäáë àÉääÉÖ▌ éÝåò áêłåíá áÖÝåó J ~åâ çÑ båÖä~åÇW âìäÅëéçò−Åá¼I äÉëòłã−íçäłëá â~ã~íäłÄ ãÉÖëò~Äí~ ~ò łê~ãäłëçâ áêłåółí J Äêáí î~äìí~ Ü~ëòåłä~í~ ~ îáäłÖâÉêÉëâÉÇÉäÉãÄÉW ëíÉêäáåÖëí~åÇ~êÇ J ^ê~åóëí~åÇ~êÇê~ î~ä¼ êłíÝêÝëW ^åÖäá~ NUNVI bìê¼é~ NUTRI ljj NUVO J ëşäóçë Ö~òÇ~ëłÖá ÇÉéêÉëëòá¼W RMBJçë

łêòìÜ~åłë J çâW ~ éÝåòâÝëòäÉí åĞîÉâÉÇÝëÝåÉâ ÅëĞââÉåÝëÉX íÉêãÉäÝëá Ýë ëòłää−íłëá âĞäíëÝÖÉâ àÉäÉåí═ë ÅëĞââÉåÝëÉ J ÇÉãçåÉíáòłä¼Çłëá Ñçäó~ã~íI ~ê~åó~ä~éş éÝåòêÉåÇëòÉê ãÉÖëò▌åÝëÉ J lâ~áW NK łää~ãÖ~òÇ~ëłÖá ÄÉ~î~íâçòłë~ åĞîÉâÉÇÉííI Ü~Çá âá~Çłëçâ ÑÉÇÉòÉíäÉå éÝåòâáÄçÅëłíłëë~ä àłêí~â áåÑäłÅá¼ë åóçãłëI ~ê~åóâçåîÉêòá¼ ÑÉäÑćÖÖÉëòíÝëÉ OK âÉêÉëâÉÇÉäãá Ýë íÉêãÉäÝëá ÑÉä~Ç~íçâ ãáå═ëÝÖá îłäíçòłë~I ìÖêłëëòÉê▌Éå ãÉÖåĞîÉâÉÇ═ éÝåòáÖÝåó J ÉÖóçäÇ~äş í═âÉÉñéçêí ~ ÑÉàäÉíí çêëòłÖçâļä ~ Öó~êã~íçâÄ~ EÉÖóáêłåóş í═âÉJ Ýë łêìãçòÖłëI âáÉÖóÉåëşäóçò~íä~å ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖI

~ê~åóâçåÅÉåíêłä¼ÇłëF J NVOVJPPJ~ë Ö~òÇ~ëłÖá îłäëłÖ @@^êÄáíê~òëáê ^ò ~êÄáíê~òëáêĞâ ~ â~ã~íäłÄ~âI áääK ~ò łêÑçäó~ãçâ ÉäíÝêÝëÝí âáÜ~ëòåłäî~ áÖóÉâëòÉåÉâ âçÅâłò~íãÉåíÉë åóÉêÉëÝÖêÉ ëòÉêí íÉååáK ^ò ~êÄáíêłòëJćÖóäÉíÉâ ÑçÖ~äãłí şÖó äÉÜÉíåÉ ÇÉÑáåáłäåáI ÜçÖó çäó~å ćÖóäÉíÉâI ~ãÉäóÉâ ~ âćäĞåÄĞò═ EÑĞäÇê~àòáä~Ö ÉäíÝê═F éá~Åçâçå ãìí~íâçò¼ łêI łêÑçäó~ãI áääK â~ã~í âćäĞåÄëÝÖÉâ âáÜ~ëòåłäłëłî~ä ÝêåÉâ Éä êÉä~í−îÉ âçÅâłò~íãÉåíÉë åóÉJ êÉëÝÖÉíK @@^êÄáíê~òë═ê ^ò ~êÄáíê~òë═êĞâ ~ â~ã~íäłÄ~âI áääÉíîÉ ~ò łêÑçäó~ãçâ ÉäíÝêÝëÝí âáÜ~ëòåłäî~ áÖóÉâëòÉåÉâ âçÅâłò~íãÉåíÉë åóÉêÉëÝÖêÉ ëòÉêí íÉååáK ^ò

~êÄáíêłòëJćÖóäÉíÉâ ÑçÖ~äãłí şÖó äÉÜÉíåÉ ÇÉÑáåáłäåáI ÜçÖó çäó~å ćÖóäÉíÉâI ~ãÉäóÉâ ~ âćäĞåÄĞò═ EÑĞäÇê~àòáJ ä~Ö ÉäíÝê═F éá~Åçâçå ãìí~íâçò¼ łêI łêÑçäó~ãI áääÉíîÉ â~ã~í âćäĞåÄëÝÖÉâ âáÜ~ëòåłäłëłî~ä ÝêåÉâ Éä êÉä~í−îÉ âçÅâłò~íãÉåJ PS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì íÉë åóÉêÉëÝÖÉíK JJJ hćäĞåÄĞò═ éá~Åçâ âĞòí ÑÉååłää¼ łêâćäĞåÄĞòÉíÉí âáÜ~ëòåłäåá îłÖó¼ ÄÉÑÉâíÉí═K bêÉÇãÝåóÉë ã▌îÉäÝëÝÜÉòI îáëòçåóä~Ö å~Öó í═âÉ Ýë ~ éá~Åçâ áëãÉêÉíÉ ëòćâëÝÖÉäíÉíáâK @@^êÄáíêłòë háÉÖóÉåä−í═ âÉêÉëâÉÇÉäÉãI ~ò ÉÖóáâ éá~Åçå îłëłêçäí ÝêíÝâé~é−ê î~Öó ÇÉîáò~

~òçåå~äá Éä~Çłë~ ÉÖó ãłëáâ éá~Åçå ~ò łêÑçJ äó~ãâćäĞåÄëÝÖ âáÜ~ëòåłäłëê~ ÝêÇÉâÝÄÉåK JJJ háÉÖóÉåä−í═ âÉêÉëâÉÇÉäÉãI ~ò ÉÖóáâ éá~Åçå îłëłêçäí ÝêíÝâé~é−ê î~Öó ÇÉîáò~ ~òçåå~äá Éä~Çłë~ ÉÖó ãłëáâ éá~Åçå ~ò łêÑçJ äó~ãâćäĞåÄëÝÖ âáÜ~ëòåłäłëê~ ÝêÇÉâÝÄÉåK ^ âćäĞåÄĞò═ éá~Åçâ âĞòí äÝî═ łêâćäĞåÄĞòÉí âáÜ~ëòåłäłëłê~ âçÅâłò~í îłää~äłë~ åÝäâćä åó−äáâ äÉÜÉí═ëÝÖK JJJ ^ò áÇ═ÄÉå Ýë íÝêÄÉå ãÉÖäÝî═ łêJI łêÑçäó~ãJ Ýë â~ã~íâćäĞåÄĞòÉâÉí âáÜ~ëòåłä¼ éá~Åá ëòÉêÉéä═â E~ò ~êÄáíê~òë═êĞâF łäí~ä îÝÖêÉÜ~àíçíí ćÖóäÉíK ^ò ~êÄáíê~òë═êĞâ ~ îÝíÉäí Ýë ~ò Éä~Çłëí áÖóÉâÉòåÉâ ~òçåçë áÇ═ÄÉå

äÉÄçåóçä−í~åáI íÉÜłí åÉã îłää~äå~â ~ò áÇ═ ãşäłëłÄ¼ä ÉêÉÇ═ âçÅâłò~íå~â âáíÉíí åóáíçíí éçò−Åá¼íK @@^êÄáíêłòë ćÖó ^ éá~Å ã▌âĞÇÝëáLłê~òłëá ò~î~ê~áí âáÜ~ëòåłä¼ çäó~å ćÖóäÉíI áääÉíîÉ ćÖóäÉíÉâ ÉÖóćííÉëÉI ãÉäóåÉâ ëçêłå âçÅâłò~í îłää~äłë~ åÝäâćä Éñíê~éêçÑáíê~ íÉëòćåâ ëòÉêíK @@^êáëòíçíÉäÝëò EáÉKPUQJPOOF ËêíÝâ éêçÄäÝãłà~X ÉÖóî~ä~ãáîÉä íìÇàìåâ î~ä~ãáí ãÝêåáK hêÉã~íáëòíáâ~W î~ÖóçåëòÉêòÝë ã▌îÝëòÉíÉX ãáåÇÉåâá ~ âá éÝåòÉä ÑçÖä~äâçò¼âI Ü~íłêí~ä~åìä Öó~ê~é−í~åá ~â~êà~K ˆâçåçãáâ~W íÉêãÝëòÉíÉë íÉîÝâÉåóëÝÖX ëòćâëÝÖäÉíÉâ âáÉäÝÖ−íÝëÉK pòćâëÝÖäÉí âáÉäÝÖ−íÝë J[ éÝåò âÉää J[ éÝåò

âçêäłí Öó~ê~é−íłë~ J[ ëòćâëÝÖíÉäÉå @@^êí íĞêîÝåó ^Ǽòłë êÉåÇàÝê═ä ëò¼ä¼ OMMPK Ýîá VOK íĞêîÝåó @@^ëâ ^ò łêÑçäó~ãàÉÖóò═ EÄê¼âÉêF ÉòÉå ~ò łêÑçäó~ãçå ~Ç ÉäK @@^ph J Éä~Çłëá ~àłåä~í ^ò ~ ãáåáãłäáë ĞëëòÉÖI ~ãÉååóáí ÉÖó ÝêíÝâé~é−ê Éä~Çłë~âçê ~ò Éä~Ǽ ~ò ~Ççíí ćÖóäÉí ëçêłå ÉääÉåÝêíÝââÝåí ëòÉêÉíåÉ â~éåáK @@^ëëÉíë J bëòâĞòĞâ J[ bëòâĞòĞâ @@^ëòáããÉíêá~ br ^ò ~ÖêłêâÉêÉëâÉÇÉäãá âÉÇîÉòãÝåóÉâ ~ ã~Öó~ê Ełäí~äłåçë~ÄÄ~åW ~ ãłëáâF ÑÝä ëòłãłê~ íĞÄÄ äÉÜÉíëÝÖÉë Éä═åóí í~êí~äã~òJ å~âI ãáåí ÑçêÇ−íî~K @@^íáéáâìë kÉã íáéáâìëI åÉã åÉîÉë−íÉíí EéäK ~íáéáâìë ëòÉêò═ÇÝëI ~ãÉäó àçÖëò~ÄłäóçâÄ~å åáåÅë åÉîÉë−íÉîÉ

J Ñê~åÅÜáëÉ ëòÉêò═ÇÝëFK PT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^qj J ^ìíçã~íÉÇ qÉääÉê j~ÅÜáåÉ hłêíółî~ä íĞêíÝå═ éÝåòÑÉäîÝíÉäêÉLÄÉÑáòÉíÝëêÉ ~äâ~äã~ë Ä~åâ~ìíçã~í~K JJJ bäÉâíêçåáâìë ÄÉêÉåÇÉòÝë Ełäí~äłÄ~å ìíÅłå î~Öó Ä~åâ íÉêćäÉíÝå ÉäÜÉäóÉòÉíí íÉêãáåłäFI ~ãÉäó éÝåòÑÉäîÝíÉäí EÝë ÉëÉíäÉÖÉë ÉÖóÝÄ ëòçäÖłäí~íłëçâ~íI şÖóãáåí ÉÖóÉåäÉÖäÉâÝêÇÉòÝëI éÝåòÄÉÑáòÉíÝëF íÉëò äÉÜÉí═îÝ ~ Ä~åââłêíó~ íìä~àÇçåçë~ ëòłãłê~K JJJ läó~å ÉäÉâíêçãÉÅÜ~åáâìë ÄÉêÉåÇÉòÝëI ~ãÉäó äÉÜÉí═îÝ íÉëòá ~ âłêíó~Äáêíçâçëå~âI ÜçÖó Ä~åâëòłãäłàłê¼ä éÝåòí îÉÖóÉå ÑÉäI ÝëLî~Öó ãłë

ëòçäÖłäí~íłëçâ~í îÉÖóÉå áÖÝåóÄÉ éäW ÉÖóÉåäÉÖäÉâÝêÇÉòÝëI éÝåòłíìí~äłëI ÄÉíÝíÉäÜÉäóÉòÝëK @@^qj âÝëòéÝåòÑÉäîÝíÉäá äáãáí ^ò ^qjJÄÉå ÑÉäîÉÜÉí═ ã~ñáãłäáë ĞëëòÉÖK @@^ìÇáí ^ ã▌âĞÇÝë łíÑçÖ¼I ìí¼ä~Öçë ÉääÉå═êòÝëÉK @@^ìÇáí íê~áä Ïêłëçë î~Öó ÉäÉâíêçåáâìë åóçãI ~òçåçë−íłëê~ ~äâ~äã~ë ~Ç~íK pòłã−íłëíÉÅÜåáâłÄ~å ~ ÇçâìãÉåíìãçâÜçò î~ä¼ ÜçòòłÑÝêÝJ ëÉâI ã~êâÉíáåÖÄÉå ~ ÑçÖó~ëòíłëłî~ä â~éÅëçä~íçë áåÑçêãłÅá¼â Öó▌àíÝëÝêÉ Ü~ëòåłäàłâK @@^ìÇáíłäłë jÝêäÉÖ ÝëLî~Öó âĞåóîîáòëÖłä~íK @@^ìÇáíłäí ãÝêäÉÖ läó~å ãÝêäÉÖI ãÉäóÉí ÑćÖÖÉíäÉå âĞåóîîáòëÖłä¼ îáòëÖłäí ãÉÖI Ýë ÜáíÉäÉëåÉâI ~ íĞêîÝåóá

ëò~Äłäóçòłëå~â Ýë ~ î~ä¼ëłÖå~â ãÉÖÑÉäÉä═åÉâ í~äłäíK JJJ hĞåóîîáòëÖłä¼ łäí~ä ÉääÉå═êòĞííI ÜáíÉäÉëåÉâ ãáå═ë−íÉíí ãÝêäÉÖK @@^ìÇáíçê J hĞåóîîáòëÖłä¼ J[ hĞåóîîáòëÖłä¼ JJJ eáíÉë âĞåóîîáòëÖłä¼I ~âáí ~ âĞòÖó▌äÝë Ä−ò ãÉÖ ~ò ÝîÉë ãÝêäÉÖ Ýë ÉêÉÇãÝåóâáãìí~íłë ãÉÖîáòëÖłäłëłî~äK cÉä~Ç~í~ ~åå~â ÉääÉå═êòÝëÉI ÜçÖó ~ íłêë~ëłÖ îÉòÉíÝëÉ ~ ãÝêäÉÖÉí ~ò ÝêîÝåóÉë àçÖëò~Äłäóçâ ÄÉí~êíłëłî~ä łää−íçíí~JÉ ĞëëòÉI Éêê═ä àÉäÉåíÝëí íÉëò ~ò Ýîá êÉåÇÉë âĞòÖó▌äÝëåÉâK @@^ìâÅá¼ läó~å ÝêíÝâé~é−ê ÑçêÖ~äçãÄ~ Üçò~í~äá íÉÅÜåáâ~I ~ãÉäó ëçêłå ~ âáÄçÅëłí¼ ~ò Éä═òÉíÉëÉå ãÉÖÜáêÇÉíÉíí ÑÉäíÝíÉäÉâ ãÉääÉíí

ÉÖó áÇ═éçåíÄ~å âÝêá ~àłåä~ííÝíÉäêÉ ~ îÉî═âÉíK ^ò ~àłåä~íçâ łäí~äłÄ~å ~ò łê ~ä~éàłå îÉêëÉåóÉòåÉâK j~Öó~êçêëòłÖçå ~ò łäJ ä~ãâĞíîÝåó Ýë ~ ÇáëòâçåíâáåÅëíłêàÉÖóJâáÄçÅëłíłë łäí~äłåçë ã¼Çà~K JJJ ^ò ÝêíÝâé~é−êçâ ÑçêÖ~äçãÄ~Üçò~í~äłå~â ÉÖóáâ ã¼Çà~K ^ âáÄçÅëłíłëí íÉêîÉò═ îłää~äâçòłëI âĞäíëÝÖîÉíÝëá ëòÉêî ~àłåä~ííÝíÉJ äá äÉÜÉí═ëÝÖÉí Äáòíçë−íI ã~àÇ ~ ÄÉÝêâÉòÉíí ~àłåä~íçâ âĞòćä îłä~ëòí Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòÉãéçåí ëòÉêáåíK @@^ìâÅá¼ë ćÖóäÉí PU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ Ëq hÉêÉëâÉÇÝëá â¼ÇÉñÝÄÉå ÉââÝåí ãÉÖÜ~íłêçòçíí ćÖóäÉíK

@@^ìíÜçêáòłÅá¼ båÖÉÇÝäóÉòÝëI ÑÉäàçÖçë−íłë î~ä~ãáêÉK @@^ìíÜçêáòÉÇ Å~éáí~ä J båÖÉÇÝäóÉòÉíí ~ä~éí═âÉ J[ båÖÉÇÝäóÉòÉíí ~ä~éí═âÉ @@^ìíçã~íáâìë âÉêÉëâÉÇÝë pòłã−í¼ÖÝéÉë âÉêÉëâÉÇÝëá Ñçêã~I ~ãÉäó ~ îáäłÖ í═òëÇÝáå ~ åóçäÅî~å~ë ÝîÉâ âĞòÉéÉ ¼í~ íÉêàÉÇK @@^ìíçã~íáâìë ëí~Äáäáòłíçêçâ läó~å Ö~òÇ~ëłÖéçäáíáâ~á ÉëòâĞòĞâI ~ãÉäóÉâ îáëëò~Åë~íçäłëìâ êÝîÝå ÉÖóëòÉêá ÄÉîÉòÉíÝë ìíłå ~ìíçã~íáâìë~å ëí~Äáäáòłäàłâ ~ åÉãòÉíÖ~òÇ~ëłÖçíK @@^ìíçå¼ã ãÉÖí~â~ê−íłë J pM ^ò ~ ãÉÖí~â~ê−íłëI ~ãá ÑćÖÖÉíäÉå ~ àĞîÉÇÉäÉãí═ä áääÉíîÉ ~åå~â îłäíçòłëłí¼äK @@^ìíçå¼ã ã▌ëò~âá Ü~ä~Çłë ^ íÉêãÉäÝëá Ýë íìÇçãłåóçë

í~é~ëòí~ä~íçâ ÑÉäÜ~äãçò¼Çłë~ Ýë âáÜ~ëòåłäłë~ åóçãłå ëéçåíłå ã¼Ççå âáÄçåí~âçò¼ ã▌ëò~âá Ü~ä~ÇłëK @@^ìíçå¼ã îłã br háòłê¼ä~Ö bhJëò~Äłäóçòłë ~ä~éàłå ~äâ~äã~òçíí áãéçêííÉêÜÉäÝë @@^ìíçêáòłÅá¼ ^ âłêíółî~ä íĞêíÝå═ íê~åò~âÅá¼í ãÉÖÉä═ò═ ÉåÖÉÇÝäóÉòÝëá ÉäàłêłëI ~ãÉäó ÉÖó âÝêÝëÄ═äI î~ä~ãáåí ÉÖó ÉääÉå═êòÝë ìíłå ~Ççíí îłä~ëòÄ¼ä łääK `Ýäà~ ~ âćäĞåÄĞò═ îáëëò~ÝäÝëÉâ łäí~ä ~ Ä~åâå~â çâçòçíí âłêçâ âçÅâłò~íłå~â ãÝêëÝâäÝëÉK @@^ìíçêáòłÅá¼ ãáåáãłäáë Ü~íłêÝêíÝâÉ J Ñäççê äáãáí ^ò ~ ãáåáãłäáë Ü~íłêÝêíÝâI ~ãÉäó ÑÉäÉíí ~ìíçêáòłÅá¼í âÉää îÝÖÉòåáI çêëòłÖçåâÝåí Ýë âÉêÉëâÉÇ═á í−éìëçåâÝåí

ÉäíÝê═ äÉÜÉíK @@^ìíçëòÉäÉâÅá¼ ˆåâáîłä~ëòíłëI ^ ëòÉãÝäóÉâ ~òçå íĞêÉâîÝëÉI ÜçÖó Ñçâçòçíí îÉëòÝäóÉòíÉíÉííëÝÖćâI î~Öó îÉëòÝäóÝêòÉíćâ ÉëÉíÝå ãáÜ~ã~J ê~ÄÄI Ýë ãáåÝä íÉäàÉëÉÄÄ âĞê▌ Äáòíçë−íłëá îÝÇÉäãÉí íÉêÉãíëÉåÉâ ã~Öìâå~âK ^ò áäóÉå áÖÝåó íÉêãÝëòÉíÉë Ýë ãÝäíłåóçäÜ~í¼I åÉã şÖóI ãáåí ~ò EÕ ~åíáëòÉäÉâC¼FK @@^ìíçëòÉäÉâÅá¼ EÄáòíçë−íłëF ˆåâáîłä~ëòíłëI ^ ëòÉãÝäóÉâ ~òçå íĞêÉâîÝëÉI ÜçÖó Ñçâçòçíí îÉëòÝäóÉòíÉíÉííëÝÖćâI î~Öó îÉëòÝäóÝêòÉíćâ ÉëÉíÝå ãáÜ~ã~J ê~ÄÄI Ýë ãáåÝä íÉäàÉëÉÄÄ âĞê▌ Äáòíçë−íłëá îÝÇÉäãÉí íÉêÉãíëÉåÉâ ã~Öìâå~âK ^ò áäóÉå áÖÝåó íÉêãÝëòÉíÉë Ýë

ãÝäíłåóçäÜ~í¼I åÉã şÖóI ãáåí ~ò EÕ ~åíáëòÉäÉâÅá¼FK @@^ìí¼âÉêÉëâÉÇ═â âÝëòäÉíÑáå~åëò−êçòłë~ läó~å ëéÉÅáłäáë ÜáíÉä ~ìí¼ ãłêâ~âÉêÉëâÉÇ═â êÝëòÝêÉI ~Üçä ~ âÝëòäÉíÉå äÝî═ ÖÝéàłêã▌îÉâ Äáòíçë−íàłâ ~ ÜáíÉä ÑÉÇÉòÉíÝíK @@^ìí¼îłëłêäłëá ÜáíÉä J i−òáåÖ läó~å ÜáíÉäI ~ãÉääóÉä ~ ÜáíÉäÑÉäîÉî═ ÅÝäà~ ~ò ~ìí¼îłëłêäłëK eáíÉäÑÉäîÝíÉä ÉëÉíÝå ~ îłëłêä¼ íìä~àÇçåàçÖçí ëòÉêÉò ~ò ~ìí¼ê~I ã−Ö ä−òáåÖåÝä ~ ä−òáåÖÄÉ~Ǽ ã~ê~Ç ~ íìä~àÇçåçëK PV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^îáòłäłë ^ââêÉÇáí−îÉí åóáí¼ Ä~åâ ÝêíÉë−íÝëÉ ~ é~êíåÉê Ä~åâàłå~âK JJJ ^ò ~ââêÉÇáí−î

åóáíłë~âçê ~ò Éä~Ǽ Ä~åâàłå~â E~îáòłä¼ Ä~åâF ~ò ~ ëòçäÖłäí~íłë~I ÜçÖó Éäîłää~äà~ ~ò çâãłåóçâ Éäàìíí~íłëłí ~ åóáí¼ Ä~åâÜçòK bÄÄ═ä ~ò ~îáòłä¼ Ä~åâå~â ëÉããáÑÝäÉ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉ åÉã íłã~ÇK @@^îáò¼ ËêíÉë−í═ äÉîÝä éÝåòI łêìI îłäí¼ ÉäâćäÇÝëÝê═äI éÝåò ÉëÉíÝÄÉå łíìí~äłëłê¼äK @@^îìäí~íłë EÄáòíçë−íłëF ^ î~ÖóçåíłêÖó~â EéäK áåÖ¼ëłÖçâI ÝéćäÉíÉâI ÖÝéàłêã▌îÉâF ÝêíÝâÝåÉâ ~ò áÇ═ãşäłëI áääÉí═äÉÖ ~ Ñçâçò~íçë ÉäÜ~ëòåłä¼Çłë ãáJ ~ííá ÅëĞââÉåÝëÉX ãÝêíÝâÝí ëòłò~äÝâÄ~å Ü~íłêçòòłâ ãÉÖK e~ éäK ÉÖó ÖÝéâçÅëá J ~ âłê áÇ═éçåíàłÄ~å J TMBJçë ã▌ëò~âá łää~J éçíşI Ýë íçíłäâłêí ëòÉåîÉÇI ~ âłêçëìäí ~ò

şàâçêá ÝêíÝâ TMBJłê~ í~êíÜ~í áÖÝåóíK ^ ÑÉååã~ê~Ǽ PMB ~ò ~îìäí~íłë ãÝêíÝâÉI ~ãÉäóÉí ~ íìä~àÇçåçëå~â âÉää îáëÉäåáÉK EÕ âłêçåëòÉêòÝëF JJJ ^ î~ÖóçåíłêÖó~â EéäK áåÖ¼ëłÖçâI ÝéćäÉíÉâI ÖÝéàłêã▌îÉâF ÝêíÝâÝåÉâ ~ò áÇ═ãşäłëI áääÉí═äÉÖ ~ Ñçâçò~íçë ÉäÜ~ëòåłä¼Çłë ãáJ ~ííá ÅëĞââÉåÝëÉX ãÝêíÝâÝí ëòłò~äÝâÄ~å Ü~íłêçòòłâ ãÉÖK e~ éäK ÉÖó ÖÝéâçÅëá J ~ âłê áÇ═éçåíàłÄ~å J TMBJçë ã▌ëò~âá łää~J éçíşI Ýë íçíłäâłêí ëòÉåîÉÇI ~ âłêçëìäí ~ò şàâçêá ÝêíÝâ TMBJłê~ í~êíÜ~í áÖÝåóíK ^ ÑÉååã~ê~Ǽ PMB ~ò ~îìäí~íłë ãÝêíÝâÉI ~ãÉäóÉí ~ íìä~àÇçåçëå~â âÉää îáëÉäåáÉK EÕ âłêçåëòÉêòÝëF @@^ñá¼ãłâ ‡äí~äłÄ~å ~ âĞòîÉíäÉå

ëòÉãäÝäÉí ~ä~éàłå ÉäÑçÖ~ÇÜ~í¼ E~ éêáçêáF J łää−íłëçâI ~ãáâÉí Äáòçåó−íłë åÝäâćä ÉäÑçÖ~Çî~ îłä~ëòíìåâ ÉÖó ÇÉÇìâí−î ÖçåÇçä~íâ−ëÝêäÉí âááåÇìä¼éçåíàłå~âK ^ ãçÇÉää îÉêáÑáâłäłëłå~â Ñçåíçë êÝëòÉ ~ò ~ñá¼ãłâ î~ä¼ëłÖí~êí~äãłå~â ÉäÉãòÝëÉI ÇÉ ÉååÉâ ~ ãçÇÉää âçåòáëòíÉåÅáłà~ ëòÉãéçåíàłÄ¼ä åáåÅë àÉäÉåí═ëÝÖÉK @@^ò ~ââêÉÇáí−î Éä═åóÉá ~ îÉî═ ëòÉãéçåíàłÄ¼ä ^ îÉî═ Äáòíçë äÉÜÉí ~ÄÄ~åI ÜçÖó ~ò łêìíI î~Öó ëòçäÖłäí~íłëí ~ò ~ââêÉÇáí−î Éä═−êłë~áå~â ãÉÖÑÉäÉä═Éå ÑçÖà~ ãÉÖâ~éåáI Ýë Åë~â ~ââçê âÉää ÑáòÉíåáÉI Ü~ ~ò çâãłåóçâ íÉäàÉëÉå ãÉÖÑÉäÉäåÉâ ~ò ~ââêÉÇáí−î Éä═−êłë~áå~âK @@^ò

~ââêÉÇáí−î Éä═åóÉá ~ò Éä~Ǽ ëòÉãéçåíàłÄ¼ä e~ ~ò Éñéçêí═ê Ü~íłêáÇ═ÄÉå ÄÉåóşàíà~ ~ò ~ââêÉÇáí−î Éä═−êłë~áå~â ãÉÖÑÉäÉä═ çâãłåóçâ~íI Äáòíçë äÉÜÉí ~ÄÄ~åI ÜçÖó éÝåòJ ÝÜÉò Üçòòł ÑçÖ àìíK ^ò Éä~Ǽå~â íçîłÄÄá Éä═åóÉI ÜçÖó ~ îÉî═ ëÉããáäóÉå âáÑçÖłëë~ä ~ ÑáòÉíÝëí åÉã íìÇà~ îáëëò~í~êí~åáK @@^ò ~ââêÉÇáí−î åÝÜłåó Ñçåíçë~ÄÄ í−éìë~W ~K sáëëò~îçåÜ~í~íä~å ~ââêÉÇáí−îK ÄK sáëëò~îçåÜ~í¼ ~ââêÉÇáí−îK ÅK cÉäíĞäí═Ç═ EêÉîçäîłä¼F ~ââêÉÇáí−îK cáòÉíÝëá ã¼Ççâ í−éìë~á ^ ÑáòÉíÝëá ã¼Ç ãÉÖîłä~ëòíłë~ ~ò ÉÖóãłëë~ä ëòÉêò═ÇÝëÉë â~éÅëçä~íÄ~å äÝî═ ÑÉäÉâ ÑÉä~Ç~í~K ^ò łíìí~äłëíI ~ ÄÉëòÉÇÝëíI ~ò

çâãłåóçë ãÉÖÜáíÉäÉòÝëí Ýë ~ ÅëÉââÉí ÉÖóćííÉëÉå âÝëòéÝåò åÝäâćäá ÑáòÉíÝëá ã¼ÇçââÝåí ëòçâíłâ ÉãäÉÖÉíåáK ^ Ä~åââłêíółJ î~ä íĞêíÝå═ ÑáòÉíÝëí ãłë âáÑÉàÉòÝëëÉä âÝëòéÝåòâ−ãÝä═ ÑáòÉíÝëåÉâ áë åÉîÉòòćâK @@^ò ~ââêÉÇáí−î í~êí~äãá âÉääÝâÉá EiÉííÉê çÑ ÅêÉÇáí iL`F J ^ò Éñéçêí═ê ãÉÖåÉîÉòÝëÉI Å−ãÉI ëòłãä~îÉòÉí═ éÝåòáåíÝòÉíÉI J ^ò ~ââêÉÇáí−î ĞëëòÉÖÉI J ^ò ÝêîÝåóÉëëÝÖá Ü~íłêáÇ═ ãÉÖàÉäĞäÝëÉI J ^ò çâãłåóçâ íÝíÉäÉë ÑÉäëçêçäłë~I ~ãÉäóÉâ ÄÉãìí~íłë~ ÉëÉíÝå ~ ÑáòÉíÝë íÉäàÉë−íÜÉí═K QM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^ò łää~ã ~ éÝåòÑçêÖ~äçã Ýë ~

â~ã~íäłÄ ëò~Äłäóçòłëłî~ä Ü~í ~ Ö~òÇ~ëłÖê~K J ^ éÝåòćÖóéçäáíáâ~I éÝåòâ−åłä~í ëò~Äłäóçòłë~ J jçÇÉêå łää~ã ÉëòâĞòêÉåÇëòÉêÉ J Oëòáåí▌ Ä~åâêÉåÇëòÉêí ÑÉäíÝíÉäÉò J hĞòéçåíá Ä~åâ êÉåÇÉäâÉòáâ ~ Ä~åâàÉÖóâáÄçÅëłíłë àçÖłî~ä J ^äë¼ ëòáåíW âÉêÄ~åâçâI ÉòÉâ Åë~â ëòä~éÝåòí íÉêÉãíÜÉíåÉâ bëòâĞòêÉåÇëòÉêÉâW a J oÉÑáå~åëò−êçòłë J oÉÇáëòâçåíäłÄ éçäáíáâ~ J hĞíÉäÉò═ í~êí~äÝâêłí~ J kó−äí éá~Åá ã▌îÉäÉíÉâ @@^ò łêìí═òëÇÉ Éä═åóÉáI àÉääÉãò═áW J iáâîáÇáíłë J qáëòíÉëëÝÖÉëëÝÖ J áòíçåëłÖçëëłÖ J kó−äí âÉêÉëâÉÇÉäÉã J hçåÅÉåíêłäíëłÖG GbÖó ÜÉäóÉå âÉêÉëâÉÇåÉâ íĞãÉÖłêìî~ä EÄşò~I âìâçêáÅ~I ÜşëFI ãÉäóÉâ

íÝíÉäÉá ÉÖóãłëë~ä ÑÉäÅëÉêÝäÜÉí═âI ~òçåÄ~å íĞãÉÖJ ćâ Ýë ãáå═ëÝÖćâ ÉÖóëÝÖÉëK ^ âÉêÉëâÉÇÝëêÉ ~ò łêì Ñáòáâ~á àÉäÉåäÝíÉ åÝäâćä âÉêćä ëçêI Åë~â ~ âçåíê~âíìë ÅëÉêÝä Ö~òÇłíK ^ò łêìâ ëò~Äîłåóçë−íçíí~âI ~ãá å~ÖóÄ~å Öóçêë−íà~ ~ò ćÖóäÉíÉíI Åë~â ~ò łêÄ~åI ãÉååóáëÝÖÄÉå Ýë ~ ëòłää−íłëá Ü~íłêáÇ═ÄÉå âÉää ãÉÖÉÖóÉòåáK `ë~â ~ä~éãÉååóáëÝÖÉâêÉ Eî~Öó ~òçâ ÉÖÝëò ëòłãş íĞÄÄëòĞêĞëÝêÉF äÉÜÉí âÉêÉëâÉÇåáK bòí Ü−îàłâ âçåíê~âíìëå~â EãáåÇÉå łêìÑ~àíłå~â î~å ãáåáãłäáë ãÉååóáëÝÖÉF şò~a pÉêíÝëÜşëG N âçåíê~âíìë Z OM íçåå~a N âçåíê~âíìë Z R íçåå~ ^Ççíí ܼå~é H NT ܼå~é ~ âÉêÉëâÉÇÝëá áÇ═a^Ççíí ܼå~é H NT

ܼå~é ~ âÉêÉëâÉÇÝëá áÇ═ NMMM âÖLcíJÄ~å ÑÉàÉòáâ âá ~ò łê~â~ía NMMM âÖLcíJÄ~å ÑÉàÉòáâ âá ~ò łê~â~í iÝéÅë═òÉíÉë łêîłäíçòí~íłëW OMIJ cí a iÝéÅë═òÉíÉë łêîłäíçòí~íłëW RIJ cí Eî~Öó ~åå~â ÉÖÝëò ëòłãş Eî~Öó ~åå~â ÉÖÝëò ëòłJ ãş íĞÄÄëòĞêĞëÉF íĞÄÄëòĞêĞëÉF G a~ê~ÄçåíâÝåí NMM âÖ ~ò łíä~Öëşäó pÉêíÝëÜşëåłä ~ò ÉåÖÉÇÝäóÉòÉíí ÉäíÝêÝë ~ò łíä~Öí¼ä HJ OBI íÉÜłí ãáåáãłäáë ëşäó UM âÖI ã~ñáãłäáë NOM âÖ äÉÜÉíK @@^ò áåÖ~íä~ååóáäîłåí~êíłëÄ~ ÄÉàÉÖóÉòÜÉí═ àçÖçâ EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW NVVTK Ýîá `uifK íĞêîÝåó EfåóíîKF NSK≈F ÉàÉÖóòÝëÉâI ~ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëÄ~ ÄÉàÉÖóÉòÜÉí═ àçÖçâW E^ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëê¼ä ëò¼ä¼ NVVTK Ýîá

`uifK íĞêîÝåó EfåóíîKF NSK≈F ^ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëÄ~ ~ò áåÖ~íä~åÜçò â~éÅëçä¼Ç¼ âĞîÉíâÉò═ àçÖçâI áääÉí═äÉÖ ~åå~â àçÖçëìäíà~á àÉÖóÉòÜÉí═â ÄÉW ~F íìä~àÇçåàçÖI áääÉí═äÉÖ łää~ãá íìä~àÇçåÄ~å łää¼ áåÖ~íä~å ÉëÉíÝÄÉå ~ò łää~ã íìä~àÇçåçëá àçÖ~áí Öó~âçêä¼ ëòÉêîÉòÉíI Ýë ~ î~J ÖóçåâÉòÉä═á àçÖI ÜÉäóá Ğåâçêãłåóò~íá íìä~àÇçå ÉëÉíÝÄÉå ~ î~ÖóçåâÉòÉä═á àçÖI ÄF ~ ä~âłëëòĞîÉíâÉòÉíá í~Öçí ãÉÖáääÉí═ łää~åǼ Ü~ëòåłä~íá àçÖI ÅF ãÉÖłää~éçÇłëçå Ýë Ä−ê¼ëłÖá Ü~íłêçò~íçå ~ä~éìä¼ ÑĞäÇÜ~ëòåłä~íá àçÖI ÇF Ü~ëòçåÝäîÉòÉíá àçÖ Ýë Ü~ëòåłä~í àçÖ~I ÉF íÉäâá ëòçäÖ~äãá àçÖI ÑF łää~åǼ àÉääÉÖ▌

ÑĞäÇãÝêÝëá àÉäÉâI ÑĞäÇãáå═ë−íÝëá ãáåí~íÉêÉâI î~ä~ãáåí îáää~ãçëÄÉêÉåÇÉòÝëÉâ ÉäÜÉäóÉòÝëÝí Äáòíçë−í¼ Ü~ëòåłä~íá àçÖI íçîłÄÄł îÉòÉíÝâàçÖI î−òîÉòÉíÝëá Ýë Äłåó~ëòçäÖ~äãá àçÖI î~ä~ãáåí íĞêîÝåó êÉåÇÉäâÉòÝëÝå ~ä~éìä¼ âĞòÝêÇÉJ â▌ ëòçäÖ~äã~â Ýë Ü~ëòåłä~íá àçÖçâI ÖF Éä═J Ýë îáëëò~îłëłêäłëáI î~ä~ãáåí îÝíÉäá àçÖI ÜF í~êíłëá Ýë ÝäÉíàłê~ÇÝâá àçÖI áF àÉäòłäçÖàçÖ EĞåłää¼ òłäçÖàçÖFI àF îÝÖêÉÜ~àíłëá àçÖK cÉäàÉÖóòÝëÉâI ~ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëÄ~ ÑÉäàÉÖóÉòÜÉí═ íÝåóÉâW EfåóíîK NTK≈F ^ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëÄ~ Åë~â ~ò áåÖ~íä~åÜçò â~éÅëçä¼Ç¼ âĞîÉíâÉò═I àçÖáä~Ö àÉäÉåí═ë íÝåóÉâ

àÉÖóÉòÜÉí═â ÑÉäW QN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ~F ~ àçÖçëìäí âáëâçêşëłÖ~ î~Öó ÖçåÇåçâëłÖ ~äł ÜÉäóÉòÝëÉI ÄF ~ àçÖçëìäíí~ä ëòÉãÄÉå ãÉÖáåÇ−íçíí ÑÉäëòłãçäłëá ÉäàłêłëI îÝÖÉäëòłãçäłëI ÅF ~ âćäÑĞäÇá ëòÝâÜÉäó▌ îłää~äâçòłë Ñá¼âíÉäÉéÝåÉâI âÉêÉëâÉÇÉäãá âÝéîáëÉäÉíÝåÉâ ÅÝÖàÉÖóòÝâÄ═ä íĞêíÝå═ íĞêäÝëÉI ÇF âáë~àłí−íłëá Ýë íÉäÉâ~ä~â−íłëá Éäàłêłë ãÉÖáåÇ−íłë~I ÉF ~ò áåÖ~íä~åćÖóá Ü~í¼ëłÖá Ü~íłêçò~í ÉääÉåá àçÖçêîçëä~íá âÝêÉäÉã ÄÉåóşàíłë~I ÑF ÄÉàÉÖóòÝëI ÑÉäàÉÖóòÝë Ýë ~ò ~Ç~íîłäíçòłë łíîÉòÉíÝëÉ ~ä~éàłìä ëòçäÖłä¼ î~Öó ~òò~ä â~éÅëçä~íçë

Ä−ê¼ëłÖá Ü~íłêçò~í ÉääÉåá ÑÉäćäîáòëÖłä~íá âÝêÉäÉã ÄÉåóşàíłë~I ÖF ~ò áåÖ~íä~å àçÖá àÉääÉÖÉI ÜF ÄÉàÉÖóòÝëI ÑÉäàÉÖóòÝë Ýë ~ò ~Ç~íîłäíçòłë łíîÉòÉíÝëÉ áêłåíá âÝêÉäÉã î~Öó ãÉÖâÉêÉëÝë Éäìí~ë−íłë~I áF ÝéćäÉí äÝíÉë−íÝëÉ î~Öó äÉÄçåíłë~I àF ~ò áåÖ~íä~åJåóáäîłåí~êíłëá Éäàłêłë ÑÉäÑćÖÖÉëòíÝëÉI âF àçÖÉê═ë Ü~í¼ëłÖá î~Öó Ä−ê¼ëłÖá Ü~íłêçò~íí~ä ãÉÖłää~é−íçíí í~êí¼ë âĞêåóÉòÉíâłêçëçÇłë íÝåóÉI ãÝêíÝâÉ Ýë àÉääÉÖÉI äF Ä−ê¼ëłÖá −íÝäÉíÉå ~ä~éìä¼ íìä~àÇçåá âçêäłíçòłëI ãF Ä−ê¼ëłÖá î~Öó Ü~í¼ëłÖá Ü~íłêçò~íçå ~ä~éìä¼ íÉäÉâ~ä~â−íłëá Ýë Ýé−íÝëá íáä~äçã ÉäêÉåÇÉäÝëÉI î~ä~ãáåí ÉÖóÝÄ

Ýé−íÝëćÖóá âçêäłíçòłëI åF ~ ëòÉêò═ÇÝëÉå î~Öó îÝÖáåíÝòâÉÇÝëÉå ~ä~éìä¼ ÉäáÇÉÖÉå−íÝëá Ýë íÉêÜÉäÝëá íáä~äçãI çF ~ò É íĞêîÝåóÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí éÉêÉâ Ýë ÄćåíÉí═Éäàłêłë ãÉÖáåÇ−íłë~I éF łêîÉêÝëI åóáäîłåçë éłäółò~í âáí▌òÝëÉI èF ~ òłêä~íI òłê ~äł îÝíÉäI òłê ~äł îÝíÉäí ãÉÖÉä═ò═ Äáòíçë−íłëá áåíÝòâÉÇÝëI êF íìä~àÇçåàçÖ ÑÉååí~êíłëë~ä íĞêíÝåí Éä~ÇłëI ëF ~ íĞêĞäí òłäçÖàçÖ ê~åÖÜÉäóÝåÉâ ÑÉååí~êíłë~I áääÉíîÉ ~ ê~åÖÜÉääóÉä î~ä¼ êÉåÇÉäâÉòÝë àçÖłê¼ä íĞêíÝå═ äÉãçåÇłëI íF àÉäòłäçÖàçÖ ê~åÖÜÉäóÝåÉâ Éä═òÉíÉë Äáòíçë−íłë~I ìF ê~åÖÜÉäó ãÉÖîłäíçòí~íłë~K @@^ò ćÖóäÉí Éäëòłãçäłëłå~âI

êÉåÇÉòÝëÝåÉâ å~éà~ ^ãáâçê ãÉÖíĞêíÝåáâ ~ ëòłãäłâ EéÝåò Ýë ÝêíÝâé~é−êF íÉêÜÉäÝëÉ Ýë à¼îł−êłë~K @@^òçåå~äá łêÑçäó~ã J éêçãéí łêÑçäó~ã ^ò ~òçåå~äá íÉäàÉë−íÝëêÉ îçå~íâçò¼ łêÑçäó~ãçâK @@^òçåå~äá ÄÉëòÉÇÝë ^ò ~òçåå~äá ÄÉëòÉÇÝë ~äâ~äã~òłë~ ëçêłå åáåÅë äÉÜÉí═ëÝÖ âáÑçÖłë ÉãÉäÝëÝêÉI ~ âÉÇîÉòãÝåóÉòÉíí ãÉÖÄ−òłë~ ~ä~éàłå ~ Ä~åâ ~ âĞíÉäÉòÉíí ëòłãäłàłí ~òçåå~ä ãÉÖíÉêÜÉä═K JJJ ^ò ~òçåå~äá ÄÉëòÉÇÝë ~äâ~äã~òłë~ ëçêłå åáåÅë äÉÜÉí═ëÝÖ âáÑçÖłë ÉãÉäÝëÝêÉI ~ âÉÇîÉòãÝåóÉòÉíí ãÉÖÄ−òłë~ ~ä~éàłå ~ Ä~åâ ~ âĞíÉäÉòÉíí ëòłãäłàłí ~òçåå~ä ãÉÖíÉêÜÉäáK JJJ ^ àçÖçëìäí ëòłãä~îÉòÉí═ Ä~åâàłí ~

ÄÉëòÉÇÝë ~òçåå~äá íÉäàÉë−íÝëÝîÉä Ä−òò~ ãÉÖK ^ Ä~åâ ~ âĞíÉäÉòÉííÉí åÉã ÝêíÉë−íÜÉíá Éä═J êÉ ~ò ~òçåå~äá ÄÉëòÉÇÝëá ãÉÖÄ−òłëê¼äK @@^òçåå~äá ÄÉëòÉÇÝëí ~ âĞîÉíâÉò═ ÉëÉíÉâÄÉå äÉÜÉí ~äâ~äã~òåáW J e~ É ÑáòÉíÝëá ã¼Ç ~äâ~äã~òłëłí âĞíÉäÉò═ àçÖëò~Äłäó −êà~ Éä═ J e~ ~ âĞíÉäÉòÉíí ÑÉäÜ~í~äã~ò¼ äÉîÉäÉí áåíÝò ~ Ä~åâàłÜçò J ^ãáâçê ~ îłäí¼í ÉëÉÇÝâÉëëÝÖâçê ÑáòÉíÝë îÝÖÉíí ~ò ÉÖóÉåÉë îłäí¼~Ç¼ë łäí~ä ãÉÖàÉäĞäí Ä~åâåłä ÄÉãìí~íàłâ @@^òçåå~äá ÄÉëòÉÇÝëí Åë~â ~ââçê äÉÜÉí ~äâ~äã~òåáI Ü~ ^òçåå~äá ÄÉëòÉÇÝëí ~ âĞîÉíâÉòá ÉëÉíÉâÄÉå äÉÜÉí ~äâ~äã~òåáW J Ü~ É ÑáòÉíÝëá ã¼Ç ~äâ~äã~òłëłí âĞíÉäÉòá

àçÖëò~Äłäó −êà~ Éä═K J Ü~ ~ âĞíÉäÉòÉíí ÑÉäÜ~í~äã~ò¼ äÉîÉäÉí áåíÝò ~ Ä~åâàłÜçòI J ~ãáâçê ~ îłäí¼í ÉëÉÇÝâÉëëÝÖâçê ÑáòÉíÝë îÝÖÉíí ~ò ÉÖóÉåÉë îłäí¼~Ç¼ë łäí~ä ãÉÖàÉäĞäí Ä~åâåłä ÄÉãìí~íàłâK @@^òçåå~äá Ýë Ü~íłêáÇ═ë é~êáíłë QO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ò ~òçåå~äá Ýë Ü~íłêáÇ═ë é~êáíłë ^ ÑÉÇÉòÉíá ćÖóäÉíÄÉå ~ò ÉëòâĞò Ýë ~ Ü~íłêáÇ═ë éçò−Åá¼ ÉÖóãłë âçÅâłò~íłí âáçäíà~K e~ åÉã −Öó î~åI ~êÄáíêłòë łää ÑÉååI ~ò ~êÄáíê~òëáê ćòäÉíâĞí═â âáçäíàłâ ~ âćäĞåÄëÝÖÉíK ^ é~êáíłëçë łêÑçäó~ãå~â ~òí ~ò ÝêíÝJ âÉí åÉîÉòòćâI ~ãÉäóåÝä ÉÖóÉåëşäóÄ~å î~å ~ò ~Ççíí

łêÑçäó~ã ~ êł Ü~í¼ íĞÄÄá íÝåóÉò═îÉäK bäãÝäÉíá łêÑçäó~ãå~â áë åÉîÉJ ò═âK hćäĞåÄĞò═ ~ä~éíÉêãÝâÉâ ÉëÉíÝÄÉå ~ Ü~íłêáÇ═ë łêÑçäó~ãê~ Ü~í¼ íÝåóÉò═â ~ âĞîÉíâÉò═â äÉÜÉíåÉâW aÉîáòłâ J~òçåå~äá łêÑçäó~ã J ~ âÝí ÇÉîáò~ â~ã~íäłÄ~ ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉííÉä ÉÖóÉòá Ñìí~ãáÇ═îÉä ËêíÝâé~é−êçâ J ~òçåå~äá łêÑçäó~ã J ~ò ÝêíÝâé~é−ê âáÑáòÉíÝëÉ ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉí äÉàłê~íłáÖ Eâ~ã~íI çëòí~äÝâF J ~ é~é−ê îłêÜ~í¼ âáÑáòÉíÝëÉá ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉí äÉàłê~í~ ìíłå J ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉííÉä ÉÖóÉòá Ñìí~ãáÇÉà▌ â~ã~íäłÄ J ~òçå Ñìí~ãáÇÉà▌ â~ã~íäłÄ~âI ~ãÉäóÉâ ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉíÉí ãÉÖÉä═òáI Ýë âĞîÉíá

éÝåòłê~ãäłëçâ àÉäÉåÝêíÝâ ëòłã−íłëłÜçò ëòćâëÝÖÉëÉâ ‡êìâ J ~òçåå~äá łêÑçäó~ã J ÑÉäãÉêćä═ ~ÇÇáÅáçåłäáë âĞäíëÝÖÉâ åÉÖ~í−î âáÑáòÉíÝëâÝåí îÉëëòćâ ÑáÖóÉäÉãÄÉ J ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉííÉä ÉÖóÉòá Ñìí~ãáÇÉà▌ â~ã~íäłÄ J ~òçå Ñìí~ãáÇÉà▌ â~ã~íäłÄ~âI ~ãÉäóÉâ ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉíÉí ãÉÖÉä═òáI Ýë âĞîÉíá éÝåòłê~ãäłëçâ àÉäÉåÝêíÝâ ëòłã−íłëłÜçò ëòćâëÝÖÉëÉâ ^ Ü~íłêáÇ═ë â~ã~íćÖóäÉíÉâ Éäë═ëçêÄ~å âĞíîÝåóÉâêÉ ëò¼ä¼ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉíÉâI ãÉäóÉâåÉâ àÉäÉåí═ëÝÖÝí ~ Ñáñ Ýë îłäíçò¼ â~ã~íçâļä ÉêÉÇá â~ã~íâçÅâłò~í ÑÉÇÉòÝëÉ àÉäÉåíáK ^òçâ~í ~ò ćÖóäÉíÉâÉíI ~ãÉäóÉâ ~ò ÉäíÝê═ ÑìíìêÉë

áÇ═éçåíçâļä ~ǼǼ łêÑçäó~ãâćäĞåÄëÝÖÉâ âáÜ~ëòåłäłëłí ÅÝäçòòłâI âćJ äĞåÄĞòÉíá î~Öó ëéêÉ~Ç ćÖóäÉíåÉâ åÉîÉòòćâK @@^òçåå~äá Ýë Ü~íłêáÇ═ë éá~Åçâ ^ò ~òçåå~äá éá~Åçâçå âĞíĞíí ëòÉêò═ÇÝëÉâ ~òçåå~äá íÉäàÉë−íÝëêÉ îçå~íâçòå~âK ^ Ü~íłêáÇ═ë éá~Åçâçå ÉòòÉä ëòÉãÄÉå ~ àÉJ äÉåÄÉå âĞíĞíí ~ÇłëîÝíÉäá ëòÉêò═ÇÝëÄÉå î~ä~ãáäóÉå àĞî═ÄÉåá áÇ═éçåíÄ~å íÉäàÉë−íÉåÇ═ ëòłää−íłëÄ~å łää~éçÇå~â ãÉÖK @@^òçåå~äá âä−êáåÖ ^ Ü~íłêáÇ═ë éá~Åçå ÉÖó âçåíê~âíìë łêÑçäó~ãłå~â å~éá łêãçòÖłëJäáãáí ãÝêíÝâ▌ ÉäãçòÇìäłë~ ÉëÉíÝå ÄÉâĞîÉíâÉò═ âÉêÉëâÉJ ÇÝëJÑÉäÑćÖÖÉëòíÝëI ~ãÉäóåÉâ áÇ═í~êí~ã~ ~ä~íí ~ hbibo

ÑÉÇÉòÉíîáòëÖłä~íçí îÝÖÉòK ^ò ^òçåå~äá âä−êáåÖ ìíłå Åë~â ~òçâ ~ í═òëÇÉí~Öçâ âÉêÉëâÉÇÜÉíåÉâ íçîłÄÄI ~âáâåÉâ ~ ëòłãäłàłå ÉäÉÖÉåÇ═åÉâ Äáòçåóìäí ~ ÑÉÇÉòÉíK @@^òçåå~äá éá~Å J ëéçíLéêçãéí éá~Å kÉã Ü~íłêáÇ═ë éá~ÅK fíí ~ íÉäàÉë−íÝë ~ ëòÉêò═ÇÝë ãÉÖâĞíÝëÝîÉä ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ãÉÖíĞêíÝåáâK JJJ ^ Ëq ÝêíÝâé~é−êéá~Å~K @@^òçåå~äá íÉêãÝâ ^ò ~òçåå~äá ćÖóäÉíÉâ íłêÖó~K @@^òçåå~äá ćÖóäÉíÉâ ^ò ÝêíÝâí═òëÇÝå äÉÄçåóçä¼Ç¼ ćÖóäÉíÉâÉí ~òçåå~äá EéêçãéíF Ýë Ü~íłêáÇ═ë EíÉêãáåF â~íÉÖ¼êáłÄ~ äÉÜÉí ÄÉëçêçäåáK ^ò ~òçåJ å~äá ćÖóäÉíÉâ ÉëÉíÝÄÉå ~ íÉäàÉë−íÝë ~ò ćÖóäÉíâĞíÝë ìíłå êĞîáÇ áÇ═å ÄÉäćä

ãÉÖíĞêíÝå═âK JJJ mêçãéí î~Öó ëéçí ćÖóäÉíI ~ãÉäóåÝä ~ âáÑáòÉíÝë Ýë ~ ëòłää−íłë ~ ëòÉêò═ÇÝëâĞíÝëâçê ~òçåå~ä ÉëÉÇÝâÉëK ^ ã~Öó~ê í═òëÇÉá Öó~âçêä~í R ãìåâ~å~éçë íÉäàÉë−íÝëá áÇ═í −ê Éä═ ~ò ~òçåå~äá ćÖóäÉíÉâêÉK QP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@^òçåçë í−éìëş í═òëÇÉá ćÖóäÉíâĞê ^ Ü~íłêáÇ═ë Ýë çéÅá¼ë éá~Åçâçå ÄÉäćä ÉäâćäĞå−íÉíí ÇÉêáî~í−î íÉêãÝâÉâ ÉÖóćííÉëÉ ~ ËqJÉå E ruI ÇÉîáò~I â~ã~íFI ~ ‡qJ çå ëòÉâÅá¼ Ä~åâá ÑìåâÅá¼â Éääłíłëłê~K @@‡ ä~ ÅêáÝÉ EÑê~åÅá~F q═òëÇÉá âÉêÉëâÉÇÉäãá Ñçêã~ Z â═âáłäíłëK @@‡Ëqc J ‡ää~ãá ËêíÝâé~é−êJ Ýë q═òëÇÉÑÉäćÖóÉäÉí ^

ã~Öó~ê ÝêíÝâé~é−êéá~Åçí ÑÉäćÖóÉä═ çêëòłÖçë Ü~íłëâĞê▌ âĞòáÖ~òÖ~íłëá ëòÉêî NVVMJíçä NVVSK ÇÉÅÉãÄÉê PNJáÖK gçÖìí¼Çà~ ~ò ‡mqcK @@‡c^ J ‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ ^ò ‡äí~äłåçë cçêÖ~äãá ^Ǽ E‡c^F ~ íÉêãÝâÝêíÝâÉë−íÝëêÉ Ýë ~ ëòçäÖłäí~íłëåóşàíłëê~ âáîÉíÉíí âĞòéçåíá ~ǼI ãÉäóÉí ~ò ÑáJ òÉí ãÉÖI ~âá ~ íÉêãÝâÝêí EëòçäÖłäí~íłëÝêíF ÉääÉåÝêíÝâÉí â~éI łã ~ò ~Ǽí ~ îÝíÉäłêÄ~å EÇ−àÄ~åF łíÜłê−íà~ ~ îÉî═êÉK @@‡Ñ~ EfåÖ~íä~åF ‡Ñ~Z łäí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ ^ò ‡Ñ~ âÝêÇÝëÉ ÑÉäãÉêćäÜÉíI åÉã ä~â¼áåÖ~íä~å ÝêíÝâÉë−íÝëåÝäI î~Öó şàÝé−íÝë▌ ä~âłëçâ Éäë═ ÝêíÝâÉë−íÝëÝåÝä E~ãÉååóáÄÉå ÉÖó àçÖá ëòÉãÝäóáëÝÖ

ÝêíÝâÉë−íI ~ãÉäó ‡Ñ~ âĞÄÉ í~êíçòáâF kÉã ä~â¼áåÖ~íä~åçâW J áêçÇ~I J íÉäÉâI J Ö~êłòëI bòÉå â−îćä ‡Ñ~ ÑÉäãÉêćäÜÉí áåÖ~íä~å ÄÝêÄÉ~Çłëåłä E~ãÉååóáÄÉå ÉÖó àçÖá ëòÉãÝäóáëÝÖ ÝêíÝâÉë−íI ~ãÉäó ‡Ñ~ âĞÄÉ í~êíçòáâF ^ j~Öó~êçêëòłÖçå EOMMTNMKPMJłåF ÝêîÝåóÉë ‡Ñ~ ãÝêíÝâÉ Äáòçåóçë áåÖ~íä~åçâ Éä~Çłë~I Ü~ëòåçÇ−íłëá Ç−à~I ÄÝêäÝëÉ íÉâáåJ íÉíÝÄÉå ~ åÉííç ĞëëòÉÖ OM ëòłò~äÝâ~K ‡Ñ~ ÑáòÉíÝëÝêÉ âĞíÉäÉòÉííÉâ ãáåÇ~òçâ ~ àçÖá ëòÉãÝäóÉâ Ýë ã~ÖłåëòÉãÝäóÉâI ~âáâ êÉåÇëòÉêÉëÉå îÝÖÉòåÉâ łêìÝêíÝâÉë−J íÝëíI íÉäàÉë−íÉåÉâ î~ä~ãáäóÉå ëòçäÖłäí~íłëíK @@‡c^ ~ä~åóá ãÉåíÉëëÝÖÝåÉâ Ü~íłê~ ^ǼÝî ÉäÉàÝå ~ò ~Ǽò¼

łäí~ä îłä~ëòíÜ~í¼I ~ãÉååóáÄÉå ~ò Éä═ò═ Ýë ~ò ~âíìłäáë ~ǼÝîÄÉå îłêÜ~í¼ łêÄÉîÝíÉäÉ åÉã Ü~ä~Çà~ ãÉÖ ~ò R ãáääá¼ cíJçíK @@‡c^ â¼Ç ^ò ~Ǽëòłã VK ëòłã~I ~ãÉäóáâ M î~Öó N ~ãÉååóáÄÉå åáåÅë łÑ~ ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖI áäÉäíîÉ O Ü~ î~å łÑ~ ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉJ òÉííëÝÖK @@‡Ö~ò~íá ÉäÉãòÝë ^ Ö~òÇ~ëłÖ ÉÖÝëòÝí═ä ~ò ÉÖóÉë łÖ~ò~íá ÉêÉÇãÝåóÉâ Öó~âê~å ÉäíÝêåÉâK ^ò łÖ~ò~íá ~Ç~íçâ íêÉåÇàÝÄÉå âĞîÉí═â ~ ã~âêçJ Ö~òÇ~ëłÖá Ñçäó~ã~íçâ~íK ^ò łÖ~ò~íçâ ÅáâäáâìëëłÖ~ Ýë ~ò ÉÄÄ═ä ÉêÉÇá âçÅâłò~í ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëI łÖ~ò~íçâ âĞòĞííá ãÉÖçëòäłëłí ÉêÉÇãÝåóÉòáK ^ò łÖ~ò~íá ÉäÉãòÝëÉâ àÉäÉåí═ëÝÖÝí ~ò ~Çà~I ÜçÖó

ĞëëòÉÜ~ëçåä−íłëá ~ä~éçí ëòçäÖłäí~í ~ò ÉÖóÉÇá îłää~äí ÝêíÝâÉäÝëÝÜÉòI î~ä~J ãáåí áíí âÉêćäÜÉí ëçê ~ò ~äíÉêå~í−î ÄÉÑÉâíÉíÝëá äÉÜÉí═ëÝÖÉâ ÑÉäíÝêâÝéÉòÝëÝêÉI îáòëÖłä~íłê~K ^ò łÖ~ò~íá ÉäÉãòÝë Ñ═ÄÄ íÝåóÉò═áW J ^ò łÖ~ò~íçâ éá~Å~áí àÉääÉãòá Ñ═ÄÄ ãìí~í¼â J ‡íä~Öçë àĞîÉÇÉäãÉò═ëÝÖ J ‡Ö~ò~íá çëòí~äÝâéçäáíáâ~ J ‡Ö~ò~íá ÄÉêìÜłòłëí àÉääÉãòá ãìí~í¼â QQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J q═âÉëòÉêâÉòÉíI Ñáå~åëò−êçòłëá ëòÉêâÉòÉíÉâ Ýë ãìí~í¼â J ‡Ö~ò~íá Ü~íÝâçåóëłÖ ÉëòâĞòÑÉäÜ~ëòåłäłë @@‡Ö~ò~íá Ö~òÇ~ëłÖí~åçâ ^ Ö~òÇ~ëłÖ ÉÖóÉë å~Öó łÖ~ò~í~áí Eáé~êI ~ÖêłêI

âÉêÉëâÉÇÉäÉã ëíÄKF âćäĞå îáòëÖłä¼ âĞòÖ~òÇ~ëłÖ íìÇçãłåóçâK @@‡hh J ‡ää~ã~ǼëłÖ hÉòÉä═ hĞòéçåí ‡ää~ã~ǼëëłÖ hÉòÉä═ hĞòéçåíK NVVRJÄÉå äÝíêÉÜçòçíí ëòÉêîÉòÉíI ÑÉä~Ç~í~I ÅÝäà~ ~ò ~ǼëëłÖâÉòÉäÝëëÉä â~éÅëçä~íçë î~ä~J ãÉååóá ÑìåâÅá¼ ÉÖó ëòÉêîÉòÉíÄÉ î~ä¼ íĞãĞê−íÝëÉK ^ò ‡hh âÉòÉäáI Ñçäó~ã~íçë~å ãÉÖşà−íà~ Ýë åóáäîłåí~êíà~ ~ âĞäíëÝÖîÉJ íÝë Ñçêáåí Ýë ÇÉîáò~~ǼëëłÖłíK @@‡hh J äÝíêÉÜçòłëłå~â ÅÝäà~ J má~Å łíäłíÜ~í¼ëłÖ~ J ~ìâÅá¼â J áåÑçêãłÅá¼I âáÄçÅëłíłëá å~éíłê J Éäë═ÇäÉÖÉë ÑçêÖ~äã~ò¼á êÉåÇëòÉê J ÉÖóëòÉê▌ëĞÇÝë J ÑÉäíÝíÉäÉâI Ñìí~ãáÇ═âI â~ã~íçòłëI äÉàłê~íI â~ã~íÑáòÉíÝë ÉÖóëÝÖÉë−íÝëÉ

J jłëçÇéá~Åá äáâîáÇáíłë Ñçâçòłë~ J å~Öó ĞëëòÉÖ▌ ëçêçò~íçâ âáÄçÅëłíłë~ J Éäë═ÇäÉÖÉë ÑçêÖ~äã~ò¼á êÉåÇëòÉê @@‡ää~ã ÄÉîÝíÉäÉá J ^Ǽ àÉääÉÖ▌I J kÉã ~Ǽ àÉääÉÖ▌I J ‡ää~ãá î~Öóçåí ÝêáåíáI J ~ÇçãłåóçâI ëÉÖÝäóÉâI J bÖóÝÄ ÄÉîÝíÉäÉâK @@‡ää~ã ÅÝäà~á J d~òÇ~ëłÖá Ü~íÝâçåóëłÖ J qłêë~Ç~äãá áÖ~òëłÖçëëłÖ J j~âêçÖ~òÇ~ëłÖá ÉÖóÉåëşäó @@‡ää~ã Ö~òÇ~ëłÖá ÑìåâÅá¼á J ^ääçâłÅá¼ë ÑìåâÅá¼I ~ãÉäó ~ò Éê═Ñçêêłëçâ ãÉÖëòÉêòÝëÝîÉä Ýë ÑÉäÜ~ëòåłäłëłî~ä Äáòíçë−íà~ ~ âĞòĞëëÝÖá ÑçÖó~ëòíłëíK J bäçëòíłëá ÑìåâÅá¼I ~ãÉäó âçêêáÖłäåá áÖóÉâëòáâ ~ éá~Åá îáëòçåóçâ Ü~íłë~áļä ëòłêã~ò¼ íşäòçíí ãÝêíÝâ▌ àĞîÉÇÉäãá

Ýë î~J Öóçåá ~êłåóí~ä~åëłÖçâ~íK J pí~ÄáäáòłÅá¼ë ÑìåâÅá¼I ~ãÉäóåÉâ Éäë═ÇäÉÖÉë ÅÝäà~ ~ Ö~òÇ~ëłÖá åĞîÉâÉÇÝë ÑÉäíÝíÉäÉáåÉâ Äáòíçë−íłë~K @@‡ää~ã ëòÉâíçê~ ^òçå Ö~òÇ~ëłÖá íÉîÝâÉåóëÝÖÉâ ĞëëòÉëëÝÖÉI ~ãÉäóÉâÄÉå ~ò łää~ã âĞòÜ~í~äãáI Ö~òÇ~ëłÖëòÉêîÉò═ EÝêÇÉâÉÖóÉòíÉí═F Ýë âĞòíìä~àÇçåçëá ÑìåâÅá¼á ÝêîÝåóÉëćäåÉâK @@‡ää~ã ëòÉêÉéîłää~äłë~á Éâ~éÅëçä¼Çáâ ~ J gĞîÉÇÉäãÉâ ÉäçëòíłëłÄ~ J Éê═Ñçêêłëçâ ~ääçâłÅá¼àłÄ~ J j~âêçÖ~òÇ~ëłÖá ÉÖóÉåëşäó ~ä~â−íłëłÄ~ @@‡ää~ã ëòÉêÉéîłää~äłëá íÉêćäÉíÉá J ^ åÉãòÉíÖ~òÇ~ëłÖçâ âĞòĞííá â~éÅëçä~íçâ âáÝé−íÝëÉ Ýë łéçäłë~ QR îÝÇá ~ åÉãòÉíÖ~òÇ~ëłÖçí q═òëÇÉ

Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç J ^ Ö~òÇ~ëłÖá ã▌âĞÇÝë íĞêîÝåóÉë âÉêÉíÉáåÉâ âá~ä~â−íłë~ ëłÖ ãçòÖłëłå~â áêłåółí J ^ò łää~ãÖ~òÇ~ëłÖÄ~ î~ä¼ ÄÉ~î~íâçòłë~ VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì íĞêîÝåóÜçò¼I îÝÖêÉÜ~àí¼ íÉîÝâÉåóëÝÖâÝåíK háàÉäĞäá ~ Ö~òÇ~J @@‡ää~ã~ǼëëłÖ ^ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëI áääÉíîÉ ~ ÜÉäóá Ğåâçêãłåóò~íçâ âĞäíëÝÖîÉíÝëÉ ÉÖóćííÉë ÇÉÑáÅáíàÝí łää~ã~ǼëłÖå~â åÉîÉòòćâK ^ ÄÉäÑĞäÇá Ñáå~åëò−êçòłë ã¼Çà~á Öó~âçêä~íáä~Ö ãÉÖÉÖóÉòåÉâ ~ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝë Üáłåółå~â Ñáå~åëò−êçòłëá ã¼Çà~áî~äK JJJ ^ò łää~ã ÑÉååłää¼ í~êíçòłë~áå~â ĞëëòÉëëÝÖÉK ^ò łää~ã~ǼëłÖ ãÝêíÝâÝåÉâ

äÉÖÑçåíçë~ÄÄ ãìí~í¼ëòłã~ ~ò ~ǼëëłÖLdam ~êłåóI ~ãÉäó ~ ã~~ëíêáÅÜíá âêáíÝêáìã ~ä~éàłå SM ëòłò~äÝâçë ëòáåí ~ä~íí ÉäÑçÖ~ÇÜ~í¼K JJJ jáåÇÉå çäó~å ÜáíÉäîáëòçåóçå ~ä~éìä¼ ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖI ~ãÉäó ~ò łää~ãJÜłòí~êíłë î~ä~ãÉäóáâ ~äêÉåÇëòÉêÝí íÉêÜÉäáK ^ò łää~ãÜłòí~êíłëá ~äêÉåÇëòÉêÉâ ÜáíÉäłääçãłåó~ ~ ÜÉäóá Ğåâçêãłåóò~íçâ Ýë âĞäíëÝÖîÉíÝëá ëòÉêîÉáâ âáîÝíÉäÝîÉä ~ âĞòJ éçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëÜÉò í~êíçò¼ łää~ã~ǼëëłÖ êÝëòÉI ÉÖóëÝÖÉë åóáäîłåí~êíłëë~ä Ýë âÉòÉäÝëëÉäK ^ ÜÉäóá Ğåâçêãłåóò~íá ~äJ êÉåÇëòÉê ~ò ═í íÉêÜÉä═ ~ǼëëłÖļä ÉêÉÇ═ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ åóáäîłåí~êíłëłÝêíI

âÉòÉäÝëÝÝêí Ýë íÉäàÉë−íÝëÝÝêí Ğåłää¼~å ÑÉäÉäK @@‡ää~ã~ǼëëłÖ hÉòÉä═ hĞòéçåí oÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ EíçîłÄÄá~âÄ~åW ‡hh oíKF şíàłå äłíà~ ÉäK ^ ÑçêÖ~äçãÄ~ Üçò~í~äļä ÄÉÑçäó¼ ĞëëòÉÖ ~ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëá Üáłåó êÝëòÄÉåá Ñáå~åëò−êçòłëłí Ýë ~ äÉàłê¼ łää~ã~ǼëëłÖ ãÉÖşà−íłëłí ëòçäÖłäà~I ÉòòÉä Äáòíçë−íî~ ~ âĞäíëÝÖîÉJ íÝë Üçëëòş íłîçå ÄáòíçåëłÖçë Ñáå~åëò−êçòłëłíK ^ j~Öó~ê ‡ää~ã âĞòîÉíäÉåI łäí~äłåçë Ýë ÑÉäíÝíÉä åÝäâćäá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~ä ~êê~I ÜçÖó ~ j~Öó~ê ‡ää~ãé~é−êçâ åÝîÝêíÝâÝí ~ ãÉÖàÉäĞäí áÇ═ÄÉå Ýë ã¼Ççå ãÉÖÑáòÉíáK @@‡ää~ãÜłòí~êíłë ^ò łää~ãÜłòí~êíłë ~ò łää~ã

Ö~òÇłäâçÇłëá êÉåÇëòÉêåÉâ ÉÖÝëòÉK ^òí ~ íÉîÝâÉåóëÝÖÉíI ~ãÉääóÉä ~ò łää~ã ~ ÄÉîÝíÉäÉáí ÄÉëòÉÇá Ýë ĞëëòÉÖó▌àí═ ~ò łää~ãá âĞäíëÝÖîÉíÝëÄÉI ãáåí éÝåò~ä~éÄ~I ã~àÇ ~òí ÑÉäÜ~ëòåłäà~ âá~Çłë~á íÉäàÉë−íÝëÝêÉI łää~ãÜłòí~êíłëå~â åÉîÉòòćâK ^ò łää~ã çäó~å ÑÉä~Ç~íçâ~í äłí Éä ~ âĞò ÝêÇÉâÝÄÉåI ~ãÉäóÉâÉí ~ Ö~òÇ~ëłÖ íĞÄÄá ëòÉêÉéä═á åÉã íìÇåłå~â ãÉÖçäÇ~åáK bòÉJ âÉí ~ ÑÉä~Ç~íçâ~í âĞòÑÉä~Ç~íçâå~â åÉîÉòòćâK ^ò łää~ãá àÉääÉÖ▌ Ö~òÇłäâçÇłë ãÝêäÉÖÉáåÉâ ĞëëòÉëëÝÖÉW ~ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëI ~ íÉêćäÉíá Ýë ~ íłêë~Ç~äçãÄáòíçë−íłëá ĞåJ âçêãłåóò~íçâI î~ä~ãáåí ~ò ÉäâćäĞå−íÉíí łää~ãá ~ä~éçâ

âĞäíëÝÖîÉíÝëÉK ^ âĞòéçåíá âçêãłåóò~í ~ò ÉäâćäĞå−íÉíí éÝåò~ä~éçâ ~ íłêë~Ç~äçãÄáòíçë−íłë łää~ãá ÑÉä~Ç~íçíí Éääłí¼ êÝëòÝåÉâI ~ ÜÉäóá ĞåJ âçêãłåóò~íçâ Ö~òÇłäâçÇłëłå~â êÉåÇëòÉêÉI áääÉíîÉ ~äêÉåÇëòÉêÉâ âĞäíëÝÖîÉíÝëÉáåÉâ ĞëëòÉëëÝÖÉK @@‡ää~ãÜłòí~êíłë Ö~òÇłäâçÇłëłå~â ~ä~éÉäîÉá ^ò łää~ãÜłòí~êíłëÄ~å ~ Ö~òÇłäâçÇłë ÝîÉë âĞäíëÝÖîÉíÝë ~ä~éàłå íĞêíÝåáâK ^ò Éò ~ä~éàłå íĞêíÝå═ Ö~òÇłäâçÇłë ëçêłå ~ò łäJ ä~ãÜłòí~êíłëá íĞêîÝåóÄÉå êĞÖò−íÉíí Ö~òÇłäâçÇłëá ~ä~éÉäîÉâÉí ÄÉ âÉää í~êí~åá ~ ãÉÖ~ä~éçòçíí íÉêîÉòÝëI î~ä~ãáåí ~ âĞäíëÝÖJ îÉíÝëÉâ îÝÖêÉÜ~àíłëłå~â Ü~íÝâçåóëłÖ~ Ýë ~òçâ

ÉääÉå═êáòÜÉí═ëÝÖÉ ÝêÇÉâÝÄÉåK ^ äÉÖÑçåíçJë~ÄÄ Ö~òÇłäâçÇłëá ~ä~éÉäîÉâW J âĞäíëÝÖîÉíÝëJâÝëò−íÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖI J ÉäÑçÖ~Ççíí âĞäíëÝÖîÉíÝëåÉâ ãÉÖÑÉäÉä═ îÝÖêÉÜ~àíłëI J ÉääÉå═êáòÜÉí═ëÝÖI J åóáäîłåçëëłÖI J åÝéâÝéîáëÉäÉíá ÑÉäÜ~í~äã~òłëI J ~Çãáåáëòíê~í−î çëòíłäóçòłëI J âçêäłíçòçíí áÇÉà▌ ÑÉäJÜ~í~äã~òłëI J íÉäàÉëëÝÖI J êÝëòäÉíÉëëÝÖI J ÉÖóëÝÖÉëëÝÖI J Éä═êÉäłíłëI J ÖäçÄłäáë ÑÉÇÉòÉíI J łíäłíÜ~í¼ëłÖI J Ñçäó~ã~íçëëłÖI J î~ä¼ÇáëłÖI QS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J éÝåòJÑçêÖ~äãá î~Öó ÉêÉÇãÝåóëòÉãäÝäÉí▌ Éäëòłãçäłë âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉI J Äêìíí¼

ÉäëòłãçäłëK @@‡ää~ãÜłòí~êíłëá Üáłåó ^ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëI ~ò ÉäâćäĞå−íÉíí łää~ãá ~ä~éçâ Ýë ~ò ÉÖóÉë ~äêÉåÇëòÉêÉâ EÉÖÝëòëÝÖÄáòíçë−íłëá ~ä~éI åóìÖÇ−àÄáòíçJ ë−íłëá ~ä~éF ÉÖóćííÉë Üáłåó~K @@‡ää~ãÜłòí~êíłëá ãÝêäÉÖ ^ò łää~ãÜłòí~êíłë î~ä~ãÉååóá ~äêÉåÇëòÉêÝåÉâ E~ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëåÉâI ~ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëá ëòÉêîÉâåÉâI ~ ÜÉäóá Ğåâçêãłåóò~íçâå~âI ~ò ÉäâćäĞå−íÉíí łää~ãá éÝåò~ä~éçâå~â Ýë ~ íłêë~Ç~äçãÄáòíçë−íłëá ~ä~éçâå~âF ÄÉîÝíÉäÉáíI áääÉí═äÉÖ âáJ ~Çłë~áí í~êí~äã~òò~K ^ ãÝêäÉÖ âçåëòçäáÇłäíI Ü~äãçò¼Çłëçâ~í åÉã í~êí~äã~òK @@‡ää~ãá ~åâÑÉäćÖóÉäÉí ^ ã~Öó~ê

éÝåòéá~Åçí NVVSK ÇÉÅÉãÄÉê PNJáÖ ÑÉäćÖóÉä═ çêëòłÖçë Ü~íłëâĞê▌ âĞòáÖ~òÖ~íłëá ëòÉêîK gçÖìí¼Çà~ ~ò ‡mqcK ^ò lêëòłÖÖó▌äÝë ~ò NVVVK Ýîá `uufsK íĞêîÝåóÄÉå êÉåÇÉäâÉòÉíí ~ mÝåòćÖóá pòÉêîÉòÉíÉâ ‡ää~ãá cÉäćÖóÉäÉíÝåÉâ Empw‡cF äÝíêÉàĞííÝê═äK ^ mpw‡c ~ò ‡ää~ãá mÝåòJ Ýë q═âÉéá~Åá cÉäćÖóÉäÉíI ~ò ‡ää~ãá áòíçë−íłëÑÉäćÖóÉäÉí Ýë ~ò ‡ää~ãá mÝåòíłêÑÉäJ ćÖóÉäÉí àçÖìí¼Çà~âÝåí àĞíí äÝíêÉ OMMMK łéêáäáë NJàÝåK @@‡ää~ãá ÄÉ~î~íâçòłë äÉÜÉí J íÉêîÖ~òÇłäâçÇłëçå ~ä~éìä¼ J Ñáëâłäáë J ãçåÉíłêáë ÉëòâĞòĞâêÉ íłã~ëòâçǼ @@‡ää~ãá ÉÖóÉåäÉÖ J aÉÑáÅáí ÜáłåóI J pòìÑÑáÅáí íĞÄÄäÉíK @@‡ää~ãá Ö~ê~åÅá~ bÖóÉë

ÝêíÝâé~é−êçâ îáëëò~ÑáòÉíÝëÝêÉ ~ò łää~ã łäí~ä îłää~äí âÉòÉëëÝÖK j~Öó~êçêëòłÖçå ~ò ÝêíÝâé~é−êéá~Å åóçäÅî~å~ë ÝîÉâ ÉäÉàá şàê~áåÇìäłë~ áÇÉàÝå ~ò łää~ã î~ä~ãÉååóá ~ ä~âçëëłÖ ëòłãłê~ âáÄçÅëłíçíí âĞíîÝåóêÉ ~ìíçã~íáâìë~å Ö~ê~åÅáłí îłää~äí íĞÄÄ ÉëÉíÄÉå Éò äÉÜ−îłëê~ áë âÉêćäí I ÇÉ NVUUK à~åìłê NK ìíłå ãłê Åë~â ~ í~åłÅëáI Ğåâçêãłåóò~íá âĞíîÝåóÉâêÉ îçå~íâçJ òçííI ã~àÇ NVVOJíáä ãłê ~òçâê~ ëÉãK gÉäÉåäÉÖ ~ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝë łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÝêíÝâé~é−êçâçå Ełää~ãé~é−êF â−îćä ~ íłêë~Ç~äçãÄáòíçë−íłëá Ğåâçêãłåóò~íçâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí âĞíîÝåóÉâêÉI î~ä~ãáåí åÝãÉäó ëéÉÅáłäáë

EåÉã åóáäîłåçëF âáÄçJ Åëłíłëê~ îçå~íâçòáâ ~ò łää~ãá Ö~ê~åÅá~K JJJ ‡ää~ãá âÉòÉëëÝÖîłää~äłëK ^ä~éîÉí═Éå ÝêíÝâé~é−êâáÄçÅëłíłëë~äI ÄÉíÝíÄáòíçë−íłëë~ä â~éÅëçä~íçë ÑçÖ~äçãK @@‡ää~ãá hÉêÉëâÉÇÉäãá lêëòłÖ br ^ò bh ÉòÉâ âĞòÝ ëçêçäí~ jçJíI íÉÜłí åÉã áëãÉêíÉ Éä àçÖìåâ~í ~ jckJêÉ Ýë ~ ÇáëòâêáãáåłÅá¼ãÉåíÉëëÝÖêÉ ëÉãK ^äâ~äã~òJ íłâ êłåâ ~ ëòÉäÉâí−î îÝÇ═òłê~ÇÝâI Ýë ~ ëéÉÅáÑáâìë ãÉååóáëÝÖá âçêäłíçòłëçâ~í áë ~ âÉêÉëâÉÇÉäÉãÄÉåK bò ãÝÖ ~ââçê áë Ñçäóí~í¼ÇçííI ~ãáâçê jç d^qq í~Ö äÉíí Ýë ~ââçê áëI ~ãáâçê ~ò bh Éä═áêłåóçòí~ ~ âçêäłíçâ ãÉÖëòćåíÉíÝëÝíK @@‡ää~ãá âá~Çłëçâ J e~Öóçãłåóçë ÑÉä~Ç~íçâ

ÉääłíłëI J qłîä~íá Ö~òÇ~ëłÖéçäáíáâ~I J qÉêćäÉíÑÉàäÉëòíÝëI J píêìâíşê~âááÖ~ò−íłë E~ãÉååóáÄÉå ëòćâëÝÖÉëFK @@‡ää~ãá âá~Çłëçâ ëòÉãéçåíà~á J hìäíşê~ Ýë åĞîÉâÉÇÝëI J gÉäÉå î~Öó àĞî═I QT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J ˙àê~ÉäçëòíłëI J hĞäíëÝÖÜ~íÝâçåóëłÖK @@‡ää~ãá âĞäíëÝÖîÉíÝë ^ò łää~ãá âĞäíëÝÖîÉíÝë íÉêîÉòÝëÝåÉâ ãÉåÉíÝí Ýë ëò~Äłäó~áí ~ò łää~ãÜłòí~êíłëá íĞêîÝåó łää~é−íà~ ãÉÖK ^ mÝåòćÖóãáåáëòíÝJ êáìãå~â ~ íłêÖóÝî ãłàìë PNJáÖ âÉää ~ âĞîÉíâÉòá Ýîá łää~ãá âĞäíëÝÖîÉíÝë áêłåóÉäîÉáí Ýë Ñá âÉêÉíëòłã~áí ~ âçêãłåó Éä═ íÉêJ àÉëòíÉåáÉK ^ âçêãłåó àşåáìë

PMJáÖ íłàÝâçòí~íà~ éçäáíáâ~ Ñá áêłåó~áê¼ä ~ò lêëòłÖÖó▌äÝëíK ^ hçêãłåó ëòÉéíÉãÄÉê PMJáÖ âĞJ íÉäÉë ÄÉåóşàí~åá ~ âĞîÉíâÉòá Ýîá âĞäíëÝÖîÉíÝëá íĞêîÝåóíÉêîÉòÉíÉí ~ò lêëòłÖÖó▌äÝëåÉâK ^ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝë ~ò lêJ ëòłÖÖó▌äÝë íĞêîÝåóÄÉå Ü~Öóà~ à¼îł äÉÖâÝë═ÄÄ ÇÉÅÉãÄÉê PNJáÖK ^ âĞäíëÝÖîÉíÝëá íĞêîÝåó âćäĞåäÉÖÉë íĞêîÝåóI ãÉêí åÉã íÉäàÉë−íÝëÉ åÉã àłê àçÖá ëò~åâÅá¼ââ~äK ^ âĞäíëÝÖîÉíÝëá íĞêîÝåó îÝÖêÉÜ~àíłë~ ÝêÇÉâÝÄÉå ~ âçêãłåó êÉåÇÉäÉíÉâÉí ~äâçíI àçÖJ ëò~Äłäóçâ~í ~Ç âáK JJJ ^ò łää~ã éÝåòćÖóá ~ä~éà~I éÝåòćÖóá íÉêîI ãÉäóÄÉå ~ò łää~ã ãÉÖàÉäĞäá ~ò ═í ãÉÖáääÉí═ àĞîÉÇÉäãÉâÉí

EÄÉîÝíÉäÉâF Ýë ÉòÉâ ÑÉäÜ~ëòåłäłëá áêłåółí Eâá~ÇłëçâFK ^ò łää~ãá âĞäíëÝÖîÉíÝë ~ò łää~ãÜłòí~êíłë êÝëòÉI ~ãÉäó ã~ÖłÄ~å ÑçÖä~äà~ ~ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëíI ~ ÜÉäóá Ğåâçêãłåóò~íá âĞäíëÝÖîÉíÝëÉâÉíI ~ íłêë~Ç~äçãÄáòíçë−íłëá ~ä~éçâ~íI Ýë ~ò ÉäâćäĞå−íÉíí łää~ãá éÝåòJ ~ä~éçâ~íK @@‡ää~ãá âĞäíëÝÖîÉíÝë ĞëëòÉłää−íłëłå~â ëòÉãäÝäÉíã¼Çà~á ^ âĞäíëÝÖîÉíÝë íÉêîÉòÝëÉ âááåÇìäÜ~í ~ âá~Çłëá çäÇ~äê¼äI Éò ~ò şåK áÖÝåó~ä~éş íÉêîÉòÝëI áääK ~ îłêÜ~í¼ ÄÉîÝíÉäÉâÄ═ä Ýë ÜáíÉäJ äÉÜÉí═ëÝÖÉâÄ═äI Éòí åÉîÉòá Éê═Ñçêêłë ~ä~éş íÉêîÉòÝëåÉâK ^ âĞäíëÝÖîÉíÝë íÉêîÉòÝëÉ Ýë ~ ÄÉëòłãçäłë ëçêłå âćäĞå

íÉêîÉò═âI áääK ãìí~íàłâ âá ~ êÉåÇÉë ÄÉîÝíÉäÉâÉí Ýë âá~Çłëçâ~íI áääK ~ êÉåÇâ−îćäá ÄÉîÝíÉäÉâÉí Ýë âá~Çłëçâ~íK @@‡ää~ãá mÝåòJ Ýë q═âÉéá~Åá cÉäćÖóÉäÉí J ‡mqc ^ Ä~åâçâ ÑÉäćÖóÉäÉíÝí Éääłí¼ âĞòáÖ~òÖ~íłëá ëòÉêî îçäí àçÖìí¼Çłå~â äÝíêÉàĞííÝáÖK ^ mÝåòćÖóá pòÉêîÉòÉíÉâ ‡ää~ãá cÉäćÖóÉJ äÉíÉ EmcpwF ~ Ä~åâëòÑÝê~ Ýë ~ò ÝêíÝâé~é−ê âÉêÉëâÉÇÉäÉã íÉêćäÉíÝå ã▌âĞÇ═ ÑÉäćÖóÉäÉíÉâ ĞëëòÉîçåłëłî~ä OMMMKłéêáäáëłÄ~å àĞíí äÝíêÉK @@‡ää~ãá éÝåòíłêàÉÖó ^ò łää~ã łíãÉåÉíá éÝåòÜáłåółå~â ÑÉÇÉòÉíÝêÉ âáÄçÅëłíçííI ~ îáëëò~îłäíłë å~éàłáÖ â~ã~íçò¼ ÝêíÝâé~é−êI ÉÖó ÝîÉë Ñìí~ãáJ ÇÉà▌I ëłîçë â~ã~íçòłëşK

@@‡ää~ãá pòłãîÉî═ëòÝâ ^ò NVUVK Ýîá PUK íĞêîÝåó ëòÉêáåí ~ò łää~ã äÉÖÑ═ÄÄ éÝåòćÖóáJÖ~òÇ~ëłÖá ÉääÉå═êò═ ëòÉêîÉK cÉä~Ç~í~ ~ò łää~ãÜłòí~êíłë Ö~òJ ÇłäâçÇłëłå~â ÉääÉå═êòÝëÉI Éä═áêłåóò~íJÑÉäÜ~ëòåłäłëçâ íĞêîÝåóÉëëÝÖÝåÉâ Ýë ÅÝäëòÉê▌ëÝÖÝåÉâ ÉääÉå═êòÝëÉI âĞäíëÝÖîÉíÝë îÝÖêÉÜ~àíłëłê¼ä òłêëòłã~Çłë ÉääÉå═êòÝëÉI îÝäÉãÝåóÉòÝëÉK @@‡ää~ãá ëòÉêîÉâ ‡ää~ãÜ~í~äãá åÝéâÝéîáëÉäÉíáÉâW J lêëòłÖÖó▌äÝëW çêëòłÖçë ëò−åí═I ~ äÉÖÑÉäë═ÄÄ łää~ãÜ~í~äãá åÝéâÝéîáëÉäÉíá ëòÉêîK áòíçë−íà~ ~ íłêë~Ç~äçã ~äâçíãłåóçë êÉåÇàÝíI ãÉÖÜ~íłêçòò~ ~ò çêëòłÖ âçêãłåóòłëłå~â ëòÉêîÉòÉíÝíK J eÉäóá

Ğåâçêãłåóò~íçâ âÝéîáëÉä═ íÉëíćäÉíÉáW ÜÉäóá ëòáåí▌ÉâI ãÉÖóÉáÉâI íÉäÉéćäÝëÉâK J háëÉÄÄëÝÖá Ğåâçêãłåóò~íçâW ^ åÉãòÉíá Ýë Éíåáâ~á âáëÉÄÄëÝÖÉâ ~äâçíãłåóçë àçÖ~áâ Öó~âçêäłëłå~â ëò−åíÉêÉK J hçêãłåóLÉäåĞâÉW çêëòłÖçë ëò−åí═I ã▌âĞÇÝëÝÝêí ~ò lêëòłÖÖó▌äÝëåÉâ ÑÉäÉä═ë J jáåáëòíÝêáìãçâI ãáåáëòíÉêÉâW çêëòłÖçë ëòáåíÉå ã▌âĞÇåÉâI êÉåÇÉäÉíÉâÉí ~ÇÜ~íå~â âáK J eÉäóá Ğåâçêãłåóò~íçâåłäW àçÖ~äâçí¼á àçÖâĞêćâ åáåÅëI ~ âçêãłåóêÉåÇÉäÉíI î~Öó ã~Ö~ë~ÄÄ ëòáåí▌ àçÖëò~Äłäó ~ä~éàłå äłíàłâ Éä âĞòáÖ~òÖ~íłëá ÑÉä~Ç~í~áâ~íK mçäÖłêãÉëíÉêI àÉÖóòáI éçäÖłêãÉëíÉêá Üáî~í~äI âĞòáÖ~òÖ~íłëá

Üáî~í~äçâK J fÖ~òëłÖëòçäÖłäí~íłëá~âW −ê¼ëłÖçâW ÜÉäóáÉâI ãÉÖóÉáÉâI Ñ═îłêçëáI iÉÖÑÉäë═ÄÄ −ê¼ëłÖFW cìåâÅá¼à~ ~ò áÖ~òëłÖëòçäÖłäí~J íłëK cćÖÖÉíäÉåÉâI Åë~â ~ íĞêîÝåóåÉâ Åë~â ~ íĞêîÝåóåÉâ î~åå~â ~äłêÉåÇÉäîÉK J ¸ÖóÝëòëÝÖÉâEÜÉäóáÉâI ãÉÖóÉáÉâI Ñ═îłêçëáI iÉÖÑÉäë═ÄÄ ¸ÖóÝëòëÝÖF ÖçåÇçëâçÇå~â ~ò łää~ãéçäÖłêçâ àçÖ~áå~â îÝÇÉäãÝJ ê═äI ~ò ~äâçíãłåóçë êÉåÇÉí ~ò çêëòłÖ ÄáòíçåëłÖłí Ýë ÑćÖÖÉíäÉåëÝÖÝí ëÝêíá î~Öó îÉëòÝäóÉòíÉíá ãáåÇÉå ÅëÉäÉâãÝåó âĞîÉíâÉJ òÉíÉë ćäÇĞòÝëÝê═äK J bÖóÝÄ ëòÉêîÉâW ^ò ÉÇÇáÖ áëãÉêíÉííÉâ âĞòÝ ÉÖółäí~äłå åÉã ëçêçäÜ~í¼â ÄÉI ÉÖó êÝëòćâêÉ ~ò Éä═−êłëçâ~í Åë~â

âćäĞå íĞêJ îÝåóÉâ í~êí~äã~òòłâK QU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J ^äâçíãłåóÄ−ê¼ëłÖW Ü~íłëâĞêÝÄÉå í~êíçò¼ ćÖóÉâÉí ~ íĞêîÝåó íÝíÉäÉëÉå ãÉÖÜ~íłêçòò~K bäàłêłëłí Äłêâá âÉòÇÉãÝåóÉòÜÉíáK ÏêłëÄÉäá áåÇ−íîłåó ÑçêãłàłÄ~åK ^ò áåÇ−íîłåó @@‡ää~ãá ëòÑÝê~ hĞòéçåíáI î~Öó ÜÉäóá âĞäíëÝÖîÉíÝëá ëòÉêîÉáå âÉêÉëòíćäI ÉääÉåëòçäÖłäí~íłë åÝäâćäá íê~åò~âÅá¼ââ~ä şàê~ Éäçëòíà~ ~ àĞîÉÇÉäJ ãÉíK ^ ã~ÖłåëòÑÝêłí¼ä ~Ǽí ëòÉÇ ÄÉI íê~åëòÑÉêÉâÉí àìíí~í ëòçÅáłäáë Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ÅÝäçâê~K @@‡ää~ãá íłãçÖ~íłë kÉãòÉíá Ü~í¼ëłÖçâ ÄÉ~î~íâçòłë~ EåÉãòÉíáI êÉÖáçåłäáë î~Öó

ÜÉäóá ëòáåíÉåF ÉÖó âáîłä~ëòíçíí Ö~òÇ~ëłÖá íÉîÝâÉåóëÝÖ íłãçJ Ö~íłëłê~I ÑÉäÜ~ëòåłäî~ ~ò łää~ãÜłòí~êíłë Éê═Ñçêêłë~áíK @@‡ää~ãá íÉêćäÉí hćäĞåĞë ÖçåÇçí çâçòå~â ~ò şÖóåÉîÉòÉíí łää~ãá íÉêćäÉí ãÉÖàÉäĞäÝë▌ ÑĞäÇêÝëòäÉíÉâI ãáîÉä ÉòÉâ åÉã ãłëçâI ãáåí ~ ÜçåîÝJ ÇÉäãá Ýë êÉåÇÝëòÉíá áÖ~òÖ~íłë ëòłãłê~ âçêłÄÄ~å êÉàíàÉäÉòÉíí ãÉÖàÉäĞäÝë▌ áåÖ~íä~åçâK bòÉâÄÉå ~ò ÉëÉíÉâÄÉå íáéáâìë~å ~ eçåîÝÇÉäãá jáåáëòíÝêáìãI ~ ÉäćÖóãáåáëòíÝêáìã Ýë ~ò fÖ~òëłÖćÖóá jáåáëòíÝêáìã î~ÖóçåâÉòÉäÝëÝÄÉå łää¼ íÉêćäÉíÉâê═ä î~å ëò¼K @@‡ää~ãá şàê~Éäçëòíłë ^ò łää~ã ~ âÉäÉíâÉò═ àĞîÉÇÉäãÉâÄ═ä ~Ǽâ

ÑçêãłàłÄ~å ÉäîçåI Ýë ~òí ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòÉãéçåíçâ ëòÉêáåí EâĞòÑÉä~Ç~íçâ ÑáJ å~åëò−êçòłëá áÖÝåóÉI ëòçÅáłäáë êłëòçêìäíëłÖI ëíÄKF şàê~Éäçëòíà~ ~ íłêë~Ç~äçã Ýë ~ Ö~òÇ~ëłÖ ëòÉêÉéä═á âĞòĞííK @@‡ää~ãá î~Öóçåí Ýêáåíá ÄÉîÝíÉäÉâ J mêáî~íáòłÅá¼ëI J ‡ää~ãá î~Öóçå åÉã îÝÖäÉÖÉë ÝêíÝâÉäÝëÉI Ü~åÉã Ü~ëòåçë−íłë~ ëçêłå âÉäÉíâÉòÉíí ÄÉîÝíÉäÉâI J ‡ää~ãá íìä~àÇçåÄ~å äÝî═ îłää~ä~íçâ åóÉêÉëÝÖÉáI J ëíÄK @@‡ää~ãá îłää~ä~íçâ éêáî~íáòłäłë~ ~ ë~àłí êÝëòîÝåóÉáâ ãÉÖîÝíÉäÉ łäí~ä ^ êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ ~ò ĞëëòÉë âáÄçÅëłíçíí êÝëòîÝåóÝí îáëëò~îłëłêçäà~ î~Öó ÉÖó ã~ÖłåÄÉÑÉâíÉí═ ëòÉêòá ãÉÖI −Öó

ã~ÖłåíìJ ä~àÇçåÄ~ âÉêćäI ãÉÖëò▌åáâ åóáäîłåçë äÉååáI åÉã àÉÖóòáâ íçîłÄÄ ~ í═òëÇÝåK @@‡ää~ãâĞíîÝåó ^ò łää~ã łäí~ä âáÄçÅëłíçííI íĞÄÄåóáêÉ Üçëëòş äÉàłê~íşI Ñáñ â~ã~íçòłëş âĞíîÝåóK ^ò łää~ã łäí~ä âáÄçÅëłíçííI łäí~äłÄ~å ÉÖó ÝîåÝä Üçëëò~ÄÄ äÉàłê~íş ÝêíÝâé~é−êI ~ãÉäó ~ò łää~ã ~ǼëëłÖłí íÉëíÉë−íá ãÉÖK ^ò łää~ãâĞíîÝåóÉâ ~ò ~Ççíí çêëòłÖ í═òëÇÝáå łäí~äłÄ~å ~ìíçã~íáâìë~å àÉÖóòÝëêÉ âÉêćäåÉâI â~ã~íçòłëìâ ~ò ÉäîáäÉÖ íÉäàÉë Ö~ê~åÅá~ ãá~íí äÉÖíĞÄÄëòĞê ~ä~Åëçåó~ÄÄI ãáåí ~ò ÉÖóÝÄ âáÄçÅëłíłëçâÝK j~Öó~êçêëòłÖçå NVUPJUQJÄÉå ÄçÅëłíçíí âá ~ âĞäíëÝÖîÉíÝë NMI áääÉíîÉ Q BJçë â~ã~íçòłëş

łää~ãâĞíîÝåóÉâÉíI ~ãÉäóÉâÉí ~ îłää~ä~íçâ âĞíÉäÉò═Éå àÉÖóÉòíÉâ äÉK bòí âĞîÉJ íáÉå NVVN çâí¼ÄÉêÝÄÉå àÉäÉåí ãÉÖ ~ò Éäë═ şà ú ENVVQL^FI ~ãÉäóåÉâ áåÇìä¼ â~ã~í~ PT B îçäíK ^ ã~Öó~ê łää~ãâĞíîÝåóÉâ ãáåíÉÖó âÝíÜ~êã~Ç~ ÑáñI ÉÖóÜ~êã~Ç~ îłäíçò¼ â~ã~íçòłëşK JJJ ^ò łää~ã âĞòÝé Ýë Üçëëòş äÉàłê~íş ~ǼëłÖłí íÉëíÉë−íá ãÉÖK @@‡ää~ãé~é−ê ‡ää~ãá âáÄçÅëłíłëş âĞîÉíÉäÝëí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−êK ^ àÉÖóÄ~åâ Ejk FI ãáåí ~ò łää~ã Ä~åâà~ ~ Ö~òÇ~ëłÖéçäáíáâ~ ãÉÖî~ä¼ë−íłë~ ÝêÇÉâÝÄÉå ~ ãçåÉíłêáë éçäáíáâ~ âćäĞåÄĞò═ ÉëòâĞòÉáí ~äâ~äã~òÜ~íà~I ÉòÉâ ÉÖóáâÉ ~ò łää~ãé~é−ê âáÄçÅëłíłëK c~àíłáW ëçêëàÉÖóI âĞíîÝåóI

âáåÅëíłêàÉÖóI àłê~ÇÝâäÉîÝäI ëíÄK JJJ ^ò łää~ã łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÜáíÉäé~é−êI −Öó ã~Ö~ ~ò łää~ã îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí ~ò ÝêíÝâé~é−êçå ÑÉäíćåíÉíÉíí ĞëëòÉÖ â~ã~J íçââ~ä ÉÖóćíí íĞêíÝå═ îáëëò~ÑáòÉíÝëÝêÉK ^ãáâçê łää~ãé~é−êí îłëłêçäìåâI íìä~àÇçåâÝééÉå ~ò łää~ãå~â ~Çìåâ âĞäÅëĞåíI Éä═J QV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí â~ã~íê~ Ýë Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═êÉK bò ìí¼ÄÄáí åÉîÉòòćâ ~ò łää~ãé~é−ê Ñìí~ãáÇÉàÝåÉâK ^ò łää~ãé~J é−êçâ Ñìí~ãáÇÉàÉ ~ä~éàłå ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíćåâ âáåÅëíłêàÉÖóÉí EN ÝîåÝä êĞîáÇÉÄÄ äÉàłê~íşF Ýë łää~ãâĞíîÝåóí

EN ÝîåÝä Üçëëò~ÄÄ äÉàłê~íşFK @@‡ää~ãé~é−ê ~Ǽòłë~ ^ ã~ÖłåëòÉãÝäóÉâ àĞîÉÇÉäÉã~Ǽàłê¼ä ëò¼ä¼ ã¼Ççë−íçíí NVVRK Ýîá `usffK íĞêîÝåó ~ä~éàłå ~ò łää~ãâĞíîÝåóÄ═ä ëòłêã~ò¼ â~ã~íÄÉîÝíÉäI ~ò ÝêíÝâÉë−íÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖI íçîłÄÄł ~ í═âÉÝêíÝâJåĞîÉâãÝåó ~ǼâĞíÉäÉëK ^ò ~ǼâìäÅë àÉäÉåäÉÖ â~ã~í ÉëÉíÝÄÉå MBI ~ò łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖ ÉëÉíÝÄÉå OMBI ~ í═âÉ áåÇÉñłäí łää~ãâĞíîÝåó îçå~íâçòłëłJ Ä~å ~ í═âÉÝêíÝâJåĞîÉâãÝåó ~Ǽàłå~â ãÝêíÝâÉ ~ò ÝêíÝâé~é−ê âáÄçÅëłíłë~âçê ~ â~ã~íê~ ÝêîÝåóÉë ~ǼãÝêíÝââÉä ÉÖóÉò═â ãÉÖI ~ò~ò àÉäÉåäÉÖ M BK @@‡ää~ãé~é−ê Éä═åóÉ ^ò łää~ãé~é−êçâ~í ~ j~Öó~ê

‡ää~ãâáåÅëíłê ÄçÅëłíà~ âáI ÅÝäà~ ~ âĞäíëÝÖîÉíÝë Üçëëòş íłîş ÄáòíçåëłÖçë Ñáå~åëò−êçòłë~K bä═åóÉ ãłë ÄÉÑÉâíÉíÝëÉââÉä ëòÉãÄÉåI ÜçÖó ~ îáëëò~ÑáòÉíÝëêÉ Ýë â~ã~íÑáòÉíÝëêÉ ~ò łää~ã îłää~ä ÑÉäÉä═ëëÝÖÉíI ~ãá ãáåÇÉå ãłë ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ñçêãłåłä å~ÖóçÄÄ ÄáòíçåëłÖçí àÉäÉåíK @@‡ää~ãé~é−ê Ýë Éä═åóÉá ^ò łää~ãé~é−êçâ~í ~ j~Öó~ê ‡ää~ã åÉîÝÄÉå ~ éÝåòćÖóãáåáëòíÉê ÄçÅëłíà~ âáI ãÉäó ÑÉä~Ç~íçí ~ò ‡ää~ã~ǼëëłÖ hÉòÉä═ hĞòéçåí oÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ EíçîłÄÄá~âÄ~åW ‡hh oíKF şíàłå äłíà~ ÉäK ^ ÑçêÖ~äçãÄ~ Üçò~í~äļä ÄÉÑçäó¼ ĞëëòÉÖ ~ âĞòéçåíá âĞäíëÝÖîÉíÝëá Üáłåó êÝëòÄÉåá Ñáå~åëò−êçòłëłí Ýë ~

äÉàłê¼ łää~ã~ǼëëłÖ ãÉÖşà−íłëłí ëòçäÖłäà~I ÉòòÉä Äáòíçë−íî~ ~ âĞäíëÝÖîÉJ íÝë Üçëëòş íłîçå ÄáòíçåëłÖçë Ñáå~åëò−êçòłëłíK ^ j~Öó~ê ‡ää~ã âĞòîÉíäÉåI łäí~äłåçë Ýë ÑÉäíÝíÉä åÝäâćäá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~ä ~êê~I ÜçÖó ~ j~Öó~ê ‡ää~ãé~é−êçâ åÝîÝêíÝâÝí ~ ãÉÖàÉäĞäí áÇ═ÄÉå Ýë ã¼Ççå ãÉÖÑáòÉíáK ^ò łää~ãé~é−êçâ~í ~ j~Öó~ê ‡ää~ãâáåÅëíłê ÄçÅëłíà~ âáI ÅÝäà~ ~ âĞäíëÝÖîÉíÝë Üçëëòş íłîş ÄáòíçåëłÖçë Ñáå~åëò−êçòłë~K Éä═J åóÉ ãłë ÄÉÑÉâíÉíÝëÉââÉä ëòÉãÄÉåI ÜçÖó ~ îáëëò~ÑáòÉíÝëêÉ Ýë â~ã~íÑáòÉíÝëêÉ ~ò łää~ã îłää~ä ÑÉäÉä═ëëÝÖÉíI ~ãá ãáåÇÉå ãłë ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ñçêãłåłä å~ÖóçÄÄ

ÄáòíçåëłÖçí àÉäÉåíK ^ò łää~ã łäí~ä âáÄçÅëłíçííI ~ò łää~ã ~ǼëëłÖłí ãÉÖíÉëíÉë−íá ÝêíÝâé~é−êK ^ò łää~ã ~ é~é−ê åÝîÝêíÝâÝåÉâ îáëëò~ÑáòÉíÝëÝêÉ î~Öó àłê~ÇÝâÑáòÉíÝëÝêÉ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíK @@‡ää~ãé~é−ê Ñ~àíłá J aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖó J j~Öó~ê ‡ää~ãâĞíîÝåó J h~ã~íçò¼ háåÅëíłêàÉÖó J háåÅëíłêá q~â~êÝââĞíîÝåó J háåÅëíłêá q~â~êÝâàÉÖó JJJ J háåÅëíłêàÉÖóW Ñìí~ãáÇÉàÉ äÉÖÑÉäàÉÄÄ ÉÖó Ýî EâáåÅëíłêá îłäí¼F Ñáñ â~ã~íçòłëş J ‡ää~ãâĞíîÝåóW ~ò łää~ã âĞòÝé Ýë ÜçëëòşäÉàłê~íş ~ǼëłÖłí íÉëíÉë−íá ãÉÖ J ‡ää~ãá éÝåòíłêàÉÖóW ~ò łää~ã łíãÉåÉíá éÝåòÜáłåółå~â ÑÉÇÉòÉíÝêÉ âáÄçÅëłíçííI ~

îáëëò~îłäíłë å~éàłáÖ â~ã~íçò¼ ÝêíÝâé~J é−êI ÉÖó ÝîÉë Ñìí~ãáÇÉà▌I ëłîçë â~ã~íçòłëş @@‡ää~ãé~é−ê îłëłêäłë~ Eã~ÖłåëòÉãÝäóÉâF ^ h~ã~íçò¼ háåÅëíłêàÉÖó àÉÖóòÝë şíàłå âÉêćä ÑçêÖ~äçãÄ~K ËêíÝâÉë−íÝëÉ Ñçäó~ã~íçëI âÝíÜÉíÉë àÉÖóòÝëá áÇ═ëò~â âÉêÉíÝÄÉå íĞêíÝå═âK ^ h~ã~íçò¼ háåÅëíłêàÉÖóÉí ~ àÉÖóòÝëá áÇ═ëò~â Éäë═ ÜÉíÝÄÉå ~ åÝîÝêíÝâåÝä ~ä~Åëçåó~ÄÄ EÇáëòâçåíF łêçåI ~ ãłJ ëçÇáâ àÉÖóòÝëá ÜÝíÉå åÝîÝêíÝâÉå äÉÜÉí ãÉÖîłëłêçäåáK gÉÖóÉòåá ~ àÉÖóòÝëÄÉå êÝëòí îÉî═ Éäë═ÇäÉÖÉë ÑçêÖ~äã~ò¼âåłä î~Öó ~ j~Öó~ê ‡ää~ãâáåÅëíłê Ñá¼âÜłä¼ò~íłÄ~å ÄÉåóşàíçíí àÉÖóòÝëá −î íÉäàÉë âáíĞäíÝëÝîÉä Ýë

~äł−êłëłî~ä äÉÜÉíK E^ ÑçêÖ~äã~ò¼â äáëíłà~W ÜííéWLLïïïK~ââKÜìLÑçêÖLRRTKáÇÅ Ýë ÜííéWLLïïïK~ââKÜìLÑçêÖLRRUKÜíãF háåÅëíłêá q~â~êÝâàÉÖóÉí íĞÄÄ ãáåí POMM éçëí~Üáî~í~äÄ~å ÝêíÝâÉë−íÜÉíåÉâK ^ò łää~ãé~é−êJÑçêÖ~äã~ò¼â Ñá¼âÜłä¼ò~íłå âÉêÉëòíćä j~Öó~ê ‡ää~ãâĞíîÝåóI ~ aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖó Ýë ~ h~ã~íçò¼ háåÅëíłêàÉÖó ~ÇłëîÝíÉäÉ äÉÄçåóçä−íÜ~í¼K ^ ÑçêÖ~äã~ò¼ Ñá¼âçâ äáëíłà~W ÜííéWLLïïïK~ââKÜìLëòçäÖLÑáçâçâKÜíã ^ò ‡ää~ãâĞíîÝåóI ~ aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖó í═òëÇÉá ÄÉîÉòÉíÝëêÉ âÉêćäI −Öó Äê¼âÉêÅÝÖÉâÉå âÉêÉëòíćä ÑçäóÜ~í ÉòÉâ ~ÇłëîÝJ RM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì

íÉäÉK eçä äÉÜÉí áåÑçêãłÅá¼í â~éåá ~ò ~âíìłäáë łêÑçäó~ãçâê¼äI â~ã~íçâê¼ä ^ j~Öó~ê ‡ää~ãâĞíîÝåó Ýë ~ aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖó í═òëÇÉá łêÑçäó~ãłê¼ä éÝäÇłìä å~éáä~éçâÄ~åI Ö~òÇ~ëłÖá å~éáä~éçâJ Ä~åI î~ä~ãáåí áåíÉêåÉíÉë ëáíÉJçâçå äÉÜÉí áåÑçêãłä¼ÇåáK ^ háåÅëíłêá Ñá¼â łêÑçäó~ãàÉÖóòÝëÉá ~ò ‡hh Üçåä~éàłå çäî~ëÜ~í¼~âK ^ háåÅëíłêá q~â~êÝâàÉÖó âçåÇ−Åá¼áê¼ä ëòáåíÝå ~ò ‡ää~ã~ǼëëłÖ hÉòÉä═ hĞòéçåí oíK Üçåä~éàłå äÉÜÉí çäî~ëJ åáK ÜííéWLLïïïK~ââKÜìL @@‡ää~ãé~é−ê îáëëò~îłëłêäłë~ ^ò łää~ãâĞíîÝåóí ~ háåÅëíłêá q~â~êÝââĞíîÝåó âáîÝíÉäÝîÉä ~ âáÄçÅëłí¼ äÉàłê~í Éä═íí åÉã îłäíà~ îáëëò~K ^ háåÅëíłêá

q~â~J êÝââĞíîÝåóÉâ Ñìí~ãáÇ═ ~ä~ííá îáëëò~îłäíłëłí ~ kóáäîłåçë ~àłåä~ííÝíÉäÄÉå ãÉÖàÉäĞäí ÑÉäíÝíÉäÉâ Ýë ~ ÑçêÖ~äã~ò¼ÜÉäóÉâÉå âáJ ÑćÖÖÉëòíÉíí îáëëò~îłäíłëá ëÉÖÝÇäÉí ëòÉêáåí ~ ÑçêÖ~äã~ò¼ÜÉäóÉâ îÝÖò═âK @@‡ää~ãé~é−êK ^ò łää~ã łäí~ä âáÄçÅëłíçííI ë~àłí ~ǼëëłÖłí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−êI ~ãÉäóÄÉå ~ǼëłÖ íĞêäÉëòíÝëêÉ Ýë â~ã~í î~Öó àłê~ÇÝâ ÑáòÉíÝëÝêÉ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíK áòíçåëłÖçë ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ñçêãłå~â ëòłã−íK fÇÉ í~êíçòå~â J ^ò łää~ãâĞíÝåó J ^ò łää~ãàÉÖó J ^ò łää~ãá éÝåòíłêàÉÖó J háåÅëíłêàÉÖó J ^ âáåÅëíłêá îłäí¼ ëíÄK JJJ ‡ää~ãé~é−êå~â åÉîÉòòćâ ~ò łää~ã łäí~ä

âáÄçÅëłíçííI ~ò łää~ã ~ǼëëłÖłí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−êíI ~ãÉäóÄÉå ~ò łää~ã ~ǼëëłÖíĞêäÉëòíÝëêÉ Ýë â~ã~íÑáòÉíÝëêÉI ÉëÉíäÉÖ àłê~ÇÝâ ÑáòÉíÝëÝêÉ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíK ^ò łää~ãâĞíîÝåóÉâ ~ò łää~ã Üçëëòş äÉàłê~íş ~ǼëëłÖłí íÉëíÉë−íáâ ãÉÖK ^ â~ã~íÑáòÉíÝëÉâ Öó~âçêáëłÖ~ łää~ãâĞíîÝåóÉâ ÉëÉíÝÄÉå łäí~äłÄ~å ÑÝä ÝîI ÇÉ î~åå~â ÝîÉë Öó~âçêáëłÖÖ~ä â~ã~íçí ÑáòÉí═ é~é−êçâ áëK ^ò łää~ãâĞíîÝåóÉâ NVVS ¼í~ ~ìâÅá¼ Ýë àÉÖóòÝë şíàłå âÉêćäåÉâ ÝêíÝâÉë−íÝëêÉK ^ àÉÖóòÝëá áÇ═ëò~â ãáåÇÉå ܼå~éÄ~å ÉÖó ÜÝíáÖ í~êíK ^ò łää~ãâĞíîÝåóÉâ ÄÉîÉòÉJ íÝëêÉ âÉêćäåÉâ ~ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÝêÉK ^

âáåÅëíłêàÉÖóÉâ ÉÖó ÝîÉëI î~Öó ~ååłä êĞîáÇÉÄÄ Ñìí~ãáÇÉà▌ÉâI ~ò łää~ã êĞîáÇ äÉàłê~íş ~ǼëëłÖłääçãłåółí íÉëíÉë−íáâ ãÉÖK @@‡ää~ãé~é−êçâ ‡ää~ãé~é−êå~â åÉîÉòòćâ ~ò łää~ã łäí~ä âáÄçÅëłíçííI ~ò łää~ã ~ǼëëłÖłí ãÉÖíÉëíÉë−íá ÝêíÝâé~é−êíI ~ãÉäóÄÉå ~ò łää~ã ~ǼëëłÖíĞêäÉëòíÝëêÉ Ýë â~ã~íÑáòÉíÝëêÉI ÉëÉíäÉÖ àłê~ÇÝâ ÑáòÉíÝëÝêÉ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíK ^ò łää~ãâĞíîÝåóÉâ ~ò łää~ã Üçëëòş äÉàłê~íş ~ǼëëłÖłí íÉëíÉë−í═â ãÉÖK ^ â~ã~íÑáòÉíÝëÉâ Öó~âçêáëłÖ~ łää~ãâĞíîÝåóÉâ ÉëÉíÝÄÉå łäí~äłÄ~å ÑÝä ÝîI ÇÉ î~åå~â ÝîÉë Öó~âçêáëłÖÖ~ä â~ã~íçí ÑáòÉíá é~é−êçâ áëK ^ò łää~ãâĞíîÝåóÉâ NVVS ¼í~

~ìâÅá¼ Ýë àÉÖóòÝë şíàłå âÉêćäåÉâ ÝêíÝâÉë−íÝëêÉK ^ àÉÖóòÝëá áÇ═ëò~â ãáåÇÉå ܼå~éÄ~å ÉÖó ÜÝíáÖ í~êíK ^ò łää~ãâĞíîÝåóÉâ ÄÉîÉòÉJ íÝëêÉ âÉêćäåÉâ ~ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÝêÉK ^ âáåÅëíłêàÉÖóÉâ ÉÖó ÝîÉëI î~Öó ~ååłä êĞîáÇÉÄÄ Ñìí~ãáÇÉà▌ÉâI ~ò łää~ã êĞîáÇ äÉàłê~íş ~ǼëëłÖłääçãłåółí íÉëíÉë−í═â ãÉÖK J aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖó J j~Öó~ê ‡ää~ãâĞíîÝåó J h~ã~íçò¼ háåÅëíłêàÉÖó J háåÅëíłêá q~â~êÝââĞíîÝåó J háåÅëíłêá q~â~êÝâàÉÖó @@‡ää~ãé~é−êçâ Ñ~àíłá J háåÅëíłêàÉÖóW Ñìí~ãáÇÉàÉ äÉÖÑÉäàÉÄÄ ÉÖó Ýî EâáåÅëíłêá îłäí¼F Ñáñ â~ã~íçòłëş J ‡ää~ãâĞíîÝåóW ~ò łää~ã âĞòÝé Ýë Üçëëòş äÉàłê~íş ~ǼëłÖłí

íÉëíÉë−íá ãÉÖI J ‡ää~ãá éÝåòíłêàÉÖóW ~ò łää~ã łíãÉåÉíá éÝåòÜáłåółå~â ÑÉÇÉòÉíÝêÉ âáÄçÅëłíçííI ~ îáëëò~îłäíłë å~éàłáÖ â~ã~íçò¼ ÝêíÝâé~J é−êI ÉÖó ÝîÉë Ñìí~ãáÇÉà▌I ëłîçë â~ã~íçòłëşK @@‡ää~åǼ EÑáñF âĞäíëÝÖ J c` ^ âáÄçÅëłíłëí¼ä åÉã ÑćÖÖ═ âĞäíëÝÖêÝëòW c`Zq`EMFK RN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@‡ää~åǼ łíìí~äłë cçêáåíëòłãä~ íìä~àÇçåçë łää~åǼ łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłëí ~ÇÜ~íI ~ãÉäó ~ä~éàłå ~ Ä~åâ ~ ãÉÖÜ~íłêçòçíí Ñáñ ĞëëòÉÖÉí êÉåÇëòÉJ êÉë áÇ═âĞòĞåâÝåí ~ âÉÇîÉòãÝåóÉòÉíí Ä~åâëòłãäłàłå~â à~îłê~ łíìí~äà~ ~ ëòłãä~íìä~àÇçåçë Ñçêáåíëòłãäłàłå~â

ãÉÖíÉêÜÉäÝJ ëÉ ãÉääÉííK @@‡ää~åǼ hÝéîáëÉä═â áòçííëłÖ~ J `çêÉéÉê br ^ ãáåáëòíÉêÉâ åáåÅëÉåÉâ ãáåÇáÖ êćëëòÉäÄÉåI ÉòÝêí äÝíêÉÜçòíłâ ~ úJíK ^ í~Öłää~ãçâ brJÜçò ÇÉäÉÖłäí å~ÖóâĞîÉíÉáÄ═ä łääK cÉä~Ç~í~W ~ åÉãòÉíá âçêãłåóçâ Ýë ~ hĞòĞëëÝÖ âĞòĞííá â~éÅëçä~íí~êíłëI ~ í~åłÅë ÜÉäóÉííÉë−íÝëÉI ~ í~åłÅë Ýë ~ áòçííëłÖ âĞJ òĞííá âççêÇáåłÅá¼ Ýë ÇĞåíÝëJÉä═âÝëò−íÝëK @@‡ää~åǼ ãÉÖÄ−òłë oÉåÇëòÉêÉë łíìí~äłëI ãÉäóåÉâ ĞëëòÉÖÉ ~ò áÇ═ ëçêłå łää~åǼI Ýë ~ àçÖçëìäí ëòÉãÝäóÉ áë îłäíçò~íä~åK fÇÉ í~êíçòáâ éÝäÇłìä ~ò ÝäÉíÄáòíçë−íłëá Ç−àI şàëłÖ Éä═ÑáòÉíÝëá Ç−àI âłÄÉäÇ−àI ëíÄK @@‡ääçãłåóÄ~

îÝíÉä hÝëòäÉíêÉ îÝíÉäK @@‡ääçãłåóá ëòÉãäÝäÉí▌ íÉêîÉòÝë ^ éÝåòćÖóá íÉêîÉòÝë äÉÖíáéáâìë~ÄÄ łääçãłåóá ëòÉãäÝäÉí▌ ĞëëòÉÑçÖä~ä¼ âáãìí~íłë~ ~ îłää~äâçòłëçâ î~Öóçåá ÜÉäóòÉíÝí ÄÉãìí~í¼ ãÝêäÉÖ íÉêîK jáîÉä ÉòÉâÉí ~ò ÉÖóÉë áÇ═éçåíçâê~ ÑÉäłää−íçíí ãÝêäÉÖíÉêîÉâÉí ëíłíìëòçâå~â åÉîÉò═âI ÉòÝêí â~éí~ ~ò łääçãłåóá íÉêîÉòÝë ~ ëíłíìëòíÉêîÉòÝë ÉäåÉîÉòÝëíK ^ò łääçãłåóá ëòÉãäÝäÉí▌ éÝåòćÖóá íÉêîÉòÝë ~åå~â ~ ãÉÖíÉêîÉòÝëÝí àÉäÉåíáI ÜçÖó ÉÖó ~Ççíí áÇ═éçåíÄ~å ãÉÖäÝî═ ÉëòâĞòłääçãłåóå~â ãá äÉëò ~ Ñáå~åëò−êçòłëá Ñçêêłë~K ^ò łääçãłåóá ëòÉãäÝäÉJ í▌ éÝåòćÖóá íÉêîÄÉå ~ò

ÉëòâĞò Ýë Ñçêêłë łääçãłåó ÝêíÝâÝí ~ âĞîÉíâÉòá Åëçéçêíçë−íłëÄ~å íÉêîÉò═âW bëòâĞòĞâ ÉÑÉâíÉíÉíí ÉëòâĞòĞâ cçêÖ¼ÉëòâĞòĞâ J âÝëòäÉíÉâI J âĞîÉíÉäÝëÉâI J ÝêíÝâé~é−êçâI J éÝåòÉëòâĞòĞâK cçêêłëçâ p~àłí í═âÉ J àÉÖóòÉíí í═âÉI J í═âÉí~êí~äÝâI J ÉêÉÇãÝåóí~êí~äÝâI J ãÝêäÉÖ ëòÉêáåíá ÉêÉÇãÝåóI `Ýäí~êí~äÝâçâ hĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ J Üçëëòş äÉàłê~íş âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâI J êĞîáÇ äÉàłê~íş âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâK cáå~åëò−êçòłëÄ~ îçåÜ~í¼ ~Ǽòçíí ÉêÉÇãÝåó fåíÝòâÉÇÝëÉâ Ñçêêłë ÑÉäÉëäÉÖ ÉëÉíÝåK oáíâłå ~ǼÇáâK fäóÉåâçê ãÉÖ âÉääI îáòëÖłäåá ~ ÑÉäÉëäÉÖ ãÉÖëòćåíÉíÝëÝåÉâ ã¼Çà~áíI éäK ÜáíÉäÉâ

Éä═íĞêäÉëòíÝëÉI ÄÉêìÜłòłëçâ ÉëòâĞòäÝëÉI ëíÄK fåíÝòâÉÇÝëÉâ ÑçêêłëÜáłåó ÉëÉíÝåK bò ~ Öó~âçêáÄÄK mäK âÝëòäÉíłääçãłåó ÅëĞââÉåíÝëÉI îÉî═âáåíäÝî═ëÝÖÉâ ÄÉÜ~àíłë~I ëòłäJ ä−í¼ââ~ä ã~Ö~ë~ÄÄ ÑáòÉíÝëá Ü~íłêáÇ═â âá~ä~â−íłë~I ëíÄK fäóÉåâçê ãÝêäÉÖÉäåá âÉääI ÜçÖó ~ò şà í═âÉëòÉêâÉòÉí åóşàíçíí~ Éä═åóĞâ Ýë ~ò şà Ñçêêłë âĞäíëÝÖÉI ÜçÖó~å îáëòçåóìä ÉÖóãłëJ ÜçòK RO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@‡ää¼ÉëòâĞò ÉÑÉâíÉíÉíí ÉëòâĞòĞâ ~ î~ÖóçåãÝêäÉÖ ÉëòâĞò çäÇ~äłåI ~ãÉäóÉâ N ÝîÉå íşä ëòçäÖłäàłâ ~ îłää~äâçòłë ã▌âĞÇÝëÝíK @@‡äí~äłåçë ÉÖóÉåÝêíÝâÉë ^ò ~ò

łêìI ~ãÉäóÉí ~ éá~Å ãáåÇÉå Éä~Ǽà~ ÉäÑçÖ~Ç łêìà~ ÉÖóÉåÝêíÝâÉëÉâÝåíK @@‡äí~äłåçë ÉÖóÉåëşäó ^ò ~ò łää~éçíI ~ãáâçê ~ Ö~òÇ~ëłÖ ĞëëòÉë éá~Å~ ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ÉÖóÉåëşäóÄ~å î~åK ^ Ö~òÇ~ëłÖá êÉåÇëòÉêí ÉÖÝëòÝÄÉå íÉâáåíáI Ýë ~ êÉåÇëòÉêÄÉå äÝî═ ãáåÇÉå à¼ëòłÖ Ýë ëòçäÖłäí~íłë łêłå~â Ýë ãÉååóáëÝÖÝåÉâ ÉÖóëòÉêêÉ íĞêíÝå═ ãÉÖÜ~íłêçòłëłí îáòëÖłäJ à~K bòÉå ãÉÖâĞòÉä−íÝë ãÉÖ~ä~éçò¼àłå~â iK t~äê~ëí íÉâáåí═âK @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ J ^ǼãÉåíÉë ÝêíÝâÉë−íÝë J ^ò ÝêíÝâÉë−íÝëê═ä âáÄçÅëłíçíí ëòłãäłÄ~å ~ǼíI ~ǼãÝêíÝâÉí ÑÉäëòłã−í~åá åÉã äÉÜÉíK J ^ò ÝêíÝâÉë−íÝëÜÉò ëòćâëÝÖÉ ÄÉëòÉêòÝëÉâ

ëòłãäłáÄ~å ~ò Éä~Ǽ łäí~ä ~ îÉî═êÉ íçîłÄÄÜłê−íçíí ~Ǽí ~ò ~ǼÜ~íëłÖí¼ä îáëëò~áJ ÖÝåóÉäåá åÉã äÉÜÉíK ^ò ~Ǽ~ä~åó Öó~âçêçäÜ~í ~ǼäÉîçåłëá àçÖçíK J ^ò ~ǼÜ~í¼ëłÖí¼ä îáëëò~ åÉã áÖÝåóÉäÜÉíá ~Ǽ åĞîÉä═ ~ò ~Ǽ~ä~åó âĞäíëÝÖÉáíI êłÑçêÇ−íłë~áíI Éòłäí~ä ÅëĞââÉåíá ~ åóÉêÉëÝJ ÖÉíK @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ J ËêíÝâÉë−íÝë Äáòçåóä~í~á J ÉÖóëòÉê▌ë−íÉíí ëòłãä~W ~ íÉäàÉë−íÝë Ýë ~ ëòłãäłòçíí łê ãÉÖÑáòÉíÝëÉ ~òçåçë áÇ═ÄÉå íĞêíÝå═âI Ýë ~ îÉî═ ëòłãäłí âÝêK ^ îÉJ î═ âÝëòéÝåòòÉä î~Öó âÝëòéÝåò ÜÉäóÉííÉë−íá ÉëòâĞòòÉä ÑáòÉíK ÉÖóëòÉê▌ë−íÉíí ëòłãä~ ÜÉäóÉí ~ âáÄçÅëłí¼ ëòłãäłí áë

âáÄçÅëłíJ Ü~íK ^ ëòłäłê~ ~ íÉäàÉë−íÝë áÇ═éçåíà~âÝåí ~ âÝëòéÝåòòÉä î~Öó ~ âÝëòéÝåò ÜÉäóÉííÉë−íá ÉëòâĞòòÉä íĞêíÝå═ ÑáòÉíÝë áÇ═éçåíàłí âÉää ÑÉäíćåíÉíåáK J pòłãä~W ^ò ÝêíÝâÉë−íÝë íÉäàÉë−íÝëÉ Ýë ~ ëòłãä~ ÝêíÝâÝåÉâ âáÉÖóÉåä−íÝëÉ áÇ═ÄÉå ÉäîłäáâK ^ò ÝêíÝâÉë−íá Éä═ÄÄ íÉäàÉë−íI ~ îÉJ î═ âÝë═ÄÄI ëòłãä~éÝåò ÑçêÖ~äçã âÉêÉíÝÄÉå ÑáòÉíK J pòłãäłí ÜÉäóÉííÉë−íá çâãłåóW ^ââçê äÉÜÉí ëòłãä~I ÉÖóëòÉê▌ë−íÉíí ëòłãä~ ÜÉäóÉíí âáÄçÅëłí~åáI Ü~W J ~ò ÉääÉåÝêíÝâ åÉã éÝåòÄÉå âáÑÉàÉòÉíí Ełêìí łêìê~ ÅëÉêÝäåÉâF J ~ò Éä~ǼI ~ ëòçäÖłäí~íłëí åóşàí¼ ÉääÉåÝêíÝâ åÝäâćä ÝêíÝâÉë−íI Ýë ~ò

łÑ~ łíÜłê−íÜ~í¼ J ~ îÉî═ âÝë═ÄÄ íĞêíÝå═ íÉäàÉë−íÝëÝêÉ Éä═äÉÖÉí ÑáòÉí J kóìÖí~W ^ââçê âÉää âáÄçÅëłí~åáI Ü~ ~ îÉî═ åÉã âÝê ÉÖóëòÉê▌ë−íÉíí ëòłãäłíK háîÝíÉäÉâW J şàëłÖ Ýë Ñçäó¼áê~í łêìë−íłë J ëòÉêÉåÅëÉàłíÝâ ëòçäÖłäí~íłë ^ ëòłãäłÄ~åI ~ò ÉÖóëòÉê▌ë−íÉíí ëòłãäłÄ~å ~ ëòłãäłí ÜÉäóÉííÉë−íá çâãłåóÄ~å ÑÉäíćåíÉíÉíí ~Ç~íçâ î~ä¼ëłÖłÝêí ~ âá~Ǽ ~ ÑÉäJ Éä═ëK @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ J kÉã ãáåáëćä íÉêãÝâÝêíÝâÉë−íÝëåÉâ J háë ÝêíÝâ▌ ~àłåÇÝâI áääÉíîÉ J ‡êìãáåí~ @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ J kìää~ âìäÅëçë ÝêíÝâÉë−íÝë J ^ò ÝêíÝâÉë−íÝëÝê═ä âáÄçÅëłíçíí ëòłãäłÄ~å ~ò ~Ǽ åìää~

~ǼâìäÅÅë~ä âÉää ÑÉäëòłãçäåáK J ^ò ÝêíÝâÉë−íÝëÜÉò ëòćâëÝÖÉ ÄÉëòÉêòÝëÉâ ëòłãäłáÄ~å ~ò Éä~Ǽ łäí~ä ~ îÉî═êÉ íçîłÄÄÜłê−íçíí ~Ǽí ãłë ÝêíÝâÉë−íÝëÉâê═ä âáJ ÄçÅëłíçíí ëòłò~äÝâłÄ~å ÑÉäëòłã−íçíí ~Ǽļä äÉ äÉÜÉí îçååáI îáëëò~ äÉÜÉí áÖÝåóÉäåáK ^ò ~Ǽ~ä~åó ÝäÜÉí ~ǼäÉîçåłëá àçÖłî~äK J ^ò ~Ǽí~íçëëłÖÖ~ä íĞêíÝå═ ~Ǽ Éäëòłãçäłë ëçêłå ~ ÑÉäëòłã−íçíí ~Ǽļä äÉîçåÜ~í¼ Eîáëëò~áÖÝåóÉäÜÉíáF ~Ǽ åÉã åĞîÉä═ ~ âĞäíëÝÖÉâÉíI ~ êłÑçêÇ−íłëçâ~íI Ýë Éò łäí~ä ~ò Éä~Çłëá łê~íK @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ J qÉêãÝâ ÝêíÝâÉë−íÝëÝåÉâ ãáåáëćä J hÝëòäÉíÉâêÉ íĞêíÝå═ ÝêíÝâÉë−íÝë J ÝêäÉíá

ëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłå íìä~àÇçåàçÖëòÉêòÝë J áòçãłåóçë şíàłå íĞêíÝå═ ÝêíÝâÉë−íÝë J qÉêãÝâ łí~Çłë~ îłää~äâçòłëá ëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłå RP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ ~ä~åó~ ^ò ~ íÉêãÝëòÉíÉë ëòÉãÝäóI ~ò ~ àçÖá ëòÉãÝäóI î~ä~ãáåí àçÖá ëòÉãÝäóáëÝÖ åÝäâćäá ëòÉêîÉòÉííI ~âá ë~àłí åÉîÉ ~ä~íí àçÖçâ~í ëòÉêÉòÜÉíK hĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâÉí îłää~äÜ~íI éÉêÉäÜÉíI áääÉíîÉ ë~àłí åÉîÝÜÉò Ö~òÇ~ëłÖá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí îÝÖÉòK @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ àÉääÉãò═á J ‡äí~äłåçë ~Ǽ J ┼ëòÑłòáëş ÑçÖó~ëòíłëá ~Ǽ J kÉã îłäáâ íÉêãÉäÝëá âĞäíëÝÖÖÝ J

eçòòł~Ççíí ÝêíÝâ ~Ǽ J cçÖó~ëòíłëá ~Ǽ @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ ãÝêíÝâÉ J c═ëò~Äłäó ëòÉêáåí ~ò ~Ǽ~ä~é ORBW ãáåÇÉå çäó~å íÉêãÝâ Ýë ëòçäÖłäí~íłëåóşàíłë ÉëÉíÝÄÉåI ~ãáâçê ~ò łÑłê¼ä ëò¼ä¼ íĞêJ îÝåó Éíí═ä ÉäíÝê═ ~ǼâìäÅë ~äâ~äã~òłëłí åÉã íÉëòá äÉÜÉí═îÝ J ^ Ñ═ëò~Äłäóí¼ä ÉäíÝê═W NK ^ò ~Ǽ~ä~é NO BW çäó~å íÉêãÝâÉâI ëòçäÖłäí~íłëçâ ÉëÉíÝÄÉåI ~ãÉäóÉâêÉ ~ò łÑłê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó ~òí ãÉÖÉåÖÉÇáI éäKW ~ä~éîÉí═ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖáI ÝäÉäãáëòÉêáé~êá íÉêãÝâÉâI âĞåóîI Ñçäó¼áê~íI å~éáä~é ëíÄK OK ^ò ~Ǽ~ä~é åìää~ BW bñéçêíłäí íÉêãÝâI ~ íÉêãÝâÉ Éñéçêíí~ä ÉÖó íÉâáåíÉí ~äł Éë═ íÉêãÝâÝêíÝâÉë−íÝëI

íçîłÄÄł ÉÖóÉë Öó¼Öółëò~íá ëÉÖÝÇÉëòâĞòĞâI âáëòÉêÉäí ÉãÄÉêá íłéëòÉêI íçîłÄÄł âĞòçâí~íłëÄ~å Ü~ëòåłäí í~åâĞåóîÉâ ëíÄK ìíłåK @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽ íłêÖó~ ^ò ~ǼâĞíÉäÉë íÉêãÝâ ÝêíÝâÉë−íÝëI áääÉíîÉ ~ǼâĞíÉäÉë ëòçäÖłäí~íłë åóşàíłëK @@‡äí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽí àÉääÉãò═á J ‡äí~äłåçë ~Ǽ J fëòÑłòáëş ÑçÖó~ëòíłëá ~Ǽ J kÉã îłäáâ íÉêãÉäÝëá âĞäíëÝÖÖÝ J eçòòł~Ççíí ÝêíÝâ ~Ǽ J cçÖó~ëòíłëá ~Ǽ @@‡äí~äłåçë éêÉÑÉêÉåÅá~êÉåÇëòÉê J dpm br ^ò bh ~ ÑÉàä═Ç═ çêëòłÖçâ Ö~òÇ~ëłÖá ÑÉàä═ÇÝëÝåÉâ ëÉÖ−íÝëÝêÉ îÉòÉííÉ ÄÉ NVTN àşäáìë NJÝåK b êÉåÇëòÉê âÉêÉíÝÄÉå ~ ÑÉàä═Ç═ çêëòłÖçâļä ëòłêã~ò¼

ãÉÖÜ~íłêçòçíí łêìÅáââÉâêÉ ~ìíçå¼ã ã¼Ççå âÉÇîÉòãÝåóÉë îłãÉäÄłåłëí ÝêîÝåóÉë−íÉåÉâK ^òò~äI ÜçÖó ãÝêëÝâä═â ~ò áãéçêíłê~â~íI ~òí ÑçÖàłâ ÉäÝêåáI ÜçÖó É íÉêãÝâÉâåÉâ âÉÇîÉòá éá~Åçí íÉêÉãíÉåÉâK aĞåíÝë ëòćäÉíÉíí ~êê¼äI ÜçÖó ~ò råá¼ âáíÉêàÉëòíá ~ dpmJíI ÉÖó şà êÉåÇëòÉêí ~äâçíå~âI ãÉäóåÉâ åÉîÉW cÉÖóîÉêÉâ háîÝíÉäÝîÉä łêãáK @@‡äí~äłåçë słãí~êáÑ~ Ýë hÉêÉëâÉÇÉäãá bÖóÉòãÝåó J d^qq ^ àçÖá ëíłíìëłí íÉâáåíîÉ çäó~å ëçâçäÇ~äş âÉêÉëâÉÇÉäãá ÉÖóÉòãÝåóâÝåí ÑìåâÅáçåłäíI ~ãÉäóåÉâ âćäĞåÄĞò═ ëòÉêîÉá Åë~â ~àłåäłëçâ~í íÉÜÉííÉâI ÇÉ ~ ëòÉêò═Ç═ ÑÉäÉâêÉ îçå~íâçò¼~å åÉã ÜçòÜ~íí~â

Ü~íłêçò~íçâ~íK ‡äí~äłåçë słãí~êáÑ~ Ýë hÉêÉëâÉÇÉäãá bÖóÉòãÝåó @@‡mqc J ‡ää~ãá mÝåòJ Ýë q═âÉéá~Åá cÉäćÖóÉäÉí ^ Ä~åâçâ ÑÉäćÖóÉäÉíÝí Éääłí¼ âĞòáÖ~òÖ~íłëá ëòÉêî îçäí àçÖìí¼Çłå~â äÝíêÉàĞííÝáÖK ^ mÝåòćÖóá pòÉêîÉòÉíÉâ ‡ää~ãá cÉäćÖóÉJ äÉíÉ EmcpwF ~ Ä~åâëòÑÝê~ Ýë ~ò ÝêíÝâé~é−ê âÉêÉëâÉÇÉäÉã íÉêćäÉíÝå ã▌âĞÇ═ ÑÉäćÖóÉäÉíÉâ ĞëëòÉîçåłëłî~ä OMMMKłéêáäáëłÄ~å àĞíí äÝíêÉK JJJ ‡ää~ãá mÝåò Ýë q═âÉéá~Åá cÉäćÖóÉäÉíI ~ âçêãłåó ÑÉäćÖóÉäÉíÉ ~ä~íí ã▌âĞÇ═ çêëòłÖçë Ü~íłëâĞê▌ âĞòáÖ~òÖ~íłëá ëòÉêîI ~ò ‡ää~ãá ~åâÑÉäćÖóÉäÉí Ýë ~ò ‡ää~ãá ËêíÝâé~é−ê Ýë q═òëÇÉÑÉäćÖóÉäÉí E‡ËqcF ĞëëòÉîçåłë~ şíàłå

àĞíí äÝíêÉ NVVTK à~åìłê NJàÝåI ÑÉä~Ç~íâĞêÝí OMMMK łéêáäáë NJàÝå ~ mpw‡c îÉííÉ łíK RQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@‡mqc ÑÉä~Ç~í~á J ^ éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ã▌âĞÇÝëÝêÉ Ýë ~ éÝåòćÖóá ëòçäÖłäí~íłëçâ îÝÖòÝëÝêÉ îçå~íâçò¼ ÉåÖÉÇÝäóJâÝêÉäãÉâ ÉäÄ−êłäłë~ J ^ éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ áåÑçêãłÅá¼ë êÉåÇëòÉêÝåÉâI î~ä~ãáåí ~Ç~íëòçäÖłäí~íłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉáâ íÉäàÉë−íÝëÝåÉâ ÉääÉå═êJ òÝëÉ J ^ éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ã▌âĞÇÝëá ÄáòíçåëłÖłå~â ÑáÖóÉäÉããÉä â−ëÝêÝëÉI ~ò ÝëòäÉäí ëò~Äłäóí~ä~åëłÖçâ ãÉÖëòćåíÉíÝëÉI ~âłê Ä−êëłÖçâ âáîÉíÝëÉ êÝîÝå áë b ÑÉä~Ç~í~á

Éääłíłë~ âÉêÉíÝÄÉå ~ò ‡mqc ÜÉäóëò−åá ÉääÉå═êòÝëÉâÉí áë îÝÖÉòÜÉíK @@‡êJÄÝê ëéáêłä ^ò łêëò−åîçå~ä Ýë ~ ÄÝêëò−åîçå~ä ÉãÉäâÉÇÝëÉ ÉÖóãłëí Éê═ë−íá Ñçäó~ã~íK e~ ~ Ñçäó~ã~íçí ~ ÄÝêëò−åîçå~ä ÉãÉäâÉÇÝëÉ áåJ Ç−íà~ ÄÝêJłê ëéáêłäê¼ä ÄÉëòÝäćåâK kÉã ~ä~âìä âá ÄÝêJłê ëéáêłäI Ü~ ~ ãìåâ~íÉêãÉäÝâÉåóëÝÖÉ àçÄÄ~å î~Öó äÉÖ~äłÄÄ şÖó åĞJ îÉâëò═âI ãáåí ~ ÄÝêëò−åîçå~äK JJJ ^ ãìåâ~îłää~ä¼á ÝêÇÉââÝéîáëÉäÉíá ëòÉêîÉâ łäí~ä âáâÝåóëòÉê−íÉíí ÄÝêåĞîÉâÉÇÝë ~ ãìåâ~âÉêÉëäÉí ÅëĞââÉåÝëÝå âÉêÉëòíćä ÅëĞââÉåíá ~ âáÄçÅëłíłëíK bò ~ò ~Ççíí íÉêãÝâ éá~Åłå íĞÄÄäÉí âÉêÉëäÉíÉí áåÇìâłäI ~ãá áëãÝíÉäí

łêëò−åîçå~ä ÉãÉäâÉÇÝëÜÉò îÉJ òÉíK ^ ÄÝêÉãÉäÝëåÉâ Éââçê î~ä¼àłÄ~å åáåÅë ćòÉãÖ~òÇ~ëłÖá ~ä~éà~K @@‡êJÑçÖó~ëòíłë ÖĞêÄÉ J m`` ^òçå éçåíçâ ãÝêí~åá ÜÉäóÉ ~ âĞòĞãÄĞëëÝÖá íÝêâÝéÉåI ~ãÉäóÉâ ~ò çéíáãłäáë à¼ëòłÖâçë~ê~â~í àÉäÉåí═â îłäíçò¼ łê~â Ýë ~Ççíí àĞîÉÇÉäÉã ãÉääÉííK qÉäàÉë łêÜ~íłë J ~ ãÉÖîłëłêçäí à¼ëòłÖãÉååóáëÝÖ ~òçå îłäíçòłë~I ~ãÉäó ~ à¼ëòłÖ łêłå~â îłäíçòłJ ëłê~ âĞîÉíâÉò═â ÄÉI ÉÖóÉÄÉâ îłäíçò~íä~åëłÖ~ ãÉääÉííK @@‡êJÑçÖó~ëòíłë ÖĞêÄÉ J mêáÅÉJÅçåëìãéíáçå ÅìêîÉ ^ âćäĞåÄĞò═ łê~âçå ~ àĞîÉÇÉäÉã Ýë ~ ãłëáâ íÉêãÝâ łêłå~â îłäíçò~íä~åëłÖ~ ãÉääÉíí à¼ëòłÖâçë~ê~â~í í~êí~äã~òò~ ~

à¼ëòłÖíÝêÄÉåK îłä~ëòíçíí çéíáãłäáë @@‡ê J mêáÅÉ ^ò ÝêíÝâ éÝåòÄÉå âáÑÉàÉòÉíí Ñçêãłà~K ^ ÅëÉêÉÝêíÝâ ëéÉÅáłäáë Ñçêãłà~I ~ãÉååóáÄÉå ~ ÅëÉêÝêÉ ~àłåäçíí łêì ã~Ö~ ~ éÝåòK JJJ ^ò łêì ÝêíÝâÝåÉâ éÝåòÄÉå íĞêíÝå═ âáÑÉàÉòÝëÉK bòí êĞîáÇ íłîçå ~ âÉêÉëäÉí â−åłä~í ~ä~â−íà~K ^ âÉêÉëäÉí åĞîÉâÉÇÝëÉ łêÉãÉäJ âÉÇÝëíI ~ âÉêÉëäÉí ÅëĞââÉåÝëÉ łêÅëĞââÉåÝëí îçå ã~Ö~ ìíłåX ÇÉ ~ò łê áë ÄÉÑçäółëçäà~ ~ âÉêÉëäÉí â−åłä~í ~ä~âìäłëłíK @@‡ê EfåÖ~íä~åF j~Öó~êçêëòłÖçå ~ Ü~íłäóçë àçÖëò~Äłäóçâ ëòÉêáåí ÉÖó áåÖ~íä~å ~ÇłëîÝíÉä ÑçêáåíÄ~åI Ýë ÖÄÉå âĞííÉíáâK KK EbìêçF \ âáÑÉàÉòÉíí ĞëëòÉJ iÝíÉòáâ áêłåółê ~ãÉäó

łäí~äłÄ~å ÉÖó áåÇìä¼ łê~í àÉäÉåíI Ýë àÉäòÝë ÝêíÝâ▌I ÜçÖó ~ò Éä~Ǽ Ü~àä~åǼ ~äâìÇåáI ~ò~ò âÉîÉëÉÄJ ÄÝêí áë çÇ~~ÇåáK bòí ~ Ñçäó~ã~íçí łê~äâìå~â åÉîÉòòćâK sÝÖłêå~â Ü−îàìâ ~òí ~ò ĞëëòÉÖÉíI ~ãÉäóåÝä âÉîÉëÉÄÄÝêí åÉã ~Çà~ çÇ~ ~ò Éä~Ǽ ~ò ~Ççíí áåÖ~íä~åíI î~Öó íÉêãÝâÉíK ^ò Éä~Çłëá î~Öó ÉÖóÝÄ ćÖóäÉíÄÉå ëòÉêÉéä═ íĞêîÝåóÉë ÑáòÉí═ÉëòâĞòÄÉå âáÑÉàÉòÉíí ĞëëòÉÖK @@‡ê~â ĞëëòÉÜ~ëçåä−í¼ ëí~íáâłà~ ^ò łê~â îłäíçòłëłå~â ~ Ü~íłë~ ~ ÑçÖó~ëòí¼ îłä~ëòíłëłê~I ãáåÇÉå ÉÖóÝÄ íÝåóÉò═ îłäíçò~íä~åëłÖ~ ãÉääÉííK @@‡êÄÉîÝíÉä bÖó íłêë~ëłÖ łäí~ä ~ò ~Ççíí áÇ═ëò~âÄ~å ~ò ~ä~éíÉîÝâÉåóëÝÖÝÄ═ä ÉêÉÇ═Éå

ÝêíÝâÉë−íÉíí íÉêãÝâÉâ Ýë ëòçäÖłäí~íłëçâ ÉääÉåÝêíÝJ âÉK JJJ RR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ò ~Ççíí îłää~ä~í łäí~ä Éä~Ççíí łêìâÝêí Ýë ëòçäÖłäí~íłëçâÝêí â~éçíí íÉäàÉë ÄÉîÝíÉäK ëòłãîáíÉäá âĞäíëÝÖ H ëòłãîáíÉäá éêçÑáí ‡êÄÉîÝíÉä Z íÉäàÉë Ö~òÇ~ëłÖá âĞäíëÝÖ H Ö~òÇ~ëłÖá éêçÑáí @@‡êÄÉîÝíÉä ~êłåóçë åóÉêÉëÝÖ J oÉíìêå çå p~äÉë EolpF ^Ǽòçíí ÉêÉÇãÝåóI çëòíî~ ~ åÉíí¼ łêÄÉîÝíÉääÉäK @@‡êÄÉîÝíÉä åĞîÉâÉÇÝë ^Ççíí åÉÖóÉÇÝîîÉä òłê¼Ç¼ áÇ═ëò~â Ü~äãçòçíí łêÄÉîÝíÉäÉI çëòíî~ ~ò Éä═ò═ Ýî ~òçåçë ~Ç~íłî~äK @@‡êÄÉîÝíÉäêÉ Ýë ~ âĞäíëÝÖÉâêÉ Ü~í¼ íÝåóÉò═âI

áääÉíîÉ âçêäłíçâ NK fÇ═âçêäłíK áÇ═íłîçâW NKNK k~Öóçå êĞîáÇ íłîI î~Öó éá~Åá áÇ═íłîW éá~Åá âÉêÉëäÉí åĞîÉâÉÇÝëÉ ∕ âÝëòäÉíÉâÉí Éä~Çà~I ãÉêí ~ íÉêãÉäÝëí åÉã íìÇà~ áäóÉå Ü~ã~ê åĞîÉäåá NKOK oĞîáÇ íłîW åÉãÅë~â ~ âÝëòäÉíÉâÉí ~Çà~ ÉäI Ü~åÉã ~ íÉêãÉäÝëí áë íìÇà~ åĞîÉäåáI ãìåâłíI åóÉêë~åó~Öçí íìÇà~ åĞîÉäåá NKPK eçëëòş íłîW î~ä~ãÉååóá íÉêãÉäÝëá íÝåóÉò═í íìÇà~ îłäíçòí~íåá ~Ççíí íÉÅÜåçä¼Öá~ ãÉääÉíí NKQK k~Öóçå Üçëëòş íłîW î~ä~ãÉååóá íÉêãÉäÝëá íÝåóÉò═í íìÇà~ îłäíçòí~íåá H íÉÅÜåçä¼Öáłí áëK OK qÉÅÜåçä¼Öá~á âçêäłíçâW àçÄÄ íÉÅÜåçä¼Öáłî~ä ~ íĞÄÄá íÉêãÉäÝëá íÝåóÉòá ÅëĞââÉåíÜÉíá EÉäÉãòÝëá

ÉëòâĞòÉW íÉêãÉäÝëá ÑćÖÖJ îÝåóF PK hĞäíëÝÖâçêäłíçâW íÉÅÜåçä¼Öá~ äÉÜÉí═ëÝÖÉá Ýë ~ò áåéìííÝåóÉò═â łê~á Ü~íłêçòòłâ ãÉÖK QK ÉîÝíÉäá âçêäłíçâW ÑćÖÖ ~ íÉêãÝâ éá~Åá âÉêÉëäÉíÝí═äI ~ îłää~ä~í éá~Åá Ü~í~äãłí¼äI ~ îÉêëÉåóíłêë~â ëíê~íÝÖá~á äÝéÝëÉáí═äK @@‡êÇáëòâêáãáåłÅá¼ hćäĞåÄĞò═ ÑçÖó~ëòí¼âå~â ìÖó~å~êê~ ~ íÉêãÝâêÉ ÉäíÝê═ łê~â ãÉÖÜ~íłêçòłë~K JJJ jçåçéçäáëí~ łêâÝéòÝëá ã¼ÇëòÉê ~ ÑçÖó~ëòí¼á íĞÄÄäÉí Ýë ~ ÜçäííÉÜÉêJîÉëòíÉëÝÖ ÉÖó êÝëòÝåÉâ ãçåçéçäáëí~ éêçÑáííł ~ä~â−íłJ ë~ ÅÝäàłÄ¼äK iÝåóÉÖÉI ÜçÖó ~ ãçåçé¼äáìã ~ éçíÉåÅáłäáë ÑçÖó~ëòí¼â~í áåÑçêãłÅá¼âĞòäÝëá ëòÉãéçåíļä

ÉäëòáÖÉíÉäí ÅëçéçêJ íçâÄ~ ëçêçäà~ Ýë ~ò ÉÖóÉë Åëçéçêíçâå~â âćäĞåÄĞò═ J ~ Åëçéçêíçâ ãáåáãłäáë êÉòÉêîłÅá¼ë łê~áî~ä ÉÖóÉåä═ J łê~âçå ~Çà~ Éä íÉêãÝâÝí J bäë═Ñçâş î~Öó íĞâÝäÉíÉë łêÇáëòâêáãáåłÅá¼ J çäó~å łêÇáëòâêáãáåłÅá¼ë íÉÅÜåáâ~I ~Üçä ãáåÇÉå ÉÖóÉë éçíÉåÅáłäáë ÑçÖó~ëòí¼î~ä ë~àłí êÉòÉêîłÅá¼ë łêłí ÑáòÉííÉíáâ ãÉÖK ^ò ÉêÉÇãÝåó J ~ íÉäàÉë EâçãéÉíáí−îF ÑçÖó~ëòí¼á íĞÄÄäÉíI ãáåí ãçåçéçJ äáëí~ éêçÑáí êÉ~äáòłä¼Çáâ J jłëçÇÑçâş łêÇáëòâêáãáåłÅá¼ J çäó~å łêÇáëòâêáãáåłÅá¼ë íÉÅÜåáâ~I ~Üçä ~ò ÉÖóÉë Åëçéçêíçâ~í ã~ÖłÄ~å ~ò ÝêíÝâÉë−íÝëá ÑçJ äó~ã~íÄ~å âćäĞå−íáâ Éä J e~êã~ÇÑçâş

łêÇáëòâêáãáåłÅá¼ J çäó~å łêÇáëòâêáãáåłÅá¼ë íÉÅÜåáâ~I ~Üçä ~ò ÉÖóÉë Åëçéçêíçâ~í ~ò ÝêíÝâÉë−íÝëá Ñçäó~ã~J íçå â−îćä âćäĞå−íáâ Éä @@‡êÑçäó~ã ^ âćäÑĞäÇá ÑáòÉí═ÉëòâĞòĞâ EÇÉîáò~I î~äìí~F Ýë ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ łê~K ^ ÇÉîáò~łêÑçäó~ã î~ä~ãÉäó ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÇÉîáòłå~â ÉÖó ãłë çêëòłÖ éÝåòåÉãÝÄÉå âáÑÉàÉòÉíí łê~ EéäK N Éìê¼ Z OSR ÑçêáåíKF JJJ ^Ççíí ÝêíÝâé~é−ê éá~Åá łê~K ^ êÝëòîÝåóÉâ í═òëÇÉá łêÑçäó~ãłí ÑçêáåíÄ~åI ~ âĞíîÝåóÉâ BJłÄ~å ÑÉàÉòáâ âá ~ Ü~ò~á Öó~âçêä~íJ Ä~åK hĞíîÝåóÉâåÝä Ü~ëòåłä~íçë ãÝÖ ~ò áÇ═~êłåóçë â~ã~íçâí¼ä ãÉÖíáëòí−íçíí åÉíí¼ łêÑçäó~ã áëI ~ í═òëÇÉá âÉêÉëâÉÇÝëåÝä

łäí~äłÄ~å ÉòI ~ò lq`J ÑçêÖ~äçãÄ~å Öó~âê~å ~ ÑÉäÜ~äãçòçíí â~ã~íçâ~í áë í~êí~äã~ò¼ Äêìíí¼ łêÑçäó~ã àłíëòáâ ëòÉêÉéÉíK ^ í═òëÇÝå âá~ä~âìäí âćäĞåÄĞò═ łêÑçäó~ãçâ~í Eåóáí¼I ãáåáãìãI ã~ñáãìãI òłê¼I áääÉíîÉ łíä~ÖłêÑçäó~ãçíF ~ í═òëÇÝâ êÉåÇëòÉJ êáåí å~éçåí~I ~ âÉêÉëâÉÇÝë äÉòłêíłí âĞîÉí═Éå âĞòòÝíÉëòáâK háÉãÉäí ÑçåíçëëłÖş ãÝÖ ~ò Ýî îÝÖá òłê¼łêÑçäó~ãK JJJ ^ âćäÑĞäÇá ÑáòÉí═ÉëòâĞòĞâEÇÉîáò~I î~äìí~F Ýë ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ łê~K ^ ÇÉîáò~łêÑçäó~ã î~ä~ãÉäó ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÇÉîáòłå~â ÉÖó ãłë çêëòłÖ éÝåòåÉãÝÄÉå âáÑÉàÉòÉíí łê~ EéäK N Éìê¼ Z OSR ÑçêáåíKF^ ÇÉîáò~łêÑçäó~ã ÉäîáäÉÖ ~òçåçë í~êí~äãş ~ î~äìí~J

RS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì łêÑçäó~ãã~äI ÇÉ ~ååłä łäí~äłÄ~å ã~Ö~ë~ÄÄ E~ î~äìí~łêÑçäó~ã ~ âÝëòéÝåò åÉÜÝòâÉëÉÄÄ ÑÉäÜ~ëòåłäłë~I ~ Ü~ã−ë−íłëçââ~ä àłê¼ âçÅâłò~í Ýë ~ ëòłää−íłëá áÇ═ ~ä~íí ~ǼǼ â~ã~íîÉëòíÉëÝÖ ãá~íí ~ä~Åëçåó~ÄÄFK @@‡êÑçäó~ãJÄáòíçë−íłë ^ò łêÑçäó~ãîłäíçòłëļä ÉêÉÇá îÉëòíÉëÝÖ Eî~Öóáë ~ò łêÑçäó~ãâçÅâłò~íF ÉääÉåá îÝÇÉâÉòÝëK @@‡êÑçäó~ãJáåÖ~Ççòłë ^ò łêÑçäó~ã Ñçäó~ã~íçë îłäíçòłë~ âÉêÉëäÉíJâ−åłä~í Ü~íłëłê~K jÉÖâćäĞåÄ═òíÉíåÉâ J ÄÉëëò EÄ~áëëÉF ÅëĞââÉå═I Ýë J Üçëëò EÜ~ìëëÉF ÉãÉäâÉÇ═ íÉåÇÉåÅáłíK @@‡êÑçäó~ãJâćäĞåÄĞòÉí EÝÅ~êíF ^ò

Éä~Çłëá Ýë ~ îÝíÉäá łêÑçäó~ã ÉäíÝêÝëÉK @@‡êÑçäó~ãJã~åáéìäłÅá¼ qáëòíÉëëÝÖíÉäÉå łêÑçäó~ãJÄÉÑçäółëçäłëK @@‡êÑçäó~ãJãÉÖłää~é−íłë ^ åÝãÉí í═òëÇÝâ Öó~âçêä~íłÄ~å ~ êÝëòîÝåóÉâ Üáî~í~äçë łêÑçäó~ãłí ~ò łêÑçäó~ã ćÖóåĞâ ëòłã−íà~ âáI ÜçÖó ~òçå ~ âÉêÉëÉí Ýë ~ â−åłä~í äÉÜÉí═ äÉÖå~ÖóçÄÄ êÝëòÝí íìÇà~ äÉÄçåóçä−í~åáK @@‡êÑçäó~ãJéçäáíáâ~ ^ò łêÑçäó~ãJéçäáíáâ~ Ñ═äÉÖ ~ âĞíĞíí ÇÉîáò~Ö~òÇłäâçÇłëş çêëòłÖçâÄ~å íĞäí ÄÉ Ñçåíçë éÝåòćÖóJéçäáíáâ~á ëòÉêÉéÉíK @@‡êÑçäó~ã ~ä~âìäłëłå~â íÝåóÉò═á J qÉêãÉäÝâÉåóëÝÖ J s~äìí~ ÉäÝêíÝâíÉäÉåÉÇÝëÉ J kÉãòÉíâĞòá éÝåòãçòÖłë @@‡êÑçäó~ã Ýë ~ é~êáíłë

âĞòĞííá îáëòçåó J m~êáíłë Ýë łêÑçäó~ã ÉÖóÄÉÉëÝëÉâçê ~òí ãçåÇàìâ ~ î~äìí~ łêÑçäó~ã é~êáå łää J a−ëòłòëá¼ ~ä~âìä âá Ü~ ~ò łêÑçäó~ã ~ä~Åëçåó~ÄÄI ãáåí ~ é~êáíłë J ‡òëá¼ àĞå äÝíêÉI Ü~ ~ò łêÑçäó~ã ã~Ö~ë~ÄÄ ãáåí ~ é~êáíłë @@‡êÑçäó~ã â~ã~íêìÖ~äã~ëëłÖ~ ^ âĞíîÝåó łêÑçäó~ã â~ã~íêìÖ~äã~ëëłÖ~ ~òí ÑÉàÉòá âáI ÜçÖó Ü~ ~ éá~Åá â~ã~íäłÄ~â N BJâ~ä å═åÉâI ãáäóÉå áêłåóÄ~å Ýë ãÉââçê~ ãÝêíÝâÄÉå îłäíçòáâ ãÉÖ ~ò ~Ççíí âĞíîÝåó łêÑçäó~ãÝêíÝâÉK @@‡êÑçäó~ã âáÉÖóÉåä−íÝë J j`^ br ^ í~Öłää~ãçâ âĞòĞííá âÉêÉëâÉÇÉäÉãÄÉå ~äâ~äã~òòłâI ~ Ü~íłêçâçåK iÝåóÉÖÝÄÉå Éñéçêí~Ǽ I ~ò çäó~å çêëòłÖçâļä ÉñJ éçêíłäí łêìâê~I ~Üçä ~

íÉêãÉä═á łê~â ~ò łêÑçäó~ãJäÉÝêíÝâÉä═ÇÝë ãá~íí ÉÖóÝÄâÝåí ~ä~Åëçåó~â äÉííÉâ îçäå~K qłãçÖ~íłëâÝåí áë ëòçäÖłäí~â çííI ~Üçä ~ åÉãòÉíá î~äìí~ ÑÉäÝêíÝâÉä═ÇĞíí Ýë ~ò łê~â ã~Ö~ë~â îçäí~âK @@‡êÑçäó~ãLÅ~ëÜ Ñäçï ~êłåó EmL`cp Z éêáÅÉLÅ~ëÜ ÑäçïF ^ ãìí~í¼ ~ò ÉÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ çéÉê~í−î Å~ëÜ ÑäçïJí îáëòçåó−íà~ ~ êÝëòîÝåó łêłÜçòI −Öó âćäĞåÄĞò═ ~ãçêíáòłÅá¼ë éçäáíáJ âłâ ÉëÉíÝå áë äÉÜÉí═îÝ íÉëòá ~ò ĞëëòÉÜ~ëçåä−íłëíI íçîłÄÄł àçÄÄ~å íćâêĞòá ~ íłêë~ëłÖ éÝåòíÉêãÉä═ âÝéÉëëÝÖÝíI ãáåí ~ mLb ãìí~í¼K ^ mL`cp âÝéäÉíÄ═ä ~ îłää~ä~íá ëòáåí▌ Å~ëÜ ÑäçïJí J ~ãáí ãÝÖ çëòí~åá âÉää ~ êÝëòîÝåóÉâ ëòłãłî~ä J ~

âĞîÉíâÉò═J âÝééÉå ëòłãçäàìâ âáW `c Z ~Ǽòçíí ÉêÉÇãÝåó H ÝêíÝâÅëĞââÉåÝë H ÑçêÖ¼í═âÉ íłêÖóÝîá îłäíçòłë~ H ÉÖóÝÄI âÝëòéÝåòâá~J Çłëë~ä åÉã àłê¼ âĞäíëÝÖÉâK RT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@‡êÑçäó~ãLâĞåóî ëòÉêáåíá ÝêíÝâ EmL s Z mêáÅÉL ççâ s~äìÉF ^ ãìí~í¼ ~òí ëòłãëòÉê▌ë−íáI ÜçÖó ~ îłêÜ~í¼ àĞîÉÇÉäÉãłê~ãäłëçâ łäí~ä ÄÉłê~ò¼Ç¼ êÝëòîÝåó ãĞÖĞíí ãáäóÉå íÝåóäÉÖÉë J ÉëòâĞòĞâÄÉå ãÉÖíÉëíÉëćä═ J Ñáòáâ~á ÑÉÇÉòÉí łääK bò ~ ãìí~í¼ âćäĞåĞëÉå Ñçåíçë ~òçâÄ~å ~ò áé~êłÖ~âÄ~åI ~Üçä ~ò ÝîÉë ÉêÉÇãÝåó~Ç~íçâ îçä~íáäáíłë~ å~ÖóI −Öó ~ mLb ãìí~í¼ âÉîÝëëÝ Ü~ëòåłäÜ~í¼K

@@‡êÑçäó~ãLåóÉêÉëÝÖ ~êłåó J éêáÅÉLÉ~êåáåÖë ê~íáç ^ êÝëòîÝåó łêÑçäó~ã~ çëòíî~ ~ êÝëòîÝåóÉåâÝåíá åóÉêÉëÝÖÖÉäK bò ~ ëòłã ~ êÝëòîÝåóÉâ ãÉÖ−íÝäÝëÝêÉ Ü~ëòåłäí ãÝê═ëòłJ ãçâ ÉÖóáâÉK @@‡êÑçäó~ãÄłòáë ^ ãÉÖÄ−òłëçâ ĞëëòÉë−íÝëÝå ~ä~éìä¼ í═òëÇÉá âÉêÉëâÉÇÉäãá êÉåÇëòÉêÄÉå ~ ãÉÖÄ−òłëçâ ĞëëòÉëëÝÖÉI ~ãÉäóÉâåÉâ ~ä~éàłå ~ò łêÑçäó~ãçí ãÉÖłää~é−íàłâK @@‡êÑçäó~ãÝêíÝâ ^ò ~ò ĞëëòÉÖI ~ãÉäóÉí ÉÖó ÝêíÝâé~é−ê ÉÖó Ç~ê~ÄàłÝêí âÉää ÑáòÉíåá ~ í═òëÇÝåK JJJ ^ò ÝêíÝâé~é−êçâ éá~Åłå âá~ä~âìä¼ âÉêÉëäÉíJâ−åłä~í Ü~íłëłê~ îłäíçò¼ ÝêíÝâK ^ âĞíîÝåó łêÑçäó~ãÝêíÝâÝí ~ ÄÉä═äÉ ëòłêã~ò¼ àĞî═ÄÉåá

éÝåòłê~ãçâ Çáëòâçåíłäłëłî~ä ëòłã−íÜ~íàìâ âáK ^ò ~ò ÝêíÝâI ~ãÉäóÝêí ÉÖó êÝëòîÝåóí ~ éá~Åçå ÉääÉÜÉí ~ÇåáK @@‡êÑçäó~ãÖçåÇçòłë pòÝäë═ëÝÖÉë łêÑçäó~ãJáåÖ~Ççòłëçâ ãÉÖ~â~Çłäóçòłë~I ÉãÉäâÉÇ═ łêÑçäó~ã ÉëÉíÝå Éä~Çłëçââ~äI ÅëĞââÉååá łêÑçäó~ã ÉëÉJ íÝå îłëłêäłëçââ~äI î~ä~ãáåí ~ò łêÑçäó~ã â~êÄ~åí~êíłë~ Eã~åáéìäłäłë~F ~åå~â ÝêÇÉâÝÄÉåI ÜçÖó ~ò şà~ÄÄ âáÄçÅëłíłëçâ ëáJ âÉêÉëÉâ äÉÜÉëëÉåÉâK @@‡êÑçäó~ãáåÇÉñ bÖó éá~Å ~ä~éîÉí═ ãçòÖłëłê¼ä Ñçäó~ã~íçë~å íłàÝâçòí~í¼ ãìí~í¼K oÝëòîÝåóÉâåÝä łäí~äłÄ~å łêÑçäó~ãáåÇÉñÉíI âĞíîÝåóÉâJ åÝä Üçò~ãáåÇÉñÉí Ü~ëòåłäå~âK JJJ ^ò łêÑçäó~ã îłäíçòłëłí

ãÉÖãìí~í¼ àÉäò═ëòłãK @@‡êÑçäó~ãàÉÖóòÝâ pò▌âÉÄÄ ÝêíÉäÉãÄÉå ~ í═òëÇÉáÇ═ ~ä~íí âá~Ççíí ÉêÉÇÉíá àÉÖóòÝâI ~ãÉäó ~ò ĞëëòÉë łêÑçäó~ãçí í~êí~äã~òò~K íłÖ~ÄÄ ÝêíÉäÉãJ ÄÉå ~ò ÉêÉÇÉíá àÉÖóòÝâ ~ä~éàłå åóçãí~íçíí Üáî~í~äçë âĞòäĞåóI ~ãÉäó ~ Üáî~í~äçë~å ãÉÖłää~é−íçíí í═òëÇÉá łêÑçäó~ãçâ~í í~êí~äã~òò~K @@‡êÑçäó~ãàÉÖóòÝë ^ò łêÑçäó~ã Üáî~í~äçë ãÉÖłää~é−íłë~ Ýë âĞòäÝëÉK JJJ ^ò ÉÖóÉë î~äìíłâ ÉÖóãłëÜçò îáëòçåó−íçíí łêÑçäó~ãłå~â âĞòòÝíÝíÉäÝí łêÑçäó~ãàÉÖóòÝëåÉâ åÉîÉòòćâK JJJ ^Ççíí áÇ═éçåíÄ~å ~ò łêÑçäó~ãçí ÑÉäàÉÖóòáâ Ýë âĞòòÝíÉëòáâK JJJ ^ò ~ Ü~àä~åǼëłÖI ÜçÖó î~ä~âá ÉÖó ~Ççíí ÇÉîáòłíI

~Ççíí łêçå Ü~àä~åǼ ãÉÖîłëłêçäåá î~Öó Éä~Çåá ÉÖó ãłëáâ ÇÉîáòłî~ä RU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ëòÉãÄÉåK ^ âćäĞåÄĞò═ ÇÉîáòłâ łêÑçäó~ã~áí ~ äÉÖíĞÄÄ ÉëÉíÄÉå ~ò ~ãÉêáâ~á Ççääłê ErpaF ÉääÉå àÉÖóòáâI ~ò~ò ~ò rpa ÉÖó ÉÖóëÝÖÝÄÉå ÑÉàÉòáâ âá ~ ãłëáâ ÇÉîáò~ łêÑçäó~ãłíK @@‡êÑçäó~ãàÉÖóòÝë ã¼Ççò~í~á J ÉäÑĞäÇá î~äìí~ âćäÑĞäÇá î~äìíłÄ~å âáÑÉàÉòÉíí łê~ cíLÇçääłê J hćäÑĞäÇá î~äìí~ ÄÉäÑĞäÇá î~äìíłÄ~å âáÑÉàÉòÉíí łê~ Ççääłê Lcí sÝíÉäá łêÑçäó~ãW ÜçÖó ~ ÜáíÉäáåíÝòÉí ãÉååóáÝêí Ü~àä~åǼ ãÉÖîÉååá bä~Çłëá łêÑçäó~ãW ~ ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâ łäí~ä íĞêíÝå═ Éä~Çłëá łê

hĞòÝéłêÑçäó~ãW ~ îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá łêÑçäó~ã łíä~Ö~ hÉêÉëòíłêÑçäó~ãW ÉÖó âĞòîÉí−íá î~äìí~I ÇÉîáò~ âáîłä~ëòíłë~I ã~àÇ ãÉÖÜ~íłêçòòłâ ~ò ÉÖóÉë î~äìíłâ IÇÉîáòłâ âĞòĞííá ~êłJ åóçâ~í @@‡êÑçäó~ãàÉÖóòÝëåÉâ ^Ççíí áÇ═éçåíÄ~å ~ò łêÑçäó~ãçí ÑÉäàÉÖóò═â Ýë âĞòòÝíÉëòáâK @@‡êÑçäó~ãâçÅâłò~í ^ò łêÑçäó~ãîłäíçòłëçâÄ~å ãÉÖàÉäÉå═ Äáòçåóí~ä~åëłÖK @@‡êÑçäó~ãäÉÄÉÖíÉíÝë ^Ççíí î~äìí~ łêÑçäó~ãłå~â ~ éá~Åá âÉêÉëäÉíJâ−åłä~í łäí~ä íĞêíÝå═ ãÉÖÜ~íłêçòłë~K ^ âĞòéçåíá Ä~åâ Éââçê åÉã Ýä áåíÉêîÉåÅá¼ë ÉëòâĞòĞââÉäK @@‡êÑçäó~ãã~êòë ^Ççíí ÝêíÝâé~é−êê~ àÉÖóòÉíí J ~ åÝîÝêíÝâ ëòłò~äÝâłÄ~å âáÑÉàÉòÉíí J

îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá łêÑçäó~ã âćäĞåÄëÝÖÉ ëòłò~äÝâéçåíÄ~å EÄłòáëéçåíÄ~åF âáÑÉàÉòîÉK ^ò Éäë═ÇäÉÖÉë ÑçêÖ~äã~ò¼â í═òëÇÉá Ýë hbibo lq` łêÑçäó~ãàÉÖóòÝëćâ ëçêłå ~ îłäíçò¼ â~ã~J íçòłëş łää~ãâĞíîÝåóÉâ ÉëÉíÝå äÉÖÑÉäàÉÄÄ N ëòłò~äÝâéçåíçë łêÑçäó~ãã~êòëçí ~äâ~äã~òÜ~íå~âK @@‡êÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖ ^ò ~ä~Åëçåó~ÄÄ îÝíÉäá Ýë ~ ã~Ö~ë~ÄÄ Éä~Çłëá łê âĞòĞííá âćäĞåÄĞòÉíI ~ âĞäíëÝÖÉâ ÑáÖóÉäÉãÄÉîÝíÉäÝîÉäK ^Ççíí éçò−Åá¼ åóáíłëá Ýë òłêłëá łêÑçäó~ã~ âĞòĞííáI éçòáí−î âćäĞåÄëÝÖI êÉåÇëòÉêáåí ~ò ćÖóäÉíÉí íÉêÜÉä═ âĞäíëÝÖÉâ EÄê¼âÉêàìJ í~äÝâI ÉëÉíäÉÖ í═òëÇÉá âĞäíëÝÖÉâF äÉîçåłëłî~äK ^ äÉÖíĞÄÄ

çêëòłÖÄ~å ~ǼâĞíÉäÉë Eí═âÉåóÉêÉëÝÖJ~ǼFI j~Öó~êçêëòłÖçå ~ò łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖ ~Ǽà~ OM BI łã Ü~ í═âÉëòłãäłå í~êíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëÉå âÉäÉíâÉòÉíí ~ò ‡êÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖI ~ââçê ~ò ~Ǽí ÉÖóÉä═êÉ åÉã âÉää ãÉÖÑáòÉíåáK ^ Ü~íłêáÇ═ë éá~Åçå ÉäÝêí łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖÖÉä NVVV à~åìłê NJíáä ã~ÖłåëòÉãÝäóÉâ áë ëòÉãÄÉłää−íÜ~íàłâ ~ò łêÑçäó~ãîÉëòíÉëÝÖćâÉíK OMMNK à~åìłê NJàÝíáä ~ éêçãéí éá~Åçå áëI ÉååÉâ łê~ ~ í═âÉëòłãäłå ÉäÝêí łêÑçJ äó~ãåóÉêÉëÝÖ ~ǼãÉåíÉëëÝÖÝåÉâ ÉäîÉëòíÝëÉK JJJ ^Ççíí éçò−Åá¼ åóáíłëá Ýë òłêłëá łêÑçäó~ã~ âĞòĞííáI éçòáí−î âćäĞåÄëÝÖI êÉåÇëòÉêáåí ~ò ćÖóäÉíÉí íÉêÜÉä═ âĞäíëÝÖÉâ

EÄê¼âÉêàìJ í~äÝâI ÉëÉíäÉÖ í═òëÇÉá âĞäíëÝÖÉâF äÉîçåłëłî~äK ^ äÉÖíĞÄÄ çêëòłÖÄ~å ~ǼâĞíÉäÉë Eí═âÉåóÉêÉëÝÖJ~ǼFI j~Öó~êçêëòłÖçå ~ò ‡êÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖ ~Ǽà~ OM BI łã Ü~ í═âÉëòłãäłå í~êíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëÉå âÉäÉíâÉòÉíí ~ò ‡êÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖI ~ââçê ~ò ~Ǽí åÉã âÉää ãÉÖÑáòÉíåáK ^ Ü~íłêáÇ═ë éá~Åçå ÉäÝêí łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖÖÉä J NVVV à~åìłê NJí═äJ ãłê ã~ÖłåëòÉãÝäóÉâ áë ëòÉãJ ÄÉłää−íÜ~íàłâ ~ò łêÑçäó~ãîÉëòíÉëÝÖćâÉíK @@‡êÑçäó~ãçâ Åëçéçêíà~á J oĞÖò−íÉííI î~Öó ÑáñW łêÑçäó~ãçâ ~ ÇÉâê~êłäí é~êáíłë âĞêćä áÖÉå ëò▌â ëłîÄ~å áåÖ~Ççòáâ J hĞíĞíí łêÑçäó~ãW ~ò łêÑçäó~ãçí Ü~í¼ëłÖáä~Ö êĞÖò−í═âI åÉã ~

âÉêÉëäÉí áääÉíîÉ â−åłä~í ~ä~â−íà~ RV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J cäÉñáÄáäáë î~Öó êìÖ~äã~ëW ~ âÉêÉëäÉí Ýë â−åłä~í ~ä~éàłå ëò~Ä~Ççå îłäíçòáâ @@‡êÑçäó~ãëłî j~Öó~êçêëòłÖçå ~ Ñçêáåí Éìê¼Üçò îáëòçåó−íçíí łêÑçäó~ãłå~â ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëłîà~K ^ò jk ~ò łêÑçäó~ãëłî âĞòÉéÝí Ýë ëòÝäÉáíI î~ä~ãáåí ~ Ñçêáåí Éìê¼î~ä ëòÉãÄÉåá Üáî~í~äçë łêÑçäó~ãłí Ü~íłêçòò~ ãÉÖK ^ Ñçêáåí àÉäÉåäÉÖá łêÑçäó~ãëłîçå ÄÉäćäá âĞòÝéłêÑçäó~ã~ OUOIPS ÑçêáåíLÉìê¼I ~ãÉäóí═ä ~ éá~Åá łêÑçäó~ã ãáåÇâÝí áêłåóÄ~å NR ëòłò~äÝââ~ä íÝêÜÉí ÉäI î~Öóáë ~ò łêÑçJ äó~ãëłî ëòÝäÉá ~ POQITN ÑçêáåíLÉìê¼ë

Ýë ~ OQMIMN ÑçêáåíLÉìê¼ë łêÑçäó~ãëòáåíÉâåÝä î~åå~âK @@‡êÑçäó~ãćÖóåĞâ J âìêëã~âäÉê eáî~í~äçë í═òëÇÉá ćÖóåĞâ EåÝãKW ~ãíäáÅÜÉê j~êâÉêFI ~âáåÉâ ÑÉä~Ç~í~ ~ò łäí~ä~ ĞëëòÉíÉíí ~àłåä~íçâ ~ä~éàłå ~ Üáî~í~äçë łêÑçJ äó~ã ãÉÖłää~é−íłë~ Ýë ~ åÉã Ñçäó~ã~íçë âÉêÉëâÉÇÝë▌ é~é−êçâ ~ÇłëîÝíÉäÝåÉâ âĞòîÉí−íÝëÉK jłë âÉêÉëâÉÇÉäãá íÉîÝâÉåóJ ëÝÖÖÉä åÉã ÑçÖä~äâçòÜ~íI ë~àłí ćòäÉíÉâÉí åÉã âĞíÜÉí ~ í═òëÇÝåK ^ âĞòîÉí−íÝëÝêí âĞòîÉí−í═á Ç−à~í EćÖóåĞâá àìí~äÝâçíF â~éK @@‡êàÉÖóò═ cçäó~ã~íçë îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~ä ÉÖó ~Ççíí ÝêíÝâé~é−êê~ îçå~íâçò¼~å ãÉÖÜ~íłêçòçííI łäí~äłÄ~å ëò▌â

îÝJ íÉäá Ýë Éä~Çłëá łê âćäĞåÄëÝÖ ãÉääÉííK JJJ ^ Ëq Ü~íłêáÇ═ë ëòÉâÅá¼àłÄ~å ÉÖó ~Ççíí íÉêãÝâ ~àłåä~íá âĞåóîÝí âáòłê¼ä~Öçë~å âÉòÉä═ í═òëÇÉí~ÖI ~âá Ñçäó~ã~íçë îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí í~êí ÑÉåå ~ò łäí~ä~ łêàÉÖóòÉíí íÉêãÝâêÉ J ãÉÖÜ~íłêçòçíí łêëłîî~ä J ~ äáâîáÇáíłë Äáòíçë−íłë~ ÝêÇÉJ âÝÄÉåK ^ Ëq íÉêãÝâÉåâÝåí ÉÖó ÝîêÉI éłäółò~íá êÉåÇëòÉêÄÉå îłä~ëòíà~ âá ~ò łêàÉÖóò═âÉíK ^ò łêàÉÖóò═ àçÖçëìäí ë~àłí ëòłãäłê~ áë âÉêÉëâÉÇåáI ~ãÉääÉíí ãáåÇÉå łäí~ä~ ĞëëòÉÜçòçíí ćÖóäÉí ìíłå àìí~äÝâçí â~é ~ í═òëÇÝí═äK @@‡êâÝéòÝë ã¼Çà~ J qÉêãÉäÝëá âĞäíëÝÖ ~ä~éàłå ÄÉÅëćäí łê J

ËêíÝâ~ä~éş łêâÝéòÝëI îÉî═ łäí~ä ÉäÑçÖ~Ççíí ã~ñáãłäáë łê ~ä~éàłå EäłëÇW ëíê~íÝÖá~á ã~êâÉíáåÖ ÄÉäćäê═ä âáÑÉäÝ íÉâáåíá ëòÉãäÝäÉíF J `ëçã~Öłê î~Öó Ñäçíí~łê J sÉêíáâłäáë íÉêãÝâÉâ âÉÇîÉòãÝåóÉë łêâÝéòÝëÉ @@‡êâćäĞåÄĞòÉíJäÉíÝí ^ qHO Ýë qHP å~éçë Éäëòłãçäłëş ćÖóäÉíÉâ ÉëÉíÝÄÉå ~ åÉÖ~í−î łêâćäĞåÄĞòÉí ÑÉÇÉòÉíÉâÝåí ~ âä−êáåÖí~Ö łäí~ä ãÉÖâÝéòÉíí Äáòíçë−íÝâK ^ qHO Ýë qHP å~éçë Éäëòłãçäłëş ÝêíÝâí═òëÇÉá ćÖóäÉíÉâåÝä ~ò Éäë═ å~éá łêâćäĞåÄĞòÉíÉí ~ âĞíÝëá łê Ýë ~ q å~éá òłê¼łê âćäĞåÄĞòÉíÉ ~Çà~I ~ò Éòí âĞîÉí═ Éäëòłãçäłëá å~éçâ łêâćäĞåÄĞòÉíÝí ~ å~éá òłê¼ łê Ýë ~ ãÉÖÉä═ò═

Éäëòłãçäłëá å~é òłê¼ łêłå~â âćäĞåÄĞòÉíÉ ~Çà~K @@‡êã~ñáã~äáòłäłë bòłäí~ä ~ä~Åëçåó~ÄÄ łê~â ãÉääÉíí âáëÉÄÄ äÉëò ~ â−åłä~íI íÉÜłí åÉã àìíÜ~íå~â íĞÄÄ íÉêãÝâÜÉòK ∕ éäìëòâĞäíëÝÖÉâI áÇ═îÉëòíÉJ ëÝÖ ∕ íÉÜłí ~ íÝåóäÉÖÉë łê ã~Ö~ë~ÄÄI ãáåí ~ ã~ñáã~äáòłäíK ^ íÉêãÉä═á Ýë ÑçÖó~ëòí¼á íĞÄÄäÉí ÉäîÝëò ∕ ÜçäííÉÜÉêJîÉëòíÉëÝÖK @@‡êãÉÅÜ~åáòãìë j~êëÜ~ääJâÉêÉëòí ÑÉäÜ~ëòåłäłë~ ~ò ÉÖóÉåëşäóá łê Ýë ãÉååóáëÝÖ îłäíçòłëłå~â Éä═êÉàÉäòÝëÝêÉK @@‡êêÝë qÉêãÝâ łêłå~â Ýë ÄÉëòÉêòÝëá î~Öó Éä═łää−íłëá âĞäíëÝÖÝåÉâ ëòłò~äÝâçë âćäĞåÄëÝÖÉK @@‡êëłî ^ Ü~íłêáÇ═ë éá~Åçå ~ò łêàÉÖóò═ łäí~ä ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ

âĞòòÝíÉíí îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá łêÑçäó~ãçâ âćäĞåÄëÝÖÉK @@‡êëí~Äáäáíłë SM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì bäãÝäÉíáäÉÖ ~ Ö~òÇ~ëłÖ áåÑäłÅá¼ãÉåíÉë łää~éçí~K ^ Öó~âçêä~íÄ~å ~ ÑçÖó~ëòí¼á łêëò−åîçå~ä Ýîá OJP ëòłò~äÝâçë ÉãÉäâÉÇÝëÉ áë âáÉäÝÖ−íá ~ò łêëí~Äáäáíłë ÑçÖ~äãłíK @@‡êëşäóş áåÇÉñ läó~å í═òëÇÉáåÇÉñI ãÉäóÄÉå ãáåÇÉå êÝëòîÝåóÄ═ä ÉÖó Ç~ê~Ä î~åI íÉÜłí łêÑçäó~ãìâ ÑçêÖ~äãìâ ëşäółí¼ä ÑćÖÖÉíäÉåćä ÄÉÑçJ äółëçäà~ ~ò áåÇÉñÉíK fäóÉå áåÇÉñ ~ agf^K @@‡êëò~Äłäóçòłë ^ Ü~ò~á âÉêÉëäÉí ~ä~âìäłëłí ~ò łê~âçå âÉêÉëòíćä ÄÉÑçäółëçä¼ âçêãłåóò~íá éçäáíáâ~K

@@‡êëò−åîçå~ä J m ^ ãáâêçĞâçå¼ãá~ łêJâ~íÉÖ¼êáłàłí łäí~äłåçë−í¼ ~ÖÖêÉÖłäí â~íÉÖ¼êá~ ëí~íáëòíáâ~á ãÉÖÑÉäÉä═àÉ ~ ëí~íáëòíáâ~á à¼ëòłÖâçëłê łê~áå~â ~ à¼ëòłÖçâ ãÉååóáëÝÖÉáîÉä ëşäóçòçíí łíä~Ö~K ^ à~î~â łê~áå~â ëşäóçòçíí ëòłãí~åá łíä~Öłî~ä âĞòÉä−íÜÉí═ ãìí~í¼K ^ò łêëò−åîçå~ä îłäíçòłëłå~â ãÉÖÜ~íłêçòłëłÜçò ~ âáJ ÄçÅëłíłë ÇÉÑäłíçêí Ü~ëòåłäàłâK L damJÇÉÑäłíçê LK JJJ ^ íÉêãÝâłê~â ëşäóçòçíí ëòłãí~åá łíä~Ö~K ^ò łê~â áÇ═ëò~âçâ âĞòĞííá å~ÖóëłÖłí łêáåÇÉñÉä ÑÉàÉòòćâ âáK ^ò łêáåÇÉñ í~êí¼ëI Ñçäó~ã~íçë ÉãÉäâÉÇÝëÝí áåÑäłÅá¼å~â åÉîÉòòćâK ^ò áåÑäłÅá¼ ~ä~âìäłëłå~â ãÝêÝëÝêÉ Ü~ëòåłäí

áåÑäłÅá¼ë êłí~ ÉÖóÄÉå ~ ÑçÖó~ëòí¼á łêáåÇÉñ áëK JJJ bäãÝäÉíá âĞòÖ~òÇ~ëłÖí~åá âáÑÉàÉòÝëI ÉÖó åÉãòÉíÖ~òÇ~ëłÖÄ~å ~ íÉêãÝâÉâ łê~áå~â ëşäóçòçíí łíä~Öłí àÉäĞäáK @@‡êì läó~å à¼ëòłÖI ~ãÉäóÉí ÅëÉêÝêÉ íÉêãÉäåÉâK JJJ ^ Ö~òÇ~ëłÖ ~òçå ÉÖóëÝÖÉI ãÉäóÉå åÉã ë~àłí ÑÉäÜ~ëòåłäłëê~I Ü~åÉã ÅëÉêÉI Éä~Çłë ÅÝäàłÄ¼ä Üçòå~â äÝíêÉI Üçòòł ÑÉäÜ~ëòåłä¼à~ ÅëÉêÉâ~éÅëçä~í şíàłåI ÉääÉåÝêíÝâ ÑÉàÝÄÉå àìíÜ~í äÝíêÉK @@‡êì Ýë éÝåòéá~Å ëòáãìäíłå ÉÖóÉåëşäó~ ^ò ~ àĞîÉÇÉäÉãJâ~ã~íäłÄ âçãÄáåłÅá¼I ~Üçä fp ÖĞêÄÉ ãÉíëòá ~ò ij ÖĞêÄÝíI ~ò~ò ìÖó~å~ååłä ~ò EvMIáMF âçãÄáåłÅá¼åłä fEáMFZpEvMF Ýë jZjNEvFHiOEáMFK @@‡êì ÑÉäëò~Ä~Ç−íłë~

lâãłåóçâ ÄÉåóşàíłë~ ÉëÉíÝå ~ò łêì ÉäîáÜÉí═K mäK ~ââêÉÇáí−îåÝä @@‡êì ÑçÖ~äã~ Ýë íìä~àÇçåëłÖ~á J ‡êìW ~ Ö~òÇ~ëłÖ ~òçå ÉÖóëÝÖÉI ãÉäóÉå åÉã ë~àłí ÑÉäÜ~ëòåłäłëê~I Ü~åÉã ÅëÉêÉI Éä~Çłë ÅÝäàłÄ¼ä Üçòå~â äÝíêÉI Üçòòł ÑÉäÜ~ëòåłä¼à~ ÅëÉêÉâ~éÅëçä~í şíàłåI ÉääÉåÝêíÝâ ÑÉàÝÄÉå àìíÜ~í äÝíêÉ J e~ëòåłä~íá ÝêíÝâW łêìîł Åë~â çäó~å ëòçäÖłäí~íłë î~Öó à¼ëòłÖ îłäÜ~íI ~ãÉäó ÉãÄÉêá ëòćâëÝÖäÉíÉâÉí ÉäÝÖ−í âá ~ ÑÉäÜ~ëòåłä¼â ëòłãłê~ âćäĞåÄĞò═ ãÝêíÝâÄÉå Ü~ëòåçë~â Ü~ëòåłä~íá ÝêíÝâÉ ÉÖóêÉ íłÖìäI ëçÜ~ åÉã äÉÜÉí ÄÉÑÉàÉòÉíí J `ëÉêÉÝêíÝâW ãÉÖÜ~íłêçòçíí ~êłåóÄ~å ÅëÉêÝäÜÉí═ ãłëáâ łêìî~ä ~ò łêì

ÅëÉêÉÝêíÝâÉ ~ò ~ò ÉääÉåÝêíÝâI ~ãáÝêí ~Ççíí łêì ÉäÅëÉJ êÝäÜÉí═I ~ãáí ~ éá~Åçå â−åłäå~â ÝêíÉ ãÉååóáëÝÖá îáëòçåó E~êłåó O íÉêãÝâ âĞòĞííF ã~êÖáå~äáòãìë EëòìÄàÉâí−î ÝêíÝâÉäÉãF J ^ ÑçÖó~ëòí¼ Éä═åóĞâÉí ëòÉêÉò J e~ëòåçëëłÖ ëòÉêáåí ~ä~âìäå~â ~ò ~êłåóçâ J ^ Ü~ëòåłä~íá Ýë ~ ÅëÉêÉÝêíÝâ ~ââçê îłäáâ ÉÖóãłëë~ä ÉÖóÉåä═îÝI ~ãáâçê ~ ãÉÖîłëłêçäåá â−îłåí łêì Ü~ëòåçëëłÖ~ éçåí ~âJ âçê~I ãáåí ~ãÉââçêłê¼ä ~ ÅëÉêÝÄÉå ÉååÉâ ÝêÇÉâÝÄÉå äÉãçåÇ SN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@‡êìÅëÉêÉ hÉêÉëâÉÇÉäãá â~éÅëçä~íçâÄ~å łêì ãłë łêìê~ íĞêíÝå═ ÉäÅëÉêÝäÝëÉK

^ä~éîÉí═Éå ~ éÝåòćÖóá êÉåÇëòÉê ÑÉàäÉíäÉå âçêëò~â~áÄ~å àÉäÉåáâ ãÉÖK @@‡êìÑÉäÜ~äãçòłë ^ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá íÉêãÝâÉâ âĞíÉäÉò═ ÄÉëòçäÖłäí~íłë~ áÇÉàÝå íáäíçíí íÉîÝâÉåóëÝÖK @@‡êìâ J ^òçåå~äá łêÑçäó~ã JcÉäãÉêćä═ ~ÇÇáÅáçåłäáë âĞäíëÝÖÉâ åÉÖ~í−î âáÑáòÉíÝëâÝåí îÉëëòćâ ÑáÖóÉäÉãÄÉ J ^ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉííÉä ÉÖóÉò═ Ñìí~ãáÇÉà▌ â~ã~íäłÄ J ^òçå Ñìí~ãáÇÉà▌ â~ã~íäłÄ~âI ~ãÉäóÉâ ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉíÉí ãÉÖÉä═ò═I Ýë âĞîÉí═ éÝåòłê~ãäłëçâ àÉäÉåÝêíÝâ ëòłã−íłëłJ Üçò ëòćâëÝÖÉëÉâ ^ Ü~íłêáÇ═ë â~ã~íćÖóäÉíÉâ Éäë═ëçêÄ~å âĞíîÝåóÉâêÉ ëò¼ä¼ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉíÉâI ãÉäóÉâåÉâ àÉäÉåí═ëÝÖÝí ~

Ñáñ Ýë îłäíçò¼ â~ã~íçâļä ÉêÉÇ═ â~ã~íâçÅâłò~í ÑÉÇÉòÝëÉ àÉäÉåíáK @@‡êìâ~éÅëçäłë ‡êìâ~éÅëçäłëê¼ä ~ââçê ÄÉëòÝäćåâI Ü~ Äáòçåóçë íÉêãÝâÉí Åë~â ãłë íÉêãÝââÉä ÉÖóćíí íìÇ ~ ÑçÖó~ëòí¼ ãÉÖîłëłêçäåáI î~J Öóáë Ü~ ÉÖó âá~Çłë ëòćâëÝÖëòÉê▌Éå ã~Ö~ ìíłå îçå ÉÖó ãłëáâ çäó~å âá~ÇłëíI ~ãáí åÉã łääí ëòłåÇÝâłÄ~å ÉëòâĞòĞäåáK ^ îÉêëÉåóéçäáíáâ~ ~òÝêí ãáå═ë−íá íáäçëå~â ÉòÉâÉí ~ ã~Ö~í~êíłëçâ~íI ãÉêí Éòłäí~ä ~ò ÉÖóáâ éá~Åçå Éê═ÑĞäÝåóÉë ÜÉäóòÉíÄÉå äÉJ î═ ÅÝÖ ~ ãłëáâ éá~Åê~ áë âáíÉêàÉëòíÜÉíá Ýë ÝêîÝåóÉë−íÜÉíá Éê═ÑĞäÝåóÝíK @@‡êìéÝåò ^ ÑÉàä═ÇÝë Ñçäó~ãłå ~ ëçâJëçâ ÉäíÝê═ íÉêãÝâ âĞòćä

âáÉãÉäâÉÇÉíí ÉÖóI ~ãÉäó âćäĞåäÉÖÉë íìä~àÇçåëłÖ~á ~ä~éàłå ~äâ~äã~ë îçäí ~êê~I ÜçÖó ÅëÉêÉÉëòâĞòćä ëòçäÖłäàçåK mäW ë¼I Ö~Äçå~I łää~íÄ═êĞâI ëíÄI îÝÖćä ~ åÉãÉëÑÝãÉâK ^ò łêìéÝåò àÉääÉãò═àÉI ÜçÖó Ü~ëòåłä~íá ÝêíÝâÉ Ýë ÝêíÝâÉ áë îçäíK @@‡êìéá~Å ^ò ĞëëòÉë łêì éá~Å~ ĞëëòÉîçåí~åI ~ò łêìéá~Å ÉÖóÉåëşäóÄ~å î~åI Ü~ ~ò łêìâ−åłä~í v ãÉÖÉÖóÉòáâ ~ ÑçÖó~ëòíłëá âÉêÉëäÉí ` Ýë ~ ÄÉêìÜłòłëá âÉêÉëäÉí f ĞëëòÉÖÝîÉäK vZ`HfK JJJ ^ íÉêãÝâÉâ Ýë ~ ëòçäÖłäí~íłëçâ ĞëëòÉë âÉêÉëäÉíÉ Ýë â−åłä~í~ Ýë ~ âĞòíćâ äÝî═ â~éÅëçä~íK ^ â−åłä~íçí ~ îłää~ä~íçâ EÄÉäÑĞäÇá Ýë âćäÑĞäÇáF Äáòíçë−íàłâI ~ âÉêÉëäÉíÉí îáëòçåí ~ò

ĞëëòÉë Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉêÉéä═K EÜłòí~êíłëçâI îłää~ä~íçâI łää~ãFK @@‡êìéá~Åá ÉÖóÉåëşäó vZ`Hf @@‡êìí═òëÇÉ ‡êìâ Ü~íłêáÇ═êÉ íĞêíÝå═ îÝíÉäÝåÉâ Ýë Éä~Çłëłå~â ëò−åÜÉäóÉK JJJ ^ò łêìí═òëÇÝâ äÉÜÉíåÉâ łäí~äłåçë łêìí═òëÇÝâ Ýë ëéÉÅáłäáë łêìí═òëÇÝâK @@‡êìí═òëÇÉá ëòçäÖłäí~í¼ läó~å Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖI ~ãÉäó ~ êÉåÇëòÉêÉë Ö~òÇ~ëłÖá íÉîÝâÉåóëÝÖ âÉêÉíÝÄÉå ~ àçÖëò~ÄłäóÄ~å ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÉëòâĞJ òĞâêÉ îçå~íâçò¼~å J ãÉÖÄ−òłë ÑÉäîÝíÉäÝí Ýë íçîłÄÄ−íłëłíI J ãÉÖÄ−òłë îÝÖêÉÜ~àíłëłí ~ò ćÖóÑÝä à~îłê~I J ëòłãäłë âÉêÉëâÉÇÝëíI J ~ eéíK ëòÉêáåí âá~ÇçííI éÝåòćÖóá ëòçäÖłäí~íłë âĞòîÉí−íÝëÝêÉ

àçÖçë−í¼ íÉîÝâÉåóëÝÖá ÉåÖÉÇÝääóÉä eéíK ëòÉêáåíá ćÖóåĞâá íÉJ SO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì îÝâÉåóëÝÖÉíI J ~ áíK ëòÉêáåíá Äáòíçë−íłëâĞòîÉí−íÝëí ćÖóåĞââÝåíI J ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëI âáÉÖÝëò−í═ ëòçäÖłäí~íłë ÑćÖÖ═ ćÖóåĞââÝåí íĞêíÝå═ âĞòîÉí−íÝëÝí îÝÖÉòÜÉíáK @@‡êîÉêÝë ‡êìâ EéäK ÝêíÝâé~é−êçâFI íłêÖó~â åóáäîłåçë Éä~Çłëê~ â−åłäłë~W ~ò łêìí ~åå~â ~Çàłâ ÉäI ~âá ~ äÉÖã~Ö~ë~ÄÄ łê~í ~àłåäçíí~ ÝêJ íÉK @@‡pw J ‡ää~ãá pòłãîÉî═ëòÝâ ^ò ‡ää~ãá pòłãîÉî═ëòÝâK ëòłãîÉî═ëòÝâá ÉääÉå═êòÝëÉâÉå âÉêÉëòíćä Éä═ëÉÖ−íá ~ âĞòéÝåòÉâ Ýë ~

âĞòî~Öóçå ÑÉäÜ~ëòåłäłëłJ å~â łíäłíÜ~í¼ëłÖłí Ýë Éäëòłãçäí~íÜ~í¼ëłÖłíK ═îÉÄÄÉåW ïïïK~ëòKÜì @@‡í~ä~â−íłëá íÉêãáåìë ^ í═âÉéá~Åê¼ä ëò¼ä¼ OMMNK Ýîá `uuK íĞêîÝåó EqéíKF NMJNOK ≈J~á ~ä~éàłå ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ ÄÉåóşàíłëłê~ åóáíî~ łää¼ íÉêãáJ åìëK @@‡í~äłåó ‡äí~äłåçëëłÖÄ~å î~ä~ãáåÉâ ~ Ü~ëòåłä~íłÝêíI ëòçäÖłäí~íłë áÖÝåóÄÉ îÝíÉäÝÝêí ~ò áÖÝåóÄÉ îÝíÉä ãÝêíÝâÝí═ä ÑćÖÖÉíäÉåćä ãÉÖJ łää~é−íçíí Ç−àK @@‡í~äłåó~Ǽòłë bÖóÝåá îłää~äâçò¼ ÉëÉíÝå U ãáääá¼ Ñçêáåí ÝîÉë åÉíí¼ łêÄÉîÝíÉäÝáÖ îłä~ëòíÜ~í¼ ~Ǽòłëá Ñçêã~I ÑÉäíÝîÉI ÜçÖó ~ ëòÉãÝäó åÉã łää ãìåâ~îáëòçåóÄ~åK ^ò łí~äłåó~Ǽ ~ä~éàłí âĞäíëÝÖÉá

äÉîçåłëłî~ä łää~é−íà~ ãÉÖ ~ò ~Ǽò¼I ~ãÉäóêÉ ~Ççíí íÉîÝâÉåóëÝÖêÉ áêłåó~Ǽ âìäÅë ëòÉêáåí ÑáòÉí ~ǼíK @@‡íÜáÇ~äłëá ÜáíÉä cçêÖ¼í═âÉÜáłåóí łíÜáÇ~ä¼I êĞîáÇ äÉàłê~íş ÜáíÉäK @@‡íä~Öłê ^ò ÝêíÝâé~é−ê ~Ççíí å~éá âĞíÝëá łê~áå~â ~ âĞíÝëÄÉå ëòÉêÉéä═ ãÉååóáëÝÖÖÉä ëşäóçòçíí łíä~Ö~K @@‡íä~ÖłêÑçäó~ã ^Ççíí ÝêíÝâé~é−êê~ ~ò ~Ççíí áÇ═í~êí~ã ~ä~íí ãÉÖâĞíĞíí Ýë ~ò ćÖóäÉíÉâ ãÉååóáëÝÖÝîÉä ëşäóçòçíí ÉÖóÉÇá łêÑçäó~ãçâ ëòłãJ í~åá łíä~Ö~K @@‡íä~ÖåóìÖÇ−à ĞëëòÉÖÉ ‡íä~ÖåóìÖÇ−à ĞëëòÉÖÉW ~ Åë~äłÇá é¼íäÝâçå â−îćäá é¼íäÝâçââ~ä åĞîÉäí Äêìíí¼ åóìÖÇ−à åçãáåłäÝêíÝâÉ ÉÖó åóìÖÇ−à~ëê~ ëòłJ

ã−íî~K @@‡íä~ÖåóìÖÇ−à êÉłäÝêíÝâ áåÇÉñÉ ^ò łíä~ÖåóìÖÇ−à îłäíçòłë EåçãáåłäÝêíÝâ áåÇÉñFÝë ~ ÑçÖó~ëòí¼á łêîłäíçòłë EłêáåÇÉñF Üłåó~Ççë~K @@‡íä~Öçë ÄÉÑÉâíÉíÝëá łääçãłåó ^ ëòłãä~îÉòÉí═ áåíÝòãÝåó łäí~ä ~ ëòłãä~íìä~àÇçåçë í═âÉëòłãäłàłå åóáäîłåí~êíçííI ~ ÄÉâÉêćäÝëá ÝêíÝââÉäI áääÉíîÉ ~ò áÇ═í~êJ í~ãã~ä ëşäóçòçíí łíä~ÖłääçãłåóK ^ÄÄ~å ~ò ÉëÉíÄÉåI Ü~ éçêíѼäá¼åâ âćäĞåÄĞò═ ~ä~éçâÜçò í~êíçò¼ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâÄ═ä łääI Éòí ~ò ÝêíÝâÉí ~ä~éçåâÝåí âÉää âáëòłãçäåáI ã~àÇ ~ îÝÖÝå ĞëëòÉ~ÇåáK e~ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é éçêíѼäá¼àłÄ~å ~ ã~Öó~ê łäJ ä~ãé~é−êçâ ëşäó~ ãÉÖÜ~ä~Çà~ ~ PR

ëòłò~äÝâçíI ~ò ÉÖóÉë ~ä~éçâÜçò í~êíçò¼ ÝêíÝâÉí ~ååóá ëòłò~äÝâéçåíí~ä ÅëĞââÉåíàćâI ~ãÉååóáîÉä ~ò ~ä~é ÑÉäćäãşäà~ Éòí ~ò ~êłåóíK ^ò łíä~Öçë ÄÉÑÉâíÉíÝëá łääçãłåó åĞîÉâÉÇÝëÉ ÉëÉíÝå ~ò łää~ãí¼ä ~ǼÜáíÉä áÖÝåóÉäÜÉí═I ÅëĞââÉåÝëÉâçê îáëòçåí ~ ãłê ÑÉäîÉíí ~ǼÜáíÉä îáëëò~ÑáòÉíÉåÇ═K SP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç @@‡íä~Öçë ÄÉäã~Ö~ëëłÖ EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW aêK aÝåÉë dóĞêÖóJj~Öó~ê jłêá~W Ëé−íÝëá àçÖX biqb gqf VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì OMMNK L lqËhF ^ ÜÉäóáëÝÖ Ü~ëòåçë ~ä~éíÉêćäÉíÝÜÉò í~êíçò¼ íÝêÑçÖ~íå~â Ýë ~ Ü~ëòåçë ~ä~éíÉêćäÉíåÉâ ~ Üłåó~Ççë~K EãPLãOF @@‡íä~Öçë Üłíê~äÝî═ Ñìí~ãáÇ═ J

Çìê~íáçå bÖó éÝåòłê~ãäłëå~â EéÝäÇłìä ~ âĞíîÝåóÄ═ä ëòłêã~ò¼ â~ã~íJ Ýë íĞêäÉëòíÝëá âáÑáòÉíÝëÉâåÉâF ~ âáÑáòÉíÝëÉâ àÉäÉåÝêíÝâÝîÉä ëşäóçòçíí łíä~Öçë Ñìí~ãáÇÉàÉK k~ÖóëłÖ~ à¼ä íćâêĞòá ~ò ~Ççíí éÝåòćÖóá ÉëòâĞò łêÑçäó~ãłå~â ÝêòÝâÉåóëÝÖÝí ~ éá~Åá Üçò~J ãçâ îłäíçòłëłê~K jáåÝä å~ÖóçÄÄ ÉÖó éÝåòćÖóá ÉëòâĞò łíä~Öçë Üłíê~äÝî═ Ñìí~ãáÇÉàÉI ÝêíÝâÉ ~ååłä ÝêòÝâÉåóÉÄÄ ~ Üçò~ãJ ëòáåíÄÉå ÄÉâĞîÉíâÉò═ ÉäãçòÇìäłëçâê~K @@‡íä~ÖéêçÑáí ^ íÉäàÉë éêçÑáí Ýë ~ íÉêãÉäÝëá ÉÖóëÝÖ Üłåó~Ççë~I î~Öóáë ~ò ÉÖó íÉêãÝâêÉ àìí¼ éêçÑáíK @@‡íãÉåÉíá ÉëòâĞòâÝëòäÉí k~Öóçå êĞîáÇ äÉàłê~íş âÝëòäÉíK @@‡íãÉåÉíá

ÉëòâĞòäÉâĞíÝë k~Öóçå êĞîáÇ äÉàłê~íş ÑçêÖ¼ÉëòâĞòâÝëòäÉí EÉååÉâ ãÉÖÜ~íłêçòłë~ ~ îłää~äâçòłëçå ãşäáâF @@‡íìí~äłë bÖóáâ Ä~åâëòłãäłê¼ä ~ ãłëáâê~ íĞêíÝå═ ÑáòÉíÝëK JJJ pòłãä~îÉòÉí═ Ä~åâ êÝëòÝêÉ ~Ççíí ãÉÖÄ−òłë ~ ÄÉíÝíëòłãäłå ÉäÜÉäóÉòÉíí ĞëëòÉÖ ÉÖó êÝëòÝåÉâ ãłë ëòÉãÝäó ëòłãäłàłê~ íĞêJ íÝå═ łíîÉòÉíÝëÝêÉK @@‡íìí~äłë Éä═åóÉ J łêãáäóÉå àçÖÅ−ã▌ ÑáòÉíÝëí âá äÉÜÉí áäó ã¼Ççå ÉÖóÉåä−íÉåá J káåÅë ĞëëòÉÖÜ~íłêÜçò âĞíîÉ J ^ââçê áë äÉÜÉí ~äâ~äã~òåáI Ü~ ~ ÑÉäÉâ É ÑáòÉíÝëá ã¼ÇÄ~å âćäĞå åÉã łää~éçÇí~â ãÉÖ J qÉÅÜåáâ~áä~Ö Äçåóçä−íłë~ ÉÖó ÉÖóëòÉê▌ Ä~åâá Ñçêã~åóçãí~íîłåóI ~ò şåK

łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłë ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä íĞêíÝåáâ @@‡íìí~äłëá ãÉÖÄ−òłë àÉääÉãò═á ^ò łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłë àÉääÉãò═áW ~ò łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłëë~ä ~ ÑáòÉíÝëêÉ âĞíÉäÉòÉíí ~êê¼ä êÉåÇÉäâÉòáâI ~ ÜáíÉäáåíÝòÉí ~ åłä~ îÉJ òÉíÉíí ëòłãäłà~ íÉêÜÝêÉI ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖÉí ìí~äàçå łí ~ àçÖçëìäí Éäëòłãçäłëá ëòłãäłà~ à~îłê~K bò ~âí−î ÑáòÉíÝëá ã¼ÇK ^ò łíìí~äłëçë ãÉÖÄ−òłë âÝíéÝäÇłåóçë åóçãí~íîłåóI ~ãÉäóÉí ~ ÄÉåóşàí¼å~â ãáåÇÉå ÉëÉíÄÉå ~ ÜáíÉäáåíÝòÉíåÝä ÄÉàÉäÉåíÉíí ~äł−êłë ÄÉàÉäÉåíÝëÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ã¼Ççå âÉää ~äł−êåá NK éÝäÇłåó~ ~ ÑáòÉíÝëêÉ âĞíÉäÉòÉíí ëòłãä~íìä~àÇçåçëå~â ~

ëòłãäłàłí îÉòÉí═ Ä~åâ êÝëòÝêÉ ~Ççíí ãÉÖÄ−òłë~K ^ åóçãí~íîłåó OK éÝäÇłåó~ ~ ãÉÖÄ−ò¼ ëòłãä~íìä~àÇçåçëåłä ã~ê~ÇK bò ~ éÝäÇłåó ëòçäÖłä ~åå~â áÖ~òçäłëłê~I ÜçÖó ~ âĞíÉäÉòÉíí ~ò łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłëí ëòłãä~îÉòÉí═ Ä~åâàłå~â łí~Çí~K @@‡íìí~äłëçâ ^ ÄÉäÑĞäÇá ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äçãÄ~å ~ âÝëòéÝåò åÝäâćäá ÑáòÉíÝë ÉÖóáâ äÉÖÖó~âçêáÄÄ ã¼Çà~ ~ éÝåòĞëëòÉÖ î~Öó éÝåòĞëëòÉÖÉâ łíîÉòÉíÝëÉ ÉÖóáâ Ä~åâëòłãäłê¼ä ~ ãłëáâê~I î~Öó ÉÖóáâ éÝåòáåíÝòÉíÄ═ä ~ ãłëáâÄ~K ^ò łíìí~äłëë~ä íĞêíÝå═ ÑáòÉíÝëí ~ò ÉêêÉ êÉåÇëòÉêÉë−íÉíí Ñçêã~åóçãí~íîłåóçâçå ÉëÉíÉåâÝåí íÉäÉÑçåçåI î~Öó fåíÉêåÉíÉå ~ò Éäëòłãçäłëá

ëòłãäłàłí îÉòÉí═ Ä~åâåłä âÉòÇÉãÝåóÉòÜÉíá ~ò łíìí~ä¼K ^ Ä~åâ ~ò łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłëí Ñçêã~áä~ÖI í~êí~äãáä~Ö ÉääÉå═êòáW G ~ò łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłëçå ëòÉêÉéä═ ~äł−êłë î~Öó ÉÖóÝÄ ~òçåçë−í¼ î~ä¼ÇáëłÖłí E~ò~ò ~ Ä~åâëòłãä~ ãÉÖåóáíłë~âçê ãÉJ Ö~Ççíí ~äł−êłëë~ä ÄÉ~òçåçë−íà~FI G ~ò łíìí~ä~åǼ ĞëëòÉÖ ëòłãã~äI ÄÉí▌îÉä ~òçåçëJÉI G ãáåÇÉå êçî~í ãÉÖÑÉäÉä═Éå âá î~åJÉ íĞäíîÉ EåÝîI ëòłãä~ëòłãçâ ëíÄKFK ^ ãìåâ~ÄÝêëòłãäłâ íĞãÉÖÉë îÉòÉíÝëÝîÉä ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ãÉÖàÉäÉåí ~ Åëçéçêíçë łíìí~äłëI ~ãÉäó ëòÉêáåí ~ âĞíÉäÉòÉíí ëòłãä~J SQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì

íìä~àÇçåçë ~ò ~òçåçë àçÖÅ−ãÉåI âĞíÉÖÉäîÉ ÄÉåóşàíçíí łíìí~äłëçâ ãÉÖÄ−òłëçâ łí~Çłëłî~ä Ä−òò~ ãÉÖ ~ ëòłãä~îÉòÉí═ ÜáíÉäJ áåíÝòÉíÉíI ÜçÖó ~ éÝåòÑçêÖ~äãá Ä~åâëòłãäłà~ íÉêÜÝêÉ Ýë ~ àçÖçëìäí~â Ä~åâëòłãäłá à~îłê~ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖÉí ìí~äàçå łí Eëòłãçäàçå ÉäFK bò ~ò łíìí~äłëá Ñçêã~ ÝêíÝâÜ~íłêê~ íÉâáåíÉí åÝäâćä ÄÉåóşàíÜ~í¼K ^ Ä~åâå~â ~ ÑáòÉíÝë ÑÉäîÝíÉäÝêÉ àçÖçëìäí ëòÉãÝäóí ~òçåçë−í~åá âÉää> ^ âáÑáòÉíÝëá ìí~äîłåó EéÝåòáåíÝòÉíá éçëí~ìí~äîłåóF ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä ~ò ćÖóÑÉäÉí íłàÝâçòí~íåá âÉääW G ~ò łíìí~äłë áÇÉàÝê═ä E~ò łíìí~ä~åǼ ĞëëòÉÖ ãáâçê Ýê ~ âÉÇîÉòãÝåóÉòÉíí

ëòłãäłàłê~FI G ~ò łíìí~äłë Ç−àłê¼äI E~ãÉäóÉí ~ò ćÖóÑÝä ÑáòÉí ~ éÝåòáåíÝòÉíÉâåÝäF G ~ò łíìí~äłë ĞëëòÉÖÝê═äI ~ãÉäóÄ═ä íáäçë ~ äÉîçåłë G ~ é~å~ëòJÉäàłêłë äÉÜÉí═ëÝÖÝê═äK @@‡íîłäíłë qÉÅÜåáâ~á ã▌îÉäÉíI ~ãÉäóåÉâ ëçêłå î~ä~âá NK mÝåòí ãłë éÝåòåÉãêÉ î~Öó ãłë Å−ãäÉí▌ éÝåòêÉ ÅëÉêÝä OK kÉã âÉÇîÉò═ ÝêíÝâé~é−êí âÉÇîÉò═êÉ ÅëÉêÝä @@‡íîłäíłëLâçåîÉêòá¼ aÉîáò~ëòłãä~ ÄłêãÉäóI ~ò jk ÇÉîáò~łêÑçäó~ãJä~éàłå ëòÉêÉéä═ âçåîÉêíáÄáäáë éÝåòåÉãÄÉå îÉòÉíÜÉí═K ^ ÇÉîáò~ëòłãä~ íìä~àÇçåçë~ ~ ÇÉîáò~ëòłãäłå äÝî═I ~ò Éãä−íÉíí éÝåòåÉãÄÉå ÑÉååłää¼ âĞîÉíÉäÝëÝí ãłë âçåîÉêíáÄáäáë ÇÉîáòłê~ î~Öó

Ñçêáåíê~ Äłêãáâçê łíîłäíÜ~íà~ EâçåîÉêíłäÜ~íà~FK ^ âçåîÉêòá¼Ýêí ~ Ä~åâ àìí~äÝâçí ëòłãçäÜ~í ÑÉäW ~ ÇÉîáò~ëòłãä~ âÉòÉäÝëÝîÉä â~éJ Åëçä~íçëI ÇÉîáòłÄ~å ÑÉäãÉêćä═ âĞäíëÝÖ áÇÉ ÝêíîÉ ~ âçåîÉêòá¼Ýêí ÑÉäëòłãçäí âĞäíëÝÖÉí áë ÑÉäëòłã−íłë~ ÇÉîáòłÄ~åI ~ àìí~J äÝâ Ýë ~ ÑçêáåíÄ~å ÑÉäãÉêćä═ âĞäíëÝÖ ÑÉäëòłã−íłë~ ~ ëòłãä~ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí éÝåòåÉãÄÉå íĞêíÝåáâK bòÉâÉí ~ âĞäíëÝÖÉâÉí Ýë àìí~äÝâçâ~í ~ Ä~åâå~â −êłëÄ~å âÉää âĞòĞäåáÉ ~ò ćÖóÑÝääÉäK ^ ãÉÖÄ−òłëí ~ âçåîÉêíłäłëê~ ~ ÇÉîáò~ëòłãä~ íìJ ä~àÇçåçë −êłëÄ~å ~ÇÜ~íà~ ãÉÖK @@‡íîłäíçíí êÝëòîÝåó J `çåîÉêíÉÇ ëÜ~êÉ ^ò Éäë═ÄÄëÝÖá

êÝëòîÝåóÉâ ÉÖó í−éìë~K ^ êÝëòîÝåóÉë ÉÖó ãÉÖÜ~íłêçòçíí ~êłåóÄ~å łíîłäíÜ~íà~ é~é−êà~áí âĞòĞåëÝÖÉë êÝëòîÝåóÉâêÉK @@‡íîłäíçòí~íÜ~í¼ âĞíîÝåó J ‡íîłäíÜ~í¼ âĞíîÝåó läó~å âĞíîÝåóI ~ãÉäó ~ êÉåÇÉë Ñáñ â~ã~íçòłëçå ÑÉäćä äÉÜÉí═îÝ íÉëòá íìä~àÇçåçë~ ëòłãłê~I ÜçÖó ãÉÖÜ~íłêçòçíí Ü~íłêáÇ═å EşåK ÅëÉêÉáÇ═ëò~âçåF ÄÉäćä îłä~ëëòçåW î~Öó ÄÉîłäíà~ âĞíîÝåóÉáí ~ îłää~äâçòłë êÝëòîÝåóÉáêÉI î~Öó ãÉÖí~êíà~ ═âÉíI ë −Öó âÝJ ë═ÄÄI ~ íĞêäÉëòíÝëâçêI éÝåòÝí îáëëò~â~éà~K JJJ ^ò ~ä~éí═âÉ äÉÖÑÉäàÉÄÄ ÑÉäÝáÖ çäó~å ÝêíÝâé~é−êI ~ãÉäóÉí êÝëòîÝååóÝ äÉÜÉí îłäí~åáK JJJ läó~å ëéÉÅáłäáë âĞíîÝåóI ãÉäó ~

â~ã~íÑáòÉíÝë ãÉääÉíí àçÖçí Äáòíçë−í ~êê~I ÜçÖó ÉÖó âÝë═ÄÄá áÇ═éçåíÄ~å êÝëòîÝåóêÉ ÅëÉJ êÝäÜÉëëÝâK cÉàäÉííÉÄÄ éá~Åçâçå ~ò łíîłäíłëá àçÖ Ğåã~ÖłÄ~å ÝêíÝâÉë−íÜÉí═ Eï~êê~åíFK JJJ qĞêòëêÝëòîÝååóÝ łí~ä~â−íÜ~í¼ âĞíîÝåóK háÄçÅëłíłëłê¼ä ~ âĞòÖó▌äÝë ÇĞåíK ^ãÉååóáÄÉå ~ âĞíîÝåóíìä~àÇçåçë åÉã Ýä ÉãÉ àçÖłî~äI äÉàłê~íâçê îáëëò~ÑáòÉíáâ åÉâá ~ åÝîÝêíÝâÉíK @@‡íîÉòÉíÝë bÖó ćÖóÑÝä âÝí ~äëòłãäłà~ âĞòíá łíìí~äłëK JJJ ^ ëòłãä~íìä~àÇçåçë ë~àłíI ĞëëòÉí~êíçò¼ Ä~åâëòłãäłá âĞòĞííá éÝåòãçòÖłë EéÝäÇłìä ~ Ñçäó¼ëòłãäłê¼ä ÄÉíÝí äÉâĞíÝëÉFK @@‡òëá¼ ^ò ÝêíÝâé~é−êçâåłä ~ âáÄçÅëłíłëá î~Öó

~âíìłäáë éá~Åá ÝêíÝâ Ýë ~ åÝîÝêíÝâ âćäĞåÄëÝÖÉI ~ãÉååóáÄÉå ~ âáÄçÅëłíłëá î~Öó éáJ ~Åá ÝêíÝâ ~ ã~Ö~ë~ÄÄK SR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì JJJ ËêíÝâé~é−ê âáÄçÅëłíłëåłä ~ åÝîÝêíÝâ ÑÉäÉííá Éä~Çłëá łêÑçäó~ãļä ëòłêã~ò¼ ĞëëòÉÖK @@‡òëá¼ EÑÉäłêI ÑÉäéÝåòI éêÝãáìãF mÝåòåÉãI ÝêíÝâé~é−ê åÝîÝêíÝâÉ Ýë Éòí ~ ãÉÖÜ~ä~Ǽ éá~Åá ÝêíÝâÉ âĞòĞííá âćäĞåÄëÝÖ ~ åÝîÝêíÝâ ëòłò~äÝâłÄ~å âáÑÉàÉòîÉK bäJ äÉåíÝíÉ ~ Çáëòłòëá¼K @@ â~íÉÖ¼êá~ ^ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÝå âÉêÉëâÉÇÉíí íłêë~ëłÖçâ ? ? â~íÉÖ¼êáłàłê~ îçå~íâçò¼ ëò~ÄłäóçâW åáåÅë âçêäłíçòłë ~ ÄÉîÉòÉíÉåJ Ç═

êÝëòîÝåóëçêçò~í íÉâáåíÉíÝÄÉåI ~ âĞòâÝòÜłåó~Çê¼ä áë Åë~â ÑÉäîáäłÖçë−íłëí âÉää ~Çåá ~ q═òëÇÝåÉâI ~ÜçÖó ~ íìä~àÇçåçëçâê¼ä áëK @@ O J ìëáåÉëë íç ÄìëáåÉëë hÝí î~Öó íĞÄÄ îłää~ä~í EÝëLî~Öó âçêãłåóò~íá áåíÝòãÝåóF âĞòĞííá ÉäÉâíêçåáâìë ~Ç~íÅëÉêÉ şíàłå äÝíÉëćä═ ćòäÉíI éäK ÉäÉâíêçåáJ âìë ÄÉëòÉêòÝëK @@ O` J ìëáåÉëë íç ÅçåëìãÉê słää~ä~íçâ Ýë ÑçÖó~ëòí¼â âĞòĞíí äÝíêÉàĞíí ÉäÉâíêçåáâìë ćòäÉíI éäK âĞåóîJI `aJI éáòò~êÉåÇÉäÝëK @@ ^ J ~ÅÜÉäçê çÑ ^êíë c═áëâçä~á îÝÖòÉííëÝÖ ãÉÖÑÉäÉä═àÉI ~ãÉäó ~Ççíí ëò~âã~ÄÉäá àłêí~ëëłÖçí Äáòçåó−íK ^ Ü~ääÖ~í¼â ~ åÉã âĞíÉäÉò═ íłêÖó~áâ~í ÄĞäÅëÝëòíìÇçãłåóá

íłêÖó~â âĞòćä îłä~ëòíÜ~íàłâ âáK @@ ~Äó ÄçåÇ j~ÖłåÄÉÑÉâíÉí═âåÉâ ëòłåíI âáëÅ−ãäÉí▌ EORJRMM ÇçääłêçëF îłää~ä~íá âĞíîÝåó ~ò rp^JÄ~åK @@ ~áëëÉJëéÉâìäłåëçâ ^òçâ ~ ëéÉâìäłåëçâI ~âáâ ~ â~ã~íäłÄ ÉãÉäâÉÇÝëÝíI −Öó ~ò łêÑçäó~ã ÅëĞââÉåÝëÝí îłêàłâI ÉòÝêí ÝêíÝâé~é−êà~áâ~í Éä~Çåá ~â~êàłâI ~ í═òëÇÉá éÝåòâÉêÉëäÉíÉí âÝéîáëÉäáâK JJJ ^ò łê~â ÅëĞââÉåÝëÝêÉI áääÉíîÉ ~ â~ã~íäłÄ~â ÉãÉäâÉÇÝëÝêÉ ëòłã−í¼ éá~Åá ã~Ö~í~êíłëK ^ ëéÉâìäłíçê ÉååÉâ ãÉÖÑÉäÉä═Éå ~ò łêÉëÝë ÄÉâĞîÉíâÉòÝëÉ Éä═íí Éä~Çà~ ÝêíÝâé~é−êà~áíI ~ãáí âÝë═ÄÄ ÉëÉíäÉÖ îáëëò~îłëłêçäK @@ ~áëëÉê läó~å ëòÉãÝäóI ~âá ~ í═òëÇÉá łêÑçäó~ãçâ

ÉëÝëÝêÉ ëéÉâìäłäK @@ ~ä~åÅÉ çêÇÉê bÖó îłää~ä~í ë~àłí êÉåÇÉäâÉòÝë▌I ~òçåçë ÇÉîáò~åÉã▌ ~äëòłãäłáå~â ĞëëòÉîçåí âÉòÉäÝëÉ ~ ÅÝÖ éÝåòćÖóá éçò−Åá¼àłå~â çéíáJ ã~äáòłäłë~ ÝêÇÉâÝÄÉåK ÏÖó àçÄÄ ÄÉíÝíÉëá éçò−Åá¼í ÝêÜÉíåÉâ Éä î~Öó ÄÉäë═ Ñáå~åëò−êçòłëë~ä ÅëĞââÉåíÜÉíáâ ~ âćäë═ ÜáíÉäłääçJ ãłåóíK @@ ~ä~åÅÉ ëÜÉÉí éêçÑáí L EiçëëF J jÝêäÉÖ ëòÉêáåíá ÉêÉÇãÝåó J[ jÝêäÉÖ ëòÉêáåíá ÉêÉÇãÝåó @@ ~ä~åÅÉ ëÜÉÉí éêçÑáíE H F J jÝêäÉÖ ëòÉêáåíá ÉêÉÇãÝåó J[ jÝêäÉÖ ëòÉêáåíá ÉêÉÇãÝåó SS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ~äâçå EfåÖ~íä~åF ~äâçå Z ÉêâÝäó @@ ~ääççåáåÖ ^

í═òëÇÉá łêÑçäó~ã ëòłåÇÝâçë ÑÉäîÉêÝëÉK @@ ^jlpw J ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~éâÉòÉä═â j~Öó~êçêëòłÖá pòĞîÉíëÝÖÉ ^ä~é−íłë ÝîÉW NVVP NVVNK Ýî îÝÖÝå ~ m~êä~ãÉåí ÉäÑçÖ~Çí~ ~ iufffK ëòłãşI ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåóíI ÉòòÉä j~Öó~êçêëòłÖçå áë ãÉÖåó−äí ~ò şí ~ ÑÉàäÉíí éÝåòćÖóá âìäíşêłî~ä êÉåÇÉäâÉò═ çêëòłÖçâÄ~å ãłê å~Öó åÝéëòÉê▌ëÝÖåÉâ ĞêîÉåÇ═ ~ä~éçâ äÝíêÉÜçJ òłë~ Éä═ííK ^ò Éãä−íÉíí íĞêîÝåó íÉäàÉë âĞê▌Éå ëò~Äłäóçòò~ ~ò ~ä~éçâ äÝíêÉÜçòłëłî~äI ã▌âĞÇÝëÝîÉäI ~ ÑÉäÉä═ëëÝÖá âĞêĞââÉä â~éÅëçä~íçë âÝêÇÝëÉâÉí Ýë ãÉÖíÉêÉãíá ~ íĞÄÄëòáåí▌ ÉääÉå═êòÝë äÉÜÉí═ëÝÖÉáí áëK bêê═ä ~ Äáòíçë

~ä~éê¼ä âááåÇìäî~ îáëòçåóä~Ö êĞîáÇ áÇ═ ~ä~íí Öóçêë ÑÉàä═ÇÝëí Ýêí Éä ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçââ~ä ÑçÖä~äâçò¼ ćòäÉíłÖK bòÝêí ~ éá~Å ëòÉêÉéä═áI ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éJ âÉòÉä═ ÅÝÖÉâ NVVP îÝÖÝå şÖó ÇĞåíĞííÉâI ÜçÖó äÝíêÉÜçòòłâ ~ ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~éâÉòÉä═â j~Öó~êçêëòłÖá pòĞîÉíëÝÖÝí ~òò~ä ~ ÅÝää~äI ÜçÖó âÝéîáëÉäàÝâ âĞòĞë ÝêÇÉâÉáâÉíI ãÉÖ═êáòòÝâ ~ îÉêëÉåó íáëòí~ëłÖłí Ýë Éä═ëÉÖ−íëÝâ ~ íçîłÄÄá éá~Åá ÑÉàä═ÇÝëíK ^ ëòĞîÉíëÝÖ Ñ═ ÑÉä~Ç~í~áW J ËêÇÉâÉÖóÉòíÉíÝëI ÝêÇÉââĞòîÉí−íÝë Ýë ÝêÇÉââÝéîáëÉäÉíK J gçÖëò~Äłäóçâ îÝäÉãÝåóÉòÝëÉ Ýë ~ àçÖëò~Äłäó~äâçíłë ÄÉÑçäółëçäłë~K J ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ

ãÉÖáëãÉêíÉíÝëÉI ãÉÖÑÉäÉä═ âĞòĞåëÝÖJ Ýë ë~àí¼â~éÅëçä~í EmoF âá~ä~â−íłëłå âÉêÉëòíćäK J fåÑçêãłÅá¼ Öó▌àíÝëÉ ~ Ü~ò~á éá~Åê¼äK J pò~âçâí~íłë íłãçÖ~íłë~K J h~éÅëçä~íçâ âá~ä~â−íłë~ ~ Ü~ëçåä¼ âćäÑĞäÇá ëòÉêîÉòÉíÉââÉä EëòĞîÉíëÝÖÉââÉäFK J pò~âã~á ~àłåäłëçâI âĞòĞë ÉäîÉâ ãÉÖÑçÖ~äã~òłë~I ~ îÉêëÉåóÉíáâ~á ëò~Äłäóçâ âá~ä~â−íłë~K ^åå~â ÝêÇÉâÝÄÉåI ÜçÖó åÉ Åë~â ~ Ü~ò~á í~é~ëòí~ä~íçâ äÉÖóÉåÉâ ÉÄÄÉå ~ ãìåâłÄ~å ÉäÝêÜÉí═âI ~ ^jlpw âÉòÇÉãÝåóÉòJ íÉ Åë~íä~âçòłëłí ~ Ü~ëçåä¼ éêçÑáäş Éìê¼é~á ëòĞîÉíëÝÖÜÉò EcbcpfFI ãÉäóåÉâ ã~ ãłê í~Öà~K ^ pòĞîÉíëÝÖ àÉäÉåäÉÖ ON ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éâÉòÉä═í íĞãĞê−í ~ò ÉåÖÉÇÝääóÉä

êÉåÇÉäâÉò═ OPJļäK ^ pòĞîÉíëÝÖ í~Öà~á âĞòĞíí íìÇÜ~íà~ ~òçåÄ~å Öó~âçêä~íáä~Ö ~ò ĞëëòÉë ~âí−î ã~Öó~êçêëòłÖá ëò~âÅÝÖÉíI ÜáëòÉå ~ âÉòÉäí î~Öóçå íÉêćäÉíÝå ~ pòĞîÉíëÝÖ ~êłåó~ ãłê VVIRB ÑÉäÉíí î~åK ^ ëòĞîÉíëÝÖ ~ò Éäãşäí áÇ═ëò~âÄ~å âćäĞåäÉÖÉë ëşäóí ÜÉäóÉòÉíí J ~ Öóçêë~å ÑÉàä═Ç═ Ýë îłäíçò¼ éá~Åá âĞêåóÉòÉí ãá~íí J ~ò ÉÖóëÝÖÉë ëò~âã~á åçêãłâ âá~ä~â−íłëłê~K bòÉå ~ íÉêćäÉíÉå ëçê âÉêćäí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ã▌âĞÇÝëÝí ÇĞåí═Éå ãÉÖÜ~íłêçò¼ âÝêÇÝëÉâÄÉå ÉÖóëÝÖÉë åçêãłâ Ýë ~àłåäłëçâ ÉäÑçÖ~Çłëłê~K bòÉâÉí ~ í~Öçâ ~äâ~äã~òòłâI ë═í ~ ÑÉäćÖóÉäÉíá ëòÉêîÉâ áë ÄÉÝé−íÉííÝâ ãáåÇÉåå~éá

Öó~âçêä~íìâÄ~K ^ åçêãłâ Ýë ~ò ~àłåäłëçâ ~ò ~äłÄÄá íÉêćäÉíÉâÉí ÝêáåíáâW J ^ ëòłêã~òÝâçë íÉêãÝâÉâ ~äâ~äã~òłë~K ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó âá~ä~â−íłë~ áÇÉàÝå ÉòÉâ ~ éá~Åçâ j~Öó~êçêëòłÖçå ãÝÖ åÉã ã▌âĞÇíÉâI −Öó ãÉÖàÉJ äÉåÝëćââçê ëòćâëÝÖ îçäí ÉòÉâ ÄáòíçåëłÖçë ~Ç~éíłÅá¼àłê~ E~ò ~ä~éçâ ÑÉÇÉòÉíá ÅÝäê~ Ü~ëòåłäÜ~íàłâ ÉòÉâÉí ~ íÉêãÝâÉâÉíFK J ^ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâJëòłã−íłë ÉÖóëÝÖÉë−íÝëÉK bò ~òÝêí áÖÉå Ñçåíçë âÝêÇÝë j~Öó~êçêëòłÖçåI ãÉêí ÉÖóÉë ÝêíÝâé~é−êçâ ÉëÉíÝå åÉã âÉää═Éå äáâîáÇ éá~Åçâ łêàÉäòÝëÉá ÉäíÝJ ê−íÜÉíáâ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâÝí ~ î~ä¼ë

ÝêíÝâí═äK jáîÉä ~ò¼í~ ~ âÉòÉäÝëá ëò~Äłäóò~íçâ ãłê ~ âĞòĞëÉå âá~ä~J â−íçíí ÉäîÉâÉå ÝéćäåÉâ ÑÉäI ~ âćäĞåÄĞò═ ~ä~éçâ íÉäàÉë−íãÝåóÝåÉâ ĞëëòÉÜ~ëçåä−íłë~ áë äÉÜÉí═îÝ îłäíK J ^ò ~ä~éçâ çëòíłäóçòłë~ Ýë ~ò ÉÖóÉë â~íÉÖ¼êáłâÄ~ î~ä¼ ÄÉëçêçäłë~K ^ â~íÉÖ¼êáłâ~í ~ ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~éâÉòÉä═â bìê¼é~á pòĞîÉíëÝÖÝåÉâ EcbcpfF ~àłåäłë~áí âĞîÉíîÉI âáëÉÄÄ J ~ Ü~ò~á âĞêåóÉJ òÉíåÉâ ãÉÖÑÉäÉä═ J ã¼Ççë−íłëçââ~ä Ü~íłêçòí~ ãÉÖ ëòĞîÉíëÝÖćåâK J bíáâ~á h¼ÇÉñ ^ ÄÉÑÉâíÉí═â Äáò~äãłå~â ãÉÖåóÉêÝëÉ ÝêÇÉâÝÄÉå âá~ä~â−íçíí łíäłíÜ~í¼ Ýë ÉÖóëÝÖÉëÉå ÉäÑçÖ~Ççíí ëò~âã~á Éíáâ~á ÉäîÉâ ~ò ~ä~éâÉòÉä═â íáëòíÉëëÝÖÉë

îÉêëÉåóÝí Üáî~íçíí~â Äáòíçë−í~åáK ^ò bíáâ~á h¼ÇÉñÉí ~ ^jlpw âĞòÖó▌äÝëÉ NVVVK çâí¼ÄÉê NVJÝå ÑçÖ~Çí~ Éä Ýë OMMMK à~åìłê NJÝå äÝéÉíí Ü~íłäóÄ~K ^ ëò~Äłäóçâ Ýë Éä═−êłëçâ ÄÉí~êíłë~ ÑÉäÉíí ~ò NVVV ÉäÉàÝå ãÉÖ~ä~J âìäí bíáâ~á áòçííëłÖ ÑçÖ ═êâĞÇåáK jáåÇÉòÉâ ÅÝäà~ ~òI ÜçÖó ~ éá~Åçå ~ îÉêëÉåó ëò~ÄłäóçòçííI ÉÖóëÝÖÉë âÉêÉíÉâ âĞòĞíí Ñçäóàçå Ýë ~ ÄÉÑÉâíÉí═â î~ä¼ë íłàÝâçòJ í~íłëíI áåÑçêãłÅá¼í ëòÉêÉòÜÉëëÉåÉâ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ã▌âĞÇÝëÝê═äK bò Äáòíçë−íÜ~íà~ ~òíI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ãÉÖ═êáòÜÉëëÝâ âÉÇîÉò═ ÄÉÑÉâíÉí═á ãÉÖ−íÝäÝëćâÉíK qçîłÄÄá Ñçåíçë ÅÝäâáí▌òÝë ~ åóìÖÇ−àêÉåÇëòÉê

łí~ä~â−íłë~ ëçêłå ãáåÝä å~ÖóçÄÄ ëòÉêÉé Äáòíçë−íłë~ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ëòłJ ãłê~I áääÉíîÉ ~åå~â ÉäÝêÝëÉI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ã▌âĞÇÝëÝí ëò~Äłäóçò¼ íĞêîÝåó ÉëÉÇÝâÉë ã¼Ççë−íłë~ ëçêłå ãÉÖJ ëò▌åàĞå j~Öó~êçêëòłÖçå ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ êÉä~í−î îÉêëÉåóÜłíêłåó~K ST q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì bòí ~ò Éä═êÉäÝéÝëí ëÉÖ−íÉííÉ Éä═ OMMN îÝÖÝå ~ò ÉÖóëÝÖÉë q═âÉéá~Åá íĞêîÝåó EíéíF ÉäÑçÖ~Çłë~I ãÉäóåÉâ âÉêÉíÝÄÉå îÝÖêÉ ëçê âÉêćäí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ~í Ýêáåí═ àçÖëò~Äłäó ã¼Ççë−íłëłê~ áëK bò àÉäÉåí═ëÉå ãÉÖîłäíçòí~íí~ ã▌âĞÇÝëá

âĞêåóÉòÉíÉíI äÉJ ÜÉí═îÝ íÝîÉ şàI êìÖ~äã~ë~ÄÄ Ñçêãłâ ãÉÖàÉäÉåÝëÝíK ^ íéíK ~ä~éâÉòÉä═âÉí Ýêáåí═ îłäíçòłë~áí Üłêçã íÝã~âĞêÄÉå äÉÜÉí ĞëëòÉÑçÖä~äåáW J ^ò ~ä~éâÉòÉä═â íÉîÝâÉåóëÝÖá âĞêÝåÉâ âáÄ═î−íÝëÉ ^ î~ÖóçåâÉòÉäÝë íÉêãÝëòÉíÝÄ═ä ~ǼǼ~å ~ Ü~íÝâçåóI åóÉêÉëÝÖÉë íÉîÝâÉåóëÝÖ âìäÅë~ ~ ãÉÖÑÉäÉä═ å~ÖóëłÖêÉåÇ▌ âÉòÉäí î~Öóçå ÉäÝêÝëÉK fííÜçå ãłê ~ò çêëòłÖ ãÝêÉíÉáÄ═ä ~ǼǼ~å áë âçãçäó éêçÄäÝãłí àÉäÉåí ~ò Éìê¼é~á ãÝêÉíÉâÄÉå áë îÉêëÉåóJ âÝéÉë å~ÖóëłÖêÉåÇ ÉäÝêÝëÉK cçåíçë äÝéÝë íÉÜłíI ÜçÖó áããłê äÉÜÉí═îÝ îłäí ~ò ÉÇÇáÖ éÝåòćÖóá Åëçéçêíçâçå ÄÉäćä ÉäâćäĞå−J íÉíí

ëòÉêîÉòÉíÉâÄÉå Ñçäóí~íçíí î~ÖóçåâÉòÉäÝëá ëòçäÖłäí~íłëçâ ĞëëòÉîçåłë~K ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éâÉòÉä═â ~ò ~ä~éçâ ãÉåÉJ ÇòëÉäÝëÉ ãÉääÉíí éÝåòíłêá Ýë ÉÖóÝåá î~ÖóçåâÉòÉäÝëëÉä áë ÑçÖä~äâçòÜ~íå~âK bò ÉÖóëòÉêêÉ ÅëĞââÉåíá ~ âĞäíëÝÖÉâÉí Ýë íÉëòá ÉÖóëÝÖÉëÉÄÄÝI łíäłíÜ~í¼îł ~ íÉêćäÉíÉíK J ˙à í−éìëş ~ä~éçâ ãÉÖàÉäÉåÝëÉ ^ âçêłÄÄá ëò~Äłäóçòłë NVVNJÄÉå âÉêćäí äÉÑÉâíÉíÝëêÉ ~òò~ä ~ ÅÝää~äI ÜçÖó ÉÖóëòÉê▌ Ýë ÉÖóëÝÖÉë àçÖá Äłòáëçå äÝíêÉàĞààĞå ÉÖó ëòáäłêÇ Ýë łíäłíÜ~í¼ áåíÝòãÝåóá ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ñçêã~K bååÉâ ~ ÑÉä~Ç~íłå~â ãÉëëòÉãÉå═Éå ÉäÉÖÉí íÉííK ^ò áÇ═âĞòÄÉå ÉäJ íÉäí ÝîíáòÉÇ ~òçåÄ~å

àÉäÉåí═ëÉå łí~ä~â−íçíí~ ~ åÉãòÉíâĞòá Ýë ~ Ü~ò~á éÝåòćÖóá îáäłÖçíI î~ä~ãáåí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá âìäíşêłí áëK ^ò Éä~îìäí ëò~Äłäóçòłë Üłíêłäí~íí~ çäó~å ãçÇÉêå íÉêãÝâÉâ äÝíêÉàĞííÝíI ~ãÉäó ~ ÄÉÑÉâíÉí═âåÉâ êìÖ~äã~ëëłÖçí Ýë ~ä~ÅëçJ åó~ÄÄ âĞäíëÝÖÉí àÉäÉåíÉíí îçäå~K bòÉå îłäíçòí~íçíí ~ íéíI ~ãáâçê ãÉÖ~äâçíí~ ~ò áåÇÉñâĞîÉí═I ~ ëòłêã~òÝâçë ~ä~éçâI î~ä~J ãáåí ~ò ~ä~éçâ ~ä~éà~ âçåëíêìâÅá¼â~íK J pò~âã~á Ýë í═âÉâĞîÉíÉäãÝåóÉâ ãÉÖîłäíçòłë~ ^ íéíK â−ëÝêäÉíÉí íÉíí ~êê~I ÜçÖó ~ î~ÖóçåâÉòÉäÝë âćäĞåÄĞò═ íÉêćäÉíÉáí Ýë ~ò ~òçâ~í îÝÖò═ ëòÉêîÉòÉíÉâÉí ~òçåçë ëò~ÄłäóçJ òłë ~äł íÉêÉäàÉK bååÉâ

ÝêÇÉâÝÄÉå ëò~âã~á ~ä~éâĞîÉíÉäãÝåóÉâ âÉêćäíÉâ ãÉÖÑçÖ~äã~òłëê~I ~ãÉäóÉâ Ýêáåíáâ ~ ëòÉãÝäóáI íłêÖóá ÑÉäíÝíÉäÉâÉíI ~ò ~ä~éí═âÉ ãáåáãłäáë å~ÖóëłÖłíI î~ä~ãáåí ~ò ćÖóÑÉäÉâ íłàÝâçòí~íłëá êÉåÇàÝí áëK ~ãçëò oÝëòîÝåó ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~é mçêíÑçäá¼ fåÇÉñ Eo^uF ^ ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~éâÉòÉä═â j~Öó~êçêëòłÖá pòĞîÉíëÝÖÉ łäí~ä âáÑÉàäÉëòíÉíI Ýë ~ Ëq łäí~ä Üáî~í~äçë~å NVVVK ÑÉÄêìłê NRK Ûí~ ëòłã−íçíí ~ãçëò oÝëòîÝåó ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~é mçêíÑçäá¼ fåÇÉñ Eo^uF äÝíêÉÜçòłëłí ~ò ~ ÅÝä îÉòÝêÉäíÉI ÜçÖó çÄàÉâí−î ãÝêÅÝí ~Çàçå ~ êÝëòîÝåó~ä~éçâ íÉäàÉë−íãÝåóÝåÉâ ãÝêÝëÝÜÉòI ãáîÉä ~ ãłê äÝíÉò═ êÝëòîÝåóéá~Åá

áåÇÉñÉâ åÉã îÉííÝâ íÉâáåJ íÉíÄÉ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâê~ îçå~íâçò¼ íĞêîÝåóá âçêäłíçòłëçâ~íI ÉòÝêí ÉêêÉ ~ ÅÝäê~ Åë~â âçêäłíçòçíí~å îçäí~â ~äâ~äã~ë~âK ^ò áåÇÉñ Äłòáë~ NVVUK à~åìłê TJá łää~éçíçí íćâêĞò═ NMMM éçåíK ^ ÅÝä ~òI ÜçÖó ~ àÉäÉåäÉÖ ã▌âĞÇ═ ãáåíÉÖó PM êÝëòîÝåóÄÉ ÑÉâíÉí═ ~ä~é íÉäàÉë−íãÝåóÝåÉâ ãÝêÝëÝÜÉò ~ò áåÇÉñ ÉÖó çÄàÉâJ í−î ãÝêÅÝí ~ÇàçåK ^ò áåÇÉñ ãáåÇÉå í═òëÇÉá âÉêÉëâÉÇÝëá å~éçåI ~ âÉêÉëâÉÇÝëí âĞîÉí═Éå ÉÖóëòÉê âÉêćä âáëòłã−íłëê~K ^ò áåÇÉñ ~ò çëòí~äÝâÑáòÉíÝëÉâÉí şÖó îÉëòá ÑáÖóÉäÉãÄÉI ÜçÖó ~ îłää~äíçâ łäí~ä ÑáòÉíÉíí çëòí~äÝâçí ~ ÄÉÑÉâíÉí═â íÉäàÉë ãÝêJ íÝâÄÉå

ìÖó~å~åå~â ~ ÅÝÖåÉâ ~ êÝëòîÝåóÉáÄÉ ÑÉâíÉíáâ ÄÉK @@ ~åâ läó~å ÜáíÉäáåíÝòÉíI ~ãÉäó ÄÉíÝíÖó▌àíÝëëÉä Ýë ãłë îáëëò~ÑáòÉíÉåÇ═ éÝåòÉëòâĞò åóáäîłåçëëłÖí¼ä íĞêíÝå═ ÉäÑçÖ~Çłëłî~äI î~J ä~ãáåí éÝåòÑçêÖ~äãá ëòçäÖłäí~íłëçâ åóşàíłëłî~ä ćòäÉíëòÉê▌Éå ÑçÖä~äâçòáâK JJJ ^ò çä~ëò Ä~åÅ~ ëò¼Ä¼ä ÉêÉÇ Ýë é~Ççí àÉäÉåíI ~ãá ~ âĞòÝéâçêá éÝåòîłäí¼ é~Ççâê~ ìí~äK ^ Ä~åâ éÝåòćÖóá ëòçäÖłäí~í¼I ÜáíÉäÉâÉí åóşàí Ýë ÄÉíÝíÉâÉí Öó▌àíK ^ Ä~åâá íÉîÝâÉåóëÝÖ ÉåÖÉÇÝäóÜÉò âĞíĞííI j~Öó~êçêëòłJ Öçå ~ò ÉåÖÉÇÝäóÉâÉí ~ mÝåòćÖóá pòÉêîÉòÉíÉâ ‡ää~ãá cÉäćÖóÉäÉíÉ Empò‡cF ~Çà~ âáK @@ ~åâ ~ ãçÇÉêå Ö~òÇ~ëłÖÄ~å ^ò~ò

áåíÝòãÝåóI ~Üçä ~ ÄÉíÝíÖó▌àíÝë Ýë ~ ÜáíÉäåóşàíłë ãÉÖî~ä¼ëìäK bòÉå íşäãÉå═Éå ~ Ä~åâçâ ÑçÖä~äâçòå~â ãÝÖ ÑáòÉíÝëÉâ âĞòîÉí−íÝëÝîÉäI ÝêíÝâ ═êòÝëëÉä Ýë âÉòÉäÝëëÉäI î~äìí~ Ýë ÇÉîáò~ ã▌îÉäÉíÉââÉäI áääÉíîÉ ÝêíÝâé~é−ê ã▌îÉäÉíÉââÉäK @@ ~åâ fÇÉåíáÑáÉê `çÇÉ f` E ~åâ fÇÉåíáÑáÉê `çÇÉFK ^ éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåó pKtKfKcKqK êÉåÇëòÉêÄÉå ~äâ~äã~òçíí ~òçåçë−í¼ â¼Çà~K @@ ~åâ çîÉêÇê~Ñí cçäó¼ëòłãä~ÜáíÉä E ~åâ çîÉêÇê~ÑíFK ^ Ñçäó¼ëòłãä~ÜáíÉä ~ò ćÖóÑÝä Ñçäó¼ëòłãäłàłå âá~ä~âìäí åÉÖ~í−î ÉÖóÉåäÉÖK @@ ~åâ éłåáâ SU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ~åâ éłåáâ E ~åâ é~åáÅFK ^

Ä~åâéłåáâ ~ââçê ÑçêÇìä Éä═I ~ãáâçê ~ ÄÉíÝíÉëÉâ àÉäÉåí═ë êÝëòÉ ~íí¼ä ÑÝäîÉI ÜçÖó ~ Ä~åâ âÝéJ íÉäÉå îáëëò~ÑáòÉíåá ~ âçêłÄÄ~å ÉäÜÉäóÉòÉíí ÄÉíÝíàćâÉíI Ýë ãÉÖéê¼Äłäå~â ãáåÝä Ü~ã~ê~ÄÄ ~ éÝåòćâÜĞò àìíåáK jáîÉä ~ Ä~åâ ÉëòâĞòÉáåÉâ âáë êÝëòÝí í~êíà~ äáâîáÇ ÉëòâĞòĞâÄÉåI ÉòÝêí ÉÖó éłåáâ ~äâ~äãłî~ä ~ Ä~åâ âĞååóÉå áääáâîáÇÇÝ Ýë Éòí âĞîÉí═Éå ~ Öóçêë ÉëòâĞòÉä~Çłë łäí~ä çâçòçíí îÉëòíÉëÝÖÉâ ãá~íí ~âłê ÑáòÉíÝëâÝéíÉäÉååÝ îłäÜ~íK @@ ~åâ êÝëòîÝåóí═âÝàÉ J ~åâ ëíçÅâ eáíÉäáåíÝòÉí łäí~ä âáÄçÅëłíçíí êÝëòîÝåóK @@ ~åâ~ëëìê~åÅÉ J Ä~åâÄáòíçë−íłë ^ Ä~åâá Ýë Äáòíçë−íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖÖÉä

ÉÖóëòÉêêÉ ÑçÖä~äâçò¼ éÝåòćÖóá ëòÉêîÉòÉíÉâ íÉîÝâÉåóëÝÖÝåÉâ ĞëëòÉÑçÖä~ä¼ EÑê~åJ Åá~ ÉêÉÇÉí▌F ÉäåÉîÉòÝëÉK ^ Ä~åâ~ëëìê~åÅÉ ãÉÖàÉäÉåÝëÉ ~ ãłê ãÉÖäÝî═ Ñá¼âÜłä¼ò~í âáÜ~ëòåłäłëłå~â âĞòÖ~òÇ~ëłÖá Éä═J åóÉáÄ═ä ÉêÉÇK @@ ~åâÄÉíÝí L âĞåóî áòíçëI âáëòłã−íÜ~í¼ Üçò~ãş ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÑçêãłâK hçÅâłò~íìâ âĞòÉéÉëK ^ äÉàłê~íá áÇ═ Éä═ííá îáëëò~ÑáòÉíÝë ~ â~ã~í ÉäîÉëòJ íÝëÝîÉä àłêK @@ ~åâÑÉäćÖóÉäÉí ^ ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâ łää~ãá ÑÉäćÖóÉäÉíÉI ãÉäóåÉâ ÅÝäà~ ~ éêìÇÉåÅáłäáë ëòÉãéçåíçâ ÝêîÝåóÉë−íÝëÉ ~ Ä~åâçâ Ö~òÇłäâçÇłëłÄ~åI Ýë ~ å~ÖóãÝêÉí▌I éÝåòćÖóá êÉåÇëòÉêí îÉëòÝäóÉòíÉí═ éÝåòćÖóá

îłäëłÖçâ âá~ä~âìäłëłå~â ãÉÖ~â~Çłäóçòłë~K NVVT à~åìłê NJí═ä àçÖìí¼Çà~ ~ò ‡ää~ãá mÝåòJ Ýë q═âÉéá~Åá cÉäćÖóÉäÉíK ^ò lêëòłÖÖó▌äÝë ~ò NVVVK Ýîá `uufsK íĞêîÝåóÄÉå êÉåÇÉäâÉJ òÉíí ~ mÝåòćÖóá pòÉêîÉòÉíÉâ ‡ää~ãá cÉäćÖóÉäÉíÝåÉâ Empw‡cF äÝíêÉàĞííÝê═äK ^ mpw‡c ~ò ‡ää~ãá mÝåòJ Ýë q═âÉéá~Åá cÉäJ ćÖóÉäÉíI ~ò ‡ää~ãá áòíçë−íłëÑÉäćÖóÉäÉí Ýë ~ò ‡ää~ãá mÝåòíłêÑÉäćÖóÉäÉí àçÖìí¼Çà~âÝåí àĞíí äÝíêÉ OMMMK łéêáäáë NJàÝåK ^ ÑÉäJ ćÖóÉäÉí íÉîÝâÉåóëÝÖÝåÉâ ÅÝäà~W ~ éÝåòJ Ýë í═âÉéá~Å ò~î~êí~ä~å Ýë ÉêÉÇãÝåóÉë ã▌âĞÇÝëÝåÉâI ~ éÝåòćÖóá ëòÉêîÉòÉíÉâ ćÖóÑÉäÉá ÝêÇÉâÉá îÝÇÉäãÝåÉâI ~ éá~Åá îáëòçåóçâ

łíäłíÜ~í¼ëłÖłå~âI î~ä~ãáåí ~ íáëòíÉëëÝÖÉë Ýë ëò~Äłäóçòçíí éá~Åá îÉêëÉåó ÑÉååí~êíłëłå~â Éä═ëÉÖ−íÝëÉK @@ ~åâÑá¼â bÖó Ä~åâ ćÖóÑÉäÉâ ÑçÖ~Çłëłê~ Ýë âáëòçäÖłäłëłê~ äÝíêÉÜçòçíí ćòäÉíÜÉäóáëÝÖÉI ~ãÉäó âĞêòÉíÝÄÉå Äáòçåóçë Ñçâş Ełäí~äłÄ~å åÉã íşä å~ÖóF Ğåłää¼ëłÖçí ÝäîÉò ~ ÄÉíÝíÖó▌àíÝëÄÉåI áääÉíîÉ âáëÉÄÄ ÜáíÉäÉâ åóşàíłëłÄ~åK @@ ~åâÖ~ê~åÅá~ ^ Ä~åâ Ü~íłêçòçíí áÇ═êÉ îłää~äíI îáëëò~îçåÜ~í~íä~å ÑáòÉíÝëá áÖÝêÉíÉ ~êê~ ~ò ÉëÉíêÉI Ü~ ~ ëòÉêò═Ç═ ÑÝä åÉã î~Öó åÉã ~ îłäJ ä~äí~â ëòÉêáåí íÉäàÉë−íá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÝíK ^ Ä~åâÖ~ê~åÅá~ Ğåłää¼ âĞíÉäÉòÉííëÝÖîłää~äłëI ~ ëòÉêò═Ç═ ÑÉäÉâ

âĞòĞííá àçÖîáëòçåóí¼ä ÑćÖÖÉíäÉå Ýë îáëëò~îçåÜ~í~íä~åK iÉÖÖó~âçêáÄÄ ÑçêãłáW ~àłåä~íáI Éä═äÉÖîáëëò~ÑáòÉíÝëáI à¼íłääłëáI îłãÖ~ê~åÅá~ ëíÄK JJJ ^ Ä~åâÖ~ê~åÅá~ ÉëÉíÝÄÉå ~ ÜáíÉäÉòÉíí Ğåłää¼ ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~ä Ü~êã~Çáâ ëòÉãÝäó âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉáÝêíK ^ ÜáíÉäJ Éò═ ~ò ÉëÉÇÝâÉë âĞîÉíÉäÝëÝí ~ Ä~åâÖ~ê~åÅáłí Äáòíçë−í¼ éÝåòáåíÝòÉííÉä ëòÉãÄÉå ÑÉååí~êíłë åÝäâćä ÝêîÝåóÉë−íÜÉíáK ^ íłêÖóá Äáòíçë−íÝâçâ âĞêÝÄÉ í~êíçòáâ ~ òłäçÖàçÖ Ýë ~ò ¼î~ÇÝâ åóşàíłë~ JJJ läó~å âĞíÉäÉòÉííëÝÖîłää~äłëI ~ãÉäóÄÉå ~ Ö~ê~åÅáłí ~ åóşàí¼ ÑÝä îłää~äà~I ÜçÖó Äáòçåóçë ÑÉäíÝíÉäÉâ ÑÉååłääłë~

ÉëÉíÝå ÑáòÉíI Ü~ ~ò ÉêÉÇÉíá âĞíÉäÉòÉíí åÉã ÑáòÉíK ^ Ö~ê~åÅá~ äÉÜÉíW ÑÉäíÝíÉä åÝäâćäáI çâãłåóçë Ö~ê~åÅá~K ^ Ä~åâÖ~ê~åÅáłí Ö~ê~åÅá~Ç−à ÉäJ äÉåÝÄÉå îłää~äàłâ ~ Ä~åâçâK @@ ~åâÜáíÉä ^ ÜáíÉäáåíÝòÉí łäí~ä åóşàíçíí ÜáíÉäI áääÉíîÉ âĞäÅëĞåí ÝêíàćâK ^ ÜáíÉäáåíÝòÉí ~ Ä~åâ ÜáíÉäëòÉêò═ÇÝëëÉä ~êê~ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ í~êíłëá àìí~äÝâ ÉääÉåÝÄÉå ãÉÖÜ~íłJ êçòçíí ÜáíÉäâÉêÉíÉí í~êíI ~ ãłëáâ ëòÉêò═Ç═ ÑÝä êÉåÇÉäâÉòÝëÝêÉI Ýë ~ âÉêÉí íÉêÜÝêÉ éÝåòâĞäÅëĞåí åóşàí î~Öó ÉÖóÝÄ ÜáíÉä ã▌J îÉäÉíÉâÉíI îÝÖÉòK ^ Ä~åâÜáíÉäëòÉêò═ÇÝëëÉä ~ Ä~åâ ~êê~ îłää~ä ãÝÖ

âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó ~ ëòÉêò═ÇÝë ÝêîÝåóÉëëÝÖÝåÉâ áÇ═í~êí~äãłå ÄÉäćä ~ SV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì àìí~äÝâ ãÉÖÑáòÉíÝëÉ ÉëÉíÝÄÉå ~ âĞäÅëĞå Ýë ãłë ÜáíÉä ã▌îÉäÉí ÉäîÝÖòÝëÝêÉ ćÖóÑÉäÉ êÉåÇÉäâÉòÝëÝêÉ łääK ^ Ä~åâ ~ ÜáíÉäâÉêÉí íÉêÜÝêÉ éÝåòí Åë~â âćäĞå ëòÉêò═ÇÝë âĞäÅëĞå ëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłå Ñçäó¼ë−íK @@ ~åâÜáíÉä ëòÉêò═ÇÝëëÉä ^ éÝåòáåíÝòÉí ~êê~ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó àìí~äÝâ ÉääÉåÝÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÜáíÉäâÉêÉíÉí í~êí ~ ãłëáâ ëòÉêò═Ç═ ÑÝä êÉåJ ÇÉäâÉòÝëÝêÉ Ýë ~ ÜáíÉäâÉêÉí íÉêÜÝêÉ J ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ÑçÖä~äí ÑÉäíÝíÉäÉââÉä J

âĞäÅëĞåëòÉêò═ÇÝëí âĞí î~Öó ÉÖóÝÄ ÜáíÉäã▌îÉäÉJ íÉí îÝÖÉòK ^ ÜáíÉäáåíÝòÉí ÜáíÉäí Åë~â −êłëÄ~å ÑçÖä~äí ÜáíÉäëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłå åóşàíÜ~íK @@ ~åâÜáíÉäëòÉêò═ÇÝë EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW míâK ROOK≈ ENF ÄÉâKF ^ Ä~åâÜáíÉäëòÉêò═ÇÝëëÉä ~ éÝåòáåíÝòÉí ~êê~ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó àìí~äÝâ ÉääÉåÝÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÜáíÉäâÉêÉíÉí í~êí ~ ãłëáâ ëòÉêò═Ç═ ÑÝä êÉåÇÉäâÉòÝëÝêÉI Ýë ~ âÉêÉí íÉêÜÝêÉ J ~ ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÑÉäíÝíÉäÉâ ãÉÖäÝíÉ ÉëÉíÝå J âĞäJ ÅëĞåëòÉêò═ÇÝëí âĞíI î~Öó ÉÖóÝÄ ÜáíÉäã▌îÉäÉíÉí îÝÖÉòK @@ ~åâá ÝêíÝâé~é−ê ^òçâ~í ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ~íI ~ãÉäóÉâÉí ~

ÜáíÉäáåíÝòÉíåÉâ é~ëëò−î Ä~åâ ã▌îÉäÉíÉáâ âÉêÉíÝÄÉå âćäĞå àçÖëò~Äłäó ~ä~éàłå ÄçJ Åëłí~å~â âáK ^ Ä~åâá ÝêíÝâé~é−êçâ ÜáíÉä îáëòçåóí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−êçâI éäKW âĞíîÝåóI ÄÉíÝíá àÉÖó ^ ÜáíÉäáåíÝòÉí ~ò łäí~ä~ âáÄçÅëłíçíí ÝêíÝâé~é−êçâ~í âÝëòéÝåò ÉääÉåÝÄÉå ÝêíÝâÉë−íáI ~ é~é−ê ãÉÖîłëłêä¼à~ ~ ÜáíÉäáåíÝòÉíåÉâ âĞäÅëĞåí åóşàíK ^ò ÝêíÝâé~é−ê ÉääÉåÝêíÝâÉ ãÉÖåĞîÉäá ~ ÜáíÉäáåíÝòÉí éÝåòĞëëòÉÖÝí Ýë ~åå~â ÉêÉàÝáÖ ~ ÜáíÉäáåíÝòÉíåÉâ ~ é~é−ê íìä~àÇçåçëłJ î~ä ëòÉãÄÉå âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉI âÉäÉíâÉòáâK @@ ~åâá ÑÉêí═òÝë ~åâá ÑÉêí═òÝë EfåíÉêÄ~åâ Åçåí~ÖáçåFK ~åââĞòá

ÑÉêí═òÝëê═ä ~ââçê ÄÉëòÝäćåâI Ü~ ÉÖó Ä~åâ Åë═ÇàÉ ÉÖó î~Öó íĞÄÄ ãłëáâ Ä~åâ Åë═ÇàÝÜÉò îÉòÉíK hÝí äÉÖÑ═ÄÄ Åë~íçêåłàłí ~ Ä~åââĞòá âĞòîÉíäÉå âáíÉííëÝÖÉâI áääK ~ò ÉÖóÉë ëòÉêÉéä═â EéäK ÄÉíÝíÉëÉâI ÜáíÉäÉò═âF ~ëòáããÉíêáâìë áåÑçêãłäíëłÖ~ àÉäÉåíáK @@ ~åâá ÑçêêłëÖó▌àí═ é~é−ê läó~å ÝêíÝâé~é−êçâå~â åÉã ãáå═ëćä═I ÇÉ íĞÄÄ àÉääÉãò═àćâ ~ä~éàłå ëçêçò~íÄ~ íĞêíÝå═ âáÄçÅëłíłëI Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí åÝîÝêíÝâI äÉàłê~í Éä═ííá âçêäłíçòçíí îáëëò~îłäíÜ~í¼ëłÖ ~ ÜáíÉäîáëòçåóí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−êÜçò Ü~ëçåä¼ âçåëíêìâÅá¼âI ~ãÉäóÉâ äÝåóÉÖćâÉí íÉâáåíîÉ Ä~åâÄÉíÝíÉâK

bäåÉîÉòÝëćâ îłäíçò~íçëW éÝåòíłêàÉÖóI â~ã~íàÉÖóI Üçò~ãàÉÖóI ÝêíÝâàÉÖóI ëíÄK ^ eáíÉäáåíÝòÉíá qĞêîÝåó ëòÉêáåí EUUK ≈KF ÜáíÉäáåíÝòÉí Åë~â âĞíîÝåóí î~Öó äÉíÝíá àÉÖóÉí ÄçÅëłíÜ~í âá ~ ÄÉíÝíÉâ ÉäÑçÖ~Çłëłå â−îćä ÑçêêłëÖó▌àíÝë ÅÝäàłÄ¼äK JJJ hçêłÄÄ~å ~ ~åâá ÑçêêłëÖó▌àí═ é~é−êâ~í åÉã ëò~Äłäóçòí~ íĞêîÝåó ÉòÉâêÉ ~ò ËéíK åÉã îçå~íâçòáâ ~ò −Öó ëòÉêòÉíí ÑçêJ êłëçâ ìíłå ~ Ä~åâçâå~â åÉã âÉääÉíí âĞíÉäÉò═ í~êí~äÝâçí âÝéÉòåáćâI åÉã âÉääÉíí íłàÝâçòí~í¼í ÉåÖÉÇÝäóÉòíÉíåáćâI ìÖó~å~âJ âçê ~ é~é−êçâ âćäë═êÉ ĞëëòÉíÝîÉëòíÜÉí═Éâ îçäí~â ~ î~ä¼Çá ÝêíÝâé~é−êçââ~äK ^ ~åâá ÑçêêłëÖó▌àí═

é~é−êâ äÉÜÉííÉâ åÝîêÉ î~Öó ÄÉãìí~í¼ê~ ëò¼ä¼~âI ìí¼ÄÄá~â ÉÖó êÝëòÝêÉ âáíÉêàÉÇí ~ò l ^ Äáòíçë−íłë~I ~ãÉäó N j cíJáÖ íÉêàÉÇK ^ ÄÉíÝíÄáòíçë−íłë åÝäâćäá ~åâá ÑçêêłëÖó▌àí═ é~é−êâ â~ã~í~ î~ä~ãáîÉä ã~Ö~ë~ÄÄ îçäíI ãáåí ~ Äáòíçë−íłë åÝäâćäáÉâÝI ÉäíÉêàÉÇí ~ ëłîçë â~ã~J íçòłëK @@ ~åâá ÑçêêłëÖó▌àí═ é~é−êçâ läó~å çâáê~íçâI ãÉäóÉâ ÝêíÝâÉë−íÝëÝîÉä ~ Ä~åâ ÑçêêłëÜçò àìí ~ ä~âçëëłÖá éá~ÅçåK hÝí Åëçéçêíàìâ î~åW ~ ÑçêêłëÖó▌àí═ ÝêJ íÝâé~é−êçâ Ýë ~ò ÝêíÝâé~é−êå~â åÉã ãáå═ëćä═ ÄÉíÝíá çâáê~íçâK bä═ÄÄáÉâåÉâ ëòáåíÝå âÝí Ñ~àíłà~ î~åI ~ Ä~åâá âáÄçÅëłíłëş âĞíîÝåó EäłëÇ Ä~åâá âĞíîÝåóF Ýë ~

äÉíÝíá àÉÖó EäłëÇ äÉíÝíá àÉÖóFK ^ ÄÉíÝíá çâáê~íļä êÉåÖÉíÉÖ í−éìë äÝíÉòáâI ëòłãìâå~â Ýë ÉäåÉîÉòÝëćâåÉâ Åëìéłå ~ âáÄçÅëłí¼ Ä~åâ Ñ~åíłòáłà~ ëò~Ä Ü~íłêíK bòÉå çâáê~íçâ íìä~àÇçåâÝééÉå ÉÖó ÄÉíÝíëòÉêò═ÇÝëí íÉëíÉJ ë−íÉåÉâ ãÉÖI E~ò~ò Åë~â Ñáòáâ~áä~Ö âćäĞåÄĞòåÉâ ~ ëòłãä~ÄÉíÝíÉâí═äFI âáÄçÅëłíłëìâ ÄÉíÝíÖó▌àíÝëåÉâ ãáå═ëćäK ‡äí~äłÄ~å ëò~Ä~Ççå ÑçêÖ~íÜ~í¼âK j−Ö ~ ëòłãä~ÄÉíÝíÉâ Åë~â åÝîêÉ ëò¼ä¼~â äÉÜÉíåÉâI ~ ÄÉíÝíá çâáê~íçâ âĞòĞíí ~â~Ç ÄÉãìí~í¼ê~ ëò¼ä¼ áëK ^ ÄÉíÝíá çâáê~íçâ âĞòÝ í~êíçòáâ éÝäÇłìä ~ éÝåòíłêàÉÖóI ~ ÄÉíÝíàÉÖóI ~ â~ã~íçò¼àÉÖóI ~ò ÝêíÝâàÉÖó Ýë ~ Üçò~ãàÉÖóK @@ ~åâá

âĞåóî TM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ~åâá âĞåóî E ~åâáåÖ ÄççâFK ^ ÜáíÉäáåíÝòÉí ~òçå ÉëòâĞòÉáåÉâ łääçãłåó~I ~ãÉäóÉâ åÉã êĞîáÇ íłîş âÉêÉëâÉÇÝëêÉ í~êíK ‡äí~äłÄ~å âÉîÝëÄÝ ÑçêÖ~äçãâÝéÉëI äÉàłê~íáÖ í~êíçíí ÉëòâĞòĞâÉí Ýêíćåâ ~ä~íí~K iłëÇ ãÝÖW hÉêÉëâÉÇÝëá âĞåóîK @@ ~åâá âĞíîÝåó ~åâ łäí~ä ÑçêêłëÖó▌àíÝëá ÅÝäļä âáÄçÅëłíçíí âĞíîÝåóI ~ãÉäó ÝêíÝâé~é−êå~â ãáå═ëćäI âáÄçÅëłíłë~ ~ò ËêíÝâé~é−êíĞêîÝåó ENVVSL `ufK qîKI ËéíKF ëòÉêáåí íĞêíÝåáâI Ýë ~ âáÄçÅëłíłëí ÉåÖÉÇÝäóÉòíÉíåá âÉää ~ mÝåòćÖóá pòÉêîÉòÉíÉâ ‡ää~ãá cÉäćÖóÉäÉJ íÝîÉä Empw‡cFK pò~Ä~Ççå

ÑçêÖ~íÜ~í¼I Ýë äÉÜÉí åÝîêÉ î~Öó ÄÉãìí~í¼ê~ ëò¼ä¼K ^ Ä~åâá âĞíîÝåóíìä~àÇçåçëçâê~ åÉã ~ò lêJ ëòłÖçë ÉíÝíÄáòíçë−íłëá ^ä~é El ^FI Ü~åÉã ~ ÉÑÉâíÉí═îÝÇÉäãá ^ä~é E bs^F Ö~ê~åÅáłà~ îçå~íâçòáâK bò ìí¼ÄÄá ~òçåJ Ä~å êÉåÇëòÉêáåí åÉã êÉåÇÉäâÉòáâ ~ âĞîÉíÉäÝëÉâ âáÉäÝÖ−íÝëÝÜÉò ëòćâëÝÖÉë å~ÖóëłÖş äáâîáÇ ÉëòâĞòòÉäI −Öó ~ò l ^Jî~ä ëòÉãÄÉå ~ âłêíÝê−íÝëá Ñçäó~ã~í à¼î~ä Üçëëò~ÄÄ Ýë åÉÜÝòâÉëÉÄÄK @@ ~åâá é~é−êçâ ~åâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÄÉíÝíá çâáê~íçâI âĞòåóÉäîÄÉå Ä~åâá ÝêíÝâé~é−êå~â ãçåÇàłâ ═âÉíI Üçäçíí åÉã î~ä¼Çá ÝêíÝâé~é−êçâK @@ ~åâá éêçÅáâäáâìëëłÖ ~åâá éêçÅáâäáâìëëłÖ EmêçÅóÅäáÅ~äáíó

çÑ Ä~åâëD ÄÉÜ~îáçìêFK ^ Ä~åâëòÉâíçê éêçÅáâäáâìë îáëÉäâÉÇÝëÉ ~ä~íí ~òí ÝêíàćâI ÜçÖó ~ Ä~åâçâ ÜáíÉäÉòÝëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉI ÜáíÉäÄ−êłä~íłå~â ëòáÖçêşëłÖ~I ÅÝäí~êí~äÝâçäłëá ã~Ö~í~êíłë~I áääÉíîÉ àĞîÉÇÉäãÉò═ëÝÖÝJ åÉâ ~ä~âìäłë~ ÉÖóćíí ãçòçÖ ~ Ö~òÇ~ëłÖ êĞîáÇ íłîş âçåàìåâíşê~Åáâäìë~áî~äK ^ Ä~åâëòÉâíçê íÉîÝâÉåóëÝÖÝåÉâ íşäòçíí éêçJ ÅáâäáâìëëłÖ~ ÜçòòłàłêìäÜ~í ~ Ö~òÇ~ëłÖá Åáâäìë âáäÉåÖÝëÉáåÉâ Éê═ëĞÇÝëÝÜÉòK @@ ~åâá ëòçäÖłäí~íłëçâ qĞêîÝåó êÉåÇÉäâÉòáâ ~êê¼äI ÜçÖó ~ âćäĞåÄĞò═ éÝåòáåíÝòÉíá íÉîÝâÉåóëÝÖÉâ âĞòćä ãáäóÉå éÝåòáåíÝòÉíÉâ ãáäóÉå ëòçäÖłäí~J íłëçâ~í îÝÖÉòÜÉíåÉâI Ýë ~ò

ÉêêÉ î~ä¼ àçÖçëìäíëłÖìâ~í ãÉäó ÉäàłêłëÄ~å Ýë ãáÑÝäÉ ÑÉäíÝíÉäÉââÉä ëòÉêÉòÜÉíáâ ãÉÖ ~ò ÉåÖÉÇÝJ äóÉòÝëêÉ ÑÉäàçÖçë−íçíí Ü~í¼ëłÖí¼äI ~ mÝåòćÖóá pòÉêîÉòÉíÉâ ‡ää~ãá cÉäćÖóÉäÉíÝí═ä Empw‡cFK ^ Ä~åâá ëòçäÖłäí~íłëçâ~í ~ ëò~âáêçÇ~äçã Üłêçã å~ÖóçÄÄ ÅëçéçêíÄ~ ëçêçäà~W ÉíÝíćÖóäÉíÉâ Eé~ëëò−î Ä~åâćÖóäÉíÉâFW G ÄÉíÝí Ýë í~â~êÝâÄÉíÝí Öó▌àíÝëÉI G âćäĞå àçÖëò~Äłäó ~ä~éàłå âáòłê¼ä~Ö éÝåòáåíÝòÉí łäí~ä âáÄçÅëłíÜ~í¼ ÝêíÝâé~é−ê åóáäîłåçë ÑçêÖ~äçãÄ~ Üçò~í~ä~I G êÉÑáå~åëò−êçòłëá ÜáíÉä áÖÝåóÄÉ îÝíÉäÉK eáíÉäJ Ýë âĞäÅëĞåćÖóäÉíÉâ E~âí−î ćÖóäÉíÉâFK G ÜáíÉä Ýë âĞäÅëĞååóşàíłëI G âĞíÉäÉò═

àÉÖóÄ~åâá í~êí~äÝâ ëòçäÖłäí~íłë~I G âĞîÉíÉäÝëí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−ê îłëłêäłë~K pòçäÖłäí~íłëçâ EëÉãäÉÖÉë Ä~åâćÖóäÉíÉâFW G éÝåòÑçêÖ~äãá ëòçäÖłäí~íłëçâI G âÝëòéÝåòJÜÉäóÉííÉë−í═ ÑáòÉíÝëá ÉëòâĞòĞâ âáÄçÅëłíłë~ Ýë îÉäćâ ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äçã äÉÄçåóçä−íłë~I G éÝåòîłäíłëá íÉîÝâÉåóëÝÖI î~äìí~I ÇÉîáò~ ćÖóäÉíÉâ G Ä~åâÖ~ê~åÅá~ î~Öó Ä~åââÉòÉëëÝÖ îłää~äłë~I G ÄÉíÝí ÉäÑçÖ~Çłë~I G Ä~åâćÖóåĞâá íÉîÝâÉåóëÝÖÉâI G ÝêíÝâé~é−êJâÉòÉäÝëI G âĞîÉíÉäÝëÉâ ÄÉëòÉÇÝëÉI Ñ~âíçêáåÖ ćÖóäÉíI G éÝåòćÖóá ä−òáåÖI ëòÝÑćÖóäÉí ëíÄK @@ ~åâáåÖ Äççâ ~åâá âĞåóî E ~åâáåÖ ÄççâFK ^ ÜáíÉäáåíÝòÉí ~òçå

ÉëòâĞòÉáåÉâ łääçãłåó~I ~ãÉäóÉâ åÉã êĞîáÇ íłîş âÉêÉëâÉÇÝëêÉ í~êíK ‡äí~äłÄ~å âÉîÝëÄÝ ÑçêÖ~äçãâÝéÉëI äÉàłê~íáÖ í~êíçíí ÉëòâĞòĞâÉí Ýêíćåâ ~ä~íí~K iłëÇ ãÝÖW hÉêÉëâÉÇÝëá âĞåóîK @@ ~åâáåÖ ÉäãÝäÉí ^ éÝåòÜÉäóÉííÉë−í═â âáÄçÅëłíłëłí åÉã ~ ãÉÖäÝî═ ~ê~åóÑÉÇÉòÉíÜÉòI Ü~åÉã łêìÑÉÇÉòÉíÜÉò âÉää âĞíåáK ^ ÅìêêÉåÅóJÉäãÝäÉíÉí â−ëÝêÉäíÉ ãÉÖ íĞêîÝåóÉë−íÉåá ^åÖäáłÄ~å NUQQJÄÉå ~ò şåK mÉÉäJíĞêîÝåóI ãÉäóÉí NVOUJÄ~å íÉäàÉëÉå ãÉÖëòćåíÉííÉâK TN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ~åâàÉÖó hÉòÇÉíÄÉå ~ Ä~åâ ë~àłí îłäí¼à~I ~ò ~ê~åóéÝåòJêÉåÇëòÉêÄÉå ~ê~åó~í

ÜÉäóÉííÉë−íÉííI ~ê~åóê~ ÄÉîłäíÜ~í¼ îçäíI àÉäÉåäÉÖ ~ ÜáíÉäJ éÝåò ÉÖóáâ ãÉÖàÉäÉåÝëá Ñçêãłà~K @@ ~åâàÉÖóJÉãáëëòá¼ ^ Ä~åâàÉÖóJÉãáëëòá¼ ~ ëòłãä~éÝåò âÝëòéÝåòòÝ ~ä~âìäłëłíI áääÉíîÉ ~ âćäÑĞäÇá éÝåò ÄÉäÑĞäÇáîÝ îłäłëłí àÉäÉåíáK @@ ~åâàÉÖó~Ǽ ~åâàÉÖó~Ǽ EÄ~åâåçíÉ í~ñFK qĞêîÝåóá Éä═−êłë ~ éÝåòãÉååóáëÝÖ ëò~Äłäóçòłëłê~K ^ éÝåòâáÄçÅëłíłëê~ àçÖçëìäí éÝåòáåíÝJ òÉíåÉâ EàÉÖóÄ~åâå~âF ~ éÝåòãÉååóáëÝÖ ~êłåółÄ~å ãÉÖÜ~íłêçòçíí ~Ǽí âÉääÉíí ÑáòÉíåáÉ ~ò łää~ãå~âI ~ãÉååóáÄÉå ~ ÑçêÖ~J äçãÄ~å äÝî═ éÝåòãÉååóáëÝÖ ãÉÖÜ~ä~Çí~ ~ ÑÉÇÉòÉíÄÉå Éä═−êí~í éäìëò ÉÖó Äáòçåóçë ~ǼãÉåíÉë ãÉååóáëÝÖÉíK

@@ ~åââłêíó~ fpl ëò~Äîłåóå~â ãÉÖÑÉäÉä═ ã¼Ççå Éä═łää−íçíí âÝëòéÝåòJÜÉäóÉííÉë−í═ ÑáòÉíÝëá ÉëòâĞòI ãÉäóÉí łêìâ Ýë ëòçäÖłäí~íłëçâ ÉääÉåJ ÝêíÝâÝåÉâ âáÉÖóÉåä−íÝëÉI ÝëLî~Öó âÝëòéÝåò ÑÉäîÝíÉäI áääÉíîÉ ÄÉÑáòÉíÝë ëçêłå äÉÜÉí Ü~ëòåłäåáI ~ ê~àí~ í~äłäÜ~í¼ äçÖçJî~ä EÉãÄäÝãłî~äF Éääłíçíí ÉäÑçÖ~Çłëê~ âáàÉäĞäí ÜÉäóÉâÉåK JJJ eáíÉäáåíÝòÉí łäí~ä âáÄçÅëłíçíí âÝëòéÝåòÜÉäóÉííÉë−í═ ÑáòÉíÝëá ÉëòâĞòI ~ãÉäóåÉâ Äáêíçâçë~ E~ Ä~åââłêíó~JëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłåF êÉåÇÉäâÉòÜÉí ~ ÜáíÉäáåíÝòÉííÉä ëòÉãÄÉå ÑÉååłää¼ Ä~åâëòłãä~JâĞîÉíÉäÝëÝê═äI î~Öó ~ ÜáíÉäáåíÝòÉí łäí~ä åóşàíçíí

ÜáíÉääÉÜÉí═J ëÝÖÉâê═äK ^ Ä~åââłêíółâ łäí~äłåçë ëò~ÄîłåóãÝêÉíÉ USãã G RQ ãã G MITS ããK bä═ä~éàłå ëòÉêÉéÉä ~ âłêíó~ëòłãI ~ íìä~àJ Ççåçë åÉîÉI ~ äÉàłê~í Ýë ~ âáÄçÅëłí¼ EáääÉíîÉ ~Ççíí ÉëÉíÉâÄÉå ~ åÉãòÉíâĞòá âłêíó~ëòÉêîÉòÉíF äçÖ¼à~ í~äłäÜ~í¼I Üłíä~éàłå éÉJ ÇáÖ ~ ãłÖåÉëÅë−â EÉëÉíäÉÖ ÅÜáéFI ~ íìä~àÇçåçë ~äł−êłë~I áääÉíîÉ ÉÖóÝÄ ~òçåçë−í¼âK @@ ~åââłêíó~JëòÉêò═ÇÝë ^ Ä~åâ Ýë ~ âłêíó~íìä~àÇçåçë Ä~åââłêíółî~ä â~éÅëçä~íçë àçÖ~áí Ýë âĞíÉäÉëëÝÖÉáí êĞÖò−í═ ëòÉêò═ÇÝëK @@ ~åââçåòçêÅáìã J ëòáåÇáâłíìë läó~å Ä~åâÅëçéçêíI ~ãÉäóáâ ~äâ~äãáä~Ö î~Öó áëãÝíä═Ç═Éå âĞòĞëÉå Äçåóçä−í äÉ

▌ÖóäÉíÉâÉíK @@ ~åââĞäÅëĞå ^ ÜáíÉäáåíÝòÉí łäí~ä éÝåòÄÉå Ñçäó¼ë−íçíí âĞäÅëĞåK ^òí ~ ëòÉãÝäóíI ~âá ~ âĞäÅëĞåí åóşàíà~ ÜáíÉäÉò═åÉâ ~ âĞäÅëĞå âÉÇîÉòãÝåóÝí ~Çłëå~âI åÉîÉòòćâK eáíÉäÉò═ Äłêâá äÉÜÉí ÑÉäíÝîÉI ÜçÖó ~ íĞêîÝåó ëòłãłê~ ~ ÜáíÉäåóşàíłëí åÉã íáäíà~K ¸òäÉíëòÉê▌ ÜáíÉäćÖóäÉíÉââÉäI áääÉíîÉ âĞäÅëĞå ćÖóäÉíÉââÉä â~éÅëçä~íçë éÝåòćÖóá ëòçäÖłäí~íłëçâ~í ~òçåÄ~å Åë~â ÜáíÉäáåíÝòÉí îÝÖÉòÜÉíK ^ãÉååóáÄÉå ~ ÜáíÉäáåíÝòÉíI ~ ÜáíÉäÉò═ âĞäÅëĞå ëòÉêò═ÇÝëí Ä~åââĞäÅëĞåëòÉêò═ÇÝëåÉâ åÉîÉòòćâK ÏêłëÄ~ âÉää ÑçÖä~äåá ~ò ~Çłë ÉääÉå ëòçäÖłäí~íłë~âÝåí â~ã~íçí âĞíÉäÉëI ÑáòÉíåáK @@

~åââĞòá ÜáíÉäÉâ J êÉÑáå~åëò−êçòłëá ÜáíÉä ^ ÜáíÉäáåíÝòÉí Ñçêêłë~áí Ä═î−íá ãłë ÜáíÉäáåíÝòÉíÄ═äI î~Öó ~ àÉÖóÄ~åâí¼ä ÑÉäîÉí êÉÑáå~åëò−êçòłëá ÜáíÉäK JJJ słää~äâçò¼á ëòÑÝê~ J[ eáíÉäáåíÝòÉí J[ gÉÖóÄ~åâ ÉíÝíá â~ã~í [ oÉÑáå~åëò−êçòłëá â~ã~í h~ã~í JJJ ^ââçê äÉÜÉíëÝÖÉëI ~ãáâçê ~ ÜáíÉäáåíÝòÉí łäí~ä âáÜÉäóÉòÉí ÄÉíÝí ìíłå ã~Ö~ë~ÄÄ â~ã~íäłÄ~íI êÉ~äáòłäå~âI ãáåí ~ãÉååóá â~J TO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ã~íçí ~ êÉÑáå~åëò−êçòłëá ÜáíÉä ìíłå ÑáòÉíåáÉ âÉää Ýë ãłë Ñçêêłëļä äáâîáÇłäłëí Ä═î−íÉåá åÉã íìÇà~K ^ Ä~åââĞòá ÜáíÉäÉâ éÝåòJ éá~Åá ÜáíÉäÉâ

âĞêÝÄÉ í~êíçòå~âK @@ ~åââĞòá â~ã~íäłÄ ^ò ~ â~ã~íäłÄI ~ãÉäóÉí ~ Ä~åâçâ ÉÖóãłëå~â åóşàíçíí ÜáíÉäÉâ ìíłå ëòłã−í~å~â ÑÉäK @@ ~åââĞòá éÝåòéá~Å ~åââĞòá éÝåòéá~Å EfåíÉêÄ~åâ ã~êâÉíFK ^ éÝåòéá~Å ÉÖóáâ êÝëòéá~Å~I ~ àÉÖóÄ~åâá Ñçêêłëçâ éá~Å~I ~Üçä ~ êÝëòíîÉî═â ~ Ä~åJ âçâK ^ Ä~åââĞòá éá~Åçå âĞíĞíí ćÖóäÉíÉâ àÉääÉãò═Éå å~Öóçå êĞîáÇ äÉàłê~íş~âI ~ò ćòäÉíÉâ íĞÄÄëÝÖÉ åÝÜłåó å~éçë Ñìí~ãáJ ÇÉà▌K @@ ~åââĞòá éá~Å ^ éÝåòéá~Å ÉÖóáâ êÝëòéá~Å~I ~ àÉÖóÄ~åâá Ñçêêłëçâ éá~Å~I ~Üçä ~ êÝëòíîÉî═â ~ Ä~åâçâK ^ Ä~åââĞòá éá~Åçå âĞíĞíí ćÖóäÉíÉâ àÉääÉãò═Éå å~Öóçå êĞîáÇ äÉàłê~íş~âI ~ò ćòäÉíÉâ íĞÄÄëÝÖÉ åÝÜłåó å~éçë

Ñìí~ãáÇÉà▌K @@ ~åââĞòá òëáê¼êÉåÇëòÉê ^ Ä~åâçâ âĞòĞííá ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äã~í Eëòłãä~ÑçêÖ~äã~íF äÉÄçåóçä−í¼ Éäëòłãçäłëá êÉåÇëòÉêK j~Öó~êçêëòłÖçå ~ òë−ê¼êÉåÇëòÉêí ~ dfol oíK ã▌âĞÇíÉíáI ~ãÉäóåÉâ âĞòîÉíîÉ î~Öó âĞòîÉíäÉåćä ãáåÇÉå Ä~åâ í~Öà~K @@ ~åââĞòá òë−ê¼êÉåÇëòÉê ^ Ä~åâçâ âĞòíá ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äã~í äÉÄçåóçä−í¼ Éäëòłãçäłëá êÉåÇëòÉêK j~Öó~êçêëòłÖçå ~ òë−ê¼êÉåÇëòÉêí ~ dfol oíK ã▌J âĞÇíÉíáI ~ãÉäóåÉâ âĞòîÉíîÉ î~Öó âĞòîÉíäÉåćä ãáåÇÉå Ä~åâ í~Öà~K @@ ~åâåçíÉ í~ñ ~åâàÉÖó~Ǽ EÄ~åâåçíÉ í~ñFK qĞêîÝåóá Éä═−êłë ~ éÝåòãÉååóáëÝÖ ëò~Äłäóçòłëłê~K ^ éÝåòâáÄçÅëłíłëê~ àçÖçëìäí éÝåòáåíÝJ

òÉíåÉâ EàÉÖóÄ~åâå~âF ~ éÝåòãÉååóáëÝÖ ~êłåółÄ~å ãÉÖÜ~íłêçòçíí ~Ǽí âÉääÉíí ÑáòÉíåáÉ ~ò łää~ãå~âI ~ãÉååóáÄÉå ~ ÑçêÖ~J äçãÄ~å äÝî═ éÝåòãÉååóáëÝÖ ãÉÖÜ~ä~Çí~ ~ ÑÉÇÉòÉíÄÉå Éä═−êí~í éäìëò ÉÖó Äáòçåóçë ~ǼãÉåíÉë ãÉååóáëÝÖÉíK @@ ~åâçëíêçã bÖó Ä~åâ ãÉÖêÉåÇćäí ÜÉäóòÉíÝåÉâ âĞîÉíâÉòíÝÄÉå âá~ä~âìä¼ ĞåÖÉêàÉëòí═ Ñçäó~ã~íI ãÉäó ëçêłå ~ Ä~åâ ÄÉíÝíÉëÉá Ýë ÜáíÉäJ Éò═á ÉÖóëòÉêêÉ áÖóÉâÉòåÉâ âáîçååá ÉäÜÉäóÉòÉíí ÄÉíÝíÉáâÉí Ýë ÜáíÉäÉáâÉíI ?ãÉÖçëíêçãçäàłâ? ~ Ä~åâçíI ~ãÉäó âćäë═ ëÉÖ−íëÝÖ åÝäâćä âÝéíÉäÉå ~ò çëíêçã âáîÝÇÝëÝêÉI ~ ÄÉíÝíÉâ Ýë ÜáíÉäÉâ îáëëò~ÑáòÉíÝëÝêÉK jáîÉä ~

Ä~åâçëíêçã ĞåÖÉêàÉëòí═ Ñçäó~ã~íI ãÉÖáåÇìäÜ~í êçëëòáåÇìä~íş éäÉíóâłê~ ~ä~éçòî~ ÉÖó ÉÖÝëòëÝÖÉë Ä~åâ ÉääÉå áëK ^ Ä~åâçëíêçã â−ëÝê═ àÉäÉåëÝÖÉá ~ Ä~åâÑá¼âçâ Éä═íí â−Öó¼ò¼ Üçëëòş ëçêçâK @@ ~åâêÉåÇëòÉê ^Ççíí çêëòłÖ Ä~åâà~áå~â ĞëëòÉÖÝí àÉäÉåíáK @@ ~åâêÉåÇëòÉê êÝëòíîÉî═á EãçÇÉêåF J hĞòéçåíá Ä~åâI ~ãÉäó ëÉÖ−íá ~ Ä~åâêÉåÇëòÉê íĞÄÄá í~Öàłí ~ íÉîÝâÉåóëÝÖÄÉå J hÉêÉëâÉÇÉäãá Ä~åâçâ ═â îÝÖòáâ ~ Ä~åâłêá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí J kÉã ãçåÉíłêáë éÝåòáåíÝòÉí ë~àłí ëòçäÖłäí~íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí åóşàí~å~â @@ ~åâêÉåÇëòÉêÉâ Ñ~àíłá J bÖóëòáåí▌ J hÝíëòáåí▌ @@ ~åâëòłãä~ ^ò ćÖóÑÝäåÉâ Ä~åâåłä

åóáíçíí ëòłãäłà~I ãÉäóÉå éÝåòÑçêÖ~äçã Äçåóçä−íÜ~í¼K TP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ~åâëòłãä~ÄÉíÝí j~ÖłåëòÉãÝäóÉâåÉâI áääÉíîÉ Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉêîÉòÉíÉâåÉâ ëò¼ä¼ Ä~åâá ãÉÖí~â~ê−íłëá Ñçêã~K ^ò áÖÝåóä═ ëòłãłê~ ~ Ä~åâ ÉÖó ëòłãäłí åóáíI ãÉäóêÉ ÝîÉë â~ã~íçí ÜáêÇÉí ãÉÖK ^ ëòłãä~ÄÉíÝíÉâ âÝí Ñ═ Ñ~àíłà~ ~ Ü~íłêáÇ═ëI äÉâĞíĞíí ÄÉíÝíëòłãä~ áääÉíîÉ ~ í~â~êÝâëòłãä~K ^ Ü~íłêáÇ═ë ÄÉíÝíëòłãä~ Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═í~êí~ãê~ ëò¼ä¼ ãÉÖí~â~ê−íłë Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖ ÉêÉàÝáÖI ~ í~â~êÝâëòłãäłå~â îáëòçåí åáåÅë äÉàłê~í~I î~Öóáë åÉã Ü~íłêçòçíí

Ñìí~ãáÇ═êÉ ëò¼äI ~ ëòłãä~ íìä~àÇçåçë~ ÄłêãáJ âçê êÉåÇÉäâÉòÜÉí éÝåòÉëòâĞòÉá ÑÉäÉííI Ýë ~ ÄÉíÝí ĞëëòÉÖÉ áë ëò~Ä~Ççå îłäíçòí~íÜ~í¼K @@ ~åâëòłãä~ëòłã J mÝåòÑçêÖ~äãá àÉäò═ëòłã jáåÇÉå Ä~åâëòłãäłÜçò í~êíçòáâ ÉÖó ÉÖóÉÇá ~òçåçë−í¼ ëòłãI ãÉäó ~ ëòłãä~ EćÖóÑÝäFI Ýë ~ Ä~åâ ÄÉ~òçåçë−íłëłê~ ëòçäÖłäK i~âçëëłÖá Ñçäó¼ëòłãä~ ÉëÉíÝå Ä~åâëòłãä~ëòłãå~âI éÝåòÑçêÖ~äãá ëòłãä~ ÉëÉíÝå éÝåòÑçêÖ~äãá àÉäò═ëòłãå~â Ü−îàłâK NS î~Öó OQ â~ê~âíÉê ÜçëëòşëłÖşK JJJ mÝåòÑçêÖ~äãá àÉäò═ëòłã jáåÇÉå Ä~åâëòłãäłÜçò í~êíçòáâ ÉÖó ÉÖóÉÇá ~òçåçë−í¼ ëòłãI ãÉäó ~ ëòłãä~ EćÖóÑÝäFI Ýë ~ Ä~åâ ÄÉ~òçåçë−íłëłê~

ëòçäÖłäK @@ ~åâëòłãä~ëòÉêò═ÇÝë ^ Ä~åâëòłãä~ëòÉêò═ÇÝë şÖó àĞå äÝíêÉI ÜçÖó ~ò ćÖóÑÝä ëòłãä~åóáíłëá âÝêÉäãÉí íÉêàÉëòí Éä═I ~ãÉäóÉí ~ Ä~åâ îáëëò~áÖ~òçäK ^ Ä~åâëòłãä~ëòÉêò═ÇÝëÄÉå éçåíçë~å êĞÖò−íáâ ~ò ~Ççíí ëòłãä~íìä~àÇçåçë Ýë ~ ëòłãäłí îÉòÉí═ Ä~åâ ëòłãä~âÉòÉäÝëëÉä â~éJ Åëçä~íçë àçÖ~áí Ýë âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉáíK ^ Ä~åâëòłãä~ëòłã ãÉÖåóáíłë~âçê âĞòäá ~ Ä~åâ ~ò ćÖóÑÝääÉä ~ ëòłãäłà~ ~òçåçë−íłëłê~ ëòçäÖłä¼ éÝåòÑçêÖ~äãá àÉäò═ëòłãçí EOQ àÉÖó▌ ëòłãFK ^ Ä~åâëòłãä~ ÑÉäÉííá êÉåÇÉäâÉòÝëá àçÖ ~ îłää~äâçòłëá î~Öóçå ÉÖó Ñçêãłàłå~â âÉòÉäÝëÝí àÉäÉåíáI ÉòÝêí ÉäîáäÉÖ ~ îłää~äâçòłë

íìä~àÇçåçë~ Öó~âçêçäÜ~íà~I áääÉíîÉ ~âáí ═ ÉòòÉä ãÉÖÄ−òK ^ Ä~åâJ ëòłãä~ëòÉêò═ÇÝë í~êí~äã~òò~ ~ ëòłãä~îÉòÉíÝëëÉä â~éÅëçä~íçë Ç−àíÝíÉäÉâ å~ÖóëłÖłí áëK JJJ ~åâá ~ä~éëòÉêò═ÇÝë í−éìëK ^ Ä~åâëòłãä~ëòÉêò═ÇÝëëÉä ~ Ä~åâ ~êê~ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó ~ îÉäÉ ëòÉêò═Ç═ ćÖóÑÝä Eëòłãä~íìä~àÇçåçëF êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ łää¼ éÝåòÉëòâĞòÉáí âÉòÉäá Ýë åóáäîłåí~êíà~I ~òçâ íÉêÜÝêÉ âáÑáòÉíÝëá Ýë łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłJ ëçâ~í îÝÖÉò ~ ëòłãä~íìä~àÇçåçë ÑÉäÜ~í~äã~òłë~ ~ä~éàłåI ÝêíÉë−íá ~ ëòłãä~íìä~àÇçåçëí ~ à¼îł−êłëçâê¼äI íÉêÜÉäÝëÉâê═ä Ýë ~ ëòłãä~ ÉÖóÉåäÉÖÝê═äK @@ ~åâëòłãäłâ í−éìë~á J

bäëòłãçäłëá ëòłãä~ J cçäó¼ëòłãä~ J e~íłêáÇ═ë ÄÉíÝíëòłãä~ J eáíÉäëòłãä~ J ËêíÝâé~é−êJäÉíÝíá ëòłãä~ J aÉîáò~ëòłãä~ @@ ~åâëòłãäłî~ä â~éÅëçä~íçë ãÉÖÄ−òłëçâ íÉäàÉë−íÝëÉ ^ ëòłãä~îÉòÉí═ Ä~åâ ~ ëòłãä~íìä~àÇçåçë ãÉÖÄ−òłë~áíI áääÉíîÉ ~ ëòłãä~ ÉÖóÝÄ ã¼Ççå íĞêíÝå═ íÉêÜÉäÝëÉáí łäí~äłÄ~å ÄÉÝêJ âÉòÝëá ëçêêÉåÇÄÉå íÉäàÉë−íáK @@ ~åâëòÑÝê~ ~âí−îłà~ q═âÉâáÜÉäóÉòÝë ÜáíÉäåóşàíłë Ýë ÄÉÑÉâíÉíÝëI L ÇáëòâçåíłäłëI Ñçäó¼ëòłãä~ÜáíÉäI âĞíîÝåó ćòäÉíÄÉ î~ä¼ ÄÉâ~éÅëçä¼ÇłëI êÝëòJ îÝåóÉâI áåÖ~íä~åçâ îłëłêäłë~ L @@ ~åâëòÑÝê~ é~ëëò−îłà~ q═âÉÄÉÖó▌àíÝë áÇÉÖÉå í═âÝí Ü~äãçò ÑÉä ~ò ~äłÄÄá~â

ëòÉêáåíW J ÉíÝíÖó▌àíÝë J oÉÑáå~åëò−êçòłëá ÜáíÉä ÑÉäîÝíÉäÉ ~ àÉÖóÄ~åâí¼ä J hĞíîÝåóÉâ J bÖóÝÄ ÝêíÝâé~é−êçâ âáÄçÅëłíłë~I ëíÄK TQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ~åâëòĞîÉíëÝÖ ^ j~Öó~ê ~åâëòĞîÉíëÝÖ ~ Ä~åâçâ ÝêÇÉâÉáí âÝéîáëÉä═ ëòÉêîÉòÉíI ~ãÉäó íÉîÝâÉåóëÝÖÝí ë~àłí ~ä~éëò~Äłäó~ ëòÉêáåí îÝÖòáK ^ í~ÖëłÖ ĞåâÝåíÉëK ^ ëòĞîÉíëÝÖ êÝëòí îÉëò ~ Ä~åâëòÉâíçêê~ä â~éÅëçä~íçë íĞêîÝåóÉâ Ýë ÉÖóÝÄ àçÖëò~Äłäóçâ íÉêîÉòÉíÉáåÉâ Éä═âÝëò−íÝëÝÄÉåI Ýë äÉÜÉí═ëÝÖÉí Äáòíçë−í ~êê~I ÜçÖó ~ í~Öçâ âĞòĞë łääłëéçåíçí ~ä~â−íë~å~â âá âćäĞåÄĞò═ ÑÉäîÉíÝëÉââÉä â~éJ

Åëçä~íÄ~åK ^ ~åâëòĞîÉíëÝÖ ~âí−î~å íłãçÖ~íà~ ~ âĞòĞë éá~Åá áåÑê~ëíêìâíşê~ Eãáåí éäK ~ ÉíÝíÄáòíçë−íłëá ^ä~éI ~ eáíÉäÖ~J ê~åÅá~ oíI ~ âĞíÉäÉò═ ÜáíÉäáåÑçêãłÅá¼ë êÉåÇëòÉêF âá~ä~â−íłëłíK ^ ~åâëòĞîÉíëÝÖ NVVNJÄÉå ãáåí äÉîÉäÉò═ í~Ö Åë~íä~âçòçíí ~ò br ~åâëòĞîÉíëÝÖÝÜÉò E ~åâáåÖ cÉÇÉê~íáçå çÑ íÜÉ brFI ã~àÇ NVVUJÄ~å íłêëìäí í~Öá ëíłíìëòí â~éçííK @@ ~åâíáíçâ eáíÉäáåíÝòÉíÉâ àçÖá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉ ćÖóÑÉäÉá ~Ç~í~áå~â ÉÖó Ü~êã~Çáâ ÑÝä Éä═ííá íáíçâÄ~å í~êíłë~K ^ éÝåòćÖóá Ü~í¼ëłÖçââ~ä ëòÉãÄÉå åÉã ÝêîÝåóÉëćäK @@ ^o J ~åââĞòá ^ǼëJ Ýë eáíÉäáåÑçêãłÅá¼ë oÉåÇëòÉê ^ ^o ~ò çäó~å ~Ǽëçâ åóáäîłåí~êíłë~I ~âáâ

î~ä~ãÉäó ÜáíÉäáåíÝòÉíåÝä Éäãìä~ëòíçííłâ ~ íĞêäÉëòíÝëíK @@ ~ê ÅÜ~êíI î~Öó îçå~äÇá~Öê~ãã bò í~äłå ~ äÉÖÉäíÉêàÉÇíÉÄÄ Ñçêã~I ~ãÉäó åÝéëòÉê▌ëÝÖÝí âĞååó▌ ÉäâÝëò−íÜÉí═ëÝÖÝåÉâ Ýë ÉäÝêÜÉí═ëÝÖÝåÉâI î~ä~ãáåí ~äâ~äJ ã~òłëłå~â âĞëòĞåÜÉíáK bååÝä ~ Öê~Ñáâçååłä ~ò łêI áääÉíîÉ ~ò łêÑçäó~ã ãçòÖłëłí ~ò ~äâ~äã~òçíí áÇ═ëò~âê~ îçå~íâçò¼~å ÉÖó âáë ÑćÖÖ═äÉÖÉë îçå~ä àÉäòáI ~ãÉäóåÉâ ÅëşÅë~ ~ò ~Ççíí áÇ═ëò~â äÉÖã~Ö~ë~ÄÄ EÜáÖÜFI ~ò ~äë¼ êÝëòÉ éÉÇáÖ ~ äÉÖ~ä~ÅëçJ åó~ÄÄ EäçïF łê~í î~Öó łêÑçäó~ãçí àÉäĞäáK ^ Ä~äçäÇ~äá î−òëòáåíÉë àÉäòÝë ãìí~íà~ ~ åóáí¼ EçéÉåFI ~ àçÄÄçäÇ~äá éÉÇáÖ ~ò ~Ççíí áÇ═ëò~â òłê¼

łêÑçäó~ãłí EÅäçëÉFK ^ Öê~Ñáâçå î−òëòáåíÉë íÉåÖÉäóÉ Eñ íÉåÖÉäóF ~ò áÇ═íI ~ ÑćÖÖ═äÉÖÉë Eó íÉåÖÉäóF éÉÇáÖ ~ò łêI áääÉíîÉ ~ò łêÑçäó~ã ~ä~âìäłëłí àÉäòáK ^ Ä~ê ÅÜ~êíI Ýë ~ íĞÄÄá ÅÜ~êí ÉÖó~êłåí ÜÉíáI Ü~îáI å~éáI ¼êłëI PM éÉêÅÉëI NR éÉêÅÉëI Ýë N éÉêÅÉë ÄçåíłëÄ~å âÝëòćäÜÉíI ~ ÜÝíîÝÖÝâÉí Ýë ćååÉéå~éçâ~í âáÜ~Öóî~K ^ í═òëÇÉÜÉíÉâ ~ò łÄêłå −Öó R å~éçë~âK bêêÉ ~òÝêí î~å ëòćâëÝÖI ÜçÖó ~ò łÄêłâ Ñçäóíçåçë~â äÉÖóÉåÉâI ÜáëòÉå ~ò ÉäÉãòÝë ëòłãłê~ ~ ãìåâ~å~éçâçå í~é~ëòí~äí ÑçäóíçåçëëłÖá Üáłåó Ñçåíçë áåÑçêãłÅá¼í ÜçêÇçòI ÉòòÉä ëòÉãÄÉå ~ ãìåâ~ëòćåÉíá å~éçâçå ÑçäóíçåçëëłÖá Üáłåóí ÉÄÄÉå ~ò

ÝêíÉäÉãÄÉå łÄêłòçäåá ò~î~ê¼ äÉååÉK ^ò łê áääÉíîÉ łêÑçäó~ãàÉÖóòÝë ~ä~íí Öó~âê~å ~ò ćÖóäÉíÉâ îçäìãÉåÝêÉ îçå~íâçò¼ ÑćÖÖ═äÉÖÉë çëòäçé í~äłäÜ~í¼ EîçäìãÉFK ^äâ~äJ ã~òłë~ ëçêłå ãáåÇÉåâá ~ ë~àłí áÖÝåóÉáåÉâ ãÉÖÑÉäÉä═ êÝëòäÉíÉëëÝÖ▌ Öê~Ñáâçåí âÝëò−íÜÉíI ÜáëòÉå åÉãÅë~â ~ åóáí¼ Ýë òłê¼łêÑçäó~ãçâI Ü~åÉã ÉòÉâ łíä~Ö~I ~ äÉÖã~Ö~ë~ÄÄ áääÉíîÉ äÉÖ~ä~Åëçåó~ÄÄ łê áääÉíîÉ łêÑçäó~ã łíä~Ö~I Ýë ÉÖóÝÄ Ñçåíçë ~Ç~íçâ áë àÉäĞäÜÉí═âI −Öó àÉääÉÖòÉíÉë ~ä~âçâ ê~àòçä¼ÇÜ~íå~â âá ~ò ~Ç~íëçêļäK @@ ^o êÉåÇëòÉê ^ ~åââĞòá fåÑçêã~íáâ~ pòçäÖłäí~í¼ E fpwF oíK łäí~ä ćòÉãÉäíÉíÉíí Ä~åâá ~Ǽëåóáäîłåí~êí¼

êÉåÇëòÉêK ^ íłêë~ëłÖçí NP ÜáíJ ÉäáåíÝòÉí Üçòí~ äÝíêÉK ^Ç~íłääçãłåółí NPM áåíÝòãÝåó EÑ═äÉÖ Ä~åâçâI í~â~êÝâëòĞîÉíâÉòÉíÉâF łäí~ä åóşàíçíí áåÑçêãłÅá¼ââ~ä íĞäíá ÑÉäK ^ ÑÉâÉíÉäáëíłê~ EåÉã ÑáòÉí═ ~ǼëçâF ~òçâ ~ ã~ÖłåëòÉãÝäóÉâ âÉêćäåÉâ ÑÉäI ~âáâåÉâ ~ í~êíçòłë~ ãÉÖÜ~ä~Çà~ ~ VM å~éçí Ýë ~ ãáåÇÉåâçêá ãáåáãłäÄÝê Ü~îá ĞëëòÉÖÝíK ^ âáÉÖóÉåä−íÉíäÉå í~êíçòłëí ĞêĞâêÉI ~ò áÇ═âĞòÄÉå âáÑáòÉíÉííÉí R ÝîáÖ í~êíàłâ åóáäîłåK @@ ~êçãÝíÉêêÝëòîÝåóÉâ J pí~åÇ~êÇ ëíçÅâë ^ Ö~òÇ~ëłÖ îłêÜ~í¼ îłäíçòłë~áí Éä═êÉàÉäò═ ÝêíÝâé~é−êçâK bÖóÉë ÝêíÝâé~é−êçâI âćäĞåĞëÉå ~ Ççãáåłåë ÅÝÖÉâ êÝëòîÝåóÉáåÉâ

łêãçòÖłëłÄ¼ä à¼ä äÉÜÉí âĞîÉíâÉòíÉíåá ~ò ÝêáåíÉíí çêëòłÖJ çâ îłêÜ~í¼ Ö~òÇ~ëłÖá Ñçäó~ã~í~áê~K ^ â~éÅëçä~í ~òçåÄ~å íÉêãÝëòÉíÉëÉå ~ î~ä¼ëłÖÄ~å íĞÄÄåóáêÉ ÑçêÇ−íçííW ~ âçåâêÝí ÅÝÖ áÖÉå ÝêòÝâÉåó Äáòçåóçë íÝåóÉò═âêÉI −Öó ~òçâ îłêÜ~í¼ ~ä~âìäłë~ ãłê ~ò Éä═íí ÄÉÑçäółëçäà~ ~ ÅÝÖ àĞî═àÝåÉâ ãÉÖ−íÝäÝëÝíI ë −Öó łêÑçäó~ãłíI ãáÉä═íí ~ò ~ ëí~íáëòíáâłâÄ~å ãÉÖàÉäÉååÉK mÝäÇłìä ~ ëçâ â═çä~à~í îłëłêçä¼ îÉÖóáé~êá ÅÝÖÉâ łêÑçäó~ã~ ~ò ÉäÉãò═â łäí~ä îłêí ÇêłÖìäłë ãá~íí ãłê ~òÉä═íí ÉëÜÉíI ÜçÖó ~ Ö~òÇ~ëłÖ ÉÖÝëòÝêÉ åÉÖ~í−î Ü~íłëë~ä äÝî═ ÇêłÖìäłë íÝåóäÉÖÉëÉå ÄÉâĞîÉíâÉòÉíí îçäå~K

e~ëçåä¼~åI ÉÖó å~Öó âáëâÉêÉëâÉÇÉäãá äłåÅ ãÉÖìÖê¼ ÝêíÝâÉë−íÝëá ~Ç~í~á ~êê~ ìí~äÜ~íå~âI ÜçÖó ~ ä~âçëëłÖ ãÉÖí~â~ê−íłëá Ü~àä~åǼëłÖ~ ÅëĞââÉåíI ~ãá ~ ÜáíÉäÉâ ÇêłÖìäłëłíI ë −Öó ~ Ö~òÇ~ëłÖá åĞîÉâÉÇÝë ä~ëëìäłëłí îçåÜ~íà~ ã~Ö~ ìíłåK @@ ~ëÉ lêÇÉê ElåäáåÉ éä~íÑçêãF fíí ÇÉÑáåáłäÜ~íàìâI ÜçÖó îÝíÉäá î~Öó Éä~Çłëá çêÇÉêJí ëòÉêÉíåÝåâI áääÉíîÉ ãÉÖ~ÇÜ~íàìâ ~ ãÉååóáëÝÖÉí áëK TR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ‡q ìÇ~éÉëíá ‡êìí═òëÇÉK NVUVJÄÉå ~ä~âìäíK gÉäÉåäÉÖ Üłêçã ëòÉâÅá¼à~ î~åW mÝåòćÖóá EéäW abjI rpaFI d~Äçå~ EéäW şò~I hìâçêáÅ~FI eşë EéäW słÖ¼ëÉêíÝëF @@ łòáë

sáëòçåó−íłëá ~ä~éI ~ãáÜÉò ~ò ~Ççíí áÇ═ëò~âá ~Ç~íçí Ü~ëçåä−íàìâK @@ łòáëłê ËêíÝâé~é−ê î~Öó łêş łê~I ~ãÉäóÄÉå ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉíÉí ãÉÖâĞíáâK @@ łòáëÇÉîáò~ aÉîáò~łêÑçäó~ã àÉÖóòÝëÝåÝä ~ò ~ ÇÉîáò~ ãÉäóåÉâ ÉÖó ÉÖóëÝÖÝÄÉå ~ ãłëáâ EàÉÖóòÉííF ÇÉîáòłí âáÑÉàÉòáâK E^ àÉÖóòÉíí ÇÉîáJ ò~éłê Ä~ä çäÇ~äłå~â ~ ÇÉîáò~åÉãÉKF @@ łòáëéçåí ^Ççíí ÝêíÝâé~é−êê~ àÉÖóòÉíí îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá Üçò~ã âćäĞåÄëÝÖÉ ëòłò~äÝâéçåíÄ~å âáÑÉàÉòîÉK JJJ bÖó ëòłò~Ç ëòłò~äÝâåóá â~ã~íäłÄK @@ łòáëéçò−Åá¼ bÖó Ä~åâ ÉäâĞîÉíâÉò═ áÇ═ëò~âê~I J łäí~äłÄ~å ÉÖó áääÉíîÉ Üłêçã ܼå~éê~ JI îłêí ÜáéçíÉíáâìë EâĞíÉåÇ═ ćòäÉíÉâÉí åÉã

ÑáÖóÉJ äÉãÄÉîÉî═F âÝëòéÝåòáÖÝåóÉI áääÉíîÉ íĞÄÄäÉíÉK ^ Äłòáëéçò−Åá¼ Ýë ~ îłêÜ~í¼~å âĞíÉåÇ═ ćòäÉíÉâ éÝåòłê~ãäłë~ Ü~íłêçòò~ ãÉÖ ~ Ä~åâ äáâîáÇáíłëá áÖÝåóÝíK @@ `d ãłíêáñ ^ `d ãłíêáñ âÝí íÝåóÉò═ ~ä~éàłå ÝêíÝâÉäá ~ ëíê~íÝÖá~á ćòäÉíá ÉÖóëÝÖÉâ ÜÉäóòÉíÝí ~ éá~Åá åĞîÉâÉÇÝëI ~ êÉä~í−î éá~Åá êÝëòÉJ ëÉÇÝëK jáåÇâÝí íÝåóÉò═êÉ âÝí Ñçâçò~íçíí ~äâ~äã~òå~â ~ä~Åëçåó ã~Ö~ë ^ éá~Åá êÝëòÉëÉÇÝëí şÖó Ü~íłêçòòłâ ãÉÖI ÜçÖó ~ò ~Ççíí íÉêãÝâ ÝêíÝâÉë−íÝëÝí îáëòçåó−íàłâ ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ îÉêëÉåóíłêë ÝêíÝJ âÉë−íÝëÝÜÉòK e~ ~ îÉêëÉåóíłêë àçÄÄ éçò−Åá¼Ä~å î~åI Éò ~ ãìí~í¼ NJåÝä âáëÉÄÄK NJåÝä å~ÖóçÄÄ

ãìí~í¼I Ü~ îłää~ä~íìåâ ~ éá~Åçå îÉòÉí═ íÝåóÉò═K má~Åá êÝëòÉëÉÇÝë ~êłåó~ amá~Åá êÝëòÉëÉÇÝë aã~Ö~ëa ~ä~Åëçåó ã~Ö~ë a `ëáää~Ö a hÝêÇ═àÉä ~ä~Åëçåó a cÉà═ëíÉÜÝå a hìíó~ `ëáää~Öçâ pòíłêçâ ^ äÉÖàçÄÄ éçò−Åá¼ píê~íÝÖáłà~W ^ éá~Åá éçò−Åá¼â ãÉÖí~êíłë~ ÉëÉíäÉÖ åĞîÉäÝëÉ i~ëëìä¼ ëò~â~ëòÄ~å ~âłê ÑÉà═ëíÉÜÝååÝ îłäÜ~í hÝêÇ═àÉäÉâ ^ä~Åëçåó éá~Åá êÝëòÉëÉÇÝëI ÇÉ Éê═íÉäàÉë åĞîÉâÉÇÝëK ^ êÝëòÉëÉÇÝë åĞîÉäÝëÝÜÉò ÄÉÑÉâíÉíÝë ëòćâëÝÖÉë áÇ═îÉä ëòíłêçââł îłäJ Ü~íK píê~íÝÖáłà~W ÉÑÉâíÉíÝë íçîłÄÄÑÉàäÉëòíÝë ëòćâëÝÖÉë Åëáää~Öçââł sáëëò~îçåìäłë ÇĞÖäĞíí âìíó~ äÉëò cÉà═ëíÉÜÉåÉâ j~Ö~ë êÝëòÉëÉÇÝI

~ä~Åëçåó åĞîÉâÉÇÝë píê~íÝÖáłà~W qçîłÄÄá ÄÉÑÉâíÉíÝëI íłãçÖ~íłë ~ÇÇáÖ ~ ãÝêíÝâáÖI ÜçÖó ~ êÝëòÉëÉÇÝëí ãÉÖí~êíëłâI ~ íĞÄÄá éÝåòí âÝêÇ═àÉäÉâÄÉåI î~Öó ÅëáäJ TS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ä~ÖçâÄ~å áåîÉëòíłäàłâK ^ê~í¼ ëíê~íÝÖá~WW ~ éçò−Åá¼Ä¼ä ~ǼǼ Éä═åóĞâÉí ã~ñáãłäáë~å âáÜ~ëòåłäåáI ~ ÖóÉåÖćäÝë łêłå áëKK aĞÖäĞíí âìíó~ ^ éá~Åá êÝëòÉëÉÇÝë Ýë ~ åĞîÉâÉÇÝë ~ä~ÅëçåóK ^ îłää~äâçòłë ëòłãłê~ ÝêíÝâíÉäÉå píê~íÝÖáłà~W jÉÖ âÉää ëò~Ä~Çìäåá í═äÉ `d ãłíêáñ J ëòçäÖłäí~íłëçâ ÝäÉíí~êí~ã~I ÉÖóşíí~ä ~ ëòçäÖłäí~íłë ÜÉäóÉ ~ éá~ÅçåK pÉÖ−í ÉäÇĞåíÉåáI ÜçÖó ÉÖó

ëòçäÖłäí~íłë ÑÉàäÉëòíÝëÝêÉ ÑçêÇ−íë~å~âJÉ íçîłÄÄá ĞëëòÉÖÉâÉíK J pòíłê J âÉêÉëäÉí Ñçäóíçå å═ J hÝêÇ═àÉäÉë ëòçäÖłäí~íłë J âÉêÉëäÉí å═I ÇÉ ~ äÉÜÉí═ëÝÖÉâ åÉã Äáòíçë−íçíí~â J cÉà═ëíÉÜÝå J êÝÖá ëòçäÖłäí~íłë äÉëòłää¼ łÖÄ~å J aĞÖäĞíí âìíó~ J âáë âÉêÉëäÉíI âáë äÉÜÉí═ëÝÖ @@ É~ê ã~êâÉí EãÉÇîÉéá~ÅF dóÉåÖćä═ éá~ÅI ~Üçä ãáåÇÉå ~ ÑçêÖ~äçãI ãáåÇ ~ò łêÑçäó~ãçâ łäí~äłÄ~å ÉëåÉâK JJJ läó~å éá~ÅI ãÉäóÉí ÅëĞââÉå═ łê~â àÉääÉãÉòåÉâI ãáåÇ ~ ÅëşÅëéçåíçâI ãáåÇ ~ ãÝäóéçåíçâ ÉÖóêÉ äÉààÉÄÄ î~åå~âK ‡äí~äłJ Ä~å ~ââçê åÉîÉòćåâ ÉÖó éá~Åçí Üçëëòş íłîçå ÄÉ~ê éá~Åå~âI Ü~ ~ò łê~â ~ OMM å~éçë ãçòÖ¼łíä~Ö ~ä~íí

î~åå~â ^ ÄÉ~ê éá~Å Éäë═ ÑłòáëłÄ~å ~ò łêÑçäó~ã ÜáêíÉäÉå å~ÖóãÝêíÝâÄÉå ~ò ~ÇÇáÖá ÉãÉäâÉÇ═ íêÉåÇÇÉä ÉääÉåíÝíÉë áêłåóÄ~å ãçòÇìä ÉäK ^ ãłëçJ Çáâ ëò~â~ëòÄ~å ~ò łêÑçäó~ã Üçëëò~ÄÄ éÉêá¼Çìëçå âÉêÉëòíćä Ñçâçò~íçë~å äÉÑÉäÝ ÅëşëòáâI ã~àÇ îÝÖćä ~ Ü~êã~Çáâ ÑłòáëÄ~åI ãáÉä═íí şà íêÉåÇ îÉååÝ âÉòÇÉíÝíI ~ò łêÑçäó~ã ãÝÖ ÉÖóëòÉê àÉäÉåí═ë ãÝêíÝâÄÉå ~ ãÉÖäÝî═I Éë═ íêÉåÇ áêłåółÄ~ ãçòÇìäK ^ ÄÉ~êáëÜ éá~Åçå ÉäâÝéòÉäÜÉí═Éâ êĞîáÇ áÇÉáÖ í~êí¼ Éê═íÉäàÉë łêÉãÉäâÉÇÝëÉâI łã ÉòÉâ ~ò ~ä~éîÉí═ íêÉåÇÉí åÉã ã¼Ççë−íàłâK @@ É~êáëÜ ^ò ~ éá~Åá ëòÉêÉéä═I ~âá ~ò łê~â Ñçäó~ã~íçë ÅëĞââÉåÝëÝêÉ ëòłã−íI

áääÉíîÉ ~ò ~ éá~Åá ÜÉäóòÉíI ~ãáâçê ~ò łê~â Ñçäó~ã~íçë~å äÉÑÉäÝ ãçòçÖå~âK @@ ÉÇçļ íêÉòçê cá¼âòłêłëí âĞîÉí═ éÝåòÄÉÑáòÉíÝë äÉÜÉí═ëÝÖÉ îłää~äâçòłëçâ ëòłãłê~I ~Üçä ~ò Éäëòłãçäłë ìí¼ä~Öçë~å íĞêíÝåáâK @@ ÉÝé−íÝëêÉ ëòłåí íÉêćäÉí EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW NVVTK Ýîá iuusfffK íĞêîÝåó OK≈ PK éçåíà~F ^ò Ýé−íÉíí âĞêåóÉòÉí ~ä~â−íłëłê¼ä Ýë îÝÇÉäãÝê═ä ëò¼ä¼ NVVTK Ýîá iuusfffK íĞêîÝåó OK≈ PK éçåíà~ ëòÉêáåí ~ íÉäÉéćäÝë âĞòáJ Ö~òÖ~íłëá íÉêćäÉíÝåÉâ ~ ÄÉÝé−íÉííI áääÉíîÉ ~ íçîłÄÄá ÄÉÝé−íÝë ÅÝäàłê~ ëòçäÖłä¼ íÉêćäÉíêÝëòÉK @@ ÉÑ~Öóçíí âĞîÉíÉäÝë ÉÑ~Öóçíí âĞîÉíÉäÝëåÉâ ãáå═ëćäI Ü~ ~ ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~é

ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëâÝåí ~ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ćÖóäÉíÉâÄ═ä ÉêÉÇ═ âĞîÉíÉäÝëÉâÉí ~ò ÉëÉÇÝâÉëëÝÖÉí âĞîÉí═ Ğí ãìåâ~å~éçå ÄÉäćä åÉã íìÇà~ ~ ÄÉÑÉâíÉí═ êÉåÇÉäâÉòÝëÝêÉ ÄçÅëłí~åáK ^ ÉÑÉâíÉJ í═ sÝÇÉäãá ^ä~é ~ âłêí~ä~å−íłëí éÝåòòÉä î~Öó ~ ÄÉÑÉâíÉí═îÉä íĞêíÝå═ ãÉÖłää~éçÇłë ~ä~éàłå łää~ãé~é−êê~ä íÉäàÉë−íÜÉíáK @@ ÉÑÉâíÉíÉíí ÉëòâĞòĞâ ^ îłää~äâçòłë çäó~å ÉëòâĞòÉáI ãÉäóÉâ îłêÜ~í¼~å ÉÖó ÝîÉå íşä ëòçäÖłäàłâ ~ íłêë~ëłÖ íÉîÝâÉåóëÝÖÝíK @@ ÉÑÉâíÉíÉíí éÝåòćÖóá ÉëòâĞòĞâ läó~å ãłë îłää~äâçòłëçâÄ~å ëòÉêòÉíí êÝëòÉëÉÇÝëI î~Öó éÝåòâáÜÉäóÉòÝëI ãÉäó îłêÜ~í¼~å ÉÖó ÝîåÝä Üçëëò~ÄÄ

áÇÉáÖ ëòçäJ Öłäà~ ~ íłêë~ëłÖ ÅÝäà~áíK @@ ÉÑÉâíÉíÝë Üçò~ã~I âçÅâłò~í~I âçÅâłò~í Éäìí~ë−íłë jáåÇÉå ÄÉÑÉâíÉíÝë äÝåóÉÖÉ î~ä~ãáäóÉå ãÝêíÝâ▌ í═âÉ äÉâĞíÝëÉ ~Äļä ~ ÅÝäļäI ÜçÖó ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═í~êí~ã ~ä~íí éêçÑáíçí TT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ÉêÉÇãÝåóÉòòÉåK ^ ãçÇÉêå éÝåòćÖóá ãÉÖâĞòÉä−íÝë ëòÉêáåí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëI î~ä~ãáäóÉå àÉäÉåÄÉäá éÝåò ÉäÅëÉêÝäÝëÝí àÉäÉåíá î~J ä~ãáäóÉå àĞî═ÄÉäá éÝåòêÉK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝë ÉêÉÇãÝåóÝíI ~ éêçÑáíçí ~ âÉòÇÉíá í═âÝÜÉò îáëòçåó−íî~ BJçë ÑçêãłÄ~å âáÑÉàÉòîÉI êÉ~äáòłäí Üçò~ãå~â åÉîÉòòćâK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝë Üçò~ã~W

łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖ H ÉÖóÝÄ âáÑáòÉíÝë êZ EmNJmçFHafsN aaaaaaaaa mça mç êW ÄÉÑÉâíÉíÝë Üçò~ã~ mNW ~ íłêÖóáÇ═ëò~âá łêÑçäó~ã Eòłê¼łêÑçäó~ãF mçW ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëâçêá łêÑçäó~ã Eåóáí¼łêÑçäó~ãF afsNW çëòí~äÝâÜçò~ãI ãáåí ÉÖóÝÄ âáÑáòÉíÝë ^Üçä ~ò łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖ ~ í═âÉéá~Åçå ÑçêÖ¼ ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ñçêãłâ łêÑçäó~ãîłäíçòłëłÄ¼ä ÉêÉÇ═ éêçÑáíI ã−Ö ÉÖóÝÄ âáÑáòÉíÝë äÉÜÉí â~ã~í î~Öó çëòí~äÝâK jáåÇÉå ÄÉÑÉâíÉí═ î~ä~ãáäóÉå àĞî═ÄÉåá Üçò~ã êÉãÝåóÝÄÉå â−îłå ÄÉÑÉâíÉíåáI íÉÜłí ~ò ÉäÝêÉåÇ═ Üçò~ãã~ä ëòÉãÄÉå ÉäîłJ êłë~á î~åå~âK ^ò −Öó ÉäÝêåá â−îłåí Üçò~ãçí Éäîłêí Üçò~ãå~â åÉîÉòòćâK ^ àĞî═ÄÉå ÉëÉÇÝâÉëI

ãÝêíÝâÝí Äáòíçë~å åÉã áëJ ãÉêàćâK ËééÉå ÉòÝêíI Éò ÉÖó î~ä¼ëò−å▌ëÝÖá îłäíçò¼I ~ãáí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë íÉêîÉòÝëÉâçê ÑáÖóÉäÉãÄÉ âÉää îÉååćåâK e~ ~ò Éäîłêí Üçò~ã ~ àĞî═ÄÉå ÉëÉÇÝâÉëI Ýë å~ÖóëłÖłí åÉã áëãÉêàćâ éçåíçë~åI ~ââçê ~ âĞêćäĞííÉ äÝî═ Äáòçåóí~ä~åëłÖ âçÅâłò~íK ^ âçÅâłò~í âćäĞåÄĞò═ ãÝêíÝâ▌ äÉÜÉí ~íí¼ä ÑćÖÖ═ÉåI ÜçÖó ~ îłêÜ~í¼ Üçò~ã Ýë ~ íÝåóäÉÖÉë Üçò~ã ÜçÖó~å íÝê Éä ÉÖóãłëí¼ä ~ââçêI ~ãáâçê êÉ~äáòłäåá ëòÉêÉíåÝåâ ÄÉÑÉâíÉíÝëćåâĞå ~ éêçÑáíçíK ^ Üçò~ãçâ Éäçëòäłëłí âÝí îłäíçò¼î~ä àÉääÉãÉòÜÉíàćâI EÑÉäíÝíÉäÉòòćâI ÜçÖó åçêãłäáë î~ä¼ëò−å▌ëÝÖ Éäçëòäłëí âĞîÉíåÉâF ~

ëò¼êłëìââ~ä Ýë ~ îłêÜ~í¼ ÝêíÝâćââÉä ^ ëò¼êłë Ýë ~ î~êá~åÅá~ ~ò Éäçëòäłëçâļä ~ò ~äłÄÄá~â ëòÉêáåí ëòłãçäÜ~í¼W ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá äÉÜÉí═ëÝÖÉâ âĞòćä ~òí âÉää îłä~ëòí~åìåâ ~ãÉäóáâ ~ äÉÖâáëÉÄÄ âçÅâłò~íí~ä Äáòíçë−í ìÖó~å~ââçê~ ãÝêíÝâ▌ ÜçJ ò~ãçíK bêêÉ ~ êÉä~í−î ëò¼êłë E`sF~Çà~ ãÉÖ ~ îłä~ëòíK ^ êÉä~í−î ëò¼êłë ãÉÖãìí~íà~I ÜçÖó ÉÖóëÝÖåóá Üçò~ãê~ ãÉââçê~ âçÅâłò~í àìíK ^òí ~ ÄÉÑÉâíÉí═á ã~Ö~í~êíłëí ãçåÇàìâ âçÅâłò~í Éäìí~ë−í¼å~âI ~ãáâçê ~ ÄÉÑÉâíÉí═ Åë~â ~ââçê îłää~ä ã~Ö~ë~ÄÄ âçÅâłò~íçíI Ü~ ÉååÉâ ãÉÖÑÉäÉä═Éå íĞÄÄäÉíÜçò~ãÄ~å êÝëòÉëćä bòÝêí ~ íĞÄÄäÉíâçÅâłò~íÝêí Éäîłêí î~Öó ÑáòÉíÉíí

Üçò~ã ~ âçÅâłò~íá éêÝJ ãáìãK hçÅâłò~í ëÉãäÉÖÉë ~ò ~ ÄÉÑÉâíÉí═I ~âá Åë~â ~ îłêÜ~í¼ Üçò~ã ~ä~éàłå ÇĞåí hçÅâłò~í âÉÇîÉä═W íìÇà~I áëãÉêá ~ âçÅâłò~íçíJ ~ âçÅâłò~í ÝäîÉòÉíÝÝêí îłää~äà~ ~òí hçÅâłò~í Éäìí~ë−í¼W äłíçã ~ âçÅâłò~íçíI ÇÉ åÉã ~â~êçã ãáåÇÉåłêçå ÑÉäîłää~äåáI Åë~â Ü~ ãÉÖÑáòÉíåÉâ ÉòÝêí ~ âćäĞåÄëÝJ ÖÝêíI ÉÖóÝÄâÝåí åÉã> ÉÑÉâíÉíÝëÉâêÉ Éò àÉääÉãò═K ^ âçÅâłò~í Éäìí~ë−íłë~ â~éÅëłå ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíàćâ ~ ëéÉâìäłÅá¼ Ýë ~ Ü~ò~êÇ−êçòłë EÖ~ãÄäáåÖF ÑçÖ~äã~áíK péÉâìäłÅá¼ ÉëÉíÝå àÉäÉåí═ë ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá âçÅâłò~íîłää~äłëI ÉååÉâ ãÉÖÑÉäÉä═Éå ã~Ö~ë Üçò~ã ÝêÜÉí═ ÉäK ^ Ü~ò~êÇ−êçòłë çäó~å

Äáòçåóí~ä~å âáãÉåÉíÉä▌ ÑçÖ~ÇłëI ãÉäóåÉâ ÅÝäà~ ~ âçÅâłò~í ÝäîÉòÉíI ~ âçÅâłò~í~êłåóçë Üçò~ãëòáåí åÉã äÝåóÉÖÉë ëòÉãéçåí Eäçíí¼FK ^ âÉíí═ âĞòíá âćäĞåÄëÝÖ ~ò ~êłåóçë Üçò~ãÉäîłêłëÄ~åI ~ âçÅâłò~íá éêÝãáìãÄ~å î~åI ~ãáí ~ ëéÉâìäłåë ãáåÇÉå ÉëÉíÄÉå ÉäîłêI ~ Ü~òłêÇ═ê åÉãK ^ ëéÉâìäłÅá¼ ÉÖó ~ÖêÉëëò−î ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëíê~íÝÖáłí àÉäÉåíI ã−Ö ~ ÑçÖ~Çłë ÉÖó àłíÝâK ‡äí~äłÄ~å ÉäãçåÇÜ~í¼I ÜçÖó ãáåÝä å~ÖóçÄÄ ~ ÄÉÑÉâíÉí═ î~Öóçå~I ~ååłä âÉîÝëÄÝ ÄÉÅëćäá ãÉÖ ~ íçîłÄÄá Üçò~ãçâ~íK ^ Ü~ëòåçëëłÖá ÑćÖÖîÝåó ~ î~Öóçåå~ä å═I ÇÉ ãáåÇÉå şà~ÄÄ ÉÖóëÝÖåóá éÝåòåĞîÉâãÝååóÉä Ñçâçò~íçë~å ÅëĞââÉå═ ãÝêíÝâJ

ÄÉå åĞîÉâëòáâI Éò ~ ÅëĞââÉå═ Ü~íłêÜ~ëòåçëëłÖ ÉäîÉK @@ ÉÑÉâíÉíÝë ãÉÖíÝêćäÝëá áÇÉàÝåÉâ ãìí~í¼à~ ^òí ÑÉàÉòá âáI ÜçÖó ~ ÄÉêìÜłòłëÄ~ ÑÉâíÉíÉíí í═âÉ ãÉååóá áÇ═ ~ä~íí íÝêćä ãÉÖ ~ ÄÉêìÜłòłëë~ä Éä═łää−íÜ~í¼ ÝîÉë àĞîÉÇÉäÉãJ Ä═äK jÉÖíÝêćäÝëá áÇ═ Z ÄÉêìÜłòçíí ĞëëòÉÖ L ÝîÉë àĞîÉÇÉäÉãK ^ ÄÉêìÜłòłëá îłäíçò~íçâ âĞòćä ~ò ~ äÉÖâÉÇîÉò═ÄÄI ~ãÉäóåÉâ ãÉÖíÝêćäÝëá áÇÉàÉ êĞîáÇÉÄÄI ãáîÉä Éââçê ÅëĞââÉå ~ ÄÉÑÉâíÉJ íÝë âçÅâłò~í~K @@ ÉÑÉâíÉíÝëÜÉò âĞíĞíí ÝäÉíÄáòíçë−íłë J ìåáí äáåâÉÇ TU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ò ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâ ÉÖóáâ

äÉÖãçÇÉêåÉÄÄ Ñçêãłà~I ÉÖó îÉÖóÉë Äáòíçë−íłë łäí~ä åóşàíçíí ëòçäÖłäí~íłëçâ~í ĞíîĞòá ÉÖó ÄÉÑÉâJ íÉíÝëá ~ä~é łäí~ä â−åłäí~ äÉÜÉí═ëÝÖÉââÉäK ^ âçåëíêìâÅá¼ äÝåóÉÖÉI ÜçÖó ~ ëòÉêò═Ç═ łäí~ä ÄÉÑáòÉíÉíí Ç−à~â~í J ÉÖóëòÉêá Ç−à ÑáJ òÉíÝëÉ ÉëÉíÝå Ç−à~í J ~ Äáòíçë−í¼ łäí~ä ÑÉäâ−åłäí Ýë ~ ëòÉêò═Ç═ łäí~ä âáîłä~ëòíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâÄ~å ÜÉäóÉòáâ ÉäI −Öó ~ äÉJ àłê~íâçêá âáÑáòÉíÝë ãÝêíÝâÝí ÉòÉå ~ä~éçâ Üçò~ã~ Ü~íłêçòò~ ãÉÖK ^ ëòÉêò═Ç═ ~ í~êí~ã ëçêłå áÖÝåó ëòÉêáåí łíáêłåó−íÜ~íà~ ãÉÖí~â~ê−íłëłí ~ ÑÉäâ−åłäí ~ä~éçâ âĞòĞííK jáîÉä ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÇĞåíÝëÉâÉí ~ ëòÉêò═Ç═ Üçòò~

ãÉÖI −Öó ~ò ÉòòÉä àłê¼ éÝåòJ ćÖóá âçÅâłò~íçí áë åÉâá âÉää îłää~äåá~K ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëÜÉò âĞíĞíí ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâ ÉëÉíÝÄÉå ÝééÉå ÉòÝêí åáåÅë Ü~Öóçãłåóçë ÝêíÉäÉãÄÉå îÉíí Ö~ê~åíłäí Üçò~ãI łäí~äłÄ~å Åë~â ~ Ü~äłäÉëÉíá âáÑáòÉíÝëêÉ Ü~íłêçòå~â ãÉÖ ãáåáãłäáë ëòçäÖłäí~íłëá ĞëëòÉÖÉíK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é hĞòĞë ÄÉÑÉâíÉíÝë ÅÝäàłê~ ĞëëòÉ~Ççíí í═âÉI ~ãÉäóÉí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é âÉòÉä═á ~ âçÅâłò~íãÉÖçëòíłë ÉäîÉ ëòÉêáåí âÉòÉäåÉâI ~ò~ò ÑÉâíÉíåÉâ ÄÉ íĞÄÄÑÝäÉ ÝêíÝâé~é−êÄ~K iÉÜÉí åó−äí Eî~Öóáë ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ Ñçäó~ã~íçë îáëëò~îłäíłëłí îłää~ä¼FI áääÉíJ îÉ òłêí E~ò łäí~ä~

âáÄçÅëłíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ ãłëçÇéá~Åá Éä~ÇÜ~í¼ëłÖłí Äáòíçë−í¼F ~ä~éK ãáåÇâÝí Ñ~àíłàş ~ä~é ÉëÉíÝå äÉJ ÜÉí ëò¼ í═âÉÉãÉäÝëê═äI ~ò~ò şà ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ âáÄçÅëłíłëłê¼äK JJJ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ Éäë═ëçêÄ~å ~òçâ ëòłãłê~ àĞííÉâ äÝíêÉI ~âáâ åÉã êÉåÇÉäâÉòåÉâ ãÉÖÑÉäÉä═ ëò~âÝêíÉäÉããÉä ÝëLî~Öó ÉäÉÖÉåÇ═ áÇ═îÉä ~ÜÜçòI ÜçÖó ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÇĞåíÝëÉáâÉí Ğåłää¼~å Üçòòłâ ãÉÖK kÉã íìÇàłâ éÝäÇłìä ÉäÇĞåíÉåáI ÜçÖó ãÉäó Ü~ò~á î~Öó âćäÑĞäÇá êÝëòîÝåóÄ═ä îłëłêçäà~å~âI î~Öó ãáäóÉå łää~ãé~é−êí îłJ ä~ëëò~å~âK bòí ~ ÑÉä~Ç~íçí îłää~äà~ łí ~ò ~ä~éâÉòÉä═â ëò~âÉãÄÉêÖłêÇłà~K oł~Çłëìä ~

åÉãòÉíâĞòá ÝêíÝâé~é−êéá~Åçí ãÝÖ ~ Ü~ò~áåłä áë åÉÜÉòÉÄÄ łíäłíåáI áääÉíîÉ áÖÉåÅë~â Ñłê~ÇëłÖçë ~ âćäÑĞäÇá îłää~ä~íçâê¼ä Ýë êÝëòîÝåóÉáâê═ä áåÑçêãłÅá¼í ëòÉêÉòåáK ^ âáëÄÉÑÉâíÉí═â ~òçåÄ~å Öó~âê~å åÉã Åëìéłå ~ ëòćâëÝÖÉë ëò~âÝêíÉäÉããÉä åÉã êÉåÇÉäâÉòåÉâI Ü~åÉã åáåÅë çäó~å å~ÖóJ ëłÖêÉåÇ▌ éÝåòćâ ëÉãI ~ãÉäóÉí ÝêíÉäãÉëÉå ãÉÖ äÉÜÉíåÉ çëòí~åá ~ âćäĞåÄĞò═ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~äíÉêå~í−îłâ âĞòĞííK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝJ ëá ~ä~éçâ îáëòçåí J ãáîÉä ĞëëòÉÖó▌àíáâ ~ âáëÄÉÑÉâíÉí═â ãÉÖí~â~ê−íłë~áí J ãłê ÉäÉÖÉåÇ═ í═âÝîÉä êÉåÇÉäâÉòåÉâ ~ÜÜçòI ÜçÖó ÇáîÉêòáÑáâłÅá¼î~ä ÅëĞââÉåíëÝâ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâ

âçÅâłò~íłíK s~Öóáë ~ò ~ä~éçâ ÉÖóëòÉêêÉ ëçâ éÝåòćÖóá ÉëòâĞòÄÉ ÑÉâíÉíåÉâI −Öó ÉêÉÇãÝåóćâ âÉîÝëÄÝ î~å âáíÝîÉ ÉÖóJÉÖó ÝêíÝâé~é−ê ÜÉâíáâìë ãçòÖłëłå~â EÉÖóÉÇá âçÅâłò~íłå~âFK JJJ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é íìä~àÇçåâÝééÉå åÉã ãłëI ãáåí ÉÖó àçÖá ëòÉãÝäóáëÝÖÖÉä ÑÉäêìÜłòçíí î~ÖóçåíĞãÉÖI ãÉäó ~ ÄÉÑÉâíÉí═â éÝåòÉáí ĞëëòÉÖó▌àíîÉI ~òçâ~í J âáÜ~ëòåłäî~ ~ò −Öó äÝíêÉàĞíí å~ÖóçÄÄ í═âÉãÝêÉíÉí J âĞäíëÝÖ Ü~íÝâçåó~å Ýë ÇáîÉêòáÑáâłäí~å ÄÉÑÉâíÉíáK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëÄ═ä ÉêÉÇ═ âĞäíëÝÖÉâI áääÉíîÉ Üçò~ãçâ ~ò ~ä~é ?íìä~àÇçåçë~á?I î~Öóáë ~ò ~ä~é î~Öóçåłí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−êI ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá

àÉÖóÉâ Ö~òÇłá âĞòĞíí íìä~àÇçåá ~êłåóìâå~â ãÉÖÑÉäÉä═Éå î~åå~â ëòÝíçëòíî~K JJJ NVVNK Ýîá iufffK íĞêîÝåó ÅÝäà~ Éä═ëÉÖ−íÉåáW J bäë═ëçêÄ~å ~ ä~âçëëłÖá ãÉÖí~â~ê−íłëçâ~íI J ^ ëòćâëÝÖÉë ëò~âÝêíÉäãÉí Äáòíçë−íî~I J ^ âçÅâłò~í ãÉÖçëòíłëłî~äI äÉÜÉëëÉå ÄÉÑÉâíÉíåáK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é J ^ éá~Å ëòÉêÉéä═á J ^ä~éâÉòÉä═ J ÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâ~ ãÉÖÜ~íłêçòłë~ J qłàÝâçòí~í¼I ëò~Äłäóò~íçâ J ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâ~ ãÉÖî~ä¼ë−íłë~ J ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ âáÄçÅëłíłëłå~â ãÉÖëòÉêîÉòÝëÉ J kóáäîłåí~êíłë J kÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâ âĞòòÝíÝíÉäÉ J iÉíÝíâÉòÉä═ J sÉòÉíá ~ò ^ä~é ëòłãäłàłí J ^ä~é ÝêíÝâé~é−êà~áí

äÉíÝíÄÉå ═êòá J háëòłã−íà~ ~ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâÉí J bääÉå═êòá ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâ~ ÄÉí~êíłëłí J cçêÖ~äã~ò¼ TV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é J ÉÑÉâíÉíÝëá ëò~Äłäóçâ J bÖó é~é−êļä ã~ñK R B J bÖó âáÄçÅëłí¼í¼ä ã~ñ NM B J j~ñ NM B lq` J bÖó lq` ã~ñ O B J ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éÄ~å ã~ñK NM B J iÉíÝíâÉòÉä═ é~é−êà~áļä ëÉããáí @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é J q═òëÇÝå àÉÖóòÉí J cìíìêÉë J łêìI ÇÉîáò~I â~ã~íI áåÇÉñ J gÉÖóòÉíí çéÅá¼â J ÇÉîáò~I â~ã~íI łêìI êÝëòîÝåóI áåÇÉñ @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é J q═òëÇÝå â−îćäá J cçï~êÇ J łêìI ÇÉîáò~I â~ã~íI áåÇÉñ @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~é hĞåóîîáòëÖłä¼à~

^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é âĞåóîîáòëÖłä¼à~ ~ìÇáíłäà~ Ýë ÉääÉåàÉÖóòá ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é ÝîÉë àÉäÉåíÝëÝíK ^ âĞåóîîáòëÖłä¼ ÉääÉå═êòá ~òí áëI ÜçÖó ~ò ~ä~éâÉòÉä═ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é âÉòÉäÝëÉ ëçêłå ÄÉí~êíà~JÉ ~ âÉòÉäÝëá ëò~Äłäóò~íÄ~åI áääÉíîÉ ~ qĞêîÝåóÄÉå EqéíKF Éä═−êí~â~íK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é âĞåóîîáòëÖłä¼àłå~â ~Ç~í~áí ~ò ~ä~é íłàÝâçòí~í¼à~ í~êí~äã~òò~K @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é kÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâ kÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâ ~ä~íí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é î~Öóçåłå~â ~ò ~ä~éçí íÉêÜÉä═ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉââÉä ÅëĞââÉåíÉíí êÝëòÝí ÝêíàćâK ^ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâÉí åÉã ~ò ~ä~éâÉòÉä═ łää~é−íà~ ãÉÖI Ü~åÉã ãáåÇÉå

ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éå~â êÉåÇÉäâÉòåáÉ âÉää ÉÖó şåK äÉíÝíJ âÉòÉä═îÉäI ~ãÉäó î~ä~ãÉäó ÜáíÉäáåíÝòÉí äÉÜÉíK ^ò Éä~Çłëâçêá Ýë ~ îÝíÉäâçê łêÑçäó~ã âćäĞåÄĞòÉíÉ àÉäÉåíá ~ ÄÉÑÉâíÉí═ Ü~ëòJ åłíK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~é éçêíÑçäá¼à~ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é éçêíÑçäá¼à~ ~ò ~Ççíí ~ä~é ÄÉÑÉâíÉíÝëÉáåÉâ ĞëëòÉëëÝÖÉK ^ éçêíѼäá¼ ÉäÉãÉá J ~ò ~ä~é àÉääÉÖÝí═ä Ýë ~ ãÉÖJ ÅÝäòçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâłí¼ä ÑćÖÖ═Éå J łäí~äłÄ~å âćäĞåÑÝäÉ ÝêíÝâé~é−êçâ EâĞíîÝåóÉâI êÝëòîÝåóÉâI ëíÄKFI Ä~åâÄÉíÝíÉâI ÉëÉíäÉÖ ëòłêã~òÝâçë ćÖóäÉíÉâ äÉÜÉíåÉâK ^ò ~ä~é éçêíÑçäá¼à~ ~ äáâîáÇáíłë ãÉÖÑÉäÉä═ ëòáåíÉå í~êíłë~ ÝêÇÉâÝÄÉå

äáâîáÇ ÉëòâĞJ òĞâÉí áë í~êí~äã~òK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ Éä═åóÉá ^ ãÉÖí~â~ê−íłëçââ~ä êÉåÇÉäâÉò═ éçíÉåÅáłäáë ÄÉÑÉâíÉí═âÄÉå Öó~âê~å ÑÉäãÉêćä ~ âÝêÇÝëI ÜçÖó éÝåòćâÉí ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éJ çâÄ~ ÑÉâíÉíîÉ éêçÑáíłäà~å~â ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ Ýë ãłë éÝåòćÖóá íÉêãÝâÉâ Üçò~ãłÄ¼äI î~Öó áåâłÄÄ ë~àłí ÉäâÝéòÉäÝëÉáâ ëòÉJ êáåí âĞòîÉíäÉåćä ÑÉâíÉëëÉåÉâ ÄÉK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ãÉääÉíí ëò¼äI ÜçÖó çäó~å ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ýë âçÅâłò~íãÉÖçëòíłëá äÉÜÉí═J ëÝÖÉâÉí åóáíå~â ãÉÖI ~ãÉäóÉâ ~ âáëÄÉÑÉâíÉí═â ëòłãłê~ ãłëâÝéé ÉäÝêÜÉíÉíäÉåÉâK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ÇĞåí═ íĞÄÄëÝÖÉ ãÉÖÑÉäÉä═Éå łíÑçåíçäí

ÄÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâłí âĞîÉíI áÖÝåóÄÉîÝíÉäćââÉä ~ âáëÄÉÑÉâíÉJ í═â âáÜ~ÖóÜ~íàłâ ~òí ~ âÉëÉê▌ í~é~ëòí~ä~íçíI ÜçÖó ÉÖó êçëëòìä ãÉÖÜçòçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÇĞåíÝë ãá~íí ãÉÖí~â~ê−íłë~áâ å~Öó êÝëòÝí ÉäîÉëò−íÜÉíáâK bääÉåíÝíÄÉå ~ òłêíîÝÖ▌ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçââ~äI ~ åó−äíîÝÖ▌ ~ä~éçâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ ãÉÖÑÉäÉä═Éå äáâîáÇ íÉêãÝâÉâI ~ò~ò îáëëò~îłäíłëìâ ÉëÉíÝå łäí~äłÄ~å ~òçåå~äI ÇÉ ã~ñáãìã O å~éçå ÄÉäćä éÝåòćåâÜĞò àìíìåâK ‡êÑçäó~ãîłäíçòłëìâ âĞååóÉå åóçãçå âĞîÉíÜÉí═I ãáîÉä ~ò ~ä~éâÉòÉä═â ~ò áåíÉêåÉíÉå Ýë ~ Ö~òÇ~ëłÖá ë~àí¼Ä~å ãáåÇÉå å~é âĞòòÝíÉëòáâ ~ò

~âíìłäáë łêÑçäó~ãçâ~íK qçîłÄÄá å~Öó Éä═åóćâI ÜçÖó ~ ÑÉäëòłã−íçíí âĞäíëÝÖÉâ Eîłëłêäłëá Ýë îáëëò~îłäJ íłëá Ç−à~âI ëòłãä~îÉòÉíÝëI äÉíÝíâÉòÉä═á Ýë ~ä~éâÉòÉä═á Ç−à~âF å~ÖóëłÖ~ Éä═êÉ áëãÉêíK ˆëëòÉëëÝÖÝÄÉå ÉäãçåÇÜ~í¼I ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ êÝîÝå ~ âáëÄÉÑÉâíÉí═â ëòłãłê~ çäó~å ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ýë âçÅâłò~í ãÉÖçëòíłëá äÉÜÉí═ëÝÖÉâ åó−äå~â ãÉÖI ãÉäóÉâ ãłëâÝéé ÉäÝêÜÉíÉíäÉåÉâ äÉííÉâ îçäå~K UM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ÑáòÉí═âÝéÉëëÝÖÉ J NR B âÝëòéÝåò J NM B ÜáíÉä ÑÉäîÉÜÉí═ J włäçÖÖ~ä åÉã íÉêÜÉäÜÉí═ J eáíÉä åÉã

åóşàíÜ~í¼ @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ í−éìë~á J ËêíÝâé~é−ê~ä~éçâI Ü~òłåâÄ~å ÉÖóÉä═êÉ ÉòÉâ Ççãáåłäå~âK J ÉÑÉâíÉíÝëÉâ êĞîáÇíłîê~W ^ Ñçäó¼ëòłãä~ Ýë ~ Ä~åââłêíó~ ãÉääÉíí çäó~å Öóçêë~å ÜçòòłÑÝêÜÉí═ í~êí~äÝâI ~ãÉäó äáâîáÇáíłë~ ÉääÉåÝêÉ ~ò ÝêíÝâÝí ~ò áåÑäłÅá¼î~ä ëòÉãÄÉå ãÉÖ═êòáK EéÝåòéá~ÅáI łää~ãé~é−ê ~ä~éçâF J ÉÑÉâíÉíÝëÉâ âĞòÝéíłîê~W ^ãÉååóáÄÉå ãÉÖí~â~ê−íłëìåâ~í äÉÖ~äłÄÄ Ü~í ܼå~éçí ãÉÖÜ~ä~Ǽ áÇ═ëò~âê~ íÉêîÉòòćâI ãÉÖJ ÑÉäÉä═ äÉÜÉí ~ âĞíîÝåó Ýë ~ îÉÖóÉë ~ä~éçâK ^ îÉÖóÉë ~ä~éçâ âĞíîÝåóÉâ ãÉääÉíí ãłê âáëÉÄÄJå~ÖóçÄÄ êÝëòîÝåóÄÉÑÉâíÉíÝëëÉä áë êÉåÇÉäâÉòåÉâI ~ãÉäóÉâ łêÑçäó~ã~

Éê═J ëÉå áåÖ~ÇçòÜ~íK J ÉÑÉâíÉíÝëÉâ Üçëëò~ÄÄ íłîê~W eçëëò~ÄÄ íłîş ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâ ÅÝäàłê~ ëòçäÖłäå~â ~ êÝëòîÝåó ~ä~éçâK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ~í íĞÄÄ ëòÉãéçåí ëòÉêáåí Åëçéçêíçë−íÜ~íàìâK ^ò ÉÖóáâ ~ ÄÉÑÉâíÉí═â ÜçòòłÑÝêÝëá äÉÜÉí═ëÝÖÉI ãÉäó ëòÉJ êáåí ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíÜÉíćåâ òłêíâĞê▌ Ýë åóáäîłåçë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ~íK ^ åóáäîłåçë ~ä~éçâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâÄ═ä Äłêâá îłëłêçäÜ~íI ã−Ö ~ òłêíâĞê▌ ~ä~éçâÝļä âáòłê¼ä~Ö ~ò Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÄÉÑÉâíÉí═á âĞêK bÖó ãłëáâ çëòíłäóçòłëá ëòÉãéçåíI ÜçÖó ~ò ~ä~é àÉÖóÉáîÉä ãáäóÉå ã¼Ççå äÉÜÉí âÉêÉëâÉÇåáK ^

åó−äíîÝÖ▌ ~ä~éçâÝí ~ âáÄçJ Åëłíłë ìíłå ~ò ~ä~éâÉòÉä═ łäí~ä ãÉÖÄ−òçíí ÑçêÖ~äã~ò¼âåłä äÉÜÉí ãÉÖîłëłêçäåáI áääÉíîÉ Éä~ÇåáK ^ îáëëò~îłäíłëê~ ~ò ~ä~éâÉJ òÉä═ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~äK ^ îÝíÉä Ýë ~ò Éä~Çłë ~ò ~ä~é ~òå~éê~ ãÉÖłää~é−íçíí łêÑçäó~ãłå E~ò ÉÖó àÉÖóêÉ àìí¼ åÉíí¼ ÉëòJ âĞòÝêíÝâÉåF íĞêíÝåáâK ^ òłêíîÝÖ▌ ~ä~éçâ~í ~ò ~ä~éâÉòÉä═ ~ âáÄçÅëłíłë ìíłå ÄÉîÉòÉíá ~ í═òëÇÝêÉK ^ò ~ä~é àÉÖóÉáîÉä ~ âÉêÉëâÉÇÝë ~ í═òëÇÝå ò~àJ äáâK słëłêäłëáLÉä~Çłëá ãÉÖÄ−òłëçâ~í í═òëÇÉí~Ö Äê¼âÉêÅÝÖÉâåÉâ äÉÜÉí ~ÇåáK ^ òłêíîÝÖ▌ ~ä~é âÉòÉä═àÝåÉâ åÉã âÉää å~éçåí~ ãÉÖłää~é−í~åá~ Ýë âĞòòÝíÉååáÉ ~

ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâÝí E~ ÄÉÑáòÉíÝëÉâ ÝêíÝâÉI ÅëĞââÉåíîÉ ~ò ~ä~éâÉòÉä═ âĞäíëÝÖÉáîÉä Ýë âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉáîÉäFI ÉòÝêíI áääÉíîÉ ~ò ~ä~Åëçåó äáâîáÇáíłë EÑçêÖ~äçãF ãá~íí ~ò łêÑçäó~ã Öó~âê~å àÉäÉåí═ëÉå ÉäíÝê ~ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâí═äK ^ Ü~êã~Çáâ Åëçéçêíçë−íłëá ëòÉãéçåí ~òI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é ÜçäI ãÉäó çêëòłÖçâÄ~å ÑÉâíÉí ÄÉK bò ~ä~éàłå ãÉÖâćäĞåJ ÄĞòíÉíćåâ ã~Öó~ê Ýë åÉãòÉíâĞòá ~ä~éçâ~íK ^ ã~Öó~ê ~ä~éçâ ÉëòâĞòÉáâ íşäåóçã¼ êÝëòÝí j~Öó~êçêëòłÖçå ÑÉâíÉíáâ ÄÉI ~ åÉãòÉíâĞòá ~ä~éçâ îáëòçåí í═âÝàćâ äÉÖ~äłÄÄ RM ëòłò~äÝâłáÖ âćäÑĞäÇá ÝêíÝâé~é−êçâ~í îłëłêçäå~âK

rÖó~å~ââçê ãáåÇ íĞÄÄ ~ä~éâÉòÉä═ Üçò äÝíêÉ çäó~å åÉãòÉíâĞòá ~ä~éçíI ãÉäó Åë~â ÉÖó ãÉÖÜ~íłêçòçíí êÝÖá¼Ä~å EéÝäÇłìä hĞòÝéJbìê¼éłÄ~åI ~ò rp^JÄ~å î~Öó ~ò bìê¼é~á råá¼Ä~åF ÑÉâíÉí ÄÉK bÖó ãłëáâ ëòÉãéçåí ëòÉêáåí ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíćåâ ÝêíÝâé~é−êJ Ýë áåÖ~íä~å~ä~éçâ~íK ^ò ÝêíÝâé~é−ê~ä~éçâ ÝêíÝâé~é−êçâÄ~ EêÝëòîÝåóI âĞíîÝåóI âáåÅëíłêàÉÖóF Ýë ãłë éÝåòćÖóá ÉëòâĞòĞâÄÉ EÄ~åâÄÉíÝíI Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉíÉâF ÑÉâíÉíåÉâK ^ò áåÖ~íä~å~J ä~éçâ ÉòòÉä ëòÉãÄÉå íşäåóçã¼êÝëòí áåÖ~íä~åçâ~í îłëłêçäå~âI Äłê ~ äáâîáÇáíłë ãÉÖ═êòÝëÉ ÝêÇÉâÝÄÉå Äáòçåóçë ãÉååóáëÝJ Ö▌ Ä~åâÄÉíÝíÉí Ýë âáåÅëíłêàÉÖóÉí áë

í~êí~å~âK ^ò ~ä~éçâ~í Åëçéçêíçë−íÜ~íàìâ ~ò ~ä~éàłå áëI ÜçÖó ~ò ~Ççíí íÉêćäÉíÉå Ej~Öó~êçêëòłÖçå î~Öó âćäÑĞäÇĞåF ãáäóÉå éÝåòćÖóá ÉëòâĞòĞâÄÉ ÑÉâíÉíáâ ~ åłäìâ ÑÉäÖóćäÉãäÉíí í═âÝíK b ëòÉêáåí ÄÉëòÝäÜÉíćåâ êÝëòîÝåóJI îÉÖóÉëJI âĞíîÝåóJI éÝåòéá~Åá Ýë áåÖ~íä~å~ä~éçâê¼äK pòáåíÝå J áããłê áÇÉÜ~ò~ áë J áëãÉêÜÉíćåâ çäó~å âçåëíêìâÅá¼â~íI ãáåí ~ò áé~êłÖá ~ä~éçâI ãÉäóÉâ ~ êÝëòîÝåóéá~Åçå ÄÉäćä Åë~â î~ä~ãÉäó áé~êłÖÄ~ EéÝäÇłìä îÉÖóáé~êI Öó¼ÖóëòÉêáé~êF ÑÉâíÉíåÉâ ÄÉK pòáåíÝå ÉäíÉêàÉÇ═ÄÉå î~åå~â ~ò şÖóåÉîÉòÉíí ÉëÉêåó═~ä~éçâI ãÉäóÉâ åÉã âĞòîÉíäÉåćä ÑÉâíÉíåÉâ éÝåòćÖóá ÉëòâĞòĞâÄÉI Ü~åÉã

í═âÝàćâÉí âáòłê¼ä~Ö ãłë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâÄ~ ÜÉäóÉòáâK sÝÖćä Åëçéçêíçë−íÜ~íìåâ ~ ëòÉêáåí áëI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçí ~âí−î~åI î~Öó é~ëëò−î~å âÉòÉäáâK ^ é~ëëò−î ~ä~éâÉòÉäÝëêÉ íáéáâìë éÝäÇłâ ~ò áåÇÉñ~ä~éçâI ãÉäóÉâ î~ä~ãÉäóáâ âĞòáëãÉêí áåÇÉñ ĞëëòÉíÝíÉäÝí âÝéÉòáâ äÉI î~Öóáë ~ò ~ä~éâÉòÉä═âåÉâ åÉã âÉää Ğåłää¼ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÇĞåíÝëí ÜçòåáìâI ÉäÝÖ Ü~ âĞîÉíáâ ~ò áåÇÉñÄÉå ÄÉâĞîÉíâÉò═ îłäíçòłëçâ~íK ^âí−î ~ä~éâÉòÉäÝë ÉëÉíÝÄÉå ~ò ~ä~éâÉòÉä═ ~ò ~âíìłäáë éá~Åá ÜÉäóòÉí ÑćÖÖîÝåóÝÄÉå ã¼Ççë−íà~ ~ò ~ä~é éçêíѼäá¼àłå~â ĞëëòÉíÝíÉäÝíK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó

eáî~í~äçë åÉîÝå NVVNK Ýîá iufffK íĞêîÝåó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâê¼äK b àçÖëò~Äłäó Üáî~íçíí ëò~Äłäóçòåá ~ò ~ä~éçâ éá~ÅłíK słêÜ~í¼~å ãłê åÉã ëçâłáÖ äÉëò Ü~íłäóçëI ìÖó~åáë ~ ÄÉååÉ ÑçÖä~äí ëòáÖçêş ëò~Äłäóçâ~í ãłê êÝÖ âáå═ííÉ ~ éá~ÅK UN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉÑÉâíÉíÝëá Ä~åâ J fåîÉëíãÉåí Ä~åâ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ä~åâçâ Ñ═ íÉîÝâÉåóëÝÖá íÉêćäÉíÉ ~ îłää~ä~íá âĞíîÝåó Ýë êÝëòîÝåóâáÄçÅëłíłëçâ ëòÉêîÉòÝëÉ Ýë äÉÄçåóçä−íłë~K mÉêëòÉ ãáåÇÉò ÉÖóćíí àłê éÝåòćÖóá ÉäÉãòÝëÉâ âÝëò−íÝëÝîÉäI í~åłÅë~Çłëë~äI Ýë ÉÖó ëçê éÝåòćÖóÉâÜÉò â~éÅëçä¼Ç¼ íÉîÝJ

âÉåóëÝÖÖÉäK iÉÖáëãÉêíÉÄÄ âÝéîáëÉä═áâW jÉêêáää ióåÅÜI p~äçãçå êçíÜÉêëI dçäÇã~å p~ÅÜëK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ÉëòâĞò dó▌àí═ÑçÖ~äçãI ~ãÉäóÄÉ ~ò ËéíK ãÉÖÜ~íłêçòłë~ ëòÉêáåí ERK ≈KF ÄÉäÉí~êíçòáâ ~ò łíêìÜłòÜ~í¼ ÝêíÝâé~é−êI éÝåòćÖóá Ü~íłêJ áÇ═ë ćÖóäÉíI Ü~íłêáÇ═ë â~ã~íäłÄ ëòÉêò═ÇÝëI â~ã~íäłÄI ÇÉîáò~ Ýë í═âÉ ÅëÉêÉćÖóäÉí Eëï~éFI áääÉíîÉ ~ò Éä═ò═ÉâêÉ îçå~íâçò¼ çéÅá¼K ^ úâÉäK î~ä¼ âÉêÉëâÉÇÝë ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼â âáòłê¼ä~Öçë íÉîÝâÉåóëÝÖÉK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖó J[ q═âÉÄÉÑÉâíÉíÝëá êÝëòàÉÖóK JJJ bÖó şåK ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é î~ÖóçåłÄ¼ä î~ä¼ êÝëòÉëÉÇÝëí íÉëíÉë−íÉåÉâ ãÉÖK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá

~ä~éçí äÝíêÉÜçò¼ ~ä~éâÉòÉä═ íłêë~J ëłÖçâ ~ ã~ÖłåëòÉãÝäóÉâí═ä Ýë ~ îłää~äâçòłëçâí¼ä ĞëëòÉÖó▌àíĞíí Ñçêêłëçâ~í ë~àłí ëò~âã~á ÜçòòłÝêíÝëćâ ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä ãáJ åÝä å~ÖóçÄÄ Üçò~ãã~ä âÉÅëÉÖíÉí═I ìÖó~å~ââçê ÄáòíçåëłÖçë ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâÄÉ ÜÉäóÉòáâ âáI ë ~ ãÉÖíÉêãÉäí Üçò~ãçí ~ ÄÉJ ÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ íìä~àÇçåçë~á âĞòĞíí ëòÝíçëòíàłâK ^ ÉÑÉâíÉíÝëá ^ä~éâÉòÉä═ qłêë~ëłÖ łäí~ä ëçêçò~íÄ~å âáÄçÅëłíçííI ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåóÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí î~Öóçåá Ýë ÉÖóÝÄ àçÖçâ~í Äáòíçë−í¼I łíêìÜłòÜ~í¼ ÝêíÝâé~é−êK ^ âáÄçÅëłí¼ ~êê~ âĞíÉäÉòá ã~ÖłíI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉí═ łäí~ä ãÉÖJ

ÑáòÉíÉíí ĞëëòÉÖÉí ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é âá~ä~â−íłëłê~ ÑçêÇ−íà~I î~Öó ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éÄ~å ÜÉäóÉòá ÉäI Ýë ~ò −Öó äÝíêÉÜçòçíí ÄÉÑÉâíÉJ íÝëá ~ä~éçí ~ ÄÉÑÉâíÉí═â łäí~äłåçë ãÉÖÄ−òłëłÄ¼ä âÉòÉäáI ÝêíÝâé~é−ê ~ä~éçí î~Öó áåÖ~íä~å ÜçòÜ~í äÝíêÉK ^ò ~ä~é àçÖá ëòÉJ ãÝäóK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é âÉòÉä═àÉ åó−äíîÝÖ▌ ÝëLî~Öó òłêíîÝÖ▌ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éê~ ÄçÅëłíÜ~í âá ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉíW J kó−äíîÝÖ▌ ~ä~é âÉòÉä═àÉ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖó îáëëò~îłäíÜ~í¼I ~ âáÄçÅëłí¼ ~êê~ âĞíÉäÉòá ã~ÖłíI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâJ íÉíÝëá àÉÖóÉí ~ ÄÉÑÉâíÉí═ łäí~ä ãÉÖàÉäĞäí å~éçå åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâÉå

âÝëòéÝåòÝêí îáëëò~îłëłêçäà~I J włêíîÝÖ▌ ~ä~éW ~ äÉàłê~íá áÇ═ Éä═ííI áääÉíîÉ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é ÑÉäëòłãçäłë~ Éä═íí åÉã îłäíÜ~í¼ îáëëò~I ëòÉãÝäóá àĞîÉÇÉäÉã~Ǽ âÉÇîÉòãÝåóí ~ òłêíîÝÖ▌ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖó íìä~àÇçåçëłí áääÉíá ãÉÖK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖó íìä~àÇçåçëłí ãÉÖáääÉíá ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é ë~àłí í═âÝàÝåÉâ íÉäàÉë Üçò~ãłÄ¼ä ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóêÉ àìí¼ ÜłJ åó~Ç~K ^ Üçò~ã ëòłêã~òÜ~í â~ã~íļäI çëòí~äÝâļäI łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖÄ═äK ÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼â ^ q═âÉéá~Åá íĞêîÝåó −Öó Ü~íłêçòò~ ãÉÖ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉíW ÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëá

íÉîÝâÉåóëÝÖ ~ò ~äłÄÄá íÉîÝâÉåóëÝÖÉâ ćòäÉíëòÉê▌ Ñçäóí~íłë~ ÑçêáåíÄ~åI î~äìíłÄ~åI ÇÉîáòłÄ~å ~ UO ≈JÄ~å ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÉÖó î~Öó íĞÄÄ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÉëòâĞòêÉW J áòçãłåóçëá íÉîÝâÉåóëÝÖ J hÉêÉëâÉÇÉäãá íÉîÝâÉåóëÝÖ J bÖóÝåá éçêíѼäá¼ ÉÖóÉÇá âÉòÉäÝëÉ ~ ÄÉÑÉâíÉí═ łäí~ä ~Ççíí ãÉÖÄ−òłë ~ä~éàłå EéçêíÑçäá¼âÉòÉäÝëF gÉÖóòÝëá Ö~ê~åÅá~îłää~äłë ¸ÖóåĞâá íÉîÝâÉåóëÝÖ ^ò ÝêíÝâé~é−ê ÑçêÖ~äçãÄ~ Üçò~í~äłå~â ëòÉêîÉòÝëÉ Ýë ~ò ÉÜÜÉò â~éÅëçä¼Ç¼ ëòçäÖłäí~íłë háÉÖÝëò−í═ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖ ~ âĞîÉíâÉò═ íÉîÝâÉåóëÝÖÉâ ćòäÉíëòÉê▌ Ñçäóí~íłë~W J ËêíÝâé~é−êçâ äÉíÝíá

═êòÝëÉ Ýë ~ â~éÅëçä¼Ç¼ åóáäîłåí~êíłëçâ îÉòÉíÝëÉ J ËêíÝâé~é−ê äÉíÝíâÉòÉäÝë J ÉÑÉâíÉíÝëá ÜáíÉä åóşàíłë~ ~ ÄÉÑÉâíÉí═âåÉâ J q~åłÅë~Çłë íłêë~ëłÖçâå~â í═âÉëòÉêâÉòÉííÉäI ćòäÉíá ëíê~íÝÖáłî~ä â~éÅëçä~íÄ~å kóáäîłåçë îÝíÉäá ~àłåä~í şíàłå oíKJÄÉå ÄÉÑçäółëëòÉêòÝë ëòÉêîÉòÝëÉ ÉÑÉâíÉíÝëá í~åłÅë~Çłë ¸ÖóÑÝäëòłãä~ îÉòÉíÝë ËêíÝâé~é−êëòłãä~JîÉòÉíÝë ËêíÝâé~é−ê âĞäÅëĞåòÝë ‡êìí═òëÇÉá ëòçäÖłäí~íłë íÉîÝâÉåóëÝÖ ~ò ~äłÄÄ ÑÉäëçêçäí íÉîÝâÉåóëÝÖÉâÉí ćòäÉíëòÉê▌ îÝÖòÝëÉW J áòçãłåóçëá íÉîÝâÉåóëÝÖ J hÉêÉëâÉÇÉäãá íÉîÝâÉåóëÝÖ J ¸ÖóåĞâá íÉîÝâÉåóëÝÖ J ¸ÖóÑÝäëòłãä~JîÉòÉíÝë

ÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉâÉí ÄÉÑÉâíÉíÝëá îłää~äâçòłë Ýë ÜáíÉäáåíÝòÉí Ñçäóí~íÜ~íK ÉÑÉâíÉíÝëá îłää~äâçòłë ~ò ÝêíÝâé~é−ê ÄáòçãłåóçëI ~ò ÝêíÝâé~é−ê âÉêÉëâÉÇ═ Ýë ~ò ÝêíÝâé~é−êJÄÉÑÉâíÉíÝëá íłêë~ëłÖK ~åâ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëá Ýë âáÉÖÝëò−í═ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉâÉí íÉäàÉë âĞêÝí Ñçäóí~íÜ~íà~K UO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ‡êìí═òëÇÉá ëòçäÖłäí~íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí łêìí═òëÇÉá ëòçäÖłäí~í¼ Ýë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ îÝÖÉòÜÉíK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá îłää~äâçòłëW J háòłê¼ä~Ö åÝîêÉ ëò¼ä¼

êÝëòîÝåóÉââÉä êÉåÇÉäâÉò═ oíKJâÝåíI î~Öó Ñá¼âíÉäÉéâÝåí ã▌âĞÇÜÉí J ^ îłää~äâçòłë àÉÖóòÉíí í═âÝàÝåÉâ äÉÖâáëÉÄÄ ĞëëòÉÖÉ ÝêíÝâé~é−ê Äáòçãłåóçë ÉëÉíÝå RM ãáääá¼ cí ÝêíÝâé~é−êJ âÉêÉëâÉÇ═ ÉëÉíÝå OMM ãáääá¼ cíI ÄÉÑÉâíÉíÝëá íłêë~ëłÖ ÉëÉíÝå ÉÖóãáääáłêÇ cí gÉÖóòÉíí í═âÝàÉ âáòłê¼ä~Ö éÝåòÄÉäá Üçòòłàłêìäłëë~ä ëòçäÖłäí~íÜ~í¼ Ýë çäó~å ÜáíÉäáåíÝòÉíåÝä âÉää ÄÉÑáòÉíåáI ~ãÉäó åÉã îÉëò êÝëòí ~ä~é−íłëÄ~åI áääÉíîÉ ~ãÉäóÄÉå ~ò ~ä~é−í¼å~â åáåÅë íìä~àÇçå~I áääÉíîÉ ~ãÉäó ~ò ~ä~é−í¼Ä~å åÉã êÉåÇÉäâÉòáâ íìä~àJ Ççåå~äK ^ò łêìí═òëÇÉá ëòçäÖłäí~í¼W J oíKJâÝåíI hÑíKJâÝåíI pòĞîÉíâÉòÉíâÝåí

î~Öó Ñá¼âíÉäÉéâÝåí ã▌âĞÇÜÉí gÉÖóòÉíí í═âÝàÝåÉâ äÉÖâáëÉÄÄ ĞëëòÉÖÉ oíK ÑçêãłÄ~å áääÉíîÉ Ñá¼âíÉäÉéâÝåí ã▌âĞÇîÉ OM ãáääá¼ cíI hÑíK Ýë ëòĞîÉíâÉòÉíá ÑçêãłÄ~å NM ãáääá¼ cí ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëá Ýë łêìí═òëÇÉá ëòçäÖłäí~íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖ Ñçäóí~íłëłÜçò ~ cÉäćÖóÉäÉí ÉåÖÉÇÝäóÉ ëòćâëÝÖÉëK ÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëá Ýë łêìí═òëÇÉá ëòçäÖłäí~íłëá íÉîÝâÉåóëÝÖ ~ q═âÉéá~Åê¼ä ëò¼ä¼ íîK Ýë âćäĞå àçÖëò~ÄłäóÄ~å Éä═−êí âĞîÉíÉäãÝåóÉâåÉâ ãÉÖÑÉäÉä═W J pòÉãÝäóá ÑÉäíÝíÉäÉâ J j▌ëò~âáI íÉÅÜåáâ~áI áåÑçêã~íáâ~áI ÄáòíçåëłÖá ÑÉäëòÉêÉäíëÝÖ J ^ò áÖ~òÖ~í¼ëłÖ áääÉíîÉ ~ í~ÖÖó▌äÝë

łäí~ä ÉäÑçÖ~Ççíí ëò~Äłäóò~íçâÄ~å êĞÖò−íÉíí ëòÉêîÉòÉíáI ã▌âĞÇÝëáI ćÖóîáíÉäáI ëòłãîáíÉJ äáI åóáäîłåí~êíłëá Ýë ÉääÉå═êòÝëá êÉåÇëòÉêÉâ ãÉÖäÝíÉ ÉëÉíÝå âÉòÇÜÉí═ ãÉÖ Ýë Ñçäóí~íÜ~í¼K @@ ÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ ~Ǽòłë~ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâÉå ÉäÝêí àĞîÉÇÉäÉã â~ã~íļä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉãåÉâ ãáå═ëćäI −Öó ~ǼâìäÅë~ M B ÑćÖÖÉíäÉåćä ~íí¼äI ÜçÖó ~òí łêÑçäó~ãåóÉêÉëÝÖ áääÉíîÉ Üçò~ã âáÑáòÉíÝë ÑçêãłàłÄ~å ÝêíÉ Éä ~ ÄÉÑÉâíÉí═K ^ò ~Ǽòłë ÉÖóëÝÖÉë ~ íÉâáåíÉíÄÉå áëI ÜçÖó ãáäóÉå í−éìëş ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éê¼ä î~å ëò¼I −Öó ~ íáëòíłå âĞíîÝåóÄÉ

ÑÉâíÉí═ ~ä~é àÉÖóÉ ìÖó~åşÖó M BJçë âìäÅÅë~ä ~ǼòáâI ãáåí ~ íÉäàÉë ÉÖÝëòÝÄÉå êÝëòîÝåóÄÉI î~Öó ëòłêã~òÝâçë ćÖóäÉíÉâÄÉ ÑÉâíÉí═ ~ä~é àÉÖóÉK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá âçÅâłò~í ^ Ä~åâ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉáåÉâ ÉëÉíäÉÖÉë ÝêíÝâÅëĞââÉåÝëÝÄ═äI áääÉíîÉ ~òçâ îÝëòÜÉäóòÉíÄÉå î~ä¼ âĞäíëÝÖÉë ÝêíÝâÉë−íÝëÝÄ═ä ÉêÉÇ═ âçÅâłò~í~K @@ ÉÑÉâíÉíÝëá âçêäłíçâ ^ àçÖëò~Äłäóçâ Ýë ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éâÉòÉä═ łäí~ä ~ò ~ä~é âÉòÉäÝëá ëò~Äłäóò~íłÄ~å ãÉÖëò~Äçíí âçêäłíçâI ~ãÉäóÉâ ~ ÄÉÑÉâJ íÉíÝëÉâ ÄáòíçåëłÖłí ëòçäÖłäàłâK ^ò łää~ãé~é−êçâÄ~ íĞêíÝå═ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâêÉ J ~òçâ ~ä~Åëçåó âçÅâłò~í~ ãá~íí J âÉîÉëÉÄÄ âçêäłíçòłë

îçå~íâçòáâI ã−Ö éÝäÇłìä ~ êÝëòîÝåóÉâÄÉI îłää~ä~íá âĞíîÝåóÉâÄÉI ãłë ~ä~é ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉáÄÉ Ýë âćäĞåĞëÉå ~ ëòłêã~òÝâçë ÉëòâĞòĞâÄÉ Åë~â ëòáÖçêş âçêäłíçâ ÄÉí~êíłëłî~ä ÑÉâíÉíÜÉí═ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ î~Öóçå~K @@ ÉÑÉâíÉíÝëá âçêäłíçâ ÝêíÝâé~é−ê~ä~é ÉëÉíÝÄÉå ^ íĞêîÝåó î~Öó ~ò ~ä~éâÉòÉä═ łäí~ä ãÉÖëò~Äçíí âçêäłíçâI ãÉäóÉâ ~ ÄáòíçåëłÖçí Ýë ĞëëòÉÑÝêÜÉíÉíäÉåëÝÖÉí Üáî~íçíí~â ëòçäJ ÖłäåáK fäóÉå íĞêîÝåóá Éä═−êłë éÝäÇłìä ~ NR ëòłò~äÝâçë äáâîáÇáíłëá Üłåó~ÇI î~Öó ÜçÖó ÉÖó ~ä~é ÉÖó êÝëòîÝåóÄ═ä ã~ñáãłäáJ ë~å R ëòłò~äÝâçí í~êíÜ~í éçêíѼäá¼àłÄ~åI ~ í═òëÇÝå â−îćäá

ÝêíÝâé~é−êçâ ~êłåó~ éÉÇáÖ åÉã Ü~ä~ÇÜ~íà~ ãÉÖ ~ NM ëòłò~äÝâçíK ^ò ĞëëòÉÑÝêÜÉíÉíäÉåëÝÖ ãá~íí ~ò ~ä~éâÉòÉä═ åÉã îłëłêçäÜ~í ~ äÉíÝíâÉòÉä═ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí é~é−êçâļäK bòÉå ÑÉäćä ~ò ~ä~éJ âÉòÉä═ íçîłÄÄá J ~ò ~ä~é ÄÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâłàłå~â ãÉÖÑÉäÉä═ J ãÉÖâĞíÝëÉâÉí áë îłää~äÜ~íK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá âçêäłíçâ áåÖ~íä~å~ä~é ÉëÉíÝÄÉå ^ íĞêîÝåó î~Öó ~ò ~ä~éâÉòÉä═ łäí~ä ãÉÖëò~Äçíí âçêäłíçâI ãÉäóÉâ ~ ÄáòíçåëłÖçí Ýë ĞëëòÉÑÝêÜÉíÉíäÉåëÝÖÉí Üáî~íçíí~â ëòçäJ ÖłäåáK fäóÉå íĞêîÝåóá Éä═−êłë éÝäÇłìäI ÜçÖó ~ò áåÖ~íä~å~ä~éå~â äÉÖ~äłÄÄ NM áåÖ~íä~åí âÉää í~êí~äã~òåá~I î~Öó ÜçÖó ÉÖóÉíJ äÉå áåÖ~íä~å

îłëłêäłëâçêá ÝêíÝâÉ ëÉã Ü~ä~ÇÜ~íà~ ãÉÖ ~ò ~ä~é í═âÝàÝåÉâ NR ëòłò~äÝâłíK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâ~ ^ò ~ä~éâÉòÉä═ łäí~ä J ~ âÉòÉäÝëá ëò~Äłäóò~í ëòÉääÉãÝÄÉå J ãÉÖÜçòçíí ÇĞåíÝëÉâ ĞëëòÉëëÝÖÉK ^ò ~ä~éâÉòÉä═ −êłëÄ~å êĞÖò−íáI ÜçÖó ãáäóÉå ÉäîÉâI ã¼ÇëòÉêÉâ Ýë ëíê~íÝÖá~ ~ä~éàłå ÑÉâíÉíá ÄÉ ~ êłÄ−òçíí éÝåòíK UP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ läó~å ~ ËqJÉå âÉêÉëâÉÇÝëá àçÖÖ~ä êÉåÇÉäâÉò═ íłêë~ëłÖ EÄ~åâ î~Öó Äê¼âÉêÅÝÖFI ~ãÉäóåÉâ ãÉÖÄ−òłëí ~ÇÜ~íìåâ í═òëÇÉá ćÖóäÉíÉâ âĞíÝëÝêÉK JJJ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá îłää~äâçòłëçâçå â−îćä äÉÜÉí

Ä~åâI ëòĞîÉíâÉòÉíáI ÜáíÉäáåíÝòÉíI ëò~âçë−íçíí éÝåòáåíÝòÉíI łêìí═òëÇÉí~ÖI ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼K łêãÉäó Ö~òÇłäâçǼ ëòÉêîÉòÉí Ñçäóí~íÜ~í Äáòçåóçë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ íÉîÝâÉåóëÝÖÉíI ÇÉ ÉòÉâ íÉäàÉë âĞJ êÝí àÉäÉåäÉÖ Åë~â ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá îłää~äâçòłëçâ áääK ~ âÝë═ÄÄáÉâÄÉå ~ Ä~åâçâ Ñçäóí~íÜ~íàłâK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá í~åłÅë~Çłë ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëêÉI í═âÉéá~Åê~ îçå~íâçò¼ ÝêíÝâÉäÝëI ÉäÉãòÝëI à~î~ëä~í ÉääÉåëòçäÖłäí~íłë ÑÉàÝÄÉå íĞêíÝå═ łí~Çłë~K `Ýäà~I ÜçÖó ÉòÉâ áëãÉêÉíÝÄÉå ~ò ćÖóÑÝä ÇĞåíÝëí ÜçòòçåK jáåÇÉå ÄÉÑÉâíÉíÝë ëáâÉêÝÜÉò äÉÖ~äłÄÄ Üłêçã ~ä~éîÉí═ ÇçäÖçí âÉää áëãÉêJ åćåâW G

qáëòíłÄ~å âÉää äÉååćåâ ã~Öìåââ~äI î~Öóáë ÅÝäà~áåââ~äI äÉÜÉí═ëÝÖÉáåââÉä Ýë âçêäłíà~áåââ~äK G j~Öłå~â ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë íłêÖółå~â ~ ë~àłíçëëłÖ~áí áë áëãÉêåćåâ âÉääI Ýë ~òíI ãáâÝåí ã▌âĞÇáâ ~ éá~ÅI ~Üçä ãÉÖîÉÜÉíJ àćâLÉä~ÇÜ~íàìâ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉáåâÉíK G bä âÉää ÇĞåíÉåćåâ ~òí áëI ÜçÖó ãáäóÉå áÇ═íłîê~ ~â~êìåâ ÄÉÑÉâíÉíåáI ãÉêí ãłë í−éìëş ÄÉÑÉâíÉíÝë ÅÝäëòÉê▌ ~ââçêI Ü~ êĞJ îáÇ áÇ═êÉ ÑÉâíÉíćåâ ÄÉI î~Öó ÝîÉâêÉI ÉëÉíäÉÖ ÝîíáòÉÇÉâêÉK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá äÉÜÉí═ëÝÖÉâÉí ~ ãÉÖí~â~ê−íłëçâ å~ÖóëłÖ~ ãÉääÉíí äÝåóÉÖÉëÉå ÄÉÑçäółëçäà~I ÜçÖó ãáäóÉå ~ âçÅâłò~íîłää~äłJ ëá Ü~àä~åǼëłÖìåâI ~ãÉäó

àÉäÉåí═ë ãÝêíÝâÄÉå ~ ëòÉãÝäóÉë ÜÉäóòÉíćåâ ÑćÖÖîÝåóÉK ^ âçÅâłò~í ãÉääÉíí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë äáâîáJ Çáíłë~I î~Öóáë ~ ÖóçêëI ÉÖóëòÉê▌ Ýë ~ä~Åëçåó âĞäíëÝÖÉââÉä àłê¼ Éä~Çłë Ýë îłëłêäłë äÉÜÉí═ëÝÖÉ äÝåóÉÖÉë äÉÜÉíK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëJ åÉâ âćäĞåÄĞò═ Ñçêãłá î~åå~âW G sáëòçåóä~Ö ëòÝäÉë âĞêÄÉå ÉäíÉêàÉÇíÉâ ~ò łää~ãé~é−êçâ ãáåí ~ äÉÖÄáòíçåëłÖçë~ÄÄI îáëòçåóä~Ö à¼ Üçò~ãş Ýë ÉÖóÉë ÑçêJ ãłáâÄ~å âáëÄÉÑÉâíÉí═JÄ~êłí ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâK G ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ ~ êłàìâ îçå~íâçò¼ ëò~Äłäóçâ ãá~íí ~ âÉîÝëÄÝ âçÅâłò~íçë áåíÝòãÝåóÉâ âĞòÝ í~êíçòå~â Ýë âćäĞJ åĞëÉå ~ âłêé¼íäłëá àÉÖóÉâÜÉò â~éÅëçä¼Çî~

ëòÝäÉë âĞêÄÉå ÉäíÉêàÉÇíÉâ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâK bä═åóĞë ~ ÄÉÑÉâíÉí═ ëòłãłê~I ÜçÖó âáëÉÄÄ ĞëëòÉÖÉâÉí áë ÄÉÑÉâíÉíÜÉíI ã~Ö~ ÜÉäóÉíí ëò~âÉãÄÉêÉâêÉ Ä−òò~ ~ ÇĞåíÝëíK ^ âçÅâłò~íçí îłää~ä¼â áåâłÄÄ êÝëòJ îÝåóÉâÄÉ Ýë âĞíîÝåóÉâÄÉ ÑÉâíÉíåÉâK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá í~åłÅë~Ǽ ^ò ÉÖóÉë í═òëÇÝâ Ýë íłêë~ëłÖçâ ãáåÇÉåâçêá âáäłíłë~áê¼ä ~ ÄÉÑÉâíÉí═âÉí íłàÝâçòí~í¼ ëò~âÝêí═ ëòÉãÝäóI áääÉíîÉ ëò~âÝêí═ ÅÝÖK JJJ ÉÑÉâíÉíÝëá ÉëòâĞòêÉI î~Öó ~ í═âÉéá~Å ÉÖÝëòÝêÉ îçå~íâçò¼I ÝêíÝâÉäÝëí áë í~êí~äã~ò¼ ÉäÉãòÝëI à~î~ëä~í ÉääÉåëòçäÖłäí~íłë ÑÉJ àÝÄÉå íĞêíÝå═ łí~Çłë~I ~ãÉäóåÉâ ÅÝäà~I ÜçÖó ~åå~â

áëãÉêÉíÝÄÉå ~ò ćÖóÑÝä ÇĞåíÝëÝîÉä í═âÉéá~Åá âçÅâłò~íçí îłää~äàçåK kÉã ëòłã−í ÉÑÉâíÉíÝëá í~åłÅë~Çłëå~â ~ åóáäîłåçëëłÖå~â ëòłåí í~åìäãłåóI ÉäÉãòÝë î~Öó şàëłÖÅáââ âĞòòÝíÝíÉäÉK ^ ÉJ ÑÉâíÉíÝëá í~åłÅë~Çłë ~ò ËéíK ëòÉêáåí EQK ≈KF âáÉÖÝëò−í═ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~íłëå~â ëòłã−íI îáëòçåí ÉäíÝê═Éå ~ íĞÄÄá Ü~ëçåä¼ àÉääÉÖ▌ íÉîÝâÉåóëÝÖí═ä ÄłêãÉäó Ö~òÇłäâçǼ ëòÉêîÉòÉí Ñçäóí~íÜ~íà~ EËéíK UK ≈K ETF ÄÉâKFK ^ ÑÉàäÉíí éá~Åçâçå ãáåJ ÇÉåćíí ãÉÖí~äłäÜ~í¼â ~ âÉêÉëâÉÇ═ÅÝÖÉâí═ä ÑćÖÖÉíäÉåI âáÑÉàÉòÉííÉå ~ ÉÑÉâíÉíÝëá í~åłÅë~Çłëê~ ëò~âçëçÇçíí ÅÝÖÉâI j~J Öó~êçêëòłÖçå ~òçåÄ~å ÉòÉâ

ÉÖóÉä═êÉ Üáłåóçòå~âI áääÉíîÉ ÉÑÉâíÉíÝëá í~åłÅë~Çłëë~ä ~ä~éîÉí═Éå ~ Äê¼âÉêÅÝÖÉâ ÑçÖä~äâçòJ å~âK @@ ÉÑÉâíÉíÝëá íłêë~ëłÖ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é íìä~àÇçåçë~áí íĞãĞê−í═ ëòÉêîÉòÉíK iÉÜÉí ~âí−îI ë~àłí áÖ~òÖ~í¼ëłÖÖ~ä Ýë ÑÉäćÖóÉä═ÄáòçííëłÖÖ~ä êÉåÇÉäâÉJ ò═ ÅÝÖ Ełäí~äłÄ~å ~ òłêí ~ä~éçâ ÉëÉíÝÄÉåF Ýë é~ëëò−îI ~ò~ò ÑìåâÅá¼áí ~ò ~ä~éâÉòÉä═êÉ łíêìÜłòÜ~í¼ ëòÉêîÉòÉí Ełäí~äłÄ~å ~ åó−äí ~ä~éçâåłäFK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá íłêë~ëłÖ í═âÉÄÉÑÉâíÉíÝëá êÝëòàÉÖóÉâÉí ÄçÅëłí âáI Ýë ÉòÉâ Éä~Çłëłî~ä ĞëëòÉÖó▌àíĞíí í═âÝí åóÉêÉëÝÖÉëÉå ÄÉÑÉâíÉíáK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝë áêłåó~ ÝêíÝâé~é−ê î~Öó áåÖ~íä~å äÉÜÉíK @@

ÉÑÉâíÉí═ läó~å íÉêãÝëòÉíÉë î~Öó àçÖá ëòÉãÝäó EäłëÇ áåíÝòãÝåóá ÄÉÑÉâíÉí═FI ~âá ë~àłí î~Öó ãÉÖÄ−òłëçë ~ä~éçå ãłë éÝåòÝîÉä ~ò ÝêíÝâé~é−êéá~Åçå î~Öó ~ ëòłêã~òÝâçë éá~Åçâçå éçò−Åá¼í åóáíI Éòłäí~ä ~ âÝë═ÄÄá åóÉêÉëÝÖ êÉãÝåóÝÄÉå âçÅâłò~íçí îłää~äK b âçÅâłò~í ëò~Äłäóçòłëłê~ ãáåÇÉå çêëòłÖÄ~å àçÖëò~Äłäóçâ EÄÉÑÉâíÉí═JîÝÇÉäãá ëò~ÄłäóçâF ćÖóÉäåÉâI ~ãÉäóÉâ ~ ÄÉÑÉâíÉí═â äÉÜÉí═äÉÖ ÉÖóÉåä═ áåÑçêãłÅá¼àìíłëá ÉëÝäóÉáí áÖóÉâÉòåÉâ ãÉÖíÉêÉãíÉåá Ýë ëò~åâÅáçåłäàłâ ~ò ÉòòÉä ÉääÉåíÝíÉë íÉÜłí ~ ÄÉÑÉâíÉí═â ÉÖÝëòÉ ëòłãłê~ âłêçë éá~Åá ã~Ö~í~êíłëíK UQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá

ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉÑÉâíÉí═ sÝÇÉäãá ^ä~é J bs^ ^ í═âÉâĞîÉíÉäãÝåóÉâ ãÉääÉíí ~òçåÄ~åI Åë~âşÖóI ãáåí ~ Ä~åâá ÄÉíÝíÉâ ÉëÉíÝÄÉåI î~å ÉÖó ëòÉêîÉòÉíI ~ ÉÑÉâíÉí═ sÝÇÉäãá ^ä~é E bs^FI ~ãÉäó îÝÖë═ ÉëÉíÄÉå íÉäàÉë−í ~ åÉÜÝòëÝÖÉââÉä âćòÇ═ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ ÜÉäóÉííK ^ bs^ ~ ÑÉäëòłãçäłë ~ä~íí łää¼ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ î~ä~ãÉååóá ã~ÖłåÄÉÑÉâíÉí═á âĞîÉíÉäÝëÝí íÉäàÉë−íá ëòÉãÝäóÉåJ âÝåí N ãáääá¼ Ñçêáåí ĞëëòÉÖÜ~íłêáÖK bòí ~ âáÑáòÉíÝëí ~ò ^ä~é ~ ÄÉÑÉâíÉí═ âÝêÉäãÝêÉ íÉäàÉë−íáI ~ãáí ~ ÄÉÑÉâíÉí═åÉâ ÉÖó ÝîÉå ÄÉäćä ãÉÖ âÉää íÉååáÉK ^ò ĞëëòÉÖÜ~íłê ~ò

Éìê¼é~á ìåá¼ë åçêãłâÜçò áÖ~òçÇî~ Ñçâçò~íçë~å ÉãÉäâÉÇåá ÑçÖ ~ âĞòÉäàĞî═ÄÉåK OMMS à~åìłê NJí═ä O ãáääá¼ Ñçêáåíê~I ã~àÇ OMMUK à~åìłê NJí═ä S ãáääá¼ Ñçêáåíê~I łã ~ò ÉÖó ãáääá¼ Ñçêáåí ÑÉäÉííá ĞëëòÉÖåÉâ Åë~â VM ëòłò~äÝâłê~ ÑçÖ îçå~íâçòåá ~ âłêí~ä~å−íłëK JJJ ^ò ^ä~éçí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼â Üçòíłâ äÝíêÉ ~òò~ä ~ ÅÝää~äI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉí═âÉí ~ ÄÉÑ~Öóçíí âĞîÉíÉäÝëÉáâ ÉÖó êÝëòÝáÖ âłêí~ä~å−íë~K ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ ~ íÉîÝâÉåóëÝÖÝÜÉò ëòćâëÝÖÉë ÉåÖÉÇÝäóí Åë~â ~ÄÄ~å ~ò ÉëÉíÄÉå â~éà~ ãÉÖI Ü~ Åë~íJ ä~âçòçíí ~ò ^ä~éÜçòK ^ âłêí~ä~å−íłëÜçò ÑÉäÜ~ëòåłäí ĞëëòÉÖ ~ í~Öçâ Ç−àÄÉÑáòÉíÝëÝÄ═ä

ëòłêã~òáâK ÉÑ~Öóçíí ~ò ~ âĞîÉíÉäÝëI ~ãÉäóÉí ~ äÉàłê~íçí âĞîÉí═ R å~éçå ÄÉäćä åÉã íìÇ ~ò ^ä~é í~Öà~ ~ ÄÉÑÉâíÉí═ êÉåÇÉäâÉòÝëÝêÉ ÄçÅëłí~åáK ^ò ^ä~é ëòÉãÝJ äóÉåâÝåí Ýë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÜÉäóÉåâÝåí ĞëëòÉîçåí~å ÑáòÉíI ~ âłêí~ä~å−íłëí ~ âĞîÉíÉäÝë ÄÉÑ~Öółëłí âĞîÉí═ PM å~éçå ÄÉäćä âÉòÇá ãÉÖK ^ò ^ä~é łäí~ä ÑáòÉíÉíí âłêí~ä~å−íłë ĞëëòÉÖÜ~íłê~ OMMRK ÇÉÅÉãÄÉê PNJáÖ ÉÖóãáääá¼ ÑçêáåíI OMMSK à~åìłê NJí═ä OMMTK ÇÉÅÉãÄÉê PNJáÖ âÉíí═ãáääá¼ ÑçêáåíI ã~àÇ Éòí âĞîÉí═Éå Ü~íãáääá¼ Ñçêáåíê~ ÑçÖ ÉãÉäâÉÇåáK E^ò NVVSK Ýîá `ufK íĞêîÝåó îçJ å~íâçòá êłKF @@ ÉÑÉâíÉí═á ~ǼÜáíÉä ^ ÄÉÑÉâíÉí═âI Ü~ ~ ÄÉÑÉâíÉíÉíí

í═âÝàćâÉí í═âÉëòłãäłå ÜÉäóÉòáâ ÉäI ~ àĞîÉÇÉäÉã~Ǽê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó ~ä~éàłåI ~ǼÜáíÉäí îÉJ ÜÉíåÉâ áÖÝåóÄÉI ãÉäóÉí şàê~ ÄÉÑÉâíÉíîÉ åĞîÉäÜÉíáâ ~ Üçò~ãìâ~íI ÇÉ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë ãÉÖëò▌åÝëÝîÉä ãÉÖ âÉää ÑáòÉíåáćâK ^ í═J âÉëòłãä~ àÉääÉãò═áW ~ í═âÉëòłãäłå Åë~â ~ í═âÝå îłëłêçäí î~Öó åóáäîłåçë âáÄçÅëłíłëļä ëòłêã~ò¼I åÉã êÝëòäÉíêÉ îłëłêçäí êÝëòîÝåóI ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖó í~êíÜ~í¼I ÇÉ åÉã âÉêćäÜÉí í═âÉëòłãäłê~ íĞÄÄÉâ âĞòĞííW G ÇçäÖçò¼á êÝëòîÝåóI G âłêé¼íäłëá àÉÖó ÑÉäÜ~ëòåłäłëłî~ä àÉÖóòÉíí êÝëòîÝåóI G ã~ÖłåÑçêÖ~äçãÄ~å îłëłêçäí ÝêíÝâé~é−êI G ~ò çäó~å ÝêíÝâé~é−êI ãÉäóåÉâ

àÉÖóòÝëÉ î~Öó îÝíÉäÉ ÄłêãáäóÉå ÑçêãłÄ~å ÜáíÉäJâçåëíêìâÅá¼î~ä ÑćÖÖ ĞëëòÉK @@ ÉÑÉâíÉí═í íÉêÜÉä═ âĞäíëÝÖÉâ läó~å âĞäíëÝÖÉâI ãÉäóÉâ ~ ÄÉÑÉâíÉí═í âĞòîÉíäÉåćä íÉêÜÉäáâK fäóÉå éÝäÇłìä ~ò Éä~Çłëá Ýë îáëëò~îłäíłëá àìí~äÝâI áääÉíîÉ ~ ëòłãä~îÉòÉíÝëá Ç−àK @@ ÉÑÉâíÉí═îÝÇÉäãá ^ä~é ^ò lêëòłÖçë ÉíÝíÄáòíçë−íłëá ^ä~éÜçò Ü~ëçåä¼I ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼â łäí~ä äÝíêÉÜçò~åǼ Ö~ê~åÅá~~ä~éI ~ãÉäó ëòÉãÝJ äóÉåâÝåí Ýë ëòçäÖłäí~í¼âÝåí ã~ñáãìã N j cí ÉêÉàÝáÖ ÑáòÉíá âá ~ò NVVTK àşäáìë NK ìíłå ãÉÖâĞíĞíí ëòÉêò═ÇÝëÉâÄ═ä ÉêÉÇ═I ÄÉÑ~Öóçíí âĞîÉíÉäÝëÉâÉíK E ÉÑ~Öóçíí ~ò ~ âĞîÉíÉäÝëI ~ãÉäóÉí

~ò ~ä~é í~Öà~ Ğí ãìåâ~å~éçå ÄÉäćä åÉã íìÇ ~ ÄÉÑÉâíÉí═ êÉåJ ÇÉäâÉòÝëÝêÉ ÄçÅëłí~åáKF ^ò ~ä~é łäí~ä åóşàíçíí Äáòíçë−íłë åÉã íÉêàÉÇ âá ~ò łää~ãI ÜÉäóá Ğåâçêãłåóò~íçâI áåíÝòãÝåóá ÄÉJ ÑÉâíÉí═âI ~ò jk I î~ä~ãáåí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ îÉòÉí═á áääK NM BJçí ãÉÖÜ~ä~Ǽ ãÝêíÝâ J íìä~àÇçåçë~áå~â âĞîÉíÉäÝJ ëÉáêÉK JJJ ^ ÉÑÉâíÉí═îÝÇÉäãá ^ä~é ~ âłêí~ä~å−íłëí ~ âĞîÉíÉäÝë ÄÉÑ~Öółëłí âĞîÉí═ PM å~éçå ÄÉäćä âÉòÇá ãÉÖI ~ âáÑáòÉíÝë ãÝêíÝâÝáÖ ~ âĞîÉíÉäÝë ~ ÉÑÉâíÉí═îÝÇÉäãá ^ä~éê~ ëòłää łíK ^ ÉÑÉâíÉí═îÝÇÉäãá ^ä~é áÖ~òÖ~í¼ëłÖÄ~ ~ í═òëÇÉI ~ hbiboI ~ò jk I î~ä~ãáåí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼â

àÉäĞäÜÉíåÉâ í~Öçâ~íI áääÉíîÉ ~ mpw‡c à~î~ëä~í~ ~ä~éàłå ~ éÝåòćÖóãáåáëòíÉê àÉäĞäÜÉí âÝí ÑćÖÖÉíäÉå ëò~âÉãÄÉêK ¸ÖóîÉòÉí═ áÖ~òÖ~í¼W c~êâ~ë mÝíÉê @@ ÉÑçÖ~Çłëá ÝêíÝâ ^ hbibo oíK łäí~ä î~ä~ãÉäó Äáòíçë−íÝâ ÅÝäê~ ÉäÑçÖ~Ççíí ÉëòâĞò ~òçå ÝêíÝâÉI ãÉäóÉå ~ hbibo oíK ~ò ~Ççíí ÉëòâĞòí ~ò ~Ççíí Äáòíçë−íÝâ ÅÝäê~ ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÉëòáK @@ ÉÑçäółë ^ íłêë~ëłÖá íĞêîÝåó ëòÉêáåí ~Ççíí íłêë~ëłÖÄ~å ëòÉêòÉíí íìä~àÇçåêÝëò îłäíçòłëí OR EàÉäÉåí═ë ÄÉÑçäółëFI RM EíĞÄÄëÝÖá ÄÉÑçJ äółëF Ýë TR ëòłò~äÝâ Eáêłåó−í¼ ÄÉÑçäółëF ÑÉäÉíí ÄÉ âÉää àÉäÉåíÉåá PM å~éçå ÄÉäćä ~ `ÝÖÄ−ê¼ëłÖçå Ýë ~òí âĞòòÝ âÉää íÉååá ~ UR q═òëÇÉ

Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì `ÝÖâĞòäĞåóÄÉåK ^ íìä~àÇçåçë ~ ÄÉàÉäÉåíÝëáÖ ëò~î~ò~íá àçÖłí Åë~â ~ Ü~íłêÝêíÝâ EORJRMJTR BF ÉêÉàÝáÖ Öó~âçêçäÜ~íà~K ^ âáJ ëÉÄÄëÝÖá íìä~àÇçåçëçâ âÝêÜÉíáâI ÜçÖó ~ò áêłåó−í¼ ÄÉÑçäółëë~ä êÉåÇÉäâÉò═ íìä~àÇçåçë ÑçêÖ~äãá ÝêíÝâÉå îłëłêçäà~ ãÉÖ êÝëòJ îÝåóćâÉíK EkÉã í═òëÇÉí~Ö åóáäîłåçë íłêë~ëłÖçâ ÉëÉíÝå ~ ÑçêÖ~äãá ÝêíÝâ ãÉÖÜ~íłêçòłë~ åÉã ÉÖóëòÉê▌I Éò áÇ═åâÝåí îáíłâJ ê~ îÉòÉí ~ íìä~àÇçåçëçâ âĞòĞííKF @@ ÉÑçäółëçä¼ êÝëòÉëÉÇÝë ^ eáíÉäáåíÝòÉíá qĞêîÝåó ãÉÖÜ~íłêçòłë~ ëòÉêáåí ÉÖó íÉêãÝëòÉíÉë î~Öó àçÖá ëòÉãÝäó çäó~å âĞòîÉíäÉå Ýë

âĞòîÉíÉíí íìä~àÇçJ å~ ÉÖó îłää~äâçòłëÄ~åI áääÉíîÉ ÉÖó ëòÉãÝäó Ýë ÉÖó îłää~äâçòłë âĞòĞíí äÝíêÉàĞíí çäó~å â~éÅëçä~íI ~ãÉäó ~ä~éàłå ~ ëòÉãÝäó ~ íìä~àÇçåá Üłåó~Ç áääÉíîÉ ~ ëò~î~ò~íá àçÖçâ äÉÖ~äłÄÄ NM BJłí Äáêíçâçäà~I î~Öó ~ îłää~äâçòłë íÉëíćäÉíá í~Öà~áå~â òĞãÝí âáJ åÉîÉòÜÉíáI ÉäãçòÇ−íÜ~íà~I áääÉí═äÉÖ ~ä~éëò~ÄłäóI ëòáåÇáâłíìëá ëòÉêò═ëÝ ~ä~éàłå Öó~âçêçäÜ~í ÇĞåí═ ÄÉÑçäółëí ~ îłää~äâçòłë ã▌âĞÇÝëÝêÉK JJJ J[ÉääÉå═êò═ êÝëòÉëÉÇÝë @@ ÉÖó▌àí═ÜÉäó ^ âáÄçÅëłí¼ łäí~ä ãÉÖàÉäĞäí äÉíÝíâÉòÉä═I ~ãÉäóÉí ~ âáÄçÅëłí¼ ÜáêÇÉíãÝåóÝÄÉå ~ åóçãÇ~á şíçå Éä═łää−íçíí êÝëòîÝåóÉâ łíîÝJ

íÉäÝêÉ ÑÉäàçÖçë−íçíí ÝëLî~Öó ã~Ö~ ~ âáÄçÅëłí¼K @@ ÉÜçò~í~ä fãéçêíW ^ âćäÑĞäÇê═ä ÄÉëòÉêòÉíí łêìâ éá~Åá ÝêíÝâÉ ~ ã~Öó~ê îłãÜ~íłêçåI ~ ëòłää−íłëë~ä â~éÅëçä~íçë ĞëëòÉë âĞäíëÝÖÉí Ýë ~ ëòłää−íłë ~ä~ííá Äáòíçë−íłë âĞäíëÝÖÝí áë ÄÉäÉÝêíîÉ E ÅKáKÑ é~êáíłëFK @@ ÉÜçò~í~äá áåÇÉñ ^ âćäÑĞäÇê═ä ÄÉëòÉêòÉííI ~ò çêëòłÖ îłãÜ~íłêłå łíÜ~ä~Ǽ łêìâ ÑçêáåíÄ~å âáÑÉàÉòÉíí Ñçäó¼łê~ë ÑçêÖ~äãá ÝêíÝâáåÇÉñÝåÉâ Ýë łêáåÇÉñÝåÉâ Üłåó~Ççë~âÝåí ëòłã−íçíí îçäìãÉåáåÇÉñK @@ ÉäÉ~Çłë läó~å âÉêÉëâÉÇÝëI ~ãáâçê ~ íêÉåÇ âÉòÇÉíÝå Ýë ~ íêÉåÇÇÉä ãÉÖÉÖóÉò═ áêłåóÄ~å íĞêíÝåáâ éçò−Åá¼ÑÉäîÝíÉäK @@ ÉäÉîÝíÉä

läó~å âÉêÉëâÉÇÝëI ~ãáâçê ~ íêÉåÇ âÉòÇÉíÝå Ýë ~ íêÉåÇÇÉä ãÉÖÉÖóÉò═ áêłåóÄ~å íĞêíÝåáâ éçò−Åá¼ÑÉäîÝíÉäK @@ ÉäÑĞäÇá âłêíó~ `ë~â ~ âáÄçÅëłí¼ Ä~åâ çêëòłÖłÄ~åI ~ò ~Ççíí çêëòłÖ éÝåòåÉãÝÄÉå Äçåóçä−íçíí íê~åò~âÅá¼ ëçêłå Ü~ëòåłäÜ~í¼ Ä~åââłêíó~K ^ j~Öó~êçêëòłÖçå âáÄçÅëłíçíí ÄÉäÑĞäÇá âłêíółââ~ä íÉÜłí Åë~â ~ò çêëòłÖ íÉêćäÉíÝå Äçåóçä−íÜ~íìåâ Ñçêáåí ~ä~éş íê~åò~âÅá¼â~íK @@ Éäã~Ö~ëëłÖ EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW aêK aÝåÉë dóĞêÖóJj~Öó~ê jłêá~W Ëé−íÝëá àçÖX biqb gqf OMMN L lqËhF ^ é~Çä¼ Ýë ~ ãÉååóÉòÉí âĞòĞííá ÑćÖÖ═äÉÖÉë íłîçäëłÖK @@ Éäë═ ÝêíÝâ ãÉÖÜ~íłêçòłë~ ÉÑÉâíÉíÝëâçê Éäë═ äÝéÝëâÝåí âá~ä~â−íàìâ

ÄÉÑÉâíÉíÝëćåâê═ä ~ò ÉäãÝäÉíáäÉÖ ÜÉäóÉë ÄÉäë═ ÝêíÝâÉíI ã~àÇ ãÉÖåÝòòćâI ÜçÖó ~Ççíí ÉëÉíÄÉå ~ éá~Å ÜçÖó~å łê~òò~ ÄÉK ˆëëòÉîÉíîÉ ~ ÄÉäë═ ÝêíÝâÉí Ýë ~ éá~Åá ÝêíÝâÉíI Ü~ ~òí í~äłäàìâI ÜçÖó ~ éá~Åá ÝêíÝâ ~ä~Åëçåó~ÄÄI ãáåí ~ ÄÉäë═ ÝêíÝâ î~Öó ãÉÖÉÖóÉòáâ îÉäÉI ~ââçê ÝêÇÉãÉë í~êí~åáK e~ ~ éá~Åá ÝêíÝâ ã~Ö~ë~ÄÄI ãáåí ~ ÄÉäë═ ÝêíÝâI ~ââçê ÝêÇÉãÉë Éä~Çåá ~ ÄÉÑÉâíÉJ íÝëá ÉëòâĞòíK má~Åá ÉÖóÉåëşäó ÉëÉíÝå ~ò łêÑçäó~ã ~ ÄÉäë═ ÝêíÝâÉí íćâêĞòáK ^ éá~Åá í═âÝë−íÝëá êłí~ ~òí ~ò Éäîłêí Üçò~ãçí íÉëJ íÉë−íá ãÉÖI ~ãÉäó ~ éá~Å âĞòĞë îÝäÉãÝåóÝå ~ä~éìä¼ ÄÉäë═ÝêíÝâÉí ÑÉàÉòá âáK US q═òëÇÉ Ýë

Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ Éäë═ â~ã~íäłÄ Éäë═ â~ã~íäłÄ ~ò ~ ëòłãI ~ãÉäó ãÉÖãìí~íà~I ÜçÖó ÉÖó í═âÉÄÉÑÉâíÉíÝë Ýîá Üłåó ëòłò~äÝâ â~ã~íçí Üçò ÄÉäłíÜ~í¼ áÇ═íłîJ ê~K JJJ ^ ÄÉäë═ â~ã~íäłÄ ãÉÖãìí~íà~I ÜçÖó ãÉââçê~ ~ò ~ â~äâìä~í−î â~ã~íäłÄI ~ãÉäó ãÉääÉíí ~ ÄÉêìÜłòłë ÉÖóëòÉêá Ýë ~ ã▌âĞJ ÇÝë Ñçäó~ã~íçë âĞäíëÝÖÉá ~ ÄÉîÝíÉäÉâÄ═ä ÝééÉå ÉÖóëòÉê íÝêćäåÉâ ãÉÖ ~ò ÝäÉíí~êí~ã ~ä~ííK qìä~àÇçåâÝééÉå Éò ~ ÑÉÇÉòÉíá éçåíI Éââçê ãÝÖ åÉã âÝéò═ÇĞíí åóÉêÉëÝÖK ^ ÄÉêìÜłòłëí ~ââçê ÝêÇÉãÉë ãÉÖî~ä¼ë−í~åáI Ü~ ~åå~â ÄÉäë═ â~ã~íäłÄ~ ãÉÖÜ~ä~Çà~ ~ ëòłã−íłëçâ ëçêłå ~äâ~äã~òçíí â~äJ

âìä~í−î â~ã~íäłÄ å~ÖóëłÖłíK ^ ÄÉêìÜłòłë ÜáíÉäÄ═ä íĞêíÝå═ ãÉÖî~ä¼ë−íłë~ ÉëÉíÝå ~ ÄÉäë═ â~ã~íäłÄ ãÉÖ âÉääI ÜçÖó Ü~ä~Çà~ ~ âĞäÅëĞå ìíłå ÑáòÉíÉåÇ═ â~J ã~íäłÄ ãÝêíÝâÝíK JJJ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝë łíä~Öçë àĞîÉÇÉäãÉò═ëÝÖá êłíłà~ ~ò ~ â~ã~íäłÄI ~ãÉäó ãÉääÉíí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë åÉíí¼ àÉäÉåÝêíÝâÉ åìää~K @@ Éäë═ âĞê háòłê¼ä~Ö ~ hbibo oíKJåÝä îÉòÉíÉíí éÝåòÑçêÖ~äãá ëòłãäłâ~í Ýêáåí═ éÝåòÑçêÖ~äãá ã▌îÉäÉíK @@ Éäë═ ãÉÖíÝêćäÝëá êłí~ J foo ^ò ~ â~ã~íäłÄI ~ãÉäó ãÉääÉíí É ÄÉÑÉâíÉíÝëÄ═ä ÉêÉÇ═ àĞî═ÄÉåá éÝåòłê~ãäłëçâ~í Çáëòâçåíłäî~ ÝééÉå ~ ÄÉÑÉâíÉíÉåÇ═ ĞëëòÉJ ÖÉí â~éàìâK JJJ ^òçå â~ã~íäłÄI ~ãÉäó ãÉääÉíí

ÉÖó ÄÉÑÉâíÉíÝë àÉäÉåÝêíÝâÉ ãÉÖÉÖóÉòáâ ~åå~â éá~Åá łêłî~äK @@ ÉäíÉêćäÉí EfåÖ~íä~åF ^ò Ýé−íÉíí âĞêåóÉòÉí ~ä~â−íłëłê¼ä Ýë îÝÇÉäãÝê═ä ëò¼ä¼ NVVTK Ýîá iuusfffK íĞêîÝåó OK≈ QK éçåíà~ ÝêíÉäãÝÄÉå ~ íÉäÉéćäÝë âĞòáÖ~òÖ~íłëá íÉêćäÉíÝåÉâ J àÉääÉãò═Éå ~ íÉäÉéćäÝë íĞêíÝåÉíáäÉÖ âá~ä~âìäíI Éäë═ëçêÄ~å ĞëëòÉÑćÖÖ═I ÄÉÝé−íÉííI áääÉí═äÉÖ ÄÉÝJ é−íÝëêÉ ëòłåí íÉêćäÉíÉâÉí í~êí~äã~ò¼ âáàÉäĞäí êÝëòÉK @@ Éãìí~í¼ê~ ëò¼ä¼ ^ íìä~àÇçåçë åÉîÉ åÉã àÉäÉåáâ ãÉÖ ~ íÉêãÝâÉå Ýë ~ ÇçâìãÉåíìãçâçåK @@ Éãìí~í¼ê~ ëò¼ä¼ ÝêíÝâé~é−ê ^ò áäóÉå í−éìëş ÝêíÝâé~é−êÄ~å ÑçÖä~äí àçÖçâ~í ~ò Öó~âçêçäÜ~íà~I ~âáåÝä ~

é~é−ê î~åK @@ Éãìí~í¼ê~ ëò¼ä¼ êÝëòîÝåó ^ íìä~àÇçåçë ãÉÖàÉäĞäÝëÉ åÝäâćä ëò~Ä~Ççå łíêìÜłòÜ~í¼K kÝîêÉ ëò¼ä¼W ~ íìä~àÇçåçëłå~â åÉîÝí ~ âáÄçÅëłí¼ łäí~ä îÉòÉí êÝëòJ îÝåóâĞåóîÄÉ ÄÉàÉÖóòáâI łíêìÜłòłë~ ~ââçê ÝêîÝåóÉëI Ü~ ~ò şà íìä~àÇçåçë åÉîÝí ~ êÝëòîÝåóâĞåóîÄÉ ÄÉàÉÖóÉòíÝâK @@ ÉåÅÜã~êâ ˆëëòÉÜ~ëçåä−íłëáI îáëòçåó−íłëá ~ä~éI çäó~å ~Ç~íçâI ãÉäóÉâÜÉò ~ò ~Ççíí áÇ═ëò~âá ëòłãçâ î~ä~ãáäóÉå ã¼Ççå Ü~ëçåä−íÜ~í¼~âK @@ ÉåÅÜã~êâ é~é−ê oÉÑÉêÉåÅá~ é~é−êI ~ò~ò ~òçå TI âćäĞåÄĞò═ Ñìí~ãáÇÉà▌ EPISINO ܼå~éI OIPIRINM ÝîF é~é−êí Ü−îàìâ ÄÉåÅÜã~êâ é~é−êå~âI ~ãÉäóêÉ ~ò ‡hh ãáåÇÉåå~é âĞòäá ~ò ~âíìłäáë

Üçò~ãçâ~íK ^ãçäó~å ãìí~í¼âÝåí ëòçäÖłä ~ âĞíîÝåóéá~Åê¼äK bòÉå Üçò~ãçJ â~í ĞëëòÉâĞíîÉ â~éàìâ ãÉÖ ~ Üçò~ãÖĞêÄÝíK jáåÇáÖ ~ò ~Ççíí Ñìí~ãáÇ═ÜĞò äÉÖâĞòÉäÉÄÄ Éë═ łää~ãé~é−ê ~ ÄÉåÅÜã~êâ é~J é−êI íÉÜłí ÉÖó şàçåå~å âáÄçÅëłíçíí łää~ãâĞíîÝåóI î~Öó aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖó łíîÉëòá ~ êÉÑÉêÉåÅá~ é~é−ê Å−ãÉí Éä═ÇàÝí═äK UT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉååÑÉåíÉë EáåëáÇÉêF bÖó îłää~ä~íçå ÄÉäćä Äáò~äãá éçò−Åá¼í ÄÉíĞäí═I −Öó ÑçåíçëI åÉã ãáåÇÉåâá ëòłãłê~ ÜçòłÑÝêÜÉí═ áåÑçêãłÅá¼âÜçò Üçòòłàìí¼ ëòÉãÝäóK @@ ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉã e~ ÄÉååÑÉåíÉë

ëòÉãÝäó ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ áÖÝåóÄÉ îÝíÉäÉ åÝäâćäI íÉÜłí âĞòîÉíäÉåćä âĞí ãłëáâ ëòÉãÝääóÉä ćÖóäÉíÉíI ~ò åÉã ëòłã−í ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉãåÉâK ^ ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉãÉí ~ íâK OVVL^K ≈J~ Ä▌åíÉííåÉâ ãáå═ë−íá Ýë ÜłJ êçã ÝîáÖ íÉêàÉÇ═ ëò~Ä~ÇëłÖîÉëòíÝëëÉä ÄćåíÉíáK j~Öó~êçêëòłÖçå ÉÇÇáÖ ÉÖó àçÖÉê═ë −íÝäÉí ëòćäÉíÉíí ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉJ äÉã ćÖóÝÄÉå ~ò şåK oÝåóáJćÖóÄÉåK ^ò rp^JÄ~å ~ ÄĞêíĞåí àÉäÉåí═ Ä▌åíÉí═àçÖá âĞîÉíâÉòãÝåóÉâ ãÉääÉíí ~ ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉãí ~ò NVPPJ~ë ÝêíÝâé~é−êJíĞêîÝåó áääÉíîÉ ~ò NVUQJÉëI âćäĞå ~ ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉãêÉ îçå~íâçò¼

íĞêîÝåó ëò~Äłäóçòò~K rí¼ÄÄá ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉã ÉëÉíÝå ~ò ÉäÝêí éêçÑáí PMM BJłí ëò~Äà~ âá ëò~åâÅá¼âÝåíI áääÉíîÉ ã~ÖłåàçÖá âÉêÉëÉíÉâ áåÇ−íłëłí áë äÉÜÉí═îÝ íÉëòáK JJJ Éäë═ áåÑçêãłÅá¼â áääÉÖłäáë ÑÉäÜ~ëòåłäłë~ ~åó~Öá Éä═åóëòÉêòÝë ÅÝäàłÄ¼äK ^ ÄÉÑÉâíÉí═â îÝÇÉäãÉ Ýë ~ éá~Å łíäłíÜ~í¼ëłÖłå~â ÝêÇÉâÝÄÉå ãáåÇÉå çêëòłÖ íĞêîÝåóÉá íáäíàłâI ëò~Äłäóçòłëłí ~ò şà ËéíK ëòáÖçê−íçíí~ ENQQK ≈KFK bëòÉêáåí ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉJ ÇÉäÉãåÉâ ëòłã−í ~òò~ä ~ò ÝêíÝâé~é−êê~ä î~Öó í═òëÇÉá íÉêãÝââÉä Ñçäóí~íçíí âÉêÉëâÉÇÉäÉãI ~ãÉäóêÉ ~ ÄÉååÑÉåíÉë áåÑçêãłÅá¼ îçå~íâçòáâI ~âłê ~ ÄÉååÑÉåíÉë

ëòÉãÝäóI ~âłê ~åå~â ãÉÖÄ−òçííà~ âĞîÉíá ÉäK ^ ÉååÑÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉããÉä ~òçåçë ãÉÖ−íÝäÝë ~äł Éëáâ ~ ÄÉååÑÉåíÉë áåÑçêãłÅá¼ íçîłÄÄ~Çłë~ çäó~å ëòÉãÝäóåÉâI ~âáê═ä ÑÉäíÝíÉäÉòÜÉí═I ÜçÖó ~òí âÉêÉëJ âÉÇÉäÉãÄÉå ÑÉäÜ~ëòåłäà~K @@ ÉååÑÉåíÉë ëòÉãÝäó jáåÇÉåâáI ~âá î~ä~ãÉäó âáÄçÅëłí¼I ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼I Ö~ê~åÅá~îłää~ä¼ éÝåòćÖóáI Ö~òÇ~ëłÖá î~Öó àçÖá ÜÉäóòÉíÝîÉäI ÉååÉâ îłêÜ~í¼ îłäíçòłëłî~ä â~éÅëçä~íçëI åóáäîłåçëëłÖ Éä═íí ãÝÖ åÉã áëãÉêíI łã î~ä~ãÉäó ÝêíÝâé~é−ê łêÑçäó~ãłíI ãÉÖJ −íÝäÝëí ÄÉÑçäółëçäåá âÝéÉë áåÑçêãłÅá¼î~ä êÉåÇÉäâÉòáâI ÑÉäíÝîÉI Ü~ íìÇ~íłÄ~å î~å ~ò

áåÑçêãłÅá¼ ÄÉååÑÉåíÉë îçäíłå~âK ÉåJ åÑÉåíÉë ëòÉãÝäóåÉâ ãáå═ëćä E~ò ËéíK NQOK ≈J~ ~ä~éàłåF ~ âáÄçÅëłí¼ Ýë äÉłåóîłää~ä~í~áå~â ÝêÇÉãá ćÖóîÉòÉí═àÉI îÉòÉí═ íáëòíëÝÖîáëÉä═àÉI ÑÄJí~Öà~I ~ âáÄçÅëłí¼ í═âÝàÝåÉâ äÉÖ~äłÄÄ NM ≈Jí Äáêíçâä¼ ã~ÖłåëòÉãÝäóI äÉÖ~äłÄÄ OR BJłí Äáêíçâä¼ íłêë~J ëłÖ îÉòÉí═àÉI íáëòíëÝÖîáëÉä═àÉI ÑÄJí~Öà~I ~ âáÄçÅëłíłë Ñçäó~ã~íłÄ~å êÝëòí îÉî═ ëòÉêîÉòÉíI áääÉíîÉ ëòłãä~îÉòÉí═ éÝåòáåíÝòÉí îÉòÉí═àÉI ÑÄJí~Öà~ î~ä~ãáåí áääÉíÝâÉë ~äâ~äã~òçííà~K @@ Éåóşàí¼ÜÉäó ^ âáÄçÅëłí¼ ãÉÖÄ−òçííà~âÝåí Éäàłê¼ hbibo oíK ëòÝâÜÉäóÉK @@ ÉêìÜłòłë ˙à íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ ÄÉëòÉêòÝëÉI

äÝíÉë−íÝëÉI Éä═łää−íłë~X ãÉÖäÝî═ íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ Ä═î−íÝëÉI êÉåÇÉäíÉíÝëÝåÉâ ãÉÖîłäíçòí~íłJ ë~I łí~ä~â−íłë~I ÑÉäşà−íłë~X ~ ê~âíłêÄ~ î~ä¼ ÄÉëòłää−íłëáÖ îÝÖòÉíí ãáåÇ~òçå íÉîÝâÉåóëÝÖI ~ãÉäó ~ò ÉëòâĞòÜĞò ÉÖóÉÇáäÉÖ Üçòòłâ~éÅëçäÜ~í¼K ^ò áåÇÉñÉâÉí íłêÖóáÇ═ëò~âá ĞëëòÉÜ~ëçåä−í¼ łêçå ëòłã−íàìâK @@ ÉêìÜłòłë J Ö~òÇ~ëłÖçëëłÖá ëòłã−íłëçâ ëçêłå ~äâ~äã~òÜ~í¼ ãìí~í¼â ^ í═âÉ îáëëò~íÝêćäÝëÝí ~ ÄÉêìÜłòłëçâ ćòÉãÉäíÉíÝëÉâçê ~ âĞäíëÝÖÉâ âĞòĞíí Éäëòłãçäí ÝêíÝâÅëĞââÉåÝëá äÉ−êłë Äáòíçë−íà~K cÉäíÝíÉä ÝÖI ÜçÖó ~ò łê ~ âĞäíëÝÖÉâÉå â−îćä í~êí~äã~òò~ ~ ÄÉÑÉâíÉí═ łäí~ä Éäîłêí

í═âÉÜçò~ÇÝâçí áëK ^ í═âÉÜçò~ÇÝâ ~ò ÉÖóJ ëòÉêá ÄÉÑÉâíÉíÝëëÉä ÉäÝêÜÉí═ ÄÉîÝíÉäÉâ Çáëòâçåíłäí ÝêíÝâÝåÉâ EàÉäÉåäÉÖá ÝêíÝâF Ýë ~ ÄÉîÝíÉä ÝêÇÉâÝÄÉå ÑÉäãÉêćäí âĞäíëÝÖÉâ Çáëòâçåíłäí ÝêíÝâÝåÉâ ~ âćäĞåÄĞòÉíÉK bòòÉä ëòÉãÄÉå ~ í═âÉ ãÉÖíÝêćäÝëÉ ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó ~ò ÝäÉíí~êí~ã ~ä~ííá Üçò~ÇÝâ äÉÖ~äłÄÄ ~ââçê äÉÖóÉåI ãáåí ~ãÉââçê~ ĞëëòÉÖÉí ãłëI ~äíÉêå~í−î ÄÉÑÉâíÉíÝëëÉä ìÖó~å~ââçê~ áÇ═ ~ä~íí Éä äÉÜÉíåÉ ÝêåáK ^ ÄÉêìÜłòłëçâ Ö~òÇ~ëłÖçëëłÖłå~â ãÉÖ−íÝäÝëÝîÉä â~éÅëçä~íÄ~å íĞÄÄ Ñçåíçë íÝåóÉò═í âÉää áëãÉêåá EéäK ćòÉãÉäíÉíÝëá áÇ═ëò~âI ÉäÝêÜÉí═ ÝîÉë łêÄÉîÝíÉä åĞîÉâÉÇÝë Ýë

âĞäíëÝÖîçåò~í~I ëíÄKFK ˆåã~ÖłÄ~å ÉÖó ÄÉêìÜłòłëJÖ~òÇ~ëłÖçëëłÖá ãìí~í¼ âÉîÝë ~ ÜÉäóÉë ÇĞåíÝë ãÉÖÜçò~í~äłÜçòK ^ ÄÉêìÜłòłëá îłäíçò~íçâ Ö~òÇ~ëłÖçëëłÖ ëòÉêáåíá ê~åÖëçêłÄ~å ~òíI ~ãÉäóåÉâ âáîáíÉäÉòÝëÝêÉ ~ Ñçêêłëçâ áë Äáòíçë−íçíí~âI ~ Ö~òÇ~ëłÖçëëłÖ éÝåòćÖóáäÉÖ êÉ~äáòłäÜ~í¼ ëòáåíàÝåÉâ åÉîÉòòćâK @@ ÉêìÜłòłë łÖ~ò~íá Üçî~í~êíçòłë ëòÉêáåí J ^åó~ÖáI J qÉêãÉä═ àÉääÉÖ▌I Ýë UU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J ^ åÉã ~åó~Öá àÉääÉÖ▌ ÄÉêìÜłòłë ^åó~Öá Ýë ã▌ëò~âá ĞëëòÉíÝíÉä ëòÉãéçåíàłÄ¼ä äÉÜÉíåÉâW ÖÝéÉâI ÑÉäëòÉêÉäÝëÉâI ÄÉêÉåÇÉòÝëÉâI Ýé−íÝëá

Ýé−íÝëëòÉêÉäÝëá Ýë ÉÖóÝÄ ÄÉêìÜłòłë @@ ÉêìÜłòłë łíä~Öçë Ü~íÝâçåóëłÖ~ jÉÖãìí~íà~I ÜçÖó ÉÖóëÝÖåóá ÄÉêìÜłòłë ãÉââçê~ ã~âêç àĞîÉÇÉäÉãJåĞîÉâãÝåó äÝíêÉàĞííÝí ~ä~éçòò~ ãÉÖK @@ ÉêìÜłòłë ÄÉäë═ âçêëòÉê▌ëĞÇÝëá êłíłà~ ^ ÄÉêìÜłòłë łäí~ä ÝêáåíÉíí äÉÖëò▌âÉÄÄ ÄÉêÉåÇÉòÝë ÄÉêìÜłòłë ìíłåá Ýë ÄÉêìÜłòłë Éä═ííá ã▌ëò~âá éçíÉåÅáłäà~áå~â Üłåó~ÇçJ ë~K @@ ÉêìÜłòłë Åëçéçêíçë−íłë~ J hçêãłåóò~íá J ˆåâçêãłåóò~íáI ÜÉäóá J słää~ä~íá J ełòí~êíłëá @@ ÉêìÜłòłë ÝêíÝâÉäÝëÉ ^ ÄÉêìÜłò¼ ~êê~ âÉêÉë ÑÉäÉäÉíÉíI ÜçÖó NK ^òçåçë ÅÝäşI ~òçåçë âçÅâłò~íşI ÉÖóãłëí âĞäÅëĞåĞëÉå âáòłê¼ ÄÉêìÜłòłëá íÉêîÉâ

ÉÖóÉåâÝåí ãÉÖÑÉäÉäåÉâ É ~ò Éäîłêí âĞJ îÉíÉäãÝåóÉâåÉâK OK jÉäóáâ ~ò ~ íÉêîI ~ãÉäóáâ äÉÖáåâłÄÄ Üçòòł àłêìä ~ ÄÉêìÜłò¼ éêçÑáäàłå~â åĞîÉäÝëÝÜÉòK @@ ÉêìÜłòłë Ñ~àíłá J êìíí¼ ÄÉêìÜłòłë ~ãçêíáòłäí ÉëòâĞòĞâ é¼íäłë~ Ýë şà ÉëòâĞòĞâ äÝíÉë−íÝëÉX ~ êÝÖáÉâ Ä═î−íÝëÉK J kÉíí¼ ÄÉêìÜłòłë ~Ççíí áÇ═ëò~âÄ~å ãÉÖî~ä¼ëìäí êÉłäí═âÉ łääçãłåó åĞîÉâÉÇÝëÉ L şà í═âÉà~î~â äÝíÉë−íÝëÉ LK J ^ãçêíáòłÅá¼ ~ í~êí¼ë Ü~ëòåłä~íá í═âÉà~î~â ÉäÜ~ëòåłä¼Çłëìâ ãÝêíÝâÉI Ýë ãÉÖíÝêćäÝëćâ Ñçêãłà~K @@ ÉêìÜłòłë Ñáå~åëò−êçòłë Ñçêêłë ëòÉêáåí J p~àłíI J î~Öó áÇÉÖÉåK p~àłí Ñçêêłë ~ îłää~ä~í í═âÝàÝåÉâ ÉÖó êÝëòÝí

îáëëò~ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ åÝäâćä Ü~ëòåłäÜ~íà~K Éäë═ ÑçêêłëW ~ä~éí═âÉI åóÉêÉëÝÖI ~ãçêíáòłÅá¼ë ~ä~é hćäë═ ÑçêêłëW łää~ãá íłãçÖ~íłëI oí şà êÝëòîÝåó âáÄçÅëłíłë~I ãłë îłäJ ä~ä~íí~ä î~ä¼ ÉÖóÉëćäÝëK @@ ÉêìÜłòłë Ü~íÝâçåóëłÖłå~â îáòëÖłä~í~ pí~íáâìë Ýë Çáå~ãáâìë ãìí~í¼ëòłãçââ~ä îÝÖÉòòćâK ^ ëí~íáâìë ã¼ÇëòÉêÉâ åÉã îÉëòáâ ÑáÖóÉäÉãÄÉ ~ò áÇ═íÝåóÉò═íI ã−Ö ~ Çáå~ãáâìë ã¼ÇëòÉêÉâåÝä î~ä~ãáäóÉå ÑçêãłÄ~å ~ò áÇ═íÝåóÉò═ ëòÉêÉéÉ áë ãÉÖàÉäÉåáâK @@ ÉêìÜłòłë áÇ═í~êí~äã~ ^ âáîáíÉäÉòÝë ãÉÖâÉòÇÝëÝí═ä ~åå~â ãÉÖâÉòÇÝëÝáÖ í~êíK @@ ÉêìÜłòłë áÇ═í~êí~äã~ ëòÉêáåí J eçëëòş äÉàłê~íş ÜáíÉäÉâ

RJPM ÝîáÖ E Üçëëòş äÉàłê~íş ÑÉàäÉëòíÝëá ÜáíÉäI Üçëëòş äÉàłê~íş ÝêíÝâé~é−êçâI êÝëòîÝåóI âĞíîÝåóF J hĞòÝéäÉàłê~íş ÜáíÉäÉâNJR ÝîáÖ EÄ~åâÜáíÉäI ÄÝêäÉíI ä−òáåÖF J oĞîáÇ äÉàłê~íş N Ýî ~ä~ííEÄ~åâÜáíÉäI âÉêÉëâÉÇÉäãá ÜáíÉä ëòłää−í¼ ~Çà~ ~ îÉî═åÉâI îłäí¼I äÉëòłã−íçäłëK @@ ÉêìÜłòłë àÉäÉåí═ëÝÖÉ ^ò áååçîłÅá¼ Ñ═ ÜçêÇçò¼á Ýë ~ íÉêãÉäÝë åĞîÉäÝëÝåÉâ ~ä~éîÉí═ ÑÉäíÝíÉäÉK UV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉêìÜłòłë âáîáíÉäÉòÝëÉ Ñçäó~ã~í êÉåÇëòÉê NK bä═âÝëò−í═W ~I `Ýä ãÉÖÜ~íłêçòłëW ~ ã~å~ÖÉê ÉäÇĞåíáI ÇĞåíÝëá ëòáåíÉâÉí ÅÝä ãÉÖÜ~íłêçòłë ÄI aĞåíÝë

Éä═âÝëò−íÝëW ÄÉäë═ í~åìäãłåóI ÄÉêìÜłòłë ÅI j▌ëò~âá íÉêî âáÇçäÖçòłë~W íÉêîÉòáâ î~Öó â−îłå~íçë íÉêîÉòÝëEíÉêîÉò═F ÇI qÉäÉéÜÉäó âá àÉäĞäÝëÉI ÜçÖó Üçä ÉI qÉêî ÇçâìãÉåíłÅá¼í ÄÉãìí~íåáI Ü~í¼ëłÖá ÉåÖÉÇÝääóÉäI éäKW Éäë═Ñçâş Ýé−íÝëá Ü~í¼ëłÖ EĞåâçêãłåóò~íFI í▌òçäí¼ëłÖ îÝäÉJ ãÝåóÉòá ~ íÉêîÉí OK jÉÖî~ä¼ë−íłë ~I Ëé−íãÝåó âáîáíÉäÉòÝëÉ éłäółò~íW åó−äí î~Öó ãÉÖÜ−îłëçë éłäółò~í ÄI dÝé Ýë ÄÉêÉåÇÉòÝë ÄÉëòÉêÉäÝëÉ EâĞòÄÉëòÉêòÝëF ÅI pòłää−íłë Ýë ëòÉêÉäÝëW ÝéćäÉí Ýë ÖÝé ÇI j▌ëò~âá łí~Çłë łíîÝíÉäK mê¼Ä~ćòÉãÉäíÉíÝë J[ Ü~ ãáåÇÉå ã▌âĞÇáâI ~ââçê ãÉÖłää~éçÇå~â ~ò łí~Çłë

áÇ═éçåíàłê¼äK háîÝîÉI Ü~ ~ ëòÉêò═ÇÝëÄÉå Éòí ãłê ãÉÖłää~é−íçííłâK ÉI ¸òÉãÄÉ ÜÉäóÉòÝëW êÝëòäÉÖÉë @@ ÉêìÜłòłë âĞêåóÉòÉíÝåÉâ âçêëòÉê▌ëĞÇÝëá êłíłà~ ^ ÄÉêìÜłòłëí ã~ÖłÄ~ ÑçÖä~ä¼ å~ÖóçÄÄ ÄÉêÉåÇÉòÝëåÉâ Ełäí~äłÄ~å ~ êÝÖá¼I áääÉíîÉ ~ò çêëòłÖ ã▌ëò~âá ÑÉäëòÉêÉäÝëÝåÉâF ~ ÄÉêìÜłòłë áÇ═ëò~âłê~ îçå~íâçò¼ âçêëòÉê▌ëĞÇÝëá êłíłà~K @@ ÉêìÜłòłë äÉÜÉí ~åó~ÖáJã▌ëò~âá ĞëëòÉíÝíÉä ëòÉãéçåíàłÄ¼ä dÝéI ÖÝéá ÑÉäëòÉêÉäÝëÉâI ÄÉêÉåÇÉòÝëÉâI Ýé−íÝëáI Ýé−íÝëëòÉêÉäÝëáI î~ä~ãáåí ÉÖóÝÄ ÄÉêìÜłòłëçâK @@ ÉêìÜłòłë åÉíí¼ àÉäÉåÝêíÝâÉ ^ ÄÉêìÜłò¼ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉáåÉâ Üçò~ã~á ~ä~éàłå ãÉååóáîÉä äÉëò

Ö~òÇ~Ö~ÄÄ ~ ÄÉêìÜłòłë ÄÉäë═ ãÉÖíÝêćäÝëá êłíłà~ ~ ÄÉêìÜłJ òłë àĞîÉÇÉäãÉò═ëÝÖÝíI ÑÉàÉòá âáK @@ ÉêìÜłòłë éÝåòÉëòâĞòĞâ ÑçêÖłëá ëÉÄÉëëÝÖÉ ^òí ãìí~íà~ ãÉÖI ÜçÖó ~ ÄÉêìÜłòłëê~ ÑçêÇ−íçíí ĞëëòÉÖ ~ò łäí~ä~ ÉäÝêí åóÉêÉëÝÖÄ═ä Üłåóëòçê íÝêćä ãÉÖ ~ Ü~ëòåłä~í áÇ═í~êJ í~ã~ ~ä~ííK @@ ÉêìÜłòłë êìÖ~äã~ëëłÖ~ ^ ÄÉêìÜłòłë êìÖ~äã~ëëłÖ~ ~ä~íí ~òí ÝêíàćâI ÜçÖó âÉÇîÉò═íäÉå âĞêåóÉòÉíá Ü~íłëçâ ÄÉâĞîÉíâÉòíÉâçê ãÉååóáêÉ âÝéÉë ~òçJ â~í ÉäîáëÉäåá I ãá ~ò ~ í~êíçãłåóI ~ãáå ÄÉäćä åÉã îłäáâ îÉëòíÉëÝÖÉëëÝI ~ò~ò ~ ÄÉêìÜłòłëÄ~ ÑÉâíÉíÉíí í═âÉ ãÉÖíÝêćäÝë Äáòíçë−íÜ~í¼K @@ ÉêìÜłòłëK J f fåîÉëíãÉåí ^

íÉêãÉäÝëÜÉò ëòćâëÝÖÉë şàê~íÉêãÉäÜÉí═ íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ ÄÉëòÉêòÝëÉI äÝíÉë−íÝëÉK JJJ ^ ÄÉêìÜłòłë íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ äÝíÉë−íÝëÉI Ä═î−íÝëÝêÉ áêłåóìä¼ ã▌ëò~âáJÖ~òÇ~ëłÖá íÉîÝâÉåóëÝÖK mÝåòćÖóá çäÇ~äê¼ä ~ ÄÉêìÜłòłëÜçò ëòćâëÝÖÉë éÝåòÑçêêłëçâ Éä═íÉêÉãíÝëÉ Ýë ÄÉÑÉâíÉíÝë şíàłå î~ä¼ Ñáå~åëò−êçòłëK ^ ÄÉêìÜłòłë ã▌âĞÇÝëÝåÉâ Ýë ÑÉàä═ÇÝëÝåÉâ ~ä~éîÉí═ ÑçåíçëëłÖş íÉêćäÉíÉ ~ îłää~äâçòłë ã▌âĞÇíÉíÝëÉK JJJ ^ ã~âêçâáÄçÅëłíłë ~òçå êÝëòÉI ~ãáí ~ íÉêãÉäÝë şàê~íÉêãÉäÜÉí═ íłêÖóá ÉëòâĞòÉáåÉâ Éä═łää−íłëłê~I äÝíÉë−íÝëÝêÉ Ü~ëòåłä ~ îłää~ä~íá ëòÉâíçêK JJJ ^ò ~ãçêíáòłä¼Ç¼

ÉëòâĞòĞâ é¼íäłëłê~ Ýë Ä═î−íÝëÝêÉ ÑçêÇ−íçíí í═âÉà~î~â îłëłêäłë~K VM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉêìÜłòłëáJÖ~òÇ~ëłÖçëëłÖá îáòëÖłä~íçâ ÅÝäà~ ^ ÄÉêìÜłòłëáJÖ~òÇ~ëłÖçëëłÖá îáòëÖłä~íçâ ÅÝäà~W J ^åå~â ãÉÖłää~é−íłë~I ÜçÖó ê~ÅáçåłäáëJÉ ~ò ~Ççíí ÄÉêìÜłòłëI ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÝîÉ ~ò ~äíÉêå~í−î ÄÉÑÉâíÉíÝëá äÉÜÉí═ëÝÖÉâÉíI J ^åå~â îáòëÖłä~í~I ãÉÖíÝêćäJÉ ~ ÄÉêìÜłòłëÄ~ ÑÉâíÉíÉíí í═âÉI J ^ò ÝäÉíâÝéÉë ÄÉêìÜłòłëá îłäíçò~íçâ âĞòćä ~ ãÉÖî~ä¼ë−í~åǼå~â ~ âáîłä~ëòíłë~K ^ò ÝêòÝâÉåóëÝÖ îáòëÖłä~íçâ ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä ~ ÄÉêìÜłòłëá îłäíçò~í ëí~Äáäáíłë~I

áääÉíîÉ âçÅâłò~íçëëłÖ~ Ü~íłêçòÜ~í¼ ãÉÖK ^ò ÝêòÝâÉåóëÝÖ îáòëÖłä~íçâ ÅÝäà~ ~åå~â ãÉÖłää~é−íë~I ÜçÖó ~ íÉêîÉòÝë éçåí~íä~åëłÖ~I ~ ÄÉâĞîÉíâÉò═ îłäíçòłëçâ ãáäóÉå ãÝêíÝâÄÉå ÄÉÑçäółëçäàłâ ~ ÄÉêìÜłòłëJÖ~òÇ~ëłÖçëëłÖá ëòłã−íłëçâ ÉêÉÇãÝåóÉáíK bÖóëòÉêêÉ âÝí íÝåóÉò═ ÉÖóćííÉë Ü~íłëîáòëÖłä~í~ îÝÖÉòÜÉí═ ÉäW J ‡êÄÉîÝíÉäJã▌âĞÇÝëá âĞäíëÝÖÉâ îłäíçòí~íłë~I J j▌âĞÇÝëá âĞäíëÝÖ ÄÉêìÜłòłë ÄÉâÉêćäÝëá âĞäíëÝÖ îłäíçòí~íłë~I J ‡êÄÉîÝíÉä ÄÉêìÜłòłë ÄÉâÉêćäÝëá âĞäíëÝÖ îłäíçòí~íłë~K @@ ÉêìÜłòłëá EÜáíÉäâÉêÉëäÉíáF ÑćÖÖîÝåó ^ ÄÉêìÜłòłë ã~âêçëòáåí▌ ëòłåÇÝâ~ ~ í═âÉÜ~íłê Ü~íÝâçåóëłÖá

ãìí~í¼àłí¼äI ~ò~ò ~ â~ã~íäłÄí¼ä ÑćÖÖI ~ îłêÜ~í¼ Üçò~ãçâ Çáëòâçåíłäí àÉäÉåÝêíÝâÝåÉâ ÑçêãłàłÄ~åK @@ ÉêìÜłòłëá ~ä~é ^ãÉäó ~ ÄÉêìÜłòłëá ÅÝä ãÉÖî~ä¼ë−íłëłí âĞòîÉíäÉåćä ëòçäÖłäà~K @@ ÉêìÜłòłëá łêáåÇÉñ ˙åK ëòÉâìåÇÉê łêáåÇÉñI ~ãÉäó åÉã âĞòîÉíäÉå łêãÉÖÑáÖóÉäÝëÉå ~ä~éìäI Ü~åÉã ~ ÄÉêìÜłòłëá à~î~â~í âáÄçÅëłí¼ łÖ~ò~íçâ łêëí~íáëòíáâłàłå~â áåÇÉñÉáí Ü~ëòåłäà~ ÑÉäK ^ ÑÉäÜ~ëòåłäí éêáãÉê łêáåÇÉñÉâW ~ò Ýé−íÝëáJëòÉêÉäÝëá ãìåâłâ áåÇÉñÉáI ~ò áé~êá łêJ áåÇÉñÉâ âĞòćä ~ ÄÉêìÜłòłëá ÉëòâĞòáåÇÉñÉâ Ýë ~ âćäâÉêÉëâÉÇÉäãá ÑçêÖ~äçãļä ëòłêã~ò¼ ÉëòâĞòĞâ EÖÝéÉâI àłêã▌îÉâ ëíÄKF ÉÖóëÝÖJÝêíÝâ

áåÇÉñÉáK ^ ÄÉêìÜłòłëá ëíêìâíşêłí âáÑÉàÉò═ ëşäó~Ç~íçâ ~ íłêÖóÝîá ÝîÉë áääÉíîÉ åÉÖóÉÇÝîÉë ÄÉêìÜłòłëá ~Ç~íJ Öó▌àíÝëÄ═ä ëòłêã~òå~âK @@ ÉêìÜłòłëá ÇĞåíÝë ^ ÄÉêìÜłòłëá ÇĞåíÝëÉâ ãÉÖÜçò~í~äłî~ä éłêÜìò~ãçë~å ÖçåÇçëâçÇåá âÉää ~åå~â éÝåòáÖÝåóÝê═äI ~ Ñáå~åëò−êçòłëá Ñçêêłëçâê¼ä áëK ^ ÄÉêìÜłòłëçâ~í íĞÄÄ éÝåòćÖóá Ñçêêłëļä î~ä¼ë−íÜ~íàìâ ãÉÖK ^ äÉÖíĞÄÄ îłää~äâçòłëåłä ~ ë~àłí ëò~Ä~Ç éÝåòÉëòâĞòĞâ Åë~â ~ é¼íäłëÜçòI ~ âáëÉÄÄ âçêëòÉê▌ë−íÝëÜÉòI Ä═î−íÝëÉâÜÉò Äáòíçë−J í~å~â ÑÉÇÉòÉíÉíI ~ àÉäÉåí═ëÉÄÄ îçäìãÉå▌ ÄÉêìÜłòłëçâÜçò łäí~äłÄ~å ~ ë~àłí Ñçêêłëçâ~íI âćäë═ Ñçêêłëçââ~ä

âÉää âáÉÖÝëò−íÉJ åáK fÇÉÖÉå Ñçêêłë äÉÜÉí ~ Ä~åâá ÜáíÉäI âĞäíëÝÖîÉíÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ íłãçÖ~íłëI ëíÄK @@ ÉêìÜłòłëá ÇĞåíÝëÉâ ë~àłíçëëłÖ~á J ^ ÄÉêìÜłòłëçâ êÝîÝå ãÉÖî~ä¼ë−íçíí äÝíÉë−íãÝåóÉâ łäí~äłÄ~å Üçëëòş ÝäÉíí~êí~äãş~âI −Öó ~ â~éÅëçä¼Ç¼ ÄÉîÝíÉäÉâ Ýë âá~J Çłëçâ áë Üçëëò~ÄÄ áÇ═íłîçå ãÉêćäåÉâ ÑÉä J ^ íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ ãçÄáäáíłë~ âçêäłíçòçíí J ^ ÄÉêìÜłòłëçâ ëçêłå äÝíêÉÜçòçíí ÉëòâĞòĞâÜĞòI ~òçâ ã▌âĞÇÝëÝÜÉòI ëéÉÅáłäáë âĞäíëÝÖÉâ â~éÅëçä¼Çå~â J jÉò═Ö~òÇ~ëłÖá íÉêãÉäÝë ÉëÉíÝåI ~ íÉêãÉäÝë é~ê~ãÝíÉêÉáåÉâ Éä═êÉàÉäòÝëÉ ãÝÖ åÉÜÉòÉÄÄ @@ ÉêìÜłòłëá ÑćÖÖîÝåó ^ ÄÉêìÜłòłëá

îçäìãÉå ~ éá~Åá â~ã~íäłÄ ãçåçíçå ÅëĞââÉå═I ~ îłê~âçòłëçâ ãçåçíçå åĞîÉâî═ ÑćÖÖîÝåóÉ f Z fEáIGFK @@ ÉêìÜłòłëá Ö~òÇ~ëłÖçëëłÖá ãìí~í¼â Åëçéçêíà~á ^ ÄÉêìÜłòłëçâ Ü~ëòåçëëłÖłí âáÑÉàÉò═ éÝåòćÖóá ÉêÉÇãÝåó ~ò ~Ǽòłë Éä═ííáI î~ä~ãáåí ~ò ~Ǽòłë ìíłåá ÉêÉÇãÝåóK ^ò ~Ǽòłë ìíłåá ÉêÉÇãÝåó ~ä~éàłå ëòłã−íÜ~í¼ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë ãÉÖíÝêćäÝëÉK ^ ÄÉêìÜłòłëJÖ~òÇ~ëłÖçëëłÖá ãìí~í¼â~í ~ëòÉêáåíI ÜçÖó ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÉëòáâJÉ ~ éÝåò áÇ═ÝêíÝâÝíI î~Öó ëÉãI âÝí í−éìëÄ~ ëçêçäÜ~íàìâK iÝíÉòåÉâW J pí~íáâìë Ýë J aáå~ãáâìë ÄÉêìÜłòłëJÖ~òÇ~ëłÖçëëłÖá ãìí~í¼âK VN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç

VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉêìÜłòłëá Ü~íłêêłí~ ^òí ãìí~íà~ ãÉÖI ÜçÖó ~ â~ã~íäłÄ ÉÖóëÝÖåóá îłäíçòłë~ ãÉââçê~ ÄÉêìÜłòłëJîłäíçòłëí ÉêÉÇãÝåóÉòW ÄÉêìÜłòłëá êłí~ Z Çf L Çá @@ ÉêìÜłòłëá ãìäíáéäáâłíçê Ü~íłë ^ò ÉÖóÉåëşäóá ĞëëòâÉêÉëäÉí EàĞîÉÇÉäÉãF îłäíçòłë~ å~ÖóçÄÄ ~ ÄÉêìÜłòłë îłäíçòłëłåłäK @@ ÉêìÜłòłëá ãìäíáéäáâłíçêK ^ ÄÉêìÜłòłëçâ ë~àłí åĞîÉâÉÇÝëćâåÝä å~ÖóçÄÄ ãÝêíÝâÄÉå åĞîÉäáâ ~ò ĞëëòâáÄçÅëłàíłëíK JJJ ^ò ~ ëòçêò¼ëòłãI ~ãÉäó ãÉÖãìí~íà~I ÜçÖó ÉÖóëÝÖåóá ÄÉêìÜłòłë îłäíçòłë Üłåóëòçêçë ĞëëòâÉêÉëäÉí îłäíçòłëí çâçòK @@ ÉêìÜłòłëá êłÑçêÇ−íłëçâ âÝí Åëçéçêíà~ J ^ò ÉÖóëòÉêá

êłÑçêÇ−íłëçâI ~ãÉäóÉâ ~ ÄÉêìÜłòłë äÝíÉë−íÝëÝîÉä â~éÅëçä~íçë~å ãÉêćäåÉâ ÑÉä J cçäó~ã~íçë êłÑçêÇ−íłëçâI ~ Ñçäó~ã~íçë ã▌âĞÇÝë ëçêłå ãÉêćäåÉâ ÑÉä @@ ÉêìÜłòłëá íÉîÝâÉåóëÝÖ ^ ÄÉêìÜłòłëá íÉîÝâÉåóëÝÖ ëçêłå çäó~å ÉëòâĞòĞâÉí îçåìåâ ÄÉ ~ íÉêãÉäÝëÄÉI ~ãÉäóÉâ í~êí¼ë~å ãÉÖÜ~íłêçòòłâ ~ îłää~äâçJ òłë íÉêãÉäÝëá ëòÉêâÉòÉíÝíK ÉêìÜłòłëå~â åÉîÉòòćâ ~ íÉêãÉä═ Ýë åÉã íÉêãÉä═ íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ EáåÖ~íä~åçâI ÖÝéÉâI ÄÉêÉåJ ÇÉòÝëÉâI àłêã▌îÉâF äÝíÉë−íÝëÝíI łääçãłåóìâI íÉäàÉë−í═âÝéÉëëÝÖćâ Ä═î−íÝëÝíI ~ò ÉäÜ~ëòåłä¼Ççíí íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ é¼íäłëłíI ÅëÉêÝàÝíK @@ ÉêìÜłòłëçâ ~ä~åó~á J

hçêãłåóò~í J ˆåâçêãłåóò~í J słää~ä~íáI Ýë J ełòí~êíłëá ÄÉêìÜłòłë @@ ÉêìÜłòłëçâ Éä═âÝëò−íÝëÉ Ýë ãÉÖî~ä¼ë−íłë~ J ^ ÄÉêìÜłòłë ÅÝäàłå~â ãÉÖî~ä¼ë−íłë~ J ^ ÄÉêìÜłòłë ëçêłå ãÉÖîłëłêçäåáI áääÉíîÉ äÝíÉë−íÉåá â−îłåí ÉëòâĞòĞâ âáîłä~ëòíłë~ J ^ ÄÉêìÜłòłë ãÉÖî~ä¼ë−íłëłÜçò êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ łää¼ Ñçêêłëçâ ëòłãÄ~îÝíÉäÉ J ^ âáîłä~ëòíçíí ÉëòâĞòòÉä ÑÉäíÝíÉäÉòÜÉí═ ã▌âĞÇÝëI ćòÉãÉäÝë ãÉÖëòÉêîÉòÝëÉ J ^ ÄÉêìÜłòłëá îłäíçò~íçâ Ö~òÇ~ëłÖçëëłÖłå~â ÉäÉãòÝëÉ @@ ÉêìÜłòłëçâ Ñáå~åëò−êçòłë~ ^ ÄÉêìÜłòłëá ÇĞåíÝëÉâ ãÉÖÜçò~í~äłî~ä éłêÜìò~ãçë~å ÖçåÇçëâçÇåá âÉää ~åå~â éÝåòáÖÝåóÝê═äI ~

Ñáå~åëò−êçòłëá Ñçêêłëçâê¼ä áëK ^ ÄÉêìÜłòłëçâ~í íĞÄÄ éÝåòćÖóá Ñçêêłëļä î~ä¼ë−íÜ~íàìâ ãÉÖK ^ äÉÖíĞÄÄ îłää~äâçòłëåłä ~ ë~àłí ëò~Ä~Ç éÝåòÉëòâĞòĞâ Åë~â ~ é¼íäłëÜçòI ~ âáëÉÄÄ âçêëòÉê▌ë−íÝëÜÉòI Ä═î−íÝëÉâÜÉò Äáòíçë−J í~å~â ÑÉÇÉòÉíÉíI ~ àÉäÉåí═ëÉÄÄ îçäìãÉå▌ ÄÉêìÜłòłëçâÜçò łäí~äłÄ~å ~ ë~àłí Ñçêêłëçâ~íI âćäë═ Ñçêêłëçââ~ä âÉää âáÉÖÝëò−íÉJ åáK fÇÉÖÉå Ñçêêłë äÉÜÉí ~ Ä~åâá ÜáíÉäI âĞäíëÝÖîÉíÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ íłãçÖ~íłëI ëíÄK włêíâĞê▌ ÜáíÉäÉâI çäó~å Üçëëòş äÉàłê~íş ÜáíÉäÉâI ~ãÉäóÉââÉä ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÄÉêìÜłòłëá íÉêîÉâÉí Ñáå~åëò−êçòå~âI Ýë ~ ÜáíÉäJ äÉä â~éÅëçä~íçë

~ǼëëłÖëòçäÖłä~íá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ íÉäàÉë−íÝëÝåÉâ äÉÜÉí═ëÝÖÉá âĞòîÉíäÉåćä â~éÅëçä¼Çå~â ~ éêçàÉâí éÝåòłê~J ã~áÜçòK dó~âçêá ÉëÉíI Ü~ ~ò ÉÖóÝÄâÝåí àĞîÉÇÉäãÉò═Éå Ö~òÇłäâçǼ îłää~äâçòłëçâI łíãÉåÉíáäÉÖ åÉã âÝéÉëÉâ ãÉÖÑÉäÉäåáI ~ Ä~åJ âçâ łäí~ä íłã~ëòíçíí ÜáíÉäâÝéÉëëÝÖá ÑÉäíÝíÉäÉâåÉâK fäóÉåâçê ~ Ä~åâçâ ãÉÖíÉÜÉíáâI ÜçÖó âĞòîÉíäÉå í═âÉàìíí~íłëë~ä ëÉÖ−íáâ ~ îłää~äâçòłëíK ^ ÑÉàäÉíí éÝåòćÖóá âìäíşêłî~ä êÉåÇÉäâÉò═ çêëòłÖçâÄ~å êÝÖ¼í~ ~äâ~äã~òòłâ ~ âçÅâłò~íá í═âÉàìíí~íłëíK fäóÉåJ âçê ~ Ä~åâçâ åÉã ÜáíÉäí åóşàí~å~â ~ îłää~äâçòłëçâå~âI Ü~åÉã íìä~àÇçåêÝëòí ëòÉêÉòåÉâ ~

îłää~äâçòłëÄ~åK @@ ÉêìÜłòłëçâ âáîáíÉäÉòÝëÉ VO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ ÄÉêìÜłòłë ãáåí íÉîÝâÉåóëÝÖ ÉÖó Ñçäó~ã~íêÉåÇëòÉê I ~ãÉäó ~ò Éä═âÝëò−íÝë ãÉÖâÉòÇÝëÝí═ä ~ äÝíÉë−íãÝåó íÉäàÉë ćòÉãÄÉ ÜÉäóÉòÝëáÖ í~êíK hÝí êÝëòêÉ í~ÖçäÜ~í¼ ~ò Éä═âÝëò−íÝëI Ýë ~ ÄÉêìÜłòłë ãÉÖî~ä¼ë−íłë~K J ^ ÄÉêìÜłòłë Éä═âÝëò−íÝëÉW ~ ÄÉêìÜłòłëá ÅÝä ãÉÖÜ~íłêçòłë~I ~ ÇĞåíÝë Éä═âÝëò−íÝëI ~ ã▌ëò~âá íÉêî âáÇçäÖçòłë~I ~ íÉäÉéJ ÜÉäó ãÉÖîłä~ëòíłë~I ~ò ÉëÉíäÉÖÉë Ü~í¼ëłÖá ÉåÖÉÇÝäó ãÉÖëòÉêòÝëÉK J ^ ÄÉêìÜłòłë ãÉÖî~ä¼ë−íłë~W ~ò Ýé−íãÝåóÉâ âáîáíÉäÉòÝëÉI ~ ÖÝéÉâI

ÄÉêÉåÇÉòÝëÉâ ÄÉëòÉêòÝëÉI ëòłää−íłë~ Ýë ëòÉêÉäÝëÉ ~ ã▌ëò~âá łí~ÇłëJłíîÝíÉä Ýë ~ò ćòÉãÄÉ ÜÉäóÉòÝëK @@ ÉêìÜłòłëí ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíćåâ J ^ä~é J głêìäÝâçë J Ëë â~éÅëçä¼Ç¼ ÄÉêìÜłòłë @@ Éëçêçäłë NVVU à~åìłêà~ ¼í~ ~ í═òëÇÉ êÉåÇëòÉêÉëÉå ÝîÉåíÉ âÝíëòÉêI ãłêÅáìë Ýë ëòÉéíÉãÄÉê îÝÖÝå ÑÉäćäîáòëÖłäà~I ÜçÖó ~ ÄÉîÉòÉJ íÉíí êÝëòîÝåóÉâ ÉäÉÖÉí íÉëòåÉâJÉ ~ò ~Ççíí â~íÉÖ¼êáłê~ ÝêîÝåóÉë âĞîÉíÉäãÝåóÉâåÉâK ^ îáòëÖłä~í Ğí â~éáí~äáòłÅá¼ÜçòI áääK ~ ÑçêÖ~äçã Öó~âçêáëłÖłÜçò Ýë ~ é~é−ê äáâîáÇáíłëłÜçò â~éÅëçä¼Ç¼ âĞîÉíÉäãÝåóí îÉëò ÑáÖóÉäÉãÄÉK ^ò ^ â~íÉÖ¼êáłÄ~å NM ãáääáłêÇçëI ~ JÄÉå VMM ãáääá¼ë

â~éáí~äáòłÅá¼ ~ ÑÉäíÝíÉäK ^ ÑçêÖ~äçã Öó~âçêáëłÖłå~â E~òçå å~éçâ ~êłåó~I ~ãáâçê íĞêJ íÝåí ćòäÉíâĞíÝë ~ò ~Ççíí êÝëòîÝåóêÉF ~ò ^JÄ~å VMI ~ JÄÉå OM BJçí âÉää ÉäÝêåáÉK ^ò ^JÄ~å íçîłÄÄá Üłêçã äáâîáÇáíłëá ÑÉäíÝJ íÉä î~åI ~ âĞòâÝòÜłåó~Ççå äÝî═ êÝëòîÝåóÉâ äÉÖ~äłÄÄ OR BJłå~â âÉää ~ îáòëÖłäí ÑÝäÝîÄÉå ãÉÖÑçêÇìäåá ~ é~êâÉííÉåI łíä~ÖçJ ë~å ãáåÇÉå ãłëçÇáâ å~éçå ~ò ~Ççíí êÝëòîÝåó ÑçêÖ~äãłå~â É âÉää ÝêåáÉ ~ NM ãáääá¼ Ñçêáåíçí Ýë ~ êÝëòîÝåóåÉâ äÉÖ~äłÄÄ N BJâ~ä âÉää êÝëòÉëÉÇåáÉ ~ò ĞëëòÑçêÖ~äçãļäK @@ Éëëò J Ä~áëëÉ ^ä~éW ~ãÉäó ~ ÄÉêìÜłòłëá ÅÝä ãÉÖî~ä¼ë−íłëłí âĞòîÉíäÉåćä ëòçäÖłäà~ ‡êJ î~Öó

łêÑçäó~ãÅëĞââÉåÝëá íÉåÇÉåÅá~K głêìäÝâçëW ~ò ~ä~é ÄÉêìÜłòłë êÉåÇÉäíÉíÝëëòÉê▌ ã▌âĞÇÝëÝí Äáòíçë−íà~ ÉëëòćÖóäÉí ‡êÑçäó~ãÅëĞââÉåÝëêÉ ëéÉâìäłä¼ ÇÉîáò~J I h~éÅëçä¼Ç¼W ~ãÉäó ~ò ~ä~é ÄÉêìÜłòłë ã▌âĞÇÝëÝÜÉò ëòćâëÝÖÉëI Éä═ëÉÖ−íá áääÉíîÉ ÝêíÝâé~é−ê Éä~ÇłëK JJJ eçëëò~ÄÄ áÇÉáÖ í~êí¼ ÅëĞââÉå═ łêÑçäó~ã íÉåÇÉåÅá~K @@ ÉëëòćÖóäÉí iÉÄçåóçä−í¼à~ ~ ÄÉëëòàłíÝâçëI ~åÖçäëòłëò í═òëÇÉá ëòäçÖÉåÄÉå ~ ãÉÇîÉ EÄÉ~êF łêÑçäó~ãÉëÝëêÉ ëéÉâìäłäI ÉòÝêí ÝêíÝâé~J é−êí î~Öó ëòłêã~òÝâçë íÉêãÝâÉí ~Ç Éä âÝë═ÄÄá ëòłää−íłëê~I ~ÄÄ~å ~ êÉãÝåóÄÉåI ÜçÖó ~ÇÇáÖ ~ò ~Ççíí é~é−êí çäÅë¼ÄÄ~å ÄÉ íìÇà~

ëòÉêÉòåáK ^ ÉëëòćÖóäÉí äÉÖÉÖóëòÉê▌ÄÄ Ñçêãłà~ ~ò áåÇÉñâçåíê~âíìë Ej~Öó~êçêëòłÖçå ~ ruF î~Öó áåÇÉñçéÅá¼ EÉò j~Öó~êçêëòłÖçå ãÝÖ åÉã äÝíÉòáâF Ü~íłêáÇ═ë Éä~Çłë~K @@ Éëòłãçäłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ í−éìë~á NK ËîÉë ÄÉëòłãçä¼ oÝëòÉáW a J jÝêäÉÖ J bêÉÇãÝåóJâáãìí~íłë J háÉÖÝëò−í═ ãÉääÝâäÉí ^ò ÝîÉë ÄÉëòłãçä¼í âÝëò−í═ Ö~òÇłäâçǼ âĞíÉäÉë ~ ÄÉëòłãçä¼ ãÉääÉíí ćòäÉíá àÉäÉåíÝëí áë âÝëò−íÉåáK OK bÖóëòÉê▌ë−íÉíí ÝîÉë ÄÉëòłãçä¼ oÝëòÉáW J jÝêäÉÖ J bêÉÇãÝåóJâáãìí~íłë J háÉÖÝëò−í═ ãÉääÝâäÉí PK ˆëëòÉîçåí EâçåëòçäáÇłäíF ÝîÉë ÄÉëòłãçä¼ oÝëòÉáW JˆëëòÉîçåí EâçåëòçäáÇłäíF ãÝêäÉÖ J

ˆëëòÉîçåí EâçåëòçäáÇłäíF ÉêÉÇãÝåóJâáãìí~íłë VP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J ˆëëòÉîçåí EâçåëòçäáÇłäíF âáÉÖÝëò−í═ ãÉääÝâäÉí QK bÖóëòÉê▌ë−íÉíí ÄÉëòłãçä¼ oÝëòÉáW J bÖóëòÉê▌ë−íÉíí ãÝêäÉÖ J bêÉÇãÝåóäÉîÉëòÉíÝë Éëòłãçäłëá êÉåÇëòÉêK ^ ëòłãîáíÉä łäí~ä äÝíêÉÜçòçíí áåÑçêãłÅá¼âå~â ~ò Éäîłêłëçâå~â ãÉÖÑÉäÉä═ Ñçêãłíìãş êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ ÄçÅëłíłë~I ãÉÖÜ~íłJ êçòçíí ÇçâìãÉåíìãçâ ÑçêãłàłÄ~åI âĞíĞíí í~êí~äçãã~äI ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═ëò~âçåâÝåí Ýë ÜÉäóÉåK c~àíłáW J pòłãîáíÉäá íĞêîÝåó ëòÉêáåíá ÄÉëòłãçä¼âI J hĞòéçåí Ýë ÜÉäóá ~ǼÄÉî~ääłëçâ

Eqłêë~ëłÖá ~ǼI ‡Ñ~I pòà~I âĞäíëÝÖîÉíÝëá â~éÅëçä~íçâI ëíÄKFI J q ÄÉëòłãçä¼âI J hpe áåÑçêãłÅá¼ë âĞîÉíÉäãÝåóÉáI J péÉÅáłäáë ÄÉëòłãçä¼â ~ îÉòÉíÝë ëòłãłê~K @@ Éëòłãçäłëá êÉåÇëòÉêKK ^ ëòłãîáíÉä łäí~ä äÝíêÉÜçòçíí áåÑçêãłÅá¼âå~â ~ò Éäîłêłëçâå~â ãÉÖÑÉäÉä═ Ñçêãłíìãş êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ ÄçÅëłíłë~I ãÉÖÜ~íłJ êçòçíí ÇçâìãÉåíìãçâ ÑçêãłàłÄ~åI âĞíĞíí í~êí~äçãã~äI ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═ëò~âçåâÝåí Ýë ÜÉäóÉåK c~àíłáW J pòłãîáíÉäá íĞêîÝåó ëòÉêáåíá ÄÉëòłãçä¼â J hĞòéçåí Ýë ÜÉäóá ~ǼÄÉî~ääłëçâ Eqłêë~ëłÖá ~ǼI ‡Ñ~I pòà~I âĞäíëÝÖîÉíÝëá â~éÅëçä~íçâI ëíÄKF J q ÄÉëòłãçä¼â J hpe áåÑçêãłÅá¼ë âĞîÉíÉäãÝåóÉá

J péÉÅáłäáë ÄÉëòłãçä¼â ~ îÉòÉíÝë ëòłãłê~ @@ ÉëòÉÇÝë Efåâ~ëëò¼F ÉëòÉÇÝë ÉëÉíÝå ~ ÑáòÉíÝëí ãáåÇáÖ ~ ëòłää−í¼ âÉòÇÉãÝåóÉòáK ^ ÄÉëòÉÇÝëåÉâ âÝí Ñ~àíłà~ äÝíÉòÉííW NK e~íłêáÇ═ë OK ^òçåå~äá ÄÉëòÉÇÝë @@ ÉëòÉÇÝëá ãÉÖÄ−òłë àÉääÉãò═á ^ ÑáòÉíÝëí ~ àçÖçëìäí âÉòÇÉãÝåóÉòáK ^ àçÖçëìäí ~ êÉåÇëòÉêÉë−íÉíí ÄÉëòÉÇÝëá ãÉÖÄ−òłë åóçãí~íîłåó ÄÉåóşàíłëłî~ä ãÉÖJ Ä−òò~ ~ Ä~åâëòłãäłàłí îÉòÉí═ ÜáíÉäáåíÝòÉíÉíI ÜçÖó ~ Ä~åâëòłãäłà~ à~îłê~I ~ âĞíÉäÉòÉíí Ä~åâëòłãäłà~ íÉêÜÝêÉ ãÉÖÜ~íłêçJ òçíí ĞëëòÉÖÉí ëòłãçäàçå ÉäK bò é~ëëò−î ÑáòÉíÝëá ÉäëòłãçäłëK ^ ÄÉëòÉÇÝëá ãÉÖÄ−òłë äÉÜÉíW J e~íłêáÇ═ë

ÄÉëòÉÇÝëá ãÉÖÄ−òłë ~ âĞíÉäÉòÉíí Äáòçåóçë áÇ═å ÄÉäćä âáÑçÖłëë~ä ÝäÜÉí J ^òçåå~äá éêçãéí áåâ~ëò¼I Åë~â ~ââçê åóşàíÜ~í¼ ÄÉI Ü~ ~ âĞíÉäÉòÉíí Éä═ò═äÉÖ ãłê ÉåÖÉÇÝäóÉòíÉ @@ ÉëòÉÇîÝåó Efåâ~ëëò¼F ^ àçÖçëìäí ãÉÖÄ−òò~ ÉÖó ÄÉëòÉÇÝëá ãÉÖÄ−òłë êÝîÝå ~ Ä~åâàłíI ÜçÖó ÉëÉÇÝâÉëëÝ îłäí âĞîÉíÉäÝëÝí ~ò ~Ǽëí¼ä ëòÉÇàÉ ÄÉK @@ ÉëòÉÇîÝåóÉâ âÝí Ñ═ í−éìë~ J páã~ ÄÉëòÉÇîÝåóK iÝåóÉÖÉI ÜçÖó ~ ëòłää−í¼ ~ò łêìíI Ýë ~ò łêìÜçò â~éÅëçä¼Ç¼ çâãłåóçâ~í áë ÉäâćäÇá ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ~ îÉî═ êÝëòÝêÉI ë Åë~â ÉòìJ íłå âÉòÇÉãÝåóÉòá ~ ÄÉëòÉÇÝëíK J ^ò çâãłåóçë ÄÉëòÉÇîÝåóK ^äâ~äã~òłë~ ëçêłå ~ ëòłää−í¼ ~ò łêìí

åÉã âĞòîÉíäÉåćä ~ îÉî═åÉâ àìíí~íà~ ÉäI Ü~åÉã ~ ëòłää−íãłåóçò¼ ÅÝÖ âćäÑĞäÇá ê~âíłêłå~â ~ Å−ãÝêÉ ~Çà~ ÑÉäK ^ò łêìí â−ëÝê═ çâãłåóçâ~í éÉÇáÖ ~ ÄÉëòÉÇÝëá ãÉÖÄ−òłëë~ä ÉÖóćíí ~ Ä~åâàłÜçò àìíí~íà~ ÉäK e~ ~ ëòłää−í¼ şÖó êÉåÇÉäâÉòáâI ÜçÖó ~ îÉî═ ~ò çâãłåóçâÜçò Åë~â ~ââçê àìíÜ~í ÜçòòłI Ü~ ãłê ÑáòÉíÉííI ~ââçê ~ò çâãłåóçë ÄÉëòÉÇÝë ëéÉÅáłäáë îłäíçò~íłî~äI ~ îáåâìäłäí ÄÉëòÉÇîÝååóÉä łääìåâ ëòÉãÄÉåK VQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉëòÉÇîÝåóÉâ âÝí Ñ═ í−éìë~W J páã~ ÄÉëòÉÇîÝåóK iÝåóÉÖÉI ÜçÖó ~ ëòłää−í¼ ~ò łêìíI Ýë ~ò łêìÜçò â~éÅëçä¼Ç¼

çâãłåóçâ~í áë ÉäâćäÇá ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ~ îÉî═ êÝëòÝêÉI ë Åë~â Éòìíłå âÉòÇÉãÝåóÉòá ~ ÄÉëòÉÇÝëíK J ^ò çâãłåóçë ÄÉëòÉÇîÝåóK ^äâ~äã~òłë~ ëçêłå ~ ëòłää−í¼ ~ò łêìí åÉã âĞòîÉíäÉåćä ~ îÉî═åÉâ àìíí~íà~ ÉäI Ü~åÉã ~ ëòłää−íãłåóçò¼ ÅÝÖ âćäÑĞäÇá ê~âíłêłå~â ~ Å−ãÝêÉ ~Çà~ ÑÉäK ^ò łêìí â−ëÝê═ çâãłåóçâ~í éÉÇáÖ ~ ÄÉëòÉÇÝëá ãÉÖÄ−òłëë~ä ÉÖóćíí ~ Ä~åâàłÜçò àìíí~íà~ ÉäK e~ ~ ëòłää−í¼ şÖó êÉåÇÉäâÉòáâI ÜçÖó ~ îÉî═ ~ò çâãłåóçâÜçò Åë~â ~ââçê àìíÜ~í ÜçòòłI Ü~ ãłê ÑáòÉíÉííI ~ââçê ~ò çâãłåóçë ÄÉëòÉÇÝë ëéÉÅáłäáë îłäíçò~íłî~äI ~ îáåâìäłäí ÄÉëòÉÇîÝååóÉä łääìåâ ëòÉãÄÉåK J lâãłåóçë ãÉÖÜáíÉäÉòÝë

E~ââêÉÇáí−îFK ^ò ~ââêÉÇáí−î âÝëòéÝåò åÝäâćäá ÑáòÉíÝëá Ñçêã~I ~ Ä~åâëòłãäłâ âĞòĞííá łí−êłë ÉÖóáâ îłäíçò~í~K ^ò ~ââêÉÇáí−î íìä~àÇçåâÝééÉå ÑáòÉíÝëá −ÖÝêÉíI ~ãÉäóåÉâ âÉêÉíÝÄÉå ~ îÉî═ Ä~åâà~ ~ îÉî═í═ä â~éçíí ãÉÖJ Ä−òłë ~ä~éàłå ~êê~ âĞíÉäÉòá ã~Öłí ~ò Éä~Ǽî~ä ëòÉãÄÉåI ÜçÖó ëòłãłê~ ÑáòÉíÝëí íÉäàÉë−íK jłëâÝééÉå ÑçÖ~äã~òî~ ~ îÉî═ ÑáJ òÉíÝëá −ÖÝêÉíÝí ÉÖó Ä~åâ ë~àłí ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ îłää~äłëłî~ä ÉÖÝëò−íá âáK ^ò ~ââêÉÇáí−îÉë ćÖóäÉí äÝíêÉàĞííÝÜÉò äÉÖ~äłÄÄ Üłêçã ëòÉêÉéä═ ëòćâëÝÖÉëK J ^ îÉî═ Eáãéçêí═êFI ~âá ~ââêÉÇáí−î åóáíłëá ãÉÖÄ−òłëí ~Ç Ä~åâàłå~âK J ^ åóáí¼

Ä~åâI ~ãÉäó ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÑÉäíÝíÉäÉâ íÉäàÉëćäÝëÉ ÉëÉíÝå ~ ÑáòÉíÝëí −ÖÝêáK J ^ò Éñéçêí═êI ~âá ~ò ~ââêÉÇáí−î âÉÇîÉòãÝåóÉòÉííàÉK @@ Éí~ ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ qÜáåâçêëïáãJåÝä ÇÉÑáåáłäÜ~íìåâ şÖóåÉîÉòÉíí ÑáÖóÉä═äáëíłí áëK fÇÉ ~òçâ~í ~ êÝëòîÝåóÉâÉí ~Çàìâ ÜçòòłI ãÉäóÉâ łêÑçJ äó~ãîłäíçòłë~áí åóçãçå â−îłåàìâ âĞîÉíåáK @@ Éí~ tÉáÖÜíáåÖ ElåäáåÉ éä~íÑçêãF bò ~ ÑìåâÅá¼ ãÉÖäÉÜÉí═ëÉå ÄçåóçäìäíI áíí ~ éçêíÑçäá¼åâ ëşäóçòî~ î~å ÉÖó łäí~äìåâ âáîłä~ëòíçíí êÝëòîÝååóÉäK bò ~ éçêíÑçäá¼çéíáã~äáòłäłëåłä äÉÜÉí Ü~ëòåçëK @@ ÉíÝí ÉíÝíåÉâ åÉîÉòáâ ~ Ä~åâåłä â~ã~í ÉäÝêÝëÉ ÝêÇÉâÝÄÉå ëòłãäłå

ÉäÜÉäóÉòÉíí éÝåòĞëëòÉÖÉíK ^ äłíê~ ëò¼ä¼ ÄÉíÝí ~ Ñçäó¼ëòłãJ äłå äÝî═ çäó~å éÝåòI ~ãÉäóê═ä ~ò ćÖóÑÝä Äłêãáâçê êÉåÇÉäâÉòÜÉíK ^ äłíê~ ëò¼ä¼ ÄÉíÝíÉâ ìíłå ~ä~Åëçåó~ÄÄ â~ã~íçí ÑáòÉí ~ Ä~åâI ãáåí ~ äÉâĞíĞííI Ü~íłêáÇ═ë ÄÉíÝíÉâ ìíłåK ^ Ü~íłêáÇ═ë ÄÉíÝíÉâ äÉÜÉíåÉâ Ñçäó~ã~íçë~å ãÉÖşàìä¼âI ÉÄÄÉå ~ò ÉëÉíÄÉå ~ äÉàłê~íçí âĞîÉí═Éå ~ ÄÉíÝí ĞëëòÉÖÉ Eî~Öó ~åå~â â~ã~íí~ä åĞîÉäí ĞëëòÉÖÉF áëãÝíI ~ìí¼ã~íáâìë~å äÉâĞíÝëêÉ âÉêćäK ^ í~â~J êÝâÄÉíÝíâÝåí ÉäÜÉäóÉòÉíí ãÉÖí~â~ê−íłëçâê¼ä âćäĞå çâãłåóíI í~â~êÝâÄÉíÝíâĞåóîÉí łää−í~å~â âá ~ò ćÖóÑÝä êÝëòÝêÉK ^ í~â~J êÝâÄÉíÝí áë â~ã~íçòáâI ~ â~ã~íçâ

à¼îł−êłë~ àÉääÉãò═Éå ~ò Ýî îÝÖÝå î~Öó ~ ÄÉíÝí ãÉÖëò▌åÝëÝåÉâ å~éàłå íĞêíÝåáâK ^ í~â~J êÝâÄÉíÝí äÉÜÉí äłíê~ ëò¼ä¼I äÉâĞíÝëÉëI áääÉíîÉ î~åå~â ãÝÖ şåK åóÉêÉãÝåóÄÉíÝíâĞåóîÉâ áë EáäóÉå ~ò ~ìí¼åóÉêÉãÝåóJÄÉíÝíJ âĞåóîFI ~ãÉäóêÉ åÉã ÑáòÉíåÉâ â~ã~íçíI Ü~åÉã áÇ═âĞòĞåâÝåí åóÉêÉãÝåóíłêÖó~â~í ëçêëçäå~â âá ~ ÄÉíÝíÉëÉâ âĞòĞííK @@ ÉíÝí J Éãìí~í¼ ÄÉíÝí ^ ÄÉíÝí Ýë ~åå~â ~ â~ã~íłíI ~ ÜáíÉäáåíÝòÉí ~åå~â ÑáòÉíá âáI ~âá ~ âĞîÉíÉäÝëí áÖ~òçä¼ çâáê~íçí ÄÉãìí~íà~K @@ ÉíÝí J aÉîáò~ hćäÑĞäÇá ÑáòÉí═ÉëòâĞòÄÉå ÉäÜÉäóÉòÉíí ÄÉíÝíK @@ ÉíÝí J cÉäãçåÇÜ~í¼ jÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═í~êí~ãê~ äÉâĞíĞíí ÄÉíÝí ~òò~ä ~

âáâĞíÝëëÉäI ÜçÖó ~ ÄÉíÝíÉë Äłêãáâçê ÑÉäãçåÇÜ~íà~K @@ ÉíÝí J cÉååí~êíłëçë ÄÉíÝí läó~å ÄÉíÝíI ~ãÉäóÉâÉí ~ íìä~àÇçåçë~ ÑÉååí~êíà~ ã~Öłå~âI î~Öó ~ò łäí~ä~ ãÉÖåÉîÉòÉíí ëòÉãÝäóåÉâ ~ ÄÉíÝí ÑÉäÉííá êÉåÇÉäJ âÉòÝë àçÖłíK @@ ÉíÝí J cçêáåí kÉãòÉíâĞòá ÑáòÉí═ÉëòâĞòÄÉå ÉäÜÉäóÉòÉíí ÄÉíÝíK @@ ÉíÝí J hĞåóîÉë ÄÉíÝí ^òí ~ ÄÉíÝíÉíI ~ãÉäóê═ä ~ ÄÉíÝí ÉäÑçÖ~Ǽà~ ÄÉíÝíâĞåóîåÉâ åÉîÉòÉíI çâãłåóíI łääáí âáI Ýë ~ ÄÉíÝííÉä â~éÅëçä~íçë éÝåòãçòJ VR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì Öłëçâ~í ÉÄÄÉå ~ ÄÉíÝíâĞåóîÄÉå áë åóáäîłåí~êíà~K q~êí~äã~òò~ ~ ÄÉíÝí ëòÉêò═ÇÝë ëòĞîÉÖÝí áëK

@@ ÉíÝí J iłíê~ ëò¼ä¼ ^ ÄÉíÝí íìä~àÇçåçëI ~ ÄÉíÝí ÑÉäÉíí ãáåÇÉå ãÉÖâĞíÝë åÝäâćä Äłêãáâçê êÉåÇÉäâÉòÜÉíK @@ ÉíÝí J kÉã ÑÉäãçåÇÜ~í¼ q~êí¼ë ÄÉíÝíI çäó~å äÉâĞíĞíí ÄÉíÝíI ~ãÉäóÉâÉí ~ Ñìí~ãáÇ═ ~ä~íí åÉã äÉÜÉí ÑÉäãçåÇ~åáK @@ ÉíÝí ÅÝäÅëçéçêí ^ äÉÖíĞÄÄ ÄÉíÝí ~ ã~ÖłåëòÉãÝäóÉâÉíI áääÉíîÉ ~ Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉêîÉòÉíÉâÉí ÅÝäçòò~ ãÉÖK ^ âÝíÑÝäÉ ćÖóÑÝäâĞê ÉäíÝê═ áÖÝåóÉâJ âÉäI ÉäíÝê═ éÝåòÜ~ëòåłä~íá ëòçâłëçââ~ä Ýë âćäĞåÄĞò═ å~ÖóëłÖş ÄÉÑÉâíÉíÜÉí═ éÝåòòÉä êÉåÇÉäâÉòáâI −Öó ~ Ä~åâ łäí~ä ÑÉäâ−J åłäí äÉÜÉí═ëÝÖÉâ áë ëòćâëÝÖëòÉê▌Éå âćäĞåÄĞòåÉâK bÖóÉë Ä~åâçâ âÉíí═åÝä íĞÄÄ ÅÝäÅëçéçêíçí

áë ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíåÉâI ÉäíÝê═ ÑÉäíÝíÉäÉâÉí â−åłäî~ ÉÖóÉë âçêÅëçéçêíçâå~âI ÑçÖä~äâçòłëá â~íÉÖ¼êáłâå~âI áääÉíîÉ áåíÝòãÝåó í−éìëçâå~â EéÝäÇłìä âĞäíëÝÖJ îÉíÝëá ëòÉêîÉâåÉâI ~ä~é−íîłåóçâå~âFK @@ ÉíÝí ÑÉäíĞêÝë ÉíÝí ÑÉäíĞêÝëåÉâ åÉîÉòòćâ ~òí ~ò ÉëÉãÝåóíI ~ãáâçê ÉÖó ćÖóÑÝä âçêłÄÄ~å äÉâĞíĞíí ÄÉíÝíÝåÉâ íÉêÜÝêÉ ~ò Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçJ òçíí Ñìí~ãáÇ═ äÉàłêí~ Éä═íí éÝåòí â−îłå ÑÉäîÉååáK @@ ÉíÝí âÉòÉäÝëá åóáäîłåí~êíłë Ñçêãłà~ ëòÉêáåí J hĞåóîÉë ÄÉíÝí J cÉååí~êíłëçë ÄÉíÝí @@ ÉíÝí éÝåòåÉã ëòÉêáåí J cçêáåí J aÉîáò~ cçêáåíW åÉãòÉíâĞòá ÑáòÉí═ÉëòâĞòÄÉå ÉäÜÉäóÉòÉí ÄÉíÝí aÉîáò~W

âćäÑĞäÇá ÑáòÉí═ÉëòâĞòÄÉå ÉäÜÉäóÉòÉí ÄÉíÝí @@ ÉíÝí êÉåÇÉäâÉòÝëá àçÖçëìäíëłÖ~ J Éãìí~í¼ ÄÉíÝí J cÉååí~êíłëçë ÄÉíÝí @@ ÉíÝí ćÖóäÉí ÄÉíÝí ÑÉäãçåÇłë~ ëòÉêáåí J cÉäãçåÇłë åÝäâćäá Eäłíê~ ëò¼ä¼ ÄÉíÝíF J cÉäãçåÇÜ~í¼ J kÉã ÑÉäãçåÇÜ~í¼ @@ ÉíÝí ćÖóäÉí â~ã~íçòłë ëòÉêáåí J cáñ J słäíçò¼ J bÖóëòÉê▌ J h~ã~íçë â~ã~íçòłë @@ ÉíÝí ćÖóäÉí äÉàłê~í ëòÉêáåí J oĞîáÇ EPSR å~éçå ÄÉäćäF J hĞòÉéÉë ENJP Ýî âĞòĞííáF J eçëëòş EP ÝîÉå íşäá~âF J e~íłêáÇ═ë EãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═êÉ âĞíáâF J iłíê~ ëò¼ä¼ VS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ ÉíÝí ćÖóäÉíÉâ Åëçéçêíçë−íłë~ J iÉàłê~í ëòÉêáåí

J h~ã~íçòłë ëòÉêáåí J ÉíÝí ÑÉäãçåÇłë~ ëòÉêáåí J mÝåòåÉã ëòÉêáåí J oÉåÇÉäâÉòÝëá àçÖçëìäíëłÖ J hÉòÉäÝëá åóáäîłåí~êíłë Ñçêãłà~ ëòÉêáåí @@ ÉíÝíÉäÜÉäóÉòÝë mÝåò ÉäÜÉäóÉòÝëÉ Ä~åâëòłãäłå î~Öó ÄÉíÝíâĞåóîÄÉåI áääÉíîÉ çâáê~íÄ~åK @@ ÉíÝíÑÉÇÉòÉí▌ ÜáíÉä ^ ÑÉÇÉòÉí Ñçêáåí J î~Öó ÇÉîáò~ëòłãäłEâçFå ÉäÜÉäóÉòÉíí äÉâĞíĞíí ÄÉíÝíEÉâF äÉÜÉíEåÉâFK ^ ÑÉÇÉòÉíâÝåí ÑÉä~àłåäçíí ÄÉíÝíEÉâFÉí ~ Ä~åâ J ~ Ñìí~ãáÇ═ ~ä~íí J òłêçäà~ Ýë ¼î~ÇÝââÝåí âÉòÉäáK @@ ÉíÝíá â~ã~í ^ ÄÉíÝíÉí ÉäÑçÖ~Ǽ ÜáíÉäáåíÝòÉí łäí~ä ~ ÄÉíÝíåÉâ ~ ÄÉíÝí ìíłå ÑáòÉíÉåÇ═ Ç−àK @@ ÉíÝíá âłêíó~ ÉíÝíá âłêíó~ EaÉÄáí Å~êÇFK läó~å âłêíó~I

~ãÉääóÉä ~ âłêíó~Äáêíçâçë âĞòîÉíäÉåćä J î~ä~ãÉäó ÜáíÉäáåíÝòÉíåÝä îÉòÉíÉíí J ÄÉJ íÝíëòłãäłà~ íÉêÜÝêÉ îłëłêçäÜ~íI î~Öó éÝåòí îÉÜÉí ÑÉäK ^ ÄÉíÝíá âłêíó~ åÉã ~Ç äÉÜÉí═ëÝÖÉí Ü~ä~ëòíçíí ÑáòÉíÝëêÉK JJJ b âłêíółî~äI ~ ëòłãäłå äÝî═ ÉÖóÉåäÉÖ ÉêÉàÝáÖ äÉÜÉí âĞäíÉåáK @@ ÉíÝíá íłêë~ëłÖ êĞîáÇÉå qłêë~ëłÖá ëòÉêò═ÇÝëI ãáåK O Ñ═I N ÄÉä Ýë N âćäí~ÖI ~ä~é−í¼ î~Öóçå åÉã âĞíĞííI ~ ÑÉäÉä═ëëÝÖ ~ ÄÉäí~ÖÝ âçêäłíä~åI ~ âćäí~Ö ~ ÄÉîáíí î~ÖóçåłáÖ ÑÉäÉäI îÉòÉíÝë ~ ÄÉäí~ÖÝI ÅÝÖÄ−ê¼ëłÖI âĞòäĞåóK @@ bs^ J ÉÑÉâíÉí═ sÝÇÉäãá ^ä~é ^ ÉÑÉâíÉí═ sÝÇÉäãá ^ä~é E bs^F Ğåłää¼ àçÖá ëòÉãÝäóK jáåÇÉå çäó~å ÄÉÑÉâíÉíÝëá

ëòçäÖłäí~í¼ âĞíÉäÉë Åë~íä~âçòåá ~ bJ s^JÜçòI ~ãÉäó Äáòçãłåóçëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉíI âÉêÉëâÉÇÉäãá íÉîÝâÉåóëÝÖÉíI éçêíÑçäá¼âÉòÉäÝëíI î~Öó ÝêíÝâé~é−ê äÉíÝíá ═êJ òÝëíI ÝêíÝâé~é−êJëòłãä~îÉòÉíÝëí î~Öó ćÖóÑÝäëòłãä~ îÉòÉíÝëí îÝÖÉòK @@ ÉîÉòÉíÝë ~ í═òëÇÝêÉ ^Ççíí ÝêíÝâé~é−ê í═òëÇÉá ÑçêÖ~äã~òłëłå~â âÉòÇÉíÉ ~ í═òëÇÉ î~ä~ãÉäóáâ â~íÉÖ¼êáłàłÄ~å Eí═òëÇÉá àÉÖóòÝëåÉâI äáëíłòłëå~â áë åÉîÉòáâFK ^ í═òëÇÝâ êÉåÇëòÉêáåí ëòáÖçêş Ýë â~íÉÖ¼êáłåâÝåí ÉäíÝê═ âêáíÝêáìãçâ~í ëò~Äå~â ~ò şà ÝêíÝâé~é−êçâ ÄÉîÉòÉíÝëÝJ åÝäI ÉòÝêí ÉÖó ÄÉîÉòÉíÉíí é~é−ê ~ àçÄÄ äáâîáÇáíłë ãÉääÉíí ~ ÄÉÑÉâíÉí═â

ëòłãłê~ áë ÉäîáäÉÖ å~ÖóçÄÄ ÄáòíçåëłÖçí àÉäÉåí E^ kvpbKJå éÝäÇłìä ~ò Éäë═ â~íÉÖ¼êáłÄ~å ÉÖóÉÄÉâ ãÉääÉíí ÄÉîÉòÉíÝëá ÑÉäíÝíÉä äÉÖ~äłÄÄ NIN j ÇÄ ëò~î~ò¼ êÝëòîÝåóI äÉÖ~äłÄÄ OMMM êÝëòîÝåóÉë Ýë ãáåK QM j rpa â~éáí~äáòłÅá¼FK cçåíçë ÑÉäíÝíÉä ãáåÇÉåÜçä ~ò ~Ççíí í═òëÇÉ łäí~ä Éä═−êí íłàÝâçòí~íłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖJîłää~äłë~K j~Öó~êçêëòłÖçå ~ Ëq ÄÉîÉòÉíÝëá Ýë ÑçêÖ~äçãÄ~åí~êíłëá ëò~Äłäóò~í~ Ü~íłêçòò~ ãÉÖ ~ í═òëÇÉá ÄÉîÉòÉíÝë ÑÉäíÝíÉäÉáíK JJJ ^ ÄÉîÉòÉíÝëá âÝêÉäÉãê═ä ~ í═òëÇÉí~åłÅëI î~Öó ÉÖóëòÉê▌ë−íÉíí Éäàłêłë ÉëÉíÝå Eéä í═òëÇÝå äÝî═ íłêë~ëłÖ şà êÝëòîÝåóëçêçò~J í~I şà~ÄÄ

âáåÅëíłêàÉÖóJëçêçò~í ëíÄKF ~ í═òëÇÉíáíâłêëłÖ ÇĞåíK iÉÜÉí═ëÝÖ î~å åóáäîłåçë âáÄçÅëłíłë ãÉÖÉä═ò═Éå ÑÉäíÝíÉäÉë ÄÉîÉòÉíÝëêÉ áëI Éò ~ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÑÉäíÝíÉäÉâ íÉäàÉëćäÝëÉ ÉëÉíÝå îłäáâ Ü~íłäóçëëłK ^ Ëq Üłêçã â~íÉÖ¼êáłàłÄ~ êÝëòîÝåóÉJ âÉíI âćäÑĞäÇá êÝëòîÝåóÉâêÉ ëò¼ä¼ äÉíÝíá áÖ~òçäłëçâ~í EdaoFI îłää~ä~íá âĞíîÝåóÉâÉíI òłêíîÝÖ▌ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâÉí áääÉíîÉ ~ò łää~ã łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÝêíÝâé~é−êçâ~í Ełää~ãâĞíîÝåóÉâÉíI âáåÅëíłêàÉÖóÉâÉíI âłêé¼íäłëá àÉÖóFF äÉÜÉí ÄÉîÉòÉíåáK JJJ VT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ í═òëÇÉá ÄÉîÉòÉíÝë

ìíłå ~ ÑçêÖ~äã~ò¼ Äê¼âÉêÅÝÖêÉ NR å~éçå łí éá~ÅîÉòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖ àłêìäK ^ò şà ËéíK ëòÉêáåí EOQK ≈KF ~ OMM j cíJåłä å~ÖóçÄÄ łêÑçäó~ãÝêíÝâ▌ êÝëòîÝåóëçêçò~í åóáäîłåçë âáÄçÅëłíłë~ ÉëÉíÝå SM å~éçå ÄÉäćä âÝêåá âÉää ~ í═òëÇÉá ÄÉîÉòÉíÝëí Eí═òëÇÉâÝåóëòÉêFK j~Öó~ê êÝëòîÝåóÉâ âćäÑĞäÇá í═òëÇÉá ÄÉîÉòÉíÝëÝåÝä Éä═ÑÉäíÝíÉä ~ Ü~ò~á í═òëÇÉá ÄÉîÉJ òÉíÝëK EiłëÇ j~Öó~ê êÝëòîÝåóÉâ âćäÑĞäÇĞåI gÉÖóòÉíí ^I Ýë ` â~íÉÖ¼êá~F JJJ bÖó ÝêíÝâé~é−ê Éäë═ àÉÖóòÝëÉ ~ í═òëÇÝåK @@ ÉîÉòÉíÝëá łêÑçäó~ã ^ò ÝêíÝâé~é−ê łêÑçäó~ã~ ~ ÄÉîÉòÉíÝëá łêÑçäó~ãçåK @@ ÉîÝíÉä EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW pòà~ íîK QK≈ EOF ÄÉâKF

j~ÖłåëòÉãÝäó łäí~ä ÄłêãÉäó àçÖÅ−ãÉå Ýë ÄłêãÉäó ÑçêãłÄ~å ãłëí¼ä ãÉÖëòÉêòÉíí î~Öóçåá ÝêíÝâKEs~Öóçåá ÝêíÝâ éäK ~ éÝåòI ~ âÉêÉëâÉÇÉäãá ìí~äîłåóI ~ ÇçäçÖI ~ò ÝêíÝâé~é−êI ~ò áÖÝåóÄÉ îÉíí ëòçäÖłäí~íłë Ýë ~ ÑçêÖ~äçãâÝéÉë î~Öó ÉÖóÝÄâÝåí ÝêíÝââÉä Ä−ê¼ àçÖI î~ä~ãáåí ~ ã~ÖłåëòÉãÝäó à~îłê~ ÉäÉåÖÉÇÉíí î~Öó łíîłää~äí í~êíçòłëI ëíÄKF @@ ÉîÝíÉäI ÉäëòłãçäÜ~í¼ âĞäíëÝÖÉâ EáåÖ~íä~åF ÉîÝíÉäåÉâ íÉâáåíÉåÇ═ ãáåÇÉå çäó~å ÄÉîÝíÉäI ~ãÉäóÉí ~ ã~ÖłåëòÉãÝäó ~ò łíêìÜłòłëê~ íÉâáåíÉííÉä ãÉÖëòÉêÉòI −Öó ~ò Éä~J Çłëá łêI ~ ÅëÉêÝÄÉ â~éçíí ÇçäçÖ ëòçâłëçë éá~Åá ÝêíÝâÉI î~ä~ãáåí Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖÄ~å

î~ä¼ ~ééçêíłäłë ÉëÉíÝå ~ î~ÖóçåJ íłêÖóå~â ~ íłêë~ëłÖá ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÝêíÝâÉK ^ ÅëÉêÝí şÖó âÉää íÉâáåíÉåáI ãáåíÜ~ ~ ÑÉäÉâ âćäĞåJâćäĞå ~ÇłëîÝJ íÉäá ëòÉêò═ÇÝëÉâÉí âĞíĞííÉâ îçäå~K s~Öóçåá ÝêíÝâ▌ àçÖ łíêìÜłòłë~ ÉëÉíÝå ~ò ÉääÉåÝêíÝâ åÉã ëòłã−í ÄÉîÝíÉäåÉâI Ü~ ~ î~Öóçåá ÝêíÝâ▌ àçÖçí NVUO Éä═íí ëòÉêÉòJ íÝâ EbÄÄÉå ~ò ÉëÉíÄÉå ~ò ÝêíÝâÉë−íÝëí ~ò ~ǼÄÉî~ääłëÄ~å ëÉã âÉää ÑÉäíćåíÉíåáKF ^ ÄÉîÝíÉääÉä ëòÉãÄÉå ÉäëòłãçäÜ~í¼ âĞäíëÝÖW J ~ò áåÖ~íä~åI î~Öóçåá ÝêíÝâ▌ àçÖ ëòÉêòÝëâçêá ÝêíÝâÉ EĞêĞâäÝëI áääÉíîÉ ~àłåÇÝâçòłë ÉëÉíÝå ~ò áääÉíÝâ ~ä~éàłìä ëòçäÖłä¼ ÝêíÝJ âÉí âÉää

ëòÉêòÝëâçêá ÝêíÝâåÉâ íÉâáåíÉåáI Ü~ éÉÇáÖ ~ ëòÉêòÝëÝêÉ ÑçêÇ−íçíí ĞëëòÉÖ åÉã łää~é−íÜ~í¼ ãÉÖI ~ââçê ~ ÄÉîÝíÉä TRBJłí âÉää ëòÉêòÝëâçêá ÝêíÝâåÉâ íÉâáåíÉåáFI J ~ ëòÉêòÝëëÉä Ýë łíêìÜłòłëë~ä â~éÅëçä~íçë~å ÑÉäãÉêćäí âá~Çłëçâ EćÖóîÝÇá âĞäíëÝÖI ÜáêÇÉíÝëá âĞäíëÝÖI ~ ëòÉêòÝëêÉ íÉâáåíÉíJ íÉä ãÉÖÑáòÉíÉíí áääÉíÝâFI J ~ò ÝêíÝâåĞîÉä═ ÄÉêìÜłòłëçâê~ EéäK łää~ÖãÉÖ¼îłëI âçãÑçêíÑçâçò~í ÉãÉäÝëI ëòçÄ~ëòłã åĞîÉäÝëI ÉãÉäÉíêłÝé−íÝëF ÑçêÇ−íçííI áÖ~òçäí ĞëëòÉÖÉâI ÑÉäíÝîÉI ÜçÖó ~òí î~ä~ãÉäó íÉîÝâÉåóëÝÖÝåÉâ ÄÉîÝíÉäÝîÉä ëòÉãÄÉå âĞäíëÝÖâÝåí ãÝÖ åÉã ëòłãçäíłâ ÉäK E^ ë~àłí

âáîáíÉäÉòÝë▌ ãìåâ~ ÝêíÝâÉ âĞäíëÝÖâÝåí åÉã îÉÜÉí═ ÑáÖóÉäÉãÄÉKF ÉÅëćäí ã▌ëò~âá ÝêíÝâ ^ Ñ~àä~Öçë ã▌ëò~âá ÝêíÝâ Ýë ~ îáòëÖłäí áåÖ~íä~å ~ä~éíÉêćäÉíÝåÉâ ëòçêò~í~I ~ãÉäóÜÉò ãÝÖ éçòáí−î î~Öó åÉÖ~í−î ÝêíÉäÉãÄÉå ÑáÖóÉäÉãÄÉ äÉÜÉí îÉååá ~ ãÝêäÉÖ ëòÉêáåíáI åóáäîłåí~êíłëá ÝêíÝâÉí áëK ÉÅëćäí ëò~Ä~Çéá~Åá ÑçêÖ~äãá ÝêíÝâ ^ ÄÉÅëćäí Ñ~àä~Öçë ÑçêÖ~äãá ÝêíÝâ Ýë ~ Ü~ëòåçë ~ä~éíÉêćäÉí ëòçêò~í~I ~ ãá ëò~âã~á Üáíî~ääłëìåâ ëòÉêáåí éÝåòćÖóá íê~åò~âJ Åá¼âÄ~å EéäK ÜáíÉäÑÉÇÉòÉíá ÉäàłêłëÄ~åF ÉÖó ãáääá¼ ÑçêáåíáÖ RM ÉòÉê Ñçêáåíçë éçåíçëëłÖÖ~äI ãáääá¼ Ñçêáåí ÑÉäÉíí NMM ÉòÉê ÑçêáåJ íçë

éçåíçëëłÖÖ~äI ÉååÝä ã~Ö~ë~ÄÄ ÄÉÅëÝêíÝâåÝä RMM ÉòÉê Ñçêáåíçë éçåíçëëłÖÖ~ä ÅÝäëòÉê▌ ãÉÖÜ~íłêçòåáK @@ Ýê EfåÖ~íä~åF ÝêI ãáåí ÑáòÉíÝë EàĞîÉÇÉäÉãF âÝéò═ÇÜÉíI ~ò áåÖ~íä~åçâ íÉâáåíÉíÝÄÉåI î~ä~ãÉäó ä~â¼JI î~Öó åÉã ä~â¼ áåÖ~íä~å Ü~ëòåłä~íłJ î~äI ÄÝêäÝëÝîÉä â~éÅëçä~íÄ~å EcçêêłëW pòà~K íîK P≈ ONK éçåíF J ~ ãìåâ~îáëòçåóļä ëòłêã~ò¼ àĞîÉÇÉäÉã EâáîÝîÉ ~ ãìåâłäí~í¼ łäí~ä ÑáòÉíÉíí ~ǼâĞíÉäÉë Äáòíçë−íłëá Ç−à~íI î~ä~ãáåí ~ ãìåâ~îáëòçåó ãÉÖëòćåíÉíÝëÝêÉ íÉâáåíÉííÉä â~éçíí îÝÖâáÉäÝÖ−íÝëíFX J ~ò ~ǼâĞíÉäÉë íłêë~Ç~äçãÄáòíçë−íłëá ÉääłíłëX VU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç

VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J ~ ëòçÅáłäáë áÖ~òÖ~íłëê¼ä Ýë ëòçÅáłäáë Éääłíłëçâê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó ~ä~éàłå Ñçäó¼ë−íçíí ~ǼâĞíÉäÉë Éääłíłë EâáîÝîÉ ~ò ~ǼíÉêÜÉí åÉã îáëÉä═ àłê~åǼëłÖå~â ãáå═ëćä═ ÉääłíłëíFX J ãìåâ~åÝäâćäáJàłê~ÇÝâI łääłëâÉêÉëÝëí ĞëòíĞåò═ àìíí~íłëI âÉêÉëÉíâáÉÖÝëò−íÝë Ýë âÉêÉëÉíé¼íä¼ àìíí~íłëX J ~ ÑÉÖóîÉêÉë Éê═âåÝä í~êí~äÝâçë â~íçå~á ëòçäÖłä~íçí íÉäàÉë−í═ ã~ÖłåëòÉãÝäó áääÉíãÝåóÉX J ~ò ÉÇÇáÖ ÑÉäëçêçäí àĞîÉÇÉäãÉí é¼íä¼ âłêíÝê−íÝë EâÉêÉëÉíé¼íä¼ àłê~ÇÝâFI áÇÉÝêíîÉ ~ ÑÉäÉä═ëëÝÖÄáòíçë−íłë ~ä~éàłå áäóÉå Å−ãÉå ÑáòÉíÉíí âłêíÝê−íÝëí áëI ÇÉ áÇÉ åÉã ÝêíîÉ

~ åóìÖÇ−àÄ~å êÝëòÉëćä═ ã~ÖłåëòÉãÝäóí ãÉÖáääÉí═ Ä~äÉëÉíá àłê~ÇÝâçíK @@ ÝêäÉí ^ ÄÝêä═ Ü~ëòåłä~íê~ îÉëòá łí ~ ÄÝêäÉí íłêÖółí âÝéÉò═ à¼ëòłÖçíI ~òí Ü~ëòåłäà~I ã~àÇ îáëëò~ëòçäÖłäí~íà~ ~ ÄÝêÄÉ~Ǽå~âK ^ ÄÝêÄÉ~Ǽ ÉÖó áÇ═êÉ äÉãçåÇ ~ à¼ëòłÖ Ü~ëòåłä~íłê¼äI ÉòÝêí Ü~ëòåłä~íá EÄÝêäÉíáF Ç−à~í â~éI ã~àÇ ~ò áÇ═ äÉíÉäíÝîÉä îáëëò~â~éà~ à¼ëòłÖłí áëK @@ ÝêäÉí EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW míâK QOPJQPRK≈F ^ ÄÝêäÉíá ëòÉêò═ÇÝë ~ä~éàłå ~ ÄÝêÄÉ~Ǽ âĞíÉäÉë ~ ÇçäÖçí áÇ═äÉÖÉëÉå ~ ÄÝêä═ Ü~ëòåłä~íłÄ~ ~ÇåáI ~ ÄÝêä═ éÉÇáÖ ÄÝêí ÑáòÉíåáK ^ ÄÝêÄÉ~Ǽ ëò~î~íçäI ÑÉäÉä ~òÝêíI ÜçÖó ~ ÄÝêÉäí ÇçäçÖ ~ ÄÝêäÉí ÉÖÝëò í~êí~ã~ ~ä~íí

ëòÉêò═ÇÝëëòÉê▌ Ü~ëòåłä~íê~ ~äâ~äã~ëI Ýë ãÉÖÑÉäÉä ~ ëòÉêò═ÇÝë Éä═−êłë~áå~âK ^ ÄÝêÄÉ~Ǽ ëò~î~íçä ~òÝêí áëI ÜçÖó Ü~êã~Çáâ ëòÉãÝäóåÉâ åáåÅë ~ ÄÝêÉäí ÇçäçÖê~ îçå~íâçò¼~å çäó~å àçÖ~I ~ãÉäó ~ ÄÝêä═í ~ Ü~ëòåłä~íÄ~å âçêäłíçòò~ î~Öó ãÉÖ~â~Çłäóçòò~K ^ ÄÝêä═ ~ ÇçäÖçí êÉåÇÉäíÉíÝëÝJ åÉâ Ýë ~ ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ÑçÖä~äí~âå~â ãÉÖÑÉäÉä═Éå Ü~ëòåłäÜ~íà~K cÉäÉä═ë ãáåÇÉå çäó~å âłêÝêíI ~ãÉäó ~ êÉåÇÉäíÉíÝëÉääÉåÉë î~Öó ëòÉêò═ÇÝëÉääÉåÉë Ü~ëòåłä~í âĞîÉíâÉòãÝåóÉK ^ ÄÝêÄÉ~Ǽ ~ ÄÝêä═ ëòćâëÝÖíÉäÉå ÜłÄçê−íłë~ åÝäâćä ÉääÉå═êáòÜÉíá ~ Ü~ëòåłä~íçíX âĞîÉíÉäÜÉíá ~ êÉåÇÉäíÉíÝëÉääÉåÉë î~Öó

ëòÉêò═ÇÝëÉääÉåÉë Ü~ëòåłä~í ãÉÖëòćåíÉíÝëÝíI Ýë âłêłå~â ãÉÖíÝê−íÝëÝíX ~ÄÄ~å ~ò ÉëÉíÄÉåI Ü~ ~ò áäóÉå Ü~ëòåłä~í íçîłÄÄ ÑçäóáâI ~ ÄÝêäÉíÉí ~òçåå~äá Ü~íłääó~ä ÑÉäãçåÇÜ~íà~I Ýë âłêíÝê−íÝëí âĞîÉíÉäJ ÜÉíK fåÖ~íä~åí î~Öó ä~âłëí ~ ÄÝêÄÉ~Ǽ ÉåÖÉÇÝäóÉ åÝäâćä ~äÄÝêäÉíÄÉ î~Öó ãłëå~â Ü~ëòåłä~íłÄ~ äÉÜÉí ~ÇåáK bÄÄÉå ~ò ÉëÉíÄÉå ~ ÄÝêä═ ~ Ü~êã~Çáâ ëòÉãÝäó ã~Ö~í~êíłëłÝêí şÖó ÑÉäÉä ãáåí ~ ë~àłíàłÝêíK ^ ÇçäçÖ ÑÉååí~êíłëłî~ä àłê¼ âáJ ëÉÄÄ âá~Çłëçâ~í ~ ÄÝêä═I ~ íĞÄÄá âá~ÇłëíI î~ä~ãáåí ~ ÇçäçÖÖ~ä â~éÅëçä~íçë âĞòíÉêÜÉâÉí ~ ÄÝêÄÉ~Ǽ îáëÉäáK ^ ÄÝêä═ ~ ÄÝêí áÇ═ëò~âçåâÝåí Éä═êÉ âĞíÉäÉë

ãÉÖÑáòÉíåáK ^ ÄÝêÑáòÉíÝë Éäãìä~ëòíłë~ ÉëÉíÝÄÉå ~ ÄÝêÄÉ~Ǽ ~ ÄÝêäÉíÉí ~òçåå~äá Ü~íłääó~ä ÑÉäJ ãçåÇÜ~íà~I ÑÉäíÝîÉI ÜçÖó ~ ÄÝêä═í ~ ÑáòÉíÝëêÉ −êłëÄ~å ÑÉäëò¼ä−íçíí~I Ýë ~ ÄÝêä═ É Ü~íłêáÇ═ ÉäíÉäíÝáÖ ëÉã ÑáòÉíÉííK cçåíçë íìÇJ åáI ÜçÖó áåÖ~íä~å ÄÝêÄÉ~Ǽàłí ~ Üłíê~äÝâçë ÄÝê Ýë àłêìäÝâ~ ÉêÉàÝáÖ ~ ÄÝêä═åÉâ ~ ÄÝêäÉãÝåó íÉêćäÉíÝå äÉî═ î~ÖóçåíłêÖó~áå òłäçÖàçÖ áääÉíáK @@ Ëq J ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ NVVMK àşåáìë ONJÝå ~ä~âìäí ÝêíÝâé~é−êí═òëÇÉI ~ ã~Öó~ê łää~ã Ýë ~ QN í═òëÇÉí~Ö ONN j cíJçë ~ä~é−í¼á ÜçòòłàłêìäłëłÄ¼ä àĞíí äÝíêÉ ~ò áåÇìä¼ î~Öóçå~K ^ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ í~Öà~ Åë~â

ÄÉÑÉâíÉíÝëá îłää~äâçòłë äÉÜÉíI ÇÉ ~ âÉêÉëâÉÇÝë àçÖ~ ~ò łäJ ä~ãé~é−ê ëòÉâÅá¼Ä~å éÝåòáåíÝòÉíÉâÉí áë ãÉÖáääÉíÜÉíK ^ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ äÉÖÑ═ÄÄ ëòÉêîÉ ~ í~Öà~áå~â ĞëëòÉëëÝÖÝJ Ä═ä łää¼ âĞòÖó▌äÝëI ~Üçä âçêłÄÄ~å ãáåÇÉå í~Öå~â ÉÖó ëò~î~ò~í~ îçäí~ àÉäÉåäÉÖá ëò~î~òłëá ëò~Äłäóçâ ~ ëò~î~ò~íá àçÖçí ~ ÑçêÖ~äãá êÝëò~êłåóí¼ä íÉëòáâ ÑćÖÖ═îÝK EpòÉâÅá¼åâÝåí NJNM ëò~î~ò~íFK ^ í═òëÇÉ łäí~äłåçë áêłåó−í¼ íÉëíćäÉíÉ ~ âĞòÖó▌äÝëJ åÉâ ~äłêÉåÇÉäíÉå ~ í═òëÇÉí~åłÅëI ~ò çéÉê~í−î áêłåó−íłë ~ í═òëÇÉíáíâłêëłÖ ÑÉä~Ç~í~K ^ âÉêÉëâÉÇÝë P ëòÉâÅá¼Ä~å êÝëòîÝåóI łää~ãé~é−êI ëòłêã~òÝâçë íÉêãÝâÉâ

ò~àäáâI ÉäÉâíêçåáâìë ÑçêãłÄ~åK pòÝâÜÉäóÉW ìÇ~éÉëíI sKI aÉłâ cÉêÉåÅ ìK RK qÉäKW QOVJSTMM q═òëÇÉí~åłÅë ÉäåĞâÉW páãçê ^åÇêłë ^ í═òëÇÉ ćÖóîÉòÉí═ áÖ~òÖ~í¼à~ aìå~îĞäÖóá jłêá~K JJJ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâé~é−êí═òëÇÉK NVVMJÄÉå ~ä~éìäíI Ýë ~ò¼í~ áë j~Öó~êçêëòłÖ ÉÖóÉíäÉå ÝêíÝâí═òëÇÝàÉK iÉÖÑ═ÄÄ ëòÉêîÉáW hĞòJ Öó▌äÝëI q═òëÇÉí~åłÅëI q═òëÇÉíáíâłêëłÖI bíáâ~á áòçííëłÖI cÉäćÖóÉä═ áòçííëłÖI słä~ëòíçííÄ−ê¼ëłÖI Ýë ëò~âã~á ÄáòçííëłÖçâ EháÄçÅëłí¼áI hÉêÉëâÉÇÝëáI Ýë bäëòłãçäłëáFK fåÇÉñÉW ruK gÉäÉåäÉÖ Üłêçã ëòÉâÅá¼à~ î~åW oÝëòîÝåóW áíí êÝëòîÝåóÉâêÉI ÄÉJ ÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâêÉI îłää~ä~íá âĞíîÝåóÉâêÉI Ýë

âłêé¼íäłëá àÉÖóêÉ äÉÜÉí ~òçåå~äá ćòäÉíÉâÉí âĞíåáX ‡ää~ãé~é−êW łää~ãé~é−êçâJ â~ä âÉêÉëâÉÇåÉâX Ýë pòłêã~òÝâçëW í═òëÇÉá íÉêãÝâÉâêÉ äÉÜÉí Ü~íłêáÇ═ëI Ýë çéÅá¼ë ćÖóäÉíÉâÉí âĞíåáK ═îÉÄÄÉåW ïïïKÄÉíKÜìK @@ Ëq J jáåí ÅÝÖ J ˆåâçêãłåóò¼ ëòÉêîÉòÉí J ˆåëò~Äłäóò¼ ëòÉêîÉòÉí J q~ÖëłÖá í═òëÇÉ J ˆåłää¼ àçÖá ëòÉãÝäó J ^ò ËêíÝâé~é−ê íîK âçêäłíçòÜ~íà~ ENVVSK `ufKF VV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ Ëq J pòÉêîÉòÉíá ÑÉäÝé−íÝëÉ hĞòÖó▌äÝë J pòÉâÅá¼â J łää~ãé~é−ê J êÝëòîÝåó J Ü~íłêáÇ═ë J q═òëÇÉí~åłÅë J íáíâłêëłÖ Ñ═çëòíłäóçâ J cÉäćÖóÉä═ÄáòçííëłÖ J bíáâ~á

ÄáòçííëłÖ J áòçííëłÖçâ @@ Ëq J ˙ààł~ä~âìäłë ^ä~é−í¼á ëòłåÇÝâW Éä═ëÉÖ−íÉåá J ^ í═âÝâ Ü~íÝâçåó łê~ãäłëłí J ^ éêáî~íáòłÅá¼ î~ä¼ëłÖçë îÝÖêÉÜ~àíłëłí J ^ò ÝêíÝâé~é−êéá~Å Ä═îćäÝëÝíI ÉÖóëÝÖÉë−íÝëÝí J cÉäòłêâ¼òłëí ~ åÉãòÉíâĞòá í═âÉéá~ÅçâÜçò J ^ ÄÉÑÉâíÉí═á Äáò~äçã ÜÉäóêÉłää−íłëłí J q═âÝâ Ýë î~Öóçåçâ çÄàÉâí−îÉÄÄ ÝêíÝâÉäÝëÝí J kóáäîłåçë Ýë ÉääÉå═êòĞíí éá~Åá ãÉÅÜ~åáòãìëçâ âá~ä~âìäłëłí @@ Ýí~ bÖó êÝëòîÝåó Üçò~ãîłäíçòłëłå~â îáëòçåó~ ~ êÝëòîÝåóéá~Åá Üçò~ãîłäíçòłëÜçòK ^òí ÑÉàÉòá âáI ÜçÖó ~ éá~Å ÉÖó ëòłò~äÝJ âçë ÑÉääÉåÇćäÝëÉ ãÉââçê~ Ýë ãáäóÉå áêłåóş Üçò~ãîłäíçòłëí çâçò

ÉÖó êÝëòîÝåóåÝäK @@ á~åÅç ÜáíÉä ^ ëò~Ä~ÇçåI íÉÜłí åÉã ÅÝäàÉääÉÖÖÉä ÑÉäÜ~ëòåłäÜ~í¼ ÜáíÉäK @@ f` f` E ~åâ fÇÉåíáÑáÉê `çÇÉFK ^ éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåó pKtKfKcKqK êÉåÇëòÉêÄÉå ~äâ~äã~òçíí ~òçåçë−í¼ â¼Çà~K @@ áÇJ~ëâ ëéêÉ~Ç ^ò ~àłåä~íá âĞåóîÄÉå ÉÖó áÇ═éáää~å~íÄ~å ~ äÉÖàçÄÄ îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá łê âćäĞåÄëÝÖÉK @@ áÇJçÑÑÉê ëéêÉ~Ç ^ îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá łê âĞòíá âćäĞåÄëÝÖK ^ ëéêÉ~Ç Eã~êòëF ~ Ä~åâ åóÉêÉëÝÖí~êí~äÝâ~I ~ò~ò Ü~ î~ä~âá Éä~Ç åÉâá ~ ÄáÇ łêłå î~ä~ãáäóÉå ÇÉîáòłíI ãÉÖã~ê~Ç åÉâá ~ ëéêÉ~ÇI ãáåí äÉÜÉíëÝÖÉë łêÉåÖÉÇãÝåó ~ ãÉÖîłëłêçäí ÇÉîáò~ Éä~ÇłëłÜçòK ^ò łêÉåJ ÖÉÇãÝåó Éäã~ê~Çłë~ ÉëÉíÝå ~ ëéêÉ~Ç ~ ã~êâÉí

ã~âÉê åóÉêÉëÝÖÉK jłë ÝêíÉäÉãÄÉå ~ ëéêÉ~Ç ~ éá~Åá äáâîáÇáíłë àÉäò═ëòłã~ áëI ÜáëòÉå Ü~ ~ Ä~åâ şÖó ÝêòáI ÜçÖó âĞååóÉå íçîłÄÄ íìÇà~ ~Çåá ~ îÉíí ĞëëòÉÖÉâÉíI áääÉíîÉ à¼ łêçå íìÇà~ ãÉÖîłëłêçäåá ~ò Éä~Ççíí ĞëëòÉÖÉâÉíI Äłíê~ÄÄ~å ãÉê ëò▌âÉÄÄ ~ò~ò âáëÉÄÄ åóÉêÉëÝÖí~êí~äÝâş łê~í àÉÖóÉòåáK iáâîáÇ éá~Åçå ~ ëéêÉ~ÇÉâ âáJ ëÉÄÄÉâI âÉîÝëëÝ äáâîáÇÉå å~ÖóçÄÄ~âK bòÝêí ~ ëéêÉ~Ç ~ò łê ãáå═ëÝÖÝåÉâ áë ~ àÉäò═ëòłã~I ÜáëòÉå ÄłêãáäóÉå áêłåóÄ~å î~J Öóìåâ ÝêÇÉâÉäíÉâ ~ò ćòäÉíÉäÝëÄÉå ~ ëò▌âÉÄÄ ëéêÉ~Ç à¼I ~ íłÖ~ÄÄ éÉÇáÖ êçëëòK @@ áÇ J îÝíÉäá ~àłåä~í ^ò ~ ã~ñáãłäáë ĞëëòÉÖI ~ãÉååóáí ÉÖó ÝêíÝâé~é−êÝêí ~

îÉî═ ~ò ~Ççíí ćÖóäÉí ëçêłå Ü~àä~åǼ ÑáòÉíåáK @@ áÇ J îÝíÉäá łêÑçäó~ã ^ò łêÑçäó~ãàÉÖóò═ EÄê¼âÉêF ÉòÉå ~ò łêÑçäó~ãçå îłëłêçäK @@ áÇL^ëâ páòÉ ElåäáåÉ éä~íÑçêãF NMM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ áÇ páòÉ ~òçå ÉÖóëÝÖÉâ ëòłã~I ãÉäóÉí äÉÖÖó~âê~ÄÄ~å âÝêåÉâ êÝëòîÝåóîłëłêäłëâçêK ^ò ^ëâ páòÉ ~òçå ÉÖóëÝÖÉâ ëòłJ ã~I ãÉäóÉí äÉÖÖó~âê~ÄÄ~å â−åłäå~â Éä~Çłëê~K M mb ‡êÑçäó~ãLåóÉêÉëÝÖ ~êłåóK oÝëòîÝåółêÑçäó~ãI çëòíî~ ~ò ÉÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ EîłêÜ~í¼F åóÉêÉëÝÖÖÉä EbmpFK bÖóëòÉêêÉ ~Ç âÝéÉí ~ îłää~ä~í íÉîÝâÉåóëÝÖá âçÅâłò~íłê¼ä Ýë åĞîÉâÉÇÝëá äÉÜÉí═ëÝÖÉáê═äK ^

êÝëòîÝåółêÑçäó~ã çëòíî~ ~ò ÉÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ åóÉêÉëÝÖÖÉäK ^åÖçä àÉäÉåíÝëÉW mLb ê~íáçK @@ áÖ ÑáÖìêÉ ^ò łêÑçäó~ãçâ àÉÖóòÝëÉâçê ~ò ćòäÉíâĞí═â ÉÖóãłë âĞòĞíí áÇ═í~â~êÝâçëëłÖļä åÉã ãçåÇàłâ âá ~ò łêÑçäó~ãçâ~í àÉäò═ íÉäJ àÉë ëòłãçíI łäí~äłÄ~å ~ò łêÑçäó~ã ìíçäë¼ âÝí ëòłãàÉÖóÝîÉä ~Çàłâ ãÉÖ ~ò łêÑçäó~ãçâ~íK Eéä ~ãÉååóáÄÉå ~ò rpaLgmv łêJ Ñçäó~ã NNSISRJNNSITRI ~ââçê Éòí SRJTRJâÝåí àÉÖóòáâ ~ò ~àłåä~íçâ ëçêłåFK qÉÜłí ~ ÄáÖ ÑáÖìêÉ ~ò ~ ëòłãI ãÉäó ~ àÉÖóòÝëÉâ ëçêłå ~ êáíâłÄÄ~å îłäíçò¼ êÝëòí ~äâçíà~ EäłëÇ ëã~ää ÑáÖìêÉFK @@ áä~íÉêłäáë ãçåçé¼äáìã e~ ~ éá~Å ãáåÇâÝí çäÇ~äłå Åë~â ÉÖó ëòÉêÉéä═ î~åI ~ò~ò

ÉÖóÉíäÉå Éä~Ǽ łää ëòÉãÄÉå ÉÖóÉíäÉå îłëłêä¼î~äK @@ áãÉí~êáòãìë áãÉí~ääáòãìëå~â ~òí ~ò áÇ═ëò~âçí åÉîÉòòćâI ~ãÉäó ~ä~íí ~ò ~ê~åó Ýë ~ò Éòćëí ÉÖóćíí íĞäíĞííÝâ ÄÉ ~ éÝåò ÑìåâÅá¼áíK hÉòÇÉíÄÉå ~ò ~ê~åó Ýë ~ò Éòćëí íĞäíá ÄÉ ~ éÝåò ëòÉêÉéÝíK @@ áåçãáłäáë ãçÇÉää ^Äļä áåÇìä âáI ÜçÖó ~ò łêÑçäó~ã Åë~â âÝí äÉÜÉíëÝÖÉë ÝêíÝâÉí îÉÜÉí ÑÉä ~ò çéÅá¼ äÉàłê~í~âçêI î~Öó å═ ÉÖó ~Ççíí ëòáåíêÉ î~Öó ÅëĞââÉåK ^ò ÝêíÝâÉäÝë ~ äÉãłëçäłë ÉäîÝí ~äâ~äã~òò~K ^ ÑÉÇÉòÉíá ćÖóäÉí êĞÖò−íá ~ îÝÖë═ âáÑáòÉíÝëí Ýë ÉòÉâÉí âçÅâłò~íãÉåíÉë â~ã~íJ äłÄÄ~ä Çáëòâçåíłäà~K ^ ÑÉÇÉòÉí âìäÅë~ ~ ÑÉÇÉòÉíá ~êłåó EeFI ~ãá ~ò

łêÑçäó~ãJÉãÉäâÉÇÝë Ýë ÅëĞââÉåÝë âćäĞåÄëÝÖÝåÉâ ÜłJ åó~Ççë~I ~ò~ò ~ Å~ää łêëłîàłå~â Ýë ~ò ~ä~éíÉêãÝâ łêëłîàłå~â Üłåó~Ççë~K ^ ÑÉÇÉòÝë şÖó àĞå äÝíêÉI ÜçÖó e ÇÄ ~ä~éíÉêãÝJ âÉí Ýë ÉÖó Å~ää çéÅá¼í í~êíî~I ~ò −Öó â~éçíí ~ä~éíÉêãÝâÉâ Ýë Å~ää çéÅá¼Ä¼ä łää¼ éçêíѼäá¼ ÝêíÝâÝå åÉã ÄÉÑçäółëçäà~ ~ò łêÑçJ äó~ãK ^ò çéÅá¼ ÝêíÝâÉäÝëÉ şÖó íĞêíÝåáâI ÜçÖó ~ âáÑáòÉíÝëÉâ àÉäÉåÝêíÝâÉ ÉÖóÉåä═ ~ ÑÉÇÉòÉíí éçêíѼäá¼ ÝêíÝâÝîÉäK oÉłäáë~ÄÄ âÝéÉí ~äâçíÜ~íìåâI Ü~ ÑÉäíÝíÉäÉòòćâI ÜçÖó ~ò łêÑçäó~ã ~ä~âìäłë Äáåçãáłäáë~å íĞÄÄ éÉêá¼Çìëçå âÉêÉëòíćä ò~àäáâK jáåÇÉå äÉÜÉíëÝÖÉë âáãÉåÉíÉäÄ═ä íçîłÄÄá âÝí

äÉÜÉíëÝÖÉë âáãÉåÉíÉä łää ÑÉåå ÉÖÝëòÉå ~ äÉàłê~íá áÇ═éçåíáÖK bââçê ~ ÄáåçJ ãáłäáë ÇáëòâêÝí Éäçëòäłëí âĞîÉíá ~ò łêÑçäó~ãK @@ áòçãłåóçë NK hĞòîÉí−í═I ~âá ~ ÄáòçãłåóÄ~ ~Ççíí łêşí Éä~Çà~ OK EÄê¼âÉêF läó~å í═òëÇÉá ćòäÉíâĞí═I ~âá J Åë~â ãÉÖÄ−òłëļä J ë~àłí åÉîÝÄÉåI ÇÉ åÉã ë~àłí ëòłãäłê~ âĞí ÝêíÝâé~é−ê ćòäÉíÉí EîĞKW ćÖóåĞâFK @@ áòçãłåóçëá íÉîÝâÉåóëÝÖ jÉÖÄ−òłë ~ä~éàłå ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ ë~àłí åÉîÝÄÉå ãłë ëòÉãÝäó à~îłê~ Eëòłãäłàłê~F Ñçäóí~íçíí ~ÇłëîÝíÉäá íÉîÝâÉåóJ ëÝÖÉK JJJ ^ Äê¼âÉêÅÝÖÉâ łäí~äłåçë ÑÉä~Ç~í~ ~ò ÝêíÝâé~é−êJÄáòçãłåóçëá íÉîÝâÉåóëÝÖK ^ Äáòçãłåóçëá

íÉîÝâÉåóëÝÖ ãÉÖÄ−òłë ~ä~éJ àłå ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ëòçäÖłäí~í¼ ë~àłí åÉîÝÄÉå ãłë ëòÉãÝäó à~îłê~ Eëòłãäłàłê~F Ñçäóí~íçíí ~ÇłëîÝíÉäá íÉîÝâÉåóëÝÖK ^ ÄÉÑÉâíÉJ í═ ~ âáîłä~ëòíçíí Äê¼âÉêÅÝÖÖÉä ãáåÇÉå ÉÖóÉë ãÉÖÄ−òłëłí Äáòçãłåóçëá ëòÉêò═ÇÝëëÉä âĞíá ãÉÖK ^ Äáòçãłåóçëá ëòÉêò═ÇÝJ ëÉâÄÉå ~ ãÉÖÄ−ò¼ ãÉÖÜ~íłêçòò~ ~ íÉêãÝâÉíI ~åå~â ãÉååóáëÝÖÝíI łêłíI ~ãáí îÉååáI áääÉíîÉ Éä~Çåá ëòłåÇÝâçòáâK ^ ãÉÖÄ−J òłë äÉ~Çłëłå~â Ýë íÉäàÉë−íÝëÝåÉâ àçÖá Ýë éÝåòćÖóá ÑÉäíÝíÉäÉáí ~ íĞêîÝåóá Éä═−êłëçâå~â ãÉÖÑÉäÉä═Éå ~ Äê¼âÉêÅÝÖ ćòäÉíëò~J Äłäóò~í~ êĞÖò−íáK ^ ëòçäÖłäí~íłëçâ Ç−à~

Äê¼âÉêÅÝÖÉåâÝåí Ýë ëòçäÖłäí~íłëçåâÝåí ÉäíÝê═K ^ ãÉÖÄ−òłë âÝí Ñ═ í−éìë~W G ^ò ÝêíÝâé~é−êJÉä~Çłëá ãÉÖÄ−òłëåłä ÝêíÝâé~é−êí ~Ç Éä ~ò ćÖóÑÝäK e~ ~ò ÝêíÝâé~é−ê Ñáòáâ~áä~Ö äÝíÉòáâI ~ââçê łí âÉää ~ÇåáI Ü~ ~ ëòłãäłå âÉòÉäíI ~ââçê ~ Äê¼âÉêÅÝÖåÝä âÉää ÉäÜÉäóÉòåá ëòłãäłåK G ^ò ÝêíÝâé~é−êJãÉÖîÝíÉäá ãÉÖÄ−òłëâçê ~ò ćÖóÑÝä ÝêíÝâé~é−êí îłëłêçäI ~ ãÉÖÑÉäÉä═ éÝåòĞëëòÉÖÉí âÉää ÄÉÑáòÉíåáI ~ãÉäó âÝí êÝëòÄ═ä łääI ~ ãÉÖîÉååá â−îłåí ÝêíÝâé~é−ê łêłÄ¼ä Ýë ~ò ćÖóåĞâá àìí~äÝâļäK jáåÇâÝí ćÖóäÉí Éäëòłãçäłë~ Åë~â ~ íÉäàÉë−J íÝëâçê íĞêíÝåáâK jÉÖÄ−òłëá í−éìëçâ ~ ãÉÖÄ−òłë

ÝêîÝåóÉëëÝÖÝåÉâ Ü~íłêáÇÉàÝêÉ Ýë ~ò łê ãÉÖÜ~íłêçòłëłê~W NMN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì H ~ Ü~íłêáÇ═êÉ ~Ççíí å~éê~ î~Öó áÇ═í~êí~ãê~ îçå~íâçò¼ ãÉÖÄ−òłëI ~ å~éá î~Öó ÜÉíá ~àłåä~íK bò ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó Ü~ ~ ãÉÖ~Ççíí áÇ═éçåíáÖI íÉÜłí ~ å~é î~Öó ~ ÜÝí áÇ═í~êí~ã ~ä~íí ~ ãÉÖÄ−òłëí ~ Äê¼âÉêÅÝÖ åÉã íìÇà~ íÉäàÉë−íÉåáI ~ ãÉÖÄ−òłë ÝêJ îÝåóÝí îÉëò−íáK H ~ ãçëí ~àłåä~í ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó ~òçåå~ä éá~Åá łêçå íÉäàÉë−íÜÉí═ ~ò ~ÇłëîÝíÉäK H ~ íÉäàÉë−íÝëáÖ î~ä¼ ãÉÖÄ−òłë ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó ~ ãÉÖÄ−òłë ~àłåä~íá ãÉååóáëÝÖÝí ~âłê íĞÄÄ łêçå Ýë íĞÄÄ å~éçå łíI ÇÉ

íÉäàÉë−íÉåá âÉääK H ~ îáëëò~îçåłëáÖ ãÉÖÄ−òłë éÉÇáÖ ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó ~ ãÉÖÄ−òłë Åë~â íÉäàÉë−íÝëëÉä î~Öó îáëëò~îçåłëë~ä Ýê îÝÖÉíK @@ áòçåóä~í ^ Äáòçåóä~í ~ âĞåóîîÉòÉíÝë ~ä~éçâãłåó~I ~ãÉäóÉí ~ Ö~òÇ~ëłÖá ÉëÉãÝåóÉâ êĞÖò−íÝëÝêÉI ÇçâìãÉåíłäłëłê~ Ü~ëòåłäå~âK jáåÇÉå Ö~òÇ~ëłÖá ã▌îÉäÉí ãÉÖíĞêíÝåíÉâçêI áääÉíîÉ îÝÖêÉÜ~àíłëłå~â áÇ═éçåíàłÄ~å Äáòçåóä~íçí âÉää âáłää−í~åáK ^ Äáòçåóä~J íçâå~â ãÉÖÜ~íłêçòçíí ~ í~êí~äãá Ýë Ñçêã~á âĞîÉíÉäãÝåóÉâåÉâ âÉää ãÉÖÑÉäÉäåáK ^ Äáòçåóä~í Ñçêã~á âÉääÝâÉáW G ~ Äáòçåóä~í ãÉÖåÉîÉòÝëÉ G ~ Äáòçåóä~í à~î−íłëá ëò~Äłäó~á EéäK éÝåòáåíÝòÉíá éÝåòíłêá

Äáòçåóä~íçâ åÉã à~î−íÜ~í¼âF G ~ò ÝêîÝåóíÉäÉå−íÝë ëò~Äłäó~á EéäK łíÜşòłëI äóìâ~ëòíłëFI G ~ò áÇ═íłää¼ëłÖ Äáòíçë−íłë~ E~ Äáòçåóä~í ═êòÝëá áÇÉàÝå ÄÉäćä à¼ä çäî~ëÜ~í¼ ã~ê~ÇàçåFK ^ Äáòçåóä~í í~êí~äãá âĞîÉíÉäãÝåóÉáW G ~ Äáòçåóä~í âáłää−íłëłå~â âÉäíÉI G ~ âáłää−í¼ åÉîÉ Ýë Å−ãÉI G ~ Ö~òÇ~ëłÖá ÉëÉãÝåó éçåíçëI ÉÖóÝêíÉäã▌ äÉ−êłë~I G ~ Ö~òÇ~ëłÖá ÉëÉãÝåó ãÉååóáëÝÖáI ÝêíÝâÄÉäá ~Ç~í~ EĞëëòÉÖÉFI G ~ äÉÄçåóçä−íłëÄ~å êÝëòí îÉî═â ~äł−êłë~K @@ áòçåóä~íá Éäî áòçåóä~í ~ Ö~òÇ~ëłÖá ÉëÉãÝåóÉâê═ä âÝëò−íÉíí ÜáíÉäÉë çâãłåóK ^ âĞåóîÉäÝëá ãìåâ~ ~ä~éëò~Äłäó~ ëòÉêáåí âĞåóîÉäåá Åë~â Äáòçåóä~í

~ä~éàłå äÉÜÉíK bò ~ âĞîÉíÉäãÝåó ~ Äáòçåóä~íá ÉäîK @@ áòçåóä~íá ÑÉÖóÉäÉã áòçåóä~íá ÑÉÖóÉäÉã âĞîÉíÉäãÝåóÉ ~ä~éàłå ãáåÇÉå Ö~òÇ~ëłÖá ÉëÉãÝåóÉâê═äI ã▌îÉäÉíê═äI ~ãÉäó ~ò ÉëòâĞòĞâ Ñçêêłëçâ łäJ äçãłåółíI ĞëëòÉíÝíÉäÝíI ÄÉîÝíÉäÉâI êłÑçêÇ−íłëçâ ~ä~âìäłëłí ãÉÖîłäíçòí~íà~I Äáòçåóä~íçí âÉää âáłää−í~åáK @@ áòçåóä~íá êÉåÇ ^ ëòłãîáíÉäá ~Ç~íÑÉäÇçäÖçòłë ëçêłå ÑÉäÜ~ëòåłäí ãáåÇÉå Äáòçåóä~íI çâãłåó Ýë ÇçâìãÉåíìã ÜáíÉäÉëëÝÖÝíI éçåíçëëłÖłí Ö~ê~åíłä¼ Éä═−êłëçâ ĞëëòÉëëÝÖÉI ~ãÉäó ~ Äáòçåóä~íçâ Ñçêã~á Ýë í~êí~äãá âĞîÉíÉäãÝåóÉáíI âáłää−íłëłå~âI âÉòÉäÝëÝåÉâI ãÉÖJ ═êòÝëÝåÉâ

ëò~Äłäó~áíI î~ä~ãáåí ~ Äáòçåóä~íçâ ãáåí~éÝäÇłåó~áí ÑçÖä~äà~ ã~ÖłÄ~åK ^ ëòłãîáíÉä êÝëòíÉêćäÉíÉâÝåí àÉäÉåáâ ãÉÖ ÜÉäóÉåâÝåí ~ ÅçåíêçääáåÖ EÉä═ÑçêÇìäI ÜçÖó ~ ëòłãîáíÉäí íÉâáåíáâ ~ ÅçåíêçääáåÖ êÝëòÝåÉâFI ~ãá ìÖó~å~òçå ~Ç~íçâ ÉäíÝJ ê═ ëòÉãäÝäÉí▌ âÉòÉäÝëÝí àÉäÉåíá Ýë ÉÜÜÉò â~éÅëçä¼Çî~ ~ ÑÉäÇçäÖçòłë íÉêćäÉíÝí íłÖ~ÄÄ~å EíÉêîÉòÝëI ëí~íáëòíáâ~F ÝêíÉäãÉòáK @@ áòçåóä~íá êÉåÇK ^ ëòłãîáíÉäá ~Ç~íÑÉäÇçäÖçòłë ëçêłå ÑÉäÜ~ëòåłäí ãáåÇÉå Äáòçåóä~íI çâãłåó Ýë ÇçâìãÉåíìã ÜáíÉäÉëëÝÖÝíI éçåíçëëłÖłí Ö~ê~åíłä¼ Éä═−êłëçâ ĞëëòÉëëÝÖÉI ~ãÉäó ~ Äáòçåóä~íçâ Ñçêã~á Ýë í~êí~äãá

âĞîÉíÉäãÝåóÉáíI âáłää−íłëłå~âI âÉòÉäÝëÝåÉâI ãÉÖJ ═êòÝëÝåÉâ ëò~Äłäó~áíI î~ä~ãáåí ~ Äáòçåóä~íçâ ãáåí~éÝäÇłåó~áí ÑçÖä~äà~ ã~ÖłÄ~åK JJJ ^ ëòłãîáíÉä êÝëòíÉêćäÉíÉâÝåí àÉäÉåáâ ãÉÖ ÜÉäóÉåâÝåí ~ ÅçåíêçääáåÖ EÉä═ÑçêÇìäI ÜçÖó ~ ëòłãîáíÉäí íÉâáåíáâ ~ ÅçåíêçääáåÖ êÝJ ëòÝåÉâFI ~ãá ìÖó~å~òçå ~Ç~íçâ ÉäíÝê═ ëòÉãäÝäÉí▌ âÉòÉäÝëÝí àÉäÉåíá Ýë ÉÜÜÉò â~éÅëçä¼Çî~ ~ ÑÉäÇçäÖçòłë íÉêćäÉíÝí íłÖ~ÄJ Ä~å EíÉêîÉòÝëI ëí~íáëòíáâ~F ÝêíÉäãÉòáK áòçåóä~íí~ä ëòÉãÄÉå íłã~ëòíçíí âĞîÉíÉäãÝåóÉâ ~I q~êí~äãá âĞîÉíÉäãÝåóW ~ Ö~òÇ~ëłÖá ÉëÉãÝåó êĞîáÇI íĞãĞêI ÇÉ ÉÖóÝêíÉäã▌ ãÉÖÑçÖ~äã~òłë~K ÄI cçêã~á

âĞîÉíÉäãÝåóW J áòçåóä~í ãÉÖåÉîÉòÝëÉI J áòçåóä~í ëçêëòłã~I J áòçåóä~í âÉäíÉI NMO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J háłää−í¼ ëòÉêîÉòÉí ãÉÖåÉîÉòÝëÉI J háłää−í¼ ~äł−êłë~K @@ áòíçåëłÖá äáãáí ^ò ~ Ü~íłêÝêíÝâI ~ãÉäó ÑÉäÉíí ~ íê~åò~âÅá¼í ÜłííÝê~ìíçêáòłÅá¼å~â âÉää ãÉÖÉä═òåáÉK @@ áòíçåëłÖçë êÝëòîÝåóÉâ J aÉÑÉåëáîÉ ëíçÅâë läó~å êÝëòîÝåó ~ãÉäó î~ä¼ëò−å▌äÉÖ åÉÜÝò Ö~òÇ~ëłÖá âĞêćäãÝåóÉâ âĞòĞíí áë ëí~Äáä ã~ê~ÇK áòíçåëłÖá êÝëòîÝåó Ñ═âÝåí ÝäÉäãáëòÉêáé~êáI ÇçÜłåóJI Ýë çä~àÅÝÖÉâ êÝëòîÝåóÉáK bòÉâ ~ êÝëòîÝåóÉâ Ö~òÇ~ëłÖá îáëëò~ÉëÝëI ÇÉâçåàìåâíşê~

ÉëÉíÝå áë âáí~êí~å~âI ãÉêí ~ âÉêÉëäÉí áêłåíìâ åÉã ÅëĞââÉå çäó~å ãÝêíÝâÄÉåI ãáåí ~ÜçÖó ~ò ãłë Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉâíçêçâÄ~å ÄÉâĞîÉíâÉòÜÉíåÉK @@ áòíçë−íłëá ~ä~éÑçÖ~äã~â ^ Äáòíçë−íłëćÖó ëòÉãéçåíàłÄ¼ä ÉÖóÉë àĞî═ÄÉåá ÉëÉãÝåóÉâ ÄÉâĞîÉíâÉòÝëÝåÉâ äÉÜÉí═ëÝÖÝí îÉëòÝäóåÉâ åÉîÉòòćâK e~ ~ò Éä═êÉ åÉã äłíÜ~í¼ ÉëÉãÝåó Ö~òÇ~ëłÖá Üłíêłååó~äI î~Öóçåá îÉëòíÉëÝÖÖÉä àłêI ~ââçê âłêê¼ä ÄÉëòÝäćåâK sÉëòÝäóÑçêêłëçâ äÉÜÉíåÉâW J qÉêãÝëòÉíá çâçâ EéäK ÑĞäÇêÉåÖÝëFK J d~òÇ~ëłÖá çâçâ EéäK łêÑçäó~ã îÉëòíÉëÝÖFK J qłêë~Ç~äãá çâçâ EéäK Ä▌åÅëÉäÉâãÝåóFK ^ åÉÖ~í−î âĞîÉíâÉòãÝåóÉââÉä ÑÉåóÉÖÉí═

ÉëÉãÝåóÉâ ÄÉâĞîÉíâÉòÝëÝåÉâ ÉëÝäó ~ âçÅâłò~íK ^ âçÅâłò~í âÝí Ñ═ í−éìë~W J ^ âłêâçÅâłò~í ~ îÉëòÝäóÉòíÉíÉíí ~â~ê~íłí¼äI ÇĞåíÝëÝí═ä ÑćÖÖÉíäÉåćä äÝíÉòáâI Ýë ãáåÇáÖ âÉÇîÉò═íäÉå Ü~íłëşK mäK łêî−òK J ^ ëéÉâìä~í−î âçÅâłò~íçí ÉòòÉä ëòÉãÄÉå ã~Ö~ ~ âçÅâłòí~í¼ áÇÝòá Éä═I ë ~ âáãÉåÉíÉäÉ âÉÇîÉò═ Ýë âÉÇîÉò═íäÉå ÉÖó~êłåí äÉÜÉíK mäK ćòäÉíá âçÅâłò~íçâK ^ âłêâçÅâłò~íçâ ÉääÉå âÝíÑÝäÉâÝééÉå äÉÜÉí îÝÇÉâÉòåáK hłêãÉÖÉä═òÝëëÉä Ýë í~êí~äÝâçäłëë~äK ^ í~êí~äÝâçäłë íĞêíÝåÜÉí íÉêJ ãÝëòÉíÄÉå Ýë éÝåòÑçêãłÄ~åK ^ éÝåòÄÉåá í~êí~äÝâçäłë íĞêíÝåÜÉí ÉÖóÝåáäÉÖ Ýë áåíÝòãÝåóÉë ÑçêãłÄ~åK ^ò

áåíÝòãÝåóÉë éÝåòÄÉåá í~êí~äÝâçäłë ÉÖóáâ Ñçêãłà~ ~ Äáòíçë−íłëK ^ Äáòíçë−íłë ~ âçÅâłò~íÑÉäçëòíłë ã¼ÇëòÉêÝå ~ä~éìä¼ éÝåò~ä~éâÝéòÝë ~ Üçòòłàłêìäłëí ÑáòÉí═ EîÉëòÝäóâĞòĞëëÝÖáF í~Öçâ àĞJ î═ÄÉåá ÉëÉíäÉÖÉë ÑÉäãÝêÜÉí═ Ýë ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòćâëÝÖäÉíÝåÉâ âáÉäÝÖ−íÝëÉ ÅÝäàłÄ¼äK ^ Äáòíçë−íłë íÉÜłí éÝåò~ä~é âÝéòÝëÝí àÉäÉåíáI ~ãÉäó ~ Äáòíçë−íçíí~â łäí~ä ÄÉÑáòÉíÉíí Äáòíçë−íłëá Ç−àļä íÉî═Çáâ ĞëëòÉK ^ Äáòíçë−íłëåłä ãáåÇÉåâçê éçåíçë~å ãÉÖ âÉää Ü~íłêçòåáI ÜçÖó ãá ~ Äáòíçë−íłëá ÝêíÝâ Ýë ãá ~ Äáòíçë−í¼ łäí~ä îłää~ä~åǼ ëòçäÖłäí~íłë ÝêíÝâÉI î~Öóáë ~ Äáòíçë−íłëá

ĞëëòÉÖK ^ ÑÉàäÉíí Äáòíçë−íłëá êÉåÇëòÉêêÉä êÉåÇÉäâÉò═ çêëòłÖçâÄ~å łäí~äłÄ~å ~ âĞJ îÉíâÉò═ ã¼ÇëòÉêÉâ íÉâáåíÜÉí═â ~ äÉÖÉäíÉêàÉÇíÉÄÄÉâåÉâK J ^ò şà ÝêíÝâ ÑçÖ~äã~ ~ò ~Ççíí î~ÖóçåíłêÖó ãÉÖîłëłêäłë~âçê âáÑáòÉíÉíí íÉäàÉë éÝåòĞëëòÉÖÉí àÉäÉåíáK ^ò ~Ççíí î~ÖóçåíłêÖó Ñáòáâ~á âçéłëłíI łäí~äłåçë ÉêâĞäÅëá ÉäÜ~ëòåłä¼Çłëłí åÉã îÉëòáâ áäóÉåâçê ÑáÖóÉäÉãÄÉK J ^ é¼íäłëá ÝêíÝâ ~òí ~ éÝåòĞëëòÉÖÉí àÉäÉåíáI ~ãÉååóáÝêí ~ Äáòíçë−íłëá ÉëÉãÝåó ÄÉâĞîÉíâÉòÝëÉâçê ~ò ~Ççíí î~ÖóçåíłêÖó~í é¼íçäåá äÉÜÉíåÉK J ^ å~éá ÝêíÝâÉå î~ä¼ Äáòíçë−íłëåłä ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÉëòáâ ~ò ~îìäłëíI ~ò~ò ~ò

ÉêâĞäÅëá Ýë Ñáòáâ~á ÝêíÝâÅëĞââÉåÝë Ü~íłëłí áëK @@ áòíçë−íłëá Äê¼âÉê áòíçë−íłëâĞòîÉí−í═I ~âá ~ ëòÉêò═Ç═ ëÉÖ−íëÝÖÝêÉ î~å ~ ãÉÖÑÉäÉä═ Äáòíçë−íłëá í−éìë âáîłä~ëòíłëłåłäI ëÉÖ−íá ~ ëòÉêò═ÇÝë äÝíêÉJ àĞííÝí Ýë ÑÉååã~ê~ÇłëłíK ^ Äáòíçë−íłëá Äê¼âÉê ÑćÖÖÉíäÉåK ^ Äáòíçë−íłëá ćÖóåĞââÉä ëòÉãÄÉå åÉã łääÜ~í ÉÖó ~Ççíí Äáòíçë−í¼íłêë~ëłÖ ~äâ~äã~òłëłÄ~åI åÉã âĞíÜÉí çäó~å ëòÉêò═ÇÝëíI ~ãÉäó ëòÉêáåí ~ò ~àłåä~íçâ~í ÉÖó ~Ççíí ÅÝÖÜÉò âĞòîÉí−íáK ^ Äáòíçë−íłëá Äê¼âÉê ~ ëòÉêò═Ç═ ãÉÖÄ−òłëłÄ¼ä íÉîÝâÉåóâÉÇáâI àìí~äÝâçí îáëòçåí ~ Äáòíçë−í¼í¼ä â~éK @@ áòíçë−íłëá Ç−à í~êí~äã~

c═ÄÄ ĞëëòÉíÉî═áW J kÉíí¼ Ç−àK hÝí íÝåóÉò═Ä═ä íÉî═Çáâ ĞëëòÉK kÉíí¼ âçÅâłò~íá Ç−àļä Ýë ÄáòíçåëłÖá é¼íäÝâļäK ^ åÉíí¼ âçÅâłò~íá Ç−à äÝåóÉÖÝJ ÄÉå ~ âłêçâ ÑÉÇÉòÝëÝåÉâ Ñçêêłë~K ^ ÄáòíçåëłÖá é¼íäÝâ ~ Äáòíçë−í¼ łäí~ä îłää~äí âçÅâłò~í ÑÉÇÉòÉíÉ ~êê~ ~ò ÉëÉíêÉI Ü~ ~ îłêíí¼ä ÉäíÝê═ äÉååÉ ~ âłê~ä~âìäłëK J hĞäíëÝÖé¼íäÝâK ^ Äáòíçë−í¼ áåíÝòÉí êłÑçêÇ−íłë~áå~â ~ ÑÉÇÉòÉíÝêÉ ëòçäÖłäK J kóÉêÉëÝÖé¼íäÝâK ^ Äáòíçë−í¼ â~äâìäłäí åóÉêÉëÝÖÝåÉâ ~ ÑÉÇÉòÉíÉK NMP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ áòíçë−íłëá ÉëÉãÝåó ^ Äáòíçë−íłëá ëòÉêò═ÇÝëÄÉå êĞÖò−íÉíí

çäó~å ÉëÉãÝåóI ãÉäóåÉâ ÄÉâĞîÉíâÉòÝëÉ ÉëÉíÝå ~ Äáòíçë−í¼ ~ ëòÉêò═Ç═ êÝëòÝêÉ ëòçäJ Öłäí~íłëí åóşàíK áòíçë−íłëá ÉëÉãÝåó äÉÜÉí î~ä~ãÉäó âłêí çâçò¼ ÉëÉãÝåó ÄÉâĞîÉíâÉòÝëÉ Eî~ÖóçåÄáòíçë−íłëçâ Ýë âçÅâłò~íá êÝëòí í~êí~äã~ò¼ ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâ ÉëÉíÝÄÉåF î~Öó ~Ççíí áÇ═éçåí ÉäÝêÝëÉ EÉäÝêÝëá êÝëëòÉä êÉåÇÉäâÉò═ ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâI àłê~J ÇÝâÄáòíçë−íłëçâ ÉëÉíÝÄÉåFK @@ áòíçë−íłëá ĞëëòÉÖ ^ Äáòíçë−íłëá ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÝêíÝâI ãÉäóÉí ~ Äáòíçë−í¼ ~ Äáòíçë−íłëá ÉëÉãÝåó ÄÉâĞîÉíâÉòíÉâçê ã~ñáãłäáë~å âáÑáòÉíÜÉíK ^ Äáòíçë−íłëá ĞëëòÉÖ Ýë ~ Äáòíçë−í¼ łäí~ä

âáÑáòÉíÉíí ÝêíÝâ ÉäíÝêÜÉí íĞÄÄÉâ âĞòĞíí î~ÖóçåÄáòíçë−íłëçâ ÉëÉíÝåI Ü~ åÉã âĞîÉíâÉòÉíí ÄÉ ?íçíłäâłê?I î~ä~ãáåí Ç−àÉäã~ê~Çłëçâ î~Öó äÝéÅë═òÉíÉë âáÑáòÉíÝë▌ ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâ ÉëÉíÝåK @@ áòíçë−íłëçâ ~ Öó~âçêä~íÄ~å bÖóáâ äÉÖâä~ëëòáâìë~ÄÄ Äáòíçë−íłëá łÖ~ò~í ~ ëòÉãÝäóÄáòíçë−íłëK ^ ëòÉãÝäóÄáòíçë−íłëçå ÄÉäćä ãÉÖâćäĞåÄĞòíÉíćåâW ÝäÉíÄáòJ íçë−íłëíI Ä~äÉëÉíÄáòíçë−íłëíI ÄÉíÉÖëÝÖÄáòíçë−íłëíK ^ò ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâ ÅÝäà~ ãáåÇÉå ÉëÉíÄÉå ~ò ÝäÉíí~êí~ã Äáòçåóí~ä~åëłÖłÄ¼ä ~ǼǼ âçÅâłò~íçâ ~ Äáòíçë−í¼ łäí~ä íĞêíÝå═ łíîłää~äłë~K ~äÉëÉíÄáòíçë−íłëê¼ä ~ââçê

ÄÉëòÝäÜÉíćåâI Ü~ âćäë═ Éê═ÄÉÜ~íłëê~I ÜáêíÉäÉåI ~ ëÝêćäí ~â~ê~íłí¼ä ÑćÖÖÉíäÉåćä íÉëíá êçåÖłä¼Çłë ãÉÖó îÝÖÄÉ ~ Äáòíçë−íçííåłäK ^ ÄÉíÉÖëÝÖÄáòJ íçë−íłëçâ ~ò łää~ãéçäÖłêçâ ÉÖÝëòëÝÖćÖóá Éääłíłëłå~â ~ íłêë~Ç~äçãÄáòíçë−íłë Ýë ~ò ĞåâÝåíÉë âĞäÅëĞåĞë Äáòíçë−í¼éÝåòíłê~â ãÉääÉííá şåK Ü~êã~Çáâ çëòäçéłí àÉäÉåíáâK @@ áòíçë−íÝâ ÝêíÝâé~é−êJäÉíÝíá ëòłãä~ háòłê¼ä~Ö ~ò łêìí═òëÇÉá ćÖóäÉí Äáòíçë−íÝâ~âÝåí ~ hbibo oíK êÉåÇÉäâÉòÝëÝêÉ ÄçÅëłíçíí ÝêíÝâé~é−êçâ åóáäîłåí~êíłëłê~ ëòçäÖłä¼ ëòłãä~I ãÉäóÉí ~ ‡qJçå âÉêÉëâÉÇ═ êÝëòÝêÉ îÉòÉí ~ hbibo oíK @@ áòíçë−íÝâ ëò~Ä~Ç ÉÖóÉåäÉÖÉ ^

Äáòíçë−íÝâå~â ~ Äáòíçë−íÝâ~Çłëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ ãÝêíÝâÝí ãÉÖÜ~ä~Ǽ êÝëòÉK @@ áòíçë−íÝâÉëòâĞò ^ hbibo oíK łäí~ä íłã~ëòíçíí âćäĞåÄĞò═ ÑÉÇÉòÉíáÖÝåóÉâI Äáòíçë−íÝââĞîÉíÉäãÝåó ÑÉÇÉòÉíÝêÉ ~ò Éäëòłãçä¼Üłò łäí~ä ÄÉJ ëòÉÇÉííI î~Öó ~ àçÖçëìäí êÉåÇÉäâÉòÝëÝêÉ łää¼ ÉëòâĞòĞâI Äáòíçë−íÝâçâ ĞëëòÉÑçÖä~ä¼ ÉäåÉîÉòÝëÉK @@ áòíçë−íÝââĞîÉíÉäãÝåó ^ hbibo oíK łäí~ä íłã~ëòíçíí âćäĞåÄĞò═ ÑÉÇÉòÉíáÖÝåóÉâ Ýë ~òçâ ĞëëòÉë−íÉíí ÝêíÝâÉ ~Ççíí ćÖóÑÝäI âä−êáåÖí~Ö îçå~íâçòłëłJ Ä~åK @@ áòíçë−íÝâçâ P Åëçéçêíà~ J açäçÖá Äáòíçë−íÝâçâ EéäK òłäçÖàçÖI ¼î~ÇÝâF J pòÉãÝäóá Äáòíçë−íÝâçâ EéäK

âÉòÉëëÝÖI Ä~åâÖ~ê~åÅá~F J bÖóÝÄ Äáòíçë−íÝâçâ EéäK ÉåÖÉÇãÝåóÉòÝëI îÝíÉäá àçÖF @@ áòíçë−íÝâí−éìë ^ hbibo oíK łäí~ä íłã~ëòíçíí âćäĞåÄĞò═ ÑÉÇÉòÉíáÖÝåóÉâI ~ãÉäóÉâ ~ Ö~ê~åÅá~êÉåÇëòÉê êÝëòÉáí âÝéÉòáâI éÝäÇłìä ~ä~éÄáòJ íçë−íÝâI éÝåòćÖóá ÑÉÇÉòÉí ëíÄK @@ áòíçë−íçíí ÉÖóÉåëşäóá åĞîÉâÉÇÝëÜÉò í~êíçò¼ í═âÉáÖÝåóÉëëÝÖ J fK`KlKoK ^ò áåÇìâłäí ÄÉêìÜłòłë Ýë ~ò ~òí áåÇìâłä¼ àĞîÉÇÉäÉãåĞîÉâãÝåó Üłåó~Ççë~K @@ áòíçë−í¼ J ÉëòÉÇá ~ ãáåáãłäáë Ç−à~í J hÉää äÉÖóÉå ëò~î~íçä¼ í═âÝàÉ J ^ í═âÝàÝí à¼ä ÑÉâíÉëëÉ ÄÉI äÉÖóÉå àĞîÉÇÉäãÉò═ J çåìë NM Ñçâçò~íI ~ äÉÖâáëÉÄÄ ÑÉäÉ ~ååóá Ç−à~í ÑáòÉíI ãáåí ~ò

~ä~éÇ−à NMQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç J j~äìë VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì Q Ñçâçò~íI ~ äÉÖã~Ö~ë~ÄÄåłä ~ò ćÖóÑÝä âÝíëòÉê ~ââçê Ç−à~í ÑáòÉí @@ áòíçë−í¼ éÝåòÉ í~êíÜ~í¼ J q═òëÇÉá ÝêíÝâé~é−êçâÄ~å J q═òëÇÝå â−îćäá ÝêíÝâé~é−êçâÄ~å J jłë Ö~òÇłäâçǼåłä ÝêíÝâé~é−êÄ~å J kóìÖÇ−à KK J ËêíÝâé~é−ê ~ä~éçâÄ~å J fåÖ~íä~åçâÄ~å J fåÖ~íä~å ~ä~éÄ~å @@ −òíçë−íÝâçâ ^ Ä~åâçâ ~ ÜáíÉä îáëëò~ÑáòÉíÝëÝåÉâ Äáòíçë−íÝâ~âÝåí êÉåÇëòÉêáåí î~ä~ãáäóÉå Äáòíçë−íÝâçí ëòçâí~â âÝêåá ~ ÜáíÉäÑÉäîÉî═í═äK kÉãÑáòÉíÝë ÉëÉíÝå ~ Ä~åâ ÉÄÄ═ä ÉäÝÖ−íá âá ~ò ćÖóÑÝääÉä ëòÉãÄÉåá âĞîÉíÉäÝëÝíK ^ Äáòíçë−íÝâçâ

EÑÉÇÉòÉíÉâF äÉÖÑçåíçë~ÄÄ í−J éìë~áW âÉòÉëëÝÖI òłäçÖI ÉåÖÉÇãÝåóÉòÝëI ¼î~ÇÝâI çéÅá¼FK @@ ä~ÅâJpÅÜçäÉë ãçÇÉää ^ò łäí~äłåçë−íłë ~ äçÖåçêãłä Éäçëòäłë ÉäîÉ ~ä~éàłå äÉÜÉíëÝÖÉëK @@ äçââJâĞíÝë EÄäçÅâ ÇÉ~äF k~ÖóçÄÄI ~ éá~Åá łêí¼ä ~Ççíí ÉëÉíÄÉå âáëÉÄÄ ãÝêíÝâÄÉå ÉäíÝê═ łêÑçäó~ãçå âĞíĞíí ćÖóäÉíK @@ äìÉ ÅÜáé E~åÖKF bäë═ê~åÖş îłää~ä~íçâ êÝëòîÝåóÉá EîĞKW ëí~åÇ~êÇ é~é−êçâFK JJJ bêÉÇÉíáäÉÖ ~ äÉÖëí~Äáä~ÄÄI äÉÖå~ÖóçÄÄ J ÉäîáäÉÖ êÉä~í−îÉ äÉÖâáëÉÄÄ âçÅâłò~íş J ÉååÉâ ãÉÖÑÉäÉä═Éå ~ä~Åëçåó çëòí~äÝâÜçò~J ãş íłêë~ëłÖçâ êÝëòîÝåóÉá ~ò ~åÖçäëòłëò í═òëÇÝâÉåK ^ ã~Öó~ê í═òëÇÝå łäí~äłÄ~å ~ NMM ãáääá¼

Ççääłêí ãÉÖÜ~ä~Ǽ â~éáí~äáòłÅá¼àşI içåÇçåÄ~å áë ÑçêÖ~äã~òçííI íĞÄÄåóáêÉ âćäÑĞäÇá áåíÝòãÝåóá ÄÉÑÉâíÉí═â íìä~àÇçåłÄ~å äÝî═I àÉÖóòÉíí â~íÉÖ¼êáłàş íłêë~ëłÖçâ é~é−êà~áí Eãáåí éäK j~íłîI jçäI lqmI oáÅÜíÉêF íÉâáåíáâ ÄäìÉ ÅÜáéJÉâåÉâK bêÉÇÉíáäÉÖ ~ò f j EáååÉå ~ äìÉF êÝëòîÝåóÉáí Ü−îíłâ −ÖóI ã~ ~ í═òëÇÝâ äÉÖäáâîáÇÉÄÄ EãáåÇáÖ å~Öó ÑçêÖ~äãşFI Ýë äÉÖå~ÖóçÄÄ â~éáí~äáòłÅá¼àş é~é−êJ à~áå~â Öó▌àí═åÉîÉK @@ ju áåÇÉñÉâ J êÉÑÉêÉåÅá~ łää~ãâĞíîÝåó áåÇÉñÉâ ‡ää~ãé~é−êJéá~Åá ÝêíÝâáåÇÉñ Åë~äłÇI ~ãÉäó ~ âáÉãÉäí Ñìí~ãáÇÉà▌ EÄÉåÅÜã~êâF łää~ãâĞíîÝåóÉâ łêÑçäó~ãîłäíçòłëłí ãìí~íJ à~K ^ âáÉãÉäí

Ñìí~ãáÇ═â ~ OI PI R Ýë NM ÝîI ~ Üçòòłàìâ í~êíçò¼ áåÇÉñÉâ àÉäĞäÝëÉW juOvI juPvI juRv Ýë juNMvK ^ ju áåÇÉñÉâ ~ íÉäàÉë Üçò~ã Eíçí~ä êÉíìêåF âçåÅÉéÅá¼ê~ ÝéćäåÉâI ~ò~ò ~ò áåÇÉñÉâ ëòłã−íłë~ ~ Äêìíí¼ łêÑçJ äó~ãçâ ~ä~éàłå íĞêíÝåáâI Ýë ~ò ÉëÉÇÝâÉëëÝ îłä¼ â~ã~íçâ ~ò ÉëÉÇÝâÉëëÝÖ å~éàłå şàê~ÄÉÑÉâíÉíÝëêÉ âÉêćäåÉâK ^ò ÉÖóÉë áåJ ÇÉñÉâ âçë~ê~ ãáåÇÉå áÇ═éçåíÄ~å Åë~â ÉÖóJÉÖó âĞíîÝåóí í~êí~äã~òK ^ò áåÇÉñÉâ âáëòłã−íłëłÜçò ëòćâëÝÖÉë łêÑçäó~ãçâ ãÉÖÜ~íłêçòłë~ ~ò ‡hh łäí~ä âĞòĞäíI ãÉÖÑÉäÉä═ łää~ãé~é−êJéá~Åá êÉÑÉêÉåÅá~Üçò~ã ~ä~éàłå íĞêíÝåáâK @@ ç~êÇ fÖ~òÖ~í¼ëłÖ @@ ç~êÇ çÑ aáêÉÅíçêë J ^ò áÖ~òÖ~í¼ëłÖ

ĞëëòÉíÝíÉäÉ J[ ^ò áÖ~òÖ~í¼ëłÖ ĞëëòÉíÝíÉäÉ @@ l ro ìÇ~éÉëíá ~åââĞòá cçêáåí eáíÉäâ~ã~íäłÄK ^ò jk łää~é−íà~ ãÉÖ ~ ãÝêíÝâÝí ~ Ä~åâá â~ã~íçâ ÑáÖóÉäÉãÄÉîÝíÉäÝîÉä Ýë íÉëòá âĞòòÝ ãáåÇÉå å~é Éòí ~ò áêłåó~Ǽ â~ã~íäłÄ~íK bÖóêÉ ÉäíÉêàÉÇíÉÄÄ ~ r lo ~ä~éş ÜáíÉäÉòÝëI ~ò ÉòÉå ÑÉäćä ÑÉäëòłJ ã−íçíí â~ã~íÑÉäłê ãÝêíÝâÉ ~ Ä~åâá ÜáíÉäãáå═ë−íÝë ÑćÖÖîÝåóÉK E r loW ìÇ~éÉëí fåíÉêÄ~åâ lÑÑÉêÉÇ o~íÉI ~ò~ò ìÇ~éÉëJ íá ~åââĞòá cçêáåí eáíÉäâ~ã~íäłÄKF NMR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ lb J ~åâ çÑ båÖä~åÇ ^åÖçä hĞòéçåíá ~åâ @@ lg J ~åâ çÑ g~é~å g~éłå àÉÖóÄ~åâ @@ çåÇ J âĞíîÝåó ^åÖçä

åóÉäîíÉêćäÉíÉå ~ Ñáñ â~ã~íçòłëş ÝêíÝâé~é−êçâ ãÉÖåÉîÉòÝëÝêÉ ëòçäÖłä¼ âáÑÉàÉòÝëK JJJ läó~å ÝêíÝâé~é−êI ~ãÉäóåÉâ âáÄçÅëłí¼à~ ~ò ~Ǽë ~êê~ îłää~ä âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó ~ âĞíîÝåóÄÉ ãÉÖàÉäĞäí éÝåòĞëëòÉÖÉíI ~åå~â Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí â~ã~íłíI î~Öó ÉÖóÝÄ àłêìäÝâ~áíI ~ò łäí~ä~ îłää~í ÉëÉíäÉÖÉë ëòçäÖłäí~íłëçâ~íI î~ä~ãáåí âĞíîÝåó åÝîÝêíÝâÝí ~ âĞíîÝåó ãáåÇÉåâçêá íìä~àÇçåçëłå~â ~ âĞíîÝåóÄÉå ãÉÖàÉäĞäí áÇ═ÄÉå Ýë ã¼Ççå ãÉÖÑáòÉíáI íÉäàÉë−íáK ^ âĞíJ îÝåó ÜáíÉäîáëòçåóí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−êK ^ âĞíîÝåó âáÄçÅëłí¼à~ ~ò ÝêíÝâé~é−ê ÉääÉåÝÄÉå ~ éÝåòíìä~àÇçåçëí¼ä âĞòÝé î~Öó

Üçëëòş äÉàłê~íê~ ÜáíÉäí îÉëò ÑÉäK ^ âĞíîÝåó îłëłêä¼à~ àÉäÉåÄÉäá éÝåòÝí ÅëÉêÝäá Éä àĞî═ÄÉäá éÝåòêÉK JJJ J[ âĞíîÝåó @@ çåÇë é~ó~ÄäÉ J hĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ âĞíîÝåóâáÄçÅëłíłëļä J[ hĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ âĞíîÝåóâáÄçÅëłíłëļä @@ çåáíłë J[ eáíÉäâÝéÉëëÝÖK @@ çåíłëá ÉåÖÉÇÝäó EfåÖ~íä~åF ËéćäÉíI Ýé−íãÝåó Äçåíłë~ Éä═íí âĞíÉäÉò═> ^ Äçåíłëá ÉåÖÉÇÝäóíI Ýéé şÖó ~ÜçÖó ~ò Ýé−íÝëá ÉåÖÉÇÝäóí ÉÖó íÉêîÉò═ âÝëò−íá ÉäI Ýë ~Çà~ ÄÉ ~ò áääÉíÝâÉë Ýé−íÝëá Ü~í¼ëłÖÜçò Eˆåâçêãłåóò~íF ^ Äçåíłëá íÉêîÇçâìãÉåíłÅá¼ í~êí~äã~òò~ ~ ÑÉäÝé−íãÝåó íÉêîÉáíI ~Ç~í~áíI ~ Äçåíłë ã¼ÇàłíI Ä~äÉëÉíá Ýë ÉÖóÝÄ Éä═−êłëçâ

ÄÉJ í~êíłëłå~â äÉ−êłë~áíK ^ Äçåíłëá ÉåÖÉÇÝäó àçÖÉê═êÉ ÉãÉäâÉÇÝëÝÜÉòI ãÝÖ ëòćâëÝÖ î~å ~ íÉêćäÉííÉä Ü~íłêçë áåÖ~íä~åçâ íìä~àJ Ççåçë~áå~â à¼îłÜ~Öółëłê~ áëK @@ çåìë gìí~äçãàÉääÉÖ▌ àìíí~íłëI âćäĞå çëòí~äÝâI áåÖóÉå âá~Ççíí êÝëòîÝåó ëíÄK @@ çåìëòêÝëòîÝåó ^ í═âÉí~êí~äÝâ íÉêÜÝêÉ âáÄçÅëłíçíí Ýë ~ íłêë~ëłÖ êÝëòîÝåóÉëÉáåÉâ ~ âĞòÖó▌äÝë łäí~ä ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÉÖóÉåä═ ~êłåóÄ~å áåÖóÉåÉëÉå ÑÉä~àłåäçíí êÝëòîÝåó EáåÖóÉåêÝëòîÝåóFK hćäÑĞäÇĞå ÉäíÉêàÉÇíI ãÉêí ~ íłêë~ëłÖ ëòłãłê~ äÝåóÉÖÉëÉå çäÅë¼ÄÄI ãáåí ~ò çëòí~äÝâÑáòÉíÝëI ìÖó~å~ââçê ~ ÄÉÑÉâíÉí═â ëòłãłê~ áë âÉÇîÉò═I ãÉêí łäí~äłÄ~å

Åë~â Éä~Çłëâçê âÉää ~Ǽòåá ìíłå~K ^ àÉäÉåäÉÖá ã~Öó~ê ~Ǽòłëá ëò~Äłäóçâ ãÉÖåÉÜÉò−íáâ ~ çåìëòêÝëòîÝåó ~äâ~äã~òłëłíI ãÉêí ~òí ÉäÝÖ ë~àłíçë ã¼Ççå íÉêJ ãÝëòÉíÄÉåá àìíí~íłëå~â ãáå═ë−íáâI Ýë ãáåí áäóÉå ã~ÖłåóëòÉãÝäó ÉëÉíÝÄÉå PS BJçë ãÝêíÝâÄÉå ~Ǽòí~íÜ~íàłâK ^ çåìëòJ êÝëòîÝåó ìÖó~å ÅëĞââÉåíá ~ò ÉÖó êÝëòîÝåóêÉ Éë═ î~Öóçå Ýë àĞîÉÇÉäÉã ÝêíÝâÝí íÉÜłí ÅëĞââÉåíá ~ò łêÑçäó~ãçí I ÇÉ ~ âćäÑĞäÇá éá~Åá í~é~ëòí~ä~íçâ ëòÉêáåí éÉêëéÉâíáîáâìë é~é−êçâåłä ~ò łêÑçäó~ãÉëÝë ãÝêíÝâÉ łäí~äłÄ~å âáëÉÄÄI ãáåí ~ êÝëòîÝJ åóÉâ ëòłãłå~â åĞîÉâÉÇÝëÉK JJJ E^ò ÉÇÇáÖá ã~Öó~ê

çåìëòêÝëòîÝåóJâáÄçÅëłíłëçâ J píóäI fåíÉêJbìê¼é~I däçÄìëJ í~é~ëòí~ä~í~á åÉã ÉÖóÝêíÉäã▌Éâ ÉÄÄ═ä ~ ëòÉãéçåíļäKF ^ êÝëòîÝåóÄÉå ÑáòÉíÉíí çëòí~äÝâ áë çåìëòêÝëòîÝåóI ÇÉ ~åå~â ëéÉÅáłäáë ÉëÉíÉI ãáîÉä çíí ~ êÝëòîÝåóÉëí═ä NMS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ÑćÖÖI ÜçÖó ãÉäóáâÉí îłä~ëòíà~K bä═åóÉI ÜçÖó ÉÄÄÉå ~ò ÉëÉíÄÉå åÉã ÅëĞââÉå ~ êÝëòîÝåóÉåâÝåíá î~ÖóçåK Eb Öó~âçêä~íçí âĞîÉíá ~ êÝëòîÝåóÉë îłä~ëòíłëłí¼ä ÑćÖÖ═Éå ~ m~åçåéä~ëíI máÅâI w~ä~âÉêłãá~KF JJJ J[ áåÖóÉåêÝëòîÝåóF @@ ççã J[ cÉääÉåÇćäÝëK JJJ q═òëÇÉá ÑÉääÉåÇćäÝë @@ çê−íłë ^ ãłê ãÉÖäÝî═ éçò−Åá¼

Éä~Çłëë~ä íĞêíÝå═ ÜáêíÉäÉå äÉòłêłë~I ~ãÉäó ~ò ÉÖÝëò éá~Åê~ Ü~íłëí Öó~âçêçäK @@ ¼îäáâĞíîÝåó J àìåâÄçåÇ ^ò rp^JÄ~å łäí~äłÄ~å îłää~ä~íÑÉäîłëłêäłë ~äâ~äãłÄ¼ä âáÄçÅëłíçííI ã~Ö~ë â~ã~íçòłëşI ÉëÉíäÉÖ êÝëòîÝåóêÉ áë łíîłäíÜ~í¼I ÇÉ áÖÉå ã~Ö~ë âçÅâłò~íş âĞíîÝåóI ~ãÉäó âćäĞåĞëÉå ~ åóçäÅî~å~ë ÝîÉâÄÉå îçäí ÉäíÉêàÉÇîÉK j~Öó~êçêëòłÖçå ÉÖóÉëÉâ ~ Äáòçåóí~ä~å Äçåáíłëş ~Ǽëçâ EáäóÉå îçäí ~ tsj i−òáåÖF łäí~ä âáÄçÅëłíçííI ã~Ö~ë â~ã~íçí −ÖÝê═I äłíîłåóçë êÉâäłãÜ~ÇàłJ ê~íí~ä Éä~ÇçííI ÇÉ áÖÉå âçÅâłò~íçë âĞíîÝåóÉâÉí íÉâáåíáâ áäóÉååÉâK JJJ ‡äí~äłÄ~å îłää~ä~íÑÉäîłëłêäłëâçê âáÄçÅëłíçííI ã~Ö~ë

âçÅâłò~íşI ÇÉ å~Öó Üçò~ãçí −ÖÝê═ âĞíîÝåóK @@ ¼îäáêÝëòîÝåó `ë═ÇÄÉ àìíçííI ÑÉäëòłãçäłë ~ä~íí äÝî═ îłää~ä~íçâ êÝëòîÝåóÉáI ~ãÉäóÉâ ~ åÝîÝêíÝâ íĞêÉÇÝâÝÝêí ãÉÖëòÉêÉòÜÉí═â Ýë ëòÉêÉåJ ÅëÝë ÉëÉíÄÉå éÝäÇłìä ÉÖó ëáâÉêÉë Åë═ÇÉÖóÉòëÝÖ ìíłå êÉä~í−îÉ áÖÉå ã~Ö~ë åóÉêÉëÝÖÉí ÜçòÜ~íå~âK j~Öó~êçêëòłÖçå ¼îäáêÝëòîÝåóÉâ îłëłêäłëłí åÉãÉÖóëòÉê ~ǼíÉÅÜåáâ~á çâçâ áë ãçíáîłäàłâI ìÖó~å~ââçê ~ êÝÖá ÝêíÝâé~é−êçâ Öó▌àí═á áë âÉJ êÉëáâ ~òçâ~íK ¼îäáêÝëòîÝåóÉâ ÑÉäîłëłêäłëłê~ ëò~âçëçÇçíí åóáäîłåçë íłêë~ëłÖ éäK ~ h~éíłê oíK @@ ═î−íÝëá Üłåó~Ç ^ Ä═î−í═ ÄÉêìÜłòłëë~ä Üçòòł~Ççíí

ÄÉêÉåÇÉòÝëíĞãÉÖ ~êłåó~ ~ò ÉêÉÇÉíá ÄÉêÉåÇÉòÝëíĞãÉÖÜÉòK j~íÉã~íáâ~á âçêäłíà~ åáåÅëI Åë~â Ö~òÇ~ëłÖáK @@ ═î−í═ EåÉíí¼F ÄÉêìÜłòłë ^ò şàê~íÉêãÉäÜÉí═I íÉêãÉäÝëÄÉå Ü~ëòåłäí íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ łääçãłåółå~â åĞîÉäÝëÉK @@ m bÑÑÉÅí ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ m ~ ìóáåÖ mçïÉê ëò~î~â~í í~â~êà~I î~Öóáë ~òí ãìí~íà~ ãÉÖI ÜçÖó ÉÖóÉë éçò−Åá¼åâ ãáäóÉå Ü~íłëë~ä î~å îłëłêä¼Éê═åâêÉK ^ òłê¼àÉäÄÉå äÝî═ ëòłãçâ ëòáåíÝå åÉÖ~í−î~âI −Öó êçåíàłâ îłëłêä¼Éê═åâÉíK @@ êÉ~â bîÉå píçÅâ mêáÅÉë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF jłë åÝîÉå ÑÉÇÉòÉíá éçåíå~â åÉîÉòòćâK ^òí ãìí~íà~ ãÉÖI ÜçÖó ~ò çéÅá¼ äÉàłê~í~âçêI Ü~ ÉòÉå ~ò łêçå łää ~

êÝëòîÝåóćåâI ~ââçê ÝééÉå åìää~ Ççääłê ÄÉîÝíÉäí L âá~Çłëí íÉêãÉäíćåâK qÉÜłí `^ii çéÅá¼â ÉëÉíÝÄÉå ÉòÉå łê ÑĞäÝI mrq çéÅá¼ ÉëÉíÝÄÉå ÉòÉå łê ~äł âÉää ÉãÉäâÉÇåáÉ L ëćääóÉÇåáÉ ~ êÝëòîÝåó łêÑçäó~ãłå~âI ÜçÖó éêçÑáíçí íÉêãÉäàćåâK @@ êÉííçå tççÇëJá êÉåÇëòÉê ^ ffK sáäłÖÜłÄçêş ìíłåá î~äìíłêáë â~éÅëçä~íçâ êÉåÇÉòÝëÝåÉâ ÉäîÉáí NVQQJÄÉå ~ò bÖóÉëćäí ‡ää~ãçâÄ~å äÝî═ êÉííçå tççÇëJÄ~å êĞÖò−íÉííÝâI NMT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ~KL ^ êÉåÇëòÉê Ñ═ îçåłë~áW J ^ í═âÝë îáäłÖÖ~òÇ~ëłÖ î~äìíłáí ~ ÇçääłêÜçò â~éÅëçäíłâK ^ í═âÝë çêëòłÖçâ î~äìíłàłå~â é~êáíłëłí ~ò

~ê~åó ãÉääÉíí ~ ÇçäJ äłêê~ä ëòÉãÄÉå áë êĞÖò−íÉííÝâK ^ Ççääłê ~ä~éìä ëòçäÖłäí ~ âćäĞåÄĞò═ åÉãòÉíá î~äìíłâ ĞëëòÉÜ~ëçåä−íłëłÜçòK ^ò ~ê~åóå~â Çáâíłäí Ççääłêłê~ îçäíI ~ Ççääłê ~ê~åóê~ î~ä¼ ÄÉîłäíÜ~í¼ëłÖ~ J ~ âćäÑĞäÇá âĞòéçåíá Ä~åâçâ ëòłãłê~ J ~äâçíí~ ~ò ÉÖÝëò î~äìJ í~ êÉåÇëòÉê Ñ═ â~éÅëçä~íłí ~ò ~ê~ååó~äK J ^ î~äìíłêáë é~êáíłëí ãáåáãłäáë âáäÉåÖÝëá Ü~íłêçâ âĞòĞíí êĞÖò−íÉííÝâK ^ î~äìíłâ ÉÖóãłëê~ íĞêíÝå═ łíîłäíłë~ êĞÖò−íÉíí łêÑçJ äó~ãçå íĞêíÝåíK ^ í~ÖçêëòłÖçâ î~äìíłáå~â Ççääłêê~ Ýë ~ê~åóê~ î~ä¼ łíîłäíłëá łêÑçäó~ãłí ~ò fjc Ýë ~ò ÉÖóÉë âçêãłåóçâ âĞòĞííá ãÉÖłää~éçÇłë ~ä~éàłå

łää~é−íçííłâ ãÉÖK oĞÖò−íÉíí łêÑçäó~ãçâ îçäí~âI Ü~ ~ Äáòçåóçë ëłîí¼ä ÉäíÝêí ~ò łêÑçäó~ãK ^âJ âçê ~ âçêãłåó ÄÉ~î~íâçòçíí J cçåíçë îçäí ~ î~äìíłâ âçåîÉêíáÄáäáíłëłå~â ãáåÝä ëòÝäÉëÉÄÄ âĞê▌ Äáòíçë−íłë~K ^ åóìÖ~íJÉìê¼é~á çêëòłÖçâ NVRUJÄ~å íìÇJ íłâ ãÉÖî~ä¼ë−í~åá ~ âçåîÉêíáÄáäáíłëíK J ^ KtKJ− âçåÑÉêÉåÅá~ ÉäÜ~íłêçòí~I ÜçÖó äÝíêÉÜçòò~ ~ò fjcJí Ýë ~ sáäłÖÄ~åâçíK ^ Ççääłê îáäłÖéÝåò ÑìåâÅá¼àłí ~ò rp^ éçäáíáâ~áI Ö~òÇ~ëłÖá ÑĞäÝåóÉ Äáòíçë−íçíí~I ~ä~éà~ ~ âćäâÉêÉëâÉÇÉäÉã Ü~í~äã~ë îçäìJ ãÉåÉI å~Öó~êłåóş ~ãÉêáâ~á í═âÉâáîáíÉä Ýë ~ å~Öó ~ãÉêáâ~á ~ê~åóí~êí~äÝâçâ îçäí~âK NVSMJÄ~å âáÇÉêćäíI ÜçÖó ~ KtKJá

î~J äìí~êÉåÇëòÉê åÉã ãÉÖÑÉäÉä═K ^ ÑÉäÉê═ëĞÇ═ î~äìí~îłäëłÖ ~ò ÉÖÝëò êÉåÇëòÉê ãÉÖÖóÉåÖćäÝëí àÉäÉòíÉK ÄKL ^ êÉåÇëòÉê îłäëłÖ~W JNVRMJÉë ÝîÉâÄÉå ~ åóìÖ~íJÉìê¼é~á çêëòłÖçâ Ýë g~éłå Ö~òÇ~ëłÖá ÑÉàä═ÇÝëÉ å~Öóçå ãÉÖÖóçêëìäíK ^ò Éê═îáëòçåóçâÄ~å å~ÖóÑçâş âáÉÖóÉåä−í═ÇÝë ãÉåí îÝÖÄÉ ~ò rp^ êçîłëłê~K ^ Ççääłê ÉÖóêÉ åÉÜÉòÉÄÄÉå ÑÉäÉäí ãÉÖ ~ í~êí~äÝâî~äìíłî~ä ëòÉãJ ÄÉå íłã~ëòíçíí âĞîÉíÉäãÝåóÉâåÉâK J^ Ççääłê ãÉÖ ~â~êí~ í~êí~åá îÉòÉí═ ëòÉêÉéÝíK ^ êÉåÇëòÉê îłäëłÖłÄ~å àÉäÉåí═ë ëòÉêÉéÉ îçäí ~ êĞÖò−íÉí łêÑçäó~ãçâ êÉåÇëòÉJ êÝåÉâK e~ ~ î~äìí~łêÑçäó~ã ~ ãÉÖÉåÖÉÇÉííåÝä å~ÖóçÄÄ îłäíçòłëçå

ãÉåí łíI ~ââçê ~ò łää~ã ÄÉ~î~íâçòçííI ÇÉ ÉååÉâ ~ ÇĞåJ íÝëåÉâ ~ ãÉÖÜçò~í~ä~ Üçëëòş áÇ═í îÉíí áÖÝåóÄÉI ÉòòÉä íÉêÉí ~Çî~ ~ ëéÉâìäłÅá¼ë ÅÝäş í═âÉãçòÖłëå~âK JkÉãòÉíá éÝåòÉâ âćJ äĞåÄĞò═ ãÝêíÝâ▌ áåÑäłÅá¼à~ J^ äÉÖäÝåóÉÖÉëÉÄÄ îłäëłÖJíÝåóÉò═ ~ò rp^ í~êí¼ë åÉãòÉíâĞòá ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖÜáłåó~ îçäíK jÉÖâÉòÇ═ÇĞíí ~ âìäÅëî~äìíłâ ~ê~åóê~ Ýë ãłë î~äìíłê~ î~ä¼ łíîłäíłë~K k~Öó ~êłåóş ~ê~åóîłëłêäłë âÉòÇ═ÇĞííK ^ò rp^ í~êí¼ë~å é~ëëò−î ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖÉ ÅëĞââÉåíÉííÉ ~ Äáò~äã~í ~ í~êí~äÝâî~äìí~ áêłåíK ^ò ~ãÉêáâ~á âçêãłåó å~Öóçå âÉîÝë áåíÝòâÉÇÝëí íÉíí ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖÝåÉâ âáÉÖóÉåëşäóçòłëłê~K

J^ Ççääłê îÝÇÉäãÝí ëòçäÖłäí~ ~ò ìåK âćäĞåäÉÖÉë ÜáíÉäáÖÝåóÄÉîÝíÉäá àçÖçâI pao áëK NVSVJÄÉå ~ò fjc âćäĞåäÉÖÉë åÉãòÉíJ âĞòá ÜáíÉäéÝåòí ÄçÅëłíçíí âáK ^ò pao ~ò fjc ëòłãäłáå ~ í~ÖçêëòłÖçâ êÝëòÝêÉ ãÉÖåóáíçíí ÜáíÉäâÉêÉíI ~ãÉäóÄ═ä ~ò ^ä~é í~J ÖçêëòłÖ~á ÄÉÑáòÉíÝëćâ ~êłåółÄ~å êÝëòÉëÉÇÜÉíåÉâK qÉÜłí ~ äÉÖíĞÄÄ paoJí ~ äÉÖÉê═ëÉÄÄ çêëòłÖçâ â~éàłâK `ë~â ~ é~ëëò−î ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖ▌ çêëòłÖçâ Ü~ëòåłäÜ~íàłâ ÑÉä ~ é~ëëò−îìãìâ âáÉÖóÉåä−íÝëÝêÉ şÖóI ÜçÖó ~ò paoJí łíîłäíÜ~íàłâ ~ ëòłãìâê~ ëòćâëÝÖÉë î~äìíłê~K ^ò ~âí−î ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖ▌ çêëòłÖ âĞíÉäÉë ÉäÑçÖ~Çåá Ýë ãáåí î~äìí~í~êí~äÝâçí

ÑÉäÜ~äãçòåáI ÇÉ Åë~â ~âJ âçê Ü~ëòåłäÜ~íà~ ÑÉäI Ü~ ~ ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖÉ é~ëëò−î äÉëòK ^ò pao ëÉã íìÇí~ ~ êÉåÇëòÉê îłäëłÖłå~â ~ä~ééêçÄäÝãłàłí ÑÉäçJ äÇ~åá J NVTNJÄÉå ÑÉäÑćÖÖÉëòíÉííÝâ ~ Ççääłê ~ê~åóê~ î~ä¼ łíîłäíłëłí Ýë Éäë═ −òÄÉå äÉÝêíÝâÉäíÝâ ~ ÇçääłêíK bò ~ KtJá êÉåÇëòÉê îÝJ ÖÝí àÉäÉåíÉííÉK cÉä~Çíłâ ~ Ççääłê ~ê~åóê~ î~ä¼ łíîłäíÜ~í¼ëłÖłí Ýë ~ êĞÖò−íÉíí î~äìí~łêÑçäó~ãçâ êÉåÇëòÉêÝíK KtêÉåÇëòÉêÄ═ä Åë~â ~ î~äìíłâ ÉÖóãłëê~ î~ä¼ âçåîÉêíáÄáäáíłë~ ã~ê~Çí ãÉÖ EÇÉ ~ò çêëòłÖçâ ÉÖó êÝëòÝÄÉå Éò ëÉã âçêäłíä~åìäF @@ êçâÉê~ÖÉ aáêÉÅíçê J ê¼âÉê ÝêíÝâÉë−íÝëá áÖ~òÖ~í¼ J[ ê¼âÉê ÝêíÝâÉë−íÝëá

áÖ~òÖ~í¼ @@ ê¼âÉê ËêíÝâé~é−êJÄáòçãłåóçëI ~âá ãÉÖÄ−ò¼á ëòłãłê~ ~äâìëòÇ−à ÉääÉåÝÄÉå âĞí í═òëÇÉá î~Öó ~Ççíí ÉëÉíÄÉå í═òëÇÝå â−îćäá ćÖóäÉJ íÉíI î~Öó ÝêíÝâé~é−êJâÉêÉëâÉÇ═I ~âá ÉãÉääÉíí ë~àłí ëòłãäłë ćÖóäÉíÉí áë âĞíÜÉíK ^ò şà ã~Öó~ê ÝêíÝâé~é−êíĞêîÝåó ëòÉêáåí Éä═ÄÄáÜÉò äÉÖ~äłÄÄ OMI ìí¼ÄÄáÜçò NMM j cíJçë àÉÖóòÉíí í═âÉ ëòćâëÝÖÉëI î~ä~ãáåí çäó~å ëò~âÉãÄÉê Eã~Ö~ ~ ê¼âÉêFI ~âá êÉåÇÉäâÉòáâ í═òëÇÉá ëò~âîáòëÖłî~äI O ÝîÉë ÝêíÝâé~é−êJéá~Åá Öó~âçêä~íí~ä Ýë ÉêJ âĞäÅëáäÉÖ ÑÉÇÇÜÉíÉíäÉåK ËêíÝâé~é−ê Äáòçãłåóçëá Ýë âÉêÉëâÉÇ═á íÉîÝâÉåóëÝÖ j~Öó~êçêëòłÖçå Åë~â íłêë~ëłÖá ÑçêãłÄ~å

Ñçäóí~íÜ~í¼I łã ~ò łêìí═òëÇÝå áääÉíîÉ ~ Ëq Ü~íłêáÇ═ë ëòÉâÅá¼àłÄ~å ÉÖóÝåá Äê¼âÉêÉâ áë äÉÜÉíåÉâ í~ÖçâK JJJ q═òëÇÉá ćòäÉíâĞí═I ćÖóÑÉäÉá ãÉÖÄ−òłë~ ~ä~éàłå ~ÇJîÉëò ÝêíÝâé~é−êçâ~íK ^ ãìåâ~âĞê ÄÉíĞäíÝëÝíI íĞêîÝåó ëò~Äłäóçòò~W ÄćåíÉíäÉå Éä═ÝäÉíI í═òëÇÉá ëò~âîáòëÖ~I ãáåáãìã N Ýî ëÉÖÝÇćòäÉíâĞí═ëâĞÇÝëK @@ ê¼âÉê EÇÉîáò~ éá~ÅçåF NMU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ê¼âÉê J ÇÉîáò~ éá~Åçå E êçâÉêFK ¸ÖóåĞâI ~ ÇÉîáò~éá~Åçå ëòáÖçêş~å Åë~â ćòäÉíÉâ âĞòîÉí−íÝëÝîÉä ÑçÖä~äâçò¼ éá~Åá ëòÉêÉéJ ä═K @@ ê¼âÉêÅÝÖ ^ Äê¼âÉêÅÝÖÉâ çäó~å îłää~äâçòłëçâI ~ãÉäóÉâ

ãÉÖÑÉäÉä═ Ç−àíÝíÉäÉâ ÉääÉåÝÄÉå ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ í═òëÇÉá Ýë í═òëÇÝå â−îćäá ~ÇłëîÝíÉäÝêÉ ëò~âçëçÇí~âK ^ Äê¼âÉêÅÝÖÉâ ~ò şÖóåÉîÉòÉíí í═òëÇÉćÖóåĞâĞâĞå âÉêÉëòíćä îÝÖòáâ íÉîÝâÉåóëÝÖÉáâÉíK ^ í═òëJ ÇÉ ã▌âĞÇÝëÝåÉâ ~ä~éà~I ÜçÖó ~ âÉêÉëäÉíÉí Ýë â−åłä~íçí ãçòÖ~í¼ ÄÉêìÜłò¼ åÉã ëòÉãÝäóÉëÉå Äçåóçä−íà~ äÉ ~ò ~ÇłëîÝíÉäíI Ü~åÉã ćÖóåĞâĞâI âĞòáëãÉêí åÝîÉå Äê¼âÉêÉâ âĞòêÉã▌âĞÇÝëÝîÉäK ^ Äê¼âÉê î~ä~ãáäóÉå ÝêíÝâé~é−êJćÖóåĞâëÝÖ ~äâ~äã~J òçííà~I ãÉÖÄ−òłë ~ä~éàłå âĞòîÉí−í ~ âçåâêÝí ÝêíÝâé~é−êê~I ~åå~â ãÉååóáëÝÖÝêÉ Ýë ~ò łêê~ ëò¼ä¼ îÝíÉäá Ýë Éä~Çłëá ~àłåä~íçíK @@ ê¼âÉêÅÝÖåÝä

âĞíĞíí ëòÉêò═ÇÝë í~êí~äã~ jáåÇÉå ãÉÖÄ−òłëá ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ëòÉêÉéÉä J ^ ãÉÖîłëłêçäåá î~Öó Éä~Çåá â−îłåí êÝëòîÝåó åÉîÉ J ^ò ćÖóäÉí í−éìë~ J ^ ãÉÖÄ−òłë ÝêîÝåóÉëëÝÖÝåÉâ áÇÉàÉ J ^ îÝíÉäá î~Öó Éä~Çłëá łêI Ýë íÉêãÝëòÉíÉëÉå J ^ îÉî═ î~Öó ~ò Éä~Ǽ ~Ç~í~á @@ êìíí¼ łêÑçäó~ã hĞíîÝåóÉâåÝä ~ ÑÉäÜ~äãçòçííI ÇÉ ãÝÖ ÉëÉÇÝâÉëëÝ åÉã îłäí â~ã~íçââ~ä åĞîÉäí łêÑçäó~ãI ~ ä~âçëëłÖá ÑçêÖ~äçãÄ~å j~J Öó~êçêëòłÖçå áë Éòí Ü~ëòåłäàłâI ã−Ö ~ í═òëÇÉá âÉêÉëâÉÇÝë ~ åÉíí¼ łêÑçäó~ãçå ò~àäáâK läó~å âĞíîÝåóÉâåÝäI ~Üçä ~ â~ã~íçí î~Öó ~ â~ã~íéêÝãáìãçí Åë~â ~ò ÉëÉÇÝâÉëëÝÖâçê łää~é−íàłâ ãÉÖI ~ âÉêÉëâÉÇÝë

êÉåÇëòÉêáåí Äêìíí¼ łêçå ~ éá~Åá ëòÉêÉéä═â łäí~ä ÄÉÅëćäí â~ã~íëòáåí ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÝíÉäÝîÉä ò~àäáâK @@ êìíí¼ łíä~ÖâÉêÉëÉí EåçãáåłäF ^ ãìåâłäí~í¼âåłä Ñ═łääłëÄ~åI íÉäàÉë ãìåâ~áÇ═ÄÉå ~äâ~äã~òłëÄ~å łää¼âå~â ~ ÄÝêâĞäíëÝÖ íÉêÜÝêÉ âáÑáòÉíÉíí ĞëëòÉÖ E~ä~éJ ÄÝêI ÄÝêé¼íäÝâçâI âáÉÖÝëò−í═ ÑáòÉíÝëI éêÝãáìãI àìí~äçãI NPK Ýë íçîłÄÄá Ü~îá ÑáòÉíÝëF ÉÖó Ñ═êÉ àìí¼ Ü~îá łíä~Ö~K @@ êìíí¼ ÄÉÑÉâíÉíÝë j▌âĞÇ═ í═âÉ îłäíçòłë~ ÉêìÜłòłëçâ âá~Çłëçâ bÖóÝÄ ÉëòâĞòĞâ łääçãłåóîłäíK @@ êìíí¼ ÄÉêìÜłòłë ^ é¼íä¼ Ýë ~ Ä═î−í═ ÄÉêìÜłòłëçâ ëçâëòçê ĞëëòÉçäî~Çå~âK ^ é¼íä¼ Ýë ~ Ä═î−í═ ÄÉêìÜłòłëí

ÉÖóćíí Äêìíí¼ ÄÉêìÜłòłëå~â åÉJ îÉòòćâK @@ êìíí¼ `~ëÜ cäçï ^Ǽòçíí ÉêÉÇãÝåó H cáòÉíÉíí â~ã~í H ^ãçêíáòłÅá¼ @@ êìíí¼ ÑÉÇÉòÉí B cÉÇÉòÉíá ĞëëòÉÖLłêÄÉîÝíÉäK @@ êìíí¼ ÑÉäÜ~äãçòłë ^ åÉãòÉíá ëòłãäłâ êÉåÇëòÉêÝÄÉå ëòłã−íçíí ãìí~í¼I ~ Äêìíí¼ Ü~ò~á íÉêãÝâÄ═ä EdamF ~ íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ Äêìíí¼ ÑÉäÜ~äãçòłJ ëłê~ EÄÉêìÜłòłëê~F Ýë ~ âÝëòäÉíîłäíçòłëê~ ÑçêÇ−íçíí ĞëëòÉÖK ^ò áåÇÉñëòłã−íłëÜçò ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÄłòáëÝî łê~áí Ü~ëòåłäàìâW NVVRJáÖ ~ò NVVNK ÝîI NVVSJí¼ä ~ò NVVRK Ýî ~ Ñáñ łêÄłòáëK @@ êìíí¼ Ü~ò~á íÉêãÝâ J dam dêçëë ÇçãÉëíáÅ éêçÇìÅí ^ò ~Ççíí çêëòłÖ íÉêćäÉíÝåI ~ò ~Ççíí ÝîÄÉå Éä═łää−íçííI îÝÖë═

ÑÉäÜ~ëòåłäłëê~ ëòłåí à~î~â Üçòòł~Ççíí ĞëëòÝêíÝâÉI ÑćÖÖÉíäÉåćä ~ íÉêãÉä═â łää~ãéçäÖłêëłÖłí¼äK @@ êìíí¼ Ü~ò~á íÉêãÝâ EdamF ÄÉäÑĞäÇá ÑÉäÜ~ëòåłäłë~ NMV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ åÉãòÉíá ëòłãäłâ êÉåÇëòÉêÝÄÉå ëòłã−íçíí ãìí~í¼I ~ îÝÖë═ EÜłòí~êíłëçâ Ýë âĞòĞëëÝÖáF ÑçÖó~ëòíłëê~ Ýë ~ ÑÉäÜ~äãçòłëê~ âÉêćä═ íÉêãÝâÉâ Ýë ëòçäÖłäí~íłëçâ ÉÖóćííÉë ĞëëòÉÖÉK @@ êìíí¼ Ü~ò~á íÉêãÝâ EdamF áåÇÉñ jÉÖÜ~íłêçòçíí ÄłòáëÝî łê~áå ÝêíÝâÉäíI ~ò~ò Ñáñ łêÄłòáëçå ëòłã−íçíí áåÇÉñK ^ Ñáñ łêÄłòáëçâW NVVRJáÖ ~ò NVVNK ÝîI NVVSJí¼ä ~ò NVVRK ÝîK @@ êìíí¼ Üçò~ã ^ò ~Ǽ äÉîçåłë~

Éä═ííá Üçò~ãK JJJ ^Ççíí áÇ═ëò~â ~ä~íí ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~é í═âÉåĞîÉâãÝåóÉ ëòłò~äÝâÄ~å âáÑÉàÉòîÉK bíí═ä ÉäíÝê ~ î~ä¼àłÄ~å êÉ~äáòłäíI âĞäíëÝJ ÖÉâí═ä ãÉÖíáëòí−íçíí åÉíí¼ Üçò~ãK @@ êìíí¼ â~ã~í ^ò ~Ǽ äÉîçåłë~ Éä═ííá â~ã~íĞëëòÉÖK @@ êìíí¼ âáÄçÅëłíłë J dl dêçëë çìíéìí ^ ã~âêçÖ~òÇ~ëłÖ íÉäàÉë−íãÝåóÝåÉâ íÉäàÉëÉå Ü~äãçòçíí ÝêíÝâÉK @@ êìíí¼ åÉãòÉíá àĞîÉÇÉäÉã J dkf dêçëë å~íáçå~ä áåÅçãÉ ^Ççíí ÝîÄÉå ~ò çêëòłÖ łää~ãéçäÖłê~á łäí~ä Éä═łää−íçííI îÝÖë═ ÑÉäÜ~ëòåłäłëê~ ëòłåí à~î~â Üçòòł~Ççíí ĞëëòÝêíÝâÉI ÑćÖÖÉíäÉJ åćä ~íí¼äI ÜçÖó Üçä àĞíí äÝíêÉK ^ dam Ü~íłêçâçå łíÑçäó¼ í═âÉ Ýë

ãìåâ~àĞîÉÇÉäãÉââÉä âçêêáÖłäí ÝêíÝâÉK @@ êìíí¼ åÉãòÉíá íÉêãÝâ J dkm dêçëë å~íáçå~ä éêçÇìÅí ^ò ~Ççíí çêëòłÖ łää~ãéçäÖłê~á łäí~ä ~ò ~Ççíí ÝîÄÉå Éä═łää−íçííI îÝÖë═ ÑÉäÜ~ëòåłäłëê~ ëòłåí à~î~â Üçòòł~Ççíí ĞëëòÝêíÝâÉI ÑćÖÖÉíäÉåćä ~ íÉêãÉäÝë ëò−åíÉêÝí═äK @@ êìíí¼ çëòí~äÝâ ^ò ~Ǽ äÉîçåłë~ Éä═ííá çëòí~äÝâK @@ êìíí¼ êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ łää¼ åÉãòÉíá àĞîÉÇÉäÉã J dkaf ^ò ~Ççíí çêëòłÖ łää~ãéçäÖłê~áå~â ~Ççíí ÝîÄÉå ÑÉäÜ~ëòåłäÜ~í¼ Äêìíí¼ àĞîÉÇÉäãÉK ^ dkf åÉãòÉíâĞòá íê~åëòÑÉêÉââÉä âçêêáJ Öłäí ÝêíÝâÉK @@ êìíí¼ íÉäàÉë−íãÝåóãìí~í¼ êìíí¼ íÉäàÉë−íãÝåóãìí~í¼í â~éìåâI Ü~ ãáåÇÉå Ñłòáë

íÉäàÉë−íãÝåóÝí íÉäàÉëÉå EíÝêÄÉå Ýë áÇ═ÄÉåF Ü~äãçòçíí~å ëòłã−íàìâK @@ êìíí¼ íÉêćäÉí EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW aêK iłëòä¼ qáî~Ç~êI aêK iÝî~á gÉå═I aêK s~êÖÜ~ ^ìêÝäåÝW dó~âçêä~íá áåÖ~íä~å í~åłÅë~ǼL sÉêä~Ö a~ëÜĞÑÉê OMMOKF dêçëë ~êÉ~W ~ò ÝéćäÉí ĞëëòÉë ëòáåíàÝå í~äłäÜ~í¼ ĞëëòÉë íÉêćäÉí ĞëëòÉÖÉI ~ãÉäó íÉäàÉë ãÝêíÝâÄÉå ~ò ÝéćäÉí ÄÉäëÉàÝÄÉå í~äłäÜ~í¼K ^ò ÝéćäÉí Äêìíí¼ íÉêćäÉíÝí ~ âćäë═ Ñ~ä~â âćäë═ ÑÉäëò−åÝí═ä ãÝêáâI ÑáÖóÉäãÉå â−îćä Ü~Öóî~ ~ Ñ~ä ÑÉäćäÉíÝå íşäåóşä¼ éłêâłåóçâ~íI éáääÝêÉâÉí Ýë çëòäçéçâ~íK ^ò ÝéćäÉí éáåÅÉëòáåíá Äêìíí¼ íÉêćäÉíÉ ~ Ü~íłêçä¼ éáåÅÉÑ~ä~â âćäë═ ë−âàłáÖ íÉêàÉÇK

@@ r ^ J aÉìíëÅÜÉ ìåÇÉëÄ~åâ kÝãÉí pòĞîÉíëÝÖá gÉÖóÄ~åâ NNM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ r lo ^ r lo ~ Ü~ò~á Ä~åââĞòá éÝåòéá~Åçå ~ò ÉÖóÉë Ä~åâçâ ÉÖóãłë âĞòĞííá êĞîáÇ äÉàłê~íş ÜáíÉäåóşàíłëá ëçêłå ~äâ~äã~òçíí łíä~Öçë â~ã~íäłÄå~â íÉâáåíÜÉí═K ìÇ~éÉëíá ‡êìí═òëÇÉ bäÉâíêçåáâìë hÉêÉëâÉÇÝëá oÉåÇëòÉêÉK ^ ìÇ~éÉëíá ‡êìí═òëÇÉ bäÉâíêçåáâìë hÉêÉëâÉÇÝëá oÉåÇëòÉêÉI ~ò bqp NVVVK ãłêÅáìë MNJÝå âÉòÇíÉ ãÉÖ ã▌âĞÇÝëÝíK ^ò bqp ~äâ~äã~ë ~ ‡q ãáåÇÜłêçã J Ö~Äçå~ I Üşë Ýë éÝåòćÖóá J ëòÉâÅá¼áÄ~å ÑçêÖ~äã~òçíí Ü~íłêáÇ═ë Ýë çéÅá¼ë âçåíê~âíìJ ëçâ âÉêÉëâÉÇÝëÝêÉK ^

âçêäłíä~å ëòłãş ÑÉäÜ~ëòåłä¼í âáëòçäÖłäåá âÝéÉë êÉåÇëòÉêÜÉò NN âäáÉåë â~éÅëçä¼ÇáâK ^ âÉêÉëâÉÇÝëí ~ í═òëÇÝí═ä ÄÝêÉäí í~Öá íÉêãáåłäçâçå âÉêÉëòíćä Ñçäóí~íÜ~íå~â ~ Äê¼âÉêÅÝÖÉâI ã−Ö ~ ÑÉäćÖóÉäÉíá íÉêãáåłäçâçå ~ ‡qI ~ò ‡mqc Ýë ~ hbibo oíK ãìåâ~íłêë~á âĞîÉíÜÉíáâ ~ í═òëÇÉå~é ÉëÉãÝåóÉáí Ýë ëòćâëÝÖ ëòÉêáåí àçÖçëìäíëłÖ~áâå~â ãÉÖÑÉäÉä═J Éå ÄÉ~î~íâçòÜ~íå~â ~ÄÄ~K JJJ ìÇ~éÉëí fåíÉêÄ~åâ lÑÑÉêÉÇ o~íÉW ~ ÄìÇ~éÉëíá Ä~åâçâ łäí~ä àÉÖóòÉííI âćäĞåÄĞò═ Ñìí~ãáÇ═âêÉ îçå~íâçò¼I êÉÑÉêÉåÅá~ àÉääÉJ Ö▌ Ä~åââĞòá éÝåòéá~Åá â−åłä~íá çäÇ~äá EçÑÑÉêF â~ã~íäłÄ~âK @@ ìÇ~éÉëí fåíÉêÄ~åâ lÑÑÉêÉÇ o~íÉ

ìÇ~éÉëíá ~åââĞòá cçêáåí eáíÉäâ~ã~íäłÄK ^ò jk łää~é−íà~ ãÉÖ ~ ãÝêíÝâÝí ~ Ä~åâá â~ã~íçâ ÑáÖóÉäÉãÄÉîÝíÉäÝîÉä Ýë íÉëòá âĞòòÝ ãáåÇÉå å~é Éòí ~ò áêłåó~Ǽ â~ã~íäłÄ~íK bÖóêÉ ÉäíÉêàÉÇíÉÄÄ ~ r lo ~ä~éş ÜáíÉäÉòÝëI ~ò ÉòÉå ÑÉäćä ÑÉäëòłJ ã−íçíí â~ã~íÑÉäłê ãÝêíÝâÉ ~ Ä~åâá ÜáíÉäãáå═ë−íÝë ÑćÖÖîÝåóÉK E r loW ìÇ~éÉëí fåíÉêÄ~åâ lÑÑÉêÉÇ o~íÉI ~ò~ò ìÇ~éÉëJ íá ~åââĞòá cçêáåí eáíÉäâ~ã~íäłÄKF @@ ìÇ~éÉëíá ‡êìJ Ýë ËêíÝâí═òëÇÉ NUSQK à~åìłê NUJłå ~ä~âìäíI ~ âÝí îáäłÖÜłÄçêş áääÉíîÉ ~ í~åłÅëâĞòíłêë~ëłÖ ~ä~íí âÝåóëòÉêëòćåÉíÉââÉä NVQUK ãłàìë ORJáÖ ã▌âĞÇĞííK bäë═ ~ä~éëò~Äłäó~ ëòÉêáåí ÅÝäà~ ãáåÇÉååÉã▌

âÉêÉëâÉÇÉäãá à~î~âå~âI îÉêÉíäÉå ~ê~åóå~â Ýë ÉòćëíåÉâI éÝåòÝêJ ãÝâÄÉå Ýë îłäí¼âå~âI ã~Öó~ê îłää~ä~íçâ êÝëòîÝåóJ Ýë âĞíîÝåóÉáåÉâI łää~ãé~é−êçâå~â Éä~Çłëłí Ýë îÉîÝëÝí ãÉÖâĞååó−íÉJ åáK bäë═ëçêÄ~å ~ Ö~Äçå~ÑçêÖ~äçã îçäí àÉäÉåí═ëI EãáåÇ ~ éêçãéíI ãáåÇ ~ Ü~íłêáÇ═ëFI ~ àÉÖóòÉíí êÝëòîÝåóÉâ ëòłã~ éÉÇáÖ ~ âÉòÇÉíá NTJê═ä ~ ëòłò~ÇÑçêÇìä¼ê~ PNMJêÉ ÉãÉäâÉÇÉííK JJJ ^ò ćòäÉíÉâÉí ãáåÇÉå å~é Üłêçã âÉêÉëâÉÇÝëá ëò~â~ëòÄ~å EêÉÖÖÉä NMJí═ä ÇÝäìíłå ÑÝä ĞíáÖFI åó−äí âáâáłäíłëë~ä âĞíĞííÝâI ~ò ÝêJ íÝâé~é−êJÑçêÖ~äçã Éäëòłãçäłëłí E~ ëòłò~ÇÑçêÇìä¼å Üłêçã å~éçë Éäëòłãçäłëá áÇ═îÉäF ~ò NUVOJÄÉå

~ä~âìäí ìÇ~éÉëíá dáJ êçJ Ýë mÝåòíłêÉÖóÉëćäÉí oíK îÝÖÉòíÉK ^ ìÇ~éÉëíá ‡êìJ Ýë ËêíÝâí═òëÇÉåÉâ ~ä~éîÉí═Éå ÉÖóÝåá í~Öà~á îçäí~âI ═â îłä~ëòíçíJ íłâ ~ QM í~Öş í═òëÇÉí~åłÅëçíK ^ ìÇ~éÉëíá ‡êìJ Ýë ËêíÝâí═òëÇÉ ÑÉäÉíí ~ âÉêÉëâÉÇÉäãá ãáåáëòíÉê Öó~âçêçäí~ ~ í═òëÇÉÄáòJ íçë şíàłå ~ âçêãłåó ÑÉäćÖóÉäÉíá àçÖłíK @@ ìÇ~éÉëíá ‡êìí═òëÇÉ pòÉâÅá¼âW NK d~Äçå~ëòÉâÅá¼I NVUVJÄÉå ~ä~âìäíI äÉÖÑçåíçë~ÄÄ íÉêãÝâÉá ~ ã~äãá Äşò~ Ýë ~ í~â~êãłåóâìâçêáÅ~K OK eşëëòÉâÅá¼W NVVNJÄÉå ~ä~âìäíI Ñ═ íÉêãÝâÉ ~ò brolm ffK îłÖ¼ëÉêíÝëK PK mÝåòćÖóá ëòÉâÅá¼W NVVPJÄ~å ~ä~âìäíI äÉÖÑçåíçë~ÄÄ íÉêãÝâÉ abjI rpa Ýë ~ò NVVSJÄ~å ÄÉîÉòÉíÉíí r

loJâçåíê~âJ íìëK pòÝâÜÉäóWNNPQ ìÇ~éÉëíI o¼ÄÉêí hłêçäó âêíK SNJSRK qÉäW OSVJURTNI PMOJNMNPI c~ñWOSVJURTR ^ q═òëÇÉí~åłÅë ÉäåĞâÉW hçîłÅë ^ííáä~K JJJ ełêçãëòÉâÅá¼ë Ü~íłêáÇ═ë í═òëÇÉ ìÇ~éÉëíÉåK NVUVJÄÉå Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖâÝåí ~ä~âìäí E‡êìí═òëÇÉ hÑíFKI NVVQJÄÉå ~ò łêìí═òëÇÉíĞêîÝåó Éä═−êłë~á ~ä~éàłå ~ä~âìäí łí åçåéêçÑáí áåíÝòãÝååóÝK q~Öà~á âĞòÖó▌äÝëá ÇĞåíÝëÉáâÉí ÑçêÖ~äçã~êłåóçë ëò~î~ò~íá àçÖ ~ä~éàłå ÜçòòłâK NVVQJáÖ îçäí~â ÉÖóÝåá í~Öà~á áëI ~ò łêìí═òëÇÉ íĞêîÝåó Éòí ~ äÉÜÉí═ëÝÖÉí ~ãÉäóÉí ~ò şà ËéíK ~ ë~àłí íÉêćäÉíÝå îáëëò~Üçòçíí ãÉÖëòćåíÉííÉK ^ ‡q í~Öà~áê~ ~ ËqJí~ÖçâÝåłä âÉîÝëÄÝ ëòáÖçêşÄÄ

ëò~Äłäóçòłë îçå~íâçJ òáâK NVVTJÄÉå ~ ‡q áë íÉêîÉòá E~ ËqJÜÉò Ü~ëçåä¼~åF ~ ëò~Äîłåóçë−íçíí çéÅá¼Jâçåíê~âíìëçâ~íI ~ âÝí í═òëÇÉ âĞòĞííá éłêJ Üìò~ãçëëłÖçâ àÉäÉåäÉÖ Éäë═ëçêÄ~å ~ò rpaI abj Ýë r loJâçåíê~âíìëçâåłä í~äłäÜ~í¼â ãÉÖK @@ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ oÝëòîÝåóáåÇÉñÉ E ruF ^ ÄìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ NVVN ¼í~ ëòłã−íà~ Ýë éìÄäáâłäà~ êÝëòîÝåóáåÇÉñÝíK ^ò áåÇÉñ Äłòáë~ NVVNK à~åìłê OJłå NMMM éçåí NNN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì îçäíK ^ò áåÇÉñ NVVRK à~åìłê NJÝå åóÉêíÉ Éä îÝÖäÉÖÉë ÑçêãłàłíI ë îłäí ~ Ëq Üáî~í~äçë êÝëòîÝåóáåÇÉñÝîÝK NVVTK łéêáäáë NàÝJ í═ä îÉòÉííÝâ ÄÉ ~ò

Ğí ãłëçÇéÉêÅÉåâÝåíá áåÇÉñëòłã−íłëíK ^ âçëłê ĞëëòÉíÝíÉäÝêÉI ~åå~â ã¼Ççë−íłëłê~ ~ò áåÇÉñâÝòáâĞåóî ~ä~éàłå ~ í═òëÇÉí~åłÅë łäí~ä âáåÉîÉòÉíí áåÇÉñÄáòçííëłÖ íÉëò à~î~ëä~íçíK ^ âçëłê ÑÉäćäîáòëÖłä~íłê~ ÝîÉåíÉ âÝíëòÉê âÉêćä ëçêK ^ Ëq áÖóÉâëòáâ âçêäłíçòåá ~ò ÉÖóÉë êÝëòîÝåóëçêçò~íçâ âçëłêÄÝäá ëşäółíK hçêłÄÄ~å NRBJÄ~å ã~ñáãłäíłâ ÉÖó é~é−ê ëşJ äółí ~ âçëłêÄ~åI ~ò NVVVK çâí¼ÄÉêá ÑÉäćäîáòëÖłä~íí¼ä âÉòÇîÉ ~òçåÄ~å ~ âĞòâÝòÜłåó~ÇÇ~ä âçêêáÖłäí â~éáí~äáòłÅá¼âļä âááåJ Çìäî~ Ü~íłêçòò~ ãÉÖ ~ Ëq ~ò ÉÖóÉë êÝëòîÝåóÉâ âçëłêÄÝäá ~êłåółí ÉÖó çäó~å íçîłÄÄá âçêêÉâÅá¼î~äI ~ãÉäó ãÉÖ~â~ÇłJ

äóçòò~I ÜçÖó ÉÖó é~é−ê íşäëłÖçë~å å~Öó ëşäóí âÝéîáëÉäàÉå ~ âçëłêÄ~åK ^ò áåÇÉñ âçëłêÄ~ äÉÖÑÉäàÉÄÄ OR êÝëòîÝåó îÉÜÉí═ ÑÉäK ^ä~éîÉí═ ÑÉäíÝíÉäI ÜçÖó ~ âçëłêÄ~ Åë~â çäó~å íĞêòëêÝëòîÝåó âÉêćäÜÉíI ~ãÉääóÉä ~ ÑÉäćäîáòëÖłä~íá å~éçí ãÉÖÉä═ò═Éå ãłê äÉÖ~äłÄÄ Üłêçã ÜÝíáÖ âÉêÉëâÉÇíÉâ ~ ËqJÉåK ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÝå Üłêçã ëòÉâÅá¼ ã▌âĞÇáâ oÝëòîÝåó ëòÉâÅá¼ J oÝëòîÝåó J ÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖó J hłêé¼íäłëá àÉÖó pòłêã~òÝâçë ëòÉâÅá¼ J e~íłêáÇ═ë ru J e~íłêáÇ═ë ÇÉîáò~âçåí~âíìëçâ J e~íłêáÇ═ë ÉÖóÉÇá êÝëòîÝåóÉâ J e~íłêáÇ═ë â~ã~íâçåí~âíìëçâ J ru çéÅá¼ J oÝëòîÝåóçéÅá¼ eáíÉäé~é−ê ëòÉâÅá¼ J

‡ää~ãâĞíîÝåóÉâ J háåÅëíłêàÉÖó J słää~ä~íá âĞíîÝåóÉâ J kÉãòÉíâĞòá áåíÝòãÝåóÉâ âĞíîÝåóÉá J gÉäòłäçÖäÉîÉäÉâ @@ ìää ã~êâÉí J Äáâ~éá~Å bê═ëĞÇ═ éá~ÅI ~Üçä ãáåÇ ~ ÑçêÖ~äçãI ãáåÇ ~ò łêÑçäó~ãçâ łäí~äłÄ~å ÉãÉäâÉÇåÉâK @@ ìää éá~Å J Äáâ~éá~Å läó~å éá~ÅI ~ãÉäóÉí ÉãÉäâÉÇ═ łê~â àÉääÉãÉòåÉâI ãáåÇ ~ ÅëşÅëéçåíçâI ãáåÇ ~ ãÝäóéçåíçâ ÑÉäàÉÄÄ î~åå~âK ‡äí~äłÄ~å ~âJ âçê åÉîÉòćåâ ÉÖó éá~Åçí Üçëëòş íłîçå Äìää éá~Åå~âI Ü~ ~ò łê~â ~ OMM å~éçë ãçòÖ¼łíä~Ö ÑÉäÉíí î~åå~âK ^ Äìää éá~Å Éäë═ ÑłòáëłÄ~å ~ò łêÑçäó~ã ÜáêíÉäÉå å~ÖóãÝêíÝâÄÉå ~ò ~ÇÇáÖá ÅëĞââÉå═ íêÉåÇÇÉä ÉääÉåíÝíÉë áêłåóÄ~å ãçòÇìä ÉäK ^ ãłëçÇáâ

ëò~â~ëòÄ~å ~ò łêÑçäó~ã Üçëëò~ÄÄ éÉêá¼Çìëçå âÉêÉëòíćä Ñçâçò~íçë~å åĞîÉâëòáâI ã~àÇ îÝÖćä ~ Ü~êã~Çáâ ÑłòáëÄ~åI ãáÉä═íí şà íêÉåÇ îÉååÝ âÉòÇÉíÝíI ~ò łêÑçäó~ã ãÝÖ ÉÖóëòÉê àÉäÉåí═ë ãÝêíÝâÄÉå ~ ãÉÖäÝî═I ÉãÉäâÉÇ═ íêÉåÇ áêłåółÄ~ ãçòÇìäK ^ ÄìääáëÜ éá~Åçå ÉäâÝéòÉäÜÉí═Éâ êĞîáÇ áÇÉáÖ í~êí¼ łêÉëÝëÉâI łã ÉòÉâ ~ò ~ä~éîÉí═ íêÉåÇÉí åÉã ã¼Ççë−íàłâK @@ ìääÇçÖ ÄçåÇ k~ÖóJ êáí~ååáłÄ~å −Öó åÉîÉòáâ ~ åÉã Äêáí ~Ç¼ë łäí~ä âáÄçÅëłíçííI Ñçåí ëíÉêäáåÖêÉ ëò¼ä¼ âĞíÉäÉòîÝåóíK @@ ìääÉí ^ äÉàłê~íâçê ÉÖó ĞëëòÉÖÄÉå íĞêäÉëòí═ âĞíîÝåóK @@ ìääáëÜ bãÉäâÉÇ═ łêÑçäó~ãK JJJ ^ò ~ éá~Åá ëòÉêÉéä═ ~âá ~ò

łê~â Ñçäó~ã~íçë ÉãÉäâÉÇÝëÝêÉ ëòłã−íI áääÉíîÉ ~ò ~ éá~Åá ÜÉäóòÉí ~ãáâçê ~ò łê~â Ñçäó~ã~íçë~å ÑÉäÑÉäÝ ãçòçÖå~âK NNO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@ rjfu áåÇÉñ ^ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ oÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ hĞòÉéÉë Ýë háë h~éáí~äáòłÅá¼àş oÝëòîÝåóÉáåÉâ fåÇÉñÉ ^ò áåÇÉñ Ñçäó~ã~íçë ëòłã−íłëłí Ýë âĞòòÝíÝíÉäÝí ~ q═òëÇÉ OMMQK àşåáìë NJí═ä âÉòÇíÉ ãÉÖK ^ rjfu áåÇÉñ äÝíêÉÜçòłëłí íĞÄÄ Ñçåíçë ÅÝä ÉäÝêÝëÉ áåÇçâçäí~K bÖóêÝëòí ~ ru Éê═ëÉå âçåÅÉåíêłäíI ~ åÝÖó îÉòÉí═ êÝëòîÝåó Éê═íÉäàÉëÉå ãÉÖÜ~íłêçòò~ ~ò áåÇÉñ ~ä~âìäłëłíI ë ~ íĞÄÄá áåÇÉñé~é−ê ~ä~Åëçåó ëşäó~

ãá~íí Åë~â âáëãÝêíÝâÄÉå ÄÉÑçäółëçäà~ ~òíK qÉâáåíîÉI ÜçÖó ~ ru Ýë ~ rjfu áåÇÉñÉâ âĞòĞíí î~å łíÑÉÇÝëI Ýë ~ò şà áåÇÉñÄÉå ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ â~éáí~äáòłÅá¼àş êÝëòîÝåóÉâ åÉã ëòÉêÉéÉäåÉâI −Öó ~ rjfu áåÇÉñÄÉå å~ÖóçÄÄ ëşäóí â~éå~â ~ ru áåÇÉñÄÉå ~ä~Åëçåó ëşääó~ä ëòÉêÉéä═ êÝëòîÝåóÉâKjłëêÝëòí ~ í═òëÇÉá âáÄçÅëłí¼â ëòłãłê~ Ñçåíçë ~ò áåÇÉñÄÉå î~ä¼ àÉäÉåäÝíI ãáîÉä ëçâ éçíÉåÅáłäáë ÄÉÑÉâíÉí═ ëòłãłê~ ~ò áåÇÉñí~ÖëłÖ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë ÑÉäíÝíÉäÉK ^ å~Öó âćäÑĞäÇá áåíÝòãÝåóá ÄÉÑÉâíÉí═âI ~ä~éâÉòÉä═â ÄÉÑÉâíÉíÝëá ã~Ö~í~êíłëłê~ ÉÖóêÉ áåâłÄÄ àÉääÉãò═ ~ò ìí¼ÄÄá ÝîÉâÄÉåI ÜçÖó áåÇÉñÉâÉí âĞîÉíåÉâ äÉ

~ éçêíÑçäá¼ ĞëëòÉłää−íłë~âçêK ^ò áåÇÉñí~ÖëłÖ ~ò ~Ççíí íłêë~ëłÖê~ áêłåó−íà~ ~ ÑáÖóÉäãÉíI åĞîÉäá ~ò áêłåí~ ãÉÖåóáäîłåìä¼ âÉêÉëäÉíÉí Ýë ã~êâÉíáåÖÝêíÝââÉä áë Ä−êK pòáåíÝå ÑçâçòÜ~íà~ ~ ÄÉÑÉâíÉí═â ÝêÇÉâä═ÇÝëÝíI ÜçÖó ~ò áåJ ÇÉñÄÉå ëòÉêÉéä═ íłêë~ëłÖçââ~ä ~ò ÉäÉãò═â áë ëò−îÉëÉÄÄÉå ÑçÖä~äâçòå~â Ýë −Öó ~òçâ ãÉÖ−íÝäÜÉí═ëÝÖÉ łäí~äłÄ~å âĞååóÉÄÄK ^ rjfu áåÇÉñ ~ àĞî═ÄÉå í═òëÇÝêÉ äÝé═ ÅÝÖÉâ ëòłãłê~ áë êÉłäáë ~äíÉêå~í−îłí åóşàí ÉÖó í═òëÇÉá áåÇÉñÄÉ î~ä¼ ÄÉâÉêćäÝëêÉK ^ò şà áåÇÉñ ~ âÝë═ÄÄáÉâÄÉå ~ Ü~íłêáÇ═ë âÉêÉëâÉÇÝë ~ä~éàłìä ëòçäÖłä¼ ãĞÖĞííÉë íÉêãÝââÝ îłäÜ~íK ^ rJ jfuJê~

~ä~éçòçíí Ü~íłêáÇ═ë éá~Åá íÉêãÝâ ÄÉîÉòÉíÝëÝêÉ îłêÜ~í¼~å OMMQ ═ëòÝå âÉêćä ëçêK ^ò áåÇÉñÄÉå ãáåáãìã NOI ã~ñáJ ãìã OR é~é−ê ëòÉêÉéÉäÜÉíK ^ âçëłêÄ~å ëòÉêÉéä═ ÝêíÝâé~é−êçâ âĞêÝåÉâ ãÉÖÜ~íłêçòłë~âçê ~ ru áåÇÉñåÝä Ü~ëòåłäí ÖäçJ Äłäáë ê~åÖëçê âÉêćä ~äâ~äã~òłëê~I ~Üçä ~ò Éä═ÄÄ Éãä−íÉíí Üłêçã âêáíÝêáìã Eâ~éáí~äáòłÅá¼I łêÑçäó~ãÝêíÝâÉå îÉíí ÑçêÖ~äçãI âĞíÝëëòłãF QMB J PMB J PMB ëşääó~ä âÉêćä ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÝíÉäêÉK ^ ëşäóçòłëåłä ~ âĞòâÝòÜłåó~ÇÇ~ä âçêêáÖłäí â~éáí~äáòłÅá¼Ä¼ä âááåÇìäî~I ~ ru áåÇÉñåÝä áë Ü~ëòåłäí ÇÉÖêÉëëòá¼ë ã¼ÇëòÉê âÉêćä ~äâ~äã~òłëê~I ÇÉ ÉÖó ~ååłä Éê═ëÉÄÄ ÑçêãłÄ~åW RB

ÑÉäÉíí Åë~â ~ â~éáí~äáòłÅá¼ ÑÉäÉI NMB ÑÉäÉíí éÉÇáÖ Åë~â ~ â~éáí~äáòłÅá¼ åÉÖóÉÇÉ âÉêćä ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÝíÉäêÉK @@ ìåÇ kÝãÉí Üçëëòş äÉàłê~íş łää~ãâĞíîÝåóK @@ ìêâçäí łêÉãÉäÝë ^ à¼ëòłÖ åÝîäÉÖÉë łê~ îłäíçò~íä~åI ÇÉ ãáå═ëÝÖÉ êçëëò~ÄÄI î~Öó ãÉÖëòÉêòÝëÝåÉâ âĞäíëÝÖÉá å═åÉâ EéäKW Åëşëò¼éÝåòFK @@ ìëáåÉëë ÅóÅäÉ ¸òäÉíá Åáâäìë E ìëáåÉëë ÅóÅäÉFK ^ Ö~òÇ~ëłÖá ÑÉääÉåÇćäÝë Ýë îáëëò~ÉëÝë Eî~Öó ~ åĞîÉâÉÇÝë ä~ëëìäłë~F ÉÖóãłëí âĞîÉí═ áÇ═J ëò~â~áI ~ãÉäóÉâ ëçêłå ~ åĞîÉâÉÇÝëá ćíÉã ~ Üçëëòş íłîş íêÉåÇàÉ âĞêćä áåÖ~ÇçòáâK @@ ru J ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ oÝëòîÝåóáåÇÉñÉ ^ ÄìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ NVVN ¼í~

ëòłã−íà~ Ýë éìÄäáâłäà~ êÝëòîÝåóáåÇÉñÝíK ^ò áåÇÉñ Äłòáë~ NVVNK à~åìłê OJłå NMMM éçåí îçäíK ^ò áåÇÉñ NVVRK à~åìłê NJÝå åóÉêíÉ Éä îÝÖäÉÖÉë ÑçêãłàłíI ë îłäí ~ Ëq Üáî~í~äçë êÝëòîÝåóáåÇÉñÝîÝK NVVTK łéêáäáë NàÝJ í═ä îÉòÉííÝâ ÄÉ ~ò Ğí ãłëçÇéÉêÅÉåâÝåíá áåÇÉñëòłã−íłëíK ^ âçëłê ĞëëòÉíÝíÉäÝêÉI ~åå~â ã¼Ççë−íłëłê~ ~ò áåÇÉñâÝòáâĞåóî ~ä~éàłå ~ í═òëÇÉí~åłÅë łäí~ä âáåÉîÉòÉíí áåÇÉñÄáòçííëłÖ íÉëò à~î~ëä~íçíK ^ âçëłê ÑÉäćäîáòëÖłä~íłê~ ÝîÉåíÉ âÝíëòÉê âÉêćä ëçêK ^ Ëq áÖóÉâëòáâ âçêäłíçòåá ~ò ÉÖóÉë êÝëòîÝåóëçêçò~íçâ âçëłêÄÝäá ëşäółíK hçêłÄÄ~å NRBJÄ~å ã~ñáãłäíłâ ÉÖó é~é−ê ëşJ äółí ~ âçëłêÄ~åI

~ò NVVVK çâí¼ÄÉêá ÑÉäćäîáòëÖłä~íí¼ä âÉòÇîÉ ~òçåÄ~å ~ âĞòâÝòÜłåó~ÇÇ~ä âçêêáÖłäí â~éáí~äáòłÅá¼âļä âááåJ Çìäî~ Ü~íłêçòò~ ãÉÖ ~ Ëq ~ò ÉÖóÉë êÝëòîÝåóÉâ âçëłêÄÝäá ~êłåółí ÉÖó çäó~å íçîłÄÄá âçêêÉâÅá¼î~äI ~ãÉäó ãÉÖ~â~ÇłJ äóçòò~I ÜçÖó ÉÖó é~é−ê íşäëłÖçë~å å~Öó ëşäóí âÝéîáëÉäàÉå ~ âçëłêÄ~åK ^ò áåÇÉñ âçëłêÄ~ äÉÖÑÉäàÉÄÄ OR êÝëòîÝåó îÉÜÉí═ ÑÉäK ^ä~éîÉí═ ÑÉäíÝíÉäI ÜçÖó ~ âçëłêÄ~ Åë~â çäó~å íĞêòëêÝëòîÝåó âÉêćäÜÉíI ~ãÉääóÉä ~ ÑÉäćäîáòëÖłä~íá å~éçí ãÉÖÉä═ò═Éå ãłê äÉÖ~äłÄÄ Üłêçã ÜÝíáÖ âÉêÉëâÉÇíÉâ ~ ËqJÉåK JJJ ^ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ Üáî~í~äçë áåÇÉñÉK ^ äÉÖå~ÖóçÄÄ ÑçêÖ~äãş

êÝëòîÝåóÉâ ìíçäë¼ âĞíÝëá łêłÄ¼äI Ýë ~ò ~Ççíí ÅÝÖ å~ÖóëłÖłÄ¼ä ëşäóçòłëë~ä ëòłã−íçíí ãìí~í¼K @@ ìóáåÖ mçïÉê bÑÑÉÅí ElåäáåÉ éä~íÑçêãF jÉÖíìÇÜ~íàìâI ÜçÖó ~ò ćòäÉíI ~ãáí âĞíĞííćåâ ãÉååóáîÉä ÅëĞââÉåíá îłëłêä¼Éê═åâÉíK gÉäÉå ÉëÉíÄÉå QIUTUKOT Ççääłêê~ä âÉîÉJ ëÉÄÄ éÝåò łää êÉåÇÉäâÉòÝëćåâêÉK ^ êÝëòîÝåó éá~Åá łê~ Ýë ~ îłëłêä¼Éê═ îłäíçòłë~ ~ í═âÉłííÝíÉä ãá~íí åÉã ÉÖóÉòáâK @@ ćåíÉí═ àìí~äÝâ bäêÉííÉåí═Éå ã~Ö~ë îáëëò~îłäíłëá àìí~äÝâI ~ãÉäó îáëëò~í~êíà~ ~ ÄÉÑÉâíÉí═í ~íí¼äI ÜçÖó å~Öó êÝëòîÝåóéá~Åá ãçòÖłëçâåłä ~ NNP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì

íĞÄÄá ÄÉÑÉâíÉíÝëáàÉÖóJíìä~àÇçåçë âłêłê~ êĞîáÇ íłîçå âáJÄÉ ìÖêłäàçå ~ò ~ä~éÄ~I áääÉíîÉ ÜçÖó âçÅâłò~íãÉåíÉëÉå î~Öó îáJ ëòçåóä~Ö ~ä~Åëçåó âçÅâłò~íí~ä ëòÉêÉòòÉå éêçÑáíçí E~êÄáíêłòëFK qÉêãÝëòÉíÉëÉå Éò ~ àìí~äÝâí−éìë Åë~â ~ò şåK ÜáëíçêáÅ éêáÅáåÖ łê~òłëí ~äâ~äã~ò¼ êÝëòîÝåó~ä~éçâåłä äÝíÉòáâI ÜáëòÉå ~ Ñçêï~êÇ éêáÅáåÖJçí Ü~ëòåłä¼â ÉäÉîÉ îÝÇÉííÉâ ~ò áäóÉå íê~åò~âÅá¼âJ â~ä ëòÉãÄÉåK @@ ćêçâê~íáâìë EÅÉåíê~äáòłäíF âççêÇáåłÅá¼ ^ Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉêÉéä═â çäó~å ~äłJÑĞäÝêÉåÇÉäíëÝÖá îáëòçåó~I ~Üçä ~ Äćêçâê~íáâìë âççêÇáåłä¼ Ełää~ãF áåÑçêãłÅá¼â~í Öó▌àí ÄÉ ~ò ~äłêÉåÇÉäíÉâí═ä EÅáîáä

íłêë~Ç~äçãF Ýë ÉòÉâ ~ä~éàłå ìí~ë−íłëçââ~ä âÝåóëòÉê−íá ═âÉí íÉîÝâÉåóëÝÖêÉK JJJ ^ Ö~òÇ~ëłÖ ëòÉêÉéä═á âĞòĞíí ~äłJ Ýë ÑĞäÝêÉåÇÉäíëÝÖá îáëòçåóçâ î~åå~âI ~ âĞòéçåíá ~â~ê~í îÝÖêÉÜ~àíłëłí àçÖá ëò~åâÅá¼â Äáòíçë−íàłâK ^ Ö~òÇ~ëłÖá â~éÅëçä~íçâå~â âÉîÝë ëòÉêÉéÉ àìí ~ éá~Åå~âK ^éê¼äÝâçë~å âáÇçäÖçòçíí íÉêîÉí âÝëò−í ~ Ö~òÇ~ëłÖ ÉÖÝëòÝê═äI łÖ~ò~í~áê¼äI ÉÖóëÝÖÉáê═äK ^ êÝëòíÉêîÉâÉí íÝêÄÉå Ýë áÇ═ÄÉå ĞëëòÉÜ~åÖçäà~I Ýë ìí~ë−íłëçâ ÑçêãłàłÄ~å ãÉÖÑçÖ~äJ ã~òò~K ^ íÉêãÉä═â ÑÉä~Ç~í~ Åëìéłå ~ îÝÖêÉÜ~àíłëK ^ êÉåÇëòÉê ã▌âĞÇÝëÝÜÉò ÉÖó ãáåÇÉåíìǼI ãáåÇÉåÜ~í¼ áêłåó−í¼ ëòÉJ ãÝäóI ëòÉêîÉòÉí

ëòćâëÝÖÉëK hÉäÉíJâĞòÝé bìê¼éłÄ~å ~ î~ä¼ëłÖÄ~å ÝäÉíâÝéíÉäÉååÉâ ÄáòçåóìäíK @@ smp J ççâ s~äìÉ mÉê pÜ~êÉ ççâ s~äìÉ mÉê pÜ~êÉI ë~àłí í═âÉLêÝëòîÝåóÉâ ëòłã~K @@ spm J çîÉëé~ ê~òáä í═òëÇÉáåÇÉñK @@`O` J ÅçåëìãÉêJíçJÅçåëìãÉê cçÖó~ëòí¼ Ýë ÑçÖó~ëòí¼ âĞòĞííá ÉäÉâíêçåáâìë ćòäÉíá â~éÅëçä~íI éäK ~éê¼ÜáêÇÉíÝëI ÅëÉêÉÄÉêÉK @@`~ÄäÉ J âłÄÉä ^ âáÑÉàÉòÝë ~ d mLrpa ÇÉîáò~éłê łäí~äłåçë~å ÉäÑçÖ~Ççíí ÉäåÉîÉòÝëÉI ãÉäó ~Äļä Ñ~â~ÇI ÜçÖó ~ò ¼ÅÉłå ~ä~íí äÉÑÉâíÉíÉíí âłÄÉäÉâÉå ÉäçëòĞê Ñçåí Ýë Ççääłê łíìí~äłëçâ~í íÉäàÉë−íÉííÉâK @@`^` QM cê~åÅá~ í═òëÇÉáåÇÉñ @@`^do J `çãéçìåÇÉÇ ^ååì~ä dêçïíÜ o~íÉ J ËîÉë åĞîÉâÉÇÝëá

ćíÉã bÖóÉë íÝåóÉò═â íĞÄÄ ÝîÉë áÇ═ëò~âá åĞîÉâÉÇÝëÝåÉâ łíä~Ö~K @@`~ää ÅÉåíÉê qÉäÉÑçåçë Ä~åâá ëòçäÖłäí~íłëK @@`~ää çéÅá¼ sÝíÉäá çéÅá¼ @@`~ää éêáÅÉ sáëëò~Ü−îłëá łêÑçäó~ã E~ âáÄçÅëłí¼ łäí~ä äÉàłê~í Éä═íí Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ã¼Ççå îáëëò~îłëłêçäÜ~í¼ âĞíîÝåóåÝäFK @@`~ääLmìí páòòäÉ fÇñ ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ páòòäÉ áåÇÉñ ~ àÉäÉåäÉÖá çéÅá¼ë ÑçêÖ~äã~í Ü~ëçåä−íà~ ĞëëòÉ ~ò Éäãşäí R å~é âÉêÉëâÉÇÝëá å~éà~áå~â ÑçÖ~äãłî~äK bò ~ò ~êłåó ~ò çéÅá¼â àÉäÉåäÉÖá ÑçêÖ~äã~ Ýë ~ò Éäãşäí R å~é łíä~Öçë ÑçêÖ~äãłå~â Üłåó~Ççëłî~ä ÉÖóÉòáâ ãÉÖK bò ãìí~íà~I ÜçÖó ÉÖó çéÅá¼ âÉîÝëÄÝI î~Öó ÉëÉíäÉÖ àçÄÄ~å ~âí−îI

ãáåí ~ò Éäãşäí å~éçâÄ~åK e~ ~ páòòäÉ áåÇÉñ å~ÖóçÄÄI ãáåí NI ~ââçê ~ àÉJ äÉåäÉÖá çéÅá¼ë ÑçêÖ~äçã å~ÖóçÄÄI ãáåí ~ò Éäãşäí R å~é łíä~Öçë çéÅá¼ë ÑçêÖ~äã~K e~ ~ páòòäÉ áåÇÉñ âáëÉÄÄI ãáåí NK ~ââçê ~ àÉäÉåäÉÖá çéÅá¼ë ÑçêÖ~äçã âáëÉÄÄI ãáåí ~ò Éäãşäí R å~éá łíä~ÖK ^ `~ää páòòäÉ Ýë ~ mìí páòòäÉ ÝêíÝâÉâÉí Ü~ëçåä¼âÝééÉå NNQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ëòłãçäàłâI ĞëëòÉÜ~ëçåä−íî~ ~ `~ää Ýë mìí çéÅá¼â ÑçêÖ~äãłí ~ò Éäãşäí R å~é łíä~Öçë ÑçêÖ~äãłî~äK @@`^jbiJã¼ÇëòÉê ^ Ä~åâçâ ÝêíÝâÉäÝëÝêÉ ~ åÉãòÉíâĞòá Öó~âçêä~íÄ~å ÄÉîÉíí ã¼ÇëòÉêK ^ Ä~åâçâ~í ~ âĞîÉíâÉò═ Ğí Ñ═ ëòÉãéçåí

~ä~éàłå ÝêíÝâÉäáâW J í═âÉãÉÖÑÉäÉäÝë E`~éáí~ä ~ÇÉèì~ÅóFI J ÉëòâĞòãáå═ëÝÖ E^ëëÉí èì~äáíóFI J ãÉåÉÇòëãÉåí Ej~å~ÖÉãÉåíFI J àĞîÉÇÉäãÉò═ëÝÖ Eb~êåáåÖëF Ýë J äáâîáÇáíłë EiáèìáÇáíóFK @@`~åÅÉäÇ lêÇÉêë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF fíí ~ ÑÉäÜ~ëòåłä¼ łäí~ä î~Öó ÉÖóÝÄ çâçâļä íĞêĞäí ãÉÖÄ−òłëçâ~í äłíàìâK @@`~éáí~ä éçïÉê EbèìáíóLqçí~ä ^ëëÉíëF J q═âÉÉê═ëëÝÖ p~àłí í═âÉLjÝêäÉÖÑ═ĞëòÉÖ J[ q═âÉÉê═ëëÝÖ Ep~àłí í═âÉLjÝêäÉÖÑ═ĞëëòÉÖF @@`~éáí~ä êÉëÉêîÉë J q═âÉí~êí~äÝâ J[ q═âÉí~êí~äÝâ @@`^mj Ü~ëòåłä~íłå~â Éä═ÑÉäíÝíÉäÉáW NK ^ ÄÉÑÉâíÉí═â łêÉäÑçÖ~ǼâI íÉÜłí éá~Åá îÉêëÉåóí íÝíÉäÉòćåâ ÑÉäK OK jáåÇÉå ÄÉÑÉâíÉí═ ~òçåçëI

ÉÖóëÝÖåóá áÇ═ëò~âê~ íÉêîÉòI ÑáÖóÉäãÉå â−îćä Ü~Öó çäó~å íÝåóÉò═âÉí Ýë ÉëÉãÝåóÉâÉíI ãÉJ äóÉâ ÉÖó ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═ëò~âçå íşä ÄÉâĞîÉíâÉòÜÉíåÉâK PK ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâ ~ éÝåòćÖóá Ýë í═âÉéá~Åá ÉëòâĞòĞâêÉ âçêäłíçò¼Çå~âK ÉÑÉâíÉí═â éá~ÅâÝéÉë ÉëòâĞòĞâÄÉ ÑÉâíÉíåÉâI âçÅJ âłò~íãÉåíÉë ÜáíÉäåóşàíłëê~ Ýë ÑÉäîÝíÉäêÉ î~å äÉÜÉí═ëÝÖćâ QK kÉã ÑáòÉíåÉâ ~ǼíI åÉã ëòłãçäìåâ ~ íê~åò~âÅá¼ë âĞäíëÝÖÉââÉäK RK jáåÇÉå ÄÉÑÉâíÉí═ ê~Åáçåłäáë ÇĞåíÝëí Üçò Ýë ~ âçÅâłò~íJÜçò~ã çéíáã~äáòłäłëłê~ íĞêÉâëòáâK SK ^ îłê~âçòłëçâ~í ÜçãçÖÝååÉâ íÉâáåíàćâK ^ éá~Å ĞëëòÉë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÉëòâĞòÉI êÝëòÉ ~ò şåK

éá~Åá éçêíѼäá¼å~âK ^ éá~Åá éçêíѼäá¼ EjF ~ò ĞëëòÉë éá~Åçå ÑçêÖ¼ ÉëòâĞòí àÉäÉåíáI ~Üçä ~ò ÉÖóÉë ÉäÉãÉâ ëşäó~ åÉã ãłëI ãáåí ~ò ~Ççíí ÉëòâĞòĞâ éá~Åá ÝêíÝâÝåÉâ ~êłåó~ ~ò ĞëëòÉë éá~Åçå äÝíÉò═ ÉëòJ âĞò ÝêíÝâÝÜÉò âÝéÉëíK bÖóÉåëşäóá łää~éçíÄ~ ~ éá~Åá éçêíѼäá¼ ~ Ü~íÝâçåó éçêíѼäá¼â Ü~äã~òłå~â êÝëòÉ Ýë ~ ÄÉÑÉâíÉí═â łäí~ä ãÉÖÜ~íłêçòçíí í═âÉ~ääçâłÅá¼ë ÉÖóÉåÉë E`^iF ÝêáåíÝëá éçêíѼäá¼à~ áë äÉëòK ^ í═âÉéá~Åá ÉÖóÉåÉë E`~éáí~ä j~êâÉí iáåÉI `jiF ~ âçÅâłò~í ~Äëòçäşí ãÉÖâĞòÉä−íÝëÝÄÉå EF −êà~ äÉ ~ Üçò~ãçâ ~ä~âìäłJ ëłíK má~Åá âçÅâłò~íÝêí ÑáòÉíÉíí łêW e~ íÉäàÉëÉå ÇáîÉêòáÑáâłäàìâ ~ò ÉÖóÉÇá

âçÅâłò~íçíI ~ââçê ~ éçêíѼäá¼ Åë~â ~ ëòáëòíÉã~íáâìë éá~Åá âçÅâłò~íçí í~êí~äã~òò~K `jiW ãÉêÉÇÉâëÝÖÉ ãá~íí Éò ~ò ÉÖóÉåÉë ~Çà~ ~ äÉÖàçÄÄ Üçò~ãâçÅâłò~í âçãÄáåłÅá¼â~íI íÉÜłí ãÉêÉÇÉâëÝÖÉ âćäĞåĞë ÑáJ ÖóÉäãÉí ÝêÇÉãÉäK hÝí Ñ═ íÝåóÉò═ Ü~íłêçòò~ ãÉÖI êÑ W ~ò ~ éçåíI ~Üçä ~ `ji ãÉíëòá ~ Üçò~ã íÉåÖÉäóí Eîłê~âçòłëÝêí ÑáòÉíÉíí Ç−à Z áÇ═ łê~F hçÅâłò~íá éêÝãáìãW ~ éá~Åá éçêíѼäá¼ îłêÜ~í¼ Üçò~ãłå~â Ýë ~ âçÅâłò~íãÉåíÉë â~ã~íäłÄå~â ~ âćäĞåÄëÝÖÉK Eêã J êÑF jłëáâ íÝåóÉò═W éá~Åá âçÅâłò~í E ÑFI ãáîÉä ~ âçÅâłò~íãÉåíÉë ÉëòâĞò Üçò~ã~ ÑáñI ÉòÝêí Üçò~ãáåÖ~Ççòłë åìää~I âćäĞåÄëÝJ Öćâ ~ éá~Åá âçÅâłò~íçí ~Çà~K

qÉÜłí ~ âçÅâłò~í łê~ ~ éá~Å łäí~ä ÑáòÉíÉíí âçÅâłò~íá éêÝãáìãK ^ í═âÉéá~Å ~ò ~ ÜÉäóI ~Üçä ~ âçÅâłò~íí~ä äÉÜÉí âÉêÉëâÉÇåá Ýë łê~áí ~ í═âÉéá~Åá âÉêÉëäÉí Ýë â−åłä~í Ü~íłêçòò~ ãÉÖK ^ âçÅâłò~íãÉåíÉë â~ã~íäłÄI ~ îłê~âçòłë Ç−à~I î~Öóáë ~ò áÇ═ łê~I ~ `ji ÉÖóÉåÉë ãÉêÉÇÉâëÝÖÉ éÉÇáÖ ~ âçÅâłò~í éá~Åá łê~K pji EÝêíÝâé~é−ê éá~Åá ÉÖóÉåÉë pÉÅìêáíó j~êâÉí iáåÉF ^ò ÉÖóÉÇá âçÅâłò~íçë ÄÉÑÉâíÉíÝëá ÉëòâĞòĞâ ãáåÇáÖ ~ `ji ~ä~íí ÜÉäóÉòâÉÇåÉâ ÉäI Ğåã~ÖìâÄ~å ëçÜ~ åÉã íÉâáåíÜÉí═â Ü~J íÝâçåó éçêíѼäá¼å~âK bÖóÉÇá ÉëòâĞòĞâ Üçò~ã~ Ýë âçÅâłò~í~ âĞòĞííá ÉÖóÉåëşäóá â~éÅëçä~í äÉ−êłëłê~K ^ò pji ÉÖóÉåÉë ÉêJ êÉ ~

ÑÉäîÉíÝëêÉ àÉäÉåíá ~ îłä~ëòíK ^ò pji îáëòçåó−íłëá ~ä~éìä ëòçäÖłä ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâ íÉäàÉë−íãÝåóÝåÉâ ãÝêÝëÝÜÉòK NNR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì Ýí~ âçÉÑÑáÅáÉåëí ~ ãçÇÉêå ÄÉÑÉâíÉíÝëJÉäãÝäÉí ~ âçÅâłò~íçë ÉëòâĞòĞâ éá~Åá âçÅâłò~íłå~â ãÝêÝëÝêÉ Ü~ëòåłäK EâÝéäÉíÉâ qhW POKçäÇKF ^òçâå~â ~ò ÝêíÝâé~é−êçâå~â ~ Üçò~ã~ ~êłåóçë âçÅâłò~íìââ~äI ãÉäóÉâ ~ò pji ÉÖóÉåÉëÉå ÑÉâëòÉåÉâK ^òçâ ~ò ÝêíÝâé~J é−êçâI ãÉäóÉâ ~ò pji ~ä~íí ÑÉâëòÉåÉâ íşäÝêíÝâÉäíÉâI ãÉêí łêÑçäó~ãìâ ~ ÄÉäë═ ÝêíÝâćâåÝä å~ÖóçÄÄI ÉòÝêí Üçò~ãìâ ~ä~J Åëçåó~ÄÄK pji ÑĞäĞíí ~äìäÝêíÝâÉäíÉâI ãÉêí

łêÑçäó~ãìâ ~ä~Åëçåó~ÄÄ ~ ÄÉäë═ ÝêíÝâćâåÝäK ^ âçÅâłò~í Ýë ~ Üçò~ã ÉÖóÉåëşJ äó~ ~åå~â Ü~íłëłê~ ~ä~âìä âáI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉí═â Ñçäó~ã~íçë~å ã¼Ççë−íàłâ ÝêíÝâé~é−ê łääçãłåóìâ~íI ~ãá Ü~íłëë~ä î~å ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ łêÑçäó~ãłê~K ^ `^mj ãçÇÉää ëòÉêáåí ÉÖóÉåëşäóá ÜÉäóòÉíÄÉå ~ îłêÜ~í¼ Üçò~ãçâå~â ~ âçÅâłò~íãÉåíÉë â~J ã~íäłÄçå ÑÉäćä ãáåÇáÖ Äáòíçë−í~åáìâ âÉää ~ Ýíłî~ä ~êłåóçë âçÅâłò~íá éêÝãáìãçíK Ýí~ ~ Öó~âçêä~íÄ~åW ÄÉÅëćäàćâI ãÉäóêÉ âćäĞåÄĞò═ Éäàłêłëçâ~í Ü~ëòåłäÜ~íìåâK ^ò ÝéK Ýíłáå~â ÄÉÅëäÝëÝêÉ ~ò ÉÖóáâ ã¼ÇëòÉê ~ äáåÉłêáë êÉÖêÉëëòá¼I ~ò á ÝêíÝâé~é−ê Ýë ~ éá~Å Üçò~ã~áå~âI ~Ççíí

áÇ═áåíÉêî~ääìãÄ~å ÑÉååłää¼ ~Ç~í~áê~ îçå~íâçJ òáâ Ýë ~ ÑćÖÖîÝåó Ä ÉÖóćííÜ~í¼à~âÝåí łää−íÜ~í¼ Éä═K ^Ç~íçâ ëò¼êłë~ å~ÖóI åÉã äÉëò éçåíçëK s~Öó ĞëëòÉÖó▌àíàćâ ~ò EáF é~é−ê ÉÖóëÝÖåóá áÇ═éçåíê~ Öó▌àíĞíí ÄÝíłáí Ýë ÉååÉâ Éäçëòäłë~ ~ä~éàłå âáëòłã−íàìâ ~ îłêÜ~í¼ ÝêíÝâÝíI ë âÝë═ÄÄ Éòí ~ äÉÖJ î~ä¼ëò−å▌ÄÄ ÝêíÝâÉí Ü~ëòåłäàìâ ÑÉä ëòłã−íłë~áåâÄ~åK bëòâĞòĞâ âçÅâłò~íłå~â êÝëòÉáW qÉäàÉë âçÅâłò~í Z ëòáëòíÉã~íáâìë âçÅâłò~í H ÉÖóÉÇá âçÅâłò~í mçêíѼäá¼â ÉëÉíÝÄÉå ~ éçêíѼäá¼ ÄÝíłàłí ~ ÄÉååÉ ëòÉêÉéä═ ÝêíÝâé~é−êçâ ëşäó~êłåóìâå~â ãÉÖÑÉäÉä═Éå ëşäóçòçíí ÝêíÝâÉ ~Çà~K jáåÝä

ÇáîÉêòáÑáâłäí~ÄÄ ÉÖó éçêíѼäá¼I ~ååłä âáëÉÄÄ ~ ëşäó~êłåó~ ~ò ÉÖóÉë êÝëòîÝåóÉâåÉâI ÉÄÄ═ä âĞîÉíâÉò═Éå ~ éçêíѼäá¼ éá~Åá âçÅâłò~í~ ~ò łíä~Öçë ÝêíÝâÜÉò âĞòÉä−íK jáåÝä âáëÉÄÄ â~éÅëçä~í~ î~å ~ éá~Å Üçò~ã~ Ýë ~ò EáF ÝêíÝâé~é−ê Üçò~ã~ âĞòĞííI ~ååłä å~ÖóçÄÄ ~ò ÉÖóÉÇá âçÅâłò~í Ü~íłJ ë~K ^ éçêíÑçäá¼ ÉÖóÉÇá âçÅâłò~í~ ~ êÝëòîÝåóÉâ ÉÖóÉÇá âçÅâłò~íłÄ¼ä ~ǼÇáâI ~ãá ~ ÄÉååÉ ëòÉêÉéä═ é~é−êçâ ëşäóçòçíí łíä~Ö~K ^ ÇÉíÉêãáåłÅá¼ë Üłåó~ÇI ~åå~â êÉä~í−î ãÝêíÝâÉI ÜçÖó ~ ëòáëòíÉã~íáâìë âçÅâłò~í Üłåó ëòłò~äÝâłÄ~å ÄÉÑçäółëçäà ~ò ~Ççíí ÉëòâĞò Üçò~ãłíK @@`^mj ãçÇÉää j~êâçïáíò ãçÇÉääàÉ

ãÉÖíÉêÉãíÉííÉ ~ò ~ä~éçí ~êê~I ÜçÖó ~ âçÅâłò~í Ýë ~ Üçò~ã âĞòĞíí ãÉÖí~äłäí ĞëëòÉÑćÖÖÝëÉâÉí ÑÉäJ Ü~ëòåłäî~ ãÉÖÜ~íłêçòòìâ ~ éá~Åá ÉÖóÉåëşäóá łê~â~íI ãÉäóÉâ ëÉÖ−íÉåÉâ ~ò ÉÖóÉë ÉëòâĞòĞâ ÝêíÝâÉäÝëÝÄÉå Ýë âáîłä~ëòíłëłJ Ä~åK ^ `^mjJí E`~éáí~ä ^ëëÉí mêáÅáåÖ jçÇÉääF NVSMJ~ë ÝîÉâÄÉå táääáÉã pÜ~êéÉ Ýë ãłë ~ãÉêáâ~á âĞòÖ~òÇłëòçâ ÇçäJ Öçòíłâ âáK ^ `^mj äÉÉÖóëòÉê▌ë−íÉíí îłòä~í~ ~ î~ä¼ëłÖå~âI Äáòçåóçë Éä═ÑÉäíÝíÉäÉòÝëÉââÉä Ýäćåâ ~ éá~Åá âĞêåóÉòÉííÉä â~éÅëçä~íÄ~åK @@`~éíáîÉ Äáòíçë−í¼ k~Öó áé~êá Ýë âÉêÉëâÉÇÉäãá îłää~ä~íçâ łäí~ä äÝíêÉÜçòçíí Äáòíçë−í¼íłêë~ëłÖI ~ãÉäó łäí~äłÄ~å Åë~â ~ò ~ä~é−í¼â

Äáòíçë−íłëá âçÅâłò~í~áí îłää~äà~I ë ~òçâ~í îáëòçåíÄáòíçë−íłëÄ~ ~Çà~K @@`^p`l głêã▌îÉâ íĞêÝëÄáòíçë−íłë~I ãÉäó ÉÖóÝÄ ÄÉâĞîÉíâÉò═ âłêçâê~ áë âáíÉêàÉÇÜÉí EäçéłëI êçåÖłäłëI ÉäÉãá âłêçâFK @@`~ëÜJÑäçï L pÜ~êÉ E`cpF ^ Å~ëÜJÑäçï ~ íÝåóäÉÖÉë éÝåòãçòÖłëë~ä àłê¼ íê~åò~âÅá¼â ÉÖóÉåäÉÖÉK iÉÖÖó~âê~ÄÄ~å ÉååÉâ Åë~â ÉÖó Äáòçåóçë êÝëòÝíI ~ò ~ä~éíÉîÝâÉåóëÝÖÜÉò âĞí═Ç═I şåK ã▌âĞÇÝëá Å~ëÜÑäçïJí îÉëòáâ ÑáÖóÉäÉãÄÉK ^ò ÉÖóëòÉê▌ëÝÖ Ýë ~ò ĞëëòÉÜ~ëçåä−íÜ~í¼ëłÖ âÉÇîÝÝêí Éòí ~ò ÉÖóÉåäÉÖÉí ÉÖó êÝëòîÝåóêÉ îÉí−íáâK @@`~ëÜ ~ä~åÅÉ ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ `~ëÜ ~ä~åÅÉ ãÉò═ÄÉå íłàÝâçò¼ÇÜ~íìåâ ~ ëòłãäłå

äÝî═ éÝåòćåâ łää~éçíłê¼äI ~ ëòłãä~íĞêíÝåÉíê═äK ^ a~íÉ çëòäçéÄ~å ~ ÇłíìãçíI ã−Ö ~ qáãÉ çëòäçéÄ~å ~ò áÇ═í äłíàìâK ^ qóéÉ çëòäçé àÉäĞäá ~ ëòłãä~ãçòÖłë í−éìëłíK ^ ^i ÉÖó ëáã~ ëòłãä~ÉJ ÖóÉåäÉÖ äÉâÝêÇÉòÝë ~ò ~Ççíí å~éê~I ã−Ö ~ qoa ~ âÉêÉëâÉÇÝëÉâ ìíłå ãìí~íçíí ÉÖóÉåäÉÖK ^ aÉëÅêáéíáçå çëòäçéÄ~å â~éìåâ íłàÝâçòí~íłëí ~ äÉâÝêÝë àçÖÅ−ãÝê═äI −Öó äłíÜ~íàìâ ~ âÉêÉëâÉÇÝëÉáåâÉí áëK ^ cÉÉë çëòäçéÄ~å ~ Äê¼âÉêâĞäíëÝÖÉâÉí íćåíÉíáâ ÑÉäI ~ò ^ãçìåí çëòäçéÄ~å ~ò Éä~Ççíí L îłëłêçäí êÝëòîÝåóÉâI áääÉíîÉ çéÅá¼â ÝêíÝâÝíI ã−Ö ~ ~ä~åÅÉ çëòäçé ~ ëòłãäłå äÝî═ éÝåòí íĞêíÝåÉíÝê═ä ~Ç

ÑÉäîáäłÖçë−íłëíK @@`~ëÜ Ñäçï NNS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì mÝåòłê~ãäłëI ÉÖó íłêë~ëłÖ éÝåòłê~ãäłëłå~â ãÝêäÉÖÉK iÉÉÖóëòÉê▌ë−íîÉ ~ò ~Ǽòçíí ÉêÉÇãÝåó Ýë ~ò ~ãçêíáòłÅá¼ ĞëëòÉÖÉK ^ò ~åÖçäëòłëò ãÝêäÉÖÄÉëòłãçä¼âÄ~å Éò ~ ÄÉêìÜłòłëçâê~ íáëòíłå êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ łää¼ ĞëëòÉÖI ~ãÉäóÄÉ ~ò Éä═ÄÄáÉâÉå íşä ~ îłää~ä~í Üçëëòş íłîş í~êí~äÝâ~ä~éàłå~â íłêÖóÝîá ÅëĞââÉåÝëÉ íÉÜłí ~ò çåå~å âáîçåí ĞëëòÉÖ áë ÄÉäÉí~êíçòáâK J[ mÝåòłê~ãäłëK JJJ ^ îłää~äâçòłëçâ ÑáòÉí═âÝéÉëëÝÖÝåÉâ ãÉÖ−íÝäÝëÉ â~éÅëłå Öó~âê~å Éä═ÑçêÇìä¼ ÑçÖ~äçã ~ Å~ëÜJÑäçïK @@`~ëÜ Ñäçï âáãìí~íłë

ÝêíÝâÉäÝëÉ J ^ éÝåòÉëòâĞòĞâ Ñçêêłë~áå ÄÉäćä ~ Ñçäó~ã~íçë ã▌âĞÇÝëÝÄ═ä ëòłêã~ò¼ êÝëò~êłåó~ äÉÖóÉå ãáåÝä ã~Ö~ë~ÄÄI äÉÜÉí═äÉÖ UMB ÑÉäÉííá J ^ éÝåòÉëòâĞòĞâ ÑÉäÜ~ëòåłäłëłå ÄÉäćä ~ íłêÖóá ÉëòâĞòĞâ ÄÉëòÉêòÝëÝêÉ Ýë ÉÖóÝÄ Üçëëòş íłîş ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâêÉ ÑçêÇ−íçíí éÝåòĞëëòÉÖ SM B âĞêćäá ~êłåó~ íÉâáåíÜÉí═ âÉÇîÉò═åÉâ J ^ Ñçäó~ã~íçë ã▌âĞÇÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ éÝåòÉëòâĞòĞâ àÉäÉåí═ëÉå ãşäàłâ ÑÉäćä ~ò çëòí~äÝââÝåí âáÑáòÉíÉíí ĞëëòÉÖÉíI âćäĞåJ ÄÉå ~ îłää~äâçòłë ÑÉäÝäá ë~àłí äáâîáÇáíłëłí @@`~ëÜ Ñäçï âáãìí~íłëłå~â ~ Öó~âçêä~íÄ~å âÝí ã¼ÇëòÉêÉ íÉêàÉÇí ÉäW J ^ ÇáêÉâí ã¼ÇëòÉê ~äâ~äã~òłë~

ÉëÉíÝå ~ò ÝêíÝâÉë−íÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ ÄÉîÝíÉäÉâÄ═ä äÉîçåàłâ ~ò ćòäÉíá ÅÝäçâ~í ëòçäÖłä¼ âá~J Çłëçâ~íI ~ãÉäóÉâ ~ éÝåòłääçãłåóí ÅëĞââÉåíáâK J ^ò áåÇáêÉâí ã¼ÇëòÉê ~äâ~äã~òłë~ ëçêłå âáãìí~íàłâ ~ò ~Ǽòçíí ÉêÉÇãÝåóíI Ýë ~òí ã¼Ççë−íàłâ ~òçââ~ä ~ íÝíÉäÉââÉäI ~ãÉJ äóÉâ ~ò ÉêÉÇãÝåó å~ÖóëłÖłí ÄÉÑçäółëçäàłâ ìÖó~åI ÇÉ åÉã àłêå~â éÝåòãçòÖłëë~äK @@`~ëÜ éççäáåÖ bÖó ćÖóÑÝä ëòłãäłáíI ÉÖó Ñ═ëòłãäłê~ îçåà~ ĞëëòÉ ~ Ä~åâI −Öó âÉÇîÉò═ÄÄ âçåÇ−Åá¼ââ~ä îÉòÉíá ~ ëòłãäłíK @@`~ëÜäÉëë é~óãÉåíë áåëíêìãÉåí hÝëòéÝåò ÜÉäóÉííÉë−í═ ÑáòÉíÝëá ÉëòâĞò E`~ëÜäÉëë é~óãÉåíë áåëíêìãÉåíFK `ëÉââI

ÉäÉâíêçåáâìë éÝåòÉëòâĞòI çäó~å ÇçäçÖI ~ãÉäó ~ò ćÖóÑÝä ëòłãłê~ äÉÜÉí═îÝ íÉëòáI çÖó ~ éÝåòćÖóá áåíÝòãÝååóÉä ëòÉãÄÉå ÑÉååłää¼ î~ä~ãÉäó éÝåòâĞîÉíÉäÝëÝîÉä êÉåÇÉäâÉòòÝâI áääÉí═äÉÖ ~åå~â íÉêÜÝêÉ âÝëòéÝåòí îÉÖóÉå ÑÉäI î~Öó łêìâI ëòçäÖłäí~íłëçâ ÉääÉåÝêíÝâÝí ~ò Éä~Ǽå~â î~Öó ëòçäÖłäí~í¼å~â âáÑáòÉëëÉK @@``m hĞòéçåíá ëòÉêò═Ç═ ÑÝä ^ò Éäëòłãçä¼Üłò łäí~ä åóşàíçíí ëòçäÖłäí~íłëI ãÉäó Ö~ê~åÅáłí ~Ç ~ò ćÖóäÉíÉâ íÉäàÉë−íÝëÝêÉ ~ò ÉäëòłJ ãçäłëÄ~å âĞòîÉíäÉåćä êÝëòíîÉî═ ÑÉäÉâ E~ò~ò ~ âÉêÉëâÉÇ═ ÅÝÖÉâ Ýë åÉã ~ ãĞÖĞííćâ łää¼ ãÉÖÄ−ò¼âF ëòłãłê~K @@`al J `çää~íÉê~äáòÉÇ aÉÄí lÄäáÖ~íáçå ^

`çää~íÉê~äáòÉÇ aÉÄí lÄäáÖ~íáçå ÉÖó çäó~å Ñáñ Üçò~ãş ÝêíÝâé~é−êJëíêìâíşê~I ~ãÉäóåÉâ Å~ëÜJÑäçïà~ ÉÖó ~ä~éÄ~å ĞëëòÉJ Öó▌àíĞíí ÜáíÉäJÉëòâĞòĞâ Åë═ÇJI áääÉíîÉ ãìä~ëòíłëá ÉëÉãÝåóÉáåÉâ ÄÉâĞîÉíâÉòíÝÜÉò â~éÅëçä¼ÇáâK ^ä~éîÉí═Éå îłää~ä~íá ÉëòJ âĞòĞâÜĞò â~éÅëçä¼Ç¼ íê~åò~âÅá¼ê¼ä î~å ëò¼I ÇÉ ~ò ~ä~é í~êí~äã~òÜ~í ÜáíÉäÉâÉíI ãłë ÉëòâĞòòÉä ÑÉÇÉòÉíí ÝêíÝâé~é−êçâ~íI ÑÉäíĞêÉâî═ éá~Åá îłää~ä~íá Ýë łää~ã~ǼëëłÖçâ~íI î~Öó ãłë ëíêìâíìêłäí íê~åò~âÅá¼Ä¼ä ëòłêã~ò¼ ~äłêÉåÇÉäí ~ǼëëłÖçí áëK e~ ~ ãĞÖĞííÉë éçêíѼäá¼ Ñ═äÉÖ ÜáíÉäÉâÉí í~êí~äã~òI ~ââçê ~ ëíêìâíşêłí `çää~íÉê~äáòÉÇ iç~å

lÄäáÖ~íáçåJåÉâ E`ilFI Ü~ éÉÇáÖ Ñ═äÉÖ âĞíîÝåóÉâÉí í~êí~äã~òI ~ââçê `çää~íÉê~äáòÉÇ çåÇ lÄäáÖ~íáçåJå~â E` lF Ü−îàłâK @@`b ËêíÝâÅëĞââÉåÝëëÉä åĞîÉäí bmpK @@`ÉÇłäłë ‡íêìÜłòłëá åóáä~íâçò~íI ~ãÉäóåÉâ êÝîÝå î~ä~ãÉäó âĞîÉíÉäÝëI åÝîêÉ ëò¼ä¼ ÝêíÝâé~é−ê ãłë íìä~àÇçåłÄ~ âÉêćäK JJJ NNT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì kÝîêÉ ëò¼ä¼ ÝêíÝâé~é−ê åóáä~íâçò~íí~ä íĞêíÝå═ łíêìÜłòłëłå~â êÝÖá ÉäåÉîÉòÝëÉK @@`bmp J[ `cmp @@`bpfJáåÇÉñ J `Éåíê~ä bìêçéÉ~å píçÅâ fåÇÉñ hĞòÝéJÉìê¼é~á êÝëòîÝåóáåÇÉñI ~ãÉäó Ğí í═òëÇÉ E ìÇ~éÉëíI iàìÄäà~å~I mêłÖ~I mçòëçåó Ýë s~êë¼F äÉÖå~ÖóçÄÄ í═âÉÝêíÝâJ âÉä

êÉåÇÉäâÉò═ êÝëòîÝåóÉáí í~êí~äã~òò~K ^ ÅÉëá áåÇÉñ Ççääłê~ä~éşI í═âÉÝêíÝâJëşäóçòłëş êÝëòîÝåóáåÇÉñI ~ãÉäó åÉã íćâêĞJ òá ~ò çëòí~äÝâÑáòÉíÝëÄ═ä ëòłêã~ò¼ Üçò~ãçíK łòáë~ NVVRK àşåáìë PMJłå NMMM éçåíK ^ ÅÉëá áåÇÉñ âçë~êłå ÄÉäćä ~ò ÉÖóÉë çêëòłÖçâ ëşäóçòłë~ ãÉÖÑÉäÉä ~ í═òëÇÝâ â~éáí~äáòłÅá¼à~ ÉÖóãłëÜçò îáëòçåó−íçíí ~êłåółå~âK ^ âçëłêÄ~ ~ò ÉÖóÉë í═òëÇÝâ äÉÖå~ÖóçÄÄ í═âÉÝêíÝâ▌ íłêë~ëłÖ~á âÉêćäåÉâ şÖóI ÜçÖó ÉÖó íłêë~ëłÖ êÝëòÉëÉÇÝëÉ ëÉã Ü~ä~Çà~ ãÉÖ ~ NO BJçíK @@`bpf J hĞòÝéJbìê¼é~á oÝëòîÝåóáåÇÉñ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ NVVSK ÑÉÄêìłê NJí═ä éìÄäáâłäà~ ~ hĞòÝéJbìê¼é~á oÝëòîÝåóáåÇÉñÉíI

~ãÉäó ~ âĞòÝéJÉìê¼é~á íÝêëÝÖ Ğí ÝêíÝâí═òëÇÝàÝå ÑçêÖ¼ êÝëòîÝåóÉâ łêÑçäó~ããçòÖłë~áí íćâêĞòáK ^ `bpf â~éáí~äáòłÅá¼ ëşäóçòłëşI OMMOK aÉÅÉãÄÉê PNJáÖ Ççääłê ~ä~éş êÝëòîÝåóáåÇÉñI ~ãÉäóåÉâ Äłòáë~ NVVRK àşåáìë PMJá łää~éçíçí íćâêĞò═ NMMM éçåíK OMMPK à~åìłê NJÖóÉä ~ò áåJ ÇÉñ Éìê¼ ~ä~éşîł îłäíçòçííK ìÇ~éÉëíáI mêłÖ~áI s~êë¼áI iàìÄäà~å~á Ýë mçòëçåóá í═òëÇÝâê═ä ëòÉäÉâíłäí íłêë~ëłÖçâ é~é−êà~á ~äâçíàłâK ^ ruJí¼ä ÉäíÝê═Éå ~ `bpf ëòłã−íłë~âçê åÉã îÉëòáâ ÑáÖóÉäÉãÄÉ ~ò çëòí~äÝâÑáòÉíÝë Ü~íłëłíK ^ âçëłêÄ~ ~ äÉÖå~J ÖóçÄÄ â~éáí~äáòłÅá¼àş Ýë äáâîáÇáíłëş êÝëòîÝåóÉâ âÉêćäÜÉíåÉâK ^ âçëłê ã¼Ççë−íłëłê~

ÝîÉåíÉ âÝí ~äâ~äçãã~ä âÉêćä ëçêK ^ò fåÇÉñ âçë~êłÄ~å ÑÉäćäîáòëÖłä~íá áÇ═éçåíçâÄ~å ÉÖó íłêë~ëłÖ ëşäó~ NOBJçíI áääÉíîÉ ÉÖó çêëòłÖ ëşäó~ ~ò RMBJçí åÉã Ü~ä~ÇJ Ü~íà~ ãÉÖK @@`bpo J bìê¼é~á ËêíÝâé~é−ê pò~Äłäóçò¼â áòçííëłÖ~ bìê¼é~á ËêíÝâé~é−ê pò~Äłäóçò¼â áòçííëłÖ~ E`çããáííÉÉ çÑ bìêçéÉ~å pÉÅìêáíáÉë oÉÖìä~íçêë J `bpoFK ^ò bìê¼é~á áòçííJ ëłÖ łäí~ä OMMNK àşåáìëłÄ~åI ~ ĞäÅëÉâ q~åłÅëłå~âI ~ò Éìê¼é~á ÝêíÝâé~é−êJéá~Åçâ ëò~Äłäóçòłëłê¼ä ëò¼ä¼ àÉäÉåíÝëÝåÉâ ~àłåäłë~ ~ä~éàłå äÝíêÉÜçòçíí ÄáòçííëłÖI ãÉäó ~ åÉãòÉíá ÝêíÝâé~é−êJéá~Åá ëò~Äłäóçò¼ Ü~í¼ëłÖçâ âÝéîáëÉä═áÄ═ä łääK ^ò şåK i~ãÑ~äìëëóJÑÝäÉ

ëò~Äłäóçò¼êÉåÇëòÉê ëòÉêáåí PJ~ë ëòáåí▌ ÄÉëçêçäłëş ëòÉêî ~ò bìê¼é~á áòçííëłÖ í~åłÅë~Ǽà~ ÝêíÝâé~é−êJéáJ ~Åá ćÖóÉâÄÉå Ýë ëÉÖ−íá ~ âĞòĞëëÝÖá ëò~Äłäóçâ ãáåÝä âçåòáëòíÉåëÉÄÄ îÝÖêÉÜ~àíłëłí ~ í~Öłää~ãçâÄ~åI íçîłÄÄł Éä═ëÉÖ−íá ~ò Éìê¼é~á ÝêíÝâé~é−ê ëò~Äłäóçò¼ íÉëíćäÉíÉâ âĞòĞííá âççêÇáåłÅá¼íK @@`ÉíÉêáë é~êáÄìë EãáåÇÉå ÉÖóÝÄ íÝåóÉò═ îłäíçò~íä~åF J ~ íÝåóÉò═îáòëÖłä~í ã¼ÇëòÉêÉ ÉÖó ëçâ íÝåóÉò═ë ĞëëòÉÑćÖÖÝëêÉåÇëòÉêÄÉåI ~ò~ò Åë~â ÉÖó íÝåóÉò═ îłäíçòłëłí âĞîÉíàćâ åóçãçåI ãáâĞòÄÉå ~ íĞÄÄá íÝåóÉò═í îłäíçò~íä~åå~â í~êíàìâK JJJ ^òíI ÜçÖó î~ä~âá Üłåó âĞåóîÉí îÉëòI ÑćÖÖ ~

àĞîÉÇÉäãÝí═äI ÉÖóÝÄ íÝåóÉò═âí═äI ÇÉ ~ âĞòÖ~òÇłëò Åë~â ÉÖóÉíäÉå íÝåóÉò═í îłä~ëòí âáI Éòí îłäíçòí~íà~I ~ íĞÄÄáí ~Ççííå~â íÉâáåíáK JJJ j¼ÇëòÉêí~åá ëÉÖÝÇÉëòâĞòâÝåí ~äâ~äã~òçíí ä~íáå ãçåÇłëK gÉäÉåíÝëÉW ~ò ÉÖóÝÄ íÝåóÉò═â îłäíçò~íä~åëłÖ~ ãÉääÉííK ^äâ~äã~òłë~W ~ îáòëÖłäí ãçÇÉää ÉÖóÉíäÉå íÝåóÉò═àÝí îłäíçòí~íàìâI ãáâĞòÄÉå ~ íĞÄÄá íÝåóÉò═í îłäíçò~íä~åìä Ü~ÖóàìâI Ýë ~ò −Öó ÄÉâĞîÉíâÉò═ ã¼Ççëìäłëìâ~í ~ò ~Ççíí íÝåóÉò═ îłäíçòłëłê~ îÉòÉíàćâ îáëëò~K @@`bqlmOM ^ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ ~ò fåÇÉñ âá~ä~â−íłë~ ëçêłå ~ åÉãòÉíâĞòá Öó~âçêä~íçí âĞîÉíîÉI î~ä~ãáåí ~ éá~Å áÖÝåóÉáí ĞëëòÉJ

Öó▌àíîÉ ~ä~â−íçíí~ âá ~ ÄÉâÉêćäÝëá âêáíÝêáìãçâ~í Ýë ~ò ~ä~éÉäîÉâÉí ~åå~â ÝêÇÉâÝÄÉåI ÜçÖó ~ò fåÇÉñ ÄÉåÅÜã~êâJâÝåí áë íìÇàçå ÑìåâÅáçåłäåáK ^ hĞòÝé bìê¼é~á äìÉ `Üáé fåÇÉñ â~éáí~äáòłÅá¼ ëşäóçòłëş êÝëòîÝåóáåÇÉñI ãÉäó brolJÄ~å ëòłãçä¼ÇáâK ^ êÝëòîÝåóÉâ âáîłä~ëòíłë~ äáâîáÇáíłë Ýë â~éáí~äáòłÅá¼ ~ä~éàłå íĞêíÝåáâK ^ò fåÇÉñÄÉ ~ êÝÖá¼ ÑÉàä═Ç═ í═òëÇÝáåÉâ ~òçå êÝëòîÝåóÉâ âÉêćäJ ÜÉíåÉâI ~ãÉäóÉâ ~ `bqlmOM hÝòáâĞåóîÄÉå äÉÑÉâíÉíÉíí ÄÉâÉêćäÝëá âêáíÝêáìãçâå~â ãÉÖÑÉäÉäåÉâK ^ ÑÉäćäîáòëÖłä~í ÝîÉåíÉ âÝíëòÉê íĞêíÝåáâK ^ò áåÇÉñ Äłòáë~ OMMNK à~åìłê NJàÝå NMMM éçåí îçäíK NNU q═òëÇÉ Ýë

Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@`ÝÖíłêë~â qÉêãÝëòÉíÉë î~Öó àçÖá ëòÉãÝäóÉâI ~âáâ ÉÖó í═âÝë íłêë~ëłÖ íìä~àÇçåêÝëòàçÖ~áî~ä êÉåÇÉäâÉòåÉâK @@`ÝäłêÑçäó~ã J q~êÖÉê mêáÅÉ bäÉãòÝëÉâÄÉå ãÉÖàÉäĞäíI êÉåÇëòÉêáåí NO ܼå~éçë áÇ═ëò~âê~ îçå~íâçò¼I ~ íłêë~ëłÖ ÑìåÇÉãÉåíłäáë ãìí~í¼áí ~ò ~Ççíí łÖ~J ò~í åÉãòÉíâĞòá êÉéêÉòÉåíłë~áî~ä ĞëëòÉÜ~ëçåä−íî~ êÉłäáëå~â í▌å═ łêÑçäó~ãK ^ò ĞëëòÉÜ~ëçåä−íłë âÝí äÉÖÑçåíçë~ÄÄ ÉäÉãÉ ~ êÝëòîÝåóÉåâÝåíá ÉêÉÇãÝåó bmp Ýë ~ò łÖ~ò~íá mLb łíä~ÖI ÇÉ ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÉëòáâ ~ò ~Ççíí çêëòłÖê~ îçå~íâçò¼I ÉÖò~âíìä éÉêëòÉ åÉÜÉòÉå â~äâìäłäÜ~í¼ âçÅâłò~íá

ÑÉäłê~í áëK ^ î~ä¼ëłÖÄ~å ~ íÝåóäÉÖÉë łê~ä~âìäłë êáíâłå âĞîÉíá ~ò ÉäÉãòÝëÉâÄÉå Éä═−êí ÅÝäłêÑçäó~ãçíI Äłê Ü~ ~ò áÇ═ëłî ÉäÝÖ ÜçëëòşI î~å ÉëÝäó ~ ëáâÉêêÉK @@`ÝäÄÉíÝí jÉÖÜ~íłêçòçíí ÅÝäê~ ÉäÜÉäóÉòÉíí ÄÉíÝíK @@`ÝäÜáíÉä ^ ÜáíÉä Åë~â ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÅÝäê~ Ü~ëòåłäÜ~í¼ ÑÉäK @@`Ýäí~êí~äÝâ ^ Ä~åâ îłêÜ~í¼ îÉëòíÉëÝÖÉá î~Öó âÝíÉë âĞîÉíÉäÝëÉá ìíłå ÅÝäí~êí~äÝâçí âÉää âÝéÉòåáÉ ~ò ÉêÉÇãÝåóÉ íÉêÜÝêÉI ~ãáí ~ îÉëòÝäó Éäãşäłëłî~ä ÑÉäëò~Ä~Ç−íÜ~íK ^ ÅÝäí~êí~äÝâçâ âÝéòÝëÝîÉä â~éÅëçä~íçë Éä═−êłëçâÄ~å ¼êáłëá ÉäíÝêÝëÉâ î~åå~â ~ò ÉÖóÉë ëòłãJ îáíÉäá ëí~åÇ~êÇçâ EjpwpwI f^pI rp d^^mF âĞòĞííK JJJ bä═êÉ

äłíÜ~í¼ îÉëòíÉëÝÖÉâêÉ ÉäâćäĞå−íÉíí éÝåòĞëëòÉÖK @@`cmp J Å~ëÜJÑäçï éÉê ëÜ~êÉ bÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ åÉíí¼ éÝåòÑçêÖ~äãá íĞÄÄäÉíI ~ åÉíí¼ éÝåòÑçêÖ~äãá íĞÄÄäÉí Éäçëòíî~ ~ íĞêòëêÝëòîÝåóÉâ Ç~ê~Äëòłãłî~äK @@`Ü~ãÄÉêäáå ãçÇÉää ^ íĞâÝäÉíäÉå ĞëëòÉàłíëòłë ÉÖó äÉÜÉíëÝÖÉë âî¼í~JîÉòÝêÉäí ãçÇÉääàÉK aìçé¼ä îłäíçò~íÄ~å ~ âÝí ~òçåçëå~â íÉâáåíÜÉí═ îłää~J ä~í âĞäÅëĞåĞëÉå ëòłã−í ~êê~I ÜçÖó ÇĞåíÝëÉ ÄÉÑçäółëçäà~ ~ ãłëáâ ÇĞåíÝëÝí EãáåÇâÉíí═ îÉòÉí═âÝåí îáëÉäâÉÇáâFK @@`Ü~åÉä äáåÉ hÝí éłêÜìò~ãçë ÉÖóÉåÉë âĞòĞííI Åë~íçêåłÄ~å ãçòÖ¼ łêÑçäó~ãÖĞêÄÉK @@`Ü~åÖÉ áå Åä~áã Éèì~äáò~íáçå êÉëÉêîÉë EHLJF J

hłêáåÖ~Ççòłëá í~êí~äÝâ îłäíçò J[ hłêáåÖ~Ççòłëá í~êí~äÝâ îłäíçòłë~ @@`Ü~åÖÉ áå ã~íÜÉã~íáÅ~ä êÉëÉêîÉë EHLJF J j~íÉã~íáâ~á í~êí~äÝâçâ îłäíçòłë~ J[ j~íÉã~íáâ~á í~êí~äÝâçâ îłäíçòłë~ @@`Ü~åÖÉ áå çíÜÉê íÉÅÜåáÅ~ä êÉëÉêîÉë EHLJF J bÖóÝÄ í~êí~äÝâçâ îłäíçòłë~ J[ bÖóÝÄ í~êí~äÝâçâ îłäíçòłë~ @@`Ü~åÖÉ áå éêÉãáìã êÉÑìåÇ êÉëÉêîÉ EHLJF J a−àJîáëëò~íÝê−íÝëá í~êí~äÝâçâ îłäí J[ a−àJîáëëò~íÝê−íÝëá í~êí~äÝâçâ îłäíçòłë~ @@`Ü~êÖÉ Å~êÇ qÉêÜÉäÝëá âłêíó~ E`Ü~êÖÉ Å~êÇFK ‡äí~äłÄ~å åÉã Ä~åâçâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí âłêíó~K ^ âłêíó~Äáêíçâçëå~â ~ âáÄçÅëłí¼ êÉåÇJ ëòÉêáåí ÉÖó ܼå~éê~ â~ã~íãÉåíÉëÉå ãÉÖÉä═äÉÖÉòá ~ âłêíółî~ä

äÉÄçåóçä−íçíí ã▌îÉäÉíÉâI îłëłêäłëçâ ĞëëòÉÖÝíK^ Ü~îá îłJ NNV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ëłêäłëçâ ĞëëòÉÖÝí âçêäłíòÜ~íà~ ~ âÉêÉíK ^ ܼå~é äÉíÉäíÉ ìíłå ~ âłêíó~Äáêíçâçëå~â ÉÖó ĞëëòÉÖÄÉå âÉää âáÉÖóÉåä−íÉåá í~êíçòłJ ëłíK ^ âłêíó~Äáêíçâçëå~â ~ âłêíó~ Ü~ëòåłä~íłÝêí łäí~äłÄ~å ÝîÉë Ç−à~í âÉää ÑáòÉíåáK @@`Ü~êí J[ qłÄäłò~íK @@`Ü~êí pÉííáåÖë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ `Ü~êí pÉííáåÖë ãÉåćéçåí ~ä~íí ëòłãçë J ~ ÅÜ~êí îáòìłäáë ãÉÖàÉäÉå−íÝëÝåÉâ é~ê~ãÝíÉêÉòÝëÝêÉ ëòçäÖłä¼ J ÑìåâÅá¼í í~äłJ äìåâK ^ dê~éÜ qóéÉ îłäíçòí~íłëłî~ä łää−íÜ~íàìâ ~ò łêÑçäó~ãçâ

ãÉÖàÉäÉå−íÝëÝåÉâ ëí−äìëłí EéäK îçå~äI ÖóÉêíó~I ëíÄKFK ^ iÉÑí pÅ~äÉ ÑìåâÅá¼ Ü~ëòåłä~íłî~ä ~ êÝëòîÝåóćåâ łêÑçäó~ãłí ÉÖó ãłëáâ êÝëòîÝåó łêÑçäó~ãłî~ä Ü~ëçåä−íÜ~íàìâ ĞëëòÉI ãÉäóåÉâ łêÑçäó~ã~ ~ Ä~ä çäÇ~äá ÑćÖÖ═äÉÖÉë íÉåÖÉäóê═ä çäî~ëÜ~í¼ äÉK ^ `çãé~êáëçå `Ü~êí ÑìåâÅá¼ ëòáåíÝå êÝëòîÝåó Ýë áåÇÉñ łêÑçJ äó~ãçâ ÉÖóćííãçòÖłëłå~â ĞëëòÉÜ~ëçåä−íłëłê~ ëòçäÖłäK sÝÖćä ~ mêÉÑÉêÉåÅÉ ãÉåćÄÉå ~ò áåÇáâłíçêçâ ëò−åÉáI ~ ÑÉäáê~íçâ ãÝêÉíÉáI áääÉíîÉ ~ ÜłííÝêëò−åÉâ ~ÇÜ~í¼â ãÉÖK @@`Ü~êí ëÉííáåÖë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ò áâçåê~ â~ííáåíî~ ~ ÅÜ~êí ãÉÖàÉäÉå−íÝëÝåÉâ ã¼Ççë−í¼ ~Ää~âłí Ü−îÜ~íàìâ Éä═K ^

dÉåÉê~äë ÑćäÄÉå í~äłäÜ~íàìâ ~ò ~ä~éÑìåâÅá¼â~íK ^ `Ü~êí íóéÉ ëçêÄ~å łää−íëìâ ÄÉ ~ `^kaib ÖóÉêíó~ãáåíłë ãÉÖàÉäÉå−íÝëíI áääÉíîÉ ~ ëò−åÉâåÝä éáéłäàìâ âá ~ cáää `~åÇäÉ åÝÖóòÉíÉíK bââçê ~ ãÉÖàÉäÉå−íÉíí ÖóÉêíółâ òĞäÇ L éáêçë ëò−ååÉä àÉäòáâ ~ò ÉãÉäâÉÇ═ L ëćääóÉÇ═ łêÑçäó~ãçâ~íK qçîłÄÄł ÄÉłää−íÜ~íàìâ ~ êÝëòîÝåóÉâêÉ EbèìáíáÉëFI çéÅá¼âê~ EléíáçåëFI cìíìêÉëJÉâêÉ EcìíìêÉëF Ýë cçêÉñJêÉ EcçêÉñF îçå~íâçò¼ ãÉÖàÉäÉå−íÝëá é~ê~ãÝíÉêÉâÉí áëK @@`Ü~êí ëíóäÉ ëÉííáåÖë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ò áâçå íĞÄÄåóáêÉ ~ `Ü~êí ëÉííáåÖë ÄÉłää−íłë~áí íÉëòá äÉÜÉí═îÝ ÉÖóëòÉê▌ÄÄ ÑçêãłÄ~åK e~ ~ å~éçå ÄÉäćäá

ãÉÖàÉäÉå−íÝëí ëòÉJ êÉíåÝåâ ëòÉêâÉëòíÉåáI ~ââçê îłä~ëëòìâ ~ò fåíê~Ç~ó ÑÉäáê~íçíI ÇÉ Ü~ ~ò áÇ═íłîçå â−îłåìåâ îłäíçòí~íåáI ~ââçê ~òí ~ äÉÖĞêÇćJ ä═ ãÉåć ãłëçÇáâ ëçêłÄ~å íÉÜÉíàćâ ãÉÖK ^ ÄÉłää−íçíí é~ê~ãÝíÉêÉâÉíI ëí−äìëí ÉäãÉåíÜÉíàćâI Ü~ ~ p~îÉ ëíóäÉ ÑÉäáê~íê~ â~ííáåJ íìåâK @@`Ü~êíáëí~ läó~å ÉäÉãò═I ~âá ~ò łêÑçäó~ãçâ ãşäíÄÉäá ~ä~âìäłëłÄ¼ä âĞîÉíâÉòíÉí ~ àĞî═ÄÉåá ~ä~âìäłëìâê~I Ýë åÉã îÉëòá ÑáÖóÉäÉãÄÉ ~ò ÝêíÝâé~é−ê âáÄçÅëłí¼àłå~â íÝåóäÉÖÉë Ö~òÇ~ëłÖá íÉäàÉë−íãÝåóÝí EÉääÉåíÝíÉ ~ ÑìåÇ~ãÉåí~äáëí~FK @@`Ü~êíáëíë J[ qłÄäłò~íÉäÉãò═âK @@`Ü~êíçâ í−éìë~á ^ éá~Å íÉÅÜåáâ~á ÉäÉãòÝëÝåÉâ

î~ä¼ëò−å▌Éå ~ äÉÖêÝÖÉÄÄáI áëãÉêí Ýë ~äâ~äã~òçíí Ñçêãłà~ ~ò łêÑçäó~ãÖĞêÄÝâI î~Öó ãłë åÝJ îÉå ÅÜ~êíçâI Öê~Ñáâçåçâ ~äâ~äã~òłë~K jáåÇÉå ÅÜ~êí àÉääÉãò═àÉI ÜçÖó ~Ççíí áÇ═í~êí~ã ~ä~ííá łêJI áääÉíîÉ łêÑçäó~ããçòÖłJ ëçâ ÄÉãìí~íłëłå ~ä~éìäK bò ~ ãÉÖâĞòÉä−íÝë ~äâ~äã~ë ~êê~I ÜçÖó ~ ~ àÉäÉåÄÉäá Ýë ~ âçêłÄÄá íêÉåÇÉâ ÉÖóáÇÉà▌ łííÉâáåíÝëÝí äÉÜÉí═îÝ íÉÖóÉI Ýë ~ Ñçäó~ã~í łííÉâáåíÝëÝí ëÉÖ−íëÉK ^ äÉÖáëãÉêíÉÄÄ Ýë äÉÖÖó~âê~ÄÄ~å ~äâ~äã~òçíí ÅÜ~êíçâ ~ âĞîÉíâÉò═âW J sçå~äÇá~Öê~ããI î~Öó Ä~ê ÅÜ~êí J çJñ Çá~Öê~ããI ~ò~ò éçáåí ~åÇ ÑáÖìêÉ ÅÜ~êí J g~éłå ÖóÉêíó~ Çá~Öê~ãã Eg~é~åÉëÉ Å~åÇäÉëíáÅâF @@`ÜÉêêó

éáÅâáåÖ `ëÉêÉëòåóÝòÝëI ã~Öó~êìä áåâłÄÄ ÅëÉãÉÖÝòÝëI ~ò ~ ëéÉâìäłÅá¼ë ëíê~íÝÖá~I ~ãÉäó î~ä~ãÉäó êÝëòîÝåó íşäJ î~Öó ~äìäÝêíÝJ âÉäíëÝÖÝåÉâ âçêêÉâÅá¼àłê~ àłíëòáâK ^ ÅëÉãÉÖÝò═ âáîłä~ëòí ÉÖóI ~ò áåÇÉñâçëłêÄ~å ëòÉêÉéä═ êÝëòîÝåóíI Ýë ~òíI Ü~ íşäÝêíÝJ âÉäíåÉâ í~êíà~I Ü~íłêáÇ═êÉ Éä~Çà~I ãáâĞòÄÉå ìÖó~åçäó~å ÝêíÝâ▌ áåÇÉñJçéÅá¼í îłëłêçä ~êê~ ~ Ü~íłêáÇ═êÉK ^äìäÝêíÝâÉäíëÝÖ ÉëÉíÝå ÑçêÇ−íçíí ~ò ÉäàłêłëK @@`Üáé Å~êÇ `Üáéâłêíó~ E`Üáé Å~êÇFK fåíÉÖêłäí łê~ãâĞêí í~êí~äã~ò¼ âłêíó~K ^ò áåíÉÖêłäí łê~ãâĞê ~äâ~äã~ë ~òçåçë−í¼ ~Ç~íçâ íłêçäłëłJ ê~I áääÉíîÉ Ü~ëòåłäÜ~í¼ ~Ç~í íłêçäłëłê~I

ëòłãä~ÉÖóÉåäÉÖ ÉääÉå═êòÝëêÉK áòçåóçë âłêíółâåłä ~ âłêíółå äÝî═ ãÉã¼êá~ EëòłãJ NOM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ä~ÉÖóÉåäÉÖF ãáåÇÉå ÉÖóÉë âłêíó~Ü~ëòåłä~íâçê ~âíì~äáòłäÜ~í¼K @@`Üáéâłêíó~ `Üáéâłêíó~ E`Üáé Å~êÇFK fåíÉÖêłäí łê~ãâĞêí í~êí~äã~ò¼ âłêíó~K ^ò áåíÉÖêłäí łê~ãâĞê ~äâ~äã~ë ~òçåçë−í¼ ~Ç~íçâ íłêçäłëłJ ê~I áääÉíîÉ Ü~ëòåłäÜ~í¼ ~Ç~í íłêçäłëłê~I ëòłãä~ÉÖóÉåäÉÖ ÉääÉå═êòÝëêÉK áòçåóçë âłêíółâåłä ~ âłêíółå äÝî═ ãÉã¼êá~ EëòłãJ ä~ÉÖóÉåäÉÖF ãáåÇÉå ÉÖóÉë âłêíó~Ü~ëòåłä~íâçê ~âíì~äáòłäÜ~í¼K @@`f `^c J `f `I ^ÖêáÅìäíìê~äJ cççÇ fåÇÉñ ^ `f ` tçêäÇ j~êâÉíë

ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá Ýë ÝäÉäãáëòÉêáé~êá áåÇÉñÉI ~ãÉäó ã~ÖłÄ~å ÑçÖä~äà~ Öó~âçêä~íáä~Ö ~ îáäłÖ ĞëëòÉë ÝäÉäãáëòÉêáé~êá íÉêãÝâÝíK ^ `f ` ~ `~å~Çá~å fãéÉêá~ä ~åâ çÑ `çããÉêÅÉ ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ä~åâ êĞîáÇ−íÝëÉK @@`f ` j J `f ` ~ëÉ jÉí~ä fåÇÉñ ^ `f ` tçêäÇ j~êâÉíë ÑÝãáåÇÉñÉI ~ò ĞëëòÉë ~ä~éîÉí═ áé~êá ÑÝãÉí ã~ÖłÄ~å ÑçÖä~äà~I Ýë ãáåí áäóÉå ~ êÉłäÖ~òÇ~ëłÖ ÑÉä═ä ãÉÖåóáäîłåìä¼ âÉêÉëäÉí Ýë ~ò áé~êá ÑÝãÉâ â−åłä~íłå~â ÉÖóÉåëşäółí ãìí~íà~K ^ò áé~êá ÑÝãłê~â à¼ä ÉÖóćííãçòçÖå~â ~ò áé~J êá íÉêãÉäÝëëÉäK ^ `f ` ~ `~å~Çá~å fãéÉêá~ä ~åâ çÑ `çããÉêÅÉ ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ä~åâ êĞîáÇ−íÝëÉK @@`áâäáâìë EâçåàìåâíìêłäáëF áåÖ~Ççòłëçâ

läó~å Ö~òÇ~ëłÖá ÉêÉÇÉí▌ Åáâäáâìë ÉäíÝêÝëÉâ ~ íêÉåÇí═äI ~Üçä ~ äÉëòłää¼ łÖ äÝíêÉÜçòò~ ~ ÑÉäëòłää¼ łÖ çâ~áí Ýë ÑçêÇ−íî~K @@`áâäáâìë âĞäíëÝÖîÉíÝë ^ âçåàìåâíşê~JÅáâäìëçâå~â ~ âĞäíëÝÖîÉíÝëêÉ Öó~âçêçäí Ü~íłë~áí íćâêĞòáK ^ò ÉÖóÉåäÉÖ ~òçå îłäíçòłë~áí ãìí~íà~I ~ãáâçê ~ Ö~òÇ~ëłÖ ~ éçíÉåÅáłäáë ëòáåí ~ä~íí EêÉÅÉëëòá¼FI î~Öó ~ÑĞäĞíí EéêçëéÉêáíłëF ã▌âĞÇáâK @@`áâäáâìë êÝëòîÝåóÉâ ^ Ö~òÇ~ëłÖ łää~éçíłí¼ä Éê═íÉäàÉëÉå ÑćÖÖ═ łÖ~òÖ~íçâ EéÝäÇłìä êÉéćäÝëI ëòłääçÇ~áé~êF é~é−êà~áK fÇÉ í~êíçòå~â ~ îÉÖóáé~êá êÝëòîÝåóÉâ áëK @@`áâäìë ~ãéäáíìǼà~I âáäÉåÖÝëÉ ^ âáÄçÅëłíłë ÅëşÅëéçåíà~ Ýë

ãÝäóéçåíà~ âĞòĞííá íłîçäëłÖK @@`áâäìë Üçëëò~ ^ò ~ò áÇ═í~êí~ãI ~ãá ~ä~íí ~ Ö~òÇ~ëłÖ ÉÖó Ñłòáëļä âááåÇìäî~ ìÖó~å~ÄÄ~ ~ ÑłòáëÄ~ ÝêK EmäKW ãÉÖÝäÝåâćäÝëí═ä ãÉÖÝäÝåâćäÝJ ëáÖKF @@`áâäìëçâ ^ êÝëòîÝåóÉâ łêÑçäó~ã~á ÉÖó ~Ççíí áÇ═áåíÉêî~ääìãçå ÄÉäćä Åáâäáâìë àÉääÉÖÉí ãìí~íå~âK ^ Åáâäìëçâ~í ÉÖó ÉãÉäâÉÇ═ íêÉåÇI áääÉíîÉ ~ò ~òí âĞîÉí═ ëćääóÉÇ═ íêÉåÇ Ýé−íá ÑÉäK ^ Åáâäìëçâ~í ~ Üçëëò~ÄÄ áÇ═ ~ä~íí âá~ä~âìä¼ Éäë═ÇäÉÖÉë ÅáâäìëçâI î~ä~ãáåí ~ò ÉòÉå ÄÉäćä âá~ä~âìä¼ ãłëçÇä~Öçë Åáâäìëçâ ~äâçíàłâK ^ò Éäë═ÇäÉÖÉë Åáâäìëçâ łäí~äłÄ~å Ğí ãłëçÇä~Öçë Åáâäìëļä ÝéćäJ åÉâ ÑÉäI ~ãÉäóÉâÄ═ä ~ò Éäë═

Üłêçã ~òçåçë áêłåóşI ã−Ö ~ ãłëáâ âÉíí═ îÉäćâ ÉääÉåíÝíÉë áêłåóşK bãÉäâÉÇ═ íêÉåÇ ÉëÉíÝå ~ ãáåáãìãéçåíçâ ĞëëòÉâĞíÝëÝîÉä â~éàìâ ~ íłã~ëòîçå~ä~íI ã−Ö ~ ã~ñáãìãéçåíçâ ĞëëòÉâĞíÝëÝJ îÉä ~ Åë~íçêå~îçå~ä~í ê~àòçäÜ~íàìâ ãÉÖK `ëĞââÉå═ íêÉåÇ ÉëÉíÝå ~ ã~ñáãìãéçåíçâ ĞëëòÉâĞííÉíÝëÝîÉä â~éàìâ ~ò ÉääÉåłäJ äłëîçå~ä~íI ã−Ö ~ ãáåáãìãéçåíçâ ĞëëòÉâĞííÉíÝëÝîÉä ~ Åë~íçêå~îçå~ä~í łÄêłòçäàìâK ^ íêÉåÇ ÉãÉäâÉÇ═I Ü~ ~ ÅëşÅëçâ ÉÖóJ êÉ ã~Ö~ë~ÄÄ~å ~ä~âìäå~â âáI áääÉíîÉ ~ íêÉåÇ ÅëĞââÉå═I Ü~ ~ ãÝäóéçåíçâ ÉÖóêÉ ~ä~Åëçåó~ÄÄ~å ~ä~âìäå~â âáK e~ ~ò łêÑçJ äó~ã ~ Åë~íçêåłÄ¼ä âáíĞêí Ýë å~é îÝÖÝêÉ ~ ÑÉäÉíí

î~Öó ~ò ~ä~íí òłêíI ~ââçê łííĞêÝëê═ä ÄÉëòÝäÜÉíćåâK ^ò łííĞêÝë ãÝêíÝâÝåÉâ ãÉÖ âÉää Ü~ä~Çåá~ ~ OBJçíI âćäĞåÄÉå ÄÉÜ~äí âáíĞêÝëí äłíÜ~íìåâK @@`áâäìëçâ J bääáçíí Åáâäìë ^ò bääáçíí ÉäãÝäÉíÝå ~ä~éìä¼ ÉäÉãòÝëá ãÉí¼Çìë ëòÉêáåí ~ éá~Åçâ ÜìääłãëòÉê▌Éå ãçòçÖå~âK ^ ãçòÖłëçâ~í ~ä~éîÉí═Éå âÝíÑÝäÉ Üìääłãëò~â~ëòê~ äÉÜÉí çëòí~åáW ÉãÉäâÉÇ═ Ýë âçêêÉâÅá¼ë ëò~â~ëòK ^ò ÉãÉäâÉÇ═ ëò~â~ëò ĞíI ã−Ö ~ âçêêÉâÅá¼ë ëò~J â~ëò Üłêçã ÜìääłãêÝëòÄ═ä íÉî═Çáâ ĞëëòÉK ^ò ÉãÉäâÉÇ═ ëò~â~ëò Üìääłã~áå~â ÅëşÅë~á ãáåÇáÖ ã~Ö~ë~ÄÄ~â ~ò Éä═ò═ ÅëşJ ÅëçâåłäI ã−Ö ~òçâ ~ âçêêÉâÅá¼í Éä åÉã ÝêáâK ^ò bääáçíí Üìääłãçâ

Ñê~âíłäëòÉê▌Éå îáëÉäâÉÇåÉâI íÉÜłí íĞÄÄ âáëÉÄÄ bääáçíí NON q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì Üìääłã ~äâçíÜ~í ÉÖó å~ÖóçÄÄ~íK ÏÖó ~ Üìääłãçâ~í îáòëÖłäÜ~íàìâ êĞîáÇI âĞòÝé Ýë Üçëëòş íłîş ëòÉãäÝäÉí ëòÉêáåí áëK pò~Äłäóçë bääáçíí Åáâäìë ^ò bääáçíí eìääłãÉäãÝäÉí V Üìääłãçí âćäĞåÄĞòíÉí ãÉÖI ~ äÉÖå~ÖóçÄÄí¼ä ~ äÉÖâáëÉÄÄáÖK bòÉâ ~åÖçä ÉäåÉîÉòÝëÉá ~ âĞîÉíJ âÉò═âW J dê~åÇ pìéÉêÅóÅäÉ J pìéÉêÅóÅäÉ J `óÅäÉ J mêáã~êó J fåíÉêãÉÇá~íÉ J jáåçê J jáåìíÉ J jáåìÉííÉ J pìÄJjáåìÉííÉ @@`áâäìëçâ J bãÉäâÉÇ═ ëò~â~ëò EbääáçííF ^ò ÉãÉäâÉÇ═ ëò~â~ëòçâ åÉã ãáåÇáÖ ãìí~íå~â

ëò~Äłäóçë bääáçíí eìääłãçâ~íI Ü~Äłê ~ò ÉëÉíÉâ UMJVMBJłÄ~å ~ò Éäë═ ÜłJ êçã Üìääłã ëò~Äłäóçë~å ~ä~âìä âáK ^ ëò~Äłäóí~ä~åëłÖå~â Üłêçã Ñ═ í−éìë~ î~åK NK háíÉêàÉÇí Üìääłã EbñíÉåÇÉÇ t~îÉFK `ë~â ~ò NI P Ýë ~ò R Üìääłã äÉÜÉí âáíÉêàÉÇíÉÄÄI ãáåí ~ íĞÄÄáK ^ âáíÉêàÉÇí ~òí àÉJ äÉåíáI ÜçÖó ÉòÉâ ~ Üìääłãçâ Éê═ëÉå ãÉÖåóşäÜ~íå~âK qÉÜłí ÉòÉâ ~ Üìääłãçâ íçîłÄÄá êÝëòÜìääłãçâļä ÝéćäåÉâ ÑÉäK háíÉêàÉÇí Üìääłã OK ełêçãëòĞÖ Üìääłã Eaá~Öçå~ä qêá~åÖäÉ ~í t~îÉ RFK kÝÜ~ ~ò R Üìääłã ãçãÉåíìã~ çäó~å ÖóÉåÖÉI ãáåí ~ O Ýë P Üìääłã ÉÖóćííÉëÉåK bââçê ~ò ĞíĞÇáâ Üìääłã ÉÖó ÜłêçãëòĞÖÉí ê~àòçä âáK ełêçãëòĞÖ Üìääłã PK dóÉåÖÉ

Üìääłã ERíÜ t~îÉ c~áäìêÉFK áòçåóçë âĞêćäãÝåóÉâ âĞòĞíí ~ò R Üìääłã çäó~å ÖóÉåÖÉI ÜçÖó Éä ëÉã Ýêá ~ P ÜìäJ äłã íÉíÉàÝíK ÏÖó ÉÖó Çìéä~ íçé ~ä~âò~íçí Ñçêãłä ~ò bääáçíí eìääłã ÅëşÅëłåK dóÉåÖÉ Üìääłã @@`áâäìëçâ J ÜáääłãÉäãÝäÉí ã▌âĞÇÝëÉ EÉääáçííF NK ÜìääłãW ^ò Éäë═ Üìääłã ãÉÖàÉäÉåÝëÉ Åë~â êáíâłå àÉäÉåíá ÉÖó bääáçíí eìääłã âÉòÇÉíÝíK jáâçê ~ò ÉãÉäâÉÇ═ éá~Åçå ~ò ÉäJ ë═ Üìääłã ÑÉäí▌åáâI ~ Ö~òÇ~ëłÖá Ü−êÉâ ãÝÖ å~ÖóêÝëòí åÉÖ~í−î Ü~íłëş~âK ^ò Éä═ò═ íêÉåÇ ãÝÖ Ü~íłêçòçíí~å ÑÉååłääK ^ Ö~òJ Ç~ëłÖá ÉäÉãò═â ãÝÖ ~ò ~ä~Åëçåó àĞîÉÇÉäÉã ëòłã−íłëłî~ä î~åå~â ÉäÑçÖä~äî~I ~ Ö~òÇ~ëłÖ ãÝÖ ÖóÉåÖÉ

äłÄ~âçå łääK ^ éáJ ~Åá ëòÉãäÝäÉí Ü~íłêçòçíí~å ãÉÇîÉI ~ éìí çéÅá¼â Öó~âçêá~âI î~ä~ãáåí ã~Ö~ë áãéäáâłäí îçä~íáäáíłë àÉääÉãòá ~ò çéÅá¼ë éáJ ~ÅçíK ^ò ÉãÉäâÉÇ═ łêÑçäó~ã Ü~íłëłê~ ~ ÑçêÖ~äçã ÉÖó âáë ãÝêíÝâÄÉå åĞîÉâëòáâI ÇÉ åÉã ÉäÝÖÖÝ ~ÜÜçòI ÜçÖó å~ÖóçÄÄ ÑáJ ÖóÉäãÉí ÑçêÇ−íëìåâ êłK OK ÜìääłãW ^ ãłëçÇáâ Üìääłã ÉÖó łêÑçäó~ã âçêêÉâÅá¼I Ýë ëçÜ~ åÉã ëćääóÉÇ ~ò Éäë═ Üìääłã âÉòÇ═éçåíà~ ~äłK ^ Ö~òÇ~ëłÖá Ü−êÉâ ãÝÖ ãáåÇáÖ êçëëò~âK ^ÜçÖó ~ò łêÑçäó~ã ÅëĞââÉååá âÉòÇI şàê~ ~ ÅëĞââÉå═ éá~Åá ëòÉãÝäÉí äÉëò şêêłK ^òçåÄ~åI Ü~ ãÝäóÉÄÄÉå ÉäÉãÉòòćâ ~ âá~ä~âìäí ÜÉäóòÉíÉíI ãłê í~äłäâçòÜ~íìåâ

éçòáí−î àÉäÉââÉäW ~ ÑçêÖ~äçã ~ä~Åëçåó~ÄÄ ~ò Éäë═I ãáåí ~ ãłëçÇáâ Üìääłã ~ä~ííI î~ä~ãáåí ~ ãłëçÇáâ Üìääłã åÉã ëćääóÉÇ ~ò Éäë═ Üìääłã SNKUBJ~ ~äłK jłë ëò¼î~äI ~ò łêÑçäó~ã âçêêÉâÅá¼ ~ò ÉãÉäâÉÇÝë NLPJłí åóÉêá îáëëò~K PK ÜìääłãW ^ Ü~êã~Çáâ Üìääłã łäí~äłÄ~å ~ äÉÖå~ÖóçÄÄ Ýë ~ äÉÖÉê═íÉäàÉëÉÄÄK ^ Ü−êÉâ ãçëí ãłê éçòáí−î~â Ýë ~ Ö~òÇ~ëłÖá ÉäÉãò═â åĞîÉäåá âÉòÇáâ åóÉêÉëÝÖÄÉÅëäÝëćâ ãÝêíÝâÝíK ^ò łêÑçäó~ã Öóçêë~å ÉãÉäâÉÇáâI ~ âçêêÉâÅá¼ êĞîáÇ ÝäÉí▌K ^âá ~ éìääJÄ~Åâ JÉí îłêà~I äÉã~ê~ÇÜ~í ~ ê~ääóê¼äK ^ Ü~êã~Çáâ Üìääłã âÉòÇ═éçåíàłåłä ãÝÖ åÉÖ~í−î Ü−êÉââÉä í~äłäâçòÜ~íìåâI Ýë ~ äÉÖíĞÄÄ

ÄÉÑÉâíÉí═ ÅëĞââÉå═ éá~Åá ëòÉãäÝäÉíê═ä ÄÉëòÝäK ^òçåÄ~å ~ Üìääłã âĞòÝééçåíàłÜçò âĞòÉäÉÇîÉ ~ ÄÉÑÉâíÉí═â êłÝÄJ êÉÇåÉâ ~êê~I ÜçÖó ÉÖó şà ÉãÉäâÉÇ═ íêÉåÇ îÉííÉ âÉòÇÉíÝíK ^ò Éäë═ Ýë ~ Ü~êã~Çáâ Üìääłã ~êłåó~ łäí~äłÄ~å NKSNUWNK bíí═ä âÉòÇîÉ ÄÉëòÝäÜÉíćåâ ÉÖó âÉòÇ═Ç═ bääáçíí eìääłãê¼äI Üáëò íÉäàÉëćäíÉâ ~ò ~ä~éâêáíÝêáìãçâK QK ÜìääłãW ^ò Éä═ò═ Üìääłã Éê═ë ÉãÉäâÉÇÝëÝåÉâ âçêêÉâÅá¼à~K ^ò łêÑçäó~ã łäí~äłÄ~å ãÉÖåóşäí áÇ═áåíÉêî~ääìãÄ~å çäÇ~J ä~òÜ~íI ~òçåÄ~å ~ åÉÖóÉÇáâ Üìääłã ëçÜ~ ëÉã ÉëÜÉí îáëëò~ ~ò Éäë═ Üìääłã í~êíçãłåółÄ~K ^ ÑçêÖ~äçã à¼î~ä ~ Ü~êã~Çáâ Üìääłã ÑçêÖ~äã~ ~ä~íí ã~ê~ÇK ^

Ü~êã~Çáâ Ýë åÉÖóÉÇáâ Üìääłã áÇ═áåíÉêî~ääìã~ ~òçåçëI ã−Ö ~ ãłëçÇáâ Ýë åÉÖóÉÇáâ ÜìääłJ ãÝ âćäĞåÄĞòÜÉíK RK ÜìääłãW ^ò ĞíĞÇáâ Üìääłã ~ ÑÉååłää¼ íêÉåÇ ìíçäë¼ äłÄ~K ^ Ö~òÇ~ëłÖá Ü−êÉâ éçòáí−î~â Ýë ~ éá~Åá ëòÉãäÝäÉí Äáâ~K p~àåłä~J íçë ã¼Ççå Éò ~ò ~ éçåíI ~Üçä ~ äÉÖíĞÄÄ ÄÉÑÉâíÉí═ ÄÉîłëłêçäK ^ ÑçêÖ~äçã ~ä~Åëçåó~ÄÄI ãáåí ~ Ü~êã~Çáâ Üìääłã ~ä~íí Ýë ~ äÉÖíĞÄÄ ãçãÉåíìã áåÇáâłíçê ÇáîÉêÖÉåÅáłí ãìí~í E~ò łêÑçäó~ã şà ÅëşÅëçâ~í Ýê ÉäI ã−Ö ~ò áåÇáâłíçêçâ àÉäò═á şà ãáåáãìJ ãçâ~íFK NOO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J ^K ÜìääłãW ^ò łêÑçäó~ã âáíÝê ~ Åë~íçêåłÄ¼äK ^ò

^ Üìääłã áÇÉàÉ ~ä~íí ~ Ö~òÇ~ëłÖá Ü−êÉâ ãÝÖ ãáåÇáÖ éçòáí−î~âK ^ äÉÖJ íĞÄÄ ÉäÉãò═ îÝäÉãÝåóÉ ëòÉêáåí Éò ãÝÖ ~ò ÉãÉäâÉÇ═ íêÉåÇ ÉÖó âáëÉÄÄ âçêêÉâÅá¼à~K kÝÜłåó íÉÅÜåáâ~á áåÇáâłíçê ÉÖóćíí ãçòçÖ ~ Üìääłãã~äK ^ò ^ Üìääłãçí ãÉÖåĞîÉâÉÇÉíí ÑçêÖ~äçãI ~ò çéÅá¼ë éá~Åçí ÉãÉäâÉÇ═ áãéäáâłäí îçä~íáäáíłëI î~ä~ãáåí íĞÄÄ åóáíçíí éçò−Åá¼ àÉääÉãòáK J K ÜìääłãW ^ Üìääłã ~ò Éä═ò═ Üìääłã âçêêÉâÅá¼à~I ãÉäó ëçêłå ~ò RMBJłí î~Öó ~ SNKUBJłí åóÉêá îáëëò~K ˙Öó í▌åÜÉíI ÜçÖó Éò ÉÖó şàI Üçëëòş íłîş ÉãÉäâÉÇ═ íêÉåÇ âÉòÇÉíÉ äÉÜÉíK ^òçâI ~âáâ àłêí~ë~ÄÄ~â ~ íÉÅÜåáâ~á ÉäÉãòÝëÄÉåI ~ íêÉåÇÑçêÇ−í¼

ÜÉ~ÇJ~åÇJëÜçìäÇÉêë àçÄÄ îłääłí äłíàłâ âá~ä~âìä¼Ä~åK ^ ÑçêÖ~äçã ~ä~Åëçåó~ÄÄI ãáåí ~ò ^ Üìääłã ~ä~ííK bòÉå ~ éçåíçå ~ Ö~òÇ~ëłÖá ãìí~í¼â åÉã åĞîÉâÉÇåÉâ íçîłÄÄI ÇÉ î~ä¼ëò−å▌äÉÖ ãÝÖ åÉã ÑçêÇìäå~â åÉÖ~í−îÄ~K J `K ÜìääłãW ^ ` ÜìääłãÄ~å ~ò łêÑçäó~ã Éê═ëÉå òìÜ~åK ^ ÑçêÖ~äçã ãÉÖåĞîÉâëòáâK ^ ` Üìääłã Ü~êã~Çáâ êÝëòÝåÝä ãłê ã~àÇåÉã ãáåÇÉåâáÄÉå íìÇ~íçëìäI ÜçÖó ÉÖó şà ÅëĞââÉå═ íêÉåÇ âÉòÇ═ÇĞííK ^ ` Üìääłã íáéáâìë~å ~ââçê~I ãáåí ~ò ^ ÜìäJ äłãI ÇÉ Öó~âê~å ãÉÖÜ~ä~ÇÜ~íà~ ~ò NKSNU ëòçêçëłí áëK jáìíłå ~ ` Üìääłã ~ò ^ Üìääłã ~äł ëćääóÉÇíI ~ò bääáçíí eìääłã äÉJ òłêíå~â íÉâáåíÜÉí═K @@`áâäìëçâ J âÉêÉëâÉÇÝëá

àÉäòÝëÉâ ^ò bääáçíí eìääłã Éäë═ âÝí Üìääłã~ ãÉÖÑÉäÉäÜÉí ÉÖó ÉÖóëòÉê▌ íêÉåÇÉê═ë−í═ ~ä~âò~íå~â áëK e~ ~ OK Üìääłã åÉã Éëáâ ~ò NK Üìääłã ~äłI î~ä~ãáåí ~ò Éäë═ âÝí Üìääłã áÇ═éÉêá¼Çìëłå~â ãÝêíÝâÉ ãÉÖÉÖóÉòáâ ~ PK Üìääłã ~ä~íí ÉäíÉäí áÇ═îÉäI ~ââçê å~Öó î~ä¼ëò−å▌ëÝÖÖÉä ãÉÖÜ~íłêçòÜ~íàìâ ~ âáíĞêÝë áÇÉàÝí Ýë ~òí âĞîÉí═Éå äçåÖ éçò−Åá¼í åóáíÜ~íìåâK ^ âáíĞêÝëí ã~Ö~ë ÑçêÖ~äçã Ýë Öó~âê~å êÝë â−ëÝêáK bä~Çłëá àÉäòÝëí â~éìåâ ~ò ĞíĞÇáâ Üìääłã îÝÖÝÜÉò âĞòÉäÉÇîÉI ãáâçê áë ~ ÑçêÖ~äçã å~ÖóëłÖ~ ãÉÖå═I ã~àÇ ÉÖó áÇ═ ìíłå ãÉÖ áë íĞêáâK ^ íêÉåÇÑçêÇìä¼ê~ ~òçåÄ~å ãłë ÑçêãłÅá¼â áë

ÑáÖóÉäãÉòíÉíåÉâI ÇÉ ÉòÉâ âá~ä~âìäłë~ ãáåáJ ãìã OJP ÜÉíÉí îÉëò áÖÝåóÄÉK @@`áâäìëçâ J âçêêÉâÅá¼ë ëò~â~ëò ^ò bäáçíí eìääłãçââ~ä î~ä¼ âÉêÉëâÉÇÝë ãÉÖäÉÜÉí═ëÉå åÉÜÝòI ìÖó~åáë ~ò ÉëÉíÉâ SMBJłÄ~å áëãÉêÜÉí═ ÑÉä ãÉÖÄ−òÜ~í¼~åK ^ íĞÄÄá ÉëÉíÄÉå ~ âçêêÉâÅá¼ë ëò~â~ëò ÉäíÝê ~ ëò~Äłäóçëí¼äK NK wáÖJò~ÖK ^ ëò~Äłäóçëí¼ä ÉäíÝê═Éå ~ò ^ éçåí åÉã Éëáâ ~ P Üìääłã ~äłI ~ Üìääłã ~ò ^ Üìääłã äÉÖ~äłÄÄ ~ò RMBJłíI ÇÉ äÉÖÑÉäàÉÄÄ ~ TRBJłí îáëëò~ëòÉÇá K ^ Üìääłã íçîłÄÄá êÝëòÉá ãłê ëò~Äłäóçë~âI íÉÜłí ~ ` Üìääłã ~ò ^ Üìääłã NKSNUJ î~Öó OKSNUJëòçêçë~K bääáçíí wáÖJw~Ö âçêêÉâÅá¼ OK cä~íK ^ò ^ Üìääłã ëò~ÄłäóçëI ~ âçêêÉâÅá¼

Üìääłã~ îáëòçåí ÉÖÝëòÉå ~ò ^ Üìääłã ÅëşÅëłáÖ í~êíK ^ ` Üìääłã ÉòÝêí åÉã ÑçÖ şà ãáåáãìãçí ÉäÝêåáI Ü~åÉã ~ò ^ Üìääłã ãáåáãìãÝêíÝâÝåÝä ãÉÖłääK bääáçíí cä~í âçêêÉâÅá¼ PK pò~Äłäóí~ä~åK bò ~ äÉÖëò~Äłäóí~ä~å~ÄÄ âçêêÉâÅá¼K ^ Üìääłã ãÉÖÜ~ä~Çà~ ~ò R Üìääłã ã~ñáãìãłíK oÉåÇëòÉêáåí åÉã éłêçëìä å~Öó ÑçêÖ~äçãã~ä ~ Üìääłã ÅëşÅë~I −Öó ~ò ÉãÉäâÉÇÝëåÉâ Ü~ã~ê îÝÖÉ ëò~â~ÇK ^ ` Üìääłã ëò~ÄłäóëòÉê▌Éå ~ò ^ Üìääłã ãáåáãìãéçåíà~ ~äł ëćääóÉÇK ^ Üìääłã ~ò ^ Üìääłã NKR î~Öó NKORJëòĞêĞëÉI ã−Ö ~ ` Üìääłã ~ò ^ Üìääłã NKSO î~Öó ~âłê OKSOJëòçêçë~K bääáçíí pò~Äłäóí~ä~å âçêêÉâÅá¼ QK ełêçãëòĞÖK bååÝä ~ âçêêÉâÅá¼åłä ~

Üìääłãçâ~í R âáëÉÄÄ Üìääłã ~äâçíà~K bòÉâ êÉåÇêÉ ~ò ~I ÄI ÅI Ç Ýë É ÜìääłãçâI ãÉJ äóÉâ ÉÖó ÜłêçãëòĞÖÉí ~äâçíå~âK ^ âáíĞêÝëá éçåí ~ ÄJÇ ÉÖóÉåÉë łííĞêÝëÝåÝä î~åI ~ãá ~ ` Üìääłã ÅëşÅëéçåíà~ ~ä~íí î~åK bääáçíí ełêçãëòĞÖ âçêêÉâÅá¼ RK aìéä~ ÜłêçãK bòí ~ Ñ~àí~ âçêêÉâÅá¼í ~ ÑÉåí Éãä−íÉíí Q âçêêÉâÅá¼ âĞòćä ÉÖóJÉÖó ~äâçíà~I ãÉäóÉí ÉÖó âĞòÄÉÝâÉä═ÇĞíí ñ Üìääłã îłä~ëòí Éä ÉÖóãłëí¼äK bääáçíí aìéä~ Üłêçã âçêêÉâÅá¼ SK qêáéä~ ÜłêçãK bòí ~ Ñ~àí~ âçêêÉâÅá¼í ~ ÑÉåí Éãä−íÉíí Q âçêêÉâÅá¼ âĞòćä NJNJN ~äâçíà~I ãÉäóÉâÉí âÝí âĞòÄÉÝâÉä═ÇĞíí ñ Üìääłã îłä~ëòí Éä ÉÖóãłëí¼äK bääáçíí qêáéä~ Üìääłã âçêêÉâÅá¼

@@`áêêìëLj~Éëíêç E`LjF ^ò bìêçé~ó åÉãòÉíâĞòá âłêíó~íłêë~ëłÖ Åë~â ÉäÉâíêçåáâìë ÑáòÉíÝëêÉ î~Öó éÝåòÑÉäîÝíÉäêÉ ~äâ~äã~ë âłêíółà~K @@`−ãäÉí ^ âáÄçÅëłíçíí ÝêíÝâé~é−ê ÉÖó ÉÖóëÝÖÉI ~ãÉäóÉâ ĞëëòÉëëÝÖÉ ~Çà~ ~ âáÄçÅëłíłë ĞëëòÝêíÝâÝíK j~Öó~êçêëòłÖçå ÑçêáåíÄ~å âÉää ãÉÖÜ~íłêçòåáI ÇÉ ÉÖóÝÄ ãÉÖâĞíÝëÉâ åáåÅëÉåÉâK ^ åó−äíîÝÖ▌ ~ä~éçâ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉáåÝä Éä═ÑçêÇìäå~â ÉÖóÑçêáåíçë Å−ãJ NOP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì äÉíÉ áëI ÉòÉâ åÉã âÉêćäåÉâ âáåóçãí~íłëê~ ~ êÝëòîÝåóÉâåÝä äÉÖÉäíÉêàÉÇíÉÄÄÉâ ~ò ÉòÉê ÑçêáåíçëI âáëÉÄÄ ãÝêíÝâÄÉå ~ ëòłòJI

áääÉíîÉ í−òÉòêÉë Å−ãäÉíK j~Öó~êçêëòłÖçå íÉåÇÉåÅá~ ~ âçêłÄÄá å~ÖóçÄÄ Å−ãäÉí▌ êÝëòîÝåóÉâ âáëÉÄÄêÉ îłäíłë~ EÑÉäçJ ëòíłëë~äI î~Öóáë ëéäáíJíÉäFI Ýë Ü~ ãÉÖî~ä¼ëìä ~ò ÝêíÝâé~é−ê áããçÄáäáòłÅá¼I î~ä¼ëò−å▌äÉÖ ãÝÖ âáëÉÄÄÉâ äÉëòåÉâ ~ Å−ãäÉíÉâK E^ò rp^JÄ~å ÉäíÉêàÉÇíÉâ ~ò ÉÖó ÇçääłêçëI k~ÖóJ êáí~ååáłÄ~å ~ò ÉÖó Ñçåíçë Å−ãäÉíÉâK ^ ã~Öó~ê ÝêíÝâé~é−êíĞêîÝåó áë äÉJ ÜÉí═îÝ íÉëòá ~ò ĞëëòÉîçåí Å−ãäÉíÉâ âá~ÇłëłíI ÉòòÉä ~ âáÄçÅëłí¼â ëòáåíÉ âáîÝíÉä åÝäâćä ÝäåÉâK ^ êÝëòîÝåóÉë ã~Ö~ áë âÝêÜÉíá ~ íłêë~ëłÖí¼ä ~ âĞäíëÝÖÉâ ãÉÖíÝê−íÝëÉ ãÉääÉíí ~ íìä~àÇçåłÄ~å äÝî═ êÝëòîÝåóÉâ

ĞëëòÉîçåłëłíK @@`ä~áã ÉñéÉåÇáíìêÉë J hłêçâ êłÑçêÇ−íłë~á J[ hłêçâ êłÑçêÇ−íłë~á @@`äÉ~êëíêÉã fåíÉêå~íáçå~ä ^ äìñÉãÄçìêÖJá `ÉÇÉä Ýë ~ aÉìíëÅÜÉ ĞêëÉ `äÉ~êáåÖ Ñşòá¼à~âÝåí OMMM à~åìłêàłÄ~å äÝíêÉàĞíí åÉãòÉíâĞòá Éäëòłãçä¼ÜłòK gçÖÉä═ÇàÉá NVVVJÄÉå VO ãáääá¼ íê~åò~âÅá¼í ëòłãçäí~â ÉäK @@`äáèìÉí çéÅá¼ ˆëëòÉíÉííI ?Éä═êÉ ãÉÖîłëłêçäí? ^qj E~íJíÜÉJãçåÉóF çéÅá¼â ëçêçò~íłÄ¼ä łää¼ âĞòÝéíłîşI é~ëëò−î ÄÉÑÉâíÉíÝëá âçåëíêìâÅá¼I ~ãÉäó ãáåÇÉå Éäëòłãçäłëá áÇ═ëò~â îÝÖÝå łíłê~ò¼ÇáâW ~ âĞíÝëá łêÑçäó~ã EëíêáâÉ éêáÅÉF ~ ãáåÇÉåâçêá éêçãéí łê äÉëòK @@`äçëÉ çìí ^ åóáíçíí éçò−Åá¼â äÉòłêłëłí ~ââçê

Ü−îàìâ −ÖóI ~ãÉååóáÄÉå ~ ã~êÖáå Å~ääJí âĞîÉí═Éå ~ò ćÖóÑÝä åÉã íÉäàÉë−íá ~ ÄÉÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÝíI Ýë ÉòÝêí ~ íÉäàÉë ã~êÖáå î~Öó ~ååłä áë å~ÖóçÄÄ ĞëëòÉÖ ÉäîÉëòíÝëÝí ÉäâÉêćäÉåÇ═Éå ~ éçò−Åá¼â äÉòłêłëê~ âÉJ êćäåÉâ Eãłë åÝîÉå âÝåóëòÉêäáâîáÇłäłëFK @@`çJÄê~åÇÉÇ âłêíó~ `çJÄê~åÇÉÇ âłêíó~ E`çJÄê~åÇÉÇ Å~êÇFK hÉíí═ë ãłêâ~åÝî ~ä~íí âáÄçÅëłíçíí âłêíó~I ~ãÉäó ~ Ä~åâ áääÉíîÉ ~ Ä~åââłêíó~ Ñê~åJ ÅÜáëÉ íłêë~ëłÖ ãłêâ~àÉÖóÝå â−îćä âÉêÉëâÉÇ═EâF ãłêâ~îÝÇàÉÖóÝí áë í~êí~äã~òò~K bòÉâåÉâ ~ âłêíółâå~â ~ Ü~ëòåłä~í~ åÉã âçêäłíçò¼Çáâ ÉÖó âÉêÉëâÉÇ═á Üłä¼ò~íê~I ìÖó~å~ââçê ~ âÉêÉëâÉÇ═

Üłä¼ò~íłå ÄÉäćä ćÖóÑÝäJ ~òçåçë−í âłêíó~âÝåí ÑìåâÅáçåłäK @@`ç~ëÉJíÝíÉä ^ãÉååóáÄÉå íÉäàÉëÉå ÉÖóÝêíÉäã▌Éâ Ýë ÝêîÝåóÉë−íÜÉí═â ~ íìä~àÇçåçëá àçÖçâI î~ä~ãáåí åáåÅëÉåÉâ î~Öó ÉäÜ~åó~ÖçäÜ~í¼~â ~ íê~åò~âÅá¼ë âĞäíëÝÖÉâ J ~ ëòÉêò═Ç═ ÑÉäÉâ íłêÖó~äłë~á ~ íìä~àÇçåçëá àçÖçâ ÉêÉÇÉíá âáàÉäĞäÝëÝí═ä ÑćÖÖÉíäÉåćä ìÖó~å~ÜÜçò ~ò ~ääçâłÅá¼ë ÉêÉÇãÝåóÜÉò îÉòÉíåÉâI ÉòÝêí ~ò ÉñíÉêåłäáłâ éêçÄäÝãłá ~ íìä~àÇçåàçÖçâ ĞåâÝåíÉë ãÉÖîłäíçòí~íłëłî~ä ãÉÖçäÇÜ~í¼âK @@`çããáííÉÉ çÑ bìêçéÉ~å pÉÅìêáíáÉë oÉÖìä~íçêë J `bpo bìê¼é~á ËêíÝâé~é−ê pò~Äłäóçò¼â áòçííëłÖ~ E`çããáííÉÉ çÑ bìêçéÉ~å pÉÅìêáíáÉë

oÉÖìä~íçêë J `bpoFK ^ò bìê¼é~á áòçííJ ëłÖ łäí~ä OMMNK àşåáìëłÄ~åI ~ ĞäÅëÉâ q~åłÅëłå~âI ~ò Éìê¼é~á ÝêíÝâé~é−êJéá~Åçâ ëò~Äłäóçòłëłê¼ä ëò¼ä¼ àÉäÉåíÝëÝåÉâ ~àłåäłë~ ~ä~éàłå äÝíêÉÜçòçíí ÄáòçííëłÖI ãÉäó ~ åÉãòÉíá ÝêíÝâé~é−êJéá~Åá ëò~Äłäóçò¼ Ü~í¼ëłÖçâ âÝéîáëÉä═áÄ═ä łääK ^ò şåK i~ãÑ~äìëëóJÑÝäÉ ëò~Äłäóçò¼êÉåÇëòÉê ëòÉêáåí PJ~ë ëòáåí▌ ÄÉëçêçäłëş ëòÉêî ~ò bìê¼é~á áòçííëłÖ í~åłÅë~Ǽà~ ÝêíÝâé~é−êJéáJ ~Åá ćÖóÉâÄÉå Ýë ëÉÖ−íá ~ âĞòĞëëÝÖá ëò~Äłäóçâ ãáåÝä âçåòáëòíÉåëÉÄÄ îÝÖêÉÜ~àíłëłí ~ í~Öłää~ãçâÄ~åI íçîłÄÄł Éä═ëÉÖ−íá ~ò Éìê¼é~á ÝêíÝâé~é−ê ëò~Äłäóçò¼ íÉëíćäÉíÉâ âĞòĞííá

âççêÇáåłÅá¼íK @@`çããçÇáíó íÉêãë çÑ íê~ÇÉ ãşí~í¼ `çããçÇáíó íÉêãë çÑ íê~ÇÉ E`F î~Öó åÉí Ä~êíÉê íÉêãë çÑ íê~ÇÉI ãÉÖÜ~íłêçòłë~W ` Z mñ EÉñéçêí łêáåÇÉñFL mj Eáãéçêí łêáåÇÉñF mñ Z Éñéçí łêáåÇÉñI ~ãÉäóI ~ãÉäó ~ò çêëòłÖ łäí~ä Éñéçêíłäí íÉêãÝâÉâ łíä~Öçë łêîłäíçòłëłí ~Çà~ ãÉÖ EłäíK ÉÖóáâ Ýîê═ä ~ ãłëáâê~F e~ ` ãìí~í¼ ÝêíÝâÉ fJåÝä ENMMBJåłäF å~ÖóçÄÄ I ~ââçê ~ò çêëòłÖ ÅëÉêÉ~êłåó~á à~îìäå~âI î~Öóáë ÉÖóëÝÖåóá áãéçêííÉêãÝJ âÝêí ÅëÉêÝÄÉ łíä~Öçë~å âÉîÉëÉÄÄ ÉñéçêííÉêãÝâÉí âÉääÉíí ~Çåá ~ò áÇ═ëò~â îÝÖÝåI ãáåí ~ò ÉäÉàÝåK @@`çåÑÉêÉåÅÉ `~ää ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ò áâçå ãìí~íà~ ~ åÉÖóÉÇÝîÉë àÉäÉåíÝëÉâ

âçåÑÉêÉåÅá~Ü−îłëłå~â áÇ═éçåíàłíK NOQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@`çåíêçääáåÖ péÉÅáłäáë íÉêîÉòÝëáI ëòÉêîÉòÝëáI ~Ç~íÑÉäÇçäÖçòłëáI ÉääÉå═êòÝëáI ÉäÉãòÝëá Ýë Éäë═ëçêÄ~å íłàÝâçòí~íłëá êÉåÇëòÉêI ãÉäó ÇáêÉâí îáëëò~Ü~íłë~áå âÉêÉëòíćä EçéÉê~í−î ÅçåíêçääáåÖF ~ Ö~òÇłäâçǼ ÉÖóëÝÖ Ü~íÝâçåó~ÄÄ ã▌âĞÇÝëÝí ÜÉäóÉòá Éä═íÝêÄÉK ^ ëòłãîáJ íÉä áÖÉå ÉäíÉêàÉÇíI âćäÑĞäÇá ãáåíłê~ Ü~ëòåłäí êÉåÇëòÉêÉòÝëÉW J cáå~åÅá~ä ~ÅÅçìåíáåÖ EäÉÑçêÇ−íî~ éÝåòćÖóá ëòłãîáíÉä I É ÜÉäóÉíí ~ ÄÉëòłãçäłëá ëòłãîáíÉä àçÄÄ~å âáÑÉàÉòá ~ äÝåóÉÖÝíF Ýë J j~å~ÖÉêá~ä

~ÅÅçìåíáåÖ EäÉÑçêÇ−íî~ îÉòÉí═á ëòłãîáíÉä I ÜÉäóÉåâÝåí Éòí ~òçåçë−íàłâ ~ ÅçåíêçääáåÖÖ~äFK bòÉâÉí ~ä~éîÉí═Éå ÉäâćäĞåćäí íÉêćäÉíÉâåÉâ íÉâáåíÉåá ÜáÄłë ëòÉãäÝäÉíK ^ ÄÉëòłãçä¼í Éä═âÝëò−í═ Ýë ~ ÄÉäë═ áåÑçêãłÅá¼â~í ëòçäÖłäí~í¼ êÝëòÉâ ÜÉäóÉíí áåâłÄÄ âÝí ÑìåâÅá¼âÝåí ê~Ö~ÇÜ~íçâ ãÉÖI ÜáëòÉå ÉÖó~òçå ÑÉäÇçäÖçòłëá Ñçäó~ã~í ëòçäÖłä ãáåÇâÝí áåÑçêãłÅá¼ë âĞê ~ä~éàłìäI Åë~â ãłë êÉåÇëòÉêÉòÝëÄÉåK eÉäóÉåâÝåí ìÖó~å î~å âćäĞåÄëÝÖ ~ò áåÑçêãłÅá¼ë ÜłííÝêJ ÄÉå áëI ÇÉ Éò ÉäÜ~åó~ÖçäÜ~í¼K @@`çêéçê~íÉ Ç~í~ J qłêë~ëłÖá ~Ç~íçâ J[ qłêë~ëłÖá ~Ç~íçâ @@`çêéçê~íÉ cáå~åÅÉ qÉäàÉë âĞê▌ îłää~ä~íá

éÝåòćÖóá ëòçäÖłäí~íłëK @@`çëí çÑ qê~ÇÉ áåÅäìÇáåÖ Åçãáëëáçåë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF bÄÄÉå ~ ëçêÄ~å íłàÝâçò¼ÇÜ~íìåâ ~ âÉêÉëâÉÇÝë âĞäíëÝÖÝê═äI î~ä~ãáåí ~ îłëłêçäí êÝëòîÝåó ÝêíÝâÝê═äK ^ ÑÉåíá éÝäÇłÄ~å NMM Ç~ê~Ä ^ééäÉ êÝëòîÝåóí VITRSKRQ ÇçääłêÝêí îłëłêçäíìâ Ýë ÑáòÉííćåâ ãÝÖ éäìëò R Ççääłê Äê¼âÉêâĞäíëÝÖÉíK @@`çìêåçí ãçÇÉää ^ íĞâÝäÉíäÉå ĞëëòÉàłíëòłë ÉÖó äÉÜÉíëÝÖÉë âî¼í~JîÉòÝêÉäí ãçÇÉääàÉK aìçé¼ä îłäíçò~íÄ~å âÝí ~òçåçë Ö~òÇ~ëłÖá àÉääÉãò═âJ âÉä äÉ−êí îłää~ä~í ÉÖóãłëí ÑáÖóÉäîÉ Üçòò~ ãÉÖ âáÄçÅëłíłëá ÇĞåíÝëÝíI ãáâĞòÄÉå ~ ãłëáâê¼ä íÉäàÉë ÇĞåíÝëá ÑćÖÖÉíäÉåëÝÖÉí

ÑÉäíÝíÉäÉòåÉâK `çìêåçí mçåí aìçé¼ä ãçÇÉääÄÉå ~ âÝí îłä~ëòÑćÖÖîÝåó ãÉíëòÝëéçåíà~I Ü~ ~ò äÝíÉòáâ Ýë ÉÖóÝêíÉäã▌Éå ãÉÖÜ~íłêçòÜ~í¼K ^ Çìçé¼äáìã ÉÖóÉåëşäóá łää~éçíłí àÉäÉåíáI ~Üçä ÉÖóáâ îłää~ä~í ëÉã ~â~ê îłäíçòí~íåá ÇĞåíÝëÝåK @@`m J hÉêÉëâÉÇÉäãá âĞíîÝåó J[ hÉêÉëâÉÇÉäãá âĞíîÝåó @@`êÉ~íÉ kÉï pÅ~å nìÉêó ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ qlp êÉåÇÉäâÉòáâ ÉÖó ëò▌ê═êÉåÇëòÉêêÉäI ~Üçä âćäĞåÄĞò═ ëòÉãéçåíçâ ëòÉêáåí łää−íÜ~íàìâ ÄÉI ÜçÖó ãÉäó êÝëòîÝåóÉâÉí ëòÉêÉíåÝåâ ãÉÖàÉäÉå−íÉåáK @@`êÉ~íÉ kÉï t~íÅÜ iáëí ElåäáåÉ éä~íÑçêãF j~Öìåâ áë ëòÉêâÉëòíÜÉíćåâ ~òçåå~ä äłíÜ~í¼ äáëíłâ~íK káåÅë ãłë ÇçäÖìåâI

ãáåí ãÉÖ~Çàìâ ~ ÑáÖóÉä═ äáëí~ åÉîÝí Ýë ÜçòòłJ êÉåÇÉäàćâ ~ êÝëòîÝåóÉâÉíK @@`êÉÇáí Å~êÇ eáíÉäâłêíó~ E`êÉÇáí Å~êÇFK cáòÉíÝëá âłêíó~I ~ãÉäó äÉÜÉí═îÝ íÉëòáI ÜçÖó Äáêíçâçë~ ~ âáÄçÅëłí¼ łäí~ä Äáòíçë−íçíí ÜáíÉäâÉêÉí íÉêJ ÜÝêÉ âÝëòéÝåòí îÉÖóÉå ÑÉäI î~Öó łêìâI ëòçäÖłäí~íłëçâ ÉääÉåÝêíÝâÝí âáÉÖóÉåä−íëÉK ^ âłêíó~ ãĞÖĞíí Ğåłää¼ ÜáíÉäëòłãä~ łääK @@`ë~äłÇá é¼íäÝâ ^ ÖóÉêãÉâ Éäí~êíłëłê~ ~Ççíí ÑáñĞëëòÉÖ▌ ÉääłíłëK NVVSK ãłêÅáìë PNJáÖ ã~Öó~ê łää~ãéçäÖłêI ÄÉîłåÇçêçäíI îÝêëòÉêáåíáI ĞêĞâÄÉÑçÖ~Ǽ Ýë åÉîÉä═ëòćä═ îÉÜÉííÉ áÖÝåóÄÉI NVVS łéêáäáë NJí═ä ~ò ÉÖóI áääÉíîÉ âÉíí═ ÖóÉêãÉâÉí

åÉîÉä═ Åë~äłÇçâ àĞîÉÇÉJ äÉãëòáåíí═ä ÑćÖÖ═ÉåI ~ Üłêçã Ýë íĞÄÄ ÖóÉêãÉâÉí åÉîÉä═ Åë~äłÇçâ íçîłÄÄê~ áë àĞîÉÇÉäÉãí═ä ÑćÖÖÉíäÉåćä â~éàłâ ~ Åë~äłÇá é¼íäÝâçíK NOR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@`ë~äłÇá êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ J `` J `äçëÉ Åçãé~åó ^ òłêíâĞê▌ ~ä~é−íłëåłä ~ò ~ä~é−í¼â ~êê~ îłää~äå~â âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó ~ êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ ĞëëòÉë êÝëòîÝåóÝí Eãáåáãìã OM ãáääá¼ Ñçêáåí ÝêíÝâÄÉåF łíîÉëòáâI ~ êÝëòîÝåóÉâÉí âáòłê¼ä~Ö åÝîêÉ ëò¼ä¼âÝåí Üçòòłâ ÑçêÖ~äçãÄ~ EíÉÜłí ÄÉãìí~í¼ê~ ëò¼ä¼~å åÉãI ~ò~ò ~ò ÝêíÝâÉë−íÝë à¼î~ä åÉÜÝòâÉëÉÄÄI ìÖó~å~ââçê

âĞîÉíÜÉí═ÄÄÝ îłäáâFK ^ò ~ä~é−í¼â ~ä~é−í¼ çâáê~íÄ~å âĞíÉäÉëÉâ êÉåÇÉäâÉòåá ~ êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ ~ä~é−íłëłê¼ä Ýë ã▌âĞÇÝëá ÑÉäíÝíÉäÉáê═äI −Öó âĞíÉäÉJ ò═Éå ~ò ~ä~éí═âÉ ĞëëòÉÖÝê═äI ~ò ~ä~é−íłëâçê ÄÉÑáòÉíÉåÇ═ éÝåòÄÉäá Üçòòłàłêìäłë ĞëëòÉÖÝê═äI ~ò ~ä~é−íłë ëçêłå âáÄçÅëłí~åǼ êÝëòîÝåóÉâ ëòłãłê¼äI åÝîÝêíÝâÝê═äI áääÉíîÉ âáÄçÅëłíłëá ÝêíÝâÝê═äI ~ êÝëòîÝåóÉâ í−éìëłê¼ä Ýë Éä═łää−íłëìâ ã¼Çàłê¼äI ~ êÝëòJ îÝåóÉâ ãłë êÝëòîÝåóí−éìëÄ~ í~êíçò¼ êÝëòîÝåóêÉ íĞêíÝå═ łí~ä~â−íłëłå~â ~ ëò~Äłäó~áê¼äI ~ êÝëòîÝåó âáÄçÅëłíłëá ÝêíÝâÉ ÄÉÑáJ òÉíÝëÝåÉâ ÑÉäíÝíÉäÉáê═äI ~

êÝëòîÝåóÉâ łíîÝíÉäÝêÉ îçå~íâçò¼ âĞíÉäÉòÉííëÝÖîłää~äłëê¼äI ~ êÝëòîÝåóÉâåÉâ ~ò ~ä~é−í¼â âĞòĞííá ãÉÖçëòäłëłê¼äI î~ä~ãáåí ~ êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ ëòÉêîÉòÉíÝê═ä Ýë ã▌âĞÇÝëÝê═äK @@`ë~äłÇá íłêë~ëłÖçâ läó~å íłêë~ëłÖ J Ñ═âÝåí êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ JI ~ãÉäóåÉâ í~Öà~á ÉÖóãłëë~ä îÝê ëòÉêáåí î~Öó Üłò~ëçÇłë şíàłå êçâçåëłÖÄ~å äÝJ î═ íÉêãÝëòÉíÉë ëòÉãÝäóÉâK @@`ë~íçêåłâ iÉÖíĞÄÄ ÉëÉíÄÉå ~ò łêÑçäó~ãçâ î~ä~ãáäóÉå Åë~íçêåłÄ~å ãçòçÖå~âK ^ Åë~íçêå~îçå~ä~í ãÉÖâ~éàìâI Ü~ ~ íêÉåÇîçå~ää~ä éłêÜìò~ãçë~å ~ò łêÑçäó~ãã~ñáãìãçâáÖI áääÉíîÉ łêÑçäó~ããáåáãìãçâáÖ ÉÖó ÉÖóÉåÉëí ÜşòìåâK ^ Åë~íçêå~îçå~ä

ÉãÉäâÉJ Ç═ íêÉåÇ ÉëÉíÝå ÉääÉåłääłëâÝåíI ÅëĞââÉå═ íêÉåÇ ÉëÉíÝå íłã~ëòâÝåí ã▌âĞÇáâK ^ å~Öó ÑçêÖ~äçãã~ä àłê¼ Åë~íçêå~âáíĞêÝë ÉëÉíÝå ~ íêÉåÇ å~Öó î~ä¼ëò−å▌ëÝÖÖÉä Ñçäóí~í¼ÇáâI ãÉäóåÉâ ãÝêíÝâÉ Ýë áêłåó~ áë ãÉÖÜ~íłêçòÜ~í¼K J bãÉäâÉÇÝëI ÅëĞââÉåÝë ãÝêíÝâÉ ãÉÖÉÖóÉòáâ ~ Åë~íçêå~ ëòÝäÉëëÝÖÝîÉä J ^ ãçòÖłë áêłåó~ ~ âáíĞêÝë áêłåółî~ä ~òçåçë s−òëòáåíÉë íêÉåÇ ÉëÉíÝå ~ Åë~íçêå~âáíĞêÝë ìíłå ~ò ÉääÉåłääłë Ýë íłã~ëò îçå~ä~â ëòÉêÉéÉ ÑÉäÅëÉêÝä═ÇáâK bòí ~ àÉäÉåëÝÖÉí ~ò ÉãÉäâÉÇ═ Ýë ÅëĞââÉå═ íêÉåÇ ÉëÉíÝÄÉå áë ãÉÖÑáÖóÉäÜÉíàćâK NK qêÉåÇîçå~äW iÉÖ~äłÄÄ âÝí ÝêíÝâ ëòćâëÝÖÉë ÉÖó

íêÉåÇîçå~ä ÑÉäê~àòçäłëłÜçòK ^ íêÉåÇîçå~ä ÉÖóÝêíÉäã▌Éå ãÉÖÜ~íłêçòJ ò~ ~ íêÉåÇ áêłåółíK bãÉäâÉÇ═ Åë~íçêå~ íêÉåÇîçå~ä~ ÉãÉäâÉÇáâI ãÉäó äÉÖ~äłÄÄ âÝí ãáåáãìãÝêíÝâÉí í~êí~äã~òK pćääóÉÇ═ Åë~íçêå~ íêÉåÇîçå~ä~ ÅëĞââÉåI ãÉäó äÉÖ~äłÄÄ âÝí ã~ñáãìãÝêíÝâÉí í~êí~äã~òK OK `ë~íçêå~îçå~äW ^ Åë~íçêå~îçå~ä éłêÜìò~ãçë ~ íêÉåÇîçå~ää~äK fÇÉłäáë ÉëÉíÄÉå ~ Åë~íçêå~îçå~ä~í âÝí ã~ñáãìãI î~Öó âÝí ãáåáãìãÝêíÝâ ~äâçíà~I ~òçåÄ~å äÝíÉòáâ çäó~å ÜÉäóòÉí áëI ãÉäó ~ íêÉåÇîçå~ä ãÉÖê~àòçäłë~ ìíłåI Åë~â ÉÖó éçåíê~ íłJ ã~ëòâçÇÜ~íìåâ ~ Åë~íçêå~îçå~ä ãÉÖëòÉêâÉëòíÝëÝÄÉåK PK bãÉäâÉÇ═ Åë~íçêå~W ^ÇÇáÖ ãÝÖ ~ò

łêÑçäó~ã ~ Åë~íçêåłÄ~å ãçòçÖ Ýë åĞîÉâëòáâI ~ íêÉåÇ ÉãÉäâÉÇ═K ^ò Éäë═ ÑáÖóÉäJ ãÉòíÉí═ àÉä ~ íêÉåÇ îłäíçòłëłê~I ãáâçê ~ò łêÑçäó~ã ~ Åë~íçêåłå â−îćäêÉI ~ íłã~ëòîçå~ä~â ~äł ÉëáâK ^ âĞîÉíâÉò═ Ü~ëçåä¼ ÉëÉãÝåó Åë~â íçîłÄÄ åĞîÉäá ~ íêÉåÇîłäíçòłë î~ä¼ëò−å▌ëÝÖÝíK ^ò ÉääÉåłääłëîçå~ä~â ÑĞäÝ ëòĞâ═ łêÑçäó~ã ~ íêÉåÇ ÖóçêëìäłJ ëłê~ ìí~äK QK `ëĞââÉå═ Åë~íçêå~W ^ÇÇáÖ ãÝÖ ~ò łêÑçäó~ã ~ Åë~íçêåłÄ~å ãçòçÖ Ýë ëćääóÉÇI ~ íêÉåÇ ÅëĞââÉå═K ^ò Éäë═ ÑáÖóÉäãÉòJ íÉí═ àÉä ~ íêÉåÇ îłäíçòłëłê~I ãáâçê ~ò łêÑçäó~ã ~ Åë~íçêåłå â−îćäêÉI ~ò ÉääÉåłääłëîçå~ä~â ÑĞäÝ ÉëáâK ^ âĞîÉíâÉò═ Ü~ëçåä¼ ÉëÉãÝåó Åë~â

íçîłÄÄ åĞîÉäá ~ íêÉåÇîłäíçòłë î~ä¼ëò−å▌ëÝÖÝíK ^ íłã~ëòîçå~ä~â ~äł Éë═ łêÑçäó~ã ~ íêÉåÇ Öóçêëìäłëłê~ ìí~äK kÝÜłåó ÉääÉåłääłë Ýë íłã~ëòîçå~ä å~ÖóçÄÄ àÉäÉåí═ëÝÖÖÉä Ä−êI ãáåí ~ íĞÄÄáK ^ îçå~ä~â ~ååłä Éê═ëÉÄÄÉâI ãáåí íĞÄÄ âêáíÝêáJ ìã íÉäàÉëćä ~ò ~äłÄÄá ÑÉäëçêçäłëçâ âĞòćäW J ãáåÝä íĞÄÄëòĞê Ýêáåíá ~ò łêÑçäó~ã ~ Åë~íçêå~îçå~ä~íI ~ååłä å~ÖóçÄÄ ~ àÉäÉåí═ëÝÖÉI J ãáåÝä å~ÖóçÄÄ ~ ÑçêÖ~äçã ~ Åë~íçêå~ îçå~ä âĞòÉäÝÄÉåI ~ååłä å~ÖóçÄÄ ~ àÉäÉåí═ëÝÖÉI J ~ò şàçåå~å âá~ä~âìäí îçå~ä~â å~ÖóçÄÄ àÉäÉåí═ëÝÖÖÉä Ä−êå~âI J ãáåÝä ëòÝäÉëÉÄÄ ~ Åë~íçêå~I ~ååłä å~ÖóçÄÄ ~ àÉäÉåí═ëÝÖÉK jáîÉä ~ íÉÅÜåáâ~á

ÉäÉãòÝë åÉã ÉÖó ÉÖò~âí íìÇçãłåóI ~ò ÉääÉåłääłë Ýë íłã~ëòîçå~ä~â ÜÉäóÉíí ÇÉÑáåáłäÜ~íìåâ ÉääÉåłääłë Ýë íłã~ëò ò¼åłâ~íK ^ ò¼åłâ ëòÝäÉëëÝÖÝí łäí~äłÄ~å OBJê~ îłä~ëòíàłâ ãÉÖK háíĞêÝëåÉâ ÝêíÉäãÉòòćâ ~òí ~ àÉäÉåëÝÖÉíI ãáâçê ~ òłê¼łêÑçäó~ã ~ ò¼åłå â−îćäêÉ ÉëáâK ^ ò¼åłå ÄÉäćäá ãçòÖłëçâ Åë~â ÑáÖóÉäãÉòíÉíÝëêÉ ëòçäÖłäå~âK @@`ëÉââ ^ ÅëÉââ Ü~ëòåłä~í~ ~ usfK ëòłò~ÇÄ~å eçää~åÇáłÄ¼ä áåÇìäí ÉäK ^ Ü~Öóçãłåóçë ÅëÉââ çäó~å ÝêíÝâé~é−êI ~ãÉäó ÑáòÉíÝëá âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí íÉëíÉë−í ãÉÖK ^ ÅëÉââÉä íĞêíÝå═ ÑáòÉíÝë Éä═ÑÉäíÝíÉJ NOS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì

äÉI ÜçÖó ~ Ä~åâ ćÖóÑÉäÝí ÅëÉââJâÝéÉëåÉâ åóáäîłå−íë~K JJJ ^ ÅëÉââ ÑìåâÅá¼àłí íÉâáåíîÉ âÝëòéÝåòí ÜÉäóÉííÉë−í═ ÑáòÉíÝëá ÉëòâĞòI éÝåòâĞîÉíÉäÝëê═ä ëò¼ä¼ ÝêíÝâé~é−êI ~ãÉäó åÉã íÝîÉëòJ íÉåÇ═ ĞëëòÉ ëÉã ~ éçëí~á âÝëòéÝåòJłíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłëë~äI ëÉã ~ Ä~åâá âÝëòéÝåòÑÉäîÝíÉäá ìí~äîłååó~äK ^ ÅëÉââ ~ä~éà~ ÅëÉââëòłãä~ëòÉêò═ÇÝëI ~ãÉäóåÉâ ~ä~éàłå ~ ëòłãä~íìä~àÇçåçë éÝåòí ÜÉäóÉò Éä ~ Ä~åâëòłãäłàłåI Ýë şÖó łää~éçÇáâ ãÉÖ ~ Ä~åââ~äI ÜçÖó ~ ëòłãä~ ÑÉäÉíí âćäĞåäÉÖÉë ã¼ÇçåI ÅëÉââ şíàłå ÑçÖ êÉåÇÉäâÉòåáK b ãÉÖłää~éçÇłë ~ä~éàłå ~ Ä~åâ ÅëÉââíĞãJ ÄĞí ÄçÅëłí ~ ëòłãä~íìä~àÇçåçë

êÉåÇÉäâÉòÝëÝêÉI ~ãá ~ àçÖîáëòçåó íÉäàÉë í~êí~ã~ ~ä~íí ~ Ä~åâ íìä~àÇçåłí âÝéÉòáI ÇÉ ~ ÅëÉââ âáÄçÅëłí¼à~ ~ ëòłãä~íìä~àÇçåçë äÉëòW ~ ÅëÉââÉä ìí~ë−íà~ ~ Ä~åâçíI ÜçÖó ~ ëòłãäłàłê¼ä ~ ÅëÉââÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòÉãÝäóJ åÉâI ~ò çíí ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÑÉäíÝíÉäÉââÉä íÉäàÉë−íëÉå âáÑáòÉíÝëíK bååÉâ ~ ãÉÖÑÉäÉä═Éå ~ ÅëÉââ Äłê ~ âÝëòéÝåòÜÉò Ü~ëçåä¼ ãÉÖàÉäÉåÝë▌ äÉÜÉí ãÝÖáë ÉÖóÉÇá ÝêíÝâé~é−êI ÜáëòÉå ~ âáÄçÅëłí¼ ~äł−êłëłî~äI ~ò łäí~ä~ ~äâ~äã~åâÝåí ãÉÖÜ~íłêçòçíí í~êí~J äçãã~ä àĞå äÝíêÉK @@`ëÉââ ÉÖóÝÄ ëéÉÅáłäáë í−éìë~á J rí~òłëá ÅëÉââ J bìêçÅëÉââ @@`ëÉââ Ñçåíçë~ÄÄ Ñ~àíłá hÝëòéÝåòÅëÉââW

ÄÉîłäíłë~ ÉëÉíÝå ~ Ä~åâ ~ ÅëÉââÉå ëòÉêÉéä═ ĞëëòÉÖÉí âÝëòéÝåòÄÉå ÑáòÉíá âáK ^ò Éäëòłãçäłëá ÅëÉââW ÄÉîłäíłë~ ÉëÉíÝå âÝëòéÝåò âáÑáòÉíÝë åÉã íĞêíÝåÜÉíI Ü~åÉã ~ àçÖçëìäí Ä~åâëòłãäłàłå −êàłâ à¼îł ~ ÅëÉââ ĞëëòÉÖÝíK ^ âÉêÉëòíÉòÉíí ÅëÉââÉâ î~Öó Åë~â ë~àłí ćÖóÑÝäåÉâI áääÉíîÉ ÉÖó éÝåòáåíÝòÉíåÉâI î~Öó Åë~â ÉÖó Ä~åâå~â ÑáòÉíÜÉí═â âáK `ëÉââ ÉÖóÝÄ ëéÉÅáłäáë í−éìë~áW rí~òłëá ÅëÉââI bìêçÅëÉââK ^ ÑÉÇÉòÉíäÉå ÅëÉââÉâ âáÄçÅëłíłëłí ~ íĞêîÝåóÉâ ëòáÖçêş~å ÄćåíÉíáâK @@`ëÉââ íĞêîÝåóÉë âÉääÝâÉá J ^ ÅëÉââ ãÉÖàÉäĞäÝëÉ ~ò çâáê~í ëòĞîÉÖÝÄÉå ~ âáłää−íłë åóÉäîÝå J cÉäíÝíÉä åÝäâćäáI

ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖ ÑáòÉíÝëÝêÉ ëò¼ä¼ ìí~ë−íłë J ^ ÑáòÉíÝëêÉ âĞíÉäÉòÉíí E~ Ä~åâF åÉîÝåÉâ ÑÉäíćåíÉíÝëÉ J ^ ÑáòÉíÝë ÜÉäóÉ J ^ âáłää−íłë ÜÉäóÉ Ýë å~éà~ J ^ âáÄçÅëłí¼ ~äł−êłë~ @@`ëÉåÇÉë í~êí~äÝâçâ ^ ãÝêäÉÖÄÉå åÉã ëòÉêÉéä═ í~êí~äÝâçâI ~ãÉäóÉâ ~ò áÇÉÖÉå Ñçêêłëçâ íşäÝêíÝâÉäÝëÝîÉä Ýë ~ò ÉëòâĞòĞâ ~äìäÝêíÝâÉäÝëÝîÉä âÉJ äÉíâÉòåÉâK @@`ëÉêÉ EÉñÅÜ~åÖÉF ^ò ~ Ñçäó~ã~íI ~ãÉäóÄÉå ~ ëéÉÅá~äáòłä¼Ççíí íÉêãÉä═â âĞäÅëĞåĞëÉå łí~Çàłâ ÉÖóãłëå~â ~ò łäí~äìâ Éä═łää−íçííI áääÉíîÉ ÄáêíçJ âçäí à~î~áâ~íK @@`ëÉêÉ EáåÖ~íä~åF ^ ÅëÉêÉëòÉêò═ÇÝëÄÉå ~ ÑÉäÉâ ~ò áåÖ~íä~åçâ íìä~àÇçåłå~â âĞäÅëĞåĞë

łíêìÜłòłëłê~ îłää~äå~â âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ~ò~ò ãáåÇJ ÉÖóáâ ÑÝä Éä~Ǽ ~ ë~àłí ëòçäÖłäí~íłë~I Ýë îÉî═ ~ ãłëáâ ÑÝä ëòçäÖłäí~íłë~ íÉâáåíÉíÝÄÉåK ^ ÅëÉêÉëòÉêò═ÇÝë ~ååóáÄ~å âćäĞåÄĞJ òáâ ~ò ~ÇłëîÝíÉäí═äI ÜçÖó ~ íìä~àÇçåàçÖ łíêìÜłòłëłÝêí ÉääÉåëòçäÖłäí~íłëâÝåí ÉÖóáâ îÉî═ ëÉã îÝíÉäłê~í ÑáòÉíI Ü~åÉã ~ ë~àłí íìä~àÇçåàçÖłå~â łíêìÜłòłëłí îłää~äà~K @@`ëÉêÉ~êłåóJãìí~í¼ ^ âáîáíÉäá Ýë ~ ÄÉÜçò~í~äá łêáåÇÉñ Üłåó~Ççë~K NOT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@`ëÉêÉÝêíÝâ ^ò ~Ççíí łêìÝêí ÅëÉêÝÄÉ â~éÜ~í¼ ãłë łêìK bÖó łêìå~â ~ååóá ÅëÉêÉÝêíÝâÉ î~åI ~ãÉååóá łêìê~

äÉÜÉí éçíÉåÅáłäáë~å ÅëÉêÝäåáK `ëÉêÉćÖóäÉíÉâ ^ ÅëÉêÉćÖóäÉí çäó~å ëòÉêò═ÇÝëI ~ãÉäóÄÉå ~ ëòÉêò═Ç═ é~êíåÉêÉâ ~êê~ îłää~äå~â âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíI ÜçÖó éÝåòłê~ãäłëçâ~í ÅëÉêÝäàÉåÉâ âá ÉÖó î~Öó íĞÄÄ áÇ═éçåíê~ îçå~íâçò¼~åK jÉÖâćäĞåÄĞòíÉíàćâ ~ ÇÉîáò~ÅëÉêÉ Ýë ~ â~ã~íäłÄ ÅëÉêÉ ćÖóäÉíÉâÉíK ^ ÇÉîáò~ÅëÉêÝÄÉå ~êê~ ëòÉêò═ÇåÉâI ÜçÖó âÝí âćäĞåÄĞò═ ÇÉîáòłÄ~å ÑÉååłää¼ ĞëëòÉÖÉí âáÅëÉêÝäàÉåÉâ ~Ççíí áÇ═éçåíçâÄ~åK ^ â~ã~íÅëÉêÝåÝä ~êê~ ëòÉêò═ÇåÉâ ~ é~êíåÉêÉâI ÜçÖó âáÅëÉêÝäàÉåÉâ ÉÖó îłäíçò¼ â~ã~íçí î~ä~ãáäóÉå Ñáñ â~ã~íê~K ^ ÅëÉJ êÉćÖóäÉíÉâ ãÉÖâĞååó−íáâ ~ ãÝêäÉÖéçò−Åá¼â êÉåÇÉòÝëÝíK

^ ÅëÉêÉćÖóäÉíÉâ ÉÖóÉåëşäóá łêÑçäó~ãłí şÖó íìÇàìâ ãÉÖÜ~íłêçòåáI Ü~ ÑÉäÜ~ëòåłäàìâ ~ ÅëÉêÉćÖóäÉíÉâ Ýë ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉJ íÉâ âĞòĞííá Ü~ëçåä¼ëłÖçíK @@`ëÉêÉćÖóäÉí ëï~éćÖóäÉí @@`ëçéçêíçë łíìí~äłë L ÄÉëòÉÇÝë oÉåÇëòÉêÉëI áëãÝíä═Ç═ àÉääÉÖ▌I âáëÉÄÄ ĞëëòÉÖ▌ łíìí~äłëçâLÄÉëòÉÇÝëÉâ âĞíÉÖÉäíI ÉäÉâíêçåáâìë ÑÉäÇçäÖçòłë~K `Ýäà~ ~ Ä~åâJ âĞäíëÝÖÉâ ÅëĞââÉåíÝëÉ EfäóÉå äÉÜÉí éäK ~ ÄÝêÑáòÉíÝë î~Öó âĞòëòçäÖłäí~í¼ ÅÝÖÉâ Ç−àÄÉëòÉÇÝëÉF JJJ słää~ä~íçâ łäí~ä áÖÝåóÄÉ îÉÜÉí═ łíìí~äłë í−éìëI ãÉäó ëçêłå å~Öó ãÉååóáëÝÖ▌ àçÖçëìäíå~â íĞêíÝåáâ ÉÖóëòÉêêÉ ìí~äłëK ^ îłäJ ä~äâçòłëçâ

ÇçäÖçò¼áå~â Ä~åâëòłãäłàłê~ ÑáòÉíÉíí ãìåâ~ÄÝê łíìí~äłë~ àÉääÉãò═Éå Åëçéçêíçë łíìí~äłëK JJJ bÖóëòÉêêÉ å~Öó ãÉååóáëÝÖ▌ âĞíÉäÉòÉíí═ä ~ò ÉëÉÇÝâÉë í~êíçòłëá ĞëëòÉÖÉâ ÄÉëòÉÇÝëÉK EmÝäÇłìä âĞòćòÉãá Ýë łää~åǼ ãÉÖÄ−J òłë ãłëáâ çäÇ~äłå~â íÉäàÉë−íÝëÉI ~ àçÖçëìäí íÉäÉÑçåJI î−òJI ÖłòëòçäÖłäí~í¼ êÝëòÝê═äKF @@`ëçéçêíçë ÑáòÉíÝëá ãÉÖÄ−òłëçâ NVVTK çâí¼ÄÉêÝí═ä îÉÜÉí═ áÖÝåóÄÉ âÝí şà ÑáòÉíÝëá ã¼ÇW ~ Åëçéçêíçë łíìí~äłë Ýë ~ Åëçéçêíçë ÄÉëòÉÇÝëK ^ Åëçéçêíçë łíìí~äłë ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä ~ò łíìí~ä¼âI ~ ëò~Äîłåóçë ÑçêãłÄ~å ĞëëòÉłää−íçííI âćäĞåÑÝäÉ ĞëëòÉÖ▌ łíìí~äłëá ãÉÖÄ−òłJ ë~áâ~í

ÉÖó âĞíÉíÄÉå àìí~íÜ~íàłâ Éä ë~àłí ëòłãä~îÉòÉí═ Ä~åâàìâÜçòK ^ Åëçéçêíçë ÄÉëòÉÇÝë ~òçå ëòÉêîÉòÉíÉâ ëòłãłê~ Éä═åóĞëI ~ãÉäóÉâ êÉåÇëòÉêÉëÉåI å~Öó ëòłãÄ~åI ÇÉ íÝíÉäÉåâÝåí ~ä~Åëçåó ĞëëòÉÖÉâÉí ëòÉÇåÉâ ÄÉK i~âçëëłÖá Ä~åâëòłãäłâ íÉêÜÝêÉ ÄÉëòÉÇÝë Åë~â ÉÄÄÉå ~ ÑçêãłÄ~å âÉòÇÉãÝåóÉòÜÉí═K @@`ëĞââÉå═ íêÉåÇ J ~ âÝí ìíçäë¼ łêÑçäó~ãã~ñáãìã ĞëëòÉâĞíÝëÝîÉä ê~àòçäÜ~í¼ ãÉÖI J ãáåÝä íĞÄÄ ã~ñáãìã éçåí î~åI ~ååłä Éê═ëÉÄÄ ~ íêÉåÇI J ~ íêÉåÇ ÉääÉåłääłëłå~â åÉîÉòáâK @@`ëĞââÉåí ÝêíÝâ▌ âĞíîÝåó J ~ëëÉåíÉÇ ÄçåÇ mÝåòćÖóá åÉÜÝòëÝÖÉââÉä âćòÇ═ îłää~ä~íçâ âĞíîÝåóÉáI ~ãÉäóÉâåÝä åÉã ÑáòÉííÝâ

âá áÇ═ÄÉå ~ â~ã~íçâ~í Ýë ~ íĞêäÉëòíÝëíK @@`ë═Ç ^ Åë═ÇJI ~ ÑÉäëòłãçäłëá ÉäàłêłëÄ~åI ~ò ÉÖóÉòëÝÖá ãÉÖłää~éçÇłëÄ~å êĞÖò−íÉíí ÉäÉåÖÉÇÉíí âĞîÉíÉäÝëX ~ ÑÉäëòłãçäłëá Éäàłêłë ëçêłå ~ ÑÉäëòłãçä¼ łäí~ä −êłëÄ~å ~Ççíí åóáä~íâçò~í ~ä~éàłå îłêÜ~í¼~å ãÉÖ åÉã íÝêćä═ âĞîÉíÉäÝëK @@`ë═ÇJ Ýë ÑÉäëòłãçäłëá Éäàłêłë ^ò ćòäÉíá îłää~äâçòłëçâ ÝäÉíÝÄÉå ~ íÉîÝâÉåóëÝÖćâ ëçêłå Éä═ÑçêÇìäå~â Ö~òÇ~ëłÖá ãÝäóéçåíçâ Ýë ëáâÉêÉë éÉêá¼ÇìëçâK jáåJ ÇáÖ ~êê~ âÉää íĞêÉâÉÇåáćâI ÜçÖó ~ÇçííëłÖ~áâÜçò Ýë ~ éá~Åá âĞêåóÉòÉíÜÉò ãÝêíÉå ~ äÉÜÉí═ äÉÖàçÄÄ ÉêÉÇãÝåóí ÝêàÝâ Éä Ýë ã▌âĞÇÝëćâÉí ~ âĞêćäãÝåóÉâÜÉò

ãÝêíÉå ëí~Äáäáòłäåá íìÇàłâK ^ò łää~åǼ~å îłäíçò¼ éá~Åá âĞêćäãÝåóÉâ Ýë Éäîłêłëçâ ÉÖółäJ í~äłå åÉã âĞååó−íáâ ãÉÖ ~ îłää~äâçòłëçâ ÜÉäóòÉíÝíI Ü~ ëòÉêÉíåÝåÉâ äÝéÝëí í~êí~åá ÉòÉââÉä ~ò áÖÝåóÉââÉäK jáåÇÉå îłäíçJ òłëê~ êìÖ~äã~ë~å âÉää êÉ~Öłäåáìâ Ýë ÄÉäë═ ćÖóîáíÉäáI íçîłÄÄł ã▌âĞÇÝëá Ñçäó~ã~í~áâ ĞëëòÜ~åÖà~ áë ÉäÉåÖÉÇÜÉíÉíäÉåK ^ NOU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì Åë═ÇJ Ýë ~ ÑÉäëòłãçäłëá Éäàłêłëçâ âĞòĞííá àÉäÉåí═ë âćäĞåÄëÝÖ ~òI ÜçÖó ã−Ö ~ Åë═ÇÉäàłêłëë~ä ãáåÇÉåâÝééÉå ~ò ÉÖóÉòëÝÖ ~ ÅÝä ~ò ~Ǽë Ýë ~ ÜáíÉäÉò═á âĞòĞííI ~ÇÇáÖ ~ ÑÉäëòłãçäłëá

Éäàłêłëåłä ~ îłää~äâçòłë ãÉÖëòćåíÉíÝëÉ Ýë ~ ÜáíÉäÉò═âåÝä ÑÉååłää¼ í~êíçòłëçâ âáÉÖóÉåä−íÝëÉ ~ ÑÉä~Ç~íK e~ åÉã ëáâÉêćä ~ Åë═ÇÉÖóÉòëÝÖá íłêÖó~äłëçå ~ ÜáíÉäÉò═ââÉä ãÉÖÉÖóÉòåáI ~ò Éäàłêłë ÑÉäëòłãçäłëá ÉäàłêłëÄ~ ÑçêÇìä łíK j−Ö ~ Åë═ÇÉäàłêłëåłä ~ î~ÖóçåÑÉäćÖóÉä═ ~ ÜáíÉäÉò═â ÝêÇÉâÉáí ëòÉã Éä═íí í~êíî~ ÑÉäćÖóÉäá ~ î~ÖóçåíI ~ ÑÉäëòłãçäłëá ÉäàłêłëÄ~å ~ ÜáíÉäÉò═â âĞîÉíÉäÝëÉáåÉâ ~ âáÉäÝÖ−íÝëÉ ~ ÅÝäK ^ ÑÉäëòłãçäłëá Éäàłêłë Üçëëò~Ç~äã~J ë~ÄÄ Ýë ÉÖóÉÄÉâ ãÉääÉíí íĞÄÄ âĞåóîÉäÝëá íÉÉåÇ═ â~éÅëçä¼Çáâ ÜçòòłI î~ä~ãáåí î~ÖóçåÑÉäçëòíłëá à~î~ëä~íI âĞòÄÉåë═ ãÝêJ äÉÖI

ÑÉäëòłãçäłëá òłê¼ãÝêäÉÖ ëíÄK âÝëò−íÝëÉK ^ãÉäó å~éçå ~ Ä−ê¼ëłÖÜçò ÄÉÝêâÉòáâ ~ò ~Ǽë âÝêÉäãÉI Éò ~ å~é ëòłã−í ~ íçJ îłÄÄá~âÄ~å ~ Åë═ÇÉäàłêłë âÉòÇ═ áÇ═éçåíàłå~âK ^ âÝêÉäãÉí ~ò áåíÝòãÝåó îÉòÉí═àÉ åóşàíÜ~íà~ ÄÉI Ýë ~òí åÉâá î~Öó ~ íĞêJ îÝåóÉë àçÖá âÝéîáëÉä═àÝåÉâ âÉää ~äł−êåá~K ^ ÑÉäëòłãçäłëá Éäàłêłë ~ò ~ǼëI ~ ÜáíÉäÉò═I î~Öó ~ îÝÖÉäëòłãçä¼ âÝêÉäãÝêÉI áäJ äÉíîÉ ~ ÅÝÖÄ−ê¼ëłÖ ÝêíÉë−íÝëÉ ~ä~éàłå áåÇ−íÜ~í¼ ãÉÖK ^ ÑÉäëòłãçäłëá Éäàłêłë ~ âÝêÉäÉã ÄÉÝêâÉòÝëÝîÉä áåÇìä ãÉÖ Ýë ~ò ~Ǽë ÑáòÉíÝëâÝéíÉäÉåëÝÖÝåÉâ ~ Äáòçåó−íłëłî~ä Ñçäóí~íÜ~í¼ äÉK e~ ~ò Éäàłêłë ëçêłå ãÝÖáë

âáÇÉêćäåÉI ÜçÖó ~ò ~Ǽë åÉã ÑáòÉíÝëJ âÝéíÉäÉåI ~ îÝÖÉäëòłãçäłëá Éäàłêłëí âÉää ~äâ~äã~òåáK e~ ~ Åë═ÇÉäàłêłë áêłåíá âÝêÉäÉã ÄÉÝêâÉòÝëÝåÉâ å~éàłåI î~Öó ~ Åë═J ÇÉäàłêłë áÇ═í~êí~ã~ ~ä~íí Äłêãáâçê ÑÉäëòłãçäłëê~ áêłåóìä¼ âÝêÉäÉã áë ÝêâÉòáâ ~ Ä−ê¼ëłÖÜçòI ~ Ä−ê¼ëłÖ ~ ÑÉäëòłãçäłëá âÝêÉJ äÉã ÉäÄ−êłäłëłí ~ Åë═ÇÉäàłêłë ÄÉÑÉàÉòÝëÝáÖ åÉã âÉòÇá ãÉÖK e~ ~ îłää~äâçòłë ~ Åë═ÇÉäàłêłëí îłä~ëòíà~I ~ Åë═Çëò~Äłäóçòłë ãÉÖÜ~íłêçòò~I ÜçÖó~å Ñçäóáâ ~ îłää~ä~í ÝêíÝâÉë−íÝëÉI ~ î~Öóçå ÉÖóëòÉêá î~Öó íĞÄÄëòĞêá êÝëòäÉíÄÉå íĞêíÝå═ ÝêíÝâÉë−íÝëÉK ^ ÜáíÉäÉò═â ëçêêÉåÇ ëòÉêáåíá âáÉäÝÖ−íÝëÉ

ÉÖóëÝÖÉëÉå ëò~ÄłäóçòçííI ÉÖóÝÄâÝåí ~ ÅÝÖ ĞëëòÉë ÜáíÉäÉò═àÉ ÉÖóëòÉêêÉ áÖóÉâÉòåÉ ÄÉÜ~àí~åá ~ âĞîÉíÉäÝëÝí ~ò ~Ǽë îłää~ä~í î~ÖóçåłÄ¼äK `ë═ÇÉäàłêłëåłä ~ ÅÝä ~ ãÉÖÉÖóÉòÝëI ~âłê ~ò ÉêÉÇÉíá ëòÉêò═ÇÝë ÑÉäíÝJ íÉäÉáåÉâ ~ ãÉÖîłäíçòí~íłëłî~äK jÉÖçäÇłëí àÉäÉåíÜÉí şà~ÄÄ ÜáíÉäÉâ åóşàíłë~ ~ ÜáíÉäÉò═â êÝëòÝê═äI ÉëÉíäÉÖ ~ ÑÉååłää¼ í~êíçòłJ ëçâ ÉÖó êÝëòÝåÉâ ÉäíĞêäÝëÉK sÝÖÉäëòłãçäłë ëçêłå ~ åÉã ÑáòÉíÝëâÝéíÉäÉå ~Ǽë êÉåÇÉòá í~êíçòłë~áí ~ ÜáíÉäÉò═áîÉäK ^ò ÉäàłJ êłë äÉÑçäóí~íłëłåłä ~ àçÖìí¼Ç åÝäâćäá ãÉÖëò▌åÝëí í~êí~äã~ò¼ Ü~íłêçò~íçí ~ îłää~äâçòłë îÉòÉí═àÉ âĞíÉäÉë U å~éçå

ÄÉäćä ~ ÅÝÖÄ−ê¼ëłÖå~â Éäàìíí~íåáK ^ îÝÖÉäëòłãçä¼å~â ~ò Éäàłêłë âÉòÇ═ áÇ═éçåíàłí¼ä ëòłã−íçíí U å~éçå ÄÉäćä ÝêíÉë−íÉåáÉ âÉää ~ íĞêJ îÝåó łäí~ä ãÉÖàÉäĞäí Ü~í¼ëłÖçâ~íK ^ îÝÖÉäëòłãçä¼å~â ~ò Éäàłêłë âÉòÇÉíÝí âĞîÉí═ ÉÖó Ýî ÉäíÉäíÝîÉä àÉäÉåíÝëí âÉää âÝëò−íÉåá ~ îÝÖÉäëòłãçäłë ~ä~íí łää¼ îłää~äâçòłë ÜÉäóòÉíÝê═äI Ýë âá âÉää íÝêåáÉ ~åå~â ã~Öó~êłò~íłê~I ÜçÖó ãáÝêí åÉã ÑÉàÉò═ÇĞíí ÄÉ ÉÇÇáÖ ~ò ÉäàłêłëK qłàÝâçòí~íłëłí ~ò Éäàłêłë îłêÜ~í¼ ÄÉÑÉàÉòÝëÝê═ä ëòáåíÝå âĞòĞäåá âÉääK bòí ~ò ~åó~Öçí ãÉÖ âÉää âćäÇÉåáÉ ~ ÅÝÖÄ−ê¼ëłÖå~âI ~ îÝÖÉäëòłãçäłëí ÄÉàÉäÉåí═ îłää~äâçòłëå~â Ýë

~ ÜáíÉäÉò═ îłä~ëòíãłåóå~âK @@`ë═Éäàłêłë gçÖá Éäàłêłë ÉÖó ÑáòÉíÝëâÝéíÉäÉååÝ îłäí ~Ǽëë~ä ëòÉãÄÉåá ÜáíÉäÉò═á áÖÝåóÉâ âáÉäÝÖ−íÝëÝêÉK @@`ëşëòłë ^ò łê~â ä~ëëşI Ñçâçò~íçë äÉãçêòëçä¼Çłë~ çäó ã¼ÇçåI ÜçÖó Ñçäó~ã~íçë~å î~åå~â îÉî═â Ýë åáåÅëÉå éłåáâ âĞòĞííćâK ^ò áäóÉå àÉääÉÖ▌ łêãçòÖłëçâ âćäĞåĞëÉå àÉääÉãò═Éâ ~ ÄÉ~ê éá~Åçâ ãłëçÇáâ Ñłòáëłê~K @@`ëşëò¼ äÉÝêíÝâÉäÝë ^ î~äìí~ êÉåÇëòÉêÉëI Éä═êÉ ÄÉàÉäÉåíÉíí ãÝêíÝâ▌ äÉÝêíÝâÉäÝëÉ ãłë î~äìíłâÜçòI î~Öó î~äìí~âçëłêÜçò âÝéÉëíK @@`ìêêÉåÅó ÉäãÝäÉí `ë~â ~ååóá éÝåòÜÉäóÉííÉë−í═í ëò~Ä~Ç ÑçêÖ~äçãÄ~ ÜçòåáI ~ãÉååóá ~ ãĞÖĞííÉ łää¼

~ê~åóÑÉÇÉòÉíK iÉÖÑ═ÄÄ Ýêîćâ ~ò îçäíI ÜçÖó ~ éÝåò ãÉååóáëÝÖÝåÉâ åĞîÉäÝëÝîÉä åĞîÉâÉÇåÉâ ~ò łê~â áëK Ëë Ü~ íĞÄÄ éÝåò âÉêćä ÑçêÖ~äçãJ Ä~I ãáåí ~ ãĞÖĞííÉ łää¼ łêìÑÉÇÉòÉíI ~ò áåÑäłÅá¼ë Ü~íłëí îçå ã~Ö~ ìíłåK @@`ìêêÉåÅó áå ÅáêÅìä~íáçå cçêÖ~äçãÄ~å äÝî═ âÝëòéÝåò EÅìêêÉåÅó áå ÅáêÅìä~íáçåFK ^ j~Öó~ê kÉãòÉíá ~åâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí ÑçêÖ~äçãÄ~å äÝî═ Ä~åâàÉÖóÉâ Ýë ÝêãÝâ łääçãłåó~K @@`ìêêÉåí a~íÉ ~åÇ qáãÉ ElåäáåÉ éä~íÑçêãF jìí~íà~ ~ Çłíìãçí Ýë ~ò áÇ═í ~ `bq ëòÉêáåíI î~Öóáë ~ âĞòÝéÃÉìê¼é~á áÇ═íK ^ò ~ãÉêáâ~á éá~Å ~ `bq ëòÉêáåí NRWPMJâçê åóáí Ýë OOWMMJâçê òłêK @@`rpfmJpw‡j ^ò ~ãÉêáâ~á ÝêíÝâé~é−êçâ

âáäÉåÅàÉÖó▌ ~òçåçë−í¼ â¼Çà~I ã~ÉäóÉí ~ `çãáííÉÉ çå råáÑçêå pÉÅìêáíáÉë fÇÉåíáÑáÅ~íáçå mêçÅÉJ ÇìêÉë ~Ç âáK j~Öó~ê ãÉÖÑÉäÉä═àÉ ~ò fpfkJâ¼ÇK @@`ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ j~å~ÖÉê J ¸ÖóÑÝäëòçäÖłä~íá Ñ═çëòíłäóîÉòÉí═ NOV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J[ ¸ÖóÑÝäëòçäÖłä~íá Ñ═çëòíłäóîÉòÉí═ @@aJN å~é ^ò łí~ä~â−íłëá íÉêãáåìë ìíçäë¼ å~éà~K @@aJQ å~é ^ò łí~ä~â−íłëá íÉêãáåìë ìíçäë¼ å~éàłí ãÉÖÉä═ò═ PK Éäëòłãçä¼å~éK @@a å~é EqHQ å~éF ^ ÇÉã~íÉêá~äáòłäí êÝëòîÝåó âÉäÉíâÉòÝëÝåÉâ å~éà~I áääÉíîÉ ~ò łí~ä~â−íłëá íÉêãáåìë äÉòłêłëłí âĞîÉí═ Éäë═ Éäëòłãçä¼å~éK @@a~áï~Jjh

háåÅëíłêàÉÖó eçò~ãáåÇÉñ EatfuF a~áï~Jjh ÉÑÉâíÉíÝëá Ýë ËêíÝâé~é−êJÑçêÖ~äãá oíK NVVOK kçîÉãÄÉêÝÄÉå éìÄäáâłäí~ Éä═ëòĞê ~òí ~ êĞîáÇíłîş łää~ãé~é−ê Üçò~ãáåÇÉñÉíI ~ãÉäó ~ò ‡ää~ã~ǼëëłÖ hÉòÉä═ hĞòéçåí łäí~ä í~êíçíí NI P Ýë S ܼå~éçë Çáëòâçåí âáåÅëíłêàÉÖó ~ìâÅá¼âçå âá~ä~âìäí łíä~ÖÜçò~ãçâçå ~ä~éìäK ^ atfu ~ò Éäë═ åóáäîłåçë~å âĞòĞäí Üçò~ãáåÇÉñ j~Öó~êçêëòłÖçåI ãÉäóåÉâ ÅÝäà~I ÜçÖó êĞîáÇ íłîş â~ã~íçâ î~ä¼ë éá~Åá ãçòÖłëłí ãçÇÉääÉòòÉK ^ atfu Ü~íłêáÇ═ë âçåíê~âíìëłå~â ÄÉîÉòÉíÝëÝêÉ ãÝÖ åÉã âÉêćäí ëçêK ^ atfuJâçëłêÄ~å ëòÉêÉéä═ âáåÅëíłêàÉÖóÉâ âáåÅëíłêàÉÖóJ~ìâÅá¼áå ÉäÝêí ÑçêÖ~äçãã~ä

ëşäóçòçíí łíä~ÖÜçò~ãçJ â~í í~êí~äã~òò~K ^ atfuJÉí ÉÖó áÖÉå ëí~ÄáäI åÉã ã~åáéìäłäÜ~í¼ ÄÉåÅÜã~êâJå~â íÉâáåíàćâK ^ò áåÇÉñ ÜÉíÉåíÉ îłäíçòí~íà~ ÝêíÝâÝíI ~ò ~Ççíí ÜÉíá âáåÅëíłêàÉÖó ~ìâÅá¼â âáÝêíÝâÉäÝëÉ ìíłåK NVVUK ãłàìë NNJí═ä ~ò áåÇÉñ íÉäàÉë ãÝêíÝâÄÉå ~ Ëq íìä~àJ ÇçåłÄ~ âÉêćäíK @@a~ê~Äçäłë bÖó ÝêíÝâé~é−êJâáÄçÅëłíłë ÑÉäçëòíłë~ Å−ãäÉíÉâêÉI ~ãá ãÉÖãìí~íà~I ãáäóÉå åÝîÝêíÝâêÉ ëò¼äå~â ~ò ÉÖóÉë ÝêíÝâé~é−êçâK @@a^u kÝãÉíçêëòłÖ Ecê~åâÑìêíF äÉÖàÉäÉåí═ëÉÄÄ í═òëÇÉáåÇÉñÉI NVUUJÄ~å NMMM éçåíê¼ä áåÇìäíK ^ PM äÉÖÑçåíçë~ÄÄ åÝãÉí îłää~ä~í êÝëòîÝåółêÑçäó~ãłå~â ~ä~âìäłëłí ãìí~íà~K @@a~ó íê~ÇÉ k~éçå

ÄÉäćäá ~ÇłëJîÝíÉä ÉÖó ~Ççíí ÝêíÝâé~é−ê ìÖó~å~òçå å~éçå ÄÉäćä íĞêíÝå═ ãÉÖîłëłêäłë~ Ýë Éä~Çłë~K JJJ mçò−Åá¼ å~éçå ÄÉäćäá åóáíłë~ Ýë òłêłë~I äÉÖíĞÄÄëòĞê ~ í═òëÇÉáÇ═ÄÉå ëçêçò~íçë ćÖóäÉíÉâ łäí~äK iÉÄçåóçä−íłëłí ~ Äê¼âÉêÅÝJ ÖÉâ łäí~äłÄ~å âÉÇîÉò═ÄÄ àìí~äÝââ~ä îłää~äàłâK JJJ ^ å~éçå ÄÉäćäá łêÑçäó~ããçòÖłëçâļä Ü~ëòåçí êÉãÝä═ ëéÉâìäłåëK @@a~óë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF fíí íłàÝâçò¼ÇÜ~íìåâ ~ò çéÅá¼ äÉàłê~íłáÖ Üłíê~äÝî═ áÇ═ê═äK gÉäÉåäÉÖ ãÝÖ PT å~éíłêá å~éìåâ î~å ~ äÉàłê~íáÖK @@a~óë íç bñé ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ò çéÅá¼ äÉàłê~íłáÖ Üłíê~äÉî═ å~éçâ ëòłã~K @@ałëòáòëá¼ mÝåòåÉãI ÝêíÝâé~é−ê

åÝîÝêíÝâÉí Éä åÉã Ýê═ éá~Åá ÝêíÝâÉ ~ åÝîÝêíÝâ ëòłò~äÝâłÄ~åK bääÉåíÝíÉ ~ò łòëá¼K NPM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@aÉ Ñ~Åíç âçåîÉêíáÄáäáíłë aÉ Ñ~Åíç âçåîÉêíáÄáäáíłëê¼ä ÄÉëòÝäćåâ ~ââçêI Ü~ ~ î~äìí~ łíîłäíłëłÜçò ÉåÖÉÇÝäó ëòćâëÝÖÉë ìÖó~åI ÇÉ ~ò Éä═−êí ÉåÖÉÇÝäóÉJ âÉí âĞíĞííëÝÖ åÝäâćä ãÉÖ~ÇàłâK @@aÉ àìêÉ âçåîÉêíáÄáäáíłë ^ ÇÉ àìêÉ âçåîÉêíáÄáäáíłë ~ò ÉåÖÉÇÝäóÉòÝë åÝäâćäáI ÇÉâä~êłäí łíîłäíÜ~í¼ëłÖá Ñçêã~K @@aÉ~äÉê ËêíÝâé~é−êJâÉêÉëâÉÇ═á Ýë Äáòçãłåóçëá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí ÉÖó~êłåí Ñçäóí~í¼ í═òëÇÉćÖóåĞâ ^ãÉêáâłÄ~åK JJJ ~åââĞòá éá~Åá

ćòäÉíâĞí═I ~ Äê¼âÉêêÉä ÉääÉåíÝíÄÉå ãìåâłàłå~â åÉã éìëòíłå ~ Äáòçãłåóçëá âĞòîÉí−íÝëI Ü~åÉã ~ò łêÑçJ äó~ãâçÅâłò~í łíîłää~äłë~ ~ äÝåóÉÖÉI −Öó ~ ÇÉ~äÉê åÉã Åë~â ~ ÑçêÖ~äçãÄ~åI Ü~åÉã ~ îÝíÉäÉâ Ýë Éä~Çłëçâ âĞòíá âćäĞåÄĞJ òÉíÄÉå áë ÝêÇÉâÉäíK @@aÉÄáí Å~êÇ läó~å âłêíó~I ~ãÉääóÉä ~ âłêíó~Äáêíçâçë âĞòîÉíäÉåćä J î~ä~ãÉäó ÜáíÉäáåíÝòÉíåÝä îÉòÉíÉíí J ÄÉíÝíëòłãäłà~ íÉêÜÝêÉ îłëłêçäJ Ü~íI î~Öó éÝåòí îÉÜÉí ÑÉäK ^ ÄÉíÝíá âłêíó~ åÉã ~Ç äÉÜÉí═ëÝÖÉí Ü~ä~ëòíçíí ÑáòÉíÝëêÉK @@aÉÑ~ìäí pï~é J jìä~ëòíłëá ÅëÉêÉćÖóäÉí bÖó âÝíçäÇ~äş ãÉÖłää~éçÇłëI ãÉäóåÉâ âÉêÉíÝÄÉå ~ò ÉÖóáâ ÑÝä E~ îÝÇÉäãÉí îłëłêä¼F

áÇ═ëò~âçåâÝåí áëãÝíä═Ç═ ÑáòÉíÝëí íÉäJ àÉë−í ~ îÝÇÉäãÉí Éä~Ǽ áêłåółÄ~åK sáëòçåòłëâÝéé ~ îÝÇÉäãÉí åóşàí¼ âçãéÉåòłäà~ ~ îÝÇÉäÉã îłëłêä¼àłí ãáåÇÉå ~ ãìä~ëòJ íłëá ÉëÉãÝåó åóçãłå ÉÖó êÉÑÉêÉåÅá~ ÉëòâĞò åÝîÝêíÝâÝÄÉå ÄÉâĞîÉíâÉò═ îÉëòíÉëÝÖÝêíK @@aÉÑáÅáí Eä~íKF NK eáłåó OK ^ò łää~ãá âĞäíëÝÖîÉíÝëÄÉå ~ âá~Çłëçâå~â ~ ÄÉîÝíÉäÉââÉä åÉã ÑÉÇÉòÉíí êÝëòÉK JJJ eáłåóI ëò▌âÉÄÄ ÝêíÉäÉãÄÉå âĞäíëÝÖîÉíÝëá ÜáłåóK @@aÉÑáÅáí Ñáå~åëò−êçòłë~ J kó−äí éá~Åá ã▌îÉäÉíÉâ J ‡ää~ã ~ǼëłÖ âÉòÉä═ âéK E‡hhF J ^ jk Ýë ~ âĞäíëÝÖîÉíÝë Ñáå~åëò−êçòłë~ @@aÉÑáÅáí Ñáå~åëò−êçòłë~ íĞêíÝåÜÉí J ‡ää~ãÜłòí~êíłë

êÉåÇëòÉêÝå ÄÉäćä J gÉÖóÄ~åâá ÜáíÉäåóşàíłëë~ä J mÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ łäí~ä åóşàíçíí ÜáíÉääÉä J ^ îłää~äâçòłëçâ Ýë ~ ä~âçëëłÖ łäí~ä åóşàíçíí ÜáíÉääÉä @@aÉÑáÅáíÉë âĞäíëÝÖîÉíÝë ^ âĞäíëÝÖîÉíÝë âá~Çłë~á ãÉÖÜ~ä~Çàłâ ~ ÄÉîÝíÉäÉáíK @@aÉÑäłÅá¼ ^ò łäí~äłåçë łêëò−åîçå~ä ÅëĞââÉåÝëÉX ~ éÝåò ÅëÉêÉÝêíÝâÝåÉâ ÉãÉäâÉÇÝëÉK JJJ ^ò łêëò−åîçå~ä í~êí¼ë ëćääóÉÇÝëÉI ~ éÝåò ÑÉäÝêíÝâÉä═ÇÝëÉK NPN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì JJJ dó~âçêä~íáä~Ö åÉÖ~í−î áåÑäłÅá¼I ~ãáâçê ~ò łê~â í~êí¼ë~å ÅëĞââÉååÉâK fÇáääá łää~éçíå~â í▌åáâI ÇÉ äÉÖíĞÄÄëò═ê î~ä~ãá êÉåJ ÇÉääÉåÉëêÉ

ìí~ä ~ Ö~òÇ~ëłÖÄ~å EéäK g~éłåÄ~å ~ò ìí¼ÄÄá ÝîÉâ îłäëłÖ~á áÇÉàÝåFK @@aÉÖêÉëëòá¼ë äÉ−êłë ^ò łää¼ÉëòâĞòĞâ ÝêíÝâÝåÉâ ÅëĞââÉå═ Ýîá êÝëòäÉíÉâÄÉå íĞêíÝå═ äÉ−êłë~K @@aÉäáîÉêó Eëòłää−íłëF `~ëÜ ëÉííäÉãÉåí EâÝëòéÝåòÉë ÉäëòłãçäłëF JJJ ^ âä−êáåÖí~Ö łäí~ä ÅÝÖëòÉê▌Éå ~äł−êíI ~ hbibo oíKJåÉâ âćäÇĞíí Üáî~í~äçë ÝêíÉë−íÝë ~êê¼äI ÜçÖó ~ åçíáçå~ä âçåíê~âíìëê~ îçå~íâçò¼~å ãáäóÉå ÝêíÝâé~é−êí ãáäóÉå ãÉååóáëÝÖÄÉå â−îłå äÉëòłää−í~åáK @@aÉäí~ ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ aÉäí~ ~òí ãìí~íà~ ãÉÖI ÜçÖó ~ êÝëòîÝåó ÉÖóëÝÖåóá îłäíçòłëłî~ä ãÉååóáí îłäíçòáâ ~ò çéÅá¼åâ éêÝãáìã~I ÝêíÝâÉK ^ aÉäí~ ÝêíÝâÉ ~ éÝäÇłÄ~å

JNTKRUI î~Öóáë ~ êÝëòîÝåó łê ÉãÉäâÉÇÝëÝîÉä ~ò çéÅá¼ éêÝãáìã~ ÅëĞââÉåK @@aÉã~íÉêá~äáòłäí ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖó ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóåÉâ åáåÅë âáåóçãí~íçíí îłäíçò~í~I Åë~â ëòłã−í¼ÖÝéÉë àÉäâÝåí äÝíÉòáâK ^ ?é~é−êçâ~í? ÝêíÝâé~é−êëòłãäłå í~êíàłâ åóáäîłåI −Öó åÉã îÉëòÜÉíåÉâ ÉäI áääÉíîÉ åÉã äçéÜ~íàłâ Éä ═âÉíK @@aÉã~íÉêáòłÅá¼ ^ò ÝêíÝâé~é−êçâ Ñáòáâ~á Ñçêãłàłå~â ãÉÖëò▌åÝëÉI ~ãáí═ä âÉòÇîÉ ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ Åë~â ëòłã−í¼ÖÝéÉë åóáäîłåí~êíłëÄ~å ëòÉJ êÉéÉäåÉâK @@aÉã~íÉêáòłäí ÝêíÝâé~é−ê ^ Ñáòáâ~á ÑçêãłÄ~å áë äÝíÉò═ é~é−êçâ âçê~ ~ò áåÑçêã~íáâ~ ÑÉàä═ÇÝëÝîÉä ä~ëë~å äÉàłêK ^

ÇÉã~íÉêá~äáòłÅá¼ ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ åóçãí~íçíí îÉêòá¼Ä~å ãłê åÉã àÉäÉååÉâ ãÉÖI Ü~åÉã Åë~â ~ ëòłã−í¼ÖÝéÉë åóáäîłåí~êíłëÄ~åK bò äÉÉÖóJ ëòÉê▌ë−íá ~ åóáäîłåí~êíłëçâ~í Ýë Öó~âçêä~íáä~Ö ãÉÖëò▌åíÉíáâ ~ò ÝêíÝâé~é−êçâ íłêçäłëłÄ¼ä Ñ~â~Ǽ âĞäíëÝÖÉâÉíK ^ q═âÉéá~Åá íĞêîÝåó ~ åóáäîłåçë ÑçêÖ~äçãÄ~ Üçò~í~äí ãłê Åë~â ÇÉã~íÉêá~äáòłäí ÝêíÝâé~é−êçâ ëòłãłê~ ÉåÖÉÇÝäóÉòáI ~ âçêłÄÄ~å ãłê ÑáJ òáâ~á ÑçêãłÄ~å âáÄçÅëłíçíí ÝêíÝâé~é−êçâ~í éÉÇáÖ ~ âáÄçÅëłí¼å~â äÉÖâÝë═ÄÄ OMMQK ÇÉÅÉãÄÉê PNJáÖ łí âÉää ~ä~â−í~åá ÇÉã~J íÉêá~äáòłäí ÝêíÝâé~é−êêłK @@aÉéçâ~ã~í ^ò jk âÝíÜÉíÉëI ~ Ä~åâçâ

ëòłãłê~ àÉÖóòÉíí ÄÉíÝíá â~ã~íłå~â ÉäåÉîÉòÝëÉK @@aÉéêÉëëòá¼ pşäóçë~ÄÄI ÉäÜşò¼Ç¼ îłäëłÖI ~ãÉäó å~Öó~êłåóş ãìåâ~åÝäâćäáëÝÖÖÉäI îłää~ä~íçâ ĞëëòÉçãäłëłî~äI ~ éÝåò ÉäÝêíÝâíÉäÉåÉÇÝJ ëÝîÉä Ýë ~ Ö~òÇ~ëłÖá åĞîÉâÉÇÝë ä~ëëìäłëłî~ä àłêK @@aÉéêÉëëòá¼ Eî~Öó é~åÖłëF ^ âçåàìåâíşê~ Åáâäìë äÉëòłää¼ łÖłå~â ~ íêÉåÇí═ä ~ò ~äë¼ ÑçêÇìä¼éçåíáÖ íÉêàÉÇ═ ëò~â~ëò~K @@aÉéìíó dÉåÉê~ä j~å~ÖÉêI `ÜáÉÑ p~äÉë ~åÇ j~êâÉíáåÖ lÑÑáÅÉê J[ ËêíÝâÉë−íÝëá Ýë ã~êâÉíáåÖ îÉòÝêáÖ~òÖ~í¼JÜÉäóÉííÉë NPO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@abo J aÉÄíJíçJÉèìáíó ê~íáç ^ò ĞëëòÉë âĞíÉäÉòÉííëÝÖ Ýë ~

ë~àłí í═âÉ ~êłåó~K @@aÉêáî~í−î íÉêãÝâ pòłêã~òí~íçíí EÜ~íłêáÇ═ëI çéÅá¼ëF íÉêãÝâK @@aÉêáî~í−î ćÖóäÉí e~íłêáÇ═ë Ýë çéÅá¼ë ćÖóäÉíK @@aÉìíëÅÜÉ ĞêëÉ bìê¼é~ í~äłå äÉÖÇáå~ãáâìë~ÄÄ~å ÑÉàä═Ç═ í═òëÇÝàÉI cê~åâÑìêíá ëòÝâÜÉääóÉäK fåíÉêå~íáçå~ä bñÅÜ~åÖÉ EáuF åÝîÉå íÉêîÉòíÝâ ÉÖóÉëćäÝëÝíI ~ å~ÖóçÄÄ içåÇçåå~äK iÉÖÑçåíçë~ÄÄ áåÇÉñÉW a^uK @@aÉî~äîłÅá¼ J äÉÝêíÝâÉäÝë ^ éÝåò łêÑçäó~ãłå~â ÅëĞââÉåíÝëÉ ~ íĞÄÄá î~äìíłÜçò äÝéÉëíK @@aÉîáò~ pòłãäłå äÝî═ âćäÑĞäÇá ÑáòÉí═ ÉëòâĞòK ^ ÇÉîáò~ âćäÑĞäÇá ÑáòÉí═ÉëòâĞòêÉ Eî~äìíłê~F ëò¼ä¼ âĞîÉíÉäÝëK Epòłãäłå ÉäÜÉäóÉòÉíí âćäÑĞäÇá éÝåòKF ^ ÇÉîáò~ëòłãäłê¼ä

Éäë═ëçêÄ~å âćäÑĞäÇá ìí~òłë ÅÝäàłê~ ëòçâí~â éÝåòí ÑÉäîÉååáI ÑáòÉíÝëá ÑçêÖ~äçãÄ~å ~ ÑçJ êáåí ÜÉäóÉíí åÉã Ü~ëòåłäÜ~í¼K ^ ÇÉîáò~ëòłãäłå ÉäÜÉäóÉòÉíí ĞëëòÉÖÉâ äÉâĞíÜÉí═ÉâK ^ Ñçêáåí âçåîÉêíáÄáäáëëł îłäłëłî~äI ~ãá ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó ëòáåíÉ âçêäłíçòłë åÝäâćä äÉÜÉí âćäÑĞäÇá î~äìíłÜçò àìíåá Ñçêáåí ÉääÉåÝÄÉåI ÅëĞââÉåí ~ ÇÉîáò~ëòłãäłâ àÉäÉåJ í═ëÝÖÉK ^ äÉÖíĞÄÄ Ä~åâ ãÉÖÜ~íłêçòò~ ~òí ~ ãáåáãłäáë ĞëëòÉÖÉíI ~ãÉääóÉä ëòłãäłí äÉÜÉí åóáíåáI áääÉíîÉ ~ãÉââçê~ ĞëëòÉÖÉí äÉÜÉí âĞíåáK ^ ÇÉîáò~ëòłãä~ åóáíłë~ äÉÜÉí ãÉÖí~â~ê−íłëáI ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ñçêã~ áëK ^ âćäÑĞäÇĞå íĞêíÝå═ ÑáòÉíÝëÉâ

äÉÄçåóçä−íłJ ëłå~â ÄáòíçåëłÖçëI çäÅë¼ Ýë âÝåóÉäãÉë ÉëòâĞòÉ ~ Ñçêáåí ~ä~éş Ä~åââłêíółâ Ü~ëòåłä~í~K JJJ NK hćäÑĞäÇá ÑáòÉí═ÉëòâĞòêÉ ëò¼ä¼ âĞîÉíÉäÝë OK hćäÑĞäÇá î~äìíłÄ~å âáÑáòÉíÉåÇ═ ÑáòÉíÝëá ìí~äîłåó PK hćäÑĞäÇĞå ÑáòÉíÉåÇ═ âĞîÉíÉäÝë î~Öó í~êíçòłëK JJJ ^ ÇÉîáò~ ~ âćäÑĞäÇá éÝåòåÉãêÉ ëò¼ä¼I âćäÑĞäÇĞå íÉäàÉë−íÉåÇ═ âĞîÉíÉäÝëI Ñçêãłàłí íÉâáåíîÉ ÝêíÝâé~é−êI ~ãÉäó ãÉÖíÉëíÉë−íá ~ ê~àí~ ëòÉêÉéä═ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉíK Eîłäí¼I ÅëÉââI ëíÄKF @@aÉîáò~JâćäÑĞäÇáÉâ ^ò NVVRK Ýîá u`sK íĞêîÝåó ~ä~éàłå ÇÉîáò~âćäÑĞäÇáåÉâ ãáå═ëćäW ~F ~ íÉêãÝëòÉíÉë ëòÉãÝäóI Ü~ åáåÅë ~ò áääÉíÝâÉë ã~Öó~ê Ü~í¼ëłÖ

łäí~ä âá~Ççíí ÝêîÝåóÉë ëòÉãÝäóá áÖ~òçäîłåó~I áääÉí═äÉÖ ~òJ ò~ä àçÖëò~Äłäó ÝêíÉäãÝÄÉå åÉã âĞíÉäÉë êÉåÇÉäâÉòåáI ÄF ~ îłää~äâçòłë Ýë ~ ëòÉêîÉòÉí J àçÖá Ñçêãłàłí¼ä ÑćÖÖÉíäÉåćä JI Ü~ ëòÝâÜÉäóÉ âćäÑĞäÇĞå î~åI ÅF ~ ÇÉîáò~ÄÉäÑĞäÇá îłää~äâçòłë Ýë ëòÉêîÉòÉí âćäÑĞäÇĞå ã▌âĞÇ═ Ñá¼âíÉäÉéÉI íÉäÉéÉI áÇÉ åÉã ÝêíîÉ ~ âćäâÉêÉëâÉÇÉäãá ëòÉêJ ò═ÇÝë íÉäàÉë−íÝëÉ ÝêÇÉâÝÄÉå âćäÑĞäÇĞå äÝíêÉÜçòçíí íÉäÉéÜÉäóÝíI ÇF ~ ÇÉîáò~âćäÑĞäÇáåÉâ ~ ÄÉäÑĞäÇĞå äÉî═ âÝéîáëÉäÉíÉI íçîłÄÄł âÝéîáëÉä═àÉ É ãáå═ëÝÖÝÄÉå íÉíí àçÖćÖóäÉíÉáI ÅëÉäÉâãÝåóÉá íÉâáåíÉíÝÄÉå ~ââçê áëI Ü~ ÉÖóÝÄâÝåí

ÇÉîáò~ÄÉäÑĞäÇáI ÉF ~ îłãëò~Ä~ÇíÉêćäÉíá íłêë~ëłÖ J ~ URL^ ≈JÄ~å Éãä−íÉíí íłêë~ëłÖçâ âáîÝíÉäÝîÉä JI ~ URK ≈ Ü~íłäó~ ~äł í~êíçò¼ íłêë~ëłÖçâ Ýë ~ âćäÑĞäÇá ëòÝâÜÉäó▌ îłää~äâçòłë ã~Öó~êçêëòłÖá Ñá¼âíÉäÉéÉI Ü~ ~ Ñá¼âíÉäÉéÉí îłãëò~Ä~ÇíÉêćäÉíÉå äÝíÉë−íÉííÝâI áääÉíîÉ çíí ã▌âĞÇáâ @@aÉîáò~Jåóáäîłåí~êíłëá ëòłãä~ ^ hbibo oíK łäí~ä ~ò ćÖóÑÝä êÝëòÝêÉ îÉòÉíÉíí çäó~å ëòłãä~I ~ãÉäó ~ âćäÑĞäÇá ÝêíÝâé~é−êçâ Üçò~ã~áå~âI ~ò ÉòÉå ÝêíÝâé~J é−êçâê~ îçå~íâçò¼ íłêë~ëłÖá ÉëÉãÝåóÉââÉä â~éÅëçä~íçë ÇÉîáò~ãçòÖłëçâ Ýë ÉÖóÉåäÉÖÉâ åóáäîłåí~êíłëłê~I ~ ÇÉîáò~~ä~éş ÉÖóÝÄ ÝêíÝâé~é−êJÉäëòłãçäłëçâê~I

î~ä~ãáåí ~ ÇÉêáî~í−î ćÖóäÉíÉâ ÇÉîáò~~ä~éş łêâćäĞåÄĞòÉíÝåÉâ Éäëòłãçäłëłê~ ëòçäÖłäK NPP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@aÉîáò~ łíìí~äłë pòłãäłå äÝî═ âćäÑĞäÇá ÑáòÉí═ÉëòâĞòåÉâ ÉÖóáâ Ä~åâëòłãäłê¼ä ~ ãłëáâê~ íĞêíÝå═ ìí~äłë~K @@aÉîáò~ åóáíçíí éçò−Åá¼ aÉîáò~ åóáíçíí éçò−Åá¼ EcçêÉáÖå ÉñÅÜ~åÖÉ çéÉå éçëáíáçåFK ^ âćäĞåÄĞò═ EÑçêáåíí¼ä ÉäíÝê═F ÇÉîáò~åÉãÉâÄÉå ãÉÖäÝî═ ĞëëòÉÖÉâ EłääçãłåóçâI âĞîÉíÉäÝëÉâI âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâF ÇÉîáò~ L Ñçêáåí łêÑçäó~ã îłäíçòłëłÄ¼ä ~ǼǼ łêÑçäó~ã âçÅâłò~í~K @@aÉîáò~ ëï~é aÉîáò~ ëï~é EcçêÉáÖå ÉñÅÜ~åÖÉ ëï~éFK

aÉîáò~Jëï~é E`ìêêÉåÅó ëï~éFK bÖó áÇ═éçåíÄ~å âĞíĞíí ÉääÉåíÝíÉë áêłåóş ëéçí Ýë Ñçêï~êÇ íê~åò~âÅá¼âI ãÉäóÉâ ëçêłå ÉÖó ÑáòÉí═ÉëòâĞò ÉÖó ãłëáââ~ä ëòÉãÄÉå łíîłäíłëê~ âÉêćäK ^ àÉÖóÄ~åâ ÇÉîáò~Jëï~éJ çâ ÑçêãłàłÄ~å áë Ü~àíÜ~í îÝÖêÉ åó−äíéá~Åá ã▌îÉäÉíÉâÉíI ~Üçä ~ àÉÖóÄ~åâ ëéçíJçå ãÉÖîÉëòáI î~Öó Éä~Çà~ åÉãòÉíá ÇÉîáòłàłí ÉÖó ãłëáâ ÇÉîáòłî~ä ëòÉãÄÉå Ýë ÉòòÉä ÉÖóáÇÉà▌äÉÖ ÉÖó Ñçêï~êÇ íê~åò~âÅá¼ ëçêłå Éä~Çà~I î~Öó îáëëò~îłëłêçäà~ ~òíK ^ò jk ~äâ~äã~òçíí ÉëòâĞòíłê~ àÉäÉåäÉÖ åÉã í~êí~äã~òò~ ~ò cu ëï~éçíK @@aÉîáò~~ä~é j~Öó~êçêëòłÖçå çäó~å ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ~í åÉîÉòåÉâ −ÖóI ~ãÉäóÉâ

êÝëòÄÉå î~Öó ÉÖÝëòÝÄÉå âćäÑĞäÇá ÇÉîáòłÄ~å âáÄçÅëłJ íçíí ÝêíÝâé~é−êçâ~í îłëłêçäå~âK bò j~Öó~êçêëòłÖ lb`aJÅë~íä~âçòłëłî~ä NVVSK àşåáìë PMJí¼ä îłäí äÉÜÉí═îÝK JJJ j~Öó~êçêëòłÖçå çäó~å ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éçâ~í åÉîÉòåÉâ −ÖóI ~ãÉäóÉâ êÝëòÄÉå î~Öó ÉÖÝëòÝÄÉå âćäÑĞäÇá ÇÉîáòłÄ~å âáÄçÅëłJ íçíí ÝêíÝâé~é−êçâ~í J łäí~äłÄ~å î~Öó êÝëòîÝåóÉâÉíI î~Öó âĞíîÝåóÉâÉíJ îłëłêçäå~âK bò j~Öó~êçêëòłÖ lb`aJÅë~íä~âçòłëłJ î~ä NVVSK àşåáìë PMJí¼ä îłäí äÉÜÉí═îÝK @@aÉîáò~łêÑçäó~ã aÉîáò~łêÑçäó~ãçå Ýêíàćâ î~ä~ãÉäó ãÉÖÜ~íłêçòçíí éÝåòåÉãêÉ ëò¼ä¼ ÇÉîáòłå~â ÉÖó ãłëáâ çêëòłÖ éÝåòåÉãÝÄÉå âáÑÉàÉòÉíí łêłíK JJJ s~ä~ãÉäó

ãÉÖÜ~íłêçòçíí éÝåòåÉãêÉ ëò¼ä¼ ÇÉîáòłå~â ÉÖó ãłëáâ çêëòłÖ éÝåòåÉãÝÄÉå âáÑÉàÉòÉíí łê~K @@aÉîáò~ÄÉäÑĞäÇá ^ ÇÉîáò~àçÖëò~Äłäóçâ ëòÉêáåí ÄÉäÑĞäÇáåÉâ ãáå═ëćä═ ćÖóÑÝäK JJJ ^ò ~ íÉêãÝëòÉíÉë ëòÉãÝäóI ~âáåÉâ ~ò áääÉíÝâÉë ã~Öó~ê Ü~í¼ëłÖ łäí~ä âá~Ççíí ÝêîÝåóÉë ëòÉãÝäó~òçåçë−í¼ áÖ~òçäîłåó~ EëòÉJ ãÝäóá áÖ~òçäîłåó~FI ~ íáòÉååÝÖó ÝîÉå ~äìäá~â áääÉíîÉ äÉíÉäÉéÉÇÉíí Ýë ÄÉîłåÇçêçäí ÉëÉíÝÄÉå éÉÇáÖ ~ ëòÉãÝäóá ~òçåçë−í¼ê¼ä âá~Ççíí Ü~í¼ëłÖá áÖ~òçäîłåó~ E~ íçîłÄÄá~âÄ~å ÉÖóćííW ëòÉãÝäó~òçåçë−í¼ áÖ~òçäîłåóF î~åI áääÉíîÉ ~òçââ~ä êÉåÇÉäâÉòÜÉíK ^ ÇÉîáò~ÄÉäÑĞäÇá ëíłíìëò áÖ~òçäłë~

ëòÉãÝäóá áÖ~òçäîłååó~äI áääK ëòÉãÝäó~òçåçë−í¼ áÖ~òçäîłååó~ä íĞêíÝåÜÉíK @@aÉîáò~ÄÉíÝíJÅëÉêÉ aÉîáò~ÄÉíÝíJÅëÉêÉ Epï~é çÑ ÑçêÉáÖå ÅìêêÉåÅó ÇÉéçëáíF ^ âÉêÉëâÉÇÉäãá Ä~åâçâ ëòłãłê~ ÇÉîáò~ÄÉíÝíJÉäÜÉäóÉòÝë ÑÉàÝÄÉå Üçëëòş äÉàłê~íş ÑçêáåíÑçêêłëí Äáòíçë−í¼ àÉÖóÄ~åâá ÉëòâĞòK ^ò jk NVVU ãłêÅáìëłÄ~å ãÉÖëòćåíÉííÉ Öó~âçêä~íá ~äâ~äã~òłJ ëłíK @@aÉîáò~ÅëÉêÉ ^ ÇÉîáò~ÅëÉêÝÄÉå ~êê~ ëòÉêò═ÇåÉâI ÜçÖó âÝí âćäĞåÄĞò═ ÇÉîáòłÄ~å ÑÉååłää¼ ĞëëòÉÖÉí âáÅëÉêÝäàÉåÉâ ~Ççíí áÇ═éçåíçâÄ~åK @@aÉîáò~Ö~òÇłäâçÇłë ^ ÇÉîáò~Ö~òÇłäâçÇłë ~òçå ã¼ÇëòÉêÉâI áåíÝòâÉÇÝëÉâI êÉåÇÉäÉíÉâI Éä═−êłëçâI íáäíłëçâ

ĞëëòÉëëÝÖÉI ~ãÉäóÉâ êÝîÝå ÉÖó Ğåłää¼ åÉãòÉíá î~äìíłî~ä êÉåÇÉäâÉò═ çêëòłÖ ÄÉäë═ éÝåòêÉåÇëòÉêÉ ~ åÉãòÉíâĞòá éÝåòćÖóá êÉåÇëòÉêÜÉòI áääÉíîÉ ãłëáâ åÉãJ òÉíÖ~òÇ~ëłÖ éÝåòêÉåÇëòÉêÝÜÉò â~éÅëçä¼ÇáâK NPQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ âćäÑĞäÇá î~äìíłâ Ýë ÇÉîáòłâ âÉêÉëäÉíÝåÉâ Ýë â−åłä~íłå~â ĞëëòÉëëÝÖÉ ~ î~äìí~J Ýë ÇÉîáò~éá~ÅK e~ ~ò łíîłäíłë ëò~Ä~ÇçåI âçêäłíçòłëçâ åÝäâćä íĞêíÝåáâI ~ââçê âçåîÉêíáÄáäáë ÇÉîáòłâê¼ä ÄÉëòÝäćåâK @@aÉîáò~âłêíó~ `ë~â âćäÑĞäÇĞå Ü~ëòåłäÜ~í¼ ÇÉîáò~ ~ä~éş âłêíó~K JJJ ^ ÇÉîáò~âłêíó~ ãĞÖĞíí ÉÖó ÇÉîáò~ëòłãä~ łääK ^

íÉêÜÉäÝë ~ÄÄ~å ~ éÝåòåÉãÄÉå íĞêíÝåáâI ~ãÉäóÄÉå ~ Ä~åâ ~ò ~Ççíí ÇÉîáò~J ëòłãäłí îÉòÉíáI ~ íê~åò~âÅá¼ Ä~åâá ÑÉäÇçäÖçòłëłå~â å~éàłå ÝêîÝåóÉë łêÑçäó~ãçåK @@aÉîáò~âçÅâłò~í ^ Ä~åâ åóáíçíí ÇÉîáò~éçò−Åá¼áļä ÉêÉÇ═ âçÅâłò~í~I ãÉäóåÉâ Ñçêêłë~ ~ ÇÉîáò~łêÑçäó~ã îçä~íáäáíłë~K @@aÉîáò~âçÅâłò~íá éêÝãáìã ^ò ~ âçÅâłò~íá éêÝãáìãI ãÉäóÉí ÉÖó ~Ççíí çêëòłÖ ÑáòÉí ÄÉäÑĞäÇá ÇÉîáòłÄ~å àÉÖóòÉíí ~ǼëëłÖé~é−êà~áê~ ~ âćäÑĞäÇá ErpaI broF ÇÉîáòłÄ~å àÉÖóòÉíí ~ǼëëłÖé~é−êà~á ÑÉäÉííI ÄÉäÉëòłã−íî~ ~ äÉÝêíÝâÉä═ÇÝëí áëK @@aÉîáò~âćäÑĞäÇá ^ ÇÉîáò~àçÖëò~Äłäóçâ ëòÉêáåí âćäÑĞäÇáåÉâ ãáå═ëćä═ ćÖóÑÝäK

@@aÉîáò~ãÝêäÉÖ mçåíçë~ÄÄ~å ~ Üáî~í~äçë í~êí~äÝâÉëòâĞòĞâ åóáäîłåí~êíłë~I áääÉíîÉ ãÝêäÉÖÉI ~ò çêëòłÖ łäí~ä Äáêíçâçäí Üáî~í~äçë í~êí~äÝâÉëòJ âĞòĞâ łääçãłåółÄ~å ~ò ~Ççíí å~éíłêá áÇ═ëò~â ~ä~íí ÄÉâĞîÉíâÉòÉíí îłäíçòłëçâ~í áääÉíîÉI ~òçâ åÉíí¼ ÉÖóÉåäÉÖÝí ãìí~íà~K ^ í~êí~äÝâçâ~í âćäÑĞäÇá ÇÉîáòłâÄ~å EãÉäóÉí ~ àÉÖóÄ~åâ êĞîáÇ äÉàłê~íş ÑçêãłÄ~å ÄÉÑÉâíÉíF Ýë ~ê~åóÄ~å í~êíàłâ ~ àÉÖóÄ~åâçâK ^ ÇÉîáò~í~êí~äÝâçâ ãÝêíÝâÝí Ýë ĞëëòÉíÝíÉäÝåÉâ îłäíçòłë~á êÝëòáåí ~ Ñçäó¼ ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖ íÉåÇÉåÅáłàłíI êÝëòÄÉå éÉÇáÖ ~ íĞJ âÉJ Ýë éÝåòéá~Åá ÜÉäóòÉíÉí íćâêĞòáK qÝîÉÇÝëÉâ Ýë âáÜ~Öółëçâ ëçê~W

Äáòçåóçë íê~åò~âÅá¼â ëòłãÄ~îÝíÉäÝêÉ íÉÅÜåáâ~á çâļä åÉã âÉêćäÜÉí ëçê ~ ãÝêäÉÖâÝëò−íÝë áÇ═ëò~âłÄ~åI −Öó âçêêáÖłäÜ~í¼~â ~ò łêÑçäó~ããçòÖłëļä ëòłêã~ò¼ íçêò−íłëçâI áääÉíîÉ å~ÖóçÄÄ ÝêíÝâ▌ ÉñéçêíJáãéçêí ćÖóJ äÉíÉâ éÝåòćÖóá êÉåÇÉòÝëÉ Üçëëò~ÄÄ éÉêá¼Çìëí áÖÝåóÉäK aÉ ~ ÅëÉãéÝëòłêìâ ÑçêÖ~äãłÄ¼ä ÉêÉÇ═ ~âí−î áêłåóş íçêòìäłëçâ âáJ îÝÇÝëÝêÉ áë ëòçäÖłäK @@aÉîáò~çéÅá¼ ^ ÇÉîáò~çéÅá¼ ~êê~ Äáòíçë−í àçÖçí íìä~àÇçåçëłå~âI ÜçÖó âćäÑĞäÇá ÇÉîáòłí îÉÖóÉå î~Öó ~Çàçå Éä ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖ▌ Ü~J ò~á éÝåòÝêíK @@aÉîáò~éá~Å aÉîáò~éá~Å EcçêÉáÖå ÉñÅÜ~åÖÉ ã~êâÉíFK ^ ÇÉîáò~ íê~åò~âÅá¼â

ÜÉäóëò−åÉI ãÉäó äÉÜÉí ~ í═òëÇÉI áääÉíîÉ ~ í═òëÇÝå â−îćäá éáJ ~ÅK @@aÉîáò~éá~Åá áåíÉêîÉåÅá¼ Ecu EÑçêÉáÖå ÉñÅÜ~åÉF ã~êâÉí áåíÉêîÉåíáçåFK gÉÖóÄ~åâá ÄÉ~î~íâçòłë ~ éÝåò Ýë í═âÉéá~ÅçåK aÉîáò~éá~Åá áåíÉêîÉåÅá¼ ÉëÉJ íÝÄÉå éÝäÇłìä ~ âĞòéçåíá Ä~åâ ~ ÇÉîáò~éá~Åçå ÇÉîáò~îłëłêäłëë~ä î~Öó JÉä~Çłëë~ä ÄÉÑçäółëçäà~ ~ Ü~ò~á ÑáòÉí═ÉëòâĞò łêÑçJ äó~ãłíK ^ò áåíÉêîÉåÅá¼ âĞîÉíâÉòíÝÄÉå ãÉÖîłäíçòáâ EÇÉîáò~Éä~Çłëâçê ÅëĞââÉåI ÇÉîáò~îłëłêäłëâçê åĞîÉâëòáâF ~ Ö~òÇ~ëłÖJ Ä~å äÉî═ àÉÖóÄ~åâéÝåò ãÉååóáëÝÖÉI ãÉäó Ü~íłë ëíÉêáäáòłÅá¼î~ä ÉääÉåëşäóçòÜ~í¼K @@aÉîáò~ëòłãä~ läó~å Ä~åâëòłãä~I ~ãÉäóÉí ~

éÝåòáåíÝòÉí åÉã Ü~ò~á î~äìíłÄ~å EÑçêáåíÄ~åFI Ü~åÉã î~ä~ãáäóÉå âćäÑĞäÇáI âçåîÉêíáÄáäáë î~J äìíłÄ~å îÉòÉíK JJJ NPR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì läó~å Ä~åâëòłãä~I ~ãÉäóÉí ~ ÜáíÉäáåíÝòÉí åÉã ÑçêáåíÄ~åI Ü~åÉã âçåîÉêíáÄáäáë âćäÑĞäÇá éÝåòåÉãÄÉå îÉòÉíK ^ éÝåòÑçêÖ~J äçã ÇÉîáò~ ~ä~éçå Äçåóçä¼ÇáâI ~ ëòłãäłå ÇÉîáò~ ĞëëòÉÖÉâ ÜÉäóÉòÜÉí═Éâ ÉäI Ýë ~ åóáäîłåí~êíłë áë ÇÉîáòłÄ~å íĞêíÝåáâK @@aÉîáò~í~êí~äÝâ ^ ÇÉîáò~í~êí~äÝâ ~ àÉÖóÄ~åâ ~òçå äáâîáÇ ÇÉîáò~ÉëòâĞòÉáí í~êí~äã~òò~I ~ãÉäóÉâÉí ~ ãçåÉíłêáë Ü~í¼ëłÖ ÑáòÉíÝëá éêçÄäÝãłâ ÉëÉíÝå âĞòîÉíäÉåćä

ÑÉäÜ~ëòåłäÜ~íI áääÉíîÉ łêÑçäó~ãJéçäáíáâ~á ÅÝäş ÇÉîáò~éá~Åá áåíÉêîÉåÅá¼áå~â ÑÉÇÉòÉíÝí àÉäÉåíáâK @@aÉîáò~íê~åò~âÅá¼ hćäĞåÄĞò═ ÇÉîáò~åÉãÉâÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖÉâ ÉÖóãłë ÉääÉåÝÄÉå íĞêíÝå═ łíîłäíłë~K q−éìë~áW J ëéçíI J Ü~íłêáÇ═ëI J ëï~éI J çéÅá¼ë ćÖóäÉíÉâK @@aÉîáò~ćÖóäÉí hćäĞåÄĞò═ ÇÉîáò~åÉãÉâÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ĞëëòÉÖÉâ ÉÖóãłë ÉääÉåÝÄÉå íĞêíÝå═ łíîłäíłë~K q−éìë~áW ëéçíI Ü~íłêáÇ═ëI ëï~éI çéÅá¼ë ćÖóäÉíÉâK @@aÉîáò~îÝÇÉäãá îłã ^ò áãéçêí ÇêłÖ−íłëłî~ä ÅëĞââÉåíá ~ âćäÑĞäÇá íÉêãÝâ áêłåíá ÑáòÉí═âÝéÉë âÉêÉëäÉíÉíK `Ýäà~ ~ âÉêÉëâÉÇÉäãá Ýë ÑáòÉíÝëá ãÝêäÉÖ éêçÄäÝãłáå~â

ãÉÖçäÇłë~K @@aÉîáòłâ J ~òçåå~äá łêÑçäó~ã J ~ âÝí ÇÉîáò~ â~ã~íäłÄ~ ~ Ü~íłêáÇ═ë ćÖóäÉííÉä ÉÖóÉò═ Ñìí~ãáÇ═îÉä @@aÉòáåÑäłÅá¼ ^ò áåÑäłÅá¼ ÅëĞââÉåíÝëÝåÉâ Ñçäó~ã~íłí åÉîÉòòćâ ÇÉòáåÑäłÅá¼å~âK jáîÉä ~ò áåÑäłÅá¼ ~ä~âìäłëłÄ~å äÝåóÉÖÉë ëòÉêÉéÉí àłíJ ëòáâ ~òI ÜçÖó ãáäóÉå ~ éá~Åá ëòÉêÉéä═â łê~â ~ä~âìäłëłî~ä â~éÅëçä~íçë îłê~âçòłë~K @@aÉòáåíÉêãÉÇáłÅá¼ ^ò ~ Ñçäó~ã~íI ~ãÉäó ëçêłå ~ éÝåòćÖóá ëòÉâíçê ëòÉêÉéä═á ÉÖóêÉ íĞÄÄ ćòäÉíÉí âĞíåÉâ âĞòîÉí−í═â EÄ~åâçâF ãÉÖâÉêćäÝëÝîÉäK ^ ÇÉòáåíÉêãÉÇáłÅá¼ Ñ═ íÉêÉéÉ ~ í═âÉéá~ÅI ~ãÉäó ~ò ÝêíÝâé~é−êçë−íłë ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä äÉÜÉí═îÝ íÉëòá ~

Ü~Öóçãłåóçë í═âÉéá~Åá âĞòîÉí−í═â âáâÉêćäÝëÝí ~ ÜáíÉäJ Ýë ÉÖóÝÄ íê~åò~âÅá¼âÄ~åK @@aáÑÑÉêÉåÅáłäí éá~Åá Ñçêãłâ aáÑÑÉêÉåÅáłäí íÉêãÝâÉí ÑçêÖ~äã~ò¼ éá~Åçâ îáëòçåóêÉåÇëòÉêÉK ^ âçãéÉíáí−î éá~Åçå ~ ÇáÑÑÉêÉåÅáłäí íÉêãÝâÉâ îáëëò~îÉòÉíJ ÜÉí═â ~ ÜçãçÖÝå ÉëÉíêÉI ~ ÇáÑÑÉêÉåÅáłäí çäáÖ¼éçä éá~Åá Ñçêãłê~ ~ ãçåçéçäáëí~ îÉêëÉåó àÉääÉãò═I ~ ãçåçé¼ä éá~Å àÉääÉãJ ò═Éå ÇáÑÑÉêÉåÅáłäí EäłëÇ ÇáîÉêòáÑáâłÅá¼FK @@aáå~ãáâìë ÉÖóÉåëşäó ^ Ö~òÇ~ëłÖ Ñçäó~ã~íçë~å çäó~å ćíÉãÄÉå åĞîÉâëòáâI ~ãÉäó ćíÉãåÉâ ~ ãÉÖîłäíçòí~íłë~ ~ Ö~òÇłäâçǼâå~â åÉã ÝêÇÉâćâK @@aáå~ãáâìë ÉäÉãòÝë ^òI ~ãáâçê ~ îłäíçò¼â

ÝêíÝâÉá âćäĞåÄĞò═ áÇ═éçåíçâê~ î~Öó áÇ═ëò~âçâê~ îçå~íâçòå~âI Ýë ã~Öó~êłò~íçí ~Ç ~ îłäíçòłëçâJ ê~ áëK @@aáå~ãáâìë äáâîáÇáíłëá ãÝêäÉÖ ^ Çáå~ãáâìë äáâîáÇáíłëá ãÝêäÉÖ ĞëëòÉłää−íłëłÜçò ~ ëí~íáâìë ãÝêäÉÖ ~Ç~í~á ãÉääÉíí ëòćâëÝÖ î~å ~ Ö~òÇłäâçÇłëá íÉêî áëãÉêÉJ NPS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì íÝêÉ áëK @@aáå~ãáâìë ãÉÖíÝêćäÝëá áÇ═ ëòłã−íłëłå~â ã¼ÇëòÉêÉ hÝí ëòłã−íłëá Éäàłêłë ~äâ~äã~òłë~ ãÝêäÉÖÉäÜÉí═K ^ò Éäë═ ~ ÄÉêìÜłòłë ãÉÖâÉòÇÝëÝåÉâ áÇ═éçåíàłí¼ä ëòłã−íà~ ~ò Éäë═ ãÉÖJ íÝêćäÝë ÝîÝíI ~ ãłëçÇáâ Éäàłêłëë~ä éÉÇáÖ ~ò ~âíáîłäłë ÝîÉ ìíłåá

łíä~Öçë ãÉÖíÝêćäÝëá áÇ═ ëòłã−íÜ~í¼K ËêíÉäÉãëòÉê▌Éå ~ò ~ ÄÉêìÜłòłëá îłäíçò~í ~ äÉÖâÉÇîÉò═ÄÄ ÉÄÄ═ä ~ ëòÉãéçåíļäI ~ãÉäóåÉâ ~ ãÉÖíÝêćäÝëá áÇÉàÉ ~ äÉÖêĞîáÇÉÄÄK @@aáå~ãáâìë ãìí~í¼â J ^ åÉíí¼ àÉäÉåÝêíÝâ EkmsF J ^ ÄÉäë═ ãÉÖíÝêćäÝëá êłí~ EfooF ãÉÖÜ~íłêçòłë~ J ^ ãÉÖíÝêćäÝëá áÇ═ ëòłã−íłë~ J ^ àĞîÉÇÉäãÉò═ëÝÖá áåÇÉñI î~Öó éêçÑáíáåÇÉñ EmfF ãÉÖÜ~íłêçòłë~ J ^ Üçò~ãJâĞäíëÝÖ ~êłåóãìí~í¼â E `oN Ýë `oOF @@aáåÉêë ^ îáäłÖçå ÉäíÉêàÉÇí åÉãòÉíâĞòá íÉêÜÉäÝëÉë ÑáòÉíÝëá âłêíó~K @@aáêÉâí àÉÖóòÝë läó~å łêÑçäó~ãàÉÖóòÝëI ~ãáâçê ÉÖó ~Ççíí çêëòłÖ ÇÉîáòłàłí ãłë ÇÉîáòłââ~äI ÇÉ ëçêÄ~å ~ò rpaJîÉä ëòÉãÄÉå

ÄłòáëÇÉîáò~J âÝåí ëòÉêÉéÉäíÉíáâK @@aáêÉâí ã▌âĞÇ═ í═âÉ Éñéçêí àÉääÉãò═á J ^ ÄÉÑÉâíÉíÝë ÉÑÑÉâí−îÉ éêçÇìâí−î ÅÝäļäI êÉłäJí═âÉà~î~âÄ~ EíÉêãÉäÝë ëòçäÖłä¼ ÖÝéÉâI ÄÉêÉåÇÉòÝëÉâI áåÖ~íä~åçâF íĞêíÝåáâ J ^ í═âÉÄÉÑÉâíÉí═ ~âí−î~å êÝëò â−îłå îÉååá ~ í═âÉ ã▌âĞÇíÉíÝëÝîÉä â~éÅëçä~íçë ÇĞåíÝëÉâÄÉå J ^ ÄÉÑÉâíÉíÉíí í═âÉ ìíłå åóÉêÉëÝÖêÉ í~êí áÖÝåóí ~ ÄÉÑÉâíÉí═ J ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëÉâ å~ÖóëłÖ~ OMM ãáääáłêÇ Ççääłêê¼ä ENVVMFI PNR ãáääáłêÇ Ççääłêê~ å═í NVVRJêÉ> @@aáêÉâí ã▌âĞÇ═ í═âÉ Éñéçêí âĞäíëÝÖÅëĞââÉåíÝë íÝåóÉò═á J ÝêâĞäíëÝÖ EäÉÖÑçåíçë~ÄÄ âĞäíëÝÖíÝåóÉò═FW ÉååÉâ âá~âåłòłë~

âçãçäó âĞäíëÝÖÉä═åóí Äáòíçë−íI ÜáëòÉå ~ò çêëòłÖçâ âĞòĞíí àÉäÉåí═ë âćäĞåÄëÝÖÉâ î~åå~â ~ ÄÝêâĞäíëÝÖÉâÉí áääÉí═ÉåK mÝäÇłìä ~ âĞòÉéÉëÉå ÑÉàäÉíí çêëòłÖçâÄ~å ~ ÄÝêÉâ å~ÖóëłÖ~ ~ ÑÉàJ äÉíí çêëòłÖçâ ÄÝêâĞäíëÝÖÝåÉâ ãáåÇĞëëòÉ NLPJłíI bJÝí íÉëòáâ âáK lâ~I ÜçÖó ~ ÄÝêÉâ å~ÖóëłÖ~ ~ä~éîÉí═Éå ~ Ö~òÇ~ëłÖ íÉäàÉJ ë−íãÝåóÝÜÉò E~ò ÉÖó Ñ═êÉ àìí¼ damJÜÉòF áÖ~òçÇáâK cçåíçë ~ò áëI ÜçÖó ~ ãìåâ~Éê═ ãáäóÉå ãÝêíÝâÄÉå âî~äáÑáâłäíI ãÉååóáJ êÉ âÝéÉë ~ ÑÉàäÉíí íÉÅÜåçä¼Öáłå ~ä~éìä¼ íÉêãÉäÝëá Ñçäó~ã~íÄ~å î~ä¼ êÝëòîÝíÉäêÉK jłê ÉÖóêÉ áåâłÄÄ Éä═íÝêÄÉ âÉêćäåÉâ ~ íìJ Çłë áåíÉåò−î íÉêãÝâÉâI

ëòçäÖłäí~íłëçâK J słãëò~Ä~Ç íÉêćäÉíÉâ îłä~ëòíłë~ íÉäÉéÜÉäóćä Éò ÉÖóêÉ Öó~âçêáÄÄ ~ îłää~ä~íçâåłäI ÜáëòÉå −Öó ãÉåíÉëćäåÉâ ~ îłã Ýë ~ â~éÅëçä¼Ç¼ áääÉíÝâÉâ ãÉÖÑáòÉíÝëÉ ~ä¼äI ë íÉêãÝâÉâ Åë~â âáÑÉàÉòÉííÉå ÄÝêãìåâłê~ ÑÉäÇçäÖçòłëê~ ÝêâÉòåÉâ áÇÉK J pòłää−íłëá âĞäíëÝÖÉâ ~ä~âìäłë~W ãÝêäÉÖÉäåá âÉää ãá ~ò çäÅë¼ÄÄI ~ íÉêãÝâÉí ~ò ~åó~çêëòłÖÄ~å äÉÖółêí~åá î~Öó îłää~äî~ ~ ëòłää−íłëá âĞäíëÝÖÉâÉíI Éñéçêíłäåá î~Öó ~ò áãéçêí═ê çêëòłÖÄ~åI áääÉíîÉ éá~Åá êÝÖá¼Ä~å íÉäÉéÜÉäóÉí äÝíÉë−íÉåá Ýë ~ íÉêãÝâÉí çíí Éä═łää−í~åáK J słãÑ~ä~â ãÉÖâÉêćäÝëÉW ~ íÉêãÉäÝë âćäÑĞäÇêÉ íĞêíÝå═

ÜÉäóÉòÝëÝîÉä ~ îłää~ä~í ~ ÅÝäéá~Åçå âÉÇîÉò═ÄÄ Éä~Çłëá łê~í ÝêÜÉí Éä EÜáëòÉå ~ îłãI ãáåí âĞäíëÝÖíÝåóÉò═ åÉã ãÉêćä ÑÉäFI ÇÉ Åë~â É â~íÉÖ¼êá~ ÑáÖóÉäÉãÄÉ îÝíÉäÝîÉä åÉã ëò~Ä~Ç ÄÉêìÜłòłëá ÇĞåíÝëí ãÉÖÜçòåáK J ÉêìÜłòłëá äÝÖâĞêW M éçäáíáâ~á Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëí~Äáäáíłë M ~ò çêëòłÖ î~äìíłêáë ÜÉäóòÉíÉ M ãÉååóáêÉ ëí~Äáä ~ò łêÑçäó~ãJéçäáíáâ~ M ãáäóÉå ãÝêíÝâ▌Éâ ~ò ~Ǽâ M ÅÝäçêëòłÖ áåÑê~ëíêìâíşêłàłå~â ÑÉàäÉííëÝÖÉI ÉòÉâ Éäã~ê~ÇçííëłÖ~ ÉëÉíÝå âáÝé−íÝëÉ éäìëò âĞäíëÝÖÖÉä àłêÜ~íK aÉ äÉÜÉí Éò Éä═åó áëI ÜáëòÉå ~ âÉîÝëÄÝ ÑÉàäÉíí çêëòłÖçâÄ~å ~ âĞêåóÉòÉíîÝÇÉäãá Éä═−êłëçâ âÉîÝëÄÝ

ëòáÖçêş~âI −Öó çäÅë¼ÄÄ âÉîÝëÄÝ âĞêåóÉòÉíâ−ãÝä═ íÉÅÜåçä¼Öá~ ~äâ~äã~òłë~ áë äÉÜÉí═îÝ îłäÜ~íK @@aáêÉâí ã▌âĞÇ═ í═âÉ Éñéçêí çâ~á J mêçÑáíëòÉêòÝë EÜçëëò~ÄÄ î~Öó êĞîáÇ íłîşF J mêçÑáíëòÉêòÝëí ãáäóÉå íÝåóÉò═âí═ä íÉëòáâ ÑćÖÖ═îÝ J ^ âĞäíëÝÖÉâ ÅëĞââÉåíÝëI ãáäóÉå ã¼Ççå î~ä¼ ÅëĞââÉåíÝëÝí ÅÝäçòòłâ ãÉÖI ãáåí éêçÑáí åĞîÉä═ äÉÜÉí═ëÝÖÉí NPT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@aáêÉâí éÝåòéá~Åá ÄÉ~î~íâçòłë ^ò łää~ã âĞòîÉíäÉåćä ~î~íâçòáâ ~ éÝåòéá~Åá Ñçäó~ã~íçâÄ~ E~ ÄÉíÝíá Ýë ÜáíÉäâ~ã~íçâ ãÉÖëò~Äłë~I ÜáíÉäéçäáíáâ~á ÇáêÉâí−J îłâ ëíÄKFK

@@aáëÉèìáäáÄêáëíłâ iÝíêÉàĞÜÉí ÉÖóëÝÖÉëI ÇÉ Éò îÝäÉíäÉåëòÉê▌I áåëí~Äáä ã~Öłí¼ä åÉã íìÇ îáëëò~łääåáI Åë~â ~ò łää~ã ëÉÖ−íëÝÖÝîÉäK @@aáëÉèìáäáÄêáìã ãçÇÉää ^òçâ ~ò áêłåóò~íçâ E~ uuK ëòK îÝÖÝå J Ñ═ âÝéîáëÉä═áW dêçëëã~åI j~äáåî~ìÇI hçêå~áF ~ãÉäóÉâ ëòÉêáåí ~ éá~Å ~ ê~Ö~Ç¼ë łê~âI ÄÝêÉâ ãÉääÉíí åÉã íáëòíìä ãÉÖI −Öó ~ ã~Ö~ë~å ëòÉêîÉòÉíí íłêë~Ç~äçã Öóçêë~ÄÄ~å êÉ~Öłä ~ò ÉÖóÉåëşäóí~ä~åëłÖçâê~I ãáåí ~ éá~Å ë −Öó ã▌âĞÇ═âÝéÉëK @@aáëòłòëá¼ ^ò ~ ëòłò~äÝâçë~å ãÝêí âćäĞåÄëÝÖI ~ãÉååóáîÉä ~ò ÝêíÝâé~é−ê íÝåóäÉÖÉëI éá~Åá łêÑçäó~ã~ ~ä~Åëçåó~ÄÄ ~ åÝîÝêíÝâÝåÝäK @@aáëòâçåí NK h~ã~íäÉîçåłë ÉÖó âÝë═ÄÄ

ÉëÉÇÝâÉë âĞîÉíÉäÝë ãÉÖîÝíÉäÉâçê OK kÝîÝêíÝâ Ýë ~ò łêÑçäó~ã âćäĞåÄëÝÖÉI Ü~ ~ò łêÑçäó~ã ~ò ~ä~Åëçåó~ÄÄK JJJ ^ Ñçêï~êÇ ćÖóäÉíÉâåÝä ~ò ~ å~ÖóëłÖI ~ãÉääóÉä ÉÖó ÇÉîáò~ Ü~íłêáÇ═ë łê~ ÉÖó ãłëáâ ÇÉîáòłÄ~å âáÑÉàÉòîÉ çäÅë¼ÄÄI ãáåí ~åJ å~â ëéçí łê~K e~íłêáÇ═ë íÉäàÉë−íÝëåÝä ~ Ü~íłêáÇ═ë Çáëòâçåí àÉäòá ~ ÇÉîáò~éłêí ~äâçí¼ ÇÉîáòłâ âĞòíá â~ã~íäłÄâćäĞåÄëÝÖÉíK @@aáëòâçåí âáåÅëíłêàÉÖó ^ò łää~ã~ǼëëłÖ ÑÉÇÉòÝëÝêÉ âáÄçÅëłíçíí âáåÅëíłêàÉÖóJÑ~àí~I j~Öó~êçêëòłÖçå ~ j~Öó~ê ‡ää~ãâáåÅëíłê ‡ää~ã~ǼëëłÖ hÉJ òÉä═ hĞòéçåíà~ ÄçÅëłíà~ âá ~ j~Öó~ê ‡ää~ã åÉîÝÄÉåK ËîÉë áääÉíîÉ ÝîÉå ÄÉäćäá Eåłäìåâ P Ýë S

ܼå~éçëF âìéçå åÝäâćäá âĞíîÝåóÉâK JJJ ^ aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖó ÉÖó ÝîåÝä êĞîáÇÉÄÄ Ñìí~ãáÇÉà▌ łää~ãé~é−êI ãÉäó â~ã~íçí åÉã ÑáòÉíI Ü~åÉã ~ åÝîÝêíÝâåÝä ~ä~J Åëçåó~ÄÄI Çáëòâçåí łêçå âÉêćä ÑçêÖ~äçãÄ~I äÉàłê~íâçê éÉÇáÖ ~ åÝîÝêíÝâÉí ÑáòÉíá îáëëò~K ^ Çáëòâçåí ĞëëòÉÖÉ ~ åÝîÝêíÝâ Ýë ~ îÝíÉäłê âĞòĞííá âćäĞåÄëÝÖK gÉäÉåäÉÖ Üłêçã âćäĞåÄĞò═ J PI S Ýë NO ܼå~éçë J Ñìí~ãáÇ═îÉä âÉêćäåÉâ Éäë═ÇäÉÖÉë éá~Åá ÝêíÝâÉë−íÝëêÉI ÇÉ íÉâáåíîÉ ~ò łää~ãé~é−ê ~âí−î ãłëçÇéá~Åá ÑçêÖ~äãłíI ÉÖó ÝîÉå ÄÉäćä äÝåóÉÖÝÄÉå ÄłêãáäóÉå Üłíê~äÉî═ Ñìí~ãáÇ═îÉä ãÉÖîłëłêçäÜ~í¼K ^ S Ýë NO ܼå~éçë aáëòâçåí

háåÅëíłêàÉÖóÉâ ~ éÝåòćÖóá íÉäàÉë−íÝë å~éàłå E~ìâÅá¼ ìíłåá ÜÝí ëòÉêÇ~F ÄÉîÉòÉíÝëêÉ âÉêćäåÉâ ~ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÝêÉK ^ aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖóÉí ÇÉîáò~âćäÑĞäÇáÉâI ÇÉîáò~ÄÉäÑĞäÇá íÉêãÝëòÉíÉë Ýë àçÖá ëòÉãÝäóÉâI î~ä~ãáåí àçÖá ëòÉãÝäóáëÝÖ åÝäâćäá ëòÉêîÉòÉíÉâ ÉÖó~êłåí ãÉÖîłëłêçäÜ~íàłâK b âĞêÄÉå ~ é~é−ê íÉäàÉë Ñìí~ãáÇÉàÉ ~ä~íí ëò~Ä~Ççå łíêìÜłòÜ~í¼K ^ aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖóÉí ~ìâÅá¼ âÉêÉíÝÄÉå ~ò Éäë═ÇäÉÖÉë ÑçêÖ~äã~ò¼âI áääÉíîÉ ~ ÄÉÑÉâíÉí═â ~ åÉâáâ ~Ççíí ~ìâÅá¼ë ãÉÖJ Ä−òłë şíàłå îłëłêçäÜ~íàłâ ãÉÖK ^ aáëòâçåí háåÅëíłêàÉÖó ãłëçÇéá~Åá ~ÇłëîÝíÉäÉ íĞÄÄÉâ âĞòĞíí

íĞêíÝåÜÉí ~ò Éäë═ÇäÉÖÉë ÑçêÖ~äã~ò¼âåłä î~Öó ~ j~Öó~ê ‡ää~ãâáåÅëíłê Ñá¼âà~áÄ~åK @@aáëòâçåíłäłë gĞî═ÄÉå ÉëÉÇÝâÉë âĞîÉíÉäÝëÉâ ÝêíÝâÝåÉâ âáëòłã−íłë~ ~ äÉàłê~íáÖ àłê¼ â~ã~íçâ äÉîçåłëłî~äK NPU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@aáëòâçåíłäłë EäÉëòłã−íçäłëF NK s~ä~ãáäóÉå âĞîÉíÉäÝëI áääÉíîÉ âĞîÉíÉäÝëí ãÉÖíÉëíÉë−í═ ÝêíÝâé~é−ê ãÉÖîłëłêäłë~ ~ò ÉëÉÇÝâÉëëÝÖáÖ àłê¼ â~ã~í ĞëëòÉÖÝJ åÉâ äÉîçåłëłî~ä OK gĞî═ÄÉå ÄÉÑçäó¼ éÝåòłê~ãäłëçâ łíëòłã−íłë~ ~ò ~Ççíí áÇ═éçåíê~K @@aáëòâçåíäłÄ ^ ÇáëòâçåíłäłëÜçò Ü~ëòåłäí â~ã~íäłÄK @@aáëòâçåíêłí~ ^

ÇáëòâçåííÝåóÉò═ ëòłã−íłë~ ëçêłå Ü~ëòåłäí â~ã~íäłÄK @@aáëòâçåííÝåóÉò═ ^òçå łíîłäíłëá ~êłåóI ~ãÉäóÉå ~ âćäĞåÄĞò═ áÇ═ëò~âÄÉäá éÝåòÉâ Ö~òÇłí ÅëÉêÝäåÉâK @@aáëòâêÉÅáçåłäáë éçäáíáâ~ bÖóÉÇá łää~ãá áåíÝòâÉÇÝëÉâ ~ Ö~òÇ~ëłÖ ëò~Äłäóçòłëłê~I êÉåÇâ−îćäá ÑÉäíÝíÉäÉâ ãÉääÉííK @@aáëòéç ëòłãä~ J[ ÑÉäãçåÇłëçë ÄÉíÝíK @@aáëòéçåáÄáäáíłë e~ ÉÖó îłää~äâçòłë ÑáòÉí═âÝéÉëëÝÖÝí Çáå~ãáâìë~å â−îłåàìâ îáòëÖłäåáI ~ââçê ãłê şåK ÇáëòéçåáÄáäáíłë îáòëÖłä~íçâ~í âÉää îÝÖÉòåáK ^ Üçëëòş íłîş ÑáòÉí═âÝéÉëëÝÖÉí ÇáëòéçåáÄáäáíłëå~â E ëòçäîÉåÅá~ F åÉîÉòáâK @@aáîÉêÖÉåÅá~ ^ éá~Å î~Öó ÉÖó áåÇáâłíçê

âìÇ~êÅ~I ÜçÖó şà ÅëşÅëçí î~Öó şà ãÝäóéçåíçí ÝêàÉå ÉäK bÖóÉë ÉäÉãò═â å~Öó àÉäÉåí═ëÝÖÉí íìä~àJ Ççå−í~å~â ~ ÇáîÉêÖÉåÅáłå~âI ãáîÉä şÖó îÝäáâI ÜçÖó ÉÖó ÉÇÇáÖ ÝêîÝåóÉëćä═ íêÉåÇ îÝÖÝí àÉäòá Éä═êÉK @@aáîÉêòáÑáâłÅá¼ hçÅâłò~íÅëĞââÉåíÝëêÉ áêÝåóìä¼ ã~Ö~í~êíłëI ~ãÉäó âćäĞåÄĞò═ í−éìëşI äÉàłê~íşI âçÅâłò~íşI Üçò~ãşI ÇÉîáòłàşI ë~íĞÄÄá ÄÉJ ÑÉâíÉíÝëá äÉÜÉí═ëÝÖÉâ âçãÄáåłäłëłî~ä àĞå äÝíêÉK JJJ ^ò ~ Ñçäó~ã~íI ~ãÉäóÄÉå ~ îłää~ä~í ëòÝäÉë−íá íÉêãÉäÝëá éêçÑáäàłíI åĞîÉäá ÅÝäéá~Å~á ëòłãłíK JJJ ^ îłää~äâçòłëéçäáíáâłÄ~åW ~ íÉêãÉäÝëá Ýë ~ ëòçäÖłäí~íłëá éêçÖê~ã íìÇ~íçë Ä═î−íÝëÉX ~

í═òëÇÉåóÉäîÄÉåW ~ âçÅâłò~í ãÉÖçëòJ íłë~ ~òłäí~äI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉíÝë âćäĞåÄĞò═ ÝêíÝâé~é−êçâÄ~ íĞêíÝåáâK JJJ ^ âçÅâłò~í ãÉÖçëòíłë~ âćäĞåÄĞò═ àÉääÉÖ▌I Ýë Äáòçåóçë âçÅâłò~íçâ ÄÉâĞîÉíâÉòÝëÉ ÉëÉíÝå ÉäíÝê═Éå êÉ~Öłä¼ ÄÉÑÉâíÉí═ > âĞòĞííK ^ò ÝêíÝâé~é−êéá~Åçå ~ aáîÉêòáÑáâłÅá¼ äÉÜÉí ÑĞäÇê~àòá âćäĞåÄĞò═ çêëòłÖçâ é~é−êà~á âĞòĞíí î~Öó łÖ~ò~íáI áääÉíîÉ äÉÜÉí ~ò ÉñéçêíçêáÉåíłäí î~Öó áåâłÄÄ ~ Ü~ò~á éá~Åí¼ä ÑćÖÖ═ íłêë~ëłÖçâ é~é−êà~á âĞòĞíí ÇáîÉêòáÑáâłäåá ~ éçêíÑçäá¼íK ^ò ÉäãÝJ äÉíáäÉÖ íĞâÝäÉíÉëÉå ÇáîÉêòáÑáâłäí éçêíÑçäá¼ âçÅâłò~í~ ãÉÖÉÖóÉòáâ ~ò ~Ççíí éá~Å

çêëòłÖâçÅâłò~íłî~äK @@aáîáòáçåłäáë ëòÉêîÉòÉí ^ ãìåâ~ãÉÖçëòíłë íłêÖóá î~Öó êÉÖáçåłäáë Éäî▌K ^ ÑìåâÅáçåłäáë áêłåó−í¼I ÉääÉå═êò═ Ýë ëòçäÖłäí~í¼ ÉÖóëÝÖÉâ ~ âĞòéçåíJ Ä~åK ^ ÇĞåíÝëÉâ ÇÉÅÉåíê~äáòłäí~â ~ âĞòéçåí Ýë ~ Çáî−òá¼â îáëòçåóä~íłÄ~åK ^ Çáî−òá¼âçå ÄÉäćä ~ ÇĞåíÝëÉâ ÅÉåíê~äáòłäí~âK ^ Çáîáòáçåłäáë ëòÉêîÉòÉí Ü~íÝâçåó ã▌âĞÇÝëÝåÉâ ÑÉäíÝíÉäÉ ~ ëòÝäÉë íÉêãÝâëâłä~I ÜÉíÉêçÖÝå íÉêãÝâÉâK iÉÜÉí═ëÝÖ î~å íÉêJ NPV q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ãÝâÅë~äłÇçâ âá~ä~â−íłëłê~K aáå~ãáâìë âĞêåóÉòÉíK @@a−àłíîłää~äłë êçââ~åíëłÖ Eãìåâ~âÝéíÉäÉåëÝÖF

ÉëÉíÝå ^ a−àłíîłää~äłë êçââ~åíëłÖ Eãìåâ~âÝéíÉäÉåëÝÖF ÉëÉíÝå Äáòíçë−íłë ~ò ÉÖÝëòëÝÖÄáòíçë−íłëçâ âĞòÝ í~êíçòáâI âáòłê¼ä~Ö âáÉÖÝJ ëò−í═ Äáòíçë−íłëâÝåíI ãłëI êÉåÇëòÉêÉë Ç−àÑáòÉíÝë▌ Äáòíçë−íłëë~äL Äáòíçë−íłëçââ~ä ÉÖóćíí îłëłêçäÜ~í¼K ^ÄÄ~å ~ò ÉëÉíÄÉåI Ü~ ~ Äáòíçë−íçíí ãÉÖêçââ~åI áääÉíîÉ í~êí¼ë~å ãìåâ~âÝéíÉäÉååÝ îłäáâI ~ Äáòíçë−í¼ łíîłää~äà~ ~ Ñ═ Ýë âáÉÖÝëò−í═ Äáòíçë−íłëçâ Ç−àÑáJ òÉíÝëÝíK @@a−àÄÉîÝíÉä EÄáòíçë−í¼F J hÝëòéÝåò J `ëÉââÉå J cçäó¼ëòłãäłå łíìí~äłëë~ä @@a−àäáÄÉê~äáòłäłë ^ Ü~í¼ëłÖá Ç−à~â łí~ä~â−íłë~ âçÅâłò~í~êłåóçëI éá~Åá Ç−à~ââłK ^ îÉêëÉåó

~ä~éîÉí═ ÑÉííÝíÉäÉK ^ ã~Öó~ê Äáòíçë−íłëćÖóÄÉå ìíçäàłê~ Åë~â ~ ÖÝéàłêã▌îÉâ ćòÉãÄÉåí~êí¼áå~â âĞíÝä ëò═ ÑÉäÉä═ëëÝÖÄáòíçë−íłë~ îçíí Ü~í¼ëłÖá Ç−à~ëK @@a−àãÉåíÉë äÉëòłää−íłë ^ò ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâ ÉëÉíÝÄÉå ÑÉäâ−åłäÜ~í¼ äÉÜÉí═ëÝÖK iÝåóÉÖÉI ÜçÖó ~ Ç−àÑáòÉíÝë ãÝÖ ~ í~êí~ã äÉàłêí~ Éä═íí ãÉÖëò~â−íÜ~í¼I ~ ëòÉêò═ÇÝë éÉÇáÖ íçîłÄÄ ÝäK ^ Äáòíçë−í¼ áäóÉå ÉëÉíÉâÄÉå íìä~àÇçåâÝééÉå ~ò ~ÇÇáÖ ÄÉÑáòÉíÉíí Ç−à~âļä âÝéòÉíí í~êí~äÝâçâ~í îłäíà~ łí ÉÖó ~òçåçë ëòçäÖłäí~íłëçâ~í â−åłä¼ ÉÖóëòÉêá Ç−à~ë íÉêãÝâêÉK a−àãÉåíÉë äÉëòłää−íłëåłä ~ Äáòíçë−íłëá í~êí~ã îłäíçJ ò~íä~å ã~ê~ÇI ~

ÑÉäâ−åłäí Äáòíçë−íłëá ĞëëòÉÖ îáëòçåí J ~ íçîłÄÄá Ç−àÑáòÉíÝë Éäã~ê~Çłë~ ãá~íí J äÉÅëĞââÉåK @@a−àãÉåíÉë−íÝë ^ Ç−àãÉåíÉë−íÝë ëçâÄ~å Ü~ëçåä−í ~ Ç−àãÉåíÉë äÉëòłää−íłëÜçòI Éä═ÄÄá ~òçåÄ~å åÉã ~ ëòÉêò═Ç═ âÝêÝëÝêÉI Ü~åÉã Äáòçåóçë J îÝäÉíäÉå J ÉëÉãÝåóÉâ ÄÉâĞîÉíâÉòÝëÉ ãá~íí íĞêíÝåáâK cçåíçë âćäĞåÄëÝÖ ãÝÖ ~ò áëI ÜçÖó Ç−àãÉåíÉë−íÝë ÉëÉíÝå J ÉääÉåíÝíÄÉå ~ Ç−àãÉåíÉë äÉëòłää−íłëë~ä J ~ Äáòíçë−íłëá ĞëëòÉÖ îłäíçò~íä~å ã~ê~ÇK a−àãÉåíÉë−íÝëêÉ ~ââçê î~å äÉÜÉí═ëÝÖI Ü~ ~ Äáòíçë−íłëá ëòÉêò═ÇÝëÄÉ ÑçÖä~äíI ãÉÖÜ~íłêçòçíí âłêÉëÉãÝåó ãłê ÄÉâĞîÉíâÉòÉíí Ýë ~ ëòÉêò═ÇÝë

ÝêíÉäãÝÄÉå ~ íĞÄÄá âłêê~ ~ Äáòíçë−í¼ íçJ îłÄÄá Ç−à ÑáòÉíÝëÉ åÝäâćä łíîłää~äà~ ~ âçÅâłò~íçíK a−àãÉåíÉë−íÝëê═ä ÄÉëòÝäćåâ éÝäÇłìä ~ââçêI Ü~ ~ îÉÖóÉë Äáòíçë−íłë Ç−àJ ãÉåíÉë−íÝëí îłää~ä êçââ~åíëłÖ ÉëÉíÝêÉK fäóÉåâçê Ü~ ~ Äáòíçë−íçíí ~ í~êí~ã ~ä~íí ãÉÖêçââ~åI ~ò ÝäÉíÄáòíçë−íłë îłäíçò~íä~å ÑÉäJ íÝíÉäÉââÉä ÝäÉíÄÉå ã~ê~ÇI ~ íçîłÄÄá Ç−àÑáòÉíÝëí═ä ~òçåÄ~å ÉäíÉâáåíÉåÉâK @@a−àćÖóäÉí ^ò çéÅá¼ êÝÖá ã~Öó~ê ÉäåÉîÉòÝëÉK @@agf^ J açï gçåÉë fåÇìëíêá~ä ^îÉê~ÖÉ kÉï vçêâ í═òëÇÝàÝåÉâ ãçòÖłëłí âĞîÉíåá Üáî~íçíí áåÇÉñI NUUQJ¼í~ àÉÖóòáâK gÉäÉåäÉÖ ~ò rp^ Ü~êãáåÅ äÉÖÑçåíçë~ÄÄ êÝëòJ îÝåóÝåÉâI

ÉÖóëòÉê▌ łêê~ä ëşäóçòçíí łíä~Ö~K @@açäÖçò¼á çëòí~äÝâ läó~å çëòí~äÝâI ~ãÉäó åÉã âÝëòéÝåòÄÉåI Ü~åÉã î~ä~ãáäóÉå ÇçäçÖá ëòçäÖłäí~íłë ÑçäãłäółÄ~å ÑÉäóÉòåÉâ âáK @@açäÖçò¼á êÝëòîÝåó oÝëòîÝåóíłêë~ëłÖ ~òçå êÝëòÉáI ~ãÉäóÉââÉä ~ îłää~ä~í ÇçäÖçò¼á EíĞÄÄåóáêÉ Éä═åóĞëÉÄÄ łêÑçäó~ãçåF îłëłêçäå~â ãÉÖK bòÉâÉí ~ êÝëòîÝåóÉâÉí łäí~äłÄ~å íáäçë íçîłÄÄ~ÇåáK JJJ ^ ãìåâ~îáëòçåóÄ~å łää¼ ÇçäÖçò¼â ëòÉêÉòÜÉíåÉâ ÉääÉåÝêíÝâ åÝäâćäI î~Öó ÉääÉåÝêíÝâ ÉÖóêÝëòÝåÉâ ãÉÖÑáòÉíÝëÉ ÉääÉåÝÄÉåK kÉîÉòáâ áåÖóÉåÉë ÝêíÝâé~é−êå~â áëK @@açääłêÇÉîáò~ êÉåÇëòÉê NQM q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç

VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì J ffK îÜK ìíłå rp^ éÝåòćÖóá ÑĞäÝåóÉI ~ åâJá î~äìíłêáë êÉåÇëòÉê şààłëòÉêîÉòÝëÝåÉâ áÖÝåóÉI äáÄÉê~äáòłÅá¼ë áÖÝåó ~ Ñçäó¼ íÝJ íÉäÉâêÉ Eí═âÉíÝíÉäÉâêÉ åÉãF J QMW ~ãÉêáâ~á éçäáíáâłÄ~å íÉäàÉë ÑçêÇìä~í ÝîÉâÄÉåI Ö~òÇ~ëłÖá ÝêÇÉâÅëçéçêíçëìäłëçâ J ÜÉÖÉã¼åáłê~ Ýéćä═ ëí~Äáäáíłë rp^W ~ éêçíÉâÅáçåáëí~ éçäáíáâ~ ãÉÖëòćåíÉíÝëÉ J ~ ëòÉêîÉòÉííI áåíÝòãÝåóÉë âççéÉêłÅá¼ ëòćâëÝÖÉëëÝÖÉ J ~ ffK îÜK ìíłåá éÝåòćÖóáJÖ~òÇ~ëłÖá îáäłÖêÉåÇ íÉêîÉòÝëÉI êÉåÇÉòÉíí łêÑçäó~ãîáëòçåóçâ ãÉÖíÉêÉãíÝëÉ NVQQK êÉííçå tççÇëJá bÖóÉòãÝåó EtÜáíÉ hÉóåÉëF íïáå áåëíáíìíáçåë W fjcI f oa J rp^

âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉí îłää~äI ÜçÖó ~ Ççääłêí âÝêÝëêÉ ~ê~åóê~ îłäíà~ EN ìåÅá~ZPSAF J âĞíĞíí łêÑçäó~ãêÉåÇëòÉê Erp^ Äáêíçâçäí~ ~ ãçåÉíłêáë ~ê~åóâÝëòäÉíÉâ VTBF J ÉäîW ~ Ö~òÇ~ëłÖçí áÖ~ò−í~åá ~ò łêÑçäó~ãÜçò J âÝí âçåÅÉéÅá¼W ëí~Äáä łêÑçäó~ãêÉåÇëòÉê Äáòíçë−íłë~ EáåÇçâçäí ÉëÉíÄÉå âááÖ~ò−íÜ~í¼F J ÇáëòâêáãáåłÅá¼ãÉåíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉãéçäáíáâ~ J ^ kÉãòÉíâĞòá s~äìí~~ä~é Ñ═ ÑÉä~Ç~í~ ~ âĞäÅëĞååóşàíłë î~äìí~Jíşäâ−åłä~í ÉëÉíÝå J cÉäíÝíÉäÉâÜÉò âĞíĞííÝâ E í~åłÅë FW ÉÖóÉåëşäó ÜÉäóêÉłää−íłë~I ãÉÖÜ~íłêçòçíí áÇ═å ÄÉäćä @@açãÄçêåóçãçíí EçÑÑäáåÉF âłêíó~ bòÉâÉí ~ âłêíółâ~í âÝòá äÉÜşò¼ÖÝééÉä EşåK

áãéêáåíÉêêÉäF Éääłíçíí ÜÉäóÉâÉå áë äÉÜÉí ÑÉäÜ~ëòåłäåáK ^ íê~åò~âÅá¼ë Äáòçåóä~íê~ ~ âłêíó~ ~Ç~í~á Ğåłí−ê¼ë é~é−ê î~Öó áåÇáÖ¼ ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä âÉêćäåÉâ êłI ÉòÝêí î~å ëòćâëÝÖ ~êê~I ÜçÖó ~ Ä~åââłêíółå í~äłäÜ~í¼ ~Ç~íçâ âáÉãÉäâÉÇàÉåÉâ ~ âłêíó~ ë−âàłÄ¼äK jáîÉä ÇçãÄçêåóçãłëçë âłêíółî~ä î~ä¼ ÑáòÉíÝë ÉëÉíÝå Åë~â êáíâłå EÉä═êÉ ãÉÖJ Ü~íłêçòçíí äáãáí ÑÉäÉííF íĞêíÝåáâ íÉäÉÑçåçë ÉåÖÉÇÝäóâÝêÝë ~ Ä~åâí¼äI −Öó å~ÖóçÄÄ ~ ÑÉÇÉòÉíäÉåëÝÖ âçÅâłò~í~K ^ Ä~åâçâ ~ò áäóÉå âłêíółâåłä ÉòÝêí łäí~äłÄ~å àĞîÉÇÉäãáÖ~òçäłëí î~Öó ¼î~ÇÝâçí áÖÝåóÉäåÉâ ~ò ćÖóÑÝäí═äK ^ò çÑÑäáåÉ âłêíółâ å~Öó íĞÄÄJ

ëÝÖÉ çåäáåÉ íê~åò~âÅá¼Ä~å áë ÑÉäÜ~ëòåłäÜ~í¼K @@açï gçåÉëJáåÇÉñ ^ kÉï vçêâJá í═òëÇÉ łää~éçíłí àÉääÉãò═ Éòłäí~ä îáäłÖëòÉêíÉ ãÉÖÜ~íłêçò¼ łêÑçäó~ãáåÇÉñÉâ ĞëëòÉÑçÖä~ä¼ ÉäåÉîÉòÝëÉK iÉÖáëãÉêíÉÄÄ âĞòćäćâ ~ açï gçåÉë fé~êá fåÇÉñ Eagf^FI ~ãÉäó NVOU ¼í~ PM å~Öó ~ãÉêáâ~á áé~êîłää~ä~í êÝëòîÝåóÉáåÉâ ëşJ äóçòçíí łíä~ÖłêÑçäó~ãłí àÉäòáI ÇÉ î~å âćäĞå ~ OM äÉÖå~ÖóçÄÄ ëòłää−íłëá áääÉíîÉ ~ NR äÉÖå~ÖóçÄÄ âĞòëòçäÖłäí~í¼ íłêë~ëłÖçí í~êí~äã~ò¼ açï gçåÉëJáåÇÉñ áëK ^ açï gçåÉëJáåÇÉñ NMM éçåíê¼ä áåÇìäíI ~ò RMM éçåíçí NVRS ãłêÅáìëłÄ~åI ~ò NMMM éçåJ íçí NVTO åçîÉãÄÉêÝÄÉåI ~ OMMM éçåíçí NVUT à~åìłêàłÄ~åI ~ PMMM éçåíçí NVVN

łéêáäáëłÄ~åI ~ QMMM éçåíçí NVVR ÑÉÄêìłêàłJ Ä~åI ~ò RMMM éçåíçí NVVRK åçîÉãÄÉê ONJÝåI ~ NMKMMM éçåíçíI NVVV ãłêÅáìë OVJÝå ÝêíÉ ÉäK JJJ ^ äÉÖêÝÖáÄÄ Ýë äÉÖáëãÉêíÉÄÄ êÝëòîÝåóáåÇÉñK hçêłÄÄ~å Üşëò îÉòÉí═ ~ãÉêáâ~á áé~êîłää~ä~í êÝëòîÝåóÝí í~êí~äã~òí~I ã~ Ü~êJ ãáåÅÝíK @@aĞãéáåÖ Eíç Çìãé Z łêçå ~äìä â−åłäåáF s~ä~ãÉäó íÉêãÝâÉí ÉÖó ãłëáâ çêëòłÖÄ~å ~ âá~ä~âìäí êÉłäáë łêëò−åîçå~ä ~ä~íí Üçòå~â ÑçêÖ~äçãÄ~K @@aĞåíÝëá áÇ═íłîçâ J má~Åá áÇ═íłî J ~ îłää~ä~í Åë~â ~ éá~Åê~ ÇçÄçíí íÉêãÝâãÉååóáëÝÖÖÉä EçìíéìíF íìÇ ~äâ~äã~òâçÇåá ~ âćäë═ âĞêćäãÝåóÉâÜÉòK ^ íÉêãÉäÝë å~ÖóëłÖłå åÉã íìÇ îłäíçòí~íåá E~ íÉêãÉäÝëá íÝåóÉò═â

âĞäíëÝÖÉáí ÑáñåÉâ îÉëëòćâFI âÝëòäÉíÉáåÉâ ãÝêíÝâÝÄÉå âÝJ éÉë ~ éá~Åá ÑÉäíÝíÉäÉâ îłäíçòłëłê~ êÉ~ÖłäåáK J oĞîáÇ íłî J ~ò ~ò áÇ═éÉêá¼ÇìëI ~ãÉäóÉå ÄÉäćä ~ îłää~ä~íå~â äÉÖ~äłÄÄ ÉÖó áåéìí íÝåóÉò═ âĞäíëÝÖÉ ÑáñI ~ò~ò ãÉÖîłäíçòí~íJ Ü~í~íä~å EéÝäÇłìä ~ íÉêãÉäÝëá â~é~Åáíłëí ~Ǽ ÖÝéÉâI ÄÉêÉåÇÉòÝëÉâI ÑÉäëòÉêÉäÝëÉâI ÝéćäÉíÉâI àłêã▌îÉâ ëíÄKFI ãáâĞòÄÉå ãłë íÉêãÉäÝëá íÝåóÉò═â âĞäíëÝÖÉá îłäíçòí~íÜ~í¼â EéÝäÇłìä ~åó~ÖçâI ÉåÉêÖá~I ãìåâ~Éê═I ëíÄKF bëòÉêáåí ÉÄÄÉå ~ ÇĞåíÝëá áÇ═íłîJ Ä~å î~åå~â Ñáñ Ýë îłäíçò¼ âĞäíëÝÖÉâK Jeçëëòş íłî J ^ò ~ò áÇ═éÉêá¼ÇìëI ~ãÉäóÉå ÄÉäćä ~ îłää~ä~í ~ íÉêãÉäÝëá

íÝåóÉò═âÉí ãÉÖîłäíçòí~íÜ~íà~I ÇÉ ~ íÉÅÜåçä¼Öáłà~ E−Öó íÉêãÉäÝëá ÑćÖÖîÝåóÉF ~ä~éîÉí═Éå åÉã îłäíçòáâK bÄÄÉå ~ò áÇ═íłîÄ~å ÝêíÉäÉãëòÉê▌Éå ãáåÇÉå âĞäíëÝÖ îłäíçò¼îł îłäáâK Jk~Öóçå Üçëëòş íłî J ~ò ~ò áÇ═íłî ~ãÉäóÄÉå ~ îłää~ä~í şà íÉÅÜåçä¼ÖáłíI şà í~äłäãłåóçâ~í áë âÝéÉë ÄÉîÉòÉíåáK qÉêãÉäÝëá ÑćÖÖîÝåóÉ ~ä~éîÉí═Éå ãÉÖîłäíçòÜ~íK @@amp J aáîáÇÉåÇ mÉê pÜ~êÉ bÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ çëòí~äÝâK @@aê~ïáåÖë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF NQN q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ aê~ïáåÖë ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä ê~àòçäÜ~íìåâ ~ ÅÜ~êíJçåK ^ qêÉåÇäáåÉ ÑÉäáê~íê~ â~ííáåíî~ ÜşòÜ~íìåâ

íêÉåÇîçå~ä~â~íI ~ mêáÅÉ äÉîÉä éÉÇáÖ ~ò łêÑçäó~ãëòáåíÉâ àÉäòÝëÝêÉ ëòçäÖłäK aÉ ãÉÖí~äłäàìâ áíí ~ cáÄçå~ÅÅá âĞêĞâÉí Ýë ëòáåíÉâÉíI íçîłÄÄł ~ êÉÖêÉëëòá¼ë îçå~ä~âI Åë~íçêåłâ ëòÉêâÉëòíÝëÝí áëK @@aêçéJäçÅâ ^ â~ã~íäłÄ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ëòáåí ~äł ëćääóÉÇÝëÉ ÉëÉíÝå Ñáñ â~ã~íçòłëş âĞíîÝååóÝ îłä¼ îłäíçò¼ â~ã~íçòłëş âĞíîÝåóK @@aìÉ ÇáäáÖÉåÅÉ ^ ÄÉÑÉâíÉíÝëá Ñçäó~ã~í ~òçå ëò~â~ëò~I ~ãáâçê ~ í═âÝí àìíí~í¼ ÑÝä ~ ÅÝäîłää~ä~í îÉòÉí═á łäí~ä ëòçäÖłäí~íçíí áåÑçêãłÅá¼â~í êÝëòäÉíÉëÉÄÄ ÉäÉãòÝë ~äł îçåà~K jáåÇÉò ã~ÖłÄ~ ÑçÖä~äÜ~íà~ ~ ÅÝäîłää~ä~í ãÉÖÜ~íłêçò¼ îÉî═áîÉäI ëòłää−í¼áî~äI ë═í åÝÜ~ ãÝÖ ~

äÉÖÑçåíçë~ÄÄ îÉêëÉåóíłêë~áî~ä î~ä¼ éìÜ~íçä¼Çò¼ ÉäÄÉëòÝäÖÉíÝëíI ÉëÉíäÉÖ ~ éçíÉåÅáłäáë îÉî═ââÉä î~Öó ëíê~íÝÖá~á é~êíåÉêÉââÉä Ñçäóí~íçíí ÉÖóÉòíÉíÝëÉâÉíK @@aìéä~âçåÑçêí EfåÖ~íä~åF ^òçâ~í ~ ä~â¼áåÖ~íä~åçâ~í åÉîÉòòćâ Çìéä~âçãÑçêíçëå~âI ~ãÉäóÉâ äÉÖ~äłÄÄ ÉÖó NO ãOJí ãÉÖÜ~ä~Ǽ ~ä~éíÉêćäÉí▌ ä~â¼J ëòçÄłî~äI Ñ═ò═ÜÉäóáëÝÖÖÉä Ýë O ÇÄ t`JîÉäI O ÇÄ ÑćêÇ═ÜÉäóáëÝÖÖÉäI âĞòã▌îÉë−íÉííëÝÖÖÉä Eîáää~åóJ Ýë î−òÉääłíłëë~äI Åë~íçêJ åłòçííFI ãÉäÉÖî−òJÉääłíłëë~ä Ýë âĞòéçåíçë Ñ▌íÝëá ã¼ÇÇ~ä êÉåÇÉäâÉòåÉâK @@aìê~íáçå J ‡íä~Öçë Üłíê~äÝî═ Ñìí~ãáÇ═ hĞíîÝåóÉâ Üłíê~äÝî═ łíä~Öçë Ñìí~ãáÇÉàÉK ^

âĞíîÝåó ÉÖóÉë âáÑáòÉíÝëÉáåÉâ àÉäÉåÝêíÝâÉå ëòłã−íçíí êÉä~í−î ÝêíÝâÝîÉä ëşäóçòJ òìâ ~ âáÑáòÉíÝëá áÇ═éçåíçâ~íK ^ Çìê~íáçåíI ãáåí ~ò ÉÖóÉë âĞíîÝåóÉâ â~ã~íäłÄÝêòÝâÉåóëÝÖÝí âáÑÉàÉò═ ãìí~í¼í Ü~ëòåłäàłâK JJJ läó~å ãìí~í¼I ~ãÉäó âáÑÉàÉòáI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉí═åÉâ łíä~Öçë~å ãÉååóá áÇ═í âÉää îłêåá~ ~ÜÜçòI ÜçÖó ~ âĞíîÝåó îłëłêäłëłê~ ÑçêÇ−íçíí éÝåòÉ ãÉÖíÝêćäàĞåK ^ Üçëëò~ÄÄ äÉàłê~íş âĞíîÝåóÉâ łíä~Öçë Ñìí~ãáÇÉàÉ Üçëëò~ÄÄI ~ ã~Ö~ë~ÄÄ â~ã~íäłÄ îáëòçåí ÅëĞââÉåíá ~ò łíä~Öçë Ñìí~ãáJ Ç═íK JJJ ^ Çìê~íáçå çäó~å ãìí~í¼I ãÉäóåÉâ ëòłãäłä¼àłÄ~å ~ àĞîÉÇÉäãÉâ ÉëÉÇÝâÉëëÝÖÝáÖ ëòćâëÝÖÉë

îłê~âçòłëá áÇ═â ëòÉêÉéÉäåÉâI ~ò ÉÖóÉë áÇ═ëò~âçâÄ~å îłêÜ~í¼ àĞîÉÇÉäãÉâ àÉäÉåÝêíÝâÝîÉä ëşäóçòî~I ~ åÉîÉò═ÄÉå éÉÇáÖ ~ âĞíîÝåó àÉäÉåÝêíÝâÉ î~Öóáë łêJ Ñçäó~ã~ í~äłäÜ~í¼K s~Öóáë ~ ãìí~í¼ ~òí ÑÉàÉòá âáI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉí═åÉâ łíä~Öçë~å ãÉååóá áÇ═í âÉää îłêåá~ ~ÜÜçòI ÜçÖó ~ âĞíîÝåó îłëłêäłëłê~ ÑçêÇ−íçíí éÝåòÉ ãÉÖíÝêćäàĞåK @@aìê~íáçå d~é J ‡íä~Öçë Ñìí~ãáÇ═ êÝë ^ Ä~åâ ÉëòâĞòÉáåÉâ Ýë Ñçêêłë~áå~â łíä~Öçë Ñìí~ãáÇÉàÉ EÇìê~íáçåF âĞòĞííá âćäĞåÄëÝÖK oÉåÇëòÉêáåí ~ò ÉëòâĞòĞâ à¼î~ä Üçëëò~ÄÄ äÉàłê~íş~âI ãáåí ~ ÑçêêłëçâI −Öó ~ Ä~åâ ÉëòâĞòÉá ÝêòÝâÉåóÉÄÄÉâ ~ â~ã~íîłäíçòłëê~I ãáåí ~

ÑçêêłëçâI ë Éò å~Öó ÑäìâíìłÅá¼í çâçòÜ~í ~ Ä~åâ ë~àłí í═âÝàÝåÉâ ÝêíÝâÝÄÉåK jáåÇÉòÉâ âĞîÉíâÉòíÝÄÉå ~ Çìê~íáçå Ö~é ~ â~ã~íäłÄâçÅâłò~í äÉÖJ Ñçåíçë~ÄÄ ãìí~í¼à~K @@asm J aÉäáîÉêó îÉêëìë m~óãÉåí cáòÉíÝë ÉääÉåÝÄÉå íĞêíÝå═ ëòłää−íłë Öó~âçêä~íłå~â EaÉäáîÉêó îÉêëìë m~óãÉåíF ãÉÖåÉîÉòÝëÉ ~ò ÝêíÝâé~é−êćÖóäÉíÉâ ÉäëòłJ ãçäłë~ ëçêłåK @@atfu J a~áï~Jjh háåÅëíłêàÉÖó eçò~ãáåÇÉñ a~áï~Jjh ÉÑÉâíÉíÝëá Ýë ËêíÝâé~é−êJÑçêÖ~äãá oíK NVVOK kçîÉãÄÉêÝÄÉå éìÄäáâłäí~ Éä═ëòĞê ~òí ~ êĞîáÇíłîş łää~ãé~é−ê Üçò~ãáåÇÉñÉíI ~ãÉäó ~ò ‡ää~ã~ǼëëłÖ hÉòÉä═ hĞòéçåí łäí~ä í~êíçíí NI P Ýë S ܼå~éçë Çáëòâçåí âáåÅëíłêàÉÖó

~ìâÅá¼âçå âá~ä~âìäí łíä~ÖÜçò~ãçâçå ~ä~éìäK ^ atfu ~ò Éäë═ åóáäîłåçë~å âĞòĞäí Üçò~ãáåÇÉñ j~Öó~êçêëòłÖçåI ãÉäóåÉâ ÅÝäà~I ÜçÖó êĞîáÇ íłîş â~ã~íçâ î~ä¼ë éá~Åá ãçòÖłëłí ãçÇÉääÉòòÉK ^ atfu Ü~íłêáÇ═ë âçåíê~âíìëłå~â ÄÉîÉòÉíÝëÝêÉ ãÝÖ åÉã âÉêćäí ëçêK ^ atfuJâçëłêÄ~å ëòÉêÉéä═ âáåÅëíłêàÉÖóÉâ âáåÅëíłêàÉÖóJ~ìâÅá¼áå ÉäÝêí ÑçêÖ~äçãã~ä ëşäóçòçíí łíä~ÖÜçò~ãçJ â~í í~êí~äã~òò~K ^ atfuJÉí ÉÖó áÖÉå ëí~ÄáäI åÉã ã~åáéìäłäÜ~í¼ ÄÉåÅÜã~êâJå~â íÉâáåíàćâK ^ò áåÇÉñ ÜÉíÉåíÉ îłäíçòí~íà~ ÝêíÝâÝíI ~ò ~Ççíí ÜÉíá âáåÅëíłêàÉÖó ~ìâÅá¼â âáÝêíÝâÉäÝëÉ ìíłåK NVVUK ãłàìë NNJí═ä ~ò áåÇÉñ íÉäàÉë ãÝêíÝâÄÉå ~ Ëq

íìä~àÇçåłÄ~ âÉêćäíK NQO q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì JJJ j~Öó~ê âáåÅëíłêàÉÖóJÜçò~ãáåÇÉñI ~ãÉäóÉí Éä═ëòĞê ENVVO MSK OSJłåF ~ a~áï~Jjh ËêíÝâé~é−ê oíK éìÄäáâłäI ã~àÇ NVVQK MRK NVJí═ä ~ Ëq ëòłãçä âá Ýë Üçò åóáäîłåçëëłÖê~ ãáåÇÉå ÅëćíĞêíĞâĞåK ^ atfu ~ ãÉÖÉä═ò═ Üłêçã ܼå~é NIP Ýë S ܼå~éçë Çáëòâçåí âáåÅëíłêàÉÖóJ~ìâÅá¼áå~â ÑçêÖ~äçãã~ä ëşäóçòçíí łíä~ÖÜçò~ãłí Ełíä~Öçë ÝîÉë âĞíîÝåóÉÖóÉåÝêíÝâJÜçò~J ãłíF í~êí~äã~òò~I şÖóI ÜçÖó ~ò áÇ═ÄÉå âĞòÉäÉÄÄá ~ìâÅá¼â å~ÖóçÄÄ ëşääó~ä ëòÉêÉéÉäåÉâK E^ äÉÖìíçäë¼ Ü¼å~é Üçò~ã~á åóçäÅëòçêçëI ~ò ~òí ãÉÖÉä═ò═ ܼå~éÝ ÜłêçãëòçêçëI ~

Ü~êã~ÇáâÝ ÉÖóëòÉêÉë ëşääó~äFK kÝÜłåó łää~ãâĞíîÝåó â~ã~íçòłë~ ~ atfu ~ä~âìäłëłÜçò âĞíĞííK JJJ j~Öó~ê âáåÅëíłêàÉÖóJÜçò~ãáåÇÉñI ~ êĞîáÇ äÉàłê~íş łää~ãé~é−êçâ Üçò~ãłå~â ãÝêÝëÝêÉK PI SI Ýë NO ܼå~éçë ÇáëòâçåíJ âáåÅëíłêàÉÖóÉâ ~ìâÅá¼å âá~ä~âìäí łíä~ÖÜçò~ã~áí ëşäóçòò~I ãÝÖéÉÇáÖ áÇ═~êłåóçë~å EâĞòÉäÉÄÄá ~ìâÅá¼â å~ÖóçÄÄ ëşääó~äFK @@atfu áåÇÉñ ^ ìÇ~éÉëíá ËêíÝâí═òëÇÉ NVVO ¼í~ êÉåÇëòÉêÉëÉå âĞòĞä łää~ãé~é−êê~ îçå~íâçò¼ áåÇÉñÉíI ~ãáí atfu áåÇÉñåÉâ Ü−îå~âK E ãáåÇÉå ÜÝí ÅëćíĞêíĞâĞåI ~ ãÉÖÉä═ò═ Üłêçã ܼå~é NI P Ýë S ܼå~éçë Çáëòâçåí âáåÅëíłêàÉÖó ~ìâÅá¼áå~â ëşäóçòçíí ÉêÉÇãÝJ åóÉáÄ═ä F

@@bJÄìëáåÉëë J ÉäÉâíêçåáâìë ćòäÉí ^ò ćòäÉíá íÉîÝâÉåóëÝÖÉâ îÉòÉíÝâÉë Ýë îÉòÉíÝâ åÝäâćäáI áåíÉêåÉíÉë íÉÅÜåçä¼Öáłå ~ä~éìä¼ ĞëëòÉâ~éÅëçäłë~ ~ îłëłêä¼ââ~äI ÄÉëòłää−í¼ââ~ä Ýë ćòäÉíá é~êíåÉêÉââÉäK @@bJÅçããÉêÅÉ fåíÉêåÉíÉë âÉêÉëâÉÇÉäÉãK @@b å~é ^ íłêë~ëłÖá ÉëÉãÝåó EéäKW âĞòÖó▌äÝëI çëòí~äÝâF å~éà~K JJJ ^ò ÝêíÝâé~é−êļä ëòłêã~ò¼ Ýë ~ âáÄçÅëłí¼ łäí~ä íÉäàÉë−íÉåÇ═ âáÑáòÉíÝëëÉä àłê¼ ÉëÉãÝåó âÉòÇ═ áÇ═éçåíà~I íçîłÄÄł íłêë~ëłÖá ÉëÉãÝåó å~éà~K @@bLm J É~êåáåÖë óáÉäÇI åóÉêÉëÝÖÜçò~ã ^ mLb ãìí~í¼ áåîÉêòÉK ˆêĞâàłê~ÇÝâçë~å ãÝêá ~ êÝëòîÝåó Üçò~ãłíK @@b~êåáåÖë ElåäáåÉ éä~íÑçêãF ^ò áâçå

ãÉÖãìí~íà~ åÉâćåâI ÜçÖó ãáâçê ~Ç åÉÖóÉÇÝîÉë àÉäÉåíÝëí ~ é~é−êK ^ ÑÉäáê~íê~ łääî~ âćäĞåÄĞò═ áåÑçêãłÅá¼í â~J éìåâI ãáåí éÝäÇłìä ~ àÉäÉåíÝë Çłíìã~K @@b^pa^n ^ k^pa^n ãáåíłàłê~ NVVS ëòÉéíÉãÄÉêÝÄÉ äÝíêÉÜçòçíí Éìê¼é~á ÉäÉâíêçåáâìë éá~ÅI ëòÝâÜÉäóÉ êćëëòÉäK háòłê¼ä~Ö ~ âáëJ Ýë âĞòÝéîłää~ä~íçâ ëòłãłê~K ^ò brolKkjJåÝä âáëÉÄÄ ~ äáâîáÇáíłë~I å~éá ÑçêÖ~äã~ NVVVJÄÉå OR j Éìêç îçäíK @@b fq J b~êåáåÖë ÉÑçêÉ fåíÉêÉëí ~åÇ q~ñÉë ^ǼòłëI â~ã~íÑáòÉíÝëI Ýë êÉåÇâ−îćäá íÝíÉäÉâ Éä═ííá ÉêÉÇãÝåó EćòÉãá ÉêÉÇãÝåóFK @@b fqa^ J b fq H aÉéêÉÅá~íáçå ~åÇ ^ãçêíáò~íáçå gÉäÉåíÝëÉW b fq H ~ò Éäëòłãçäí ÝêíÝâÅëĞââÉåÝëX

ÝêíÉäãÉòÝëÉW ~ò ćòÉãá ÉêÉÇãÝåó H ~ò ~ãçêíáòłÅá¼ ÉÖóćííÉëÉåK NQP q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@b hj J bÖóëÝÖÉë−íÉíí ÉíÝíá h~ã~íäłÄãşí~í¼ bÖóëÝÖÉë−íÉíí ÄÉíÝíá â~ã~íäłÄãìí~í¼K s~ä~ãÉäó ÄÉíÝí íÝåóäÉÖÉë ÝîÉë Üçò~ãłí àÉäò═ ãìí~í¼I ~ãÉäóÉí ãáåÇÉå Ä~åâ âĞíÉJ äÉë ~òçåçë ÉäîÉâ ëòÉêáåí âáëòłã−í~åáK b ãìí~í¼ ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä ĞëëòÉîÉíÜÉí═â ~ò ÉÖóÉë Ä~åâçâ łäí~ä â−åłäí ÄÉíÝíÉâ íÝåóäÉÖÉë ÝîÉë Üçò~ã~áK ^ QNLNVVTKëòK âçêãłåóêÉåÇÉäÉí Éä═−êà~I ÜçÖó ~ ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâåÉâ ~ò ÉÖóÉë ÄÉíÝíÉâ ĞëëòÉÜ~ëçåä−íÜ~í¼ëłÖ~ ÝêÇÉâÝÄÉå âĞòòÝ âÉää íÉååáćâ ~ò b hjJÉíI

~ãÉäóåÉâ ëòłã−íłëłåłä ~ â~ã~íĞëëòÉÖÄÉå Åë~â ~ íÝåóäÉÖÉëÉå âáÑáòÉíÉåÇ═ ĞëëòÉÖ îÉÜÉí═ ÑáÖóÉäÉãÄÉK pÉÖ−íëÝÖÝîÉä ÉÖóëÝÖÉë ~ä~éçå îÉÜÉí═Éâ ÑáÖóÉäÉãÄÉ ~ ÄÉíÝíá â~ã~íäłÄ~âI âĞòòÝíÝíÉäÝêÉ ~ ÜáíÉäJ áåíÝòÉíÉâÉí ~ àçÖëò~Äłäó âĞíÉäÉòáK JJJ bÖóëÝÖÉë−íÉíí ÉíÝíá h~ã~íäłÄ jìí~í¼K ^ âćäĞåÄĞò═ ÑÉäíÝíÉäÉââÉä â~ã~íçò¼ éÝåòáåíÝòÉíá íÉêãÝâÉââÉä ÉäÝêÜÉí═ íÝåóäÉÖÉë Üçò~ã ĞëëòÉÜ~ëçåä−íłëłí Éä═ëÉÖ−í═ ãÝê═ëòłãK ^ QNKLNVVTK EfffKRKF hçêãłåóêÉåÇÉäÉí ãáåÇÉå ÄÉíÝíá íÉêãÝâÉí âáÄçÅëłí¼ ÜáíÉäáåíÝòÉíÉí âĞíÉäÉò ~ íÉêãÝâÉáêÉ îçå~íâçò¼ b hj âáëòłã−íłëłê~ Ýë âĞòòÝíÝíÉäÝêÉK ^ò ÉÖóëÝÖÉëÉå

~äâ~äã~ò~åǼ ëòłJ ã−íłëá Éäàłêłëí ~ êÉåÇÉäÉí NK Ýë OK ëòłãş ãÉääÝâäÉíÉ í~êí~äã~òò~K ^ò b hj âáëòłã−íłëłÜçò ~ âĞîÉíâÉò═ âÝéäÉíÉí âÉää ~äJ â~äã~òåáI Ü~ ~ äÉàłê~íáÖ Üłíê~äÝî═ Ñìí~ãáÇ═ PSR å~éåłä âÉîÉëÉÄÄW åW ~ â~ã~íÑáòÉíÝëÉâ ëòłã~I êW ~ò b hj ëòłò~ÇêÝëòÉI íáW ~ ÄÉíÝíÉäÜÉäóÉòÝë å~éàłí¼ä ~ò áJÉÇáâ âáÑáòÉíÝëáÖ Üłíê~äÝî═ å~éçâ ëòłã~I EâHÄîFáW ~ò áJÉÇáâ âáÑáòÉíÝëâçê âáÑáòÉíÉíí â~ã~í Ýë ÄÉíÝíĞëëòÉÖ îáëëò~ÑáòÉíÝë ĞëëòÉÖÉK ^ò b hj âáëòłã−íłëłÜçò ~ âĞîÉíâÉò═ âÝéäÉíÉí âÉää ~äâ~äã~òåáI Ü~ ~ äÉàłê~íáÖ ÜłíJ ê~äÝî═ Ñìí~ãáÇ═ äÉÖ~äłÄÄ PSR å~éW ~Üçä åW ~ â~ã~íÑáòÉíÝëÉâ ëòłã~I êW ~ò b hj ëòłò~ÇêÝëòÉI íáW

~ ÄÉíÝíÉäÜÉäóÉòÝë å~éàłí¼ä ~ò áJÉÇáâ âáÑáòÉíÝëáÖ Üłíê~äÝî═ å~éçâ ëòłã~I EâHÄîFáW ~ò áJÉÇáâ âáÑáòÉíÝëâçê âáÑáòÉíÉíí â~ã~í Ýë ÄÉíÝíĞëëòÉÖ îáëëò~ÑáòÉíÝë ĞëëòÉÖÉK @@b` J bìêçéÉ~å `Éåíê~ä ~åâ bìê¼é~á hĞòéçåíá ~åâI ~ò bìê¼é~á jçåÉíłêáë råá¼ àÉÖóÄ~åâà~K @@bÅçåçãáÅ ~åÇ cáå~åÅá~ä `çããáííÉÉ J bc` d~òÇ~ëłÖá Ýë mÝåòćÖóá áòçííëłÖ EbÅçåçãáÅ ~åÇ cáå~åÅá~ä `çããáííÉÉ J bc`FK ^ d~òÇ~ëłÖá Ýë jçåÉíłêáë råá¼ EdjrF Ü~êã~Çáâ ëò~â~ëòłå~â âÉòÇÉíÝå ÑÉäłää−íçíí âçåòìäí~í−î ëòÉêîI ãÉäóÄÉ ~ í~Öłää~ãçâI ~ò bìê¼é~á áòçííëłÖ Ýë ~ò bh ã~J ñáãìã OJO Ñ═í àÉäĞäK ^ í~Öłää~ãçâ N í~Öçí åÉãòÉíá âĞòáÖ~òÖ~íłëìâ ÑÉäë═ îÉòÉí═á

âĞòćäI ~ ãłëçÇáâ í~Öçí éÉÇáÖ åÉãòÉíá àÉÖóÄ~åâàìâ ÑÉäë═ îÉòÉí═á âĞòćä àÉäĞäáâK ^ àÉÖóÄ~åâá í~Öçâ łäí~äłÄ~å Åë~â ~ àÉÖóÄ~åâá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí áë Ýêáåí═ íÝãłâ ÉëÉJ íÝå îÉëòåÉâ êÝëòí ~ ÄáòçííëłÖ ćäÝëÉáåK ^ ÄáòçííëłÖ ÑÉäłää−íłëłê¼ä Ýë ÑÉä~Ç~í~áê¼ä ~ pòÉêò═ÇÝë NNQK ÅáââÝåÉâ EOF ÄÉâÉòÇÝëÝJ ÄÉå çäî~ëÜ~íìåâK @@bc` J bÅçåçãáÅ ~åÇ cáå~åÅá~ä `çããáííÉÉ d~òÇ~ëłÖá Ýë mÝåòćÖóá áòçííëłÖ EbÅçåçãáÅ ~åÇ cáå~åÅá~ä `çããáííÉÉ J bc`FK ^ d~òÇ~ëłÖá Ýë jçåÉíłêáë råá¼ EdjrF Ü~êã~Çáâ ëò~â~ëòłå~â âÉòÇÉíÝå ÑÉäłää−íçíí âçåòìäí~í−î ëòÉêîI ãÉäóÄÉ ~ í~Öłää~ãçâI ~ò bìê¼é~á áòçííëłÖ Ýë ~ò bh ã~J ñáãìã OJO Ñ═í àÉäĞäK ^

í~Öłää~ãçâ N í~Öçí åÉãòÉíá âĞòáÖ~òÖ~íłëìâ ÑÉäë═ îÉòÉí═á âĞòćäI ~ ãłëçÇáâ í~Öçí éÉÇáÖ åÉãòÉíá àÉÖóÄ~åâàìâ ÑÉäë═ îÉòÉí═á âĞòćä àÉäĞäáâK ^ àÉÖóÄ~åâá í~Öçâ łäí~äłÄ~å Åë~â ~ àÉÖóÄ~åâá íÉîÝâÉåóëÝÖÉí áë Ýêáåí═ íÝãłâ ÉëÉJ íÝå îÉëòåÉâ êÝëòí ~ ÄáòçííëłÖ ćäÝëÉáåK ^ ÄáòçííëłÖ ÑÉäłää−íłëłê¼ä Ýë ÑÉä~Ç~í~áê¼ä ~ pòÉêò═ÇÝë NNQK ÅáââÝåÉâ EOF ÄÉâÉòÇÝëÝJ ÄÉå çäî~ëÜ~íìåâK @@bÑÑÉâí−î łêÑçäó~ã ^ò ÉÑÑÉâí−î łêÑçäó~ã íìä~àÇçåâÝééÉå ÉÖó çäó~å łêÑçäó~ãáåÇÉñI ~ãÉäó ÉÖó î~äìíłå~â íĞÄÄ ãłë î~äìíłî~ä ëòÉãÄÉåá łíä~J Öçë łêÑçäó~ãîłäíçòłëłí ÑÉàÉòá âáK @@bÑÑÉâí−î â~ã~íäłÄ háÑÉàÉòá éÝåòćåâ ÝîÉë

Üçò~ãłíI çäó~å ÉëÉíÄÉåI ~ãáâçê ÝîÉå ÄÉäćä ~ í═âÉ ìíłå íĞÄÄ éÉêá¼ÇìëÄ~å ÑáòÉíåÉâ â~ã~íçí Ýë ~ò ÉëÉÇÝâÉë â~ã~íçíI í═âÝë−íáâK @@bÖÝëò ÝäÉíêÉ ëò¼ä¼ Äáòíçë−íłë J tÜçäÉ äáÑÉ ËäÉíÄáòíçë−íłëá í−éìëI ãÉäó âçÅâłò~íá EÜ~äłäÉëÉíáF ëòçäÖłäí~íłëí åóşàíK ^ò ÉÖÝëò ÝäÉíêÉ ëò¼ä¼ Äáòíçë−íłë âćäĞåäÉÖÉëëÝÖÉI ÜçÖó åáåÅë ãÉÖÜ~íłêçòçíí äÉàłê~íI ~ Äáòíçë−í¼ ~ Äáòíçë−íçíí íÉíëò═äÉÖÉë áÇ═éçåíÄ~å ÄÉâĞîÉíâÉò═ Ü~äłä~ ÉëÉíÝå âáÑáòÉíá ~ Äáòíçë−íłëá ĞëëòÉÖÉíK ^ Ç−àÑáòÉíÝëá í~êí~ã ÉòÉâåÝä ~ Äáòíçë−íłëçâåłä łäí~äłÄ~å Éä═êÉ ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÜçëëòşëłÖşI ~ íÉêãÝâ Öó~âê~å ÉÖóëòÉêá

Ç−à~ëK @@bÖÝëòëÝÖÄáòíçë−íłë J ÉíÉÖëÝÖÄáòíçë−íłë NQQ q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ^ Äáòíçë−íçíí ÉÖÝëòëÝÖá łää~éçíłå~â îłê~íä~åI âçãçäó ~åó~Öá íÉêÜÉâÉí àÉäÉåí═ äÉêçãäłëłê~ âĞíÜÉí═ Äáòíçë−íłëK qáéáâìë ÉÖÝëòëÝÖÄáòíçë−íłëçâW ã▌íÝíá íÝê−íÝëI â¼êÜłòá å~éá íÝê−íÝëI Öó¼Öóìäłëá íłãçÖ~íłëI âáÉãÉäí âçÅâłò~íş ÄÉíÉÖëÝÖÉâêÉ îçå~íâçò¼ Äáòíçë−íłëI ëíÄK ^ âćäĞåÄĞò═ ëòçäÖłäí~íłëí åóşàí¼ ÉÖÝëòëÝÖÄáòíçë−íłëá íÉêãÝâÉâÉí ãłë ÝäÉíÄáòíçë−íłëçâ ãÉääÝ âáÉÖÝëò−í═ Äáòíçë−íłëâÝåíI Ğåłää¼ Ñ═Äáòíçë−íłëâÝåíI î~Öó ãçÇìäçë

ÑÉäÝé−íÝë▌ ÉÖÝëòëÝÖÄáòíçë−íłëá Åëçã~Öçâ êÝëòÉâÝåí äÉÜÉí ãÉÖîłëłêçäåáK @@bÖó Ñçêáåíê~ Éë═ íĞêäÉëòí═ êÝëòäÉí bÖó Ñçêáåíåóá ÑÉäîÉíí ÜáíÉäêÉ ëòłã−íçíí îáëëò~ÑáòÉíÝë ÑçêáåíÄ~åI Ü~í íáòÉÇÉë àÉÖóáÖ ãÉÖ~Çî~K pòłã−íłë~âçê ~ Ä~åâ Ñçäó~ã~J íçë â~ã~íÑáòÉíÝëëÉä Ýë í═âÉíĞêäÉëòíÝëëÉä â~äâìäłäI Ýë ~ ãìí~í¼ íćâêĞòá ~ ÑÉäëòłãçäí Ç−à~â Ü~íłëłí áëK @@bÖó àÉÖóêÉ àìí¼ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâ ^ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâ çëòíî~ ~ âáÄçÅëłíçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉâ ëòłãłî~äK ^ò ÉÖóëÝÖåóá J íĞÄÄåóáêÉ N Ñçêáåí åÝîÝêíÝâ▌ J ÄÉJ ÑÉâíÉíÝëá àÉÖó ~âíìłäáë łêÑçäó~ãłí ãìí~íà~K ^ÜÜçò íÉÜłíI ÜçÖó

ãÉÖíìÇàìâI ãÉååóáí ÝêåÉâ àÉäÉåäÉÖ ÄÉÑÉâíÉíÝëá àÉÖóÉáåâI ~ò ÉÖó àÉÖóêÉ àìí¼ åÉíí¼ ÉëòâĞòÝêíÝâÉí ãÉÖ âÉää ëòçêçòåìåâ ~ ÄáêíçâìåâÄ~å äÝî═ àÉÖóÉâ ëòłãłî~äK @@bÖó êÝëòîÝåó ÑçêÖ~äã~òçíí îçäìãÉåÝí ãìí~í¼ Öê~Ñáâçå J l s J çåJÄ~ä~åÅÉ îçäì ^ò Éäë═ áÖÉå åÝéëòÉê▌ áåÇáâłíçê ãÉÖ~äâçíłë~ gçÉ dê~åîáääÉ åÉîÝÜÉò Ñ▌ò═ÇáâI ~ò l s ~ éçòáí−î Ýë åÉÖ~í−î ÑçêÖ~äçãłJ ê~ãäłëí Üáî~íçíí ãÝêåáK pòłã−íłë~ áÖÉå ÉÖóëòÉê▌I Ü~ ~ò ~Ççíí å~éçå ~ò áåëíêìãÉåíìã ÉãÉäâÉÇÉííI ~ââçê ~ò ~Ççíí å~éá ÑçêJ Ö~äçã Üçòòł~ǼÇáâI Ü~ ÅëĞââÉåí ~ââçê äÉîçå¼Çáâ ~ò l s ÝêíÝâÝÄ═äK @@bÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ Å~ëÜÑäçï J `cp ^

ãìí~í¼ ~ íìä~àÇçåá Üłåó~Ç EêÝëòîÝåóÉâ ëòłã~F ~ä~éàłå íÉëòá îáòëÖłäÜ~í¼îł ~ îłää~ä~í àĞîÉÇÉäãÉò═ëÝÖÝíI áääÉíîÉ âÝëòJ éÝåòÉääłíçííëłÖłíK @@bÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ ÉêÉÇãÝåó J bmp ^Ǽòçíí ÉêÉÇãÝåóI çëòíî~ ~ êÝëòîÝåóÉâ ëòłãłî~äK jÉÖãìí~íà~ ãÉââçê~ îłää~ä~íá àĞîÉÇÉäãÉí íÉêãÉä ÉÖó êÝëòîÝåóK @@bÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ âĞåóî ëòÉêáåíá ÝêíÝâ J ççâ î~äìÉ éÉê ëÜ~êÉ bÖó êÝëòîÝåó áåíêáåëáÅ ÝêíÝâÉI ~ò~ò ~ îłää~ä~íá âĞåóîÉâÄÉå ÇçâìãÉåíłäí ÉÖó êÝëòîÝåóêÉ àìí¼ î~ÖóçåK ^ éá~Åá ÝêíÝâ−íÝJ äÉí Éíí═ä àÉääÉãò═Éå ÉäíÝêI ~ îłê~âçòłëçâ Ýë ~ àĞîÄÉåá éá~Åá ÝêíÝâ àÉäÉåÄÉåá ãÉÖàÉäÉåÝëÉ ÑÉäÑÉäÝ

ëòçâí~ ÉäíÝê−íÉåá ~ò łêÑçJ äó~ãçíI Ü~ ~òçåÄ~å ~ éá~Å Äçêşäłí¼I ~ââçê ~ò ~âíìłäáë ãÉÖ−íÝäÝë ~ âĞåóîëòÉêáåíá ÝêíÝâ ~äł áë ãÉÜÉíK bò ÑÉäîłëłêäłëáI áääÉíJ îÉ äáâîáÇłÅá¼ë îÉëòÝäí ÜçêÇçò ã~ÖłÄ~åI ÜáëòÉå ~ò ÉëòâĞòĞâ âćäĞå íĞÄÄÉí ÝêåÉâI ãáåí ÉÖóćííK @@bÖóÉåÝêíÝâÉë ^ò ~ò łêì ~ãáí ~ ÅëÉêÝêÉ â−åłäí łêìÝêí ÅëÉêÝÄÉ Äáòíçë~å ÉäÑçÖ~Ç ~ò łêì íìä~àÇçåçë~K ^ò ÉÖóÉåÝêíÝâÉë łêì ~ ÅëÉêÝêÉ â−åłäí łêìî~ä ëòÉãÄÉå ~ò ~òçåå~äá âáÅëÉêÝäÜÉí═ëÝÖ łää~éçíłÄ~å î~åK @@bÖóÉåÝêíÝâ▌ëÝÖ ^ò ~ â−îłå~äçãI ÜçÖó ~ Äáòíçë−íłëá Ç−àÄÉîÝíÉäÉâ ÑÉÇÉòòÝâ ~ò ĞëëòÉë âáÑáòÉíÉíí ëòçäÖłäí~íłëíI ~ í~êí~äÝâçâ~íI ~

Äáòíçë−í¼ âĞäíëÝÖÉáí Ýë ãÝäíłåóçë ãÝêíÝâ▌ ćòäÉíá Ü~ëòåłíK @@bÖóÉåäÉÖ äÉâÝêÇÉòÝë ^ ëòłãäłå äÝî═ ĞëëòÉÖ äÉâÝêÇÉòÝëÉK @@bÖóÉåëşäó bò ~ ÑáòáâłÄ¼ä âĞäÅëĞåòĞíí ÑçÖ~äçã −êà~ äÉ ~òí ~ ÜÉäóòÉíÉíI ~ãáâçê ~ Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉêÉéä═âåÉâI î~Öó ~ Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉêÉéä═â ÉÖóÉë éá~Åçí ~äâçí¼ Åëçéçêíà~áå~â åÉã łää ÝêÇÉâćâÄÉå ãÉÖîłäíçòí~íåá Ö~òÇ~ëłÖá ã~Ö~í~êíłëìâ~íK ^ Ö~òÇ~ëłÖá ëòÉêÉéä═âJ åÉâ ~òÝêí åÉãI ãÉêí ~Ççíí íĞêÉâîÝëÉáâ Ýë ~ ëòáåíÝå ~Ççíí ÑÉäíÝíÉäÉâ ãÉääÉíí ÉÖóÉíäÉå Ö~òÇ~ëłÖá âêáíÝêáìã ëòÉêáåí ëÉã âÝéÉJ ëÉâ à~î−í~åá ÜÉäóòÉíćâĞåK ^ éá~Åçâê~ ~äâ~äã~òî~ éÉÇáÖ ~ò ÉÖóÉåëşäó ~òí ~ò

łää~éçíçí àÉäÉåíáI ~ãáâçê ~ò Éä~Ǽâ Ýë ~ îłëłêä¼â ĞëëòÉëëÝÖÉ ãÉÖ î~å ÉäÝÖÉÇîÉ ~ò Éä~Ççíí Ýë ãÉÖîłëłêçäí à~î~â łê~áå~â Ýë ãÉååóáëÝÖÉáåÉâ àÉäÉåäÉÖá NQR q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì âçãÄáåłÅá¼àłî~äI Ýë −Öó åÉã â−îłåà~ ~òí ãÉÖîłäíçòí~íåáK @@bÖóÉåëşäóá Eéá~Åíáëòí−í¼F łê ^ò ~ éá~Åá łê EéGFI ~ãÉäó ãÉääÉíí ~ íÉêãÝâÄ═ä âÉêÉëÉíí ãÉååóáëÝÖ ãÉÖÉÖóÉòáâ ~ â−åłäí ãÉååóáëÝÖÖÉäK j~êëÜ~ääJâÉêÉëòíK słäíçò~íä~å â−åłä~í ãÉääÉíí ~ âÉêÉëäÉí ãÉÖåĞîÉâÉÇÝëÉ ~ò ÉÖóÉåëşäóá łê~í Ýë ãÉååóáëÝÖÉí åĞîÉäáK słäíçò~íä~å âÉêÉëäÉí ãÉääÉíí ~ â−åłä~í ãÉÖåĞîÉâÉÇÝëÉ

~ò ÉÖóÉåëşäóá łê~í ÅëĞââÉåíáI ~ò ÉÖóÉåëşäóá ãÉååóáëÝÖÉí åĞîÉäáK @@bÖóÉåëşäóá â~ã~íäłÄ EábF ^ò ~ â~ã~íäłÄI ~ãÉäó ãÉääÉíí äÝíêÉàĞå ~ í═òëÇÉ ÉÖóÉåëşäó~K @@bÖóÉë−íÉíí Éäë═ÄÄëÝÖá êÝëòîÝåóÉâ J mobp J éêÉÑÉêêÉÇ éççäÉÇ ëÜ~êÉë háë JÝë âĞòÝéîłää~ä~íçâ ëòłãłê~ åóşàí äÉÜÉí═ëÝÖÉí ~ í═âÉéá~Åçâçå î~ä¼ êÝëòîÝíÉäêÉK ^òçâå~â ~ îłää~ä~íçâå~â ~Ç äÉÜÉí═ëÝÖÉí ~ í═âÉéá~Åçâçå î~ä¼ ãÉÖàÉäÉåÝëêÉI ~ãÉäóÉâ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ãáå═ë−íÝëÉ ãÉÖÑÉäÉä═I ÇÉ Ğåã~ÖìâÄ~å íşä âáÅëáâ ~ÜÜçòI ÜçÖó Ğåłää¼~å ÑÉä íìÇåłå~â äÝéåáK ^ îłää~ä~íçâ łäí~ä âáÄçÅëłíçíí åóÉêÉëÝÖêÝëòÉëÉÇÝëá àçÖçâê¼ä ëò¼ä¼

ãÉÖłää~éçÇłëçâ~í Öóşàíáâ ĞëëòÉI Ýë ÝêíÝâé~éáêçë−íàłâK bååÉâ âĞëòĞåÜÉí═Éå ~ ÄÉÑÉâíÉí═â êÝëòÉëÉÇÜÉíåÉâ ~ îłää~ä~íá åóÉêÉëÝÖÄ═äI ~ îłää~ä~íçâ éÉÇáÖ şà ÑçêêłëçâÜçò àìíå~âK @@bÖóÉòíÉí═ÄáòçííëłÖ ^ Ëq âćäĞå ëò~Äłäóò~í~ łäí~ä ãÉÖÜ~íłêçòçíí íÉëíćäÉíK @@bÖóÝÄ ÄÉîÝíÉäLêłÑçêÇ−íłë ^ îłää~äâçòłë Ñ═íÉîÝâÉåóëÝÖÝåÉâ ÉêÉÇãÝåóÉâÝééÉå ÉÖóëòÉê ÄÉÑçäóí ÄÉîÝíÉäLÑáòÉíÉíí êłÑçêÇ−íłëK @@bÖóÝÄ ãçåÉíłêáë éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉ bÖóÝÄ ãçåÉíłêáë éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉ E^ÖÖêÉÖ~íÉÇ Ä~ä~åÅÉ ëÜÉÉí çÑ çíÜÉê ãçåÉí~êó Ñáå~åÅá~ä áåëíáJ íìíáçåëFK ^ò

ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉâ ~ò ÉÖóÝÄ ãçåÉíłêáë áåíÝòãÝåóÉâ EÄ~åâçâI ~ ëò~âçë−íçíí ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâI ~ ëòĞîÉíâÉòÉíá ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâ Ýë ~ éÝåòéá~Åá ~ä~éçâF ĞëëòÉîçåíI ÇÉ ~ò ÉÖóãłë âĞòíá â~éÅëçä~íçââ~ä åÉã âçåëòçäáÇłäí ãÝêäÉÖ~Ç~í~áí í~êJ í~äã~òò~K ^ò ÉÖóÝÄ ãçåÉíłêáë éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ëòÉâíçêłÄ~ í~êíçò¼ áåíÝòãÝåóÉâêÉ îçå~íâçò¼~å âÝí ãÝêäÉÖ áë âÝJ ëòćäW ~ éÝåòéá~Åá ~ä~éçâ ~Ç~í~áí áë í~êí~äã~ò¼ ÉÖóÝÄ ãçåÉíłêáë éÝåòćÖóá áåíÝòãÝåóÉâ ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉI î~ä~ãáåí ~ ÜáíJ ÉäáåíÝòÉíÉâ ĞëëòÉîçåí ãÝêäÉÖÉI ãÉäó Åë~â ~ Ä~åâçâI ëò~âçë−íçíí ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâ Ýë ëòĞîÉíâÉòÉíá

ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâ ãÝêäÉÖ~Ç~J í~áí í~êí~äã~òò~K @@bÖóÝåá éçêíÑçäá¼JâÉòÉäÝë ^ò ÉÖóÝåá éçêíÑçäá¼JâÉòÉäÝë äÝåóÉÖÉI ÜçÖó ~ ÄÉÑÉâíÉí═ EãÉÖÄ−ò¼F Ýë ~ éçêíÑçäá¼ âÉòÉä═àÉ EãÉÖÄ−òçííF âĞòĞíí ~ ãÉÖÄ−ò¼ éÝåòćÖóá ÅÝäà~áí Ýë âçÅâłò~íîłää~äłëá Ü~àä~åǼëłÖłí íćâêĞò═ ëòÉêò═ÇÝë àĞå äÝíêÉK ^ ëòÉêò═ÇÝë äÉÜÉí═îÝ íÉëòáI ÜçÖó ~ ãÉÖJ Ä−òçíí ~ ãÉÖÄ−ò¼ ÉÖóÝåá âçÅâłò~íîłää~äłëá Ü~àä~åǼëłÖłÜçò Ýë Üçò~ãÉäîłêłëłÜçò äÉÖàçÄÄ~å áÖ~òçǼ éçêíÑçäá¼í łää−íëçå ĞëëòÉ Ýë ~òí ~ ëòÉêò═ÇÝëÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí ÄÉÑÉâíÉíÝëá éçäáíáâłå~â Ýë ~ qĞêîÝåóÄÉå äÉ−êí~âå~â ãÉÖÑÉäÉä═Éå âÉòÉäàÉK j−Ö ~

ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éâÉòÉäÝëá íÉîÝâÉåóëÝÖ ~ î~ÖóçåâÉòÉäÝë ëí~åÇ~êÇáòłäí Ñçêãłà~I ~ò ÉÖóÝåá éçêíÑçäá¼JâÉòÉäÝë ëòÉãÝäóêÉ ëò~Äçíí ëòçäÖłäí~íłë äÉÜÉí═ëÝÖÝí ~Çà~ ãÉÖ ~ ÄÉÑÉâíÉí═âåÉâK ełíêłåó~ ~ ÄÉÑÉâíÉíÝëá ~ä~éâÉòÉäÝëëÉä ëòÉãÄÉåI ÜçÖó Åë~â å~J ÖóçÄÄ EàÉääÉãò═Éå íĞÄÄ NM ãáääá¼ ÑçêáåíåóáF ÄÉÑÉâíÉíÝë ÉëÉíÝå íìÇ ãÉÖÑÉäÉäåá ~ ãÝêÉíÖ~òÇ~ëłÖçëëłÖJâĞäíëÝÖÜ~íÝâçåóëłÖ ÉäîÉáåÉâK @@bÖóÝåá îłää~äâçòłë gçÖá Ýë ÉÖóÝÄ ëòÉãéçåíļä áë ~ò ÉÖóÝåá îłää~äâçòłë ãÉÖ~ä~é−íłë~ ~ äÉÖÉÖóëòÉê▌ÄÄI ã~Öłî~ä ÜçêÇçòî~ ~ ã~Ö~ âĞååóÉÇJ ëÝÖÉáí Ýë âçêäłí~áí áëK ^ä~é−íłëłí ~ò NVVMK Ýîá sK íĞêîÝåó íÉëòá

äÉÜÉí═îÝI ~ãÉäóí═ä ãáåÇÉå ÄÉäÑĞäÇá íÉêãÝëòÉíÉë ëòÉãÝäóJ åÉâ ~ä~åóá àçÖ~ ~ò ćòäÉíëòÉê▌I ë~àłí åÉîÝÄÉå Ýë ë~àłí âçÅâłò~íłê~I êÉåÇëòÉêÉëÉåI Ü~ëòçåëòÉêòÝë ÅÝäàłÄ¼ä Ñçäóí~íçíí Ö~òÇ~J ëłÖá íÉîÝâÉåóëÝÖK bÖóÝåá îłää~äâçòłë ~ä~é−íłëłê~ Éäë═ëçêÄ~å ÄÉäÑĞäÇá íÉêãÝëòÉíÉë ëòÉãÝäóÉâ Eã~ÖłåëòÉãÝäóÉâF àçÖçëìäí~âI âćäÑĞäÇá łää~ãJ éçäÖłêçâ îáëòçåí Åë~â âçêäłíçòçíí ÑÉäíÝíÉäÉâ ãÉääÉííW íĞêîÝåóá êÉåÇÉäâÉòÝë ÝêíÉäãÝÄÉåI Ğåłää¼ îłää~äâçò¼âÝåíI Ö~òÇ~ëłÖá ÅÝäş äÉíÉäÉéÉÇÝëêÉ àçÖçëìäí~âå~â äÉÜÉíëÝÖÉëK ^ àÉäÉåäÉÖ Ü~íłäóçë åÉãòÉíâĞòá ëòÉêò═ÇÝëÉáåâ ëòÉêáåí ~ âćäÑĞäÇá

łää~ãéçäJ Öłêçâ âĞòćä ~ò bìê¼é~á qÝêëÝÖ EbdqF í~Öłää~ã~áå~â éçäÖłê~á àçÖçëìäí~â Ü~òłåâ íÉêćäÉíÝå ÉÖóÝåá îłää~äâçòłë ~ä~é−íłëłJ NQS q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì ê~K ^ò bdq łää~ãçâ âĞêÝÄÉ í~êíçòáâ ~ò bìê¼é~á råá¼ î~ä~ãÉååóá í~Öłää~ã~I íçîłÄÄł ~ò fòä~åÇá hĞòíłêë~ëłÖI ~ iáÅÜíÉåëJ íÉáåá k~ÖóÜÉêÅÉÖëÝÖ Ýë ~ kçêîÝÖ háêłäóëłÖK kÉã ~ä~é−íÜ~í ÉÖóÝåá îłää~äâçòłëí ~ò ~ ëòÉãÝäóI ~âáW J Ö~òÇ~ëłÖáI î~Öóçå ÉääÉåá î~Öó ~ âĞòÝäÉí íáëòí~ëłÖłí ëÝêí═ Ä▌åÅëÉäÉâãÝåó ãá~íí àçÖÉê═ëÉåI îÝÖêÉÜ~àí~åǼ ëò~Ä~ÇëłÖJ îÉëòíÝëêÉ −íÝäíÉâ E~ãÉÇÇáÖ åÉã ãÉåíÉëćäí ~ ÄćåíÉí═−íÝäÉí

Üłíêłåóçë àçÖâĞîÉíâÉòãÝåóÉá ~ä¼äFI J ÉÖóÝÄ ëòłåÇÝâçë Ä▌åÅëÉäÉâãÝåó ãá~íí ÉÖó ÝîÉí ãÉÖÜ~ä~Ǽ îÝÖêÉÜ~àí~åǼ ëò~Ä~ÇëłÖîÉëòíÝëêÉ −íÝäíÉâ E~ãÉÇÇáÖ åÉã ãÉåíÉëćäí ~ ÄćåíÉí▌−íÝäÉí Üłíêłåóçë àçÖâĞîÉíâÉòãÝåóÉá ~ä¼äFI J î~ä~ãÉäó ÑçÖä~äâçòłëí¼ä ~ Ä−ê¼ëłÖ ÉäíáäíçííI ~ò −íÝäÉí Ü~íłäó~ ~ä~íí ~ò ~ÄÄ~å ãÉÖàÉäĞäí íÉîÝâÉåóëÝÖêÉI J ÉÖóÝÄ àçÖëò~ÄłäóÄ~å ãÉÖÜ~íłêçòçííI ~ íÉîÝâÉåóëÝÖêÉ Éä═−êí ÑçÖä~äâçòí~íłëá íáä~äçã ~äł ÉëáâI J Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖå~â âçêäłíä~åìä ÑÉäÉä═ë í~Öà~I J âçêłÄÄ~å âá~Ççíí îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåółí ~ǼJI îłãJ î~Öó àłêìäÝâí~êíçòłëI áääÉíîÉ ~Ç~íëòçäÖłäí~íłëáI

åóáäîłåí~êíłëá âĞJ íÉäÉòÉííëÝÖ ãÉÖëòÉÖÝëÉ ãá~íí îáëëò~îçåíłâI Ýë í~êíçòłëłí ãÝÖ êÉåÇÉòíÉI J ~ǼJI îłãJ î~Öó íłêë~Ç~äçãÄáòíçë−íłëá í~êíçòłë~ î~åK ^ò ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼á íÉîÝâÉåóëÝÖ Ñçäóí~íłëłÜçò ~ ãÉò═Ö~òÇ~ëłÖá íÉêãÉä═ íÉîÝâÉåóëÝÖÉíI î~ä~ãáåí ~ò ~ÜÜçò â~éÅëçä¼Ç¼ ëòçäÖłäí~íłëí âáîÝîÉ Åë~â ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåóê~ î~å ëòćâëÝÖK ^ǼàçÖá ëòÉãéçåíļä ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼å~â ëòłã−í ~ò ~ ã~ÖłåëòÉãÝäó áëI ~âá ÉÖÝëòëÝÖćÖóá Ýë ëòçÅáłäáë îłää~äâçòłëíI çêîçëáI âäáåáâ~á ëò~âéëòáÅÜçä¼ÖìëáI íçîłÄÄł ã~Öłåłää~íçêîçëáI áääÉíîÉ ÉÖóÝÄ ÉÖÝëòëÝÖćÖóáI ëòçÅáłäáë î~Öó

Öó¼ÖóëòÉêÝëòá ã~ÖłåíÉîÝâÉåóëÝÖÉí Ñçäóí~íI áääÉíîÉ ~ò ćÖóîÝÇI ~ò ÉÖóÝåá ëò~Ä~Ç~äãá ćÖóîáî═I ~ âĞòàÉÖóò═ Ýë ~ò Ğåłää¼ Ä−ê¼ëłÖá îÝÖêÉÜ~àí¼ áëK bòÉâÄÉå ~ò ÉëÉíÉâÄÉå îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåóê~ åáåÅë ëòćâëÝÖI ÇÉ ~ ÑÉäëçêçäí íÉîÝâÉåóëÝÖÉâ Öó~J âçêäłëłå~â ÑÉäíÝíÉäÉáí âćäĞå àçÖëò~Äłäóçâ í~êí~äã~òòłâ EãÉÖÜ~íłêçòçíí áëâçä~á îÝÖòÉííëÝÖI â~ã~ê~á åóáäîłåí~êíłëÄ~ îÝíÉä ëíÄKFK ^ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåóí ÉÖóI ~ò ÉêêÉ ~ ÅÝäê~ êÉåÇëòÉêÉë−íÉíí åóçãí~íîłåóçå äÉÜÉí âÝêåá ~ îłää~äâçò¼ ëòÝâÜÉäóÉ ëòÉêáåí áääÉíÝâÉë çâãłåóáêçÇłÄ~åK ^ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåóí ~ò çâãłåóáêçÇ~ ~Çà~ âáI Ýë

~ò áÖ~òçäîłåó âá~Çłë~ Åë~â ~ÄÄ~å ~ò ÉëÉíÄÉå í~Ö~ÇÜ~í¼ ãÉÖI Ü~ ~ âÝêÉäÉã íÉäàÉë−íÝëÉ àçÖëò~ÄłäóÄ~ ćíâĞòáâI ~ò~ò åÉã ÑÉäÉä ãÉÖ ~ò Éä═−êí âĞîÉíÉäãÝåóÉâåÉâ ~ îłää~äâçòåá â−îłå¼ ã~ÖłåëòÉãÝäóI î~Öó Üáłåóòáâ î~ä~ãÉäó ÉåÖÉÇÝäóÉK ^ âÝêÉäÉãÜÉò ãÉääÝâÉäíÉå Åë~íçäåá âÉääW J ~ âÝêÉäãÉò═ åóáä~íâçò~íłí ~êê¼äI ÜçÖó åÉã łääå~â ÑÉåå îÉäÉ ëòÉãÄÉå âáòłê¼ çâçâI J Ü~í¼ëłÖá ÉêâĞäÅëá Äáòçåó−íîłåóíI J ~ àçÖëò~Äłäó âÝéÉë−íÝëí −ê Éä? ~ íÉîÝâÉåóëÝÖÜÉòI ~ââçê ~ îÝÖòÉííëÝÖÉí áÖ~òçä¼ çâáê~íçíI J Ü~ ~ íÉîÝâÉåóëÝÖ Ñçäóí~íłëłÜçò î~ä~ãáäóÉå Ü~í¼ëłÖá ÉåÖÉÇÝäó ëòćâëÝÖÉëI ~ââçê ~ âá~Ççíí ÉåÖÉÇÝäóíI

J åóáä~íâçò~íçí ~ò ~Ǽëòłãê¼äI Ýë Ü~ ~ âÝêÉäãÉò═ ~Ǽ~òçåçë−í¼ àÉääÉä åÉã êÉåÇÉäâÉòáâI ~ââçê ~ò ~åå~â ãÉÖłää~é−íłëłÜçò ëòćâëÝÖÉë ~Ç~íçâê¼äK ^ò áäóÉå ÅÝäê~ äÝíêÉÜçòçíí ëòłã−í¼ÖÝéÉë êÉåÇëòÉêÉå âÉêÉëòíćä ~ò çâãłåóáêçÇ~ âĞòîÉíäÉå ã¼Ççå Ýë ~òçåå~ä ÄÉëòÉêòá ~ò ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼ ~Ǽëòłãłí EëòćâëÝÖ ÉëÉíÝå ~ò ~Ǽ~òçåçë−í¼ àÉäÝíFI Ýë ~ ëí~íáëòíáâ~á ëòłãàÉäÝí áëK ^ò ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼ ~òçå íÉîÝâÉåóëÝÖÉâÉí Ñçäóí~íÜ~íà~ Ýë ~òçå íÉäÉéÜÉäóÉâÉåI ãÉäóÉâÉí ~ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåóÄ~å ÑÉäí▌åíÉííÉâK ^àłåä~íçë ÉòÝêí Éòí à¼ä ãÉÖÑçåíçäåá ~ âÝêîÝåó ÄÉ~Çłë~ Éä═ííI ÇÉ Ü~ âÝë═ÄÄ

ćòäÉíá î~Öó ÉÖóÝÄ çâļä ÉååÉâ é¼íäłëłê~ äÉëò ëòćâëÝÖI ~ââçê ëáåÅë ëÉããá ÖçåÇI ãÉêí ãáåÇÉò âÝë═ÄÄ ã¼Ççë−íÜ~í¼K ^ ëòÝâÜÉäó ~ îłää~äâçòłë âĞòéçåíá ćÖóáåíÝòÝëÝåÉâ ~ ÜÉäóÉI Éò äÉÜÉí ~âłê ~ îłää~äâçò¼ ä~âłë~ áëK ^ íÉäÉéÜÉäó ~ îłää~äâçòłë Öó~âçêäłëłå~â çäó~å ÜÉäóëò−åÉI ~ãÉäó ãłë Å−ãÉå î~åI ãáåí ~ ëòÝâÜÉäóI ÇÉ ìÖó~å~åå~â ~ âĞêJ òÉíâĞòéçåíá àÉÖóò═åÉâ ~ò áääÉíÝâÉëëÝÖá íÉêćäÉíÝÜÉò í~êíçòáâK ^ Ñá¼âíÉäÉéÜÉäó çäó~å íÉäÉéÜÉäóI ~ãÉäó ãłë âĞêòÉíâĞòéçåíá àÉÖóò═ áääÉíÝâÉëëÝÖá íÉêćäÉíÝÜÉò í~êíçòáâI ãáåí ~ò ÉÖóÝåá îłäJ ä~äâçòłë ëòÝâÜÉäóÉI Ýë ~ ÜÉäóá ~Ǽâê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó

Ü~íłäó~ ~äł ÉëáâK ^ âÝêÉäÉã ÄÉåóşàíłë~âçê åóáä~íâçòåá âÉää ~ò ÉÖóÝåá îłää~äâçòłëê~ âÝëòćä═âåÉâ ~êê¼ä áëI ãáäóÉå ã¼Ççå ëòÉêÉíåÝåÉâ ~ǼòJ åáI ~ãá ~ ëòÉãÝäóá àĞîÉÇÉäÉã~Ǽî~ä Ýë ~ò łäí~äłåçë ÑçêÖ~äãá ~Ǽî~ä â~éÅëçä~íçë îłä~ëòíłëá äÉÜÉí═ëÝÖÉâÉí í~â~êK ¸ÖóÉäàćåâ ~êê~I ÜçÖó Ü~ î~ä~ãáäóÉå âÝéÉë−íÝëÜÉò âĞíĞíí íÉîÝâÉåóëÝÖÉí ëòÉêÉíåÝåâ îÝÖÉòåáI ~ââçê êÉåÇÉäâÉòòćåâ ~ îÝÖJ òÉííëÝÖÉí áÖ~òçä¼ çâãłååó~äI áääÉíîÉ ~Ççíí ÉëÉíÄÉå àçÖëò~Äłäó −êÜ~íà~ Éä═I ÜçÖó î~ä~ãáäóÉå Ü~í¼ëłÖá ÉåÖÉÇÝääóÉä áë êÉåJ ÇÉäâÉòåćåâ âÉääI −Öó ~êê¼ä ëÉã ëò~Ä~Ç ãÉÖÑÉäÉÇâÉòåćåâK ^ âÝéÉë−íÝëí

ãÉÖëòÉêÉòÜÉíá ~äâ~äã~òçííìåâ áëI î~Öó ëÉÖ−í═ Åë~J äłÇí~Öìåâ áëI Ü~ ÉêêÉ äÉÜÉí═ëÝÖ î~åK bò åÉã Åë~â ~ò áÖ~òçäîłåó âá~Çłë~âçê ÝêîÝåóÉë Éä═−êłëI Ü~åÉã ~ âÝë═ÄÄáÉâÄÉå áë Ñçåíçë ëò~ÄłäóI −Öó ~ò áäóÉå îłäíçòłëçâ ÉëÉíÝå áë âĞíÉäÉëÉâ î~Öóìåâ ãÉÖÑÉäÉä═Éå ÉäàłêåáK ^ íĞêîÝåó Éä═−êłë~ ëòÉêáåí ~ò ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼ âĞíÉäÉë ëòÉãÝäóÉëÉå Éäàłêåá ~ íÉîÝâÉåóëÝÖ Ñçäóí~íłëłÄ~åI ÇÉ äÉÜÉí═ëÝÖÉ î~å ~äâ~äã~òçíí~íI ÄÉÇçäÖçò¼íI ëÉÖ−í═ Åë~äłÇí~Öçí Ýë âĞòÝéÑçâş ëò~âçâí~íłëá áåíÝòãÝåóá í~åìä¼í áë ÑçÖä~äâçòí~íåáK fäóÉåJ âçê ëÉÖ−í═ Åë~äłÇí~Öå~â ëòłã−í ~ âĞòÉäá Üçòòłí~êíçò¼I ~ò

ÝäÉííłêëI ~ò ÉÖóÉåÉëłÖÄÉäá êçâçå Üłò~ëíłêë~I ~ Üłò~ëíłêë ÉÖóÉåÉJ ëłÖÄÉäá êçâçå~I î~ä~ãáåí ~ íÉëíîÝê Üłò~ëíłêë~K cçåíçë ëòÉã Éä═íí í~êí~åáI ÜçÖó ~ò ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼ ~ íÉîÝâÉåóëÝÖÝÄ═ä ÉêÉÇ═ âĞíÉäÉòÉííëÝÖÉâ íÉäàÉë−íÝëÝÝêí ~ íÉäàÉë î~J Öóçåłî~äI âçêäłíä~åìä ÑÉäÉä> ^ âçêäłíä~å ÑÉäÉä═ëëÝÖ âĞîÉíâÉòíÝÄÉå E~ ÜáíÉäÉò═â îÝÇÉäãÉ ÝêÇÉâÝÄÉåF ~ îçå~íâçò¼ íĞêîÝåó NQT q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì Éä═−êà~I ÜçÖó ~ íÉêãÝëòÉíÉë ëòÉãÝäó Åë~â ÉÖó ÉÖóÝåá îłää~äâçòłëí ~ä~é−íÜ~íI Ýë ~ò ÉÖóÝåá îłää~äâçòłë Ñçäóí~íłëłî~ä ÉÖóáJ ÇÉà▌äÉÖ åÉã äÉÜÉí ãłë

Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖ âçêäłíä~åìä ÑÉäÉä═ë í~Öà~ ëÉãK bÖó ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼I Ü~ ëòćâëÝÖÉëI âÝêÜÉíá ~ ëòÝâÜÉäóÉ ëòÉêáåí áääÉíÝâÉë ÅÝÖÄ−ê¼ëłÖí¼äI ÜçÖó ~ ÅÝÖàÉÖóòÝâÄÉ ÉÖóÝåá ÅÝÖâÝåí àÉÖóÉòòÝâ ÄÉI ÇÉ ~ò ÉÖóÝåá ÅÝÖ åÉã àçÖá ëòÉãÝäóK ^ ÄÉàÉÖóòÝëåÉâ âÝí Éä═åóÉ î~åW ÉÖóêÝëòí ~ ÅÝÖàÉÖóòÝâ âĞòÜáJ íÉäÉëÉå í~åşë−íà~ ~ò ÉÖóÝåá ÅÝÖ ÄÉàÉÖóòÉíí ~Ç~í~áíI î~ä~ãáåí ~ ÄÉàÉÖóòÉíí ÅÝÖåÝî ÅÝÖçäí~äçã ~ä~íí łääK ^ò ÉÖóÝåá ÅÝÖ ~ Ö~òÇ~ëłÖá íłêë~ëłÖçâê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåó êÉåÇÉäâÉòÝëÉáåÉâ ãÉÖÑÉäÉä═Éå ÉÖóëòÉãÝäóÉë âçêäłíçäí ÑÉäÉä═ëëÝÖ▌ íłêë~ëłÖÖł î~Öó ÉÖóëòÉãÝäóÉë êÝëòîÝåóíłêë~ëłÖÖł

ä~âìäÜ~í łíK ^ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåó âá~ÇłëÝêí NMKMMM Ñçêáåíçë áääÉíÝâÉí âÉää ÑáòÉíåáK ^ Ü~í¼ëłÖá ÉêâĞäÅëá Äáòçåó−íîłåó âáłää−íłëłÝêí OKMMM Ñçêáåíçí âÉää ÑáòÉíåáI Éò ~òçåÄ~å åÉã áääÉíÝâI Ü~åÉã şÖóåÉîÉòÉíí áÖ~òÖ~íłëá ëòçäÖłäí~íłëá Ç−àI −Öó ~ò åÉã áääÉíÝâÄÝJ äóÉÖ ãÉÖîłëłêäłëłî~äI Ü~åÉã éçëí~á ÄÉÑáòÉíÝëëÉä ê¼Ü~í¼ äÉK ^ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåó âá~Çłëłê~ êÉåÇÉäâÉòÝëêÉ łää¼ áÇ═í~êí~ã PM å~éK e~ ~òçåÄ~å ~ âÝêÉäÉã Üáłåóçë~å î~å âáíĞäíîÉI Üáłåóé¼íäłëê~ âÉêćäÜÉí ëçêK bò ~ Ü~íłêáÇ═ ãÉÖÜçëëò~ÄÄçÇłëłí ÉêÉÇãÝåóÉòÜÉíáK ^ò ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåó âĞòçâáJ ê~íå~â ãáå═ëćäK

^òI ÜçÖó ~ò áÖ~òçäîłåó âĞòçâáê~íI ÉÖóêÝëòí ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó ~ îłää~äâçò¼ åÉã −êÜ~íI à~î−íÜ~í ÄÉäÉ ~ò çâJ ãłåóÄ~ EãÉêí ~ââçê ~ âĞòçâáê~íJÜ~ãáë−íłë Ä▌åÅëÉäÉâãÝåóÝí âĞîÉíá ÉäFI ãłëêÝëòí ~òíI ÜçÖó ~ò ~ÄÄ~å ëòÉêÉéä═ ~Ç~íçâ~í ~ò ÉääÉåâÉò═ Äáòçåó−íłëłáÖ ãáåÇÉåâá ÜáíÉäÉëåÉâ âĞíÉäÉë ÉäÑçÖ~ÇåáI ~òçâê~ åÝòîÉ ãłë áÖ~òçäłëI Äáòçåó−íîłåó ~ò ÉÖóÝåá îłää~äâçò¼í¼ä åÉã âÝêÜÉí═K ^òíI ÜçÖó ~ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåó ÄáêíçâłÄ~å äÝî═ ëòÉãÝäó àçÖçëìäí îÝÖÉòåá ~ò ~ÄÄ~å ÑÉäJ íćåíÉíÉíí íÉîÝâÉåóëÝÖÉí E~ îłää~äâçòłëá àçÖłå~â áÖ~òçäłëłê~F ~ ëòÉãÝäóá áÖ~òçäîłåó î~Öó ~ ëòÉãÝäó~òçåçëëłÖłí

áÖ~òçä¼ ãłë Ü~í¼ëłÖá çâãłåó EàçÖçë−íîłåóI şíäÉîÝäF áë ëòćâëÝÖÉëK ^ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåó ÉãÉääÉíí şÖóåÉîÉòÉíí ? ? â~íÉÖ¼êáłë ÄáòíçåëłÖá çâãłåóå~â ãáå═ëćäI ~ãá ~òí àÉäÉåíáI ÜçÖó ÉÖóÉë Ñ═ÄÄ ~äâ~íêÝëòÉáí ~ Ü~ãáë−íłë ÉääÉå îÝÇÉåá âÉääK ^ò áÖ~òçäîłåó íĞêòëä~éļä Ýë J ~ãÉååóáÄÉå ~ îłää~äâçò¼å~â íĞÄÄ íÉîÝâÉåóëÝÖá âĞêÉ î~Öó íÉäÉéÜÉäóÉ î~å J é¼íä~éçâÄ¼ä łääK ^ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłåóí ëòÉãÝäóÉëÉå ~ îłää~äâçò¼å~â âÉää łíîÉååáÉ ~òí âĞîÉí═ÉåI ÜçÖó ëòÉãÝäó~òçåçë−í¼ áÖ~òçäJ îłååó~ä î~Öó ëòÉãÝäó~òçåçëëłÖçí áÖ~òçä¼ ãłë Ü~í¼ëłÖá çâãłååó~ä áÖ~òçäí~ ëòÉãÝäó~òçåçëëłÖłíK

jÉÖÜ~í~äã~òçíí åÉã îÉÜÉíá łí ~ò çâãłåóíK ^ò áÖ~òçäîłåó łíîÝíÉäÝêÉ ÉÖó ÝîáÖ î~å äÉÜÉí═ëÝÖI ÉÖó Ýî ìíłå ~òí ~ò áääÉíÝâÉë çâãłåóáêçÇ~ ãÉÖJ ëÉããáë−íá ~òíK @@bÖóÝåá îłää~äâçò¼ EfåÖ~íä~åF EcçêêłëW pòà~K íîK PK≈ NTKéçåíF ^ âáîÝíÉäÉâ ÑÉäëçêçäłë~ åÝäâćä ~ îłää~äâçò¼á áÖ~òçäîłååó~ä êÉåÇÉäâÉò═ ã~ÖłåëòÉãÝäó ~ò áÖ~òçäîłåóÄ~å ÑÉäíćåíÉíÉíí îłää~äâçò¼á íÉîÝâÉåóëÝÖÉ íÉâáåíÉíÝÄÉåX ~ âĞòàÉÖóò═ ~ âĞòàÉÖóò═âê═ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåóÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí íÉîÝâÉåóëÝÖÉ íÉJ âáåíÉíÝÄÉåX ~ò Ğåłää¼ Ä−ê¼ëłÖá îÝÖêÉÜ~àí¼ ~ Ä−ê¼ëłÖá îÝÖêÉÜ~àíłëê¼ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåóÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí íÉîÝâÉåóëÝÖÉ

íÉâáåJ íÉíÝÄÉåX ~ò ÉÖóÝåá ëò~Ä~Ç~äãá ćÖóîáî═ ~ ëò~Ä~Ç~äãá ćÖóîáî═âê═ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåóÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí íÉîÝâÉåóëÝÖÉ íÉâáåíÉJ íÝÄÉåX ~ò ćÖóîÝÇ ~ò ćÖóîÝÇÉâê═ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåóÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí íÉîÝâÉåóëÝÖÉ íÉâáåíÉíÝÄÉåX ~ ã~ÖłåJłää~íçêîçëá íÉîÝJ âÉåóëÝÖ Öó~âçêäłëłê~ àçÖçë−í¼ áÖ~òçäîłååó~ä êÉåÇÉäâÉò═ ã~ÖłåëòÉãÝäó É íÉîÝâÉåóëÝÖÉ íÉâáåíÉíÝÄÉåX ~ Öó¼ÖóëòÉêÝëòá ã~ÖłåíÉîÝâÉåóëÝÖI Ñ~äìÖçåÇåçâá íÉîÝâÉåóëÝÖI í~åó~ÖçåÇåçâá íÉîÝâÉåóëÝÖ î~Öó ëòçÅáłäáë ëòçäÖłäí~í¼ íÉîÝâÉåóëÝÖ ÑçäóJ í~íłëłÜçò ëòćâëÝÖÉë ÉåÖÉÇÝääóÉä êÉåÇÉäâÉò═ ã~ÖłåëòÉãÝäó É íÉîÝâÉåóëÝÖÉ

íÉâáåíÉíÝÄÉåX ~ò ÉÖóÝåáäÉÖ íÉîÝâÉåóâÉÇ═ Éìê¼é~á âĞòĞëëÝÖá àçÖłëò ~ò ćÖóîÝÇÉâê═ä ëò¼ä¼ íĞêîÝåóÄÉå ãÉÖÜ~íłêçòçíí íÉîÝâÉåóëÝÖÉ íÉâáåíÉíÝÄÉåK @@bÖóÝåá îłää~äâçò¼ ~Ǽòí~íłë~ J słää~äâçòłëá àĞîÉÇÉäÉã ëòÉêáåíá ~Ǽòłë J ‡äí~äłåó ~Ǽòłë J qÝíÉäÉë łäí~äłåó ~Ǽòłë @@bÖóĞëëòÉÖ▌ ~Ǽ bÖóĞëëòÉÖ▌ ~ǼI ~ãá åÉã ÑćÖÖ ~ àĞîÉÇÉäãÉâí═äI Ü~åÉã ~ î~Öóçåí¼ä î~Öó ãłëí¼ä EÜłòI ÉÄI ~Ǽ ëíÄKF @@bÖóëÝÖÉë łêÑçäó~ã ^òçå ÝêíÝâé~é−êçâ í═òëÇÉá łêÑçäó~ã~I ~ãÉäóÉâ ëòłãłê~ ~ å~éá í═òëÇÉâÉêÉëâÉÇÉäÉã ëçêłå Åë~â ÉÖó łêÑçäó~ãçí łää−í~å~â ãÉÖKEkÝãÉí éá~ÅçâçåW Üáî~í~äçë łêÑçäó~ãF @@bÖóëÝÖÉë éá~Å EpáåÖäÉ

ã~êâÉíF ^ íÉäàÉë äáÄÉê~äáòłÅá¼íI ~ ÄÉäë═ éá~Åá îáëòçåóçâ~í âÝéîáëÉäá ~ ?åÉã îłãàÉääÉÖ▌ âçêäłíçâ? íÉäàÉë äÉÝé−íÝëÉ ãÉääÉííK NVVOJÄÉå î~ä¼ëìäí ãÉÖ ~ò brJÄ~åK NQU q═òëÇÉ Ýë Ö~òÇ~ëłÖá ëò¼íłê QKN OMMVJMR Äó éÉòç VVNMVMP]Åáíêçã~áäKÜì @@bÖóëÝÖÉë éá~Å Ýë ~ åÝÖó ~ä~éëò~Ä~ÇëłÖ ^ò bìê¼é~á d~òÇ~ëłÖá hĞòĞëëÝÖ äÝíêÉÜçòłëłå~â ~ä~éîÉí═ ÅÝäà~ ~ í~Öłää~ãçâ âĞòĞë éá~Åłå~â ãÉÖ~ä~â−íłë~ îçäíK ^ âĞòĞë éá~Å x~åÖçäìäW Åçããçå ã~êâÉíz J ~ãÉäóÉí ~ò NVUTJÄÉå ÝäÉíÄÉ äÝéÉíí bÖóëÝÖÉë lâãłåó ¼í~ ãłê ~ò ÉÖóëÝÖÉë éá~Å x~åÖçJ äìäW ëáåÖäÉ ã~êâÉíz Eî~Öó ÄÉäë═ éá~Å x~åÖçäìäW áåíÉêå~ä ã~êâÉízF ÑçÖ~äã~ Ýë ÅÝäâáí▌òÝëÉ îłäíçíí

ÑÉä J ~ âÉòÇÉíÉâí═ä ÑçÖî~ ãáåÇ ~ ã~á å~éáÖ ~ò Éìê¼é~á áåíÉÖêłÅá¼ ã▌âĞÇíÉíÝëÝåÉâ ãÉÖÜ~íłêçò¼ çâ~I ãáåÇÉå ÉÖóÝÄ ÅÝäí łíÜ~í¼ äÝåóÉÖÉK ^ âĞòĞë éá~Å çäó~å íÉêćäÉíI ~Üçä ~ò łêìâI ~ ëòçäÖłäí~íłëçâI áääÉíîÉ ~ í═âÉ Ýë ~ ãìåâ~Éê═ ëò~Ä~ÇçåI âçêäłíçòłëçâ åÝäâćä łê~ãçäÜ~íå~âI ~ò~ò ãÉÖî~ä¼ëìä ~ ?åÝÖó ~ä~éëò~Ä~ÇëłÖ?K ^ j~~ëíêáÅÜíá pòÉêò═ÇÝë ¼í~ ~ò brJÄ~å ~ ãìåâ~Éê═ ÜÉäóÉíí ãłê ÉååÝä íłÖ~ÄÄ~å ~ò ĞëëòÉë ëòÉãÝäóêÉ ÝêíÉäãÉòáâ ~ ëò~Ä~Ç ãçòÖłë ÉäîÝíK łê ~ âĞòĞë éá~Åçí ãłê ~ ÜÉíîÉåÉë ÝîÉâêÉ Éä âÉääÉíí îçäå~ ÝêåáÉ ~ hĞòĞëëÝÖåÉâI Éò åÉã íÉäàÉëÉå ëáâÉêćäíK bòÝêí ~ò NVUSJÄ~å ~äł−êí bÖóëÝÖÉë lâãłååó~ä

ãÉÖÜáêÇÉíÉíí ÉÖóëÝÖÉë éá~Å éêçÖê~ãà~I áääÉíîÉ ~ò ~åå~â âÉêÉíÝÄÉå ãÉÖî~ä¼ëìä¼ Éê═íÉäàÉë àçÖ~äâçíłëá Åëçã~Ö áë äÝåóÉÖÝÄÉå ~ åÝÖó ~ä~éëò~Ä~ÇëłÖ ãÉÖî~ä¼ë−íłëłí í▌òíÉ ÅÝäìä ãáåÇÉåÉâÉä═íí ~ âćäĞåÄĞò═ Ñáòáâ~á EÜ~íłêÑçêã~äáíłëçâI Ü~íłêÉääÉå═êòÝëFI éÝåòJ ćÖóá EâĞäíëÝÖîÉíÝëáI ~Ǽòłëá ëò~ÄłäóçâF Ýë íÉÅÜåáâ~á E~ í~Öłää~ãá àçÖëò~ÄłäóçâI ëò~Äîłåóçâ Ýë ãłë Éä═−êłëçâ âćäĞåÄëÝJ ÖÉáÄ═ä ~ǼǼF ~â~Çłäóçâ äÉÄçåíłëłå âÉêÉëòíćäK ^ò ÉÖóëÝÖÉë éá~Å éêçÖê~ãàłå~â âÉêÉíÝÄÉå ëòłãçë í~Öłää~ãá ÇÉêÉÖìäłÅá¼ë áåíÝòâÉÇÝë ãÉääÉííI ãáåíÉÖó PMM âĞòĞëëÝÖá àçÖëò~Äłäóí ÑçÖ~Çí~â Éä NVVPK à~åìłê

NJáÖI ~ãá ~ò bÖóëÝÖÉë lâãłåó łäí~ä ~ò ÉÖóëÝÖÉë éá~Å éêçÖê~ãà~ ãÉÖî~ä¼ë−íłëłå~â Ü~íłêáÇÉàÉ îçäíK ^ò ÉÖóëÝÖÉë éá~Å íĞâÝäÉíÉë−íÝëÉ ÝêÇÉâÝÄÉå Ñçäóí~íçíí àçÖ~äâçJ íłë ~òçåÄ~å ~ âçêłÄÄá áåíÝòâÉÇÝëÉâ âáÉÖÝëò−íÝëÉâÝåíI Ñçäóí~íłë~âÝåí ãáåÇ ~ ã~á å~éáÖ í~êíK @@bÖóëÝÖÉë−íÉíí ÉíÝíá h~ã~íäłÄãìí~í¼ J b hj bÖóëÝÖÉë−íÉíí ÄÉíÝíá â~ã~íäłÄãìí~í¼K s~ä~ãÉäó ÄÉíÝí íÝåóäÉÖÉë ÝîÉë Üçò~ãłí àÉäò═ ãìí~í¼I ~ãÉäóÉí ãáåÇÉå Ä~åâ âĞíÉJ äÉë ~òçåçë ÉäîÉâ ëòÉêáåí âáëòłã−í~åáK b ãìí~í¼ ëÉÖ−íëÝÖÝîÉä ĞëëòÉîÉíÜÉí═â ~ò ÉÖóÉë Ä~åâçâ łäí~ä â−åłäí ÄÉíÝíÉâ íÝåóäÉÖÉë ÝîÉë Üçò~ã~áK ^ QNLNVVTKëòK

âçêãłåóêÉåÇÉäÉí Éä═−êà~I ÜçÖó ~ ÜáíÉäáåíÝòÉíÉâåÉâ ~ò ÉÖóÉë ÄÉíÝíÉâ ĞëëòÉÜ~ëçåä−íÜ~í¼ëłÖ~ ÝêÇÉâÝÄÉå âĞòòÝ âÉää íÉååáćâ ~ò b hjJÉíI ~ãÉäóåÉâ ëòłã−íłëłåłä ~ â~ã~íĞëëòÉÖÄÉå Åë~â ~ íÝåóäÉÖÉëÉå âáÑáòÉíÉåÇ═ ĞëëòÉÖ îÉÜÉí═