Fizika | Fénytan, Optika » Görbe Mihály - Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 87 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:18

Feltöltve:2020. október 10.

Méret:4 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása PhD értekezés Írta: Görbe Mihály Témavezetők: Dr. Osvay Károly Dr. Kovács Attila Szegedi Tudományegyetem Fizika Doktori Iskola Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 2008 Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. Tudományos előzmények 4 1. A lézerimpulzusok terjedése és erősítése 7 1.1 A lézerimpulzusok matematikai leírása 7 1.2 A fázismodulált-impulzus erősítőrendszerek 10 2. Spektrálisan és térben bontott interferometria 12 2.1 A mérési elrendezés

13 2.11 Az interferogramok kiértékelése 16 2.12 A diszperziós jelenségek kvalitatív jellemzése 16 2.2 Az állandó fázispont módszere 18 3. A hordozó-burkoló fázis 20 3.1 A hordozó-burkoló fázis fogalma 20 3.2 A hordozó-burkoló fázis csúszása 21 3.3 A hordozó-burkoló fázis szabályozása és stabilizálása 24 4. A nyalábirány-stabilizálási technikák alapjai 27 II. Új tudományos eredmények 29 5. Impulzusnyújtók és -összenyomók

vizsgálata 30 5.1 A spektrálisan és térben bontott interferenciacsíkok alakja 30 5.2 A csíkok alakjának fejlődése 32 5.3 Kísérleti eredmények 33 5.31 Az impulzusnyújtó diszperziójának megmérése 33 5.32 Az impulzuskompresszor durva beállítása az állandó fázispont módszerével 36 5.33 A beállítás finomítása 37 5.4 Eljárás a teljes lézerrendszer beállítására 38 5.5 Összegzés 39 6. A hordozó-burkoló fáziscsúszás lineáris mérése

40 6.1 A mérés alapötlete 40 6.2 STBI rezonáns visszacsatoló körrel 42 6.3 Modelleredmények 44 6.31 Az integrációs idő és a HBF-csúszás zajának hatása 45 6.32 Az aszimmetriarend szerepe és a nyaláb divergenciájának hatása 47 6.33 A visszacsatoló kör rezonanciától való elhangolása 49 6.34 A kísérleti környezet által okozott fluktuációs hatások 49 6.35 A levegő diszperziójának hatása 51 6.36 A diszperziós tükrök hatása 52 6.4 Mérési eredmények

53 6.5 Diszkusszió 55 6.51 Pontosság és használhatósági korlátok 55 6.52 A hordozó-burkoló fázis stabilizálása 56 6.53 Fehérfényű vagy spektrálisan és térben bontott interferometria? 57 6.6 Összegzés 57 7. A hordozó-burkoló fázis izokronikus hangolása 58 7.1 HBF-hangolás két ék mozgatásával, izokronicitás 58 7.2 Az izokronikus HBF-hangoló tervezése 60 7.3 Mérési eredmények 61 7.4

Ék-triplettek és ék-multiplettek 66 7.5 Összegzés 68 8. A nyalábirány-stabilizálás megvalósítása és egyéb fejlesztések a TeWaTi lézerrendszeren 69 8.1 A képfeldolgozáson alapuló nyalábirány-stabilizálás fejlesztése 69 8.2 A stabilizálás pontosságának becslése 73 8.3 Egyéb fejlesztések a TeWaTi-n 73 8.4 Összegzés 74 Összefoglalás 75 Summary 77 Irodalomjegyzék

82 Gyakori rövidítések 85 Köszönetnyilvánítás 86 1 Bevezetés Az ultrarövid (azaz időtartamban 10 fs nagyságrendű) lézerimpulzusok megjelenésével két alapvető tudományterületen is új távlatok nyíltak. A gyors folyamatok kutatásában általuk sikerült áttörni azt a (néhányszor tíz pikoszekundumos) korlátot, amelyet az elektronikus eszközök feloldóképességének elvi határa szabott meg. A fény-anyag kölcsönhatás kutatása terén az addig soha nem tapasztalt intenzitások (1010 W/cm2) a gyakorlatban is tanulmányozhatóvá tették a korábban már megjósolt nemlineáris effektusokat. Új részdiszciplínák és alkalmazások egész sora jött létre A sok példa közül itt csak néhányat emelek ki. Az újonnan létrejött időfeloldású

spektroszkópiában femtoszekundumos pumpa-próba kísérletek garmadáját végezték és végzik a gyors kémiai és biológiai folyamatok feltérképezésére. A koherens-kontroll kísérletek valóságos „molekulaszobrászatot” tesznek lehetővé Az extrém magas optikai felharmonikusok előállítása elvezetett az attoszekundumos impulzussorozatokhoz, sőt az attoszekundumos fizikához. A fejlődés ma is töretlen, gyorsaságát és jelentőségét semmi sem érzékelteti jobban, mint hogy az utóbbi tíz évben három Nobel-díjat is (1999, 2001, 2005) e tudományterület kiemelkedő tudósainak ítéltek oda. A legújabb alkalmazások által támasztott igények kielégítése nem mindennapi nehézségű feladat. Az ultrarövid impulzusok erősítésének, mely például a távoli ultraibolya, illetve a lágy röntgenimpulzusok keltéséhez szükséges, egyik jól bevált technikája ma a fázismodulált-impulzus erősítés. Ezek az erősítő-rendszerek a diszperzió

jelenségén alapulnak, az impulzusokat nagy negatív és pozitív csoportkésleltetésdiszperzióval rendelkező optikai elrendezéseken vezetik át, mely diszperzióknak nagy pontossággal kompenzálniuk kell egymást az igazán jó impulzusminőség eléréséhez. Az alkalmazások némelyike alig néhány optikai ciklus hosszúságú impulzusokra épül. Ilyenek a küszöb feletti ionizációs kísérletek, vagy az optikai frekvencia-metrológia, mely az optikában előforduló (1015 Hz nagyságrendű) frekvenciák rendkívül precíz (108 Hz pontosságú) mérését teszi lehetővé. Ezen kísérletek stabil végrehajtásához alapvetően fontos, hogy az impulzus kezdőfázisa, vagy más oldalról megközelítve a vivőhullám elhelyezkedése az impulzusburkolón belül, az ún. hordozó-burkoló fázis mindvégig ugyanazt az értéket vegye fel. A leírtak fényében világos, hogy a diszperzió, valamint a kezdőfázis változásának mérése kulcsfontosságú. Ezen mérésekre

használhatunk egy egyszerű, lineáris mérési módszert: a spektrálisan és térben bontott interferometriát. 2 A mérésen túl kívánatos, hogy a hordozó-burkoló fázis hangolásához olyan eljárás illetve eszköz álljon rendelkezésünkre, melynek működtetése lehetőség szerint „mellékhatásoktól” mentes, azaz nem változtatja meg az impulzusok csoportkésleltetését és csoportkésleltetés-diszperzióját. Egy ilyen berendezés lézerrezonátoron belüli használata nem hangolja el a kibocsátott impulzusok ismétlési frekvenciáját, illetve időbeli hosszát. A dolgozatban leírt kísérleteimet a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén található TeWaTi lézerlaborban és a berlini Max-BornInstitut laboratóriumaiban végeztem el. Ezen mérések, továbbá a TeWaTi lézerrendszer üzemeltetése során megtapasztaltam, hogy az optikai kísérletek közülük is különösen a nemlineáris jelenségeket kihasználók,

valamint a pontos kezdőfázis beállítást igénylők nagyon szigorú követelményeket támasztanak a fénynyalábok iránytartására. Értekezésem I. részében áttekintem munkám tudományos előzményeit és a megoldani kívánt problémákat. Az első fejezetben bevezetem a lézerimpulzusokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat, ezután ismertetem a fázismodulált-impulzus erősítés technikáját. A második fejezetben leírom a spektrálisan és térben bontott interferometria módszerét, majd a harmadikban a hordozó-burkoló fázis fogalmát, elterjedt mérési és stabilizálási módszerét tekintem át. Ebben a részben végül a lézernyalábok iránystabilizálásának lehetőségeivel foglalkozom. A II részben ismertetem elért eredményeimet. Az ötödik fejezetben az impulzusnyújtó–összenyomó rendszerek diszperziójának spektrálisan és térben bontott interferometria segítségével végzett durvailletve nagy pontosságú beállítását

tárgyalom. A hatodikban az ugyancsak spektrálisan és térben bontott interferometriával végzett hordozó-burkoló fáziscsúszás-méréssel foglalkozom. Ez az első eljárás az impulzusok kezdőfázisának mérésére, mely teljes egészében lineáris optikai alapokon nyugszik, és használhatóságának nincsenek elvi sávszélességi korlátai. A hetedik fejezetben a hordozó-burkoló fázis hangolására tervezett új, más lézerparamétereket nem befolyásoló elrendezésemet ismertetem. A nyolcadik fejezetben lézerrendszerünk jel- és pumpalézereinek iránystabilizálását (az iránytartás néhány század milliradiánra történő javítását) tárgyalom, melyet a TeWaTi lézerrendszer vezérlőprogramjának hardveres és szoftveres továbbfejlesztésével egybekötve végeztem el. 3 I. Tudományos előzmények A lézertechnikában előállítható impulzusok intenzitása már régen elérte azt az értéket, ami az optikai elemek anyagában komoly

sérülést tud okozni. Az ennyire intenzív impulzusok erősítését, továbbítását és felhasználását az is megnehezíti, hogy időbeli alakjuk az anyaggal, már a levegővel való kölcsönhatás közben is torzulhat. E jelenségek elkerülése érdekében az ún. fázismodulált-impulzus erősítés módszerét alkalmazzák, mely a nagy intenzitású, ultrarövid lézerimpulzusok előállításának mára már általános technikája. Az ilyen elven működő lézerrendszerek impulzusainak minőségét a diszperzió a fázis- és szögdiszperzió egyaránt jelentősen befolyásolja. A különböző optikai közegek (gázok, folyadékok, üvegek) törésmutatójának hullámhosszfüggését már korán felismerték, és sokáig kizárólag ezt értették a diszperzió fogalma alatt. Ez a hullámhosszfüggés kétféle jelenséget okoz: a hullámcsomagok (és így a fényimpulzusok) különböző hullámhosszú komponenseinek eltérő haladási sebessége (fázissebessége)

folytán a csomag időbeli megnyúlását, „szétkenődését”; valamint a közeghatáron merőlegestől eltérő szög alatti beesésnél a nyalábok hullámhossz szerinti felbomlását különböző irányokba, ahogy azt egy üvegprizmára eső napfénynyaláb esetében mindenki ismeri. Az előbbi jelenséget fázisdiszperziónak, az utóbbit szögdiszperziónak nevezzük. A lézerimpulzusokkal foglalkozó kutatók a fázisdiszperziót gyakran jelző nélkül, egyszerűen diszperziónak nevezik. Ezen a szinten a diszperziós effektusok leírására elegendő volt a törésmutató hullámhosszfüggését, n()-t ismerni. A lézertechnika azonban bevezetett olyan optikai elemeket is (pl. diffrakciós rácsokat, impulzusnyújtókat és -kompresszorokat, diszperziós tükröket), melyek hasonló jelenségeket okoznak, de a Snellius–Descartes-törvény szerint értelmezhető törésmutatójuk nincs. Ezen elemek fázisdiszperziójának leírására célszerűbb az elem által a

fényimpulzus spektrális komponenseihez hozzáadott fázist („fázistolást”) megadni a frekvencia függvényében. Sok esetben a fázisfüggvény kellően „sima”, azaz jól közelíthető Taylor-sorral. Ilyenkor a fázisfüggvényt gyakran az impulzus vivőfrekvenciája környezetében vett deriváltjaival, az ún. fázisderiváltakkal adják meg Az anyagok, optikai elemek fázisdiszperziója a fényimpulzusok fázismodulációját okozza, amit idegen szóval csörpnek is neveznek. Az igazán jó impulzusminőség eléréséhez nagyon sok elem, közeg fázistolását kell figyelembe vennünk. A lézeroszcillátornál a keletkező magimpulzusok hossza jórészt azon múlik, hogy az erősítőközeg (általában titán-zafír kristály) anyagi diszperzióját hogyan 5 sikerül a rezonátoron belüli prizmás impulzuskompresszorral vagy diszperziós tükrökkel kompenzálni. Folytathatjuk a sort a fázismodulált-impulzus erősítési séma impulzusnyújtójával és

-kompresszorával, melyeknek szintén jól kell kompenzálniuk egymás diszperzióját. Nem hanyagolható el a céltárgy felé tartó, összenyomott impulzusokat körülvevő csövekben található ritkított levegő diszperziója sem. A fényimpulzusok jellemzése a fázisderiváltak ismeretén túl melyek elsősorban az intenzitás-burkolót írják le a vivőhullám burkolón belüli helyzetének megadásával teljes. Ezt a hordozó-burkoló fázis jellemzi Mielőtt a lézertechnika fejlődésével lehetővé vált volna a néhány optikai ciklusból álló impulzusok előállítása, a kísérleteknél nem volt jelentősége, hogy a viszonylag hosszú impulzusburkolón belül hogyan helyezkedik el a hordozóhullám. A manapság elérhető, egyetlen optikai ciklushoz közelítő rövidségű lézerimpulzusokkal azonban tanulmányoznak már olyan jelenségeket is (küszöb feletti ionizációs kísérletek, magas harmonikusok keltése, attoszekundumos impulzusok előállítása;

optikai frekvenciafésűk), amelyeknél a hordozó-burkoló fázis is szerepet kap. Ezen kísérletek folyamán fontos, hogy a hordozó-burkoló fázis mindvégig ugyanazt az értéket vegye fel. Ebben a részben az ultrarövid lézerimpulzusok fázisa mérésének és szabályozásának alapvető módszereit tekintem át, és az eközben felmerülő problémákra válaszul megfogalmazom célkitűzéseimet. 6 1. A lézerimpulzusok terjedése és erősítése Dolgozatomban ultrarövid lézerimpulzusok tulajdonságainak mérésével, illetve ilyen impulzusokat kibocsátó lézereken végzett fejlesztésekkel foglalkozom. Ebben a fejezetben bevezetem a későbbiekben használatos alapfogalmakat és jelöléseket, valamint ismertetem a fázismodulált-impulzus erősítés technikáját. 1.1 A lézerimpulzusok matematikai leírása A lézerimpulzusokat legpontosabban az elektromos térerősség-vektor ET(t) időbeli lefutásával lehet leírni. Az egyszerűség kedvéért

tételezzük fel, hogy az impulzusok lineárisan polarizáltak. Ekkor elegendő az elektromos térerősségnek csak egy térbeli komponensével foglalkozni, a skaláris ET(t) mennyiséggel. A legtöbb esetben alkalmazhatjuk a lassan változó burkoló közelítést (slowly varying envelope approximation, SVEA), azaz feltehetjük, hogy a térerősség leírható egy gyorsan oszcilláló 0 körfrekvenciájú hordozóhullám és egy időben lassan változó T(t) burkoló szorzatával: E T t   12  T t ·expi 0 t   c.c (1) Itt T(t) komplex is lehet, míg az elektromos tér magától értetődően valós, ezért szükséges a szorzathoz hozzáadni önmaga komplex konjugáltját. Az impulzusokkal végzett modellszámítások során leggyakrabban Gauss-függvény vagy hiperbolikus szekáns alakú   burkolót tételeznek fel, melyeknek rendre az  GT t    0 exp  4 ln 2·t   , ill. az 2  ST t  

 0 sech2.63·t   függvények felelnek meg, ahol  a burkoló időbeli félértékszélessége. Jelöljük a komplex T(t) függvény fázisát T(t)-vel, ekkor az előző összefüggés átalakítható az   E T t   12  T t  ·exp i T t  ·expi 0 t   c.c alakra. A T(t)-t időbeli fázisfüggvénynek nevezzük Ennek Taylor-sora a következő alakban használatos:  T t    T 0   0   0 ·t  12  0·t 2   , ahol felhasználtuk a következő definíciókat: az elsőfokú tagban található (0) a fény pillanatnyi frekvenciája t = 0-nál  t    0  d T t  dt , és  t   d 2 T t  dt 2 (2) 7 az elektromos tér lineáris fázismodulációja, más néven lineáris csörpje (linear chirp). A nulladfokú tagot, a kezdőfázist hordozó-burkoló fázisnak is nevezik, ezzel a 3. fejezetben foglalkozom

részletesen. Az elektromos tér eddigi leírása időképben történt (ezt jelöli a függvények felső T indexe), de gyakran hasznosabb frekvenciaképben vizsgálódni, azaz az elektromos tér spektrumát tekinteni, ami (1) Fourier-transzformálásával a következőképpen írható fel:   E F    12  F    0   c.c  12  F    0  exp i F    0   cc , ahol F()-val az T(t) impulzusburkoló Fourier-transzformáltját jelöltük, F() pedig F() fázisfüggvénye. Spektrális amplitúdónak az S     F    0  függvényt nevezzük. A spektrális amplitúdó abszolútértékének négyzetével arányos a spektrális intenzitás: I    S 2   2  0 c , ahol 0 a vákuum permeabilitása és c a vákuumbeli fénysebesség. Az EF() fázisa, a      F    0  függvény a spektrális fázis, ill.

fázismodulációs függvény, vagy egyszerűen csak a fázisfüggvény nevet viseli. Többnyire a spektrális fázis is Taylor-sorba fejthető a hordozófrekvencia körül:  ( )   ( 0 )  GD·   0   12 GDD·   0 2  16 TOD·   0 3  . (3) Ebben az alakban a femtoszekundumos impulzustechnika szokásos jelöléseit használtuk az ún. fázisderiváltakra Az első a csoportkésleltetés (rövidítve CsK, angolul group delay, GD): GD  d   d   , 0 ami az impulzus időbeli késleltetését írja le. A második a csoportkésleltetés-diszperzió (rövidítve CsKD, angolul group-delay dispersion, GDD) GDD  d 2   d 2   0 , ami elsősorban az impulzus időbeli hosszával van kapcsolatban. A harmadik együttható (3)-ban a harmadrendű diszperzió (rövidítve HRD, angolul third order dispersion, TOD) 8 TOD  d 3   d 3   0 , ami a

még magasabb rendű deriváltakkal együtt az elő- és utóimpulzusokért felel, így az időbeli kontraszt egyik fontos meghatározója. Az anyagi közegekben terjedő impulzusok fázismodulációját az anyagok diszperziója is alakítja. A lineáris impulzusterjedés elmélete [1,2] szerint az impulzusok fázisfüggvényéhez hozzáadódik az érintett közegekre, ill. optikai elemekre jellemző fázistolás-függvény (phase shift). Ezen additivitás és a deriválás alaptulajdonságainak következtében az impulzus fázisderiváltjaihoz az anyagon való áthaladás leírásakor hozzá kell adni a közeg fázistolásának megfelelő deriváltjait. Ezen az alapon a közeg fázistolásának deriváltjait a megfelelő anyag GDMed, GDDMed, TODMed stb. fázisderiváltjaiként értelmezhetjük A közegek fázisderiváltjai arányosak a bennük megtett L geometriai úthosszal: GD Med GDD Med  n gMed c·L  gdd Med ·L TOD Med  tod Med ·L  , ahol ngMed a szóban forgó

közeg csoport-törésmutatója, gddMed és todMed a közeg egységnyi geometriai úthosszra vonatkoztatott, ún. fajlagos csoportkésleltetés-diszperziója és fajlagos harmadrendű-diszperziója az 0 optikai frekvencián. Az anyagi közegek fajlagos csoportkésleltetés-diszperziója normális diszperziójú spektrális tartományokban pozitív. A terjedés során az impulzus időbeli hosszának változását az impulzus kezdeti lineáris fázismodulációja és a közeg csoportkésleltetés-diszperziója együttesen határozzák meg. Tekintsünk egy 0 hosszúságú Gauss-burkolójú impulzust, mely (t) = 0 időtől független lineáris csörppel (ld. (2) egyenlet) rendelkezik kezdetben, amikor belép egy gddMed fajlagos csoportkésleltetés-diszperziójú közegbe. Az impulzus hossza z geometriai út megtétele után   z    0 1   0 ·gdd Med ·z   4 ln 2·gdd Med ·z  02  2 2 lesz. Látható, hogy 0 = 0 esetén az impulzus

időtartama a megtett úttal bármilyen fajlagos csoportkésleltetés-diszperzió esetén nő. Ugyanakkor, ha 0 nullánál kisebb, akkor pozitív gddMed-ekre van olyan L0 terjedési hossz, melynél kisebb z-kre az impulzus (z) hossza kisebb, mint a kezdeti hossz. Ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a negatívan csörpölt 9 impulzusok időbeli hossza anyagi közegekben való terjedés során kezdetben, egy bizonyos L0 út megtételéig csökken, később nő. A fenti képlet alapján a pozitívan csörpölt impulzusok effajta kompressziója is elképzelhető, de az ahhoz szükséges negatív csoportkésleltetés-diszperzió nem közegekben valósítható meg, hanem pl. prizmás vagy rácsos impulzuskompresszorokkal (ld a következő szakaszt) esetleg különleges rétegszerkezetű ún. diszperziós vagy más néven csörpölt tükrökkel [3]. 1.2 A fázismodulált-impulzus erősítőrendszerek A rövid lézerimpulzusok általában nem erősíthetők egyetlen lépésben, mert

az erősített impulzusok terjedésük során mind az erősítőközegben, mind az optikai elemek között a levegőben olyan nemlineáris effektusokat keltenek (az önfókuszálást és az önfázismodulációt), amelyek nemcsak a nyaláb tulajdonságait rontják le a használhatatlanságig, hanem a lézerrendszer alkatrészeit is képesek súlyosan károsítani. Összenyomott-erősített Erősített-nyújtott Magimpulzus Nyújtott Erősítő Impulzuskompresszor Impulzusnyújtó 1. ábra: A fázismodulált-impulzus erősítés lépései Erre a problémára nyújt megoldást az ún. fázismodulált-impulzus erősítés [4] Az eljárás alapötlete az 1. ábrán látható A még erősítetlen rövid magimpulzus időbeli hosszát első lépésként több tízezerszeresére vagy akár százezerszeresére nyújtják. Erre a célra impulzusnyújtókat használnak (pl. rácsos nyújtót, ld ábra) Ezek olyan optikai elrendezések, melyek nagyon nagy pozitív CsKD-vel rendelkeznek.

Megnyújtott időtartama, azaz lecsökkentett intenzitása miatt az így kapott fázismodulált impulzus már felerősíthető az optikai elemek roncsolásának veszélye nélkül. Ez történik meg a második lépésben. A már megerősített, de még nyújtott impulzust az impulzuskompresszorral 10 (például az ábrán látható rácsos kompresszorral) nyomják össze közel az eredeti hosszúságra. Ezek az összenyomó elrendezések nagy negatív CsKD-t adnak az impulzusokhoz. Az impulzusok összenyomását gyakran a céltárggyal közös vákuumkamrában végzik, hogy elkerüljék a nyaláb levegővel történő kölcsönhatását. A fázismodulált lézerrendszerek helyes beállításához szükségünk van a nyújtó fázistorzító hatásának ismeretére. Ez elsősorban a csoportkésleltetés-diszperzióval jellemezhető. Bár a CsKD kiszámítható a nyújtóbeli optikai elemek elhelyezkedéséből is, a távolságok és a szögek mérési pontatlanságai

számottevő hibát okozhatnak. Ezért praktikusabb az elemek mozgatásával történő CsKD-szabályozást folyamatos diszperziómérés közben végezni. A kinyújtott impulzusok időbeli hossza tipikusan a 10–500 ps tartományba esik. Ebben az intervallumban sávkamerák használatosak, de ezek csak a burkoló időbeli alakját tudják mérni, a fázisszerkezetről nem szolgáltatnak információt. Ez utóbbi mérésére az önreferenciás technikák mint az autokorreláció [5], a frekvenciabontott optikai kapuzás (frequency-resolved optical gating, FROG) [6] és a spektrális fázis-interferometria a közvetlen elektromostér-rekonstrukcióra (phase interferometry for direct electrical field reconstruction, SPIDER) [7] ebben az esetben nem alkalmasak a kinyújtott impulzusok hossza és alacsony csúcsintenzitása miatt. A nyújtó működésének jellemzése után a rácsos impulzuskompresszorral kompenzálnunk kell a fázismodulált lézerrendszer teljes diszperzióját. E

művelethez azonban nem létezik olyan mérési módszer, amellyel a maradék diszperzió több nagyságrenden keresztül figyelemmel kísérhető lenne. Jelenleg a beállítás kezdetén, 10– 500 ps-os impulzushosszak között itt is sávkamerák használhatók a becslésre, a finomhangoláshoz, 100 fs alatt pedig pl. autokorrelátorok, melyek azonban egymástól gyökeresen eltérő eszközök. 1. (a) Új beállítási eljárást adok a fázismodulált-impulzus erősítőrendszerekben található nyújtó–összenyomó egység eredő diszperziója eliminálásához, mely közös, valós idejű diszperziómérést lehetővé tevő felépítést használ a maradék diszperziónak mind a kezdeti durva, mind a végső finom beállításához. 11 2. Spektrálisan és térben bontott interferometria Ahogy a Bevezetésben már jeleztem, az ultrarövid lézerimpulzusok hatékony előállításához és alkalmazásához nélkülözhetetlen a lézerrendszer részegységei és a

mérőberendezések diszperziójának minél pontosabb ismerete [1,2,8,9]. Az anyagi diszperziót közvetlenül is megmérhetjük a lézerrendszeren áthaladó femtoszekundumos impulzusok spektrális csoportkésleltetéséből [10], vagy használhatjuk a fázisdiszperzió meghatározására kifejlesztett számos interferometrikus eljárás valamelyikét. Ezek többsége a spektrális interferometria tárgykörébe tartozik A spektrális interferometria maga is tovább osztható altémakörökre különféle szempontok alapján. Az interferométer kimenetén a tárgy- és a referencianyaláb lehet kollineáris vagy nem-kollineáris. A spektrális interferenciacsíkok felvételére használhatunk egydimenziós diódasorokat vagy kétdimenziós CCD chipeket (régebben fotolemezt). Az interferogramokat kiértékelhetjük csupán egyetlen, a hullámhossztengellyel párhuzamos sor menti intenzitás-eloszlás alapján (egydimenziós kiértékelés), vagy egy kétdimenziós detektor

minden adatpontját felhasználva. Ez utóbbit kétféleképpen is megtehetjük Ha minden térkoordinátához tartozó sorra elvégezzük az egydimenziós kiértékelést, akkor a fázisderiváltak térfüggéséről is információt kapunk. Ha a térbeli koordinátatengellyel párhuzamos oszlopokat értékeljük ki minden hullámhossznál, azzal jelentősen javítható a mérési pontosság, feltéve, hogy a fázisderiváltak nem helyfüggőek. Értekezésemben a spektrálisan és térben bontott interferometriával, valamint az állandó fázispont módszerével fogok foglalkozni. Az előbbi esetben a nyalábok nemkollineárisan találkoznak, a kiértékelés pedig a térbeli tengellyel párhuzamos oszlopokon alapul két dimenzióban. Az utóbbi eljárásnál a nyalábok párhuzamosak, és lehetőség van egydimenziós kiértékelésre, valamint amint azt eredményeim között, az 5. fejezetben látni fogjuk az interferenciacsíkok alakjából gyors kvalitatív következtetések is

levonhatóak. Az állandó fázispont módszerét a spektrálisan és térben bontott interferometria elfajult eseteként is fel lehet fogni, ezért közös fejezetben tárgyalom őket. A spektrálisan és térben bontott interferometriának (rövidítve: STBI, angolul: spectrally and spatially resolved interferometry, SSRI) már az első alkalmazásainál [11– 13] észrevették, hogy az interferenciakép nagyon szemléletes, és gyors vizuális becslésekre ad lehetőséget. Például a fémgőzök anomális diszperziójának mérésekor létrejövő interferenciacsíkok nagyon hasonlítottak a gőz fázisfüggvényére. Ennek ellenére, amíg 12 ezen mérésekhez csak a fotolemez állt rendelkezésre, nem volt lehetőség kiemelkedő pontosság elérésére. A CCD kamerák alkalmazása lehetővé tette az interferogramok számítógépes feldolgozását. Ez a technikai előrelépés utat nyitott az optikai elemek fázisfüggvényének nagy pontosságú megméréséhez is

gyakorlatilag a spektrum bármely részén. Az STBI-t ezért az elmúlt tizenöt évben használták pumpa-próba kísérletekre [14], diszperziókompenzáló, telítődő abszorbens alapú tükrök diszperziójának megmérésére [15], lézerimpulzusok fázisszerkezetének jellemzésére [16,17], valamint impulzusformálók karakterizálására [18,19]. A Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén közel két évtizedes hagyományai vannak a repülési idő-, valamint spektrálisan bontott interferometriának. A Tanszéken belül 1998-tól kezdve a TeWaTi kutatócsoport is intenzíven hozzájárult e tudományterület fejlődéséhez. Eredményeik között megemlítendő a lencsék által okozott térbeli [20] és időbeli [21] impulzusfront-torzulás vizsgálata, az optikai anyagok csoport-törésmutatójának mérése [22], izokronikus hangolású impulzuskompresszor fejlesztése [23] csörpölt lézertükrök Michelson- [24,25], valamint Fabry–

Perot-interferométerrel [26] történő diszperziómérése, impulzuskompresszorok magasabb rendű diszperziójának termikus hangolása [27]. 2.1 A mérési elrendezés A spektrálisan és térben bontott interferometria egy kétsugaras interferométer és egy leképező spektrográf kombinációján alapul. Az egyszerűség kedvéért tekintsünk egy Mach–Zehnder-interferométert, melyet széles spektrumú fénnyel világítunk ki, ami femtoszekundumos impulzussorozat és fehér fény is lehet (2. ábra) y CCD BS2 y IR(), R()  IS(), S() Obj() Tárgy BS1 Leképező spektrográf 2 Mach-Zehnder-interferométer 2. ábra: Egy tipikus spektrálisan és térben bontott interferometriai elrendezés A tárgy- és referencianyaláb 2 szög alatt találkozik. 13 Az interferométernek azt a karját, amelybe a mérendő Obj() fázistolású diszperzív tárgyat (anyagot, optikai elemet stb.) helyezzük, tárgykarnak hívjuk A

tárgyimpulzusok IS() spektrális intenzitása és S() fázisa módosul a mintán való áthaladás során. Az interferométer másik, ún. referenciakarjában az IR() intenzitású és R() fázisú referencia-impulzusok a nyalábtereléshez feltétlenül szükséges tükröktől, nyalábosztóktól eltekintve zavartalanul terjedhetnek. A referenciakarba általában precíziós eltolót is építenek a referencia- és tárgyimpulzusok pontos időbeli szinkronizálására. A tárgykarra jellemző mennyiségeket S, a referenciakarra jellemzőket R indexszel különböztetjük meg. A tárgy- és referencia-impulzusok fázisfrontjainak találkozási szögét 2-nal jelöljük, ami a referenciakar valamelyik tükrének vízszintes tengely körüli enyhe megdöntésével változtatható. A spektrográf résének irányát (ami a 2 ábrán függőleges) jelöljük ki y tengelynek. Az időben átfedő tárgy- és referencia-impulzusok által létrehozott

interferencia-mintázat a bemeneti résre jut. Ezen intenzitás-eloszlásnak a rés által kivágott egydimenziós szeletét a spektrográf bontóeleme (általában rácsa) tovább bontja, azaz szétteríti spektrálisan, vízszintes irányban. A kamera által rögzített (a 2 ábrán a ( , y) koordinátarendszerben megjelenő) kép így lesz spektrálisan ( irányban) és térben (y irányban) bontott. Az interferencia egyik alapfeltétele az, hogy az impulzusok időben átfedjenek, azaz akkor keletkeznek maximális láthatóságú interferenciacsíkok az interferométer kimenetén, ha a terjedési idő a referencia- és a tárgyimpulzusokra ugyanakkora. Ehhez a két kar csoportkésleltetésének, mely az optikai elemek, a közeg és a tárgy csoportkésleltetéséből tevődik össze, meg kell egyeznie:     GD  GDR  GDS  GDROpt  GDSOpt  GDRMed  GDSMed  GD Obj  ,  GD Opt  n gMed c·L  GD Obj  0 (4) ahol L  LR

 LS . A spektrálisan bontott interferenciacsíkok akkor lesznek térben is bontottak, ha a referencia- és tárgyimpulzusok hullámfrontjai egymással 2  0 szöget zárnak be. A továbbiakban az STBI esetében a hullámfrontokat síkokkal fogjuk közelíteni. A síkhullámközelítésnek a gyakorlatban használt Gauss-nyalábbal leírható sugarat kibocsátó lézerek esetében akkor van létjogosultsága, ha az interferenciaképet az ún. nyalábnyaktól kellő távolságban vizsgáljuk, a nyalábok iránya közötti szög pedig kellően „nagy”, azaz eléri a néhány milliradiánt (ill. néhány tized fokot) A késleltetés (úthossz-különbség) ilyenkor változik a spektrográf rése mentén (3. ábra), és a referencia- és tárgyimpulzusok 14 interferenciájából olyan intenzitás-mintázat keletkezik, amely az y térbeli koordinátától is függ a következő formában:   n Med   I ( y,  )  I R ( y,  )  I S ( y,  )  2 I

R ( y,  ) I S ( y,  ) cos  ( )  2 ( y  y 0 ) , (5) c   ahol nMed() a közeg törésmutatója, y0 az a térbeli koordináta, ahol a terjedési idő a két karban pontosan megegyezik (ld. (4) egyenlet) és    a karok közötti spektrális fáziskülönbség az y0 koordinátánál. Intenzitás  y   2 · y  y0  y0 3. ábra: A térben bontott interferenciacsíkok kialakulása egy adott hullámhossz-komponensre A karok fáziskülönbsége szintén az optikai elemek, a közeg és a tárgy spektrális fázistolásának különbségéből tevődik össze, ezért (4) mintájára írhatjuk, hogy           R    S   ROpt     SOpt     RMed     SMed     Obj    ,   Opt     n Med   c·L   Obj   ahol nMed() a közeg

(fázis)törésmutatója. Ezek szerint a karok (6) spektrális fáziskülönbségéből meghatározható a tárgy fázistolása. Általános esetben, ha a síkhullám-közelítés nem alkalmazható, mert az interferencia túl közel történik valamelyik nyalábnyakhoz, vagy a nyalábok kollineárisak, mint a fejezet végén ismertetett állandó fázispont módszerénél, az   I ( y,  )  I R ( y,  )  I S ( y,  )  2 I R ( y,  ) I S ( y,  ) cos  ( )   geom  y,   (7) egyenletet kell használnunk, melyben a geom(y,) az interferométer geometriai tulajdonságaiból adódó útkülönbség miatti fáziseltérést jelenti. 15 2.11 Az interferogramok kiértékelése Az interferencia-mintázat legnyilvánvalóbb kiértékelési módszere [24] közvetlenül az elméletből származtatható, ha a (5) egyenletet átrendezzük a   I ( y,  )  I R ( y ,  )  I S ( y ,  ) n Med ( ) cos

 ( )  2 ( y  y 0 )  c 2 I R ( y,  ) I S ( y,  )   (8) alakra. A (8) egyenletben ún normalizált interferogramot számítunk az I(y,) interferencia-csíkrendszerből, valamint a referenciakar IR(y,) és a tárgykar IS(y,) intenzitás-eloszlásából. Láthatjuk, hogy a normalizált interferogramot egy olyan koszinuszfüggvény írja le, melynek argumentumában    a tárgy mérendő fázisát tartalmazza (ld. (6) egyenlet) Ezért, ha koszinusz-függvényeket illesztünk a normalizált interferogram minden oszlopára, megkapjuk a fázis körfrekvenciától való függését. Az ilymódon meghatározott spektrális fázisértékekre megfelelő rendű polinomot illesztve megkapjuk a keresett fázisderiváltak értékét. A koszinusz-függvények illesztésekor nemcsak fázisértékeket kapunk, hanem a csíkok  periódusát is. Ezekből meghatározhatjuk a referencia- és a tárgynyaláb relatív szögdiszperzióját, mivel

 a tárgy- és a referencianyaláb találkozási szögével van kapcsolatban akkor is, ha az a körfrekvencia, ill. a hullámhossz függvénye [19,28]:      2  . (9) Szögdiszperzió-mentes esetben, vagyis ha a referencia- és a tárgynyaláb fázisfrontjai által bezárt szög állandó ( 2    2 ), az STBI-csíkok periódusa -val egyenesen arányos (ld. (9) egyenlet). 2.12 A diszperziós jelenségek kvalitatív jellemzése A referencia- és a tárgykar közötti      Opt     n Med   c·L   Obj   fáziskülönbség frekvenciafüggése kiolvasható az interferenciacsíkok alakjából [29]: a négyzetes függés (elsősorban a tárgy CsKD-je) parabolikus alakot (4.a ábra), a harmadrendű függés harmadrendű függvényalakot ad a csíkoknak (4.b ábra) Diszperzív minta nélkül a csíkok egyenesek, és szögdiszperzió-mentes esetben a hullámhosszal

lineárisan széttartóak (4.c ábra) Meredekségüket a fáziskülönbség lineáris része (a CsK) határozza meg, ami az interferométer karjainak útkülönbségétől függ. 16 (a) (b) (c) 4. ábra: A fázisdiszperzió hatása az STBI-csíkok alakjára: jelentős CsKD-vel (a), ill HRD-vel (b) rendelkező tárgy, valamint az „üres” interferométer (c) interferogramja A fáziskülönbség konstans tagja, ami mint azt az eredményeim között, a 6. fejezetben látni fogjuk a hordozó-burkoló fázis csúszásával hozható kapcsolatba, a minimumok és maximumok helyét határozza meg, a csíkok alakjára viszont nincs hatással (5. ábra) (a) (b) (c) 5. ábra: A hordozó-burkoló fázis különbségének megjelenése az STBI-csíkok helyzetében: R S R S R S  CE   2 , (a)  CE  0 (b) és  CE    2 (c) Mint már említettem, ha a referencia- és a tárgynyalábok bezárt szöge nem függ a hullámhossztól, akkor a csíkok

lineárisan széttartóak (4.c ábra) Ellenkező esetben, azaz nullától különböző szögdiszperzió esetén a lineáris kapcsolat megszűnik ((9) egyenlet). (a) (b) 6. ábra: A szögdiszperzió hatása az STBI-csíkok divergenciájára: a tárgykarban nincs (a), ill van (b) számottevő szögdiszperzióval rendelkező tárgy Két interferenciakép között a csíkok divergenciájának különbsége még erős fázismoduláció (azaz nagyon görbült csíkmenet) esetén is észrevehető (6. ábra) 17 2.2 Az állandó fázispont módszere Az állandó fázispont módszere (rövidítve ÁFP módszer, angolul: stationary-phase point method, SPP method) az STBI-nek olyan elfajult eseteként fogható fel, melynek alkalmazásakor a tárgy- és a referencianyaláb kollineárisan találkozik, vagyis bezárt szögük 0-hoz tart. Ilyenkor nem használhatjuk a síkhullám-közelítést, mert a detektoron találkozó impulzusok közötti helyfüggő fáziskülönbségben fontos szerepet

kap a hullámfrontok eltérő görbülete. Ez az elrendezés is alkalmas a diszperzió mérésére Az eljárás az állandó fázisú pont [30] spektrális helyének vizuális leolvasásán alapul, és optikai szálak diszperziójának mérésénél már hasznos módszernek bizonyult [31–33]. Tételezzük fel, hogy a két nyaláb tengelye egybeesik és az y = 0 koordinátánál érik el a detektort. Ha spektrális bontásban vizsgáljuk az interferenciaképüket (7 ábra), akkor a nyalábok fáziskülönbsége az  tengely mentén (ahol y = 0), így írható fel:  0,     Obj ·n Med      ·L , c (10) ahol Obj() a tárgy által okozott fázistolás, L az útkülönbség a két kar között y = 0-nál, és a (7)-beli geom(y,) tagot  y ·n Med   ·L alakban vettük figyelembe. c  0, c   0 c  7. ábra: Egy tipikus spektrálisan és térben bontott interferogram az

állandó fázisú ponttal Állandó fázisú pontnak a spektrálisan és térben bontott interferencia-mintázat középpontját nevezzük, ami azon c körfrekvenciánál található, ahol  0,  c   0 (a „´” jelölés az  szerinti deriválást jelöli). Más szóval az  tengelyen haladva c-ig a nyalábok fáziskülönbsége (és ezzel az interferencia rendje) nő, utána csökken, vagy megfordítva (7. ábra, a csíkrendszer elliptikus jellegének kiemelése érdekében gyűjtőlencsét használunk a tárgykarban, ld. az eredményeket az 5 fejezetben) Tegyük fel, hogy a közeg levegő, és 18 diszperzióját elhanyagolhatjuk, azaz n Med ω  n gMed ω  1 . Ekkor (10)-et  szerint deriválva és a megoldását felírva, a tárgy csoportkésleltetésére,   Obj   -ra c-nél azt kapjuk, hogy az közelítőleg a tárgy- és a referencia-impulzusok közötti  időkésleltetéssel azonos:   Obj 

c   n Med   dn Med   1  ·L  ·L·  ·L   . c c d c A  késleltetést változtatva, az állandó fázisú pont mozog az  tengely mentén. A mozgás iránya és gyorsasága rendre a tárgy CsKD-jének előjelétől és nagyságától függ. A relatív csoportkésleltetést a körfrekvencia függvényében úgy mérhetjük ki, hogy több különböző i késleltetésnél is felvesszük az interferenciaképet, és minden esetben leolvassuk az ÁFP c,i spektrális helyét. A mért spektrális csoportkésleltetés a   Obj :  c ,i   i (11) függvény lesz. Minél nagyobb a mérendő CsKD, annál pontosabban működik az ÁFP módszer, ezért különösen alkalmas megnyújtott impulzusok jellemzésére. Ahogy a relatív CsKD csökken, az interferenciacsíkok vastagsága (azaz az –tengely menti kiterjedésük) növekszik, és az állandó fázisú pont helyének leolvasása megbízhatatlanná válik. Ekkor

már csak fázismodulált koszinusz-függvény illesztésével tudjuk a pont helyét meghatározni. Ez a diszperziómérés pontosságát javíthatja némileg, de nem ad új információt az egy adott késleltetésnél illesztett fázismodulált koszinusz-függvény paramétereiből számolható diszperzióhoz képest [34]. Érdemes megjegyezni, hogy a kétdimenziós STBI-csíkrendszerek 7. ábrán látható elliptikus természetét már 1927-ben megfigyelték üveglemez-tárgyak esetében [35]. Az állandó fázisú pont akkor is felismerhető, ha csak egydimenziós detektor (pl. diódasor) áll rendelkezésre, mely a hullámhossztengellyel párhuzamosan van beállítva. Az állandó fázispont módszere a csíkok kétdimenziós formájába foglalt információt a mérendő tárgy diszperziójáról kihasználatlanul hagyja. 1. (b) Megvizsgálom, hogy az állandó fázispont módszerével előállított interferenciacsíkok alakja felhasználható-e a tárgy diszperziójának gyors

becslésére Az eljárást felhasználom az impulzusnyújtó–összenyomó egységek 1.a célkitűzésben megfogalmazott beállítási eljárásának gyors, valós idejű nyomon követésére is. 19 3. A hordozó-burkoló fázis A legtöbb femtoszekundumos fizikai jelenség (magasharmonikusok keltése, attoszekundumos impulzusok előállítása, optikai frekvencia-metrológia, optikai órák, koherens kontroll-kísérletek) esetében elengedhetetlenül szükséges, hogy az impulzusok ún. hordozó-burkoló fázisa egy meghatározott értéket vegyen fel [36–40] Újabb erőfeszítéseknek köszönhetően [41,42] manapság nemcsak fázisstabilizált femtoszekundumos oszcillátorokhoz lehet kereskedelmileg hozzáférni, hanem ígéretes kísérletek és fejlesztések irányulnak az erősített lézerimpulzusok stabilizálására is [42–47]. Legújabban kimutatták, hogy a hordozó-burkoló fázis megmaradása a néhány ciklusos impulzusok és nemesgázok

kölcsönhatásakor kiterjesztheti a néhány ciklusos fázisstabilizált impulzusok előállítását a távoli ultraibolya tartományba is [48,49]. 3.1 A hordozó-burkoló fázis fogalma Ahogy a lézerimpulzusok egyre rövidebbekké váltak, és időtartamuk összemérhető lett a bennük rezgő elektromágneses tér periódusidejével, egyre fontosabbá vált annak ismerete, hogy hogyan helyezkedik el a fényt hordozó elektromágneses hullám a térerősség burkolóján belül. E (t ) t E (t ) t 8. ábra: A 0 (felül) és a /2 (alul) hordozó-burkoló fázis megjelenése egy 10 fs (baloldalt) és egy 4 fs (jobboldalt) hosszúságú impulzus elektromos terének időbeli lefutásában A 8. ábra a bal oldalán két „hosszabb” (10 fs időbeli félértékszélességű, 800 nm-es hullámhosszú), a jobb oldalán két rövidebb (4 fs-os) fényimpulzus idő – elektromos térerősség (piros vonal), ill. idő – térerősségburkoló (kék vonal) grafikonját láthatjuk

egymás alatt. A hosszabb impulzusok között alig látunk különbséget A rövid impulzusoknál azonban jól látszik, hogy különbözőképpen helyezkedik el a hordozóhullám 20 a burkolóhoz képest. Ennek hatása lehet a fény-anyag kölcsönhatásra is: ha a felső rövid impulzust használjuk fel valamilyen kísérlethez, akkor előfordulhat, hogy csak a középső térerősség-csúcs elegendő a jelenség kiváltásához (a kölcsönhatás feltételezett térerősségküszöbét pontvonal jelöli), és így egyetlen erős csúcsot mérhetünk a kimeneten. Ha az alsót használjuk, akkor két gyengébb csúcsot figyelhetünk meg, mert a két egyforma abszolútértékű pozitív és negatív csúcs egyaránt elég lehet az effektus kiváltásához. CE E (t ) t Impulzusburkoló Hordozóhullám 9. ábra: A hordozó-burkoló fázis definíciója A hordozó-burkoló fázis (rövidítve: HBF, angolul: carrier-envelope phase, CE phase, CEP) fogalma ennek a

kvalitatív megfigyelésnek ad matematikai formát. Amint a 9. ábrán látható, a CE azt írja le, hogy milyen fázissal siet a hordozóhullám a burkoló csúcsértékéhez képest. 3.2 A hordozó-burkoló fázis csúszása Az L geometriai hosszúságú, n fázis- és ng csoport-törésmutatójú anyagon áthaladó fényimpulzus  optikai frekvenciájú hordozóhulláma nL c (fázis)késleltetést, burkolója pedig n g L c (csoport)késleltetést szenved. Ennek következtében a hordozóhullám „elmozdul” a burkoló „alatt”, azaz hordozó-burkoló fázistolás következik be, melynek mértéke    CE   c· n g  n L , (12) azaz az anyag fázis- és csoport-törésmutatójának különbségével arányos. Ezek a meggondolások érvényesek a lézeroszcillátorok elemeire is. A kibocsátott impulzussorozat impulzusai között akkora a hordozó-burkoló fáziskülönbség, amekkora az elemeken való kétszeri áthaladás közben történő

hordozó-burkoló fázistolás. Ezt a 21 különbséget hordozó-burkoló fáziscsúszásnak vagy HBF-csúszásnak (CEP-slippage, CEPdrift) nevezik [50]: oszcillátor CE  2·   c·ng ,i  ni Li   NL I  , (13) i az oszcillátor optikai elemei ahol az utolsó tagban az oszcillátoron belüli magas I intenzitás által keltett nemlineáris törésmutató-változás HBF-toló hatását vettük figyelembe. A 10. ábrán egy olyan impulzussorozatot láthatunk, amelynek HBF-csúszása CE = /2. E (t ) t CE,1=0 CE,2=/2 CE,3= CE,4=3/2 10. ábra: Egy /2 HBF-csúszással rendelkező impulzussorozat A hordozó-burkoló fázis csúszásának mérésére és impulzussorozatok fázisstabilizálásának vezérlésére napjainkban az ún. f–to–2f interferometria használatos Ez azon alapul, hogy a fázis csúszásának hatására az impulzusok széles, kvázifolytonos spektrumának diszkrét vonalai (a

lézerimpulzusok „frekvenciafésűje”) eltolódnak a lézerrezonátor longitudinális módusaitól, amint az a 11. ábrán látható Ez az ún hordozóburkoló offszetfrekvencia (rövidítve: HBO frekvencia, angolul: carrier-envelope offset frequency, CEO frequency) egyenesen arányos a hordozó-burkoló fázis változási gyorsaságával, CE-vel [50,51]: f CEO   CE 2 · f rep , (14) ahol frep a lézer ismétlési frekvenciája, ami egyben a „fésű” fogainak távolsága is. A HBFcsúszás 2-vel való megváltoztatása a HBO frekvenciában frep változást idéz elő A (14) szerint a HBF-csúszás és a HBO frekvencia hangolása, ill. mérése (az ismétlési frekvencia ismeretében) egymással ekvivalens. Ez az összefüggést ki fogom használni a 6. és a 7 fejezetben, ahol a HBF-csúszásra a HBO frekvencia méréséből fogok következtetni. 22 I (f ) fCEO rezoná rezonátortormódusok 0 kvá kvázifolytonos spektrum („frekvenciafé

frekvenciafésű”) f0 4 2 f8 6 11. ábra: A lézerimpulzus spektrumának eltolódása a rezonátor longitudinális módusaihoz képest Az f-to-2f módszer alapötlete az, hogy ha sikerül előállítanunk az impulzusok második felharmonikusát, akkor annak spektruma a módusokhoz képest 2·fCEO-val lesz eltolódva (12. ábra) A kétszerezett spektrum alacsony frekvenciájú végének, valamint az eredeti spektrum magas frekvenciájú végének átfedésénél fCEO frekvenciájú lebegést figyelhetünk meg (pl. fotodiódával) I (f ) alapharmonikus 0 2 első felharmonikus fCEO f40 6 28f0 10 12f 12. ábra: Az f–to–2f módszer alapötlete: az alapharmonikus és a másodharmonikus átfedésénél fCEO frekvenciájú lebegés figyelhető meg A legalább egy oktáv sávszélességű lézerimpulzusok hordozó-burkoló fázisának mérésére jelenleg ez a nemlineáris frekvenciakonverzión alapuló módszer a legelterjedtebb. Ha nem áll rendelkezésre

kellő sávszélesség, akkor egy további nemlineáris lépésben (pl. mikrostrukturált fényvezetőszálban) ki kell szélesíteni a bemenő spektrumot. Mindezek komoly sávszélességbeli és intenzitásbeli követelményeket 23 jelentenek, amelyek következtében a 20 fs-nál nagyobb transzformáció-korlátozott hosszúságú lézerimpulzusok HBF-csúszása gyakorlatilag már nem mérhető. Ezáltal a lézerek egy széles körénél, amilyenek például a szub-pikoszekundumos lézerek, vagy a telekommunikációban használatos GHz ismétlési frekvenciájú, nagyon kis csúcsteljesítménnyel rendelkező impulzuslézerek, az f-to-2f módszerrel nem lehet HBFinformációhoz jutni. 2. Spektrálisan és térben bontott interferometrián alapuló mérési elrendezést és eljárást dolgozok ki a hordozó-burkoló fáziscsúszás mérésére, mely nagymértékben független az impulzusok sávszélességétől és csúcsteljesítményétől. (a) Numerikus modellezéssel

megvizsgálom az új eljárás karakterisztikáit a számításba jövő összes kísérleti körülmény változtatása mellett. (b) Kísérleteket végzek a kidolgozott mérőmódszer használhatóságának igazolására. 3.3 A hordozó-burkoló fázis szabályozása és stabilizálása Az extrém nemlineáris optikai, az attoszekundumos fizikai és a frekvencia-metrológiai kísérletek mind-mind a lézeroszcillátorok, ill. az erősítőrendszerek pontos hordozó-burkoló fázis szabályozásától függenek. A femtoszekundumos lézeroszcillátorok hordozó-burkoló fázisa három lépésben állítható be. Először stabilizálják a hordozó-burkoló fázis impulzusról-impulzusra való változását a HBO frekvencia állandó értéken tartásával. A második lépésben a HBFcsúszást 2·k/m-re állítják be (ahol k és m pozitív egész számok, általában a k = 1 és m = 4 választással élnek). Ezek után tudható, hogy az oszcillátort elhagyó minden m-edik

impulzusnak ugyanaz a ’CE érték a hordozó-burkoló fázisa, bár ez még nem feltétlenül azonos a kísérletben elvárt CE-vel. Azokat a lézereket, melyek a fenti követelménynek eleget tesznek, fázisstabilizált lézereknek nevezzük. A harmadik lépésben az oszcillátor közvetlen impulzusainak ’CE hordozó-burkoló fázisát tolják el a végső CE-re. Az impulzussorozatnak csak minden m-edik tagját engedik felhasználás helyére valamilyen gyors impulzuskivágó eljárás segítségével. Akár önstabilizálási sémát [52], akár aktív szervós HBF szabályozást [53,54] használnak, a HBF változtatására olyan eljárás kívánatos, melynek nincsenek mellékhatásai más lézer- ill impulzusparaméterekre. Egy korai javaslat szerint az ilyen ortogonalizált HBF-vezérlés prizmás oszcillátorokban az impulzuskompresszor 24 végtükrének piezo-mozgatásával valósítható meg. A tükör megdöntése lehetővé teszi a HBF

változtatását a rezonátor körüljárási idejének befolyásolása nélkül. A körüljárási idő (és ezzel együtt az ismétlési frekvencia) szintén mellékhatás nélkül változtatható a végtükörnek az optikai tengely mentén történő eltolása révén [53]. Hátránya, hogy mechanikai megvalósítása nehéz, és csak rezonátoron belüli impulzuskompresszor esetén működik. Egy másik, robusztusabb eljárás csörpölt tükrös diszperzió-kompenzálás esetén is használható. Egy rezonátoron belüli vékony, egybevágó, ellen-párhuzamosan beállított ékpár egyik tagjának eltolása (13. ábra) teszi lehetővé az fCEO durva hangolását [54], a finombeállítást pedig a pumpanyaláb teljesítményének modulálása (ld. az intenzitásfüggő tagot a (13) egyenletben) [55], melyet akuszto-optikai módon oldanak meg. A durva beállításra szolgáló (általában ömlesztett kvarcból készült) ékeket rezonátoron kívüli HBFmanipulációra is

alkalmazzák, akár erősített impulzusok esetében is [56]. A szabadsági fokok fenti ortogonalizációja azonban itt nem megoldott, mert az fCEO hangolása befolyásolja az frep-et is. Az egyik ék eltolón mozgatható a nyalábra merőleges irányban (13. ábra) A beesési szöget az ékeken közelítőleg Brewster-szögre állítják be a reflexiós veszteségek csökkentése érdekében. T B P’ d’   d T P B 13. ábra: A szokásos rezonátoron belüli elrendezés a HBO frekvencia hangolására két egybevágó ékből felépítve A hordozó-burkoló fáziscsúszás, azaz az ékek által két átmenetben az impulzusokhoz hozzáadott hordozó-burkoló fázistolás a következőképpen számítható ki a (12) egyenlet alapján:  CE   0 c·n g  n ·2d  d   , ahol  az impulzusok központi (hordozó) frekvenciája, n és ng az ékek anyagának fázisés csoport-törésmutatója az  frekvencián, d és d´ pedig a B

nyalábnak a P, ill. P’ ékben 25 megtett geometriai útja. Ha a P éket mozgatjuk, akkor a benne megtett geometriai úthossz    CE   c·n g  n ·2d -vel, a d-ről d   d  d -re változik, ami a HBF-csúszást  CE   f CEO   CE    CE  2 · f rep mértékben HBO frekvenciát pedig (14) értelmében f CEO változtatja meg. Annak ellenére, hogy ez egy sokszorosan kipróbált elrendezés és eljárás, az ékek anyagmennyiségének változása az optikai úton hatással van az impulzusok időzítésére és diszperziójára is. Az oszcillátor körüljárási ideje T   c·n g ·2d -vel változik, ami az 2 ismétlési frekvencia f rep   f rep c·T -vel való megváltozását vonja maga után. A rezonátor összes csoportkésleltetés-diszperziója is megnő GDD   GDD  gdd ·2d -vel, ahol gdd az ékek anyagának fajlagos csoportkésleltetés-diszperziója. E

mellékhatások további diagnosztikai és kompenzációs eszközök használatát teszik szükségessé. A CsKD nemkívánatos változásának kivédését újabban demonstrálták egy vékony BaF2 ékből és egy ömlesztett kvarc ékből összeállított kompozit lemez használatával [57]. 3. Új kísérleti elrendezést tervezek a hordozó–burkoló fázis hangolására, melynek működtetése mellékhatásként nem befolyásolja a rajta áthaladó impulzusok csoportkésleltetését, ill. csoportkésleltetés-diszperzióját 26 4. A nyalábirány-stabilizálási technikák alapjai A fázismodulált-impulzus erősítőrendszerekben mind az előerősített impulzusok minősége, mind az erősített impulzusok hordozó-burkoló fázisa erősen függ a jel- és pumpanyalábok egymással, ill. az erősítőkristállyal bezárt szögétől Például a TeWaTi rendszerben kihasznált nem-kollineáris optikai parametrikus erősítés szögérzékenysége megköveteli, hogy a

pumpanyaláb iránya a tervezett irány 0.05 mrad-os környezetén belül legyen Ha a lézernyalábok iránya időben változik, akkor az elért erősítés és a hordozó-burkoló fázis sem lehet stabil. Ezeket a hátrányos jelenségeket aktív iránystabilizálással lehet kiküszöbölni. Ha egy kollimált fénynyaláb útjába vékony lencsét, a lencse fókuszsíkjába pedig ernyőt helyezünk, akkor a fókuszált fényfolt helye a paraxiális optika szerint csak a bemenő fénysugár irányától függ. Ezt a jelenséget „a távoli zóna (far-field) megfigyelése” néven gyakran használják ki összetett optikai rendszerekben a nyaláb helyes irányának vizuális ellenőrzésére és kézi korrigálására: ha sikerül az ernyőn megjelölt referenciaponton tartani a fénysugár fókuszált képét, akkor a nyaláb iránya is állandó. Gyakori az is, hogy ernyő helyett egy kamera chipjét helyezik a fókuszsíkba és a megjelenítő képernyőn jelölik meg a

referenciahelyet. A nyalábirány megfigyelésére célszerűen a fénynek csak egy részét, például egy dielektrikumtükrön való átszivárgását használják. Napjainkban a nyalábirány távoli zóna figyelésen alapuló automatikus stabilizálására legelterjedtebb eszköz a kvadránsdetektor (négyszegmenses detektor). Alkalmazási területe az optikai adattárolók lézerétől a nagyintenzitású lézerrendszerek iránytartásáig terjed. A detektor négy negyedkör alakú fényelektromos eszközből (pl. fotodiódából) áll (14. ábra) A nyalábirány vízszintes komponensét a jobb, ill bal oldali diódapárok jelének különbségéből, a függőlegeset pedig az alsó és felső két-két fotodióda jelének különbségéből lehet meghatározni. A detektort úgy helyezik az optikai elrendezésbe, hogy a középpontja pontosan a távoli zóna referenciahelyére essék. A nyaláb irányának korrigálásakor arra kell törekedni, hogy a kétféle

(vízszintes és függőleges irányú) válaszjel minél közelebb legyen nullához. 27 a detektor válaszjele fényfolt a detektor válaszjele függőleges pozíció fotodiódák vízszintes pozíció 14. ábra: A kvadránsdetektor és válaszjele a helyes iránytól való eltérés esetén A kvadránsdetektor ilyen alkalmazásának előnye, hogy nagyon egyszerű. Tervezhető olyan elektronikai kapcsolás, amely közvetlenül a kvadránsdetektor kimenő jeleiből előállítja a mozgatható tükröt vezérlő jelet, ezáltal nagyon gyors visszacsatolást tesz lehetővé. Ez a gyorsaság azonban csak folytonos vagy kvázifolytonos fény esetén használható ki teljes mértékben. A kvadránsdetektor fő hátránya a merevség: ha a lézerrendszer egyes elemeinek az adott kísérlethez való adaptálása következtében az általa megfigyelt nyaláb iránya kissé módosul, akkor az erre való átálláskor vagy magát a kvadráns detektort, vagy a ráeső mérőfényt kell

úgy elmozgatni, hogy az érzékelő közepe a fókuszált fényfolt új pozíciójával essen egybe. 4. Olyan aktív nyalábirány-stabilizáló rendszert dolgozok ki és valósítok meg a TeWaTi erősített lézerrendszer jel- és pumpanyalábjai irányának fixen tartására, mely flexibilis, a rendszer fejlesztése közben előforduló nyalábirány-módosításokhoz átépítés nélkül igazítható, és kellő pontosságú ahhoz, hogy az erősített impulzusok hordozó-burkoló fázisát a nyalábok iránycsúszásai ne befolyásolják. 28 II. Új tudományos eredmények 5. Impulzusnyújtók és -összenyomók vizsgálata Ebben a fejezetben először egy egyszerű geometriai modellt ismertetek az állandó fázispont módszerének kétdimenziós kiterjesztéséhez. Ennek segítségével megmutatom, hogy a CsKD-nek és a HRD-nek mind az előjele, mind a nagysága jól becsülhető az állandó fázisú pont környéki interferencia-csíkrendszer alakjának

megfigyeléséből. Ez valós idejű, kvalitatív monitorozást tesz lehetővé. A kidolgozott becslési módszert kísérletileg is alkalmazom fázismodulált lézerrendszerünk eredő csoportkésleltetésdiszperziójának finom beállításánál. Javaslatot teszek a beállítási eljárásra és a CsKD további finomhangolására is a nem-elfajult STBI segítségével. Munkám eredményei egy referált folyóiratcikkben [58] és egy nemzetközi konferencia-előadásban [59] jelentek meg. 5.1 A spektrálisan és térben bontott interferenciacsíkok alakja Világítsuk ki a 2.1-ben megismert spektrális és térbeli bontású interferométert egy S pontszerű fényforrással. A fénynyaláb megosztása és két úton való terjedése S két virtuális képét, SS-t és SR-t hozza létre, melyek koherens fényforrások (15.a ábra) SS fénye a tárgykarban, SR-é a referenciakarban terjed. Mint arról 21-ben szó volt, üres interferométer esetén akkor jelennek meg STBI csíkok, ha

a két kar egyenlő hosszúságú, ezért a virtuális fényforrások és a spektrográf résének távolsága kezdetben legyen azonos: L. Az állandó fázisú pont spektrális helyét jelölje c. (a) y y  SR  SS L  c  Obj    L  c   Obj c  m (m-1) c (m-2) (b) (m-p)  15. ábra: Egy egyszerű geometriai modell az állandó fázispont módszeréhez a CsKD és az STBI csíkok alakja közötti kapcsolat leírására (a). Az STBI csíkok interferenciarendjei (b) Ezután helyezzünk egy  Obj   fázistolással rendelkező tárgyat az interferométer tárgykarjába. A tárgy az SS és a rés közötti  frekvencián vett optikai úthosszat c · Obj   -val változtatja meg. Ahhoz, hogy újra c középpontú STBI csíkokat 30 kaphassunk, a referenciakar hosszát is meg kell változtatnunk a csoportkésleltetés változásának megfelelően, ami c    Obj  c  [22]. A két

nyaláb közötti úthosszkülönbség az  frekvencián az  irányban a fentieket felhasználva     c    Obj  c    Obj    ·cos  lesz. Ha   5 , akkor érvényes az   y LR közelítés, ahol LR  L  c·  Obj  c  Ebből cos( )  1  y 2 2 L2R következik, ezért a fáziskülönbségre  c -vel való szorzás után ezt írhatjuk:      y,     ·  Obj  c    Obj    1  y 2 2 L2R . (15) Az STBI csíkrendszer közepén az interferencia akkor konstruktív, ha  (0,  c )  m·2 (16) valamely m egész számra. Itt m-et az interferencia rendjének nevezzük A középponttól számított p-edik fényes STBI csíknál (azaz az m  p  -edik interferenciarendnél, ld. 15.b ábra) a fáziskülönbség  ( y,  )  m  p ·2 . (17) Behelyettesítve (15)-öt először

(16)-ba, majd (17)-be: ·  Obj  c ·  Obj  c    Obj  c   m·2 és (18) c    Obj   1  y 2 (19)  2 L2R  m  p ·2 következik. Használjuk a  Obj   fázistolás másodrendű Taylor-sorát az c körfrekvencia körül: 2  Obj     Obj  c     Obj  c  ·    c   12   Obj  c  ·   c  . Ezzel (19) így alakítható át:  ·  c Obj  c    Obj  c   12  Obj  c ·    c 2  1  y 2  2 L2R  m  p ·2 , és (18)-at kihasználva adódik, hogy m·2  1 2  2   Obj  c  ·    c   1  y 2 2 L2R   m  p ·2 . 31 Átalakítás és a   Obj   ·    0  · y 2 4 LR -t tartalmazó

tag elhanyagolása után az STBI 2 csíkok alakját leíró formula az    c 2 y2  p·4   Obj  c  2 L2R · p m 1 (20) alakot ölti, ami   Obj  c  előjelétől függően ellipszist is, hiperbolát is leírhat az ( y) síkban. Ha a tárgy   Obj  c  csoportkésleltetés-diszperziója pozitív, akkor az STBI csíkok elliptikusak (16.a ábra), ha negatív, a csíkok alakja hiperbolikus (16b ábra) y (a)  (0,  )  (0,  )  (0,  ) c  c  y (b) c  c  y (c) c  c  16. ábra: A modellezett  (0,  ) fáziskülönbség-függvény és a megfelelő STBI csíkok pozitív CsKD és elhanyagolható HRD (a), negatív CsKD és elhanyagolható HRD (b), valamint elhanyagolható CsKD és nem elhanyagolható HRD (c) esetén Amennyiben a harmadrendű diszperzió,   Obj  c  sem hanyagolható el, egyszerre jelennek

meg az elliptikus és a hiperbolikus csíkok (16.c ábra) Ezt a jelenséget úgy lehet magyarázni, hogy a harmadrendű fázisfüggvény közelítőleg két, ellenkező előjelű másodrendű fázisfüggvény darabjaiból illeszthető össze. Erre a két fázisfüggvény-darabra (20) ismét alkalmazható, ezért egy fél elliptikus és egy fél hiperbolikus csíkrendszer együttesét kapjuk. 5.2 A csíkok alakjának fejlődése Vizsgáljuk meg, hogyan függ a spektrálisan és térben bontott m  p  -edrendű (a középponttól számított p-edik) interferenciacsík  és y irányú kiterjedése   Obj  c  -től és LR-től, ha   Obj  c  elhanyagolható. A (20) egyenlet -tól függő részének nevezője   Obj  c  -vel fordítottan arányos, ezért a CsKD csökkenése az  tengelyen mért maximumok távolságának növekedéséhez vezet. Például, ha a csíkok elliptikusak, az ellipszis átmérője és

vastagsága az  tengely mentén egyre nagyobb lesz. Ez azzal a 32 következménnyel jár, hogy a CsKD csökkentésével az ÁFP helyének leolvasása egyre bizonytalanabbá válik. Ami az y tengelyen elhelyezkedő maximumokat illeti, ahogy a (20)nak y-tól függő részéből leolvasható, ha LR nő, a távolság a szomszédos maximumok között növekszik. A gyakorlatban LR olyan nagy, hogy a referencia- és tárgynyaláb fázisfrontjának görbülete közelítőleg azonos, ezért a maximumok nagyon távol vannak egymástól, és így a csíkok függőleges egyeneseknek tűnnek (17.a ábra) Abban az esetben, ha fókuszáló elemet (homorú tükröt vagy lencsét) építünk be a tárgy után, a tárgynyaláb virtuális forrása közelebb kerül a réshez. Ezáltal a fázisfrontok görbülete erősen különbözni fog Emiatt a tárgy- és a referencianyalábok fáziskülönbsége jelentősen változni fog a rés mentén, így a csíkok elliptikus, ill. hiperbolikus jellege

szembetűnőbbé válik (17b ábra), mintha (20)ban LR a valóságosnál sokkal kisebb lenne (a) (b) y  y  17. ábra: STBI csíkok fókuszáló elem nélkül (a) és fókuszáló elemmel (b) Ha a fókuszáló elemet a referenciakarba építjük be, akkor a referenciakar fázisfrontjainak virtuális forrása kerül közelebb a réshez. Ez negatív LR-rel írható le a (20) egyenletben, ilyenkor pozitív CsKD esetén hiperbolák, negatív CsKD-nél ellipszisek figyelhetők meg. Akromatikus fókuszáló elemek használata megkönnyíti az ÁFP vizuális meghatározását túlzott CsKD bevitele nélkül. 5.3 Kísérleti eredmények 5.31 Az impulzusnyújtó diszperziójának megmérése Célom az volt, hogy az impulzusnyújtót működés közben vizsgáljam, ezért a fázismodulált lézerrendszer fényútját olyan Mach–Zehnder-interferométerré egészítettem ki, melynek tárgykarjában a nyújtó foglal helyet [60] (18. ábra) A titán-zafír oszcillátor impulzusainak

központi hullámhossza 800 nm, időbeli hossza 15 fs volt. Az oszcillátor 71 MHz ismétlési frekvencián működött. Nyalábjának egy részét közvetlenül az oszcillátor után behelyezett 33 nyalábosztóval kicsatoltam, ez a rész szolgált referencianyalábul. A nyalábosztón átmenő rész áthaladt a nyújtón [61], amely két 1200 mm-1 sűrűségű rácsból és egy 500 mm fókusztávolságú gömbtükörből áll. Impulzusnyújtó Obj() Ti:zafír oszcillátor 15 fs 250 ps f=200 mm  15 fs Spektrográf 18. ábra: Kísérleti elrendezés az impulzusnyújtó csoportkésleltetés-diszperziójának megmérésére A nyújtó tulajdonságait először geometriai adatainak megméréséből számítottam ki. A beesési szöget a rácsokon 33.6±14°-nak, a rácsok közötti távolságot 336±2 mm-nek mértem. Ezen paraméterekkel a közponi hullámhossz környezetében a CsKD-re, ill a HRD-re rendre   Obj =(1.25±004)·106 fs2 és   Obj

=(-234±015)·106 fs3 számolható, az impulzus időtartamára pedig az I() intenzitásspektrum megmérése után az  E F    2  0 c·I  ·exp i· 12   Obj    c   16   Obj    c  2 3  térerősség-spektrum inverz Fourier-transzformációjával 250 ps adódott. A referenciakar hosszúságának csökkentése, és ezáltal az elrendezés egyszerűsége és kezelhetősége érdekében az interferométer kimenetén az oszcillátornak nem pontosan ugyanazon, hanem egymást követő impulzusai találkoztak. Ezért a referenciakar késleltetését elegendő volt a tárgykarnál 1 71 MHz  14 ns -mal kisebbre méreteznem. A rekombinált tárgy- és referencia-impulzusokat egy módosított monokromátorral (Jobin– Yvon H-20) bontottam fel spektrálisan. A monokromátor kilépő rését eltávolítottam, és a kimenetet egy f=50 mm-es akromát lencsével egy CCD chipre (Electrim EDC-2000N,

felbontása 652 pixel × 494 pixel) képeztem le. Az elrendezés spektrális feloldása 01 nm volt. Az impulzusnyújtónak a referenciakarhoz viszonyított csoportkésleltetését az ÁFP frekvenciatengelyen mért helyzetének késleltetés-függéséből határoztam meg a (11)-ben leírt módon. Az ÁFP különböző késleltetéseknél leolvasott helyzetét szimbólumok 34 mutatják a 19. ábra grafikonján Az ábrán tipikus spektrálisan és térben bontott interferogramok is láthatók. A késleltetést kb 20 ps-os lépésenként állítottam Az eltoló 20 fs-os pontosságú állítást tett lehetővé. Az ÁFP helyzetét vizuálisan 01 nm pontossággal lehetett megállapítani a monokromátor skálájának leolvasásával. A hullámhosszból kiszámítottam az  optikai frekvenciát és ehhez rendeltem hozzá a beállított késleltetést. A CsKD-t és a HRD-t a mért   Obj   függvényre a 800 nm-es központi hullámhossz környezetében végzett

másodfokú polinomillesztés együtthatóiból kaptam meg. Az eredmény rendre   Obj =(1.27±002)·106 fs2 és   Obj =(-240±015)·106 fs3 A mért és Csoportkésleltetés (ps) számolt értékek jó egyezést mutatnak. 400 Obj = 1,27·106 fs2 Obj =-2,40·106 fs3 300 200 100 0 -100 740 760 780 800 820 Hullámhossz (nm) 840 860 19. ábra: Az impulzusnyújtó mért (szimbólumok) és illesztett (folytonos vonal) relatív csoportkésleltetése a hullámhossz függvényében. Az interferogramok ötszörösen ki vannak nagyítva a hullámhossz-tengely mentén Numerikus szimulációk azt mutatják, hogy a módszer alkalmazhatóságának felső korlátja   Obj =107 fs2-nél és   Obj =107 fs3-nél van, ahol az ÁFP helyzetének leolvasási hibája miatt a pontosság jelentősen lecsökken. Az impulzus időbeli alakjának rekonstruálásához a kinyújtott impulzus fázisa egy additív konstans erejéig meghatározható a mért 

 Obj   függvényből. Így, ha párhuzamosan az impulzusok spektrumát is megmérjük, az időbeli alak inverz Fouriertranszformációval könnyen adódik. 35 5.32 Az impulzuskompresszor durva beállítása az állandó fázispont módszerével A nyújtó jellemzése után a mérendő impulzust a kompresszoron is átküldtem, mely a nyújtóhoz hasonlóan egy 1200 mm-1 sűrűségű rácspárt tartalmaz. Ezek távolságának változtatásával tanulmányoztam, hogyan hat a kompenzálatlan CsKD és HRD az STBI csíkok alakjára. A kompresszor beállítása folyamán a maradék CsKD részben kompenzált, ezért sokkal kisebb, mint a nyújtó mérésekor, és ez spektrálisan szélesebb STBI csíkokat eredményezett, ahogy az (20) alapján várható. Ezért a leolvasás megkönnyítése érdekében egy másik, 1 nm-es felbontású házilag épített spektrográfot (fkoll=50 mm, fobj=100 mm, rács: 650 mm-1) használtam. A nyújtón végzett mérések már megmutatták,

hogy a csíkrendszer középpontja könnyebben megtalálható szabad szemmel, ha a csíkok jól láthatóan elliptikusak vagy hiperbolikusak a függőleges egyenesek helyett (17. ábra) A kompresszor kimeneti nyalábján végzett mérések megerősítették ezt a megfigyelést. További előny, hogy ilyenkor a CsKD előjele is leolvasható közvetlenül a csíkok alakjából, amint azt az 5.1 szakaszban megmutattam. A csíkok elliptikus, ill hiperbolikus természetének kiemelése érdekében a tárgykarba egy akromát (f=200 mm) lencsét építettem a kompresszor és a nyalábosztó (itt nyalábegyesítő) közé. (b) Csoportkésleltetés (ps) 12 d rá cs=340 mm 10 8 6 4 2 0 -2 760 Obj = 6,00·10 4 fs2  Ob j =-8,65·10 4 fs 3 780 800 Hullámhossz (nm) 820 840 1.5 Csoportkésleltetés (ps) (a) d rács=354 mm 1 0.5 0 760  Obj = 1,09·10 4 fs 2  Obj= 2,17·10 4 fs 3 780 800 Hullámhossz (nm) 820 840 20. ábra: Az impulzusnyújtó–összenyomó rendszer

mért (szimbólumok) és illesztett (folytonos vonal) relatív csoportkésleltetése a kompresszorrácsok két különböző drács távolságánál. A nyújtó pozitív CsKD-jét a kompresszor nagyon (a), ill. kissé (b) alulkompenzálja Kezdetben a kompresszor rácsainak távolsága 340 mm volt, ami kisebb, mint a nyújtó rácsainak távolsága. Ebben az esetben biztos lehettem benne, hogy a rendszer alulkompenzált: maradék CsKD-je pozitív, azaz a kompresszorból jövő impulzusok és a referencia-impulzusok spektrálisan és térben bontott interferenciacsíkjai elliptikusak 36 (20.a ábra) Jól látható, hogy a csíkok már ekkor szélesebbek voltak spektrálisan, mint a nyújtó vizsgálatakor. Megnövelve a kompresszorbeli rácstávolságot 354 mm-re, a kompresszor (negatív) CsKD-je szintén nőtt, a teljes rendszer maradék diszperziója egyre csökkent, és a csíkok egyre szélesebbek lettek (20.b ábra) 3 (b) d rács=363 mm 2 1 Obj =-2,10·10 4 fs 2 

Obj= 7,51·10 4 fs 3 0 760 780 800 Hullámhossz (nm) 820 15 Csoportkésleltetés (ps) Csoportkésleltetés (ps) (a) 840 drács =380 mm 10 5  Obj =-8,20·10 4 fs 2 O bj = 2,02·10 5 fs 3 0 760 780 800 Hullámhossz (nm) 820 840 21. ábra: Az impulzusnyújtó–összenyomó rendszer mért (szimbólumok) és illesztett (folytonos vonal) relatív csoportkésleltetése a kompresszorrácsok két különböző drács távolságánál. A nyújtó pozitív CsKD-jét a kompresszor kissé (a), ill. nagyon (b) túlkompenzálja A rácsok 363 mm-es távolságánál, amikor a kompresszor negatív CsKD-je meghaladta a kompenzálandó CsKD-t, a maradék CsKD negatívvá vált, és a csíkok hiperbolikus alakot öltöttek (21.a ábra) A rácstávolságot tovább növelve 380 mm-re, a maradék (negatív) CsKD tovább nőtt, ezért vékonyabb hiperbolikus csíkok láthatók (21.b ábra) A   Obj és   Obj illesztésből adódó és számolt értékei jó

egyezést mutattak A   Obj és   Obj pontossága rendre 2 % és 10 %. Jegyezzük meg, hogy a mérési pontosság jobb, mint a számolt értékek pontossága, főleg a rácspárok geometriai paramétereinek mérési bizonytalansága miatt. 5.33 A beállítás finomítása Ha az impulzusnyújtó és a kompresszor CsKD-jének összege abszolút értékben kicsi, a csíkok nagyon szélesek, és a csíkrendszer középpontjának helyét már csak függvény (fázismodulált koszinusz) illesztésével lehet meghatározni. Ezért az ÁFP módszer használata nehézkessé válik, és jelentősen lelassul. A csíkok alakja azonban továbbra is jellemzi a maradék CsKD-t és HRD-t, amint az a 22. ábrán is látható 37 y -2.0 mm y  -1.0 mm y  y -0.5 mm  0.0 mm  y 0.5 mm  y 1.0 mm y  2.0 mm  22. ábra: Az STBI csíkok fejlődése, miközben a kompresszor rácsai között a távolság változik A számok az optimális

rácstávolságtól való eltérést jelentik. A 22. ábra interferogramjainak felvétele között a rácsok közötti távolságot változtattam. Amikor a maradék CsKD enyhén pozitív (-20 mm, -10 mm, -05 mm), az STBI csíkok alakja elliptikus. Ha negatív, akkor az alak hiperbolikus lesz Minél kisebb a maradék CsKD, annál szélesebbek az STBI csíkok. Az 10 mm-es pozícióban egyszerre láthatunk elliptikus és hiperbolikus csíkokat, ami nem elhanyagolható mértékű HRD jelenlétére utal. A 00 mm pozícióban a csíkok csaknem vízszintesek, ami azt jelenti, hogy a maradék diszperzió minimális. Az interferogram rövid hullámhosszú szélén hajlott csíkok láthatók, melyek ott kis maradék CsKD jelenlétére utalnak. Ebben a helyzetben finomabb módszerre van szükség a maradék diszperzió további csökkentésére. Ennek érdekében a fókuszáló elemet el kell távolítani a tárgykarból, és a referenciakar egyik tükrét meg kell dönteni vízszintes tengely

körül, hogy a maradék diszperzió a nem-elfajult STBI segítségével a csíkok menetéből meghatározható legyen [16,24,62,63]. 5.4 Eljárás a teljes lézerrendszer beállítására Az impulzusnyújtó–összenyomó rendszer beállítása folyamán a maradék diszperzió több nagyságrendet változik, ezen kívül még szögdiszperzió is megjelenhet, ha a rácsok nem pontosan párhuzamosak. Korábban nem volt olyan eljárás, amely egymaga képes az említett mérések mindegyikére. A kétdimenziós STBI módszerek [16,62,63] azonban az alább leírt eljárással kiegészítve kielégíthetik a követelményeket olyan értelemben, hogy a 38 mérésre végig egyazon spektrográf használható, és csak a referenciakarbeli fényutat, valamint az interferogramok kiértékelési módját kell változtatni. A fázismodulált lézerrendszerek diszperzió-beállítása a következő lépésekből állhat: 1. A nyújtó CsKD-jének és HRD-jének mérése az ÁFP módszerrel

(531 szakasz) 2. A teljes rendszer maradék diszperziójának durva eliminálása az ÁFP módszer segítségével (5.32 szakasz) 3. A beállítás finomítása az ÁFP körüli csíkok alakjának megfigyelésével (533 szakasz) 4. Végső beállítás az STBI (döntött tükrös) módszerrel [16,62,63] Meg kell jegyezni, hogy a végső beállítás helyessége a referencia-impulzus fázistulajdonságain is múlik, ezért fontos a referencia-impulzusok fázisderiváltjait valamely önreferenciás technikával (pl. autokorrelátorral, FROG-gal vagy SPIDER-rel) meghatározni. 5.5 Összegzés Megmutattam, hogy az impulzusnyújtók csoportkésleltetés-diszperziója könnyen és valós időben megbecsülhető egy egyszerű, spektrálisan bontott interferometriai eljárással, az ún. állandó fázisú pont körüli interferenciacsíkok alakjának megfigyelésével. Modellt alkottam a csíkok alakjának és a CsKD előjelének összefüggésére. A beállítási eljárást írtam le

fázismodulált-impulzus erősítőrendszerek diszperziójának eliminálására, melynek kísérleti demonstrálása során először az ÁFP módszerrel kvantitatív módon megmértem a nyújtó CsKD-jét. Ezután ugyanazzal a kísérleti elrendezéssel, a megalkotott modell alapján elvégeztem a maradék CsKD beállítás közbeni, folyamatos, kvalitatív monitorozását. 39 6. A hordozó-burkoló fáziscsúszás lineáris mérése Közkeletű az az elképzelés, hogy a HBF-mérési technikáknak feltétlenül tartalmazniuk kell legalább egy nemlineáris optikai frekvenciakonverziós lépést, mert a bemeneti spektrumnak minimálisan oktávnyi szélességűnek kell lennie (lásd pl. a széleskörűen elterjedt f-to-2f interferométereket). Ebben a fejezetben tárgyalni fogok egy lineáris optikai interferometrikus eljárást, amely lehetővé teszi az egymást követő impulzusok HBFcsúszásának mérését elvileg bármilyen keskeny spektrum és alacsony teljesítmény

esetén. A szimulációs eredmények alapján látni fogjuk, hogy a spektrálisan és térben bontott interferenciacsíkok láthatósága erősen függ az impulzussorozat hordozó-burkoló fáziscsúszásától. Ezért nemcsak a HBF csúszásának nagyságát lehetséges ennek segítségével meghatározni, hanem lehetővé teheti a fázisstabilizálást is. A mérési módszer működésének demonstrálására kísérletet végeztem. Munkám eredményeként három folyóiratcikk született, ezekből egy megjelent egy referált szaklapban [64], egy másik egy online folyóiratban [65], egy pedig jelenleg elbírálás alatt áll [66]. A technikáról egy PCT [67], valamint egy európai szabadalmi bejelentésemet [68] tették közzé. A témával számos nemzetközi [69–74] és egy magyar konferencián [75] szerepeltem. 6.1 A mérés alapötlete A CE hordozó-burkoló fázis változásának mérésére kifejlesztett módszerünk lelke a (3) Taylor-sor első tagja, (0), mivel

az egy, a burkoló alakjától függő additív konstanstól eltekintve nem más, mint a referencia-, ill. tárgyimpulzusok hordozó-burkoló fázisa Az interferáló impulzusok központi frekvenciához tartozó fáziskülönbsége ezért éppen a hordozó-burkoló fáziskülönbségükkel egyezik meg: RS  R  0    S  0    CE , R   CE , S   CE . Képzeljük el, hogy a 2.1-ben leírt spektrális és térbeli bontású interferométerbe egyforma impulzusokból álló sorozat érkezik. Ezek az impulzusok (R1, R2, R3 stb) zavartalanul terjedhetnek a referenciakarban a BS2 nyalábosztóig. Tegyük fel, hogy a tárgykarban valamilyen módon olyan impulzussorozatot (S1, S2, S3 stb.) állítunk elő belőlük, melynek tagjai eltérő (pl. állandó fáziskülönbségű) hordozó-burkoló fázissal rendelkeznek A detektor expozíciós ideje tipikusan nem elég rövid ahhoz, hogy képes legyen az egyes tárgy- és referencia-impulzus párok

által alkotott interferenciaképeket megkülönböztetni 40 (mivel azok több 10 MHz-es gyakorisággal érkeznek), hanem sok ilyen interferenciaképet integrál egy felvétel készítése alatt. Ezért az érzékelt intenzitás-eloszlást 1 I int ( y,  )   2 2 2 E S1 ( )  E R1 ( )  E S 2 ( )  E R 2 ( )  E S 3 ( )  E R 2 ( )   2 2 2 E 1 ( )  E R ( )  E S 2 ( )  E R ( )  E S 3 ( )  E R ( )   S          RS1  CE fáziskülönbség RS 2  CE fáziskülönbség RS 3  CE fáziskülönbség írja le. Az „int” alsó index arra utal, hogy a formula integrált interferenciaképet ír le Az „1” felső index azt jelzi, hogy az összegzés az 1-es számú impulzussal kezdődik. A második egyenlőségnél kihasználtuk, hogy a referencia-impulzusok egyformák, ezért

térerősség-spektrumuk megegyezik: ER1()=ER2()=ER3()==ER(). Az így integrált STBI interferencia-mintázat V  I max  I min  I max  I min  -nel definiált láthatósága akkor a lehető legnagyobb, ha a tárgykarbeli impulzusok mind ugyanolyan interferenciaképet hoznak létre a referencia-impulzusokkal. Ez akkor következik be, ha a referencia-impulzushoz képest hordozó-burkoló fáziskülönbségük azonos: R  S1 R S 2 R S 3  CE   CE   CE  , és ebből következően fáziskülönbségük egymáshoz képest nulla. Ha a tárgykarbeli impulzusok fáziskülönbsége nullától különbözik, akkor mindegyikük más és más függőleges helyzetű interferenciacsíkrendszert hoz létre a referencia-impulzussal, melyek együttesen kisebb láthatóságú interferenciaképet eredményeznek a detektoron (ld. az integrált csíkrendszert a 23 ábrán) Ez az észrevétel, hogy a tárgykarbeli impulzusok

hordozó-burkoló fázisainak csúszása csökkenti a végeredményben előálló STBI-csíkrendszer láthatóságát, vezet acsúszás bemutatandó lineáris mérési technikájához. CE=0 CE=-/2 y integrált CE=+/2 y y y y0     23. ábra: Példa az időben integrált interferenciacsíkok láthatóságának leromlására a hordozóburkoló fázis impulzusról impulzusra történő csúszása esetén Fontos látni, hogy az interferométer karjainak HBF-tolása közötti különbség nincs hatással a csíkrendszer láthatóságára, mert az a fent tárgyalt összes integrálandó 41 interferenciakép egyforma függőleges eltolását okozza, ezért a láthatóságon nem változtat. Ennélfogva a diszperziómérési alkalmazásokkal szemben ezúttal az egy karban levő impulzusok közötti fáziskülönbségre következtethetünk, a karok közötti fáziskülönbség csúszása viszont a láthatóságból elvileg nem mérhető. 6.2

STBI rezonáns visszacsatoló körrel A fent vázolt forgatókönyv, melyben ugyanazon referencia-impulzussal számos különböző hordozó-burkoló fázissal rendelkező tárgyimpulzus interferál, kis módosítással kísérletileg is megvalósítható, ha a szokásos Mach–Zehnder-interferométeren alapuló spektrális és térbeli bontású interferométer tárgykarjában egy fényvisszacsatoló kört alkalmazunk (24. ábra) A kör optikai úthosszának meg kell egyeznie az impulzussorozat követési távolságával, vagy annak valamely egész számú többszörösével. Más szóval a visszacsatoló körnek rezonánsnak kell lennie a bejövő impulzussorozatra, ezért azt körrezonátornak is fogom nevezni. BS1 5 4R S4 BS2 BS3 R3 S1S3 Spektrográf BS4 S1S3 Fényvisszacsatoló kör 24. ábra: Egy lineáris HBF-csúszás detektáló berendezés szimmetrikus Mach–Zehnderinterferométerrel A visszacsatoló kör a lézerimpulzusok egy részét „eltárolja”, azaz minden

egyes lézerimpulzusnak egy-egy kisebb energiájú „másolata” kering a körben. Ezek a kör kimenetén egyszerre jelennek meg, és egyszerre interferálnak ugyanazon referenciaimpulzussal. Ez az egyidejűség az eltérés az előző szakaszbeli ötlethez képest, ahol az eltérő fáziskülönbségű impulzuspárok egymás után keltettek interferenciaképeket. A megvalósításnál ezért az interferenciaképeknek nem a skaláris összegét, hanem a komplex szuperpozícióját kell tekinteni, így jártam el az 6.3 szakaszban ismertetendő szimulációk során is. A keletkező interferencia-csíkrendszer az R3 referencia-impulzus és az S3 tárgyimpulzus interferenciájából, R3 és S2 interferenciájából, R3 és S1 interferenciájából 42 stb. áll össze Általánosan, ha k detektálható impulzus jelentkezik a körrezonátor kimenetén, akkor az interferenciakép intenzitás-eloszlását az (k ) I sup ( y,  )  E S1 ( )  E S 2 ( )  E S 3 ( ) 

  E Sk ( )  E Rk ( ) 2 (21) egyenlet írja le, ahol a referencia-impulzus és a tárgyimpulzusok közötti fáziskülönbség R  S1 RS 2 RS 3 megint a  CE ,  CE ,  CE stb. CE fáziskülönbségekkel egyezik meg A „sup” alsó index arra utal, hogy a képletben több tárgyimpulzus szuperpozícióját vettem figyelembe. A „k” felső index jelzi, hogy ez az Rk referencia-impulzus által alkotott interferenciakép. A 24. ábrán például az S1, S2 és S3 impulzusok éppen kilépnek az interferométer tárgykarjából, hogy találkozzanak a referenciakarból származó R3 impulzussal; eközben az S1, S2 és S3 impulzusok egy-egy példánya a körben is megtalálható. Ezek a tárolt impulzusok körüljárásról körüljárásra visszatáplálódnak a tárgykarba, így a tárgykar kimenetén a bemenő impulzussorozatnak számos különböző tagja jelenik meg egyszerre. Ha az impulzussorozatban változik a hordozó-burkoló fázis,

akkor a tárgykar kimenetén sok eltérő hordozó-burkoló fázisú impulzus lesz egyszerre jelen. Mivel az impulzusok energiája a körrezonátorban körről körre csökken, ezért a végső interferenciaképhez való hozzájárulásuk is egyre kisebb és kisebb. A mérhető interferenciacsíkokat alkotó impulzusok számát ezért a BS2 és BS3 nyalábosztók reflektivitásával lehet szabályozni. A következőkben a BS2 és BS3 reflektivitásának F  RBS 2 ·R BS 3 szorzatát a rezonáns kör jósági paraméterének (röviden jóságának vagy finesse-ének) fogom nevezni. BS1 Ri-2 i Ri-m-1 Ri-1 Si-1 BS2 BS3 Ri-m-2 S1Si-2 Spektrográf BS4 S1Si-2 Fényvisszacsatoló kör 25. ábra: Egy lineáris HBF-csúszás detektáló berendezés m-edrendű (m>0) aszimmetrikus Mach– Zehnder-interferométerrel. 43 Nemcsak szimmetrikus Mach–Zehnder-interferométerből kindulva lehet egy ilyen elrendezést megalkotni. Általában az interferométer karjai hosszban

különbözhetnek, amíg a különbség az impulzusok követési távolságának egész számú többszöröse. Ezt az m egész számot a Mach–Zehnder-interferométer aszimmetria rendjének fogom nevezni. Hosszabb referenciakar esetén a rend pozitív, hosszabb tárgykar esetén negatív, azaz LR  LS  m·c f rep . Egy pozitív aszimmetriarendű interferométerre a 25 ábrán látható példa. 6.3 Modelleredmények Mindeddig ideális interferométert tételeztem fel, tökéletesen beállított karhosszakkal. Ilyen állapotot elérni és fenntartani azonban nagyon nehéz. A kombinált kétsugaras-soksugaras interferométer jellemzői és a hossz-fluktuációk hatásának jobb megértése kedvéért számítógépes szimulációk sorozatát végeztem el. A számítások során módusszinkronizált titán-zafír lézert tételeztem fel fényforrásként 803 nm-es központi hullámhosszal és 87.4 MHz-es ismétlési frekvenciával A nyalábot gaussinak tekintettem, 064 mrad

divergenciával és 1.6 mm-es nyalábnyakkal A nyalábnyak és a spektrográf detektorának távolsága a referenciakar mentén mérve 5.15 m volt Ezeket a szimulációs paramétereket a kísérleteim körülményeinek megfelelően választottam meg (6.4 szakasz) A numerikus modellezésekhez a MathCAD számítógépes algebrai programcsomagot használtam. A szimulációk során az interferenciacsíkok V    I max    I min   I max    I min   (22) spektrális láthatóságát határoztam meg. A grafikonokon vagy a HBF-csúszás függvényében ábrázoltam a körrezonátor különböző jósági paramétereire a központi hullámhosszon kapott láthatóságot (26–30, 32, 33, 34.a és c ábrák), vagy a hullámhossz függvényében a HBF-csúszás különböző értékeire (31, 34.b és d, valamint 35 ábra) A következő befolyásoló tényezők hatását tanulmányoztam: a detektor véges integrációs ideje, a

HBF-csúszás fluktuációja, a különböző aszimmetriarendek, a nyaláb divergenciája, a visszacsatoló kör hosszának rezonanciától való elhangolása és fluktuációja, a HBO frekvencia fluktuációja, a levegő diszperziója és az interferométerben található csörpölt tükrök 44 6.31 Az integrációs idő és a HBF-csúszás zajának hatása Hogy modellszámításaim a valóságot minél hűbben tükrözzék, első lépésben a leképező spektrográf képsíkjában elhelyezkedő detektor véges integrációs idejét és a HBF-csúszás zaját [76–78] vettem figyelembe. A kereskedelmileg hozzáférhető, nagy felbontású CCD kamerák mindegyike viszonylag lassú. Ez azt jelenti, hogy az általuk felvett kép nem csak egyetlen, a (21) egyenlettel leírt interferogramot tartalmaz, hanem a véges expozíciós idő során számos ilyen interferogramot integrálnak. Ezért a detektor által rögzített interferencia-csíkrendszer intenzitás-eloszlását az (k ) ( k

1) ( k  n 1) I sup int ( y,  )  I sup ( y,  )  I sup ( y,  )    I sup ( y,  ) (23) egyenlet írja le, ahol n az expozíciós idő alatt összegzett interferenciaképek száma. Az eltérő integrációs időkre végzett szimulációk eredményei a 26. ábrán láthatók Leolvasható, hogy az interferenciacsíkok láthatósága valóban függvénye a HBFcsúszásnak, az integrációs időnek azonban n=100-ig nem. Még hosszabb integrálási időkre is elvégeztem a szimulációt a HBF-csúszás fluktuációjának figyelembevételével. 1 (a) 1 (b) 0.8 Láthatóság Láthatóság 0.8 0.6 0.4 0.6 0.4 n=10 n=20 0.2 0.2 -4 -2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 1 (c) -4 0 Láthatóság 0.8 0.6 0.4 0.4 n=100 0.2 -4 -2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 4 2 4 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.6 n=50 0.2 2 1 (d) 0.8 Láthatóság -2 CEP-csúszás (rad) -4 -2 0 CEP-csúszás (rad) 26. ábra: A rezonáns

visszacsatoló körből származó STBI csíkok láthatósága a HBF-csúszás függvényében, különböző rezonátor-jóságok esetén. Az interferométer aszimmetriarendje m=1 A detektor integrációs ideje n=10 (a), n=20 (b), n=50 (c) és n=100 (d) referencia-impulzus rögzítését teszi lehetővé. Egy fázisstabilizált oszcillátor HBF-csúszása csak elméletben szigorúan állandó [79]. A HBF-csúszás fluktuációját olyan módon vettem figyelembe a számítások során, 45 hogy az egymást követő impulzusok hordozó-burkoló fázisa közötti különbséget a szigorúan konstans HBF-csúszásból következő CE érték körül egy bizonyos tartományban véletlenszerűen változtattam. A 27.a–c ábrán látható, a HBF-csúszás különböző fluktuációinál kapott eredmények nagyon hasonlítanak a 26. ábrához, melynél nem vettem figyelembe a HBFcsúszás bizonytalanságát Ebből azt a következtetést vontam le, hogy a módszer használhatósága

független a HBF-csúszás fluktuációitól. A HBF-csúszás zaja azonban egyenetlenebbé teszi a láthatósági görbéket, és ez érintheti a HBF-csúszás mérési pontosságát. Az összehasonlítás kedvéért a 27d ábra mutatja az eredményeket abban az esetben, amikor a HBF-csúszás bizonytalansága , tehát az impulzussorozatot korrelálatlan, véletlenszerű HBF-értékekkel rendelkező impulzusok alkotják. Ilyenkor az interferencia „csíkok” „láthatósága” gyakorlatilag nulla. 1 (a) 1 (b) CEO=0.2 0.8 Láthatóság Láthatóság 0.8 0.6 0.4 0.2 0.4 0 -4 1 -2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 -4 1 (d) CEO=0.6 -2 0 2 0.6 0.4 0.2 4 CEP-csúszás (rad) 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 CEO= 0.8 Láthatóság 0.8 Láthatóság 0.6 0.2 0 (c) CEO=0.4 0.6 0.4 0.2 0 0 -4 -2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 -4 -2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 27. ábra: Az STBI csíkok láthatósága a HBF-csúszás

függvényében, különböző rezonátor-jóságok esetén. A HBF-csúszás az átlagértéke körül 200 mrad (a), 400 mrad (b) és 600 mrad (c) tartományban fluktuál. Ha az impulzusok hordozó-burkoló fázisa korrelálatlan, a láthatóság nagyon rossz (d). Az integrációs idő n=100 impulzusnak felel meg, az összes többi szimulációs paraméter változatlan. A korábbi expozíciós időknél még realisztikusabb 5.7 és 114 s-ra a HBF-csúszás zajának figyelembevételével végzett számítások eredményeiből az olvasható ki (28. ábra), hogy a csúszásfluktuáció láthatóságra gyakorolt hatása nem növekszik, sőt csökken az integrációs idő növelésével (hasonlítsuk össze a 27.b, 28a, 28b, valamint a 27c, 28c, 46 28.d ábrákat) Érdemes megemlíteni, hogy az expozíciós idő további növelése a ms-os tartományig nem okoz változást a láthatósági görbékben a 27. és a 28 ábrához képest 1 (a) 1 (b) 0.8 Láthatóság

Láthatóság 0.8 0.6 0.4 0.4 n=500 CEO=0.4 0.2 -4 -2 2 CEP-csúszás (rad) 4 -4 -2 0 Láthatóság 0.8 0.6 0.4 0.2 -4 -2 n=1000 CEO=0.6 0.2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 4 2 4 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.6 0.4 n=500 CEO=0.6 2 CEP-csúszás (rad) 1 (d) 0.8 Láthatóság n=1000 CEO=0.4 0.2 0 1 (c) 0.6 -4 -2 0 CEP-csúszás (rad) 28. ábra: Az STBI csíkok láthatósága a HBF-csúszás függvényében, különböző rezonátor-jóságok esetén. A HBF-csúszás az átlagértéke körül 400 mrad (a,b) és 600 mrad (c,d) tartományban fluktuál. Az integrációs idő n=500 (57 s; a,c), ill n=1000 (114 s; b,d) impulzusnak felel meg, az összes többi szimulációs paraméter változatlan. 6.32 Az aszimmetriarend szerepe és a nyaláb divergenciájának hatása Következő lépésként az interferométer különböző rendű aszimmetriáinak szerepét vizsgáltam. A 29a ábra mutatja

az m=0,1,2 aszimmetriarendű interferométerekben rögzített STBI csíkrendszer láthatóságát a HBF-csúszás függvényében. Az m=0 (szimmetrikus) esetben a görbének több maximuma és egy lokális minimuma van (a CE=0+j·2-nél), ezért a HBF-csúszás abszolútértéke nem határozható meg bármely láthatóságértékre egyértelműen. 47 1 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.6 0.4 m=0 0.2 -4 0.8 0.8 0.6 0.4 -2 0 2 4 0.6 0.4 m=1 0.2 CEP-csúszás (rad) 1 (c) Láthatóság 0.8 Láthatóság 1 (b) Láthatóság (a) -4 -2 m=2 0.2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 -4 -2 0 2 4 CEP-csúszás (rad) 29. ábra: Az STBI csíkok láthatósága a HBF-csúszás függvényében szimmetrikus m=0 (a) és aszimmetrikus m=1 (b), ill. m=2 (c) Mach–Zehnder-interferométer használatakor A különböző színek különböző jóságokat jelölnek. A többszörös maximumhelyek létrejötte így magyarázható: aszimmetrikus

interferométerekben a referencia- és tárgynyalábnak különböző távolságot kell megtennie a kimenetig. A gyakorlatban, ahol a nyalábok általában divergálnak, ez a referencia- és a tárgyimpulzusok eltérő intenzitását okozza a detektor helyén. Ha a tárgykarból érkező és interferáló impulzusok szuperponált intenzitása valamely nullától különböző CE,0 HBFcsúszásnál megegyezik a referencia-impulzus intenzitásával, akkor CE,0-nál és –CE,0nál a láthatóság felveszi maximális értékét, 1-et. A CE,0-nál kisebb abszolútértékű HBFcsúszásokra a láthatóság újra 1 alatti lesz Így az alapjában véve haranggörbe jellegű láthatósági függvény a nulla HBF-csúszás környezetében behorpad, ahogy az a 29.a és a 30.c ábrán látható 1 1 (b) 0.8 Láthatóság Láthatóság 0.8 1 (c) 0.6 0.4 0.8 Láthatóság (a) 0.6 0.4 w0=500m 0.2 -4 -2 0 2 4 0.6 0.4 w0=1000m 0.2 CEP-csúszás (rad)

0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 -4 -2 w0=5000m 0.2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 -4 -2 0 2 4 CEP-csúszás (rad) 30. ábra: Az STBI csíkok láthatósága a HBF-csúszás függvényében az m=1 esetre A nyalábnyak a BS1 nyalábosztónál található, és sugara w0=500 m (a), w0=1000 m (b), ill. w0=5000 m (c) A különböző színek különböző jóságokat jelölnek. Az összes többi szimulációs paraméter változatlan. A többszörös (és nem a nulla HBF-csúszásnál elhelyezkedő) láthatósági maximum elkerülése érdekében a BS1 és BS4 nyalábosztókkal olyan osztásarányt kell elérnünk, hogy a tárgykarból érkező és interferáló impulzusok bármely HBF-csúszásnál nagyobb szuperponált intenzitással rendelkezzenek, mint a referencia-impulzus, vagy megfordítva. 48 6.33 A visszacsatoló kör rezonanciától való elhangolása Nagyon nehéz feladat két rezonátor (a lézerrezonátor és a visszacsatoló kör) hosszát

a hullámhossz töredékének pontosságával összehangolni, és ezt a beállítást aktív stabilizálás nélkül megtartani. Ezért elrendezésünk jellemzőit úgy is modelleztem, hogy több mikrométernyi szándékos elhangoltságot feltételeztem a körrezonátor és a lézeroszcillátor között. Az eredmények a 31 ábrán láthatók Több hullámhossznyi, durva L elhangolás esetén az interferenciacsíkok láthatósága a hullámhossz függvénye, és a spektrális függés közelítőleg szinuszos az itt figyelembe vett kis jóságú esetekre. Ezek a láthatósági függvények határozottan emlékeztetnek a Fabry–Perot-interferométer transzmissziós függvényére, amelynek  periódusa c L -lel egyezik meg. A (láthatósági) csíkrendszer periódusát itt is a rezonátor elhangolása határozza meg, a „láthatósági fésű” hullámhossztengely menti helyzete pedig a HBF-csúszással van lineáris kapcsolatban. Ez az összefüggés a frekvenciafésű

és a HBO frekvencia kapcsolatára [80,81] emlékeztet, attól eltekintve, hogy ezúttal a HBO-információ a csíkrendszer láthatóságába van kódolva. 0.8 Láthatóság 1 (b) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0.6 0.4 L=12.5m 0.2 760 780 800 820 Hullámhossz (µm) 840 (c) 0.8 1 0.8 Láthatóság 1 Láthatóság (a) 0.6 0.4 0.6 0.4 L=25.0m 0.2 L=50.0m 0.2 760 780 800 820 Hullámhossz (µm) 840 760 780 800 820 840 Hullámhossz (µm) 31. ábra: Az STBI csíkok láthatóságának spektrális függése különböző HBF-csúszások esetén A visszacsatoló kör elhangolása a rezonanciától L=12.5 m (a), L=250 m (b) és L=50.0 m (c) Az összes többi szimulációs paraméter változatlan Vegyük észre, hogy a „láthatósági fésű” létrehozható „fogainak” számát az impulzusok sávszélessége nem korlátozza, legalábbis addig, amíg spektrumuk feloldható a spektrográfunkkal. 6.34 A kísérleti

környezet által okozott fluktuációs hatások A gyakorlatban minden rezonátor körüljárási ideje folyamatosan változik az átlagérték körül. Ennek egyik oka az optikai elemek mechanikai vibrációja; a másik a laboratórium helyről helyre változó hőmérsékletű, és emiatt változó törésmutatójú levegőjének áramlása. 49 Ezek a megfontolások érvényesek mind lézerrezonátorokra (ezek a jelenségek okozzák a HBF-csúszás fluktuációját), mind a tárgyalt fényvisszacsatoló körre. Az optikai úthossz ezen okok miatt létrejövő megváltozása a néhányszor 10 nm-es tartományban van, az 1 m-t csak ritkán éri el. Szimulációs vizsgálatokat végeztem e jelenség vizsgálatára a következőképpen: a (23) egyenlet szerinti összeg tagjainak (az „egy referencia-impulzussal képzett interferogramok”) kiszámításánál eltérő rezonátorhosszakat használtam, melyeket egy, a pontos rezonancia körüli tartományból választottam

véletlenszerűen. A 32 ábrán látható eredményekből kitűnik, hogy a láthatósági görbék alapvetően nem változnak, amíg a rezonátor hosszának fluktuációja ±20 nm alatt van. Ha ennél nagyobb, pl ±50 nm vagy ±100 nm (32.c és d ábrák), akkor a láthatósági karakterisztikák maximumai csökkennek, és egyidejűleg kiszélesednek („tompulnak”, „csonkolódnak”) a nulla HBF-csúszás környezetében. 1 (a) 1 (b) 0.8 Láthatóság Láthatóság 0.8 0.6 0.4 0.4 L=10nm 0.2 -4 -2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 -4 -2 0 Láthatóság 0.8 0.6 0.4 0.6 L=50nm L=100nm 0.2 0.2 -2 0 2 CEP-csúszás (rad) 4 2 4 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.4 -4 2 CEP-csúszás (rad) 1 (d) 0.8 Láthatóság L=20nm 0.2 1 (c) 0.6 4 -4 -2 0 CEP-csúszás (rad) 32. ábra: Az STBI csíkok láthatósága a HBF-csúszás függvényében, különböző rezonátor-jóságok esetén. A rezonátorhossz fluktuációs

tartománya 10 nm (a), 20 nm (b), 50 nm (c) és 100 nm (d). Az összes többi szimulációs paraméter változatlan A HBO frekvencia is fluktuál egy néhány száz kHz-es intervallumban, ha nem használunk aktív stabilizálást. A 33 ábra eredményeit a HBO frekvencia fluktuációjának figyelembevételével kaptam. Az ábrán a láthatóságnak az előző esethez nagyon hasonló, de sokkal kevésbé hangsúlyos csökkenése látható. 50 1 1 (b) 0.8 Láthatóság Láthatóság 0.8 1 (c) 0.6 0.4 0.8 Láthatóság (a) 0.6 0.4 fCEO=200kHz 0.2 -4 -2 0 0.4 fCEO=600kHz 0.2 2 CEP-csúszás (rad) 4 0.6 -4 -2 0 fCEO=1000kHz 0.2 2 CEP-csúszás (rad) 4 -4 -2 0 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 2 4 CEP-csúszás (rad) 33. ábra: Az STBI csíkok láthatósága a HBF-csúszás függvényében, különböző rezonátor-jóságok esetén. A HBO frekvencia fluktuációs tartománya 200 kHz (a), 600 kHz (b) és

1000 kHz (c) Az összes többi szimulációs paraméter változatlan. 6.35 A levegő diszperziójának hatása További tényező, amit figyelembe vettem, az anyagi diszperzió, nevezetesen a levegő diszperziója, mely a gyakorlatban könnyen megépíthető körrezonátoros interferométerek esetében kikerülhetetlen. Hogy ennek befolyását tanulmányozhassam, modellszámításokat végeztem légköri nyomású (T=18°C, p=1.013·105 Pa) levegőbe helyezett interferométerre, mind a rezonáns, mind az elhangolt esetekre (rendre 34.c és d ábrák) A levegő diszperzióját egy Sellmeier-típusú összefüggésből számoltam [82]. Ezek az eredmények rendre összehasonlíthatóak a 34.a és b ábrákkal, melyeket azzal a feltételezéssel kaptam, hogy a fény a körrezonátor 3.43 m-es optikai úthosszát vákuumban teszi meg Jól látható, hogy a 34.c ábrán a levegő diszperziója a láthatósági karakterisztikát kb CE–1 rad-nal eltolja a 34.a ábrához képest

Ez az a HBF-csúszás, amely kompenzálja a levegő által a körrezonátor körüljárása során okozott fázistolást. Az elhangolt esetben hasonló eltolás figyelhető meg kb. a szabad spektrális tartomány 1/6-od részével (34b és d ábrák), sőt a periódusukat is modulálja a közeg hullámhossztól (a vákuumtól eltérően) függő fázistolása. 51 1 (a) 1 (b) 0.8 Láthatóság Láthatóság 0.8 0.6 0.4 0.4 Vákuum 0.2 0.2 -4 -2 0 2 CEP-csúszás (rad) Levegõ 0.2 -4 -2 0 Láthatóság Láthatóság 0.4 760 800 840 Hullámhossz (µm) 880 0.8 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.6 720 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0.6 0.4 Levegõ L=25.0m 0.2 2 CEP-csúszás (rad) 920 1 (d) 0.8 Vákuum L=25.0m 680 4 1 (c) 0.6 680 4 720 760 800 840 Hullámhossz (µm) 880 920 34. ábra: A HBF-csúszástól függő láthatósági görbék összehasonlítása vákuumban (a) és levegőben (c), valamint a

hullámhossztól függő láthatósági görbék vákuumban (c) és levegőben (d) 6.36 A diszperziós tükrök hatása A következőkben megvizsgáltam, hogy, a levegő diszperziójának hatását diszperziós tükrökkel eliminálhatjuk-e. A modellezésben ezúttal azt feltételeztem, hogy csörpölt tükör van az interferométerbe építve. Ha a –25, –35 és –45 fs2 diszperziójú csörpölt tükröt a referenciakarban veszem számításba, a spektrális láthatósági görbe változatlan marad (35.a ábra): a csörpölt tükör nélkül számított vastag kék görbe eltakarja az összes, csörpölt tükörrel kapott eredményt. Ha azonban a körrezonátorban helyezzük el a negatívan csörpölt tükröt, akkor a periódus modulációja eltüntethető (35.b ábra): a –35 fs2-hez tartozó zöld görbe közelítőleg párhuzamosan fut a csörpölt tükrök figyelembevétele nélkül, vákuumra szimulált eredményekkel, bár a két függvény továbbra is eltolódik

egymáshoz képest. (a) 1 (b) 0.8 Láthatóság Láthatóság 0.8 1 0.6 0.4 0.6 0.4 Vákuum, csörpölt tükör nélkül Levegõ, csörpölt tükör nélkül 0.2 680 720 760 800 840 Hullámhossz (µm) 880 -25fs2 -35fs2 -45fs2 0.2 920 680 720 760 800 840 Hullámhossz (µm) 880 920 35. ábra: A hullámhossztól függő láthatósági görbék összehasonlítása különböző csörpölt tükrök használata esetén. A tükör (a) a referenciakarban (b) és tárgykarban (b) van A vastag piros és kék görbét csörpölt tükrök nélkül szimuláltam vákuum és levegő közegre. 52 6.4 Mérési eredmények A fenti meggondolásaink kísérleti igazolására felépítettem egy 25. ábra (m=1) szerinti mérési elrendezést. Lézerforrásként egy 10 fs-os FemtoPower Compact Pro oszcillátort használtam, mely 803 nm-es központi hullámhosszon működött frep=87.4 MHz ismétlési frekvenciával. Az hordozó-burkoló offszetfrekvencia, fCEO mérésére egy

házilag épített f-to-2f interferométert és egy spektrumanalizátort (Rohde & Schwarz FSP7, pontossága 0.2 MHz) használtam. Az oszcillátor ugyan nem volt fázisstabilizált méréseim folyamán, de az fCEOnak csak enyhe, 01 MHz/min nagyságrendű csúszása volt Az frep ismétlési frekvencia meghatározására egy gyors fotodióda, valamint egy univerzális frekvenciaszámláló (Agilent 53131A, pontossága 1 Hz) szolgált. Az fCEO-ból és az frep-ből a (14) szerint a HBF-csúszás kiszámítható. Több méréssorozatot végeztem a visszacsatoló kör különböző jósági paraméterei mellett, amit a BS2 és BS3 nyalábosztók cseréjével állítottam be. Egy-egy méréssorozat során az fCEO-t egy 17 MHz-es tartományon belül öt különböző értékre állítottam be a rezonátoron belüli piezo-vezérelt ömlesztett kvarc ékek (ld. 33 szakasz) segítségével, és a visszacsatoló kör hosszát is öt lépésben hangoltam a rezonátorhosszal való pontos

egyezéstől (L=0) az erős elhangolásig (L=60 m). A 36a és b ábrán példák láthatók a visszacsatolás úthosszának szélső helyzeteiben felvett interferogramokra. (a) L0m (b) L60m 40nm 40nm 36. ábra: A felvett STBI-csíkok a rezonáns kör különböző elhangolásainál Minden lépésben kilenc STBI-csíkrendszert rögzítettem az interferométer tárgy- és referenciakarjának intenzitás-eloszlásaival együtt. Ezután kiértékeltem a felvételeket, azaz 53 a (22) alapján meghatároztam a spektrális láthatóságokat. Ezek átlagát rendeltem hozzá a kísérleti körülményekhez, azaz a HBF-csúszás–jóság–elhangolás hármashoz. A mérés számítógépes szimulációjához gondosan kimértem a nyalábosztók és a tükrök reflektivitási tulajdonságait a 650–950 nm spektrális tartományon. Ezekből meghatároztam az interferométer karjainak spektrális transzmisszióját és a visszacsatoló kör spektrális

jóságát. A grafikonok mellett megadott jósági értékek az impulzusok központi hullámhosszán (803 nm) értendők. Minden kiszámított görbét a modellezésekhez hasonlóan állítottam elő, azzal a különbséggel, hogy az optikai elemek spektrális tulajdonságait is számításba vettem. A mérési eredmények közül a modellezés során figyelembe vettem még az fCEO és frep értékeket, a rezonátorhossz levegőáramlás okozta fluktuációit és a levegő diszperzióját. A 37. ábra a mért láthatóságot mutatja a mért HBF-csúszás függvényében (szimbólumokkal) abban az esetben, amikor a körrezonátor pontosan az ismétlési frekvenciának megfelelően van beállítva (L≈ 0). A mért értékek mindkét, különböző jóságú beállításnál jól megegyeznek a számított karakterisztikákkal. A legkisebb HBFcsúszásnál mért adatoktól eltekintve a számítási és a mérési eredmény eltérése nem haladja meg a 100 mrad-ot. (a) (b)

Finesse=23% Mért Számított 0.8 Finesse=20% 0.7 Mért Számított Láthatóság Láthatóság 0.75 0.75 0.7 0.65 -1 -0.5 0 CEP-csúszás (rad) 0.5 -0.5 0 0.5 1 1.5 CEP-csúszás (rad) 2 2.5 37. ábra: A csíkrendszer láthatósága az oszcillátor HBF-csúszásának függvényében, a visszacsatoló kör 20%-os (a) és 23%-os (b) jósága esetén. A visszacsatoló kör rezonáns (L=0) A szimbólumok a mért értékeket, a görbék a szimulációs eredményeket jelölik. Amikor a visszacsatoló kört elhangoltam, a láthatósági görbe erős spektrális modulációját vártam (mint a 31. ábrán), ahol a minimum- és maximumhelyek a HBFcsúszástól függenek A kapott mérési eredmények a 38a ábrán láthatók A mért spektrális láthatósági görbéknek csak a megbízhatóan kiértékelhető részét ábrázoltam. A korábbi elméleti görbék alakja (34.c és 34d ábrák) és a mostani szimulációk (37a, b és 38b ábrák) közötti különbség

oka az, hogy az utóbbiaknál a valódi optikai elemek spektrális adatait használtam fel. A 38b ábra szimulációinál ezen kívül a labor levegője által okozott 54 fluktuációkat is figyelembe vettem a visszacsatoló kör hosszúságának az expozíciós idő alatti 100 nm amplitúdójú véletlenszerű „imbolygásával”. A mért spektrális láthatóságok és a modelleredmények (38.b ábra) közötti egyezés kiváló Az egyetlen látható probléma a mért görbék enyhe fázisbeli eltolása, ami a HBF-csúszás kis, mintegy 100 mrad-os határozatlanságával van kapcsolatban. (a) (b) CEP-csúszás (rad) 0.07 0.32 0.57 0.75 0.92 Láthatóság 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 750 760 770 780 Hullámhossz (nm) 790 800 750 760 770 780 Hullámhossz (nm) 790 800 38. ábra: A láthatóság mért értékei a hullámhossz függvényében a HBF-csúszás 5 különböző értékére, L=46 m elhangolás esetén (a). A méréseknek megfelelő

szimulációs eredmények (b) 6.5 Diszkusszió 6.51 Pontosság és használhatósági korlátok A kísérleti beállítások és körülmények láthatóságHBF-csúszás jelleggörbére gyakorolt hatásának numerikus modellezése a következő tanulságokkal zárult: a vázolt HBF-mérési módszer használhatósága függetlennek tekinthető a HBF-csúszás fluktuációitól. A többszörös maximummal rendelkező karakterisztika elkerülhető a tárgy- és a referenciakar intenzitásarányának alkalmas megválasztásával. Az összes eredmény azt mutatja, hogy a jósági paraméter növelése kedvező, mert nagyobb finesse-nél a HBF-változással kontrasztosabb a láthatóság változása. A rezonátor úthosszának ±50 nm fölötti fluktuációi azonban ezt a kontrasztot rontják. A mérés során azt láttam, hogy a nagyon kis (200 mrad alatti) HBF-csúszások kivételével CE meghatározásának bizonytalansága 100 mrad körüli, ami 1.4 MHz-es fCEO mérési

pontosságot jelent. Mivel az általunk a HBF-csúszás mérésére javasolt elrendezés és eljárás csak a lineáris optikára támaszkodik, elvileg széles teljesítmény- és a sávszélességi tartományokban működőképes, és az f-to-2f interferométernél sokkal általánosabban használható. A fluktuációs problémák magasabb ismétlési frekvenciákon várhatóan kevésbé súlyosak, 55 mivel ekkor az interferométer kompaktabban építhető meg, és könnyebben érhetők el nagyobb jósági értékek, továbbá könnyebben csökkenthetők a környezeti behatások is. Így lehetségesnek tűnik a mérési eljárás hibáját néhányszor 10 mrad-ra leszorítani. Természetesen ezen interferometrikus módszer esetén is vannak a technikai lehetőségek által megszabott sávszélességi korlátok. Ahhoz, hogy értelme legyen a spektrális láthatóság méréséről beszélni, az interferenciacsíkokat legalább mintegy 10 különböző hullámhossznál kell

feloldanunk a spektrográffal, ami a kereskedelmileg elérhető spektrográfok esetén néhány pikoszekundumos korlátot határoz meg az impulzusok transzformáció-limitált hosszára. Fontos látni, hogy ez a sávszélességre nézve követelmény, azaz erősen fázismodulált 100 ps-os impulzusok szintén mérhetők lehetnek ilyen módon. Mindenesetre ez a korlátozás kb ezredakkora, mint az f-to-2f interferométerek esetén. Hasonlóképpen, követelmény állítható fel arra nézve, hogy milyen intenzitás esetén lehet még kiértékelhető interferogramokat rögzíteni STBI-vel. Ez kb 105 fotonnak felel meg pixelenként, ami nJ-os impulzusenergiákra fordítható le. Ez szintén sokkal kevésbé szigorú követelmény, mint az f-to-2f interferometriáé [78]. 6.52 A hordozó-burkoló fázis stabilizálása Amint azt ebben a fejezetben megmutattam, az ismertetett eljárás a csíkok láthatóságából kimutatja a hordozó-burkoló fázisváltozás gyorsaságát, így

felhasználható hordozó-burkoló fázist stabilizáló optikai elemek vezérlésére több különböző szinten [67,68]: (A) Ha a fázisstabilizáló optikai elemek az interferenciacsíkok láthatóságát maximalizálják, például valamilyen optimalizáló algoritmus vezérelheti a szokásos HBF-manipulációs technikák egyikét (pl. a pumpalézer teljesítményének modulálásával), akkor azzal a hordozó-burkoló fázist stabilizálják. (B) Ha a fázisstabilizáló optikai elemek az interferenciacsíkok láthatóságát tartják egy adott szinten, akkor az impulzusról impulzusra történő hordozó-burkoló fázisváltozás lesz állandó. (C) (B)-hez hasonló eredményre vezet, ha kissé elhangolt fényvisszacsatoló kör használata mellett a keletkező láthatósági minimumokat és maximumokat tartják egy helyben (31. ábra) Vegyük észre, hogy az (A) módszerrel, az f–to–2f-elvtől eltérően, elvileg elérhető a nulla hordozó-burkoló fáziscsúszás esete

utólagos impulzuskivágás (24. o) nélkül is! 56 6.53 Fehérfényű vagy spektrálisan és térben bontott interferometria? Nem feltétlenül magától értetődő a szuperponált interferenciacsíkok spektrális bontásának előnye. Valójában a spektrálisan nem bontott, „fehérfényű” interferenciacsíkok is a stabilizáció alapjául szolgálhatnának. Ez esetben azonban a csíkok láthatósága a HBFcsúszás mellett függne még az interferáló impulzusok relatív diszperziójától és a karhosszak különbségének esetleges hibájától (az impulzustávolságtól való eltéréstől) is. Mivel mindkét jelenség jelentősen rontja a láthatóságot, a HBF-csúszás nem lenne megbízhatóan meghatározható. Az STBI esetében viszont a diszperzió-különbség, ill. a karhosszkülönbség helytelen beállítása mindössze a csíkok görbületének ill. meredekségének változásában nyilvánul meg [83]. Az egyes különálló frekvenciáknál vett

láthatóságra azonban ezeknek nincs hatásuk. 6.6 Összegzés Egy új, a spektrálisan és térben bontott interferometrián alapuló eljárást vezettem be az impulzussorozatok hordozó-burkoló fáziscsúszásának mérésére, melyben egy két- és egy soksugaras interferométert kombináltam egy STBI-n belül A HBF csúszásáról a mért kétdimenziós interferogramok csíkjainak láthatóságából szerzünk információt. Számítógépes szimulációkkal megvizsgáltam az ötlet működőképességét. Ezután elsőként demonstráltam kísérletileg, hogy lineáris optikai módszerrel hozzáférhetünk egy olyan lézerparaméterhez, amely elérhetetlen volt egészen az f-to-2f interferometria bevezetéséig [53]. Ez a lineáris módszer biztosan nem a legalkalmasabb fáziskövetésre és frekvenciametrológiai alkalmazásokra, viszont olyan lézereknél nyújt lehetőséget a HBF-csúszás méréséhez, amelyeknél az f-to-2f eljárással ez lehetetlen. A lézerek ezen

csoportjába tartoznak a pikoszekundumos lézerek, illetve a nagyon kis csúcsteljesítménnyel rendelkező nagy ismétlési frekvenciájú impulzuslézerek, amilyenek pl. a telekommunikációban használatosak. 57 7. A hordozó-burkoló fázis izokronikus hangolása Ebben a fejezetben tárgyalom a HBF-hangolás (ill. HBO frekvencia-hangolás) lehetőségeit a korábbiaknál általánosabb többféle anyagú, ill. kettőnél nagyobb elemszámú ékkombinációk esetén Ismertetem egy csoportkésleltetésre és csoportkésleltetés-diszperzióra elhanyagolható hatással bíró HBF-hangoló elrendezés tervezését, megépítését és jellemzőinek mérését. Eredményeimből egy referált folyóiratcikk jelent meg [84] és egy EP szabadalmi bejelentés [85] van jelenleg elbírálás alatt. 7.1 HBF-hangolás két ék mozgatásával, izokronicitás Tekintsük a 39. ábrán látható elrendezést, mely két, különböző anyagú és törőszögű, ellenpárhuzamosan álló

vékony ékből (P1 és P2) áll T P1 B d  T d2  1 B P2 39. ábra: Az ismétlési frekvenciát kevéssé elhangoló, ún izokronikus elrendezés két, különböző anyagú és törőszögű, együtt mozgatott ékből. Ezek együtt mozgathatók a B nyaláb irányára merőlegesen a T eltolóval. Jelölje d1 és d2 a fénynyaláb geometriai úthosszát a két ék anyagában, és hanyagoljuk el a környező közeg (levegő) diszperziójának hatását. Egy átmenetben az ékpár anyaga által okozott csoportkésleltetés-többlet a levegőben való terjedéshez képest így számítható ki:   GD  (n g ,1  1)d1  (n g , 2  1)d 2 c , (24) ahol nm és ng,m rendre az m (m=1,2) anyag fázis- és csoport-törésmutatója az  központi frekvencián. Az ékpár csoportkésleltetés-diszperzióját anyagainak 0-nál vett fajlagos csoportkésleltetés-diszperziójának segítségével (gddm) számolhatjuk ki: GDD  gdd 1 ·d 1  gdd 2

·d 2 . (25) 58 Az ékpár által okozott hordozó-burkoló fázistolás a csoport- és a fáziskésleltetés különbségével arányos. Ennek kifejezése a fényimpulzusok egy átmenetére a (12) egyenlethez hasonlóan:    CE   0 c· n g ,1  n1 d1  n g , 2  n2 d 2 . (26) A (24)–(26) egyenletek az ékeken történő egyetlen átmenetet írnak le. Rezonátoron belülre épített ékpár esetén egy körülfutáshoz a fenti értékeket meg kell kétszerezni. Ha ezt a „vegyes” anyagú ékpárat egy egészként lefelé mozgatjuk, azaz a P1 éket befelé toljuk a nyalábba, P2-t pedig kifelé onnan, akkor a nyaláb geometriai úthossza P1ben d1  d1  d1 -re nő, P2-ben pedig d 2  d 2  d 2 -re csökken. Emiatt az ékpár által okozott csoportkésleltetés, csoportkésleltetés-diszperzió és hordozó-burkoló fázistolás megváltozik: GD   GD  (n g ,1  1)d1  (n g , 2  1)d 2 c , 

 (27) GDD   GDD  gdd1 ·d1  gdd 2 ·d 2 , (28)    CE   0 c·n g ,1  n1 d1  n g , 2  n2 d 2  ,  CE Ha az elrendezés geometriája teljesíti a d 2 d 1  n g ,1  1 n g , 2  1 , (29) ún. izokronikussági feltételt, akkor a (27) egyenlet azonosan egyenlővé válik nullával, vagyis az ékpár eltolása nem okoz csoportkésleltetés-változást. Ekkor izokronikus („állandó átmeneti idejű”) ékpárról beszélhetünk. Lézerrezonátoron belül használt izokronikus ékpár esetén a HBF-hangolás, ami a kimenő impulzussorozat HBFcsúszásának és HBO frekvenciájának hangolásával azonos, várhatóan nincs hatással az ismétlési frekvenciára. A (28) egyenlet is azonosan egyenlővé tehető nullával, ha teljesül a d 2 d 1  gdd 1 gdd 2 (30) feltétel. Ekkor az ékpár csoportkésleltetés-diszperziója lesz független az eltolástól, vagyis az ékpár nem

befolyásolja a rajta átmenő impulzusok időbeli hosszát. Az ékek anyagának megválasztásakor szem előtt kell tartani azt is, hogy az izokronikus, ill. a CsKD-re nézve semleges hangolás feltételének teljesítése mellett minél nagyobb legyen az eltolással járó hordozó-burkoló fázistolás. 59 Az egyszerűség kedvéért először közelítőleg merőleges beesést feltételezve d 2 d 1  tg  2 tg  1 , ahol 1 és 2 rendre P1 és P2 törőszögei. Ezzel az izokronikusság feltétele a tg  2 tg  1  n g ,1  1 n g , 2  1 (31) alakra, a CsKD-re nézve a semleges hangolás feltétele a tg  2 tg  1  gdd 1 gdd 2 (32) alakra egyszerűsödik. Vegyük észre, hogy alapötletünk analóg a vékony lencse és az akromatikus dublett közötti különbséggel. Egy másik hasonló működési elv az ún. Babinet-kompenzátoré Ez két különböző kettőstörő anyagból készül, és a fázisretardáció hangolására

alkalmas. A hangolás mértéke egyrészt szintén a geometriai úthossz-változással arányos, mint a mi esetünkben, a másik arányossági tényező azonban nem a csoport- és fázis-törésmutatók különbsége, hanem az extraordinárius és ordinárius törésmutatóké. 7.2 Az izokronikus HBF-hangoló tervezése Miután levezettem az alap-összefüggéseket az adott anyagokból készített izokronikus ékpár törőszögei között, az anyagok alkalmas megválasztása következett. Ebben az a szándék vezetett, hogy az izokronikus szögekkel méretezett ékpár hangolása a CsKD-re is minél inkább semleges legyen, a hordozó-burkoló fázistolás viszont minél jobban változzon az eltolással. E célból megvizsgáltam a Schott-üvegek teljes katalógusát [86] azon anyagkombinációkat keresve, amelyekre a n g ,1  n1  n g , 2  n 2   n g ,1  1 n g , 2  1 n g ,1  1 n g , 2  1  gdd 1 gdd 2 (33)

kifejezés minél nagyobb. A (33) formula mögött a következő gondolatok állnak: nevezője abszolútértékben annál kisebb, minél jobban megegyezik a két anyag (31) szerinti „izokronikus szögaránya” az (32) szerinti „CsKD-re semleges hangolású szögaránnyal”, tehát minél jobban teljesítik az anyagok egyidejűleg a két feltételt. A számláló hasonlóképpen annál nagyobb abszolútértékű, minél inkább eltér az „izokronikus szögarány” attól a szögaránytól, mely a HBF-re volna „semleges hangolású”. 60 Az elérhető üvegek közül az N-BK10-et (n1=1.4927, ng,1=15082 800 nm-es hullámhosszon) és az N-PK51-et választottam (n2=1.5240, ng,2=15372) E két üvegnek viszonylag alacsony a törésmutatója és a csoportsebesség-diszperziója, ami különösen alkalmassá teszi őket a femtoszekundumos alkalmazásokra. A törőszöget 20°-nak választottam az N-PK51 esetében és ennek megfelelően 2.12°-nak az N-BK10 esetében Ezt a

méretezést az (31) egyenlet helyett egy pontosabb, sugárkövetést használó numerikus modellel végeztem el, mely figyelembe veszi az ékekre való közel Brewster-szög alatti beesést, és az ékeket körülvevő levegő diszperzióját. Ezekhez a számításokhoz ismét a MathCAD programcsomagot használtam. 7.3 Mérési eredmények A tervezett ékpárt beépítettem egy lézerrezonátorba, hogy a kimeneti nyaláb HBO frekvenciájának mérésével tanulmányozhassam HBF-hangoló tulajdonságait, az ismétlési frekvencia mérésével pedig meggyőződhessek izokronikusságáról. A kísérlethez egy Femtosource Scientific Pro titán-zafír lézeroszcillátort használtam, melynek ismétlési frekvenciája 87.4 MHz volt Gyári beállításokkal kimeneti spektruma 103 nm széles (FWHM, 40. ábra, piros görbe), módusszinkronizált kimenő teljesítménye 580 mW volt. Normált intenzitás 1 Eredeti ékek Izokronikus ékpár 0.8 0.6 0.4 0.2 0 700 750 800 850 Hullámhossz

(nm) 900 40. ábra: A lézeroszcillátor kimeneti spektruma az eredeti elrendezés és az izokronikus HBFhangoló használata esetén A lézer rezonátorába gyárilag beépített, piezo-vezérelt ömlesztett-kvarc ékösszeállítást (13. ábra) a „vegyes” anyagú ékpárra cseréltem Ennek rezonátoron kívüli beállítását egy He-Ne lézer segítségével végeztem el. Az ék-felületeket pontosan 61 függőlegessé tettem, a beesési szögeket pedig közelítőleg Brewster-szögbe állítottam. Annak is figyelmet szenteltem, hogy a nyalábok által bejárt üvegmennyiség közelítőleg ugyanannyi legyen, mint az eredeti ékek esetén. Miután az ékpárt a rezonátorba helyeztem, függőleges tengely körül egy egészként addig forgattam, amíg folytonos üzemben maximális lézerteljesítmény nem értem el. Ezzel a művelettel tüntettem el a „vegyes” anyagú ékpár által okozott eredő szögeltérítést. A további optimalizáláshoz az ékek szögét

egyenként állítottam, amíg nem értem el egyszerre a legnagyobb módusszinkronizált sávszélességet és kimenő teljesítményt. Mintegy 101 nm-es sávszélességet (40 ábra, kék görbe) és 604 mW teljesítményt sikerült elérnem. Figyelemre méltó, hogy az egész művelet nem vett igénybe többet fél óránál, sőt mi több, a rezonátor semmilyen további módosítására nem volt szükség. A grafikonokra tekintve nyilvánvaló, hogy a spektrum lényegében változatlan maradt, nem következett be csökkenés sem a sávszélességben, sem a lézer teljesítményében, tehát az áttérés az új elrendezésre sem a CsKD, sem a szögdiszperzió terén nem okozott zavaró változásokat. Számításaim alapján a lézer kb 200 nm-es hullámhossz-tartományán mintegy 0.04 mrad nyalábirány-változást vártam A szögdiszperzióra egy további mérést is elvégeztem egy leképező spektrográf segítségével [87]. Az oszcillátor nyalábjának kompenzálatlan

szögdiszperziója a mérőeszköz 1 mrad/m-es méréshatára alatt volt. További méréseim során célom az ismétlési frekvenciának a HBO frekvencia függvényében való meghatározása volt a „vegyes” anyagú ékpár és összehasonlításként a hagyományos ömlesztett kvarc ékek esetén. Ennek érdekében megmértem mind a HBO, mind az ismétlési frekvencia változását az ék/ékpár eltolása függvényében. A HBO frekvenciát egy házilag épített f-to-2f interferométer és egy spektrumanalizátor segítségével mértem (Rohde & Schwarz FSP7) mintegy 0.2 MHz pontossággal Az ismétlési frekvencia meghatározására egy gyors fotodiódát, valamint egy Agilent 53131A univerzális frekvenciaszámlálót használtam, a mérés pontossága 1 Hz volt. A mérés során az oszcillátor nem volt fázisstabilizált, ezért az fCEO enyhén csúszott mintegy 0.1 MHz/min sebességgel Hogy ennek befolyását és más (főleg hőmérsékleti) csúszások, valamint

légáramlatok hatását a mérésből kizárjam, melyek a két mért mennyiség szisztematikus változását okozták volna egy hosszabb, a piezo-eltoló (PI E665) 100 m-es eltolási tartományát végigpásztázó mérés során, inkább egy statisztikus eljárást választottam. A mozgatandó éket/ékpárt véletlenszerűen választott kiindulópontokból toltam el szintén véletlenszerűen (a [–100 m; 100 m] intervallumból) 62 választott távolságokra. Összesen 1000 eltolást végeztem, és mindegyik során feljegyeztem az frep és az fCEO változását. Elsőként a gyárilag beépített ömlesztett kvarc prizmapár (törőszögei: 2.76°) működését vizsgáltam meg. A mozgatható egyik éket 1 m-rel eltolva az fCEO 190 kHz-cel változik meg, frep pedig 1.7 Hz-cel Ezek a mérési eredmények (41 ábra, szimbólumok) jól 20 (b) Mért Számított 10 0 -10 fCEO,mért/z=190 kHz/µm -20 -100 -50 0 Eltolás (µm) 50 100 Ismétlési

frekvencia különbség (Hz) (a) CEO frekvencia különbség (MHz) egyeznek az ömlesztett kvarc ékekre kiszámított értékekkel (folytonos vonal). 200 Mért Számított 100 0 -100 frep,mért/z=1.7 Hz/µm -200 -100 -50 0 Eltolás (µm) 50 100 41. ábra: A HBO frekvencia változása (a) és az ismétlési frekvencia változása (b) az eltolás függvényében az egybevágó ömlesztett kvarc ékek egyikének mozgatásakor. Ami az fCEO hangolására bekövetkező frep elhangolódás mértékét illeti, a 42. grafikonról 8.65 Hz/MHz-es meredekség olvasható le, míg az elméleti úton kapott érték Ismétlési frekvencia különbség (Hz) 8.92 Hz/MHz Ez kiváló egyezés a mért és a modellezett értékek között 200 Mért Számított 100 0 -100 frep,mért/fCEO,mért=8.65 Hz/MHz -200 -20 -10 0 10 CEO frekvencia különbség (MHz) 20 42. ábra: Az ismétlési frekvencia elhangolódása a HBO frekvencia változásának függvényében az

egybevágó ömlesztett kvarc ékek egyikének mozgatásakor. Az új N-BK10+N-PK51 ékpár jelleggörbéit ugyanúgy mértem meg, ahogy az eredeti ömlesztett kvarc ékek esetében, azzal a különbséggel, hogy a két éket együtt mozgattam (amint az a 39. ábrán látható) Az frep változása annyira kicsi volt, hogy a 63 frekvenciaszámláló kvantálási szintjei jól megkülönböztethetők a grafikonokon (pl. 43.b ábra) A HBO frekvencia változási gyorsasága (43a ábra) most 55 kHz/m-nek, az ismétlési frekvencia–eltolás meredekségre nagyon alacsonynak, 17.5 mHz/m-nek 10 (b) Mért Számított 5 0 -5 fCEO,mért/z= 55 kHz/µm -10 -100 -50 0 Eltolás (µm) 50 100 Ismétlési frekvencia különbség (Hz) (a) CEO frekvencia különbség (MHz) adódott. Mért Számított a legyártott ékekre Számított a tervezett ékekre 2 0 frep,mért/z=17.5 mHz/µm -2 -100 -50 0 Eltolás (µm) 50 100 43. ábra: A HBO frekvencia változása

(a) és az ismétlési frekvencia változása (b) az eltolás függvényében az izokronikus ékpár mozgatásakor. A fCEOfrep rendszerben ábrázolt mérési adatokra (44. ábra) a 033 Hz/MHz-es meredekség illeszthető, míg az elméleti úton számolt 0.3284 Hz/MHz volt Noha azt vártam, hogy a karakterisztikák az origóra nézve középpontosan szimmetrikusak lesznek, a mért adatpontok ettől kis eltérést mutatnak. Ezt az eltoló mechanikai tökéletlenségei, a pozitív és a negatív irányba való eltolás különbözősége okozta. Vegyük észre, hogy frep változása majdnem két nagyságrenddel kisebb, mint amit az ömlesztett kvarc ékek esetén Ismétlési frekvencia különbség (Hz) mértem. 3 Mért Számított 2 1 0 -1 frep,mért/fCEO,mért=0.33 Hz/MHz -2 -5 0 5 CEO frekvencia különbség (MHz) 44. ábra: Az ismétlési frekvencia elhangolódása a HBO frekvencia változásának függvényében az izokronikus ékpár mozgatásakor. 64

Ez a kis maradék meredekség 1.7 fs csoportkésleltetés-változásnak felel meg az ékpáron való egy átmenetre egy teljes szabad spektrális tartománnyal végzett fCEO-hangolás esetén, ami a legyártott ékek törőszögének a tervezéstől való eltérésével magyarázható, ami 30 szögperces nagyságrendű. Ezek a számok jól egyeznek a törőszögek meghatározására elvégzett független mérés eredményeivel. A modellszámítások azt is megmutatták, hogy a vegyes anyagú ékpár mindössze 0.22 fs2-tel változtatja meg az optikai útra eső anyagi diszperziót egy teljes szabad spektrális tartománnyal végzett fCEOhangolásnál. Ez a diszperzió-meredekség jóval alacsonyabb, mint az ömlesztett kvarc ékpáré (1.07 fs2) Megjegyzendő, hogy az ékek egymáshoz képesti eltolása lehetővé teszi a rezonátorbeli össz-csoportkésleltetés és össz-diszperzió hangolását is. A mi új elrendezésünk kiterjeszti a [57]-ben ismertetett kompozit lemez

előnyeit az izokronikussággal, így túlszárnyalja elődeit mind a CsKD-re, mind a CsK-ra való semlegességben. Modellszámítást is végeztünk a spektrális csoportkésleltetés-változásra a háromféle eszköz esetében egy teljes szabad spektrális tartománnyal végzett fCEOhangolásnál (45. ábra) A grafikonról az olvasható le, hogy az izokronikus ékpárnál a legkisebbek a függvényértékek, a görbe pedig laposabb, mint az ömlesztett kvarc ékeké. A kompozit lemez grafikonja szintén lapos a központi hullámhossz környezetében, mert azt CsKD-ben semleges hangolásra méretezték, de a függvényértékek az izokronikus eset fölött vannak, mivel a csoportkésleltetés elhangolódását nem vették figyelembe a Csoportkésleltetés-változás (fs) ha CE=2 tervezéskor [57]. 91 90 89 9 8 Ömlesztett kvarc ékek Kompozit lemez Izokronikus ékpár 7 2 1 0 600 700 800 900 1000 Hullámhossz (nm) 1100 45. ábra: A különböző HBF-hangoló

berendezéseken átbocsátott lézerimpulzusok spektrális csoportkésleltetésének változása a HBF 2-vel való hangolása esetén. 65 7.4 Ék-triplettek és ék-multiplettek Az ékpár anyagainak alkalmas megválasztásával sikerült jó közelítéssel egyszerre izokronikus és CsKD-re semleges hangolású ékpárt terveznem, de e cél elérésének van másik, elvileg is pontos módja. Használhatunk három éket a 46 ábrának megfelelő elrendezésben. P1 P2 P3 46. ábra: Három együttmozgó ékből összeállított elrendezés a HBF izokronikus és CsKD-re semleges hangolására. Ilyenkor a három ék anyaga adott, és a törőszögek méretezéséhez (29) helyett a   GD  (n g ,1  1)d1  (n g , 2  1)d 2  (n g ,3  1)d 3 c  0 feltételi egyenletet, (30) helyett a GDD  gdd1 ·d1  gdd 2 ·d 2  gdd 3 ·d 3  0 feltételi egyenletet kell kielégíteni (ng,k és gddk értelemszerűen a k-adik ék

anyagának csoport-törésmutatója és fajlagos csoportkésleltetés-diszperziója, dk a nyaláb geometriai úthossza k-adik ékben, ahol k=1,2,3). Az egyenletek felírásánál újra az eltoló lefelé mozgatásából indultam ki: P1 és P3 csúcsa lefelé áll, ezért bennük a geometriai úthossz nőni fog, P2-ben pedig csökkenni. Ezért a d1-et és d3-at tartalmazó tagok pozitív, a d2-t tartalmazó negatív előjellel számítanak az összegbe. P1’ P1 P2 P2’ 47. ábra: Az izokronikus ékpár kiegészítése két álló ékkel a szögdiszperzió kompenzálása céljából 66 Az általam épített izokronikus ékpár maradék szögdiszperziója elhanyagolható hatással volt a felhasznált lézeroszcillátor működésére, más alkalmazások esetén azonban még ez a kis térbeli csörp is zavaró lehet. A maradék szögdiszperziót kompenzálni lehet azzal, ha a fényútba még két, nem mozgatható éket (P1’ és P2’) helyezünk a 47. ábrán

látható módon rendre P1-gyel és P2-vel ellen-párhuzamosan. A 48. ábra mutatja a legáltalánosabb elrendezést, mely m különböző anyagú és törőszögű ékből áll. Ezek közül i darab (P1,P2, ,Pi) közös eltolón mozgatható Az i mozgatható ékkel nemcsak az izokronicitás   GD   (n g ,1  1)d1  (n g , 2  1)d 2    (n g ,i  1)d i c  0 feltétele és a GDD   gdd1 ·d1  gdd 2 ·d 2    gdd i ·d i  0 másodrendű diszperzióra való semlegesség feltétele elégíthető ki, hanem a TOD  tod1·d1  tod 2 ·d 2    todi ·d i  0 figyelembe vételével harmadrendű diszperzióra (todk a k-adik ék anyagának fajlagos harmadrendű diszperziója, k=1,2,,m), sőt 4-ed, 5-öd,, i  1 -edrendű diszperzióra is semleges hangolás érhető el. Mivel P1 és Pi csúcsa felfelé áll, a korábbi meggondolások alapján az egyenletek felírásánál a d1-et

és di-t tartalmazó tagokat negatív előjellel vettem figyelembe. A P2 lefelé mutat, ezért a d2-s tagot negatív előjellel adtam az összeghez. A Pm nem mozog az eltolóval, így az egyenletek a dm-et nem tartalmazzák d i i d2 P2  1 di m m d Pi  P1 Pm 48. ábra: Általánosított elrendezés i db mozgó és m  i  db álló ékből, mely i  1 -edrendű fázisés m  i  -edrendű szögdiszperzióra kompenzált 67 Az eltolón kívül elhelyezett m  i  ék (Pi+1,,Pm) a szögdiszperzió kompenzálására szolgál. Egy álló ék az elsőrendű szögdiszperziót képes kompenzálni, kettő az első- és másodrendűt, m  i  darab az elsőtől az m  i  -edrendig kompenzál. A 48. ábrán látható ékek beállítása nemcsak abban különbözik egymástól, hogy törőélük felfelé vagy lefelé áll, hanem abban is, hogy a beeső nyaláb a beesési merőlegestől felfelé vagy

lefelé van körülbelül Brewster-szögbe állítva. Ezen irányok alkalmas megválasztása lehetőséget ad a nyaláb optikai tengelyre merőleges eltolódásának minimalizálására. Megjegyzendő még, hogy ha nem ragaszkodunk a felületekre való beesés minél pontosabb Brewster-szögbe állításához, hanem a beesési szöget is szabad paraméterként kezeljük, akkor természetesen ugyanannyi ékkel magasabb rendig lehet diszperzióra semleges HBF-hangolást, ill. szögdiszperzió-kompenzálást elérni 7.5 Összegzés Bemutattam egy izokronikus és CsKD-re semleges hangolású ékpár tervezését. Demonstráltam, hogy ez az ékpár úgy teszi lehetővé a hordozó-burkoló fázis rezonátoron belüli szabályozását, hogy elhanyagolható mellékhatással van a rezonátor körüljárási idejére és összes CsKD-jére. Összehasonlítva az ömlesztett kvarc ékekkel, a csoport- és a fáziskésleltetés szabályozásának ortogonalitását több mint egy nagyságrenddel

sikerült megnövelni, észrevehető szög- vagy fázisdiszperziós mellékhatások nélkül. Ez különösen olyankor lehet hasznos, amikor a lézer ismétlési frekvenciájának szinkronban kell lennie egy adott külső frekvenciával. A rezonátoron kívüli alkalmazások is érdekesek lehetnek, pl. attoszekundumos pumpa-próba kísérleteknél pontos hordozó-burkoló fázis beállítást tesz lehetővé az egyik karban anélkül, hogy a karok közötti időkülönbséget hátrányosan befolyásolná. 68 8. A nyalábirány-stabilizálás megvalósítása és egyéb fejlesztések a TeWaTi lézerrendszeren Az impulzuserősítő-rendszerek jó előerősítése és az előállított impulzusok hordozóburkoló fázisstabilitása megköveteli a jel- és pumpanyalábok irányának állandóságát. Ebben a fejezetben ismertetem a TeWaTi lézerrendszer jel- és pumpanyalábjai képfeldolgozáson alapuló iránystabilizálásának fejlesztését és építését, valamint a rendszer

vezérlésének tökéletesítésére végzett további munkáimat. Eredményeimből egy konferencia-előadás [88], valamint vezetésemmel egy TDK dolgozat [89] született, a továbbfejlesztett lézerrendszerrel végezhető nagy pontosságú anyag-megmunkálási kísérletekről pedig egy referált folyóiratcikk jelent meg [90]. Az ismertetett nyalábstabilizálási eljárást a Laboratoire dOptique Appliquée intézet Few-Cycle Physics csoportjának erősítőrendszerében szintén megvalósítottam. 8.1 A képfeldolgozáson alapuló nyalábirány-stabilizálás fejlesztése A TeWaTi lézerrendszer erősítendő magimpulzusait egy házi építésű prizmás impulzuskompresszorral ellátott, Kerr-lencsés módusszinkronizált Ti:zafír oszcillátor szolgáltatja. Az impulzusok központi hullámhossza 800 nm, időbeli hosszuk 15 fs Az impulzussorozat ismétlési frekvenciája 71 MHz, tehát ez egy kvázifolytonos nyaláb. A pumpaenergiát egy frekvenciakétszerezett Nd:YAG

lézer (Spectra Physics Quanta Ray Pro) szolgáltatja 10 Hz ismétlési frekvenciával 532 nm-es hullámhosszon. A pumpaimpulzusok energiája mintegy 450 mJ, időtartamuk 6 ns. Munkám megkezdése előtt a jel- és pumpanyalábok irányát a 4. fejezetben ismertetett módon, a távoli zóna vizuális megfigyelésével ellenőriztük és egy-egy tükörtartó kézi beállításával helyesbítettük. A távoli zóna fényfoltjait egy-egy videokamera chipjén állítottuk elő dielektrikumtükrökön átszivárgó fény fókuszálásával, a referenciahelytől való eltérést pedig képernyőn figyeltük. Az új nyalábirány-stabilizáló rendszer alapjául szintén a távoli zóna figyelését választottam, de a referenciával való összehasonlítás és a korrigálás feladatait automatizáltam, és a lézerrendszer LabVIEW grafikus programozási környezetben megírt vezérlőprogramjába (49.a ábra) integráltam A fényfolt megfigyelésére ezért számítógéppel

kiolvasható CCD kamerákat (49.b ábra, Electrim EDC-2000N, térbeli felbontása: 652 pixel × 494 pixel = 4.84 mm × 367 mm) építettem be a rendszerbe, az irány 69 számítógéppel vezérelhető beállítása céljából pedig piezoelektromos úton mozgatható tükörtartókra (New Focus Picomotor) cseréltem a hagyományos tükörtartókat. A kézi iránybeállítás lehetősége továbbra is megvan, az erre szolgáló gombok megfigyelhetők a 49.c ábrán fényút, távoli zóna leképezés (b) (c) (a) ad at o s é r lé vez k 49. ábra: Az ismertetett nyalábirány-stabilizáló rendszer alapvető blokkdiagramja A pumpanyaláb irányának monitoron való közvetlen megfigyelésére szolgáló kamerát meghagytam, de egy nyalábosztóval kettéosztottam a fókuszált fénysugarat, és a CCD kamerát a reflektált fényfolt megfigyelésére állítottam be (50. ábra) (a) (b) f=500 mm f=500 mm Videokamera Videokamera CCD kamera Nd:YAG Nd:YAG 50. ábra: Az

automatizált távolizóna-figyelés és korrigálás által igényelt átalakítások a pumpanyaláb fényútján, átalakítás előtt (a) és után (b) A jel-nyaláb irányának távoli zóna leképezését közvetlenül a Ti:zafír oszcillátor kimenete után hoztam létre. Ezen a ponton korábban nem volt irányfigyelés, ezért két terelőtükröt építettem alkalmasan a fényútba, hogy szivárgó fény álljon rendelkezésre 70 (51. ábra) Az oszcillátor fényét az erősítőrendszerben is és egy billenthető tükörrel elterelve önálló interferometriai kísérleteknél is használjuk, ezért kétszeresen is fontos volt olyan elrendezést találnom, amely csak kevéssé módosítja a korábban megtervezett fényutakat. (a) Az erősítőrendszer felé Az interferometriai kísérletek felé (b) Az erősítőrendszer felé Az interferometriai kísérletek felé f=3 0 0 Ti:zafír oszcillátor mm Ti:zafír oszcillátor amera CCD k 51. ábra: Az

automatizált távolizóna-figyelés és korrigálás által igényelt átalakítások a jel-nyaláb fényútján, átalakítás előtt (a) és után (b) Az ezután következő programozási munka alapvetően a kamerák és a motorizált tükörtartók közötti megfelelő mértékű negatív visszacsatolás létrehozására irányult. Ezt a számítógépes algoritmus teremti meg. Alapvető lépései: 1. A kamera többszöri kiolvasása, a képeken a fényfolt megkeresése; 2. A fényfoltok súlypontjának kiszámítása, ezek átlagolása; 3. A referencia és az átlagos hely különbségének megállapítása; 4. A referenciára való visszaálláshoz szükséges tükörtartó-mozgatás kiszámítása a különbségből; 5. A tükörtartó elmozdítása a kiszámolt mértékben; 6. Vissza az 1 lépésre 71 A referenciahely pixelekben kifejezett koordinátáit a program képes fájlból vagy billentyűzetről beolvasni. Ezáltal az új referenciahelyre való átállást az új

koordináták begépelésére egyszerűsítettem. Inicializálás Kép sorszám  0 Exponálás Forró pixelek nullázása igen Kép sorszám=0 vagy az előbb nem volt fényfolt? nem max. és min keresés a korábbi folt környezetében max. és min keresés a képen Van fényfolt? nem igen A fényfolt pontos helyének meghatározása súlyozott átlagképzéssel Kép sorszám  Kép sorszám + 1 Kép sorszám = 9? nem igen Kép sorszám  0 Stabilizálás aktív? nem igen Átlagos fényfolt-hely képzése A referenciától való eltérés kiszámolása A tükörtartó elmozdításának meghatározása A piezo-vezérlő alprogramjának meghívása A lépésenkénti pixelváltozás önműködő kalibrálása Program vége? nem igen Befejezés 52. ábra: Az ismertetett nyalábstabilizáló számítógépes algoritmus gyakorlatban használt, kibővített változata. A megvalósítás során több, a beállítás pontosságát befolyásoló technikai problémát

is megoldottam. Ilyen például a forró pixelek zavaró hatásának kiküszöbölése, a tükörtartómozgatás és a fényfolt elmozdulása közötti nem feltétlenül lineáris kapcsolat becslése, 72 illetve a külső jelhez szinkronizált kiolvasás (triggerelés) megvalósítása a pumpanyaláb esetén. 8.2 A stabilizálás pontosságának becslése A módszerrel elérhető pontosságot a detektor mérete (a pixelméret), a lefókuszált lézernyaláb átmérője és az objektív fókusztávolsága együttesen határozza meg. Ideális esetben a fénynyaláb fókusza pontosan egy pixelt világítana ki. Egyetlen pixel gerjesztése a gyakorlatban nehezen kivitelezhető, ráadásul ezek elektronikusan is kölcsönhatásban állnak egymással („áthallás” van közöttük). A paraxiális optika szerint a lencse fókusztávolságának növelésével egyenes arányban nőne a pontosság, mert a helyes iránytól adott szögben eltérő nyaláb nagyobb távolságra

lefókuszálva messzebb kerül az ernyőn (vagy a kamera chipjén) attól a helytől, ahová a helyes irányú nyaláb fókuszálódna. Így kisebb eltéréseket is lehetne észlelni, de a valóságban a diffrakció miatt a hosszabb fókusztávolsággal a folt mérete is növekszik, ami a pontosságot csökkenti. Ezért a pixelméret és a fókusztávolság közötti ésszerű kompromisszumot kell megtalálni. A pumpanyaláb fókuszálásához 500 mm fókusztávolságú lencsét választottam. Tapasztalat szerint a fókuszált fényfolt helyét a súlypont-képzés és az átlagolás révén kb. 2/3 pixel bizonytalansággal lehet megbecsülni. Figyelembe véve egy-egy pixel 75 m-es méretét, mintegy 10 rad-os nyalábirány-mérési pontosság adódik. A jel-nyaláb fókuszálásához 300 mm-es fókusztávolságú lencsét használok, a fényfolt helyének meghatározási pontosságát pedig kb. 1/3 pixelnek tapasztaltam Az előzőhöz hasonló módon 8 rad-os

nyalábirány-mérési bizonytalanság adódik. A piezo-vezérelt tükörtartókkal a nyalábok iránya ezeknél kisebb, kb. 15 rad-os lépésenként állítható, ezért a fenti mérési pontosságok egyben a stabilizált nyaláb iránytartási pontosságai is. 8.3 Egyéb fejlesztések a TeWaTi-n A pumpáló lézernyalábok energiájának szabályozását félhullámlemezek és polarizációs nyalábosztókockák kombinációi teszik lehetővé. A /2-lemezek korábbi, kézi forgatási módja nem volt kellő pontossággal reprodukálható, amellett biztonságossága is kívánnivalókat hagyott maga után. A félhullámlemezeket számítógéppel vezérelhető léptetőmotorokra (OWIS DRT 40) szereltem. Ezáltal az energiabeállítás pontossága 1 mJra javult a korábbi 15 mJ-lal szemben 73 A fényutak elzárásának és megnyitásának korábban egyetlen módja nyalábcsapdák (beam dumperek) behelyezése és eltávolítása volt. A nyalábcsapdát és a kísérleti

elrendezést azonban gyakran méterek választják el egymástól, ami a munkát kényelmetlenné biztonságosan és és lassúvá teszi. kényelmesen Ennek megoldására vezérelhető számítógéppel elektromechanikus gyorsan, fénymegszakítókat készítettem és építettem be a lézerrendszer főbb fényútjaiba. A fénymegszakítók nyitva tartásának időtartama 0.1 s pontossággal beállítható, ezzel anyagtudományi kísérleteknél kényelmesen szabályozható a besugárzás mennyisége. A lézerrendszer indítása és leállítása összetett, de állandóan ugyanúgy ismétlődő folyamat, melynek nagy részét (főleg a beiktatott várakozások idejének mérését) számítógép is el tudja végezni. Ezért kidolgoztam a rendszer automatizált indítását és leállítását. Ez a mindennapi gyakorlatban megbízható, gyors indítást és leállítást tesz lehetővé, és általa elkerülhetővé válnak az olyan emberi hibák, mint az

indítási-leállítási folyamatok részfeladatai sorrendjének cseréje vagy valamelyikük kihagyása. 8.4 Összegzés A kifejlesztett képfeldolgozás-alapú aktív nyalábirány-stabilizáló elrendezés és algoritmus segítségével a TeWaTi rendszer jel- és pumpanyalábjának iránytartását kb. 001 mrad-ra javítottam, ami lényegesen jobb, mint pl. a pumpalézer saját specifikációja (05 mrad) A lézerrendszeren hardveres és szoftveres fejlesztéseket végeztem a biztonságosság, a kényelmes használat és az eredmények jobb reprodukálhatósága érdekében: számítógéppel pontosan vezérelhető félhullám-lemez elforgatókat és fénymegszakítókat építettem be, továbbá automatizáltam a rendszer indítását és leállítását. 74 Összefoglalás Értekezésemben az ultrarövid lézerimpulzusok fázisderiváltjainak meghatározására, hordozó-burkoló fázisuk változásának mérésére és mellékhatások nélküli szabályozására,

valamint a lézernyalábok iránycsúszásának kiküszöbölésére irányuló munkáimat ismertettem. Eredményeimet a következő tézispontokban foglalom össze: 1. Új eljárást adtam fázismodulált-impulzus erősítőrendszerek diszperziójának beállítására [58,59]: Részt vettem az állandó fázispont módszer kétdimenziós kiterjesztésének kidolgozásában. Közös optikai elrendezést használó, spektrálisan bontott interferometriai eljárásokat javasoltam a diszperzió kvantitatív mérésére, valamint az impulzusnyújtó–összenyomó rendszer csoportkésleltetés-diszperziója durva és finom beállításának kvalitatív, valós idejű ellenőrzésére, mely feladatokra korábban alapvetően eltérő mérőmódszerek szolgáltak. Végül a kidolgozott beállítási és mérési eljárást kísérletileg alkalmaztam a TeWaTi lézerrendszeren. 2. Új optikai elrendezést és eljárást adtam meg a hordozó-burkoló fázis csúszásának mérésére

[64–66]: Numerikus modellt alkottam egy kétsugaras és egy soksugaras interferométer kombinációjából származó spektrálisan és térben bontott interferenciacsíkrendszer láthatósága és a hordozó-burkoló fáziscsúszás közötti összefüggésre. A modell segítségével megvizsgáltam a soksugaras interferométer jóságának, a detektor véges integrációs idejének, a soksugaras interferométer hossza rezonanciától való elhangolásának és fluktuációjának, a levegő diszperziójának és más kísérleti körülmények hatását a láthatóság–fáziscsúszás függvényre. 3. Kísérletileg megvalósítottam az előző pontban kidolgozott mérési eljárást egy lézeroszcillátor kimutattam, impulzussorozatára. hogy a spektrálisan A modellszámításokkal bontott kiváló egyezésben interferenciacsík-rendszer láthatósága egyértelműen függ a HBF-csúszástól. Ez az eljárás a világon az első és mostanáig az egyetlen olyan, a

HBF-csúszás mérésére szolgáló technika, mely teljes egészében lineáris optikán alapul. Ennek következtében alkalmazhatósága nagymértékben független az impulzusok sávszélességétől és intenzitásától, így akár pikoszekundumos lézerek, vagy a telekommunikációban 75 használatos nagyon kis csúcsteljesítménnyel rendelkező impulzuslézerek jellemzésére is alkalmas. 4. Új kísérleti elrendezést és eljárást fejlesztettem ki a hordozó-burkoló offszet- frekvencia izokronikus hangolására, mely működése során jó közelítéssel változatlanul hagyja a rajta áthaladó lézerimpulzusok csoportkésleltetését és csoportkésleltetés-diszperzióját [84,85]. Az eljárást kísérletileg is demonstráltam: megépítettem a két különböző üvegből készült ékpáron alapuló eszközt. Az ékpárt egy eredetileg azonos anyagú ékpárral stabilizált femtoszekundomos oszcillátorba építettem be. A kimeneti sávszélesség és a

teljesítmény elhanyagolható változása mellett közel két nagyságrenddel sikerült csökkentenem a HBO frekvencia hangolásának az ismétlési frekvenciára gyakorolt mellékhatását a gyárilag beépített ömlesztett kvarc HBO-hangoló ékekhez képest. 5. Képfeldolgozáson alapuló aktív nyalábirány-stabilizáló rendszert fejlesztettem ki és építettem meg, mely a TeWaTi lézerrendszerben mind az erősítetlen jel-nyaláb mind az erősítőt pumpáló lézernyaláb irányát képes stabilizálni [88]. Ezáltal az erősített impulzusok hordozó-burkoló fázisát függetleníteni lehet a jel és a pumpa nyalábok iránycsúszásaitól, másrészt így a pumpáló lézert önmagában is nagy pontosságú anyagmegmunkálásra vehettük igénybe [90]. A fénynyalábok irányának stabilan tartásával, valamint a vezérlés további tökéletesítésével a lézerrendszer fejlesztése könnyebbé, üzemeltetése egyszerűbbé és jobban betaníthatóvá vált. 76

Summary Preliminaries and goals For optimal operation of high power laser systems it is vital to be able to measure the phase- and angular dispersion of the system and the slippage of the carrier-envelope phase in the output pulse train. For these measurements a simple, linear technique can be used: the spectrally and spatially resolved interferometry. Beyond the ability to measure, it is advantageous to have a device for the tuning of carrier-envelope phase, that does not change the group delay and group delay dispersion of the transmitted pulses as a side effect, because in the case of intra-cavity usage it does not detune the repetition rate and the temporal length of the emitted pulses. I have carried out my interferometric experiments in the TeWaTi laser lab, which is located at the Department of Optics and Quantum Electronics at the University of Szeged, and in the laboratories at the Max Born Institute in Berlin. During these measurements and the operation of the TeWaTi system I

have experienced, how stringent beam pointing requirements are claimed by the optical experiments, especially the ones utilizing nonlinear effects and the ones that need exact carrier-envelope settings. There is no single technique for monitoring the residual dispersion of a chirped-pulse amplification system upon alignment, because the residual dispersion changes over several orders of magnitude. For estimation nowadays eg streak cameras can be used in the pulse length regime of 10-500 ps, and autocorrelators under 100 fs, but these are essentially different devices. 1. My first goal is to develop an adjusting method of residual dispersion in pulse stretcher–compressor systems, that uses the same, real-time monitoring capable optical setup based on spectrally and spatially resolved interferometry for the coarse and the fine elimination of dispersion. The CEP-measurement of laser pulses having at least octave bandwidth is nowadays mostly carried out using the f-to-2f-method. In the

case of narrower spectra it is possible to broaden the bandwidth at the cost of one more nonlinear conversion step e.g in a microstructure fiber. All these methods are quite demanding both in bandwidth and in intensity, so pulses having a transform-limited length above 20 fs practically cannot be 77 measured. Therefore, f-to-2f interferometry has found widespread use for Ti:sapphire lasers and fiber lasers only, effectively excluding the CEP-measurement of many other lasers e.g picosecond lasers and GHz lasers with rather low peak power as used in telecommunication applications. 2. My second goal is to develop a novel method based on spectrally and spatially resolved interferometry for the measurement of carrier-envelope phase slippage virtually independent of bandwidth and pulse power. The tuning of carrier-envelope phase is nowadays mostly done by means of fused silica wedges, that are built into the light path pairwise, and one of them can be translated perpendicular to the

beam, which causes the phase and the group delay of the pulses to vary by different amounts. This technique has a side effect, namely also the transit time in the wedges is varied, which causes repetition rate changes on intra-cavity use and timing detuning on extra-cavity use in attosecond pump-probe experiments. The variation of wedge material amount in the beam path affects the phase modulation of the pulses, too. 3. My third goal is to design a novel carrier-envelope phase tuning setup, that does not detune the group delay and the group delay dispersion of the transmitted pulses as a side effect. In pulse amplifier systems both the achieved peak power and the carrier-envelope phase of the amplified pulses depend strongly on the angle of the signal and pump beams to each other and to the amplifier crystal. If the direction of the beams vary in time, neither the amplification, nor the carrier-envelope phase can be stable. These disadvantageous effects can be suppressed by using

active beam-pointing stabilization. Quadrant detectors have a disadvantage, namely if the direction of the monitored beam is modified due to adapting the elements of the laser system to the given experiment, the detector has to be realigned, in order to have a laser spot exactly at the meeting point of the four sensing areas. 4. My fourth goal is to develop and realize an active beam-pointing stabilization system for signal and pump beams of the TeWaTi system, that is flexible, without the need of readjusting in the case of beam modifications due to system development, and that has enough accuracy to cancel the effects of beam-pointing drifts in the carrierenvelope phase of the amplified pulses. 78 Methods of investigation 1. The unamplified beam of a home built Ti:sapphire oscillator was used for characterizing the pulse stretcher and the stretcher–compressor system of the TeWaTi laser system. The central wavelength was 800 nm, the temporal length of the pulses was 15 fs and

the repetition rate was 71 MHz. Both the stretcher and the compressor consist of two gratings of a density of 1200 mm-1, and the stretcher includes a spherical mirror of a focal length of 500 mm. When using the stationary phase point method for GDD measurement in the stretcher, I used a modified Jobin–Yvon H-20 monochromator with an Electrim EDC-2000N CCD camera (resolution 652 pixel × 494 pixel) in the image plane. The spectral resolution of this system was 0.1 nm For the GDD elimination of the laser system I used a home-built spectrograph (fcoll=50 mm, fobj=100 mm, grating: 650 mm-1) with a spectral resolution of 1 nm. 2. For the theoretical investigations of the novel linear CEP slippage measuring method a numerical code was run in MathCAD. In the experimental demonstration I used a 10 fs FemtoPower Compact Pro oscillator operating at the central wavelength of 803 nm and at a repetition rate of 87.4 MHz For the independent measurement of the CEP slippage rate I used a

home-built f-to-2f interferometer and a spectrum analyzer (Rohde & Schwarz FSP7), which measured the CEO frequency with an accuracy of 0.2 MHz According to (14), the CEP slippage can be calculated from the CEO frequency if the repetition rate is known. The latter was measured using a fast photodiode and a universal frequency counter (Agilent 53131A) with an accuracy of 1 Hz. 3. When designing the isochronic CEP-tuning wedgepair I used the data sheets of the Schott optical glasses [86] to find a combination of materials suitable for both izochronic and GDD-neutral CEP tuning, and a ray-tracing code written in MathCAD to find the appropriate apex angles of the wedges. This program considered the nearly Brewster-angle incidence on the surfaces and the dispersion of ambient laboratory air [82]. In the experimental demonstration the CEO frequency and the repetition rate was measured again using the same system as in the previous measurement. 4. I use two Electrim EDC-2000N CCD

cameras for capturing the location of the focused laser spots of the signal and pump beams. The focusing lenses have focal lengths 79 of 300 mm and 500 mm, respectively. The feedback is provided by Newport Picomotor actuators built into the mirror mounts right after the lasers’ output. The stabilization algorithm runs as a part of the control program of the TeWaTi system, which is written in LabVIEW. The pump beams are attenuated by combinations of halfwave plates and polarization beam-splitter cubes. The beam energies are controlled with high precision by rotating the halfwave plates using Owis DRT 40 rotary stages with an accuracy of 0.2° The rotary stages are controlled also by the control program of the laser system. Results 1. I have proposed a new elimination method of residual dispersion in chirped-pulse amplification systems [58,59]: I have taken part in the development of a two-dimensional extension of the stationary phase point method. I have described spectrally

and spatially resolved interferometric methods based on the same single optical setup for the quantitative measurement of dispersion, and for its qualitative monitoring during the coarse and fine tuning of the group delay dispersion of the stretcher–compressor system, which tasks otherwise use fundamentally different measurement techniques. I have also demonstrated the developed elimination and measurement methods experimentally on the TeWaTi laser system. 2. I have developed a novel method for measuring the carrier-envelope phase slippage [64–66]: I have created a numerical model for computing the visibility of the spectrally and spatially resolved fringes from the combination of a two-path and a multiple-path interferometer as the function of the carrier-envelope phase slippage rate. Using this model, I have investigated the influence of the finesse of the multiple-path interferometer, of the finite integration time of the detector, of the detuning of the multiple-path

interferometer from resonance, of its path length fluctuations, of the dispersion of ambient air, and of other experimental and environmental conditions on the visibility vs. CEP slippage function 3. I have demonstrated the measurement technique developed in the previous point in the case of the pulse train of a laser oscillator. In excellent agreement of the model results, I have shown, that the visibility of the spectrally and spatially resolved interference fringes depends uniquely on the carrier-envelope phase slippage rate. This is the first and so far the only method for CEP-slippage measurement in the world, that depends solely on linear optics. As a consequence, its usability is to a great 80 extent independent of input bandwidth and intensity, hence it can be applied for the CEPcharacterization of picosecond lasers and pulsed lasers with rather low peak power as used, e.g, in telecommunication applications 4. I have developed a novel setup and technique for the

isochronic tuning of the carrier-envelope offset frequency, that does not detune the group delay and group delay dispersion of the transmitted pulses as a side effect [84,85]. I have demonstrated the method experimentally by assembling the device consisting of the wedge-pair made of two different optical glasses. I have aligned the wedge pair for intra-cavity use in an oscillator that originally used two identical fused silica wedges for CEP-tuning. I have reduced the detuning of the repetition rate when tuning the CEO frequency by nearly two orders of magnitude with respect to the factory built-in fused silica CEP-tuning wedges altering the output bandwidth and power only by negligible amount. 5. I have developed and realized an active beam-pointing stabilization system based on image processing, which is able to stabilize the direction of both the signal and the pump beam of the TeWaTi laser system [88]. Hereby on the one hand I have made the carrier-envelope phase of the

amplified pulses independent of the beam pointing drift of the signal and pump beams. On the other hand, the stabilized beam of the pump laser by itself can be used for high precision material processing [90]. By keeping the beam pointing stable, and by other improvements of laser control, the further development of the laser system has been eased, its operation is simpler and better to learn. 81 Irodalomjegyzék [1] J.-C Diels, W Rudolph: Ultrashort Laser Pulse Phenomena: Fundamentals, techniques and applications on a femtosecond time scale, (Academic Press, Boston, 1996). [2] A kvantumoptika és -elektronika legújabb eredményei, szerk: Heiner Zsuzsanna, Dr. Osvay Károly, (Szegedi Tudományegyetem, 2006) [3] R. Szipőcs, A Kőházi-Kis, Appl Phys B 65 (1997) 115-135 [4] P. Maine, D Strickland, P Bado, M Pessot, G Mourou, IEEE J Quantum Electron QE-24 (1988) 398-403 [5] J. M Diels, J J Fontaine, I C McMichael, F Simoni, Appl Opt 24 (1985) 1270-1282 [6] D. J Kane, R Trebino, Opt

Lett 18 (1993) 823-825 [7] C. Iaconis, I A Walmsley, Opt Lett 23 (1998) 792-794 [8] W. H Knox, Appl Phys B 58 (1994) 225-235 [9] I. A Walmsley, L Waxer, Ch Dorrer, Rev Sci Instrum 72 (2001) 1-29 [10] W. H Knox, N M Pearson, K D Li, C A Hirlimann, Opt Lett 13 (1988) 574-576 [11] L. Puccianti, Il Nuovo Cimento 2 (1901) 257-264 [12] D. S Rozhdestvenskii, Ann Physik 39 (1912) 307-345 [13] W. C Marlow, Appl Opt 6 (1967) 1715-1724 [14] K. Misawa, T Kobayashi, Opt Letters 20 (1995) 1550-1552 [15] D. Kopf, G Zhang, R Fluck, M Moser, U Keller, Opt Letters 21 (1996) 486-488 [16] D. Meshulach, D Yelin, Y Silberberg, J Opt Soc Am B 14 (1997) 2095-2098 [17] P. Bowlan, P Gabolde, A Shreenath, K McGresham, R Trebino, S Akturk, Opt Express 14 (2006) 11892-11900 [18] W. Amir, T A Planchon, C G Durfee, J A Squier, Opt Lett 32 (2007) 939-941 [19] K. Osvay, K Varjú, G Kurdi, Appl Phys B 89 (2007) 565-572 [20] Zs. Bor, Z Gogolák, G Szabó, Opt Lett 14 (1989) 862-864 [21] Z. L Horváth, J Klebniczki, G

Kurdi, A P Kovács, Opt Commun 239 (2004) 243-250 [22] Zs. Bor, K Osvay, B Rácz, G Szabó, Opt Commun 78 (1990) 109-112 [23] Zs. Bor, K Osvay, H A Hazim, A Kovács, G Szabó, B Rácz, O E Martinez, Opt Commun. 90 (1992) 70-72 [24] A. P Kovács, K Osvay, Zs Bor, R Szipőcs, Opt Letters 20 (1995) 788-790 [25] A. Baltuška, T Kobayashi, Appl Phys B 75 (2002) 427-443 [26] K. Osvay, G Kurdi, J Hebling, Zs Bor, A P Kovács, R Szipőcs, Opt Letters 20 (1995) 2339-2341 [27] K. Osvay, P Dombi, A P Kovács, Zs Bor, Appl Phys B 75 (2002) 649-654 [28] K. Varjú, A P Kovács, G Kurdi, K Osvay, Appl Phys B 74 (2002) S259-S263 [29] A. Kovács, Zs Bor, R Szipőcs, SPIE 3573 (1998) 588-591 [30] C. Sainz, P Jourdain, R Escalona, J Calatroni, Opt Commun 111 (1994) 632-641 [31] H. T Shang, Electron Lett 17 (1981) 603-605 [32] L. M Simohamed, F Reynaud, Opt Commun 159 (1999) 118-128 [33] P. Hlubina, M Szpulak, D Ciprian, T Martynkien, W Urbanczyk, Opt Express 15 (2007) 11073-11081 [34] V. N Kumar, D N

Rao, J Opt Soc Am B 12, 1559-1563 (1995) [35] W. N Birchby, Proc Natl Acad Sci 13 (1927) 216-221 [36] G. Steinmeyer, D H Sutter, L Gallmann, N Matuschek, U Keller, Science 286 (1999) 1507-1512 [37] M. Hentschel, R Kienberger, Ch Spielmann, G A Reider, N Milosevic, T Brabec, P Corkum, U. Heinzmann, M Drescher, F Krausz, Nature 414 (2001) 509-513 [38] R. K Shelton, L-S Ma, H C Kapteyn, M M Murnane, J L Hall, J Ye, Science 293 (2001) 1286-1289 [39] G. G Paulus, F Grasbon, H Walther, P Villoresi, M Nisoli, S Stagira, E Priori, S De Silvestri, Nature 414 (2001) 182-183 [40] A. Baltuška, Th Udem, M Uiberacker, M Hentschel, E Goulielmakis, Ch Gohle, R Holzwarth, V. S Yakovlev, A Scrinzi, T W Hänsch, F Krausz, Nature 421 (2003) 611-615 82 [41] O. D Mücke, R Ell, A Winter, J-W Kim, J R Birge, L Matos, F X Kärtner, Opt Express 13 (2005) 5163-5169 [42] Few-cycle laser pulse generation and its applications (Tops. Appl Phys 95), szerk: F X Kärtner, (Springer, 2004) [43] R. Th Zinkstok, S

Witte, W Hogervorst, K S E Eikema, Opt Lett 30 (2004) 78-80 [44] M. Kakehata, H Takada, Y Kobayashi, K Torizuka, H Takamiya, K Nishijima, T Homma, H. Takahashi, K Okubo, Sh Nakamura, Y Koyamada, Opt Express 12 (2004) 2070-2080 [45] Y. S Lee, J Sung, Ch Nam, T Yu, K-H Hong, Opt Express 13 (2005) 2969-2976 [46] C. Y Teisset, N Ishii, T Fuji, T Metzger, S Köhler, R Holzwarth, A Baltuška, A M Zheltikov, F. Krausz, Opt Express 13 (2005) 6550-6557 [47] E. Gagnon, I Thomann, A Paul, A L Lytle, S Backus, M M Murnane, H C Kapteyn, A S. Sandhu, Opt Letters 31 (2006) 1866-1868 [48] A. Couairon, J Biegert, C P Hauri, W Kornelis, F W Helbing, U Keller, A Mysyrowicz, J. Mod Optics 53 (2006) 75-85 [49] J. Mauritsson, P Johnsson, E Gustafsson, A LHuillier, K J Schafer M B Gaarde, Phys Rev. Lett 97 (2006) 013001 [50] G. Steinmeyer, U Keller, Optical comb dynamics and stabilization, in: Femtosecond Optical Frequency Comb Technology: Principle, Operation, and Applications. szerk: J Ye, S T Cundiff

(Springer, 2005) [51] S. Witte, R T Zinkstok, W Hogerworst, K S E Eikema, Appl Phys B 78 (2004) 5-12 [52] A. Baltuška, T Fuji, T Kobayashi, Phys Rev Lett 88 (2002) 133901 [53] D. J Jones, S A Diddams, J K Ranka, A Stentz, R S Windeler, J L Hall, S T Cundiff, Science 288 (2000) 635-639 [54] A. Apolonski, A Poppe, G Tempea, C Spielmann, T Udem, R Holzwarth, T W Hänsch, F Krausz, Phys. Rev Lett 85 (2000) 740-743 [55] A. Poppe, R Holzwarth, A Apolonski, G Tempea, C Spielmann, T W Hänsch, F Krausz, Appl. Phys B 72 (2001) 373–376 [56] F. Lindner, G G Paulus, H Walther, A Baltuška, E Goulielmakis, M Lezius, F Krausz, Phys. Rev Lett 92 (2004) 113001 [57] R. Ell, J R Birge, M Araghchini, F X Kärtner, Opt Expr 14 (2006) 5829-5837 [58] A. P Kovács, K Osvay, G Kurdi, M Görbe, J Klebniczki, Zs Bor, Appl Phys B 80 (2005) 165-170 [59] A. P Kovács, K Osvay, G Kurdi, Zs Bor, M Görbe, J Klebniczki, CLEO/Europe-EQEC, 2005, München, paper CF-13-TUE [60] G. Kurdi, K Osvay, Z Bor, I E Ferincz, J

Hebling, J Klebniczki, A P Kovács, I N Ross, R. Szipőcs, M Csatári, K Varjú, in Proc XII UPS Conf szerk: Leo S Olschki (Firenze, 2003) p. 249 [61] I. N Ross, A J Langley, P Taday, in: Rutherford Appleton Laboratory Rep RAL-TR-2000034, (Chilton, UK, 2000) [62] D. Meshulach, D Yelin, Y Silberberg, IEEE J Quantum Electron QE-33 (1997) 1969-1974 [63] S. Nikitin, A Ciu, Q Fu: in (OSA Tech Dig Ser 56) (OSA, Washington, DC 2001) p 274 [64] K. Osvay, M Görbe, Ch Grebing, G Steinmeyer, Opt Letters 32 (2007) 3095-3097 [65] K. Osvay, M Görbe, Ch Grebing, G Steinmeyer, Virtual Journal of Ultrafast Science 6 (2007) [66] M. Görbe, Ch Grebing, G Steinmeier, K Osvay, Appl Phys B, bírálat alatt [67] K. Osvay, M Görbe, Bandwidth-independent method and setup for detecting and stabilizing carrierenvelope phase drift of laser pulses by means of spectrally and spatially resolved interferometry, PCT szabadalmi bejelentés, WO 2008/029187 A2, 09.052007 [68] K. Osvay, M Görbe, Bandwidth-independent

method and setup for measuring and stabilizing the carrier-envelope phase drift of laser pulses, European Patent Application, 01136EP1998E, 13.032008 [69] M. Görbe, K Osvay, International School of Quantum Electronics, 2006, Erice [70] K. Osvay, M Görbe, ICO Topical Meeting on Optoinformatics/Information Photonics, 2006, Szentpétervár, paper FL-O-171 [71] M. Görbe, K Osvay, IAMPI, 2006, Szeged, paper MO14 83 [72] K. Osvay, M Görbe, CLEO/Europe-EQEC, 2007, München, paper CF-11-MON [73] K. Osvay, M Görbe, Ch Grebing, G Steinmeyer, CLEO/QELS, 2008, San José, paper CThU6 [74] Ch. Grebing, K Osvay, M Görbe, G Steinmeyer, Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2008, Darmstadt [75] M. Görbe, K Osvay, Ch Grebing, G Steinmeyer, Fizikus Vándorgyűlés 2007, Eger [76] F. W Helbing, G Steinmeyer, U Keller, R S Windeler, J Stenger, H R Telle, Opt Lett 27 (2002) 194-196 [77] T. M Fortier, J Ye, S T Cundiff, R S Windeler, Opt Lett 27 (2002) 445-447 [78] S. Koke,

C Grebing, B Manschwetus, G Steinmeyer, Opt Letters 33 (2008) 2545-2547 [79] R. Paschotta, A Schlatter, S C Zeller, H R Telle, U Keller, Appl Phys B 82 (2006) 265273 [80] H. R Telle, G Steinmeyer, A E Dunlop, J Stenger, D H Sutter, U Keller, Appl Phys B 69 (1999) 327-332 [81] S. T Cundiff, J Ye, Rev Mod Phys 75 (2003) 325-342 [82] Á. Börzsönyi, Zs Heiner, M P Kalashnikov, A P Kovács, K Osvay, Appl Optics, 47 (2008) 4856-4863 [83] A. P Kovács, K Varjú, K Osvay, Zs Bor, Am J Phys 66 (1998) 985-989 [84] M. Görbe, K Osvay, Ch Grebing, G Steinmeyer, Opt Letters 33 (2008), megjelenés alatt [85] M. Görbe, K Osvay, Optical assembly for tuning the carrier-envelope phase of laser pulses, European Patent Application, beküldve 2008. október 16-án [86] A Schott AG optikai üvegeinek adatlapjai, (10/10/2007) online elérhetők a http://www.schottcom/ webcímen [87] K. Osvay, A P Kovács, Zs Heiner, G Kurdi, J Klebniczki, M Csatári, IEEE J Sel Top Quant. Electr 10 (2004) 213-220 [88]

Görbe M., Jójárt P, Kopasz K, Osvay K, Felsőfokú alapképzésben matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXII. Konferenciája 2008, Kecskemét [89] Jójárt P., Kopasz K, XVIII OTDK, Informatikai Szekció, 2007, Miskolc [90] Á. Sipos, H Tóháti, A Szalai, A Mathesz, M Görbe, T Szabó, M Szekeres, B Hopp, M Csete, I. Dékány, Applied Surface Science (2008), elfogadva 84 Gyakori rövidítések és magyar, valamint angol megfelelőik Magyar rövidítés Magyar kifejezés Angol kifejezés Angol rövidítés ÁFP állandó fázisú pont stationary phase point SPP ÁFP-módszer állandó fázispont stationary phase point SPP method módszere method CsK csoportkésleltetés group delay GD CsKD csoportkésleltetés- group delay dispersion GDD diszperzió HBF hordozó-burkoló fázis carrier-envelope phase CEP HBF-csúszás hordozó-burkoló carrier-envelope phase CEP-slippage fáziscsúszás slippage hordozó-burkoló carrier-envelope

offset offszetfrekvencia frequency HBO frekvencia CEO frequency HRD harmadrendű diszperzió third order dispersion TOD STBI spektrálisan és térben spectrally and spatially SSRI bontott interferometria resolved interferometry 85 Köszönetnyilvánítás Ezúton fejezem ki köszönetemet témavezetőimnek, dr. Osvay Károlynak és dr Kovács Attilának munkám irányításáért, valamint dr. Klebniczki Józsefnek és dr Kőházi-Kis Ambrusnak, akik nekiindítottak doktori tanulmányaimnak. Köszönet illeti a TeWaTi csoport tagjait, volt tagjait, távollevő tagjait és azon tagjait, akik nem is tudják magukról, hogy tagok. Szakmai és lelki támogatásuk, az általuk nyújtott légkör gyakran adott erőt és vidámságot munkámhoz. Köszönöm az élvezetes munkát, a jó hangulatot és a csokoládét Börzsönyi Ádámnak, Buzás Viktóriának, Heiner Zsuzsannának, Horváthné Tábi Mariannak, Jójárt Péternek, Kopasz Katalinnak, dr. Kurdi Gábornak, dr.

Merő Márknak és Sipos Áronnak Külön köszönettel tartozom Heiner Zsuzsannának a kézirat alapos, értő átolvasásáért és hasznos bírálataiért. Ezen a helyen emlékezem meg a munkámat doktori tanulmányaim alatt támogató pályázati forrásokról. Köszönöm az NKTH (NKFP 1/0007/2005), az OTKA (T47078 és TS49872), valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium Deák Ferenc Ösztöndíjának támogatását. Köszönöm családtagjaimnak is, hogy elviseltek, és hamar beletanultak, mikor kérdezősködhetnek, mikor kell értően bólogatniuk, és mikor jobb inkább békén hagyniuk. 86