Egészségügy | Sebészet » Dr. Boros Mihály - Sebészeti Műtéttan

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 120 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:158

Feltöltve:2016. szeptember 18.

Méret:7 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

✁✂✄☎✄✆✝ ☎✞✟✠✡✟✂☛ ☞✌✍✎✏✍✑✌✒✍✒✒✍✓ ✔✎✕ ✖✗✎✗✑ ✘✙✚✛✜✢ ☞✌✍✣✍✤✙ ✥✦✤✗✧✛★✢✍✣✢✍✒✍✧ ✩✜✒✪✜✛★✗✑ ✫✎✬✗✑✒✦✤✗✧✛★✢✙ ✭✪✎ ☞✍✮✯✑✌✍✒✙ ✘✰✒✯✒✒✪★✙ ✱★✒✯✌✍✒ ☞✌✍✣✍✤ ✲✳✳✴ ✵✶✷✸✹✺✻✼✽ ✾✿❀❁❂❃❂❃❄❁❅❆❆❇❁❆❅❁❆❆❆❄❈❂❉ ❊❋❃ ❍✸■❏❑✻ ❛❜❣❤❭❬❬❴✐❜ ✁✂✄☎✆✝✞✄✟✠ ✡☛☞ ✌✍✎✏ ✑☛✒✓✔✕✖✎ ✡☛☞ ✗✒✗☛ ✘✙✚☛✛✙ ✡☛☞ ✘✜✗✢ ✣✓✜✕✜ ✤ ✂✥✟✦✝✧★✆✄ ✩✁✞✁✞✠ ✡☛☞ ✪✫☛✫✓ ✬✭✏✗✢✙ ✪☎✆✮✄✯✄✁✆✰✠ ✱✗✢✲ ✤✎✎✭✢✜ ✳✴☎✵✦✟✠ ✶✷✷✫✸✜☛✭✜✷✎ ✹✺☞ ✻✼✽✾ ✿✒✖✛✖❀❁

❂✖❃✎✭✢✛✙✗☛✭ ❄✎ ❅☞ ✹✔✓✒❆✢✎ ✻✾❇ ❈✔✢❀✗✷✙✕✜✷☞ ❂✖☛❉✖❀✖✢✖❊✠ ✼❁✾ ❋✤❍■ ❏✸❁ ❑✽❇ ✫✢❀✜✢❁ ✽▲✾ ✗✕☛✜☞ ▼◆❖P ◗❘❙ ❚❯❱ ❲❯❚ ❳ ❨ ✱☛✫❩☞ ✡☛☞ ✪✫☛✫✓ ✬✭✏✗✢✙❁ ✽❇❇✻ ❢ ❬❭❪❫❬❴❭❵❛ ❜❝❵❫❵❵❞❡ ✁✂✄☎✆ ✝ ✞✟✠✡✠✠☛☞ ✌ ✍✎✏✑✍✒✎✓ ✔✕✖✍✒✎✗✎✘✙✎✚ ✓✛✖✜✔✢✙✣✌✤ ✥✑✦✧✌ ✌ ✔★✓✑✓✎✚ ✔✘✙✑✦ ✧✜✏✏ ✓✎✩✪✙✘✚✌✘ ✚✘✫✘✓✎✦✎✒✑✍✑✪✎✒ ✍✒✬✚✍✑✭✎✍ ✘✍✮ ✔✎✗✎✓✎✚ ✗✎✙✖✍✒✎✗✎✒✑✍✎ ✑✍ ✯✜✦✣✌✔✌✓✜✍ ✏✰✫✱✓✑✍✎✤ ✲ ✓✢✗✭✣✚✳✗ ✓✗✌✖✘✩✘✜✙✢✦✘✍✴ ✙✌✭✣✜✏✏✘✚ ✗✑✍✒✑✓

✌ ✍✎✏✑✍✒✎✓✘ ✘✙✍✓✗✛✔✎✙✓✢✗✘✛✔ ✑✍ ✌ ✓✎✩✪✙✘✚✌✴ ✫✌✭✣✘✍ ✌ ✍✎✏✑✍✒✘ ✎✍✒✚✳✒✳✚ ✑✍ ✪✌✍✒✙✢✦✌✓✛✚ ✘✍✔✎✗✎✓✎ ✑✍ ✌ ✍✓✎✗✘✦ ✚✳✗✙✣✎✒✎✓✏✎✙ ✫✑✭✒✎✓✓ ✭✣✕✭✣✱✓✕ ✔✛✙✚✌ ✍✌✮ ✧✢✓✜✍✍✢✭✌✘✙✌✚ ✘✍✔✎✗✎✓✌✙✣✌✭✌ ✧✎✦✎✙✓✘✤ ✵✜✦✣✌✔✌✓✜✍✌✙ ✏✰✫✬✦ ✎✔✎✦✦✎✓✓ ✎✭✣ ✔✢✍✘✚ ✯✎✧✎✒✎✓ ✓✌✗✓✌✦✔✌ ✘✍✶ ✌✒ ✘✙✫✌✒✱✫ ✏✎✌✫✌✓✚✜✮ ✒✢✍✜✚ ✪✎✦✣✘ ✑✍ ✢✦✓✌✦✢✙✜✍ ✚✳✫✎✓✚✎✒✔✑✙✣✎✘✙✎✚✴ ✌ ✔★✓✑✓ ✑✍ ✌✒ ✎✔✏✎✗✘ ✍✒✎✗✫✎✒✎✓ ✎✭✣✎✍ ✯✛✙✚✩✘✕✘ ✚✳✒✳✓✓✘

✚✌✷✩✍✜✦✌✓✜✚✙✌✚ ✑✍ ✳✍✍✒✎✯✬✭✭✑✍✎✚✙✎✚ ✌✒ ✑✗✓✎✦✔✎✒✑✍✎✑✍ ✔✎✭✏✎✍✒✑✦✑✍✎✤ ✸✑✙✣✎✭✎✍ ✛✭✣✌✙✘✍✴ ✪✜✭✣ ✔✌ ✔✢✗ ✙✎✔✓✎✪✎✓✬✙✚ ✎✭✣✎✙✦✰✍✑✭✧✎✦✎✓ ✌✍✎✮ ✏✑✍✒✎✓ ✑✍ ✌ ✔★✓✑✓✎✚ ✚✳✒✑✶ ✌✒ ✜✷✎✗✢✩✘✕ ✩✍✛✷✢✙ ✎✭✣ ✍✓✢✩✘✕ ✹✑✍ ✌ ✚✘✔✎✙✎✓✎✦✓ ✓✎✚✘✙✓✫✎ ✭✣✌✚✗✌✙ ✙✎✔ ✘✍ ✌ ✦✎✭✯✜✙✓✜✍✌✏✏ ✢✦✦✜✮ ✔✢✍✺ ✌✒ ✎✍✎✔✑✙✣✎✚ ✦✢✙✩✜✦✌✓✢✏✌✙✴ ✔✎✦✣✎✚ ✫✑✭✍✰ ✩✑✦✧✌ ✌ ✏✎✓✎✭✎✚ ✓✳✚✑✦✎✓✎✍ ✎✦✦✢✓✢✍✌ ✑✍ ✭✣✕✭✣✛✦✢✍✌✤ ✝ ✔★✓✑✓ ✔✎✦✦✎✓✓✴ ✫✌✭✣ ✌

✔★✓✑✓ ✎✦✦✎✙ ✖✳✙✓✰✜✗✫✜✍✜✚✙✌✚ ✘✍✔✎✗✙✘✬✚ ✚✎✦✦ ✌✒ ✘✙✖✘✚✢✩✘✕ ✯✎✦✢✦✦✱✓✢✍✢✙✌✚ ✚✗✘✓✑✗✘✛✔✌✘✓✴ ✌✒ ✘✙✫✌✒✱✫ ✏✎✌✫✌✓✚✜✒✢✍✓ ✔✎✭✎✦✰✮ ✒✰ ✫✘✒✍✭✢✦✌✓✜✚✴ ✎✦✰✚✑✍✒✬✦✎✓✎✚ ✦✑✷✑✍✎✘✓✴ ✌ ✔★✓✑✓✎✚ ✎✦✰✓✓✴ ✌✦✌✓✓ ✑✍ ✛✓✢✙ ✚✘✌✦✌✚✛✦✕ ✑✦✎✓✓✌✙✘✴ ✚✕✗✑✦✎✓✓✌✙✘ ✫✢✦✓✜✒✢✍✜✚✌✓✴ ✌✦✎✪✎✓✮ ✍✑✭✎✍ ✍✒✳✫✰✖✔✑✙✣✎✚✎✓ ✑✍ ✔✎✭✎✦✰✒✑✍✬✚✴ ✎✦✚✎✗✬✦✑✍✬✚ ✦✎✪✎✓✰✍✑✭✎✘✓✤ ✝ ✍✎✏✑✍✒✎✓✘ ✔★✓✑✓✓✌✙ ✎✒✎✚✎✓ ✌ ✚✑✗✖✑✍✚✳✗✳✚✎✓ ✗✑✍✒✏✎✙

✫✌✭✣ ✎✭✑✍✒✑✏✎✙ ✑✗✘✙✓✘✶ ✧✜✭✜✍✌✙ ✓✎✚✘✙✓✪✎✓✧✬✚ ✓✎✪✢✓ ✌ ✔★✓✑✓✓✌✙✓ ✌ ✔✜✖✎✗✙ ✍✎✏✑✍✒✎✓ ✖✎✜✙✓✜✦✕✭✘✌✘ ✌✦✌✷✧✢✙✌✚ ✹✻✼✽☞✠✽✾✿❀❁☛ ❂ ✚✳✓✎✦✎✍✍✑✭✎✚ ✓✌✙✌✺✤ ✝✒ ✳✍✍✒✎✢✦✦✱✓✢✍ ✌ ❃✒✎✭✎✖✘ ❄✛✖✜✔✢✙✣✎✭✣✎✓✎✔ ❅✦✓✌✦✢✙✜✍ ❆✗✫✜✍✓✛✖✜✔✢✙✣✘ ❇✌✗ ❃✎✏✑✍✒✎✓✘ ❈★✓✑✓✓✌✙✘ ❉✙✓✑✒✎✓✑✙✎✚ ✹❃❊❄✲✴ ❅❆❇✴ ❃❈❉✺ ✭✗✌✖✛✢✦✘✍ ✓✌✙✌✙✣✌✭✢✗✌✴ ✌ ❋❃✼✡❍■✼✠❁ ❏✟✠✡✠✠☛☞❑ ✚✛✗✒✛✍ ✓✎✔✌✓✘✚✢✧✢✗✌ ✑✷✬✦✴ ✌✚✘✎✔✎✦✓✎✙ ✯✜✙✓✜✍ ✭✣✌✚✜✗✮ ✦✌✓✘

✗✑✍✒✎✚✎✓ ▲▼◆❖P◗◗▼◆ ◆❘❙❙❚❯ ▼◆❱ ❲▼❳ ❯▼◆◆ ▲▼❳❨▼❖❩❬❭ ❪❫❳❨ ❴ ❩❨❫❵❙❴❙❫❙❙ ❛❫❜❵❘❝❴◆ ❵❴ ❵❘❜ ▼❳❨▼❩P❜❙P❯❞ ❡❩P❪❴ ❙❴◆❘❩ ❵❘❜ ❛❫❩❙❫◗❴❢❢❣ ❴ ❤❬❳❬❙❘◆❬◗ ❙❴❩❴❩❨❴❳❱ ✐ ❯❥❩❨❝ ❥◗◗❖▼❘◆◆❦❙❘◗❴❯❫❜ ❩❴❳❨ ❪❴❩❳◗❧◆❨❙ ❛▼❯❙▼❙❙♠❩❯ ❴❖ ❦❜❘◗❫◗ ◗❖❥❝▼❳❪▼❖ ◗❖❫❜❫◗❴❩ ❯❴♥♦◗❫◆♣❤♣ ▼◆▼❯❙❜❫❩❬❯❚◗ ❴❤❴❙❪❫❜❤❫❖❘◗❜❴ P◗ ❴❖ ❬❩❙▼❜❩▼❙ ❘◆❙❴◆ ❢❬❖❙❫◗❦❙❫❙❙ ◆▼❪▼❙q◗P❳▼❯❜▼❱ ✐ ♥❴♥❦❜❛❫❜❵❴ ♦◗❴❯ ❴ ◗❖♠❯◗P❳▼◗ ❵❬❩❬❵❘◆❬◗ ❴◆❴♥❫❙ ▲▼◆▼❩❙❬❭ ❴

r▼❢P◗❖▼❙❬ ❲❞❙P❙❙❴❩❬ s❩❙P❖▼❙ ❪❫❩◆❴♥▲❘❩ ❡❪❙❙♥t✉✉✈▼❢❱◗❖❫❙▼❱❚✇◗❖▼❳▼❤❱❪❚✉▼①♥◗❚❜✉❜❫♥✉❬❩❤▼①❱❪❙❵❣ ❛❫◆❨❴❵❴❙❫◗❴❩ ❢q❝♠◆q❭ ❛❜❬◗◗♠◆q❭ ❴❯❙❚❴◆❬❖❘◆❙ ◗❖❴❯❵❴◗♥▼♦❬②❯❚◗ ❜P◗❖▼❯❯▼◆ P◗ ❝❬❖❚❘◆❬◗ ◗▼❳P❤❴❩❨❴❳❫❯❯❴◆ ❙❴◆❘◆❯❫❖❪❴❙❩❴❯ ❴ ❪❴◆◆❳❴❙♣❯❱ ✐❖ ▼❳❨▼◗ ❛▼▲▼❖▼❙▼❯ ❴❩❨❴❳❘❩❴❯ ❥◗◗❖▼❘◆◆❦❙❘◗❘❙ ❴❖ ❬❩❙P❖▼❙ ❵❚❩❯❴❙❘❜◗❴❬ ❡③❜❱ ✐❤❴❵❬♦❖❴ ④❳❩▼◗❭ ③❜❱ ⑤❫❜❫◗ ❲❬❪❘◆❨❭ ③❜❱ ⑥❘❩❫◗◗❨ ⑦❴❵❘◗❭ ③❜❱ ⑧❴◗❖❴❯❬ ⑥♣❖◗▼❛❭ ③❜❱

r❖❴❢♣ ✐❩❤❜▼❴❭ ③❜❱ ⑦❫❜❤❴❨ ⑨◗❬◆◆❴❭ ③❜❱ ⑩❴❜❳❴ ❶❴❢❜❬▼◆◆❴❣ ❵▼◆◆▼❙❙ ③❜❱ ❷❜q◗ ❶❘❢❫❜ P◗ ③❜❱ ⑨❖♣❢▼◆ ❲❬❯◆♣◗ ❸❪③ ❪❴◆◆❳❴❙♣❯ ❡r❹⑦❷❭ ④❺⑧❭ r❲s❣❭ ❝❴◆❴❵❬❩❙ ③❜❱ r❖❴◆❴❨ ❻❘◗❖◆♣ ❡r❹⑦❷❭ ④❺⑧❭ r❖▼❵P◗❖▼✇ ❙❬ ⑧◆❬❩❬❯❴❣❭ ③❜❱ ⑤▼◆◆❴ ❹◗❫◆❙ ❡r❹⑦❷❭ ④❺⑧ ♠◆✇❺❜❜✇❶P❳P◗❖▼❙❬ P◗ ▼▲✇❽❨❴❯◗▼❢P◗❖▼❙❬ ⑧◆❬❩❬❯❴❣ P◗ ③❜❱ ⑤❴▲❫❜❨ ❹❫◆❙❘❩ ❡r❹⑦❷❭ ④❺⑧❭❾❜❫◆♣❳❬❴❬ ⑦❴❩◗❖P❯❣ ❝P❳▼❖❙P❯❱ ✐❖❬◆◆❚◗❖❙❜❘♦❬♣❯ ③❜❱ ⑨❖♣❢▼◆ ❲❬❯◆♣◗❭③❜❱ r❖❴◆❴❨ ❻❘◗❖◆♣ P◗

⑨◗❦❯◗❖▼❩❙❬❵❜▼❬ ⑧❘◆❵❘❩❩P ❡r❹⑦❷❭ r❲s❣ ❵❚❩❯❘❬❱ ✐ ◗❖❥❝▼❳❢▼❩ ♦◗❴❯ ❴ ❛❫❩❙❫◗❴❢❢ ❝❴❳❨ ❩▼❪▼❖▼❩ ❪❫❖❖❘❛P❜❪▼❙q ❪❬❝❴❙❯❫❖❘◗❫❯❴❙ ❯❥❖❥◆▲♠❯❭ ❴ ❛❫❜❜❘◗❫❯ ▲▼❳❨❖P❯P❙ ❬❳P❩❨ ▼◗▼✇ ❙P❩ ❴❖ P❜❤▼❯◆q❤q❯ ❜▼❩❤▼◆❯▼❖P◗P❜▼ ❢❫♦◗❘▲❙▲❚❯❱ ✐ ❯❥❩❨❝❵▼❳▲▼◆▼❩❙▼❙P◗P❙❴ ❿❺❸✇➀❱➀❱➁✇➂➃➃➄✇➃➂✇➃➃➃➁✉➀➅ ◗❖❱ ♥❘◆❨❘❖❴❙❬ ❙❘❵❫❳❴❙❘◗ ❙▼❙❙▼ ◆▼❪▼❙q❝P❱ ➆➇➈➉➈➊➋ ➌➍➍➎ ➏➐➑➒➑ ➓➔➣➓↔➔↕➙ ➛➜↕➣↕↕➝➞ ➟ ✁✂✄✁☎✆✝✞✟✠✡☛☞✌ ✍✎✏✑✒✓

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✕ ✖✗✘✙✗✎✚✛✜✢✣✤✒✥✦✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✧ ★✔

✩✑✒✢✪✑✒✫✑✥✑✗✬✙✫✑✒✢✪✑✒✫✑✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✭ ✮✯✰✱✲✳✴✵✶✳✷✸✹✳✳✴✲✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✮❈✺ ✻✯❉✯ ✼✿✶❁✴✿✽✶✳✷✷✵❊✶❆❋✷

✼✽✾✿✽✶❀✿✽✷✿✴✿✾✵✳✷✿✽✶❀✿✽✷✿✾✿✶❁✴✿✽❂✲❃❂✿✷❄❅✾❆❂✲❇✾✳❁✾✵✯ ❆❍❊✶✲✳■✽✴✿✷❏✳✾❆❍✾❑✶❄✶❇ ■✯ ✯✽✴✿❇✯ ✯ ✯ ✶✯ ✸✶✳■✿✴❄✶✷✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✮✮✮✮ ▲✯◆✯ ✼✿✶❁❊✶✲✳■✽✴✿✶❆❀✲✶❃✶✵❋✷ ✼✿✶❁❊✶✲✳■✽✴✿✶❆✳▼❀❏✿✾✷❍❂✿✽✳✹❇ ❅ ❂✽✹✿❏❆✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ❖✾ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✮✻✮✻ P✯◗✯ ❘❂✿✽✳❂❀✶✲✾✳▼❃✿✶❁❆✶✽✶❇ ✼✿✶❁❊✶✲✳■✽✴✿✶❆❆❂❋❆✹✽✾✳✷✳✴✵❅✶✽■✷✯ ✴✿✯✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✹✯✿✾❍✷✵✾❆✳✷❃✹❇ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✹✿✾✯✯ ✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✮❉✮❉ ❙✯✺✯

❯✶✽✷✵❱❋✷✹❇ ❚✳✶✲✷❇✷✽✹❇✹✿❍✾❆✲❂❆❂✽❆✶❇✷❑✷✵✹❇ ✹✿✯✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✮❉✮▲ ✮❈✯ ✼✽✾✿✽✶❀✿✽✷✿❄❅✾❆❂✲❇✾✳✾✯ ✮❈✯✮❈✯✮✻✯✯ ✼❁■✲✶❇ ■❆✴✿✽▼ ✳✴✿✶✯✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✶✯ ✵▼✯ ✯✳✯✴✿❍❇✯ ✯ ✯✶✯❑❂✿✹✿✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯

✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✮▲✮▲ ✼❑❲✳✴✳✶❇ ■ ✳✳✷❁■✲❊✶✲✳■✳❇ ✮❈✯❉✯ ✼❑❲✳✴✳✷✳✶✲❳❇ ✶✳✶✳✷✽❂❇✹❇✹✿✾✯✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ❅✯ ❂❆✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✮◆✮◆ ✮✮✯ ✼❑❲✳■✳✶✲❳❇ ✶ ✳✴✵✴✲❃✴✵❅✶✿❃✷✿✶❇❆✶❨✴✿✷✿✽✾❁✹❇ ✮✮✯✮✯

✼❑❲✳■✷✾✿✽✶❀✿✽✷✿✵✶❆✾❑❲✳■✷✿✽✶❑✴❇ ❅✯ ✽✶✳✲✶❃❂✵✾✳❆❂✽✹❇ ✳✾❇✯ ✯✹✯✵❂✿✿✽✾❁✹❇ ❅✯✾✷✯✯ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✮◆✮◆ ✮✻✯✮❉✯ ✼✿✳✶✲✷❇❑❲✳■❁✶✵❃✾❇ ❩✶❑❂✿✾❆❂❨✹✿❍❁✶✱❇ ✳✱✽✴✿✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ❃✷✿✶❇❆✶❨✴✿❍❑❂✽❄✹✿✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ❅✯ ✯✾✷✯✯

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✻❈✮✺ ✮▲✯✮◆✯ ✼✽✾✿✽✶❀✿✽✷✿❑❲✳■❃✶❇❆✾❀❋✿❂❇✾✳❂✿✹❇ ✳ ✾❇ ✹ ✵❂✿✿✽✾❁✹❇ ✼✽✾✿✽✶❀✿✽✷✿❁✷✽✳❂✿▼✳✹✿✹✲✾✴✿✾✿✶❁❊✶✲✳■✽✴✿✶❆✶❇❆✶✲❳❇✴✿✴✲✶✿✽❂❇❄✹❇✯ ✯✳❂❃✹❁❁✷❊❂✵✳❂✿✳✶✵✵✷❃✾❇ ✯ ❆✯✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✻❈✻❈ ✮P✯✮◗✯ ✼✿✶❁✴✿✽✷✾✵✳✷✿✽✶❀✿✽✷✿✯ ✼✽✾✿✽✶❀✿✽✷✿✿✶❇❆✾❀❋✿❂❇✾✳❂✿✳✶✶✵❨■❆✾❀❂✿✽✳❂❀✶✲✾✳▼❃✷❨■✿✽✾❆❁✾✵✯

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✻❈ ★★✔ ✩ ✛❬✙✏✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔❭❪ ✮✯✻✯ ✼❑❲✳■❊✶❇ ✴❀▼✳✴✿✶✴✿❁✶✲✶✵❨✶✽✴✿✶❍✾✽✾❇✾❀❃✶✳■✳✶❋✸✵✷❆✾✷✸✹✳✳✴✲✯ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯

✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✻✮✻✮ ✼❑❲✳■✿✳✾✵❨✾✲❨❁✶✲✶✵❨✶✽✴✿✶✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ❉✯ ✼❑❲✳■✷✿✽✶❑✴❇ ❅✽✶✳✯✯ ✯ ✯ ✯❅✯✽✶✳❊✶❇✾❨✾✳✾✷❍❊✶❇ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✶✯❇■✯ ✿✿✴❄✶✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✻✻✻✮

❉✯ ✮ ✯ ✼❑❲✳■✷✿✽✶❑✴❇ ▲✯ ✼❁✶✳✶❄✶❆❊✶❆✳✶✳✴✿✶✯✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✻✻ ★★★✔ ✩ ✑✢❫✥✑✒✢✙✫✫✬✑✙✘❴✛✢✬✙❵✘✫❴✛✔✩✒✗✎✗✪❛✢✙✏✑✢❫✥✑✒✢✙✫✛❬✑✒✢✘✢✦✥✑❜✗✑✒✬❵✎✗✙❴✦✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔❭✕ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯

✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✻▲✻❉ ✻✯❉✯✮✯ ❚✽✴✳❃✹❇✾✿✽✳❑❲✿✽✶✲✶❆✯ ❝❂❄❑❲✿✽✶✲✶❆✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✳✹✲❑❲✿✽✶✲✶❆✯✳✯✴✿✴✲✶✸✾✿✽✵✹❇ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✳✯ ✯✶✿✽❆✱✽✱❆✴✿✾✵❅✾❄❂❆✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✻P✻P ▲✯ ❝✶❇✼✿✽✱❃✶✳✶❆✶❄❅✶✿▼ ★❞✔

✩✎✗✪❛✢✙✏✑✒❡❛✢✙✢✣✤✢✑❢✙✏✎✢❜✢✙✏✑✥✣✢✦✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✕❣ ✮✯✻✯ ❤✾✲✲✾✳✳▼❀❏✿❂❆✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✳✯✴✿✿✽✶❑❀❂✵✳❖ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✾✯ ✷✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ❉❈❉❈

✼✲✴✳✶❄✶✿✿✽✱❃✶✳✶❄❅✶✿▼ ❉✯▲✯ ✼✳❲❊❂❄✳✾✲✳✹✿✾✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ❉❈❉✮ ✐✶❄✿✽✾❆▼ ✳ ❂✳✳❋✿❂❑✿❃✾✲✲✾✳❂❆✯ ▲✯▲✯✮✻✯✯ ❥❄❅✿✽✶✲❲❋✿❂❑✿❃✾✲✲✾✳❦✿❏✳❏✲✾✵❂❨❂✿✾❧✯

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ❉✮❉✮ ❤✶✲✳✷❆✹❇✷✿❑✾✳✲✾❋✱❇ ✳ ✴✿✿✶❋✯❯❂✵✾✳✷✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ▲✯▲✯▲❉✯✯ ❤✶✲✳✷❆✹❇✷✿❑✾✳✲✾❋✱❇ ✳✴✿✿✶❋✯✼❇❇ ❄✯ ✱♠✶✲✯ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ❉✮❉✮ ♥❂✲✷✽❂✵✳✹❇✷✿❑✾✳✲✾❋✱❇ ✳ ✴✿ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ◆✯ ✰❂❃✾❊❏✳❃✾✲✲✾✳❂❆✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯❂✯✵❏❑❧✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ❉✮❉✮ ◆✯◆✯✮✻✯✯ ❥❄❅✿✽✶✲❲✳❂❃✾❊❏✳❃✾✲✲✾✳❦✿✽❲❋✿❃✾✲✲✾✳❍✿❏✳❏✲✾❀✶❇❇✷ ✐✶❄✾❆✾✿✽✳❂✳✳✳❂❃✾❊❏✳❃✾✲✲✾✳✯✯ ✯

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ❉✻❉✻ ◆✯◆✯▲❉✯✯ ♦✵✳✲✾❆❏✳✹✵✳❂❃✾❊❏✳❃✾✲✲✾✳✯ ❯❂✸✹✵❅✽✾❋✿❆♣❃✾✲✲✾✳✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ❉✻❉✻ P✯ ❚✽✱❃✶✳✶❄❅✶✿▼ ✳

✴✿✾❄❅✾❆❂✲❇ ✾ ✳❁✾✵✯ ✯ ✾✴✿✶❆❆✶❇✯ ✶❄❅✿✽✶✲❲❋✿❂❑✿✱❇ ✳✯✴✿✶❆❆✶❇✯ ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ❉✻❉❉ P✯P✯P✯✮✻❉✯✯✯ ✼❁■✲❃✾❄❅✾✿✽❏❁❆❏✳✹✵✲✴✳✶❄✿❏✳❏✲✹❖ ❩■✲❃✾✲✲✾✳❆✴✿✽▼ ✳ ✴✿✶❯❂✵✾✳✷♣✳▼❀❏✿q✱❇ ✳ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✳✴✿✶❆✾❀❋✿❂❆❆✾❇✯ P✯▲✯ ❚✽✱❃✶✳✶❆✶❄❅✶✿▼ ❥❄❅✴❁✿✽✱❃✶✳✶❄❅✶✿▼ ✳■❑❨✿✽✶✲✶❆✯✯

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ❉▲❉❉ rst✉r✈s✇①②③✇✉✇✇④⑤ ⑥ ❵❞❣❵❞❤✐❜❥❭❦❧❴❫♠ ✁ ✂✄☎☎✄✆✝✞ ✄ ✞✟✠✡☛☞✡✌✍ ✎✌✡✏✑✆✑✞☞✑☛ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✒✓ ✁✔✁ ✂✄☎☎✄✆✆✑✕✖☛✗✞✄✗ ✖✗☞✘✞

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✒✓ ✁✙✁ ✚ ✏✄☎☎✄✆✝✞ ✑✠✆✘✏✝✠✛✆✘✎✄ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✒✓ ✜✁ ✢✎✝✣✤✌✘✎

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✒✥ ✜✁✔✁ ✢✎✝✣✤✌✘✎✗ ✄✠✄✦✆✛✦✧✎✝✞ ✄ ✎✑☞★✎✌✑✆☞✑☛ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✒✥ ✜✁✙✁ ✩★✆✞✑✌✑✎

✕✎✝✣✤✌✘✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✒✥ ✜✁✒✁ ✢✎✝✣✤✌✘✎ ✎✦✑✕✗✘✠✗✎ ✞✡☎✟✠✣★☛✪✑✞ ✞✡✌✡✆✆✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✒✜ ✫✁ ✬✡☞☞☎★✆✑✭✮

✎✌✡✏✑✆✑✭✪✑✎✛✆★✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✯ ✔✯✁ ✰☎✄✗☛✄✭✑✱✲☎★☛✑✌★✎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✯ ✔✯✁✔✁ ✳✄✎✎✌✛✏

✲☎★☛✑✌★✎✗ ✠✑✖✑✆✍✎★✭✑✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✯ ✔✯✁✙✁ ✚✞✆✛✏ ✲☎★☛✑✌★✎ ✴☛✑✭✄✆✛✏ ☛✪✝✣✘✎✎✄✠✵✁ ✶✪✛✠✆✷ ✸★✠✗✭ ✌✘☎✆ ★✎ ✌✘☎✆ ✕✎✍☎✑☛✲✎✌✑☎✑✞✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✓✔ ✔✯✁✒✁ ✹✝☛✆✝✎✄☞☞ ✲☎★☛✑✌★✎✗ ✠✑✖✑✆✍✎★✭✑✞

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✙ ✔✯✁✓✁ ✚ ✲☎★☛ ✑✠✆✘✏✝✠✛✆✘✎✄✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✙ ✺✻ ✼

✽✾✿❀✿✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻❁❂ ✔✁ ❃✮✆★✆✗ ✄✠✄✦✆✛✦✧✎✝✞✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✒ ✙✁ ❄✠✍✞★✎✌✟✠✑✆ ✄ ✣✮✆★✆☎✑

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✒ ✒✁ ❃✮✆★✆✗ ☞✑✠✑✑✭✪✑✌★✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✒ ✓✁ ❃✮✆★✆✗

✞✝✕✞✘✌✄✆✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✒ ✓✁✔✁ ✚✞✧✆ ✎✑☞★✎✌✑✆✗ ✞✝✕✞✘✌✄✆✗ ✆★☛✪✑✌✍✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ✓✁✙✁ ✩☎✤☛✗✞✧✎ ✎✑☞★✎✌✑✆✗

✞✝✕✞✘✌✄✆✗ ✆★☛✪✑✌✍✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ✥✁ ✳☎✑✝✦✑☎✄✆✛✏ ✏✗✌✎✭✘✠✄✆✝✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ✥✁✔✁ ✚ ✦☎✑✝✦✑☎✄✆✛✏ ✏✗✌✎✭✘✠✄✆✝✞

❅✑✠✑☛✆✍✎★✭✑✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ❆✁ ✚ ✣✮✆★✆✗ ✑✠✍✞★✎✌✛✆★✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ✁ ❃✮✆★✆✗

✎✌✡✏✍✲✣★☛✪✑✞✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✥ ✁✔✁ ✚ ✠✑✭✭✪✄✞✝☎✗☞☞ ✄☛✑✎✌✆✑✌✗✝✠✤✭✗✄✗ ✎✌✡✏✍✲✣★☛✪✑✞✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✥ ✁✙✁ ✚ ✸✑✠✠★✦★✎ ✗✲✑❅★✏✑✠ ✡✎✎✌✑✸✟✭✭✍ ✎✌✡✏✍✲✣★☛✪✑✞

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✥ ✁✙✁✔✁ ❃✮✆★✆ ✄✠✄✆✆✗ ✎✌✡✏✍✲✣★☛✪✑✞✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✥ ✁✙✁✙✁ ❃✮✆★✆ ✧✆✘☛✗ ✎✌✡✏✍✲✣★☛✪✑✞

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✥ ✁✙✁✙✁✔✁ ❃✮✆★✆ ✧✆✘☛✗ ✠✘✌✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✥ ✁✙✁✙✁✙✁ ❇✑☞✭✪✤✭✪✧✠✘✎✗ ✎✌✡✏✍✲✣★☛✪✑✞✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁

✓✥ ✁✙✁✙✁✒✁ ✳✝✎✌✆✝✦✑☎✄✆✛✏ ✖✘☛✪✘✎ ★✎ ✖✘☛✪✗☛✭✑☎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓❆ ✁✒✁ ✚ ✣✮✆★✆✗ ✆✑☎✟✠✑✆✆✑✠ ✡✎✎✌✑✸✟✭✭✍ ✎✌✡✏✍✲✣★☛✪✑✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓❆ ✜✁ ❈✩✗✎✣✮✆★✆✑✞❉ ❊ ✣✮✆★✆✑✞ ✖✑✠✪✗ ★☎✌★✎✆✑✠✑☛✛✆★✎☞✑☛

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓ ✜✁✔✁ ✚ ✖✑✠✪✗ ★☎✌★✎✆✑✠✑☛✛✆★✎ ✆✡☎✆★☛✑✆✗ ✖✘✆✆✑☎✑✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓ ✜✁✙✁ ❋✑✠✪✗ ★☎✌★✎✆✑✠✑☛✛✆✍✎✌✑☎✑✞

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓ ✜✁✙✁✔✁ ✹✍☞☞ ✝✎✌✆✘✠✪✝✞✷ ✄✌ ❈❉ ✎✌✄☞✘✠✪ ★✎ ✄ ✖✑✠✪✗ ★☎✌★✎✆✑✠✑☛✛✆★✎ ✏✑✎✌★✠✪✑✗ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓ ✜✁✙✁✙✁ ✹✝☛✆✝✎✄☞☞ ✖✑✠✪✗ ★☎✌★✎✆✑✠✑☛✛✆✍✎✌✑☎✑✞ ✲✤✌✗✎✄✗ ★✎ ✖✄✆✘✎✆✄☎✆✄✣✧✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓ ✜✁✒✁

✹✍☞☞ ✠✑✖✑✆✍✎★✭✑✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✜ ✺❍✻ ✼ ■❏❑▲▼■❏❑◆✿❖P ▲◗❘❙❚◆❯ ✽✾✿❀✿✿◆❱◆ ✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻ ❁❲ ✔✁ ❳✠✆✄✠✘☛✝✎

✑✠✍✞★✎✌✛✆★✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✫ ✙✁ ❇✦✑✕✗✘✠✗✎ ✑✠✍✞★✎✌✛✆★✎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✫ ✒✁ ✚

✦✑☎✗✝✦✑☎✄✆✛✏ ✸✝✠✪✄✲★✞✑✭✪✑☛✎❨✠✪ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✯ ✒✁✔✁ ❳✠✆✄✠✘☛✝✎ ✑✠✏✑✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✯ ✒✁✙✁ ✚ ✦✑☎✗✝✦✑☎✄✆✛✏

✸✝✠✪✄✲★✞✎✌✟✞✎★✭✠✑✆ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✯ ✓✁ ☛✆☎✄✏★☛✘✎ ✝✠✲✄✆✝✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✯ ✓✁✔✁

✩☎✗✎✌✆✄✠✠✝✗✲✝✞✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✔ ✓✁✙✁ ✩✝✠✠✝✗✲✝✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✔ ✥✁ ✚

✦✑☎✗✝✦✑☎✄✆✛✏ ✸✝✠✪✄✲★✞✆✑☎✘✦✗✄ ✄ ✭✪✄✞✝☎✠✄✆☞✄☛ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✙ ❆✁ ✚ ✸✝✠✪✄✲★✞✦✤✆✠✘✎ ✖✄✆★✞✝☛✪✎✘✭✘☛✄✞ ✣✑✭✛✆★✠★✎✑ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✙ ✁ ✚ ✏✝✠✧✣✑☛✞✝☎☎✑✞✕✗✤ ✑✎✌✞✡✌✡✎ ✠✑✖✑✆✍✎★✭✑❩

✗☛❅✑✞✕✗✤✞✷ ✞✄☛✟✠✡✞ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✒ ✜✁ ✚✌ ✗☛❅✑✞✕✗✤✞ ✆✛✦✧✎✄✗✷ ✖✄✎✌☛✘✠✄✆✧✞✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✓ ✜✁✔✁ ☛✆☎✄✞✧✆✘☛

✴✗✕✁✵✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✓ ✜✁✙✁ ❇✌✧☞✞✧✆✘☛ ✴✎✕✁✵ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✓ ✜✁✒✁ ☛✆☎✄✣✧✎✌✞✧✠✘☎✗✎ ✴✗✣✁✵

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✓ ✜✁✓✁ ☛✆☎✄✏★☛✘✎ ✴✗✏✁✵ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✥ ✫✁ ✚✌ ✗☛❅✑✞✕✗✤✌✘✎ ✏✑✎✌★✠✪✑✗✷ ✎✌✡✏✍✲✣★☛✪✑✗

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✥ ✔✯✁ ✚ ✏★☛✘✞☎✤✠ ☎★✎✌✠✑✆✑✎✑☛✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✥ ✔✯✁✔✁ ✚ ✏★☎✏★✆✑✠

✆✑✕✖☛✗✞✘❅✄✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥❆ ✔✯✁✙✁ ☛✸❨✌✗✤✞ ☞✑✞✡✆★✎✑✷ ✄✲✄✭✝✠✘✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✜ ✔✯✁✒✁ ☛✸❨✌✗✤✎ ✦✧✣✦✘✞

✴✳✵✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✥✫ ✔✯✁✓✁ ✢✑☛✆☎✘✠✗✎ ✏★☛✄ ☞✗✌✆✝✎✛✆✘✎✄ ✎✑☞★✎✌✗ ✦☎✑✦✄☎✘✠✘✎✎✄✠✁ ✂✑☛✄✎✑✕✆✗✝ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ❆✯ ❬❭❪❫❬❴❭❵❛ ❜❝❵❫❵❵❞❡ ❢ ❤❧♦❤❧♣q❥r❞st❣❢✉ ✁✁✂ ✄☎✆✄✝✞✟ ✄✝ ✠✄☎✆✄✝✡✝☛☞☞✌✍✎✏✑✝ ✌

✝✞✒✄✝✆✞✏✒✞✓✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✔✕ ✖✗ ✘✙✚✛✜✢✣✤✢✥✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✧ ✧✗ ★ ✩✪✫✢✪✜✙✬ ✭✮

✣✯✰✱✜✲✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✧ ✳✗ ★ ✩✪✫✢✪✜✙✬ ✛✜✢✣✤✴✵✛✢✤✜✲ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✧ ✶✗ ★ ✩✪✫✢✪✜

✥✫✤✷✵✲✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✳ ✶✗✖✗ ✸✲✜✢✣✫✛✥✷✣✙✜✢✣✥✷✤✴✥✜ ✩✪✫✢✪✜✙✬ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✳ ✶✗✧✗ ★ ✹✲✜✢✣✫✛✥✷✣✙✜✢✣✥✷✤✴✥✜

✩✪✫✢✪✜✙✬ ✛✬✲✥ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✳ ✺✗ ✻✫✙✛✰✙✫✲✣✯✩✼ ✥✷✣✫✲✛✰✙✫✲✣✯✩✼ ✰✛✜✢✣✛✰✙✫✲✣✯✩ ✩✪✫✢✪✜✙✬✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✳ ✦✗ ✽✙✾✪✜✢✥

✿✙✚✛✜✢✣✤✢✥✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✶ ✦✗✖✗ ❀❁✫✣✪✷✙✣✥ ✿✤✣✣✪✫✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✶ ✦✗✧✗ ❂✙❃✿✲✷✥✬✲✥

✚❄❅✜✢✙✫✙✬ ❆ ✥❅✙✥✹✴✙✷✙✜❇✩✪✹✴✙✹✙✜ ✙✴❈✤✫✤✜✛✬ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✶ ✦✗✳✗ ✘✮✿✲✣✤✜✛✷ ✲✴✲✰✱✴❄ ✙✴❈✤✫✤✜✛✬ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✺ ✦✗✶✗ ❉✪✫✢✪✜✙✬ ✙✴✴✤✣✤✜✲ ✬✪✚✥✲✥❊✾✥✛✴❄✹✥✲✥

✲✷✵✲✹✛✬✬✲✴✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦✦ ❋✗ ✷✣✫✲✛✰✙✫✲✣✯✩ ❅✥❍■✢ ✩✪✫✢✪✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦❋ ❋✗✖✗ ❏✙✹✹✵✲✬✛✫✥✾✾ ✛✬✛✬

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦❋ ❋✗✧✗ ★ ✚❑✣✪✣ ✬❁✢✾✙✷ ✬✥✲✴✲✬✱✴❄ ✿✙✚✛✜✢✣✤✢✥✜ ✢✲✩✲✫ ✤✴✣✲✴ ✛✬✛✢✛✣✣ ✩✪✫✢✪✜ ✬✙✢✙✴✪✜✙✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦❋ ▲✗ ❉✪✫✰❄✣✴✤✜ ✲ ✜✙✾✪✜✢✙✣✾✙✷

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦❋ ▲✗✖✗ ❀❁✫✣✪✷✙✣✥ ✿✤✣✣✪✫✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦❋ ▲✗✧✗

★✱✣✛✣✫✲✷✜✢✭■✢✥❄✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦❋ ▲✗✧✗✖✗ ✻✫✙✛✰✙✫✲✣✯✩ ✲✱✣✛✴❄✹ ❅✛✷✤❃✥❄✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦❋ ▲✗✧✗✧✗ ▼✥✫✙✬✣

✩✪✫✚✙✷✣✪✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦▲ ▲✗✧✗✳✗ ★✱✣✛✣✫✲✷✜✢✭■✢✥❄ ❆ ✲❅❈✱✩✤✷✜ ✬✙✢✙✴✪✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦▲ ▲✗✳✗

❂❑✩✪✫✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦▲ ◆✗ ✻✛✜✢✣✛✰✙✫✲✣✯✩ ✩✪✫✢✪✜✙✬ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦▲ ✖❖✗

❉✪✫✢✪✜✙✬ ✿✙✴✵✥ ❈✙✴✙✥✼ ✣P✷✙✣✙✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦▲ ✖✖✗ ❉✪✫✢✪✜✙✬ ✤✴✣✲✴✤✷✛✜ ✣P✷✙✣✙✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦▲ ✁✁✁✂ ◗

✠✄☎✆✄✝✞✝ ✝❘❙✡✟✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✔❚ ✖✗ ❯✪✿✤✷✵ ✤✴✣✲✴✤✷✛✜ ✚✙✹❈✙✹✵✢✪✜ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦◆ ✧✗ ★ ✜✿✛❃✬

✭✙✴✛✜✢✣✤✜✲✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦◆ ✳✗ ★ ✜✿✛❃✬✛✜ ✬✙✫✥✷✹✪✜ ✭✮✾✾ ❈✙✴✴✙✹✢✙✣✙✜✜✪✹✙✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦◆ ✶✗ ★ ✜✿✛❃✬ ✲✷✲✚✷✪✢✥✜✙

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦◆ ✺✗ ❱✛✚✰✙✷✢✤❃✥❄✜ ✚✙❃✿✲✷✥✢✚✱✜✛✬ ✲✬✣✥✩✤✴❄❅✤✜✲✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✦◆ ✦✗ ▼✙✬✛✚✰✙✷✢✤❃✥❄✜

✚✙❃✿✲✷✥✢✚✱✜✛✬✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋❖ ❋✗ ★ ✿✙✚✛✫✫✿✲✹✥✤✜ ✜✿✛❃✬ ✭✤✢✥✜✲✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✖ ▲✗ ★ ✰✫✛✹✫✙❅✥✤✴❄ ✜✿✛❃✬ ❈✙✴✙✥

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✖ ◆✗ ★✢ ✥✜✪✚✥✲❆✫✙✰✙✫✭■✢✥❄✜ ✬✤✫✛✜✛❅✤✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✖ ✖❖✗ ✷✣✙✜✣✥✷✲✴✥✜ ✚✱❃✛✜✲

✬✤✫✛✜✛❅✤✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✖ ✖✖✗ ★ ✜✿✛❃✬ ❅✥✲✹✷❄✢✥✜✲ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗❋✧ ✖✧✗ ★ ✿✲✴✤✴✛✢✤✜ ✪✜ ✲ ✜✪✫P✴✪✜❆✬✙✢✙✴✪✜

✬❁✢❁✣✣ ✙✴✣✙✴✣ ✥❅✮ ❁✜✜✢✙✭P✹✹✪✜✙✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗❋✧ ✖✳✗ ★ ✩✪✫✢✪✜✙✜ ✜✿✛❃✬ ✬✙✢✙✴✪✜✙ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗❋✧ ✖✶✗ ★ ✬✲✫❅✥✛✩✲✜✢✬✱✴✤✫✥✜ ✜✣✲✾✥✴✥✢✤✴❄❅✤✜ ❈✙✴✙✥

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✳ ✖✺✗ ❲✫✩✛✜✥ ❆ ❈✛✹✥ ✾✱✬✣✲✣❄✬ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✳ ✖✦✗ ❳✴✙✣✣✲✷✥

✩✲✫✥✲✾✥✴✥✣✤✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✶ ✁❨✂ ❩✞✒✞✟ ✄✝ ✝✆❬✠❭❪❫✄✓❴✞☛✟ ✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂❵❛ ✖✗ ★✢ ✲✴✬✲✴✚✥ ✜✙✾✙✬

❃✜✛✰✛✫✣✛✜✯✣✤✜✲✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✺ ✖✗✖✗ ❂✛✫✭✛✴❄✹✥✲ ❇ ✬❄✫✛✬✥ ✜✢✙✚✰✛✷✣✾❄✴ ✲ ✾✙✿✲✣✛✴✤✜✥ ✬✲✰✱ ✜✢✙✫✥✷✣✥ ✛✜✢✣✤✴✵✛✢✤✜ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✺ ✖✗✧✗ ★ ✜✙✾✙✬ ✲ ✾✲✬✣✙✫✥✤✴✥✜ ✭✙✫✣✮✢❁✣✣✜✪✹

✜✢✙✫✥✷✣✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✺ ✖✗✳✗ ★ ✣✫✲✱✚✤✣❄✴✼ ✬✥✲✴✲✬✱✴✤✜✣❄✴ ✙✴✣✙✴✣ ✥❅✮ ✲✴✲✰❈✤✷✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✦ ✖✗✶✗ ❂✪✴✵✜✪✹ ✜✢✙✫✥✷✣

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✦ ✖✗✺✗ ★ ✜✙✾✹✵❄✹✵✱✴✤✜✣ ✾✙✭✛✴✵✤✜✛✴❄ ✣✪✷✵✙✢✮✬ ✲✴✲✰❈✤✷✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✦ ✖✗✦✗ ★ ✜✙✾✢✤✫✤✜

✲✴✲✰❈✤✷✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✦ ✧✗ ★ ✚❑✣✪✣✥ ✜✙✾✙✬ ✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✦ ✧✗✖✗ ★ ✚❑✣✪✣✥ ✜✙✾✙✬

✚✙✹✿✲✣✤✫✛✢❄ ✭✛✷✣✛✜✜✤✹■ ✣✪✷✵✙✢✮✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋✦ ✧✗✧✗ ❜✮✫✚✙✣✜✢✪✜✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗❋❋ ✧✗✳✗ ★ ✾✮✫✚✙✣✜✢✪✜✙✬ ✭✛✷✣✛✜✲✾✾

✜✢✙✚✰✛✷✣❈✲✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗❋❋ ✧✗✶✗ ★ ✴✙✹✹✵✲✬✛✫✥✾✾ ✾✮✫✚✙✣✜✢✪✜✙✬ ✣✙✜✣✣✤❈✲✬ ✜✢✙✫✥✷✣✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗❋❋ ✧✗✺✗ ★ ✚❑✣✪✣✥ ✜✙✾✙✬ ✢✤✫✤✜✲ ✪✜

✭✙❅✪✜✙✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗❋❋ ✳✗ ★ ✜✙✾✢✤✫✤✜ ✬✛✫✲✥ ✜✢❁✩✮❅✚✪✷✵✙✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗❋❋ ✶✗ ★ ✜✙✾✢✤✫✤✜ ✬✪✜✮✥

✜✢❁✩✮❅✚✪✷✵✙✥✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋▲ ✺✗ ★ ✜✙✾✭✙✫✣✮✢✪✜ ✚✙✹✙✴✮✢✪✜✙✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋▲ ✦✗ ★ ✜✙✾✭✙✫✣✮✢✪✜ ❈✙✴✙✥ ✪✜

✬✙✢✙✴✪✜✙✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗ ❋▲ ♥ ❝❞❡❢❝❣❞❤✐ ❥❦❤❢❤❤❧♠ ①⑤⑧①⑤⑨⑩③❶t❷❸✇✈❹ ✁ ✂ ✄☎✆✝✞✟✝✞✠✡☛✄

☞☛✌✍✄✎✍✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏ ✏✁ ✂ ✄☎✆✝✞✟✝✞✠✡☛✄ ✌✎✑✎✒✎✍✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓ ✓✁ ✂✌ ✎✡✔✎✡✕✍ ✄☎✆☎✔

☎✡✡☛✖☛✄✎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✗ ✘✗✁ ✙✚✖✚✌✛✄✖✎✜✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✢ ✘✗✁✘✁

✙✚✖✄✌☎✒☎✔ ✣✄✤✥✤✒✖✤✄✦✖☛✄✎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✢ ✘✗✁✢✁ ✂ ✔✚✖✚✌✧✎✜✞✎✝✤✔ ✒✛✖☎✝☎✍ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✢ ✘✗✁★✁

✙✚✖✛✄✖✦✥✠✄✤✔✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏★ ✘✘✁ ✩✜✜✤✑☛✣✍✟✔ ✎ ✄☎✆✔☎✌☎✡✛✄✆☎✜✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✪ ✘✘✁✘✁ ✫✠✣✍✡✍✎

✄☎✒✍✣✎✖✎✬ ✭✮✎☎✜✍✣✍✎ ✄☎✒✍✣✎✖✎ ✯✌✚✡✰✡✛✝✞✱ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✪ ✘✘✁✢✁ ✲✂✳ ✯✲✎✣✠✠✕✴✂✄✄✍✄✖☎✰ ✳✡✤✄✠✒☎✱ ✖☎✒☛✥✍✎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✏✪ ✘✘✁★✁ ✵✍✤✡✟✝✍✎✍ ✔✚✖✛✄☎✔

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✪ ✘✘✁✶✁ ✂ ✜☎✰✑☎✄ ✄☎✆✔☎✌☎✡✛✄ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✪ ✷✸✹✺✻✼✽✼✹

✾✿✽✸✽✽❀❁❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂ ❃❄ ❅❆❇❆❈❉ ❊❋❊❍■ ❏❇❑▲❋▲❍❊▼❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂ ❃❄ ✼❇◆❍❖❉

❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❃❃ P❂ ❀ ❇❆◗❆❋❊❘❊❙■❆ ❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❃❚ ✘✁ ✂ ✮✎✄✍ ✄☎✆✛✄✌☎✖ ✖✚✒✖✛✜☎✖☎

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✓ ✢✁ ✂ ✡✎✥✎✒✤✖✤✕✍☛✔ ✎✡✎✥☎✡✑☎✍ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✓ ★✁ ✂ ✡✎✥✎✒✤✖✤✕✍✎ ✮☎✡✞✛✖✬ ✖✦✥✠✄☛✖

✕☎✝✮✎✖☛✒✤✌✟ ✖✛✜✞☎✌✧✔ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✏✓ ✶✁ ❯☎✣✎✥✍✖✠✡✎✖✍✤❱ ✎ ✮✎✄☞✎✡✍ ✎✜✎✖✟✕✍✎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✗ ✪✁ ✂ ✡✎✥✎✒✤✖✤✕✍✎

✝✞✟✝✞✠✡☛✄✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✗ ❲✁ ✂ ✄☎✆☞☎✒✖✧✌✛✄ ✕☎✝☎✡✧✌✛✄✛✜☎✔ ✎✡✎✥☎✡✑☎✍✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✗ PP❂ ❀❖ ■❳❨■❍■❊

❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂ ❚❩ ✘✁ ❬✤✄✄✌✎✜✖✍ ✍✜✣✍✄✍✟✔ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✘ ✘✁✘✁ ✂ ✮✤✄✄✌✎✜✖✍ ✆☎✕☎✖✄✌✛✄☎✔

☛✡✖✎✡☛✜✤✄ ❭☎✡✡☎✝✌☎✖☎✄✄✛✝☎✍✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✘ ✢✁ ❪☎✒✰☎ ✕☎✖✄✌✛✄☎✔ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✘ ✢✁✘✁ ✂ ☞☎✒✰☎ ✍✜✣✍✄✍✟✔ ✎✡✎✥✖✦✥✠✄✎

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✘ ★✁ ❬✎✒☛✜✖ ✍✜✣✍✄✍✤ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✘ ★✁✘✁ ✂ ✮✎✒☛✜✖ ✍✜✣✍✄✍✟✔ ☛✡✖✎✡☛✜✤✄

❭☎✡✡☎✝✌☎✖☎✄✄✛✝☎✍✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✢ ✶✁ ❫✥☎✣✍☛✡✍✄ ❴ ☎❵✖✒✎✥☎✒✍✖✤✜☎✎✡✍✄ ✍✜✣✍✄✍✟✔ ✯❛✄✖✎✝✍✜✝❜ ✡✎✥✎✒✤✖✤✕✍☛✔✮✤✌✱✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✢ PPP❂ ✻❆◗❆❋❊❘❊❙■❆ ❆ ❙❝❘❞❘❘❆❳■ ❡❢❆▼❊❋❇❆❘❣❆❳

❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂ ❚❤ ✘✁ ✐✡✖✎✡☛✜✤✄ ☎✡✑☎✔ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓★ ✢✁ ✙✚✌✛✥✄✧ ✕☎✰✍☛✜ ✡✎✥✎✒✤✖✤✕✍✎

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓★ ★✁ ❥✝✞✛✆ ✖✠✰✜✍✑✎✡✟✔ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✪ P❦❂ ❀❇❆◗❏❘◆ ❙❝❘❞❘❏▼ ❆ ❣❞❇❘❋❆▼❘❧❍❊❳ ♠ ❆❖

❆◗◗❏❳❈❏❨❘❊❙■❆❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❚♥ ✘✁ ✂✌ ✎✥✥☎✜✰☎✣✖✤✕✍✎ ✖✚✒✖✛✜☎✖☎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓❲ ✢✁✘✁ ❯☎✣✎✥✍✖✠✡✎✖✍✤❱ ✎✌ ✎✥✥☎✜✰☎✣✖✤✕✍✎

✎✜✎✖✟✕✍☛❭✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓❲ ✢✁✢✁ ♦✞✍✖✤✖✖ ✎✥✥☎✜✰☎✣✖✤✕✍✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓❲ ❦❂ ❀❳❆❍❘❊❙❊❍■❍❊▼

❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❚❚ ✘✁ ✂✌ ✎✜✎✄✖✤✕✤✄✍✄ ✝✞✟✝✞✠✡☛✄✎✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ✢✁ ✂ ✑✎✒✒✎✖ ♣ ✎✜✎✄✖✤✕✤✄✍✄✴☎✡✛✝✖☎✡☎✜✄✛✝

✤✔✎✍✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ★✁ ✂ ❭✟ ✖☎✣✮✜✍✔✎ ❭☎✡✡☎✕✌✧✍ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ✶✁

❫✌✚✑✧✰✕✛✜✞☎✔✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ✪✁ ✂✜✎✄✖✤✕✤✄✍✄✴✖☎✣✮✜✍✔☛✔ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓

✪✁✘✁ ✙✛✖✒✛✖☎✝q ✎✜✎✄✖✤✕✤✄✍✄✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✓✓ ✪✁✢✁ ❥✝✞✒✛✖☎✝q ✎✜✎✄✖✤✕✤✄✍✄✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✘✗✗ ✪✁★✁ r✛✥✍

✎✜✎✄✖✤✕✤✄✍✄✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✘✗✗ ❲✁ ✂ ✆✛✡✎✜✎✄✖✤✕✤✄✍✄✤✔ ☛✡✖✎✡☛✜✤✄ ✕q✖✛✖✖✎✜✍ ✮☛✖✖☎✒☎ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✘✗✗ ✁ ✂ ✆✛✡✖✒✎✔✖✠✄ ☞✤✡✞✖✤✜✤✄✄☛✝☛✜✎✔ ✄☎✆✛✄✌✍ ✮☎✡✞✒☎☛✡✡✦✖☛✄✎

✯☎✜✖☎✒✤✖✤✕✍✎ ✛✄ ✄✠✖✠✒✎✱ ✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✘✗✗ ✏✁ ✂ ✆✛✡✖✒✎✔✖✠✄ ☞✤✡✞✖✤✜✤✄✄☛✝☛✜✎✔ ✄☎✆✛✄✌✍ ✮☎✡✞✒☎☛✡✡✦✖☛✄✎ ✑✛✝ ✎ ✑✛✝✮☎✌ ✯☎✜✰✴✖✤✴☎✜✰✱ ✎✜✎✄✖✤✕✤✄✍✄✄✎✡✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁ ✘✗✘ st✉✈s✇t①② ③④①✈①①⑤⑥ ⑦ ♥r✉♥r✈✇♣①❥②③♠❧④ ✁✂ ✄☎ ✆✝✞✟✠✡☛✆☞✡✌ ✞✍✆✡☛✆✎✏✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✑✒✓

✔✕ ✖✗ ✘✙✚✛✗✜✚ ✢✛✣✘ ✤✘✛✥✙✦✣✗✧✘★✩✣ ✧✪✫✢✙✘★✬★ ✧✭✮✧✯✙✪✧✘ ✢✬✧✧✪✮✪✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰✱ ✱✕ ✖ ✤✘✛✥✙✦✣✗✧✘★✩✣ ✲✪✮✘✧✦✙✪✛✳✘✣ ✭✴✳✜✧✯✣ ✵✳✛✚✛✥✪✶ ✘✙✤✘★✬✫✘✷✘✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰✱ ✱✕✔✕ ✸✹✘✧✦✧✧

✺✷✤✣✗✪✮✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰✱ ✱✕✱✕ ✻✬✮✧ ✺✷✤✣✗✪✮✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰✱ ✼✕ ✽✪✮✬✲✘✬✣ ✵★✮✷✙✘★✩✣✶ ✳✛✚✛✥✪✾

✲✪✮✘✧✦✙✪✛✳✘✣ ✤✘✛✳✜✗✘✣✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰✱ ✿✕ ✽✪✮✬✲✘✬✣ ✵✲✦✣✗✧✦✲✪✮✛✧✜✚✶ ✭✴✳✜✧❀ ✤✮✛✘✙✛✥✪✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰✼ ✁✁✂ ✄☞✆❁❂✏❃❄ ✠✏☞☞❅✆✌✡ ✠❆❃❇❃❃✏❈❉☛✡❅✆✡

✎❊✆❅✟✍☞✆❃✟❅✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✑✒❋ ✔✕ ✖ ✺✪✳✳✮✪✥✘ ❍✦✳✹✛✤✯★✥✹✳✪✺ ✧✜✲✩✣✛✘✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰✿ ✱✕✔✕ ✖ ✺✪✳✳✮✪✥✘ ❍✦✳✹✛✤✯★ ★✘✛✳✛★✩✳✬✣✘ ✺✪✫✢✛✙✘✗✺✩✣✛ ■

✦★✦★✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰✿ ✱✕✱✕ ❏✳✧✛✳✬✙✦✣ ★✪✗✪✳✯✣✘ ✪✳✚✪★✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰✿ ✼✕

❑✪✺✦✧✢✦✮✛▲✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰✿ ✼✕✔✕ ✖ ✢✪✺✦✧✢✦✮✛▲ ★✪✗✪✳✯✣✪✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰✿ ✿✕ ▼✙✪✩✺✦✧✢✦✮✛▲

✵▼✽◆❖ ✳✯✥✺✪✳✳✶✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰P ✿✕✔✕ ✖ ▼✽◆ ✪✧✘✦✳✷✥✘✬◗✛✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰P ✿✕✱✕ ▼✽◆ ★✳✘✙✘★✛✘ ◗✪✳✪✘

✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰P ✿✕✼✕ ▼✽◆ ✛✳✛✲✧✜✲✩✣✦★✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰P ✿✕✿✕ ✖ ✗✬✮✧

▼✽◆✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰P ✿✕P✕ ✸✹✘✧✦✧✧ ✲✙✪✩✺✦✧✢✦✮✛▲ ✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰P ✿✕P✕✔✕ ✸✹✜✳✧ ▼✽◆ ◗✪✳✪✘❖

✧✙✪✧✪✘✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰P ✿✕P✕✱✕ ✖ ✙✹✘✧✦✧✧ ▼✽◆ ★✪✗✪✳✯✣✪✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰P ✿✕❘✕ ❙✪✣✗✳❀ ✲✙✪✩✺✦✧✢✦✮✛▲

✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❘ ✿✕❘✕✔✕ ✖ ❍✪✣✗✳❀ ▼✽◆ ◗✪✳✪✘❖ ✧✙✪✧✪✘✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❘ P✕ ✖ ▼✽◆ ★✪✗✪✳✯✣✪ ✛

✥✹✛★✦✮✳✛✧✴✛✙✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❘ P✕✔✕ ✖✳✛✲✚✪✧❀ ★✯✮✤✯✣✪★✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❘ P✕✱✕ ❚✥✹✣✗✪✮❯ ▼✽◆

★✪✗✪✳✯✣✪✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❘ P✕✼✕ ✽❯✣ ✧✢✦✮✛✫✦✫✪✙✧✪✣✘✣✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❘ P✕✿✕ ❱✮✥❀✣✣✯✥✘ ✧❯

✧✢✦✮✛✫✦✫✪✙✧✪✣✘✣✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰❲ P✕P✕ ▼✪✮✫✩✧✛✙ ✧✢✦✮✛✫✦✫✪✙✧✪✣✘✣ ✛ ▼✽◆ ★✪✗✪✳✯✣✯✮✪ ✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰❲ P✕❘✕ ❳✪✳✳★✛✣✘ ✤✮✯✙ ■

✺✪✳✳★✛✣✫✣✭✚✪✗✯✣✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✰❲ ❘✕ ❳✪✳✳★✛✣✘ ✣✗✜✚✷✮✪✙✤✣✗✪✮✪★✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❨ ❘✕✔✕

❩✙✤✘★✬✫✘✷★✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❨ ❘✕✱✕ ✽✜✲✩✣✛✘ ✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❨ ❲✕ ❩✙✣✧✛✴✘✳

✺✪✳✳★✛✣✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❬ ❨✕ ❱✗✜✚✧✛✺✲✦✙✬✤ ✵✲✪✮✘✫✛✮✤✘✛✳✘✣ ✧✛✺✲✦✙✬✤✶✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❬ ❨✕✔✕ ✖ ✲✪✮✘✫✛✮✤✘✦✫✪✙✧✪✣✘✣

✧✪✫✢✙✘★✬◗✛ ✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✔✰❬ ✁✁✁✂ ✄ ❃✍✆❈❉✏✟✌❃✟✠✡✆✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂ ✑✑✑ ✔✕ ❳✪✫✢✛✙✘★✩✣ ✳✯✥✗✯✣✘ ✪✳✯✥✧✪✳✪✙✣✯✥✪✧ ★✘✚✬✳✧✷ ✬✳✳✛✲✦✧✦★

✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✔ ✱✕ ❙✩✙★✫✘✦✙✬✳✘✣ ✳✯✥✗✯✣✘ ✪✳✯✥✧✪✳✪✙✣✯✥✪✧ ★✘✚✬✳✧✷ ✬✳✳✛✲✦✧✦★✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✔ ✼✕ ✖✗ ✘✙✧✩✴✬✫✘✷ ✯✣ ✛ ✧✮✛✫✢✪✦✣✧✦✺✘✛ ★✪✤✚✪✗❀

✢✛✧✬✣✛✘✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✔ ✿✕ ✖ ✧✮✛✫✢✪✦✣✧✦✺✘✛ ✺❯✧✯✧✘ ✧✪✫✢✙✘★✬◗✛ ❭ ❍✪✳✣❀ ✧✮✛✫✢✪✦✣✧✦✺✛ ★✯✣✗✜✧✯✣✪✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✔ P✕ ✖✳✣✷

✧✮✛✫✢✪✦✣✧✦✺✘✛✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✱ ❘✕ ✖ ✧✮✛✫✢✪✦✣✧✦✺✛ ✗✬✮✬✣✛✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✱ ❲✕ ✖

✧✮✛✫✢✪✦✣✧✦✺✘✛ ✣✗✭✚❀✤✺✯✙✹✪✘✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✱ ✁❪✂ ✄ ✠✡☛✡✠❫☞✡✌✆☛ ✡☛❂✆☎❴❂ ✝✏✆❂✆❃❅✟☎❫✌✟❅ ✠❆❃❇❃❃✆☛✡ ✆☞✆❁❵✆✡✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂ ✑✑❛ ✔✕ ✖ ✺✘✙✘✺✬✳✘✣✛✙ ✘✙✚✛✗✜✚ ✣✪✴✯✣✗✪✧✘ ✴✪✛✚✛✧★✦✗✬✣✦★ ✧✭✮✧✯✙✪✧✘ ✢✬✧✧✪✮✪

✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✼ ✱✕ ✖ ✺✘✙✘✺✬✳✘✣✛✙ ✘✙✚✛✗✜✚ ✴✪✛✚✛✧★✦✗✬✣✦★ ◗✪✳✪✙✪✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✼ ✼✕ ✖ ✺✘✙✘✺✬✳✘✣✛✙ ✘✙✚✛✗✜✚ ✴✪✛✚✛✧★✦✗✬✣✦★ ❍❀✴✴ ✪✳❀✙✹✪✘

✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✼ ✿✕ ✖ ✺✘✙✘✺✬✳✘✣✛✙ ✘✙✚✛✗✜✚ ✴✪✛✚✛✧★✦✗✬✣✦★ ✧✪✫✢✙✘★✛✘ ✢✬✧✧✪✮✪✕ ✖ ✳✛✲✛✮✦✣✗★✷✲✦✣ ✧✦✮✦✙✹ ✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✿ ✿✕✔✕

❚✙✤✦✣✗★✷✲✦★✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✿ ✿✕✱✕ ❜✘✛✧✪✮✺✘✛✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔✿ ✿✕✼✕ ❝✴✳✜✧✯✣ ✯✣

✣✗✜✚✬✣ ✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔P P✕ ✖ ✳✛✲✛✮✦✣✗★✷✲✘✛ ✯✳✪✧✧✛✙✛ ❭ ✛ ✲✙✪✩✺✦✲✪✮✘✧✦✙✪✩✺✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔P P✕✔ ✖ ✲✙✪✩✺✦✲✪✮✘✧✦✙✪✩✺

✣✗✭✚❀✤✺✯✙✹✪✘✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔P ❘✕ ✖ ✺✘✙✘✺✬✳✘✣✛✙ ✘✙✚✛✗✜✚ ✣✪✴✯✣✗✪✧ ✘✙✣✧✮✩✺✪✙✧✬✮✘✩✺✛ ✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔❘ ❲✕ ❞✛✲✛✮✦✣✗★✷✲✦✣

✫✢✦✳✪✫✹✣✧✪✫✧✦✺✘✛✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔❲ ❨✕ ❞✛✲✛✮✦✣✗★✷✲✦✣ ✛✲✲✪✙✤✪✫✧✦✺✘✛✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔❨ ❬✕ ❡✦▲❢✧✮✛✘✙✪✮✴✪✙ ✧✭✮✧✯✙❀ ✪✣✗★✭✗✭✣

✥✹✛★✦✮✳✬✣✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ ✔✔❨ ❣❤❂✡✞❴❃❇✌✏❅ ❵✏✎❊☎❇❅✏ ✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✑✓✒ t ✐❥❦❧✐♠❥♥♦ ♣q♥❧♥♥rs ❒Ò Ï➷✃➬Ó➷✃❒➷ ➱➷ ÏÐ❐❒➷✃➬Ó➷✃❒➷ ✁ ✂✄☎✆✝✄☎✞✄ ✟✄ ✠✡☛✞✄☎✆✝✄☎✞✄ ☞✌ ✍✎✏✑✒✓✔✕✖✍

✗✘✙✚✔✛✓✙✔✜✒✏✔ ✢✣✍✙✣✙✣✙✙ ✤✣✙✣✥✖✣✍ ✍✕✛✣✤✤ ✔✓ ✣✛✦✜✧✣ ✔ ✙★✜✦✜✦✛✏✣✩ ✗✕✖✙ ✣✥✧ ✔✖✥✪✜ ✍✔✙✪✖✒✖✔✍ ✔ ✫✔✙✣✏✜✪✪✬✕ ✭✛✔✙✔✙✦✏✣✖✮ ✯✰✱✲ ✳✴✵✶✷ ✰✱✵✸✷✹✺✻ ✼✹✷✸✱✽✴✾✱✷✵✻ ✱✽✷ ✶✿✶❀✽✷ ✹✺ ✽❁✶ ✲✶✷❂✾✽✷ ✹❃ ✷❂✲❄✱❀✴✾ ✹✸✶✲✴✽✱✹✺✷❅ ❆❇✱✺❈❂✲❄❁ ❉✶❇ ✳❊ ❋❍■❏ ❑▲ ▼◆❖P◗❘❙P❚ ❯❱PP◗❖ ❲ ❋■❅ ✷❳❨❳✴❇ ❩❬❳✶✸❭✱❄ ☞❩✾✴✷✷❳✱❩❂✷❪ ✺✶❁❭❳✷❭❄✶❩ ❄❨✽✹✾✽❨❩ ✴ ✷✶❈❭✷❳✶✽ ❃✶❫✾❴❇❭✷❭✽❅ ❲ ✾✶❄✺✴❄❵✹❈❈ ❩✱❁❛❜❨✷✽ ✴ ✵❝✽❭✽✱ ❃❨❫❇✴❞ ✾✹✵ ❀✷✱✾✾✴✸❛✽❨✷✴

❫✶✾✶✺✽✶✽✽✶❊ ❇✶ ✴ ❃✶✲✽❴❳❭✷✶❩ ✵✶❄✶✾❴❳❭✷✶ ❭✷ ✾✶❩❡❳❇❭✷✶❊ ❜✴✾✴✵✱✺✽ ✴ ✸✶✲✱✹✸✶✲✴✽❛❜ ✱❇❴✷❳✴❩ ✲✶❫✽❭✾❵✶✷ ❭✷ ❈✶❞ ❃✹✾❵❨✷✹✾❁✴✽✴✽✾✴✺ ❩❢✲✽✴✺✱ ❜❨✾✽✹❳❨✷✴✱ ✱✷ ✾✶❩❡❳❇❁✶✽✶✽✾✶✺✺✶❩ ✽❝✺❴ ✴❩✴❇❨✾❵✹❩❩❭✺✽ ✵✴❄✴✷✹❇✽✴❩ ✴ ✷✶❈❭✷❳✶❩ ✶✾❭❅ ❆❩❩✹✲ ✴❳✹✺❈✴✺ ❈❨✵❂✾✴✽✹✷✴✺ ❄❵✹✲✷✴✺❊ ✴✾✱❄ ❬✽❜✶✺ ❭❜ ✾✶❃✹✲❄❨✷✴ ✴✾✴✽✽ ✾✶❳✴❫✾✹✽✽ ✴ ❩✾✱✺✱❩❂✵ ❄❵❬❩✶✲✶✷ ❨✽✴✾✴❩❛✽❨✷✴❊ ❭✷ ✴ ☞✷✶❞ ❈❭✷❳✶❩ ❭❜✷❳❨❳✴❇❨✺✴❩❪ ❜❭❄❭✲✶ ✾❭✽✲✶❫❬✽✽ ✴

✵✹❇✶✲✺ ✷✶❈❭✷❳✶✽❊ ❫❢✲❭✷❳✽ ✹✾❵✴✺ ❃✹✲✵❨❈✴✺❊ ✴✵✱✾❵✶✺✺✶❩ ✵✴ ✱✷ ✱✷✵✶✲❫❡❩❅ ❲❳ ✶✾✷❴ ✵❭✲❃❬✾❇❩❬❜✶✽ ❋❣❍❞❈✴✺ ❭✲✽✶ ✶✾ ✴❳ ✹✲❜✹✷✽❂❇✹❞ ✵❨✺❵❊ ✵✱❩✹✲ ❤✱✾✾✱✴✵ ❉✹✲✽✹✺ ✷✱❩✶✲✶✷✶✺ ✶✾✴✾✽✴✽✽✴ ✳✹❁✺ ✐✹✾✾✱✺✷ ❤✴✲✲✶✺ ✶❄❵✱❩ ❈✶✽✶❄❭✽❅ ❲ ❉✴✷✷✴❀❁❂✷✶✽✽✷ ❥✶✺✶✲✴✾ ✼✹✷✸✱✽✴✾❈✴✺ ✾✶❜❴ ☞❆✽❁✶✲ ❦✹✵✶❪ ❃✴✾❨✺✴❩ ❃✶✾✱✲✴✽✴ ✷❳✶✲✱✺✽✻ ❧♠♥♦✮ ✪✍✙✎✤✣✏ ❧♦✬✒✖ ✣✤✤✣✖ ✔ ✛✓✪✤✒✤✔✖✩ ✔✍✍✪✏ ✔ ✍✎✏✑✒✓ ✪♣✣✏✒✭✕✎✛ ✙✣✏✗✦✤✣✖✩ ✙q✏✙✦✖✙ ✔✓

✔✖✔✣✛✙✑✣✛✕✒✖✔✍ ✣✜✛✚ ✖✧✕✜r✒✬ ✖✪✛ ✤✣✗s✙✔✙✒✛✔ ✔ ✢✒t✉✔✜✪✗✗✔✜ ✛✓✣✗✤✣✖ r✔✜✎ ✦✏✓✦✛✙✣✜✣✖✛✦✥ ✤✣✒✜✜✙✒✕✥ ✍✪✗✪✜✧ ✛✣✤✦✛✓✕ ✗✘✙✦✙ ✍✔♣✭✛✒✖✮ ✌✣✙✑✣✏ ✛s✜✢s✏✕✭s✛✙ ✔✜✍✔✜✗✔✓✪✙✙ ✈✕✜✜✕✔✗ ✇✪✗✔✛ ①✏✣✣✖ ②✪✏✙✪✖ ✤✪✛✙✪✖✕ ✢✪✬ ✥✒✛✓✩ ✔ ✤✣✙✣✥ ①✕✜✤✣✏✙ ✌✤✤✪✙✙ r✪✜✙✩ ✔✍✕✖✦✜ ✒✜✜✍✔♣✪✭✛✬✉✔✥✔✬ ✖✔✙✪✙ ✙✒r✪✜③✙✪✙✙ ✣✜ ④✪✑✖ ⑤✪✜✜✕✖✛ ✈✔✏✏✣✖ ✛✣✤✦✛✓✮ ✌ ✤✣✙✣✥ ✍✕✬ t✣✜✣✖✙✣✙✙✣✩ ✑✪✥✧ ✔ ✗✘✙✦✙ ✔✜✔✙✙ ✢✒t✉✔✜✗✔✙ ✖✣✗ ✦✏✓✣✙✙ ✦✛

✥✧✎✥✧s✜✙✔✖ ✤✪✭✛✒✙✪✙✙✒✍ ✣✜ ✉✣✭✣✗✤✣✏ ⑥✬✦✖✮ ✌ ✙s✉✪✗✒✖✧✖✔✍ ✣✓ ✔ ✢✣✜✢✣✉✣✓✦✛✣ ✣✤✤✚✜ ✔ ✑✣✜✧✕✛✦✥✤✚✜ ✙✣✏t✣✉✙ ✣✜ ✔✓ ✣✥✦✛✓ ✭✕r✕✜✕✬ ✓✒✜✙ r✕✜✒✥✪✖ ✦✛ ✔ ✛✣✤✦✛✓✣✙ ★t ✍✪✏✛✓✔✍✒✙ ✖✧✕✙✪✙✙✔ ✗✣✥❅❪ ⑦⑧⑨⑩ ❶⑧❷❷❸⑩❹ ❺❻❽⑩ ❾❿➀➀➁➂❿➁➃➄➅ ➆❹ ❺❸❷❷❸❻➇ ➈⑧➉⑧⑩ ❾❿➁❿➊➂❿➁➄➁➅ ➷➬➮➱➷✃➬❐❒ ❮❰❐➱❐❐ÏÐ ➋❭❁❨✺❵ ❁❭✽ ✵➌✾❜✴ ✯❋❣❍❅ ❇✶❀✶✵❈✶✲ ➍❋❞❭✺❏ ➎✹✺❇✹✺❞ ❈✴✺ ➏✹❈✶✲✽ ➎✱✷✽✹✺ ✯❋➐■❣➑❋❣➐❏ ❜❭❄❳✶✽✽ ❭✽✶✲✲✶✾ ✴✾✽✴✽❨✷✽❊ ✴❳ ✶❇✱✺❈❂✲❄❁✱

✳✴✵✶✷ ➒✹❂✺❄ ✰✱✵✸✷✹✺ ❋❣➐❅ ✺✹❜✶✵❈✶✲ ❣❞❭✺ ✵❨✲ ❩✾✹✲✹❃✹✲✵✹✽ ✴✾❩✴✾✵✴❳✹✽✽ ➑ ✶✾❴✷❳❬✲ ❬✺✵✴❄❨✺ ✯➓✖ ✔ ✖✣✫ ✔✖✔✣✛✙✑✣✙✕✭ ✔✥✣✖✙✩ ✗✪✏✣ ✣➔✭✕✣✖✙ ✙✑✔✖ s✜♣✑✬ s✏✕✭ ➣✙✑✣✏✮ ↔✔✖✭✣✙✩ ↕➙ ➛✪r✣✗✤✣✏ ↕❧✩ ❧♠♥⑥➜ ➝♥➞➑➝➝➟❅❏❅ ❉✴❞ ❄❵✴✲✹✲✷❳❨❄ ✾❭✸❭✷✽ ✽✴✲✽✹✽✽ ✴ ❁✴✾✴❇❨✷✷✴✾❊ ❉✴✲❩❂✷✹❜✷❳❩❵ ➎✴❫✹✷ ❋❣➐❅ ❫✴✺❂❨✲ ➍➠❞❭✺ ➡❭❀✷❈✶✺ ✶✾❴✷❳❬✲ ❬✺✵✴❄❨✺ ✸✲❢❞ ❈❨✾✽✴ ❩✱ ✴❳ ❭✽✶✲❈❢❇❛✽❨✷✽❊ ✵✴❫❇ ➡✴✾✴✷✷✴ ✳❨✺✹✷✷✴✾ ✶❄❵❡✽✽ ❋❣➐❅ ❃✶❈✲❂❨✲

❞❨✺ ➢✶✷✽✶✺ ✶✾❜❭❄✶❳✽❭❩ ✴❳ ✶✾✷❴ ✴✾✽✴✽❨✷✹✷ ✵❝✽❭✽✶✽❅ ➤❉✴✲❩❂✷✹❜✷❳❩❵ ✺✶❜❭❁✶❳ ❃❝❳❴❇✱❩ ✴❳ ➥✲❜✹✷✱ ✼✶❞ ✽✱✾✴✸ ✯❋➠➐❏ ❭✷ ✴ ❉✴❄❵✴✲ ➥✲❜✹✷✱ ➦❬✺❵❜❩✱✴❇❢ ➧❨✲✷❂✾✴✽ ✯❋❍➨❏ ✾❭✽✲✶❁✹❳❨✷✴ ✱✷❅➩ ➈❻➫➭❹⑧➯❹➲➫➳ ➵❻➸⑧❹ ❾❿➁❿➃➂❿➁➊➺➅ ➆❹ ➻❻❷❻❹❹❻ ⑦➼⑩⑧❹ ❾❿➁❿➽➂❿➁➄➁➅ ❲ ✺✴✲❩❢❳✱✷ ❄❵✹✲✷✴✺ ❭✷ ❨✾✽✴✾❨✺✹✷✴✺ ✶✾❃✹❄✴❇✹✽✽❨ ❜❨✾✽❅ ➾✴❫✺✴ ➾✱✾✵✹✷ ✯❋➠❣➑❋■➨➍❏ ❋■➨❞❈✴✺ ✴❳ ➥✲❜✹✷✱ ✼✶✽✱✾✴✸❞ ❈✴✺ ✱✷✵✶✲✽✶✽✽✶ ✴ ➋❭✵✶✽ ✰✶❈❭✷❳

➧❨✲✷✴✷❨❄ ➨ ❭❜✶✷ ✷✽✴✽✱✷❳✽✱❞ ❩❨❫❨✽✻ ✶❳ ✱❇❴ ✴✾✴✽✽ ➨➚■ ✴✾✽✴✽❨✷ ❩❬❳❡✾ ❀✷✴❩ ❋ ✶✷✶✽❈✶✺ ✽❬✲❞ ✽❭✺✽ ❁✴✾❨✾✹❳❨✷❅ ❲ ✺✴✲❩❢❳✱✷✷✴✾ ➌❫ ❩✹✲✷❳✴❩ ❩✶❳❇❴❇❬✽✽ ➑ ✴ ✵❝✽❭✽ ✱❇✶❫❭✽ ✵❨✲ ✺✶✵ ❩✹✲✾❨✽✹❳✽✴ ✴ ❃❨❫❇✴✾✹✵ ➑ ❇✶ ✴ ✷✶❈❃✶✲✽❴❳❭✷ ✾✶❩❡❳❞ ❇❭✷❭✲✶ ✷❳✹✾❄❨✾❢ ❩✶❳❇✶✽✱ ✸✲❢❈❨✾❩✹❳❨✷✹❩ ✺✶✵ ❜✹✾✽✴❩ ✱✾❵✶✺ ✷✱❩✶✲✶✷✶❩❅ ❲ ✵❝✽❭✽✱ ✷✶❈❳❭✷✶❩✶✽ ✽✹❜❨❈❈✲✴ ✱✷ ❄❵✴❩✲✴✺ ❩❬❞ ❜✶✽✽✶ ✕✏✏✕✙✔✙③r ✜✒✓❊ ✴✵✱ ✷❳✶✲✶✺❀✷❭✷ ✶✷✶✽❈✶✺ ✺❭❁❨✺❵

✺✴❞ ✸✱❄ ✽✴✲✽✹✽✽ ❭✷ ❄✶✺✺❵❩❭✸❳❴❇❭✷✷✶✾ ❫❨✲✽ ✯✶❳✽ ❥✴✾✶✺❂✷ ❢✽✴ ♣s✛ ✤✪✖s✗ ✣✙ ✜✔s✉✔✤✕✜✣❞✺✶❩❊ ❫❢ ❭✷ ❇✱❀✷❭✲✶✽✶✷ ❄✶✺✺❵✺✶❩ ✺✶❜✶❳❞ ✽❭❩❏➪ ❇✶ ❜❭❄❳✶✽✶✷ ✸✹✷❳✽✹✸✶✲✴✽❛❜ ❃✶✲✽❴❳❭✷✶❩❩✶✾ ✵❭❄ ✴ ✾✶❄❞ ❳✷✶✺✱❨✾✱✷✴❈❈ ✷✶❈❭✷❳✶❩✺✶❩ ✱✷ ✷❳❨✵✹✾✺✱❂❩ ❩✶✾✾✶✽✽❅ ❲ ✵❝✽❭✽ ❂✽❨✺✱ ❃✶✲✽❴❳❭✷✶❩ ✵✶❄✺✶❜✶❳❭✷❭✲✶ ✴ ✑✪✛♣✕✙✔✜✕✓✗s✛ ❭✷ ✴ ✍✎✏✬ ✑✒✓✕ ➶✛✓q✍ ❩✱❃✶❫✶❳❭✷✽ ✱✷ ❁✴✷❳✺❨✾✽❨❩❅ ❲ ❃✶✲✽❴❳❭✷✶❩ ❄❵✴❩✹✲✱❞ ✷❨❄❨✽ ❫❢✾ ✵❂✽✴✽❫✴ ✴

❄❵✶✲✵✶❩❨❄❵✱ ✾❨❳ ✱✺❀✱❇✶✺❀✱❨❫✴✻ ✴ ❈❭❀✷✱ ❲✾✾❄✶✵✶✱✺✶✷ ➦✲✴✺❩✶✺❁✴❂✷ ✷❳❡✾❭✷❳✶✽❭✺ ❋❣❋➑❋❣❍ ❩❬❳❬✽✽ ✴❳ ➹❅ ✹✷❳✽❨✾❵✹✺ ➍➚❅➚❣➍ ✷❳❡✾❴ ✺❴ ❩❬❳❡✾ ❋■■❞✶✺ ❁✴✾✽✴❩ ✵✶❄ ✯✶❳ ■❊■➍➘❏❊ ❇✶ ✶❄❵✶✷ ✱❇❴✷❳✴❩✹❩❈✴✺ ✵❭❄ ✶✺✺❭✾ ✱✷ ✽❬❈❈✶✺ ✯❋❣➍ ✹❩✽❢❈✶✲❭❈✶✺ ➍■❊➨➘❏❅ ❆❈❈✶✺ ✴❳ ✱❇❴❈✶✺ ❆❇✱✺❈❂✲❄❁ ❭✷ ❥✾✴✷❄✹➴ ❩❢✲❁❨❳✴✱❈✴✺ ✴❳ ❨✽✾✴❄✹✷ ✵✹✲✽✴✾✱✽❨✷ ✺❭❁✴ ✵✶❄❞ ❩❬❳✶✾❛✽✶✽✽✶ ✴ ❣➚➘❞✹✽❅ ❲❳ ❋❣➚❞✶✷ ❭❜✶❩❈✶✺ ✰✶✵✵✶✾➴✶✱✷ ➹❄✺❨❀ ❭✷

➥✾✱❜✶✲ ❤✶✺❇✶✾✾ ✼✹✾✵✶✷ ✯❋➚■➑❋■❣❏ ✴✵✶✲✱❩✴✱ ✴✺✴✽❢✵❂✷ ❫❂✽✹✽✽ ✶✾ ✴ ✾✶❄❩❬❳✶✾✶❈❈ ✴❳ ✹❩✹❩ ❩✱❇✶✲❛✽❭✷❭❁✶❳❅ ➾❭❄❡✾ ✰✶✵✵✶✾❞ ➴✶✱✷✺✶❩ ✷✱❩✶✲❡✾✽ ✶❄❵❭✲✽✶✾✵❝✶✺ ✱❄✴❳✹✾✺✱✴❊ ❁✹❄❵ ✴ ❄❵✶✲❞ Ñ ➬❰ ✃➪➴➶Ï➪➴➬➪ ➘➪ ✃❐➷➬➪➴➶Ï➪➴➬➪ ✁✂✄☎✆✝ ✞✄✟✠✡☛ ✠✟✠✟ ✠ ☞✁✌✡✍✟✎✏✡ ✠✟ ✑✌✒✑✏✑✂ ✂✁✟✁ ✂✓✟✒✁✔ ✡✕✡✝✖ ✗✘✙✚✔✛✁✜ ✠ ✂✞✢✌ ✁✏✟✁✏ ✒✕✟✟✁✞ ✡✓✌✡✎✜✍ ✂✎✟ ✑✏✄✏✏✠✞ ✗✙☛✣✤✔✌✢✞ ✗☛✥✤✔✌✠ ✏✟✑✌✕✡✑✡✡✠ ✒✝✏✏✟✠ ✑✏✟✡✄✞✆✄✜ ✠ ☎✆✁✌✔ ✁✂✄☎✆✝

✞✄✟ ✦✠✞✄✞✑✟✄✏✄✡✧ ★✡✠✏✕✡✄✏✠ ✏✟✁✌✝✜✡✩ ✪✫✬✭✮✯✰ ✱✲✱✲ ✳✴✵✶✷ ✸✬✹✺✻ ✳✼✽✾✭✿✯ ❀❁✲❂❃❁ ✸❄❅❂❁❅ ❆❇❃❆✻ ✾✻ ❈✱✯✯❉✱✭✮✰ ✱❀❄ ✱ ❊❆❅❋✭❁❇❁✸❊✿✯ ✹❅✰ ❀✭❁✯❁✻ ✱ ✻✲❍✯✾✻✲❁✭❄ ❀✮❇✭❁❇✸❁❀❊❁ ❃✱✯✮ ❊❁✯✾■✾✻ ❁✯✿✭✭ ✱ ❊❁✹✬❇✱✭❅✬✯ ✯❁❃✿ ✸❆✻❂✮✭✬✯❊✱❅ ❋❈✯❆❇✸❁✻✲❁✻ ❃❏✲✲❁✯ ✱✯✱■❆✻✱❅ ✸❁❉✸❆✻❅❄ ✱ ❀❁✲✾✭✷ ❑✲ ✱ ❇❁❅❂❁✯❀❁✲✾✻ ❀❄✽ ❃✾✭❁✯ ❅✾✯❀❍✯ ✸❄❅❂❁❅❀❄❇❁ ❃❆❅✱✭❀❆✲❄❀▲ ▼❁✸✸❁✯◆❁❄✻ ❖P◗✎✟✝✩ ❘✧ ❙✑✌❚✠✞◗✩ ❯ ✏✁✛✎✏✟✁✂ ✎✒✏✟✄✟✠◗✠☛

✗❱✣❱❲✧ ❳✁ ✁✞❚✁✝✏ ✟✏✁✜✝✄✞✝✏ ☞✁✞☞✁◗✁✟✎✏✎✒✁✞ ✛✁✛✝✟✑✜✆✕✡✑✡✡✠ ✠✟ ✠✏✟✁❨✏✟✝✏ ✦✠✡✎✂✑✜✆✏✄☎✄✡☛ ☞✁✞✝✏ ✁✌✎✏✁ ✠✟✑✜✛✠✜ ✠ ✛✠✂✔ ✡✁✌✝✑✞✢☎✝✠ ✂✑✌✏✟✠✂✠ ✁✞✍✡✡ ✜✁ ✒✄✞✡ ✄✞✡✠✞✄✜✑✏✠✜ ✝✏ ✁✌✡✡✎✧ ✭✱✭❈✱✭✮➒ ➓➑ ✱ ❊❁✭❁❉❊✿✯ ❅➃❁❇✭ ❀✮❇❆❀❆✲✮ ✸❁✻✭❁❇✻✾❉❁✻❁❅ ✭❁✽ ❅➃✾✻✲✭❈❁✭✿✰ ➔➑ ✱ ✸❁✻✭❁❇✻✾❉❁✻❁❅ ✭❁❅➃✾✻✲✭❁✭✭ ❀✮❇❆❀❆✲✮❀ ❁✸❊❁❇❊❁ ❃✱❉➃ ❀❏✻✾❇✯❁✭❄ ✬✯✯✱✭❊✱ ❊❁❆✯✭❃✱ ✺❉➃✱❅✱✲✭ ✱ ❊❁✭❁❉✽ ✻✾❉❁✭ ❈❆✲✲✬❀ ✯✾✭❇❁✰ ✾✻ ✵➑ ✱✲ ❏❉➃

➂❁❇✭✿✲✭✭ ❊❁✭❁❉❊✿✯ ✱ ❀✮❇✽ ❆❀❆✲✮ ❀❄✸✺✭✱✭❈✱✭✮ ✠ ✁✞✆✁✂✂✁✞ ✒✎☎➣✞ ✁☎✆✎✌✡✁✞ ❾✁✜ ✛✝✟✑✜✆✕✡✠✜✝ ✞✁✦✁✡✁✡✡☛ ✦✠ ✁☎✆ ✛✁✡✁☎✏✎☎✁✡ ✎✞✍ ✝✂✌✑✑✌☎✠✔ ✜✝✟ ❸✏✑✂☛ ✛✠✂✡✎✌✝❸ ✑✂ ✑✂✑✟✜✠✂✧ ❷✎✜✆✁☎✁✏ ✡✑✒✄✛✛✞✎❨✎✏✡ ❶✁✞✁✜✡✁✡✡☛ ✠ ✝✂✑✌ ↔✌✜✏✡ ✒✑✜ ↕✁✌☎ ✠✜✜ ❖✗✘➐⑨❺✗❱⑩✚❲ ✗✘✘✚✔✛✁✜ ✛✁✒✁✟✁✡✡✁ ✠ ✏✟❸✛✞✝ ✄✡✔ ✠✜✡✝✏✟✁❨✏✟✝✏✡☛ ✗✘✘⑨✔✛✠✜ ✠ ☎✍✟✏✡✁✌✝✞✝✟✄❻✝✢✡☛ ✠❶◗ ➙❸✌✡ ❳❻✦✝ ✁✞✛❸✏❻✦ ❖✗✘✣⑩❺✗✘❱✣❲ ✠✟ ✠✏✟✁❨✡✝✂❸✏ ✏✁✛✂✁✟✁✞✎✏✡✧

❯✟ ✗✘✘⑩✔✠✏ ✎✒✁✂ ✒✎☎✎✜ ❷✝✏✡✁✌ ✁✞✝✏ ✁✌✡✁☛ ✦✑☎✆ ✠ ✜✎ ✁✡ ✏✁✛✎✏✟✁✂ ✄✞✡✠✞ ✂✝◗✑✞☎✑✟✑✡✡ ✠✏✟✁❨✡✝✂❸✏ ✁✞❶✄✌✄✏ ✁✞✍✜✆✓✏✁✛✛ ✏✠❶✄✡☛ ✠✜✡✝✏✟✁❨✡✝✂❸✏ ✢◗✏✟✁✌✎✜✎✞✧ ❯ ✏✁✛✎✏✟✝ ☎❸ ✝✂✁✏✟✡✆❾ ✂✝☞✁❶✞✁✏✟✡✎✏✁ ➛✝✞✞✝✠ ❳✧ ➜✠✞✏✡✁◗☛ ✠ ❘✑✦✜✏ ➜✑❨✂✝✜✏ ↔☎✆✁✡✁ ✏✁✛✎✏✟✁ ✜✁✒✎✦✁✟ ☞❾✔ ✟✍◗✝✂✧ ➜✠✞✏✡✁◗ ✗✘❱⑩✔✛✁✜ ☞✁✞✂✎✌✡✁ ✠ ➝✑✑◗✆✁✠✌ ➏❸✛✛✁✌ ➙✑ ❨✠✜✆✡☛ ✦✑☎✆ ✂✎✏✟✕✡✏✁✜ ✒✎✂✑✜✆ ☎❸ ✝✂✁✏✟✡✆❾✡ ☞✍ ❾✔ ✡✍✏✜✍❶✁ ✎✏ ✂✎✏✍✛✛✝

☞✁✞✁✏✎☎✁☛ ➙✠✌✑✞✝✜✁ ➜✠ ❨✡✑✜ ✏✟✄ ✄✔ ✌✠☛ ✠✂✝ ✠ ✛✁ ✑✏✠✂✑◗✢ ✏✟✁✌✁✂ ✝✠✡✡ ◗✁✌ ✠✡✝✡✝✏✛✁✜ ✏✟✁✜✔ ✒✁◗✁✡✡✧ ❯ ☎❸ ✝✂✁✏✟✡✆❾ ✌❸✡✝✜✏✟✁✌❾ ✦✠✏✟✜✄✞✠✡✄✡ ➜✠✞✏✡✁◗ ✡✠✜✕✡✒✄✜✆✠☛ ❘✑✏✁❨✦ ➙✧ ↕✞✑✑◗☎✑✑◗ ❖✗✘⑨✚❺✗❱➐✣❲ ✂✁✟◗✁ ✎✔ ✜✆✁✟✡✁ ✗✘❱⑨✔✛✠✜☛ ✏ ✠ ✢◗✏✟✁✌ ✜✁ ❻✏❸❨✄✜ ✠ ◗✁✌ ✠✡✝✡✝✏ ✝✜❻✝◗✁✜❻✝✄❶✄✡ ❻✏✓✂✂✁✜✡✁✡✡✁☛ ◗✁ ✠ ❨✑✏✟✡✑❨✁✌✠✡✕✒ ✏✁✛☞✁✌✡✍✔ ✟✎✏✁✂ ✏✟✄ ✄✡ ✝✏✧ ❩❬❭❭❬❪❫❬❴❵ ❛❜❝❞❡ ❢❣❤❣❤✐❣❤❥❦❧ ♠❴❬ ♥❬♦❴♣❪♣❜❴❬q r❬s t❬❜s❴✉

✈❝r r❴❬ ✇s♣①②③❪④⑤❴❵ r❬❵ ⑥❴❝r⑦❬♦♦⑧❬⑦❬s❵ ❢❣❤❥❣❧ ❯✟ ✗✘⑨⑩✔✠✏ ✎✒✁✂ ✁✞✁❶✎✜ ❷✑❸✝✏ ❹✠✏✡✁❸✌ ❖✗✘✥✥❺✗✘❱✣❲ ✂✝✔ ◗✑✞☎✑✟✡✠ ✠ ✛✁✡✁☎✏✎☎✁✂ ✂✁✞✁✡✂✁✟✎✏✎✜✁✂ ❻✏✕✌✠✁✞ ✎✞✁✡✎✡✧ ✁✞✔ ✡✎✡✁✞✁✟✡✁ ✠✟✡ ✝✏☛ ✦✑☎✆ ✠ ✏✁✛☞✁✌✡✍✟✎✏✡☛ ☎✁✜✜✆✂✎❨✟✍◗✎✏✡ ✝✏ ✠ ✂✓✌✜✆✁✟✁✡✛✍✞ ✏✟✄✌ ✠✟✢ ✝✂✌✑✏✟✂✑❨✝✂❸✏ ✌✎✏✟✁❻✏✂✎✂ ✑✂✑✟✟✄✂✧ ❳✝✌ ❘✑✏✁❨✦ ❷✝✏✡✁✌ ✏✂✢✡ ✏✁✛✎✏✟ ✗✘⑨✣ ✠❸☎❸✏✟✡❸✏✄✔ ✛✠✜ ✁☎☎✆✍✟✍◗✓✡✡ ✠✌✌✢✞☛ ✦✑☎✆ ✠ ✏✁✛☞✁✌✡✍✟✎✏ ✁☎✁✞✍✟✦✁✔

✡✍ ✠ ✝✂✌✑✑✌☎✠✜✝✟ ❸✏✑✂ ✁✞❨❸✏✟✡✕✡✄✏✄✒✠✞✧ ❽✠✌✛✑✞✏✠✒✠✡ ❖☞✁✜✑✞✡❲ ❨✁✌ ✁✡✁✟✁✡✡ ✠ ❾✡✍✛✁✜ ✠ ❾✏✟✁✌✁✂✌✁☛ ✠ ❾✡✎✡✁✡ ✒✎☎✟✍ ✑✌✒✑✏ ✂✁✟✎✌✁ ✒✠✞✠ ✝✜✡ ✠ ✏✁✛✛✁ ✝✏✧ ❽✓✟✞✁ ✎✜✆✁ ❖❿❅ ✭❈❁ ➀❅✭❄✻❁■✭❄❋ ➁❇❄❅❋❄■✯❁ ❄❅ ✭❈❁ ➁❇✱❋✭❄❋❁ ❆➂ ▼✺❇❉❁❇➃✰ ➄✱❅❋❁✭❲ ✗✘⑨✚✔✛✁✜ ❶✁✞✁✜✡ ✁☎☛ ✁✞✝✜◗✕✡✒✠ ✠✟ ✠✜✡✝✏✟✁❨✏✟✝✏ ✝✌✄✜✆✟✠✡✄✡✧ ❩❴s ➅♣❵❬①② ➆❴❵♦❬s ❢❣❤➇➈✐❣➉❣➇❧ ➊❵ ④➋ ❬❪❵➌ ④❝♦❴❵➋❬①♦❴➍✈❵ ❭➎♦➊♦ ➏✑✛✁✌✡ ❽✑❻✦ ❖✗✘✙➐❺✗❱✗⑩❲ ✗✘✘✗✔✛✁✜

☞✁✂✡✁✡✡✁ ✞✁ ❨✑✏✟✔ ✡❸✞✄✡❸ ✠✝✡ ❖✳➑ ✱ ❀✮❇❆❀❆✲✮ ✸❄❅❂❁❅ ❊❁✭❁❉❊✿✯ ✯❁❉➃❁❅ ❀❄✸✺✽ ❒❮ ➞❴❪❪❴④❭❩➟ ➠④❪❵♦❬r ❢❣❤❦➇✐❣➉➇➇❧ ➡➢ ➤➥ ➦➧➥➨➩➧➥➫➧ ➭➧ ➦➯➲➫➧➥➨➩➧➥➫➧ ➦ ➧➨➳➭➧➥➵➸➺➵➧➫ ➻➼➦➽➵➸➾➦➲➳➦➯ ❯✟ ✠✏✟✁❨✏✟✝✏ ✁✞❶✄✌✄✏✑✂☛ ✡✎✜✆✂✁◗✎✏✁✂ ✎✏ ✠☎✠✡✠✌✡✄✏☞✑✌ ✄✂ ✓✏✏✟✁✏✏✎☎✁☛ ✁✞✆✁✂ ❻✎✞❶✠ ✠ ✝✂✌✑✑✌☎✠✜✝✟ ❸✏✑✂ ❖✛✠✂✡✎✔ ✌✝❸ ✑✂☛ ☎✑ ✛✄✂☛ ✒✕✌❸✏✑✂ ✏✡✛✧❲ ✡✄✒✑✞✡✠✌✡✄✏✠ ✠ ✛✁✡✁☎ ✏✟✁✌✔ ✒✁✟✁✡✎✡✍✞ ✎✏ ✠ ❾✡✎✡✝ ✏✁✛✡✍✞☛ ✄✏ ✏✟✢✒✠✞ ✠✟

✠✏✟✁❨✏✟✝✏ ❻✎✞✔ ❶✠ ✠ ✂✑✜✡✠ ✝✜✄❻✝✢ ✁☎✁✞✍✟✎✏✁✧ ❯✟ ✠✏✟✁❨✏✟✝✏✡ ✠ ❾✡✎✡ ✏✑✌✄✜ ✦✠✏✟✜✄✞✡ ✁✏✟✂✓✟✓✂☛ ✡✄✌☎✆✠✂☛ ✠✜✆✠☎✑✂ ✏✡✁✌✝✞✝✟✄✞✄✏✄✔ ✒✠✞☛ ✝✂✌✑✛✠✏✟✁☎✎✜✆ ✂✓✌✜✆✁✟✁✡ ✁☎✡✁✌✁ ✡✎✏✎✒✁✞ ✎✏ ✏✟✝☎✑✔ ✌➚ ✒✝✏✁✞✂✁◗✎✏✝ ✏✟✠✛✄✞✆✑✂ ✛✁✡✠✌✡✄✏✄✒✠✞ ✎✌✦✁✡❶➣✂ ✁✞✧ ➪➶➹➘➪➴➶➷➬ ➮➱➷➘➷➷✃❐ ✁✞ ☎ûÿü✟ûÿ✁û þû ☎✆ ✁ûÿü✟ûÿ✁û ✁ ✂✄☎✆✝✁✞✟✝✁✆✝ ✠✡☛✂✄ ✞✡☞✌✍✌✝✠✎ ✏✝✝✁✞✝✝✑✒✞✓ ✔✞✡☛✞✎ ✕✑✡☞✂ ✂ ☎✌✍✒☛✂✎✠✄✓ ✖✗✍✏✄✓ ✝✞✖✞✎✖✞✄ ✘✞✄✄✌✡✡✙

✚✖✂✎☎✞✍✆✌✛ ✡✆✝ ✑✝ ✞✒☛✑✖✜ ✎✠✄☎✂✔✆✄✌✕✆✙ ✡✞✎✢✁✣✑✝✞ ✘✞✍☎✗☎✡✞✄✤☎✑✝✝✞✡✓ ✣✞✛ ✁✆✄✘✞✎✕✆✙✥✂✡✦ ✧✆✥✞✡ ✂ ✖✗✍✘✞✡✢✡✞☎✞✎✓ ✤✒☛ ✂ ✔★☎✑☎✆ ☎✞✍✢✡✞☎ ✑✝ ✂ ✝✞✖✑✝✁ ✎✞✁✞ ✝✞✔ ☎✞✩✞☎✗✎ ☎✏✎✑✡✞☎✞✝✞✄ ✕✝✤✍✂✔✞✄☎✞✝✝✑✓ ✘✞✡✢✡✞✛ ☎✆ ✝☎✞✍✆✡✆☎✌✝✍✙✡ ✞✁✞✎✖✞✄ ✂✁ ✞✝✞☎✞✎✖✞✄ ✄✞✔ ✖✞✝✁✑✡✩✞☎✢✄✎✦ ✪✌✒✂✖✖ ✑✍☎✞✡✞✔✖✞✄ ✂✝✁✞✟✝✁✆✝✞✄ ✂✁☎ ✂✁ ✆✣✞✌✡✆✝ ✌✡✡✂✟✠☎✠☎ ✑✍☎☞✢✎✓ ✂✔✆✎✠✍ ✂ ✔★✝✁✞✍✞✎✓ ✂ ✖✗✍✓ ✆✡✡✞☎✥✞ ✂ ✔★☎✑☎✆ ✝✞✖ ✄✞✔

☎✂✍☎✂✡✔✂✁ ✔✆✎✍✠✠✍✒✂✄✆✁✔✫✝✠✎✂☎ ✬ ✂✁ ✂✄☎✆✝✁✞✟✝✁✆✝ ✟✞✣✆✒ ✔✆✄✣✂✁✠✄ ✞✡☞✌✍✌✝✠✎ ✏✝✝✁✞✝✝✑✒✞✓ ✂✔✞✡☛✞✎✄✞✎ ✕✑✡☞✂ ✂ ✝✞✖✑✛ ✝✁✆ ✂✝✁✞✟✝✁✆✝ ✞✡✑✍✑✝✞✦ ✝✞✖✑✝✁✞☎✖✞✄ ✔✆✄✣✆✒ ✂✁ ✂✝✁✞✟✝✁✆✝ ✂✁ ✞✡✝✗ ✑✝ ✡✞✒✘✠✄☎✠✝✂✖✖ ☎✑✄☛✞✁✗✓ ✂✁ ✂✝✁✞✟✝✁✆✝ ✭ ✟✍✞✥✞✄✕✆✙✮ ✯✰ ✱ ✲✳✴✵✲✶✳✷✸ ✸✹✺✳✻✼✸✽✻✾ ✺✳✿✷❀✶✵✲✸ ❁✷❂✻✾ ❂ ❃✳❄✳❅❀✶✵✲ ❅✳❆✳✷❀✲✵❄✳✸ ✁ ✞✒✑✝✁✝✑✒✢✒☛✆ ✞✡✡✌☎✌✝ ✝✠✍✌✄ ✖✞✎✏✥✞☎✎✞✁✗ ✖✞☎✞✒✝✑✛ ✒✞✎✞☎ ✚✟✡✦

✒☛✙✒☛✝✁✞✍✂✡✡✞✍✒✆✂✓ ☎✍✂✄✝✁✘❇✁✆✙✝ ✝✁✏✥✗✣✔✑✛ ✄☛✞✎✜ ✆✂☎✍✠✒✑✄ ✌✍☎✂✡✔✂✎✄✂✎ ✄✞✥✞✁✁✢✎✓ ✝ ✞✁✞✎ ✞✒☛✆✎✞ ✂ ✆✂☎✍✠✒✑✄ ✆✄✘✞✎✕✆✙ ✚✔✆✥✞✡ ✂ ✒✏✍✏✒ ❈❉❊❋❍ ✝✁✙ ✂✁ ✠✍✥✠✝✛ ✩✠✁✓ ✂ ■❍❏❈❊❉❑❈❍ ✟✞✣✆✒ ✂ ✎✙✍✩✌✁✩✠✁ ✎✏☎✆ ✞ ✖✞☎✞✒✝✑✒✞✎✞☎✓ ✂ ✎✞✡✡✞✔✞☎✡✞✄ ✕✝✞✄✒✑✝ ✔✆✂☎☎ ✞✁✞✎✞☎ ✂ ✘✞✍☎✗✁✑✝✞✎✞☎✓ ✖✞☎✞✒✛ ✝✑✒✞✎✞☎ ✏✝✝✁✞✘✠✒✡✂✡✙ ✄✑✥✞✄ ▲❍▼◆❈❖❑❈❍ ✝✁✙✥✂✡ ✆✡✡✞☎✆✎✜✦ ✄✠✝✠✕✠✔✆✌✡✆✝ ✆✄✘✞✎✕✆✙✎ ✔✞✒☞✞✡✞✄✑✝✆ ✘✠✍✔✌☞✂ ✆✒✞✄

✥✌✡✛ ☎✠✁✂☎✠✝✓ ✞✒☛ ✍✑✝✁✢✎ ☞✙✡ ✎✏✍✢✡✤✍☎✂✄ ☞✞✡✞✄☎✎✞✁✆✎✓ ✝ ✞✁✞✎✖✞✄ ✌✡☎✂✡✌✖✂✄ ✞✒☛ ✎✙✍✠✎✠✁✙ ✂ ✘✞✡✞✡✗✝✓ ✣✞ ✂✁ ✞✝✞☎✞✎ ✄✂✒☛ ✍✑✛ ✝✁✑✖✞✄ ✠✡☛✂✄ ✝✁✆✄✣✍✙✔✂ ☞✞✡✞✄✆✎ ✔✞✒✓ ✂✔✞✡☛ ✎✆✥✌✡☎✌✝✌✛ ✖✂✄ ✝✁✌✔✠✝ ✎✙✍✠✎✠✁✙ ✥✞✝✁ ✍✑✝✁☎✦ ✝✞✖✑✝✁✞☎ ✞ ✎✑✍✣✑✝✎✏✍ ✞✡✝✗✝✁✌✔❇ ✑✍✆✄☎✞☎☎☞✞ ✬ ✟✂✍✂✣✠P ☞✞✡✞✄✝✑✒✓ ✩✠✒☛ ◗❘❙ ✑✥✥✞✡ ❚✞✔✔✞✡❯✞✆✝ ✑✝ ❱✆✝☎✞✍ ✎✠✍✝✁✂✎✠✝ ✘✞✡✘✞✣✞✁✑✝✞✆ ✫☎✌✄ ✑✟✟✞✄ ✂ ✎✙✍✩✌✁✆ ✘✞✍☎✗✁✑✝✞✎ ✝✁✌✔✂

✄✏✥✞✎✝✁✆✎✦ ➝➞➟➠➡➢➤➥➦➥➦➦➧➨ ➟➧➩➫➧➨ ➭➯➲➳➵➸ ➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➽➼➷➬➮ ➱➷➼✃❐❒➚➻❮➻❮❮➾➱ ❰ÏÐ➳➵➸ Ñ➘➷➴Ò➻❮➻❮❮➾➱ ❰Ï➯➳➵➸ Ó➨➦➡➫➩Ô➦➡Ô➟ ➦➥➤Ô ➭Õ➳➵ Ö➨➫➧×➥Ø➥Ù➟➨ ➟➫➩➧ÚÔÙ➥➨➟➭Õ➳➵➸ ÓÙ➞➫➩➥Û➟➦➞➫➩➭Ü➳➵➸ Ö➩➥➞➫➧➨ØÔ➩➟ÛÔ➤Ô➨➸ Ý➤➫Û➨Ô➫➤➤➟ ➠Ù➫➧Þ Ø➥ÙÔ➟➫➸ ß➼Ù×Ô×➟ ➟➤ÛÔ➦➟Ù➨à á➟➦➞➫➩➥Ô×➫➨ â➩➟ÚÔ➤Ô➨à ➫Ú➢ãÛ ➨➞➩➫➠➞➥➦➥➦➦➧➨➥ä ➭åæçèéê ëì➥➩➩í➨î ï➼➷ð➻➘➼➚ ï➻➱➻❮➻ñð➼➚ ò➘ó➴❮➷ð➻➘➱ ô➾Ò➮➴ð➚➚➼➘❮➴ ❰ïïòô➵ ô❒➱➷➴ñ➸ ß➴➘➷➴Ò➱ ó➻Ò õð➱➴➼➱➴ ß➻➘➷Ò➻➚ ➼➘ö ÷Ò➴➮➴➘➷ð➻➘

❰ßõß➵➸ Ïøøùú ✄✠✝✠✕✠✔✆✌✡✆✝ ✘✞✍☎✗✁✑✝✞✎ ✎✏✁✏☎☎ ☞✞✡✞✄☎✗✝ ✝❇✡✡☛✂✡ ✝✁✞✛ ✍✞✟✞✡ ✂ ✝✞✖✘✞✍☎✗✁✑✝ ✚✂✁ ❇✄✦ ❲❳❋❨❈▼❉❑ ❲❈❊❩ ❬▲❭❩▼❊❈▲ ✬ ❚❚❪✜✦ ✁ ❫✒☛✞✝✢✡☎ ❴✡✡✂✔✠✎✖✂✄ ✞✁ ✂✁ ✂✍✌✄☛ ✑✥✞✄☎✞ ◗❵✬◗❛❜ ✎✏✛ ✍✢✡ ✥✂✄✓ ✂ ✝✞✖✑✝✁✞☎✆ ✖✞☎✞✒✞✎ ✩✂✡✌✡✠✁✌✝✌✖✂✄ ❝❝❜✛✖✂✄ ✎✏✁✛ ûüýþûÿü ✁ ✂✄ þ ☎✆ ✍✞☞✌☎✝✁✆✎ ❚❚❪✓ ✌☎✡✂✒✠✝✂✄ ❞✓❞✛✝✁✞✍✞✝✍✞ ✄✏✥✞✡✆ ✂ ✩✂✡✌✡✠✁✌✝ ✍✞✛ ✡✂☎✤✥ ✎✠✕✎✌✁✂☎✌☎✓ ✑✝ ✂ ✎✙✍✩✌✁✆ ☎✂✍☎✙✁✎✠✣✌✝☎ ❘✬◗❘ ✄✂✟✟✂✡

✔✞✒✩✠✝✝✁✂✖✖✤☎☞✂ ✚❡✆✍✎✡✂✄✣ ◗❢❢❢✓ ❫✔✠✍✆ ◗❢❢❣✓ ✧✂✄✒✍✂✔✓ ◗❢❢❢✜✦ ✁ ✏✝✝✁✞✝ ✝✞✖✑✝✁✞☎✆ ✝✁✏✥✗✣✔✑✄☛ ❤✒☛✞✡✞✔✖✞✥✑☎✞✡✞ ✞✝✞☎✑✄ ✂✁ ❚❚❪ ✞✡✗✘✠✍✣✫✡✌✝✆ ✒☛✂✎✠✍✆✝✌✒✂ ◗✬❣❜✓ ✣✞ ✥✂✝☎✂✒✛ ✖✑✡✛✝✞✖✑✝✁✞☎ ✞✝✞☎✑✄ ✞✡✑✍✩✞☎✆ ✂ ◗❙❜✛✠☎ ✆✝✦ ❫✁✞✎ ✂ ✝✁✌✔✠✎ ✩✂✁✌✄✎✖✂✄ ✂✡✂✕✝✠✄☛✂✖✖✂✎ ✡✞✩✞☎✄✞✎✓ ✣✞ ✔✆✄✣✞✁ ✆✒✞✄ ✄✂✒☛ ☎✞✍✩✞☎ ✍✙ ✂ ✖✞☎✞✒✍✞✓ ✂ ✝✞✖✑✝✁✍✞✓ ✂✁ ✞✒✑✝✁✝✑✒✢✒☛✍✞ ✑✝ ✂ ☎✌✍✛ ✝✂✣✂✡✠✔✍✂ ✞✒☛✂✍✌✄☎✦ ✁ ✞☎✆✠✡✙✒✆✂ ✑✝ ✂

✟✂☎✠✔✞✕✩✂✄✆✁✔✫✝ ✆✝✔✞✍✞☎✞ ✑✝ ✔✞✒✑✍☎✑✝✞ ☎✞✩✌☎ ✣✏✄☎✗✞✄ ✘✠✄☎✠✝✐ ☎✂✟✂✝✁☎✂✡✂☎✠✎ ✝✁✞✍✆✄☎ ✂ ✟✠✝✁☎✠✟✞✍✂☎✤✥ ✘✞✍☎✗✁✑✝✞✎ ✠✎✂ ✣✏✄☎✗✞✄ ✂ ✖✞☎✞✒ ✝✂☞✌☎ ✄✠✍✔✌✡ ❥✙✍✌☞✂ ✚✖✗✍ ✞✝✞☎✑✖✞✄❦ ❚☎✂✟✩☛✡✠✕✠✕✕✫✝✓ ❚☎✍✞✟☎✠✕✠✕✕✫✝❧ ✝✁✌☞✢✍✞✒❦ ❚☎✂✟✩☛✡✠✕✠✕✕✫✝✓ ❚☎✍✞✟☎✠✕✠✕✕✫✝✓ ✂✄✂✞✍✠✖✠✎❧ ✠✍✍✛✒✂✍✂☎❦ ❚☎✂✟✩☛✡✠✕✠✕✕✫✝✓ ❚☎✍✞✟☎✠✕✠✕✕✫✝✓ ♠✞✔✠✟✩✆✡✫✝✓ ✂✄✂✞✍✠✖✠✎❧ ✥✂✝☎✂✒✖✑✡❦ ♥✍✂✔✛ ✄✞✒✂☎✤✥ ✟✌✡✕✌✎✓

❫✄☎✞✍✠✕✠✕✕✫✝✓ ✂✄✂✞✍✠✖✠✎✜✦ ✝✞✖ ✎✏✁✛ ✥✞☎✡✞✄ ✘✞✍☎✗✁✑✝✞ ✞✝✞☎✑✄ ✂ ✖✞☎✞✒ ✍✞✁✆✣✫✌✡✆✝ ✖✗✍❥✙✍✌☞✂ ✥✂✒☛ ✖✗✍✘✞✍☎✗✁✑✝✞❧ ✂ ✝✞✖✑✝✁ ✎✞✁✞❧ ✘✞✍☎✗✁✏☎☎ ✞✝✁✎✏✁ ✥✂✒☛ ✎✏☎✑✝❧ ✣✍✑✄✞✎✓ ✆✄☎✍✂✥✑✄✌✝ ✎✂☎✑☎✞✍✞✎✓ ✞✝✁✎✏✁✏✎ ✎✏✁✥✞☎✤☎✆✎ ✂ ✘✠✡☛✂✛ ✔✂☎✠☎✦ ❱✑✒❇☎✆ ✘✞✍☎✗✁✑✝✞✎ ✞✝✞☎✑✄ ✂ ✝✁✞✔✑✡☛✁✞☎ ✑✝ ✖✞☎✞✒☎✌✍✛ ✝✂✎ ✖✗✍✞ ✑✝ ✍✫✩✌✁✂☎✂✓ ✂ ✔★☎✗✆ ✥✂✒☛ ✎✙✍☎✞✍✔✆ ✡✑✒✌✍✂✔✡✌✝✓ ✩✞✔✂☎✠✒✑✄ ☎✞✍☞✞✣✑✝ ✞✝✞☎✑✄ ✆✄☎✍✂✥✑✄✌✝

✝✁✞✍✞✡✑✎✞✎✓ ✔✌✝✓ ☎✌✛ ✥✠✡✆ ✂✄✂☎✙✔✆✂✆ ✍✑✒✆✙✎ ✝✁✞✟☎✆✎✫✝ ✒✙✕✂ ✝✁✞✍✞✟✞✡ ✂ ✝✁✏✥✗✣✛ ✔✑✄☛✞✎ ✘✠✍✍✌✝✂✎✑✄☎ ✚♦❩❉❏❩❋ ♣qr s❈❍t ❭❉▼❊❋❍ ❭❋ ❍❳❋❨❈▼❉❑ ❈▲❭❩▼❊❈▲r q ✉❍❏ ❬▲❭❩▼❊ ✈✇✇✇① ②③④ ❲✈⑤⑥✬✈②✇✜✦ ⑦✰ ✱ ✲✳✴✺✳✿✷❀✶✵✲✳✻ ✷⑧⑨❁✲❂✸✾ ⑩✲✶✷❶❅❷⑩✶❶✲❁✻ ❸ ❹❺❻❻❺❽❺❾ ❾❺❿❹❺➀❽➁➂➃❾ ➄➅➆➇➈➉➂➅❾➊➋➌➂ ❾➂➍❾➃➇❺❾ ➍➀➅❽➃➎ ➀➅➏➐➌➍➑ ◗✦ ✂ ✔★☎✑☎✞☎ ✎✏✥✞☎✗✞✄ ❣❙ ✄✂✟✠✄ ✖✞✡✢✡ ✔✞✒☞✞✡✞✄✆✎❧ ❞✦ ✕✝✂✎ ✂ ✖✞✔✞☎✝✁✑✝ ✌✡☎✂✡ ✑✍✆✄☎✞☎☎ ✖✗✍☎ ✥✂✒☛

✖✗✍ ✂✡✂☎☎✆ ✎✏☎✗✝✁✏✥✞☎✞☎ ✑✍✆✄☎✆❧ ❣✦ ✂ ✎✏✥✞☎✎✞✁✗✎ ✎✏✁✢✡ ✡✞✒✂✡✌✖✖ ✞✒☛ ✘✞✄✄✌✡✡❦ ➒ ✒✞✄✄☛✞✝ ✝✁✆✥✌✍✒✌✝❧ ➒ ✂ ✝✞✖✥✌✡✂✣✑✎✖✙✡ ✎✙✍✠✎✠✁✙ ☎✞✄☛✑✝✁☎✩✞☎✗ ✎✆❧ ➒ ✒☛✫✡✡✂✣✌✝ ✌✡☎✂✡✌✄✠✝ ☎✢✄✞☎✞✆ ✚❋❳➓❋➔ ▼❑❋➔ ❑❋➔ ❊❳➣ ◆❋➔ ❭❳▲▼❊❈ ❑❉❩❍❉✜❧ ➒ ✂✁ ✠✍✥✠✝ ✘✞✡✢✡✞☎✞✝ ✘✞✍☎✗✁✑✝☎ ✣✆✂✒✄✠✝✁☎✆✁✌✡✦ ❸ ➐➃❻↔ ❾❺❿❹❺➀❽➁➂➃❾ ➄➅➆➇➈➉➂➅❾➊➋➌➂ ❾➂➍❾➃➇❺❾ ➍➀➅❽➃➀➅➏➐➌➍➑ ◗✦ ✂ ✔★☎✑☎✞☎ ✎✏✥✞☎✗✞✄ ❣❙ ✄✂✟✠✄ ✖✞✡✢✡ ☞✞✡✞✄✆✎ ✔✞✒ ✚✎✆✛

✥✑✥✞ ✆✔✟✡✂✄☎✌☎✫✔✛✖✞✢✡☎✞☎✑✝ ✞✝✞☎✑✄✓ ✞✎✎✠✍ ✞✒☛ ✑✥✞✄ ✖✞✡✢✡ ✆✣✞ ✝✠✍✠✡✩✂☎✙✜❧ ❞✦ ✂ ✖✞✔✞☎✝✁✑✝ ✌✡☎✂✡ ✑✍✆✄☎✞☎☎ ✔✑✡☛✞✖✖ ✝✁✏✥✞☎✞✎✖✞✄ ✡✠✛ ✎✂✡✆✁✌✡✙✣✆✎ ✚✟✡✦ ✒✞✄✄☛✞✝ ✝✁✆✥✌✍✒✌✝ ✂ ✔✑✡☛✞✖✖ ✍✑☎✞✛ ✒✞✎✖✗✡✜✓ ✣✞ ✂ ✔★☎✑☎ ✌✡☎✂✡ ✑✍✆✄☎✞☎☎ ✝✁✞✍✥✞✎✓ ☎✞✝☎✢✍✞✒✞✎ ✄✞✔ ✑✍✆✄☎✞☎☎✞✎✓ ✑✝↕✥✂✒☛ ✂ ✔✑✡☛ ✖✞✔✞☎✝✁✑✝ ✝✟✠✄☎✌✄ ✝✁✑☎✥✌✡✌✝✂ ✥✂✒☛ ❇☞✍✂ ✔✞✒✄☛✆☎✌✝✂❧ ❣✦ ✂✖✖✂✄ ✂✁ ✞✝✞☎✖✞✄✓ ✩✂ ✂✁ ✂✡✌✖✖✆✂✎ ✎✏✁✢✡ ✡✞✒✂✡✌✖✖ ✞✒☛

☎✢✄✞☎ ✘✞✄✄✌✡✡❦ ➒ ✂ ✖✞☎✞✒✄✞✎ ❣➙ ➛➜✛✠☎ ✔✞✒✩✂✡✂✣✙ ✡✌✁✂ ✥✂✄❧ ➒ ✩✞✡☛✆ ✘✌☞✣✂✡✠✔✓ ✑✍✁✑✎✞✄☛✝✑✒❧ ✝✝ ⑦❹ ⑩①⑤②❺①⑤⑦① ④① ⑩❶⑥⑦①⑤②❺①⑤⑦① ✁✂✄☎✆✝✞ ✆✟✠✡☛☞✄✆☛☞☎ ✟✌✟✍✎☛✠✡ ✏ ✑✟✎✟✆☞✄☛☞✑✒✓ ✠✡✟✌✆ ✎☎✠✆✔✑✏✠✕ ✎☛✓✡ ✑✟✎✟✆☞✄☛☞ ✖ ✌✟✂✁✟✌✔✗☎✘ ☞✂✌✔✠ ✠✡✟✌✆ ✎☎✠✆✏ ✍☎✙ ✌✟✚✆ ✞☎✄☞✛✔✓✏✆✏✜ ☞✄✢✞✟✆✆✏✠☎ ✟✌✟✍✎☛✠✡✟ ✞✏✛✡ ✌✏✍☎✂✙ ✓✘✛☎✏☎ ✞☎✄☞✛✔✓✏✆ ✆✔✓✡✂✛✌✏ ✞✏✛✡ ✎✔☞ ✣✟✌✆✒✄☛☞✌✟ ✤✆✏✓✕ ✏✄ ✂✌✞✂☞ ✎☛✓✡ ✑✟✎✟✆☞✄☛☞☎ ✣✟✌✆✒✄☛☞✆

✍☎✏✛✠✂☞✄✆☎✄✔✓✥ ✦ ✧★✩✪✫✬✭✮✩✧✮✯✪✩✰✬ ✱✩✪✮✲★✳✧✩✴ ✵✬✶✰✷✸★✬✧✹✺✻★ ✧★✯✴✧✳✰✩✧ ✴✪✬✮✳✪✬✼✽✻✴✾ ✿✥ ✏ ✎❀✆☛✆✟✆ ✚✢✞✟✆✒✟✠ ❁❂ ✠✏✁✂✠ ✑✟✓❃✓ ❄✟✓✟✠☎✚ ✎✟✛ ❅☎✎✁✓✏✠✆✔✆✤✎✙✑✟❃✓✆✟✆☛☞ ✤✆✔✠ ✟✛✡ ☛✞✟✠ ✑✟✓❃✓❆ ❇✥ ✏ ✣✟✌✆✒✄☛☞ ✏ ✆✟☞✆ ✓✟✛✚❃✓✢✠✑✢✄✒✑✑✜ ✎❀✆☛✆✑✟ ✑✟✞✂✠✆ ✌☛✙ ☞✄✟☎✆ ☛✌☎✠✆☎✕ ❁✥ ✓✟✛✏✓✔✑✑ ✟✛✡ ✣✟✠✠✔✓✓ ✏ ✚✢✞✟✆✚✟✄✒✚ ✚✢✄❃✓❈ ✛✟✠✠✡✟☞ ☞✄☎✞✔✌✛✔☞ ✏ ✎❀✆☛✆✆✟✓ ✚✏✁✗☞✂✓✏✆✂☞ ✍✌☛✠✑✒✓✕ ✁✂✄☎✆✝✞ ✆✟✠✡☛☞✄✆☛☞ ✏

✞✔✓✏✍☛✚✑✘✓✜ ✞✏✛✡ ☞✄✢✞✟✆✎☎✠✙ ✆✔✑✘✓✜ ✏✎✟✓✡ ✏✄ ☛✌☎✠✆✟✆✆ ☞✄✟✌✞✑✒✓ ✞✏✛✡ ✆✟☞✆❃✌✟✛✑✒✓ ☞✄✔✌✎✏✄☎✚✕ ✌✟✂✁✟✌✔✗☎✘ ☞✂✌✔✠ ✠✡✟✌✆ ✎☎✠✆✏ ✍☎✌✟✚✆ ✞☎✄☞✛✔✓✏✆✏ ✞✏✛✡ ☞✄✢✞✟✆✆✏✠☎ ✟✌✟✍✎☛✠✡ ✞✏✛✡ ✌✏✍☎✂✓✘✛☎✏☎ ✞☎✄☞✙ ✛✔✓✏✆ ☞✄✟✌✞✟✚ ✞✏✛✡ ✆✟☞✆❃✌✟✛✟✚ ✆✔✓✡✂✛❄✔✌✏ ✞✏✛✡ ✎✔☞ ✟✛✡☛✌✆✟✓✎❀ ✣✟✌✆✒✄☛☞☛✌✟ ✤✆✏✓✕ ✏✄ ✂✌✞✂☞ ☞✄✟✌✞✟✚ ✞✏✛✡ ✆✟☞✆❃✌✟✛✟✚ ☞✟✑☛☞✄☎ ✣✟✌✆✒✄☛✙ ☞☛✆ ✍☎✏✛✠✂☞✄✆☎✄✔✓❄✏✥ ❭❪✮✳✮ ✩❫✲✮✮ ❴✏✛✡✂✠ ✣✂✠✆✂☞ ✏

✛✂✠✍✂☞ ✑✟✎✂☞✏✚✂✍✔☞✜ ✑✟✢✓✆✢✄☛☞✜ ✏ ✎❀✆☛✆☎ ✆✟✌❃✓✟✆ ✟✓✒✚☛☞✄✝✆☛☞✟ ❅✓✟✎✂☞✔☞✜ ☞✄✒✌✄✟✆✜ ❩✏❄ ✟✓✆✔✙ ✞✂✓✝✆✔☞✏ ☞✆✑✥❆✥ ❵✂✠✆✂☞ ✏ ✚✂✗✚✔✄✏✆☎ ✆☛✠✡✟✄✒✚ ☎☞✎✟✌✟✆✟ ☛☞ ✚✂✠✆✌✂✓✓❄✏ ❅✁✓✥ ✍☎✏✑✟✆✟☞ ✎✟✓✓☎✆✤☞ ✟☞✟✆☛✠ ✏ ✞☛✌✗✤✚✂✌☞✄☎✠✆ ✠✂✌✎✏✙ ✓☎✄✔✓✔☞✏ ☞✆✑✥❆✥ ❛✄✟✁✆☎✚✤☞✎❀✆☛✆✞✏✛✡✎✏✛✏☞✌☎✄☎✚✘❄❜✑✟✆✟✛✟☞✟✆☛✠✁✟✌☎✂✁✟✙ ✌✏✆✝✞ ✏✠✆☎✎☎✚✌✂✑☎✔✓☎☞ ✁✌✂❝✓✏❬☎☞✆ ❅✁✌✟✞✟✠✆✝✞ ✏✠✆☎✑☎✂✆☎✚✤✎✙ ✚✟✄✟✓☛☞✆❆ ✚✟✓✓ ✞☛✛✟✄✠☎

❅✓✍✥ ☞✟✑☛☞✄✟✆✜ ☎✓✓✥ ✏✄ ❞❡❢ ☞✄✏✚✎✏☎ ☎✌✔✠✡✟✓✞✟ ✏ ✎❀✆☛✆☎ ☞✟✑✣✟✌✆✒✄☛☞✟✚ ✎✟✛✟✓✒✄☛☞☛✌✒✓❆✥ ❭❪✮✳✮ ✶❫✶✮✮ ❢✟✛✣✟✓✟✓✒ ☞✟✑☛☞✄☎ ✆✟✗❩✠☎✚✔✆ ✚✟✓✓ ✏✓✚✏✓✎✏✄✠☎ ❅✏ ☞✄✢✞✟✆✟✚ ✚✝✎☛✓☛☞✟✜ ✞☛✌✄☛☞✗☞☎✓✓✏✁✝✆✔☞✜ ✍☎✏✆✟✌✎☎✏✜ ✣✟✓☞✄✝✞✘✍✘ ✞✏✌✌✏✙ ✆✂✚ ✏✓✚✏✓✎✏✄✔☞✏✜ ✎✟✛✣✟✓✟✓✒ ✞✏✌✌✏✆✆✟✗❩✠☎✚✏ ☞✆✑✥❆✥ ❛✄❃✚☞☛✛ ✟☞✟✆☛✠ ✚✟☞✄✆✡❀✗☞✟✌✟ ☛☞ ✔✆✎✂☞✏✚✂✍✔☞✥ ❨ ✆✟☞✆❩✒✎☛✌☞☛✚✓✟✆✟✆ ✏ ✠✂✌✎✔✓☎☞ ☞✄☎✠✆✟✠ ✚✟✓✓ ✆✏✌✆✏✠☎✥ ❨✄

✏✓✆✏✆✔☞ ✌✂✠✆❄✏ ✏ ❩✒☞✄✏✑✔✓✡✂✄✔☞✆✜ ✏ ✚☎✏✓✏✚✤✓✘ ✎❀✆☛✆☎ ❩☎✁✂✆✟✌✎☎✏ ☛☞ ✏✄ ✏✠✟☞✄✆☛✄☎✏ ✞✏✄✂✍☎✓✏✆✔✗☎✘✆ ✂✚✂✄✜ ✟✎☎✙ ✏✆✆ ✏ ✎✏✛❩✒✎☛✌☞☛✚✓✟✆ ✆✂✞✔✑✑ ✗☞✢✚✚✟✠✥ ❨ ☞✄✢✞✟✆☎ ✂❬☎✛☛✠✆✟✠✄☎✘ ✣✟✠✠✆✏✌✆✔☞✏✜ ☞✄❃✚☞☛✛ ✟☞✟✙ ✆☛✠ ❩☎✁✟✌✂❬☎✛✟✠☎✄✔✗☎✘ ✏✓✚✏✓✎✏✄✔☞✏ ✏ ✎❀✆☛✆ ☞✂✌✔✠✥ ❨✄ ✂❬☎✍✏✆✝✞ ✣✂✓✡✏✎✏✆✂✚ ✣✂✠✆✂☞ ☞✄✟✌✟✁✟✆ ❄✔✆☞✄✏✠✏✚ ✏ ✚✘✌✂✚✂✄✘✚✚✏✓ ☞✄✟✎✑✟✠☎ ✞☛✍✟✚✟✄☛☞✑✟✠❈ ✏ ✌✟✏✚✆✝✞ ✂❬☎✙ ✛☛✠✛✡✢✚✢✚

❅✟✓☞✒☞✂✌✑✏✠ ✏ ☞✄✤✁✟✌✂❬☎✍✙✏✠☎✂✠❆✜ ✏ ☞✟✑☛☞✄☎ ✁✏✆✂✛☛✠✟✚✚✟✓ ☞✄✟✎✑✟✠☎ ✞☛✍✟✚✟✄☛☞ ✟✓☞✒ ✞✂✠✏✓✔✆ ❄✟✓✟✠✆☎✥ ❨ ✓✟✤✚✂✗☎✆✏ ❴❨❣❤✐❥✚✏✁✗☞✂✓✆ ✂❬☎✛✟✠✔✄ ✏✚✆☎✞☎✆✔☞✏ ✁❦❧ ✣❃✛✛✒ ❅♠✎♥♦❂ ✐✛✎✎❆✜ ✟✄☛✌✆ ❩☎✁✂❬☎✏ ✟☞✟✆☛✠ ✏ ✚✘✌✂✚✂✙ ✄✘✚ ✟✓✁✤☞✄✆✝✆✔☞✔✠✏✚ ✟☞☛✓✡✟ ✔✆✎✟✠✟✆☎✓✟✛ ✗☞✢✚✚✟✠✥ ❭❪✮✳✮ ✼✮✹✷ ❨ ☞✟✑✣✟✌✆✒✄☛☞ ✔✓✆✏✓✔✑✏✠ ✏ ✚✂✠✆✏✎☎✠✔✗☎✘✆ ✚✢✞✟✆✒ ✚☛✆ ✘✌✔✠ ✑✟✓❃✓ ✏✓✏✚✤✓ ✚☎✥ ❨ ✁✂☞✄✆✂✁✟✌✏✆✝✞ ☎✍✒☞✄✏✚✑✏✠ ✏

✣✟✌✆✒✆✓✟✠✝✆✒☞✄✟✌✟☞ ✚☛✄✙ ✎✂☞✔☞ ☛☞ ☞✆✟✌☎✓ ✛✤✎☎✚✟☞✄✆✡❀ ❩✏☞✄✠✔✓✏✆✏ ☞✟✑✚✟✄✟✓☛☞✙ ✚✂✌✜ ✚✢✆✢✄☛☞✚✂✌ ✚✢✆✟✓✟✄✒✥ ♣❊ ❋ ❍■❏❍❑▲▼◆❖❍P Pq❚Pr◆❳▲❯ ▲❖❙s❍◆▼❯ ❉❊ ❋ ❍■❏❍❑▲▼◆❖❍P ◗❑❍❘❍❙❚❯❱❲❳ ❨ ✣✟✌✆✒✄☛☞✟✚ ✓✟❩✟✆☞☛✛✟☞ ✣✂✌✌✔☞✏☎✆ ✌✟✠✍☞✄✟✌✟✄✞✟ ✎✟✛ ✓✟❩✟✆ ✔✓✓✏✁✝✆✏✠☎ ✏ ✚✘✌✂✚✂✄✘✚ ✟✌✟✍✟✆☛✆❈ ✏✄ ✂✁✟✌✔✗☎✘✌✏ ✞✔✌✘ ✑✟✆✟✛✑✒✓✕ ✏ ✎❀✆☛✆✑✟✠ ✚✢✄✌✟✎❀✚✢✍✒ ✎❀✆✒☎ ☞✄✟✎☛✓✡✄✟✆✑✒✓✕ ✏ ✎❀✆✒❩✟✓✡☎☞☛✛ ❅✁✓✥ ✏ ✓✟✞✟✛✒✑✒✓✜

✚✓✝✎✏✑✟✌✟✠✍✟✄☛☞✑✒✓✜ ✞✝✄✑✒✓ ☞✆✑✥❆✕ ✏ ✎❀✆✒☎ ✆✔✌✛✡✏✚✌✘✓✜ ✣✟✓☞✄✟✌✟✓☛☞✟✚✌✒✓✜ ✟☞✄✚✢✄✢✚✌✒✓ ❅✆✟❬✙ ✆✝✓☎✔✚✜ ✞✏✌✌✘✏✠✡✏✛✂✚✜ ✚✢✆☞✄✟✌✟✚ ☞✆✑✥❆✥ ❨✄ ✏☞✄✟✁☞✄☎☞☞✟✓ ✚✏✁✗☞✂✓✏✆✂☞ ☞✄✏✑✔✓✡✂✚✏✆ ✑✟ ✚✟✓✓ ✆✏✌✙ ✆✏✠☎ ✎☎✠✍✟✛✡☎✚ ✆☛✠✡✟✄✒ ✟☞✟✆☛✑✟✠✜ ✏ ☞✟✑✣✟✌✆✒✄☛☞✟✚ ✟✓☞✒✍✙ ✓✟✛✟☞ ✎✟✛✟✓✒✄☛☞☛✆ ✗☞✏✚☎☞ ✟✄ ✑☎✄✆✂☞✝✆❄✏✥ ❷❸ t★✬✧★✮✳✽✹✧ ✮✳✷✉✩★✲✴ ♠✂✌ ❅☎✍✒☞ ✞✏✛✡ ✛✡✟✌✎✟✚❆✜ ✏✓✤✓✆✔✁✓✔✓✆☞✔✛✜ ✟✓❩✝✄✔☞✜ ❩☎✁✂✙

✞✂✓✟✎☎✏✜ ✌✂☞☞✄ ✁✟✌✣❜✄☎✘✜ ☞✄✆✟✌✂☎✍✆✟✌✔✁☎✏✜ ✎✟✛✞✔✓✆✂✙ ✄✂✆✆ ☎✎✎✤✠✞✔✓✏☞☞✄✏✓ ✟✛✡❃✆✆ ❄✔✌✘ ✑✟✆✟✛☞☛✛✟✚ ❅✍☎✏✑✟✆✟☞ ✎✟✓✓☎✆✤☞✜ ✎✔❄✗☎✌✌❩✂☞☎☞✜ ✤✌☛✎☎✏❆✜ ☎✎✎✤✠☞✄✤✁✁✌☎✎✔✓✆ ✔✓✓✏✁✂✆✂✚✥ ❨✄ ✤✆✘✑✑☎ ✟☞✟✆✟✚✑✟✠ ✎❀✆☛✆☎ ✑✟✏✞✏✆✚✂✄✔☞ ✔✓✆✏✓✔✑✏✠ ✗☞✏✚ ✏☞✄✟✁✆☎✚✤☞ ✚✢✌❃✓✎☛✠✡✟✚ ✚✢✄✢✆✆✜ ☞✆✟✌☎✓ ✎❀✆✒✑✟✠ ✆✢✌✆☛✠❩✟✆✥ ❨ ✑✟✆✟✛✟✆ ✎❀✆☛✆ ✤✆✔✠ ☎✄✂✓✔✓✠☎ ✚✟✓✓✜ ☞✆✟✌☎✓ ✚✢✌✠✡✟✄✟✆✑✟✠ ✏ ❩☎✛☎☛✠☛☞ ✌✟✠✍☞✄✏✑✔✓✡✂✚

☞✄☎✛✂✙ ✌❜ ✑✟✆✏✌✆✔☞✔✞✏✓ ✚✟✓✓ ✔✁✂✓✠☎✥ ❛✟✑☛✆ ✚✢✆✢✄✠☎ ✗☞✏✚ ✈✎❀✆✒☎ ✚✢✌❃✓✎☛✠✡✟✚✇ ✚✢✄✢✆✆ ☞✄✏✑✏✍✥ ❢☛✛ ✏ ✓✟✛✚✢✄✟✓✟✑✑☎ ❩✂✄✙ ✄✔✆✏✌✆✂✄✘☎ ☞✟✎ ☛✌☎✠✆✚✟✄❩✟✆✠✟✚ ✚✢✄✞✟✆✓✟✠❃✓ ✏ ✑✟✆✟✛✛✟✓✜ ❩✏✄✏✆☛✌☛☞ ✤✆✔✠ ☎☞ ✔✆✎✟✠✟✆☎ ✂✆✆❩✂✠☎ ☎✄✂✓✔✓✔☞ ☞✄❃✚☞☛✛✟☞✥ ①②③④①⑤②⑥⑦ ⑧⑨⑥④⑥⑥⑩❶ ÑØ Ô❐Ï❒Ù❐ÏÑ❐ ❰❐ ÔÕÐÑ❐Ï❒Ù❐ÏÑ❐ ✁ ✂✄☎☎✄✆ ✝✂✂✞✄✟✠✡✡☛ ☞✌✍✎✄✞☛✏ ✑✒✓✔✔✓✒✓✕✖ ✗✓✘✙✔✚✒✙✛✜✒✔ ✢✛✣✘✓✔ ✤✜✔✥✚✤✚✦✧✜✢✚ ✚ ✢✓★★✓✕✩ ✤✓✪✚✔✫✪✚✩

✙✗✓✦✓✕✔✓✢✔✖ ★✓✒✓✬✥✔✘✓ ✚ ✗✥✬✕✓✭✓✔ ✬✢ ✘✚✥✮ ✥✚✔✫✭✚✔✩ ✤✫✒✔✔✬✥✩ ✕✓✪ ✪✓✦✯✓✒✓✒✰ ★✰✥✯✓✥✔✰✔✒✓✕✱✔✬✢✖ ✒✓✮ ✪✫✢✜✢✖ ★✫✥✫✔✘✜✒✜✢✩ ✓✒✰✛✓✔✓✢✓✕ ✯✓✕✕✜✒✒✲ ✯✓✥✔✰✛✬✢ ✳✤✓✮ ✒✧✙ ✘✚✦✧ ✔✜✘✫✒✙✴✵ ✁ ✶✷☞✌☞☞✄✆ ✝✂✂✞✄✟✠✡✡☛ ☞✌✍✎✄✞☛✏ ✸✫✢✢✛ ✔✓✹✤✕✙✭✚✩ ✓✒✬✦✔✓✒✓✕ ✘✬✥✛✬✢✹✢✙✒✒✚✺✱✔✜✢✖ ✤✫✢✢✛✻ ✪✼✔✬✔ ✳✽✾ ✲✥✚✴✩ ✚✛ ✚✢✛✓✺✢✛✙✢ ✙✕✔✥✚✫✺✓✥✚✔✱✘ ✪✓✦✢✬✥✔✬✢✓✖ ★✓✒✓✬✥✔✘✓ ✚ ✕✓✪ ✢✔✓✥✙✒ ✪✼✔✬✔✙ ✥✬✢✛✔✘✓✘✰✭✓✔✖ ✪✼✢✛✓✥✓✭✓✔✖

✪✼✔✰✙ ✓✢✛✮ ✭✣✛✣✭✓✔✩ ✕✓✪ ✪✓✦✯✓✒✓✒✰ ✒✬✦✹✢✓✥✓✩ ✭✙✤✼✒✬✢✖ ✤✙✺✫✔✓✥✪✙✚✩ ✤✫✢✢✛✻ ✺✥✓✫✺✓✥✚✔✱✘ ✭✲✥✤✜✛✙ ✔✚✥✔✲✛✭✫✗✜✢✙ ✙✗✰✵ ✁ ✶✷☞✌☞ ☞✿❀❁✂❂ ❃✫✹✭✜✛✚✔✙ ✔✬✕✧✓✛✰ ✒✓✤✓✔ ✪✚✦✚ ✚ ✪✼✔✬✔✙ ✔✱✺❄✢ ✙✢✖ ★✙✮ ✛✫✕✧✫✢ ✪✼✔✬✔✓✭ ✓✢✓✔✬✕ ✚ ✢✓★✯✓✥✔✰✛✬✢ ✥✙✛✙✭✲❅✚ ✚✛ ✜✔✒✚✮ ✦✫✢✕✜✒ ✪✚✦✚✢✚★★✵ ❆ ✪✼✔✬✔✙ ✢✓★✓✭✓✔ ✚ ✢✓★✯✓✥✔✰✛✬✢ ✭✫✹✭✜✛✚✔✚ ✔✙✢✛✔✚✖ ✔✙✢✛✔✚✮ ✯✓✥✔✰✛✣✔✔✖ ✯✓✥✔✰✛✣✔✔✖ ✬✢ ✢✛✓✕✕✧✓✛✓✔✔✮✯✓✥✔✰✛✣✔✔ ✹✢✫✺✫✥✔✫✭✮ ✥✚

✫✢✛✔✤✚✔❅❄✭✵ ❇❈❉❊❉❋❉❍ ■❏❑❋▲❈ ❜❳❝❵❯❞ ❡❢❳❣❳❯ ❱❝❤✐ ❝❞❥ ❱❦❧❞❝♠❝❱ ❲♥❵♥❱✐ ♦❝♣❝qr ❚❯❱❲❳❨ ♠rs❞❞❨❧♥❱ q❣❞t✉❞✈ ❞❣♠✇❳✐ ♠❨❱❲❳❵❫❯q❳❝❱❲❳❯q♥❞❯❱ ❩①❬❛ ❩❬❭ ❪❱❫❴❫❵❳❛ ❳❵❨t❳s❱✐ ♦✇♠rs❳❨t✐ ♣❯❲❝❞❝❳❥ t❯♣♥❞❨❱❲❳② ❵❝q❧❱❲❝❵ q❝❡ qr③❞❳ ❡❝♠❭ ⑧❞❝t❳③♣ ❞❣♠✇❳❯✐ ❝❴❝✐ ①❬✐ ❚❯❱❲❳❨❥⑥❝❵❳❦❲⑦❳❳ ♦✇♠r✇❳❯ ❡❝♠qr❯❳♥❱ ❳⑦❵❥ ❳❣q❳✐ t❯❱❡❣❵❳❣t❢ t⑦❵qr❝❥ ❩❬❬❭ ❪❱❫❴❫❵❳❛ ❲❝❳❯ ❱❲❝qqr❝❲❦❧❣❱❱❝❞ ❩❴❞❭ ❨❴❴❝q❧❝❪❳❫❡❯❨❛❭ ①rs❞❞❨❧♥❱✐ ♣❨♠r ❷❝❞❝q❳❣❥ t❝qr

❱❲❝qqr❝❲❦❧❣❱ ❨ ①❬ ❶❝❵❳❦❲⑦❳❳ ❳❵❨t❳s❱❤②❞✐ ♥❳♦❨❳❫❞②✐ ❸ ②❵♥❥ q♥❞ ❵⑦♣❯❧❝❤❤ ❯❧❝❯♠ ❝❞❞♥❳♥❱ ❩❬❬❬❭ ❪❱❫❴❫❵❳❛ q❣❞t✉❞ ❡❨❵❨❧❳ ❳❵❨s❡♥❱ ❱❣❥ ❵✉❞❣❱❝t✐ ❨❲ ❨❱❲❝❴❳❯ts❱ ❡❢❥ ❳❣❳❯ ❳❝❪♦q❯t❨ ❱✇❞r❫❱ ♦❯❤♥❷❨❭ ⑥❝❵❳❦❲❣❱✐ ❜❲❝qqr❝❲❝❳❳❥⑥❝❵❥ ①❝qqr❝❱ ❴❵❝❫❴❝❵❨❳③♣ ❲❱❯♠❝❵❯ ❴❝❵⑥❫❥ ❳❦❲⑦❳❳ ❵♥❪❯②✐ ❸ ②❵♥q♥❞ ♦❫❱❱❲❨❤❤ ❯❧❝❯♠ ❝❞❞♥❳♥❱ q❣❞t✉❞ ❡❨❵❨❧❳ ❩❬❹❭ ❪❱❫❴❫❵❳❛ ❴❝q❝❳❵♥❞② ❳❵❨s❡♥❱ ❱❝❤❝t❭ ▼❉◆❍▲❖P ◗❘❙ ④⑤ ④ ⑨⑩ t❤❭ ⑤⑩ t❤❭ ❸⑩ ❺❻

❽❾❿➀❽➁➂➃➄➀➅➆ ❾➂➇➈➂❿➂➉➊❾ ❆✛ ✚✢✛✓✺✢✛✙✢ ✢✛✚★✜✒✧✚✙✕✚✭ ✢✛✙✦✫✥✻ ★✓✔✚✥✔✜✢✚ ✗✣✕✔✰ ✔✬✮ ✕✧✓✛✰➋ ✚✛ ✓✒✢✰✗✒✓✦✓✢✓✕ ✛✜✥✔ ✢✓★✓✔ ✢✔✓✥✙✒ ✯✓✗✰✭✣✔✬✢ ✯✓✗✙ ➌➍ ✲✥✜✙✦✩ ✤✙✦✙✬✕✬✢ ✭✬✛✯✓✥✔✰✔✒✓✕✱✔✬✢ ✢✛➎✭✢✬✦✓✢ ✚ ✢✓★✭✓✛✓✒✬✢ ✓✒✰✔✔ ✬✢ ❄✔✜✕✩ ✚ ✯✓✗✰✭✣✔✬✢ ✹✢✓✥✬❅✓✭✫✥ ✢✔✓✥✙✒ ✔✓✹✤✕✙✭✜✔ ✭✓✒✒ ✚✒✭✚✒✪✚✛✕✙✵ ❐❒❮❰❐Ï❒ÐÑ ÒÓÐ❰ÐÐÔÕ ➏❻ ➐➀➂➃➑➉➑❿➒➉➒❾➓ ➄ ➈➔➃❽➈❽❿➔➈ ➂➉➑➑➣➒➉➒❾➄➓ ➑➣➄➈➀➑➆➒➉➒❾➄ ↔↕➙➛➜➝➞➟➠ ✬✒✰

✪✙✭✥✫✫✥✦✚✕✙✛✪❄✢✫✭ ✳★✓✒✓✬✥✔✘✓ ✚ ✕✧❄✦✘✲ ✯✫✥✪✜✭✚✔✖ ✺✒✵ ✢✺✲✥✜✭✚✔✴ ✓✒✺❄✢✛✔✱✔✜✢✚✖ ✔✓✒❅✓✢ ✹✢✱✥✚✪✓✕✔✓✢✮ ✢✬✦✖ ✪✓✒✧✓✔ ✭➎✒✣✕★✣✛✰ ➡✛✙✭✚✙ ✬✢ ✭✬✪✙✚✙ ★✓✤✚✔✜✢✫✭✭✚✒✖ ✪✲✗✢✛✓✥✓✭✭✓✒✖ ✓✢✛✭✣✛✣✭✭✓✒ ✒✓✤✓✔ ✓✒✬✥✕✙✵ ➢✫✕✔✫✢✚★★ ✦✧✚✮ ✭✫✥✒✚✔✙ ✪✲✗✢✛✓✥✓✭➋ ✁❁☞➤✏✆➥➦➤✞➥✂ ➧✚✔✬✭✫✕✧ ✬✢ ✫✒✹✢✲ ✢✔✓✥✙✒✙✛✜✒✜✢✙ ✓✒❅✜✥✜✢✵ ➧✚✔✜✢✫✢✢✜✦✚ ✚✛✫✕ ✚✒✚✺✢✛✙✭✖ ✤✫✦✧ ✚ ✔✻✒✕✧✫✪✜✢ ✚✒✚✔✔ ✜✒✒✲ ✦✰✛ ✤✰✪✬✥✢✬✭✒✓✔✓ ✪✓✦✤✚✒✚✗❅✚ ✚

➨➩➩ ➫➭✮✫✔➋ ➨➩➍ ✭➯✚ ✓✢✓✔✬✕ ➨✾➨ ➫➭✖ ✾➩➲ ✭➯✚ ✓✢✓✔✬✕ ➨➳➌ ➫➭ ✒✓✢✛ ✤✰✪✬✥✢✬✭✒✓✔✓✵ ❆ ✢✔✓✥✙✒✙✛✜✒✜✢✤✫✛ ✢✛➎✭✮ ✢✬✦✓✢ ✙✗✰ ✚✛ ✓✒✢✰ ✓✢✓✔★✓✕ ✾➩✖ ✚ ✪✜✢✫✗✙✭★✚✕ ➨➩ ✺✓✥✹✵ ❆ ✘✱✮ ✥❄✢✫✭ ✬✢ ✢✺✲✥✚✭✬✺✛✰ ★✚✭✔✬✥✙❄✪✫✭ ✓✒✒✓✕✙ ✤✚✔✬✭✫✕✧✢✜✦ ✯✓✒✔✬✔✓✒✓✖ ✤✫✦✧ ✚ ✭✬✢✛➎✒✬✭✓✔ ✒✬✦✔✓✒✓✕✱✔✢➎✭ ✬✢ ✚ ✦✰✛ ✭✣✛✘✓✔✮ ✒✓✕➎✒ ✬✥❅✓ ✚✛ ✚✕✧✚✦✫✭ ✯✓✒✢✛✱✕✬✔✵ ❆ ✤✚✔✬✭✫✕✧✢✜✦✫✔ ✚ ✹✢✫✮ ✪✚✦✫✒✜✢✫✕ ✓✒✤✓✒✧✓✛✓✔✔ ✙✕✗✙✭✜✔✫✥✹✢✱✭

✢✛✱✕✘✜✒✔✫✛✜✢✚ ❅✓✒✛✙✵ ❆ ✪✲✗✢✛✓✥ ✤✜✔✥✜✕✧✚✖ ✤✫✦✧ ✤✰✬✥✛✬✭✓✕✧ ✔✜✥✦✧✚✭ ✓✢✓✔✬✕ ✕✓✪ ✚✒✭✚✒✪✚✛✤✚✔✲✵ ➵➥✞✂☞✄➸➺✆➺✞➥✆➥✂ ✄☞➺✆✌✍➻➤➼➺➽➽❂✆ ➾✚✦✧ ★✓✤✚✔✫✒✲ ✭✬✺✓✢✢✬✦✦✓✒ ✥✓✕✗✓✒✭✓✛✙✭✖ ✤✚✔✬✭✫✕✧ ★✚✭✮ ✔✬✥✙❄✪✫✭✭✚✒✖ ✘✱✥❄✢✫✭✭✚✒ ✬✢ ✢✺✲✥✜✭✭✚✒ ✢✛✓✪★✓✕✵ ➚✒✰✕✧✓✖ ✤✫✦✧ ✤✰✬✥✛✬✭✓✕✧ ✔✜✥✦✧✚✭✕✜✒ ✙✢ ✚✒✭✚✒✪✚✛✤✚✔✲✵ ➧✜✔✥✜✕✧✚✖ ✤✫✦✧ ✦✧✻✒✬✭✫✕✧✖ ✪✬✥✦✓✛✰ ✬✢ ✗✥✜✦✚✩ ✚ ✢✔✓✥✙✒✙✛✜✒✔ ✯✓✒✢✛✱✕✓✕ ✔✫➪✙✭❄✢ ✬✢ ✙✥✥✙✔✜✒✲

✓✔✙✒✬✕✮✫➪✙✗ ✪✚✥✚✗✘✜✕✧✫✭ ✒✓✤✓✔✕✓✭✖ ✓✛✬✥✔ ✚✛ ✱✦✧ ✢✔✓✥✙✒✙✛✜✒✔ ✓✢✛✭✣✛✣✭ ✤✚✢✛✕✜✒✚✔✚ ✓✒✰✔✔ ✤✫✢✛✮ ✢✛✚★★ ✔✜✥✫✒✜✢ ✳✢✛✓✒✒✰✛✔✓✔✬✢✴ ✢✛➎✭✢✬✦✓✢✵ ➶➺➽✄✡ ✂☞✄➸➺✆➺✞➥✆➥✂ ❆ ✢✺✫✥✙✹✙✗ ✭✬✪✙✚✙ ✢✛✓✥✓✭ ✯✰✭✬✺✺ ✗✓✛✙✕✯✓✭✹✙✲✥✚ ✤✚✢✛✮ ✕✜✒✤✚✔✲✭✖ ✗✓ ✤✫✢✢✛✚★★ ✙✗✓✙✦ ✚✒✭✚✒✪✚✛✘✚ ✢✔✓✥✙✒✙✛✜✒✕✚✭ ✙✢✵ ➚✒✰✕✧➎✭✖ ✤✫✦✧ ✘✙✢✛✫✕✧✒✚✦ ✫✒✹✢✲✭✖ ✬✢ ✤✰✬✥✛✬✭✓✕✧ ✔✜✥✮ ✦✧✚✭ ✓✢✓✔✬✕ ✙✢ ✚✒✭✚✒✪✚✛✤✚✔✲✭✵ ➧✜✔✥✜✕✧❄✭✖ ✤✫✦✧

✔✫➪✙✭❄✮ ✢✚✭ ✬✢ ✙✥✥✙✔✜✒✕✚✭✵ ❆ ✒✓✦✦✧✚✭✥✚★★✚✕ ✚✒✭✚✒✪✚✛✫✔✔ ✯✫✒✧✬✮ ✭✫✕✧ ✢✺✫✥✙✹✙✗ ✢✛✓✥ ✚ ✾➹✮✫✢ ✦✒❄✔✜✥✚✒✗✓✤✙✗ ✳➭✙✗✓➪✴✖ ✚✪✓✒✧ ✚ ✒✓✦✔✣★★ ★✚✭✔✬✥✙❄✪✫✔ ✬✢ ✘✱✥❄✢✔ ➨➩ ✺✓✥✹✓✕ ★✓✒➎✒ ✓✒✺❄✢✛✮ ✔✱✔❅✚✖ ✚ ✢✺✲✥✜✭✚✔ ✹✢✚✭ ➳ ✲✥✚ ❄✔✜✕✵ ➘✄✂❁✡➥➸✞➥✂ ❆ ✦✚✪✪✚✢❄✦✜✥✛✜✢ ✬✢ ✚✛ ✓✒✓✭✔✥✫✕✢❄✦✜✥✛✜✢ ✭✙✘✜✒✲✚✕ ✢✔✓✮ ✥✙✒✙✛✜✒✵ ➴✕✭✜★★ ✙✺✚✥✙ ✹✬✒✫✭✥✚✖ ✓✦✧✢✛✓✥ ✤✚✢✛✕✜✒✚✔✫✢ ✓✢✛✭✣✮ ✛✣✭ ✳✺✒✵ ✪✼✚✕✧✚✦✯✓✹✢✭✓✕✗✰✭✖ ✔✼✭✴ ✬✢

✚✕✧✚✦✫✭ ✳✺✒✵ ✭✣✔✮ ✢✛✓✥✓✭✴ ✤✙✗✓✦ ✢✔✓✥✙✒✙✛✜✒✜✢✜✥✚ ✤✚✢✛✕✜✒❅✜✭✵ ➷❻ ➬➂❿➑➣➮➱➑➒➉➒❾ ✑✒✰✖ ✢✛✚✺✫✥✫✗✲✭✬✺✓✢ ✪✙✭✥✫✫✥✦✚✕✙✛✪❄✢✫✭ ✢✛✜✪✜✕✚✭ ✹✢✣✭✭✓✕✔✬✢✓✖ ✓✒✺❄✢✛✔✱✔✜✢❄✭✖ ✙✒✒✵ ✙✕✚✭✔✙✘✜✒✜✢❄✭ ✥✬✘✬✕✵ ✃✒✮ ✔✚✒✜✕✫✢✚✕ ✤✚✢✛✕✜✒✔ ✪✲✗✢✛✓✥✓✙➋ Ö× ÖÝ ÙÐÔÑÞÐÔÖÐ ÓÐ ÙÚÕÖÐÔÑÞÐÔÖÐ ✁✂✄☎✆✝✞ ✟✠✡☛☞☎☛✌✁✍✎✏ ✑✠✒ ✓ ✔✕✖✗✘✙✙ ✙✚✛✗✜✢✣✤✥ ✜✦ ✧★✢✤✦ ✕✔✩✤✦✪✗✤✔ ✫✕✬✧✕✦ ✭✮ ✭✚✗✯✰ ✦✯✢✚✱ ✲✤✥✕✫✫✕✔ ✙★✢✳✴ ✵✢✕✖✕✦ ✗✯✢✖✶✚✛

✷✕✢✗✮✗✔✕✫★✗✜✦✜✢✕ ✯✔✰ ✗✚✔✯✙✚✫ ✸✹ ✺✻✰✼✦ ✗✕✔★✗✕✗✗ ✧★✪✖✮✪✗ ✭✚✦✪✫✯✔✤✫✛✴ ✗✘✙✙ ✥✣✫✗ ✽✾ ✩✕✢✿✣✖✱ ❀✮✜✢✪✜✛✕✫✶ ✗✯✢✖✶✚✛✫✯✔ ✫✕✥ ✚✔✛✚✔✥✚✪✭✚✗✳✱ ❁☛✡❂✂❂ ❃✍✒❂✝❄✄❂✍✝☎✍✌ ❀✮✜✢✪✜✛✕✫✶ ✗✯✢✖✶✚✛✫✯✔ ✣✦ ✚✔✛✚✔✥✚✪✭✚✗✳✛✴ ✬✕ ✚ ✭✮✫✜✔ ✛✕✰ ✧✜✦✙✜ ✭✚✗✯✦✼✦✚✛✱ ✓ ✥✣✛✢✼✼✢✖✚✫✣✪✥✤✦✼✛ ✜✢✪✜✛✕✫✶✦✜✖✕ ✫✚✖✶✼✫ ✕✔✗✜✢✮ ✧✕✔✵✛ ✦✪✕✥✙✕✫❅ ❆ ❆ ❆ ❆ ❇✢✚✥✰✩✼✪✣✗★✧ ✙✚✛✗✜✢✣✤✥✼✛ ✫✚✖✶✼✫ ✜✢✪✜✛✕✫✶✕✛❈ ❇✢✚✥✰✫✕✖✚✗★✧ ✙✚✛✗✜✢✣✤✥✼✛

✛✣✦✦✜ ✕✔✔✕✫✯✔✔✳✛❈ ✻✔✼✦✗✢✣✬✣✤✥ ✜✦ ❉✶✿✼✙✚✿✗✕✢✣✤✥ ✫✚✖✶✼✫ ✕✔✔✕✫✯✔✔✳❈ ✓ ✔✚✦✦❊ ✧★✢✤✦✼✛ ✛✣✷✕❋✕✪✕✗✗✕✫ ✕✔✔✕✫✯✔✔✳✛✱ ✓ ✷✕✢✗✮✗✔✕✫★✗✮✦✪✕✢✕✛ ✷✕✔✭✚✦✪✫✯✔✯✦✯✢✚ ✧✼✫✚✗✛✼✪✳✔✚✖ ✚✔✛✚✔✥✚✪✯✦✣ ❋✚✧✚✦✔✚✗✴ ✼✔✬✚✗✼✛ ✕✔✛✜✦✪★✗✜✦✕✴ ✚ ✛✵✔✘✫✙✘✰ ✪✮ ✚✫✶✚✖✼✛ ✜✦ ✗✯✢✖✶✚✛ ✭✚✗✯✦✼✦ ✷✕✢✗✮✗✔✕✫★✗✜✦✜✭✕✪ ✦✪✵✛✰ ✦✜✖✕✦ ✗✘✥✜✫✶✦✜✖✣ ✷✼✛✴ ✙✕✭✚✗✯✦✣ ✣✬✮ ✦✗✙✱❍ ✚✪ ■❏❑ ✯✔✗✚✔ ✛✣✚✬✼✗✗ ▲▼◆❖P◗❘❙❚❯❚❱ ❯ ❲❳❨❚❩❚❬❳❭❪❚P❫❨❩❬ P❫

❲❳❨❚❩❚❬❳❭❪❚❩❴ ❫❙❳❨❳◗❨❩❬❵ ✿✱ ✛✣✚✬✧✯✫✶ ✚✬ ❊✗✥✤✗✚✗✯✦✗✱ ❛✼✫✗✼✦✚✙✙ ✦✪✕✢✕✛❅ ✷✕✫✼✔✦✪✯✢✥✚✪✜✛✼✛✴✛✔✳✢✧✕✖✶✵✔✕✗✕✛✴✚✔✛✼✭✼✔✼✛✴✛✧✚✗✕✢✫✕✢✰ ✚✥✥✳✫✣✤✥✰✦✪✯✢✥✚✪✜✛✼✛✱ ❜❝❞ ❡❢ ❣❤❢✐❥❤❢❦❤ ❧♠❣♥♦♣q❣r❣ s✚✩❋✚✣✫✛✢✚ ✚ ✗✯✖✚✙✙✚✫ ✜✢✗✕✔✥✕✪✕✗✗ ✦✕✙✜✦✪✣ ✚✦✪✕✩✦✪✣✦ ✥✯✢ ✢✜✦✪✔✕✗✕✦✕✫ ✛✣✬✼✔✖✼✪✼✗✗ ✢✤✗✣✫ ✕✔❋✯✢✯✦✦✯ ✧✯✔✗✱ ✓✪ ✚✦✪✕✩✦✪✣✦✰ ✦✕✔ ✛✚✩✿✦✼✔✚✗✼✦ ✦✪✚✙✯✔✶✼✛✚✗ ✙✕ ✛✕✔✔ ✗✚✢✗✚✫✣ ✚✪ ✼✩✕✢✯✿✣✳✢✚ ✧✯✢✳ ✙✕✗✕✖✴ ✚

✥t✗✜✗✙✕✫ ✛✘✪✢✕✥t✛✘✬✮ ✥t✗✮✣ ✦✪✕✥✜✔✶✪✕✗✴ ✚ ✥t✗✮✭✕✔✶✣✦✜✖✴ ✚ ✥t✗✮✣ ✗✯✢✖✶✚✛✴ ✷✕✔✦✪✕✢✕✔✜✦✕✛✴ ✕✦✪✛✘✰ ✪✘✛ ✕✦✕✗✜✙✕✫ ✣✦✱ ❉✣✫✬✕✫ ✥t✗✜✗ ✕✔✮✗✗ ✦✕✙✜✦✪✣ ✙✕✥✼✦✚✛✼✰ ✬✯✦✗✴ ✛✜✪✷✕✢✗✮✗✔✕✫★✗✜✦✗ ✛✕✔✔ ✧✜✖✕✪✫✣✱ ✉✗✕✢✣✔ ✥t✗✮✛✘✩✕✫✶ ✜✦ ✖✤✥✣✛✕✦✪✗✶t✴ ✦✗✕✢✣✔ ✣✪✼✔✯✔✯✦✴ ✥t✦✪✕✢✕✛ ✜✦ ✧✚✢✢✳✚✫✶✚✰ ✖✼✛ ✚✔✛✚✔✥✚✪✯✦✚ ✫✜✔✛✵✔ ✥✼✬✕✢✫ ✦✕✙✜✦✪✕✗ ✫✕✥ ✥t✧✕✔✭✕✰ ✗✮✱ ✓ ✦✕✙✜✦✪✣ ✚✦✪✕✩✦✪✣✦ ✦✪✣✖✼✢❊ ✳✧✣✫✗✜✪✛✕✬✜✦✕✛✕✗ ✣✖✜✫✶✕✔✴

✚ ✦✗✕✢✣✔ ✗✕✢✵✔✕✗✕✫ ✬✼✔✖✼✪✳✛✫✚✛ ✥✕✖ ✛✕✔✔ ✜✢✗✕✫✣✵✛✴ ✭✼✖✶ ✚ ✗✕✿✭✫✣✛✚✣ ✦✪✚✙✯✔✶✼✛ ✔✕✖✛✣✦✕✙✙ ✥✕✖✦✜✢✗✜✦✕ ✣✦ ✚✛✯✢ ✧✜✖✪✕✰ ✗✕✦ ✷✕✢✗✮✪✜✦✗ ✕✢✕✬✥✜✫✶✕✪✭✕✗✱ ✈✇①✈① ② ③④⑤ ⑥⑦④⑧⑨⑩❶❷❸⑨⑩⑥ ❹❺☞❃☛☎ s✕✥ ✙✣✪✼✫✶★✗✼✗✗ ✕✖✶✜✢✗✕✔✥t✕✫✴ ✭✼✖✶ ✚ ✙✮✢ ✚✔✚✿✦✼✫✶✚✙✙ ✿✦★✢✚✦✪✯✥✚ ✚✔✚✿✦✼✫✶✚✙✙ ✦✕✙✷✕✢✗✮✪✜✦✣ ✚✢✯✫✫✶✚✔ ❋✯✢✫✚✴ ✬✕ ✕✔✕✛✗★✧ ✕✦✕✗✕✛✙✕✫ ✗✕✔❋✕✦ ✗✼✚✔✕✗✗ ✦✪✵✛✦✜✖✕✦❈ ✔✕✭✕✗✮✔✕✖ ✚✫✗✣✰ ✦✪✕✩✗✣✛✤✦ ✦✪✚✩✩✚✫✫✚✔

✛✔✳✢✭✕❻✣✬✣✫✴ ✛✧✚✗✕✢✫✼✔❍ ✚ ✥t✗✜✗✰ ✭✕✪ ✔✕✖✛✘✪✕✔✕✙✙✣ ✣✬✮✩✼✫✗✙✚✫✱ ✆☞✆✎❽❾✁❾☎ ✓ ✦✪✮✢✴ ✭✚❋ ✕✔✗✯✧✼✔★✗✯✦✚ ✛✘✪✧✕✗✔✕✫✵✔ ✚ ✥t✗✜✗ ✕✔✮✗✗ ✗✘✢✰ ✗✜✫❋✜✛✴ ✚ ✔✕✭✕✗✮ ✔✕✖✛✣✦✕✙✙ ✭✯✥✦✜✢✵✔✜✦✦✕✔✱ ❑✘✪✧✕✗✔✕✫✵✔ ✚ ✥t✗✜✗ ✕✔✮✗✗ ✕✔✧✜✖✕✪✧✕ ✚ ✦✕✙✷✕✢✗✮✪✜✦✣ ✚✢✯✫✶ ✽❿✴ ✽➀ ✳✢✯✧✚✔ ÛÜ ✚ ✥t✗✜✗ ✕✔✮✗✗ ✕✔✧✜✖✕✪✧✕ ✚ ✦✕✙✷✕✢✗✮✪✜✦✣ ✚✢✯✫✶ ✛✘✪✕✔ ➁❿✰✼✦ ✚ ✭✯✥✦✜✢✵✔✜✦✕✛✙✕✫ ✕✫✫✶✣ ✣✬✮ ✚✔✚✗✗ ✥✯✢ ✙✚✛✗✜✢✣✤✥✼✛ ✦✪✚✩✼✢✼✬✭✚✗✫✚✛ ✕✔❍✱

❇✜✩✣ ✙✼✢✼✗✧✯✔✯✦✴ ✦✪✮✢✗✕✔✕✫★✗✮ ✛✢✜✰ ✥✕✛ ✕✦✕✗✜✫ ✚ ✷✕✢✗✮✪✜✦✣ ✚✢✯✫✶ ✛✣✦✕✙✙✴ ✥✣✫✗ ✽❿✱ ➂✠☞ ✍✁✠✌☛☎✒➃✎☛☎✍ ✓ ✔✕✖✖✶✚✛✢✚✙✙✚✫ ✚✔✛✚✔✥✚✪✼✗✗ ✦✪✕✢✕✛ ✚ ✛✘✧✕✗✛✕✪✮✛❅ ❆ ✸✾❿✰✼✦ ✣✪✼✩✢✼✩✣✔✰✚✔✛✼✭✼✔❅ ✬✕✫✚✗✤✢✯✔✴ ✙✚✛✗✕✢✣✿✣✬✴ ✭✚✰ ✗✯✦✗✚✢✗✚✥✚ ✢✘✧✣✬❈ ❆ ✾✴➁❿✰✼✦ ✛✔✳✢✭✕❻✣✬✣✫ ✛✧✚✗✕✢✫✼✔❍❅ ✙✚✛✗✕✢✣✿✣✬✴ ✦✩✳✢✯✛✰ ✢✚ ✫✕✥ ✭✚✗✴ ✭✼✦✦✪❊ ✭✚✗✯✦❊ ➄ ✳✢✚❍❈ ❆ ✸✾❿✰✼✦ ✩✼✧✣✬✼✫✰❋✼✬✣✬❅ ✼❻✣✬✯✔✴ ✚ ✦✩✳✢✯✛ ✕✔✔✕✫ ✭✚✗✯✦✼✦✴

✦✪✕✢✧✕✦ ✚✫✶✚✖✼✛ ✩✔✱ ✧✜✢❍ ✖✶✼✢✦✚✫ ✣✫✚✛✗✣✧✯✔❋✯✛✴ ✣✢✢✣✗✯✔✰ ✭✚✗❋✚ ✚ ✙✮✢✗✱ ✓ ✦✕✙✜✦✪✕✗✣ ✔✕✥✼✦✳ ✦✪✕✢✕✛✕✗ ✿✦✼✩✼✢✗✼✦★✗✭✚✗❋✤✛ ✚✦✪✕✢✣✫✗ ✣✦✴ ✭✼✖✶ ✦✪★✫✕✦✕✛✰✕ ✩✔✱ ➅✕✗✚✬✣✫✴ ❑✼✬✚✫ ✖✕✷➆✢✙✗ ✦✗✙✱❍ ✧✚✖✶ ✦✪★✫✗✕✔✕✫✕✛ ✩✔✱ ❑✼✬✚✫ ✷✚✢✙✔✼✦❍✱ ✓ ✦✪★✫✕✦✕✛ ✕✔✮✫✶✕✴ ✭✼✖✶ ✔✯✗❋✤✛ ✚ ✔✕✥✼✦✼✗✗ ✗✕✢✵✔✕✗✕✗❈ ✚ ✦✪★✫✗✕✔✕✫ ✬✕✪✣✫➇✿✣✕✫✦✕✛✕✗ ✩✕✬✣✖ ✚✛✛✼✢ ✭✚✦✪✫✯✔❋✤✛✴ ✭✚ ✷✼✫✗✼✦ ✔✯✗✫✣ ✚ ✙✮✢ ✦✚❋✯✗ ✦✪★✫✜✗ ✩✔✱ ✚

✫✕✛✢✼✗✣✛✤✦ ✜✦ ✚✪ ✜✔✮ ✦✪✘✧✕✗ ✥✕✖✛✵✔✘✫✙✘✪✗✕✗✜✦✕✛✼✢❍✱ ✈✇①➈① ② ➉➊❸⑨❸ ⑥⑦④❸❸➋ ③④⑤➌⑥⑤❸④❸⑦⑥➍❷❸⑨⑩➎ ⑦⑥➉➏⑩➐⑩ ➑ ➒ ➓➔➣↔↕↔➙ ➛ ➜➔➣↔➛➝➣➞↕↔ ➟↔➔➜➠↔➡➢ ➝➠➡➤➔➥➙➦➙➓➔➧➨➙➠↔➩ ➫➙↕➧➭ ➛ ➜➔➯➓➙➯➡➠↔ ➟↔➙➔➥➢➓ ➲➙➦➝➯➳➔➧➵ ➤➔➓➸➠➙➔➓➔➩ ➔➓➦➙➙ ➸➠➺➔➡➡➻➝➼ ➒ ➑ ➓➔➣↔↕↔ ↕➓➙➛➓↕➜➛➧ ➛ ➙➔➥➸➔➡➔➙➙ ➔➙↔➡➠↔➸➣➧➛➓➙➽➓ ➙↕➸➣➾ ➓➣➞➸➛ ➝➢➤➔➓➠➭ ➝➯➥➝➯➥➯↔➔➧ ➙➯➥➙➠➧➢➝ ➟➓➞➼ ➛➓↕➜➜➩➼ ➒ ➤➔➥➙➦➙➾ ➓➔➧➨➙➔➙➙ ➙➔➥➻➓➔➙ ➔➓➠➺ ➧➛➺➵ ➓➔➺➵➔➧ ➛➡

➔↔➔➙➓➔➺➔↔ ↔➔➜➸➣➧➛➓ ➔➺➚➣↔↔➡➛➜➜➨➙↕↔➚➣➡➭ ➞➥➠➧ ➜➔➚➔➓➵➔➡➠↔➚➔➡➼ ➑ ➒ ➝➓➛↔↔➡➢➝➫↔ ➓➔➣↔↕↔ ➟➛ ➛➓➢➺ ➛➓➝➛➓➛➡➡↕➝➩ ➝➠➙ ➤↕➾ ➡➢↔➜➽➓ ↕➓➓➪ ➶➼ ➜➔➧➡➢➧➧➔➓ ➙➯➥➙➠➧➦ ➝➠➙↔➡➔➥➢ ➡↔➨➥➙➛➓➛➧➨➙↕↔➹ ➘➼ ➝➠➙↔➡➔➥➢ ➓➔➣↔↕↔ ➔➧➺➔➞➠➓➵➔➡➔➙➙ ➤➔➥➙➦➙➓➔➧➨➙➦↔➡➔➥➥➔➓ ➟➶➴➷➬➾➣↔ ➮➽➞➙➢➧➝➙➱➥↕➸➛➓➩➼ ✃➔➓➔➧➓➔➺ ➛➡ ➛➞➣➙➙ ➢➧➙➠➡➠➧➵ ➸➛➺➵ ➲➙➦ ➔➓➤➣➺➛➞➣➙➙➭ ➑ ➠↔ ↕➓➙➛➓↕➧➣↔➛➧ ➛➓➝➛➓➛➡➣➙➙ ↔➡➛➜↕➓➵➛➢ ↔➡➔➥➢➧➙ ➝➔➓➓ ➔➓➾ ➮↕➥➧➢➹

↕➓➙➛➓↕➜➛➧ ➳➣➸➢➞➣➧➾➮➣➞➢➞➞➛➓ ➟❐➔➙➛➢↔➣➞➣➧➛ ➴ ❐➔➙➛➞➢➧ ➴ ➟➮➽➞➩➠➥➡➠➝➔➧➵ ➜➦➥➲ ➜➔➙➔➺ ➔↔➔➙➠➜➔➧ ➛➓➝➣➚➣➾ ➓➣↔ ➓➔➣↔➽↔➡➔➥➥➔➓➭ ➳➓➼ ❒➣➞➔↔➔➳➙ ➣➓➞➛➙➙➛➓➭ ↔➙➜➼➩ ➙➯➥➙➠➧➢➝➭ ➓➔➺➛➓↕➜➜ ➝➠➙ ➟➞➔ ↕➓➙➛➓↕➜➛➧ ➚↕➥➣➩➭ ➔➺➵↕↔➙ ➝➯➸➔➙➦ ➛➓➾ ➝➛➓➣➛➓➭ ❮➛➺➤➣➺➽➜➛❰ ➤➣➺➣➙➙ ↔➙➔➥➢➓ ➺➠➡➺➣➜➽Ï➣➝➾ ➝➛➓➭ ❮➜➫Ï➢➝➝➛➓❰➼ ➒↔➡➔➳➙➢➝➫↔ ➜➔➛➸➛➙➝➣➡↕↔➧↕➓ ➢➧➞➢➺ ➛ ➙➔➥➸➔➡➔➙➙ ➔➙↔➡➠↔➾ ➑ ➙➦➓ ➢➧➞➫➓➸➛ ➚➛➓➛➞➫➧➝ ➛ ➳➔➥➢➤➠➥➢➛ ➤➔➓➠➭

↔➡➔➳➙➢➝➫↔➭ ➸➛➺➵➢↔ ➤➔➥➙➦➡➯➙➙ ➲➙➠➙➢ ➙➔➥➻➓➔➙ ➔↔➔➙➠➧ ➛ ➳➔➥➢➤➠➥➢➛ ➤➔➓➦➓ ➚➛➓➛➞➫➧➝ ➛ ➜➔➛➸➛➙➝➣➡↕↔ ➙➔➥➸➔➡➔➙➙ ➚➔➓➵➔ ➤➔➓➠➼ ➒ ➓➔➣↔↕↔➧↕➓ ➛ ↔➡➠➓➢ ➥➠↔➡➔➝ ➤➔➓➠ ➚➛➓➛➞➽➭ ➔➡➠➥➙ ➔➺➵➥➔ ↔➡➔➧➧➵➔➡➔➙➙➔➜➜➠ ➸↕➓➽ ➜➫➾ Ï➢➸➛➓ ↔➣➚➛↔➔ ➙➠➥➻➧➝ ➸➢↔↔➡➛ ➛ ➙➔➥➻➓➔➙ ➝➯➡➔➳➔ ➤➔➓➠➼ ➑ ➒ ➓➔➣↔↕↔ ➸➠➺➠➧ ➛ ➙➔↔➙➚➛➮➓➛➙➣➝➜➛➧ ➯↔↔➡➔➺➵➲➓➙ ➤➔➥➙➦➙➾ ➓➔➧➨➙➦↔➡➔➥➙ ➛ ➜➦➥➺➵➫➓➓➛➞↕↔ ➠↔ ➠➺➠↔ ➔➓➝➔➥➻➓➠↔➔ Ï➠➓➮↕➜➽➓ ➤➔➓➢➙➛➙➮➫➝➼ ÐÑÒÓÐÔÑÕÖ

×ØÕÓÕÕÙÚ ➤➭ ➧➝➡➞➯➝➡➤➝ ➠➝ ➧➨➢➤➝➡➞➯➝➡➤➝ ✁✂✄✂ ☎ ✆✝✞✟✞✠ ✞✡☛☞✌✡✞✡✞ ✠✍✎✌✏✌✏✑✒ ✓ ✔ ✕✖✗✘✙✗✚✖✚✛✙✜✢✚✣✤✚ ✥✦✧✙✚✖✙✜ ★ ✩✪✚✣✚✫ ✚✙✗✬✛✙✚ ✚✫✤✭✚★✮ ✤✯✰✯✜★✥✱ ★ ✩✪✚✣✚✕✙✜ ✗✣✤✭✚ ✧✙✧✖ ✤✭✙✩✣✛✲✭✙✚ ✯✛✚★✛ ✧✫✤✙✛✚ ✩✪✚✖✤✥✦✳✙✜✲ ✣✤ ✰✴✩✫✥✙✤✭✚✲✪✱ ✧★✛★✩✫✜✚ ★ ✩✪✚✣✚ ✤✵✮ ✗✯✜ ✶★✤✭✜✯✛✚ ✩✪✤✭✙✗✙✥✱ ✙✤✭✥✦✭✦✥✱ ★✜✲★✰✵✥ ✤✚✙✗✫✛✫✚✯✤✯✮ ✜★✥ ✩✙✰✖✗✭✣✤✙ ✷✣✛✸✯✕✹✛ ★ ✘✙✗✚✖✚✛✙✜✢✚✙✚✚ ✚✙✗✬✛✙✚✙✚ ✤✚✙✗✫✛ ✛✙✜✮✚✙✺✚✢✛✫✯✧★✛ ✧★✰✲

✧✢✭✶★✚✛★✜ ✳★✳✢✗✗★✛✱ ✚✵✧✯✕✕✯ ✤✚✙✗✫✛ ✥✫✮ ✙✰✣✤✭✢✚✖ ✚★✗✚✵✭✣✥✵✥ ★✛✥★✛✩★✭✯✤✯✧★✛ ✫✭✵✛✯✛✸✴✥ ★ ✜✙✩ ✘✙✗✮ ✚✖✚✛✙✜✢✚✙✚✚ ✕✖✗✘✙✛✬✛✙✚✙✥✚✖✛✱ ✚✙✤✚✚✯✸✣✥✵✥✚✹✛✻ ✔✭ ✫✭✵✛✯✛✯✤ ✘✖ ✷✣✛✸★ ★ ✕✙✚✙✰✕✖✛ ✤✭✯✗✩★✭✹ ✥✵✜✚★✩✫✜✯✷✫✹ ✩✙✰✙✛✖✭✣✤✙✻ ✓ ✔ ✘✙✗✚✖✚✛✙✜✢✚✙✚✚✱ ✼✙ ✤✚✙✗✫✛✜✙✥ ✜✙✩ ✚✙✥✫✜✚✶✙✚✖ ✩✪✚✣✮ ✚✫ ✚✙✗✬✛✙✚✗✙ ✗✯✗★✰★✤✭✚✶★✚✹ ✤✚✙✗✫✛✱ ✦✜✚★✳★✼✹✤✱ ✩✪★✜✲★✰ ✘✹✛✫✯✥ ✶★✤✭✜✵✤✤✯✰★ ★ ✳✵✤✭✚✵✳✙✗★✚✢✧ ✘✙✗✚✖✭✣✤✙✥

✩✙✰✙✛✖✮ ✭✣✤✣✕✙✜ ✥✣✗✼✣✤✙✤✱ ✩✫✧✙✛ ★ ✘✵✥✵✭✵✚✚ ✫✭✭★✼✯✤ ✗✣✧✣✜ ✙✛✖✮ ✤✙✰✢✚✶✙✚✫✥ ★ ✕✖✗ ✗✙✭✫✼✴✯✛✫✤ ✕★✥✚✣✗✫✴✩★✫✜★✥ ★ ✘✙✛✤✭✢✜✗✙ ✥✙✗✬✛✣✤✣✚ ★ ✩✪✚✣✚ ★✛★✚✚✻ ✓ ✽✫✧✙✛ ★ ✘✙✗✚✖✚✛✙✜✢✚✙✚✚ ✕✖✗ ✩✣✛✲✙✕✕ ✗✣✚✙✰✙✫✕✙✜ ✩✫✜✼✫✰ ✩★✗★✼✜★✥ ✕★✥✚✣✗✫✴✩✵✥✱ ✙✭✣✗✚ ★ ✕✖✗✚ ✤✙✩ ✩✪✤✭✙✗✗✙✛✱ ✤✙✩ ✥✣✭✭✙✛ ✜✙✩ ✤✭★✕★✼ ✩✙✰✣✗✫✜✚✙✜✫✻ ✓ ✔✭ ✫✭✵✛✯✛✯✤✶✵✭ ✯✛✚★✛✯✕★✜ ✜✣✰✲ ✼★✗★✕✱ ✙✰✲✤✭✙✗✮ ✶★✤✭✜✯✛★✚✵✤ ✤✚✙✗✫✛ ✚✙✺✚✫✛✥✙✜✼✖✚✱

✳✙✗✩✙✯✕✫✛✫✤ ✛✙✜✮✚✙✺✮ ✚✢✛✫✯✥★✚ ✧★✰✲ ✳★✳✢✗ ✫✭✵✛✯✛✹✥✙✜✼✖✥✙✚ ✶★✤✭✜✯✛✴✜✥✱ ★✩✙✮ ✛✲✙✥✙✚ ✦✜✚★✳★✼✹ ✘✙✛✬✛✙✚✙✥ ✗✦✰✭✢✚✙✜✙✥ ★ ✕✙✚✙✰ ✕✖✗✣✶✙✭✻ ✓ ✾✛✚★✛✯✜✵✤ ✤✙✕✣✤✭✙✚✫ ✕✙★✧★✚✥✵✭✯✤✵✥✱ ✶★✤✫ ✩✪✚✣✚✙✥ ✙✤✙✚✣✜ ★ ✤✳✙✷✫✯✛✫✤★✜ ✶★✸✚✵✰★✚✵✚✚ ✙✛✤✖ ✛✙✳✙✼✖✧✙✛ ★ ✩✪✚✖✤✜✖ ✣✤ ★✭ ★✤✤✭✫✤✭✚✙✜✤ ★ ✕✙✚✙✰ ✛✯✕★ ✘✙✛✖✛ ✧✣✰✭✫ ✙✛ ★✭ ✫✭✵✛✯✛✯✤✚✻ ✿✭✴✚✯✜ ★ ❀❁❂❃✮★✤✭✚★✛ ✩✯✗ ✵✼★✚✵✛✶★✚✹ ★ ✩✪✚✖★✤✭✚★✛ ✛✯✕✧✣✰✣✶✙✭✻ ✔ ✩✯✤✵✼✫✥

✛✙✳✙✼✖✧✙✛ ★ ✕✙✚✙✰ ✘✙✸✙ ✘✙✛✖✛ ✫✭✵✛✯✛✜★✥✱ ★✩✙✮ ✛✲✙✚ ★✭ ★✤✤✭✫✤✭✚✙✜✤ ❄❃❅❆❇❈ ✧★✰✲ ❉❊❋❁❆❆❍✮✘✵✰✹✥✥★✛ ■★✭ ❏✜✻ ❑✷✤✙✗✙✕✵✰✯✗✗★✛▲▼ ★ ✩✪✚✖★✤✭✚★✛ ✛✢✗✯✸✯✶✵✭ ✗✦✰✭✢✚✻ ✿✭✴✚✯✜ ✥✦✧✙✚✥✙✭✫✥ ★ ✥✣✚ ✵✛✼★✛✤✹ ✫✭✵✛✯✛✹ ✛✙✳✙✼✖ ✘✙✛✶✙✛✲✙✭✣✤✙✻ ✔ ✛✙✩✵✤✵✚✚ ✚✙✗✬✛✙✚✜✣✛ ✩✫✜✼✫✰ ✥✫✤✙✕✕ ✗✣✤✭✚ ✫✭✵✛✯✛✴✜✥✻ ✓ ✔ ✛✙✳✙✼✖✥ ★ ✕✙✚✙✰✗✙ ✧★✛✹ ✶✙✛✲✙✭✣✤ ✴✚✯✜ ★ ✩✪✚✣✚✫ ✚✙✗✬✛✙✚ ✥✦✭✙✳✙ ✘✙✛✣ ✩✯✗ ✜✙✩ ✩✵✭✰★✚✶★✚✹✥✱ ✩✙✗✚

✥✹✗✵✥✵✭✹✥★✚ ✧✫✶✙✚✬✜✥ ★ ✜✙✩ ✘✙✗✚✖✚✛✙✜✢✚✙✚✚ ✗✣✤✭✙✥✗✖✛ ★ ✩✪✚✣✚✫ ✚✙✗✬✮ ✛✙✚✗✙✻ ✔✭ ✫✭✵✛✯✛✯✤ ✷✤★✥✫✤ ★ ✳✙✗✫✘✣✗✫★ ✘✙✛✣ ✩✵✭✰★✚✶★✚✹✻ ✓ ✔ ✛✙✳✙✼✖✥✙✚ ★✭ ✫✭✵✛✯✛✚ ✚✙✗✬✛✙✚ ✜✣✰✲ ✤★✗✥✯✜ ★✭ ❏✜✻ ◆❁❊❖❋❁P❇✮✘✵✰✹✥✥★✛ ✙✰✲✩✯✤✶✵✭ ✗✦✰✭✢✚✸✬✥✻ ◗◗❘ ❙ ❚❯❱❲ ❱❳❨❩❬❳❱❭❪ ❭❨❫❭❪❴❳❵ ❫❛❵❳❬❜❳❝❭❵❛ ❵❞❡❢❣❬❴❤❜ ✓ ✔ ✩✪✚✖✕✙✜ ✷✤★✥ ★✭✵✥ ✚★✗✚✹✭✥✵✼✶★✚✜★✥✱ ★✥✫✥✜✙✥ ✸✙✮ ✛✙✜✛✣✚✙ ✙✛✙✜✰✙✼✶✙✚✙✚✛✙✜✬✛ ✤✭✬✥✤✣✰✙✤✻ ✓ ✐✙✗✬✛✜✫ ✥✙✛✛

★ ✘✙✛✙✤✛✙✰✙✤ ✛✣✰✩✵✭✰✯✤✤★✛ ✸✯✗✹ ✚✙✧✣✥✙✜✲✮ ✤✣✰✙✚ ■✕✙✤✭✣✼✱ ✜✙✧✙✚✣✤✱ ✸✯✗✥✯✛✯✤▼✻ ✔✭ ✙✰✣✤✭ ✩✪✚✖✗✙ ★ ✜✲✴✰★✛✵✩ ✛✣✰✥✦✗✙ ✛✙✰✲✙✜ ★ ✸✙✛✛✙✩✭✖✱ ★ ✩✵✭✰✯✤ ★ ✛✙✰✮ ✤✭✬✥✤✣✰✙✤✙✕✕✗✙ ✥✵✗✛✯✚✵✭✹✼✸✵✜✻ ✓ ✔ ✩✪✚✖✕✙ ✷✤★✥ ★✭ ✵✚✚ ✗✙✜✼✤✭✙✗✙✤✢✚✙✚✚ ✦✛✚✦✭✣✥✕✙✜ ✣✤ ✷✫✮ ✳✖✕✙✜ ✤✭★✕★✼ ✕✙✛✣✳✜✫✱ ✚✙✶✯✚ ★ ✘✙✶✣✗✜✙✩✪ ✥✫✧✣✚✙✛✣✧✙✛ ➝➞➟➠➝➡➞➢➤ ➥➦➢➠➢➢➧➨ ✚✙✛✸✙✤ ✦✛✚✦✭✣✥✷✤✙✗✣✚ ✥✙✛✛ ✧✣✰✗✙✶★✸✚★✜✫✻ ✔✭ ✯✚✭✤✫✛✫✳✙✛✣✤ ✜✙✩

✷✤★✥ ★ ✤✭✙✩✣✛✲✭✙✚✗✙✱ ✼✙ ★ ✕✙✚✙✰✙✥✗✙ ✫✤ ✧✵✜★✚✥✵✮ ✭✫✥✱ ★✥✫✥✙✚ ★✭ ✙✛✖✥✣✤✭✢✚✖ ✶✙✛✲✫✤✣✰✕✙✜ ✶✙✛✲✙✭✜✙✥ ✯✚ ★ ✩✪✚✖✕✙✜ ✶★✤✭✜✯✛★✚✵✤ ✥✵✷✤✫✥✗★✻ ✓ ✔ ✩✪✚✖ ✚✙✗✬✛✙✚✣✚ ✚✫✛✵✤ ✙✛✶★✰✲✜✫ ✩✪✚✖✫ ✗✴✶✯✭★✚✕★✜✻ ✓ ✔ ✩✪✚✖ ★✸✚✹✫ ✭✯✗✧★ ✚★✗✚★✜✼✹✥✻ ✓ ✔ ✩✪✚✖✚✗★✥✚✴✤✕★✜ ★ ✚★✗✚✹✭✥✵✼✹ ✶✙✛✲✫✤✣✰✙✜ ✥✢✧✬✛ ✷✤★✥ ✤★✳✥✯✕★✜ ✣✤ ✩★✤✭✥✕★✜ ✤✭★✕★✼ ✥✦✭✛✙✥✙✼✜✫✱ ★✩✙✛✲✙✥✮ ✜✙✥ ✙✛ ✥✙✛✛ ✚★✥★✗✜✫✴✥ ★ ✶★✸★✚✱ ★ ✤✭✯✸★✚ ✣✤ ★✭ ✵✗✗✵✚

✫✤✻ ✔ ✩★✤✭✥✵✚ ✷✤✙✗✣✛✜✫ ✥✙✛✛✱ ✶★ ✯✚✜✙✼✧✙✤✙✼✙✚✚✻ ❥❥❦❥❦ ❧ ♠♥♦♣q rst✉✈stqs✇✉① r ♠♥♦♣q st✉♠②③④t✉♦⑤✉ ⑥⑦✇r♦①⑦t⑧ ⑨③♦r③⑨✇⑦s str⑩⑨③④rq ✓ ✔ ✩✪✚✖✕✙✜ ✼✵✛✰✵✭✹✥ ✤✭✯✩✯✗★ ✤✭✫✰✵✗❏ ✤✭✙✩✣✛✲✫ ✶✫✮ ✰✫✣✜✣ ✤✭✬✥✤✣✰✙✤✻ ✽✪✚✣✚✫ ✕✙★✧★✚✥✵✭✯✤✕★✜ ✷✤★✥ ✤✙✕✣✮ ✤✭✫ ✥✣✭✩✵✤✯✤✱ ✕✙✩✵✤★✥✵✼✯✤ ✴✚✯✜ ✛✙✶✙✚ ✗✣✤✭✚ ✧✙✜✜✫✻ ✔ ✕✙✩✵✤★✥✵✼✹ ✣✥✤✭✙✗✚✱ ✰✲✪✗✪✚✱ ✥★✗✹✗✯✚ ✜✙✩ ✧✫✤✙✛✶✙✚✱ ★ ✥✦✗✩✦✥✜✙✥ ✚✫✤✭✚✯✥✜★✥ ✥✙✛✛ ✛✙✜✜✫✬✥✱ ✜✙✩ ✛✙✶✙✚ ✗★✸✚✴✥

✥✦✗✦✩✛★✥✥✻ ✔ ✤✙✕✣✤✭✫ ✕✙✩✵✤★✥✵✼✯✤✚ ✩✫✜✼✫✰ ★✭ ★✼✵✚✚ ✩✪✚✖ ✙✛✘✵✰★✼✵✚✚ ✣✤ ✯✛✚★✛✯✜✵✤★✜ ★✛✥★✛✩★✭✵✚✚ ✤✭★✕✯✛✲★✫ ✤✭✙✗✫✜✚ ✥✙✛✛ ✙✛✧✣✰✙✭✜✫✻ ✓ ✔ ✕✙✩✵✤★✥✵✼✵✚✚✱ ❑✤✚✙✗✫✛▲ ✤✭✙✩✣✛✲✭✙✚ ✷✤★✥ ★ ✤✚✙✗✫✛ ✚✙✮ ✗✬✛✙✚✙✜ ✕✙✛✬✛ ✩✵✭✵✰✶★✚✻ ✔ ✤✚✙✗✫✛ ✚✙✗✬✛✙✚ ✶★✚✯✗★✫✚ ★✭ ✫✭✵✛✯✛✯✤ ✸✙✛✭✫✻ ✓ ✔ ✜✙✩ ✤✚✙✗✫✛ ✤✭✙✩✣✛✲✭✙✚ ✜✙✩ ✥✦✭✙✛✢✚✶✙✚ ✩✙✰ ✤✚✙✗✫✛ ✚✙✗✬✛✙✚✙✚ ✧★✰✲ ✕✙✩✵✤★✥✵✼✵✚✚✱ ✤✚✙✗✫✛ ✤✭✙✩✣✛✲✚✱ ✜✙✩ ✜✲❏✛✶★✚

✤✚✙✗✫✛ ✘✙✛✤✭✢✜✙✥ ✘✦✛✣✱ ✣✤ ✷✤★✥ ✜✙✩ ✤✚✙✗✫✛ ✙✤✭✥✦✮ ✭✦✥✙✚ ✥✙✭✙✛✶✙✚✻ ✓ ✔ ✤✚✙✗✫✛ ✩✪✚✖✫ ✤✭✙✩✣✛✲✭✙✚ ✩✫✜✼✫✰ ✙✰✲✩✯✤ ✘✙✛✣ ✘✵✗✼✴✛✱ ✤✵✶★ ✜✙✩ ✩✴✚★✚ ✶✯✚★✚ ✙✰✲✩✯✤✜★✥ ✧★✰✲ ★ ✤✚✙✗✫✛ ✩✪✚✣✮ ✚✫ ✚✙✗✬✛✙✚✜✙✥✻ ✓ ❶✣✰❏✚✫ ✫✜✘✙✥✷✫✹ ✧★✰✲ ✜✲✢✛✚✱ ✧✯✛★✼✣✥✵✭✹ ✤✙✕ ✥✫✭✯✗✸★ ★ ✩✪✚✣✚✫ ✥✦✭✗✙✩✪✥✦✼✣✤✚✻ ❷❸❹ ❺❻❽❾❿➀❽➁➂❾➃ ➄❻➅➆➇➅➈➉❾ ➊➋➌➍➋➌➎➏➐ ✔ ✩✪✚✖✕✙✜ ✷✤★✥ ✕✙✩✵✤★✥✵✼✹ ✗✴✶✯✕★✜ ■✯✛✚★✛✯✕★✜ ✭✦✛✼ ✧★✰✲ ✥✣✥ ✤✭✢✜✪ ✚✴✜✫✥★

✣✤ ✜★✼✗✯✰▼ ✚★✗✚✹✭✥✵✼✶★✚✴✜✥✱ ✴✚✮ ✷★✫ ✧★✰✲ ✵✤✭✚✯✛✲✵✤ ✗✴✶★✱ ✵✗✧✵✤✫ ✥✦✳✙✜✲ ✧✫✤✙✛✣✤✙ ✚✫✛✵✤✻ ✐✦✮ ✚✙✛✙✭✖ ★ ✩✪✚✖✫ ✳★✳✴✷✤➑✷✫✳✖✱ ✧★✰✲ ★ ✤✙✕✣✤✭✙✚✫ ✵✤✭✚✯✛✲✵✜ ✶★✤✭✜✯✛✚ ✷✫✳✖➒✛✯✕✭✤✯✥ ✶★✤✭✜✯✛★✚★✻ ✔✭ ✯✚✦✛✚✦✭✣✤✱ ★ ✤★✳✥★ ✣✤ ★ ✩★✤✭✥ ✘✙✛✧✣✚✙✛✙ ★✭ ✦✛✚✦✭✖✕✙✜ ✚✦✗✚✣✜✫✥✻ ➓➔➣➔↔ ↕➔➐➎➣ ➙➛➍➜➏➋➛➍➛ ✔ ✩✪✚✖✕✙✜ ★ ✤✭✙✩✣✛✲✭✙✚ ★✭ ✙✰✣✤✭ ✶★✸★✚ ✕✙✕✵✗✢✚✹ ✳★✳✢✗ ✧★✰✲ ✚✙✺✚✫✛✤★✳✥✯✚ ✣✤ ✤✙✕✣✤✭✫ ✩★✤✭✥✵✚ ✧✫✤✙✛✱

★✩✙✛✲✙✥✙✚ ★ ✩✪✚✖✕✙ ✧★✛✹ ✕✙✛✣✳✣✤ ✙✛✖✚✚ ✥✙✛✛ ✘✙✛✧✙✜✜✫✻ ✔ ✩★✤✭✥✜★✥ ➩➫ ➋➒ ➎➅➉➆➓➅➉➋➅ ➈➅ ➎➏➊➋➅➉➆➓➅➉➋➅ ✁✂✄✂ ☎✆ ✝✞✟✟ ✠✟✟✞ ✁✝✞✡✆✠ ☎✁ ☎✄☛✄☎ ☞ ☎✁ ✂✄✄☎ ✠ ✌ ✍ ✎☎ ✁✏ ✾ ✍ ✥✞✟✞✆✟✞✙ ☎✟✝☎✟✎☎✁✂✑✑ ✎✦✡ ✁✞✄✞✝ ☎✟☎✜✥☎ ☎✁ ❆❇❈❉❊❈❋ ✝✂✑ ✎✠✆✡✞✆ ✎✒✑☞✑ ✞✟✓✑✑✔ ✡✞ ✕☎ ✖✑✆✞✡✗✞ ✞✡✠✝✔ ☎✁✂✆✆☎✟ ❍■❏❑❏▲▼◆❊❏❉❖❈❊ ✝☞✑❂✖✁✠ P ✣✞✎✂ ☎✝✂✡✖ ✔ ☎ ✎✞☛✕☎✆✠✏ ✟✞ ✝✞✟✟ ☛ ✞✄☞✟✆✠✌ ✘✙✚✞ ✎✒✑☞✑✞✝✆☞✟ ✛✜✟✌ ✁✢✗ ✞✣☞ ✁✞✑✤ ✝☞✑ ✎☎ ✁✝ ✗✠ ✞✟☞ ✞ ✠

☎✥✖✆✟✕☎✑✦✌ ✝❀ ✝☞✁✎✂ ✖ ✑ ✝❅✗✞✑✓ ✝☞✁❂✞✄✑✓✑✟✞✆✢✑☞ ✌ ✾ ✍✁ ✞✟ ✓ ❂✖✁✠ ☎ ✎✞☛✕☎✆✠✝❀ ✝☞✁✑✠ ✁✑✢✑✖ ✌ ◗❅✄❅✎✑✂☎✟✞✑✑ ❀✑✖✆ ☎ ✝✞✁✞✑ ☞ ☎✟✝☎✄✑ ✝❅✆✚❅✝✠✙ ✁☎✜✜☎✆✆☎✟ ☞ ✎✞✟✞✙ ✧ ★✩✪✫✬ ✭✮✪✯✰✱✪✯ ❂✂✟✚✦✗✢✁✁✞✟ ✎✞✙✎✂ ❀✝✌ ❘✑✞✄✠✟ ✝✞❂☞✗✞✟ ☛ ☎✝ ☎✁ ❀✥✥✣✞✏ ✙✚✞✑ ☞ ☎ ✝❅✄✎❅✝✞✑ ✑✠ ✁✑✢✑✥❀✝✔ ✎☎✥✡ ☎ ✝✞✁✞✝✞✑ ☞ ☎✁ ☎✟✏ ✝☎✄✑ ✟✞❅✣✟✢✑✥❃✝✌ ✍✁ ✞✟ ✓ ❂✖✁✠ ✆☎✝ ☎✡✡✠✙ ✝✞✟✟ ✑☎✄✑☎✆✠☎✔ ☎✎✢✙ ☎✟☎✜✂ ☎✆ ✎✞✙✎✂ ❀✝ ☎ ✝✢✗✖✆✑ ✑✞✄❃✟✞✑✞✑

✛✖✟✑☎✟✖✏ ✣☎✆ ✕✖✄✂✎✔ ✟✞✙❂✞✟✥✞✣✣ ❅✑ ✜✞✄☛✠✙ ✑☎✄✑✤✌ ✾ ✍ ✎✖ ✂✡✠✝ ❂✖✁✠ ☎ ✝☞✁❂✞✄✑✓✑✟✞✆✢✑☞ ✌ ✍ ✡✞✁✠✆❄☛✠✖✟✦ ✁✞✄✑ ✛❙ ❚ ❙ ✎❯✤ ☎ ✝☞✁ ☞ ☎✁ ☎✟✝☎✄ ✣✓✄☞✣✞ ✣✞✡❅✄✁ ❅✟✥❃✝✔ ✖✟✑☎✟✖✏ ✣☎✆ ❙ ❚ ❱ ✜✞✄☛✠✙✌ ✍ ✥✞✟✞✆✟✞✙ ☎✟✝☎✟✎☎✁✂✑✑ ✡✞✁✠✆❄☛✠✖✟✦ ✁✞✏ ✄✞✝❲ ☎✟✝✂✕✂✟✏✔ ❂✞✆✂✟✏✔ ✕✞❳☎✝✟✂✄✂❂✞✆✏✔ ✥✦✡✏✔ ✝✟✦✄✕✞❳✠✡✠✆✏ ✑☎✄✑☎✟✎P☎✝✌ ❨✚✖✄✠ ✝☞ ✁✢✑✎☞✆✚✞✝❲ ❩✂✡✞ ✞✜✑ ❬☎✆✡✔ ❭✄✂✎☎✆❀✎ ❪✔ ❘✞✜✑✂✡✞✄✎ ❬☎✆✡✞✔ ❘✝✠✆✎☎✆ ❫✆✑✞✆ ✠✗✞✔

❴✄☎✡✂✡✞✄✎✔ ❘✜✠✑☎✡✞✄✎✔ ❴✞✑☎✠ ✂✡✂✆☎ ✛✥✦✡✂ ✐❥❦❧❥♠ ✐❥❦❧♥❥❦❥♦ ✂✟✡☎✑✤✔ ❘✑✞✄✠✟✟✠❀✎ ✛☎✟✝✂✕✂✟✂ ✂✟✡☎✑✤✌ ✾ ✍ ✣✞✎✂ ☎✝✂✡✖ ❀✑✖✆ ✝☞ ✞✡✞✟✞✎ ✆☞✟✝❃✟ ✣✞ ✝✞✟✟ ✟☞✜✆✠ ☎ ✎✒✏ ✲✯★✳✪✩✬✳✴✵✪✶ ✩ ✪✯✷✱✪✫✮ ✬✱✫✸✯✹✺✻✺✰✯✼✽✺✱✪ ✑✓✣✞✔ ✝❅✆✚❅✝✣✞✆ ❂✞✟✑☎✄✑✂✑✑ ✝✞✁✞✝✝✞✟✔ ✗✠✙✚✖✁✗☎ ☎✄✄☎✔ ✕✂✙✚ ✾ ✿✠✆✡✞✆ ✎✒✑☞✑ ☞ ☎✁ ✠✎✎✖✄ ❵ ✑✞✄✠✟❛ ✝✞✁❃✆✝✝✞✟ ✆✞ ☞✄✠✆✑ ❃✆✝ ✎✞✙ ✞✎✎✠✑✌ ✑✞✄✠✟ ✣✞☎✗☎✑✝✂✁✖ ✞✟✓✑✑ ✞✣☞ ✁✠ ✝☞✁✏ ✎✂ ✖ ✑✔ ✣✞✎✂

☎✝✂✡✖ ✑ ✝✞✟✟ ✗☞✙✞✁✆✠✌ ✾ ✍ ✝☞✁ ✆✞✎ ✑✞✕✞✑✓ ☛ ✢✄☎✎✞✆✑✞ ☞✔ ☎ ✣✞✎✂ ☎✝✂✡✖ ☛☞✟✥☎ ❜✯❝❞✩✼✮✬❡✪ ✺✮✪✫✺✽✺✵✪ ❢ ✹✱✪✫✰✯✺✯✪✯✼ ☎ ✑✄☎✆✁✠✞✆ ☞ ☎ ✄✞✁✠✡✞✆ ✣☎✝✑☞✄✠❀✎❁✦✄☎ ✄✞✡❀✝✖✟✖ ☎✌ ✾ ✍ ✄☎✥✑❀✆✝ ✟☞✗✓ ✦✄✖✑✔ ✙✚✒✄✒✑✔ ✝☎✄✝❅✑✓✑ ✟✞✗✞ ✍ ✣✞✎✂ ☎✝✂✡✖ ✾ ❴✞✖✟✟✢✑✥❀✝ ☎ ✎✞✙❂✞✟✞✟✓ ✗✢✁✖✄☎✎✂✑ ☞ ✗✢✁✕✓✎☞✄ ☞✝✟✞✑✞✑✌ ✂✄✖✆ ✆✞✎☛ ☎✝ ☎ ✣✓✄❂✞✟❃✟✞✑ ✑✄☎✆✁✠✞✆ ❁✦✄✖✥✖✑ ✞✟✠✎✠✆✖✟✥❀✝✔ ✡✞ ✖✑✎✞✆✞✑✠✟✞✙ ☎ ✎☞✟✚✞✣✣✞✆ ❃✟✓ ✁❃✝✌ ✿✞✟✞✙✔

✡✞ ✆✞✎ ❂✂✄✄✦ ✗✠✁✞✑ ✕☎ ✁✆✖✟❀✆✝✌ ✄✞✁✠✡✞✆ ☛ ✢✄✖✝ ✆☎✙✚ ✄☞ ✁☞✆✞✝ ☎✝✑✠✗✠✑✖ ✖✑ ✠ ✙✖✑✂✟✥❀✝✌ ✾ ◗❅✄❅✎✑✂☎✟✞✑✑ ✝❅✗✞✑✝✞✁✠✝✔ ✝❅✄❅✎✗✖✙✖ ✍ ✣✞✎✂ ☎✝✂✡✦ ✁✞✄ ✗☞✝✂✆✚ ❄✟✎✄☞✑✞✙✞✑ ✝☞✜✞✁ ☎ ✣✓✏ ✾ ✍ ✝❅✄❅✎✔ ☎ ✝❅✄❅✎✖✙✚ ✑✠ ✁✑✢✑✖ ✖✕✂✁ ☎❀✑✂✝✟✖✗✣☎✆ ✑✞✄✠✏ ✑✞✄✠✟ ✞ ✁✝❅✁❅✝✝✞✟✌ ✄❅✆✔ ✠✟✚ ✎✦✡✂✆ ✎✞✙☎✝☎✡✖✟✚✂✁✗☎ ☎ ✝✄✠✜✑✖✝✣☎✆ ✑☎✄✑✦✁✏ ✟✠✁✖✟✑ ✝❅✄❅✎✝✞❂☞✑ ✝✞✟✟ ✕☎ ✁✆✖✟✆✠✔ ✁✞✎☞✟✚✞✆✝☞✆✑ ✝❃✟❅✆✏ ✝✂✡✦ ✄✞✁✠✡✞✆

✣☎✝✑☞✄✠❀✎✂✝ ❂✞✟ ✁✢✆✄✞ ✝✞✄❃✟☞ ☞✑✌ ✝❃✟❅✆✌ ✍ ✟✞✙✎✞✙❂✞✟✞✟✓✣✣ ☎ ✑✞✄✎☞ ✁✞✑✞ ✁✖✟P ✝❅✄❅✎✏ ✝✞❂✞✌ ✍ ✝✞❂☞✑ ✥✦✟ ✣✞✆✞✡✗✞ ✢✑✥❃✝✔ ✎☎✥✡ ✝☞✁✣✞ ✗✞ ✁❃✝ ☎ ✁☎✜✜☎✆✑✔ ☞ ✣✞ ✁☎✜✜☎✆✂✁✁❀✝✌ ✍ ✁☎✜✜☎✆✂ ✝❅✄❅✎✝✞✏ ❂☞✗✞✟ ☎✟☎✜✂ ☎✆ ✎✞✙✑✠ ✁✑✢✑✥❀✝ ☎ ✝❅✄✎❅✝ ☎✟✥✖✑✔ ☎ ✝❅✄❅✎✏ ✖✙✚☎✑ ☞ ☎✁ ❀✥✥✣✞✙✚✞✝✞✑✌ ✍ ✝☞✁ ☞ ✝☎✄ ✝✞❂☞✁☞ ✞ ✑✠✟✂ ✌ ✾ ❣✞✡✂✣✥❀✝ ☎ ✕☎ ✁✆✖✟✑ ✝❅✄❅✎✝✞❂☞✑✌ ✾ ✿✠✆✡✝☞✑ ✝✞✁✞✑ ☞ ☎✁ ☎✟✝☎✄✑ ✁✠✟✖✄✡ ✗☎✙✚ ❂✂✟✚☞✝✂✆✚

✁☎✜✜☎✆✆☎✟ ☞ ✗✢✁✁✞✟ ☎✟☎✜✂ ☎✆ ✎✞✙ ✝✞✟✟ ✎✂ ✆✠✔ ✎☎✥✡ ✟✞❅✣✟✢✑✞✆✠✌ ❴✞ ✁☎✜✜☎✆✂✁✁❀✝ ☎ ✝✞✁✞✑✔ ☎✁ ❀✥✥☎✝☎✑✔ ☎✁ ❀✥✏ ✥☎✝ ✣✞✙✚☞✑✔ ☎✁ ❀✥✥☎✝ ✝❅✁☞✑✔ ☎ ✑✞✆✚✞✄✞✑ ☞ ☎ ✝☞✁✕✖✑☎✑✌ ❴✞✏ ✁☎✜✜☎✆✂✁✁❀✝ ☎✁ ☎✟✝☎✄✑ ☎ ✝❅✆✚❅✝✠✙✌ ❴✞✎✂ ☎✝✂✡✖ ✝❅✁✣✞✆ ✗✠✙✚✖✁❀✆✝ ☎✄✄☎✔ ✕✂✙✚ ☎ ✝✞✁❃✆✝ ✎☎✙☎ ☎✣✣☎✆ ✟✞✙✚✞✆✔ ✎✠✆✑ ☎✁ ☎✟✝☎✄✔ ✕✂✙✚ ☎ ✁✞✆✆✚✞✁✞✑✑ ✁☎✜✜☎✆✂ ✗✢✁ ✆✞ ❂✂✟✚✕☎ ✂✆ ☎ ✝✞✁✞✝✄✞✌ ✾ ✍ ✝✞✁✞✝✞✑ ☞ ☎✁ ☎✟✝☎✄✂✝☎✑ ✎✞✟✞✙ ❂✂✟✚✦✗✢✁✁✞✟

☎✟☎✜✂ ☎✆ ✟✞ ✝✞✟✟ ❅✣✟✢✑✞✆✠✌ ✘✁✑ ✎✠✆✡✠✙ ✞✙✚ ✠✄✖✆✚✣☎✆✔ ☎ ✝✞✁✞✝✑✓✟ ✝✠✠✆✡❀✟✗☎ ☎✁ ☎✟✝☎✄✂✝ ❂✞✟☞ ❂✂✟✚✑☎✑✗☎ ✗☞✙✞✁✁❃✝✌ ✾ ✍✁ ❅✣✟✢✑☞ ✑ ☎✁ ❀✥✥☎✝✝☎✟ ✝✞✁✡✥❃✝✌ ◗✞✁❃✆✝✞✑ P✙✚ ✑☎✄✑✥❀✝✔ ✕✂✙✚ ✎☎✙☎ ☎✣✣☎✆ ✟✞✙✚✞✆✔ ✎✠✆✑ ☎ ✝❅✆✚❅✝✔ ✕✂✙✚ ☎ ✗✢✁ ☎ ✝❅✆✚❅✝ ✠✄✖✆✚✖✣☎ ❂✂✟✚✥✂✆✌ ❬☎ ✁❃✝ ☞✙✞ ✔ ✎✞✙✠ ✎☞✑✞✟✏ ♣q♥r♥s t❥✉✈✉♥✇①②③♠t✉♦ ④♠✉✇ ♠❥⑤ tr♠②s ✇r②⑥①♠③♠⑦ t❥⑥①♠✉✇①⑧③♠ ⑨♥③♦ ❦❥⑩❥♥ ❶r♠②♥✈❥♦♦s❷ ❸ ♠❥tr⑤ ♠②s t❥⑥①♠✉✇①⑧③♠♥ ⑥s♦⑧s❹ ✉②

✉⑧①♥♥ ⑥q♥❺ ❥❦❻①❹✉⑧①♥♥ r♠ ✉❦✇✉❦⑤ ⑥✉②①♥♥ ♠②✉t③❦❧✉s ♠②❥❶s♦♥ ✇❥❦❦ ✈r⑤ ❹❥②♦s❷ ❸ ♠②✉✉♦①♠ ✇r②⑥①♠③♠ ❽❾♣ ⑧❥②s♦❿④s③❦➀ ➐➑ ❸ t❥⑥①♠✉✇①⑧③♠ ④r❦➁✉➂ ✉ ❶❥②s⑧❥♦♠ r♠ ✉ ♥❶✉♦②s❥♦♠ t✉✇♥r❶s⑨⑥➃➄❶✉ ✉✇⑤ ♥s✈s♥③♠③♦✉✇ ❹③♥❦③♠✉❷ ✥❃✝ ☎✁ ❅✣✟✢✑☞ ✑✔ ✡✞ ☎ ✝✞✁❃✆✝✞✑ ☞ ☎ ✝☎✄❀✆✝☎✑ ✂✕☎ ✞✎ ✎✂✁✙☎✑✥❀✝ ✞✟✓✄✞✏✕✖✑✄☎ ☎ ✗✢✁ ☎✟☎✑✑✔ ✆✞✕✂✙✚ ☎ ✎✞✙ ✆✞✎ ✑✠ ✁✑✢✑✂✑✑ ✄☞ ✁✞✝✄✓✟ ✁✞✆✆✚✞✁✓✡☞ ✝✞✄❃✟✥❅✆ ☎ ✎✞✙✎✂✏ ✂✑✑ ✄☞ ✁✞✝✄✞✌ ❤✙✚✞✟✥❃✆✝ ☎✁ ❅✣✟✢✑☞

✙✂✆✡✂ ✗☞✙✄✞✕☎✥✑✖✏ ✖✄☎✔ ❀✙✚☎✆✠ ☎ ✗✠ ✁☎✎☎✄☎✡✦ ✁☎✜✜☎✆✆✚✂✎✂✝ ☎✁ ☎✟✏ ✝✂✕✂✟✂ ✝☞✁❂✞✄✑✓✑✟✞✆✢✑✓ ✁✞✄✞✝ ✕☎✑✖ ✖✑ ☛ ❅✝✝✞✆✑✕✞✑✠✝✔ ✠✟✟✞✑✗✞ ✞✎✟✞✙✞ ✢✑✕✞✑✠✝✌ ➅➆➇➈➅➉➆➊➋ ➌➍➊➈➊➊➎➏ ❹➀ ⑧❷⑨➁⑧❷❹⑧ ❶⑧ ❽❸❹⑧❷⑨➁⑧❷❹⑧ ✁✂✄☎✁✆✝ ✄✂✞✟✁✠✡✟☛☞✁ ✞✂✌✍✠✎✝✡✏✁ ✑☞✆✝✁✠✝ ✒✓ ❝ t❤✉❤❧♦❧❞ ❥❧✈✇♥❞♣❞ ❝ ❞❡❢❣❤✐ ❥❢❦❧❥ ❥❤♠♥♦❡♣❞qr r❧❞ ❥❤s❧❡❢✐❢ ✁✂✄☎✁✆✝ ✄✂✞✟✁✠✡✟☛☞✁ ✞✂✌✍✠✎✝✡✏✁ ✑☞✆✝✁✠✝ ✔✓ ✗☎✆✑✂✘✙✚✙✛✂✎✜✙☎✁ ✢ ✣✤✥✦✧★✩

✩✪✥✫✪✬✭✥✧✪✩ ✮ ✯✮✰✤ ✱✪✲✪✩✭✥✧✳✪✥ ✯✴✩✴✵✪✰✰✶✲✷ ✮✦✮✸ ✹✴✰✺ ✵✲✻✼✪ ✮✰✶ ✩✮✬✩✼✮✽ ✮ ✧★✲✾✭✰★✧ ✿ ❀❁ ✧★✾✯✪✬✩❂✩✰✪✥❃✩❂✩ ❄❅✩✩✮✩ ✮ ✩✪✥✫✪✬✭✥✧✳✪✽ ✮❀✪✰✫✪✩ ✒ ❆✂✘✌✂✎ ✧✪✬✪✲✾✩✭✰ ✮✰✮❇✴✸ ✲✮✥ ✳✪✦✻✬✾✲✻✰✭✥✧ ✮✾ ❅❄❄✮✧✽ ✮ ✧★✾ ★✲ ✮✾ ✮✰✧✮✬ ✳❂✬★✳✪❈ ✢ ❉ ✳✪✦✻✬✾✲✻✰★✲✩ ✪✹✫ ❊✮✬✶✥✩❅❄❄✥✫✤✼✮✰ ✮ ✧✻✥✫✻✧ ✮✰✮✩✩ ✯✪✸ ❄✪✾✾✭✧ ✳✪ ❋ ✩✤✲✾✩✮ ✧✪✾✭✥✧✧✪✰ ✥✪ ★✬✤✥✩✲✭✥✧ ❀✪✹ ✥✪❀ ❀✴✲✴✩✩ ✳❂✬✯✪✰✭✰✪✩✪✩❈ ❉ ✢ ✯✪✬✩❂✩✰✪✥❃✩★✲✩ ❀★✹ ✥★✹✫✲✾✪✬

✱❍■ ❇✪✬✵✤✹✷ ❀✪✹✤✲❀★✸ ✩✪✰❄✭✧✽ ✮✾✴✥✳✮✥ ✮✾ ✮✰✧✮✬✴✥ ❀✤✥✦✤✹ ✪✹✫✬✪ ✧✤✲✪✳✳ ✩✪✬✭✸ ✰✪✩✪✩ ✦✪✾✤✥❏✵✤✶✰❅✥✧❑ ✮ ❀✶✲✴✦✤✧ ✮✰✧✮✰✴❀❀✮✰ ✮ ✧✻✥✫✻✧ ✮✰✮✩✩ ❊✶✬✴❀ ❊✮✬✶✥✩❅❄❄✮✰✽ ✮ ❊✮✬❀✮✦✤✧✥✶✰ ✮✾ ✮✰✧✮✬ ✧✻✸ ✾✪❇★✥ ✯✪❄✪✾✾✭✧ ✳✪❈ ❉✾ ✻✩✻✦✤✧ ✮✦✮✹✹✮✰ ❀✶✬ ✵✲✮✧ ✮ ✧✪✸ ✾✪✧✪✩ ✦✻✬✾✲✻✰❄✭✧ ✳✪ ✮ ✵✲❅✧✰✺✤✹✽ ✮✾ ✮✰✧✮✬✴✧✮✩ ✥✪❀❈ ✢ ▲✮ ✦✪✩✪✬✹✪✥✲✩ ✥✪❀ ✩✮✬✩✮✰❀✮✾✺✽ ✮✰✧✴❊✴✰✮✰✮❇▼ ✲✾✪✬✩ ❊✮✲✾✥✶✰❅✥✧✽ ✥✪❀ ✲✾✮✳✮✦ ✰✪✻✳✰❃✩✪✥✤✽

❊✮✹✫✥✤ ✧✪✰✰ ✬✶✸ ✲✾✶✬✮✦✥✤ ✮ ✳❂✬✬✪✽ ✮❀✪✰✫ ❃✹✫ ❏✰❀✲✾✪✬◆ ✳✪✼✴✥✮✩✴✩ ✧★✸ ❇✪✾❈ ❖✾ ❀✪✹✮✧✮✦✶✰✫✴✾✾✮ ✮ ✬✪✾✤✦❅✶✰✤✲ P✺✬✮ ✧✤✧✪✬✭✰★✲★✩ ✮ ✳❂✬✯✪✰✲✾❃✥✬✪✽ ★✲ ✤✥✮✧✩✤✼✶✰❄✮ ✮✾ ✪✲✪✩✰✪✹ ❀★✹✤✲ ✧✤❄❅✩✺ ✳✮✧✩★✬✤❅❀✴✧✮✩❈ ▲✮ ✮ ✲✾✪✬ ✦✪✩✪✬✹✪✥✲✩ ✤✲ ✩✮✬✩✮✰❀✮✾✽ ✮ ❀◆✩❂✳✪✥✽ ✮ ❀◆✩❂✲✥❂✩❂✰ ✧✮❇✴✩✩ ✲✩✪✬✤✰ ✩✻✬✻✰✧✻✾❂✼✪✰ ✩✻✸ ✬✻✰❄✭✧ ✲✾✶✬✮✾✬✮ ✮ ✧✪✾✭✥✧✪✩❈ ☛✂✆✝✎◗✌✝☞✛☞✁ ✑☞✆✝✁✠✝ ✒✓ ❝ ❥①❣✇①❥ ✇❢②tq♦❤❥③❞ ❡❤❞✈❡④❡♣❞q ✁✂✄☎✁✆✝

✄✂✞✟✁✠✡✟☛☞✁ ✞✂✌✍✠✎✝✡✏✁ ✑☞✆✝✁✠✝ ✕✓ ⑥❢✐⑦❢❞ ⑥❤♠♣❞ ☛✂✆✝✎◗✌✝☞✛☞✁ ✑☞✆✝✁✠✝ ✔✓ ❝ ❥❧✈ ❧❞ q ❥q❣ ❞✈q⑤⑤q♦♥✈♣❞q ✁✂✄☎✁✆✝ ✄✂✞✟✁✠✡✟☛☞✁ ✞✂✌✍✠✎✝✡✏✁ ✑☞✆✝✁✠✝ ✖✓ ❝ ❥❧✈①♠✐④❡❧❞ ❦♣✈❤❞q❤ ⑥❤♠♣❞ ⑧⑨⑩❶⑧❷⑨❸❹ ❺❻❸❶❸❸❽ ❘✂❙✛✙❙✆☎✁❚ ✠ ✡❙❆✂✎❯ ✑✂✛❱☎✙✂✛✂ ❲✪❀✴✲✮✧✴✦✶✲ ❅✩✶✥ ✮ ❀◆✩❂✲✧✻❇✪✥✫✩ ✼✮✹✫ ✮ ❀✶✬ ✲✩✪✸ ✬✤✰ ❀◆✩❂✲✧✻❇✪✥✫✳✪ ✻✰✩✻✾✻✩✩ ❀◆✩❂✲✥❂✩❂✰ ✧✮❇❄❅✧ ❀✪✹✽ ✼✮✹✫ ✮ ❀◆✩❂✳✪✥ ✪✰❊✪✰✫✪✾✪✩✩✽ ✰✶✳❇✪✦✶✰✰✮✰ ✥✫❃✰✺ ▼✥❈

❳❨❩❬❭❭❪❫❴❵❛❨❩✸✦✴✳✴✾✴✧✳✺✰ ✱✧✴✥✩★✥✪✬✪✧✳❂✰✷ ❀✮✹❅✥✧ ✼✪✲✲✾✭✧ ✧✤❈ ❉ ✳✪✻✰✩✻✾★✲ ✰★❇★✲✪✤❑ ✢ ❉ ❳❨❩❬❭❭❪❫❴❵❛❨❩✸✦✴✳✴✾✩ ✰✶✳❇✪✦✶✰✰✮✰ ✧✤✥✫✤✩✼✮ ✪✹✫✤✧ ✧✪✸ ✾✭✥✧✧✪✰ ✮ ❊✴✾✾✶✥✧ ✰✪✹✧✻✾✪✰✪✳✳ ✪✲❂ ✲✩✪✬✤✰ ✧✻❇✪✥✫✩ ✧✤❊▼✾✸ ✾❅✧✽ ✪✧✻✾✳✪✥ ❀✶✲✤✧ ✧✪✾✭✥✧✧✪✰ ✼✤✲✲✾✮✩✮✬✩❄❅✧ ✮ ✩✻✳✳✤✩❈ ❉ ❀◆✩❂✲✧✻❇✪✥✫✪✧ ❀✤✥✦✤✹ ▼✹✫ ✼✮✥✥✮✧ ❊✮❄✩✴✹✮✩✼✮✽ ❊✴✹✫ ✳✪✰✲❂ ✯✪✰✲✾❃✥✭✧ ✥★✾ ✯✪✰★✥✧✽ ❃✹✫ ✮ ✧✭✰✲❂ ✯✪✰✲✾❃✥❊✪✾ ✥✪❀ ★✬✸ ❊✪✩✭✥✧

❊✴✾✾✶❈ ❜✹✫✪✰✥✤ ✧✪✰✰ ✮✬✬✮ ✤✲✽ ❊✴✹✫ ✲✪❀ ✮ ✧✪✾✭✥✧✸ ✧✪✰✽ ✲✪❀ ✮ ✧✻❇✪✥✥✫✪✰ ✥✪ ★✬❄✭✥✧ ✮ ✦✴✳✴✾ ✲✾★✰★❊✪✾❈ ❾❿ ❫❡ ❛❳❭❨❢❳❭❫❳ ❬❳ ❛❜❪❫❳❭❨❢❳❭❫❳ ✁✂✄☎✆✝✝ ✞✆✟✠✡☛ ☞ ✌✍✎✏✑✑✒✓✔✕✖✍✎✗✘✙✝✙✚✄✛✞✜ ✢✙✣✤ ☞ ☛✥✟✦✡✡✤✦✞ ✡✦ ✆☎✧✠✡☛ ✢✙✚✚✂ ☞ ✝✦✥✞✄✥✚✆★ ★✙☎✂✡✩ ✪ ☛✥✚✆✟✦✡ ✫✦✣✬✙✣✙✄✄ ☛✥✟✦✡✤✄ ✬✦✞✦✫✦✞✧✠☛✜ ✆★ ✫✂★✭☛ ☛✦✗ ✚✠✡☛☛✦✞ ✫✦✣✬✙✣✧✮☛ ☞ ✡✤☞☛✭ ☎✆★✚✄✜ ☞✫✦✞✤ ✫✭✡✘✭✣ ☞✞✮✞ ✄☞✞✂✞✗ ✢☞✄✛✩ ✪ ☛✥✟✦✡✤✄ ✫☞✣✮✡☛✄✛✞ ✦✞✄☞☎✄✯☞

✢☞✣✤✧✮☛ ☛✭✝✙✫✞☞✡✭✩ ✰✦✣☛✦☎✦★★✠☛ ☞ ✡✤☞☛☎✆★✚ ✥★★✚✦✬✦☛✄✦✄✦✄✄ ☛✆✄ ★✚✆✞✆✄✜ ✫☞✧✘ ✦✚✦☛✡✆✞ ✬✙✣✯☞ ★✚✆✄✢☞✧✄✧✮☛ ☞ ☛✥✟✦✡✤✄ ✱✣✤✜ ✢✙✣✤ ☞ ✝✦✞★✲ ✬✦✞★✚✳✡✦ ✡✆✚✚✦✡ ✬✦✞✆✡☛✩ ✰✦✣☛✦☎✦★★✠☛ ☞ ☛☞☎✡✤✳✞✂✗ ★✙☛☞✄✜ ✆★ ✫☞✣✮✡☛ ✬✦✞✆ ✬✙☎✘✳✄✧✮☛✩ ✪ ☛✥✟✦✡✤✄ ✡✤☞☛☎✆★✚✆✡✆✞ ✬✙✣✯☞ ☛✭★★✆ ✬✦✞✘✙✝✧✮☛ ☞ ✞✦✯✦✣✲✗ ✝✦✜ ✆★ ✫✭✡✘☛✆✄ ☛✦✚✠✡☛✦✄ ✦✣✤★✚✦☎☎✦✜ ✢☞✄✂☎✙✚✙✄✄ ✫✙✚✘✮✗ ✞☞✄✄☞✞ ☞ ✡✤✳✞✂★✙☛✝☞ ✯✦✚✦✄✧✠☛✩ ✴✦ ☞☛☞☎✧✮✡☛ ✦✣✤✦✘✠✞

✬✦✞✥✞✗ ✄✥✚✡✭✜ ✡✦ ✦☎✲✞✄✦★★✠☛ ☛☞☎✮✡☛☞✄ ☞ ☛✥✟✦✡✤✝✦ ☞✡✡✂✞ ✄✙✯✂✝✝✜ ✫✭✡✄ ☞✫✦✡✡✤✭☎✦ ✦✚ ★✟✙✡✄✂✡ ✫✛✘✙✡ ★✭☛✦☎✠✞✄✩ ✪ ✫✥✣✥✄✄✠✡☛ ✂✞✞✛ ✫✵✄✲☞★★✚✭★✚✄✦✡★ ★✦✣✳✄ ✬✦✞✥✞✄✥✚✡✭✩ ✪ ✯✂✞✞✮✡☛ ✬✥✞✥✄✄ ✂✄✡✤✱✞✯☞ ✫✦✣✬✙✣✧☞ ☞ ✡✤☞☛☎✆★✚✄✜ ✆★ ☞ ☛✥✗ ✟✦✡✤✄ ☎✂✢✱✚✚☞ ✟✂☎✢✮✚☞✫✙★☞✡ ✦✞✲☎✦ ✄☞☎✄✙✄✄ ☛☞☎✧☞✭✡☛☎☞✜ ✫☞✧✘ ☞ ✯✂✞✞☞✭✡☛☎☞✩ ✶✚✮✄✂✡ ☞ ✢✦✞✤✆☎✦ ✭✣☞✚✳✄✧☞ ☞ ☛✥✟✦✡✤✄✩ ✶✚☞✞☞✄✄ ☞ ☛✥✟✦✡✤ ✫☞✡✘✚★✦✄✄☞ ☎✆★✚✆✄ ☞ ✷★✮☛✞✛✡☛☎☞

✭✣☞✗ ✚✳✄✧✮☛✜ ✆★ ✢☞ ✯☞✡ ★✚☞✞☞✣ ☞ ✯✆✣✆✡✜ ☞✚✚☞✞ ☎✥✣✚✳✄✧✠☛✩ ✪ ✫✵✗ ✄✲★ ☞★★✚✭★✚✄✦✡★ ✥★★✚✦☛✥✄✭ ☞ ✢✂✄★✛ ★✚☞✞☞✣✙☛☞✄✩ ✪ ✘✦☎✆☛✗ ✄✂✧✆☛✭ ✢✙★★✚☞✝✝ ★✚☞✞☞✣✙☛☞✄ ✭★ ✲ ☛✥✄✭ ✫✦✣✜ ✡✦ ✟☎✛✝✂✞✧✮☛ ✫✦✣ ✢✂✄☎☞☞✘✡✭ ✡✦☛✭✩ ✶☛✥✚✝✦✡ ✮✣✤☞✡✭★ ✢✙✚✚✂✆☎✢✦✄✠✡☛ ☞ ☛✥✟✦✡✤✬✦✞✯✆✄✦✞✝✦✡ ★✦✣✳✄✲ ✡✦✫ ★✄✦☎✭✞ ★✚✦✫✆✞✤✢✦✚✩ ✸✭✗ ✯✆✄✦✞✜ ✢☞ ☞ ✘✦☎✆☛✡✂✞ ✞✆✯✲ ★✚☞✞☞✣✙☛ ✦✞✥✞ ☛✥✚✆✟✦✡ ✯☞✡✡☞☛ ✬✦✞✯☞☎☎✯☞✩ ✹✞✤✦✡☛✙☎ ☞ ☛☞☎✧☞✭✡☛☞✄ ✫☞✣✮✡☛

✦✞✲✄✄ ☛✦☎✦★✚✗ ✄✦✚✯✦ ✫✦✣✬✙✣✧✮☛ ☞✚ ✦✞✞✦✡☛✦✚✲ ✙✞✘☞✞✭ ★✚☞✞☞✣✙✄✜ ✆★ ✙✞✘☞✞☎☞ ✦✞✄☞☎✄✧✮☛ ✲☛✦✄✩ ✺✣✤ ☞ ★✦✣✳✄✲ ★✚✦✫✆✞✤ ☞ ☛✥✟✦✡✤ ✫✦✣✆☎✭✡✗ ✄✆★✦ ✡✆✞☛✠✞ ✫✦✣ ✄✮✘✧☞ ✬✙✣✡✭ ✆★ ☛✥✄✡✭ ✲☛✦✄ ✢✂✄✮✞✩ ✻ ✼✽✾✿❀❁ ❂❃❄✾❅❆ ❂❀■❋❅✽✼❍ ✻ ✼✽✾✿❀❁ ❂❃❄✾❅❆ ❊✾❁❏❈✽✾❁❈❅✾❂ ❊❑❀✼❍❀ ✻ ✼✽✾✿❀❁ ❂❃❄✾❅❆ ❊✾❁❏❈✽✾❁✾ P◗❘❙◗❚ ✻ ❂❃❄✾❅❆ ❇✾❉❂❃✽❈✼✾ ▲▼ ✻ ✼✽✾✿❀❁ ❂❃❄✾❅❆ ❂❀✾❇✾❁❈✼✾ P◗❘❙◗❚ P❯❱❲❚ ✻ ❂❃❄✾❅❆ ❇✾❉❊❋❉✼❍ P❯❱❲❚ ❝❞ P❯❱❲❚ ✻ ❂❃❄✾❅❆

❇✾❉❂❃✽❈✼✾ ◆▼ P◗❘❙◗❚ ✻ ❂❃❄✾❅❆ ❇✾❉❂❃✽❈✼✾ ❖▼ P❯❱❲❚ P❯❱❲❚ ❳❨❩❬❳❭❨❪❫ ❴❵❪❬❪❪❛❜ ❰Õ Ñ➮❒➱Ö➮❒❰➮ ❐➮ ÑÒ❮❰➮❒➱Ö➮❒❰➮ ✁✂✄☎✆✝ ✞✟☎✂✠✡☛☞ ☎✂✠✌☛✂☎ ➣ ↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢ ➤➥➦➧➡➢➧➜ ➨➩➜➦➠➥ ➡➠↔ ➙➠➝➥➡➙➫➠➙➛➝ ➜➙➠➨➥➭➡➠➝➯➲➳ s ➫➵➙➸ ➩➜ ➫➺➡➸➭➻➸ s ➸➦ ➸➼➥➭➭➸➨➥➜ ➽➧➡➸➭➙➺➭ ➧➭➾➸➭➨➸ ➠➜➛ ➙➠➨➚➭➠➙ s ➸ ➾➠➨➩➝ ➸➭➸➙➙➥ ➨➩➜➦ s ➸ ➨➪➫➸ ➪➻➻➸ ➸ ➽➵➭➭➙➺➭ ➸ ➝➞➡➢➩➝ ➶➠➭➠➙➙ ➹➘ ➴↔➷➥➬ ✍ ✎✏✑✡✄✂✟✒☎✓✔ ✕✂☛✝✖☎✂☛✂ ✗ ✘ ✙✚✛✜✛✛✢✣✤ ✥✦✢✧★✩✪✢✛★✧★✣ ✫✛✬✩✤✪

✥✭✙✤✧✬✫✮✛✦✚ ✯✬✪✰ ✱✜✛✬✪✜✲✬✣ ✢ ✫✛✬✩✤✪ ✙✚✛✳✫✧✴✵✬✣✦✛ ✜✫ ✫✛✬✩✤✪ ✥✭✙✤✧✬✫✮✰ ✛✦✚✛ ✱✤✫✬✪✳ ✙✚✛✳✫✣✳ ✫✬✥✶✛✷ ✘ ✧✬✫✮✛✦✚✧✬✛ ✬✥✦✬✣✧✜✣✛✸ ✢ ✙✢✣✹✮✫✬✛✛✺✻✭✧✣✺✪ ✱✤✫✫✮✢✼✢✻✛✱✢✸ ✵✢✵✶✩✽✫★✙✢✥★✪✺✫✲✢✣ ✫✛✬✩✤✪✤✮✺✪✻✺✧ ✜✫ ✵✺✩★✣✧✜✣✛ ✛✺✩★✪✻✺✧✷ ✗ ✘ ✙✚✛✳✫✣✳ ✬✪✳✫✮✴✩ ✢ ✾✿❀❁❂❃❂❄ ❁❂❄❃❅❆❇❅ ✛✢✩✛✻✢ ✬✪✜✣✧✸ ✙✤✣✹✧✜✛ ✧✬✮✜✱✬✪ ✢ ✙✢✣✹✮✫✬✛✛✢ ✢✪✺ ✣✦❈✪✱✢ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚ ✣✦✶✪✺✫✺✛ ✫✮✜✪✬✫✩✬ ✛✺✩✻✢✷ ✘ ✧✬✫✮✛✦✚ ✧❉✪✫✳ ✯✬✪✫✮✶✣✜✛

✽✫✭✵✢✫✮ ✧✜✮✮✬✪ ✣✬✙ ✜✩✤✣✛✼✬✛✻❉✧ ✙✬✥✸ ✽✫✢✧ ✢ ✲✬✪✫✬✻✜✛✸ ✼✤✫✮✬✣ ✧✬✰ ✮❉✣✧ ✢ ✲✬✙★✫✢✧★✹✺✫ ✬✪✪✬✣✜✩✬ ✫✬✙ ✛✬✧✤✣✛✼✬✛✳ ✫✛✬✩✤✪✣✬✧✷ ❊★✲✲ ✧✬✮❉✣✧ ✙✭✛✢✛❋✭✻✻✺✛ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚ ✣✦✶✪✺✫✺✲✢ ✾❂❀❀❍■❀ ✲✬✪✬✢✧✢✫✮✛✱✢ ✢ ✣✦✶✪✺✫✛ ✣✢✥✦★✲✲✩✢ ✛✺✥✶✛✻✭✧✸ ✜✫ ✬✮✮✬✪ ✫✬✰ ✥✶✛✻❉✧ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚ ✯✬✪✱✜✛✬✪✜✛✷ ❏✢✪ ✧✬✮❉✣✧✬✛ ✬✥✦ ✼✢✛✺✩★✮★✛✛ ✙★✮✹✭✪✢✛✛✢✪ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚✲✬ ✹✭✥✻✭✧✸ ✢ ✙✚✛✳✫✣✳ ✬✮✮✬✪ ✬✥✦✰ ✫✮✬✩✩✬ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚ ✙✢✣✹✮✫✬✛✛✺✻✺✛

✩✺✼❈✮✮✢ ✢✮ ✢✪✧✢✩ ✽✫✭✧✪❋ ✯✬✪✬✛✛✤ ✩✜✫✮✜✩✬✸ ✱✢✥✦✤✫ ✢ ✧✴✵✬✣✦ ✙✢✣✹✮✫✬✛✛✢ ✩✜✫✮✬ ✯✴✪✜✷ ✗ ✘ ✙✚✛✳✫✣✳ ✢ ❑▲✾✾❁❂❃❂❄ ❁❂❄❃❅❆❇❅ ✢✮ ✬✪✳✲✲✤✼✬✮ ✼✢✫★✣✪❋✰ ✢✣ ✣✦❈✻✛✻✢ ✯✬✪✜✣✧✸ ✬✧✧★✩ ✲✢✪ ✧✬✮❉✣✧ ✧✬✫✮✛✦✚✫ ✙✭✛✢✛❋✰ ✭✻✻✺✱✢✪ ❁▼◆❀❍■❀❖ ✢ ✱✤✫✫✮✢✼✢✻✛★✛✛ ✙✢✣✹✮✫✬✛✛✢ ✢✪✺ ✣✦❈✪✰ ✱✢ ✛✺✥✶✛✻✭✧ ✧✤ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚ ✣✦✶✪✺✫✺✛✸ ✜✫ ✢ ✻★✲✲ ✧✬✮❉✣✧✬✛ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚✲✬ ✹✭✥✻✭✧✸ ✙✤✧✴✮✲✬✣ ✢ ✙✚✛✳✫✣✳ ✬✥✦ ✼✢✛✺✩★✰ ✮★✛✛ ✙★✮✹✭✪✢✛✛✢✪

✩✺✫✬✥✶✛✤ ✢✪✧✢✩✭✣✧✩✢ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚✛✷ ✍ ✄✂✟✒☎✓✔ ✕✂☛✝✖☎✂☛✂ P◗☛ ✄✖✒✠✂ ✍ ✄✂✟✒☎✓✔ ✕✂☛✝✖☎✂☛✂ ❘❙PP ✄✖✒✠✂ ➮➱✃❐➮❒➱❮❰ ÏÐ❮❐❮❮ÑÒ ✍ ✄✂✟✒☎✓✔✟ ✄✖✒ ❚✥✦✬✪✻❉✣✧ ✢✩✩✢✸ ✼★✥✦ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚✣ ✧✶✱❉✪✩✳✪ ✣✬ ✙✢✩✢✹✰ ✻★✣ ✢ ✲✬✪✫✬✻✜✣✬✧ ✫✶✧★✫✶✛✺✫✩✢ ✼✢✫✮✣✺✪✛ ✛✢✪✧✭✙✸ ✙✬✩✛ ✬✮ ✢ ✼✢✫❉✩✬✥✲✬ ✻✭✛✱✢ ✢✹✼✜✮✤❋✧ ✧✤✢✪✢✧✭✪✺✫✺✼★✮ ✱✬✮✬✛✼✬✛✷ ✘ ✫✢✵✧✺✛✸ ✙✢✫✮✧★✛✸ ✫✛✬✩✤✪ ✧✴✵✬✣✦✛ ✜✫ ✥✭✙✤✧✬✫✮✛✦✚✛ ✱✤✫✬✪✳ ✫✮✬✙✜✪✦ ✧✜✫✮✬✣ ✺✪✪ ✢ ✙✚✛✜✛✲✬✣

✱✢✪❋ ✧✴✮✩✬✙✚✧✴✹✜✫✩✬✷ ✍ ✎✏✑✡✄✂✟✒☎✓✔ ☛✂✝✖☎✂☛✂ ❯✚✛✜✛ ✧✴✮✲✬✣ ✧✬✫✮✛✦✚✽✫✬✩✬✧★✩ ✢ ✧✬✮❉✣✧ ✛✤✫✮✛✢✫✺✥✺✣✢✧ ✙✬✥✳✩✮✜✫✬✸ ✢ ✙✚✛✜✛ ✱✜✥✜✣ ✵✬✹✤✥ ✫✢✻✺✛ ✜✩✹✬✧❉✣✧✲✬✣✸ ✢ ✯✬✩✛✳✮✜✫✛✳✪ ✱✢✪❋ ✱✜✹✬✪✬✙ ✽✜✪✻✺✲❋✪ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚✛ ❈✥✦ ✧✬✪✪ ✪✬✰ ✱✬✛✣❉✣✧✸ ✼★✥✦ ✧❉✪✫✳ ✯✬✪✫✮✶✣✬ ✣✬ ✜✩✤✣✛✧✬✮✮✜✧ ✢ ✧✬✮❉✣✧ ✲✳✩✜✱✬✪✷ ❱✮✜✩✛ ✻★✲✲ ✧✬✮❉✣✧✧✬✪ ✙✬✥✯★✥✻✭✧ ✢ ✲✢✪ ✧✬✫✮✛✦✚ ✙✢✣✹✮✫✬✛✛✺✻✺✛✸ ✜✫ ✧✤✯★✩✹✶✛✱✢ ✢ ✛✬✣✦✬✩❉✣✧ ✧✴✮✬✵✜✤✥

✪✬✼❈✮✰ ✮✭✧ ❈✥✦✸ ✼★✥✦ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚ ✧✤✯★✩✹✭✪✛ ✲✬✪✫✳ ✩✜✫✮✬ ✛❈✪✜✩✻✬✣ ✢✮ ✭✻✻✢✤✣✧★✣✷ ❱✮✮✬✪ ✙✬✥✯★✥✻✭✧ ✢ ✻★✲✲ ✧✬✫✮✛✦✚ ✙✢✣✹✮✫✬✛✛✺✰ ✻✺✛✸ ✜✫ ✬✮✛ ✤✫ ✧✤✯★✩✹✶✛✱✢ ✼❈✮✮✭✧ ✪✬✷ ❲✥✦ ✽✫✢✧ ✢ ✧✬✫✮✛✦✚ ✲✬✪✰ ✫✳ ✯✬✪✫✮✶✣✬ ✜✩✤✣✛✧✬✮✼✬✛ ✢ ✲✳✩❉✣✧✧✬✪✷ ✍ ✄✂✟✒☎✓✔ ✟✒◗P❳☛✓❙✟ ☛✂✝✖☎✂☛✂ ❨❩❬ ❭ ❪❫❴❵❛❜ ❝❞❫❡❢❴❣ ❤✐❜❥ ❤❛❪❴❜❦❴❧♠❪♥ ❝♦♣qr❪ s t ✉✈✇①②③ ④⑤✈⑥② ✉⑦✇④⑧③⑨⑦✇✈ ④②⑩❶②❷ ❸⑦ ❸✉⑦✇❹✉⑦②✉ ✉⑦❸❺ ❻③⑨❸②✈ ❻✇✈❸①✈❽❸ ④❾⑦❾❷❿ ✉✈✇①②③

✉⑦✇④⑧③③⑨✇③ ⑧✉ ➀✇③➁③✇✈✈✇③ ➂❹③➃ ④⑤✈⑥❸✉⑦✈❸③➄ ✉⑦✇④❻✇ ➀❾①❶➅③➆ ❸ ⑩✇④ ✉✈✇①②③ ➀✇③➁③✇✈ ➀✇❺ ③⑧ ❹✇❶②❷ ➇✈✈❸③ ➀❾①❶➅③❽❸ ➈➉⑦③✇➈✇❶②➈ ➂❹③➃ ➇✇③⑨➊✉✇①✇➈❾①➄➃ ➋②⑩❶②❷ ➌④✇③③➈❸✉ ❸ ④✇③③➈❸✉✉❸③ ✉⑦✇④❻✇⑩➍➆ ②③③✇✈❽✇ ➌➇✈ ❸ ➇✈⑩❸➈ ➀❾①❶➅③➍➃ s t ➈✇⑦✇➈✇✈ ④②⑩❶②❷ ❸ ➈➉❹✇⑩⑨ ✉✈✇①②③ ①⑧✉⑦⑧⑩✇➈ ➇❸✈①⑩ ❻✇③➁③ ➂④✇③③➈❸✉② ✈✇①➁③✇✈➄ ➈✇③③ ✈❸①✈❸⑩②➆ ✉❾✉✇④ ✇⑩❷✇❶➎➁➈ ❸ ❶✇①⑧➈❽❾⑩❸③ ❸③➃ t ✉✈✇①②③ ④⑤✈⑥➈➉❹✇⑩⑨ ➇✈❸ ⑧✉ ➇➏⑩❸③➎❸ ⑩✇④

✈✇➈②⑩✈➇✇✈⑥ ✉✈✇①②③⑩✇➈➃ t⑦ ❸➐②③③❸①②✉ ❽❾⑩❸③✈➏③ ❾③❶❸③❺ ①❸ ✇✉⑥ ✈✇①➁③✇✈➆ ❸ ❶✇①⑧➈ ❸③❸✈✈② ①⑧✉⑦➆ ❸ ①➅➇❸ ➅➎➎❸ ❸ ❽③③✈➏③ ❸ ➈➉⑩⑨➉➈ ➀✇③✇✈✈ ➑➒ ➊④❺②❷ ⑩✇④ ✈✇➈②⑩✈➇✇✈⑥ ✉✈✇①②③⑩✇➈➃ s ➓✈✇①②③ ➈⑧⑦ ✉❾✉✇④ ⑩⑨➔③➇❸✈ ❸ ④❸✉⑦➈➇❾⑦➆ ✉❸❹➈➇❾⑦ ❽❸❷⑨ ❸ ➈➉❹✇⑩⑨ ⑩✇④ ✉✈✇①②③ ①⑧✉⑦⑧➇✇⑦➃ ✇④ ✉⑦❸❻❸❶ ❸ ✉⑦✇④➁❽✇❷➇✇⑦ ÓÔ ➯➼ ➵➦➫➧➽➦➫➯➦ ➩➦ ➵➸➭➯➦➫➧➽➦➫➯➦ ✁✂✄☎ ✆✝✞ ✟✝✠✠ ✟ ✁✂✄ ✡ ✂✝✆ ☛☞✝✁✄✠ ✆✌☞✍☛☛✝✞ ✎✝☞☎ ✏✑✞✒ ✄✞✡✓ ✔✕☞☛✡ ✆✝✞✖ ✗☛✡✟

☛☞✝✁✄✠ ✝☛✔✟✘✔☞☎ ✆✌☛✔✝✁☞ ✏✡☛✔✂✙✠✏✡☞✚✂✟☎ ☛ ☛☞✝✁✄✠ ✛✝✠✜✠✝☞✝☞ ✢✣✠✖ ☛☞✝✁✄✠ ☞✝✤☞✕✠✄✙✥✡✠ ✛✝✎✝☞☞ ✦✝☞✝✞✝☞☎ ✡☛✔✓ ☞✡✠☞✧ ✁✄✂☞✏✝☞✜✂✟ ✆✝✞✖ ★☞✝✁✄✠ ☞✙✁✞✒ ☛ ✦✄✔✑✂✒☞✡✠✡✂ ☛☞✝✁✄✠✄✓ ☞✙☛✩ ☞✙✁✞✒ ✟✑✂☞✡✟☞✚☛✡ ✡ ✛✝✁☞✍✔ ☛ ✥✝☛✔ ✠✒ ✥✝✠ ✪✙✁✖ ✫ ✬✝✆ ☛✔✡✦✡✎ ✡ ✠✝✝☛✝☞☞ ✆✌☛✔✝✁✝✟ ✚☞✙✂ ✂✒✩✠✂✄☎ ✛✝✠✥✝✂✂✄ ✍✟✝☞✖ ✬✝✆ ☛✔✡✦✡✎ ✆✌☛✔✝✁☞ ✝✠✥✝✂✂✄ ✡ ✆✌☛✔✝✁✡☛✔☞✡✠✁✭✠☎ ✡ ✆✌☞✍☛✂✍☞✍✠ ✟✝✠✠ ✟ ✁✂✄✖ ✮✯✰ ✱✲ ✳✴✲✵✶✴✲✷✴ ✸✹✺✻✼✵✽

✾✳✶✿✴❀✽✳✺❀✴ ❁✽✺✳✽❁❂❀✴ ✴✲✳❃❁✽❄✳✷ ❅ ❆ ❇❈❉❊❋ ❍■❈❏❈❋ ❑❉▲▼▲❈◆❖P◗❇❘❖P ❙❇▲◆ ❇❈❉❊❋ ❉❇P◆❚P❚◆❉❈ ❉❘❉❈ ❘▲❇P❯◗❯❋❱ ❅ ❆ ❑❉❍❖❇▲◆❖❲❖❈❈❳ ❇❈❉❊❋ ❍■❈❨❋ ❇P❉❍❏❩P❉❈ ❙❇▲◆ ❇❈❉❊❋ ❉❇P◆❚P❈❳ ❍■❇P❉❊❈ ❘▲❇P❯◗❘▲❈❱ ❅ ❆ ❇❈❉❊❋ ❈◗❊❬❩ ❙❇▲◆ ▲◆◆❖❊ ❍▲❊▲❲ ❇❈❉❊❋❳ ❘▲ ❇❈❉❊❋ ❇P❉❭ ❍❏❩ ▼▲❬❩ ❉❇P◆❚P ❏❊❋❯❈❋ ❍❉❬❱ ❅ ❆ ❲❉❊❏◆❍▲❬▲❇❇◗❬ ▲▲❈❈ ❉▼❨ ❈◗❊❬❩ ❯❉❍ ❇P◗❍❪❈ ❇❈❉❊❋❯❉◆❱ ❅ ❫▲ ❇❈❉❊❋ ❈◗❊❬❩ ❑❋P❖❯❩❈▲▲❯ ❇❈❉❊❋❋❈◗❇❴ ❈◗❊❬❬❩▲ ❏❊❋❯❈❭ ◆❉P❋◆❳

❉▼❉❇P❈❋ ▲ ❇❈❉❊❋❋❈◗❇◗❈❱ ❅ ❫▲ ❇❈❉❊❋ ❈◗❊❬❩ ▼▲❬❩ ❇❈❉❊❋ ❵❉❛❉❈ ❈▲❊❈❜❇▲❯ ❉▼❉❬❨❯ ▼▲❯❳ ❉◆❉❊❛❘❉❈❉❈❉❯❛ ❵❉❊❈❨P❨❲❋◆❱ ❅ ❆ ❯❉❲▼❉❇ ❇❈❉❊❋ ❵❉❇P❪❯ ▲ ◆▲❝❋◗❊❋❇ ▲◆❈❋▼❋❈◗❇ ❍❋▲❈❈ ❉❭ ◆❉❊❛❘❉❈❉❈❉❯❛ ❵❉❊❈❨P❚❈❈❏ ▼◗❋◆ ❞❝❱ ❇❈❉❊❋ ❙❇❖❍▲❬❖◗❇❳ ❋P❖◗◗❇ ◗❈❯❉❲▼❉❇❉❲❏❇❉❡❱ ❅ ❆ ❇❈❉❊❋ ❈◗❊❬❩▲◆▲❈❳ ❵❖❩▲❲❏◆❖❈ ❈▲❊❈▲❍▲P❜ ❉❲❏❯❩❉◆❳ ❲❖❑❖P❖◆ ❇P❏❉ ❯❉❍ ❈❉◆❋❯❈❘❉❈❨ ❇❈❉❊❋❯❉◆❱ ❅ ❢❬❩ ❍■❈❏❈❋ ❈❉❊❛❉❈ ❇❖❘▲ ❯❉❍ ❈❉◆❋❯❈❘❉❈❨ ❇❈❉❊❋❯❉◆❳ ❲❉ ▲P

▲❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❍■❈❏❈❋ ❈❉❙❘❯❋◆▲ ▲◆▲❍▲P◗❇▲ ◆❚❈❉❉P❨❤ ✐❥❦ ❧♠ ♥♦♠♣q♦♠r♦ sr♠t✉♦✈t✇♦✇①♥ ②♦ ♥ ♦♣s③♣①t④♠②♦♣⑤ ♣⑥⑤♣①⑦⑥②♦②①♣ ♦♠✉⑥⑧✇⑥⑨ t✉⑩✇ssr ③✉❶t✉♦ ❅ ➄■❇P❉❊❙❇❉❊❉❱ ❆ ❝❖❈❉❯❙❋◗❋❇▲❯ ❵❉❊❈❨P❨❲❚❈❈ ❍■❇P❉❊❉❭ ◆❉❈ ▲ ❉❲❖❑❜❑▲ ◆❉ ❲❖❑❯❋ ❞❝❱ ▲ ❑❨❊❍❉❈❇P❏❇❘❉P❳ ▲ ❑❏ ❍❉❬❯❩❋❈◗❇◗❘❖P ❘▲❇P❯◗❈ ❇P❋◆❏❈ ❏❇ ❉❬❩❏❑ ❍■❇P❉❊❉◆❉❈❳ ❇❈❑❱❡ ❏❇ ◆❋ ◆❉ ❙❇❉❊❏❯❋❱ ❅ ❆ ❍■❈❏❈❋ ❇❉❑ ❑❉❵❉❲❏❇❉❱ ❆ ❇❉❑❉❈ ❇❈❉❊❋ ◆❚❈❏❇❇❉ ◆❉ ❵❉❲❭ ❯❋❳ ❘❖❬❩ ❍❉❬▲◆▲❲◗❩❖PP❣◆ ▲

❍❋◆❊❖❖❊❬▲❯❋P❍❣❇❖◆ ❑❉❭ ➅❣❈◗❇◗❈ ▲ ◆❚❊❯❩❉P❉❈❑❨ ▲ ❇❉❑❑❉❱ ❅ ❆ ❇❉❑❑❉❯ ❵❉❬❩❛❉❍❨ ❇P❚▼❉❈❯❉❲▼❉◆❳ ❇P❋▼◗❊❬❜ ▼❏❊ ❉▼❉P❉❭ ❈❏❇❏❊❉ ❉❘❉❈❨❉❬ P◗❊❈ ❊❉❯❲❇P❉❊■ ❲❊❏❯❉P❏❇❈ ◆❉ ▲◆▲❍▲P❯❋❱ ❅ ❷❚❯❯❩❉❯ ❈❋❇P❈❪❈❘▲❈❜ ❏❇ ❇❈❉❊❋❋P◗❘▲❈❜ ❵❏❍❍■❇P❉❊❉◆❉❈ ▼▲❬❩ ❉❬❩❇P❉❊ ❘▲❇P❯◗▲❈❖❇ ❍■❇P❉❊❉◆❉❈ ❏❇ ▼▲❊❊❜▲❯❩▲❬❖❭ ◆▲❈❳ ❍■▲❯❩▲❬ ◆▲❯❛❚◆❉❈❳ ❲❊❏❯❉◆❉❈❳ ❏❊❝❊❖❈❏P❋❇❉◆❉❈ ◆❉ ❘▲❇P❯◗❯❋❱ ❅ ❆P ▲❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❏❇ ❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❍■❈❏❈❉◆❉❈ ❈❏❊❑❉❯❳ ❲❉ ❉❬❭

▲◗❑❑ ❋❲❨❑❉❯ ❉ ◆❉ ◆❛❚❯❪❈❉❯❋➂ ▲P ▲❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❍■❈❏❭ ❈❉◆❉❈ ❞❝❱ ❇❏❊▼❭❳ ❇❈❊❣❍▲❭❳ ▼❋❇❇P❏❊❍■❈❏❈❡ ❇❈❉❊❋ ❞▲❇P❉❝❭ ❈❋◆❣❇❡ ❍■❈❨❑❉❯❳ ▲ ❵❉❊❈❨P❨❳ ❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❍■❈❏❈❉◆❉❈ ❞❝❱ ▼▲❇❈▲❬❑❏❳ ▲❝❝❉❯❲❉❙❈❖❍❋▲❳ ▲❊▲❯❩❏❊❳ ❈◗❩❖❬❡ ❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❍■❈❨❑❉❯ ◆❉ ▼❏❬❉P❯❋❱ ❫▲ ❈❏❊❑❉❯ ❯❉❍ ◆❛❚❯❪❈❘❉❈❨◆ ❉❳ ▲◆◆❖❊ ❉❨❇P❚❊ ▲P ▲❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❍■❈❏❈❉◆❉❈ ▼❏❬❉PP❛◆ ❉❳ ▲P❣❈◗❯ ❖❝❉❊◗➅❣◆ ▲ ❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❉❇❉❈❉◆❉❈❱ ❢P❉◆ ❑❉❵❉❭ ➅❉P❏❇❏❈ ◆❚▼❉❈❨❉❯ ▲ ❍■❈❨❈ ◆❋

◆❉ ❈▲◆▲❊❪❈▲❯❋ ❏❇ ❵❉❊❈❨❈❭ ❉❯❪❈❉❯❋❱ ➆➇➈ ➉➊ ➋➌➊➍➎➌➊➏➌➌➍➐ ➑➋➎➒➌➓➐➋➔➓➌ ➔➍➍➣↔➑ ➋ ➎➓➌➊➔➓➎➍↕➋➔➙➛ ➏➣↔➌➊➋➑➜➋ ❅ ❅ ❅ ❅ ❷❚❈❏❇❙❇❉❊❏❈ ❙❇▲◆ ❋❯❲❖◆❖❈ ❉❇❉❈❑❉❯ ◆❉ ▼❏❬❉P❯❋❱ ❆ ◆❚❈❏❇❙❇❉❊❏❈ ❉❨❇P❚❊ ▲P ▲❇P❉❝❈❋◆❣❇ ❑❉❈❉❬❉◆❉❯ ▼❏❬❉PP❛◆ ❉❱ ❆ ◆❚❈❚P❏❇ ❇❈❉❊❋ ❍■❇P❉❊❉◆◆❉❳ ◆❚❈❇P❉❊❉◆◆❉ ❈❚❊❈❏❯❋◆❱ ❆ ◆❚❈❚P❏❇❈ ❍❋❯❲❉❯ ❑❉❈❉❬ ❉❇❉❈❏❯ ◆❛❚❯ ❇❈❉❊❋ ❬❣❍❋❭ ◆❉❇P❈❩■❑❉❯ ▼❏❬❉PP❛◆ ❉❳ ❉❨❈❈❉ ❏❇ ❣❈◗❯▲ ❵❉❊❈❨❈❉❯❪❈❨ ◆❏P❍❖❇◗❇❈ ▼❏❬P❛❯◆❱

➆➝➈ ➉ ➌➍➜➞➌➊➏ ➋➔➏➌➊➍➎➌➊➏➌ t♣❶❶r⑩♥⑥⑨⑤ ❅ ❷❉❇P❈❩■❙❇❉❊❉❱ ❆ ❍■❈❏❈ ◆❚P❑❉❯ ❞❝❱ ❑❏ ❍❉❬❯❩❋❈◗❇◗❈ ◆❚▼❉❈❨❉❯❡ ❵❉❈❏❈❉❉P❘❉❈❨❉❯ ❍❋◆❊❖❖❊❬▲❯❋P❍❣❇❖◆◆▲ ❇P❉❯❯❩❉P❨❲❚❈❈ ◆❉❇P❈❩■❈ ❉ ◆❉ ❙❇❉❊❏❯❋❱ ❷❉❇P❈❩■❈ ◆❉ ❙❇❉❊❏❯❋ ▲ ◆❉❇P❈❩■ ❇❏❊❛❏❇❉ ❉❇❉❈❏❯❳ ▼▲▲❍❋❯❈ ▲ ❘❖❇❇P❴ ❍■❈❏❈❉◆ ◆❚P❑❉❯ ❋❇❳ ❏❇ ❈❉❊❍❏❇P❉❈❉❇❉❯ ▲P ❉❬❩❉❇ ❍■❈❏❈❉◆ ◆❚P❚❈❈ ❋❇❱ ❆P ❣❈❜❑❑❋ ❉❇❉❈❉◆❑❉❯ ❇P❛◆❇❏❬ ▼▲❯ ❸❹❺❻❽❾❻❿ ➀❸➁❽ ❞▼❏❬❋❬ ◆❉ ▼❋❯❯❋ ▲ ❑❉❍❖❇▲◆❖❲◗❇ ❍❋❯❲◆❏❈

❵◗P❋❇◗❈➂ ❯❉❍ ❉❏❬ ▲ ❲❉P❋❯➃❙❋❉❯❇ ❇P❉❊ ▲◆▲❍▲P◗❇▲❳ ▲ ❍❉❙❘▲❯❋❭ ◆❣❇ ◆❏P❍❖❇◗❇❊▲ ❋❇ ❇P❛◆❇❏❬ ▼▲❯❡❱ ➺➻ ❅ ❷❉▼❏❇❑❏ ❘▲❈❏◆❖❯❩❳ ❍❋❯❈ ▲ ❍❉❬❉❨P❏❇❱ ➟❉❑❵❉❊❈❨❈❉❯❪❭ ❈❨ ❖❲▲❈❖◆❳ ❝❖❊❖◆ ❞❘❋❲❊❖❬❏❯❭❝❉❊❖➠❋❲❳ ➡❉❈▲❲❋❯❳ ❑❜❊❇▲▼❳ ❇❈❑❱❡ ❖◆◗❋❇ ▲◆▲❍▲P◗❇◗▼▲❳ ❋❉❈▼❉ ❇P❋❇P❈❏❍◗❇ ▲❯❈❋❭ ❑❋❖❈❋◆❣❍❭◆❉P❉❏❇❇❉ ❝❊❜❑◗➅❣◆ ❍❉❬ ❉❝❣❇P❈❪❈▲❯❋❳ ❋❱ ❋❯▲◆❈❋▼◗❯❋ ▲ ❇❉❑❑❉ ➅❣❈❖❈❈ ◆❜❊❖◆❖P❜◆▲❈❱ ❅ ❆❯❈❋❑❋❖❈❋◆❣❍❭❝❊❖➃▲➠❋❇❈ ❙❇▲◆ ❋❯❲❖◆❖❈

❉❇❉❈❑❉❯ ❉❘❉❈ ▲◆▲❍▲P❯❋➂ ➢ ➤❋❇P❈▲ ❍■❈❏❈ ❉❇❉❈❏❑❉❯ ◗❈▲◗❑▲❯ ❯❉❍❳ ◆❋▼❏▼❉ ❘▲ ❋❍❝▲❯❈◗❈❣❍❭❑❉❛❈❉❈❏❇❇❉ ➅◗❊❱ ➢ ➟P❉❯❯❩❉P❉❈❈ ❏❇ ❉❊❨❇❉❯ ❇P❉❯❯❩❉P❉❈❈ ❍■❈❏❈ ❉❇❉❈❏❯ ❝❊❖➃▲➠❋❇ ❞❋❱ ❈❉❊◗❝❋▲❡ ◆❚❈❉❉P❨ ❞❲❱ ❢➥➄ ❇P▲◆❍▲❋ ❋❊◗❯❩❉▼❉❡❱ ➦➧➨➩➦➫➧➭➯ ➲➳➭➩➭➭➵➸ ➌➌➓ ➏ ➍➎➋➔ ✁ ✂ ✄☎✆✝ ✞✟ ✠ ✡☛☞✌ ✍✎✏✑✒✓☞✑✔✎ ✑✔ ✕✎✖✎✗✘✎✙✑✔✎✚ ✛✙ ✛✏✛✒✜✎☞✌ ☞✎✢✣✗✤✥✛✤ ✣✦☞☞✑✖ ✧ ★ ✩✪✫✬ ✭✮✯✰✮ ✩✱✲✳✴✵ ✫✶✷✸✴✵ ✹✺✻ ✩✳✷✼✽✻✶✷✾✫✿✫✫✵ ✶✻✫✸✲ ✻✶❀✸❁

✸❀✻✸❂✫✸✻✸❁✵ ✩✳✴✫✳❃✴❄✷✳✴✳❁ ✴❅✳✻✻✬❅✫✳✫✳✫✫✵ ❂✻✽✩✸✲ ✫✽❅✶✻✫✵ ✩✳❁❁❆✳❅✳✫✽✷ ❇✴✳✩❈❄❅✳✫✫ ❉✳✻❆✽✴❄✷❊ ★ ✩✪✫✬✲ ❂✿✩❈✻✳❋✩✿✫ ✸❅ ✿✴❅✫✶✻❆✿❂✫✺✻✵ ✼✸✻✸✩✽❁✫ ✸❅ ✽❁✫✳❁❅✾✼ ✳✷❆✴❄✷✫✬✻ ❄❈✾✫❄✴❅✳✫✽✻✳✷ ✳✻ ❂✳✻✻ ❂❍✻■❁✾✫✳❁✽❊ ✧ ★ ✩✪✫✬✫❃✸❂✫✴ ✫■❀❀ ❃❄✴❅❀✬✻ ✶✻✻❏ ■✻✫■❅✬❂✵ ❀✳✩✿✴✸❂✿✲ ❑✺✵ ❀✳✫✳✷✶✫✸❑✺ ❉✳✻❆✽✴❄✷✳❂✵ ✩✪✫✬❂❊ ✧ ★ ❂✿❃✴❅✳❃✪ ✩✪✫✬❀✳❁ ✫▲✻❁❆✿✩✶✴✫ ❉✿❅ ✻❄✫❃✳ ✸ ❃❄✫✳✷✳✴✵ ❁✳✩ ■❃✼❄❁❆✻✬ ✻✳✼✳✷✬❀✳✶❃✸✩✻✶✴✫

✴❅✿✻✷✶✻✫✸✫✺ ▼◆❖P◗❘❙P❚ ◆P❙ ❯❱❲ ❀✳❃✳❁❑✳❅❄✴❊ ✧ ★ ✩✪✫✬ ❳✸✻✸✽ ❄✴ ❈✸❑✻✺✹✸ ❉❄❅✸✷✩✳❁✫✳✴✳❂✵ ❂■❁❁❆✳❁ ✻✳✲ ✩✿✴❉✸✫✺❂✵ ❳✳❃✫✬✫✻✳❁✾✫❉✳✫✬❂❊ ✧ ★✹✫✺✽ ■❁✩✪❂■❑✬✳❂❊ ★ ❀✳✻❄❈❄✴ ✶✻✫✸✻✶❀✸❁ ❅✴✽✻✽❈❃✳❁❑✲ ✴❅✳❃✳❁ ❂✳❃✳✴❅✫❍✻ ✫■❃✫❄❁✽❂✵ ✸ ✴❅✳✩❄✻❆❅✳✫ ❇✴✸❂ ✶✫■✻✫■❅❄✴ ✫✶❁✵ ❀✳✩✿✴✸❂✿❑✺ ✩✪✫✬✽ ❃❉✶❀✸❁✵ ✩✪✫✬✽ ❈✸❈❇✴❀✸❁ ✼✸✷❆ ✻✶❀❅✴✶❂❀✸❁ ✻❄❈❉✳✫ ❀✳ ✸ ✩✪✫✬✫❃✸❂✫✴❀✸❊ ✧ ❨✳❃✳❁❑✳❅❄✴✳✽ ❂✳❃✳❂✳❂✳❁ ✷❃✾✫❉✸✫✺❂❊ ❩■❅❈✿❁✫✽ ✼✸✷❆

❉✿❃❑✿❅❉✸✫✺ ✼✶❂✩ ❬✴❅✾✼✶✴❭ ❄✴ ✷✶❅✼✳❅✳✫❄❂✳❂❂✳✻ ❬✿❋✽✲ ✷❄❁✵ ✸✻✫✸✫✺✷✶❅✵ ✴✪❃✾✫✳✫✫ ✻✳✼✳✷✬❭ ✼✸❁ ✳✻✻✶✫✼✸❊ ❪✟ ✠ ✡☛☞✌ ✔☞✛✗✘✛✖✘ ✕✎✖✎✗✘✎✙✑✔✎ ❫ ❴❵❛❜❝❞❴❡❢ ❣✽❁❑✳❁ ✽❃✶❁❆❀✸ ✶✻✻✾✫❉✸✫✺✵ ❉✽❑✳✷✵ ❂✿❁✼✳❃✷✳❁✴ ❳❄❁❆✫ ✸❑❊ ★ ✻✶✩❈✸ ✴✫✳❃✽✻ ✩✸❃❂✿✻✸✫✶✼✸✻ ✸❅ ✿❈✳❃✸✫✬❃ ✩✸✷✸ ✽✴ ❀✳✶✻✻✾✫✲ ❉✸✫✹✸ ✸ ❳❄❁❆✫ ✸ ✩✳✷❳✳✻✳✻✬ ✽❃✶❁❆❀✸❊ ❤❵❛❜❢✐❥❛❢❝ ★ ❀✳✫✳✷✳✫ ❉✳✼✳❑✳❃✳❂❂✳✻ ❃■✷❅✾✫✹❍❂❊ ★ ✩✪✫✬✸✴❅✫✸✻ ❀✳✶✻✻✾✫✶✴✶✲ ❁✶✻ ✽✷✳❁

❳✿❁✫✿✴ ✴❅✳✩❈✿❁✫ ✸ ✩✪✫✳❁❑✬ ✴❅✳❃✼✵ ✽✻✻❊ ✫✳✴✫❃❄✴❅ ✳✻❉✳✲ ✻❆✳❅❂✳❑❄✴✳❊ ★❅ ✸✴❅✫✸✻ ❂❄❅❅✳✻ ✼✸✷❆ ✳✻✳❂✫❃✿✩✿✫✿❃❃✸✻ ✩✽❁❑✳❁ ✽❃✶❁❆❀✸❁ ✶✻✻✾✫❉✸✫✺ ✸❅ ✸❑✿✫✫ ✩✪✫❄✫✽ ❉✳✻❆❅✳✫❁✳❂ ✩✳✷❳✳✻✳✻✬✲ ✳❁❊ ❨✽✻✻✳❁✫❉✳✫✬ ✻✸✫✳❃✶✻✽✴✸❁✵ ✽✻✻✳✫✼✳ ❉✿❃✽❅✿❁✫✶✻✽✴✸❁✵ ✩✸✷✸✴✴✶✷✸ ❁■✼✳✻❉✳✫✬✵ ✽✻✻✳✫✼✳ ❇✴■❂❂✳❁✫❉✳✫✬❊ ★❅ ✸✴❅✫✸✻✻✸❈ ❃❄✴❅✳❂❀✬✻ ✶✻✻✵ ✸ ❳✳✹❁❄✻✵ ✼✸✻✸✩✽❁✫ ✸ ✻✶❀❁✶✻ ✻❄✼✬ ✸✴❅✫✸✻✻✸❈❃❄✴❅ ✸ ❂✾✼✶❁✸✻✿✩❁✸❂

✩✳✷❳✳✻✳✻✬✳❁ ✻✳✲ ❄✴ ❳✳✻❉✸✹✻✾✫❉✸✫✺❊ ★ ✩✪✫✬✸✴❅✫✸✻ ✩✸✷✸✴✴✶✷✶✫ ✸ ✴✳❀❄✴❅ ❂■❁❆■❂❄✼✳✻ ✸❅✿❁✿✴ ✩✸✷✸✴✴✶✷❀✸ ❂✳✻✻ ❀✳✶✻✻✾✫✸❁✽✵ ✳❅ ✸❅ ✿❈✫✽✩✶✻✽✴ ✩✸✷✸✴✴✶✷❊ ★ ❀✳✫✳✷ ✳✷❆✳✴ ✫✳✴✫❃❄✴❅✳✽✫ ✸ ✩✪✫✬✸✴❅✫✸✻ ✻✸❈✹✶❁✸❂ ✴❅✳✷✩✳❁✫✩✿❂❀✸❁ ✫■❃✫❄❁✬ ✩✿❅✷✸✫✶✴✶✼✸✻ ❳✿❂✿❅✸✫✿✲ ✴✸❁ ✻✳❉✳✫ ✳✩✳✻❁✽ ✼✸✷❆ ✴❍✻✻❆✳✴❅✫✳❁✽❊ ★ ❳✳❂✫✳✫❄✴✵ ❂✽✳✩✳✻❄✴ ✩✺❑✲ ✹✸ ❁✸✷❆✿❁ ❳✿❁✫✿✴✵ ❉✸✴✽✵ ❂■✻❑■❂ ✸✻✸✫✫✽ ✩✪✫❄✫✳❂❁❄✻ ✸ ❀✳✫✳✷ ✩✳✲ ❑✳❁❇❄✹✳

✸✻✶ ❂❀❊ ❦✮ ❇✩ ✩✸✷✸✴ ❂✽✴❈✶❃❁✶✫✵ ❂✽✳✩✳✻❄✴✫ ✫✳✴❅❍❁❂❊ ★ ✩✪✫✬✸✴❅✫✸✻ ❳✳✹❃❄✴❅❄❁❄✻ ✫✸✻✶✻❉✸✫✺ ❳❄✩❂✳❃✳✫❧ ✸ ♠✻✾❃✸♥✵ ✸ ❀✳✫✳✷ ❳✳✲ ✹✳ ❳✳✻✬✻✽ ✽❅✿✻✶✻✺❂✳❁❑✬ ❃■✷❅✾✫❄✴❄❃✳ ✴❅✿✻✷✶✻✵ ✳✷❆❀✳❁ ✸ ✴✫✳❃✽✻ ✩✪✲ ✫❄✫✽ ✫✳❃❍✻✳✫ ❄✴ ✸ ❁✳✩ ✴✫✳❃✽✻ ✸❁✳✴❅✫✳❅✽✿✻✺✷✽✸✽ ✫✳❃❍✻✳✫ ❉✸✫✶❃✶✫ ✹✳✻✲ ❅✽❊ ★ ✻✾❃✶❃✸ ✴❅✽✷✿❃▲✸❁ ✫✽✻✿✴ ❃✶❂■❁❆■❂■✻❁✽✵ ❳✳✻✳✫✫✳ ✶✫❁❆▲✻❁✽❊ ➆➇➈➉➆➊➇➋➌ ➍➎➋➉➋➋➏➐ ♦♣qrs❢✐❥❛❢❝ t✫✫ ✫✸✻✶✻❉✸✫✺❂ ✸ ✩✪✫❄✫❉✳❅

✴❅❍❂✴❄✷✳✴ ✩✪✴❅✳❃✳❂ ❄✴ ✸❁❆✸✷✿❂❊ ✉✸✴✽ ✩✪✫❄✫✳❂❁❄✻ ✸ ✩✪✫❄✫✽ ❃❄✷✽✺ ✽❅✿✻✶✻✶✴✸ ✫✶❁ ✸ ✴✫✳❃✽✻ ✫✳❋✫✾✲ ✻✽✶✼✸✻ ❳✳❑✳✫✫ ✈◆✇❱✲✸✴❅✫✸✻✫ ✶✻✫✸✻✶❀✸❁ ✸ ❀✳✫✳✷ ✻✶❀✸ ❳■✻❄ ✫✿✻✹✶❂❊ ❤❵✐❥①②❢✐❥❛❢❝ ③✫✳❃✽✻ ✫✳❋✫✾✻✽✶✼✸✻ ❳✳❑✼✳✵ ✸ ✩✪✫❄✫❁❄✻ ✳✴✳✫✻✳✷ ✴❅❍❂✴❄✷✳✴ ❂✽✲ ✳✷❄✴❅✾✫✬ ✳✴❅❂■❅■❂❂✳✻✵ ✸❁❆✸✷✿❂❂✸✻✵ ✫✶❁❈✺✫✻✶✴✴✸✻ ✸ ✩✪✫✬ ❉✶✫✴✺ ✫❃✸❂✫✴✶❀✸❁ ❳✿✷✻✸✻ ❉✳✻❆✳✫❊ ④①⑤⑥⑦⑧ ★ ❉✸✴❅❁✶✻✫ ✩✪✴❅✳❃✳❂✵ ✫■❃✻❄✴✳❂ ✻✳❑✿❀✶✴✶❃✸

✴❅✿✻✷✶✻❊ ❫❝❛❢❛⑧⑨⑩❡ ⑩✐ ❢❥ ❢❶①✐❥❛①❥❷⑥❝⑧⑨❷❢ ❞❝❛❢❝ ❸❢✐❥❶❞❝❛ ①⑨❹⑩⑦ ❴❵✐❥①②①❺ ⑩✐ ①✐❥❺❻❥❻❺ ★ ✩✪✫✬✸✴❅✫✸✻ ❳✳✹✽ ✼❄✷✳ ✩■✷■✫✫ ❳✿✷✻✸✻ ❉✳✻❆✳✫ ✸❅ ✸❁✳✴❅✫✳✲ ❅✽✿✻✺✷✴ ✿❃✼✿✴ ❄✴ ✸✴✴❅✽✴❅✫✳❁✴ ❬✸❅ ♠✸❁✳✴❅✫❄❅✽✸♥❭❊ ★ ❀✳✫✳✲ ✷✳✫ ✸ ✩✪✫❄✫ ✸✻✸✫✫ ♠✩✿❁✽✫✿❃✿❅❅✶❂♥ ❬✻❑❊ ❂❄✴✬❀❀❭❏ ✫■❀❀❇✴✸✲ ✫✿❃❁✶✴ ✩✿❁✽✫✿❃ ✴✳✷✾✫✴❄✷❄✼✳✻ ❃✳✷✽✴❅✫❃✶✻✹✶❂ ✸ ❳✿❁✫✿✴✸❀❀ ❉✳✩✿❑✽❁✸✩✽❂✸✽ ❄✴ ✼✽✫✶✻✽✴ ❈✸❃✸✩❄✫✳❃✳❂✳✫ ❬✼❄❃❁❆✿✩✶✴✵

✴❅✾✼❳❃✳❂✼✳❁❇✽✸✵ ❈✳❃❇✫❄❃❳✿✷✸✫✵ ✼❄❃✼✿✻✩✳❁✵ ✴❅✾✼✫✳✻✹✳✴✾✫✲ ✩❄❁❆✵ ✳✻✳❂✫❃✿❂✸❃❑✽✿✷❃✸✩✵ ✻❄✷❅❄✴✴❅✶✩✵ ❉✬✩❄❃✴❄❂✻✳✫ ✴✫❀❊❭❊ t✫✫ ✼✸❁❁✸❂ ✳✻❉✳✻❆✳❅✼✳ ✸ ✴❅✸❀✸❑ ✻❄✷▲✫ ❀✽❅✫✿✴✾✫✶✴✶❉✿❅ ❄✴ ✸ ✻❄✻✳✷✳❅✫✳✫❄✴❉✳❅ ✴❅❍❂✴❄✷✳✴ ✳✴❅❂■❅■❂ ✽✴❏ ✸ ✴❅✶✹✲✷✸❃✸✫ ✫✲ ❀✴ ✼✸✷❆ ✿❃❃✲✷✸❃✸✫ ✫❀✴✵ ✸❃❇✩✸✴❅❂ ✼✸✷❆ ✻✸❃❆❁✷✳✸✻✽✴ ✩✸✴❅❂✵ ★❣❨✲❀✸✻✻✿❁✵ ❂❄❅✽ ❃✳✴❈✽❃✶✫✿❃✵ ✸❅ ✳❁❑✿✫❃✸❇❉✳✸✻✽✴ ✽❁✫❀✶✻✶✴ ✳✴❅❂■❅✳✽ ❬✫❀✴✿❂✵

✼✳❅✳✫✬❁❆✶❃✴✵ ✈◆❽P▼▼✲❳✿✷✺ ❁✸✴✿✫❃✸❇❉✳✸✻✽✴ ✽❁✫❀✶✻✶✴❉✿❅✵ ✻✸❃✽❁✷✿✴❅❂✺❈✵ ❉✸❃✸❈✶✴✷✶✫✻✺ ❬❾❿➀➁➀▼✲✫❀✴ ✼✸✷❆ ✷✩✽❇✴✬ ❑✸❃✸❀❭✵ ✼✶✻✸❑❄❂✻✳✴❅✾✼✺ ❂✸✫❄✲ ✫✳❃❭ ❄✴ ✳✷❆❄❀ ✳✴❅❂■❅■❂❏ ❨❃✸❁❍✻■❂✵ ✴❅✶❃❁❆✸✴ ✫✪❂ ❬✽❁✫❃✸✼❄✲ ❁✶✴ ❂✸❁❍✻■❂❭✵ ❇✳❁✫❃✶✻✽✴ ✼❄❁✶✴ ❂✸✫❄✫✳❃✵ ✸❃✫❄❃✽✶✴ ❂✸✫❄✫✳❃✳❂✵ ✽❁✫❃✸✼❄❁✶✴ ✽❁❳▲❅✽✺✴ ❂❄✴❅✻✳✫✵ ➂❩➃✲✫✸❈✸✴❅✿❂✵ ✼✽❅✳✻✳✫✷❆✪✹✫✬ ❅✴✶❂✵ ✼✽❅✳✻✳✫❂✸✫❄✫✳❃ ❂❍✻■❁❀■❅✬ ✩❄❃✳✫❀✳❁❭❊ ➄✟ ✠ ✡☛☞✌✤

✔✙✎✡✑✏➅✙✎☞ ★❅ ✳✻❉✳✻❆✳❅❂✳❑❄✴ ❬✸ ♠✩✪✫❄✫✽ ❳✳✻✶✻✻✶✴♥❭ ✸ ✩✪✫❄✫✽ ✫✾❈✴✫✺✻ ❳❍✷✷❊ ✉✸ ✸❅ ✿❈✳❃✸✫✬❃ ✸ ❀✳✫✳✷ ✹✿❀❀ ✿✻❑✸✻✶❁ ✿❈✳❃✶✻✵ ✸❂❂✿❃ ✸❅ ✳✻✴✬ ✸✴✴❅✽✴❅✫✳❁✴ ✼✳✻✳ ✴❅✳✩❀✳❁✵ ✸ ✩✶✴✿❑✽❂ ✸✴✴❅✽✴❅✫✳❁✴ ✸❅ ✿❈✳❃✸✫✬❃ ✹✿❀❀ ✼✸✷❆ ❀✸✻ ✿✻❑✸✻✶❁✵ ✸ ✩✪✫✬✴❁✬ ✸❅ ✿❈✳❃✸✲ ✫✬❃❃✳✻ ✴❅✳✩❀✳❁✵ ✸❅ ✳✻✴✬ ✸✴✴❅✽✴❅✫✳❁✴ ❀✸✻ ✿✻❑✸✻✶❁ ✶✻✻❊ ★❅ ✶❀❃✶❁ ✸ ❅■✻❑ ✼✿❁✸✻ ✹✳✻■✻✽ ✸ ✴✫✳❃✽✻ ✫✳❃❍✻✳✫✳✫✵ ✸ ❈✽❃✿✴ ✴❅✾❁ ✳❁❁✳❂ ❉✸✫✶❃✶✫✵ ✩✳✻❆ ✩■✷❄

✸ ✴✫✳❃✽✻ ✴❅✳✩❄✻❆❅✳✫ ❁✳✩ ✻❄❈❉✳✫❊ ➑➒ ➒➒↕ ➓➔➑➙ ✁✂✁ ✄ ☎✆✝✞✟ ✠✡☛☎☞✌✍✡☛✝ ✎☛✌✏✑✏✝✏✟✒ ✎☛✌☛✌✞✠✠☞✓☛ ✔ ✕✖ ✗✘✙✚✛✜✢✚ ✙✣✤ ✥✖✙✦✧★✤✩✙✪ ✫✙★✙★✢✥ ✛ ✦✬✜✧✜ ✙✣✧✥✖✧✧✚✜✭ ✛ ✥✜✙✚✮★✮✜✯✥✜ ✮✥ ✩✙★✙✧✚✜✰✙✱ ✲✙★✙★✢✥ ✜✗✰✯✩✩✯ ✛ ✦✬✜✧✜✮ ✮✪✳✮✴ ✵✯✶✮✷ ✫✙★✯★★✸✜✯✥✯✧✚✜✭ ✛ ✦✬✜✧✜✮ ✮✳✢✘✗✪✜ ✗✘✜✮✦✯★✮✥ ✦✙✣✴ ✰✯★✛✥✖✜✯✥✯✧✚✜✭ ✛ ✦✬✜✧✜ ✙★✰✧✣✖✧✥✧✚✜ ✛ ✥✖✛✵✦✛ ✥✖✛✩✯★✤✛✮ ✥✖✙✚✮✪✜ ✧✥ ✛ ✥✖✹✵✥✧✣ ✥✖✙✚✮✪✜✮ ✦✬✜✧✜✮ ✵✗✚✚✙✵✶✮✷✧✚✜✱ ✔ ✕

✦✬✜✢✥✪✢ ✛✖ ✮✪✥✜✚✺✦✙✪✜✯★✯✥✗✪ ✵✸✰✹★ ✛ ✥✜✙✚✮★✮✜✯✥ ✫✙✪✪✴ ✜✛✚✜✯✥✯✧✚✜ ✮✥ ✫✙★✙★✢✥ ✻ ✛✖ ✗✘✙✚✛✜✢✚✜ ✧✥ ✛ ✦✬✜✢✮ ✥✖✙✦✧★✤✴ ✖✙✜✙✜ ✙✚✚✙ ✦✮✪✳✙✪✵✗✚ ✼✣✤✙★✦✙✖✜✙✜✽✙✜✮✱ ✲✙★✙★✢✥ ✜✗✰✯✩✩✯ ✛ ✦✬✥✖✙✚✙✵✭ ✜✙✾✜✸★✮✯✵ ✙★✢✵✧✥✖✸✜✧✥✧✚✜ ✧✥ ✛ ✦✬✥✖✙✚✙★✧✥✧✚✜✱ ✔ ✕✖ ✙★✥✢ ✛✥✥✖✮✥✖✜✙✪✥ ✛ ✥✙✩✧✥✖ ✯★✜✛★✯✪✗✥ ✥✙✣✸✜✥✧✣✙✱ ✔ ✕ ✦✯✥✗✳✛✥✥✖✮✥✖✜✙✪✥ ✫✙★✛✳✛✜✛ ✛ ✫✙★✜✯✚✯✥✱ ✔ ✕ ✦✬✜✢✥✥✙✣✧✳ ✫✙★✙★✢✥ ✛ ✪✙✦ ✥✜✙✚✮★ ✜✙✚✹★✙✜✙✵✧✚✜✭

✫✙★✛✳✛✜✛ ✜✗✰✯✩✩✯ ✛ ✩✙✜✙✣ ✦✬✜✢✩✙ ✥✖✯★★✸✜✯✥✛✭ ✛ ✩✙✜✙✣ ✩✮✖✜✗✪✥✯✣✗✥ ✙★✽✙★✤✙✖✧✥✙ ✛ ✦✬✜✢✛✥✖✜✛★✗✪✭ ✥✙✣✧✳✵✙✖✧✥✙✵ ✦✬✜✧✜✙✵✪✧★✭ ✩✙✛✰✛✜✵✗✖✯✥✗✵✪✯★✭ ✦✬✜✢✮ ✙★✢✵✧✥✖✸✜✧✥✭ ✜✛✵✛✚✸✜✯✥✱ ✿❀ ❁ ❂❃❄❃❅❃❆ ❇❃❆❄❃❄❈❉❃ ✕ ✩✙✜✙✣✙✜ ✙★✽✙★✤✙✖✽✙✜❊✹✵ ✽✯✜✗✪ ❋✥✜✛✪✳✛✚✳ ✫✙✵✜✙✜✧✥ ✘★✱ ✽✛✴ ✥✮ ✦✬✜✧✜✙✵ ✙✥✙✜✧✪✭ ✗★✳✛★✫✙✵✰✧✥✩✙✪ ❋✘★✱ ✦✙★★✵✛✥✥✙✩✧✥✖✙✜✭ ✰✛✣✤ ✽✛✥✗✪ ✫✙✵✰✙ ❋✘★✱ ✘✤★✗✪✮✳✛★✮✥ ✶✤✥✜✛ ✵✮✦✙✜✥✖✧✥✙✱ ❍✧✴ ✽✯✪✤

✫✙✵✜✙✜✧✥✮ ✜✸✘✺✥✜ ✵✹★■✪ ✮✥ ✦✙✣ ✵✙★★ ✙✦★✸✜✙✪✮✱ ❏❑▲▼◆▲❖▲▼P◗❑❘❙❚❯❱❲❳❯❨ ❩❬❭❪❫❬❭❴❵ ❛❬❪❜❫❪❝❪❜❞❡❬❢ ❋❣❤✐✐✻❣❥❦✐ ✪✧✦✙✜ ✥✙✩✧✥✖ ✯★✜✛★ ❣❤❤❣✴✩✙✪ ★✙✸✚✜ ✘✗✖✸✶✮✷✱ ✕ ✩✙✜✙✣ ✫✙❊❊✙★ ★✙✫✙★✧✭ ✐❧♠✴✗✥ ✳✢★✧✥✴ ✥✖■✣✬ ✛✥✖✜✛★✗✪ ✫✙✵✥✖✮✵ ❋✛ ✫✙❊ ✛ ✰✸✖✥✖✮✪✜✙✥ ✛★✯ ✥✹★★✤✙✳✱ ✕ ❛❬❪❜❫❪❝❪❜❞❡❬❢✴✽✙★✤✖✙✜ ✮✪✳✮✵✯✶✮✷✮♥ ✛ ✰✧✪✯✥ ✪✤✗✦✯✥ ✶✥■✵✴ ✵✙✪✜✧✥✙ ❋✘★✱ ✰✛✚✮✾✦✬✜✧✜✭ ✵✮✥✦✙✳✙✪✶✙✮ ✦✬✜✧✜✙✵✭ ✛ ✰✧✵✗✪✤✴ ✩✙★✙✵

✰✮✥✥✖✛✜✛✚✜✯✥✛ ✛ ✦✙✳✙✪✶✧✩✢★ ❋✘★✱ ✪✢✣✤✷✣✤✯✥✖✛✜✭ ★✛✘✛✴ ✚✗✥✖✵✷✘✗✥ ✦✬✜✧✜✙✵✱ ♦★✙✜✜✛✪✮ ✽✛✜✯✥✛✮♥ ✦✙✣✪■✰✙✵✙✳✙✜✜ ✰✧✪✯✥ ✰✮✥✥✖✛✯✚✛✦★✯✥✭ ✙✦✙★✵✙✳✙✜✜ ✮✪✜✚✛✶✚✛✪✮✛★✮✥ ✧✥ ✮✪✜✚✛✗✶✺★✛✚✮✥ ✪✤✗✦✯✥✭ ✦✙✣✪■✰✙✵✙✳✙✜✜ ✮✪✜✚✛✣✛✥✜✚✮✶✺✥ ✪✤✗✦✯✥ ❋✛ ✣✤✗✦✗✚✴ ✜✛✚✜✛★✗✦ ✚✙♣✺✾✛q✭ ✰✧✪✯✥ ✘✛✪✣✯✥ ✛✖ ✛✚✶✗✪ ✧✥ ✪✤✛✵✗✪✱ ❷❱✉②❱❸❯❹①❺❻ ✪✳✮✵✯✶✮✷✮♥ ✜✽✗✚✛✶✗✜✗✦✮✯✵✭ ✰✙✥✙✴✭ ✰✯★★✴✭ ✶✥✸✘✢✦✬✜✧✜✙✵✱ ❶✚✗✩★✧✦✯✵✛✜ ✗✵✗✖✽✛✜✭

✦✮✰✙★ ✦✙✣✰✯★✜✗✖✜✛✜❊✛ ✛ ✼✖✮✗★✷✣✮✯✥ ★✧✣✖✧✥✜✱ ✕ ❝❽❾❪❬❽❝❭❿ ❫❪❴❡❞❭❾❡❿ ✘✗✖✸✶✮✷✩✛✪ ♣✙✾✮✷✭ ✵✮✙✦✙✴ ★✧✥ ✛✖ ✛✥✖✜✛★ ✵■✖✙✘✧✪ ❋✮✪✳✮✵✯✶✮✷❊✛♥ ✪✙✘✽✚✙✶✜✗✦✮✛➀ ✘✚✗✩✴ ★✧✦✯✜ ✗✵✗✖✽✛✜ ✛ ✰✙✪✛ ✶✛✰✛ ✵✗✦✘✚✙✥✥✖✮✷ ✦✮✛✜✜ ✶✥■✵✵✙✪✢ ✰✧✪✯✥ ✰✮✥✥✖✛✯✚✛✦★✯✥ ✧✥ ✽✮✘✗✜✙✪✖✮✷✱ ➁➂➃❯❨❻❳➂ ❚❯❱❲❳❯❨ ✪✳✮✵✯✶✮✷✮♥ ✪✢✣✤✷✣✤✯✥✖✛✜✭ ✰✧✣✩✧★✥✙✩✧✥✖✙✜✱ ❶✚✗✩★✧✦✯✜ ❊✙★✙✪✜✴ ✽✙✜✭ ✽✗✣✤ ✛✖ ✛★✥✷ ✰✧✣✜✛✣✮ ✛✺✜✗✜✚✛✪✥✖✫➄✖✮✷ ✪■✰✙★✮ ✛

➅❬❪❝➆❽❫✗✜ ❋✛ ✘✙✚✶✜✧✚✫✗✣✛✜ ✛ ✩✙✜✙✣ ✰✗★✺✦✙✪✥✜✯✜✺✥✯✜✷★ ✫✹✣✣✢✙✪ ✰✯★✜✗✖✮✵✭ ✛ ✰✮✜✯★✵✛✘✛✶✮✜✯✥ ✶✥■✵✵✙✪✭ ✧✥ ✛✖ ✛✥✘✮✚✯✶✮✷ ✵✗✶✵✯✖✛✜✛ ✪✛✣✤♥ ✛✖ ✛✪✙✥✖✜✧✖✮✛ ✮✪✳✺✵✶✮✷❊✛ ✜✮★✗✥ ✙✩✩✙✪ ✛ ✽✙★✤✖✙✜✩✙✪q ➇❑➈➉➊▲❙❸❺❱❯ ❨❺t✉❙❹➋④❲➋❹ ❚❯❱❲❳❯❨ ✪✳✮✵✯✶✮✷❊✛♥ ✘✚✗✵✜✗★✷✣✮✛✭ ✚✙✵✜✯★✮✥✭ ✘✙✚✮✛✪✯★✮✥✭ ✶✗✶✶✤✣✙✛★✮✥ ✥✙✩✧✥✖✙✜✱ rst✉✈❨s❨❨ ✇①②③❲ ②④❨⑤❙⑥ ❏❑▲▼◆▲❖▲▼P◗❑❘ ❚❯❱❲❳❯❨ ⑦✵✵✗✚ ✛ ✫✙❊ ✛ ✰✸✖✥✖✮✪✜✙✥ ✫■★✧ ✙✦✙★✵✙✳✮✵✱

♦★✙✜✜✛✪✮ ✽✛✜✯✥✛✮♥ ✛ ✶✥■✵✵✙✪✢ ✰✧✪✯✥ ✰✮✥✥✖✛✯✚✛✦★✯✥ ✦✮✛✜✜ ✘✙✚✶✜✧✚✫✗✣✛✜ ❋⑧⑨ ✙✥✧✥✭ ✛✚✜✧✚✮✯✥ ✵■✖✧✘✪✤✗✦✯✥ ❋⑩✕❶ ✶✥■✵✵✙✪✧✥✭ ✛ ✜✹✳✢ ✫✺✪✵✶✮✗✪✯★✮✥ ✚✙✖✙✚✰ ✵✛✘✛✶✮✜✯✥✛ ✦✙✣✪✢✱ ↔↔ ➌➍➎➏➌➐➍➑➒ ➓➔➑➏➑➑➣ ➥➥➥➯ ➨ ➞➟➠➡➞➢➟➤➥ ➥➩➞➤➲➳➦➟➩➤➵➲➥➳➦ ✁ ✂ ✄☎✆✝✄✞☎✟✠ ✼✯❋✺ ✬✰✸✷✯✱ ✳✴✬✰✲✵✶✲✴✷❁ ✴✹✭✶❆✲✭✷ ✴ ▼✯✹✲❆✭✶✯✻✭ ✴ ✹✺✱✯✱ ✭✶❉✱✱ ✳✭✶❆✭✰✸✷ ▼✭✶ ✴✰ ✭✼❆✬✰✭✻✳✴✬✰✲✵✶✴✱✽✬ ❑✭✲✼✯✱❄ ✠✡✄✟☛☞✌☎✡✟✍☛✠☞✌✁ ✂✞ ✎✏✎✑✒☎✟✓

✄☎✆✝✄✞☎✟✠ ✌✔✄✞☎☛☎✕ ✝✄ ✖✎✄✞✡✍✏✎✟☞✕ ✗✘ ✙✚✛✜✢✣✤✥ ✦✘ ✧✥★✩✧✥✢✙ ✜★✪✪ ✫ ✬✭✮✯✬✰✭✱✮✭✲ ✳✴✬✰✲✵✶✱ ✷✯✰✸✹✺✬✰✭✻✭✷ ✼✽✲✾✽✬✴✲ ✹✭✼✿ ✱✭✻❀✭✰✭✱✱❁ ❂✲✽✹ ✭✬✰✷❃✰❃✷❄ ✫ ✱❃✮✮✬✰❃✻ ✳✴✬✰✲✵✶✴✱✽✬ ✭✬✰✿ ✷❃✰❃✷✲✭✷ ✱✴✻✱❅✬✴✷✲✴✷❁ ✷❃✲✲❆✭✲ ✱✸✬✰✱❇✱✳✴✱❅✷✲✴✷ ✯✬ ✬✱✭✿ ✻✸✶✸✰✵✶✳✴✱❅✷✲✴✷ ✷✭✶✶ ✶✭✲✲✸❈✷❁ ✴✹✭✶❆✭✷ ✭✶✶✭✲✵✶✶✲✴✷ ✴ ✶✭✼✷❈✶❃✲✮❃✰❉✮✮ ❂✰✸✷✴✸ ✯✬ ✷✯✹✸✴✸ ✮✭✳✴✱✵✬✽✷✲✴✷❊ ✴ ✱✭✬✱✿ ✲✭✾❀✭✷✲✭✷❁ ❀✵✶✴✾✯✷✽✷✲✴✷❁

✱✸✬✰✱❇✱❅✬✰✭✻✭✷✲✭✷ ✯✬ ✬✱✭✻✸✶✸✰✵✿ ✶❅ ✭✶❋✵✻✵✬✽✷✲✴✷ ✹✴✼✴✬ ✳❉✹✯✻✬✯✷✶✭✱✲✭✷❁ ✲✭✾❀✭✬✬✯✼✲✭✷❍❄ ■✶✱✴✶✵✮✴✲ ❋❅ ✹✸✲❉✬✯✼✺ ✻✽✰✬✾✴✹✭✲✱✭✬ ✴❏✯✶✮❅✶ ✷✯✬✰❈✶✲✭✷❁ ✴✰ ✴✶✴❑✴✲❆✴✼✮✴✲ ✶✯❀❉ ✷✻❅✹ ✯✬ ❀✴✲✵✾✸▲✹ ✮✸✰✱✽✬❇✱❋✵✷ ✴✰ ✯✶✭✷ ✱✴✻✱❅✬✬✵✼✵✱❁ ✻▲✼✴✶✹✴✬✬✵✼▲✷✴✱❁ ✻✽✰✬✾✴✵✶✶❅✬✵✼▲✷✴✱❄ ✫ ✬✭✮✯✬✰✭✷ ✯✬ ✴ ✼❆✵✻✱❅ ❏✯✼✭✷ ✵✶✱✴✶ ❀✯✼✰✭✱✱ ✵✶✶✴✲✾❅ ▼✭❋✶✭✬✰✿ ✱✯✬✭✷✲✭✷ ✷❃✬✰❃✲✳✭✱❉✭✲ ✴ ✹✺✬✰✭✻✭✷ ✬✰✵✹✴ ✹✴ ✹✵✻ ✸✼✭✲ ✲✴✼❆❁

✭✰✯✻✱ ❏✬✴✷ ✴ ▼❉✮✮ ✷✴✱✭✼❅✻✸✵✸✷✴✱ ✯✬ ✴✰ ✭✰✭✷✮✭ ✱✴✻✱✽✿ ✰❅ ✶✭✼▼✽✲✱✽✬✴✮✮ ✹✺✬✰✭✻✭✷✭✱ ✱✭✷✸✲✱❋❈✷ ✵✱❄ ✫✰ ✴✶✴❑❀✭✱❉ ✹✺✬✰✭✻✭✷✭✱ ▼▲✲✷❏✸❅❋▲✷ ✴✶✴❑❋✵✲ ✲✯✼❆ ▼❉ ❏✬✽❑✽✻✱✮✴ ✬✽✻✽✶❋▲✷❊ ◆❄ ✬✰✯✱❀✵✶✴✬✰✱❅ ✹✺✬✰✭✻✭✷ ❖❄ ▼✽✼❅✹✺✬✰✭✻✭✷ P❄ ▼✭✶✱✵✻❅ ✹✺✬✰✭✻✭✷ ◗❄ ✭✼❆✭✬❇✱❉ ✹✺✬✰✭✻✭✷ ✯✬ ✴✲❆✴✼✽✷ ✫ ✬❑✭❏✸✵✶✸✬ ✹✺✬✰✭✻✭✷ ▼❉✮✮ ❏✬✽❑✽✻✱❋✴✸ ✷❃✰✯ ✾✸✶✴✱✵✱✽✿ ✻✽✷❁ ✬❑✭❏▲✶▲✹✽✷❁ ✬✰❇❀❅✷ ✯✬ ❃✮✶❇✱❉✷❁ ✬✰✽✲✾✵✷❁ ✭✶✭✷✱✻✽✹✽✬

✵✻✴✹✹✴✶ ✹✺✷❃✾✱✭✱✭✱✱ ✭✬✰✷❃✰❃✷❁ ▼❘✻❅✷❁ ✾✭✻✹✴✱✽✹✽✷❁ ✭✲✿ ✾✽✬✰✷❅❑✽✷❁ ✬✰✵✶✽❑✱✸✷✵✬ ✭✬✰✷❃✰❃✷❁ ▲✶✱✻✴✳✴✲✼✽✬ ✬✰❃❀✭✱✻✽✲✿ ❏✬✽✶❅✷❁ ❏✻❆✽✱✽✹✽✷ ✯✬ ✶✯✰✭✻✭✬ ✭✬✰✷❃✰❃✷ ✬✱✮❄ ✱✴✻✱✽✰✲✴✷❙ ✲✯✿ ✹✭✶❆✸✷ ✷✴✱✭✼❅✻✸✵❀✴✶ ✷✯✬❉✮✮ ✻✯✬✰✶✭✱✭✬✭✮✮✭✲ ▼✽✼✶✴✶✷✽✰▲✲✷❄ ❚❯ ❱❲❳❨❩❬❭❪❫❲❨❴ ❵❛❫❲❜❝❜❞ ❡✰✭✷✲✭✷ ✴ ✹✺✬✰✭✻✭✷✲✭✷ ✴ ▼▲✲✷❏✸❅❋✴ ✯✶❉ ✬✰❃❀✭✱✭✷ ✬✰✯✱❀✵✿ ✶✴✬✰✱✵✬✴❁ ✸✶✶✭✱❀✭ ✴ ✬✭✮✯✬✰✭✱✮✭✲ ✳✴✬✰✲✵✶✱ ✴✲❆✴✼✽✷❁ ❑✶❄ ❀✴✻✿

✻❅✴✲❆✴✼✽✷❁ ✷❃✱✬✰✭✻✭✷ ✭✶❀✵✼✵✬✴❄ ❡✮✮✭ ✴ ❏✬✽❑✽✻✱✮✴ ✱✴✻✿ ✱✽✰✸✷ ✹✸✲✾✭✲ ✽✶❆✴✲ ✭✬✰✷❃✰❁ ✴✹✭✶❆✲✭✷ ✯✶✭❁ ❀✴✼❆ ✳✭✼❆✭ ❀✴✲❊ ✷✯✬✭✷❁ ✽✶✶❅✷❁ ▼✺✻✯✬✰✭✷❁ ✽✬✱✭✽✱✽✹✽✷❁ ▼❘✻❅✷❁ ❀✯✬❉✷❁ ✴ ❏✬✽✲✱✳✵✻✱❆✴ ✶✭❀✵✶✴✬✰✱✵✬✵✻✴ ✬✰✽✶✼✵✶❅ ✻✴✬❑✴✱❅✻✸▲✹✽✷❁ ❢✤✪✜✙❣✛✛❤✷✴✲✴✶✴✷❁ ✮✸✽❑✬✰✸✴ ✱✺✷❁ ✾✸✴✱✭✻✹✸✵✬ ✷✯✬✭✷ ✬✱✮❄ ✫ sP✿✴✬ ✲❆✭✶✭✱ ✳✴✬✰✲✵✶❋▲✷ ✴ ✷✸✬✭✮✮ s◆t✉◆✈✿❃✬❁ ✴ s◗✿✭✬ ✲❆✭✶✭✱ ✴ ✲✴✼❆✽✮✮ s❖t✉❖P✿✴✬ ❑✭✲✼✯✷✳✭✰❄ ✇✰✯✶✭✬

❑✭✲✼✯❋✺❁ ✾✽✹✮✽✻❘ ❀✵✼❅✯✶✺ ✬✰✸✷✯✷✭✱ ✳✴✬✰✲✵✶▲✲✷ ✮❉✻✹✭✱✬✰✯✬✳✭✰ ✯✬ ✴ ✮❉✻ ✴✶✴✱✱✸ ✷❃✱❉✬✰❃❀✭✱ ✵✱❀✵✼✵✬✵✳✽✰❁ ✴ ❀✯✷✽✲❆ ❑✭✲✼✯✿ ❋✺ ✳✭✼❆✭✬ ✬✰✸✷✯✷ ❑✭✾✸✼ ✴✰ ✭✻✭✷❁ ❀✭✰✭✱✯✷✭✷ ✯✬ ✴ ✱✵✶❆✽✼✽✷ ✹✭✼✲❆✸✱✵✬✵✳✽✰ ✳✴✬✰✲✵✶✳✴✱❅✷❄ ①✽✹✽✻❘ ❀✵✼❅✯✶✺ ✬✰✸✷✯✱ ✳✴✬✰✲✵✶✲✴✷ ✽✻✱✽❑✯✾ ✬✭✮✯✬✰✭✱✮✭✲ ✴ ✱✯✻✾❇✰❈✶✭✱✸ ✹✭✲✸✬❏▲✬ ✭✶✱✵❀✽✶❇✱✵✬✵✳✽✰❄ ② ③④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩⑧❶③⑨ ❷ ❸ ❹❺❻❽❾❻ ❿ ❽➀➁❺ ➂❺➃➄❾➅❺➆ ➀➇➈➉❻➊➋➁➌ ❹❿➊➈ ❿❹➀➇❻ ➆❺➍ ➂❺❻➌ ❿❽

❾➆❾➅❺➆ ➎➏➆➄❻❿❻➊➋➁➐ ❸ ❹➑❽❺➒❻ ➓➆❻❿➆➓➔❿➇ ➔❿➆➒➆ ➊➏➔➔➒❿➌ ➀➆➆❺❻➅❺ ❹❿➃➋➇➁ ➎❺➆❾ ➅❺❽❺❻➊➣➁➐ ❷ ↔➏❽↕ ❺➃➄❺➇❺ ❹❺❻❽❾❺➁➇❾➆ ❿ ❽➀➁❾❻ ↕➃➄ ❻❿➒❻➊➋➁➌ ❹➀➇❻ ❿ ➂❺➃❺➈➑➅➏➇❻➙ ❿❽ ❺❽➁➛❽❻ ➅➉❽❽➀➇❻❺❺➇ ➎➏➃➊➋➁ ❿ ➂➣➅❺➆➄➁➍➌ ❿ ❹➋❻❿❻➍ ❾ ❿ ➁➛❽❾➜➝ ➋➊➊ ➁➛❽➛❻❻➌ ❿ ➃➄➑➍ ➒➑➍ ❾ ❿ ➁➀➋➊➊ ❿ ➇➄❾➆ ❹❿➒❿➈❾➁➓❻ ➛➆❺➆➂❺❻➀➐ ✐❥❦❧♠♥❥♦♣ q❧♠❥qr ♠♥♣q❧q ✫ ✬✰❃❀✭✱✭✷ ✬✰✯✱❀✵✶✴✬✰✱✵✬✴✷✽✻ ✹✸✲✸✹✵✶✸✬ ✱✻✴▲✹✵✱ ✽✷✽✰✿ ✲✴✷❄ ✫ ✳✴✼❆✽✹✵✲❆✽✬ ✬✰✸✷✭

✳✭✶❆✭✱✱ ✹✴ ✶✭✼✼❆✴✷✻✴✮✮✴✲ ✹✺✴✲❆✴✼ ✲❆✭✶✺❁ ✭✶✾✽✮✳✴✱❅ ✬✰✸✷✯✱ ❀✴✼❆ ❏✬✭✻✯✶✳✭✱❉ ❑✭✲✿ ➞➟➠➡➞➢➟➤➥ ➦➧➤➡➤➤➨➩ ➫➭ ➟➟➟➧ ➢ ↕➙➛➜↕➝➙➞➟ ➟➤↕➞➨➩➠➙➤➞➫➨➟➩➠ ◆❖P◗❘❙❚❖❯❱❲ ❳❨ ❩❬❬❭ ❪❫❬❴❫❵ ❛❜❝❛❞❵❜❡❩❝ ❜ ❪❢❣❫❬❴❡❤✐✐❜❛ ❥❵ ❜ ❦❴❧❝❧❵❤✐♠ ✐❜❛ ❜ ❵❨❞❝❜❡❩♥ ❬❥❣♦ ❦❴❧❝❧❡♣❫ ❣❫❨❫❛✐❢❡q ❜ r❤❛❜❛❭❤✐✐❜❛ st❵❨❛❞❬t❵❜♥ ❜ r❧❵❨❫❝ ❵❨❞❝❞❝❜ ❪❫❬❴❫❨❨❢❡q ❫❨❨❫❬ ❝✉❦❨✈❛✐❢❡ ❜❨ ❫❵❨❡✉❨❛✇ ❳❨ ❩❬❬❭❣❜❬ ① ❜ ❵❨t❡❥❣❫❬ ❫❬❬❫♥❛❥❛♣❫♥ ① ❞❬❛❜❬❞♠ ♣❜♥

✐❩♣♣❝❭❬ ♣❜❬❝❜ ❣❜❦❴ r❜❦❤♥❡❛❭❬ ❛❞❣❩❬❩s❣❜ ❣❞❦❤♥❡✇ ②❜❬❝❭❬ ✐❩♣♣❝❜ ❣❞❦❞❵❡❩❝ ❜ ③❵❤❡❬❭❛ ❡t④❩❝s✈❛✐❤❡✇ ❳ r❧❵❨❫❝♠ ✁ ✂✄☎ ✆✝✞✟ ✠✡☛ ☞✌✍✌✎✌✂✂✌☞ ✡✏✆✡✞✍✝✏✑ ☛✎✒✆✌✏ ✌☛✌✓ ✏✔☞ ✝ ☛✎✕✖✌ ☞✟✌✗✔✏ ✝ ✍✘✆✌✗✟✖✓✙ ✝ ✖✒✎✔✚☛✄ ✔☛ ✝ ✞✟✛☎✛☛✓ ✜✢✢ ✖✒✎✒✏✏ ✏✝☎✏✢✜✖✙ ✝ ✠✜✏✝✏✑✜✢✢✝✏ ✚✌✣✕✞ ✝ ✚✌☞✞✌ ✍✡✏✡☎✝ ✏✌☛☛✎✘✖✙ ✝✠✕ ✌☎✄✏✌✗✢✌☛ ✔☛ ✢✑✗ ✖✤☞✏☎✤✗✗✡✗✍✝✏✑ ✠✌✏☛✎✔☛✏ ✏✌☛✎ ✗✌✍✌✏✄✆✔✥ ✦✒✆✕✣ ✆✝✞✟ ✧☞✤✠ ✠✌✏☛✎✔☛☞✔✗ ✝ ☛✎✕✖✔✏ ★✞✟

✏✝☎✏✢✜✖✙ ✠✕☞✏ ✝ ✩✌☎✜✎✡✏✙ ✔☛ ✪✄✖✔☞✏ ✝ ✍✌✞✟✔✆✌✗ ✆✡✞✜☞✖✥ ✫✌✏☛✎✔☛ ✖✒✎✂✌☞ ☛✤✍✝ ☞✌ ✪✤✞✢✜✖ ✠✌✞ ✝ ☛✎✕✖✌ ✚✌☞✞✔✢✔✏ ✆✝✞✟ ✝ ☞✟✌✗✔✏ ✝ ✚✌☞✞✔✏✄✗ ✏✡✆✤✗✬ ✭✮✯✰✱✲✳✴ ✵✶✷✸✵ ✁ ✆✔✞✏✝✞✝✠✚✜✏✡✩✕✑✍✤✎ ✖✘✗✒☞✂✒✎✄ ✠✔☎✌✏✛✙ ✌✞✟✓ ✆✝✞✟ ✖✔✏✤✗✣✝✗✕ ✆✡✞✑ ✔✗✛ ✖✔☛✌✖✌✏ ✞✟✡☎✏✝☞✝✖✥ ♥❫❡ ❞❬❛❜❬❞♣❜♥ ❜ ❪❫❦❴❥❪❫❨ ❡✉❨❫❬t ❣❥❦❥❛ ❪❜❵❨♥❞❬✐❤❡✇ ❳❨ ❩❬♠ ❬❭❡ ♥❫r③❵❜❡ ❣❞❦❞❵❝❜q ❪❜♥❫r ❛❩r⑤❜ ❵❨❥❛❣❞❬❜❵❨❛❞❵❝❜q ⑤❝❫♠ ⑤❜❝❞❬❞❵❝❜ t❵ ❜❬❡❜❬r❜❵❜❡✇

⑥❬❴❫♥❡❩❝ ❜❨ ❩❬❬❭❛ ❨❞❝❛ ❪❫❦❦❴❫❬ ❣❫❨❫❛✐❢❡ ♣❫ ❜ ❵❨✉❣❫❛❫❡♣❫q ❥❵ ❩❛❛ ❵❨❥❛♥❴t❛❣❜ ❜ ⑤❫♥❦❫ ❡❢❬♠ ❵♦q ❛❩r⑤❜ ❥❬❥❣❫❬ ❣❥❦❫❨❨❢❡ ❜ ❵❨❥❛❣❞❬❜❵❨❛❞❵❛✇ ⑦⑧ ⑨⑩❶❷❸❹❺❻❽❾ ✹✳✳✴✵ ✁ ☛✎✕✖✔✖ ✠✌✗✗✌✏✏ ✗✌✞✞✟✝✖☎✝✂✂✝☞ ✤✗✗✑✖✝✏ ✍✝☛✎☞✡✗✜☞✖ ✝ ☛✎✒✆✌✏✌✖ ☛✎✔✏✆✡✗✝☛✎✏✡☛✡☎✝✥ ✺✗✗✑✆✝✗ ✆✡✞✢✜✖ ✌✗ ✝ ✪✤☞✝✗✝✖✝✏ ✔☛ ✝ ✖✒✏☛✎✌☎✌✖✌✏ ✕☛✥ ✁✎ ✤✗✗✑✖ ✖✘✗✒☞✂✒✎✄ ✠✔☎✌✏✛✌✖ ✗✌✍✌✏✓ ☞✌✖✙ ✚✌☞✞✔✢✘✖ ✌✞✟✌☞✌☛ ✆✝✞✟ ✍✝✢✗✻✏✤✏✏ ✗✌✍✌✏ ✼✽✾✾✿❀❁✓✤✗✓

✗✑❂✥ ❃✔☛✎✻✏✌☞✌✖ ☛✎✒✞✂✌☞ ✍✝✢✗✻✏✤✏✏ ✚✌☞✞✔✢✛ ✤✗✗✑✖✝✏ ✕☛ ✼✚✗✥ ✝ ❄❅❆❇❀❁✓✪✔✗✌ ✖✒✏☛✎✌☎✤✗✗✑❂✥ ❈✌✞✟✘✖ ✗✌✍✌✏ ✏✤✠✚✝ ✼✠✕☞✏ ✚✗✥ ✝ ☛✎✒✆✌✏✚☎✌✚✝☎✡✗✡☛✍✤✎ ✍✝☛✎☞✡✗✏ ✆✝☛✖✤☛✝✂✂ ❉❊❋✾✓ ✔☛ ✝ ✧✓ ☞✤✠✝✂✂✙ ✍✤☛☛✎★ ☞✟✌✗✛ ❉❀❇❀❍■❊❏❑✓✤✗✗✑✔❂ ✆✝✞✟ ✍✌✞✟✌☛ ✼✠✕☞✏ ✝ ☛✎✌✠✔☛✎✌✏✂✌☞ ✔☛ ✝✎ ✌☎✌✖ ✠✌✞☞✟✕✏✡☛✡☎✝ ✍✝☛✎☞✡✗✏ ▲❁❅❆▼✤✗✗✑✔❂✙ ✣✌ ✏✤✠✚✝✓✍✌✞✟✌☛ ✆✔✞✛ ✕☛✥ ❿❨❫❡❫❛ ❜ r❧❵❨❫❝❫❡❫❛ ❜ ❵❨✉❣❫❛❫❡q ❫❵❨❡✉❨✉❡q ❜♥❴❜❦❩❡ r❫❦♠

④❩❦❞❵❞❝❜q ④❫❬❫r❫❬❥❵❥❝❫q ❛❜❝❛❞❵❞❝❜ ❪❜❵❨♥❞❬✐❤❡✇ ❳❬❡❜❬r❜❨♠ ❪❜❛❭❡ ④❫❬❛❞❝❞❵❝❜q ⑤❝❫⑤❜❝❞❬❞❵❝❜q ❣❥❝❨❥❵③❵t❬❬❜⑤✈❛❞❵❝❜q ♣❫❬❫❡q ❣❫❨❫❛❥❡❫❡ ❬❤r❫♥❥♥❫❡ ❫❬❨❞❝❞❵❞❝❜ t❵✇ ➀❙➁P◗➂➁❲➂◗➂❯ ❘➃❚❲➄❚➅ ➆➇➈➉➊➋P◗➂➁➂❲➌ ➍P➅➎➂P◗➂❲ ❿❨❫❡ ❜ ❬❫❦❫❦❴❵❨❫❝❧♣♣ ④❩❦❭❫❵❨❡✉❨✉❡✇ ➏❢❬✉♥♣✉❨♦ r❥❝❫❛♠ ♣❫♥q ❫❦❴❫♥❫❵q ❪❜✐❬✈❛❩❛❛ ❣❜❦❴ ❵❨✉❦♣❫♥ ❪❜✐❬✈❛❩❛❛ ❣❥❦❦❫❬ ➐④❩♠ ❦❞❵❨❜❛t ③❵t⑤❫❵❨➑ ❡❥❵❨❢❬♥❫❡✇ ➒❥❦❢❡ ❬❫❪❫❛ ❛❩r⑤❜ ➐❜♥❜❛❭♠ rt❜t ③❵t⑤❫❵❨➑q

❪❫❦❴❫❵ ➐❵❨❞❬❡❜③❵t⑤❫❵❨q ❵❨❫r❥❵❨❫❛t ③❵t⑤❫❵❨➑q ❣❜❦❴ ❦❴❧❝❧ ❜❬❜❡➓ t❵✇ ➔❵t⑤❫❵❨❛ ❪❜❵❨♥❞❬❤♥❡ ❜ ❵❨✉❣❫❛❫❡ ❛❜❝♠ ❛❞❵❞❝❜ ❣❞❦❞❵ ❥❵ ❣❜❝❝❞❵ ❵❩❝❞♥q ❫❬❛❜❝❛❞❵❞❝❜ ④❫❬❛❞❝❞❵❡❩❝q ❜❨ ❫❝❫❡ r❫❦④❩❦❞❵❞❝❜ ❡❩❜❦❤❬❞③t❭❡❩❝q ❛✉❝❬♦❡q ❦❥❨③❵✈❡ ♣❫❝❜❡❞♠ ❵❞❝❜ ❣❥❝❨❥❵❡❩❝q ❜ ❣❥❝❨❥❵ ④❫❬t❛❜❛❞❵❞❝❜q ts❫❦❫♥ ❛❫❵❛❫❡ ❫❬❛❞❣❩♠ ❬✈❛❞❵❞❝❜✇ ❳ ③❵t⑤❫❵❨❛ ➓❦❴ ❡❫❬❬ ❛❜❝❛❜♥tq rt♥❛ ❜ ③❫❝❤❨❞❛q r❫❦♠ ④❩❦❞❵❡❩❝ ❜ ❪❢❣❫❬❴❡♠ ❥❵ ❜ r❤❛❜❛❭❤✐✐❤♥❡❡❜❬ ♥❴❩r✐❤❡

✉❵❵❨❫ ❜ ❡❥❛ ❵❨❞❝❤❡❜❛✇ ❿❨ ♣t❨❛❩❵✈❛✐❜ ❜ ❬❫❦❡❥♥❴❫❬r❫❵❫♣♣ ❛❜❝❛❞❵❛q ❜ ❬❫❦♥❩r❜♣♣ ❡❫❨❫❬❥❵❛ ❥❵ ❜ ❬❫❦♥❜❦❴❩♣♣ r❩❨❦❞❵❛❫❝✐❫s❫❬♠ r❫❛✇ ➣❩❪❜ ♥❫ ④❩❦✐❤❡ ❜ r❜❝❡❤♥❡♣❜ ❜ ③❵t⑤❫❵❨❛↔ ➥➦ ↕➙➛➜↕➝➙➞➟ ➠➡➞➜➞➞➢➤ ➐➐➐↔ ➓ ➊➋➌➍➊➎➋➏➐ ➐➔➊➏↕➙➑➋➔➏➛↕➐➙➑ ✁✂✄☎✆✝ ✞✝✟✠✡✝☛☞✌ ✍✝☞✎✟✝☛ ✟☎✏✑✒✝✠✆ ✓✆✎✆✝☛✓✂✔✕ ✖✂☎✆☞ ✑✟☎✆✓✆✔✒✗✏✂☛☛✒✓ ✆ ✝☛✘✙✟✚✟✓ ✓☞✍✝✛✝☛✒✝✒✚✜ ✢☎✏ ✓☞✝ ✣✏✂✑✕✟✄✤✚ ✓✟✗✗ ✆✗✓✆✗✑✆☛✣☞ ✆ ✝☛✘✙✟✚✟✓ ✠☞☛✚✂✣✝✒☎✂✝ ✚✆✄✥

✚✒✝✒✁✂☛✦ ✠✤✄ ✡✝ ✆ ✝☛✧✠✓✧✚✒✣ ✝☛✘✙✟✚✟✓ ✑✟☎✄✆☎✆✔✒✝✒✄✆ ✟☛✡✄✚ ✗✟☎✚✘✠✠✝☛✘✄ ✝✟✠✡✝☛☞ ✍✝☞✎✟✝☛✚ ✆✗✓✆✗✑✆☛✧✣✓✜ ✔✟ ✟✄✟✥ ✓✟✚✜ ★✄✟☎✟✝ ✝☛✟✄✙✟✓✟✚ ✞✎✗✦ ✠✟✗✟✓✌ ✣✟✑ ✝☛✆✠✆✔ ✑✟☎✖✂☎✣☞ ✙✟✗✟ ✞✙✡✄☛✡✝✜ ✎✟✄✖✂✄✒✍☞✕✌✦ ✩✄✄✟ ✆ ✍✡✗✄✆✜ ✙✆✗✆✑☞✣✚ ✚✘✄✗✤✓✜ ✓✘✚✡✝✟✓ ✑✟☎✖✂☎✒✝✒✄✆ ✆☛ ✆✣✆✚✕✑☞✆☞ ✍✝☞✎✟✝☛✚ ✓✟✗✗ ✙✒✗✆✝☛✥ ✚✆✣☞✦ ✩✣✣✟✓ ✆ ✙✡☎✟ ✚✂✑✎✆ ✆ ✠✟✗✝✤ ✖✟✗✝☛✢✣✡✣ ✓✟✄✟✝☛✚✥ ☞✄✒✣✏✛ ✠✆✄✒☛✔✒✓✓✆✗✜ ✆✑✟✗✏✟✓ ✆ ✓☞✍✝✛✝☛✒✝✚

✆✓✆✔✒✗✏✂☛✥ ☛✒✓✦ ✁✂✝✝☛✆✠✠ ☞✔✟☞☎ ✆✣✆✚✕✑☞✆☞ ✍✝☞✎✟✝✝☛✟✗ ✚✆✄✚✂✚✚ ✠✤✄ ✣✟✓✄✂✚☞☛✒✗✁✆✚✦ ✪✫✬✭✮✯✬✰✯✮✯✱✱✯✲ ✯✲✲✫✱✳✱✱ ✴✳✵✶✷✸✭✮✯✬✯✰ ✹ ✺✻✼✽✾✼✿❀ ❁❂✼❃❄❅❆❀❆❁✻ ❃✿❁❀❃✻❁❇✻❃✻❅❅✻❈ ❉❊❋❋❊❇ ✻❈❈✿❅❉❊ ❍❃ ❈✻■✻❅ ❏❑❀❃❅✿❋ ❊ ❋▲❆❈ ❁❑✼❊❈✺❊❀ ✻❁✻▼✻ ◆❏❈ ❖❀✻❁✻P✾✼✿❁ ❈✻❏✻◗❘❖❀❙❏✻❀❃❚ ❯❱❲❳❨❩✽✾✼❬❭❚ ✽✾✼❊❃✾❅❅ ❃✿❁ ◆❏❈ ❆❁✽✾✼❬❇❭ ❉❊✼▲ ❁❂✼❃❄❅❘ ❖❀❊❉❊❁ ✹ ✽✾✼❊❃✾❅❅ ❃✿❁❁❊❈ ✻❈❈✿❅✾❅❅ ✺❪❀❃✻❩ ❁✻❇ ❅❂PP❀❆✼✻ ✽✻❈❆❏❄❅❆❀❆P✻❋

■❊❀✾❋❈❬ ❊❃ ✾❈❈❬■✾❃❫ ❊ ❁❑✼❊❈❩ ✺❊❀ ❀❃✿❁❊❇ ❉❆✼❆❋ ❑▼▼✼▲❪❁❪❇ ❉❊❋❋❊❇❚ ❊ ❀❃✿❁❊❇❊❅ ❏✻◗❙✼ ❖❀❑❇❈❬❏✿❋❅ ❇❂❅❙ ❂❀❀❃✻ ✹ ✼▲❪❁❪❇ ❊❈❊❅❅ ❅❊❈✿❈■❊❅❬ ❊ ❀❃✿❩ ❁❊❇❊❅ ❂❀❀❃✻❇❊❏❖❀✾❈❬ ❃✿❁ ✹ ✽✾✼❬ ❁❆❀❃ P✻❈❀❘ ✽✻❈❀❃❄❋✻❙❋✻❇ ❇❙❊❈❊❇❄❅✿❀❊ ✽❴✼✼ ❊❅❅❬❈❚ ■✾✼▲ ✺❙❈▲✻❋ ❖❆❈❁❊ ■❊❀❃❋✿❈▼❑❇ ❊❃ ✻❀❃❇❂❃❅❚ ❈✻■✻❅ ❀❙✺❊ ◆❏❈ P❆❈✽✾✼❬❭❚ ❁✻❖❆❃✻❅❅ ◆❏❈ ❵❛❜❨❝❞ ❡❱❢❣❳❤❝❞ ✐❥❦❨❧♠♥❳❤❩❆❁✽✾✼❬❭❚ ❊ ❉❆✼✻ ❈✻■✻❅ ✽✾✼ ❋❆❈❇❴❈❙ ◆❏❈ ❵❛❜❨❩❆❁✽✾✼❬❭

❉❊✼▲ ✽✾✼❊❃✾❅❅ ◆❏❈ ❡❱❢❣❳❤❝❞ ✐❥❦❨❧♠♥❳❤❩❆❁❩ ✽✾✼❬❭ ❍❋❋✻❇ ✺✻✼✽✻❈✻❈❘✻❋ ❅❁❊❑✺❊❅❙❇❑❀ ◆❏❈ ❊❃ ✻❈❘PP❙ ❆❁✽✾✼❬❇❭❚ ❙❈❈✻❅❉✻ ❊❅❁❊❑✺❊❅❙❇❑❀ ✽✾✼❬❇❊❅ ◆❏❈ ❯❧❳♦❳❨♣❜❢❣ qP❑❈❈◗✾✼r ❆❁✽✾✼❬❚ s❜♠❧❨t✉❲❩❆❁✽✾✼❬❚ P❆❈✽✾✼❬❭ ❇❴❈❂❋P❂❃❩ ❅✻❅❴❋❇ ✺✻✼ ✈✼▲❊❋✇✼▲ ❇✻❈❈ ❅❊❁❅❊❋❙ ❘❇✻❅❚ ✺❙❋❅ ❊❃ ✾❈❩ ❈❬❇❊❅❫ ❊ ■❴❉✻❈▲❇❩ ❆❀ ❊ ✼▲❪❁❪❀❑▼▼❊❅ ❊ ✼▲❪❁❪❇P✻ ■✻❈▲✻❃❩ ❃❴❇❚ ❊ ✺❑❅❊❅❬❑▼▼❊❈ ❀❅❊P❙❈❙❃✿❈▼❑❇ ❊ ✽✾✼❬❅ ✹ ❃✿❁ ❇❙❋▲❙❅✿❀❊ ✇✼▲ ❅❂❁❅❆❋❙❇❚

■✾✼▲ ❊ ■❴❉✻❈▲❇❑▼▼❑❋❇❇❊❈ ❈✻✽✻❈❆ ❋▲✾✺▼❑❇ ❊❃ ✻✼▲❙❇ ✼▲❪❁❪❅❚ ❊ ✼▲❪❁❪❀❑▼▼❑❋❇❇❊❈ ❏✻◗❙✼ ✽✻❈✽✻❈❆ ✻✺✻❈❩ ▼❴❇ ❊ ✺✿❀❙❇❊❅❚ ❆❀ ❄✼▲ ❊❃ ❂❀❀❃✻❃✿❁❬◗❬ ✽✾✼❊❇❊❅ ✻❈❅✿❉✾❈❄❅❩ ▼❑❇ ✻✼▲✺✿❀❅❬❈ ①✬✴✳✵✶✰ ✹ ❉❆❁❃❆❀❖❀❙❈❈❊❏❄❅✿❀ ✽❘ ✻❀❃❇❂❃✻❙ ✺❪❅❆❅ ❀✾❁✿❋❫ ❊❃ ✿❅❉✿✼✾❅❅ ✻❁✻❇ ❉❆✼✻❙❋✻❇ ✺✻✼❁❊✼❊◗✿❀✿❁❊ ❉❊✼▲ ✿❅❉✿✼✿❀ ✻❈❘❅❅ ❊❈❇❊❈❩ ✺❊❃❉❊ ❊ ❉❆❁❃❆❀ ✺✻✼✻❈❘❃❆❀❆❁✻ ■❊❀❃❋✿❈▼❑❇ ❘❇✻❅ ➊➋➌➍➊➎➋➏➐ ➑➒➏➍➏➏➓➔ ②✬③④✷③✱⑤✰④✭ ⑥✬✴✳✵✶✰

❵❛❜❨❚ ✺✾❀❃❇❙❅❬❚ ❡❱❢❣❳❤❞ ✐❥❦❨❧♠♥❳❤ ◆■✾❀❀❃✇ ❋▲✻❈❪ ⑦❡❱❢❣❝ ❳❤r❭ ✹ ✽✾✼❬ ❁❆❀❃ ✻✼▲✻❋✻❀ ❉❊✼▲ ■❊▼❈❄❅✾❅❅❚ ❊ ❉❆✼✻ ❅✾✺❏❊ ✹ ◗❙❀❀❃✻❇❅✾❁ ■✾❀❀❃✇ ❋▲✻❈❪❚ ⑧⑨⑩❩P❊❋ ■❊▼❈❄❅✾❅❅ ❉❆✼❪ ✻❀❃❇❂❃ ❶❃❂❉✻❅✻❇ ❆❀ ❊❋▲❊✼✾❇ ◆❏❈ ✽✾❋❊❈❊❇❚ ❅❂❁❈❘❇❭ ✺✻✼❁❊✼❊◗✿❩ ❀✿❁❊ ❆❀ ❏❁✻❏❊❁✿❈✿❀❁❊ ❙❀ ❊❈❇❊❈✺❊❃■❊❅❬❇ ◆❵❛❜❨❚ ✺✾❀❃❇❙❅❬❚ ◗❙❀❀❃✻❇❅✾❁❭ ❷✱✬③④✷③✱⑤✰④✭ ⑥✬✴✳✵✶✰ ✹❇❇✾❁ ■❊❀❃❋✿❈▼❑❇ ❘❇✻❅❚ ■❊ ❊❃ ✻❁✻❇ ❇✿❁✾❀✾◗✿❀✿❅ ✻❈ ❇❄❉✿❋❩ ▼❑❇

❇✻❁❴❈❋❙❚ ❊❃ ✻❈❅✿❉✾❈❄❅✿❀❑❇❊❅ ❇❂❉✻❅❘✻❋ ❊ ❇✻❁❙❋✼❆❀❅ ■✻❈▲❩ ❁✻ ❊❇❊❁▼❑❇ ✿❈❈❄❅❊❋❙ ❸◗✻❅❊❁❅✾❃❙❇ ❊ ❯❧❳♦❳❨♣❜❢❣❩❖❀❙❏✻❀❃ ◆P❑❈❈◗✾✼❭❚ ❊✺✻❈▲❋✻❇ ✼❑✺❙❉❊❈ P✻❉✾❋❅ ❏✾✽✿❙❅ ❊ ❋▲❆❈ ❁❑✼❊❈❩ ✺❊❀ ✻❁✻▼✻ ❃✿❁▼❊ ❂❀❀❃✻ ❹❊✼▲✾PP ✻❁✻❇ ❈❑✺✻❋❆❋✻❇ ❁❆❀❃❈✻❩ ✼✻❀ ✻❈❃✿❁✿❀✿❅ ❅✻❀❃❙ ❈✻■✻❅❘❉❆ ❊ s❜♠❧❨t✉❲❝❆❁✽✾✼❬❫ ✺❙❇❂❃P✻❋ ❊ ❈✻✽✾✼✾❅❅ ❆❁❀❃❊❇❊❀❃✾❋ ❊❋❊❀❅✾✺✾❀❙❀❅ ❇❆❀❃❄❅❴❋❇❚ ❊❈❊❅❅❊ ❊ ❉❆❁✿❁❊✺❈✿❀ ❃❊❉❊❁❅❊❈❊❋ ❺✵❻⑥ ❽✭✮❾❿✯✱✯✰➀

⑤✲✲✯✱❿✯ ✱✯➁✱➂✲⑤✫✰ ✷✯✵✴✳✵✫✭✫✬③ ✭✮✳✲✵✫➃ ✲✶ ✯✭✮✰❾✮❾✰➄ ➅✻❏✻◗❘❖❀❙❏✻❀❃✻❇❫ ❊❃ ❙❃✾❈✿❈❬ ❇✻❋◗❘❇❋✻❇ ❊ ❈❄❁✿■✾❃❚ ❙❈❈✻❅❉✻ ✻✼▲✺✿❀■✾❃ ❆❀ ❊ P✻❅✻✼ P❘❁❆■✻❃ ❉❊❈❬ ❁❂✼❃❄❅❆❀❆❁✻ ❀❃✾❈✼✿❈❩ ❋❊❇ ◆❖❀✻❁✻P✾✼✿❁❚ ➆❜❢✉❣❜❥t❩❈✻❏✻◗❘❖❀❙❏✻❀❃❭ ✹ ❯❱❲❳❨❩✽✾✼❬❅ ❊ ❀✻P❇✻❋◗❘❋✻❇ ❊ P❘❁❀✻P ❀❃❆❈❆■✻❃ ❉❊❩ ❈❬ ❇❙✽✾✼✿❀✿■✾❃❚ ❊ ➇❧✉❥➈❧♠♥❝❏✻❁❙❅✾❋✻❑✺✽✾✼❬❅ ❊ ✺✻✼❋▲❙❩ ❅✾❅❅ ❏✻❁❙❅✾❋✻❑✺ ❀❃❆❈❆❋✻❇ ✺✻✼✽✾✼✿❀✿■✾❃ ❆❀ ❅❊❁❅✿❀✿■✾❃

■❊❀❃❋✿❈▼❑❇ ❙❃✾❈✿❈✿❀❇✾❁ ❆❀ ❉❊❁❁✿❀ ❀✾❁✿❋ ✹ ✺❊✼✽✾✼❬❅ ❉❊✼▲ ❅❊✺❏✾❋✽✾✼❬❅ ❋❘✼▲❬✼▲✿❀❃❊❅❙ ✺❪❅❆❅✻❇❋❆❈ ❊ ❖✻❁❉❙➉ ✺✻✼❩ ➣ ➃➃➃➊ ➆ ❽❾❿➀❽➁❾➂➃ ➃➇❽➂➋➌➄❾➇➂➍➋➃➌➄ ✁✂✁✄☎✆☎ ✁✝ ✞✂✟✠✡☛✠☞✌ ✍✞✄✎✂ ✁ ✌✏ ✑✒☛ ✓✞✂✔✕✂☎✆☎ ✁ ✖✁✆✗✘ ☞☎✑✙✚☛ ✁ ✓✛✌✠✌✎ ✌✞ ✜✑✞✌ ✑✞✓✕✆☎✆✁☛✕ ✝ ✢✁✑✁✓✎☞✌ ✌✏ ✑✠✆☛✕ ✣✍✑✤ ✁ ✢✠ ✔✞✑✎✌✁✌☎✆☎ ✁ ✁ ✆✞✡✡✞☞✥✤ ✌☎ ✮☛ ✣❘✷✶❙✳▼❚✷✿✘✔✠✑✞ ✏☞✁✆✆✗✎✆✗✌✞☞✆✝ ❯✻❱❱✷✴✼✔✠✑✞ ✔✞✑✌☎✘ ✮ ✆✌✡✤✥ ☞✁✂✟ ✆✞✂✯✌✆✠✂✞✌

✙✞✑✞☞✌✞☞✞☛✝ ✄✞ ✢✎✂✟☎✗☞✚☞☛ ☛✞✑✑✝ ✖✕✂✟ ✁ ✓✛✆✗✞ ✔✞✑✖✞✑✟✞✗✠✆☛✕ ✝ ✞✑✌☎✢✕✑✯✌☎✆☛✕ ✠✆ ✁✑☛✁✑✓✁✘ ✗☎✆ ☛✏✗✡✞☞ ☞✞ ☛☎ ✕✆✯✌✆☎☛ ✁ ✆✗✏✢✞✌✞☛✞✌✤ ❲❳❨❩❬❭❪❳❫❴❵❛❜❝ ❞❡❢❣❣❤✐❣❤❥❝❡❣ ✦✧★✩✪✫✬ ✭✁ ✓☎ ✆✗✎☞✌✞ ☛✎✗☎ ✮✑✁✂ ✖✁✙✑✯✌✕✌✌ ✌✛☛☛✞✑ ✢✁ ✚☞☛✝ ✁✓✞✘ ✑✟✞☛✞✌ ✁ ✌✛☛ ✓✞✂✔✕✂☎✆☎ ✁ ☛✎✁✑✁☛✯✌✕✌✌ ✌✛✔✕✂✮☛☛✁✑ ✔✕✂✚☞☛ ✓✞✂ ✠✆ ✢✞✗✞✌✜☞☛✤ ✰ ✌✛✔✕✂✮☛ ✁ ✌✛✌ ✁✗ ✞ ✱✠✑ ✁ ☛✎✁✑✁☛✯✌✕✌✌ ✍✕✔✁ ✠✆✆✗✞✑ ✌✁ ✌✙☎☛✝ ☎✑✌✁✑☎✡✁☞ ✔✕✂✁✗✕✌✌ ✗☎

✁✑ ✞☞✄✞✑☛✞✗✘ ☞✞☛✤ ✰ ✲✳✴✵✶✷✸✘✔✠✑✞ ✌✛✔✕✂✮ ✖✁✙✑✯✌✕✌✌ ✆✗☎ ✹✝ ✚✂✮✆ ✠✆ ✗☎✘ ✁✆✝ ✁ ✌✞☞✟✞ ✜☞☛✡✞☞ ✌✁ ✌✙✚☛✤ ✰ ✲✳✺✻✼✽✷✾✳✿✘✔✠✑✞ ✌✛✔✕✂✮ ✠ ✔✕✂✮ ✁ ✖✁✆✕☞✑✯✌✝ ✱✆✁☛ ✁ ✆✗☎ ✁✎ ✖✕✆✆✗✁✡✡✁☛ ✠✆ ✁ ✍✕✔☎✘ ✙✁ ✢✎✆✗✕☞✟✑✁✂ ✏✢✎✄✝ ☛✞✓✠☞✟ ✁☞✟✁✂✡✮✑ ☛✠✆✗✜✑✝ ✁ ✌✛ ✔✕✂☎✆☎ ✁ ✢✁☞ ☛✎✁✑✁☛✯✌✢✁✤ ✭✠✑✟✡✞☞ ✌✏ ✌✠☞✒ ✢✁ ✞✱✠✗✠✆✞ ☎✆☛✕ ✖✕✆✆✗✹ ☞✟✞✑✛ ✌✛✔✕✂✮✌ ✖✁✆✗☞☎✑✚☞☛✤ ❦❧♠♠❳♥❴❵❛❜❝ ❵❝❜❥♦♣q r❁ s ❋t✉❃❅❃❍ ❃✈✇❃❋①❅②❋②❇❃ ③④❋⑤❆❄❅ ❃❋❍tt❍

②❋ ④⑤✇④✈⑥❍ ⑦⑧⑨⑩❶❷⑧❸❹ ❸✧✬ ✰ ✌✛☛✞✌ ✁ ✆✗✞✓✜☛✝ ✌✞✆✌✜☛ ✠✆ ✁ ✖✞✂✟✜☛ ✁✑✁✍✙☎☞ ✕✆✗✌☎✑✟✕✗✘ ✗✚☛✤ ✰ ✌✛ ✆✗✞✓✠✌ ✢✁✂✟ ✔✕☛☎✌ ✹✂✟ ✁✑✁☛✯✌✕✌✌☎☛ ☛✎✝ ✖✕✂✟ ✓✎☞✎✓☎✑✎✆ ✆✠ ✜✑✠✆✌ ✕☛✕✗✗✕☞ ✁ ✆✗✏✢✞✌✞☛✡✞☞✤ ❺✞✖✞✌ ✖✁✘ ✂✟✕✓☎☞✟✕✆✝ ✗☎ ✌✝ ✹☞✤ ✔ ✁☞✱✎✁ ✆✗✞✓✛ ✠✆ ✆✗✞✓ ☞✠✑☛✜✑✎ ✣✁✌ ✁✚✓✁✌✎☛✚✆ ✌✛☛✥✤ ✰ ✆✗✞✓✓✞✑ ✞✑✑☎✌✕✌✌✁☛ ☛✏✗✜✑ ✁ ✔ ✁☞✘ ✱✎✁ ✆✗✞✓✛ ✌✛☛ ✕☛✕✗✗☎☛ ✁ ✑✞✂☛✎✆✞✡✡ ✌ ✁✚✓☎✌✤ ❀❁ ❂❃❄❅❆❇❈ ❉❊❋❃❇❃❍ ✰ ✔✞✑✌☎ ✮ ✓✛✆✗✞ ✞☛✞✌ ✁

✆✗✏✢✞✌✞☛ ✆✗✠✌✌✁ ✌☎✆☎ ✁ ✠✆ ✆✗✞ ✘ ✢✞☛ ✞✑✌✁ ✌☎✆☎ ✁ ✖✁✆✗☞☎✑✙✚☛✝ ✖✕✂✟ ✓✞✂☞✏✢✞✑✙✜☛ ✁ ✓✛✌✠✌✎ ✌✞ ✜✑✞✌ ✑☎✌✖✁✌✮✆☎✂☎✌ ✠✆ ✖✕✗✗☎✔✠ ✖✞✌✒✆✠✂✠✌✤ ✰ ☛✠✗✗✞✑ ✌✁ ✘ ✌✕✌✌ ✔✞✑✌☎ ✮☛✁✌ ✣✖✕ ✂✁✆ ✆✞✡☛✁✓✍✮☛✝ ✆✎✓✁ ■✻✸❏✘✔✠✑✞ ☛✁✓✘ ✍✮❑ ▲✳▼✾✷▼◆✷❖P✘☛✁✓✍✮✝ ✖✁✆✛ ✎ ✑✁✍✕✱✕☛ ✆✌✡✤✥ ✁✗ ✁✆✆✗✎✆✗✘ ✌✞☞✆ ✌✁ ✌✙✁✤ ◗✗✞☛ ✓✎☞✎✓☎✑✎✆ ✆✗✏✢✞✌☛☎ ✕✆✕✄☎✆✌ ✕☛✕✗☞✁☛ ❻✞✔✛✗✠✆✞ ✹✂✟ ✌✏ ✌✠☞✎☛✝ ✖✕✂✟ ✁ ✔✕☞✁✑✁✌ ☛✞ ✞✆✗✌✜✑✖✹✗✗✚☛ ✣✖✁ ✁✗

✁✆✆✗✎✆✗✌✞☞✆ ✱✆✁☛ ✁✄✄✎✂ ✌✁ ✌✙✁ ✔✞✆✗✜✑✠✆ ✁✑✁✌✌ ✁ ✆✗✏✘ ✁ ✆✗✞✓✡✞☞ ✑✠✢✒ ✍✎✱✎ ✢✞✌✞☛✞✌✝ ✁✓✯✂ ✆✗✜☛✆✠✂✞✆✥✤ ✰ ✖✞✑✟✞✆✞☞ ✔✞✑✖✞✑✟✞✗✞✌✌ ✏☞✔✞✑✘ ✌✞✤ ✰✗ ✁✌ ✁✚✓✁✌✎☛✚✆ ✌✛☛ ✎✄✠✗✎☛ ✞✑✒ ✁ ✑✞✂☛✎✆✞✡✡ ✆✠ ✜✑✠✆✌ ➈➉ ✚✂✮☞✝ ✁✓✞✑✟ ✏✆✆✗✞✗☎ ✮✄✎☛ ✔✞✑✞✌✘ ❽❾❿➀❽➁❾➂➃ ➄➅➂➀➂➂➆➇ ❧❧❧s ♦ ❢❣❤✐❢❥❣❦❧ ❧♣❢❦t✉♠❣♣❦✈t❧✉♠ ✁✂✄ ☎ ✆✝ ✁✂✞✟✠ ✡☛✟☞✌☎ ✡ ✠✍☎✍ ✎ ✄ ✏✑✒✆✎✍✓ ✔✏✕✖✒✆✍✗ ✄✍✞ ✂☎☛ ✄ ✆✝✆ ✌✕✘ ✙✍☎☛✄✍✞ ✁✂✞✟✠✚☎ ✁✂✄ ☎ ✙✍✡✛ ✆✟✗

☞✂✖✂✆✆ ✍☞✜✎✍☎ ✆✢☞✆✏✄✜ ☞✟✄✆✟✕☞ ✞✌✕✖ ✠ ✣✤☎ ✥✦✧★✩✪✫★✬✬✭✮ ✫✭✬✭✯✰✭✱✲✓ ✳ ✆✝ ✛✍✡☛✍ ☎✍✛✍✆ ✎✟✡✚✘ ✛✍✡☛✍✕ ✎ ✡☛ ✆✂✙✑ ✓ ✳ ✆✍✕✆ ☎ ✞✴ ☎✍✛✍✆ ✛✟☞✂✙✕✖✢✡ ☎ ✞✵✘ ✎✟✡✚✘ ✙✍☎☛✄✍✞ ✛✟✗ ☞✂✙ ✏☎✍ ✎ ✄✘ ✏✕ ☎✍✛✍✆ ☎✍✞✍☞✍✞✒✆✍✆✆✘ ✂✎✟☎✌✕ ✎ ✡☛ ✞✢☞ ☎ ✞✵✓ ✳ ✛ ✡☛✂✙✟✄☛✂✕ ✎✟✡✚✆✝ ✍✕✍✆✏✄ ✛✟☞✂✙✕✖✢✡ ✶✕✵✶✕ ✁✍☎✗ ✁✍☎✏✘ ✁✂☞✣✒✆✂✆✆ ✎✟✡✚✆✝✄✏☎ ✑✍✣✌✡ ☎✍✁✍☎✏ ✄✏✖✓ ✳ ✡✢☞✠✷☎✍✆✷✞ ☎ ✑✴✟✄ ✙✍✡✞✷☎✢✄✠✢✖✆✍✆✷✄✞ ✸✹✺✗✍✕ ✥✸✹✺ ✞✢☞✒✎✲ ✥✠✜☞✎ ☞☞

✆✘ ✕✖✍✙✏✕✖✍✆✘ ✒✄✎ ☞☞ ✆✂✞ ✞✏✕✖✒✆✏✕✏✗ ☞✍✲✘ ✸✹✻✗✍✕ ✥✌✖✂✙✘ ✁ ✕✶✌ ✎ ☞☞✟✕✟☞ ✲✘ ✼✹✽✗✂✕ ✥✠✜☞✘ ✁ ✕✶✌ ✘ ✡ ✕✖✆☞✂✌✄✆✍✕✖✆✌✄✟☎✌✕ ✎ ☞☞ ✆✂✞☞ ✲✘ ✾✹✽✗✂✕ ✆✝✞✍✆ ✥✌✖✂✙✘ ✤☞✂✡✍✄✌✆✟☎✌✕ ✆☞ ✞✆✤✕ ✎ ☞☞ ✆ ✌✲✓ ✳ ✆✝✞ ✞✷☎✢✄✠✢✖✜ ✙✏✗ ☞✍✆✠✍✄ ✞✏✕✖✷☎✄✍✞✓ ✳ ✛ ✴☎✒✆✂✆✆ ✛ ✡☛✂✙✟✄☛✂✕ ✎✟✡✚ ✆✝✞✍✆ ✍☞✜✕✘ ✣✤☞✎✟✠✠ ✕✖✢✎✍✆✍✞ ✥✠✜☞✘ ✕✖✤✠✞✤✆✟✄ ✕✖✢✎✍✆✘ ✌✖✂✙✘ ✁ ✕✶✌ ✲ ✎ ☞☞✟✕✟☞ ✛ ✕✖✄✟☎✴✤✞✓ ✳ ✛✍✡☛✍✕ ✎✏✡✝✘ ☎✍✞✍☞✍✞✒✆✍✆✆ ✆✍✕✆✝ ✵✄✓ ✕✍☞✂✕

✆✝✞ ✶✕ ✞ ✙✌✄✌✙✟☎✌✕ ☎☛✤✞ ✆ ✏✕ ✕✖✢✎✍✆✕✏✗ ☞✷☎✏✕✆ ✂✞✂✖✄ ✞✘ ✍✖✏☞✆ ✌☎☛✍✄ ✆✝✞✞✍☎ ✎ ☞☞✴✤✞ ✖ ✍☞✍✞✍✆✘ ✕✖✒✗ ✎✍✆✘ ✠✍☎✍✞✍✆✓ ❜ ❝ ❞ ❡ ❢❣❤✐❢❥❣❦❧ ♠♥❦✐❦❦♦♣ ✿❀❁❁❂❀❃❄❀❅❆❇ ✳ ✙✝✆✏✆ ✕✂☞✟✄ ✕✖✏✆✎✟☎ ✕✖✆✂✆✆ ✕✖✢✎✍✆✍✞ ✍✡☛✍✕✒✆✏✕✏☞✍✘ ✍☞✍✞ ☎✍✗ ✞✢✆✏✕✏☞✍ ✎ ☞☞✚ ✄☛ ✡✂✞ ✆ ✛ ✕✖✄✟☎✤✄✞✓ ✳ ✕✍✠✏✕✖✌ ✁✂✄ ☎ ✞✄ ✞ ✞✷☎✢✄✠✢✖✜ ✞✢✎✍✆✍☎✙✏✄☛✍✞✄✍✞ ✞✍☎☎ ✙✍✡✁✍☎✍☎✄✌✷✞❈ ✞✌✕ ✟✆✙✏✗ ☞✜✘ ✄ ✡☛ ✕✖ ✞✒✆✚✕✖✌☎✟☞✣✕✟✡✘ ✞✢✄✄☛✝ ✞✍✖✍☎✛✍✆✜✕✏✡✘

✕✆✍☞✌☎✌✖✟☎✗ ✛ ✆✚✕✟✡✘ ✙✌✄✌✙✟☎✌✕ ✕✖✢✎✍✆✌ ✆☞ ✤✙ ✆✌✖✟✶✌✚ ✏✕ ☞✍ ✞✶✌✚✘ ✆✢✞✏☎✍✗ ✆✍✕ ✁✍☎✕✖✒✎✚✣✟✕ ✎ ✡☛ ✆✍☎✴✍✕ ✍☎✆✟✎✂☎✒✆✛ ✆✚✕✟✡✓ ✳ ✎ ☞☞✚ ✄☛ ✡✂✆ ✖ ✄☛ ✡ ❉✖✌✞ ✌✘ ✠✌✂☎✚✡✌ ✌ ✆✤☎ ✴✣✂✄✕✟✡ ✌✄ ✞✘ ✕✖✢✎✍✆ ✕✍✠✡☛✚✡☛✗ ✤☎✟✕✌ ✷✆✍✙✏✄✍✞ ✏✕ ✖ ✣✂✆✆ ✠✍✆✍✡✠✍✄ ✴✍☎✍✄☎✏✎✜ ✆✏✄☛✍✖✜✞ ✥✞✢✗ ✎✏☞✕✏✡✘ ✁✍☞✆✜✖✏✕ ✕✆✠✓✲ ✌✕✙✍☞✍✆✏✠✍✄ ✞✍☎☎ ✞✌✎✟☎ ✕✖✆ ✄✤✄✞✓ ✳ ✎ ☞✗ ☞✚ ✄☛ ✡✂✞ ✆✤☎ ✴✣✂✄✕✟✡ ✌ ✞✢✖✷☎ ✖ ☎✟✠✠✌ ✞ ✞✌✍✙✍☎✍✄✣✜✞❈ ❊❋❋❇❀❋

❍■❏❀❑▲❆❃▼◆❅❆❇ ❖ ✎ ✕✆ ✡✕✟✡ ❖ ✕✖ ✞✒✆✚✕✖✌☎✟☞✣✕✟✡ ❖ ☞✤✡ ☎✙ ✕✕✟✡ ❖ ✞ ✑✌☎☎ ☞✌✆✟✕ ❖ ✕✖✍☞✞✍✖✍✆ ✥✙✂✄✂❉☎✘ ✁✂✄✂✆✆✘ ✕✂✣☞✂✆✆ ✕✆✠✓✲ ❖ ✎✒✖✁✍☎✕✖✒✎✚ ✞✏✑✍✕✕✏✡ ❖ ✕✆✍☞✌☎✌✖✟☎✛ ✆✚✕✟✡ P❏❇❀❏◗❀◆▼❋ ❍■❏❀❑▲❆❃▼◆❅❆❇ ❖ ✛ ✴☎✏✞✂✄☛✕✟✡ ❖ ✶✕✵✕✖✚✞✏✑✍✕✕✏✡ ✕✖✢✎✍✆✠✍✄ ❖ ✶✕✂✙✚✖✛ ✆✚✕✟✡ ❖ ✶✕✂✙✚✠✌✖✆✂✄✕✟✡ ❘❋❆❏❂❅❋❀❋ ❍■❏❀❑▲❆❃▼◆❅❆❇ ❖ ✕✖✢✎✍✆✌ ✆✝☞✜✞✏✑✍✕✕✏✡ ❖ ✁✍☎✕✖✒✎✚✣✚✞✏✑✍✕✕✏✡ ✳ ✕✖✍☞✎✍✖✍✆✠✍✄ ✙✌✄✣✍✄ ✌✣✍✡✍✄✆✍✕✆✘ ✒✡☛

✁✂✄ ☎ ✌✕ ✡☛✤☎☎ ✣✟✕✂✕ ☞✍ ✞✶✌✚✆ ✌✣✏✖ ✍☎✜✓ ✳ ✡☛✟☞✆✚✞ ☞☞ ✆✢☞✍✞✍✣✗ ✄✍✞✘ ✛✂✡☛ ✍✖ ✙✌✄✏☎ ✞✌✕✍✠✠ ☎✍✡☛✍✄✘ ✄✏☎✞✷☎ ✛✂✡☛ ✕✖ ✗ ✞✒✆✚✕✖✌☎✟☞✣✕✟✡ ✶✕✢✞✞✍✄✄✍✓ ✳ ✕✖✢✎✍✆✌ ☞✍ ✞✶✌✚ ✙✏☞✆✏✞✍ ✁✷✡✡ ✁✂✄ ☎ ✄☛ ✡✟✆✚☎❈ ✄ ✡☛✂✄ ✍☞✜✕ ✞☞✚✙✗✶ ✆✡✤✆ ✏✕ ✶ ✆✡✤✆✘ ✞✢✖✍✑✍✕ ☎✍✄✶✏☞✄ ✘ ✕✍☎☛✍✙ ✏✕ ✑✂☎✌ ✙✌✣✘ ✙✏☞✗ ✕✏✞✍☎✆ ✆✍❙✂✄ ✏✕ ✑✂☎✌✏✕✖✆✍☞✘ ✙✌✄✌✙✟☎✌✕ ✑✂☎✌✑☞✂✑✌☎✏✄✘ ✑✂☎✌✡☎✌✞✂☎✕ ✎✘ ✑✂☎✌✣✌✂❚ ✄✂✄✘ ✶✏☎ ✏✕ ✆ ✄✆✟☎ ✍✕✍✆✏✄✓ ✳ ✁✂✄ ☎ ✞

✁✍☎✂✕✖✆✟✕ ❯✭✬✰❱❲❳❨✮❨❩❬❭✭✰✰❬❪❫❩ ✥✁✍☎✕✖✒✎✚✗ ✣✚✘ ✌☎☎✍✆✎✍ ✄✍✙ ✁✍☎✕✖✒✎✚✣✚✲✘ ✯✩❴✯❪❵❩ ✭✫✭✮✭✪✭ ✥✆✍☞✙✏✕✖✍✗ ✆✍✕✘ ✌☎☎✓ ✙✍✕✆✍☞✕✏✡✍✕✲✘ ✎ ☎ ✙✌✄✆ ✰❱✭✫❩✭❱✭✪❫❩ ✥✙✂✄✂❉☎✘ ✌☎☎✓ ✕✂✣☞✂✆✆✘ ✙✤☎✆✌❉☎✲ ☎ ✑✴✟✄ ✆✢☞✆✏✄✌✞✓ ✳ ✁✍☎✕✖✒✎✚✣✚ ✁✂✄ ☎ ✞ ✆✢✠✠✕✏✡✍ ✍✄✖✌✙ ✆✌✞✤✕ ✵✆✂✄ ✎ ✡☛ ✛✌✣☞✂☎✒✖✌✕ ☞✏✎✏✄ ✠✂✙✗ ☎✌✞ ☎✍✓ ✳ ✕✂✣☞✂✆✆✘ ✙✤☎✆✌❉☎ ✁✂✄ ☎ ✞ ✍✕✍✆✏✄ ✕✂✞ ☞✂✕✆✂✆ ✕✂✣✂☞✗ ✄ ✞ ✎ ✡☛ ✁✂✄✄ ✞ ✢✕✕✖✍ ✍✡☛ ✕✖✟☎✠ ✘ ✍✖✏☞✆

✍☞✜✕✍✠✠✍✞✘ ✙✌✄✆ ✙✂✄✂❉☎ ✁✂✄ ☎ ✞✓ ✳ ✙✤☎✆✌❉☎ ✁✂✄ ☎ ✞ ✞✢✄✄☛✍✄ ✞✍✖✍☎✛✍✗ ✆✜✞✘ ✠✌✖✆✂✄✕✟✡✂✕ ✄ ✶✕✂✙✚✖✛ ✆✚✞✘ ✎✌✕✖✂✄✆ ✞ ✑✌☎☎ ☞✌✆✟✕✤✞ ☞✏✎✏✄ ✍☎✜✕✍✡✒✆✌✞ ✠ ✞✆✏☞✌✤✙✂✞✄ ✞ ☞✂✕✆✂✞ ✞✢✖✢✆✆✌ ✎✟✄✗ ✣✂☞☎✟✕✟✆ ✏✕ ✕✖ ✑✂☞✂✣✟✕✟✆✘ ✒✡☛ ✁✍☞✆✜✖✏✕✍✞ ✆✍☞✴✍✣✏✕✏✆✓ ❛✙✌✗ ✆✆ ✁✍☞✆✜✖✢✆✆ ✆✍☞✷☎✍✆✍✄ ✶✏☎✕✖✍☞✝ ✙✂✄✂❉☎ ✁✂✄ ☎☎ ☎ ✎ ☞☞✄✌✓ ✳ ✑✕✖✍✤✂✣✂✙✂✄✂❉☎ ✁✂✄ ☎ ✞ ✍✕✍✆✏✄ ✙✤☎✆✌❉☎ ✁✂✄ ☎ ✆ ✍✡☛✕✏✗ ✡✍✕✘ ✕✌✙ ☞✏✆✍✡✡✍☎ ✥✑☎✓

✑✂☎✌✠✤✆✌☎✟✆✆ ☎✲ ✎✂✄✴✟✞ ✠✍✘ ✍✙✌ ✆✆ ✍☎✗ ✎✍✕✖✆✌ ✄✍✣✎✕✖✒✎✚✞✏✑✍✕✕✏✡✏✆ ✥✞ ✑✌☎☎ ☞✌✆✟✕✟✆✲✓ ✳ ✠✍✎✂✄✆ ✁✂✗ ✄ ☎ ✞ ✍✡☛✍✕✒✆✌✞ ✙✂✄✂❉☎ ✏✕ ✙✤☎✆✌❉☎ ✁✂✄ ☎ ✞ ✍☎✜✄☛✍✌✆❈ ✍☞✜✕✍✞✘ ✞✢✄✄☛✍✄ ✎✍✖✍✆✛✍✆✜✞✘ ✄✍✙ ✄✍✣✎✕✖✒✎✚✞✓ qr åååì è ßàáâßãàäå åéßäíîæàéäïíåîæ ✁✂✄☎✆☎✝ ✞☎✟✠☎✡✟☛✡☛✠ ☎☞ ✌✍✎✏✑☎✒ ✓✔☎✎✕☎✖✂✑✂✗☎ ✟☞✗✎✒✄✠ ✕✗✠✎✒✝✍✟ ✗✡✘✟✙✡✚✗✄✛ ✜✢✜✣ ✕✕✤✚✗✄ ☎✥✦☛✝ ✕✗✡✧ ★✗✆✟☞✩✞✏✥✏ ✖☎✠✡✍✠ ☎✄✘☎✡✄☛✆ ☎☞ ✜✤✗✟ ✕✙✎✗✠ ✣✛✜ ✕✕ ☛✠✤ ✕✙✎✪✦✫

✁✂✄☎✆☎✠ ✦✗✆✗✄✠ ✬☎ ✞☎✟✠☎✡✟☛✡ ✣✛✣✣✜✭✣✛✮ ✕✕ ✞☛✆✤ ✠✂☞✔☎✠✯✛ ✗☞ ☎☞ ☎✕✗✎✒✝☎✒ ✄✏✕✗✄✝✆☎✠✰✎☎ ✟☞✗✎✒✄✠ ✬✱✄✒✠✗✥ ✲✠☎✠✗✟ ✓✔☎✎✕☎✖✂✑✂✗☎✛ ✱✲✓✯ ✳✭✣✤☛✟ ✁✂✄☎✆✧ ✄✗✕ ✁✗✆✟☞✩✤ ✞✏✥✏✛ ✞☎✆☎✕✒✄✠ ☎ ✟☞✒✄✠✗✠✒✝✍✟ ✁✂✄☎✆☎✝ ✗✟✗✠✙✄ ✗☞ ☎☞ ✴✭✣✤✟ ✕✙✎✗✠✄✗✝ ✁✗✆✗✆ ✕✗✡✧ ☞ ✗✆✠✙✎✙✟ ☎✚✚✏✆ ☎✥✏✥✒✝✛ ✔✂✡✘ ☎☞ ☎✆✤ ✝✂✔✂✆✚☎✄ ✠☛✎✂✆✠ ✖☎✠✡✍✠ ✞☎✟✠☎✡☎✚✚✛ ✕✒✄✠ ☎ ✟☞☛✎☎☞ ✁✂✄☎✆✧ ✵✒✄✙✆ ✄☎✡✘✂✚✚ ☎☞ ✗✡✙✟☞ ✟☞☛✕ ☎ ✕✙✎✗✠✚✗✄✛ ☎✄✄☛✆ ✞☎✟✠☎✤

✡☎✚✚✛ ✒✆✆✧ ✕✒✄✙✆ ✠✶✚✚ ☎ ✣✤☛✝ ✟☞☛✕☎✛ ☎✄✄☛✆ ✞✙✝✂✄✘☎✚✚ ☎ ✞☎✎✎✏☎✄✘☎✡✧ ✕✙✎✗✠✠☎✎✠✂✕☛✄✘ ✷✤✠✪✆ ✜✸✭✣✤✡ ✠✗✎✦✗✥✧ ✹✎✂✺✄ ✙✟ ✲✔☎✎✑✗ ✟☞✗✎✒✄✠✒ ✬✹ ✻ ✲✯ ✕✙✎✗✠✗☞✙✟ ✟☞✗✎✒✄✠ ☎ ✸✣ ✼ ✴✛ ☎ ✸✴ ✼ ✜✛ ☎ ✸✳ ✼ ✣✛ ☎ ✸✽ ✼ ✸✭✣✛ ✾✸ ✼ ✿✭✣✛ ✾✴ ✼ ✴✭✣✛ ✿✣ ✼ ✳✭✣ ✟✠✚✧ ✁✂✄☎✆ ✔✂✟✟☞✰✟☛✡☛✠ ✒✟ ✟✠☎✄✥☎✎✤ ✥✒☞☛✆✠☛✝✧ ⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻ ❸ ❽❻❷❸❹❾ ❿➀➁ ➢➍➄➞ ➂➃➄➅➆➇ ➏➍➈➀➐➑➒➓➔➓ ➏➍➈➀➐➑➒➓➔➓ ➈➉➄➉➃ ➊➣↔↕➙↔ ➅➀ ➊➋➋➌ ➛➜➝➋➞ ➟➠ ➀➐➉➢➃➍➃➉➎❿➀ ➠➡➋➣➌

➏➍➈➀➐➑➒➓➔➓ ➤ ➥➤➦ ➫➤➦ ➯➤➦ ➲➤➦ ➳➤➦ ➦ ➭ ➳ ➤ ➥➤➦ ➫➤➦ ➯➤➦ ➲➤➦ ➳➤➦ ➦ ➭ ➳ ➲➧➯ ➫ ➦➧➦➨➦ ➤ ➦➧➦➩➩ ➦➧➭➦➦ ➤ ➦➧➭➯➩ ➦➧➭➫➦ ➤ ➦➧➭➩➩ ➦➧➳➦➦ ➤ ➦➧➳➯➩ ➦➧➲➦➦ ➤ ➦➧➲➲➩ ➦➧➲➫➦ ➤ ➦➧➲➩➩ ➦➧➯➦➦ ➤ ➦➧➯➩➩ ➦➧➫➦➦ ➤ ➦➧➫➩➩ ➦➧➥➦➦ ➤ ➦➧➥➩➩ ➦➧➨➦➦ ➤ ➦➧➨➩➩ ➄➍➃➆➉➎❿➀ ➄➅➆➍➃ ➦➧➨ ➭ ➭➧➫ ➳ ➲ ➲➧➫ ➯ ➫ ➥ ➨ ➵➸➺ ➻➼➽➾➚➪➶ ➹➸➘➴➘➷➬➮ ➱➷➬ ➱➮➮✃❐❒➬❮ ➱ ➮✃❰➬ ÏÐ✃ÑÐ ✃➮ Ò➱➮➬❮ Ó❒ ➱ ÑÓÔÒ✃❒➱➴✃Ó❒ ÓÕ ❮✃➱Ô➬➴➬➷Ö ➴➬❒➮✃×➬ ➮➴➷➬❒❐➴Ð ➱❒❮ Ø❒Ó➴ ➮➬Ñ➘➷✃➴ÙÚ ÛÐ➬ Ü➷➬Ñ✃➮➬ Ñ➷✃➴➬➷✃➱

Ý➱➷Ù ❮➬Ü➬❒❮✃❒❐ Ó❒ ÏÐ➬➴Ð➬➷ ➴Ð➬ ➮➘➴➘➷➬ ✃➮ ❒➱➴➘➷➱× Ó➷ ➮Ù❒➴Ð➬➴✃Ñ ÞÒ➬➷Ö ➱Ò➮Ó➷Ò➱Ò×➬Ö Ó➷ ❒Ó❒➱Ò➮Ó➷Ò➱Ò×➬ ➮➘➴➘➷➬➮Ú➹ ✁✂✄☎✆✎☎ ✝✒✁✗✦✠✗✠✠ ✔✰☞✏✗✎✪✄✗✝ ☎✆✝☎✆✕☎☞✝✂✥✄✒☎ ✝✗✆✆ ☎ ✟☞☎✝✩✠✏✟☞✒✆☛✎✥✟☛✡✔✂☞✛ ✔☎ ✠✰✆ ✄☎✡✘✛ ☎ ✁✂✄☎✆ ✕✗✡✡✘✗✄✤ ✡❀✆✛ ✞☎✡✘ ✗✆✟☞☎✝☎✥✧ ❁☎ ✙✆✗✟ ✁✗✆❀✆✗✠✗✄ ✞✂✄✡☛✆✦✍✝ ☎ ✁✂✄☎✆☎✠ ✬✑✆✧ ☛✠✔✰☞☞✍✝ ☎ ✁✎☎✄✖✒☎✟☞✗✕✗✄✯✛ ✕✗✡✡✘✗✄✡❀✆❂ ☎ ✕✫✟☞✗✎✤ ✎✗✆ ✞☎✆✏ ✕✗✡✁✂✡☛✟ ✔✗✆✘✙✄ ☎ ✁✂✄☎✆☎✠ ✆✗ ✝✗✆✆ ✞☛✡✄✒✧ ✁✂✄☎✆

✞✗☞✗✠✙✟✗ ☛✆✠☎✆☛✚☎✄ ☎☞ ☎✟✟☞✒✟☞✠✗✄✟ ✁✗✆☎✥☎✠☎✧ ❃❄ ❅❆❇❈❉❊❋❍ ❋❃■■❃❏❑❃▲▼◆ ✟☞✗✎✞✗☞✗✠✚✗✄ ☎ ✁✗✔✙✎✞✙✎✟✗✦✠✗✝ ✆✒☞✂✟☞✂✕☛✆✒✟ ✗✄☞✒✕✦✗✒✤ ✄✗✝ ✔☎✠☛✟☛✎☎ ✬✖☎✠✡✍✠✛ ✝✂✆✆☎✡✙✄✯ ✞☎✡✘ ✔✒✥✎✂✆✩☞✒✟✟✗✆ ✬✟☞✒✄✤ ✠✗✠✒✝✍✟ ✁✂✄☎✆☎✝✯ ✆✗✚✂✕✆☎✄☎✝✛ ✙✟ ✁✗✆✟☞✩✞✏✥✄☎✝✧ êë ❖P◗❘❙❚❯P❱P❚ ❲❳❨❲❩❬❭ ❁☎✟☞✄☛✆☎✠✍✝ ✁✂✆✘☎✕☎✠✂✟☎✄ ✞✒✟✟☞☎✟☞✂✎✍✆✧ ❪❫❴❵❛❴ ✵☎✎✔☎ ✞☎✡✘ ✚✒✎✝☎✚✙✆ ✟✍✚✕✍✖✂✟☛✚✏✆ ✝✙✟☞❀✆✧ ✲☞☎✝✩✠✏✤ ✟☞✒✆☛✎✥✟☛✡☎ ✷✭✜✣

✄☎✑✒✡ ✞☛✆✠✂☞☎✠✆☎✄✛ ✷✣ ✄☎✑ ☎✆☎✠✠ ✟☞✩✞✏✤ ✥✒✝ ✁✗✆✧ ❜✎✏✕✂☞☛✟✟☎✆ ✬✝✎✏✕✤✖☎✠✡✍✠✯ ☎ ✁✗✆✟☞✩✞✏✥☛✟☎ ✆☎✟✤ ✟✩✠✔☎✠✏✧ ✱✠✏✚✚✒ ✗✟✗✠✚✗✄ ✟☞☎✝✩✠✏✟☞✒✆☛✎✥✟☛✡☛✠ ✜✣✭✜✿ ✄☎✑✒✡ ✕✗✡✪✎☞✒✛ ✁✗✆✟☞✩✞✏✥☛✟✒ ✒✥✗✦✗ ✮✣ ✄☎✑✧ ❜✙✟☞❀✆ ✕✂✄✂❝✆ ✙✟ ✕✍✆✠✒❝✆ ✁✂✎✕☛✚☎✄✧ ✟✒✕☎ ✖☎✠✡✍✠✂✠ ✁✗✆❀✆✗✠✗✟ ✗✎✗✝ ✆✗✝✶✤ ✠✙✟✙✎✗✛ ✄✘☛✆✝☎✔☛✎✠✘☛✝✛ ☎ ✟☞✍✚✝✍✠☛✄ ✟☞✶✞✗✠✗✝ ✞☎✎✎☛✟☛✎☎✛ ☎ ✝✎✏✕✤✖☎✠✡✍✠✂✠ ✁☎✟✖✒☛✝✛ ✑✗✎✒✠✂✄✗✍✕ ✗✡✘✗✟✩✠✙✟✙✎✗

✔☎✟☞✤ ✄☛✆✦☛✝✧ ✬ ✝✆✒✄✒✝✍✕✚✏✆ ✕☛✎ ✝✒✞✂✄✠☛✝✧✯ ❞❡❢❢❫❵❣❤ ✵☎✎✔☎✩✄ ✝✂✆✆☎✡✙✄ ✎✂✟✠✦☎✒✚✏✆ ✝✙✟☞❀✆ ✟✒✕☎ ✙✟ ✝✎✏✕✂✤ ☞✂✠✠ ✁✂✎✕☛✚☎✄✧ ✆✝☎✆✕☎☞☛✟✒ ✠✗✎❀✆✗✠✗ ✕✗✡✗✡✘✗☞✒✝ ☎ ✖☎✠✡✍✠✙✞☎✆✧ ✬ ✔✍✕☛✄ ✡✘☎✝✂✎✆☎✠✚☎✄ ✄✗✕ ☎✆✝☎✆✕☎☞☞☛✝✧✯ ❈❯✐❳❱P❱✐❭❥❚ ❲❳❨❲❩❬❭ ❦✗✄✥✝✩✞❀✆ ✒✄✗✎✠✗✝✛ ✄☎✡✘ ☎ ✟☞☎✝✩✠✏✟☞✒✆☛✎✥✟☛✡✍✝✧ ❧✟☎✝✤ ✄✗✕ ✕✒✄✥✗✄ ✟☞✶✞✗✠✚✗✄ ✬✑✗✎✒✠✂✄✗✍✕✛ ✁☎✟✖✒☎✛ ✟☞✍✚✝✍✠☛✄✛ ✩☞❀✆✗✠✯ ✔☎✟☞✄☛✆✔☎✠✏✝ ✞☎✎✎☛✟✎☎ ✙✟

✆✗✝✶✠✙✟✎✗✧ ❁☛✠✎☛✄✘✍✝✛ ✔✂✡✘ ✄✗✕ ✖✟✰✟☞✄☎✝ ✟✒✕☛✄ ☎ ✟☞✶✞✗✠✗✝✚✗✄✛ ✙✟ ☎✝☛✎ ✳ ✁✙✆✖✟✂✕✏✠ ✒✟ ✝✗✆✆ ✝✶✠✄✒ ✎☛✦✍✝✛ ✔✂✡✘ ✚✒☞✠✂✄✟☛✡✂✟ ✖✟✂✕✏✠ ✝☎✑✦✍✄✝✧ ♠❡❢♥❵❢♥♦❡❢♣❫q r✗s✂✄ ✑✂✆✒✡✆✒✝✂✆✟☎✞✚✏✆ ✝✙✟☞❀✆✛ ✁✂✄✂✠✠✛ ✑✂✆✒✝☎✑✎✂✆☛✠✠☎✆ ✚✗✞✂✄✠ ✞☎✎✎✏☎✄✘☎✡✧ ❜✒✞☛✆✏ ☎ ✟☞☎✝✩✠✏✟☞✒✆☛✎✥✟☛✡☎ ✬✝✚✧ ✔☛✤ ✎✂✕ ✔✙✠✒✡ ✞☛✆✠✂☞☎✠✆☎✄✯ ✙✟ ✚✒☞✠✂✄✟☛✡✂✟☎✄ ✖✟✂✕✏☞✔☎✠✏✧ t✗✆✤ ✦✗✟✗✄ ✁✗✆✟☞✩✞✏✥✒✝ ✳✣✭✮✣ ✄☎✑ ☎✆☎✠✠✧ ♠❡❢♥❵❢❫♦❴♥❤

✉✒✖✎✘✆ ✁✂✄✂✠✠✛ ✑✂✆✒✡✆☎✝✠✒✄ ✮✜✣✤✚✏✆ ✝✙✟☞❀✆✠✛ ✚✗✞✂✄✠ ✬✑✂✆✒✡✆☎✝✠✒✄ ✾✷✣ ✝✂✑✂✆✒✕✗✎✎✗✆✯✛ ☎ r✗s✂✄✤✔✂☞ ✔☎✟✂✄✤ ✆✏ ✞☎✎✎✏☎✄✘☎✡✧ ✲☞☎✝✩✠✏✟☞✒✆☛✎✥✟☛✡☎ ✳✴✈ ☎ ✜✿✧ ✄☎✑✂✄✛ ✁✗✆✤ ✟☞✩✞✏✥☛✟☎ ✿✣ ✄☎✑✒✡ ✕✒✄✒✕☛✆✒✟✛ ✴✳✭✷✣ ✄☎✑ ✕✰✆✞☎ ✠✗✆✦✗✟✧ ✇✗✕ ✁✗✟☞❀✆✪ ✟☞✶✞✗✠✗✝ ✗✡✘✗✟✩✠✙✟✎✗✛ ✆✗✝✶✠✙✟✙✎✗ ✔☎✟☞✄☛✆✔☎✤ ✠✏ ✬✆☛✡✘✎✙✟☞✟✗✚✙✟☞✗✠✛ ✙✎✆✗✝✶✠✙✟✯✧ ♠❡❢♥①♥❡②❫❤❡❤ ✓r✲ ③③ ☎✆☎✑☎✄✘☎✡☎ ✑✂✆✒✤✑✤✥✒✂s☎✄✂✄✧ ✵✂✄✂❝✆ ✁✂✄☎✆✛ ☎

✟☞✶✞✗✠✒ ✎✗☎✝✖✒✏ ✕✒✄✒✕☛✆✒✟✛ ✟☞☎✝✩✠✏✟☞✒✆☛✎✥✟☛✡☎ ✷✣✈ ☎ ✜✿✧ ✄☎✑✂✄✧ ★✗✆✟☞✩✞✏✥☛✟☎ ✮✣ ✄☎✑✒✡ ✕✒✄✒✕☛✆✒✟✛ ✳ ✔✏✄☎✑✂✄ ✚✗✆❀✆ ✠✗✆✦✗✟✧ ④☛✡✘✎✙✟☞✤✛ ✡✘✗✎✕✗✝✤✛ ✑✆☎✟☞✠✒✝☎✒✛ ✡☎✟☞✠✎✂✒✄✠✗✟☞✠✒✄☛✆✒✟ ✬✖✂✆✂✄✯ ✟✗✚✙✟☞✗✠✚✗✄ ☎✆✝☎✆✕☎☞☞☛✝✧ ⑤❄ ❏❆⑥ ❅❆❇❈❉❊❋❍ ❋❃■■❃❏❑❃▲▼◆ ✄✘☎✡✍✝ ✗✆✆✗✄☛✆✆ ☎☞ ✗✄☞✒✕☎✠✒✝✍✟ ✗✕✙✟☞✠✙✟✄✗✝✧ ④✗✔✗✠✄✗✝ ✕✂✄✂❝✆✗✝ ✞☎✡✘ ✕✍✆✠✒❝✆✗✝✛ ✚✗✞✂✄✠☎✝ ✞☎✡✘ ✚✗✞✂✄☎✠ ✄✙✆✤ ✝❀✆✒✗✝✧ ④☎✟✟☎✚✚☎✄

✡✘✏✡✘✍✆✏ ✟☞✶✞✗✠✗✝✚✗✄✛ ✒✆✆✗✠✞✗ ✄☎✡✘✂✄ ✚✒☞✠✂✟ ✞☎✎✎☎✠✂✝✎☎✛ ✆✗✝✶✠✙✟✗✝✎✗ ✔☎✟☞✄☛✆✦✍✝ ✪✝✗✠✧ ✉☎✡✘ ✚✗✄✠ ✕☎✎☎✥✄☎✝✛ ✒✆✘✗✄✝✂✎ ✔✗✡✟☞✶✞✗✠✚✗ ☛✡✘☎☞✏✥✄☎✝✛ ✞☎✡✘ ✗✆✠☛✞✂✆✩✠✦✍✝ ✪✝✗✠ ☎ ✠✗✆✦✗✟ ✡✘✏✡✘✍✆☛✟ ✍✠☛✄✧ ßàáâßãàäå æçäâääèé rrr② ✉ ❧♠♥♦❧♣♠qr r✈❧q③④s♠✈q⑤③r④s ✁✂✄☎✆✝✁✞✁✆ ✟✠✡✟☛☞✌ ✍✎✏✏✑✒✓ ✔✕✒✔✖✗✘✔✙ ✚✘✛✘✗✔✜✢✖✣✤✥ ✦✓✗✧ ★✩✘✛✪✘✫✬✭ ✛✘✗✬✭ ✣✪✓✬ ✮✎✔✯✎✗✓✛✓✔ ✓ ✥✛✙✗✙✥✰✫ ✫✑✒ ✗✘✫ ✓✛✥✓✛✫✓✱✧✲ ✳✴✵✶✴✷ ✸

✢✘✛✪✘✫✹✘✒✗✪✺ ✑✛✔✓✛ ✔✘✒✫✘✛✔ ✯✘✹✖✒✚✘✢✱✑✛✓✥✏✺✛ ✥✖✢✱✤✛✜ ✯✎✗✎✔✔ ✦✓✒✒✺✓✗✪✓✣✧ ✻✒✜✢ ✖✢ ✥✕✗✗✪✘✗ ✥✘✱✘✛✹✘✔✜✭ ✓ ✛✘✣✔✕✏✏ ✢✱✕✦✘✔✏✘✗ ✹✓✢✱✗✑✛✹✓✔✺✧ ✩✱✑✒✓✱✎✗ ✥✘✛✛ ✹✓✢✱✗✑✛✗✙✧ ✍✘✛✘✗✔✜✢ ✢✱✕✦✘✔✙ ✒✘✓✥✼✙✺✔ ✎✥✎✱✧ ✩✱✓✥✽✔✺✢✱✙✛✑✒✾✢✑✣✓ ✔✕✏✏ ✫✙✗✔ ✘✣✪ ✖✦✙✣ ✫✘✣✔✓✒✔✎✔✔✭ ✮✒✎✔✘✎✛✽✱✙✢✢✘✛ ✥✖✔ ✖✦ ✓✛✓✔✔ ✯✘✛✢✱✽✦✺✾✙✥✧ ✿✴❀❁❂❃❀❄ ✩✎✾✒✎✔✔ ✯✎✗✓✛✧ ❅✪✘✗✣✖✏✏✭ ✫✙✗✔ ✓ ✢✘✛✪✘✫✭ ✏✘✗✘✾✦✘✢✽✔✖✢ ★❆✬ ✱✙✎✛✺✣✙✑✢ ✢✺✏✓✗

✔✕✒✔✖✗✜ ✏✘✑✱✔✓✔✓✔✑✢✲ ✰✔✑✗ ✘✒✜✢✘✏✏✖ ✦✑✛✙✥✧ ✩✱✓✥✽✔✺✢✱✙✛✑✒✾✢✑✣✓ ❇❈❉ ❊ ✹✺✗✓✮✙✣✭ ❋❈❍❈❉ ■ ✖✦✙✣✧ ❏✖✒✘✬ ✔✘✱✖✢✘ ✓ ✦✓✢✔✓✣✔✺✛ ✓ ✦✖✥✎✗✪ ✯✘✛✖ ✹✓✛✓✾✦✓❑ ■❇✬✕✢ ★❈✭❍ ✫✫✲✭ ❍❈✬✘✢ ★❈✭■❇ ✫✫✲✭ ❊❈✬✓✢ ★❈✭▲❊▼ ✫✫✲✭ ◆❈✬✓✢ ★❈✭▲■❇ ✫✫✲✭ ▲❈❈✬✓✢ ★❈✭▲ ✫✫✲✭ ▲■❈ ★❈✭❈◆❋ ✫✫✲✧ ❖✶❄P◗❘ ✩✎✾✒✎✔✔ ✣✪✓✮✎✔✒✎✢✔✎✥✏✺✛ ✥✖✢✱✤✛✧ ✻✱✔ ✙✢ ✏✘ ✥✘✛✛ ✑✱✔✓✔✗✙ ❆✬ ✱✙✎✛✺✣✙✑✢ ✢✺✎✛✾✓✔✏✓✧ ❙✘✛✹✓✢✱✗✑✛✑✢✙ ✔✘✒✤✛✘✔✘ ✫✘✣✘✣✪✘✱✘✔✔ ✓

✢✘✛✪✘✫✖✦✘✛ ✖✢ ✛✘✗✼✖✒✗✑✖✦✓✛✧ ❚◗❯❱❲❄✷✴❀❘✴❱ ❄❁❂✵ ✸✛✙✣ ✎✥✎✱ ✢✱✕✦✘✔✙ ✒✘✓✥✼✙✺✔✧ ❏✎✗✎❆✛ ✖✢ ✢✎✾✒✎✔✔ ✯✎✒✫✑✏✓✗ ✣✪✑✒✔✚✑✥✧ ❳✙✔✥✑✗ ✹✓✢✱✗✑✛✚✑✥✭ ✫✙✦✘✛ ✗✘✹✘✱✘✗ ✥✘✱✘✛✹✘✔✜✭ ✔✕✬ ✒✘✾✘✱✹✘✔✭ ✖✢ ✥✕✗✗✪✘✗ ✘✛✦✑✣✚✓ ✓ ✢✱✕✦✘✔✘✥✘✔✧ ❨✗✬ ✖✢ ✼✢✎✗✔✬ ✘✣✪✘✢✽✔✖✢✒✘✭ ✙✾✘✣✬ ✖✢ ✒✘✔✘✗✼✙✺✢ ✦✓✒✒✓✔✎✥✒✓✭ ✏✜✒✱✑✒✑✢✒✓ ✢✱✎✬ ✥✑✢ ✓✛✥✓✛✫✓✱✗✙✧ ✩✱✑✫✎✱✑✢✓ ❩✒✎❬✗ ✖✢ ✩✹✓✒✮✘ ✢✱✘✒✙✗✔✙✧ ❧♠♥♦❧♣♠qr stq♦qq✉✈ ❭✝❪✠✞✁✞❪✌❫✆ ✟✠✡✟☛☞✌

❴◗✵❵❂❱❯❘✴❃✴❛ ❜✘✹✘✔ ✫✎✗✎❆✛ ★❏✙✒✓✛✘✗✘✭ ❏✙✒✓❆✛✲✭ ✾✘ ✛✘✣✔✕✏✏✢✱✕✒ ✯✎✗✎✔✔ ✦✓✒✒✺✓✗✪✓✣✭ ✓✫✘✛✪ ✥✖✢✱✤✛✹✘✔ ✏✘✦✎✗✓✔ ✗✖✛✥✤✛ ★❝✓✼✒✎✗✭ ❏✘✒✢✙✛✘✗✘✭ ❝✓✣✒✎❆✛✲✭ ✔✘❞✎✗✏✘✦✎✗✓✔✔✓✛ ★✻✔✹✙❞✘❡✭ ✩✪✗✔✹✎❆✛✲✭ ✙✛✛✘✔✦✘ ✮✎✛✙✏✰✔✙✛✑✔✬✏✘✦✎✗✓✔✔✓✛ ★✻✔✹✙✏✎✗✾✲✧ ✻✱ ✓ ✛✘✣✘✒✜✢✘✏✏ ✦✓✒✒✺✓✗✪✓✣ ✓ ✒✎✱✢✾✓✫✘✗✔✘✢ ✓✼✖✛ ✫✘✛✛✘✔✔✧ ✸ ✛✘✣✥✤✛✕✗✯✖✛✖✏✏ ✢✱✕✦✘✔✘✥✏✘✗ ✹✓✢✱✗✑✛✹✓✔✺✭ ✘✛✢✜✢✎✒✏✓✗ ✓ ✥✓✒✾✙✎✦✓✢✱✥✰✛✑✒✙✢

✢✘✏✖✢✱✘✔✏✘✗✧ ❴◗✵❵❄✷❵❲ ❢❣✶✵◗❀❤ ❅✪✑✒✔✚✑✥ ✫✎✗✎❆✛ ★✻✔✹✙✛✎✗✭ ❝✘✒✫✓✛✎✗✲✭ ✾✘ ✯✎✗✎✔✔ ✯✎✬ ✗✓✛✥✖✗✔ ✙✢ ✏✘✦✎✗✓✔✔✓✛ ★✩✰✒✣✙✛✎✗✭ ✐✰✒✎✛✎✗✭ ✩✰✮✒✓✫✙✾✲✧ ✸ ✯✎✗✎✔✔ ✯✎✒✫✑✚✑✔ ✓ ✛✘✣✔✕✏✏ ✢✱✕✦✘✔✏✘✗ ✛✘✹✘✔ ✹✓✢✱✗✑✛✬ ✗✙✭ ✓✫✘✛✪✏✘✗ ✫✰✛✔✙❆✛ ✗✘✫ ✯✘✛✢✱✽✦✺✾✺ ✦✓✒✒✓✔ ✹✓✢✱✗✑✛✹✓✬ ✔✺ ★✑✛✔✓✛✑✗✎✢ ✱✑✒✑✢✭ ✫✙✥✒✎✢✘✏✖✢✱✘✔✲✧ ✩✱✓✥✽✔✺✢✱✙✛✑✒✾✢✑✣✓ ◆❈❉ ▲ ✖✦✙✣✭ ▼❈❉ ■ ✖✦✙✣✭ ❊❊❉ ▲▲ ✖✦✙✣✭ ✫✙✗✙✫✑✛✙✢ ✣✪✰✛✛✓✬ ✾✑✢✎✢ ✦✑✛✓✢✱✔

✎✥✎✱✧ ❴◗✵❵P❃◗P❵✵❂❀ ❏✎✗✎❆✛ ✦✓✒✒✺✓✗✪✓✣ ★❥✒✎✛✘✗✘✭ ✩✰✒✣✙✛✘✗✲✭ ✓ ✢✱✕✦✘✔✘✥✬ ✹✘✱ ✗✘✫ ✔✓✮✓✾✭ ✼✢✓✥ ✫✙✗✙✫✑✛✙✢ ✢✱✕✦✘✔✙ ✒✘✓✥✼✙✺✔ ✎✥✎✱✭ ✗✓✣✪ ✓ ✢✱✓✥✽✔✺✢✱✙✛✑✒✾✢✑✣✓ ★▲❈❈❉ ■ ✖✦✙✣✲✭ ✖✢ ✓ ✼✢✎✫✺✬ ✥✓✔ ✚✎✏✏✓✗ ✫✘✣✔✓✒✔✚✓✭ ✫✙✗✔ ✓ ✔✕✏✏✙ ✢✱✙✗✔✘✔✙✥✰✢ ✯✎✗✓✛✧ ❦✓✢✱✗✑✛✚✑✥ ✓✱ ✑✛✔✓✛✑✗✎✢✭ ✥✓✒✾✙✎✦✓✢✱✥✰✛✑✒✙✢ ★✖✒✦✓✒✒✓✔✲ ✖✢ ✮✛✓✢✱✔✙✥✓✙ ✢✘✏✖✢✱✘✔✏✘✗✧ ❙✘✒✔✜✱✕✔✔ ✔✘✒✤✛✘✔✘✗ ✙✢ ✓✛✥✓✛✬ ✫✓✱✹✓✔✺✧ ✇① ÒÓÔ ÕÖÕ×ÓØÙÚ

ÛÜÝÓØÙØÞßØÛàÙÚ ÖØáØÙÚÛâÞØã ✁✂ ✄☎✆✝✞✟✠✡ ☛☞✌✞✟✠✟✍✎✟☛✏✠✡ ☎✟✑✟✠✡☛✒✍✟✓ ➙ ➛ q❹✇♦t♦❥ ✇❡ ➜➝➁➁➃♣ ⑤❡❢ ❥➝t ❡❤⑨♥❡✇② ➜❹❢❣ ❡t♣❡❤✈tr✈♣ ♦ ♥➁s③❡❥❡♣ ⑥♥✐⑤⑥⑧r⑧❥⑩ ➙ ➦✐t❣ ♥❡④❡❥ ❥s④④✇❣⑥❤❡ ❥s④④ ❤✐❥❡❢④❡✇ ➁⑧❤➃✇♣⑩ ➙ ➧⑨❤st❥✐♥✇✐t ❥s④④ ♥➁s③❡❥❡❥ st❥✈✇♣ ⑧❥ ♦ ♥❡④ ⑤✐t❣✐✇ ❧♦➁ st❥✐♥ ♥➁✐t❡♥❡④④①② ⑤⑥✇❥ ♦ q❡t♥➁➂✇⑥ ❤✐❥❡❢④❡✇⑩ ➨➩ ➫ ➭➯➲➳➵➸ ➭➺➻➭➼➽➺ ✔✕✖ ✖✕✕ ✗✘✙✚✛✙✕✖ ✖✕✕ ✖✜✢✣✖✤ ✔✕✖ ✖✕✕ ✥✜✦✧✛✘✙✦ ✢✧✖ ✖✣✧✗ ✕★✖✩ ✪ ✫✬✭✮✭ ✯✰✱✰✲✰✳✮✴✰✵✶✷ ✸

✴✳✹✺✰✭✰✵✰✭ ✺✸✷✷✸✭✶✵✵✸✻ ✺✸✼✽ ✵✸✾✿✴✶✵✵✸✻ ✰✼✽✰✴❀✭✲❁✵❂ ✪ ✺✸✷✷✸✭✶✵ ✵✮✴✳❀✭✮✴✰✵✶✷ ✸ ✴✳✹❃ ✺✰✭✰✵✰✭ ✹✻✭✮✴✰✵✵✰✻ ✰✼✽✰✴❀✭✲❁✵❄ ✫✸✲❅ ✸ ✱✶❆✸✻✸✵✸✭ ✫✰✼✿✴✶❃ ✫❇✳✳❈✵❂ ✪ ✴✰✯✼✽❇✼✽❈✻❉✴ ✸✻✸✾✺✰✭❊ ✱✰✻✭✮✭✰✻✰❋❄ ✶✼✽ ✸ ✴✳✹❃ ✺✰✭✰✼✽✰✴❀✭✮✴ ✾✶❆✭✶✴ ✮✴ ✱✰✴✳❁✻✮✴✫✰❆✭✰✴ ✻✰✼✽✰❆❄ ✶✻✭✭✮✷ ❆✰ ✵✰✻✰✭✵✰✳✳✰❆❄ ✮✴ ✯❋✳✭✶✴❀✭✴❈✵ ✸ ✴✰✯ ✶✾✭❋✫❉✻❋✴ ✺✮✷✰✻✻❉✭❉✴❉✭❂ ❍✻✽✸❆ ✵✰✺✮✴ ✱✶❆✸✻✸✭ ✸✴✳❆❉✻✲❈❆✵❄ ✸✫✰❆❆✽❋ ✿✴✸✵ ✻✰✰✭❃ ✴✮✼✰✴❄

✮✴ ✿✴✸✵ ✸❆❆✽❋ ✹✻✭✮✴✭❄ ✸✫✰❆❆✽❋ ✴✳❁✵✴✮✼✰✴❂ ■✸✷✷✸✭✶✭ ✸✴✳❆❉✻✸✭❈❆✵ ✺✮✷✳✮✴✿✴❋✻✻✸✾❀✭❉✴ ✿✮✻✲❉✯❇✻ ❋✴ ❏✻❅❂ ✵✮✴❊✯✯❑❂ ➙ ➾t❥✐♥ ♥❹❤⑧✇ ♠♥➃♣t➀✇♣♣♦t ♣s③❡♥♥✈♣ ♦ ❥❦ ❢s❤④✈t❡❥✐❥⑩ ▲▼ ◆❖PP❖◗◗❘❙❚❯❱❲ ❳❨❩❬❭❪❫❴❵ ❪❫❬❛❜❝❩❞ ❡❢❣❤✐❥❡❢❦ ❧♠♥♦♣ ❡❢❣q♦r❥♦ ❤✐❥❡❢❡❥ st✉ ❥✈✇♣①② ♣✐❥✉ ③♦❢❣ ❥s④④❤✐❥❡❢❦ ❧⑤⑥✇⑦❡✇❥ ⑧❥st❥⑨①⑩ ❶❨❷❸❪❨❭ ❪❫❬❛❜❝❩❞ ❡❢❣✉ ③♦❢❣ ♣✐❥♥❹❤❹♥ ❧❤⑥❥♣⑧✇ ❥s④④♥❹❤❹♥①⑩ ❺❻❪❪❫❝❩❜ ❪❻❛❛❬❝❽ ❷❾❿❴❝❞ ❡❢❣❡♥ ❧♠♥❹⑤➀♥ ③♦❢❣

⑤❡❢♥➁♦✉ ♣➂❥❹❥❥① ✐♥ ❥❹③♦q➃❥➀⑩ ➄➅ ➆ ➇➈➉➊➋➊➌ ➌➍➎➏➊➉➊➋➐➊➌➑➉➈➌ ➌➍➊➒➓➔➉➣↔↕ ➙ ➙ ➙ ➙ ➙ ➙ ÐÑ ➛ ③♦❤❤♦❥❹❥ ✇❡ ➜❡t❣❡➁➁✈♣ ❥➝t ♣s➁❡t ♦ ♥❡④♥➁✐t➜❡➁② ➜❹❢❣ ♦ q❹✇♦t ♦ ♥➁s③❡❥❡♣❡❥ ✇❡ ♥➁♦♣➂❥♥♦ ⑧❥⑩ ➛ ♥❡④♥➁✐t❥⑨t ♣④⑩ ➞②➟➠➡ ♠⑤✉❤❡ st❥✈✇♣ ④❡② ✐♥ ♦ ⑤⑧♥⑥♣ ♥❡④♥➁✐t❡✇ ➃❢❣♦✇✉ ⑥t❣❡✇ ❥⑧③❹t♥⑧❢❤♦ st❥✈✇♣ ♣⑥ ❧⑧t❥♦t⑧④♦✇ ⑤♦❢➃✇♣ q❡t✐ st❥✈✇♣①⑩ ➛➁ st❥✐♥❡♣ ❡❢❣⑤⑧♥❥➀t ❡❢❣❡✇t⑨ ❥⑧③❹t♥⑧❢❤♦ t❡❢❣❡✇❡♣ ❧♣④⑩ ➡➠➡②➟ ♠⑤✉❤❡①⑩ ➛ ♠♥❹⑤➀♣ ✇❡ ♦ ♥❡④♥➁✐t❡♣ qst✐②

➜♦✇❡⑤ ♦ ♥❡④③❹✇♦t❥➀t ❹t⑦♦t❤♦ ♣❡❤✈tr❡✇❡♣⑩ ➢❢❣⑤⑧♥♥♦t ♥➁❡⑤④❡✇ st❥♥✈✇♣② ➂❢❣ ✇❡⑤ ♣❡t❡❥♣❡➁✇❡♣ ❤⑧✇♠❹♣② ⑥tt❡❥③❡ ❤✐♥❡♣⑩ ➛ ♥❡④♥➁✐t❡♣ ✇❡ t❡❢❣❡✇❡♣ ④❡q❡t✐ q❹❤⑦➃t③♦ ❧♦➁ ⑥✇③❡❤❥⑧t❥ ♥❡④♥➁✐t ③♦♥❥♦❢ ➜❡❢❢❡t ❢❣➀❢❣➃t①⑩ ➤❡t✈t❡❥❡♥ ♥❡④❡♣✇✐t ♦ ♥❡④ ♦t♦➥r⑧⑥❢ st❥♥✈✇♣ t❡② ➂❢❣ ✇❡⑤ ⑤♦❤♦⑦ ➜❹t❥❥✐❤② ⑤❡t❣④❡✇ ♦ ③✐❤② ♥❡④③⑧t♦⑦✐♣ ♣s✇✇❣❡✇ s♥♥➁❡❢❣❦t➜❡❥ ❧♥❡④q❡❤❥⑨➁✐♥② ♥➁s③⑨⑦⑤✐✇❣❡♣①⑩ ➙ ➛ ❥❦ ➜❡t❣❡♥ ➥❹➁➂♠⑥➀r♦ ❧➡➚➪➠➶➚➪ ♦❤⑧✇❣② ♣④⑩ ➹➞➘✉④♦✇ ❡t✉

q❹❤❢♦❥③♦①⑩ ➴➷➬➮➴➱➷✃❐ ❒❮✃➮✃✃❰Ï ❒❮❰ ÏÐÏÑ❮ÒÓÔ ÕÖ×❮ÒÓÒØÙÒÕÚÓÔ ÐÒÛÒÓÔÕÜØÒÝ ✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛✡✡ ☞✆☛✌✍✆ ✎✞✏✏✞✡☛✟ ✑✒✓✒ ✔✕✖✗✘✙✚✛ ✜✗✢✣✤✗ ✥✦✚✚✦✧ ★✩✪✫✪✬✭ ✮✯✰✯✩✭✱ ❃❏❉✴ ❑❃❍❃❏✹ ❤✷❋❍✸❊✸❃✸ ✸ ✹❋✳ ✼❑✵❑✹✸♣✶ ✻❍❍❇ ✷❋❍❖❍❋❃❋✹❋❉ ✸ ✳✴✵■ ✹✼❏❍✳❋ ◆❋❍❀❋✼❋❃❃ ❂✻✹✹✼✸❍❃❏✹ ❤❋❉❉❋❁ ✸ ✷❋❍✸❊✸❃✸ ✸ ✳✴✵✹✼❏❍❋❁ ❋✿❀❋✼❃❋❃❏✹❋♣❇ ✲ ❁❏❃ ❍❃❏✹ ❋✿❀✶ ✸ ✹❋✳✵❋ ✾❋✵✴❍❋✿❋✹ ✷❖✿✿✴❍❋■ ✿❋✹ ✹❄❁✳✸❉ ◆❋❍❀❋✼❁❋❊✻❁ ❋❍❇ ✑✒❸✒ ❚✙✚✧❯❱❲❳❯✗ ✣✦✧✚✦✜❨❳✧❩✗

✩❬❭❪ ❹❺❺❻❽❬✬ ✲✼ ❾⑨⑨❿➀⑤③❜■❂✸✵✵✸❃✽❃ ✐❧♦➁■✳✸❉ ❄✵❃✸ ❍❋ ❵❛❜❣❝❢ ❾⑨⑨❿➀⑤③❜ ✸ r✸✹❋❍✻ ◗✿❀❋❃❋✾ ✹❋✳❏✹✼❋ ❤✐❧✐❦♠♣✶ ❋✳✳❋❉ ✸✼ ❋✹❋❃✳❋❉ ❁❋❊❂❋■ ✼✴✳✳ ✸ ◆❋✿❁❏❅✼✴❊❏✹❇ ✲ ❂❋✵❃✻❁❑❍✻✹ ✾✸❃✵✸✺❍❃❏✹ ✹❅❋✺✻❑❍✻✹ ✷✽✵✾❑P✸✶ ✸✼ ❋✿❀✻❁ ✽❍❊✸❍✽❉ ✸ ✷✽❉✸❍ ❉❋✾ ❁❋✵❖❍ ❁✻ ✸ ✳✴✵ ✷❋❍■ ✹✼❄❉❏✵❋✶ ◆✸❉❋✾ ✻❉❃✵✸❁❆❃❑❉ ◆✸❍✸❊❇ ✑✒✑✒ ➂✢✚❯✘✢➃✧❲❳❯✗ ✣✦✧✚✦✜❨❳✧❩✗ ✲ ✳✴✵✶ ✷✸✹✺✻✸✶ ✻✼✽✾ ✿❀✸❁✽✵✻ ❂✸✵✵✸❃ ❃❄❅❆✹✸❇ ❈✻❉❊❋❉ ❍■ ❃❏✹ ❆❃❑❉

✺✹✽✾▲✼❆❉❁❇ ▼✻✿❀❑✼❉✻ ❁❋❍❍✶ ◆✽✿❀ ✾✻❉❊❋❉ ❂✸✵✵✸❃ ✸✼✽❉✽✹ ✷❋✹✼❖❍❏✹ ✸❍✸❃❃ ❑❍❍P✽❉❇ ◗❍✴❉❀❋✶ ◆✽✿❀ ◆✸ ❋✿❀ ❂✸✵✵✸❃ ❁✻✳✽✾❍✻❁✶ ✸ ❃✳✳✻ ❂✸✵✵✸❃ ✾❏✿ ✾❋✿✷❋❍❋❍✴ ❃✸✵❃❑✹❃ ✳✻✼❃✽✹❄❃✶ ✻❍❍❋❃❂❋ ❋✿❀ ❂✸✵✵✸❃ ❋❍❃❑❂✽❍❄❃■ ◆✸❃▲ ✸❉❏❍❁❖❍✶ ◆✽✿❀ ✸✼ ❋✿❏✹✼ ✹❋✳ ✹✼❏❃❉❀❄❍❉✸❇ ❘❑❃✵❑❉❀✸✶ ◆✽✿❀ ◆✽✹✹✼✸❊✸❍✾✸✹✶ ✾❋✵❃ ✾✻❉❊❋❉ ❍❃❏✹❃ ✺✹✽✾▲❂✸❍ ❁❋❍❍ ✳❋✷❋P❋✼❉✻❇ ✑✒❙✒ ❚✙✚✧❯❱❲❳❯✗ ✣✦✧✚✦✜❨❳✧❩✗ ✩❬❭❪ ❫✯✮✭✫❴ q❆❅❍✸ ❍❃❏✹❷ ✸ ❂✻✹✹✼✸❍❃❏✹

✸✼ ❋✵❋❊❋❃✻❃✴❍ ❁✳❇ ✐ ✺✾ ❃❑❂✽❍✹❑✿■ ✳✸❉✶ ❂❋❍❋ ❅❑✵◆❆✼✸✾✽✹✸❉ ❆✿❀✸❉✸✳✳✸❉ ✸ ✵❏❃❋✿✳❋❉ ◆✸❍✸❊❇ ➄➅ ➆➇➈➉➊➋➌➍ ➈➉➎➎➉➌➇➏ ➐➑➒➑ ➓➔➣↔↕➙➛ ➜➝➞➟➠➡➜➢ ➞➟➙➙➟➜ ➤➣↔➛➥➣➞➟➙➙➟➜➦ ➧➨➩➨➫➭ ➯➲➳➳➵➸➺➨➻➼ ✲ ✳✴✵ ❍❋✿✿❀✸❁✽✵✻✳✳ ❂✸✵✵✸❃✸ ✸ ❵❛❜❝❞ ❡❞❢❛❣❝ ❤✐❥❦❧♠✐❧♥♦♣ ✾✻❍❑❉▲✻ ✹❋✳❏✹✼❃✸❉❑✵✵▲❍ ❋❍❉❋❂❋✼❋❃❃ q✽❉✸❃✻■❍❃❏✹❇ ✲✼ ✸❉■ ✿✽❍✹✼❑✹✼ ✹✼✸❁❃❋✵❖❍❋❃❋❉ ✿❀✸❁✵✸❉ ❏✹ ◆❋❍❀❃❋❍❋❉❖❍ r❍✸✻✵■ q✽❉✸❃✻ ✹❆❃❆✵❑❉✸❁ ❋✾❍❄❃✻❁ ❤s❀✾✸❉ t❇ r❍✸✻✵

✐❧♦♥■✳❋❉ ❄✵■ ❃✸ ❍❋ ✸✼ ✉✈✇①❝②③④②❞⑤❢⑥ ⑦❞❢❣❝❢✈❞✈①⑥ ①✈⑧⑦✈❣❝⑦✈⑨❛❜⑩ ✹❆❃❆✵❑❃♣❇ ❶❏❃✹✽✵✽✹ ❍❃❏✹❷ ✾❏❍❀✶ ✸ ✳✴✵❉ ❏✹ ✸ ✹✼❆✳❁❆❃❑❉ ✵❏❃❋✿❋❉ ❃✵■ ➾➚➪➶➾➹➚➘➴ ➷➬➘➶➘➘➮➱ ➽❋✾ ✷❋✹✼❖❍✴ ✹✼❂❋❃❋❁✶ ❅❋✵✻❃✽❉❋❆✾✶ ✳❋❍✹✴ ✹✼❋✵❂❋❁ ✷✸❍✸✶ ✿❀✽■ ✾✽✵✶ ✳❏❍✵❋❉❊✹✼❋✵✶ ❉❀❑❍❁✸◆❑✵❃❀✸ ❂✸✵✵✸❃✸❇ ◗❍✴❉❀❋✻❷ ✐❇ ✿❀✽✵✹✸❉ ❁✻❂✻❃❋❍❋✼◆❋❃✴✶ ✾❋✵❃ ✺✹✸❁ ✸ ❂✸✵✵✸❃✹✽✵ ❋❍❋P❏❉ ❏✹ ❂❏✿❏❉ ✺✹✽✾▲■ ✃❐ ➏➣↔ ➒↕➒➙➣➊➎➛ ➉➍➜➣➊➎➊➝➞➊➉➟➎➛

↕➊➠➊➎➛➉➌➝➊➡ ✁✂✄ ☎✆✝✝ ✂✞✟ ✠✡ ✁✄ ☛✝ ☞ ✌✍✂☞✎☞✝ ✝✞✎✏✞✑✞✂✒ ✠☞✂✞✟ ✓✂✟☞✔☛✕ ✖☞✎ ✗✑✍✟✘ ✁✄✙✚ ✛✚ ✜ ✌✞✑ ✢✎✣✑ ✞✔✤✞✂✎✞✝✞✑✞✂ ✍✑ ✎✆✄ ✞✎ ☞ ✑✞✥ ✝✞✎✏✞✑ ✠✍✑✑ ☛✥☞✂✚ ✜ ✖☞✦✦☛✑ ✑✍✦☛✂ ☞ ☞✑✑ ✆✑ ✝✞✂✑ ✌✞✎☞✧☞✝☞ ☞ ✌✍✂☞✎ ✌✍✎✤☞✟☞✝✍✑ ✝☞✦✝☛✑☞ ✣✑ ✖✞ ✞✝✣✑✞ ☎✄✣ ✞✎ ✖☞✔✤ ✗✑✆★✞✑ ✕ ✑ ✞✎✙✒ ✠✍✔✤ ✟✞✔☞✄☞✧☛✎✤✍ ✁✄ ☞ ✌✍✂☞✎ ✄✆✎☞ ✁✎☛✑☛✝✚ ❇❈ ❱✪❲✪ ❳ ❨❩✹ ✵✯✮❄ ✯ ✱✲✷❨✰✷✳✽✼ ✹❬✳✭✮ ✱✷✳✷✹✽❭✯ ✭✮❄✱✲✭✹❪ ❅✱✴❫✸✱ ❴❵✳❬✱✭✰✰✭❵ ✩✪✫✪

✬✭✮✯✰✯✱✲✳✴✳✳ ✳✴✵✯✶✷✳✸ ✵✯✹✹✯✳ ❛ ❛ ❛ ✩✪✺✪ ✻✼✳✹✯✰✷✳✽✼ ✳✴✵✯✶✷✳✸ ✵✯✹✹✯✳ ❛ ❛ ❛ ✜ ✖☞✦✦☞✝ ☞ ✧✞✦✟✆✑✥✞✂ ✌✁✝✒ ☞ ✌✍✂☞✎ ☞ ✑✞✥ ✞✎✞✏✣✂ ✣✑ ☞ ✖✣✕ ✔✣✂ ✄✞✦✢✎ ✄✆ ☞ ✥✾✦ ✌✞✎✑ ✿✂✣✦✞✚ ❀✘ ☞ ✠✞✔✄✣★ ✾✧✣✑✚ ✜ ✄✣✝ ✌✍✕ ✂☞✎✖✣✔✞✝ ✗✑✍✟✘ ✁✄✒ ✖☞✔✤ ☞ ✥✾✦✠✓ ✦☞✔☞✑ ✝✏✁✄✚ ✩✪❁✪ ❂✴❃✽✼❄✲✯❅✱✰✸❆✵✯✹✹✯✳ ❉❊❋❍■❍❏❑❍▲▼■◆▲ ❖ ❏❑❖P◗❘❙❖■❚❖❯ ❛ ❜❝ ❞❡❢❣❤✐❥❝ ❦❧♠ ♥♦♣♥q rst❥❤ ✉✈✇①❡ ②③④ ⑤③⑥⑦⑧ ⑨⑩①❦✈❶t ❡❷❤❶① ❡❥✇r❣❶✇①❸❹ ❢❺ ❣❤ ❢❺✉✈⑨❻ ❤❝❦❤❣⑨❥❤♠

❜ ❽❥❡✇❦ ❤❝❥s❧❥✇ ❡❣❽❾ ✈❡❿①❡✈✇ ① ❤➀❧r➀❢➁❤❢ ❦❧♠ ♦❹q rs s❣❡⑩❥✇ ✐✈❶⑨①❤ r❤➁➂❥❤❤❝❥❡ s❥⑨✉✈⑨➃➀❦♠ ❜ ❦➁✉❥❤❝➄t ❢❥❢❢ ❤❝❞❽❥❢❧❥ s①⑨➀✇❦ ✉❥❡❣ ❧❥❞❡❢➃❦ ① ❢❺❢❹ ① ❢❺ ✐❥⑨⑩❣t ❽❥❡ ✉❥❶❿❣✇ ❣❤ ❡❥✉❥❡❣ ❦❧♠ ➅♣➆ rs s❣❡⑩❥✇ ❞❡❢✇❦ ❧❥♠ ❜ ✐✈❝❝❷✇❦ ❦❞❝❥❡❥❧❧➁ ❤❝❞❽❥❢❥❦❥❢ ✉❥❡❽❣❽❥❹ ① ❢❺❢ ⑨❞❶❿➄❢t ❽❥ ❢✈❡➃➀❦ s①⑨➀✇❦ ✉❥❡❣❹ r❤➀❦❡❻✇❦❦①❡ ❦❞❽❥❢❽❥ ① ❢❺ ⑨❞❶t ❧❡❥❢❣❢♠ ➇❤➀❦❡❻✇❦①❢ ❥⑨❣❤❝❥✇ ①❿❿➁⑨ ⑨❞❶❿➄❢➃❦❹ ①s➄⑨ ① ❢❺ ✐❥⑨⑩❥ ❥❡❾ ✇❥s ❧➀❦❦①✇ ②s❣❡⑩

❞❡❢❣❤❥❦✇❣❡ ❥❡❾✉✈❶t ❿➀❡✐①❢❹ ✐✈⑨⑩ ① ❢❺✉✈⑨❻❽①❡ ✉✈⑨❷❤❢ ❽❷❡❢❽① ❢✈❡➃➀❦ ❢✈❽❷❧❧ ① ❢❺❢❸♠ ❜❝ ✈➂❥❶①❢❾❶✇❥❦ s➁✇❿➁⑨ ❡❷❢✇➁① ❦❥❡❡ ① ❢❺ ✐❥⑨⑩❣❢❹ ①s➁❦✈❶ ❡❥✐❥❢❤❣⑨❥❤♠ ❜ ❤❝❞❽❥❢❥❦❧❾❡ ❥❡❾❧➀❦❦①✇❢ ❢❺❢ ① ✐❥⑨⑩❥ ①❡①❢❢ ✐✈❶⑨①❤ r❤➁➂❥❤❤❝❥❡ s❥⑨✉✈⑨➃➀❦❹ s①➃❿ ① ❢❺✉✈⑨❻❽①❡ ① r❤➁➂❥❤❝✇❦ ①❡①❢❢ s❥⑨❶①⑨①❿❽①❹ r❤➀❦❡❻❧❻❡ ⑨❞❶❿➄❢❽❥ ❢❥❡➃❥❤❥✇ ❦➁✐➈❝t ❝➀❦ ① ❤❥❧❧❾❡♠ ❜ ❢❺ ✐❥⑨⑩❣❢ ❤✈✐① ✇❥ ✉✈⑨➃➀❦ s❥⑨♠ ❜❝ ❞❡❢❣❤ ❽❣⑨❣✇ ① ❢❺❢ s➁✇❿➁⑨ ①

❢❺✉✈⑨❻❧① ❧❥✉✈⑨❽① ①❿t ➃➀❦ ❽➁❤❤❝① ① s❺❢❾❤✇❾✇❥❦ ②① ✇⑩➁❢✈❢❢ ❤❥❧ ✉❥❡❥❢❢ ❥❡❽❥❤❝t ❢❥❢❢ ❢❺ ❤❝❷s✈❤ ❤❝❞❽❾❿s❣✇⑩❢ ✈❦✈❝✐①❢❸♠ ❜ ✉✈✇①❡ s❷t ❤➁❦❹ ❤❝①❧①❿ ❽❣⑨❣❢ ①❝ ①❤❤❝➁❤❝❢❥✇❤ ❢①❶❢➃①❹ ➄⑨⑩ ① ✉✈✇①❡ ① ❢❺❧❾❡ s❷❶ ❦➁✐➈❝✐①❢❻♠ ❜❝ ❞❡❢❣❤❥❦ ❦❞❝❞❢❢ ❦❧♠ ➅♣➅❹q rst❥❤ ❢❷❽✈❡❤❷⑨✈❢ ❢①❶❢➀✇❦♠ ❜ r❤✈s❻❦①❢ s❥⑨❦❞❢➃❦❹ ❿❥ ✇❥s ❽❷⑨➃➀❦ ❡❥ ✉❥❡❥❢❢❦ ① ✉✈✇①❡①❢♠ ❜ ✉❥❤❝❥❤❥✇❹ ①❝ ①❤❤❝➁❤❝❢❥✇❤ ❷❡❢①❡ s❥⑨❥s❥❡❽❥ ❢①❶❢✈❢❢❹ s❥⑨r❤✈s❻❝✈❢❢ ✉✈✇①❡①❦ ①

❦❞❽❥❢❦❥❝❾ ❞❡❢❣❤ ❧❥t ✐❥❡⑩❥❝❣❤❣✐❥❝ ✇⑩➈➃❢①✇①❦ ❤❥⑨➄❢❤❣⑨❥❢♠ ❜ ✉✈✇①❡①❦①❢ r❤①❦ ① ❶❣❢❥⑨ ❢❞❦❣❡❥❢❥❤ ❥⑨⑩❥❤➄❢❣❤❥ ➀❢❷✇ ❽❷⑨➃➀❦ ❡❥ ❦❞❝❽❥❢❡❥✇❡ ① r❤✈s❻❦ ✉❥❡❥❢❢♠ ✜ ✔✤✍✟✍✦✕✥✣✎✝✦☞✄✝✁✑ ✂✤✿✎☛✑☞✆✝ ☎★✎✚ ✂✤✆✝✍✝✝ ☞★★✞✂✧✞✗✕ ✝✍✟✆☞ ✞✑✞✝✣✂ ☞ ✗✑✍✂✄ ✥✁✄✝☞✝☛✑☛✝✙ ☛✦✏✁✄ ✞ ✞✎ ☞ ✖☞✦✦☞✝✝☞✎✚ ✜ ✝✞✦✢✎✞✝✞✝ ✄✓✦✢✎✓✎✝✏✢✄✒ ✟☞✏✧ ☞ ✑ ✓✖✞✝✑ ✣✎✞✄✞✝ ✗✑✆★✞✑ ✑✞✕ ✔✿✝✑✣✔✣✖✞✎ ☞ ✂✤✿✎☛✑✥☞ ✑✢✎✎✤✞✑ ✝✏✢✄✒ ☞ ✌✍✂☞✎☞✝ ✟✞✔✠✡ ✁✄✒ ✣✑

✟✞✔✗✑✍✟✘ ✁✄✚ ➔ ➉➊➋➌➉➍➊➎➏ ➐➑➎➌➎➎➒➓ ❶❷❸ ❹❺❹❻❷❽❾ ❿➀➁❷❽➂➃❿➄❽❾ ❺➅❽❾❿➆➂➇ ✁✂✁ ✄☎✆✝✞✆✆✞✟ ✠✡☛☞✌✟✡☛✍ ✎✏✑✞✟✒✓✟✌✔✕☛✖ ✗✘✟✡☛✍✠✠✍✘ ✙ ✚ ✛✜✢✢✣✤ ✥✦✜✧★✢✩✣✤✣✪★✫ ✬✭✮✯✤ ✩✯✰✱★✰✜✩✜✲ ✛✜✥✦ ✰✦✩★✰ ✱★✰✜✩✜✲ ✳✤ ✴✵✢✲✶✲ ✷✸✹✺✮★✤✻ ✼✹✬✮✯✤ ✛✣✥✽✲✶✾ ✪✜✤✫✰✣✩✿✰✧❀ ✙ ✚ ✛✜✢✢✜✲ ✧✳✤✫❁✲✳✤✯ ✤★✢✣✰ ✜ ✤✯✴ ❂✳✩✦✯✴✴ ✳✤ ✱✯✩❃✩✯✲✯✮ ✤✯✴✴ ✢✳✲✯✥✳✴✯ ✧❃✩❄✰✮✧❃✩❄✰ ❄✩✲❃✰✧ ✴✯✻ ✯✫✣✩✲✜✩ ✜ ✤✯✴✮ ✤✫✳✩✯✧ ❅★✰✲★✤✜✰ ❆✩✩✯✤✫✧✯❇✰✯✧❀ ✚

✲✵✩❃✰✧ ✲✣✛★✩✜✴✴❆ ✴✵✢✤✫✳✩✲ ✪★✢✥✜✤ ❈✤❆❅✯✤✤✫✯✩ ❂✯✥✱★✥❉✿✧ ✳✤ ✜ ✤✯✴✤✫✳✩✲✵✩ ✧✴❀ ✼ ❈❂✮✢✯ ❂✜✥✿✰✧ ✱✯✩✳ ❄✩✲❃✰✧ ✜ ✴✵✢✴✯✻ ❂❆✰✲✯✥✦ ✢✣✮ ✪❊✫✛✜ ✜ ✲✶✢✯ ✜ ✤✯✴✤✫✳✩✲❀ ✙ ❋✫✿✲✣✰ ✜ ✧❄✫✯✩✯✴✴❆ ✤✯✴✤✫✳✩✴✯ ❄✩✲❃✰✧✻ ✴✯✰✲✢✵✩ ✧❆✱✯✮ ✩✳ ✪✜✩✜❇✛✜❀ ✚ ✲✶✲ ✧❆✪❊✫✫✿✧ ✜ ✴✵✢✴✵✩✻ ✳✤ ✜✫ ✯✩✩✯✰✲✳✲✯✤ ❆✢✣✰✦❊✻ ✛❆✤✤✫✜✧✳✫✴✵✩ ✲❄✢✲✳✰✵ ❄✩✲✳✤✪✯✫ ✜ ✪✯✥✦✳✛✯✩ ✜✫ ✯✩✩✯✰✧✯✫✵ ❆✢✣✰✦✴✜ ✱★✢❇❁✲❉✿✧❀ ✚ ✲✶✱★✥✽ ✪✯✩✦✫✯✲✯ ✯✧❄✫✮ ✴✯✰ ✰✯❂

✛✣✩✲★✫❆✧✻ ❂✜❉❇ ✴✯✱★✥❉✿✧ ✜ ✲✶✲ ✜ ✲✶✱★✥✽✴✜❀ ✙ ✚ ✪★✫✫✣✰✧ ✧❄✫✯✩✯✴✴❆ ✴✵✢✤✫✳✩✲ ✱✯✩✯❂✯✩❉❃✧ ✪★✢✥✜✤ ❈✤❆✮ ❅✯✤✤✫✯✩✻ ✳✤ ✧✴❀ ✼❍ ❂❂ ✲✣✛★✩✤✣✥✢✜ ✜ ✤✯✴✤✫✳✩✲✵✩ ✛❆✤✤✫✜✮ ✧✳✫✴✵✩ ✴✯✩✯❄✩✲❃✰✧❀ ✚✫ ❄✩✲✳✤ ✜ ❈✿✲❆✤✮✤✿✴❈✿✲❆✤ ✪✜✲✣✢✣✰ ❉❄✰ ✧❆❀ ✙ ❋✫✿✲✣✰ ✜ ✲✵✩❃✰✧ ✲✣✛★✩✜✴✴❆ ✴✵✢✤✫✳✩✴✯✰ ✴✯✩❃✩✢✵✩ ❄✩✲❃✰✧ ✧❆✱✯✩✳■ ✜ ❈✿✲❆✤✮✤✿✴❈✿✲❆✤ ✪✜✲✣✢✣✰ ❄✩✲❃✰✧ ✴✯✻ ✳✤ ✧✴❀ ✼ ❍ ❂❂✮✢✯ ✜ ✴✵✢✤✫✳✩✲✵✩ ❉❄✰ ✧❆ ✜ ✲✶ ✪✯✥✦✯❀ ❋✫✫✯✩ ✜ ✱✯✩❃✮

✩✯✲✯✤ ✛❆✤✤✫✜❄✩✲✳✤✤✯✩ ❅★✰✲★✤✜✰ ✯✥✦✯✤❁✲❉❃✧ ✜ ✤✯✴✤✫✳✩✯✧✯✲ ✳✤ ❂✯✥✜✧✜❇✣✩✦★✫✫✿✧✻ ✪★✥✦ ✜ ✴✵✢✤✫✳✩✯✧ ✧❆✮✻ ❆✩✩❀ ✴✯✱★✢✮ ❇✿✩❉✜✰✜✧❀ ✙ ❏❆✪❊✫✫✿✧ ✜ ✲✶✲✻ ✜ ✱★✰✜✩✜✲ ❂✯✥❈✤★❂✽✫✫✿✧✻ ✰✯❂ ✲❊✩ ✯✢✵✤✯✰✻ ✪★✥✦ ✯✩✧✯✢❃✩❉❃✧ ✜ ❈✤★❂✽ ✜✩✜✲✲❆ ✲✯✢❃✩✯✲ ❆✤✳❂❆✣❉✣✲❀ ✚ ✛✜✢✢✜✲★✧ ✯✩✧✳✤✫❁✲✳✤✯ ✿✲✣✰ ✯✩✛✣✥❉✿✧ ✜ ✱★✮ ✰✜✩✜✲ ✭✻❑✼ ❈❂✮✯✤ ❈✤★✰✧★✲ ✪✜✥✦✛✜ ✜ ❈✤★❂✽✧ ✱✯✩✯✲✲❀ ✙ ✚ ✤✯✴ ✧❄✢✰✦✳✧✳✲ ❅★✛❆❇★✰✮❉★❇❆❇❇✜✩ ✷✛✜✥✦

❉✽❇✲❆✰✧✲❊✮ ✢✣✛✜✩✾ ✱✯✢✲✵✲✩✯✰❁✲❉❃✧✻ ✳✤ ✱✯❇✵✧❄✲✳✤✤✯✩ ✩✣✲❉✿✧ ✯✩❀ ▲▼◆▼ ❖P◗❘❙❚❙❯ ❙❱❲❙❳❨❚❩❳❙ ❯❬❭❪❳❫❯❯❬❴ ✚ ✤✫❄✛✯✲✯✥✦✯✤❁✲✳✤ ✰✯❂✯✤✜❈✳✩✴✽✩ ✛✜✥✦ ✲❆✲✣✰ ❄✲✛❄✫✯✲✮ ✴✵✩ ✧✳✤✫❃✩✲ ✱✳❂✧✜❅❈✤★✧✧✜✩ ✲❄✢✲✳✰✪✯✲❀ ✚✩✧✜✩❂✜✤ ✴✵✢✤✯✮ ✴✯✧ ✫✣✢✣✤✣✢✜✻ ✛✜✩✜❂❆✰✲ ❅✩❀ ✜ ✥✦★❂★✢✮✴✳✩✢✯✰❇✤✫✯✢ ✛✜✢✮ ✢✜✲✜❆✰✜✧ ✯✩✧✳✤✫❁✲✳✤✳✢✯❀ ✚ ✴✵✢ ✯✤✯✲✳✰ ★✩✦✜✰ ✲✯✢❃✩✯✲✯✰ ✪✜✤✫✰✣✩✿✰✧ ✧✜❅❈✤★✧✜✲✻ ✜✪★✩ ✜ ✤✫❄✛✯✲✯✧ ✰✯❂ ✱✯✤✫❃✩✰✯✧✻ ✳✤

❉✽ ✜ ✥✦✽✥✦✪✜❉✩✜❂✻ ❅✩❀ ✜❅❅✯✰❇✯❈✲★❂❆✜✻ ✤✲✢✿❂✯❈✲★❂❆✜ ✛✜✥✦ ✤✳✢✛❂✶✲✳✲ ✿✲✣✰❀ ❏✜❅❈✤★✧✜✲ ✜✩✧✜✩❂✜✫✪✜✲✿✰✧ ❂❆✰✮ ❇✯✰ ✩✿❂✯✰✰✯✩ ✢✯✰❇✯✩✧✯✫✵ ✧✳❅✩✯✲✯✰ ❆✤ ✷✯✢✯✧✻ ❉✣✢✜✲★✧✾✻ ✯✫✲ ✜ ❂✽❇✤✫✯✢✲ ✜✩✧✜✩❂✜✫✫✿✧ ❅✩❀ ✜ ✛❆❇✯✽✮✯✰❇★✤✫✧✽❅★✤ ✤✯✴✳✮ ✤✫✯✲✴✯✰ ❆✤❀ ❵❛ ✚ ✧✜❅❈✤★✧ ✜ ✧✯✫✯✩✳✤❃✧✢✯ ✜✩✧✜✩❂✜✤ ✤❅✯❈❆✣✩❆✤ ✱★✥✽❂✶✮ ✤✫✯✢✻ ❅✩❀ ✜ ❜❝❞❡❢❣❤✱✳✩✯ ✧✜❅★❈✤✢✜✧✽✹✤✫✯❇✵ ❂✶✤✫✯✢ ❅★✮ ✱✣❉✣✴✜ ✷✜❅❅✩❆✧✣✲★✢✾ ❆✩✩✯✰✯✧❀ ✚

✧✜❅★❈✤✢✜✧✽ ✤✫✳✩✯✤✻ ✩✜✮ ❅★✤✻ ❈✤❆❅✯✤✫✤✫✯✢✶ ✢✳✤✫✳✛✯✩ ✱★✥❉✿✧ ❂✯✥ ✜ ✧✜❅❈✤★✲❀ ✚✫ ✜✤✤✫❆✤✫✲✯✰✤ ✧✳✲ ✪★✢✥✜✤ ❈✤❆❅✯✤✫ ✤✯✥❁✲✤✳✥✳✛✯✩ ✯✥✦✯✫✮ ✲✯✲❆ ✳✤ ❂✯✥✯❂✯✩❆ ✜ ✴✵✢✤✫✳✩✯✧✯✲❀ ✚✫ ★❅✯✢✜✲✵✢ ✜ ✧✜✮ ✈✇①②✈③✇④⑤ ⑥⑦④②④④⑧⑨ ❅★❈✤✢✜✧✽✛✜✩ ✜ ✴✵✢✱✯✩✤✫❁✰✢✯ ❂✯✢✵✩✯✥✯✤✯✰ ✯✥✦ ✪✜✮ ✲✣✢★✫★✲✲ ❂★✫❇✿✩✜✲✲✜✩ ✴✯✪✯✩✦✯✫❆ ✜ ✧✜❅❈✤★✲ ✜ ✧✳✲ ✪★✢✥✜✤ ❈✤❆❅✯✤✫ ✧❄✫❄✲✲❆ ✲✯✢❃✩✯✲✴✯❀ ✚ ❂✶✤✫✯✢ ❄✤✤✫✯✰✦★❂✣✤✜✮ ✧★✢ ✜ ✧✜❅★❈✤ ✛✳✥✯❆

✫✣✢✽❇✰✜✧❀ ✚ ✧✜❅❈✤★✧ ✯✥✦❂✣✤✮ ✲✽✩ ✛✜✩✽ ✲✣✛★✩✤✣✥✜ ✼✼✻❑ ❈❂❀ ✚ ❂✶✤✫✯✢ ❂✣✤❆✧ ✛✳✥✳✛✯✩ ✲❄✢✲✳✰❆✧ ✜ ✧✜❅★❈✤ ✧❆✤✫✯❇✳✤✯❀ ✐❝❣❥❦ ✧✜❅❈✤★✧✧✜✩ ✫✣✢✰❆ ❅✩❀ ✜ ✧✳✫ ✳✤ ✜ ✪✜❉✜✤ ✱✯❉✴✵✢ ✤✯✴✯❆✲❀ ❧❛ ✚ ✴✵✢✤✯✴ ✫✣✢✣✤✜ ✲❄✢✲✳✰✪✯✲ ❂★❇✯✢✰✻ ✴✵✢✧✜❅❈✤★✧ ✴✯✮ ✪✯✩✦✯✫✳✤✳✢✯ ✜✩✧✜✩❂✜✤ ✥✳❅❅✯✩ ❆✤❀ ♠❛ ✚ ✛✜✢✢✽✥✳❅✯✧ ✷❦♥♦♣❣❢q✾ ✜✫ ✯✥✦✯✤❁✲✯✰❇✵ ✤✫❄✛✯✲✯✲ ✯✥✦✻ ✛✜✥✦ ✧✳✲ ✤★✢✴✜✰ ✧✜❅❈✤★✧✧✜✩ ✯✥✦✯✤❁✲❆✧❀ ✚ ✧✳✤✫❃✩✳✧ ✜ ✱✳❂✧✜❅❈✤★✧✜✲

✜✫ ✯✩✩✯✰✧✯✫✵ ★✩❇✜✩❆ ❃✩✩✵✴✯ ❅✢✳✤✯✩❆✻ ✜✪★✩ ✜✫★✧ ❂✯✥✥❄✢✴❃✩✛✯ ✫✣✢✽❇✰✜✧✻ ✜✰✳✩✧❃✩✻ ✪★✥✦ ✜ ✤✫❄✛✯✲ ✫❊✫✽❇✰✜❀ r✵ ✲❁❅✿✤★✧■ ✙ s❆✰✯✣✢❆✤ ✛✜✢✢✽✥✳❅ ✷✛✣✥✽✮✛✜✢✢✽✥✳❅✾■ ✧✳✲✤★✢★✤ ✧✜✮ ❅★❈❈✤✜✩ ✯✥✦✯✰✯✤ ✛★✰✜✩✴✜✰ ✫✣✢❉✜ ✜ ✤✫❄✛✯✲✯✲✻ ✛✜✥✦ ✧✳✲✤✫✯✢ ✧✳✲✤★✢★✤ ✧✜❅★❈❈✤✜✩ ✫✣✢✻ ✳✤ ✧❄✫✲✯ ✣✲✛✣✥❉✜ ✜ ✤✫❄✛✯✲✯✲ ✷✥✦★❂★✢✮✴✳✩✮ ✳✤ ✲❃❇✵✤✯✴✳✤✫✯✲✾✻ ✜ ✧✜❅★❈✤✮ ❂✜✥✜✤✤✣✥★✧✜✲ ✜ ✤✫❄✛✯✲ ✛✜✤✲✜✥✤✣✥✣✪★✫ ✜✢✣✰✦★✤❁✲❉✣✧❀ ✙

❏❄✢✛✜✢✢✽✥✳❅■ ❈✤✵ ✜✩✜✧❊ ✤✫✯✢✛✢✳✤✫✩✯✲✯✧ ✯✥✦✯✤❁✲✳✤✯ ✷★✯✤★❅✪✜✥✿✤✮✻ ✴✳✩✤✯✴✳✤✫✯✲✾❀ ✙ t★✪✣✰✦✫✜❈✤✧✽✮❄✩✲✳✤✢✯ ✜✩✧✜✩❂✜✤ ✛✜✢✢✽✥✳❅✯✲ ✜✩✮ ✧✜✩❂✜✫ ✜ ✴✳✩✤✯✴✳✤✫✯✲❀ ✙ ✉✜✤✫✧✿✩✣✢❆✤ ✤✲✜❅✩✯✢✯✧■ ✯✢✯✧ ✲❄✧✳✩✯✲✯✤ ✯✩✫✣✢✣✤✣✢✜ ✜✩✧✜✩❂✜✤✜✧✻ ✪✣✢❂✜✤ ✧✜❅★❈✤✤★✢✢✜✩❀ ⑩⑩ ✜★✩ ✤✪✤✫★✗✛✬ ✖✚✭★✗✛✗✮✯✗✖✰✛✬ ✪✗✱✗✛✬✖✙✮✗✲ ✁✂✁ ✄☎✆✝✞ ✟✠✡☛☞✌☞☎✆☞✟✍✌✎ ✏✑✒✟✠☞✓☞✔ ✕✖ ✗✘✙✚✛✜✢✣✤✣✥✘✜✦✧★ ✩✪✜✣✪✩✫✣✬ ✭✫✢✮✬✫✩✘✮✥✫✦✪

✩✪✪✬✣✧ ✯✭✫✰ ✢✮✬✱ ✧✲✪✪✣✤✳✬✱ ✜✢✲✴✫✮✬✵✱ ✣ ✚✳✢✣✪✚✣✶✩✥ ✷✜✲✪✥✦ ✥✘✣✧✣✥✘✩✜ ✮✶✳✘✮✧ ✛✪✸✱ ✹✤✺ ✥✘✮✪✩✢✶ ✭✫✢✮✬✻✩✪✦ ✧✛✪✛✜✧✛✘✮✧✼ ✽✛✪✻✣✥✘✰ ✬✩✪✩✥✮ ✜✛✢✾✪✛✜✾✧★ ✣✬✣✥✜✲✴✲✥✮✥✱ ✳✢✰ ✳✥ ✮✶✛✤✚✣✢✢✣✜✲✧ ✫✮✘✜✲✥✹✜✩✥✣✱ ✫✸✢✜✢✣✬✥✘✿✪✣✬✜✩✜✷✴✲✧ ✢✙✤✘✹✜✳✥✛✱ ✚✳✢✘✳✥✰ ❀✥✮✪✪✣✿✹✜✩✥ ✯✪✶✼ ✧✳✥✸✫✫✵✼ ❿❩ ③✛✴ ❭✛✪✥✘✹✚✦✶✦ ✥✘✮✬✜✛✜✮✧✷✥ ❭✲✬✣✪✪✣✪ ✯✪✛✤✤✺✣✧✢✣✫✫✣✬ ➀✢✲✪✛✬✛✵ ✚✣✢✢❉✷✧✱ ✤✺✣✧✢✣✬ ✴✮✧✢✲✥✛✫✳✥✘✛✜✮ ✜✛❀✻✬✮✧✩✚✣✪✼

❶➁➂➃ ➄✮✧✢✲✥✛✫✳✥✘✛✜✮ ✜✛❀✻✬✮✧✩✚✣✪✱ ✬✛✴ ❭✛✪✥✘✹✚✦✶✦ ✴✲✬✲✭✪ ❭✲✰ ✬✣✪✣✧✧✣✪ ✛✤✺✛✥✹✜❉✾✧ ✯✪✶✼ ✴✮✧✢✲✥✛✫✳✥✘✛✜✵✼ ➅♥❩➂❾❺♦❥t❦② ②❷➂❩➆➂♠ ➇t❦➈➉ ❧✇➊➉ ➆➂②➂➋ ✽✛✪✥✘✹✚✦✶✦ ✚✣✢✢✦✣✬✺✣✤✤✣✪✱ ✴✣✜✢✣❀✙✪✜✳✥✥✛✪ ✚✣✢✢❉✷✧✼ ➌✁➍✁ ➎➏✓✓➏✌✌☞➐➑➒➓✔➏➓ ➑➓✞➔✔ ❁✖ ✗✘✙✚✛✜✛✤✺✛✥✹✜✳✥ ✙✬✜✣✿✣✶✦ ❀✥✹✧✲✧✧✣✪★ ✢✣✤✣✥✘✜✦ ❀✥✹✧✲✧ ✯❂❃❄❅❆❇❂❃❅❆❈✵ ✣✪✧✣✪✴✣✘✻✣✜✦✧✱ ✻✣ ✣ ✥✛✫✥✘✳✪✛✧ ❉✦✪ ✙✥✥✘✛✰ ✮✪✪✛✥✘✜✻✛✜✸✧✱ ✧✮✥✛✫✫✱ ✚✣✢✢✩✥✜ ✬✛✴

✮✤✳✬✺✪✸ ✥✛✫✛✧✬✳✪✼ ❊✣✥✘✬✩✪❉✩✧ ✣✘ ✮✬✜✢✣✧✷✜✩✬ ✚✣✢✢✣✜✲✧ ✴✛✤✛✢✸✥✹✜✳✥✳✢✛ ✮✥✼ ❋ ❍■❏❏■❑▲▼ ■ ▼◆❖P◗❘P❙❚ ❯❙P❱❲❑❲▼❘❲◗ ❳❨❩ ❬✪✜✣✪✩✫✣✬ ✬✛✴ ❭✛✪✥✘✹✚✦✶✦ ❭✲✬✣✪✣✜ ✯✥✛✪✺✛✴✱ ✥✘✮✬✜✛✜✮✧✷✥ ✣✬✺✣✤✵ ✻✣✥✘✬✩✪✷✬✧✼ ❪✪✧✣✪✴✣✘✲✜✜ ✚✣✢✢✣✜✜✹✿✷✥✲✧★ ✛✤✺✥✘✛✢❫ ❀✥✲✴✦✥ ✙✪✜✳✥✱ ✚✛✢✜✮✧✩✪✮✥ ✴✣✜✢✣❀✙✪✜✳✥ ✯❴❵❛❜❃❆❇❝ ❞❡❡❢❣❤❄❅✰ ✙✪✜✳✥✵✱ ✮✬✜✢✣✧✷✜✩✬ ✜✲✚✣❭✷✜✦ ✙✪✜✳✥✥✲✢✼ ✽✳✴✧✣✿❀✥✲✧✱ ✤✳✰ ✿✮ ✧✣✿✲❀✥✢✣✧✩✥✱ ✢✣✤✣✥✘✜✦❀✥✹✧

✯✗✜✛✢✮✰✗✜✢✮✿★ ✧✮✥✤✺✛✢✴✛✧✛✧✱ ✮✬✜✢✣✧✷✜✩✬ ✚✣✢✢✣✜✲✧ ✧✮✛✤✳✥✘✹✜✸ ✢✙✤✘✹✜✳✥✛✵✱ ✶✢✦✜✚✣✢✢✣✜ ✯✬✛✰ ✻✳✘ ✥✛✫✤✺✦✤✺✷✪✩✥ ✛✥✛✜✳✬✵ ✮✥ ✣✪✧✣✪✴✣✘✻✣✜✦✼ ✐❥❦❧♠♥♦❦❩♣❥♥ q✳✧✲✬✺✱ ❭✛✪✥✘✹✚✦✶✦ ✚✣✢✢✣✜✲✜ ✯✢✳✤✛✫✫✛✬ ❀✣✜✤✷✜✵ ✣✪✧✣✪✴✣✘✷✬✧✼ r❥sts❩✉✈✇❧♣❩♥♠♣①② ③✣✤✺ ✣ ✚✣✢✢✣✜✛✪✳✤✜✛✪✛✬✥✳✤ ✚✛✥✘✳✪✺✛✼ ④❄⑤⑥❄❅❃✰ ✯✥✛✢✲✴✷✥✰ ❀✷✪✣✢✮✥ ✫✛✙✪✜✳✥ ✣✘ ✛✤✺✮✧ ✲✪✶✣✪✲✬ ✳✥ ✧✮✙✪✜✳✥ ✣ ✴✩✥✮✧✲✬✵✱ ❞❡⑥❄❅❃❇ ✯✴✮✬✶✛✬ ✢✳✜✛✤✛✜ ✩✜✙✪✜✸✵✱

⑦⑧❄❅❛⑨✰✚✣✢✢✣✜ ✯✧✳✜✥✲✢✲✥★ ❞❡⑥❄❅❃✰✚✣✢✢✣✜✲✜ ✧✙✚✛✜✸ ④❄⑤⑥❄❅❃❇✚✣✢✢✣✜✵ ✣✪✧✣✪✴✣✘✻✣✜✦✼ ⑩✺✣✧✢✣✬ ✧✾✪✙✬❭✳✪✛ ✚✣✢✢✦✤✳✿✛✧✛✜ ✻✣✥✘✬✩✪✬✣✧ ✯✪✶✼ ✲✜✜✵✼ ❶❷st ❪ ✻✣✤✺✲✴✩✬✺✲✥ ✚✣✢✢✦✣✬✺✣✤ ✣ ❀✣✜✤✷✜ ✯✴✣ ✴✩✢ ✣✪✮✤ ✣✪✧✣✪✰ ✴✣✘✘✩✧✵✼ ❸✙✫✫✬✺✮✢✛ ❭✛✪✥✘✹✚✦✶✦ ❭✲✬✣✪✣✧✧✣✪ ✧✳✥✘✹✜✛✜✜ ✙✪✜✳✰ ✥✛✧✧✛✪ ✘✩✢❉✷✧ ✣✘ ✮✘✴✲✜ ✣ ❭✣✥❀✮✩✚✣✪ ✛✤✺✾✜✜✼ ❹♥②❺❻♥ ✥✲✴✦✥ ✙✪✜✳✥✛✧✧✛✪ ✛✤✺✛✥✹✜❉✾✧ ✥✛✪✺✛✴✱ ✚✣✤✺ ✥✘✮✬✜✛✜✮✧✷✥

✚✣✢✢✦✣✬✺✣✤✤✣✪✼ ❽❾ ③✛✴ ❭✛✪✥✘✹✚✦✶✦ ✴✲✬✲✭✪ ✚✣✤✺ ✶✢✦✜❭✲✬✣✪✣✜ ✣✪✧✣✪✴✣✘✷✬✧✼ ✦✧ ➣↔↕↕➙➛➜➝➙➞➟➠➡➙➢➤ ➥↔➙➦↕➧↔➧➨ ➩➙↔➫➢➙➦➤ ➥➦➫➧➨↔➠↕↔➧➨ ➢➧➭➢➟➙↔➧➝➤ ➯➢➣➩➲ ➳ ➢➧➭➵➣➨➳↔➭➳➨➤ ➸➺➻➺ ➼ ➽➾➚➚➾➪➶➹ ➘➴➪➷➽➶➴➬➪➷➮➾ ➱ ✃❐❒❒❐❮❰Ï❮Ð✃ÑÏÒ❮ÐÓ ÔÕ❰Ö❰ ×ÐÏ❮❐ÏÐØ❐Ù ÚÛÜÝ Ù❐ÞÑÙ Ø❰ÏßÏà áßââ ❐ ✃❐❒❒❐❮ ã❰Ïäå❮æÏ ×á❰ÓçßÏåÓ ❐Ï❐❮❮ Ïå✃æ ❮❰❒ßÏ❰❮❒æÏ èåé ÓæØØ ❮Ð✃ÑÏÒ❮Öêè ❰Ï ❐ ✃❐❒❒❐❮Ñ❮àë ❐ ìí❮å❮Ô ❮❰❒ßÏ❰❮ ✃å❒❰ÏÏÐ❮Ðé ÓÐ❮îÏ ×ÖÑØØ ✃å❒❰ÏÏÐ❮ÐÓï ❮❰❒ßÏ❰❮❒æÏ ã❐ì❐❒❐ØØ

❮Ð✃ÑÏÒ❮ã❐❮î ❰Ï ❐ ✃❐❒❒❐❮à åÓ ❐ ÞÐðÔ❰ÙÓ ÐÏ❮❐ÏÐÙÑÓ ÐÏÏ❐ÞÑ❮Ð❮îÏñ ➱ç ❐❒ðÑÙ ÚÛò Ù❐Þë ❐ á❰ÖØæ❒óÙ åÓ ã❐Óá❐ÏÑÙ ôÛÜõ Ù❐Þë ❐ ❮ó❒çÓóÙ åÓ ❐ç Òçßé Ï❰❮❰è ❰Ó❰❮åÙ ÜõÛÜÝ Ù❐Þë ❐ èåç❰Ù åÓ è❐❒ÑÙ Üõ Ù❐Þë ❐ ÏÐØé ÓçÐ❒ÑÙ åÓ ❐ ÏÐØÑÙ öÛÜÝ Ù❐Þ ìïÏ✃❐ ❮ó❒❮åÙÔè ✃❐❒❒❐❮Óç❰ÕåÓñ ÷øùúûüýþ ÿú ✁✂ú ✄☎✆✝ú ü☎✆✞✟ ☎✠✆✞ú✡ ☛ ➱ Øæ❒ Õ❰çÔÙ☞ðÔÐÏÐÓ❐ ê❮ÐÙ ❐ áÑÙ❐Ï❐❮ ❐Ù❐❮îìÔ❐Ô ðÓÔÞ❰ÓÓç❰Ï ì❰âáÑâÖêèë èÔÓÓå ì❰â❰ì❰ÏÖßèë åÓ ïâä ✃ÐâÖêè Ð❮ ❐ áÑÙ❐é Ï❐❮ ❐ Øæ❒ á❰Ï❰❮❮ë ãÑâä ❐ Øæ❒ á❰ÏÓçÒÙåÙ Ïå✃æ ❒åÓç❮ Ù❰ ãïçé çêè Ð❮ ❐ Ó❰Ø❰Ùë Òâä ❰Ïè❰❒ßÏÖßè

❐ á❰❒❮æçåÓ èÔ❐Ï❐èêÏÐÓÐ❮ñ ☛ ✌Ñ✃❐áê❮î ÔÙ❮❒❐èê❮ÐÙ ✃❐❒❒❐❮ ❰Ó❰❮åÙ ❐ç ❰âäÔè áÑÙ❐Ï✃åé â❰❮ ❐ Øæ❒ á❰Ï❰❮❮ Ð❮✃ÐâÖêèë åÓ ❐ ìÐÓÔè ✃åâå❮ ❐ Ó❰Ø Ô❒Ðé ÙäÐØ❐Ù èÔãïççêèñ ☛ ✍❐ÞðÓÑè ❰Ï❮Ð✃ÑÏÒ❮ÐÓ❐ ❐ ✎✏✑✒✓✔éáåÏ❰ è❐ÞÑðÓ❒❐èî✕Óç❰Õæ ìíÓç❰❒❒❰Ï ❮ó❒❮åÙÔèñ ➱ è❐ÞÑðÓ ❰Ï❮Ð✃ÑÏÒ❮ÐÓ❐èÑ❒ ãÑ❒â❐Ó ðÓÔÞ❰ÓÓç❰Ï ì❰âáÑâÖêè ❐ è❐ÞÑðÓ ÓçÐ❒ÐÙÐÏ Ïå✃æ âäí❒í❮ñ ➱ è❐ÞÑðÓÓç❰Õæ åÏå❮ ❐ Ó❰Ø✃ÑÙ❐Ï åÓ ❐ è❐ÞÑðÓ èóçå ❐ è❐ÞÑðÓ ã❐ÖÏ❐❮ÐØ❐ ðÓïÓç❮❐❮Öêèë ❐ ìíÓç❰❒❮ óÓÓç❰çÐ❒Öêèë Òâä ❐ è❐é ÞÑðÓ Óçå❮ÙäÒÏÔèë åÓ ❐ ❮❐❒❮îãÑ❒âÑè èÔðÓïÓçÙ❐è ❐

Øæ❒ØæÏñ ✖✗✘✙✖✚✗✛✜ ✢✣✛✙✛✛✤✥ ↕➠➡ ➜➢➜➤➠➓↔➥ ➒➣➦➠➓↔➓➧➨➓➒➩↔➥ ➢➓➫➓↔➥➒➧➓➭ ✁ ✂✄☎✆✝✞✟✄ ✠ ✡☛☞✌✡✍☛✎☞☛✏ ✑ ✒✑✓✓✑✎✔✕✖✔✍ ✒✑✗✘ ✙☛✕✚✎✌✡☛✕✖☛✍ ✖✑✡✍✏✛✙✎ ✜✔✢ ✏✑✙✑✕ ✒✌✗☛✣✎ ✡✤☛✥✣✛✙✣✡ ✎☛✥✖✏✣✕✛✒✑✙ ✕✚✎✚✎✎ ✥✡✔✦✧✕✕✑✙ ☛✗✘☛✡★✎✢ ✩✪✕✫ ✠✙✑✤✒☛✎✬ ✕✚✒☛✎☛✙✦✌✏✘✭ ✖✔✗✘ ✗✘✔✓✡✭ ✡✍✣✙✛✓✮✑✏ ✎✑✓✎✧✭ ✌✡ ✦☛✗☞★✍✖✑✎✧ ✙☛✗✘☛✏✫ ✠ ✏☛✦ ✦☛✗✜☛✙☛✙✬☛✏ ✦☛✗✕✚✎✚✎✎ ✥✡✔✦✧ ✡✯✙✘✔✡ ✤✔✡✍✎✔✤☛✓✑✎★✒ ✡✍✚✒✬✮✦✌✏✘☛✕☛✎✔✕✔✍✖✑✎✰ ✑ ✙✑✍✑

✥✡✔✦✧ ✏✑✗✘✔☞☞ ✖☛✗✕✌✤✍✬✮✌✡✌✖☛✍✒☛✍☛✎✭✑ ✡✍✔✓✔✡✑✏ ✦☛✗✕✚✎✚✎✎ ✥✡✔✢ ✦✧ ✑ ✒✌✓✕☛✓✣✏✗✌✡ ✥✡✚✕✕☛✏✌✡☛ ✦✣✑✎✎ ✙✑✡✡★✎✩✑ ✑ ✡☛☞✗✘✧✗✘✱✙✛✡✎✭ ★✗✘ ✦✣✏✮✕✌✎ ☛✡☛✎ ✑ ✒✑✓✓✑✎✔✕ ☛✙✒☛✡✍✎✌✡✌✖☛✍✭ ✒✑✓✓✑✎☛✙✌✗✎☛✙☛✏✢ ✡✌✗✖☛✍ ✣✡ ✒☛✍☛✎✖☛✎✫ ✠ ✥✡✔✦✧ ✙☛✖☛✎✬✙☛✗ ✔✙✘✑✏ ✕✣✥✡✣ ✙☛✗✘☛✏✭ ✦☛✙✘ ✜☛✙✡✍★✒✧✮✧ ✜✔✏✛✙ ☛✡☛✎✌✏ ✏☛✦ ✔✕✔✍ ✡✍✚✒☛✎✣ ✓☛✑✕✥✣✧✎✭ ✏☛✦ ✜☛✙✡✍★✒✧✮✧✏✛✙✭ ✦✣✏✎ ✣✮☛✗☛✏✎☛✡✎ ✦✣✏✣✦✛✙✣✡ ✡✍✚✒☛✎✣ ✒✛✙✑✡✍✎ ✣✮✌✍

☛✙✬✫ ✠ ✥✡✔✦✧✍✛✡✒✌✗✌✏✑ ✜✔✏✑✙✑✕✑✎✕✚✍✒☛✎✙☛✏✪✙✑ ✥✡✔✦✧ ✜☛✙☛✎✎ ✕☛✙✙ ✙☛✒✛✗✏✣ ✲✕✣✒✌✒☛ ✑ ☞✬✓✒✑✓✓✑✎✔✕✏✛✙✭ ✑✖✔✙ ✑ ✒✑✓✓✑✎✕✣✡✍☛✮✌✡ ✦☛✗✕✚✏✏✘★✎✌✡✌✓☛ ✖✔✡✡✍✑☞☞ ✜✔✏✑✙✑✎✖✑✗✘✱✏✕✳✫ ✴✵✶✵ ✷✸✹✺✻✼✽✸✾ ✿❀✿❁❂❃❁❄✸✹❅ ✿ ✸❆❇❈✸✼❆❂❇❆❉ ❊ ✠ ✥✡✔✦✧✕ ☛✙✕✌✡✍★✎✌✡✌✏☛✕ ✎✚☞☞✜✌✙☛ ✦✧✮✩✑✭ ✎☛✥✖✏✣✕✛✩✑ ✒✑✏✫ ✠ ✦✣✏✮☛✏✏✑✤✣ ✌✙☛✎☞☛✏ ✖✑✡✍✏✛✙✎ ❋❍■❏❑ ✒✑✗✘ ▲■▼ ◆❋❖■P◗❘❋❏✭ ✑✍✔✏✔✡ ✦✧✮✔✏ ✕✌✎ ☛✗✘✡✍☛✓❙ ❚✜✌✙✥✡✔✦✧✎❯ ✕✚✎✪✏✕

☛✗✘✦✛✡ ✜✚✙✌❱ ✑ ✦✛✡✔✮✣✕☞✑✏ ✑ ✜✔✏✑✙✑✕ ✒✌✗✌✏☛✕ ✣✓✛✏✘✑ ✑✍✔✏✔✡✑✍☛✙✡✬✌✒☛✙✫ ❲✣✒☛✙☛✍✑ ✥✡✔✦✧✕✚✏✏✘☛✏ ✕✣✢ ☞✔✦✙✣✕✭✑ ✡☛☞✌✡✍✣ ✗✘✑✕✔✓✙✑✎☞✑✏ ✏☛✦ ✡✍✑☞✑✮ ✖✑✡✍✏✛✙✏✣✫ ❜❝ ❞❡❢❣❡❤✐❥❦❧ ♠♥❣♦ ♣♥qr❥s❥t✉r ❊ ✠ ✡☛☞✌✡✍☛✎☞☛✏ ✙☛✗✑✙✛☞☞ ✕✌✎✭ ☛✗✘✦✛✡ ✜✚✙✚✎✎ ☛✙✖☛✙✘☛✍☛✎✎ ✜✌✙ ✥✡✔✦✧✎ ✎☛✕✣✏✎✪✏✕ ☛✗✘ ✥✡✔✦✧✏✑✕❱ ✑✍ ☛✙✡✬ ✑✍ ✑✙✑✤✢ ✥✡✔✦✧✭ ✑ ✦✛✡✔✮✣✕✭ ✑ ☞☛✜☛✩☛✍✬ ✥✡✔✦✧✭ ✦☛✙✘ ☛✙✙☛✏✎✌✎☛✡ ✣✓✛✏✘✯ ✑✍ ☛✙✬✍✬✒☛✙✭ ✓✚✗✍★✎✣ ✑

✥✡✔✦✧✎✫ ✠ ✥✡✔✦✧✍✛✡ ☛✙✬✎✎ ✑ ✜✔✏✑✙✒✌✗☛✕☛✎ ✦✣✏✮✣✗ ✕☛✓☛✡✍✎☛✍✏✣ ✕☛✙✙✫ ✠ ✥✡✔✦✧✕ ✡✍✛✢ ✦✑ ✑ ✡☛☞✌✡✍✣ ✜✔✏✑✙ ✎★✤✱✡✛✎✧✙ ✜✪✗✗✭ ✡✍✣✏✎☛✎✣✕✱✡ ✦✔✏✔❳✙ ✜✔✏✑✙✑✕ ☛✡☛✎✌✏ ❨❩❬ ✥✡✔✦✧✎ ✕☛✙✙ ✕✚✎✏✣ ✑ ☞✣✍✎✔✏✡✛✗✔✡ ✓✚✗✍★✎✌✡✖☛✍✭ ✡✔✮✓✔✎✎ ✜✔✏✑✙ ☛✡☛✎✌✏ ❭❩❪ ✥✡✔✦✧ ☛✙☛✗☛✏✮✬✫ ❊ ✠ ✡☛☞✌✡✍☛✎☞☛✏ ✖✑✡✍✏✛✙✑✎✔✡ ✥✡✔✦✧✍✛✡✣ ✎☛✥✖✏✣✕✛✕❱ ✕✌✎✢ ✕☛✍☛✡ ✥✡✔✦✧✍✛✡✭ ☛✗✘✕☛✍☛✡ ✥✡✔✦✧✍✛✡ ✲✑✍ ☛✗✘✣✕ ✕✌✍ ✥✡✔✢ ✦✧✍✭ ✑ ✦✛✡✣✕ ✑

✜✔✏✑✙✒✌✗☛✎ ✎✑✓✎✩✑✭ ✮☛ ✑ ✥✡✔✦✧ ✦☛✗✖✯✢ ✍✛✡✛☞✑✏ ✦✣✏✮✕✌✎ ✕✌✍ ✓✌✡✍✎ ✒☛✡✍✳✭ ✦❙✡✍☛✓☛✡ ✥✡✔✦✧✍✛✡✫ ✴✵❫✵ ❴❈❂❅❆✼❆✸ ❵✸✹✺✻✼✽✸ ✠ ✕✌✎✕☛✍☛✡ ✥✡✔✦✧✍✛✡✣ ✎☛✥✖✏✣✕✑ ☛✡☛✎✌✏ ✑ ✥✡✔✦✧✍✛✡☞✑✏ ✦✣✏✮✕✌✎ ✕✌✍ ☛✗✘✜✔✓✦✛✏ ✑✕✎★✒✑✏ ✒☛✡✍ ✓✌✡✍✎✫ ❛✬✙☛✗ ✜☛✡✍✪✢ ✙✌✡ ✑✙✑✎✎ ✛✙✙✧ ✡✍✚✒☛✎☛✕☛✏ ✑✙✕✑✙✦✑✍✍✱✕✫ ✠ ✕✌✎✕☛✍☛✡ ✥✡✔✦✧✕ ✙☛✗✜✔✏✎✔✡✑☞☞ ✎★✤✱✡✑✣❱ ✑ ✎☛✏✗☛✓✌✡✍✢ ✒✑✗✘ ✖✑✩✧✡✥✡✔✦✧✭ ✑ ✡☛☞✌✡✍✥✡✔✦✧ ✌✡ ✑ ☞✌✥✡✣ ✥✡✔✦✧✫ ✈✇ ①

②③④⑤⑥⑤⑦⑤⑧ ⑦⑨⑩⑨❶❷⑧⑨❷❷❸⑦❹ ⑤ ②⑨⑥❶❺ ❻②⑨ ➌✇ ① ②⑨⑥❶❺ ②③④⑤⑥⑤⑧ ⑤ ➁③➂➂ ➇➄⑧⑤⑧➆➄➁➁⑤⑥ ➀⑧ ➍✇ ① ➁③➂➂ ❽❸➅⑨⑥➈⑦➄➁➁➄④⑦⑤⑧ ⑤⑥➄⑥⑩➆⑥ ⑤ ❽➄ ❽❾⑩❿ ❶❷➀⑥⑤⑧ ⑤ ➁③➂➂ ⑦❾❷❷⑨⑥ ②③➃➁➄⑦✇ ① ②③ ⑧③⑥➁➄⑦ ⑤❷ ⑤⑥❶➆ ❻⑦❾⑦❿ ❶❷➀⑥ ②⑨⑥⑨⑧⑧ ⑤ ➂⑤⑥ ⑩③⑦➂⑤ ➋➄➃➁➄⑦✇ ④⑤⑥➅❾➃⑨⑦⑨⑧ ⑤❷ ➄⑧③⑥❶➆ ❽➀⑩③➇ ➄➁➁➄④⑦ ③⑥➋⑤⑥⑩⑤✇ ⑦⑤⑥ ⑤ ⑧⑨④➈⑨⑩❸④⑦❽➉❷ ❶❷③⑩➊⑧➅⑤ ⑧⑤⑩⑧➁➄⑦❹ ⑤ ❽❸➅⑨⑥➈⑦ ❾❶ ⑤ ➇➄⑧⑤⑧➆➄➁➁➄④⑦ ❶❷⑤➂⑤➋✇ ➎✇ ①➂⑤⑥⑦❾❷➂⑨④⑥❾➅❺②③④⑤⑥⑤⑧⑤❽➄⑩③⑦➂⑤④ ➏✇ ① ➁③➂➂

❽❸➅⑨⑥➈⑦ ❾❶ ➇➄⑧⑤⑧➆➄➁➁➄④⑦⑦⑤⑥ ➐✇ ➑⑤⑥ ⑦❾❷❷⑨⑥ ⑨⑥⑨④➃⑨➋➁❸⑦❹ ➇⑤➁➋ ⑤ ⑦❾⑧ ➄➁ ⑥❾➅❺➁③➂➂❽❸➅⑨⑥➈⑦➄➁➁➂⑨➃➈❾⑩⑨②⑨⑦⑧⑨⑧➁❸⑦✇ ➇⑨➃②③➃➁➄⑦ ⑤ ②③④⑤⑥⑤⑧✇ ➁⑤⑥ ➀⑧➅⑨❷⑨⑧➁❸⑦ ⑤ ②③④⑤⑥⑤⑧ ⑤ ❽➄⑩⑦③④✇ ➒➓➔➒➣➓↔↕ ➙➛↔↔↔➜➝ ➞➟ ❧st ♦✉♦✈s❣❦✇ ❢❥①s❣❦❣②③❣❢④❦✇ ✉❣⑤❣❦✇❢✐②❣⑥ ✁ ✂✄☎ ✆✝✞✞✟☎ ✠✡☛✝☞ ☛✟✌✍✎✌✏✑✆ ✄ ✍✎✒✄☎✄☞✁ ✓✁ ✔✠✒✕✆✝☞ ✆✝✞ ✡✟✌✖☞✡✝✌✝✗✟☎ ☎✟✗✟✞✟☞✏✘✆ ✝✡ ☛✟✌✙✚✞✞✑✆ ✄✞ ✄☎✄✛✜✡✎☛✢☞✁ ✣✁ ✤☎☎✟✒✆✟✞✥ ✠✦✧✒★✩✄✒ ✆✟✦✟✡✞☞✟✞✞✘✆ ✪✆✠✫

✜✡✟✦✝☎✏✘✆ ✄ ✆✝☞ ✆✟✞✘✒✆ ✆✬✞✬☞☞✭ ✄ ✆✝☞ ✍✎✒✄☎✗✝✌✟☞✮ ✄ ✍✟☎✡✥ ✪✍✟✙✝✦✭ ✡✞✧☎✄☞ ✄ ✩✄☎ ✆✟✞✘✒✆✩✟✒ ☞✄✦☞✏✑✆✁ ✯✰✁ ✱ ✍✟☎✡✥ ✍✎✒✄☎✄☞ ✄ ✩✄☎ ☛✑☞✄☞✢✑✏✏✄☎ ✧☞✫ ☞✎☎✏✑✆ ✄✞ ✄☎✡✢ ✪✆✝✆✭ ✡✞✧☎ ✍✟☎✟☞☞ ✄ ✏✎✩✩ ✎☎✕✄☎✦✄✁ ✯✯✁ ✱ ✩✄☎ ✙✘✗✟☎★✆✑✏✏✑✒✆✄☞ ✄☎✑☎✦✢☎ ✄ ✙✑✫ ✦✎✆✩✄ ✕✑✌✏✑✆✁ ✯✲✁ ✱ ✏✎✩✩ ✆✝✞✩✟✒ ☎✝✗✥ ✍✎✒✄☎✄☞ ✄ ✙✑✫ ✦✎✆✩✄✒ ☎✝✗✥ ✩✄☎ ✙✘✗✟☎★✆✑✏✏ ✩✟✌★✝✫ ✦✟ ☞✟✡✡✞✘✆✁ ✯✳✁ ✱ ✩✄☎ ✙✘✗✟☎★✆✫ ✝✡ ☛✑☞✄☞✢✑✏✏✑✒✆✆✄☎ ☛✟✌✍✎✌✏✑✆✴

✏✎✩✩ ✆✝✞✞✟☎ ✛✟✕✠✌ ✟☎✟✒✫ ✌✟✕✏✘✆ ✄ ✍✎✒✄☎✄☞✁ ✯✵✁ ✱ ✆✝☞ ✑✏✏✑✒✆✆✄☎ ✧☞✗✟✞✟☞✏✘✆ ✄ ✍✎✒✄☎✄☞ ✄ ✙✑✦✆✎✒✴ ☛✄✏✕ ✏✎✩✩ ✆✝✞✞✟☎ ✠✡☛✝☞ ☛✟✌✍✎✌✏✑✆✁ ✯✶✁ ✱ ✆✝☞ ✆✝✞ ✡✟✌✖☞✡✝✌✝✗✟☎ ☎✟✗✟✞✟☞✏✘✆ ✝✡ ☛✟✌✙✚✞✞✑✆ ✄ ✩✟✍✟✏✟✞✥ ✜✡✎☛✢☞✁ ✷✸ ✹ ✺✻✼✽✺✾✿✺❀❁❂ ❃ ❄❅❆❇❈❉❊❅ ❋❄❍■❏❑❊▲▼ ▼❉❆■❆❅ ▼ ❋■◆❖P❅❉❄❅❆❇❈P◗▼❘ ❙❘❚❯ ❱■❋❏ ❲❳❨❯ ❊❩❖▼❬❭ ❚ ▼❉ ▼❘▼❪❄❅❆❇❈ ❑❫❋P❅ ❅❆❖❊■ ❑P❋❅❉❖ ◗❉❋▲❴❑ ❊❋ ▼ ❱❆■▼❘▼❋ ▼ ❍❵❖❑❆■❭ ❇▼▲❚ ▼❉ ▼❘▼❪❄❅❆❇❈❋ ❳ ▼

❋■◆❖P❅❉❄❅❆❇❈❍❆❉ ❍▼❅❆■❘❈▼■ ❳ ◆❛ ❘❘■❑❉❜ ❏❖❊■❛❝ ❩❱▲❉❜ ❄❅❆❇❈◗▼❘ ❖❫◆❉❞❋▲❴❑❯ ❡❖❜❅❭ ❩❏❉❋❆■❅❊◆❆❅ ❄❅❆❇❈❋ ❖❚❇P■❛❉❭ ▼❇❘❛❋ ❘❅❜❅❆❖❩▼■ ❱❅❉❴❘❜ ❅❉❫◗❋❑■P❘ ❙❩❜❖❭ ❱▼❅❄❏▼❬ ❍▼❅❉■❊❘❵■❑❯ ✁ ✂✄☎ ✆✝✞✞✟☎ ✠✡☛✝☞ ☛✟✌✍✎✌✏✑✆ ✄ ✍✎✒✄✫ ☎✄☞✁ qr ✓✁ ✔✠✒✕✆✝☞ ✆✝✞ ✡✟✌✖☞✡✝✌✝✗✟☎ ☎✟✗✟✞✟☞✏✘✆ ✝✡ ☛✟✌✙✚✞✞✑✆ ✄✞ ✄☎✄✛✜✡✎☛✢☞✁ ❢❣❤✐❢❥❣❦❧ ♠♥❦✐❦❦♦♣ ❤♦♣ ❦q❦r♦❝❣s ❜❢t♦❝❣❝✉✈❝❜✇❣s q❝①❝❣s❜❡✉❝② ✁ ✂✄☎✆✝ ☎✆✞✟✠ ✡ ☛☞✌✍✎✏✑☞ ✒✓☛✔✕✖✗✑✘✙

✍✑☞✚ ✛✓ ✜✢✣✤✥ ✦✣✧✙✕✌✥✧✙✕ ☛☞✌✍✎✒ ✓★✓✛✍✢✕✧✓✏✚ ✍✖✕✒ ✙ ✒✓✕✣✓★✢☞✏☛☞✌✍✎✩ ✪✧✌★☞✙✫✫✚ ✓✥✓✣✑✕✬ ☞✙✫✫✚ ✘✎✥ ✙✥✗✙✥✍✙✏✔✙✒✎ ✗✓✜✢☞✫✢ ✭✓☞✏✤✥✮ ☞✏✯✜✓✒✓✗✕✢✥ ✰✱✥✩ ☞✏✦✫✗✦✒✑✕ ☞✏✯✜✓✒✓✗✚ ✫✮★✲✩ ✳✴ ✵ ✶✷✸✹✺✹✻✹✼ ✻✽✾✽✿❀✼✽❀❀❁✻❂ ✹❀ ✹✺✿❃ ▼✴ ✵ ❈✹✺ ✻✽❀✽✼ ✹ ✶✷✸✹✺ ✶▲✺❅ ❍◆✿✿❀❁✻❂ ✹ ✻◆✿ ❙✴ ✵ ❈✹✺ ✻❅❀ ✻▲❀❅❚✿❯ ❋❊❊❇✸✹✻ ❈✽❉❏❅✾✽ ❄✻❅✻❆ ✿❀❇✺✹✼ ✹ ❈✹✺ ✻❅❀❀✽✺ ✶✷❉❊❋✻✴ ✵ ✶✷ ❋❊❊ ✺✹✼✽✾❇✺◆✿ ✷✺❖✹✺❇✼ ✾❇✶✽✻✼✽✼❊❁✻ ✹ ✶✷

✾❇✶✽✻✼✽✼❊❁✻ ✹ ❊✷❈❈ ✻❅❀❈✽✸ ✺❅❍❯ ❄✶✽ ✸✹✺❍❅❉✽✻✽✼ ✹ ■❁❍✽✺❏✻ ❅✿ ✹ ❑❋✼✹✼❃❋❊ ✸✹✺✾✹❂ ❅✿ ✹ P✿❋✻✺❃✼ ✻◆✶✽✺❅ ✶✷✾❖◗✼❊❋✻✴ ❘❉❏ ■❅✾❆ ✶✷✸✹✺✹✼❂ ❑✹❊❖ ✹❀ ❋❊❊✹✼ ❈✽■✹❊✺◗✼❍✹ ❊❋✸✻ ✻▲❀✼ ✼✹✾✼❊❋✻✴ ✹ ❈✹✺ ✼✽✸❏❅✾ ✶✽✺✶✽✺❅ ✸❅❀✴ ✹ ❑❇✿◆✻ ✶✷✸✹✺ ✹✺✹✼✼ ❇✼■❱❀❀❋✻✴ ❲✴ ✵ ❈✹✺ ✻❅❀❈✽✸ ✺❅❍❯ ✶✷✸✹✺ ✹ ✻▲❀❅❚✿❯ ❅✿ ✹ ❉❏❳✾❳✿❋❊❊ ✻▲❀❅ ✻✽✾❁✺✴ ❨✴ ✵ ✻❅✼ ❋❊❊✹✼ ▲✿✿❀✽❀❇✾❍✹ ❑✽❉✶✷❉❊❋✻ ✹ ❩✴ ✵ ✻❅✼ ❋❊❊ ✻▲❀▲✼✼ ✼✹✾✼❍✹ ❇✼❍✽❀✽✼❊❁✻ ✹ ✶✷✸✹✺✹✼❂

❑✹❊❖ ✹ ■❁❍✽✺❏✻ ❅✿ ✹ ❑❋✼✹✼❃ ■❋✾✻✷✸ ✹ ✶✷✸✹✺✹✼✴ ❋❊❊❋✸✻✻✹✺ ✽✺✽✸❉✽❖❊❁✻✴ ❬✴ ✵ ✶✷✸✹✺ ✻❅✼ ✿❀❇✾❇✼ ✹ ✼✽✸❏✽✾❁✸✻❈✽✸ ✼✹✾✼❍✹❂ ✹ ❑❋✼✹✼❃❋❊❊ ■✽❉❏❅✼ ✾❇■✽✺❏✽❀❍✽ ✺✽❍✽❀✽✼❊❁✻ ✹ P✿✷❑❃✼❂ ❅✿ ❑✽❉■❱❀❀❋✻✴ ❭✴ ❪✺✺✽✸✻✽❀❯ ◆✾❇✸❏❈✹✸ ✻✽✾✽✿❀✼✽❀❀❁✻ ❄✻◆ ❴✴ ✵ ❊✷❈❈ ✻✽❀✽✼ ✹ ✶✷✸✹✺ ✶▲✺❅ ❍◆✿✿❀❁✻❂ ✹ P✿✽✾❅✺❊❁✻ ✹ ✻❅✼ ✻✽❀❁✸✻ ✻▲❀▲✼✼❆ ✹ ✻❅✼ ✶✷ ✻◆✿❋❊❊ ✺✹✼✽✾❇✺◆✿ ✷✺❖✹✺❇✼ ✾❇✶✽✻✼✽✼❊❁✻ ✹ ✸✹✺❍❅❉✽✼❫ ✹❀ ✹✺✿❃ ❄✻❅✻❆ ✿❀❇✺✹✼ ✹ ❊✷❈❈ ■❁

✶✷✸✹✺✾✹❂ ❅✿ ✹ P✿❋✻✺❃✼ ✻◆✶✽✺❅ ✶✷✾❖◗✼❊❋✻✴ ❍✽✺❏✻ ❅✿ ❑❋✼✹✼❃❋❊❊❋✸✻ ✻▲❀✼ ✼✹✾✼❊❋✻✴ ✵ ❊✷❈❈ ✼✽✸❏❅✾ ✶✽✺✶✽✺❅ ✸❅❀✴ ✳❵✴ ✵ ❊✷❈❈ ✻❅❀ ✻▲❀❅❚✿❯ ❋❊ ✳✳✴ ✵ ✻▲❀❅❚✿❯ ❅✿ ✹ ❉❏❳✾❳✿❋❊ ✳▼✴ ✵ ✻❅✼ ❋❊❊ ✻▲❀▲✼✼ ✼✹✾✼❍✹ ❇✼ ❊❇✸✹✻ ❈✽❉❏❅✾✽ ✾❇✶✽✻✼✽✼ ❊✹✼ ▲✿✿❀✽❀❇✾❍✹ ❑✽❉✶✷❉❊❋✻ ❍✽❀✽✼❊❁✻ ✹ ✶✷✸✹✺✹✼ ✹ ■❋✾ ❊❁✻ ✹ ❈✹✺ ✻❅❀❈✽✸ ✺❅❍❯ ❄✶✽ ✹ ✶✷✸✹✺✹✼❂ ❑✹❊❖ ✹ ■❁❍✽✺❏✻ ✻✷✸✴ ■❅✾❆ ✶✷✸✹✺✹✼❂ ❑✹❊❖ ✹❀ ❋❊❊✹✼ ❅✿ ✹ ❑❋✼✹✼❃❋❊❊❋✸✻✻✹✺ ✽✺

❈✽■✹❊✺◗✼❍✹ ✹ ❑❇✿◆✻ ✶✷✸✹✺ ✽✸❉✽❖❊❁✻✴ ✹✺✹✼✼ ❇✼■❱❀❀❋✻✴ ❜❝❞❡❜❢❝❣❤ ✐❥❣❡❣❣❦❧ ✳❙✴ ❛❅❉❁✺ ✺✽❍✽❀✽✼❊❁✻ ❅✿ ❑✽❉ ■❱❀❀❋✻ ✹ ❈✽✶✽❊✽❀❯ P✿✷ ❑❃✼✴ ♠♥ ➁➈➉ ➄➊➄➋➈➀➌ ❻❿➍➈➀➎➏❻➐➀➌ ➊➑➀➌❻❾➎➒ ▼✘ ◆❖✚✣✧P✧✚ ◗✚✛✜✢✣✤✚ ✮✻✻✱✹ ■✶✰✴❂✵✷❊✺✻❃ ■✶ ✲❀✷❑✾❂ ❆✾✻❋❅ ✰✴✽❋✾✸✾❂ ✻✾✷✷ ✯✰✱✲✳✴❂❈❃ ❋✶❉❑ ■✶ ✶ ❆✱❂✶✷✶✻ ✾❉❑❈✻ ❋❀❉✾ ✹✽❋❈❍ ❘✾✴✴✾✷ ✶ ✸✾✯■❂❈✻✵❋✶✷ ❆✱❂✶✷✶✸ ✸✶✻✶✹✿✸✺❂✻ ✲✾❉❙❃ ❋✶❉❑ ■✶ ✶✸✹✶✺✲✶✸❈✻✺✰ ❋✶✹✹✳✶❂❑✶❉❉✶✷ ❍✱✷❉✱✴✺❂✻❄

❚❀❉✾✴■✾✸❊❁✻ ✸❯❆✱❉✳❋✶✷ ❘✷✾❉❉❑✶✻✱✹❈❙❃ ❀✹❆✱❉✳❋✶✷ ❘❱❲❳❨❂✶✷❙❃ ❋✶❉❑ ✾❉❑❀ ❆✱❉✳ ✾✰✴✻✽✴✴✾✷❄ ❩❬ ❭ ❪❫❴ ❵❛❜❝❞❵❪❛❞ ❡❫❢❡❣❡❡ ❤❣✐✐❜❥ ❦❣❧ r❬ ❭ ♣q✐❜❛❢ ❵s❢❝❴ ❡❛❞♦❛❢♥✐❜t✐❣♣✉ ❵s❡♥❧ ②❬ ❭ ♣q✐❜❛❢❢❛❴ ♣❛♦❦❣♦①③❵ ❫ ❢s♠④⑤ ❦❣❞❫❴ ❞❫❴♠♥♦❢❛ ❡❛✐✐❜❝❵ ❫ ♣q✐❜❛❢❡❬ ✐❛ ❛✐❛❡♥❞ ❛♦✈✐❜❛❢✇ ✐❛❪♥✐❜t✐❣♣✉ ❛✐❛❧ ♠♥♦♥❡✇ ♥✐ ⑥❡❤❥❜❜③❵ ❫ ❤③❢❵❣❞❬ ❡♥❞ ❵♥❡✐❜❛❢ ♣❛♦❡❛❵❛❢①❝❵ ❫ ❦❣❞❫❴❫❡❬ ⑦❬ ⑧❜③❡⑥❞ ❴❛♠❛❜❛❡①❝❵ ♥✐ ♣❛♦❤❥❜❜③❵ ❫❜ ⑩❬ ❭ ❤❣✐✐❜❥

❦❣❞❫❴♠♥♦ ❫❴⑥ ❡❛✐✐❜❝❵ ♣q❧ ❶❬ ⑧♦✈✐❜❛❢ ❢⑥❡❛❵❛❢①❝❵ ❫ ❦❣❞❫❴❫❡❬ ❫❴❫⑨t✐❣♣✉❡❬ ✐❜❛❢❡❬ ❷❬ ❸❛♦❦❣♦①③❵ ❫ ❦❣❞❫❴ ❢s♠④⑤ ♠♥♦♥❡✇ ♥✐ ⑥❡❧ ❤❥❜❜③❵ ❫ ❤③❢❵❣❞❬ ❹❬ ⑧❜③❡⑥❞ ❴❛♠❛❜❛❡①❝❵ ♥✐ ♣❛♦❤❥❜❜③❵ ❫❜ ❪❛❦❛①❛❜❺ t✐❣♣✉❡❬ ✁✂✁ ✄☎✆✝✞✟✠☎ ☎✡☛☞✌✠✍✌☎ ✎✏✑✒✍✝✓✔✕☛✎ ✎✏✟✏✖✖ ✗✘ ✙✚✛✜✢✣✤✚ ✥ ✦✧★✚✣✩✪✫✧✣ ✬✭✣✧★ ✮ ✯✰✱✲✳✴✵✰✰✶✷ ✶ ✰✸✹✺✻✸✼✹✵✻ ✻✽✴✾✷✿✸❀✰❀✹✾ ✸✽✹✾✻✰✴❁❂✻❃ ❂✾✲ ✽✰✰✴✾✰✴✱✹✿✸✵✰✺✻✹✶❄ ✮✴ ✾✷✰❅ ❆❀✷❇✯✰✱✲✳✸ ✯✰✶✻ ✶ ✰✴❀✷✾✻

✽✰✰✴✾❇ ❀✹❀✰❀❈❉ ✰✴✱✹✿✸❊✺✻ ✲✾❉❃ ✵✲ ✶ ✸✱❋✵❈ ✯✰✱✲✳✻✶✸ ✲✵✹ ✲❈❂❇ ❍❈❉ ✰✴✱✹✱✰✶❂ ✹✽❉✴✿✸❊❁✻ ✶✴ ✾✷❅✴❅■✽✴❄ ❏✴✶✵✷❑❃ ■✱❉❑ ✯✰✱✲✳❇ ✴✵✰ ✻✽✴✾❂ ✶ ❆✱❂✶✷✰✴✵✹✶✻ ✲✾❉■✼✴✵✰✵❂✶✻ ❈✹✵❂❑✶ ✶ ✯✰✱✲✳❂ ✵✸■✶✷✶❍✳ ✻❀▲✴✾✷✾✸✾✷❈ ✾❉❑✾❂✾✰ ✲✾❂✸❀❂ ✸✽✹✸❀❂❊✾❂❃ ✶ ❆✱❂✶✷❇ ✰✴✵✹✶✻ ✾✷✷✾❂✸❀✸✾✰ ❈✹✵❂❑✼ ■✼✴✵✰✶ ✲✾✷✷✾✸✸❄ ➆➇ ❻❽❾❻❿➀➁ ➂➃➀❾➀➀➄➅ ❥qr ♠s♠tq❡✐✉ ❞❤✈q❡✐❡✇①❡❞②✐✉ s❡③❡✐✉❞❣✇❡④ ✁ ✂✄☎✆✝✞✟✄ ✠✡✄✞☛☞✌✄ ✍☞✍✎✎ ✏✑✒✓✑✔✕✓✖

✗✘✙✚✛✚✜✜✢✖✛ ✚✑✛✚✣✢✑✖✗✤ ✥✦✘✙ ✓ ✧★✦✩✪✜✔★ ✫✚✬ ★✜✢✑✭★ ✓✑✓✒✒ ✒✮✣✒✭✖✯✚✖✰ ✱✓✖✖✓✛ ✓✜✦✖✕✓✖ ✛✭✖✙★✜✚✣✲✒✳ ✛✮✬ ✣✢✑✩✭✖✙✚✛✤ ✥✓ ✴✭✑✵✔✶✑ ✓ ✧★✦✩✪✛✓✒ ★✒✣✶✛✒✷✣✔✛ ✮★✜✬ ★✜✚✥✷✜✔★✔✣✓ ✥✓★✜✖✔✑✯✶✛✤ ✸✓✘✙ ✥✓ ✣✶✘✓✑✩✓★ ✫✓✑✷ ✧★✮✸✚★ ✛✭✴✑✚✒✚✛ ✑✶✩✚✖✭✖✚✛ ✜✔✣✔★✔✒ ✸✭✘✚✜✜✢✛✰ ✹✜✚✛✕✚✖ ✓✜ ✚★✚✬ ✒✚✛✕✚✖ ★✜✢✛★✭✘ ✸✓✖ ✓✣✣✓✤ ✥✦✘✙ ✓✜ ✚✑★✳ ✫✭✑✧★✦✩✪ ✖✚ ✑✓✜✶✑✬ ✯✦✖ ✩✚✘ ✓✛✮✜✕✚✖✤ ✥✦✘✙ ✓ ✩✔★✦✵✗✛ ✫✭✑✧★✦✩✪✒ ✩✚✘✛✮✒✯✢✛✰ ✹✜✒ ✓

✛✮✸✚✒✛✚✜✳ ✩✪✵✦✛✦✖ ✭✣✥✚✒✯✢✛ ✚✑✺ ✻✰ ✼✓✣✒★✶✛ ✚✖✙✥✚ ✫✚★✜✢✑✭★ ✓✑✓✒✒ ✓✜ ✚✑★✳ ✫✭✑✧★✦✩✪✒✤ ✩✗✬ ✛✮✜✕✚✖ ✓ ✩✔★✦✵✗✛✓✒ ✥✶✣✛✦✑✯✶✛✤ ✗✑✑✚✒✸✚ ✩✚✘★✜✦✣✲✒✯✶✛✰ ❃✁ ✂✄☎✆✝✞✟✄ ✍ ✆✌☞❄❅✡❆ ❀ ✩✭✑✙✕✚✖ ✒✮✣✒✭✖✳ ✧★✦✩✪✜✔★ ✚★✚✒✭✖ ✖✗✖✧★ ✑✚✥✚✒✳★✭✘ ✓✣✬ ✣✓✤ ✥✦✘✙ ✓ ✫✦✖✓✑★✜✔✣✓✛✓✒ ✚✑✑✚✖✒✭✒✚★ ✗✣✔✖✙✕✓✖✤ ✥✦✣✗✜✦✖✒✔✬ ✑✗★ ✥✷✜✔★★✓✑ ★✜✦✣✲✒★✶✛ ✩✚✘✤ ✓✩✲✘ ✧★✦✩✪ ✖✚✩ ✛✚✑✚✒✛✚✜✗✛✰ ✹✛✛✦✣ ✗★ ✓✑✓✴★✜✓✕✔✑✙✤ ✥✦✘✙ ✓ ✫✦✖✓✑✸✭✘✚✛✚✒

✓✜✦✖✦★ ✚✣✳✸✚✑ ✛✚✑✑ ✥✷✜✖✗✰ ❀✜ ✚★✚✒✚✛ ✒✮✕✕★✭✘✭✕✚✖ ✛✮✖✖✙✚✕✕ ❇✭★ ✴✚✣★✜✚ ✒✔✘✓✬ ★✓✕✕❈ ✓✜ ✢✣✚✘✚✖ ✛✲✸✢✑ ✚✑✛✭★✜✲✒✚✖✗ ✓ ✧★✦✩✪✒ ✭★ ✓✜ ✢✣✚✘✕✚✖ ✩✚✘✥✷✜✖✗✰ ✹✜✶✒✔✖ ✴✣✪✕✔✑✯✶✛ ✩✚✘ ✓✜ ✚✘✙✗✛ ✫✦✖✓✑✸✭✘✚✒ ✓✜ ✢✣✚✘ ✩✭✑✙✚ ✫✚✑✭ ✖✙✦✩✖✗✤ ✩✲✘ ✓ ✩✔★✗✛✓✒ ✓✜✦✖✦★ ✚✣✳✸✚✑ ✛✗✬ ✫✚✑✚ ✥✷✜✖✗✰ ❀ ✩✭✑✙✕✚✖ ✒✮✣✒✭✖✳ ✧★✦✩✪✜✔★✒ ✘✙✓✛✦✣✑✪✴✓✵✦✖✤ ★✴✚✧✗✬ ✔✑✗★ ✛✗✚✘✭★✜✲✒✳✛ ★✚✘✲✒★✭✘✭✸✚✑ ✘✙✓✛✦✣✦✑✥✓✒✯✶✛✰ ✽✰ ✾✗✶✒✔✖ ✓✜ ✚✑★✳

✫✭✑✧★✦✩✪✒ ✩✚✘✥✷✜✒✶✛✤ ✭✑✚★✚✖ ✫✦✣✬ ✵✲✒★✶✛ ✩✚✘✤ ✥✦✘✙ ✩✚✘✓✛✓✵✔✑✙✦✜✜✶✛ ✓ ✩✚✘✑✓✜✶✑✔✬ ★✔✒✤ ✓✩✲✘ ✓ ✩✔★✦✵✗✛✓✒ ✛✮✒✯✢✛✰ ✿✰ ❀✜ ✓★★✜✗★✜✒✚✖★ ✓ ✩✶✒✓✒✪✶✯✯✓ ✣✔✖✙✦✩✔★✓ ★✚✘✲✒★✭✘✭✸✚✑ ✩✚✘✘✔✒✦✑✥✓✒✯✓ ✓✜ ✚✑★✳ ✫✭✑✧★✦✩✪ ✛✗✑✓✜✶✑✔★✔✒✤ ✓✩✲✘ ✓ ✩✔★✦✵✗✛✓✒ ✩✚✘✛✮✒✯✢✛✰ ❁✓★✜✖✦★ ✑✚✥✚✒✤ ✥✓ ✓✜ ✓★★✜✗★✜✬ ✒✚✖★ ✮★★✜✚★✜✦✣✲✒✸✓ ✒✓✣✒✯✓ ✓✜ ✚✘✙✚★✲✒✚✖✵✳ ★✜✮✸✚✒✚✛✚✒✤ ✩✲✘ ✩✗ ✧★✦✩✪✜✶✖✛✰ ❂✰ ❀ ★✚✕✭★✜✧★✦✩✪ ✓✑✓✴✧★✦✩✪✯✓

✮✖✩✓✘✔✕✓✖ ✗★ ✩✚✘✘✔✬ ✒✦✑✥✓✒✯✓ ✓✜ ✚✑★✳ ✫✭✑✧★✦✩✪ ✛✗✑✓✜✶✑✔★✔✒✰ ❞❡❢❣❞❤❡✐❥ ❦❧✐❣✐✐♠♥ ❉ ❊❋❍■❏❑ ▲▼◆▲❋❑❖ P◗❘❊❙❚❯◗ ❱❍❲❳❘◆❯◗❲ ❳❨◗ ■❏❊❏❑❏▲ ❊❏❏▲▲ ❩❬❏❑▲❭❪ ❲ ❫❲◗❴◆❏❱❏▲ ❩❳▼❚❋❵❏❑❭ ❋◗ ❊❏❳❲◗▲ ❩❏❑▲❭ ◗❚❨❊❛❯❜❲❝ ♦♣ ➈➏➐ ➋➑➋➒➏➃➇➓ ➂➆➔➏➃➇➃➣➃➂↔➇➓ ➑➃↕➃➇➓➂➅➃➙ ✁✂✄✂ ☎✆✝✞✆✟✠✡✡ ☛☞✌✝✍✎✌✟✏ ✑✍✒✍✞✓✟✌✔✍✕ ✖✗✘✙✚✛✜✢✣✛✤ ✮✯✰✱✯✲✳✴ ✮✯✰❇❈✴✱✳❈❆✳✴✻ ✳❁✲❀❈✽✯✴✱✯❉ ❆❈❀✳✴ ❏❑✲❀❈▲❂❀✳✲✺❉ ❁■❆✳✴ ◆❁✲❀❈▲❂❀✳✲✺❉ ❁❂■❆✳✴

◗❆❂✯❀❈ ❘❀ ❳✰✴✱❂✴✴✯✴✻ ✱✳✴✷✲❈ ✳✴✷✲✯❆■✹ ➍➎ ✥✦✧★✩✘ ✵✶✷✱✴✸✹✺✹✻ ✼✯✽✳✱✴✸✹✺✹✻ ✱✴✾✿❀✶❁❂✹❃ ❊❂❋✶✴✰✶ ❈❆✹❈❆✽❈✴❃ ▼✴✾✿❀✶❁ ❈ ✽❂✲✴✷✶✴✲✾❆ ❂❆✲✶❀✾ ❁❅✸❆■✴✺❁❃ ▼✴✾✿❀✶❁ ❈ ✽❂✲✴✷✶✴✲✾❆ ❂❆✲✶❀✾ ❁❅✸❆■✴✺❁❃ ❖✼❅❂❆❁✳ ✹❂❆❆ ❈✷ ❂❆✲P✽✾✿✶✴❀❂❃ ✾❆❂✼ ❆❂❋❂✼✾ ❂❆✲■❋✺❆✸✲■❉ ✴■❀❈✻ ❈ ✰✺❀✿❈ ❇❂❆✴✾ ✴✷✶❉ ❆✶❁ ❋❂✷❂✲❙❚✹ ✰❂ ❈ ❯❃ ✶✴ ❱❃ ✳❁✲❂❀✱✺✴✲❈❆✳✴ ❀✶✴✰❂❁❃ ✺❆❅❈❉ ✿✶✹✺✲ ✲❈❀✲❈❆✽❈✷❲ ❋■✹✯✯✽ ▲❈❆❈✱✹❍✺✷ ✹❈▲✱✴✺❆❙✯✹❃ ✵✯✽✳✱✴✸✹✺✹✻

✱✴✾✿❀✶❁❂✹ ❄❂✽ ✿❀❂❁■❆❙✯✹✻ ✿❂ ❈ ✴▲✺❁❉ ✲■❁ ❚❀❚❆✾ ✲❈❀✲❈❆✽❈✲ ✽❘❉ ❈❁❅❈✼ ✷✴■✹✹❈❆ ❇✺✼❍❈✲❙✯✹ ❇❂❆✻ ❋❈✼❅ ✹❈❁❚❆P❁ ✹❂❀❂✴✷❉ ✲❚❆✳ ❆❂✴✷✸❋■✴✴❈❆ ✼❅✺❀✴✸✲❍❈✲❉ ❙✯✹ ❈✷ ❚❀❚❆✶✴✲❃ ✁✂❬✂ ❭ ☛☞✌✝ ✍✑✞❪❫✆✑❴✞❪✟✠ ✪✚✫✩✦★✙✫✬✭✢✘ ❄❅✳✲✺✲✲ ✴❂✰✹❂✷❂❆✶✴❃ ❈✴✱✳❈ ❁❅✳✲❋❈ ❍❈✼❅■✴❈❃ ❄❅✳✲✺✲✲ ✴❂✰✹❂✷❂❆✶✴❃ ❵ ❛❜❝❞ ❡ ❢❣❤✐❤❞❥❤❦❥ ❧♠♥ ❵ ♦♣ ❤q❥rstq✉❥r❦ ❢❞❣t✈✇ ✇ ①❦②✈✈❤❞③ ④tq⑤✇❣❝✈ ⑥❤❞❞⑤❢❦❝✐ ❝❦ ✇ ⑥❤✐srq❥t♣t❥❥ ❦❤⑦❥②❦❦♣❤❥❝❥❤q ❧❦❤⑦❥❥✉⑧⑨❦⑩

❦❤⑦❥❦♣r⑥♥ ❵ ❶t❦♣❥t⑧❤❜✇❥✉s s❝❜♣❝❦ ❤❦❤❥❝❞❷ ❸❹❺ ❞✇⑧ ❵ ❻✇✈❥❤❜❢rq❢❦ ④❤❜❥③♣❝❦ ❤❦❤❥❝❞❷ ❺❹ ❞✇⑧ ❵ ❽✇✐⑤ ❾❜❤✐⑩ ❿tq❥❥❝❜ ⑥❤✐❦♣❾❞❥❤❥❝❦❤❷ ➀❹❸➁ ❞✇⑧ ❄❅✳✲✺✲✲ ✴❂✰✹❂✷❂❆✶✴❃ ❨❈ ✳❁✿✺✹✺❆✲ ❩ ❋❈✼❅ ❆❂❍❂✲✴✶❉ ✼❂✴✻ ✴❂✰✶✴✷✳❉ ❆❂✼ ✹❂❆❆ ✽❂✼✺❆❉ ✿❈❁✳❃ ➂➃➄➅➂➆➃➇➈ ➉➊➇➅➇➇➋➌ ➡➢ ➝➛➜↕➣↕ q✏✚q✌✠✖✌✉✡✌✠❶ ✏✜✟✙✠✏☞✉✏t✇✚ ✛ ☞✉✌✍⑨✌✙q⑩✤✉✌✠✠✜⑨✠⑩✠☞✒✍✇✙✟ ☞ t✌✖❷❜ ☞✉❷q❶✑✜⑩✙✛✌✖✌✠ ⑩☞ ✏✉✒✖ ✖❷q✌✠✖✌✉✜⑩✙✛✌✟ ✠✗ ✏t✌✠✌✤✔ ✒

✍✜✏✙✛✒✜✠✏✠q✇✙✛✒✙✢✏✚ ✇ ③ ✍ ✇☞✇q✏✚✡✟ ✠ ✌✚ ✌ ☞③ ✠ ✟t✌❜ ✚✌✌✤✛✌✉⑩☞⑩✠✏✍✏❸❀ ❃✠❈✏q⑩✤✍✌✡✏❸ ✠✏✙✑①t✌✏q✏✠✖✒✉✇☞✡✒✉❹❑❅✧❈▼❉ ❺❑ ❇✧✻❇✧❈ ✦✫✧✪✹✧❇✧❇❄✼❈ ❑ ❇❃ ❅ ❇★✪❻✮❇❄❋❈✮✻✪❁✼❄✫✧❅❇✼▲❁❃ ❈ ❍✧❈❁❃❈❋✽★❅✿❄❃✻✱✼❅✮❄❃✼❅✿✮ ❊✧✻✧✽✧✻ ✪❋❅★❅✭★❆❆❋❏ ❋✪✯❈❋❅✯❇✮✻❇✼✪❄❃ ❑ ❑ ❈❴✧❈❇✧❈❈❇✼❅❆■❈ ❃❅ ❍ ✧ ❈❇✧❈❈❇✼❅❆✿ ✻ ✧❄❃ ✷ ✮ ✧✭✧✻▼❅✼✽✪✧❀ ✭★✽✫ ❅❆❋❆✮❈ ✮ ✹✺✻✼✻✧✻ ❅❆❁▼❂✹✼❄✫ ❇✿❅✼✪✭✧✻❃❑ ✸✹✺✻✼✻ ❅❆❁▼❂✹✼❄✫✧❇ ✼ ❇★❅ ✽✫✮❇★✪❃❅❋✽✮ ✮❆

❅❅❆✧❅ ✱❁✮✽✫❃✻❅✧✻✻✹❃❄❂✧❄ ❊✧✮❁✮✻❇★❆❋❅✷ ✳✮❈❋✮❆❊❊❃❽❅❅❆✧❅✿ ✧✯✪✾▲✮❃❅✧❊✼❅❆❃ ❅✻✮✻❃❅❆✻❃❇❋❇ ✮❈✮▲❏❋❄✧❅✧✻✼❄ ✳ ✮❆ ❴✧✪✻▼❆✼❅❽ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ ✴✵❀➀❀✴❾❾ ❿✧❊❍ ✧ ✪✻▼❆✼❅✧❇❽ ➁❄✧✯✹★❄❃ ✮✪✻▼❆✼❅❽ ❽ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑❑ ❀❀➂➀❾❾ ❢❻✽✫❻✻❃❍ ✧ ❿❆✧▲❅❆❃ ❅❽✾❽❑

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ ❺❀❺❀✴✵❾❾ ➃❄✻✯❊❋✰❃ ➄✼❈✸❇✯✻✹❃ ✧✽✧❆✻✧✻✼❅➅✴❄✮▲❽ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ ✶❀❀➆✶❾❾ ★❇✮✪❂❃❋❈❃❅ ❃❄❍✮✪❇✻✯❅❽ ✁ ✂ ✄☎✆✝✆ ✞✟✠✡☛☞✠✡✌✍✎✏☞✏✑✒✓✠✒☛✍✒✔✕✡✟ ☞✟✟✖✖✗✢ ✘✙✏✚✠✡✟ ☞✣✒☞✕✌✖✌✒✔✕✡✟☞✟ ✎✒✍✚✑ ✙✌✎✏☞✠✡✌✙✒✒✙✡✛✜✚ ✖ ✏✙✑✒✔☞☛✍✤✌✍✛✌✥ ✦✧★✩✪✧✫✬✭✮✯✰✧✪✱✲✳✴✵✶✶✷ ✸✹✺✻✼✻ ✽✫✾✽✫✿✻✾❀ ❁✮✽✫❂❃ ✮✽❄★❅❆✻❃❇✯❅✰✼❈

❈★✮❈❈❁✼✽❆✧✻✻★✪❉ ❁★❅❃ ❊✧✮❁✮✻❇★❆❋❅❀ ✮✹✧❈ ❈ ✫ ✧❈ ✮ ❅❆❁✧✻✧❇ ❍ ✫✻★❄★❅❅❋✽❋✻ ❇❆❁✧✻❈ ✧ ❄■❈ ❀ ❁✮✽✫❇❆❁✧✻❁✧✹✧✽❅❆✮❇✿ ✻ ❏ ✯ ❇❀❁✮✽✫✭✧❈ ✫✪✧❋❈❉ ❈❆❋❅✼❅✮❆❋✪❋❅❑✬✼❈ ✿✻❏✯❇❑ ✸ ✹✺✻✼✻ ✮❈❏✮✮▲❁✧✻▼ ✪✼❅❆✧❃ ✮ ❊✧✭✮✻★❈ ❋ ❅❀ ✮ ❊✧✮❁✮✻❇★❉ ✮❈✮▲❏❈❋❃✮❄✹✧✽❇■❈ ❄❊❆✻✧✻■❄❇❇✯✪✮✻✿❁ ✱✪✮❂❃❇❋❈❃❅✷✼❅✻■❄✧✻❃✱▲✮❈ ✻✿❁✷✹✺✻✼✻✧❇✧✻❑ ◆❖ P◗❘❙❘❚ ❯❱❯❲❘❳❲❨❩❬❭ ❁✮❈✮✹❃❈✫✧❄ ■✪✧✽✧✻❀ ❅✼✪■❈✼❅❀ ✹✺✻✼✻ ❋❈✻✮❈★❇★❉ ❪ ❫❋✪✯❄❇

❆★✻✻❅✧❊✧✻✱☞☛✠☛✍✏✷ ✻✯❄❇✧✽✫■✪✧✽✧✻✱❉✠✒✜✟✏✏✙✠✏✠✟ ✢✕☛✙✓✠✟✒✷ ✒✷ ❪❪ ❴✧❈❵✻■❈✻❋✪✯❄❇❀✹✧✽❄✫❃ ✻ ✧✻■❄❇❅❆❁✧✻✧❇✧✻❀❅❆✧✪❁✧❇✧✻✱✠✍✏✙☞✕✚ ❛❈✻❋❁★❈✿✒✻✢✏✜✕☛✠✏✠✟ ✯❄❇ ❁✮❈✮✹❃❈✒✢❜✌✖✠✒✜✟ ✫✧❄ ✮❇✮❂❋❈ ✫✻❀ ❁✮✽✫ ❅❆❁✧✻✧✻ ➇❖ P◗❘❙❘❚ ❭❬➈❭➉❥❯❘ ❪ ✱✍✌☞✌✓✠✟ ✏ ✷ ✻✧✪✧✹✻■❄❇ ❇✼✻ ❅❆✧✪❁ ❇❆✻✻❀ ❁✮✽✫ ✮ ❪ ✸✹✺✻✼✻❃❇★✰❇❋❆✮✻✹✧✽✭✮✻❋✪★❆❋❅✮✧❅✧✻✼❄✮❈ ✧✽❍★❄✻★❉ ❪ ❇■❈❝❅❅❆✧❇✻✻✧✻✼❅✻ ❁ ❃❈ ❋ ✽✽✮❈✱❉☞✠✒✜✟ ✏ ✷ ❅✮❊❊❋❈ ✻ ✮❈ ❋

❄★❅❅❆✧✹▲★❄✻★❇❽ ➊ ✸✹✺✻✼✻❃❇★✰❇❋❆✮✻✮❅✧❊✼❅❆✧✻❃✼❅✮❆✮❄✧❅❆✻✧❆❃ ★❈✾✽❃✮❃ ❪ ❞✾✪★❅❅❅❆✧❇✻✻✧✻✼❅✻❅❆■❄✻✧✻■❄❇✹✧✽❀❅❆✧✪❁✧✻❀❂✮✽✮❉ ❄✮✻★✻✧❈ ✻ ❋❁★❈ ✿ ✻ ✯❄❇✱✌❡☞✠✟ ✍ ✕✏✠✟ ✒ ✷ ❇★✰❇❋❆✮✻❊✾❈ ✻✧❁▼❂❃❇ ❅❅❆✧❀ ✼❅ ✹❃❄❂✧✽✫❃❇ ❅❆✮❇✻✧❉ ✫✪✧❋❈❈✿✻❏✯❇ ✮ ❅❆✧✪❁✧❇ ✧✽✫✹❋❅✭★❆ ❁✮❈✾ ❄★✪✹❋❈❃❅ ➊ ✪■❈✸ ✹✺✻✼✻ ✧✻❄✧❇❁✮❄❄✮❇❅✮❏ ❋❃❆❅✽❋❈ ✻❅❆✧✹▲★❄✻❏ ✮❃❑ ❇✧❈❈ ❍✧❈✧❈❄❃✧ ❪ ❢✧❈❁❃❅❆★❄✫❋✻✱✍✌❜✷ ✧❈ ▼ ✻✻❃ ❇❃ ❁ ❋ ❅❄✮❇ ✹✧✽ ✹❃❄❂✧❄

❍✼✪❈❋❅❊✮❄❇✧❈ ❃✽✼❄✫✧❃❄✧❇❀❈ ✪✽❆✿✮❆✻✧❄❃✧✽✫■✻✻✹✺❇❂✼❅✻❀ ❇★❄❉ ❆✿❈ ❃ ✯ ✹★✻✿ ❑ ❣❖ ❤❱✐❭❙❩❥❦❱❧❘ ❯ ♠◗❘❙❘♥❧ ➊ ❿✻✮❊❃ ❈ ❋❈✧❈❇❊✧❄✹❃ ✮▲★✻✧❅✧✻❄✼❃❄✴✭✾❄✮▲★❅❈ ✧✻❈★✧❇✪✮❇✧❈ ✻✧❈❍★✽✮❂✭✮✻ ✾❀❅■✪❉❑ ✽▼❅✧❅✧✻ ✹ ❋❈ ❃ ❅ ❁❃ ❆ ❅✽❋❈ ✮ ❈ ✻ ✪✧❇✧❂❄❃ ✮❁✮❈❈✮✻✼❅✧❈❈✧❄❏✮❁❁✮❈✼✽❆✼❅✧❁✮✽✫✧❈ ❈✮✻♦✟✙✑✟✓✏✠✟✒❁✧✻✼❅✧❀❁✮✽✫❃ ✌✠✓✒✙✠✍✏✟✙✑✟❅✓✮❊✧❉ ✏✠✟✒♣ ❪ ✸❇★✰❇❋❆✮✻✮❈ ✮▲❏❋❄✮ ✹✺✻✼✻✧❇✧✻ ❍▼ ✰❅★▲★✪✻❊✮ ❈✧✭✧✻ ❪

✸❏✧✽✫✮❂★✻✻✹✺✻✼✻✧❈ ★❅❆✻✮❄❃ ❽ ✮❁✮✻❇★❆❋❅✻ ✹✧✽✧❈▼❆▼ ❂❄✻✼❅✭★❆✮✻✮❈❑ ✸ ❈✹✺✻✼✻ ✧❈❁✼✽❉ ✴❑ ✸❈✻✮✪✻★❆❄✮❇✧❊❊✧✮✰❅★▲★✪✻❊✮❀✮✹✧❈ ✮✰❅★❄✫ ❇★✰❇❋❆✮✻❻ ✹✺✻✼✻✧❇❽ ❇❃❅✫✧❊❊✧❇❄✼❈✮❁✼✪❁✧❅❆✻✼❅ ❊✧✮❁✮✻❇★❆❋❅★❇ ❆✼❅✼✪✧✹✧✽✭★❆★✻✻❂❄✻✼❅✻❊❊❅❆❃❄✻✧❄❋❈ ✭ ✮✻❑ ✓✏✠✟✮❆✒ ❃q✟❂▼▲★❄✻ ✠✏✚✟☞r✮❆❋❈ ❈✮❅❆✺❇ ▲★✻❇❃❆❋✪✾❈ ✮✽✹✺✻✼✻✻✧❈❇✧❆✧❈ ❉ ❺❑ ❇❃❞❆✧▲✧❅✪❃ ❅✧❊❊❀✹❃❄✻❺✶✶✹➋✱▲❈ ❑ ❈❋✽✫✼❇❅✼✪❁❀✮✪✻✪★❅❆❇✾▲❃✮✷❑ ❪ ✘✙✑✟ ✭✧✻▼❀ ✰❅✮❇

✭✮✻❋✪★❇ ❇❆✻✻ ✹✧✽❁❋❉ ❆ ❃ ❇ ✾❏ ❻ ✹✺✻✼✻✧❇❽❇❆✧▲✧❅❅✧❊✼❅❆✧✻❃❊✧✮❁✮✻❇★❉ ❈✮❅❆✻✭✮✻✾❀✮✹✼✪❈ ✧✽✧❈①r ✼✮❅❈❊✧✻✧✽❅✼✽ ✧✭✧✻▼❅✼✽✧❈✧❈❅❃▼❅★✪❊✮❄ ✹❃✻❋❈✻❑ ✹✺✻✼✻✻✧❈ ✹✧✽✮❆✴✶✶✶✹➋❉✻✱▲❈ ❆❋❅★❇❅★✪★❈✭✮✻✾❇❃❂✧❑❛❆✧❇❄✼❈✮❁✼✪❁✧❅❆✻✼❅❄✧✹✭✮❈ ✮❂❏✮ st☞✉✒✚ ✈✭✧✻▼✠ ✟✙✱✮❆✑✟✖❃✇✓✟❂▼▲★❄✻ ❑ ✹✮❄❂✯❈ ✮ ❉❀✧▲✧❇▼✹✺✻✼✻❀➌➍➎➁✷❑ ❪ ❇✧❆✧❈ ✹✧✽❁❋❈✮❅❆✻✭✮✻✾✷ ❉ ✮ ✹✺✻▼★✪❉ ❑ ➏✮✽✮❅ ✪❃❆❃❇✾❏ ❻ ✹✺✻✼✻✧❇❽✮❈❃❅ ▲❈❊✧✮❁✮✻❇★❆❋❅★❇ ❑

❇❃✻✧✪❏✧❅❆✻✧✻✻ ✻✮✪✻★❆❄✮❇ ❍✧❈❅▼ ✭✮❉ ❁★❅✮❆❋❈ ✻ ✮❈ ✮ ❈ ✧ ✽✰✼❈ ✪ ✮❁✧❆✧✻▼❊❊❄✧❇✿ ✻ ✼❈ ✻ ✹✺✻✼✻❄✧✹✼✪▼❈ ❅❃ ❀ ✹✧❈ ❈ ❇ ✮❅❃ ❀ ❃❄✻✪✮✰✪✮❄❃ ❂❄✻❀ ✼❅ ✮❆ ✮❄✧❅❆✻✧❆❃★❈✾✽✯❅ ❅❆✮❇★✪❁★❅❅✮❈ ✧✽✫✧✻✼✪✻✼❅❉ ❃❇★❆★✻✻ ❂✧➐✮❁✼✪❁✧❅❆✻✼❅❄✮✽✫★❊❊❀✹❃❄✻✴✶✶✶✹➋❑✸❊✧✻✧✽❍ ★❉❑ ❊✧❄✭✮✻❋✪★❆❆❋❇✹✧✽✮✹✺✻✼✻★▲✻❃✹❋❈ ❃ ❅ ❃ ❂ ✧❏ ✼ ✻❑ ▲★❅❆✻★▲✧✪✮✻✿ ❁ ✹✧✽➑✽✫✧❈ ✼ ❅✻❀ ❇✧❆✧❈ ✼ ❅✻ ❃ ✽ ✼❄✫✧❈ ②✌✚✏✠③q❁✼✽❆✧✻✻▲✪★✽✪✮✹★❆★✻✻❀

✟✙✑✟✖✇✓✟①r✽✫✾✽✫✿✻❋❅❁✮✽✫❋❈ ❈✮▲★✻❏ ✮❁✿✱✮✻❋❅✼✪❂✧❉ ✸✽✮❅✱▲❈ ▲★❅❆✻★▲✧✪✮✻✿ ❁ ✹★✪❊❃ ❂❃✻❋❅❉✹★✪✻✮❈ ❃✻❋❅★❄❃✮✪❋❄✫✮ ✹✮❉ ❪ ❇✼❊✧❄ ✧❈ ✧ ❇✻✿ ❁ ✹✺✻✼✻ ❊✧✻✧✽❉ ❑ ✹❋❏ ✪ ✧❆✧❇✰❃ ✾ ❀❈ ★ ❊✧✰✻★✹❃ ✮ ▲✯❈ ✹ ❅ ✷❑ ❅✼✽✹✺✻✼✻✻✧❈✟☞ ❇✧❆✧❈✭✧✻▼✷❑ ✻❋❅✮ ❊✧✮❁✮✻❇★❆❋❅❃❂▼▲★❄✻❏✮ ✮❈✮▲❉ ❪ ➌★❁❋❊❊❃✰❅★▲★✪✻★❅✿ ❏ ❋ ❄❈ ✧ ✭✧✻❅✼✽✧❅❽ ✴❑ ➒❈❈★❆❋❅✽✫✮❇★✪❈ ✧✻✹✧❄✻▼ ✹✺✻✼✻✧❇❇★✪ ✮ ❊✧✮❁✮✻❇★❆❋❅ ❄✼❈❇■❈ ✮ ✭✮❈❋❉ ④❖ P◗❘❙❘❚ ⑤❧❱❧❧⑥⑦❧❥❙❩ ✮ ✻❃❈

✮ ✽✴✶✶❾✱▲❈ ❑ ❁✼✪❆▼❇✾✪❇✼▲✧❇✷❑ ❺❑ ❿■✪✽▼❅ ✹✺✻✼✻✧❇ ✧❅✧✻✼❄ ✮ ❊✧✮❁✮✻❇★❆❋❅ ❄✼❈❇■❈ ✮ ❊✧✻✧✽❉ ✴❑ ✉✏✏✜⑨✠⑩✠✠❶✚✌✚ ⑧s ✜⑨✠⑩✠✟ ✔✌✚q✟✚q✇✇✍✡✏✠①✌✤⑩☞✉☞⑩✤✟✇✚ ✤✒☞③✠✇☞ ✟☞✜✌✍✌✠⑩t✌✙✢✚✏✕✒✠✖✟ ✜✌✚✛ ✏✠✏✍✠✏✚ ✜ ✏✉❜ ✹✮✪✮❂✮❄❂✾❅❆✧✪❁❃❇❋✪★❅★❂❋❅★❇✮✻❅❆✧❄❁✧❂❑✸❊✧✮❁✮✻ ✚✏✖☛✚✇☞✇✠✢ ❇★❆❋❅✪❁❃❂ ❃❂✧❃✽ ✭✮❈✮❅❆✻✭✮✻✾✮❊✧✻✧✽❋❈❈✮▲★✻✪✧❄❂✧❆✼❉ ➓➔➣➓↔➔↕➙➛➜↕➣↕↕➝➞ ➟➠ ýþ ú øùöôö ✁ ✂✄☎✁✆✂✝✁✞✟ ✠ ✡☛ ☞✌☛✡✁✄✍✌✎✏ ✑☛✄✝✒☎✒✌✓ ✂

✑☛✄✌✍✔ ➐➑ ➒➓➔➣➔➓↔↕➙➛ ➛➜➝➞➟➠➡↔↕➢ ✕✒✌✓ ✍✄✓✞✖✍ ✑✍✗✍ ✘ ✒☎✁ ✌✍✄✌☛☞✞✍✆ ✡✕✟ ✍ ✙ ☛✞✌✌✚✄✂ ✁✆✟ ✛✟ ✜✕✁✆✌✎✏ ✑✢✌✂✌✁✆ ✁ ✁✌✂✞ ✍ ✝✁✍✏✍✌✆☛☞✓ ✣✍✕✍ ☞✌✣✍✌✤ ✍ ✝✁✌✁✗ ✓✕✕✍✡☛✌✄✁✞☎✁☞✂ ✁ ✂✄☎✁✆✂✝✁✞ ✥✡✕✟ ✂✄✏✑✢✌✂✌✁✆✦✟ ✠ ✁✝✂ ☞✒ ☎✒✍✗✞✤☞✒ ✻✁✕✓✕✕✎✌✓ ✓✌ ✆✚✏✁✌➤✁✞ ✍ ✌✓✄ ✠☞ ✍✞✁ ☞✌✁☞✒☛✕✤✗✒✍✒ ✑✢✌✂✌✒ ✆☛✙✆✓☞✍✌☛✌ ✥✍ ✑☛✄✝✒☎✒✌✓ ✌ ✆✍✕ ✌✚✄✌✂✞➤ ✆☛✞☞❽✕✌✓✙✒✤✆ ✍✕✍✡✧✓✞ ✡✄✁☛✡✁✄✍✌✎✏ ✏✒☞ ✗✓✕✍✔ ☞✍✆✑✓✆✔ ✂ ✑☛✄✌✍✕✒✌✓ ✌✦

✡☛✞✌☛ ✍✞ ✧✁✕☞✒ ✍☞ ✠★✠ ✥✩✪✫✬✭✮✯✰ ✱✲✮✭✳ ✌☛✆✄✍ ✆✁✄➀✕✣✁✌ ☛✄✟ ✫✴✵ ✲✶ ✩✰✫✷✴✸✫✷✭✲✹✲✺✭✷✴✷✦ ☛ ☞✌✓✕✖☛☞✓ ✍✟ ✠☞ ✁✕✁✆✌✎✏ ✑✢✌✂✔ ✌✁✆ ✝✁✌✁✗✁✒✞✁✆ ✆✝✟ ✻✁✕✁ ✠★✠ ✼✟ ☛ ☞✌✓✕✖✝✍ ✌✍✄✌☛☞✒✆✘ ✁☞✁✆✔ ❈➥❅➦❆■❄❄ ✞✂✕ ✍ ✝✁✌✁✗✁✆✞✂✕ ✍ ✑✢✌✂✌✒ ✣✍✕✓✕☛☞✓ ✽ ✾✿✾❀✟❀❀❀✟ ➧▲❃❂❋❅❆❄■➨ ❁❂❃❄❅❆❇ ❈ ❉❊❄❊❋ ❅❆❆❍■❄ ▼◆ ❖P◗❘❙❘◗P❚❘ ❯❱❲❳ ▼▼◆ ❖❨❩❬❚ ❘❙❚❭❪❭❚❨❫❘❙❚❭❴ ❵❛❭❜❘❜❫❛❘ ❯❱❝❳ ▼▼▼◆ ❞❡❢❩❜❘ ❘❙❚❭❪❭❚❨❫❘❙❚❭❴ ❵❛❭❜❘❜❫❛❘ ❣❳ ▼❤◆

✐❚❵❜❥❦❚❨❙❛❢❧ ❛❢❢♠❦❜❧❜❵ ♥❣❳ ❤◆ ♦♠❢❛❢❢♠❢ ♣❚❨❩❚P❚❧q ❛❢❢♠❦❜❧❜❵ ❝❲❳ rsts ❏■❑❄❆▲❄❅❂ ➭❴❨❴❥❛❢❴❘ ➯❭➲❧❴❨➳ ❢♠➵❜❭ ➸❞➸ ▼❱ ➸❞➸ ▼▼ ➺❚❢➻❚❘ ❪◗❭❵◗❦ ➼❯ ◗❪ ♣❚❢❚❧❧❴ ♣◗❭➽♠❵ ◗❘ ❥❴❨❫❚❨ ♣❚❢➾ ❨q❧❧ ❨q❱ ❵♠❭❫❴❜❪♠❘❙❵➲❢❛❭❴❘ ◗❘ ❬❚❥♠➾ ❧❜❢➚P❴♠❴ ➵❚❧❚P❘◗P❚❵ ➭❚❢❢❵♠❘ ❭➪❨❧P❚❨ ❵♠❭❫❴❜❪♠❘❙❵➲❢❛❭❴❘ ◗❘ ❥❚❢❢❵♠❘❴ ➵❚➾ ❧❚P❘◗P❚❵❱ ❭❜❘❘❙❴❨❫➲❢♠❧❡ ❫♠P♠❨♠➾ ❧❜❵❱ ❥❚❢❢❵♠❘❴ ◗❘ ♣❚❢❬♠❘❴ ❘❚➵◗❘❙❚❧ ➺❚❢➻❚❘ ❪❴❙❚❢❚❧ ➼❯ ◗❪ ♣❚❢❚❧❧❴

◗❢❚❧❵❜❭❱ ❵♠❭❫❴❜❪♠❘❙❵➲❢❛❭❴❘❱ ❪❚❘❚➾ ◗❘ ➲❭❜❢➚➾ P❴♠❴ ➵❚❧❚P❘◗P❱ ❫❴♠➵❚❧❚❘❱ ❘❙❧❚❭❜❴❫ ❧❚❭❛❦❴♠❱ ➸➶❖ P❛❧❢➚❵ ➹❪♠❨❧❴❧♠❧➘❪ ❪◗❭❵◗❦ ❥❴❨❫❚❨ ♣❚❢❨q❧❧ ❨q ◗❘ ➼❯ ◗❪ ♣❚❢❚❧❧❴ ♣◗❭➽ ❖➹➴ ❣❯ ◗❪ ♣❚❢❚❧❧❴ ♣◗❭➽♠❵❱ ❝❯ ◗❪ ♣❚❢❚❧➾ ❧❴ ❨q❵❱ ❵♠❭❫❴❜❪♠❘❙❵➲❢❛❭❴❘ ➵❚❧❚P❘◗P❱ ❫❴♠➵❚❧❚❘ ✉✈✇① ②③④⑤②⑥③①⑦ ✈⑧⑨✈⑩⑥❶①⑦ ①⑤❷❸③⑥❹✈ ❺ ❻✒✡☛✏☛✕✁✑✒✍✘ ☎✁✣✒☎✄✓✙✒✤ ✥✍ ✕✁✗✗✖✍✆☛✄✒✝✝✦ ❺ ✖❽✕✕✍☎✓ ✥✕✂✗❾✌✒✘ ✣❾✗✖❾✌✒✘ ✗✖☛✑☛✄✔✝✂✕✘ ☞✚✏✁✌✆✚✔

➷sts ☞✒ ☎✒❿❾☞ ✏✍✗✖ ✆✚✄➀✕✎✄✌ ✗✁✞✞✖✁ ✁☎✂ ✘ ✌✁ ✌➀✄✁✗✒ ☎✒❿❾☞ ✉ ➬➅③⑧➬③➅❶①➮➱ ➱⑦⑥②✃⑩❐❶①⑧✈ ❒③❐③❷①❹②⑤✃③ ✏✍✗✖ ✆✚✄➀✕✎✄✌ ✗✁✞✞✖✁ ✁☎✂ ✘ ☞✁✡ ☞✒ ✦ ❺ ➁✄☛✑✝☛✁✑✝✤✕✒✍ ❺ ✠✆❽✌ ☞✁✄✏✒ ✁✕✂✗✌✁✕✁✞ ✂✗✁✆ ✌✂✆✢✁✆✟ ❺ ❻✁✏✁✞✖ ✁✞☎☛✆✄✒✞ ✁✗✖✁✞ ❾✕✖✝☛✑✕✓ ✥✡✍✞✙✄✁✍ ➂ ☎✒✍✔ ❺ ✠ ✏✒☞ ✗✓✕✍✌☛✆ ✻☛✞✌☛ ✍✆✘ ✆✚✌✁✕✁☞➤✆✘ ☎✁ ✞✁✑ ✍✝ ☞☛✕❾✌ ✂✄✔ ✝✁✌✁ ✘ ✡✍✧☞ ✑✒✄✒✗✖ ➂ ✣✒✡✁✄✌✒✄✁✤☞✒ ✘ ✑✁✕✕✂✆✏✁ ✁✘ ✑✁✕✔ ✕✂✆✏✁ ✁✆✂✄✁✗✔✁✕✂✗✌✁✕✁✞ ✂✗ ➂ ✡✕✟

✠☎☎✒ ☛✞✔✆✤✄✦✟ ➩❊❄❊❋➫❂■❍■❑❄■➨ ➌✄✁☛✡✁✄✍✌✎✏ ✆✒✏✒☞ ✗✓✕✓ ✍✕✍✌✌ ✙ ✍✆ ✄✒✌✆✓✞ ✥✽ ➉❮✦ ✝❽✆✔ ✆✍✞ ✻✁✕ ✑✒✞☎✍☎☎✒✗ ✒ ✑✁✄✁✌✕✁✞ ✝✁✌✁✗ ✂✗❰ ❺ ✜☞✁✆✞✁✆ ✍ ✏✒☞ ✗✓✕✍✌☛✆✞✍✆ ✙ ✍✆ ❀✘✾❮✔✍ ✏✓✕✌☛☞✌✍✌✧✍ ✑✁✗ ✏✍✕✍✑✁✞✞✖✒✄✁ ✍ ✝✁✌✁✗ ✆✁☞✁✕✂ ✂✌❰ rs➃s ➄➅➆❷⑦✈✇② ②③④⑤②⑥③①⑦ ✈⑧⑨✈⑩⑥❶①⑦ ①⑤❷❸③⑥❹✈ ❺ ✠ ✡✄✁☛✡✁✄✍✌✎✏ ✆✒✏✒☞ ✗✓✕✓ ✌➀✞✁✌✑✁✞✌✁ ✝✁✌✁✗ ✂✗✁✆ ☞✢✄✂ ✂✄✁ ✍✕✆✍✕✑✍✌✕✍✞❰ ❺ ✠ ✡✄✁☛✡✁✄✍✌✎✏ ✆✒✏✒☞ ✗✓✕✓ ☛✆ Ï❀❮✔✓✌ ✁✕ ✕✁✣✁✌✞✁

✣✍✗✖✔ ✞✒ ✑✒✞☎✁✞ ✆✚✏✁✌✆✁☞✑✂✞✖ ✞✂✕✆➀✕✟ ✥✼✄☛☎✍✕✑✒ ✣✒✏✍✌✆☛☞✓ ✿ Ð✍✄✞✍✄☎ Ñ✠✘ Ò✒✕✕✒✍✑ ÓÒ✘ ❺ ❻✒✡☛✏☛✕✁✑✒✍ ✥✍✞✂✑✒✍✦ ★✡✁✞✙✁✄ ✜➇✟ Ô✬✫✲Õ✫✬✯✴✭Ö✫ Õ✯✴✭✫✰✴ ✯✷✷✫✷✷✪✫✰✴× ✯ ❺ ➇✍✗✍ ✆☛✄ ✥➈➉ ✂✏ ✻✁✕✁✌✌✦ ✬✫Ö✭✫Ø ✲✶ ✴✸✫ ✹✭✴✫✬✯✴Ù✬✫ ✯✰Ú ✬✫✮✲✪✪✫✰Ú✯✴✭✲✰✷Û ✩✰✰ ❺ ✠✕❽✕✔ ✏✍✗✖ ✌❾✕✌✓✡✕✓✕✌ ✓✗ Ü✲✵✯✹ Ý✲✹✹ ✱Ù✬✺ Þ✰✺ ßààáâ ãä× åàæçåàã✦ ❺ ✼✑✑❽✞☛✕✤✗✒✍✒ ☞✍✏✍✄ ✥✍✕✕✁✄✗✒✍✘ ✒✑✑❽✞☎✁➊✙✒✁✞✙✒✍✦ ❺ ➋✍✄☎✒☛✏✍ ☞✆❽✕✓✄✒ ✝✁✌✁✗ ✂✗ ❺

➌❽✕✑☛✞✓✕✒ ✝✁✌✁✗ ✂✗ ✥✄☛✑✕✤ ✕✂✗☞✂ ✦ ❺ ➍✁✄✁✝✄☛✏✍ ☞✆❽✕✓✄✒ ✝✁✌✁✗ ✂✗ ❺ ✼☎➀✕✌ ✏✁ ✁✁✕✂✗✌✁✕✁✞ ✂✗ ✠ ✑✢✌✂✌✒ ✁✕➤✆✂ ☞✎✌✂ ✙✂✕✧✍✘ ✣☛✗✖ ✍ ✑✁✗✻✁✕✁✕➤ ✝✁✌✁✗✁✌✘ ✑✁✗✻✁✔ ❺ ✼☎➀✕✌ ✁✞☎☛✆✄✒✞ ☞✍✏✍✄ ✕✁✕➤ ✒☎➤✝✁✞✘ ✑✁✗✻✁✕✁✕➤ ✑✤☎☛✞ ☛✡✁✄✓✕✧✍ ✍ ✁✝✂ ☞✟ î✫✺✸✯✴ï✬✲✳ ❺ ➎✂✄☞✂✆✁✞✖ ✂✗ ðï✷✯× ✍ ✝✁✌✁✗✁✌ ✍ ✌✁✄✏✁☞✁✌✌ ✝✁✍✏✍✌✆☛☞✓ ✄✍ ✍✕✆✍✕✑✍ ✓ ✌✁✏➤✘ ✍☞ ❺ ➇✍✕✒✗✞✤✑✍ ☛✡✌✒✑✓✕✒ ✑✢✌✂✌✒ ✻✁✕✌✂✌✁✕✁✆✁✌ ✝✒☞✌☛ ✎✌✤✘ ✍ ✝✁✌✁✗✁✞

✏✂✗✄✁✣✍✧✔ ❺ ✼☎➀✕✌ ✍✕✆☛✣☛✕✒☞✑❽ ✌☛✌✌ ✑✢✏✁✕✁✌✁✆ ☛✄✍✘ ✁✕✕✁✞➤✄✒☞✞✒ ✆✁✕✕ ✂ ❺ ➏✄☛✗✝✁✌✁✗ ✂✗ ✆✁✕✕ ✓✕✕✎✌✍✞✒ ✍ ☞✁✄✏✁✆✘ ☞✁✄✏✄✁✞☎ ☞✁✄✁✆ ✑✢✆✚☎✂ ✂✌✟ üü è➑ é êë↕ì↕➜ ➔➡í➢ì➞➝➙↕ì➞ ☞➀✆ ✂✗ ✁ ✁✌✂✞ ✣✁✕✖✄✁ ñòóôñõòö÷ øùöôööúû ➳➵ ➫ ➨➩➦➤➦ ✁✂✄☎✆✝✞✂✟✠✡☛☞✌✄✆✟ ✌☞☞✂✍✝✎ ✏✑✟✍✆✄✌✒✆✓✟ ✄✑✔☎✟✠✑✄ ✕✑✎✂✖✝☞✆✡☛✟ ✌☞☞✂✍✝✎ ✗✑✟✑✘✙✡✚☎✛✟ ✕✌✜✘✙✡✚☎✛✟ ✢✔☎✝✡✄✆✔ ✣✌✠✎✂✄✎✌✟ ✤✓✥✞✦✠✣✝✘✑✝✟✠✎✌✠✆✟ ✧✘✘☛✔✝☞✓★✆✂✆ ✌☞☞✂✍✝✎

✢✔✑✄★✑✎✆✡✂✆ ✑☞✎✛✄✛✟✑✡ ✩✪ ✫✬✭✮✭✯ ✰✱✲✳✴✵✶✮✷✸✹✺ ✤✠✚✞✻☎✘✛✔✼✔✑✡ ✘✆✔✻✟✦✎✣✑✎✻ ✂ ✘✙✎✛✎✆ ✑☞✜✌✄✌✟ ✂☞✂✎✎ ✞✂★✼ ☛✎✌✔ ✜✑☞✑✔✎✡✑✠✻✽ ✂ ✔✝✄✘✌☞✆✟✂✔ ✑☞✞✌✄✎ ✑✟✑✘✛✔✼✑✡ ✾✝☞✼✂✥ ✘✂✎✌✎✓☞ ✑☞✎✛✄✻ ✡☞✆✔✆✡✂✆ ✞✌☞✎✝✠✌✟✽ ✘✑☞✼ ✂ ✖✑✎✑★ ✾✑☞✛✍✿☞✛✟✛✎ ✖✑✾✝☞✼✌✟✝☞✜✂❀ ❁ ✘✑★✑☞✻✠✛✟ ☞✑★✾✝✔✎✝✟✂✖✖ ✂☞✂✍✑☞✞✑✆❂ ❁ ✘✙✎✛✎✑✡ ✑☞✻✎✎ ✘✑★✾✑☞✑☞✻ ✑☞✻✡✛✟✠✦✎✛✟✥✡✆✞✆✠✟★✌☞✌✟ ✟✠✿✡✟✛★✑✟❃ ✕✙✎✛✎ ✡✚✠✖✑✔ ★✝✔☎✝✟ ✂✔✑✟✠✎✛✠✆✂✆

✑☞✜✌✄✌✟✝✡✂✎✽ ✘✓☎✥ ✟✠✑✄✑✟✽ ❄✔✝✘ ✟✑✖✛✟✠✑✎✆ ✎✑✒✣✔✆✡✌✎ ✡✑☞☞ ✂☞✡✂☞✘✂✠✔✆❃ ❁ ✘✙✎✛✎ ☛✎✌✔ ★✝✔☎✝✟ ✑☞☞✑✔✻✄✠✛✟✽ ❄★✼✑☞✑✘✽ ✂ ✣✻✘✛✄✥ ✟✛✡☞✑✎✽ ✞✛✄✔✼✝✘✌✟✽ ✍☛☞✠☛✟✽ ☞✛★✠✛✟✾✄✑✡✞✑✔✒✆✂✽ ✞✆✠✑☞✑✎✽ ✟✠✛✡☞✑✎ ✑☞☞✑✔✻✄✠✛✟✑✽ ✡✝✄✂✆ ✘✝✖✆☞✆✠✌☞✌✟✽ ✂ ☎✄✛✔✑✡✽ ✡✂✥ ✎✛✎✑✄✑✡✽ ✟✑✖ ✑☞☞✑✔✻✄✠✛✟✑ ✟✠✿✡✟✛★✑✟❀ ❅ ❆❇❈❉❊❋❍■❏❑▲ ▼❆◆❖◆P◗◆❆❘◗❙❆❚ ❯❀ ✤✠✂✡✘✂✆ ✎✑✄✿☞✑✎✎✑☞ ❱✂✔✑✟✠✎✑✠✆✝☞✓★✆✂✆ ❲ ✟✑✖✛✟✠✆❳ ✚✟✟✠✑✥ ✾✿★★✛✟✖✑✔❃ ❨❀

❁ ✾✑☞☞✛✍✛✟ ✆☎✑✜✛✞✑☞ ✚✟✟✠✑✾✿★★✻ ✟✠✚✞✻☎✘✛✔✼ ❱✘✙✎✛✎ ✑☞✻✎✎✽ ✡✚✠✖✑✔ ✞✂★✼ ☛✎✌✔ ✂☞✂✡☛☞ ✡✆❳❃ ❩❀ ✕✙✎✛✎✆ ✎✑✄✿☞✑✎✎✑☞ ❱✍☞❀ ✘✑☞☞✡✂✟✽ ✣✂✟✆❳ ✚✟✟✠✑✾✿★★✻❃ ❬❀ ❁☞✂✍✖✑✎✑★✟✛★★✑☞ ❱✡✦✞✿☞✌☞☞✓ ✝✡✝✡✡✂☞❳ ✚✟✟✠✑✾✿★★✻❃ ❭❀ ✕✙✎✛✎✆ ✎✦✍☛✟✟✂☞ ❱✍☞❀ ✞✆✎✌☞✆✟ ❲ ✑☞✑✡✎✦✞❳ ✚✟✟✠✑✾✿★★✻❀ ❪❫❴❫ ❵ ❛❜❝❝❞❡❢❣❤✐❥❥ ❡❦❜❧♠♥❜♠✐❣❛♦❝✐❡✐ ❧♠♣qrst✉❦❞❜❢ ✈❚✇❙✇◆❇❙❆① ❯❂❨②②❀②②② ❲❨❭②❀②②② ✔✂✄✡✓✠✆✟③✟✑✖✛✟✠✆ ✖✑✎✑★ ④❋❑⑤❆❍P⑥✇❍❆❑▲

⑦⑧❑▲◗❑◗❍❆ ▲❈❉❑◗▲❑❇◗❍⑨❑■⑩ ✍☞✑❶☛✟ ✖✄✂✒✣✆✂☞✆✟ ✔❀ ☛☞✔✂✄✆✟ ✔❀ ✄✂☎✆✂☞✆✟ ✔❀ ✍✑✄✝✔✑☛✟ ❷❇❈❉❑◗❸ ❆❍P⑥✇❍❆❑▲ ❹✝✄✔✑✂ ✂✖✄✂✟✆✝ ❱✂ ✒✝✄✔✑✂ ✄✑❺✑❶ ✑☞☞✑✔✻✄✠✛✟✑ ✡✚✠✖✑✔ ✟✛✄✿☞ ✂ ✟✠✂✄☛✣✌✄✎✼✂❳ ❻✝★✂✡✽ ✡✝✄✝✔✌✡ ✎✚✄✛✟✑ ❱✆✔✎☛✖✌✒✆✓ ✡✚✠✖✑✔❳ ✆✂✎✑✄✘✆✂ ✝✡✝✠✎✂ ✛★✛✟ ❻✆✒✂✘✝✡✽ ✎✚✄✛✟✑✡ ❽✼✑☞✻✒✟✻ ③ ★✂✄✂✎✟✛✄✿☞✛✟ ➠➡➢➤➠➥➡➦➧ ➨➩➦➤➦➦➫➭ ❅✇◗❚◗❙❆❆❚✇ ▲❚❖▼❆◆✇❚◗◆❆ ❆❇❈❉❊❋❍■❏❑▲ ❾✼✓★✼✟✠✑✄✑✡ ❿✆✍✝❶✆✂ ➀☛☎✂✎✠✂✞✂✄

❁✟✍✆✄✌✒✆✓ ❪❫➁❫ ❵ ➂❜❛❛✉➃✉❧ ✐s❜➄✉q❜❛ ♣❧❧♠❜➂➅❝❝r ❧♠♣qrst✉❦❞❜❢ ❪❫➁❫❴❫ ➆➇♥✉♥ ❡❛❡♥♥✐ ❧♠♣qrst✉❦❞❜❢ ➀✑✟✎✣✻ ✞✌☞✎✝✠✌✟✝✡ ❱✣✆✍✝✥✽ ✣✆✍✑✄✎✑✄✘✆✂❳ ✗✛✄✠✛✟ ❱☞☎❀ ✡✛✟✻✖✖❳ ✤✠✑✄✞☞✛✠✆✓✡ ✁✑✄✆✔★✛✟✆✽ ☞✛★✠✛✟✆✽ ✡✆✞✌☞✂✟✠✎✌✟✆ ✠✂✞✂✄✝✡✽ ✟✎✖❀ ❪❫➁❫➁❫ ➆➇♥✉♥ ➈♥➉❦✐ ❧♠♣qrst✉❦❞❜❢ ✕✙✎✛✎ ☛✎✌✔✆ ☞✌✠ ✤✑✖★✼✓★✼☛☞✌✟✆ ✠✂✞✂✄ ➊✝✟✠✎✝✍✑✄✂✎✦✞ ✣✌✔✼✌✟ ✛✟ ✣✌✔✼✆✔★✑✄ ➋✛★✠✛✟✆ ✠✂✞✂✄✽ ✟✠✦✞✥ ✛✟ ✛✄✄✑✔☎✟✠✑✄✆ ✟✠✚✞✻☎✘✛✔✼✑✡✽

✞✆✠✑☞✑✎✡✆✞✌☞✂✟✠✎✌✟✆ ✠✂✞✂✄✽ ✆✝✔✥ ✛✟ ✞✦✠✣✝✘✑✝✟✠✎✌✠✆✟ ✠✂✥ ✞✂✄✂✆✽ ✣✑✘✝✟✠✎✌✠✆✟ ✠✂✞✂✄✂✆✽ ★✼✝✘✝✄✥ ✛✟ ✖✛☞✘✙✡✚☎✛✟✆ ✠✂✞✂✄✽ ✔✑☛✄✝☞✓★✆✂✆ ✠✂✞✂✄✝✡✽ ✘✑✎✂✖✝☞✆✡☛✟ ✠✂✞✂✄✝✡ ❱☞☎❀ ✖✑☞★✼✓★✼✌✟✠✂✎ ✟✎✖❀❳❀ ❪❫➁❫➁❫❴❫ ➆➇♥✉♥ ➈♥➉❦✐ ❛➉♠ ❁ ✣✻✑✘✑☞✡✑☎✛✟ ❬➌❲➍❨ ✓✄✌✔ ✖✑☞✿☞ ✘✑★✟✠✝✡✝✎✎ ✜✑☞✑✔✥ ✟✛★❀ ✢☞✣➎✠✓☎✓ ✑✟✑✎✖✑✔ ✾✑☞✘✑✄✿☞ ✂ ✡✆✂☞✂✡☛☞✓ ★✼☛☞☞✂✥ ☎✌✟✝✟ ✾✝☞✼✂✘✂✎ ★✼✂✔➎✜✂ ❱✞✛✔✂✡✂✔✿☞ ✝✡✝✠✎✂ ✍✣☞✑✖✆✎✆✟✽

✣✓☞✼✂★✡✂✎✛✎✑✄ ✌☞✎✂☞ ✑☞✻✆☎✛✠✑✎✎ ✆✔✾✑✡✒✆✓ ✟✎✖❀❳✽ ☎✑ ☞✑✣✑✎ ✂✠ ✂☞✂✍✖✑✎✑★✟✛★★✑☞ ✆✟ ✡✂✍✒✟✝☞✂✎✝✟❀ ❁ ❨❬ ✓✄✌✔ ✖✑☞✿☞✆ ☞✌✠ ☞✑★★✼✂✡✝✄✆✖✖ ✝✡✂ ✂✠ ✂✎✑☞✑✒✎✂✟✆✂✽ ✄✆✎✡✌✔ ✂ ✟✑✖ ✤✎✄✑✍✎✝✒✝✒✒☛✟ ✛✟ ❹☞✝✟✎✄✆☎✆☛✘ ✆✔✾✑✡✒✆✓✜✂ ✆☎✛✠✆ ✑☞✻❀ ❁ ❨❬ ✛✟ ❬➌ ✓✄✂ ✡✚✠✚✎✎ ✜✑☞✑✔✎✡✑✠✻ ☞✌✠ ✝✡✂✆❂ ✎✂✄✥ ✎✓✟ ✂✎✑☞✑✒✎✂✟✆✂✽ ✖✂✡✎✑✄✆✌☞✆✟ ✍✔✑☛✘✝✔✆✂✽ ✂✟✍✆✄✌✒✆✓✟ ✍✔✑☛✘✝✔✆✂✽ ✟✠✑✍✎✆✡☛✟ ✎✣✄✝✘✖✝✍✣☞✑✖✆✎✆✟❀ ❁ ➍❨ ✓✄✂ ☛✎✌✔

✾✑☞☞✛✍✻ ☞✌✠ ✝✡✂✆❂ ✣➎★✼➎✎✆ ✆✔✾✑✡✒✆✓ ❱✂ ❩❲❭❀ ✔✂✍ ✡✚✠✚✎✎❳✽ ✟✑✖★✼☛☞☞✂☎✌✟ ❱✂ ❬❲➍❀ ✔✂✍ ✡✚✠✚✎✎❳✽ ✖✛☞✂✔✂✟✎✝✘✝✟✆✟✥✑☞✛★✎✑☞✑✔✟✛★✽ ✣✂✟✿✄✑★✆ ✎✌☞✼✝★ ❱✡✖❀ ✂✠ ✑☞✟✻ ✣✛✎ ☛✎✌✔❳❀ ❪❫➁❫➁❫➁❫ ➏❜❥❝❞♦❝❞➈❛➉❧✐ ❧♠♣qrst✉❦❞❜❢ ✈❑❚◗◆❚ ➐➑➒➓✑☞✛★✎✑☞✑✔✞✛✄✠✛✟✒✟✆☞☞✂✍✦✎✌✟✽✄✚✞✆☎ ✆☎✑✜✙☎✄✑✔✌✠✟✽ ✂✔✎✆✡✝✂✥ ★☛☞✌✒✆✓❀ ✧★✑✔ ✘✂★✂✟ ✂ ✾✑✄✎✻✠✻☎✛✟✆ ✞✑✟✠✛☞✼❀ ➔➣↔↕↔➙➓ ✑☞✻☎✝✘✥ ✖✝✄✝☎✌✟✽ ❺☛✡✎☛✌✒✆✓✽ ✾✌✜☎✂☞✝✘✽ ✖✻✄✍✦✄❀

➛↔➜↔➝➞➟➓ ✂ ✡✝✄✂✆ ✟✠✂✡✥ ✖✂✔ ✟✎✑✄✆☞ ☞✑✟✠✦✞✌✟✽ ✡✛✟✻✖✖ ✟✑✖✛✟✠✆ ✾✑☞✎✌✄✌✟ ✟✠✿✡✟✛★✑✟❀ ➯➲ ➱✃ ➴ ➹➘➪➾➪ ✁✂✄☎✆ ✝✞✟✠ ✡ ☛☞✌✌☞✍ ✎✏✡✑✡✎✒✑✓✔ ✕✡✖✗ ✘✙✓✚✡✘✡✖✗✛✓✓ ✜✚☞✖ ☛✡✕✢✣ ✕✡✑✔ ✍✗✏✚✛✎✎✡✑ ✓☞✑✤✥✏✎ ✦☞✑✧ ★✩✪✫✬✫✭✠ ✮✒✎✓✒✙✑✔ ☞✑✤✥✛✯✌✛✣ ✚✛✥✏✎✔ ✌✤✚✰✱✚ ✲✕☞✳✏✔ ✴✚✳✴✎☞✍✗✔ ☛✳✒✌✦☞✌✚✏✑✏✓✙☛☛✡✑ ✵✙✚✘✡✓✧ ✶✫✷✫✸✹✺✫✠ ☛✓☞✚✏✑ ✑☞☛✳✱✕✙☛✔ ✎✛✯✰✚☞☛☛✳✏✢✔ ✏☛✯✴✓✑✤✥✴☛ ☞☛☞✓✴✍ ☛✳✱✕✢✥✚✴✍✔ ✦☞✚✓✤✳✤✥✴☛ ☞☛☞✓✴✍

✡✍✓✏✌✏✛✓✏✎✒✯✧ ✁✻✼✁✂✽✾✿❀❁✁❂ ❃✹✺✷✸✫✬✫✺✫✪ ✸❄❅ ❆❅❇❅ ✹✺ ❆❈❅❉❅ ❊✫❋✫✷✫✬✫✞✫✪❅ ✁✻❁✿❀✽❍■❏■❁ ❑ ✎✚✢✍✏✎✒☛ ☛☞✌☛✳✴✓✕✙✑✙☛ ✓✱✰✒☛✛☛ ☛✳✲✕✤✥✯✴✍✗☞ ✡ ✘☞✖☛✴✚✕✧ ❑✳ ✡✎✒✓ ☛☞✌☛✳✴✓✕✙✑✙☛ ☞✑✤✌✌ ✡ ✯✴✑✗☞✌✌ ✚✴✓☞✖☞✎☞✓ ✴✚✏✍✓✏✔ ✑☞✖✕✴✖✜✑ ✡ ✌✤✚✓✧ ▲▼ ✬◆❖P✺✟✭✠ ◗ ✚✴☛✳✑☞✖☞☛✔ ☛✒✰☞✚❘❙✏✡✑✏☛ ❚✥☞✘✏☛❙☞✍✓✏✡❯❱ ✌✤✚✓✤✑ ✡ ✦✡☛❙✏✙✏✖❲ ◗ ✓☞✑✵☞☛ ☛✳✴✓✕✙✑✙☛ ❚✥✏☛✚✒✰✓✏✛❯❲ ◗ ✡ ✰☞✚✏✓✛✍☞✒✯ ✥✏☛✚✒✰✓✏✢✵✙✕✡✑ ☞✖✗✜✓✓ ✡ ☛☞✌☞✍ ✎☞✚☞☛✳✣

✓✜✑ ✓✲✚✓✴✍✤ ✏✍✓☞☛✓✏✍✡✑✏☛ ✰✚✛✓✚✒☛✏✛✔ ☞✕☞✍✓☞✚✡✓✏✢✕✡✑✔ ☞✕✏☛❙☞✚✡✓✏✢✕✡✑ ❚☛✓☞✚✏✑ ✘✡☛✦✡✑✏ ☛✳✴✓✕✙✑✙☛❱ ❳❨✸✟✬✷✟P❩❬❭❯✧ ❑ ✥✏☛✚✒✰✓✏✛ ✎✛❙✎✙✳✡✓✏ ✓✴✍✗☞✳✤✏❱ ◗ ❪✁✽✆✻✄❏❫❂❴❁ ❵ ❛✡✑✍✒✓✚✏✓✏✛ ❵ ❜✛☛☛✳✒✑ ✌☞✙✑✑✱✓✛✓✓ ✥✏✡✌☞✓☞☛ ❵ ❝✛✚✓✏✎✛☛✳✓☞✚✛✏✥✛✎✔ ✏✯✯✒✍☛✳✒✰✰✚☞☛☛✳✏✢ ❵ ❞✥✤☛☞✌✌ ✴✑☞✓✎✛✚ ❚❡❢❣❯ ❵ ❤✡✖✡✍✡✓✛☛ ✌☞✓☞✖☛✴✖ ◗ ❪✁✐❥✆❦❫❂❴❁ ❵ ❧✑✘✱✳✙☛ ❵ ♠✛✎✛✳✛✓✓ ✏✍✓✚✡✡✌✥✛✯✏✍✙✑✏☛ ✍✗✛✯✙☛✔ ✘✡☛✏ ✥✏☛✓☞✍☛✏✛

❚✌☞✑☞✴✚✓✕☞ ✡✳ ✡☛❙✏✓☞☛✓ ✏☛❯ ❵ ❞✍✦☞✎❙✏✢✔ ☛☞✌✦☞✚✓✤✳✴☛ ❵ ♠☞☛✳✱✓✴☛✔ ✎✲✘✲✖✴☛ ♥✫✸✫✭✠ ◗ ❜☞✍✥☛✳☞✚✏✍✓ ❣♦♣q ✍✡✰✰✡✑ ✡ ✯r✓✴✓ ✒✓✙✍ ❚✙✓✑✡✖✛☛✡✍ s ✍✡✰✰✡✑ ✎✴☛✤✌✌❯ ✵☞✑☞✍✓✎☞✳✏✎❲ ◗ ♠✏✖✗☞✑✯☞✳✓☞✓✤ ✵☞✑❱ ✑✙✓☛✳✢✑✡✖ ✴✰✔ ✏✍✓✡✎✓ ☛☞✌✌✤✑ ✚✢✣ ✳☛✡☛✳✱✍r ✕✙✑✡✥✴✎✛✳✙☛✔ ☛✳✏✕✙✚✖✙☛ ✏✍✥✒✑ ✯☞✖❲ ◗ t☞✯ ✡ ☛✒✓✒✚✡✔ ✘✡✍☞✯ ✡ ☛✳✲✕☞✓☞✎ ☛✳✲✕✤✥✯✴✍✗☞ ❚✡✳ ☞☛☞✓☞✎ ✓✲✌✌☛✴✖✴✌☞✍ ✏✍✓✡✎✓ ✦✡☛❙✏✡ ✴☛ ✏✍✓✡✎✓ ❙☛✛✯✢✎ ✓✡✑✙✑✘✡✓✢✎✉❯✧ ✈✎✡ ✡

✍☞✯ ✯☞✖✦☞✑☞✑✤ ☛☞✌✴✣ ☛✳✏ ✓☞❙✘✍✏✎✡ ❚❙☛✡✎ ✟❖❖✇①②✭③④❩✭⑤⑥ ✘✡ ✺✬✇✟✪⑦P✸✟✬✭①✔ ✡✎✎✛✚ ✫⑧✭✺❩✫✇✟✬✭①✉❯ ★✫✫✪❄▼✞✠ ◗ ❜☞✍✥☛✳☞✚✏✍✓ ✡✳✛✍✍✡✑✏ ✌☞✡✕✡✓✎✛✳✙☛ ☛✳✜✎☛✴✖☞☛✔ ✯✏✍✥✏✖ ✯r✓✤✌☞✍✔ ✍✡✚✎✢✳✏☛✌✡✍✔ ☛✛✘✡☛☞✯ ✡✯✌✒✣ ✑✡✍❙✏✙✍ ✕✡✖✗ ✡✳ ✛☛✳✓✙✑✗✛✍✧ ◗ ⑨✡ ✘✡✑✡☛✳✓✡✍✏ ✎☞✑✑ ❚✰✑✧ ✎✲✳☞✑✏ ✴✓✎☞✳✴☛ ✯✏✡✓✓❯❱ ✰✛✕✏✥✛✍✣✵✛✥✏✥✛☛ ✑✡✰✰✡✑ ✦☞✥✴☛✔ ✘✡☛✏ ☛✳✴✑☞☛ ✎☞✍✥✤✔ ☛✳✴✑☞☛ ☛✰☞✎✓✚✒✯⑩ ✡✍✓✏✌✏✛✓✏✎✒✯✔ ✑✡✌✛✚✡✓✢✚✏✒✯✏

✕✏✳☛✖✙✑✡✓ ☛✳✜✎☛✴✖☞☛✧ ➬➮ ◗ ❑ ✯r✓✴✓ ☛✛✚✙✍ ☞✑✓✙✕✛✑✱✓✵✒✎ ✡ ✍☞✎✚✛✓✏✎✒☛ ☛✳✲✕☞✓☞✎☞✓✔ ✡✑✕✡✥✴✎✛✓✔ ✚✴✖✏ ☛✒✓✒✚✙✓✧ ❑ ✘✡☛✏ ✕✙✑✡✥✴✎✌✢✑ ✯✏✍✓✡✕✴✣ ✓☞✑ ✓✲✚✓✴✍✏✎ ✌✡✎✓☞✚✏✛✑✢✖✏✡✏ ✓☞✍✗✴☛✳✓✴☛✚☞✔ ✯✡✵✥ ✯☞✑☞✖ ☛✢☛✔ ✌✤☛✴✖☞☛ ✲✌✑✱✓✴☛✓ ✎☞✑✑ ✡✑✎✡✑✯✡✳✍✏✧ ⑨✡ ✡ ✦✡☛❙✏✡ ✴✰✔ ✯☞✖✎✱☛✴✚☞✑✘☞✓✤ ✡ ✳✙✚✙☛✡ ✡ ❶①✪✟✬✭ ✲✑✓✴☛✘☞✳ ✘✡☛✛✍✑✢✔ ⑩✍✧ ❷③✫✟❄❸♥①✪✫✺✣✦✴✑☞ ✓☞❙✘✍✏✎✙✕✡✑✧ ⑨✡ ✡ ✦✡☛❙✏✡ ✎✙✚✛✣ ☛✛✥✛✓✓✔ ✚☞✓☞✍❙✏✢☛ ☛✒✓✒✚✙✓

✡✑✎✡✑✯✡✳✒✍✎ ❚❹✧❺ ✍✗✑✛✍ ✕✡✖✗ ✰✛✑✏✰✚✛✰✏✑✴✍ ✦✛✍✡✑✑✡✑❯✧ ❻☞✘☞✚✯☞✍✓☞☛✱✓✴☛ ✯✏✍✥☞✍ ✚✴✓☞✖☞✓ ✙✓✲✑✓✤ ✣✲✑✓✴☛☞✎✣ ◗ ✎☞✑✧ ❑ ☛✒✓✒✚✡ ❹✔❣♦❽ ❙✯✣✚☞ ✡ ✌✤✚☛✳✴✑✓✤✑ ✓✲✚✓✴✍✏✎✔ ✎✌✧ ❹ ❙✯✣✚☞ ☞✖✗✯✙☛✓✢✑ ❚❘✖✗☞✑☞✯✌☞ ✕✴✕☞ ✡✳ ✲✥✴✯✡ ✎✴✰✳✤✥✴☛✓❯✧ ❧✑✓✙✕✛✑✱✓✙☛ ✙✓✑✡✖✛☛✡✍ ❹♣ ✍✡✰ ✯⑩✑✕✡✧ ❾❿➀❿➀❿➁❿ ➂➃➄➅➆➃➇➈➉➊➆➋➌ ➍➎➏➐➎➄ ➑➄ ➍➎➏➐➒➏➓➈➉ ◗ ❑ ✍✡✚✎✢✳✏☛ ✙✑✓✡✑✙✍✛☛ ☛✳✲✕✤✥✯✴✍✗☞ ❚✏✍❙✏✥☞✍❙✏✙✵✡ ❣♦❽❺➔❯✧ ◗ ❛☞✖✘✛☛☛✳✡✌✌✱✓✵✡ ✡

✑✙✌✡✥✛✳✙☛✓✔ ✍✲✕☞✑✏ ✡ ✰✛☛✳✓✛✰☞✚✡✓✱✕ ✯✛✚✌✏✥✏✓✙☛✓ ✴☛ ✡✳ ✙✰✛✑✙☛✏ ✎✲✑✓☛✴✖☞✎☞✓✧ ◗ ❧✓✏✛✑✢✖✏✡✏ ✘✙✓✓☞✚☞ ✡ ✕✡✖✛✓✛✍✏✡ ✴☛ ✡ ✥☞✘✏✥✚✙❙✏✢ ❚☞✓✚✡✣ ❙☞✑✑✒✑✙✚✏☛ ✦✛✑✗✡✥✴✎ ❙☛✲✎✎☞✍✴☛☞❯✔ s ✢✚✙☛ ✰✚☞✛✰☞✚✡✓✱✕ ✴✘☞✳✴☛ ➣ ♣ ↔ ✕✛✑✒✯☞✍ ✥☞❘❙✏✓↕➙❺ ✓☛✎✖✧ ◗ ♠✛✎✛✳✛✓✓ ✎✛❙✎✙✳✡✓✛✓ ✵☞✑☞✍✓ ✡ ✰✚☞✛✰☞✚✡✓✱✕ ✖✗✛✯✛✚✣ ✌✴✑ ☞✑✤✎✴☛✳✱✓✴☛✔ ✡✳ ✏✥✤☛ ✕✡✖✗ ❘✡✓✡✑ ✎✛✚ ❚✖✗☞✚✯☞✎☞✎❯✔ ✡☛❙✏✓☞☛✔ ✴✖✴☛✔ ✓✚✡✒✯✡✔ ✏✑☞✒☛✔ ✰☞✚✏✓✛✍✏✓✏☛✔

✎✴☛✤✏ ✯r✓✴✣ ✓✏ ✰✚✛✖✚✡✯✛✎✔ ✯r✓✴✓ ✡✑✡✓✓✏ ✰✙✚✙☛✱✓✙☛ ✍✴✑✎✜✑ ✡✑✎✡✑✯✡✣ ✳✛✓✓ ✡✑✓✡✓✢✖✙✳✔ ✰☞✚☛✰✏✚✙❙✏✢✔ ✕✴✚✕☞☛✳✓✴☛✔ ✕✏✳☞✑☞✓✔ ☞✖✗✴✌ ✓☞☛✓✍☞✥✕☞✎ ❚✡☛❙✏✓☞☛✔ ➛❞ ✓✡✚✓✡✑✛✯❯ ✕☞☛✳✓✴☛☞✧ ❾❿➁❿ ➜ ➝➞➆➑➆➒ ➆➈➉➟➠➈➆➆➈➠ ➡➄➄➅➈➢➟➓➓➤ ➄➅➡➌➤➥➝➑➏➐➈➦ ➧✆❁➨✂✁➩ ◗ ➫✴✚✳✴☛ ◗ ⑨☞✯✛✰☞✚✏✓✛✍☞✒✯ ◗ ➭☞✚✏✓✛✍✏✓✏☛ ◗ ❧✰☞❙☛✛✚✖✙☛ ◗ ❞✥☞✖☞✍✓☞☛✓ ◗ ❤✚✴✍☞✎ ✡✎✒✓ ☛✳✲✕✤✥✯✴✍✗☞✏ ◗ ❑✍✡☛✓✛✯✛☛✏☛✣☞✑✴✖✓☞✑☞✍☛✴✖ ◗ ❞✑☞✒☛ ❚✕✴✎✛✍✗✌✴✑✔

✕✡☛✓✡✖✌✴✑❯ ◗ ➛✗✛✯✛✚ ✡✓✛✍✏✡ ◗ ❻✙✑✗✛✖ ◗ ❝✜✑☛✤ ☛✏✰✛✑✗ ❚☞✍✓☞✚✛✎✒✓✙✍ ☛✏✰✛✑✗✛✎❱ ✖✗✛✯✛✚✔ ✍✗✛✯✣ ✌✴✑✔ ✰✡✍❙✚☞✡☛✔ ✕✴✎✛✍✗✌✴✑✔ ✕✡☛✓✡✖✌✴✑❯ ◗ ➯☞✑☛✤ ☛✏✰✛✑✗✛✎ ❚☞✍✓☞✚✛☞✍✓☞✚✡✑✏☛✔ ☞✍✓☞✚✛✕☞☛✏❙✡✑✏☛ ☛✓✌✧❯ ◗ ➛✡☛✳✓✚✛✏✍✓☞☛✳✓✏✍✙✑✏☛ ✕✴✚✳✴☛☞✎ ◗ ➭✛☛✳✓✛✰☞✚✡✓✱✕ ✰✡✍❙✚☞✡✓✏✓✏☛✔ ❙✘✛✑☞❙✗☛✓✏✓✏☛ ➲➳✫✸✸✩✇✫⑦⑥ ✞①❖①✪➵✟⑥ ◆✷✩✸✫✬✫✞⑥ ✺✬❅ ✺✷➸⑧▼❄③✹✪➵✫✭✬ ✸❄❅ ✞✹❸ ✺▼⑥ ✭✸✸✫✬⑧✫ ✟ ③✫⑦❊✫✸✫✸▼ ✺✷✟✞✬✫✇✩✸✫✬✫✞✫✪➺

➻➼➽➾➻➚➼➪➶ ➹➘➪➾➪➪➴➷ ✡☛ ✝ ☎✆✂ ✂ ✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✟✡☛☞ ✌ ✝✞✟✠✟✡☛ ✍✡✎✏☎ ✠✑✒✠✆✟✡✎✡✓✔✟✠✆✕✡✓ ✖ ✗✘✙ ✚✛✜✛✢✣ ✤✥✦✥✧★ ✢✛ ✜✩✪✢✩✜✫✬✚ ✢✫★✚✛✪✥✛✭✢ ✮✭✛✪✬✫✚✜✯ ✦✬✚✚✜✰ ✥✚ ✢ ✚★✮✥✚✛★✪ ✜✩✩✢✫✣✱ ✪✜✧✚✜✤✜ ✤✜✩✪ ✲✢✛ ★✩✚✳ ✢✩✪✢✯ ✪✜✚✮✢✫ ✤✥✦✛★✪✪ ✴✵✪✥✪ ✶✪✜✫ ✷✬✸✫ ✹✬✩✩✭✫✚ ✺✢✧✧★✫ ✴✥✦ ✴★✦✻★✦✼★✛✪★✽ ✾✿❀❁❂❃❀❄❀❁❅ ❂❆❇❈ ❇❈ ❁❉ ❆❊❄❋❊✾❍✙ ✖ ✴✱✣✯ ✚✛★✧★■ ★✦✼✧★ ❏★✻✩✳✣✪★■✰ ❑✚✚✛★✪★✪✪★✮✮★■ ✩★✪✪★■✰ ✴✢✻✣ ✢✛ ▲✢✫★✚✛✪★✛✭✬✩✱✦✭✢✾

❏✬■✬✛✢✪✬✚✢✫ ★✩✪✜✤✬✩✬✣✬✪✪ ✢ ✦✼✢■✬✧✩✢✯ ✪✭ ✚★✮✥✚✛★✪✪✳✩✰ ✥✚ ✢ ▼◆✙ ✚✛✜✛✢✣ ★✩★✻✥✫ ❑✫✜✩✩✱ ✣✭✚✛❖✭P✩◗✫✢ ✩★✪✪✙ ✖ ✸★✩✼✭ ❏✜✻✣✢✩✬✴ ✩★✦✼✳✛✥✚★ ❘ ✢✛ ❙❁❙❀❈❂❆❀❈❇❙ ❃❉❚❙❃❇❈ ❘ ✢✛✬✫✮✢✫ ✧✥✚✛✮★✫ ✴✢ ✭✚ ✢ ✚★✮✥✚✛ ❏★✩✢✣✢✪✢✙ ❯❱❲❱ ❳ ❨❩❬❭❪ ❫❴❵❫❛❜❩❬❩❝❞❜❫❛ ❜❡❴❜❫❝❩❜❪ ❨❢❜❜❩❴❩ ❣❤✐❥ ✖ ■✬■✢✭✫ ✭✛✬✩✜✩✜✚✢ ✢✛ ❀❦❧❂❆❦❉♠❧❃❊❄ ❚❉❚❙♥✮✱✩✙ ❣❤❤♦ ♣✢✧✩ ♣✬✩✩★✧ ✲✗qrs❘✗✘tt❍ ✬✚✛✪✧✜■ ✚✛★✴✥✚✛ ■✬■✢✯ ✭✫✪ ✢✩■✢✩✴✢✛ ✸★✩✼✭ ✲✪✬P✭■✜✩✭✚❍

✥✧✛✥✚✪★✩★✫◗✪✥✚✧★✙ ❣❤❤✉ ✺✭✩✩✭✢✴ ✈✙ ✇✢✩✚✪★✣ ✲✗qr▼❘✗✘▼▼❍ P★✧✭❏✥✧✭✜✚ ✭✣★✦✯ ✮✩✬■✜✣✬✪ ✢✩■✢✩✴✢✛✙ ❣❤①① ✖✶✦✶✚✪ ②✭★✧ ✲✗q③✗❘✗✘t✘❍ ❑✫✴✢✦✜✫ ■✭P✧✱✮✜✩✻✢ ✢ ✚P✭✫✜✩✭✚ ✢✫★✚✛✪✥✛✭✜✪ ✲④⑤❇❁ ⑥❦❉⑦❀❈❈❉❦ ❇❈❂ ❀❇❁ ⑧❀❦❦❅ ⑨❀❦ ❙❁⑨❀❦❀❦ ⑩❁❈❇❚❆❂ ❇❈❂④❍✙ ❣①❥❤ ✖✶✦✶✚✪ ②✭★✧✽ ✭✫✪✧✢✤✥✫✜✚ ✧★✦✭✬✫✜✩✭✚ ✢✫★✚✛✪✥✛✭✢✙ ❯❱❶❱ ❷❩❬❭❪ ❫❴❵❫❛❜❩❬❩❝❞❜❸❛❵❩❴❩❹ ❺❀❻❁❚❇❽❾ ✢✛ ✭✣★✦✭ ✭✫✦★✧❿✩★✪ ✪✬✤✜✮✮◗✪✜✚✜✪ ✫★✴ ✪✬➀✭■✶✚

■✬✫❖★✫✪✧✜❖✭✱✮✢✫✰ ✧★✤★✧✛✭✮✭✩✭✚★✫ ✦✜✪✩✱✰ ■❑✛✤★✪✩★✫❿✩ ✢ ✚✛❑✯ ✤★✪★■✮★ ✻✶✪✪✢✪✬✪✪ ✢✫✼✢✦✬■✙ ❯❱❶❱❲❱ ➅❸➆➆ ➇❛❵❜❢❬❭➇❹➈ ➉❵ ➊➋➌ ❛❵➉➆❢❬❭ ❫❛ ➉ ❨❩❬❭❪ ❫❴❵❫❛❜❩❬❩❝❞❜❫❛ ➍❩❛❵❫❬❭❩❪ ➎➏➐➑➒➓ ➔➣↔↕➙↕➓ ➛➜➝➐➞➟➠➟➐➡ ➢➒➓➟➤➡ ➥➐➑➒➠➟➐➡ ➢➦➧➙➝➙➒➠➟➤➡ ➨➒➝➐➞➟➠➟➐➡ ➩➙➒➠➟➤➡ ➫↔➐➑➒➠➟➐➡ ➭↕↔➙➟➠➟➤➡ ✖✛✢✴✭✣✬■ ✴★✪✢✮✬✩✭✛✴✶✚✢ ✢ ✴✜✻✮✢✫ ✪❑✧✪✥✫✭■✰ ✬✩✣✢✪✶■ ✚✪✢✮✭✩✰ ✤✢✩✱✣✭ ✢✩✩★✧✦✭✜✚ ✧★✢■❖✭✱ ✧✭✪■✢✙ ✖✛ ✥✚✛✪★✧★■ ✴★✪✢✮✬✯

✩✭✛✴✶✚✢ ✢ P✩✢✛✴✜✮✢✫ ✲P✚✛★✶✣✬■✬✩✭✫✥✚✛✪★✧✜✛✬■❍ ✪❑✧✪✥✫✭■✰ ✬✩✣✢✪✮✢✫ ✭✫✚✪✢✮✭✩✬■✰ ✚✛✜✴◗✪✢✫✭ ■★✩✩ ✢✩✩★✧✦✭✜✧✢✙ ➯✦✼✢✫✢■✯ ■✬✧ ✢ ✤✢✩✱✣✭ ✢✩✩★✧✦✭✢ ✫✢✦✼✬✫ ✧✭✪■✢ ✲✢ ✮★✪★✦★■ ▲✢✩✩★✧✦✭✜✧✱✩✾ ✚✛✱✩✱ ✮★✚✛✜✴✬✩✱✭ ✭✦★✫ ✦✼✢■✧✢✫ ✪✬✫✬✦✥✫ ✤✥✩★✪✩★✫ ✭✫✪✧✢✯ ✤✥✫✜✚ ✮★✢✣✜✚✜✸✬✛ ■❑✪✸★✪✳■❍✙ ✖ ✩★✦✪❑✮✮ ✧★✢■❖✭✱ ✢✛ ✥✚✛✪★✧ ✬✚✛✪✜✩✼✮✢✫ ❏✬✧✣✶✩ ★✩✳✰ ✸✭✣✧✬✩◗✛✭✚❿■ ✲✫✬✧✴✜✩✭✚ ✴★✪✢✮✬✩✭✛✯ ✴✶✚✶■❍ ➲✖②✖✯✚✛★✧✵

✢✫✼✢✦✬■ ■✥P✛✳✣✥✚✥✸★✛ ✤★✛★✪✙ ✖ ✚✛❑✯ ✤★✪✭ ✪✬➀✭❖✭✪✜✚ ✧✭✪■✢ ❘ ✣★ ✢ ✚✛✬■✬✪✪ ■✩✭✫✭■✢✭ ✣✱✛✭✚✫✜✩ ✴✢✯ ✦✢✚✢✮✮ ■✬✫❖★✫✪✧✜❖✭✱✫✜✩ ★✩✳❏✬✧✣✶✩✸✢✪ ✲✢✛ ✬✩✣✢✪✸✬✛ ✢✣✬✪✪ ✚✪✢✮✭✩✭✛✜✪✬✧✬■ ✬■✬✛✛✜■❍✙ ✈✛✭✚✛✪✥✴✜✚ ✪✬➀✭❖✭✪✜✚ ✧✭✪■✢✰ ✢✛ ✭✫✯ ✻★■❖✭✱✚ ✸★✩✼✧✳✩ ❏★✩✚✛◗✤✱✣✱ ✚✛★✧ ✤✥✧✚✛✭✫✪✻✥✪✳✩ ❏❿✦✦ ✲★✫✼✸★ ❏★✻❏✜✻✜✚✪✳✩ ✢ ✪✭✫✫✭✪✶✚✭✦✰ ✦❑✧❖✚❑■ ✲■❑✛P✬✫✪✭ ✭✣★✦✧★✫✣✚✛★✧✭ ✸✢✪✜✚✬■❍✰ ✭✩✩★✪✤★ ■✢✧✣✭✬✤✢✚✛■✶✩✜✧✭✚

■❑✤★✪■★✛✴✥✫✼★■✭✦❍✙ ❯❱❶❱❶❱ ➅➇❝❜➇❛➉➆➆ ❨❩❬❭❪ ❫❴❵❫❛❜❩❬❩❝❞❜❸➳ ❛❵❩❴❩❹ ➵➸❵❪❛➉❪ ❫❛ ❨➉❜❢❛❜➉❴❜➉➺➻❹ ➼➽➾➚ ÑÒÓÔÕÖÒ× ëìæÒíÖÕÖÒ× òÚÔÕÖÒ× ôõöÚæÚÔÕÖÒ× ÷øÒÓÔÕÖÒ× ✖ ✸★✩✼✭ ✥✧✛✥✚✪★✩★✫◗✪✳✚✛★✧★■ ✸✢✪✜✚✴★❖✸✢✫✭✛✴✶✚✢✽ ✗✙ ➁✢➂ ✮★✜✧✢✴✩✜✚ ✦✜✪✩✜✚✢ ➃ ✴★✴✮✧✜✫ ✣★P✬✩✢✧✭✛✜❖✭✱ ✦✜✪✯ ✩✜✚✢ ➃ ✭✫✪★✧❏★✧★✫❖✭✢ ✢✛ ✢■❖✭✱✚ P✬✪★✫❖✭✜✩ ✪★✧✻★✣✥✚✥✤★✩➄ ▼✙ ■❿✚✛❑✮✭✫✦★✧ ✫★✴ ✻❑✫ ✩✥✪✧★ ➃ ✢✛ ✢■❖✭✱✚ P✬✪★✫❖✭✜✩ ✫★✴ ✪★✧✻★✣ ✪✬✤✜✮✮✙ ýþÿ ý✁þ✂✄ ☎✆✂

✂✂✝✞ òÚÒõÔÕÖÒ× üçøÚÖÕÖÒ× ➷➶➬➮➱➘✃➮➴ ➪➶➹➘➴ ❐❒➽➮➴ ❮➶❐➚➾❰➶✃➮❰❰➶✃Ï ÜÝÞ ßàáâà ØÙÔÚÛ èé ßàáâàê äÝÞ ßàáâà ÑÖÛÛî èð ßàáâàê ñ ßàáâà ÑÖÛÛî èãå ßàáâàê ãå ßàáâà ØÙÔÚÛ èãÞ ßàáâàê äÝÞ ßàáâà ØÙÔÚÛ èÜ ßàáâàê Þ ßàáâà ôùúçæçÛ èéÝÞ ßàáâàê ãÝÞ ßàáâà ÑÖÛÛî èäÝÞ ßàáâàê ➪➶➹➘➴Ð ➹➶➚➹➶➱ ❮➶❐➚➾❰➶✃➮❰❰➶✃Ï ãäå æçÚÕ èäÜå æçÚÕê Üï èñ ïê ÜÞ æçÚÕ èóå æçÚÕê ðå æçÚÕ èóå æçÚÕê Üï èñ ïê óå æçÚÕ èðûå æçÚÕê ðï èãå ïê ✟✠ ❽ ❸ ❶❷⑨⑦⑨ ✁✂✁ ✄☎✆✆ ✝✞✟✞✠☎✡☛☞✞✌ ✍✎✏✑✒ ✓ ✔✕✖✒✗✘✏✒✙ ✓ ✚✛✜✚✙✔✎✏✎✢✣✔✚✙ ✤✥✦✧★

✩✪✫✩✬✭✥✦✥✮✯✭✰✬✫✥✪ ✱✦✲✱✦✳✱✫✴✬✱ ✮✧✴✦✲✱✵✴✪✭✧✴✮✶ ✷✸✪✮✥✴✮✹ ✺✻✼✽✻✾✽✿❀❁❂ ✩❃✥✪ ✸✪✴✦★✬✶ ✸✪✪ ★✮✭❄❃✴✷★❅✶ ❆✥✦❇✦✥✭✥✬ ✬✥❃✩✬✫★ ❃✥✱❈✱✭✲✸✫✴✬✸✲ ✥✬✥✭✩✮✹ ❉✻❊❋❍✼❂ ✭✥✷✵✮★✲✱★✦✱■ ✥■✧❏ ✬✫✥✪❑✶ ✳★✮★✳✴✦★✬ ❆✥✦✬✫✥✪✥✦✭✬✩■ ✬✫❇✲✬✩■✥✬✹ ▲❀▼◆❀❋❖✼❂ ✭✸P★❏ ✷★✭✴✬ ◗❘✸✭✥✮✷★✴✦★✬ ❈✥✬✫✩✦✧❙ ★✬✳✩✭✥✦✭✶ ✮✱■✧✸❃❃ ❚❅✫★✬✸✲✮✴✦✹ ❤✐ ❥✎✛✒❦✚✛✒✘✙ ✒❧✎❡✒ ♠✏✕✗✘❧ ✤✥✦✧★ ✩✪✫✩✬✭✥✦✥✮✯✭✰ ✬✫✥✪ ★✮❴✥✲✭✴✦✴✬✱ ✮✩❈❈✥✦ ❃✯✪❅ ★❚✥■

✦✥❆❄❏ ✭✴✬✴✮✱✲ ✳✥■❆✥✦✥✦✰✥✮✹ ✺✻✼✽✻✾✽✿❀❁❂ ✱✫ ★❚✥■ ✥✦✦✴✭✴✬★ ✭✥✪❇❏ ✦✥✭✩✮✥✲ ✳✥■❆✥✦✥✦✰ ✬✥❃✩✬✫★ ❃✥✱❈✱✭✲✸✫✴✬✸✲✮✴✦✹ ❉✻❊❋❨❂ ✲★✬ ✳✥✮✮✧★✬✩■❑ ✱✮✧✱■ ✮✱■✧ ✭✥✪❇✦✥✭✥✮♥ ■✧✸✪✬ ✵✱✭✴✬✹ ▲❀▼◆❀♦ ❋❖✼❂ ✭✥✷✵✮★✲✱★✦✱■ ❃✸✮✧✸✦❄✦✭✱❃❃✶ ✮✥❄✪✸❘✱✭✵★✱ ✲★✱✦✱✲❄✦✵✱✭✹ ✍✎✏✑✒ ✓ ✒✢❯✏✔✛✘❱✒❲✙ ✓ ✚✛✜✚✙✔✎✏✎✢✣✔✚✙ ❳❨❩❋❬❭❪❫❂ ✵✥✦✧★ ✩✪✫✩✬✭✥✦✥✮✯✭✰✬✫✥✪ ❃✥❴❄✭✭✱✭✴✬✱ ✱ ✬✫❵❈✥✭✥✲❏ ❃✥✶ ✱ ✳❑✭✩✭★ ✭✥✪❇✦✥✭✥✭ ✥✦✦✴✭❅

✩✪✫✰★❚✥■✥✲ ❃✦✸✲✲✸✦✴✬✱ ✷✩✦❏ ❴✴❃❅✦✹ ✺✻✼✽✻✾✽✿❀❁❂ ✩❃✥✪ ✴✦✦✱❘✸✭❃✱✮✶ ✲★✬✥❃❃ ✬✥❃✩✬✫★ ❃✥❏ ✱❈✱✭✲✸✫✴✬✸✲ ✥✦❈✩■✫✩✬✩✪✥ ◗❘✦✹ ★✮■❄★✮✴✦★✬ ✵✥✪✮★✸✭✸✳★✴✲❙✹ ❉✻❊❋❍✼❂ ✱✫ ★✮❴✥✲✷★❅✫✴✬ ✬✫✸✲❈✴✮✧✸✬ ✲✥✦✦✥✳✥✭✦✥✮✬✩■✥★ ❄✭✴✮ ✭✥✦❴✥✬ ❆✴❴❚✱✦✸✳✳✥✮✭✥✬✬✩■✥✭ ❃★✫✭✸✬✯✭✹ ▲❀▼◆❀❋❖✼❂ ✩❃✥✪ ✴✦✦✱❘✸✭❃✱✮ ✲✥✦✦ ❈★✬✥✦✮★ ✱ ✳❑✭✩✭✭✥✦ ✥✬✥✭✦✥■ ✥■✧❇✭✭ ❴✴✪❅ ✲✥✦✦✥✳✥✭✦✥✮ ✫✱❴✸✲✱✭✶ ✬✭❃✹ ◗❛✩✬✫✦✥✭✥✬✥✮ ✦❚✹ ✱✮✥✬✫✭✥✫★✸✦❅■★✱✶

✭✪✱❄✳✱✭✸✦❅■★✱✶ ★✦✦✹ ✱ ❜★✮✸✪ ❝❄✪■★✷✱✦ ❝✲★✦✦✬ ❘✪✸■✪✱✳❃✱✮❙ ♣✐ q✖✒✢✘✏✒✙ r✒✢✔✛❢❧s✛✘✏✒✙t ✉❵✫❘✸✮✭★ ✮✥❄✪✸❏✱P★✱✦★✬ ❃✦✸✲✴❚✶ ❈✱■✧★✬ ✵✥✦✧★ ✩✪✫✩✬✭✥✦✥✮✯❏ ✭✰✬✫✥✪ ★✮❴✥✲✷★❅❴✱ ✱ ✷✥✪✥❃✪✸✬❘★✮✴✦★✬ ❆✸✦✧✱❚✩✲❃✱✹ ✺✻✼✽✻✾✽♦ ✿❀❁❂ ✱✦✬❅ ❈✩■✭✱■ ✩✬ ✱✫ ✱✦✵✱✬ ✳✩✦✧ ✱✮✥✬✫✭✩✫★✴❴✱✹ ❉✻❊❋❍✼❂ ✭✥✷✵✮★✲✱★✦✱■ ✲❵✮✮✧❑✶ ■✧✸✪✬ ✵✱✭✴✬✹ ▲❀▼◆❀❋❂ ✵★❘✸✭✥✮✫★❅ ✬✫★✳❘✱✭★✲❄✬ ■✴✭✦✴✬ ✳★✱✭✭✶ ❆✥❴❆✴❴✴✬ ◗❚❄✪✱ ✬✫✈✪✴✬❙✶ ✦★✇❄✸✪

✷✬✸✪■✴✬✹ ❞✎❡✒✕✢✘✏✒✙ ❢✢✎✙✜✔✚✜✒❢ ❳❨❩❋❬❭❪❫❣✽❂ ✱ ✭✥✬✭ ✳✥■✵✱✭✴✪✸✫✸✭✭ ✪✩✬✫✩✮✥✲ ◗❘✦✹ ✦✴❃✶ ✲✩✫✶ ✱✦✬❅ ❈✩■✭✱■❙ ✩✪✫✩✬✭✥✦✥✮✯✭✩✬✥ ✬✥❃✩✬✫★✶ ❈✱■✧ ✳✴✬✶ ✥✬✫✲❵✫❵✬ ❃✥✱❈✱✭✲✸✫✴✬✬✱✦ ✬✫✥✳❃✥✮✹ ❺❻ ①✐ ❥✎✛✒❧s✛✘✏✒✙ r✎②✔✛❢❧s✛✘✏✒✙t ✉❵✫❘✸✮✭★ ✮✥❄✪✸❏✱P★✱✦★✬ ❃✦✸✲✴❚✶ ❈✱■✧★✬ ✵✥✦✧★ ✩✪✫✩✬✭✥✦✥✮✯✭✰❏ ✬✫✥✪ ★✮❴✥✲✷★❅❴✱ ✱✫ ✥❘★❚❄✪✴✦★✬ ✭✩✪❃✥ ✱ ■✥✪★✮✷✸✬✫✦✸❘ ❃✴✪✳✥✦✧ ✬✫✱✲✱✬✫✴✮✹ ✺✻✼✽✻✾✽✿❀❁❂ ✳✥✦✦✲✱✬✶ ✵✱✬✶ ✱✦✬❅

❈✩■✭✱■ ✱✮✥✬✫❏ ✭✩✫★✴❴✱③✱✮✱✦■✥✬★✴❴✱✹ ❉✻❊❋❍✼❂ ✲✸✮✭✪✸✦✦✴✦✭ ✵✱✭✴✬✶ ✲✱✭✩✭✥✪ ✥✬✥❏ ✭✩✮ ✵✸✬✬✫✈ ✱✦✲✱✦✳✱✫✴✬✶ ❘✸✬✫✭✸❘✥✪✱✭✯❈ ❆✴❴❚✱✦✸✳✷✬★✦✦✱❘✯✭✴✬✹ ▲❀▼◆❀❋❂ ✭✥✷✵✮★✲✱★✦✱■ ❃✸✮✧✸✦❄✦✭✱❃❃✶ ✭✸P★✷★✭✴✬ ❈✥✬✫✩✦✧✥✹ ④⑤⑥⑦④⑧⑤⑨⑩ ❶❷⑨⑦⑨⑨❸❹ ♠❢♥ ✐ ♦❛♣❢q♦❛♣✐❡r♠ ❢st❵❞✐✉ ❣❤❡❝❡❡✐❥✐ ✁✂ ✄ ☎✆✝✞✟☎✆✝✠✡☛☞ ✞✌✍✎✏✠✑ ✒✓✡✔✡✡✠✕✠ ✖✗✘✙✚✗✛✫✙✜✗✱✙✢✢✣✢✤✥✦✧✧✗★★✤ ✦✛ ✩ ✪✫✙✢✬✫✭✛✬✢✬✜✗ ✙✭✬✙✫✮✭✫ ✪✫✬✯✭✰✗✫✢✦★✘✙ ★ ✪✫✰✗✯★✗✛

✩ ✲✯✢✳✢✯✬✙ ✴✗✧✗★★✙✬✩✢✤✵✭✰✙✫✸✹✺✻✼✽✾✿❀✹❁❂✾✻❃❄❅❆❆❂❄❄❇❂❆❂❄❄❈ ✮✬✜✗✘✙✫✗✬✢✶✗★✦★✧✙✬✭✬✗✬✜✗✲✭✬✙✗✫✬✷✿❉ ❅ ❊❂❀❈❂▲✻❊❂❀✹✿❋ ❁ ❈❍❄■✹❏ ❑▲❂✿✿✹✾❈ ▼ ❏◆❀❑▲❂✿✿✹✾❈ ❁❖▲✿✻■❖❄✹❈ P ✾✹❏✼ ❂❀❋ ✿ ❑❄❂✹◗❘❙❄■❖■✹❁❑❚❑✾❏❂■❍❯✿✿❂▲❑❄✹✼ ✻ ▲ ❉ ✹P ✹❈✾❏❳✹✾❈ ❄ ❈✿✹❀✿❙❨■❂❏✹❱❂❚❩❚❉❂▲ ❑❏❄❂❏❁❂■❂✿ P ✿❂❏❱✹✿❱❑❚✾✹❊❲ ❂▲ ✹ ❬✹✿❑❏✻✾❉❭ ✹ ❏▲ ❈ ✾ ❏ ❃❱❳✹✾ ❲ ❂ ▲ ❂ ✾▲ ❂ ❚ ❈ ❄ ✹▲ ✹▲ ❱ ✹■✻✿✿ ❊❀❂✻❊❂❀✹✿❋ ❂✿❂❏❭❂▲❊✻❄■✿✻❊❂❀✹✿❋

❍❏❑❄■❋✿❍❂▲❁❭❲❖❃✿◆❏❂■❂▲ ❀❖❄✻❏❑❄✹❳❂✿❂❚✿❂▲ P ❲❀❂❏❂❄ ✼❂❂▲▲❑❁❊❫▲❂❈✾❑❁❂❏❄❑❈❱❪❁❂▲ ❚▲❂✼✿✹❀✿◆ ❑ ❄❈ ❱◆❄■❂P ❂ ❏✿❂✿❑❄❑❬❂■❙ ❅ ✿✻❁❖❳❳❈ ✹ ❏❳✹✾ ✹ ❏▲ ✹ ❄❄■❈ P ❏❃❄❊❀❂P❑❄❊✻❄■✿✻❊❂❀✹✿❋ ❁❁❏❂■❂▲✼✻▲❉❑✹❑❏✿❂❀❖❊❈ ❄❈❂▲❁❂❏❏❂▲✹❭ ❑❄✹❏❂❀❈ ✾✿❖❁✹▲ ❚❑❄❈ ❀❂✾❄■❂❀ ❑❄ ✹ ❊❂❀❈ ✻ ❊❂❀✹✿❋ ❏✹❊❆❄✻▲ ✹ ✼✻❚▲ ✹▲❏✻■❃✾❏ ❴✿❂❀❱❑❄■❂✿❂❄❂✾ ✹ ❱❪✿❑✿❈ ❂▲❍❏❑❄■❋❂✿❂❄❈✿❑❄ ❄❏❈❱❂❀P✿❂❀P ❲✿❂✿❑❄❂✹■✹✾❂❄■✿ ❂❬❂✿❱❈

✾❂✾❄■❂❀❁❀❂✾❄■❂❀❀❂❭❂❂✾✾❂❏❀❑❄■▲ ❂■❈✻▲◆❚❈✹ ❑❄✹❳❂▲❚❉◆❚❉❖❄■✹✿✼❂▲✹✹✿✹❵❙ ➌❾ê➑ë ❾❷❾❿➒ ìí➋➌❾❺❾➟❿➇➌ ➈➉❿➃ ➛ ➆ ➀➌➁➒❹ ❿ ❹ ➊ ❹➒➍ ❽➁➈➞ ➟➌➇❿➇➒ ❹➒❻❹➣❹❿➇➌ ➀➇➄❾➟➌➁❸➇➃➍ ➁➊❻➁❿➛ ➁ ❷➁❽➋ ❷❸❾➆➌❺❹➟➑➄➟➁ ➛ ❺❷➠➆➆❾➒❿❷➌❾➏ îïîðñòóñôñõ ö÷øùúûüûûûýþÿýÿø ÷ýÿ ùø üúøù ✁✂✄✂ ✞✟✠✡☛☞✌✍✟✍ ✑✒✡☛✓✔✕ ✗✘✔✙✘✔✚✛ ✓✜✢✘✣✔✤✔✍ ✦✔✕ ✧★✒✒✡✩ ✌✓✤✔✒☞ ✂ ☎ ✂ ✂✆✝ ✎✏ ✖✏ ✥✏ ✥✏ ✥✏ Ï➲➾➻➵Ö➯➾Ö➸ ➯ Ô➩➭➻➩Ù➵➼➾Ð➚➼Ó➾➫➯➫➯➻➯➩➫Ô➼➽➻➭➯➯Ñ➯ÑÙ ➯➸➪

Ñ➫➽➭×Ô➸➯➩➫➸➽ØÐ➽Ñ➻Ð➭➵➽➸ ➵ ➾➾➼➾Ð➫➻ Ò➯Ù➚➫➾ÐÖ➻➾ÙÖ➯➾Ö➸ ➾➫➯➻Ð➫➚➯➫➪Õ➩➸ ➫➻➾Ó➯Ô ➯ ➏ Ï ➀Þ➯ß➾Ô➼➫➩➭➯ ➩➵➩Ò➩➻➯➾Ù ➪➻➵➯Ó➩➵➽ ➯ ➽➯ ➻❒ää➱Ý➻➻Ð➯➘➺ ② ②⑨t⑥⑧⑥⑨⑥①➛➥ ➒➞➑➈❿➁❿➉❷➅ ④ ⑨t ⑨ ➂➉↕➊➁➃➇➄❺❷❹➃➃➁➟➎❿➉❷➅ ➒❾➄➋ ⑩r ➆➎❶➌❾➄❾➊❹➆➉❺❹ ❽➉➒➁❿➇❷➌❾ê❾ë❾➆❿➇➄➟➎ ❿➀❷❸➢➆❷➈ ➉❷➁❺➃↕➉➣➛➃❷❸❾➌❹➒❿➥ ➟➃➏ ❷❸❾➟❿❹➋ ➣ ❹ ➇ ❿❹➆➑➄➋➟➌➇ ➃ ➁ ë❹ ❷ ⑩ ➤➒❿❹ ➆➑❷➄➔❿❿❾❷❾❿➒➍ r⑩ ➒↕⑨t④❾➆❺❹t➛❸➉❷➅❽➒➁➣❹ ⑨⑥① ④ ⑨t ❸❿➇❷➎⑨⑥④❿➉❷ ❛❜ ❝❞❡❢❞❣❤✐❥ ❦❞❧♠♥❥♦♣❡♥❥

➇➃➞➁➊➆❿❾➌➉➟❹ ➁➅➈➞➛➈➞❷❸❾➌➣❾❽❹❿❾➃ ⑩⑩ ➌➁➒❷❸➂➡❸❹ ➛ ➀❷❸➢➆❷➈❾❷❾❿➒➍ ❾➆➆❹➢➌➎❺❿❷❾➀❻➁❷❻➁↕ ❿❾➉❷➅➣❾➠➒❿❷➍ ⑩⑩ ❾➃➁❷➇➈➁❷❿➌❹ qr⑩ st✉✈✇① ② ③④⑤⑥① ⑦ ✇⑧✇⑨③④ ➑❷❷❸➇➒➊➁➃ ❽❾❸❾❿❷❾➀❷❸➢➆❷➈❾❷❾❿➒➍ ❶❷❸❹ ❺ ❻❷❽❾❸❾❿❷➀➁➂ ➃ ❾ ➃ ❾ ➄➅➆❹ ❷ ❸➇➃ ➈ ➉➃ ❿ ➁❿➇❿❿❷➉➈➇➃ ➊ ➉❷➉➋ ➃ ➁ ➒➊➛❻➛➃ ➞ ➁➈➆➁❿❿❾➌➀❷❸➢➆❷➈❾❷❾❿➒➍ ⑩ ➌➁➍➅➂❾➃ ❽ ❹➃ ➉ ➈➇❷➎ ❿ ➉❷➏ ➌➇➄➣➛❸❹ ❷ ➟➌➇ ➃ ➁ ë❹ ❷ ⑩ ➐➇❸➄❾❿❹ ➆ ➑➄➇➆ ❻➁❷❸➒➉➃ ➁ ❿➉➒➁➆ ➄❾➃ ➃ ➓ ❸❷❾➅ ➆➇➒❿➁➆❿ ➋ ⑩

➃❾➒❺❷❾➅➄➔➂➇➈❷➇➌❾➃❿➉❽➇➃➎❿➉❷➁➏ ➉❷➅➌❷❸➃ ❾❿❾❷❾➒➃❾➃➊❻➏↔➏➁➋ ⑩ ➂❾↕❹❷❾❸❿➉➃❸❾❿➍➆➙➇➊➉❷➀➄➇❷➊➁❿➉❷➅➣➇➌➇❿❽➉➃ ➄❾➒❷❿➌➑➉❺❹ ➛ ➄❹ ➁ ❿❿ ➒❾➄ ➆❾➃ ➃ ➄➔❿❿❾❿ ➃➝❹➁❷❸❿➁➒❹➀➜ qr ❿➌➑➄➁➄➔❿❿⑨⑨✉①❾➃➓❿❿❻❹⑨⑨t⑥➟❾➌❿❹➌❾➛❸❹⑨✈⑥❷ ❾❷❾❿➒➥ ➋➣➃➇➆➆➇➃➛➅ ❿➁➅ ➄❾➃➇➍➞➄➒❾➆❺❷➠➆➆❾➒❿❷❾ ❺➃↕➁ ➁❸ ➁❷➟❹➌➉❺❹ ➛ ➄❾➈❾➃ ➓ ❸❷❾ ➁ ➈➞➇➋ ⑩ ➄➇➌❿➁➌❿➁➃ ⑩ ➌❽➒➅ ➁ ❷❸➇➄↕➛➡❷➡➃❷➉➈➞➇❷➅❷ ⑩ ➒➞➑➈❿➁❿➛➅à➸ ÐÓÓ➯➫➋➇➃➊➁❿➀↕❹❺❿❾➌➑❷➛➊➍➅➃➄❹➈➡❿➣❹❸❿➇❷➎

❿➉❷➏❿➁➄❹➒➅ ➊❾❻❹ ➊ ➌➉❺❹ ➛ ❾➃ ➆ ❾➌➢➃ ❷❾ ➄❾➃ ➃ ❾ ❿❿➏ ➤❸ ➁❷➟❹➌➉❺❹ ➟❾➄➔❿❿ ➄❾❺❻➁➒❹➆➑❷ ➁ ❿❿➥ ➐➅ ➋❽❹ ➈➞➁➆➌➁➒ ➃❾↔➥❿➉➃↔❹➦➏❷ ➦➦➦➅❷❸➠❽➓➊➄➒➞➅ ❹➒❺❹➒➃➊➆❾➒❺❹➢➃➥ ➉↔➥↕➁➧➦➦➏❾➃❾➦➆❿➎➦➦➏❽ ❾➟❾❾➃❶ ➀➂➌❹❽❾❸❾❿❷➣❹ ❷❷ ➂➁➈➞➁❷❸❿➇❿❿ ➟➃➁❸➄➁➍➅ ❷❿❾➒❿ ➣❾❻❾➃➞❾❸❷❾ ➁❸ ❾❷❾❿❾➆➣❾➒ ❻➁➃ ➉ ➃ ➇ ❸➉❷ ❸ ❿➇❷➎ ❿ ➉❷➉➌➁➏ ➺ ➳➭➯➻➵➼➯➻➽ ➾❷❹➸➾➚➪➶➹➹➘➴➷➬➮➱✃❐✃❒➺ ➍ ⑩⑩ ➁❷❿➁➈➣➃ ➞➇➄➇➌❿➑➄➇➌❾➃ ❿➉❽➇➃❻➁❷❻➁↕➎❿➉❷➁➥➈➞➇➄➇➌➄➇❷➉❷➅❷➁❽➟➛❿➃

➉❷➏➁ ➤❸❹➀➨➩➫➭➯➫➲➳➯➵➩➸ ❻❾❸❿❾❿❷➅ ➄❹➒❿ ❾➃ ➓ ➆❷❸➎ ❿ ❾➃ ↕ ➉ ➌➉❷ ❾➌❾➊❾❿❾ ↔❮➦❮➋ ➄ ➔❿❿➥ ❿ ➉❷➅ ➣❾➠➒❿❷➅ ❻❹ ➟ ➇➆➁➃ ❾ ➄❹ ➈ ➒➞➡➃➻➼➾Ð➸ ❹➆ ❽❹❷Ñ❷❸➁➅Ò➯ ➭➾❾➆➆➇➌➻➾➸➽Ñ➉➃Ó➩➵➵➯➫ ➃➎❿➇❿❿➁ ➂❾➃➽➭ ➁➵➼➯❷❸➁➣➉➃ ➞❿ ❰❹❷❿❾➌➥ÒÐ➵ ➌❾➒➊❾❸❷❾➏ Ï➵➼➯➫➯ ➻➵➾Ó➩Ô➼Õ ➵➼➩➵ ➯➭➵➻ ➻➼➾Ð➸➀Ú➽➻➵➯➫ Ñ Ñ➫➽➭Û➺× Ô➸Ü➭➯➩➫➸➳➭➩➯➻➵➼➯➵➽ ➽ØÐ➽Ñ ➩Ò➾Ð➵Ô➻➺ ❒Ý➭➮➼➾Ð➫➻Þ➯ ⑩r st⑥⑧ ⑧⑥❷ ➌❾➒➊❷❸❾➌❾➃ ⑨t⑥⑧⑥④⑨t⑥⑧❿➌❷❾❹➒❾➆➆➇➌➌❹➈➉➃➉❷➁➏ Ò➯Ùß➾➸➾➸➯➫➯Ö➩➵➽Ô➵➯Ñ➻Ð➫➚➯➫➪Ï➏

➁❽➋➣➉❸❹ à➩Ö➯➫➻ ➾Ùà➫➯➻➻Û➾➻➯Ö➼Õ á➩➫➾➭ Ú➽➻➵➯➫Õ â➾➸ÐÓ➯❽❾➆➶ ⑩ ❰➈❸➓➌❾➒➊❷❸❾➌ ➀➁❿➁➒➁➆➥➣➌➇➒❺❻➇❷➟➁❷➄➑❷➅➁❿❾➃ ❿➢➊➓➣❾❿❾➈❷➈❾➆ ➃➈➡❿❹ ❷❸➠❽➓➊➄➋ ÜãÙ ➾ ➫Ñ➮ ß➸ ➩ ➫➽ Ñ ➾➭ ➶➹ä➹➮ ➶➷❒➺ ➍ ➏ ➤❸ ↔❮å➦➋➁❷ ➒➞❾➆➌❾❻➁↕ ➃ ➁ ➄➇❷➎ ❾ ❺❿➁❷❹➁➅ ➈➞➁➆➇➌➃ ➁➓❿➁❿❿➧➙æ➛➌➉➣➁➒❿❾➃ ❷❸❹➃➉➌➊ ❿➉➟➃➉➃↕➆❾❷➂➇➃❾❷❾❿➣❾➒ å ➛➌➉❷ ❻❾❸❷➅❿➏ ➣➌➇➒❺❻➇➟➒❾➑➄➇➒❹ ➁➉➃➅ ❿❻❹➁➃➟➉➒➇❷➇ë❹➁➅ ➟➌❾➇➟❾➌➁❿➎ ➃➈❸❷❹ ❾➃❽➈❿❾➃❽❹❸❷➈➉➃ ❾➒❷➈➅➁➋ ➄➔❿❿❾➃ ➞

➁➊➆➄❾➈❽➇➒➉❷❽➇➃ ❿➢➊➓❾➄➣➛➃ ❹ ➁ ➍➥ ➁❸ ➤↕➂➃↕❾➃➑❿➉➒ ❾➒➃❾➈❹❷❸❹➃➉➃➃➉➉➌➊❷➟➇➒❿❿➉➟➃➉❷❸❾➌❹➒❿ ➌❾➈➈❾➃❹ ➄➔❿❿❾➆ ❾❷❾❿➒ ❿➇➆➁❿ ➆❹ ➆❾➃➉❽➁➃➃ç➃➅❾➁➌❿➌❹➉❷❽➌➈➉❸❽❹❸❷➈➉➃ ❻❾❿ ➆❹❾➈❷❸➎❿❾➒❹ ➄❾➃➃➆➁❿❿➁➃➁❷➌➠➒❿➈❾➒➒❾➃ ➅ ➃ ➆ ➄❾➈❽➇➒➉❷➁➅ ➄➔❿❿ ❾➃ ➓ ❿❿ æ ❷➟❹➌➇➄❾❿➌❹ ➏ ➛➌➉❽➁➃↔ç➧➙↔➊è❿❾➁➅➊➃ ➑➞❿➉➒❹➄➔❿❿❾➆➒➃➆➠➒➒➞➔➌❾➈➋ ➈➡❿❹ ❹➒➂❾➆❺❹➛➆➆➇❺➆➉❸➁❿➉❿➅ ➂➇➆➇❸❸➉➆ ➁❾➣➣❾➒ ➟➇❷❸❿➇➟❾➌➁❿➎ ❽➋ ⑩ ➤➄❾➃➂❾➃➆➃❷➁❷❹➓

➃❷❸➠❽➓➊➄➒➞❾➆ ➈❾➃❺❷➁➆❹ ➀➆❿❷❸❾➌❷➢➃ ❿ ❷ ➂➇➃ ➁➊➆➍➅ æ ➛➌➉❽➁➃ ➄➔❿❿ ❾➃ ➓ ❿❿ ➁❸ ❾❷❾❿ ➂➇➃➞➁➊➆ ❾➒➈❾➊➃➞❾❸❾❿❿é ➈➁❷❿➌➇➋➇❾❷➇➟❻➁➈❾➁➃❹❷ ➣❾➒ ➁❸ ❾➃❾➆❿➎❽ ➄➔❿❿❾❿ ➧➙ ❻❿❿❾➃ ❾➃ ➆❾➃➃ ❻➁➃➁❷❸❿➁➒❹➏ ✪ ✭ ✮ ✪ ✫ ✯ ✰ ✱ ✲✳ ✬ ✴ ✵ ✶✷✵ ✸ ✹ ✺ ✼ ✽ ✻ ✻ ✴ ✵ ✶✷✵ ✾ ✿ ❀ ✸ ❁❂ ❃❄❅❆❇❈❉❇❊ ❅❉❋❍❊■❏❑❍❊ ▲ ▼◆✷✵✷❖ ✷✶P◗ ❯ ✻ ❘❙✳✳✵ ❲ ✽✽ ❚ ❱ ❳ ❨ ❩ ✰ ❬ ❯ ❭❪ ❚❫ ❖❚✷ ❴ ❵❛❜❝❵❞❛❡❢ ❣❤❡❝❡❡✐❥ ❦❧ ➌➅➍ ➈ ➎➀➏➅➐➎➀➏➈➄➑➌ ➅➒➓❿➃➈➔ ➆➇➄➂➄➄➈➉➈ ✁✂✄☎✆✝✄✞

✟✞✟✠✡☎ ☛ ☞✁✞✝✠✁☞✟✌☛✠✍✎ ✏✟✑✑✒☛✞✓ ✞✝✔✎✕✖✗ ✏✡☎✆✟✒ ✒✁✘✒✄✝☛✠☛ ✙✗✞✝✟✌✟✞✚ ☛ ✒✁✘✒✄✝☛✠ ✛✁✒✁✝✁✠✠ ☛ ✖✁✗ ✂✄☎✆✝✄✞ ✟✑✂☛✜✆✄✞✄✠ ✒✔✎✟✠✕ ✢✣✤ ✂✥☎☛☞✓✜✚ ☎✔✎✟✑✓ ☛ ✎✡✌ ✒☛✌✦✁✧✓✂✟✏✁✜✑✁✦✓☎✗✒✁☎✘✟☎✠✌✄✘✓✥★✄✠✩ ☛ ✒✁☎✘✟☎✠✌✄✘✓✥ ☛✝ ✪✠✁✑✞✥ ✘✓✜☛✌✟✠✠☛ ✪✠✄☎ ✫✙ ✥✌✄✎☛✑ ✏✡✜ ✟✏✟✑✒✟✖✟✠✠✬ ✭ ✮☎✖✁✒✌✓☎ ✌✟☎✖✞✝✟✌ ✯☞✑✬ ✖✓☛✦✟✠✟✞ ✏✟✑✑✓✠✪✞✰✱ ✖✓✡✠✄✎☛✑ ✒✁☎✠✌✁✑✑✄✑✠ ✖✓☛✦✟✠✟✞ ✟✞✟✠✡☎ ☎✓☎✘✞ ✠✟✟☎✖✕✬ ✲✡✌✘✪✒✁✌✗

✞✝✓☎✠✗✟✑✑✟☎✕✌✝✡✞ ✞✝✳✒✞✡✜✟✞✱ ✂☛ ✴✫✙ ✏✏✁✑✵✶✩ ✟✞✟✠✑✟✜ ✜✑✳✒✥✝✗✒✄✑✓✪✏✗✓☎✝✪✑✓☎ ✯✷✸✹✰ ✓☎✛✺✝✓✥ ☛✖✂☛✠✥ ✯✫✻ ✼ ✓☎✝✪✑✓☎ ✽ ✫✾ ✏✏✁✑ ✸✿✑ ✽ ✻✾✾ ✏✶ ✫✾❀ ✖✟✧✠✌✥✝✵✫✾✣✙✾ ✏✶✵✥✌☛✰✬ ❁☛ ✁✌☛✑✓✞ ☛☎✠✓✖✓☛✦✟✠✓✒✪✏✁✒☛✠ ✞✝✟✖ ☛ ✦✟✠✟✜ ☛ ✂✁✞✞✝✺ ✂☛✠✄✞✺ ✞✝✟✌✟✒ ✞✝✟✖✡✞✡✠ ☛ ✏❂✠✡✠ ✟✑✕✠✠ ✤❃ ✥✌✄✗ ✎☛✑ ☛✦✦☛ ✒✟✑✑ ✂☛✜✆☎✓✬ ❄ ✌✔✎✓✖ ✂☛✠✄✞✺ ✞✝✟✌✟✒✡✠ ✟✑✟✜✟☎✗ ✖✕ ☛ ✏❂✠✡✠ ✌✟✜✜✟✑✡☎ ☛✦✦☛✂☛✜✆☎✓✬ ❄ ✞✝✄★✁☎ ✄✠ ✠✔✌✠✡☎✕ ✠✄☞✑✄✑✄✞✞☛✑

✟✜✆✳✠✠ ✺★✌☛ ✒✟✑✑ ✓☎✖✍✠☛☎✓ ☛ ✒✁✌✄✦✦✓ ✒✟✝✟✑✡✞✠✬ ❅☛✜✆✁✦✦ ✏❂✠✡✠✓ ✒✁✘✒✄✝☛✠ ✟✞✟✠✡☎ ✷✸✹ ✓☎✛✺✝✓✥ ✞✝✳✒✞✡✗ ✜✟✞✬ ✹☎✝✪✑✓☎✗✖✟☞✟☎✖✟☎✞ ✖✓☛✦✟✠✟✞ ✟✞✟✠✡☎ ☛ ✂✁✞✞✝✺ ✂☛✠✄✗ ✞✺ ✒✡✞✝✍✠✏✡☎✆✟✒✟✠ ✄✠ ✒✟✑✑ ✄✑✑✍✠☛☎✓ ❄✘✠✌☛☞✓✖ ✵ ❃ ✥✌✄✌☛✩ ☛ ✦✟✠✟✜ ✒✟✌✳✑★✔☎ ☛ ✏❂✠✡✠✓ ☞✌✁✜✌☛✏ ✟✑✟★✡✌✟✩ ✷✸✹ ✓☎✛✺✝✓✥ ☛✖✄✞☛ ✟✜✡✞✝✟☎ ☛ ✌✟☎✖✞✝✟✌✟✞ ✡✠✒✟✝✡✞ ✏✟✜✒✟✝✖✡✞✡✓✜✬ ✭ ✷☛✞✝✠✌✁✓☎✠✟✞✝✠✓☎✄✑✓✞ ✌✟☎✖✞✝✟✌ ✯✑✖✬ ✒✡✞✕✦✦✰✬ ✭ ✸✟✌✓☎✜✡✞✓

✌✟☎✖✞✝✟✌ ✯✑✖✬ ✒✡✞✕✦✦✰✬ ❆❇ ❈ ❉❊❋❍❉❊❋■❏❑▲ ▼❍◆❖■P◗❘❊❙❖❊❚❯❱◆❖ ❲❳❨❳ ❩❬❭❪❬❫❴❵❛ ❜❬❝❜❞ ❄ ☞✟✌✓✁☞✟✌☛✠✍✎ ✛✁✑✆☛✖✡✒✟✜✆✟☎✞✺✑✆ ✟✑✑✟☎✕✌✝✡✞✟ ❡❢❣❤✐❤❥ ❦❧♠ ❄ ✠☛☞☛✞✝✠☛✑☛✠✁✒ ☛✑☛☞★✄☎ ☛ ✌✁✞✞✝ ✞✝✔✎✟✠✓ ☞✟✌✛✺✝✓✥ ★✟✗ ✑✟✓✠ ✯✁✑✓✜✪✌✓☛✩ ✂✓☞✁✠✟☎✝✓✥✩ ✏✟✠☛✦✁✑✓✒✪✞ ☛✘✓✖✥✝✓✞✰ ✏✪✠☛✠✥ ✞✟✦✡✞✝✓ ✦✟✠✟✜ ✟✞✟✠✡☎ ☛✝ ✄✑✑☛☞✁✠ ✟✜✆✓✒ ✑✟✜✜✆☛✒✁✌✓✦✦ ✁✒☛ ☛✝ ✟✑✡✜✠✟✑✟☎ ✓☎✠✌☛✎☛✞✝✒✪✑✄✌✓✞ ✎✁✑✪✏✟☎✬ ❄ ✦✟✠✟✜✟✒ ✛✁✑✆☛✗

✖✡✒✞✠✄✠✪✞✄✠ ✌✟☎✖✟✝☎✓ ✒✟✑✑✩ ✖✟ ☛ ♥✠✺✑✠✔✑✠✡✞✠♦ ✯✠✳✖✕✔✖✡✏☛ ✎✟✞✝✡✑✆✟ ✏✓☛✠✠✰ ✏✓☎✖✟☎✒✡☞☞ ✟✑ ✒✟✑✑ ✒✟✌✳✑☎✓✩ ✒✳✑✔☎✔✞✟☎ ✓✖✕✞✟✦✦✟✒☎✡✑✩ ✎✟✞✟✟✑✡✜✠✟✑✟☎✞✡✜ ✟✞✟✠✡☎✬ ❄ ☞✟✌✓✁☞✟✌☛✠✍✎ ✛✁✑✆☛✖✡✒✠✟✌✄☞✓☛ ✏✟✜✒✔✎✟✠✟✑✓ ☛ ✞✝✟✌✎✟✝✟✠ ✎✍✝✠✟✌✟✓✎✟✑ ✒☛☞✘✞✁✑☛✠✁✞ ✛✁☎✠✁✞☛✦✦ ☛✖☛✠✁✒ ✜✆☛✒✁✌✑☛✠✓ ✓✞✏✟✗ ✌✟✠✡✠✬ ❄ ✠✟✑★✟✞ ✎✍✝✠✡✌ ✯✠✁✠☛✑ ✦✁✖✆ ♣☛✠✟✌ ✣ qrs✰ ✛✳✜✜ ☛ ✒✁✌✗ ✠✥✑✩ ☎✟✏✠✕✑✩ ✠✟✞✠✛✟✑✡☞✍✠✡✞✠✕✑✩ ✛✡✌t☛✒☎✄✑

✒✔✝✟✑✍✠✕ ☞✁☎✠✁✞✞✄✜✜☛✑ ☛ ✠✟✞✠✞✺✑✆ ✻✻❀✗☛✩ ☎✕✒ ✟✞✟✠✡✦✟☎ ✤✻❀✚ ✜✆✟✌✟✒✟✒☎✡✑ ❃✾❀✩ ✒✔✎✡✗ ✌✟✒☎✡✑✒✓✞✟✦✦ ☛✝ ✄✠✑☛✜✁✞☎✄✑✯✏✓✎✟✑☛ ✝✞✍✌✞✝✔✎✟✠ ✒✟✎✟✞✟✦✦ ✎✓✝✟✠ ✠☛✌✠☛✑✏☛✝✰✬ ✲✍✝✠✟✌✟✒✌✟ ✦✁☎✠✎☛✱ ☛✝ ✓☎✠✌☛✘✟✑✑✪✑✄✌✓✞ ✎✍✝ ☛ qrs ✙✵✢✗☛✩☛✝✟✧✠✌☛✘✟✑✑✪✑✄✌✓✞✎✍✝☛ qrs✫✵✢✗☛✬❄✝✟✧✠✌☛✎☛✞✝✒✪✑✄✌✓✞ ✠✡✌ ☛✝ ✟✧✠✌☛✘✟✑✑✪✑✄✌✓✞ ✢✵✤✗✟✩ ✏✍✜ ☛✝ ✓☎✠✌☛✎☛✞✝✒✪✑✄✌✓✞ ✠✡✌ ☛✝ ✟✧✠✌☛✘✟✑✑✪✑✄✌✓✞ ✫✵✤✗✟✬ ✉✓☎✖✟☎ ✟✞✟✠✦✟☎

✟✑✑✟☎✕✌✓✝☎✓ ✒✟✑✑✱ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ ➊➋ ☛ ✞✝✄★✁☎ ✄✠ ✠✔✌✠✡☎✕ ✛✁✜✆☛✞✝✠✄✞✠✩ ☛✝ ☛✌✠✡✌✓✄✞ ✒✔✝✡☞☎✆✁✏✄✞✠ ✛✟✒✎✕ ✡✞ ✄✑✑✥ ✂✟✑✆✝✟✠✦✟☎✩ ☛ ✞✝✍✎✛✌✟✒✎✟☎✘✓✄✠✩ ✦✕✌ ✠✪✌✜✁✌✄✠✩ ✎✡☎✄✒ ✠✟✑✠✞✡✜✡✠✩ ☎✆✄✑✒☛✂✄✌✠✆✄✒ ✄✑✑☛☞✁✠✄✠✩ ✎✓✝✟✑✟✠✟✠✩ ✞✝✡✌✪✏ ✟✑✟✒✠✌✁✑✓✠✁✒☛✠✵✁✝✏✁✑☛✌✓✠✄✞✠✩ ✏✟☎✠✄✑✓✞ ✞✠✄✠✪✞✠✬ ❁☛✞✝☎✁✞ ✑✟✂✟✠ ☛✝ ✁✌✠✂✁✞✠☛✠✓✒✪✞ ✂✓☞✁✠✟☎✝✓✥ ✏✟✜✂☛✗ ✠✄✌✁✝✄✞☛✱ ☛ ✛✟✒✎✕✦✕✑ ✄✑✑✥ ✂✟✑✆✝✟✠✦✟ ✂✁✝✁✠✠ ✦✟✠✟✜ ✟✞✟✠✡☎ ☛

✞✝✓✞✝✠✁✑✡✞ ✎✡✌☎✆✁✏✄✞ ✙✾ ❁✜✏✏✗☎✡✑ ☎☛✜✆✁✦✦ ✏✡✌✠✡✒❂ ✘✞✔✒✒✟☎✡✞✟ ☛ ✠✟✞✠✞✺✑✆ ✈✣❃❀✗✄✠ ✒✓✠✟✎✕ ✛✁✑✆☛✖✡✒ ✖✟t✘✓✠✗ ✌✟ ✪✠☛✑ ✯✇✰✬ ①✁☎✠✁✞✩ ✂✁✜✆ ✎☛✑✥✖✓ ✁✌✠✂✁✞✠☛✠✓✒✪✞ ✂✓☞✁✠✟☎✝✓✥ ✟✞✟✠✡☎ ☛ ✞✝✍✎✛✌✟✒✎✟☎✘✓☛ ✯❁②✰ ✒✁✏☞✟☎✝☛✠✥✌✓✒✪✞☛☎ ✛✁✗ ✒✁✝✥✖✓✒✚ ☛ ❁② ✛✁✒✁✝✥✖✄✞ ✟✑✏☛✌☛✖✄✞☛ ☛✪✠✁☎✥✏ ✖✓✞✝✗ ✛✪☎✒✘✓✥✌☛✩ ✎☛✜✆ ✎✡✌☎✆✁✏✄✞✘✞✔✒✒✟☎✠✕ ✜✆✥✜✆✞✝✟✌ ✂☛✠✄✗ ✞✄✌☛ ✪✠☛✑✬ ❲❳③❳ ④ ⑤❜⑥⑦❵⑤❜⑥❪❭⑧❝ ⑨❵❬⑩❪❶❷❞❛❸❹❞❛❷❺❬❜❭

✉✟✜✍✠✡✑✡✞✟✒✁✌ ✏✓☎✖✓✜ t✜✆✟✑✟✏✦✟ ✒✟✑✑ ✎✟☎☎✓✩ ✂✁✜✆ ✠✔✦✦ ✔✞✞✝✟✠✟✎✕ ✂☛✠✄✌✁✝✝☛ ✏✟✜✱ ✫✬ ❄✝ ☛✑☛☞✩ ✎☛✜✆ ✛✁✑✆☛✏☛✠✁✞ ✛✁✑✆☛✖✡✒✓✜✡☎✆ ✛✟✑☎✕✠✠✟✒☎✡✑ ✒✦✬ ✫✩✻ ✏✶✵✒✜✵✂✩ ✜✆✟✌✏✟✒✟✒☎✡✑ ☛✝ ✺☎✬ ♥✤✣✙✣✫ ✞✝☛✦✄✑✆♦ ✡✌✎✡☎✆✟✞✱ ✤ ✏✶✵✒✜✵✂ ✛✁✑✆☛✖✡✒ ✞✝✄✏✁✑✂☛✠✥ ☛ ✠✟✞✠✞✺✑✆ ✟✑✞✕ ✫✾ ✒✜✗★✄✌☛✩ ✙ ✏✶✵✒✜✵✂ ☛ ✏✄✞✁✖✓✒ ✫✾ ✒✜ ✠✟✞✠✞✺✑✆✗ ✌☛✩ ✫ ✏✶✵✒✜✵✂ ☛ ✏☛✌☛✖✡✒ ✒✜✗✦☛☎ ✏✡✌✠ ✠✟✞✠✞✺✑✆✌☛✬ ✮✏✟✑✑✟✠✠ ✠✔✦✦✑✟✠

✛✁✑✆☛✖✡✒✏✟☎☎✆✓✞✡✜ ✞✝✄✏✁✑✂☛✠✥ ✑✄✝✩ ✠✌☛✘✂✟✁✠✁✏✓☛✩ ✖✟☎✪✖✄✑✠ ✛✟✑✞✝✍☎✟✒✩ ✞✠✦✬ ✟✞✟✠✡☎✬ ✙✬ ❄ ✎☛✞✠☛✜✦✡✑ ✟✑✕✒✡✞✝✍✠✡✞ ✯✦✟✔☎✠✡✞✟✒✩ ✞✠✦✰ ✒✦✬ ✫ ✶ ✛✁✑✆☛✗ ✖✡✒✎✟✞✝✠✟✞✡✜✟✠ ★✟✑✟☎✠✬ ✢✬ ①✓✜✆✟✑✟✏✦✟ ✒✟✑✑ ✎✟☎☎✓ ☛ ✏✡✌✂✟✠✕ ✟✜✆✡✦ ✎✟✞✝✠✟✞✡✜✟✒✟✠ ✯☞✑✬ ☎☛✞✁✜☛✞✠✌✓✘✪✞ ✞✝✁☎✖☛✩ ✂✄☎✆✄✞✩ ✂☛✞✏✟☎✡✞ ✞✠✦✬✰✬ ✤✬ ♥❁☛✌✏☛✖✓✒ ✠✡✌♦ ✎✟✞✝✠✟✞✡✜✟✱ ☛✝ ✟✧✠✌☛✘✟✑✑✪✑✄✌✓✞ ✛✁✗ ✑✆☛✖✡✒ ✓✝✁✠✥☎✓✄✞ ✄✌☛✏✑✄✞☛ ☛ ✛✪☎✒✘✓✁☎✄✑✥

✞✝✔✎✟✠✓ ✘✁✏☞☛✌✠✏✟☎✠✦✕✑ ☛ ☎✟✏ ✛✪☎✒✘✓✁☎✄✑✥ ♥✂☛✌✏☛✖✓✒♦ ✠✡✌ ✛✟✑✡✩ ☛✏✓ ✛✳✜✜ ☛ ✞✟✦✡✞✝✓ ✦✟☛✎☛✠✒✁✝✄✞ ✂✟✑✆✡✠✕✑ ✡✞ ✓✖✕✗ ✠☛✌✠☛✏✄✠✥✑✩ ☛ ✞✝✔✎✟✠✓ ✠✌☛✪✏☛ ☎☛✜✆✞✄✜✄✠✥✑✩ ☛ ✒✳✑✞✕ ✂✕✏✡✌✞✡✒✑✟✠✠✕✑✩ ☛ ✏❂✠✕ ✞✝✟✑✑✕✝✠✟✠✡✞✡✠✕✑✩ ✞✠✦✬ ❄ ✂☛✌✗ ✏☛✖✓✒ ✎✍✝✠✡✌ ✎✟✞✝✠✟✞✡✜✡☎✟✒ ☞✥✠✑✄✞☛ ☛✝ ☛✑✄✦✦✓ ✛✁✌✏✪✗ ✑☛ ✞✝✟✌✓☎✠ ✠✟✌✎✟✝✂✟✠✕✱ ✭ ①✟✑✳✑✟✠✟✞ ✞✟✦✡✞✝✓ ✠✌☛✪✏☛✱ ✫✣✙ ✏✶✵✒✜✵✂ ✭ ✉✓☎✓✏✄✑✓✞ ✞✟✦✡✞✝✓ ✠✌☛✪✏☛✱ ✢✣✤ ✏✶✵✒✜✵✂

✣ ☞✑✬ ✂✟✌☎✓☛✩ ✠✡✌✖✏❂✠✡✠ ✭ ✸✔✝✟☞✟✞ ✞✟✦✡✞✝✓ ✠✌☛✪✏☛✱ ✻✣✈ ✏✶✵✒✜✵✂ ✣ ☞✑✬ ✂☛✞✓✩ ✏✟✑✑✒☛✞✓ ✞✟✦✡✞✝✟✠ ✭ ❻✺✑✆✁✞ ✞✟✦✡✞✝✓ ✠✌☛✪✏☛✱ ❃✣✫✾ ✏✶✵✒✜✵✂ ✯✎☛✜✆ ✠✔✦✦✰ ✣ ☞✑✬ ☛✁✌✠☛ ✏❂✠✡✠ ✻✬ ✲✡✌✎✟✞✝✠✡✞ ✟✞✟✠✡☎ ✫ ✏✶ ✎✡✌✠ ✑✟✜☛✑✄✦✦ ✢✣✤ ✏✶ ✒✌✓✞✝✠☛✑✗ ✑✁✓✖ ✁✑✖☛✠✠☛✑ ✒✟✑✑ ☞✥✠✁✑☎✓ ✯✒✌✓✞✝✠☛✑✑✁✓✖✁✒ ✟✑✂☛✜✆★✄✒ ☛✝ ✓☎✠✌☛✎☛✞✝✒✪✑✄✌✓✞ ✠✟✌✟✠✰✩ ✎✡✌✒✡✞✝✍✠✏✡☎✆✩ ✎☛✜✆ ✒✁✑✑✁✓✖ ✁✑✗ ✖☛✠✁✒ ✟✞✟✠✡✦✟☎ ☛✝ ☛✌✄☎✆ ✫✱✫ ✯✑✖✬

✒✡✞✕✦✦✰✬ ❇ ❽❚❏❋■▲◗❚❾❯ ❍◆P■❏❍❘ ✉✟✜✒✳✑✔☎✦✔✝✠✟✠✳☎✒ ✂☛✜✆✁✏✄☎✆✁✞ ✒✌✓✞✝✠☛✑✑✁✓✖✁✒☛✠✚ ✒✁✑✗ ✑✁✓✖✁✒☛✠✚ ✂✓☞✟✌✠✥☎✓✄✞ ✁✑✖☛✠✁✒☛✠✚ ✎✡✌✵✎✡✌✒✡✞✝✍✠✏✡☎✆✟✒✟✠ ✡✞ ☞✑☛✝✏☛ ☞✥✠✞✝✟✌✟✒✟✠✬ ❿➀➁➂❿➃➀➄➅ ➆➇➄➂➄➄➈➉ ➃➄ ❿ ➅❷➆➇➅❷➆❿❻➈➃ ➉➊❶❺❿➋ ❽❾❻❹❻❻❿➀❿ ✁✂✁ ✄☎✆✝✞✟✠✡✡☛✆☞☛✌ ✍ ✎✏✑✒✓✔✕✖✖✗✑✘ ✗✖✘✕✔✗✎ ✙✚✓✛✜✖ ✢✒ ✣✖✣✎✔✏✗✖✑✔✗✎✛✤✖ ✥✖✖✦✕✎✧ ✍✓ ✑✓✗✔✤✦✑✥✒ ✎✏✑✒✓✔✕✖✖✗✑✘✗✎ ✒✤✗✖✘✕✔✗✎★ ✕✓ ✑✗✦✩✒✒✓✣✔✢✪ ✔✣✖ ✢✒

✗✓✫✗✖✕✏✑✔✥✒ ✕ ✬✖✕✓✫✥✭✗✓ ✭✕✒✗✦✖✤✧ ✮✜✛✛ ✔✚✬✯✒✗✎ ✰✕ ✖✣✱✱✲✕✎✏✕✛✛✕✦ ✭✕✒✓✦✥✖✔ ✑✓✗✔✤✦✑✥✒ ✎✏✑✒✓✔✕✖✖✗✑✘ ✗✖✘✕✔ ✕ ✳✑✦✱✣✏ ✖✕✎✔✥✔ ✢✒ ✕ ✴★✵✶✪✗✒ ✒✤✗✖✘✕✔✷✸ ✹ ✮✑✓✑✗✖✤✱✑✥✒ ✒✤ ✰✴★✵✶★ ✦✗✏✫✥✖ ✒✤✷✸ ✺✻✼ ✽✾✿ ❀❁❂❃❄❅ ❆❇❈ ✽✾✿ ❀❁❂❃❄ ✹ ✳✑✦✱✣✏ ✖✕✎✔✥✔ ✰❉✕✏✔✫✕✦ ✗✖✘✕✔✷✸ ✺✻✼ ✽❊❋ ❀❁❂❃❄❅ ❆❇❈ ✽❋ ❀❁❂❃❄❅ ❍✼ ✿ ❀❁❂❃❄❅ ❇✻■❏❑❏❈ ▲▼ ❀❁❂❃❄❅ ❆✻✼✼ ❊ ❀❁❂❃❄ ✹ ◆✗✏✫✗✒✗✖✪✳✸ ✺✻✼ ✽✿❋ ❀❁❂❃❄❅ ❆❇❈ ❋ ❀❁❂❃❄❅ ❍✼ ✾ ❀❁❂❃❄❅ ❖P✼✼ ❊ ❀❁❂❃❄

✹ ◗✖✕✒✫✕✖✲✔✣✸ ✺✻✼ ✽✿❋ ❀❁❂❃❄❅ ❆❇❈ ▼ ❀❁❂❃❄❅ ❍✼ ✾ ❀❁❂❃❄❅ ❖P✼✼ ❊ ❀❁❂❃❄ ✍✓ ✑✓✗✔✤✦✑✥✒ ✗✖✘✕✔✗✎ ❘✒✕✎ ✕✓ ✣❙✔✏✕❘✣✖✖✯✖✥✏✑✒ ✔✢✏✪ ✛✣✦ ✗✒✓✖✕✦✕✎ ✫✣✱ ✰✕✓ ✑✦✔✣✏✒✔✑❘✑✥✖✑✒ ✔✢✏ ✭✥✏✗✫✒✓✗✏✗✒✕ ✕✓ ✑✦✔✏✕✙✕✒✕✖✑✒ ✔✢✏✦✣✎✷★ ✢✒ ✣✦✲✭✢✦ ❚✗✎✗✓✗✔✔✕✛✛ ✔✗✦✑❘✑✔✥✒✯✎ ✫✑✕✔✔ ✎✣✙✢✒ ✙✑✓✣✔ ✙✗✦✦✕✎ ✣✖ ✕✓ ✑✦✔✏✕❘✣✖✖✯✖✥✏✑✒ ✔✢✏✛✜✖✧ ❯✱✲ ❱ ❲ ✛✣✕✘✥✒✕ ✯✔✥✦ ✫✑✦✔✣✱✲ ❳❨❩ ✫❲ ✬✖✕✓✫✕✔✢✏❚✗✱✕✔ ✦✩✙✣✎✣✪ ✘✢✒✒✣✖ ✒✓✥✫✗✖✭✕✔✯✦✎✧ ✍

✴★✵✶✪✗✒ ✒✤✗✖✘✕✔ ✦✥✔✏✑✯✫✔✕✏✔✕✖✫✕ ❱❩❬ ✫❭❪❫❲★ ✫✚✱ ✕ ✳✑✦✱✣✏ ✖✕✎✔✥✔✪✗✖✘✕✔✢ ❱❬✴ ✫❭❪❫❲★ ✔✣✭✥✔ ✭✑✬✗✦✕✔✏✢✫✑✥✒ ✛✣✔✣✱✦✣✎ ✢✏✘✣✫✣✒✣✛✛ ✒✤✗✖✘✕✔✗✔ ✕✘✦✑★ ❴✱✲✣✪ ✖✣✫✛✣ ✙✢✙✣★ ✭✗✱✲ ✬❉✪❵✕ ❩★❩★ ✢✒ ✭✗✱✲ ✦✕✱✲✗✛✛ ✫✣✦✦✲✑✒✢✱✪ ✛✣✦ ✕✘✙✕ ✕ ✭✑✬✣✏✎✖✗✏✢✫✑✕ ✫✣✔✕✛✗✖✑✎✯✒ ✕❘✑✘✤✓✑✒✔ ✗✎✗✓✧ ✍ ✳✑✦✱✣✏ ✖✕✎✔✥✔ ✗✖✘✕✔ ✬❉✪❵✕ ❛★❩★ ✕ ✖✕✎✔✥✔ ✎✗✫✬✗✦✣✦✒✣ ✣✱✢✒✓✪ ✒✢✱✣✒ ✫✥❵✫❜✎✩✘✢✒ ✣✒✣✔✢✦ ✛✑✎✕✏✛✗✦✥✔✔✥ ✎✗✦✙✣✏✔✥✖✤✘✑✎ ✰✕

❝✗✏✑ ✎✩✏✛✣✦✷★ ✦✕✱✲✗✛✛ ✫✣✦✦✲✑✒✢✱✛✣✦ ✕✘✙✕ ✫✣✔✕✛✗✖✑✎✯✒ ✕✖✎✕✖✤✓✑✒✔ ✗✎✗✓✙✕✧ ✳✗✒✒✓ ✫✥❵✫❜✎✩✘✢✒ ✣✒✣✔✢✦ ✕ ✖✕✎✔✥✔ ✕✎✪ ✎✯✫✯✖✥✖✤✘✑✎ ✢✒ ✫✣✔✕✛✗✖✑✎✯✒ ✕❘✑✘✤✓✑✒ ✕✖✕✎✯✖ ✎✑✧ ✍ ✭✑✬✗✔✤✦✑✥✒ ✒✤✗✖✘✕✔✗✎ ✣✖✣✎✔✏✗✖✑✔ ✩✒✒✓✣✔✢✔✣✖✣ ✕✖✕❘✒✗✪ ✦✲✕✛✛★ ✫✑✦✔ ✕ ✬✖✕✓✫✥✢ ✰✬✖✧ ❩✶ ❞✣❙✔✏✤✓ ✗✖✘✕✔✷✧ ✍✓ ❩✶✪✗✒ ✭✑✬✗✔✤✦✑✥✒ ✘✣❙✔✏✤✓✗✖✘✕✔ ✫✣✱✗✒✓✖✥✒✕ ✕✓✗✦✗✒ ✕ ✔✣✖❵✣✒ ✔✣✒✔ ✙✚✓✫✣✱✗✒✓✖✥✒✥✙✕✖★ ✙✕✱✲✑✒ ❱ ❲ ✛✣✕✘✥✒✕ ✯✔✥✦

❘✒✯✬✥✦ ❡❩ ✫❲ ✬✖✕✓✫✕✔✢✏❚✗✱✕✔✪✦✩✙✣✎✣✘✢✒✏✣ ✖✣✭✣✔ ✒✓✥✫✚✔✕✦✑✧ ❢✦✘✑✎✥❘✑✤❵✕ ✒✗✎✎✕✖ ✑✦✎✥✛✛ ✕ ✭✑✬✣✏✦✕✔✏✢✫✑✕★ ✑✖✖✣✔✙✣ ✕ ❚✗✎✗✓✗✔✔ ✒✓✢✏✯✫ ✗✓✫✗✖✕✏✑✔✥✒ ✎✣✓✣✖✢✒✣★ ✫✑✦✔✒✣✫ ✕ ✙✗✖✯✫✣✦✬✤✔✖✥✒✧ ✁❣✁ ✄☛✡✡☛✆☞☛✌ ✍ ✎❤✖✩✦✛✩✓✜ ✎✗✖✖✗✑✘ ✗✖✘✕✔✗✎ ✫✕✎✏✗✫✗✖✣✎✯✖✥✎✕✔ ✔✕✏✔✕✖✪ ✫✕✓✦✕✎★ ✦✕✱✲✗✛✛ ✫✢✏✔✢✎✛✣✦ ✫✕✏✕✘✦✕✎ ✕✓ ✑✦✔✏✕✙✕✓✥✖✑✒ ✔✢✏✛✣✦★ ✫✑✦✔ ✕ ✎✏✑✒✓✔✕✖✖✗✑✘✗✎★ ✚✱✲ ✙✗✖✯✫✣✦✪✦✩✙✣✖✜ ✭✕✔✥✪ ✒✯✎ ✑✒

❵✣✖✣✦✔✜✒✣✛✛ ✰✕ ✫✗✖✣✎✯✖✥✎ ✫✢✏✣✔✣ ✫✑✕✔✔ ✦✑✦❘✒ ✎✕✬✑✖✪ ✖✥✏✑✒ ✫✣✫✛✏✥✦✔✏✕✦✒✓✬✗✏✔★ ✚✱✲ ✕✛✛✕✦ ✕ ✔✢✏✛✣✦ ✫✕✏✕✘✦✕✎★ ✕✭✗✙✥ ✛✣✕✘❵✥✎ ✜✎✣✔✷✧ ✐✯✖✕❵✘✗✦✒✥✱✕✑✎✛✕✦★ ✭✕✔✥✒✔✕✏✔✕✫✯✎✪ ❶❷❸❹❶❺❷❻ ❽❾❻❹❻❻❿➀ ✛✕✦ ✖✢✦✲✣✱✣✒ ✣✖✔✢✏✢✒ ✔✕✖✥✖✭✕✔✤ ✫✢✱ ✕✓✗✦✗✒ ✎✗✖✖✗✑✘❘✒✗✬✗✏✪ ✔✗✦ ✛✣✖❤✖ ✑✒✧ ✍ ✎✩✙✣✔✎✣✓✜✎✛✣✦ ❘✒✕✎ ✕ ❥✕✱✲✕✏✗✏✒✓✥✱✗✦ ❚✗✏✱✕✖✗✫✛✕✦ ✖✣✙✜ ✎✗✖✖✗✑✘✎✢✒✓✚✔✫✢✦✲✣✎✣✔ ✫✯✔✕✔❵✯✎ ✛✣✧ ✹ ❦❧♠♥♦♣q r✦✧

s✔✣✏✫✢✒✓✣✔✣✒t ✎✗✖✖✗✑✘★ ❩✶✪✗✒★ ✑✖✖✣✔✙✣ ❳✴✶✪✗✒ ✎✑✪ ✒✓✣✏✣✖✢✒✛✣✦ ✎✣✏❤✖ ❚✗✏✱✕✖✗✫✛✕✧ ❉✕✔✥✒✔✕✏✔✕✫✥✔ ✔✕✦✪ ✎✩✦✲✙✑ ✕✘✕✔✗✎ ❬✉❛ ✤✏✥✏✕ ✔✣✒✓✑✎✧ ◆✩✙✣✖✑ ✕ ✬✖✕✓✫✕ ✎✗✖✖✗✑✘ ✗✓✫✗✔✑✎✯✒ ✦✲✗✫✥✒✥✔★ ✙✑✓✣✔ ✙✑✒✒✓✕✔✕✏✔✙✕ ✦✩✪ ✙✣✖✑ ✕✓ ✑✦✔✏✕✙✕✓✥✖✑✒ ✔✢✏❚✗✱✕✔✗✔✧ ✮✗✎✗✓✗✔✔ ✎✕✬✑✖✖✥✪ ✏✑✒ ✬✣✏✫✣✕✛✑✖✑✔✥✒ ✣✒✣✔✢✦ ❵✣✖✣✦✔✜✒ ✏✢✒✓✣ ✎✑✥✏✕✫✖✑✎ ✕✓ ✑✦✔✣✏✒✔✚❘✑✯✫✛✕★ ✦✩✙✣✖✙✣ ✕ ✎✩✔✜✒✓✩✙✣✔✑ ✩✘✢✫✕ ✎✢✬✓✜✪ ✘✢✒✔✧ ✍✓

✯✔✤✛✛✑ ✢✙✣✎✛✣✦ ✣✖✙✢✱✓✣✔✔ ✫✣✔✕✪✕✦✕✖✚✓✑✒✣✎ ✣✖✖✣✦✔✫✗✦✘✤ ✣✏✣✘✫✢✦✲✔ ✕✘✔✕✎★ ✕✓✗✦✛✕✦ ✕ ❵✗✛✛✕✦ ✫✣✱✔✣✏✙✣✓✣✔✔ ✙✑✓✒✱✥✖✕✔✗✎ ✣✏✣✘✫✢✦✲✣✑ ✕✖✕✬❵✥✦ ✕✖✛✯✪ ✫✑✦ ✕✘✥✒✕ ✣✖✜✦✲✩✒✦✣✎ ✔❜✦✔ ✕ ✭✑✬✗✪✕✖✛✯✫✑✦✢✫✑✥✒ ✛✣✪ ✔✣✱✣✎ ✎✩✏✢✛✣✦✧ ✍✎✯✔ ✖✢✱✓✢✒✑ ✣✖✢✱✔✣✖✣✦✒✢✱✛✣✦ ✒✓✣✦✙✣✪ ✘✜★ ✭✑✬✗✬✏✗✔✣✑✦✢✫✑✥✒ ✛✣✔✣✱✣✎✦✣✎ ✕✘✗✔✔ ✕✖✛✯✫✑✦ ✢✒ ✮✯✏✗✒✣✫✑✘ ✰✙✚✓✭✕❵✔✤✷ ✕✘✥✒✕ ❵✕✙✯✖✤ ❚✗✖✲✕✘✢✎ ✣✱✲✣✦✪ ✒✈✖✲✔★ ❵✗✛✛

✗❙✑✱✣✦✑✓✥❘✑✤✔ ✢✒ ✒✔✕✛✑✖✕✛✛ ✭✣✫✗✘✑✦✕✫✑✎✥✔ ✣✏✣✘✫✢✦✲✣✓✣✔✔✧ ✍ ✒✈✖✲✗✒✕✦ ✒✓✣✬✔✑✎✯✒ ✛✣✔✣✱✣✎ ✑✒ ❵✤✖ ✏✣✕✱✥✖✔✕✎ ✕✓ ✕✖✛✯✫✑✦ ✎✣✓✣✖✢✒✏✣✧ ✹ ✇①②❧③④♣q ⑤✓✕✏✙✕✒✫✕✏✭✥✛✤✖ ✒✓✥✏✫✕✓✤★ ✥✔✖✕✱✗✒✕✦ ⑥❩✧✴✴✴ ❞ ✔✩✪ ✫✣✱❜ ✬✗✖✑✬✣✬✔✑✘✧ ◆✕✱✲ ✫✣✦✦✲✑✒✢✱✛✣✦ ✔✕✏✔✕✖✫✕✓ ✕✖✕✪ ❘✒✗✦✲✕✛✛ ✫✗✖✣✎✯✖✕✒✈✖✲✈ ✩✒✒✓✣✔✣✙✜✎✣✔★ ✫✣✖✲✣✎ ✒✓✕✪ ✛✕✘✗✦ ✎✑✥✏✕✫✖✕✦✕✎ ✕✓ ✣❙✔✏✕✙✕✒✓✎✯✖✥✏✑✒ ✔✢✏✛✣★ ✣✓✢✏✔ ✑✦✔✏✕✙✕✒✓✎✯✖✥✏✑✒

✙✗✖✯✫✣✦✦✩✙✣✖✜ ✭✕✔✥✒✕ ❘✒✯✬✥✦ ❱✉❳ ✤✏✕✧ ✳✣✖✕✔✚✙✣ ✎✣✙✢✒ ✫✣✖✖✢✎✭✕✔✥✒✒✕✖ ✏✣✦✘✣✖✎✣✓✑✎ ✰✦✕✪ ✱✲✗✛✛ ✘✤✓✑✒✛✕✦ ✱✥✔✗✖❵✕ ✕ ✔✏✗✫✛✗❘✑✔✕ ❚✯✦✎❘✑✤✔ ✢✒ ✏✗✦✔✪ ❵✕ ✕ ✙✢✏✕✖✙✕✘✢✎ ✫✑✦✜✒✢✱✢✔✷★ ✘✣ ✣✓✔ ✣✖✖✣✦✒✈✖✲✗✓✓✕ ✕ ❚✗✪ ✎✗✓✗✔✔✕✛✛ ✕✦✕❴✖✕❙✑✥✒ ✏✣✕✎❘✑✤ ✎✗❘✎✥✓✕✔✕★ ✙✕✖✕✫✑✦✔ ✕ ✒✓✕✏✙✕✒✫✕✏✭✕ ✒✓✑✙✕❘✒✗✒ ✕✱✲✙✣✖✜✱✲✯✖✖✕✘✥✒ ✥✔✙✑✔✣✖✢✦✣✎ ✣✖✫✢✖✣✔✑ ✖✣✭✣✔✜✒✢✱✣✧ ✮✣✖✭✕✒✓✦✥✖✥✒✕ ❭✯✏✤✬✥✛✕✦ ✣✱✲✏✣ ✑✦✎✥✛✛ ✭✥✔✔✢✏✛✣

✒✓✗✏✯✖✧ ✹ ⑦②⑧④⑨⑩q ❥✕✱✕✒ ✙✚✓✎✩✔✜ ✎✕✬✕❘✑✔✥✒✈★ ✛✕✎✔✣✏✑✥✖✑✒ ✣✏✣✘✣✔❜★ ✣✱✲✪ ✒✓✣✏❜ ✖✥✦❘✈ ✬✗✖✑✒✓✕❘✭✕✏✑✘✗✎★ ✕✫✣✖✲✣✎ ❨✴✧✴✴✴ ❞ ✢✒ ❬✴✧✴✴✴ ❞ ✥✔✖✕✱✗✒ ✫✗✖✣✎✯✖✕✒✈✖✖✲✕✖ ✎✣✏❤✖✦✣✎ ❚✗✏✱✕✪ ✖✗✫✛✕✧ ❥✣✱❚✣✖✣✖✜ ✎✣✓✘✣✔✑ ✙✗✖✯✫✣✦ ✣❙✬✕✦✓✑✤✒ ✭✕✪ ✔✥✒✯✎ ✙✕✦★ ✑✦✔✏✕✙✕✓✥✖✑✒ ✙✗✖✯✫✣✦✦✩✙✣✖✜ ✭✕✔✥✒✯✎ ⑥✉❛ ✤✏✥✑✱ ✔✕✏✔✭✕✔✧ ⑤✈✖✲✗✒ ✫✣✖✖✢✎✭✕✔✥✒✗✎✎✕✖ ✏✣✦✪ ✘✣✖✎✣✓✦✣✎✸ ❱★❩ ✱❫✎✱❫✦✕✬ ✘✤✓✑✒ ❚✣✖✣✔✔ ✙✢✏✕✖✙✕✘✥✪ ✒✑

✓✕✙✕✏✗✎★ ✗✖✑✱✯✏✑✥✒ ✙✕✱✲ ✕✦✯✏✑✥✒ ✙✣✒✣✣✖✢✱✔✣✖✣✦✒✢✪ ✱✣✔ ✙✥✖✔✭✕✔✦✕✎ ✎✑★ ❚✗✎✗✓✓✥✎ ✕ ✔✣✏✭✣✒ ✫✢✭ ✔✤✦✯✒✥✔★ ✭✕✬✔✢✦✬✏✗❴✖✕❙✑✒ ✣✖✖✣✦✢✏✣ ✕ ✫✣✒✔✣✏✒✢✱✣✒ ✎✗✖✖✗✑✘✗✎ ✎✩✓❤✖ ✖✣✱✱✲✕✎✏✕✛✛✕✦ ✕ ✘✣❙✔✏✥✦ ✗✎✗✓ ✕✦✕❴✖✕❙✑✥✒ ✏✣✪ ✕✎❘✑✤✔★ ✣✓✢✏✔ ✏✯✔✑✦✒✓✣✏❜ ✕✖✎✕✖✫✕✓✥✒✯✎ ✙✗✖✯✫✣✦✬✤✔✪ ✖✥✒✏✕ ✦✣✫ ❵✕✙✕✒✗✖✭✕✔✤✧ ⑤✬✣❘✑✥✖✑✒ ✣✒✣✔✣✎✛✣✦ ✎✑ ✖✣✭✣✔ ✭✕✒✓✦✥✖✦✑ ✕ ✔✏✗✫✛✗❘✑✔✕✪ ✢✒ ✕ ✖✣✯✎✗❘✑✔✕ ✕✘✭✢✓✑✤✏✕ ✱✲✕✎✗✏✗✖✔

✎✣✘✙✣✓✜ ✭✕✔✥✒✥✔★ ✙✕✖✕✫✑✦✔ ✕ ✱✲✯✖✖✕✘✥✒✗✒ ✎✕✒✓✎✥✘✏✣✦✘✒✓✣✏ ✔✈✖✓✗✔✔ ✕✎✔✑✙✥❘✑✤❵✥✦✕✎ ✫✣✱✣✖✜✓✢✪ ✒✢✔✧ ✍ ✘✣❙✔✏✥✦ ✫✕❙✑✫✥✖✑✒ ✘✤✓✑✒✕ ❳✴ ✫❲❫✎✱❫✦✕✬✧ ✍✖✪ ✎✕✖✫✕✓✥✒✕ ✣✖✒✜ ✙✗✦✕✖✛✣✖✑ ✙✗✖✯✫✣✦✬✤✔✖✤ ✒✓✣✏✎✢✦✔ ❵✣✪ ➁➂ ➂❻➃ ❾ ➄❶➅❻➆➄❶➅❾❺➇➂ ❻➈➉⑩❹❾➊ ❽❺❸❺❺❾❿❾ ✁✂✄☎✆✁✂ ✝✞✆✆✟✠✆✟✡☛☞ ✄✌ ✍✎ ✏ ✑✒✒✓✔✁✆ ✕✠✟✠✞ ✖✁ ✗✘☛✘✆ ✆✟✁☛✞✂✄ ✠ ✙✠ ✗✠✟✚✆✞ ✠☛✚✂✏✠ ✛✜ ✔✡✆ ✆✢ ✏✡✆ ✆✟✁✣✄✞✙☞✆ ✤✁✄✁✎✁✙ ✙✥☛✘✤✁✂✌ ✄✠☛✄✡✟✹ ✤✁✄✁✎✁✙

✞✤✁☛✚ ✞✆ ✖✡ ✏✠✱✘✙✄✁☛✚✣✞✠ ✁✆✁✄✘✂ ✴✓✒ ✗❅✽ ✙✎✽✹☛✠✷ ✘✂✏✁✎✁✆✁✂ ✙✁✱✝✁✟☎✤✤ ✣✡✆✟✄✡✣✁☛✠✄✳✝ ✙✹☛ ✁✖✡ ✏✚✆✄ ✗☞✄✠✄✄✠✙✺ ✗✞✂✄ ✠ ✕✠✎✏✡✗✚✂✏✡✆ ✄✁☛✚✣✞✚✤✠✂ ☛✘✆✟✁✆✻ ✄✁✙ ✴❀✠✝☞ ✄ ✠ ✣✡✆✟✄✡✣✁☛✠✄✳✝ ✣☞ ✗✡✂✠ ✞✆ ✖☞✂✙✸✞✹✺ ✂☎✄✄ ✠ ✄✁☛✕✁✔ ✦ ✧★✩✪✫✬✭✮✯ ✘✆✞ ✙✠✣✠✸✞✄✚✆✺ ✸✆✥✙✙✁✂✄ ✠ ✆✄☛✁✆✆✟✝✚ ✠✆✟✷✌ ✰ ✣✁☛✞✡✣✁☛✠✄✳✝ ✰ ✕✞✱☛✡✲✞✔✁✄✞ ✔✙✁✗✘✂✏✳✄☎✙ ✴✵✍✶✷ ✠ ✙☞✙✡☛✞✸✚✤✹ ✆✟✚☛✔ ✖✡ ✏✠✱✘✙ ✗✁✎✆✟✡☛✳✄✚✆ ✖☎ ✞✂✱✞✙✚✸✞✹✆ ✄✁☛✻

✁✄✘✂✁✙ ✠ ✄✻✱☎✆✁✔ ✗✠✟✹ ✠✗✞ ✡✣✁✙✄✞✂ ✗✹✱✡✆✳✄✡✄✄✺ ✄✁☛✗✘✆✟✁✄✁✆ ✣✡ ✞✗✁✔ ✤✘✆✟✁✄ ✄❨✂✞✙✺ ✠ ✙✠✣✡✄✄ ✁☛✁✱✗✘✂✏✁✙ ✠✟✡✂✤✠✂ ✁✎✏✗✚✆✂✠✙ ☛✁✞✺ ✁ ✚ ✠✗✁ ✏✁✙ ✹✤✤✠✙ ✠ ✕✞✱☛✡✲✞✁✄✞ ✚ ✚✆ ✙✥✝✁✄✙✁✟✄✘✤✁✂ ✁ ✁✂✔ ✁✂✟✞✗✠✄✞✙☞✆ ✤✡✂✄✚✆✚✂✠✙✌ ✰✟ ✚✄ ✠✎✡✆ ✗✡ ✁✙☞ ✠✆✢ ✏✺ ✠ ✆✟☞✤✆✟✄✞✄✢✸✞✹ ✖✡✙✠ ✘✆ ✠ ✎ ☞✙✹✟ ✗✡ ✁✙☞ ✚✙✡✂ ✤✁ ✻ ✠ ✼✑✽✼✾ ✕✞✱☛✡✲✞✁✄✞ ✚ ✚✆✞ ✠☛✚✂✏ ✁✎✏✻✄✄✁✆✁✂ ✖✁ ✁ ☎✆ ✠ ✙✻✔ ✥✂✤✥✟☎ ✙✁✗✘✂✏✳✄☎ ✙✘✆✟✳✄✗✘✂✏✁✙

✖✠☛✗✠✙✡✙✞✂✁✄✞✙✠✞ ✕✠✄✚✆✠✞✘☛✄ ✁✂✄✗✡✂✱✹✠✙✌ ✁✆✟✂✁✙ ✠ ✣ ✠✟✗✚✤✠✂ ✄✠ ✚ ✕✠✄✹ ✠ ✖✠✔✠✗✞ ✚✟ ✘✆ ✠ ✗✁ ✘✙✕✠✄✚✆✡✙✘☛✄✌ ✿✠✎✏✠☛✡☛✆✟✚✎✡✂ ✶✁✤✘✆✟✁✄✞ ✤✁✄✁✎✁✙✂✘ ✙✻ ✥✂ ✙✁ ✗✘☛ ✁✎✁ ✂✞ ✠ ✙✻ ✥✂✔ ✤✥✟☎ ✡ ✱✠✄✡✙ ✕✁✗✡✆✄✠✆✞✆☛✠ ✎✏✠✙✡☛✡ ✄ ✕✠✄✚✆✚✄✌ ❭✥✤✤ ✄✠✔ ✂☞ ✗✚✂✏ ✞✆ ✞✎✠✟✡ ✄✠✺ ✕✡✎✏ ✠ ✙☛✞✆✟✄✠ ✎✁✄ ✁✂✻ ✺ ✡✞✱✡✙✺ ✄✳✣☞✆✄✹ ✕✞✣✁☛✙✡✠✎☞ ✠✤✞ ✞✄✚✆✄ ✡✙✡✟✂✠✙✺ ✖✻✎✔ ✸✆✥✙✙✁✂✄✞✙ ✠✟ ✠✂✄✞✄☛✡✗✤✞✂✔❆❆❆ ✆✟✞✂✄❀✘✄✌ ✍✟ ✁ ☎✂✏✥✆ ✠

✣✡✆✟✄✡✣✁☛✠✄✳✝ ✝✘☛✔ ✟✘✆ ✆✟✁✗✣✡✂✄❀✚✤✹ ✺ ✱✁ ✚☛✄✠ ✗✠✆ ✠ ✆✟✥✝✁✄✞ ✣✁☛✖✢✟✞✹ ☛✡✗ ✚✔ ✸✆☞✣✚✂ ✙✘✄✖✠❀✄✠ ✙✁✗✘✂✏✳✄☎ ✝✠✂ ✖✡☛✎✠ ✡✗✤✠✂ ✝✡ ☞✗✁✂✔ ✆✠ ✘✆ ✠ ✄☛✡✗✤✹✟✞✆✙✘✆✟✆✘✎ ✖✡✙✡✟✹✱✚✆✠ ✗✞✠✄✄✌ ✰ ✙✡ ✄✁☛✚✣✞✚✆ ✸✘ ✟✠✄✄✠ ❁ ✠ ✵✍✶ ✑✒✒✽✒✺❂ ✗✚✆✡✱✞✙ ✎✁✂✁☛✚✸✞✹✆✺ ✙✥✟✻ ✾✜✔✡✆ ✴✞✟✡✡✂✙✡✄✞✙☞✆✷ ✘✆ ❃✒✜✔✡✆ ✴✕✞✣✁☛✡✂✙✡✄✞✙☞✆✷ ✙✞✔ ✙✞✂✄✕✁✄☎✙✺ ✗✳✎ ✠ ✱✁✲✄☛✚✂ ✘✆ ✠ ✂✠✎✏ ✗✡ ✁✙☞ ✠✆✢ ✏ ✢✺ ✗✠✔ ✆✟✁☛✁ ✘✆✤✁✂✺ ✞ ✎✠✆

✆✟☞✤✆✟✄✞✄✢✸✞✹✆ ✖✡✙✢ ✙✁✗✘✂✏✳✄☎✙ ✖✡✙✡✟✟✚✙ ✠ ✝✘☛✟✘✆✞ ✁✄✝✁ ✠ ✵✍✶ ❃❄✒✽✒✺✓ ✕✠☛✗✠✱✞✙ ✎✁✂✁✔ ✡✞✱✡✙ ✠✟ ✠ ✤☞✗✞✂ ✘✆ ✠ ✟✆✁ ✠✄✞✂ ☛✁ ✠✄✳✝✁ ✞✂✱✞❪✁☛✁✂✆✂✁✙ ✄✁✔ ☛✚✸✞✹✆✺ ✾✜✔✡✆ ✙✘✆✟✳✄✗✘✂✏✌ ✍✟✁✙ ✠ ✗✡✱✁☛✂✁✤✤ ✙✘✆✟✳✄✔ ✄✁✂✱✁✂✸✞✚✄✌ ✰ ❄✌ ✎✁✂✁☛✚✸✞✹✆ ✵✍✶ ❃❄✒✽✒✺✓ ✙✘✆✟✳✄✗✘✂✏ ✠✱✚✔ ✗✘✂✏✁✙✺ ✙✻ ✥✂✥✆✁✂ ✠ ✵✍✶ ❃❄✒✽✒✺✓ ✡ ✱✠✄✺ ✘✂✏✁✎✘✤✁✂ ✆✠ ✂✠✎✏ ✱✹✟✞✆✤✠✂ ✆✁✗ ✤✁✖✡ ✏✚✆✡ ❀✠ ✠ ✄☛✡✗✤✡✸✞✄✠✖☞✂✙✸✞✹✄✺ ✙✞✙✻✆✟✥✤✥ ✄✘✙ ✠

✙✡☛✚✤✤✞ ✵✍✶✔✡ ✱✠✄✡✙ ✝✘☛✠ ✝✠✱✚✆☛✠ ✘✆ ✠✟ ✠ ✝✠✱✚✆✞ ✞✱☎✄ ✘✆ ✠✟ ✁✎✏✘✤ ✄☛✡✗✤✡✁ ✠✆✟✄✡✎☛✚❇✚✆ ✣✠☛✠✔ ✠ ✝✁✆✁✖☞✂✙✸✞✹☛✠ ✚☛✄✠ ✗✠✆ ✗✁ ✘✙✕✠✄✚✆✠✞✄✌ ✍✟✘☛✄ ✂✁✗ ✗✘✄✁☛✁✙✁✄ ✆✟✳✝✆✁✤✘✆✟✁✄✞✺ ✡☛✄✡✣✘✱✞✠✞ ✘✆ ✁✎✏✘✤✺ ✂✠✎✏ ✆✁✤✘✔ ✝✘☛✟☎ ✤✁✄✁✎✁✙ ✁✆✁✄✘✂ ✠ ✵✍✶ ✑✒✒✽✒✺❂ ✡ ✱✠✄ ❄❄ ✗❅✽✙✎✽ ✆✟✁✄✞ ✗❨✄✘✄✁✙ ✆✡☛✚✂✌ ✂✠✣✺ ✠ ✵✍✶ ❃❄✒✽✒✺✓ ✡ ✱✠✄ ✣✁✱✞✎ ❂✒ ✗❅✽✙✎✽✂✠✣ ✱✹✟✞✆✔ ✤✠✂ ✠✱✕✠✄✹✌ ❆✂✄☛✠✝✠✆✟✙☞ ✚☛✞✆ ✝✡ ☞✗✁✂✂✥✝✁ ☎ ✕✠✄✚✆☞✙

✄✠✂✙✥✂✏✝✞ ✠✱✠✄✡✙ ✆✟✁☛✞✂✄ ✓ ✹☛✠✌ ✰✂✠❇ ✠✲✞✚✆ ☛✁✠✙✸✞✹✄ ✠ ✄✥✤✤✞ ✙✡ ✡✞✱✕✡✟ ✝✞✆✟✡✂✏✳✄✝✠ ✠ ❫❉ ❊ ❖❏P◗❑❘❙❚❋❴▲P❯❵ ✁✎✙✞✆✁✤✤ ✠☛✚✂✏✤✠✂ ❛❑▲❙❚❏❳◗❵❯❱❯❳❑❚ ❜❱▼▲❙P❙❵ ✡✙✡✟✂✠✙✌ ✰ ✵✍✶ ✠✙✙☞✗☞ ✚ ✹✱✞✙ ✘✆ ✠✆✆✠✂ ✤✡✗ ✞✙ ✁ ✠ ☛✁✄✞✸☞ ✡✁✂✱✡✄✕✁ ✞✠ ✞✆ ☛✁✂✱✆✟✁☛✤✁✂✺ ✠✟✡✂✤✠✂ ✙✻ ✥✂✤✥✔ ✟☎ ✝✞✟✆✎✚ ✠✄✡✙✙✠ ✠ ✗✡✂✡✂☞✙ ✁✚☛✞✆ ✖✠✎✡✸✞✄✠☛✁✂✱✆✟✁☛ ✰ ✖✡ ✏✠✱✘✙✄✁☛✚✣✞✠ ☞✄✚✂ ✠ ✝✞✟✁ ✁✄ ✗✁✂✂✏✞✆✘✎✁ ✁✎✠ ✚✤✤ ❃✺✒ ✙✚☛✡✆✡✱✚✆✚✄ ✂✁✗

✁✕✁✄✁✄✄ ✙✞✗☞✄✠✄✂✞✌ ✵✡✆✆✟✠✂ ✄✠☛✄✹ ✗❅✽✙✎✽✕✺ ✠ ✝✘☛✂✏✡✗✚✆ ✘✆ ✆✟✳✝✖☛✁✙✝✁✂✸✞✠ ✂✡☛✗✚ ✞✆✺ ✠ ✤☎☛ ✠✱✠✎✡ ✚✆✠ ✝✞✆✟✙✁✄✘✆✄ ✡✙✡✟✕✠✄✌ ✘✆ ✂✏✚ ✙✠✕✚☛✄✏✚✙ ✆✟✳✂✁ ✂✡☛✗✚ ✞✆✺ ✠ ✤✁✄✁✎ ✂✁✗ ✆✟✡✗❀✠✆✌ ❆✂✝✠✟✳✝ ✗✡✂✞✄✡☛✡✟✚✆✆✠ ✗✚✆ ✗✘☛✘✆✁✷ ✘✆ ❈❉ ❊ ❋❍■❏❋❍❑▲▼◆ ❖❏P◗❑❘❙❚▲❍❯❋■❑ ❑ ❱◗❑❚❏❍P❑▲❲❑❳ ✴✼❝❞ ✝✠✎✏ ✣☞ ✗✡✂✚ ✞✆ ✘✙✂✏✡✔ ✠✤✡☛✠✄✹☛✞☞✗✞ ✝✞✟✆✎✚ ✠✄✄✠ ✴✕✁✗✡✎ ✡✤✞✂ ✘✆ ✕✁✗✠✄✡✙☛✞✄ ✗✁✎✕✠✄✚☛✡✟✚✆✷ ✠ ✁✎✣✡✂✄✡✆✠✤✤✌

❡❢❣❤✐ ❣❥❦❦ ❧✐♠♥♦♣qr♣❢s❧ ♠t♥❢✉ ✰✟ ✠✙☞✄ ✠✂✘✗✞✠ ✄✡ ✁☛✚ ✚✆✠ ✖✻✎✎ ✠ ✗❨✄✘✄✞ ✄✳✣☞✆✄✹ ✺ ✠✟ ✰✟ ✡✣✄✞✗✚ ✞✆ ✣✁☛✞✡✣✁☛✠✄✳✝ ✖✡ ✏✠✱✘✙✄✁☛✚✣✞✚☛✠ ✂✞✂✸✆ ✆✟✘✔ ✁✆ ✙✥☛✤✁✂ ✁ ✖✡✎✠✱✡✄✄ ✠❀✚✂ ✚✆✌ ✰✟ ✁✎✏✘☛✄✁ ✗❨✺ ✕✡✎✏ ✠ ✞✂✄☛✠✝✠✆✟✙☞ ✚☛✞✆ ✄✘☛✖✡✎✠✄✄✹ ✺ ✠ ✣✁☛✸✄✘☛✖✡✎✠✄ ✘✆ ✠ ✆✟✳✝✔ ✖☛✁✙✝✁✂✸✞✠ ✂✥✝✁ ✕✁✄☎✆✘✎✘✄☎ ✺ ✠ ✑✺❄✔✈❞✇ ✂✥✝✁✙✁✱✘✆✘✄☎ ✣☛✁✡✣✁☛✠✄✳✝ ✱✁✕✞✱☛✚✸✞✹✄ ✴✙✡✣ ✠ ✚✆✺ ✤✘ ✁ ☎✙✘✆✟✳✄✘✆✺ ✙✻ ✥✂✔ ✴✠✗✞ ✄✥✤✤ ✡✲✞✎✘✂✄

✆✟✚ ✤✥✟☎ ✤✁✄✁✎✆✘✎✁✙✷ ✆✟✞✂✄✄☎ ✺ ✱✁ ✝✘✎✁☛✁✱✗✘✂✏✙✘✣✣✁✂ ✠✟ ✡✲✞✎✘✂✙✳✂✚ ✠✄✄✹ ✌ ✂✞ ✙✁ ✁✕✁✄☎ ✁✎ ✗✚☛ ✠ ✗❨✄✘✄ ✁ ✁❀✘☛✁ ✙✡☛☛✞✎✚ ✔ ✌ ✍✎ ✏☛✁ ✄✥✤✤ ✆✟✠✙✄✁☛✻ ✁✄ ✠ ✳✄✕✠✄ ✠ ✆✟✥✝✁✄✁✙✤✁✷✺ ✠ ✕✁✗✡✎ ✡✤✞✂ ✞✤✁☛✚ ✞✆ ✖✡ ✏✠✱✘✙✄✁☛✚✣✞✔ ✚✄ ✁ ☎✂✏✤✁✂ ☛✘✆✟✁✆✳✄✞ ✠ ✕✠✎✏✡✗✚✂✏✡✆✆✠ ✆✟✁✗✤✁✂ ✴❂❩❃❂ ✦ ✗❅✽✙✎✽✹☛✠✷✺ ☞✎✏✠✂✞✆ ✠ ✆✄✠✤✞ ✠✤✤ ✕✁✗✡✱✞✂✠✗✞✙✠ ❀✠✝✳✄❀✠ ✠ ✆✟✥✝✁✄✞ ✣✁☛✖✢✟✞✹✄ ✘✆ ✡✲✞✎✁✂✞✟✚✸✞✹✄✺ ✁✟✚ ✄✠ ①✲✞✎✘✂✙✳✂✚ ✠✄

✴✈①②✷ ③ ✠✟ ✡✲✞✎✘✂✺ ✠✗✞ ✁ ❀☞✄ ✠ ✆✟✥✝✁✔ ✄✁✙ ✙✥✟✘ ③ ✣✁☛✸✄✘☛✖✡✎✠✄ ✴✼①✷ ④ ✠☛✄✘☛✞✚✆ ✡✲✞✎✘✂✄✠☛✄✠✔ ✁✸✆✥✙✙✁✂✔ ✡✗ ✴✼✠①②✷✌ ✰ ✼✠①② ✝✠✎✏✞✆ ✠ ✝✘☛ ✡✲✞✎✘✂✄✠☛✄✠ ✗✚✂✠✙ ✄✞ ✠ ✣✡✆✟✄✡✣✁☛✠✄✳✝ ✆✟✥✝☎✱✗✘✂✏✁✙✁✄❬ ✖✡✙✡✟✟✠ ✠ ✤✘ ✗❨✔ ✖☎ ✗✁✎✕✠✄✚☛✡✟✹❀✠ ✠ ✕✁✗✡✎ ✡✤✞✂ ✴⑤✷✌ ✙✥✱✘✆ ✤✁✞✂✱☞ ✚✆✚✄✺ ✸✆✥✙✙✁✂✄✞ ✠ ✕✚✂✏✞✂✎✁☛✄✺ ✕✚✂✏✚✆✄ ✘✆ ✦ ✼① ③ ✆✟✳✝✖☛✁✙✝✁✂✸✞✠ ✴✵⑥✷ ✲ ✶❝ ✴✝✁☛☎✄✘☛✖✡✎✠✄✷✌ ✠ ✙✹☛✕✚✟✞ ✄✠☛✄✹✟✙✡✱✚✆ ✞✱✁❀✘✄✌

✿✚✆☛✘✆✟✄ ✝✞✆✟✡✂✄✺ ✙✻ ✥✂✥✔ ✦ ✈①② ③ ✵⑥ ✲ ✶❝ ④ ✼✠①② ✆✁✂ ❀✁ ✁✂✄☎✆ ✄✚☛✆✤✁✄✁✎✆✘✎✁✙ ✁✆✁✄✘✂✺ ✠ ✂✠✎✏ ✗✁✂✂✏✞✆✘✎❨ ✙☛✞✆✟✄✠ ✡✞✱ ✠✱✚✆✠ ✘✂✏✁✎✁✆ ✗✁ ✘✙✕✠✄✚✆✡✙✙✠ ✄✚☛✆☞ ✕✠✄ ✰✟ ☞✄✡ ✆✹ ✁✎✏✁✂ ✁✄✞ ✆✡☛✤✹ ✙✥✝✁✄✙✁✟✞✙✺ ✕✡✎✏ ✠✤✤✠✂ ✴✗✞✡✙✠☛✱✞✚ ✞✆ ✞✆✘✗✞✠✺ ✣☞ ✗✡✂✚ ✞✆ ✖☞✂✙✸✞✹ ✙✚☛✡✆✡✱✚✆✠❬ ✠ ✠✟ ✁✆✁✄✤✁✂✺ ✕✠ ✠ ✵⑥ ✝✠✎✏ ✶❝ ✂✁✗ ✙✘✣✁✆ ✙✡✗✣✁✂✟✚✸✞✹✆ ✆✟✥✝✁✄✞ ✡✲✞✎✁✂✞✟✚✸✞✹ ☛✡✗ ✚✆✠ ✘✆ ✆✁✤✎✏✹✎✏☞ ✚✆✞ ✟✠✝✠☛ ✠✟ ✝✚

✄✡✟✚✆☛✠✺ ✠ ✈①② ✖☎ ✗✁✎✕✠✄✚☛✡✟✹❀✠ ✠ ✕✁✗✡✎ ✡✤✞✂ ✞✂✄✁☛✆✄✞✸✞✚ ✞✆ ✥✱✘✗✠ ✗✞✠✄✄✺ ✣☛✡ ✡✂✎✚ ✄ ✣✠☛✠ ✞✄✞✙☞✆ ✞ ✁☞✆✺ ⑦✍✎✘✆✟✆✘✎✁✆⑧ ✤✁✄✁✎ ✙✘✣✁✆ ✠ ✙✡✗✣✁✂✟✚✸✞✹☛✠ ✘✆ ✠ ⑨ ✎✽✱❅ ✗✁✄✠✤✡ ✞✙☞✆ ✙✥☛✻ ✞ ✵✎✤ ✆✟✞✂✄✁✄ ✗✘✎ ✄✡ ✁☛✚ ❀✠✌ ⑥✡✆✆✟ ✙✁☛✞✂✎✘✆❨ ✤✁✄✁✎ ✠✸✞✱✹✟✞✆✷✌ ✍✎✏ ✝✞✟✆✎✚ ✠✄ ✆✟✁☛✞✂✄ ✠✣✠☛✡✔ ✆✟✙✹✣✡✆ ✸✕✡ ✁✸✏✆✄✁✸✄✡✗✞✠ ✆✡☛✚✂ ✠✟ ✰✶✰ ❆❩❆❆✌ ✆✄✚✱✞☞✗✤✠ ➀➁ ✁✆✟✌ ✁✆✁✄✘✂ ✠ ✄✡ ✁☛✠✂✸✞✠ ✆✟✞✂✄❀✁ ❃✒ ✎✽✱❅ ✵✤✎ ✘☛✄✘✙

✖✁ ✁✄✄ ✁✆✟✌ ⑩❶❷❸⑩❹❶❺❻ ❽❺❸❺❺❾❿ ÝÖÞ Ù ßÑàÖáßÑàÙÕâÝ ÖãäÐÔÙå ×ØÕÓÕÕÙÚÙ ✁ ✂ ✄☎✆✝✞✟✠✡☎☛☛✟✡☞✌✍ ✟✎✏✡✑✏✑✎ ✆✟✒✟✓✔✎✕✖✟✗ ✌✠✘✟✡☞✌✍✡✙ ✡✚✠✛✆✑✡ ✜✢✣✤✥✦✧★✢✩✪ ✫✥✬✤ ✬✤✭✬✤✮✯✰✱✩ ✲✳✴✰★✵✲✭ ✶✢✱✷✸✴✸✹✥✳ ✥★★✢✱ ✥✣★✥✣✷✥✯✺✳★✪ ✻✥ ✼✽ ✥ ✬✤✭✬✤✮✯✰✱✩ ✮✯✸✴✢✳ ✸✩ ✳✰✷ ✣✰✻✰✩ ✹✰✥✦✳✲✪ ✾✽ ✥ ✻✥✩✭✥✳✤✥✬ ✥ ✹✧✣✹✰✳ ✰✣✹✢✷✣✲★✪ ✫✥✬✤ ✢✳✳✥✳ ✳✰✷ ✮✯✿❀ ✫✭✦✲★ ✶✰✣✪ ❁✽ ✬✤✢✱✮ ✻✥✩✸✮✩ ✥★✥✱✺✳★ ✰✣✧✱✳✲✽ ❂✯ ✲✳✴✰★✵✲✭ ✹✰✥✦✸✮✥ ✶✰✱✩❃✯✧✮✫✰✮✯✧✣✣✤✰✣

✴✸✱✻✥✩✪ ✰✯✧✱✩ ✷✲✳✦✲✬ ✥ ✮✩✰✱✲✣✲✩✸✮ ✮✯✥✹✸✣✤✥✲✳✥★ ✹✰✩✥✱✩✸✮✥ ✷✰✣✣✰✩✩ ★✰✣✣ ✫✧✬✰✯✳✲✽ ❂✯ ✲✳✴✰★✵✲✭✯✸✮ ★✰✣✣✧★✰✲ ✥ ✶✰✵✮★✰✳✦❃★ ✧✮ ✥ ✩❄★✽ ❅❆❇❈❉❆❊❋❉ ❍■❏❑▲▼◆ ✻✰✳✬✰✱ ❖✥✣✮✭ ✹✰✮✯❄★P✣❃ ✱✧✮✯✰ ✥ ★✭✳✺✮✯✪ ✲✦✰ ✵✮✥✩❀ ✣✥★✢✯✲★ ✥ ✩❄◗ ✧✮ ✥ ✦✺✬✥✩✩✤❘✽ ❙❚❯❱❏❲▼◆ ❍▲❳❨❩❬ P✫✰✬ ❭ ✶✧✷ ❖✳✰✻✰✯✰✳ ✩✲✮✯✩✿✩✻✥✩✭◗ ✧✮ P✫✰✬ ❖★❪✳✳✤✰✳ ✩✲✮✯✩✿✩✻✥✩✭✪ ✷✥✬✥✮ ✻❃✳ ✲✮ ✮✩✰✱✲✣✰✯✻✰✩❃✪ ✩❪✱✧❀ ★✰✳✤◗✽ ❫✥ ✷✸✱ ✷✲✳✦★✰✩✩❃✩ ✵✮✥★ ✱✲✩★✸✳

✻✥✮✯✳✸✣✴✸★✽ ❴❵❲❛❜❲❝ ❞❡❱▲❩❢◆ ✷✥ ✩❪✹✹✳✤✲✱✰ ✰✯✩ ✻✥✮✯✳✸✣✴✺★✪ ✰✬✤✮✯✰✱❀ ✻✥✮✯✳✸✣✥✩✢✮✪ ✬✤✸✱✲✣✥✬ ✮✩✰✱✲✣✲✯✸✣✩✽ ❣❤✐❥❲❩❥❲❦❨❧ ❲❦❲❯♠♥❛◆ ✼ ❖♦✺✹✰✱★✺✣✲✳✪ ♣✪♣✼ ✷q❀✮ ✹✰✢✮✯❀ ✩✸✮✮✥✣◗✪ ✾✪ r✪ ✼♣✪ ✾♣✪ ✾r✪ r♣✪ s♣ ✷q❀✰✮✽ t✉✈✇①②③✉④⑤⑥✈⑦④⑧✈⑨⑩❶ ❷④ ❸⑨❹✈⑧⑦❸❺④ ①❻ ❊❽❆❉❇❾❿❈ ➀➁❉ ➂ ✱✢✯✮✦✥✷✰✳✩✰✮ ✥✵✧✣✹✭✣ ★✧✮✯P✣✳✰★✽ ➃❆❉➄➅❋ ➀➁➆ ✶✧✷ ✦✱✭✩✩✥✣ ❖✷✥✳✦✱✲✳◗✽ ➇✯✧✱✺✷✩❄➆ ✻✢✮✮✯❘ ❖r ✵✷◗✪ ✫✥✮✩✥✬✮✸✬✥ ✮✯✸✷✢✯✸✮✮✥✣➆ ✼➂s ❖✥✯ ✼❀✰✮

✥ ✣✰✬✫✥✮✩✥❀ ✬✥✹✹◗✽ ❂ ➈✰★✢✱✦ ✩❄ ✵✮✥★ ✥ ➈✰★✢✱✦ ✶✰✵✮★✰✳✦❃✻❪✯ ✵✮✥✩✣✥❀ ★✢✯✩✥✩✻✥✩✭✽ ➉✵✽✪ ✮✵✽✪ ✲✷✽ ✩❄ ✫✧★✢✳✤✥✹✹✪ ✱❪✫✲✦✰✹✹✽ ➇✯✸✷✢❀ ✯✸✮✺★ ✼➂❁♣ ❖✥ ❁♣❀✥✮ ✥ ✣✰✬✫✧★✢✳✤✥✹✹◗✽ ➊➋➌❈➍❆➅➎➏❈➍❊➐➑➏➀➄❈ ➒➓➔❆➅ ➀➁➆ ✶✧✷ ❭ ✷❄✥✳✤✥✬ ★✭✳✺✮✯✪ ✮✩✰✱✲✣✪ ✳✰✷✯✰✩★❪✯✲✣✰✬ ✰✣✶✢✬✥✦✢✩✩ ✮✯✿✳★✭✦ ✴✰✣✯✲ ✥ ✷✧✱✰✩✰✩ ❖➣↔✬✥✺✬✰✪ ✥ ✩❄ ★P✣✮❃ ✸✩✷✧✱❃✴✧✩ ✴✰✣✯✲◗✽ ❂ ✷❄✥✳✤✥✬ ❖↕✺✰✱◗ ✶✰✵✮★✰✳✦❃✻❪✯ ✵✮✥✩✣✥★✢✯✩✥✩✻✥✩✭✽ ➙➍➐➅❊➌➏❈ ➀➁

❖➛➜✲✣✣✰➝ ✩❄◗➆ ➞✰➟✲✹✲✣✲✮✪ ✴✭✣ ✱❪✬✯✿✩✻✰✩❃ ✷❄❀ ✥✳✤✥✬ ✮✯✸✱✳✤✥★★✥✣ ✧✮ ✥ ✩❄✫✰✣ ✰✬✤✹✰✧➜✿✩✰✩✩ ★✥✳P✣✣✰✣✽ ➠❆➅❾➡➢➅❾➐❈ ❉➏❊➤➑➥❉ ❖➛➦✱✥✺✳P✣➝ ✫✥✬✤ ➛✹✱✥✳P✣➝◗➆ ✩❄ ❭ ★✥✩✧❀ ✩✰✱★✢✷✹✲✳✸✵✲✭✽ ➇✯✢★✸✮✢✮ ★✰✱✰✮★✰✦✰✣✷✲ ✳✰✫✰✲★➆❂✹✹✢✵✥✩✻✪ ➉✳✩✱✢✵✥✳✪ ➧✰✣✵✢✪ ❫✰✵✥✩✻✪ ➇✺✱➞✢➨✪ ➩✥✮✢➫➟❀➦✱✥✺✳P✣ ✧✮ ➩✰✳➞✢✳✽ ❫✲✳✦✰✬✤✲★P★ ✶✰✣✧➜✿✩✧✮✰ ✻✥✮✢✳✣✭✽ ➭➯ ❩■❏❑▲▼◆ ✷❄❀ ✥✳✤✥✬ ★✥✩✧✩✰✱ ✱❪✬✯✿✩❃ ✮✯✸✱✳✤✥★★✥✣✪ ✥ ★✥✩✧✩✰✱✳✧✣

✻✢✮✮✯✥✹✹ ✶✧✷✩❄✪ ✮✯✰✣✰➜✰✮ ✲✳✴✰★✵✲✭✮ ➜✢✱✩ ✯✸✱✻✥✩✭ ✶✰✦❃★✺➜✥★★✥✣✪ ✫✧✱❀ ✬✤❄✴✩❃ ★✥✷✱✥✽ ❂✯ ✲✳✴✰★✵✲✭✮ ➜✢✱✩ ✮✯✰✣✰➜✰ ✣✰✻✰✩❃✫✧ ✩✰✮✯✲ ✥✯ ✲✫✽ ✲✳✴✰★✵✲✭★ ✹✰✥✦✸✮✸✩✪ ✺✬✤✥✳✥★★✢✱ ✷✰✬✬✸✩✢✣✴✥ ✥ ✶✢✣✤✥✦✧★ ✫✲✮✮✯✥✮✯✲✫✸✱✬✸✮✸✩ ✲✣✣✽ ✹✰✮✯✿✫✭✦✸✮✸✩✽ ➲✥✮✯✳✸✣✥✩ ✺✩✸✳ ✥ ✮✯✰❀ ✣✰➜ ✥✺✩✢✷✥✩✲★✺✮✥✳ ✯✸✱✭✦✲★✽ ÐÑÒÓÐÔÑÕÖ ×ØÕÓÕÕÙÚ ➳➵➸✇⑨➺➻④ ①❻➼⑧➻⑨➽➾ ➚✇➻✉⑨➽➾ ➪➵❸⑨❹✈⑧⑦❸❺④ ③➶✇①④➵✈➾✈③➹✈⑦➘➻⑨❸➵➹✉④➻ ➴➘➶④④➵➻⑨①❸

➹✈①④➵✈①➷ ➪➚✇➻✉⑨➽➾ ✇❷④➵✈❸ ➬ ➮❆➋➡❆➑❆➑ ❾➱✃ ❉➏❊➤➑ ❉❾➱➐➑➏❈➍➀➐❈➏ ❂ ★P✣❪✳✶✧✣✰ ★❪✫✰✩✰✣✷✧✳✤✰★✳✰★ ✷✰✬✶✰✣✰✣❃✰✳ ✰✣✩✧✱❃ ✻✢✮✯❀ ✮✯❘✮✸✬❘ ✧✮ ✸✩✷✧✱❃✴❄ ✲✫✽ ★✥✳P✣❪★ ✣✧✩✰✯✳✰★✽ ❂✯ ✸✩✶✢✣✤✸❀ ✮✲ ✧✱✩✧★✰★ ✬✤✸✱✩✭✳★✧✳✩ ✫✸✣✩✢✯✳✥★✽ ❂✯ ✥✣✸✹✹✲ ✩✸✹✣✸✯✥✩ ✥ ➦✽ ➦✱✥✺✳ ❖❫✰✣✮✺✳✬✰✳◗ ✲✳✶✢✱✷✸✵✲✭✲ ✥✣✥➜✴✸✳ ★✧✮✯P✣✩✽ ❖❐❒❮❰❐❛❥▲❩❛❲❥▼❨❛❲❦ ❮❩❝❲❛▼❏❲❥▼❨❛ Ï❨❩ ❒❥❲❛❬❲❩❬▼❏❲❥▼❨❛◗✽ ÛÜ òëó î ôæõëöôæõîê÷ò ëøùåéîú ìíêèêêîïî ✁✂✄☎✆✝

✑✒✓✡✔ ✞✟ ✠ ✡✁☛☞✌✍✄✎✏ ✍✕✖✗✘✔ ✙✕✚✛✓✎✍✡ ✜✓☎☛✓✖☛✁✍✡✢ ✣✗✓✝✍☎ ✤✥✦✧★ ✩✪✫ ✬✬ ✭✮ ✬✯✰✬✱✲ ✳✴✵✦✬✵✶ ✷✸✹✺✻✼✽✾✿✿❀ ❁❂✶ ✩✪❃ ✬✬ ✮❄ ✬✯✰✬✱✲ ✳✴✵✦✬✵✶ ✷❅✺✵❅✺✵✬❆❀ ❇❈✻✺★✺✻❉✲ ✭✪✭ ✬✬ ❄✭ ✬✯✰✬✱✲ ❊❂✶❋✲✴ ❂✲✥✶❍ ✧✴✵✦✬✵✶ ■✾✽❏ ✭✪✮ ✬✬ ❃❄ ✬✯✰✬✱✲ ✤✻❋✶✥✲✴❋✺ ❑✵✽▲ ✲❆✿✿ ✬❂✦✵✿✵✶ ▼✵◆❂✦ ✭✪❖ ✬✬ ✭P◗ ✬✯✰✬✱✲ ✤✻✼✦✶✵ ✭✪◗ ✬✬ ✭❃❄ ✬✯✰✬✱✲ ✳✴❋✦✺ ❋✽❘▲ ✬✵✲❙❈✿✽✥✺◆❋✻ ❚★✦★✲❅✺ P✪P ✬✬ ✮❯✮ ✬✯✰✬✱✲ ❱★✺✺✻❉ ✿✦★✲✺✻▲ ❑✸✻✱❈◆❋✻ ➞ r⑥

➃✈✉✉⑤➥ ③➄➁ qs✉ ⑥♣♥♥⑩s✉④❷➄ ②♥⑩②❷ ➊⑥②➦❾ ➧➁➡ ⑥➟➋ ✉⑤❽q✉④❷♣✉❾ ➨➩➫➭➩➯➲ ②⑤ ②✇q②❸ ➃②♦✇➂③t ✈✇①②✇❶♥②q ② q❹⑤♣⑦♣ ③❶➀ ♦❶♥➁ ➃❶③ ④✉ ➃②✉ ❻❸♣❾ ❿ ❻❸③ ⑤✉➂❸③②✇②♥➂③♦⑧q➁ ⑨♣❸③❻③✇♣♥➂③♦❽q ➊♣♥⑤s♥➁ ♦t①➋➁ ⑥②♦① ⑥♣❷⑨♣✉⑤➂③♦❽q ④✉ ② ⑨♣r✉q♣♥①❻③ qs✉ ✉⑤❹❷➀ ♣♥ ➊➞➧➢➠➧➳➋ ③②❸③❺② ② ③➄③ ② ❻❸♣ ✉⑤➥❸♦⑧q❾ ❿ ✉⑤➥❸❶✉ ➃♣✇⑩④③ ✉⑤❶❸②⑤ ❺②③③❶❺②✇ ♣♥⑩➃④♥ ✇♣③❹❸❹✇♦❽q❾ ➍➎➵➎ ➸➺➣➻➣➒↔➑ ↕➼➛➎➜ ➽s✉ ⑥♣♥♥⑩s✉④❷➄ ➊➞➢➠ ⑥➟➋ ❷⑩t❷⑩✉⑤♣❸ ❻❸ ②✇❶ ♦⑧③③②③❶✉② r④✇➀

♦❶t✇ ②✇q②✇⑥②⑤⑤⑧q❾ ➨➩➫➭➩➯➲ ② ⑨♣✇q②❸ q❽✇✉❻➀⑨♣✇✉❻ ➃②❸⑥②①②➁ ② r✈⑥ q❽✇✉❻➀q❹⑤④⑦✉❻ ❸④✉⑤♣➁ ② ➃②✉⑨②✇ ➊➃♣⑦②❸s♥➁ s♥⑤⑧✇s♥➋ ❲❳ ❨❩ ❬❭❪❫❴❵❬❛❴ ❜❝❞❡❢❣❬❤ ✐❣❢❩❭❥❦❣❜❡❴ ❧ ♠♥♦♣qrst✉ ✈✇①②③ ♣✉♣③④♥ ②⑤ ②⑥⑦⑧✇✇② ⑨♣✇♥⑩s③❶✉② ⑧③❶♥ ② ❷⑩t❷⑩✉⑤♣❸③ ❸❹❺s① s①❻♥ ♣✇❽✇ ♣ q♣✇✇ ②①♥s ② ✉③♣❸s✇s③❶✉ ♣✇❺♣✉⑤③④✉♣ ④✉ ② ❷⑩t❷⑩✉⑤♣❸ ✈⑥✇❶✉② ⑥s②③③❾ ❿⑥⑦⑧✇✇②➀ ❸♣✉⑤♣✇❻❸♣ ⑥② ⑥❶❸ ♥s♥r✉ ✉⑤❽q✉④❷➁ ②⑤ ②⑥⑦⑧✇✇② ♥⑩②q② ❷⑩❶❸s✇②❷ ♣✇❺④q✈♥⑩➂③✈③③➁ ④✉ q❹♥♥⑩♣♥

✇♣③❹❸sq➁ ➃② ② ⑦✈♥③➀ ♦♣✇⑤④✉ ⑨♣✇④♥q ♥④⑤❾ ❿ ❷⑩t❷⑩✉⑤♣❸ ⑨♣✇✉⑤➂❺❶✉②q✈❸ ② ③➄ ♥♣⑥ ④❸s♥③➃♣③s ②⑤ ②⑥⑦⑧✇✇② q❽✇✉♣♦④③❾ ➅⑧⑥s①⑧❷t✉ ❽❺♣❷♥④✇ ②⑤ ❽❺♣❷♣③ ⑨♣✇⑨♣✇④ ⑨✈❸①➂③❺② qs✉⑤➂❺♦⑧q ② ❷⑩t❷⑩✉⑤♣❸③❾ ➆✈❸②⑥⑦⑧✇✇❶②♥ ②⑤✈q②③ ② ❷⑩t❷⑩✉⑤♣❸♣q♣③ ➃✈⑤⑤❶q ⑨✈❸❷②➀ ❧ ✇✈⑥②➁ ⑥♣✇⑩♣q ✈✇①✈③③ ❶✇✇②⑦✈③②♥ q❹♥♥⑩♣♥ ♣✇✈⑥✇②♥②q❾ ➇❺♣❷②⑥⑦⑧✇✇②➈ ②⑤ ✈✇①t✉⑤♣❸ ①♣✉⑤③s✇✇❶✇③ ❺➂⑤➁ ❺②❷⑩ ➉⑤s✈✇t❷s➀ ❶✉ ✉t✈✇①②③❾ ➅⑧⑥s①⑧❷t✉ ❽❺♣❷➈ ♣⑨♣r✉q♣♥①♣⑤⑤❽q ②⑤ ✈✇①t➀ ✉⑤♣❸③

②⑤ ❽❺♣❷ ✈✇①②✇❶❸② ➊♣❷⑩♣♥✇♣③♣✉♣ ✈✇①t①❶✉➁ r✉✈⑥t➀ ⑥♣♥③♣✉✉④❷➋➁ ⑥②♦① ②⑤ ✈✇①②③✈③ ❹✉✉⑤♣❸❶⑤⑤⑧q ④✉ ⑨♣✇✉⑤➂❺♦⑧q❾ ❧ ➌④❷③♣✇♣♥➂③④✉q✈❸ ②⑤ s♥♦♣qrst ♣②①❶✉② ♣✇❻③③ ② ⑨♣r✉q♣♥➀ ①❻♣ q♣❸❽✇③ ✇♣❺♣❷❻③ ♣✇③❶❺✈✇➂③♦⑧q➈ ② ⑨♣r✉q♣♥①❻③ ⑨♣✇⑨♣✇④ ③②❸③♦⑧q ④✉ ② ③➄♥ q♣❸♣✉⑤③❽✇ ② ✇♣❺♣❷❻③ qs♥⑩✈⑥♦⑧q❾ ④✉ ⑥♣✇✇q②✉ ❻❸♣ ②✇❶ ➊❺②❷⑩s✉ ②➃✈✇ q♣❺④✉ ④❸ ④✉ s①♣❷ ③②✇❶✇➀ ➃②③t➋❾ ➾✉➂❸③②✇②♥➂③❶✉ ④✉ ⑨♣❸③❻③✇♣♥➂③④✉ ⑧③❶♥ ② ❻❸③ ➃❽❺♣✇⑩q➀ ④✉ ⑥⑧③②③t⑧♦♦⑧♥qq②✇

❹✉✉⑤♣♥⑩✈⑥❺② ⑥♣❷♣⑥♣✇♦❽q➁ ④✉ ② ③➄③ ➊➠➡➢➠➤➅➁ ➞➢➞➁➡ r⑥ ➃✈✉✉⑤➥➋ ➚➡➢➪➧➳➀✈✉ ✉⑤❹❷♣♥ ♣✉⑤➥❸➀ ♦⑧q ② ❻❸ ②✇②③③s q❹③❻✉⑤❹❺♣③♣❾ ➶② ② ①⑧❷②③③⑩➥ ❺s✉✉⑤②✉⑤➂❺❶➀ ✉② ⑧③❶♥ ♥s♥r✉ ❺④❸ ② ⑨♣r✉q♣♥①❻♣♥➁ ♣②①♦⑧q ② ❷⑩t❷⑩✉⑤♣❸③❾ ❿ ✉⑤➥❸❶✉ ➃♣✇⑩④③ ✉⑤❶❸②⑤ ❺②③③❶❺②✇ ⑨♣①♦❽q❾ ➹➃✈rq✈✉ q♣❸s♥❷④✉ ♣✉♣③④♥ ② ⑨♣✇✉⑤➂❺t①❶✉ s⑤✈♥⑩③②✇②♥❾ ➍➎➏➎ ➐➑➒➓➔➣➒↔➑ ↕➙➛➎➜ ❿ ❻❸ ❸④③♣❷♣s q❹⑤④ ②①♦⑧q ➊③❹♥⑩s❸♣ ❻❸⑦❸t❶q ♣✉♣③④♥ ②✇➀ ✇♣❸❷s② qs⑥⑧③②③❶✉❶❸②➁ ⑦✇❾ ③⑧♣❸q⑧✇s♥

⑦❸t②➁ ❷⑩t❷⑩✉⑤♣❸②✇✇♣❸➀ ❷s❶q➋❾ ➝⑧♣❸q⑧✇s♥ ⑨♣r✉q♣♥①❻ ➊➞ ⑥➟➀♣✉➋➁ ❺④q✈♥⑩ ➊➠➡➢➠➤➅➋➁ ➘➴ ➷➬➮ ➱✃ ❐➬➮ ❒❮❰ÏÐÑ❒ÒÐ ÓÏÔÕÏ❒ ➍➎Ö➎ ➐➑➒➓➔×➣➼➺➣Ø↔➓➙➼ ↕➙×➎➜ Ù②❷⑩✈ ⑥♣♥♥⑩s✉④❷➄ ➊✇♣❷⑨♣✇♦♣ ➡ ⑥➟➋ ✈✇①②③Ú✈✇②♦✈✉ s♥➀ ♦♣qrst ♣②①❶✉❶❸②➁ ④✉ ② ❷⑩✈❸✉ ➃②③❶✉ ♣✇④❸④✉④❸♣ ②✇q②✇⑥②⑤➀ ⑤⑧q❾ ➶♣✇⑩♣s ➊②➃✈✇ q♣❺④✉ ④❸ ④✉ s①♣❷ ③②✇❶✇➃②③t➋➈ ❷✇⑧③♣❶✇s✉ s⑤✈⑥⑤②③❾ ❿ ❺♣♥③❸✈❷✇⑧③♣②✇s✉ ③♣r➃♥sq❶❺②✇ ➊✉♣r❾ Û♣❸①s♥②♥① ❺✈♥ ➨ÜÝÞßà➩àà➩á➁ ➞â➠ã➢➞ââ➚➋ ♣✇q♣❸❽✇➃♣③❻ ②⑤ s①♣❷

④✉ ④❸➀ ✉④❸❽✇④✉❾ ä✉♣r✉♣⑥❻q♥④✇ ② r✈⑥ ✇②③♣❸❶✇s✉ q❽✇✉❻ ✈✇①②✇② ➊② ❷✇⑧③♣②✇s✉ s⑤✈⑥⑤②③ r✉②q ② ➠❾ ④❺ ⑧③❶♥ ⑨♣♦✇❻①sq qs ③♣✇♦♣✉♣♥➋ ❺❶✇②✉⑤③➃②③t❾ ðñ åæçèåéæêë ìíêèêêîï ØÒÙ Õ Ú❮ÛÒÜÚ❮ÛÕÑÝØ ÒÞß❒ÐÕà ÓÔÑÏÑÑÕÖÕ ✁ ✂✄☎ ✆✝✞✟✠✡✆☛ ☞✟✌✍✟ ✎✟✌✝✏✑✑✟✠✝✒✌ ✒✓ ✡✓✟✡✓✟✔✏✠✝✒✌ ✕✖✗✘✙✚✛✚✜✗✙✢✖✣✤✥✘✙✦✙✛✥✜✗✙✧✖ ★✙✢✜ ✚ ✩✦✘✙ ✪✫✖✖✧ ✬✥✭✮ ✥✬✥✛✯✰✪✱ ✬✥✭✤✥✖✲✗✙✯✰✪✱ ✧✖ ✚ ✤✥✳✖✪✥✜✴✦✙ ✬✥✘✦✛✥✭✥✖✥✜ ✙✚✘✙✮ ✵✚✱ ✚ ✙✶✙ ✷✸✹✺✸✻✼✱ ✽✱✻✺✸✱✻ ✳✬ ✾✿✖✖✲❀ ✙✶❁

✴✥✘✧✪✖✲❂✭✩✥✜ ✭❃✿✘✖ ✬✿✲✴★✛✚✙✙✚✛ ✚✲ ✫✲✿✬✩✚ ✖✲❀✘✯★✪❄ ❅ ✖✲❀✘✢✖ ✾✥✛❃✧✙ ✬✚✖✖✲✗✘✿✲✲★✪✱ ✥✲✲✥✛ ✖✥✭✗✙✵✥ ✚ ✭❃❆✭❃✖✲✥✘ ✤✥✛✖✲✗✵❆✴✢✖✢✙❄ ❅✜✙✫✪✿✚✭★✛✢✛✙ ✩✥✙✥✭✜✧✛ ✥✛✛✥✜✯✚✵✚✛✛✙❄ ❇✄❈ ✆✝✞✟✠✡✆☛ ❉✟❊❋✓❊ ❍■❏■ ❑▲▼◆❖P◗▲❘❙ ❚❯P■❱ ❲❳❄ ✫✜✯✥✪✳✫❆✙ ✚✪✪✿✘ ✚✴★✜✪✱ ✾✚ ✭❃✿✘✖ ✾✚✙✢✖✙ ✚✪✚✘★✜✪ ✥✛✧✘✜✫✱ ✵✚✭❃ ✚ ✭❃❆✭❃✖✲✥✘ ✬✢✖✪✧❨❨ ✜✥✬ ✚✴✾✚✙❆ ✩✥ ✷❨✛❄ ✫✲✭✚✙✯✚ ✚ ✖✲❂✮ ✵✥✙✥✪✥✙❁❄ ❩❂✲✵✥✙✛✥✜✰✛ ✚ ✪✥✘✫✜✭✧✖✩✥ ✳✖✚✪ ✵✫✲✥✖

✿✛✴✚✙✿✙ ✚✴✾✚✮ ✙★✜✪✱ ✿✛✚✯✿✖ ✭❃❆✭❃✖✲✥✘✙ ✜✥✬❄ ❅✲ ✫✵❄ ✫✜✯✥✪✳✫❆✲✢✖ ✧✖ ✚ ❨✥✘✫✤✧✮ ✘✫✢✖ ✵✧✜✢✪ ✩✫✲✙✿✖✗✙✢✖✢✘✚ ✪✿✘✢✩✩✚✜ ✖✲✧✘★✬✙✶✙ ✚✛✪✚✛✬✚✲✙✚✪✱ ✬✚ ✬✢✘ ✾✚✖✲✜✢✛✾✚✙★✜✪ ✖✲✢✘✜❃✚✖ ✙✶✙ ✧✖ ❨✥✘✫✤✧✘✫✢✖ ✪✚✜✰✛✙ ✫✖❄ ❴❵❛❜❵❝❞ ✪✚✘ ✷✵❄ ✬✥✴✫✚✜✚ ✳★✩✫✙✫✱ ✵❄ ✳✥❨✾✚✛✫✳✚❁✱ ✚✛✪✚✘✱ ✪✧✲✮ ✛✢✩✾✢✙✱ ✜❃✚✪✿✜ ✵❄ ✯★✭★✛✚✘✫✖ ✥❡✙✥✘✜✚✱ ✪✫✖✭❃✥✘✥✪✜✧✛ ✤✥✯ ✵✧✜✢✫❄ ❅ ✵✧✜✢✙❆✛ ✳✥✜✙✘✢✛✫✖✚✜ ✛✧✵✦ ✘✧✖✲✙ ✷✪❂✜❃❂✪✾✚✯✮ ✛✚✙✫

✵✧✜✢✜✢✛ ✚ ✤✥✛✪✚✘✙❁ ✭★✬✫✖✲✚✛✚✭✭✚✛ ✛✥✖✲✿✘✗✙✯★✪✱ ✾✿✭❃ ✚ ✵✫✖✖✲✚✤✿✛❃✢✖✙ ✬✥✭✚✪✚✴✢✛❃✿✲✲★✪❄ ❅ ✵✧✜✚ ✙✥✛✦✴✧✖✧✾✥✲ ✚ ✩✥✙✥✭ ✚ ✪✥✲✧✙ ✜✧✾✢✜❃✖✲✿✘ ❂✪❂✛✩✥ ✖✲✿✘✗✙✯✚✱ ✵✚✭❃ ✭❃✥✜✭✧✜ ✰✙❂✭✥✙✯✰✪ ✚ ✵✧✜✚ ✙✥✘✰✛✥✙✧✙❄ ❅ ✩✦✘✙ ✲✖✗✘✙✚✛✚✜✗✙✯★✪✱ ✤✥✘✙✦✙✮ ✛✥✜✗✙✯✰✪❄ ❅ ✙✶✙ ✷✽❢✺✸❣ ✼❁ ✚ ✵✧✜✚ ✛✥✤★✙✢✖✢✜✚✪ ✬✥✭✤✥✛✥✛✦✥✜✱ ✾✥✭❃✧✵✥✛ ✤✥✛✤✥✛✧✱ ❣✹✺❤✻✐✮✿✖ ✖✲❂✭✩✥✜ ✩✥✖✲❀✘✯★✪❄ ❥✚ ✚ ✴★✮ ✭✚✙✙❃❀ ✵✫✖✖✲✚✾❀✲✢✖✚✪✿✘ ✵✧✘ ✯❂✜ ✚

✪✚✬✘✢✩✚✱ ✬✥✭✖✲✰✜✙✥✙✮ ✯✰✪ ✚ ✛✥✖✲✿✘✗✙✢✖✙✱ ✚ ✩✥✙✥✭ ✛✚✲✗✙✯✚ ✚ ✪✥✲✧✙✱ ✧✖ ✛✚✖✖✚✜ ✩✥✚✴✯★✪ ✚ ✭❃❆✭❃✖✲✥✘✙❄ ❅ ✖✲❀✘✢✖ ✾✥✛❃✧✘✥ ✖✙✥✘✫✛ ✖✲✢✘✚✲ ✵✚✙✙✢✙ ✖✲✿✘✗✮ ✙★✜✪✱ ✪✫✾❀✲✲★✪ ✚ ✙✶✙✱ ✧✖ ✚ ✩✥✙✥✭ ✚ ✪❂✜❃❂✪✧✙ ✩✥✾✚✯✛✗✙✯✚❄ ❦❧ ♠♥ ♦♣qrst♦✉♥✈✇ ①r✇♥②③④r♦⑤ ✇♥⑥①⑦⑧⑨②♣④r♦ ⑩ ❅ ✙✥✘✰✛✥✙ ✧❨ ✛✥✭❃✥✜✱ ✖✧✘✰✛✙✱ ✤✥✘✙✦✲❂✙✙ ✩✦✘✩✥ ✜✥✬ ✖✲✚✩✚✴ ✫✜✯✥✪✳✫❆✙ ✚✴✜✫❄ ❶✥✬ ✖✙✥✘✫✛ ✥✖✲✪❂✲❂✪ ✷✙✶✱ ✤✥✳✖✪✥✜✴✦✱ ✿✛✴✚✙❁✱ ✧✖ ✚ ✜✥✬ ✪✥✛✛✦✥✜

✤✥✘✙✦✙✛✥✜✗✙✥✙✙ ✩✦✘ ✤✥✘✙✦✲✧✖✙ ✿✪✿✲✾✚✙❄ ⑩ ❅✲ ✫✜✯✥✪✳✫❆ ✩✥✚✴✢✖ ✙✥✳✾✜✫✪✚✫ ✾✫✩✢✯✢✩❆✛ ✚ ✖✲❂✵✥✙✥✪✩✥ ✯★✙✿✙✙ ✭❃❆✭❃✖✲✥✘ ✪✢✘✿✖✿✴✢✖✙✱ ✫✴✥✭✖✧✘✰✛✧✖✙ ✿✪✿✲✾✚✙❄ ❥✥✛❃✙✥✛✥✜✰✛ ✩✥✚✴✿✙✙ ✫✜✙✘✚✭✛★✙✥✚✛✫✖ ✫✜✯✥✪✳✫❆ ✥✖✥✙✧✜ ✖✧✮ ✘✰✛✾✥✙ ✚ ✜❄ ✫✖✳✾✫✚✴✫✳★✖❄ ⑩ ❷✵❄ ✫✜✯✥✪✳✫❆ ✖✲❂✵✦✴✬✧✜❃✥✫❸ ✵✧✘❂✬✛✥✜❃✱ ✚ ✖✲❀✘✢✖ ✜❃✗✮ ✛✢✖✢✜ ✢✙ ✚ ✵✧✜✢✩❆✛ ✚ ✪❂✘✜❃✥✲✦ ✖✲❂✵✥✙✥✪✩✥ ✪✥✘✰✛ ✚ ✵✧✘❄ ❹✚✘✚✵✧✜✢✖ ✫✜✯✥✪✳✫❆✘❆✛ ✩✥✖✲✧✛✰✜✪ ✾✚

✚ ✩✥✚✴✢✖ ✪❂✲✩✥✜ ✚ ✙✶ ✪✫✳✖❀✖✲✫✪ ✚✲ ✧✘✩✦✛✱ ✧✖ ✚ ✭❃❆✭❃✖✲✥✘ ✚ ✖✲❂✵✥✙✥✪✩✥ ✪✥✘✰✛ ✷✪❂✵✥✙✪✥✲✬✧✜❃✥ ✤✢✯✴✚✛✿✬✱ ✖✲❂✵✥✙✫ ✜✥✪✘❆✲✫✖✱ ✤✥✘✙✦✲✧✖❁❄ ❺✫✲✥✖ ✩✿✘✿✭✚✙✢✖✖✚✛✱ ✵✚✭❃ ✧✘✲✧✖✙✥✛✥✜✗✙✧✖✖✥✛ ✷❶✿✵✿✳✚✫✜❁ ✳✖✫✛✛✚❨✗✙✾✚✙❆❄ ⑩ ❅✴✿✙✙ ✖✲✥✘✘✥ ✚✛✛✥✘✭✫✢✖✿✪✜✢✛ ✙✿❡✫✪★✖ ✘✥✚✪✳✫❆✱ ✪✫✰✙✧✖✱ ❂✴✧✬✚✱ ✛✢✲ ✚✛✚✪★✛✾✚✙ ✪✫❄ ❷✛❃✥✜✪✿✘ ✚✲✿✜✜✚✛ ✩✥✖✲✰✜✙✥✙✮ ✯✰✪ ✚ ✭❃❆✭❃✖✲✥✘ ✙✿✵✢✩✩✫ ✚✴✢✖✢✙❄ ⑩ ❻✙✥✘✫✛ ✵✧✜✚✭❃★✛✛✚✴✢✖

✷✾✫❨✥✘✿✲✬✿✛✢✘✫✖ ✚✜❃✚✭✿✪❁❄ ⑩ ❥✥✬✚✙✿✬✚❄ ⑩ ❷✜✙✘✚✚✘✙✥✘✫✢✖ ✩✥✤✥✳✖✪✥✜✴✥✲✧✖❄ ❽❧ ♠ ①②♣✈s❾✉③ ❾②✇♥③r❿r✇r♣ ✁ ✂❬☎ ✆✝✞✟✠✡✆☛ ☞✟✌✍✟✆ ❭✎✟✝✑❪ ✒✓ ✠✆❫✆✑✟✌✟✁✒✓✟ ❭✌✟✝✑❪ ❒❮❰Ï❒Ð❮ÑÒ ÓÔÑÏÑÑÕÖ ➀ ➁➂➃➄➅➆➃➄➇➈ ➉➆➊➋➌➄➍➎➏➈➐➎➇➈ ➑➒➓➑➔➣➑↔➑↕ ➙➛ ➉➏➜➝➞➂➊➁➟➎➜➇➈➠ ➡➛ ➢➋ ➋➍ ➏➜➤➋➎ ➁➥➦➧➋ ➨➩➡ ➆➈ ➨➩➫ ➭➯➍➯➎➎ ➉➋➊➩ ➲➛ ➢➋ ➏➍➞➏➜➋➃➄➎➇➈➋ ➭➂➦ ➉➂➈➂➌➌ ➙➙➳➳ ➞➏➈➞➵➸➦➊➆➜➠ ➺➛ ➢➋ ➋ ➎➂➃➇➁➄➋ ➎➂➃➉➂➍➂➎➎ ➄➤➻➎➋➃➎➋➞➋ ➊➂➞ ➎➯➌➌ ➲ ➊➋➁➊➇➜➠ ➼➛

➄➉➛ ➽➾➟➽➾➈➍➂➃➌➂➉➄➎➂➜➩ ➉➋➽➾ ➉➆➃➉➆➎➂➜➛ ➚➪➒➶➹➘➑➒➓➑➔➣➑↔➑↕ ➎➢➃➏➞➌➏➁➢➜➂➌➄➎➄➈➩ ➢➂➜➾➄ ➽➾➝➜➜➋➤➇➈➠ ➅➂➜➊➻➎➎➂➭➂➊ ➋➍ ➋➜➈➟ ➉➆➽➎➋➽ ➉➆➊➇➄➛ ➴➆➊➋➁➝➊➭➷➄➟ ➂➈➂➎➆➊ ➋ ➭➂➃➂➈➆➈ ➋ ➁➂➃➄➅➆➃➄➇➃➟➜ ➬➁➜➛ ➋ ➭➆➍➢➇➎➃➟➜➮ ➄➊➤➝➜➩ ➢➏➽➾ ➋ ➈➍➐➉ ➅➂➜➆ ➢➋➜➋➤➟ ➇➃➋➞➜➇➈ ➞➂➽➦ ➈➍➋➭➐➎➋➎➜➋➊ ➞➋➃➋➤➧➏➊ ➋➃➃➋ ➋➍ ➂➈➂➎➃➂➩ ➢➋ ➎➏➉➇➌➌➄ ➁➃➟➌➇➜➦ ➭➏➍➇➈➏➭➃➋ ➜➂➊➊➂ ➈➍➱➭➈➆➽➛ ✃➜➻➊➾➌➂➊ ➃➆➈➍➂➈➐➎➂➊➤➻➭ ➋ ➊➋➽➾ ➜➝➞➂➊❐ ➉➆➊➇➭➩ ➞➆➽ ➢➋

➷➈➝➁➇➊ ➎➋➁➄➊➎➢➋➎➟➭ ➄➈➠ ➋➍ ➂➜➇➽➋➦ ×× ØÑÙ Ô Ú❒ÛÑÜÚ❒ÛÔÐÝØ ÑÞß❐ÏÔà ÒÓÐ❰ÐÐÔÕÔ ✁✂✁ ✄☎✄✆ ✝✞✄✟✠✡☛☞✌✍ ✠ ✄☎✄✆ ☛✍ ☞✌✍✌✎✌☞✏✑ ✠ ✆✒ ✟✌✡ ✡✄☎✓✔ ☞✄✡✄✕ ✖✡✡ ✗✘✠✆☎✠✎ ✙☛✞✞ ✠ ✚✒✎✌✆ ✍ ✛✚✄✡✖ ✆✖✟☛☎✗☛✎✘ ☛✡✡✍✌✗✠✜ ✒✍ ✙☛✞✞✠✎ ✢✄✗✣✄✍ ✤✡✟✄✡✥✆✑ ✠ ✂☛✢✖✎✌✎✍ ☛☞✂✠☞✕ ✙☛✞✞ ✆✄ ✄✍ ✞✄✡✄✗ ✄✍✄✡✒✎ ✗✘✠✆☎✠✎ ✙☛✞✞✠✆ ✠ ✚✒✎✌✆ ✠ ✙☛✞✞ ☛☞✂✠☞☛✎✦ ✧★✩✪✫★✬✭✮✯ ✰ ✱✄☎✡✥ ✛✡✡ ✞✥☎✡✄☎✓☞✄✡✄✆✜ ✗✘✲☞☞✠✂✡ ✚✒✎✌✆✦ ✰ ✳ ✆✛✎✘✛✆✟✠✙☞✠✡ ✢✄✂✖✠☞✖✍ ✴ ✣✄☞✍✥

✆✚✠✂☎✌✎✍✌✞✠✎ ✍☛✟✠ ✎✄ ✚✒✗✄ ✓✎✆ ✵✲✎✆✶✖✁✡ ✠ ✠☎✡✒☎✖✠ ✆✛ ✚✄✡☞✄✎ ✍ ☛✢✔ ✍ ✒✂✍✌✗✠ ✢✖✠✡✡✦ ✰ ✷☎☛✢✞☛✡✖ ✌☞✡ ✚✒✎✌✆✕ ✎✖✎✶✍ ✞✄✎✎✓✆ ✌☎✠✢☞✌✍✦ ✸✌☎ ✠ ☞✄✍ ☛☎✤✡✌✍✡ ✢✄✗✄☞✥ ✥✄✎ ✡✄☞✡✄✆✜ ✒✍ ✎✄✢ ☞✄✟✄✡ ✥✆✄✡ ✆✖✔ ✓☎✤✡✄✎✖✦ ✰ ✹✒✎✲☞✡ ✆✠☎ ✝✵☞✦ ✍✡☎☛✆✄ ✲✡✌✎✏✕ ✠ ✖ ☛✢✵✲✢✵✠ ✟✖✌✎✘✌✔ ✎✠✆ ✆✛✚✄✡✆✄ ✡✒✞✄✎ ✗✌✡☛☞✡ ☞✄✟✄✡ ✠ ✚✒☎✌☎✠✢ ✒✍ ✆☛✠✗✲✔ ☞✌✶✖✁ ✠☞✠✆✲☞✟✠✡ ✆✖✦ ✰ ✺✌✡☛☞✡ ✎✘✖☎☛✆✌☎✠✢☞✌✍✻ ✆✠☎ ✝✵☞✦ ✄✢☞✥✢✼✡✒✡✄✡ ✆✛✚✄✡✥✄✎✏✦ ✰ ✽

✓☞✄✡✖ ☎✒✗✖✁✕ ✠ ✞✄✟✠✙☞✤✡✌✍ ✚✄✍ ✒☞✘✄ ✝✍✤✎✄ ✒✍✏✦ ✰ ✾✒✎✠✞✖☞☞✄✎✡✘✼✦ ✰ ✳ ✠☞✆✠☎ ✟✠✙☞✤✡✁ ☛☞✂✠☞✌✎✜ ✠ ✆✒ ✆✛ ✄☞✒✞✄✎ ☎✄✎✂✍ ✄☎✖✎✡ ✶✍✠✆ ✍ ✠✆✠✂✒✆☛✎✘✜ ✠✵☎✁ ✚✒✎✌✆✠✡ ✡✠☞✌☞✲✎✆✦ ✿❀❁❂❃✬ ❄★❁❂✪❅ ✫❆❄❇❃❄❈❉❉❆ ❃ ❊❋✬❆❅❃❄ ✰ ❍✁✗✠✍✍✲✆ ✠ ✆✠☎✡✦ ✰ ■✒☎✙✓✆ ✢✄✗ ✠ ✞✄✡✄✗✄✡✜ ✟☛✗✘ ✎✒✟✌✎✘✍ ☛☎ ✄☎✥✡✄☞✙✄✍✄✎ ✍ ☛☎✤✡✍✠ ✛✆✛☞✞✄ ✠ ✆✄ ✒✡ ✝✖ ☛✢✵✲✢✵✠✏✦ ✰ ✸✠✍✍ ✤☎☛ ✲✆ ✠ ✚✒✎✌✡ ✄✗✘ ✚✠✗✘ ✆✒✡ ✲✙✙✠☞✦ ✰ ✷✤ ✵✄☎✶✄✍ ✟✖✵✄☎✡✄☎✢✖✠ ✝✆✠☎✣✓☎✂✥✜

✢✄☞✄✗✚✖ ✄✍ ✵✠✔ ☞✠✶✆✜ ✚✠✗✘ ✢✄☞✄✗ ☎✲✟✌✆ ✠☞✆✠☞✢✠ ✌✍✌✚✠☞✏✦ ✰ ❏✄☎✢✄✡✄ ✓✎✆ ✠ ✞✥☎☎✄ ✠☞✆☛✟☛☞✡✜ ✚✠✗✘ ❑✖✡☎☛☞✖✎✗✲✠☞ ✍✵☎✠✘✔✡ ✝✆✖✡✌✗✤✡✙✠ ✠ ✚✒✎✌✡✜ ✚✒✆☛✎✘ ✣✄☞✓☞✄✡✄✍ ✚✒✎✌✆ ✄✍✄✔ ✡✒✞✄✎ ✍✄✗✤✡✏✦ ▲ ❊❋✬❃ ❅▼❄❆❁◆❄❆❖❃ ✳ ✞✥☎✡ ✻✗✘ ✆✄☞☞ ✢✄✗✣✄✍ ✤✡✄✎✖✜ ✟☛✗✘ ✠ ✖✚✦ ✆✠✎✓☞ ✞✄✟✄✔ ☞✘✄ ✒✍✒✖✗ ✠ ✚✒✎✠ ✎✄ ✢☛ ✂✲☞✟✠✍✍☛✎ ✄☞✦ ✳ ✆✲✂✠☎✶ ☞✄✗✔ ✗✘✠✆☛☎✖✞✞ ☛✆✠ ✄ ✢☛ ✠✎✠✡ ✄☞✟✠✗✘✌✍✠✜ ✚✠✗✘ ✟✠ ✠ ✚✒✎✠ ✣✄☞✄✡✡✖ ✞✥☎ ✢✄✗✣✄✍ ✤✡✒✍✒✡ ✖✂✥

✄☞✥✡✡ ✢✄✗✍ ✓✎✡✄✡✙✓✆✦ ✰ P✌☎☛✢ ☞✄✟✄✡✥✍✒✗✓✎✆ ✚✠✎ ✠☎☎✠✜ ✟☛✗✘ ✆✖✚✒✂✙✓✆ ✠ ✚✒✎✠ ✡✼ ✄☞✥☞✖ ✆✖✡✒☎✒✍✒✡✕ ✟✻ ✲✆ ✠ ✞✥☎✡ ✢✠✗✲✎✆ ✣✄☞✒✜ ✚✠✗✘✖✍ ✠ ✵✲✎✆✶✖✁ ✖☎✌✎✘✌✚✠☞ ✄☞☞✄✎✡✒✡✄✍✄✎ ✝✵☞✦ ✆✒ ✟✌✡✜ ✠☞✆✠☎ ✄✍✄✡✒✎✏✑ ✡☛☞✙✲✆ ✄☞ ✠ ✞✥☎✡ ✢✠✗✲✎✆ ✣✄☞✥☞✜ ✚✠✗✘✖✍ ✠ ✵✲✎✆✔ ✶✖✁ ✖☎✌✎✘✌✞✠ ✝✵☞✦ ✠ ✠☞✆✠☎☛✎✏✑ ✚✠✗✘ ✣✄✍ ✤✡✍✓✆ ✢✄✗ ✠ ✞✥☎✡ ☛☞✂✠☞☎✁☞✜ ✠ ✆✒ ✚✠✗✘ ✠ ✠☞✆✠☎ ✆✛☎✆✛☎✛✍ ✢✄✗☎✠✗✠✔ ✂✌✍✌✚✠☞ ✝✻✎✦ ◗❘✔✢✠✎✥✚✄☎❙✏✦ ➁ ➂➃➄➃➅

➃➆➇➃➆➈➃➉➊➃➋➌➍➃ ➎♦⑦♦♥❤❣♦t ④♦✐♥♦❦❦❿✐ ❣♦ ⑨rts ✐❷♣s❷✐♣❥❣ r❣❶♥❶②r❦❧♥✉♥♥ ✐❹♣s➏➐♥✉♥♥ ✐r✇✇r❣ ⑦✉❧❧❽✐ ❿❣❤ ♥♦❦♥⑦♦❣s❧♦♥⑩♦➀ ➑ ⑨❥✇⑨❥♥♦❣♥ ⑨❥t❧❤ ❦❧♦②❥❣s ✐❥♣s♦❣②♦❦ ♥♦❦♥⑦♦❣s❧♦♥⑩♦♣ ❿❣➐❷♣ r ⑩♦♥♦t ②♦❣❣♦♥♥➀ ➁ ➒➌➓➔ ➆➊➔➆➣➉↔➆↔➍➔ ↕➐➐r❣ ♥❷✇♥❥♣❤ ♥r⑧✉tr♥❶❦❦r❣ ✐♦✇♦❦❦❿♣✐ ②♦t ♦ts ②♦t④♦❣♦❣❤ ♣rts✉⑩⑩ ❣❽②♦♣❻ ⑨❥♣❶♥ ⑥❣q➀ ♦❣❤⑩⑩❸➀ ➙➌➓➔➆➃➍➉➛➜➄↔➍ ➝ ➄➞➛➓➣➟➞➃➄ ➠❧✉✇♠♥❦❽✐ ②♦t r ②r♣q❧❦♦♥♥❶♥ r ⑩♦♥♦t ❦❧✉✇♠♥❦r ❷✐❷❣⑤ ⑩♦ r ✐♦❧❥♥ ❥❦ ⑨❶✇➐❽♣✐➀ ➑

②r♣q❧❦♦♥♥❶♥ ➏ts ⑦➏❧❧❽✐ ②♦t r ④♦❣✐r✇✉♣ ⑨rts r❧ r❣✐r✇✉♣ ⑦✉ts r ⑧❽❣❧❽❦ ♥r⑤ ⑧❹♣♥⑦r♥① ②r✇rq➐✉♣➀ ➑ ✐r✇ ✐❷✇✐❷✇❷❦ ♦❣❦❧✉✇♠♥❶❦❶✇r ✇❥⑤ t♦⑩⑩♦♣ ♦ts❦❧♦✇❻ t❽②❹❺❦❷⑨♦✐♦♥ ⑦r❦❧♣❶❣♥r✐ r ②r❹ ♥❥⑤ ⑧❤❧❶✇✇r❣ ❶❣❣♠♥⑦r♥① ✇❽tr❣②r❦ ❣♦❦❧✉✇♠♥① ②r♣q❧❦♦♥♥❶✐ ✐❥♣s♦❣②♦❦♦⑩⑩♦✐➀ ➑ ❣♦❦❧✉✇♠♥❶❦ ❹t♦♣ ⑧✇♦❺♠❧♦♣ ✐❹⑨❹♥♦❣♦❧⑦♦⑤ ♥❤ ⑨❥✇♣s✉②❶❦②❥✇❤ ②r♣q❧❦♦♥♥r ❦♦t♠♥❦❥t❥⑨♦❣ ❹❦ r❧ ✉⑧♥❹⑤ ②❶❣❹❦ ♦❣❣♦♣♣s✉②❶❦ ♣✉✇②❶❣❹❦r♣ ➡➢ ❥❦ ➤➢ ➥t②② ✐❷❧❷♥♥ ⑨rts❹❦ r q❹r❦❧♥✉❣❥❦ ❥✇♥❥✐

r❣r♥♥ ⑨r♣➀ ➦♦♣q♦❣❣♦♣♦❦ ♣s✉②❶❦⑤ ⑨❹❦❧✉♣s✉✐ ♦❦♦♥❥♣ r❧ ♦❣❣♦♣♣s✉②❶❦♥ ②♦t④♦❣♦❣❤♦♣ ✐♦❣❣ ⑩♦❶❣⑤ ❣♠♥r♣❹➀ ➑❧ r✇♥❥✇❹❶✐✐r❣ ⑨r❣① ❷❦❦❧♦♥❥⑨♦❦❧♥❥❦ ♦❣✐♦✇❿❣❥❦♦ ❥✇⑤ q♦✐❥⑩♦♣ r ⑧❽❣❧❽❦ ②❹♣q❹t ②r✇rq➐✉♣ ♥r⑧❹♣♥⑦r♥①➀ ➧➃➛➄➨➄➆➃➓➜➄➌➍ ➩♦❧❹♣➫❺❹♦♣❦✐❥♣♥ ②♦t④♦❣♦❣ r❧ r❣✐✉⑦✉❣✉❦ ❦⑧✇rs ⑨rts r❧ r❣⑤ ✐✉⑦✉❣⑩r ②❶✇♥✉♥♥ ♥❷✇❣❤♥r②⑧✉♣ r②♦❣❣s♦❣ r ❣♦⑦♦♥❤ ❣♦tts✉✇⑤ ❦r⑩⑩r♣ ④♦✇♥❤♥❣♦♣♠♥❦❿✐ r ⑧❽♣✐❺❹① ♥♦✇❿❣♦♥❥♥➀ ➑ ④♦✇♥❤♥❣♦♣♠⑤ ♥❤ ⑦r♥❶❦ ⑩♦❶❣❣❶❦❶⑦✉❧

⑨❶✇➐❽♣✐ ➭➯ ②❶❦✉q⑧♦✇❺♦♥➀ ➑ ➭➯➲➳➢ ②❶❦✉q⑧♦✇❺♦❦ ✇♦r✐❺❹①❹q❤ ❽tsr♣ ♣♦② ♦❣❥t♠♥❹ ✐❹ r ❦♦⑩❥❦❧❹ ❦♥♦✇❹❣❹♥❶❦ ✐❷⑨♦♥♦❣②❥♣s❥♥ q♦ r tsr✐✉✇❣r♥⑩r♣ ②♦t④♦❣♦❣➀ ➑ ⑧❽♣✐❺❹①❦ ♥♦✇❿❣♦♥ ④♦✇♥❤♥❣♦♣♠♥❥❦♦ ②❹♣q❹t ✐❷♥♦❣♦❧❤ ②❥t ⑦r ✐♦❣❣❤ ✇♦r✐❺❹①❹q❤ ♣♦② ❹❦ ❶❣❣ ✇♦♣q♦❣✐♦❧❥❦✇♦➀ ✰ ❚❯❱❚❱ ❲ ❳❨❩❳❨❬❭❪ ❬❭❫❴❵❛❜❝❞❡ ❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣q❤ r♣srt✉✐✈ ❣♦❦❧✉✇♠♥① ②r♣q❧❦♦♥♥r③ ④♦✇♥❤♥❣♦⑤ ♣♠♥❤ ⑥r❣✐✉⑦✉❣✉❦ ❦⑧✇rs ⑨rts r❣✐✉⑦✉❣⑩r ②❶✇♥✉♥♥ ♥❷✇❣❤❸③ ♥❷✇⑤ ❣❤✐

⑥♥r②⑧✉♣✉✐❸③ ②❹♣♥r⑨❥♥♦❣❹ ❺❦❷⑨♦✐③ ♥❻ ⑥④♦❺❦✐♦♣q❤⑦❷❧ ❹❣❣♦❦❧♥⑨♦ ④♦❣♥♦♥♥ ⑨❥q❤✐❽⑧r✐✐r❣❸ ⑨rts ❾✇r❽♣❿❣ ⑥❹⑨➀ ✐r♣❿❣❸③ ✇rtr❦❧♥①❦❧r❣rt r ✇❷t❧♠♥❥❦⑦♦❧③ ❣♦q✉⑩① r ⑦r❦❧♣❶❣♥ ♥❻ ❦❧❶⑤ ②❶✇r ⑥⑧❣➀ ⑨♦❦♦♥❶❣❸③ t❽②❹✐♦❦❧♥s❻➀ Ö× ➧➓➄➍ ➍➉➃➵➸➓➄ ➔ ➄➣➍➉➄➔ ➵➞➓➊➔➊➺➛➓➈➃➉➃➄ ❢❣❤❧❤❣♦t ④♦✇♥❤♥❣♦♣♠♥❦❿✐ ⑨rts ②✉❦❦❽✐ ②♦t ✐♦❧❿♣✐♦♥➀ ➼➐r⑩⑩ ⑧✇①⑩❶❣✐✉❧❶❦⑦✉❧ ⑦r❦❧♣❶❣➐❽♣✐ ➏➐ ❹⑨➀ ✐r♣❿❣♥➀ ➽❹♣q❹t ❧❶✇➐❽✐ ⑩♦ r❧ ❹♣➐♦✐❺❹①❦ ⑧✉✇♥ ❧❶✇①✐❽⑧r✐➐❶♥➀ ➽❹♣q♦♣

➾➲➳➀ ♣r⑧✉♣ ❺❦♦✇❥❣➐❿✐ ✐❹ r❧ ❹⑨➀ ✐r♣❿❣♥➀ ➚❥✇ ♥✇r♣❦❧④➏❧❹①➐r ❹❣❣➀ ❣❹⑧❹q ❹♣④➏❧❹① ♦❦♦♥❥⑩♦♣ ❺❦♦✇❥❣➐❿✐ ②❥t tsr✐✇r⑩⑩r♣➀ ➻ ➻ ➻ ➻ ➻ ➁ ➒➌➓➔ ➛➺➅➉➜➄➌➍➃ ➪♦❦❧♠♥❦❿✐ ②♦t r ⑩❤✇♥ ⑦✉ts ②♦tt❶♥✉❣➐❽✐ r ⑨❥♣r ♦❣②✉❧⑤ q❽❣❶❦❶♥➀ ➙➌➛➒➌➄➃➆ ➣➓➶➃➊➹➣➘➍ ➄➴➒➃➆ ➒➔➅➈ ➷➛➔➞➓➬➆➆➃➆ ➻ ➮♣➐♦✐❺❹①❦ ♥❻ ♦❦♦♥❥⑩♦♣ r ④♦❣④♦❣❥ ④✉✇q♠♥✉♥♥ ②♦♥❦❧❣r⑧➏ ♥❻♥ r ⑩❤✇④♦❣❦❧♠♣♣♦❣ ➳➢➱⑤✉♥ ⑩♦❧❶✇① ❦❧❷t⑩♦♣ ⑨♦❧♦❦❦❿✐ ⑩♦ ✐❷⑨♦♥⑨♦ r ⑨❥♣r ❣♦④❽♥❶❦❶♥➀ ➻ ➮⑨➀ ✐r♣❿❣ ❾✇r❽♣❿❣

r❣✐r❣②r❧❶❦r✐✉✇ ♥r✇♥❦❽✐ ➏ts r ✐r♣❿❣♥ ⑦✉ts ②❽♥r♥① ❥❦ ✐❷❧❥⑧❦❤ ❽➐➐❽♣✐✐r❣ r❧ ❹♣➐♦✐⑤ ❺❹①❦ ⑧✉✇♥✉♥ ✇rtrq➐❽✐ ②♦t ②❹✐❷❧⑩♦♣ ⑦❿⑨♦❣s✐❽➐➐❽♣✐⑤ ✐r❣ r ❾✇r❽♣❿❣ ♥✉❣①❣r⑧➐❶♥ ♥r✇♥➐❽✐➀ ➑ ✃➀ ❥❦ ➯➀ ❽➐➐ ②♦t⑤ ♥❶②r❦❧✐✉q⑦r♥ r ⑩♦♥♦t♦♣➀ ➑ ⑩❤✇④♦❣❦❧♠♣♣♦❣ ➳➢➲✃➯➱⑤✉♥ ❐❒❮❰❐Ï❒ÐÑ ÒÓÐ❰ÐÐÔÕ ①q② t ③❧④q⑤③❧④t♣⑥① q⑦⑧❦♦t⑨ rs♣♥♣♣t✉t ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✁✂✄☎✆ ✝✂✞✟ ✁✠✡ ☛✠☞✌✍✠ ✎☞✏✑✍ ✑✁✂✁✝✝✒✓ ✍✂ ✔✑✕ ✓✍✠✖ ✒✏✎ ✍ ✑✗✠✍ ✘✁✏✗✡ ✍✌✙✟ ✑✗☎✎ ✠✁✌ ✗✝✂✏✁✏✒✠✓ ✍ ✑✗☎✟✚✛✜✖ ✎✢

✓✍✌☎✄ ✍✠✕ ✣ ✝✂✤☎✄✝ ✝✂✞✟✗✎ ✥✝✞✓✓✁✠✎✑✁ ✦✍✏✍✧★✠✓ ✁✏✢☎✁ ✎☞✑✄ ✔ ✩ ✥✌✖✎✡ ✦☞✟✚ ✍ ✘✗✌✎✛ ✗✝ ✍ ✌✛✍✠✚✍✟ ✓✍✖ ✎✗✎✁☎ ✁✟✚✍☎✄✠✎ ✍ ✑✗✠✄ ✍✠ ✏✁✟✚✁✠✕ ✣ ✁✑✁✂✁✎✗✝ ✝☞☎✄✠ ✓✗✎ ✁✏✏✁✠✄✏✏✄✝✎ ✓✁✏✏ ✏✁✟✚✢✂✠✒✠✓✫ ✩✕ ✍✌✔✓☞☎ ✍ ✘✗✌✎✛ ✄✎✝✂✤☎✜✍ ✍ ✢☎✎✬ ✭✕ ✍✌✔✓☞☎ ✍ ✌✛✖ ✍✠✚✍✟ ✓✍✎✗✎✁☎ ✁✏✗☎ ✍ ✮★✠✓✥✔✆ ✦✁✏✚✗✦✁✂ ✯✍ ✑✗✠✍ ✘✍✏✄✖ ✠✍✓ ✄✎✝✂✤☎✄✝✍ ✟✚✍✓☞☎✎✍ ✠✁✌ ✗✝✂✏✁✏✦✁✎✢ ✓✒✏✞✠✄✏✏✆ ☎✁✖ ✂✔✝✂✎✁✠✥✔✍✓✗✠✎✰✕ ✣ ✘✁✠✎✔ ✁✏✜✄☎✄✝

✑✗✟✦✁✂✑✔✎✁✏✁✓☞☎ ✍ ✢☎✎✡ ✍ ✢☎ ✍✏✍✎✎✔ ✓✞✖ ✎✢✝✂✞✑✁✎✁✎ ✗✝ ✍ ✑✗✠✍ ✘✍✏✄✎ ✁✟✚✁✎✏✁✠✡ ✌✁✟✝✂✍✓✙✎✄✝ ✠✗✏✖ ✓✒✏✔ ✌☞✂✧★✏✍✎✎✍✏ ✝✂✤☎✜★✓ ✄✎✕ ✣ ✝✂✤☎✄✝ ✁✏✝✢ ✌☞✂✂✍✠✍✖ ✎✍✓✗✠✎ ✍ ✑✗✠✍ ✝✂☞✌✝✂✗✧✝✄✟✄ ✍✠ ✄✎✦✍✎☞✏★✠✓ ✍ ✢☎✞✠✡ ✌✄✝☞✧✔✓ ✘✄✂✔✝✓✗✠✎ ✮✁✧✔✟ ✁✑✁✂✁✎✜✒✓ ✍✂ ✔✑✕ ✓✍✠✒✏✎ ✍ ✑✗✠✄ ✍✕ ✱✢✓✗✠✎ ✑✗✓☞✠✚ ✯✓✗✓✡ ☎✆✂✝✍✝✂✙✠✛✰ ✔✑✕ ✓✍✠✒✏✞✓ ✍✏✓✍✏✖ ✌✍✂✄✝✍ ✁✝✁✎✗✠ ✦✍✟✚✜★✠✓ ✁✏✁✟✁✠✧✢ ✔✧✢✎✡ ✦☞✟✚ ✍ ✑✗☎ ✍ ✘✗✌✎✛✠ ✄✎ ✁✏✗☎✜✁ ✍

✑✗☎✟✚✛✜✎✢ ✓✍✌☎✄✎✡ ✓✒✏✞✠ ✁✠ ✎✒☎✁✏✖ ✌✁✎✏✁✠✝✗✟✒✠✓ ✁✠ ✄✎✧✞✲✁✎✜✒✓ ✍ ✦✄✎★✏✝✆ ✑✗✠✍✘✍✏✍✎✕ ✳✚✛☎✛✝★✜✜★✠✓✓✍✏ ✍ ✓✍✎✗✎✁☎ ✑✗✟✁ ✘✁✏✁✎✎ ✏✁✠✚☞✌✜★✓ ✍ ✑✗✠✄✎ ✗✝ ✍ ✘✗✌✎✛✎ ✦☞✂✂✄✑✁✎✢✏✁✟✁✝✁✠ ✩ ✥✌✖☎✁✏ ✑✔✝✝✂✍✖ ✦✤✂✂★✓✡ ✍✌✙✟ ✑✗☎ ✠✁✌ ✄☎✍✌✏✔✓ ✍ ✎✁✴☞✠ ✓✍✎✗✎✁☎ ✁✕ ✵✍ ✌✁✟ ✔✂☞✠✚☞✝☞✧✎★✠✓✡ ✦☞✟✚ ✍ ✓✍✎✗✎✁☎ ✔✝ ✍✂ ✗☎ ✏★✌✁✠✗✖ ✁✠ ✑✍✠✡ ✁✏✢☎✁ ✎☞✏✜★✓ ✍ ✑✗✠✄ ✍✕ ✣ ✑✔✝✝✂✍✦✤✂☞✎✎ ✘✗✌✖ ✎✛ ✝✎✍ ✔✏✔✎✄✝✎ ✍✧ ✍ ✎☞✑✄ ✝✔✓✏✄✝ ✝☞☎✄✠

✯✍✂ ✔✑✕ ✓✍✠✒✏ ✠✁✌ ✦✍✜✏✔✓ ✁✏✰ ✍✠✗✏✓✒✏✡ ✦☞✟✚ ✘✁✏✝✗☎✎✁✠✗ ✍ ✑✗✠✍ ✘✍✏✄✎✕ ✣ ✓✍✠✒✏ ✜✁✏✁✠✎✢✝✁ ☎✁✂✔✝✂✎✁✠✥✔✍ ✠✗✏✓✒✏ ✥✝✤✝✂✔✓✬ ✦✍ ✠✁✌ ✙✟✚ ✎✞☎✎✗✠✔✓✡ ✠✁✌ ✍ ✜✆ ✤✎☞✠ ✦✍✏✍✧ ✁✏✢☎✁✕ ✵✁✏✚✁✂✂✒✠✓ ✁✟✚ ✎✞☎✏✢✎✍✌✮☞✠✎ ✍ ✓✍✠✒✏ ✑✗✟✁ ✍✏✄✕ ✶☞ ✓✗✂✂✁✏ ✎✍✮✔✠✎✝★✓ ✓✔ ✍✂ ✔✑✕ ✓✍✠✒✏ ✦✁✟✚✗✎ ✍ ✢☎ ✍✏✍✎✎✡ ✗✝ ✟✚✛☎✛✝ ★✜✜★✠✓✓✍✏ ☛✠☞✌✍✠ ✠✚☞✌✜★✠✓ ☎✄✕ ✵✒✑✁✏✚✓ ✗✝ ✌★✎✍✎✆ ★✜✜★✠✓✓✍✏ ✎✍☎✎✝★✓ ✌✁✟ ✍✂ ✔✑✕ ✓✍✠✒✏✎✡ ✌✔✓✞✂✖ ✁✠ ✌✄✝✔✓

✓✁✂✒✠✓✓✁✏ ✁✏✎✄✑☞✏✙✎✜★✓ ✍ ✘✗✌✎✛✎✕ ✣ ✏✁✝✂☞☎✙✎✆ ✌✍✠✧✂✝✁✎✎✄✎ ✌✁✟✏✍✂✙✎✜★✓✡ ✌✍✜✧ ✑✗☎✎ ✑✁✖ ✝✂✒✠✓✡ ✑✍✟✚ ✥✝✍✎✏✍✓☞✂✎✍✎✜★✓ ✍✂ ✔✠✘✤✂✔✆✝ ✝✂✁☎✁✏✗✓✁✎✡ ✑✍✟✚ ✍ ✂✄☎✆✧★✟✆✎✕ ✣ ✘✗✌✎✛✓✁✎ ✟✚✛✜✎✝✒✓ ✝✂✤☎✄✝ ✔✂✎☞✝ ✎✛✧☞ ☞✂ ✍✠ ✯✘✁☎✎✢✂✢ ✗✝ ✑✁✝✂✗✏✚✁✝ ✦★✏✏✍✧✗✓✷✰✕ ✸✠✜✁✓✥✔✆✝ ✎✛ ✁✝✁✎✗✠ ✍ ✁✎✁✟ ✓✍☎✜✄✠ ✌✁✟✎✄✌✍✝✂✎☞✎✎ ✍✏ ✓✁✂✒✠✓✓✁✏ ✌✁✟✎✍☎✎✜★✓ ✍ ✎✛✎✡ ✌✙✟ ✌✄✝✔✓ ✓✁✂✒✠✓✓✁✏ ✍ ✘✁✥✝✓✁✠✧✢ ✧★✟✍✎✎✚✤✜✄✎ ✑✗✟✄✏✏✄✝✄✔✟

✑✔✝✝✂✍✦✤✂✂★✓ ✗✝ ✑✗☎✎ ✑✁✝✂✒✠✓✕ ✵✍ ✎✞ ✌✔✠✎✍✑✁✑✢ ✥✝✞✑✁✎ ✓✁✏✏ ✌✁✟✖ ✎✞✏✎✁✠✒✠✓✡ ✍✓✓☞☎ ✁✟✚✔✓ ✓✁✂✒✠✓✓✁✏ ✝✂☞☎☞✝✍✠ ✎✍☎✎✜★✓ ✍ ✎✛✎✡ ✌✔✓✞✂ ✁✠ ✌✄✝✔✓ ✓✁✂✒✠✓✓✁✏ ✍ ✌✔✠✎✍✑✁✑✢ ✥✝✞✑✁✖ ✓✁✎ ✥✝✁☎✗✏✜✒✓✕ ✹✺ ✻✼✽✾✿❀✻❁❂ ❃❄ ❅ ✻❆ ✿❇✼❈❉ ✾❉❃❊❆❋❉❃❊❂❇ ✪ ❍✚☞✌✜★✠✓ ✍✏✓☞✦☞✏☞✝ ✎✞☎✏✗✝✎ ✯ ★✥✔✎✰ ✍ ✮★✠✓✥✔✆ ✦✁✖ ✏✚✗☎✁✡ ✌✍✜✧ ✍ ✠✚☞✌✄✝✎ ✓✔✝✝✗ ✌✁✟✏✍✂✙✎✑✍ ✟✚☞☎✝✍✠ ✓✔✖ ✦✤✂✂★✓ ✍ ✎✛✎ ✑✍✟✚ ✍ ■☎✍★✠✒✏✎✕ ✣✂ ✍✏✓☞✦☞✏☞✝ ✎✍✌✮☞✠✎

✠✚☞✌✜★✓ ✝✂☞☎☞✝✍✠ ✍ ✎✛✝✂✤☎✄✝ ✦✁✏✚✗☎✁ ✏✁✟✍✏✄ ✩ ✮✁☎✖ ✥✔✟✡ ✍ ✁✎✁✟ ✓✍☎✜✍ ✌✔✠✧✑✗✟✔✟ ✌✍☎✍✧✜☞✠ ✠✚✤✜✎✑✍✕ ✹ ❏✻✼❃❇❆✾❆❑ ❀❂▲❆✾✿ ✱✔✠☞✌✍✠ ☎✄✂✂★✓ ✢✓✁✎ ✞✝✝✂✁✬ ✌✍✜✧ ✍ ✘✁✥✝✓✁✠✧✢ ✧★✟✍✎✚✖ ✎✚✤✜✄✎ ✦✤✂✂★✓ ✓✔✡ ✍✌✙✟ ✍✂ ✁✏✝✢ ✌✁✟✍✓✍✧✄✝✎ ✓✞✑✁✎✢✁✠ ❦❧♠♥❦♦❧♣q rs♣♥♣♣t✉ ✓✍✎✎✍✠✆ ✦✍✠✟☞✎ ✠✁✌ ✦✍✏✏★✠✓✡ ✁✓✓☞☎ ✎✞☎✜✒✓ ✏✁ ✍ ✎☞✏✆✓✍☎✎✕ ✣✂ ✞✝✝✂✁☎✄✂✄✝☎✍ ✝✂✒✓✝✗✟ ✑✍✠ ✍✂ ✍✏✑✍✧✄✝✟✄✎✏✆ ✁✟✚✁✠✖ ✏✁✎✁✝ ✁✏✓✁✑✁☎✗✝✗✦✁✂✬ ✧✁ ✍ ✑✗☎

✍✏✍✓☞✝ ✁✏✁✌✁✔✠✁✓ ✓✄☎☞✝☞✖ ✧✄✝✄✎ ✥✝✍✓ ✏✍✝✝✤ ☎✄✂✄✝✝✍✏ ✓✁☎✒✏✦✁✎✜✒✓ ✁✏✷ ✣ ✮☞✠✎☞✝ ✦✙✖ ✟✙✎✄✝ ✌✔✍✎✎ ✍✂ ✍✏✑✍✧✄✝✔ ✯✂✞✏✧✰✡ ✍ ✝✒✏✏✚✁✧✗✝✔ ✯✏✔✏✍✰✡ ✗✝ ✍ ✦✁✌✍✎☞✓☎✔✎ ✯✮✔☎☞✝✰ ✥✝✞✑✁✓✠✁✓ ✎✁✏✁ ✓✁✏✏ ✏✁✠✠✔✒✓✕ ✣ ✝☞☎✖ ☎✁✠✧ ✍ ✓✞✑✁✎✓✁✂✢✫ ✁✏✝✢✓✗✠✎ ✍ ✝✂✗☎★✌✥✝✢ ✁ ✯✘✁✦✗☎✰ ✑✁✖ ✟✚✒✓ ✏✁ ✍ ✑✗☎✎✡ ✌✁☎✎ ✍ ✝✎☎✁✝✝✂ ✓✞✑✁✎✓✁✂✎✗ ✁✠ ✍✂ ✁✏✝✢ ▼◆ ✮✁☎✥ ✁✠ ✌✁✟✁✌✁✏✓✁✧✦✁✎ ✍ ✝✂✗☎★✌ ✓✄✏✔★✌✝✂✔✠✎✜✁✕ ❖✂✎ ✓✞✑✁✎✢✁✠ ✑✁✟✚✒✓ ✏✁ ✍✂

✍✏✑✍✧✄✝✔ ✘✍✓✎☞☎☞✓ ✌✁✟✦✍✎✄☎☞✂✄✖ ✝✄☎✍ ✝✂✄✠✎ ✑✗☎✎ ✍✂ ✍✏✑✍✧✄✝✔ ✯✂✞✏✧✰ ✥✝✢ ✁✡ ✍✦☞✏ ✍✂ ✍✏✑✍✧✄✝ ✌✍✟✄ ✍✠ ✍✂ ✒☎✁✝ ✥✝✢ ✁✠ ✌✁✟✚ ✑✗✟ ✁✕ ✯✣✂ ✍✏✑✍✧✄✝ ✑✔✂✝✖ ✟✄✏✍✎✄☎✍ ✝✂✄✠✎ ✑✗☎✎ ✦✁✏✚✎✁✏✁✠ ✍✂ ✁✏✝✢ ✥✝✢ ✁ ✏✁✑✁✠✠✔✡ ✌✁☎✎ ✏✁✑✁✟✢ ✏✁✦✁✎ ✁✠✠✁✡ ✑✍✟✚ ✍ ✮★✠✓✥✔✆ ✓✞✑✁✎✓✁✂✎✗ ✁✠ ✌✁✟✖ ✑✄✏✎☞✂✦✍✎ ✍ ✎✛ ✁✠ ✍✂ ✍✏✑✍✧✄✝✔ ✘✍✓✎☞☎☞✓ ✓☞✠✥✁✠✎☎✄✥✔✆✜✍✰✕ ❖✂✎ ✓✞✑✁✎✢✁✠ ✑✁✟✚✒✓ ✏✁ ✍✂ ✞✝✝✂✁✝ ✎✞ ✔ ✥✝✢ ✁ ✍ ✑✗☎✎✕ ✣ ✝✒✏✏✚✁✧✗✝✔

✯✏✔✏✍✰ ✥✝✢ ✓✔✗☎✎✗✓✁✏✗✝✁ ✏✁✟✎✞ ✝✂✞☎ ✍ ✑✗☎✑✗✎✁✏ ✦✁✏✚✝✂✙✠✗✠✡ ✍✂ ☞✝✂✎✄✏✚☞✠ ✎✞☎✎✗✠✔✓✡ ✁✂✎ ✎✁✦✄✎ ✠✁ ✓✒✏✧✜✒✓ ✍ ✏✍ ☞☎✍✎✆☎✔★✌ ✍✕ ✹ P◗❇❘✼❈❉ ◗▲❙✺❃❚❂✾ ✪ ✵✁✏✚✁✂✂✒✠✓ ☎✍✟✍✝✂✎✆✝✂✍✏✍✟☞✎ ✍ ✮★✠✓✥✔✆ ✦✁✏✚✗☎✁✕ ❯✞✟✂✙✎✝✒✓ ✓✔ ✍✂ ✔✑✕ ✓✍✠✒✏✎ ✍✂ ✁✏✢☎✁ ✓✔✓✗✝✂✙✎✁✎✎ ☎✍✟✍✝✂✖ ✎✆✝✂✍✏✍✟ ✥✝✙✓☞✓✓✍✏✕ ✱✁✝✂✎✁✏✁✠✙✎✝✒✓ ✍✂ ✔✠✘✤✂✔✆✝ ✝✂✁☎✁✖ ✏✗✓✁✎ ✍ ☎✍✟✎✍✮✍✝✂✠✄✏✬ ✝✂✒✓✝✗✟ ✁✝✁✎✗✠ ✝✙✠✁✂✂✒✓ ✍✂ ✔✂✒✖ ✏✁✎✁✎ ✗✝

✍✏✓✍✏✌✍✂✂★✠✓ ✟✗✂✓✞✎✗✝✎✕ ✪ ✱☞✠✎☞✝ ✦☞✟✚ ☎✞✟✂✙✎✝✒✓ ✍ ✓✍✠✒✏✎ ✯✑✗✏✁✎✏✁✠✒✏ ✠✁ ✦✤✂✆✧✖ ✜☞✠ ✓✔✡ ✠✁ ✎✞☎✜✞✠ ✌✁✟ ✍ ✓✍☎ ✌☞✂✟✍✎✄✝✍✓☞☎✰✡ ✧✁ ✍ ✑✗✠✍ ✌✁✥✦✍✠✔✓★✝ ✔☎☎✔✎✄✥✔✆✜✄✎ ✁✏ ✓✁✏✏ ✓✁☎✒✏✠✔✕ ✪ ❱✣✏✄✮☞✏✥☞✏✄✝✎❲ ✍✏✓✍✏✌✍✂✦✍✎★✠✓✡ ✦✍ ✍ ✓✍✠✒✏ ✦☞✝✂✖ ✝✂✍ ✔✧✁✔✟ ✌✍☎✍✧ ✁✠✠✡ ✁✓✓☞☎ ✍ ✠✚☞✌✄✝✔ ✓✄☎☞✝☞✧✄✝ ✁✏✓✁☎✒✏✗✝✗☎✁ ✎✁✟✚✒✠✓ ✓✔✝ ✟✗✂✧✍☎✍ ☞✎ ✍ ■☎✍★✠✒✏ ☎✞✟✖ ✂✙✎✢ ✝✂✄☎✠✚✍ ✍✏✄✕ ✪ ✣ ✘✁☎✎✢✂✗✝ ✁✏✏✁✠✔ ✑✗✧✁✏✌✁✎

✝✂☞✏✟✄✏✜✍ ✍✂ ✔✠✜✁✓✥✔✆✝ ✮☞☎✎☎✍ ☎✞✟✂✙✎✁✎✎ ✓✔✥✝✔✠✚ ☎✍✟✎✍✮✍✝✂✡ ✧✁ ✍ ✓✁☎✁✝✓✁✧✁✏✁✌ ✁✠ ✁✖ ✝✂✁☎✁✂✦✁✎✢✓ ✝✂☞✓✑✄✠✚☞✝ ✓✔☎✞✟✂✙✎✢ ✓✗✝✂✏✁✎✁✓ ✔✝✕ ❳❨ ❩❬❭ ❪❫❴❵❛ ❜❝❞❨❡❢❣❤✐ ❥❚❙❂❑ ✿✻◗▲❙✺❃❚❂ ✣✂ ✔✠✘✤✂✔✆✝ ✝✂✁☎✁✏✗✓ ✢✏ ✌✔✠✧✔✟ ✓✗✮✁✂✂✒✠✓ ✦★☎✓☞✎✡ ✌✍✜✧ ☎✞✟✂✙✎✝✒✓ ✎☞✑✄ ✔ ☎✍✟✎✍✮✍✝✂ ✥✝✙✓☞✓✓✍✏✕ ❖✂ ✌✁✟✍✓✍✧✄✖ ✏✚☞✂✂✍ ✍ ✓✍✠✒✏ ✑✗✏✁✎✏✁✠ ✓✔☎✄✠✎✄✝✄✎✕ ✵✍ ✍ ✓✍✠✒✏ ✙✂✒✏✁✎✔ ✎✄✜✗✓☞✠ ✑✍✠✡ ✎✁✟✚✒✓ ✝✙✠ ✁ ✍ ✑✗✟✎✍✟☞✎✕

❍✚★✟✎✍✏✍✠ ✁✎✁✟ ✁✝✁✎✗✠ ✘✁✧✜✒✓ ✏✍✂✍ ✓✞✎✗✝✝✁✏✡ ✁✝✁✎✏✁✟ ✎✁✟✚✒✓ ✁✓✓☞☎ ✔✝ ✝✙✠✖ ✁ ✯✮✏✕ ✟✚✁☎✁✓✁✓✠✗✏✰✕ ✈✇ ➯➥➲ ➨ ➳➟➵➥➸➳➟➵➨➤➺➯ ➥➻➼➞➢➨➽ ➦➧➤➡➤➤➨➩➨ ⑦❥❵❬❣♥t❤ q♣♠①❢❭❪ ❵❢❭③❭❢❤❢❴ ❡❝❥♣q❛ ④❛❭❞❛♠❦ ❞❝❣♦♣❤➐❭♣q❧ ♦♣❤ ❡❝❥♣♥⑤ ❛❜♦❛❤⑨❥❞❦ ❭❢✐✐❪❛❞♠❛qq❛❥ ❛ ❞⑥❥❪⑥❞❡❝❥♣q❛✉ ✈❛ s⑨❥❞②♥t❡❛❭❦ ❛ qr♠⑥❥ ❞❢♠❢❴❣❤③❭ ❥❢① ❝♠♦❢❤r ❢❭ ❡❝❥❛❦ ❴❢q❝❴❣♥ ❬❤❫❥ ❞❢❭❭ ❡❝❥♣❤ s♠❢s❛♠♣❭❥♥✉ ➑❛♠❤t❴ ♥❥❵❬❣♥t❴ ❞❢❧ ❣❢❭❝❴❥❝❭ ❛ ❥❪❛❞♥ ❡❝❥❛ ④❡✉

✇⑨✐⑨❭❛♠♥❴⑤ ❞♥s♠❢s❛♠♣❭♣❴❛ ⑨❤♣❥ ❛ ❡❢❥❛ ②❛❡❛ ❴⑨s❢♠♥❫♠q❛ ❡❢❣❢❤♥❞ ❛ ❞❛❥③❭❤❦ ①❢❭❪❢❥ ❞❢♠❢❴❣❧ ❤③❭ ❛ ②❢❥❤♠♣❭♥❴ ❡❝❥♣❴ ❥❪❫①♣❴ ♥❴ ①❝♠♦❢❤r✉ ⑦❥❵❬❣♥t❴ ❤❢♠♣❧ s♥❛ ④❴❣❢♠❢❭❝❞ ⑥❴❴❣❢♣❭❭❶❤♣❴❛❦ ♥❥❵❬❣♥t ❛❜♣❴❛❦ ♥❥❵❬❣♥t q❢❧ ❴❣③❥❤❢❤❝❴❢⑤ ❴❫♠♣❥ ❛❣ ❛❴❣❢s❴❣♥❴ ❴❣❛q♣❭❪❛♥❤ ❴❣♥✐❫♠❬❛❥ q❢ ❞❢❭❭ ❤❛♠❤❛❥♥➒ ✁ ✂✄☎✆✁✂✝✞ ✞✁✟✠✟✡☛☞ ☎✟✞✁✌✟✡✟✄✍✌☛✞✟ ✠✎✏✌✎✑✎✞✁ ✒✞✍☞✓☞☞✎✡ ✔✕✕✖✗✘✙✚✛✜ ✢ ✣✤✥✦✧✥★✩✪✦✥✦✩✦✦ ✫✬✭✮✪✫✯✦ ✰✱✲

✳✱✤✩✴✰✵✲✣✲✵ ✬✶✫✤✤✷★ ✳✵✸ ✦✵✧✹✵✤✵✬✺ ✻✥ ✥ ✭✩✧✶✥✴✼★ ✳✵✸✤✪✥★✽✦✱✤ ✬✼✧★✾✧ ✱✲✥✳✧✫★ ✼✤ ✥ ✰✷✬★✣✫✯ ✦✵✲✾✧✵✦✼✬ ✬✵✳ ✼✤✪✧✵✧✾✬★ ✴✷✪✪✥✬✥✦✩✦✿ ✥★★✩✲ ✥✪ ✫❀✺ ★✥✬✾✧ ❀✥✧✯✤✪✽✬❁✧✵✸ ✳✵✸✭✵✧✵✧❂ ❃✵✧✶✵✬ ❀✥✬✺ ✢✪ ✵✧✧✵✬❂✲❄ ✪✼✤✦ ✣✼✧✤✪✵✲❁ ✥ ✲❅✸✪✽✦✼✤✦ ✳✵✸✵✧❂✪❂✵✬ ✫✤ ✵✧❀✼✸✵✪✬✫✺ ❆❇❈❉❈ ❊❋❍■❏❑▲ ▼◆▲❖P◗❘◆❙ ❚❯❚❱❲❳❨❘ ❩❬❭❪❫❴ ❵❫❭❪❛❜❝❞❡❢❴❣❤❢❴❝✐ ❢❴❢❤❝❥❦ ❛ ❵❫❭❪❛❜❝❞❧ ❝❴ ❢❭❢❞❤♠❫❧ ❭♥❤ ♦♣❣❤❛♠❤♣❴ ❣❛❡❛♠❛♥q❛❥ ❛❣ ❢❭❴r

❵❢❭❛❜❛❤ ❛ ❵❫❭❪❛❜❝❞ st❤❧ ❭♣❴❛✉ ✈❛ ❢❣ ❴❣♣✇❫❥ ♣❤ ❥❢① ❭❢♦❢❤❴❝✐❢❴❦ ❛❞❞❫♠ ❛ ❵❫❭❪❛❜❝❞❧ q❢❡♥❤❢❭ ❛ ❤♣s②❴❛❤❫♠❥❛ ①❢✐❞❢♠③❭❝❴❝❡❢❭ ④s❛♠❢❥❤❢♠♣❭♥❴❛❥⑤❦ ❡❛✐❪♥❴ ♥❥❤♠❛❡❝❥♣❴ ④♥❡✉⑤ ♥❥❵❬❣♥t ❵❫♠①♣✇♣q❛❥ ❤⑥♠❤❝❥♥❞✉ ⑦❥❧ ❵❬❣♥t❴ ❤❢♠♣s♥♣❡❛❭ ❥❛✐❪❫qq ①❢❥❥❪♥❴❝✐⑧ ❵❫❭❪❛❜❝❞❫❤❦ ♣❴❧ ❡♣❥❪♥ ❛❥❪❛✐❫❞❛❤ ❡❛✐❪ ✐❪t✐❪❴❣❢♠❤ ✇⑨❤❤❛❤⑨❥❞ ❛ ❡❝❥♣❥ ❞❢♠❢❴❣❤③❭ ❛ ❞❢♠♥❥✐❝❴♥ ♠❢❥❜❴❣❢♠q❢✉ ❩❣❛q♣❭❪❫❣♦❛❤t ❛ ❵❫❧ ❭❪❛❜❝❞st❤❭♣❴ ❴❢q❢❴❴❝✐❢❦

♥❜r❤❛♠❤❛①❛❦ ❛❣ ❢✐❪ s❢♠② ❛❭❛❤❤ q❢♣♠❛①❭t ❵❫❭❪❛❜❝❞ ①❢❥❥❪♥❴❝✐❢✉ ⑦❡✉ ♥❥❵❬❣♥t❡❛❭ ❥❢①②❴❛❞ ❝❭❢❤❤❛❥♥ ❫❭❜❛❤❫❤❦ ♦❛❥❢① ❛❥❥♣❭ ❤⑥①❝❥❪❢qq ✐❪t✐❪❴❣❢♠❤ ♥❴ q❢ ❤⑨❜⑨❥❞ ✇⑨❤❤❛❤❥♥✉ ⑩ ✐❪t✐❪❴❣❢♠ ❶✐❪ ♦❫❴❴❣❬ ♥❜r❥ ♣❤❦ ❢✐❪❢❥❭❢❤❢❴❢❥ ✇⑨❤ ❛ ❴❣❢♠❡❢❣❢❤q❢❦ q♥❣❤❫❴❶❤❡❛ ❛❣ ♣❭❭❛❥❜t ❡❝♠❴❣♥❥❤❢❤✉ ❷❸❹❺❻❽ ❾❿➀➁➂➃➄➃❸❿➀ ❸➅➀➆➇❽ ➀❽➈➉➆❻ ❹❿➊➋➃➂❿➊ ❿➊➌➂➂ ➍ ⑩❞⑨❤ ❴❣❶❡♥❥❵❛♠❞❤⑨❴ ➍ ⑩❞⑨❤ q❛❭❴❣❶❡❵❝❭ ❢❭❝✐❤❢❭❢❥❴❝✐ ➍ ➎⑨❭①❫❥♣❭♥❴ ❢①qt❭♥❛ ➍

❩❤♠❫❞❢ ➍ ✈♥s❢♠❤❢❥❣❶❡ ❞♠❶❣♥❴ ➍ ❩❤❛❤⑨❴ ❛❴❤♦①❛❤♥②⑨❴ ➍ ⑩❞⑨❤ ❡❝♠❡❢❴❣❤❝❴ ➍ ❩♦❫②❞❦ ❛❭❭❢♠✐♥♣❴ ♣❭❭s❫❤❫❞❦ ❝✐❝❴ ➍ ➏❴❣①❝❭❢❤❭❢❥ ♣❭❭❛s❫❤ ➍ ⑩❞⑨❤ ❡❝✐❤❛✐♥ ❡❢♠r❝♠ ❢❭❣♣♠t❜♣❴ ➍ ⑩❞⑨❤ ❛❥❪❛✐②❴❢♠❢ ❞t①♣❞ ④♦♥s❢♠✐❭♥❞❝①♥❛⑤ ➍ ⑩❜❜♥❴❫❥❫❴❦ ♦♥s❢♠❧ ❝❴ ♦♥s❫❤♥♠❢❫❤♥❞⑨❴ ❞♠❶❣♥❴ ➫➭ ❷❸❹❺❻❽ ➁➄➄❻❿➆➊➊➓➂➆➄➔ ➍ ❻ ❸❹❺❻❽ ➔➅➆➄➆➉➣❻ ➄❻↔➀➄➃↕❿➄ ❿➄❻➀➁❻➁➀ ❩❤❢♠♥❭ ①⑧❛❥❪❛✐ ♥❥❵❬❣♥t❴ ❣❴♣❞ ④♥❥❵❬❣♥t❴ s❛❭❛②❞⑤❦ ❴❤❢♠♥❭ ♥❥❵❬❣♥t❴ ❴❣❢♠❢❭❝❞❦

④s❛❭❛②❞❤❛♠❤t ❞❫❴♣♠⑤❦ ♥❥✇❢❞②♥t❴ ❤⑧❞ ④❴❣♣♠❥❪❛❴❤⑧❦ ➙♠❛⑨❥③❭⑤❦ ❜❢❣♥❥➛②♥❢❥❴❦ ❡❛❤❤❛❦ ♠❛✐❤❛s❛❴❣❦ ❫❭❭t❦ ♥❥❵❬❣♥t❴ ♣❭❭❡♣❥❪❦ ❴❤❢♠♥❭ ✐⑨①♥❞❢❴❣❤❪⑧✉ ➍ ❻ ❸❹❺❻❽➄ ➄❻❿➈❿➊➃➀ ➁➄➄❻❿➆➊➊➓➂➆➄➔ ⑩❣ ♥❥❵❬❣♥t❴ ❴❣❢♠❢❭❝❞❢❞❢❤ ❴❤❢♠♥❭❢❥❦ ❞❢❤❤r❴ ④①⑧❛❥❪❛✐❦ s❛s❶♠⑤ ②❴❫①❛✐❫❭♣❴q❛❥ ♦❫❣❣♣❞ ❵❫♠✐❛❭❫①q❛✉ ⑩ ②❴❫①❛❧ ✐❫❤ ❞⑥❣❡❢❤❭❢❥③❭ ❛ ❵❢❭♦❛❴❣❥♣❭♣❴ ❢❭r❤❤ ❥❪♥❴❴⑨❞ ❵❢❭➒ ❩❝❧ ♠③❭❤ ②❴❫①❛✐❫❭♣❴❬ ❴❣❢♠❢❭❝❞❢❤ ❥❢① ❴❣❛q❛❜ ♦❛❴❣❥♣❭❥♥

④❴❤❢♠♥❭♥❤♣❴➒⑤✉ ➍ ❻ ❸❹❺❻❽➄ ➄❻❿➈❿➊➃➀ ➈➃➄❻❿ ➎❛✇❣❴❫❴ ❤⑧❦ ②❴❢ss❴❣❛q♣❭❪❣t ❤❛♠❤♣❭❪ ④♠⑨✐❛❭①❛❴⑤❦ ♦❫❴❣❧ ❴❣❬ ❭❢❵❫❭❪t②❴r ②❴❢ss❴❣❛q♣❭❪❣t ❴❣❫♠❶❤t✉ ⑩ s❛✇❣❴❫❴ ❤⑧♠r❭ ❝❴ ❛❣ ♥❥❵❬❣♥t❴ ❣❴♣❞♠t❭ ❢❭❤♣❡❫❭❶❤✇⑨❞ ❛ ❡❝❜r❞⑨s❛❞❫❤❦ ❝❴ ❛ ❤⑧❤ ♣❤❴❣❬♠✇⑨❞ ❛ ❣❴♣❞ ✐⑨①♥❜⑨✐t✇♣❥✉ ⑩ ❣❴♣❞❫❤ ❵❢❭❛❞❛❴❣❤✇⑨❞❦ ①❛✇❜ ❛ ②❴❢ss❴❣❛q♣❭❪❣t ❤❛♠❤♣❭❪ ❛❭❧ ❴t ♠❝❴❣❝❤ ⑥❴❴❣❢❥❪❫①❡❛ q❢♣❭❭❶❤✇⑨❞ ❛ ❵❫❭❪❛❜❝❞❴❣♥❥❤❢❤❦ ①❶✐ ❛ ❤❛♠❤♣❭❪ ❞q✉ ♦❛♠①❛❜♣♥✐

①❢✐❤❢❭♥❞✉ ✈❛ ❤❬❭ ❛❭❛②❴❫❥❪ ❛ ❵❫❧ ❭❪❛❜❝❞ ❴❣♥❥❤✇❢ ❛ ❤❛♠❤♣❭❪q❛❥❦ ❛❞❞❫♠ ❛ ❭❢❵❫❭❪t②❴⑥❡❢❤ ❢❭❣♣♠❧ ✇⑨❞❦ ❝❴ ❛ ❤❛♠❤♣❭❪❤ ⑥❴❴❣❢❥❪❫①❡❛❦ ❞❢❡❝❴ ❭❢❡❢✐r❤ ❡♥❴❴❣❛s♠❝❧ ❴❢❭③❥❞ ❛ ❣❴♣❞q❛✉ ✈❛ ❤❬❭ ❴❫❞ ❛ ❵❫❭❪❛❜❝❞❦ ❛❞❞❫♠ ❭❢✇✇❢qq ❤❛♠❤❡❛ ❛ ❣❴♣❞❫❤ ❛ ②❴❢ss❞❛①♠♣❥♣❭❦ ❵❫❭❪❛❜❝❞❫❤ ❥❪❫①⑨❥❞ ❡♥❴❴❣❛ ❛ ❣❴♣❞q❛✉ ➜❪♥❤✇⑨❞ ❛ ②❴❢ss❴❣❛q♣❭❪❣t❤➝ ❛①♥❞❫♠ ❛ ❭❢❵❫❭❪t②❴r ①❢✐❤❢❭❤ ❵❫❭❪❛❜❝❞❞❛❭❦ ❛ ②❴❢ss❴❣♣①❫❤ ❛ ①❢✐❧ ❵❢❭❢❭r ❴❣♥❥❤♠❢ ♣❭❭❶❤✇⑨❞✉

⑩ ❡❝❥♣q❛ ❡❢❣❢❤❢❤❤ ➙♠❛⑨❥③❭♦⑥❣ ②❴❛❤❭❛❞❫❣❤❛❤✇⑨❞ ❛ ❭❢❵❫❭❪t②❴⑥❡❢❤❦ ①❛✇❜ ♦⑨♠❞❫❤ ❞❝❴❣❶❤❡❢ ♠❛✐❤❛s❛❴❴❣❛❭ ♠⑥✐❣❶❤✇③❞ ❛ qr♠♦⑥❣✉ ⑦❥❵❬❣♥t ❛❭❛❤❤ ❵❫❭❪❛①❛❧ ❤❫❴❛❥ ❢❭❭❢❥r♠♥❣❥♥ ❞❢❭❭ ❛ q❢❤❢✐❢❤❦ ❛ ❴❣❢♠❢❭❝❞❢❤ ❝❴ ❛ ❵❫❭❪❛❧ ❜❝❞ ♣♠❛①❭♣❴♣❤✉ ➞➟➠➡➞➢➟➤➥ ➦➧➤➡➤➤➨➩ ↕➑➙ ➔ ➛➌➜➑➝➛➌➜➔➐➞↕ ➑➟➠➋➏➔➡ ➒➓➐➎➐➐➔➔ ✁✂✄☎✆✝✞✟ ✠✡✞☛✆☞✌✍ ✝✂✎✎☛✏✑✌✒✂ ✓ ✔✕ ✖✗✘✙✕✖✚ ✛✜✢✣✜✤✜✣ ✥✕✦✛✧✥ ✣✜✗★✩✕✪ ✫✣✩✥✣✘✩✬✥✕✭✗✮ ✯✰ ✕✖✤✱✖ ✦✬✬✱✲✧✣✮

✜✬✩✣✤✧✢✮ ✱ ✘✧✬★✱✳✜✤ ✧✕✛✧✬✱✢✖✣✦✥✱✴ ✵✩✰ ✘✧✬★✦✥✧✬✶✱✷ ✸✜✣✘✱✶✣✱ ✹✥✩✲✲✥✕✱✵✦✬★✕✚ ✣✱✢✣✦✬★ ✺✱✗✻ ✛✖✤✢✧✹✥✩✲✲ ✫✼✽ ✹✥✩✲✲✾✛✿❀ ❁★✩✢✛✩✤✩✤✗✜✬ ✘✧✬★✱✰ ✳✜✤✲✚✣✬✦✥✮ ❁★✚❁★✥✕✩✢✱✳✱❁✧✬✦✥✴✮ ✛✱✤✢✧✹✥✩✲✲ ✫❂✽❃ ❂❄ ✹✥✩✲✲✾✛✿❀ ✢❅✣✖✗ ✘✧✬★✱✳✜✤✲✚✣✬✦✥✮ ✺✜✗✱✘✩✗✗✣✱✢✰ ✣✦✥✴✷ ✔✕ ✖✗✘✙✕✖✚✥✾❁★✚❁★✥✕✩✢✩✥ ✤✩✕✩✬✜✥✗✜✬ ✛✖✗✳✖❁ ✤✖ ✤✩✬✬ ✥✕✦✛✭✣✱✗✖ ✱ ✵✩✦✢✱✛✬✚ ✘✧✬★✱✳✜✤ ✛✩✗✗★✖✥✜❁✜✣ ✫✹✥✩✲✲✥✕✦✛✴✷ ✓ ✔✕ ✖✗✘✙✕✖✚✥ ✘✧✬★✱✳✜✤

✣✜✢✘✧❁✱✣✱ ✫✛✿✴ ❆ ✹✥✩✲✲✘✱✤✣✧✢ ✫✹✥✩✲✲✾✛✿✴ ✾ ✖✗✘✙✕✖✚ ✖✳✩✶✩ ✫✲✩✢✹✴ ❇ ✹✥✩✲✲✥✕✦✛✾✲✩✢✹✷ ❈✬✷ ❂✽✽✽ ✛✿ ✥✚ ✵✩✱✳✦✥✱ ❂❉ ✚✢✱ ✱✬✱✣✣ ✛✖✤✢✧✹✥✩✲✲ ✫✼✽ ✹✥✩✲✲✾✛✿✴ ✥✕✩✢✩✬✜✤✤✩✬✻ ❂✽✽✽ ❆ ✼✽✾❊❉✽❇❋ ✹✥✩✲✲✾✲✩✢✹✰ ✹✩✬ ✣❍✢✣✜✗✖✤✷ ✓ ✔✕ ✖✗✘✙✕✖✚ ✵✩✘✩✶✩✕✜✥✩✤✧✢ ■❏❑▲✗✱✬ ✩✬✕✦✢✶❅✤ ✱ ✬✩✘✧✬★✚✰ ✹✥❍✺✩✣ ✜✥ ✩✬✣✦✺✧✬✭✣✶❅✤ ✱ ✢✱❁✣✱✲✱✥✕✣✷ ✸✖▼✙✕✕❅✤ ✱ ✣◆✣✮ ✜✥ ✥✕✦✢✱✕ ✺✱✣✣✦✣ ✥✕✧✢✭✣❅✗✤ ✱ ✥✕✙✢✦✥ ▼✩✬★✜✢✩✷ ❖✒☛✌✁ ✏✎✠P◗✏✟✑

✑◗✂☎✂✞✌✍✂✍ ❘❙ ❚✱✤✣✜✢✖❅✛✥✕◆✢✪✥ ✬✩✺✩❁✪✕✪✗★✭✬✦✥✥✱✬ ✩✬✬✦✣✧✣✣ ✥✕✩✢✩✬✜✤ ✓ ❴✦✕✱✥ ✢✩✱✤✹✖✚ ✫✱✥✕✩✲✥✕✖✥ ✥✕✱✵✦✬★✱✖✣ ✵✩ ✤✩✬✬ ✣✱✢✣✱✗✖❵✴✷ ✓ ✸✩✢✖✗❁✜✥✖ ✩✬✜❁✣✩✬✩✗✥✜❁ ✫✣✙✬ ❁★✧✢✥ ✱✳✱❁✧✬✦✥✗✦✬✮ ✥✕✭✺✰ ❁★✩✗❁✩✥✜❁✵✩✗ ✺✱❁★ ✺✩✥✩✛◆✤❍✳✜✥✖ ✕✱✺✱✢✵✱✗ ✬✜✲ ✘✩✬❀ ✬✱✥✥✙ ✹✥✩✲✲✥✕✦✛✛✱✬ ✩✬✤✩✢❪✬▼✩✣✪✴✷ ◗ ✏✎✠P◗✏✟ ❩✄✞❲✡◗✆❲✆✏ ❛❏❜ ❝❞❡❑❜ ❢❣❤ ❢▲✐❥❦❢❧♠❑✷ ✸✜✣ ✤❪✬❍✗✵❍✕✪ ✖✗✘✙✕✖✚✥ ✧✬✳✱✣ ✱✳✦✰ ✥✱✤✧✢ ✤✜✣ ✥✕✩✢✩✬✜✤✩✣

▼✱✥✕✗✦✬❅✗✤✷ ✔ ✹✥❍✺✩✤✩✣ ✱ ✹✥✩✲✲✥✕✱✰ ✵✦✬★✕✚ ✣✱✢✣✦✬★✧✤ ✱✬✱✣✣ ♥ ✹✥✪✺✩✬ ✤❍✣✶❪✤ ❍✥✥✕✩✷ ✔ ✤✜✣ ✥✕✩✢✩✰ ✬✜✤✩✣ ✤❪✬❍✗ ✬✜❁✣✩✬✩✗✭✣✶❪✤✷ ♦♣❧q♣r❦sts✉ ✈s❑❡✇r❑ ❢❣❤ ❢▲✐❥❦❢❧❣❑❞✷ ✔✕ ✖✗✘✙✕✖✚✥ ✧✬✳✱✣✰ ✣✱✬ ✩❁★❪✣✣ ❁★✚❁★✥✕✩✢✣ ✖✥ ✵✩✺✖✥✕❪✗✤✷ ✔✤✤✧✢ ✱✬✤✱✬✛✱✕✕❅✤✮ ✱✛✖✤✧✢ ✬✱✥✥✱✗ ✤✩✬✬ ✱ ❁★✚❁★✥✕✩✢✣ ✵✩✱✳✗✖✮ ▼✧❁★ ✘✧✬★✱✛✱✰ ✣✧✥✮ ✩❁★✩✗✬✩✣✩✥ ✺✜✢✥✕✖✗✣✩✣ ✵✖✕✣✧✥✭✣✥❅✗✤✷ ①②③④③ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❸❻ ❽⑤❾❿ ➀✱✥✕✗✦✬✱✣✱✻

❁★✚❁★✥✕✩✢✩✤ ✬✱✥✥✙ ✱✳✱❁✧✬✦✥✱ ✱✕ ✦✬✬✱✗✳✚ ✣✩✰ ✢✦✲✖✦✥ ✺✜✢✥✕✖✗✣ ✵✖✕✣✧✥✭✣✦✥✦✢✱✮ ✤✖✥ ✛✩✗✗★✖✥✜❁◆ ❁★✚❁★✥✕✩✰ ✢✩✤✾✖✗✘✙✕✖✚✤ ✗✱❁★✲✧✗✣✧✥✥✦❁✙ ✱✳✱❁✧✬✦✥✱✮ ✘✧✬★✱✛✱✣✧✥✮ ✩❁★✩✗✬✩✣✩✥ ✵✩✺✖✣✩✬✩ ✣✩✢✦✲✖✦✥ ✹✜✬✵✚✬✮ ✺✱❁★ ✤✬✖✗✖✤✧✰✘✱✢✛✱✰ ✤✧✬✚❁✖✱✖ ✺✖✕✥❁✦✬✱✣✧✤✵✱✗✷ ➁✎✠P◗✏✟✑ ❳➂✝❳✄✍ ❲➃❳➂✑✆✏ ❯❙ ❱❅✲✬✱ ✹✥✩✲✲✣✱✢✣✦✬★✧✥ ✫✛✱✤✢✧✰ ✜✥ ✛✖✤✢✧✹✥✩✲✲✩✥✴ ✥✕✩✢✩✬✜✤ ◗ ✏✎✠P◗✏✟✑ ❲✂☎✄❳✏✆ ✑◗❨❩❬☞✝✌✎☛✂✏ ✓ ❈✩✢✖✘✜✢✖✦✥

✖✺✷ ✣✩✢✦✲✖✱ ✥✧✢✦✗ ✱ ✺✜✗✱✵✖✕✣✧✥✭✣✦✥ ▼✩✬★✜✣ ❭❋✮ ✖✬✬✩✣✺✩ ❊❉ ✚✢✦✥ ✖✳✪✤❍✕❍✤✵✩✗ ✺✦✬✣✧❁✱✣✗✖ ✤✩✬✬ ❃ ✱ ✤✱✗❪✬❍✤✩✣ ❉❭ ✚✢✦✗✤✜✗✣ ✹✥✩✢✜✬✗✖✷ ✓ ❫✜✢❍✛✬✩✗★ ✫✥✕✙✢✦✥ ✤❍✕✵✩✗ ✱ ✺✜✗✱ ✛✩❁✢✩✲✩✳✴ ✩✥✩✣✜✗ ✵✧✢✧❁✱✣✦✥✷ ✓ ❫✜✗✱❁★❅✬✬✱✳✦✥✮ ✣✢✧✛✵✚✕✖✥ ✫▼✧✥✥✕✙ ✖✗✘✙✕✖✚✗✦✬✮ ✥✱✺✱✰ ✗★✙✮ ✱✬✤✱✬✧✣✖✤❅✥ ✺✱❁★ ✗✱❁★ ✧✕✛✧✬✱✢✖✣✦✥✙ ✧✬✳✱✣✧✤✴✻ ✱ ✣◆ ✺✜❁✩ ✥✜✢✣✖ ✱✕ ✜✢ ✵✩✬✥✪ ✘✩✬✥✕✭✗✜✣ ✫✵✩✥✕❪✗✣✩✣✶❪✤✮ ✵✧✰ ✢✧❁✱✣✦✥✣

✱✬✤✱✬✛✱✕❅✗✤✴✷ ✓ ❴✜❁✩✛✵✚✬✖✱✷ ➋➌➍➎➋➏➌➐➑ ➒➓➐➎➐➐➔ ✓ ➄✡✞➂✝✂❲☎✏✍➂✑ ➁➅ ❈✧✗✣✧✥✮ ✵✖✕✣✧✗✥✦❁✧✥ ✺✧✬❅✛✩✗✱✳✱❁✧✬✦✥✮ ▼✧✥✥✕✙ ✖✳✪✰ ✣✱✢✣✱✛✙ ✖✺✷✮ ✺✱❁★ ✖✱✷ ✖✗✘✙✕✖✚ ✵✩✱✳✦✥✦✢✱✮ ✺✜✢✣✢✱✗✥✕✰ ✘✙✕✖✚▼✧✕ ✺✱❁★ ✩✗✣✩✢✦✬✖✥ ✣✦✲✬✦✬✦✥▼✧✕✷ ➆✬✩✤✣✢✧✛✧✥✱✗ ✺✩✕✜✢✩✬✣ ✲✩✢✖✥✕✣✱✬✣✖✤❅✥ ✲❅✛✲✦✺✱✬ ✛◆✰ ✤❍✳✖✤✷ ❚✩✦✬✬✭✣✦✥✻ ✖✗✘✙✕✖✚✥ ✲✱✢✱✛✜✣✩✢✩✤ ✱ ✵✩✱✳✦✥✖ ✥✩✵✩✥✰ ✥✜❁❁✩✬ ✺✱❁★ ✱ ✵✩✱✳✱✗✳✚ ❍✥✥✕✺✧✬❅✛✩✗ ✜✥ ✱✕ ✖✳✪✣✱✢✣✱✛✰

✵✚✬ ✱ ✲❅✛✲✱ ✤✖✥✕✦✛✧✬✶✱✷ ➇✗✘✙✕✖✚✥ ✦✬✬✺✦✗★✢✱ ✢❍❁✕✭✣▼✩✣✪✷ ➈★✧✛✦✥✗❍✺✩✤✩✳✜✥ ✺✱❁★ ✬✜❁✵❅✵✧✢✜✤ ✩✥✩✣✜✗ ✧✲✣✖✤✱✖ ✜✥ ▼✱✗❁✶✩✬✕✜✥✥✩✬ ✢✩✱❁✦✬✮ ✜✥ ✱❅✣✧✛✱✣✖✤❅✥✱✗ ✬✩✦✬✬✷ ✔❅✣✧✛✱✣✖✰ ✤❅✥ ✺✜✗✱✘✩✗✗✣✱✢✣✦✥✻ ❂ ✛✿✾✚✢✱ ✥✩✵✩✥✥✜❁❁✩✬ ✖✗✘✙✕✖✚ ✱✳✦✥✱✷ ✔✤✤❅✛❅✬✦✣✧✢✢✱✬ ✖✥ ✛◆✤❍✳✖✤✷ ✓ ➉✂➊✑✍✂✎☞❬✑ ➁➅ ➀✧✥✥✕✙ ✖✳✪✣✱✢✣✱✛✙✮ ✤✖✥ ✺✧✬❅✛✩✗◆ ✖✗✘✙✕✖✚✤ ✺✱❁★ ❁★✚❁★✥✕✩✢✩✤ ✖✺✷ ✺✱❁★ ✖✱✷ ✵✩✱✳✦✥✦✢✱ ✤❪✬❍✗✵❍✕✪ ✛✜✢✩✰ ✣◆

✘✩✹✥✤✩✗✳✪✤✤✩✬✷ ➣↔ Ó❒Ô Ï Õ➬Ö❒×Õ➬ÖÏ❐ØÓ ❒ÙÚ➷✃ÏÛ ❮❰❐➱❐❐ÏÐÏ ✁✂✄✄☎✆✝✞✆✟ ✠✞✡✞☛☞✆✁✡✁✌✍ ✎✁✞✏✂✑✒ ✑✁✎✁✑✑☞✓ ✔✞ ✕✁✖✑✗ ✌✁✘✏✙ ✆☎✠✚✑✂✆✟✄ ✕✛✓✓✙✁✘✜ ✄✁✓✌✒✑✁✎✎ ☞✡✆☞✌ ✢✜✣ ☛✤✥✟✡✞✜ ✄✁✓✘✞✓✦✧✎✎ ✣★✢✢ ☛✤✥✟✡✞✩✜ ✎✁✞✏✞✘✏✟ ✪✧✄✚☛✁✘✫ ✬✚✆✧✗ ☛✞✆✒✌✚✑✞✘ ✄✁✂✄✄ ✞✭ ✒✘✕✮✭✒✟ ✪☞✓☞✘✜ ✪✞✓✦ ✁✄✭✂✡✟✏✂✑ ✁✑✁✗ ✆☞✘ ✒✘✕✮✭✒✟ ✌✯✭✎✁✘✫ ✰✭✛✌✑☞✓ ✁✑✁✆☞✘ ✞✌✌✚☛✚✄✂✆✧✡✡✞✄ ✒✑ ☛✱✌✯✏✒✌✫ ✲✧✡✧✘✦✑✭✁✡✱✁✘ ✁✓✦☛✂✑✡✞ ✡✞✌✝✞✆✟✌ ✔✒✘✗ ✕✮✭✒✟✑

✂✄✄✪✂✘✦✡✞ ✒✑✩✜ ✁✭✂✄✆✞✄ ✆✯✎✎ ✓✦✟✓✦✑✭✁✡ ✁✓✦✒✏✁✳✱ ✎✁✞✏✂✑✞ ✒✑ ✌✯✘✘✦✁✘ ✴✓✦✁✄✁☛☛✁✄ ✌☎✑☞✡✝✁✆✙✫ ✰✭✂☛☎✆✟✗ ✓☞✠✁✑ ✌✒☛✁✘✁✆✆✁✄ ✞ ✆✁✡✂✠✒✞ ✏✧✌✚☛✁✘✆✂✄✝✞✆✟✫ ✵ ✶✷✸✹✺✻✼✽✺✾✿❀✺❁❂ ❃✻❃❁❄✿✾✹✷❅❆✾ ❇✶❈❉❊ ❋❃❂✹✺✻❂ ✸❆✻❂❀❆❁❁✺ ❃✻❃❁❄✺✼✹❃❍ ✬ ✌✟✡✝✂✭✎✟✄ ✝✞✭✞✌✛✄✏✯✆✆ ✎✁✆✁✓✁✌✘☞✄ ✞ ✑✭✛✌✑☞✓✁✑ ✒✪✫ ✌✁✭✁✄☞✑✆ ✝✧✡✏✧✭✝✞✆✟ ■❏✗✪✞✄ ✪☞✓✭✒✌✜ ☛✁✄✦ ✌✯✘✘✦✱✜ ✌✒✗ ✖✑✒ ☞✑ ✁✄✁☛☛✁✄ ☛✱✌✯✏✒✌✫ ✬ ✠✚☛✠✞ ✌✒✑ ✭✑✂✌✎✞✘ ✞ ✪✂✄✗ ✄✧✘

✪✞✓✦ ✯✪✝✯✭ ✡✯✓✭☎✆✪✁ ✪✒✑✁✄✝✁✆✙✜ ☎✓✦ ✞ ✎✁✆✁✓✁✆ ☛✧✭✗ ✓✂✑✂✎✞✘ ✘✁☛ ✭✞✪✞✡✳✞✫ ✬ ✎✁✆✁✓✜ ✒✓☞✘✦✁ ✑✭✁✡✒✘✆✜ ✕✂✳✏✞✄☛✂✘✞✌ ☛✁✓✕✁✄✁✄✙✁✘ ✞ ☛✒✌✡✧✠✡✧✖✁✑✑✭✧✡✡✞✄ ✪✁✭☞✡✁✄✆ ■❏ ✑✁✓☎✆✑☞✓☞✪✁✄ ✑✞✳✂✆ ☛✞✓✞ ✒✡✂✘✦☎✆✳✞ ✕✂✳✏✞✄✧☛✖✑✒✄✄✞✠☎✆✂✑✂✘✞✌ ✞ ☛☞✡✆☞✌☞✆✫ ❑▲▼◆▼ ❖P◗❘❙❚❯❱❲ ❳❨◗❩ ❬❱❭❘❪❲❫❘❚❲❩ ❲P❬❨❲❭❱ ❴❙P❴❩❙❚❯❚❲❲❩❯▼ ❵P◗❩❲P❛❘❱❪ ❜ ❝❞❡❢❣❤❡❢✐❥ ❦❤❧♠ ❥❞♥❤❥♦❢ ♣qr❧ qs❡q❤❧t ✉♠❧✈✇✐✇✐❥♠ ✐✇q♠✇✐① ♥♠❧ ♠ ✉❞♦②t ❥❞♥❤❥♦ ❞✇❥t

s❧✐✇✇③ ④⑤q❤q❢ ♥❞♠❦♠q✉r♦✐❥♠ ❦r✇q⑥ ⑦♠ ❢❥ ❧♠⑧⑨ ⑩❞✇❞❧qt❥❤⑧❞ ❦♠❧ ♠ ❥❞♥❤❥♦❞q❢ ✉❤♦✈⑧⑨❞❥❥❤⑧ ④❞⑧① ❥♦❞❡♦❤❥❤♥❞❧❶ ④❢❦❞✇ ♠ ♥t❡④❞q❥♦❤❥q❶ ♠ ❥♦s❦❞q❞✉ ❝❡❞❝♠❡✐✇✐① ❥✐q❶ ♠♦ ❤✇❞❥ ❤❥ qr④❝♠ ❥♦s❦❞q❥♦❤q❦✐✇♠❥♦q✐❥❢ q❞❷❸❧❢✉✐✉♠q ❤❥ ♠ ❥♦s❦❞q❞✉ ❞⑧⑨❞❥❹q❤❥❤q ❢❥ ⑧⑨♠✉r❡r✇❸♠q⑩❺✉⑥ ❻❞✇⑨❞ ✐✇q♠✇✐① ♥♠❧ ♠ ❣r❥❥♠ ♠❧q❞❷❺♥❢q♠✇❢❥ ❦⑥ ④❞②❢♠❧♠ ❷❺♥❢q❢❶ ❦⑥ ❷❞❝❸♠✇❢❷♠❶ ❞❥❞q✇❞⑧ ❦⑥ ♥♠❥❢✇❢❷♠❽❶ ♠ ❧⑨♠✉ ❦⑥ ⑩❺⑧❺✇♠❡❢❥ ❞❾q❞❡❧♠❽❶ ❞❥❞q① ✇❞⑧ ♠ ✇✐♥❶ ✇✐♥❥♦✐❡

❣❞✇✈✇❞q❞❥ ❦❤❧✐❢ ❞♦❞✉ ❢⑧❞❧ ⑧⑨r❡❥♠❧ q❡r④♥rq❢♦✐✇❧♠✉❽❶ ❦❤⑧❥t ❞❥❞q♥❞❧ ♠ ❦❤❧♠ ❥♠❝❸❞❧♠ ④♠⑧❧♠⑥ ÑÒ ❜ ④⑤q❤qq♠❧❢ ⑧⑨♠✉r❡✇♠qr❧ ♠ ❦⑥ ❣❞④r❡♠✇❢❥ ❤❥ ♠ ❦⑥ ⑩❺⑧❺✇♠❡❢❥ ❣❞✇q✐❡✐❥✐q ❤❥ ✉♠❧✈✇✐✇✐❥✐q ❢❥ ❢❥④❞❡q❞q⑩✈✉❶ ②❞ ❿➀ ➁➂➃➁➄➅ ➆➇❿➈➉➄➊❿➋➃❿➌ ➍➁➃➎➍➀➅ ➏➁➊➋➐➄➐➍➍❿➊ ➌➁➂ ➑➁➀➁➋➒➌➈ ➓➁➌➋➄➐➊➅➍ ➑➎➌➐➍ ➈❿➌➒➊➋ ❿ ➏➁➂➉➄❿➊➅➍ ➑➎➌➐➃❿➔ ➣↔↕➙➛ ➜➝➞↔➜➟➠ ➡➢➝➡➤➢➙➥➙➜➙↕➤➛ ➦➧➨↔➨➠ ➨➝➩➫↕➠➛➙➭➤ ➯ ➲♦✈✉❥❤⑧❞❥ ❞❥♦✉s♦s✉ ♠♦ ❺❧⑥ ❦❤❧✐❥ q✐✇❷♠

❡❤❥♦❞❢❽➳ ✇r✉✐✇ ♠❧❞❥♦q❞q❢✉❺④❶ ❸♠❥♠❥ ❥♦❢✉❞❶ ➵❿➇➉①r✇✇③❶ ➸➎❿➌①❤❡❣r⑧③ ④r❥♦✉❢q③❽❶ ♠ ❥❺q❺❡✐❸r♦ ❣r❧♠✇❶ q⑤✉❶ q⑤❣r⑧③⑥ ➺✈✇s❧s❥ ➻⑧⑨❞✇④❞q ✉❞✇✇ ❣r❡②❹q♠❧❢ ♠♦ ♠❥❞❝❥❢❥❡❞⑥ ❜ ④⑤q❤q❢ q❞❡✈① ✇❞q❞q ♠ ❥♦r✉rqq ④③②r❧ ⑩③②r✇②♠qq♠✇ ✇❞④r❥❥❺✉⑥ ❜ ④⑤① q❤q❢ q❞❡✈✇❞q ❢♦r✇✐✇✐❥❡♠ ✐✇q♠✇✐♥♠❧ ❥q❞❡❢✇❶ ✇⑨❺✉♠❥ ✉❞❧②tq ❸♠❥♦❧✐✇❺❧✉⑥ ➯ ❜ ✉✇❢❧❢✉❺④♥♠❧ ♠ ✉s❧⑨s✉❸♠⑩✇♠q♥♠❧ ❤❥ ♠ ❧⑨♠✉r❧ ❢❥ ❸♠① ❡✐❧q ❢❡✐❧⑨♣ ④❞q❥♦❤❥♥t✇ q✐❡⑩❺✉ ❣❞✇ ♠ ❦❤❧✐✉♠q⑥ ❜ ④⑤① q❤qq♠❧❢

⑧⑨♠✉r❡✇♠qr✉r❧ ♠♦ ❤❡ ✇❞❣❺q✐❥✐❦♠✇ ④❞⑧❞⑧⑨❞♦t ✇❞❥♦ ♠ ④❞q❥♦❤❥ ❢❡✐❧⑨♠❶ ❞♦ ⑩r♥♥ ❣❞✇q✐❡✐❥q q❞❥♦ ✇❞❸❞qt❦❤ ❤❥ ♠ ❥♦s❦❞q❞✉ ❝❡❞❝♠❡✐✇✐❥✐q ❧♠⑧⑨r♥♥ q❞❡✈✇❞q❞❧ ⑧⑨♠✉r① ❡r✇❸♠q⑩❺✉⑥ ⑦❢❧②❢⑧ ♠ ❣❞✇❥♦❹❧❡❞ ④❞❡t✇❞⑧❞❥❞❧❶ ❞⑧⑨❞❧❞❥ ❦r❧♠✇♥♠❧❶ ❞⑧⑨ ❸♠q✐❡r♦rqq ④❞q❥♦❤❥❥❞✇ ❦✐⑧⑩❺✉ ✐q ♠ ♥t❡q❶ ♣⑧⑨ ❸r⑧⑨ ♠ ④❞q❥♦❤❥ ④❤✇⑨❥❤⑧❞ ♠♦ ❞⑧❤❥♦ ♥t❡❥❞♥♥❞❧ ❞⑧⑨❣r❡④♠ ✇❞⑧⑨❞❧⑥ ⑦❢❧②❢⑧ ④♠⑧❺❧✉ ❣❞✇❤ ④❞q❥♦✈❧✉❶ ♠♦ ❢❧❷❢❥❢③❸r♦ ♠ ♥t❡q ❡s⑧♦❹q⑩✈✉❶ ❸✈❦❞✇⑨✉ ❤❥ ④❺q♠q③❺⑩①

⑩❺❧✉✉♠✇ ♠ q❞❡❦❞♦❞qq ④❞q❥♦❤❥ ❦r❧♠✇✐♥♠❧ ✉❢❣❞❥♦❹q⑩✈✉⑥ ❜ ♥t❡ ✐q④❞q❥♦❤❥❞ ❺q✐❧ ✇❤❧⑨❞⑧❞❥❶ ♠❧♠q③④❢♠❢ ❦❤❡♦❤❥❥❞✇ ✐✇q♠✇✐♥♠❧ ❧❞④ q♠✇✐✇✉r♦❺❧✉⑥ ➺♠❝❢✇✇✐❡❢❥ ❦❤❡♦❤❥ ❞❥❞q❤❧ q♠④❝r❧q ♥❺❷❢q❽ ❥♦r❡❹q❺❧✉ ➼➽➾ ❝❞❡❷❢⑧ ♠ ❦❤❡♦t ❣❞✇✈✇❞q① ❡❞⑥ ➚♠⑧⑨r♥♥ ❦❤❡♦❤❥❧❤✇ ❤❡✇❞✉sq❤❥q ♠✇✉♠✇④♠♦❺❧✉ ✇②⑥ ✉❤❥t♥♥❽⑥ ➯ ❜ ✇♠♦♠❶ ✐✇q♠✇✐♥♠❧ ✉s❧❧⑨❞❧ ❝❡❞❝♠❡✐✇❸♠q③ ❥♦❺♥✉❺q✐❧ ❥♦s❦❞q❞q ➵❿➇➉①r✇✇③❦♠✇❶ qr④❝✐❧ ❤❥ ❤✇❞❥❞❧ ❦✐✇♠❥♦q① ⑩❺✉ ❥♦❤q⑥ ❜ qs♥♥ ❡❤q❞⑧⑤

❥❺♥❷❺q❢❥q ✉❤q ❷❥❢❝❞❥❥♦❞✇ ❣❞✇① ❞④❞✇⑩✈✉❶ ❞♦❞✉ ✉s♦sqq ♠♦ r✇✇③❦♠✇ ✉❢❥ ④❞q❥♦❤❥q ❞⑩q✈❧✉⑥ ⑦❢❧②❢⑧ s❥❥♦❞♦✐❡q r✇✇③❦♠✇ ✉❞♦②✈❧✉ ❝❡❞❝♠❡✐✇❧❢⑥ ❜♦ r✇① ✇③ ❸❞⑧⑨❤q ♠ ❥♦s❦❞q❞✉ ✉s♦sqq ✉❢❧⑨❢q❦♠ qr④❝✐❧ ❥♦❤q❦✐① ✇♠❥♦q⑩❺✉ ♠ ❡❤q❞⑧❞q❶ ④♠⑩② ♠ ❣❞✇q✐❡q ❥♦s❦❞q❞✉❞q ④❢❧②✉❤q ❢❡✐❧⑨♥♠❧ ❤✇❞❥❞❧ ✐q❦✐⑧⑩❺✉❶ ♠ ❥❺♥❷❺q❢❥ ❥❞♥❤q ♠ ❥❞♥♦❺① ⑧r✉❢⑧ ④❞⑧❸r❥❥♦♠♥♥❹q⑩❺✉⑥ ❜ ④❤✇⑨❞♥♥❞❧ ❣❞✉❦t ❡❤q❞⑧❞① ✉❞q ❸♠❥r❧✇③✉❤❝❝❞❧❶ ✇❤❝❤❥❡t✇ ✇❤❝❤❥❡❞ q✐❡⑩❺✉ ❣❞✇❶ ④❢❧① ②❢⑧ ♠♦

❤❡ ✇❞❣❺q✐❥✐❦♠✇ ❝✐❡❸❺♦♠④r❥♠❧ ❸♠✇♠②❦♠⑥ ➪❞✇q⑤❧❧❞✉ ♠♦ ❞⑧⑨④✐❥ ④❞✇✇❞qq ❸♠✇♠②③ ❞❡❞✉❶ ♠ ❦♠❥q♠⑧ ➯ ❣♠✇♣❶ ❡③♦❥♠❥♦❹❧⑤❶ ❝❺✇♦✐✇③ ♠❡q❤❡❢♠ ❤❥ ♠ ❥sq❤q❞♥♥❶ ✉❤✉❞❥❶ ❦❤✉r❧⑨♠♥♥ ❣♠✇♣ ❦❤❧♠⑥ ❜ ♦✐❡q r✇✇③q ♠♦ ❤❡ ④❞✇✇❤ ❸❞✇⑨❞♦① ♦✈✉⑥ ➶❦♠qr❥♠❧ ✉❢❧⑨❢q⑩❺✉❶ ❹⑧⑨ ♠♦ r✇✇③ ✉✈✇❥t ❤✇❤❦❞✇ ❣❞⑩q① ⑩✈✉ ❥♦❤q ♠ ❦❤❧✐q ✉s❡❧⑨❞♦t ❥♦s❦❞q❞✉❞q⑥ ❜♦ ♠②❦❞❧q❢q❢♠ ❞✇❤❡❤❥❞ ❤❥ ❞⑧⑨ ✉♥⑥ ➹➽➾ ❷④①❞❥ ❦❤❧♠❥♦♠✉♠❥♦ ✉❢❝❡❞❝♠❡✐① ✇✐❥♠ ❺q✐❧ ④r❥♦✉❢q③ ❣r⑧③❦♠✇ ✉❤q ❣r❧♠✇♠q

❦❞♦❞q✈❧✉ ♠♦ ❤❡ ♠✇✐⑥ ❜ ✉❢❝❡❞❝♠❡✐✇q❶ ❥♦♠♥♠②r❧ ❣❞✉❦t ❞❡❞q ❝❞❡❢❣❤❡❢✐❥♠❧ ✇❞① ➯ ✉sq⑩✈✉⑥ ➘✇✇♠qr✉r❧ ♠ ✉r✇✇♠q❞❡✐✇❢❥ ✉❞❡❢❧⑧❤❥ ❥r✉✉♠✇ ⑩r♥① ♥♠❧ ✐q❦❞❥♦❢ ♠ ✇❞✉sqsqq ❤❡ ❣❺❧✉❷❢③❢q ④❢❧q ❞④♥❞❡❧❤✇⑥ ➘✇✇♠qr✉r❧ ❷❥♠✉ ♠ ❦❤⑧♠❡q❤❡❢✐✉❶ ❢✇✇❞q❦❞ ♠♦ ❞⑧⑨ ❥♦❞❡① ❦❞q ❞✇✇✐q③ ❣t ♠❡q❤❡❢♠ ✇❞✉sq❤❥❞ r✉r♦❸♠q ❥♦s❦❞q❢ ❞✇❸♠① ✇✐❥q❶ ❧♠⑧⑨r♥♥ ❦❤❧✐✉ ❦⑥ ❣❞④r❡♠✇❢❥❶ ❦⑥ ❥❺♥❷✇♠❦❢♠ ❤❥ ♠ ❦⑥ ⑩❺⑧❺✇♠❡❢❥❽ ✇❞✉sq❤❥❞ ❺q✐❧ ❧❞④❶ ❦♠⑧⑨ ❷❥♠✉ ❡s❦❢② ❢②❞❢⑧ q♠✇✐✇❺❧✉

❝♠❧⑧✐❥r❥ ⑩❞✇❞❧❥❤⑧❞✉❞q⑥ ➴④♥❞❡❞❧ ♠ ✉♠❧✈✇✐✇q ➷➬➮➱➷✃➬❐❒ ❮❰❐➱❐❐ÏÐ ❖❍P ❑ ◗❈❘❍❙◗❈❘❑❚❖ ❍❯❱❇❋❑❲ ■❏❊❑▲❑ ✮ ✮ ✁ ✂ ✄ ☎ ✆ ✂ ✝✝ ✞ ✝✄✟✄✝ ☎✠✝ ✝ ✂✡✄☎☛☞ ✌ ✍ ✝ ✂✡✄✟✎✏ ✎ ✝ ✎ ✆ ✑✂✑✒✓☎✂ ✝✟☎✔ ✕ ✎ ✂ ✁☛☎✕✟✎☛ ✒✍✖✍✁✄✗ ✘✒ ✟✁ ✍✝✙ ✖ ✒ ✄ ✄✄ ✚✁✑✛☛✆✙✝☛✎ ✞✑☎✍✝✍✄ ✝✍✒✙☎ ✆ ✕✜✓✁✂✑✝✢✓✂✗ ✘ ✌☛✎✒✄✙✝☛✎ ✝ ✂✡✄✟✎ ✂✡✒ ✝✟✣ ☎ ✤✂✣✗ ✥ ✆✆✏✁ ✍ ✦✎✑✆✧✏ ✄✧✝★ ✟✁✑✝✝✧✖✍✝ ✩ ✍✝✍✂✪ ✣ ✆ ✄✎✒✟✎✄ ✢✄✠☎✂☞ ✍ ✆ ✄✎✒✟✎ ✍✒ ✟✁✂ ✁✠✝ ✄ ✂✣✗ ✫✬✭✏✙✁✍ ✄ ✁✢ ✌ ✂☛✗

✯✑✕✙✎✒✍✄☛ ✦✎☛✚ ✎✎✒ ✝ ✄✙✁✢✓✂ ✞ ✝ ✍ ✝✓✆ ☎✄✗ ✘ ✰✒☛✑✝✧✕☛✏ ✙✎ ✎✧✑✝✌✍✄✄✍✝ ✞ ✝✄✡✝✄✡✄✄ ✖✟☎✙✎ ✂✍☎✠✝ ✖✟✕✟✄ ✍ ☎✔✱✝✙✎✣✍ ☛✝✝ ✎✒✄✢✠✂☞ ✆✍✢✌ ✍ ✝✓✆ ☎✄ ✞ ✝✄✙✁✧ ✦✎☛✚ ✎✒✄ ✂☛✖ ✎✎✒✠✂✗ ✘ ✂✍☎✠✝✄ ✝✲✁ ✄✑✝✢✓✂ ✍ ✝✍✒✙☎ ✆ ✕✂✡✄✡✄✄ ✚✁✑✛☛✆✙✝☛✎ ✦✎✑✆✧ ✖✑☎✍✝✙☛✕☞ ☛✄✄ ✍ ✜✓✁✂✑☎ ✧✖✍✄✑✎✍☎ ✙✄✖ ✒ ✄✢✠✂☞ ✄✑✖✙✣✣ ✄✑✝✢✓✂✗ ✘ ✂✍☎✠✝✄ ✧✖✍✄✑✎✍☎ ✆✑✒✕✍✄✖✍ ✦ ☎✄✁✙✝☛✎ ✜ ✝✔✒ ✄✣ ✢✓✄✏ ✄✍✄✢✓✂✗ ✩☛✕✔✙✒☎☛ ✂ ✝✝ ✍✁✁✍ ✜✑✕✔ ✍ ✖✟☎✙✄ ☎ ✦✎✍✖✍✁✢✓✂ ✆ ✕

✍ ✄ ☎✕ ✝✔ ✂✡✁✠✝ ✟✎ ✝ ✂ ✝✝ ✂ ✁✠✝☎☛ ✍ ✆ ✝✝✟✂✙✕✏ ✣✍ ✢✓✄✙✎✄ ☛✎✗ ✳✍ ✍✂✍✌✙✝✔✣✍ ✠✄✂✡✒☎✟☎✂☞ ✍ ✂✍☎✠✝✄ ✖☛✎✒✏ ✎✒✍✜✪✒✖✍☞ ✂☛✎✎✟ ✑✝✌✍✝☛✁✙☎✔✣✍☎ ✆✑✒✕✍✄✖✍ ✂ ✁ ✎✎✠✂ ❇❈❉❊❇❋❈❍ ■❏❊❑▲ ✮ ☛✎✆✟✄ ✍ ✞✲✙✕✣✍ ✖ ✒ ✄✲ ✓✄✍✄✗ ✴☛ ✝✲✄✄ ✍ ✚✁✑✛☛✆✙✝☛✎ ✞✑✏ ☎✍✝✍✄ ✆ ✕✂✡✄☎✟☎✂☞ ✆ ✕✕✔✲✒✲✌✠☎✂ ✍✁✁✧✝☞ ✜✑✕✔ ✖ ✏ ✒ ✄✏ ✍ ✂✍☎✠✝✵ ✕✔ ✞ ✦✎✂ ☎✌✲✣✲✝ ✂ ✖✟✎ ✰✒☛✑✝✧✕☛✙✎ ✎✧✏ ✑✝✌✍✄✑✄ ☛☎✢ ✂✄✙✝✓☎✂ ✍ ✖✟☎✙✣✍☞ ✆✍✢✌ ✖✟✁✄ ✍✎✚☛✁✙✝✓☎✂ ✍ ✞ ✦✎✂ ☎✌✲✣ ✗

✶✒✓✄✙☎ ✎✒✑✁✑✎✁✍ ✜✪✒✒✓✂ ✍ ✚✁✑✛☛✆✙✝☛✎ ✍✝✍✚✦✎✑✆✧✄☞ ✞ ✝ ✄✄ ✆ ✕✂✡✄✢✠✂ ✍ ✆✙✎✑✌☛✂ ✦✎✑✆✧✄ ☛✎☞ ✖☛✕✔✙✒✖✍ ✍✁✁✍ ✜✑✕✔ ☎ ✒✙✁✢✓✂ ✝ ✍ ✖✟☎✍ ✝✓✆ ☎✟✄✗ ✘ ✌☛✎✒✄✙✝☛✎ ✝ ✂✡✄✟✎✎ ✝ ☛✎ ✁✡✕✒✱✄✢✠✂ ✍ ✂✍☎✠✝✄✗ ✘ ✎ ✣ ✒✙✏ ✁✙✎✍ ✝✲✄✄ ✆ ✕✣☛✒✑☎✔✑✎✑✌✓☎✂ ✍✁✁✧✝☞ ✜✑✕✔ ☎☛☎✦✎ ✖✟✁✏ ✒✟✎☞ ✍✒ ✎ ✄✝ ✕ ✎ ✖✟✁✍✝✖✍✌✟✂✑✄ ✝✄✙✖✑✝✱✄✢✓✂✗ ✷✒✓✣✂✓✄✙☎ ✡✝✄✟✎ ✂ ✓✄✙☎ ✸✹✺✻✼✽ ✡✝✄✟✎✎ ✝ ✒✙✁✢✓✂ ✍ ✣✲✁✎ ✣ ✄✗ ✳✓✏ ✆✙☎ ✂✡✁✠✝✆✟☎✔ ✂ ✂✡✒✡✄✄ ✍ ✂✍☎✠✝✄ ✕✔

✄✍✁✄✧✡✝✄✟✎✎ ✝ ✍ ✣✲✁✜✡✒ ✁✡✕✒✱✄✢✠✂✗ ✾✿❀❁✿❀❂❃❄❅❆ ✆✍ ✍ ✦ ☎✄✁✙✝☛✎ ✖✟☎✍ ✣☛✒✄✑✎✱✄✙✎✍ ✝ ✕✕✔✍✂✁✍✣✏ ✣✍☎ ✍ ✖✗ ✢✓✕✓✝✍✁☛✎ ✖✍✕✔ ✍ ✖✗ ✎✓✣✦✝✍✖☛✍ ✚✓☎✂✦☛✧✢✙✖✍✝ ✞ ✝✖ ✏ ✒ ✄ ✄✄ ✂✍☎✠✝ ✎ ✕✱✄✎✟✕✟✖ ✝ ✄✡✁✄✟☎☛✂✗ ▼◆ úú ÷ ø÷ôõ☎ ÷ô ✁÷✄ø÷ô✆ôú✝✝ý✞✟ù✠ôýôõö÷ôøõùöõþ ➘➴ÐÑ➷Ñ➬➮➴➱➮✃ ➬❐❒❮✃➮ÐÑÑÒ ❰Ï➷ ✁✁✂ ✄☎✆✄✝✞✟ ✄✝ ÔÕÖ×ØÙÚØÛÓÑ×ÑÜÝÞÛØßàÖ ✠✄☎✆✄✝✡✝☛☞☞✌✍✎✏✑✝ ÐÑ ÐÑÒ ÑÐ ÑÐÒóÓÑÑ ✌ ✝✞✒✄✝✆✞✏✒✞✓ Ð ÐÒóÓ ✔✕✖✗✘✙ ✚ ✛✖✜✢✗✘✛✣ ✤ ✥✛✥✣ ✦ ✥✤✥✖ áâãäåâãæçèé òåâãæçèé

✧✘✦✗✘★✦✣ ✗ ✧★✢✜✤✣ ✖ ✘✤✦✜✘✣ ✩ ✩✖✪✣ ✜ ✤✖✙ ✚ ✫✖✤✜✙ ✣ ✜ ✤✖ ✧✢✗✘✤✥✖✣✘✦✗✩✢✖✤✖✘✤★✧✫✬✖✗✘✣★✥✜✖✩✗✫✫✥✜✬✖✭ ✔ êèçâèéãëìé êèçâèé ✮✯✰ ✰ ✯ ✱ ✲✳✭✴✱✰ ✵ ✶✷✸ ✹✺✻✰✰✷✶✯✼✽✾✶✿✷❀✽✿✼✴✽❁❂✯✼✵✴✽✵❁✯✶✱✰❃❄❃❅❆❅❇❈❃❄❃❉ ÐÑÑ ÐÑÑ Ò ïçâíäèéÒçèåðîî ñ ❊❋ ❍■❏❑▲▼◆▲❖❑ ✈❋ ✇ ①②③▲②❑❍④ ⑤⑥ ▼⑦⑧⑨❑⑩❖ P✖◗✘❘ ✦✣❙❚✜❲✰❯ ✷✱✶✲✷✼✶❭❪ ❱❲❳❨❲✵✷❂❱❲✸✷❂✷❨❭ ✲✷❩✵❨❬✼✶✷✶❲✵❲❲❳✶ ✾✷✰✷✰❭❵❛✫✗✩ ✵❪ ✶✷❳❫ ❦ ❱❲❳ ❂✯✰❲❁❲✵❲✶ ✱❨ ❲❳❳✷✼✸✵❨✷❳❢❭✰ ❱❲❳❨❲✵✼✷❂ ✼✷❱✷❨❨❬❂✭

✲❲✵❨✷✶✷✵❪ ✲✷❴✿✱✼✯❨✲✻✵✭ ❜✶❳✽✲❢✽❴✯ ❝ ✤❞✘✚✖❡❝❚✶✱ ✖✲✷❴✿✱✼✯❨✲✻✵❪ ❯ ❃✭ ❲❳✲✷❴✿✱✼✯❨✲✻✵ ✹❱✱❨✽❴✽✼✵✶❳✯ ❴✶✯✽✲✷❩❫ ❉❪ ❅✭ ❶✰❱✱❩✐✲❣✵✽✸✰ ✯✼✯❂✱✯ ✵❨✷✲❁✽✼✶❢♥✰ ✱❂✻✶✷✿✷✶✵❨♥✭❦✲❣✵✽✸✰ ❱✱❩✐ ❂❳♥✼✯❂✻✵❪ ✷✰✱✵❩✽✵❱❲❳❫ ❭✸✰✷❩✷✵ ❇✭ ❱❲❳✱✰ ❱ ✱✸❣✵✭ ❤✯✼✸✷❨ ✱ ❩✽✵❱❲❳❨❲✵❳❭✰✰ ✱❂✱✸❣✰ ✐✽❨❨✱❪ ❱✱❩✐ ✷❴✵❥❂❂✷✼✶✯ ✱ ❂✷❳✯✼❩❲✵✯ ❳✷✼✸✵❨✷❳❢❭✰ ✷✰❨❲✵❲❩✶✷✰✽❂✱✯✷✼❁✰❱✱❩✐✭ ✾✷❳✶❭❨❥✶✶ ✵✷❢✷❂❪♥ ✷✰❳❥❩❨❷ ❲❩✶✷✰✶❲✵❪✷✼ ❂✽✲❁❳✯✲❣✰

❁❳✯✲✷❳ ✵✷❢✷✰♥ ✰✸❳❲✼ ❣✶❣✵❪ ✶❥❳✶❲✼❭❱❲❳❱✷✵❨✶❲✵✰ ✿✷✶❭✵❲❩❲✶✭ ✶❳✱✻✲✱✶✯❨❣✰ ✱✰❱✱✸❲❂✯✼❴✯✵✯❂❲❁❨❭✸❲✵ ✲✷❴✿✱✼✯❨✲✻✵✱❈ ❲❳✵❲❳❬✰❲✵❉ ✲✯✱✶✶✯❲❳✾✱✰✷✰✿✱✰❣✵✰✷✿✷✶✼✷❂✭ ✹❁✰✱✰✱✭✶✶✯❦❨✵✷❢❲✵❨✯ ✽ ❉ ❂❥❱✷✶❂✷❨✶❲❢✷✼ ✯✼✶✯✲✱ ✹✷✼✸✽✶✿✷✰ ✵❨❥❱✷✶✯ ✾✱❂✶✽❳❪❂✽✰✲❣✶❳✯❧ ✾✷✿❲❳♠❲❳✷✱❂❴✯ ❂ ✵❨✱❢✱✸✸❣ ❱❣✰❫ ❸❹❺❻❽❾❺❾❿➀➁➂➀➃ ✼✱❂❪ ✱ ❂❥✶❭✵❨❥❱✷✶✯ ✰ ✱ ❩❲✼ ❳✽✵✶✽❂ ♥ ❢✱ ✰ ❲ ❁✼✷❂ ➄✶❱❣❩✽✶✶❪ ❱✱❩✐ ✲✷❩✵❲❳❬✰ ✶✲➅❂❥✸❲✵✵✷✰ ✼✱❩✐✽❢❢

✷❳✷❂❢❭✰ ✵❨❣❳✲✱❨✯❂✭ ✱♥♠✱❱❲❳✰✲✯✷✱✲✷❨❂❲❂❂✷✰ ✹✜✪✥❞❡✣ ❙ ❉❆ ✱ ✶❳✽✲❢✽❴✯ ✶ ❣❂ ✱❂✶✯ ❱ ❣❴✯ ❫ ❦❨ ✱❳✶❲❳✯ ❣ ✵ ❱❲❳❨❲✵ ✱ ✵❨❷ ❱ ✷❩✐✯ ✸ ✷♠ ➅✵❲❳❬✰ ✷✼ ✰❬✶❂✶✷❫✱❳❫ ✶✶ ✲✷✸✯ ❣ ✶✽❳✽❂ ✹❦♦♣❪ ✱✸❳✷✼✱✰ ✯ ✼❪ ✶✿❳✽✲❢✽❧✱✼ ✶❭❪ ❲✰ ❲ ✼❂❫❁✯ ❳ ✽✵❪ ❂❥✼✼✐✷✼ ✽❂✽❨✿✱✶ ✷✰ ❱ ❲❳❨❲✵✶ ✹✱ ❦q❪✲✷✲❢❳❣✼✽✼ ✵❨✷❳✽✶✽✼✯✼❉r❢❳✯✼✽❩❲✼ ✵❨✱❢✱✸✻✰❂❥✶❭✿✷✰ ✼✱❂ ✾✷✐✰✷❂❪✹✫✖✙r❢❳✯✼✽❩❲✼ ✖✜★✖❉❆ ❱❲❳✰✷✿✱✶❣✵❳✱ ✲✷❨❂✷

✶❲❳✯❳✱✼✾✱✽✼✱❩✐✵❣❩❣✼✱❂✾❬❩❩❱❲✼✐❲❢✷✼❉✭❦❱❲✼❣✵❱❲❳❨❲✵❩✐✱❂❫ ✰✐✱✲✱✶✽✵❪✷❳❭✵✵❲❩✷❩✐✷✼❩❲❢❢❪✵❥✶❲✶❱❥❳❥✵✭➆✱❩✐✽❢❢ ✶❳✽✲❢✽❴✯ ✶ ✱ s ✶❳✽✲❢✽❴✯ ✶ ✱ ✱✸✿❲❨✯ ♥ ♠ ❥ ✼✰ ❲ ✶❳✷ ✹✜✬✬✫✖✬❛✦✣ ❙ ❉✭ ✲✷✼✼✐✯ ✵❲❩➅ ❱❲❳✶❣❱✽❨✿✱✶❪ ✼✱❩✐✱❨✷✰ ❱❲❳❨❲✵❲❩✷✲❢♥✰ ❱✷✵❨❲✰✯✐✱✷✭✴✱ ❦♦♣ t ✶❳✽✲❢✯✼ ✿✱✶❣✵❣❳✱ ✶✽❱❣❢❢✯ ✶❳✽✲❢✽❴✯ ✶ ✱ ✱❂✶✯ ❱ ❣❴✯ ♥ ✼✱❩✐❱❲✼✱✵❲❳❬✰✶✽❱❣❢❢✯❱✷✵❨❲✰ ✐ ✶♠ ✷ ✰ ✷ ✼✶✱✰ ✭ ✉❂✯

✱✰✱❂✻✰✱❨✷✰✱❂✶✯✵❭✸✰❱✷❣✰❩✷✵✶❳✽✲❢✻✵✭❦❨✱✰ ❱✱✸❣✵✯❂✱✵❨❂❣✸ ❁❣❳✿✻❨✱✲✽✵✱✼ ♥ ✸✯❂❪ ✱ r❢❳✯✼✽❩❲✼❢❭✰ ➇➂❾❿➈➁➉➈➃➊➋➌➌➂❾❹➉➍➎ ❂✱✶✱✰✯✶✯❂✻✵✿✱✶❣✵✱❂❥❱✷✶❂✷❨✶❲❢✷✼✵✶✱❢✯✰r❢❳✯✼✱✰✱ ✱✶❳✽✲❢✯✼ ❂✻✰❂✯✭ ❳✽✰♦✷✼✻✸❣✰ ✲✷✶✵❨✷✶✶ ✾✷✰✵❨❷✐✼✽✵❂❥❱✷✶❂✷❨✲❲✼✐✷❂❂✷✰♠ ✷❂❢❭✰ ✵❨❣❳✲✱❨✯❂✭ ❦ ❂✽✼✶❣❳❫❫ ✰✿✱✶➐❦❂✱❁✯ ❣✰✱✶✰✱✶✼✵❨✯❱✱❩✐ ❱✰ ❣❳✯❣❳❩♥❱❲❳❨❲✵✵➏✰ ✵ ❱❲❳❨❲✵❂✷❨✷✰ ❲ ✵✷✶✱✲❁✽✼❣✰ ❣ ✵✵✱✰✶❥❳✶❲✼✿✷✶❪ ✵❨❣❳✱❨❱✱❩✐✲✷✰ ✷

❩r❨✯ ✽ ✰ ♥ ❩✯ ❣ ✵✵♥✵✹✷✵✷✶✰ ✷ ❩❅➑s➒➑➓✿✯ ❩❷✶✽✶✶ ➙➛➜➝➞➟ ➛➜➠➡➞ ✶✽✼✽❩❲✼✷✵❫✵♥✵❉❩❲❨❩✽✲❢♥❴❴✱✰✹❢✻❴✯ ❱ ✱✰ ❉ ❱✱❩✐✶❥❳✰ ❭ ❂✷✼✸❭❫ ✭ ➔✽✼✶✽✵❪✿✽❩✐❴✵✻❁❣✼✼✐✽✲❣✵✶✱✰ ❂ ✱✰ ✲ ✱❨❨✻✼❂❪✲✷❳✶✱ ➹➵➡➾➼➞ ➢➛➜➧➨➟➞➡➤➩➡➫➭➯ ➥➤➦➧➤ ➧➤➦➫➤➟➭➚➨➤ ➪ ✷✰❱✷✰❩✐✱❂✽❳✯ ✶❥❳✰❲✵✵✷✰✯✵✵❨❣✼✸❲❂✻✼❂❂✱✰ ✷✰✼✱❩✐✽❢❢ ✰✷✼✶❲✶✷✵ ❱❲❳❨❲✵✶ ✿✱✶❣✵✶ ❲❳❬✼❂ ✭❱♥✸♥✾♣✱❳✷✼❴✿✐✲❣✰ ❱❲❳❨❲✵✷✵✷✶❲✼✱ ✾✷✰ ✰✱✵❁❷❨❷❫❫ ✽ ✼✱✰ ✰ ✱ ✰❱❲❩❨✷✶✶❥✰ ✶ ❲✵✷❂❂✷✰ ❪

❱✱❩✐✿✷✰ ✐ ✯❱❲❳❨❲✵❴✵✯ ➭➟➵➜➭➯ ✶♥ ✱✼✐✱❩✽❂❂✱✰ ✹❁✰✭ ✳❁✽✼❩✽✵✶✱✼❪ ✵✶❢✭ ✰✸✭ ❂❲✵❭❢❢❉ ✰❣✶♠✻❂ ✷✰✭ ➲➳➜➵➥➸➨➺ ➠➤➞➶➤➫➨ ➯➦➡➸➡➫➼➞ ❦✷❂❢❭❳✲✷✶✵❨❲✵ ✵✽❳❣✼ ❂✷✰❴✵✯✷✰✶❂✷❨❭ ❂✯✵✻✷❢❢❂ ✹✱❨❱❲❳❨❲✵✷❂✷✶ ✵✷❢✵❨❲❫ ✰ ❂✽✲❁❳✷✵✵❨✯ ♥ ♠ ❣ ❱✱✰ ✱ ❁❷ ✶ ✿✱✶♠ ✽❁✷❳✱✶❭❳ ❲✵ ✱❨ ➢➛➜➞➤➤➥➤➦➧➤ ➻➨➸➜➨➺ ➡➾➾➜ ➾➭➟➼➥ ✱✵✵❨✯✵❨✶✷✼✵❩❲❨✰✱❁✽❂✱✶✼✐✽✲✱✵✷❢✵❨❲✰❳✷❉✭ ➲➳➜➵➥➸➼➯ ❋ ✇ ①②③▲②❑❍④ ❏❑▲▼◆➣↔❏▲◆❑⑩ ➻➨➸➜➨➺➵➞➽➦➨➯ ❦❢✷✶✷❩✵✽❳✵❣✶❂✰

✯❣✼✯✵❣✶♥✰❂✱✯✰✱✷✰❩✱❂✯ ❥❭✲✰✿✱✶❣❳✽❨❨✱ ❥✶✶❱❲❳✲✷✼✼✐✯✵❲❩✷❲✵ ✱ ❱❲❳❨❲✵ ❂✯ ✱ ✰ ✱ ❂✻✰ ✶ ✷✰ ✶ ✯ ✸ ❱✱❩✐✯✵ ➻➨ ➸ ➺ ➜ ➨ ➫➤➾➜➟➤➜➥➡➫➭➚➨➛➧➤➧➪➯ ✱✾❬❩❩❱❲✼✐✷✭❦✿❣✼✐✱✸✽✵❲❳✶❲❂✷✾❬❩❩✱❨❲❳✵❲❳❬✰ ❱❲❳❨❲✵ ✵➏✰✐✽✵✵❣❩✱ ✱ ❱✷✵❨✶✷✶✶ ❱✽✰✻✲✷✼↕✯✸✲✷❩❆ ❭ ❲✿❣✼✐✱✸✽✵ ✵✼✱❩✐✵❣❫ ôõö÷ôøõùúûüù÷ùùýþ ÿ ✁ ✂ ✁ ✄ ☎ýý✆ ☎ú✝ûú÷ø✞ ú÷ ☎ú✝ûú÷✟÷ý✠✠ ✡☛ü☞÷ ✁✂✄☎✆ ✝ ✞✟✠✡☛☞✌✁✍✂✄☎ ✟✍ ✝ ✎✏✠✡☛✑✒✓ ✍✒✏✞✑✂✑✎ ✑☎☎✑✡✁☎☎✁✍✁✔ ✂✄☎✕ ✖ ✎☎✗✡✗✎✝✗

✎✏✞✑✂✎✑✒✌✟✡☛✑✎ ✑☎✞✟✠✒✟✍✆ ✞✟✠✒✟✍✑✍ ✍✘☞✙✎✆ ✚✛✡✎✙✗✄✒✝✞✝✠ ✎☞✌✜✠✑✍✍✒✗✄ ✌✗✝✂✂ ✢✍✒✣✞✂✝✌✜☞✡✁✤✆ ✝ ☛✔ ✞✟✠✒✟✍✆ ✚✛☎☎✝✤✁✍✥✆ ✞✟✠✍✒✑ ✟✡☛✍✟ ✆ ✍✂✦✕ ☎✑✘✑✂✡✑✎✕ ✖ ✞✟✠✞✑✍✒✂✟✍ ✌✑ ✣✂✟☎✟✍✟✘✑✒ ✗✍✌✑✠✡✗ ✎✑☎☎ ✝ ✦✑✂✑ ✁✂☎✝✔ ☞✍ ✞✟✠✞☞☎✛✌✑✡✟✂ ✢✧★✥✕ ✩✟✠✪✝✎✡✁☎ ✑✒ ✎✦✕ ✫✬ ✌✭ ✞✟✠✮✂✍✎ ✢✝ ✂✑✍✂✍✯☎☛ ✫✰✔✝✥✱ ✡✓✎✡✟☎ ✎✦✕ ✲✳ ✌✭ ✞✟✠✮✂✍✎ ✕ ✖ ✞✟✠✒✟✍✑✔ ✎✑✂ ✝ ✞✑✍✒✂✑✍✟ ✡✝ ☛✍✁ ✝ ✝☎✝✜✴✁✡ ☞✍✒✂✁☎☛☞✒✒✛✎✕ ✵ ✷✸✹✺✻✸✹✼✽ ❂❃❄❅❂ ✾ ✿❀

❁ ✷❉ ✾ ❊ ❁ ❆❅ ❋ ✵✵ ✵✵✵ ✵✶ ❄❅❂❃❆❅❂❂ ❆❅❂❂❃❇❂❂❂ ❈❇❂❂❂ ❆❅❃❂ ❋ ❂❃❍❂ ❋ ❍❂❃❅❂ ❋ ■❏ ❑ ❆❂❂ ❈ ❆❂❂ ❈ ❆❇❂ ❈ ❆❍❂ ▲▼◆ ❖P◗❘❙❚❯❱ ❖P◗❘❙❚❯❱ ❲❱❳❨❨❩❬ ❲❱❳❨❨❩❬ ❏❏ ❆❍❃❇❂ ❇❂❃❂ ❂❃❅ ❈ ❅ ❭❪❫❴❵❵❛❜❴✹ ✻✸❵❝❞✼✹ ❖P◗❘❙❚❯❱ ❡❢❱❯❨ ❈ ❇ ❱❩❣ ❖❯❬❣❱ q❙r❧♦st ♥✉✈❳❱t ❬✇❯◗❨P❱ ①❙◗✈❙② ❬✇P❦Pss ❤❝❜ ✐❥❦❱❧❱❦♠❬ ♥❯♦❩♣ q❙r❧♦s ♥❯♦❩♣ ✷❴✺✸❵✸✻ ❈ ❂ ❘③④♥◗ ❇❂❃❂ ❘③④♥◗ ❅❃❆❅ ❘③④♥◗ ❑ ❅ ❘③④♥◗ ✷❴✹✸❵⑤✸❞✼✹ ❡❯❱❱❢ ❯❦♣❧sPss ⑧⑨❵⑩❪❞✼⑤ ✻✸❜❛❫❴❪ ❡❳❦❩r❩❱

❖✇⑥♣s❧❚❧❬ ❬✇⑥♣s❧❚❧❬❱❙♣ ❦❧✈❧◗s ❖❩❘ ❱❦❶❨❱❢♣❩❱ ④ ❡◗❯❱❦s❧❚❚P❯♦ ❡◗❯❱❦s❧❚❚P❯♦ ❡◗❯❱❦s❧❚❚P❯♦ ❷❢❱ ✈❢◗❸ ⑦❩s❧◗♣❯❧ ❦❧✈❧◗s❱❙♣ ❡◗❯❱❦s❧❚❚P❯♦ ❢❱ ✈❢◗ ❹❺ ❻ ❽❾❿❽➀ ➁❾➂➃➄➅ ➆☎✗✡✗✎✝✗ ✍✒✑✌✜☞✡✂✦✄☎ ✝ ✎➇☎✞✗☎✁ ✚✑☎✟ ✢✜☎✕ ✂✠✝✛✌✝✆ ✌➈✔ ✂✟✂ ✎✏✒✦✑✡ ☎✁✂✘✝✂✄ ✞✟✠✒✟✍✑✎✥ ✗✠✁✡☛✛☎✘✝✂✆ ✞✝ ☛ ✦✑☎✍✓ ✞✟✠✔ ✒✟✍ ☎✑✘✑✂ ✢✜☎✕ ✘✯ ☛✛✂✝✎ ➉ ✘✑✌✝✂✛✠✗✝✆ ☎✟ ✯✂✗ ➉ ✘✑✌☞✜✂☞✑ ➉ ✠✟✍✒☎✑✂✑✍✑✡ ☎✁✍✤ ✛✠☞☎✄ ✗✝✆ ✦✑☎ ☛✄ ☛✁✍✒✝✂✥✕ ✖ ✦✑☎✍✓ ✞✟✠✒✟✍

✂✑✍✂➇✠✑ ✗ ☎✑✘✑✂ ✢✗✡✂✠✝✙✠✝✡✗✁☎✗✍ ✞✟✠✒✟✍✆ ✘✑✌☞✂✘☞✠✝➊✆ ✘✑✌✝✍✙☞✍✆ ✘✑✌☞✜✑✠✗✙✝✠✤✗✛✌✆ ✘✑✌✝✠✂✘✠☞✍✥✱ ✞✝ ☛ ✍✒✏✞✑✂✑✎ ✎✏✒✟ ✂✏✠✘✑✂ ✢✘✑✌✝✂☞✌✝✆ ✍✛➋✛✍✗☞✆ ✍✂✦✥✕ ➌➍➎➍ ➏➐➑➒➓➔➣↔➓↕➑➒➓➣↔➙➛➣➑ ➜➝➔➒➝➑↕➞ ✖ ✚✑☎✍✓ ✟✍ ✝☎✍✄ ✝✍✒✂✠☞✗✡✂✑✍✒✂✗✡✁☎✗✍ ✞✟✠✒✟✍✑✎ ✎✏✒✂✗ ✘✝✂✁✠✔ ✞☞✡✝☎ ✝ ✤✛☞✤✑✡✛✌ ✟✍ ✴✑✴✛✡✛✌ ✎✏✒✂✗ ★✠✑✗✂✒ ✍✒✝☎✝ ✕ ➟ ➠✑✌✝✂✑✌✑✍✗✍ ✢✞✟✠✘✁✡☛✁✍✥ ✑✍✑✂✟✡ ✝ ✞✟✠✒✟✍ ✚☞✠✠✁✍✝ ✝ ★✠✑✗✂✒ ✍✒✝☎✝ ✂✄☎

✜✠☞➊✗✌✁☎✗✍✝✡ ✞✝✡✱ ➡✑☎✑✡✝ ✢✑✌✟✍✒✂✑✂✂ ✞✟✠ ✍✒✟✎✑☎✟✍✑✥ ✑✍✑✂✟✡ ✎✦✕ ➢✬✬ ✌✭ ✞✟✠ ➟ ✍✒➇✎✍✟ ✑✍ ✑ ☛ ✌✑☎✑✡✁✍ ✍✒✟✎➇✠✣✂✟✍✘✑✒✕ ✧✝✍✆ ✍✒✟✡✆ ✦☞✔ ☛✄✍ ☛➇✌✏☎✙✍✏✎ ✚☞ ☛✝✍✒✂✁✍✝ ✚✑✎✑✂✑ ✍✒✟✎☎✑✂✑✂ ☞✎☞✒✘✝✂✆ ➟ ➠✑✌✝✂☞✙✘✑✍✗✝ ✢✚✠✗✍✍ ✞✟✠ ✍✒✟✎✑☎✟✍✑✥ ✑✍✑✂✟✡ ✝✒ ☞✎ ✠✑✡✤✔ ✍✒✑✠✗✡✂ ✝ ★✠✑✗✂✒ ✍✒✝☎✝ ✂✄☎ ✤✗✍✒✂✁☎✗✍✝✡ ✞✝✡✆ ✤✑ ✡✝ ☛☞✦✦ ✌✑✡✡☛✗✍✟ ➈ ✢➢✬✬✬ ✌✭✥ ☛☞✠✍ ✞✟✠✒✟✍ ✑✍✑✂✟✡ ✝ ✚✑☎✍✓ ➤➥ ✂✠✝✎✂✛✍✦✄☎ ✗✍ ✍✒✁✠✌✝✒✘✝✂✕ ➟

➦✎✎✛☎✂✆ ✟✍✒✠✑✞✟✂☎✑✡ ✞✟✠✒✟✍ ☎✑ ☛✝✎✠✝✦✦✝✡ ✝ ✦✑☎✑✎✦✓☎ ✍✒✁✠✌✝✒✗✎✕ ÷øùú÷ûøüý þÿüúüü ✁ ✁ ÷øùú÷ûøüùø ➌➍➧➍ ➨ ➩➐➑➒➓➔➣↔➓↕➑➒➓➣↔➙➛➣➑ ➜➝➔➒➝➑↕➞ ➞➐➣ ➫➭➯➲➯ ➳➵➸➯➯➺ ➻➲➼➽➲➾➳➚ ➟ ➪✒✁✴✆ ✝✠✝✂➶ ✌✝☎✗ ✡✛✍ ✂✛✌☞✠☞✎✆ ✘✑✌✝✡ ✗☞✌✁✎✆ ➟ ➦✑✍☞✜✘✝ ✛✍➶ ✝☞✠✂✝ ✝✡✑✛✠☛✍✌✝✆ ☞✑✍☞✜✘✝ ✗✂✗✍✆ ✘✗✝✂✛✍ ✘✑✠✡✗✝✆ ✂✛✌☞✠✆ ✜✑✜✂✗✎✛✍ ✚✑✎✟☎☛✆ ✞✝✠✗➊☞✎✆ ➟ ➤☛☞✌☞✠➶ ✂✛✌☞✠☞✎✆ ✎✝✠✙✗✡✄✌✝✆ ✤✗✞✑✠✂✗✙✛☎✛✌✆ ✝✍✂✠✗✔ ✂✗✍✆ ✛☎✙✛✍✆ ➟ ➡✁✴➶ ✙✗✠✠✘☞✍✗✍✆

➟ ➹✛☞✤✑✡✛✌➶ ✛☎✙✛✍☞✎✆ ✤✗✞✑✠✂✗✙✛☎✛✌✆ ✂✛✌☞✠✆ ✤✛☞✤✑✡✗✂✗✍✕ ➟ ➘✑✴✛✡✛✌ ✟✍ ✗☎✑✛✌➶ ✗✡✂✛✍✍✛✍✙✑✜✂✗☞✆ ✂✛✌☞✠✆ ✛☎✙✛✍✆ ✑✡✂✑✔ ✠✗✂✗✍✆ ➡✑✙✎✑☎ ✤✗✞✑✠✂✗✙✛☎✛✌✆ ✂✛✦✑✠✙✛☎☞✍✗✍✕ ➟ ➴✝✡✙✠✑✝✍➶ ✎✝✠✙✗✡✄✌✝✆ ✜✝✡✙✠✑✝✂✗✂✗✍✆ ➟ ➷☞☎☞✡ ✟✍ ✠✑✙✂✛✌➶ ✌✝☎✗ ✡✛✍ ✂✛✌☞✠✆ ✤✗✞✑✠✂✗✙✛☎✗✂✗✍✆ ✤✗✞✑✠✂✗✙✛☎☞✍✗✍✆ ✪✍✍✛✠✝✆ ✗✤✑ ✑✡✂✑✍✂✆ ✝✠✝✡☛✑✠✑✍ ✙✍☞✌✄✆ ✜☞☎✗✜✛✍✆ ✙☞☎✗✂✗✍ ✛☎✙✑✠☞✍✝✕ ➫➭➯➲➯ ➬➯➮➱➺ ➻➲➼➽➲➾➳➚ ➟ ✃☎✟ ✂✑☎✑✡ ✑☎☎✁✂✁✍ ➟

❐✑✙✍✯✍✒☞✂✂ ☎✑✎✏✂✟✍✆ ✍✛✂✛✠✝✆ ✎☎✗✜ ✑☎✟ ✂✑☎✑✡✆ ➟ ✩✑☎ ✡✑✌ ✗✍✌✑✠✂ ✍✟✠➇☎✟✍✆ ➟ ❒✑✎✠☞✂✗✎✛✍ ✟✠✚✝☎✆ ✤✠✟✡ ✑✠✄✒✗✄✆ ✂✁☎☛☞ ✚✝☎ ✑✠✄✒✗✄✕ ➟ ➆☞✝ ✛☎✁✙✗✄ ✒✝✞✝✠ ➉ ✑☎✘✯✒✄✤✄ ✘✑✜✝✠✗✡ ✘✝✂✁✍ ➟ ✖✡✂✗✎☞✝ ✛☎✁☎✂ ✦✑✂✑ ❮❺ ❰❾ÏÐÑÏ❾➅ÒÓÔ ➁➃Ò❾➅ÐÑÏ❾➅ÒÓÔ ÑÐ➀❿ÒÐÑÏ❾➅ÒÓ ❽❾❿❽➀ÏÕ ✖ ✍✑✦✟✍✒✑✂✗ ✑☎☎✁✂✁✍ ✗✤✓✜☞✡✂✴✁✘☞✒ ✞✗✍✒☞✡☛✣✂✞✝ ✜✠✑☞✜✑✠✝✂✣✞✆ ✗✡✂✠✝☞✜✑✠✝✂✣✞✆ ✜☞✍✒✂☞✜✑✠✝✂✣✞ ✞✟✠✒✟✍✑✎✠✓☎ ✦✑✍✒✟☎➇✡✎✕ Ö➼➳×Ø➳➼Ù➯Ú➻ Û➳Ü×➼➼ÛÙÝ➺Ù

✧✟✠✒✟✍✑✎ ✎✄✠✘✁✒☞✡✮✑☎☎✁✂✄✘✑☎☛✑✡ ✎✣✞➇☎ ✢☎✁✍✤ ✂✠✝✛✌✝✂☞☎✄✔ ✗✝✆ ☞➊✗☞☎✄ ✗✝✆ ✝✡✑✍✒✂✑✒✗☞☎✄ ✗✝✥✕ ★✑✑✡✤✓✎➶ ☎✟ ✛✂✝✎✆ ☎✟ ✒✟✍✆ ✎✑✠✗✡ ✟✍ ✦✗✒✂☞✍✣✂✁✍✝✱ ✝ ✘☞✒✒✁✚✟✠✘✑✂✓ ✞✟✠✒✟✍✑✎ ✎☞✡✂✠☞☎☎✴✝ ✎✏✂✟✍✑✎✆ ✎✏✒✞✑✂☎✑✡ ✡☛☞✌✁✍✆ ✂☞✛✠✡✗Þ✛✑✂ ✍✑ ✣✂✍✟ ✟✞✑☎ ✢✌✑ ✔ ✴✑ ☛✒✟✍➶ ✝✒ ✛✂✄✦✦✗ ß✬✬✬ ✟✞✦✑✡ ✑✒✑✎✦✑✡ ✝ ✜☞✡✂☞✎✦✝✡ ✡✑✌ ✂✏✠✂✟✡✂ ✍☞✎ ☎✟✡☛✑ ✗ ✞✁☎✂☞✒✁✍✥✆ ✗☎☎✑✂✞✑ ✝✒ ✑✍✑✂☎✑ ✑✍ ✍✘☞✙✎ ✎✑✔ ✒✑☎✟✍✑ ➉ ✗✡✂✠✝✞✟✡✁✍

✚☞☎☛✝✤✟✎✎✝☎ ✍✂✦✕ ✢☎✤✕ ✎✟✍✓✦✦✥✕ à➱➯➼Ù×Ø➳➼Ù➯Ú➻ ➻➲➼➽➲➾ ✖ ✞✟✠✒✟✍ ✝✡✝✂✄✌✗✝✗ ✞✝ ☛ ✤✗➋✯✒ ☎✑✘✑✂✕ ➡➈✂✟✂ ✝☎✝✂✂✗ ✞✟✠✔ ✒✟✎✑✡☛✍✟ ✠✑ áâãäâåæçèéê éëìíîïðñò ☛✄ ☛✍✒✑✠✑✍ ✂✑✠✁✜✗✔ ✁✎ ✢✂✝✠✂✄✍ ✘✑✜✝✠✗✡ ✎✑✒✑☎✟✍✆ ✂✠☞✌✦☞✙✗✂✝ ✝ ✠✑ ✁✙✗✄✂ ✁✂☎✄ ✍✒✑✠✑✎✆ ✍☛✡✙✛✌✝✠✆ ✂✘✠☞✌✦☞☎☛✍✗✍✥✱ ✌✁✴✎✁✠☞✍☞✤✁✍ ✢✞✟✠✝☎✔ ✞✝✤✁✍✗ ✚✝✎✂☞✠☞✎ ✘✗✁✡☛✝✥✆ ✛✠✟✌✗✝✆ ✏✠✏✎☎✏✂✂ ✝☎✞✝✤✁✍✗ ✒✝✔ ✞✝✠☞✎✆ ✍✒✑✜✍✒✗✍✕ ✖✒ ✗✡✂✠✝☞✜✑✠✝✂✣✞ ✞✟✠✞✑✍✒✂✟✍✂

óîôæäíõçæö äê éëìíîïðñò ➟ ✖ ✍✑✦✟✍✒ ✍✒✑✌☎✟☎✑✂✑ ✟✍ ✂✑✙✘✡✗✎✁✴✝✕ ➟ ✖ ✌➈✂✟✂ ✌✑ ✂✑✠✞✑✒✟✍✑ ➉ ✝ ☎✑✘✑✂✓ ☎✑ ✑ ☛✍✒✑✠➈✦✦ ✂✑✙✘✔ ✡✗✎✝✗ ✌✑ ☞☎✤✁✍ ✎✑✠✑✍✟✍✑✕ ✖✒ ☞✜✑✠✁☎✄ ✙✍☞✜☞✠✂ ☎✟✂✍✒✁✌✝✕ ➟ ✂✄ ✥✙✙✦ ✥✖✧✗✖✓✔★ ✖✓ ✥✖✧✗✖✓✩✓✙✪✪✜✫✬✘✭✓ ✜ ✓✔✕✖✓✗✔✘✕✔✢ ✁ ✂✄☎✆✄✝ ✞✟✠✡✟✝☛✝☞✌✌✍✎✏✑✒✝ ✓✝✔✕✟✝✡ ✖✂✗✔✝✝✟✂✔ ✘ ✔✌✔✙✑✠✄✙✍✚✑✔✠✛ ✙✄✍✂✚✌✒✌✜ ✝✡☞✙✔✛ ✌✟✡✔✠✔✝ ✝✔✕✟✝✡✔✑☞ ✔✝✡✢ ✙✣✡✣✙✛ ✝✡✣✞✔✑✠✍✂✍✝✡✑✜✙✛ ✤☞☎☞✤✒✌☞✝✍☎ ☞☎✞✍✡✏✞

✑✔☛✥☎☞✢ ✙✍ ✤✔✂✦✔✌✔✌✧ ✍✌✙✍✌✤✍✡✒✝✍★✩ ✁ ✑✔✝✑✥✔✌✗✡✔✑ ✓✄✎✑☞✤✒✌☞✝✛ ✥✍ ✍ ✤✪✑✟✑☞ ✑✔✠✖✌✔✑ ✙✔✞✟✝✢ ✝✔✌ ✍ ✝✡✏✞ ✝✡☞☎✑✫✔ ✦✔✌✔✑✑ ✞✍☎✛ ✎✌✩ ✬✠✔☎✆✔✌✔☎✕✚✠✂ ✥✔✌✗✡✔✑ ✍✌✝✜✞✟✂✑✍✂✛ ✤✔✆✔☎☛✔✛ ✥✍✝☞ ✕✔✍✞✍✑✙✄✡✒✝✄✙ ✔✝✔✑✟☎✛ ✦✔✫✢ ☎✗✍✙ ✝✔✕✟✝✡✔✑✭ ✍☎✑☞✢✬✠✔☎✆✔✌✔☎✕✚✠✂★✩ ✁✡ ✒✑✞✒✂✄✑✑ ✔✠✔✙ ✒✑✤✟✠✧✫✟☎✔✙ ☎✍✂✗✝✒✂✍✩ ✁✡ ✔✠✔✙✕✔☎ ✚✠✍✌✙✄✆✜ ☎✗✄✤✒✝✩ ✁ ✥✔✤✄✝✑✍✝☞✝✩ ✁✡ ✒✑✞✒✂✄✑✑ ✔✠✔✙ ✒✑✤✟✠✧✫✔ ✝✎✄☎✑✒☎ ☛✝✣✙✙✔☎ ✍

✞✍✡✄☛✄☎✝✑✠☞☛✑☞✄ ✙✣✞✔✑✙✔✡✑✟✕✔☎ ✮ ✔✡ ✍ ✠✔✍✙✢ ☛☞✜ ✍✡ ✍✠✑✔✠☞✄✌✒✙✕✍☎ ✙☞✦✔✫✔✡✔✑✑✔✕✕✛ ✤☞☎✑ ✍ ✞✔☎✚✌✒✙✕✍☎✩ ✁✡ ✟✠ ✑✏✎✚✝✍✩ ✁✠✑✟✠☞✍ ✔✌✌✒✑✒✝✍ ✙✣☎☎✗✔✕✕✛ ✯✝✔✕✟✝✡☞✰✩ ✁ ✞✟☎✒✝ ✞✟✠✡✟✝ ✆☞✱✲✡✛ ☎✔✥✔✡✔✕✕✔☎ ✌✒✑✥✍✑✜ ✔✌✩ ✁✡ ✍☎✔✝✡✑✟✡☞✍ ✓✳★✩ ✴✵✶✷ ✍✡ ☞☎✑✠✍✄✎✔✠✍✑✏✞ ✞✟✠✞✔✝✡✑✟✝ ☎✔✤ ✍ ✝✡✏✞ ✎✔✠☛✑✟✠✦✄✂✍✑✒✑✜✌✛ ✥✍☎✔✤ ✔✌✝✧✝✄✠✕✍☎ ✍✡ ✔✠✔✙✕✔☎ ✚✠✍✌✙✄✆✜ ☎✗✄✤✒✝✑✜✌ ✦✖✂✂✩ ✸✡✑ ✍ ☎✗✄✤✒✝✑ ✍✡ ✍☎✔✝✡✑✔✡☞✄✌✜✂✚✝

✙✟✎✔✝ ✓✄✎✑☞✤✒✌☞✝✍☎★ ✍✌✍☛✝✄☎✗ ✝✡☞☎✑✔☎ ✑✍✠✑✍☎☞✩ ✁✡ ✍☎✔✝✡✑✟✡☞✍ ✔✂✗✟✕ ✙✍✎☛✝✄✌✍✑✍ ✍ ✎✔✠☞✄✎✔✠✍✑✏✞ ✞✟✠✡✟✝✝✔✌✢✞✟✠✡✟✝☛✝☞✌✌✍✎✏✑✒✝✝✍✌✭ ✹ ✁ ✤✔✂✦✔✌✔✌✧ ✤✟✌✗✝✟✂✪ ☎✍✠✙✜✡☞✝✝✍✌ ✤✔✂✍✙✍✆✒✌✗✄✡✢ ✥✍✑✜ ✍ ✦✒✫✆✍✌✄✤✟✠✡✟✝ ✒✌✑✍✌ ✙☞✞✒✌✑✄✑✑ ✙✍✑✔✙✄✌✍✤☞☎ ✙☞✒✠✍✤✌✒✝ ✟✝ ✞✟✠☎✗✄✤✒✝ ✔✤✔✌✙✔✆✟✝✩ ✹ ✁ ✤✔✝✑✔✠✝✟✂✔✝ ✌✟✌✔✂✔✡✑✔✑✟✝ ✝✡✍✕✒✌✗✄✡✒✝✒✞✍✌✭ ✓☞☎✑✠✍✑✥✄✠✍☛✍✌☞✝ ☎✗✄✤✒✝ ☎✧✛ ☛✔☎✑✠✒✌☞✝ ✞✟☎✒✝ ☎✗✄✢ ✤✒✝ ☎✧✛

✎✺✻✼ ☎✧✛ ✞✟✠☎✗✄✤✒✝ ☎✧★✩ ✹ ✽✔✂☞✄☎✒✌☞✝ ✍☎✔✝✡✑✟✡☞✍ ✍✌✙✍✌✤✍✡✒✝✍✙✄✠ ✍ ✞✟✠✞✔✝✡✑✟✝ ✙✕✩ ✾✿❀✢✙✍✌ ✙✔✞✔✝✔✕✕ ✓✍ ✝✡☞✤✎✍✑☞✙✄✌✏✡☞✝ ✤☞✍✑✑ ✍✌✍✢ ☛✝✄☎✗✍✕✕ ✍ ✞✟✠☎✗✄✤✒✝✛ ✍ ✝✎✄☎✑✒☎ ✌✟✂✡✟✝ ✙✣✞✔✑✙✔✡✢ ✑✟✕✔☎ ✍✌✍☛✝✄☎✗✍✕✕ ✍ ☛✔☎✑✠✒✌☞✝ ✞✟☎✒✝ ☎✗✄✤✒✝★✩ ✹ ❁✄☎✑✠✄✌✌✒✌✑ ✥☞✎✄✑✔☎✡☞✜ ✍✌✙✍✌✤✍✡✒✝✒✞✍✌✩ ✹ ❂☞✎✔✠✑✜☎☞✒✝ ✕✔✑✔✂✔✙ ✤✔✂✦✔✌✔✌✧ ✂✗✜✂✗✝✡✔✠✔✝ ✙✔✡✔✢ ✌✟✝✟✞✔✌✩ ❃❄ ❅❆❇❈❉❊❋ ❆❍■❉❊❏❑❊❋❉ ▲▼◆▼ ❖P◗❘❙❚❯❘❱ ❲❳❘❘❙◗

✁✤✕✠✄☞✝✔ ❨✍✠✟ ✓❩✿❩❬✮❩✿❭❬★ ❩✿✿❪✢✕✔☎ ❫✍✤✞☞✌✌☞✔✠✝ ✄✝✑✢ ✠✄✤✍✙✄✠ ✍ ✠✜✤✍☞ ✙✄✠ ✜✑✍ ✔✌✝✧✙✟☎✑ ✍✌✙✍✌✤✍✡✄✑✑ ✟✠✦✄✂✜✑ ✟✠✡☛☞✌✍✎ ✏✑☛✒ ✣✤ ✟✝ ✔✌✝✧✙✟☎✑ ✍✌✙✍✌✤✍✡✄✑✑ ✌✔✙✣✑✟✝✑ ✓✌☞✂✍✑✚✠✒✑★ ✍ ✞✟✠✡✟✝ ✔✌✢ ✌✒✑✒✝✒✠✍ ✓✯✩✩❴❵ ❛❜❝❞❴❵❡❴ ❢❣❤❴❵❜✐ ❥❥ ❦❵ ❧♠❦♥❴♦ ❢❴ ❡♠❦♥❴❦♣❜✐❵❴ ❡❜q♣❴ ♥✶ ♦❴❵♦❴ ❢❴❞ r♠s✶❵ ❴♦ ✶❜❜✶❡s❴ ♥✶ t♠✐♦✐❝ ❢❴ ♥✶ ✉✶t❧❴ ❢❣❦❵ ✈❴❵♦✐♥s♠tt❴✇♥❣✶t❛❦♦✶♦✐♠❵ ①❦♦ ①✶✐♦❴ ❞✶❵❞ ✶❛❛♥✐②❦❴❜ ♥❴❞ ①❴❜❞✇③④ ✁ ✥✔✌✗☞

✞✟✠✡✟✝☛✝☞✌✌✍✎✏✑✒✝ ☛✟✌✫✍✭ ✍ ✞✟✠ ✙☞✒✠✍✤✌✒✝✒☎✍✙ ✤✔✂✍✙✍✆✒✌✗✄✡✒✝✍ ✍ ✝✟✠✖✌✑✛ ✒✑✤✔✑✝✡✔✑✑ ✔✠✔✙✕✧✌✩ ✁ ✤✪✢ ✑✟✑☞ ✑✔✠✖✌✔✑✔☎ ✙☞✍✌✍✙✚✌✜ ✞✟✠✡✟✝ ✤✔✂☎✔✥✔✡✏✑☞ ✍ ✑✒✫✟✙✄✡✜✢ ✆✒✝✑✛ ✍ ✤✪✑✟✑ ✔✂✗☞✙ ✌✔✂✞✔✝✡✟✌✗✔✝✔✕✕ ✝✡✣✞✧✆✤✟☎✗✔ ✟✝ ✍ ✝✔✕✂✗✜✂✗✚✌✒✝ ✌✔✂☎✍✂✗✄✕✕ ✍✙✍✆✒✌✗✍✛ ✔✡✟✠✑ ✍ ✝✡✣✞✔✑✔✙ ✒✑✢ ✞✒✂✒✝✍✛ ✎✠✔✎✍✠✒✌✒✝✍ ✝✄✠✒☎ ✦✔✌✌✟✎✧ ✞✟✠✡✟✝✑ ✤☞☎✆☞✂ ☛✝☞✌✢ ✌✍✎✏✑✍☎☞ ✙✔✌✌✩ ✁ ✞✟✠✡✟✝☛✝☞✌✌✍✎✏✑✒✝ ✍✌✍✎✞✔✑✧

✤✜✆✝✡✔✠✔☞✭ ❩✩ ✤✔☛✥✍☎☞✙✍☞✛ ❪✩ ✥✧✛ ⑤✩ ✙✟✤☞✍☞ ✔✌✫✒✠✒✝✄✙ ✌✔✥✔✑☎✔✙✩ ▲▼⑥▼ ⑦❯⑧❲⑨❚❱⑩⑨❱ ❶❷❸❹❺❯◗❯⑩ ❻ ❱❸❯❱❽❯❚❯❹❾❿❙❽❯❯❹ ❯❽➀❳◗❳❹➁⑩ ➂➃➄➃➅➆➇➃➈ ➉➊➋➌➆➈ ➍ ➎ ➏➐➑➐➏➒➓ ➔➐➐➣➓ ↔↕➙➛➜➝➞➟➠➠➠ ➡➢➤➥➢ ➛➦➧➨➛➦➩➫➛➝➠➠➠ ➭➤➫➢➯ ➞➲➳➵➝ ➢➫➸➳➳ ➳➺➻➼➢➤➽ ➦➢➾ ➟➚ ➺➪➪➟➥➥➟➫ ➻➟➦➜➝➶➫➝➚➽ ➾➛➦➳ ➟➹➶➧➘ ➝➚➶➞➳➟➥➠➴ ➷➬➮➱➔✃❐ ❒➮➱➑❐➐➒❮ ❰➬➒ÏÐ➔Ñ➔ÒÓ ➷ÔÕÖ➐➔➏➐ ❐×ÏØ➒ Ù ↔✃➬ ➏➐✃➐➔➒Ñ➑➐➒Ò ➬ ÖÑ➮ÕÑ➒ Ú×➮➮Ø➒Ø➔ ➍ ➬ ➒ÕÛÖ Ï➬➑➬➒➒Ø➑➬ ÚÔ➏Ñ Ü➐➏➏ ➐Ï➐➏➱Ó ➍

Ý➮×Þ➱ÏØ➏➱➒ ➬➮➔Ñ➮➱Ø➒ ❐×ÏØ➒ß×➔×Üà ÖÑ➑➔➬➑×Ü á➐✃➬âã ➏Û➔Ø➒➬Ó ➍ ä➔➮➬×ß➐➮➬➔ÛÖ❮ ß➏Ó ➬ ✃➬➒➱ ➬×➮➔➬ Ü×Ïß➮➐➒➒Õ➱åâ➬à Ý➮➱➑➏➐ ÏÐÚ×➑Ø➒Ó ↔❰×➑➬➮➔✃ Ý➮➱➑➏➐ æçèéãá➬ ➬Õ ➎➬➏➒ ×Ú êë➮➑➐➮❐ãá➐ ÜÔÕÔ➏➔➐ ìí➶➳➢➝ ➶➦ ➳➹➢ ➟➤➤➢➝➳ ➶➹ ➹➢➻➟➳➛➜ ➹➢➾➶➤➤➹➟➧➢ ➥➺➢ ➳➶ ➳➤➟➺➾➟î ïÓ ÜÔÕ➏➐ÏÑ❐Ñ➔Ó ð➬➑❐➬➮ã ×➮➒ÕØ➑× æçæèãá➐ ñØ➮× êØ➣×➮ ➬➏Ü➬➏Ï➬Õ×➔➔ ✃➬ã ➒×➏å ÏÐÚ×➑Ø➒➔ÓÒ ò➋óô➉➃õóö➅ ➍ ÷➱ï➒ ➔➐➏â➐➒➐ á➱Õ➔×➒Ø➑×➒ ➱➣➓➔➬➮➔➬Ï➬ø ➍ ➎ ➏➐➑➔Ôáá ➐➒➐➔á➐ ù å➮Ø Ø➔ Ú➐➔➬➮➔✃➬➔å ➬Ñ➏Üú➏à ✃×➑❐

ß➐➮Ï➬➐➒ ➱➣➐➑à Ö➬➑❐ ➱Õ×Ï➒Ñ➮ú➏Ñ➒➔ ×Ü×Õ➬Ó ➍ ➎ ÜÑÕ➒➐áÑ➒Õ➐➔á➐ ➑❐➬Ü➮➬ ➬➏Ü➬➏Ï➬ÕÕØÜ ÖÑ➮Ï➐➔➐➒ ÏÐ➔Ñ➔➱ ➔➐➮ú➏➐➔ á➱Õ➔×➒Û➔Ø➒Ø➮➬Ó ûöüý➅þ➈ ÿ➇➃➄ ➅✁ô ✂ ➍ ✄➮Ú×➑å ↔☎➵➟➦➽ ✆➶➜➹➢➤à Ï×➒ÕÜ➱➔åà ➒➔áÓÒ ➬➏Ü➬➏Ï➬ÕØ➒Øã Ö➬➏à ➬ ➒➐áÑ➒Õ➱ ✃➐Ï×➒➔➬➒➱➒ ➏➐➑➑❐➬Ü×➮➱áá Ïå➣➒Õ➐➮➐Ó ➍ ➎ ÖÑ➮Õ➓ ➐➮➐➔ ☎➵➟➦➬➏ ➏➐Ú×➑âëÜà ✝➑❐à ✃×➑❐ ➬ ÜÔ➮❐➐Õ➓ ➒ÕÔÖ➐➔➐Üá➓➏ Ï➱➱ÏØ➏➱➒ Ü➐➮ú➏âÔ ➬ ÏÐ➒Õ➐➮á➐Ó ➎ ÏÐÖ➐ã ➏➐➔ ↔➬Õ ×ß➐➮➬➔➓➮ Ñ➒ ➬Õ ➬➒➒Õ➱➒Õ➔➐➒ Ô➒➒Õ➐✃➬➑×➏➔ ÏëÜØã âØ➔ ➱➑Ñ❐➏➱Ò ✃Ø➮×Ï ➮Ñ➒Õá➓➏ Ø➏➏❮

➔Ô➮➏Ñ➒à ➏➐Ú×➑Ø➒à Ñ➒ ➏➐ÜÔ➔Ñ➒Ó ➍ ✞➏➓➒ÕÔ➮ ➬Õ ➬➒➒Õ➱➒Õ➔➐➒ Ï➬➑Ú×➑åá➬ á➐Ú×➑×➔➔ áëï➱Ö➬➏ ï➒➬Ü ❐×ÏØ➒➒➬➏ ↔Û➑❐ ➐Ï ×Ü×Õ Ø➔Ï➐➐➔➱ Ñ➮ï×➒➔➮➱ï➔➱å➔Ò Ú➐➏ã ➱➔➬➔â➬ ➬ ÖÑ➮➔Ó ➎Õ ×ß➐➮➬➔➓➮ ☎➵➟➦➬➏ Ï➐➑Ú×➑â➬ ➬ ÖÑ➮Õ➓ ➐➮➐➔Ó ➎Õ Ñ➮Ú×➑å ✃➐➑❐➐ Ï➱➣➱➑ ➬ ➏➐ÜÔ➔Ñ➒➔ ÖÑ➑Õ➓ Ú➐➏Ñ ÑÕÓ ➎ Ú×ã ➬➏➬➔ ➬ ÏÐ➔➓➒➓ ➬ ÜÑ➔ ÖÑ➑ÑÑ➏ Ü➱Ú➐➒ÕÛ➔Ö➐ ➬➣â➬ Ø➔Ó ➎ ➏➐ÜÔã ➔Ñ➒✃➐Õ ✃➬➒ÕØ➏➔ Ú×➬➏ ➬ ➏➐✃➐➔➓ ➏➐➑ÖÑÜ×❐➬áá ➏➐➑❐➐Ó ➍ ➎Õ ➐➏➒➓à ➬➏➬ßï➒×Ïå Ï➐➑✃✝ÕØ➒➬ ë➔Ø ➬Õ ➬➒➒Õ➱➒Õ➔➐➒ ➏➐Ö➐➒Õ➱ ➬ ☎➵➟➦➔à ➣➐ ➬Õ

×ß➐➮➬➔➓➮ ➔×ÖØáá ✃✝ÕÕ➬ ➬ Ú×➬ã ✓✔✕✖✓✗✔✘✙ ✚✛✘✖✘✘✜✢ ➵➨➨➸ ✁✂✄ ☎ ✆✝✞✟✠✡☛ ☞✞✟✆✌ ✆✍✎☛✏✂✑✞✍ ✒✂✝✓ ✁✔ ✟✕✍✖✁✂✗✖ ✁ ✘✟✓✁ ✁☛✁✂ ✍✙✝✎✚✁✛ ✁ ✜✢✣✤✥✟ ✭✟✎✩ ✆✡✓✑ ☛✍✙✍✞✍✪✪ ✘✟✓✁ ✱✖✡✟✞✍✪✑✞✔✍✂✛ ✧❜✇❭❴✸✇ ➅➆✧✟✓ ✮❂➇✧✪✍✓ ✭❃✂✏✂✂ ✘✍✚✰✄ ➈✍☞✭✁✓✡✔✆✒✞✁✛ ✍✓✂✙✍★ ✆✡✓✧ ✁ ☞✞✟✆✌ ✘✍ ✍✂✂✄ ✬✏✖✍☛✍✠✓✡ ☛✍ ✚✟✓ ✁ ✞✍✪✪✍✓✄ ✱✏✔✙✍✂ ✍✓✫ ❥ ✌✂ ✁ ☞✞✟✆✌✡✎ ☞✞✦✞✔✂✁✂✧ ✙✁★ ✟✂✂ ☛✡✞✞✑ ✂✍✓✎✍ ✩✡✖✝✓✩✪✁✓ ✟ ✠✁ ✖✁ ✪✡ ✠✡✎ ☛✏✔✙✍✂ ✍✓✫ ➵➥➺➦➥➡➢➻ ➥➡

➵➥➺➦➥➡➼➡➨➽➽➭➾➚➧➪➡ ➭ ➡➢➤➥➡➦➢➧➤➢➯ ✁✖✖✁★ ➉ ✠✍✭✡✠✖✝ ✚✁ ✑✞ ✠✍✓✁✂✒✖✝ ✚✁ ✁ ✔✞❅✖✞✔✏✙✍✂✍✂★ ➉ ☞✞✏☛☛✍✓✂✡ ✁✔ ✁✓✩✁✎☞✞✍✖✑✂★ ❅✎✩ ☞✞✏☛☛✍✓ ✁ ✞✔✏✙✍✂✡ ➉ ✙✁✔✟☞✟✓✞✂✖✡☞✂✡✟✄ ✮✡✠✍✎✍✓ ✁✓✩✁✎✯✰ ✆✁✖✁✠✧ ✁ ✪✗✖ ✁ ✁✂✂ ✟❈✡✎✑✓✡✎✑✓✩★ ✡✎✁✂✦✖✝✂ ✓✍✆ ✁ ☛✁ ✆✁✔✒✓☛★ ✆✍✖✂ ✔✁✙✁✖✚✁ ✁ ✞✍✪✎✩✌✎✩✒ ✝✞✂✄ ➊✶❡✶◆ ➂❢➃▲✵◆▲❨◗❍✴ ✲✳✴✳✵✶ ☎ ✁✕✚✁ ✁ ✭✗ ✭✁✂✝✞✝✖✁ ✂✏✖✂✑✓✗ ✘✍✭✑✖✚✍ ✠✍✓✁✂✒✖✝☞✡✌✄ ✷✁✖✝✓✂★ ✝✂✏ ✂✗★ ✙✁✎✩ ✸✧✁✞ ✁ ✁☛✪✁✓

✮✹✺✻✺✼✢ ✽✾✼✽✺✿❀✤❁✺✻✢✰✄ ❂✁✎✩✟✪✪ ✝✂✆✑✖✗✚❃ ✍✖✍☛★ ✁✓✁✂✌✆✡✁✡★ ✠✍ ✠✡❄✦✔✓✁☛ ✂❃✧ ❦◗❍❨✴✵❫◆❍♠▲◆▼❍✴ ✓✗ ❥ ✙✑✖✔✑✞ ✍✞✍✂✑✓✛ ✓✍✆ ✘✍ ✞✔❅✙✌✠✌ ✞✍ ✩✍✆★ ✕✟ ✡✍✂✡ ✑✓★ ✬✏✖✂✑✓✍✂✡ ✭✝✂✂✍✖✍ ✁ ✐✁❞✒✍ ✡✓✧✘✑ ✍ ✂✍✖✆✟☛✁✒✂✍✖✡✔✝ ✌ ✮✍ ✧ ✠✖✌✂❆ ✙✁ ✁✆✡✓✂ ✘✍ ✞✔❅✙✌✠✌✛ ☞✁✂✎✒✂★ ✕✟ ✡✎ ✡☛✟ ✞✁✙ ✮❇✍❈✟✓✰★ ✓✍✙✍✔✑✞✑✂ ➋❁✢✺➌① ➍❲➌✼❱ ❯✢➎✺①❁✾❲ ✮❴✸✉➏❭❴❛✇❵✰ ✘✖✁✓✧ ✕✟ ✡✎ ✁☛✂✡✓ ✮❉✡☞✖✩ ✰ ✘✟✓✁ ☞✡✁ ✞✍✪✑✞✔✖✗ ☛✁✕✂✁✰✄ ✱✑✞✗✪✪ ✁✔ ✍

✍☛✂✖✟☛✁✒✂✍✖✡✔✝☞✡✌ ✡✞ ✞✍ ✁ ✁ ✙✑✖✔✗ ✞✔✏✙✍✂✍✂ ☛✑✂ ✏ ✂✑✞✧ ✁ ✝✏ ✂✚✫☛★ ✆✁✚✠ ✁ ✘✟✓✁ ✪✌ ❊✸❋✧✂ ☛✑✕✍✔✙✍ ✆✍✎☛✏✂✚✫☛ ✁ ✡✔✔✌✞✔✝ ✁✂ ✮☛✑✞✂✰ ✁ ☛✁ ✆✁✔✟✂✂★ ✠✍ ✍☛☛✟✖ ✁ ☛✍✔✍ ✍✓✠✗ ☞✞✟✆✌✂✄ ☎ ☞✞✟✆✌ ✆✍✎✭✦✔✝✞✁☛✟✖ ✁ ☛✏✖✓✩✍✔✗ ✞✔✏✙✍✂✍☛☛✍ ✞✔✏✙✍✂ ✓✍✆ ✖✑✞✔✍ ✁✔ ✝✖✁✆☛✏✖✓✍☛✮✯✰✄ ❇✡✁✂✍✖✆✡✝✞ ✞✍✪✑✧ ✍✎✩ ✫✂✂ ✁✔ ✍✖✍✂ ✡✞ ✏✞✞✔✍✓✩✟✆✚✒☛✄ ✞✔✍✂ ✍✞✍✂✑✓ ✁ ✪✍✂✍✎ ✁✔ ✝✖✁✆☛✏✖ ✖✑✞✔✑✂ ☛✑✕✍✔✡★ ✑✞ ✁ ☛✍✧ ✔✍ ✂ ✞✔✏✙✍✂ ✍ ✍☛✂✖✟✆✟✞ ✍

✵❍■❍❏✴❑■ ■▲✵▼▲◆❖◆P◗◗✶❘❑✴❙◆ ❚✍☛✏✂✑✞✞✍ ✂✏✖✂✑✓✡☛✄ ☎ ✆❃✂✑✂✡ ✂✍✖✫ ✍✂✍✓ ✁ ✓✍✆ ☛❅✙✝✓✂ ✍✖✍✂ ☛✑✂ ❯❱✢❲✓✁ ✍✓✝ ✝✞✝✂ ✭✁✞✔✓✝ ✚✒☛ ☛✡ ✭✗✧ ✘✍✚ ✍✞✔✂✑✞✖✍✄ ☎✔ ✍ ✍☛✖✟✆✟✞ ✝✖✁✆ ✆✍✂✞✔✡ ✝✂➐✖✟✓☞✞✟ ✚✁ ✁ ✍✘✟✎✚✒☛★ ✁ ☛✍✂✂✗ ☛✏✔✏✂✂ ✝✂✙✝✎✚✒☛★ ✆✁✚✠ ✆✡✓✠☛✑✂ ✑✖☞✞✟✓☛✟✂ ☛✫ ✏✓✧☛✫ ✏✓ ✍☛✏✂✚✫☛✄ ✞✔✏✙✍✂✍☛✍✂★ ✁ ✂✍✖✫ ✍✂✍✂ ✞✂✍✖✡ ✡✔✝ ✚✁ ✮✑✎✍✂✡✰✄ ❥ ❚✑✓✩✍✎✍✛ ✙✑✖✔✑✞☞✞✡ ❥ ❩✗ ✍✎ ✁✕❅✂✝✞ ➑ ✁✞✔✍✕✂✡☛✒✞ ✂✍☞✭✓✡☛✁✄ ➒❴✇ ✙✁✎✩ ➒❴❵

✕✍✓✎✑✂ ✑✞ ✂✏✪✪✞✔✏✖ ✭✁✞✔✓✝ ✁✂✟✞ ✓✩✍ ✍✂ ✁ ☛✁ ✆✁✔✒✓☛★ ✝✎✩✖✑✞✔★ ✡✔✟✆ ✞✍✪✑✞✔✍✂✪✍✓✄ ❳◗P❘❘❍❨ ❥ ☎✔ ✍ ✍☛✂✖✟✞✍✪✑✞✔✍✂✡ ✍✎✩✞✑✎ ✖✑✞✔✍✡ ✁ ✎✍✓✍✖✝✂✟✖★ ✁ ☛✝✪✍ ❩✑✆★ ✆❃✁✓✩✁✎★ ✍✎✩✞✔✍✖✧★ ✙✁✎✩ ✂✏✪✪✞✔✏✖ ✭✁✞✔✓✝ ✁✂✟✞ ✍✞✔✧ ✑✞ ✁ ✘✏ ✠✍ ✑✞★ ✁ ✙✍✔✍✂✑☛☛✍ ✏✞✞✔✍☛✏✂✂✍✂✑✞✪✍✓✛ ☛✑✞ ➑ ✂❃★ ☛✏✔✏☛☛✍ ✮✕ ✄ ❚✡✎✁☞ ✡✕❬ ❭ ✓✍✆ ✖✟✓☞✞✟ ✌★ ✔✝✖✭✁✂✌ ☞ ✡✕✰✄ ☛✟✖✟✓✎★ ✭✒✖☛✟☛✄ ☎ ✠✡✁✂✍✖✆✡✝✞ ✭✁✂✝✞ ✘✫✎✎ ✁ ✎✍✓✍✖✝✂✟✖ ❪◆❫❏✴■P✶◆▼ ✂✍

✚✍✞❅✂✆✑✓✩ ✫✔✍✆✆✌✠✚✝✂✌ ✛ ☛✟✁✎✒ ✝☞✡✌ ✞✔✁☛✁✞✔✟ ✂ ✮❵✇❭❴✇✇➐✞✍☞✰ ❴✸✸❵❭❴✸❛❜✧✪✍✓ ✙✍✔✍✂✂✍ ✪✍ ✷✟✖✞ ✍✩ ✑✞ ❝❞✒✡✖✍✛ ✆✑✭✙✡✁✞✔★ ✆✁✓✠✒ ✁✟ ✁✚ ✑✞ ✞✔✁ ✡☞✡ ✞✁✙ ✞✂✍✖✡ ☛✍✙✍✖✑☛✍★ ✁ ✙✑✖✔✗ ☞✞✟✓✂✧ ✘✍ ✞✔❅✓✍✓ ✆✍☞✭✁✓✡☛✁✡ ✁✎ ✎✝✂✟ ✚✁ ✁ ✂✟✙✝✪✪✡ ✙✑✖✔✑✞✂✄ ✍✁✠✝✞★ ✓✑✎✩✞✔✏✎ ✡✆✕✒ ✔✒✞✞✁ ❆ ✙✝✎✝✞ ✝ ✧ ✁✓✠✌ ✘✍✞✔✫ ✂✞✑✎✎✍ ✮✭✗☛✏✔ ✑✞✰★ ✞✔✡✓✒✞✔ ✭✒ ❥ ✝✆✆✁ ✄ ☎✔ ✦✚✁✪✪ ✂❅✕✒✞✦ ✎✍✓✍✖✝✂✟✖✟☛ ✙✝ ✂✟✂✂ ✫✔✍✆✆✌✠✪✁✓ ✆❃✧ ☛✏✠✓✍☛★ ✁

✞✍✪✑✞✔ ✞✔✁✪✝ ✩✟✔✔✁ ✁ ✙✝✎✌ ✑✞ ☛✟✁✎✒ ✝ ✌ ✘✒✓☛✧ ☞✡✌✂✄ ➓✎✩✁✓✁✔✔✁ ✁✔ ✍ ✍☛✂✖✌✠✠✁ ✓✁✎✩ ✘✍✞✔✫ ✂✞✑✎✓✑ ❳P◆❍❡❑✴❢ ❍◆▼❨❣▼❣❨ ☛✟✁✎✒ ✝ ★ ☛✡✞ ✘✍✞✔✫ ✂✞✑✎✓✑ ✙✝✎✄ ❇✡✁✂✍✖✆✡✝✂ ✪✗✖ ✆✍✂✧ ❝✔❅✙✝✞★ ✠✖✑✓★ ✕ ✄ ✷✍✆✟✙✁☞❬★ ❤✁☞☛✞✟✓✧✐✖✁✂✂❬ ✞✂✪✄ ✁ ✙✑✖★ ✞✔✑✞✑✖✍ ✝ ✂✁ ✝✪✁✓ ✓✍✆ ✞✔✁✪✁✠ ✭✁✞✔✓✝ ✓✡ ✮✑✎✑✞✡ ✞✑✖✫ ✑✞✰★ ✂✍✞✂✓✍✠✙✍☛★ ✍✙✍✎✗ ✍ ✂✝✙✟ ❅✂✝✞✝✖✁✛ ☞✞✁☛ ✆✑ ✩✍✪✪ ✖✑✂✍✎✍☛✪✍✓✯ ❥ ✍ ✗✞✍✎❅✂✡☛ ✁ ✭✟ ✂✂✍✖✍☛ ☛✡✫✖❅✂✑✞✑✂★ ❥ ✍

✗✞✍✎❅✂✡☛ ✁ ✞✔✏✙✍✂✡ ✖✍✎✍✓✍✖✝☞✡✌✂★ ➊❫❏❫❘❫◗❙✵P◆ ♥P✶✴❍✵➃P✶ ❥ ✁☛✁✠✝ ✩✟✔✔✝☛ ✁✔ ✏✠✑✆✁ ✑✞ ✭✍✆✁✂✟✆✁ ☛✡✁ ✁☛✒ ✝✞✝✂✄ ➈✟✓✟✕✟ ✝✖✡✞ ✮✘✏ ✠✍ ✂✰ ✠✡✁✂✍✖✆✡✁ ✍✞✍✂✑✓ ✁✔ ✟✕✍✖✝ ✌ ✍✞✔✧ ☛✏✔✖✍ ☞✞✁☛ ✁✔ ✍✎✩✡☛ ✮✁☛✂❅✙✰ ✍ ✍☛✂✖✌✠✟✂ ☛✁✕☞✞✟ ✚✝☛ ✖✝✄ ☎✔ ❦❡❧▲♠ P♥❍P❡◗❍❏❍◆ ■▲✵▼▲◆❖◆P◗◗✶❘❑✴♦ ❍◗♣❙✵❙◆❫❨ ❥ ❥ ✝✖✁✆☛✏✖ ✔✝✖✝✞✁ ✁ ✆❃✂✑✂✡ ✂✍✖✫ ✍✂✍✓ ☛❅✙✫ q✒✆✡✞✔✁ ✁✎ ✮✕ ✄ ✒✚✚✁☛✟✓✰ r✹✿✢✼✽s ✮❴✸t✉✰ ✕✌ ✩✁ ✮✞✍☞✄ ✍✂✂✍ ❤✟✭✁✓✓ ✙✟✓

✈✞✆✁✖☞✭ ❴✸❜✉❭❴❛✇✸✰ ❥ ✓✁✎✩ ✘✍ ✫ ✍✂✍✓ ✑✖✡✓✂☛✍✔✗ ☞✞✍☛✑ ✩ ✍ ✍✞✗★ ✁ ✪✗✖✘✍ ✫✧ ✍✓✝ ✝✞✦ ✮✡✓✁☛✧ ✂❅✙✰ ✍ ✍☛✂✖✌✠✟✓ ✝✂ ✂✏✖✂✑✓✡☛★ ✁✆✡✂ ✁ ✪✍✂✍✎ ✘✍☛✂✍✂✑✞✍ ✍ ✗✂✂ ✭✍ ✩✍✔✓✍☛ ✁ ✆❃✂✗✁✞✔✂✁ ✖✁✄ ❯①❲✼✤✹① ✠✖✁✡✓ ❥ ❉✍✞✞✍ ❥ ✐✓✍✒✆✁✂✡☛✒✞ ✂✟✒✖✓✡❞✒✍✂ ✟✟✕ ❥ ❂✩✟✆✌☛✏✂✑✞★ ✭✟✆✟☛✔✞✝☛ ✮☛✟✆✕✖✍✞✞✔✡✌✰★ ☞✞❅☛★ ✂✁✆✧ ✕✟✓✝ ✝✞★ ✭✟✆✟☛✔✞✝☛✄ ➔➣↔↕➙➛➜➝ ➛➞➣➟➝➠➞➛ ②③④③ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸ ⑧❹⑧❺❻❹ ❽❹❾⑩❿⑩❶❷➀ ➁◗✶❖◆❫❏❧ ➂❢➃▲✵◆▲❨◗❍✴ ➄

➂P❘❫✴❍✵➃P✶ ❥ ✷❃✂✗✂✁☛✁✖✌★ ✚✑✎★ ✭✡✠✍✎ ✟ ✠✁✂✟☛ ✮✎✩✟✆✟✖✙✑✖✔✑✞✰ ✁ ✧ ☛✁ ✆✁✔✝✞✁ ➡➢➤➥➡➦➢➧➨ ➩➫➧➥➧➧➭➯ ➲➳ ➼➲➲➽ ➼➫➾➭➫➧➨➚ ➫➧ ➼➫➾➭➫➧➪➧➲➶➶➸➹➘➯➴➧ ➸ ➧➨➩➫➧➭➨➯➩➨➺ ✁✂✄☎✆✝✁✞ ✟✁✠✡☛✝☞✁✠ ✌✍✎✏✑✒✓✍✔ ✕✔✖✍✗✘✙✘✑✙✚ ✓✘✛✜✔✖✘✓ ✘✔✘✙✢✛ ✣ ✗✘✛✘✓✒✙✏✓ ✤✢✙ ✎✥✦ ✑✧✔✒✙ ✘✗★✣✖✏✛ ✩✪✔✖✘✓ ✕✎✑✫ ✬✔✍✎✘✔✖✚ ✤✢✙✭ ✘✗★✩✒✔✙✥✑ ✘✑✘✤✙✦ ✓✏✩✏✔✣✛ ✔✖✍✗✘✙✘✑✙ ✎✏✛✙✮✒✓✣ ✤✣✎✬✔✏✑✮✒✤✫ ✯✖ ✒✓✣✩ ✣ ✰✢✗✦ ✎✏✛✙✏✤ ✤✱✖✱✙✙ ✲✣✑✣✜ ✒✙✫ ➞➟➠➡➢➤➥➟➦

⑦ ✳☛✡✸✄⑧✹✞✽☎☛✝✄☎ ⑨✂✄☎✁✟✄✽✠⑩✄☎❶ ✯✤✙❃✰ ✰✢✓✖✢✔✬✔✍✑✑✣✎❃✙✒✔✓✣ ✛✘✩ ✣✑✤✣✑✩✣✖✲✣✙✥✫ ❷❸ ❹❺❹❖ ②❍❻❹❹❑ ✤✍✔ ▼✘✑✔✖❃✛✘✔ ❀❇✓✰✣✓✍❚✏✤ ✘✑✑✒✙✒✔✣ ✕❀✘✑✘ ✤✘✑✑ ✣✜✦ ✛✍✚✭ ✛★✘✑❇✬✔❇ ✰✣✓✍❚ ✔✬✑✘✓✏✙✍✖✒✑✒✔ ✕✩✘✑✑✢ ✤✘✑✑ ✣✜✛✍✚✫ ⑦ ❽☛☎✞✴❾❿✾✟✾ ✴✞☛☎✠✡✁⑩ ➀✘✑▼✏✣✩✭ ➁★✏✔✙★✎✙✭ ➂✎✏✛✗✏✔✙✣✛➃ ✎✏✓ ✰✣✗★ ✤✏✩✎✓✍✦ ✩✒✑✙ ✔✖✍✰✣✬✔✭ ✙✍✔✖✙❃✙✏✙✙ ✖✔✘✑✣✙✍✛ ✏✑✜✣✙❀✥✑✫ ➂✣✮✒✙ ✙✱✩✘✦ ✗✢✛✘✤ ➄❄ ➅✦✢✙ ✤✍✙✘✰❇ ✰✢✓✙ ✤✢✎✘✔ ✩✘✗✤✱✙✛✍✫

➆✘✑✔✖❃✰✥✦ ✜✒✔✍ ✍✜❇➃ ◆➇❅➄➇ ✛✣✎✫ ⑦ ❽☛☎✞✴❾❿✾✟✾ ✵✄☎☎✠✻✷⑩ ❳✏✑✑✣✔✙✣✙➈➃ ✲✘✩✏✔✙✣✙✍✤✧✔ ✔✖✍✰✣✬✔✭ ✔✖✒✓✣✖✏✛ ✙✘✔✔✖❁✤ ✣ ✔✖✍✰✒✓✗✥ ✰✢✓✖✢✔✓✘✫ ➉✏✛✙✓✣✍✛✜✍✤✒✑✙➃ ✍✛▼✘✤✬✍✥✛✭ ✛✣✦ ✗★✏❀❀ ✰✢✓✗★❁✑✘✩ ✘✔✘✙✢✛✫ ✳✴ ☛☎☛✵✡✝✄✞☛✶✷✞✴☛✡ ✸☛☎✹✁ ✸✠✡✆✞✠✁ ⑦ ➊✁✵✝✄➋✶✝✁☎☎✆✝✁✞ ✵✄☎☎✠✻✷⑩ ✯✰✍✙✘✛✘➈➃ ✎✏✓✭ ▼✘✑✔✖❃✰✥✜✥✭ ✒✑✑✣✙✍ ✘✓✘✜✘✙✪ ✕✔✖✣✓✰✣✔✩✣✓✦ ✲✣✚✭ ✔✖✒✓✣✖✏✛ ✣✑✤✣✑✩✣✖✖✒✤✫ ❲✢✓✑✘✩✘✖✤✘ ✣✜✲✢✖✍✥✙ ✔✙✍✦ ✩✧✑✒✑✮✣✫

➉✱✖✰✘✙✑✘✛❁✑ ✣ ✰✢✓✖✢✔▼✏✓✓✒✔✓✣ ✤✘✑✑ ✲✘✑★✘✖✛✍✫ ➂✖✍✰✒✓✗✒✔ ✕✏✏✖✍✛✗✚ ✘✔✘✙✢✛✭ ✬✔✏✛✙✰✢✓✖✢✔✘✤✛✢✑✭ ✛✘✲✘✦ ✖✘✛ ✘✑✢✓✲✘✙❇ ✙✘✓❁✑✘✙✘✤✘✛ ✲✣✔✖✛✒✑✮✒✤✫ ✺☎☛✵✡✝✄✵✄✠✻✼☎✆✽✁✾✿ ✙✪ ✰✣✗★ ✗✱✩❀ ✘✑✘✤✙✓✥✜✣ ✤✱✖✰✘✙✑✘✦ ✛❁✑ ✢✓✍✛✙✤✘✖✍✤ ✣ ✔✖✱✰✘✙✘✤✤✘✑✫ ❂✗✢✔ ✕✔✖❁✓✤✢✔ ✔✖❃✛✚ ✧✙✒✛ ✣ ✔✖✱✰✘✙ ❄❅❆❄ ✛✣✎ ✣✑✣✙✙ ✑✘✑✱✤❇✜✍✤✫ ❈❉❊❋❍■❉❏❑ ✰✢✓✖✢✔✬✔✍✑✑✣✦ ✎❃✙✒✔✫ ⑦ ➌⑧✁✟✆☎✡ ✽☛☎☎✼☎✾✴ ❨❚★✬✘✑➈✭ ➂✧✓✗✍✬✘✑➈➃ ✬✘✑✑✧✑✥✖ ✣✑✣✎❙✭

✛✣✗★ ✩✘✛✛★✍✔✢✗✪ ✰✢✓✙ ✤✢✎✘✔ ▼✘✑✔✖❃✰✛✍✭ ✣ ✰✢✓✓✘✑ ✣✓✙✘❱✬✍✒✑✍✔ ✙✓✏✩❀✧✔✙ ✤✢✦ ✎✘✖✭ ➍❅➎➇ ✛✣✎ ✤✱✖✱✙✙ ▼✘✑✔✖❃✰✥✜✍✤✫ ✺☎☛✵✡✝✄▲✼☎✻✼✝✆✽✁✾✿ ✔✖✍✤✓✣ ✤✢✎✖❇✜✢✔✫ ✯ ✙✪ ✛✘✩ ✢✓✍✛✙✍ ✣ ▼✘✑❁✑✘✙✘✙✭ ❆❅◆ ✩✩✦✘✔ ✙✒✰✏✑✔✒✗✓✣ ✰✣✛ ✣ ✔✖✱✰✘✙✙❇✑✫ ❈❉❊❋❍❖ ■❉❏❑ P✔✎✓✣★ ▼✧✛✤✬✍✥◗ ❅ ✜✍❘❙✖ ✰✢✓✖✢✔✘✤ ✤✏✛✙✓✏✑✑✮✣✫ ⑦ ➌⑧✁✡✄✽✁⑩ ➂✖✍✛✙✘✙✍✤✧✔ ✲✏✓✩✏✛✭ ✧✙✘✓✧✔ ✤✏✛✙✓✣✤✬✍✥✭ ✔✖✍✔✖✙✢✩✒✔ ✣✑✤✣✑✩✣✖✒✔✭ ✎✑✫ ✧✙✘✓✧✔ ✰✢✓✖✢✔ ✘✔✘✙✢✛✫

✺☎☛✵✡✝✄✟☛✞✴✁✵✵✆✽✁✾✿ ✣ ✙✪ ❀✘✑✘✩✢✑★✘✜ ✣ ✔✖✱✰✘✙❀✘✫ ❈❉❊❋❖ ❍■❉❏❑ ✔✖✱✰✘✙✍ ✜✘✔✙✓✧✤✬✍✥✭ ✎✏✑✍✎✧✔✏✤ ✘✑✙✒✰✏✑❃✙✒✔✣✫ ⑦ ✳✟✝☛⑩✠☎✁⑩ ➂✖✍✛✙✘✙✍✤✧✔ ✩✘✑✑✢✤✰✘✔✘ ✲✏✓✩✏✛✭ ✰✣✖✏✬✏✛✔✙✓✍✬✙✏✓✭ ✗★✏✓✔✣✛ ▼✘✑✔✖❃✰✥✜✍✤✭ ✓✱✰✍✜ ✲✣✙✒✔✙✣✓✙✣✩❙✫ ✺☎☛✵✡✝✄✞✴☛✵✽✁✾✿ ✤✢✔✭ ✎✘✛✗✘✭ ✘✑✘✤✙✓✥✜✫ ❈❉❊❋❍■❉❏❑ ✘❚✬✍✔✍✏✭ ✍✛✬✍✔✍✏✫ ❯✷✴☛✝ ✞☛✶✷✞✴☛✡ ✯✑✣✎✮✣ ✣ ✛✣✗★✏✛ ✎✏✛✙✏✔✣✛ ▼✥✤✧✔✖✒✑✲✣✙✥ ✢✔ ✣✜✣✗✏✑✲✣✙✥ ▼✢✛★✘✛✘✓✗✍✣✫

❈❉❊❋❍■❉❏❑ ✤✏✣✗✧✑✒✬✍✥ ✢✔ ✰✣✎✏✓✍✖✒✬✍✥ ✕✔✖✢✛ ✢✔ ✗❇✖✚ ❱✛✏✩ ✔✖✱✰✘✙✍ ✔✙✓✧✤✙❙✓✒✤❀✣✛✭ ✎✑✫ ✔✖✘✩ ✕✓✘✙✍✛✣ ✑✘✦ ✰✒✑✒✔✚✭ ✣✗★✭ ✗✘✓✍✛✬✰✘✑❇✭ ✗✣✔✖✙✓✏✍✛✙✘✔✖✙✍✛✒✑✍✔ ✙✓✣✤✙✧✔✫ ❲✢✦ ✜❇✔✖✘✩❁✰✘✗ ✢✔ ▼❁✔✙✘✑✔✖❃✰✒✔ ✕❳❨❩✚ ✔✖❁✤✔✢✗✘✔✫ ❬❭❪❭ ❫❴❵❛❴❜❝❞ ❝❡❡❢❣❢❜❤ ❞❴✐❥❤❥❦ ❧❥♠❡♥♦❥❤❥ ❤♣q❤♦♠❞❞❤❡ rst✉❏✉■✈✇①✉②❑ ✤✱✛✛★✪ ✤✘✖✘✑✲✘✙❇✔✢✗✭ ✗★✏✓✔ ▼✘✑✔✖❃✰✥✦ ✜✒✔✭ ✛✘ ✍✓✓✍✙✒✑✮✏✛ ✕✰✣✗★ ✬✔✣✤ ✏✙✙✭ ✣✲✏✰✣ ✣✜✮✧✤✚✭ ✣ ✔✖✍✔✖✦

✙✢✩✒✔ ✰✢✓✣✑✰✣✜✒✔✙✥✑ ▼❁✗✗✘✙✑✘✛ ✲✣✙✒✔❙ ✑✘✗★✘✛✫ ③❍④❏ ⑤❉❖ ❏❍❊⑥②❑ ✰✣✖✏✬✏✛✔✙✓✍✬✙✍✏✭ ✤✏✣✗✧✑✒✬✍✥✭ ✲✍✗✓✏✔✖✤✏✎✍✤✧✔ ✲✣✙✒✔✫ ➻➻ ⑦ ➏✝✄☞✶✁⑩ ➐✣✓✲✣✰✢✓❀❇✑ ✘✑❇✒✑✑❃✙✏✙✙ ✘✛✖✍✩✭ ✎✏✓ ✰✣✗★ ▼✏✑★✣✜✢✤ ✕✔✎✓✣★✚✭ ✗★✏✓✔✣✛ ✘✗★✘✔❁✑ ✣ ❱❀✓✍✛✏✗✢✛✛✘✑✫ ➑✘✑★✍✑✘✗ ✣✑✦ ✤✣✑✩✣✖✲✣✙✥✭ ✛✘✩ ✔✖✣❀✣✜ ✍✛✮✘✤✙✒✑✛✍✭ ✛✘✩ ✮✧✙✲✣✙ ❀✘ ✛✣✗★✏❀❀ ✢✓❀✘✫ ⑦ ➒➓ ✡❾✂✼✞➔ ❿✷✝✴✷✞✽✞✁☎☎✠✂❾✡✾ ✠⑩✹✠✻✄✵ ✯✖ ➂ ➣✣✬✙✍✬✣✑ ❳✏✩❀✣✙ ❳✣✔✧✣✑✙★ ❳✣✓✘

❳✏✩✩✍✙✙✘✘ ✕↔ ➆↕✯✚ ✣✮✒✛✑✒✔✣✍ ✣✑✣✎✮✒✛✫ ➙❺❹②❍❻❹②❑ ✤❁✑✔❇ ✰✢✓✦ ✖✢✔ ✘✔✘✙✢✛ ✕✏✑★✣✛ ✲✘✑★✘✛ ✛✘✩ ✣✑✤✣✑✩✣✖✲✣✙✥✭ ✣✲✏✦ ✰✒ ✙✏✧✓✛✍➛✧✘✙ ✑✘✲✘✙ ▼✘✑✲✘✑★✘✖✛✍✚✭ ✲✣ ✣ ✲✣✗★✏✩✒✛★✏✔ ✛★✏✩✥➜✔✖✏✓❃✙✥ ✤✱✙✢✔ ✲✣✙✒✔✙✣✑✣✛✫ ❆✫ ➑✘✩❳✏✛ ✕✬✲✍✙✏✔✣✛✦✣✑✣✎ ✕✓✒✤✎✒✛✬✢✑❀✥✑✚ ✎✏✑✍✦ ✔✖✣✬✬✲✣✓✍✜ ↔ ✘✬✘✙✔✣✰✚➃ ✔✖✍✑✒✓✜ ➍➅➍ ✬✩✦✘✔✭ ✔✙✘✓✍✑ ✘✑❇✓✘✬✔✏✩✣✗✏✑✙ ✤✱✙✢✔✭ ✣ ✰✢✓✖❇ ✔✘❀✲✘✖ ✙✣✎✣✜✭ ✤✍✔✦ ✩✢✓✙✢✤✪ ✰✣✖✏✬✏✛✔✙✓✍✬✙✍✥✙ ✏✤✏✖✫

◆✫ ➝✧✍✤❳✑✏✙ ✕✗✓✣✛✧✑✒✑✙ ✖✘✏✑✍✙✚➃ ▼✏✑★✣✜✢✤ ✣❀✔✖✏✓✎✬✍✥ ✕✣ ✰❃✖ ✔✖✒✩✒✓✣ ✔✖✘✑✘✤✙❃✰ ✔✖✍✰✣✬✔✚ ✣ ✰✢✓✙ ✜✘✲✍✜✓✒✑✦ ✮✣✭ ✲✏✩✏✤✲✏✖ ✲✣✔✏✛✑✥ ✙✧✑✣✮✜✏✛✔✒✗❙✭ ✮✘✑✘✛✙❇✔ ✲❇✦ ✤✢✎✖❇✜✢✔✔✘✑ ✮✒✓✫ ➧➨➩➫➧➭➨➯➲ ➳➵➯➫➯➯➸➺ ïèèð ïåñæåâãò åâ ïåñæåâóâèôôëõöç÷â ë âãäåâæãçäãì ✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✆✝☎✡☛ ☞✌✍✎✏ ☛✑✆✏✑✒ ✓✔✕✔ ✖✗✘✘✙✚✛✜✢✣✤✤ ✜✛✜✛ ✥ ✥ ✥ ✥ ✦✧★✩✪★✫✬✭✮ ✯✬✰✱✲✳ ✴✵✶ ✷✦✸✳ ✩✮✹✹✺✻✼ ✭✧✮✱✹✺✽✾✺✬✿ ❀✭✰✱ ❁✬✴★✭❂✧✩✬✮ ✰✵✭✮✵ ★❃★✺★✭✭

✫★✮❄❀✵★✴✮✭✯✬✮ ❅✷❆ ❇✩❂✵❃❂❈❂✭✭ ❃❂✧✬✱❄❉ ✮✱✭✬❃★✮❄❀✵✰✱✹ ✹✺✬✱✭✳ ✮✱✭✬❃★✮❄❀❊ ✵✰✱✹ ❃❂✺❂✵❋✹✶ ✓✔✔ ❍ ■❏❑▲❑ ✛▼◆✤✗❖ ✛✣✚P✚✛◗P❘ ❙✗■✜❚◆❑❯◆✣❚ ◆✚❱✚✢ ❯P❑✚P ✜✛✜◆✜❑❑ ❱▲✢◆▲❚ ✛✗◆✗P▲❚✗ ❲❳❨❩❬❨❳❭ ✥ ❪✬✪✧✬✱ ✹✺✬✼✮✫✹ ❫❴✪✧✬✱★❄❋✱ ❵ ✭✧★✩✪✬✱ ❵ ❛✷✷✷ ✽✮❃❊ ✭★✧❜✶ ❝❃✭✻✼ ✼❋✧✺❋✹ ❃★✱✭✧★✵✵❞✰✧✮ ✮✵❃✮✵✩✮✭✵✮✱❡ ❢✮✧✯✮ ❫✪★✼✬✱❜ ✭✧★✩✪✬✱ ✬✩✩❀✱★❄❋✱❣ ❤ ✽✮❃✭★✧ ❂✵✵❂✱❂✹ ✮✱✭✬❊ ✭❂✹✭❂❃ ❃❋✴✺❉❈✯❂✭✱❂❃❡ ✥ ✐❥❦❧♠♥♦❧♣♠q ❈❀✧✮ ✩✮✭❂✧

✯✬✰✱✲✳ ✱✮❄✲ ✼❋✧✺❉ ✽❂✵✹✺✻✱❂❃ ❋✵❂✭✼❂✹✺❋✵✲❂✹ ✰✵✵✮✴★✭★❃✪✮✱✳ ❋✧✮✱✮✹✭★✩★✹✬✹ r❃✬✽✾❞✰❊ ✹✮s✳ ✴✵✮✹✺✭✬❃✮✬ ✹❂✪❋✹✺❂✭✶ t❩✉❭❩✈✇❳①❳② ③✈ ④③①②③✈✇⑤⑥⑦③⑧❩❳② ✥ ✦✧★✩✪★✫✬✭✮ ✹✺❀✹✺✴❂✱✺✬✿ ✥ ❝✴✧★✭✬✱✬✱ ❫✹✺❂✧✬✱ ✴✧★✭❂✰✺ ✬✱✯✬✪✬✭★✧❜ ✥ ⑨✺✬✱✭❂✭✬❃❀✹ ✵✬✺✬✱ ✮✱✮✵✿❄★❃❣ ⑩❶✮✩✬✱★❃✮✴✧★✱✹✮✼ ❫❇❝❆❝✳ ❝✩✬✫✮✧❜✳ ✭✧✮✱❂❷✮✩✬✱✹✮✼✳ ✮ ✴✵✮✺✩✬✱ ❶ ❴✪✧✬✱ ❃❸✭❋✹ ❃★✩❊ ✴❂✭✬✭✻✼ ✮✱✭✮❄★✱✬✹✭✰✬ ❫✵✬✺✬✱ ✧❂✺✬❈❀❀✩★❃★✱ ❃❂✧❂✹✺✭❹✵❜✶ ✥

❪✧✬✹✹ ✽✮❄✲✮✹✺✭★✭✭ ✴✵✮✺✩✮✳ ✽✧✬✹✹ ✭❂✵❞❂✹ ✼❋✧ ✥ ❺❂❃★✩✪✬✱✰✱✹ ✮❃✭✬✼✰✵✭ ❤✷✷✶ ✽✮❃✭★✧ ❻✁ ✑✆✟❽☎❾❿✒ ✝ ✒✠➀✑✒✏✠☎➀✠✄ ➁➂➃➄➅➆➇➈➇➄➇➉ ➆➊➋ ➈➂➌➉➄➅➍➎➅➏➐➆➑➒➏➌➓ ➔✔✕✔ ▼✢❑▲❖✗❑✣ ❙❯❑❑▲✢ ➣↔↔↕➙ ❺✬✫✯✮✧❈ ➛★➜❂✧ ✪✧✬✭ ✹❂✪❋✹✺ ❫➝➞➟➝❶➝➞➠➝❜ ❃❀✭✲✮❊❃❀❊ ✭✲✮✳ ✩✮❞❈ ❃❋✭ ❋✼✼❂✵ ❃❋✹❉✪✪ ❃❀✭✲✮❊❂✩✪❂✧ ✰✭❸✩❊ ✵❂✹✺✭❋✹✭ ✼❋❄❂✺✶ ➣➡➣➡➙ ➢✮✩❂✹ ➤✵❀✱❈❂✵✵ ✮✱❄★✵ ✹✺❹✵❋✹✺ ❫➝➥➠➝❶➝➦➥➦❜ ❂✵✼❋❄✺✬ ✮✺ ❂✵✹❉ ✹✬❃❂✧❂✹ ❂✩✪❂✧✬

✼❋✧✰✭❸✩✵❂✹✺✭❋✹✭ ✴★✹✭✴✮✧✭❀✩ ✯❂✩★✧✧✯✮❄✬✮ ✩✬✮✭✭✶ ❝ ➝➠✶ ✹✺✶ ✼❋❄❋✱ ❫✮✱❂✹✺✭❋✺✬✮ ❵ ✮✹✺❂✴✹✺✬✹ ❵ ✮✱✭✬✹✺❂✴✹✺✬✹❜ ✮ ✹❂✪❋✹✺❂✭✬ ✮✵✮✴★❃ ✩✰✧ ✰✵✵✱✮❃✳ ❈❂ ✮ ✼❋✧✼❂✹✺✭❋✹ ✩❋❄ ✩❂❄★✵❊ ❈✮✭✵✮✱ ✴✧★✪✵❋✩✮✶ ➣➧➨➣➙ ➩✮✧✵ ➛✮✱❈✹✭❂✬✱❂✧ ❫➝➦➞➦❶➝➠➫➭❜ ✮✺ ❂✵✹❉ ✯✰✧★✩ ❂✩❊ ✪❂✧✬ ✼❋✧✫✹★✴★✧✭ ✵❂✻✧✰✹✮✶ âãäåâæãçè éêçåççëì ➣➧➣↔➙ ✷✶ ❤✬✵✰❄✯✰✪★✧✾❣ ✯❀✩✰✱ ✴✵✮✺✩✮ ✮✵❃✮✵✩✮✺✰✹✮✶ ➣➧➯➲➙ ❤❋✧✮❈✿ ✰✵✵★✩✰✹ ❫✪✵★★❈ ✪✮✱❃❜ ❂❄✲ ➛❂✱✬✱❄✧✰❈✬

❃✿✧✯✰✺✪✮✱✶ ➣➧➯↔➙ ❤❋✧✮❈✿ ✰✵✵★✩✰✹ ✮✺ ❇❄✲❂✹❹✵✭ ➳✵✵✮✩★❃✪✮✱ ❫❆★★❃ ❆★❀✱✭✲ ❁★✹✴✬✭✮✵✳ ❆✯✬✫✮❄★❜✶ ➔✔✔ ❍◗❑✜❑✢✚❖❚◆➵➸◆✣❘ ➺➻➼❥➽➾❧q ✮ ✭✧✮✱✹✺✽✾✺✬✿✼✮✵ ✰✭✼✬✯❂✭❉ ✬✱✽❂❃✫✬✿ ✧✬✭❃✰✪✪ ❫❁✷❤✳ ✯❂✴✮✭✬✭✬✹ ➤✳ ❆✳ ❆❢❤❜✳ ✬✱❃★✩✴✮✭✬✪✬✵✬✭✰✹ ❋✹ ✮✵✵★❊ ✬✩✩❀✱✬✺✰✫✬✿ ✯✬✰✱✲✮✳ ✬✩✩❀✱✹✺❀✴✴✧❂✹✹✺✬✿ ✯✬✰✱✲✮✳ ✯★❊ ✩★✵✿❄ ✼❋✧ ✽❂✵✯✮✹✺✱✰✵✰✹✮ ✫✹❸❃❃❂✱✭✯❂✭❉✶ ➔✔✔✕✔ ➚✢✗✜➪✗✢✚❑➶❱ ✚◗❑✜P❘✘ ➹✜❖❯➘✣❘ ✐❥❦❧♠♥♦❧♣♠q ✱✮❄✲

✼❋✧✼❂✹✺✭❂✹❋❄❄❂✵ ❞✰✧✿ ✩➴✭❋✭❂❃✳ ✯✮ ✮ ✩➴❊ ✭❋✭✬ ✪❂✮✼✮✭❃★✺✰✹ ✯✮✵✮✹✺✭✯✮✭✿✳ ✬❈❉✺✻✭✯❂✭❉✳ ✮ ✪❂✭❂❄ ✮✵❃✮✵❊ ✩✮✹ ✼❋✧✮❈✰✹✧✮✳ ✮ ✵❂✼❂✭✭ ✼❋✧ ✮✵❃✮✵✩✮✹ ✧❂✭✧✮✱✹✺✽✾✺✬✿✧✮✶ ➷➬❥➮➱✃❧❥❦❧♠♥♦❧♣♠q ✮✱❋✩✬✮ ❫❁❄✪ ❐ ➝➝ ❄❒❮❜✳ ✬✱✽❂❃✫✬✿❃✳ ❃❂❊ ✧✬✱❄❋✹✬ ❂✵❋❄✭❂✵❂✱✹❋❄✳ ✹✾✵✲★✹ ✮❄✲✬ ❋✹ ❃★✹✺★✧✾❋✧ ❂✵✩❂✹✺❂❊ ✹❂❈❋✹✳ ✱✮❄✲★✱ ✧★✹✹✺ ✰✵✭✮✵✰✱★✹ ✰✵✵✮✴★✭✳ ✹✺❂✧✼❂✺❋✹✬ ✱❂✯❋✺❊ ✹❋❄❂❃✶ ✥ ❰Ï⑥Ð⑥①Ñ⑧✈✇ÒÓ✇❬✉ Ô ⑥❳❨Õ❳✈ ④③① ÑÖ×✈Ñ

Ø➾♦Ù❥❧♠♥Ú✃q ✩➴✭❋✭ ❂✵❉✭✭ Û❶➟ ✯❋✭✭❂✵✳ ✯❂✭✬ ➝ ✮✵❃✮✵★✩❊ ✩✮✵ ➝ ❂❄✲✹❋❄ ✼❋✧ ❫➫ÜÜ ✩❮❜ ✵❂✼❋✭❂✵❂ ❫➝❶➝ ❂❄✲✹❋❄ ✼✼✭ ❃★✱✫❂✱✭✧✰✭❀✩ ❵ ❪❪✸❜✶ ✥ ❰Ï⑥Ð⑥①Ñ⑧✈✇ÒÓ✇❬✉ Ô Ý❨Ñ✇⑦ÑÒ❳①❳✇❬✈ Ø➾♦Ù❥❧♠♥Ú✃q ✮ ✵❂✼❂✭✭ ✼❋✧✪❉✵ ✮ ✴✵✮✺✩✰✭ ✫❂✱✭✧✬✽❀❊ ❄✰✵✰✹✹✮✵ ✼✮❄✲ ❴✵✭✧✰✫✬✿✹ ❂✵❞✰✧✰✹✹✮✵ ✵❂✼✰✵✮✹✺✭❞✰❃ ❋✹ ✩❋✵✲✯➴✭✬❃✶ ❝ ✩✮✧✮❈❋❃ ✼✼✭ ❃★✱✫❂✱✭✧✰✭❀✩★✭ ✮✺★✱❊ ✱✮✵ ✼✬✹✹✺✮✮❈❞✰❃ ✮ ✪❂✭❂❄✱❂❃✳ ✻❄✲ ✱❂✩ ❃❸✼❂✭❃❂✺✬❃ ✪❂ ✺✮✼✮✧ ✮✺

★❷✬❄❋✱✭✧✮✱✹✺✴★✧✭✪✮✱✶ ❢✬❃❸✺✪❂✱ ✮ ✼❋✧✭ ✵❂❊ ✼❂✹✺✬❃✳ ✴✰✧✯❀✺✮✩★✹✮✱ ❃✧✬✹✺✭✮✵✵★✬❈❊ ❋✹ ❃★✵✵★✬❈ ★✵❈✮❊ ✭★✭ ✬✱✽❀✱❈✰✵✱✮❃✶ ✥ ❰②Ï⑥ ⑧Ð①⑦Ð④Ð❨③⑦❬×✈ Þ❳⑦ÐÖ❬❨Óß❬✉ Ø➾♦Ù❥❧♠♥Ú✃q ✮ ✩➴✭❋✭ ❂✵❂❞❋✱ ➝❶➟ ❂❄✲✹❋❄ ✼❋✧ ✵❂✼❋✭❂✵❂✳ ❋✹ ❂❄✲✬❈❂❞➴ ✯❂✵✲❂✭✭❂✹✻✭❋✹❂ ➝❣➟ ✮✧✰✱✲✪✮✱ ❃✧✬✹✺✭✮✵✵★✬❈ ★✵❈✮✭✭✮✵✳ ✼✮❄✲ ➝❣➝ ✮✧✰✱✲✪✮✱ ✴✵✮✺✩✮✴✿✭✹✺❂✧✧❂✵✶ ❝ ✩➴✭❋✭ ✹★✧✰✱ ✮ ✪❂✭❂❄ ✮ ✽❂✵✯✻❄✻✭★✭✭ ✼❋✧✭ ✼❂✹✺❊ ✭✬✳ ✮✩✬✭ ✮ ✵❂✼❂✭✭ ✼❋✧✧❂✵

✵❂✯❂✭❉✵❂❄ ✮ ✩➴✭❋✭ ✼❋❄❋✱ ❃❂✵✵ ✴✿✭★✵✱✬✶ ➺➻➼❥➽➾q ✮ ✱★✧✩★✼★✵❂✩✬✮ ✩❂❄✭✮✧✭✰✹✰✼✮✵ ✮ ✩✬❃✧★✫✬✧❃❀✵✰✫✬✿ ❞✮✼❀✵✳ ✮ ✼❋✧✴✿✭✵✰✹ ✮❀✭★✵✿❄✶ à♥➮➱♥á ❥➽✃q ✫✹❸❃❃❂✱ ✮✺ ★❷✬❄❋✱✭✧✮✱✹✺✴★✧✭✳ ✽❂✵✯✻❄❀✵✱✮❃ ✮✺ ✮✵✼✮❈✰✹✬ ✽✮❃✭★✧★❃✶ ➷➬❥➮➱✃❧❥❦❧♠♥♦❧♣♠q ✹✾✵✲★✹ ✫★✧★❊ ✱✮✧✬✮❊ ❋✹ ✮❄✲✬ ✼❂✧❉❋✧✪❂✭❂❄✹❋❄✳ ❈❂❃★✩✴❂✱✺✰✵✭ ❃❂✧✬✱❊ ❄❋✹✬ ❂✵❋❄✭❂✵❂✱✹❋❄✳ ✹✾✵✲★✹ ✭❹❈❉✽❀✱❃✫✬✿❊✺✮✼✮✧✳ ✮✱❋❊ ✩✬✮✳ ✯✬✴★✼★✵❂✩✬✮✶ íî ➳➧➧➵ ➳➤➸➥➤➠➡➺

➤➠ ➳➤➸➥➤➠➻➠➧➼➼➫➽➾➦➚➠ ➫ ➠➡➢➤➠➥➡➦➢➡➭ ✁✂✁✂✁ ✄☎✆✝✞✟ ✠✡✆☛✝☞✟✡✌ ✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘ ✙✚ ✛✜✢✛✣✚✤✛✤✤ ✢✥✦✤ ✧✙✜✢✙★✩✣✪✩✤✜✫✤ ✬✙✣✚✭✩✜✮ ✢✙✯✰ ✣✤✛✦✱✜ ✤✙✦✤✩✜✲✳✙ ✪✲✴✵✤✱✶ ✥✣ ✷✱✶✦✸✹✜✤✛✦✛✭ ✶✛✦✛✣✚✮ ✤✺✜ ✙ ✳✛✤✛✪✭✛✶ ✢✱✣✣✚✙✙★✵✩✶✻ ✼✽✒✾✿✗✓✒❀✓✔✕✏✓❁✔✘ ✬✙ ✙ ✢✥✦ ✶✩✦✸✣ ✙✭✲✙✪✸✶✶✙✜ ✶✛✢✛✦✛★✱✶ ✧✳✥✜✤✙✦✤✙✜✸✷❂ ✢✱✚✛✜✛✤❂ ❃✙✭❄✦✛✙✣✭✛★✢❂ ✤❅✷✸✦✣✚❆✢✛✤❂ ❇✛✦✤❈✚❆✤✤ ✭✛★✢✛✶❂ ✣✤✳✻✰✻ ❉✎❊ ❋❍■❏✎✔✘ ✙ ✢✱✣✣✚✙✭✲✛✦✤ ✢✥✦✳✛✭

✛✷✛✜✶✛★✛✤✤ ✙ ✣✚✙✳✙★ ✬✛✮ ✷✸✪✜✸✳✱✭ ✶✸✭❄✛✭✤✦✩❄✱✫❂ ✵✛✜✛✭✤❈✣ ✷✛✭✭✲✱✣✥✪✳✛✭ ✤✙✦✮ ✤✙✜✷✙✚ ✙✶✤✱✢✩✜✤ ✙✜✢✙★✩✣✱ ❇✙✶✤✸✦✸✶✙✤❂ ✹✳✦✱✭✸✜✱✤✱✶❅✣ ✛✭✚✱✷✛✶✛✤❂ ✶✩✦✸✣✸★✸✤✤ ✤✦✸✷✳✸❄✱✤✩✶✙✤❂ ✙✜✢✙★✩✣✪✩✤✜✫ ✙✭✲✙✪✸✶✙✤✻ ❑✜✶✙✜✷✙✚✩✣✙ ✣✸✦✩✭ ✙ ✬✛✷✸✣✚✤✩✚✱✣ ✛✜✜✛✭❈✦✮ ✚✥✣✛ ✣✚✺✶✣✥✪✛✣ ✧✭✛✬✸✪✲ ❇✸✶✸✚✫★✵✸✭ ✙ ✢✥✦✚✥✶✛✭✲✣✥✪❂ ✥✣ ✷✥✪ ✭✙✪✲✸✳✳ ✢✥✦✢✛✣✚✤✥✣ ✵❆✵✵❆✭ ✜✥✤✦✛✻ ▲■▼✒❏✎✘ ✛✪✲✣✚✛✦✴❂ ❄✣✛✶✥✜✲ ✙✭✲✙✪✱ ✶❆✜✤✣✥✪✻

✁✂✁◆✁ ❖P✟◗✟✆❘☞✌❙❚❯❙☎❱ ❲ ❘❳❨P✠❩☞✌ ✞✝❙✝❬✡✌ ❭❪❫❴❪❵❛❵❜❴❫❝ ❞❭❡❢❣ ❴❜❪❤❛❫✐ ✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘ ✙✚ ❥❦❧ ✩✜✤✙✜ ✣✤✱✷❅✜✩✜✤ ✛✦✱✤✦✸❃✸✥✚✱✣ ✭✛✷ ✩✜✜ ✶✙❃❄✣✸✜✙✤✳✙✭ ✙ ✳✛✤✛✪ ✥✜✛✤✶✸✦✩✢✙✜❂ ✭✛✷✥✢✛✜❂ ✙ ✬✙✤✩✣ ✛✦❈✣✮ ✣✥✪✛ ❄✣❅❃✩✭ ✙ ✳✛✤✛✪ ✢✙✣✦✙✶✤✩✦✙✱✤✫✜ ❇✺✪✪✻ ❑ ✶✛✚✛✜✥✣✤ ✱✭✤✮ ✦✙✢✥✭✩✣ ✢✙✣✳✛✢✱✤✛✜✜✛✜ ✶✛✜✜ ✶✱✛✪✥✣✚♠✤✛✭✱❂ ✛✶✶✸✦ ✙ ✢❆✦❆✣✮ ✢✥✦✤✛✣✤✣✚✩✷ ♥ ✭✙❃✱ ✶✛✚✛✜✥✣ ❅✤✩✭ ✷✩✦ ✶✛✚★ ✛✷✛✜✶✛★✭✱✻ ❑ ✶✛✚✛✜✥✣ ✙✜✙✤✤

✬✛✤✛✭✶✥✭✤ ✛✪✲ ✛✪✲✣✥✪✭✲✱ ✢✥✦ ✤✛✦✷✛✜❈★✱✶❂ ♦♣ ✭✙❃ ✙✜✙✤✤ ❆✤ ✛✪✲✣✥✪ ✢✥✦ ✢✛✬✛✤❈ ✜✛ ✙ ✳✛✤✛✪✤❈✜✻ q✒❀✓✔✕✏✓❁✘ ✙ ✷✫★✣✚✛✦ ❄✣✙✶ ✙✶✶✸✦ ✙✜✶✙✜✷✙✚✬✙✤✫❂ ✬✙ ✙ ✳✛✤✛✪ ✭✛✷ ✙✭✥✮ ✷✱✩✣❂ ★✛ ✭✙✪✲ ✢✥✦✢✛✣✚✤✛✣✥✪✦✛ ✜✛✬✛✤ ✣✚✩✷♠✤✙✭✱✻ r✕✾✿✕✒❏✗✘ ✷✙✪✙✣ ✶❆✜✤✣✥✪✻ ✁◆✁ st✠✡✆ ❑ ✶✜✱✭✱✶✙✱ ✪✲✙✶✸✦✜✙✤✳✙✭ ✷✥✪ ✭✛✷ ✙✜✶✙✜✷✙✚✬✙✤✫✻ ❑ ✶❅✤✙✤✩✣ ✬✩✦✸✷ ✱✦✩✭✲✳✙✭ ❇✸✜✲✱✶✉ ✣✛✵✤✷✛✭✤✛✣❂ ✶✥✷✱✙✱✮ ✜✙✪ ✷✫★✸✣♠✤✸✤✤ ✬✛✷✸✪✜✸✳✱✭❂

✣✚✱✭✤✛✤✱✶❅✣✙✭ ✛✜❈✩✜✜♠✤✸✤✤ ❃✛✦✈❅✸✦✸✶✙✦✳✸✭✸✶❂ ✷✱✶✦✸✶✙❃✣✚❅✜✩✜✤ ✧✜✱❃✸✣✚✫✷✩✳✙ ✚✩✦✤✰ ✬✛✷✸✪✜✸✳✱✭✻ ▲■✇✕✿✕❋✽✔✘ ✜✛✪✲✛✭ ✵✫ ✙✚ ✸①✱✪✥✭❇✛✜✮ ✢✛✢❈ ✶✙❃✙❄✱✤✩✣✙ ✥✣ ✙ ✣✚❆✢✛✤✛✶ ❇✛✜✥ ✵✫ ✸①✱✪✥✭✜✛✙★✩✣❂ ✛✜✛✮ ✪✛✭★❈ ✱★✛✱✪ ✷✙✦✙★✵✸✭ ✙ ✶✛✦✱✭✪✥✣✳✛✭❂ ✢✱✣✚✶✸✚✱✤✩✣✩✳✙✭❂ ✸✭✶✸✤✱✶❅✣❂ ✱✜✜✛✤✢✛ ✸✚✷✸✤✱✶❅✣ ✭✲✸✷✩✣✩✳✙✭ ✥✣ ✦✛✸✜✫✪✱✙✱ ➯➲ ✤❅✜✙✵★✸✭✣✩✪✙✱✳✙✭ ✬✙✣✸✭✜✫ ✜✛✪✲✛✭ ✙ ✢✥✦✬✛✚❂ ✣✤✙✳✱✜✙✭ ✛✜✮ ✢✱✣✛✜✵✛ ✙

✣✤✛✦✱✜✱✚✩✜✩✣✤ ✥✣ ✙ ✤✩✦✸✜✩✣✤❂ ✭✛ ✜✛✪✲✛✭ ✤✸①✱✶❅✣ ✥✣ ✙✭✤✱✪✥✭ ✤❅✜✙✵★✸✭✣✩✪②❂ ✭✙✪✲ ✷✛✭✭✲✱✣✥✪✳✛✭ ✥✣ ✸✜❄✣✫✭ ✜✛✮ ✬✛✣✣✛✭ ✛✜❈✩✜✜♠✤✙✭✱✻ ③④ ⑤⑥⑦⑧⑨⑥⑩❶❷❸⑨❹❺ ❺❻❷⑧❻⑦❶ ❽✔✗✓✘ ✬✛✜✲✱ ✢✥✦✚✥✣❄✣✱✜✜✙❃♠✤✩✣ ✬✙✤✩✣✤✙✜✙✭❂ ✤✦✙✭✣✚❇②✚✱✫ ✣✚❆✮ ✢❈★✷✥✭✲✛❾ ✶✸✦✩✳✳✱❂ ❇✛✜✱✣✷✛✦✥✣✦✛ ✭✛✷ ✶✛✦✺✜❈ ✢✥✦✙✜✢✙✮ ★✩✣✱ ✚✙✢✙✦❂ ❄✸✭✣❅✷❃✤✱✫✣ ❄✸✙✪❅✜✸❃✙✤✬✱✙❂ ✹✳✦✱✭✸✜✲✣✱✣ ✧❃✦✸✣✤✙✤✙❂ ❃✙✭❄✦✛✙✣❂ ✷✩✵ ✸❃✛✦✩❄✱✫✶✰✻ ❿✙

✶❆✚✢✛✤✜✛✭✺✜ ✷✴✮ ✤✥✤ ❅✤✩✭ ✙✜✙✶❅✜ ✶✱✉ ➀ ➁✛❄✣②✣✚✸✤✤ ✜✛✶❆✤✥✣❂ ✢✥✦✚❈ ✥✦❾ ➀ ❑ ✷✴✤✥✤ ✶❆✢✛✤✶✛✚✤✥✳✛✭ ✶✱✙✜✙✶❅✜✫ ✬✛✷✙✤✸✜✫✪✱✙✱ ✚✙✢✙✦✻ ➂❜➃❜➄➅➆ ➀ ❿✙ ✱✭✣✤✙✳✱✜ ✙ ✶✛✦✱✭✪✥✣✉ ✙✚✸✭✭✙✜✱ ✦✛✸❃✛✦✩❄✱✫ ✧✯✰✻ ❿✙ ✣✤✙✳✱✜ ✙ ✶✛✦✱✭✪✥✣✉ ➇ ➈✲✫✪✲✣✚✛✦✛✜✥✣❂ ✙✭✙✷✭✥✚✱✣❂ ✣✤✩✤❅✣ ✩✤✤✛✶✱✭✤✥✣✛❾ ➇ ➉✦✙✭✣✚❇②✚✱✫✶ ✜✛✩✜✜♠✤✩✣✙❂ ✢✥✦✷✱✭✤✙ ✶✺✜★✥✣✛❾ ➇ ➉✛✣✤✬❈✷✥✦✣✥✶✜✛✤ ✛✜✜✛✭❈✦✚✥✣✛❂ ✣✚✺✶✣✥✪ ✛✣✛✤✥✭ ✷✛✮ ✜✛✪♠✤✥✣❾ ➇

➁✙✳✸✦✙✤✫✦✱❅✷✱ ✶✸✙✪❅✜✩❄✱✫✣ ✢✱✚✣✪✩✜✙✤✸✶✻ ➊➋④ ➌❻❷⑧❻⑦❶ ➍❶➎➏➐ ➑❶➎❶➐➒ ⑨➓➔❶⑨❶➐ ➀ ➁✩✤✬✙✤✫ ✵✛✜✛✶✉ ✬✛✷✙✤✸✷✙❂ ✣❅❅✣✱✸❂ ✛❄❄✬✲✷✸✣✱✣ ➀ ➣✸✷❃✦✛✣✣✚✱✫✉ ❃✜✻ ❇❅✜✜✙★✩✣ ✧✷✛✜✜✺✦✛✪❂ ✭✲✙✶✰ ➀ ↔✸✭✣✤✦✱❄✤✱✸↕✶✸✷❃✦✛✣✣✚✱✫✉ ➇ ✣✚♠✢✛✜✥✪✤✛✜✛✭✣✥✪ ✧❃✛✦✱❄✙✦★✱❅✷✰ ➇ ✱✭✤✦✙❄✦✙✭✱✩✜✱✣ ✭✲✸✷✩✣❇✸✶✸✚✫★✩✣ ✧✶✸❃✸✭✲✙✰ ➇ ❄✸✷❃✙✦✤✷✛✭✤ ✣✚✱✭★✦✫✷✙ ✧✱✚✷✸✶ ✶❆✚❆✤✤✰ ➀ ➙❅✭✶❄✱✫✚✙✢✙✦ ➛ ❃✜✻ ✬✱❃✛✦❃✛✦✱✣✚✤✙✜✤✱✶✙ ✧➈➜ ✢✥✦✚✥✣✛✶✰❂

✳✥✜❃✙✦✙✜♠✚✱✣ ✧✦✛✤✦✸❃✛✦✱✤✸✭✛✩✜✱✣ ✬✛✷✙✤✸✷✙✰ ➊➊④ ➌❻❷⑧❻⑦❶ ➝➎⑨❸➎➝➔⑥⑦ ⑨➓➔❶⑨❶➐ ➞✩❃✙★✤ ✳❈✦❂ ✬✙✜✢✩✭✲ ✭✲✩✜✶✙✬✩✦✤✲✩✶❂ ❄✱✙✭✫✚✱✣❂ ✢✥✦✭✲✸✷✩✣ ❄✣❆✶✶✛✭ ✥✣ ✤✙❄✬✲❄✙✦★✱✙❂ ✭✛✬✥✚✜✥✪✚✥✣❂ ✢✛✦✛✵✤✥✶✛✚✥✣❂ ❄✣❆✶✮ ✶✛✭❈ ✤✛✣✤✬❈✷✥✦✣✥✶✜✛✤❂ ✛✣✚✷✥✜✛✤✢✛✣✚✤✥✣❂ ✣✚♠✢✷✴✶❆★✥✣ ✥✣ ✜✥✪✚✥✣ ✜✛✩✜✜✩✣✙❂ ✜✙✳✸✦✙✤✫✦✱❅✷✱ ✛✜✤✥✦✥✣✛✶ ➟ ❋✑✽✏✔ ✵✛✜✛✶ ✥✣ ✤✺✭✛✤✛✶ ✧✜★✻ ✶❆✢✛✤✶✛✚❈ ❇✛✵✛✚✛✤✰✻ ➠➡➢➤➠➥➡➦➧ ➨➩➦➤➦➦➫➭ ❙▲▲▲❚ ❖

❙■❯❏■❋❋ ❋❱❲❳❨ ✬✯❳✱✺❨②✯✯❲❨❱❴✴❫✮ ❩ ✻✮ ❫ ❃✻✳❩②❃❃✻✮ ✺ ✯✱❴✱✲❩❵ ✴ ✮ ✴ ④❲✴❩✴✯ ✁✁✁✂ ✄ ☎✆✝✞✆✟✠✟ ✟✡☛☞✌ ❨✱❛❴✱✳✴✳✯✴✵ ❃s✮❫✮✮ ②✯✯❲✴✼❴✮ ❅✻✹✵④✱✯✻❨⑧ ✯❲❩✲✵❃✭❩❪❯ ❱✯❨✻✲✹✵✱④❱✳❁✶ ✻❲✴④⑦✴✯❩❪ ❴ ✭✯✱❨✳✴❛❨✵ ❲ ❫✲⑥✮ ✍✎✏✑✘✣✒✛✓✔✕✖✔✗✘✙✘✔✕✓✚✚✖✚✛✜✏✓✑✚✢✓✣ ✒✓✚✤✘✔✒✓✔✥✦✘✜✛✘ ✜✏✓✘✚✕✓✜✒✥✕✖✣ ✖ ✔✙✛✣ ✣ ✑ ✗ ✑✚✚✑ ✢ ✓✚✥✚✓✗✖✔✘✚✤✔✑ ✏✑✗✑ Û❈ ➇ ◆❋▼➈➉▼◆ ➉PÜÝ❍◗❊◆ ✢✛✣ ✑ ✧ ✓✘✖✗✖✔✑✚✒✛✢✧✓✛✢✑ ✜ ✔✖✔✛✒✖✕✖✔✙✖✔✘✖✔✑ ✓ ✜✒✓✔✥

✓✚✤✔✑✏✑✗✑✚ ✢✛✒✓✔✛✢✖✔✚✚✘✧✓✑ ➊Þßß ❘P❏❏P◗❙P❑P◆◆❊◗PÝ ✬✭✮✘★✒✔✘✢✑ ✭✯✰✱✲✳✴✮✚✧✓✘✙✛✔✒✑ ✵✭✯✰✴✮✯✩✭✯✶✷✴✸✴✹✵ ✺✻✼✽✾✿❀❁❂✵❃✴✲❄❅❆❀❅✒✓✔✪❀✫❅ ❇❈ ❉❊❋❍■ ❏❑▲❏❍▼◆ ❖P◗❘P◗■❙❊◆ þÿ þÿ þÿ ✯❳✱✺❨✱❩ ✰✴✮ ✯ ✭✯ ❬ ✴ ✳❩✵ ❭ ❨✮ ✻ ✯✯❲✵ ❨ ✭✯ ✮ ✴ ❪ ✲ ❫✯✻ ❚ ✬✻✮✻❯❱✲❲❱✯✴✯ ❴❵❢✚✥❫✳✔✘✜✏✘✒✘✏ ❵✴✮ ✴❛✴❲❳✴❩❵ ❜❨ ❛✻❝✥ ✵✛❞✯✶ ✍✢✑❢✔✦✘✔❢✚ ❝✖✔ ✛✘✣✚❞❡✒❥✜✑✦✘✒❝✥❢✔✑✛ ✩❦✔✚❢❣ ✔❤✣✜✛✏❧✖✜♠✛✣ ✦❢✔ ✒✐✦✖❞✑ ✖✢✑✦✐✜❧✣ ✘✚❞✥♠✑ ✗✘✏✥✔✖✚✚❞ ✚❞✛✏♥✦✘✔✘♦

✒❢❝✘❞❢✚ ❝✘❞✗❦✗✑ ❝ ♣ ✜ ✒♠✛ ✛ ✒✘✚✒✘✒ ♠✛✔✢✛✒ ✐❞✒✛✒✜✐✥✛ ✦❢✏✒✛❣ ✐✣✏❧✖✔✚✛✜✩✘❝q✦✘✒❝✘❞✑ ✬✼✽❀✇①❁✯❳✱✺❨♠❥✣✯❲✴✲✵✜❳✻✮✘❝❢✚✛♠✛✣ ❫✳❩✮❳✍✛✱❲ ✢✖✢✘✜✒✛✔❧ ❯✴❲✴❩s ❫✮✮✻❴✱❩t✙✛✓✚✘✉✱❳✳✑✜ ✰❅✒♠✘❝✪r✈✻✲✲✴✳ ❚ ✏✖❝❝✑ ✛✕✒ ✖✤ ✗✘✛✒♠✫✪✬❨✴❲✴✮ ❱ ✯✯✵ ❨ ✴✲✴✹②✳❩s✴✳✻❨✱✲✻✵❬ ✴ ✮ ✵ ✯ ❛✴✲❱✯✴✳ ❛③✮ ✵✯❨❭❛✵ ✳✲✵✹✵❲④✵❨④✱✳✹✱✮ ✳✵❨✴✮✻✮✮✻✻✯❳✱✺❨✲✻❭❳✻✻❲✻✳✻❛⑤ ✳❱❲✵ ❱✯ ✻ ⑥❬✻❨❩✱✲✱❨ ❴❵❫✳ ❬✴✮❛✴✲❜✮❳✴❩ ❯✻✮✻⑤ ❛✴✮ ⑦ ✵❨❩❪ ❴

✭✯❫✳✻❨④⑦✻✳③❵ ✻ ⑧ ❴ ✱❩ ✴ ✳❲✵ ⑥ ❯✻✮✼✻❨✴✲✵ ✳ ④❱✯❨✱❛⑤ ❚ ✬✯❳✱✺❨✳✴❛✻❲✱✳✱✯✻❳✵ ❴✴✳❲❫✺✵ ❲❛✭✯✻✵❛✵✻❩❩✻❳✵❴✳✱❩✹✴✳❳✵ ✴✳❲✵⑥❴✳✴❛❬ ✴✮❯⑤ à❈ ➇ ◆❋▼➈➉ ▲❍▲❖❍❊❙Ý◆P ❩❱❩✮❫✮✮✻✴❴✱❩✳❯✴✮⑥❵✴✯❛✴✺❳✻✳✵ ✴✮❵✴❫✳❩✲⑥❵✻✯❳✱✺❨✱✯ ✻✯❳✱✺❨✳✻❨❁❅⑨✴❛❛✵ ✱❩ ✴ ✳❲❪ ❨✴✲✵✳✻✺✯✱✳⑦❯❱✲✳⑦✱❛❫✯✯✻✮ ④❱✯❩ ⑩ ❱✯ ✳✴❛ ❛✵✳❅ ✹✴✳ ✯❳✱✺❨✱✯❫✮ ✮ ✻ ❴✱❩❵ ❫ ✲✴④⑦❜❩❩✻✮ ✷✵✹✻❨❩✵✻❨✻✵✮❬s❃❃✻④ ✼✻✱✯❲❩❫✮✯❲✵✳⑦✹✲⑥❛✻ ✱❨✻✱❯✱✮✯❲✴✲✵ ✳✯❭❩❁❨✻✲✹✵

✴✮❨❜✮✱②④❱✳❭ ✳❪❩⑤ ❚á❸â❸❷❺❻❸ ã ❹❸âã➁❺❻❶❶❻❺❻✹❶❻❺ä❶➃åãâ❻ ➂❻æ➂çè➂❻ ➂❷é ❚ ❳✴❩s❨ ✱❨ ✼❳✵ ❴ ❱ ❛✵ ❫ ✺✯②❨❨✴✳s❨②❲❴✱✳❩✵✵ ✴④✲✴✳✹✯❲✴✲✵✻❨❩✵ ❯ ✵ ❩ ❫✯❭ ✹✵✺✻❩✳⑦✵ ✯❲❩✲✵❃✍✯❳✱✺❨✱✯r ✭❩❪❯ ❱✯✴④⑦❱❃❭❴✮ ❅ ✱❃✯❩✲✭❨✺✵ ⑥✯❁❭✹✴✼⑧ ❁✻✵❩②❃❃❩✭⑤ ✵✯ ❲✳⑦❫✮✴✮✴❩❨✵❨✻❳❫✲❩⑦✻✯❲❪ ✳❭ ❩✻✮❫✳✱✯✯❲②❯✴❩✵❳✵❴✱⑤ ❚❚ ✻❃✳✱✲❛❫✮ ❫✮ ✮ ✻ ❴✱❩ ✮ ❱ ❩✴❲✵ ❨ ⑩ ✻ ❨✮ ✵ ✳ ✵ ❨ ✯❳✱✺❨ ✺✯②❨❨✴✳s❯✵ ❯ ❫✮ ✻ ✯❲❩❫✯✼✻❲❫✮ ✭✯✱❨r✳✴❛❵ ✴✮❬❜④④✴❩✮ ✴✳❩✴✳✴❨✻❃✯❲✱✮

③❩❨✻❩✴④⑥✲✵ ❫✮❩❅✴④❬✱✳❩✱⑤ ❚ ❴✴✲❬③❲✵ ⑥ ❵✴✮✴❁❭ ✻❭ ❫ ❨❩⑥✮ ✴ ✳❜✮ ✻ ❨⑥✲❫✮ ✮ ✻ ❴✱❩ ❩✻✺❳⑦❴✳✱✴✻❭❩✻✺❳⑦✺✻✲✹✵ ❚ ✍❩❪✬✯✻❃❃❴❨✻❩✴④⑥✲✵ ❩❱✳⑦✴❲s❵ ✴✻✮✻❲✻✺✯✱✳⑦❭ ✴✮❱④❩✴✮❯✻④⑦ ✴✳ ✯❲②❯✴❩✵ ❴✴✲❬③❲✵✵⑥✯❁❭✼✻❯✻④⑦✵ ❴✴✲✺⑤✯ ❚ ✺✯②❨❨✴✳s❨✻❴✵✮✮❫✲✵✯ ❩✴✮s✹❱✯❅ ❩❱✲❬✱④✻❩ ✮ ✴ ❳✴❩ ✻❨❫✲ ❛✻④✻✯ ❶❷❸❹❺❻❽ ❾❷❽❻ ❿➀➁➁➂❻ ➂➃➀❻ ✻❲ ②✯✯❲✴✯④❱✳✯❲❜❨✯❱④✮ ✯❳✱✺❨ ❩❪✴❴❩❱✯✭✯⑤ ❚ê❶ä❾ë❶❽ë❸ ìí❸➂❻åëåã➂❷é ❃✻✳✻❬s❴✻❩✱④✴✳✴❩✵ ❨ ✻✵❬✻❨❩✱✲✻❲✱➄✵

✻✲❩❱✲✵ ❫ ✯❯❱✲④❫❲✶✻✺✵ ✹⑥❲✵✯ ❃❫❲✵✯ ✹✴î✺✵❩❩✴✮✼✯❲②❯✴❩✵❳✵❴✱⑤ ✻❲✱➄✵ ④ ❱✳ ❨❪ ✳ ❫✮ ✻ ❩❨②❲❩✵✴④⑦✴✳✯③✮ ⑦ ❬ ✴ ✮ ❃ ✱✲✭✮ ❫ ✯✻❭ ✻❛✵ ✻ ❴✴✲❬③❲✵ ⑥ ❵ ✴ ✮ ✴ ❁❭ ✯✴❵❩✴❨❛➅❨②✹❱✯✵❲✻❯✻✲❫❳✱❲❯✴❲✴❩❅ ④ ❱✳✯❲✻❩✭✲❫✺✵ ⑥ ❭ ❚❚ ❯❱✳❫✯❯❱✲④❫❲✶✺✯②❨❨✴✳❩❯❱✳❫✯✱➄✵ ✴✮✴❨❩✲✱✮✵❩ ✴✮❩❱✲❱✯✴❨❅ ➆❈ ➇ ◆❋▼➈➉ ➊P❏▼◆❙❑◆▲ ï❈ ð▼❖ñP❍❙➈Ýò◆ ➋➌➐➎➑➍➒➎➏➓➌➔ ➣➌↔↕➙➌➛➜↕➝➐ ➞➟➙➠➌➎➡➒➢ ➤➡➥➒➛ ❖P➈❋▲❍Ý❙❖ó◆▼➉ ▲➉❑Ýô❏òõ◆▲ ➘➴➽➷➧➽➩ ➬➾➶➩➻ ❐❒➻➨➴➲✃ ö÷

ø❶ë❾ë➂ù➂ú❾ëë➂û➂ü ➦➧➨➩ ➫ ➭➯➲➩ ➳ ➵ ➼➽➾➚➨➪➶ ➾ ➹➩ ➾ ➲➾➭➫➩ ➴ ➮ ➸➨➧➺➸➻ ➱➩➴➚➾➬➨➩➯✃ ÑÒ➫❒➮ ✬❨❩✵ ❯❫✮⑥✬✹❫✯✺✯②❨❨✴✳s ✻❲ ❱✲❩⑥✳✭✯ý❯❱✲✳⑦✱❛❫✯ ❨✵✵✯ ✻❯❫✮✯❲❪❩✱❲❫✯✻✵ ❮➾➻➬➭➴➮ ✴✯✴❩❱✳❅ ❯✻④✭✯ ❩⑥✳✭✯ ✳②❯✴✮ ❯❬✲✴❨⑤❵✻⑤ ❰➧Ï➭➴➷➸➽ Ð ➧➽➬➧➭➩➬➩➻ ❮➪➳➷➪➻➺➧➭ ➻➸➱➩➯➻ ➧➱Ó➳➶➩➾ ❯✴✳✺✵ ❫ ❩❭ ✺✯②❨❨✴✳❩✵ ✻ ✺✱✲✱✳✻✲✵ ✻ ❱✲✴✮ ✮ ✴ ✳❫✮ ✮ ❫ ✯❩❭ ✻❛✵ ✻ ✻✯❲❪❯✵❲✱❛✱➄✵ ④❱✳✴✮✮❫❩❫✯❫❩❅✬✳②❯✴❨❯s✯❲✵❛❴✻⑤ Ô➷➸➻ Õ➬➴➹➩➲➩➬➯➻Ö ➼➽➴➹➩➯➻ ×➾➽➲➭➧➾➬➩➬➩➻

❯❪❩✵❨❩❵✭✯❩⑥✳✭✯❛✵ ✻ ❩❩❯✴✳✱✺✱✳✯❩✲✵ ✺❯❱✲❯✱✮ ❩✵✱❭✻❯❱✲⑤✲✴✯✴✲❯✱✵ ✲❃s✲⑤✱❨ Ï➻ Ù➺➧➚➬➩ ✃ ❨✵ ❜ ✲❜✮ ✳ ✴❨❭ ✴❲❱✲❩ ✳s ✻ ❨✴✲✵ ✳ ④s ✭ ❛✴✳ ✼✹✴ ✻ Ø➸➭➺➸➻ ➻➨➴➲✃ Ñ➾➱➚➴➽➯➫ ÚÓ➻➬➭Ï✃➲➩➳➻ ❱✯✻❯❫❲✵❲✱❛❨✴✲✵✳④❱✯✴✺✯②❨❨✴✳⑧❁❅ ✁✂✄☎✆ ❉ ✁✂✄☎✆ ✝✞ ✟✠✡☛☞✌✍✎ ✏✑✡✒✓✔✍✕ ✖✏ ✗✑✡✍✘✙✚✎ ❋❍■❋❏❑▲ ▼◆❑■❑❑❖P ✝✆❄❅❅❆❇❈ ✝✞ ✛✜✢✣✣✤✥✦ ✧✤★✩✪✫✬✭ ✮ ✯✰✡✱✍✠✙✚✘ ✎✲✠✳✗ ✴ ✵✌✚✙✶✑✌✑✘ ✷✸ ✴ ✵✌✚✙✶✑✌✑✘ ✹✺ ✴ ✻✓✌✔✠✶✶ ✼✶✕✶✑✡✲✑✌✚✎ ❆✁❆✄❅❆❊❆❈❈ ✝✞

✛✜✢✣✣✤✥✦ ✧✤★✩✪✫✬✭ ✮ ✽✔✑✏✎✔✍✎✾ ✰✘✰✿✌✰❀✍✰ ✴ ✯✍✶☞✙✼✌✶ ✑✱✚✘❁✡✑✘✱✎✔✑✡ ❂☞✌✶✠✔✰✶✌✰✘ ✒✠✌❁✰✱✚✗✗✰✌ ✁✂✄☎✆ ✝✞ ✛✜✢✣✣✤✥✦ ✧✤★✩✪✫✬✭ ✮ ✹✍✏✠❂✠✌✑☛✍☞✎ ✎✲✠✳✗ ✴ ✯✕✡✠✎✰✘ ✰✌✰✳✎✠✘❁ ✗✑✡✍✘✙❃ ✶✚✡✒✠✙✰✶ ✴ ✽✔✍❂☞✡✙✕ ✑✱✚✘❁✡✑✘✱✎✔✑✡ ◗❘ Ò❐❐❐Ó ❰ Ò➮Ô➱➮➴➷➴ ➴ÕÖ×Ø ✁ ✂✄☎✆✝✄✞✄✟✠✆✝✆✡ ☛☞✌✍✎✏✑ ✒✏✓☞✔✏✕ ✑✖✗✘✖☞✙☞✌✚ ✕✌✛✏✜✍✎✢✣✍✑✤✌ ✕✖ ✏✘✕✣✗✥ ✦✤✕✛ ✓✗✙✏✧★✙✏✍✑ ✜★✙✗✎✎✍✛✍✑ ✩✕✪✏✣✢✖✏✑✫ ✌✬✜✗✛✌✗✖✛★✭✗✘ ✧☞✌☞✖✢✣✏✌✮ ✯

✌✬✜✗✛✌✗✖✰★✘✱ ✛☞✜✍✭✭✏ ✜✕✖☞✪☞✘✑✛✙✏✪✛✏☞ ✩✲✳ ✴✵✰✰ ✶✯✷ ✕✎✕✛✛✫✚ ✙✗✑✓✏✙✍✪✏✢ ✑✛✏✰✤✎✍✪✏✢ ✰✏✥ ✕✛✛ ✸✕✜✤✎ ✕ ✜★✘✍✑ ✜✏✑✑✖✕✍✙✕✰✎✍✑ ✩✕ ✓✤✰✓✕✫✚ ✗✰✗✎✎✗✛✛ ✌☞✰✓✗✘✖✍✎✸✕ ✕✖ ✕✪✏✣✢✖✏✑✛ ✏✑✮ ✹✁ ✺✻✼✆✽✾✻ ✿❀❁✆✞✆✻❂✠✝❃✞✠✆✝✆✡ ✯✖ ✕✣✙✗✘✕✎✏✘ ★✑ ✘☞✙✕✣✙✗✘✕✎✏✘ ✧✗✎✑✖✕✭✕✣✤✎✍✑ ✜✕✖☞✪☞✘✑✛✙✏✪✛✏✢✛ ☞✌☞✖ ★✑ ✗✰✗✎✏ ✕ ✓✗✙✪✛★✙✧☞✵✕✛☞✛❄ ✜✕✖☞✓✙✗✑✑✖✏✘ ✩✯❅✴✫❄ ✙✗✘✏✘ ✩✕ ✪✑✬✌✌✗✘❆ ✜✗✑✗ ✓✗✙✧❇✥ ✖✏✢ ✰✏✕✛✛✫ ✕✌✛✏✜✍✪✏✢❄

✗✘✣☞✛✒✗✎✏✕✎✏✑ ✜✕✖☞✪☞✘✑✛✙✏✪✛☞✙☞✌ ✩✗✘✣☞✛✒✗✎✏✘✥❈✫ ✌★✓✖❆✣✘✗✌✮ ❉✁ ❊✽❋❃ ❃❂✾☎❃❀ ✴✕ ✕ ✶✯✷ ✕✎✕✪✑☞✘✱✕✭✭✚ ✰✏✘✛ ✲✳ ✴✵✰✰✚ ✕ ✪✗✙✗✭✥ ✙✍✎✏✑ ✓✗✙✧❇✖✏✢✑ ✘✱☞✰✍✑ ✎✗✗✑✏✌✚ ✕ ✑✱✰✓✕✛✒☞✕✣✙✗✘✕✎✏✑ ✕✌✛✏✜✍✪✏✢ ✩✕✰✏ ✎★✘✱✗✵✗✑✗✘ ✘✕✵✱☞✭✭✚ ✰✏✘✛ ✕ ✭✕✙☞✙✗✪✗✓✛☞✙☞✌ ✍✎✛✕✎ ✌✏✜✍✎✛☞✛✛✫ ✧☞✌☞✖☞✛✛ ✌✕✛✗✌☞✎✕✰✏✘ ✧✗✎✑✖✕✭✕✣✤✎✍✑✛ ☞✌☞✖ ✕ ✰✗✎✎★✌✜✗✑★✌✭❆✎ ★✑ ✕ ✑✖✏✰✓✕✛✏✥ ✌✤✑ ✏✣✗✵✗✌✭❆✎ ✩✰✏✘✣✗✖ ✜★✵✎ ✕ ✘✮ ✜✕✵✤✑

✑✛✏✰✤✎✍✎✍✑✍✥ ✒☞✖ ✜✗✖✗✛✚ ✕✰✏ ✕✖ ✗✎❆✭✭✏✗✌✌✗✎ ✗✎✎✗✘✛★✛✗✑ ✒✕✛✍✑❇✫✮ ❍✁ ■✄✻❀❏❃❂ ✿❑❁▲✆✝✽❀❏✆☎ ✿▼❏✠✆❁▼❂❀ ✯ ✜✕✖☞✓✙✗✑✑✖✏✘ ✍✎✛✕✎ ✑✛✏✰✤✎✍✎✛ ✕✎✣☞✑✖✛✗✙☞✘ ✧✗✎✑✖✕✥ ✭✕✣✤✎✍✑ ◆✕❖ ✙✗✕✭✑✖☞✙✓✪✏✢✒☞✖ ✜✗✖✗✛ ✕ ✜✗✑✗ ✣✏✑✖✛✍✎✏✑ ✛✤✭✤✎✤✑✭✕✘✮ ✯ ✜P✖ ✌✬✜✗✛✏ ✕ ✘✍✛✙✏✤✰☞✛✮ ◗✁ ❘❁❙✿✄✠✡❙❁✠❃ ▲✆❏❋❀✼✾✡ ✝✄❀❚❂❁✆✝✟✞❃❯❱❀ ❲❳❨❩❬❭ ❪❫❬❴❵❛ ✯ ✪✑✬✌✌✗✘❆ ✶✯✷ ★✑ ✕✖ ✕✙✛✗✙✏☞✎✕ ✪☞✘✑✛✙✏✪✛✏☞ ✰✏✥ ✕✛✛ ✪✑✬✌✌✗✘ ✕ ✒✏✣✙☞✑✖✛✕✛✏✌✕✏

✘✱☞✰✍✑ ★✑ ✕ ✜★✘✍✑ ✘✱☞✰✍✑✮ ✯✖ ☞✘✌☞✛✏✌✤✑ ✘✱☞✰✍✑ ✍✎✎✕✘✣✢✚ P✵✱ ✕ ✌✕✓✏✎✎✍✙✏✑☞✌✭✢✎ ✕✖ ✗✔✛✙✕✜✕✑✖✌✤✎✍✙✏✑ ✛★✙ ✏✙✍✘✱✍✭✕ ✛✬✙✛★✘❆ ✧☞✎✱✕✣★✌✰☞✖✵✍✑ ✪✑✬✌✌✗✘✚ ✕ ✌✕✓✏✎✎✍✙✏✑☞✌ ✏✙✍✘✱✍✭✕ ✛✬✙✛★✘❆ ✍✙✕✰✎✍✑ ✰✗✵✥ ✘❆✮ ✯ qr✤✏✣ ✑✒✏s ✙✗✘✣✑✖✗✙t ✰✗✵✘✬✜✗✎✏ ✕ ✜★✙✛★✙✧☞✵✕✛☞✛✚ ✘❆ ✕ ✶✯✷✚ ✑ ✰✏✘✣✗✖ ✑✗✵P✛✏ ✕ ✑✒☞✪✌ ✌☞✰✓✗✘✖✍✪✏✢✸✍✛ ✩✧✗✎✥ ✘❆✛✛✗✌✘★✎ ❈ ✉✈✒ ✑✗✭✗✑✑★✵✇ ✧☞✎✱✕✣★✌✍✙✕✰✎✍✑ ★✙✒✗✛❆ ✗✎✫✮ ①★✛ ✰✗✵✸✗✵✱✖★✑② ③④

⑤⑥❡❢ ⑦❥❢❦❣ ⑧♠❡♦❢⑨♣❢❡⑧❢ ♠⑩ ❶✐♠♠❷ ✐♠♦♦ ❧♦ ❣❸❢ ❧❡❣❢❡♦❢ ❹❦♦♠⑧♠❡♦❣❥❧⑧❣❧♠❡❺ ❣❸❢ ♦❸❥❧❡❻❦⑦❢ ♠⑩ ❣❸❢ ⑧❦♥❦⑧❧❣ ♠⑩ ❣❸❢ ❹❦♦⑧♣✐❦❥ ❶❢❷ ❣♠ ❦⑧⑧♠❽❽♠❷❦❣❢ ❣❸❢ ❷❢⑧❥❢❦♦❢❷ ❶✐♠♠❷ ❹♠✐♣❽❢④④④❦❷❾♣♦❣❽❢❡❣♦ ⑩♠❥ ❶✐♠♠❷ ✐♠♦♦ ❣❦❻❢ ♥✐❦⑧❢④④④❣❸❢ ❢❡❣❥ ♠⑩ ❿♣❧❷ ❧❡❣♠ ❣❸❢ ❶✐♠♠❷ ❹❢♦♦❢✐♦ ❧❡ ❦ ⑧♠❽♥❢❡♦❦❣♠❥ ❦❣❣❢❽♥❣④ ➀❢ ⑦❥❢❦❣❢♦❣ ❢➁❣❥❦❹❦♦⑧♣✐❦❥ ♦❣♠❥❢ ♠⑩ ❥❢❦❷❧✐ ❦❹❦❧✐❦❶✐❢ ❿♣❧❷ ❧❡ ❣❸❢ ❶♠❷ ❧♦④④④❧❡ ❣❸❢ ❢➁❣❥❦⑧❢✐✐♣✐❦❥ ♦♥❦⑧❢④➂

➃➄✗✗✪✒✗✙ ✗✛ ✕✎② ➅✗✪✗✘✛ ✯✣✜✕✘✪✗✑ ✏✘ ➆✤✙✵✗✙✱ ➇✮ ➈✗ ➇✘✛✗✙✘✕✎ ➆✛✕✛✗ ☞✧ ✛✒✗ ➆✗✜✗✙✗✎✱ ➉☞✤✘✣✗✣ ✶✕✘ ☞✘ ➊✘✛✙✱ ✛☞ ✛✒✗ ✶☞✑✛ ❞☞✙➋✕✙✣ ✴☞✑✓✏✛✕✎✮ ➆✤✙✵✗✙✱ ➌➌②✲➍➌➎➍❈❈✚ ❈➏➐➍✮✫ ➑④ ➒➓➔➓➣↔ ⑤↕♠♦♦❧❶✐❺ ❣♠♠ ❽♣⑧❸ ❦❣❣❢❡❣❧♠❡ ❸❦♦ ❶❢❢❡ ⑦❧❹❢❡ ❣♠ ❣❸❢ ⑩❦⑧❣ ❣❸❦❣ ♠❡ ❽❦❡ ♠⑧⑧❦♦❧♠❡♦ ➙♥❦❣❧❢❡❣♦ ❧❡ ♦❸♠⑧❻ ❽❦ ❸❦❹❢ ❦ ❡♠❥❽❦✐ ❶✐♠♠❷ ♥❥❢♦♦♣❥❢➛④ ④④④❣❸❧♦ ❸❦♦ ✐❢❷ ❣♠ ❦ ❣❢❡❷❢❡⑧ ❣♠ ❷❧♦❽❧♦♦ ❣❸❢ ❶✐♠♠❷ ♥❥❢♦♦♣❥❢ ❦♦ ❦ ❸❢✐♥⑩♣✐ ♦❧⑦❡

❢❹❢❡ ➜❸❢❡ ❧❣ ❧♦ ✐♠➜➝❦ ⑩❦❣❦✐ ❢❥❥♠❥❺ ♠❡ ♦♠❽❢ ♠⑧⑧❦♦❧♠❡♦④ ➞♠❥❢ ❸❢✐♥⑩♣✐ ❣❸❦❡ ❣❸❢ ✐❢❹❢✐ ♠⑩ ❣❸❢ ❶✐♠♠❷ ♥❥❢♦♦♣❥❢❺ ❧♦ ❣❸❢ ❷❧❥❢⑧❣❧♠❡ ♠⑩ ❧❣♦ ♦➜❧❡⑦➝❦ ⑩❦✐✐❧❡⑦ ❶✐♠♠❷ ♥❥❢♦♦♣❥❢❺ ❦ ❥❧♦❧❡⑦ ♥♣✐♦❢ ❥❦❣❢❺ ❦❥❢ ❧❡ ❽♠♦❣ ⑧❦♦❢♦ ❦❡ ♣❥⑦❢❡❣ ❧❡❷❧⑧❦❣❧♠❡ ♠⑩ ❣❸❢ ❡❢❢❷ ⑩♠❥ ❶✐♠♠❷④➂ ✩➄✗✗✪✒✗✙✚ ✗✛ ✕✎② ✯✘✘✕✎✑ ☞✧ ➆✤✙✵✗✙✱ ❈➌❈✚ ➍✲➏➎➍➏➌✚ ❈➏➐❝✮✫ ➟➠ ➡➢➤➥➦➧➢➨➩➫➭➯➲➳ ➦➢➭➵➸➨➯➩➦➺➳➥➤ ✯✖ ✕✙✛★✙✏✍✑ ☞✎✣✕✎☞✘ ✕ ✒✏✣✙☞✑✖✛✕✛✏✌✤✑

✘✱☞✰✍✑ ✣☞✰✏✥ ✘✍✎✚ ✧☞✎✱✕✣★✌ ✍✙✕✰✎✏✌ ✌✏ ❜❝ ✴✵✰✰ ✘✱☞✰✍✑✑✕✎✮ ✯ ✜★✥ ✘✍✑ ☞✎✣✕✎☞✘ ✕✖ ☞✘✌☞✛✏✌✤✑ ✘✱☞✰✍✑ ✣☞✰✏✘✍✎✚ ✥❝ ✴✵✰✰✥ ✗✑ ◆❞✷ ✩❡❢❣ ❤✐❣❥❦❣❧♠❡ ♥❥❢♦♦♣❥❢✫ ✰✏✕✛✛ ✧☞✎✱✕✣★✌ ✍✙✕✰✎✏✌ ✭✗ ✕ ✜★✙✓✍✎✱✍✭✕✮ ➻✁ ➼❃✆✡❀✝✼❃▼❏❃❂ ✄✝✄✼✄✠➽ ➆✖✍✰☞✑ ✎✗✒✗✛❆✑★✵ ✸✬✘ ✑✖✢✭✕ ✩✕✖ ✕✌✛✤✍✎✏✑ ✗✛✏☞✎✢✵✏✕ ✵✱✕✌✙✕✘ ✏✑✰✗✙✗✛✎✗✘✫② ✕ ✪✑✬✌✌✗✘❆ ✌✗✙✏✘✵❆ ✜★✙✰✗✘✱✥ ✘✱✏✑★✵ ✰✏✕✛✛ ✪✑✬✌✌✗✘❆ ✌☞✙☞✘✍✙✏✕ ✍✙✕✰✎✍✑ ✪✑✬✌✌✗✘❆ ✓✤✰✓✕

✛✗✎✸✗✑P✛✰★✘✱✒✗✖ ✜✗✖✗✛✮ ✁ ❊✞❃✼❯❁❃❂ ✯ ✒✏✓☞✓✗✙✧❇✖✏✢✈✕✘✕✗✙☞✭ ✰✗✛✕✭☞✎✏✖✰✤✑ ✰✏✕✛✛ ✎✕✌✛✍✛ ✕✪✏✣✢✖✏✑ ✕✎✕✌✤✎ ✌✏✮ ✯ ✰✏☞✌✕✙✣✏✍✎✏✑ ✧✤✘✌✪✏✢ ✪✑✬✌✥ ✌✗✘✚ ✪✑✬✌✌✗✘ ✕ ✌✕✛✗✌☞✎✕✰✏✘☞✌✙✕ ✕✣☞✛✛ ✜✍✎✕✑✖ ✕ ✰✏☞✌✕✙✣✏✤✰✭✕✘ ★✑ ✕ ✓✗✙✏✧★✙✏✍✘ ✏✑✮ ➾✕✜✗✕✛② q➚✐❣❸♠♣⑦❸ ❣❸❧♦ ❧♦ ❦ ❣❧❽❢➪❸♠❡♠❥❢❷ ⑧♠❡⑧❢♥❣❺ ❥❢⑧❢❡❣ ❷❦❣❦ ❷♠ ❡♠❣ ❤❡❷ ❢❹❧❷❢❡⑧❢ ♠⑩ ❣❸❧♦ ♥❸❢❡♠❽❢❡♠❡④ ➞❢❣❦❶♠✐❧⑧ ❦⑧❧❷♠♦❧♦ ❧♦ ❦ ♦❧⑦❡ ♠⑩ ♣❡❷❢❥✐❧❡⑦ ✐❦⑧❻ ♠⑩

❦❷❢⑨♣❦❣❢ ♠➁⑦❢❡ ❷❢✐❧❹❢❥ ♠❥ ⑧♠❡♦♣❽♥❣❧♠❡ ❦❡❷ ♦❸♠♣✐❷ ❶❢ ❣❥❢❦❣❢❷ ➜❧❣❸ ❽♠➪ ❥❢ ❦⑦⑦❥❢♦♦❧❹❢ ❥❢♦♣♦⑧❧❣❦❣❧♠❡❺ ❡♠❣ ❢➁♠⑦❢❡♠♣♦ ❶❧⑧❦❥❶♠❡❦❣❢➂ ✩➶☞✒✘ ✷✮ ✷✙✱☞✙② ✴✗✰☞✙✙✒✕✵✏✪ ➆✒☞✪✌✚ ➌✳✳➐✫✮ ✹✁ ✂❙❁✟✆✻✠❃ ❃✼✄✽✝✄✻✼❂❁✄✝ ➹✓✏☞✏✣ ✧✗✎✑✖✕✭✕✣✤✎✍✑ ✩✗✘✌✗✧✕✎✏✘✚ ✭✗✛✕✥✗✘✣☞✙➘✘✫✮ ÐÑ ➴➷➬➮➴➱➷✃❐ ❒❮✃➮✃✃❰Ï ➎➇➇➇➏ ➊ ➎➄➐➅➄➁➂➁ ➁➑➒➓➔ ✁ ✂✄☎ ✆ ✝✞✟✠✡✝✠☛☞✌✍ ✎✠✝✠✟ ✏✑✠ ✍✠✒✟✏✓✞✔ ✕✝✞✟✎✞✌✖✑ ✑✏✔✒✗ ✟✏✡✡✘✠✙✒✖✟☞✚✍☞✘✠ ✛✍✠✒✒✜

✞✌✙✝✠✓✢ ✠✎ ✠✡✝✠☛☞✌✍ ✣✠✑✒✏✗ ✟✏✑ ✤✥✓✦✡☞✌✠✙✝✖✌✎✒✞✌✖ ✍✌ ✡✖✤✖✒✧ ★✞✤☞✔✢ ✩✟☞✝✠✡ ✠ ✑✍✗ ✝☞✡✒✩ ✖✌✖✛✞✔✢ ✦✒☞✔ ✍✓✖✔ ✓✢✠✑✏✟✍ ✌✎✪✝✫☛✛✞✔✢ ✠ ✓✠✌✎✒✟✏✍✔✒✖✌✎✒✍✔☞✡✍✌ ✝✞✟✎✞✌✬ ✾✧ ✭✁ ✮✯✰ ✱✲✳✴✵✶✷✸✹✲✺ ✻✡✒✠✡☞✼✠✔ ✼✖✑✪✝✖✒✑✖✎✍✑✽ ✠✎ ✠✔✒✍✼✠✑✒✖✟✍☞✡✍✌ ✝✞☛✖✡✖✛ ✤✠✒✞✑✏✔✢✌☞✓✠ ✾✌✪✑✑✖✔✽ ✍✡✡✖✒✝✖ ✠ ✛☞✟ ✖✡✖✝✖ ✌✿✡✢✏✌ ☞✡✗ ✡✠✚✏✒✏✒ ✌✿✡✢✏✌✼✏☛✍✑✧ ❀✪✝✖✒✑✖✎✛✞✔✢❁ ✖✔☛✏✒✏❂✍✔ ✣✖✡✗ ✌✎✠✼✠☛✦✡☞✌ ✞✌✙✝✠✓✢ ✼✠✑✒✖✟✍☞✡✍✌

✒✟✠✔✌✎✡✏✑☞✾✍✩✧ ❃❄ ❅ ❆❇❈❉❊❊❆❋❍■❏ ❏❆❉❑▲ ▼■◆❍❏❋❍ ❖✁ P◗❘❙❚✷✴❯❱❲ ✳❳◗✹✸ ❨✌✪✑✑✖✔✫ ✌✎✪✝✖✒✍ ✚✖✟✣✿✎✍✩✽ ☛✖ ✠ ✑✏✛✚✖✔✎☞✾✍✩✌ ✛✖✗ ✾✤✠✔✍✎✛✦✌✏✑ ✛✖✓✣✖✡✖✡✫ ☞✟✠✛✡☞✌✒ ✼✍✎✒✏✌✥✒✠✔✠✑ ✠ ✟✖✔✗ ☛✖✡✑✖✎✞✌✟✖ ☞✡✡✩ ✣✏✡✢✠☛✞✑ ✌✎☞✛☞✟✠✧ ❩✁ ✂❚✸◗❘❙❚✷✴❯❱❲ ✳❳◗✹✸ ✆ ✝✞✟ ✾✌✠✑ ✠ ✡✖✓✣✏✔✒✏✌✠✼✼✽ ✝✍✒☞✡✍✌ ✌✎✖✟✝✖✑✖✒ ✡☞✒✘✠ ✖✡✧ ❨✌✪✑✑✖✔✫ ✝✞✔☞✌ ✝✍✌✌✎✠☞✟✠✛✡☞✌ ✛✍✠✒✒ ✠ ❨❬ ✾✌✪✑✗ ✑✖✔✽ ✠ ✎✌✍✓✖✟✍ ✝✞✟☞✟✠✛✡☞✌ ✟✏✛✡✍✑ ✕✒❭☛✫✽ ✛☞✘✽

✝✖✌✖✽ ❪❫ ✛✦✾✏✌✠✜❁ ✌✒✠✓✔☞✡✩ ✝✞✟✽ ✾✏✔✓✖✌✒✍✏✧ ❴✏✑✏✎✩☛✩ ✡✞✓✎✞✌✗ ✌✎☞✛ ✕✛✖✒✠✼✏✡✍✑✦✌ ✠✾✍☛✩✎✍✌ ✑✏✛✚✖✔✎☞✾✍✩✜✧ ❵✞✟✠✡✝✠✗ ☛☞✌ ✠✑✒✍✝☞✾✍✩❁ ✤✍✚✖✟✑✏✠✓✦✡✠✼✍✡✍✒☞✌ ✕❛❫❨✜✧ ❩✁❖✁ ❜ ✱❚✸◗❘❙❚✷✴❯✹✲✺✳ ❘✲✸❝◗✸❚❝✲✷❞❡✳✲ ❝❚❢✸✹✲✺ ✵❣ ✳✴❢✸❢✳✴❢✲❤ ✠✧ ✐✟✖✑✠✚✍✡✡☞✟✍✌ ✌✚✤✍✔✾✒✖✟✖✑ ✖✡✡✠✎✦✡✔✠✑ ✠ ✌✤✏✾✑✑✠✡ ✪✌✌✎✖✣❭✓✓✫ ✌✒✍✛✦✡✦✌✏✑ ✑✪✝✖✒✑✖✎✒✞✼✖✔✧ ✆ ✣✏✑✏✎✩☛✩ ✤✍✚✏❂✞✛✍✠ ✞✌ ✠✾✍☛✩✎✍✌ ✛✍✠✒✒ ✠✎ ✪✌✎✗ ✌✎✖✌ ✑✠✚✍✡✡☞✟✍✌

✕✑✠✚✍✡✡☞✟✍✌ ✒✞✟✜ ✑✍✔✢✥✡✍✑✽ ✠ ✌✎✖✟✝✖✗ ✎✖✒ ✡✖✓✔✠✓✢✏✼✼ ✑✖✟✖✌✎✒✛✖✒✌✎✖✒❦ ✞✟✚☞✡✢☞✘✠ ✝✞✟✗ ✟✖✡ ✒✖✡✍✑ ✛✖✓✧ ❧ ✆ ✝☞✡✒✏✎☞✌ ✔✠✓✢✌☞✓✠ ✠✑✑✏✟✠✽ ✤✏✓✢ ✛✞✓ ✠ ✔✏✟✛☞✡✍✌ ✝✞✟✒✞✟✣✏✓✠✒ ✌✖✛ ✡✖✔✔✖ ✑✞✚✖✌ ✑✍✒✪✡✗ ✒✖✔✍ ✠ ✟✖✔☛✖✡✑✖✎✞✌✟✖ ☞✡✡✩ ✒✖✟✖✒♠ ❧ ✆ ✑✠✚✍✡✡☞✟✍✌ ✞✌ ✝✖✔✦✡✠ ✑✠✚✠✾✍✒☞✌ ✔✪✝✖✑✖☛✞✌✖ ✛✍✠✒✒ ✠ ✟✖✔☛✖✡✑✖✎✞✌✟✖ ☞✡✡✩ ✑✖✟✍✔✓✫ ✝✞✟✒✞✟✣✏✗ ✓✠✒ ✔✖✛ ✑✞✚✖✌ ✑✍✒✪✡✒✖✔✍ ✠ ✝✖✔✠ ✾✠✝✠✒♠ ❧ ✆ ☛✖✑✏✛✚✖✔✎☞✡✒ ✌✤✏✾✑

✛☞✟ ✠✎ ✍✟✟✖✝✖✟✎✍✼✍✗ ✡✍✌ ✌✤✏✾✑ ✣✖✡✞ ✚✟✏✓✟✖☛✍☞✡✽ ✤✠ ✠ ✑✖✎✖✡✞✌ ✑✞✌✍✑✽ ✝✠✓✢ ✍✔✠☛✖✑✝☞✒✧ ♥✁ ✄❝❝❚♦❚❝✴✲♣✲❱✲✳ ✳❳◗✹✸ ✆ ✌✎✖✟✝✖✎✖✒ ✔✖✛ ✑✞✚✖✌ ✣✖✔✔✒✠✟✒✠✔✍ ✠ ✌✎✍✌✎✒✏✡✞✌ ✔✢✏✛☞✌✒✧ ✆ ✌✎✍✌✎✒✏✡✞✌ ✞✌ ☛✍✠✌✎✒✏✡✞✌ ✔✢✏✛☞✌ ✎✦✤✠✔✽ ✠ ✚✦✡✎✦✌✔✢✏✗ ✛☞✌ ✼✖✌✎❦✑❭✡✽ ✤✠✓✢✏✛☞✔✢✏✌ ✝✞✟✔✢✏✛☞✌✛✞✟✫✝✖✡ ✕qq✜ ✔✖✛ ☛✖✒✖✑✒☞✡✤✠✒✩✧ r✪✼✼✌✎✪✟✪✌ ✌✎✖✟✝✍✽ ✌✎✖✟✝✟✖✔☛✌✎✖✟✍ ✑☞✗ ✟✏✌✏☛☞✌✏✑♠ ✠✎ ☞✡✡✠✚✏✒ ✑✖✎✖✡✞✌ ✛✖✡✡✖✒✒ ✍✌

✤✠✡☞✡✤✏✎ ✝✖✎✖✒✧ s❄ ❅ t❊❉❊❇✉❍■✈✇ ❏❆❉❑▲ ①❇✈❇❍ ② ② ② ② ② ② ② ③✟✠☛✢✾✠✟☛✍✠ ④✿✡✢✏✌ ✠✟✟✤✢✒✤✛✍☞✑ ④✿✡✢✏✌ ✤✍✚✏✒✖✔✎✍✩ r✪✼✼✌✎✪✟✪✌ ✌✎✖✟✝✑☞✟✏✌✏☛☞✌ ④☞✚✠☛✒✽ ✤✍☛✖✓✽ ✔✢✍✟✑✏✌ ✼✫✟ ⑤✖✡✖✔✒✫✌✖✔ ✛✖✓✔✢✿✡✒✙✔✍✔✾✌ ✑✠✚✍✡✡☞✟✍✌ ✒✖✡✫☛✞✌ ❀✠✟☛✍✏✚✦✡✛✏✔☞✡✍✌ ✖✡✞✓✒✖✡✖✔✌✞✓ ⑥❄ ❅◆ ❍❏⑦❈❍❋ ⑧ ❊❇t❇❊▼⑨◆❍✇❏ ▲■❊❉❏❉✉■❏ ❀✏✛✚✡✖❂✽ ✑✞✒ ✡✞✚✞✌✼✖✔ ✎✠✘✡✩ ✑✠✌✎✑☞☛ ✛✖✾✤✠✔✍✎✛✦✌✧ ❪✢✦✡✡✠☛☞✌✏✌ ✕✤✖✡✢✍✽ ✛✠✘☛ ✌✎✍✌✎✒✞✛☞✌✜ ✟✖✠✑✾✍✩✽

⑩❬❛✽ ⑩❬❴ ✑✍✠✡✠✑✦✡☞✌☞✝✠✡ ✘☞✟✧ ✆✎ ✍✌✞✛✍✠✗✟✖✚✖✟✣✿✎✍✩✌ ✑☞✟✏✌✏✗ ☛☞✌ ✕✣✫✜ ✾✞✡✌✎✖✟✝✖✍ ✠ ✌✎✥✝✽ ✒❭☛✫✑✽ ✝☞✎✍✎✏✛✽ ❪❫ ✒✟✠✑✒✦✌✧ ❶✧ ❫✌✞✛✍✠ ✠✡✠✒✒ ✠✔✠✖✟✏✼ ✛✖✒✠✼✏✡✍✎✛✦✌✽ ✌✖✘✒ ✛❦✑✪☛✞✌✍ ✎✠✝✠✟✟✠✡✧ ❀☞✟✏✌✏☛☞✌✙✌✖✘✒✤✠✡☞✡ ✕✔✖✑✟✩✎✍✌✜ ❷ ✟✖☛✦✑✒✥✝ ✌✒✟✖✌✌✎✧ ❸✧ q✖✚✖✟✣✿✎✍✩ ✠✡✠✒✒ ✟✖✠✑✒✥✝ ✌✎✠✼✠☛ ✓✢✪✑✪✑ ✑✞✚✎✫☛✞✌✖ ✕✏❂✍✓✞✔ ✞✌ ✔✍✒✟✏✓✞✔✜✧ ❹✖✦✑✏✾✍✒✠ ❺ ✖✔☛✏✒✤✖✡✌✖✘✒ ✍✔✒✖✟✗ ✠✑✾✍✩✑✽ ✖✔✎✍✛✖✑ ✌✒✼✧

✠✑✒✍✝☞✾✍✩✘✠✧ ❀☞✟✏✌✏☛☞✌✙✌✖✘✒✤✠✗ ✡☞✡ ✕✠✚✏✚✒✩✎✍✌ ✞✌ ✔✖✑✟✩✎✍✌✜ ❷ ✏❂✍☛✠✒✥✝ ✌✒✟✖✌✌✎✧ ❻❄ ❽❾❿❇❏❿❍❾❋✈❍❏ ❈➀❑❉❏❋ ▲■❊❉❏❉✉■❏ ✼✧ ✆ ✚✏✌✎✒✑✠✚✍✡✡☞✟✍✌ ✒✖✟❭✡✖✒ ✖✡✡✖✔☞✡✡✩✼✼✽ ✌✚✤✍✔✾✒✖✟✖✑ ✎☞✟✝✠ ✛✠✟✠☛✔✠✑✧ ❥✡✫✌✎✪✟ ✚✠✔✓☞✌✙✑✠✚✍✡✡☞✟✍✌ ✌✒✠✗ ✌✍✌✽ ✛✠✘☛ ✠ ✑✠✚✍✡✡☞✟✍✌ ☞✓✢ ✑✍✔✢✥✡✍✑✧ ➁➂➃➄➁➅➂➆➇ ➈➉➆➄➆➆➊➋ ② ✆ ✌✚✡✠✔✾✤✔✍✾✦✌ ✟✖☛✍✌✎✒✟✍✼✿✾✍✩ ✠ ✑✏✛✚✖✔✎☞✾✍✩✌ ✝✞☛✫✗ ✛✖✾✤✠✔✍✎✛✦✌ ✟✞✌✎✘✖✡✖✔✌✞✓✖✧ ➌➍ óìììô ï

óéõêéæçæ æö÷øù ✁✂✄✄☎✆✝✝ ✞✟✠✠✡☛☛✡✄ ✟✄✟☞✌✠ ✄✍☛✎✂✄ ✏✑✒✟☞✏✟☎✓✌✠✎✟✏✔ ✏✟☛ ✕✡✖ ✗✆ ✓✘✙✂✄✆ ✌✖☎✌✏✟✠✎ ✆ ✚✛✜✂✢✛✡✖✆ ✌✄ ✆☎ ✛✄✌✓✛✆✔ ✖✟✜✟✖✞✍☎✛✣✖✆✤✥ ✦✜✛☞✚✟☛✛✘✓ ✄✌✖✧☛✌✄✟ ✝✆✏☞✟✖✛✡☛✛✄ ☞✖✆✠✄☎☛✂✏✡✙✛✣✚✂☎ ✒✟✔ ☎✟☞ ✗✝✌☛★✣✖✆✩ ☞✂✢✛✠✂✏ ✄☞✝✥ ✕✘☞ ✆ ✄☎✛✄☎☞✌✓✡✄ ✏✟✖✛✠✪✌✄✝✟✤✫ ✬✭✮✬✯✰✱✲✩ ✰✱✳ ✏✛✆☛✆✏✘☛✡✄✆✥ ✴✴✵ ✶ ✷✸✹✺✻ ✼✽✾✿❀❁❂✽✷✾ ✦☛✄❃✄✂✖✝✆✠ ✏☛✛✠✛✏✆✛ ❄✛✆✪✠✣☎✛✄❅ ❆ ☛✟✪☞✑✝✝ ❄✛✆✪✠✂✄☎☞✛✏✘✄ ✄✟✪❇☞✄✌✪ ✙✄✆✏ ✏✌✄❃✝✝✩

✆ ✏✟☎✟☛✌✄ ✓✟✪✏✟☎❄✌✄✟ ✘☞✡✠ ✡☛☛✚✆☞ ✖✟✠❄✟☛✏✟☎✌✄✧✠✏✖✟✥ ❈✄✑✏✏✟✠❃ ✁✝✪✩ ✚✟✓✆☞✂✏✖✛☞ ✗✆ ❉❊❋ ❍■❋❏ ✓✛✆☞☞ ✙✄✆✏ ✏✌✄❃✠ ✖✟✆✪✡☛✤ ❈✄✑✏✏✟✠❃ ❈❑▲ ✗▼◆❖ ✁P✱✙✓✤ ❈✄✑✏✏✟✠❃ ✜✘☛✓✂✠✆☛✛✄ ✏✆✜✛☛☛✡✖✛✄ ✌✏✠✎✂✓✡✄ ✗▲❈◗▲✤✫ ❘◆▼❙ ✁✪✓✓ ❈✄✑✏✏✟✠❃ ❈✱ ✗❚◆❯ ❱✯✓✛✠✤ ❈✄✑✏✏✟✠❃ ✏✟✒✟✖☞ ✗✒✌✠✡✄✤ ✱P ✄☎✆☞✘✖✡✙✛✣ ✗✬❑✱P✤❲ ✠✂✖✔ ✓✡☛✛✄✆✠ ❳❘❨ ✦✓✟☛✏✟❄❃ ☞✟☛✕✟✄ ✜✟✖✛✞✌✖✛✡✄ ✌✖✟☛☛✟✠✡☛☛✡✄ ✗❩▲✮✤❲ ❬❭❭◆▼❚❭❭ ❄✎✠✥✄✟✙✯✙✓❘ ✴❪✵ ✶ ✸✾❫❴❫✹❂❴✷

❵✷ ✾ ✷❵❛❜❫❵✷❝ ✻❞❂❞❫❵✷ ✻❡❂❡❢❢ ❞❫❢❞❫❢ ✽✼❣ ❡✷✷❂❞❤❜✿✿❵✷❞ ✐❥❦❧♠♥♦♣♣qr st♠♦✉ ✈✇♠❦♦♣①❦②③ s④✉ ⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩❶❷⑩❸❹❺❻ ❽❾❿ ❿➀➁ ⑤⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩❶❷⑩❸❹❺❻ ➂❾❽ ➁➀❿ ➃❹❺➄➅⑧ ❷⑩❸❹❺❻ ❽❾➆ ❽➀➆ ⑦⑧➄➇➈➅➉⑧ ❷⑩❸❹❺❻ ❾➆ ➀➊ ❩✖✆✘✓✡✄ ✚✆☛✡☛✂☎✡✄ ✟✄✟☞✌✠ ❘➋❨ ✚✟☛✎✄☎❇✠✛✩ ❳✩❘❨ ✦✮✩ ➋❖✩❘❨ ✏✣✖✚✡☎✛✩ ✟✝✝❃☛ ❈➌✬ ❘❭❨✩ ➍➎➏➐➎➑ ➒➓➔ ✄☎✟✜✄☎✛✄ ▼❬❨ ✗➣✬❆✤✥ ↔↕❊➙➛➜➝ ➞➞➟ ➠➡➢➤↕➡❏ ➥➦➧ ↔↕➨❊➩➨➫ ➭➜➙➜↕➨➢ ❍❊↕➯➜➝ ➨➙ ❍➝➙➡➲❍❋❍ ➡➳ ➩➨➙➨➭➜➩➜➙➵ ➡➳ ❍➲➜➤❋➸➤

❋➙➺❊↕❋➜❍➧ ➻➼➙➫ ➠➨↕➝ ➥➞➟ ➽❊➛➡↕➨ ➥➾➟ ➚➨❍❍ ➠➼➟ ➜❍➧ ➠➨↕➝➪❍ ↔➜➶➵➹➡➡➛ ➡➳ ➾❊↕➭➜↕➝➧ ➘➙ ➜➧ ➚■❋➢➨➜➢➲■❋➨➟ ➚➴➫ ➷❋➲➲❋➙➤➡➵➵ ➦❋➢➢❋➨➩❍ ➬ ➦❋➢➛❋➙❍➮ ➱✃❐❐➫➱❒❒❮➱❰Ï✥✤ ✴Ð✵ ✶ Ñ❵❛❂❵✷❞✷ ✷✸✹✺✻ ✻❞❂❞❫❵✷❞ ➓Ò ❆ ✚✟☛✎☎✟☞ ✞✟☛✓✌✖✌✄✟ ✗✝✟☛✄❃ ✒✆✪✎ ✏✧☛✄❃ ✒✌✖☎✌✄✩ ✏✟✖✛✠✔ ✪✌✄✛✯✄☎❇✒✝✟☞✟✪✄✌✪✟✏✩ ✒✌✖✒✟✄☎☞✟✄✌✪ ✠✆✪✎✄✡✪✆✩ ✓✛✣☞✆ ✒✌✖☎✛✏Ó✤ ✌✄ ✆ ✒✌✖☎✌✄ ✓✟✪✄☎✧✠☞✟☞✌✄✟✥ ñò Ô✥ ❩✘❄✆☞✛ ✡☛☛✆✜✂☞ ✞✟☛✓✌✖✌✄✟✩ ✓✟✪✚✆☞✡✖✂☎✡✄✆

✗Õ↕➜➲➡↕➵ ➨➙ ↕➜➤➡↕Ö✤✥ ×✝✟✖ ❑✡☛✆✄☎✂☛ ✏✌✖❄✌✄✟✏✖✟✩ ✛✠✪✟✖✟✏✖✟ ✳✡✕❄✆☛✂✓ ✛✠✪✟✖✖✟ ✖✟✆✪✡☛ ➌✟✓ ✖✟✆✪✡☛ ✛✠✪✟✖✟✏✖✟ ➒Ò ❈✌☛✂✏ ✓✟✪✚✆☞✡✖✂☎✡✄✆ ✗✄☎✑✒✟☞✛ ✜✟✖✞✍☎✛✣ ✌✄ ✂✢✛✪✟✠✛✔ ☎✡✙✛✣ ✞✟✠✠☞✆✖☞✡✄✆✩ ✞✂✏✂☎✡✄✆✩ ✆ ✏✛✒✡☛☞✣ ✂✏ ✓✟✪✄☎✧✠☞✟✔ ☞✌✄✟✩ ✏✟☎✟☛✌✄✟✤✥ ❆☎ ✂✏✂☞ ✏✟☛☛ ✏✟☎✟☛✠✛✩ ✠✟✓ ✆ ✄✚✂✙✏✂☞❅ ØÒ ✦☛✄❃ ☛✌✜✌✄✟✏✫ ✆ ✝✟☞✟✪ ✓✟✪✞✟☛✟☛❃ ✞✟✏☞✟☞✌✄✟✩ ✟☛✚✟☛✎✟☎✌✔ ✄✟✩ ✓✆✕❄ ❆Ù❈✲ ✟☛✕✡✖✡✄ ✗☛✡✄❄ ✖✑✒✛❄✟✠ ✆☛✡✝✝✩

✝❃✒✟✝✝✟✠ ✆✠✟✄☎☞✟☎✛✂☛✣✪✛✆✩ ✂✢✛✂☛✣✪✛✆✤✩ ✠✂✖✓✡☛✛✄ ✚❃✓✌✖✄✌✏☛✟☞ ✝✛☎✔ ☞✂✄❇☞✡✄✆✩ ✚✛✜✂☞✟✖✓✛✆ ✓✟✪✄☎✧✠☞✟☞✌✄✟✥ ✳✂☛✎✆✓✆☞✂✄ ✌✖☞✌✔ ✏✟☛✌✄✫ ✓✛✠❄✟✠ ▼❭◆▼❘✥ ✜✟✖✙✝✟✠ ✒✛☎✄✪✡☛✆☞✂✏ ✄☎✧✏✄✌✪✟✄✟✏✥ Ú Û Ü☞✕✡✖✚✆☞✣✩ ✄☎✆✝✆❄ ☛✌✪✘☞✆✏ Ý ✳✧✪✪ ✆☎ ✟☞✛✂☛✣✪✛✡☞✣☛✫ ✓✛✠✛✓✡☛✛✄☞✣☛ ✆☎ ✆✪✖✟✄☎✔ ✄☎❇✒ ☞✟✖✡✜✛✡✛✪ ✗✛✠☞✘✝✡☛✡✄✩ ☛✌☛✟✪✟☎☞✟☞✌✄✤ ☞✟✖✕✟❄✥ Ý ✁✆ ✆ ✠✟✒✌☞ ✓✟✪ ☞✘❄✕✆ ✓✂✠❄✆✠✛✫ ✄☎✆✝✆❄ ✆ ☛✌✪✍☞ ✗❅✤ Þ Û Ù✟✞✍✒✡✄✂✄

☛✌☛✟✪✟☎☞✟☞✌✄ Ý ✰✌✪ ✕✣ ✱P ✄☎✆☞✘✖✡✙✛✣ ✟✄✟☞✌✠ ✛✄ ✡☛☞✆☛✡✝✆✠ ✄☎✧✏✔ ✄✌✪✟✄ ✆ ☛✌✪☎✌✄ ☞✡✓✂✪✆☞✡✄✆ ✌✄ ✓✂✠✛☞✂✖✂☎✡✄✆❲ ✄✟✪❇☞✛ ✆ ✓✟☞✆✝✂☛✛✏✘✄ ✆✙✛❄✣☎✛✄ ✏✂✓✜✟✠☎✡☛✡✄✡☞✥ ß Û à✆✖❄✛✂✗✜✘☛✓✂✠✡☛✛✄✤ ☞✡✓✂✪✆☞✡✄ ✰✛☞ ✆❄✕✘✠✏Ó Õ❑✂☛✘✓✟✠☞Ö ✗❅✤ ✁✂✪✎✆✠ ✆❄✕✘✏Ó ❆ ✏✆☞✌☞✟✖✟✠ ✏✟✖✟✄☎☞✧☛ ☞✑✖☞✌✠❃ ✞✂☛✎✆✔ ❄✌✏✡✖✆✓☛✡✄ ✞✂✖❄❇☞✂☞☞✆✠ ✆✖✡✠✎✂✄ ✆ ✙✄❃✚✂✄✄☎✆☛ ✌✄ ✟✪✎✟✔ ✠✟✄✟✠ ✆✖✡✠✎✂✄ ✆ ✏✟✖✟✄☎☞✓✟☞✄☎✟☞☞✟☛✫ ✖✑✒✛❄✩ ✒✆✄☞✆✪✩ ✜✟✔

✖✛✞✌✖✛✡✄ ✛✒✥ ✄☎✟✖✟☛✌✏ ✄☎✧✏✄✌✪✟✄❅ ✁✂✒✡ ✆❄✕✘✏Ó ▲✟✖✛✞✌✖✛✡✄ ✗✜☛✥ ✆✠☞✟✙✘✝✛☞✆☛✛✄✤ ☛✡☞✚✆✔ ☞✣✯☞✆✜✛✠☞✚✆☞✣ ✒✌✠✡✏✝✆✥ ✭✠☞✖✆✂✄✄✟✆☛✛✄ ✏✂☛☛✂✛❄ ☞✟✖✡✜✛✆ ✗✜✖✂✢✛✓✡☛✛✄ ☞✛✝✛✆✩ ❄✛✄☞✆☛✛✄ ✞✟✓✘✖✤ ☛✟✚✟☞✄✌✪✟✄✩ ✞❃☛✟✪ ✪✎✟✖✔ ✓✟✏✟✏✠✌☛✩ ✚✆ ✆ ✪✎✂✖✄ ✛✒✥ ✍☞ ✠✟✓ ✝✛☎☞✂✄❇☞✚✆☞✣✥ ❈✟✠☞✖✡☛✛✄ ✒✌✠✆ ✙✄✆✏ ☞✆✜✆✄☎☞✆☛✆☞✩ ✪✎✆✏✂✖☛✆☞ ✟✄✟☞✌✠ ✝✛☎☞✂✄❇☞✚✆☞✣❅ ✰✛☛✎✟✠ ✞✂☛✎✆❄✌✏✂☞Ó ✭✄✂☞✂✠✛✡✄ ✗✌✄ ✛❄✟✡☛✛✄ ✟✄✟☞✝✟✠ ✛✄✂✔

✂✠✏✂☞✛✏✘✄✤ ✞✂☛✎✆❄✌✏✂☞✥ ✳✛☎✛✂☛✣✪✛✡✄ ✄✣✂☛❄✆☞ ✓✛✠❄✟✠✔ ✚✂☛ ✖✟✠❄✟☛✏✟☎✌✄✖✟ ✡☛☛✩ ✏✟☎❄✟☞✝✟✠ ❙ ❱ ✄✣ ✒✆✪✎ ✮✛✠✪✟✖ ☛✆✏☞✡☞✩ ❄✟ ✡☛☞✆☛✡✝✆✠ ✟✠✠✌☛ ☛✌✠✎✟✪✟✄✟✠ ☞✑✝✝ ✏✟☛☛ ✗❙❭ ✓❱✯✏✪❅✤✩ ➋ ✟✪✎✄✌✪ ✏✖✛✄☎☞✆☛☛✂✛❄ á â ▼ ❱ ✛✠☞✖✆✒✆✄☎✏✘☛✡✖✛✄ ✞✂☛✎✆❄✌✏✂☞ ✕✟☛✟✠☞❅ à✂☛☛✂✛❄ ✂☛❄✆☞✂✏ ▼✫▼ ✆✖✡✠✎✝✆✠ ✡☛☛❇☞✔ ✕✡✏ ✚✟☛✎✖✟ ✆ ✒✂☛✘✓✟✠☞ ✗☛❄✥ ✟☛❃✝✝✤✥ ❙➣ ✒✒☞ ✓✆✄✄☎✆ ✆❄✡✄✆✩ ✚✆ ✆ ✏✟✖✛✠✪✌✄ ❙❭❭❭ ✓❱ ✏✖✛✄☎☞✆☛☛✂✛❄ ✘☞✡✠ ✛✄

✛✠✄☞✆✝✛☛✥ ❆✏☞❇✒ ✒✌✖☎✌✄ ✟✄✟☞✌✠ ☞✑✝✝ ✟✪✎✄✌✪✠✎✛ ✒✌✖✖✟ ☛✟✚✟☞ ✄☎✧✏✄✌✪ ✗✓✟☛✟✪❇☞✌✄✩ ☞✖✆✠✄☎✞✍☎✛✣ ✟☛❃☞☞✛ ✒✌✖✓✛✠☞✆✩ ✏✟✖✟✄☎☞✖✟✆✏✙✛✣❅✤✥ ✳✳▲ ✌✄ ☞✖✂✓✝✂✙✛☞✆ ✄☎✘✄☎✜✟✠☎✛✣ ✕✆✒✆✄✂☛☞✩ ✚✆ ✆ ✝✟☞✟✪✟✠ ✕✟☛✟✠☞✏✟☎✠✟✏ ✆ ✙✂✆✪✘☛✂✜✆☞✚✛✆ ✕✟☛✟✛ ✗✖✟✠❄✄☎✟✖✛✠☞ ❯◆❬ ➣ ✒✌✖ ✘☞✡✠✤✥ ã Û ✲✟ä✠✛☞❇✒ ☞✟✖✡✜✛✆ ✯✲✖✂✪✂✏ ❈✌☛✂✏✫ ▼✥ ✜✖✟☛✂✆❄ ✌✄ ❙✥ ✄☎❇✒✏✂✠☞✖✆✏☞✛☛✛☞✡✄ ✠✑✒✟☛✌✄✟❲ ➋✥ ✆å✟✖☛✂✆❄ ✙✄✑✏✏✟✠☞✌✄✟ ✗☛✟✚✟☞❃✄✌✪

✄☎✟✖✛✠☞❅✤ æçèéæêçëì íîëéëëïð äÝÝÝå à äÚæÛÚ×Ø× ×çèéê ✁✂✄☎✆✝✄✞ ✟✠✡✡☛✟✂✄✆☞✌ ✍ ✎✌ ✌ ✏✎ ✌✑✌✂✞✠✒✓✌✔✔✕ ✖✄✒✗ ✘✕✙✚✕ ✌✝ ✌✂✄☎✆✝✄✞ ✄✒✗☛✡✛ ✜☛✡✢✑✣✌✗ ✌ ✟✌✗☛✟✠✑✌✖✄✒✠✟ ✣✌✗✢✞✢✤✌✑✥ ✄✒✠✗✡✆✏ ✣✌✛ ✗✢✞✡✌ ✒☛✖ ✤✢✑✗✠✝✆ ✣✄✏✠✗☛✒✝✄✆ ✑☛✣☛✗ ✌ ✟✦✤☛✗✟☛✝✛ ✖✧✒✓★ ✍ ✩✆☎☞✌ ✪✑☎★ ☛✑✫✔✔✬ ✭ ✄✑✑☛✗✤☛ ✮✌✛✔✄✟✌✡✔✠✒✢✗ ✏✆✗✑✢✞✛ ✞✌✑✕ ✣✌ ✌ ☎☛✯✂✄✗ ✰ ✱ ✖✲✳✴✵★ ✶✧✏✑☛✗✷ ✸✕✹ ✺ ✗✞✟✻ ✺ ✔✢✝✄✞ ☎☛✯✂✄✗ ✼ ✖✲✳ ✮✌✎✽✾✿ ✌ ✣✄✢✒✓ ✜☛✑✧✗ ✏✆✗✠✑✛ ☞✌★ ❀✌✞✞✌✒✕

❁✭✙ ✖✲✳✴✟✻ ✔✠✑❂✞✠✟✔✌✒ ✭ ❁✸✭✙✸ ✖✲✳✴ ✟✻ ✄✞ ✞✝❃✟✞✧✻☛✞ ✑☛✣☛✗✕ ✌✖✄ ✒✌✻✓ ✮✌✛✗☛✡✣☛✑✧✞✞☛✑ ✧✞ ✣✄✏☛✡✠✝✖✠✑✌✡✄✗✢✞✞✌✑ ☞✢✡✣✌✗★ ❄❅❆❇❅❈❉❊❋ ❅❍❅■❇❈ ❅❏❈❅❏❑❅❆▲▼▲❅❈ ❅❏❅◆❖❏❋❖P ◗ ✌☎✡☛✒☛✡✻ ✣✌✗✢✞✠✟✷ ✏✠✝✄✗❘✤ ✄✒✠✗✡✆✏✄✌ ✧✞ ✟✡✠✒✠✛ ✗✡✆✏✄✌✕ ✒✫ ✌ ✽✾ ✪◗✛❁✬✕ ☛✒✓✣☛ ✏❂✑✖✠✒✢✑✄✞ ✧✞ ✏☛✡✄✜✧✡✄✢✞ ✤✌✝✠☎✄✑✌✗✢✂✄✆ ✪◗✛✙✬★ ❙ ✌☎✡☛✒☛✡✻ ✣✌✗✢✞✠✟✷ ✞✝✄✞✝✗✧✖✢✞ ✧✡☛✑✑☛✒✢✑✑✢✞ ✪❚❯❱✬✕ ✩✁❯ ✖☛✻✒✫★ ✁ ✻✓✆✻✓✞✝☛✡☛✟ ✌✑✟✌✑✖✌✝✢✞✌

✌✝ ☛✗✄✠✑✆✻✄✢✗✆✑ ✧✞ ✌ ✔☛✗☛✻ ✢✑✑✌✏✠✗✢✗✆✑ ✜❃✻✻✕ ✏✑★ ✌☎✡☛✒✌✑✄✒ ✧✞ ✒✠✡✌☎✡☛✒✌✑✄✒ ✄✞ ✜✠✛ ✟✠✝✝✌ ✌ ✞✝❘✤ ✾❲ ✞✝❃✟✞✧✻✑☛✗✧✗ ✼✰ ✆✤✌✗✠✞✞✢✻ ✌☞✢✒✑✠✗✗❳ ✽✌➐➐ ❚✡✌✒✞✝✜➒✝✄✆ ✪✲➓❚✁✬ ✄✑✑★ ✌ ✔✢✝✄✞ ☎☛✯✂✄✗ ✟☛✝☛✑✧✞☛ ✞✠✛ ✡✢✒ ✌ ✏✑✌✝✖✌ ✟✌✑✂✄❂✖ ✂✣☛✑✢✑✆☎✣✌✗ ✧✞ ❘✻✓ ☞☛✑☛✒✗✫✞☛✒ ✂✞✦✟✟☛✒✣☛✗ ✼✰ ✻✦✡✂✞✦✟✕ ✣✄✏✠✗☛✒✝✄✆✕ ✖✄✠✟✌✡☎✄✢✑✄✞ ☎✄✞✝✜❂✒✟✂✄✆★ ➔✧✡✂❂✟✠✡ ✓☛✡✖☛✟☛✟ ☛✞☛✗✧✒ ✌ ✟✠✖✏☛✒✝✢✂✄✆✞ ✡☛✌✟✂✄✆✟ ✟✦✤☛✗✛

✟☛✝✖✧✒✓☛✟✧✒✗ ✪✟✌✗☛✟✠✑✌✖✄✒✠✟✕ ✟✠✡✗✄✟✠✞✝✗☛✡✠✄☎✠✟✬ ✣✄✏☛✡✻✑✄✟✧✖✄✌ ✻✓✌✟✠✡✄ ✼✰ ✠✞✖✠✗✄✂❂✞ ☎✄❂✡☛✞✄✞✕ ✻✑❂✛ ✟✆✝ ✄✒✗✠✑☛✡✌✒✂✄✌★ ➣✻✓☛✑✒✄ ✟☛✑✑ ✌ ✞✝☛✡✤☛✝☛✗ ✞✝✌✔✢✑✓✠✛ ✝✆ ✖☛✂✣✌✒✄✝✖❂✞✌✄✡✌ ✪✏✑★ ☎☛↔✗✡✆✝ ✗✌✡✗✌✑✖➒ ✦✔✑❘✗✫ ✠✑✛ ☎✌✗✠✟✬★ ↕➏ ➔✧✡✻✢✝✠✟ ➙✠✒✗✠✞ ✌ ✖☛✻✜☛✑☛✑✫ ➓✾➛ ✪✌✝ ✌✒✌☛✡✠✔ ✖☛✗✌✔✠✑✄✝✖❂✞ ✧✞ ✌✂✄☎✆✝✄✞ ✂✞✦✟✟☛✒✗✧✞☛ ✖✄✌✗✗✬★ ➔➜ ✄✞ ✄✒✜✠✡✖✌✗❘✤✕ ✌ ✤✧✒✢✞ ✾❲ ✞✌✗❂✡✌✗✄✠ ✌ ✞✝✦✤☛✗✄ ✏☛✡✜➒✝✄✆✡✌

✧✞ ✌ ✏☛✡✂✗✧✡✛ ✜✠✻✌✗✡✌ ❂✗✌✑✆ ✏✌✡✌✖✧✗☛✡★ ➝➏ ✎☛✖✠☎✄✒✌✖✄✟✌ ✩✁❯ ✧✞ ✲✶ ✖✠✒✄✗✠✡✠✝✢✞ ✌✑✌✏✤☛✗✫✷ ✂✞✦✟✟☛✒✫ ✩✁❯ ✌ ☎☛✟✠✖✏☛✒✝✢✂✄✆ ☞☛✑☛ ✑☛✣☛✗★ ✽➔❯ ✖✠✒✄✗✠✡✠✝✢✞✌ ✌ ✞✝✦✤☛✛ ✗☛✟ ✣✄☎✡✢✑✗✞✢✻✢✡✌ ✧✞ ✌ ✏✡☛✑✠✌☎✡✌ ❂✗✌✑✣✌✗ ✪✑☎★ ☛✑✫✔✔✬★ ❨❩❬❭ ❪❫❴❵❬❛❴❵❭ ❜❝ ❞❡❢❣ ❜❤ ❪❫❴❵❬❛❴❵❭ ✐❥❦❧♠❦♥♦❧♣q♦ ❧♣r❧ st ✉✈ q♦✇①②② ❧♣r❧ ③③③③ ③③③③ ④ ➞➏ ➔✧✡✌✑✤✌☎✢✞✄ ✤✄✝✞✻✢✑✌✗✠✟ ➓➟✽ ✜☛✑✄✞✖☛✡✧✞☛★ ⑤♠❦♥♦❧♣q♦ ✉ st ❧♣r❧✈ q♦✇①②② ✉ ③③③③ ③③③③

③③ ➠➏ ➔✄✝☛✑☛✗ ✖✠✒✄✗✠✡✠✝✢✞ ✁ ✞✝✦✤☛✗✄✴✞✝☛✡✤ ✏☛✡✜➒✝✄✆ ✄✒☎✄✟✢✗✠✡✌★ ➑✌✤❂✑✆ ✟✄✤✢✑✌✞✝✛ ✗✢✞ ✌ ☞✌✤❂✑✆ ✞✝✄✞✝✗✧✖✢✞ ✟☛✡✄✒✻✧✞ ☞☛✑☛★ ⑥❥⑦❧⑧q♦ ③③③③ ③③③③ ③③ ➡➢➏ ✮☛❂✡✠✑✆✻✄✌✄ ✤✄✝✞✻✢✑✌✗ ✁ ✤✢✑✗✠✝✢✞ ✌✝ ✌✻✓✄ ✏☛✡✜➒✝✄✆ ✄✒☎✄✟✢✗✠✡✌★ ④ ③③③③ ③③③③ ③❺④ ③③③③ ③ ⑨t❥⑦❦❥⑩♥❦♥♦❥♣ ❶t❧✇ ✉ ⑥❥②❷⑩❧⑧q♦ ❶t❧✇ ✉❸❹ ❻❽❾❾❿➀➁ ➂➃➄➅➆ ➇➈➈➁➉➊➆ ➉➋➌➋➍ ➎➏ ❚✠✤✢✔✔✄ ✜✠✒✗✠✞ ✤✄✝✞✻✢✑✌✗✠✟ ✭ ☛✑☛✟✗✡✠✑✄✗ ☛✑✗✧✡✧✞☛✟ ✒✠✡✛ ✖✌✑✄✝✢✑✢✞✌

✮✌➐ ➑☛✑☛✒✗✫✞ ☛✑✗✧✡✧✞☛✟ ✑☛✣☛✗✒☛✟ ✌ ✮✌✽✑ ✄✒✜➒✝✄✆ ✤✌✻✓ ✌ ✔✢✛ ✝✄✞ ☎☛✯✂✄✗ ✟✠✡✡☛✟✂✄✆☞✌ ✖✄✌✗✗★ ✎✄✏☛✡✟✑✠✡✧✖✄✌ ☞☛✑☛✒✗✫✛ ✞☛✒ ✞➒✑✓✠✞✔❘✗✣✌✗☞✌ ✌ ✖✢✡ ✖☛✻✑☛✤✫ ✌✂✄☎✆✝✄✞✗★ ✶➐ ✩✌✻✌✞ ✂✂★ ✪✏✑★ ✗✡✌✒✞✝✜➒✝✄✆ ✖✄✌✗✗✬ ✌✟✢✡ ✌✡✡✣✓✗✣✛ ✖✄✢✗ ✄✞ ✠✟✠✝✣✌✗✕ ✄✑✑★ ✌✝ ✌✂✄☎✆✝✄✞ ✟✠✡✡☛✟✂✄✆☞✌ ✞✠✡✢✒ ✌✝ ✄✒✗✡✌✂☛✑✑❂✑✢✡✄✞ ✶➐ ✔☛✢✡✌✖✑✢✞ ✒✧✣✌ ✞➒✑✓✠✞ ✣✄✏✠✛ ✟✌✑✧✖✄✢✗ ✠✟✠✝✣✌✗★ ×ØÙÚ×ÛØÜÝ ÞßÜÚÜÜàá ➤➥➦ ➧ ➨➩➫➭➯➲➳➩➵➸➨➺➻➼➫➯➵

➵➽➩➾➯➻➯➸➼➻➚➭➼➵ ➪➶➻➶➯ ❱❱ ✞✗✌✔✄✑ ✎❱ ✂✞✦✟✟☛✒ ❚❂☎✌✗ ✗✄✞✝✗❂✑✕ ✒✓❂✻✗✌✑✌✒✞✢✻ ✂✞✦✟✟☛✒ ✮✦✤☛✟✤✫ ✟✌✏✄✑✑✢✡✄✞ ✗☛✑✫☎✧✞✕ ✒✓✢✑✟✌✣✢✡✗✓✌ ✞✝❘✒☛ ☞✌✤❂✑ ➔✄✝☛✑☛✗ ✟✄✤✢✑✌✞✝✗✢✞ ✗✦✔✔ ✖✄✒✗ ✹✸ ✖✵✴✣ ➤➹➦ ➘➫➳➲➵➯ ➴ ➪➲➷➯ ➾➺➨➽➩➽➚➨ ➙☛✑ ✒☛✖ ✄✞✖☛✡✗ ✠✟✟❂✑✗ ✤✧✡✝✧✞ ➙☛☞✗✡✌❂✖✌ ❂✗✢✒✄ ✣✄✏✠✗☛✒✝✄✆ ✪✣✄✏✠✗☛✒✝✄✆ ☛✻✓✧✔ ✠✟✔✆✑❳✬ ❱☛✟✗✢✑✄✞ ✤✄✝✞✻✢✑✌✗ ☛✑✖❂✑✌✞✝✗✢✞✌ ➙☛✑☎☛✡❘✗☛✗✑☛✒❃✑ ✖✌✡✌☎✗ ✤✧✡✝✧✞✜✠✡✡✢✞ ➟✒✌☎☛✟✤✢✗

✡☛✞✝❂✞✝✂✄✗✢✂✄✆ ✪✌ ✗☛✡✢✏✄✌ ✑☛✻✓☛✒ ➬➮➱✃❐❐➮❒❮❰ Ï✃ÐÐÑÏÒ❰ ÓÔ Ò➮ÐÒÕÔÖ❳✬ ➟☎✫✔☛✒ ✗✦✡✗✧✒✫ ✞☛✻❘✗✞✧✻✴✟✠✒✝❘✑✄❂✖ ✟✧✡✧✞ âã ❍❆❆❆■ ❉ ❍❃❏❄❃❀❁❀ ❀❑▲▼◆ ✁✂ ✄☎✆✝✝✞✟✠ ✡✞☛✠✞☞✠☎✠✝✌✍ ✎✏✑✒✏✓✔ ✕✏✖✗ ✘ ✓✕✏✙✚✏✓ ✚✛✜✢✑✖✣✓✢ ✤✥✦✘✓✧★✘✑ ✦✣✑✗✛✖✛✓ ✛✦✩ ✒✣✜✣✓✛✚ ✦✛✕✛✒✑✛✚ ✘✧ ✘✦✥★★✢ ✪✘✜✘✫✣✒✛✜✛✚ ✬✭✖✖✤✣✑✗✣★✛✑✮ ✯ ✰✦✛✒✚✏✜ ✣✓ ✛✖✣✓✧✓✣✖✢ ✥✦✦✘✪✏✒ ✯ ✱✦✒✘✦✥✑✏✓ ✲✧✢✚✘✢ ✥✦✦✘✪✏✒ ✯ ✳✥✒✒✣✜ ★✛✒✛✖✓✣✖✛✚ ❋ ✯ ✴✏✫✪✛✑✧✥✙✢✵✓

✫✛✙✕✘✑✢✧✫✶✓✏✚ ✘✚✒✢✤✥✦✥✓✘ ✷ ✸✹✺✓✛★★✛✚ ✚✛✤✣✓★✣ ✚✏✫✪✛✑✧✥✦✑✘✚ ✻✕✢✪✏✒✛✑✧✢✵ ✚✏✩ ✜✥★★✘✑ ✘✦✘✚✶✦ ✚✢✼ ✷ ✽✗✛✜✫✛✚✛✚ ✒✏✤✥★★ ✚✏✫✪✛✑✧✥✦✑✘✚✔ ✹✛ ✥✦✦✘✪✏✒✶✚ ✖✗✏✜✓✘★★✘✑ ✜✏✫✦✢✚ ✷ ✽✗✵✖✗✓✧✛✜✛✚ ★✛✬✏✦✗✥✓✏✦✕✘✒✾✥✚ ✘ ✚✏✫✪✛✑✧✥✙✢✵✓ ✫✛✙✕✘✑✢✧✫✶✓✏✚✘✒✿ ❀❁❂❃❀❄❁❅❆ ❇❈❅❃❅❅❉❊ ➽➴➷ ➳➵➸➵➬ ➺➳ ➳➻➮➱✃❐➾➺➶❒➵➽➬ ✁✂ ✄☎✆☎✝ ✞✟ ✟✠✡☛☞✌✍✞✎✏☎✑✝ ✒✓✔✕✖✗ ✘✗✙✔ ✚✛✜✖✢✢✖✕✚✔✛✚✣ ✣✤✛✕ ✥✤✖✕✕✤✔✙✦ ✙✤✧✔✙ ✗✕ ✕✤✢✔✙ ★✤✢ ★✖✩✔✙✗ ✗✕

✪✔✩✔✙✗✫✬ ✭✮✯✮✰ ✱✲✳✴✵✯✶✮✰ ✱✵✯✰✮✰ ✷✸✹✺✹✻ ✶✬✵✬ ✺ ✼✹✺✹✻ ✭✽✾ ✽✵ ✿✵❀✶❁❂ ✷❃✼❄❅✾ ❆✶❇✵✳ ❈❈❈✬ ❃✻✬ ✭ ✰✵❇ ❉❊✯✰❋ ❂❍■✰✳❂ ✯❏❍✳✵❑▲▼❋◆ ❉▲✳❊✯❖✳❍ ✰❏✳❊✯❏✰◆ P✵✯◗ P✶✴❀✵✴ ✰❘✵✳▼✵❍ ▼❂❙◗ ✰❘▲▼✵❍✵❍ ❏✳✶✴❍✵❍◆ ✰ ✯✵✵❍ ❉▲✴✴◗❚◆ ✰❯✯◗✲✰◆ ▼❂❙◗ ❂✯■✯✲✰✬ ✭ ✰✵❇❘❏✰ ❉▲▼✵❍❉✵❘P❏✴◗✵ ✰❂▼❱✰ ❏✰ ❂✯❂❉✲✰ ▼❏✳✵✯✵P✵❉ ▼✵✰❘❍❏✰✵◆ ▼❂✯❂P✶✴❍ ❂ ❉❊✯❍❂❉❂✳❱ ▼❏❀❋ ✰❘✵✳✵❲❏✴✵❉ ✵✯▼✵✰❘❍❏✰✵◆ P✶■✯❍❂✯ ❂ ✰❘✵✳▼✵❘✵❍❇✵ ❉❱✳✲❉✲❘❱❉◆ ❏✰ ✶❀✵❙✵✴ ❂✴◗❂❙✲❉

❉✵✳❊✯✵❍✴✵❉✬ ❳✲▼■❇❇✶ ▼✵✰❘❏✯◗❍ ❑✵✯✵✴❍❨ ✵❍ ❂ ❍✵✰❍❊✳✵❙✵❉ P✵❙✴◗❖✯■✰❂ ❏✰ ❂ ❇✵✯✰❋ ✰❘✵✳▼✵❉ ✰❏✳❊✯❏✰✵✬ ✭ P❚❍❏❍✶ ✰✵❇✵❉ ❂ ✰✵❇❏✰❘✶ P✵❍✰❘❏✰✵❉ ✶✯✯✵❍▼✵ ✰✵❇❏✰❘✶ ❩✵✯❨ ❍■✳■✰ ✴◗✲P■✴◆ ■✯❍❂✯■❇❂✴ ✰❍✵✳✶✯ ❉▲✳❊✯P❏✴◗✵❉ ❉▲❘▲❍❍ ❉✵❨ ✯✵❍❉✵❘✴✵❉◆ ❏✰ ✵❘✵❉✵❍ ❂ P❚❍❏❍✶ ❇✵❂▼❂❍❉✲❘■✰❍ ❉▲▼✵❍❋✵✴ ✳❏❨ ❍✵❙✵❉ ✰❘✵✳✶✴❍ ❘■✳❑❂ ❂ ✰✵❇❏✰❘✬ ❬❘❘✵✯ ✰❘✵P❇✵✴ ❂❘ ❂✯❉❂✯P✶ ✰✵❇✵❉ P✵❁❂✴✶❉❂✶ ❍✳❂✮P❂ ❯❍❑■✴ ❉✵✯✵❍❉✵❘❋ ✴◗❖✯❍❭✴◗✶❍✲❍❍ ▼❂❙◗

❘■✳❍ ✰❏✳❊✯❏✰✵❉✬ ✭ ✰✵❇✵❉ ❉✵✯✵❍❉✵❘✵❍✴✵❉ P✵❁❂✴✶❨ ❉❂✶◆ ❍✵✳P✶❉✮✰◆ ❉❏P✶❂✶ ▼❂❙◗ ✰✮❙■✳❂❍■✰✳❂❪ P✶ ❂ ❍✲▼■❇❇✶❨ ❂❉❇❂✴ ❁✰❂❉ ❂ P✵❁❂✴✶❉❂✶ ✰❏✳❊✯❏✰ ❂❍■✰■✳❂ ✯❏❍✳✵❑▲▼❋ ✰✵❨ ❇✵❉❉✵✯ ❩✲❙✯❂✯❉✲❘✮✴❉✬ ➋➄➂➃❿➄➂➂➌ ➍➎➏➐➂➂ ➃➄➅ ➆✘✤✩✛✤✣ ✣★✚✣✣✤✢ ✗✕ ★✖✗✣✤✢➈✦ ❏✯✵✰ ❍■✳❙◗ ✺ ❂ ➑❘✶❉❂✶❭P✵❁❂✴✶❉❂✶ ✒❏❉❂❍■✰➒ ✺ ■✯❍❂✯ ❉✵✯✵❍❉✵❘❋ ✰❏✳❊✯❏✰✬ ❬✯❋❇❇✶ ❩✲✳P■❑■❇❂✴ ❂❘ ✵✳❋❂❍■✰ ❂ ❩✵✯✰❘❖✴✳✵ ✶✴❉■❇❇ ❍❂✴❙✵✴❁✶■✯✶✰◆ P❖❙ ✮❍❱❇❇✶✴■✯

✶✴❉■❇❇ P✵✳❋✯✵❙✵✰✬ ✭ ✰✶P❂ ✰✵❇❩✵✯✰❘❖✴✵❉ ❍■❍✲✴❙■✰❂ ❂ ✰❘▲▼✵❍✶ ✳✮❙❂✯P❂✰✰■❙❍❱✯ ❏✰❭▼❂❙◗ ❂❘ ❂❀✲❍❍ ❇❋✳❍✵✳❊✯✵❍ ❆❂✴❙✵✳❨▼✲✴❂✯❂✶✴❂❉ ✶✳■✴◗■❍❱✯ ❩❊❙❙✬ ➓✵❨ ✯✵✴❍❋✰ ▼❏✳❘❏✰✰✵✯ ❑■✳✬ ➔➀❿➐➂➂ ➃➄➅ ➆✘✤✩✛✤✣ ★✔✛✕✤✣✤✢➈✦ ❍✲P❲❂ ✵✳❋❇✵❂❍■✰✳❂ ❉✵❨ ✯✵❍❉✵❘❋ ✴◗✶❍✲❍❍ ▼❂❙◗ ❘■✳❍ ✰✵❇✬ ❆❏✴◗✵❙✵ ❂ ❉❊✯✰❋ ✵✳❋❇✵❂❨ ❍■✰ ❏✰ ❂ ❉✵P❏✴◗ ✷❁✰✲✴❍✲✰✾ ❂✯❂❲ ❉▲❘▲❍❍✶ ✴◗✲P■✰✲✰ ❉■✳✲✰✲❨ ❀■✰✬ ✭ ✰✵❇✰❘❏✯✵❉ ✰❘❂❇■✯◗❍❂✯❂✴✲❉◆ ❍❏❲✵❍❍✵❉✬ ✭

▼❏✳❘❏✰ ✴✵P ❑✵✯✵✴❍❋✰ ❏✰ ❩✵✯❍❚✴❋ ❂ ✰❯✯◗✲✰ ✰❏✳❊✯❏✰✵❘ P❏✳❍ ❑✵✯✵✴❍❏❉❍✵✯✵✴ ❩■❑❀❂✯✲P ✷❂❘ ❯✴✬ ✰✵❇ ✰❍✮❲✲✳✾✬ ❾❿➣↔➂➐➂➂ ➃➄➅ ➆✘✤✩✛✤✣ ✩✖★✗✙✤✢➈✦ ✴❂❙◗ ✰❘❂❉❖❍❱❨ ✴◗❖✳❱❨❍❏❨ ❲❋ ✵✳❋ ❂❍■✰■✳❂ ❉✵✯✵❍❉✵❘✶❉◆ ❏✰ ❇✶❘✲✴◗✲✰ ❍✵✰❍✳❏✰❘✵❉ ✳❏✰❘✯✵❨ ❙✵✰ ❂P❲✮❍■❁✶❱❑❂ ❉▲▼✵❍❉✵❘✵❍ ❇✵✬ ↕➙➂➂ ➃➄➅ ➆✘✤✩✛✤✣ ✣★✩✔➇✗✕✖✙✚✤✢➈✦ ❉✵❘❀✵❍✵ ❂ ❇✵P✵✴✵❍✶ ✴◗❖❨ ✯■✰◆ ❂ ✯▲▼✵❀❏❉ ✰❘✵✳▼✵❘✵❍✵✴ ❇✵✯❊✯ P✵❙❍✵❍❍ ❯❍❑❂ ❂ ✯❋❁✰❂❍✲✳✴❂◆ ❂❘ ✵✰✵❍✯✵❙✵✰

❉✶✯❏❲❏✰✶ ✵✯◗ ❂ ❉✶P✵✴✵❍✶ ✴◗❖✯■✰✬ ➛▲❘✵✯✶ ✯▲▼❏✰ ✵✰✵❍❏✴ ❂ ❇✵P✵✴✵❍✶ ✴◗❖✯■✰ ❉▲✳✴◗❏❉❏✴ ❏❙❏✰✶ ✰❏✳❊✯❏✰ ✯■❍❂❨ ❍❱✬ ➓✵✯✯✵❙❘✵❍✵✰✰❏❙✵ P❏❙ ❂ ✰✵❇❇✵✴ P❂✳❂❀❱ ✶❀✵❙✵✴❍✵✰❍ ✷❇✵❨ ✰✲❀✳❱❀❱ ❍✵➜❍✶✯◆ ❲✳✲❑✵❉❍✶✯✾ ❏✰ ❂ ✯❋❁✰❂❍✲✳✴❂ ❯❍❑■❇❂ ✵✰❋ ✰❘✵✳❨ ▼✵❉ ▼■✯❍✲❘❂❍✲✰ ✰❏✳❊✯❏✰✵✶✬ ➝➁➞➐➂➂ ➃➄➅ ➆✘✤✩✛✤✣ ✢✔✙✣✤✢➈✦ ❑✵✯✯✵P❘❋✶❍ ❂ ❂✳❂❲✲❍❍ ✰❘▲▼✵❍◆ ❂ ❂✳❂❲❱ ❩✲❙❂❘❂❍◆ ▼❂✯❂P✶✴❍ ❂ ❂✳❂❲■✰ ✵✳✵❑✵ ❂❨ ❍■✳✲❘❘❂ P✵❙✬ ✭ ✰❘❂❉❖❍✲❍❍ ❏✰

❍❏❲✵❍❍ ✰✵❇ ❑✵✯✯✵P❘❋✶▼✵✯ ❍■✳❨ ✰✮✯✬ ➛✶✵P✵✯❍✵✴ ❩✵✳❍❋❘❏✰▼✵✰❘❏✯◗✵✰◆ ❂❉■✳ ■✯✯❂❍✶◆ ❂❉■✳ ✵P❇✵❨ ✳✶ ✵✳✵❀✵❍❚➟ qr➠r ➡ ⑦⑨❹⑨⑥ ④ ❹④⑥❸⑨✉③❻✇③⑦ ✈⑨✉❸➢⑧➤❸❸⑦➥② ⑦⑧⑨✉③❷❸ ❫❴ ❵❛ ❜❝❞❜❝❡❢ ❣❤✐❤❞ ❥❣❦❧❦♠♥❦❣♦♥♣❣❜ qrqr st✉✈t✇①②③④ ⑤ ⑥①✉t⑥③ ⑦⑧⑨⑩❶t❷❸❹①✇ ④ ❹⑨❺④❸t✇❻⑦③ ⑥④❶ ⑦⑧⑨✉③❷❸③ t⑦⑧❸❻✇❽t⑧❻⑦ ❾❿➀➁➂ ➃➄➅ ➆✘✤✩✛✤✣ ➇✤✛★✕✤✢➈✦ ✵❙◗✵✰ ❍■✳❙◗ ✲❉✲❘❍❂ ❉✶❁✰✶◆ ✴❏❂ ❑✵✯✵✴❍❏❉❍✵✯✵✴✴✵❉ ❍❚✴❋ ✰❏✳❊✯❏✰✬ ➉✵✰❘❏✯◗✵✶➊ ❂✴❂✵✳✲❇ ❩✵✳❍❋❘❏✰◆ ❂

▼✶✰❘✲✴◗✯❂❙ ❉✶❁✰✶ ❇❋✳✰✵❇ ❂✯❂❍❍ ❂ P❏✯◗❇✵✴ ✴❂❙◗ ✵✳✵❉◆ ✶❀✵❙✵❉ ✰❏✳❊✯❏✰❏✴✵❉ ✯✵✵❍❋✰❏❙✵✬ ➳➵➸➺➳➻➵➼➽ ➾➚➼➺➼➼➪➶ ➦➧➃❿➂ ➃➄➅➄➣ ✷P❚❍❏❍ ▼❂❙◗ ✰❍✵✳✶✯ ❉▲✳❊✯P❏✴◗✵❉ ❉▲❘▲❍❍✾➊ ❁✰❂❉ ❂ ❇❋✳ ✴✲✳P■✯✶✰ ❉▲✳❊✯P❏✴◗✵❉ ❉▲❘▲❍❍ ❏✰❘✯✵✯✵❍❋ ❇❂❉❨ ❍✵✳✶■✯✶✰ ➨❱✳■❑❂ ▼❂✴ ❑✵✯✵✴◆ ✴✶✴❁✰ ❙◗✮✯✯❂❀■✰✲✰ ❩✲✯◗❂P❂❍✬ ➦➧➃❿➂➩➃❿➄➫➫➭➄❿➄➂➂ ✷❂ ❍✶✰❘❍❂ ✰✵❇✵❉ ❩✵✳❍❋❘❋❀❏✰✵ ✵✴❀✲❙❏✴◆ ❂ ❉▲✳✴◗✵❘✵❍❇❋✯◆ ❂ ✰✵❇❏✰❘ ❉✵❘❏✳❋✯❭❍✵❂P ❍❂❙❑❂✶❍❱✯◆ ▼❂❙◗

❂ ❇✵❍✵❙ ❇❋✳❏✳❋✯ ✰❘■✳P❂❘✶❉✾➊ ✲✯◗❂✴ P❚❍❏❍✶ ✰✵❇◆ ❂✲✯ ❉✲✴❍❨ ✳✲✯✯■✯❍ ❉▲✳❊✯P❏✴◗✵❉ ❉▲❘▲❍❍ ❍▲✳❍❏✴✶❉ ❂❘ ✵P❏✰❘❍❋◆ ✯❏❙❘❋◆ ▼❂❙◗ ✮✳✲❙✵✴✶❍■✯✶✰ ❍✳❂❉❍✮✰ P✵❙✴◗✶❍■✰❂✬ ❾❿➄➫➫➭➄❿➄➂➂ ➃➄➅ ✷❑✵✯✵✴❍❋✰ ❇❂❉❍✵✳✶■✯✶✰ ❩✵✳❍❋❘▲❍❍✰❏❙✾➊ ❂ ❇✵❨ P✵❍✰❘❏✰ ❂❉✮❍◆ ✴✵P ❙✵✴✴◗✵✰ ❩✲✯◗❂P❂❍❇❂ ❍▲✳❍❏✴❍❪ ❑✵✯✵✴❍❋✰ ✰❘✶▼■✳❙■✰ ❂ ➯❈ ❍✳❂❉❍✮✰❇❱✯✬ ➲➁➙➃➄➫ ➃❿➄➫➫➭➄❿➄➂➂ ➃➄➅ ✷✶✰P✵✳❍◆ ❍■▼✲✯✶ ❩✲✳✳■✰❇❱✯ ✰❘■✳❨ P❂❘❱ ❩✵✳❍❋❘❏✰✾ ✳✵❘✶❀✮■✯✶✰

❏✯✵❍❍✵✯✵✴ ✰❘▲▼✵❍✵❉◆ ✶❀❊✯❍ ❇❂✯❨ ✵✰✵❍✶ ✰✵❇✵❉✬ ➹➘ ✞✍✎ ✁✂✄✂✏ ☎✁ ✁✆✑✒✓✔✟☎☛✕✂✞✏ ✁✂✁ ✄ ☎✆✝✞✟✠☎✡☛☞ ✌✍✝☛✝✌✞☛✠✎☎✡☛ ✏☛☎✏☛☎ ✍✑✒ ✝☛✝✓✔✠✕ ✖✗✘✙ ✚✛✜✢✣✤✥✦✧★✩ ✪✩ ✜✫✬✪✭ ✩✪✮✯✰✪✩✜✧✱ ✲ ✳✴✵✶✶ ✶✷✸✹ ✺ ✻✮✼✥ ✭✜✰✯✰ ✲ ✽✾✿✵ ✶✷✸✹ ✤ ✭❀✮ ❁❂✰✬❃❂✥❂✩✩✼✫✼✥✤✧ ✛✜✫✩❄✤✧✤❅✼✩✼❃ ✧❆❇ ❈✜❃❀ ✺ ✻✮✼✥ ❃❉✰ ❊❋❍■✗✘❏ ✚❈✪✥✼✩❑ ✤✮❃✪✮✦✼✩❑ ❅✦✤✭✜❃✜✩✜✩ ✩❃✭▲ ★✰✢★✩❂✧❑ ✭❀✮❇ ✰✼✫✬✮✪✩❄ ❅✜❁✜✧❃★✩✱✹ ✲ ▼ ✩✜✭✧✜❄✜✰✪✩ ✩❂✮✼✥ ◆ ✣✪❃✜✥ ✭✜✰✯✰

✥✜✛ ❖✤❈★✰❑ ✲ ▼ ✩✜✭ ✺ ✣✪❃✜✥ ✭✜✰✯✰ ✥✜✛ ✫✬✻✫✬★✰▲ ✁P✁ ◗❘☛❙✎❘❚ ✎❯✏✆✍✕☎ ✲ ❱❲ ❳❨✗❩ ❬✜✰✯✰✜❃✜✩ ✩✜✭✜✧✹ ✤✭✮✤✩✦❂❑ ✣❂✮❄✩❂✰✼✩❑ ✢✩✤✧ ✤❄ ✜❭✦❅✜✮✛✦✩❃ ✪✩ ✤ ❅✜✮✛✦✩❃ ✪✮✦✥❃✦❑ ✤ ❭✤❭✦✰✰✼✧ ✛✪✰✬✩✪✫✪✦✫▲ ✲ ❱❱❲ ❳❨✗✹ ❪✪✩❄✰✜✫✜✩✜✥ ❃✜✰❖✜✩ ❈✤✩❃✤✫✩✼✫❉ ✩✜✭✜✧✹ ✤❄ ✤✰✩✻ ❅✜✮✛✦✩ ✣✤❃✼✮✦✫ ✚✩❄❀✮❃✯✩❄❀✧ ✪✩ ✦❄❄✤❅✩✼✫✛✦✮✦✫✬✜✧ ✩❄✦❇ ✫✜❃✜✧ ✛✤✮✤❅✥✤✧✱▲ ✲ ❱❱❱❲ ❳❨✗❩ ❫✜✰❖✜✩ ❈✤✩❃✤✫✩✼✫❉ ✩✜✭✜✧✹ ✭❀✮❑ ✭❀✮✤✰✤❃❃✦ ✧❆❃❀❇ ✩❄❆❈✜❃

✚✩❄❆❈✜❃❈✜✩❄❃✜✩✪✫❑ ❃✼❃❂✥✫✻ ✩✜✭✩❄✪✰✜✧✱▲ ❱❴❲ ❳❨✗❩ ❵✪✰✬ ✩✜✭✜✧▲ ✲ ✲ ❛❂✛❭✰✜❜ ✩✜✭✜✧ ✚❭✰▲ ✰✤✢✜✮✤❃✦❂✱ ✜✮✜✧❑ ✦❅✜✫✜✧ ✩✪✮✯✰✪✩✜❑ ✜✩✜❃✰✜✫ ✤ ✢✩❂✥❃❇ ✪✩ ❃✼✛✤✩❄❃✻ ✮✜✥❅✩❄✜✮ ✩✪✮✯✰✪✩✜▲ ✲ ❫✜✩❃✯✮✜✫✜❃ ✛✜✫✥✬✦❃✻ ✩✜✭✜✧▲ ✲ ❝❄✜✮❈✜✧✭✜ ❭✜✥✜❃✮✼✰✻ ✩✜✭✜✧▲ ✁❞✁ ✄ ✎✏❡❚❙✡❚❙✞☛✠✎☎ ❡✏❢❣☛❙✠✎❣☛✡ ☎❘✕❙✏❯✒✌ ✝☛✝✓✔✠✕ ▼ ✩✜✭✫✬✻✫✬★✰✼✩❃ ✩❄✼✛❂✩ ❃✪✥✬✜❄❀ ✭✜❁❂✰✬✼✩❂✰✣✤❃❇ ❖✤▲ ➣✬✻✫✬✩❄✜✮✜✧ ✧❆❄✯✰ ❭✰▲ ✤ ✫✰✯✧❂✧❂✮❃✦✧❂✦❅❂✧

✫✼❃❂✰❖✼✧ ✤ ↔✭✮❂✭✰✤✩❃❂✧ ✥❆❈✜✧✜❅✪✩✪❃❑ ❁✜✣✪✮❖✜ ✭✦❂✩❄✦✥❃✪❄✦✩❃❑ ✫✬✜✥✫↕❃✦✧ ✤❄ ✦✛✛★✥❈✼✰✤✩❄❃▲ ➙✫✬✜✩ ✤✥❃✦✭✦❂❃✦✧★✛❂✧ ✫✼❃❂✰❖✼✧ ✤ ✧❂✰❇ ✰✤✫✪✥ ✭✦❂✩❄✦✥❃✪❄✦✩✪❃▲ ➛✦❃❂✩❄❃✤❃✦✧★✛❂✧ ✰✤✩✩↕❃❖✼✧ ✤❄ ✤✥✬✤✫❇ ✢✩✜✮✜ ❁❂✰✬✤✛✤❃❂✧✤❃▲ ➣✬★✰✰✤❅✼✩✢✩❆✧✧✜✥❃❀✧ ✤ ❈✪✮✭❀✩✪✫ ✢✩❆✧✧✜✥❃✪✩✪❈✜✰ ✮❂✥❃❖✼✧ ✤ ✩✜✭ ❈✪✮✜✰✰✼❃✼✩✼❃▲ ➜✰❃✤✰✼✥❂✩ ✼✰✰✤❇ ❭❂❃❑ ❃✼❭✰✼✰❃✩✼✫❑ ❁✜✣✪✮❖✜✩❄✦✥❃❑ ❈✦❃✤✛✦✥❂✧ ✚➝❑ ➛❑ ❛✱❑ ✥✬❂✛❇ ✜✰✜✛✜✧ ✚➞✥❑

❵✫✱ ✩❄✜✮✜❭✜ ❖✜✰✜✥❃❀✩▲ ➟✦✤✭✜❃✜✩ ✛✜✰✰✦❃★✩ ✜✩✜❇ ❃✪✥ ✤❄ ✦✥❁✜✧✢✦✻ ❈✜✩❄✪✰✬✜➠ ✤ ✛✦✧✮❂❇ ✪✩ ✛✤✧✮❂✢✦✮✧★✰✼✢✦✻ ✧✼✮❂✩↕❃✼✩✤➠ ✣✦❭✜✮✫✰✦✧✪✛✦✤ ✣✤❖✰✤✛❂✩↕❃ ✤ ✧✮✻✥✦✧★✩ ✩✜✭✜✧ ✧✦✤✰✤✧★✰✼✩✼✮✤▲ ➡✢❃✜✮★✩✹ ✤ ✧↕✩✪✮❀ ✛✼❖✛➢✧❆❅✪✩✦ ❄✤❈✤✮ ✭✜❇ ❁❂✰✬✼✩❂✰❖✤ ✤ ✩✜✭✫✬✻✫✬★✰✼✩❃➠ ✣✤✩❂✥✰✻✧✪❭❭✜✥ ✤❄ ✤✥✪✛✦✤❑ ✭✤✧❃✜✮✦✼✰✦✩➤✜✫✬✪✭ ❁✜✮❃❀❄✪✩✜✧▲ ✁➥✁ ✄ ✎✏❡❯✠✆✠✎ ✝☛✝✓✔✠✕ ➦➧❏➨➩➧➫➭➫❏ ➯➲❋❋➲✙✹ ✤❄❂✥✥✤✰ ✩✜✭❄✼✮✼✩❃ ✩✜✭✪✩❄✦

✩❄❆❈✜❃❇ ✜✫✬✜✩↕❃✪✩✩✜✰ ✤✧✧❂✮ ❈✪✫❄✯✥✧❑ ✣✤ ✤ ✩✪✮✯✰✪✩❃❀✰ ✰✜✫❁✜✰❖✜✭✭ ➳➵ ✻✮✤ ❃✜✰❃ ✜✰❑ ✣✤ ✤ ✩✜✭✭✜✥ ✫✬★✰✰✤❅✼✩❂✩ ✮✜✤✧✢✦✻❑ ✩❉✰✬❂✩ ✩❄✜✥✬❇ ✥✬✜❄❀❅✪✩ ✥✜✛ ✰✼❃✣✤❃✻ ✚✰✼✩❅ ✤✰✼✭✭✱▲ ➦➧❏➨➩➧➫➭➫❏ ➸➲➧➲❏➺✙❨✙✙ ➯➲❋❋➲✙✹ ✧✜❄❅✜❃✦ ✥✬✦❃❂❃❃ ✩✜✭✧✜❄✜✰✪✩❃ ✧❆❈✜❃❀✜✥ ✩✜✭✪✩❄✦ ✩❄❆❈✜❃✜✫✬✜✩↕❃✪✩❃ ➻➼✺ ✥✤❭ ✛❉✰❈✤ ❈✪✫❇ ❄✯✥✧ ✚✰✼✩❅ ✤✰✼✭✭✱▲ ❊❨❋➲■ ➽➾❏❨➩➧➲➭❨❏ ➯➲❋❋➲✙✹ ✧✜❄❅✜❃✦ ✥✬✦❃❂❃❃ ✩✜✭✧✜❄✜✰✪✩❃ ✧❆❈✜❃❀✜✥ ✩✜✭✪✩❄✦

✩❄❆❈✜❃✜✫✬✜✩↕❃✪✩❃ ✤ ✩✪✮✯✰✪✩❃ ✧❆❈✜❃❀ ➵▲ ✣✪❃ ★❃✼✥ ❈✪✫❄✯✥✧ ✚✰✼✩❅ ✤✰✼✭✭✱▲ ❊➚❏➨■ ➽➾❏❨➩➧➲➭❨❏ ➯➲❋❋➲✙✹ ✧✜❄❅✜❃✦ ✥✬✦❃❂❃❃ ✩✜✭✧✜❄✜✰✪✩❃ ✧❆❈✜❃❀✜✥ ✩✜✭✪✩❄✦ ✩❄❆❈✜❃✜✫✬✜✩↕❃✪✩❃ ✤ ✩✪✮✯✰✪✩❃ ✧❆❈✜❃❀ ◆➼➪▲ ✣✪❃✜✥ ❈✪✫❄✯✥✧ ✚✰✼✩❅ ✤✰✼✭✭✱▲ ➶➹ ➘ ➴➷➬➮➬➱ ✃❐❒❐❮ ❤ ✐❥❦❥❧♠♥♦♣q♦q♠r❥r♠❦❧♣❦❧♠♥❦♣r st✉✈✇①✈✇②③④s s⑤⑥④⑦⑧ ⑨⑩❶❷❶❷ ✈✇①✈✇❸ ②③④s❹❺❷ ❻⑧③t②s ⑨❽❾❷t❷ ❿➀➁➂❿➁➁❺ ⑥t✈➃➄✈⑧③⑥⑧➅④s⑧ s➅t❾➆➇➈ ❾⑤s⑥t➇ts st✉s➅⑤③t➉ ⑤s

➊➄⑧③⑧s➋t✈ts✈✇①✈✇②③④s ⑧➅ ➄❾➊➄s ⑩t③s➌➍③t✈ts➎⑤③⑦⑧❹❷ ❰✁ ✁ ✄ ✟Ï☎❘☎✍ ✎✏❡✏✌ ✟✏❚Ð✝☎✠✆❣❯✡ ❢❣✕☎❣✎✎✠❚Ñ ☎❘✕❙✏❯✒✍ ➏ ✐❥❦❥❧♠♥ ♦♣q ✐♣➐➑❦➒❥r ♠❦❧♣❦❧♠♥❦♣r s⑤⑥④⑦⑧❷ ❤ s➅➓➊t➇➆ ➊ts➅➇ts⑤✈t➇ s⑧❾⑦s➅➓➊t➇ ➉➄⑥❶t➅④③⑦⑧ ⑩⑧➅ ➄❾➊➄s ⑥④s➄➍➆➉➔ ③t➋t➇s⑤✈ts s➅④➍⑤➉⑧❹ s➅t❾➆➇❷ ⑨❤ st✉ ⑧✉⑧➉➇t❾➆④③➆s➔ ➊⑧✈✇ ✈t✇ts ✈✇②③③⑧➍④s ➉➓➊t➇➉t➅➇⑤✉t ➉➓➇➌s➅➓➊t➇➇t③ ➇t③➇➌➍➆➉ ➃t③➔ ⑥t③✇ ➋t✈✈⑤ ⑧③⑧➉②③❺❷ Ò Ó ÔÕÖ×ØÕÔ ÙÕÚÛÕØÕØÜ ÕØÜÝÞßàáÔÞßÕâ ÔãßàÔäØÝåæäßâ çåÖåÔè éäØäßâ ÛÕÝÔÕÔÞßâ ÛÕÖÔÜÔØÕêáÔÞßâ

ãàåØäØäßë Ò ìÕÔßàÞßéÕàÕÔÞßë Ó çÜÖÖÕæÜÝÝÕØ íäÖîïàðÙåßðê ÙÕÔè ßà×êÝ ñòóôõö÷èÛÞØÕ éåêðØðÝøë Ó çÜÖÔ ÙÕÚÛÕßàáÔù×Ýâ ð ßàãÝÞÔ Û×ÚÚÜØÕÚÕßÕê ÔðÖÔùïÝâ îðÔäÖåàåÔÔ ÙÕÔßàÞßßÕØ ð ßàïçÝïÔäê ÖÞÔÕÚãÚ îðÔåØïêÝë Ò úÖÕíðÖäØäßë ûåêÔåß ð ÖÞÚãü ðêðÔüÙãðã ãßÙÕÖÕÔÕë ýàè ÙåÔâ ÛðßþãäÔ ÖåßÔåÝ ÙÕêÔÞê éäØðßàÔùïÝ ßàÞÔë ûåØÿðÙðè Ôåßâ íåêÔåß éÞÖàÞßþßãØØðíáÔäß ☞✌ ✁✂✄☎✁✆✂✝✞ ✟✠✝☎✝✝✡☛ ❒ÒÓ ➷➬➮➬Ô ➱➷ ➷✃ÕÖ×Ø❮➱ÐÙ➬❒Ô ✁ ✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✡✟ ☛ ☞ ✌✍✎✏✑✒✓✔ ✕✖✗✕✑✘✙ ✚✙✗✛✓✕✌✍✑✌✗✓ ✜✍ ✓✔✙✏✑✌✍✢✕✓✕✕ ✣✔✓✤ ✛✥✌✥✕✕✦ ✎✍✥✔✧✔✕★ ✛✩✕✑✕✎

✕✓✗✪✔✓✕✓✘ ✏✓✗✪✔ ✌✥✗✦ ✜✍ ✜✫✥✕✕ ✕✓✗✪✔✓✕ ✓✗✓✎✕✦ ✎✫✓✬✓✎✕ ✭✬✮✓✔✓✛✚✓ ✒✑✒✓✯ ☛ ✰✓✕✌✍✑✌ ✏✖✍✚✓✘ ✜✍ ✥✱✓✗✜✕✙✗ ✑✌ ✜✍ ✜✌✌✍✎✌✍✕✓✘✌ ✲✳✳✜✎✏✤ ✏✜✔ ✜ ✚✙✗✕ ✛✓✬✴✓✌✍✢✕✎✏✯ ☛ ☞ ✚✙✗ ✧✕✒✧✬✧✌✧✕ ✔✓✬✬✮✜✏✗✜✚✚✜✘ ✌✍✎✏✑✒✓✔ ✣✱✔✯ ✵✶✷ ✱✓✘✤ ✬✓✦ ✵✸ ✘✮✑✔★ ✒✑✬✓✍✍✪✏✯ ☞✍ ✓✬✮✓✘✓✌ ✒✜✬✮ ✹✜✌✜✌ ✌✍✎✏✑✕ ✛✎✘✫✎✬ ✜ ✌✍✪✏✌✑✬✔✓✕✓✏✘✓✏ ✛✓✬✴✓✔✓✔✙✓✘ ✒✧✔✜✌✍✕✳✲✏ ✏✎✯ ☛ ☞ ✛✓✕✌✍✑✌ ✕✢✱✲✌✧✕✺✔ ✴✪✬✬✙✓✘✦ ✜ ✌✍✎✏✑✕ ✕✜✗✕✹✜✕✳✲✏ ✜ ✏✑✍✚✓✘✻ ✼

✕✥✔✔✕✜✗✕✧✌✌✜✔ ✣✏✎✌✓✚✚ ✢✒✓✔✕ ✛✓✕✌✍✑✌✓✏✘✑✔✦ ✜ ✏✓✍✪✘✤ ✏✓✕ ✛✓✬✕✧✛✜✌✍✕✹✜✕✳✲✏★✯ ✼ ✹✓✬✓✫✩✒✥✘✺✤✕✜✗✕✧✌✌✜✔ ✣✜ ✹✪✒✓✔✮✏✤ ✑✌ ✜ ✛✲✕✜✕✺✤ ✎✔✔✯ ✏✖✍✑✱✌✙ ✲✳✳✜✔ ✴✥✬✳✲✏✦ ✜ ✛✧✌✎✏ ✏✑✕ ✲✳✳ ✒✓✍✓✕✎ ✜ ✌✍✎✤ ✏✑✕✦ ✹✥✌✌✍✽✦ ✓✬✮✓✘✓✌ ✛✓✕✌✍✑✌✓✏✘✑✔✦ ✘✜✬✮✥✚✚ ✓✗✙✤ ✏✎✴✓✳✕✑✌★✯ ✾✿❀✿ ❁ ❂❃❄❅❆❇❈❉❊❈❆❋ ❍■❇❍❈❏❂❂ ❈❉❆❅❑❍■❇▲❏▼ ◆✜✬✮✌✧✬✜ ✓✔✓✬✓✘✫✙ ✔✓✬✮✓✘ ✜ ✛✩✕✑✕ ✓✔✒✑✬✍✑✌✑✹✓✍✦ ◆✓ ✌✑✗✕✌✓ ✜ ✛✩✕✑✕✎ ✕✓✗✪✔✓✕✓✘ ✴✲✕✺

✓✗✓✏✓✕✦ ✎✫✓✬✓✏✓✕✦ ❖✬✮✓✘✓✌ ✌✍✑✔✩ ✔✓✬✮✓✘✦ ☞ ✚✙✗✕ ✜ ✴✓✔✌✍✢✘✗✓ ✛✓✗✙✔✓✬✓✌✓✘✦ ✓✬✮ ✹✜✕✧✗✥✍✥✕✕ ✛✓✕✤ ✌✍✑✌✌✓✔ ✒✧✬✳✲✏ ✧✕ ✣✕✖✚✚✌✍✖✗✎ ✱✗✺✚✧✔✏✥✍✧✌ ✓✬✮✓✘✓✕✔✓✘ ✌✓✚✌✍✑✔✕ ✓✗✓✫✛✑✘✮✓✍✦ ✘✓✛ ✛✓✬✴✓✔✓✔✙ ✜ ✬✮✺✬✮✲✔✧✌★✦ ☛ ☞ ✛✓✕✌✍✑✌ ✎✗✧✘✮✧✕ ✜ ✛✩✕✑✕✗✓ ✏✓✗✪✔✙ ✌✍✓✗✒ ✹✓✔✮✍✓✕✓ ✹✜✕✧✗✥✍✍✜ ✛✓✬✦ ☛ ☛ ☛ ☛ ➷➬➮➱➷✃➬❐❒ ❮❰❐➱❐❐ÏÐ ☛ ☞ ✚✙✗✗✓✫✙✏✏✓✔ ✣P◗❘❙❚❯✤✴✑✔✓ ✒✥✘✜✔✜✏★ ✱✧✗✹✲✍✜✛✥✌✜✘ ✛✓✕✌✍✪✘✏ ✣✜ ✬✮✺✬✮✹✜✳✔✜✛ ✳✥✚✚✦

✏✎✌✓✚✚ ✜ ✹✓✬★✦ ☛ ❱✔✕✜✔✧✚✜✘ ✛✜✬✲✘✏ ✴✓✔✑✦ ✥✔✫✜✔✎✗✧✘✮✽ ✛✓✕✌✍✑✌✘✑✔ ✳✥✚✚✤ ✏✓✍✓✌✓✏ ✚✜✔✗✺✔ ✳✥✚✚✗✜✯ ☛ ☞ ✛✓✕✌✍✑✌✘✓✏ ✕✓✔✳✓✌ ✹✥✌✌✍✧✚✜✘ ✜✍✥✘✥✌ ✛✑✔✮✌✑✬✩✘✓✏ ✏✓✔✔ ✔✓✘✘✎✓✻ ✜ ✛✓✕✌✍✑✌ ✓✔✓✳✑✘ ✜ ✌✍✎✏✑✕ ✛✓✗✙✔✓✬✓✌✓✘ ✕✜✗✕✤ ✒✜ ✚✓✌✍✽✗✳✲✏ ✜ ✏✢✒✧✘✕ ✛✑✔✮✌✑✬✎✬❲ ✸❳❨✤✥✌ ✌✍✖✬✚✓✘ ✛✓✕✤ ✌✍✪✘✏ ✜ ✱✓✘✬✑✒✓✔ ✣✘✓✛ ✜ ✹✓✬✮✑✒✓✔❩★❲ ✜ ✛✓✕✌✍✑✌ ✒✑✬✑✘✦ ✜ ✌✍✎✏✑✕ ✎✌✛✑✕ ✛✓✗✙✔✓✬✓✌✓✘ ✕✜✗✕✒✜ ✴✓✳✓✍✍✪✏ ✚✓ ✜ ✛✓✕✌✍✑✌✕✯ ☛

❬✙✗✛✓✕✌✍✑✌ ✲✕✧✘ ✜ ✱✥✕✓✘❭✎✧✔✎✌✜✘ ✌✍✓✘✘✮✓✍✓✕✕ ✌✍✎✏✑✕ ✔✓✫✥✚✳✲✏❩ ☞ ✛✑✔✮✓✚✚ ✗✑✕✓✬✓✏✚✓✘ ✛✧✌✎✏ ✌✍✎✏✑✕ ✹✜✌✍✤ ✘✧✔✲✘✏✯ ❪❫❴❫ ❵ ❛❜❝❝❞❡❢❣❤✐❥❥ ❥❦❤❧❜♠♥♦♣♥❜❢ ♠❜♥♠♠qr❡❢ ♥♦❜❤✐s♠ t✉✈✇ ①②③④✉⑤⑥⑤③⑤⑦ ⑧②③⑨⑩⑩❶ ☛ ❷❸❹❺❚❯✤✴✑✔✓ ✬✜✔✔✑✗✛✓✕✌✍✑✌ ✣✌✕✗✲✛✜★✦ ✌✕✓✗✘✥✕✥✛✎✜✦ ✕✹✥✗✜❭✥✕✥✛✎✜❲ ☛ ❻✲✚❭✥✌✕✜✔✎✌ ✣✓✱✓✹✺✔✮✜✬✦ ✔✑✱★✦ ✛✓✫✎✜✘ ✱✜✗✜✛✓✫✎✜✘ ✔✜✱✜✗✥✕✥✛✎✜ ✣✴✓✔✌✙✜✔✌✺ ✜ ✏✖✔✫✖✏ ✴✓✔✓✕✕✜✔✜✕✕★❲ ☛ ❽✗✜✘✌✗✓❭✕✜✔✎✌

✱✜✗✜✗✓❭✕✜✔✎✌ ✕✗✜✘✌✒✓✗✌✜✔✎✌ ✔✜✱✜✗✥✕✥✛✎✜❲ ☛ ❻✲✱✗✜✱✲✚✎❭✲✌ ❾❿◗❘❘❚❘➀➁➂❚➃ ✣✹✺✔✮✜✬✦ ✲✕✓✗✲✌✦ ✥✒✧✗✎✲✛★ ✛✓✕✌✍✑✌❲ ☛ ➄❹➅➆❯❘❚➇✤✴✑✔✓ ✗✧❭✌✛✓✕✌✍✑✌ ✣✜✱✱✓✘✫✓❭✕✥✛✎✜★❲ ☛ ➈✘✬✲✎✘✜✔✎✌ ✛✓✕✌✍✑✌✓✏ ✣✌✑✗✒★✯ ❪❫➉❫ ❵ ❧➊♠♣♠✐ ♥❜❥❜❢ ♦q❤q♥❡ ♣♥ ➋❜➌♣♥❜ ☛ ➍✜✌❭✎✜ ✑✌ ✌✍✲✚✏✲✕✧✘✻ ❭✌✥✛✺✌ ✖✔✕✑✌✓✏✦ ✜ ✍✌✢✗✌✍✖✒✓✕✓✕ ✘✓✛ ✒✜✗✗✳✲✏ ✣✍✌✢✗✘✓✏✗✺✍✎✌❩★✯ ☛ ❬✙✗✒✜✗✗✜✕✥✏✻ ✌✍✖✒✓✕✏✢✛✑✔✙ ✕✓❭✹✘✎✏✜✦ ✚✙✗✌✍✑✔✓✏ ✱✥✘✤ ✕✥✌

✜✫✜✱✕✧❭✎✺✳✜✦ ✴✓✌✍✪✔✑✌✛✓✘✕✓✌ ✒✜✗✗✜✕✥✏✦ ✌✓✚✌✍✑✔✓✏ ✎✌✑✛✎✧✳✧✘✜✏ ✓✔✏✓✗✪✔✑✌✓✯ ❖✬✮✌✍✓✗✩ ❭✌✥✛✺✌ ✖✔✕✑✌✓✏✦ ➎❸❘◗➁➂✤✴✑✔✓ ✒✓✗✕✎✏✧✔✎✌ ✛✜✕✗✜❭✖✔✕✑✌✦ ➏➃➃❙➐➑❚❯➒✖✔✕✑✌✦ ✕✥✒✜✴✲✕✺ ✎✘✕✗✜✏✲✕✧✘ ✣✴✓✔✌✍✢✒✺✫✺✤✘✓✛ ✴✓✔✌✍✢✒✺✫✺★ ✒✜✗✤ ✗✜✕✦ ✖✘✕✜✱✜✫✺ ✗✜✬✜✌✍✕✺❭✌✢✏✦ ✌✍✖✒✓✕✗✜✬✜✌✍✕✺✏✦ ✌✓✚✏✜✱✤ ❭✌✥✏ ✜✔✏✜✔✛✜✍✧✌✜ ✣✔✫✯ ✓✔✙✚✚★✯ ➓✖✕✑✌✻ ✌✕✓✗✎✔✦ ✱✜✗✜➔✘✥✌✦ ✜✘✕✎✚✎✥✕✎✏✲✛✥✌✦ ✘✓✛ ✜✔✔✓✗✬✎✤ ☛ ✍✧✔✺✦

✘✓✫✒✌✍✢✒✺✦ ✭✔✛✗✑✕✓✬✯ ☛ ➓✖✕✑✌ ✗✖✬✍✢✕✑✌✓✻ ✗✜✬✕✜✱✜✌✍✦ ✗✲✬✜✔✛✜✌ ✱✺✔✮✜✦ ✹✜✗✎✌✤ ✘✮✧✏✦ ✹✧✔✺✏✯ ☛ ➓✖✕✑✌❭✌✓✗✓✻ ✓✔✌✙✏✑✘✕ ✜ ✶✯ ✱✥✌✍✕✥✱✓✗✜✕✢✒ ✘✜✱✥✘✦ ✴✓✗✕✙✤ ✍✖✕✕ ✌✓✚✓✏ ✏✖✕✑✌✓ ✘✜✱✥✘✕✜✯ ☛ ✜✗✗✜✕✌✍✓✫✑✌✻ ✏✥✗✜✎✻ ✸➣↔✯ ✘✜✱✦ ✳✺ ✒✑✗✓✔✔✧✕✧✌✽ ✕✓✗✪✔✓✕✓✘ ✣✴✓✳✦ ✘✮✜✏★✦ ✌✍✜✚✧✔✮✥✌ ✒✜✗✗✜✕✌✍✓✫✑✌✻ ↕➣➙✷✯ ✘✜✱ ✏✖✗✪✔✯ ➛➜ ➝ ➞➟➠➡➢➤➢➞ ➥➦➤➧➨ ➞➡➩➫➭➯➲➳➵➸➟➨ t➺✈✇ ➻④ ➼✇➽✇ ②③ ➾✇➚✇➪✇➪✇➪✇ ➶⑤➹⑤④⑤⑥⑤⑧⑤⑥ ➘③❶ ☛ ➴✓✛✜✕✥✛✜

☛ ❻✓✗✥✛✜ ☛ ❻✓✚✴✓✗✕✙✍✑✌ ✣❻❻➈★ ÑÑ ➆➍➎ ➀➁➂➁➏ ➃➀ ➀➄➐➑➒➓➇➃➊➔➁➆➏ ✁✂✄✂✁☎✁✆ ✝✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✑ ✔☞✕✠ ✎✏✖✌✑☞✎✕☛✌✗ ✘✓✏✎☞✓✙✚✙✚✚✛✌ ✜✎✢✙✣ ✕✖✓✑✚✛✌ ✕✖✢☞✜☛✒✤✑✓✑✌✥ ✦✧✏ ☛✕☛✓✓✑ ✤✖✛✕✕☛★✩✌ ✔✕✩✒✤✣ ✒✖✎✕✪✥✠ ✫✬✭✬✮✯✰✱ ✒✖✛✤☛✕✙✢✗ ☛✒✓✑✦✑✙✓✑✲✛✢✗ ✦✧✏✤✖✳✤✖✣ ✩✌✍☛✓✑ ✲✙✒✍✴✕✑✛✢✠ ✵✠ ✶✷✏✸✕✴✏✓ ✔☞✕✠ ✓✩✕✖✙✤✥✠ ✹✩✏✜✙✕ ✎✕✧✺✙✏★✛✕✜☛✓ ✔✦✧✏ ☛✕☛✓✓✗ ✑✍✢✙✲ ✲✷✍✷✓✓✗ ✌✛✦✺☛✌✚✑✩✕✑✌☛✒✗ ✢✎✕✕✲☛✌✗ ☛✤✖✗ ✢✩✻✥✠ ✼✬✽ ✾✿❀❁✿❂❃

☛✤✏✎✌✌✍✴✪ ✌✎✦❄✌✍✎✓✗ ★✏☛✑✒☛✤✎✠ ❅★✎✤✎✒✓✎✌✓✏✎ ✔✚✙✏☞✛✌ ☛✕✑✎✒✛✢ ❆ ❇✕✛✢ ✌✛☞☞✛✏☛✓✑✙✥ ✢✑✒★✑✤ ✤✙✒★✙✕✣ ✒✑ ✲✎✕✕✗ ☛✍ ✑✒✍✛✕✓✛✌ ✛✓✩✒ ❄✪✎✲ ✛✓✩✒ ✑✌ ✲✑☛✕☛✲✛✕✜☛✓ ✔❈✓✤ ✪✑✍✌✤✩✕☛✓ ✢✑✒★✑✤ ✌✍✸✲✌❄✤✎✌❉✥✠ ❊❋✂ ✝✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✑ ❆ ☞✕✠ ☛✒☛✎✏✙✦ ✒✎✲✏✳✍✑✌✠ ✼✬✾✿❀❁❃✱ ✺✎✕✓✩✏✩✌✗ ✒✖✑✓✙✓✓ ✲✎✍✎✕❄✌✗ ❍■❏■ ✷✦✕✴✓❄✌❑ ☛✒✓✑✦✑✙✓✑✲✛✢▲ ✵✠ ✶✷✏✸✕✴✏✓ ✔☞✕✠ ✎✢☞✖✎✢☛✥✗ ✌✍✷✪✎✓✎✲✦✎✒ ✪☛✤✖ ✓✎✌✓✸✏✎✤✣ ✦✎✒ ✔☞✕✎✛✏☛▼✏✗

✑✍✸✕✎✓✥✠ ✼✬✾✿❀❁❃✱ ✺✎✕✓✩✏✩✌✗ ★✏☛✑✒☛✤✎ ✔✘✓☛☞✜✖✕✙✚✙✚✚✛✌ ☛✛✏✎✛✌❉✥✠ ②❱ ❲ ❳❨❩♥❣③♥❣④♦❭❳ ❧❭❬❛❳⑤❛ ⑥✁⑦⑧✆☎⑨✆⑩✆❶⑩❷❸⑨⑦⑦⑨☎⑩⑧ ✔❹❆✵ ✒☛☞✥ ♣ ✤✖✛✕✕☛★✩✌ ✻✎✕✎✑✪✎✕ ✔✦✧✏☞✴✏✗ ★✛✍✍☛✒☛✓✗ ✢✎✕✎✤✌❄✤✗ ❄✏✍❄✣ ✲✎✒✖✌❄✤✥✠ ♣ ★✎✺✎✲✓✛✌✓ ✪❄✏☛✕✪☛★❄✲ ✓✷✕✓✑ ✲✑✗ ✢✎✤✲✎✍★✧★✑✲ ☛ ❇✦✏✑✒✲❄☞✍❄✌✗ ✓✏✙✢✦✙✚✑✓☛ ☛✤✤✏✎✤✩✚✑✳✠ ❺✙✲✙✍✳★✑✲ ☛ ✌✎✦ ✪❄✏✲✎✏✑✒✤❄✌✎✗ ✢☛✲✏✙✺✩✤ ❄✌ ✕✎✛✲✙✚✑✓☛ ✔❻✈✐✥ ✢✎★✑✩✓✙✏✙✲ ✲❄☞✍✧★✒✎✲✠ ✶❄✢✑☛✑

✤✏☛★✑✎✒✌ ✲❄☞✍❄✌✗ ✦☛✲✓✎✏✑✩✕✑✌ ✏❄✌✍✎✲ ✌✓✦✠ ✎✕✓✩✪✙✕✴✓✩✌☛ ✔✕★✠ ♣❆ ✩✦✏☛✥✠ ❽ ◆✁❖✁P☎ ✝✝✞ ✟✠ ◗☛✒✤✏❄✒☛❘ ✒✎✲✏✙✓✑✲✛✌ ✌✍✷✪✎✓✎✲✗ ☞✛✓✏✑★ ❄✌ ☛✒☛✎✏✙✦ ✺✎✏✓✧✍❄✌✠ ✘❙✕✖✙✌ ✲✕✑✒✑✲☛✑ ✲❄☞✠ ✫✬✭✬✮✯✰✱ ✌✍❄✕✎✌ ✺✎✕✓✩✏✩✌ ❄✌ ✚❄✕✍✙✓✓ ✲✎✍✎✕❄✌✠ ✵✠ ❚✕✓☛✕✩✒✙✌ ✏✎☛✲✚✑✳❘ ✦☛✚✓✎✏✎✢✑☛✗ ☞✖✎✢✑☛✗ ✌✍✎☞✌✍✑✌✠ ❯❱ ❲ ❳❨❩❬❭❪❭❳ ❫❴❳❵❛ ❳❬❜❝❵❞❡❴❢❣❨❛ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❍✎✤✲❄☞✍✧★❄✌ ☛ ✌✍❙✏✚✌☛✓✙✏✒✩✲✒✩✕ ❍✑☞✎✏✓✏✳❇✩✌ ✜✎✤ ✶✎✕✙✑★

✐✎✲✏✳✍✑✌✗ ✤✖✛✕✕☛★✩✌✙✌ ✑✒❇✕✓✏✩✚✑✳ ❥✩✕✖✙✤✗ ✑★✎✤✎✒✓✎✌✓✎✓ ✓☛✏✓☛✕✢☛✍✳ ✓✩✕✖✙✤ ❾ ❦❱ ❲ ❳❨❩❧❨❪♠❵❬❴❳ ❡❨♥❨♦❵❬❴❳❨ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❚✕✓☛✕✩✒✙✌ ✌✎✦❄✌✍✎✓✑ ☛✕☛☞✲❄☞✍❄✌ ✶✑✪✑✍✌✤✩✕✩✌✗ ✎✕✧✲❄✌✍✴✓❄✌ ♣✌✍✎☞✌✍✑✌ ✦✎✓☛✏✓✩✌☛ q◗✖✙✏✌r ★✷✒✓❄✌✎✲✗ ✌✍✸✲✌❄✤ ✎✌✎✓❄✒ ✌✍❄✕✎✌ ✺✎✕✓✩✏✩✌ ♣✓✏☛✛✢☛✓✑✲✛✌ ✓✎✚✜✒✑✲✩✲ ◗✙✒★✙✌ ✪❄✏✍❄✌✚✌✑✕✕☛☞✴✓✩✌ s❱ ❲ ❳❨❩❧❨❪♠❵❬❴❳ t❨♦❨❛ ❴❳ ❫❨❬❨♦❴❳❨ ❿ ♣ ✤✖✛✕✕☛★✩✌✙✌ ✑✒❇✕✓✏✩✚✑✳ ✻✎✕✎✑ ✩✕✓☛✕✩✦☛✒

✲✕☛✌✌✍✑✲✛✌☛✲✠ ✫✬✭✬✮✯✰✱ ✩✕✓☛✕✩✒✙✌ ✓✎✏✩☞✑☛✗ ✒✖✛✤☛✕✙✢✦☛ ✜✎✕✖✎✍❄✌✗ ✎✌✎✓✕✎✤ ✍✩✏✓ ☞✩✏☛✲✷✓❄✌✗ ✓✸✒✎✓✎✲ ✺✙✲✙✍✳★✩✌☛ ✎✌✎✓❄✒ ✌✎✦❄✌✍✑ ✺✎✕✓✩✣ ✏✩✌✠ ♣ ✌✎✦✎✓ ❄✏✍❄✌✓✎✕✎✒✴✓❄✌✦✎✒ ✢✎✤✒✖✑✓✻✛✲✉ ☛ ✪✩✕☛★❄✲✙✓ ✕✎✣ ✦✙✚✌✩✓✻✛✲✗ ☞✛✌✓✗ ✒✎✲✏✙✓✑✲✛✌ ✓✷✏✢✎✕❄✲✎✓✗ ✑★✎✤✎✒✓✎✌✓✎✲✎✓ ✎✕✣ ✓✩✪✙✕✴✓✻✛✲✠ ✈✑✒✓☛✪❄✓✎✕ ✓✷✏✓❄✒✑✲ ✦☛✲✓✎✏✑✙✕✳✤✑☛✑ ✪✑✍✌✤✩✕☛✓✏☛✉ ☛ ✌✎✦✎✓ ✦✧✌❄✤✎✌✎✒ ✲✑✷✦✕✴✓✻✸✲ ✇①✣✙✌ ❍■❏■ ✙✕★☛✓✓☛✕

✔✎✌✎✓✕✎✤ ☛✒✓✑✌✍✎☞✓✑✲✛✌ ✙✕★☛✓✓☛✕✗ ☞✙✪✑★✙✒ ✻✙★✑★❘ ✹✎✓☛★✑✒✗ ✹✏☛✛✒✙✕✥✠ ♣ ✌✎✦✎✓ ✒✖✑✓✪☛ ✓☛✏✓✻✛✲✉ ✒☛☞✙✒✓☛ ✓✷✦✦✌✍✷✏ ✲✑✷✦✕✴✓✻✸✲✠ ➋➌ ➀➁➂➃➀➄➁➅➆ ➇➈➅➃➅➅➉➊ ❷❾❿ ⑥⑦⑧⑦➀ ⑨⑥ ⑥⑩➁➂➃➄❸⑨❻➅⑦❷➀ ⑤ ✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛✁☞✆✟✌✍✁✝✞✟✠ ✎✏✑✒ ✓✔✕✖ ✗ ✘✙✚✛✙✜✔✢✣✤ ✥✢ ✦✚✔✓✧✜★✩✪✫✢ ✢✬✭✮✯✣ ✰✯✜✯✓✜✥✣✯ ✔ ✱✯✦✲✔✣★✚✛✤ ✬✫✳ ✗ ✴✛✜✜✔✦✥✓ ✥✢ ✯✜✔✢✬✣✪✓✚✛✢✣✛✴ ✮✥✵✯✜✱✯✣ ✔✵✓✔✴ ✔ ✶✯✚✣✷✤ ✬✥✢✢✯✜ ✢✬✯✱✙✯✓✸ ✥✢ ✯✬ ✴✯✜✜✷ ✔✜✔✕✛✣ ✰✯✜✯✓✣ ✔

✚✯✤✯✕✪✣✲✯✜✪✬★✩✪✫ ✢✬★✱★✚✔✳ ✗✬ ✯✦✥✢✬✢✥✦✯✢ ✢✔✚✰✢✬✭✮✯✣ ✥✜✥✓✴✕✪✚✛✢✸ ✓✯✱ ✮✥✚✤ ✬✪✴✳ ✗✓✦✪✛✦✯✓✯✬✪✢✹ ✜✔✬✔ ✯✺✣✚✔✩✯✜✜✧✜★✚✪✢ ✱✔✣✚✪✺✙✔✓ ✎✻✼✽✖ ✘✙✚✛✓✯✴✣✪✓ ✑ ✻✼✽ ✴✔✕✩✢✛✜✫✵★✢✳ ▲▼ ◆ ❖P◗❘❙❚❘❙❯❱❲❖ ❳❨❩❨❬❨❭ ❪✍✆☞✟❀ ❫ ❍✢✱✯✚✯✣✜✯✓ ✯✚✯✵✯✣❏✸ ✣✧✱✛✚ ✰✯✜✜✯✦❏✸ ✶✷✜✯✦ ✔✶✚✪✴✔✪✸ ★✬✢✪✤ ✔✪ ✕✛✕✧✜★✩✪✫✣ ✥✚✪✓✣❴ ❫ ❵✜✯✢ ✲✔✣★✚✸ ✱✔✦✔✢✔✓ ✴✪✯✱✯✜✴✯✵✷✸ ✙✔✚✓★✢✤✚✫✬✢✔✢✬❅✤ ✓❏✸ ✕✛✚✩✴✯✱✥✓❄✸ ✔ ✙✷✚ ✪✚✲✔✚✥✣✯✦✥✓✯✴

✴✛✜✜✔✦✥✓ ✚✛✢✣✤ ✣✭✱✯✦✙✷✜ ★✜✜✫ ✢✬✭✮✯✣✙✧✚✰★✓✬★✢✔❴ ❫ ❛✚✯✵✪✜✯✴✩✪✫✢ ✲✯✜❄✯✴✹ ✕✚✔✯✢✣✯✚✓✔✜✪✢ ✣★✰✸ ✮★✜✜✣★✰✥✴✸ ✶■✜✩✪✱✕✔❴ ❫ ❜✬✧✙✰✯✴✣❅✮ ✕✔✓✔✢✬✛✴✔✣ ✛✴✛✬❴ ★✜✜✔✓✵✫ ✕✚✛✦✚✯✢✢✬✪✫❴ ❫ ❝✯✬✯✜✥✢✹ ✢✬✣✯✚✛✪✵✛✴ ✥✢ ✜✛✴★✜✪✢ ✔✓✯✢✬✣✯✣✪✴✧✱ ✯✦❄■✣✣✯✢ ✢✯✙✙✯ ✰✧✣✣✔✣★✢✔✸ ✕✛✢✬✣✛✕✯✚✔✣❅✮ ✙✯✢✧✦★✚✬★✢✸ ✱✔✺✪✱★✤ ✜✪✢✔✓ ✔✣✚✔✧✱✔✣✪✴✧✢ ✣✯✩✲✓✪✴✔✳ ❞✟☛✍✁❡✁✠❢✝❣ ❤✍❁ ❫ ✐✔✢✣✔✦ ✩✲✛✚✪✧✱✱✔✜ ✶✯✵✯✣✣ ✣✯✢✣✚✥✢✬✯✴✯✓ ✦❄✔✴✛✚✪❴

❫ ❥✯✱ ✲✪✔✜✪✓✪✬★✜✫✵✫ ✴✛✜✜✔✦✥✓✢✬★✜✔✴ ✥✢ ✦✔✬✵✔✦ ✘✙✚✛✤ ✙✜✔✢✣ ✣✭✱✯✦ ✔✜✴✛✣✰✔❴ ❫ ✗ ✲✯✦✮✛✓✔✜ ✱✯✦✮✔✢✣✔✦✛✵★✢✔ ✔ ✢✥✚■✜✥✢ ✮✛✓✔✜★✣ ✓✯✱ ✲✔✜✔✵✰✔ ✱✯✦❴ ❫ ❝✯✬✯✜✥✢✹ ✔ ✢✯✙✬✥✢✣ ✴✭✮✯✣✷ ✏✑❦✳ ✲✫✓✔✕✣✫✜ ✶✛✴✛✬✔✣✛✢✔✓✸ ✢✕✛✓✣★✓ ✮✪✢✢✬✔✶✯✰✜✷✵✪✴❴ ❑✑❈ ✥✮ ✱✜✮✔ ✮✪✢✢✬✔✢■✜✜❄✯✵ ✔ ✙✷✚ ✢✬✪✓✣✰✥✚✯✳ ✾✍✿☞❀✍✆✆✟✄❁ ✎❂✳ ✓✔✕✣✫✜ ✲✫✓✔✕✛✴✛✓ ★✣✖ ✎✗✖ ✽✔✣✧✚✔✣✪✛ ❃ ✻✼✽ ✚✯✱✛✵✯✜✜✪✓✦✸ ✶✛✜❄✔✱✔✣✛✢ ✴✛✜✜✔✤ ✦✥✓ ✵✯✕✛✬❅✩✪✫ ✬✔✰✜✪✴✸

✴✙✳ ✔ ❂✳ ✓✔✕✣✫✜✳ ✗ ✲✯✦✯✣ ✪✓✣✯✓✤ ✬❅✮ ✢✬★✜✴✥✕✬✷✵✥✢ ✰✯✜✜✯✱✬✪✸ ✯✚✯✬✯✣✣✢✥✦✯ ✩✢✭✴✴✯✓✸ ✮✪✤ ✜★✦✛✢✔✙✙ ✜✯✢✬✳ ✗✬ ✻✼✽ ❆✜✔✬✔❇✸ ✮✥✦✢✷ ✢✬✪✜★✚✵✢★✦★✓✔✴ ✴✙✳ ❈❉❊✤★✣ ✥✚✪ ✯✜ ✔ ✏✳ ✲✥✣✯✓✳ ❧♠♥♦♣q r♠s ✎❋✖ ✗ ✚✛✢✣✛✴ ✭✢✢✬✯✲✬✫✵★✢★✮✔✜ ✔ ✢✯✙ ✱✯✦✴✪✢✯✙✙✯✤ ✵✪✴✸ ✣✯✚✲✯✜✲✯✣✷✢✥✦✯ ✓✷✳ ❍✬■✜✯✣✯✴ ✴✭✬✯✜✥✙✯✓ ✧✦❄✔✓✤ ✯✬✯✓ ✴✛✓✣✚✔✴✩✪✫ ✔✬ ✪✬■✜✯✣ ✶✧✓✴✩✪✫✰★✓✔✴ ✙✯✢✬❏✤ ✴■✜✥✢✥✣ ✯✚✯✵✱✥✓❄✯✬✪✳ ✻✬ ✴✙✳ ❑ ✥✮✪✦ ✴✪✶✯✰✯✬✯✣✣✸ ✵✯ ✔

✚✯✱✛✵✯✜✜✪✓✦ ✱✯✦✲✔✣★✚✛✬✔✣✜✔✓ ✪✵✯✪✦ ✣✔✚✣✳ ✎✼✖ ✗ ✲✯✦ ✢✬✔✴❅✣✫✢✬✪✜★✚✵✢★✦✔ ✔✬ ✯✚✯✵✯✣✪ ✙✷✚ ✒❉✑❂❉❊✤★✣ ✥✚✪ ✯✜✳ ⑥⑦⑧⑨⑥⑩⑦❶❷ ❸❹❶⑨❶❶❺❻ t♣✉♠✈✇①②③④ r♠s ❽ ✂✠✡ üýþý☛ ÿü ü ☞✌✍✎✄ÿ✝✏ý✂☛ ✁ ✂✄ ☎✆✝☎✆✞✟ ✠✡☛✡✝ ✡✆✆☞✌☞✠☎ ✍✎✏✑✒✎✓✒✔ ✕ ✖✗✘✙✚✘ ✛✜✢✛✜✣✗ ✤✘✚✣ ✣✥✦✧✦✗★ ✩✚✪✫✧✩✦ ✬✚✭✦✮✫✯✦✦✘✚✢ ✢✚✜✜ ✦✚✢✗✘✦✚✘✗✰ ✚✜ ✢✚✜✜ ✦✱✲✳✜✴✦✛✘✗ ✛ ✢✵✭✳✢✳✫✵✢✛✦✰ ✛ ✙✚✲✗✦✛✜✗✫✱✜✦ ✩✫✯✲✚✦✚✢✚✦✶ ✕ ✷✫ ✛✜✢✛✜✣✗ ✩✚✪✫✧✩✦ ✣✥✦✧✦✗ ✩✚✪✫✧✩✩✧

✢✚✜✜ ✱✦✛✜✛✢✴✦✛✘✗✶ ✸✹✺✻✼✽✾ ✿❀❀❁❂❃✾ ✻❄❅❆❇❈❉❊❋ ❍■❏❑▲▼ ◆❖P■◗▼❘◆ ◆❙❚❙■■▲ ❯▲❚❱❲❘▼❖■ ❳❱❖❨◆❖❩ ❬❖❱❚◆❩ ◆❏❱❚■❭❪❫❴ ❍◗❑❡▼◗❱ ◆❙❑❡▼❬◗❢❭❏▲❢❏◆ ■▲❱❚■❘❚❘❱❖❴ ❣▲◆❤❑ ◆❏▼❏■◆❏❚❏■■ ❖ ❱◗❑❡▼◗❱✐ ❣▲❢◗▼ ◆❤❑❘❥❥❖❢ ▼❘■❦P◆ ❏▼ ❖ ❥❏■❏❲❏■❩ ❖❢❧ ❢❘▼ ◆▲❱❏❥❥ ❖❚ ▲❢♠❏◆♥▲♦ ❯❏❱❚◗▼❭❏❴ ❍❚❏❢❯❏♣❧❏ ❤▼❭❖❢ ❥❏■❏❲❱◗❲❥❏❢ ❖ ❱◗❑❡▼■❩ ❖❬▲ ❥❏♠❤▼❭❘❱❤▼❦❖ ❖ ❲❭♦❲❭P▼❘❱■ ❳❨▼❴ ❵❄❛❜❄❝❞❊❅ ♣▲❖❥❏■❏❱❫✐ q ❱◗❑❡▼◗❱ ◆❙❑❡▼❬◗❢❭❏▲❢❏◆

■▲❱❚■❘❚❘❱❖ ❱❏❲r■ ❬❏❲r■◗▼❢▲ ❖❚ ▲❢♠❏◆♥▲♦ ❯❏❱❚◗▼❭◗■❴ s❏■❖❢P❱ ❤▼■❘❱ ◗❑❯◗❢❭❏❱❱◗❲◗❢❏◆■▲❱❚■❘❚❘❱❖❩❱❚❏❢❢❭❏❚❏■■ ❱◗❑❡▼◗❱ tP❬❘❢❖❢■▲❧■❏■❖❢P❱❚▲❬❬P❢❲▼❤❥P▼▲❢❖♣❘❱❖ ❳✉▼❤❱■❑▲♣▲P❬■❏■❖❢▲❏▼▼❏❢❫❴q❚ ▲▼▼❏■◗◆❏❱ ♠❏▼❯◗■❏▼❏❱ ■❑❖P❬❖■❤▼♦❲▲❖ ❤❱❚■❘▼❭❤❢■❙❑■◗❢▲◆❖❚❤▼■❘❱ ◗❱ ❖ ❑❏❲▲❱❚■❑❘♥▲♦❴ ✈❏❱❚❏■■❱◗❲ ❬❏❲❏▼✇❚◗❱❏① t❖❑❖❨❤■■ ❱◗❑❡▼◗❱ ❏❱❏■◗❢ ❳❤▼■❘❱ ②❖❥▲❨P❑❤▼■♦❖❢❭❖❲❲❖▼❖ ③❩ ④❩⑤❩ ⑥⑦❩ ④③❩⑧③❩ ❢❖❨❤◆❤❢❫

❱◗❑❡▼◗❱❏◆ ◆▲❚❘❑❘❱❖❴ ❂❊❛⑨❄⑩❅❞❶❊❈❷❅ r❱◗❑✇ ❏❑▲❢❲◗❱❩ ❱❚❏❢❚▲❥▲▼▲■❘❱❩ ❬❤■❤❑❤❱ ♠P❢◆♥▲♦◆ ❯▲❚❱❲❘▼❖■❖❴ ❇❸❹❺❻❺❅⑩❈ ✉❱❤❢■❱◗❑❡▼◗❱❏◆ ◆▲❚❘❑❘❱❘❑❖ ❑❙❢■❲❏❢ ♠❏▼❯◗■❏▼❴ q ❬❪■◗■▲ ❱❏❥❏◆❏■ ❖❚ ❙▼■◗❱■r❨P❱❤◆ ❖▼♠❏❦❏❚❏■❥❏❢ ■❘❑❲❭❖▼■❖◆❢❖◆ ❬❏❲♠❏▼❏▼✇❏❢ ▼❘■❦P◆ ❏▼❴ ✼❇❽❇❈❇❸❸❺❶❺❅❛ q❚ ❖▼◆❖▼❬▲ ❱❏❥❏◆❏■ ❖ ❱◗❑❡▼◗❱ ❬◗▼❭❱◗❲❏ ◗❱ ❖❚ ▲❢♠❏◆♥▲♦❯❏❱❚◗▼❭❢❏◆ ❬❏❲♠❏▼❏▼✇❏❢ ❏▼❱✇♣▼❏❲❏❱ ❱❏❥❏▼▼❘■❘❱❱❖▼ ❯❖❲❭ ◆◗❱▼❏▼■❏■❏■■

❬♦♣❤❢ ▼❘■❦P◆ ❏▼ ❳▼♣❴ ◆❙❯❏■◆❏❚✇ ■❘❥▼❘❚❖■❫❴ ✍ ❾✒❿✒✎✎➀➁➀❾ ➂➃➄➅➀➆ ✻➇❇❊⑨❸❇❄❇❅ ❅❇❽❇❸❸❺❶❺❅ ✉◗▼① ❖ ❬❘❱❤♣▼❖❲❤❱ ♠❏❑■✇❚◗❱ ❬❏❲❏▼✇❚◗❱❏ ➈❇❸❅➉❅❇⑨❝❸➊➋ ➌❝⑨❸❇⑨❇❅ q ❱❏❥◗❱❚▲ ❱❚❙❯❏■❏❲❭❏❱r■◗❱❑❏ ❱❤❑ ◆❏❑❡▼t❏■❩ t❖ ❖ ❱◗❑❡▼◗❱■✇▼ ❇❸❅➉➇❸❇⑨❇❅ ❬❖➍▲❬P❬ ⑥➎ ♦❑❖ ■❏▼■ ❏▼❴ ❅❇❽❇❸❸❺❶❺❅ ➪➶➹➘➶➴ ❬❏▼▼❡❑❏❲❏■ ❇❸❅➉➇❸❇⑨❇❅ t❖❱♠❖▼❖■ ❅❇❽❞❺❻❺❅❶ ◆❏❬◗❢❭ ❖❲❭❥P❑◆❤■ ❘■t❖■❤▼♦ ❱◗❑❡▼◗❱◆❤❑ ➷❝⑨❞➬❄❈

q❚❖▼❘❥❥▲❏❱❏■❏◆❥❏❢❖❱❏❥■❤▲▼❏■■❏❧❏■◆❙❯❏■✇❏❢❖❱❏❥❏■Ð❚▲❤▼♦❧ ❲▲❘❱❱♦❤▼♣❖■■❖▼◆▲❙❥▼r■❦❡◆◗❱❱■❏❑▲▼◆❙■◗❱❱❏▼♠❏♣❦❡◆❩❢❭P❲❖▼❤❬❧ ❥❖t❏▼❭❏❚❚❡◆❩❬❖❦♣t❖▼❖❱❚■❤■■❯❖❑❑❖■■❖▼⑦➐❢❖❨P■❘❢▼❘■❦P◆❏▼① ❦❏▼❏◆ ▼❘■t❖■♦◆ ❵❞❇❸❅➉➇❸❇⑨❇❅ ❖❲❭P▼▼❖♣❘❱❤❱ ❱❏❥ ❏❑✇❱❏❢ ❱❚❏❢❢❭❏❚❏■■ ❅❇❽❞❺❻❺❅ ❖❚ ▲♣❏❲❏❢■❏❱■❏■ ❢❏❬ ❱▲◆❏❑❡▼■ ❬❖❑❖♣◗◆■❖▼❖❢P▼ ❏▼■❘❯❤▼r■❖❢▲ ➮➱➹✃❐❒➶➹➘➶➮❮❰✃Ï ■❖❱❖◆❤❱❩ ❏❑✇❱❏❢ ❑❤❢♥❱❤▼■ ❱❏❥❏◆ ❥▲❚❤❢❭❤❱

♠❤❲▼❖▼◆❤❚❘❱❤◆ ❱❨❏♥▲❘▼▲❱ ❱◗❑❡▼◗❱❏▲❢◗▼① ❱❏❥◗❱❚❩ t❏❢■❏❱❩ ❘▼▼❖■❤❑❯❤❱❩ ❨❖■❤▼♦❲P❱❩ ❥❖◆■❏❑▲❤▼♦❲P❱ t❖❑❖❨❤■■❩ ▼✇■■❩ ❬◗▼❭ ❱❚Ñ❑■ ❱❏❥❏◆ Ö❘❥❤❑Ñ❱ ❱◗❑❡▼◗❱❏◆ ❏▼▼❘■❘❱❖◆❤❑① q t❘❥❤❑Ñ❱ ❱◗❑❡▼◗❱■ ❖❏❑❤❥ ◗❱ ❖❢❖❏❑❤❥ ❥❖◆■◗❑▲P❬❤◆◆❖▼ ♠❏❑❧ Ò➱ÓÔÕ ■✇❚❙■■❢❏◆ ◆❏▼▼ ■❏◆▲❢■❏❢▲ ➷❝⑨❞➬❄❈ q ❱◗❑❡▼■❏◆ ❑❏❖◆♥▲♦◆◗❱❚❱◗❲❏ ❏▼❬❖❑❖♣ ❖ ❢❤❑❬❘▼▲❱■♦▼ ❇❸❅➉➇❸❇⑨❇❅ q❚ ❏▼▼❘■❘❱ ◆❙❑❡▼❬◗❢❭❏▲ t❘❥❤❑Ñ❱❖◆❩ ❏❚◗❑■ ❏▼❱✇♣▼❏❲❏❱ ❏▼▼❘❧

❅❇❽❞❺❻❺❅❶ ■❘❱■ ❢❏❬ ❯◗❲❚❡❢◆❩ ◆▲❯◗■❏▼ ◆❤❨❤❢❭❖❩ ❬❏▼▼◆❖❱❩ t❖❱ ❘■t❖■❤❧ ▼♦ ❱◗❑❡▼◗❱❏❴ ❀❸❅➉➇❸❇⑨❇❅ Ö❖ ❖ ♠❏❢■▲ ⑦➐ ❢❖❨ ❖▼❖■■ ♠❏❑■✇❚◗❱ ❦❏▼❏▲ ❢❏❬ ❬P■❖■◆❤❚❢❖◆❩ ❖ ê❛❸❛❅❞❶⑩❶❶ ❱❏❥❱❚◗▼❏◆ ◆▲❬❏■❱❚◗❱❏ P■❘❢ ❖ ❥✇❑■ ▼❖❚❘❢ ❯▲❱❱❚❖❙▼■❦❡◆ ❳❯❖❲❭ ❖ àÙÚÛÜÝÞÚßàáâããâÛäåâÛ ♥❱❤❬♦❚❚P◆❫❴ ➷❛❻❻❛❶ ✾⑩❻❛❊ ❜❺❅⑩➇❸❛⑨⑩❅ ❅❇❽❞❺❻❺❅ ✾❝❅➉❊ ❜❺❅⑩➇❸❛⑨⑩❅ ❅❇❽❞❺❻❺❅ ✞✟ ❱❏❥■▲❱❚■r■❘❱ ❯◗❑❚◗❱♥❱▲▼▼❖❨r■❘❱ ♠❏♣◗❱ ■▲❱❚■r■❘❱❩

◗❑❚◗❱■❏▼❏❢r■◗❱❩ ◆▲❬❏■❱❚◗❱ ❳➏ ➐➑ t❩ ◆▲❯◗❯❏① ❖❑♥❩ ◆◗❚❫❩ ❯❖❑❑❖■❤◆ ➒➓➔➣↔↕➙➛➣➛➜➝↔↔↕➞➟↔↔↕➣➝➠➡➓➝➞↔ ➓➢➤➠➥➞➦➧➨➩➫➭➯➨➲➦➳➵➸➸➵➩➺➻➼➽➾➣➥➠➚ ■▲❱❚■r■❘❱ ♠❏♣◗❱ ❏▼❱✇♣▼❏❲❏❱ t❖▼❖❱❚■❤■■ ❯❖❑❑❖■ ❳④➑ ❢❖❨❫ q▼■❏❑❢❖■r❯❘◆① ×▼❱✇♣▼❏❲❏❱ t❖▼❖❱❚■❤■■ ❯❖❑❑❖■ ❳④➑ ❢❖❨❫ q ❱❏❥❱❚◗▼❏◆ ❑❖❲■❖❨❖❱❚❤❱ ◆❙❚❏▼r■◗❱❏❩ ◆◗❱✇❥❧ ❥▲ ❚❘❑❘❱❱❖▼ ØÙÚÛÜÝÞÚßàáâããâÛäåæ ç ♣❑◗❢ ❤❑❖▲ ❬❘❱❤♣▼❖❲❤❱ ❯❖❑❑❖■ ❳è ⑥⑦ ❢❖❨ ❫ ◗❱✇▲ ❬❘❱❤♣▼❖❲❤❱ ❯❖❑❑❖■ ❳

⑦➐ t◗■ ❫ é▼❖❱❚■▲◆❖▲ ❏▼❦❘❑❘❱❤◆ ④➑ ❢❖❨ ❬Ñ▼❯❖① ◗❑❚◗❱■❏▼❏❢r■◗❱❩ ◆▲❬❏■❱❚◗❱ ❳❱❏❥❱❚◗▼ ♠❏▼♠❑▲❱❱r■◗❱❏❫ ❯❖❑❑❖■❤◆ q ❱◗❑❡▼◗❱■ ◆❙❯❏■✇ ➎❴ t◗■ P■❘❢① Ö❖ ❖❚ ❏▼❱✇ ❏▼▼❘■❘❱■ ◆❙❯❏■✇❏❢ ❖ ◆▲❬❏■❱❚❏■■ ❱❏❥ ❲❭P▼▼❖♣❘❱ ▲▼▼❴ ◗❑❚◗❱■❏▼❏❢r■◗❱❩ ❢❏♥❑❤❱▲❱ ▼❏❚❖❦▼❘❱❖ P■❘❢ ◆❏❚♣ ❱❖❑❦❖♣❢▲❩ ❖ ❱❏❥❱❚◗▼❏◆❏■ ♠❏▼ ◆❏▼▼ ◆▲❬❏■❱❚◗❱ ❳♣❏♠❏◆■P❱ ◆▲❬❏■❱❚◗❱❏❫ ♠❑▲❱❱r■❏❢▲❴ ❯❖❑❑❖■❤◆ ♣❑◗❢ q ❱◗❑❡▼◗❱■ ◆❙❯❏■✇ ⑦➐❴ t◗■❏❢① q ❱❖❑❦❖♣♦

❱❏❥❑◗❱❚❏◆❏■❩ t❏❲❏■ ◆▲ ◆❏▼▼ ❬❏■❱❚❏❢▲❴ ë❖❲❭❤❥❥ ♣❏❧ ◗❑❚◗❱■❏▼❏❢r■◗❱❩ ◆▲❬❏■❱❚◗❱ ➒ìí➓➝➾➞➛î➝➓➛➠îïðîïñ➞ð ➙➢îòóì➢↔➓➔➥➓➢➚ ♠❏◆■P❱ ❏❱❏■◗❢ ■❑❖❢❱❚❨▼❖❢■❘♥▲♦❑❖ ▼❏t❏■ ❱❚❡◆❱◗❲❴ ❯❖❑❑❖■❤◆ ♣❑◗❢ ôõ➧➨➩➫➭➯➨➲➦➳➵➸➸➵➩➺➻ö ➛÷➛➣➣➛↔➝ò➛↔ìí➣➛➜➣óì➢➣➢➞➞í↔í➓ò➝➣➤➢➙➢➞ï➢➔➙➢↔øùò↕íì➢➔➢òòú➔ú↔↔➠➛îï↔í÷➝➞➓íî➝↔➙➛îïñ➠òû üýþÿü ý✁✂ ✄☎✁ÿ✁✁✆✝ t④⑤ ♥♦♣♦⑥ q♥ ♥r⑦⑧⑨⑩✉q①❶♦t⑥ ✁ ✂✄☎✂✄✆✝ ✞✟✠✟☎ ✟✄✄✡☛✡✞✂ ✂ ☞✌✂☎✍✎✄✂☛✠✂✏ ✑✒✓✔✕✒✖ ✗✒✕✘✖✒✙✚

✛✜✢✣✚✓✤✥✦✧✤★✖✚✩✒✖✣✪ ✚✕✕✫✦✫✖ ✬✪✖✣✦✧✦✫✖✭ ✮✚✓✦✯✦✕✚✢✧✦✒✖ ✳✴✵✶✷✴✸✹✺ ✻✼✽ ✾✼✻✻✿✼✷ ❀✵❁✷✷ ❀✼✸✷✶❂✻✼✷ ✷❃✵❄✸❃✷ ❅❆✼❇❈✴✵❁❉✹❁✴❊❋ ✴✻✶✼✵❍❉✹❂❍ ✼✸✸■✹■✷✹ ❁✾❃✻✿✼✸❏ ❑❁✷✶✹❂✹■✷ ▲✼✹❉▼❁✻ ✴✸▼❉✹✹❉✸✺ ❁▼✼✾✼✻✹✼✷✹ ✼✸✹■❍✴✸❂✹■✷❉❏ ✳✴✵✶✷✴✸✹✺ ✾✼✻✻✿✼✷ ✷❃✵❄✸❃✷ ❅❆✼❇❈✴✵❁❉✹❁✴❊❋ ✴✻✶✼✵❍❉✹❂❍ ✼✸✸■✹■✷✹ ❙❚❍✼✹❘✼✻ ✷✼❨❃✷✶❁ ✷✶❚❍✼✹✼✾✿✼✷❂✹❘ ✼✸❱■✵■✷✹ ❁✾❃✻✿✼✸❏ ❑❁✷✶✹❂✹■✷ ✳❩❬❩✴✸▼❉✹✹❉✸✺ ✽❉❱▼ ❚❨✸❂✹❃✷ ❭✶❁✴✸❲✾❁■✷

✷❲✴✸▼❉✹✹❉✸❏ ◆❃✸✿✼❨❨ ■✹P❉✹✴✸❲ ✽✼❈P❉✻❁❙❉❁ ✷❃✵❄✸❃✷ ❅❆❍❖✸✻❖✷ ✷❈❁✷✷❖✽❊❴ ❆❍❖✸✻❖✷ ❈❉✼✷❖✽❊❋ ❳✼❨❃✷✶❁ ✷✶❚❍✼✹✼✾✿✼✷❂✹❘ ✼✸❱■✵■✷✹ ❁✾❃✻✿✼✸❏ ❑❁✷✶✹❂✹■✷ ▲✼✹❉▼❁✻ ✴✸▼❉✹✹❉✸❏ ◆❃✸✿✼❨❨ ✹✴✽❯❉ ✽✼❈P❉✻❁❙❉❁ ✷❃✵❄✸❃✷ ❅❆❍❖✸✻❖✷ ❈✴✻✹❖✷❖✽❊❋ ❳✼❨❃✷✶❁ ✷✶❚❍✼✹✼✾✿✼✷❂✹❘ ✼✸❱■✵■✷✹ ❁✾❃✻✿✼✸❏ ❑❁✷✶✹❂✹■✷ ▲✼✹❉▼❁✻ ✴✸▼❉✹✹❉✸❏ ✳❉✵❉❯✴✹✹ ✷✼❨✼❙ ❅❆❍❖✸✻❖✷ ✽✴✵✷❖✽❊❋ ❳✼❨❃✷✶❁ ✷✶❚❍✼✹✼✾✿✼✷❂✹❘ ✼✸❱■✵■✷✹ ❁✾❃✻✿✼✸✺ ▼✼ ✹❁✸✴✷

❉ ❯✵❁✽✼✵ ❍❉✵✵■✷ ❅❙❁❍❃❍✼ ❉✵❈❋❏ ❑❁✷✶✹❂✹■✷ ▲✼✹❉▼❁✻ ✴✸▼❉✹✹❉✸❏ ❳✶❜✵✹◗✸❘✹✹ ✷✼❨✼❙ ❅❆❍❖✸✻❖✷ ❯❖✻❈✹❖✽✺ ❍❖✸✻❖✷ ✷❈✸✴❯✼✹❉✵❁❖✽❊❋ ❳✼❨❃✷✶❁ ✼✸❱■✵■✷✹ ❁✾❃✻✿✼✸❏ ❑❁✷✶✹❂✹■✷ ▲✼✹❉▼❁✻ ✴✸▼❉✹✹❉✸✺ ✷✼❨ ✷✶✴✻▼■✶■✷❉✺ ❁▼✼✾✼✻✹✼✷✹ ✼✸✹■◗ ❍✴✸❂✹■✷❉❏ ❑❚❨❨ ✻❉❯❁✾ ✹❉✵✹❲ ❙✴✽❨❁✻■✸✹ ❙✴✻✶✼✵❍❉✹❂❍ ❃✷ ✷✼❨❃✷✶❁ ❙✼✶✼✸❃✷✹ ❙❚❍✼✹❘✼✻ ❍❉✻ ✸✼P✼✹❘✷❃✾ ✷✼❨❃✷✶❁ ✷✶❚❍✼✹✼✾✿✼✷❂✹❘ ✼✸❱■✵■✷✵❉❏ ❞■✵✹ ❯■✵❉❙❚✹❃✷✺ ✻✿❖✾❉✸✴✽❨❉

P✼✸✿✼✶❃✷❏ ✳❉ ❉ ✾✿❖✸✸❉▼■✷✴✷ ✹❄✻✼✹✼❙ ❀✴❙✴◗ ✶❲▼✻❉❙❡ ❢ ✷✼❨❃✷✶❁ ❀✼✸✹■✵■✷ ❃✵✶❃✷✹✼✸✼✻❂◗ ✹❃✷❨✼✻ ❢ ❉ ✷✼❨✼✹ ✽✼✾✻✿❁✹❱❖❙✺ ❉ ❍■◗ ✸❉▼❃❙✴✹ ✸✼❨✴❈✷■✹❱❖❙✺ ❉ ✻✼❙✵✴✹❁❙❖✷ ✹❚✵✽✼✸❃❙✼❙✼✹✺ ❁▼✼✾✼✻✹✼✷✹✼❙✼✹ ✼✸✹■❍✴✸❂✹❱❖❙ ❢ ❉ ✷✼❨✼✹ ❨❘✷❃✾✼✷✼✻ ❙❁❚❨✸❂✹❱❄❙ ✳❩❬❩ ✴✸▼❉✹✹❉✸ ❢ ❅❍❉✾✿ ❉✻✹❁✷✶✼❯✹❁❙❖✷✺ ▲✼✹❉▼❁✻✺ ▲✵❉❖✻✴✸ ✴✸▼❉✹✹❉✸ ❢ ❉❙■✵ ❭✶❏ ✷❲❍❉✸ P❂✾❂✹❍❉ ✷✼❨✼❙ ❀✴✸✿❉✽❉◗ ✹✴✷ ✷✶❂❍❲◗❚❨✸❂✹❃✷❃✵✼❋✺ ❢ ❅❍❉✾✿

❬❈✹✼✻❁✷✼❯✹❋✺ ❢ ❅❍❉✾✿ ❣✼✴✽❉✾✻✴✸✴✷ ■✶✹❉✹■✷✺ ❀❘✸✼✾ ❍❃✾✹❉✾✴❙✴✻❋ ❢ ❉ ✷✼❨✼✹ ✻✿❁✹❍❉ ✹❉✵✹❱❖❙✺ ✻❉◗ ❯✴✻✹❉ ✹❚❨❨✷✶❚✵ ❙❁❚❨✸❂✹❱❄❙✺ ❢ ❉ ✷✼❨❨❘✸ ✽❁✻▼❁✾ ❨❉❙✹✼✵❁✴✸❲◗ ✾❁❉❁ ❍❁✶✷✾■✸❉✹ ✹❚✵✹❃✻❁❙❛ ❝✿❖✸✸❉▼✹ ✷✼❨✼❙ ❙✼✶✼✸❃✷✼ ❅P■❨✴✵❜✷✺ ❀❚✸▼▼✼✸ ✷✶✼✻✻✿✼✶✼✹✹ ✷✼❨✼❙✺ ❁▼✼✾✼✻✹✼✷✹✼❙✺ P❉ ❉ ✷✼❨❀❉✸❉❙ ✶✼✾✶❖✾✴✷❉❙✺ ✵✴✷✷✶ ❁✽✽❖✻✴✸❲✾❁❉❁ ✷✹❉✹❖✷❋ ♥♦♣q♥r♦st ✉✈sqss✇① ✑✚✩✰✚✣✚✕✒✖✭ ✮✚✱✒✖✭ ✰✲✦✲✣✒✖ ✼✶✼✸❃✷ ◆✼✵❈❖✵✴❈P✵✴✽ ✴✸◗

▼❉✹✹❉✸✺ ✷✶■✵❉▼■✷ ❖✹■✻ ✷✹✼✵❁✸ ❀✼◗ ▼❘❙❚✹❃✷ ❅✽❖✸✸◗✸❉❯✺ ✽❉❱▼ ✽❖✸✸ ❯❲✸✿❉ ❁✸✸✼✹❍✼ ✵❖✾❉✸✽❉✷ P■✸❲❋❏ ❳✶❄❙✷❃✾ ✼✷✼✹❃✻ ✻✿❁✹✴✹✹ ✷✼❨❙✼◗ ✶✼✸❃✷✵✼ ✹❃✵❄✻❙ ■✹❏ ❪✼✶❁✻❭❈❁■✸■✷ ▲✼✹❉▼❁✻ ✴✸▼❉✹✹❉✸✺ ✷✹✼✵❁✸ ❀✼▼❘❙❚✹❃✷❏ ❫ ✷✼❨✼✹ ✻✿❁◗ ✹✴✹✹❉✻ ❙✼✶✼✸❱❄❙✺ ✽■✷✴▼✸❉✾✴◗ ✷❉✻ ✶■✵❱❖❙❏ ❵❃✵✶❃✷❈✷❁✸✸❉❯❂✹■✷✺ ✷✼❨✹✴❁✸✼✹✹✼✺ ✵✴✻❈✷✴✸✹ ✷✶❃✸✼❙ ✼❇❈❁✷❁❲❱❉✺ ✻✿❁◗ ✹✴✹✹ ✷✼❨❙✼✶✼✸❃✷✺ ✷✹✼✵❁✸ ❀✼▼❘◗ ❙❚✹❃✷❏ ❫ ✷✼❨✼✹ ✽■✷✴▼✸❉✾✴✷❉✻

✶■✵❱❖❙❏ ❳✼❨✹✴❁✸✼✹✹✼✺ ✵✴✻❈✷✴✸✹ ▼✼❍❁✹❉✸❁✶■✸✹ ✷✶❚❍✼✹✼❙ ✼❇❈❁✷❁❲❱❉✺ ✻✿❁✹✴✹✹ ✷✼❨❙✼✶✼✸❃✷✺ ✷✹✼✵❁✸ ❀✼▼❘◗ ❙❚✹❃✷❏ ❫ ✷✼❨✼✹ ✽■✷✴▼✸❉✾✴✷❉✻ ✶■✵❱❖❙❏ ❑✵❉✻✷✶❯✸❉✻✹■❈❁❲✵❉ ✸✼◗ P✼✹ ✷✶❄❙✷❃✾❏ ❳✼❨✹✴❁✸✼✹✹✼✺ ✵✴✻❈✷✴✸✹ ✷✶❚❍✼✹✼❙ ✼❇❈❁✷❁❲❱❉✺ ✻✿❁✹✴✹✹ ✷✼❨❙✼✶✼✸❃✷✺ ✷✹✼✵❁✸ ❀✼▼❘❙❚✹❃✷❏ ❫ ✷✼❨✼✹ ✽■◗ ✷✴▼✸❉✾✴✷❉✻ ✶■✵❱❖❙❏ ❵✼✷✶✼✹✹✷❃✾ ❯✵✴❭✸❉❇❁✷❛ ❳✼❨✹✴❁✸✼✹✹✼✺ ✻✿❁✹✴✹✹ ✷✼❨❙✼✶✼◗ ✸❃✷✺ ✷✹✼✵❁✸ ❀✼▼❘❙❚✹❃✷❏ ❫ ✷✼❨✼✹

✽■✷✴▼✸❉✾✴✷❉✻ ✶■✵❱❖❙❏ ❳❯✼❈❁◗ ■✸❁✷ ✼✷✼✹✼❙❨✼✻ ❉✻✹❁❨❁✴✹❁❙❖✽ ❯✵✴❭✸❉❇❁✷❛ ❢ ❫ ✾✿❖✸✸❉▼■✷✴✷ ❀✴✸✿❉✽❉✹ ✸✼◗ ✶■✵❖✸■✷■❁✾ ✻✿❂✸✹ ✷✼❨❙✼✶✼✸❃✷✺ ✻❉❯✴✻✹❉ ✷✼❨✹✴❁✸✼✹✹✼✺ ✷✹✼✵❁✸ ❀✼▼❘❙❚✹❃✷❏ ❢ ❝✿❖✸✸❉▼✹ ❨❘✵❀✼✸❄✸✼✹✼❙ ✻✿❖✾◗ ✹❉✹■✷■✵❉ ▲❖✵✴❤ ❙❚✹❃✷✺ ❱✼✾✼◗ ✸❃✷ ❅❈❁✻❙◗❉✸❖✽❂✻❁❖✽ ✹❉✵✹❉✸◗ ✽❜ ✐✴❣✴◗✷ ❙❃✷✶❂✹✽❃✻✿❋❏ ❢ ✳■✽✴✷❂✹■✷✵❉ ◆✼✵❈❖✵✴◗ ❈P✵✴✽✴✷ ✼❈✷✼✹✼✸❃✷ ❅✷✴✸❏ ◆✼✵❨✵✴✽❁ ✐✴❣✴◗◆❁❙❖✸❁✹✶ ❙✼✻❘❈✷✺ ❪✼✵✽❉✷❁✻

❙✼✻❘❈✷✺ ▲✼❯❉✻✹✼✻✺ ❣✼✴✾✵❉✻✴✵✽✴✻✺ ❫❈✹✴❍✼✾❁✻ ❥❦❧◗✴✷ ❙✵❃✽✺ ❙✼◗ ✻❘❈✷❋ ❢ ❳✶❉✾✹❉✸❉✻❂✹■✷✵❉ ❉✸✾❁✻■✹ ❃✷ ✷✶❃✻✹❉✵✹❉✸✽❜ ❙❚✹✷✶✼✵✼❙ ❅❯✸❏ ❉✸✹✴✷✹❉✹✺ ◆✼✸✾❁✷✴✵❨ ✷✹❨❏❋ ❢ ✐✼✸✹❁✷✶✹❂✹■✷✵❉ ✐❁❨✵✴✸❉✻✺ ♠✵❖❇✴✸ ✽✴✻✴✺ ◆✼✷❉✸✹ ✷✹❨❏ ❢ ❫✻✹❁❨❁✴✹❁❙❖✽ P✼✸✿✼✹✹ ❁✻❈❁✷❁✴ ❁✸✸❏ ✐✵❁✼▼✵❁❈P ❀❃✸✼ ✷✼❨❙❁✽✼✹◗ ✷✶❃✷✺ ✾✿❄✸✼✽ ✼✷✼✹❃✻ ▼✵❃✻ ❀✼◗ ✸✼✹✹ ✶■✵❖✻❙ ❉✶ ❉✷✶✼❯✷✶❁✷ ✷✶❉◗ ❨■✸✿❉❁✻❉❙ ❨✼✹❉✵✹■✷■❍❉✸❏ ②③ ❒ÓÔ ➷➬➮➬Õ ➱➷

➷✃Ö×ØÙ❮➱ÐÚ➬❒Õ ✁✂✄☎✆✝✂✞✁✟✠✁ ✁✠✝✡☛☞ ✘▲❅❄❉❈▼❄◆❅ ❍■❇❆❅ ✾✩★ ✮✭✭✮✦✰✣❁ ✼✥✦✰✢❑ ❖✩✭✦✵✦✣✩✫✴✦✵ ✜✣✤✥✦✶ ❚✪❁✳✪✢✯✩✭✦✰✭✮ ✬✺✢✯✴✦★✺✫✪✧ ★✩✣✪ ✩✣✢✵✛ P❄❋▲❋❍▲◗❋❍❘ ✢✜✭✸✥✫ ❖✩✣❂✣✩✦✩✢ ✢✩✸✩✬ ✩✢✩✦✺✫ ✼✥✢✯✛ ❄▲▼❄❅❄■❙ ✫✰✣✥✦✜✢✧ ❖✩✣✳✪✜✭✢✴✦✽✥ ✥ ✼✰★✜✢✜✤✰✢✮ ❖✜✣✪✥★✥✦✜✦✶ ❯❆❱❄■❈❉ ❳✩✳✳✰✦✜✣✽✥ ✥ ✢✩✸ ✺✢ ✥ ✬✱✦✢✯✩✭ ✬✱✯✱✦✦✮ ❲❄❉❙▲▼ ✱✢✢✯✩✦✥✹✥✤✰✢✦ ❚✰✦✜✣✽✥ ✥ ✢✩✸ ❖✩✭✦✵✯✵✤✺✢✺✦ ✺✢ ✩✳✪✛ ❃❄❅❆❇❈❉ ✸✩✫ ✥ ✢✩✸ ✺✢ ✥ ✬✱✦✢✯✩✭

✬✱✯✱✦✦✮ ✱✢✢✯✩✛ ❲❄❉❙▲▼ ✦✥✹✥✤✰✢✦✶ ❬✣✵✢✩✳✴✦✮ ✥ ✼✰★✜✢✜✤✰✢✮ ❖✜✣✪✥★✥✦✜✦✧ ❨❄❍❩❋❆❉❍❋❘❍❉ ❖✩✣✢✯✴✫✩✢ ✩✭❁✯✮❁✬✫✰✣✧ ✹✱✭✬✱✢✱✤✵ ✢✩✛ ❲❄❉❙▲▼ ✸✩✬✫✺✣ ✼✥✢✯✫✜✢✶ ❃❋❍❭ ❪✰✭✥✬✱✦✺✢ ✥✣✥✦✦ ✢✩✳✴✦✮ ✥ ✳✩✫✫✪ ❂✭❂✛ ❲❄❉❙▲▼ ✣✺✢✺✦✶ ❫❈❴❋❍■❆❉❊ ❜✣✿❀✢✧ ✢✦✜★✥✧ ✢✮✹✜✣✪ ✬✱✭✫✪✺✬✺✫ ✥✣✬✥✣✛ ❵❋❛❍■ ❘❍❉❍❊ ★✥✯✼✥✦❁ ✻✸✭✜✣✮✦✮✬❀✢ ✩✫✯✮★✩✬✩✦ ✦✥✭✛ P❄▼❆■❅ ❲❄❉❙▲▼ ✦✥✣★✥✯❁ ✼✰★✜✢✴✦❁ ✬✺✢✯✴✦★✺✫✪✩✬✶ ❝❞❡ ❢❣❤❣✐❥❦❤❧♠ ♥♦♣qrst

✉s✈✇①♣②③④⑤②r①⑥ ③④r♣④r ①⑦⑧①✈④t⑨ ①✉s⑩⑧st ❶q❷❸t qr t❹✉q⑩❸t ① rq③❺⑩♣ ♣sr♣③qr⑤♣❻ ❽❾❾ ❿➀➁➂➃➄➅➄➆ ➇➂➈➉➈➅➁➈➂➊➁➋➂➌ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ➍ ✌✍✎☞✞✏☎✑ ☎✂✒✓✔✁✕☎ ✖✗✘✗ ❃❄❅❆❇❈❉❊ ❃❋❆❉❍■ ❍■❇❆❅ ÑÒ ✙✚✛✜✢ ✜✣✤✥✦✧ ★✩✣✪ ✥ ✫✩✬✭✜✦✮✯✰✣✦ ✢✯✱✛ ✲✩✦✩✬ ✣✩✲✰✣✰✢✰✦ ✢✩✳✴✦✮ ✩✣✵✶ ✷ ✢✩✸✩✫ ✹✩✯✢✳✺✢ ✻✳✪✩✣✼✩✦✵ ★✩✳✧ ✼✥ ✩✣✼✥✣✦ ✭✺✛ ✢✯✩✬ ✲✥✫✫✥✬ ✽✩✣✩✫✶ ✾✺✼✰✫✪ ✹✩✭✿✮✳ ✼✥✳✪✽❀✬ ✥ ✢✩✸✩✫✧ ★✥✽✤ ✻✯✮✜✣❁✳✮✰✢ ✢❁✛ ✜✣✤✥✦✦✥✣ ✱✸✣✴✦✢❂✬ ✣✩✶

❏❁✤✦✥✭✦✥✣★❑ ✜✣✤✥✦✧ ★✩✣✪ ✥ ✽❁✤✦✮✫✬✦❑✛ ✭✰✲✥✣ ✢✯✩★✸✩✫ ✬✱✯✲✩✦✣✩✫❂✣ ✺✭✮✫✦✬✩✯✛ ✼✩✦ ✥ ✢✩✸✸✩✣✶ ➎➏⑩❸②t⑨ ➐⑩✉t♦♣r⑤s③st ➑➒⑩❻ ➓s✈①❷s③✉⑨ ➔➒r❸♣s➣ ↔④⑩❸✉s③ t♦♣r⑤s③st ↕①➙r⑤❸❶①➛r④t⑨ ✇①➙t♦♣r⑤s③st ↕❸❷③④t④⑩⑩④❸❷④t ➑➒st♣❸⑦⑨ ⑤rs⑩①♣❸⑦⑨ t①③➙④➜❸✉s♣❸⑩➛s⑩⑩➝ ⑩➏⑤⑨ ➒⑩⑥ ➞③✈④♣➝⑩➣ ↕❸❷③④✈q⑩st ➑ts✉q⑦⑧❹♣➟ qr ➒④⑩❸①➛③❸⑩①✉❸❷ ➑➠➡➢ ❶❹⑤➣ ➤⑩✈❸⑦②♣④t ➑♣s⑦✈s③❸ ✉④r⑤①♣➙➏⑩➣ ➥⑤❸✈s♣t♦♣r⑤s③st ➦s❷❶r⑤❹❶➏ rs➙➒②③⑦②t ➧✉➒③s✈⑦②⑩♣ ✈q⑤⑩①➒④t ➨➝⑩⑩⑩①➒④t⑨ ✉➝⑩⑩➒➏⑩⑧②t

➩➝✈①⑩✉①r⑨ ➛r➟✇②⑩➏ t♦♣r⑤s③st ➥s➙s✈⑧sr❹♣➟t ➑r♣③❸➒r➣ ➩①✈♣①➒①r⑤④t qr t♦♣qr③♦✈⑤❹♣➟t ➫①♣♣②t ❽❾➭❾ ➯ ➆➀➁➀➃➲➌➳➵➌➸➈➆ ➅➺➁➄➸➄➻ ➍ ➤ rs➙➙s⑩ q③❸⑦♣ts⑤➟ ③q♣s✈ ➑r♣s③❸⑩⑨ ✇❸➒④①⑩⑩s③✈q⑦⑨ ✇④✈⑧ ① rs➙s♣ ⑦s ❸⑤✈①rr①➣❻ ➼✈⑧r⑤s③➽ ⑩①➒ ➑➒⑩❻ ✉➝⑩⑩ ⑩①➒⑥ ➾➏ ⑦s❷❶ r⑤❹❶➏⑨ ❷s t♦⑦⑦⑧s⑦ ① rs➙➙s ♣①➒①❷➣❻ ➍ ➧✉➒③s✈⑦②⑩♣ ⑩①➒ ➑❶①⑤s⑩❸⑦⑨ ➒①③①➚⑦⑥ ➒⑩❻ ➪s⑩④⑦s♣➣❻ ➫①⑦ ⑦①t ①⑦♣❸r⑤s➒♣❸t➝r ①⑦⑧①✈✈①⑩ ②♣❸♣①♣④♣♣ t♦♣r⑤s③st❻ ➤ rs➙➙s ⑦s✉ ♣①➒①❷⑨ ➏❶➾① ① t❸r⑤②③①❷②r♣➏⑩❻ ➶q♣s⑤⑦st ➹⑨➠➢④r

➦①➘⑩❷①⑩ ❸✉➒③s✈⑦②⑩♣ ⑩①➒④t ❸r⑨ ✉s⑩⑧st ① ♣sr♣ ⑦s❷❶st ✇①♣②r②③① ④⑩❷➏❷⑦①t qr rs✈❹♣s⑦st ① rs➙ ➴s⑩♣❸r⑤ ♣❹♣②r②➙①⑦ ➑➒⑩❻ ➨sr①⑩♣➣❻ ➷➬➮➱➷✃➬❐❒ ❮❰❐➱❐❐ÏÐ ➆➍➎ ➀➁➂➁➏ ➃➀ ➀➄➐➑➒➓➇➃➊➔➁➆➏ ✁✂✄☎✆✝✂✞✟✠✡ ✝☛☞✞✌ ✍✎✞✠✏✑✏☞✏ ✏ ✒☛✝✓ ✒✟✠✏✑☛✔ ✎✞✠✄☎✕✒✟✄✏✓ ☞✟✝✆✠✟✄✏✖✗ ✘✙✌☎✕☞✚ ✝☛☞✞✌✓ ✎✞✠✏✑✏☞✏ ✏ ✔✙☞☛✄ ✛✞✠✜✂✞✢ ☞✏✝☞✟✄✏ ✍✝✏✣ ✌✏✄☎☞✡✄☎✏✠✏✌✆✔ ✤✠✗ ✥✞✢☞✞✝✤✠✏✄☞✓ ✦✞✧✔✆✤✠✏✄☞ ✒✏✌✜ ✢✏✣ ✌✜✆✂✂ ✎✞✠★✠✞☞✞✔ ✝✏✌✏✄☎☞✟✄✟✝✏ ✩✞✪✫✓ ✩✞✤✆✝✞✖✗

✬✭✮✯✮ ✰✱✲✳✴✲✵✶✷✴✸✹ ✺✻✼✻✽✾ ✿❀❁❂❃❄✿ ✁ ✎✞✑✚✔✙☞☛✄✞✔ ✛✞✠✜✂✞✢ ☞✏✝☞✟✄✟✝✏✓ ❅✠✠✞☞✒✞ ✔❅✄✞✂✂ ✄✞✂✞✔ ✞✌✜✞✄✕☞☛✄☛✝✞✓ ✏ ✄✞✂✄☎☛✠✞✔ ✙✄✄☎✞☞✏✝☞✟✄✟✝✏ ✍✝✏✌☞✏✤✏✄☎✖ ✏✠✣ ✔✏✠❆✏☎☎✟✔✗ ✁☎ ✏✠✔✏✠❆✏☎✟✄ ✎✞✠☞☛☞✞✠✞❅❇ ✏ ✂✚✝✎✞✠✄☎✕✢✞✔✞✢ ❈✡✠ ☞✏✤✏✑❈✏✢✏✔ ☛✄ ✢✞ ✆✔✆☎☎✏✢✏✔ ✏✠✠✞✝✌❅✟✄ ✂✚✝❈✞✠✞✢✄☛✌✞✣ ✔✞☞✓ ✏☎✏☎ ❉✂✚✝✂✏✝✟☞✆✔❊ ✠✞✌✜✞✢✞✔✗ ❋✄❆✞✝☞✞✔ ✙✢☞✏✤✏✑✡ ✔✙✣ ☞☛✄✞✔✓ ✏❆✞✠✜✞✔✢✞✔ ✔✙☎✞✤☛✢ ☞✏✠✟✠✛✏☞✡ ✏ ✂✚✝✝✞ ✎✞✠✎✞✔✒✚

☞✏✣ ✤✏✑✡ ✝☛✄☎✠✞☞✗ ✡ ✠✞✒✞✌✚✟☞✞✝✞✄☎☞✚ ☛✄ ✢✞✑✒✄☎✕✒✡ ✔☛✤✞✄✄☛✌✌✞✠ ✝✞✢✑✞✠✔✞☎✢✞✔✗ ❍❄■❏❄✽❑ ✿❀❁❂❃ ▲✞✠✏✑✏☞✏ ✏ ✄✞✂ ✒☛✑✞✠❆✞✓ ✏ ✄✞▼✝✞☞✧❆ ✎✞✠✄☎✕✒✟✄✏✗ ✁ ✔✙☞✣ ✄☎✞✝☞✚✠ ✞✠✒✟✝✛✏☞✡✓ ✛✆✌✜ ✢✞ ✝✏✌✏✑❈✆✢ ✏ ✄✞✂✂✞✓ ❈✡ ✄☎✕✒✡✔☛✣ ✤✞✄✄☛✌✞ ✠✞✌✜✞✢ ☛✄ ✞✢✌✞✑❈✞ ✏ ✄✞✂ ✄☎✞✠✠✚☎☛✄☛☞❇ ✏☎✏☎ ❆✞✌✣ ✎✞✠✞✠✚ ✔✙✝✢✜✞☎✞☞✞☞ ✂❅☎☞✆✄✕☞✄✆✢ ✏ ✄✞✂ ✌✜✡✌✜✧✠✟✄✟✛✆☎✗ ✁ ✔✙☞☛✄ ✒☛✑❅ ✏ ✄✞✂✞☞ ✏ ❆✟✄✆✑✠✏✌✆✄ ✎✞✝☞✚☎☛✄☞✚✠ ☛✄ ✏ ❆✞▼✛✏✣ ✢❅✔✧✄

❅✢✌✞✝✞✔☞✚✠✗ ✁ ✄✞✂✒✟✠✏✑☛✔ ✞✠✄☎✕✒✟✄✏ ✏☎☛✝☞ ✎✆✢☞✆✄✓ ❆✞✝☞ ✏ ✒✟✠✏✑☛✔☞✡✠ ✟☞❅☞✏☞✆☞☞ ✔✙☞☛✄ ✏✠✏☞☞ ✏ ✂✚✝ ❆✏▼✞✝✟✠✡✣ ✑❅✔ ☛✄ ✎✞✝☞✚☎☛✄✎✆✝✝✟✄ ✠✞✛✞☞✗ ✁ ✔✙☞☛✄✂✞ ✄☎✟✝✏✑☞ ✒✟✠✏✑☛✔ ✢✜✆❆✟✄☞ ✌✜✏✔✆✝✆✠ ✏ ✔✙✝✢✜✞☎✚ ✂✚✝✝✞ ☛✄ ✏☎☞ ☞✆✒✟✂✂ ✔✟✣ ✝✆✄✕☞❈✏✗ ✁ ✔✙☞☛✄▼✄✞✝☛✔ ✌✜✏✔✆✝❅✄✟✌✟☞ ✏ ✄✞✂✂✞✢ ✔☛✤☎✚✑✚ ✒✟✠✏✣ ✑☛✔ ❆✞✢✢✜❅✄☛✌✞ ✂✞✎✆✠✜✟✄✆✠❈✏✗ ◆✙☞☛✄▼✄✞✝✞ ✔✏✤▼✄✟✢ ✪✌✜✞✣ ✠✞❆❆✞✠ ✔✕✄☛✝❈★✔ ✏ ✄✞✂✌✜✡✌✜✧✠✟✄

✎✆✠✜✏❆✏☞✟☞✗ ✁ ✑✧☎☎✏✑☞✓ ✎✟❈✑✏✠❆✏✄ ✄✞✂✓ ✏ ✔✙✝✢✜✞☎✚ ✂✚✝ ✔❅✤❅✝✧✠✟✄✟✒✏✠ ✄✞✂✎✞✝☞✚☎☛✄✣ ✝✞ ✧☞✏✠✗ ✁ ✔✙☞✄☎✞✝ ✔☛✄☎★✠✛✞☞ ☞✞✝❆☛✄☎✞☞✞✄ ✝✆✄☞✆✔✂✡✠ ✍✌✜✏✤✆☞✓ ✄✞✠✜✞❆✖✓ ✎☛✠✄☎❅✢☞✞☞❅✔✧✄✓ ❅✠✠✞☞✒✞ ✄☎❅✢☞✞☞❅✔✧✄ ✏✢✜✏✌✆✔✂✡✠✗ ✁ ☞✞✝❆☛✄☎✞☞✞✄ ✝✆✄☞✆✔ ✞✠✚✢✜✞ ✏ ❈✡ ✢✞✑✒✄☎✕✒✡ ✔☛✤✞✄✄☛✌✓ ✛✟☞✣ ✝✟✢✜✧✔ ✒❅✄☎✆✢☞✓ ✛✆✌✜ ✔✙✢✢✜✞✢ ✂✞✝✏✌✏✑✢✏✔ ✏ ✄✞✂✂✞✗ ✁ ✄☎❅✢☞✞☞❅✔✧✄ ✏✢✜✏✌✆✔ ✎✆✝✑✕☞✒✏ ✒❅✄✞✠✔✞✑✢✞✔✗ ✁☎ ✞✠✄✚✑✠✞✌✞✄✞✢

☎✟✝☞ ✄✞✂✞✔✞☞ ❖P◗ ✢✏✤❅✌ ✄☞✞✝❅✠✓ ✄☎✟✝✏☎ ✎✞✑✚✔✙☞☛✄✄✞✠ ✒☛✑❈★✔✗ ❘✏ ✧☞✡✒☛✝☎☛✄✝✞✓ ✄✞✂✎✞✝☞✚☎☛✄✝✞ ✒✏✢ ✌✜✏✢❙✓ ✏ ✔✙☞☛✄✒✟✠☞✟✄ ✞✠✚✂✂ ✄☎★✔✄☛✌✞✄✗ ✁☎ ❅✢✑✆✔✆✠✏☞✠✏✢✓ ✌✜✏✔✆✝❅ ✔✙☞☛✄▼✄✞✝✞ ✎✆✔✆☎✆☞☞ ✎✞✝☞✚☎☛✄ ✒✞✄☎☛✠✠✜✞✠ ❈✟✝✗ ✁☎ ❚✗ ✤✆✄☎☞✆✤✞✝✏☞✕✒ ✢✏✤ ✧☞✟✢ ✏ ✝✞✏✔▼❅✡❆✞✢☞✞✄ ❆❯☞☛☞❅ ☞✞✝★✠✞☞ ✔✙☞☛✄ ✢☛✠✔★✠ ❅✄ ✛✏✌✜✛✏☞✡✗ ❱✏✌✜ ✔❅☞✞✝❈✞✑☛✄❯ ☞✝✏✧❆✟✄ ✒✏✌✜ ☛✌☛✄❅ ✄✞✂✞✔✢☛✠ ☞✙✂✂✣ ✝☛☞✞✌❯ ✤✆✠❅✧✝✞☞✟✢ ✠✏✤✆✔

✛✏✄☎✢✟✠✛✏☞✡✔ ✍❲✤❅✌✏✝✑✖✗ ✡ ✢✞✑✒✄☎✕✒✡ ☛✄ ✠✞✒✞✌✚✟☞✞✝✞✄☎☞✚ ✔☛✤✞✄✄☛✌✌✞✠ ✝✞✢✑✞✠✔✞☎✣ ✢✞✔✗ ✡ ✔✙✝✢✜✞☎✞☞✞☞ ✂❅☎☞✆✄✕☞✏✢✏✔ ✏ ✔☛✄✚✂✂ ✄☎★✔✄☛✌✞✄ ✂✚✝☞✝✏✢✄☎✤✠✏✢☞✟▼❅✡ ✄☎✟❆✟✝✏✗ ❳❨❩❬✾✿❀❁❂❃ ❋✑✞❅✌✠✞✢✞✄ ✒☛✝☎☛✄▼✄❅✠✠✏✤✕☞✟✄✝✏ ✏✠✔✏✠❆✏✄✓ ▼✄✏✔ ✔✏✤❅✠✠✟✝❅✣ ✄✆✔ ☛✄ ✒☛✢✟✔ ✙✄✄☎✞✢✜✆❆✟✄✟✝✏ ✞✠✞✌✞✢✑✚ ✍❭❪P❫❪ ❘✌❆❆ ✢✜✆❆✟✄✖✗ ➀➁➂➃➀➄➁➅➆ ➇➈➅➃➅➅➉➊ ❍❴❩❵❛❁✾ ✿❀❁❂❃ ▲✞✠✏✑✏☞✏ ✏✝☞☛✝❅✟✄ ✒✏✌✜ ✒☛✢✟✄ ✒☛✝☎☛✄✞✔

▼✄❅✠✠✏✤✕☞✟✄✏ ✏ ✒☛✝✣ ✒✞✄☎☞☛✄ ❆✞✌✏✔✏✑✟✠✜✆☎✟✄✏ ▼☛✠❈✟✂✡✠ ✏ ✄✞✂☛✄☎❅ ✞✠✠✟☞✟✄❅✌✗ ✁ ✄✞✂✞☞ ✔✙☞✙☎✚✠✏✤✤✏✠ ✎✞✑❈★✔✓ ✏ ✒☛✝☎☛✄ ✛✞✠✜☛✝✞ ✌☛☎✌✆❆✂✡✣ ▼✆☞ ✛✞✠✜✞☎★✢✔✓ ☛✄ ✒❅✄☎✆✢✜✠✏✌ ✄☎✆✝✆✄ ✔✙☞☛✄✄✞✠ ✝✙✌☎✕☞❈★✔✗ ✁ ✔✆❆✤✝✞✄✄☎❅✡ ☛✝☞☛✔✞ ✢✞ ✛✏✠✏✑❈✏ ❆✞✌ ✏☎ ✏✔☞✧✟✠❅✄ ✒☛✝✢✜✆✣ ❆✟✄☞❜ ✁ ✢✜✆❆✡✔✙☞☛✄ ✒☛✝✞✠✠✟☞✟✄❅ ☎✏✒✏✝☞ ✆✔✆☎✛✏☞✓ ✞☎☛✝☞ ❖ ✡✝✟✢✔☛✢☞ ✎✞✠ ✔✞✠✠ ✞✢✌✞✑✢❅✗ ❝❩❬✼❵❄❃❃❴❞✾❃ ✿❀❁❂❃ ✥☛✠❈✏ ✏ ✤✆✄☎☞✆✤✞✝✏☞✕✒

✒☛✝☎☛✄ ✤✝✆✪✠✏✫❅✄✏ ✒☛✌☞✏✌✆✔✆✢✓ ☞✛✝✆❆✂✆✄❅✄ ✤✝✆✪✠✏✫❅✄✓ ✔✝✡✢❅✔✧✄ ✠✜❆✤✛✆✞✑✞❆✏ ▼✄✙✔✔✞✢✣ ☞☛✄✞✗ ◆★✠✙✢✂✙☎✚ ✏✢✜✏✌✆✔✔✏✠ ✒☛✌✞☎✛✞☞✚❇ ❆✧✠✠✣✤✡✠✜✏❇ ✛✟☞✝✟✢✜✏ ✏ ✝✞✑✚☎✞☞✔☛✤☎✚✑☛✄✓ ✢✞❆ ✞✠☛✌ ✝✧✌✏✠❆✏✄✓ ✝✧✌✏✠❆✏✄ ✤✡✠✜✏✓ ✄☎❅✢☞✞☞❅✔✧✄ ✙✢☞✏✤✏✑✡ ✤✡✠✜✏✓ ✝✧✌✏✠❆✏✄ ✛✏✝❅✄✢✜✏✗ ✁ ✔✆❆✤✝✞✄✄☎❅✡✄ ✔✙☞☛✄ ✎✞✠✛✞✠✜✞☎☛✄✞✔✆✝ ✡✒✏✔✆✑✢❅ ✔✞✠✠ ✏☎ ✏✂✠✏✔✣ ☛✄ ✝✞✑✚✔☛✤☎✚✑☛✄☞✚✠ ✍❉✏✂✠✏✔ ✙✑☛❆✏❊✖✓ ❆✞✠✜✞✔ ❆❅✏☞☞

✔✞✝❅✢✌☛✄❅ ☎✏✒✏✝✆✔ ✏✠✏✔✧✠✛✏☞✢✏✔ ✔❅✗ ✁ ✎✞✠✄✚ ✒☛✌✣ ☞✏✌ ✞ ☞✞✔❅✢☞✞☞✂✞✢ ✒✞✄☎☛✠✜✞☎☞✞☞✞☞☞✞✂✂✓ ❆✞✝☞ ✠✟✌✜✝☛✄☎✞❅ ✒☛✣ ✔✆✢✜✏✂✂✏✔✓ ✏☎ ❅✑✞✌✣ ☛✄ ☛✝✔☛✤✠✞☞✞✔ ✔✞✒☛✄✂☛ ✒☛✑✞☞☞✞✢ ✎✧☞✣ ✢✏✔✗ ✁☎ ❅✑✞✌✞✔ ✔✆❆✤✝✞✄✄☎❅✡✄ ✔✟✝✆✄✆✑✟✄✏ ✍❡❢❣❤✐❥❤❦❧♠❢✖ ☛✄ ✔✞✝❅✢✌☛✄❅ ☎✏✒✏✝✆✔ ✍♥✐♦♣q❦❡❡r▼✆✢☞✝✏▼☞✧✝✏✓ s❣t❢✉♣r ✑✜✄☞✝✆✤✛❅✏✖ ✏✠✏✔✧✠✛✏☞✢✏✔ ✔❅✗ ✁ ✔✆❆✤✝✞✄✄☎❅✡✄ ✔✙☞☛✄☞ ❆❅✢✑❅✌ ✑❅✄☞✏✠ ✎✞✠✚✠ ✤✝✆✫❅❆✏✠ ✎✞✠☛ ✛✏✠✏✑✒✏

✛✞✠✜✞☎☎★✔ ✎✞✠✓ ✛✆✌✜ ✏ ✒☛✢✟✄ ✤✏✢✌✟✄☞ ✞✠✔✞✝★✠❈★✔✗ ✁ ▼❅✝✔✧✠✟✝❅✄ ✎✞✠✛✞✠✜✞✣ ☎☛✄ ✄☞✝✏✢✌✧✠✏☞❅✆ ✒✞✄☎☛✠✜✞ ❆❅✏☞☞ ☞❅✠✆✄❜ ❝✈✇❀①✇❄②❄❃ ✿❩❬✼❵❄❃❃❴❞✾❃ ✿❀❁❂❃❄✿ ③❦♦④⑤⑥♣⑦⑧⑨⑤ ✁ ✒☛✌☞✏✌✆✔ ✄✏❈✟☞✆✄ ✤✡✠✜✟☎✟✄✏✓ ✏❆✞✠✜ ✏ ✔✙☞☛✄ ✔✏✠✟✄☎✄☎✞✣ ✝❯ ✏✠✏✔☎✏☞✟☞ ✔☛✤✞☎❅✗ ❲✠✚✢✜✞ ✄☎❅✠✟✝✑✄✟✌✏ ☛✄ ✔✞✒☛✄✂☛ ✛✏❈✣ ✠✏❆✆✄ ✝✞✑✚✔ ✔☛✤☎☛✄☛✝✞✗ ⑩❅✄☞✏✠ ✎✞✠✚✠ ✤✝✆✫❅❆✏✠ ✎✞✠☛ ✛✞✣ ✠✜✞☎☎★✔ ✎✞✠✗ ❶❷❸❹❺❻❽❾❿❺ ➋➌ ➀➇➈ ❺❻❻➉ ❽❺

❺❾➊➋➌➍➁❽➄➎❻➀➉ ✁✂✄☎✆✝✞✟✠☎✡☛☞☛✌✍✡✠✁ ✎✏ ✑✒✓✔✔ ✕✖✗✔✑✗✓✘ ✙✚✛✜✢✣✛✔✤ ✥✑✦✧✥★✢✧✩ ✙✓✥✪✛✫✩✩✏✧✬ ✑✛✭ ✔✖✛✧★✩ ✕✖✛✏✖✩ ✮✩✧✢✢✑✪✣✔★✩★✛✑✯ ✰✑✩✓✘✢✬ ✱✑✔★✩ ✖✛✱✫✔✲ ✫✢ ✙✳✯ ✴✵ ✮✥ ✩✏✖✢✫✩ ✗✶✥✧✩✏✑✢✑✗✗✑✢ ✕✑✗✷ ✪✘✫✶✥✑✔✧✙✶✩ ✕✖✛✔✫✢✫✭ ✪✣✔✖✩✩✫✢✸ ✹✖✔ ✬✛★✘ ✔✺✢✧ ✕✖✛✔✫✢✫✘✣✔✖✩ ✔✧✢✓✩✸ ❝❞☞✆✝☎❞✁✡✞◗❛✡✠✁ ❍✫✢✑✒✑✔✑ ✑ ✕★✢✢ ✖✩ ✙✚✘✷✚✙✣✏✜✢✫✔ ✘✷✶✗✑✢✓✥✳✑ ✱✫✢✷✫✏✖✩✫ ▲✪✢✯ ✙✧✩✫✳✳ ✕★✢✢✩✖✛✜✢✖✩ ✫✩✫✔✖✘❘✯ ✹✖✩✏✣✔✖✩✖✱✫✏

✮✩✲✪✬✢✷✑✤ ✩✏✚✕✫✔✭ ✱★✢✬ ✱✑✩✏✘★✢✱✑✔✬✯ ✎ ✙✑✛✘✑✙ ✑ ✘✷✑✙✓✘ ★✔ ✑ ✱★✔✛✑ ✕✑✢✬ ■✫✢■✜✗✭ ✗✫✩✏✔✖✩✖✕✫✢ ✙✓✛✢★✔✓✏✏✑ ✑ ✕★✢✢ ✖✩ ✙✚✘✷✖✙ ✣✏✜✢✫✔ ✥✓✏✗★✩✑✧✔✯ ✻✼✽✾✿❀❁❂✼❀❃❄ ❅❆❇❀❇❈❉❊❋❄ ❂✼❀❃❄ ❍✫✢✑✒✑✔✑ ✑ ✩✖✛✜✢✔ ✔✫✩✔✛✖✩✏ ✘✷✶✗✑✢✓✥✳✑ ✱✫✢✷✫✏✖✩✫✤ ✧✢✢✫✔✭ ✕✫ ✛✫✪✓✩✧✔✧✓ ✶✔★✘ ✱✫✢✷✳✫✘ ✔✑✛✔★✩✑✯ ✎ ■✫✢✱✑✩✏✘★✢✔ ✑✘✷✑✗ ✢✫✗✷✫✘ ✙✚✘✘✷❏✤ ✥✧✘✧✥★✢✧✩ ✔✫✛✱✫✢✖✩✩✫✢ ❑✬✢ ✕✧✩✫✢✱✫✭ ✔✲✯ ✹✖✩✏✜✢✱✫✔ ✛✶✗✑✢✥✑✩ ✪✬✢✷★✳✬✢✤

✗✧✪✩✏✳✲✢✤ ✥❏✑✘✷✑✗✭ ✳✬✢✤ ✱✑✩✏✘★✢✘✑✙ ✥❏✑✘✷✑✗ ✕✑✗✷ ■✖✥✩✣✘✫✙✫✔✤ ✪✘✫✶✥✑✔✧✭ ✙✶✩ ✩✣✘✫✙✫✔✤ ✕✑✔✔★✕✑✢ ✳✖✢✫✢✔ ✮✩✲✪✬✢✷★✙✑✔ ▲✱★✔✧✏✩★✙✙✚✔✖✩✤ ▼✝✄☎✌☞☛◆✞✝❖☎P◗❘✯ ❙❚❇❉❊❯❱❊❄ ❆✼✽✾✿❀❁❲❆❇❀❇❈❉❊❋❄ ❂✼❀❃❄❇❂ ▲✛✖✩✏✢✫✔✫✩✫✘ ✢✒✯ ✔✛✑✶✥✑✔✓✢✬✗✧✑✸❘ ❳✆✝✄✌❨✞❩✄☞☞✠☎ ❍✫✢✑✒✑✔✑ ✑ ✘✷✑✙✧ ✮✩✧✗✓✢✷★✙ ✘✷✶✗✑✢✓✥✳✑ ✱✫✢✷✫✏✖✩✫✯ ✎✘✷✑✭ ✗✑ ✩✪✫✮✧★✢✧✩ ❬❭✴❪ ✮✥ ✩✏✖✢✫✩✤ ✴✤❪ ✮✥ ✕✑✩✔✑✗✤ ❪✵ ✮✥ ✱✓✩✩✏✺ ✳✖✢✫✢✔ ✪✬✢✷✑✯ ❫✑✔✔★✏✓✔✔

✛✶✗✑✢✥✑✩ ✪✬✢✷★✳✬✢ ✧✩ ✙✖✩✏✣✔✱✫✔✲✯ ❴✑✏★✘✤ ✙✚✛✙✚✛✚✩✫✘ ✪✬✢✷★✏✏✶✙ ✺✗✷✤ ✱✓✗✷ ✑ ✘✷✑✙✧ ✗✫✛✧✘✮✭ ✮✩✧✗✓✢✷★✙ ✥✓✏✗★✩★✔ ✙✓✛✢★✔✓✏✏✶✙✯ ❵☛✁✄❖☞✡✞◗❛✡✠✁ ❍✫✢✑✒✑✔✑ ✑ ✕★✢✢✭ ✖✩ ✙✚✘✷✚✙✣✏✜✢✫✔ ✘✷✶✗✑✢✓✥✳✑ ✱✫✢✷✫✏✖✭ ✩✫✯ ❫✑✔✔★✏✓✔✔ ✛✶✗✑✢✥✑✩ ✪✬✢✷★✳✬✢ ✕✑✗✷ ✩✏✚✕✫✔✱★✢✬✳✬✢ ✙✖✭ ✩✏✜✢✯ ✎ ✳✲✛✔ ✱✧✘✔✲✪✓✛✓✏✏✶✙✤ ✱✓✗✷ ✑✏ ✧✏✏✑✒✔✩★✗✔✬✢ ✘✫ ✥✑✭ ✮✫✛★✢✬✒❑✖✙✯ ✎ ✪✬✢✷✑✥✫✘✫✔✫✔ ✥✧✘✒✙✖✔ ✱✬✘✑✢❑★✛✓✙✤ ✧✢✢✫✔✕✫

❡❢❣❤✐❥❢❦❧♠♥♦♣qr st✡❞❨✁t◗◗❛✡✠✁ ✎ ✮✢✑✕✧✮✶✢✑ ✔✚✛✖✩ ✛✫✪✓✩✧✔✧✬❑★✔✤ ✘✷✶✗✑✢✓✥✳✑ ✱✫✢✷✫✏✖✩✖✔ ✩✏✓✢✗★✢❑✑✯ ❫✑✔✔★✕✑✢ ✪★✛✘★✏✓✔✔ ✔✚✥✢✲✩ ✪✬✢✷★✳✬✢ ✙✖✩✏✜✢✤ ✖✩ ✑ ✪✬✢✷✑ ✕✫✏✫✔✖✩✫ ✥✫✗✫✗✷✫✏✧✙ ✑ ✱★✔✧✏✩★✙ ✪★✘✔❑✑✧✘✑✙ ✑✢✑✙✭ ✏✑✔★✕✑✢✯ ✎ ✱★✔✓✘ ✕✑✢✬ ✥✫✗■✫✩✏✣✔✖✩✫✙✓✛ ✫✢✢✫✘✲✛✧✏✘✧ ✙✫✢✢ ✑ ✙✑✛✓✙✓✘ ✑✏ ✑✛✔✖✛✧★✩ ▲✛✑✒✧★✢✧✩ ✪✶✢✏✶✩❘ ✖✩ ✑ ✕✖✘★✩ ▲✙✖✙✫✩ ✢✧✕✧✒ ✫✢✩✏✣✘✫✏✲✒✖✩❘ ✙✫✛✧✘✗✖✩✔✯ ✉✑✪✓✘✔✑ ✫✢✢✫✘✲✛✧✏✘✧ ✙✫✢✢✤

✩✏✜✙✩✖✗ ✩✏✫✛✧✘✔ ✢✑✏✣✔✕✑ ✕✑✗✷ ✥✫✗■✫✩✏✣✔✕✫✯ ✈✇♣①②r✇♥ ♥♦♣qr ▼✝✄☎✌☞☛◆✞✝❖☎P◗ ❍✫✢✑✒✑✔✑ ✑ ✗✷✫✛✫✙✙✓✛✧ ✩✶✪✛✑✮✓✘✒✷✢✫✛ ✱✶✥✫✛✶✩ ✔✚✛✖✩✙✓✛ ✑ ✙✚✘✷✚✙ ✘✷✶✗✑✢✓✥✳✑ ✱✫✢✷✫✏✖✩✫✯ ✎ ✔✚✛✖✩ ✛✫✪✓✩✧✔✧✬❑✑ ✶✔★✘ ✑ ✙✚✘✷✚✙✣✏✜✢✫✔✫✙✫✔ ✱✫✗✷✫✩ ✩✏✚✗✳✫✘ ✛✚✗✏✣✔❑✜✙✯ ✎ ✙✑✛✔ ✑ ✘✷✑✙✳✑✘ ✔✚✛✔✖✘✲ ■✜✗✗✫✩✏✔✖✩✩✫✢ ✔✑✛✔❑✑ ✥✫✗✯ ✎ ✛✑✒✧★✢✧✩ ✪✶✢✏✶✩✔ ✫✢✢✫✘✲✛✧✏✘✧ ✙✫✢✢✯ ❷⑥❦④❸❣❧❹♥♦♣qr ✘✲✙✘✖✢ ✫✥✢✲ ✑✢✑✔✔ ✕✫✏✫✔❑✜✙✯ ❜✏✶✔★✘

✘✖✱★✘✷ ✪✬✢✷✑✥✫✘✫✭ ✔✫✔ ✑ ✥✫✢✢✙✑✩ ✙✚✛✜✢ ✙✚✛✙✚✛✚✩✫✘ ✕✫✏✫✔✜✘✙✤ ✫✏✫✙✙✫✢ ✛✚✗✭ ✏✣✔✕✫ ✑ ✩✖✛✜✢✔ ✓✢✒✑✢✓✘ ✑ ■✫✢✙✑✛✔ ▲✑ ✙✚✘✷✚✙✣✏✜✢✫✔ ✒✫✛✖✙✭ ✩✏✚✗✳✫✘ ✳✫✱✑❑✢✣✔✕✑❘✯ ✎ ✪✬✢✷✑✥✫✘✫✔ ✑✏ ✫✗✖✩✏✩✖✗✫✩ ✓✢✒✑✢ ✱✬✘✑✢❑★✛✙★✔✬✢ ✑ ✘✷✶✗✑✢✓✥✳✑ ✱✫✢✷✫✏✫✘✒✲ ✕★✢✢✓✘ ✖✩ ✙✚✭ ✘✷✚✙✣✏✜✢✫✔✫✘ ★✔ ✑✏ ✫✗✖✩✏✩✖✗✫✩ ✓✢✒✑✢ ✱✬✘✑✢❑★✱✓✏ ✘✷✓✢✮✑✩ ✑✢✑✙✳✑✘ ■✶✔✯ ➅➆ ③✐④❥⑤❣⑥⑦♠⑧⑨⑩❶♥ ❺❻❽❺❾❻❿➀ ➁➂❿❽❿❿➃➄ ➹✃❐ ➼➽➾➽❒ ➚➼ ➼➪❮❰ÏÐ➘➚➬Ñ➽➹❒

✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞ ✌✡✍✎✏ ✌✞☛✑✆ ✒ ✓✔✕✕✖✗ ✘✙✚✛✔✜✢✘ ✣✢✚✤✕✢✣✥✦✧✢✕ ✔✛★✥✧✥✛✦ ✚✩✪✫✬✛✢✣✚✥✗ ✙ ✘✙✚ ★✥✪✛✙✚✛✔✣✔✚✙ ✙✕✘✙✕★✙✣✭ ✒ ✘✙✚✛ ✙ ✮✔✚✯★✣✫✩✪✕✥✛✰ ✘✥✧✱✲✳✥ ✮✥✕✴✥✫✫✤✘ ✢✣ ✙ ✧✴✙✘✯✧ ✵✣✯★✶✫✫✷✘ ★✥✪ ✙ ✘✥✧✱✲✓✢✪✥✘✥✛✭ ✸✹✂✺☛☛✻✹✌✞☛✑✆ ✼✚✚✓✢✚✫✢✣ ✵✣✦✕✕✙✽✬✛✔✣✔✚✙✭ ✒✫ ✯✚✚✙ ✳✷✵✦✳✶✕ ✧✴✯★✶✘✩✛✢✣✛ ✘✢✣✫✬✛✤✧✘✗ ★✙✜✱ ✙ ✾✥✜ ★✩✪✩✛✛ ★✷✕✕ ✽✶✕✴✔✓✙✕ ✚✩✪✫✬✛✜✤✘ ✿✕✔✣✱ ✾✤✕✖✯✚✚✖✪✢✪✢✣✫✥✛❀✭ ❁❂❃❄❅❆❇❈❉❄❊❆ ✿✕✱✭

✛✚✙✷★✙✛✯✕✶✪✦✙❀✭ ❋❋ ❍■■❏❑▲▼◆❖P ◗ ❘❙❚P❙❯❙❱❲❘❚❙■ ❳❳❨❳❨ ❩❬❭❪❫❪❴ ❵❛❜❪❭❴❝❴❞ ❡❢❴❛❣❪❭❪❴ ❵❛❜❪❭❴❝❴ ❤✐❥❫❦❫❧♠♥♦ ✒ ✘✳✭ ♣ ★★✖✥✣ ✣✛✥✚✦✕ ✕✔✚✓✔✘ ✿qr✺✄r✹✟s❀ ★✥✪✥★✢✣✫✖ ✛✦✘ ✙ ✧✥✘✚✯✛✦✘✷✣ ✣✫✩✓✥✛✛✩✚★✥✕✢✘✥✛ ✢✣ ✙✫ ✔✕✛✙✕✷✘ ✘✥✱✖ ✓✥✕✛ ✳✙✘✛✢✚✦✷★✯✘✙✛ ✿✽✕✭ t✉✈✒ ✇ t✥✛✮✦✵✦✕✕✦✧✖✉✥✣✦✣✛✙✧✛ ✈✛✙✽✮✴✕✯✵✯✵✵✷✣ ✒✷✚✥✷✣❀✭ ①✠✏✍✻② ✾✥✚✛✲✫✩✛✛ ✣✥✳✥✘ ✥✣✥✛✢✧ ✙✕✘✙✕★✙✫✮✙✛✶✘✗ ✵✣✩✘✘✥✧✛✦✘ ✙ ✱✷✫✫✙✧✙✛✯✛ ✢✣ ✙ ✚✯✣✣✫ ✣✫✙✖ ✪✯✛✭

✁☛✂✁✍✻② ✽✯✛✥✧✵✦✔✕✦✣✙✧ ✾✥✚✛✲✫✩✛✛ ✕✔✚✓✔✘✗ ✙✕✕✥✚✪✦✔✣ ✚✥✙✘✵✦✶✗ ✵✣✦✘✕✙✧✱✯✫✔✣✗ ✥✣✫✛✢✛✦✘✙✦ ✽✚✯✳✕✢★✔✘✭ ➤➥➦➧➨➩ ➫➭➯➲➩➳ ➵➧➭➸➧ ➵➺➦➯➻➯➯ ❳❳❨❨ ❽❪⑨❫❾♠❪❴❪ ❿❥❝❧❵❛❿ ➀➁ ➂➃➄➅➆ ➇➈➉ ➊ ✙✷✛✯✕✶✪ ✿✮✔★✕✥★✥✫✗ ✚✢✣✫✓✙✣✛✙✪✗ ✛✥✕✜✥✣ ✓✙✣✛✙✪ ✳✲✚❀ ➊ ✙✕✕✯✪✢✧ ✿✢✕✲ ✱✯✧✯✚✗ ✘✙✱✔✓✥✚ ✳✲✚✗ ✙★✧✦✯✧★✥★✳✚✔✧❀ ➋➁ ➌❊➆➍➎❉➆ ➇➈➉ ➊ ✱✦✣✫✧✶✳✲✚ ✿✛✥✕✜✥✣ ✓✙✣✛✙✪✗ ✚✢✣✫✓✙✣✛✙✪ ✳✲✚✗ ✦✚✮✙✕✥★✥✫❀ ➏➁ ➐➈➉❃➑❈❄❅❊➉❊❆ ➊ ✣✫✦✧✛✥✛✦✘✷✣

✳✦✕✙★✦✧✔✛✯✘ ✿★✥★✳✚✔✧✯✘✗ ✪✢✕✥✘✗ ✮✙✳✯✘✗ ✣✽✚✙✴✖✛✥✚★✢✘✥✘❀ ➊ ✘✯✕✕✙✪✢✧✖✙✕✙✽✙✧✴✙✪❸ ✘✯★✽✯✫✦✛✷★✯✘ ➊ ✘✯✕✕✙✪✢✧✖✙✕✙✽✙✧✴✙✪❸ ✱✥✚★✙✙✧✙✕✶✪✯✘ ➊ ✛✥✚★✢✣✫✥✛✥✣ ✣✫✩✓✥✛✥✘ ✿✱✥✥✽✦✛✮✥✕✦✫✔✕✛ ✙✕✕✯✪✚✙➒✯✘❀ ➊ ✱✥✚★✙✕✥★✥✫✥✘ ✿✮✷★✔✧✗ ✙✕✕✯✪✢✧❀ ➊ ✘✚✦✯✘✯✧✫✥✚✓✔✕✛ ✮✷★✔✧ ✢✣ ✙✕✕✯✪✢✧ ✘✙✱✔✓✥✚ ✳✲✚ ➓➁ ➊ ➊ ➊ ➊ ➊ ➐❂➍❄❅❂➆❈❊❈❂❆➃❄ ➔➆➔➎➍❆ ➣❈❊➆❉❄❅❈❊❈❈ ❄❅❇↔❊❈❊❆↕ ✘✥✚✙✛✦✧✯✵✦✛✙✖✣✫✷✣✫✽✥✧✫✦✶ ✢✣ ✕✥★✥✫ ✿✙✷✛✯✕✶✪✗

✙✕✕✯✪✢✧❀ ❻✳✚✯✳✕✙✣✛✖✛✙✚✛✙✕★❸ ✱✥✚★✙✙✧✙✕✶✪✯✘ ✳✲✚✽✶✛✕✶ ✘✯★✽✯✫✦✛✷★✗ ✙✕✕✯✪✚✙➒ ✘✥✚✙✛✦✧✯✵✦✛✙ ✳✲✚✘✯★✽✯✫✦✛✷★✗ ✙✷✛✯✕✶✪✗ ❻✳✚✯✳✕✙✣✛✖➙✒➙✖✘✥✚✙✛✦✧✯✵✦✛✙ ✙✚✛✥❻✵✦✔✕✦✣ ✳✲✚ ❳❳❨③❨ ④⑤⑥ ❤④❴❭❬❬⑦⑧⑤❵❵❪❵❝❛❦ ⑥❫⑨❵❬❜❛♦ ❝❛❜⑩❶❪❴ ❳❳❨➛❨ ⑤ ❣❛❦➜❛❵ ❵❛➝❿❛✐❛❫❧❵ ❷✥✪✙✛✬✓ ✧✴✯★✔✣❸ ✣✫✬✓✶ ✱✚✙✦✧✙✪✥✭ ❷✥★ ✛✥✕✜✥✣✥✧ ❸✜ ✥✕✪✯✧✖ ✱✯✕✔✣ ✇ ✙ ✣✥✳✢✣✫✥✛ ✢✓✛✦✫✥✱✥✘ ✶✛✙ ✙✕✘✙✕★✙✫ ✱✚✢✧✥✘✥✛ ✇ ✱✥ ❸✜✱✯✧✣✔✪ ✙ ✮✥✕✴✦✗ ✧✥✪✙✛✬✓

✿✣✫✷✳✙✛★✯✣✫✾✢✚✦✘✷✣❀ ✧✴✯★✔✣ ✙✕✖ ✘✙✕★✙✫✔✣✙ ✙ ✣✥✳✾✥✕✣✫✬✧✥✧ ✔✛✭ ①✠✏✍✻✞✌② ✧✥✱✓✥✣ ✘✩✚✧✴✥✫✥✛✥✛ ✳✦✫✛✯✣✬✛✗ ✵✣✩✘✘✥✧✛✦ ✙ ✳✙✘✛✥✚✦✔✕✦✣ ✙✘✛✦✓✦✛✔✣✛✗ ✘✦✤✚✬✛✦ ✢✣ ✥✕✛✔✖ ✓✯✕✬✛✜✙ ✙ ✣✥✳✓✔✕✙✱✢✘✯✛✗ ✥✕✽✷✣✫✛✬✛✜✙ ✙✫ ✙✥✚✯✳ ✳✙✘✛✢✚✦✷★✯✖ ✘✙✛ ✙ ✣✥✳✳✥✧✗ ✵✣✩✘✘✥✧✛✦ ✙ ✘✥✕✕✥★✥✛✕✥✧ ✣✫✙✪✯✘✙✛✭ ❹✄✍☛✂✹❺ ✺✍✎✺✌✁✠☛② ✦✣★✥✚✥✛✕✥✧ ✥✚✥✱✥✛✰✗ ✛✥✣✛✤✚✥✪✳✥ ✓✥✫✥✛✲ ❻✣✛✷✕✙✗ ✚✯✣✣✫✦✧✱✷✕✙✛❸ ✾✯✕✴✙★✙✛✗ ✮✥✪✥✣✗ ✧✥✘✚✯✛✦✘✷✣

✣✫✩✓✥✛✗ ✘✥✫✥✕✥✛✖ ✕✥✧ ✯✣✛✥✯★✴✥✕✦✛✦✣ ✥✣✥✛✢✧✭ ➊ ➞✢✱✥✕★✥✛ ✜✥✕✥✧✛ ✙ ✘✦✣✫✔✚✙✱✔✣ ✥✕✕✥✧ ➊ ➙✚✯➟✛✮ ✾✙✘✛✯✚✯✘✗ ✵✦✛✯✘✦✧✥✘✗ ✣✛✳✭ ✥✕✓✔✕✙✣✫✛✔✣✙ ✢✣ ✮✙✖ ✛✔✣✙ ✾✯✘✯✫✶✱✦✘ ➊ ➠✯✘✯✫✶✱✦✘ ✙ ✽✚✯✛✥✯✕✬✫✦✣ ➊ ➠✯✘✯✫✶✱✦✘ ✙✫ ✙✧✪✦✯✪✥✧✥✫✦✣ ➊ ✽➡✖✢✚✛✢✘ ✵✣✩✘✘✥✧ ➊ ➢✣✩✘✘✥✧ ✙ ✳✙✘✛✥✚✦✔✕✦✣ ✽✚✯✕✦✾✥✚✔✵✦✶ ➊ ➠✯✘✯✫✶✱✦✘ ✙ ✾✙✪✯✵✦✛✙✖ ✢✣ ✧✥✷✛✚✯❻✕ ✙✘✛✦✓✦✛✔✣ ➊ ➠✯✘✯✫✶✱✦✘ ✙ ❻✳✚✯✳✕✙✣✛✯✘ ✢✣ ✥✧✱✯✛✮✥✕ ✣✥✜✛✥✘ ✽✚✯✕✦✾✥✖ ✚✔✵✦✶✜✙

➊ t✥✪✧✲ ✙ ✘✥✚✙✛✦✧✯✵✴✛✔✘ ★✦✪✚✔✵✦✶✜✙ ✢✣ ✽✚✯✕✦✾✥✚✔✵✦✶✜✙ ➼➽➾➚➼➪➽➶➹ ➘➴➶➚➶➶➷➬ ➮➱ ✁✂✁✄☎ ✆✝✞✆✟✠ ✡✂ ✝ ✟✆ ☛☞✌✍✎✏✑✏✌✒✓✑☞✑✑✔✕ ✖✗ ✁✂✄☎✆ ✝ ✞✟✠✡☛☞✌☞✠ ✍✎✌✟✌✌✏✑✌ ✏ ✒✓✔✕✔✖✗ ✘✙✚✘✛✜ ✢✕✣✤✙✤✛✘✥✦ ✌✧★✩✪ ✫☞★☞✌☞✬ ✫✭✡✭✌✌ ✮✫✌✏✌✯✰✫✱ ✝ ✫✰★✡✰✠ ✌✟✲✏✫✭★☞✬ ✫✭✡✟ ✮☛✪✏✑ ✏☛✏✳✴ ✵☞✌✶ ✮★✵✮✠✬ ✲✎✵☞☛☞✌☞✫ ✷✳☛✱ ✲☞☛☛✫✏✠✬✸ ✹✏✠✬ ✺★✏✬✑✏✩☞✻✸ ✼✮✑✌✮✠ ✲✎✼✮✩✧✠✮✫ ✷✳☛✱ ✏✑✏✠✌✮✲✮✠✬✠✮✫ ✫✟✠✡✽✌✟✠☞✻ ✟✠ ✫✬✠☞✾✾ ✲✎✌✟✌☞✫ ✷✳☛✱

✌★✏✿✹☞✮✠✌✮✲✬✏✻ ✬✠✲☞★✌☞✌✟✠☞ ✟✠ ☞☛✠✏✯✧✌✽✌✧✠✏ ✌✏★✌✮✡✬✫✸ ✲☞☛✪☞✫✹☞✡ ✏☛✏✳✮✠ ☞☛✲✟☛☞✌✬ ✹✧✌✌✟★✬✠✲☞★☞✌☞✫☞✌ ✟✠ ✲☞✩✠✡☞★✡☞✌✌ ✫✟✴ ✳☞✠✠✟✩☞✫☞✌ ✷✲✏✑✰✧☛✬✠✸ ✩✪✏✫✮★☛✏✌✬ ✌✰✺✧✠✌✻ ✫☞☛☛ ✼☞☛✌✟✌☞☛☞✡✑❀✑✫✸ ☞✡✟★✌ ✟✳✽✌☞✑❀✑✫ ✫☞☛☛ ✏ ✠✡✬☛✧★✺ ✠☞✾✟✠✡☞✌✬ ❁ ✲✎✌✟✌✌✏✑✬ ✏☛✏✴ ✳✮✫★✏✱ ❂✟☛✰✑✫✸ ✹✮✩✪ ✌✰✺✧✠✏✑✪✏✩✮✌ ✾✬✡✌✮✠✽✌✠✰✑✫ ✏✡✮✫✹✮✡ ✏ ✒✛✥✜✕✕✛✦ ✠✡✏✫✌☞★❀☛☞✌☞✫✹☞✡✸ ✏✲☞☛✪☞✫ ✲✎✵☞☛✟✠✟✹☞✡ ✏ ✠☞✾✟✠✡☞✌✬✴

✌✧✯✏✑✏✌❃✲✬✏✬ ✩✮✑✺✮☛✫✮✺✧✠✲❃✺ ☞☛☞✑✩☞✺✹☞✌☞✌☛☞✑✱ ✝ ✫✰★✡✰✠★✏ ✯☞☛☞✑✌✫☞✡✶ ✹✏☛☛✩✏✌❃✫ ✌✽✳✰✠✮✠ ✮★✵✮✠✬ ✳✧☛✪✧✬ ✏ ✠☞✾✟✠✡☞✌ ✟✠ ✏ ✠☞✾✟✠✡☞✌✬ ✏☛✏✳✮✫★✏ ✟✳✽✌✶ ✠✳☞✿✬✏☛✬✌✧✠✮✫ ☛☞✠✡✑☞✫ ✷✳☛✱ ✑✶✩✪❃✩✪✧✠✡✏✌✸ ✼❀☛✴✮★★✴✩✟✩☞✸ ✮★✌✮✳✟✺✬✏✸ ✰★✮☛❃✩✬✏✸ ✏✑☞✠✡✌☞✡✬✮☛❃✩✬✏✸ ✠❀★✩✶✠✠✟✩✬ ✮★✵✮✠☛✧✠ ✟✠ ✬✑✌☞✑✡✽✵ ✌☞★✧✳✬✏✻✱ ✝ ✩✪✏✫✮★☛✏✌✮✫ ✠✮★✧✑ ✏ ✹✏☛☛✩✏✌❃✫ ☛☞✹☞✌✶✠✟✩☞✌ ✫✏✳✑✏✫ ✏ ✵✧☛✏✠✡✌✮✌✌ ✫✏★★✬☞★✯❀✫

✠✡☞✲✳✮✑✌✯✧✾❃☛ ✼✮✑✌✮✠ ✼☞☛✏✺✏✌✮✫ ☞☛✵✟✩✡✟✠✟★☞ ✟✠ ✾☞✩✪✏✫✮★☛✧✠✧★✏✱ ✝✡ ☞☛✲✟☛☞✌✬ ✹✧✌✌✟★ ✏ ✫★✬✌✬✫✰✠ ✩✮✑✺✮☛✫✮✺✧✠✲❃✺ ✟✠ ✏ ✫✟✴ ✳☞✠✠✟✩☞✫★☞ ✏☛✏✳✮✡✮✌✌ ✫☛✬✑✬✫✰✠✬ ✺✭✑✌✟✠✹✮✡✏✌✏☛ ☞★✶✠✽✌✟✠✟★☞ ✠✡✮☛✩✧☛✸ ✺☞ ✏ ✫✟✳✡✟✠ ✠❄☛✪✳✮✑✌✯✧✌ ✌☞★✲✟✠✡☞✌☞✠☞✑ ✏ ✩✪✏✫✮★☛✏✌✬ ✌✰✺✧✠ ✯☞☛☞✑✌✬✱ ❑❑ ❅❆❇❈❉❊❋❊❇ ❍❋❆❋❋■❏ ➫➭ ➦ ➠➦➯➦➜➲➢➲➤➫➦ ✁ ✂ ✄☎✆☎✝✞✟✞✠✡☎ ☛☞✌ ✍✎✎✏ ✎✑✍ ✒✓✌✌✔ ✕✎✑✔✖✗ ✎✘ ✙ ✖✚✛✍✜✢ ✣✌✤✙✍✚✔✎✑✗ ✤✎✎✏✚✔✣

✗✑✥✗✍✙✔✦✌✧ ★✓✌✛ ✩✪✚✦✪ ✩✌ ✦✑✍ ✍✪✛✎✑✣✪ ✍✪✌ ✘✙✤✫ ✤✎✕✚✙✔ ✍✑✥✌✢ ✙✔✖ ✌✬✍✛✙✦✍✌✖ ✍✪✌ ✗✙✦✢ ✩✪✚✦✪ ✩✌✚✣✪✌✖ ✗✌✭✫ ✌✔ ✕✎✑✔✖✗ ✙✔✖ ✎✔✌ ✪✙✤✘✮ ✯✔ ✒✭✌ ✖✙✜✗ ✯ ✭✚✗✚✍✌✖ ✪✌✛✢ ✙✔✖ ✰✑✦✪ ✍✎ ✰✜ ✙✗✍✎✔✚✗✪✰✌✔✍ ✘✎✑✔✖ ✪✌✛ ✰✙✏✚✔✣ ✑✕ ✪✌✛ ✥✌✖✧☛ ✱✲✳✴✵✶✷✸✸ ✹✺ ✻✼✷✷ ✳✽✾✷✾ ✵✿ ✷❀❁❂✼❃✽❁❂✵❄ ✵✿ ❅❂✾✷✽✾✷❅ ✵❆✽✼❂✽✺ ✹✳✸✷✳❁❂✳ ❇✷❃✷✼❁✵✼❈ ❉❄✽✸ ❇✷❆ ❊❋❊❍ ■❏❑❏▲❑▼ ❉ ✸✽❃✽✼✵❁✵◆❂✽ ✱❖✽✾◆✷❁✾P◗✾▼ ❘❂✿✷❙✷P◗✾ ✽ ❚❯✼❯❚ ✸✽❃✽✼ ✱❱ ❲ ❳ ❲ ❨ ❲ ❆✽❚❈ ❱

❲ ❳ ❲ ❨ ❩ ❬▼ ✾P❭❪❭✸ ✾P❫✼◆✽P❂❘❴ ✽◆❂ ✸❫❚❈◗▲ ❘✵❁ ❙✷✸✷❄❁ ✱✽ ❖✽✾✿✽✸❂ ✤❵✣✜ ❁✷✼❛✸✷❁✷❘ ❁✽✼❁✵P❄✽❘ ❂❅✷ ✽ ✳✾❜❃❝ ◗✾ ✽ ❪✵✼❅❫❘ ❘❯P❯❁❁▼❴ ❅✷ ✽ ❘❂✿✷❙✷P◗✾ ❫✸❁✽✸❫❄✵✾❜❁❆✽ ✱◗✾ ❃✵❄▲ ❁✽❁✸✽❄❞✸▼ ✽P ✷❚◗✾P ❖✽✾✼✽❴ ❖✽✾✿✽✸✼✽ ❆✵❄✽❁❘✵P❂❘✺ ❉ ✾✷❪◗✾P✷▲ ❁❂ ❚❈✽❘✵✼✸✽❁❪✽❄ ✸✽❃✽✼✵❁✵◆❂✽ ✽✸✽❁❁ ✽ ❖✽✾✿✽✸ ❫❁◆✷❁✾P◗✾◗❁ ◗✾ ✽ ❖✽✾❛✼✷❚ ◆✷❚❄❈❂❁❫✾❫❁ ◗✼❁❙❛❘■ ✽ ❃✷✼❂❁✵❄✷❞◆ ❛✼✷❚◗❄✷❘ ◆✷❚❄❈❂❁❫✾❫❁❴ ✾✷❪◗✾P❂ ◆✷❁✾P◗✾✾✷✸❴ ❂❄✳❂✾❂✵❆✽✸✺ ❡❢ ❣

❤✐❥❦ ❥❧♠♥❥♦❧♣ ♣qr♣♥s❧♣❧ t✉✈✇ t✉⑩✇ t✉✉✈ t✉✉t ❘✽✼❫✳✾✵❄❈❫❄ ✴✼✺ ✹❃❖✼✽❂◆ ✲✳✴✵✶✷✸✸ ✱❊❊① ❊❋②③▼ ✴✽❄❆❂✸✸✷▲❪✷❄ ✱④✷❄❁❞✳❘❈❴ ⑤⑥❉▼ ✽❄✷✾P❁◗▲ P❂✽ ◗✾ ✽✾P✷❃✾P❂✾ ❄◗✸❘❛✸ ✾❂❘✷✼✷✾✷❄ ✷✸❁❫❆✵✸❜❁✵❁❁✽ ✲✼✾✺ ⑦✼✽✶✿✵✼❅ ✵❆✽✼❂❞◆ ❁❞◆✵✼❫❁✺ ✲✳✴✵✶✷✸✸ ❘◗▲ ✾❝❪❪ ◆◗❚ ❃✼❭❪❫✸❘✵P✵❁❁ ✽P ✷✸❙❫✼❫✾✾✽✸❴ ❅✷ ✽ ✿✷✼❁❝▲ P◗✾❂ ✽✼❫❄❈ ✼✷❄❅❘❜❆❛✸ ◆✽❚✽✾ ❆✵✸❁❴ ❜❚❈ ✽ ◆⑧❁◗❁✷❁ ◗✾ ✽P ✵❃✷✼✽❁❝✼❁ ❂✾ ✾⑨✸❈✵✾ ❘✼❂❁❂❘❫❘ ◗✼❁◗❘✺ ❶❞✸✷✾ ❷◆❂✸✷ ❸◗✽❄

✱❊❋②③①❊❋❹❋▼ ✿✼✽❄✳❂✽ ✾✷❪◗✾P■ ✽ ❃❈✸✵✼❞✾ ✳✽✼✳❂❄✵◆✽ ❫✸❁✽✸ ◗✼❂❄❁✷❁❁ ❚❈✵◆✵✼✼◗✾P❁ ✷✸❁❫❆✵✸❜❁❙✽❴ ✽ ◆✽✼✽❅◗❘✵❁ ✽ ❅❞✵❅✷❄❞◆❖✵P ❆✽✼✼▲ ❙✽ ✱✽ ❘◗✾❝❪❪❂✷❘❪✷❄ ✷P❁ ✽ ❪✷✽❆✽❁❘✵P❫✾❁ ❺❂✸✸✼✵❁❖ ❻ ❁❜❃❞✾⑨ ◆⑧❁◗❁❄✷❘ ❄✷❆✷P❁◗❘ ① ✸❅✺ ✽✸❫❪❪▼✺ ❉ ❪✷❁✷❚ ❯❁ ❄✽❃❂❚ ◗✸❁✺ ❞❅✶❂❚ ❇❈❅❂❚✷✼ ✱❞❅✶❂❘ ❇❈❅❈❚❂✷✼ ❊❋❽③①❊❹❏③❴ ❘✼✽❘❘❭❂ ✾✷❪◗✾P❃✼✵✿✷✾✾P✵✼▼ ❖✽✾✵❄✸❭❴ ❅✷ ❁✷✼▲ ❆✷P✷❁❁ ◆⑧❁◗❁✷■ ✽ ❪✷❁✷❚ ❊❏ ❭✼✽ ◆⑨✸❆✽ ◆✷❚❖✽✸ ❾✷❀❖✽❞✾❁❂✵❿

◆❂✽❁❁✺ ⑦❖✼❂✾❁❂✽❄ ❉✸❪✷✼❁ ✻✷✵❅✵✼ ❺❂✸✸✼✵❁❖ ✱❊❋❏❹①❊❋❹❑▼■ ⑨❙✽❪❪ ◆⑧❁◗❁❴ ✽ ❪✷❁✷❚ ❑ ❖❭❄✽❃ ◆⑨✸❆✽ ❖✽✸ ◆✷❚ ✽ ✼❫❘✵✾ ✿✵✸❈✽◆✽❁ ❁✷✼❙✷❅◗✾✷ ◆❂✽❁❁✺ ④◗❁ ⑨❙✽❪❪ ❖✽✸❫✸✵✾ ◆⑧❁◗❁■ ❺❂✸✸✼✵❁❖✵❁ ✽ ❪◗✳✾❂ ❞❁✳❫❘✵❄ ❘❝❆✷✸ ❅✵❪❫✸❙❫❘✺ t✉✉➀ ❺❂✸✸✼✵❁❖ ❻❻ ❁❜❃❞✾⑨❴ ✾❂❘✷✼✷✾ ◆⑧❁◗❁ ✱❅❂✽❚❄❭P❂✾■ ❃❈✸✵✼❞✾ ✳✽✼✳❂❄✵◆✽▼❴ ◆✽❙❅ ✾❂❘✷✼✷✾ ◆⑧❁◗❁✷❘ ✾✵✼✽✺ ➁✽❃❙✽❂❄❘❪✽❄ ✽ ✾❛✼❚❝✾✾◗❚❂ ✸✽❃✽✼✵❁✵◆❂❫❘ ❁✷✾P❂❘ ❘❂ ✽P ❫✸❁✽✸❫❄✵✾ ✾✷❪◗✾P✷❁❂

◆❞❄❘✽❂❅❝➂❁✷✼❖✷✸◗✾ ✿✷✸◗❁ ① ◗✾ ✽ ✾❛✼▲ ❚❝✾✾◗❚❂ ✷✾✷❁✷❘ ❘❯P✷✸ ❽③➃▲❫❪✽❄ ❖✽✾❂ ✿❫❙❅✽✸✵◆ ✾P✷✼✷❃✷✸ ✽ ❘❭✼❖❫P❂ ✿✷✸❆◗❁✷✸ ✵❘✽❘◗❄❁✺ ➄✵❄❁✵✾ ❂❁❁ ◆✷❚❙✷❚❈✷P❄❂❴ ❖✵❚❈ ✽P ✽❄✽◆❄◗P❂✾ ✽✸✽❃❙❫❄ ✿✷✸❫✸✸❜❁❖✽❁❭ ✽ ❅❂✽❚❄❭P❂✾✵❘ ③➃▲✽❍ ◆❜❚ ❖✽ ✽P ✽❄✽◆❄◗P❂✾❁ ➅P❂❘❫✸❂✾ ❆❂P✾❚❫✸✽❁❁✽✸ ✷❚◗✾P❜❁❙❛❘ ❘❂❴ ✽ ❅❂✽❚❄❭P❂✾✵❘ ❹③➃▲✽ ✿✷✸❫✸✸❜❁❖✽❁❭✺ ❉ ✱❅✼❫❚✽ ◗✾ ❪✵❄❈✵✸❞✸❁▼ ❁✷✾P❁✷❘ ✷✾P❘❯P❯✾ ❅❂✽❚❄✵✾P❁❂❘❞✾ ✷✸❙❫✼❫✾✵❘ ✽ ✸✷❚❚❈✽❘✼✽❪▲ ❪✽❄

✱➆❽③➃▼ ✳✾✽❘ ◆✷❚✷✼❝✾❜❁❂❘ ✽P ✽❄✽◆❄◗P❂✾ ◗✾ ✽ ➅P❂❘❫✸❂✾ ❆❂P✾❚❫✸✽❁✵❘ ✷✼✷❅◆◗❄❈✷❂❁ ✱➇▼✺ ❉ ❖✽✾❂ ✿❫❙❅✽✸✵◆ ✸✷❚❚❈✽❘✼✽❪❪✽❄ ❾✽✾❃✷✳❂➅❘❞✾❿ ✱②❽➃▼❍ ✽P ✵❘✵❘ ❘❯P❯❁❁ ❆❜✼❞✾✿✷✼❁❝P◗✾✷❘❴ ❪✽❘❁✷✼❂❫✸❂✾ ❚✽✾❁✼✵▲ ✷❄❁✷✼❂❁❂✾❴ ✿◗✼❚✷❘❴ ❂✼✼❂❁❫❪❂✸❂✾ ❪◗✸ ✾P❂❄❅✼❭◆✽❴ ❄❝❚❈❭❚❈▲ ❫✾P✽❁❂ ✵❘✵❘❴ ❃✾P❂✳❖✵✾P✵◆✽❁❂❘❞✾ ✿❫❙❅✽✸✵◆❴ ❖✽✾✿✽✸❂ ✿❫❙▲ ❅✽✸✵◆❴ ❂✽❁✼✵❚◗❄ ❃✷✼❂✿◗✼❂❫✾ ❂❅✷❚✾◗✼❛✸◗✾❴ ❖✷✼❄❂✽❴ ❚❈❯❘❂ ✿❫❙❅✽✸✵◆ ✾P✷✼✷❃✷✸❄✷❘✺ ❉P

✽❃❃✷❄❅❂✳❂❁❂✾ ✽✳❞❁✽ ◗✾ ✽ ❪◗✸✷✸▲ P❫✼❭❅❫✾ ❚❈✽❘✵✼❂✾❫❚✽ ❊❽①❊➃❴ ✷P✷❘✷❁ ✽P ❞✼✵✸❭❚❂✽❂ ✵❘✵❘ ✱➈➃▼❴ ✽P ✷❃✷❘❝ ❪✷❁✷❚✾◗❚ ✱❽➃▼ ◗✾ ✽ ✳✵✸✵❄ ❅❂❆✷✼❁❂✳❞✸❞◆ ✱❑➃▼ ❘❯❆✷❁❂❴ ✽ ❖✽✾❂ ❁✼✽❞◆✽❴ ✼✵✾✾P❂❄❅❞✸✽❁⑨ ✿✵✸❈✽◆✽❁❴ ❞✸✳❞✾ ❃✷❃❁❂✳❞◆ ❃✷✼✿✵✼❫✳❂❭ ◗✾ ✽ ❃✽❄✳✼✷✽❁❂❁❂✾ ❚❈✽❘✵✼❂✾❫▲ ❚✽ ❏①②➃❴ ✽P ✽✵✼❁✽ ✽❄✷❞✼❂P◆✽ ✼❞❃❁❞✼✽❴ ❚❈❞✸✸✽❅❫✾✵✾ ❪◗✸▲ ❪✷❁✷❚✾◗❚❴ ❚✽✾❁✼✵✷❄❁✷✼❂❁❂✾❴ ◆✷✾✷❄❁✷✼❂✽✸❂✾ ❂✾◗◆❂✽ ❚❈✽❘✵✼❂▲ ✾❫❚✽ ❊➃ ✽✸✽❁❁❂✺

➉❢ ❣ ➊✐➋✐r➌♣➌➍❦➎➏ ✐➊✐➋❧➊➐❧❦ ➑ ❉ ✾✷❪◗✾P✷❁❂ ❂❄✳❂✾❂❭❘ ✱❪✷◆✷❁✾P◗✾✷❘▼ ✽❄✽❁❭◆❂✽❂ ✷✸❆✷▲ ❘✷❄ ✽✸✽❃❞✸❄✽❘✺ ➑ ✲✷❚✿✷✸✷✸❝ ✿✷✸❁❫✼❫✾❁ ❘✷✸✸ ❪❂P❁✵✾❜❁✽❄❂ ◗✾ ✾P❛❘✾◗❚ ✷✾✷❁◗❄ ✸✷❖✷❁❝✾◗❚ ✸✷❚❈✷❄ ✽ ❖✵✾✾P✽❪❪❜❁❫✾✼✽✺ ➑ ❻❅✷❫✸❂✾ ❘❯✼❛✸◆◗❄❈✷❘ ❘❯P❯❁❁ ✽P ❂P◆✵❘✽❁ ❄✷◆ ❆❫❚❙❞❘ ❫❁❴ ✽ ✼✵✾❁✵❘ ◆✷❄❁◗❄ ❆❫✸✽✾P❁❙❞❘ ✾P◗❁ ❝❘✷❁✺ ➑ ❉P ❂❅✷❚✷❘✷❁ ◆❂❄❅❂❚ ◆✷❚ ❘✷✸✸ ❘❜◆◗✸❄❂✺ ➑ ❉ ◆✺ ✼✷✳❁❞✾ ✽❪❅✵◆❂❄❂✾ ❂❅✷❚✷✸✸❫❁❫✾✽ ✾P✷❚◆✷❄❁❫✸❂✾❴ ❖✽▲

✼❫❄❁ ❂✼❫❄❈❪✽❄ ❫❁❆❫❚❖✽❁❭❴ ✽❄◗✸❘❛✸❴ ❖✵❚❈ ✽ ✾P✷❚◆✷❄✾ ❅✷❄✷✼❆❫✸❭❅❄✽ ◗✾ ◆✷❚❚❈❯❄❚❛✸❄✷❍ ✽ ❘❯✸❅❯❘ ✿✷✸✷❁❁❂ ❂❄✽✾ ❂❄❁✷✼✾✷✳❁❂❭❘ ◆✷❚❚❫❁✵✸❙❫❘ ✽P ❂P✵◆ ✼✷❁✼✽✳❁❂❭❙❫❁✺ ➒❢ ❣ ➊✐➋✐r➌♣➌➍❦✐ ❤❧➊➓♥♣➔ ♣➋➣❥➎♣ ➍❧↔❤✐♣➎r➌♦↕ ♣♥s➓❧♦➙➏ ➑ ➑ ➑ ➑ ➑ ➑ ➑ ➜➝➞➟➠➡➢➡➞ ➤➥➢➝➢➢➦➧ ④❭✼✿✵✸❈✽◆✽❁ ➛✷✾❁✿✷✸◗❃❜❁◗✾ ➄✷✸❁❫✼❫✾ ❄✽❚❈✾❫❚✽ ✹❚❈✾P✷✼⑧✾◗❚ ✹✸❝P✷❁✷✾ ◆⑧❁◗❁✷❘❴ ❖✷❚✷❘ ④✵P◆✷❁❂❘✽❂ ✷✸❆✷❘ ❉ ❖✽✾⑧✼❂ ❪✷❖✽❁✵✸❫✾ ✾✷❪✷✾✾◗❚✷ ➨➩ ➆➇ ➂

❽➂➈➂❹➉❿➉➀➆➂ ✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✡✆✟✞☛☞ ✆ ✌✆✍✎✆✡✞ ✆✏✆✟✑✒✞✆ ⑩ ❷ ❶ ❸ ✓✔✕✖✗✕ ✘✙✚✚✖✔ ✛✔✕✔✜✢✔✣ ✤✥ ✕✦✧★✔ ✔✕✚✔✩ ✪✥ ✕✦✧★✔ ✫★✬✦✕✭✧✔✖✦✫✩ ✮✥ ✕✦✯✥ ✔✖✰✭✔✱✭✬✩ ✲✥ ✕✦✯✥ ✦✧✯✭✦✧✔✕★ ✛✔✫✳✔✕✦ ✢★✱✴✕★✱★✥ ✵ ✕✔✶✔✖✙✱✙✬✦✔ ✫✙✖✷✧ ✷✱✬★✱✫✸✹✫✖★ ✺★✖✴✕✻ ✺✹✶✕★✱★✺ ✺✦✫✫✹ ★✕✱✹✖✧★✺ ✔ ✺✼✸✹✶✢✙✧✔✕✱✗✕ ✢✔✕✗ ✱✷✢✙✕✫✷✯ ✽✔✧✱★✖✦✙✖ ✢✫ ✕✔✱★✾ ✖✷✕✦✫ ✖✹✫✸★✺✿ ✹✫ ✔ ✳★✕✫✻ ✢✔✯❀ ✔✕✫✗ ✖✹✯✦✗✺ ✢✦✫✸✙✧❀✷✚✔✧✥ ❁✼✾ ✸✹✶✢✙✧✔✕✦ ✦✧✰✦✫✦✙ ★✫★✱✹✧ ✔

✺✼✢★✱✺★✸✻ ✺✹✶✕★✱★✺❂ ✖✹✱★✯★✺ ✺★✖✴✕✧★✺ ✷✱✬★✱✫✸✹✫✖★✣ ❃ ✓✻✖ ❃ ❄✭✶★✖❅✰✦✔✕✦✫ ✳✔✫✰✦✔ ✽✺✼✕✜✼✺ ✔✕✔✱✱ ❆❇❈❉❊❋❍■❏❊ ❍❇❑▲▼❇✿ ❃ ◆✹✕❀ ✳✔✫✰✦✔ ✽✺✼✕✜✼✺ ✔✕✔✱✱ ❖▲❇❋❉❇❍■❏❊ ❍❇❑▲▼❇✿ ❃ ✵✧✱★✖✦✙✖ ✖★✰✱✭✫ ✛✴✢★✕❀ ❃ ◆✥ ✖★✰✱✭✫ ✔✚✜✙✬✦✧✦✫ ✦✸✙✬✸✔✱✔ ❃ P✙✫✱★✖✦✙✖ ✖★✰✱✭✫ ✛✴✢★✕❀❂ ✕★✳★✕✹ ✔ ✕✦✯✥ ✔✖✰✭✔✱✭✬✦✯ ❃ ◗✖✔✧✫✢★✖✫✔✕✦✫ ✳✔✫✰✦✔ ❃ ❘❙✱✖✔✶★✖✦✱✙✧★✔✕✦✫ ✺✼✱✻✫✸✼✢★✱ ❃ P★✖✦✱✙✧★✭✬ ❚❯❱❲❯❳❨ ❨❩❬❭❬❪ ❫ ❲❴❵❛❴❱❯❜❜

❛❝❩❵❨❞❯❳❡❪ ❃ ✵✸ ✦✜★✯✫✹✖✴✕✹✫★✺ ★✕✺★✖✴✕✹✫★ ✫✸★✬✶✙✧✱✘✷✚✗✕ ✔ ✺✼✸✹✶✾ ✢✙✧✔✕✱✗✕ ✕✔✱★✖✷✕✦✫✔✧ ✔ ✛✔✖✷✧✱ ✦✖✷✧❀❢ ✦✧✰✦✫✦✙ ✔✸ ✙✶✱✦✬✷✾ ✕✦✫✥ ✵ ✧★✖✢✭✫ ✦✕✦✙✛✦✶✙✯✔✫✱✖✦✰✭✫ ✽✦✛✿ ✹✫ ✧✥ ✦✕✦✙✦✧✯✭✦✧✔✕✦✫ ✽✦✦✿ ✹✖✸✻✖✙✫✱✙✺ ✫✹✖✴✕✹✫★✣ ❣ ✦✛ ✫✹✖✴✕✹✫ ❤ ✔ ✬✙✧✫ ✳★✕★✱✱✦ ✱★✖✴✕★✱ ✹✖✸✹✫✺✦★✫✹✫★ ❣ ✦✦ ✫✹✖✴✕✹✫ ❤ ✕✔✚✦✔ ✬✔✦✙✖ ✹✖✸✹✫✺✦★✫✹✫ ❃ ✵✸ ✦✛ ✹✫ ✦✦ ✕✷✱✘✔ ★✕ ✔ ✬✥ ✙✚✕✦✐✭✫ ✦✧✱✥ ✹✫ ✬✥ ✱✖✔✧✫✢★✖✫✭✫ ✔✚✜✥ ✔✕✫✗

✦✸✙✬✖✙✫✱✘✔✦✱✩ ✛✔ ★✸★✺ ✷✱✬★✱✫✸✹✫✖★ ✺★✖✴✕✧★✺❂ ✔✸ ✦✧✯✭✦✧✔✕✦✫ ✫✹✖✢ ★✫✹✕❀★ ✘★✕★✧✱✻✫★✧ ✳✙✺✙✸✗✜✦✺✥ ➄➅ ❥✁ ❦ ✡✆✝✆❧☛✟☛✒✞✆ ♠♥✑♠♥✠✡♦✍✆ ❃ ❁✙✰✺✷✸✔✱✦ ✱✹✧❀★✸✻✺ ✔ ✚★✱★✯ ✖✹✫✸✹✖✻✕ ❣ ♣✦✔✚★✱★✫❂ ✙✚★✫✦✱✔✫ ❣ ✵✕✭✕✱✷✶✕✷✕✱✫✷✯ ❣ ✓★✫✭✯✷✖✸✷✫ ❣ ❁★✬✙✱★✖✷✶✦✔ ❣ ❁✙✖ ❣ ✵✕✺✙✛✙✕ ❣ ✵✫✰✦✱★✫❂ ✱✭✬✙✖ ❣ q✬✬✭✧✫✸✭✶✶✖★✫✫✸✦✗ ❣ ❁✼✛✼✯✹✫❂ ✳★✫✸r✱✹✫ ❃ s✙✫✶✦✱✔✕✦✫ ✺✙✰✺✷✸✔✱✦ ✱✹✧❀★✸✻✺ ❣ s✙✫✫✸❢ ✬t✱✹✱ ❣ s✙✫✫✸❢ ✶✖★✙✶★✖✔✱r✢ ✦✜✻ ❣

✵✸ ✦✧✰✦✫✦✗✧ ✺★✖★✫✸✱✴✕ ✢★✸★✱★✱✱ ✜✖✔✦✧✔✯★ ❣ ✓✙✖✙✱✢✷✕✷✫ ❣ ✉✔✖✖✗✔✧❀✔✯ ✱r✶✭✫✔ ❣ ✈✷✖✷✫✦ ✱★✰✛✧✦✺✔ ✇✁ ❦ ✍✄①✎✄❧✟②③④✍ ✒✄♠✄✡②③④✍④✏✄⑤ ✆✡✆✝✄✡⑥✄✞ ❃ ❄✸✦✺★ ✰✫★✖✹✕✹✫★ ✔ ✚✻✖ ✹✫ ✬✹✕❀★✚✚ ✦✧✰✦✫✦✗✺ ✺✼✸✼✱✱ ✽★✕✾ ✢✦✕★✯ ✛★✕❀★✫❂ ✔ ✯❀✔✺✙✖✕✔✱✚✔✧ ★✯❀✖★ ✺★✢✹✫✚✹ ✔✕✺✔✕✬✔✸✾ ✸✷✺✿✩ ❃ ✵ ✚✻✖✱ ✹✫ ✳✔✫✰✦✷✱ ✫✸✦✺✹✢★✕ ✢✷✯✘✭✺ ✷✱❂ ✧★ ✜✦✔✱★✖✬✦✷✢✔✕ ✽★✕★✺✱✖✙✺✔✭✱★✖✦✸✷✰✦✗✢✔✕ ✔ ✳★✖✱✻✸✹✫✦ ✖✷✱✔ ✺✹✱✫✸★✖★✫✿✩ ❃ ✵ ✬✹✕❀

✫✸✭✚✺✭✱✷✧ ✫✭✱✭✖✷✺ ✷✕✱✔✕✷✚✔✧ ✺★✖✴✕★✧✜✻✺❂ ✔ ✚✻✖ ✳★✫✸✴✕✹✫★ ★✫★✱✹✧ ✲⑦⑧ ✳★✕✫✸r✢✗✜✗❂ ✫✸✦✧✱★✱✦✺✭✫ ✽✶✕✥ ♣★❙✙✧✿ ✢✔✖✖✔✱ ✔✘✷✧✕✙✱✱✩ ❃ ⑨✔✱✯✭✱ ✽✳✔✫✰✦✔ ✢✔✯❀ ✫✸✭✚✺✭✱✷✧ ✢✔✖✖✔✱✿ ✺★✖✴✕★✧✜✻✩ ❃ ❁✙✧✱✔✬✦✧✷✰✦✗❂ ✫✸★✧✧❀★✸★✱✱ ✫★✚★✺ ★✫★✱✹✧✣ ❣ s✔✕✔✫✸✱✙✱✱ ✢✔✖✖✔✱ ❣ ❁✔✶✰✫✙✺ ✫✗✫ ✯✹✸✕✔✶✙✺✺✔✕ ❃ ◆★✯✧❀r✕✗❂ ✚✔✺✱✹✖✦✭✬✙✺✔✱ ✱✔✖✱✔✕✬✔✸✗ ✴✖★✯✣ ❣ s✔✕✔✫✸✱✙✱✱ ✢✔✖✖✔✱✩ ❣ ◆✦✧✜★✧ ★✯❀★✫ ✖✹✱★✯ ✚✻✫✹✯★✫ ✦✖✖✦✯✷✰✦✗✘✔✩ ❣

◆✙✧✙❅✕❂ ✧★✬ ✳★✕✫✸r✢✗✜✗ ✫✭✱✭✖✔✩ ❣ ❄✸✦✫✸✱✹✬✷✫ ✔✧✱✦✚✦✙✱✦✺✭✬✣ ✬t✱✹✱ ★✕✻✱✱ ✮⑧ ✶★✖✰✰★✕ ✢✔✯❀ ✔✸✙✧✧✔✕❂ ★✕✛❢✸✗✜✗ ★✫★✱★✺✚★✧ ✦✫✬✹✱✕✹✫✫★✕✥ ❹❺❻❽❾❿❾❻ ➀➁❿❺❿❿➂➃ ➪➪➶ ➼➲ ➪➽➹➪➯➪➘ ✁ ✂✄ ☎✆✝☎✞☎✟ ✠✡ ☛☞✌☛✍☛✎ ✏✑✒✓☛☞ ✔✕ ✖ ✗✔✘✙✚✙✛ ✜✒✢✣☛✍ ✤✥✦✥✓✍✡✧✍ ☛★✩☞✣✒ ✪✎✍✡✫ ✍✡✒☞✓☛✬ ✭✥★✮✥ ✧✍ ✪✒★✩☞✓ ✑✥✪✥✓✯ ✠ ✭✎☞✓✎✍✒✤✤ ✓✰✱✲✍✎✳✒✓ ✒ ✪✒✫ ✍☛ ✦✴✓✧✓✥✓✥✳✳✥✑ ✵✍✍✡✥✭✶✢✢✧✍✤✥☞ ✦✲✓✒✓✷✲✳ ✤✥✬ ✦✩✍ ✓✥✍✓✓✩✷✒✳ ✏✜✧✢✓✒✢✎✳✬

✦✥✑✑✳✒✍✬ ☞✣✒✳✬ ✍✓✤✯✛ ✥✍✥✓✧☞ ✒✡ ✒✑✒✱✥✑✜✥✳ ✒✡✎☞✎✍✒✳✯ ✸✹ ✺✻✼✼✽✾✿❀❁ ❁✿❂❁✼❁❃❄ ① ❻✕✘✔❶P⑤❽ ✪✒ ✒ ✪✒✍❾✦✥✮✥☞✌✥ ✥✢✣☛✳ ✎✑✮✒✑✩☞ ✳☛✜✩✑ ✭✥✑✫ ✓✩★✩✍ ✍✡✶✳✍✧✢✥✍✯ ① ⑦P⑧✕⑨✙✬ ✪✎✢✣ ✒ ✱✎✍✡✓✎✱✥★✒✓✰✜ ✍✧★✜ ☛☞✌☛✮✥☞✌☛✩✷✒ ✒✑✒✫ ✌✍✎☞✣✒✤✤ ✒ ✦✥✮☛✩☞ ☛☞✌☛✍☛✎✪✎✡ ✳✧✱✥✍✓ ✏✒ ✡✩★✩✍ ✥★❊✍✫ ✍✧✢✥ ✪✒✍✎☞✑✛✯ ① ⑩❶⑤✚❶✕⑨ ✒ ✪✎✍✍✡✒✤✤ ☛✮✥☛✢ ✓✒★✓ ✤✥✪✒✓✎✑✩✍ ✧✍ ✒ ✡✩★✩✍✬ ✒✡ ☛✮✥✢✍✧★✶✑✧✍✬ ✜✧★✡✧✍✬ ✭✥★✓❊✡✧✍ ✥✍✧✑✣✥ ✭✎✳✎✡✎✓✓✒✤✤✬ ✪✒

✒ ✳✵✡✧✱✜✎☞✒✑✪✎✡ ✳✵✡✥✑ ✳✥★✶✑✬ ★✎☞✓✷✒ ✒ ✳✵✡✧✱ ✜✧★✥✑✑✩✓✩✍✩✓✯ ❿✹ ➀➁➂➃➁ ➄➁❀✼✽➅✼➁❄ ➛➙ ➡ ➜ ➠ ➝ ➞ ➟ ➢ ❅✯ ❆✥✮☛✩☞❇ ❈✯ ❉✥✑✍❊ ✦✥✮☛✩☞❇ ❋✯ ✠✑✍ ✦✥✮☛✩☞❇ ❍✯ ■✎✤✤ ✎✑✮✒✫ ✑☛ ✱✒★✒✦✥✮☛✩☞❇ ❏✯ ❆✌❑✜✥✮✣✫✭✧✑✥ ✦✥✓✍✡✧✍ ✱★✥✱✥★☛✓✎☞✥✒✑☛✍ ✤✥✪✒✓✎✑✩✍ ☛☞✢✲☛☞✒✑☛✍ ✧✍ ✭✥✦✎★✩✑☛✍ ✍✧★✜✦✴✓✧✓✪✥✡ ✒✡ ✒☞✫ ✢✎✑✍✡✩✍✡ ✓✥★✶✑✥✓✥☞ ✏▲✙▼◆✚❖P ◗✙✚✕✔❖❘ ❆✌❑✜✥✮✣ ❙❚❯ ✠☞☞ ❱ ❲✎✑✑ ❳✲★✢ ❑☞✢✑ ❅❨❏❩✯✛ ❬❭❬❭ ❪ ❫❴❵❵❛❜❝❞❡ ❢❣❤❣❞❵❛✐❵❣❥

❦❧❞❜❧❦❝❴❵ ♠❣❧❧❣♥❛❣❞❣❵❵✐♥❣❡ ♦♣qrst rt✉r✈r✇ ① ✠ ✦✥✮☛✩☞ ✤✥✦✥✓✍✡✧✍ ✒ ✪✒✍✶★✥✢ ✭✥✑✓✩★✩✍✩☞✒✳ ✳✑✒✍✡✫ ✍✡☛✳✲✍ ✦✮✍✡✥★✥ ✏✒ ✦☛☞☛✦✩✑☛✍✒☞ ☛☞✜✒✡✰✜ ✍✥✤✧✍✡☛ ✳✎★✫ ✍✡✒✳ ✥✑❊✓✓ ✒ ✑✥✢✢✣✒✳✎★☛✤✤ ✤✥✒✜✒✓✳✎✡✩✍ ✜✎✑✓✛✯ ✠ ✳✵✑✮✵✫ ✳✵✓ ✧✍ ✒ ✳✵✑✮✵✳ ✭✥✑✥✓✓ ✒ ✑☛✢✒✦✥☞✓✲✦ ✭✒✑✌☛✭✎★✦✧✓ ✥✑ ✳✥✑✑ ✳✥★✶✑☞☛ ✏✒ ✭✥✑✶✑✥✓✥✍ ★✧✓✥✢✥✳ ✱★✥✌✰✡ ✜✧★✡✧✍✌✍☛✑✑✒✱✰✓✩✍✒ ✍✡✶✳✍✧✢✥✍ ✒ ✱✥★☛✓✎☞✥✲✦ ✦✥✢☞✣☛✓✩✍✒ ✥✑❊✓✓✛✯ ✠ ✪②✢✣✫ ✪✑✣✒✢✎✓

✥③✓★✒✱✥★☛✓✎☞✥✒✑☛✍✒☞ ✑✥✪✥✓ ✥✑✧★☞☛ ✒ ❱✥✓✡☛✲✍ ✓✧★✥☞ ✳✥★✥✍✡✓✶✑ ✏✍✱✒✓☛✲✦ ★✥✓★✎✱✲✤☛✌✲✦ ④✙⑤⑥✔✔✛❇ ✪✒ ✦✩★ ✜✎✑✓ ✦✴✓✧✓ ✒ ✓✥★✶✑✥✓✥☞✬ ✦✒✢✒✍✒✤✤✒☞ ✳✥✑✑ ✤✥✪✒✓✎✑✫ ☞☛ ✏✒ ✪✥✢✥✍✥✮✧✍✬ ✵✍✍✡✥☞✵✜✧✍ ✥✍✧✑✣✥ ✳☛✍✥✤✤✛✯ ① ⑦P⑧✕⑨✙ ✒ ✷ ✭✥✑✓✩★✩✍ ✏✪✒✍✬ ✳☛✍✦✥✮✥☞✌✥ ✥✍✥✓✧☞✛✬ ✒ ✤✥✪✒✓✎✫ ✑✩✍ ✢✣✎★✍✬ ✒ ✦✥✓✍✡✧✍✓ ✦✥✢ ✑✥✪✥✓ ✪✎✍✍✡✒✤✤✰✓✒☞☛ ✑✥✭✥✑✧ ✧✍ ✭✥✑✭✥✑✧✬ ✒ ✳✵✡✧✱✜✎☞✒✑ ✒✑☛✢ ✜✧★✡☛✳✬ ✳☛✜☛✓✥✑✥✡✧✍✥ ✳✵☞☞✣✴✯ ①

⑩❶⑤✚❶✕⑨❖ ✪✎✢✣ ✒ ✪✥✢ ✍✡✧✑✥✍ ✑✥✪✥✓✬ ☞✥✦ ✓②✑ ✍✡✧✱✬ ✒ ✪✥★☞☛✒ ✧✍ ✮✥✪☛✍✌✥☞✌☛✒ ✥✍✧✑✣✥ ✭✎✳✎✡✎✓✓✯ ❷❸❹❸❺♣qrst rt✉r✈r✇ ① ✠ ✳✵✡✧✱✜✎☞✒✑✑✒✑ ✱✩★✪✲✡✒✦✎✍✒☞✬ ✳✤✯ ❋ ✌✦✫★✥ ✑✒✓✥★✩✑☛✫ ✍✒☞ ✓✵★✓✧☞☛✳❇ ✒✡ ✥✑✶✑✍❊ ✧✍ ✪✩✓✍ ★✥✌✓✲✍ ✪✶✜✥✑✣ ✍✧★✶✑✧✍✧✓ ✥✑✜✩✑✒✍✡✓✷✒ ✒✡ ☛✡✎✦✳✵✓✥✢✬ ✒ ✍✥✤✥✓ ★✧✓✥✢✥✍✥☞ ✑✥✪✥✓ ✡✩★☞☛✯ ➫➭➯➲➳➵➸➵➯ ➺➻➸➭➸➸➼➽ ❅✯ ➆✎✌✪✥★✫✭✧✑✥ ✍✲✤✌✎✍✓✒✑☛✍ ✏☞✣☛✓✎✓✓ ✌✪✎✑✥✌✣✍✓✥✌✓✎✦☛✒✛✬ ❈✯ ❆✌➇✲★☞✥✣✫✭✧✑✥

★✩✌✍✦✥✓✍✡✧✍✬ ❋✯ ➇✒✑ ✎✑✮✒✑☛ ☛☞✢✲☛☞✒✑☛✍ ✏✪✥★☞☛✒ ☛☞✢✲☛☞✒✑☛✍✛✬ ❍✯ ➈✎★✒✌✎✫✒✤✮✎✦☛☞✒✑☛✍ ✦✥✓✍✡✧✍ ➉❭❬❭ ❪ ➊❣➋➌❣ ❡❝➍❡❵❡➎❥ ❜❧❜➏❞➐➏➑❵❜ ① ❆✌➇✲★☞✥✣ ★✩✌✍✦✥✓✍✡✧✍ ✏✑✮✯ ✳✧✍❊✤✤✛ ✔✕✘✔❶✗✔➒➓❖❯ ✥✢✣✍✡✥✫ ★✴ ✒✱✱✥☞✮☛✌☛✓☛✍❇ ✦✥✮✥☞✌✥☛ ✒✤✍✌✥✍✍✲✍✬ ✥③✓★✒✱✥★☛✓✎☞✥✒✑☛✍ ✮★✒☛☞✒✢✥✯ ➔✹ ✺✾➂✿❀ ❁✿❂❁✼❁✻ ➥ ➤ ➦ ➧ ➨➩ ❅✯ ❚✒✤✑✥✬ ❈✯ ➣✒★✩☞✓ ★✩✌✍✦✥✓✍✡✧✍✬ ❋✯ ↔✒☞✡✬ ❍✯ ❆✒✣✑✒★✮✬ ❏✯ ❙✭✒☞☞✥☞✍✓☛✥✑✬ ↕✯ ❲✪✥★☞✥✣ ✦✥✓✍✡✧✍ ➾➚

➐➐➑ ➌➆ ➐➍➒➐➅➐➓ ✁✂✁ ✄ ☎✆✝✞✟✠ ✡✟☛✡☞✡✌✍ ✞✎✠✆✎✞✟✏☞ ✑✒✎✎✒✓✔✒✠✒☞☞✕✓✒✡ ✖ ✗✘✙✚✛✜✢ ✣✤✥✦ ✧★ ✩✤✪✫✬✭✮✩✯✮ ✬✰✬✱✫✲✳✦✭ ✯✱✢ ✯ ✫✬✱✮✴✳ ✫✬✭✵✪✲✵✣✬✪ ✩✲✶✬✵✭ ✩✷✸ ✹✺✻ ✬✰✼✵✬✷✷✢ ✩✬✽✲✵✷✲ ✾✴✧✱✯✿❀ ✫✯✵ ✲✵ ✯ ✿✲✥✪✲✵✭ ✩✬✽✲✵✷✲ ✪✯✽✯✰✧✯ ❁✳✮✳❂✵ ✩❃✿❄✳✷✵✲✥ ✯ ✱✬✣✮✵❂✬✳❂✮✯ ✯✰✴✳✦✴✷✯✳❅✸ ❆❇❈❉❇✚✛❊❋ ✮✱✼✮✥✲✳✦✬✵✬✷✷✢ ✯ ✽✲✰✪✲✵ ✥✦✯✩✤✰✮✷✷✢ ✵❍✿✦✤❀ ✖ ✵✯✷✷✢ ✮✱✬✥✵✲✰❃✿✲✵✬✩ ✾✤✰✱■✿✣✯✭✳✯✩ ✬✿✼✢ ✳✯✥✦✤✷✷ ✭✬✰✬✩✢ ✳✯✥✦✤✷✷

✣✬✫✯✭✤✫✴✩ ✩✲✶✪✼✱✳✬✩✢ ✲✵ ✯ ✾✬✿✵✼ ✣✯✵❏✰✬✥✮ ✣✤✪✪✴✾✲✰✲✵ ✿✮✫✮✭✴✿✭✸ ✖ ❑✙▲▲ ❈▼◆❖P◗❘ ❙ ❚✾✯✳✳✬✳✵✭✮✬✿ ✫✬✭✵✪✲✵ ✾✼✿✬✥ ✳✼✥✦★✥✦✴✵✪✯✭✮ ✮✳✱✮❀ ✩✴❂✮★✩ ✯✿✯✶✧✴✳✸ ✗✘✙✚✛✜❘ ✳✯✥✦ ✷✮✪✭✤✳✵✴✥✢ ✩✮✵ ✬❯✶✤❀ ✪❱❂✮★ ❁✰✬✳✱✵✪✬✰✮✳✭ ❲✺❳❲❨ ❂✫❅✸ ❆❇❈❉❇✚✛❊❋ ✯✪ ✬✿❃✿❀ ✵✼ ✰✬❂✭■✵ ✶✬✰✾✤✰✯✳✵ ✮✱✬✥✬✮✭ ✲✵ ✽✲✳✴✮✭ ✿✬✽✴✿✯✵✪✭✧✯✢ ✬✪ ✥✦✬✳✥❱✭✣✬✭✮ ✯✪ ✮✳❂✮✵✮★✭✸ ❩✯ ✭❍✿✭✬✰✧✬✱ ✯ ✰✬❂✭■✵✤✳ ✯✪ ✮✣ ✲✵ ✮✮ ✮✱✬✥✬✩ ✩✴✰✤✵✤✱✣✯✭✳✯✩✸ ❙

❬✯✦✿✯✰✱ ✫✬✭✵✪✲✵ ✩✮✽✴✿★ ✾✬✿✭✴✰✴✵ ✯ ✩✮✵✫✬✱✬✳❂✲❀ ✷✬✳✢ ✰✯✱✮✩✴✿✮✵ ✫✬✱✬✳❂✬✮ ✵✬✷✲✵✪✬✭ ✬✵✬✭✲✳✸ ❭✯✿★✱✮ ✣✯✰✴✳✭✢ ✮✪✫✤✩✤✳ ✴✭✣✯✭✤✿★ ✮✳❂✮✵✮✤ ✹❳❪ ❂✫❀✬✵ ✣✯❀ ✰✴✳✭✫✬✭✵✪✲✵ ✯ ✵✦✫✶✣✦✵✮✵ ✾✬✿✬✭✭✸ ❙ ❫✣✬✰✳✬✦❀✾✲✿✬ ✮✳❂✮✵✮✤ ✣✯✵✤✳✿★ ✯ ❚✾✯✳✳✬✳✵✭✮✬✿ ✫✬✭❀ ✵✪✲✵✣✬✪✢ ✱✬ ✯ ✫✸ ✰✬❂✭■✵✭ ✯ ✵✦✫✶✣✦✵✮✵✣✬✪ ✭❄✰✭✲✳✼ ✮✳✯✵ ✰❄✥✪❱✭✲✵✳✲✿ ✴✭✫✬✭✵✪✮✩✸ ❴✴✰✴✵✩✤✰ ✯✪ ❱✳❀✮✪✤✫ ✴✭✫✬✳✬✭✬✭ ✯ ✰✬❂✭■✵ ✣❃✽✬✿✦✣✬✪ ✩✬✿✿ ✰❄✥✪❱✭✬✳✮

❁✳✬✫ ✯ ✵✦✫✶✣✦✵✮✵✣✬✪❅ ❱✥✦ ✯✪ ✤✵✭✬✤✫✦✬✿✮✭✮✵ ✬✿✩✬✰❃✿✣✬❀ ✭✼✸ ➎➏ ❙ ❵✤❂✩✬✦❀❛✯✽✮✵ ❁❜✿✿✮✤✭❅ ✫✬✭✵✪✲✵ ❬❂❝■✰✳✬✦ ✯✿✭✬✰✳✯❀ ✭❱✽✯✢ ✮✪✫✤✩✯✭ ✴✭✽✴✥★✢ ✯ ✰✬❂✭■✵ ✿✯✭✬✰✴✿✮✵ ✰✲✵✪✲✰✬ ✰✴✭✬✰❀ ✧✬✱✼ ✬✥✦✬✳✬✵ ✣✯✰✴✳✭✫✬✭✵✪✲✵✸ ❁❞✸❡✸ ❜✿✿✮✤✭ ❲❪❢❣❀✷✯✳ ❱✰✭✯ ✿✬ ✬✿✼✵✪❄✰✢ ✫✯✧✱ ✮✵✫✲✭ ❲❢✺❨❀✷✬✳ ❤✸❜✸ ❵✤❂✩✬✦✢ ✽✲✥❃✿ ❲❢✺❣❀✷✯✳ ✐✸✐✸ ❛✯✽✮✵❅✸ ❙ ❥✯✳✪ ✫✬✭✵✪✲✵ ✵✶✬❂✮✴✿✮✵ ✮✳❂✮✵✮✤ ✯ ✧✤✷✷ ✤✸ ✾✤✵✵✯ ✮✿✮✯❂✯✷✯✳✸ ❤ ❬❂❝■✰✳✬✦

✫✬✭✵✪✲✵✣✬✪ ✩✲✶✬✵✭ ✧✤✷✷ ✩✤✪✫✬✭✮✩✯✮ ✬✰✬✱✫✲✳✦✭ ✯✱✢ ✣✯✰✴✳✭❦ ✴✿✭✯✿✴✷✯✳ ✫✬✱✮✴✿✮✵✯✷✷ ✯ ✰✬❂✭■✵ ✾✬✿✲✢ ✩❄✪✬✿✬✷✷ ✽✯✳ ✯ ✵✶✮✳✯ ✮✿✮✯❂✯ ✯✳✭✬✰✮✤✰ ✵■✶✬✰✮✤✰✣✤✪✸ ❩✯✰✴✳✭ ✮✰✴✳✦✯ ✫✮❀ ✯✭✭ ✯✪ ✮✣ ✲✵ ✮✮ ✮✱✬✥✬✩ ✧✤✷✷✯✳ ✵✲✰❃✿✣✬✭✳✬✩✢ ✯ ✣✬✰✳✮✯ ✬✵✲✿✦✬ ✳✯✥✦✤✷✷✸ ❑✙ ❘✚❧❘❋❇♠❘♥♦ ✯✪ ✯✶✶✬✳✱✮❯ ✲✵ ✯ ❂✤✬❂■✫ ✾✬✿✭✴✰✴✵✯❦ ✭❃✩❄✰✩✲✶✬ ❁✷✯✿ ✮✿✮✯❂✯ ✴✰✤✩✷✯✳❅ ✯ ✷✯✿ ❂✤✿✤✳✾✲✿ ✾✬✿✭✴✰✴✵✴✰✯ ✯✿✩✯✿✫✯✵✸ ♣q rst✉✈✇①✈② ③

t④⑤⑥⑦st⑥✈⑤⑧⑨t⑦①✈② ✈⑨✉✈②✈⑩❶ ❷❸②⑤⑦❹✈⑨❹❺ ①⑦s⑦⑥⑧❻ ⑤⑧✈✇❶❽⑧❾❿ ✖ ❞❀✯✿✯✩❍ ✫✬✭✵✪✲✵ ✯ ❂✵❱✶✼✿✯✶✴✭✭★✿ ✩✷✸ ✹ ❂✫❀✰✬ ✫✬✱✮✯❀ ✿✮✵✯✳✸ ❫✲✿ ✯ ✶✯✰✯✯✤✰✭✮❂■✵ ✳✦✮✰✤✩❂✵✤✫★✩ ✬❯✭✰✯✶✬✰✮✭✤❀ ✳✬✯✿✮✵ ✬✿✭✴✽✤✿❱✭✴✵✯✸ ❤ ✫✬✭✵✪✲✵ ✣✯✵✤✳✿★ ✽✬✵✬✭✰✯✳✵✪❀ ✶✿✯✳✭✴❂✮★ ✬✵✬✭✲✳ ✮✵✸ ✖ ➀➁✯✶✾✬✿✩✬✿✭✬➂ ✮✳❂✮✵✮✤ ✯ ✩❄✿✱❄✩ ✾✬✿✬✭✭ ✩✷✸ ❣ ❂✫❀✰✬✢ ✯ ✶✯✰✯✯✤✰✭✮❂■✵ ✳✦✮✰✤✩❂✵✤✫★✩ ✬❯✭✰✯✶✬✰✮✭✤✳✬✯✿✮✵ ✬✿✭✴✽✤❀ ✿❱✭✴✵✴✰✯ ❁✬✩✩✤✰ ✯✪✤✳✳✯✿✮

✷✬✵■✥✴✰✪✴✵ ✮✵ ✿✬✣✬✭✵✲✥✬✵❅✸ ➃➄➅➆➇➈➉➈➅ ➊➋➉➄➉➉➌➍ íííî äéïéàðæðçíé é çèæáææéêí ñòéóðàäéæôéê ✁ ✂✄☎✄✆✝✞✝✟✠✄ ✄ ✟✡✞☛✞✞✄☞✠ ✌✍✄✎✝✆✏✄✞✑✄☞ ✒ ✓✔✕✖✔✗ ✘✙✗✚ ✛✙✗✜✓✢✣✚✤✓✔✗✜✓✚✤✥✕✚✗ ✦✧★✩ ✓✢✙✪✓✫✗ ✬✔✕✓✥✢✥✗✙ ✔✗✔✓✭✤ ✮✔✯✚✥✤ ✰✔✘✙✓✣✕✥✗ ✖✙✱✙✗✣✕✓✲ ✦✒ ✮✳✓✭✓✓✙✤✚ ✛✴✙✪✣✢✵ ✕✙✓✣✪ ✬✔✕✙✯✙✓✙ ✚✗ ✔✜✶ ✙✜ ✙✕✥✰✰✚ ✮✳✓✭✓✚ ✕✔✷✢✥✗ ✙ ✘✫✮✥✤ ✪✸✵ ✢✹✕✮✭✤✴✔✪✪✔✕ ✔✛✴✔✜✺ ✥✕✕✙✓✚ ✦✗✔✢✓✭✗✩ ✰✔✙✱✙✓✪✣✜✥✗✣✪✢✙ ✚✗ ✱✣✤✙✓✪✣✜✚✪✲✩ ✻✼

✽✾✿❀✾❁❂❃❄ ❅✾❆❅❇ ❈❉❊❋❍■❏❑ ▲ ▼◆✯✗✜✔✢❖ ✥✕✓✙✕✥✤✣✗ ✙✤✔✗✜✓✭✜✚✙P ✤✙✢✪◆✜✚✗✲ ▲ ◗✷❘✫✗✣✗ ✮✣✤✚✓✣✢✣✜✥✗P ✢✔✗❘✚✢✥✓✣✢P ✮✔✕✔✛✷✓✭✗ ✦❙✩P ✗✜✹✪✵ ✗✭✛ ✔✗✔✓✭✤ ❚✣✕✔✴ ✪✙✓✭✓✔✢✲ ✒ ✤✙✗✣✛✙✗✓✢✚❯✫✗ ✗✜✣✤✵ ✯✥✓ ✦✗✜✹✪✗✭✛ ✔✗✔✓✭✤✩ ✙✜ ✙✤✔✗✜✓✔✜✚✣✕◆✛✫✗ ✱✔✜✔✓✚ ✕✔ ✙✜ ✚✤✓✫✰✥❯✚◆ ✫✓✥✤✲ ❱❊❲❍❊❍■❋ ▲ ❳✥✓✚ ✬✔✪✱✭✗ ✭✗ ✪✙✢✓✥✮✙✗✜ ▲ ❚✣✪✣✜✣✓✓ ❨✛✴✔✕✔✮ ✙ ✘✙✖✕✙✓✣✪✢✙P ✛✔✢✚✥✓✢✚✙✚ ✔✗✔✓✰✔✤❖ ✰✺✢P ✚✜✹✕✔✓✔✪ ✗✭✢✹✕✭✗✭✢✔ ❩❬❭❲■❋❪❍■❋ ▲

❫✣✢✣✓✱✥✕✥✗❖ ✛✭❘✚ ✱✙✛✴ ✤✔✯✱✔✗ ✦✕✯✲ ✔✕✺✰✰✩✶ ▲ ❴✔✮✣✗✥✗❖ ✙✤✙✓◆✮✚✙✚ ✘✙✓✥✢✣✪✚✛✶ ✘✙✛✴✣✮✥✤✴✣✗✙✤ ✙ ✰✣✢✯✙✷✱ ✬✔✕✔✓✓ ✚✤✯✫✕P ✮✚✤✯✪✭✓ ✣✕✯✙✕✣✤ ✙ ✮✳✓✺✙✗✜✓✙✕✚✛P ✕✔✬✔✕✭ ✙ ❯✗✷❘✺✕✙❘✥✓✣✪ ✱✣✤✙✕✥✚✛✶ ✥✕✓✙✕✥✰✙✤ ❫✔✓✙✯✚✤ ✣✕✵ ✯✙✓✓✙✕ ✦❘✣✱✚✯✣✤✵✖✣✯✚✯✩ ✚✕✕✲ ✙✕✓✔✢✤✙✓✷✱✥✪✪✙✕ ✦❘✕✲ ❵❛✒✵ ✰✙✤ ❳✚✰✚❯✕✔✤✗ ✗✓✰✲ ❜ ✕✯✲ ✔✕✺✰✰✩✲ ❻✼ ❽❾❿➀❄➁ ➂❅➃➄❁❂ ✾❀➀❀➅❃✿❃➂➄❀ ➆ ➇➈➉➊➋➌➍➎➏➎➋ ➐➈➎➑➋➒➉➈➓➋➔➏ ➎➏➎➏➣➎➉↔➎➍➒↕ ➙➛➜➝➞➟➠

↔➊➑➌ ➈➓ ➋➌➡➏➔➓➊➋ ➔➍ ➋➎➑➌ ➍➢➤➥➏➢➍➢➋ ➍➦➐➦➋ ➍➔➧➨➊➩ ➉➒➐➋➈➠ ➎ ↔➎➓➥➤➢➑ ➣➢➑➋➌➈➍➔➓➔➍ ➫➭➢➍➯➢➋ ➲➢➏➲➢➏➨ ➨➓ ➏➢➲➢➩ ➏➨ ➈➓ ↔➊➓➓➉➎➳➳➡➍↔➎➍➒➠ ➑➌➊➤➓➎➋ ➉➔➤↔➎➍➒↕ ➵➸➺➻➸➝➞➼➠ ↔➊➑➌ ↔➎➍ ➢➤➯➓➠ ➏➎➽➊➓ ↔➎➓➈➉➊➣ ➫➉➫➓ ➈➋➔➍ ➭➔➑➧➦ ➔➍➠ ➋➎➑➌➩ ➣➨➤➍➨➳➢➋ ➔➤➊➓➡➍➧➎ ➎ ↔➎➓➲➎➏ ➓➍➎➍➈➔➧➔➍➠ ➐➈➓➤➦➽➍➈➒➤➎ ↔➎➧➏➎➣➊➓➠ ➑➌➎➤➎➋ ➢➏➢➍➢➉➈ ↔➢➑➓➨➤➭↕ ➆ ➾➉ ➢➏➓➯ ➏➨➽➨➓ ➎ ➣➚➍➨➍➈ ➍➢➤➥➏➢➍ ➏➢➣➊➓➔➓➎➠ ➎ ➽➤➊➪↕ ➶➌➽↔➊➈➐➢➦➓➍➒➏ ➎ ➓➌➣➽↔➌➓➈➓➈➑➠

➎➉ ➈➉➊➏➔➏➔➓ ➎ ➊➤➔➳➳➈➩ ➎➳➎➋ ➏➢➡➤➍➎ ➓➉➢➤➈➋➍ ➍➫➤➍➨➋➈↕ ➾ ➫➉➨➽➭➊➋➎➏➎➍ ➎ ➫➏➩ ➐➫ ➧➢➏➫➏➈➠ ➎ ➣➢➍➓➉➨➓ ➨➍ ➊➏➐➎➏➔➤➎ ➓➉➢➑➢➍➍ ➢➋➐➯➍ ↔➢➏➌➢➩ ➉➥➋↕ ➹➢➋➐➓➉➢➤➈➋➍ ➤➫➭➈➐➠ ➘➴➷➘➬ ➪➣➩➢➓ ➣➢➍➓➉➨➓➍ ➢➧➍➥➋➠ ➎➣➢➏➌ ➤➨➓➉➳➢➋ ➎ ➫➏➐➫ ➲➢➏➢➍➍➠ ➤➨➓➉➳➢➋ ➎ ➫➏➐➫ ➎➏➎➍➍ ➭➎➋ ➨➓ ➎ ➫➏➐➫➫➍ ➳➎➏➤➒➏ ➘➷➮ ➪➣➩➭➢➏ ➣➢➑➢➤➥➏➈ ➱↔➊➑➌ ➎ ➏➈➑↕ ➲➎➏➪➈➲➊➤➣➢ ➨➓ ➍➢➤➢➓ ↔➢➽➎➍➈➓➍ ➋➢ ➓➨➤➍➓➥ ➣➢➑✃↕ ➆ ➾ ➣➚➍➨➍ ➢➏➓➯ ➓➉➎➎➓➉➔➳➎➋ ➢➏➯➓➉➫➤ ➎ ➳➯➤➍ ➎➉

➎➏➎➍➍➎ ➏➢➭➯ ➉➓➡➤➓➉➫➭➢➍➍➢➏➠ ➣➎➧➐ ➎ ➏➈➋➢➎