Informatika | Operációs rendszerek » Bárdi-Jánovszki - Linux rendszergazdai tanfolyam

Alapadatok

Év, oldalszám:1999, 33 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:361

Feltöltve:2010. augusztus 04.

Méret:159 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

/LQX[UHQGV]HUJD]GDLWDQIRODP (O DGyN%iUGL$WWLODpV-iQRYV]NL/HYHQWH IHEUXiUiSULOLV $MHJ]HWPpJQHPWHOMHVIRODPDWRVDQE YO$]pV]UHYpWHOHNHWDKHOHVtUiVLYDJWDUWDOPLKLEiNUy$]~M |WOHWHNHW|U|PPHOIRJDGRP (]~WWDOV]HUHWQpNN|V]|QHWHWPRQGDQLD]RNWDWyNQDNPXQNiMXNpUWRGDDGiVXNpUWpVWUHOPNpUW5RPiQ *HOOpUWQHN$]DEV]RO~WNH]G NQHNNpV]tWHWWZHEROGDOpUW%DOVDL3pWHUQHNDSHUOPHQXSPIJJYpQHN GRNXPHQWiFLyMiQDNIRUGtWiVipUWWRYiEEiDWDQIRODPUpV]WYHY IHEUXiU ,$/,/2pVDERRWROiVLIRODPDW ” ” IHEUXiU IHEUXiU PiUFLXV LQHNDVHJtWVpJNpUW $/LQX[/RDGHU N|GpVH ” D/,/2P ” D/,/2NRQILJXUiOiVD ” W|EERSHUiFLyVUHQGV]HU+QSDUWLFLyN ” ERRWROiVLSDUDPpWHUHN ” /,/2LQVWDOOiOiVD~MUDWHOHStWpVH $UHQGV]HUERRWROiVLIRODPDWDpVD]LQLW ” LQLWOHYHO ” UHVFXHERRWROiVNDUEDQWDUWiV ” VHUYHU~MUDERRWROiVDOHiOOtWiVD

,,7&3,3DGPLQLV]WUiFLyKWP ” SURWRNROV]HUNH]HWIHOHSLWpV26,NDSFVRODW ” FtP]pV~WYiODV]WiVDONDOPD]iVPHJNO|QE|]WHWpVD]RQRVtWiV PXOWLSOH[LQJ ” &ODVV$%&,3FtPHNVXEQHWWLQJ ” KiOy]DWLLQWHUIDFHNRQILJXUiOiVD ” KLEDNHUHVpVLIFRQILJURXWHQHWVWDWDUSKDV]QiODWDSDUDPpWHUHLN7&3803LV ” QpYV]ROJiOWDWiV ” 5RXWLQJNRQILJXUiFLy ” PLQLPiOLVWiEOD ” VWDWLNXV ” GLQDPLNXV ,,,+iOy]DWEL]WRQViJKWP ” YLUWXDOLVKiOy]DWRN ” WHUYH]pVNLYLWHOH]pV ” PRQLWRUR]iVOHKHWVpJHViUXOyQRPRNNHUHVpVH ” $UHQGV]HUORJJROiV ,9&URQSSSKDV]QiODWDOSGQRPWDWyGDHPRQ ” ,VPpWO ” SSSGKDV]QiODWD G SHULyGLNXVIHODGDWRNYpJUHKDMWiVDFURQ URWDWH ” SSSRQVFULSW ” NRQILJXUiOiVDKHOLV]ROJiOWDWyDGDWDLDODSMiQ ” KLEDNHUHVpVVHWXLGRVEHiOOtWiV ” OSGQRPWDWyGDHPRQ ” SULQWFDSEHDOOtWiVD ILOWHUHNKDV]QDODWD PiUFLXV

9)HOKDV]QiOyNDGPLQLV]WUiFLyMDILOHUHQGV]HURPDLQ1DPH6HUYLFH]HPHOWHWpVH ” %,1 ” QDPHGNRQILJXUiOiVIXWWDWiV ” SULPDUVHFRQGDUFDFKHRQO ” )HOKDV]QiOyNDGPLQLV]WUiFLyMD ” IHOYLWHOHNDUEDQWDUWiVDV]QHWHOWHWpVHDFFRXQWOHMiUDWYH]HWpV ” FVRSRUWRNEDUHQGHOpV ” OpWUHKR]iVDKDV]QiODWDPRXQWIVFN/HPH]NDUEDQWDUWiV ” UHVFXHOHPH]OpWUHKR]iV ” EDFNXSPHQWpVHNNpV]tWpVH PiUFLXV PiUFLXV iSULOLV 9,/HYHOH]pVLOLVWiN$SDFKHZHEVHUYHU ” /HYHOH]pVLOLVWiN ” +tUFVRSRUWRN ” $SDFKH ” NRQILJXUiFLyViOORPiQRN ” IHOKDV]QiOyLKRPHSDJHHN ” FJLVFULSWHN 9,,6TXLGSUR[VHUYHUKWP ” EHiOOtWiV]HPHOWHWpV ” ZHEIRUJDORPV] ” DFODFFHVVFRQWUROOLVW ” KLHUDUFKLDSHHULQJ ” LQWHUQHWHOpUpVH,3FtPPHO UpVHV]DEiOR]iVD 9,,,/HYHOH]pVNHUQHONRQILJXUiOiVDIRUGtWiVDKWP ” 6HQGPDLO ” NRQILJXUiOiVD ” DOLDVRN ” UHODEHiOOtWiVRN

” VSDPDGDWEi]LV ” 3RS ” ,PDS ” PDNHFRQILJ ” PDNHPHQFRQILJ ” PDNH[FRQILJ ” PDNHNSNJ PRGXORNKDV]QiODWDSDUDPpWHUHNiWDGiVD (OV HO DGiV 5HQGV]HUJD]GDLWDQIRODPIHEUXiU $/,/2pVDERRWROiVLIRODPDW 0%50DVWHUERRWUHNRUGEWH )HOpStWpVH JpSLNyG~EHW|OW SURJUDP SDUWtFLyVWiEOD PDJLFQXPEHU /,/2 /LQX[/RDGHU OHtUiVDDXVUGRFOLORPDQXDOW[WJ]ILOHEDQWDOiOKDWy RVDOyODORDGOLQH[HSURJUDPVHJtWVpJpYHOLQGtWKDWy $SDUDQFVKDV]QiODWD ORDGOLQNHUQHOURRWSDUWtFLy $]DOiEELEHW|OWpVLIRODPRWDNNRUKDV]QiOKDWyKDYDODPHOLNNiUWiQKR]QLQFVOLQX[ GULYHU 26 LQLFLDOL]iOiV ORDGOLQ!OLQX[EHW|OWpVH /,/2KDV]QiODWD SDUDPpWHUHNKDV]QiODWD ~MpVUpJLNHUQHOKDV]QiODWD $/,/2KDV]QiODWiQDNHO QHL ” PiV26 ” ]HQHW ” MHOV]yYpGHOHPSDUWtFLyNUD ” IHDWXUH $/,/2LQGtWiVD ” /LORSURPSW ” &WUO ” 7DERSHUiFLyVUHQGV]HUYiODV]WiV ” DERRWSDUDPpWHUHNEHtUKDWyN

QpKiQYDGKDUGYHUHVHWpQSO&URPHWKHUQHW NiUWDVWE ” +DUGYHUOHtUiVRNDXVUGRFKRZWRN|QYWiUEDQ 0LNRUOHKHWV]NVpJD/,/2UD ” W|EE26KDV]QiODWDHVHWpQ ” ~MNHUQHONLSUyEiOiVDNRU ” FRQILJiOORPiQRNiWtUiVDNRU /,/2NRQILJXUiOiVDHWFOLORFRQI ERRWERRWED/,/2HJLNUpV]H V]tYH FKDLQEDNNRUYDQUiV]NVpJKDQHPDSULPDUZLQFKHVWHUU OERRWROXQN PDS RV]BGEKDPiVLN26UHQGV]HUWDNDUXQNERRWROQLVD]DPiVLNZLQFKHVWHUHQYDQ ERRWGEKDPiVLN26UHQGV]HUWDNDUXQNERRWROQLVD]DPiVLNZLQFKHVWHUHQYDQ /,/2HOWiYROtWiVD .LPiVROMXND]HOV GGLI GHYKGDRI EWHRW YEV FRXQW H]XJDQD]PLQWD] IGLVNPEU 0iVLNERRWPDQDJHUKDV]QiODWDHVHWpQD/,/2WDURRWSDUWtFLyUDNHOOKHOH]QQN LQVWDOOiOiVNRU %RRWGLVNNpV]tWpVH/,/2QpONO .HUQHOWHOHStWpVHOHPH]UH!GG URRWILOHUHQGV]HU!UGHY /,/2LQGtWiVD26DOyO ZLQFKHVWHUUHNHOOPiVROQLDORDGOLQH[HILOHW %RRWROiVIORSSUyO ” )LOHUHQGV]HUOpWUHKR]iVDPLQL[ ”

NHUQHOPiVROiVD ” OLORFRQIPiVROiVD ” ERRWDON|QYWiUPiVROiVD ” URRWILOHUHQGV]HUPHJDGiVD LPDJH ODEHO RWKHU /,/2SUREOpPiNOHtUiVDDPDQXDOW[WJ]iOORPiQYpJpQWDOiOKDWyN PDSNHUQHOLPDJHHOKHOH]NHGpVH FLOLQGHUHVKDWiU ERRWPHVVDJHV ORFND]XWROMiUDERRWROW26WDMiQOMDIHO SURPSW DOLDV ,QVWDOOiOiV O L ORD Q GOL URRW X Q GHYUHP LQLWUG URRWELQ [ N H U URRWN|QYWiUDUDP Q ED EHPiVROMDDPHPyULiEDDURRWELQW H O 0HQWpVIORSSUD26DOyO VVFD LQVWDOOEDW YPOLQX] ORDGOLQH[H ORNiOLVRNED DOLDV SDVVZRUG DNDUPL DSSHQGNHUQHOSDUDPpWHUHNiWDGiVD ERRWOLQX[VLQJOH ERRWOLQX[LQLW ELQEDVK!VKHOOWLQGtWHOD]LQLWKHOHW PDMG~MUDPRXQWROQLZMRJJDOPHUWURMRJRVXOWViJJDOPRQWROMDIHOLQGXOiVNRU %RRWGLVNOLORQpONO NHUQHOPiVROiVD GGLI YPOLQX]BRI GHYIGEV G G LI YPOLQX]B LQSXW RI GHYIG RXWSXW EV EORNNPpUHW $GGSDUDQFVEiMWUyOEiMWUDPiVRO!ILOHUHQGV]HUQHPV]NVpJHV

UGHYGHYIGGHYKGD!iWLUiQ WMDDURRWILOHUHQGV]HUWKRJKRONHUHVVHD]WD NHUQHO UGHY5GHYIG!HOOHQ U]LKRJDNHUQHODILOHUHQGV]HUWUHDGRQOUDDNDUMDH PRXQWROQL ~MUDERRWROMXNDJpSHW %RRWROiV/,/2YDO IORSSIRUPi]iV PRXQW PiVROiV /,/2IXWWDWiV )RQWRVURRWNpQWNHOOD]DOiEELWHHQG NHWYpJUHKDMWDQL PNIVPLQL[FGHYIG DFRSFLyPHJDGiVDHVHWpQHOOHQ U]LDOHPH]WDKLEiVEORNNRNYpJHWW PRXQWWPLQL[GHYIGIORSS PiVROiV ERRWDON|QYWiUWDUWDOPiW HWFN|QYWiUEyOiWPiVROQLDOLORFRQIiOORPiQW YPOLQX]iWPiVROiVD V]HUNHV]W iWPiVROiVDSOYL OLORFRQIiWV]HUNHV]WpVH ERRW GHYIG LQVWDOO PDS IORSSERRWERRWE IORSSERRWPDS LPDJH IORSSYPOLQX] PHVVDJH IORSSERRWPHVVDJH OLOR&IORSSOLORFRQI 0pJQpKiQV]yD/,/2UyO 0DURVLpUGHPHVHOROYDVQL EDVKORJRXW!SURJUDPRWOHKHWLQQHQLQGtWDQL $ERRWROiVLIRODPDW DMHJ]HWH]HQUpV]pQHNNpV]tWpVHIRODPDWEDQ 0iVRGLNHO DGiV 5HQGV]HUJD]GDLWDQIRODPIHEUXiU

7&3,3DGPLQLV]WUiFLy 26,UpWHJHN 7&3,3UpWHJHL ” $ONDOPD]iVLUpWHJ ” $ONDOPD]iVLUpWHJ ” 0HJMHOHQtWpVLUpWHJ ” 7&3UpWHJ ” 9LV]RQUpWHJ ” ,3UpWHJ ” 6]iOOtWiVLUpWHJ ” )L]LNDLUpWHJ ” +iOy]DWLUpWHJ ” $GDWNDSFVRODWLUpWHJ ” )L]LNDLUpWHJ 7&3,3QLWRWWSURWRNRO 5)&5HTXHVWIRUFRPPHQW6]DEYiQRNOHtUiVD 83 ,3 7&3 ,&03 IWSIWSNINLKX5)&OHtUiViWQp]WN +iOy]DWLpVKRVWFtP ELW EiMW [[[[[[[[[[[[,39 $(RV]WiORN $RV]WiO pVIHQQWDUWYD [[[ W|EEL KiOy]DWD]RQRVtWy JpSD]RQRVtWy %RV]WiO H]HUJpS &RV]WiO RV]WiO PXOWLFDVWRVKiOy]DWRNUpV]pUHYDQIHQQWDUWYD (RV]WiOM|Y EHQLIHOKDV]QiOiV 6SHFLiOLVFtPHN DNWXiOLVKiOyDDVJpSHWMHO|OL ORRSEDFN D]DJpSDKROOQN D]DNWXiOLVKiOyQD]|VV]HVJpSHWMHOHQWL 1,&FtPNLRV]WiV

$RV]WiOEDQV]DEDGFtPQHPRV]WRWWiNNLD],QWHUQHWUH %RV]WiOV]DEDGFtPVDMiWEHOV KiOy]DWEDQNLRV]WKDWy  ,39DM|Y EHQPiUPHJiOODSRGWDN EWHFtPiEUi]ROiVELWHQ ZZZWHUUDQHWLSY &tPYL]ViJODWQiOD]HOV KiURPELWE OPiUPHJWXGMDiOODStWDQLKRJPHOLNRV]WiOED WDUWR]LN SO  $ % & ÈEUDDPHUOLQEPNKXaEDWWLODRNWDWDVEPYDLPDJHVFODVVHVBRIBLSMSJ 0XOWLFDVWLQJ W|EEJpSHJ,3FtPHQYLGHRNRQIHUHQFLiN 6]NVpJHVKRJD]HV]N|]|NWXGMiNNH]HOQLDPXOWLFDVWRVFtPHNHW 1DJViYV]pOHVVpJHWLJpQHO ,3FtPHNNpUpVH ZZZQLFKX UVLQWHUQLFQHW 5)&V]DEDG,3RV]WiORNFtPIRJODOiVRNSULYiWLQWHUQHWKH] :LQGRZVDOyOD:,18.(QHY SURJLYDO ,3FtPDODSMiQJpSNLQ UiVD +iOy]DWV]pWRV]WiVDNpWIHOH&RV]WiO~FtPHVWpQD]XWROVyEiMWPHJOHOHO ELWMpWYL]VJiOMD DKRJDFtPHNHWHORV]WRWWXN

,QWHUQHWIRUJDOPLVWDWLV]WLND IWHVWDVV]LV]WDNLKXQUWJ 5RXWHUHN$]RND]HV]N|]|NDPHOHNHOG|QWLNKRJDFVRPDJRNPHUUHPHQMHQHN IHODGDW ” ~WYiODV]WiV ” KiOy]DW|VV]HNDSFVROiV URXWLQJSURWRNROO 5,35RXWHU,QWHUQHW3URWRNRO ,*(3&,6&2URXWHUHNLVPHULN %*3:$1RQ ZZZFLVFRFRP ZZZHXURSHFLVFRFRPLWWROYDVKDWRGHOD]WKRJPLWKRJDQNHOOEHiOOtWDQL 16RPDLQ1DPH6VWHP $1,&HJKRVWVW[WEHQWiUROWDUpJHEEHQPLQGHQNLIWSYHOW|OW|WWHOH HWFKRVWV HWFUHVROYFRQIQDPHVHUYHULQIRN HWFKRVWFRQILWWOHKHWEHiOOtWDQLDVRUUHQGHW WRSOHYHOGRPDLQQHNFRPHGXJRYVWE QDPHGURRWiOORPiQEDQYDQPHJDGYDDOLVWD QDPHGORFDO HWFUHVROYEHiOOtWiVRN 16]HPHOWHWpVHHVWpQVHFXQGDU16WNHOO]HPHOWHWQLPiVLNDOKiOy]DWRQ QDPHGUHORFDO 6]ROJiOWDWiVRN 62&.(7 ” JpSQHYH ” SRUW ” VRFNHWWtSXVD KRJDQDNDUMXNLJpQEHYHQQLDV]ROJiOWDWiVW ” VWUHDPFRQQHFWLRQRULHQWHG NLpStWHJXWDWpVD]RQPHJ ” GDWDJUDPFRQQHFWLRQOHV

PLQGHQIHOHV]yUMDD]DGDWRNDWPDMG FVDNPHJNDSMDDFtP]HWW 675($0 ” &UHDWH6RFNHW ” %,1,3SRUW ” &UHDWH6RFNHW ” /,67(1KDOOJDW ” %,1,3SRUW ” (67$%pVDNDSFVRODW ” $GDWFVHUH ” $GDWFVHUH ” &ORVH ” &ORVH $7$*5$0 pPRQRNSiUKX]DPRVDQIXWyNO|QE|] IHOKDV]QiOyWyOV]iUPD]yYDJD KiWWpUEHQIXWyUH]LGHQVSURJUDPRN LQHWGNLFVRGDKROpVPLWFVLQiO RSFLyNZDLWQRZDLW PiVLNSURJUDPLQGtWiViQDNHQJHGpOH]pVHYDJWLOWiVD LJSRUWRV]WiV HWFVHUYLFHVSRUWNLRV]WiVRNPHJWHNLQWKHW N DODWWURRWV]ROJiOWDWiVRN IHOHWWVDMiW OHVHWFVHUYLFHV *DNUDQKDV]QiOWiOORPQRNDWpUGHPHVGpPRQNpQWIXWWDWQL 6]ROJiOWDWiVV]DEiOR]iViQDNVRUUHQGMH ” HQJHGpOH]pVHWFKRVWVDOORZ ” WLOWiVHWFKRVWVGHQ $//3$5$12,QpYIHOROGiVP N|GpVH 16,3FtP ,316 UHVHUYH16 $//(;3(&7PLQGHQNLQWWLOWXQNNLYpYHPHJDGRWWGRPDLQWYDJ,3W /LQX[pVD]HWKHUQHW UpJLEHYiOWJRUV [GHPRQ

,3FtPWHOQHW +:DGGUHVVEWH $53 $GUHVV5HVROXWLRQ3URWRFRO $],3FVRPDJ(WKHUQHWFVRPDJJiW|UWpQ FVRPDJRWNOGD]D]RQRVDOKiOy]DWRQOpY iWODNtWiVNRUD],3V]LQWHJ$53 YDODPHQQLV]iPtWyJpQHN YDJLVPHJNpUGH]LKRJLVPHULHYDODPHOLNV]iPtWyJpSDPHJDGRWW,3 FtPKH]WDUWR]y+:FtPHW +DDNtYiQWFtPPHJWDOiOKDWyD]DOKiOy]DWRQ DNNRUDPHJIHOHO $NNRUD]HOV PHJIHOHO V]iPtWyJpS$53YiODV]WNOGN|]|OYHDNiUWDFtPpW V]iPtWyJpSD],3FVRPDJEyOPRVWPiUHONpV]tWKHWLD (WKHUQHWFVRPDJRW SURFQHWDUSDJpSQLOYiQWDUWMDKRJD]DGRWW,3PHOLNKDUGZDUHFtPHQ WDOiOKDWy HOOHQWpWH 5$53 ERRWHSURP +:!,3 .LNLDEiOMDD+:FtPHWPDMGDKiOy]DWUyOYHV]LKR]]iD],3FtPHWDPHOHW DUHQGV]HUJD]GDDGPHJ +iOy]DWLHV]N|]|N ” HWK ” OR ORRSEDFNYLVV]DFVDWROyQDNQHYH]HWWYLUWXiOLVLQWHUIpV]PHOQHN VHJtWVpJpYHOD7&3,3SURJUDPRNDNiUKiOy]DWLLQWHUIpV]QpONOLV KDV]QiOKDWyN ,3FtPH ” SSS ” VO VOLS 7iPRJDWRWWNiUWiN

1HPWiPRJDWRWWNiUWiN 686(ZHEROGDOiQYLGHRGULYHUHN $ODSpUWHOPH]pVEHQ/LQX[DOyOPD[HWKHUQHWNiUWiWOHKHWKDV]QiOQLGHKDD EHiOOtWiVWPyGRVtWMXNDNNRUDQQLWKDV]QiOXQNDPHQQLWDNDUXQN +iOy]DWLNRQILJXUiFLyViOORPiQRN HWFUHVROYFRQI HWFQHWZRUN HWFLQHWGFRQI ZDLWQRZDLW % YHEELQIRYpJHWWDGGNLDPDQLIFRQILJSDUDQFVRW HWFVHUYLFHViOORPiQEyODMiQODWRVNLV]HGQLD]|VV]HVQHPDONDOPD]RWW V]ROJiOWDWiVW $7&3GpPRQYL]VJiOMDDHWFKRVWVDOORZpVHWFKRVWVGHQQWDUWDOPiW %HOV KiOy]DWOpWUHKR]iVDHJJDWHZDHQNHUHV]WOPHJQNNLD]LQWHUQHWUH PDQLSIZDGP RNXPHQWiFLyNXVUGRF)$4PDVTXHUDGHJ]WHOMHVOHtUiV HWFLQLWGQHWZRUNiOORPiQEDQEHiOOtWiVRN /pSpVHN ” WLOWiV ” NLQHNPLWHQJHGHN ” LSIZDGP)SPDVTXHUDGH GPHVJ 3pOGD *DWHZD,3FtPH $JpSHPFtPH ” HWFLQLWGQHWZRUNVWRS ” EL]WRQViJLPiVRODWNpV]tWpVH ” iWtUQLDPHJIHOHO ”

HWFQHWZRUNVpVDHWFKRVWViOORPiQRNUyOLVEL]WRQViJLPiVRODWRW DGDWRNDWEHQQH NpV]tWHQLPDMGiWtUQL ” HWFLQLWGQHWZRUNVWDUW $JDWHZDHQNLDGRWWSDUDQFVRN ” LSIZDGP)SGHQQ ” LSIZDGP) SURFQHWLSBPDVTXHUDGH SURFQHWGHY 1$71HWZRUN$GGUHVV7UDQVODWLRQ iWDODNtWMDDNOV ÒMNiUWDWHOHStWpVHHVHWpQWiMpNR]yGM .HUQHOVRXUFHFRQILJXUHKHOS JUHSHWK ILQG FtPHWEHOV FtPPp +DUPDGLNHO DGiV +iOy]DWEL]WRQViJ 5HQGV]HUJD]GDLWDQIRODPIHEUXiU 9319LUWXiO3ULYDW1HWZRUN 3ULYDW6HFXULWSO(6NyGROiV &VRPDJV] UpVHNNyGROiVXVHUDXWKHQWLNiFLy $ILUHZDOORQNtYODXWKHQWLNiFLyLV $GDWRNWRYiEEtWiViQDNEL]WRQViJD WLWNRVtWiV &VRPDJV] UpVpVWXQHOLQJ ,3FVRPDJJDO|VV]HN|WYH 3RLQWWR3RLQW (JpQLPRGHPYDJEpUHOWYRQDO 3373SURWRNRO &VRPDJRNV] UpVH.LNNHOIRJRNNRPPXQLNiOQL"PHJROGiV&LVFRURXWHU YDJ/LQX[RVJpS RODQHU LG VVpJ NHOOKRJOHJHQKRJDNpUpVHNHWPHJIHOHO

DODWWNLWXGMDV]ROJiOQL )HOpStWpV .OLHQV!,QWHUQHW!5RXWHU FVRPDJRNV] %HWRUpV!$EHW|U UpVH !6]ROJiOWDWyV]HUYHUHN iWYiJKDWEHQQQNHWD]]DOKRJHJEHOV KDV]QiO!YpGHNH]pVFtPYL]VJiODWNtYOU OEHOV FtPHW FtPPHOQHM|KHVVHQEH VHQNL %L]WRQViJLJpSDPLDKiOy]DWRQYDQUDMWD YDODPLYHOMREEPHJROGiV 6HFXUHGKRVW (]WDJpSHWNHOOQDJRQMyODGPLQLV]WUiOQL$W|EELNLV]ROJiOyV]HUYHUWQHP DQQLUD +iWUiQKDYDODNLEHMXWD6HFXUHGKRVWJpSUHDNNRUEHQWYDQDKiOy]DWRQ pVPiUV]DEDGQHNLDSiOD !5RXWHUPiVRGLN $ORNiOLVKiOy]DWUyONLPHQ .OLHQV! ,QWHUQHW! FVRPDJRNDWV] UL !/$1 5RXWHUHOV FVRPDJRNV] UpVH !6HFXUHKRVW (]WNHOOILJHOQL +DD6HFXUH+RVWJpSUHEHW|UYDODNLDNNRUPpJQHPIpUKR]]iDKiOy]DWKR] WRYiEENHOOSUyEiONR]QLD 26 $OHYHOH]pVLV]ROJiOWDWiVWQDJRQNHOOILJHOQL $WpPDN|UEHQD],QWHUQHWHQD3373/LQX[YDJD931V]DYDNUDNHOO UiNHUHVWHWQL 7HUPLQDODFFVHVVZLWFK .OLHQV! ,QWHUQHW! ,63QpOHJGRER]

.DSFVRODWRWOpWHVtWDPiVLNROGDORQOpY :3373 3RLQWWR3RLQW7XQQHOLQJ3URWRNROO NyGROiVWpVDXWKHQWLNiFLyWEL]WRVtW V]HUYHUUHO 5$6V]HUYHU :LQGRZV17 3373 $WHUPLQDODFFHVHVVZLWFKpVD5$6V]HUYHUN|]|WWEL]WRQViJRVNDSFVRODWM|Q OpWUH $3373OHtUiVD0LFURVRIWROGDOiQWDOiOKDWy +DDV]ROJiOWDWyWiPRJDWMDD3373WDNNRUDEHMHOHQWNH]pVLIRODPDWD]DOiEEL 7$6!GLDOXS!5$6 FtPNpUpVHYLUWXiOLV 0LWYpGQNHJKiOy]DWRQ" ” 8VHUDGDWDLWSDVVZRUGPLQGLJDJHQHUiOWSDVVZRUG|WKDVRQOtWMD|VV]H$&(57 V]HULQWDOHJW|EEEHW|UpVDURVV]XOPHJDGRWWSDVVZRUG|NpVDSDVVZRUGFVHUHN KLDQDRNR]]D$&(57ZHEROGDOiQOHtUiVWDOiOKDWyDUHQGV]HUHQOpY FVRPDJRNKLEiLUyO$EHW|U SUyEiONR]QDNDMHOV]yIHMW OXNDNUyO NDHWFSDVVZGiOORPiQPiVROMiNOHpVH]WN|YHW HQ SURJLNNDO+DDVHWXLGRVSURJUDPRNDWIHOW|ULNURRW VKHOOWNDSQDNpVPiULVEHW|UWHN SOW~OFVRUGXOiV ” (]pUWH]HNHWDSURJLNDWILJHOQLNHOOPHJKDWiUR]RWWLG LG N|]|QNpQWPHJKDWiUR]RWW

SRQWRNEDQ ” 9pGHQLNHOODKiOy]DWXQNVWUXNW~UiMiW ” 6]HUYH]HWLIHOpStWpV!SOJD]GDViJLRV]WiODGDWDLWQHPHQJHGLNNLDKiOyUD 88&3 8QL[WR8QL[&RS NDSFVRODWWDOWHV]LNiWD]DGDWRNDWHJLNJpSU OD PiVLNUD ” $GDWEi]LVRNYpGHOPH ” :HEV]HUYHUYpGHOPHFVDNEL]RQRV,3FtPHNUHDGMRQV]ROJiOWDWiVWYDJFVDN EL]RQRVXVHUHNQHN 7HHQG NMyWDQiFVRN )LUHZDOOPiUEL]RQRVPpUWpN YpGHOPHWMHOHQW &*,KDURVV]XOtUMXNPHJDNNRUEHOHKHWW|UQL FVDNHJN|]SRQWLODJIXWWDWKDWyN|QYWiUEDWHJNDEL]WRQViJPLDWW $FURQEDSOEHWHV]HJXVHUOpWUHKR]iVW DFURQURRWNpQWIXW 0HJNHOOKDWiUR]QLKRJNLQHNPLOHQIHOHO VVpJHYDQ KiOy]DWLDGPLQLV]WUiWRU!VXEQHWHNUHV]HGQLDKiOyW!PHJRV]WDQLD] DGPLQLV]WUiFLyVIHODGDWRNDW +:pV,3FtPHNDGPLQLV]WUiOiVD +DQHPPHJYDODPHOLNJpSD],3FtPpWHJ EHW|U KDV]QiOKDWMDH]pUWHQQHNQRPN|YHWpVHQDJRQIRQWRV 9703iOORPiQNLPLNRU ODVWSDUDQFVWHUPLQiOQHYHIHOKDV]QDOyQHYH 5RWDWH

5iNHOONpQV]HUtWHQLDIHOKDV]QiOyWKRJYiOWR]WDVVDPHJMHOV]DYiWEL]RQRV LG N|]|QNpQW /HNHOOtUQLKRJDIHOKDV]QiOyPLWWHKHWD]DFFRXQWMiYDOEHMHOHQWNH]pVNRU MHOHQMHQPHJ PHVVDJH ZZZWHOQHWKX!EHW|UpVLSUyEiONR]iVRN 6DMiWDFFRXQWXQNDWVRKDQHDGMXNNLPiVQDN $IHOKDV]QiOyQDNPHJNHOODGQLKRJPLWQHPIXWWDWKDW SOVFDQQHO +iOy]DWLHU SURJLN IRUUiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVPHJKDWiUR]iVD 5HQGV]HUJD]GDFVLQiOKDWHJVHWXLGRVSURJUDPRWDPHOHOLQGtWMDSOD333 GpPRQW 6KHOOVFULSWQHPOHKHWVHWXLGRV 3HUOVFULSWOHKHWVHWXLGRV )HOKDV]QiOypUWHVtWpVHKRJPLNRUPLW|UWpQW WpQOHJ ,QIRUPiFLyNDWQHDGMXQNNLDUHQGV]HUQNU $PHJILJHOpVWVHJtW OpSHWWHEHDJpSEH O SURJUDPRNiOORPiQRN SVDX[ PRUH PDQSV WRS OVILOHRNKR]]iIpUpVLMRJiQDNPHJWHNLQWpVH1HOHJHQVHWXLGRVSURJUDPD N|QYWiUEDQ-RJRVXOWViJRNUDRGDILJHOQL 3RUWVFDQQHO SURJUDPRN $]LQHWGILJHOLDSRUWRNDWpVFVDND]WDSURJLWLQGtWMDHODPLUHV]NVpJYDQ LJpQ

LQHWGFRQIWDUWDOPiWILJHOQLPHUWLGHKHOH]KHWQHNHODEHW|U UORJLQpVD]UEHW YHONH]G G NEHMHJ]pVHNHW SDUDQFVRNDWQHHQJHGpOH]]NDIHOKDV]QiOyNQDN 9DQEL]WRQViJRVDEESURJLDUHPRWHKHOHWWKDVRQOySURJLND]LQWHUQHWU W|OWKHW O NOH $WHOQHWHWV]HGMNOHDJpSU OKDV]QiOMXQNVVKW HWFSDVVZGiOORPiQWDUWDOPiWILJHOQL FURQEL]RQRVLG SRQWRNEDQEL]RQRVIHODGDWRNDWKDMWVRQYpJUH $ORJiOORPiQRNURWDWHMpWLVDFURQFVLQiOMD +LED]HQHWHNDPHVVDJHViOORPiQED VHQGPDLO]HQHWHNDPDLOHUURUiOORPiQED $PHVVDJHVpVDPDLOHUURUiOORPiQWDUWDOPiWIHOOHKHWGROJR]QL EHW|UpVILJHOpV FpOMiEyO $VVORJGpPRQ HWFVVORJFRQI PLWORJJROXQNDORJJROiVPpOVpJpQHNPHJDGiVD SOLQIRZDUQHUU (JURVV]IORSSYDODJRQOHKHWYiJQLDDUHQGV]HUYpJV]NVpJHVHWpQ UHERRWD/LQX[JHQJHSRQWMD +DQHPVWLPPHOYDODPLDNNRUGHEXJORJJROiV SSSGpPRQHVHWpQDVVORJFRQIiOORPiQEDD]DOiEELVRUWNHOOEHtUQL NHUQHOGHEXJYDUORJNHUQHOGHEXJ

$PHOLN~WYRQDOILOHPHJDGiVQHPNH]G GLND]QHPV]LQNNHO QHPtUMD D]RQQDODZLQFKHVWHUUH PDQVVORJFRQI pPRQRNJX]iGN|]EHQV]LJQiORNDWNpSHVHNIRJQL KXS $PDQEDQXWiQDQp]KHWQNKRJEL]RQRVSURJUDPRNQDNDV]LJQiO KDWiViUDPLWNHOOWHQQLN FRUHILOHKDPHJKDOHJSURJUDPDNNRUHILOHWDUWDOPiQDNDVHJtWVpJpYHO DSURJUDPR]yPHJWXGMDiOODStWDQLKRJDKLEDSRQWRVDQPLNRU N|YHWNH]HWWEH WFSGXPSXWLOLWPHJPRQGMDKRJPLOHQFVRPDJRNDWNLIRUJDOPD]D] LQVWDOOFGU OWHOHStWKHW ILQJHU FILQJHUGEHNRQILJXUiOKDWyKRJPLOHQLQIyWDGMRQYLVV]D WFSGXPSKRVW,3FtP PDQWFSGXPS WHV]WHOpV IRUJDOPD] YHY JpS!PLOHQSRUWRNRQPLOHQFVRPDJRNPHQQHNNL JpS!FVRPDJIRUJDOPD]iVN|YHWpVH WFSGXPS GVWKRVW,3FtP VUFKRVW,3FtP VVORJFRQI PLWORJJROMRQORJJROiVLV]LQWHNKRYD NL]iUiVRN +DSOHOV]iOODYLQyYDJURVV]DIORSSDNNRUPHJMHOHQLND] ]HQHWPLQGHQIHOKDV]QiOyQDN HPHUJ WHH ZKR7 GDHPRQORJ EHW|UpVJDQ~MDiOOIHQQKDXJDQDUUyOD],3U

OW~OVRNDSUyEiONR]iV LQWHOQHWG PHJQp]QLD]DXWKORJiOORPiQWNLQHNVLNHUOWEHOpSQLpVNLQHNQHP YDUORJGHEXJ DV]iPDGHYLFHUDXWDOKRJPHOLND]D]WDGHYLFH iOORPiQEDQQp]KHWMNPHJ HWFVVORJFRQIHGLWiOiVD SO]HQHWiWLUiQ WiVDDRVNRQ]ROUD VVORJFRQIEDEHtUQL DXWKDXWKSULY XWiQD VVORJKXS3, GHYWW 1HJHGLNHO &URQLVPpWO G DGiV IHODGDWRNWHPH]pVHSSS 5HQGV]HUJD]GDLWDQIRODPPiUFLXV )HOGROJR]iVDODWW 1HWVFDSHLQVWDOOHELDQ&NLHJpV]tW OHPH] OGGXVUORFDOQHWVFDSHQHWVFDSH!H]]HODSDUDQFFVDOOHKHWPHJQp]QLKRJPLKRYDYDQ WHOHStWYH OLEFBFRPSDW!H]]HONHUOIRUGtWiVUDHUUHYDQV]NVpJHDQHWVFDSHQHN $QHWVFDSHFVRPDJNLFVRPDJROiViKR]D WDUSDUDQFVRWD[Y]IRSFLyNNDONHOOIXWWDWQL )HODGDWRNWHPH]pVH $FURQGpPRQIHODGDWDKRJPHJKDWiUR]RWWIHODGDWRNDWKDMWVRQYpJUHPHJKDWiUR]RWW LG SRQWRNEDQ YDUVSRROFURQXVHUHNV]iPiUDWDOiOWiNNLDXVHUQHYHDODWWIXWDPHJDGRWWIHOKDV]QiOyL

N|QYWiUEDQOpWUHKR]RWWSDUDQFVRNDWKDMWMDYpJUH $FURQSHUFHQNpQWIHOpEUHGpVPHJYL]VJiOMDDYDUVSRROFURQXVHUQpYN|QYWiUDNDW FRPPHQW SDUDQFVVRURQEHOOQHPOHKHW PDQFURQ P K GRP PLQLW KRXU GDWHRIPRQWK SHUF yUD   P GRZ SDUDQFV SDUDPpWHUHN GDWHRIZHDN HFKRYpJUHKDMWRWWDP HFKRYpJUHKDMWRWWDP $GRZpVDGRPN|]|WWV]RURV|VV]HIJJpVYDQ 6FULSWILOHRN ELQVK 0$,/72 0$,/72 3$7+ VDMiWN|UQH]HWLYiOWR]yNKDV]QiODWD $]HWFFURQWDEWDUWDOPiWFVDNDURRWYiOWR]WDWKDWMDPHJ UXQSDUWVRSFLyOLVWDN|QYWiUQpY HWFFURQGDLOVVNORJG HWFVDYHORJDODSpUWHOPH]pVV]HULQW|U|NOLDMRJRNDWYDJPHJOHKHWDGQLDMRJRNDWD OHJIULVVHEEPLQGLJDQXOOiVGHOHOHKHWWLOWDQLDW|P|UtWpVW 5(+$7ORJURWDWH HWFFURQG YDUFDWPDQ EHMHOHQWNH]pVIHOKDV]QiOyNpQW FURQWDEXDQGLH (]]HODSDUDQFFVDOHGLWiOKDWMXN VWDQGDUGV]|YHJV]HUNHV]W WDUWDOPiW YHOSOYL DFURQWDEILOH

$FURQWDEILOHWOpWUHKR]KDWXQN~JLVKRJDEHMHJ]pVHLQNHWDPHOHNHWDFURQWDEILOH EDNtYiQXQNtUQLHJV]|YHJILOHEDWHVV]NSpOGiXOPFURQ0DMGH]WN|YHW HQD]DOiEEL SDUDQFVRWNHOONLDGQXQNDKKR]KRJDFURQWDESDUDQFVDV]|YHJILOHWDUWDOPDDODSMiQ OpWUHKR]]DD]YDUVSRROFURQXVHUQDPHILOHW $FURQWDEILOHWDUWDOPiWD]HJV]HU IHOKDV]QiOyNN|]OFVDND]KDMWKDWMDYpJUHDNLWD UHQGV]HUJD]GDEHtUWD]HWFFURQDOORZiOORPiQED PDQFURQWDE 333 $SSSD],3PHOOHWWV]iPRVHJpESURWRNROOWLVWiPRJDW$XWRPDWLNXVDQPHJiOODStWMDD GLQDPLNXVpVVWDWLNXVFtPHNHWHJDUiQW PHJYDOyVtWiV ” NDSFVRODWOpWUHKR]iVDDPRGHPPHO ” YRQDONRQYHUWiOiVDSSSPyGUD ” EHM|Y +//NHUHWHNHOOHQ U]pVH $SSSNDSFVRODWOpWUHKR]iViKR]DSSSGSURJUDPRWKDV]QiOMXN $SSSGIHODGDWDL ” HOYpJ]LDNRQILJXUiOiVW ” EHiOOtWMDD]078NRUOiWRW ” EHNpULD],3FtPHW 0LWQHPFVLQiODSSSG" ” QHPKR]]DOpWUHDNH]GHWLNDSFVRODWRW ” QHPWiUFVi] ”

QHPNOGLHODEHMHOHQWNH]pVLDGDWRNDW XVHQHWFRPSSURWRFROVSSS 6WDWLNXVFtPHNKDV]QiODWDNRUDSSSGSDUDQFVRWQHPDGXQNPHJ,3FtPHWpVRSFLyW QRLSGHIDXOW VHP*pSQN,3FtPpWDHWFKRVWQDPHILOHEyOYHV]LDFpOEDYHWWJpSpW SHGLJDHWFKRVWVILOHEyO 6WDWLNXV,3FtPHNKDV]QiODWDHVHWpQDSSSGSDUDQFVXWiQDKHOLpVDWiYROLJpS,3FtPpW NHOOPHJDGQXQN$NpW,3FtPHWNHWW VSRQWWDOYiODV]WMXNHOHJPiVWyOSO SSSG $QRLSGHIDXOWRSFLyPHJDGiVDNRUDSSSGGLQDPLNXVFtPHNHWWpWHOH]IHO$OHJW|EE GLQDPLNXVFtPHWKDV]QiOy,63JRQGRVNRGLNV]iPXQNUDDKHOLpVWiYROLFtPHNU SSSRQ VFULSWILOH/HYHQWHPHJtJpUWH SSSRQGLDOHU SSSORJKDKLEi]XQNHQQHNDILOHQDNDWDUWDOPiEyOPHJiOODStWKDWMXNDKLEiW OHYRQKDWMXNDN|YHWNH]WHWpVWKRJPLWNHOOWHQQQN SSSRQVFULSW!ORJILOHOpWUHKR]iVD 0RGHPEHiOOtWiVELWQRSDULWVWRS O +DHODNDURPpUQLDJDWHZDWEHNHOOMHJH]WHWQHPPLQWKRVWRW SSSRQ SSSRI SSSRQGLDOHU 6KHOOVFULSWE .H]G

OVHWXLGRVSURJLNpV]tWpVHSSSGF NQHND]HOV NRQILJXUiOiVKR]DSSSFRQILJKDV]QiODWDMDYDVROW HELDQ .DSFVROyGyFLNNHN 1HWUHIHO SSSSSSFRQILJSSG &+,37iUROGDO eVPRVWM|QD6$7$1 KWWSUHFFOHFHEDIJRYaGRROLWWVDWDQ 6]NVpJHV ” VDWDQWDUJ]!WDUNLFVRPDJRO ” %6LQFOXGHVWDUJ]!LQFOXGHN|QYWiU 7HHQG N ” VDWDQN|QYWiUWDUWDOPiWEHPiVROQLD]LQFOXGHED ” SHUOUHFRQILJ ” PDNHOLQX[ ” $]VDWDQVUFISLQJISLQJFQHPIRJP N|GQLDKKR]KRJP~N|GM|Q PHJNHOOHUHVQLEHQQHD6<6B(55/,67EHMHJ]pVW ” MHOHWNHOOWHQQLD]DOiEELVRUHOp LIQGHI6<6B(55/,67B(&/$5( HQPDNH ” $PyGRVtWiVWN|YHW ” VDWDQFRQILJSDWKVSOiOORPiQEDQD 026$,& XVUELQOQ[LWWOHKHWEHiOOtWDQLDQHWVFDSHW ” 3UR[WOHWLOWDQL ” 1DYLJDWRU!$SSOLFDWLRQ!3HUOSURJUDPRN!6XIIL[HUE ” 0RVWPiUKR]]iIRJKDWXQNDVDMiWKiOy]DWXQNRQOpY IHOGHUtWpVpKH] (O

WWHDMiQODWRVHOROYDVQLDGRNVLW ” DWHPDQDJPHQW ” &RQILJXUDWLRQ ” VDMiWKiOy]DW ” QDJREE ” LQWHUQHW ” [KRVWQpY ” WDUJHWVHOHFWLRQ ODSONLV]HGQL OXNDN gW|GLNHO DGiV )HOKDV]QiOyNDGPLQLV]WUiFLyMD16]HPHOWHWpVH 5HQGV]HUJD]GDLWDQIRODPPiUFLXV )HOGROJR]iVDODWW PDQDGGXVHU 4XRWD TXRWD!DILOHUHQGV]HUEHQNHOODNWLYL]iOQLDNHUQHOEHEHNHOIRUGtWDQLVFVDNH]W N|YHW HQDGKDWyPHJDIHOKDV]QiOyNGHILQLiOiVDNRU UHSTXRWDPHJOHKHWWHNLQWHQLDTXRWDW YDUVSRROPDLOUHLVpUGHPHVEHiOOtWDQLDTXRWDW TXRWDFKHFNOpWUHKR]QLDXVHUHNQHN TXRWDVWDWVWDWLV]WLNiNPHJWHNLQWpVH OLPLWVHWFOLPLWV 3UREOpPDTXRWDYDO XVHUOpWUHKR]HJVDMiWILOHW XVHUNpV]tWHUUHILOHUDHJKDUGOLQNHW XVHUW|UOLDILOHWDILOHW|UOpVpWN|YHW HQPpJVHPOHV]W|EEV]DEDGKHOHD KDUGOLQNPLDWW 7HHQG ~M,DXVHUQHN DGGXVHUFRQI HWFVNHO VNHOWRQFVRQWYi] , URRW XVHUJURSX TXRWDXVHU XVHUQpYXVHUQpY

DQQDNDXVHUQHNDQHYHDNLQHNDTXRWDMiW PLQWiQDNKDV]QiOMXND]~MIHOKDV]QiOyTXRWDMiQDNOpWUHKR]iVDNRU SDVVZRUGILOHEDNHUOQHND]LQIRUPiFLyN $ILQJHUHEE OD]iOORPiQEyOROYDVVDD]LQIRNDW OVOD &VRSRUW*URXS HWFJURXS $GPLQFVRSRUWOpWUHKR]iVD!D]DGPLQWIHOYHVV]ND][]FVRSRUWRNED DXVHUWIHOYHQQLD]DGPLQFVRSRUWKR] DGPLQLV]WUiWRULFVRSRUWDODWW FKJUS MHOV]yWLVOHKHWPHJDGQLDFVRSRUWKR] HWFJURXSiOORPiQEDQPiVRGLNPH] MHOV]yWiUROiVDVKDGRZILOHEDQ PDQVKDGRZ )LOHUHQGV]HUW|EEILOHUHQGV]HUKDV]QiODWD H[WZLQFKHVWHUHQ PLQL[HWpUGHPHVKDV]QiOQLDIORSSQ PLQGHQKH]YDQHJLQRGEHMHJ]pV )LOHUHQGV]HUOpWUHKR]iVD PNI VQFD]|VV]HVFDFKHWNLtUMD 648,pUGHPHV.EORNNPpUHWHWKDV]QiOQL PNHIVGHYIG PRXQW IVFNKDV]QiODWD FVDNROYDViVUDPRXQWROWILOHUHQGV]HUWpUGHPHVYHOHHOOHQ UL]WHWQLYDJIHOQHP PRXQWROWDW IVFNGHYIG -yPHPyULDWHV]WHO SURJUDP )HONHOOPRXQWROQLDPHPyULiW

+D26RVIORSSWYIDWWDOPRXQWROMXNIHODNNRUKDV]QiOKDWXQNKRVV]~ ILOHQHYHNHW PNLVRIV!LVRILOHUHQGV]HU GSNJVLVRIV PRXQWWRORRS~WYRQDOILOHQpY!ILOHPRXQWROiVD IVWDEQHPHOOHQ ERRWLG U]LD]IVFNYDOERRWROiVNRU EHQHOOHQ U]L!iWNDSFVROSiUKX]DPRVIXWWDWiVUD PRXQWRORRSEDFNLVRGHYPQW UHPRXQWKD UR UDYDQPRXQWROYDpV UZ UHV]HUHWQpQN WXQHIV QIVKDV]QiODWD HWFH[SRUWV PRXQWWQIVKRQQDQ JpSQpYYDJ,3 KRYD 1RPWDWiV OSG FRQILJ HWFSULQWFDS 7iYROLQRPWDWyUDQHPV]DEDGV] U WDONDOPD]QLPHJROGiV!HJQRPWDWy EHiOOtWiV!iWLUiQ WiV PDJLFILOWHUDMiQODWRVIHOWHOHStWHQL PDJLFILOWHUNRQILJXUiFLyPDJLFILOWHUFRQILJ OSU OSVWDW OSFQRPWDWyPHQHG]VHOpVHVKHOOE O PDQOSF OSUQJ!ILOWHUHNGHILQLiOiVDWiYROLQRPWDWyUD 16RPDLQ1DPH6HUYLFH WRSOHYHOQDPHVHUYHUHN GHOHJDOWQDPHVHUYHUHN KLUGHWLDWREELHNIHOHDWDUWRPiQDLW ]RQDD]DGRWW YDJVXE GRPDLQpVDKR]]iWDUWR]yKRVWRN D]HJHVVXEGRPDLQ HNNO|Q]RQDNDWDONRWQDN

GRPDLQ UHVROYHUDQpYIHOROGiVWYpJ]LD]IWSEHpVDWHOQHWEHEHOHYDQpStWYH 6]ROJiOWDWiVPyGMD UHNXU]tY N|]YHWOHQ LQDGGUHVVDUSD FDFKHOpV!WiUROMDDGHWHNWiOW,3FtPHNHW QHJDWtYFDFKHOpV!KDD]DGRWWQpYKH]QHPWDOiOFtPHWWiUROMDH]pUWpUGHPHV NLVHEEUHYHQQL 77/ WLPHWROLYHpUWpNNHOPHJDGKDWMXNKRJPHGGLJPDUDGMRQDFKDFKHEHQ XSJUDGHIRQWRVViJD EL]WRQViJLOXNDN XMDEEYHU]Ly %,1OHJiOWDOiQRVDEEQDPHVHUYHUV]ROJiOWDWiV /LQX[pV:LQGRZV17DODWWLV QVORRNXS ZZZQLFKX!UHJLV]WUiOWDWiV QVORRNXSLQWHUDNWtYYDJSDUDQFVVRULKDV]QiODW QDPHVHUYHUW PHJNHOODGQLKRJPHOLN ONpUGH]QNOHpVPLWDNDUXQNWXGQLDNHUHVHWWGRPDLQU O ,QWHUDNWtYKDV]QiODW VHWT QV NLOpSpVD]LQWHUDNWtYKDV]QiODWEyO&WUOG ZKRLVK ,QVWDOOiOiV GSNJLELQGBGHE )RUZDUGHU,3DGGUHVVHV IRUZDUGHUFtPH NLIHOHV]ROJiOWDWMDD],3FtPHNHW (QDEOIRUZDUGRQOPRGH"1 (QDEOH/RFDOKRVWHQWULHV"< :RXOGRXOLNHWKLVWREHDGGHG"< HWFUHVROYFRQI iOORPiQEDWHJH

6WDUWQDPHVHUYHUGGDHPRQQRZ"< HWFQDPHGFRQI ]RQD QDPHGURRW VWDFHRRXWRSXWILOHQpYSLQJF DFXWiQPHJDGRWWPLDWWFVDNV]HU SLQJHOL QDPHGORFDOWDUWDOPiWIRJMDNLtUQL QVORRNXS VHWT QV VHW4 VRD ORFDOKRVW ORFDOKRV!LWWDD]WMHOHQWLKRJQHPWHV]LKR]]iD]RNWDWREPYDKXW PDLOVHUYHUHVHWpQDPDLOXWiQQHWHJQNKR]]iWHV]LDEPYDKXW VHW? D PHUOLQEPNKX DXWKRULWDWLYHDQVZHU! DWpQOHJHVQDPHVHUYHUW QRQDXWKRULWDWLYHDQVZHU!FKDFKHE OM|WWDYiODV] OM|WWYiODV] 0LQGHQGRPDLQQHNDGKDWyPDLOVHUYHU P[ P[ P[ PDLOH[FKDQJH QVORRNXS VHUYHUORFDOKRVW VHWGHEXJ PHUOLQEPNKX 1$61HWZRUN$XGLR6HUYHU]HQHKDOOJDWiV WDU PDQWDU EUX DOLHQ5(+$7FVRPDJRNNRQYHUWiOiVDHELDQFVRPDJRNNi DQJROV]yWiUZZZV]WDNLKXVHUYHFHV WDUFIPHQWHVWDU WDUWIPHQWpVWDU!OLVWDNpV]tWpV VSOLW!GDUDEROiV WDUF]IPHQWpVWJ]EH PDQVSOLW +DWRGLNHO DGiV $SDFKHZHEVHUYHU

5HQGV]HUJD]GDLWDQIRODPPiUFLXV )HOGROJR]iVDODWW $]HO ] HO DGiVIROWDWiVD QDPHGFRQI RSWLRQV GLUHFWRUYDUQDPHG KRYDWHJHD]iOORPiQRNDW IRUZDUGHUV NLKH]PHQMHQNpUpVVHO ]RQH^ WSHKLW!URRWFDFKH ILOHQDPHGURRW!WRSOHYHOGRPDLQVHUYHUHNHWWiUROMD 7/7RSOHYHOGRPDLQ FRPHGXJRYPLOQHWRUJHGX %,1 PDVWHU VODYH $VODYHQDPHV]HUYHUQHNHJNO|QKiOy]DWRQNHOOOHQQLH %,1 SULPDU VHFRQGDU UHVROYHUQpYIHOROGiV QVORRNXSSDUDQFVVRULLQWHUDNWtYKDV]QiODW ZKRLV YDUQDPHGQDPHGORFDO 16QDPHVHUYHU VRD]RQDUDYRQDWNR]LN VHULDOV]pULDV]iPPyGRVtWiVNRUPLQGLJQRYHOQLNHOOHJJHO UHIUHVKIULVVtWpVLG ]tWpVH UHWU H[SLUHOHMiUDW GHIDXOW77/DODSpUWHOPH]pVV]HULQWLWLPHWROLYH &1$0( #RULJLQ 375 D],3FtPE ODGMDYLVV]DDQHYHW KDYDODPLQHNQLQFVSRQWDYpJpQDNNRUKR]]iUDNMDPpJD]RULJLQW ORRSEDFN ZZZV]HUYHUDORFDOKRVWRQ QDPHGURRW!D]LWWPHJDGRWWQDPHV]HUYHUHNKH]IRUGXOHO

IRUZDUGHUHNYDOyV,3FtPPHOUHQGHONH]LEHOV KRVWRNQDNEHOV ,3FtPNOHKHW YHU]LyV]iPHHHHKKQQYY V]|U ,3FtPHLVYDQDKR]]iIRUGXOy FRPPHQWHN %,1  %,1 QDPHGORFDO QDPHGUHYORFDO!IHOROGiV QVORRNXS VHWT QV DUSD!D]DUSDHJKiOy]DW WRSOHYHOGRPDLQV]HUYHUHNURRWV]HUYHUHN URRWV]HUYHUHNHORV]WYDDI|OG|QNO|QE|] KiOy]DWRNDWGHOHJiOQDN DUSD!,3!QpY %,1!QDPHGERRWRWNHOONRQILJXUiOQL YDUQDPHGERRWRSWLRQV YDUQDPHGERRW]RQHV YDUQDPHGQDPHGERRW HWFLQLWG HWFLQLWGELQG GpPRQLQGtWiVDOHiOOtWiVD 0LQGHQGpPRQHJ+83V]LJQiOUD~MUDROYDVVDDNRQILJXUiFLyViOORPiQRNDW NLOO+83 PLQGHQOLQX[RQP N|GLN YDUORJGHPRQORJ!PHJQp]QLKRJSDQDV]NRGLNHYDODPLUH UHORDGLQJQDPHVHUYHU (OOHQ U]pVYpJ]pVHQDPHGFRQI 2SWLRQVPH] KRVWQpYHOOHQ EH U]pV FKHFNQDPHPDVWHUZDUQ ]RQHORFDOKRVW FKHFNQDPHVIDLO! HWFLQLWGELQG QDPHGFRQI ]RQHEPYDKX^ WSHVODYH ILOHGEEPYDKX PDVWHUV^` `

]RQHLQDGGUDUSD^ WSHVODYH ILOHGEEPYDKXUHY PDVWHUV^` ` YDUQDPHGQDPHGORFDO V]pULDV]iPRWYiOWR]WDWQL NLOO+83 YDUQDPHGNRQYWiUED GEEPNKX GEEPNKXUHY!iOORPiQRNDWOpWUHKR]QL PDVWHUQDPHVHUYHU PDVWHU]RQH YDUQDPHGQDPHGORFDO XWROVyVRU VDMiW,1$ YHU]LV]iPRWPyGRVtWDQL YDUQDPHGQDPHGUHYORFDO XWROVyVRU ,1375VDMDWORFDOKRVW VHULDOWYDOWR]WDWQL NLOO+83 160;UHNRUG UpJL16EHMHJ]pV 0!PDLOGHWLQDWLRQ 0)!PDLOIRUZDUGHU 0;PDLOH[FKDQJHU YDUQDPHGGEEPNKX ,10;PDLOEPNKX W|EE0;EHMHJ]pVLVOHKHW HWFKRVWQDPH HWFKRVWFRQI HWFKRVW HWFUHVROYFRQI QDPHVHUYHUEHMHJ]pVE OOHKHWW|EE ZZZYPZDUHFRP 6]LJQiORN +83 ,17LQWHUQDOFDFKHWtUMD ,//VWDWLV]WLNDNLQRPWDWiV 865GHEXJ 865GHEXJNLNDSFV :,1&+D]|VV]HVNpUpVWORJJROMDZLQFKHVWHUUH NLOO:,1&+3,KDPpJHJ]HUHONOG|PNLNDSFVROMD $]0;NtYOPpJD]DOiEELWtSXV 53!5HVSRQVLEOH3HUVRQ PH]

NLVPHJDGKDWyN 7;7H]D]pQJpSHP GLJ PDQGLJ GLJ#VHUYHUGRPDLQTXHUWSHTXHUFODVV ORDGVKDULQJ!WHUKHOpVPHJRV]WiVDW|EEJpSN|]|WW $JpSHNHJPiVWNUHL  URWiFLyDPLQGLJVRURQN|YHWNH] V]ROJiOMDNLD]~MDEENpUpVW ORDGEDODQFLQJ!ILJHOLD]WLVPHQQLUHYDQQDPHJWHUKHOYH DFOQpY DFFHVVFRQWUROOLVW ,3QHWPDVN PGRPDLQ HWFQDPHGFRQIKX!KR]]iIpUpVHQJHGpOH]pVH DFOPDLQGRPDLQ^ ^` ` GILQLiOMXNDWDUWRPiQRNDW ]RQHORFDOKRVW DOORZTXHU^PGRPDLQ` OHNpUGH]pVPHJWLOWiVDDGHILQLiOWWDUWRPiQQDN 0HJPRQGKDWMXNKRJPHOLNLQWHUIpV]PHOLN]yQiWV]ROJiOWDVVDPHOLN N|QYWiUEyOYHJHD]DGDWRNDW $SDFKHLQVWDOO GSNJLDSDFKH GHE 6HUYHU$GPLQURRW#RNWDWREPYDKX RFXPHWQXP5RRWYDUZZZ PRGXORNNLYiODV]WiViWDNDURPH 1 5iEt]]XNKRJPLOHQPRGXORNDWWHJHQEH (OPHQWVHHDNRQILJXUiFLyW GRNVLWIHOLQVWDOOiOiVD HWFDSDFKHDFFHVVFRQI ZZZDSDFKHRUJ FURQFRQI

KWWSGFRQI!%LQG$GGUHVV!LQWUDQHWLQWHUQHWYDJNpW,3FtPYDJNpWGRPDLQQpY HUURUORJ FXWRPORJ /RFN)LOH!YDUUXQDSFKHORFN $]DSDFKHFVDNHJSpOGiQEDQIXWKDW(EEHD]iOORPiQEDtUMDEHOHKRJHOLQGXOWH VUPFRQI XVUGRFDSDFKH!LWWWDOiOKDWyDGRNVL +HWHGLNHO DGiV 6TXLGSUR[VHUYHU 5HQGV]HUJD]GDLWDQIRODPPiUFLXV )HOGROJR]iVDODWW $SDFKHZHEVHUYHULQJHQHV KWWSORFDOKRVW!D]DSDFKHLQVWDOOiOiVXWiQP $ODSpUWHOPH]pV iOOtWKDWy LQVWDOOiOiVWN|YHW N|GLN HQLQGH[KWPO HWFDSDFKH!NRQILJXUiFLyViOORPiQ YDUZZZ!GRNXPHQWXPRNKHOH XVUOLEFJLELQ!&*, YDUORJDSDFKH!ORJILOHRN HWFDSDFKHFURQFRQI YDUZZZIRREDULQGH[KWPO $]DSDFKHRWDMiQODWRVGpPRQNpQWIXWWDWQL $XWRPDWLNXVIXWiVLQGtWiVNRU!URRWNpQWIXWSRUWRQ!DFKLOGSURFHVV]HNZZZGDWD QpYHQIXWQDN OHKHWPiVQpYHQLV !DFKLOGRNYpJ]LNDNLV]ROJiOiVW!PHJKDWiUR]KDWyD FKLOGSURFHVV]HNPLQpVPD[V]iPD $FRQILJiOORPiQPyGRVtWiViWN|YHW

HQ~MUDNHOOLQGtWDQLDVHUYHUW 0/)!KiOy]DWEL]WRQViJ!&+,3& $MHOHQOHJLDSDFKHD+70/YHU]LyMiYDONRPSDWLELOLV ,QGtWiVNRUSDUDPpWHUH]QLNHOOD]DSDFKHRW PDQDSDFKH )RQWRVXSJUDGHOpVHO WWIHOWpWOHQOFVLQiOMXQNEDFNXSRW ZJHW!VHWRNOHW|OWpVH 6]DEiOR]QLOHKHWKRJDFKLOGSURFHVV]HNKiQNpUpVWV]ROJiOMDQDNNL HWFDSDFKHKWWSFRQI!DSDFKHNRQILJXUiFLyViOORPiQD WUDQVIHORJ!PHJOHKHWV]iPROQLKRJKiQDQNHUHVWpNPHJDZHEVHUYHUW VHUYHUORJ HWFDSDFKHVUPFRQI!PLOHQWXODMGRQViJRNDWiOOtWXQNEH DSDFKHPRVXORV GLUHNWtYiN!PHJIHOHO EHiOOtWiVRNDWWXGMXNHV]N|]|OQL 7XQWLPHFRQILJXUDWLRQGLUHFWLYD DSDFKHGRNXPHQWiFLyN!GLUHNWtYiN 6HUYHU5RRW DGLUHNWtYDOHtUiViEDQPHJWDOiOKDWyDVDMiWV]HUYHUQN|Q $]DSDFKHPHJWXGMDNO|QE|]WHWQLDNOLHQVSURJUDPRNDWpVH]DODSMiQSDUDPpWHUH]KHWMN D]ROGDODNOHW|OWpVpW %U|ZVHU0DWFK0R]LOODQRNHHSDOLYH DFFHVVFRQI!KR]]iIpUpVEHiOOtWiVDJOREiOLV

KWDFFHV!IHOOEtUiOKDWyDJOREiOLVGHFVDND]DPLQHNDIHOOEtUiOiVDDJOREiOLVRNEDQ HQJHGpOH]YHYDQ 2SWLRQV,QGH[HV)ROORZ6P/LQNV $OORZ2YHUULGH RUGHUDOORZGHQQ!DVRUUHQGHWDWWyOIJJ HQDGRPPHJDKRJQHNHPMREE NHYHVHEEHWNHOOJpSHOQL GHYLJi]QLNHOOYHOHPHUWN|QQHQNL]iUKDWXQNYHOHKRVWRNDW ,QWUDQHWOpWUHKR]iViUDLVDONDOPDV DOORZIURPDOO &*,IXWWDWiViKR]PHJNHOODGQLD] 2SWLRQV([HF&*,)ROORZ6P/LQNV 6HW+DQGOHUVHUYHUVWDWXV RUGHUGHQDOORZ GLUHNWtYiNEHOOKR]]iDGiVHOYpWHOKDV]QiODW YDUORJDSDFKHDFFHVVORJ DVRUYpJpQDD]WMHOHQWLKRJVLNHUHVYROW YDUORJDSDFKHHUURUORJ IHODGDWFVDNDORFDOKRVQDNHQJHGpOH]QLDKR]]iIpUpVW SVDX[ PRUH NLOO+833, *OREiOLVNRQILJXUiFLy KWDFFHVV D]RQDN|QYWiURQEHOONHOOOHQQLHDPLUHYRQDWNR]LN 38%/,&B+70/3XEOL&D DFFHVVFRQI RUGHUDOORZGHQ GHQQIURPDOO DOORZIURP,3FtPHN %LJ%URWKHUKWWS0DFDXUDQFDEEGXOG DFFHVVFRQI

$OORZ2YHUULGH$XWK&RQILJ!H]PRQGMDPHJKRJKDHJN|QYWiUEDQWDOiOKWDFFHV iOORPiQWDNNRUD]DEEDQPHJDGRWWDXWKHQWLNiFLyWIRJMDDONDOPD]QL YDUZZZN|QYWiUEDNHOOWHQQLDKWDFFHVVILOHW $KWSDVVZRUGFXVHUVEDUNLSDUDQFFVDOOpWUHKR]KDWMXNDHWFDSDFKHXVHUVQHY iOORPiQW 648, +DV]QiODWRND EL]WRQViJWHFKQLND ViYV]pOHVVpJ!VDMiWHU IRUUiVYpGHOPH FVDNVWDWLNXVROGDODNDWWiURO 0LQpOW|EEPHPyULiWDGXQNQHNLDQQiOJRUVDEEW~OQDJZLQFKHVWHUPpUHWHW QHPpUGHPHVQHNLDGQL VTXLG DXWRPDWLNXV PDLOEPYKXSRUW 3UR[V]ROJiOWDWyQiO VDMiWKiOy]DWRQHJPHJDGRWWJpSHQ VTXLGFRQI!KR]]iIpUpVHQJHGpOH]pVHWLOWiVD FDFKHUHQGV]HUNLDODNtWiVD IDVWUXNW~UDV]HULQW SDUHQWFDFKHV]HUYHU SDUHQWNDSFVRODW$V]O NpULOHDZHEROGDOWKDHJLNJHUHNQpOVLQFV SONpWFDFKHV]HUYHUHQtJNHOOEHiOOtWDQLPLQGHJLNHQ VLEOLQJ>SUR[RQO@ VLEOLQJNDSFVRODWDV]O NpUGH]LDJHUHNHWKRJQiODPHJWDOiOKDWyHDNpUW REMHNWXP

URRWHUOHNDSFV!FDFKHV]HUYHUEHNDSFV!H]]HOUiNpQV]HUtWKHWMNDFDFKH V]HUYHUKDV]QiODWiUD HELDQD&pQPHJWDOiOKDWy /HKHWGHEXJJROQL VTXLGGHWDLODFFHOKWPO .LHPHOWIHOKDV]QiOyD]DNLDFDFKHPDQDJHUWKDV]QiOKDWMD FDFKHFJL!XVUELQFJLN|QYWiUEDNHOOOHQQLHDKKR]KRJPLQWFDFKHPDQDJHU LQIRUPiFLyNDWNpUKHVVHNOH VTXLGIHQWU OOHIHOHKDMWMDYpJUHD]DFOWDPHOLNHO V]|UWHOMHVOD]WKDMWMDYpJUH XWiQDNLOpS DFODFFHVVFRQWUROOLVW VTXLGGHWDLOFWLHQWKWPO 0RUH&RQILJXUDWLRQVHWDLOV $XWRFRQILJXUDWLRQ PDLOEPYDKXFJLELQFDFKHPJU VWDWLV]WLNDDFDFKHVHUYHUP N|GpVpU O FQDVWDODYLVWDER[VN %HOV JpSHNSUR[NpQWKDV]QiOMiNDNLPHQ HWKHUQHWNiUWDLQWHUQHWEHOV JpSHW!DNLPHQ NiUWD $NOLHQVHNQHNWXGQLXNNHOOKRJPHUUHPHQMHQHN JpSHQNpW 1ROFDGLNHO DGiV 6HQGPDLONHUQHONRQILJXUiOiVDIRUGtWiVD 5HQGV]HUJD]GDLWDQIRODPiSULOLV 0DLOVHUYHU 08$SOPDLOSURJL 07$ 0DLO7UDQVIHU$JHQW 6HQGPDLO /HYpO KHDGHU %RG

$OHYpONOGpVpQHNIRODPDWD 6HQGHU!2.!5HFHSLHQW!2!DWD!2!!2!YpJH $V]|YHJOHJYpJpUHD]08$EHWHV]HJSRQWRW$PRQGDWRNXWiQLSRQWRNWyOD] NO|QE|]WHWLPHJKRJDSURJUDPRNDXWRPDWLNXVDQEHWHV]QHNPpJHJSRQWRW WHKiWDPRQGDWRNYpJpQWXODMGRQNpSSHQNpWSRQWiOO$OHYpOYpJpWHJSRQWMHO]L 7HKiWDSURJUDPRNtJWXGMiNPHJNO|QER]WHWQLDPRQGDWYpJLSRQWRNDWD]08$ iOWDOEHLOOHV]WHWWSRQWWyO $OHYpOIHMOpFpQHNUHFHLYHGPH] MHWDUWDOPD]]DD]WKRJKRODGWiNIHODOHYHOHW PLOHQ,3FtPHQ $NiUHJHJV]HU 3OD]OHYHOQHY V]|YHJV]HUNHV]W YHOLVNpV]tWKHWQNHJOHYHOHW DOORPiQW )URPEDUNL#YDODKRQQDQ 7RWDQDU#EFVKX +RJVLNHUOW7DQiU~U" $]DOiEELSDUDQFFVDONOGKHWMNHOWHUPpV]HWHVHQHKKH]IHONHOOLQVWDOOiOQLD VHQGPDLOW XVUVELQVHQGPDLOFtP]HWWOHYHO GSNJUIRUFHGHSHQGVVPDLO!VPDLOW|UOpVH GSNJLVHQGPDLO!VHQGPDLOLQVWDOO HWFDOLDVHV!XWiQDQHZDOLDVHV W|EEQpYYHVV] YHOHOYiODV]WYD

PiVLNILOHQDND]RNDWDQHYHNHWNHOOWDUWDOPD]QLDDKRYDHONHOONOGHQLD OHYHOHW DOLDVQpYLQFOXGH~WYRQDOILOHQpY HEEHQDILOHEDQIHOVRUROWXVHUHNQHN NOGLHODOHYHOHW KHOS ~WYRQDOILOHQpY DILOHQpYDQQDNDSURJUDPQDNQHYHDPHO IHOGROJR]]DDOHYHOHW HWFDOLDVHV SRVWPDVWHUURRW 0$,/(5$(021URRW RWKHUDOLDVHV EDQDEDQGL D]EDQiQDNpUNH] OHYHOHNHWD]EDQGLQHY XVHUQHN WRYiEEtWMD EG KiWWpUEHQIXWDVHQGPDLO E HO WpUEHQIXWDVHQGPDLODNpSHUQ QPHJMHOHQQHND VHQGPDLO]HQHWHL EL ES TXHXHEDQYDQHYDODPL EW WHV]WHOLDFtPHWKRJOpWH]LNH EY VHQGPDLOTDTXHXHEDQOpY YiUDNR]yOHYHOHNHWHONOGL XVHUELQVHQGPDLOYFtP]HWWOHYHO %HV]pGHVHEENLMHO]pVDNpW07$N|]|WWL NDSFVRODWUyO ORFDOLQIR HWFPDLOVHQGPDLOFI Y%HUNOH PHOLNIHMOHV]WpV~YHU]Ly /RFDODQG3URJUDP0DLOHU 0DNUyNGHILQLiOiVDYHOW|UWpQLN %ORFDOKRVW ^5(027(` % ^5(027(` $URXWHVHWHNIXQNFLyMDDNRQYHUWiOiVVWE VHQGPDLOG HO

UHGHNODUiOWYiOWR]yNOHNpUGH]pVH 5UHZULWLQJ 0DNUyGHILQLiOiVDILOHEyO PD[LPXPPHVVDJHVL]H!DOHYHOHNPD[PpUHWpQHNEHiOOtWiVD +23RNPD[V]iPiQDNDPHJDGiVD KRJPD[KiQJpSHQNHUHV]WO PHKHWDOHYpO 0D[7RS&RXQW UHDODNLWLOWiVKRJUDMWXQNNHUHV]WOQHWXGMRQLOOHWpNWHOHQIHOKDV]QiOy NOGHQL (N|UQH]HWLYiOWR]yNGHNODUiOiVD 77UXVWHHXVHUSOPDMRUGRPR ZZZVHQGPDLORUJ VHQGPDLOFW!UHDODOHWLOWiV VDWDQRLKUZWKXDFKHQGH$0D9,6 VHQGPDLOOHO|VV]HOHKHWKi]DVtWDQLpVYtUXVHOOHQ U]pVWYpJH] IUHH YtUXVNHUHV WLQVWDOOiOQL /LQX[DOiYDOyWWHUPpV]HWHVHQ VPDLOUHDOD OLQX[#POIOLQX[UXOH]RUJ!MXO5HDQWLVSDQVPDLO 63$0DGDWEi]LVRN PSVYL[FRPWVL PHUOLQEPNKX6TXLG .HUQHOIRUGtWiV XVUVUF!LWWWDOiOKDWyPHJD]HJpV]IRUUiV UHDGPH PDNHFRQILJ PDNHPHQXFRQILJ 3URPSWIRU GHYHORSPHQWDQGRULQFRPpOHWHFRGHGULYHUV pUGHPHVEHOHIRUGtWDQL (QDEOHORDGDEOHPRGXOHVXSSRUW DXWRPDWLNXVPRGXOEHW|OWpVDNHUQHOGKDPDUDEEW|OW

YHU]LyQiOH]WIRQWRVEHNDSFVROQLPLYHONpV GM|QEH1pPHOLN EELQGtWMDHODNHUQHOGWH]pUWSOQHP WXGMDNH]HOQLDKiOyNiUWiW 6VWHP9,3&KD26HPXWDNDUXQNIXWWDWQLDNNRUH]WEHNHOOMHO|OQL 3URYDONHOOIRUGtWDQLD]~MSHQWLXPSURFLNDW KHOSHWPHJQp]QL&UL[ 7|EESURFHVV]RURVUHQGV]HUHNEHQD]603EHiOOtWDQL /RRSEDFNGHYLFH!SOFGURPV]LPXOiOiVD 0XOLWLSOHGHYLFHVGULYHUV HJSDUWtFLyQDNOiWV]W|EEZLQFKHVWHUWSDUWtFLyW 1HWZRUNDOLDVVLQJ!HJNiUWiKR]W|EE,S!PDVTXDUDGLQJ 36QFRRNLHV!OHWHUKHOpVHOOHQLYpGHNH]pV ,3$FFRXQWLQJ!PHOLN,SPLOHQIRUJDOPDWJHQHUHDON|YHWpVH ,3WXQQHOLQJ!(JFVRPDJEHFVRPDJROiVD,3EHNpWNO|QE|] KiOy]DWNpSHV HJPiVWOiWQL7iYROL/LQX[JpSHWSO~JOiWKDWRNPLQWKDLWWOHQQHDKHOL KiOy]DWRQ ,35HYHUVH$53!WiYROLJpSU OW|UWpQ ERRWROiVKR] 0780D[LPDO7UDQVIHU8QLW %ULGJLQJ!NpWV]HJPHQVHJLNKHOU ODPiVLNUDiWPiVROMD HJLNV]HJPHQVU O DPiVLNV]HJPHQVUH

$SURFDON|QYWiUEDQPHJWDOiOKDWyKRJDPHOLNPRGXOWKDV]QiOMDDNHUQHO :,1KRVV]~ILOHQHYHNpNH]HWHVEHW NFRGHSDJHPHJDGiVD XPVGRV!/LQX[KDV]QiODWD26SDUWtFLyQ SURFILOHVVWHPVXSSRUW H]WpUGHPHVEHIRUGtWDQL NHUQHODXWRPRXQWHU!DXWRPDWLNXVIORSSPRXQWROiV XQPRXQWPiVRGSHUF &FODWHVDVQFPD[VXSSRUW!&LVFRURXWHUWKHOHWWHVtW ROFVyEE 36,,HVpVLQWHUUXSWNHUQHOEHEHNHOOiOOtWDQL :DWFKGRJ7LPHU6XSSRUW!KRJ~MUDWXGMXNLQGtWDQLDV]ROJiOWDWiVWpVQHNHOOMHQ DKKR]RGDXWD]QLDDUHQGV]HUJD]GiQDN DOVDGULYHU!KDQJNiUWiNKR] PDNHGHS PDNHFOHDQ PDNH]LPDJH NHUQHOHVHWpQ!KDQHPMyODGRPPHJDSURFLWDNNRUHOVHPIRJLQGXOQLD /LQX[ GRNXPHQWiFLy FKDQJHVILOHWPHJQp]QL YLGHROLQX[!WYWLVOHKHWQp]QL NHUQHOV]LQWHQEHNRQILJXUiOKDWMXNDYHVDSO0DWUR[*DVHVHWpQ DPLNRUQLQFVKR]]iOLQX[GULYHU NHUQHOGQLQFVNPRGYDQKHOHWWH IORSSWpUGHPHVPRGXOEDWHQQL &WUO6FUROO/RFN!PLIXW VVUJW[W

VHULDOFRQVROHW[W!VRURVSRUWRQNHUHV]WOLUiQ WDQLHJJpSHW IUDPHEXIIHU URRWLQJWiEOD!DXWRPDWLNXVDQJHQHUiOMDNHUQHO DSWJHWLQVWDOO]JS VRXUFHVOLVW PHJDGKDWyKRJKRQQDQW|OWV|Q IJJ VpJHWYL]VJiOPHJNHUHVOHW|OW DSWJHWFOHDQNLWDNDUtWMDDFDFKHW PDNHNSNJFOHDQ PDNHNSNJUHYLVLRQ NHUQHO /HPH]UH XWiQDPiVLNJpSHQGSNJL