Gazdasági Ismeretek | Logisztika » Logisztika alapjai jegyzet

Alapadatok

Év, oldalszám:2019, 60 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:89

Feltöltve:2019. június 15.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

1. A logisztika alapjai 2. Vállalati logisztikai rendszerek 3. Csomagolás, egységrakomány-képzés 4. Anyagmozgató rendszerek 5. Raktározási rendszerek 6. Áruszállítási rendszerek 7. Logisztikai szolgáltatások és irányítási rendszerek 1 Tartalom 8. EU-konform logisztikai információs rendszerek 1 8.1 A logisztikai információs és irányítási rendszerek feladatai 1 8.11 Vállalati kapcsolatok a logisztikai rendszerekben 1 8.12 A logisztikai irányítás információs és irányítási rendszere 2 8.2 Az adatnyerés technológiája 5 8.21 A termék- és rakomány azonosító rendszerek osztályozása 5 8.22 Vonalkódos azonosítási rendszerek alkalmazása a kereskedelmi logisztikában . 7 8.23 Transzponderek alkalmazása az iparvállalatok közötti logisztikai folyamatokban . 8 8.24 Egyéb elektronikus azonosítási rendszerek alkalmazása 10 8.3 Telematikai rendszerek alkalmazása 12 8.31 A telematika fogalma, eszközei 12 8.32 A fedélzeti

számítógépes rendszerre alapozott távközlési és nyomonkövetési rendszerek felépítése. 13 8.33 A funkcionális és kommunikációs rendszerek mű k ö d é s e. 15 8 . 3 . 4 Ko r s z e r űi n f o r ma t i k a ié st á v a d a t á t v i t e l ib e r e n d e z é s e k logisztikai alkalmazása. 16 8.4 Integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikai moduljai 19 8.41 Pénzügyi alapismeretek 19 8.411 A pénzügyi-számviteli törvény 19 8.412 A könyvvezetés fogalma, típusai 19 8.413 A számlatükör és a megrendelés adatbázisok felépítése . 20 8.42 A vállalatirányítási rendszerek kialakulása, feladatai 23 8.43 A vállalatirányítási rendszerek logisztikai szolgáltatásai 24 8.44 A vállalatirányítási rendszerek alkalmazásával elérhető 2 gazdasági eredmények. 24 8.5 Szállításirányítási rendszerek 29 8.51 A szállításirányítási rendszerek feladatai a logisztikában 29 8 . 5 . 2At é r i n f o r ma t i k a ir e n d s z

e r e kf e l a d a t a ié sö s s z e t e v ő i . 32 8.53 Az ellátási és az elosztási mozgások irányításának informatikai háttere . 35 8.6 Logisztikai szolgáltató központok információs és irányítási rendszerei 40 8.61 A logisztikai központi információs rendszerek általános felépítése . 40 8.62 A logisztikai központok irányítási rendszerének kialakítása 42 8.63 A logisztikai alapfolyamatok operatív irányítása 42 8.7 Elektronikus kereskedelmi rendszerek 46 8.71 A logisztikai megrendelések elektronikus kezelése 46 8.72 Az elektronikus kereskedelem funkcionális elemzése 51 8.73 Az integrált vállalatirányítási rendszerrel összekapcsolt ebusiness 53 3 8. EU-konform logisztikai információs rendszerek 8.1 A logisztikai információs és irányítási rendszerek feladatai 8.11 Vállalati kapcsolatok a logisztikai rendszerekben A logisztikai rendszerekbe kapcsolódó vállalatok. A vállalatoknak alapfeladatuk ellátásához és a

folyamatos mű k ö d é s ü kf e n n t a r t á s á h o zn a g y s z á múk ü l s ők a p c s o l a t o tk e l l kialakítaniuk. E kapcsolatok nem korlátozódnak a fizikai, anyagáramlási kapcsolatokra, hanem meghatározó szerepet játszanak a végrehajtásban érintett logisztikai lánc tagjai (beszállítók, alvállalkozók, kereskedelmi vállalatok, fuvarozó, és szállítmányozó vállalatok, felhasználók, fogyasztók) közötti közvetlen információs kapcsolatok is. A f e l a d a t o kl o g i s z t i k a ir e n d s z e r b e nv a l ók e z e l é s eu g y a n i sa z tj e l e n t i ,h o g y ak ü l s ő hatásokat, feltételeket figyelembe véve kell tervezni, szervezni, irányítani az alapfolyamatokat. Tekintettel arra, hogy a logisztikai irányítás információs rendszereit szélesebb területen, meta-, illetve makrologisztikai szemléletben vizsgáljuk, az alapfolyamatokban érintett vállalatok közül az iparvállalatok középpontba helyezésével tekintjük

át a logisztikai információs rendszerek mű k ö d é s é t .I p a r v á l l a l a ta l a t to l y a nt e r me l ő vállalatokat értelmezünk, amelyekre mind az anyag-, és alkatrészigény, mind pedig a g y á r t o t tt e r mé k e kv i s z o n y l a gn a g yme n n y i s é g eé ss o k f é l e s é g ej e l l e mz ő ,é se z á l t a la z ellátási, elosztási körzete kiterjedt. A kereskedelmi és a közlekedési vállalatoknak e z e k b e nak a p c s o l a t o k b a ne l s ő s o r b a nk ö z v e t í t ő ,e g y ü t t mű k ö d ő ,s z o l g á l t a t ós z e r e p ü k van. Az iparvállalatok logisztikai kapcsolatai. Az iparvállalatok termeléstervezési és -irányítási rendszere - logisztikai megközelítésben - mi n d a z o k a tamű s z a k i -gazdasági folyamatokat magába foglalja, amelyek a rendelés fogadásától kezdve az alapanyag beérkezésen keresztül a késztermék kiszállításáig és elszámolásáig felmerülnek és a termelés folyamatát

befolyásolják. A vállalatirányítás ennél tágabb fogalomkör, mert kiterjed a termék- é s t e r me l é s f e j l e s z t é s , a v á l a s z t é k b ő v í t é s , a v á l l a l a t i költséggazdálkodás, a piackutatás stb. területeire is Av á l l a l a t o kk o r s z e r űé sh a t é k o n yv e z e t é s é n e kmamá rf o n t o sf e l t é t e l ea zi n t e g r á l t számítógépe sr e n d s z e rk i a l a k í t á s a . As z á mv i t e l it ö r v é n ye l ő í r j a , h o g ymi n d e nv á l l a l a t n a k e lk e l lk é s z í t e n i eav á l l a l a t imé r l e g é t .Ma g y a r o r s z á g o na zu n .k e t t ő sk ö n y v e l é s ir e n d s z e r érvényes. Mivel a legtöbb vállalat pénzügyi rendszerét számítógépeken vezeti, a pénzügyi r e n d s z e r mű k ö d t e t é s es o r á ne l ő á l l n a ke l e k t r o n i k u sf o r má b a na z o ka megrendelés kezelési adatok, amelyek nélkülözhetetlenek a logisztikai

folyamatok leírásához és irányításához [8.1, 82, 83, 84] 1 8.12 A logisztikai irányítás információs és irányítási rendszere A vállalati számítógépes irányítási rendszer legfő b bp r o b l é má j aame g f e l e l ő s z í n v o n a l úv á l l a l a t v e z e t é s ii n f o r má c i ó sr e n d s z e rl é t r e h o z á s a .En n e ke l s ő d l e g e sc é l j a , hogy a teljes irányítási rendszerben szükséges nyilvántartások adatait aktualizálva, többnyire naprakészen tartsák, így ezek feldolgozásával megvalósítható az irányításhoz, tervezéshez szükséges információk ellátása, rendezése (8.1 ábra) Te r me l ő Keres- Fuvarozó vállalat kedelmi vállalat vállalat SzállítFelhaszmányozó náló vállalat vállalat Bank Vám Biztosító Hálózati s z i nt ű információs kapcsolat . . . . . . Há l óz a t is z i nt űl og i s z t i k a i irányítás információs kapcsolatai . . Vá l l a l a t is z

i nt ű irányítás . Vállalati s z i nt ű . információs kapcsolat . Logisztikai alapfolyamatok . . Ellátás . Rakodás, be l s ő mozgatás irányítás . Vá l l a l a t is z i nt űl og i s z t i k a ii r á ny í t á s információs kapcsolatai . . . Gyártás . . . Alapanyagraktárirányítás Gyártásirányítás . . Készáruraktárirányítás . . Elosztás . Rakodás, szállításirányítás 8.1 ábra Az integrált logisztikai irányítás hálózat modellje 2 A vállalati irányítási rendszerr e le g ys o k r é t ű ,s z erteágazó alapfolyamatot kell k e z e l n i .Lo g i s z t i k a is z e mp o n t b ó le l s ő d l e g e s e kaf i z i k a ie l e me k :ab e - és kiszállítás, a r a k o d á s ,a r a k t á r o z á sé sa t e r me l őü z e me k b e nv é g b e me n őg y á r t á s i ,mo z g a t á s i folyamatok összehangolása. A logisztikai alapfolyamatok irányításához hálózati k i t e r j e d é s űa n y a g á r a

ml á si r á n y í t á s á tc é l z ói n f o r má c i ó sr e n d s z e rk i é p í t é s es z ü k s é g e s , e z é r ta zi n f o r ma t i k a ib e l s ői l l e s z t é s n é lat e r me l é s i r á n y í t á s ,as z á l l í t á s s z e r v e z é s ,é sa készletgazdálkodás alapfolyamati anyagáramlást befolyásoló tevéken y s é g e i b ő li n d u l u n k ki. Az ellátási és az elosztási irányító rendszerek feladata a termelésirányítási és gazdálkodási funkciók, valamint a vállalatvezetési és tervezési funkciók közötti illesztés a vállalat hierarchikus irányítási rendszerében. Ez arra utal, hogy a közvetlen napi f e l a d a t o k a tme g o l d ót e r me l é s i r á n y í t á s ir e n d s z e rf e l e t tav á l l a l a tk ü l s ők a p c s o l a t a i n a k i n t e g r á l ts z e ml é l e t űö s s z e f o g á s ae r e d mé n y e z h e t iah a t é k o n yme g o l d á s t . Mi n d e za z o n b a n nemcsak

rendszertechnikai, rendszerkialakítási kérdéseket vet fel, hanem módszertani változásokat is eredményez a hatékonyabb irányítás érdekében. Az ellátási és az elosztási logisztikai funkció elválasztása csak a vállalat egyedi lehatárolásakor é r t e l e ms z e r ű ,d en e ms z a b a dme g f e l e d k e z n ia r r ó l ,h o g yr é s z i n tat ermelésirányítási alrendszeren keresztül, de más kapcsolati formában is szervesen érintkeznek egymással [8.4, 85, 810] A v e v ő ime g r e nde l é sa termelésirányítás szükséglet-tervezésének kiindulási információja, így áttételesen az ellátási logisztika irányítási folyamatába is beépül. További szoros kapcsolatot jelent a két logisztikai rendszer között a szállítás irányítási, r a k o d á s if e l a d a t o kö s s z e f o n ó d á s a ,mi v e ls a j á tj á r mű p a r k k a l ,d ek ü l s őf u v a r o z ó vállalatok bevonása esetén is a hatékonyság növelése

biztosítható a ki- és beszállítások összehangolása révén (visszfuvarszervezés, rakottan való ki- és beszállítás, konténeres szállításszervezés stb.) A k o r s z e r ű e n f e l é p í t e t t l o g i s z t i k a i r e n d s z e r e k a z RST f o l y a ma t o k ö s s z e h a n g o l á s á tv é g z i k ak ö r n y e z e t b ő ls z á r mazó információk felhasználásával a me g r e n d e l é sk e z e l é s ,a v á l l a l a t it e r me l é s ,g a z d á l k o d á sc é l k i t ű z é s e i n e ks z e me l ő t t tartásával. Ezért az ellátási, illetve elosztási rendszerek a vállalati gazdálkodásirányítási r e n d s z e r h e zk ö t ő d v ek é p e s e kf e l a d a t u k a tme g o l dani. Így a pénzügyi nyilvántartásra é p í t v ev á l a s z t h a t ó kl ea z o k af u n k c i o n á l i s mo d u l o k ,a me l y e k mű k ö d t e t é s é v e la l o g i s z t i k ama g a s a b bs z i n t űö s s z e h a n g o l ót e v é k e n

y s é g eé r v é n y e s ü l h e t .A logisztikai elvek érvényesülésén e ka z o n b a na l a p v e t őf o n t o s s á g úf e l t é t e l e , hogy a végrehajtásban érintett szervezetek (kereskedelmi vállalatok, felhasználók, fuvarozó vagy szállítmányozó vállalatok) között közvetlen információs, kommunikációs kapcsolat legyen [8.6, 87, 88] 3 8.2 Az adatnyerés technológiája 8.21 A termék- és rakomány azonosító rendszerek osztályozása A logisztikai rendszerek alapfolyamatainak irányításához szükséges többek között az áruk és/vagy a rakományok kétséget kizáró felismerése. A logisztikai lánc mű k ö d t e t é s é n e k f e l t é t e l e t e h á t a s z é l e s k ö r ű e n e l t e r j e d t , s z a b v á n y o s í t o t t , újrafelhasználható szállítóedények (dobozok, tárolóládák, rakodólapok) azonosítási rendszerének alk a l ma z á s a .Mű s z a k is z e mp o n t b ó lh a t é k o n y a b bé sk e d

v e z ő b bl e h e t ,h aa tárgyak az információkat magukkal hordozzák.Aze g y i kk o r s z e r űé ss z é l e sk ö r b e n elterjedt rendszer az alak- és vonalkód-technika, amelynél a rögzített információk azonban nem változtathatókat á r g y a té r őe s e mé n y e ks z e r i n t .Ez tah á t r á n y tk ü s z ö b ö l i k ki a programozható adathordozók. Az általuk tárolt információkat elektromágneses hullámokkal olvassák, illetve változtatják meg. Lo g i s z t i k a ir e n d s z e r e ká r u k ö v e t őa z o n o s í t á s á n a k má s i kf e j l e s z t é s i iránya a képfeldolgozás.Mi n d e no l y a ne s e t b e ne l ő n y ö s ,a mi k o ro l v a s h a t ói n f o r má c i ó k a t ,i l l e t v e k ö z v e t l e n ü l ,v a g yk ö z v e t e t tmó d o n ,o p t i k a iú t o nj e l l e me z h e t ős a j á t o s s á g o k a t( p l .a tárgyak helyzete vagy térbeli kiterjedése) azonosíthatnak. A kamerás alakfeli s me r ő r e n d

s z e r e ka l a p v e t őe l ő n y eat ö b b ia z o n o s í t á s ir e n d s z e r r e ls z e mb e na z ,h o g ye b b e na z e s e t b e na za z o n o s í t a n d óe s z k ö z z e ls e mmi ts e mk e l lt e n n i :ar e n d s z e rat á r g yk ü l s ő megjelenési formája alapján azonosít. A sajátos kamerák és a hozzájuk tartozó számí t ó g é p e se l j á r á s o k aj e l e n t ő sk ö l t s é g t é n y e z ő ke l l e n é r ee g y r es z é l e s e b bk ö r b e n terjednek. Az információs rendszerek technikai eszközei Az információs rendszerek technikai eszközeinek, a logisztikai irányítás alapfolyamatait követve, kell a termékek, j á r mű v ek stb. azonosítóit, az RST folyamat változásait az információs rendszerben az i r á n y í t á ss z á má r aö s s z e g y ű j t e n ié sf e l d o l g o z n i .Azi n f o r má c i ó sf e l d o l g o z á s if o l y a ma t o k mű v e l e t e i h e zi g a z o d v aak ö v e t k e z

őinformáció technikai eszközök k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k meg: • adatfelvételi eszközök, • adatfeldolgozási eszközök, • adatátviteli eszközök. Az adatfelvétel szintjén a logisztikai rendszerben mozgatott anyagok, áruk, alkatrészek, félkész- és késztermékek azonosítói, az adatfelvétel helyének, idejének rögzítés e ,ak í s é r ői n f o r má c i ó k( t u l a j d o n o s ,r a k o má n y k é p z őe s z k ö zs t b . )f e l v i t e l ek e r ü l s o r r a .I d e t a r t o z i k as z á l l í t ó j á r mű v e kt a r t ó z k o d á s ih e l y é r e ,t e h e r b í r á s á r a ,á l l a p o t á r a (rakott, üres stb.) vonatkozó adatok rögzítése is Az adatfelvételt támogató eszközrendszer elemei a különféle termék- és rakományazonosító rendszerek az a z o n o s í t ó k a to l v a s ób e r e n d e z é s e k k e lé sa za z o k b a nmű k ö d ős z o f t v e r e k k e le g y ü t t ,a z a da t r ö g z í t őe s

z kö z ö ké saj á r mű v e k r et e l e p í t e t tf e d é l z e t is z á mí t ó g é p e k .A termékek, rakományok azonosításának alapelve, hogy a térben kiterjedt logisztikai rendszerben k e l e t k e z ői n f o r má c i ó k a tl é t r e j ö t t ü kh e l y é n ,e l e k t r o n i k u s a né se l l e n ő r z ö t tmó d o nk e l l ö s s z e g y ű j t e n i .Ha e három elv közül bármelyik is sérül, akkor nem alakítható ki integrált 4 logisztikai információs rendszer. Az adatfeldolgozás ö s s z e k a p c s o l ts z á mí t ó g é p e kh á l ó z a t á nv é g e z h e t ő .Ez e k b e na s z á mí t ó g é p e k b e na d a t b á z i s k e z e l őp r o g r a mo kg o n d o s k o d n a ka zö s s z e g y ű j t ö t ta d a t o k r e n d e z é s é r ő l ,r e n d s z e r e z é s é r ő l ,ak ü l ö n f é l el i s t á k ,j e l e n t é s e ke l k é s z í t é s é r ő l ,é se z e k nek a l o g i s z t i k a ir e n d s z e rr é s

z t v e v ő is z á má r av a l óh o z z á f é r h e t ő s é g é n e kb i z t o s í t á s á r ó l .Ez e ka r e n d s z e r e k g o n d o s k o d n a k t o v á b b á a z a d a t r ö g z í t ő e s z k ö z ö k k e l , f e d é l z e t i s z á mí t ó g é p e k k e lg y ű j t ö t ta d a t o kf o g a d á s á r ó l ,ar e n d s z e r r ő lt á r o l ta d a t b á z i s o k k a lv a l ó kapcsol a t u kme g t e r e mt é s é r ő l , a za d a t o kf e l d o l g o z á s á r ó l . A jelenlegi gyakorlatban elterjedt kódolási eljárások adathordozója szerint me g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k : • mechanikus kódolási módszerek, amelyek szegecsekkel, bütykökkel vagy l y u k a k k a lmű k ö d n e k • mágneses eljárások (pl. MICR), amelyek aktív mágnesekkel, illetve má g n e s k á r t y á k k a lmű k ö d n e k • optikai e l j á r á s o k , a me l y e k f é n y v i s s z a v e r ő ma t r i c á k k a l , OCR-írással, színkódokkal,

de leggyakrabban egy- é sk é t d i me n z i ó sv o n a l k ó d o k k a lmű k ö d n e k • elektronikus eljáráso k ,a me l y e kf e l ü l e t e nt e r j e d őe l e k t r o má g n e s e sh u l l á mo k k a l , un. mozgó adattárolókkal (MDS) vagy más speciális chip-ekkel ( t r a n s z p o n d e r e k k e l )mű k ö d n e k( 8 . 2 . á b r a ) . 8.2 ábra Érzékelési rendszerek és információhordozóik Logisztikai rendszerekben a leggyakoribb azonosítási típus az optikai elven alapuló érzékelés, mert a jel hordozója ezeknél a rendszereknél alacsony k ö l t s é g v o n z a t t a lj e l l e me z h e t ő ,u g y a n a k k o ra zo l v a s á ss e b e s s é g eé sb i z t o n s á g a v i s z o n y l a gma g a s .Ak e d v e z ők ó do l v a s á s ip a r a mé t e r e k b ő la d ó d i k ,h o g yal o g i s z t i k á b a n af ői n f o r má c i ó h o r d o z óavonalkód és a transzponder [8.11, 812] 5 8.22 Vonalkódos azonosítási rendszerek

alkalmazása a kereskedelmi logisztikában A vonalkód technikai kialakítása. Az automatikus adatbevitel egyik legelterjedtebb módja a lineáris vonalkódos termékazonosítás. A hordozott információt párhuzamos vonalak és üres helyek sorozatává alakítja a rendszer. Az alkalmazott kódolási eljárás a választott szimbólumrendszer szerint változik (a szimbólum-rendszerek szabványosított számokat, b e t ű k e t ,k ü l ö n f é l e k a r a k t e r k é s z l e t e k e tk ü l ö n f é l es ű r ű s é g g e lj e l ö l n e k ) .A l e g t ö b bv o n a l k ó d j e l e tk ö z v e t l e n ü la c s o ma g o l ó e s z k ö z ö k r en y o mt a t j á k ,ak í s é r őd o k u me n t u mr ar a g a s z t j á k ,i l l e t v eö n t a p a d ó s matricával rögzítik. • • • • • A lineáris vonalkód ak ö v e t k e z őrészekb ő lt e v ő d i kö s s z e : k e z d ős z é l j e l , hasznos jelek, záró széljel, a széljelek melletti nyomatlan

terület, emberi szemmel olvasható számok. Magyarországon a legáltalánosabban elterjedt EAN (Europische Artikelnumerierung) kódot szabványosították (MSz 20451-85). Ez a kódrendszer rugalmassága által - l e h e t ő v ét e s z iab e l s ők ó d o l á s ir e n d s z e rs o k o l d a l úk i a l a k í t á s á t ,é s e z á l t a lal o g i s z t i k a ir e n d s z e rk ü l ö n b ö z őt e r ü l e t e i nv a l óf e l h a s z n á l á s á t . A fogyasztói csomagolások EAN kódos azonosítása. Az európai kódszámrendszer ( EAN)ak ö v e t k e z őh á r o me l e mb ő lé p ü lf e l : • az ország azonosító kódja és kódjele (2 illetve 3 hely); • a vállalat azonosító kódja és kódjele (5 hely); • a termék azonosító kódja és kódjele (4 illetve 5 hely, 8.3 ábra) 8.3 ábra Az EAN-DUN-13 vonalkód felépítése 6 Az EAN-kódrendszerrel nyert információk felhasználhatók a készlet g a z d á l k o d á s b a n , a me g r e n d e l é

s e k g é p ie l ő k é s z í t é s é b e n ,a r a k t á r if o l y a ma t o k irányításában, a számlázásban, az áruházak készletének percre kész nyilvántartásában stb. Az utóbbi években a fogyasztói csomagolásokra felvitt kódrendszer mellett egyre gyakrabban jelenik meg - e l s ő s o r b a nar a k t á r ia n y a g mo z g a t á s if o l y a ma t o ki r á n y í t á s á v a l kapcsolatos igények kielégítésére - a szállítási- ésg y ű j t ő c s o ma g o l á sk ó d o l á s a .Az EAN-DUN k ó d s z á m at e r mé k EAN s z á má n a k ag y ű j t ő c s o ma g o l á s tme g h a t á r o z ó s z á mma lv a l ók i e g é s z í t é s é v e lk é p e z h e t ő . Kétdimenziós vonalkód rendszerek. Egyre több területen alkalmazzák a k o r s z e r ű k é t d i me n z i ó s v o n a l k ó d r e n d s z e r e k e t . A kétdimenziós vonalkódok poligonokból épülnek fel, általában négyzetes területre rendezett adatcsoportokkal

egy, a za d o t tt í p u s r aj e l l e mz ő ,a zo l v a s ó k é s z ü l é ki r á n y í t á s á tv e z é r l őj e l l e l .A j e l e k e te g y kétdimenziós CCD (Charge Coupled Device = töltéscsatol té r z é k e l ői n t e g r á l tá r a mk ö r ) e s z k ö z z e lo l v a s s á k .Ezamó d s z e rt ö b b e kk ö z ö t tac s o ma g k ü l d ős z o l g á l a t o k n á lé sa z egészségügyben terjed. Míg a lineáris (egy dimenziós) vonalkódok néhányszor 10 byte információt képesek hordozni, addig a kétdimenziós vonalkódokkal akár több 1000 byte információ i sk e z e l h e t ő ,k i s( n é h á n yc m2 )f e l ü l e t e n ,l e h e t ő v ét é v ea zö s s z e t e t t e b bl o g i s z t i k a i informatikai feladatok megoldását [8.11] 8.23 Transzponderek alkalmazása logisztikai folyamatokban az iparvállalatok közötti A transzponderes azonosítás. A transzponderek olyan integrált MDE (Mobile Daten Erfassung = mobil üzemi

adatnyerés) eszközök, amelyek átlátszó fóliára nyomtatva tartalmazzák a legfontosabb áramköri elemeket. Áruk ma már megközelíti a v o n a l k ó d é t ,é smi v e ls z á mo se l ő n n y e lr e n d e l k e z n e k( p l .t ö b b s z ö r if e l h a s z n á l h a t ó s á g , é r z é k e t l e n s é gak ü l s őh a t á s o k k a ls z e mb e n ,k ö z v e t l e nr á l á t á sn é l k ü l i ,n a g yt á v o l s á g b ó l v a l óo l v a s h a t ó s á g )a l o g i s z t i k a ia l k a l ma z á s o k b a n( f ő l e ga ze l o s z t á s i ,értékesítési logisztika területén) egyre több helyen szorítják ki a vonalkódokat. Vannak olyan megoldások is, amelyekben a vonalkódot és a transzpondert kombináltan alkalmazzák: a vonalkódot olcsó olvasóeszközzel termékazonosításra használják, és ugyanennek a matrica hordozó fóliának a hátsó felületén transzpondert helyeznek el, amivel a rendszer e l h a g y á s a( p l . e l t u l a j d o n

í t á s )e l l e n ő r i z h e t ő( 8 . 4 . á b r a ) . 7 8.4 ábra At r a n s z p o n d e r e sa z o n o s í t á smű k ö d é s ie l v e • • • • • • • • • • A transzponderek f ő b be l ő nyei a vonalkód rendszerekkel szemben: at r a n s z p o n d e rs z e n n y e z ő d é s ea zo l v a s h a t ó s á g o tn e m b e f o l y á s o l j a( a z azonosítandó tárgy egyenetlen és szennyezett környezetben is mozoghat); a d a t b i z t o n s á g ,a me l yat á r o l ta d a t o kmi n d e n k o r io l v a s á s il e h e t ő s é g é t jelenti (a beépített, hibátlan kódot szolgáltatja minden esetben a rendszer); a transzponderek olvasásához nem szükséges közvetlen rálátás az olvasó eszköz f e l ő l ,e z á l t a ll e h e t ő v év á l i kat r a n s z p o n d e rv é d e t th e l y r eh e l y e z é s e ,b e é p í t h e t ő akár a csomagolásba is; a transzponderben tárolt információk mennyisége elérheti a néhány kByte

n a g y s á g r e n d e t( e z e k e ta za d a t o k a te l ő v á l o g a t v ak ö z v e t l e né r i n t é sn é l k ü l változtatni is lehet); af o l y a ma tmű k ö d é s es o r á na zi n f o r má c i ó kmi n d i ga za d o t tr e n d s z e rá llapotához i g a z í t h a t ó k( at á r g ys a j á tma g á nh o r d o z z aar áj e l l e mz ői n f o r má c i ó k a t ,é se z e k b á r mi k o rl e k é r d e z h e t ő k ) ; at á r o l ta d a t o kn y í l t a nv a g yt i t k o s í t o t t a nk e z e l h e t ő k ,o l v a s á s u k h o zé s t á r o l á s u k h o zj e l s z ór e n d e l h e t ő( ak ü l ö n b ö z őt e r mé k e k r ev o n a t k o z óadattartalom é sa z o kt o v á b b í t á s ak u l c s h o zk ö t h e t ő ) ; e g y e t l e no l v a s óe s z k ö ze g y s z e r r et ö b bt r a n s z p o n d e ra d a t a i tk é p e sg y ű j t e n i( e za l e h e t ő s é gn e mmi n d e nt e r mé k f é l e s é g r eá l lf e n n ) ; az adatok a

különféle csomagolóanyagokon (pl. fa, papír) keresztül is olvashatók; ellenállók a mechanikai terhelésekkel szemben; különféle médiákkal csereszabatosak. 8 8.24 Egyéb elektronikus azonosítási rendszerek alkalmazása A felületen való kódolással történő a z o no s í t á s . Ebben a rendszerben ö n t v é n y e k ,p r é s e l ta l k a t r é s z e k ,e r ő s e ns z e n n y e z ők ö r n y e z e t b e nmű k ö d őr é s z e g y s é g e k n a g yme g b í z h a t ó s á g úa z o n o s í t á s av á l i kl e h e t ő v é .A t e c h n o l ó g i al é n y e g e ,h o g ymá t r i x elrendezésben található pontokban az egységet alkotó anyagból kiemelkedések illetve mélyedések rendszerét öntik, préselik gyártáskor a tárgyba, illetve utólag lézerfény segítségével égetik a felületbe a mélyedéseket. OIS-W:f e l ül e t e nt e r j e dőhul l á mo kka lv a l óa z o no s í t á s . A technológiát az amerikai hadsereg

fejlesztette ki az 1960-as években fémtárgyak felületén való titkosított azonosítás érdekében, majd az ezredforduló éveiben felszabadították a technológiát polgári logisztikai alkalmazások céljára. Lényege, hogy a nyers fémfelületre g ő z ö l ö g t e t n e ká r a mk ö r t ,a me lyben a leolvasó eszköz által keltett nagyfrekvenciás elekromágneses tér áramot indukál. Ez a váltakozó áram a speciális alakú áramkör belsejében másodlagos elektromágneses hullámokat kelt, amelyek interferencia képében keletkezik a tárgy azonosító kódja. A technológia nagyobb távolságról teszi lehető v é f e s t e t t ,i p a r ik ö r ü l mé n y e kk ö z ö t tmű k ö d őf é mt á r g y a k( k o n t é n e r e k ,v a s ú t ik o c s i ks t b . ) azonosítását. Smart kártyás rendszerek: EPC - elektronikus termékkód (electronic product c o d e ) .A r e n d s z e rh a s o n l óe l v e n mű k ö d i k ,mi n ta t r a n s z p o n d e rme g o l

d á s o k .A te c h n o l ó g i ae l ő n y e ,h o g yav o n a l k ó d d a ls z e mb e nn e mk o r l á t o z ó d i kn é h á n yb y t e -ra a t á r o l h a t ói n f o r má c i óme n n y i s é g e ,i l l e t v el e h e t ő v év á l i kal o g i s z t i k a if o l y a má nt á r o l t információk folyamatos frissítése. Voice Picking rendszerek: Egyes raktári logisztkai alkalmazásokban nincs l e h e t ő s é ga r r a ,h o g ya za l k a l ma z o t t a kk é z z e lé r i n t s é ka za z o n o s í t a n ik í v á n tt á r g y a k a t( p l mé l y h ű t ö t tá r u kt á r o l á s a ,a h o la za l k a l ma z o t t a kk e s z t y ű b e nd o l g o z n a k ) .I l y e n körülmények közötti azonosítási feladatok ellátására dolgozták ki az emberi beszéd f e l i s me r ő( v o i c ep i c k i n g )r e n d s z e r e k e t . Ek k o ra d o l g o z ó k a tf ü l h a l l g a t ó v a lé s mikrofonnal látják el, melyek rádiós adatátviteli kapcslatban állnak

az irodai számítógépes rendszerrel. A számítógépes rendszer öntanuló algoritmusok segítségével az o n o s í t j aa ze g y e sa l k a l ma z o t t a k a té su t a s í t á s a i k a t .Eh h e ze l ő z ő l e gar e n d s z e rt a n u l á s i f u n k c i ó j á b a ns z a b v á n y o su t a s í t á s o k ak e l la l e e n d őf e l h a s z n á l ó k n a ki s mé t e l g e t n i ü k a d d i g ,a mí gb i z t o n s á g g a lf e l i s me r h e t ő v én e mv á l n a k af e l h a s z n á l ó ku t a s í t á s a i .Az azonosítás során a dolgozónak az azonosítani kívánt tárgy nevét, helyét és azonosító kódját mondja be a mikrofonba. A számítógépes rendszer a felismert adatokat tárolja, majd visszajelez a dolgozónak. Hibás adatbevitel esetén visszajelez és megismételteti az adatbeolvasást. A jól beállított voice picking rendszerek megbízhatósága eléri a többi azonosítási technológia által biztosított szintet. 9 Common

Vision Concept: kamerás alakfelismerőr e nds z e r e k: Logisztikai r e n d s z e r e ká r u k ö v e t őa z o n o s í t á s á n a ke g ymá s i kf e j l e s z t é s ii r á n y aaképfeldolgozás. Mi n d e no l y a ne s e t b e ne l ő n y ö s ,a mi k o ro l v a s h a t ói n f o r má c i ó k a t ,i l l e t v ek ö z v e t l e n ü l , v a g yk ö z v e t e t tmó d o n ,o p t i k a iú t o nj e l l e me z h e t ős a j á t o s s á g o k a t( pl. a tárgyak helyzete v a g yt é r b e l ik i t e r j e d é s e )a z o n o s í t h a t n a k .A k a me r á sa l a k f e l i s me r őr e n d s z e r e ka l a p v e t ő e l ő n y eat ö b b ia z o n o s í t á s ir e n d s z e r r e ls z e mb e na z ,h o g ye b b e na ze s e t b e na z azonosítandó eszközzel semmit sem kell tenni: a rendszer a t á r g ykül s őmegjelenési formája alapján azonosít [8.11] As a j á t o sk a me r á ké sah o z z á j u kt a r t o z ós z á mí t ó g é p e se l j á r á s o k aj e l

e n t ő s k ö l t s é g t é n y e z ő ke l l e n é r ee g y r es z é l e s e b bk ö r b e nt e r j e d n e k . Al o g i s z t i k a ia l k a l ma z á s o k r a k i f e j l e s z t e t te g y i kk a me r á sa l a k f e l i s me r őr e n d s zer az amerikai szoftverrel és német mű s z a k ih á t t é r r e lk i f e j l e s z t e t tr e n d s z e r ,aCVC( Co mmo nVi s i o nCo n c e p t ) .A r e n d s z e r i s me r ia z1 Dé s2 Dv o n a l k ó d o k a t ,a u t o ma t i k u sí r á s j e lf e l i s me r őr e n d s z e r tt a r t a l ma z ,é s ö n t a n u l ój e l l e g g e lak ü l ö n b ö z ők ü l s őme g j e l e n é s űtárgyakat is biztonsággal felismeri. 10 8.3 Telematikai rendszerek alkalmazása 8.31 A telematika fogalma, eszközei A telematikai rendszer azokat a rendszereket és szolgáltatásokat foglalja magába a távadat átvitel és az informatika területén, amelyek összekapcsolása révén új alkalmazási területek alakulnak ki az

anyagáramlási folyamatok, a tervezés és a szabályozás javítása és optimalizálása területén. Az ilyen típusú rendszerek alkalmazása nem egyetlen szoftver csomagban valósul meg, hanem ezek összekapcsolásán alapul (8.5 ábra) A telematikai rendszerek támogatják az üzemi folyamatok végrehajtását, és szolgálj á ka zá t f o g óé si d ő b e nk ö z e lá l l ós z á l l í t á s ia d a t o k n a kar e n d e l k e z é s r eb o c s á t á s á t b e l s őc é l o k r aé sa zü g y f e l e ks z á má r a .Eg yo l y a ne s e mé n y ,mi n ta mi l y e np l .e g yt e r mé k elkészülése, bekövetkezését csak egyszer kell a rendszerbe juttatni, és mint információ a zö s s z e sl o g i s z t i k a if o l y a ma t b a nr é s z t v e v őp a r t n e r( f e l a d ó ,l o g i s z t i k a is z o l g á l t a t ó , címzett) rendelkezésére lehet bocsátani [8.13, 814] 8.5 ábra A telematikai rendszerek általános felépítése • • • • • •

A telematikai technológia a k ö v e t k e z őcélok e l é r é s é tt ű z ik ic é l u l : i d ő k ö v e t ői n f o r má c i ó ks z o l g á l t a t á s a ; rugalmas kialakítás; l e e g y s z e r ű s í t e t tt á v k ö z l é s ; al e h e t ől e g k o r á b b ii g é n yf e l i s me r é s ; a kapacitások jobb kihasználása; javított biztonság; 11 • átte k i n t h e t ők ö l t s é gs t r u k t ú r a . • • • At e l e ma t i k ah á r o mf őfunkciója logisztikai területen: az irányítás, a küldeménykövetés és amű s z a k if e l ü g y e l e t . Az irányítás többek között a diszpozíciót, a járattervezést, valamint az adatbázis kezelést integrálja. Erre épül az információk feldolgozása, amely gyakran további funkcionális területek közötti adatcserével párosul. A megrendelés kezelés egyik fontos területe - l e g a l á b b i sa k í s é r ts z á l l í t á s o k n á l( p l .t e h e r g é p j á r mű

)- a megrendelési adatoknak a jármű v e z e t ő h ö zé so n n a nv i s s z aak ö z p o n t b av a l óe l j u t t a t á s a . A küldeménykövetés segítségével átláthatóvá lehet tenni a teljes szállítási-, illetve f u v a r o z á s il á n c o ta g y á r t ó t ó l a me g r e n d e l ő i g .A f o l y a ma to l d a l á r ó la t e l j e s rakományoktól a kis csomag küldemé n y e k i gj e l e n t k e z ő mi n d e nk ö v e t e l mé n ya z a d a t o k n a ka u t o ma t i k u se l é r é s é v e lt e l j e s í t h e t ő( p l .v o n a l k ó do l v a s á s á v a l ,i l l e t v e transzponderek bevezetésével), és a telematikai egység segítségével ezek az egységek i r á n y í t h a t ó k k áv á l n a k .Ez e ke r e d mé n y eac s ö k k e n őrakodási és szállítási költségek, v a l a mi n tar ö v i d ü l őá t f u t á s ii d ő k . A mű s z a k if e l ü g y e l e taj á r műá l l o má n ymű s z a k if e l ü g y e l e t ir e

n d s z e r é té sa ze r r e é p ü l őj á r mű p a r ki r á n y í t á s á tj e l e n t i ,aj á r műé sí g yar a k o má n yp i l l a n a t n y imű s z a k i állapota on-line érhetőe l .I l y e na d a t o k k é n te ml í t h e t j ü kaf o g y a s z t á s t ,af é k e ká l l a p o t á t ,a gumiabroncsok nyomását, a légrugók állapotát, a tengelyterhelést, a futási teljesítményeket és hasonló adatokat. 8.32 A fedélzeti számítógépes rendszerre alapozott távközlési és nyomonkövetési rendszerek felépítése Ak o r s z e r űt e h e r g é p j á r mű v e k be gyárilag építik be azt az elektronikát, amely a fenti adatokat a Bluetooth szabvány szerinti formában szolgáltatja. Ennek a j á r mű f e d é l z e t ii n f o r má c i ó sr e n d s z e r n e kan e v e CAN-busz, amelynek adatait a szokványos fedélzeti egységek automatikusan olvassák és továbbítják a központ felé. Ha a telematikai eszközt pl. a vontatott egységbe

(pótkocsi vagy félpótkocsi) szerelik, vagy egy konténerbe, illetve csereszekrénybe építik be, ö n mű k ö d őr e n d s z e r e k r ő l beszélünk. Ezeknek a rendszereknek a különlegessége abban áll, hogy a felhasználótól függetlenül biztosítják funkciójuk ellátását, másrészt viszont önálló energiaforrásról kell g o n d o s k o d n i mű k ö d t e t é s ü k h ö z ( a s z á l l í t ó t a r t á l y o k u g y a n i s r e n d s z e r i n tn e m rendelkeznek önálló energiaforrással). A telematikai távközlési rendszerben kiemelt szerepet kapnak a fedélzeti számítógépek. A fedélzeti számítógép a )g y ű j t iaj á r műCAN-buszának adatait: 12 • h ő mé r s é k l e tv i s s z a j e l z ől á mp á ká l l a p o t a , • tengely terhelés, • gumi abroncsok nyomása, • akkumulátor töltöttség, • ak i e s é s e ki n f o r má c i ó i tg y ű j t őme mó r i ak i o l v a s á s a ; b) megjeleníti a

járatszerkesztés aktuális eredményeit; c )t á j é k o z t a t á s tn y ú j tag é p k o c s iv e z e t ő n e kat e r v e z e t tútvonal bejárása során térkép részletek kirajzolásával; d )l e h e t ő v é teszi esetenként diagnosztikai szoftverek letöltését; e )j á r műb i z t o n s á g is z o l g á l t a t á s o k a tn y ú j t : • üzemanyag szint felügyelet, • útburkolat felfagyás kijelzés, • csúszás becslés, • ú t b u r k o l a tmi n ő s é g e , • balesetek elemzése, • j á r mű v e z e t ők i é r t é k e l é s e , • gumiabroncsok nyomásának folyamatos nyomonkövetése (8.6 ábra) Aj á r mű b eé p í t e t té r z é k e l ő kmé r i kaj á r mű r eh a t ók ü l ö n f é l ek ö r n y e z e t ih a t á s o k a t , GPS helymeghatározó egysége pedig az érzékelt információkkal együtt BlueTooth illesztésen keresztül GSM SMS jelekké alakítja a tartózkodási hely-, valamint fedélzeti adatokat, és az rendszer

központi számítógépébe juttatja azokat. Az így felépített helymeghatározó rendszer szolgáltatásai: • pillanatnyi tartózkodási hely, • tengerszint feletti magasság mérés, • f é k t á r c s á kh ő mé r s é k l e t e , • hossz- és keresztirányú gyorsulások, • fékpedál helyzetének kijelzése, • tengely terhelések, • aj á r mű v e z e t őv i s e l k e d é s e , • fekete doboz funkciók, • útburkolat érdessége, • gumiabroncsok futófelületének adatai, • a zú t b u r k o l a td ö r z s ö l őh a t á s á n a kk i j e l z é s e . AGPS/ GSM/ SMSr e n d s z e rt e h á tk a p c s o l a t t a r t á s tb i z t o s í taj á r műé sad i s z p é c s e r központ között. A diszpécser központtal a felhasználók interneten keresztül hozzáférési jogosultságok szerint tartják ak a p c s o l a t o t ,í g yl e h e t ő v év á l i kaf e l h a s z n á l ó ks z á má r aa me g r e n d e l é s e i k e ts z á l l í t ój

á r mű v e kf o l y a ma t o sk ö v e t é s e .Azi n f o r má c i ó sk ö z p o n t o k kezelik a térinformatikai adatbázisokat, tartják a kapcsolatot a különféle közúti információs szolgáltatókkal (Útinfo r m,Fő v i n f o r m,BRFKs t b . ) .Ad i s z p é c s e rk ö z p o n ta j á r mű i n f o r má c i ó ka l a p j á nt á j é k o z ó d i kaj á r a t o kt e l j e s í t é s é n e ká l l a p o t á r ó l ,a z ú t v i s z o n y o k r ó l ,e z é r tf o l y a ma t o s a nl e h e t ő v év á l i kak ö r n y e z e t iá l l a p o t o k h o zl e g i n k á b b i l l e s z k e d őd i n a mi k u sj á r a t t e r v e kö s s z e á l lítása [8.15, 816, 817] 13 8.6 ábra Aj á r műn y o mo n k ö v e t é smű k ö d é s imo d e l l j e 8.33 Af unkc i o ná l i sé sko mmuni ká c i ó sr e nds z e r e kműkö dé s e A központi számítógépes rendszer logisztika modulj aak i v á l a s z t a n d ój á r mű v e k mű s z a k ia d a t a i n a

kme g a d á s á v a li n d u l .Ez u t á name g r e n d e l é sá l l o má n y tar e n d e l k e z é sre á l l ój á r mű á l l o má n n y a lö s s z e r e n d e l iastatikus járattervezés a minimális üresfutás, maximális kapacitás kihasználás és legkorábbi ügyfél felkeresés célfüggvényével. Ehhez at é r i n f o r ma t i k a ir e n d s z e r b ő le g yn a g y v o n a l út é r k é p e tv á l a s z tl ear e n d s z e r ,a me l yen a s z á l l í t óp a r t n e r h e zl e g j o b b a ni l l e s z k e d őd i s z p o z í c i ó sa l g o r i t mu ss z e r i n tk e r ü l n e k kiosztásra az igények [8.18] Miután elkészültek a szöveges és grafikus járattervek, a központi rendszer kommunikációs szervere GSM/SMS formában a fedélzeti egységbe juttatja a statikus járattervezés eredményeit. Elindul a járat teljesítése, amit a nyomon követési rendszerrel felügyel a diszpécser központ. Ha nem merül fel eltérés a tervezett és a

végrehajtott útvonaltervek között, akkor a diszpécser központ csupán elle n ő r z iaj á r mű v e kmo z g á s á t , 14 é sa f e l h a s z n á l ó ka zi n t e r n e t e sh o z z á f é r é s s e li n f o r má c i ó k h o zj u t n a ka zé r k e z ő szállítmányokról. Ha bármilyen oknál fogva (pl beleset, torlódás, felfagyás, az ügyfél nem veszi át a szállítmányt stb.) eltérés illetve késés alakul ki, akkor a dinamikus járattervezés a k ö z s z o l g á l a t o ka d a t b á z i s a i b ó li l l e t v ea zé r k e z ő SMS ü z e n e t e k b ő l k i i n d u l ó a n mó d o s í t j aj á r a t t e r v e k e t ,é r t e s í t iat ö b b ij á r mű v e tav á r h a t óe l t é r é s e k r ő l . Szükség esetén a teljes járat rendszert újra tervezteti a rendszer as t a t i k u sj á r a t t e r v e z ő modullal. A módosítási útvonalakról szóló útvonal engedélyeket a rendszerbe i n t e g r á l ó d óe n g e d é l y e z é

s ie l j á r 4 á sr ö v i di d őa l a t tk i a d j a ,é saj á r mű v e kamó d o s í t o t t ú t v o n a l a k o nf o l y t a t j á kaj á r a t o k a t . Er r ő la zü g y f e l e ki st á j é k o z ó d n a k[8.19, 820] Aj á r a t t e r v e z é smű k ö d é s é n e ke l e n g e d h e t e t l e nf e l t é t e l eaj á r mű v e ké sak ö z p o n t közötti folyamatos kapcsolattartás. A rendszert leíró térképi adatbázisból a funkcionális szerver aj á r mű v e kt a r t ó z k o d á s ih e l y é n e kme g f e l e l ő e naj á r a t t e r v e z é ss z á mára letölti a t é r k é p e t ,a me l y e nan y o mo n k ö v e t é s ia d a t o ka l a p j á nme g j e l e n i kaj á r műt a r t ó z k o d á s i helye. A tartózkodási hely lekérése a kommunikációs szerver segítségével történik A tartózkodási helyek lekérését a felhasználók is kezdeményezhetik saját internetes f e l ü l e t ü k r ő l .A k o mmu n i k á c i ó ss z e r v

e re g ySMSi l l e s z t ő e g y s é gs e g í t s é g é v e lo l v a s s aa j á r mű t a r t ó z k o d á s ih e l y e k e tl e í r ó GSM/ SMS ü z e n e t e k e t , me l y e k e tf o l y a ma t o s frissítéssel küld fel a központi adatbázisba. Mivel az üzenetekben az egyes útszakaszok bejárásáról szóló részletes információk is érkeznek, a központi adatbázisban öntanuló térkép alakul ki (8.7 ábra) 8.34 Ko r s z e r ű i nf o r ma t i ka ié s t á v a da t á t v i t e l i be r e nde z é s e k logisztikai alkalmazása A telematikai alkalmazás szolgáltatásban az interneten olyan szoftvereket k í n á l n a k ,mi n tp l .j á r mű p a r ki r á n y í t á s .Eg ya l k a l ma z á ss z o l g á l t a t á se l é r é s é h e zc s u p á n olyan számítógépre van szükség, amely internet kapcsolattal rendelkezik. Természetesen minden ügyfél személyre szabott szolgáltatást kap, így az adatokat a rendszer védi i d e g e nb e h a t o l ó

ke l ő l[8.21] A telematikai szolgáltatók túlnyomó többsége un. internetes portál megoldást kínál az adatok kiértékelésére és az eredmények megjelenítésére. Az ilyen portálok l e h e t ő v ét e s z i kas z á l l í t á s il á n cv a l a me n n y ir é s z t v e v ő j es z á má ra az információk elérését, illetve a szállítási folyamatról szóló állapotjelzésekhez való hozzáférést. Az összes olyan lekért adat és információ, mint a tartózkodási hely, a járat állapot és a rakottsági helyzet, valamennyi internetes munkaállomáson rendelkezésre áll. Az internetes hozzáférés s e g í t s é g é v e lat e l e ma t i k a is z o l g á l t a t ós z e r v e r é r ő lmi n d e z e k e ta za d a t o k a tl el e h e tk é r n i . • • • A telematikai rendszerek alkalmazásának e l ő ny ei: al o g i s z t i k a io p t i ma l i z á l á s ie l j á r á s o ka l k a l ma z h a t ó k( j á r műk i h a s z n á l ás, bejárási

út optimalizálása, JIT-szabályozás); aj á r műé sak ö z p o n tk ö z ö t t iá l l a n d ók o mmu n i k á c i óv a l ó s í t h a t óme g ; r ö v i dh a t á r i d e j űv á l a s z a d á s ,p l .a f o l y a ma t o s a n me g j e l e n őú ji n f o r má c i ó k 15 • • • • ( h e l y z e t a d a t o k ,r a k o t t s á g iá l l a p o t ,mű s z a k iá l l a p o t )a l a p j á ne g y e sj á r mű v e kú j b ó l i diszponálása; as z á l l í t á s ie s e mé n y e kt e l j e sá t t e k i n t h e t ő s é g é n e kb i z t o s í t á s a( p l .f o l y a ma t o s a n k ö v e t h e t őh ű t ö t tá r us z á l l í t á sn y i l v á n t a r t á s a ) ; mű s z a k if e l ü g y e l e t :k ö l t s é gme g t a k a r í t á sa ze l h a s z n á l ó d á s ié sk o p á s ie l e mz é s e k segítségével, továbbá valamennyi karbantartási rendszer rugalmasságának k i h a s z n á l á s á v a l ;a j á r mű p a r ki r á n y í t

á sf o n t o s a b bd ö n t é s e i n e ke l e mz é s e : értékcsökkenés, javítási- és karbantartási költségek elemzése, utánpótlás és új beszerzések vizsgálata; az üzemanyag fogyasztás csökkentése (környezet kímélése); j o b bs z á l l í t á s imi n ő s é g[8.14, 816] 8.7 ábra Af unkc i oná l i sé sk o mmu n i k á c i ó ss z e r v e r e kmű k ö d é s imo d e l l j e 16 8.4 Integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikai moduljai 8.41 Pénzügyi alapismeretek 8.411 A pénzügyi-számviteli törvény Az1 9 9 1 .é v iXVI I I .s z .TÖRVÉNY A SZÁMVI TELRŐL " Ap i a c g a z d a s á g mű k ö d é s é h e zn é l k ü l ö z h e t e t l e n ,h o g yap i a cs z e r e p l ő is z á má r ah o z z á f é r h e t ő e nd ö n t é s e i k megalapozása érdekében mind a vállalkozások, mind a nem nyereség orientált s z e r v e z e t e kv a g y o n i ,p é n z ü g y ié sj ö v e d e l mih e l y z e t é r ő lé sa z o

ka l a k u l á s á r ó la l a p v e t ő e n a múltbeli adatokon alapuló, objektív információk álljanak rendelkezésre." Logisztikai szempontból a pénzügyi alapismeretek tehát azért lényegesek, mert a pénzügyi folyamatok kezelése közben jönnek létre azok az integrált adatbázisok, amelyek a logisztikai megrendelés követéséhez nélkülözhetetlenek. A logisztikai információs rendszer alapját a megrendelés kezeléssel kapcsolatos adatok egységes számítógépes kezelése képezi, amely a pénzügyi-s z á mv i t e l it ö r v é n ye l ő í r á s a i tk ö v e t v eal o g i s z t i k a i t e v é k e n y s é g e tf o l y t a t óv á l l a l a t o k n á ls z ü k s é g s z e r ű e nme g v a l ó s u l . 8.412 A könyvvezetés fogalma, típusai Könyvvezetési kötelezettség: "A könyvvezetés az a tevékenység, amikor a gazdálkodó a tevékenysége s o r á ne l ő f o r d u l ó ,av a g y o n i ,p é n z ü g y i ,j ö v e d e l mih e l

y z e t é r e k i h a t óe s e mé n y e k r ő l - e törvényben rögzített szabályok szerint -folyamatosan nyilvántartást vezet és azt a naptári év végével lezárja." A könyvelés típusai.A k ö n y v e l é sa zé r v é n y e st ö r v é n y ie l ő í rásokat követve t ö b b f é l emó d o nv a l ó s u l h a tme g :e g y s z e r e sé sk e t t ő sk ö n y v v i t e l ,u g y a n a k k o rb e s z é l ü n k k ö l t s é g h e l yv a g yk ö l t s é g n e ms z e r i n t ik ö n y v e l é s r ő l . A könyvelés szintjei.Aze l e mz őv a g yanalitikus k ö n y v e l é sj e l l e mz ő i :r é s z l e t e z ő , minden adatot kezel és minden munkahelyen megjelenik. A szintetikus könyvelés ö s s z e v o n t ,c s a kat á r g y ie s z k ö z ö ké r t é k é tk e z e l ié sj e l l e mz ő e nf ő k ö n y v is z á mo ks z i n t j é n folytatja a könyvelést. A könyvelés folyamata.A k ö n y v e l é sl e h e ti d ő s o r o sv a g ys z á ml a

s o r o s könyvelés. Az i d ő s o ros könyvelés l é n y e g e ,h o g ymű k ö d t e t é s ek ö z b e nk ü l ö n f é l en a p l ó k j ö n n e kl é t r e ,a me l y e k b ő la ze g y e se s e mé n y e kv i s s z a k e r e s h e t ő k .A k ö n y v e l é snaplói a k ö v e t k e z ő k : • A banknapló - ab a n k s z á ml á ( k a ) té r i n t őt é t e l e k e tt a r t a l ma z z a ; • A pénztárnapló -pénztára(k a ) té r i n t őt é t e l e k e tt a r t a l ma z z a ; • Ab e j ö v ős z á ml á kn a p l ó j a- a szállítói számlák adatokat tartalmazza; • Ak i me n ős z á ml á kn a p l ó j a- av e v ős z á ml á ka d a t a i tt a r t a l ma z z a ; • A vegyes naplók - az egyéb gazdasági eseményeket rögzítik; • A technikai (passzív) naplók - nyitás, zárás tételeit tartalmazzák. 17 A számlasoros könyvelés s o r á n af ő k ö n y v is z á ml á kk a r t o n j a i r aí r j á kf e la megrendelés kezeléssel

kapcsolatos adatokat [8.22] 8.413 A számlatükör és a megrendelés adatbázisok felépítése Egy számítógépes könyvelési rendszer elindításához szükséges törzsállományok: a könyvelési idő s z a k ,ar e n d s z e rp a r a mé t e r e ké sas z á ml a t ü k ö r .A k ö n y v e l é s ii d ő s z a ka za zi d ő i n t e r v a l l u m,a me l y e nb e l ü la g a z d a s á g ie s e mé n y e k e t értelmezzük. A rendszer paraméterek a partner törzs (partner azonosítója, neve, a d ó s z á ma ,p é n z f o r g a l mi j e l z ő s z á ma ,c í me ,f ő k ö n y vi kapcsolódása) a jegybanki alapkamat, a kontírtábla ( a z e l ő r e k o n t í r o z o t t g a z d a s á g i e s e mé n y e k számlaösszefüggéseit tartalmazza), a deviza törzs, a fizetési módok (fizetési mód kódja és megnevezése), a napló törzs ( i d ő s o r o sk ö n y v e l é s r eh a s z n á l tn a p l ó kme g adása), és egyéb törzsállományok (jogosultsági rendszer).

A könyvelési adatbázisok központi része a számlatükör. A számlatükör egy o l y a nk ó d s z á m t á b l á z a t ,a me l y mi n d e ng a z d a s á g ie s e mé n y h e ze g y é r t e l mű e ne g y számkódot és egy mérleg készítési mechanizmust rendel hozzá. A számlatükör 10 számlaosztályt tartalmaz (1.: befektetett eszközök, 2: készletek, 3: követelések, p é n z ü g y ie s z k ö z ö ké sa k t í vi d ő b e l ie l h a t á r o l á s o k , 4 . :f o r r á s o k( p a s s z í v á k ) , 5 . : költségnemek, 8.: értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások, 9: értékesítés árbevétele és egyéb bevételek, 0.: nyilvántartási számlák) Ez e nb e l ü lmi n d e nv á l l a l a tas a j á tt e v é k e n y s é g ik ö r é n e kme g f e l e l ő e nb o n t j al ea szabványos kódokat. A számlatükör adatbázis tehát egyrészt szabványos kódokat és jelöléseket tartalmaz, másrészt jellemzi is az adott gazdálkodási

egységet. A logisztikai megrendelési folyamat mi n d e nf á z i s at e h á tme g f e l e l t e t h e t őv a l a mi l y e ns z á ml a t ü k ö r b e l i k ó d n a k ,é se z e ks z e r i n tak ó d o ks z e r i n t ig y ű j t é s e k e t ,k e r e s é s e k e t , ö s s z e g z é s e k e tv é g e z v e a logisztikai tevékenységek mennyiségi, pénzügyi, kapacitásbeli stb. vonatkozásairól k ö n n y e ni n f o r má c i ó k a tg y ű j t h e t ü n k . 8.414 A számviteli szoftverek felépítése A könyvvezetés technikai megvalósítása. A k ö n y v v e z e t é sa l a p v e t ő e n kétféleképpen történhet hagyományos (kézi) úton illetve számítógépes rendszerrel. A számítógépes r e n d s z e r e ke l ő n y e i : • nem kell papírokat kitölteni és tárolni, • s z á ml a s o r o sé si d ő s o r o sk ö n y v e l é s h e zc s a k egy helyen kell a gazdasági eseményeket rögzíteni (több irányú feldolgozás), • e g y e z ő s é g e

ka u t o ma t i k u sb i z t o s í t á s a : -t a r t o z i ké sk ö v e t e lf o r g a l ma kö s s z e g é n e ke g y e z ő s é g e , -s z á ml a s o r o s , i d ő s o r o sk ö n y v e l é se g y e z ő s é g e , - analitika és szintetika egy e z ő s é g e , 18 • • • • • • -n y i t á s k o ra ze s z k ö zé saf o r r á sá l l o má n ye g y e z ő s é g e , s z á mí t á s imű v e l e t e ka u t o ma t i z á l á s a ak ö n y v e l tt é t e l e kv i s s z a k e r e s é s e , e l l e n ő r z é s e , j a v í t á s a , s z t o r n ó z á s a ak ö n y v e l é s tv é g z ős z e mé l ya z o n o s í t á s a naprakész információk gyor se l ő á l l í t á s a ak ö n y v e l é se g y s z e r ű s ö d é s eas z á ml a t ü k ö ré sa u t o ma t i z mu s o k( p l .ÁFA számítás) segítségével e l ő r ek o n t í r o z o t tt é t e l e kk ö n y v e l é s e A számítógépes rendszerek egyetlen hátránya, hogy a

számítógépes programok használatát meg kell tanulni. A számítógépes számviteli rendszerek használatának lépései.Aze l v é g z e n d ő tevékenységek sorrendje: • a program telepítése (installálása), • a telepített program paraméterezése (beállítások), • törzs állományok (állandó adatok) felvitele, • forgalmi adatok (tranzakciós állományok) felvitele, • a feldolgozás eredményeként a kívánt információhoz jutás. A számviteli programok paraméterezése. A számviteli rendszereknek a l a p v e t ő e nk é t f é l ef o r r á s al e h e t :saját fejlesztés, ekkor a rendszer a b e l s ői g é n y e k n e k felel meg, testre szabott; illetve szoftver vásárlás, amikor a rendszer általános célú, a f e l h a s z n á l ó ks z é l e sk ö r es z á má r ak é s z ü l ,d i f f e r e n c i á l ti g é n y e k n e kf e l e lme g ,s z é l e s k ö r ű s z a k ma it a p a s z t a l a t r aé p ü l ,é sma g a ss z i n t űs z a

k ma ii n t e l l i g enciát testesít meg. Az általános célú szoftvereket paraméterezni szükséges, azaz a vállalati körülményekhez kell igazítani. As z á mv i t e l ip r o g r a mo k a tak ö v e t k e z ős z e mp o n t o kf i g y e l e mb ev é t e l é v e lk e l l paraméterezni: Környezeti paraméterek: - hálózati környezet vagy egyedi számítógép használata, - a program által használt meghajtók nevének, típusának (floppy, streamer) megadása, - a program által használt könyvtárak nevének (a hozzájuk tartozó útvonalaknak) megadása, - ak ö t e l e z őé sa u t o ma t i k u sme n t é s e kgyakorisága, - a nyomtató típusának beállítása, - ak é p e r n y ő nh a s z n á l ts z í n e kb e á l l í t á s a , - hang ki/be kapcsolása. Szakmai (könyveléssel kapcsolatos) beállítások: - könyvelés típusa, - (költséghely, költségnem szerinti könyvelés), 19 - másodlagos számlák használata, -k ö l t s é g v i s e l ő

kh a s z n á l a t a , - költséghelyek használata, - devizás tételek kezelése, - érték mellett mennyiségi adatok kezelése is. A p a r a mé t e r e k b e á l l í t á s au t á n k e z d ő d h e ta z adatbevitel a f ő k ö n y v i könyvelésben, melynek során a logisztikai megrendelési adatok kerülnek a számítógépes adatbázisokba. A számviteli törvény értelmében csak bizonylat alapján könyvelhetünk Af o l y a ma t o sa d a t b e v i t e ls o r á nak ö v e t k e z őa d a t o k a tr ö g z í t iar e n d s z e r : - a gazdasági esemény dátuma, - a gazdasági eseményt leíró bizonylat száma, - a gazdasági esemény megnevezése, - af ő k ö n y v is z á ml as z á maé sme g n e v e z é s e , - af ő k ö n y v ie l l e n s z á ml as z á maé sme g n e v e z é s e , - a tartozik, illetve követel összeg. - ag a z d a s á g ie s e mé n y r ee g y e d i l e gj e l l e mz őa d a t o k( p l .d á t u m,bizonylat szám tranzakciós adatok). Ap

i a cs z e r e p l ő is z á má r ainformációkra van szükség. Ehhez a számítógépes r e n d s z e r e k k e lk ü l ö n b ö z ől i s t á k a t ,k e r e s é s e k e t( ú n .v i e w-k a t ,n é z e t e k e t )l e h e te l ő á l l í t a n i . Aza d a t f e l d o l g o z á ss o r á n af e l h a s z n á l óe l ő b bk i v á l a s z t j aame g f e l e l őme n ü p o n t o t , e l v é g z ias z ü k s é g e sb e á l l í t á s o k a t ,s z ű r é s e k e t( s o r r e n d e k ,v i z s g á l n ik í v á n ti d ő s z a kk e z d ő p o n t j a ,b e f e j e z őp o n t j a ,r e n d e z é s is z e mp o n t o k ) ,ma j dk e z d e mé n y e z iaf e l d o l g o z á s i f o l y a ma t o t .Ek ö z b e nk e r ü ls o r r aa za d a t o ks z ű r é s e( f e l t é t e l e k n e kme g f e l e l őv á l o g a t á s a ) , a za d a t o kr e n d e z é s e ,ö s s z e g z é s e ,a me l yl e h e tt ö b b s z i n t űi s( p é l d á u lamé r l e g b e na befektetett

eszközök, azon belül a tárgyi eszközök, azon belül az ingatlanok összegzése). A gyakorlatban használt legfontosabb adatbázis nézetek ak ö v e t k e z ő k : -t ö r z s l i s t á ke l ő á l l í t á s a , - tételek visszakeresése (napló), -e g yv a g yt ö b bf ő k ö n y v is z á ml af o r g a l má n a k , e g y e n l e g é n e kl e k é r d e z é s e , -f ő k ö n y v ik i v o n a tk é s z í t é s e , - mérleg összeállítása, - eredmény kimutatás készítése. - ki nem egyenlített számlák adatai, -k é s e d e l me s e nf i z e t őv e v ő kk é s e d e l mik a ma t á n a kk i s z á mí t á s a . A8 . 8 . á b r ae g ys z á mv i t e l ip r o g r a mj e l l e g z e t e sk é p e r n y őt e r v é ts z e ml é l t e t i . 20 8.8 ábra Eg yk o r s z e r űs z á mv i t e l ip r o g r a mj e l l e g z e t e sk é p e r n y őt e r v e 8.42 A vállalatirányítási rendszerek kialakulása, feladatai A vállalatok pénzügyi mérlegének

folyamatos követése, az egyes gazdasági eseményeknek a vállalati mérlegre gyakorolt hatása azonnali nyomonkövetésének igénye a korszerűs z á mí t á s t e c h n i k a ir e n d s z e r e kk i a l a k u l á s á n a ke g y i kf őmo z g a t ór u g ó j a .Az e l s ők e z d e mé n y e z é s e kat á bl á z a t ke z e l őpr o g r a mok (Lotus 1-2-3) voltak, amelyek l e h e t ő v ét e t t é kat á b l á z a t o s a nt á r o l tp é n z ü g y ia d a t o kk ö z ö t t ima t e ma t i k a ik a p c s o l a t o k révén az egyes gazdasági eseményeknek a vállalati mutatószámokra gyakorolt hatásának közvetlen megjelenítését. Ké s ő b bame g j e l e n í t é s r es z á n ta d a t o kn ö v e k v ős z á mami a t ts z ü k s é g e s s év á l ta t á b l á z a t o si n f o r má c i ó k n a kak é p e r n y ő k ö nv a l óme g j e l e n í t é s é h e za d a t b e v i t e l ima s z k o k , ké p e r n y ő t e r v e kp r o g r a mo z o t tk é s z

í t é s e .Í g ya l a k u l t a kk iadBase alkalmazások. A k ö v e t k e z ől é p é sab e l s őu t a s í t á s o k n a kg é p ik ó d r av a l ól e f o r d í t á s aa n n a ké r d e k é b e n , h o g y af o r r á s k ó d h o zc s a ks z a k e mb e r e ké se l l e n ő r z ö t tk ö r ü l mé n y e kk ö z ö t tf é r h e s s e n e kh o z z á . Ennek során alakultak ki a Clipper a l a p úa d a t b á z i sk e z e l ő k .A v á l l a l a t imű k ö d é s u g y a n a k k o rs z ü k s é g e s s ét e t t e ,h o g yav á l l a l a t imű k ö d é s tl e í r óa d a t b á z i s o k a te g y s z e r r e több munkaállomásról lehessen elérni. Létrejöttek a számítógépes hálózatokon alapuló alkalmazások (pl. FoxPro), de az akkori hálózati szoftvere k( e l s ő s o r b a naNo v e l l )mé g csak egy-e g y mu n k a á l l o má ss z á má r at e t t e kh o z z á f é r h e t ő v ée g yr e k o r d o t .A t ö b b i f e l h a s z n á l ós z á

má r aa za d o t tr e k o r dn e mv o l th o z z á f é r h e t őa d d i g ,a mí ga ze l ő z ő felhasználó ki nem lépe t tar e k o r ds z e r k e s z t é s é b ő l[ 8 . 2 2 , 8 . 2 3 ] . 21 Az integrált logisztikai információs rendszer elve ugyanakkor megköveteli, h o g yal o g i s z t i k a ime g r e n d e l é sa d a t o te g y i d e j ű l e gt ö b bf e l h a s z n á l ó( p l .ü g y f é l s z o l g á l a t i iroda, raktárnok, beszerzési osztály stb.) érhesse el Az ellentmondás oka technikai j e l l e g ű :a za d a t b á z i s k e z e l őé sh á l ó z a t is z o f t v e r e ka9 0 -es évek közepéig nem tették l e h e t ő v é i n t e g r á l tl o g i s z t i k a ii n f o r má c i ó s r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á t .I d e i g l e n e s megoldásként modulokra tördelt pénzügyi és logisztikai információs rendszerek születtek meg, és kerültek alkalmazásra. Ilyen környezetben kérdésessé vált az is, hogy

egyáltalán létrehozható-e vállalatokat átfogó logisztikai irányítás. A 90-es évek közepén jelent meg egy új technológia: az integrált adatbázis kezelés rendszere, amelyben nincsenek a törzsadatokat mutatókkal (pointerekkel) leíró index állományok, hanem az adatbázis kezelőb e l s őt r a n z a k c i ó st á b l á k k a lb i z t o s í t j aa f e l h a s z n á l ó ks z á má r aa za d a t o k h o zv a l óe g y i d e j űh o z z á f é r é s t .En n e kat e c h n o l ó g i á n a k k ö s z ö n h e t ő e nv á l tl e h e t ő v éa zi n t e g r á l tl o g i s z t i k a ii n f o r má c i ó sr e n d s z e r e kme g s z ü l e t é s e , a me l y b e name g r e n d e l é sa d a t o k( s z e r z ő d é s b e nl é v őp a r t n e r e ké sat e r mé k e ka z o n o s í t ó i , h a t á r i d ő k ,á r a k ,s z á l l í t á s if e l t é t e l e ks t b . )v a l a me n n y il o g i s z t i k a ip a r t n e rs z á má r a e g y i d e j ű l e gh o

z z á f é r h e t ő e k .Az i l y e na d a t b á z i sk e z e l ő k r eé p ü l őv á l l a l a t i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k ap é n z ü g y ie l ő í r á s o k n a k me g f e l e l ő mű k ö d t e t é s ih á t t é r r e la l o g i s z t i k a i információs rendszerek számára szolgáltatják a megrendelési adatokat [8.22, 823] 8.43 A vállalatirányítási rendszerek logisztikai szolgáltatásai Az i n t e g r á l tv á l l a l a t i r á n y í t á s ir e n d s z e r e ke l s ő d l e g e sf e l a d a t aal o g i s z t i k a i i n f o r má c i ó sr e n d s z e r e k mű k ö d t e t éséhez szükséges megrendelési adatok on-line elérésének biztosítása. A megrendelés adatok alapján lehetséges a hatékony beszerzés tervezési, készletezési, komissiózási, térbeli elosztási stb. feladatokat irányító a l g o r i t mu s o k mű k ö d t e t é s e ,é se z á l t a lal o g i sztikai partnerek számára a logisztikai f o l y a ma t

o kh a t é k o n yl e b o n y o l í t á s á h o zs z ü k s é g e si n f o r má c i ó ke l ő á l l í t á s aé sap a r t n e r e k számára való hozzáférésének biztosítása. Ak o r s z e r űv á l l a l a t i r á n y í t á s ir e n d s z e r e k b e n mű k ö d ős z a b v á n y o sa d a t n y e r é s i , adatátviteli,t e l e ma t i k a it e c h n o l ó g i á kal o g i s z t i k a ip a r t n e r e ks z á má r ae g y s z e r űé sg y o r s a d a t h o z z á f é r é s tb i z t o s í t a n a k ,a mi h e zab e l s ői n f o r má c i ó sr e n d s z e r ü k e ti l l e s z t v eat e l j e s k i s z o l g á l á s if o l y a ma tv á l i ki n t e g r á l h a t ó v á .Az tmo n d h a t j u kt e h á t ,h o g ya ze l s ő s o r b a n pénzüg y ia l a p o k r as z e r v e z ő d őv á l l a l a t i r á n y í t á s ir e n d s z e r e kaf őb i z t o s í t é k a iak o r s z e r ű integrált logisztikai információs rendszerek létrejöttének, és

egyúttal a logisztikai elvek gyakorlati megvalósításának feltételét is jelentik [8.24, 825, 826] 8.44 A v á l l a l a t i r á ny í t á s ir e nds z e r e k a l ka l ma z á s á v a le l é r he t ő gazdasági eredmények A komplex logisztikai szoftvere k t ő le l v á r h a t ó ,h o g yat e l j e se l l á t á s il á n c o t ,a rendszer- és vállalati határok átlépésével fogja át az információk átvitele és feldolgozása területén. A logisztikai ada t á t v i t e l ié si n f o r má c i ó sr e n d s z e r e kf o n t o si s me r t e t ő j e g y e 22 éppen a logisztikai lánc átfogó integrációja. A logisztikai szoftvereket "a megrendelés kezelés folyamatát - av á l l a l a ts t r a t é g i a it e r v e z é s é t ő lav á l l a l a tf e j l e s z t é s e ná t( a zá r u k b e l é p é s é t ő la ze l osztásig) egészen a küldemények követéséig - á t t e k i n t h e t ő e né s rugalmasan kell kialakítani". A l o g

i s z t i k a is z o f t v e r e k mű k ö d é s é n e ks a j á t o s s á g a ,h o g ye g y i d e j ű l e gt ö b b f e l h a s z n á l ó ,av á l l a l a t v e z e t é sk ü l ö n b ö z őf u n k c i ó i b a nh a s z n á l j aar e n d s z e r t .En n e k l e h e t ő v é válásával nemcsak gyorsabbá, hanem egyúttal megbízhatóbbá is válik a r e n d s z e r e kmű k ö d t e t é s e .Azi l y e nmó d o ns z e r v e z e t tr e n d s z e r e k e tn e v e z z ü kintegrált vállalatirányítási rendszereknek (8.9 ábra) • • • A diszpozíciós adatoknak a logisztikai lánc mentén való intenzív cseréje l e r ö v i d í t ia zá t f u t á s ii d ő t , csökkenti a készleteket és növeli a szolgáltatás színvonalát. Azak o r s z e r űi n f o r ma t i k a ir e n d s z e r ,a mi tlogisztikai adatbusznak nevezünk, a l o g i s z t i k a ir e n d s z e r tt e t s z ő l e g e sp a r t n e r e k k e lk é p e sösszekapcsolni. A t e r me l ő v á l l a

l a t o ké sp a r t n e r e i kd i s z p o z í c i ó sk a p c s o l a t b a nv a n n a ke g y má s s a l .Az e g y má s s a lh a t á r i d ő te g y e z t e t őö n á l l óü z l e t t á r s a ks z é l e sc s o p o r t j á b ó lvirtuális vállalatok alakulnak ki [8.27] 8.9 ábra Az integrált log i s z t i k a ii n f o r má c i ó sr e n d s z e rmű k ö d é s é n e ke l v e 23 A l o g i s z t i k a is z o f t v e r e k k e le l é r h e t őv e r s e ny e l ő nyö kt o v á b bn ö v e l h e t ő ka k o r s z e r űi n f o r má c i ó s - és adatátviteli technológia, különösképpen az adatbázis kezelés1, az adatnyerés2 és az OLAP3 eljárásaival. Az ilyen rendszerekben az áruk tényleges s z á l l í t á s ae l ő t th a l a dv é g i ga zi n f o r má c i ó sr e n d s z e r e nav á r h a t óé r k e z é s ii d ő p o n t ,a mennyiség és a küldemény típusa. A feladó a szállítandó árukról szóló adatokat távadat átviteli

rendszeren, EDI segítségével vagy inter n e t e nk ö z l ias z á l l í t ó v a l .Aze l ő j e l e n t é s a l a p j á nv é g e z h e t őe laszállítások diszpozíciója, és a folyamatos adatfeldolgozás során a rakodási helyeken is t e r v e z h e t ő v év á l i kar a k o d ó g é p -é smu n k a e r ős z ü k s é g l e t . Az egyéb raktározási és rakodási célpontokról i l l e t v eas z ü k s é g e sk ö z b e n s őt á r o l á s ii g é n y r ő li s t u d o má s ts z e r e zar e n d s z e r .Aze l ő j e l e n t é s n e ke zar e n d s z e r eat o v á b b id i s z p o z í c i ó s t e v é k e n y s é g h e zé smu n k a e r őf e l h a s z n á l á st e r v e z é s h e zi st á mp o n t o tn y ú j te g é s z e na címzetthez való kiszállításig. A számlázást és a szállítói szolgáltatónak való információ átadást is magában foglalja az adatfeldolgozó rendszer. A saját eszközzel lebonyolított szállításoknál j á r a t

s z e r k e s z t őprogramok tervezik meg a bejárandó útvonalakat. A logisztikai rendszerekben található elemek nagy száma, kapcsolódásuk ö s s z e t e t t s é g eé sar e n d s z e rs o k r é t űb e l s ők a p c s o l a t a il e g t ö b b s z ö rn e mt e s z i kl e h e t ő v éa z e l e me ks z á má n a ké smű k ö d é s ip a r a mé t e r e i n e ke g z a k t ,a n a l i t i k a ie s z k ö z ö k k e lv a l ó meghatározását, a rendszerek paramétereinek hagyományos eszközökkel való optimalizálását. Ugyanakkor a mai mérnöki tervezési gyakorlatban egyre inkább j e l l e mz ő v év á l i ka zRST-f o l y a ma t o kt e r v e z é s r ef o r d í t a n d ói d őc s ö k k e n t é s é n e ki g é n y e [8.28] Eg y r en ö v e k v ős z e r e p e tk a p n a ka z o kaszimulációs programok, amelyek a valós folyamatok viselkedésének imitálására alkalmasak. E problémák megoldásának h a t é k o n ye s z k ö z eag y a k o r l a t b a ni se g

y r es z é l e s e b bk ö r b e nt e r j e d őszimulációs technika. Ug y a n e n n e kat e c h n i k á n a kú jf e j l e mé n y e ,h o g yav á l l a l a t imű k ö d é smu t a t ó s z á ma i n a k e l ő r eme g h a t á r o z o t té r t é k e i n é lame g f e l e l őf e l h a s z n á l ó k a tf i g y e l me z t e t iar e n d s z e r( p l . 4 5 6 ORACLE Alert, SAP EIS , SAP EC illetve SAP Cockpit )d ö n t é s e i kv á r h a t ój ö v ő b e l i következményeire. A logisztika összehangolja a gyártás és a kereskedelem közötti együttmű k ö d é s t . Dö n t ős z e r e p e ,h o g yal o g i s z t i k a ii n f o r má c i ó ks e g í t s é g é v e la zé r t é k a l k o t á s if o l y a ma t b a n r e j l ől e h e t ő s é g e k r er á mu t a t .Mi n d e nv á l l a l a t n a kv a ne g y" v e s z é l y e sz ó n á " -ja e funkciók t a l á l k o z á s ip o n t j á n( av á l l a l a t imű k ö d é s ip a r a mé t e r e k ,p l .a

ze r ő f o r r á s o k kapacitásadatai é r t e l me z é s it a r t o má n y á n a kp e r e mt e r ü l e t é n :t ú l t e r h e l ő d é s ,k i h a s z n á l a t l a n s á g ,t o r l ó d á s o k s t b . ) .A l o g i s z t i k aak ü l ö n b ö z őmó d s z e r e kk ö z ö t t ik a p c s o l ó d á s ip o n t o k a th o z z al é t r e . Sz e r e p es z e r v e z e t ié sv é g r e h a j t á s ij e l l e g űe g y s z e r r e . Az IT7 fontos v e r s e n y e l ő n y t jelent üzemzavarok és hirtelen változások esetében az ellátóknak ilyen fajta integrációja által. Például képessé teszi a kereskedelmi osztályt arra, hogy átgondolt és komplex tevékenységeket dolgozzon ki nyugodt és biztonságos körülmények között (beleértve a vámolási és jogi szempontokat is), amennyiben rendelkezésre állnak a pontos és rendezett beszerzési, termelési és elosztási 24 k a p a c i t á s o k r ó lé sh e l y z e t r ő ls z ó l ói n f o r má c

i ó k .Mi n d e zn e mk é p z e l h e t őe li n t e g r á l t vállalatirányítási rendszer nélkül. Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy az IT g o n d o s k o d i k mi n d e nv e z é n y l é s ii n f o r má c i ó r ó l ,é se z á l t a ll e h e t ő v ét e s z iaf o r r á s o k állandó optimalizálását és sikeres akciók lebonyolítását. A logisztikai szoftverek alkalmazásától várható legfontosabb eredmények a k ö v e t k e z ő k b e nf o g l a l h a t ó kö s s z e : • a gyors és biztonságos termékazonosítás, • az üresjáratok kizárásával a bejárási útvonalak optimalizálása, • ar a k t á r g a z d á l k o d á sú j j á s z e r v e z é s é v e li d őme g t a k a r í t á s a , • a ügyviteli ráfordítások jelent ő smé r t é k űc s ö k k e n é s e , • a kézi adatbevitel kiküszöbölése, • az áruk érkeztetése és kiszállítása közötti on-line párbeszéd kialakítása, • j e l e n t ő st e r me l é

k e n y s é g in ö v e k e d é s , • a munka végrehajtási körülményeinek javulása, • amu n k a e r ők é p z e ttségi színvonalának emelkedése, • a munkahelyi ügyviteli helyszükséglet csökkenése. 25 8.5 Szállításirányítási rendszerek 8.51 A szállításirányítási rendszerek feladatai a logisztikában A szállításirányítási rendszerek kialakításában a logisztikai szemléletmód g y a k o r l a t ime g v a l ó s í t á s á tak ö v e t k e z őlépésekben lehet összefoglalni (8.10 ábra): a) ame g l é v ő ,h a g y o má n y o si r á n y í t á s ie g y s é g e k b ő lö s s z e á l l óe l o s z t á si r á n y í t á s n a k és az ideálisnak az összevetése. Általában az ideális integrált irányítási koncepció ma r a d é kn é l k ü ln e mü l t e t h e t őá tag y a k o r l a t b a ,í g yme gk e l lh a t á r o z n ia z o k a taf ő mé r ő s z á mo k a t ,a me l y e ka ze l v ir e n d s z e rg y a k o r l a t

ime g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k korlátait megszabják; b) rendszerterv készítése. A rendszerelmélet közös kiindulási pont a komplex kapcsolatelemzés és egy elosztási rendszer részrendszerei közötti összeköttetések megvalósításának metodikájához. E fázis célja, hogy a szervezeti kérdéseket, a vezérlést és az irányítást, valamint a rendszer inputját és outputját közös összköltség célfüggvénybe állítva optimalizálja az egész rendszert. A rendszer struktúrájától, a célfüggvény és az optimalizáló algoritmus finomságától függő e n rendkívül szerteágazó modellfajták lehetségesek; c) az alvállalkozók, az elosztási rendszer szintjei szerinti irányítási területek lehatárolása és definiálása. A komplex értelemben vett elosztási irányítás magában foglal minden olyan tevékenységet, amely tervezési, diszpozíciós és adminisztratív síkon az anyag-, eszköz- és áruáramlás területén a

fizikai és az információs szférában zajlik. Ezért a modern elosztási irányítás alapos f ü g g e t l e n s é g v i z s g á l a t o tk ö v e t e l ,me l y b e nf i g y e l e mb ev e h e t ő ka ze g y e se l osztási szintek érdekeltségei, céljai; d) a gazdasági érdekeltségnek, mint újfajta irányultságnak a gyakorlatba ültetése. Na p j a i n k b a nat u d o má n y b a né sag y a k o r l a t b a nk i e me l k e d őj e l e n t ő s é g ű kutatási-fejlesztési objektumok (pl. távadatátviteli rendszerek) jelennek meg a f e l e r ő s ö d ők o n k u r e n c i ah a r ck ö v e t k e z t é b e n al o g i s z t i k a ié sa zö s s z k ö l t s é g f ü g g őp i a c k u t a t á s o k( ap i a ck ö r z e t e k r e osztása); a vállalkozás-kutatás; a szállítókézség növelése; ar a c i o n a l i z á l á s il e h e t ő s é g e kk i a k n á z á s aé r d ekében; e) a logisztikai konstrukció céljainak lehatárolása. Az elosztási irányítási

r e n d s z e r e kf őc é l j a ias z o l g á l t a t ó ,at e r me l őé sa ze l o s z t á s ir e n d s z e r e kb e l s e j é b e n és között az optimalizált készenléti és szállítási készség stratégia megvalósítása. Ebben a fázisban kell vizsgálni az elosztási rendszerek elemei rugalmasságának, megbízhatóságának és biztonságosságának fokát is; f) af őf e l a d a t o k n a ké saf e j l e s z t é s e ks ú l y p o n t j a i n a kk i j e l ö l é s e .Egy logisztikai szempontú elosztási irányítás funkcióelemzése ésc é l i r á n y o s s á g an é g yf őp o n t b a n foglalható össze: 26 8.10 ábra A központosított elosztási irányítás információs rendszere és kapcsolata az alapfolyamattal - a ze g y e se l o s z t á s is z i n t e ks a j á t o sl o g i s z t i k a ic é l k i t ű z é s e i n e kf e l a d a t illesztése; a ze l o s z t á s ir e n d s z e re l e me i r ev i s s z a v e z e t h e t őf e l e l ő s s

é g v á l l a l á s o k rögzítése; problémamegoldásra egyesített szervezeti struktúra létrehozása; ac é l k i t ű z é s e ke g y é r t e l műt i s z t á z á s a . 27 Va l a me n n y ie l o s z t ó r e n d s z e r b e ne l ő t é r b e ná l la z információs rendszerek k i é p í t é s e .Aze l o s z t á s ii r á n y í t á s ir e n d s z e r e ks a j á t o sp r o b l é má i r aj e l l e mz őad ö n t é s i feladatok túlsúlyba kerülése (beruházási koncepciók, stratégiák, elosztási járatok ö s s z e á l l í t á s a ) .Er e n d s z e r e k r ej e l l e mz ő ,h o g yn a g y s z á múi n f o r má c i óá t t e k i n t é s ea l a p j á n nem csupán matematikailag tisztázott algoritmusok szerint, hanem számos heurisztikus j e l l e g űe l e m b e v o n á s á v a lk e l la d ö n t é s e k e t me g h o z n i .Így az adatfeldolgozó r e n d s z e r e k t ő ln e mv á r h a t óe la z , h o g yk é s zd ö n t é s e k e th o z

z a n a ká l t a l á n o s s á g b a n , h a n e m h o g y ad ö n t é se l ő k é s z í t é s h e zn y ú j t s a n a k me g f e l e l ő e ns t r u k t ú r á l t ,s t a t i s z t i k á z o t té s v i z u á l i s a ná t t e k i n t h e t őa d a t o k a t[ 8 . 2 9 , 8 . 3 0 ] . Az irányító algoritmusok gyakorlati felhasználására azonban csak napjaink elosztási rendszereit irányító számítógépes, távadatátvitellel integrált automatizált alrendszerekben kerül sor. Ezeknek a módszereknek az alkalmazásához egyrészt naprakész, on-line információk (igény- ésk é s z s é g a d a t o k ) ,má s r é s z tn a g yme n n y i s é g ű háttéradat (költségek, tarifák, topológiai adatok) szükségesek. Ezt pedig csak napjaink n a g yt e l j e s í t mé n y űtelematikai rendszere it e s z i kl e h e t ő v é . Az elosztóközpontok hardware rendszereinek legmagasabb szintjét képviselik azok a megoldások, amelyekben az anyagmozgató- és

szállító berendezések fedélzetére speciális számítógépeket szereltek. Ezek az elosztóközpont központi számítógépével onl i n et á v a d a t á t v i t e l ik a p c s o l a t b a ná l l n a k .Ak a p c s o l a tk i t e r j e dag é p k e z e l ő k nek, gépkocsi v e z e t ő k n e ks z ó l óu t a s í t á s o k me g j e l e n í t é s é r e ,a zu t a s í t á s o kt e l j e s í t é s é r ő ls z ó l ó v i s s z a j e l z é s e kt o v á b b í t á s á r a ,a g é p k e z e l ő ké sa k ö z p o n tk ö z t ii n f o r má c i ól e k é r é s biztosítására, akadályok felmerülésének közlésére és operatív utasítások vételére stb. Az e l o s z t ó k ö z p o n tk ö z p o n t is z á mí t ó g é p ee b b e na ze s e t b e na zü g y f e l e k n é ll é v ők a p a c i t á s - és igény adatokat nem duplikálja le az operatív irányítás céljaira, hanem azokat mindenkor aa za d a t o kf o r r á s h e l y é r ő lg y ű j t iö

s s z e .Eb b e na ze s e t b e na ze l o s z t ó k ö z p ont központi s z á mí t ó g é p ec s a ka zi r á n y í t óa l g o r i t mu s o kt á r o l á s á r aé smű k ö d t e t é s é r ek o r l á t o z ó d i k , amilyenek pl.: • készlet optimalizálási eljárások; • j á r a t s z e r k e s z t őa l g o r i t mu s o k ; • kapacitás allokációs eljárások; • j á r mű p a r kg a z d a s á g o s s á g is z á mítások; • költség- é st e l j e s í t mé n ye l e mz őe l j á r á s o k ; • topológiai modell állományok. Ak o r s z e r űe l o s z t ó k ö z p o n t o kg y a k o r l a t á n a kme g f e l e l ő e na zi n f o r má c i ó t e c h n i k a i a l r e n d s z e re s z k ö z e i tt e k i n t v es z á mí t á s b av e h e t ő kar á d i ó t e l e f o n o s , mű h o l d a sr e n d s z e r e k, továbbá az anyagok, szállítótartályok állapotának, helyének automatikus közlésére a vonalkód technika és a mágneses

kód olvasó berendezések. Ez a technikai megoldás a l e g ma g a s a b bb e r u h á z á si g é n y ű ,a z o n b a ne g y ú t t a lal e g ma g a s a b bf o k úa u t o ma t i z á l á s t teszi l e h e t ő v éa za z z a lj á r óa d a t b i z t o n s á g ié s-elérési szolgáltatások legmagasabb szintjével [8.31, 832, 833] 28 8.52 At é r i nf o r ma t i ka ir e nds z e r e kf e l a da t a ié sö s s z e t e v ő i Az e l o s z t á s ii r á n y í t á se g y i kf őt e v é k e n y s é g ea ze l o s z t ó h á l ó z a t h o zr e n d e l t ügyfelek szállítási igényeinek minél alacsonyabb költsé g s z i n t e nt ö r t é n ők i e l é g í t é s e . 8.11 ábra A szállításirányítási rendszer modulcsoportjai Ezaf o l y a ma ts z o r o s a nk a p c s o l ó d i kab e l s őn y i l v á n t a r t á s i , r a k t á r o z á s i , f e n n t a r t á s i és finishing tevékenységek irányítási rendszeréhez: a szállítandó anyagok

készletezése, n y i l v á n t a r t á s a ,me g f e l e l őe l ő k é s z í t é s eaf e l t é t e l ea n n a k ,h o g yas z á l l í t á s i r á n y í t á s z ö k k e n ő me n t e s e né so p t i má l i s a no l d j ame gf e l a d a t a i t .A t e r me l ő t ő laf e l h a s z n á l ó i g terje d őlogisztikai folyamat h a t é k o n y s á g á tek a p c s o l ó d á s if e l ü l e t e kmi n ő s é g ej e l e n t ő s e n befolyásolja (8.11 ábra) As z á l l í t á s i r á n y í t á s ,mi n tat e l j e sf o l y a ma t r e n d s z e rk i e me l k e d őf o n t o s s á g úe l e me ö n á l l ó a ni sj e l e n t ő st ő k e l e k ö t é s űa l k o t ó r é s z .Av é g t e r mé ká r á n a kj e l e n t ő sr é s z é tp e d i ga b e é p ü l ts z á l l í t á s ik ö l t s é g e ka l k o t j á k .Et é n y e z ő ks z e me l ő t tt a r t á s á v a lá l l í t h a t j u k ,h o g ya 29 szállítási folyamat költségei befolyásolják

a terített termékek árát, ezen keresztül a piaci v i s z o n y o k a té sat e l j e se l o s z t ó r e n d s z e rmű k ö désének gazdaságosságá t .A k o r s z e r ű e l o s z t á s is z á l l í t á s i r á n y í t á s ir e n d s z e r ta k ö v e t k e z ő c é l ki t űz é s e k szerint kell megvalósítani: • as z á l l í t á s i r á n y í t á s ir e n d s z e r b e nf u v a r o z ó( s z á l l í t ó )j á r a t o kö s s z e sf u t á s aal e h e t ő legkevesebb legyen; • a szállítójár mű v e kal e h e t ől e g k e v e s e b b e tf u s s a n a kü r e s e n ; • as z á l l í t ó j á r mű v e kk a p a c i t á s k i h a s z n á l á s aal e h e t ől e g n a g y o b bl e g y e n ; • a járatok az ügyfeleket olyan rendszerben keressék fel, hogy egy-egy járaton belül az utolsónak kiszolgált ügyfél elérési ideje a l e h e t ől e g k o r á b b il e g y e n . E c é l k i t ű z é s e k n e k e l e g e tt e v ő s z á l l

í t á s i r á n y í t á s ir e n d s z e r n e k a za l á b b i követelményeket is ki kell elégítenie: • operatív feladatok megoldása esetén az elosztóközpont nyilvántartásából kell hogy átvegye a fuvarigényeket; • l e h e t ő v ék e l lt e n n i ,h o g yad i s z p é c s e ra d -hoc beavatkozásai szerinti optimalizált j á r a t o k a tl e h e s s e ne l ő á l l í t a n i ; • l e h e t ő v ék e l lt e n n i e ,h o g ys t r a t é g i a ij e l l e g g e l ,mi n t e g ys z i mu l á c i ó st e c h n i k á v a l , h o s s z a b bt á v r as z ó l óf i xj á r a t t e r v e kl e g y e n e ke l ő á l l í t hatók; • a járatok strukturális paraméterei tekintetében rugalmasnak kell lennie, azaz az e l o s z t ó k ö z p o n tt e l e p í t é s ih e l y e ,ak i s z o l g á l tk ö r z e t ,aj á r mű v e kk a p a c i t á s a ,a z u t o l s ó n a kk i s z o l g á l tü g y f é le l é r é s ii d e j e ,aj á r műá t l a g o smo z g á

s is e b e s s é g e ,a z átl a g o sr a k o d á s ii d ő kar e n d s z e rs z á má r ab á r mi k o rv á l t o z t a t h a t óp a r a mé t e r e k legyenek. A járattervezésnek egzakt, matematikailag tisztázott globális optimumot adó algoritmusa nincs. Ugyanakkor a vázolt célok és kritériumok közül néhánynak az egzakt optimumot adó megoldása lehetséges. A s z á l l í t á s i r á n y í t á s ir e n d s z e r tc é l s z e r ű modulárisan felépíteni, ahol az alapinformációs rendszer moduljai (térképen való mozgás, járaton belül az optimális ügyfél felkeresési sorrend) matematikailag tisztázott e l e me k b ő lá l l n a k össze, ezekre p e d i gp a r a mé t e r e z h e t ő e n ,ag y a k o r l a t b a nj ó lmű k ö d őheurisztikus eljárásokkal, építjük rá a járatok összeválogatásának a korlátozó feltételek szerinti döntési rendszerét. Az e l ő z ő e ka l a p j á na ze l o s z t á s ii r á n y í t ór e n d s z e

rs z á l l í t á s i r á n y í t á s ia l r e n d s z e r eak ö v e t k e z ő f őmo d u l c s o p o r t o k b ó lé p í t h e t őf e l[ 8 . 3 4 , 8 . 3 5 , 8 . 3 6 ] . 1. A fuvarigények összeállítása modulcsoport. A j á r a t o k me g t e r v e z é s é tv é g z ő további modulok számára településenként összegzi az igényeket. A fuvarigény adatokat a modulcsoporth á r o m, a l a p j á b a ne l t é r ő , f o r r á s b ó lg y ű j t h e t iö s s z e : az elosztóközpont nyilvántartási rendszere; diszpécseri ad-hoc beavatkozás; s t r a t é g i a ij á r a t t e r v e z é sh o s s z a b bi d ő s z a k r av o n a t k o z óf o r g a l mia d a t a i . A modulcsoport kimenetén a településenkénti aktuális fuvarigények jelennek 30 meg. 2. A térképi információs rendszer modulcsoport. Feladata a kiszolgált földrajzi körzet térképi viszonyainak olyan modellezése1, amely segítségével a települések közötti elemi mozgások a

minimális befutott távolság célfüggvényével állíthatók e l ő ,u g y a n a k k o rl e h e t ő v ék e l lt e n n i e ,h o g yat o v á b b io p t i ma l i z á l ó mo d u l o k s z á má r as z ü k s é g e st á v o l s á g( i l l .e l é r é s ii d ő -)má t r i x o kb á r mi k o r ,t e t s z ő l e g e s c s o p o r t o s í t á s b a ne l ő á l l í t h a t ó kl e g y e n e k .A t o v á b b i a k b a ne z ta mo d e l l e z é s t topológiai modelln e kn e v e z z ü k . Be me n őa d a t b á z i s a i : a települések földrajzi elhelyezkedésének adatai; az úthálózat gráfjának adatai; at e l e p ü l é s e k h e zt a r t o z ó ,ar e n d s z e rv é g k i me n e t é nme g j e l e n ől i s t á k o n f e l t ü n t e t é s r ek e r ü l ős z ö v e g e sá l l o má n y( af e l k e r e s e n d őü g y f e l e kn e v e , címe stb.) A modulcsoport kimenetén a térképi információs rendszer adatbázisa jelenik meg. 3. Az útvonal

optimalizálás modulcsoportjának feladata egyrészt a topológiai modellezés eredmény adatbázisának bevizsgálása, másrészt a diszpécser által kijelölt ad-h o cj á r a t o ko p t i ma l i z á l á s aami n i má l i sö s s z f u t á s( i l l .e l é r é s ii d ő ) célfüggvényével. A diszpécser által bevitt település azonosítók által definiált t é r k é p ip o n t o k r av o n a t k o z ó l a gak ö v e t k e z őt í p u s ú( s t r u k t ú r á j ú )j á r a t o k a t szerkeszti meg a rendszer: a települések optimális felkeresési sorrend szerinti összekapcsolása járattá; a települések felkeresése a diszpécser által megadott sorrendben; at e l e p ü l é s e ko p t i má l i ss o r r e n d űf e l k e r e s é s eú g y ,h o g yak i s z o l g á l ój á r mű a feladat végrehajtás után a kiindulási telephelyre jöjjön vissza; a települések megadott sorrend szerinti felkeresése, és a járat végén a k i s z o l g á l ój á r

műt é r j e nv i s s z aak i i n d u l á s it e l e p h e l y r e . A modulcsoport a diszpécser által kijelölt ad-hoc járatok menetrendjeit és a járatok grafikus megjelenítéseit szolgáltatja. 4. A járattervezés modulcsoportja beolvassa a fuvarigény-, a térképi információs rendszer- é saj á r a tk o r l á t o z óf e l t é t e l e ka d a t b á z i s a i t .Le h e t ő v ét e s z iad i s z p é c s e r számára - e l s ő s o rban stratégiai járattervezéskor - forgalmi és/vagy térképen való e l h e l y e z k e d é s( e s e t l e gmi n d k e t t ő )s z e mp o n t j á b ó lr é s z t a r t o má n y ( o k )k i j e l ö l é s é t , ma j da zí g yk i v á l o g a t o t tt e l e p ü l é s e k r e( ak o r l á t o z óf e l t é t e l e k e tf i g y e l e mb ev e v ő , heurisztikus elveken alapuló algoritmussal a minimális összfutású és mi n i má l i sü r e s f u t á s ú ,a zü g y f e l e k e tal e h e t ől e g k o r á b b a nf e l k e

r e s ő ,ma x i má l i s k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s s a lf u t ó )j á r a t o k a tá l l í tö s s z e . En n e kme g f e l e l ő e nl e h e t s é g e s valamennyi szállítási igény járatba vonása; 1 a térinformatikai modell elkészítése 31 - térképi elhelyezkedés ill. forgalomnagyság szerint összeválogatott résztartomány járatszerkesztése; e l ő s z ö ra n a g y f o g y a s z t ó kt e r í t ő j á r a t o k k a l ,ma j d af e n n ma r a d ó k n a ka nagyfogyasztókból kiinduló (satellit-) járatokkal való kiszolgálása. A modulcsoport kimenetén valamennyi aktuális járat menetrend listája, grafikus me g j e l e n í t é s e ,é sa zö s s z e sj á r a t r av o n a t k o z óg l o b á l i sö s s z e g z ől i s t á k ,v e z e t ő i információk jelennek meg. 5. Az információ szolgáltató modulcsoport a térképi információs rendszer adatbázi s á té s a z ú t v o n a lo p t i ma l i z á l ó i l l .j á r a

t t e r v e z ő mo d u l c s o p o r t kimeneteként kapott bejárási útvonal adatbázist olvassa be. Ezek alapján az egyes s z o ms z é d o s f e l k e r e s e n d ő t e l e p ü l é s e k k ö z ö t t a mi n i má l i s ö s s z f u t á s célfüggvényével megtervezi az elemi útszakaszokat, listát készít a járat azonosítójával, a járat által befutott útvonalról, az egyes települések között b e j á r a n d óu t a kh o s s z á r ó l ,a ze l t e l ti d ő k r ő l ,ak i r a k a n d óme n n y i s é g e k r ő l ,aj á r mű p i l l a n a t n y it e r h e l é s é r ő l ,v a l a mi n tme g j e l e n í t iat e l e p ü l é s e k h e zr e n d e lt szöveges információkat minden rakodási helyen. A modulcsoport az elosztóközponthoz tartozó körzet térképén grafikusan megjeleníti az adott járat által befutott útvonalat is. Az ábrákon a rakodási helyek azonosítóit külön feltünteti a rendszer. A modulcsoport ezeken felül a

járattervezés során keletkezett összes járatról v e z e t ő ii n f o r má c i ó s z o l g á l t a t ól i s t á k at készít, amelyekben az összes járatra vonatkozó g l o b á l i sj e l l e mz ő k e tg y ű j t ié sö s s z e g e z i( e z e k :ö s s z f u t á s ,ö s s z e si d ő s z ü k s é g l e t , s z ü k s é g e sj á r mű v e ks z á ma ) ,v a l a mi n tl i s t á z z aaj á r a t o kk o r l á t o z óf e l t é t e l e i n e k paramétereit. 8.53 Az ellátási és az elosztási mozgások irányításának informatikai háttere A központi ügyviteli rendszer automatizálásának irányítási szempontjai. A elosztórendszerekben a legfontosabb integráló elem az összes résztvevő s z á má r a h o z z á f é r h e t ői n f o r má c i ó sé sk o mmu n i k á c i ó sh á l ó z a t .En n e kfunkcióit az alábbiakban jelölhetjük meg: • a elosztóközpontok ügyfeleit egymással és a központtal összeköti; 2 • ae l o s z t ó k ö z p o

n t o k a te g y má s s a lh á l ó z a t s z e r ű e nö s s z e k a p c s o l j a ; • a fi z i k a iá r u f o l y a mo tme g e l ő z ő e nk í s é r i . A e l o s z t ó r e n d s z e r e k b e n l é t e s í t e n d ő i n f o r má c i ó s - és kommunikációs összeköttetésnek lényegében a teljes logisztikai láncot át kell fognia. Az információs 2 logisztikai hálót hoz létre, megteremti a virtuális vállalati szövetségek kialakulásának feltételét 32 h á t t é rá l t a lk i e l é g í t e n d őkövetelményeket az alábbiakban foglalhatjuk össze: a) as z á l l í t á s il á n ce l e me is z á má r aas z ü k s é g e sa d a t o ki d ő b e n ir e n d e l k e z é s r eá l l í t á s a ; b) a za d a t o k a tr ö v i di d ő k ö z ö k b e né ss z i n t ef o l y a ma t o s a na k t u a l i z á l n ik e l l ; c) az adatok az összes jogosult számára lehívhatók legyenek; d) ak í s é r ő dokumentumokat és fuvarleveleket

racionalizáltan és egységesen a s z á mí t ó g é p e sr e n d s z e rá l l í t j ae l ő ; e) af e l h a s z n á l ó ks z á má r aá t t e k i n t h e t őé sa k t u á l i sk ö l t s é g a d a t o kr é v é nme g a l a p o z o t t d ö n t é s is e g é d l e t e tá l l í t s o ne l őar e n d s z e r . A központi információs rendszer tartalmazza az ügyfelek és az áruk törzsadatait, ar e n d s z e r b el é p ői g é n y e ka d a t a i t ,ak i s z o l g á l ós z e mé l y z e té sag é p e k ,b e r e n d e z é s e k mű k ö d é s ip a r a mé t e r e i t ,t ö r z s a d a t a i te l t e k i n t v ea t t ó l ,h o g ya za d a t b á z i s o kk ö z p o n t o s í t o t t v a g yo s z t o t tf e l é p í t é s ű e k .Ez e ka zi r á n y í t ó ks z á má r ah o z z á f é r h e t ő e k ,t e t s z ő l e g e s e n r e n d e z e t tmó d o nl e k é r h e t ő kl i s t á kf o r má j á b a n ,i l l e t v ee g y e se l e me i kk é p e r n y ő n

me g t e k i n t h e t ő k .Er r ea za l a pi n f o r má c i ó sr e n d s z e r r eé p ü l n e ka z o ka ze g z a k té s heurisztikus algoritmusokra alapozott programmodulok, amelyek a vezénylési listákat, me n e t r e n d e k e ts z o l g á l t a t j á k( mi n i má l i ss z á l l í t á s ii d ő k ,J I Tt e r me l é s ,o p t i má l i sr e n d e l é s i i d ő k ö z ö ké ss z á l l í t ó it é t e l n a g y s á g o k , k é s z l e t e z é s is t r a t é g i á k ) . A térinformatikai rendszerek általános felépítése Ho z z á r e nde l é s , s or r e nd,me ne t i dő k,é r ke z é s ii dők Ügyfél címe, megrendelés típusa Központi számítógép Koordináták Hálózati összefüggések Hálózati me n e t i d ő k Potenciálmátrix Geokódolás Ügyfél helymeghatározás Topológia, sebesség Címjegyzék Kezdeti útvonalterv Sorrendmeghatározás Végleges útvonalterv Útvonalszerkesztés Útvonal Korlátozó feltételek (pl.i

dőa bl a kok, kö l t s é ge k, t úl ór a, ) Grafika Földrajzi adatbázis: -utca-topológia -címjegyzék -grafika Járatterv, térképkészítés Járatterv, térkép Diszpécser, s of ő r 8.12 ábra A térinformatikai rendszerek általános felépítése Kapcsolatrendszer az ügyfelekkel és a szállítmányozókkal. Ama ik o r s z e r ű elosztóközpontok gyakorlata azt mutatja, hogy a feladó, az árufogadó és a szállítmányozó állandó információcserében áll egymással. Az igénylisták, a 33 b i z o n y l a t o l á s , aj á r mű f o g a d ás stb. naponta, gyakran óránként • telefonon, • telefaxon, • telexen, • közvetlenül modemen keresztül vagy • interneten, e-mailben 3 c s e r é l ő d n e ka zá r u á r a ml á ss z e r v e z ő ik ö z ö t t . Ezek a kommunikációs csatornák kétirányúak, mivel nemcsak rendelésfeladásról van szó, hanem a rendelésfeladásban a s z á l l í t á s ih a t á r i d ő ke g y e z t e t é s

é r ő li s .Ez u t ó b b i ta e l o s z t ó k ö z p o n tv é g z i ,é sa me g v á l t o z o t th a t á r i d ő k r ő lt á j é k o z t a t n i ak e l la zü g y f e l e k e té sas z á l l í t má n y o z ó k a t .Az ú j b ó l ie g y e z t e t é su t á nr ö g z í t h e t őas z á l l í t á s ih a t á r i d őá l l o má n y ,a me l yv é g ü lak ü l s ő szállítások ütemezésében csapódik le. Af e n t i e k b e nv á z o l tp r o b l é ma e l s ő s o r b a n technikai j e l l e g ű .A f o l y a ma t o s k a p c s o l a t t a r t á st e c h n i k a ih á t t e r ema g a sb e r u h á z á s ii g é n y űf e j l e s z t é s e k k e lv a l ó s í t h a t ó meg. A nyugat-európai gyakorlat mégis azt mutatja, hogy amennyiben egy kommunikációs rendszer kiépítésével, legyen az bármilyen drága is, biztosítható akár e u r ó p a il é p t é k űi n f o r má c i ó se l é r é s ,n e m t ö r ő d v eat ő k e l e k ö t é s s e lv á l l

a l j á ka beruházásokat a szállítmányozók és a logisztikai cégek. A beruházások megtérülése t a l á nk ö z v e t l e n ü ln e mi smé r h e t ő ,d er e n d s z e r mé r e t űh a t á s a i b a ni g e n :af e l e s l e g e s ü r e s f u t á s o ks z á má n a kc s ö k k e n é s é b e n ,av á r a k o z á s ii d ő kc s ö k k e n é s é b e n ,as z á l l í t ó i készség növekedésében - v é g s ős o r o nal o g i s z t i k a ir e n d s z e rmű k ö d é s ip a r a mé t e r e i b e n , megbízhatóságában [8.37] Ko r s z e r űi nf o r ma t i ka ié st á v a da t á t v i t e l ibe r e nde z é s e ka l ka l ma z á s a . Az árut k í s é r őa d a t f o r g a l o mma lk a p c s o l a t b a nan y u g a t it a p a s z t a l a t o ka z tmu t a t j á k ,h o g ya zá r u k nyomon követésének ki kell terjednie a pillanatnyi állapot ismerete mellett az eddigi, üzemen belüli és logisztikai rendszerben betöltött korábbi történetének

nyomon követésére is. A gyakorlat azt mutatja hogy sok esetben technikai szempontból h a t é k o n y a b bé sk e d v e z ő b b ,h aat á r g y a k az információkat magukkal hordozzák, semmint, hogy erre a célra egy kommunikációs hálózatot alakítsanak ki. A probléma megoldására egy összetett megoldást javasolnak, amely egy alak- vagy vonalkódból és e g ya z tk i e g é s z í t őp r o g r a mo z h a t óa d a t h o r d o z ó b ó lá l l .Ez utóbbi mágneses jelek formájában hordozza a mozgatott anyag történetét. Aze l o s z t á s ii r á n y í t ór e n d s z e rh a t é k o n ymű k ö d é s é h e ze l e n g e d h e t e t l e na feladó, 4 fogadó és szállítmányozó állandó információcseréje .Az o n b a nak i v i t e l e z ő ,a z a za g é p k o c s i v e z e t őé saj á r műl e g t ö b b s z ö rk i ma r a d n a ke b b ő lar e n d s z e r b ő l .Azü z e me l t e t ő k ma g u k r ah a g y j á kő k e t ,é st e l e f o n h í v á

s o kl e b o n y o l í t á s á r av a n n a kk é n y s z e r í t v e ,h a 3 az utóbbi esetben elektronikus kereskedelmi felület (e-b u s i n e s s )mű k ö d i kar é s z t v e v ő kk ö z ö t t( e -logisztika kialakulása) 4 virtuális vállalati formák kialakulása 34 információkat vagy utasításokat akarnak kérni a központtól. Ennek bizonytalansága, fárasztó mivolta, kiesései é ss z u b j e k t í vj e l l e g ev o l t a kd ö n t ői n d í t é k a io l y a nb e r e n d e z é s e k f e j l e s z t é s é n e k ,a me l yaj á r mű v e k e t ,r a k o d ó g é p e k e té sk e z e l ő i k e tn e mc s a kf e l ü g y e l ié s e l l e n ő r z i ,h a n e mb ei sk a p c s o l j aő k e tak o mmu n i k á c i ó sh á l ó z a t b a .A j á r mű v e k b e , r a k o d ó g é p e k b es z e r e l h e t ő fedélzeti számítógépek a j á r mű v e k mű s z a k i ,a r e n d s z e r mű k ö d é s é n e kl o g i s z t i k a i ,s z á l l í t má n y

o z ó ia d a t a i tk é p e s e kg y ű j t e n i ,t o v á b b ál e h e t ő v é teszik az utasítások real-time megjelenítésétaj á r mű k e z e l ő f ü l k é j é b e n ,v a l a mi n ta j á r mű v e z e t ők é r é s e i n e k ,j e l e n t é s e i n e kreal-t i meá t v i t e l é tae l o s z t ó k ö z p o n t b a .Ak o r s z e r ű t í p u s o k aj á r mű mű k ö d é s ik ö l t s é ga d a t a i tf o l y a ma t o s a n ,t á b l á z a t o s a nk e z e l i k ,a csatlakoztatható nyomtató, monitor és vonalkód olvasó segítségével pedig a menet k ö z b e nf e l me r ü l t ,ar e n d e s t ő le l t é r őá l l a p o t o k jelzésére és központba való juttatására alkalmassá teszik. Ezek az eszközök a nemzetközi távadatátviteli láncokba is b e k a p c s o l h a t ó k( r á d i ó t e l e f o n o k ,t e l e k o mmu n i k á c i ó s mű h o l d a k ) ,l e h e t ő v ét é v ea nemzetközi forgalomban is a nyomon követést és

információ szolgáltatást, továbbá a f e l a d a tv é g r e h a j t á s b a na zo p e r a t í vd ö n t é s h o z a t a lme g v a l ó s í t á s á t .Ez e kal e h e t ő s é g e k v e z e t i kal e g t ö b bk o r s z e r űe l o s z t ó k ö z p o n tv á l l a l a t o ta r r a ,h o g yama g a sb e r u h á z á s ié s ü z e me l t e t é s ik ö l t s é g e ke l l e n é r ei sa l k a l ma z z á kek o r s z e r űt e c h n ikai vívmányokat. Ezt hozza a piacgazdaság, az egészséges versenyhelyzet létrejötte, amely megoldásaiban a l e g k o r s z e r ű b be s z k ö z ö k e tv e s z ii g é n y b e . 35 8.6 Logisztikai szolgáltató központok információs és irányítási rendszerei 8.61 A logisztikai központi információs rendszerek általános felépítése A logisztikai központok, mi n tal o g i s z t i k a if o l y a ma tö s s z e h a n g o l á s á tv é g z ő r e n d s z e r e l e me kf e j l e s z t é s é n e kc é l j aag y ű j t ő h

e l y e ká l t a lg y ű j t ö t tme g r e n d e l é s e kk ö t e g e l t 5 feldolgozása mind RST , mind pedig informatikai szempontból. A központi logisztikai f u n k c i ó kk ö z ö t tk i e me l k e d ős z e r e pet játszik a l o g i s z t i k a ik ö z p o n tb e l s őh á l ó z a t aés annak elemei. A beszerzési/értékesítési/elosztási folyamatok rendszerezett kiszolgálását támogató központ pedig kulcsfontosságú az átfogó logisztikai szolgáltatások kiépülésének folyamatában. A logisztikai központok hálózatának létrehozásához kombiterminálokat, raktárakat, finishing, bank, biztosítás stb. szolgáltatásokat kell me g v a l ó s í t a n i ,a me l y e kk ö z ö t te l s ő d l e g e sk é r d é sami n d e z e k e tö s s z e k a p c s o l ó ,p é n z ü g y i alapokra szerkesztett, logisztikai szolgáltatásokat magába foglaló információs rendszer. Eze g y ú t t a ls z ű kk e r e s z t me t s z e t e ti sj e l e n t ,h i s z e

nat e l e p í t e t ts z o f t v e r n e kal o g i s z t i k a i t e v é k e n y s é g k ö rt e l j e s k ö r űt á mo g a t á s ame l l e t ti l l e s z k e d n i ek e l la zo r s z á gp é n z ü g y i rendszeréhez, ugyanakkor csatlakoznia kell a bekapcsolódó vállalatok lokális információs rendszereihez [8.38, 839] A logisztikai központba telepített információs rendszer legfontosabb feladatai a nyilvántartási és az operatív irányítási funkciók (a logisztikai központ törzsadat nyilvántartása, elszámolási, alapszolgáltatási és kommunikációs funkciók); a logisztikai hálózatba bekapcsolódó kisés középkategóriájú vállalatok integrált vállalatirányítási/gazdálkodási funkciói; a helyi nyilvántartási és a globális logisztikai, távadatátviteli feladatok ellátása; ezek megvalósulásával az Európai áruszállítási folyosók magyarországi hálózati pontjain adódó információtechnikai feladatok megoldása, igazodva a

hazai elszámolási, mérlegkészítési és adórendszerhez. A k ü l ö n b ö z ő integrált vállalatirányítási rendszereket (pl. SAP R/3, mySAP.com, Oracle Applications és LIBRA4GA) számos, a logisztikai tevékenység k ü l ö n b ö z őf á z i s a i b a né r d e k e l tk ö z r e mű k ö d ők i s - és középkategóriájú vállalatnál alkalmazzák a pénzügyi alapfolyamatok k ü l ö n b ö z ős z i n t j e i né sf o r má i b an. A komplex l o g i s z t i k a ii n f o r má c i ó sr e n d s z e rak ö v e t k e z őa l r e n d s z e r e k b ő lá l l : • A logisztikai központ (mint komplex logisztikai irányítás) eszközrendszere. Ennek feladata a logisztikai központ alapfolyamatainak: az ügyviteli bizonylatkezelésnek (adatbáziskezelés); a raktárirányításnak; a kiszolgáló gép irányításnak; a kombinált árukezelésnek az irányítása, továbbá a vámkezelés, a bankelszámolás, a biztosítás szolgáltatások végzése. A logisztikai

rendszer által kezelt anyagok és gépek adatainak felvétele a d a t r ö g z í t őb e r e n d e z é s e k k e lt ö r t é n i k ,a me l y e k h e zi n t e r f a c e -ek, valamint az 5 rakodás, szállítás, tárolás 36 a z o n o s í t á s tv é g z ők ó d o l v a s ób e r e n d e z é s e kc s a t l a k o z n a k .A kommunikációs számítógép at á v a d a t á t v i t e l ih á l ó z a t h o z ,amű h o l d a sa d ó v e v őb e r e n d e z é s h e zé sal o k á l i sr e n d s z e r e k számítógépeihez kapcsolódik, kezeli továbbá a telefon/telefax/modem rendszert [8.40] • A lokális számítógépes hálózatok eszközrendszere a vállalati raktárak és a termelésirányítás információs rendszereihez illeszkedik. Az adatokat helyi azonosító r e n d s z e r e k b ő lg y ű j t i k .A szállítási tevékenység információs eszközrendszeréhez j á r mű v e k r et e l e p í t e t ta d a t r ö g z í t őb e r e n d e z é s e k ,f e d é

l z e t is z á mí t ó g é p e ké s mo b i l terminálok tartoznak. A központi információs rendszerekhez való illesztést a távadatátviteli hálózatok bázisállomásai, interface-ek, és a telefon/telefax/modem (GSM) rendszer végzi. 8.62 A logisztikai központok irányítási rendszerének kialakítása Az alapfolyamati tevékenységek operatív irányítása. A logisztikai központokban kialakítandó integrált irányítási rendszerek funkcionális tevékenységi terüle t e iak ö v e t k e z ő k : • • • Az o p e r a t í vh e l y z e tn y i l v á n t a r t á s ir e n d s z e rf u n k c i o n á l i s a nb e h a t á r o l h a t óf ő ö s s z e t e v ő i :ar a k t á r in y i l v á n t a r t á s ia l r e n d s z e r e k ;ak o mb i n á l ts z á l l í t á se s z k ö z e i t (konténer, csereszekrény stb.) nyilvántartó alrendszerek; a szállítójármű é s r a k o d ó g é pn y i l v á n t a r t á s ia l r e n d s z e r e k ;af e n n t a r t

á s i ,j a v í t ó mű h e l yn y i l v á n t a r t á s i a l r e n d s z e r e k ;ak ü l ö n b ö z ős z o l g á l t a t ót e v é k e n y s é g g e lk a p c s o l a t o sn y i l v á n t a r t á s i alrendszerek. Az alapfolyamati tevékenységek operatív irányítási rendszerei: az operatív h e l y z e t n y i l v á n t a r t ór e n d s z e r ,a zRST,af i n i s h i n gé saj a v í t á si r á n y í t á s i( t e r v e z ő ) rendszer; A v á l l a l a t ij e l l e g űi r á n y í t á s ir e n d s z e r :a p é n z ü g y i -, az elszámolási, az e s z k ö z g a z d á l k o d á s ié se l o s z t á ss z e r v e z őr e n d s z e r ;amu n k a e r őg a z d á l k o d á s i rendszer; a vállalatvezetési és tervezési rendszer (8.13 ábra) 37 8.13 ábra Al o g i s z t i k a ik ö z p o n t o k b a né sk a p c s o l ó d ór e n d s z e r e i k b e nmű k ö d őt e c h n i k a i megoldások A rakodásirányítás, a raktárirányítás, a

javításirányítás és a "finishing" tevékenységek irányítása részben a központ helyi munkafolyamatának befolyásolását, részben a logisztikai célú összehangolási feladatok optimális megoldását célozza. A szállításirányítás (szállításszervezés) összetett tevékenység, mert az irányítandó 6 folyamat túllép a központ területén. Az anyag, az áru (a jármű )k ö v e t é s e , operatív h e l y z e t n y i l v á n t a r t á s ai t tn e m e l s ő s o r b a n al o g i s z t i k a ik ö z p o n tf e l a d a t a ,h a n e m a közlekedési vállalatok, vállalkozások információs rendszereibe integráltan kell megoldani [8.41] 8.63 A logisztikai alapfolyamatok operatív irányítása Al o g i s z t i k a ik ö z p o n tb e l s őmo z g á s a i n a ko p e r a t í vi r á n y í t á s á h o za l a p v e t ő e na szállítóeszközök, gépek, tároló- és rakodóhelyek stb. helyének és állapotának adatait kell ismerni. A

nyilvántartási adatokat a térben szétszórt elemek egy központba való informatikai bekapcsolásával kell megoldani. Erre az ad a t b á z i s r aé p í t v eaf ő b bi r á n y í t á s i feladatok a szállítóeszközök optimális feltételek közötti (minimális szállítási teljesítmény, legkorábbi feladat végrehajtás, maximális kapacitás kihasználás) eljuttatása a rendeltetési és felhasználó helyekre, a szállítóeszközök állásidejének, tartózkodási 6 pl. EutelTracs, i-Cell rendszerek 38 idejének minimalizálása és központon belüli RST folyamatok optimális lebonyolítása, a r a k o d ó g é p e k ,s z á l l í t ó j á r mű v e ko p t i má l i sk i h a s z n á l á s aé r d e k é b e n .A l e g f o n t o s a b b logisztikai optimalizálási területek, amelyekhez a logisztikai információs rendszernek is szolgáltatásokat kell kínálnia, a készletgazdálkodási funkciók és modellek; a b e s z e r z é s if o l y a ma tt

á mo g a t á s a ;ak é s z l e t e kv á r h a t óf o g y á s á te l ő r e j e l z őf u n k c i ó ké s mo d e l l e k ;a t e v é k e n y s é g e kh a t á r i d ő z é s é tv é g z ő mo d e l l e k ,a k ü l s őé sb e l s ő szállításirányítással kapcsolatos modellek. E feladatok megoldására ma a piacon szabványos programcsomagok állnak rendelkezésre egyrészt vállalatirányítási rendszerek (pl. SAP R/3, mySAPcom, Oracle Applications és LIBRA4GA), másrészt tervez őr e n d s z e r e k( p l .TOUROPT 3 . 1 ,Ar c Lo g i s t i c sRo u t e ,Ar c Vi e w)f o r má j á b a n (8.14 ábra) 8.14 ábra A logisztikai központi vállalat irányításának funkcionális területei Mindezek megvalósításához a központon belüli rakodások és mozgatások irányítási rend s z e r é n e k mű k ö d t e t é s é h e z s z ü k s é g e s mi n d e n mo z g a t o t te g y s é g t a r t ó z k o d á s ih e l y é n e kb á r me l yp i l l a n a t b a nv a l

ói s me r e t e ,ak i s z o l g á l ój á r mű v e kmo z g á s i 39 pályáinak és a tárolt rakományok lehetséges tartózkodási helyeinek egységes kódoláson alapuló térképi információs rendszerben való tárolása, a nagyszámú, viszonylag kis mo z g a t á s it á v o l s á g g a lj e l l e me z h e t őmo z g a t á s if e l a d a ta u t o ma t i z á l tb e v i t e l e ,a u t o ma t i k u s a d a t r ö g z í t őé s-átviteli rendszer kiépítése, és a központ teljes területére vonatkozóan az 7 irányító személyzeté sak i s z o l g á l ój á r mű v e kk ö z ö t t if o l y a ma t o sa d a t c s e r e rendszerének kialakítása [8.42] Ama ik i é l e z e t tp i a c iv e r s e n y h e l y z e t b e ne g y r et ö b bv á l l a l a tmű k ö d é s es o r á nk e r ü l e l ő t é r b eame g r e n d e l ő kmi n é lma g a s a b bs z í n v o n a l úk i s z o l g á l á s aé r d e k é b e nal o g i s z t i k ai 8 funkciók

teljesítésének fontossága (ECR -stratégia). Ez az igény megmutatkozik a t e r mé k e ké l e t c i k l u s á n a ká l l a n d ór ö v i d ü l é s é b e n ,a ze g y r es z é l e s e b bk ö r b e nt e r j e d ő megrendelésre való gyártás kiteljesedésében, a globalizációs törekvésekben, a gyártók, a kereskedelmi és szállító szolgáltató vállalatok információtechnikai és szolgáltatási ö s s z e f o n ó d á s á b a n .Eg y r ei n k á b bo l y a nj ö v ő k é pr a j z o l ó d i kk i ,a me l ys z e r i n ta megrendelés közvetlenül a gyártáson és a készletezésen keresztül a beszerzés információs rendszere i b e ne g y i d e j ű l e gl é pf e l ,e l i n d í t v ae z z e ls z á mo so l y a na l f u n k c i ó t , a me l y e te z e kar e n d s z e r e ks z o l g á l n a kk i( p l .b e s z e r z é s ,g y á r t á s t e r v e z é s ,h a t á r i d ő z é s ,a készletek optimális szinten tartása, a kapcsolódó be- és

kiszállítási folyamatok irányítása, optimalizálása). Ek o mp l e xf e l a d a t o kc s a ke g yj ó lmű k ö d ő ,ö s s z e h a n g o l ti n f o r má c i ó sr e n d s z e r keretei között oldhatók meg, amelynek súlyponti kérdése a logisztikai központokban k i a l a k í t á s r ak e r ü l ői n f o r má c i ó sr e n d s z e r e k .Ez e ka l a p j á u li n t e g r á l tv á l l a l a t i r á n y í t á s i rendszerek szolgálnak a megrendelések összehangolt kezelésével, az átfogó vállalatvezetési szolgáltatásokkal és a szabványos adatfeldolgozási technológiákhoz való alkalmazkodási készséggel [8.43, 844, 845] 7 8 EDI, Electronic Data Interchange, elektronikus adatcsere szabvány Efficient Consumer Response, az ügyfél igényeire való hatékony válaszadás 40 8.7 Elektronikus kereskedelmi rendszerek 8.71 A logisztikai megrendelések elektronikus kezelése Az internetes technológia megjelenésével új értelmezést nyer az

adatátvitel, az on-l i n ej á r mű - és küldemény követés, a kereskedelmi logisztikai tevékenységet pedig a me g r e n d e l é s t ő la s z á ml á z á s i gk é p e si n t e g r á l n i .Az i n t e r n e t e st e c h n o l ó g i á r aé p ü l ő e l e k t r o n i k u sk e r e s k e d e l e mn e kk ü l ö n b ö z ős z i n t j e ia l a k u l t a kk i ,e z e ká t a l a k í t óh a t á sa f i g y e l h e t őme gav á l l a l a t ié sak e r e s k e d e l mil o g i s z t i k a it e v é k e n y s é gmi n d e n n a p j a i b a n . A t e r ü l e ta l a p v e t őf e j l ő d é se l ő t tá l l ,a me l y n e ks o r á namo b i lt e c h n o l ó g i a ,ag l o b a l i z á c i ó ,a l o g i s z t i k a is z e ml é l e t mó dá t a l a k u l á s ak ö v e t h e t őn y o mo n .A 8 . 1 5 .á b r aat á v k özlési t e c h n o l ó g i á kf e j l ő d é s é n e kf ő b bá l l o má s a i tmu t a t j ab e[ 8 . 4 6 ] . 8.15 ábra At á v k ö z l é s it e c h n

o l ó g i á kf e j l ő d é s é n e kf ő b bá l l o má s a i Internet, multimédia, elektronikus kereskedelem és más hasonló fogalmakat a mé d i á kv i s s z h a n g o z z á kak ü l ö n b ö z őh í radásokban, a nyomtatott sajtóban, a rádióban és a televízióban. Minden ezirányú fejlesztésnek a logisztikában való alkalmazása az elektronikus ügyvitellel áll kapcsolatban. Az elektronikus ügyvitel az üzleti folyamatoknak információs hálózaton belül való végrehajtását, információ technikai 41 e s z k ö z ö k k e lv a l ós z á ms z e r ű s í t é s é té so p t i ma l i z á l á s á tj e l e n t i . Ef e j l e s z t é s e k n e kag y a k o r l a t b a nv a l óa l k a l ma z á s á té v e kó t ak ü l ö n b ö z őá g a z a t o k mu n k a c s o p o r t j a iv é g z i k .Azu t ó b b ii d ő k b e nu g y a n a k k o rv a l a me n n y ia l k a l ma z o t tf ormát a mindenki által való hozzáférés szempontjából

vizsgálják, ami az internet és a mu l t i mé d i ah a t á s k ö r é b et a r t o z i k .En n e ka l a p j á u lmi n d e n e k e l ő t ta zs z o l g á l ,h o g ya z internet h o z z á f é r é s e ks z á mae r ő s e nn ö v e k v őt e n d e n c i á tmu t a t . Mamá raf e j l e t to r s z á g o k ip a r á b a n1 0 0v e z e t őv á l l a l a tk ö z ü l8 0s a j á twe bo l d a l o nj e l e n i kme g .Azá r u f o r g a l o mé s al o g i s z t i k at e r ü l e t é nmű k ö d őv á l l a l a t o ki n t e r n e th o z z á f é r é s e i n e ks z á mai sá l l a n d ó a n növekszik. Természetesen nem minden internet felhasználó jelent egyben lehetséges vásárlót a szállítási és a logisztikai szolgáltatások területén, és a multimédia szektorában n e mmi n d e nf e j l e s z t é s tk e l la z o n o sé r d e k l ő d é s s e ls z á mo nt a r t a n i[ 8 . 4 7 ] . A web ma már az egész világot átfogó óriási bevásárló centrum, amelynek

hatalmaz piacán bármilyen áru és szolgáltatás megvásárolható - kényelmesen, s o r b a n á l l á sn é l k ü l ,o t t h o n r ó l .Sz á mo sh a g y o má n y o sk e r e s k e d őc é ga zi n t e r n e t e s üzletkötésekre külön kedvezményt kínál. A we baf e l h a s z n á l ó ks z e mp o n t j á b ó le g y i d e j ű l e gh á r o mk ü l ö n f é l eigényt elégít ki: 1. 2. 3. információ forrás; kommunikációs eszköz; kereskedelmi szolgáltatás. Ah a g y o má n y o sl o g i s z t i k a ime g r e n d e l é sk e z e l é s if o l y a ma te l s ős z a k a s z á b a n ( i g é n ya z o n o s í t á s ,t e r mé ké ss z á l l í t ók e r e s é s ,ma j dk i v á l a s z t á s )a zi n t e r n e t e ne l é r h e t ő elektro n i k u sk a t a l ó g u sn y ú j tt á mo g a t á s t ,mí game g r e n d e l é s t ő las z á l l í t á s o ná taf i z e t é s i módok támogatásáig közvetlenül az interneten keresztül bonyolódik az

információk cseréje. A folyamatban jól kidolgozott funkciók összessége átfogó alkalmazási megoldást biztosít az ügyfélkapcsolatok kezelésére (CRM9) ,me l y n e kc é l j aal e h e t ő 10 l e g n a g y o b bv e v ő ime g e l é g e d e t t s é ge l é r é s e( ECR ). Az internet, mint a megrendelés kezelési folyamat elektronikus felülete, által nyújtott l e h e t ő s é g e k et egyre több logisztikai tevékenységgel foglalkozó vállalat veszi igénybe üzleti, adatátviteli célokra [8.48, 849] Ak ü l ö n b ö z őp a r t n e r e kk ö z ö t tr e n d k í v ü ls z e r t e á g a z óü z l e t if o l y a ma t o kmű k ö d n e k a logisztikai információs hálózatokban. Az áruforgalomban és a logisztikában ilyen üzleti folyamat o kt ö b b e kk ö z ö t tas z o l g á l t a t á s ik í n á l a tme g j e l e n í t é s e ,at ő k e -, emberi munka, anyag beszerzés és szolgáltatás, a beruházások végrehajtása, a készletezés, a

szolgáltatások megrendelése, a karbantartási szolgálatok, valamint a stratégiai és operatív vállalatvezetés. 9 Consumer Relationship Management 10 Efficient Consumer Response 42 Ak ü l ö n b ö z őp a r t n e r e kk ö z ö t tk i a l a k u l óü z l e t ik a p c s o l a t o k b a nv a l a me n n y i 11 v i s z o n y l a t n a ks a j á t o sj e l l e mz ő iv a n n a k .Azü z l e té sa zü g y f é lk ö z ö t t ik a p c s o l a t arra a kérdést veti fel, hogy ki az áruszállítási illetve a logisztikai szolgáltatások megr e n d e l ő j e . A szolgáltatási kínálatban el kell határolni azt a területet, amely kizárólag iparvállalati ügyfelekre vonatkozik, valamint azt a kínálatot, amely végfelhasználóként a magánszektort célozza meg. A 816 ábra az elektronikus kereskedelmi rendszerek felosztását mutatja be. Az üzleti szektoron belüli alkalmazás, a Business-to-Business, a B2 B a ze l s ő e l e k t r o n i k u sk e r e s k e d e l

mi s z o l g á l t a t á s o k a tv a l ó s í t o t t a me g .A magánszemélyek és az üzleti szféra közötti alkalmazás, azaz a Business-t-Customer, B2C első s o r b a nb i z t o n s á g t e c h n i k a ip r o b l é má kme g o l d á s á n a ki g é n y é tv á l t o t t ak i .A ma g á n s z f é r aé sa k ü l ö n b ö z ők ö z s z o l g á l t a t á s o kk ö z ö t t ia l k a l ma z á s o k ,a Pu b l i c -toCu s t o me r , P2 C f ő k é n ti n g y e n e sk u l t u r á l i s ,u t a z á s i ,e g é s z s é g ü g y ii n f o r ma t i k a i szolgáltatásokat hozott létre. Végül a Business-to-Public, B2P megoldások pedig a vállalkozások ügyviteli, engedélyezési, pályázati, elszámolási stb. tevékenységét támogatják. 8.16 ábra Az elektronikus kereskedelmi rendszerek felosztása A kereskedelmi üzleti terület kapcsolat rendszerét az üzletek közötti12 14 technológia fedi le. A helyi13 é sav i l á g mé r e t ű hálózatok saját vagy

közösen bérelt r e n d s z e r e ka l a p j á u ls z o l g á l n a kag y a k o r l a t b a nh o s s z a b bi d őó t a .Azi n t e r n e te z e k h e z 11 12 13 14 Business-to-Consumer Business-to-Business LAN, Locale Area Network WAN, World Area Network 43 sokoldalú kiegészítést nyújt. A 817 ábra az elektronikus kereskedelem szintjeit szemlélteti [8.50] J e l e n t ő sa l k almazási terület az elektronikus illetve távszolgáltatások. A t á v s z o l g á l t a t á s o k a ta zü z l e t me n e tk ü l ö n b ö z ős z i n t j e i b eé p í t i kb e .A l e h e t s é g e s alkalmazások a távfelügyelet, a távdiagnosztika és az üzem közbeni állapot követése. 8.17 ábra Az elektronikus kereskedelem szintjei As z á l l í t á s ic i k l u sk ö l t s é gc s ö k k e n t é s é n e ke g y r en a g y o b bj e l e n t ő s é g emi a t ta z ü z e me l t e t ő k n e ka ze l e k t r o n i k u sü g y v i t e l l e lk a p c s o l a t o sa l a p k ö v

e t e l mé n y eaj ö v ő b e l i fejlesztésekkel kapcsolatosan különösen fontossá válik. Az üzlet és a közszolgálati rendszerek közötti15 alkalmazások nemcsak a k ö z v e t l e nk e r e s k e d e l mit e v é k e n y s é g e tt á mo g a t ór e n d s z e r e k .To v á b b il e h e t ő s é g e ki s vannak a kínálatnak az elektronikus hálón kereskedelmi céllal való megjelenítésére. Ez e kk ö z ét a r t o z n a kak ö v e t k e z ő k: • az információs választék megjelenítése, pl. nyílt rendszerekben a beszerzési akciók kiírása; • ak i t e l e p í t h e t őr a k t á r o z á s is z o l g á l t a t á s o k , v a g y • av á l l a l a t o ks z á má r ae l é r h e t ős z á l l í t á s il e h e t ő s é g e k . Az egyes szakterületek, mint amilyenek pl. a veszélyes áruk szállítása, különösen szigorú követelményeket támaszt a pillanatnyi helyzet változásával kapcsolatos információkkal szemben, egészen az on-l i n

ed o k u me n t u mo ke l ő á l l í t á s á i g .I d e c s a t l a k o z n a k ak ü l ö n b ö z őo l y a nt á r s a s á g o ké se g y e s ü l e t e k ,a me l y e k a me g f e l e l ő t e r ü l e t e k r ő ls z ó l ói n f o r má c i ó k a tag a z d a s á gé san y i l v á n o s s á gt u d o má s á r ah o z z á k ,é s 15 Business-to-Public Authorities 44 ezekhez az új médiákat alkalmazzák [8.51] 16 Aj ö v ő b e nama g á n s z e mé l y e kk ö z ö t t i kereskedelmi szempontú információcsere mást fog jelenteni, mint eddig. Az al e h e t ő s é g , h o g ya zi n t e r n e t e nk ü l ö n b ö z őf ó r u mo ké s csoportok egyenrangú információkat cserélhetnek, gazdasági szempontból akkor j e l e n t ő s ,h ae z e kac s o p o r t o ka za d o t tt e r mé kv a g ys z o l g á l t a t á si r á n té r d e k l ő d n e kAz esetlen reklámok e felhasználók számára nem mondanak semmit. Részben maguknak a csoportoknak a tagjai

építik ki a kapcsolódásokat17 as a j á té r d e k l ő d é s ü ks z e r i n t .Ez e na mó d o nmá sé r d e k l ő d ő kf i g y e l mé ti sf e l k e l t h e t i k .Ez é r tk ü l ö n ö s e nav a s ú t t á r s a s á g o k honlapjait keresik fel és a menetrendek iránt é r d e k l ő d n e k .A mó d s z e rn e mj e l e n t ia z üzlet központi részének feltétlen növekedését. De a vállalati arculat kialakításában és az e g y e sv á l l a l a t o kk ö z i s me r t t év á l á s á b a ne z e ka zi n f o r má c i ó sl e h e t ő s é g e kn e mh a g y h a t ó k figyelmen kívül. A hagyományos eszközök mellett egyre szélesebb körben alkalmazzák az elektronikus rendszereket. Számos ilyen rendszer széles körben alkalmazható és a gazdasági gyakorlatban nem jelent ismeretlen eszközt (pl. telefax, saját és bérelt adatátviteli hálózaton való adatcsere). Számos fejlesztés, mint amilyen pl az SCM18 vagy az ECR19 e ls e mk é p z e l h e

t őak o r s z e r űi n f o r má c i ó sé st á v k ö z l é s ir e n d s z e r e k nélkül. A 818 ábra az Internet segítségével lebonyolított megrendelés kezelés folyamatát szemlélteti. Az igény azonosítása Termék keresés Szállító keresés Ajánlattétel: szállító kiválasztás Megrendelés ELEKTRONIKUS KATALÓGUS Szállítás Fizetés INTERNET 8.18 ábra Az Internet segítségével lebonyolított megrendelés kezelés folyamata Az elektronikus ügyvitel alkalmazása és hatásai. Az elektronikus ügyvitel a l k a l ma z á s á n a ké sh a t á s a i n a kj e l l e mz ő is o ke s e t b e na zi n t e r n e t e st e v é k e n y s é g b ő l s z á r ma z t a t h a t ó k , e n n e ke r e d mé n y e iat ö b b if o r má r ai sá t v i h e t ő k . En n e ka zal e h e t ő s é ga z alapja, hogy gy o r s ,t a k a r é k o s ,mi n ő s é g i l e gj o b bé sa k t u á l i si n f o r má c i ó kn y e r h e t ő ka r e n d s z e r b ő l( i n f o r

ma t i k a is z o l g á l t a t á s o k ) ,e g y é n i l e gl e h e tas e g í t s é g é v e lk o mmu n i k á l n i 16 17 18 19 Private-to-Private Links Supply Chain Management, ellátási lánc irányítás Efficient Consumer Response, az ügyfél igényeire való hatékony válaszadás 45 ( t á v k ö z l é s is z o l g á l t a t á s )é sv i r t u á l i sá r u h á z a ké sk a t a l ó g u s o ké p í t h e t ő kf e lb e n n e[ 8 . 4 6 , 8.47, 848] A k ö v e t k e z őé v t i z e d b e n me g a l a k u la zú n . globális on-line gazdasági ökoszisztéma: az egyes vállalatok termékek, szolgáltatások és folyamatok szerinti, v i r t u á l i s a nö s s z e k a p c s o l ó d ós z ö v e t s é g e .Há r o ms t r a t é g i a ii g é n y r e n d s z e rk i e l é g í t é s é b ő l kell kiindulni: 1. A tudásmenedzsment av á l l a l a t o nb e l ü l i ,i l l e t v ea z o nk í v ü le l é r h e t ői s me r e t e k k e z e l é s é th i v a t o t

tj ó ls z e r v e z e t té sá t t e k i n t h e t őr e n d s z e r k é n th a s z n o s í t h a t ó v á tenni. 2. Az ügyfélkapcsolatok kezelése a k ü l ö n b ö z őü g y f é l k a p c s o l a t ip o n t o k a tt e s z i sokol d a l úé sa v e v ői g é n y é h e zi g a z o d ók i s z o l g á l á s ié sa j á n l a tk é s z í t é s i felületekké. 3. A globális értéklánc egy teljes ellátási lánc elemeinek egymással globális mé r e t e k b e nö s s z e h a n g o l tmű k ö d é s e :av i l á g s z e r t et e v é k e n y k e d ős z á l l í t ó ké s v e v ő k s z o r o si n f o r ma t i k a i kapcsolódása. A felhasználói megrendelések v é g i g f u t n a kat e l j e se l l á t á s il á n c o n .Al á n ce l e j é nl é v őv á l l a l a t o kav a l ó si g é n y e k alapján tudják megszervezni termelésüket. Ehhez olyan informatikai rendszer k e l l ,a me l yamá rf o l y a ma t b a nl é v őme g r e n d e l é s e kv á l t

ozásait, a marketing akciók bevezetését, a gyártási kapacitás változásokat folyamatosan tudja kezelni. A 8.19 ábra Az elektronikus kereskedelemnek a globális értékalkotási láncban elfoglalt helyét szemlélteti. 8.19 ábra Az elektronikus kereskedelem helye a globális értékalkotási láncban 8.72 Az elektronikus kereskedelem funkcionális elemzése • Az elektronikus kereskedelem központi része ak ö v e t k e z őe l e me k b ő lá l l : webes keresési felület (Web Commerce Storefront); 46 • • • • • a vállalat vezetés és az alkalmazottak közötti intranet (Business to Employees Intranet); webre felkészített ügyfélszolgálat (Web-enabled Call Center); a megre n d e l é sk e z e l é sh á t t e r é b e nmű k ö d ői n t e g r á l tv á l l a l a t i r á n y í t á s ir e n d s z e r ; számlakészítési és -beszedési rendszer (Bill Presentation & Payment System); elektronikus szolgáltatási infrastruktúra (Electronic

Services Infrastructure). A Non-Stop e-business megoldások a k ö v e t k e z őh á l ó z a t ii n f r a s t r u k t ú r a k e r e t é b e nmű k ö d n e k : 1. Internet hálózati szolgáltatások (Internet Network Services) rendszere g o n d o s k o d i k ame g f e l e l ői n f o r má c i óv a l óh o z z á f é r é s r ő l( f i z e t é s ,h a n g ,k é p , levelezés, csoportmunka, üzenet közvetítés, e-mail, fax). 2. A hálózati szállítás rendszere (Network Transport) biztosítja az alkalmazások me g f e l e l ő mi n ő s é g é t( Qu a l i t yo f Se r v i c e ;ú t v o n a lv á l a s z t á sé sk a p c s o l á s technika). Ellátja a hálózatos tároló rendszerekkel kapcsolatos feladatokat is 3. A biztonsági szolgáltatások (Security) következtében a hálózaton csak az arra j o g o s u l t a kd o l g o z h a t n a k .Al k a l ma z á s il e h e t ő s é g e k :t ű z f a l ,e x t r a n e t ,s i n g l el o g o n , PKI (publikus kulcsú

infrastruktúra). 4. A menedzsment szolgáltatások feladata a teljes vállalati és távközlési rendszer mű k ö d t e t é s ea n n a k mi n d e nr é s z é r ek i t e r j e d ő e n( e l e m,h á l ó z a t ,a l k a l ma z á s t á r o l ó e s z k ö zv a g ye l ő í r á s- policy). Az alkalmazott operációs rendszerek közül az NT és a UNIX játsszák a központi szerepet, amelyet a hagyo má n y o sr e n d s z e r e kv e l ü kk o mp a t i b i l i s ,k ö v e t k e z őg e n e r á c i ó s változatai egészítenek ki. A hardver platformok szintjén meghatározó elem az Alpha, a má s i ka zI n t e l2 0 0 0k ö z e p é t ő lme g j e l e n ő6 4b i t e sI A-6 4a r c h i t e k t ú r á j a .A k ö z e l j ö v ő f e j l e s z t é s e i n e ka l a p v e t őc é l k i t ű z é s eah a r d v e ré ss z o f t v e rr e n d s z e r e kmi n é lma g a s a b b s z i n t űe g y s é g e s í t é s e ,h o g yaf e l h a s z n á l ó- teljesítményen kívül - más

változást ne érzékeljen [8.47, 848] Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások megvalósítása f e l év e z e t őú t o n a ze l s ől é p é sa ze g y s z e r űe l e k t r o n i k u sv á s á r l á s if e l ü l e t ,a ze-bolt kialakítása. Az e-bolt létrehozásán a ke l s ől é p é s ep e d i gaweb oldal kidolgozása. Az on-line bolt funkciói: • bemutatja a termékeket, • szerepelteti a kiárusításokat, • akciókat tart, • rendelést vesz fel, • fogadja a hitelkártyás fizetést, • kiszámolja az adót, és • elindítja az áru postázását. Az így kialakított e-bolt szoftvere ka l a p v e t őfunkciói: • Tervezés:e l ő r eg y á r t o t ta r c u l a tv a g yamá rme g l é v őh o n l a pa l a p j á ne l k é s z í t ia nyitó lapot. 47 • • • • • • • Katalógus:at e r mé k e kl e í r á s aé sh o z z á j u kme l l é k e l tk é p e k b ő lá l l .At e r mé k e k e t többszintes hierarchián lehet bemutatni

segítségével. A termékhez megadható rövid név, rövid leírás, azonosító szám és ár. Bevásárló kocsi: az áruház bejárása során a kívánt termékre kattintva az bekerül a bevásárló kocsiba. A vásárlás végeztével a pénztárhoz lehet menni Hitelkártyás fizetés: valamely kereskedelmi banknál vezetett számla és a b ö n g é s z ő kb i z t o n s á g i ,t i t k o s í t á s if u n k c i ó ia l a p j á nmű k ö d i k . A web-bolthoz külön folyószámlára van szükség. A rendszerek megengedik a hagyományos telefonos azonosítást és a mobil POS terminálon való fizetést is. Biztonság: az SSL20 azonosítás és kapcsolat gondoskodik a hitelkártya szám, a jelszavak és más szemé l y e sa d a t o kt i t k o s í t o t tá t v é t e l é r ő l . Kézbesítés és adók: a költségek számítása darabszám, súly, illetve szállítási mód (Federal Express, UPS stb.) alapján A termékek adómentesség szerinti o s z t á l y o z á s

aé sk e z e l é s e .Eg y e ss z o f t v e r e kl e h e t ő v ét e s z i ka zeladási adatoknak számlázási programokba való átvitelét (pl. SoftCard-ból az adatok exportálhatók QickBooks-ba). Ekkor a kiszámítástól a könyvelésig, adó- és kézbesítési zónák figyelembe vételével automatikusan fut a folyamat. Vásárlók követése: ki látogatta a boltot, honnan érkezett, melyik oldalakat látogatta meg és mit vásárolt. Kereskedés: a k c i ó k ,k ü l ö n l e g e sa j á n l a t o kk e z e l é s e ,b i z o n y o sv e v ő k ö r n e k különleges ajánlatok tétele. A fenti elvek szerint kialakított e-bolt szoftver környezet teremti meg az alapot a vállalatirányítási rendszerhez kapcsolt elektronikus kereskedelmi felület megteremtéséhez [8.52, 853] 8.73 Az integrált vállalatirányítási rendszerrel összekapcsolt ebusiness Az internetes megrendelés lebonyolítás lehető v ét e s z ia rendelés lebonyolítás követését( p l .as a l e s

c o c k p i ts e g í t s é g é v e lmi n d e n k o rk é n y e l me sá t t e k i n t é sn y e r h e t őa v e v ő k k e lá p o l tk a p c s o l a t o k r ó l ) . Le h e t ő s é g e tt e r e mt : • új piacok megcélzására; • s e g í t s é g é v e lc s ö k k e n t h e t ő ka zé r t é k e s í t é s ié sp i a c ibevezetési költségek; • ú jk a p c s o l a t o ké p í t h e t ő kk iav e v ő k k e lé sas z á l l í t ó k k a l ; • a vállalat beszerzési folyamatainak rendszerezése; • mi n d e na r r af e l h a t a l ma z o t tmu n k a t á r s n a kl e h e t ő s é g ev a ná r u ké ss z o l g á l t a t á s o k önálló beszerzésére közvetlenül a saját web-alapú és felhasználó barát felülettel r e n d e l k e z őmu n k a á l l o má s r ó l ; • bekapcsolja a beszerzést az áruk és a pénz áramlásának összvállalati folyamatába. 20 Secure Sockets Layer 48 Az e l e kt r o ni kus ke r e s ke de l e m műkö dé s imo

de l l je azt mutatja, hogy a megrendelés kezelésén e kh a g y o má n y o sl é p é s e ie b b e na ze s e t b e ni smű k ö d n e k ,d ea megrendelések felvételét, visszaigazolását és a kapcsolódó pénzügyi tevékenységeket az elektronikus kereskedelmi felületen lehet végrehajtani. Ez a s z o l g á l t a t á s if o r ma l e h e t ő v ét e s z ip l .k i s v á l l a lkozások számára a szolgáltatások bérlését, ugyanakkor a beszerzési forrásoknak és az ügyfeleknek az a d a t b á z i s a i b ab e t e k i n t v es a j á tb e l s őf o l y a ma t a i te g y s z e r ű s í t i ,g y o r s a b b áé so l c s ó b b á teszi. Ebben az esetben pl alkatrész ellátó esetében raktárra sincs feltétlenül szüksége, h a n e me l e g e n d őame g f e l e l őa d a t b á z i s o k n a ka zi n t e r n e t e nv a l óe l é r h e t ő s é g é tb i z t o s í t a n i (ld. Közös EAN alapú integrált adatbázis21), és a megrendeléseinek beérkezésekor e

z e k b ő la za d a t b á z i s o k b ó lf e d e z ik é s z l e t e z é s é t .Ez á l t a la k ö l t s é g e s raktározási k a p a c i t á s o ki sc s ö k k e n t h e t ő v év á l n a kak i s - és középvállalkozások számára. Az ilyen mó d o nl é t r e h o z o t tv á l l a l a t i r á n y í t á s ir e n d s z e r e kj e l l e mz ő j eah a g y o má n y o sz á r t rendszerekkel (pl. mySAPcom, Oracle Applications, LIBRA4GE stb) szemben nyílt ren d s z e r e k , mi v e ln e me l ő r eme g h a t á r o z o t t , s z i g o r úv á l l a l a t is t r u k t ú r á tk ö v e t v ek e z e l i ka vállalati adatokat, hanem rugalmasan, nyílt rendszerként, a beszállítók, az ügyfelek stb. adatbázisait felhasználva, mintegy virtuális vállalat logisztikai adatbuszát kiépítve mű k ö d n e k . A vállalaton belüli hatások ame g v á l t o z o t ti n f o r má c i ó ss z e r v e z e t b ő ls z á r ma z n a k . Ad i g i t á l i si n f o r má c i ó

kr e n d e l k e z é s r eá l l á s aak e r e s k e d e l e me g y e sl é p c s ő f o k a i nl e h e t ő v é teszi új, hatékony szervezeti felépítés kialakítását. Az internetnek az elektronikus ü g y v i t e l r ev a l óa l k a l ma z á s á tag y o r s a nv i l á g mé r e t ű v ét e r j e s z k e d őh á l ót e s z il e h e t ő v é .A hagyományos formákhoz képest ennek az aktualitása és a gyorsasága a hagyományos rendszereknél jobb. Ez biztosítja a globális versenyben való sikeres részvételt is A k ü l s ő hatások k ö z ü lak o r s z e r űe l o s z t á s ik o n c e p c i ó kt a r t ó sh a t á s aj e l e n i kme g ,mi n d e n e k e l ő t t a zá r u kf e l é p í t é s é b ő ls z á r ma z óh a t á s o ke r ő s ö d é s e . Az e l e k t r o n i k u sü g y v i t e l k ö v e t k e z mé n y e k é n tak o mi s s i ó z ór a k t á r a ke s e t é b e nv á r h a t ó ,h o g yaj ö v ő b e ne z e k b ő l közvetlenül a magán

ügyfelekhez fognak történni a kiszállítások. Az elektronikus kereskedelem hátterével szélesebb értelmezést nyer a küldemény követés, a szállítási börzék rendszere, az elektronikus árjegyzékek szerepe, továbbá a piacok és a szak n é v s o r o kj e l e n t ő s é g en ö v e k s z i k .A h á l ó z a ti n f r a s t r u k t ú r á j á n a ko l c s ó r e n d e l k e z é s r eá l l á s aa ze l e k t r o n i k u sa d a t c s e r é ti ss z é l e s e b bk ö r b e nt e s z ih o z z á f é r h e t ő v é . Emi a t ta z tmo n d h a t j u k ,h o g yame g f e l e l őt e c h n o l ó g i á kb i r t o k l á s aav i l á g mé r e t űv e r s e n y e g y r ee r ő s e bb differenciálódásához vezet [8.54, 855] Az integrált vállalatirányítási rendszerek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai. A fenti elemzések eredményeit az alkalmazási területek szerint 21 ilyen pl. az Ecodex@Lite EDI kisrendszer 49 összegezve az e-b u s i n e s sf e l

ü l e t é n ak ö v e t k e z őf ő b b szolgáltatásokat biztosítja a vállalatirányítási rendszer: 1. megrendelés kezelés: • • • • • • • • • • katalógus:at e r mé k e kl e í r á s aé sh o z z á j u kme l l é k e l tk é p e k b ő lá l l .A t e r mé k e k e t többszintes hierarchián lehet bemutatni segítségével. A termékhez megadható rövid név, rövid leírás, azonosító szám és ár; a megrendelések felvétele (keresés témakörök, termék funkciók és a raktárban való térbeli elhelyezkedés alapján, bevásárló kocsiba rakodás, bevásárló kocsi elmentése, bevásárló kosár megjelenítése a cikk azonosítókkal, a cikkek leírásával, mennyiségekkel, árakkal, módosítás, törlés, linkek segítségével további alternatívák felkínálása); biztonság:a z SSL ( t ű z f a l ,e x t r a n e t ,s i n g l el o g o n ,PKI )a z o n o s í t á s s a lé s kapcsolattal a hitelkártya szám, a jelszavak és más

személyes adatok titkosított á t v é t e l é r ő lv a l óg o n d o s k o d á s ; ame g r e n d e l őügyfél adatainak, a megrendelt terméknek vagy szolgáltatásnak a d a t b á z i ss z i n t ű kezelése, az árképzés, a szállítási feltételek, a szállítási h a t á r i d ő z é sr u g a l ma sk e z e l é s e ; e l ő z e t e ss z á l l í tási értesítések és reklámanyagok küldése, üzleti megkeresések indítása; az interneten használt alaprendszer l e h e t ő v ét e s z i ,h o g y a me g r e n d e l ő k á t t e k i n t h e s s é ka ze l ő r e j e l z é s e k e t , me g á l l a p o d á s o k a t , s z á ml á k a té sk i f i z e t é s e k e t ; készletdiszpozíció, ak á rab e s z á l l í t ó kk é s z l e t e i b ő lv a l ód i s z p o n á l á s s a l ; kiszedési listák készítése, kiszállításonkénti optimalizálása; EDI formátumú megrendelés, szállítólevél és számla kezelés; beszerzési megrendelések

e-business-en való automatikus feladása; 2. pénzügy: • ame g r e n d e l ő k likviditásán a ke l l e n ő r z é s eame g r e n d e l ő ia d a t o k ,v a l a mi n ta kapcsolódó banki információs rendszer alapján már a megrendelés pillanatában; • on-line kapcsolat létrehozása kihelyezett banki terminállal; • hitelkártyás fizetés valamely kereskedelmi banknál vezetett külön folyószámla segítségével a hagyományos telefonos azonosítással és a mobil POS terminálon v a l óf i z e t é sl e h e t ő v ét é t e l é v e l ; • b e é r k e z ős z á l l í t ó iárajánlatok termékenkénti és partnerenkénti nyilvántartása és on-line grafikus megjelenítése; • a beszállítók automatikus mi n ő s í t é s eaz e-business-en érkezett megrendelések és a z o kk i e l é g í t é s ii d ő a d a t a ia l a p j á n ; • a megrendelések kiszállítási útvonalainak on-line követése transzponderes technikákkal; 3. általános

logisztikai szolgáltatások: • levelezési és tárgyalási/konferencia t a r t á s il e h e t ő s é gb i z t o s í t á s a ; 50 • • • • • • értékesítés utáni v e v ő s z o l g á l a t ,a t e l e p í t e t tt e r mé k nyomon követése, a s z o l g á l t a t á s is z e r z ő d é s e kk e z e l é s e ,a s z o l g á l t a t á s ii g é n y e kn y i l v á n t a r t ása, a visszaküldött áruk elfogadása és a javítások végrehajtása; at e r mé k mi n ő s é ga l a k u l á s á n a kk ö v e t é s eé se l e mz é s e ,me g r e n d e l ő k n é lat e r mé k mi n ő s é ge r e d mé n y e k é n tj e l e n t k e z őh a t á s o kf e l mé r é s eé ss t a t i s z t i k á z á s a ; n a g ys e b e s s é g űh o z z á f é r é sa k r i t i k us üzleti információkhoz az ü z l e t k ö t ő k számára, az értékesítés átfutási idejének csökkentése a termékleírások l e k é r é s é v e l ,t e r mé k mi n t á ke l

k ü l d é s é v e lé sa ze l ő r e j e l z é s e kn o t e b o o k r ó lt ö r t é n ő aktualizálásával; marketing irányítás ami n ő s í t e t tl e h e t ő s é g e kmegcélzásával, a kereslet teremtés irányításával, a reagálás hatékony feldolgozásával és a kampányok hatékonyságának nyomon követésével; piaci terjeszkedés t á mo g a t á s a ,av á r h a t óé samá rme g l é v őü g y f e l e ka d a t o k a t k é r h e t n e kl eat e r mé k e k r ő l ,me g r e n d e l éseket adhatnak fel és a szolgáltatásokra vonatkozó igényeiket is bejelenthetik; átfogó, koordinált tervek az ellátási lánc, a termelés irányítás, az anyagszükséglet tervezés, a rendelés nyilvántartás és a készletgazdálkodás összekapcsolása alapján. Az áruszállításban és a logisztikában is egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a z o k a tal e h e t ő s é g e k e t , a me l y e k e ta zú jmé d i á kf e l k í n á l n a k . Maú g yt ű

n i k , h o g ya zü z l e t i folyamatok elektronikus végrehajtási eszközeinek megválasztása attól függ, hogy mely üzlet if o l y a ma t o k mi l y e nr é s z t v e v ő kk ö z ö t tmű k ö d n e k .Az i n t e r n e t r ea l a p o z o t t e l e k t r o n i k u sk e r e s k e d e l e m a l k a l ma z á s á n a ke l ő n y e i t a fenti elemzések alapján a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g l a l h a t j u k ö s s z e :a z e l e k t r o n i k u s k e r e s k e d e l e m g l o b á l i s k o mmu n i k á c i ó sl e h e t ő s é g e tk í n á la vállalaton túlnyúló üzleti folyamatok számára, l e h e t ő v ét e s z iá l t a l á n o s a ne l f o g a d o t tt e c h n i k a is z a b v á n y o ka l k a l ma z á s á t ,e g y s z e r űé s rugalmas rendszer használatot biztosít a felhasználók számára külön képzés nélkül, a r e n d s z e rl e h e t ő v ét e s z ie r ő f o r r á sg a z d á l k o d á sv á l l a l a t o nt ú l ib ő v í t

é s é t ,v a l a mi n ta z ü g y f é l l e lt ö r t é n ők ö z v e t l e n ,s z e mé l y e sk o mmu n i k á c i ó t ,t o v á b b áal o g i s z t i k a ik ö l t s é g e k csökkentését jól célzott és fokozottan integrált marketing-, értékesítési- illetve ügyfélszolgálati tevékenységgel [8.56] Azi n t e r n e tak e r e s k e d e l mip i a c o naj e l e n l e g if e j l ő d é s it e n d e n c i á k a tf i g y e l e mb e v é v ev á r h a t ó a nk if o g j as z o r í t a n ia c s o ma g k ü l d ős z o l g á l a t o ke g yr é s z é t ,é sa h a g y o má n y o sk e r e s k e d e l e mb ő li sk if o gh a s í t a n ie g ys z e l e t e t .J e l e n l e gs z a k e mb e r e ke g y része azon dolgozik, hogy az e-business utáni világ körvonalait rajzolja meg. A teljes e l e k t r o n i k u sk í n á l a t h o zu g y a n i sa ze l e k t r o n i k u sf e l ü l e t n e kl e h e t ő v ék e l l e n et e n n i e ,h o g y a felhasználó belenézhessen a

könyvbe, belehallgathasson a CD-be stb. Ehhez azonban ma még az internet lassú. Ugyanakkor az internet olyan sokoldalú támogatást nyújthat a termékhez az e-b u s i n e s ss e g í t s é g é v e l( p l .l e í r á s ,mű k ö d é ss z i mu l á c i ó ,k a p c s o l ó d á smá s t e r mé k e k k e l ,r é s z l e t e sé sp o n t o smű s z a k ia d a t o ks t b . ) ,a me l ys z e mé l y e sk a p c s o l a t t a l ,a z értékesítési személyzet képzésével nem valósítható meg. 51 1.Data Warehousing = adat raktározás 2.Data Mining = a d a tb á n y á s z a t( l é n y e gk i s z ű r é s ) 3.On-Line Analytical Processing = on-line elemzési eljárás 4.Enterprise Information System 5.Enterprise Controlling 6.A v e z e t ő id ö n t é se l ő k é s z í t ést a tárgyalóterem falán on-l i n eme g j e l e n í t e t tv á l l a l a t imű k ö d é s ia d a t o k k a lt á mo g a t ó rendszer 7.Information Technology 52 Irodalom [8.1] Tokodi J:

Theoretical Issues of Integrated Logistics Information System A közép- és kelet-európai országok áruszállítási logisztikája - Németország, Lengyelország, Magyarország részvételével. Workshop a Golden Tulip The New Yorker Hotelben Deutz-Mülheimer Straβe 204. 51063 Köln, 2001 november 2930 p 7 [8.2] Tokodi J: Common research fields in information architecture for management of intermodal transport. A közép- és kelet-európai országok áruszállítási logisztikája - Németország, Lengyelország, Magyarország részvételével. Workshop a Maritime University (Wyzsza Szkola Morska) szervezésében, Waly Chrobrego Street 1. 70-500 Szczecin, Lengyelország 2002 május 6-8 p 6 [8.3] Tokodi J: EU-konform magyarországi logisztikai infrastruktúra kialakítása SAP Konferencia, 2002. Tihany mySAP Transportation szekció ülésén elhangzott e l ő a d á s , Ti h a n y , 2 0 0 2 . s z e p t e mb e r2 5 . p . 4 4 . [8.4] Tokodi J: A logisztikai tevékenységek

informatikai támogatása IIR (Institute for International Research) Certified Logistic Manager Course konferencián e l h a n g z o t te l ő a dás. Hotel Mercure Budapest, 2003 október 16 p 51 [8.5] Tokodi J:I n t e l l i g e n sj á r műf e l ü g y e l e t i ,s z a b á l y o z óé st á v k ö z l é s ir e n d s z e r .Best Urban Freight Transport (BESTUFS) IV. Conference Sharing Good Practices from East and West. Hotel Diplomat Prague, Czech Republic, November 13-14, 2003. p 29 [8.6] Tokodi J: Az Erasmus Mundus EU-projekt logisztikai képzési tervének koncepciója. Université de Technologie de Troyes, Franciaország, Január 23-24, 2004. p 20 [8.7] Tokodi J: EU-konform - A magyarországi logisztikai infrastruktúra kialakítása SAPINFO.HU, Budapest 2003 1 sz p 18-19 [8.8] Tokodi J: EU-konform magyarországi logisztikai infrastruktúra kialakítása Loginfo, 13. évf 5 sz Budapest, 2003 szeptember-október p 4 [8.9] Tokodi J: EU-konform magyarországi logisztikai

infrastruktúra kialakítása I rész. Tranzit, V évf 9 sz Budapest, 2003 november p 30-31 [8.10] Tokodi J: EU-konform magyarországi logisztikai infrastruktúra kialakítása II rész. Tranzit, V évf 10 sz Budapest, 2003 december p 36-37 [8.11] Pr e z e n s z k iJ .( s z e r k ) :Lo g i s z t i k a( Be v e z e t őf e j e z e t e k ) .Mé r n ö k iTo v á b b k é p z ő Intézet. 2003 p 488 [8.12] Tokodi J - Prezenszki J - Gál Gy: Logisztikai informatikac .t a n t á r g yk i b ő v í t e t t ó r a v á z l a t a .Ak k r e d i t á l ti s k o l a r e n d s z e r űf e l s ő f o k ús z a k k é p z é st a n a n y a g a .Ké s z ü l t a PHARE támogatásával a HU-94.05 "Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak e r ő s í t é s e "c .p r o g r a mk e r e t é b e n ,a BME TUBMEN 0 2 0 1 - L004 - 07 sz. s z e r z ő d é s ealapján. [8.13] Tokodi J:I n t e l l i g e n sj á r műf e l ü g y e l e t i , s z a b á l y o z óé st á v k ö z l é s irendszer.

Best Urban Freight Transport (BESTUFS) IV. Conference Sharing Good Practices 53 from East and West. Hotel Diplomat Prague, Czech Republic, November 13-14, 2003. p 29 [8.14] Ha s z o n j á r műf o r g a l o mi r á n y í t á s af e d é l z e t i - és távinformáció felhasználásával. NKFP Projekt. F-7 Logisztika menedzsment alapjai: Az optimális útvonal me g h a t á r o z á s aaj á r műi n d u l á s ae l ő t t ;F-10 Logisztika menedzsment kidolgozása: Dinamikus járattervezés (a szállításirányítási feladat megoldása). Rendszerkoncepció és rendszerterv. Budapest, 2003 szeptember p 190 [8.15] Le i a c k e r ,M. :Mo b i la d a t g y ű j t é s s e lk o r s z e r ű s í t e t ta l k a t r é s zk i s z á l l í t á s .OMI KK Mű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó , Lo g i s z t i k a , 1 9 9 7 . 3 . s z . p . 3 8 -42. [8.16] Br u c k ma n n ,U. ;Ul l r i c h ,G. :A v e z e t őn é l k ü l is z á l l í t ó r e n d s z e r e kú ja l k a

l ma z á s i l e h e t ő s é g e i .OMI KK Mű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó ,Lo g i s z t i k a ,1 9 9 8 .3 .s z .p . 61-64. [8.17] Gapp, K P: Információs és adatátviteli technikák a szállítási logisztikában OMI KKMű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó , Lo g i s z t i k a , 1 9 9 9 . 4 . s z . p . 6 0 -64. [8.18] Jansen, R; Krabs, A: Transzponderek alkalmazása többszöri felhasználású s z á l l í t á s is e g é d e s z k ö z ö k o p t i má l á i s d i s z p o z í c i ó j á h o z . OMI KK Mű s z a k i Gazdasági Információ, Logisztika, 2000. 1 sz p 32-37 [8.19] Kr u mb a c h ,V. :Aza d a t á t v i t e li n t e g r á l ti r á n y í t á s a .OMI KK Mű s z a k iGa z d a s á g i Információ, Logisztika, 2000. 1 sz p 38-41 [8.20] -:Te l e ma t i k aas z á l l í t má n y o z á s is z o f t v e r e k b e n .OMI KK Mű s z a k iGa z d a s á g i Információ, Logisztika, 2001. 6 sz p 51-54 [8.21] Hormuth, M; Steinhoff, I:

Váltás a szállítási logisztikában: PDA, a kézbe vett i r á n y í t á s .OMI KKMű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó ,Lo g i s z t i k a ,2 0 0 2 .6 .s z .p .5 2 56. [8.22] Pé n z ü g y ié ss z á mv i t e l is z o f t v e r e kü g y i n t é z ő k n e k . Pe r f e k tKi a d ó , 1 9 9 9 . p . 2 1 0 . [8.23] Tokodi J: Elméleti logisztikai informatikai kérdések A Magyar Tudományos Akadémia Marketing Bizottság Logisztikai Albizottság "Logisztika és Informatika" ülésén elhangzott elő a d á s .Bu d a p e s t ,1 9 9 9 .má r c i u s3 1 .ORACLE Hungary, Déli Point Irodaház, 1123. Budapest, Alkotás u 17-19 p 12 [8.24] Tokodi J:A l o g i s z t i k a ii n f o r ma t i k ae l mé l e t ik é r é s e i .A Bá n k iDo n á tMű s z a k i Fő i s k o l aJ u b i l e u mi Tu d o má n y o s Ül é s s z a k a .Ko n f e r encia kiadvány. ISBN 9637154035. Budapest, 1999 szeptember 1-2 p 297-299 [8.25] Tokodi J:A k e r e s k e d e l mime g r e n d e

l é sk e z e l é sl o g i s z t i k a imű k ö d é s imo d e l l j e . " Gl o b a l i z á c i ó é s f e l s ő o k t a t á s a z e z r e d f o r d u l ó n " . A Ke r e s k e d e l mi , Vendéglátóipari és Idegenforga l miFő i s k o l at u d o má n y o sü l é s s z a k aaMa g y a r Tudomány Napja alkalmából. A globalizáció kereskedelmi aspektusai: bevásárlóközpontok és a fogyasztói magatartás változása c. szekció Budapest, 1999. november 3 p 10 [8.26] Tokodi J: A hazai közlekedési info r ma t i k ah e l y z e t eé sav á r h a t óf e j l ő d é s i i r á n y o k . Vo l á n Sz a k ma I n f o r ma t i k a i Ta l á l k o z ó . Re n d e z ő : Mi k r o Vo l á n Elektronika Rt. 2000 május 31 Balatonvilágos –VOLÁN Hotel p 12 [8.27] Tokodi J: Gazdaságosan komplex rendszerrel - A logisztikai informatika 54 elméleti kérdései. Logisztikai Híradó, IX évfolyam, 3 sz Budapest, 1999 szeptember, p. 5-7 [8.28] Tokodi J: A logisztikai

informatika elméleti kérdései Supply Chain Management, Budapest, IV. évf 11 sz 2000 december Magyarul: p 24-25, angolul: p. IX-X [8.29] Tokodi J:Sz á l l í t á s i r á n y í t á sa ze l o s z t á s il o g i s z t i k á b a n . Fő i s k o l a ij e g y z e tf e j e z e ta Ke r e s k e d e l mié sVe n d é g l á t ó i p a r iFő i s k o l aKe r e s k e d e l miLo g i s z t i k ac . t á r g y á h o z. Budapest, 2000. december, p 21 [8.30] Prezenszki J - Gál Gy - Tokodi J: Logisztikai/áruforgalmi központok telematikai támogatású szállításirányítási rendszerének felépítése. XI Nemzetközi Szállításszervezési Szakkonferencia, Balatonvilágos, 1996. október 18. Balatonvilágos [8.31] Tokodi J: A térinformatika szerepe a logisztikai információs rendszerben Logi Tech 2000; Logisztika a Gyakorlatban Nemzetközi Szakkiállítás Logisztika térinformatikai támogatással címűwo r k s h o p o ne l h a n g z o t te l ő a d á s .Bu d a p e s t , 2000.

szeptember 19-21 Budapest, SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömb, p 13 [8.32] Tokodi J: A térinformatika és a vállalatirányítási logisztikai fejlesztési projektek ütemterve italáru nagykereskedelmi vállalatoknál. Készült a Borsodi Sörgyár Rt megbízásából. Budapest, 2003 június p 22 [8.33] Kürten, F - Richter, S - Frank, R: A gyártási logisztika optimalizálása intelligens szállításirányítási rendszerrel az MTU-n á l . OMI KK Mű s z a k i Ga z d a s á g i Információ, Logisztika, 1996. 3 sz p 53-58 [8.34] Park, C; Song, J; Kim, J-G ;Ki m,I . :A s z á l l í t á s ih a t á r i d őme g h a t á r o z á s á t támogató rendszer - k o r e a ie s e t t a n u l má n y . OMI KK Mű s z a k i Ga z d a s á g i Információ, Logisztika, 2000. 2 sz p 36-51 [8.35] Wolf, M G: Küldeménykövetési rendszer - k o r s z e r űb e s z á l l í t ó in y i l v á n t a r t á s . OMI KKMű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó , Lo g i s z t i k a , 2

0 0 1 . 1 . s z . p . 6 0 -64. [8.36] -:Sz á l l í t á s o p t i ma l i z á l á sa zi n t e r n e t e n .OMI KK Mű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó , Logisztika, 2002. 2 sz p 56-58 [8.37] Zapp, K; Hertz, S: 4PL, LLP vagy inkább beágyazódott szállítmányozás? OMI KKMű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó , Lo g i s z t i k a , 2 0 0 3 . 2 . s z . p . 5 5 -58. [8.38] Prezenszki J - Gál Gy - Tokodi J: Logisztikai-áruforgalmi központok irányítási r e n d s z e r é n e kö s s z e t e v ő i ,a s z á mí t ó g é p e si r á n y í t á s ir e n d s z e rk i a l a k í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i . Lo g i s z t i k a iÉv k ö n y v , 1 9 9 4 . p . 8 1 -98. [8.39] Prezenszki J - Gál Gy - Tokodi J: Logisztikai központok irányítási feladatai, az integrált irányítás fokozatos megvalósításának elve és módszere. Logisztikai Évkönyv, 1998. p 95-101 [8.40] Prezenszki J - Gál Gy - Tokodi J: Logisztikai központok

számítógépes irányítási rendszerének fejlesztése. Közlekedéstudományi Szemle, Budapest, 1997. 9 sz, p 331-343 [8.41] Tokodi J: Logiszikai központok információs rendszerei Supply Chain 55 [8.42] [8.43] [8.44] [8.45] [8.46] [8.47] [8.48] [8.49] [8.50] [8.51] [8.52] [8.53] Management, Budapest, V. évf 2 sz 2001 február Magyarul: p 9-10, angolul: p. V-VI Tokodi J.: Logisztikai központok információs rendszerei Spedinfo 2000 Szakmai Nap "Az árufuvarozás informatikai támogatásáról" 2000 december 13 MTESZ Székház, Budapest, V. ker, Kossuth tér 6/8 p 20 Tokodi J.: Az országos logisztikai központok hálózatának és a kisáru logisztika informatikai rendszerének összehangolt fejlesztése. 1 sz melléklet Az informatikai rendszer megvalósítási javaslata: architektúra meghatározása, erő f o r r á ss z ü k s é g l e té sk ö l t s é g e k .Ké s z ü l ta zMM CARGO Kf t .me g b í z á s á b ó l . Budapest, 2000. augusztus 31 p

38 Tokodi J.: A LIBRA4GA Integrált Gazdálkodásirányítási Rendszer logisztikai szolgáltatásainak kialakítása. Fejlesztési irányok Elektronikus kereskedelem, azonosítási rendszerek, logisztikai központok információs rendszerei. Készült a BME Közlekedésüzemi tanszék és a Mikro Volán Elektronika Rt. közötti Eg y ü t t mű k ö d é s is z e r z ő d é sk e r e t é b e n . Bu d a p e s t , 2 0 0 1 . j ú n i u s3 0 . p . 1 4 8 . Möller, Ch.; Kaczmarek, M: Áruforgalmi központok bekapcsolása az integrált e l l á t á s il á n c o k b a .OMI KK Mű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó ,Lo g i s z t i k a ,2 0 0 1 .2 . sz. p 33-42 Tokodi J.: A kerekedelmi megrendelés kezelés információs logisztikai folyamata. Logisztikai Tudományos Füzetek 2 sz Budapest, 1999 szeptember, p. 66-83 Tokodi J.: Az elektronikus kereskedelem alkalmazása a logisztikában Logisztikai Évkönyv, 2000. Magyar Közlekedési Kiadó, Budapest p 129-139 Tokodi J.: A

LIBRA4GA Integrált Gazdálkodásirányítási Rendszer logisztikai szolgáltatásainak kialakítása. Fejlesztési irányok Elektronikus kereskedelem Készült a BME Közlekedésüzemi tanszék és a Mikro Volán Elektronika Rt. k ö z ö t t iEg y ü t t mű k ö d é s is z e r z ő d é sk e r e t é b e n .Bu d a p e s t ,1 9 9 9 .d e c e mb e r2 0 .p . 206. Tokodi J.: A LIBRA4GA Integrált Gazdálkodásirányítási Rendszer logisztikai szolgáltatásainak kialakítása. Fejlesztési irányok Elektronikus kereskedelem bevezetésének ütemezése. Készült a BME Közlekedésüzemi tanszék és a Mikro Vo l á nEl e k t r o n i k aRt .k ö z ö t t iEg y ü t t mű k ö d é s is z e r z ő d é sk e r e t é b e n .Bu d a p e s t , 2000. június 30 p 137 -: Elektronikus kereskedelem - a virtuális logisztika világa. OMI KK Mű s z a k i Gazdasági Információ, Logisztika, 1999. 3 sz p 6-9 Niebuer, A.; Streichfuss, M: Elektronikus kereskedelem - A me g f e l e l ő s t r a t é

g i á k .OMI KK Mű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó ,Lo g i s z t i k a ,2 0 0 0 .4 .s z .p . 45-50. Darkow, I.-L: Mennyi b ek e r ü la ze l e k t r o n i k u sk e r e s k e d e l e m? .OMI KKMű s z a k i Gazdasági Információ, Logisztika, 2000. 4 sz p 51-55 Rainer, A.; Schmid, B: A logisztika és az elektronikus kereskedelem - két, e g y má s tk ö l c s ö n ö s e nk i e g é s z t ők o n c e p c i óp e r s p e k t v á i . OMI KK Mű s z a k i 56 Gazdasági Információ, Logisztika, 2000. 5 sz p 3-13 [8.54] Pawer, K S; Driva, H: Elektronikus kereskedelem az ellátási láncban: egy k u t a t á sg y a k o r l a t ia l k a l ma z á s a . OMI KK Mű s z a k i Ga z d a s á g iI n f o r má c i ó , Logisztika, 2001. 1 sz p 23-39 [8.55] Br i x i u s ,W. : Lo g i s z t i k aé se l e k t r o n i k u sk e r e s k e d e l e m.OMI KK Mű s z a k i Gazdasági Információ, Logisztika, 2001. 2 sz p 29-33 [8.56] Engl, M; Finke, P: Küldeménykövetés: az

elektronikus kereskedelem alapja OMI KKMű s z a k iGa z d a s á g iI n f o r má c i ó , Lo g i s z t i k a, 2001. 6 sz p 54-59 57