Vallás | Keresztény » Faragó Ferenc - Bulányi György és a Bokor közösség sajtóvisszhangjai, 4. kötet

Adatlap

Év, oldalszám:2022, 127 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:7
Feltöltve:2022. július 16
Méret:18 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Forrás: https://doksi.net BULÁNYI GYÖRGY ÉS A BOKOR KÖZÖSSÉG SAJTÓVISSZHANGJAI 4.KÖTET SZERKESZTETTE. FARAGÓ FERENC 2022. Forrás: https://doksi.net 8 TÁRSADALOM 1993. április 22 Lenin elvtárs, mi még élünk! UkMUKKfukk N e v e z tü k ta n í t ó m e s t e r ü n k n e k , e lv tá rs u n k ­ K ru p s z k a ja , n a k , a s o k a d ik p o h á r u tá n a p á n k n a k . N é v ­ Azért kérdem, mert skan­ dáltam történt. Lenin-kötet van a központi antikvá­ riumban. Poros Leninösszes Száz forintért oda­ adják mind a három köte­ tet. Mi van itt, emberek? Mukk elvtárs örökké zsírpapírból ette a szalon­ nát, mellé retket harapott, örökké öblöset böffintett, aztán hangosan, hogy min­ denki hallja, elkurjantotta magát: „ E g é s z s é g e d r e , M u k k Mukk elvtárs más elvtár­ saknak újságolta, nálunk még az ablakmosó ember is tudja, kicsoda Pinochet vagy éppen Gagarin elvtárs. De hát Mukk igazából a

könyveiről volt híres. Apró irodája volt, könyvespolc­ cal, azon a polcon csupa Lenin-könyv állt. Pirosak, zöldek, sőt szürkék is, öröm volt azokat nézni. Aztán Mukk elvtárs, ha ideje en­ gedte, aláhúzogatott a könyvekben, nem fordulha­ e lv tá r s i” De Mukk elvtársat nem tott úgy a beszéd, hogy ar­ ról az esetről ne lett volna ezért szerettük. Hogy kedvelt fordulatá­ odaillő Lenin-idézete. val éljünk, ő „diszpontált” a Mukk elvtárs hét végén segédmunkások fölött. Iste­ hazaviszi a könyveket, vagy nem, micsoda csapat. csak bent tanul, kérdeztük Csombi! Részegen, unal­ Dehogy viszem, nekem mában a 47-es villamosra mindegyik két példányban várva felmászott a Szabad­ van meg. Egy itt bent, egy ság híd tetejére. Másnap meg otthon Önképzés, fi­ úk, önképzés, emelte fel a bekerült az újságba. Egészséges csapat volt, hangját. Ereztük, itt van ez azt se feledjük, mint Mukk az ember, látszólag jelenték­

elvtárstól hallottuk, az „iku telen külsejű, alacsony, köp­ hányadosunk” örökös eme­ cös, csipás szemű, de van lés alatt állt. Ezt meg úgy tőle tanulnivaló Tanultunk értük el, ha épp nem kellett is. Ha az ember vétett, kés­ bútort, kazántagot, sittet ve jött be, berúgott, aszta­ trógerolni, akkor olvasnunk lon aludt, hívatta Mukk elv­ kellett. Nem nézhettünk társ, proletárkérlelhetetlenköldököt; azon elmélkedve, séggel a szemébe nézett: mivégre vagyunk a világon, „ G o n d o l k o z t a m , h o g y m i a azt bifláztuk, épp hol tört m a g a h a j a . A z a b a j a , h o g y ki forradalom, és ez nekünk n e m o l v a s ! L e n i n t n e m o l v a s . ” miért jó? Meg aztán épp Majd pótoljuk, ígértük. kivel „szolidaritunk”. Aztán Történt, valami kerek Lenin-évfordulóra készül­ tünk. Mukk elvtárs, hadd csináljuk mi a tablót, kér­ leltük. Hogyan képzelik az elvtársak, kérdezte erre a komoly emberek

alapossá­ gával. Ügy képzeljük, képe­ ket gyűjtünk az életéből, aztán idézeteket írunk alá, kevéssé ismert idézeteket, hadd okuljanak. Szép lett a tabló. Lenin balról, szemből, jobbról, alatta meg idézetek. Tökös idézetek, hogy azt mondja: „ E z e k i tt s z o b á t, n e k e m d z s in s z k ijn e k , ”„ E k o t. te le fü s tó lik s z ó ln i z a k é n e gád, ő rs. V la g y im ir nagy fo rra d a lo m n y is s o n L e n in k é n t a a b la ­ fe l K ru p sz- te á t, té r d e m r e , h o z z o n m e r t f á ­ Persze oldalszámmal megjelölve, honnan való az idézet. Mukk elvtárs, ha jól emlékszem, a szívét kezdte nyomogatni, talán agyhár­ tyagyulladást is kapott. Egy hónap múlva bejött. Felso­ rakoztunk előtte. - M u k k e lv tá r s , m in k z o m .” b u n k ó k v o ltu n k . V ic c e ltü n k . - Van dolog, amivel nem viccelődünk, elvtársak. - M u k k e lv tá r s , m u n k á n k ­ k a l

ig a z o lju k , b á n ju k a te tte t. Jól van, az igaz mun­ kás felejt, bocsát. - E z t L e n in e lv tá r s m o n d ta ? - Nem, ezt én mondom. Na, eridjetek. - e s te h é t ó r á t ó l - r e m é lh e tő le g Ez a Lenin nem igazi, m ert ő olvas, pedig igazából ót kéne olvasni Na most, Mukk elvtárs, itt állok az antikváriumban. Kezemben a Lenin-összes. Most akkor mi legyen? Ha élni tetszik, ami nagy do­ log, akkor veszem, és kül­ döm. Hatvanhetes kiadású, megvan minden lapja. De A turisták még mindig kere­ sik Veszprém belvárosában Kocsis András Lenin-szobrát. A bronz alkotás tipikus népvezéri ujját felemelve, előre­ mutatva, bal kezét ,„ A k a r t o k e g y p o f o n t ? ” pózban ábrázolta a XX. századi néptribünt A megyei tanács előtt álló par­ kot is róla nevezték el Lenin térnek. Az innen induló ár­ nyas ligetet, a Kálvária-hegy alját, amely a város legrégibb területét ölelte körül, Leninligetnek

csúfolták. A rend­ szerváltozás után a szobrot el­ tüntették, talpazatát lefűré­ szelték, s ma. árvácskák virág­ zanak a helyén. A gyerekek által is kedvelt liget visszakap­ S Z ÍN H Á Z b a n . H A R L E T A M Á S é s G E O R G E W H I T E (a k é t h á z ig a z d a ) e z ú t t a l is k ü lö n le g e s e m b e r e ­ k e t , e g y k o r i , j e l e n l e g i v a g y é p p e n j ö v ő b e n i s z t á r o k a t in v i t á l n a k a s z í n p a d r a . íg y a n é ­ m e g a z E u r ó p a - b a jn o k s á g o t n y e r t M A G Y A R lenne itt még egy problé­ ma, a harmadik oldalon Le­ nin fényképe alatt ott az írás, hogy Kelemen Géza tulajdona. Kérdem én, mi legyen a könyvvel? És mi Kelemen Gézával? GUBA ZOLTÁN Akartok egy pofont? m e g in t z s ú fo lt i s m é t K U R ÍR - E S T r e g ö r d ü l f ö l a f ü g g ö n y a K O M É D I U M z ő k t e s t k ö z e lb ő l s z e m lé lh e tik k e r e s z tv iz é b ő l

é l s h o g y é ln i fo g . M a m á s t i s m o n d o g a tu n k Fa Nándor is vendégünk - Nem állítható, hogy túlzott pompával ünnepelnék meg a szovjetből most már orosszá vált polgárok Le­ nin születésnapját. Moszkvában azért a baloldaliak a I pártállami nosztalgia jegyében ma több helyütt is megemlékeznek a nagy vezérről. Teszik ezt annak el­ lenére, hogy Iljicsről időközben kiderült: élete utolsó éveiben magatehetetlen szellemi fogyatékos volt, te­ hát nagyszabású döntéseket sem hozhatott. Egyéb turpisságok is kiderültek Lenin apóról, hiszen míg korábban a kegyvesztett Trockijrá kenték a párt hivatalos történészei a 1 vörös terror rémségeit, addig ma már dokumentumok bizonyítják: Vlagyi­ mir Iljics saját kezűleg írt alá kivégzési parancsokat. A Spiegel című magazin hónapokkal ezelőtt olyan dokumentu­ mok fotókópiáit is közölte, amelyek­ ből kiderült, hogy a nagy október ve­ zéreit

valójában Vilmos német császár szponzorálta. Vdmos a háborút sze­ rette volna minél előbb befejezni, ezért kenyerezte le a kommunistákat. Persze az oroszországi demokraták nem veszik már komolyan a lenini szü­ letésnapot, lapjaik leginkább arról cik­ keznek, hogy megjelent az orosz pia­ con az első, Lenin nemi életével fog­ lalkozó pornókazetta. A produkcióban Krupszkaja elvtársnőnek igen dúsak az idomai, s valójában ő irányítja a forra­ dalmat. A videoszalag hatalmas sikert aratott a politika és a pornó kedvelői között. Mindezek ellenére, ha lenne büfé a hős földi ma­ radványait őrző Lenin-mauzóleumban, akkor a mai napon bizonyára hatalmas forgalmat bonyolítana le. Mint a régi szép időkben, úgy kígyózik a sor a Vö­ rös téri épület előtt, annál is inkább, mivel a téren I található konkurens egység, a Lenin Múzeum im- 1 már másfél éve zárva van. N. T 1 S zim - b u k k a n t fe l. E g y k o ro n a z t á

llíto ttu k , h o g y é lt, PÁTER B U LÁ N Y I N E M R ETTEN T M E G h á z e lő t t U ljanov b ir s z k b e n s z ü le te tt, 1 8 7 0 . á p r i l i s 2 2 - é n A Szombaton este 7 órakor ismét Kurír-show a Komédiumban Im m á r csa k k é t n a p , s s z o m b a to n Iljic s T r o c k ij m e g in t iz - te g y e n p o k ró c o t a lő s z ü v e tk e z e t, ú t t ö r ő c s a p a t , s ; u c ia lis ta b r i ­ D z s e r - g á g á s k o d ik .” „ M e g k é r e m k a já t, a pornósztár a d ó já n a k v á l a s z t o t t a v á r o s , u t c a , té r , t e r m e - BODY- B U I L D I N G - V Á L O G A T O T T t a g j a i n a k c s e p p e t s e m s a t n y a iz o m z a t á t ; t a l á l k o z h a t n a k a z e g y k o r i B o j t o r j á n , j e l e n l e g i A L B A T R O S S E G Y Ü T T E S s e l ( ú j n a g y le m e z ü k a p r o p ó j á n ) , D R . P IC K R Ó B E R T E Z R E D E S s e l, G ö n c z Á r p á d f ő h a d s e g é

d jé v e l, s f e l l é p e g y le n g y e l é n e k e s n ő , G R A Z Y N A K O W A L C Z Y K is. ta múlt századi nevét, Erzsé­ bet sétányra keresztelték. A magyarok kedvelt királynéjá­ nak bronzszobra melletti kis tér a turisták kedvenc pihenő­ helye lett. * Amikor a századforduló táján Kaposvár lakói hozzáláttak a Szent Imre utca kialakításá­ hoz, aligha gondolták, hogy később ezt szemelik ki az elv­ társak Lenin nevének dicsőí­ tésére. Hiába volt a házak kö­ zött az ugyancsak Imréről el­ nevezett templom, a pártbi­ zottság itt felhúzott épülete megkövetelte, hogy - az egyébként egyirányú utcács­ kát - Leninről kereszteljék el. A nyolcvanas években a pártnak bizottsága sietve fel­ kereste Varga Imrét, s meg­ rendelt tőle egy hétalakos kompozíciót, a bolsevik ve­ zérrel és más hasonszőrű pol­ gárokkal. Pár évvel később a kaposváriak leparancsolták a táblát, az utca visszakapta régi

nevét, s Lenin is távozni kényszerült. A helyhatóság a szoborcsoportot művészi al­ kotásként kezelve felajánlotta Varga Imrének, ám úgy tűnik, ő nem élt visszavásárlási jogá­ val, így a nagy forradalmár és társai jelenleg is a Városgaz­ dálkodási Részvénytársaság udvarán múlatják az időt. B. P F - D ZS A z e s t le g é r d e k e s e b b e g y é n i s é g é n e k m i n d e n b iz o n n y a l P Á T E R B U L Á N Y I G Y Ö R G Y b iz o n y u l m a jd . A z e g y k o r o n p ia r i s t a p a p n a k ta n u lt és v é g z e tt p a p ta n á r a z u tó b b i n e g y v e n ö t é v b e n s z á m o s m e g p r ó b á l t a t á s t á l l t k i: 1 9 4 9 - b e n a M i n d s z e n t y - p e r e g y ik B „ m e l l é k í t é l e t e k é n t " é l e t f o g y t i g t a r t ó b ö r t ö n b ü n t e t é s r e í t é lt é k , 5 6 - b a n s z a b a d u lt , á m r ö v i d id ő m ú l t á n - m e g in tc s a k n é z e te

ié r t - is m é t b e z á r u l t m ö g ö t t e a b ö r t ö n a j t ó . r o n ik e m é n y Pályafutásom alatt mint táncoskomikus sokféle szerepet játszottam már. Bohócot, Bóni grófot, Mágnás Miskát is - mondja Sas József, a Mik­ roszkóp Színpad igazgatója. - Állítólag jól, mert mindig belebújtam a figura bőrébe. Nyugodtan tehettem, hiszen mi is történhetett volna? Mint Mágnás Miskát, legfeljebb lelepleznek, mint Bóni gróf, maximum beugróm a nagybőgőbe, mint bo­ hóc, esetleg rám öntenek egy vödör vizet. De tar­ tottam attól, hogy ha Lenin bőrébe bújok, me­ rényletet követnek el ellenem. Ez szerencsére nem történt meg, így most, néhány év után újra Lenint alakítom a Mikroszkóp Színpadon. Mint ledöntött bronzszobor jelenek meg, és a nézők állítanak talpra, hogy újra megszólalhassak és „felidézhes­ sem” egykori bölcs szavaimat. Először is egyik leghíresebb mondásomat, ami így szólt:

„Tanulni, tanulni, tanulni!” De higgyék el, so­ ha az életben nem mondtam, hogy csak oroszul. Mit mondtam még? „A kommunizmusban elhal az állam.” Most már tudjuk, hogy nem hal el, csak felkopik. Aztán azt is mondtam: „Kommunizmus egyenlő szovjethatalom plusz villamosítás.” Mára már tudjuk, hogy ez csak addig igaz, amíg el nem jön a villanyszámlás. Ez a jóslás is tőlem szárma­ zik: „A kommunizmusban nem lesz pénz.” No, ez az egy spéciéi bejött. Engem ledöntöttek - rendben van. De most az- b ö lc s e s s é g e k - A z a d d ig b e s z é lt h á r o m m e l lé a z á r k á b a n t ö l t ö t t é v e k a l a t t ú j a b b n é g y - ö t n y e lv e t m e g t a n u l t , s t o v á b b „ c s i s z o l t a " t a n a i t . A z á lla m é s a m a g y a r k a t o l i k u s e g y h á z a z o n ­ b a n n e m i g e n n é z t e j ó s z e m m e l t e v é k e n y s é g é t , o l y a n n y ir a n e m , h o g y m é g a z

id é n j a n u á r b a n v o l t , ú g y n e v e z e t t a r a n y m is é jé t s e m e n g e d é ly e z t é k s z á m á r a t e m p l o m b a n t a r t a n i . N o s , p á t e r B u lá n y i r e g é n y e s é le t e a l i g h a n e m f e l k e l t i a n é z ő k é r d e k lő d é s é t A m ű s o r o n t e r m é s z e t e s e n e z ú t t a l is j e l e n le s z n e k a J E G Y E K A H E L Y S Z ÍN E N ( B u d a p e s t V, k a m e r á i. T ü k ö r y u . 3 - 5 , te l: 1 3 2 - 5 9 6 7 ) K A P H A T Ó K A Z Á P R I L I S 2 4 -1 M Ű S O R T Á M O G A T Ó I : • s budalakk- titán 94/163-36 Az ALBAT®O SS EGYÜTTES KIADÓJA T 0SS T órák, alkatrészek PRO TIME KFT. 9700 Szombathely, Márton A. u 47 Bajai út. 5 “B 62/311831 D IS Z P E R Z IT D IS Z P E R Z IT R n Ez a Lenin szárnyal, m int a Sas tán törhetik a fejüket az illetékesek, hogy kit állí­ tanak a talapzatomra. Haszbulatovot, Jelcint vagy Jeszenszky Géza lovasszobrát? G.T

Forrás: https://doksi.net 6 MAGAZIN 1994. március 6 P I A C I H Í R N Ö Mit mond az írás? K N ő i v e s z é ly Persze, hogy minden édesszájúnak, csemegézónek, nyalánk-falánknak először a Női sze­ szély jut eszébe, illetve hódító édességének em­ léke simít végig ízlelőbimbóinak érzékenyen remegő hegyén. Nem csoda, hiszen már pusztán a szeszé­ lyesség egy olyan csodafinom női valami, amelynek említésére is megrezdül a lélek és vá­ rakozó vívóállásba mered minden egészségesen működő idegrendszeri végződés csúcsa. Ez persze nem osztja meg a női szeszélyt - mármint a sütit - kedvelők népes tábo­ rát, viszont az is igaz, hogy míg a női sze­ szélyt így vagy úgy, de elfogadjuk, sőt a fér­ fiak közül jó néhányan kedvelik is, addig a férfi szeszélyességére nincs mentség, ma­ gyarázat. Még akkor sem, ha napjainkban már a ki­ számíthatatlan hurrikánoknak is előszeretet­ tel

adogatják a különböző férfineveket. Ha­ csak az nem lehet ennek az oka, hogy a tudo­ mányos előrejelzés nem ismeri mar a kiszá­ míthatatlanság fogalmát. Igen ám, de a sze­ szélyesség, és a kiszámíthatatlanság nem ugyanaz. Es régebben talán egy-egy hurrikán útvonala nem hogy kiszámíthatatlan, hanem egyenesen szeszélyes volt. De lehet, hogy az az egyszerű magyarázat: azóta egyre több hölgy dolgozik a meteorológiai előrejelzés tudományában, és egyéni tapasztalataikkal mint régebben a népi megfigyelésekkel - se­ gítik az emberiség eligazodását a hurrikán erejű férfiak szeszélyes útvesztőiben. Mindenesetre az biztos, jó kis időbe telik, míg valamelyik hölgycukrász fejében megszü­ letik a férfiszeszély receptje. Mert ha csak azt az egyszerű módszert követi, miszerint elég a női szeszély elkészítését ellenkező előjellel al­ kalmazni, már akkor is jókora csapdába esik. De erről majd akkor gondolkozzanak a

nyájas olvasók, mikor a hírnök ismerteti a remek sü­ ti receptjét. Amit egyébként érdemes lesz megsütni, ezzel is feledtetni az egyre növekvő női ve­ szélyt. Mert az mostanában két irányból is közelíti a férfiak táborát. Az egyik a végérvé­ nyesnek tűnő tavaszi szellők bereppenése szoknyalibbentőn, a másik: Zoltán napján, kis gömbölyded bolygónk összes nőjének szere­ tetteljes köszöntése. Persze soha nagyobb veszély ne fenyegesse a férfiakat. A szoknyalibbentésekkel, a feszülő blúzok látványa okozta szemgúvadásokkal ugyanúgy megbirkózunk, mint a combban egyre szűkülő gatyaszárral. Kiváltképpen ha még kis segítséget is kapunk fájdalmaink, szen­ vedéseink elviselésére. Például a női szeszély édes formájában. Ha valaki, hölgyeim, veszi a fáradságot, ak­ kor bizony méltán viszonozhatja a nőnapi köszöntést. F ü z e s M á r ia g r a f o ló g u s s e g í t s é g é v e l fo ly ta tju k a Kurírhoz

„G rafológia” jeligével beküldött levelek írásv izsg álatán ak k özlését. S zakértőnk ezúttal is k é t j e lig é s le v e le t e le m z e tt. J e l i g e : Fotó: KURÍR Elég, ha evőkanálnyi vajat evőkanálnyi cukorral habosra keverünk, hozzáadagoljuk négy tojássárgáját, minek fehérjét majd később ke­ mény habbá verjük. Decinyi tejben dekányi élesztőt oldunk, és ebbe 30 deka lisztet keve­ rünk még annyi tejjel, hogy a tészta jól, könnyen verhető legyen. Kevés sót adunk hoz­ zá és rendesen kidolgozzuk, hogy egycentis vastagságban kenhessük az előre kizsírozott tepsibe. Langyos hőmérsékleten fel órát kelesztjük Ezután világos rózsaszínűre sütjük, és kis hűlés után lekvárral vékonyan megkenjük. A habbá vert tojásfehérjét negyed kiló cukorral lazán elkeverjük és a lekváros tészta tetejére öntjük. Finoman elsimítjuk és jó tíz percig enyhe tűznél szárítjuk. Utána még melegen tetszés

szerinti kockákra vágjuk. Figyeljük meg, milyen hatással van a női szeszély férfi vendégeinkre. Igyekezzünk hűtött száraz pezsgővel vagy csöpp chardonayval, esetleg gyuszűnyi konyakkai készenlétben állni, hiszen a szeszélytől sok férfi megrészegül. Ilyenkor az említett italok képesek ellensúlyozni a női veszélyből kiszűrt szeszélyt. A hölgyek pedig felismerhetik az egyre nö­ vekvő férfi veszélyt. Ami ugyan nem egy sütemény, de mint már szóltunk róla, a lehetősége fenn áll. Hölgyeink! Fogadják hódolatunkat. Kéz­ csókjainkat. T. SZ E | „ M i l y e n Nyugtalan, elégedetlen, nagyon változékony sze­ mélyiség. A világgal, és benne mindennel szem­ ben ellenkezik, csak nehezen fogad el dolgokat. Csalódott, gyakran magában keresi a hibát. Alul­ értékeli önmagát. Úgy érzi, semmi nem sikerül Igaz, a kis dolgokat sokszor nagynak éli meg. Zár­ kózott, nehezen barátkozó. Titoktartó, sokszor elutasító természet.

Rendszerező, de a rend nem erőssége. Magatartása szeszélyes, zaklatott Egy­ szer elfogadja az irányítást, más akaratát, máskor szembeszegül, elutasít mindent. Befolyásolható, élete kiegyensúlyozatlan, ne­ hezen találja a helyét a világban. Hibáztatja ma­ gát, esetenként az önvád is gyötri. Barátságosnak látható magatartása mögött fenntartás, távolságtartás található. Embertársaival szemben nehe­ zen oldódik. Gyorsan tanul, a lényeget ragadja meg. Közvet­ J e l i g e : „ v a g y o k ? ” len, változékony természete hatása alatt a dolgo­ kat átformálja. Az egészre figyelve kombinációs készsége mellett az ésszerű összefüggéseket keresi. Előretekintő, vállalkozó szellem. Kudarcaira az a fajta összefüggés a jellemző, megkérdőjelezi a má­ sik ember segítőkészségét, jóindulatát. Okos, széles látókörű, elég sok mindenhez ért. Elmélyült, alapos tudás lehetőségét elaprózza. Gondolkodása

logikus, gyakorlatban nem tudja bizonytalansága miatt érvényesíteni. Barátkozni szeretne, de önmagát kibontakoz­ tatni a megrögzött gondolkodása miatt nem tudja. A szokásokhoz ragaszkodik. Családi élete boldogtalan, kevés a harmónia, a megbocsátás a lelkében. Általában csak a negatív dolgokat látja meg. A pénzt szorgalmas munkával keresi, értékét azonban nem érzi, esetenként köl­ tekező. T á t i k a ” I Határozott benyomást keltő íráskép. Hangulatá­ ban, magatartásában változó, energikus, közönyös, befolyásolható embert jelez. A leírtak nem tükrözik a szavak értelmének értékét. Kedvessége a szó klasszikus értelmében nem kedveskedés, közlései­ ből hiányzik a hitelt érdemlő érzelmi töltés. Elénk, nyugtalan, ideges, nem szívesen engedi kiismerni magát. A látványos érzelmi megnyilvá­ nulásokat lehetőség szerint elkerüli. Kapcsolata a megszólítottal szemben kissé laza. Viselkedésére, másokkal

szembeni magatartására az elzárkózás jellemző. Magánéletében a problémákkal szemben hatá­ rozott. A döntő szó mindig az öné Másokon ural­ kodik, ellenvetést nehezen fogad el. Szeret beszél­ ni, de szinte semmit sem mond. Önfejűén ragasz­ kodik elképzeléseihez. Sokszor elégededen magá­ val. Előfordul, hogy indokolatlanul gorombán vi­ selkedik. A pénz nagyon fontos az életében. K atolikusok „S zab ad E u ro p aia" Amikor körbeszaladta a Földet a hír, Hogy Isten kilépett az Egyházból, Sokan nem akarták elhinni, Hazug propagandának és legendának Állították, Amíg csak az Egyház nagyjai és hatalmasai Ki nem jelentették És egy úgynevezett pásztorlevélben Elő nem adták az alábbiakat: Mi, az Egyház, egészen barátian Azt tanácsoltuk az Úristennek, Hogy szedje sátorfáját, Lépjen ki az Egyházból, S vigye magával mindazt, Ami az Egyházat mindig is zavarta: Mármint felhőtlen zeneiségét, Könnyedségét, S főleg a

hitet, reményt és türelmet, Régi betegségét: Hogy minden embert egyformán szeret, Elnézését, ijedt szelídségét, S azt az istenverte magatartását, Hogy mindent megbocsát, s azokon is segít, Akik rendre gúnyolják. K edves S im on P éter! Az elmúlt évben jelent meg a Walter Verlagnál E. Drewermann háromkötetesre tervezett összefoglaló munkájának - Hinni sza­ badon, avagy mélységpszichológia és dogmatika - első kötete: Dogma, szorongás és szimbolizmus. Ezt a 720 oldalas kötetet egy 40 oldalas bevezetéssel indítja: Jeremiás ideje. Lefordítottam a ro­ vatuk számára ennek a végét, amelynek forrásmegjelölése így hangzik: „1992 októberében, egy tv-est végén Hans Dieter Hüsch kabarészínész előadta a következő történetet. Isten áldása legyen munkájukon. N. N pap Budapest T is zte lt R ovatszerkesztőség! Nagyon örülök, hogy indult egy ilyen különleges rovat. Hogy mekkora szükség van rá, mutatja ez az

átvilágításügy is. Mennyire fölerősíti a gyanakvást egyházunk iránt, hogy veze­ tői nem merik vállalni az átvilágítást! Hiszen Jézus is világosan megmondta: „Mindenki, aki gonoszát tesz, gyűlöli a világossá­ got, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket Istenben vitt végbe.” (János ev. 3,20-21) A diktatúra nemcsak hogy beszervezett egyházi vezetőket, papokat, de saját emberei közül is sikerült többeket beépítenie papokká, egyházi vezetőkké, teológiai tanárokká, egyházi in­ tézmények kulcsembereivé kineveztetnie. Akik leplezni akarják előttünk, az egyház nyilvánossága, az Isten népe előtt, hogy kik a korábbi diktatúra által beépített fő­ nökök az egyházi intézményekben, azok úgy viselkednek, mintha a korábbi diktatúra cinkosai lennének. Az ÁEH aktái­ nak rejtegetése annak

„eredményeit” védi és tartósítja. ÁEH már rég nincs, de emberei egyházunkban ma is uralkodnak és rombolnak. Milyen rendszerváltás történt, ha az állam akadá­ lyozza a rendszerváltást az egyházban? Természetesen van megtérés és megbocsátás. De egy be­ szervezett, illetve beépített vezető megtérésének legelső jele az, hogy lemond pozíciójáról. Enélkül még a nyilvános bűnbá­ nat is csak képmutatás. Tisztelettel: giájával kapcsolatosan, amelyeket a hazai egyházi vezetőknél nyilván elfogulatlanabb vatikáni szakértők - sőt a Hittani Kongregáció is - szóvá tettek”, olvasom az Új Ember cikké­ ben, amelyben a Kezdetben vala az Ige című, a Bokor Közös­ ségről szóló filmet ismertetik (ennél a témánál szokatlanul to­ leráns hangnemben). Az idézet jól tükrözi a katolikus körökben Bulányi György nevét körüllengő gyanakvást. Az embernek a „kabátlopás”-vicc jut eszébe: X. Y-t gyanakvó légkör

veszi körül, mert elterjedt róla, hogy valami kabátlopásügybe keveredett. Pedig csak annyi történt, hogy ellopták a kabátját. Kétségtelen, hogy hazai és vatikáni egyházi vezetők (például éppen az Új Ember által is) szóvá tették tanbeli problémáikat B. Gy teológiájával kapcsolatosan Csak azt nem tették soha szóvá, hogy mit válaszolt. S még tovább menve: ideje lenne már szóvá tenni sok pap­ nak, püspöknek, vatikáni szakértőnek a teológiájával kapcsola­ tos tanbeli problémákat is. Ideértve a legutóbbi időkig Szent Inkvizíciónak nevezett Hittani Kongregációt is. Hiszen létez­ het-e nagyobb eretnekség, mint az inkvizítorok, a másokat hi­ tükért gyilkolok teológiája? Köszönöm a lehetőséget: N.L kisváros Budapest K edves K S Z ! Rovatunkkal legközelebb a március 20-i, vasárnapi számban jelent­ kezünk. Leveleiket a Kurír 1425 Budapest, Pf 614 címre várja a rovatszerkesztő: Simon Péter. A borítékra

írják rá a rovatcím rövi­ dítését: KSZ. Természetesen nem katolikusok leveleit is szívesen fo­ gadjuk, de kérjük, ezt tüntessék föl levelükben. Leveleikkel küldhet­ nek híreket, tudósítást, ismertetést, fordítást, szépirodalmat, karika­ túrát, fotókat is. Végre van egy hely, ahol ki lehet egészíteni a katolikus sajtó egyoldalúságait. „.tanbeli problémák is fölmerültek Bulányi György teoló­ A rovat szerkesztősége nem feltétlen ért egyet a közölt levelek tartalmával. Fenntartjuk a jogot a rövidített köz­ lésre. M. László Forrás: https://doksi.net M Ű H E L Y Reverendás szentek és álszentek Az elmúlt negyven esztendőben nemcsak a polgári lakosság jó része szállt be a közös kommunista haláltáncba, de számtalan egyházi személyiség is csatlakozott a Moszkva irányítása alatt tevékenykedő diktatúrához. STOFFÁN GYÖRGY A b é k e p a p i m o z g a lo m ta g ja i m in d e n j ó t m e g k a p ta k

az á lla m tó l, ső t m é g a k o n fe ­ re n c iá k ra u ta z ó k k ö ltsé g e it is té ríte tte az Á lla m i E g y h á z ü g y i H iv a ta l. A k i e h ír­ h e d t tá rsu la tb a b e lé p e tt, a n n a k b iz to s ít­ v a v o lt a z síro s p lé b á n ia , a m a g a s á lla m i fiz e té s , m a jd a jó l m e g é rd e m e lt n y u g d íj. C s a k p é ld a k é n t é rd e m e s m e g e m líte n i, h o g y a n e m b é k e p a p o k a h e tv e n e s é v e k ­ b e n 7 5 0 , m íg a b é k e p a p o k 3 0 0 0 fo rin t fiz e té s t k a p ta k h a v o n ta . D e m i is v o lt a sz o lg á la t lé n y e g e ? F i­ g y e ln i a re n ite n s p a p o k a t, p a p tá rsa k a t, m ű k ö d é s ü k rő l je le n té s e k e t írn i, a d o tt e se tb e n p e d ig a je le n té s t fe lje le n té ss é a la k íta n i, m a jd p e d ig a tá rg y a lá s o n ta ­ n ú s k o d n i a p a p tá rs e lle n , a k in e k leh e t, h o g y c sa k an n y i b ű n e v

o lt, h o g y ö s s z e ­ fo g ta a fia ta lsá g o t, v a g y n é h á n y h ív ő v e l z a rá n d o k la to k a t sz e rv e z e tt. P e rs z e a k a d ta k e g y k o ri c se rk é sz v e z e ­ tő p a p o k is, a k ik n e k az á lla m so h a n e m b o c s á jto tt m eg . K ö lle y G y ö rg y , a n y u ­ g ati m a g y a r c se rk é sz e k tisz te le tb e li p a ­ ra n c s n o k a , D u n a b o g d á n y b ó l k é n y s z e ­ rü lt e m ig rá ln i, m e rt á lla n d ó su lta k az e l­ le n e irá n y u ló p o litik a i z a k la tá s o k , s tö b b s z ö r is m e g já rta a k ih a llg a tó s z o b á ­ k a t é s a d ik ta tú ra b ö rtö n e it. P N é m e th J ó z s e f K riz o s z to m , p re m o n tre i fo g a d a lm a s á ld o z ó p a p o t p e d ig k o n c e p c ió s p e r­ b e n íté lté k b ö rtö n re , m ert b írá lta a b é k e ­ p a p sá g o t, s e lle n ü k rö p c é d u lá k a t g y á r­ to tt. A b ö rtö n b ü n te té s u

tá n e ltilto ttá k a p a p i te v é k e n y sé g tő l, s L é k a i L á sz ló , a b é k e p a p i m o z g a lo m e g y ik le g o d a a d ó b b fő p a p ja k é n y s z e m y u g d íjb a h e ly e z te az a k k o r m é g é le te te ljé b e n lé v ő p a p o t. K é ­ ső b b , P a sk a i L á sz ló é rs e k sé g e ala tt is sz á m ta la n sz o r m e g h u rc o ltá k az Á E H és a k o m m u n is ta h a ta lo m h o z h ű k lé ru s m e g e lé g e d é sé re . N é m e th J ó z s e f K riz o s z to m tá rg y a lá si je g y z ő k ö n y v é b ő l é rd e m e s n é h á n y g o n ­ d o la to t fe lid é z n i, b iz o n y íté k á u l an n ak , h o g y a fe n t le írta k n e m v a la m ifé le e g y ­ h á z e lle n e s e lg o n d o lá s t tü k rö z n e k , h a ­ n e m az e g y h á z v a ló d i re n d s z e rv á ltá sá t k ív á n já k s z o lg á ln i. A je g y z ő k ö n y v 19 6 8 -b an író d o tt. N é m e th J ó z s e f b ű n e h iv a

ta lo s a n a k ö ­ v e tk e z ő volt: „ fo ly a m a to sa n e lk ö v e te tt Új Demokrata 1995/25 iz g a tá s , v a la m in t d e v iz a g a z d á lk o d á s t sé rtő b ű n c se le k m é n y ” . Á m túl e z e n , to ­ v á b b i v á d a k is e lh a n g z o tta k a tá rg y a lá ­ so n . „ F o ly a m a to s a n h a llg a tta az o la s z v a tik á n i rá d ió a d á sa it, m á r a II. v ilá g h á ­ b o rú a la tt k o m m u n is ta e lle n e s b e fo ly á s a lá k e rü lt, M in d sz e n ty b e n p e d ig az e g y ­ h á z jo g a ié rt k ü z d ő h ő st lá tta . A z is k o lá k á lla m o s ítá sá t, a fa k u lta tív h ito k ta tá s b e ­ v e z e té sé t, a k a to lik u s e g y e s ü le te k b e til­ tá s á t, a sz e rz e te sre n d e k fe lo sz la tá sá t a v á d lo tt, az e g y h á z i e le t sz ű k e b b k e re ­ te k b e v a ló sz o rítá s á n a k é rté k e lte .” V itán y i G y ö rg y e sz te rg o m i p ré p o

st, M o h á c s i G y u la to k o d i é s G e rő ffy B é la b a la s s a g y a rm a ti p lé b á n o s o k so ro z a to ­ san fö lje le n te tté k N é m e th e t, ak i v é g ü l b író sá g e lé k e rü lt. A d e v iz a b ű n c se le k m é n y is e g y h á z i te v é k e n y sé g é b ő l e re d t. H o n t-C sitá rb a n , e g y M á ria -k e g y h e ly e n z a rá n d o k o k a t fo ­ g a d o tt a v á d lo tt, s n é h á n y C s e h s z lo v á k i­ á b ó l é rk e z ő a ss z o n y tó l 1003 c se h k o ro ­ n á t k a p o tt é s fo g a d o tt e l a b b ó l a c é lb ó l, h o g y h a lo tta ik é rt m isé z z e n . N é m e th a d e v iz á t n e m a já n lo tta fel h á ro m n a p o n b e lü l a m a g y a r á lla m n a k . A h á z k u ta tá s ­ k o r a h a tó s á g o k a p é n z t m e g ta lá ltá k . D r. D e á k L á sz ló b ü n te tő ta n á c s a 3 év b ö rtö n t sz a b o tt k i a c s e le k m é n y e k é rt. A je g y z ő k ö n

y v é rd e k e s a d a to t rö g z íte tt: „ M in d e n ta n ú fö lsz e n te lt p a p .” E z e k a k ö v e tk e z ő k : M e k c s e i A n ta l, D u k la i L á sz ló , T ó th L á sz ló , dr. A n g e li O ttó , dr K o c sis F e re n c , F o rs te r G y u la , H e g y i J á ­ n o s, F a rk a s A ttila . N é m e th J ó z s e f to v á b b s z e r v e z te , s z e rv e z i a b ú c s ú já r á s o k a t H o n tC sitá rb a . E z é rt 1 9 9 3 -b an P a sk a i L á sz ló á llítta tta e g y h á z i b író sá g e lé, tilto tt e g y ­ h á z i te v é k e n y sé g c ím é n . A h o n t-c sitá ri k e g y h e ly u g y a n is a h a tá ro k o n tú l é lő m a g y a ro k z a rá n d o k h e ly e . E z p e d ig az e g y h á z s z á m á ra M a g y a ro rsz á g o n p o liti­ k a ila g k e lle m e tle n . F e lte h e tn é n k a k é rd é s t, h o g y a m íg a m a g y a ro rsz á g i b é k e p a p sá g k é n y e -k e d v e sz e rin t élt (v issz a ) h a ta

lm á v a l, ad d ig a S z e n ts z é k m ily e n p o litik a i e s z k ö z ö k e t h a sz n á lt, h o g y ja v íts o n a n e m b é k e p a ­ p o k h e ly z e té n . S a jn o s a z o n b a n m e g k ell á lla p íta n i, h o g y se m m ily e t. S ő t, n a g y ­ b a n se g íte tte a k o m m u n is ta k o lla b o rá n s p a p o k és fő p a p o k e lism e ré sé t. L ék a i L á sz ló n m a jd P a sk a in k e re sz tü l tá m o ­ g a tta a d ik ta tú rá t, s v o lt rá a lk a lo m , a m i­ k o r e g y h á z i é s á lla m i ü g y e k b e n e g y a ­ rá n t a fo rró d ró to n C a sa ro li b íb o ro s v o n a la k a p ta k k ö z v e tle n u ta s ítá st a S z e n ts z é k tő l. B u lá n y i G y ö rg y ü g y e is h a so n ló N é ­ m e th a ty á é h o z , á m B u lá n y it a n n y ira tá ­ m a d ta a M a g y a r K a to lik u s P ü sp ö k i K ar, h o g y e tá m a d á sso ro z a th o z m a g a a V ati­ k á n is c sa tla k o z n i v o lt k

é n y te le n d o g m a tik a i m e g fo n to lá so k a la p já n . A h a rc m á ig se m é rt v é g e t. V an te h á t b ő ­ v e n re n d e z n iv a ló ja m in d a S z e n ts z é k ­ n e k , m in d a M a g y a r K a to lik u s P ü sp ö k i K a rn a k a m ú ltta l k a p c so la tb a n . A S z e n ts z é k e t a z o n b a n a m ai p ro b lé ­ m á k é s a m a g y a rs á g o t é rin tő o sto b a p o ­ litik a i lé p é s e k is te rh e lik . N o h a a s z e n t­ a ty a m e g íg é rte , h o g y a v á ra d i e g y h á z ­ m e g y e új h a tá ra in a k k ije lö lé sé v e l e g y ü tt a h á ro m V á ra d , S zatm ár, T e m e sv á r e g y h á z m e g y é t G y u la fe h é rv á r é rs e k ­ sé g h e z c sa to lja , c s a k az e g y h á z m e g y e k e tté v á g á s a tö rté n t m eg . A rra is íg é re te t a d o tt a v a tik á n i k ü lp o litik a , h o g y a c s á n ­ g ó k a n y a n y e lv e n v a ló p a s z to rá c ió já t m

e g o ld ja , á m e z is c su p á n íg é re t m a ­ rad t. A fe lv id é k i m a g y a rsá g n a k n in c s m a g y a ru l tu d ó p ü sp ö k e , s 1995 m á rc iu ­ sá tó l n e m is le h e t, m e rt e g y h á z jo g ila g m e g s z ű n t e n n e k a lé tjo g o s u lts á g a . U g y a n is o ly a n e g y h á z m e g y e i re n d e z é s t a lk a lm a z o tt a S z e n tsz é k , a m e ly sz ó r­ v á n n y á fette a fe lv id é k i m a g y a rsá g o t. H o ssz á b a n h ú z ta m e g az e g y h á z m e g y é k h a tá ra it, s íg y a tö m b b e n é lő m a g y a rsá g , a m e ly a té rk é p e n k e re s z tb e n h e ly e z k e ­ d ik e l a m a g y a r h a tá r v o n a lá n , e g y sz e r é s m in d e n k o rra m e g fo sz ta to tt a tö b b sé g o k á n n e k i já r ó e g y h á z jo g i é s a n y a n y e lv i le h e tő sé g e k tő l. A K á rp á ta lja m a g y a r k i­ se b b s é g e p e d ig n e m é n e k e lh e ti saját H im n u s z á t

a k a to lik u s te m p lo m o k b a n , m e rt az U k ra jn á b a a k k re d itá lt p á p a i n u n c iu s e z t b e tilto tta . J o g g a l te h e tjü k h á t fel a k é rd é st: m a ­ g y a re lle n e s -e a V atik án ? A té n y e k arra u ta ln a k , h o g y e lő b b re v a ló a szláv e g y ­ h á z a k v is s z a c s a to lg a tá s a R ó m á h o z , m in t a m a g y a r k a to lik u s sá g é rd e k e in e k sz o lg á la ta . J ó l je lle m e z te a S z e n ts z é k le g u tó b b i fe lv id é k i in té z k e d é sé t D o b o s L á sz ló , a sz lo v á k ia i m a g y a rsá g e g y ik p o litik u sa : „ A p á p a o d a d o b o tt b e n n ü n ­ k e t a n a c io n a lis ta sz lo v á k k lé ru s k a rm a i k ö z é .” ■ 23 Forrás: https://doksi.net N A P T A R egyik főszerkesztőjelölt, Varga Domokos György elképzelése­ it az orgánum irányításáról. VDGY bizalmat keltett a tulaj­ donosok többségében. Kele­ men azt is

közölte: nevük mel­ lőzését kérő vállalkozók keres­ ték fel az UMA-t azzal, hogy rendszeres pénzügyi támoga­ tást kívánnak adni a lapnak, így hosszú időre lekerülhet a napirendről az újság eladása. Újabb lövöldözés Éjszaka ismeretlen támadók több lövést adtak le B. Tamás ismert fővárosi vállalkozó gép­ kocsijára az I. kerület Attila út és a, Várfok utca kereszteződé­ sében. Csodával határos mó­ don a férfi megmenekült, meg sem sérült. Értesülések szerint a rendőrség előtt nem ismeret­ len B. Tamás, ő az egyik leg­ fontosabb tanú a budapesti olajmaffia ellen folytatott nyo­ mozásban: korábban hivatalos védelmet kért és egy ideig ka­ pott is a rendőrségtől. Lehetsé­ ges, hogy a mostani merénylet­ nél használt fegyvert is megta­ lálta a rendőrség: a két Skorpió géppisztolyt és egy parabellum pisztolyt az I. kerületi rendőr­ járőrök egy nappal később egy hatfős társaság

igazolásakor fedezték fel a társaság egyik autójában. Volt MSZMP-s olajügye A Központi Bűnüldözési Igazgatóság azonosította azt az olajkereskedő részvénytársasá­ got, amely minden bizonnyal a budapesti olajmaffia irányítása alatt bonyolította illegális olaj­ üzleteit, s közreműködött több százmillió forint áfacsalásban. A rendőrség őrizetbe vette a nagykőrösi Energol Rt. vezető­ jét, Csikós Józsefet, aki az egy­ kori MSZMP KB társadalompolitikai osztályának volt a he­ lyettes vezetője, 1995-ig bel­ ügyi alkalmazott, nyugállomá­ nyú rendőr ezredes. Védőoltás A védőoltások területén ha­ zánkban működő két vezető cég, a Humán Rt. és a Smith- Megrendelem a Magyar Demokrata című lopot . példányszámban az alábbi címre: Megrendelő neve: Címe: X negyedévre: fél évre: 1 évre: 1350 Ft 2400 Ft 5400 Ft Amegrendelőlapot Budapesten a területileg illetékes,

hírlapelő­ fizetéssel foglalkozó iroda, vidéken a postahivatal címére kérjük megküldeni. l------------------ x -----------------1 Demokrata 1997/2 Jobboldali győzelem Lengyelországban Az első nem hivatalos eredmények szerint a keresz­ tény-jobboldali ellenzék je­ lentős részét tömörítő Szoli­ daritás Választási Szövetség a szavazatok 36,2 százalékával megnyerte Lengyelországban a parlamenti választásokat. Az eddig kormányzó Demok­ ratikus Baloldali Szövetség csak 26,6 százalékot kapott. A további sorrend: Szabadság Unió (15,2), Lengyel Paraszt­ párt (7,8), Lengyelország Új­ jáépítésének Mozgalma (5,6) százalék. Bulányi atya rehabilitációja A Magyar katolikus Püspö­ ki Kar és a vatikáni Hittani Kongregáció teljes mértékben rehabilitálta Bulányi György piarista atyát, a legelső ma­ gyarországi katolikus báziskö­ zösség, a Bokor mozgalom el­ indítóját: visszavonták azokat a Bulányi ellen emelt

vádakat, melyek szerint a piarista szer­ zetes bizonyos tanításai nem állnak összhangban a katolikus hittételekkel. így a 79 eszten­ dős Bulányi atya ismét korláto­ zás nélkül folytathatja papi te­ vékenységét, amelynek nyüvános gyakorlásától 15 évvel ez­ előtt eltiltották. Tisztelt előfizetők! FMEGRENDELŐLAP X Előfizetés díja: Kline Beecham együttműködé­ si megállapodást kötött egy­ mással. Ezzel a magyar lakos­ ság egészségi állapotának javí­ tása és a megelőzés kerülhet előtérbe, amelyet az eddigi kö­ telező oltások mellett új, vagy új kombinációjú vakcinák kifejlesztése is elősegíthet. El­ képzelhető az is, hogy a kötele­ ző védőoltások struktúrájába új kombinációkat sikerül beil­ leszteni. Ez egyszerűsített és széles körű ellátást tesz lehető­ vé, amely mind az orvosok, mind a gyermekek érdekeit egyformán szolgálja. Az első és a mostani szám ot o Nemzeti Charta és a

Magyar Megújulási Moz­ galom azon aláíróinak juttatta el a posta a kiadó költségén, akiknek pontos címét is ismertük, abban a rem ényben, hogy sokan közülük előfizetői lehet­ tek a Demokratának. Kiadónk, a M agyar Ház alapítvány a Demokrata kényszerű megszűnését követően új lapot indított Magyar Demokrata néven. A szerkesztőség min­ den tagja azonos a Demokratáéval, s velünk tartottak régi szerzőink is. A M agyar Dem okratát sajnos nem lehet a D emokrata előfizetőinek rendsze­ resen eljuttatni, m ert más a kiadó, más a lap, bár ránézésre majdnem ugyanaz. Tisztelettel tájékoztatjuk tehát Önöket, hogy új előfizetési hirdetünk: kér­ jük, fizessenek elő a M agyar Dem okratára. Amennyiben a megszűnt De­ m okrata kiadója nem vett fel a postától előleget, a posta az előfizetők pén­ zét visszatéríti. Tisztelt előfizetőink! Alapítványunknak nincs sem joga, sem anyagi ereje ahhoz, hogy a lapot a megszűnt

Demokrata előfizetőinek előfizetésük lejártáig saját költségén, folyamatosan elküldje. Kétszer tudtuk a lapot Önöknek elküldeni, valószínű­ leg nem is jutott el mindenkihez. A továbbiakban a Magyar Demokratával csak az újságárusoknál találkozhatnak. November elsejétől azonban, ha most előfizetnek ránk, a postás m ár ki­ viszi Önöknek a M agyar Demokratát. Kérjük, m aradjanak velünk! Legyenek továbbra is az előfizetőink! Magyar Demokrata szerkesztősége 7 Forrás: https://doksi.net MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK REGNUM ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2004/3-4 BÁLINT LÁSZLÓ A BULÁNYI-FÉLE „SZERVEZKEDÉS" UTÓHATÁSAI Amikor a moszkovita magyar kommunista vezetők, a második világháború után Rá­ kosi Mátyással az élen megérkeztek Magyarországra, azonnal tudták, hogy az ideológi­ ájuk ütköztetésének a frontján legkeményebb ellenfelük a magyarországi Római Katoli­ kus Egyház lesz. Éppen

ezért nem véletlen, hogy már a legelső időtől kezdve fokozottan ellenséges magatartást tanúsítottak mindennel szemben, ami keresztény, s főleg ha ka­ tolikus. Akkor is és később is mindvégig fennhangon hirdették és tanították, hogy ideo­ lógiák ellen csak ideológiákkal lehet harcolni. Ezt az álságos állításukat és elméletüket azonban soha nem valósították meg a gyakorlatban, a biztos kudarc tudatában talán bi­ zony ki sem próbálták. Természetesen jó okuk volt erre Nagyon is jól tudták, hogy a marxista-leninista ideológiát soha nem szabad semmi mással nyíltan és elvszerűen üt­ köztetni, mert az tarthatatlan, védhetetlen és igazolhatatlan tézisei miatt minden kö­ rülmények között a rövidebbet húzná, a világnézetek harcában biztosan alul maradna. Azt is nagyon jól tudták, hogy az ő ideológiai kreációjuk csak akkor válhat uralkodóvá, ha azt kizárólagosan egyedülivé teszik és rákényszerítik az emberekre,

tömegekre. így az ideológiák ideológiákkal szembeni harca, viaskodása mindvégig kommunista propaganda, átlátszó humbug maradt. A könnyebb, a járhatóbb és már kipróbált utat választották. A szovjet mintát követve, minden ellenkezést letörve, az ideológiájuk elfo­ gadása tekintetében is az erőszakot, a kényszert alkalmazták. Ideológiai kényszert azonban csak ott lehet kellő hatékonysággal alkalmazni, ahol már egyébként is kialaku­ lóban van, vagy már össztársadalmi méretekben alkalmazásra is került a kommunisták kedvelt s talán egyedüli hatalomgyakorlási módszere, a terrorisztikus diktatúra. Ezt emlegették ők előszeretettel proletárdiktatúrának, aminek a már jól ismert törté­ nelmi tények alapján csak az elnevezésében volt köze a proletáriátushoz. A magyar kommunista vezetők tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy ha orszá­ gunkban a magyarságtól igencsak távol álló ideológiájukat egyedülivé, tehát

egyben uralkodóvá akarják tenni, minél rövidebb idő alatt el kell tüntetni az útból minden, az övékével ellentétes eszmeiséget, legfőképpen pedig azok megtestesítőit, mindenekelőtt a magyarországi Római Katolikus Egyházat és annak jól kiépített és kiterjedt intézmé­ nyi rendszerét. A könyörtelen küzdelem tehát már a szovjet megszállást követően el­ kezdődött. Ahogy erősödött a Magyar Kommunista Párt, ahogy sikerült egyre jobban maga alá gyűrnie a politikai ellenfeleit, majd a szövetségeseit is, úgy kezdett meré­ szebbnél merészebb akciókba a magyarországi Római Katolikus Egyház ellen is. Lépésről-lépésre, mindinkább bekeményítve törtek előre, „vitték a harcot”, miként akkoriban mondogatták. 155 Forrás: https://doksi.net Az első alattomosan sunyi lépések egyike a fakultatív hitoktatás bevezetése volt. Ezt a látszólag kisgazdapárti Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterrel

hajtatták végre. Ma már bizonyított történelmi tény, hogy Ortutay 1945-től az MKP titkos tagja volt, lényegében a kommunisták beépített embere az FKP-ba. Évtizedeken keresztül, mint baloldali kisgazdát, kommunista társutast tartották számon, ma már tudjuk, hogy MKP tag volt és a kommunisták akaratát hajtotta végre.1 A fakultatív hitoktatás azonban még csak a bevezető lépés volt. Ezzel próbálgatták az erejüket és mérték a társadalom tűrőképességét. Volt ugyan némi ellenállás pl di­ áktüntetések Szegeden , de sikeresen végigvitték az akaratukat. Jöhettek a kemé­ nyebb, agresszívebb intézkedések. Államosították az egyházi iskolák döntő részét, min­ den különösebb indok nélkül elkobozták az egyházi objektumok sokaságát, feloszlatták a szerzetesrendeket, majd következtek az internálások, a kényszermunkatáborok, a koncepciós ügyek és perek, amelyekkel az alsópapságtól a hercegprímásig mindenkit

félreállítottak, aki az útjukban állt. A Rákosi-klikk kommunista ideológusai a legfontosabb feladatuknak a magyar ifjú­ ság átformálását, a sokszor emlegetett kommunista-szocialista embertípus kialakítását tartották. Éppen ezért a leginkább célirányos csapásaikat az ifjúság nevelése, befolyá­ solása terén igyekeztek a Római Katolikus Egyházra mérni. Ezt soha egyetlen percig sem titkolták, nem tagadták, ezt mindenki nagyon jól tudta és látta, nap mint nap ta­ pasztalta és az ebben rejlő hatalmas veszélyeket a Római Katolikus Egyház is felismer­ te. A római katolikus papság a még meglevő legális lehetőségeket kihasználva igyeke­ zett legalább valamennyire ellensúlyozni a magyar ifjúságot célbavett marxista-ateista alapokon álló ideológiai támadást. De voltak olyanok is, akik a féllegális, sőt illegális cselekményektől, ellenlépésektől sem riadtak vissza, fölvállalva a nem is kis kockáza­ tot. Ezek közé

tartoztak Bulányi György,2 Juhász Miklós,3 Török Jenő4 piarista szerze­ tesek, Lakos Endre5 egyházmegyés pap egyetemi lelkész és társaik. Ők az úgynevezett csoportmunka keretében kezdtek el még 1949-ben foglalkozni az ifjúság egyes rétegei­ vel. Illegális hittanórákat tartottak a csoportjaik számára és több egyéb vonatkozásban is gondot fordítottak a hozzájuk kapcsolódó fiatalok lelki gondozása és magyarságtuda­ tuk életbentartására. Ha nagyon következetesek és tárgyilagosak akarunk lenni, akkor immár utólag báb ran megállapíthatjuk, hogy Bulányi György és társai semmiféle jogszabályba ütköző cselekményt, tehát úgynevezett államellenes bűncselekményt nem követtek el, de még­ is alapjaiban, ideológiai stabilitásban támadták a fönnálló diktatórikus rendszert. Ha tetszik, ha nem, ki kell jelentenünk, hogy Bulányi Györgynek és társainak a tevékenysé­ 1 2 3 4 5 156 Ortutay Gyula (1910 )

(Politikatörténeti Intézet Levéltára 274.f4csop20öe) Bulányi György (1919) piarista szerzetes-tanár, 1953-ban államellenes koncepciós perben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. A börtönből 1960-ban szabadult (Állampbiztonsági Szolgálatok Tör­ téneti Levéltára V-140907) Juhász Miklós (1917-1981) piarista szerzetes-tanár, 1953-ban államellenes koncepciós perben 14 év szabadsávesztésre ítélték. A börtönből 1960-ban szabadult (ÁSZTL V-140907) Török Jenő (1908-1983) piarista szerzetes, 1953-ban államellenes koncepciós perben 14 év sza­ badságvesztésre ítélték. 1956-ban a forradalom alatt kiszabadult és külföldre távozott (ÁSZTL V-140907) Lakos Endre (1919-1969) szegedi egyetemi lelkész, 1953-ban államellenes koncepciós perben 10 év szabadságvesztésre ítélték. 1956-ban a forradalom alatt kiszabadult és külföldre távozott (V-140907) Forrás: https://doksi.net ge államellenes, mert ideológiai vonalon a

proletárdiktatúra állama, a kommunista ter­ ror állama ellen hatott. Ezt pedig azt ízig-vérig vallásellenes, egyházellenes kommunis­ ta hatalom, az akkor már „egypárti demokrácia” nem nézhette és nem is nézte tétlenül. Az akkori állampártnak, az MDP-nek az élcsapata, az Államvédelmi Hatóság igen ha­ mar felfigyelt Bulányira és társaira. Megszervezték és végrehajtották az úgynevezett titkos operatív felderítésüket és ellenőrzésüket. 1952-ben pedig elérkezettnek látták az idejét annak, hogy az úgynevezett csoportmunkában résztvevő vezető egyházi szemé­ lyeket őrizetbe vegyék, a legbrutálisabb eszközökkel és módszerekkel velük szemben az államvédelmi vizsgálatot lefolytassák és végül egy koncepciós büntetőperben, államel­ lenes szervezkedés konstruált vádja alapján, igen súlyos szabadságelvonó ítéleteket ho­ zattak. Bulányi Györgyöt életfogytig tartó, a többieket pedig 7 és 14 év közötti

börtönbüntetésre ítélték A büntetőeljárásnak ebben az esetben is megvoltak a speciális és generális prevenci­ ót szolgáló célkitűzései. A speciális prevenció tekintetében az eljáró hatóságok nyüvánvalóan célt értek, mert az elítéltek a büntetésük letöltése alatt tökéletesen el voltak szigetelve a magyar ifjúságtól és így képtelenek voltak azok lelki gondozásával, be­ folyásolásával foglalkozni. Az egyedüli kivétel Lakos Endre volt, aki miután 1956-ban a forradalmi események alatt kiszabadult a börtönből, külföldre távozott, és ő ott egész további életét az emigrációba kényszerült magyar fiatalok vallásos nevelésének és ma­ gyarságukban való megtartásának szentelte, miután egyetemi lelkész lett Bécsben. Az ÁVH 1952-ben azt remélte, hogy a Bulányi-ügyben amit időnként piarista ügy­ ként is emlegettek súlyos bírósági ítéletekkel a generális prevenciós elvárásoknak is eleget tudtak

tenni. Bíztak abban, hogy akik addig az ügyhöz kapcsolódtak, vagy a bün­ tetőeljárásról és annak eredményéről tudbmást szereztek, egyszer s mindenkorra elret­ tentek attól, hogy hasonló cselekményekbe belekeveredjenek. Az élet azonban rácáfolt az ÁVH várakozásaira. Ennek a tanulmánynak most éppen az a célja, hogy a különböző részben újabban előbukkant dokumentumok felhasználásával rávüágítson a cím­ ben szereplő Bulányi-ügy lényegében a koncepciós „szervezkedési” ügy és per máig kevésbé ismert utóhatásaira. Röviddel az 1956-os magyarországi forradalom kitörése előtt, egészen pontosan 1956. október 2-án, a Belügyminisztérium államvédelmi szolgálata akkor már nem lé­ tezett az önálló ÁVH! egy elég terjedelmes összegző-értékelő jelentést készített „a szerzetesek és vüági papok által irányított illegális klerikális ifjúsági mozgalomról”, lé­ nyegében a Bulányi-féle ügyről és

annak utóéletéről, utóhatásairól. (A dokumentum megtalálható a Magyar Országos Levéltárban a XIX-J-2-j-6-d szám alatt.) A jelentést 1956. október 10-én Piros László6 államvédelmi altábornagy, belügyminiszter „tájékoz­ tatás céljából” megküldte Kónya Albert oktatásügyi miniszternek, az MDP Központi Vezetőség tagjának. Az időpont tekintetében a tájékoztatás rá is fért a kommunista ok­ tatásügyi miniszterre, hiszen ő alig egy hét múlva a magyar egyetemi ifjúságot illetően már igen fontos döntéseket volt kénytelen hozni. Rövid időn belül ugyanis a szegedi egyetemisták létrehozták a DISZ-től független forradalmi szervezetüket, a Magyar 6 Piros László (1917 ) kommunista politikus, politikai pályáját szakszervezeti funkcionáriusként kezd­ te, majd államvédelmi vezérőrnagyként az ÁVH Határőrség országos parancsnoka, 1953-tól a BM ál­ lamvédelmi szolgálat vezetője, majd belügyminiszter. A forradalom

alatt a Szovjetunióba menekült, hazatérte után a Szegedi Szalámigyár igazgatója. (Magyar Országos Levéltár 276f53csopl25öe) 157 Forrás: https://doksi.net Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövetségét, a MEFESZ-t. Ezzel pedig kezdetét vette a magyar ifjúság forradalmi mozgalma, amely szinte napokon belül országos mé­ retűvé terebélyesedett. Azokról a mozgolódó, forrongó szegedi és más városokban ta­ nuló egyetemistákról van szó, akiket Marosán György7 az ő közönséges módján „egye­ temi stricikének nevezett. Az imént említett és még a forradalom kitörése előtt készített államvédelmi értéke­ lés több nagyon jelentős és történelmi szempontból is újdonságnak számító megállapí­ tást tartalmaz. Éppen ezért mindenképpen érdemes kicsit részletesebben foglalkozni vele. A Bulányi-féle csoportmunka létrejöttével kapcsolatban a szóbanforgó dokumen­ tumban a következők olvashatók: „A katolikus

egyháznak és tömegszervezeteinek a felszabadulás után is jelentős befolyásuk volt a tanuló és dolgozó ifjúság körében. A tö­ megbázis megtartásában és szélesítésében a fő szerepet az Actio Catholika ifjúsági szakosztályai és a többi katolikus ifjúsági szervezetek (Katolikus Legények Országos Testületé, Keresztény Ifjúsági Egyesület, Katolikus Lányok Országos Szövetsége, Dol­ gozó lányok) vitték 1947-ig. A katolikus ifjúsági szervezetek feloszlatása, az Actio Catholika szervezeti életének megszüntetése, az iskolák államosítása, majd a szerzetesrendek feloszlatása komoly csapást jelentett a klerikális reakcióra, mert a szervezeti élet megszűnésével kicsúszott az egyházi reakció kezéből az ifjúság jelentős részének irányítása, nem foglalkozhatott olyan mélyen az addig befolyásuk alatt álló fiatalok ne­ velésével, s csökkent a klerikális propaganda lehetősége is. - Az egyház egyes vezetői nem

nyugodtak bele, hogy a számukra legértékesebb bázist, az ifjúságot elveszítsék és hogy a szervezeti élet megszüntetésével, a materialista tanok erőteljesebb előretörésé­ vel mind szélesebb területet hódítsunk el tőlük. Ezért 1948-tól kezdve keresték azo­ kat a formákat, amelyek biztosítják számukra az ifjúság visszahódítását. Legalkalma­ sabbnak erre az ifjúságnak olyan . csoportmunkába való bevonása bizonyult, amelyről csak a beavatottak tudtak. Ezeket a csoportosulásokat az állami szervek ellenőrzése nélkül irányíthatták, s így melegágyává váltak az egyházi reakció népi demokráciaelle­ nes propagandájának. Az egyházi reakció képviselőinek sugalmazására és konkrét se­ gítése mellett illegálisan létrehozták a klerikális ifjúsági mozgalmat, amelyek kiterjed­ tek a fontosabb egyetemi és ipari városokra is”. A jelentés ezeket a csoportosulásokat a „törvényeinkkel meg nem egyező”

minősítéssel illette és igaz, hogy erős túlzással, de „klerikális ifjúsági mozgalom”-ként emlegette. Azt már most érdemes egyértelműen le­ szögezni, hogy „az egyházi reakció népi demokráciaellenes propagandája” nem volt más, nem volt több, mint leplezett körülmények között végzett hitoktatás, a mozgalom­ má előléptetett csoportosulásban résztvevők vallásos szellemben történő nevelése. Miként helyes ténymegállapításokat, úgy szándékos és rosszindulatúan túlzó belemagyarázásokat is tartalmaz a jelentésnek az a része, amely „a klerikális ifjúsági moz­ galom célkitűzései”-t említi meg: „1./ Az adminisztratív (kényszert alkalmazó - BL) in­ tézkedések útján megszüntetett klerikális ifjúsági szervezeteket pótolni, és ezzel az illegális szervezeti kereteket megteremteni azért, hogy továbbra is megtartsák az ifjú­ ság közötti befolyásukat. 2 / Az ifjúság egy részének a demokratikus

szervek nevelő ha­ 7 158 Marosán György (1908-) volt szociáldemokrata, majd kommunista politikus, az 1950-es években kon­ cepciós perben szabadságvesztésre ítélték. 1955 után az úgynevezett Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány minisztere, a szigorú megtorlás egyik fő szorgalmazója. (MÓL 288f5csop44öe) Forrás: https://doksi.net tása alóli kivonása. Helyette idealista, vallásos szellemben való nevelésük Az idealista nevelés végső fokon azt célozta, hogy a befolyásuk alá kerülő fiatalokat szembeállítsák a rendszerrel olyan formában is, hogy a vallásos tevékenység miatt üldözöttnek érez­ zék magukat.” Az ügybe valamiképpen a Vatikánt is bele kellett keverni. Bizonyítékok híján a kö­ vetkezőket írták: „A mozgalom tulajdonképpeni létrehozását a Vatikán sugallta." Az pe­ dig, hogy ki s mit „sugalmaz”, bizonyíthatatlan. Ez bármikor, bárkire ráfogható Bulányi György és társai „a mozgalom

magyarországi felső vezetői” „figyelembe véve azokat a városokat, ahol egyetemek, főiskolák és középiskolák vannak, az ország terüle­ tét nagyobb egységekre osztották fel. A területi egységek, vagy ahogyan ők nevezték, a decentrumok vezetését egymás között megosztották.” „A mozgalom szervezete” című fejezetben arról esik szó, hogy „a decentrumok élén egy-egy papi vezető állt. A decentrumokon belül ún főcsoportok működtek A főcso­ portvezetők többségükben nem egyházi, hanem világi személyek voltak, közöttük több mérnök és pedagógus. A főcsoportvezetőkhöz csoportok tartoznak A csoportok vezetői főként az egyetemi hallgatók közül kerültek ki. A csoportok hat-tíz főből álltak, . általános és középiskolai tanulókból, valamint dolgozó fiatalokból A csoportok kö­ zött szervezett kapcsolat nem volt.” Most pedig egy nagyon fontos és immár a Bulányi-féle ügy utóéletére vonatkozó

megállapítás következik: „1952-ben a mozgalom felső papi vezetőit letartóztattuk. En­ nek ellenére a kívánt eredményt nem értük el, mert a mozgalom szabadon maradt kö­ zépvezetői és tagja rövid idő után 1953-ban megkezdték a mozgalom felélesztését és újjászervezését új vezetők beállításával.” Az államvédelmi szolgálat elképzelése a ge­ nerális prevenciót illetően tehát csődöt mondott, még akkor is, ha megállapításuk sze­ rint „az 1952-es letartóztatások után a mozgalom egységes irányítása szétesett. Az or­ szág területén több kisebb-nagyobb, egymástól független csoport jött létre, helyi vezetők irányítása alatt. Bár egységes vezetés nem volt, a csoportok vezetése mégsem volt egymástól elszigetelve. A vezetők és az egyes tagok ugyanis érintkezésben voltak egymással és kicserélték tapasztalataikat, javaslattal éltek egymás munkáját illetően. A látszólag különálló csoportok

célkitűzéseikben, szervezeti elveikben és módszereikben lényegében megegyeztek a korábban egységes irányítás alatt működő mozgalommal.” De már önmagában az 1953-ban történt újjászerveződés sem volt véletlen, hiszen ezt az évet a viszonylagos belpolitikai enyhülés időszakának tekintjük a kőkemény s legfőkép­ pen az egyházüldöző kommunista diktatúra évtizedeiben. Az sem véletlen, hogy az idé­ zett és 1956. október elejére elkészült operatív helyzetértékelés megrekedt az elem­ ző-értékelő tevékenység szintjén. 1956 őszére a magyar belpolitikában a felszín alatt már érlelődtek a forradalmi indulatok, az elégedetlenség, a kiútkeresés. A korábbi évekkel pl. az 1952-es őrizetbevételek időszakával ellentétben 1956 októberére már egyáltalán nem voltak meg a feltételek arra, hogy a bizonyára már évek óta titkos ope­ ratív eszközökkel és módszerekkel szemmeltartott, újjáéledt „klerikális

ifjúsági mozga­ lom” csoportosulásait államvédelmi adminisztratív intézkedésekkel felszámolják. „A mozgalom tevékenységének irányai és módszerei” címet viselő fejezetben is ta­ lálható néhány igen figyelmet érdemlő és az 1948 utáni évekhez viszonyítva immár utó­ lagos megállapítás. Az egyik ilyen az, hogy a „vezetők arra törekedtek, hogy minél szé­ lesebb bázist teremtsenek elsősorban az értelmiség és a kispolgárság azon gyermekei között, akik középiskolában, főiskolán, vagy egyetemen tanulnak. Véleményük szerint 159 Forrás: https://doksi.net ezekben a rétegekben találhatók meg legmélyebben a vallásos nevelés gyökerei. Ezek a gyermekek otthon, a családban már eleve vallásos nevelést kapnak szüleiktől, így bizto­ sabb alapokon nyugszik . a klérus ellenséges ideológiájának befogadása és továbbfej­ lesztése.” Majd következett egy meglehetősen visszafogott beismerés: „Ezenkívül azért is

tartották biztosabb alapnak a fenti réteget, mert velük szemben egyes esetekben túlkapásokat, vagy mellőzéseket követtünk el. Ennek következtében bizton számíthat­ tak arra, hogy demokráciaellenes törekvésük megértésre, szimpátiára talál közöttük.” A jelentésben foglalt „egyes esetek” bizony tömeges méreteknek volt megfelelő. A to­ vábbiakban a dokumentum arról szól, hogy bevonjanak a mozgalomba pedagógusokat „akik a múlt rendszerben is a pályán működtek és emellett vallásosak. Tekintélyes számban találhatók azonban a mozgalomban olyan fiatal pedagógusok, akik diplomáju­ kat 1945 után szerezték meg. A fiatal pedagógusok bevonásával figyelembe vették azt, hogy milyen mértékben fogadták el tanulmányaikban a materialista tanokat. Itt is első­ sorban olyan személyekre támaszkodtak, akik értelmiségi vagy kispolgári családból származtak. Ennélfogva az egyetemeken a mozgalom súlypontja a pedagógusképző ka­

rokon volt. A pedagógusok bevonásával az volt a céljuk, hogy az iskolákban is befo­ lyásuk alatt tartsák a fiatalokat, és hogy az iskolai tantárgyakba belevigyék a keresz­ tény világnézet elemeit.” „A propaganda módszerek” címet viselő fejezetben az államvédelmi szolgálat jelen­ tése arról is szól, hogy „az általános iskolai korosztálynál döntően a hitoktatásra fektet­ ték a súlyt. A középiskolásoknak már fejlettebb és széleskörűbb hitoktatást biztosí­ tottak, sőt egyházpolitikai kérdésekkel is foglalkoztak. Céljuk volt a középiskolás ifjúság szembeállítása a DISZ szervezettel. Azt mondták a fiataloknak, hogy DISZ er­ kölcstelenségre nevel, mivel nem az egyházi erkölcstan alapján áll. A főiskolai és egyetemi hallgatók nevelésére különösen nagy súlyt helyeztek. A főiskolai és egyete­ mi hallgatók között olyan propagandát fejtettek ki, hogy a szélesebb látókörhöz és ma­ gas

műveltséghez nem elégséges az, hogy . az egyetemen oktatott materialista elveken alapuló tanokat elsajátították, hanem elengedhetetlenül szükséges az is, hogy maga­ sabb teológiai ismeretekkel rendelkezzenek. Vonzónak találták a fiatalok azt, hogy a mozgalomtól megkapták mindazt, amit sem az egyetem, sem a DISZ szervezet nem tu­ dott nekik nyújtani. Több egyetemista kifejtette, hogy az egyetem egyoldalú, sokszor dogmatikus képzése, oktatása mellett a DISZ sem elégítette ki szélesebbkörű művelődé­ si igényeiket, éppen annak megkötöttsége miatt. Megállapítható, hogy a mozgalom vezetői a főiskolai és egyetemi ifjúság körében a szervező munkájuk során eredménye­ ket értek el. Ez nem csak abban mutatkozott meg, hogy a mozgalomba korábban bevont hallgatókat a folyamatos és módszeres nevelés következtében fanatikus vallásos embe­ rekké nevelték és a beléjük oltott ellenséges nézetekkel egyrészüket sikerült

szembeállí­ tani rendszerünkkel, hanem abban is, hogy az alkalmazott módszerekkel zavarták az egyetemi oktatást és gyengítették egyes egyetemi DISZ szervezetek munkáját.” De a jelentés meglehetősen kritikusan kitért arra is, hogy a „sikereik másik oka a DISZ szervezetek gyengeségében rejlik. A hallgatók egyrésze a DISZ szervezetek meg­ nyilvánulásait formálisnak és erőszakoltnak tartja, mert a megszokott taggyűléseken a DISZ csoportértekezleteken kívül más, az ifjúság fantáziáját, romantikus hajlamait és kulturális érdeklődését kielégítő munka alig folyik. A DISZ hiányosságait kihasznál­ va a klerikális ifjúsági mozgalom egyes kérdésekben szinte speciális foglalkozási mód­ szereket dolgozott ki.” 160 Forrás: https://doksi.net Az 1956. október 2-i keltezésű államvédelmi jelentés utolsó „Megjegyzés” címet vise­ lő rövid fejezetéből kitűnik, hogy az „illegális csoportosulásokat” az

államvédelmi szol­ gálat konspirativ eszközökkel és módszerekkel valószínűleg már 1953-tól folyamatosan megfigyelés alatt tartotta. Az újraszerveződött mozgalom tagjaival való hatékony és az 1952-eshez hasonló adminisztratív leszámolásnak azonban még nem teremtődtek meg a feltételei, de erről a lehetőségről nem mondtak le, bizonyára a jelentés elkészülte utáni időre tervezhették. A jelentés befejező mondata ugyanis a következő: „Az admi­ nisztratív intézkedések végrehajtása során felderített újabb személyekre vonatkozóan a tájékoztatást ismételten megtesszük.” Az újabb „adminisztratív intézkedések”-re a „klerikális ifjúsági mozgalom” ellen már nem került sor, és elmaradt az oktatási minisz­ ter beígért újbóli tájékoztatása is. Alig néhány nappal azután, hogy Kónya Albert kéz­ hez vehette az államvédelmi szolgálat iménti jelentését, a forradalom előszeleként Sze­ geden már

mozgolódni, szervezkedni kezdtek az egyetemisták, Marosán György írásba is foglalt véleménye szerint az „egyetemi stricik.” 1956 őszén a szegedi egyetemisták megelégelték a rájuk erőltetett DISZ tehetetlen­ ségét, sablonosságát, mindenben az MDP-hez alkalmazkodó vonalasságát és a személyi kultusz kialakulásában és kiszolgálásában játszott szerepét. Az 1956 október 2-i államvédelmi jelentés megközelítően jól tükrözte azt a véleményt, amit az egyetemisták és fő­ iskolások, akár a jelentés készítői által emlegetett „klerikális ifjúsági mozgalmon” be­ lül, akár azon kívül a DISZ-ről kialakítottak. A szegedi egyetemisták 1956 október 16-án önálló kezdeményezésként létrehozták a saját ifjúsági szervezetüket, a korábban már említett MEFESZ-t. Erre azért került sor a szóbeli és írásbeli indoklásuk szerint, mert az egyetemi és főiskolai hallgatók bizalma megrendült a DISZ-ben, alkalmatlan­

nak tartották arra, hogy az érdekeiket képviselje és a felsőoktatási hallgatók rétegének is a szervezete legyen. A szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók aktivitásának köszön­ hetően a MEFESZ néhány napon belül országos szervezetté alakult és egyöntetűvé vált az a vélemény, hogy a magyar ifjúság körében a DISZ teljesen lejáratódott. Pedig az egyetemisták és a főiskolások nem olvasták az 1956. október 2-i államvédelmi jelentés DISZ-szel kapcsolatos megállapításait. Adottak voltak viszont a saját személyes tapasz­ talataik a kommunisták által létrehozott és egyedülivé tett ifjúsági szervezetről, a DISZ-ről. Ha figyelembe vesszük az időpontokat, azt kell látnunk, hogy akikkel Bulányi György és társai a csoportmunka keretén belül általános iskolásként, vagy gimnazista­ ként, más középiskolásként foglalkozni kezdtek, azok 1956 őszén többnyire középisko­ lások, egyetemisták, vagy főiskolások lettek.

Egyáltalán nem zárható ki, hogy azok, akik a csoportmunka során, vagy ahogyan az államvédelmi szolgálat emlegette, a „kle­ rikális ifjúsági mozgalmon” belül tanultak hittant, sajátították el a keresztény erkölcs­ tant, erősödött hazafiasságuk és magyarságtudatuk, azok akár MEFESZ aktivistaként, vagy másként az 1956. október 23-án kirobbant forradalom lelkes résztvevőivé váltak Ebben a tekintetben azonban valószínűleg megragadnánk a feltételezés szintjén, ha ké­ sőbb a kádári megtorlás és az egész komplex kádári rezsim történész propagandistái nem siettek volna a segítségünkre. Molnár János a következőket írta az Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban című könyvében: „Különösen fontos szerepe volt a MEFESZ . újjászületésében a pia­ ristákhoz közelálló Bulányi-féle szervezkedésnek. Mind a fővárosban, mint vidéken erős csoportjaik voltak az egyetemeken is.” Nem tudható, hogy Molnár János

müyen 161 Forrás: https://doksi.net adatokra alapozta ezt a megállapítást, de amit leírt, az nagyon közel állhat a valóság­ hoz. Ez még akkor is így van, ha a „MEFESZ újjászületésé”-vel hatalmas ostobaságot akart elhitetni az olvasóival. Az 1945 után alakult MEFESZ-nek8 és az 1956 októberé­ ben alakult MEFESZ-nek9 semmi köze nem volt egymáshoz. Még a nevük sem volt azo­ nos, csupán a nevük rövidítése. A jelek szerint ezt Molnár János nem tudta A tudatlan­ sága talán árnyékot vethet az egyéb állításainak a megalapozottságára is. Ezért ajánlatos, ha említünk egy nála jóval tájékozottabb szerzőt, bár ugyancsak a kádári pro­ paganda szolgálatába állt történészt. Hollós Ervinről10 van szó, akinek az életútját és a munkásságát gyanítom, nem kell különösebben bemutatni. Annyit talán érdemes mégis megemlíteni róla, hogy 1945-től kezdődően mindvégig hűségesen kiszolgálta a Rákosi-rezsimet,

1956-ban a DISZ Közpon­ ti Vezetőség legaktívabb titkára volt, aki erőteljesen hadakozott a forradalmi MEFESZ létrehozása ellen. 1957 tavaszától a BMII/5 Osztály, az akkori belső elhárítás a BM III/III Csoportfőnökség jogelődje vezetője volt és jószerivel a megtorlás befejezéséig eb­ ben a fontos pozícióban maradt. A megtorlás irányítójaként egyike volt azoknak, akik a legtökéletesebb rálátással voltak mégha utólag is a legfontosabb forradalmi esemé­ nyekre és a forradalom megtorlását követően megvált a szolgálattól, a Kádár-rendszer egyik kiemelkedő propaganda történésze lett és akkor, amikor még senki más nem, ő be­ tekinthetett a legfontosabb dokumentumokba is. Az már más kérdés, hogy a rendelkezés­ re álló ismeretanyagot több esetben nem a történtek hiteles bemutatására, hanem propa­ ganda célokat szolgáló művek megírására használta. Nem vonható kétségbe tehát, hogy ha valaki ismerte, hogy mi

történt 1956ban, akkor Hollós Ervin biztosan ismerte. A Kik voltak, mit akartak? című könyvében a Bulányi-féle csoportmunka utóhatásairól a követ kezőket írta: „Nem véletlen, hogy az ellenforradalom napjaiban e fiatalok készséges esz­ közei lettek a legsötétebb reakciónak.” Máshol konkrétabban fogalmazott: „A titkos szer­ vezet ifjúsági vezetői és tagjai közül jónéhányan ott voltak a budapesti, szegedi, miskolci, pécsi MEFESZ szervezetek előkészítésénél és megalakításánál. A tagság nagyrésze pedig ott volt a gyűléseken, tüntetéséken. A fiatalok, akiket már a népi demokratikus rendszer nevelt mondogatták döbbenten és csodálkozva az emberek. És nem sejtették, hogy már régóta a népi demokratikus rendszer ellenségei nevelték őket, szervezték őket.” Végül Hollós Ervin összegző következtetése: „Nem csoda, hogy e csoportok tagjaiból nem keve­ sen vettek részt az ellenforradalmi megmozdulásokban,

röpcédulákat készítettek, tagjai­ vá váltak fegyveres csoportoknak.” A Bulányi György és társai által létrehozott, vezetett és az 1952-es letartóztatások és elítélések után a szabadon maradt középvezetőkre hagyományozott csoportmunká­ nak, a minden körülmények között a kereszténységét és magyarságát megváltó és válla­ ló ifjúsági csoportmunkának „szervezkedésnek” ez volt tehát az 1956-os ma­ 8 9 10 162 Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, amely kommunista irányítással a második vi­ lágháborút követő években működött. Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövetsége, amely 1956 októberében Szegeden ala­ kult és országos forradalmi ifjúsági szervezették vált. (ÁSZTL V-144111) Hollós Ervin (1923) a kommunista ifjúsági mozgalomban kezdte politikai pályafutását, az 1950-es évek elején a forradalomig a DISZ Központi Vezetőség egyik titkára. A forradalom után a

meg­ torlásban vezető szerepet játszó belső elhárítás a BM II/5. Osztály vezetője Később egyetemi ta­ nár és forradalommal kapcsolatos történelmietlen propagandakönyvek szerzője. (MOL276f56 csop.27öe és ÁSZTL 0-12554/1) Forrás: https://doksi.net gyarországi forradalomra is kiható utóélete. A felnőtté vált ifjak és lányok sorsa a későbbiekben már nem ismert. Bizonyára többségük derekasan megállta a helyét a ká­ dári puhuló diktatúrában is. Bulányi György, Juhász Miklós, Török Jenő, Lakos Endre, Himfy Ferenc,11 Kovács Mihály,12 Sófalvi Márton,13 Jancsó Imre14 és még nagyon so­ kan mások, a csoportmunka papi vezetőinek a legsötétebb kommunista diktatúra évei­ ben vállalt áldozatos hitéleti munkájának köszönhetően sokan, igen sokan ellen tudtak állni a több évtizeden át tartó alattomos marxista-ateista agymosó, tudatátformáló tö­ rekvéseknek, tevékenységnek is. Ha pedig ez így van márpedig így

van! akkor ez is a Bulányi-ügy utóhatása, máig ható következménye. LÁSZLÓ BÁLINT AFTERMATHS OF THE BULÁNYI CONSPIRACY When the Hungarian émigré communists with Mátyás Rákosi as their leader returned to Hungary, they were convinced that their firmest ideological enemy would be the Hungarian Roman Catholic Church. From the beginning they acted hostile towards everything considered as Christian, especially Catholic. They aimed at demolishing every dissimilar ideology together with its representatives, first of all the Roman Catholic Church and its widespread and well-established institutional network. The relentless struggle started right after the Soviet occupation. Certain members of the Roman Catholic Church were even ready to take illegal steps and undercover activity, risking a lot. One of their representatives was György Bulányi, Piarist monk. The State Security Authority (Államvédelmi Hatóság) rapidly took note of him and his associates They organized and

carried out their so-called Secret operative reconnaissance and monitoring. In 1952 they felt the time to arrest the clerics taking part in the so-called “group work”. They conducted a brutal trial against the members of the group and in a con­ structed suit delivered serious judgments. György Bulányi was sentenced to life imprisonment, the other par­ ticipants received 7 to 14 years of confinement. 11 H im fy F e r e n c (1914) k is k u n f é le g y h á z i h ito k ta tó - le lk é s z , a k i k a p c s o l ó d o tt a B u lá n y i- f é le ü g y h ö z , d e el­ j á r á s n e m i n d u l t e lle n e , c s a k a f o r r a d a l o m u t á n in t e r n á l t á k . (HETÉNYI VARGA KÁROLY: P a p i so rs o k a /.) Kovács Mihály piarista (1920-2002) szegedi egyetemi lelkész, kapcsolódott a Bulányi-fél ügyhöz, de eljárás nem indult ellene. (ÁSZTL V-140907) Sófalvi Márton (1914-) békéscsabai segédlelkész, kapcsolódott a Bulányi-féle ügyhöz, de

eljárás nem indult ellene. (ÁSZTL V-140907) Jancsó Imre (1919-) volt jezsuita szerzetes, volt kapcsolata a Bulányi-féle üggyel, de csak 1955-ben vették őrizetbe, két év szabadságvesztésre ítélték. (ÁSZTL V-140907 és HETÉNYI VARGA KÁROLY: P a p i s o rs o k a h o ro g k e re sz t é s a v ö rö s c silla g á r n y ék á b a n /.) h o r o g k e re sz t é s a v ö rö s c silla g á rn y é k á b a n 12 13 14 163 Forrás: https://doksi.net M agyar ForiiM 2008. január 10 15 Magyar Út Körök - Magyar Út Körök - Magyar Út Körök „Négy-öt magyar összehajol Is E ! Szorongva gondolok arra, hogy még csak egy hét telt el 2008-ból, hátravan tehát öt­ venegy, ami egyet jelent a nemzet és m in­ den polgára számára ugyanennyi csapdá­ val, átveréssel, és arányosan kalkulálható szegényedéssel. Valójában nem tartok a jövőtől, csak tényszerűen m egállapítom róla, hogy aljas lesz, nem várhatok tőle sem m i jót. Még csak

nem is neheztelek ezért, csendben tudom ásul veszem, m ert megszoktam, hogy a jövő - a nekem, m int magyarnak kiutalt jövő - az ilyen. Van valami egészen újszerű sivárság eb­ ben a mai magyar létben. Nem azonos az elm últ korok szomorúságával, nem azonos a XIX. század közepének spleenjével, vé­ gének elidegenedésével, nem azonos a XX. század depressziójával és míszével: ez egy egészen új dolog: nem azért rem énytelen, m ert deficitje van a rem ényből, hanem azért, m ert nem tud a rem ény létezéséről sem. Elfelejtettük, hogy lehet rem ényked­ ni. M iként azt is, hogy lehet akarni, köve­ telni, lehet tiltakozni, sőt: lángba lehet bo­ rítani m indazt, ami ellenünk szerveződik. Elfelejtettük saját m éltóságunkat, 1222-t, a kontinens első alkotm ányát; elfelejtet­ tük 1568-at, Európa első vallási tolerancia­ törvényét; elfelejtettük 1956-ot, az első lát­ ványos szembefordulást a sztálinizmussal; és bárm ily

képtelenség: elfelejtettük már 1989-et is! Pedig micsoda tavasz volt az a tavasz, m icsoda ígéretes perspektívájú, rögmozdító újraindulása az ezeréves nem ­ zetnek! M agyarország otthon ül és nézi a tévét - néha azt sem veszi észre, ha nincs bekapcsolva - , bám ulja az új sztrádasza­ kasz átadási ceremóniáját, és próbálja elhi­ tetni magával, hogy most ő gazdagabb lett Ö sszefüggéstelenségeim egy új sztrádával. Pedig furcsa m ódon egy­ koron, am ikor még nem voltak sztrádák és völgyhidak a K árpát-m edencében, csak sáros, szekérvájta, girbe-görbe, döcögős utak, az utazók sokkal több rem énnyel in ­ dultak el, m int m i azt akár csak elképzelni tudnánk. N agyszalonta 13 kilom éterre, lovasko­ csin 35 percnyire volt Geszttől. É rthető, hogy a Szalontán lakó és írnokoskodó Arany János rövid kapacitálás után igent m o n d o tt arra a nevelői állásra, m elynek ideje alatt a geszti nagy úr, császári

és kirá­ lyi kam arás Tisza Lajos, és hitvese, gróf Teleki Ju lián n á gyerm ekének, a 14 éves Tisza D om okosnak szellem iségét kellett kibontakoztatnia. 1851 májusától októbe­ réig, fél éven át volt házitanító a legna­ gyobb magyar költő a geszti uradalomban. Szállása a kastély parkjában egy apró há­ zikó volt. (Arany őszintén szerette tanítvá­ nyát, aki kivételesen tehetséges költői vé­ nával volt megáldva, és ha 19 évesen nem halt volna meg tüdővészben, gyaníthatólag ma, m in t jelentős lírik u st em leget­ nénk. Arany m indenesetre így gondolta) Ezen hónapok költői term éke egy vers (Domokos napra) - a tan á r ajándéka a ta ­ nítványnak - , amely m inden A rany öszszesben megtalálható. Ebből idézek: Előtted a küzdés, előtted a pálya, A z erőtlen csügged, az erős megállja. Legnagyobb cél pedig, itt, eföldi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben. M iért érzem azt, hogy ma m ár nem

ilyen a világ, ma m ár nem ilyen szép, szabályos, őszinte, kézben tartható a sors, m int 1851 nagy rokonszenvet érez a kom m unizm us nyarán lehetett? M iért érzem úgy, hogy irá n t, és ha lenne egy valódi m arxista, m inden szépsége, emelkedettsége, igazsá­ kom m unista párt, ő bizony belépne, mert: ga ellenére is, Arany sorai számomra most, „Rend akkor lesz, ha meg tud valósulni az, itt, a XXI. század elején érvénytelenek? Az amit a kommunizmus akart” Ő szintén meg­ ifjú Tisza D om okos 35 percig zötyögött, lep, hogy a vasm iséjére készülő, 88 éves míg G esztről Szalontára ért. M i, az EU-s egyházfi a polgárpukkasztó bonmot-k véget állam polgárok, autósztrádákon, völgyhí- nem érő adagolásával keveri össze a katoli­ don roboghatunk, megállás nélkül m ehe­ cizm ust és az evangelizációt. Világi ember tü n k a m egszüntetett országhatárokon - vagyok, és protestáns, így sok közöm n in ­ és mégis:

elvettek tőlünk m inden, de m in ­ csen Bulányi úrhoz, de m ert szerepelget a den távlatot. Tisza D om okos m éltán h i­ világi m édium okban, amelyeket olvasok, hette azt, hogy előtte a küzdés, előtte a jogom van véleményt form álni róla. Véle­ pálya, m ert tényleg előtte volt. Én viszont ményem egy m ondatba sűrítve ez: Bulányi tudom , hogy sem m i sincs előttem , előt­ György a maga Bokor-mozgalmával és haj­ tünk. M ert néhány éve M agyarországon m eresztő nyilatkozataival, ugyanannyit m inden ú t Ő szödre vezet, de nem csak a ártott egyházának, m int az ateisták. M ondom tehát, szinte fenyegetően néz politikai, de az ideológiai, az egziszten­ ciális, és a rem ényt kereső összes benőtt, velem szem be 2008 díszsorfala: február, gazlepte utak is ott érnek egyszer s m in ­ m árcius, á p rilis. novem ber, decem ber denkorra véget. Velejéig rom lott hatalm i M indezt végig kell élnem -küzdenem , e litü n k elérte

azt, hogy A rany János ma m éghozzá rem ény n élkül. T ényleg, m it csináljon 2008 előszobájában, M agyarm ár nem érvényes. Az ország szellemi állapota egyre jobban országon egy nem zeti radikális, egy Szabó aggaszt. Aggaszt az apróságok és a gim na­ D ezső tanítvány, egy olyan valaki, aki zisták színvonalesése „az iskolai integráció” m áig A dyt te k in ti a legnagyobb m agyar m iatt, aggaszt az egyetem isták gondja a vátesznek? Ezeken járt az eszem, am ikor tandíj m iatt, de aggasztanak esetenként a a m egértő Tolsztoj segítségem re sietett m eglett korúak is. így például kifejezetten AGpZójának egyetlen 1882-es bejegyzé­ ijesztőnek találom az egyház által 1997- sével: „ Vess, vess ember, bár tudod, hogy nem ben reh ab ilitált Bulányi György piarista te fogsz aratni. A z egyik vet, a másik arat Te, szerzetes nyilatkozatait. G yűjtöm őket Lev Nyikolajevics, nem fogsz aratni Vess, Legutoljára néhány napja a

Népszabadság­ csak vess!. így tehát világos, az amit úgy ban produkálta magát. Bulányi emlékeztet cselekszünk, hogy nem látjuk a jutalm át, s engem bizonyos zsidó körök m últba ka­ mégis szeretettel tesszük, bizonyára isteni. paszkodó, nosztalgiázó em lékezéseire a Vess, csak vess, Isten felneveli, s nem te, ember, vészkorszakot illetően, ugyanis éppen ő, aratod le majd - hanem az, ami tebenned így aki olyan sokat szenvedett a pártállam év­ is vetni akar. ” Szőcs Zoltán tizedeiben, m ost képes kijelenteni, hogy Ismét székely-magyar hokigálát rendeztek Im m áron két szilveszterrel ez­ előtt, 2006. december 30-án igazán emlékezetes esemény tanúi lehet­ tünk Gyergyószentmiklóson, am i­ kor is - a m agyar sport tö rté n e ­ tében először - összemérték tudá­ sukat a székelyek és a csonkaorszá­ gi m agyarok egy jégkorong-gála keretében. Úgy fest, k ijelen th et­ jük, hogy hagyom ánnyá válik a k itű n ő

kezdem ényezés. É ppen egy évvel az első székely-m agyar m eccset követően ugyanis ism é­ telten Székelyföld-M agyarország jégkorong-mérkőzést rendeztek a Gyergyói-medence fővárosában. M int azt a főszervező-ötletgaz­ da, Vargyas László (képünkön) la­ punk érdeklődésére elm ondta, akárcsak 2006-ban, a bevétel teljes összegét ezúttal is karitatív célra fordították. A szervezők a sajnála­ tosan rossz anyagi körülm ények között lévő gyergyóalfalvi és gyergyószentm iklósi h o k i­ utánpótlás helyzetén kívántak segíteni. M in d ­ két településen - akárcsak a gyergyói-, valam int a csíki-medence egészében - hatalmas kultusza van a jégkorongnak, és számtalan kitűnő játékos k erü lt m ár ki a két székely m edencéből. K ö­ zéjük tartozik a közel 160-szoros rom án váloga­ to tt Vargyas László is, aki Gyergyóalfaluhól származik. A 2007-es év utolsóelőtti napján m egren­ dezett eseményen

talán még a tavalyinál is m a­ gasabb volt a színvonal. A házigazda széke­ lyeknél a Gyergyószentmiklós és a Csíkszereda játékosai öltöttek szerelést, míg a hivatalosan „Magyar Ligaválogatott” néven fellépő anyaor­ szági gárda a Dunaújváros és az Újpest korongo­ saiból állt össze. Remek mérkőzést játszott a két együttes. Bár az ilyen jellegű párviadalokon az eredm ény általában m ásodlagos, a tö rtén eti hűség kedvéért álljon itt a végeredmény: Székelyek-M agyarok 13-10. A m ellett, hogy látványos, gólokban gazdag, igazi sportcsemege volt az összecsapás, egyben a székely-m agyar együvé tartozást is erősítette az esemény. M indezt ráadásul jelképes, mindössze ezer forint körüli összegért tekinthették meg a gyergyószentm iklósi jégcsarnokot ezúttal is zsúfolásig m egtöltő nézők. Rem éljük, a folya­ mat most m ár nem szakad meg, és idén decem­ ber végén ismét sor kerül a székely-m

agyar pár­ viadalra. Ha a főszervező, Vargyas László lelke­ sedésén m úlik, akkor bizonyosan így lesz! Kovács Attila Megjelent Csurka Endre A magyar társadalom egy igen rég óta tartó általános lepusztulási pá­ lyán halad. H a nem leszünk képe­ sek m egism erni e lejtő természetét, és kidolgozni a visszafordulás nem zeti program ját, elkerülhetet­ lenné válik a reprodukciós kataszt­ rófa. H atalm as felelősség hárul tehát m inden „írástudóra”, ha arra tesz kísérletet, hogy a nem zet, m int közösség szám ára segítsen megvi­ lágítani az egyre súlyosabb válság m élyszerkezetét. C surka E ndre írása m egrendítő pontossággal és őszinteséggel tárja fel a valós össze­ függéseket, és h ih etetlenül in fo r­ m atív és közérthető m ódon tárja m indezt az olvasók elé. Az olvasása közben lépésről lépésre értjük meg, hogy rendszerváltás valójában csak „birodalom -váltás” volt, és, hogy a

globális hatalom-gazdaság im périum a legalább egy nagyságrenddel, sú­ lyosabb következményekkel járó kifosztással sújtja a „felszabadult” M a­ gyarországot, m int az előző birodalom tette. A W ashingtoni Konszen­ zus nevű globális hatalm i egyezség, és annak intézm ényei, a m ultina­ cionális vállalatok, a Valutaalap, a V ilágbank, a hitelm in ő sítő k , és a globális m édia vélem ény-hatalm i kom plexum a valójában csak egy gigantikus birodalm i „szivattyú” kellékei. A „megszorítások” 1979 óta az éppen regnáló „kurzus” politikai-ideológiai karakterétől teljesen függetlenül ezt a birodalm i diktátum ot igyekeznek kiszolgálni. Szem­ ben tehát azzal, am it az uralkodó hamis narratíva állít, hogy tudniillik a magyar társadalom pazarlása, túlfogyasztása, parttalan „hedonizm usa” teszi szükségessé az „egyensúly-terem tést”, a valóság ennek éppen az ellenkezője. Az állam és annak polgárai

éppen azért kényszerülnek el­ adósodni, m ert a m indent letaroló globális hatalom -gazdaság egysze­ rűen nem fizeti meg az árát a nemzet „érték-m ezői” használatának. Csurka Endre kitűnő dolgozata m egdöbbentő látlelet, és a legnem e­ sebb értelem ben vett „kötelező olvasmány” m inden olyan magyar szá­ mára, aki még tud és akar is valam it tenni azért, hogy, ha az utolsó pilla­ natban is, de képesek legyünk visszafordulni a végzetes lejtőről. Dr. Bogár László Forrás: https://doksi.net 4 iw . jú l iu s 26,vasarnap X l o b i n X S b l b h a z a i k o r k é p A tüzelőszállítók gondjairól A holnap felnőttéiért Nem mind fekete , aki szenes A tűző napsütésben keveset gondolunk a télre. Legfeljebb az izzadó szeneslegé­ nyek, a tüzelőszállító m unkások em lékez­ tetnek bennünket az eljövendő hideg na­ pokra és éjszakákra. Tüzelőszállítás. Ezt a tém át

öltöttem rögtön az első m ondatba, nem véletlenül, nem megfon­ tolt szándék nélkül. Alig kezdődtek meg ugyanis a nyári nagy szállítások, szén- és facipelések, kosárszám oló társasjátékok és alkudozások, ú jra megsokasodtak a tra­ dicionális panaszok: lopnak a szenesek, csalnak a fások. , A rra gondoltam, hogy az ügy felderí­ tése érdekében legjobb ha a te tt­ helyre sietek. Így jutottam el a Belke­ reskedelmi Szállítási Vállalat egyik tele­ pére. Kesergő vélemények Gál György 47 éves, 20 éve lehordó. Ülve is csak görbén tu d ja ta rtan i a hátát, pedig izmos, kem énykötésű em ber. A rcá­ ra k io lthatatlan ráncokat v a rrt a szén­ por. Alig kezdtünk beszélgetni, m áris ott vannak a többiek, a társai. Felizzik a lég­ kör. N aponta 6-kor kezdünk, és jó ha este 8-ig befejezzük a m u n k á t. H a napközben enni vagy inni a k a ­ rok, nincs hová mennem. Ilyen piszkosan sehol sem ülhetek l e . K ét

év a latt 1000 forint veszteségünk volt, pedig ugyanannyit d o lg o z tu n k . A kárm ilyen udvarias vagyok, mégis idegenkedve néznek rám. Börtöntöltelé­ keknek, trógereknek ta rtan ak bennün­ ket . S aztán valaki közbeszól közülük. M a­ gyarázkodik. Valóban van köztünk néhány, aki nem tisztességes, és m eglopja az ügyfele­ ket. De m iért általánosítanak?! Hallgatok, jegyzetelek, vitatkozók és helyeselek. S a kérdések, gondok ágaitbogait oldozva keresem meg a Belkeres­ kedelmi Szállítási V állalat tüzelőszállítási részlegénél a vezetőket, akiket találok: Moldvai Sándor igazgatóhelyettest, Mik­ lós Jenő p árttitk árt. A szenesem berekről folyik tovább a szó. H iggadtabb vissz­ hanggal jönnek újra az előbbi panaszok. Naponta ötezer ügyfél Hatszáz olyan lehordója van a vállalat­ nak, akik évtizedek óta itt dolgoznak, a m unkájuk ellen eddig semmi kifogás sem volt. Ez a törzsgárda Elegendő arra, hogy

ősszel és télen kihordja* a m ár fogytán Iw c ^ ü z e lc ^ ^ ó tIá sm t^ > j|L ^ t^ e tó sz á U ító s^ Mjigyiir Hírlap idénym unka: júniusban, júliusban, agusztusban több m in t 74 ezer to n n a tüzelőt kell Budapesten a lakásokba szállítani, és 120130 ezer vagont a közületeknek. A szezon a la tt 1100 m unkásra van szükség. Csak az ért ennyire, m ert többen nem je ­ lentkeznek. (A tényleges igény 1500 em ­ ber lenne.) Az idénym unkások közt nagy a ván­ dorlás. A m unka nehéz, a szociális ellátás minimális, a borravalóra nem lehet szá­ m ítani. A vállalat naponta ötezer ügyféllel áli kapcsolatban, ebből átlagosan húszán em elnek panaszt. M inden bejelentést 24 órán belül vizsgálnak ki, és am ennyiben jogosak, prém ium elvonással vagy fegyel­ mivel büntetik a dolgozókat. V annak bűn­ ügyek is. S mi van a keresettel? Valóban csökkent? A válasz lényege a következő: A lehordókat darabbérben fizetik. Egy

hónapban 22002800 forintot keresnek, s ezért a pénzért naponta ötször-hatszor kell fordulni, m aguk rak já k a vonatról vagy a telephelyről a gépkocsikra a tüze­ lőt. Hosszú perceket vesztenek, am ikor a színhelyre, a családokhoz érkeznek. Nincs parkolási lehetőségük, s a pincét sokszor nekik kell kitak arítan iu k , nincsenek o tt­ hon a háziak. Ha m inden rendben, akkor kezdődik a tulajdonképpeni m unka . Gépesíteni, gépesíteni A Belkereskedelm i Szállítási V állalat­ nál néhány éve rendezték a norm ákat, s ugyanakkor bérem elést is végrehajtottak. A dolgozók fizetése mégis csökkent. Ugyanis a korábbi 2,5 tonnás teherautók helyett most hattonnásokra rakodnak. Egyszerűen elfáradnak, s roham osan csökken a m unkaidő vége felé a teljesít­ ményük. Hol van a kiút? Nehéz a m unka, kevés a m unkaerő. V an-e megoldás? A legsür­ getőbb szociális kérdéseit megoldásának m inim ális program ja m ellett sürgető a

szállítások, rakodások gépesítése, a m un­ ka felszabadítása a m egerőltetés, a kínló­ dás alól. Egyelőre csak két gépi rakodója van a vállalatnak. Ez nagyon kevés Fonr tos lakossági szolgáltatásról yan szó a műszaki fejlesztés hosszú távú. és nagy­ vonalú m axim ális program jának szüksé­ gessége valósággal dörömböl a v állalat kapuján. Ami pedig a szénhordók becsületét il­ leti : meggyőződésem, hogy a kevesebb k i­ vétel az, akit vádolni lehet. Hiszem: nem m ind fekete, aki szenes. Kémek, összeesküvők a néphataíom ellen ( 5.) A „számonkérőszék" A fordulat éve: 1948. Ezt követően a belső reakciós erők m iután a p arlam entáris úton vívott hatalm i törekvé­ seik kudarccal végződtek és a politikai élet különböző te­ rületeiről kiszorultak ak nam unkájukat illegális kere­ tek között, a népi dem okratikus állam rend ellen irányuló földalatti, az esetek többségében

fegyveres szervezkedé­ sek létrehozásával folytatták. Az 19491950-es évektől e szervezkedések zöme elsősorban külső segítségtől, az im ­ perialista hatalm ak fegyveres beavatkozásától, s főleg egy újabb háborútól v árta tervei megvalósulását. Ezen idő­ szak szervezkedései úgynevezett klasszikus állam elleni összeesküvések voltak, célratörő hatalm i törekvéseket rögzítő program m al, pontos szervezeti felépítéssel, szigo­ rú konspirációval. Az ellenséges tevékenység fő iránya, a különféle elképzelések ellenére is, a kapitalista restaurá­ ció volt. Lényeges jellem zője e szervezkedéseknek az im ­ perialista hatalm akkal, s a nyugati reakciós m agyar em igrációval kiépített szoros kapcsolat. A fordulat éve utáni idők különleges földalatti oszta­ gai: a volt szerzetesek államellenes szervezkedései. Ek­ kor m ár nem érték be hitvédelm i lepelbe b ú jtato tt agitációval. T ervük most m ár ez volt:

kiképzik az „új elitet”, amely hivatva lesz megváltoztatni, lerombolni mindent, ami a népi demokratikus Magyarországot jelenti. Bulányi György, egykori piarista szerzetes m ár 1948-ban elkezdte, és e mozgalomból az elkövetkezendő évek során olyan ellenforradalm i szervezkedést épített ki, am ely szervezettségével és agresszivitásával meg a jezsuiták, a pálosok, valam int a ciszterciták jelentős és nagy létszá­ mú összeesküvő-csoportjai közül is kitűnt. 1948 őszén néhány volt rendtársával együtt Bulányi még csak huszonöt p iarista pap részére rendezett illegá­ lis összejövetelt. Ezen ism ertette: széleskörű szervezet létrehozása áll szándékában, amely az egyház régi politi- tikai hatalrrtát elismerő és visszaállító államforma meg­ teremtése érdekében fog tevékenykedni. Így folytatta: a szervezkedés legális alap já t a különböző egyházi szerve­ zetek, egyesületek fogják képezni, am elyeknek

fedezéké­ ben illegális csoportokat kell létrehozni. Ezek a rezsim gyűlöletére nevelendők, s az elkövetkezőkben bázisként kell felhasználni őket az állam elleni harcban, a népköztársaság megdöntésére. B o ssá n y i K a ta lin Intézm ényes gyermekvédelem hazánkban Intézményes gyermekvédelem a felsza­ badulás után kezdődött hazánkban. A jó ­ tékonykodás, am ely 1945 előtt az előkelő hölgyek kedvelt, öntetszelgő időtöltése volt, nem oldotta meg ezeket a szociális problém ákat sem. 1938-ban mindössze 77 árvaház és szeretetház szolgált „ottho­ n u l” a legszegényebb vagy az ap átlan anyátlan, elhagyott gyerekeknek. E 77 intézetből mindössze tizenötöt ta rto tt fenn az állam ; ezekben az akkori 41 ezer ál­ lami gondozott fiatalnak csupán 12,8 szá­ zaléka fért el. Több m int 36 ezer lelenc­ gyerek nevelőszülőknél kínlódott, szenve­ dett, m int m egalázott kis cseléd. A felszabadulás u tá n a gyerm

ek- és ifjúságvédő m un k a jellegében és ta rta l­ m ában is megváltozott. Az új nem zedék­ rő l való gondoskodás m a m ár a terhes­ anyák védelmével kezdődik. A javuló életkörülm ények, a terhesgondozás és a kórházakban, egyéb egészségügyi intéz­ m ényekben való szülés következtében csökkent a csecsemőhalandóság. A század elején hazánkban 200-nál több csecsemőhalál ju to tt ezer élve szülöttre, 1968-ban 35. Jól érzékelteti a betegségek elleni küzdelem eredm ényességét, hogy az 1900-as évek elején elhalálozottaknak több m int a fele 15 éven aluli volt; 1967ben a halálozásoknak csupán 6,1 száza­ léka tö rtén t ebben a korcsoportban. J a ­ vult az élveszületési arán y is. Á llam unk közvetlenül is hozzájárul a gyermekek felneveléséhez. Egy gyermek neveltetése születésétől 15 éves koráig átlagosan havonta 750 forintot igényel. Ennek az összegnek 47 százalékát az á l­ lam fedezi:

csupán családi pótlék címén 1 m illiárd 600 millió forintot fizetett ki. Világszerte egyedülálló családvédelmi ju tta tá s hazánkban a három évre szóló gyermekgondozási segély. Jelenleg 140 ezer anya. a városi és a falusi anyák 7580 százaléka veszi igénybe. A három évig folyósított segély h atásá ra jóval több gyerm ek születik M agyarországon. Négyszázezer 36 éves korú gyermek él országunkban; ötven százalékuk óvo­ dában nevelkedik. Az ú jabb óvodák épí­ tésével rem élhetőleg ham arosan javul ez az arány is. A felszabadulás u tán m egváltozott is­ kolarendszernek m ár önm agában is óriási jelentősége volt: az általános iskolák nyolcosztályossá történt kialakításával m egszűnt a gyerekek korai, erejü k et m eghaladó m unkába állításának lehető­ sége. Csaknem az egész iskolai hálóza­ tot elpusztította a háború. Az ú jjáép í­ tés során ezerhétszáznál több általános iskolát

és félszáz középiskolát állítottunk helyre, illetve ép ítettü n k fel. 1948-ban m ár 3500 iskolánk volt. Az 1961 óta é r­ vényes tízéves tankötelezettség h atására a 16 éves korukig tanulók 91,1 százaléka Bulányi közvetlen segítőtársai közrem űködésével rövi­ desen országos m éretűvé fejlesztette a szervezkedést, be­ vonva abba a különböző, titkosán tnűködő egyházi jelle­ gű csoportosulásokat, m int például a Katolikus Lányok Szövetségét és a KALOT-ot. 1950 második felében pedig m ár m egállapodtak a szervezkedés vezetői, hogy mozgal­ m ukat tek in tettel országos m éretére decentralizál­ ni fogják s h at kijelölt nagyvárosban illegális sejteket építenek ki. Ennek megfelelően Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Győrben és Pécsett úgynevezett „decentrum”-ot létesítettek, am elyeknek irányítását s a szervezkedés további kiterjesztésével járó feladatokat egymás között

felosztották. A decentrum ok irányította tit­ kos csoportokba elsősorban fiatalokat, középiskolásokat, egyetem istákat vontak be. Egyik legfontosabb feladatuk­ nak tartották, hogy középiskolás tagjaik bekerüljenek az egyetemekre, mert mindennél előbbre valónak tekintet­ ték, hogy az új értelmiség között befolyásuk legyen. Bu­ lányi György és társai csoportjaik részére az állam ellen uszító brosúrákat készítettek és sokszorosítottak. A fiata­ lok szám ára illegális összejöveteleket is rendeztek, am e­ lyeken a szervezkedés vezetői ellenséges szellemű előadá­ sokat tartottak. Ezeken a népi dem okratikus rendszert „egyszerűen” így nevezték: a sátán országa. A szervezkedésnek ak tív külföldi kapcsolatai voltak. Bulányi még 1950 novem berében egy budapesti követség segítségével összeköttetést teremtett a Rómában székelő rendi központtal. A rendszeressé v ált kapcsolat egyik m egnyilvánulása volt,

am ikor 1952-ben egy másik buda­ pesti követség vezetője, m egbízottja útján k érte Bulányit. készítsen jelentést M agyarországról, m ert lehetőség van arra, hogy azt személyesen átadják XII. Pius pápának A jelentést elkészítették és kijuttatták. A széles kiterjedésű és a régi feloszlatott szélsőjobbol­ dali diákegyesületek folytatásaként is működő szervezke­ dést a Belügyminisztérium szervei 1952 nyarán felszá­ molták. A nyomozás és a bírósági tárgyalás is bebizonyí­ totta, hogy a szervezkedés társadalmi veszélyessége igen nagyfokú volt, mivel Bulányi György és társai az embe­ rek vallási érzületére építve hozták létre államellenes szervezkedésüket. Dunabogdány fölött egy erdei tisztáson az 1950-es évek közepén feltám adt a „tu rán i” M agyarország. Egy ott ta ­ nyázó társaság m inden éjfél után m áglyát gyújtott, és am ikor a tűz m agasan lángolt, arccal a tűz és kelet

felé fordulva pogány im ákat m ormoltak. Az első fadarabot a Hadúr tiszteletire dobták a tűzre, a többit a 7 vezér és a Ncpbiruság által elítéltek emlékére. A „szertartáson” reszt vevők akinek többsége 1945 előtt tagja volt az megszerzi az általános iskolai végzettsé­ get. Sokan tan u ln ak tovább gimnáziumban, az egykori kiváltságosok iskolájában is. 1949 óta folyik hazánkban intézm ényes szakmunkástanuló-képzés. 1950-ben létrepöttek a szakképzés középfokú intéz­ ményei, a technikum ok, ipari, mezőgaz­ dasági és közgazdasági szakkal. 1961-ben az oktatási reform jogi alap já u l szolgá­ ló törvény, a középfokú technikum ok és a gim názium ok egy részéből létrehozta a szakközépiskolákat. K ülön gyermekorvosi hálózat gondos­ kodik a tanulóifjúság egészségéről. 1965ben Budapesten a körzeti gyermekorvo­ sok csaknem kétm illió vizsgálatot végez­ tek, ebből 71 százalékot szakrendelés, 18

százalékot szaktanácsadás keretében, s több m int 220 ezer esetben keresték fel otthonukban a kis betegeket. 1967-ben 34,5 ezer volt az állami gon­ dozásra szoruló gyermekek száma; a fia­ talok 66,5 százalékát intézetben helyezik el. A m a működő 139 nevelőotthonban húszezer gyerm ek él, ezenkívül 19 gyer­ m ek- és ifjúságvédő intézet szolgálja a fiatalok átm eneti elhelyezését. G yerm e­ kek sokaságának adnak, otthont a gyer­ m ekvárosok is, ahol 3-tól 18 éves korukig nevelik, iskoláztatják, szakm ára vagy valam ilyen hasznos foglalkozásra ta n ít­ ják őket. Legnagyobb, s ta lá n Európában is egyedülálló gyerm ekvárosunk a fóti, ahol ezer óvodás és iskolás korú gyerme­ ket készítenek elő a felnőttéletre. Á llam unk figyelme azokra is kiterjed, akik értelm i, érzék- vagy mozgásszervi fogyatékosságuk m iatt speciális gondozás­ ra szorulnak. Az elm últ tanévben 403 gyógypedagógiai intézm ényünkben

2.500 pedagógus több m int 28 ezer tanulóról gond ősikodott. Ma is m inden lehetőt m egteszünk a holnap felnőttéiért. M áris jól látszik az eredm énye: egészséges, jól öltözött gye­ rekekkel találkozunk az utcán, a parkok­ ban, strandokon, játszótereken. H . Valachi A n n a Óvadék károsodott tsz-eknek Az idei példátlan arányú belvizek m iatt Békés megyében mintegy harminc ter­ melőszövetkezet hitelképtelenné vált. A megyei tanács a költségvetésből eddig 45 millió forintot utalt át óvadék címén a Magyar Nemzeti Bank szám lájára a k á­ rosult gazdaságok megsegítésére. Az érin­ tett tsz-ek ebből folyósíthatják tagjaik esedékes munkabérét, s biztosíthatják a folyamatos munkát. A Békés megyei Tanács V. B a felsőbb szervektől újabb húszmillió forintos se­ gítséget kért az óvadék összegének növe­ lésére. Etelközt Szövetségnek és a MOVE-nek egyik csoport­ ját alkották az illegálisan

működő Magyar Keresztény Nemzeti Pártnak, am it a bennfentesek között elsősorban ez a név fém jelzett: Faddy Ottmár. Az 1950-es évek elején egymással párhuzam osan és szo­ ros kapcsolatban három, azonos ellenforradalm i célzatú, de a népi rend különböző kategóriájú ellenségeiből álló, illegális állam elleni szervezkedés folyt az országban. A Faddy Ottmár ferences szerzetes által irán y íto tt szer­ vezkedés főleg reakciós egyház!* személyekből és a volt horthysta állam ap p arátu s tagjaiból állott, Galyári K ároly volt horthysta katonatiszt és volt kisgazdapárti sa jtó tit­ k ár szervezkedése, hajdani reakciós kisgazdapárti veze­ tőkből, míg Bónis Lajos ferences szerzetes ellenforradal­ mi csoportja elsősorban volt földbirtokosokból és a volt Sulyok-párt híveiből tevődött össze. Az összeesküvések vezetői Faddy O ttm á rt tek in tették m indhárom szervezke­ dés és az azt összefogó M agyar K

eresztény Nemzeti P á rt szellemi irányítójának. A beszervezett tagoknak több­ ségük 40 éven felüli volt a „hatalom átvétel” u tá n ra különböző állam i és társadalm i pozíciókat ígértek. Faddy O ttm árék részletes program ot dolgoztak ki: tervbe vet­ ték a rádió, a posta megszállását, a hatalom átvétel első pillanataiban. Külön tervezetet készítettek „számonkérő­ szék” felállításáról, amely majd eldönti: a népi demokra­ tikus rendszer emberei közül „annakidején” kiket kell felelősségre vonni, kiket nem szabad igazolni. Tervezet készült a r r a is, hogy visszaállítják a csendőrséget. Ezt a tervüket akárcsak a „szám onkérési tervezetet” meg­ küldték a nyugati emigráció jobboldali vezetőinek. A Magyar Nemzeti Bizottmány válaszában közölte, hogy a csendőrség élére ne jelöljenek ki parancsnokokat, m ert a nyugaton levő kisbarnakí Farkas F erenc tábornok fogja a volt

csendőrökből és rendőrökből álló rendfenntartó egységeket megszervezni. A szervezkedés tevékenységé­ hez tartozott m ás ellenforradalm i csoportok felkutatása, a m inél nagyobb és ütőképesebb ellenforradalm i erők tö ­ m örítése céljából. Szándékukban volt, hogy egy hajdani horthysta m iniszter által irán y íto tt szervezkedéssel is fel­ veszik a kapcsolatot, ezt azonban m ár nem tu d ták meg­ valósítani. A Belügyminisztérium szervei 1954 júliusában ugyanis leleplezték Faddy Ottmárt és társait s részletei­ ben feltárták és bizonyították államunk elleni cselekmé­ nyeiket. Faddy O ttm árék azt tervezték, hogy győzelmük alkal­ mából m egszólaltatják az összes harangokat. De a h ara n ­ gok ném ák m a ra d ta k . V. A (Következik: BOTONDÉK ÉS FIALÁÉK ) Forrás: https://doksi.net 1990. november 14, szerc-a MagyarHírlai KULTÚRA-MŰVÉSZET A V í g s z í n h á z III. R i c h á r d j a O A rossz

princípium erősebb l i i k o r m ú l t k o r v a s á r n a p , a V íg ­ s z ín h á z III. i i i c h d r d - b e m u t a ­ tó i á r a m e n te m , m é g á l l t a k a h í ­ d o n a b a r i k á d o k , s h a á t is e n ­ g e d té k a f o r g a l m a t , a m e g a n n y i t o r la s z lá t v á n y o s a n J e le z te , h o g y a b aj m ég n e m h á r u lt el a fe jü n k fe lő l, m é g m i n d e n t ö r t é n h e t i k . A m ik o r a Shakespeare-d r á m a f o r d í t ó j á v a l , Vas I s t v á n n a l B u d á ­ r a h a z a é r t e m ( m ié r t h i á n y z i k n e . v e a s z ín ia p r ó ! ? ) , m á r h e l y r e á l l t a h é tk ö z n a p i r e n d . E b b e n s e m m i lá t v á n y o s n e m v o lt, e g y s z e r ű e n k ö z le k e d te k a z a u t ó k , b u s z o k , v i l ­ la m o s o k . Ö n k é n t e l e n ü l a d ó d o t t a n a ló g ia a d r á m a é s az é le t k ö ­ z ö tt: az ü z e m s z e rű e n m ű k ö d ő , a r

e n d b e n le v ő é s a j ó m in d ig h a l k , é s z r e v é tle n é s a k ö r n y e z e t ­ h e z s im u ló , a k á r c s a k R i c h m o n d búcsúszavai a d rá m a végén. A r o s s z p r i n c í p iu m to la k o d ó b b , l á t ­ v án y o sab b és erő seb b , a k á rc s a k R ic h a r d rám en ő sség e, in trik á i, g y ilk o s g á t l á s ta la n s á g a . S a k o ­ r á b b i u tc a i h e ly z e tb ő l is e l b ú j ­ h a t o t t v o ln a a g o n o sz . É s m é g e g y d o lo g , a m i e z z e l ö s s z e fü g g . A g o n o s z te tt h a t á s o ­ s a b b , a t t r a k t í v a b b , is megragad ó b b é p p e n a fe n tie k é rte lm é b e n . S am i nem u to ls ó s z e m p o n t: k ö n n y e b b is v é g r e h a j t a n i . „ K é z ­ h e z á ll." E g y s z é p , t ö r é k e n y v á ­ z á t m e g c s in á ln i m in d ö s s z e t u c a t ­ n y i, k iv é te le s s z a k e m b e r tu d . E g y s z é p v á z á t ö s

s z e tö r n i, a k á r k i . É s s o k a k s z á m á r a jó érzés. A r o m ­ b o lá s k ö z v e tle n k ie lé g ü lé s t o k o z , s e z a k ie lé g ü lé s k ö n n y e n e l é r ­ h e tő . A n é lk ü l, hegy f i lo z o f á ln i a k a r n é k : t a l á n i t t v a n a R ic h á r d o k e lő n y e . H o g y g y ilk o lta tn l, g y ilk o ln i e g y s z e r ű . M é g a b á t o r s á g h a m i s n i m b u s z á t is k e lti. H o g y a n h ó d í t h a t n á m e g k ü lö n b e n R ic h a r d h a l o t t v e t é l y t á r s a ö z v e g y é t? A c ím s z e r e p lő K e r n András, a k i m in t a z egész tá rs u la t, n e h e z e n l e n d ü l t b e l e a z e lő a d á s b a , é p p e n i t t tu d m e g n y e r n i. A p s z ic h o ló ­ g ia i n ü a n s z o k b a n . A h o g y e l j á t s z s z a a n y e g lé t, a f ö lé n y e s t, a r ú t ­ s á g á b a n is v o n z ó t. I g a z i e r ő t n e m tu d m u t a t n i , é s a s h a k e s

p e a r e - i d ik c ió s e m a z e r ő s s é g e . D e ig e n Jó l j e l z i a karaktert. E g y c in k o s g rim a s s z a l, egy v á llrá n d ítá s s a l, v a g y a h o g y a n s á n t a s á g á n s e g ítő b o t j á v a l b á n ik . I t t m u t a t k o z i k m e g k itű n ő já té k te c h n ik á ja . A h o ­ g y a n b u k á s a e l ő t t s z ű k ö t, a h o g y a n A a m a g a m á s f a j t a s z ín é s z i e s z k ö ­ z e i ü l v é g ig a s z ín e n lé v é n m é g fo k o z n i is t u d mégiscsak f e l é p í t e g y j e l l e m e t . H a n e m is a k la s s z ik u s m o d o rb a n m e g sz o ­ k o t t n a g y f o r m á t u m ú g o n o s z t. e g y á l t a l á n : tis z te le tre •“ m e r é s z s é g , a m i v e l a h á z b e le v á g a f e l a d a t b a . Marton László r e n d e z é s e m é ltó a V íg s z ín ­ A hogyan m in d e n t M a r g i t k i r á l y n ő : d ik c ió b a n é s f e l­ lé p é s b e n e g y a

rá n t. Íg y a t á r s u l a t a r e n d e z ő i s z á n ­ d é k e lle n é re sz ü k sé g k é p p e n k ét r é s z r e o s z lik . A z ig a z i S h a k e s p e a re -a la k k é n t f e llé p ő Bárdy György, Benkö Gyula, Almási Éva, Gálffi László, Vallói Péter é s m i n d e n e k e l ő t t Kaszás Attila m e lle tt v a n n a k h a lv á n y a b b és e r ő t l e n f i g u r á k á m e z a z e lő b b M A G YA R TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT A BUDAPEST-VIDÉKI TÁVKÖZLÉSI IGAZGATÓSÁG pályázatot hirdet a Javító- és Szerelőüzem üzemvezetői munkakörének betöltésére Az üzem fő tevékenységi köre: A z i g a z g a t ó s á g t e r ü l e t é n ( P e s t , K o m á r o m - E s z t e r g o m , Fejér, N ó g r á d m e g y e ) a t á v k ö z l é s i s z o l g á l t a t á s o k b i z t o s í t á s á h o z f e n n t a r t á s i j e l l e g ű é s i p ari t e l j e s í t m é n y e s m u n k á k e l l á tá s a . A z ü z e m t e v é

k e n y s é g i k ö r é b e n a vállalati s t r a t é g i á h o z igazodó, p iac- é s k e re s k e d e le m o rie n tá lt te v é k e n y s é g fo ly ta tá s a . A tá v k ö z lé sfe j­ le s z té s i c é l k i tű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á b a n v aló ré szv é tel. Az üzemvezető alapvető irányítási feladatai: A s z o lg á lta tó i t e v é k e n y s é g e ll á tá s á h o z s z ü k s é g e s jav ítási, sz e re lé s i é s fe lú jító m u n k á k m in ő s é g é v e l, g a z d a s á g o s s á g á v a l k a p c s o la to s e lv á rá s o k a t kielég ítő s z e r v e z e t m ű k ö d t e t é s e . A v á lla la ti h a t é k o n y s á g n ö v e lé s e , a z ü z e m i m e g ú j u l á s t sz o lg áló e m b e ri e rő fo rrá s d in a m ik u s fejlesztése. A munkakör betöltésének feltételei: Kern András é t Eszenyi Enikő e lk ö v e t, h o g y f o r m á t u m o s e l ő ­ a d á s t t e r e m t s e n .

Fehér Miklós e g y s z e r ű é s m é g is lá t v á n y o s , k i ­ tű n ő e n f u n k c io n á ló d ís z le té v e l, Kovák Ferenc m o z g á s k o r e o g r á ­ f i á j á v a l , Móray Ernő f é n y e f f e k t u ­ s a iv a l te r e t te re m t, tö lt ki és m o z g a t m eg . M é g h o zzá id ő n k é n t k itű n ő , so d ró r itm u s b a n . D e n e m tu d ja e b b e n a sú ­ ly o s d r á m á b a n n e m U ig e n t u d ­ h a tja á tlé p n i s a já t á rn y é k á t. A V íg p e r s z e j á t s z i k k la s s z ik u s t r a g é d i á k a t ( S h a k e s p e a r e - r ő l lé ­ v é n sz ó é p p e g y s z é p Szentiváné jir e e m lé k e z h e tü n k ), d e a III. R i é h á r d m á s s ú ly c s o p o r t. J ó l m u ­ t a t j a e z t a s z i n te m i n d i g k i t ű n ő Eszenyi Enikő m u n k á j a , a k i a m e g ö lt k i r á l y f e l e s é g é n e k , m a j d R ic h á rd e le s á b íto ttjá n a k nehéz sz e re p

é v e l m o st n e m ig e n tu d m e g b ir k ó z n i. E z a s z e r e p m á s s z ín é s z típ u s t k ív á n , m á s a lk a to t. Á m b á r e z s e m e g é s z e n ig a z , h i ­ s z e n a z u g y a n c s a k tö r é k e n y t e r ­ m e t ű Kútvölgyi Erzsébet v is z o n t ó riá s i e r ő t k é p e s m u ta tn i m in t m ti roos: n o v s z k y dcu v á z o lta k é r te lm é b e n n e m m in ő ­ s ít. E z t a n e h é z , s o k s z e r e p lő s d r á m á t le g jo b b ja i ö r ö k re e ltá ­ v o z v á n a V í g s z ín h á z n e m t u d ­ ta o p t i m á l i s a n k i o s z ta n i. A re n d e z ő i e lk é p z e lé s a m or á l m é g is e g y é r t e l m ű : egy gonosz uralta korban az emberi életnek nincsen ára. M in d e n h a ­ lá lr a s z á n t e g y a z o n r u tin sz e rin t g y ilk o lta tik m eg. k e rü l a v é re s zsá k b a , és eg y azo n g ö d ö rb en köt k i. A rossz princípium erősebb A j ó g y ő z e lm e

c s a k m i n t a f f é le g y en g é c sk e , d e u s ex m a c h in a k e ­ rü l a tra g é d ia v é g é re . A z e l ő a d á s r ó l k i j ö v e t m e ly p e r s z e m é g is n y o m o t h a g y a z e m ­ b e r b e n a z é r t e s e tt k é ts z e re s e n jó l a m o s ta n i tá r s a d a lm i m e g ­ e g y e z é s fris s h íre , a z u tc a i re n d , a z e l t ű n t to r la s z o k é s a b é k e D e b e n n ü n k m a r a d t a fig y e l­ m e z t e t ő in té s , a d r á m a ü z e n e t e : ig e n k é n y e s e g y e n s ú ly ez. L ukácey A n d ris F e l s ő f o k ú isk o lai v é g z e t t s é g (előny: h í r a d á s - t e c h n i k a i m é r n ö k , ü z e m m é r n ö k , m é r n ö k - k ö z g a z d a ) m e g f e le l ő tá v k ö z lé si, hírk ö zlési s z a k is m e r e t , 3 é v e s v e z e tő i g y a k o rla t. A pályázat tartalmazza a jelentkező: e r k ö lc s i b iz o n y í t v á n y á t, iskolai v é g z e t t s é g

é t , s z a k k é p z e t t s é g é t , e s e t l e g e s n y e lv i s m e r e t é t ig az o ló o k i r a t á n a k m á s o la t á t , r é s z l e te s ö n é le tra jz á t, jelen leg i m u n k a ­ h e ly é n e k n e v é t, e lm é t, b e o s z t á s á t , jö v e d e lm é t, ed d ig i m u n k a k ö r e in e k f e ls o r o lá ­ s á t, sz a k m a i, v e z e tő i t e v é k e n y s é g e s o rá n e lé rt e re d m é n y e it, v e ze tő i te v é k e n y s é ­ g é v el k a p c s o l a t o s fe lf o g á s á t, k o n k ré t e lk é p z e lé s e it az ü z e m e l t e t é s feltételeirő l é s a p á ly á z a t e ln y e r é s e e s e t é n a p á ly á z ó által m e g v a l ó s í t a n d ó p r o g r a m s z e r ű c é l ­ k itű z é sek e t. Fizetés: a m u n k a k ö rre m e g h a t á r o z o tt b é r e z é s szerint. A munkakör betöltésének időpontja: 1991. február 1 A k i n e v e z é s m e g h a t á r o z o t t , 3 é v e s i d

ő t a r t a m r a szól, r e n d s z e r e s t e l j e s í t m é n y é r ­ té k e lé s m ellett. A p á l y á z a t b e é r k e z é s é n e k h a t á r i d e j e : 1 9 9 0 . d e c e m b e r 15 A p á ly á z a t o t a B u d a p e s t- v id é k i T áv k ö zlési I g a z g a tó s á g m u n k a g a z d a s á g i o s z t á l y v e z e t ő j é h e z kell b e n y ú j t a n i . C í m : B u d a p e s t V. k ér, V á c i u t c a 3 4 ( 3 3 3 s z o b a ) Levélcím: 1360 Budapest, Pf. 7 Telefon: 118-2596 A bontókra Írják rá: PÁLYÁZAT. Az igazgatóság a pályázatot bizalmasan kezeli. Javaslat „kétcsatornás hitoktatásra" A z o r s z á g ö r ö k lö tt é s s z e r z e t t i d é s ü á r * m é g b o s s z ú é v t k lp n y o m a s z tó s ú lly a l n e h e z e d ik r á n k A z ebtvúi x z i r t n a i ó m e g p r ó ­ b á l t a t á s o k e l v i s e lé s é r e c s a k » l e m o n d á s r a , t t ö n í e g y c l c m r e . az á l d o z a

t v á lla t i a r a f e l k é s z í t e t t n e m z e d é k v á l l a l k o z h a t . E r r e a z o n ­ b a n n e v e l n i k e il a z I f j n . i g o l ! M e r r y ő z ó d é s e m , h o g y j a v a s ­ l a to m m e g n y u g t a t ó a n r t n r t í z b ,l n e a z o r s z á g o s tu l h o l e lf o g a d o tt, h o l e l v e t e t i , e g y s z ó v a l v i t a t o t t h i t o k t a t á s t , a m in e k g y a k o r l a t a v i t a t h a t ó u g y a n , d e s z ü k s é g e s s é g e a f e n t e b b V á z o ltá k m i a t t e g y ­ é rte lm ű . NEVELESI CÉL: Altatóm« mű­ veltséggel rendelkező, egymást megértő, önfegyelmet gyakorló, érzelmekben gazdag személyisé­ gek nevelése. I s k o la i t a n t á r g y E z a cél c sa k te lje s íth e tő k ö v e ­ te lm é n y r e n d s z e r r e l , megfelelő ta n te rv e k k e l, ta n k ö n y v e k k e l, a t a n í t á s h o z szükséges segédanya­ g o k k a l, v á la s z th a tó p e d a g ó g ia i

m ó d s z e r e k k e l s tb . é r h e t ő el A z i f jú s á g n e v e lé s é n e k ü g y e n a p ja in k b a n m á r n em egy h iv a ­ ta l k ö te le z ő p e n z u m a , m i n d a n y n y i u n k k ö z ö s d o lg a ! É p p e n e z é r t a p e d a g ó g u s o k g y a k o r la ti m u n k á ­ já h o z s z ü k s é g e s t a n t e r v e k e t , m é ­ d iu m r e n d s z e r e k e t a z á lla m é s a z e g y h á z a k n e v e l é s é r t f e le lő s v e ­ z e tő i k ö z ö s e n s z e r k e s s z é k m e g . F o n to s k ö v e te lm é n y , h o g y a t e r ­ v e z e t k é s z ítő i n e c s a k a z e lm é le ­ te t, a m i n d e n n a p i t a n í t á s i m u n k á t is jó l i s m e r jé k , s ó t, k ö v e té s r e m é ltó m ó d o n m ű v e l j é k is. C s a k Így v á l h a t a j á n l a t u n k a z i s k o l á ­ ban h iá n y p ó tló ta n tá rg g y á , az egyházak, m i s s z ió já b a n to v á b b s z é le s íth e tő h ité

lm é n n y é . Ez a tantárgy a z é le tk o r i s a ­ já t o s s á g o k h o z ig a z o d v a f e lö le l­ n é a z e g y e te m e s k u l t ú r a v o n u l a ­ t a i t , a z e g y e s m ű v é s z e ti k o r o k a t, s t í l u s o k a t , e r k ö lc s i v i s e lk e d é ­ si n o r m á k a t, á lta lá n o s v a llá s ­ t ö r t é n e t i i s m e r e t e k e t s tb ., s tb S m in d e z e k k e l a z á l t a l á n o s m ű v e l t ­ sé g e t fe jle s z te n é n k úgy, hogy a r ­ r a a z e g y e s f e le k e z e te k , m i n t jó l m e g a la p o z o tt f u n d a m e n tu m ra , b i z to n s á g o s a n é p í t h e t n é k a h i th e z s z ü k s é g e s s p e c i á l i s v a llá s i i s m e r e ­ teket. A z e l m o n d o t t a k b ó l b iz o n y á r a k itű n ik , h o g y a ja v a s o lt ta n a n y a g e ls a já títá s a valamennyi t a n u ló számára kötelező lenne. E lő z e te s f e lm é r é s e k a l a p j á n i s k o l a t í

p u ­ s o k tó l f ü g g ő e n h e ti 2 -3 t a n í t á ­ si ó r á r a le n n e sz ü k ség . A TANTÁRGY ELNEVEZÉSE. Viselkedés- és gondolkodástan (Köznevelés, 1990. o k t 26, P á t e r B u lá n y i) . A m i j a v a s l a t u n k Kul­ túránk alapjai, v a g y Művelődés­ történet le h e tn e . Az így elnevezett tantárgyat kezdetben önként vállalkozó, főleg e s z té tik a i t á r g y a k a t t a n f t ó p e d a ­ g ó g u s o k v é g e z n é k . A z e ls ő f á z i s ­ b a n fo n to s l e n n e a j e l e n t k e z ő k e t n é h á n y n a p o s h e te s le lk i f e l k é ­ s z íté s b e n r é s z e s íte n i. T e r m é s z e t e ­ se n ez a lk a lo m m a l a ta n íta n d ó is m e r e t a n y a g r ó l , a s e g é d e s z k ö z ö k ­ r ő l é s a z o k h a s z n á l a t á r ó l is t á ­ jé k o z t a t n i k e ll a n e v e lő k e t. E g y o rsz á g o s r e p re z e n ta tív s ta tis z ti­ k a t a n ú s á g a a l a p

j á n a v é g le g e s m e g o ld á s t a t a n á r k é p z é s b e n u j sz ak in d ítá s a h o z h a tn a . E h h e z j a v a s o l ju k a n é p m ű v e lé s i ta n s z é k s ü r g ő s á t s z e r v e z é s é t. Ez a ta n tá rg y e g y é b k é n t m á r r é g e n v á r a t m a g á r a ! K ö z is m e r t, h o g y a 14 18 é v e s k o r o s z tá ly k é t ­ h a r m a d r é s z é n é l n i n c s is je le n a z o k ta tá s b a n a m ű v é s z e t-e s z té tik a . A z á l t a l á n o s is k o lá k m u n k á ja ez e n a té re n tis z te le t a k iv é te l­ n e k , s a j n o s n e m k i e lé g ítő A h i á n y t e h á t m i n d a n n y i u n k a lő tt I s m e r e te s . N e g a tív h a t á s a p e d ig S z in te m á r e l v i s e lh e te t le n . A z e g y h á z a k fe la d a ta A n e v e lé s i c é l l é n y e g é b e n a z o n o s a f e n te b b m e g fo g a lm a z o tta k k a l. A z e g y i.á z a k f e le lő s s é g é t a z o n

b a n s z e r e tn é m e g y b ib lia i i d é z e t t e l m é g á r n y a lta b b á , m ég h a n g s ú ly o ­ s a b b á t e n n i : „Szeressetek tette­ tés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetten legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A remény­ ben legyetek derűsek, a nyomorú­ ságban béketúrőek . (R ó m 12, 9 10 12.) E z a k i b ő v í t e t t n e v e lé s i c é l, v é ­ le m é n y ü n k s z e r i n t , a z e g y h á z a k ­ tó l is új tanítási gyakorlatot v á r e l. B iz o n y á r a a z é r d e k e l t e k é s p e ­ d a g ó g u s tá rs a im is e g y e t é r t e n e k a b b a n , h o g y a h it e ln y e ré se , k ié rd e m lé s e a B i b lia t a n í t á s a s z e r i n t , k e g y e le m d o lg a . A z t n e m á llíto m , h o g y a t é te le s i s m e r e t e k t a n í t á s a , t a n u l á s a n e m j u t t a t k ö z e le b b e h ­ h e z a k e

g y e le m h e z , d e m e g g y ő ­ z ő d ésem , hogy h itr e ju tn i in k á b b a z é l m é n y e k ú t j á n le h e t. E u ró p a s z e rte is m e rt h ittu d ó s o k á l l í t j á k , h o g y je le n le g a p a p s á g ­ n a k f i g y e le m b e v é v e a z e g y r e f o g y a tk o z ó l é t s z á m á t , a z á t l a g é l e t k o r á t , a p a p n e v e l é s b e n is s o ­ O k a t á r t ó k o n t r a s z e l e k c ió t n e m is k o la s z e r v e z é s e k k e l, n e m a t a n í ­ ta n d ó is m e re te k s u ly k o lá s á v a l, s o k k a l i n k á b b a l e lk e k n e v e lé s é k e ll f o g la lk o z n iu k . C é lr a v e z e tő b b le h e tn e , h a o ly a n k is k ö z ö s s é g e k e t h ív n á n k é le tre , a m e ly e k b e n a fe l­ n ő tte k és f ia ta lo k a h itig a z s á g o ­ k a t n e m „ d e d ó s m ó d s z e r e k k e l ’” h a n e m a h it é l m é n y e k á t é l é s e k ö z ­ b en te h e tn é k

m a g u k é v á . É p p en e z é r t j a v a s o l j u k , h o g y a jö v ő b e n a h itis m e re ti fo g la lk o z á s o k a t n e nevezzük h ag yom ányosan hitt a n-óráknak, h a n e m k o n tie r * ációnak, v a g y hitismeretnek. E z z e l is u t a l h a t n á n k a z is k o l á k t ó l e l t é ­ rő , h i t é l m é n y e k e t n y ú j t ó t a n í t á s i g y a k o rla tra . R ö v id ö s s z e f o g la ló Az egyes felekezetek speciális tananyagát l i t u r g i a , k a te k é z is , a p o l o g e tik a , e g y h á z tö rté n e le m , e g y h á z z e n e , a B i b lia s z e r i n t é l e t ­ v ite l, v i s e lk e d é s f o r m á k s tb ., s tb a z is k o l á k b a n ú j t a n t á r g y k é n t b e v e z e te tt Kultúránk alapjai, v a g y m á s e l n e v e z é s ű , d e lé n y e g é b e n az e m b e ris é g k özös k u ltú rk in c s é t ta r ta lm a z ó is m e r e te k r e a la p o z ó , ú g y n e v e z e tt konverzációs, v

a g y hitismereti f o g la lk o z á s a in d o lg o z ­ n á k fe l. E z e k a h e ti 1-2 ó r á s f o g ­ la lk o z á s o k a h ív ő c s a lá d o k g y e r ­ m e k e i s z á m á r a te r m é s z e t e s e n a s z ü lő k k e l e g y e t é r t v e kötelező A PRODUKTORG SZERVEZÉSI VÁLLALAT v á lla lk o z á s s z e r v e z é s , v a g y o n é rté k e lé s , p é n z ü g y i ta n á c s a d á s te rü le té re k ö z g a z d a s á g i, p é n z ü g y i i s m e r e tte l, ip a r v á lla la ti v e z e tő i g y a k o r la tta l, n é m e t é s /v a g y a n g o l n y e lv tu d á s s a l Tiszafüredi Városi Képviselő-testület pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére v e ze tő ta n á c s a d ó k a t Pályázati feltételek: - állam és jogtudományi egyetemen szerzett végzettség, - államigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi ál­ lamigazgatási gyakorlat, - magyar állampolgárság, büntetlen előélet. A pályázatnak

tartalmaznia kell: - a pályázó részletes önéletrajzát, - a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratokat, vagy azok hiteles másolatát. Bérezés a hatályos jogszabályok alapján, megegyezés szerint. Pályázatot legkésőbb 1990. november 30-ig lehet be­ nyújtani a polgármesterhez. ITiszafüred Pf 68) k e re s. V á lto z a to s , s z í n v o n a la s sz ak m ai m u n k ai T e lje s ítm é n y tő l f ü g g ő jó k e r e s e ti l e h e t ő s é g i C ím : P R O D U K T O R G S z e r v e z é s i V á l la l a t B u d a p e s t II., F ő u 6 8 In fo rm áció : 135-0 1 6 2 telefo n o n 1 1 5 -8 4 3 9 telefo n o n 1 1 5 -8 8 0 6 tele fa x részvételt jelentenének. S o k é v e s g y a k o rla t a la p já n j a ­ v a s o l h a t j u k , h o g y a k o n v e r z á c ió k h e ly e , h a l e h e t , n e a z is k o la l e ­ g y e n . S o k k a l a l k a l m a s a b b a temp­ lom, a z imaház, e s e tle g e g y - e g y k é n y e lm e s f o te lo k k

a l b eren d e­ z e t t könyvtárszoba, v a g y egyházi közösségi terem. A közösségek irányítását, ve­ zetését c s a k s p e c iá lis a n k é p z e t t p a p o k , d íá k o n u s o k , c iv ile k v é g e z ­ h e tn é k . A z e g y h á z a k f e la d a ta tu d ó s k u r a t ó r i u m o k g o n d o s t e s z ­ t e lé s e a l a p j á n m e g g y ő z ő d n i a r ­ r ó l, h o g y a z e v a n g é l i u m i ö r ö m h ír t e r j e s z t é s é r e v á lla lk o z ó j e l ö l t e k , a b e c s ü le n d ő j ó s z á n d é k u k , a t i s z t e ­ l e t e t p a r a n c s o ló tu d á s u k , a k ö v e ­ t é s r e m é ltó h i t ü k m e l l e t t v a ­ ló b a n a lk a lm a s a k -e a h ite t fe l­ é b r e s z tő m is s z ió s m u n k á r a . E z é r t a z e g y h á z a k n a k m in d e n á ld o z a t o t m e g k e ll h o z n i, h o g y a k o n v e r z á c ió k v e z e tő i c s a k p e d a g ó g ia ila g jó l k é p z e tt, 8 le

h e t ő l e g v o n z ó , k a r i z ­ m a t i k u s s z e m é ly is é g e k le g y e n e k . Összefoglalva, a k é t c s a t o r n á s r e n d s z e r r e l a z e d d ig e g y o ld a lú s z a k m a c e n t r ik u s , j o b b á r a érze­ le m n é l k ü l i o k t a t á s h e l y e t t , m é ly ­ g y ö k e rű á lta lá n o s m ű v e lts é g ű , h e ly e s é r t é k í t é l e t ű , é r z e lm e k b e n g a z d a g , ö n f e g y e lm e t g y a k o r ló , a l t ­ r u i s t a s z e m é ly is é g e k e t n e v e l h e t ­ nénk. Pécsi Géza ^ b e tö lté s é r e . iinvi és jogtudomány in vagy á l la m 9 a Z 9 a ta S I W* kárán vagy a tá si s z a k m a i önéfetra/zza/ és a d t p lo m i B o g lá d e ,,e -r 3 s£~ £sí “ ,et ti- tJ- Forrás: https://doksi.net Ó BELFÖLD MAGYAR HÍRLAP Lehetetlen a lakbér kifizetése FOTÓ: SÁRKÖZI GYÖRGY Klasszikus budapesti bérház. Kilátás a gangról egyelőre nincs hitelező A

nemzeti lakáspolitikai koncepció kidolgozására létrehozott konzultatív tanács február elsejétől folyamatosan ülésezik. A hat minisztérium (belügyi, igazságügyi, ipari és kereskedelmi, környezet- és területfejlesztési, népjó­ léti, valamint a pénzügyi tárca) sza­ kembereiből álló testület kiegészül a Lakásügyi Érdekegyeztető Tanáccsal és közösen igyekeznek március végéig elkészíteni a lakáspolitikai koncepciót. A törvénytervezet az Országgyűlés elé kerülhet. A konzultatív tanács vezetőjével, Dr. Nyitray Réka miniszteri biztossal, a Budapesti Műszaki Egyetem docen­ sével arról beszélgettünk: hogyan ha­ lad a munka, és milyen feladatokat kell megoldaniuk a résztvevőknek. A lakással kapcsolatos problé­ Gondolom, egyetértünk abban, hogy ma ellentmondások, anomáliák jellemzik a magyar lakásgazdálkodást. Ön miben látja ennek lényegét? Az építési költségek, a lakásárak és a bérlakások

költsége, illetve a bé­ rek és jövedelmek közötti különbség lehetetlenné teszi az átlagos lakás tény­ leges árának, vagy éppen bérleti díjá­ nak megfizetését. Ezért a támogatási rendszerünk központi erőforrások át­ csoportosításával tartja fönn ezt az ál­ lapotot. Ugyanakkor a támogatások miként­ jébe nincs beleszólása azoknak, akiktől ezt az összeget elvonták, míg a való­ ban rászorultak nem mindig és nem mindig elegendő mértékben részesül­ nek abból.Ez tehát a jelenlegi állapot, ezen akarunk változtatni. mák igen szerteágazóak, bár a közvé­ Mégpedig úgy, hogy a lakosság lemény hajlamos egyenlőségjelet tenni többsége a jövedelméből vagy megta­ az otthonteremtés, illetve az ingatlan- karításából hitel igénybevételével olyan lakást vásárolhasson vagy bérel­ szerzés között. Nyilvánvaló, a két dolog nem ugya­ hessen, amelynek minősége anyagi le­ naz, hiszen más minőségű

kategóriát hetőségeivel arányban áll. Azokat a ré­ jelent otthont teremteni, lakáshoz jutni tegeket, akik nem képesek lakha­ és ott emberi körülmények között élni, tásukat megoldani, a helyi önkormány­ mint eladóként megjelenni az ingatlan- zatok támogassák gondoskodjanak piacon. róluk rászorultságuk arányában. N i t r o g é n m ü v e k A helyi önkormányzatokra ezek szerint kulcsszerep vár a nemzeti la­ káspolitikai koncepcióban? Igen, hiszen őnekik kell megal­ kotni központi kialakított módsze­ rek segítségével a rászorultságon alapuló támogatási rendszert, és dönte­ niük kell a tulajdonukban álló bérla­ kás-állomány bérleti díjairól, a laká­ sokhoz való hozzájutásról, és határozni kell a privatizálás összes kérdéseiben. Mindehhez olyan hitelezési rendszert kell alkotni, amelyben a törlesztés az átlagos jövedelmek változásának ará­ nyában kerül meghatározásra, úgy, hogy a

szociálpolitikai kedvezményrendszer fennmaradjon. Egy stabil, hosszútávra szóló la­ káspolitikai koncepció kidolgozásánál gondolom sok szempontot, társadalmi érdeket kell figyelembe venni, koordi­ nálni. Hisz abban, hogy március végé­ ig egy mindenki számára elfogadható tervezet kerül az asztalra? Nyilvánvaló, nem lehet olyan törvénytervezetet kidolgozni, amely minden állampolgár egyetértésével ta­ lálkozik. A konzultatív tanács a po­ litikai pártok lakáskoncepciójának fi­ gyelembevételével is arra törekszik. R t. hogy logikus, egyértelmű, áttekinthető helyzet alakuljon ki a hazai lakásfron­ ton. Csak olyan lakásreform-stratégia érhet el határozott sikert, amely a lehe­ tő legszélesebb testületi-társadalmi és intézményi összefüggésbe, folyamatba ágyazódik. Azaz fokozatosságot és nagyfokú változatosságot kínál, ugya­ nakkor egységes egészként kezeli a la­ kásrendszer megújításának kérdését.

Ösztönzőrendszere a kreativitás, az alulról jövő kezdeményezést helyezi előtérbe és ehhez kíván jogi biztonsá­ got, kiszámíthatóságot teremteni. Ne fordulhassanak elő olyan csapdák, mint amilyent Miskolcon tapasztalhat­ tunk. Közismert, ez a város hosszú évekig kiemelt állami lakásépítési tá­ mogatásban részesült, gyakorlatilag az országban itt van a legtöbb bérlakás. Miközben a munkanélküliek száma nő, a munkahelyeké csökken a városban, nem is lehet gondolni itt például a va­ lóságos bérleti díjak kialakítására, hi­ szen ez a huszonkettes csapdáját jelen­ tené: a mesterségesen földuzzasztott iparvárosból tömeges lenne az elván­ dorlás. • Forró Péter I g a z g a t ó s á g a k ö z li a t á r s a s á g v a la m e n n y i r é s z v é n y e s é v e l, h o g y 1 9 9 1 . m á rc iu s 8 - á n ( c s ü tö rtö k ö n ) 1 0 ó r a i k e z d e tte l é v i re n d e s ö lö s g jjT Í D Q & s Q Q ii-fO

a R é s z v é n ly tá rs a s á g s z é k h e ly é n , V á r p a l o»t taa, . H ő s ö k t e r e 1 4 A z é v i r e n d e s k ö z g y ű lé s n a p ir e n d i p o n tja i a k ö v e tk e z ő k : 1 . A z ig a z g a tó s á g je le n té s e a z 1 9 9 0 é v i ü z le ti te v é k e n y s é g é r ő l 2 . A z 1 9 9 0 é v i m é rle g m e g á lla p ítá s a , a z Ig a z g a tó s á g in d ítv á n y a a n y e re s é g fe lo s z tá s a é s a z o s z ta lé k , ta r ta lé k m e g á lla p ítá s á ra . 3 . A f e lü g y e lő B iz o tts á g je le n té s e a z i g a z g a tá s á é i b e s z á m o ló , a z 1 9 9 0 . é v i m é rle g é s a n y e re s é g fe lo s z tá s i in d ítv á n y m e g v iz s g á lá s á ró l. 4 . A k ö n y v v iz s g á ló je le n té s e a z e lő te r je s z te tt 1 9 9 0 . é v i m é rle g a d a to k ró l 5 . A k ö n y v v iz s g á ié m e g v á la s z tá s a 6 . Ig a z q a tó s á g i ta g s á g r ó l tö r té

n ő le m o n d á s b e je le n té s e , ú j ig a z g a tó s á g i ta g v á la s z tá s a . 7 . A tá r s a s á g i tis z ts é g v is e lő k 1 9 9 1 é v i d íja z á s á n a k m e g á lla p ítá s a 8 . E lő te rje s z té s a tá r s a s á g lik v id itá s á n a k h e ly z e té r ő l A R é s z v é n y tá rs a s á g 1 9 9 0 . é v i fű b b m é rle g a d a ta i: A z 1 9 9 0 . é v i m é rle g e s z k ö z - é s f o rr á s o ld a lá n a k egyező v ég ö sszeg e: 4 0 0 0 1 18 Ö ssz e s b e v é te l: 6 3 2 3 8 1 9 Ö ssz e s rá fo rd ítá s : 5 9 9 9 0 0 6 M é rle g s z e rin ti e re d m é n y : 3 2 4 8 1 3 A d ó z o tt e re d m é n y : 2 2 2 6 1 0 A d ó z o tt e re d m é n y t te r h e lő té te le k : 16 7 3 0 T is z ta e r e d m é n y : 2 0 5 8 8 0 A z ig a z g a tó s á g fe lh ív ja a r é s z v é n y e s e k fig y e lm é t, h o g y c s a k a z a ré s z v é n y e s g y a k o ro lh a tja s z a v a z a ti jo g á t, a k i ré s z v

é n y e it a k ö z g y ű lé s id ő p o n tjá t 3 n a p p a l m e g e lő z ő e n a z Ö rs z á g o s K e re s k e d e lm i é s H i t e l b a n k R t. S z é k e s f e h é r v á r i l e t é t b e h e ly e z i, é s a z e r r ő l s z é l é i g a z o l á s t a z Ig a z g a tó s á g h o z e lju tta tja . A k ö z g y ű lé s írá s o s a n y a g á t a n é v r e s z é lé r é s z v é n y e k tu la jd o n o s a i a k ö z g y ű lé s m e g e lő z ő e n p o s tá n k a p já k k é z h e z . N itr o g é n m ü v e k R t. I g a z g a t ó s á g a 1991. február 25, hétfő A szabad demokraták a volt egyházi ingatlanokról Az SZDSZ képviselője közölte, hogy a találkozón egyebek között ki­ fejtették: a szabad demokraták vélemé­ nye szerint a témának megkülönbözte­ tett jelentőséget ad, hogy a vallásszabadság biztosította jogi garan­ ciákon túl valóban szükség van az egy­ házak anyagi önállóságára. Ez az elő­ feltétele

ugyanis az állam és az egyház valódi szétválasztásának. Szükség van arra, hogy az egyházak költségvetési függése helyébe lépjen tulajdoni biz­ tonságuk, s ily módon is megszűnjék a direkt kapcsolat az állam és az egyhá­ zak között. Az SZDSZ eddig is hang­ súlyozta: kívánatos, hogy az egyházak mielőbb hozzájussanak a működésük­ höz szükséges vagyonhoz. Ahhoz azonban, hogy ez a cél megvalósuljon, a jelenlegi törvénytervezetet jelentősen át kell dolgozni. Nem világos ugyanis a tervezet elvi koncepciója, három elv a funkcio­ nalitás, a kártalanítás és a reprivatizá­ ció elve keveredik benne, véleke­ dett a szabad demokrata képviselő. Hozzátette: a találkozón kifejtették ag­ gályukat, miszerint ez a zavar elentmondások, „gumiparagrafusok” soka­ ságát eredményezi. Míg a törvényjavasalat indoklásában mindvé­ gig a funkcionalitás elvét hangsúlyoz­ za, tartalmában viszont keverednek az egyéb elemek

is. Az SZDSZ képvise­ lői hangsúlyozták: csak olyan törvényt tudnak elfogadni, amely világosan a funkcionális elv alapján juttatja tulaj­ donhoz az egyházakat. A jelenlegi ugyanis inkább kártalanítási, sőt né­ mely elemében reprivatizálási elvre épít, s benne a funkcionalitás csupán „díszítőelemként” jelenik meg. Ezt egyébként jelzi, hogy a tervezet eleve elzárja a tulajdonhoz jutás lehetőségé­ től a korábban tulajdonnal nem rendel­ kező egyházakat, felekezeteket, így a hazánkban működő 38 egyháznak és Az SZDSZ parlamenti frakciójának emberjogi munkacsoportja megbeszélést folytatott Isépy Tamás igazságügyi minisztériumi államtitkárral a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvényjavaslatról. A tervezettel kapcsolatos szabaddemokrata álláspontról Mészáros István László tájékoztatta lapunkat. felekezetnek kevesebb mint a fele kap­ hatna tulajdont mutatott rá Mészá­ ros

László István. Egyéb fenntartásainkat is kifejtettük a javaslattal kapcsolatban folytatta az SZDSZ képviselője. Megjegyeztük például, hogy a jog nem tud mit kezde­ ni azzal a meghatározással, miszerint a tulajdont „az egyház tényleges tevé­ kenysége szerint szükséges mérték­ ben” adják át. Bizonytalanságot okoz ugyanis, hogy milyen kritériumok alapján határozható meg a „szükséges­ ség” határa. Ugyancsak problematikus a tervezet az önkormányzatok vonat­ kozásában hangoztatta Mészáros. Az önkormányzatok kártalanítást csak azok után az átadott ingatlanok után igényelhetnének, amelyekhez ellenér­ ték fejében jutottak. Márpedig az ön­ kormányzati törvény alapján tudvalé­ vővé vált, hogy a volt egyházi ingat­ lanok több mint ötven százaléka az ön­ kormányzatok tulajdonába került. Ezek nagy részében pedig egykor tanácsi tu­ lajdonban lévő oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport-

és egyéb intézmények működnek. Ráadá­ sul a passzus alkotmánysértő véle­ kedett a képviselő , mivel az Alkot­ mány 13. szakaszának 2 bekezdése kimondja, hogy a tulajdon mind egyedi hatósági határozattal, mind törvénnyel való elvonása csak azonnali, feltétlen, teljes kártalanítással lehetséges. Min­ demellett az önkormányzatok és az egyházak érdekeinek szerencsétlen szembeállítása nemkívánatos társadal­ mi feszültségeket okozhat. A megoldás helyett árthat az ügynek. Az SZDSZ szintén elfogadhatatlan­ nak tartja a tulajdonba adás végigvitelére a tízéves időtartamot mondta ■Mészáros István László. Egészség­ telen lenne ennyi időre összekötni a kormányt és az egyházakat, hiszen ez nemkívánatos egyházi függőséget eredményezne. Nem beszélve arról, hogy ezzel a kormány olyan kötelezett­ séget is vállalna, amely utódait is ter­ helné. Épp ezért mi legfeljebb háromé­ ves időtartamot javaslunk.

Végezetül a legnagyobb gondként vetették fel az SZDSZ képviselői, hogy nem tudni, mekkora vagyontö­ meggel kell számolni. Épp ezért elen­ gedhetetlen, hogy a kormány a tervezet beterjesztése előtt felbecsülje az egy­ házak által igényelt vagyon nagyságát, tisztázza, hozzávetőlegesen mekkora költségvetési terhet jelent majd a tulaj­ donba adás folyamata. Erre valame­ lyest következteni lehet a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz be­ nyújtott igénylésekből hangsúlyozta Mészáros István László. • F. A Kik a mai Bokor-tagok? A nyolcvanas évek legvégére esett a Magyarországon fellelhető egyházi kö­ zösségek, csoportok nyílt színrelépése. Az új vallási törvény megjelenésével a bejegyzett felekezetek és alternatív tár­ saságok száma ugrásszerűen megnőtt. Közéjük tartozik a Bokor katolikus bá­ zisközösség, amely érdekes módon ed­ dig még nem kívánt élni a törvényes be­ jegyzés

lehetőségével. Merza József, a Bokor bázisközösség vezetőségének tagja tárta fel előttünk a napjainkban kö­ zel kétezer fős csoport múltját, jelenét és hovatartozását. A Bokor hangsúlyozottan katoli­ kus vallási közösség. Ezt azért kell kie­ melnem, mert az elmúlt években ért tá­ madások alapján ez sokak számára esetleg nem világos. A csoport megala­ kulásának időpontja a negyvenes évek végére datálható. Tagságát olyan szemé­ lyek alkották, akik hitüket függetlenül kívánták élni, eleveníti fel a múltat Merza és vallási gyakorlataikhoz többnyire saját lakásukat használták. 1952-ben a csoport vezetőjét, Bulányi Györgyöt letartóztatták, és államellenes tevékenység vádjával életfogytiglani börtönre ítélték, továbbá más tagok őrizetbe vétele miatt a mozgalom meg­ bénult. A belpolitikai helyzet normalizá­ lódása után, és Bulányi szabadulását kö­ vetően, a hatvanas évek elején

megke­ resték egymást a csoportok, s keltették életre a mozgalmat. 1979-ben kerültek ki a Bokorból az első sorkatonai szolgá­ latot megtagadó fiatalok. Ettől kezdve rendszeresen, évente 2-3 tagunk inkább vállalta a börtönbüntetését, semhogy lel­ kiismerete ellen cselekedjen. Ez ügyben magam is megjártam a börtönt, bár hangsúlyozom, semmilyen kötelező efvárás nem volt ezzel kapcsolatban tagja­ ink felé. A szolgálatmegtagadók bírósá­ gi tárgyalásain gyakorta megjelent a nyugati sajtó, vagy a SZER munkatársa. Nehéz volt ezeket az ügyeket titokban tartani, hiszen kínos volt, hogy egy ka­ tolikus szervezet is megkezdte meg a fegyveres szolgálat megtagadását. Az állami vezetés végül 1986 októberében rákényszerítette a püspöki kart egy kör­ levél megírására, amelyben elítélték a szolgálatot megtagadókat. A levél tartal­ mát ráadásul október 23.-án, maga Bá­ nyász Rezső, akkori kormányszóvivő is­ mertette a

TV-ben. Megtörtént-e Bulányi György re- ból kiközösítve, azonban még a nyolc­ vanas években eltiltották a nyilvános szerepléstől. így nem misézhet és nem prédikálhat főoltárnál, valamint nem gyóntathat, s ezeket a korlátozásokat a mai napig be is tartaja. Miután vissza­ kapta útlevelét, néhány héttel ezelőtt Rómában járt, ahol több magasrangú egyházi vezetővel is tárgyalt. Kik a mai Bokor- tagok? Mindenképpen érett, a társada­ lomban tevékenyen munkát vállaló, csa­ ládos emberekre van szükségünk. Szár mos 8-10 fős kis csoportunk v-an országszerte, akik szabadon határozhat­ ják meg programjukat. Nálunk nincse­ nek tagkönyvek, irányelvek vagy alap­ szabályok. Hálózat jelleggel működünk, csak a folyamatos koordinálás miatt van szükség egy többfős vezetőségre. Éven­ te legalább egy országos találkozót szer­ vezünk. Mi római katolikusok vagyunk, és nem kívánunk semmilyen megkülönbeztő jelet

viselni magunkon. Az egyhá­ zunkon belül semszeretnénk szervezeti­ leg túl szorosan meghatározott társaság lenni. Mi csupán egy szín vagyunk a pa­ lettán. habilitása? • Gaál Zoltán Sajnos nem. Bár nincs az egyház­ Az Egészséges Magyarországért A Budapest Bank 1989 június 30-án felajánlott egymilliós és egy másik, félmilliós díjat annak a városnak, illet­ ve községnek, amely a legjobb egész­ ségmegőrző programot dolgozza ki és valósítja meg. Az egészségesebb élet­ módra ösztönző pályázaton , melyet a Budapest Bank és az Országos Egész­ ségvédelmi Tanács hirdetett meg más­ fél évvel ezelőtt, 45 város és 89 község vett részt. A zsűri véleménye szerint a pályá­ zat eredményes volt, magas színvonalú pályamunkák születtek. További kedv­ csinálás céljával a Budapest Bank 500 ezer forinttal megnövelte a díjazásra kezdetben felajánlott másfél millió fo­ rintot. Következésképp a két első

he­ lyezett település mellett különdíjasai is vannak a pályázatnak. Legjobbnak Ajka város és Regöly község (Tolna megye) programját mi­ nősítette a zsűri, különdíjjal honorálta Mosonmagyaróvár, Balassagyarmat, Vác és Mezőkövesd városok, illetve Körösladány egészségvédő programját. Mint a pályázatokból kiderül : Ajkán rendkívül széles sávban foglalkoznak az egészség védelmével, a lakosság teljes vertikumát felölelve. Legjobb eredményt a környezet- és természetvédelem őrei érték el: jelentősen csök­ kentették az erőmű okozta por- és kén­ dioxid szennnyeződést. Regölyben előrelátóan első­ sorban az ifjúság egészségére figyel a helyi program; folyamatos oktatással, felvilágosítással, de nem hanyagolja el a többi korosztályt sem. Szembeszökő eredmények követik a szűrővizsgála­ tok rendszeresítését, a színvonalasabb orvosi ellátást: kevesebb a táppénzes napok száma és a

gyógyszerfogyasztás is. A ma délutáni díjkiosztásra a pályá­ zókon kívül meghívást kaptak a helyi­ ségek polgármesterei is. • Medve Imola FŐ SZER* Fővárosi Szerelőipari V állalat felvételre keres felsőfokú épületgépészeti végzettséggel nagy építőipari kivitelezői gyakorlattal ambiciózus, célratörő, szellőzési m unkák terén jártas SZELLŐZÉSI ÜZEMVEZETŐT, valamint épületgépészeti m unkák irányítására ÉPÍTÉSVEZETŐT. F eltétel: épületgépészmérnöki vagy üzemmérnöki végzettség, építőipari kivitelezői és vezetői gyakorlattal Német nyelvtudás előnyt jelent. Magas teljesítménykövetelménnyel arányos kiemelt bérezés (éves szinten bruttó 600-800 ezer Ft). Az igényeknek megfelelően gépkocsihasználatot és egyéb kedvezményeket biztosítunk. K eresünk továbbá épületgépészeti és elktromos szerelési m unkák vezetésére gyakorlattal rendelkező MŰVEZETŐKET. Jelentős szakmai feladatokat és

biztos m unkahelyet kínálunk. Jelentkezés szakmai életrajzzal Pardí Ferencné személyzeti vezetőnél, Budapest IX., Koppány u 5-11 Tel: 114 5075, 133-6560/86 Forrás: https://doksi.net A 6 & mi írásra indít, személyes ügyem, S az a vélelem in­ dít írásom nyilvánosságra hozására, hogy személyes ügyem nem egészen jelentéktelen társa­ dalmunk, nemzetünk, egyházunk, kitüntetten az én egyházam, ^ ró­ maikatolikus egyház kibontakozása szempontjából sem. Az én személyes ügyem néhány mondatban elmondható: 1951-ben az államhatalom tilt el a nyilvános papi működéstől. Ez az államhata­ lom 1976-ban aláírja a helsinki paktumot, s ennek következtében már közvetlenül nem tudja nyilvá­ nos papi működésemet eléggé aka­ dályozni. Ezért aztán közvetve teszi ezt: 1982-ben saját egyházam hie­ rarchiája által vonatja meg tőlem a nyilvános papi működés jogát. (Az állami indíttatásra utal, hogy ilyen büntetést az

Egyházi törvénykönyv nem ismer, s a távtanításban elma­ rasztalt nyugati teológusokat csak katedrájuktól fosztják meg, nem a nyilvános papi működés jogától. Az állami indíttatásra utal, hogy e büntetés engem csak saját hazám határain belül sújt. Bécsben már nincs akadálya nyilvános papi mű­ ködésemnek.) Amikor a hierarchia ezt megteszi, nem szabad hivatkozni az állami parancs nyilvánvaló tá­ nyéré, hanem egyházi okot kell ke­ resnie és találnia: egy egyházi kira­ katperben tévtanításokban marasz­ tal el. A pártállam bukása után a vele szemben engedelmesnek bizo­ nyult hierarchiánk hivatalban ma­ rad, és nem szünteti meg rám kirótt büntetését. Indokolja ezt azzal, hogy tévtanításom fiktiv okát valói okként hirdeti. Mindezt nem tudná tenni, ha ebben nem támogatná őt a Vatikán s a rendszerváltás utáni magyar kormány. A Vatikán támo­ gatja, mert a ’60-s évek elejétől kezdve a Szovjetunióval

tárgyalás politikáját választotta, s 1964-ben részlegesen megegyezett a magyar pártállammal annak érdekében, hogy püspökökkel láthassa el hazai egyházunkat. Ennek ára pedig nem kevesebb volt, mint olyan papok püspökké szentelése, akik elfogad­ ták a pártállam egyházkezelési el­ képzeléseit. A Vatikán a Szovjet­ unió bukása után sem óhajt kritikát gyakorolni a fentiekben körvonala­ zott „vatikáni Kelet-politika” felett, így maradhatnak hivatalban a párt­ állam bukása után is azok, akik a pártállam bizalma folytán kerültek korábban oda, s így maradhatott büntetve , akit a pártállam paran­ csára a hierarchia korábban meg­ büntetett. A rendszerváltás utáni magyar kormány pedig messzemenően ak­ ceptálja a pártállamtól örökölt hie­ rarchiát. Akceptálja részint azért, mert a maga területén sem végzi el az átvilágítást: erkölcsi megrovás­ ban sem részesült egyetlen személy sem az ezreket kivégző és

százezre­ ket meghurcoló bukott rendszer hordozói közül. Akceptálja másfe­ lől azért, mert hogyan is avatkoz­ hatnék bele egy demokratikus kor­ mány az államtól alkotmányunk szerint szétválasztott egyház éle­ tébe. „Személyi” ügyem a fentiek­ ből láthatóan alaposan egybefo­ nódott politikai múltúnkkal és je­ lenünkkel. Ha ehhez hozzáteszem, A te t& fiá , 1993. j ú n i u s 1 2 , s z o m b a t MMMWMMMMMMiMMMMMHMMMMMMMMMMMM B u lá n y i G y ö r g y Faludy György S z e m é ly e s ü g y Jegyzetek a kor margójára hogy a hierarchia 1982. évi diszkvalifikálása nemcsak engem érin­ tett, hanem egy 1945-ben induló mozgalmat (Bokor Katolikus Bázis­ közösség) is, s hogy e mozgalom is ki van rekesztve mind a mai napig a magyar katolikus közéletből, ak­ kor még inkább látható, hogy többről van szó, mint személyes ügyemről. A személyes ügy mögött meg­ húzódó közügy lényege, hogy az 1945-ben

meginduló Bokor mozga­ lom megkísérelte, hogy államhatal­ mi támogatás nélkül, sőt állami ül­ dözés ellenére ie építse a ketolikus egyház életét. Kísérletünket minta­ értékűnek gondolom. Annál is in­ kább, mert a rendszerválták után sem vettük igénybe egyetlen politi­ kai erő, párt támogatását. Tettük mindezt annak a gondo­ latnak a jegyében, hogy az állam­ nak és az egyháznak más és más a feladata. Az államé, hogy nevelői tevékenységén túlmenően a tör­ vény kényszerítőeszközeivel érvé­ nyesítse az állampolgárok kép­ viseletének döntései alapján a azt tanítja a hívőknek, hogy lőni kell, amikor a király kívánja. Egy társadalmi csoport kiemelt állami pénzelése rendre a diktatúra kiala­ kulásának az irányában gyakorol hatást: a társadalmat szolgálás he­ lyett a társadalmon uralkodás irá­ nyában Negatív az állami támogatás az egyházra nézve is, mert az ily mó­ don

létrejövő kivételezettségi hely­ zet nem az erkölcsi értékek kifej­ lesztésének irányában hat. Ellenke­ zőleg hat, hiszen erkölcsi értékeket hatékonyan hordozni csak a nem kivételezettség helyzetében lehet­ séges. (Erkölcs: nem kívánok kivé­ telezett lenni.) J ézus mozgalma, a keresztény egyház a maga életének első három századában hordozza egyértelműen az erkölcsi értékeket, tehát akkor, amikor semmiféle ál­ lami támogatásban nem részesült, csak üldözésben. E századokban az egyház el tudta tartani önmagát, s a hitoktatást és a szegény-öreg-beteg gondozást is megoldotta saját erejéből. Visszakövetelni az állami kezhessenek valamint) testület javára. Valaminő, tehát minden korlátozás és minden kivételezés nélkül. indezek alapján úgy gon­ M dolom, hogy személyes ügyem, ill. a Bokor ügye közügy is. A katolikus egyház hierarchiájának azt kell eldöntenie, hogy a mindenkori államhatalom kegyére

építő egyház koncepcióját olyan biztosan Istentől valónak gondolja-e, hogy az ezt a kegyet el­ utasító Bokor mozgalmat és szemé­ lyemet továbbra sem viseli el, vagy pedig él a gyanúperrel, hogy hátha mégis jézusi eszmét képviselünk, és ezért megszünteti velük szemben al­ kalmazott diszkriminációit. A parlamentnek, a mindenkori kormánynak pedig azt kell eldön­ tenie, hogy szabad-e azt az évezre­ des gyakorlatot folytatnia, hogy egy vagy több világnézeti jellegű testületet kivételezett helyzetbe hoz a mindenkori kormány támo­ gatása fejében. Más szóval: a társa­ dalomnak döntenie kell a diktatú­ ra lehetőségének elvi fenntartása tást”. Egyes nyugati országokban a tanuló ifjúság nem szaboltálhat: vagy az órarendbe épített hittant vagy felekezetek feletti vallási-er­ kölcsi órákat kell látogatnia. Magam ennél is tovább mennék. Évtizedek mentek el felettünk egy ateista-materialísta-marxista nevelés és

etikátlanság jegyében kívételezettségi alapon. Az állampolgárok­ nak nemcsak szakmai és kulturális nevelésre van szükségük. A törvényhozásnak el kell rendelnie, hogy az óvodától az egyetemig kivétel nél­ kül mindenki részesüljön a szakmai és kulturális nevelésen túlmenő va­ laminő általánosan emberi nevelés­ ben is. Heti 2 óra gondolkodás- és viselkedéstan bevezetését tartom szükségesnek, melynek tartalmát al­ kalmas módon a törvényhozásnak kell megállapítania. A szülő, ill a felnövekvő gyermek eldönti, hogy igényel-e még ezenfelül egyházi ok­ tatást is. Avagy látrehoz olyan egy­ házi, ill. magániskolát, amely majd maga határoz, hogy a heti 2 órában minő tartalmakkal biztosítja az álta­ lános emberi nevelést. támogatottság évszázadaiban épí­ tett objektumokat, majd ezek kar­ ban- és fenntartására újabb közüle­ ti támogatást igényelni ez kivételezettséget hoz létre, ami éppen az

erkölcsi példamutatás és nevelés szempontjából, tehát az egyház leg­ sajátosabb célkitűzése szempontjá­ ból negatív. Ha addig süllyedt társadal­ munk, hogy egyházi jellegű célra a társadalom nem hajlandó átdolgoz­ ni, s ha az állam nem képes a maga eszközeivel hatékony erkölcsi ne­ velést biztosítani, akkor ám bizto­ sítsa az állam, hogy az állami adó egy a törvényhozástól meghatáro­ zott hányadának hova fordításáról az állampolgárok szabadon rendel- vagy elvi elutasításának kérdésében. A történelem s különösen jelen szá­ zadunk tapasztalatai elegendő ta­ nulságul szolgálhatnak arra, hogy ne adjunk se elvi, se gyakorlati segítsé­ get a diktatúra kialakulásához. Nem tiltakozom az ellen, hogy az állampolgárok szabadon rendel­ kezhessenek az említett adóhányad felett. De kívánom, hogy a tör­ vényhozó testület gondoskodjék az állampolgárok erkölcsi neveléséről. Azaz ne testálja át ezt a

feladatot a társadalmi egyesületekre s az egy­ házakra. Azért ne, mert a szülők s a gyermekek ezt a nevelést döntő többségükben elszabotálják még akkor is, ha az államhatalom támo­ gatja és finanszírozza is a „hitokta­ zemélyem és a Bokor ügyé­ ben társadalmi segítséget vá­ rok. Azt remélem, hogy a tár­ sadalomban egyre többen ébrednek tudatára, hogy mekkora abszurdum s mekkora veszély, ha az elmúlt fél­ század diktatúrájának minden bör­ tönökön keresztül is ellenálló em­ berek továbbra is kitaszítottságban maradnak. Nagyon szomorú, hogy a katolikus emberek társadalma ezen nem tud belülről változtatni a maga hierarchiafüggősége következtében, azaz annak következtében, hogy a 11. Vatikáni Zsinat után 30 évvel sem tudja még, hogy az egyház „az Isten népe” és az egyház nem azo­ nos a „kinevezett hivatalviselők­ kel”. r V i (- r íT I T ! *-r -i r 1"! r i T‘ i l - r j !j ^ 5o T •.»

<■* » • ■ >í2r j--■ P*,>.•:: többségi akaratot, akárminő erköl­ csi szintet képvisel is a pillanatnyi­ lag adott többségi akarat. Az egy­ ház feladata pedig, hogy elutasítva a törvényes kényszerítések elvét és minden formáját, kizárólag nevelői eszközökkel fokozza a maga tagjai­ nak s ezáltal az össztársadalom er­ kölcsi szintjét. a az állam pénzeli az egy­ H házat, ez negatív hatású mind az államra, mind az egyházra nézve. Negatív az államra nézve, mert a kormány e pénzelést a maga befolyásának illegitim nö­ velése érdekében teszi: „A hadsereg és a klérus, a többi zérus” mond­ ta állítólag Ferenc Jóska, az apostoli király, aki jól tudta, hogy a klérus át bizony nem Alexis de Tocqueville 1835-ben megjelent, ám modern és teljes fordításban nálunk csak most kiadott korszakalkotó tanulmánykönyvéből fogja kisilabizální hazai demokráciánk értel­ mes olvasónak még megmaradt

pár ezer pol­ gára, mivé lett azóta Az amerikai demokrá­ cia. Sokkal inkább (a könyvhétre szintén ki­ jött) Alvin Toffler-féle szellemes, csillogó, blickfangos könyvből, a Hatalomváltásból szemlélheti káprázva az amerikanizált létfor­ ma döbbentő „lehetőségeit”; a nyugati új gondolkodás prominens plusz divatos eszszéistájának afféle „mindenmindegy-futurológusi” beállításában. (Amely különben egy­ szerre büszke a totális áttechnicizálódásukra, valamint rettegéssel van teli a jövősokktól globális terápiák elengedhetetlenségét erősítgetve.) Amikor huszonkét esztendeje Ke­ mény István szociológussal majd háromne­ gyed órás rádióadásban földolgoztuk (még közös otthonunk, a Széchényi Könyvtár pol­ cairól előkotort, 1841-es fordításpéldány alapján) Tocqueville akkor picikét tiltott gyümölcsként élvezhető klasszikus remeklé­ sét, még csak a híres-hírhedt antiutópiák je­ lezték

azt, hogy hová vezetnek a Dolgok bi­ zonyos államokban (nálunk,), ha ellentétben lényegével szabadságkorlátozóvá szörnyül a társadalomszervező elvként egyedül elfogad­ hatónak tetsző demokrácia. Utóbbit egyéb­ ként azért nem a korabeli Angliában óhaj­ totta tanulmányozni történelmi mezsgyén született, zseniális arisztokrata szerzője, mert éles elméjével rájött arra a (manapság fals felhangú) vélelmezett tényállásra, hogy az angol nemzeti jellem alaptulajdonságának tartót demokratikus államszervezői magatar­ tást valószínűleg az Újvilágba áttelepült an­ golok valósították meg a legtisztábban vizs­ gálható formában. Ettől a fajtabéli tulajdon­ ságokra (sőt az isteni gondviselésre is) tekin­ H W Á th a llá s o s d e m o k r á c ia tettel lévő lebegő eszmétől függetlenül hu­ szonkét évvel később is éppoly agymozgatóak és megfontolandók Chateaubriand ne­ mes-neves rokonának vélekedései a

valódi demokráciáról, mint napjainkban, mikor mondjuk nem egy viktoriánus kora felé haladó alkotmányos világmonarchia körül­ ményei között kellene érvényesíteni minél teljesebbkörűleg az alapértékeit (melyek igenis, immanensek és számosán vannak), hanem egy olyan, mind szellemileg, mind pragmatice szűk és korlátozott kisállami mozgástérben, amely terepen (néha század­ nyi távolságból, néha „csak” évtizedekre idemenően) érvényesülnek azok a visszahúzó erők, melyektől foszlik, törik és fölismerhetetlenné csorbul maga a fogalom, aminél jobbat, megélni érdemesebbet máig nem for­ gott ki magából a társadalomról való gon­ dolkodás évezredes (európai) előtörténete. Manapság minő váratlan, ha belegondo­ lunk: a finoman elemző Tocquewille (kinek főnemesi öntudatát azért megdolgozták az enyhén szólva forradalmi folyamatok) 1835ben mely államokban vélte leghamarabb föl­ építhetni a demokratikus rendet.

„Két nagy nép van a világon, amelyek különböző kiin­ dulópontból ugyanazon cél felé látszanak haladni, ezek az oroszok és az amerikaiak. Kiindulópontjuk és útjuk különböző, de a gondviselés titkos végzete mindkét népet, úgy látszik, arra rendelte, hogy egykor kéz­ ben tartsa a világ sorsát.” Rábukkanva 1971-ben az előbbi idézetre, úgy rémlik, divatos irodalmiaskodással azt mondtuk egymásnak magánhasználatra a könyvtárat átmeneti állomáshelynek tekintő kollégával, hogy „próféta voltál, szívem”. (Az amerikaias szivi még nem jött szokásba.) A nyilvánosság előtt azonban kuriózumnak minősítettük az akkor sziklaszilárdnak látszó, jóslatos feltételezést. Pedig a francia gondol­ kodás e tárgyilagos nagyságára egyáltalán nem jellemző a mindenkori jövendőmondók szemtaláló tyúkvaksága. Inkább fűti az álta­ lánosan és időtlenül használható, stabil mo­ dell alkotásának törekvése, elméleti

kikísér­ letezésének heve. Hangvételét ez a meggyő­ zésre törekvő emelkedettség minduntalan fölfokozza, ha nem is sodorja ama drámai fölizzítottság felé, ami például tetten érhető a kortárs Kossuth Lajos vezércikkeiben, helyzetképeiben. Egy másik kiváló akkori magyar, Trefort Ágoston is tagadja Tocquewille bármiféle idealizmusát. Azt jegyzi föl róla, hogy „kitű­ nően gyakorlati eszű és irányú férfiú volt, nagy bámulatára és bosszúságára azoknak, kik azt kívánták, hogy oly férfiú, aki gondol­ kodik, ne lépjen a cselekvés terére, hogy a tér csak korlátolt s kétséges jellemek küzdő­ tere maradjon”. (Kiemelés tőlem, az áthal­ lástól hümmögve. I Z) Tocquewille mellesleg épp 184?-ben volt pár hónapig külügyminiszter. Később a leen­ dő III. Napóleon per tangentem börtönbe csukatta, mire ő decensen visszavonult a po­ litikától. Könyve azonban már megjelent, s S első kiadását oktatták az

amerikai iskolák­ ban, mert onnan nézve meg az ameri­ kai kulturális fölény hirdetésére volt alkal­ mas. Hogy a polgári önállóságukra büszke, oly­ kor elnököldöső amerikaiak mihöz kezdtek azokkal a mélyenszántó fejtegetéseivel, me­ lyek akárhogy forgatom megbélyegzik az ipari fejlődés meg az államhatalom össze­ fonódását, mert ez a komplexum fő hátrálta­ tója a demokrácia kiterjedésének, arról (ne­ kem) nem szólt a fáma. David Riesman, a tömeglélektan (stb.) kiválósága mindeneset­ re fölfedezte, hogy a szerző nem átallotta tengerentúli mintaországát avval aposztro­ fálni: „Nem ismerek olyan országot, ahol ki­ sebb lenne a lelki függetlenség és a vita sza­ badsága.” Az ottaniak döntéskészségét, hatá­ rozottságát, függetlenségvállalását, cselekvőképességét azonban föltétien példának ál­ lítja! A politikai szociológia művelői bizonyára egy szakemberként megerősítik azt a laikus

vélekedésemet, hogy tudományuknak szinte egyetlen fejezete sincs, melynek alapjai im­ már nyolc fordító együttműködése jóvol­ tából teljes terjedelmében tanulmányoz­ ható könyvében ne lennének lerakva. A de­ mokráciára, mint egyetlen elviselhető közös­ ségi életformára szomjúhozók viszont a mű negyedik részében találják meg azokat a tézi­ seit, amelyeket minden további kibúvó nél­ kül normatívákul érdemes elfogadniuk. Kiválólag azok a fejezetek lehetnek megraga­ djak és mozgósítóak egy-egy Trefort Ágoston óvásait is figyelembe vevő mai magyar parlamenti személyiség számára, amelyek kellően taglalják a „demokratikus érzelmek és eszmék hatását a politikai társa­ dalomra”. Ötvenöt évvel ezelőtt, 1938 könyvnapján jelent meg az Európai költők antológiája, egyike az utolsó szabadságszerető, bátor könyveknek, melyek a háború és a magyar fasizmus jötte előtt napvilágot láttak. A könyv

1946-ban újra megjelent rosszul kibő­ vített formában, de ahogy Szálasi alatt elégették, úgy Révai József sem kedvelte nagyon. Hosszú emigrációm alatt több egyetemistától kaptam le­ velet: adatokat kértek az antológiát illetően. Kitérően válaszoltam: a lé­ nyegről úgysem lett volna módjuk be­ szélni Király István, Pándi Pál, Sőtér István vagy Szabolcsi Miklós alatt. Most végre módunk van. Nem tudom, ki adta az ötletet Cserépfalvi Imre kiadónak 1936 vége felé, hogy antológiát kéne készíteni a magyarság és Európa szabadság- és bé­ keverseiről az eljövendő zsarnokság és háború előtt. Annyit tudok csak, hogy Cserépfalvi hármunkat Hor­ váth Bélát, József Attilát és engem bízott meg az antológia fordításával; nagyjából Béla az olaszokat, Attila a franciákat, én az angolokat kaptam meg. Mivel azonban ízlésünk bizo­ nyos fokig eltért, Cserépfalvi Csé Sza­ bót bízta meg a versek kiválogatásá­

val. Emlékszem, Attila mennyire örült, amikor Csé beleegyezett, hogy Hugo Chasseur noir-ját lefordítsa, pe­ dig a szöveg az általa megengedettnél radikálisabban hangzott: „Lődd le a császárt, lődd le a pápát, fekete va­ dász!” (Persze Hugo IX. Piust értette, nem a Xl.-et) Ekkor következett be, szinte mindjárt, Attila összeomlása. A Kármentő nevű, olcsó vendéglőben ültem Kovács Imrével a Vörösmarty téren, mikor József Attila megjelent asztalunknál, de nem ült le. Elmond­ ta, hogy halálosan beleszeretett or­ vosnőjébe, Gyömrői Editbe, aki keze­ li ugyan, de szerelméről hallani sem akar. Ezután, könnyezve, otthagyott bennünket. Attila miatt régóta aggódtunk, el­ sősorban, mert sejtettük, hogy sem Gyömrői freudista kezelési módja, sem másfajta kezelés nem segítene rajta. (Az utolsó tizenöt esztendőben a Sinequan nevű gyógyszer valószínű­ leg néhány nap alatt rendbe hozta volna.) A szerelmi bajon viszont segí­

teni reméltünk. Kovács Imre ebéd utáni feketére bemondott bennünket kettőnket, Goda Gáborral és Vághidi Ferenccel együtt az orvosnőhöz. Nagy reménységgel mentünk fel. Goda ékes beszédben figyelmeztette az or­ vosnőt, hogy „a nemi jóság” akkor is kötelező, ha nem akarja: elvégre csi­ nos fiatalemberről, az ország legna­ gyobb költőjéről van szó. Gyömrői kijelentette: pácienssel nem fekszik le, és amikor tovább kérleltük, kirú­ gott bennünket Váci utcai lakásából. Ezután következett a kínos epizód, amikor Attila késsel támadta meg es­ te a Váci utcában Gyömrői szerelme­ sét, de utána, szerencsére, összebékültek. A következőkben a Hungária sö­ rözőben láttam Attilát, néhány nap múlva. Cserépfalvival és Horváth Bé­ lával ültünk, hogy az antológia ver­ seit megbeszéljük. Bélával és Imrével tárgyaltunk, Attila egyetlen szót sem szólt. Az üres söröspoharat hol álla bal, hol jobb oldala

szorította, és bele­ sírt, ahogy könnyei csorogtak. Egy óra múlva vagy fél centi magasan áll­ tak könnyei. Hamarost ezután hallottam Cse­ répfalvitól, hogy Attila egy este vala­ melyik József körúti kávéházból fel­ hívta telefonon, és megkérte: jöjjön érte, mert nem tudja, hol lakik, és azt sem, hogy mi a neve. A szörnyű hír után Horváth Bélával folytattam az /antológiát. Csé Laci néhány vers for­ dítását kérte Bélától. A vers szövege csak nála volt, úgyhogy Béla felment, kölcsönkérni a könyvet. Utána el­ mondta: fent járt Csé lakásán a Dam­ janich utcában, de Csé nem ad köl­ csön könyvet: ölébe adta, hogy leírja a. verset, míg ő ott ült íróasztala melett és figyelte, nem vág-e Béla vala­ mit zsebre lakásából. Horváth szavát túlzásnak vagy képzelgésnek tartottam, míg magam is felmentem a Damjanich utcába Ju­ les Romains egyik elég gyenge ver­ séért, melyet Csé előírt, és ugyanezt

tapasztaltam. Röviddel ezután Hor­ váth Béla átadott egy Petrarca-, egy Jeszenyin- meg egy Chesterton-verset Csének közlésre, és azt mondta: ver­ selés helyett ezentúl imádkozni kí­ ván. Bevonult a manrézába Így egye­ dül maradtam Csévél meg az antoló­ giával. 1938 márciusának első felében Pápai nyomdája kihozta a könyv má­ sodiktól tizedik ívét, vagyis a magyar költőket. Az első, kétszínű ív és a má­ sodik tíz ív nyomására március 15-e után került sor. Az első ív tartalmazta Csé Szabó előszavát, a címoldal pedig nevét, mint szerkesztőét. Hitler vi­ szont három nappal korábban bevo­ nult Bécsbe, amiért Csé, aki a magyar rádió munkatársa volt és állását fél­ tette, levelet küldött Cserépfalvinak. Megkérte, hagyja ki nevét a könyv­ ből. Ez is történt A József Attila emlékének aján­ lott antológia szerkesztését és elősza­ vát is nékem kellett vállalnom, ho­ lott Csé tiszteletre

méltó szerkesztési elvei nem voltak azonosak az enyé­ mekkel: Ady Endrétől nem A rém­ nek hangját és Az embert az embertelenségbent hoztam volna, Gellért Oszkár vagy Jankovich Ferenc versét boldogan kihagyom és az előszót is másként írom. Ám annyi örömem mégis maradt, hogy a külföldi költők­ ben több lényeges változást tudtam eszközölni. Ezeket Csé Szabó aligha engedélyezte volna. Hat héttel később nagy izgalom­ mal készültünk a könyvnapra. Szinte biztosra vettük, hogy az antológiát az ügyészség elkoboztatja. Igaz, hogy a Német zsoldosdal sorai „Kiirtot­ tunk már hét megyét, s megmásztuk Róma hét hegyét” csak a közeljö­ vőben teljesültek, de azt mégsem hit­ tük, hogy az államügyész nem veszi észre: ezt a 20., és nem a 16 század­ ban írták. Elővigyázatból Cserépfalvi ezért nem küldött példányt a jobbol­ dali lapoknak, nehogy vádaskodá­ saikkal az ügyészség figyelmét felhív­ ják, és

a könyvből csak másfél-két tu­ cat példányt tartott üzletében. A töb­ bit nem kiadóhivatalában, hanem barátai pincéjében rejtette el Váci ut­ cai üzlete közelében. A könyvet nem kobozták el. A kultusz- és igazságügy-minisztériumok­ ban alighanem még akadtak emberek, mint Csánk Béla osztálytanácsos és mások, akik szerették a jó verseket, és nem osztoztak a német népi-nemzeti dührohamban. A három könyvnap alatt majdnem az egész kiadás elkelt, és feltehető, hogy az ügyészség embe/reit a miniszteri tisztviselőknek sike­ rült visszatartaniuk. Ugyanekkor a de­ tektívek szabadon garázdálkodtak Cserépfalvival. Egyszer bevitték a főkapitányságra, mert üzletében mint a többi üzletben, melyeket nem bántottak francia hetilapot árult. Ebben karikatúrát közöltek Horthy Miklósról, és Horthy orra, a detektí­ vek szerint, gyalázatosán hosszú volt. Még szerencse, hogy Cserépfalvi elő­ vette az ötpengőst Horthy

képével, és megmutatta, hogy a pénzen legalább olyan hosszú az orra, mint a francia hetilapban. Mire Hetényi főkapitány kegyesen elengedte. A háború után Cserépfalvi újra kinyithatta kiadóját és üzletét. 1946 elején, mikor még nem értem haza az Egyesült Államokból, ismét kiadta az Európai költők antológiáját. Sajnála­ tos, hogy helyembe Barabás Tibort bízta meg a könyv szerkesztésével. Ba­ rabás kihagyta Jékely gyönyörű ver­ sét, az Apotheozist, és helyébe Gereblyés László és mások sületlenségét rakta be, míg az idegen költőket Volosin Vörös tavaszával, Majakovszkij Első számú napiparancsával és hason­ lókkal egészítette ki. Mindez nem használt a könyvnek még úgy sem. Az első kiadást a nyila­ sok égették meg 1944 őszén. A máso­ dik kiadást a kommunisták kobozták el, már amennyit találtak belőle, négy évvel később. A Jankovich család kérésére „A Magyar Hírlap május 15-ei számában, a

Jegyzetek a kor margójára cí­ mű írásban Faludy Györgynek Jankovich Ferencről ejtett szavai kimerítik a hazugság, valamint a becsületsértés, a rágalmazás és a költői hitelrontás fo­ galmát. Jankovich Ferenc sem párttag, sem kommunista nem volt, a pártoskodás tőle mindig távol állt de bátorsága volt ahhoz, hogy az önkénnyel szem­ ben az igazság mellett kiálljon. Mindennek fedezete Jankovich Ferenc élet­ műve, ami itt született hazájában, amelyet soha, semmilyen körülmények között nem hagyott volna el.” Jankovich Ferenc családja ISZLAI ZOLTÁN Forrás: https://doksi.net 8 MAGYAR HÍRLAP FÓ K U SZ 1994. február 9, szerda N é m e l y p a p is j á r t a p r e s s z ó k b a . A z e g y h á z i ü g y n ö k ö k é s a I I I /I I I - a s ü g y o s z tá ly K e zd etb en v a la a m a te ria liz m u s és az id ealizm u s h a rc a . A belügy p á rtfe la d a ta p ed ig lészen: a szo cializm u sra veszélyes id ealista

világnézet likvidálása, íg y k e z d ő d ö tt a n yílt egyházüldözéstől a szoros eg y ü ttm ű k ö d ésig vezető fo ly am a t, am ely n e k legszebb n a p ja ib a n C a sa ro li b íb o ro s és M iklós Im re eg y h ázü g yi á lla m titk á r szü letésn ap i a já n d é k o t k ü ld te k eg y m ásn ak , egyes p a p o k ö n k é n t je le n tk e z te k „h á ló z ati szem élynek” , a belügy „ a d m in isz tra tív ” fe la d a ta it pedig a k o lla b o rá n s egyházi vezetőség h a jto tta végre. Teljesen a kezünkben tar­ tottuk az egyházat, mert beépített embereink a portástól a püspökig a hierarchia minden pontján meg­ találhatóak voltak emlékezik P. P, a BM volt m / m - a s csoport­ főnökségének egyházügyi elhárí­ tó tisztje, aki több mint két évti­ zedig dolgozott együtt a katolikus egyházban „tartott” ügynöki há­ lózatával. (P P foglalkozott az iz­ raelita felekezettel is, ahol szin­ tén

dolgoztak ügynökök.) Még a katolikus egyház csendőrségének tartott jezsuiták között is akadtak beépített embe­ reink mondja. (A volt infor­ mátoraira ma is szeretettel emlé­ kező BM-tiszt Roszik Gábor parlamenti képviselőtől eltérően nem helyesli az egyházi ügy­ nökök nyilvános megnevezését, mivel azok „mégiscsak segítették a társadalmi megbékélés ügyét”.) Magyarországon az egyházi vonalon a szovjetektől elté­ rően nem alkalmaztak „szigo­ rúan titkos”, ún. „szt’’-tiszteket Ez azt jelenti, hogy a papok közé nem épültek be hivatásos rendőr­ tisztek. (Kivételt képezhetnek a Szabadegyházak Tanácsának (SZÉT) egyes vezetői, miután Szakács József egykori elnök ma­ ga dicsekedett állítólagos BM őrnagyi rendfokozatával.) P. P állítja, hogy a nagyegyházak hálózatában kizárólag egyházi al­ kalmazottak és az egyházhoz kapcsolódó személyek „dolgoz­ tak” a rendőrségnek. A BM

Állambiztonsági Főcso­ portfőnökség szervei háromféle minősítésű hálózati személyt tar­ tottak nyilván: „titkos munkatár­ sakat”, „titkos megbízottakat” és „ügynököket”. Az egyházi elhárítás terüle­ tén mindhárom kategória műkö­ dött szögezi le P. P A háló­ zatból érkező információ felhasz­ nálói az MSZMP politikai veze­ tősége, az Állami Egyházügyi Hi­ vatal (ÁEH), és az illetékes álla­ mi szervek voltak. Az egyházakba épített hálózati személyek nem csak informáltak. Segítették végrehajtani az MSZMP egyházpolitikáját az ÁEH és a BM kapcsolati hálóján keresztül (pl. egyes papok áthe­ lyezését is az ÁEH szervezte, a klérus közreműködésével, a bel­ ügy operatív információi alapján, de ez a művelet a praxisban apró­ ságnak számított). A volt össze­ kötő tiszt szerint a papok és az egyházi vezetők kényszerítés nél­ kül az egyéni és egyházi érde­ keket

mérlegelve készségesen együttműködtek. Sőt, az érdekazonosság alapján többen önként vállalkoztak erre a feladatra. A hálózati személyek be­ szervezése „kompromittálás”, vagy „hazafias” alapon, illetve a „közös érdek” figyelembevételé­ vel történhetett mondja P. P A megbízható kapcsolatok főleg a „közös érdek” áTapján szerveződ­ tek. A kompromittálható papok ugyanis csak korlátozottan voltak felhasználhatók. Igazán értékes információs forrásnak pedig ép­ pen azokat tekintették, akik ké­ pességeiknél és „feddhetetlensé­ güknél” fogva alkalmasnak lát­ szottak magasabb pozíció betölté­ sére. Ezért már a szeminárium­ ban ki kellett szemelni a leendő egyházi vezetőket, akiket későb­ ben beszerveztünk - magyaráz­ za P. P Ebben nagy segítséget jelentett az adott szeminárium ve­ zetője, esetenként a professzorok, akik információt adtak a szeminaristákról mondja a volt BMtiszt,

aki eredetileg „külföldön” szerzett képesítést. Azután ezt még meg is fejelte: a Marxista Leninista Esti Egyetem szak­ irányú tagozatát végezte el. Az egyházügy területén dolgozó mint látjuk, felkészült operatív tisztek többségükben hasonló fel­ sőfokú képzettséggel rendelkez­ tek. Helyzeti előnyüket azonban nem használták ki arra, hogy a papokkal ideológiai vitákba bo­ csátkozzanak. Mint mondják, nem ez volt a dolguk. A párt meghosszabbított jobbkeze Az Állami Egyházügyi Hiva­ talt a kormány 1951-ben, a katoli­ kus egyházzal kötött első megál­ lapodás után állította fel. Az AEH amit a „párt meghosszabbított jobb kezének” is becéztek for­ málisan a Minisztertanács fel­ ügyelete alatt működött. Az in­ tézmény az egyházügyi elhárítás „szovjet mintára” kiépített, de „magyar sajátosságokkal is bíró” állami szerve volt. Munkáját a BM egyházügyi elhárítóosztályá­ nak

operatív információi alapján végezte. A Belügyminisztérium III. fő­ csoportfőnökségén belül a III/IIIas csoportfőnökség foglalkozott a belső reakció elhárításával. Ennek hét osztálya működött, melyek közül az első, a III/III-l-es jelzé­ sű, volt az egyházügyi osztály. Ennek további három alosztálya témánként és felekezetenként sza­ kosodott. A csoportfőnökségen belül az egyházi elhárítás volt a legnagyobb létszámú részleg. Az egyházi területen a III/IIIas mellett a III. főcsoportfőnök­ ség más egységei is dolgoztak, így a hírszerzés (III/I), a kémel­ hárítás (III/II), a katonai elhárí­ tás (III/IV) és a technikai ellátók (lehallgatók, levélbontogatók, ajtónyitogatók stb.) is Nekik szintén volt egyházi hálózatuk. (A III/III-as törvény helyett ezért javasolnak némelyek ún. „átvilágítási törvényt”, amely kiterjedne a hírszerzés, a kémel­ hárítás és a katonai elhárítás volt

hálózati tagjaira is. Bizalmas de nem ellenőrzött informá­ cióink szerint ez érzékenyen érintene további parlamenti kép­ viselőket és állami tisztségvise­ lőket is.) A csoportfőnökségeket a BM illetékes miniszterhelyettese irá­ nyította. Egy önmagát megnevezni nem kívánó volt „hálózati sze­ mély” kérésünkre beszámolt ta­ pasztalatairól. Állítása szerint az ÁEH-kapcsolattartás tartalmilag hasonlót jelentett, mint a III/III-as ügynöki kapcsolat. A különbség annyi Volt, hogy az állami vonal nyilvá­ nossága miatt „szalonképesebb” volt a III/III-nál. Ha valaki bel­ ügyi segítséggel magasabb egy­ házi pozícióba emelkedett, akkor felajánlották neki, hogy a jövő­ ben ne a m/HI-as „tartóval”, azaz az összekötő operatív tiszttel, ha­ nem az elegánsabb egyházügyi hivatali kapcsolattal érintkezzen. Emiatt a rendszerváltás után Éliás József debreceni református lelkész és a Testvéri Szó

elneve­ zésű evangélikus közösség má­ sokkal együtt kezdeményezte, hogy minden magasabb beosztás­ ba került egyházi vezető automa­ tikusan mondjon le, mert bizo­ nyos szinten valamennyien beépített emberek voltak. A belügy választotta ki az egyházi vezetőket A szocialista rendszer számára kulcskérdés volt az egyházakban potenciálisan jelen levő ellenállás semlegesítése. A „legnagyobb ideológiai ellenfél” a társadalmi közmegegyezést és a belső békét veszélyeztette. Kezdetben ezért megrendítően súlyos bántalmazás érte a nagyegyházakban azokat a papokat és híveket, akik a megal­ kuvást nem ismerő püspökeiket követték. Miután a „reakciós” ve­ zetőket erőszakos úton eltávolí­ tották, az őket felváltó Józanabb egyházi vezetők” segítségével he­ lyezték az egyházakat (párt)állami ellenőrzés alá. Az egyházak állami befolyásolásának ez volt a leghatékonyabb módszere. Ezért ettől kezdve

az intéz­ ményes és a hálózati együttmű­ ködés révén a belügy válasz­ totta ki az egyházi vezetőket. A jelölteket a hálózati személyek információi alapján a BM elhárí­ tótisztjei szemelték ki. Azokat, akikkel „szót tudnak érteni”. A javasoltakat rangsorolva továbbí­ tották az ÁEH felé. Az ÁEH döntése után a há­ lózati személyek a „kívánalmak­ nak megfelelő álláspontot képvi­ selték az egyházuk vezetőségé­ ben” mutatja be az együttmű­ ködést R P. A katolikus egyháznál e szem­ pontok alapján tárgyaltak a Vati­ kánnal, a protestáns egyházak esetében ahol demokratikus úton zajlik a tisztújítás , ennek megfelelően befolyásolták a „vá­ lasztásokat”. A tisztségviselői választá­ sokra a BM-ben minden részletre kiterjedő foigatókönyvet készítet­ tek, és formailag teljesen demok­ ratikus körülmények között vá­ lasztották meg hogy, hogy nem az ÁEH által kijelölt sze­

mélyeket állítja a vezetővá­ lasztásban Járatos” egykori ügy­ nök. Dóka Zoltán evangélikus lel­ kész egyházi fórumon említette azt a furcsaságot, ami a Magyar Közlöny 1987. szeptember 1-jei (38.) számában jelent meg Áz Elnöki Tanács Harmati Béla püs­ pök úr megválasztásához már 1987. május 29-én hozzájárult, noha a kerületi presbitérium jelö­ lőgyűlése csak június 1-jén ült össze. Az állami vezetőség tehát már tudta és elfogadta azt, amit az egyház még fel sem terjesztett, sőt, el sem határozott. A Magyar Közlöny egyébként csak a későb­ bi győztest nevezi meg. Tóth Szőllős esperes neve, aki a „de­ mokratikus választáson” egyenlő jelöléssel indult, de veszített, em­ lítést se kap. Minden egyházi vezető ki­ nevezéséhez állami jóváhagyásra volt szükség, még a bíboros ese­ tében is mondja Sarkadi Nagy Barna, az ÁEH utolsó elnökhe­ lyettese. (A rendszerváltás után kinevezett új

püspököknél az 1990. évi IV törvény alapján már nyilván nem a szeik.) A jelölt kinevezésének mini­ mális feltétele volt, hogy elfogad­ ta a társadalom szocialista beren­ dezkedését és Magyarország szö­ vetségi kapcsolatainak rendsze­ rét. Az állam cserébe sokat tett a lojális vezetők tekintélyének megerősítésére teszi hozzá a volt elnökhelyettes. Az egyhá­ zi vezetőség ugyanis többször kérte az ÁEH és a belügy támo­ gatását saját belső ellenzékével szemben emlékezik Sarkadi Nagy Barna. Békepapság, szocialista teológia Az egyházak lassan feladták ideológiai szembenállásukat, sőt hálózati inspirációval szo­ cialista elvekkel egyeztetett teoló­ giát hoztak létre. Á katolikusok­ nál „békepapságnak”, az evangé­ likusoknál „diakóniai teológiá­ nak”, a református egyházban pe­ dig „szolgálatteológiának” nevez­ ték ezt az irányzatot (a református hívők maguk között

népiesen csak „felszolgáló”, azaz „pincér­ teológia” elnevezéssel tisztelték meg az új tanítást). A kölcsönös közeledésben a marxisták sem maradtak el. A „szocialista tudatot tükröző vallá­ sosságot” már nem tekintették sem a nép ópiumának (Marx), sem szellemi vodkának (Lenin). Valamennyi egyházi vezetőség kifejezésre juttatta, hogy a „szö­ vetségi politika” részének tekinti magát. Állami és társadalmi funkciót vállaltak, az Elnöki Ta­ nácsnak egyházi személyiségek is tagjai voltak. Az MSZMP val­ láskritikai tanfolyamának Beve­ zetés a valláskritikába című tan­ könyve elégedetten nyugtázta, hogy a „protestáns egyházak kon­ zekvensen folytatják a politikai­ lag elkötelezett szolgálat útját a szocializmus társadalmi céljainak támogatására”, és a katolikus egyház „a néppel együtt megta­ lálta új helyét a szocialista társa­ dalomban.” Ennek a szellemi­ ségnek adott nyílt

kifejezést úgymond Lékai László bíbo­ ros, esztergomi érsek a Hazafias Népfront 6. kongresszusán is A volt III/III-as és ÁEHügynökök sok esetben nem kény­ szerből, hanem anyagi előnyökért és személyes érdekből vállalták a kapcsolatot. Egyesek pedig így szereztek templomuk számára tá­ mogatást vagy kedvezményeket mondja P. P Az elhárítótiszt szerint a besúgói beszervezést vagy a vezetői állást vissza is le­ hetett (volna) utasítani. Minden­ esetre a hálózat akkor is virágzott, amikor a durva kényszer és az eg­ zisztenciális kiszolgáltatottság már megszűnt. Némelyek a társa­ dalmi érvényesülésért, bizonyos kiváltságokért hajtották végre saját egyházuk és híveik szemé­ lye és hitélete ellen a tit­ kosszolgálat utasításait. Külföldi utazási lehetőség, valuta- és vámkedvezmények nyitottak utat az állami befolyás érvényesülésének az egyházak vezetésében. Csak az ÁEH, a rendszerváltás

óta ki tudja, miért? lezárt levéltárának megnyitása után de­ rülhet ki, hogy a hálózat útján hány tisztességes papot tettek tönkre, és hogy történt-e bármi is Miklós Imre ÁEH-elnök tudta vagy akarata nélkül az egyházak­ ban. Mindaz, ami történt, messze túlmutatott azon az egyházpolitikailag többé-kevésbé elfogad­ ható és érthető kiegyezésen, amit XXIII. János pápa a hatva­ nas évek elején a felesleges áldo­ zatok elkerülése és a mártíromságra szántak megmentése érde­ kében kezdeményezett. Az A szervezet szoros köteléké­ ben csak azok a kisegyházak ma­ radhattak meg, amelyek „aláren­ delték magukat a szocialista épí­ tésnek”, és azok a lelkészek, akik „szolgáltak”. Akik fenntartották azt a véle­ ményüket, hogy a kommunizmus és a kereszténység összeférhetet­ lenek egymással, azokat intézmé­ nyesen üldözték. A SZÉT titko­ san kezelt szabályzata fegyelmi hatáskörbe utalta a

tagegyházak vezetőinek „politikai eltévelyedé­ sét” is. Eszerint eretnek az, aki nem „a szocialista mezőgazda­ ságban és iparban való helytállás­ ra nevelte” a hívőket, mivelhogy „magunkévá tettük a szocialista tábornak azt a felfogását, hogy nekünk elsősorban nem az egyén, hanem az egész dolgozó társada­ egyes nagyegyházak is kivették részüket. A hálózatból kilépett volt ügynökök úgy vélik, az egyhá­ zak régi ügynöki hálózata nem szűnt meg, csak átalakult, és vala­ milyen formában ma is él. Erre utal, hogy a SZÉT (Szabad Egyházak Tanácsa) volt aktivistái közül néhányan meg­ tartva vezető pozícióikat, újra ar­ ra törekszenek mondja Vankó Zsuzsa , hogy kisegyházi „ér­ dekképviseletet” lássanak el. Az emberi jogok védelmében meghatározóan az akkori „de­ mokratikus ellenzék”, majd a Szabad Kezdeményezések Háló­ zata (az SZDSZ elődje) lépett fel, amelynek munkájában, ezek a

vallási csoportok is részt vettek. Az SZDSZ kisebbségvédelmének II. Ján o s Pál p áp a m agyarországi látogatása alkalm ával áld ását a d ta az állam és az egyház egykori kiegyezésére is? f o t ó : s z ig e t i ta m á s „aggiomamento” (a nyitás és kor­ szerűsödés) joggal nagyrabecsült pápája a Nyugat és a Kelet békés egymás mellett élését sürgette. Eredeti javaslata szándéka szerint nem kívánta az egyhá­ zat az ateista kommunista állam kiszolgálójává tenni, hanem a jó­ zan kompromisszumok alapján kereste úgymond az egy­ ház túlélésének és a megbékélés­ nek a lehetőségét. A pártállam azonban ennél sokkal többre kényszerítette a partneri viszonyba került egyhá­ zakat. A kollaboráns és az egyhá­ zukat, lelkésztársaikat eláruló pa­ pok pedig már nem a megegye­ zést szolgálták, hanem az egyház­ üldözést. Ezért a Józan kiegye­ zés” indoka nem szolgálhat ideo­ lógiai alapul a

kollaboráció és az ügynöki tevékenység utólagos magyarázatához. É két magatartás ugyanis nem azonos egymással, és nem is kö­ vetkezik feltétlenül egymásból. A „békepapság” hazai változatát az egyházak fiatalabb generációja és az alsópapság egy része is elutasí­ totta. A megegyezés eredeti irányzatának képviselői jelentős belső ellenzéket alkottak a kollaborációval szemben, de vélemé­ nyükkel többnyire háttérbe szo­ rultak. A náluk is radikálisabbak még ezen is túlmentek, és továbbra is elvetettek minden egyezkedést. Ők a keresztény erkölcsöt úgy ér­ telmezték, hogy a tizenkét tanít­ vány közül egyedül Júdás egye­ zett ki a „hatalommal”, amikor pénzért elárulta Jézust. Az első századok keresztényei sem kötöt­ tek semmiféle kompromisszumot mint mondják az őket ülJ döző államhatalommal, hanem inkább vállalták, hogy az oroszlá­ nok elé vessék őket. lom felemelkedését kell

szolgál­ nunk”. Akik ettől eltérve lesza­ kadtak a SZÉT tagságából, azo­ kat mint „törvényen kívüli szektákat” a hatóságok és a SZÉT tagegyházainak üldözése, valamint a dolgozó nép megveté­ se sújtotta. Az ügynökök tevékenysége ma is fennálló szakadásokat ered­ ményezett a metodista és az ad­ ventista egyházban mondja Vankó Zsuzsa adventista teoló­ gus, akit ez időben eltiltottak lelkészi hivatása gyakorlásától. A levált adventisták vezetőjét, Egervári Oszkárt is igyekezett a BM beszervezni, de ő ezt a „meg­ tiszteltetést” visszautasította. Iványi Tibor metodista lelkészt kitették az állásából és a lakásá­ ból, még a 8 gyermeke után járó családi pótlékot is megvonták tő­ le. Fia, Iványi Gábor lelkész (ma parlamenti képviselő), hosszú ideig a szabad ég alatt tartotta is­ tentiszteleteit a hatósági atrocitá­ sok miatt. Azokat a közösségeket és ve­ zetőket, amelyek a SZÉT

feltéte­ leit visszautasították (például gyülekezeteik tagjairól nem adtak listát a BM-nek), kíméletlenül ül­ dözték. A hetvenes években a Szabad Európa Rádió is foglalko­ zott Ungvári Sándor pünkösdista prédikátor esetével, akit súlyosan bántalmaztak, bebörtönöztek, majd szigorú házi őrizetben tar­ tottak. Házfelgyújtások, tettlegesség, előállítások és munkahelyi elbocsátások követték egymást még a nyolcvanas években is. A lassan feledésbe merülő akciókat az ÁEH és a BM a lojális kisegyházi vezetők közreműködésével hajtotta végre. A közös jóból A pasa papucsát is megcsókolták A manapság súlyos amnéziá­ ban szenvedő egyházak lelkiis­ meretét a korszak kárvallottjai ébresztgetik: „Lékai bíboros már meghalt, Miklós államtitkár politikailag halott, közös életművük azonban él és hat tovább” panaszolja Bulányi György, az annak idején bebörtönzött és papi hivatásának

gyakorlásától eltiltott piarista pap Ratzinger bíboroshoz 1990-ben írt levelében, amelyben rehabili­ tációját kérte. Bulányi páter szerint nem ő változott, hanem az egyház. A történet tanulságos. Rákosi a kezdeti nyílt üldözés ellenére az idevágó szovjet brosúrának megfelelően ki akart egyezni az egyházzal. A szovjet tervben a kiegyezés lényege az volt, hogy az egyház igazolja és „szentesít­ se” mindazt, amit a párt csinál. Mindszenty ennek a követelés­ nek keményen ellenállt. (Nem úgy, mint az őt mostanában ün­ neplő, korábban kárhoztató utó­ dai jegyzi meg páter Bulányi.) Mindszenty letartóztatása után XII. Pius megüzente Grősz érsek­ nek, hogy nem tárgyalhat Rákosi­ val. Amikor Rákosi néhány*ezer szerzetes internálásával elérte, A pápával együtt „dicsőségeskedtek” A Vatikán a mai napig sem­ miféle lelkiismereti vizsgálatot nem tartott, mert nem is képes tartani mondja a Bokor veze­

tője, akinek teológiai vitái is van­ nak egyházával. Ők azt állít­ ják, hogy az egyházért, a hívőkért tették, amit tettek. Lékai a kis lé­ pések taktikájáról beszélt. Ennyit lehetett elérni, mondják. Akik te­ hát a békepapság koncepcióját képviselték, azoknak volt ehhez megfelelő eszmerendszerük. Az elmúlt évtizedek konfliktu­ sai nem oldódtak fel a rendszerváltással. Magyarországi látoga­ tása előtt Bulányiék a Bokor kö­ zösség nevében levelet írtak II. János Pálnak. Ebben annak fon­ tosságáról írtak, hogy „püspö­ keink” vallják meg alázattal: „ők is gyengék voltak az ateista párt­ diktatúra évtizedeiben”. Mint ír­ ták, ez erkölcsi megtisztulást hoz-hatna, és „némi vigasztalást kap­ hatnának a még életben levő ál­ dozatok”. Választ csak közvetett módon kaptak. Hogyan? Úgy, hogy amikor a pápa Magyarországon járt, együtt dicsőségeskedett vele az összes szentmiséken az

elmúlt rendszer kollaboráns egyházi vezetőrétege, és a börtönbüntetést szenvedett katolikusokat nem hívta össze, hogy velük is hálát adjon vala­ miért mondja Bulányi György. El nem tudom képzelni, hogy a Vatikán ne tudott volna ar­ ról, hogy papjai miben és hol mű­ ködtek együtt a világi hatalmak­ kal, és képletesen szólva ne adta volna áldását ezekhez mondja Sarkadi Nagy Barna volt elnökhelyettes, akinek tiszte jó­ részt már az egyházi hivatal le­ bontására korlátozódott. Ha nem így lett volna, ennek jelét kellett volna látnunk, hiszen egyetlen püspök helyét sem kér­ dőjelezte meg a Szentszék a rend­ szerváltás után értékeli a tör­ ténteket Sarkadi Nagy Barna. Az „együttműködés” tartalmát sejthetjük P. P„ a katolikus ügy­ nököket „tartó” volt BM-tiszt erre vonatkozó megjegyzéséből: A Vatikán és a magyar állam, vala­ mint az egyház jó viszonyának kialakításában döntő szerepe

volt a BM egyházi elhárításának. A trón és az oltár Bulányi György állítja, hogy a konstantini fordulat után „az egy­ ház visszatért egy Jézus előtti koncepcióhoz”. Ennek lényege, hogy a társadalomért érzett fele­ lősséget mint mondja a ki­ rály és a főpap, a trón és az oltár szövetsége képviselte. Bulányi az ügynökprobléma okát is ebben látja: „a Vatikán nem volt hajlan­ dó a vértanúi készségű katoliku­ sok áldozatára bízni az egyház sorsát, hanem a maga Nagy Konstantintól eredő múltjának megfelelően minden emberileg lehetségest megtett azért, hogy a trón és az oltár szövetségét akár a szocializmus időszakában is helyreállítsa”. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy ezúttal a kommunistákkal paktáltak le, megtették (volna) ezt bárki mással is. Bulányi páter „sajátos” felfo­ gása szerint s ennek természe­ tesen ellene mond a vatikáni teo­ lógia , ha a jézusi örökséget

képviselő egyház bármiféle hata­ lommal összeszűri a levet, az el­ árulása Jézus Krisztusnak. A konstantini örökséget képviselő történelmi egyházak­ nak ez volt az útjuk, és ma is ez állítja Bulányi György. Nem hiszem, hogy a társadalom­ nak ilyen egyházra lenne szüksé­ ge. Erre az egyházra csak a hata­ lomnak és a kiváltságosoknak van szüksége, hogy „isteni” iga­ zolást kapjanak. Amíg a magyar egyházak vezetői meg nem vall­ ják, hogy ügynökei voltak egy embertelen és istentelen hata­ lomnak, addig nem várhatják a „civilektől”, hogy megtegyék ugyanezt mondja a Bokor alapítója. • Bartus László A Közép-európai Hitelbank Rt, Budapest ezúton is meghívja részvényesét az 1994. február 23-án reggel 9 órakor a Budapest V., Váci utca 16/B sz alatt tartandó rendkívüli közgyűlésére ÁSZÉT „tehermentesített” A Belügyminisztérium opera­ tív irányítása érvényesült a kisegyházakat

tömörítő Szabad Egy­ házak Tanácsában (SZÉT) is, amely az Állami Egyházügyi Hi­ vatal alárendeltségében műkö­ dött. A SZÉT amint az MSZMP egy kiadványa írja „tehermentesítette” tagegyházait a társadalmi érintkezéstől. Ma­ gyarul: minden önállóságuktól megfosztotta őket. A SZÉT vezetősége az ÁEH-hoz és a belügyi szervekhez lojális emberekből állt mondja P. P belügyi elhárító Palotay Sándor például (a Békéért arany­ kitüntetés, a Munka Érdemrend arany fokozata, és a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitünte­ tettje, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa alelnöke, a Hazafias Népfront tagja), miután saját egyháza kizárta, „felekezeten kívüliként” tölthette be a SZÉT elnöki tisztét. E minőségé­ ben dézsmát is szedett a kisegyházaknak juttatott adományokból. előtörténete magyarázza, hogy a kisegyházak bizalmát ma is job­ ban élvezik, mint az ún. „keresz­ tény”

pártok. Az üldözött vallási kisebbsé­ geknek így a Bulányi György vezette „Bokor”-nak is csak a szamizdat Beszélő teremtett kor­ látozott nyilvánosságot. hogy 1950-ben a hazai egyházi hierarchia megegyezzen az ál­ lamhatalommal, a pápa még így reagált erre a püspöki karnak: „ehhez nem volt jogotok”. X X m . János pápa idejében az­ tán megerősödött a Vatikánban azoknak a pártja, akik tárgyalni akartak „Kelettel”, és megbéké­ lést kerestek. Ennek eredményeként 1964. szeptember 14-én „amikor a börtönök még tele voltak hitvalló magyar katolikusokkal” a Va­ tikán és a magyar állam „részle­ ges megállapodást” kötött, amelynek szövegét még a mai napig nem publikálták. A Bokor vezetője ezt így értékeli: Éz a vatikáni döntés feje te­ tejére állította az értékeket mondja Bulányi György. Aki addig Róma engedelmes fiának minősült, mivel ellenállt az ateis­ ta államhatalomnak, az

mostantól fogva egyszeriben Róma enge­ detlen fiává lett, ha következete­ sen folytatta ellenálló magatartá­ sát. 1976-ig az üldözésben elsődle­ ges volt a párt és a belügy szere­ pe, és másodlagos a vele kollabo­ ráló egyházi hierarchiáé. A hel­ sinki egyezmény aláírása után az ÁEH csak inspirátora és titkos parancsadója az egyházüldözés­ nek, de a végrehajtója már Lékai bíboros és a magyar püspöki kar. Miután Mindszentyt megfosz­ tották az esztergomi érseki szék­ től, 1976-ban helyére ültették Lé­ kai Lászlót. Meggyőződésem, hogy Lé­ kai bíboros halálra félemlítetten vált eszközévé a belügynek. Lé­ kai mindenesetre elvállalta, hogy felmorzsolja a „nem legális” egy­ házi tevékenységet mondja. Püspöktársai kezdetben ellen­ álltak a bíborosnak. Később azonban rájöhettek arra, hogy a Vatikán megváltozott vezeté­ sének koncepciója semmiben sem különbözik Lékaiétól, és nem

akartak szembekerülni a Va­ tikánnal. Végül is Czapik egri érsek koncepciója győzött vonja meg a mérleget Bulányi György. Ő már a negyvenes évek vé­ gén a „tárgyalást” tartotta az egyetlen lehetséges útnak. Ezt képviselte Mindszenty letartózta­ tását követően Schrotty Pál, a fe­ rencesek Rómából itt levő egyik elöljárója is, aki a következőt mondta: „vegyétek tudomásul, hogy az Alföld azért tudott meg­ maradni katolikusnak, mert a sze­ gedi alsóvárosi barátok a pasa pa­ pucsát is hajlandóak voltak meg­ csókolni”. k A közgyűlés napirendje: 1. A z a l a p í t ó e l ő t e r j e s z t é s e a t á r s a s á g a l a p t ő k é j é n e k f e l e m e l é s é r ő l A z a la p tő k e -e m e lé s in d o k a : a tá r s a s á g fe jlő d é s é h e z s z ü k s é g e s tő k e b iz to s ítá s a , fió k h á ló z a t b ő v íté s e . A z a la p tő k e -e m e lé s m ó d ja : e ls ő b b s é g i ré s

z v é n y e k k ib o c s á tá s a . A z a l a p t ő k e - e m e l é s l e g k i s e b b ö s s z e g e 144,6 m i l l i ó f o r i n t . A z a l a p t ő k e - e m e l é s 14 460 d a r a b , e g y e n k é n t 10 000 f o r i n t n é v é r t é k ű r é s z v é n y k i b o c s á t á s á v a l t ö r t é n i k . 2 . J a v a s l a t a z a l a p s z a b á l y m ó d o s í t á s á r a : a z 1 p o n t b a n f o g l a l t a k m i a t t a z a l a p s z a b á l y 5 p o n t j a a k ö v e tk e z ő k é p p e n m ó d o s u l: A b a n k n é v l e g e s a l a p t ő k é j e 2 654 980 000 F t , a m e l y 265 498 d a r a b , e g y e n k é n t 10 000 F t n é v é r t é k ű ré s z v é n y re o s z lik . 3. E g y é b k é r d é s e k I vPO | :| $ g §1 g || lg A Central-European International Bank Ltd., Budapest ezúton is meghívja részvényeseit az 1994. február 23-án 10 órakor a Budapest V., Váci utca 16/B sz alatt tartandó rendkívüli közgyűlésére A

közgyűlés napirendje: 1. Ú j i g a z g a t ó s á g i t a g v á l a s z t á s a 2. E g y é b k é r d é s e k V J| É 1584 MH Forrás: https://doksi.net 8 FÓKUSZ MAGYAR HÍRLAP 1994. jú n iu s 15, szerd a A Bokor-mozgalommal sem a kormány, sem az ellenzék nem tud mit kezdeni A H o g y a n é p ü l a k a p o s v á r i p ü s p ö k s é g ? ( M H m á j u s 2 .) c í m ű c i k k ü n k a k a to lik u s e g y h á z m e g k ö v e s ü lt h ie r a r c h iá já n tá m a d t h a js z á lr e p e d é s r ő l t u d ó s íto tt; L ip ie n M ih á ly ih a r o s i k is e g ítő p lé b á n o s e lle n s z e g ü lt k a p o s v á r i p ü s p ö k é n e k , B a lá s B é lá n a k . A r e n ite n s p lé b á n o s t s z a b á ly ta la n p é n z k e z e lé s m i a t t á p r i l i s b a n m á s e g y h á z k ö z s é g b e h e l y e z t é k , a m i t a z ó t a s e m f o g l a l t e l. A t ö r t é n e t n y í l t l e v e l e k b e n f o l y t a t ó

d o t t t o v á b b ( M H m á j u s 1 4 .) A p lé b á n o s h o z ta r to z ó e g y h á z k ö z s é g e k v e z e tő i a p ü s p ö k k e l sz e m b e n k i á l l t a k L i p i e n M i h á l y é r t . E z é r t a r r a s z á m í t h a t n a k , h o g y v il á g i b í r ó s á g e l ő t t k e l l f e l e l n i ü k a p ü s p ö k m e g s é r t é s é é r t ( M H m á j u s 2 4 .) A z e g y h á z tö r té n e tb e n e lm é ly ü lö k e n n é l a p o n tn á l fig y e lm e z te tn e k : a r r a m é g n e m v o lt p é ld a , h o g y e g y p lé b á n o s n a k ig a z a le g y e n p ü s p ö k é v e l s z e m b e n . L i p i e n M i h á l y i g a z s á g k e r e s é s e s e m e z t a v é g e t s e j t e t i H a n e m a n n a k d o k u m e n tu m a , h o g y a m e g g y ö tö r t é s a g y o n h a llg a to tt e g y h á z i k i s k ö z ö s s é g b e n f e l n ő t t e g y F ia ta l p a p g e n e r á c i ó , a m e l y b ű n n e k t a r t j a a v

a k e n g e d e lm e s s é g e t a z e g y h á z i h ie r a r c h iá n a k . E z a k is k ö z ö s s é g a B o k o r , a m e ly n e k e g y ik a la p ító ja a 7 5 é v e s B ü lá n y i G y ö r g y p ia r is ta p a p . B u lá n y i G y ö r g g y e l a B o k o r k ö z ö s s é g r ő l, a k a to lik u s e g y h á z r ó l é s L ip ie n M ih á ly e s e té r ő l b e s z é lg e tte m . Mi a Bokor? A katolikus egyházon belüli reform, vagy engedetlenségi mozgalom, eret­ nekség, szekta, alternatív egy­ ház, a gondolat szabadságát hirdető liberális vadhajtás? Hogyan tűri a hierarchia, hogy állandóan a jézusi tanításokra emlékeztetik? dást megelőzően majdnem egy 1956-ban a következő, akkor 60 századdal a piarista rend már embert vittek el, 1960-ban a behozta ezt a gondolatvilágot. harmadik, 120 emberrel És at­ Ennek a rendnek a tagjaként ne­ tól kezdve minden második év­ velődtem a Pázmány Péter ben egy kisebb-nagyobb létszá­

Egyetemen a 30-as években, a mú hitvalló csoport megy a bör­ népi írók pedig előkészítettek a tönbe. De eközben gyarapszik marxizmus befogadására. A azoknak a száma, akik azt gon­ marxizmussal való találkozá­ dolják, így nem lehet megolda­ Ötven esztendő áll mö­ som hatására rájöttem, csak ke­ ni az egyház helyzetét. Ennek a göttünk. 1945-ben Debrecenben gyes szavaim vannak Kezd­ konzekvenciáját vonja le a Vati­ ifjú piaristaként működtem. tem rossz lelkiismerettel keresz­ kán 1964-ben, amikor kiegye­ Megjelent nálam egy őszülő ha- tény lenni. A piarista rend leve­ zik a pártállammal, mert arra léntákú zágrábi jezsuita, Páter gőjében azt tanultuk meg, hogy gondol, hogy a vértanúság nem Kolakovics álnéven. Jóllehet mindenki ért valamihez Nem útja az egyház fennmaradásá­ nem tudott magyarul, kisközös­ azért tudunk hozzászólni a dol­ nak. Érdekesség, hogy máig ségeket szervezett. Néhány hét gokhoz,

mert papok vagyunk, sem látta senki ennek a m eg­ múlva odébbállt, keleti irányba. hanem mert ezen felül van egyezésnek a szövegét; hogy öt Az általa szervezett közössé­ szakmánk is, amihez értünk. papot, akik a modus vivendit a gekből az ifjúságit hagyta rám, Talán ezzel magyarázható, hogy pártállammal megtalálták, m ert azt gondolta, hamarosan a kisközösségi mozgalom első­ 1964-ben püspökké szenteltek. eljön az idő, hogy az egyház sorban négy piarista nevéhez Az egyházmegyék adminisztrá­ csak ilyen, földalatti kisközös­ fűződik: Lénárd Ödön, Juhász ciója már 1951 óta a belügy ke­ ségekben tud létezni. Mert nem Miklós, Török Jenő és én Mi zébe került, ez még teljesebbé hitte el, Sztálin azért jött ide, Teilhard és a II. Vatikáni Zsinat vált A következő jelentős dá­ hogy nekünk dem okráciát és szellemében éltünk már XXIII. tum 1976, mert Helsinki után a vallásszabadságot hozzon. Ad­ János

híres ablaknyitása előtt is, puha diktatúrában Kádárnak digra a hozzáértők m ár világo­ amellyel egy kicsit korszerűbbé nincs módja bennünket tovább san látták, hogy 1917-től 1945- akarta tenni az egyházhat. börtönözni Korábban, 1961ig az egész orosz görögkeleti Azután sürgősen berigliztették ben még elegendő volt, hogy a patriarchátusból egyszerű párt- ezt az ablakot. A II Vatikáni püspöki kar a templomokban szervezetet csináltak, amely azt Zsinat ugyanis meg akarta felolvastatott körlevéllel tanúsí­ mondta, amit kellett. szüntetni azt az állapotot, hogy totta, a frissen letartóztatott 120 Mi a bizonyíték arra, a katolikus ember 200 eszten­ pap nemcsak az állam, hanem hogy a pártállami egyházüldö­ dővel (hadd mondjam ilyen az egyház ellensége is. Új szi­ zés megszűnése után a papság durván) hülyébb legyen a társa­ tuáció kezdődik 1976-ban, ami­ vezetése öntevékenyen, a saját dalomnál. Az én

imádságos kor már csak a hierarchia büntet kedvére, hasznára folytatta könyvemben még az állt, hogy minket. Erre lesz alkalmas sze­ egyes tagjainak üldözését, ille­ a hitellenes dolgokat el kell hes- mély Lékai, aki beül abba az galitásba kényszerítve a kiskö­ segetnünk magunktól. De a esztergomi érseki székbe, zösségeket? francia felvilágosodás már 200 amelyből VI. Pál rakta ki Mind­ A választ öt kötetben le­ évvel korábban a gondolat sza­ szentyt. Lékai 1976-ban aztán hetne kifejteni. A történetiség badságát hirdette, és a tekinté­ azt magyarázza nékünk, hogy a elvét követve meg kell nézni, lyekhez igazodástól felmentett kisközösségek dicséretéről szó­ hogy a M indszenty-koncepció minket azzal, hogy van lelkiis­ ló pápai enciklika csak Nyugathogyan maradt követők nélkül a meretünk! A „ c sú f’ liberaliz­ Európára érvényes, Hegyesha­ püspöki karban a bíboros letar­ must az egyház 200

esztendőn lomtól Keletre. A következő je ­ tóztatása után; hogyan érték el keresztül ütötte-vágta. Ami ér­ lentős dátum 1979, amikor bebörtönzésekkel, internálások­ telmeset írtak, azt indexre rakta. Merza József, a Bokor egyik kal, hogy az egyházmegyék ad­ Mi az oka, hogy a mosta­ tagja saját személyében szünteti minisztrálása a megfélemlíthető ni katolikus egyházvezetés meg azt a „keresztény” ellent­ papok kezébe kerüljön. Mind- Mindszentyt ismét a zászlajára mondást, hogy egyik kezünk az szenty nem ebből a fajtából va­ tűzte? evangéliumon, másik a gép­ ló volt. Beresztóczyt fejjel lefe­ Az a Mindszenty-kultusz, fegyveren. Az evangéliumban lé lógatták ki az Andrássy út ami most van, a totális hazug­ azt olvassuk, hogy szeressétek 6 0 -b an , Lékait a veszprémi ság jegyében született. Mert ellenségeiteket (barátját szeretni ávós börtönben készítették ki. am ikor hazahozták, annak a a pogány

és az ávós is tudja), és Jószándékú emberek voltak, de Paskainak a jelenlétében temet­ ezzel nem fér össze, hogy „éle­ nem kapták meg azt az „össze­ ték el, aki két évvel korábban temet és véremet a hazáért”. törhettek, de én nem kezdek ha- még arról nyilatkozik, mekkora Harminc kemény esztendő, zudozni nektek” karizmát, amit baj volt a magyar katolikus egy­ amíg a Bokor a maga belső fej­ M indszenty megkapott. Akik ház számára, hogy a bíboros lődésével eljut odáig, hogy nem eltűntek, azokkal aláíratták a nem egyezett meg Rákosival. A tudjuk tovább fenntartani ezt a börtönben, hogy jelentik, ha de­ temetésen elhangzott, hogy az belső ellentmondást. Ekkor tör mokráciaellenes kijelentést hal­ egyház engedelmes fiát tem et­ ki az igazi balhé. Addig tud az lanak. Ezt a Bokor mozgalmon jük el Nem! Az egyház prófé­ állam és az egyház megélni belül is tapasztaltuk, voltak, táját, azaz engedetlen fiát te­

egymás mellett, amíg nincs akik eltűntek három napra, mették el: VI. Pál lemondásra probléma abból, hogy X Y ál­ majd előkerültek. Akik így já r­ szólította fel, nem mondott le, lampolgár is, és egyháztag is tak, azok szegények átmentek nem akarta, hogy a pártállam Amíg nem mondanak mást a az utca másik oldalára, hogy ne jelöltjével töltsék be az eszter­ templomban, mint amit az ál­ kelljen találkozniuk a barátaik­ gomi érseki széket. A mai társa­ lam a Btk-ban hirdet, amíg a jo ­ kal, és igyekeztek elérni, hogy dalmi helyzetben azért szükség- gásznevelés és a papnevelés kö­ Debrecenből Szombathelyre he­ szerű a vele kapcsqlatos zött nincsen elvi differencia. lyezzék át őket ne legyen je- összevisszaság, mert egyházunk Addig ez a kocsi elmegy az ősi lentenivalójuk. Ez a bolsevik nem hajlandó átvilágítani a feladatmegosztás jegyében: Hu­ társadalomformálási művészet, múltját. Paskai előbb bűnbakot nyadi

János tud lőni, Kapisztrán vagyis a társadalom bomlasztá- csinált Mindszentyből, ám ami­ meg prédikálni, hogy a lövés sa. A klérusnak nem lehetett el­ kor fordult a szél, 1990-ben élesebben menjen tűnnie, hiszen az volt a feladata, boldoggá avatását sürgette. A magyar kisközösségek hogy evangélium i öltözetben Akkor hát mi a Bokor? életében 1979 a vízválasztó. A mondja Rákosi igéit. A börtön­ Amikor a zágrábi jezsuita különböző kisközösségi irány­ élm ényeim alapján azt m on­ megszólít bennünket, mi semmi zatok között addig egység volt, dom, hogy mi papok egyetlen mást nem akarunk, mint segíte­ papjaik a nagymarosi kisközös­ m ásik társadalm i csoportnál ni a fiataloknak, hogy megőriz­ ségi országos találkozókon sem voltunk hitványabbak: ke­ hessék azt a hitet, amelyikben együtt miséztek. Ezután három vésbé voltunk beszervezhetők, nevelkedtek. Ez akkor az ávós évig vívódnak, majd döntenek és

ezzel még némi becsületet is börtönökben az eltűnés kocká­ A Bokor ellen, Lékai mellett. szereztünk egyházunknak a zatával járt. Adassák tisztelet 1982 májusában a nagymarosi börtönökben, ahol ugyanúgy azoknak, akik ezt vállalták. Föl­ találkozón Lékai kihirdeti, hogy folyt tovább a beszervezősdi, merült már Mindszenty életé­ a Bokor papjaival nem hajlan­ m int odakint. A bolsevizmus ben is az a probléma, lefeküd- dó együtt misézni A Regnum term észetesen leginkább az jön-e az egyház az államnak, Marianum papjai, Balás Béla is ideológiai ellenfélre nyomasz- vagy sem. Mindszenty azt kép­ beöltöznek, s miséznek a Bokor kodott rá, és ez a többségi, ka­ viseli: párttitkárok sem a múlt­ nélkül, Lékaival együtt, aki ko­ tolikus vallás papsága volt. ban, sem a jelenben nem hatá­ rábban őket is üldözte. Itt és Miért éppen a piaristák rozhatják meg az egyház maga­ most a Bokor ellenében létrejön között

terjedt el a kisközösségi tartását, és hogy az ősegyház újra a magyar katolikus klérus mozgalom? történetét nem azért tanultuk, egysége. A békepapokhoz fe l­ Ezt a kérdést tisztességgel hogy régiségtan-ismereteinket zárkóznak előbb a püspökök, még nem válaszolta meg senki gyarapítsuk. Mi ezt a „kerül majd a Vatikán, s végül a Reg­ sem. Kalazanti Szent József, a amibe kerül” utat választottuk num és Balás Béla is Mi törté­ piarista rend alapítója rendtár­ De akkor ez egy szűkülő út: nik a Bokorral? sait Galileihez küldte tanulni! 1952-ben van az első kisközös­ Mi ott maradtunk árva Magyarországon a felvilágoso­ ségi per 15 letartóztatottal, egyedül. Papjaink felfüggesztve vagy kényszemyugdíjazva, Is­ ten háta mögé elhelyezve. És amikor már mindenkit hülyére pofoztak, akkor létrehozzák el­ lenem a Budapesti Egyházi Törvényszéket. Ennek doku­ mentumait Végh Antal kiadta (Szakolczai Lajos: Páter

Bulá­ nyi). Olyan szégyenletesek, hogy egy prominens katolikus személy mondta róluk: azt sze­ retném, hogy ezt a könyvet sen­ ki se olvassa. Az ellenem le­ folytatott per lényege: írtam egy könyvet, amelyben az állt, hogy azt kell pappá szentelni, aki kö­ zösséget tud teremteni. Ebben semmi olyan nincsen, ami az egyház hittanával ellenkeznék. Csak a gyakorlatával ellenke­ zik: mert házas embert nem szentel pappá. A törvényszék hat téves tételt állapított meg, mire megírtam, hogy egyik té­ telt sem tudom képviselni, ezért vissza sem tudom vonni őket. 1982 őszén a püspökök II. Já­ nos Pált is tájékoztatták arról a tanításról, amit nem tanítok. Az utolsó dátum: 1993. január, amikoris a pápa arra biztatja püspökeinket, hogy mutassanak irántunk megbocsátást, ha meg­ változtatjuk nézeteinket. Mit változtassak meg? Fogadjam el, hogy azt képviselem, amit nem képviselek? Kérjek bocsánatot, amiért engem kirúgtak a

nyilvá­ nos működés lehetőségéből? Csúnya diktatúra ez. És mi vol­ nánk a Föld sava meg a világ világossága. Ha lehet, még sö­ tétebbek vagyunk, mint a vi­ lág. Teljes átvilágítatlanságunk következtében. Papi működését felfüg­ gesztették. Most patthelyzet van ön és a katolikus egyház kö­ zött? Ezekről a kérdésekről nincs módom a katolikus sajtó­ ban tanulmányt írni. Nem kép­ zelem magam tévedhetetlennek. Egy életutat igyekeztem becsü­ lettel végigjárni, és jó lenne el­ beszélgetni arról, hogy milyen lehetne az egyház útja, de a bunkó és az elhallgatás nem érv. Találtak ki személyemre egy olyan büntetést, ami nincs is az egyházjogban. Ki lehet kö­ zösíteni, a papot föl is lehet füg­ geszteni, számomra pedig kita­ lálták, hogy misézhetek, de nem nyilvánosan. Hány tagja van most a B u lán yi G yörgy: .m é g sö téteb b ek v ag yu n k , m in t a v ilá g T eljes átv ilág íta tlan sá gu n

k k öv etk eztéb en fotó hab« csaba se. A harmadik programpont­ ban akármi előjöhet, családi, gyereknevelési, egyházközségi nehézségek, mindenfajta korlá­ tozás nélkül. Mindezekben van egy közös nevező: a jézusi lá­ tás. Amikor a Bokor megszüle­ tik, és a marxizmus megmagya­ rázza: rohadt kis társaság vagy­ tok, és ezt még szenteltvízzel le is spriccelitek, akkor születik meg bennünk ez a látás: a bol­ sevista a kapitalistákat akarja felakasztani, Jézus pedig a kapitalistákat sem akarja, és a kommunistákat sem akarja akasztani. Megértette az ÁVO, hogy én egy balos Jézust fogok. Azt mondta nékem az az őr­ nagy, aki 60 napon át, napi 10 órában foglalkozott velem: Bu­ kisközösség önmaga hierarchizálódásának? A csoportokban soros el­ nök van (minden alkalommal más), aki a beszélgetés fonalát vezeti. „Körben” szólnak hozzá a témákhoz: mindenki elmondja a véleményét. Azután megsza­ vazzuk, legyen-e a

témáról má­ sodik kör. Két vagy három kör után nyilvánvalóvá válik, hogy a témáról tízen tízfélét gondo­ lunk. De ez nem is cél Nem ka­ tonaság az Isten országa, ahol „aki nem lép egyszere, nem kap rétest estére”, hanem szabad emberek számára szabad véle­ ménynyilvánítási lehetőség. Milyen témák kerülnek be a csoportba? Amelyek sziget­ jellegüket erősítik, szembenál­ lásukat a külvilággal, vagy pe­ dig inkább a külső hatásokat igyekeznek feldolgozni? Hosszú, akár egy órát is kitevő elmélkedő imádsággal indulunk. Erre a soros elnök ké­ szül, a többiek spontán módon imádkoznak hozzá. Utána házi feladat következik: valamilyen nagyon rangos írás megbeszélé­ lányi mester, nem várhatjuk meg, amíg maga megtéríti ne­ künk a kapitalistákat. Ennek a következménye, hogy amikor 1964-ben a Vatikán összeszűri a levelet a Kádár-rendszerrel, ak­ kor mi partra vetett hal lettünk. A Bokor-tagok

jövedel­ mükből rendszeresen segítik a harmadik világ éhezőit. Ho­ gyan megy ez? A Bokorban az emberek lelkiismeretéhez szólnak, tehát van, aki 30 százalékot küld el. De ez húsz esztendőn keresztül a forintkiajánlás bűntettét jelen­ tette! Úgyhogy ezt nem is szer­ veztük, minden csoport úgy oldja meg, ahogy akarja. Lipien Mihály ügyéről mi a véleménye? Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Rt. a Magyar Ingatlanforgalmazók Kamarájának tagja Bokornak? Számot ne várjon tőlem. Mi most beszélgetünk, és ez egy barátságszituáció-féle. Van­ nak, akik a barátkozásban eljut­ nak az intézményesülésig; pél­ dául minden negyedik kedden összejönnek imádkozni, házi feladatot megtárgyalni, beszél­ getni bármiről. Eközben az alapközösségekben megmagya­ rázzák, nem az a dolgom, hogy őrizzem a karosszékem, hanem hogy létrehozzak egy új közös­ séget. Nem tudom megmonda­ ni, hányán vagyunk, nem hagy­ juk

strigulázni magunkat. Annyit mondhatok, még mindig van 30 pap köztünk, azért még mindig, mert darabonként ope­ rálják le rólunk. A kispapoknál elég, ha a legkisebb szimpátiát mutatják irántunk, máris röpül­ nek a szemináriumból. Ez ma a pappá szentelés feltétele, hogy hozzánk semmiféle főleg teológiai közük ne legyen. Biztosan száz fölött van a cso­ portvezetőink száma. Akad, akinek három-négy csoportja is van. Hogyan tud ellenállni egy Pap nem győzhet püspö­ nelmi fintor: azok, akik úgy kével szemben, ez az egyháztör­ érezték, ki kell szolgálni az ál­ ténetben még nem fordult elő. lamhatalmat, bocsássanak meg Lipien Misi pesti proletárgyerek, azoknak, akiknek ehhez nem akit nagymamája ministránsnak, volt gusztusok , addig itt erre ájtatos fiúnak nevelt. Civil fog­ az eldurvulásra számítani lehet lalkozása volt, pénzügyi főisko­ Bagatell ügyekben is. Mert balát végzett, így került be Bulkai gatell

összegekről van szó, és ar­ Margit csoportjába, és legna­ ról, hogy Lipien Mihály templo­ gyobb meglepetésünkre, beje­ mokat akar tatarozni, Balás Béla lentette, hogy pap akar lenni. Je­ pedig püspöki palotát akar építe­ lentkezett, Lékai föl is vette vol­ ni. A falakat A Bokor meg úgy na. Mire Misi felmondta az állá­ gondolja, hogy az Isten országát sát, addigra Lékait értesítette a néhány négyzetméteres lakások­ belügy, ki is ez a Lipien: Bokor­ ban is föl lehet építeni. M éltat­ tag. Érre egészségügyi okokra lan a vita, hogy melyik fal épül­ hivatkozva elküldték. Adassák jön föl előbb tisztelet Udvardy Csanádi püs­ Az egész ügy mögött a ka­ pöknek, ő fölvette, és Misi m a­ tolikus hierarchiába épült Reg­ radt az az ájtatos fiú, aki volt. num és a be nem épült Bokor De megtagadta a katonaadó fi­ föl nem oldott ellentéte feszül. zetését és nem volt hajlandó le­ Változtathat-e egy új pápa

a tenni a püspököktől megkívánt kisközösségek helyzetén? állami esküt. Udvardy erre bepi A történelem nem erre ta­ pult és felfüggesztette. Misi el­ nít Ez a derék katowicei pápa helyezkedett a szakmájában, megválasztása második eszten­ megtanulta a számítógépes szö­ dejében lefejezi az egyház nagy vegszerkesztést. A rendszervál­ gondolkodóit Az utódától sem tás után Udvardy utóda, Gyulay várok csodát hiszen akik be­ püspök teológiai tárgyakból mehetnek a konklávéra, azokat vizsgáztatja Misit, majd a vizsga Wojtila nevezte ki. A bejutáshoz alapján tanúsítja, semmi értel­ pedig a jófiúságnak mérhetetlen me, hogy továbbra is föl legyen mennyiségére van szükség. függesztve. Ez az a pont, ahol ez A parlamenti választások az ájtatos kőbányai proligyerek után a liberális államelv segít­ elveszti minden önkontrollját. het-e a Bokor egyházi helyze­ Hiszen nem azért függesztették tén? fel, mert nem

tanulta meg a teo­ Horn sem, Pető sem akar­ lógiát! Kocsi György iharosi ja nélkülözni azt a segítséget, plébános ekkor „lecsirkefogóz- amit a hierarchia nyújtani tud és za” a Csanádi püspököt. A meg­ akar számára; azt, amit Antall bántott püspöktől levelet kapok, számára is nyújtott megfelelő nézzem meg, a tanítványaim ho­ ellenszolgáltatás fejében. A li­ gyan beszélnek vele. Válaszom­ berálisok jelentős alakjához ko­ ban sajnálkozom a stílus miatt, moly kapcsolat fűzött minket a de szemére hányom a püspök­ fordulat előtti években. Amikor nek, hogy el akarta tussolni: Li­ elindultak a hatalomért, már ke­ pien Mihály hős volt, a püspök vésbé volt szükségük ránk. Ez­ pedig megalkuvó, amikor ezért zel a „Bokor hülyeséggel” felfüggesztette. Én így, de ezek félek nem tudnak mit kezde­ a fiatalok a hazudozást nem is­ ni. Sem ellenzékként, sem a merik el. így érthető a sajnálatos

kormánykoalíció tagjaként hangnem. Amíg a katolikus egy­ ház nem néz szembe saját, ötve• Szikora Katalin nesztendős múltjával, és nem jut Cikkeinkre számtalan levél ér­ el legalább arra a következtetés­ kezett, az ezekből készült összeál­ re, hogy bocsássunk meg köl­ lítás a közeljövőben lapunk posta­ csönösen egymásnak törté­ rovatában lesz olvasható. ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő alábbi ingatlanokat C ím T erü let Jelleg m^ II., F azekas utca 22 215 építési telek HL, R ozália utca 44. 1129 építési telek X IV ., Öv u tca 140 X V in ., N agykőrösi ú t 108 594 883 építési telek építési telek 01 Ö vezeti besorolás, K özm űvek Induló ár beépíthetőség: az utcában: Ft többlakásos lakóház összközm ű 9 500 000 05K többlakásos lakóház összközm ű 9 300 000 03 05 összközm ű víz, vili., gáz 3 700 000 4 000 000 szabadon álló

lakóház szabadon álló lakóház Jelentkezés: írásban 1994. jú n iu s 24-én 14 óráig, az alábbi cím en: B udapest F őváros Vagyonkezelő Központ Rt Ingatlanforgalm azási iroda, 1134 B udapest X III., V áci út 23 27, XI em 1109 szoba É rdeklődni a 149-7726-os telefonszám on lehet hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16 óráig A m ennyiben az ingatlanokra több vételi ajánlat érkezik, a résztvevők között versenytárgyalás dönt a vevő szem élyéről. A versenytárgyalások időpontja: 1994. jú n iu s 28-án 10 órától A versenytárgyaláson való részvétel feltétele: a versenytárgyalást m egelőzően az ingatlan induló vételára 10%-ának készpénzben történő befizetése a B u d ap est Főváros V agyonkezelő K özpont Rt. pénztárába A <~RAVIU-> e l a d á s r a R a v i l l K k í n á l j a e r e s k e d e l m a z b é r l e t i Budapest VI. kerület, Andrássy út 53 Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca 13 Budapest

VI. kerület, Rózsa utca 111 Budapest VI. kerület, Székely Bertalan utca 22 Budapest VI. kerület, Zichy utca 5 Budapest Vili. kerület, Baross utca 19 Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 122 Budapest XIII. kerület, Kresz Géza utca 34 Csongrád, Fő utca 11. (tulajdonjog) Nagykanizsa, Rózsa utca 10. Sopron, Színház utca 33. Szeged, Fekete sas utca 27. Szeged, Gogol utca 1. Szeged, Gutenberg utca 7. Szeged, Tisza L. utca 17 Szeged, Tisza L. krt 52 Szeged, Tisza L. krt 73 Zalaegerszeg, Kossuth utca 21. (tulajdonjog) a l á b b i i R t. h e l y i s é g e k j o g á t : 520 iti‘, I. emelet, irodák 57 mJ, pince 566 m1, fszt.-i irodák + pinceraktár 142 m’, pinceraktár 100 m, pinceraktár 276 m’, üzlethelyiség + pinceraktár 600 m1, fszt. + emeleti irodák +raktár 392 m*, szuterén 296 m1, üzlethelyiség 275 m‘, üzlethelyiség 162 m1, üzlethelyiség + pinceraktár 56 m1, pinceraktár 22 m1, pinceraktár 39 m’, szuterén 220 m1, földszinti műhely +

raktár 78 m1, üzlethelyiség 75 m1, szuterén 300 m‘, üzlethelyiség Érdeklődni és ajánlatot tenni 1994. június 24-ig lehet hétköznapokon 812 óra között személyesen: Budapest IX. kerület, Üllői út 47491 emelet 121, telefonon: 215-1187, telefaxon: 215-1187 Felvilágosítást ad és megtekintési lehetőséget biztosít a fenti címen Hajsrekker György igazgató vagy Tímár János osztályvezető Csongrádon, Fő utca 11., boltvezető Telefon: 381-343, Szegeden Lehner Péter boltvezető, Tisza L krt. 52 Telefon: 311-930, Sopronban, Mátyás király út 3., boltvezető Telefon: 311-344, Zalaegerszegen Agg Károly boltvezető, Kossuth utca 21. Telefon: 311-407, Nagykanizsán Bazsika Jánosné boltvezető, Rózsa utca 10. Telefon: 311-317 Forrás: https://doksi.net MagyarHírlap 2 1 KRÓNIKA 1995. NOVEMBER 20, HÉTFŐ Jöttek, láttak, lőttek. H ÍR H A S Á B Orosz rablók - ukrán sértettek MH-információ A rendőrség egyelőre nem akadt

annak a fegyveres orosz rablóbandának a n yo­ m ára, am ely vasárnap hajnal­ ban S zeged en 11 ezer dollárt rabolt el három ukrán állam ­ p olgártól, m ajd nem sokkal k ésőb b B ordány község kül­ területén egy helyi lakost k ényszerített gépkocsijának átadására. A rendőrség sajtószolgá­ latától kapott információink szerint vasárnap a szegedi Csendes utcai bérelt lakásban három ukrán állampolgár tar­ tózkodott, amikor hajnali hat órakor ismeretlen, álarcos fér­ fiak hatoltak be. Egyikük pisztolyt fogott az ott-tartózkodókra, másikuk tőrkést szegezett a rémült uk­ ránoknak, míg a harmadik tá­ madó kutatni kezdett a lakás­ ban. Az egyik ukrán megpró­ bált ellenállni, dulakodás ala­ kult ki, melynek során több­ ször is megszúrták. A táma­ dók, akik mindvégig oroszul beszéltek, több mint 11 ezer dollárt zsákmányoltak. A felbőszült sértettek azonban a távozó csoport után vetették magukat. Az

ut­ cán az egyik menekülő álar­ cos pisztolyával hátralőtt, és combján súlyosan megsebesí­ tette egyik üldözőjét. Ezután egy rendszám nélküli, sárga Audiba vágódtak, s két sérül­ tet hátrahagyva elhajtottak a helyszínről. Alig negyven perccel ké­ sőbb Bordány község közelé­ ben álltak félre az autóval. Egy arra haladó, világoskék Ladát megállítottak, vezetőjét pisztollyal kiszállásra kény­ szerítették, majd nyom nélkül eltűntek. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz a fegyveres rablók után, attól tartva, hogy további bűncselekményeket követnek el. •Z. I Dán királyi esküvő (MTI) Felvette a dán állampolgárságot, áttért a lutheránus val­ lásra, tanulja a skandináv állam nyelvét, és elbűvölte az északi ország szinte minden lakosát. Ő az a 31 éves hongkongi-brit származású Alexandra Manley, aki szombaton Dánia egyik hercegnője lett. A dán uralkodóház hillerodi kastélyában kora este

tartották meg a mesébe illő esküvőt. Királyi esküvőt D á­ niában 28 év után tartottak ismét. Joákim herceg, II Margit uralkodó második fia, a hillerodi Frederiksborg-kastély kápol­ nájában vette nőül Manley kisasszonyt. Felesége lesz az első ázsiai levél a dán uralkodói családfán. Alexandra édesapja, Ri­ chard Manley angol-kínai származású hongkongi biztosítási üz­ letember. Édesanyja, Christa Manley osztrák anya és lengyel apa gyermeke, s egy német távközlési céget vezet Hongkong­ ban. Á dán sajtó már Hóhercegnőnek nevezte el Alexandrát, miután pénteken vőlegényével a hatalmas havazás ellenére egy ősi hintón keresztülkocsikázott Koppenhága utcáin, s üdvözöl­ te a tiszteletükre egybegyűlt mintegy harmincezer embert. Dianára tizenötmillióan kíváncsiak (MTI) A BBC vezetői a brit tévé kormányzótanácsának elnö­ ke elől is elhallgatták a ma esti műsorban képernyőre kerülő Diana-interjú

tényét, attól tartva, hogy Marmaduke Hussey ér­ tesíti a teljes titokban készített, vasárnap már szinte hisztérikus hangulatban várt beszélgetésről az udvart, s megpróbálja cen­ zúrázni az adást. A példátlan interjút, amely ma késő este lesz látható a BBC első csatornáján, az előzetes felmérések szerint 15 millióan nézik majd meg. A vasárnapi londoni lapok értesü­ lése szerint a trónörököstől jó ideje különváltan élő walesi her­ cegnő kijelentette: nem kíván hivatalosan is elválni Károlytól, elsősorban a gyerekek érdekét szem előtt tartva. A M is s W o r ld k ir á ly n ő i k o r o n á já t v is e li a v e n e z u e la i J a c q u e lin e A u ile r a M a r c a n o , m iu tá n s z o m b a to n m e g n y e r ­ te a d é l- a fr ik a i S u n C ity b e n m e g t a r to tt v ilá g s z é p e -v á la s z t á s t. K é t u d v a r h ö lg y e , a m á s o d ik h e ly e z e tt h o r v á t A n in c a M a r tin o v ic (jo b

b r a ) é s a h a r m a d ik h e ly e z e tt T r in id a d é s T o b a g ó -i M ic h e lle K h a n fo tó reuteh Bűvészek vetélkedtek Szolnokon ✓ Elégedetlenek a hadkötelezettség ellenzői Giczi Agnes lett az év mágusa MTI A közép-európai bűvész­ tekintélyekből - cseh, szlo­ vák, osztrák és magyar meste­ rekből - álló zsűri hét kategó­ riában értékelte a pódiumon bemutatottakat. Az általános kategóriában Giczi Ágnesnek (Budapest) tulajdonították a legnagyobb varázserőt. A manipuláción alapuló bűvészkedésben Zsirai Lajos (Budapest), a mikromágiában Nagy Csaba (Tiszabura) szerezte meg az elsőséget. Az illuzionistáknál ifj. Tóth Lászlót (Budapest), míg a bű­ E léged etlen munkájával a H adkötelezettséget E llenzők Ligája - derült ki a szervezet vasárnapi közgyűlésén. Ú gy ítélik m eg, hogy noha az em ­ berek többsége tám ogatja cél­ kitűzésüket - a k ötelező sor­

katonai szolgálat m egszünte­ tését - , a társadalmat nem si­ került aktivizálniuk. A ligához csatlakozott közéleti szem é­ lyiségek és politikusok nem fejten ek ki különösebb tevé­ kenységet, em ellett különösen sajnálják a történelm i egyhá­ zak passzivitását - hangzott el. MTI A C orodini O rszágos B űvész E gyesület 30. születésnapja alkalm ából bűvésztalálkozó­ nak és versenynek adott ott­ hont a hétvégén Szolnok. A M agyar H on véd ség helyőrsé­ gi klubjában péntektől vasár­ napig zajlott szórakoztató és látványos program on a v etél­ k edés m ellett arra is leh ető sé­ get terem tettek a szervezők, hogy a bűvészek - szem iná­ r iu m o n - fejleszthessék szak­ mai tudásukat. vészkomikusoknál Farkas Zoltánt (Budapest) ítélték a legjobbnak. Az egyéb kategóriát a Ka­ rel néven ismert fakir, Pék Károly (Érd), a bűvészinaso­ két, azaz a juniorokét pedig Simon

Tamás (Budapest) nyerte. A verseny rangját jelezve ezúttal is szavaztak az év má­ gusára. A kitüntető címet az általános kategória győztese, a bírálók szerint a bűvészke­ désben sokra hivatott Giczi Ágnes viselheti. E gyszem élyes expedíció Kertész Ákos író levelében úgy fogalmazott, hogy vannak történelmi helyzetek, amikor mindenki számára kötelező lehet harcolni, egyébként vi­ szont állampolgári és lelki- ismereti jogokat sért a hadkö­ telezettség intézménye. Bulányi György páter, pia­ rista tanár kifejtette, hogy Is­ ten az embereknek és nem az államoknak adta a földet, ezért az utóbbinak kell az előbbieket szolgálnia, és nem fordítva. Kristó Nagy István, a Társadalmi Érdekegyeztető Tanács alelnöke szerint a köz­ vélemény formálásával ki le­ hetne töröltetni az alkot­ mányból a kötelező katonai szolgálat elvét. Magyar László biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy

egy or­ szágnak szüksége van véde­ lemre. A semlegességről szól­ va kifejtette, hogy az nagyon sokba kerül az érintett orszá­ goknak, például Svájcnak és Ausztriának. Szűcs Mihály őr­ nagy, hivatásos katonatiszt ki­ jelentette: a tisztikar szenved legjobban a hadkötelezettség ódon, a társadalom számára hiteltelenné vált intézménye miatt. Hangsúlyozta: kicsi, de hatékony, szerződéses hadse­ regre van szükség, amelyet te­ rületvédelmi alakulatok egé­ szítenek ki. Faludy György költő viszont Costa Ricát hoz­ ta fel példaként, hiszen az or­ szágnak köztudottan nincs hadserege. A közgyűlésen újraválasz­ tották a liga ügyvivő testüle­ tét is. A szervezet alapszabá­ lya egyébként csak a straté­ giai célt fogalmazza meg. Tagjai különböző nézőponto­ kat képviselnek, megtalálha­ tóak köztük pacifisták csak­ úgy, mint a professzionális fegyveres erő hívei. Nagyszabású csalás az olasz

nyugdíjrendszerben MH-információ Több mint 1,5 m illióan össze­ sen évi 16000 milliárd líra (10 milliárd dollár) rokkantnyug­ díjat kapnak Olaszországban. K özülük igen sokan jo g ta la­ nul terhelik a súlyos deficittel küszködő olasz költségvetést. A Financial T im es tudósítása szerint az 1995 első félévéb en felülvizsgált esetek közül 40 százaléktól (4000 fő) már m eg is vonták a rokkantnyugdíjat. 100 éve kezdte meg helyszíni kutatásait Bíró Lajos zoológus, nép­ rajzkutató Délkelet-Ázsiában kajanuborrajza A hamis indokok alapján fizetett rokkantnyugdíj első­ sorban az ország déli felében már régóta bevett formája a politikai „atyáskodásnak”, amire többnyire leadott sza­ vazatok honorálásaként kerül sor. Az „ügyletnek” az orvo­ sok körében külön tarifája IMMQ-ROHR S z ő r m e s z a lo n MEGVÉTELRE KÍNAIJA A VÁROS KÖZPONTJÁTÓL 500 M-RE LÉVŐ7.580 M2-ES ÖSSZKÖZMÜVESTELKEN IRODÁK,

RAKTÁRAK, MŰHELYEK, VALAMINT EGY1020 M2-ES PINCETALÁLHATÓ. A HATÁLYBAN LÉVŐÁRT ATERÜLFTRE TÖBBFUNKCIÓS - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓHASZNOSfTÁSTJAVASOL lázőr u ROSE Kft M isk o lc, SA Széchenyi u Töl,: (36*46/329498 Széchenyi u. 6 06-46/348-134 BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS: 175-4582 , VAS LÁSZLÓ. ezer postai alkalmazott közül csupán 1992-ben 1048 fő kap­ ta meg a rokkantellátást. Kö­ zülük százat az orvosok tüze­ tesen újra megvizsgáltak, és megállapították, hogy e „rok­ kantakból” legalább 94 telje­ sen egészséges. A kétezres mintából további 250 főt még vizsgálnak, és közülük 60 máris vád alá került. Egy alacsonyabb beosztású kormánytisztviselő szerint legalább 30 ezer közalkalma­ zott kapott szabálytalan do­ kumentumok alapján rok­ kantnyugdíjat, de ez már olyan nagy szám, hogy a csa­ lás elbocsátással való megtor­ lására egyszerűen nincs lehe­ tőség. • B. B K A hűség lovagjai Pécsett

mokkal abban kívánnak min­ den férfinak segítséget nyújta­ E ddig 3253 férfi csatlakozott ni, hogy mint férjek, mint a kezdem ényezéshez, am ely a apák, mint testvérek és mint állampolgárok hűség erkölcsi értékét kívánja értékalkotó helyreállítani, s így hozzájá­ mind többen kövessék a rulni a m agyar társadalom er­ klasszikusnak mondott zsidó kölcsi, gazdasági, szellem i vál­ és evangéliumi szellemi, er­ ságának m egoldásához. kölcsi értékeket. A Hűség Lovagjai Klubját - Nem jelmondatokkal, 23 családapa alapította. Kö­ nem politikai nyilatkozatok­ zöttük olyan, az élet legkü­ kal, nem szlogenekkel, hanem lönbözőbb területein híressé személyes példamutatással vált személyiségek is megta­ szeretnénk helyreállítani és lálhatók, mint dr. Hack Péter képviselni ezeket az értékeket országgyűlési képviselő, Sla- - mondta Üveges Péter, a movits István rockzenész, az klub választmányának

elnö­ Edda egykori frontembere, ke. A 23 és 90 év közötti fér­ dr. Simándi Péter, a Ganz fiakat tömörítő szervezet Bu­ Kapcsoló- és Készülékgyártó dapesten a Metró Klubban Kft. vezérigazgatója, Nagy^ tartja összejöveteleit, de mert Imre, a Munkástanácsok O r-’ az eddig jelentkezettek mint­ szágos Szövetségének alelnö­ egy kétharmada nem a fővá­ ke vagy Kecskeméti Tibor há­ rosban, hanem vidéken él, a romszoros magyar bajnok közeljövőben több helyi, terü­ rögbijátékos. Személyes pél­ leti szervezet megalakulása dával és nyilvános progra­ várható. Ferlingpress A PANNONVIN RT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ NAGYKANIZSA, ADY E. U 35 SZÁM ALATT LÉVŐ ÜZEMI TELEPHELYET. W ű van. 18-20 millió líra ellené­ ben többnyire aláírják az iga­ zolásokat, de a hatóságok azt sem zárják ki, hogy egyesek nyugdíjra valóban jogosultak­ tól is szednek sápot. A csalás méreteire azt követően derült fény,

hogy számítógépek se­ gítségével egybevetve a bel­ ügyminisztérium és a társada­ lombiztosítási főhatóság nyil­ vántartásában szereplő állami nyugdíjasokat, kiderült, hogy mintegy 15 ezer fő rendsze­ resen két nyugdíjat vett fel, amelyek közül az egyik jogta­ lan volt. Ezt követően a vizs­ gálatot a hátrányos helyzetűekként (rokkantakként) nyil­ vántartott állami alkalmazot­ takra is kiterjesztették. A fe­ lülvizsgált, 1990-92 folyamán rokkantnyugdíjba küldött két­ Nem okozott fennakadást a havazás (MH) Sehol az országban nem okozott jelentősebb fennaka­ dást a tegnapi havazás - tájékoztatta lapunkat az Útinform ügyeletese, akitől azt is megtudtuk, hogy a legjelentősebb mennyiségű hó Pest megyében hullott le, ahol szintén nem okozott közlekedési káoszt az időjárás. A Malév diszpécserétől szintén azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a légi közlekedésben nem okozott problémát a havazás, mint ahogy

a vasúti közle­ kedés is zavartalan volt tegnap. Bombariadó a Keletiben és Cegléden (MTI) Kétszer is riasztották a rendőrséget bombariadó miatt szombat délután. Először Budapesten a Keleti pályaudvar in­ formációján csöngött a telefon. Egy hang arra figyelmeztetett, hogy egy szerelvény fel fog robbanni. A bombariadót 15 óra 15 perckor rendelték el, ám bombát szerencsére nem találtak. A bombariadó miatt többórás zavar keletkezett a forgalomban. Mindezt a MÁV ügyeletes főirányítójától tudta meg az MTI munkatársa. Cegléden a vasútállomás kapusát hívta fel egy is­ meretlen nő, hogy az állomás területén bombát helyeztek el. A rendőrség szakemberei 16 óra 14 perckor zárták le az állomást, de bombát itt sem találtak. Háromórás szünet után indult meg a forgalom. / Érthetetlen bűncselekmények (MH) A hét végén két érthetetlennek tűnő, súlyos bűncselek­ ményt is elkövettek Győr-Moson-Sopron megyében.

Pannon­ halmán szombaton 17 óra tájban Kovács Lajosné a kezében lé­ vő konyhakéssel leszúrta 44 éves férjét, aki a helyszínen bele­ halt a sérüléseibe. A környéken élők némileg értetlenül állnak az eset előtt, mivel a család- életmódja semmi ilyen veszélyt nem sejtetett. Az asszonyt a Győr-Moson-Sopron Megyéi Rendőr-főkapitányság nyomozói őrizetbe vették. Szombatról vasárnapra virradóra Mosonmagyaróvárott az egyik éjszakai bárnál tűnt fel Demic Esudin 35 éves jugoszláv fiatalember, aki minden különösebb előzmény nélkül fegyverrel súlyosan meg­ sebesített egy, a közelben lévő, 19 éves táncosnőt, akit életve­ szélyes sérüléssel szállították kórházba. A jugoszláv férfi ki­ használva a bűncselekmény utáni zavart, meglépett. Ellene a rendőrség körözést adott ki. Demic Esudin 160-170 centiméter magas, zömök testalkatú, kopaszodó férfi, aki a bűncselek­ mény elkövetése idején világos

színű zakót vagy ballonkabátot, illetve fekete nadrágot viselt. A rendőrség kéri mindazokat, akik a lőfegyverrel rendelkező jugoszláv férfit felismerik, je­ lentsék be a Győr-Moson-Sopron megyei rendőr-főkapitány­ ságon vagy a legközelebbi rendőri szervnél. Távozik a magyar táncművész (MTI) Összeveszett a brit királyi balett vezetőségével az együt­ tes fiatal magyar reménysége, aki pedig már csaknem négy éve táncolt a társulatban. A 27 esztendős művész, SQlymosi Zoltán, akinek neve volt a londoni közönség körében, a Covent G ar­ den - a londoni nemzetközi nagyopera - szűkszavú hétvégi saj­ tóközleménye szerint „kibékíthetetlen ellentétbe került a tár­ saság igazgatójával és vezető művészeivel”. A magyar művész kiválása - amelynek az Independent című, tekintélyes londoni napilap is jelentős teret szentelt szombati kiadásában - komoly gondot okoz a királyi balettnek, mert partner nélkül maradt az

együttes ünnepelt tehetségű, fiatal prímabalerinája. Solymosi volt gyakorlatilag az egyetlen, aki a hazájában rendkívül nép­ szerű Darcy Bussellnek magasságban és művészi erőben társa tudott lenni; a magyar művész kivételes adottságait nemrégi­ ben maga a vezető táncdsnő is méltató szavakkal ecsetelte. Operett-turné Japánban (MTI) Az Operettvilág Kft. együttese nagy sikerrel mutatta be a Csárdáskirálynét Japánban. A tokiói előadást oszakai, nagojai, okajamai fellépés is követi; a három éve alakult magánvál­ lalkozás 11 előadásban népszerűsíti a szigetországban a műfaj klasszikus darabjait. A társulat Kálmán Imre eredeti, német nyelven írt Csárdáskirálynőjét mutatja be, azt a darabot, ame­ lyet a bécsi Volksoper rendezésében eredetileg a budapesti vi­ lágkiállításra tanultak be. A társulat a világkiállítás lemondása után részben „kényszerűségből” Bolíviától Svájcon át Japánig a világ

számos országába vitte el a produkciót. Két operettgála­ est is kiegészíti a japán turnét, ezen a magyar és osztrák művé­ szek mellett az itteni közönség örömére Lehár és Kálmán dalai japán énekesek tolmácsolásában is felhangzanak. Megnyugodtak az athéni rabok (MTI) Vasárnap visszatértek celláikba az athéni Korüdallosz börtön lázadó elítéltjei, miután a hatóságok ígéretet tettek ellá­ tásuk javítására. A kormánybizottság pontos döntéséről egye­ lőre nem közöltek részleteket. A kedd óta tartó lázadás idején négyen meghaltak és hatvanhétén megsebesültek. A rabok ga­ rázdálkodtak, összeverekedtek, és kifosztották a fegyintézet gyógyszertárát. Az őrök is tiltakoztak a tarthatatlan állapotok miatt. Az athéni börtönt négyszáz főre méretezték, ám a leg­ utóbbi időkig 1500 elítéltet tartottak ott embertelen körülmé­ nyek között. A rabok jobb élelmezést és a zsúfoltság csökken­

tését követelték. Nyerő lottószámok (MTI) A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 46 heti ötös lottó nyerőszámai: 8,43,78,87,90. A hatos lottó nyerőszá­ mai a következők voltak: 4,26,28, 29, 39, 40; pótszám: 13. A hatoslottó-sorsoláson az „Álomotthon a hatoson” nyertes szá­ mai a következők: 1,12,15,18,27,41. Joker-szám: 114378 A Lottó Unió Kft. tájékoztatása szerint a 46 heti A ustriaLotto nyerőszámai: 1, 2, 8, 12, 19, 23. Pótszám: 18 Joker-szám: 292 480. Forrás: https://doksi.net 8 MagyarHírlap BELFÖLD Az új igazságok a meglévő hitből bontakozhatnak ki 1997. OKTÓBER 7, KEDD AtyA g Magyar Villamos Művek Rt. ERBE E n e rg e tik a M é r n ö k ir o d a A veszprémi érsek szerint lényegi kérdésekben nem engedhet az egyház Az új veszprémi érsek, Márti Gyula la­ punknak nyilatkozva elmondta: az egy­ ház csak akkor fogadhatja a tanításától eltérő elveket megértéssel, ha azokat nem katolikus pap

tárja a nyilvánosság elé. Egyházjogi tapasztalataira hivat­ kozva az érsek kijelentette: nem jelenti a válás elfogadását az, hogy lelki össze­ férhetetlenség alapján már érvénytele­ níteni lehet katolikus házasságot is. Az oktatásban az egyház szólhat az igényes slágerek nyelvén is, hogy közelebb ke­ rüljön a fiatalokhoz - vélekedik Márti érsek. • Ön szokatlanul gyorsan haladt felfelé az egyházi hierarchia lépcsőfokain: mindössze kétévnyi egri segédpüspök­ ség után szeptember elején a nyugalom­ ba vonult Szendi József helyett beiktat­ ták veszprémi érseknek. Csak aránylag gyors emelkedésről lehet beszélni esetemben. Azelőtt például Se­ regély István kőszegi plébánosból azon­ nal veszprémi érsek lett - ez nagyobb előrelépés, mint az enyém. Hogy miért rám esett a választás most, azt mások biztosan jobban tudják nálam. Mikor a pápai nunciustól kérdeztem, azt mond­ ta: olyan dinamizmus van bennem,

amely alkalmassá tesz az egyházmegye vezetésére. Én sajnos nem érzem annyi­ ra dinamikus egyéniségnek magamat. A kinevezési mechanizmus nem eléggé világos előttünk. Tény, hogy mindez az apostoli nunciusnak - ha úgy tetszik Va­ tikán magyarországi nagykövetének - a közvetítésével történik. • Milyen általános szempontok befo­ lyásolhatják a kinevezést? A püspöki szolgálat kicsit arra a szerep­ re hasonlít, mint a fociban a középpá­ lyásé, akinek védekeznie, szerelnie, in­ dítania és gólt rúgnia egyaránt tudni kell. A püspöknek is valamennyit min­ denhez értenie kell - a gazdasági ügyek­ től a diplomáciáig, a lelkipásztorkodás­ tól a teológiáig. Én tűrhetően jó teoló­ gus voltam és húsz évig folytattam egy­ házjogi tevékenységet, tehát ezeken a területeken szereztem némi jártasságot. • Megismerkedett már a veszprémi egy­ házmegye helyzetével? Milyen öröksé­ get vesz át Szendi érsektől?

Nem egész két hét alatt, amióta ideköl­ töztem, egy ilyen nagy egyházmegyét nehéz megismerni. A legterhesebb örökségem, hogy a 181 plébánián száz­ nál kevesebb pap szolgál és ennek a lét­ számnak is majdnem a fele hatvan év fö­ lötti. A további gondok megismerése ér- előtt esküt tettünk. Amennyiben Bulá­ nyi György ténylegesen elfogadta eze­ ket a téziseket, helyreáll a béke, aminek nagyon örvendenék. • Bulányi atya rehabilitálása nem azt jelzi vajon, hogy a katolikus egyház nyitottabbá vált a másság iránt? Márfi Gyula FOTÓ: ISZA FERENC dekében naponta legalább négy megbe­ szélésen veszek részt, voltam már temp­ lomot szentelni és bérmálni. • Tisztázódott-e a veszprémi polgármesteri hivatallal az a nézeteltérés, amely arra vonatkozik, hogy - a Vati­ kánnal kötött államközi szerződés ér­ telmében - újabb ingatlanok kerülné­ nek az egyházmegye tulajdonába? Ebben az ingatlanügyben még

nem tájé­ kozódtam. Elvileg azonban az a vélemé­ nyem, hogy amennyiben a polgármester úr csak utólag szerzett tudomást ingat­ lan-visszaigényléseinkről, akkor ez ré­ szünkről inkorrekt volt. Szerintem vi­ szont az sem volt szerencsés, hogy a pol­ gármester úr azonnal a nagy nyilvános­ sághoz fordult. Bízom benne, hogy a helyzet rendeződik - beiktatásom előtt találkoztunk már és megegyeztünk, hogy mindenben igyekszünk harmoni­ kus viszonyt kialakítani. • A közvéleményt az elmúlt napokban erősen foglalkoztatta, hogy a katolikus püspöki kar tizenöt év után felszámolta korlátozó intézkedéseit Bulányi György piarista szerzetessel szemben. Bulányi atyának a nagy nyilvánosság elé tárt tanításai között számos olyan elem akadt, amely ellenkezni látszott az egy­ ház tanításaival. Nem is annyira a kívül­ állók számára ismert katonai szolgálat­ megtagadás ügyében. Amikor aláírta azokat a zsinati téziseket,

amelyeket a hittani kongregáció elnöke, Ratzinger bíboros javasolt, a magyar püspöki kar és Ratzinger bíboros is úgy értelmezte, hogy Bulányi atya ezúton korrigálja sa­ ját nézeteit. A lelkiismereti szabadság jelszavával ugyanis nem hirdethetünk mást, mint amire pappá szentelésünk Az egyháznak valóban nyitottnak és megértőnek kell lennie azok iránt, akik más elveket vallanak. Azt azonban nem engedhetjük meg, hogy valaki az egyház megbízottjaként mást hirdessen, mint amit az egyház tanít. A hirdetés módját persze tökéletesítenünk kell, de lényegi kérdésekben nem engedhetünk. Dog­ matikus fejlődés csak akkor lehetséges és szükségszerű is -, ha a meglévő hitből szervesen bontakozik ki az újonnan fel­ fedett igazság. De a tanítás semmikép­ pen sem lehet eltérő a hittől. • Az, hogy az egyház lelki összeférhe­ tetlenség miattfelbontja a szentnek tar­ tott házasságokat, nem számít fo rra ­ dalmi”

újdonságnak? Nem felbontani, hanem érvénytelenné lehet nyilvánítani a házasságot, ha kide­ rül, hogy képtelenség a két embernek együtt élnie. Akkor úgy tekintjük: ha ezt előre láttuk volna, meg sem esketjük őket. Régebben nem foglalkoztunk ilyen kérdésekkel, de kiderült: ez is olyan igazság, ami az egyház tanításából következik. A válást azonban továbbra is ejutasítja az egyház. « Érsek úr nagy szerepet tulajdonít a modem nyelvnek az egyházi tanítás tolmácsolásában. Különösen fontosnak tartom, hogy olyan nyelven fogalmazódjék meg a ta­ nításunk, amelyből kiderül: nem „mű­ emléki jellegű” dolgokról van szó. A mai fiatalok ugyanis azt tanulták nem is olyan rég az iskolában, hogy az egyház a múltban él és nincs jövője. Ézért az ifjak előtt gyakran szoktam idézni a Bergendy vagy az Omega együttes, Koncz Zsuzsa vagy Kovács Kati igényesebb dalaiból. Többször folyamodom olyan költőkhöz is, akiket

ismernek a fiatalok: József Attilához, Váci Mihályhoz. Sza­ bó Lőrinc is szenzációsan fogalmazza meg a hittelenség szomorúságát. Harag­ szom viszont azért, mert egyházi ren­ dezvények közvetítésekor a tévében rendre a Biblia Károli-féle - egyébként rendkívül értékes - fordítását idézik. Ez már nem hangzik mainak. Mindig arra törekszem, hogy az igazságot úgy fejez­ zem ki: értse meg a mai fiatal is. Szavazataikkal eldönthetik a választások kimenetelét Jelentés a nőkről • N eum ann Ottó Békés megye közgyűlési elnöke lemond Az ügynöktörvény nyomán MTI A nők aktivitásában közelítünk az európai átlaghoz Magyarországon a parlamenti képviselőnők aránya az előző ciklushoz képest 7-ről 11 százalékra nőtt, ami az EU-tagországok 13,6 százalékos átlagos arányához viszonyítva nem rossz mutató. Ennek ellenére idehaza a nők számára ma még nehéz a közéleti szerepvállalás, ugyanis aki sikerre

törekszik, annak férfias szerepekkel kell azonosulnia - derül ki az Egyenlő Esélyek Titkársága által készített, a nők helyzetét elemző éves jelentésből. A Munkaügyi Minisztériu­ mon belül működő Egyenlő Esélyek Titkársága - 1997-es jelentésével - működésének egyéves jubileumát is ünnep­ li. Lévai Katalin titkárságve­ zető szerint először készült olyan kötet, amely a nőknek az élet valamennyi területén elfoglalt helyét bemutatja. Az összeállításból, amely a Szerepváltozások címet kap­ ta, kiderül: a pozitív változá­ sok ellenére a nők esélyegyenlőségének folyamata igen lassú. Míg ugyanis a nők elméleti szinten már emanci­ pálódtak, vagyis társadalmi „felszabadulásuk” végbe­ ment, addig a mindennapi életben, érzelmileg még ne­ hezen tudnak azonosulni ez­ zel a szereppel. Ezt támaszt­ ják alá a legutóbbi gazdasági elitvizsgálat eredményei is: ma még az igazán karrier­ centrikus női

gazdasági veze­ tők körében sem vetődik fel kérdésként a gyermekválla­ lás és a szakmai pályafutás közötti választás. A nőknél vitathatatlanul az előbbi dominál, arra vi­ szont a fiatalabb korcsopor­ toknál már egyértelmű jelek mutatkoznak, hogy nem vál­ lalnak egynél több gyereket és általában igen rövid időre szakítják meg munkájukat, illetve a gyerek mellett kü­ lönböző megbízatásokat vál­ lalnak. A vizsgálatok azt m utat­ ják, hogy a nőknek a gazda­ sági eliten belüli, átlagot meghaladó aránya a bank­ szektorban és a minisztériu­ mokban mutatkozik legin­ kább. Ennek oka egyrészt, hogy ezen területek admi­ nisztratív szervezeteiben erő­ teljes feminizálódás jellemző, a nőknek pedig ott van na­ gyobb esélyük a vezetővé vá­ lásra, ahol az alkalmazottak döntő többsége nő. Másrészt ezeken a területeken - a nők körében közkedvelt - köz­ gazdász képzettségre van szükség. Jellemző,

hogy igen sok mai női felsőszintű ve­ zető kezdte a pályáját a Ma­ gyar Nemzeti Bankban vagy a Pénzügyminisztériumban. A jelentés kitér a nők köz­ életi szerepvállalására is. Fi­ f o t ó : müller ju d it gyelemreméltó, hogy meg­ vizsgálja, mennyiben igaz az az állítás, miszerint a legkö­ zelebbi választások kimene­ telét a nők szavazatai döntik majd el. A fejezet szerzőpárosa szerint a hazai demográfiai adatok jelentőségén túl más tényezőket is figyelembe kell venni. A közvélemény-kuta­ tások eredményei szerint ugyanis a nők között többen vannak, akik biztosan nem mennének el szavazni - ará­ nyuk 10 százalékkal haladja meg a férfiakét. Emellett a pártpreferenciák vizsgálata­ kor is az derül ki, hogy a nők körében a bizonytalanok ará­ nya 5-6 százalékkal nagyobb. Annak megítélése, hogy a női szavazók végül mely pár­ tokat részesítenék előnyben, szintén elég bizonytalan, hi­ szen a kutatások

arra utal­ nak, hogy a nők inkább hajla­ mosak pillanatnyi érzelmeik, mintsem végiggondolt straté­ gia alapján dönteni. A pártok szempontjából mindenestre az érdekes kér­ dés az, hogy választási prog­ ramjukkal a nők milyen ará­ nyát tudják megnyerni, mert - vélik a kötet szerzői - a szimpatizánsok száma közt megmutatkozó eltérések a választási esélyeket befolyá­ soló tényezővé válhatnak. • D usza Erika Lemond Békés megyei köz­ gyűlési elnöki tisztéről Si­ mon Imre; erről a politikus jelenlétében valamennyi résztvevő egyetértésével a Magyar Szocialista Párt me­ gyei elnökségének és a me­ gyei önkormányzat szocia­ lista képviselőcsoportjának szombati együttese ülésén született döntés - tájékoztat­ ta közleményében hétfőn a sajtót a párt megyei vezető testületé. A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint Simon Imre a Békés Megyei Közgyűlés soron következő (október 10-ei) ülésén

jelenti be le­ mondását. A Magyar Szocialista Párt megyei elnöksége, valamint megyeházi képviselőcsoport­ ja elismerését és köszönetét fejezte ki Simon Imrének azért a hétéves magas szintű szakmai és vezetői tevékeny­ ségért, amellyel a politikus a megye fejlődését szolgálta, s építette Békés nemzetközi kapcsolatait; a viharsarki szocialisták továbbra is szá­ mítanak Simon Imre megyei képviselői munkájára - áll a tájékoztatóban. A viharsarki szocialisták, akik a békési képviselő-tes­ tületben a legerősebb frak­ ciót alkotják, az ügynöktör­ vény miatt országgyűlési képviselői mandátumáról korábban lemondani kény­ szerülő Békés megyei politi­ kus helyett a megyei közgyű­ lés új elnökének Varga Zol­ tán megyeházi szocialista párti képviselőt, az orosházi öblösüveggyár főmérnökét javasolják. Az MTI munkatársának megkeresésére a megyei MSZP-s közleményt Simon Imre nem kommentálta,

s a tervei iránti érdeklődést is elhárította. A politikus 1990-ig a Magyar Tudományos A ka­ démia földrajzkutató alföldi csoportjának a vezetője volt, képviselővé választása óta fizetés nélküli szabadságon van. E R B E E n e rg e tik a M é rn ö k iro d a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szám a: L /SG C 300/97. Pályázati Felhívás kibocsátási dátuma: 1997. október 13 1. A M agyar Villamos M űvek Rt (1011 Budapest, Vám utca 5 -7 .) m int M egrendelő, nyilvános m inősítési pályázatot hirdet a G yorsindítású G ázturbinás E rőm űvek Vagyonvédelmi Rend­ szereinek m egtervezésére, leszállítására, a kapcsolódó kisebb építészeti m unkákra, szerelésére, üzembehelyezésére alkalmas V állalkozó kiválasztására. A m inősítési eljárás során legm egfelelőbbnek ítélt Pályázóval fogja a M egrendelő az eljárás m ásodik fordulójában a Szerző­ déskötési Tárgyalásokat m egkezdeni. 2. A pályázat kidolgozásához

szükséges Pályázati Dokumentáci­ ót 1 9 9 7 . o k tó b e r 1 3 -tó l o k tó b e r 1 7 -ig munkanapokon 8-15 óra között lehet 50 000 Ft + áfa vissza nem térítendő díjnak az ERB E Energetika M érnökiroda Kft. Budapest Banknál veze­ tett 10102086-04516102-00000003 (Budapest VI. kér, Király utca 16.) szám lája javára történő befizetését igazoló bankát­ utalási bizonylat bem utatása ellenében az alábbi címen szemé­ lyesen átvenni: E R B E E n e r g e tik a M é r n ö k ir o d a K ft. H -1 1 1 7 B u d a p e st, B u d a fo k i ú t 9 5 . 2 1 4 sz iroda, te le fo n /fa x : 2 0 4 -4 1 9 7 3. A Pályázatok benyújtásának határideje: 1 9 9 7 novem ber 4-én le g k é ső b b 14 ó ra . A Pályázatok benyújtásának helye: M a g y a r V illam os M ű v ek R t., 1011 B u d a p e st, Isk o la u tc a 13 IV e m T anácsterem 4. A Pályázatok felbontására 1 9 9 7 n o v e m b e r 4-én 14 ó ra k o r kerül sor a Pályázók m egjelenni

kívánó képviselőinek jelenlé­ tében a fenti cím en (3. pont) 5. A pályázati kötöttség tartama: a pályázatok felbontását követő hatvan (60) nap. Az értékelés eredm ényét az M V M Rt. írásban fogja közölni a résztvevőkkel. 6. Az M V M Rt a Pályázatok benyújtását megelőzően konzultá­ ciót biztosít, elsődlegesen a Pályázatkészítés általános kérdé­ sei egyeztetésére 1 99 7. o k tó b e r 2 0 -á n 10 órak or az alábbi cí­ men: E R B E E n e r g e tik a M é r n ö k ir o d a Kft. H -11 17 B u d a p e st, B u d a fo k i ú t 95. fsz t. 7 sz T a n á c ster e m A konzultáción azon Pályázók képviselői vehetnek részt, akik m egvásárolták a Pályázati D okum entációt és legkésőbb 1 99 7. o k tó b e r 1 7-ig telefaxon bejelentették részvételi szándékukat az E R B E E n e r g e tik a M é r n ö k ir o d a K ft. G á z tu r b in a I L étesítm én y i O sz tá ly á n (fa x sz á m : 2 0 4 -4 1 9 7 ). A

bejelentésnek tartalm az­ nia kell a résztvevő képviselők szem élyi adatait (név, születési hely és idő). 7. A Pályázatkészítés részletes feltételeit a Pályázati Dokumentá­ ció tartalm azza. 8. A benyújtott Pályázatok értékelésekor a Pályázók m egfelelő­ sége, gazdasági-m űszaki képessége, a kereskedelmi és m űsza­ ki feltételek, valam int az előírt határidők teljesítése kerülnek figyelem bevételre. Forrás: https://doksi.net INTERJÚ 1997. OKTÓBER 11, SZOMBAT MagyarHírlap 9 N é g y s z e m k ö z t B u lá n y i G y ö rg y p ia ris ta s z e rz e te s s e l „ N e a z o k tó l fé lts ü k az e g y h á z a t, a k ik b e n él és n ö v e k e d ik !” szük abban a tudatalakítási folyamatban, amelyen m ár én átmentem. Bulányi György világosán latja, miként válhatott az egyházi hierarchia kedvelt gyermekéből a nyilvános működés jogától meg­ fosztott pappá. A múlt hónapban, tizenöt évig tartó

felfüggesztés után rehabilitált piarista szerzetes arra viszont nem talált m a­ gyarázatot, miért kellett kitaszítottnak maradnia még jóval a rendszerváltás után is. Négyszemközti beszélgetésünkön a Bokor bázisközösség most hetvennyolc éves megteremtője kifejtette: ahhoz, hogy küldetését teljesítse, lehetne más vallású is, de nevel­ tetése miatt éppúgy sajátjának érzi katolikus egyházát, mint magyar anyanyelvét. A maradéktalan erőszakmentesség hirdetésé­ vel egy lépést - Bulányi atya szerint - az egyháznak még meg kell tennie az igazi krisztusi örökség felé vezető úton. • Már eltelt néhány hét az ön rehabilitá­ ciója óta. Mennyiben más most az élete, mint azelőtt? protekcióval tudtam szállítómunkásként elhelyezkedni. Művelődtem, be kellett hozni nyolc évet. Amikor ’64-ben a Vati­ kán részleges megállapodást kötött a Kevesebbet foglalkozhatom soron követ­ pártállammal, az számomra a

világvégét kező kötetem írásával, mert a média ér­ jelentette. Tudtam: mostantól kezdve a deklődése sok időt vesz el. Egyébként a vértanúkból lesznek az engedetlen gyere­ Bokor bázisközösség mindennapos fel­ kek, és az egyház addigi engedetlen gyer­ adataiban élek, ami négyszemközti és mekei felmagasztosulnak. De a Jóisten sokszemközti beszélgetéseket jelent. Ez a minden rosszból jót hoz ki. Elhatároztam: tevékenységem ’45-ben kezdődött, és né­ még egyszer elkezdem nagyító alá venni a mi pártállami megszakítással ma is tart. jézusi örökséget. Szállítómunkásként Szeptemberi rehabilitációm ebben semmi éveken át a délutántól az éjszakába nyúló változást sem hozott. munkával megírtam egy ezerkétszáz la­ • Bulányi György neve teljesen összefo­ pos, hatkötetes munkát, a Keressétek az nódott a Bokorral, de lehet, hogy a fiata­ Isten országát! Közben rátaláltam Jézus labbak nem tudják, mit is

jelent ez a bá­ koncepciójára, amellyel az emberiség ügyét rendbe lehetne tenni. Világossá lett zisközösség. számomra, hogy Jézus nem akart új val­ Piarista rendtartományom ’44-ben Tatá­ lást csinálni. Csak meg akarta magyaráz­ ról Debrecenbe helyezett. Ott jelent meg ni, milyen emberekre van szüksége Isten a következő év februárjában egy horvát országának. Olyanokra, akik lemonda­ jezsuita, aki elmagyarázta nekem: olyan nak az uralkodásról, a kiváltságszerzés­ idők jönnek, hogy az egyház csak földalat­ ről, az erőszak alkalmazásáról. Akik ab­ ti kisközösségekben élhet tovább, és eh­ ban látnak fantáziát, hogy a másikat szol­ hez válasszak ki alkalmas fiatalokat. gálva, a másikkal osztozva és minden Mondtam neki, hogy én irodalmár va­ konfliktust a szelídség eszközével meg­ gyok, gitározom, és a népi táncokhoz ér­ oldva az emberiséget ültetik oda az élet tek. A jezsuita azt válaszolta, hogy nem

asztalához És ebben áll az Isten országa! ilyesmire van szükség. „Szedd elő teoló­ Az Isten országa pedig nem köthet szö­ giai jegyzeteidet, és arról mesélj nekik: vetséget e világi országgal, amely az érde­ miből lehet tudni, hogy van Isten, van lé­ kek tülekedéséből és azoknak fegyveres lek és az halhatatlan.” Tényleg ezeket biztosításából jön létre így megerősöd­ kezdtem mondani, és aztán együtt úgy tem abban, hogy nem lehet két urat szol­ 1949 táján felfedeztük, hogy amit mi ke­ gálni. E munkám következtében félretet­ reszténység címén megtanultunk, az na­ tem börtönbeli fogadalmamat, és nem gyon kevéssé hasonlít Jézus Krisztus he­ csak egy-egy személlyel foglalkoztam, ha­ gyi beszédének a tartalmához. A marxiz­ nem a hatvanas évek végétől újra közös­ must megismerve szentelt vízzel leöntött ségeket kezdtem létrehozni. nacionalistáknak éreztük magunkat, akik­ nek Trianon-sebük van.

Észrevettük, • A z egyházzal a konfliktus akkor kezdő­ hogy a marxisták az emberiség egészében dött, amikor a Bokor egyik tagja nem gondolkodnak, minden éhezőt szeretné­ volt hajlandó bevonulni katonának? nek megetetni. Rájöttünk, hogy Jézus is Ez az 1979-es eset már a konfliktus kirob­ ugyanezt akarta - csak akasztások nélkül. banását jelentette De hogyan fejlődött • Kiket gyűjtött maga köré a Bokor bá­ addig? Az egyházi hierarchia kedvelt gyermeke voltam, az egész ’52 előtti mun­ zisközösségben? kát egyházi elöljáróim tudtával és bele­ Gimnáziumi tanulókat, egyetemistákat és egyezésével végeztem. ’56-ban, mikor rö­ általában fiatalokat. Ennek a mozgalom­ vid időre kijöttem a börtönből, mindenki nak elejétől fogva meghatározója, hogy magához ölelt. 1964-től számítható a vál­ munkánkból a lányokat sém zártuk ki. tozás, és főleg akkortól, amikor MindTudomásul vettük a Bibliából: Isten a

ma­ szenty bíborosnak el kellett hagynia az or­ ga képére teremtette az embert, férfinak szágot. A vatikáni-magyar megállapodás és nőnek teremtette. Érdekes, hogy a diá­ jegyében olyan személyeket kellett beül­ kok közül rendre a színjelesek jöttek a tetni a püspöki székekbe, akiket a pártál­ Bokorba. Csak két név: Kállay Emil, a pi­ lam elfogad Lékai bíboros végleges hiva­ aristák mostani tartományfőnöke és Be- talba lépésével kiéleződött a konfliktus. rényi Dénes fizikus, a Magyar Tudomá­ Neki nemcsak a Bokrot kellett volna párt­ nyos Akadémia tagja. állami kívánságra felszámolnia, hanem minden egyéb katolikus bázisközösséget • Aztán a pártállam lecsapott. is. Nem sikerült neki, mert a Regnum MaA népi demokrácia megdöntésére irá­ rianummal és másokkal szorosan fogtuk nyuló szervezkedés vezetésének a bűntet­ egymás kezét. te volt a vád, az ügyész a büntetés felső ha­ tárát kérte, vagyis

kötél általi halált. Élet­ • A Regnum Marianum túl is élete ezt az fogytiglani ítélet lett belőle 1952-ben, am­ időszakot. nesztiával szabadultam nyolc évre rá. 1979-ben borult ki a pohárból a víz. Ak­ kor a Bokor a maga fejlődési útján eljutott • És ottmaradt a Bokor ön nélkül. odáig, hogy nem vallhatjuk Jézus tanítvá­ Egy ávós nyomozó jött hozzám a gyűjtő­ nyainak magunkat, ha katonai esküt te­ fogházban ’53-ban vagy ’54-ben és ezt szünk, hogy elpusztítjuk az ellenséget. Hi­ mondta: te Bulányi, az elvetett mag kisar­ szen Jézus arra tanít, hogy szeressük ellen­ jadt. Bár azokat, akikkel én személyesen ségünket Olyan ellentmondás ez, ami­ foglalkoztam, az ávósok megfigyelés alá lyent lelkiismeretünk már nem viselt el. vonták. Mikor ’56-ban rövid időre ki­ A Bokor tagjai inkább ültek három évet jöttem, kiderült, hogy a Bokor általam Baracskán. A pártállam kívánsága az volt, személyesen

szervezett munkája teljesen hogy a püspökök büntessék meg a felbuj­ megbénult. tókat. Jöttek a felfüggesztések, az interná­ lások, a kényszemyugdíj ázások. 1981 ta­ • Hogyan született újjá a mozgalom? vaszán az Állami Egyházügyi Hivatal el­ Börtönbüntetésem második felében nöke megígérte: zöld utat nyit mindenfaj­ meginogtam. Azt gondoltam, hogy ha ta kisközösségi munka előtt, de a katonai egyszer kijövök, én már csak egy sze­ szolgálatmegtagadásról mondjunk le. méllyel vagy egy házaspárral foglalko­ Nem tudtunk lemondani. A II Vatikáni zom majd. Az írógépembe indigót soha­ Zsinat anyagában is benne van, hogy az sem teszek, mert ha már két példányban ember a lelkiismeretét követve jut el Is­ írok valamit, az már kimeríti a népi de­ tenhez. Felajánlották, hogy utazzam ki mokrácia elleni szervezkedés bűntettét. Rómába Nem voltam hajlandó erre sem, Amikor kiszabadultam, nagy miniszteri mert tudtam - a

Vatikán is tartott tőle Egyik fő szempontom volt, amikor az érettségi után a papságot választottam, hogy én olyan ifjakat nevelek majd, akik­ nek lesz erejük Trianont semmissé tenni, és visszaállítani a Nagy-Magyarországot. Pedig ez csak erőszakkal lehetséges. Hordtam magamban a Trianon-traumát, de aztán Isten ajándékából - és a marxiz­ mus közvetítésével - megértettem a jézusi üzenetet. Aki úgy látja, hogy a Varsói Szerződéshez vagy a NATO-hoz, vagy va­ lamihez tartoznunk kell, mert a hazát meg kell védeni,- az még nem érti azt az igaz­ ságot, amelyhez a Bokor már eljutott. hogy kapok ugyan útlevelet a kiutazás­ hoz, de vissza már nem engednek. • Akkor a katolikus püspöki kar által életre hívott egyházi bíróság foglalkozott Bulányi György ügyével. Azt hiszem, a magyar katolicizmus törté­ nete során először 1981-ben állítottak fel egy teológiai tantisztaságot vizsgáló bíró­ ságot - a bíboros elnökölt,

és négy teoló­ giaprofesszor volt a tagja. Csak írásban voltam hajlandó válaszolni a húsznál is több kérdésre. Aztán közölték velem hat téves teológiai tételemet. • Ezek szerint nem ítéli el a tábori papot, aki harcra buzdítja a katonákat? • Nagyobb nyilvánosságot az a kijelenté­ se kapott, mely szerint a pappá szentelést nem úgy látja, mint az egyház. Hát hogyan ítélném el, hiszen akkor saját, ötven évvel ezelőtti önmagamat is el kel­ lene ítélnem. A tévedést ítélem el, nem a tévedőt. Amikor a magyar püspökök 1982 őszén Rómában jártak, csak egyetlen fejtegeté­ semet prezentálták a pápának: a pappá avatáshoz szerintem nem kellene a szen­ telés szertartása, csak a nép választása. ’80-ban erről egy szamizdat könyvet ír­ tam: ne az legyen a pappá szentelés felté­ tele, hogy az illető férfi és nőtlen. Inkább az, hogy fel tudja építeni Isten országát akkor is, ha felesége van, és akkor is,

ha nő. A hierarchiának muszáj volt engem elítélni. Kitalálták tehát a hat téves tételt, s a felszólítást azok visszavonására. Ami­ kor megkaptam - a sajtóban is közölt írást erről, hosszú levelet írtam, melyben kifejtettem, hogy azért nem vonom vissza, mert sohasem képviseltem ezeket. • Olyan nagy szüksége volt a katolikus egyházra, hogy még a másfél évtizedes kiszorítottság idején semfoidult meg a fejé­ ben egy teljesen különálló vallás életre hívásának az ötlete? • A z egyházi bíróságnak címezte? És személy szerint Lékai bíborosnak. Idé­ zek levelem befejezéséből: „Újból és új­ ból könyörögve kérem bíboros urat., hogy ne azoktól féltse az egyházat, akik­ ben ez az egyház él és növekedik. A sze­ retet egyházában teljességgel reményte­ len, hogy a pásztor jótestvéri szóval elbe­ szélget a rábízott testvérrel?. Imádko­ zunk bíboros úrért, hogy annyi kérés után végre fogja meg

már kinyújtott kezünket, és ne megsemmisítésünket akarja, hanem pásztorunk legyen." Ez a levél nem je­ lenhetett meg a katolikus sajtóban. 1982 június 9-én megjelent viszont, hogy nem vonom vissza téziseimet, s írásaimat fel­ terjesztik Rómába De „addig is” a püspö­ ki konferencia megvonja tőlem a nyilvá­ nos papi működés jogát. Szegény püspö­ kök, testvéreim Jézus Krisztusban a párt­ állam szorításában nem tehettek mást. • Érthetetlen számomra, hogy a felfüg­ gesztés után miért kellett eltelnie tizenöt évnek a rehabilitációig. Hiszen már 1985-ben történtek lépések az ön vissza­ fogadása érdekében. Akkor küldte el Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció elnöke a 12 pontot, amelyeket a II. vatikáni zsinat anyagából választottak ki számomra. Azt válaszol­ tam: nem írhatom alá, csak ha a végén hozzáteszem - ugyancsak a zsinati doku­ mentumokból - a tizenharmadik pontot a lelkiismereti

szabadságról. Azt viszont a kongregáció nem engedte. • Aztán megszűnt az egyházra gyakorolt pártállami nyomás, de a Bulányi-ügy to­ vábbra is megoldatlan maradt. 1990 novemberében úgy tűnt: megtörté­ nik a rendszerváltás az egyházban is, és hamarosan rehabilitálnak. Szilveszter dél­ előttjén a pápai nunciushoz küldtek, órá­ kat töltöttem nála. Ismét csak az merült fel, hogy írjam alá a 12 pontot. Megint el­ magyaráztam: a lelkiismereti szabadság­ ról szóló tétel nélkül nem tehetem meg. ’93-ban is írtam Ratzinger bíborosnak, mert szerettem volna abban a pesti piaris­ ta kápolnában misézni, ahol kisdiákként naponta imádkoztam, és ahol pappá szen­ teltek. Azt írtam: a teljes vatikáni zsinat anyagát kész vagyok elfogadni. De ha sze- TÁ JÉK O ZTA TÁ S A V EZÚ V G Á ZK ÉSZÜ LÉK EK T U IA JO O N O S A I R ÉSZÉR E A DUNA AUDIT Kft. mint a FÜREDI ÉS TÁRSAI Kft f a kijelölt felszám olója, tájé­ koztatja a

cég által gyártott VEZÚV gázkészülékek tulajdonosait, hogy a FÜREDI Kft. f a felszám olására való tekintettel a készülékekre fennálló garanciális, szer­ viz- és alkatrész-ellátási kötelezettségeket a Laing Szivattyú Kft. látja el A m agyar fűtéstechnikai piacon már régóta jól ismert ceglédi Laing Szivattyú Kft. ez év közepe óta LAING-VEZUV márkanéven sorozatban gyártja a teljes, már általa továbbfejlesztett fali gázkészülékcsaládot, egyenletes m agas színvonalon, így a fent vállalt kötelezettségeinek hosszú távon, m egbízhatóan eleget tud tenni. Kérjük a z érintetteket, hogy igényeikkel a Laing Kft.-hez forduljanak a z alábbi címen: LAING Szivattyú Kft. 2700 Cegléd, Külsö-Kátai út Telefon: (53) 314-588 DUNA AUDIT K ft. m in t a FÜREDI ÉS TÁRSAI K ft. f. a fe ls z á m o ló ja • Ön sem volt - még papként sem - min­ dig pacifista. LAING S z iv a tty ú Kft. „A tévedést ítélem el, nem a

tévedőt” F O T Ó : PÉLYI NÓRA mélyemre szóló antológiát szerkesztenek a dokumentumokból, akkor azt ki kell egészítenem. Válasz sem jött a levelemre Milyen erők hozták létre a rendszerváltás­ kor a reménység pillanatát, majd milyen erők tüntették el azt, erről én még véle­ ményt sem hallottam. engedelmesség között, hogy álláspontom kialakítása előtt alaposan tanulmányo­ zom azt, amit a pápa és a zsinat egy-egy té­ máról mond. Utána - tiszteletteljes stílus­ ban - kifejtem a nehézségeimet. Engedelmességi fogadalmamat rendemben soha­ sem szegtem meg. Provinciálisaim az idők során - állami sugallatra - egyszer azt kér­ ték, hogy csak a templomban működjem, máskor pedig bevonultattak volna a rend­ házba. Ä Bokor miatt egyikre sem voltam hajlandó, de egyikük sem adott ki paran­ csot, hogy kényszerítsen. • Pedig pofonegyszerű volt a megoldás! Csak a tizenharmadik pontot kellett a vé­ géről az antológia

közepébe illeszteni, hogy ön aláírhassa a teljes szöveget. Tavaly októberben megírtam a Hittani Kongregáció elnökének, hogy hazám­ ban 14 és fél év után a gyilkosok is am­ nesztiát kapnak. Nem tudom, mi akadá­ lyozta Ratzinger bíborost ’90-ben, és mi késztette ’97-ben a változtatásra. Arra, hogy lehetővé tegye: az én 13. számú pontom is szerepelhessen az aláírandó szövegben - a közepébe iktatva. Egy le­ hetséges válasz: a második vatikáni zsi­ nat után Isten malmai gyorsabban forog­ nak, és tévedett a világ, amikor azt hitte, Bulányi atyának 350 évet kell várnia a rehabilitációra. • Laikus aggyal gondolkozva mégis hi­ bás a logika. Hogyan lehet a lelkiismere­ ti szabadságot említeni ugyanabban az antológiában, ahol a hierarchiával szem­ beni engedelmesség szerepel? Nem mázsányi, tonnányi a II. vatikáni zsi­ nat tanítását feldolgozó teológiai iroda­ lom. A Presbiterorum Ordinis dokumen­ tum valóban azt

mondja: feladatunkat csak akkor végezhetjük, ha a püspökök figyelnek a pápára, a papok figyelnek a püspökökre. Minden vállalatnál így van ez; nem csinálhat mindenki azt, amit akar. De ugyanez a dokumentum levezeti, hogy a pápának, a püspököknek csak a Jézus Krisztuson keresztül megismert isteni akaratot szabad képviselniük. Nem úgy jelenik meg az engedelmesség kívánalma, mintha a püspökök szava az égből pottyanna ránk. • Tehát nincs semmi ellentmondás a két állítás között? Én úgy teremtem meg az egyensúlyt a lel­ kiismeret szabadsága és a püspökök iránti • Ön most sem tudja elfogadni a katonai szolgálatot? A katolikus egyház tábori papokat küld a hadseregbe. A Krisztus utáni harmadik évszázadig minden keresztény tudta, hogy egyszerre kereszténynek és katonának lenni nagy ellentmondás. Miután Konstantin római császár megteremtette a kiegyezést az ál­ lam és a keresztények között, hamarosan megszületett az

igazságos háború elve. Azóta mindenki a maga részéről igazsá­ gos háborút vívott: a keresztes lovagok, Amerika őslakosságának kipusztítói, Hit­ ler is, Sztálin is. • Reménykedhetünk, hogy a nyitot­ tabb egyház más módon közelít a há­ borúkhoz? A három és fél évtizede tartott II. vatikáni zsinaton előreléptünk egy 1600 évig tartó tanbeli megmerevedés után. A zsinati do­ kumentum kimondja: az egyház kérje az államtól, hogy azok számára, akik lelkiis­ mereti okokból nem akarnak katonának bevonulni, nyíljék lehetőség a polgári szolgálatra. Akiknek a lelkiismerete meg­ engedi a fegyverhasználatot - üzeni a zsi­ nati dokumentum ám tegyék. Ezzel a zsinat hosszú eltévelyedésünkből hatal­ masat lépett - vissza Jézus irányába. De még nem jutott el a teljességhez. Vissza kell jutnunk Jézushoz, aki a teljes erőszakmentességet hirdeti. Én azokhoz tarto­ zom. akiknek a lelkiismerete diktálja: ne ragadjunk fegyvert.

Akik a másik csoport­ ban vannak, azoknak még kell tenniük egy lépést. Testvéri szeretettel ölelem át őket, mert tudom, hogy nem volt még ré­ A Bokor addig él, míg megvannak a jézu­ si örökséget hordozó emberek. Eljöhet egy pillanat, amikor valaki képtelen lesz vállalni az örökséget, mert nem bír állan­ dóan marginalizált, eretnek- és hazaáruló­ gyanús szituációban élni. Ha viszont létre­ hozunk egy új intézményt, az elkezd ön­ magáért élni: hivatal, apparátus és a többi. Nincs értelme. Ahhoz, hogy hordozzuk az üzenetet, nyugodtan lehetünk katoliku­ sok, kálvinisták vagy akár ateisták, ag­ nosztikusok is. Én tisztességgel megtanul­ tam Schütz Antaltól, századunk legna­ gyobb magyar teológusától a katolikus dogmatikát, és tudom, mit mondunk mi katolikusok arról a tartományról, ahol senki sem volt még. Senki sem fordult meg a Szentháromságban, a mennyor­ szágban, a pokolban, a tisztítótűzben. A sok

tévedhetetlen egyház tételeket fo­ galmaz meg arról, amiről csak elképzelé­ seink vannak. Teljes tisztelettel fordulok minden embertársamhoz, aki családi kör­ nyezetében kálvinizmust vagy akár ateiz­ must szívott magába. Én tiszteletre méltó katolikus apukát és anyukát kaptam Is­ tentől. Tiszteletre méltó pap bácsikat kap­ tam Mátyásföldön, ahol nevelkedtem, meg a piarista gimnáziumban. Ez az enyém. Ahogyan magyarul szeretek leg­ jobban beszélni, s nem más nyelven nyögdécselni. Elismerem, hogy Goethe csodá­ latos, de nekem az én Arany Jánosom több. így vagyok a katolikus vallással is • Ön azt hirdeti: legyünk kicsik, szegé­ nyek és szelídek. Lehet ilyesmit kérni a mai világ anyagi javakat kergető em­ berétől? A mi közösségeink ehhez tartják magu­ kat több mint ötven éve. Talán nem rom­ lik el az emberiség annyira a megválto­ zott viszonyok között, hogy ne legyen fü­ le a hallásra. Hiszen a félelem

évszázadá­ ban is volt aki meghallotta. Talán a most következő mammon-kergetés sem hoz rosszabb helyzetet. Nem tudom A Bo­ kornak is nagyot kell még lépnie: az Apostolok Cselekedetében írva van, hogy senki semmit sem mondott a ma­ gáénak, mindenük közös volt. Vettünk 25 hektár földet a Balaton-felvidéken, el­ neveztük Bokorligetnek. Ott mi kialakít­ hatjuk a jeruzsálemi ősközösség mintájá­ ra azt az életközösséget. Ha volnának Magyarországon olyan dolgos társasá­ gok, amelyikhez a munkanélküli, a haj­ léktalan odamehetne és azt mondanók neki: te is eszel, iszol, ruházkodol, mint mi, mert mindenünk közös! Azért imád­ kozom, hogy, ha hátralévő éveimben nem is, de később testvéreim megvalósít­ sák ezt. Mert akkor az én szeretett ma­ gyar népem egy kicsit kiválasztott népe lehetne Istennek. NEUMANN OTTÓ E lk elt a BÁ V Öt nap alatt hatszorosan túljegyezték az ÁPV Rt. által felaján­ lott 766 390 000

össznévértékű részvényt 1400 Ft-os árfolya­ mon. - A BÁV Rt. v e z e té sé t m eglep etésk én t érte-e a g y o rs túl­ je g y z é s? - Őszintén számítottunk rá, hogy nem kell október 10-éig várni arra, hogy a felajánlott részvényeket akár intézményi befekte­ tők, akár a magánszem élyek vagy saját dolgozóink lejegyezzék - nyilatkozta Vitézy András vezérigazgató. - Külön örömünkre szolgált, hogy a K & H Brókerház Rt., illetve a bank 75 fiókja or­ szágszerte sikeresen állta a befektetők rohamát. - Mit jelent ez a h a tszo ro s tú ljegyzés? - A jegyzés lezárását követően az elvégzett allokáció alapján a BÁV Rt. munkavállalóinak jegyzési igényeit gyakorlatilag teljes mértékben ki tudtuk elégíteni - folytatta a vezérigazgató. - A belföldi magánszem élyek 17 részvényhez jutottak szem élyen­ ként, míg a szervezetek az igényelt mennyiség 8,11 százaléká­ hoz jutottak hozzá. Számokban kifejezve

72 szervezett, és 24 544 magánszemély-tulajdonosunk lett. - Mit jelent ez a befektetőikör-bővülés a BÁV Rt. életéb en ? - Közismert, hogy az állam nem kockáztató típusú tulajdonos. Márpedig ebben a szakmában időnként az ésszerű kockázatot fel kell vállalni. Ebben az új struktúrában reméljük, hogy ezt si­ keresen, zökkenőmentesen tudjuk megvalósítani az új tulajdo­ nosok m egelégedésére. - Mire szám íthatnak idén a részvényesek? - A BÁV Rt. 1997 évre 450 millió forintos adózás előtti ered­ ményt tervezett, amelyet a szeptemberi zárás alapján már teljesített. Bízunk abban, hogy az évet 550-600 millió forintos eredménnyel tudjuk zárni. Ehhez minden adottságunk megvan, hiszen műszaki, ruházati és ékszerboltjainkban minőségi és új árukészletek várják az őszi bevásárlókat, versenyképes ára­ kon. Reméljük, eredményes lesz a BÁV őszi művészeti aukció­ ja, illetve a karácsonyi ajándékaukció is

elnyeri a nagyközön­ ség elismerését. A tulajdonosok bővülése arra kötelez bennün­ ket, hogy tovább erősítsük azokat az üzletágakat, amelyek már évek óta túlmutatnak a zálogházi tevékenységen. Most igazán fontos a több lábon állás, a megfizethető, de új árukészletek be­ szerzése és az Európában egyre népszerűbb műkincs-keres­ kedelembe való tudatosabb, értékmegőrző bekapcsolódásunk. Úgy gondolom, hogy ezek következetes megvalósításához megfelelő szakembergárdával rendelkezünk és az éves beszá­ molók a következőkben is a helyes üzletpolitika eredményeit mutatják majd be. - A szeptem beri k özg y ű lésen döntés született a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésre is. Hogyan áll ez most? - A BÁV Rt. és a K & H Brókerház Rt még az idén kezdemé­ nyezi a törzsrészvények bevezetését a BÉT jegyzett „B" kate­ góriájába. A tőzsdei bevezetésig K & H Brókerház Rt

kétoldali árjegyzéssel biztosítja a részvények piacát. Forrás: https://doksi.net Magyar Hírlap 7 „A HÍR SZENT, A VELEMENY SZABAD” fr 1999. JANUAR 16 SZOMBAT Seres L ászló A z e ls ő m e n e t Mintha elbeszéltek volna egymás mellett a sportminisztérium és a sportszövetségek vezetői az első találkozójukon. Az elnö­ kök, főtitkárok többsége csalódottan vette tudomásul a tárca első pénzosztását, és ló­ gó orral távozott az ülésről. Pedig igazából csak egy hónap múlva derül ki, hogy jo­ gos-e az aggodalmuk. A minisztérium ak­ kor hozza nyilvánosságra a teljes támogatá­ si rendszert, alapítványi, vállalkozásfejlesz­ tési, iskolai pénzekkel; a sportra szánt 12,5 milliárd forintnak egyelőre alig tizedéről született publikus döntés. Ez pillanatnyilag arra elég, hogy idegessé tegye azokat, akik nem az öt, kiemelten kezelt sportágban dolgoznak. Túl sokszor hallották ugyanis, hogy kétszer annyi jut a

sportra, mint ta­ valy, tehát az 1998-as összeget megszoroz­ ták kettővel aztán csodálkoztak, amikor kisebb számot láttak a papírokon. Szembetűnő különbségek valóban van­ nak: az öt kiemelt sportág máris megkapta a gondtalan felkészülés lehetőségét, a töb­ binek a vezetői egyelőre sötéten látják a jö­ vőt. Hogy igazságos-e az új rendszer, arra a kérdésre tulajdonképpen egy régebbi igaz­ ságtalanság felemlegetésével válaszolt a sportminiszter. Az előző parlament ugyanis elengedte a sport köztartozásait, becslések szerint csaknem tízmilliárd forintot. Nyil­ vánvaló, hogy érdekek akkor is sérültek, mert hátrányba került az a néhány szerve­ zet, amely becsületesen fizetett. Mostantól viszont - erősítették meg újra és újra - nem lesznek kiskapuk, az összes pénz az asztalra kerül. Ez így is van jól Bár amióta a ma­ gyar sportban véget ért a korlátlan lehető­ ségek, a kitöltetlen csekkek korszaka,

még egyetlen programban sem olvashattuk, hogy hagyjuk a pályázatosdit, majd egy fröccs mellett megbeszéljük, kinek mennyi jut, a kártyapartnerek többet kapnak. Az ökölvívók elnöke, aki ezúttal is tett harcias kijelentéseket, azt tényszerűen kö­ zölte, hogy az elmúlt négy évben négyszázmilliót szerzett a boksznak, de ha a szpon­ zorok nem látják az állam segítőkészségét, akkor elfordulnak a sportágtól, hiába van olimpiai és világbajnoka. Neki is azt taná­ csolták, hogy várja meg a februárt. Bár le­ het, hogy akkor újra jön a boksz. LÉPESFALVI ZOLTÁN Ú to n E u ró p á b a Szlovákia az elmúlt napokban két, igen komoly lépést tett a hőn áhított Európa fe­ lé. Az új kormány és persze a koalíció mö­ gött álló parlamenti többség, teljesítve vá­ lasztási kötelezettségét, jóváhagyta az ál­ lamnyelvtörvény és a közoktatási törvény módosítását, továbbá törvényileg meg­ szüntette azt az

áldatlan állapotot, hogy az országnak nincs államfője. Az oktatási törvény módosítása megte­ remti a békét a kisebbségi iskolákban, hi­ szen kioszthatják a kétnyelvű bizonyít­ ványt. Most, a félév zárásakor már nem szabadulnak el az indulatok, nem lesznek olyan jelenetek, mint tavaly, amikor a szü­ lők tiltakozásul nem engedték, hogy gye­ rekeik átvegyék az egynyelvű bizonyít­ ványt. A kisebbségi jogok érvényesülése nemcsak az ott élő magyaroknak kedvező, hanem jótékonyan hat a magyar-szlovák kapcsolatokra, ráadásul nemzetközileg is jobb fényt vet Pozsonyra. Azzal, hogy az előző kormány betiltotta a kétnyelvű bizonyítványok kiadását, visszavetette Szlovákiát az egyébként oly távol lévő EU-tagságtól. Még mindig van­ nak persze olyan politikai erők Szlovákiá­ ban, amelyek a nacionalista érzelmeket meglovagolva, támadják a kisebbségi jogok érvényesítését. Azt mondják, hogy a két­ nyelvű iskolák

megtűrése valójában a szlo­ vákságot, az anyanemzetet hozza hátrányos helyzetbe. Meglehetősen furcsa e magyará­ zat, de követői vannak szép számmal. A másik fontos momentum az „euró­ paiság” felé, hogy sikerült törvénybe ik­ tatni az államfő megválasztásának új mód­ ját. A döntés jogát a politikai pártok kezé­ ből átadták közvetlenül a népnek. Az per­ sze már más kérdés, hogy a pártok kiket indítanak az elnökválasztáson, és az is kü­ lön történet, hogy a kormánykoalíciónak sikerül-e megállapodnia közös jelöltben. Tavaszig folyhat a találgatás, nem is első­ sorban a leendő győztesről, hanem az in­ dulókról. Várhatóan sok jelölt lesz S ha egy demokrácia valóban működik, még az is belefér, hogy akár Meciar is elindul az államfői posztért. FORRÓ EVELYN A megújulás kockázata Miért mond csődöt a Fideszkritikus publicisztika? Fél év kormányzati nyomulás után azt kell látnunk, hogy

azok az em­ berek, akik azért kapnak pénzt, hogy írjanak és véleményük le­ gyen (ők lennének az újság­ írók), nemigen írnak és nincs nagyon véleményük. A Fideszkritikus cikkeket a napilapok véleményoldalain ma ellenzéki politikusok írják - és ebbe most beleértem a belső trockista sze­ repbe kényszerült Tölgyessy Pétert is, akit a szoclib sajtó azért meneszt a mennyekbe, mert önálló véleménye van egy olyan pártban, ahol minden jel szerint központilag rendelik el a megszólalás tartalmát, nyel­ vezetét és arcjátékát. „Mi mind szabad egyének vagyunk” üvölti a tömeg a Brian élete cí­ mű Monty Python-remekben, csak egy magányos hang közli hangosan: „En nem!” Azok közé tartozom, akik ta­ vasszal igencsak örültek a szoci­ alisták bukásának, és magukban igen sok időt adtak a Fidesznek a kiforrásra. Óriási győzelem­ nek tartottam, hogy nem lesz gát a Dunán, hogy fiatal és beszélni tudó ember lesz a

miniszterel­ nök, hogy végre megszűnik a ré­ gi típusú politikai-gazdasági gar­ nitúra esély- és lehetőségmono­ póliuma. A sajtót figyelve, úgy tűnik, nem voltam egyedül: a Fidesz-értelmiség állítása ellenére (hogy ti. itten kezdettől fogva betesz nekik a szoclib médiagőzhenger) kollégáim gyakorlatilag alfa állapotban asszisztálták végig a hosszú, forró őszt, sőt akadt, aki a biztonság kedvé­ ért úgy benyalt a kormánynak, hogy azért már nyelvpótlék jár. Amikor pedig megkezdődött az eszmélés, már késő volt: nem ta­ láltak (találtunk) fogást a fiú­ kon, fecsegett a felszínünk. A Fidesz-PR szabványosított beszédmódján csámcsogtunk, jól lelepleztük az „egész pályás letámadást”; ezerszer kifiguráz­ tuk a „polgár" szó inflációját: összevetettük a mai Viktor kije­ lentéseit a tavalyi-tavalyelőtti1989-es Viktor véleményével; aggódva találgattuk, mi a fenét jelenthet a hajókiránduláson

nejelentett „gazdasági- és mé­ diaegyensúly” megteremtése. Aztán kezdett kiderülni, leg­ alábbis Minden Kormány Ked­ venc Területén, a média világá­ ban. A médiavilág jó része azonban nem tudja pontosan, hogy egy kormány meddig me­ het el, a kormányhoz hasonlóan neki sincs világnézete és kohe­ rens érvkészlete, az arrogáns stíluson meg a modortalanságokon rágódik (joggal egyébként), szociálisan elérzékenyül, és azt kell elviselnie a túloldalról, hogy hát egy kormány az kor­ mányoz, kérem szépen, tetszet­ tek volna, ugye. Holott azt kéne végre össze­ rakni, hogy milyen társadalmat rombol-épít a Fidesz, és hogy li­ berális-demokrata Magyaror­ szágot ünnepelhetünk-e az ez­ redfordulón - vagy egy olyat, ahol a miniszterelnök azt üzeni a társadalomnak, hogy ha nem 5 és nem így kormányoz, akkor maradnak a kádári struktúrák. Pedig pontosan ő és így hagyja őket helyükön. Zavarban vagyok a Fidesszel.

Zsigerből gyűlölök minden álla­ mi nyomulást, de az is tény, hogy az elmúlt fél év döntései­ nek egy részével szabadelvű szempontból csak egyetérteni lehet. Továbbra sem lesz gát a Dunán (sőt a napokban megje­ lent dokumentumból látszik iga­ zán, milyen elszántan paktáltak volna Hornék Meciarékkal); to­ vábbra is Surányi a jegybank el­ nöke; megszűnt a társadalom­ niszterelnök, aki kezdetben ügyesen élt a média lehetőségé­ vel, ma ott tart, hogy mérlegelte ennek a napilapnak az összeol­ vasztását két kis szervilis közlö­ nyével. Ő maga egyébként már nem kommunikál, hanem meg­ nyilatkozik, a közszolgálati rá­ dióban, hetente, és szép PR-os nőjével együtt azzal hajtja el a tévés újságírókat, akik egy ak­ tuális ügyben történő megszó­ lalására vágynak, hogy „szent­ „A z ellenzék által sűrűn em legetett »konszenzusos dem okrácia« az elm últ ciklusban talán csak a m édia területén m

űködött, egyébként, még em lékszünk, G yula im provizált, az S Z D S Z -rő l alig tu dtu k, hogy korm ányon van (ők is csak alig). G yulához képest azonban a Fidesz egyetlen hatalm as m egaim provizáció: Simicska, lehallgatás, m etró, Nem zeti, N é p rajzi, Pelikán - szegény hivatalos nyilatkozók ott lihegnek az Á ltala odafent elrendelt döntések nyom ában, a sajtó meg, ahogy tud, beszámol.” biztosítás pszeudo-önkormányzati jellege (ami nem a csalások, hanem a korporativ struktúra felszámolása miatt jelentős lé­ pés); menesztették a Postabank vezetőit; megkérdőjelezték az „érdekegyeztetés" eddigi for­ máját; kisebb lesz a parlament; Torgyán doktorból Trixi után már nem lehet államfő. Mindez jó hír. A rossz hír az, hogy e lépé­ sek motivációjaként csak és ki­ zárólag a Központ hatalmának növelése ismerhető fel. „Esélyegyenlőség” és „a rendszervál­ tozás folytatása” (Tóth Gy. László)

címén személycsere volt több kulcsposzton, egyéb­ ként meg maradt az erő, a sze­ mélyes sértettségből fakadó reváns, a rossz közérzet a kultúrházban. Piacpárti, szabadversenyes érvelés sehol, ellenben kü­ lönböző rendű-rangú kormány­ közeliek küldik el a jó édesany­ jába áz átkos globalizációt. Csökken a parlament ellenőrző szerepe, a tb nyilvános kontroll nélküli állami felügyelet alá ke­ rült, a nyugdíj- és egészségügyi reform napirenden sincs, önálló állami alapok begyűjtve, a füvet szívó gyerekek a rendőrtől füg­ genek - milyen ismerős ez az arc. Ez már Állam bácsi arca, akitől, ha jók vagyunk, nincs félnivalónk, de csak akkor. A legnagyobb csalódás a mé­ dia (le)kezelése. A 35 éves mi­ mise után?”, majd elröhögi ma­ gát (mint történt legutóbb). A Fidesz-Magyar Polgári Pártnak abszolút diffúz elkép­ zelései vannak az állam szere­ péről, a kormányzati cselekvés rádiuszáról.

(Az isten szerelmé­ re, 1999-et írunk, kinek kell Nagy Kormányzat?) Ugyanígy homály a mai Magyarországról alkotott társadalom- és jövőké­ pe azon kívül, hogy adópolitiká­ val akarja létrehozni a háromgyerekes családmodellt, a jómódúakat is megdobja családi pót­ lékkal, és „pozitívan” akarja „diszkriminálni” - nem a romá­ kat, hanem jobbos bulvárlapját. Egyre jobban megértem, miért került bele a Fidesz-értelmiség Akik kultúrharcot akarnak ro­ vatába egy kollégám azon kije­ lentése, hogy „a Fidesznek nincs ideológiája”. Erősen irri­ táló lehet ugyanis, ha kiderül, hogy a király meztelen, hogy a sok polgári hűhó, a Nagy Á tala­ kítás mögött nincsen más, csak az átalakítás hatalmának az él­ vezete, ideológia nélkül, de (a Horn-kormány nagy pozitívu­ mával ellentétben) nem érték­ semlegesen. Mert belénk avat­ kozni azért akarnak. Az ellenzék által sűrűn em­ legetett „konszenzusos demok­

rácia” az elmúlt ciklusban talán csak a média területén műkö­ dött, egyébként, még emlék­ szünk, Gyula improvizált, az SZDSZ-ről alig tudtuk, hogy kormányon van (ők is csak alig). Gyulához képest azonban a Fidesz egyetlen hatalmas me­ gaimprovizáció: Simicska, le­ hallgatás, metró, Nemzeti, Nép­ rajzi, Pelikán - szegény hivata­ los nyilatkozók ott lihegnek az Általa odafent elrendelt dönté­ sek nyomában, a sajtó meg, ahogy tud, beszámol. Lassú vagy inadekvát reagálásai elle­ nére azonban nem a sajtó felel a nyilvánosság leépüléséért. Ha úgy vesszük, Simicska Lajos botrányos kinevezése és a le­ hallgatási ügy elhallgatása nem elsősorban a demokráciát kezd­ te ki, a nyilvánosság tűrőképes­ ségét vette célba. Talált, süllyedt: a magyar nép lenyelte a szövevényes múltú ÁPEH-elnök (valamint egy szövevényes jelenű adófőrendőr) kinevezé­ sét és egy komolynak szánt megfigyelési ügy

elsinkófálását. Majdnem azt írtam, hogy akkor most már mindent lehet, pedig ez már maga a minden. Ha deficites a nyilvánosság, ha a sajtómunkások nem képe­ sek számon kérni a kormánytól értékeket (lévén hogy ők sem hisznek bennük), akkor pláne nem mindegy, milyen a politikai ellenzék. Fogalmazzunk eny­ hén: siralmas. A liberális párt csak mostanában mozdult el a holtpontról, de még messze nem találta meg azt az ütős érv­ készletet (pl.: gazdasági és indi­ viduális szabadságjogok ötvözé­ se), ami kivezethetné a kátyú­ ból. Amit pedig a szocialisták (illetve BIT-es, szakszervezeti lobbyszárnyaik) felől hallani, az egyenesen ijesztő: gömbösözés, manipulativ parlamenten kívüli forgatókönyvezés. Mostantól ezek fogják a Fidesszel egymást váltógazdálkodni? A szabadságjogokra fogé­ kony, radikálisan demokrata, rádikálisan liberális értelmiség­ nek és (igen!) az üzleti szférá­ nak kellene valamiféle új

nyil­ vánosságot teremtenie, amely nem apátiával, hanem érvek­ kel, kommunikatív ötletekkel, médiajelenléttel reagál az etatizmusra. Ha sikerülne újrafo­ galmazni a kormányzat határa­ it, állam és gazdaság-egyházmédia szétválasztását, ha sike­ rülne több hívet szerezni az egyéni szabadság és a magántu­ lajdon szentségének, ha meg­ szerveződnének az APEH ül­ dözöttjei, akkor talán nem itt tartanánk. A király új ruhája mindenesetre már ma is látszik. Sportverseny A szerző újságíró, a MaNcs szerkesztője JŰKÖ CSABA RAJZA NEUMANN OTTÓ ulányi György élete példázat az elvhűségről, de meg le­ hetne írni belőle az üldöztetések rémregényét is. Rákosiék életfogytiglani börtönre ítélték, m ert katolikus kis­ közösségek szervezésével próbálta védeni egyházát az ellehe­ tetlenüléstől. Amnesztiával kiszabadult ugyan, de aztán a Ká­ dár-rendszer is hamar lecsapott rá: bázisközösségének

tagjai nem akartak fegyveres katonai szolgálatot teljesíteni. A puha diktatúrával kiegyező katolikus hierarchia eltiltotta a papi hi­ vatástól, tizenöt esztendőn át tartó kiközösítésére pedig jóváhagyóan rábólintott a Szentszék is. Az egyházi vád az volt elle­ ne, hogy nézetei nem békíthetők össze a katolikus teológiával. Például azt hangoztatta: ha valaki Isten országát fel tudja épí­ teni, ne legyen pappá szentelésének feltétele, hogy az illető fér­ fi és nőtlen. 1997-ben aztán úgy tűnt, Bulányi György vessző­ futása véget ér - kölcsönös engedmények után a piarista szer­ zetest visszafogadta az egyház. Tavalyelőtt ősszel megtarthatta előzőleg elmaradt aranymiséjét abban a pesti kápolnában, amelyhez annyi ifjúkori emléke fűzte. A szerzetes néhány hónapja mégis szomorú levelet küldött a vatikáni hittani kongregációhoz, a Magyarországon működő apostoli nunciushoz, a magyar katolikus püspöki kar

elnöké­ hez és a piarista generálishoz, valamint a rend tartományfőnö­ kéhez. Elpanaszolta, hogy a hivatalos rehabilitáció ellenére a katolikus egyház nem tart igényt szolgálataira: sehol sem pré­ dikálhat, a piarista diákokkal nem végezhet lelkigyakorlato­ kat, könyveit nem árusítják a katolikus könyvesboltokban, vé­ leményére nem kíváncsi a katolikus sajtó. Érdem i válaszra mostanáig hiába várt. Az egyházi illetékesek szerint nincs sem nyílt, sem titkos utasítás arról, hogy a szerzetes elől el kellene zárni a megnyi­ latkozás fórumait. Viszont élnek a súlyos fenntartások szemé­ lyével kapcsolatban, hiszen Bulányi atya - bár a hierarchiával szembeni engedelmességet tavalyelőtt újra vállalta - valójában most is olyan nézeteket vall, amelyeket a hivatalos teológia visszautasít. Az egyik főpap amikor a most nyolcvanéves páter kilátásairól faggattam, kijelentette: „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy valaki az

egyház megbízottjaként mást hir­ dessen, mint amit az egyház tanít." Ez bizony valóban nyomós érv. Saját egészségét veszélyez­ teti az a rendszer, amely rendszeridegen elemeket fogad be. Arról persze vitatkozhatnánk, hogy aki a keresztény hitet a lel­ kiismeret szűrőjén át teszi hozzáférhetőbbé, az valóban meg­ fertőzheti-e az egyház szervezetét, ha közben a dogma kívánal­ maival összeütközésbe kerül. Mégsem szeretném, ha újfent az­ zal vádolnának, hogy illetéktelenül ártom magamat katolikus belügyekbe. Az egyház szíve joga, hogy azt engedjen szóhoz jutni saját fórumain, aki számára kedves. Bulányi György ese­ te viszont nem csupán a papok világának kósza egzotikuma. Nálunk az előírt útról letérő, ám tisztességes eszközökkel a kö­ zös célért eredményesen tevékenykedő újító más területeken is átj árhatatlan akadályokba ütközik. Ki ne emlékeznék valamennyi demokratikus kormányunk

fogadkozásaira, hogy a pusztán állami eszközökkel teljesíthe­ tetlen feladatokhoz odaengedi a civilszerveződéseket? A gya­ korlatban mégis ellehetetlenítik a legtöbb próbálkozást, ha azok nem illeszkednek az íróasztalnál kigondolt struktúrába. Ismerek olyan nonprofit alapítványt, amely sokszorosan bizo­ nyította már, hogy szinte a semmiből is képes munkahelyeket teremteni. Azokra az emberekre figyel, akiket felkészületlenül ért a munkanélküliség sokkhatása, akik már nem fiatalok és az eredménytelen álláskeresés során gyógyíthatatlannak tűnő se­ beket szereztek. A civilkezdeményezés úgy segíti őket pénzke­ reső tevékenységhez, hogy közben régebbi, lelkileg egészséges önmagukat is sikerül megtalálniuk. Igen ám, de ha az állam anyagi forrásaiból a nonprofit állás­ szerzők annyira megerősödnének, hogy az országos nyilvántar­ tásban is tükröződő jelentős eredményeket produkálnának, épp az állami

szervezet számára jelentenének konkurenciát. Talán ez rosszindulatú feltételezés, de másként képtelen va­ gyok megmagyarázni, miként hagyhatja ki a megújulás kínál­ kozó esélyét a munkaügyi szervezet és a szociális kormányzat. így aztán a segítő civilcsapat ott marad valahol a periférián. Nem tiltják ki a munkaerőpiacról, de szerény anyagi bázisuk miatt szép eredményeik csak egy statisztikailag alig mérhető kört érintenek. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy valóban sok csaló csapott le az utóbbi években a munkahelyteremtő támogatá­ sokra. Milliárdos nagyságrendű összegek úsztak el az állástalanság csillapításával kecsegtető, ám valójában semmin sem ja­ vító kezdeményezésekkel. A nonprofit szervezetek hathatós helyzetbe hozása nagy kockázattal jár - így aztán nincs közfel­ háborodás, ha a bizonyításon már túljutott segítőket is mellőzi a hatalom. Van abban valami torokszorongató, hogy épp

olyanok ke­ rülnek kiszorított helyzetbe, akik a rozsdás paragrafusok, kővé dermedt tabuk világába életet vinnének. Akik nemcsak az ün­ nepélyes szólamok szintjén ismerik el az egyedi em ber fontos­ ságát, hanem lelki vagy szakmai megmentésének stratégiáját mindig személyre szabva alakítják ki. Egyébként persze nincs új a Nap alatt: az igazi újítóknak időtlen idők óta rendre meggyűlt a bajuk a világi vagy az egy­ házi hatalommal. Még örülhetnek, hogy manapság már nem küldik máglyára őket. B A stílus maga a kormány Ha igaz, hogy a stílus maga az ember (és egy aforizma erejéig már több mint két évszázada nagyon igaz), DISNEYLAND akkor miért ne lehetne Bolgár György igaz, hogy a stílus maga a rovata kormány? Talán nem is csak egy aforizma erejéig. Hiszen legalább annyi, sőt talán több kifogás éri az Orbán-kormány stílusát, mint konkrét intézkedé­ seit. A Néprajzi Múzeum ügye ebből a szempont­ ból

jellemző ugyan, de nem kivételes. Kezdődött ugye azzal, hogy a Népszabadságban megjelent a pontos, de mégiscsak - értesülés a Miniszterelnöki Hivatal átköltöztetésének tervéről, mire még az­ nap a kormányszóvivő kénytelen volt megerősíte­ ni a hírt azzal, hogy ez bizony nem ötéves terv, ha­ nem két és fél hónapos, mert összesen annyi ideje van a múzeumnak arra, hogy elhúzzon valahová, ami még nem tudni, hol van. Aztán az illetékes mi­ nisztérium illetékese annyiban finomított, hogy március 31-éig csak megkezdeni kell a kiköltözést, és az év végéig lesz idő annak lebonyolítására. A (pillanatnyi) végeredményt ismerjük (ha ennyi támadás ér bennünket, akkor nem költözünk, jó nekünk a mostani helyünk is, csak hát a Ház elnö­ ke ragaszkodik a kormányhivatal kitessékeléséhez), az előbbieket is csupán azért idéztem föl, hogy világosan kiderüljön, ami egyébként a sorok között is kiderült: egy

szimbolikusan is meg anya­ gilag is (hány milliárd a számla, tessék mondani?) nagyjelentőségű eseményt a kormány egyszerűen nem jelent be. A stílus nem kivételes. A négyes metró megfú­ rását is elfelejtették közölni, és szintén az újságból (lám, mégiscsak van tényfeltárás a sajtóban) lehe­ tett tudomást szerezni arról, hogy a költségvetési tervezetből hiányzik az építési előkészületekre korábban előirányzott néhány milliárd forint. A pénzügyminiszter akkor az érdeklődő újságíró­ nak először azt válaszolta, hogy azért, mert szeret­ nék felülvizsgálni az egész beruházást, majd egy­ két nappal később, úgy látszik, már felül is vizsgál­ ták, mert közölték, hogy a földalattira nincs pénz, viszont nem is lesz. Nem egészen, de majdnem ugyanez történt a Nemzeti Színházzal is, és nyilván csak azért nem egészen ugyanaz, mert a színház nem egy hiányzó költségvetési tétel volt, amely nem

kellett hogy bárkinek feltűnjék, hanem egy üresen tátongó lyuk, amelyet naponta tízezrek láttak a város köze­ pén. Ennek ellenére ebben az esetben is a sajtó állt elő azzal, hogy a kormány állítólag nem akar Nem­ zetit az Erzsébet téren, és pár hónapos driblizés (megvizsgáljuk, több lehetőség közül döntünk, na­ gyon elszaladtak a költségek, és így tovább) után tényleg nem akart. Az ítélőtáblák körüli apró cirkuszra már alig emlékszik valaki (a bírákon kívül), de a kiszivárgó kormányzati szándékot ott is az utolsó pillanatig ti­ tokban akarták tartani, és a Legfelső Bíróság elnö­ ke csak többszöri eredménytelen kísérlet után (külföldi látogatását félbeszakítva) tudta meg a mi­ niszterelnöktől, hogy nem oda Buda. Igen, miközben a kormány stílusáról támogatói és ellenzői egyaránt azt mondják, hogy dinamikus, offenzív (a bírálók szerint agresszív), egészpályá­ sán letámadó, nem

teketóriázó, kemény, a konflik­ tusokat is nyíltan vállaló, mégis, az említett példák alapján a kényesebbnek vélt kérdésekben bizony csendesen fű alatti. És ez még hagyján, mert való­ ban nem lehet és nem is szabad egy kormánynak minden ügyben nyílt sisakkal harcolnia, de vajon miért harcol ravasznak hitt módszerekkel ilyen rosszul? Mert azt ugye senki nem gondolhatta ko­ molyan, hogy nem kerül a nyilvánosság elé, ha a Néprajzi Múzeum kap egy olyan levelet, amelyben felszólítják a költözésre. Azt sem hihette senki, hogy egy múzeum áthelyezése (a gázgyárba, a lak­ tanyába vagy a fogalmunk sincs milyen épületbe), valamint a Miniszterelnöki Hivatal bevonulása az egykori Kúriába nem fogja.érdekelni a kutyát sem, az egész ügylet lebonyolítható majd a nyilvánosság teljes kizárásával, egészen odáig, hogy a kapuban lévő tábla tájékoztatni fogja az érdeklődőket, hová menjenek múzeumot nézni. Egy pillanatig sem le­

hetett feltételezni, hogy a múzeumi szakma, a szakszervezet nem fog felhördülni, hogy az ellenzék nem csinál majd patáliát, és hogy a sajtó nem kezdi el azonnal számolgatni, hogy mennyibe is kerül a csomagolás, a szállítás, az átépítés meg a másik át­ építés. Mindez egy olyan ügyben, amely a közvéle­ mény számára nem volt ügy, hiszen kinek fáj az, hogy a Hivatal munkatársai esetleg szűkösen dol­ goznak vagy hogy a parlamenti képviselőknek ke­ vés a hely a Parlamentben. A nagyközönség (há­ rom és fél évig most nem választópolgár) csak annyit érthet meg az egészből (de annyit azonnal és nagyon megért), hogy a miniszterelnök és stábja be akar költözni egy elegáns, nagystílű palotába, ez pedig a nagyérdeműnek sok milliárdjába kerül. Az üzenet tehát a lehető legrosszabb, ráadásul vizuáli­ san azonnal felfogható még a legkevésbé tájéko­ zott embernek is, hiszen elég ha a televízió megmu­ tatja neki a

Múzeum díszes auláját. És persze meg­ mutatta. Ha már egyszer a kormányhivatal költözni akar vagy kényszerül, és a Néprajzi Múzeumba akar (vagy tegyük föl, jobb híján, oda kényszerül), akkor miért nem lehetett ezt a tervet, elképzelést nyilvá­ nosságra hozni, miért nem lehetett róla akár több hónapig tartó vitát kezdeményezni, miért nem lehe­ tett két-három lehetséges helyszínt megnevezni, miért nem lehetett a költségeket fölbecsülni, miért nem lehetett világossá tenni, hogy a jelenleginél jobb helyzetet szeretnének teremteni a lehető leg­ olcsóbban, legszerényebben? Ezzel a taktikával előbb hozzá lehetett volna jutni a Múzeumhoz, és a laikusok szemében és agyában sem a pöffeszkedő aula képe maradna a miniszterelnökséghez társítva. A miértre persze tudni véljük a választ: mert a kormány nem az a konszenzusos, egyezkedő fajta. És hogy miért nem az? Mert a Fidesz-vezérkar mindig hadsereg nélkül dolgozott.

Sőt rendes (visszavonom, a parlament is rendes) munkahe­ lyen, különösen vezetői pozícióban nem is igen dol­ gozott, vagyis nem tanulhatta meg a célszerű mun­ kahelyi együttműködési, illetve vezetési techniká­ kat. Holott - hogy visszatérjek kiinduló monda­ tomhoz - a stílus maga a kormány. Lehet, hogy a következő három és fél év komoly gazdasági sike­ reket hoz. Lehet, hogy az emberek életszínvonala évente két-három százalékkal nő. Lehet, hogy a bűnözés növekedését is sikerül lassítani vagy akár megállítani. Lehet, hogy a végén az egészségügy is kezdi összekapni magát. Lehet, hogy eljutunk az uniós csatlakozás küszöbére. A jót azonban az em­ berek másodpercek alatt megszokják, és nincs olyan jó, amelynél jobbat - különösen ha az oszt­ rák határ másik oldalán azonnal látható is az a még jobb - ne tudnának maguknak elképzelni. Amikor pedig a választásokon a kormány sorsáról kell dön­ teniük, arra

fognak gondolni, hogy az elért jó igen­ is jár nekik, megdolgoztak érte, az lesz tehát a dön­ tő kérdés, hogy a kormány hogyan bánt velük, a társadalommal. Ha az együttműködés, a megértés, a segítség, a jószándék lesz a jellemző a kormány stílusára, akkor sok lesz a jópont. Ha a hatalmi am­ bíciók túltengése, az önkényes, a meggondolatlan, csak azért is határozottság, ugyanakkor a kényes döntések elmismásolása kerül túlsúlyba, akkor jön­ nek a tiltakozó szavazatok. Furcsa rendszer ez a demokrácia: nem a lé­ nyeg lesz a lényeg. De talán a stílus is a lényeg­ hez tartozik. Forrás: https://doksi.net 2 M agyar H írlap 2002. október 16, szerda A NAP TE MA J A: V Á L T O Z I K A MA G Y A R KLERUS Rövidesen fe lfe d i a Vatikán a titkot: ki lesz a nyugdíjba vonuló esztergom i érsek utóda Megújul-e a katolikus egyház? Paskai László esztergo­ mi érsek a katolikus egy­ ház szabályai szerint nyugdíjba készül.

A leg­ nagyobb magyar egyház legmagasabb rangú fő­ papjának utódát már ki­ jelölték a Vatikánban. Teológusok és főpapok a személycserétől nem várnak gyors változást, ám többen felhívják a fi­ gyelmet a modernizáló­ dás elodázhatatlanságára, arra, hogy a hazai ka­ tolikus klérus szemlélete elmarad más nemzetek egyházi vezetőiétől, mi­ közben kísért a feltárat­ lan múlt. felületes megfigyelő számára a magyar katolikus klérus a teljes nyugalom képét testesí­ ti meg. Amíg a német, az oszt­ rák vagy az olasz püspöki karban időről időre felbukkannak a hivatalos állás­ ponttal szembehelyezkedő nézetek, s Amerikában súlyos bűnökkel - pedofília! - vádolnak papokat, addig hazánk­ ban az egyház vezetői közötti teljes egyetértésről szólnak a hivatalos közle­ mények. A rendszerváltás óta ugyanaz az esztergomi érsek viseli a prímási mél­ tóságot, és a püspöki kar sem cserélt 12 év alatt

elnököt. A pápa két magyaror­ szági látogatása egyértelműen pozitív visszhangot keltett, II. János Pál tanítá­ sának szellemében az ország minden egyházmegyéje zsinatot tartott. A hívek hűségét nehéz megkérdőjelezni: a sze­ mélyijövedelemadóból felajánlható egy­ százalékos utalásokból kiderül, hogy a hazánkban működő többtucatnyi egyház közül a katolikus még mindig messze a legtámogatottabb. Sokkal nehezebb viszont válaszolni a kérdésre: a második vatikáni zsinaton meghirdetett megújulási folyamat vajon sikeresen zajlott le a magyar katolikus utódként a Vatikánban szolgálatot teljesí­ tő Ternyák Csaba érseket, a püspöki kar korábbi titkárát és Erdő Péter püspököt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rekto­ rát emlegetik. De a jelöltek között van Se­ regély István egri érsek, a Magyar Katoli­ kus Püspöki Kar elnöke és Bósák Nándor debrecen-nyíregyházi megyés püspök is. A döntés már

megszületett, de az még „pápai titok”. Gyulay püspök szerint nincs meglepő abban, hogy Paskai bíbo­ ros nem élete végéig látja el hivatalát: az egyház szabályai szerint hetvenöt éves korban minden papnak be kell adnia a nyugdíjkérelmét. Gyulay Endre ezért sem számít arra, hogy őt kinevezzék: „mire megismerném a papjaimat - mondta -, mehetnék nyug­ díjba”. A püspök szerint az egyház életé­ ben jelentős változás nem várható, mivel nem az esztergomi érsek, hanem a magyar püspöki konferencia elnöke a magyar ka­ tolikus egyház feje. Egy éve az egri Sere­ gély Istvánt választották újra a püspökök, akinek titkársága úgy tájékoztatott: az ér­ sek nem kíván a témában nyilatkozni. Paskai László még a rendszerváltás előtt, 1987-ben vet­ te át az esztergomi érsekség irányítását elődjétől, Lékai László bíborostól. Az esztergomi ér­ sek és prímás Ma­ gyarországon a leg­ magasabb rangú főpap,

aki részt vesz a pápaválasztó gyűlésen, a konklávén. Paskai elérte az egyházi nyugdíjkorhatárt, új em­ ber lesz az érsekség feje, de kérdés: hoz-e az utód refor­ mokat Reformerből konzervatív pápa A lengyel pápa, Karol Wojtyla maga is részt vett az 1962 és 1965 közötti II. Vati­ káni Zsinaton, amikor XXIII. János bele­ kezdett a katolikus egyház „korszerűsíté­ sébe”. Azonban pápaként mindig arra kényszerült, hogy egyensúlyozzon a Vati­ kán keményvonalasai és reformerei kö­ zött. Nyitott a világ felé, bocsánatot kért a katolikus egyháznak az „eretnekek” és a zsidók ellen elkövetett múltbeli bűnei miatt, és párbeszédet kezdeményezett a különböző vallások között, de számos kérdésben nem engedett. Ilyen az emberi klónozás, a fogamzásgátlás vagy a cölibá­ tus. Az utóbbit a pedofil papok botrányai miatt több püspök is felvetette esetleges megoldásként. A Parkinson-kórban szen­ vedő pápa az

utóbbi időben mindinkább a konzervatívok oldalára állt. A Hittani Kongregáció - a Szent Officium, a koráb­ bi inkvizíció utódszerve - vezetője, Jo­ seph Ratzinger bíboros pedig mindig gon­ doskodott arról, hogy ne legyen kétséges a konzervatívok befolyása a Vatikánban. 2000 őszén egy vatikáni nyilatkozatban, a Dominus Iesusban sikerült egyedüli üd­ vözítőnek neveznie a katolicizmust, meg­ akasztva ezzel a kialakult párbeszédet a többi keresztény egyházzal. A sajtó ezt már akkor úgy értékelte, hogy nem hiva­ talosan megkezdődött a pápai utódlásért folyó hatalmi harc. A betegség következ­ tében egyre több döntés kerül át az „aula”, vagyis a vatikáni hivatali appará- Fotó: H e g e d ű s M árta A egyházban? Ami az ökumené, a keresz­ tény egyházak közötti közeledés folya­ matát illeti, nem lehet ok az elégedetlen­ ségre: a történelminek nevezett nagy egyházak között kiegyensúlyozott jó vi­ szony

alakult ki. Működőképesnek bizo­ nyult Magyarországon a keresztény-zsi­ dó párbeszéd is - a teológiai téziseket eredményesen vetették össze a hittudó­ sok. A kisebb egyházakkal szemben vi­ szont már elutasító a legnagyobb feleke­ zet papságának az álláspontja: a Hit Gyülekezetének vagy a Jehova Tanúi­ nak a tevékenységét roász szemmel nézi a klérus. A múltat nem bolygatják Adós maradt a katolikus egyház a követ­ kezetes múltfeltárással. II János Pál kez­ deményezése nyomán a Szentszék 1998ban dolgozta ki állásfoglalását, mely sze­ rint az egyház egy része vétkezett, mert ré­ Teológusok a modernizációt sürgetik SIMONYI GYULA közgazdász, teológus: A katolikus egyház olyan, mint egy nagy tankhajó, amelyiknek ha elfor­ dítják a kormányát, még egy jó darabig az eredeti irányba halad. A magyar ka­ tolikus egyház is, a világegyházhoz ha­ sonlóan, alapvetően konzervatív, ami­ nek megvannak az előnyei

és hátrá­ nyai. Egy olyan szervezetben, ahol a folytonosságnak van a legnagyobb szerepe, a személycserék nem hoznak átütő változást, ahogyan eddig sem hoztak. Előbb-utóbb, persze, a magyar egyház is változni fog. Nyugati típusú, szolgáltató egyházzá fog válni. HORÁNYI ÖZSÉB, a Magyar Pax Ro­ mána elnöke: Nagy várakozással állunk a változás előtt. Reméljük, hogy a magyar katoli­ kus egyház megújuló vezetése a II. Va­ tikáni Zsinat hatásának felerősödését is jelenti majd. így a katolikus társada­ lom a magyar társadalmi problémák keresztény szemmel való megközelíté­ sében talán válaszképesebb lesz. A vi­ lágegyházban az elmúlt 30-40 év nem múlt el nyomtalanul, már régen „zsi­ nat utáni folyamatok” zajlanak. Hoz­ zánk igazából még el sem érkezett a zsinat. Rengeteg a teendőnk A katoli­ kus egyház nem légüres térben mozog, nemcsak mint különálló intézményt kell nézni, hiszen a magyar

társadal­ mon belül működik. TILLMANN JÓZSEF filozófus: Teljesen mindegy, hogy ki lesz a ma­ gyar katolikus egyház feje. A klérus a kontraszelekció kegyelméből van a he­ lyén, ilyen értelemben „fél-kegyelmű”. Bárki is lesz Paskai László utóda, nem várható lényeges változás. Nem is kel­ lene foglalkozni a katolikus püspöki karral, ami csak üres váz. Egy püspök saját magán kívül jószerével senkit és semmit nem képvisel. Az egyház nem ezen a szinten létezik. A katolikus egy­ ház vezetése mögött nincsen semmi, csak a múlt és az emlékek. Hamut kel­ lene szórniuk a fejükre, és kolostorba vonulni. WILDMANN JÁNOS, az Egyházfórum főszerkesztője: Szeretném remélni, hogy a személyi váltás változást fog eredményezni. Égető szükség lenne rá, mert a poszt­ modern korhoz alkalmazkodni kelle­ ne. Az emberekkel szót kell érteni, nem volna szabad csupán a dogmákat ismételgetni. A magyar katolikus egy­ ház átaludta a

II. Vatikáni Zsinatot, rengeteg pótolnivalónk van. Az E uró­ pai Unióba való belépésünkkel újabb, komoly feladatok nehezednek majd az egyházra. Társadalmi kihívások, emberi jogok kérdése, melyekről ed­ dig nem vett tudomást. Ezeket a dol­ gokat többé nem szabad nem észrevennie. sze volt a vészkorszak zsidóüldözéseinek ideológiai előkészítésében. Magyarorszá­ gon is elkezdődött az önvizsgálat: a pan­ nonhalmi főapát-püspök monostorában még a vatikáni nyilatkozat évében meg­ rendezett egy konferenciát, amely a ma­ gyarországi holokauszttal kapcsolatban firtatta az egyház szerepét. A kérdéseket épp csak feltették, a folyamat megtorpant - a pannonhalmi fogadkozásokkal ellen­ tétben senki sem kutatott tovább a katoli­ kusok felelőssége körül. Egyáltalán nem terjedt ki a múltvizs­ gálat az egyháznak a pártállami korszak­ ban betöltött szerepére. Talán jogos a feltételezés, hogy amíg a klérus élén több

olyan püspök található, akik még az Ál­ lami Egyházügyi Hivatal egyetértésével kaptak főpásztori rangot, addig a homály jótékony. Semmiféle egyházi állásfogla­ lás sem tisztázta tehát Magyarországon, hogy a papság együttműködése a pártál­ lammal az egyház utolsó végvárait védte, vagy éppenséggel kiszolgáltatta a híve­ ket a hatalomnak. Pedig az új evangelizáció folyamatában jelentős többletet nyújtana az őszinteség: vajon szükséges kompromisszumról vagy a megengedhe­ tetlen alkuról volt-e szó? Ez a bizonytalanság rányomja bélye­ gét a katolikus magatartásra az egyházon belüli reformfolyamatokkal kapcsolat­ ban is. Tipikus példa Bulányi atya esete A piarista páter a mélyen hívő Bokor Bá­ zisközösség szervezése miatt megjárta Rákosiék börtönét. A Kádár-rezsim nem szívesen ítélte volna el azért, mert Bulá­ nyi hívei megtagadták a katonai szolgá­ latot, ezért a püspöki kar vonta meg tőle

az igehirdetés jogát! Bulányi Györgyöt papként csupán hét évvel a rendszervál­ tás után rehabilitálták, de misézni azóta sem engedik. A magyar katolikus egyház máig nem barátkozott meg a vitákból in­ duló gyökeres reform gondolatával. Vajon a közeljövő személycseréi meg­ változtatják-e a jótékony homály tiszte­ letét a katolikus papságnál? Bárki lesz az utód, semmi sem változik? Esztergomban olyan bíboros kinevezé­ sében bíznak, aki szereti a várost - tud­ tuk meg Meggyes Tamás polgármester­ től. Információink szerint a város Beer Miklós segédpüspököt látná legszíveseb­ ben az egyházmegye élén, aki erősen kö­ tődik Esztergomhoz. Szentelt bort iszik II. János Pál a római Szent Péterbazilika misé­ jén. A lengyel pápa változás­ ról prédikált, ám idős korára a konzervatívok befolyása alá került Fotó: MTI/EPA/ANSA - Filippo M onteforte „Az utódlásról II. János Pál pápa személyesen

dönt” - tájékoztatta lapunkat Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök. A Magyar Katolikus Egyház részéről nincs felterjesztés, Karl-Josef Raubér pápai nuncius (nagykövet) gyűjti a javaslatokat, és továbbítja a pápának. A Magyar Hírlap római forrásai szerint ; : j ! ; ; : I tus kezébe. II János Pál utódáról viszont a 120 bíborosból álló konklávé dönt majd, ahol egyre többet hallani a pápai elsőség kérdésének újraértékeléséről. Sokan Giovanni Battista Re érseket tartják II. János Pál legesélyesebb utódának. Bár a vatikáni mondás szerint aki leginkább pápa akar lenni, az bíborosként távozik. MA 2 4 ÉVE A VATIKÁNI TRÓNUSON Szentmise az esztergomi bazilikában. A katolikus egyházé a legtöbb hívő nálunk 1978. október 16-án a történelem első lengyel, sőt első kelet-közép-európai pá­ pája jelent meg a Szent Péter-bazilika homlokzati lodzsáján. Az akkor 58 éves Karol Wojtylát néma csendben

fogadta a mozdulatlanságig teli vatikáni tér. „Ha vé­ tek valamit olaszul, majd ti fogtok kijaví­ tani!” - mondta hibás olaszossággal, a rómaiak pedig üdvrivalgásban törtek ki. A katolikus egyház 264. pápája hu­ szonnégy év óta lakik a Szent Péter tér­ re néző reneszánsz palota harmadik em eletén. Azóta Róma é s a világ is hoz­ zászokott a rendkívüli pápához. Most vi­ szont, a 24. évforduló alkalmából II Já- nos Pál forradalmi újdonságot vezetett be. Bővítette a középkor óta változatlan rózsafüzér-imádságok sorát: a Szent Do­ monkos óta létező 15 imához további ötöt fűzött, amelyek Krisztus földi életé­ re vonatkoznak. A részletek a szerdán megjelenő „Misteri Lucis" apostoli levél­ ből derülnek ki. Az o ld a lt s z e r k e s z te tte : Szombathy Pál K ö z re m ű k ö d ö tt: Bartus László, Dreissiger Ágnes, Neumann Ottó, Németh Szilárd, Sárközy Júlia, Szarka Klára e -m ail: n a p

te m a ja @ m h irla p .h u Forrás: https://doksi.net 2003. január 30, csütörtök M agyar H írlap 7 BELFÖLD Kábelen jöhet a pornó - az ORTT tehetetlen A külföldön bejegyzett műsorszolgáltatók Magyarországon is továbbíthatják felnőtteknek szóló programjaikat Bár a hazai szabályok szigorúbbak az európai direktíváknál, a médiahatóság tehetetlen a külföldi tévék Magyarországon is sugárzott, ám a til­ tott kategóriába tartozó műsoraival szemben. A kábeles szolgáltatókat jelenleg senki és semmi nem akadályozza abban, hogy akár keménypornó-műsorokkal bővítsék kínálatukat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy időről időre felbukkan egy-egy pornográf műsorokat sugárzó csatorna. Locsmándi Andrea A pomóműsorokra szakosodott műholdas magántelevízió, a Sky PowerTelevision kérte nyilvántar­ tásba vételét a médiahatóságtól értesült lapunk. Az elnök híján ha­ tározatképtelen testület azonban még ha akarná

sem vizsgálhatná meg, hogy a magántelevízió meg­ felel-e a törvényi előírásoknak. A műholdas sugárzásra készülő műsorszolgáltatóknak csak beje­ lentési kötelezettségük Van, az ORTT-nek pedig 60 napon belül kell nyilatkoznia. A törvény sze­ rint „ha a bejelentés tudomásulvé­ telét a testület hatvan napon belül nem tagadja meg, a bejelentést nyilvántartásba vettnek kell tekin­ teni”, azaz akár már másnap sugá­ rozhat. Az egyelőre csak a „vélet- len” műve, hogy az 5-ös kategóriá­ ba tartozó, azaz a még este 10 óra után sem közölhető műsor sugár­ zását tervező tévétársaság tulajdo­ nosai formai hiányosságokra hi­ vatkozva harmadszorra is vissza­ vonták beadványukat. A határok nélküli televíziózás­ ról szóló egyezmény keretében külföldön bejegyzett műsorszol­ gáltatók, az ottani szabályoknak Mélyponton a panaszbizottság Mára mélypontra került az Orszá­ gos Rádió- és

Televíziótestület pa­ naszbizottságának tekintélye - fo­ galmazott Debreczeni József, a grémium tagja a Diskurzus 11. című médiajogi konferencián. Debre­ czeni arra emlékeztetett: a panaszbizottság „a nagyközönség fóru­ ma”. Noha a médiatörvény ponto- san körülírja, ki fordulhat a panaszbizottságához (pb), e kérdésben mind a mai napig tart a vita. Ennek okát Debreczeni abban látta, hogy a grémiumot a műsorszolgáltatók kezdettől fogva ellenérzéssel fo­ gadták, a pártok pedig mindvégig általában lekicsinylő módon viszo­ nyultak hozzá. Kaszó Klára, az Bryan Adamst és Dave Gahant várja a BS Pontosan még nem lehet tudni, mikor nyitja meg kapuit a Budapest Sport­ aréna (BS), az első háromnapos ren­ dezvénysorozat programja azonban már elkészült. Az el­ ső napon a fesztiválzenekar ad koncer­ tet, a másodikon többek mellett a Republic, Charlie, Bródy János és Ki­ rály Linda lép fel. A harmadik napon mindenki

számára nyitott és ingyenes lesz az aréna. A közelmúltban aláírt szerződésmó­ dosítás szerint a ki­ vitelezőnek február 24-éig kell befejez­ nie a csarnokot. A BS lehet a már­ cius 15-ei állami ün­ nepségsorozat egyik helyszíne is. Április 23-án Bryan Adams, június 23-án pedig a Depeche Mode-ból ismert Dave Gahan ad koncertet ifi ■rsi<0 CD m >> c <O 0ű CD o •ö o u. Gyes: nálunk és az oroszoknál a legkevesebb Tavaly négyezren kaphattak méltányossági alapon gyermekgondozási segélyt A kelet-európai országok közül hazánkban és Oroszországban a legalacsonyabb a gyermekgondo­ zási segély (gyes) összege - derül ki egy Svédországban végzett fel­ mérésből. A szociális tárca mun­ katársa szerint semmilyen ellátást nem lehet önmagában nézni, rá­ adásul egyedülálló, hogy a család­ anyák Magyarországon három éven át kapnak gyest. Biczó Henriett Egy Svédországban készített fel­ mérés

szerint azok a kismamák járnak a legjobban, akik Norvé­ giában, Dániában és Olaszország­ ban kapnak gyermekgondozási segélyt. A „nyugati” államok kö­ zül Görögországban, Angliában és Luxemburgban élő anyák kap­ ják a legkevesebb támogatást. Még ők is szerencsésebbek, mint amerikai vagy ausztráliai társaik, ott ugyanis a nők egyáltalán nem kapnak gyest. megfelelően egész Európában, így akár Magyarországra is továbbít­ hatják programjaikat és teszik is ezt a hazai kábelhálózatokon ke­ resztül. Az ORTT így még akkor is tehetetlen az ilyen műsorokkal szemben, ha azok a magyar szabá­ lyozás szerinti tiltott kategóriába tartoznak. A hatóság csak az uniós csatla­ kozásunk után léphet fel azokkal a A hatvan országot vizsgáló felmé­ rés szerint a legideálisabb a svéd­ országi rendszer. Itt az anyukák ki­ lencvenhat héten át kapják fizeté­ sük 80 százalékát. A kelet-európai adatok ránk nézve

igencsak ked­ vezőtlenek. Ebben a térségben ugyanis Oroszországban és ha­ zánkban a legalacsonyabb a gyes összege. - A legtöbb államban a jövede­ lemtől függ, hogy mekkora gyer­ mekgondozási támogatást kapnak az anyukák, ha egyáltalán kapnak - nyilatkozott Forgó Györgyné, az Egészségügyi, Szociális és Család­ ügyi Minisztérium főosztályveze­ tője. - Semmilyen ellátást nem le­ het önmagában nézni. Példa nél­ küli, hogy nálunk a családanyák három éven át kapnak gyest, sőt méltányosság esetén ez akár a gyermek 14 éves koráig kiterjeszt­ hető - tette hozzá. A gyermekgondozási segély havi összege - a gyermekek szá­ mától függetlenül - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori leg­ kisebb összegével (2003-ban 21800 forint). A három évig járó ellátás szolgálati időnek számít. A rászorulók megsegítésére az állam kidolgozta a méltányossági gyest, amelynek összege megegye­ zik a „rendes"

támogatáséval. Ta­ valy ezt négyezren vették igénybe. A jogosultságot az egészségügyi miniszter állapítja meg - mondta Forgó Györgyné. A szülőnek iga­ zolnia kell, hogy gyermeke beteg, és emiatt nem részesülhet napkö­ zisellátásban. A támogatás legfel­ jebb a gyermek nyolcadik életévé­ nek betöltéséig állapítható meg. Ha az egyedülálló szülő nem dol­ gozik, és így a család megélhetése nem biztosított, akkor is kérvé­ nyezheti a méltányosságot a rá­ szoruló szülő. A tartósan beteg, il­ letve súlyosan fogyatékos gyer­ mek 14. éves koráig kaphatja ezt a támogatást, noha ebben az eset­ ben gyesre csak a gyermek 10. éves koráig jogosult a szülő. RTL Klub jogi igazgatója a testület működését annyira szubjektívnek ítéli, hogy munkatársainak koráb­ ban már megtiltotta, hogy szemé­ lyesen jelenjenek meg annak ülé­ sein. Hollós János, a Magyar Rádió alelnöke szerint nagyon nehéz a ki­

egyensúlyozottságot számon kérni egy megosztott országban. M TI műsorszolgáltatókkal szemben, amelyek az európainál némileg szigorúbb normáinkba ütköző programokat sugároznak. Elnökjelölt kerestetik Eldőlni látszik, hogy bár Medgyessy Péter miniszterelnök mégis Ladvánszky Györgyöt, a testület jelenlegi szocialista tagját jelöli az Országos Rádióés Televíziótestület élére, a szo­ cialisták tovább keresik a poszt­ ra a koalíciós partnernek és Mádl Ferenc köztársasági el­ nöknek egyaránt megfelelő má­ sik lehetséges személyt. Koráb­ ban kiszivárgott információk szerint az államfő nem támogat­ ná MSZP-hez erősen kötődő személy megválasztását. LSA Bulányi bírálja az egyházat A katolikus papok és vezetők 95-96 százaléka asszisztált az előző rendszer működéséhez - véleke­ dett Bulányi György piarista tanár, a Bokor közösség most 85 éves ala­ pítója. A szombati gyémánt miséje

alkalmából sajtóbeszélgetést tartó szerzetes szerint a katolikus egy­ házban nem szokott semmi sem változni, vagy ha igen, csak olyan picit, hogy ugyanolyan maradjon. Mint mondta: az átvilágításhoz amelyben 14 éve nem történt sem­ mi - „Jézus reflektorára” volna szükség, amúgy csak arra az ered­ ményre juthatunk, hogy állam és egyház mindig közösen dolgozik. A piarista tanár szerint ugyanis „mese habbal, hogy ezt a vállalatot valaha is csinálták külön”. Az egy­ ház ugyanúgy hatóságot játszik, mint az állam, ezért jól megtalálják egymást - fogalmazott. Bulányi a Bokor közösség veze­ tőjeként a múlt rendszerben több­ ször is felemelte szavát az egyhá­ zon belüli ügynökök ellen. 1952-ben börtönre ítélték, mivel a kis vallási közösségek építését öszszeesküvésnek minősítették. Bulányit 1982-ben eretnek tanok ter­ jesztése miatt eltiltották a templo­ mi szolgálattól. A tárgyaláson tit­

kárként részt vett Erdő Péter is (a főegyházmegye közelmúltban beiktatott új prímása) - jegyezte meg Bulányi György. Az intézke­ dést a Vatikán is megerősítette, majd később felülbírálta. A katoli­ kus egyház 1997-ben hivatalosan rehabilitálta Bulányi atyát, ám ezt ő a mai napig nem érzi teljesnek. DP Házrongálás: elutasított panasz A Tolna megyei főügyész elutasí­ totta Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman panaszát, amelyet a Szekszárdi Városi Ügyészség nyomozást megtagadó határozata ellen nyújtott be. Kaltenbach Je­ nő Németkér polgármestere és a képviselő-testület tagjai ellen tett feljelentést. Tavaly egy roma család Németkéren vett magának ingatlant, de azt a helybéliek megrongálták, hogy megakadá­ lyozzák a beköltözést. Az omudsman úgy vélte, fennáll a gyanú, hogy a polgármester arra kérte a lakosokat, ne adják el házaikat roma családoknak. Amikor egy adásvétel létrejött, a képviselők

úgy döntöttek: a ház felvásárlása árán is elérik, hogy az eladó visszalépjen. Az ombudsman pa­ naszát a megyei főügyész nem ta­ lálta alaposnak. Határozata sze­ rint a polgármester csak arra kérte a házak tulajdonosait, vár­ janak az értékesítéssel, s a képvi­ selő-testületet sem lehet felelős­ ségre vonni. (MTI) Elhuny! Kákosy László egyipto­ lógus - Életének 71. évében el­ hunyt Kákosy László akadémi­ kus, a magyar és a nemzetközi egyiptológia egyik legjelesebb képviselője. Kákosy László 1987től volt az MTA ókortudományi és orientalisztikai bizottságának tagja, az Ókortudományi Társa­ ság alelnöke, 1997-től pedig elnö­ ke. Nevéhez fűződik a núbiai Abu-Szimbelben, a templom egyik szobrán lévő L. Gyertyánffy felirat és a mellette lévő 1840es évszám felfedezése (MTI) Skandináv lottó - Az 5. heti sor­ soláson a következő számokat húzták. Első számsorsolás: 4,7, 11,15,25,33,34. Második

szám­ sorsolás: 3,9,17,19,22,28,34. A két héttalálatos szelvényre egyenként 239 909 994 forintot, a hattalálatosokra 57 973 forintot, az öttalálatosokra 2179 forintot, a négyesekre 535 forintot fizet­ nek. (MTI) ---------------------------------- HIRDETÉS T IL T A K O Z IK a B u d a p e s ti F e s z tiv á lz e n e k a r A la p ítv á n y k u r a tó r iu m a ■ A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány kuratóriuma független, civil tes­ tület, feladatának az egyetemes magyar zenekultúra egyik legsikeresebb in­ tézményének, a Budapesti Fesztiválzenekarnak a fenntartását tekinti. Eb­ ben partnerünk a Magyar Köztársaság kormánya, Budapest önkormányzata, vállalati támogatók és szponzorok, egyéni adományaikkal segítő barátaink egyre növekvő tábora. Legfontosabb partnerünk azonban a közönségünk, azok a tíz- és százezrek itthon és külföldön, akiknek a Fesztiválzenekar örö­ met okoz a koncerttermekben, a rádió

hullámhosszain, vagy akár a lemezfelvételeket hallgatva. ■ A kuratórium a nyugodt munka híve: nem az a dolgunk, hogy sajtóközle­ ményeket tegyünk közzé. Amiért mégis ezt tesszük, azt a közönségünk mi­ att tesszük, hogy megértsék, milyen aljas rágalomhadjárat indult a zenekar és vezetője, Fischer Iván ellen. ■ Elszomoritó és döbbenetes, hogy a magyar zenei élet két, önmagát hite­ lesnek tekintő szervezete olyan közleményt jelentetett meg, amely meghamisitotta Fischer Iván egyik külföldi nyilatkozatát, olyan kijelentést adott szájába, amit nem tett, majd erre a valótlan tényre alapozva őt művészi és emberi voltában sértő vádak és rágalmak sorával illette. ■ Döbbenetes, hogy a hazai sajtó egyes képviselői ezt a szégyenletes, gyű­ lölködő közleményt az abban foglaltak ellenőrzése nélkül közzétették és ez­ zel hozzájárultak a közvélemény megtévesztéséhez. ■ Döbbenetes, hogy a hazai sajtóban

egyesek az elemi szakmai-etikai nor­ mákat félredobva, eltorzítva tudósítottak a Fesztiválzenekar amerikai tur­ néjáról, hamis képet adtak annak egyértelműen pozitív nemzetközi vissz­ hangjáról. így sikerült egy nagyszerű magyar sikert lerántani a rosszindula­ tú, kicsinyes marakodás szintjére, szerencsére csak a magyar sajtó egy ré­ szében. ■ Fischer Iván a nemzetközi zenei élet kimagasló képviselője, világhírű kar­ mester: nála többet kevesen tettek a magyar kultúráért azzal, hogy itthon, magyar muzsikusokból létrehozta a világ egyik legjobb zenekarát. A kurató­ rium tiltakozik az ellene folyó, az egész magyar kultúrára szégyent hozó, őt emberi és művészi voltában méltatlan eszközökkel támadó kampány elten. ■ Úgy gondoljuk, hogy a magyar zenekultúra, minden egyes szimfonikus ze­ nekar elemi érdeke, hogy az ilyen és ehhez hasonló műbotrányoknak a jö­ vőben elejét vegyük. Budapest, 2003. január 29

A BFZ Alapítvány kuratóriuma www.bfzhu Forrás: https://doksi.net *----------------------------------, ■ J 1 • M 1. 1. a . ív. . EURÓPAI NAPILAP, 38. ÉVFOLYAM, 92 SZÁM, 2 0 0 5 ÁPRILIS 21, CSÜTÖRTÖK I - II Ilii lllllll 1 IIIlii III FÜGGETLENSÉGÜNK ÁRA: 1 5 0 forint M agyar Hírlap -------------------------------------------------- ------------------------------- ---------------- k o m p a k t--------------------------------- ------------------------------ --------------------- r Papaprofil J o sep h R atzinger p ápaként, azaz e sé ly e sk é n t m en t a konklávéra, ám - rácáfolva a vatikáni szó lá sra - m é g se m csak b íb orosk én t jött ki. Bár te o ló g u sk é n t elism erik, az új pápa m e g íté lé s e ellen tm o n d á ­ s o s . K ülönösen hazájában nem próféta XVI. B en ed ek , aki liberális ta n á csa d ó b ó l lett az ortodoxia v éd elm e ző je . » a nap témája a 4-5, lapvélemények a

10., publicisztika a 17 és 19. oldalon fotó: reuters - Kai Pfaffenbach Rómában ő volt Bulányi döntőbírója pen a relativizmust tartja a kereszténységet fenyegető legnagyobb veszélynek. Róma újabb döntése híján 1997-ig húzódott az ügy, akkor azzal a kompromisszummal zá­ rult, hogy a tizenharmadik pont - ha nem is külön, de a negyedik részeként - beke­ rült a dokumentumba. Bulányi végül aláírt Ezt Róma tudomásul vette, Bulányit pedig a nyilvánosság tájékoztatása nélkül rehabili­ tálta az egyház. Joseph Ratzingernek a magyar katolikus egyház egy kínos ügyében is döntést kellett hoznia - derült ki a HVG néhány évvel ezelőtti cikkeiből. Bulányi György 1945ben kezdett el vallási kisközösségeket szer­ vezni. Az úgynevezett bázisközösségeket az állam üldözte, tagjait perek tucatjaiban ítélték el. A Püspöki Konferencia 1982-ben megvonta Bulányitól „a nyilvános misézés, az igehirdetés, a szentségek,

valamint a szentelmények kiszolgáltatásának jogát”, s felszólította a papságot: tartsa távol magát Bulányiéktól, a kifogásolt nézeteket pedig felterjesztette Rómába. A katonai szolgála­ tot megtagadó Bulányi-híveket támdadó körlevelet, amely az Állami Egyházügyi Hi­ vatal nyomására született, aláírta a mostani konklávén szavazó Paskai László is. A Vatikánban a Hittani Kongregáció há­ rom év múlva reagált, Ratzinger prefektus összeállított egy 12 pontból álló listát, ame­ lyet Bulányinak - hogy mentesüljön az eretnekség vádja alól - alá kellett írnia. Ezt 1985-ben megtette, ám kiegészítette egy ti­ zenharmadik ponttal, miszerint az ember „csak a lelkiismeretének tartozik engedel­ mességgel”. Ez Ratzinger szerint viszonyla­ gossá tette az állásfoglalást, márpedig ő ép­ BEL ECO BEL KÜL Ütem es m enetrenddel csábítana utast a MÁV Olajozott védelem A d e m o k ra tik u s re fo rm o k a t k é

r t e s z á m o n a z o r o s z á lla m ­ f ő n C o n d o leezza Rice. A BBC mh-összeállítás Őssejt éleszti újra a szív szöveteit Ú jra éle szti az in fa rk tu s kö v e tk e z té ­ ben e lh a lt szívszö ve te ke t e g y eljárás, a m e lye t e g ye lő re kü lfö ld ö n is keve­ sen használnak, de M a g ya ro rszá g o n h am arosa n kiprób á ln ak. A te rá p ia az ő s se jte k b e ü lte té s é re épül. A m ű té ­ te k re D e b re ce n b e n és B u d a p e ste n lesz leh etősé g. 6-7 oldal Az agglomerációban jön az üte­ mes menetrend. 2006 végén min­ den Budapest környéki vasútvo­ nalon félóránként járó vonatokkal csábítják az ingázókat. 13 oldal Új bizton ság i c s o p o rt látja el te g n a p ­ tó l a szá zha lo m ba tta i fin o m ító vé de l­ m ét. A M ól Rt ve zető i rég óta tu dták, h og y valakik illegálisan ve rik csapra a te le p h e ly tartályait, de a n e m z e tb iz ­ to nsá gi s z e m p

o n tb ó l kiem elt o bjek­ tu m belső tolvajai ellen sokáig te h e ­ te tle n v o lt a rendőrség. 6 oldal szerin t az amerikai külügym inisz­ ter azt kérte, h o g y Putyin elnök tartsa b e íg éretét, ne je lö lte sse ma­ g át h arm ad szor is állam főnek. Rice M oszkvában Bush eln ök m ájus e le ­ jei lá to g a tá sá t készíti elő. 8 -9 oldal Forrás: https://doksi.net bel, 2005. április 22, péntek 07 Bulányinak csak Ratzinger bocsátott meg A most megválasztott XVI. Bene­ dek még Joseph Ratzinger bíbo­ rosként a nyolcvanas években jó ­ váhagyta Bulányi Györgynek, a Bokor közösség alapítójának itt­ honi egyházi ellehetetlenítését. Bulányi lapunknak arról is be­ szélt, hogy bár Ratzinger azóta megbocsátott, a magyar katoli­ kus vezetőknél még mindig „in­ dexen” van. C y u rcsán y F eren c k o rm án y fő te g n a p g y o rs s e g íts é g e t íg é rt a m á tra k e re s z te s ie k n e k zúduló

víz, huszonöt épületben okozott komolyabb kárt az ára­ dás, három ház vált lakhatatlanná. Sisák Imre, Pásztó MDF-es pol­ gármestere, a helyi védelmi bi­ zottság elnöke szerint hat ház vált életveszélyessé, de nem m ind­ egyikből költöztek ki a lakók. A helyreállítási munkákban részt vesznek a tűzoltók, a helyi lako­ sok, a közművek szakemberei, és közmunkások is. Mátrakeresztesen ötven-száz ember van talpon az özönvíz óta. Az em beribb parkolás hívei az autósok érdekeiért tüntettek Felvonulások a Föld napján A mai budapesti kerékpáros felvo­ nulás ígérkezik a Föld napja legna­ gyobb szabású rendezvényének. A szervezők több ezer résztvevőre számítanak. Este hat órától Buda­ pest több főútvonalát (Andrássy út, Nagykörút, Rákóczi út, Attila út) egy időre rendőri biztosítás mellett a biciklisták foglalják el. A demonstrációval a város életét megmérgező (légszennyező és az

emberek idegeit is felőrlő) növek­ vő autóforgalomra kívánják a fi­ gyelmet felhívni. Az utóbbi időben rohamosan nő - a múlt évben már meghalad­ ta a 2,5 milliót - Magyarországon a személygépjárművek száma. Ke­ vesebben használják a dráguló és ezzel párhuzamosan romló szín­ vonalú tömegközlekedést, s alig bővül a kerékpárút-hálózat. Mind­ ezek következményeként emelke­ dik a légszennyezéssel összefüg­ gő daganatos és légúti megbete­ gedések száma. Ráadásul fogyat­ koznak a zöldterületek. Az új lakó­ parkok létesítésével, a budai hegy­ oldalak beépítésével évente több száz fát vágnak ki a fővárosban. A környezetvédelem világnapján országszerte faültetési, virágosítási és szemétszedési akciók kez­ dődnek. száj „Előadást tartani hívtak meg Ró­ mába 1991-ben, akkor találkoztam személyesen Joseph Ratzinger bí­ borossal is. Megfogta a reverendá­ ját és azt mondta: erről

a ruháról mindenkinek tudnia kell, hogy mi az egyház tanait követjük feltétel nélkül. Én azt válaszoltam, hogy el­ fogadom, de magnót mégsem rak­ hatunk ki a szószékre magunk he­ lyett, a hitet úgy kell tanítani, ahogy azt mi személyesen megél­ jük” - számolt be a Magyar Hírlap­ nak nyilatkozva az új pápáról ko­ rábban szerzett személyes benyo­ másairól Bulányi György páter. A Bokor katolikus közösség ala­ pítóját 1952-ben először halálra ítélték nézeteiért, majd ezt élet­ fogytig tartó börtönre változtat­ ták. Szabadulása után illegalitás­ ban folytatta tovább papi tevé­ kenységét, majd az 1964-es vatiká­ ni egyezmény után a katolikus egyház is megtagadta. Ennek oka - mint azt Bulányi legutóbb a Ma­ gyar Narancsnak adott interjújá­ ban is kifejtette - az volt, hogy a páter szerint „Isten képviselőinek semmi közük nem lehet a világ ha­ talmaihoz, melyek íratlan törvé­ nyei a másik ember

eltaposását és a maga számára a lehető legna­ gyobb anyagi jólét elérését céloz­ zák”. A magyar katolikus püspöki kar azonban az 1964-es egyez­ ménnyel megkötötte a „trón és ol­ tár szövetségét” a kommunistaateista hatalommal, így Bulányi és az addig ellenálló papok az egyház számára is tehertétellé váltak. Az Állami Egyházügyi Hivatal - mint Bulányi lapunknak kifejtette -„megdolgozta” a katolikus fő­ papságot, így a Bokor közösséget minden olyan pap eltávolítására, ellehetetlenítésére felhasználták, akik valamiért kényelmetlenné váltak a hatalom számára. Bulányi kálváriája az általa csak „inkvizíciós bizottság”-nak neve­ zett Budapest Tribunal nevű vizs­ gálóbizottság létrehozásával foly­ tatódott, amely megállapította, hogy kételkedik a „Krisztus által alapított egyházi hierarchia téved­ hetetlenségében és joghatóságá­ ban”. A püspöki konferencia 1982ben eltiltotta a

„renegát” papot a nyilvános misézéstől. Ezután egy piarista pap kicsempészte a Vati­ kánba Bulányi nyolckötetnyi - itt­ hon szamizdatban terjesztett - írá­ sát, hogy a Szentszék is állást fog­ laljon. Ékkor bukkan fel a törté­ netben a most megválasztott pápa, Joseph Ratzinger, azaz XVI. Benedek, akinek a Vatikánban kel­ lett ítélkeznie Bulányi ügyében. Ratzinger Bulányi szerint „há­ rom évig húzta az időt”, majd Magyarországra küldte megbí­ zottját, akinek az volt a dolga, hogy rábírja Bulányit a Ratzinger által összeállított 12 pont („a kato­ likus hit summázata számomra” mondta ezzel kapcsolatban Bulá­ nyi György) aláírására. Ó ehelyett levelezésbe kezdett 1986-ban Ratzingerrel (Nagypénteki leve­ lek címen kötetet is összeállított ebből, de kiadót máig nem talált rá), ennek célja az volt, hogy a 12 pontot kiegészítse még eggyel, amely szerint az ember csak a lel­ kiismeretének tartozik

engedel­ mességgel. Ratzinger azonban elutasította ezt, és 1987-ben helybenhagyta Bulányi eltiltását, aki 1996-ban is­ mét írt Ratzingemek rehabilitálá­ sát kérve, mondván, „14 év alatt még egy apagyilkosnak is meg­ bocsátanak”. A bíboros végül egy év múlva megbocsátott, de a ma­ gyar katolikus püspöki kar ellen­ séges magatartása azóta sem vál­ tozott vele szemben. A páter sze­ rint egyébként Ratzinger marad ugyanaz a konzervatív pap, aki korábban is volt: „78 évesen már nem szoktak megváltozni az em­ berek, hanem készülnek a szép halálra. Én is ezt teszem 87 éve­ sen.” ksa Több golyót kapott a biztonsági őr, mégis megfutamította a bankrablókat Több lövéssel életveszélyesen megsebesítette tegnap a K&H bank budapesti, Örs vezér téri fiókjának biztonsági őrét két álar­ cos rabló. A két 25-30 év körüli fiatalember néhány perccel fél egy előtt parkolt le egy piros Nissannal közvetlen a bank

bejá­ rata elé. Egy tanú lapunknak elmondta, hogy a biztonsági őr mellett állt, mikor a két kapucnis, álarcos tá­ madó belépett. Szerinte nem vet­ ték észre az őrt, fegyverrel a ke­ zükben elkezdtek ordítani, hogy mindenki feküdjön a földre. A középkorú férfi azt mondta: „Egyikük sürgetőleg nézett rám, én meg mondtam, hogy ne hara­ gudjon, de nem fekszem le.” To­ vább nem jutott a mesélésben, mert a rendőrök elragadták, s el­ vitték tanúkihallgatásra. Az eddigi adatok szerint az őr a rablókra vetette magát. A dulako­ dás közben az egyik támadó többször is tüzelt, karján és mell­ kasán súlyosan megsebesítve az önfeláldozó alkalmazottat. Egy kisportolt testalkatú bőr­ kabátos fiatalember mesélte el, hogy éppen takarítgatott a szom­ széd épület előtt, mikor látta ki­ rohanni a két kapucnis srácot, nyomukban a több sebből vérző őr, aki segítségért kiabált. A rablók az ott parkoló piros autóba

vágódtak, és csikorgó ke­ rekekkel éppen felé indultak. Ő észrevett egy lámpának tá­ masztott jó félméteres ablakkere­ tet. Más nem lévén azt ragadta fel és vágta a tőle centikre elszáguldó autó szélvédőjébe. Azt már nem láthatta, hogy megsérült-e vala­ melyikük. Az ablakkeret darabjai és a szilánkok méterekre repül­ tek. A tovább száguldó jármű a sarkon balra fordult. Ekkor az őr­ höz ment, bekísérte az épületbe és segített elszorítani egy kötéssel a felső karját, amelyből sugárban spriccelt a vér. A bank előtti fehér kövezet is arról tanúskodott, hogy az őr nagy mennyiségű vért vesztett. Mikor a mentők kiértek, még ma­ gánál volt. A kórházban azonnal megoperálták. A rablók az őr fellépésnek kö­ szönhetően zsákmány nélkül me­ nekültek el. Autójukkal néhány sarokkal odébb, a Tihany utcá­ ban álltak félre. A jármű belsejét felgyújtották, majd feltehetően a közelben egy másik

autóba száll­ tak és nyom nélkül eltűntek, gz HIRDETÉS Meghívó Az ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 16. I em tanácsterem ) Igazgatósága értesíti Részvényeseit, hogy 2005. május 23-án (hétfőn) 9 órakor közgyűlést tart. A közgyűlés helye: ÖKO Rt székhelyén, 1013 Budapest, Attila út 1 6 .1 em tanácsterm ében A közgyűlés napirendje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Az Igazgatóság beszám olója a Társaság 2004. évi gazdálkodásáról A könyvvizsgáló jelentése a 2004. évi gazdálkodásról A Felügyelő Bizottság jelentése a 2004. évi gazdálkodásról A m érleg m egállapítása é s az éves nyereség felosztása A részvénytársaság 2005. évi üzleti tervének m egvitatása, elfogadása Az Alapító Okiratnak a közgyűlés összehívására és a társaság hirdetm é­ nyeinek közzétételére vonatkozó rendelkezéseinek m ódosítása

Egyebek Szavazati jogot a közgyűlés előtt letétbe helyezett részvény biztosít. A részvényesek jogaikat szem élyesen vagy m eghatalm azott útján gyakorolhatják. Minden 25 00 0 Ft értékű részvény egy szavazatra jogosít. Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a m egism ételt közgyűlést változatlan na­ pirenddel 2005. május 29-én (pénteken) 9 órai kezdettel a Társaság székhelyén tartjuk, mely közgyűlés a m egjelentek szám ára tekintet nélkül határozatképes. M egjelenésére feltétlenül számítunk. ÖKO Rt. Ig a z g a tó s á g a Forrás: https://doksi.net MAGYAR HÍRLAP BELFÖLD 2010. JÚHIUS 8, KEDD w w w . m a g y a r h ir la p hu Az E m beri M é ltó s á g Tanácsa k iá ll a h a tá ro n tú li m a g y a ro k jo g a ié rt Az Em beri M éltóság Tanácsának a la p já t képező felhívás fo n to s e lem e a m agyarellenesség elítélése, a h a tá ­ ron tú li m ag ya

ro k e m b e ri jo g a in a k vé d e lm e - m o n d ta la p u n kn a k L o m n ici Z oltán v o lt fő b író , a te s tü le t a la ­ p ító e ln ö ke (k é p ü n k ö n ). Ennek sze lle m éb e n a p o litik a m e n te s g ré m iu m fo ly a m a to s a n e g y e z te tn i kíván a h a tá ro n tú li m agyar érdekképviseletekkel. Legutóbb M arkó Bélával, az RMDSZ elnökével ta lá lk o z o tt Lom nici E g ye té rte tte k abban, hogy va la m e n n yi h a tá ro n tú li m ag ya rn a k m e g kell adni a n ye lvh a szná la t le h etőségét a közügyekben, a k u ltu rá lis é le tb en és a h ité le tb e n is. A nyelvi d is z k rim in á c ió ugyanis s é rti az alapvető e m ­ b e rijo g o k a t. L o m n ici legközelebb a ká rp á ta lja i Kovács M iklóssal ta lá lko zik (MH) FOTÓ: CSUDÁI SÁNDOR EVEKIG AZ INTÉZMÉNYEKBEN VARAKOZNAK A VÉGZETTSÉGÉT IGAZOLÓ OKLEVELEK Porosodó diplom ák B e rm u d a h á ro m sz ö g b e n a z A n d rá s s y 47.

SZILLÉRY ÉVA A fővárosi Andrássy út 47. alatti palo­ tát egy belga em ber tulajdonában lé­ végzős hallgatók fele nem rendelke zett nyelvvizsgával, a székesfehér vári Kodolányi János Főiskola tavalyi adatai pedig arra mutatnak rá, hogy a végzősök 59 százaléka szerzett idő­ ben diplomát. Az Eötvös Loránd Tu­ dományegyetemen négy éve vég­ zett hallgatóknak 88 százaléka, tavaly azonban csak 82 százaléka vihette haza a diplomaosztó után a végzett séget igazoló dokumentumot. Az in­ tézmény felmérése alapján a négy éve záróvizsgát tett hallgatók 5,2 százalé­ ka nyelvvizsga hiányában hivatalosan a mai napig nem diplomás. Javuló tendenciát mutat a Buda pesti Corvinus Egyetem végzőseinek aránya: tavaly már 92 százalékuk idő­ ben teljesítette a diplomához szük­ séges követelményeket. Az elemzés arra is rámutat, hogy egyes felsőok­ tatási intézményeknek indifferens, hogy tanulóik a záróvizsga évében

vagy jóval később veszik át az okle velet, hiszen hallgatói jogviszonyuk az abszolutórium megszerzése után megszűnik. Ajogszabály 1996 óta kő Nyelvvizsga híján végzős egyetemis­ ták tucatjai nem tudják átvenni d ip ­ lom ájukat országszerte. Akad olyan főiskola is, ahol az állam vizsgázott hallgatók m integy kétharm adának raktáron porosodik a végzettséget igazoló oklevele. Szabó Gábor, a M a­ gyar Rektori Konferencia (M RK) e l­ nöke úgy véli, a nyelvvizsgát a kö­ zépiskolában illik megszerezni, a felsőoktatásban a szaknyelvi képzést kell fejleszteni. Pontos adatok nincsenek arról, hogy az egyetemek és főiskolák végzősei­ nek hány százaléka veszi kézbe ál lamvizsga után a diplomáját, de a Young & Partners Kommunikációs ügynökség felmérése szerint van olyan intézmény, ahol az államvizs­ gázott hallgatók kétharmadának végzettséget igazoló oklevele még át­ adásra vár. A tanulmány készítői 48

egyetemet, főiskolát kérdeztek meg a témában, de mindössze hét közöl­ te az elmúlt évek adatait. Ezek szerint a Gábor Dénes Főiskolán 2008-ban a ti a nyelvvizsgához a diploma meg szerzését, de míg korábban az abszo lutóriumot követő három éven belül be kellett mutatni ezt a dokumentu mot, hét éve már nincs elévülési ideje a diplomának. Szabó Gábor, a Magyar Rektori Konferencia elnöke úgy véli, az ide gén nyelvet a középiskolában kell el­ sajátítani, a felsőoktatásnak a szak mai idegen nyelv képzésére kell koncentrálnia. „Szükséges volna, hogy az egyetemek és főiskolák elő­ adásainak egy része idegen nyelven hangozzon el. Ez az igény természe­ tesen maga után vonja a megfelelő oktatók alkalmazását is, aminek je­ lenleg híján vagyunk” - vélekedett az elnök. Ami a diploma elévülését ille­ ti, Szabó Gábor elmondta, noha mos­ tanában nem tűzték napirendre ezt a kérdést, a maga részéről a

szigorí­ tás híve. „Már csak azért is előremu tatóbb a határidő bevezetése, mert az oklevél nélkül csellengők súlyos ad­ minisztrációs terhet rónak a tanin­ tézményekre” - hangsúlyozta. ■ A kik rendelkeznek n y e lw izsg á va l, azok a záróvizsgáik u tá n á tv e h e tik d ip lo m á ju k a t (kép ü n k illu sztrá ció ) vő cég vásárolta meg, majd az Ennet K ft. többségi tulajdonát továbbad­ ta egy berm udai offshore társaság­ nak, amely m ár zálogjogot is alapított a palotán. Az ügyészség a bíróságtól tegnap azt kérte: töröljék a „berm u­ daiak” zálogjogát. Bulányi G yörgy FOTÓ: MTI/SÁNDORKATALIN K ile n c v e n k é t é v e s e n e lh u n y t B u lá n y i p á t e r Június 6-án, élete kilencvenkettedik évében elhunyt Bulányi György pia­ rista szerzetes. 1943-ban szentelték pappá. Debrecenben a helyi piarista gimnázium oktatójaként fogott hoz­ zá a Bokor nevű kisközösség szerve­

zéséhez, ezért 1952-ben államellenes szervezkedés címén életfogytiglani börtönre ítélték. 1956-ban kienged­ ték, a budapesti belvárosi plébánián lett kisegítő lelkész, ám két év múl­ va ismét elfogták, s a börtönből csak 1960-ban szabadult végleg. Ezután szállítómunkásként dolgozott. A het­ venes években a több ezer fősre duz­ zadt Bokor közösség tagjai az egyhá­ zakat felügyelő pártállami hatóság, az Állami Egyházügyi Hivatal felszólítá­ sa ellenére sem hagytak fel a katonai szolgálat megtagadásával. A katolikus egyház struktúrá­ ját kritizáló Bulányi páter tanításait 1982-ben a püspöki kar elítélte, eltil­ tották a nyilvános misézéstől, és a Hittani Kongregációhoz fordultak a ta­ nai miatt. Az akkori prefektus, Joseph Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) 1986-ban felszólította Bulányit, hogy vonja vissza „téves, veszedel­ mes és kétértelmű” tanításait. A Ma­ gyar Katolikus

Püspöki Konferen­ cia 1997-ben rehabilitálta. Az elmúlt években Bulányi páter a piaristák bu­ dapesti rendházában élt. KD FOTÓ: HORVÁTHPÉTERGYULA Versenyt fut egymással a polgári bíró ság és a Központi Nyomozó Főügyész­ ség az Andrássy út 47. szám alatti pa­ lota ügyében. A Fővárosi Főügyészség polgári pert kezdeményeztetett a ve­ vő, az Ennet Kft. és a VI kerületi önkormányzat ellen, ebben azt kérte, hogy a bíróság mondja ki a 150 mil­ lió forintért eladott palotáról, hogy az adásvételi szerződés semmis. Ebben az esetben a sugárút és a Liszt Ferenc tér sarkán található palota vissza­ szállna a terézvárosi önkormányzat­ ra. Az ügyészség egy büntetőeljá­ rásban éppen ennek az épületnek az áron aluli eladása miatt gyanúsítot­ ta meg a teljes MSZP-SZDSZ-es önkormányzati vezetést. A főügyészség szerint a terézvárosi képviselő-tes­ tület nagyobb része - jogellenesen megszavazta az

ingatlanértékesítést, ezzel 200 millió forint vagyoni hát­ rányt okozott a terézvárosi önkor­ mányzatnak. Az épület kiürítésénél például azt a területet is figyelembe vették, amely már a vevő tulajdoná­ ban volt, ráadásul pályáztatás nélkül történt az értékesítés. A Fővárosi Főügyészség képviselő­ je a polgári bíróság előtt a tegnapi tár­ gyaláson azt kérte az igazságszolgál­ tatástól, állapítsa meg, hogy a kft. és az offshore cég közötti, a jelzálogjogot alapító szerződés érvénytelen, és erre tekintettel kérte a cég jelzálogjogának törlését is. Az ügyészség arra hivat­ kozott: ha a kereset szerint semmis az adásvételi szerződés, akkor az azt kö­ vető összes, az ingatlanra vonatkozó szerződés - így a jelzálogjogot alapí­ tó - is érvénytelen. 2006-ban ugyan- is egy Bermuda-szigeteken alapított cég, a Lupines Ltd. 65 százalékos üz­ letrészt szerzett a palotát megvásár­

ló cégben. A tárgyalás szeptemberben folytatódik. BK ww FI7FKFN FI fi i M k v V l l l V 3672 Ft ^ fU E ll lm V ■ ■ E A % ^ 3 hónapra . U flil^ -< IS p j •? 5 4 ■ taMBB- I % P ® 8 ®1 * ü I M agyarHíriap Keserű p i n . ^ * 3 2 9 W . -gíP I É p*® f 9 ÉP A WwW É W ® mm r m U B - 1 m I ’? £ = íá i ~ - r O S S Ssr P . ÁH ‘ ~ - - f Hfl I A lf A n I I Í I I A V IVIAu Y A K l ll K L A r , . j. P O LG Á R IK O Z É LE LN A P IU P ^ E L m H H N H B □ 22030 Ft 18480 Ft 16,00% □ 44060 Ft 33060 Ft 25,00% Q M T “ . " mm j é J |§ s|p S 7 10,00% utca. házszám I k - m m SS m a párt EP-Bstáját 9900 Ft Irányítószám : . Település: £ M Kétoldalú tűzszünet Gázában 6,00% □ Név (cégnév): . d a S lí 015 Ft 3455 Ft Wt H j s f s * * - - Kérjük a megrendelőlapot az

alábbi címre küldje: Lapunk megrendelhető még: Tel.: (06 1)887 3200 Magyar Hírlap Kiadói Kft. ELŐFIZETÉS Fax: O O S í 1145 Budapest, Thököly út 105-107. E-mail: elofizetes<3>magyarhirlap.hu 33 d ,c m I I (06 1 887 3203 (06 80) 204 909 (ingyenes zöldszám) P Forrás: https://doksi.net 1990. JÚLIUS 12 12 Szakolczay Lajos: Páter Bulányi X? 0 3 Eretnekség és diktatúra ajdani plébánosunk (a hatvanas évek ele­ jén) megtagadta, hogy levelezzen a deb­ receni bölcsészhallgatóval. Meg is mondta, hogy fél, és félt, mert lehallgatják a telefonját, fölbontják a leveleit, s csak engem sodorna baj­ ba. (Ami be is következett, de ez már egy másik történet.) Nos, ennek az - akkor így értékeltem - gyávaságnak oroszlánrésze lett abban, hogy ateista ugyan nem lettem, de fokozatosan elsod­ ródtam a hitélettől, a tételes vallástól-egyháztól. Tudom, hogy sok tízezren, sőt millióan va­ gyunk így, s most Szakolczay

Lajos Bulányi pátert bemutató könyvéből tudtam és értettem meg az okát is. Nos, nem azért, mert - ahogyan az állampárt hitte és hirdette - a marxizmus (materializmus) oktatása olyan hatásosan szín­ vonalas volt. (Most látjuk csak, amikor a hatal­ ma megrendül, hogy ez az ideológiai máz ho­ gyan pattogzik le az emberekről.) Bulányi Györggyel értek egyet: abban, hogy generációk H váltak, ha nem is ateistává, de pogánnyá, igenis ludasak a magyar egyházak is. Ma már megér­ tőbb vagyok, de az a huszonéves fiatalember bizony nem értette, hogyan lehet egy pap, aki csak az Istennek tartozik felelősséggel! - gyáva, hogyan mondhat le akár egyetlen lélekről is. Ennyi személyesség talán megengedhető a recenzensnek, miért is olvasta hol egyetértéssel, máskor meg ellenérzésekkel ezt a könyvet. Hi­ szen a Mindszenty, Grósz stb. perekről sokan s elég sokat tudtunk. Tudtuk, hogy vannak bátor, sőt mártír papok is, akik komolyan vették

az esküjüket s - nem szeretem ezt a lejáratott szót - a hivatásukat. De nem hallgathatok azokról a megdöbbentő élményekről sem, amelyekről a papi pályát odahagyó (katolikus, református) iskolatársaim számoltak be. Nem találok jobb jelzőt: gusztustalan dolgokat mondtak el a klé­ rus és az állampárt kapcsolatáról. Nos, ha ma nincs pap, ez az egyik oka, s nem az, hogy a papi pálya ma már nem jelent (mert jelenthet) zsíros, jól fizető állást, stallumot. Természetesen be­ szélgettem papokkal magáról Bulányi páterről is, még a könyv elolvasása előtt. Van, aki rajong érte, míg mások szerint „izgága, magának kere­ si a bajt". Mindkét véleményre magyarázatot találhatunk ebben a könyvben. Aki kellemetlen igazságokat mond ki, aki szembefordul felet­ teseivel, a mindenkori hatalommal, az kínos feszengést vált ki abból is, aki különben egyet­ ért vele. Különösen, ha - mint Páter Bulányi többéves börtönt is viselt

az igazáért S valóban, ezt a könyvet nem lehet közönyösen letenni. A katolikus egyház, hitélet helyzete véresen ko­ moly magyar nemzeti ügy is, még akkor is, ha az egyháznak vitája van a piarista páterrel. Be­ vallom, sose gondoltam végig, hogy a protes­ tantizmus miért volt olyan sikeres a három részre szakadt Magyarországon. Mert elhagy­ ták a (katolikus) papjai, püspökei - érvel Bulá­ nyi míg a protestáns prédikátorok vállalták a sorsközösséget a rájuk bízott nyájjal. A protes­ tantizmus (nevéhez méltóan) eleve a hatalom­ mal szemben, a közösség nevében lép föl Ma­ gyarországon, míg a katolicizmus Szent István óta összefonódott a fennálló renddel. 1945 ter­ mészetesen fordulatot hoz, de ez fölkészületle­ nül éri a katolicizmust. De mi Bulányi György „vétke", ami oly heves és makacs ellenállást vált ki a klérusból? Mi a Bokor? Nos, ha jól értem, valóban egyfajta eret­ nekség, amely komolyan

veszi az eredeti taní­ tást: a szeretetet, s felismerve az egyház megroggyanását, a hitélet elmocsarasodását a kis­ közösségekben, az intenzív spiritualizmusban, az együttlétben véli felfedezni a Vallás megúju­ lását. Ebben is egyet kell értenünk Bulányival, hiszen korunk embere (nemcsak Magyarorszá­ gon) éppen ettől szenved legjobban, a közösség és a megélhetó-vállalható eszmék hiányától. Azt is megértem, hogy a pártállam (amely a hivatalos egyházakkal már hajlamos volt a kompromisszumra) miért volt olyan dühös a Bokorra. Nemcsak a katonai szolgálat megtaga­ dása miatt. Ez csupán a jéghegy csúcsa Míg az egyház szégyenként élte meg azt, hogy az ősker. resztény eszmék, mint a tavaszi fű, valósággal kisarjadtak a Bokorban, az állam veszélyes el­ lenfelet látott egy eszmeüeg elkötelezett, szelíd, de elszánt mozgalomban, amely (ós)kommunisztikus elveket is fölvállalt. A „Bulányi-sztori" ezért kínál

több tanulságot, egyszersmind reménységet is. Mert azt egyenesen szégyenle­ tesnek tartom, hogy az egyház nehéz helyzeté­ ben holmi teológiai vitában, csűrés-csavarásban akarta lehetetlenné tenni ezt a mozgalmat, amikor a szociológusok (és a rendőrség) már rég fölfigyeltek arra, hogy szaporodnak a szek­ ták, erősödnek a kisegyházak. Az okai ugyan­ azok, amelyekről fentebb szóltam, s amelyeket ez a könyv is dokumentál. (Új Idő) H O R P Á C SI SÁ N D O R X Kiss Irén: A szabadság birodalma A Kosztolányi család levelezéséből A zárt tér mítosza „Téged apád az órülésig szeret." férfiruhába öltözött Szent Johannát még nem kis részben a nemek közötti társa­ dalmi különbségek semmibe­ vételéért égették meg, George Sandtól az uniszexig pedig az önazonosság igénye már leg­ többször a férfiakhoz való iga­ zodásban merült ki. A szemé­ lyiség korlátái ilyenkor a nemi szerepek korlátáiként

jelentek meg és viszont. A nemi szere­ pek átváltoztatásával, felcse­ rélésével elérhető megkettő­ ződés - pl. a „modern" Teiresziasz vagy Orlando - még be nem járt területeket látszott megnyitni a fantázia vagy in­ kább a Szerkezetet konstruáló elme előtt. A nemváltás célja általában a másfajta társadal­ mi sztereotípia-rendszerbe való átlépés lehetősége: tehát korlátozottságból a korláto­ zottságba. Mélyebb filozófiájú az a fel­ fogás, amely a nemek és a sze­ mélyiség kereteinek alapvető összeegyeztethetetlenségét hangoztatja. Ez a problemati­ ka nyer feldolgozást a Magán­ recept (1982) mind határozot­ tabb epikai jegyeket viselő té­ maközelítése után Kiss Irén második regényében. A Szél­ csend (1977) és a Magánrecept saját énjétől menekítő utazás­ motívuma, valamint versei­ nek impulzív természete kap ellensúlyt a női lélek elemző igényű megközelítésében. Az álom, az

emlékezés és a párbe­ széd egymást is folyamatosan pontosító motívumaival igyekszik kiépíteni azt az én­ képet, melyet nem kényszerűségként, hanem lehető­ ségként hajlandó vállalni. Egy nagy szerelem élmé­ nyének történetté érését álomés emléktöredékek szabályta­ lan sora vonja be az epikai tér­ be, miközben a regénybeli je­ len időben lezajló párbeszé­ dek pontosítják, kiegészítik, elemzik az események re­ konstrukciója során megfo­ galmazott létproblémákat. A „történetképzés" - a szemé­ lyek széthulló kapcsolatrend­ szerén még megélő áltörténetképzés - látszatszerű bölcsele­ ti beágyazottsága ellenpon­ tozni kívánja a vegkövetkeztetések nélküli jelent: a szemé­ lyiségcselekvésképtelenségét. S ez rögtön két problémát is okoz. A regényvilág kohézió­ ját minduntalan megtöri a A gondolatiságukban nem öszszetartó bölcseleti szólamok, tudományos leírások,

szerve­ sen össze nem álló, egymást nem igénylő epikai mozzana­ tok halmozása - egy hibás konstrukciós elv eluralkodá­ sa. Első regényében (Állókép 1978) is laza szálon egybefű­ zött „fiókanekdotákat" olvas­ hatunk. A gondolatbőség most sem épül teljes értékű művészi kompozícióvá. Ezt az esélyét tovább rontja a Kiss Irénnél már „megszokott" rengeteg, sokszor funkciótlanul jelenlevő szereplő, vala­ mint az olvasói figyelmet szét­ rázó sokszálú cselekmény. A mondanivalóval, annak önmagára zártságával kap­ csolatos a másik probléma. A szerzői akarat a szerelem egyéniségeket nem tűrő mi­ voltát helyezte középpontba, a szerepvariációk meghatáro­ zó részének panoptikumszerű bemutatására pedig egy kór­ ház női kórtermének zárt tere ad lehetőséget. A helyszín a személyiség alaphelyzetének metaforikus kifejezésévé telje­ sedik. A kórházból, női mivol­ tának

személyiségtorzító bör­ tönéből való álombéli kitöré­ se, a férfivá változása után megismert új szerep is az egyéniség adott körülmények közötti magatehetetlenségét bizonyítja számára: penzu­ mok viszonyrendszerében vergődő, egymáshoz közel ke­ rülni nem tudó létmódokat té­ telez. Ilyen szempontokat képvisel a férfiúi és női szerep kritikájának végpontjaként ál­ lított „társadalombírálat" is. A nemi kereteknek közelítésük­ kel való felszabadítása mind­ két nem számára kiszolgálta­ tottságot jelentene, de az ed­ dig kölcsönösen táplált elérhe­ tetlenség-mítoszból fakadó „frigiditás" - s a polgári szte­ reotípia-rendszer - feloldását is. Ezt fejti ki a Woolf-motívum, de ez rejlik az androgün névmisztika mélyén is. Ezek szerint az ajánlat, a szabadság birodalma a megújult minősé­ gű szerelem, jelen mű pedig az érzéki, nagyhevű ösztönszere­ lem védregénye. A

társadalombírálat hátte­ rében levő „fejlődés-vonal" azonban, melynek két vég­ pontját a mű elején („Fogok még szeretni") és végén („Ha szükséges, a jövőben gondol­ kodni fogok") található egyegy mondat jelölhetné ki, szá­ momra nem idézi meg az ilye­ tén formájában rendezetlen férfi-nő kapcsolat kilátástalanságát. Egyoldalúságának egyik jele például, hogy a hős­ nő, rövid férfiléte során, nem annak munkáját, jogi állását, szokásait kívánja meg, hanem pusztán erotikus kvalitásait és lehetőségeit. így motiválatlan a másik szerep elutasítása s a reményvesztettségbe érkező általános nemi undor. A kór­ házba, a nemiségének, szemé­ lyiségének börtönébe való visszatérés rezignációja, a „Mindenki teszi a dolgát, az élet változatlan"-, „Történjek meg, ahogyan meg kell történnem"-féle konklúziók láttán pedig a megoldás is olyan ba­ nálisnak tűnik,

mint - leg­ alábbis megformálatlansága miatt - maga a probléma. A lét rutinjának vagy a szubkultúrák szemléletmód­ jának bemutatásakor szintén a banalitások sikertelen feldol­ gozását mutatja az iróniának hol lírizmusba, hol modoros­ ságba hajló felhasználása. Az ehhez járuló stilisztikai bi­ zonytalanságok, a „beszéltetés" aránytévesztései rátele­ pednek a kisepikái betétek né­ hol precíz szépségére, a miliő­ teremtés - elsősorban az álom­ rajzokban megmutatkozó - si­ kereire. Összességében nem előrelé­ pés ez a regény Kiss Irén pá­ lyáján. Megmaradtak a mű­ helyproblémák, a művet cipel­ ni igyekvő mondanivaló pe­ dig megformálásában kis ívű­ nek bizonyult. A szerelemtől és rendeltetésének terhétől fá­ sult hősnő nem győz meg ar­ ról, hogy tényleg beteg volt-e. S ez a regény hibája. A szabad­ ság birodalma helyett a zárt tér mítoszát teremtette meg. A lezárás - egy nő

méhének ki­ vételére vár, főszereplőnk pe­ dig küretének körülményeit meséli - mindenesetre az anyaság, mint modus vivendi lehetősége körül toporog. Azt hiszem, arról van szó, hogy mindenki megmarad a maga keretei között. Ez végül is adottság, s lehetőség - egy re­ gényvilág kialakításához is kinek milyen mértékben. (Magvető) JENEI LÁSZLÓ gy eredendően új életrajz elemeit rejti magában az a levelezés, amit Kosztolányi Dezső szüleivel és húgával, Mariskával hosszú éveken át folytatott, s amelyből 286 leve­ let közölt a Szabadkán megje­ lent A Kosztolányi család levele­ zéséből című kötet. A gyűjte­ ményes kiadás szerkesztője, Dér Zoltán a kötethez írt ta­ nulmányában kivételes jelen­ tőségűnek tartja a több mint harmadfélszáz levél közlését, „mert nincs magyar költő, aki szüleivel annyi éven át s oly rendszeresen levelezett volna, mint Kosztolányi", s mert a „levelekből

összeálló ese­ ménytörténet (.) szerves ré­ sze az élet egészének, s nem is mellékes összetevője". S ha a már jól ismert Babits-JuhászKosztolányi levelezése mellett nem feledkezünk meg a Sza­ badkán közzétett Negyven­ négy levél és a Levelek Kosztolá­ nyihoz (1907-1936) című köte­ tek leveleiről, csodás gazdag­ ságban áll előttünk a költő többnyire rejtőzködő élete, mindennapi kapcsolatainak „természetrajza". A Kosztolányi család levelezé­ séből című kötet igazi hőse mégsem az otthontól távol szakadt fiú, hanem a kezdet­ ben jómódú, polgári körülmé­ nyek között élő, ám az állam­ fordulatot követő esztendők­ ben egyre nagyobb létbizony­ talanságban tengődő szabad­ kai család, a Kosztolányi szü­ lők s a csúnyasággal megvert, elmagányosodó, magába zár­ kózó lány, Mariska - Pacsirta életéből merített, eredeti alak­ ja -, akik féltő gonddal kísérik Dide útjait a

már csak messzi­ ről figyelt idegenben. A család tragédiáján belül önmagában is megrendítő Kosztolányi Ár­ pád lelki összeomlása, az a le­ épülési folyamat, amelynek során a tekintélynek és meg­ becsülésnek örvendő gimná­ ziumi igazgató, Szabadka szellemi kiválósága száműzöttje lesz annak a világnak, annak a közösségi életnek, amelyért tevékeny élete során oly sokat tett. Az 1904 és 1918 között írt levelek még őriznek valamit a klasszikus erkölcsiségre épült E polgári világ hagyományos értékrendjéből, s ha a család­ nak gondjai támadnak, annak forrása legfeljebb egymás fél­ tése lehet, mint ahogyan féltik Árpád fiukat is a világháborús frontszolgálat idején. A Mo­ narchia és Magyarország 1918 őszén bekövetkezett összeom­ lását követően a család gond­ jai egyszerre egzisztenciális kérdésekké nőnek. Dide Pes­ ten marad, s a szabadkai hoz­ zátartozók sorsáról az apa, Kosztolányi

Árpád rend­ szeresen beszámol. S bár min­ den elveszett, ami a polgári családot kultúrájához, nemze­ ti értékeihez, öröklött erkölcsi rendjéhez köti, senki sem gon­ dol menekülésre. Félnek ugyan a „csőcselék garázdál­ kodásaitól", mégis úgy érzik, „mindenütt érheti az embert ezen válságos időben baj és ve­ szedelem, ezért legjobb otthon maradni". Jellemző - s ezt Herceg János Módosulások cí­ mű életrajzi vallomásaiban Zombor vonatkozásaiban is megírta -, hogy a korabeli ma­ gyar értelmiség mennyire gyanútlanul, régi illúzióit dé­ delgetve nézett a jövő elé, sen­ kinek sem fordult meg a fejé­ ben, hogy a régi, biztosnak hitt világ végképp elveszett, s hogy egyéni és közösségi sor­ suk katasztrófájának küszö­ bén állnak. Az állását vesztett gimnáziumi tanár ezekben az esztendőkben „fillémyi" pon­ tossággal számol be a család helyzetéről. Ő maga óraadó tanár lett -

hamarosan nyug­ díjazzák is - , s tanúja volt, ho­ gyan kényszerítették hűség­ esküre tanártársait. 1924-től kezdve a végsőkig kiábrán­ dult, csalódott ember Vén Sas álnéven - négy évtizednyi hallgatás után - újra verseket ír, mintha a törvényeit vesztet­ te külvilággal szemben már csak a belső tájak szemlélése s a lélek rendigénye hozna némi megnyugvást. Verseit költő fi­ ának megküldi, s Dide tiszte­ lettudóan dicséri is azok mély­ ségét és érzelemgazdagságát. Közben magyarázkodásra kényszerül, mert apja Babits és Karinthy után őt is meg­ szidja „moderneskedó" hajla­ máért. Kosztolányi Árpád 1926. november 20-án meghalt, s et­ től kezdve Anyika ír fiának ke­ serű életükről fájdalmas leve­ leket. Egyre szegényebbek lesznek, egyre elesettebbek, életük egyre reménytelenebb mélységekbe süllyed. Fejük fölül elvész a tető, az igazi gondot azonban Dide betegsé­ ge jelenti. Anyika

utolsó leve­ lét 1936. július 1-jén írta fiának: „Ne csüggedj édes Didém bíz­ zál a jó Istenben ki tovább is meg fog segíteni." Kosztolá­ nyi Dezső 1936. november 3án meghalt Kevés ilyen megrendítő ere­ jű, hiteles dokumentum szól a kisebbségi sorsra jutott ma­ gyarság életéről, mint a Kosz­ tolányi család leveleinek gyűj­ teménye. Márai Sándor hosszú regényfolyamatban szól a Garrenek „sértődöttsé­ géről", arról az értékeket őrző, befelé forduló s elzárkózó ma­ gatartásról, amellyel a magyar polgárság az előállt történelmi helyzetre válaszolt. A Koszto­ lányi család helyzete annyival tragikusabb, hogy a féltve őr­ zött erkölcsi hagyományokon túl semmi sincs, amiben meg­ kapaszkodhatnának, ami vi­ gaszt jelentene a számukra mérhetetlen kiszolgáltatottsá­ gukban. A szabadkai család levelezésének különös súlyt ad, hogy gazdag és színes lát­ ványát nyújtja a város szel­

lemi életének is. Ennek jelen­ tőségére Dér Zoltán már idé­ zett tanulmányában mutat rá: „.nem hisszük, hogy a veszendóségtudat költője merő­ ben poétikai érdekből ragasz­ kodott gyermekkora emlékei­ hez és szüleihez, akik maguk­ ban azt a világot őrizték (.) Csupán arra gondolunk, hogy a két valóság: a veszendóségtudat és a szülőföld tényleges süllyedése, eltávolodása jól járt egymással, az élmény­ anyag és a kifejezendő köl­ csönösen egymás kezére dol­ goztak." így hát a Kosztolányi család levelezése nemcsak az életrajzon belül, de a költői életmű lényeges vonatkozása­ iban is új dimenziókat nyit. (Életjel Könyvek, Szabadka) M Á K FERENC Forrás: https://doksi.net 1990. JÚLIUS 19 10 TÉNY-PÁLYÁZAT Korok, iratok, emberek LÁZÁR ISTVÁN 587. Vallás és közoktatás Ministeriumától. A magyar egyetem orvossebészeti igaz­ gatójának. A budapesti gyógyszerészek testületé

felterjesztvén egy a g y ó g y ­ szerészeti tan ulm ányok rendezéséről szóló tan ter­ vet, Ö n az érin tett folyam o­ d ó k at arról értesítenai, m i­ kép az általu k b em utatott terv ad d ig is, m íg az okta­ tási ren d szern ek tervezet­ be vett javítása s illető­ leg korszerű átv áltoztatá­ sa, a k ö zoktatás keretében m eg alakulandó egyéb k ér­ dések bővebb m egvitatása­ k o r kapcsolatban, és m in­ d en m éltányos kívánsá­ góknak kellő figyelem beni tartásával érdem ileg tár­ g yaltatni fog, tudom ásul szolgál B udapest M ajus 20án 848. B Eötvös József Kézzel írott, aláírt eredeti levél. Behajtogatva, boríték nélkül küldetett el. Kívül: 587. Vallás és közoktatási Mi­ nisteriumától. A magyar tu­ dományegyetem Orvos-Sebé­ szeti Igazgatójának. Pestre, hi­ vatalosan. Rajta: A Vallás ésközoktatási minister pe­ csétje 1848 körfeliratú, hiá­ nyosan piros színű papír­ pecsét. *

346/102. Földmívelés, ipar, és kereskédési ministertól. Orvos-sebészi, tanul­ mányok igazgatójának. A pesti egyetem gyógysze­ rész növendékek, a g yógy­ szerészet elm életi es gya­ korlati reform ja ügyében b ead o tt folyam odványuk n ag yrészt a közoktatási m i­ n ister illetvén, h ozzá téte­ tett át. Mi a folyam odvány 3dik a gyakornokság idejé­ re vonatkozó p o n tját illeti: az irán t kellő intézkedés tö rtén t a 4dik p o n tb an p e­ d ig a gyakorlati segédeket illető két évi szolgálatra vo­ natkozó m ódosítás annyi b an fogadtatott el, hogy az m in d en esetre az egyetem i p álya előtt kitöltendő. Van szerencsém Ö n t ezennel m egkeresni, hogy e határo­ zatról a folyam odókat tu ­ dósítsa és felvilágosítsa. B udapesten június 25-én 1848. Klauzál Gábor Kézírásos, aláírt eredeti levél. Behajtogatva, boríték nélkül küldetett el. Kívül: 346/102. Földmívelés, ipar és kereskedelmi

Ministertől. Or­ vos-sebészi tanulmányok igaz­ gatójának hvtból Pestre. Rajta: Földművelés Ipar és Ke­ reskedelmi minister pe­ csétje 1848 körfeliratú cí­ meres vörös viaszpecsét. * B izonyítvány. Alolírottak ezennel hitelesen bizo­ nyítjuk m iszerint H alpert G yula, m int helybeli lakos H alpert H erm an és Berkovics Léni házastársak tör­ vényes gyerm eke H lubokán 1869 hatvankilenc évi m ájus hav áb an született. Kelt H lu b o k án 1888 évi M art 12° Sterenberg Moritz m int kom a, Veisz Abrahám m int körülm etéló. H ogy fent aláírt tan ú k becsületes és hitelt érdem lő egyénisé­ gek, az aláírott rabbi hiva­ tal által igazoltatik. Kelt Szerednye 1888 M arczi hó 23a«, Adler Salamon főrabbi m . anyakönyv vezető 50 kr-os okmánybélyeg­ gel, a szerednyei rabbiság körpecsétjével. Az irat első fele hivatalos iratmásoló, a további az aláíró főrabbi kezeírása. * Nagyságos Dékán Úr! N agyságod 1910

július hó (?) kelt 1676/1909/10. sz a kelt felhívására tisztelettel jelentem , hogy vélem é­ nyem szerint az egyetem részéről nem lehet ak ad á­ lya annak, hogy egy m é­ szárosm ester, ha különben m egfelel a tanulm ányi és fegyelm i szabályoknak az egyetem világi fakultásaira beiratkozzék. A m észáros­ m esterség tisztes ipar, m ely legkevésbé sem incom patibilis a tudom ányos m unkával. B udapest 1910 júl. 11 (?) Kézirat, alig olvasható le­ vél, olvashatatlan aláírás. * Vallomás ív. Becsü­ letszavam ra kijelentem , hogy az alábbi kérdésekre a valóságnak híven felelek m eg, s tudom ásul veszem , hogy feleleteim ért nem c s Ä az egyetem i hatósá­ gok előtt, de szükség esetén a törvényes fórum ok előtt is helyt kell állanom . A kérdések minden részére kimerítő válasz adandó. 1. Teljesített-e katonai szolgálatot a háború tarta­ m a alatt, hol, m eddig? (Pontosan m egjelölendő a katonai szolgálat alatt

nyert m inden beosztás he­ lye és időtartam , m ikortólm eddig). 2. H ol tartózkodott 1918 nov. 1-tól a m ai napig? (Pontosan m egjelölendok a tartózkodási helyek és idő­ tartam ok.) 3 M iből tartotta fenn m agát az em lített idő alatt? 4. Volt-e tagja az ifjú­ m unkások szakszervezeté­ nek? A. Vagy B tagja? Volt-e különösebb szerep­ köre? m ilyen? 5. Volt-e tag­ ja egyéb kom m unista ala­ kulatoknak? M elyiknek? m ilyen szerepe volt ott? 6. Vállalt-e m egbízást a prole­ tárd ik tatú ra idejében? mi volt az? m ilyen hatáskör­ rel? 7. K apott-e ezért díja­ zást? m ennyit? 8. Tartott-e valam i előadást a prole­ tárd ik tatú ra alatt? hol. m i­ ről? 9. Részt vett-e vala­ m ely p ro p ag an d a m ozga­ lom ban? m ilyenben? 10. T ám adta-e az egyetem et és annak intézm ényeit? taná­ rait? az egyetem i egyesüle­ tek nem zeti tendentiáját? részt vett-e ilyen célú ülése­ ken? A Vallomási ív kezünkben levő példányának

válasz­ rubrikáit kézírással kitöltő, itt megnevezni nem kívánt orvosnövendék, ha csak le­ het, puszta nemmel vála­ szol. A 4 kérdésre azon­ ban gondosan beírta: „Igen. „Jöjjön el a Te országod" CSAPODY TAMÁS történet, am ely nem hagy n y u g o d ­ ni, nem m ost történt és valójában nem is olyan érdekes, nincsen ben­ ne sem m i m eglepő. Talán lejegyzésre sem érdem es, m ert az ilyen és ehhez hasonló jelenségek eltörpülnek a rendszer egyéb bűnei m ellett. T örténetem a R ákosi-korszakban kez­ dődik, am ikor - m int tudjuk - feloszlatták a szerzetesrendeket, m egkötötték az 50-es m egállapodást, üldözték a híveket és a kö­ zösségeket. Főszereplőm et, H alas Ágnest, a Szociális M issziós N ővérek ren d apácáját az utcára dobták, m ondván: „örüljön, hogy nem ültetik le", „tanulja m eg végre, m i az, hogy m u n k a ". H alas Á gnes - nekem m ár csak Ági néni - a napi 12 óra

gyári m u n k a m ellett em berek vallási közössé- A » gekbe szervezését is elkezdte végezni. Az eredm ény n em m ara d t el, Bulányi G yörggyel együtt „állam ellenes tevékeny­ ség folytatásáért" elítélték. H ét és fél éven keresztül lehetett az ism erd m eg hazánk börtöneit - akkortájt eléggé széles k ö rű m ozgalom tagja. Elhelyezkedési, m egélhe­ tési és lakásgondok, bü n tetett előélet, ál­ landó m egfigyelés és persze folyam atos bázisközösségi m u n k a - a szabadulást kö­ vető évtizedek legfőbb jellemzői. A ztán konszolidálódtak a viszonyok, a 80-as évek elején Ági néni nyugdíjas lett, és „zöldövezeti lakást kapott" - m esélte ne­ kem egyszer túláradó, földöntúli öröm ­ mel. A Szabadság-hegyi, jó levegőjű, ker­ tes lakás titkára azonban h am ar fény d e­ rült. A m ikor m eglátogattam , láthattam , B. tagja" A 9 kérdésnél pe­ dig a sztereotip „Nem"

után szükségesnek tartotta kü­ lön rögzíteni: „A Galilei Kör­ nek tagja nem voltam." E Val­ lomási ív különben egy Bu­ dapesten 1920. március hó 10-én keltezett beiratkozási kérelem melléklete. A kér­ vény hátlapján e feljegyzés olvasható „A T. k karhata­ lomtól hozzon igazolást." nokok javadalmazását illetőén. m a d.e m egbeszéltük Ez kitűnő bevezetése és argum entatiója lesz an nak a m ost sutból elővett javasla­ tom nak, hogy a Kar zárassa Kedves Barátom! Délelőtti m egbeszéléseinket to v áb b ­ le a történelmét 1914-gyel, s azontúl, 1935-ig csak a száraz vezetem . A Te aggályaid arra vonatkoztak, hogy ké­ chronológia tények elmondá­ sát tegye kötelességemmé, nyes thém ákat kellene minden commentár nélkül, m egírni, ha a com m unizm u s alatti dolgokat tö rté­ annyival is inkább, mert törté­ nelmileg commentálni nem le­ nelm i hűséggel a d n á n k het a még ki nem hűlt dolgo­

vissza. A z en aggályaim kat. Szeretném , ha az aláh ú ­ p edig abban állottak, hogy zott sorokat, azok értelm ét, nem felelnék m eg helyesen és jól a k ap o tt m egbízás­ írásban k ap h atn ám m eg a Kartól, hogy az előszóban Mélyen Tisztelt Barátom! nak, ha m u n k ám nem tar­ H álás szívvel köszönöm talm azná a való tényeket. , hivatkozhassam rájuk A d ­ játok ki nekem rendelke­ m egem lékezésedet ak ad é­ A zt hiszem azonban, hogy m iai taggá való választá­ m indkettő álláspontját kö­ zésben, hogy 1914-től (per­ sze m ég bölcsebb lenne: som alkalm ából. M ellékel­ zös nevezőre tu d n án k h o z­ 1900-tól) kezdve tartó z­ ten csatolom a m em o ran ­ ni. M agam is azt tartom , kodjam m in d en bírálattól, d u m tervezetét. Ez talán túl hogy a co m m unizm us szo­ m éltánylástól és kritizálásrövidnek fog látszani, de m o rú korszaka alatt olyan tól, csakis a száraz chronoM agad is m éltóztattál

ki­ dolgok történtek, m elyeket lógiát tartozzam nyújtani. em elni, hogy rö v id legyen az idő és egyes szem élyek és nézetem szerint nagyon m ag u k is reparáltak, feles­ H id d el, m ás tekintetben is segítségem re jönne ez a helyes, m ivel csak az ilyen leges, hogy recrudescunt rövid írást olvassák el. Le vulnera V annak ism ét d o l­ rendelkezés M ert felette nehéz helyzetben van a tör­ veled vételekor a m em o­ gok, m elyek m a sincsenek ra n d u m m á r készen állott, végleg befejezve, m ég a m i­ ténetíró, ha élőket vagy alig kihűlt holtakat kritizálnia s у talán M agad szí­ nisterium döntésbe előtt jéi bele illesztem vannak, stb., stb Én, K ed­ m ég inkább, ha dicsőítenie keik Rem élni szeretném , m egjegyzéseidet a 80 penves Ernőm , m in d ig azon a f;ós díjas gyakornokokat il- - nézeten voltam , hogy a mi hogy a fentebbiekben elő­ etően. H a szabad a m agam 1900 és plane 1914 u tá n tö r­ ad o tt

javaslatom m inden szerény vélem ényének ki­ tént, az nem nevezhető tö r­ nehézséget és kellem etlen­ séget ehm inálok s nékem fejezést adni, ú gy hiszem , ténelem nek, m ert az m ég, hogy jobban járunk, ha plane ítélethozatal szem ­ sem kell olyanokat írnom a Kar történetében, a mi nem gyakornokaink teljes fize­ pontjából, nagyon is csak tését a dologi javadalom ból „jelen". Ezt az állásponto­ történet, h anem ép p en csak fedezhetjük, nem csak m at fejtegettem a k o rtö rté­ a kalendariom szerint elsu­ h an t m últ, de nem történet. azért, m ert így többet k ap ­ neteket író bizottságban, nak, d e azért is, m ert az erő ­ d e ott a többség leszava­ Kérve és várva a bölcs ren ­ sen szabálytalan és a hely­ zott, jóllehet nézetem et tel­ delkezést, írásban, Téged, kedves Ernőm , szívből ü d ­ zet rövid idő alatt orvoso­ jességgel osztották K arunk vözöl őszinte barátsággal lan d ó lesz. M

íg, ha a havi egyes súlyostekintélyű tag ­ Tibor. 80 pengővel kifizetnek, )a jai. Én azonban a m a m eg ­ épírt, aláírt eredeti levél, úgy félős, hogy ezt kielégí- ^beszélt thém a kapcsán Bpest, 1935 május 2 keltezés­ to m egoldásnak találják és visszatérek eredeti állás­ sel. Címzettje éppen úgy, így is nagyják különös te­ o s o m h o z és kari döntést mint a levélíró, nyilván a bu­ kintettel arra, hogy ezen az érek im m ár az iránt: re n ­ dapesti orvosegyetem pro­ állam m ég m in d ig nyerne, delje el nekem a Kar, hogy fesszori testületének tagja. m ivel a fizetés több m int 80 facultás történetét 1914-ig, pengő. A zonban, h a néze­ a háború kitörésének évéig tedet m éltóztatol fen n tar­ vezessem el. Rendelje el ezt tani, én ehhez szívesen m in t a m egbízást ad ó e r­ A közreadó utószava csatlakozom . H a a m em o­ kölcsi szem ély a m aga sú ­ A m int az eléggé nyilván­ ra n d u m o t

tőled visszak ap ­ lyával és a m egbízónak el­ v a ló b a fent közölt d o k u ­ juk, úgy azt legsürgőseb­ v itath atatlan jogával, m ég­ m entum ok nem egy, b ár­ ben végérvényes alakjá­ m ilyen sokfelé ágazó csa­ p edig írásban. Aki m int én, ban, több péld án y b an legé­ elég jól ism eri e Kar tö rté­ lád sorsához kapcsolód­ peljük, hogy N eked azt netének elvitathatatlan nak. A z egyetlen szál, azonnal rendelkezésedre szépségeit, az csak nagyon- am ely összefűzi ezeket: a bocsássuk. M aradok Igaz nem -szívesen teszi m eg b u d ap esti orvosegyetem . híved és tisztelőd: Szent am úgy is, hogy a tö rte­ А ппак különféle intézm é­ Györgyi Albert. hetnek ép p en a legcsú­ nyei vagy vezetői. Gépírt, aláírt eredeti levél K özlesük az utolsó két nyább részét is m egírja, 1935. május 17-én keltézve, m elyben elég sok a szom o­ levél kivételével időrend fejlécénJNST. MED Chem szerint

történt. A legkésőb­ rú m egállapitanivaló és tán Univ. Szeged, prof Szentn e m kevesebb az elszom o­ bi keltezésű Szent-G yörGyörgyi, Szeged, Kálvária­ gyi-levélnek is m egvan a rító rágalom is, m elyet e tér 5. Hátoldalán kézzel korszak geniusa b ü n tetle­ m aga aktualitása, a gyűjte­ írott válaszfogalmazvány, m ény végére tett levél nül felszabadított és tiszta amelyben a címzett min­ annyi önkéntelen üzenetet egyéniségekre rákent. Én denben hozzájárul a Szenth o rd o z ép p en m ainapság, le g e d arra kérnélek, légy Györgyi javasolta, „csen­ kegyes az ügyet a Kar elé hogy ez indokolta záró el­ des" módozathoz a gyakorterjeszteni, ú g y am in t azt helyezését. Gy% E hogy a valóban elegáns környék egyik vi­ rágba b orult kertjének k özepén álló, bájos villa üres, penészes alagsorában lakik évek óta. N a p p al is fényt kellett gyújtani a szo­ bában, és a n y ár m eleg napjait

leszám ítva - m áskor a gyér fűtés m iatt - hősugárzót kényszerült használni. V iszont igaz, am i igaz, m indez a m adárcsicsergéssel és a zöld penésszel eg y ü tt n em k erü lt sokba, és a koszt sem okozott gondot, m ivel a villa kertestül, em eletestül a feloszlatott Szociá­ lis M issziós N ővérek rendjének tulajdonát képezte, illegálisan. A rendfónöknó és m ég néh án y ren d társ lakta a száraz, m eleg, n apsütötte szobákat. M indannyian tarto t­ ták szerzetesi fogadalm ukat, csak hiv atá­ su knak éltek, tették a dolgukat. M íg az első szint lakói a helyi plébánia pasztorációs, közösségszervezői m unkáiból vették ki alaposan a részüket, ad d ig Ági néni a Bo­ kor bázisközösségeit szervezte, szellem i term ékeit sokszorosította öreg írógépén. V alam ennyien fél-illegalitásban do lg o z­ tak, sorsuk közös volt, külön u tak o n jártak, d é u gyanazt csinálták. N e m is volt ad d ig sem m i baj, am

íg a hívő em bernek illett m eghúznia m agát, am íg csak csendesen, a pártállam h áta m ögött lehetett p aszto ráln i. A problém ák akkor kezdődtek, am ikor be­ jelentették a p áp a m agyarországi látogatá­ sát, am ikor körü lh o rd o zták a Szent Jobbot az országban, és am ikor a tévé egyenes ad ásb an közvetítette az éjféli m isét. Az alagsor és az em elet közötti jó kapcsolat a lelkiism ereti és vallásszabadságról hozott törvény elfogadásának, az 50-es m egálla­ p o d ás felbontásának és M in dszenty rehabilitásának idején rom lott el végérvénye­ sen. A Szabadság-hegyi kis apácavilla m eg­ telt feszültséggel. A szabad választások el­ ső fordulója u tán m egtörtént az, am it m ár nem lehetett tovább halogatni. Egy kelle­ m es tavaszi napon, egy szerény nagyböjti ebéd közben a rendfőnök m egfellebbezhe­ tetlenül közölte: Ági néninek el kell m en­ nie, a villa nem lehet továbbra is

„bulányisták központja". A h áz im m ár legálisan is a re n d háza, sót, a m egújuló apácarend egyik központja lesz, ahol n em jut fedél egy négy évtizede Bokor-tag nővérnek. E ddig a hírérték nélküli, szürke, m inden szenzációt nélkülöző albérlettörténet. Rá­ ad ásu l n em is m ost az MDF, illetőleg a jobbközép nagy győzelm e u tá n történt m indez, h anem jóval korábban. A kkor esett m eg az eset, am ikor csak a választá­ sok első fordulóján ju to ttu n k túl, am ikor a kereszténydem okratákkal csak a választá­ si koalíció köttetett m eg, akkor, am ikor a keresztény-liberális koalíció hatalm i pozí­ ciói m ég nem tű n tek olyan biztosnak. Forrás: https://doksi.net r - M a g y a r N e in z á M I ü a o v je i J a v a sla t a* U N ® tá r g y a lá s i m ó d já n a k m e g r e fo r m á lá s á r a Ml, semleges megfigyelők áron­ ban úgy vélik, hogy az erről szóló közlemény csupán belföldi

használatra, az egyre nyugtala­ nabb lakosság lecsillapítására alkalmas. A nőkongresszus folytatta tanácskozásait A nőszövetség kongresszusá­ a Szovjetúnió által vezetett nak harmadik napja táviratok kefrout mögé. A lapára h á b o r ú i felolvasásával kezdődött Az el­ Outbal a mongol népköztár­ b űnösök ügye nöki szókét Irén Fa con foglalta saság kiküldöttje örömmel üd­ vözölte a világ r ősző vétségének A newyorkl rádió jelentése el. A vita első szónoka Aneska Az XJNO-nak gyakran akadozó llö . kormánypárti hadosztály, volt helyettes külügyminiszter, Hodinooa, a csehszlovák képvi­ azt az elhatározását, hogy őszszerint a legfelső amerikai ka­ selőház alelnöke, a csehszlovák gépezetével kapcsolatban a szov­ fíooseoelt elnök egykori mun­ amely Csangkaisele személyes szohlvta az ázsiai asszonyok tonai törvényszék úgy határo­ küldöttség veze.ője országa aszjet küldöttség pénteken javas­

hadseregéhez tartozik, teljes fel­ katársa figyelmeztet a katonai értekezletét, amelyen mogbo zott, hogy nem illetékes a tokiói szoriyainak munkájáról számolt latot terjesztett a közgyűés kü­ szerelésével átállt a néphadse­ jellegű külpolitika veszélyeire. szelik a szabadságukért, füg­ nemzetközi bíróság által hét ja­ be. Csehországban 180000 nő lönbizottsága elé. A javaslat reghez. Mindaddig, írja amig getlenségükért. valamint a de­ felhívja a közgyűlést, mondja pán háború* főbünös ügyében kapcsolódott be a termelésbe. A Kormányrészről cáfolatot ad­ ennek a külpolitikának a* elveit mokráciáért és a békéért kűbki, hogy az alapokmány fenköli hozott halál-os Ítélet felülvizs­ tak ki arról, hogy az ország fő­ és alkalmazási módjait olyan női munkásbrigádok oroszlándő ázsiai országok kérdő ét. elveinek megfeelően, valamenggálatára. városát elköltöztetnék Nánkiiighivatalnokok

állapítják meg, résziét teljesítették annak a 7(j Rifka Gurfajn, Izrael kikül­ ngi állam törekedjék az Egye­ akik a fegyveres erők nevében millió munkaórának, amelyet a döttje hiányolta, hogy Izraelt a sült Hemzetek erkölcsi tekintészólnak, ez a külpolitika inkább kommunis a párt felhívására bevezető üdvözlésekben nem Igének további megszilárdítására Nayy árukészletek érkeztek negatív lesz. mint pozitív a csehszlovák köztársaság vál­ sorolták fel a haladó országok és szólítsa fel a tagállamokat, Másrészt, ha egyetlen célkitűzé­ lalt 773.000 nő tagja a szaka karácsonyi piacra népei között. Ez a kongresszus hogy UNObeli küldöttségeik sünk az, hogy a Szovjetúnióva! szervezeteknek, másfélmillió nő a béke kongresszusa és ma Iz­ tarló zkodjanak törékenységük Az Országos Hi­ izágos Közellátási HlA KÖZÉRT-fiőkok nag nagymennyi­ szembehelyezkedjünk és ha nem vesz részt a szövetkezeti mozga­

során a felesleges parancsoltjarael asszonyai a legelkeseredet. ségű szabad sertészsírt hoztak vatal az élelmiszerpiac jelenlegi ismerjük el, hbgy az Egyesült lomban, a parlament 320 képvi­ fásoktól és álta ában igyekezze­ tebb harcot folytatják független­ helyzetéről és várható alakulá­ piacra. Karácsony előtt 15 va­ Államok biztonsága jobb zálo­ selője közűi 35 nőnek megkönnyíteni a nemzetek ségükért és szabadságukért. Eb­ gon szabad sertészsír kerül sáról nyilatkozatot adott ki. Az got kaphat a kollektív bizton­ A fasisztaellenes spanyol nők közötti politikai, gazdasági é* forgalomba. A baromfifethozoben a harcban eddig fiatalságok élelmiszerellátás állandóan ja­ ságban, mint a világ egyedül aiir/etséainek képviseletében JiaitmráJíío gyütfcafifcödéa gyattí bősépix As árak Itt iű esőiegybazmodiésse pgw tak vul, a piacokra egyro nagyobb korraór.práűára va«ő fövekvó*Attila Martinas isc«rteiíe

a cpte k o rk tt Sí^&éSEÍt. &ésiihis& éröesneít KarácsonyStesAji Bscriöüsah. Ás ünnepre hess, akitör pofítíSrdn& csak kanyci dtcsokrate nők hüedelsiét. Serafc Aévaé-am ® Siíado, && lé bízóit 2há< 5 engoa áaricai fá rfis fejo-JÖdih bo r& pedig még íí SISb megfelelő L fprwkaH terréSiIbé teSztiéKerkomeld &e3*r1ÍEj kiScSöít wkKcb Mária a trieect! a é i csirkét is tyúkot tartalékoltak, Bíenny-Ííégő élehniatenl tórólOyQtesat m osdja ki a közgyűiéa, Javaslatára a kongresszus táv­ a cikk. vében beszéli Hilde iiareiner tak. Az előző években , elő­ 8 vagon tyúk- é» pulykamájat hogy a Biztonsági Tanács dönté­ az osztrák, Anna N evalóin en A Nem Statesman and Nation iratot küldött ez UNO-nai, és 3 vagon tyúk-, pulyka, és fordult, hogy a spekuláció az seinek meghozatala során az melyben 80 millió asszony ne­ finn, Luise Dornemann német című/hetilap viszont Paul Hoff

libazuzát is kimérnek. Kará­ ünnepekre mesterséges áru­ állandó tagok egyhangúságának és .Hinnie Go’den amerikai nő­ vében követeli, hogy vonjanak mant, a Mirshaü-terv európai csonyra szabad margarin is/ mag minden segítséget Franco hiányt idézett elő és ezzel fel­ elve az Egyesült Nemzetek ha­ küldött felszólalása után Maria vezetőjét támadja ás kifejti, vásárolható kilónként 13 forin­ tályos akciójának előfeltétele, verte az á ra k a t Az idén erről Lapsooa sztálingrádi nőküldöit Spanyolországától és zárják ki hogy ami ma Ngagat-Németortért. A Közellátási Hivat^. az Egyesült Nemzetek összea a Jövőben tehát a Biztonsági sző sem lehet. Az ünnepek szólalt fel, aki a kongresszus szagban lezajlik, az újfajta tár­ közbelépésére a hal árát 20 Tanács tagjai folyamodjanak az előtti héten igen nagy menytagjainak nagy érdeklődése mel­ sasod latkozás. Ebben a vállal­ szervezeteiből. százalékkal

leszállították: lW előzetes tanácskozás módszeré­ nviségben hoznak piacra külön, lett a sztálingrádi asszonyok kozásban * írja a lap a tő­ Rosetta Longo-Fatzio olasz hez és így igyekezzenek meg­ böző élelmiszereket és ezzel 7.5012 forintos árban kapliahős küzdelmét és újjáépítő be amerikai, a vezérigazgató delegátus az o.asz asszonyok könnyíteni a mort?gyczésea dön­ elfojtják a spekuláció lehető­ tó. Karácsonyra 6 vagon hal m unkáját ismertette. Utána jo<r, német, a fogyasztóknak pedig harcáról beszélt, majd közölte, tősek meghozatalát ségét. kerül piacra. A tojás árát a nitles asszony, görög nő küldött azt kell megvenniük, amit kap­ hogy a klerikális reakció, az Húsfélékben jelenleg sincs spekuláció karácsonykor min­ bejelentette, hogy amíg a kon­ arisztokráciávni együtt támo­ nak. E e s s n y a z tá k a n y u g a ttá * dig felverte. Most a karácsony hiány, karácsonyra pedig javul

gresszus a béke megvédéséért gatja a kormány politikáját, d* k a i P a le s z tin a Ü g y éb en a húspiac. Ezen a héten Nagyelőtti napokban 6 millió darab M a.rktiall é s F n r r e s t o l tüntet, azalatt Görögországbaw a haladó katolikusok közül egy­ tojást visznek piacra. 100 vagon Bndapegt területén 2000 marha Az UNO politikai bizottsága - m a ra d az egyik internálótáborban 7$ re többem fordulnak szembe a rizs, 6 vagon gyümölcsíz és került eladásra. Karácsonyra pénteken elutasította Palesztina ■ görög nő öngyilkosságot köveVatikán politikájával Fanny 660 vagon marhahúst tároltak a nagymennyiségű Gülbaba-burgoAs AFP washingtoni jelentéarab területének Transzjordátett el. Javaslatára a kongres*. Ede mann argentin kiküldött az hütőbáxakban. Sertéshús szin­ rrga lese még a piacon. A szerint Truman elnök sajtósíiához csatolását A bizottság szua tiltakozó táviratot intézett amerikai monopolkapitalisták tén

elegendő mennyiségben KÖKÉRT mintegy 20 vagon ol­ értekezleten kijelentette, hogy 26 szavazatta! 18 ellenében, 12 * görög miniszterelnökhöz gazdasági kizsákmányoló politi­ csó almát Is árusít majd. kapható. Ezen a héten <963 ser­ pi.anctnyilag semmi változás tartózkodással, leszavazta az amelyben a halálos ítéletek ha­ kájáról beszélt é* kijelentette a tést adtak el. Vidéken nő a kí­ nem várható kormányában. angol-amerikai javaslat ö. pont­ tályon klvüi helyezését követek A vidéki ipari centrumok !aíin-aperikái asszonyok nevé­ n á la t a xertések ára mindenütt Mar hall és Fortéstul az ű ké­ ját, amely Bernadetté terve lék. piacait is ellátják karácsonyra ben, hogy fiaik sohasem fognak csökkent. Karácsonyra a hfiiőrelmére helyükön maradnak. Az alapján Palesztina arab övexemegfelelő árumennyiséggel. A A kongresszus szombat reggel háborúi viselni a Szovjetúnió ét házakb&n eltelt *000 hasított

, tót.hallgatólagosan Tnuiszjordielnök kitérően válaszolt arra a xx asszonyok Jogi áelyjfetíifóé s népi demokráciák ellen. Orfalu népe pedig a disznóöléshez sértési hoznak piacra. A* élőniáha kívánja bekebelezni. kérdésre, hogy ex a kijelentése tanácskozik. lofeska Edtnarda lengyel delegá­ szükséges fűszereket, borsot kap sertés olcsóbbodása a zsír árá­ mennyi időre érvényes, viszont A szavazás során mind a népi tus hangsúlyozta, hogy a len­ olcsó áron. nak csökkenéséhez fog vezetni. Gyárlátogatások: megcáfolta azt a hírt, amely demokráciák, mind az Izráellel gyel nők hatmillió hozzátarto­ rokonszenvező latinamerikai áí- szerint MacArthar Kínába utaz. A Nemzetközi Demokraftkué zójuk halálát siratják, akik Hit­ na az amerikai zegéiymlssxió j Jomok, mind a muzulmán tömb konler barbarizmusának estek ál­ Nősiövetség budapesti tagjai az angol javaslat ellen vezetése céljábóL dozatul Ezután a lengyel

újjá­ gressznsíra Ideérkezett külföldi szavaztak, amelyet egyedül a A Reuter értesülés* szerint asszonyok pénteken h több gyá­ A kormány pénteken reggel 9 kéntes slhatárpzás útján vál­ építésről é3 a lengyel asszonyok nyugatiak támogattak. Ltatig tengernagy, Truman kü­ rat látogattak mag. A lágymá­ béke-küzdelméről beszélt. Rada órakor Dinnyés Lajos miniszternak a jövőben az ipartestük» , Az UNO politikai bizottsága lön vezérkari főnöke, aki a há­ Todorevg bolgár kiküldött or­ nyosi dohánygyárat szovjet asss elnök elnöklete alatt minisztertagjává. ború alatt Amerika vichyi kö­ Ugyancsak pénteken befejezte a szonyok tekintették meg, akik szágának a Szovjetúnió iránti tanácsot tarto tt Hozzájárult ahhoz, hogy n vete volt, a jövő hónapban Vétőkérdés általános vitáját. hálájáról beszélt, majd meg­ elbeszélgettek a gyár női mun­ közlekedésügyi miniszter tör­ visszavonul. Ügy hírlik, hogy

kásaival állapította, hogy bűnt követ ei Fonton személyi döntések vénybecikkelyezés céljából az R ó m a é s P á ria állását sem töltik be. aa az anya, aki struerként ho­ Az asszonyok egy másik é«oA minisztertanács hozzájárni országgyűlés elé terjessze az At­ a n y u g a ti te r v e k r ő l mokba dugja fejét, fél a politi­ portja a Hazai Gyapjú- ét FŐahhoz, hogy a miniszterelnök lanti Cityben 1947 október 2-ás A b e r lin i e s e m é n y e k kától ét passzív magatartásával sűsfonó gyárba Látogatott e l A* angolszászok nyugateuröelőterjesztést tegyen a Köztársa­ kötött Távközlési Nemzetközi gyermekei életét és boldogságát Itt szovjet asszonyokon kívüli ipai terveinek visszhangjáról ma sági Elnökhöz, Nógrádi Sándor A berlini helyzet egyr* moz­ Egyezményt fenyegeti Nedzsimije H ódra, franci* nők is beszélgettek « Páriából és Rómából kaptunk miniszterelnökségi politikai ál­ galmasabban alakul.

Katonai igazságügyek az albán küldöttség vezetője je­ munkásnőkkel. T horiz asszony híreket. lamtitkárnak lemondása folytán Ebért, az újonnan megválás*, lentést tett « kongresszus mán. üdvözölte az összegyűlt mimA honvédelmi miniszter elő­ A francia nemzetgyűlésen Állásától való felmentése és dr tolt főpolgármester fölkereste dátumvizsgáló bizottságának kásnőket, majd a látognók 5chuman külügyminisztertől a Losoncig Géz® országgyűlési terjesztésére hozzájárult ahhoz, Szokolovszklj tábornagyot és munkájáról megtekintették • gyár azociátif hogy törvényjavaslatot terjeszkommunista felszólalókig egy­ képvselőnek miniszterelnökségi ismertette vele a város veaetéA délutáni ülésen elsőnek intézményeit. hangúan minden pártárnyalat politikai államtitkárrá való ki­ szen ez országgyűlés elé a kato­ Olga sére vonatkozó elképzeléseit. Luzardo-Finol venezuelai nai igazságügyi szervezet

módo­ Egy harmadik csoport a Gan»> tiltakozott az angolszászok ruhrnevezése iránt. Hozzájárult to­ Szokolovszklj válaszában főleg kiküldött Constanra Graeinu ro­ vagonayárai és a Franda-M* sításáról, és egy további tör. vidéki politikája ellen (a fran­ az értelmiség helyzetének fonvábbá a minisztertanács a hon­ mán kiküldött, majd Andiét gyár Pamutipari látogatta meg. cia kommunista párt poliffcai védelmi miniszter előterjesztésé­ vényjavaslatot a katonai büntető­ tossiígára és a bürokrácia pro­ törvény-könyvről. Az első javas­ Erzsébet az MNDSK vezetőségi bizottsága ugyauakkow állást blémájára hívta fel Ebért figyel­ re ahhoz, hogy Pál.fy György tagja lépett a szónoki emel­ D íszelőadás foglalt a háborús készülődések altábornagy a honvédség fel­ lat felállítja a honvédtörvény­ m ét Az új demokratikus szer­ vényre és ismertette a kongresza Városi Színházban következtében

alaposan megszékek fellebbviteli fórumaként vek feladata lesz mosdotta ügyelőjévé, Sogóm László aiszua elölt a magyar nők hely­ mövekedett katonai kiadások el­ a katonai főtörvényszékeket, és a tábornagy a kapitalista tábornagy a honvéd vezérkar Este a kongresszus résztvevő? zetét a népi demokráciában és len is), az olasz törvényhozás­ társadalom által kizsákmányolt gondoskodik az ezt megelőzően főnőkévé kineveztessenek, a a Városi Színházban gyülekej*az MNDSZ m unkáját Maga az ban pedig széles mederben folyt értelmiséget olyan társadalmi és bonyolult fellebbviteli eljárás honvédelmi miniszter helyette­ tek, ahol díszelőadást rendeztek a külpolitikai vita. A római korszerűsítéséről és a néphad­ a tény, hogy a Demokratikus szociális szintre emelni, amilyent sévé pedig P&ffy György és tiszteletükre. A külföldi delegi Nők Viágkongres rusa hazánk­ brit nagykövet Sforzánál tett lá­ a

kapitalista társadalomban leg­ sereg igényeinek megfelelően Nóorádg Sándor altábornagyot tusokon kívül a diszelőadásosi ban folyik te. lantija a mi, togatása alkalmából ismét kö­ átalakításáról. A katonai büntetőmerészebb álmaikban sem mer­ jelölte k i majdnem 800 010 tagot számlá­ megjelent Dinnyés Lajos mi­ vetelte, hogy Olaszország csat­ törvénykönyv teljesen hatályon tek remélni. Ami pedig a büro­ niszterelnök is. Az elöadásoai ló női szervezeteink felemelke­ Áruhitel lakozzék a nyugati tömbhöz. kívül helyezi • megelőzően ér­ kráciát illeti, ennek elburjánzá­ régi magyar népdalokon és ma­ désének. Rómából jelentik azt is, hogy A Gazdasági Főtanács előter­ vényben volt katonai büntetősát a szovjet megszálló hatósá­ gyar táncokon kívül román, Edit Cárom Buchacha kubai Mártás tábornokért, az olasz jesztésére kormányrendeletet fo­ gok már régóta aggodul emunál törvénykönyvet és

új a mai francia, görög, orosz éa xpanyoS küldött kijelentette, hogy ná­ vezérkar főnökéért Amerikából gadott el a munkarálialók áru­ hadsereg szervezésének meg­ figyelték, az új városi tanács­ népdalokat adtak elő. Kodály luk ugyan nem volt háború, külön-repülögépet küldtek. Már­ hitel ellátásának szabályozásá­ nak ezeket a kinövéseket le kell felelő rendelkezéseket tartal­ Psalmus H u n g áriám és Bér lő t de ők is érzik az amerikai im­ iás az első a volt ellenséges ról, valamint a munkaerő gaznyesegetni o. maz. Mindkét törvényjavaslat perializmus nyomását és a ku­ Rákóczi-indulója tette teljessé a nemzetek katonai vezetői közük kimondja, hogy * rendőrség Markgraf rendőrkapitány csü­ dálkodás központi nyilvántartá­ bai asszonyok is felsorakoznak műsort. akit tárgyalni hívtak meg * tagjai is a katonai bírásno-íái törtökön közölte Eberi föpotgár- i sa céljából Országos Munka­

USA hadseregének irányítói. erőgazdálkodási Hivatal szerve­ alá fognak tartozni. mesterrel, hogy az «iája rendek ; Hogy a franc a és olasz ellen, Az építési és közmunkaügyi rendőrség az új városi tanács 1 zése tárgyában. A d e b re c e n i ifjú s á g tezósaek a Mars hali-tervvel és miniszter előterjesztésére ki­ rendelkezésére áll KOUségvetts n z e g y e t e m r á l e lta v o ü to tí egy p a p fa n á rC * nyugati blokk-alakítással szem­ mondotta a minisztertanács, Az MTI berlini jelentés® sxe- i ben lesz-e és milyen eredménye, Minisztertanács a pénzügymi­ hogy az Országos Épületjavítási Magyar Távirati Iroda jeentik a titkár beszédét Bulányü rint e nyugati övezetekben leg­ niszter előterjesztésére az 1949. *z c pillanatban teljesen bizony­ Alapból a zár alá vett ingat­ W.- A debreceni tudományegye­ György elhagyta az egyetemei, utóbbi napon heoe> összeütköző- : évi költségvetési előirányzat

lé­ talan. A francia képviselőhöz lan kirendelt zárgondnoka is tem rektorának és a MEFESZ közben az ifjúság elénekelte »• sekrt került sor A reakciós kö­ nyeges tételeit megállapította, is bizalmat szavazott a kor­ jogosult kölcsönt felvenni. Ilyen hozzájáruAsávai Bulángi György köztársasági indulót rök által rendezett választási 1 mánynak, amelv a fejleménye­ és utasítóit* a pénzügyminisz­ zárgondnak viszont kizárólag volt piarista tanár minden csü­ gyűléseken háború* úszíié be­ kért felelős, poiítkai megfigye­ tert *z 1849. évi köitségvetésnek a Közületi Ingatlan Kezelőség törtök reggel az egyetemen „hitszédek hangzottak cl és amikor lők véleménye tehát az, hogy a Aláírták a m aeyar-cseh» december hő 10. napjáig vég­ rendelhető ki. erősítő előadásokat" tartott. Bú a hallgatóság ez eifin tiltakozott, parlamenti tiltakozás gyakorlóisz lo v á k p o s ta i é s fávközléaÉl

leges formában való előkészíté­ lányi ezt a demokrácia elleni a rendőrség erőszakos módon N ő i fíflstO * fflag semmit sem jelent. eg y ezm éo y sk et séhez. Ugyancsak a pénz­ Úszítá6ra használta fel és Mindlépett fel. Többeket véresre ver- ügyminiszter A London és Pária közötti Kádár János belügyminiszter előterjesztésére Pénteken délelőtt * közleke­ scezttg mellett foglalt állást. Kó fék és b&artóztattak. Oavarok sem enyhültei, erre előterjesztésére Dinnyés Lajos a minisztertanács kormánynya Sándor, a MEFESZ titkára, désügyi mhíisztériumbaa Verő mutat, hogy Cripps az utolsó rendelet kiadásához járult miniszterelnök felterjesztést tett a csütörtöki előadáson az egye­ Ernő közlekedésügyi mlnfattes S m c s m i e lth te ff pillanatban lemondta párái öihozzá a vállalatok tókeáeszáBÍ- a köztársaság elnökéhez Berki dolgozószobájában aláírták as temi hallgatók nevében feljái. Szabad

Kína rádióállovnása tása, felszámítása, illetőleg egye­ Mihál vnö ároktól szociális tit­ k é r te B u iá n y lt, h o g y h a g y ja e l llHtk éri úiagyai-cte iiMlovkk Jelenti, hogy a kínai néphadse­ sülései esetén a köztartozások be­ kárnak Zemn’én vármegye fő­ űz egyetemet. Hangoztatta, hogy postai és távközlési megállapodó S a n m e r W e lle * reg elfoglalta Szncsatti és ezrei fizetésének biztosítása tárgyiban. ispánjává való kinevezése iránt sokat kiegészítő és módosító eszel asm a vallás* fl!döz% kJ postai *- Irts moss ellett újabb döntő veresé®* nézi a és . távközlési eayezjné= Az iberügyl miniszter aiőter. B e rk i M iM ly a é a z e ls ő m a g y a r as egyetem letet kMU, csupán nyékét. M a g y a r részről QeríS jeszjéséra kimondotta az Ipar nőt főispán, földmunkás volt* Ttomon UBpoflt&ájAt kőt ér- k r e a i t t i t t M M t t B i ’Jíetos helyről érte ma feltűnő Közben

véres csata tombol testület! kényszertagság meg­ 104% ót« részt vess a női szer­ &s olyan egyéneket, akiit a Ernő közlekedésügyi mtnlsrier, csehszlovák részről dr Alotfi Peng-Pn alatt, ahová a feuomín- szűnik és a képesítéshez kötött vezésben, ebben az évben nevez­ reakció szolgálatában Ajknak bírálat, fang-svregeket besaoritották, A ipari! folytató iparosok csak ön­ A Fípero-baa Suam te WeUa. ték M járási szociális titkárnőit. A hallgatók, nagy tapssal fogad-JVeinnnn postansiaiMter írta aaL S s u m a e r W e llc s t o l t is c ly e tte s k ftliig y ra iiis ls x te r a z a m e r i k a i „ k a to n a i k ü lp o litik a * b u k á s á t jó s o lja Á minisztertanács új döntései Forrás: https://doksi.net Magjar Nemzet M agyar fotográfia 1987 LAPOZGATOM a katalógust, nincsen 150 Műcsarnokra érdemes olvasom a kollégák kritikáit, már ,o. „i-áfus hazánkban Igaz, ezt ed negyedszer böngészem végig a ki­ dig is

sejtettük. Az sem volt nagy újdonság, állítást, de egy dolgot változatla­ nul nem értek, a Magvar Foto­ hogy a sok fotográfus sokfélekép­ gráfia 1987 című országos tárlattal pen fotografál. Erre, hogy ma ép­ kapcsolatban. Azt, hogy miként pen milyen lehet az összkép, még kerülhetett e sok fotó együvé. ha zavaros is sajnos nem kap­ Honnan fakad a pályázat meghir­ hattunk feléletet, mivel éégi és új detőinek az a téveszméje, hogy kép egyaránt beküldhető volt. A LEGNAGYOBB HIBA azon­ fényérzékeny papírra másolt ké­ pek tömege egymással összemér­ ban az, hogy végül is nem derül hető annak az egyetlen ténynek ki, hol tart ma a reklám-, a saj­ az alapján, hogy valamennyit tó-, a művészi célú fényképezés. fényképezőgépnek nevezett szer­ Nem mutatja fel e tárlat, hogy vannak-e tendenciák mondjuk a kezet segítségével készítették? Ezt a nagy össze-visszaságot tájkép fotografálásában, melyek csak

tovább bonyolítja az, hogy a riport leggyakoribb témái, a pályázatra bárki benevezhetett, van-e klasszikus formátumú fotó­ aki csak megtalálta a gombot esszé, avagy inkább a gondolatiság azon a bizonyos szerkezeten. Olyan érvényesül-e a reklámban Csak ez, mintha egy rangos atlétikai kép, kép, kép, jók és rosszak, üres versenyen egy előre meg nem ha­ formalizmustól kongók és megtározott távon hirdetnének futó­ rendítően gazdag tartalommal felversenyt, és a lelátóról is minden­ rázók, szemet gyönyörködtetők és ki benevezhetne, ha van torna­ technikai tudatlanságról árulko­ cipője. Ha a táv rövid, az edzés­ dók Sokszor felmerül a kérdés, mi­ ben lévő maratoni futó is lema­ rad, viszont a százméteres síkfu­ ért nincsen a nemzetközi műpiac­ tás világbajnokát is lehagyhatná hoz hasonlóan ára egy-egy jó fo­ a második kilométer után egy szor­ tóművészeti alkotásnak hazánk­ galmas kocogó. De hát

istenkém, ban A választ most e tárlatban olyan nagyszerű látvány, ha so­ többé-kevésbé fellelhetjük: amíg az ilyen tömegkiállítással a ren­ kan futnak! A fotográfia új művészet, de dezők maguk bizonyítják be, hogy történetének csaknem 150 eszten­ „ilyen képet mindenki tud csinál­ deje alatt, sok egyéb sajátossága ni", reménytelen dolog a mester­ mellett, kialakultak műfajai is. ség presztízsét megvédeni S mű­ Kár e fejlődést figyelmen kívül vészetről még nem is beszéltünk. Hajdú Éva hagyni, s valami nem létezji mérce szerint összevetni a fotóesszét a hírképpel, a portrét a szoclofotóval, a riportot a tájképpel. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nem összemérhetők. MI DERÜLT KI ebből a pá­ (MTI) A Magyar írók Szövet­ lyázatból? Semmi olyan, amit ed­ sége megrendültén tudatja, hogy dig is ne tudtunk volna. S ehhez a kissé nyersnek tetsző vélemény­ Telegdi Polgár István kritikus, hez nem

különösebb éleslátásra, műfordító, életének 70. évében, csak egy kis őszinteségre van súlyos betegség következtében szükség. Az, hogy sokan fényké­ elhunyt. Temetéséről később in­ peznek hazánkban, nem újdonság. tézkednek. A hétezer beküldött kép még ke­ vés is, ha elgondoljuk, hogy az Ritkán lehet olyan alaposan fel­ több tízezres fényké ezgető tábora saját esztétikai ítélőké­ készült interjúalannyal össze­ pességére hagyatkozhatott csupán akadni, amilyennek évekkel ez­ a felhívást olvasva. Az pedig a előtt találkozásunkkor Telegdi művészetek terén igen csalóka va­ Polgár Istvánt megismertem. lami. Könyvekkel, folyóiratokkal bás­ Volt, aki örömmel üdvözölte tyázta körül magát, a saját, mű­ egymás mellett az amatőrt és a fordításairól szóló tanulmányai­ profit, csak éppen Magyarorszá­ tól, a pályatársak hasonló tárgyú gon a fotográfia terén tökéletesen munkáitól

roskadozó asztalnál tisztázatlanok e fogalmak. Fotóművészeti diplomával senki nem fogadott, merthogy az idegen rendelkezik (ha csak nem külor­ nyelvű irodalmi művek tolmá­ szágban szerezte azt), legfeljebb csolásáról szándékoztunk beszél­ fényképész-szakmunkás bizonyít­ getni. ványa lehet a fotósnak. Profi-e, 1918. április 19-én született A aki tagja a Magyar Fotóművé­ középiskolát Gödöllőn végezte, szek Szövetségének. Miért volna az; van, aki a tagok közül évti­ utána egy ideig a Színház- és Film­ zedek óta következetesen amatőr­ művészeti Főiskolára járt, majd nek vallja magát; ugyanakkor az ötvenes években a pécsi Nem­ nem merném e jelzővel illetni az zeti Színháznál volt dramaturg egyik nagydíj nyertesét, akinek és rendező. A lexikon és a közvé­ kenyérkereső foglalkozása a foto­ mégis kritikusként, (rend­ gráfia, s nem tagja egyik művé­ lemény szeresen publikált egy időben a szeti

szervezetnek sem. Persze et­ Magyar Nemzetben is), de még től a megállapítástól nem lesz az igazolványképek és mosolyalbu­ inkább műfordítóként tartja szá­ mok szorgalmas iparosaiból sem mon. A legjelentősebb modern profi, bár ebből élnek. Ha a ké­ olasz prózaírók müveit az ő jó­ pek felől közelítünk a kérdéshez, voltából ismerhetik a magyar ol­ akkor kicsivel könnyebb a dol­ vasók. gunk; dilettáns, amatőr, profi, és Arról, miként szánta rá magát, művészi értékű munka egyként akad a kiállításon, tehát legalább hogy ezt a „gályarab” hivatást abban biztosak lehetünk, hogy kövesse, nem kis humorérzékkel Szlovák néprajzi tábor (MTI) Mátrafüreden július 5. és 1 1 . között udováJk nemzetiségi néprajzi tábon szerveznek. Hiva­ tásos és amatőr néprajzkutatók köztük az Esztergomi Tanitónőképző, a Szarvasi Óvónőképző, a Szegedi Tanárképző Fiskola és az Eötvös Loránd Tudomány­ egyetem

hallgatói Mátraszentimrén és a hozzá tartozó telepü­ léseken kutatják a szlovák nem­ zetiség néprajzi hagyományait, a családi élet, a jeles napok, ka­ rácsony. újév, húsvét, pünkösd szokásait, valamint az erdőgaz­ dálkodás hagyományait gyűjtik. Kutatásaik eredményét akár­ csak az utóbbi időben feltárt ilyen emlékeket a Magyarországi szlovákok néprajza című kiad­ ványban közli a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövet­ sége. Néprajzi tárgyakat is elfo­ gadnak a táborozók, ezekkel a békéscsabai szlovák nemzetiségi múzeum gyűjteményét gyarapít­ ják majd. A pozsonyi egyetem néprajzi tanszékének két munkatársa is részt vesz a táborban, ahol a ma­ gyar szakemberék ismertetik a Mátra Vidékén élő szlovákok ha­ gyományait feltáró kutatások eredményéit. Meghalt Telegdi Polgár István H. BARTA LAJOS A MEGALÁZOTT Irodalmi forgatókönyv 7. kép A helyszín ismét a kastély­ szoba az egykori

kúrián. A szín üres. mozdulatlan Fény játszik a falakon: hol hirtelen világos a tér, hol sötét. Hosszú csend. Hangos-csoszogó léptek. A zaj közeledik, rövid idő után kopogás, majd nyílik a bal oldali ajtó, és mint az egy­ kori megérkezéskor, a végig­ gombolt szép kartonruhában, ősz haját kontyba összefogva, ugyanúgy egyik kezében a feke­ te Vulkanfiber bőrönddel, a a másik kezében a tömött nagyméretű BODEL1N nejlonszatyorral, fáradtan megjelenik özvegy Nagy Antalné. özvegy Nagy Antalné (megáll, körbenéz): Jó napot!. Jó napot kívánok!. (Topog Halkabban): M ária.! (A2 íróasztal melletti székhez megy, mint egykor, lete­ szi a csomagokat, le akar ülni, de végül a szék mellett, a csomagok mellett állva marad.) Csend. Lassan nyilik a jobb oldali ajtó, nagy tálcát maga előtt tartva mégjelenik Serer Rózsi. A tálca teli: kifli, vaj, kolbász, csésze, kancsó ban tejeskávé. Serer Rózsi; Jó reggelt. Hát maga?

(Körbepillant): Mária? özvegy Nagy Antalné: Nincs i t t . Ót várom Serer Rózsi (miközben színes abroszt tesz az íróasztalra, és mindent többször el-megigazitva megterít): Biztos elaludt. Nehéz napja volt tegnap. Sokan voltak * nála. (Halkan): Vizsgálat (Hir­ telen): Nekem nincs panaszom. Én nagyon jól érzem magam i t t . Itt aki dolgozik, az jól él szépen keres . (Csend) Tudom, maguk nagyon jóba vannak Má­ riával. Látom Tudom Magát sze­ reti. özvegy Nagy Antalné: Azt hi­ szem, szimpatikusak vagyunk egymásnak. Serer Rózsi: Igen. Igen Lá­ tom . Nem mondott magának rólam semmit Mária? (Csend.) Tudja, és itt mindent látok, min­ denről tudok. Énbennem meg­ bízik az aranyos Mária. Meg is bízhat. Énbennem nem kell Van akinek csak jót tesz, és nem is hálálják meg. (Szünet) Csak követelőznek. Mindig többet kö­ vetelnek. (Hirtelen): Hovámegy? özvegy Nagy Antalné: Elme­ gyek, Rózsika. Serer Rózsi: Nem jó itt? özvegy Nagy

Antalné: J ó . De nem ilyen egyszerű ez, Rózsi­ ka. Serer Rózsi: Nem? Miért? En­ ni van. Vasárnap bort is vehet, aki dolgozik. Aki keres Hát akkor? Van itt egy ember. jó, dolgos, a fóliásoknál van, Miét, hogy el is vesz engem felesé­ gül . Özvegy Nagy Antalné: Boldog ember maga, Rózsi. Kívánom, hogy legyenek boldogok. Serer Rózsi: Az vagyok. Mit kell itt mindig szomorkodni. Azt mondják egymindegy. így is, úgy is elmegy az élet. (A hó­ na alá veszi az üres tálcát.) Ak­ kor meg én azt mondom, inkább így menjen. (Elindul, megáll) Maga szomorú ember, Nagyné . Magának ezt szabta a sors . Hová megy? Jobb nem lesz se­ hol. Magát szereti a Mária Ma­ radjon Itt. (Szünet) Hallom öszszeveszett a Sáfrány feleségével Így vallott; „Dolgoztam a rádió­ nál is, később a Dunántúl című folyóirat munkatársa lettem, fő­ ként színház, film- és könyvkri­ tikákat írtam. De a kritikusnak nagyon sok zűrje van, könnyen megorrolnak

rá. Egyszer az egyik barátom gyengére sikeredett re­ gényéről lesújtó véleményt ír­ tam. Legközelebbi találkozásunk­ kor megkérdezte, nem volna-e kedvem inkább fordítani. Szö­ get ütött a fejembe, tényleg, miért is vacakolok a kritikákkal, mikor a fordító sokkal autonómabb, önállóbb foglalkozást űz. Olasz könyveket lektoráltam ak­ koriban, s Natalia Ginzburg egyik kisregénye olyannyira megtet­ szett, hogy önként vállalkoztam a lefordítására". Az olasz nyelvhez, amint mond­ ta, nosztalgikus élmények fűzték. Franciául és németül műfordítói pályája elején jobban tudott, mint olaszul, de felébredtek ben­ ne a régi emlékek; kisgyerekko­ rát Itáliában töltötte, elemibe fs ott járt. Most eltávozott az élők sorá­ ból. De fordításai; J Calvino, Dino Buzzati, Natalia Ginzburg, Goffredo Parisé regényei, ittma­ radtak velünk. Közvetetten hoz­ zájárulnak a magyar irodalom fejlődéséhez is, ahogyan abban

Telegdi Polgár István mindig re­ ménykedett, amikor a körülbás­ tyázott íróasztalhoz odatelepedett dolgozni. (m. zs) Minek veszekedni? (Topog, viszszanéz.) De én mégis azt mondom magának Nagyné, menjen el. Ebben a pillanatban eréllyel kinyílik a jobb oldali ajtó, ki­ csit kopottan, testetlenül, blú­ zát még most gombolva, bejön Mária. Vlesek Mária: Jó reggelt. Kicsit elaludtam. Későn fe­ küdtem le. (Közelebb jön) Jó reggelt, Elvira. (Tovább megy) Nem csodálkozom, hogy itt van, hogy eljött. hallottam Hal­ lottam, tudok mindent. Tudok mindenről. (Leül) Hogy összeve­ szett . özvegy Nagy Antalné: Igen. Vicsek Mária: Nem helyeslem. Na, akkor. ha már így tör­ tént, tessék (most magázza) ül­ jön le. Reggelizett? Nem! Jó Reggelizzen velem. (Felnéz) Ró­ zsi! Legyen szíves, hozzon még egy reggelit. Serer Rózsi: Igen. Drága Má­ rta. (Elindul) Vicsek Mária: És két erős ká­ vét. özvegy Nagy Antalné (most le­ ül):

Köszönöm. Vicsek Mária (Nagy Antalnéra néz. Aztán Serer Rózsi felé meg­ erősíti): Két kávét is!. Serer Rózsi: Nagyon jó-erős lesz, drága Mária. (Megáll) Vicsek Mária: Nagyon sajná­ lom, hogy így történt.% (Nagy Antalnéhoz megy, hosszan nézi.) ,Sajnálom. (Serer Rózsi felé): Me­ hetsz, Rózsi. Serer Rózsi: Igen. (Hirtelen féltékeny): Nagyné elhagy min­ ket . El akar menni Mária! Vicsek Mária (ingerülten): Tu­ dom! Elmehetsz, hozd a két ká­ vét, Rózsi. Serer Rózsi sértetten, lassan kimegy. Csend. Vicsek Mária (fáradtan): Te­ hát . mi történt? özvegy Nagy Antalné: Nem bírtam tovább, Mária. Vicsek Mária (ingerült): Azt kérdeztem, mi történt?! Szombat, 1987. július 4 Dokumentumok egy básiskösösségről A z Ú j E m b e r é s a M a g y a r K u r ír c ik k e ib ő l Figyelemre méltó dokumentu­ mok közzétételével és az eszter­ gomi érsek-prímással készített interjú publikálásával enged be­ pillantást az

Oj Ember című ka­ tolikus hetilap, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Kar orgánu­ ma, a Magyar Kurír egy" belső, egyházi vitába, Az Üj Ember június 14-1 szá­ ma dr. Paskai László esztergomi érsek-prí másnak, a püspöki kar elnökének bevezetőjével közli azt a levelet, amelyet Joseph Ratzinger bíboros prefektus és A. Bovone titkár aláírásával a vatikáni Hittan! Kongre­ gáció intézett tavaly, szeptember 1 -jén Bulányi Györgyhöz, az egyik ma­ gyarországi bázisközösség vezető­ jéhez. Paskai László érsek-prí­ más bevezetőjében hangsúlyozza, hogy: „ . Egyházunk utóbbi év­ tizedeinek egyik jellegzetességé­ hez tartozik kiscsoportok, kiskö­ zösségek alakulása, főként a fia­ talok között. Részint saját kez­ deményezésből, részint egyházi kezdeményezéssel és vezetéssel jöttek létre elsősorban abból az igényből, hogy az eltömegesedés­ sel szemben a közösség szemé­ lyes kapcsolatát

teremtsék meg és egyben a mélyebb, elkötele­ zettebb keresztény élet formálá­ sára törekedjenek. A kiscsopor­ tok új dinamizmust jelentettek, és sokfelé alkották az egyházi élet alappilléreit. Ezért is nevez­ ték el őket bázisközösségeknek. A pozitív eredmények mailett azonban sok veszélyt Is hordoz­ tak magukban az új csoportosu­ lások azáltal, hogy egyéni értel­ mezésekkel lényeges területen eltértek a katolikus tanítástól, az egyházfegyelemtől, és ezzel együtt eltértek a katolikus egyház hi­ vatalos irányától.” A bevezető ezután megállapít­ ja: . A hazai kisközösségek között van egy, amelyik Bulányi György nevéhez kapcsolódik és amelyik évek óta sok gondot okoz a Püspöki Karnak. Közösségükön belül többen eltértek a hivatalos katolikus tanítástól, probléma alakult ki az egyházfegyelem kérdésében. Ennek írásbeli meg­ nyilatkozása főként Bulányi György két műve: „Az engedel­

meskedés” és „Az egyházrend”, amelyek kézirat formájában ter­ jedtek el. A felmerülő problé­ mákkal kapcsolatban a Püspöki Kar 1982-ben nyilatkozatot adott ki, de ennek nem lett különö­ sebb eredménye; főként azért nem, m ert a csoportjutóban fel­ lépő tanítást elutasító nyilatko­ zatot úgy értelmezték, hogy .azt a Püspöki Kar állami ösztönzés­ re adta ki.” Ezután került az ügy a legma­ gasabb egyházi fórum, a Hittant Kongregáció elé, amely Bulányi Györgynek Az egyházrend című művét több pontban ellentétesnek találta a katolikus tanítással s azt kérte a szerzőtől, hogy adjon egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy elfogadja a katolikus tanítást. Mivel erre többszöri személyes megbeszélés és levél- váltás ellenére nem került sor, a Hittani Kongregáció 1987. ápri­ lis 30-án, Rómában kelt, Joseph Ratzinger bíboros által aláírt le­ velében elrendelte a Bulányi Györgyhöz tavaly

szeptemberben írott levelének publikálását a magyar egyházi sajtóban. Az Oj Ember közli e levelet, amelyben a vatikáni .hivatal megállapítja: „. Kongregációnk annak érdekében, hogy tisztázza a tanbeli kétértelműség jelentését és megállapítsa, vajon ezek való­ ban Önnek tulajdóníthátók-e, szem előtt tartva az On különle­ ges helyzetét, alkalmat akart ad­ ni tisztázó párbeszédre saját de­ legátusán keresztül, akit kifeje­ zetten azért nevezett ki, hogy beszélgessen Önnel. A beszélge­ tésre Budapesten Ikerült sor 1985 június vége és július első napjai között Erre az alkalomra Kong­ regációnk a II. Vatikáni Zsinat szövegeiből vett és az egyházi tanltöhiyatal tanítását tartalma­ zó tizenkét tételből álló listát ké­ szített elő a hit azon alapvető szempontjairól, amelyek az On gondolataiban kétértelműnek vagy homályosnak tűntek. . 1985 július 3-án On aláírta ezeket a tan tételeket, elfogadva

azok tartalmát. Az On által aláírt hitvallási esíkü ellenére Kongregációnknak meg kellett álllapítania, hogy ezzel még nem oszlott el minden kétely afelől, hogy vajon On világosan és tel­ jesen igazodik-e az egyházi tanítóhivatalhoz. Időközben a Hittani Kongregá­ ció új tények felmerülése miatt megindította a vizsgálat má­ sodik, végleges szakaszát, amely Bulányi György Az egyházrend című munkájának elemzésén ala­ pult A most publikált levél erről szólván megállapítja, hogy: .E munka részletes átvizsgálása, saj­ nos, kimutatott téves, veszélyes és félreérthető állításokat a ki­ nyilatkoztatást értelmező, tekin­ téllyel előadott egyházi tanítás olyan fontos kérdéseiről, mint az apostoli folytonosság, az Egyház hierarohikus szerkezete és a püs­ pökök szolgálata, valamint a pa­ pok és a világi hívek világos megkülönlböztetése. Különösen veszélyesnek tűnt az On véleménye az Égyház

hierar­ chikus felépítésére és a papi ha­ talomnak az egyházi közössége­ ken belüli átadására vonatko­ zóan. Éppen ezért Kongregációnk 1986. január 31-i levelével jelezte Ön­ nek e fenntartásait, amelyekre On március 28-án hosszú levél­ lel válaszolt.” E levél . befejeztével Bulányi György kinyilvánította: „Csak világos nem lehet utolsó vála­ szom ama kérésükre, hogy von­ jam vissza ’Az egyházrend-ben tett kijelentéseimet” Ezt mérlegelve jutott arra az álláspontra a Hittani Kongregá­ ció, hogy: „.megerősíti ítéletét amely szerint Az egyházrend cí­ mű munkában . ténylegesen olyan állítások vannak, amelyek úgy, ahogyan hangzanak, tévesnek, veszélyesnek és félreérthetőnek bizonyulnak.” Az 0) Ember hasábjain meg­ jelent levél amelynek szövegét június 11-én a Magyar Kurir is közölte megértéséhez jó tám­ pontot ad az a Paskai László érsek-prímással készített interjú, amelyet a

Magyar Kurír közölt június 19-i számában. A lap kér­ désére amely feltételezi, hogy a Rómától távol élő pap, Bulányi György, nem ismervén a római hivatalok gyakorlatát, esetleg nem is tudott volna kielégítő vá­ laszokat adni a Hittani Kongre­ gáció kérdéseire, Paskai László így válaszolt: „Én magam sze­ mélyesen beszéltem Bulányi Györggyel és írásban is átadtam egy kielégítő válaszadás tartal­ mát, feltételezve természetesen azt, hogy valóban el akarja fo­ gadni az egyház hivatalos taní­ tását és rendezni akarja helyze­ tét. De javaslatomat nem fogad­ ta e l . Paskai László érsek-prímás az interjúban elmondotta azt is, hogy: „ .A csoportosulás egyes tagjainál erős politikai ellenzéki­ ség mutatkozik meg. Ennek gyö­ kere visszanyúlik abba az időbe, amikor még nagy feszültség állt fenn az állam és az egyház kö­ zött. Abban az időben Bulányi György és csoportjának egyes tagjai

börtönbüntetésben is ré­ szesültek. Azóta lényegesen meg­ változott a helyzet. Olyan folya­ mat indult el, amelyben a dialó­ gus, a kölcsönös megértés alap­ ján az . egyház mindig jobban tudja végezni a maga tevékeny­ ségét és ugyanakkor a magyar társadalom építő részévé vált. Emberileg érthetően megma­ radt bennük a múlt fájdalma, gyanakvással tekintették az ál­ lam és az egyház közt elkezdő­ dött folyamatot. Megmaradt a politikai ellenzékiség, amely vi­ szont, sajnos, átcsapott az egyhá­ zon belüli ellenzékiségbe, hierarchia-ellenességbe is.” Ezután Paskai László idézte a külföldi hírközlő eszközöknek azt a véle­ kedését, hogy az említett közös­ séggel a magyar egyházi hierar­ chia nem tud szót érteni, nincs közöttük dialógus, s ennek oka az lenne, hogy a hierarchia állítóla­ gos állami nyomásnak engedne. E beállítással kapcsolatosan meg­ jegyezte: . Jelen esetben egy­ házon

belüli dialógusról van szó. Az egyházon belüli dialógus alapfeltétele, hogy az egyház lényeges tanításaiban megvan az egyetér­ tés. A dialógus készsége meg­ van bennem. személyesen akartam segíteni az ügy rende­ zésében, de ezt (Bulányi György) nem fogädta el. Sajnos, azt kell mondanom, hogy Bulányi György részéről nincs meg a dialógus készsége, a dialógus „teszt-próbá­ ját” nem állta ki.” Az interjú végezetévfel az érsekprímás elmondotta, hogy a Ma­ gyar Katolikus Püspöki Kar Bu­ lányi Györgytől korábban meg­ vonta a nyilvános papi működést és joghatóságot. Mivel a Hittani Kongregáció kérdéseire nem kapott kielégítő választ, az említett döntés továbbra is érvényben van. Majd hozzáfűzte: „A magyar egyháznak korántsem ez: a legna­ gyobb gondja, mint ahogy azt sokan vélik. Egy egészen kis cso­ portra vonatkozik a probléma. Csak a hírközlő eszközök túloz­ ták el jelentőségüket,

elsősorban politikai indokok alapján. Alapbeállítottságom, hogy a jót is mindig meg kell látni, a jót és a rosszat együtt kell mérle­ gelni. Tudom, hogy a csoportosu­ lás tagjaiban van sok jó vonás, buzgóság, áldozatkészség az evan­ gélium követésében. Sajnálatos, hogy ezzel együtt olyan beállí­ tottság indult el, amelyik már ellentétben van az egyház életé­ vel, lényeges tanításaival és „szektásodási” folyamatot indí­ tott el. Meggyőződésem, hogy a Hittani Kongregáció levele töb­ beket vissza fog vezetni az egy­ ház tanításához, közösségéhez Számolók azzal, hogy néhányan megmaradnak a merevségben, mert nincs meg a készség az egy­ házon belüli dialógusra. Minden­ esetre annak örülnék legjobban, ha ezen a területen is sikerülne az egységet létrehozni. Ebbén sokat segített a Hittani Kongre­ gáció levele." özvegy Nagy Antalné (megtör­ ten): Hiszen tudod. Mária Vicsek Mária: Tőled .

Magá­ tól akarom hallani! özvegy Nagy Antalné: Mindig azt mondtam. hallgass, szo­ rítsd össze a fogad, és hallgass . Nem tudom, hogyan történt. Nem akartam. Nem (Sir) És mégis megtettem. Odavágtam hozzá az összes pulóvert, a két doboz gyapjút, és ordítottam. Nem tudom, mit mondtam, de ordítottam. (Csend Majd nyugodM N tabban): Aztán összecsomagol­ tam, és még az éjjel eljöttem. Idejöttem. És itt ültem a kapunál reggelig. NAPLÓ Vicsek Mária (halkan): Igen. Tizenegyedik alkalommal ren­ Megértem, (äsend.) Pedig én be­ Martonvásáron, az MTA Me­ széltem vele. zőgazdasági Kutató Intézetének dezik meg az idén a nemzetközi özvegy Nagy Antalné (remeg­ parkjában kezdődnek meg szom­ szakszervezeti néptáncfesztivált ve): Én mindent megpróbáltam, baton az idei Beethoven-hangver­ Szegeden. A július I7-i megnyi­ Mária. Nem, nincs tovább! senyek. Az első koncerten Kovács tót a régi tiszai közúti híd köze­ Eleinte nyugalom vo

lt. kiadta János vezényletével és Székely lében, a folyó partján tartják: a m unkát. mind átvette, rende­ István zongoraművész közremű­ tiz ország mintegy 700 néptánco­ sen fizetett. Aztán felemelte a ködésével a Corio lan-nyitányt, a sa és -zenésze vonul fel, s ad Íze­ lakbért, hogy sok a rezsi. Ke­ c-moll zongoraversenyt és a VI lítőt hazája folklórjából vesebbet fizetett a pulóverekért, szimfóniát adja elő a Budapesti * hogy csökken az ára . felemel­ Filharmóniai Társaság Zenekara te az ebéd árát. Már alig kaptam A Művelődési Minisztérium A annyit, amennyit vissza kellett meghívására július 1. és 3 kö­ neki adni. Magamra már semmi H azaérk ezett Ja p á n b ó l az Állami látogatást tett hazánkban a sem jutott. Már egy szappant, mo­ B ábszínház 25 tag ú tá rsu la ta A m ű ­ zött Horvátországi Magyarok Szövet­ tízh etes tu rn é ja so rán 31 sóport, egy kis savanyú cukrot vv észcsoport

ségének küldöttsége. A vendé­ sb an 53 előadáson m u ta tta be a sem tudtam venni. Szóvá tettem Cáro sajkovszkij zen éjére k észü lt Diótö­ geket fogadta Pusztai Ferenc mű­ (Nyugodtan, halkan): Nekem tá­ rő cím ű m aszk - és b áb játék o t. A tá r ­ velődési miniszterhelyettes. Megmadt Megalázott Hogy nincs su la t fellép ett tö b b ek k ö zö tt H iroshiállapodtak abban is, hogy lehető­ áb an , O sak áb an , G ifuban, T o y o tá­ senkim, örüljek, hogy befoga­ m b an , H okkaido szigetén és Tokióban. séget teremtenek a horvátországi dott . ezt -ismételte És attól Az Á llam i B ábszínház eg y ü ttesét a magyarság és a magyarországi jap án gyerm ek szin h ázi szervezet, a kezdve minden harmadik, ne­ horvát nemzetiség életének, ha­ GEKIDZSJO h ív ta m eg v en d ég szerep ­ gyedik pulóvert visszalökött. lésre ez az egym illiós taglétszám ú gyományőrző tevékenységének kössem újra, csúnya a minta,

szülői m u nkaközösség színházi elő ­ kölcsönös bemutatására. adások m eg ren d ezésére a la k u lt tíz év ­ csúnya, gölbös a fonál. Mond­ vel ezelőtt. A m ag y ar bábm űvészek tam, ne csinálja ezt, aranyos Agi- elő Q ad áso n k én t átlag o san 1000 néző ka, ne csinálja, nem én fontam elő tt Játszottak. Bemutatkozik a Mfisseni Por­ a fonalat, aranyos Ágika. És nem, ♦ celángyár címmel nyílt kiállítás nem nyugodott. Erre még több­ Dr. Dercsényi Dezsőnek, az Or­ pénteken az Iparművészeti Mú­ ször, még sűrűbben dobott vlszsza mindent. Már nem bírtam ki­ szágos Műemléki Felügyelőség zeumban A tárlatot az 1916-ban fizetni a kosztot sem. Nem kap­ nygalmazott tudományos igazga­ alapított Meisseni Porcelánmú­ tam vacsorát. Egy hétig csak ebé­ tóhelyettesének, a művészettör­ zeum anyagából állították össze: det és reggelit ettem . Már nem ténet tudománya doktorának bú- az intézmény az

első európai por­ bírtam . Már nem (Zokog) I csúztatása július 8 -án, szerdán celánmanufaktúra alkotásainak legteljesebb gyűjteményét mond­ I 11.30 órakor lesz a Farkasréti teBocsáss meg Mária I metőben. hatja magáénak. (Folytatjuk) Forrás: https://doksi.net P é n t e k , 1 989. j ú l i u s 14 M agyar hang a tengerentúlról Zimmer frei Kevés a vendég, drága a nyaralás a Balatonon Ellátogattunk a siófoki József A fenti, vagy az ehhez hasonló sirám majd mindennapos a Ba­ utca egyik ismert kifőzdéjébe. Ez laton mentén. Hozzátartozik az harmadosztályú árakat számít fel, idei nyárhoz, bármennyire is tele s mégis elgondolkodtató, hogy van az szépséggel. Az elkeserítő mibe kerül ma a nyaralás íme: | májgombócleves 25 fo­ látvány pedig nem más, mint a vendéghiány. Figyeltem: szólt a rint, egy adag székelykáposzta 85 zene a tágas, neonfényes étterem­ forint, ehhez ha iszik egy ször­ ben, de csak minden harmadik

pöt, tikkor 120 forintot fizet a asztalnál ült vendég. Pincérek vendég (Ez a legolcsóbb étel a? sürgölődtek, de leginkább csak étlapon!) Egy háromtagú család ácsorogtak az asztalok mellett, tehát . 360 forintot, költ így egy ebédre. fehér szalvétájukkal. Nézzük, ha sült kacsát enne, Még a nyár kezdete előtt ta­ nácskozást tartottak a balatoni akkor levessel, salátával, s egy vendéglátás kapcsán az illetéke­ üveg sörrel, mibe kerülne az sek a FŐT rendezésében, s akkor ebédje? Kereken 650 forintba. Ezt ott azt kifogásolták többen, hogy ugye, már nem engedheti meg a külföldiek egyre jobban kiszo­ magának egy közepes fizetésű rítják a hazai vendégeket a tó család. Mert ez csak az ebéd Höl partjáról. Ma, a nyári szezon kezdetén, egészen más a tapasztalat, leg­ alábbis a déli parton. Jóval ke­ vesebb a külföldi vendég a szo­ kottnál. A „Zimmer frei" felira­ tú kertes házakban, villákban csak itt-ott

fedezhető fel külföldi rendszámú gépkocsi. Szó sem le­ het arról, hogy ezek a külföldi vendégek (legalábbis egyelőre) kiszorítják a hazai· üdülőket. „Nincs is kit kiszorítaniak, hi­ szen hazai üdülök se jönnek olyan sokan az idén a Balaton partjá­ ra!" állapította meg keserűen a-Siotour egyik vezető tisztviselő­ je, akinél érdeklődtünk. Ha nem a sok külföldi szorítja ki őket, akkor mi? A drágaság! Az egyre emelkedő árak, ame­ lyek ma már lehetetlenné teszik van még a reggeli, a vacsora, a a kispénzűek nyaralását. gyereknek vagy gyerekeknek ä szörp, az üdítő, hol van a fekete, a fagyi, a gyümölcs? Egy ezres Szoba ezer forintért sem lenne erre elegendő napon­ Drágább az idén a szakszerve­ ta. zeti beutalás is, de aki hozzájut, az csak a töredéke a lakosságnak. Olcsóbb k ifő zd ék et! (A többgyermekesek, a gyerme­ keiket egyedül nevelő anyák ju­ Sz. János mátyásföldi forgá­ tányosán

üdülhetnek.) Aki „ma­ csoló Széplak-Felsőn nyaral, a szek” módra indul neki a nyár­ nak, hogy kipihenje az év fára­ Deák Ferenc sétány egyik kis ker­ dalmait, annak bizony, mélyebbre tes házában. Négytagú a család, a kell az idén a pénztárcájába nagyobbik gyerek már gimnazis­ ta, a kislány nyolcéves. Nyolcszáz nyúlni. Végigjártuk Siófok környékén forintot fizetnek naponta a szál­ az üdülőket. Sóstótól Zamárdiig lásért „Én magam főzök, mert más­ Zsúfoltságról, ami azelőtt ebben az időszakban természetes volt, képpen nem jövünk ki" most nem lehet beszélni. Sok még mondja Mária asszony „A fér­ most is az üres szoba. Igaz jem jár bevásárolni Néha Sió­ mondják Széplakon , a nyu­ fokra is elgyalogol, három ki­ gatiak csak július közepe után, lométerre, mert itt alig lehet va­ augüsztus elején érkeznek na­ lamit beszerezni. Es minden drá­ gyobb számban. Ezzel önmagukat gább Az itteni

zöldségesek a pesti vigasztalják, de lehet, hogy iga­ Bosnyák piacról hozzák autón az zuk van. Akkor is, az elmúlt nya­ árut, s rászámolják a fuvart Ez rat nem lehet pótolni, aki csak nagyon megdrágítja. Kiosztom a július végén tudja értékesíteni a paprikát, a paradicsomot a csa­ szobáját, az bizony nem találja ládnak. A gyümölcsöt meg az ál­ meg a számítását. Mibe kerül manapság a Bala­ lami gazdaságból szerezzük be. A ton üdülőhelyein a szállás? A Szedd magad . mozgalomban a Siotournál azt mondták, hogy sze­ két gyerek Jár ki szatyorral mégymélyenként 200 forintért -már le­ gyet, cseresznyét szedni. Most het napi szállást kapni, illetve szobát. (De a kiadó elvárja, hogy legalább háromtagú legyen a csa­ lád, így hatszáz forintot kap a szobáért.) Van azonban lakosz­ tály is. Szoba, külön fürdőszobá­ val, ez napi ezer forint. Szép öszszeg (Tavaly 5600 forintért ad­ IValamit jó lenne rendbe tenni

ták az ilyen lakosztályt a ven­ Itt élnek körünkben azok kö­ rében, akiknek fplmenoi nem dégnek!) A bérbeadó, ha szükség volt. pusztultak el Hitler gázkamrái­ erre, akkor kivonult kis sufnijá­ ban azok, akiknek felmenői ba, s átadta a vendégeknek az ott pusztultak. egész házat, padlástól a pincéig, „Mit akarsz már megint ezzel s igyekezett valutát is szerezni a régi nótával? Akik bűnrésze­ magának. (Panaszkodtak illeté­ sek voltak, bőségesen megkapták kesek, hogy nem emelkedett a be­ érte jutalmukat, kötelet is min­ váltott valuta aránya a vendégek den mennyiségben." számának növekedésével.) Tu­ A megtorlás csak rontotta a dunk esetekről, amikor egy há­ romtagú nyugatnémet családnak dolgot, mert hallom: „Na, csak ne hatvan márkáért adták bérbe a védd ezeket a zsidókat. Ha tehet­ ték volna, kiirtottak volna min­ fürdőszobás lakást. Ezek a vendégek évenként visz- den magyart Rákosi népbírósá­

szatérő ismerősök voltak, már gai val". Látható: a v isszaü tés előre lelevelezték a villa tulajdo­ semmit sem Old meg. A visszanosával, mikor érkeznek, hozták ütésből nem lesz kiengesztelődés Csak új harag lesz belőle. a barátaikat, ismerőseiket is. Ma ezek a látogatások meggyéHogyan tudnánk kiengesztelődrültek. ni egymással mi, a magyarorszá­ gi társadalom fent említett két csoportja: akiknek felmenői nem Takarékos a külföldi pusztultak el, illetve elpusztultak a gázkamrákban. Kiengesztelőd„Már tavaly is mutatkozott ni csak illő és méltó bocsánat­ olyan jelenség, amely elgondol­ kéréssel lehet. El kell monda­ kodtatott bennünket" mondja nunk, nekünk, akiknek felmenői K. J, a széplaki Klára utcai vil­ nem pusztultak el a gázkamrá­ latulajdonos, akinek mindig tele ban, valamit azoknak, akiknek a volt a háza vendégekkel, jelen­ felmenői ott pusztultak. Valami leg azonban csak egy család van ilyesfélét:

nála mutatóban. Nagyon sajnáljuk és nagyon „A takarékoskodás! Néhány 1hogy ez megtörtén­ évvel ezelőtt még minket is meg­ szégyelljük, s nem volt erőnk meg­ hívott a német vendég a Hab­ hetett, Sajnáljuk és szé­ leányba, vacsorára. Tavaly már akadályozni gyelljük, mint embertársaitok. ők sem mentek el, hanem hide­ Még inkább sajnáljuk és szé­ get ettek itthon. Vagy főzött az gyelljük, mint keresztények, akik­ asszony. Tőlünk kértek edénye­ re Jézus rábízta a mindenkit egy­ ket . ” beölelni akaró és mindenadó szeAmit Széplakon mondanak, az retetet, melynek jó hírét Menyvilágjelenség. A külföldi nagy nyei Atyja Országából hozta kö­ képeslapok is erről ä takarékos­ zénk. Sajnáljuk és szégyelljük, kodásról közölnek riportokat. hogy főpapjaink az országgyűlé­ Mindenütt panaszkodik a vendég­ sen és templomokban felolvasan­ látóipar a megritkult forgalomra. dó körleveleikben nem

szólítot­ Lassan sztár lesz ismét a lángos, ták fel papjaikat és híveiket, egyre nagyobb forgalmat bonyo­ hogy üljenek rá az országból ki­ lítanak le a gyorsbüfék. vezető vasúti sínekre, életük koc­ Ez természetes, mert aki betér káztatásával is, megemlékezve egy vacsorázóhelyre, annak ala­ Jézus szaváról, hogy „nagyobb posan ki kell nyitnia a pénztár­ szeretete senkinek sincs, mint aki cáját. életét adja barátaiért”. Megem- már őszibarack is van. Eddig csirkét vettünk, de most az is drágább. Tíz napra jöttünk, fér­ jem kiszámította> hogy mibe ke­ rül ez a pihenés* a családnak. El se hiszi, ha megmondom. Csak­ nem húszezer forintba. S mibe kerülne, ha nem én főznék, mo­ sogatnék?. Nem olyan nagy a mi keresetünk, hogy ezt bírjuk, volt egy kis megtakarított pén­ zünk, ez ráment erre a nyaralás­ ra . És akinek nincs megtakarított pénze -a nyaralásra? Az bizony, kénytelen lesz otthon maradni,

vagy olcsóbb megoldást; találni, mert a Balaton bizony egyre drá­ gább. A balatoni vendéglátásnak van­ nak akut gondjai is: évről évre romlik az ellátás, ahelyett, hogy javulna. Most az a panasz, hogy kevés az alkalmazott, nincs ele­ gendő kiszolgáló személyzet. •Nyílt ugyan több nagyobb áru­ ház, de azok csak úgy tudnak működni, hogy a kisebb üzletek lehúzzák a rolót. Az előkelő, első osztályú tera­ szok szaporításával nem oldód­ nak meg az évtizedes gondok. Sok kisebb, olcsóbb kifőzde, ön­ kiszolgáló vendéglátóhelyre len­ ne szükség, ahová a kispénzű nyaralók is előzetes számvetések nélkül be tudnának ülni. És meg kellene már oldani amiről év­ tizedek óta hiába beszélnek és vitatkoznak a tó mentén a friss gyümölcsellátást. Nem beszélve az áruházak ellátásáról, mert még ma is előfordulnak olyan esetek, hogy például szifonpatront sfe lehet köpni napokig, nem be­ szélve az

üdítőkről.· (i. s) * A Iefrissebb statisztikák sze­ rint az év. első öt hónapjában a tavalyinál negyvenhét százalékkal több külföldi vendég látogatott Magyarországra. A főszezon kez­ detévei a Balaton mellett is egy­ re több a vendég. Beszélgetés Thassy Jenővel Thassy Jenő az Amerika Hang­ ja magyar adásának hivatalos kiküldöttjekéi.t, június 16-árá, Nagy Imre és sorstársai teme­ tésére érkezett Budapestre, illet­ ve, hogy az amerikai elnök ma­ gyarországi látogatása előtt tájé­ koztassa a hallgatókat az itthoni helyzetről. Interjúkat készített a magyar értelmiség reprezentatív egyéniségeivel. Beszélgetésünk során kiderült: élete történetét három vaskos kötetbe foglalta össze, s ennek a .közeljövőben tervezi magyar nyelvű megjelentetését. Szerb Antal maradt Életemből az első kötetnyi 1920 és 1938 közé estik. Gyermek­ kor a drávatamási kúriában, gim­ náziumi évek Pécsett a

jezsuiták­ nál; majd, mert a jó atyák „for­ radalmi szellemem” miatt eltaná­ csoltak a Piusból, egy boldog év Kalocsán. Azután az érettségiig három év Pécsett, a Zrínyi Mik­ lós Katonaiskolában. Katonának kellett lennem, bár mindig író­ nak készültem. A Ludovika Aka­ démia három évéből éppen ezért legalább másfelet a kórházban töltöttem, azaz lógtám. Ott az­ után nappal franciául, németül és angolul olvastam mindazt, ami a háború idején tiltott irodalom volt: Thomas .Mannt, Aldous Huxleyt, Stephan Zweiget. Este az orvosi mesterséget tanultam, altató-, majd műtősvízsgát tet­ tem. A tizenegyes· helyőrségi kórházban papírokat is szerez­ tünk, személyazonossági igazol­ ványokat a Honvédelmi Minisz­ tériumból, betegszabadságos pa­ pírt a kórházból, és más effélé­ ket. Kitűnő emberekkel dolgoz­ tunk együtt. Elég, ha Káló espe­ rest, a lánglelkű papot, vagy Leitner Ferenc orvos-ezredest

említem. Kapcsolatot kerestünk a kommunista párttal is. A kór­ házban ismertem meg Sötér Ist­ vánt, Devecserit, Örkényt és Ka­ rinthy Cinit. Az édesapjának nagy rajongója voltam már rég. Katekizmus volt számomra Szerb Antalnak a Hétköznapok és cso­ dák kötete. Otthoni betegszabad­ ságom alatt, Somogy megyében olvastam. Cini hozta a hírt, hogy Szerb Antal munkatáborban van. Azonnal elhatároztuk, hogy meg kell menteni. Ekkor »én véletle­ nül, ez igazán ritkán fordult veiem elő ·, de valóban beteg voltam; vörhenyben és szívizom­ gyulladásban fekve rendkívül ku­ tyául éreztem magam. Megbe­ széltük tehát, hogy Görgey Guidó barátom keresi fel Cinire hivat­ kozva. Rohamsisakban, tüzérfő­ hadnagyi egyenruhában, antant­ szíjjal, valószínűleg kézigránátok is lógtak rajta, hogy hiteles le­ gyen: mint1 szolgálatot teljesítő katona látogatta meg. Rövid be­ szélgetés után Szerb Antal érez­ te is, hogy komoly,

megbízható küldött. Arra kérte, jöjjöp visz- „Sajnáljuk és szégyelljük” lékezve Jézusról, aki ezt nemcsak álszehtül bocsánatkérésnek mondta, hanem a Golgotán meg akarsz feltüntetni?" is tette, és .aki azt mondta övéi­ Azt hiszem, hogy jó valamire. nek, kiknek utódai a ma élő ke­ Szolgál a jelenünknek és a jöresztények lennének: „Példát ad­ vőnknek is. Ha bocsánatot kérek tam nektek, hogy ahogyan én minden valaha volt embergyil­ cselekedtem, úgy cselekedjetek kolásért, akkor belépek a Halálti is!” Mindezzel nem másokat büntetést Eltörlő Ligába. Akkor akarok vádolni. Még kevésbé azt képviselem, szűnjön meg tár­ akarok új számonkérésre alapot sadalmunkban egyszer, s min­ adni. Csak sebeket akarok gyó­ denkorra embernek ember általi gyítani. Könnyeket letörölni És, elpusztítása Akkor segítséget ami talán még jelentősebb, új nyújtok ahhoz, hogy remegés bűnöket megákadályozni. Hogy

nélkül vonulhassanak vissza a soha többé Uyesmi ne történhes­ •közélet porondjáról azok, akik sen. részesei voltak az elmúlt fél szá­ „Nagyon derék gój lett belő­ zad embergyilkólásainak és emled. Csak a félmillió zsidóért fo­ bertiprásainak Amikor bocsána­ tot kérek a meggyilkolt zsidó­ lyik a könnyed. AZ a millió nem zsidó magyar, anfelyik elpusz­ kért, akkor kijelentőm, hogy nem tult a második világháborúban, akarok több. gyilkolást, és nem akarok . megtorlást az elmúlt 45 a Donnál és másutt. azokért ki kér bocsánaton? A hadi öz­ esztendő eseményeiért sem. Bűnvegyektől, · a hadi menyasszo­ bánatot, megbocsátást és kiengesztelődést akarok Nem halált, nyoktól, a hadi árváktól?" hanem életet. Ez a társadalom Igazad van. Még valamit el kell a maga életszínvonalának növe­ mondanunk. Nagyon sajnáljuk és nagyon szégyelljük, hogy va­ lése érdekében az elmúlt három lakik tarkóra tett

pisztollyal be­ évtized alatt ötmillió magyart lekergettek bennünket a háború­ vágott a szennycsatornába abor­ nak nevezett őrültségbe és nem tuszaival, hogy e minden Mo­ hácsnál nagyobb magyarirtással tagadtuk meg a parancsot, és ke zünkbe vettük a fegyvert és be­ még ezt a trianoni csonkéletün­ igazolódott, hogy aki kardot ra­ ket is kérdésessé tegyük. Ez a társadalom nem öleli magához a gad, kard által pusztul el. Mert rá nem ülni a fentebb említett százezrekre rúgó, s az életet to­ sínekre és magunkra ölteni az vábbadó cigányságot, hogy hol­ embergyilkolás katonaruháját napra a be nem fogadottak mil­ ez a kettő egy és ugyanazon tő­ liós serege készítse újabb társa­ dalmi tragédiák lehetőségét. Ez­ ről fakad. zel a bocsánatkéréssel azt aka­ „Kérj bocsánaton akkor az rom, hogy a közöny, a kitaszítás, egész magyar és világtörténele­ az embergyilkolás ezernyi bűne mért. Kérj bocsánatot a

honfog­ után induljunk végre el a meg­ lalók miatt a magyar és a le­ becsülés, a részvét, a magamhoz győzött népek hadi özvegyeitől és ölelés, a szeretet irányába. árváitól. Kérj bocsánaton IV Életet akarok, s ezért kérek Béla miatt, akinek esztelen muhi bocsánatot. Életet akarok és ezért csatája miatt egy esztenáö alatt akarok mindenkinek megbocsá­ felére1fogyott a magyarság. Kérj tani A pusztítás éllovasainak is, bocsánatot 1617. századi har­ a megfélemlített kollaboránsokcaink miatf, amelyek folytán két nak is. Hogy végre tiszta lapot század alatt hárommilliós népből kezdhessünk. Az életét S az bő­ egymillióssá sorvadtunk, megír­ séges legyen. va ezzel Trianon-sorsunkat is. Bulányi György Mire jó ez az üres és semmire p ia ris ta ta n á r, sem kötelező vádaskodás, amelyet a B o k o r-m o z g a lo m a l a p í t ó j a sza másnap. Ekkor volt a végle­ ges „nem”. Magyarázatként ba­ rátait

említette, akiket nem akart cserben hagyni. Sajnos maradt El is vitték őket. Szerb Klári rohant be hozzánk a hírrel. Ek­ kor. már talpon voltam, gyorsan menetparancsot fabrikáltunk ma­ gunknak és hamis iratgyűjtemé­ nyünkből is jó néhánnyal felsze­ relkeztünk. A bécsi műutat folya­ matosan bombázták. Osztagok jöttek, mentek. Deportálás, ki­ ürítés folyt. Tíz-tizenöt percen­ ként igazoltattak. Eredménytele­ nül fordultunk vissza. Igen nyo­ morultul éreztük magunkat. Lelki ismer et-furda lásunk maradt: ha tovább megyünk, még többet kockáztatunk. Ki tudja?! Való­ színű nem értük volna a határig sebt utol őket, s ha igen, lehet, hogy akkor, is nemet mond, ahogy ez a történet egyik változatában szájról szájra terjed is. Volt egy katonái vonalam is az ellenállásban. A Bajcsy-Zsilinszky csoportjába tartozó Nagy Jenő ezredes volt Kassán a pa­ rancsnokom. A segédtisztje és kedvence voltam. Nálam hallgat­ ta esténként

a londoni rádió hí­ reit. 1943-ban hadbíróság elé ke­ rült, ellenséges propaganda ter­ jesztése miatt. Mindenki1 ellene vallott, én voltam az egyetlen mentő tanúja. Egyszer csak azt mondja nékem, a hadbíró: „Tudja-e a hadnagy úr, ha én azt mondom önnek, hogy balra át, indulj, három lépés előre, hol ta­ lálja magát?” „Igen válaszol­ tam , a vádlottak padján.” Mondhatom, ez olyaii élmény volt számomra, hogy jónak lát­ tam már estére megbetegedni, s eltűnni a helyőrségi kórházban. Később Pesten újra találkoztunk Nagy Jenővel, aki tovább szer­ vezte az ellenállási mozgalmat. „Nagyon érdekel, pár hasonló gondolkodású barátommal szíve­ sen csatlakoznánk" mondtam. „Jelentkezzen a Kegyelmes Ürnál és ő felveszi a listára” vá­ laszolta. Kegyelmes Ür? és lis­ ta?! Na így nem lehet ellenállást szervezni. Akkor én inkább nem csatlakozom. Megsértődött. „Félsz, gyáva vagy!" . vágta a

szemembe. Ekkor láttam utoljá­ ra, mert két hét múlva elfogták őket. Balra át. E n ilíte tte k a p c s o la tá t a k o m m u ­ n is ta p á rtta l is . Valóban, nagyon nehezen, de találtunk hozzájuk is. utat, Sólyom László személyében. Kis ellenállási csoportunkkal ki akar­ tuk szabadítani Bajcsy-Zsilinszkyéket. Velünk dolgozott · egy igen érdekes egyéniség, herceg OdescaIchy Pál, Károlyi Mihály unokaöccse is. Édesanyját, Andrássy Káját Raguzában angol kémgyanúéként pusztították el. Nos, az ő ötlete volt, hogy gyújt­ suk fel a Margit körúti fogházat, nem hiszem, hogy jól égett vol­ na. Szemrevételeztük katonaru­ hában végigjárva az épületet, és a látottak alapján kivitelezhetetlenként elvetettük az- ötletet. Nagy; Jenóék sorsa hamarosan beteljesedett. Még folyt Buda ostroma, ami­ kor 1945. január 13-án Sólyom találkozóra hívott bennünket a Nemzeti Múzeumhoz. Innen a kommunista párt Tisza Kálmán

téri székházába vitt. Rövid vára­ kozás után kijött egy fiatalem­ ber. Bemutatkozott nekünk „Ká­ dár János vagyok mondta. Önök a nemzet érdekét szolgálták. A párt sorai ugyan zárva van­ nak, de alacsony rendszámmal beléphetnek." „Nagyon szépen köszönjük, de inkább nem" válaszoltuk sorban. Elsőként her­ ceg Odescalchy, majd á tízezer I holdas báró Biedermann, s az­ j után pörgey Guidó és én. Mi ketten arra hivatkoztunk, hogy katonák vágyunk, és nem ismer­ jük a párt ideológiáját, előbb fel kell készülnünk arra, hogy csat­ lakozhassunk ehhez az intellek­ tuális mozgalomhoz. Ekkor azt kérték, hogy működjünk, .együtt a közrend helyreállításában, lép­ jünk be a rendőrségbe. Sólyom kisgazdapártiként lett a főikapi­ tány és Kádár a helyettese. Én a sajtóosztályt vezettem. Vagy hat hónapig szolgáltam ott, majd amikor egyre jobban pártvonalra tolódott a munka, kevésbé poli­ tikus

helyre, a vidéki kapitány­ ságra kértem át magam. A fiatal demokráciát építettük, de a jelek arra- mutattak, hogy nem akar épülnj. Egyre újabb emberek jöt­ tek. A régi katonákat, rendőrö­ ket később bélístázták. Ellenál­ lási tapasztalataimmal mind jobban izgatott, hogy nappal Izabella útcai hónapos szobám­ ban kutatnak, éjjel az irodám­ ban túrják fel fiókjaimt. No gondoltam balra át,, in­ dulj, három lépés élőre . A bör­ tönt nem várom meg itthon. H ogyan got? h a g y ta el az o rs z á ­ Annáik idején németországi fogolytáborokból szökött gaulleista francia katonatiszteket csempésztem át a Dráván, illetve bújtattam Budapesten lakáso­ mon. A háború után megkeres­ tek, hazájuk háláját is tolmácsol­ ták. Ezekkel a levelekkel hat hó­ nap fizetés nélküli szabadságot kértem, hogy elutazzam Franciaországba, Magyarország jóhírét alapozni. Nos, ez a szabadságom tart ma Is. Ml tö rté n t P

á riz s b a n ? , Földönfutó lettem. Szoros kapcsolatom megmaradt az ott­ honi irodalommal. Sőtér, Örkény, Karinthy látogattak Párizsba. Első regényemet, Játékok és könnyek címmel magyarul írtam. A honvágy diktálta. 1953-ban franciául jelent meg, Az én szép elvesztett Dunám címmel. A cím ellen már New Yorkból tiltakoz­ tam a Fayard kiadónál, mond­ ván, ez úgy hangzik, mint egy rossz valcer. Hazatérés N ag y o t u g ro tt, m ié rt m e n t P á riz sb ó l? el Fejembe szállt a dicsőség. Fayard .úr azt mondta Ugyanis, legyek orvos vagy banktisztvi­ selő, hisz az írásból itt nem lehet megélni. Ki akartam adni köte­ tem Amerikában, transzkonti­ nentális szerzőként, hogy meg­ gazdagodva térjek vissza Párizs­ ba. Ehelyett szemetes lett belő­ lem, nappal lovaglótréner a Centrál parkban, éjjel edénymo­ sogató. Közben írtam a könyvei­ met. A Tizenkét döglött libát, mint könnyű francia pezsgőt an­ golul,

Párizsról. Szereplői magyar menekültek. Siker volt, talán épp mostanában film is lesz belőle. Majd nehezebb téma: az Ameri­ kában élő emigránsokról az Ajtónállók kora. A portás ugyanis előkelő, borravalós úr volt az alagsori edénymosogatóhoz ké­ pest. Könyvet írtam arról is, mi­ lyen az európai emigráns első, második és harmadik nemzedé­ ke. Lengyelekről szólt, majdnem folytatásos tv-játék lett belőle. Nekem kellett volna a forgatókönyvét megcsinálnom. írtam he­ lyette inkább egy újabb könyvet, egy krimifélét, egy magyar gróf­ nőről. 1951-től 1976-ig a Szabad Euró­ pa New York-i tudósítója vol­ tam. Azután saját elhátárpzásómból az Amerika Hangjához léptem be. 1956 november 4-e után Márai társaságában három hétig Münchenben dolgoztam. A repülőtérre felesége, s egyben nagykövete az emberiséghez, Lo­ la kísérte ki. Kosztolányi vala­ mikor azt mondta róla, hogy lát­ hatatlan zene lengi

körül. „Az­ után vigyázzon . Sándorra” szólt búcsúzóul. Nem mondom, hogy a bará­ tom volt, mert az ember egy szo­ bornak nem lehet a barátja. Elefáritcsonttoronyban élt, méltó­ ságteljes ember volt, tudta a sa­ ját értékét. Ezekben a napokban Münchenben fel-alá rótta az ut­ cákat, rágta-tépte magát az ott­ honi események miatt. Én álta­ lában este 11-ig dolgoztam. Ak­ kor találkoztunk egy. sörözőben, és éjjel 3-ig beszélgettünk. Alud­ ni egyikünk sem tudott. Három hétig voltunk együtt. Azután New Yorkban havonta egyszer náluk vacsoráztam. Lola az Altmann áruházban volt elárusító, hogy férje nyugodtan írhasson. Jóformán a levegőből éltek. H ogyan lá tjá k N ew Y orkból m o st e z t a k is o rsz ág o t? - A Nagy Imre és sorstársai temetésére mint ígéretes ese­ ményre készültünk. Ügy éreztük, hogy ez a tengerentúli magyaft ság szálmára hazatérés lesz. Tö­ megesen tértünk vissza. Ez

sok­ kal monumentálisabb és megráZóbb, mint az egyén hazajövete­ le. Együtt érkeztünk Észak-; és Dél-Amerikából, Ausztráliából, Üj-Zélandról, és a világ legtávo­ labbi pontjairól, odaszakadt ma­ gyarok. Nem tudom lezárult-e egy korszak, de hogy megnyílt egy korszak, azt igen: V an m ég é rte lm e az „ e m ig rá ­ c ió " szó n a k ? V an m ég e m ig rá ­ ció? Sokan élnek olyanok a ten­ gerentúl is, akik a most házatérőknek sem ; fogják elhinni, hogy a dolgok megváltoztak. Az emigráció eleinte nagyon tagozott volt. Az 1944 előttiek, az 1945, 1946, 1949-esek, majd jöttek az 56-osok, akik kicsit összefogták az egészet. Élnek még kint ma is olyanok, akik azt hiszik, hogy édes hazánk a siralom völgye és minden megállt, s úgy maradt Itt, mint eljövetelük pillanatában volt. Ez a generáció kihalóban van már, az új nemzedékek mása­ képpen gondolkoznak. Ügy ér­ zem, hogy az, ami itthon történík és főként

a temetés, tulaj­ donképpen híd, melyen az emig­ ráció hazatérhet. A jövőben las­ san a magyar emigráns fogalmát felváltja remélem , a tenge­ rentúli magyarok kifejezés. Dobos Marianne Forrás: https://doksi.net Nézőpont 6 MafflarNemzet Balkáni töprengés El készíteni a múlt egy esztendő Balkán-mérlegét. Tüzetesen, átfogóan, mélyen. Hova jutott mára ez a volt Jugoszlávia! Igaz, részben minden újságolvasó, tévénéző hozzá tudna ehhez szólni s felsorolni: rom ­ m á lőtt városok, pusztuló falvak, halottak, megkínzottak, milliónyi mene­ kült. Széthullott, tönkretett, ki tudja, mikorra helyreállítható Európa-iész S hozzá a 2 a rombolás, amelyet a képek nem mutatnak: elm érgesedett gyű­ lölet, s bosszúérzés talán hetedíziglen, elfelejthetetlen sérelmek. Történel­ mi katasztrófa, lakóhelyek és lelkek romhalmaza. Nyilván vannak, akik súlyosabban, mások kisebb m értékben felelő­ sek ezért: politikusok

és pártok, tábornokok és közkatonák, csoportok, m egszédült töm egek. Mások pedig áldozatok M ostanában divat a Nyu­ gatot, a nemzetközi szervezeteket felelőssé tenni (például az Egyesült Á l­ lam okat), am iért nem avatkoztak be m ár kezdetben szankciókkal az ottani esem ényekbe Az ENSZ-kéksisakosok csalódott parancsnoka vi­ szont éppen a napokban jelentette ld, a teljes kudarc érzetével elhagyva a terepet, hogy a volt Jugoszlávia problém áját külső erővel, (értsd: katonai beavatkozással) megoldani nem lehet, csak ezek a népek m aguk hozhat­ ják rendbe dolgaikat. M it kellett volna tenni? És kinek? Egy eretnek gondolat bukkant fel er­ re - a talán hiábavaló - kérdésre. A válasz változatok egyike Nem lett vol­ na-e jobb (a jelen szörnyű mérlegét figyelembe véve) mégiscsak azokra hallgatni, akik meg akartak őrizni egy Jugoszláviát - igaz, te je se n megre­ formáltál, nem királyi és nem titóista módon? Előbb-utóbb

úgyis egy asztalhoz kell ülniük a volt Jugoszlávia népeinek, amikor m ár m egelégel­ ték a sok vért, könnyet, siralmat. Ugyanazoknak kell ezt megtenniük, kép­ viselőiknek, küldötteiknek, akik egy évvel ezelőtt is asztalhoz ülhettek vol­ na, talán éppen egy teljesen sértetlen Szarajevóban. A „mi lett volna, ha” állítólag történelmileg hiábavaló elmejáték. Lehet, de ebben az esetben a világ más területein élők, a hasonló feszültsé­ gekkel küszködök számára talán mégis tanulságos lehet. Tatár Imre Országkomp Civilben is kompország kato­ nái vagyunk, akár akarjuk, akár nem. Turisták százezrei, szeren­ csére az utóbbi években m ár m illi­ ói, eddig is átjártak hazánkon, s a délszláv harcok elhúzódásával minden bizonnyal azzal szám olha­ tunk, hogy Nyugat-Európa és a Balkán között az eddiginél is töb­ ben akarnak átutazni a m agyar uta­ kon. Tekintve a szűkebb közép-eu­ rópai térség

felettébb ingatag vi­ szonyait, a jö v ő alighanem azt ígé­ ri, hogy ez a tranzitjelleg erősbödni fog. Országunk, akár egy komp, amely két part, sőt sok part között szállíthatja az utasokat, turistákat, munkavállalókat. A keleti és nyugati határátkelőhelyeken az idén nyáron is alapo­ san m egnőtt a forgalom, s bizony ennek töm érdek kellemetlen kö­ vetkezménye van. T öbb az autó, több a szennyezés, nagyobb a m eg­ terhelés, m egnövekednek a vára­ kozási idők, az utak mentén gondot okoz a m orgó bajor, aki szabadsá­ gát töltené a Balaton mentén vagy éppen a NUmbergben dolgozó tö­ rök vendégmunkás, aki népes csa­ ládjával és rengeteg csomaggal megrakottan iparkodik Isztambul felé például egy Opelben. M ár most mit tegyünk? Panaszkodjunk folyton-folyvást, esetleg riasszuk el a rajtunk áthaladni igyekvőket? Hivatkozhatunk sok mindenre, például arra is, hogy a Balkán-fél­ szigeten folyó kegyetlen vérontás

következtében továbbra is kényte­ lenek vagyunk fogadni a hozzánk kétségbeesetten menekülő horvátokat vagy bosnyákokat. A m i­ napi Financial Times elism eréssel nyugtázta, hogy a m agyarokra, né­ m etekre, osztrákokra a m enekül­ tek segítésének ügyében nagy ter­ hek hárulnak, s ezért a nem zetközi szervezetektől jelentékenyebb tá­ m ogatást érdem elnének. H ivatkoz­ ni tehát lehet sok gondra, de az alapvető helyzeten ezúttal sem tudunk változtatni. H elyesebb lenne tehát a szük­ ségből m ielőbb erényt kovácsolni, s - vannak m ár biztató jelek - m ég rugalm asabbá tenni m indenfajta az ügyintézést a határokon, beru­ házókat keresni arra, hogy a tranzitutak m entén m inél több színvo­ nalas étterem , olcsó szállás segítse az átutazókat. A kár az is elképzel­ hető, hogy adókedvezm ényeket kapnának azok, akik saját kocká­ zatukra részt vállalnak ezekből a tennivalókból. Talán nem csak a képzelet

játéka, hogy a m egnöve­ kedett átm enő forgalom segítene az országos m unkanélküliség eny­ hítésében?! Á tfogó gazdasági gondjainkat valam elyest csök­ kenthetné, ha - m egfontolt előre­ látással - annak a bizonyos kom p­ nak m inél több utasa lenne, akik ráadásul tudnák előre, hogy ezen az átkelő járm űvön nem érzik m ajd rosszul m agukat. A tranzitutasból egyszer szállóvendég lehet, s ha például a szom­ szédos Ausztriára tekintünk, akkor csak azt gondolhatjuk, hogy a ven­ dégjárás hosszú távon kifizetődik. Átjáróház leszünk - hallom az el­ lenvetést, de ezt úgysem kerülhet­ jü k el. S akkor m ár legyen belőle hasznunk, gazdasági, de szellem i­ kulturális értelem ben is. Martin József MagyarNemzőt SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Elnöke: PETHŐ TIBOR Tagjai: BÁCSKAI TAMÁS, FÖLDES PÉTER, JUHÁSZ GYULA, RUFFY PÉTER Nyíri Tamás tizenegy kívánalma és szakadjon el a feudális stukturától, Lábadozom . M

eglátogat N yíri nehogy a történelem kerekei alá ke­ Tamás. Az utóbbi években gyakran rüljön. M indszenty és a püspöki kar találkoztunk. T öbbnyire azonban - a legjobb szándéktól vezérelve együtt gondolkodó - vitatkozó baráti ragaszkodtak a pozícióikhoz és ki­ körben - előre m egbeszélt témára váltságukhoz, am elyeket 1945 után gyülekezve. O lykor ő a vitaindító vettek el tőlük.” Biztosan felkészül, ha szabadon is T öm ör m ondatokból m agam fajta beszél. Bárm iről legyen is szó szinte egyházi politikában járatlanok is vátjuk, kívánjuk hozzászólását. Tu­ m egérthetik a L é k a i bíborossal elin­ dása, tájékozottsága, logikus m on­ duló kis lépések politikáját, a bázis datfűzése a m agam fajta - filozófiá­ közösségek, a szolgálatm etagadók és ban iskolázatlan szám ára is érthetővé szellem i vezetőjük, P . B u lá n yi teszi gondolatm enetét. Ennél is jo b ­ G yö rg y drám áját. Szám

adatok tükré­ ban megfog szabad szellem i m ozgá­ ben m utatja be az előadás, hogy az sa hívők, marxisták, ateisták, népiek, általános szekularizáció M agyaror­ urbánusok, m űvészek és szakem be­ szágon is éppen úgy végbem ent, rek közt. Soha sem mi tanárosság, pa­ posság, semmi ideológiai karám . A tolerancia nála nem az övétől telje­ sen eltérő vélem ény eltűrését, hanem igénylését jelenti. Ez a som ogyi falu­ si származék olyan, m int egy francia abbé. Világias, egyszerű, közvetlen, humoros, olykor csipkelődő. Míg ilyen közelről nem ismertem, bizto­ san más elképzelésem volt a teológia vagy a filozófia, antropológia pro­ fesszoráról. M ost kettesben beszélgettünk, leginkább közéletünk rom ló m orális állapotáról, fokozódó bajairól, kultú­ rájának gyengeségeiről. - Ism erve gondjaidat, elhoztam neked a M érleg új számát, benne a pasztorálteológusok freisingeni kon­ ferenciáján tartott

előadásom . H a el­ olvasod, látni fogod m unkaterüle­ tünk, körülm ényeink különbözősége ellenére is, m ennyire egy világban élünk. G yógyító, erősítő beszélgetés volt. Ahogy elm ent, rögtön olvasni kezdtem előadását. Lehet, hogy m ár ráhangolt voltam gondolataira, azért hatottak rám annyira? A rra gondolok, hogy teljesen vé­ letlenül jutottam ezekhez - a hirtelen szám om ra olyan fontossá vált gon­ dolatokhoz. Az ok egyszerű H iába beszerezhető a M érleg és sok m ás színvonalas folyóirat, nem m ozdulok m int E urópa sok m ás nyugati és ke­ utánuk, hiszen állandó olvasási res­ leti országában. N álunk töm egesen tanciával küzdők amúgy is. Sokan 1960 és 1980 között. vagyunk ebben az ellentm ondásos A vilá g ia k és p a p o k cím ű fejezet­ helyzetben. Szeretném m egőrizni a ből kaphatunk képet, hogyan tört m egtalált gondolatok értékét, to­ m eg a teológiai képzettségű világi vábbvinni,

továbbgondolni, vitatkoz­ hívek segíteni akarása a katasztrofá­ ni róla. De ez nem teljesül a gyakor­ lis m éretű paphiányon. latban, hiszen m áshoz sem ju t el a C sak az egyház hum anizációjáM érleg az előfizetők és rendszeres ban m élyen elkötelezett írástudótól olvasók szűk körén túl. K ezdjek új­ lellenek ilyen kem ény kritikai m on­ ságterjesztésbe, vagy írjak ism ertetőt datok, a belső bajokról, a szakértők N yíri előadásáról és publikáljam ? Az hiányáról, a cölibátus szerepéről, az én dolgom ez? N em is az én szakte­ engedelm esség sulykolásáról, a fo­ rületem , de m egkerülhetetlen, ha gyasztói m entalitás ideológiává válá­ nem adom fel elhatározásom : ez sáról, a kihívó fogyasztást együtt lát­ nem csak a teológusok, az egyházi ni keresztény lelkülettel a nyom orral, em berek belügye. ím e a Szokatlan a szegénységgel, a m unkanélkülisé­ „recenzió". g e i. A m orális

züllés, a csalás, lo­ K om m unizm us helyet konzupás, hanyagság m indennapossá válá­ m izm us? A z egyház elnyom ása he­ sa, a jóság, a bizalom , az együttm ű­ lyett restauráció? Az előadás két in­ ködési készség hiánya az általános dító kérdőm ondata. R övid áttekintés bizalm atlanságban, kölcsönös lejára­ következik 1945-1992-ig. D öbben­ tásokban, politikai denunciációkban, ten olvasom az ilyen m ondatait: gyanusítgatáeokban fejeződik ki, „M indszenty áldozata lett a kom m u­ am elyek nem kím élik az egyház pap­ nistáknak - de a feudális m agyar ja it és püspökeit sem. Fájdalm asan egyháznak és az am erikai politiká­ nak is” . És: ,A két háború közti idő­ állapítja m eg, hogy a m agyar egyhá­ szak prófétai alakja, P ro h á szka O tto ­ zaknak nem volt döntő szerepük a vi­ k á r hiába intette az egyházat, hogy haros változások szellem i előkészíté­ időben szabaduljon m eg

vagyonától sében. Ez „elsősorban a kom m unista / ról, m elyekből férfi voltom eleve kirev készt. M égis veszem m agam nak a bátor­ ságot, mert a zo k a dolgok, függetlenül nem em től, nap nap után kedves, csacsogó agresszivitással törnek rám , szorgos ism étlődésükkel elm élyítve estéim egyh an gú sá gá t. A kérdés, am elyhez - ahogy m ondottam egyenlőre távolról sincs közöm , a n ed vszívó k é ­ p essé g hatéko nyság a. Bár vágyom m egélni az aggkort, vág yom a r­ ra is, h o g y e távolsá gtartás életem végéig m eg ­ m a rad jo n. T ehát szem ély szerint nem m aga az V ezető publicisták: KRISTÓF ATTILA, MARTIN JÓZSEF V ezető szerkesztő: BOGNÁR NÁNDOR alapkérdés, hanem - ahogy általában a férfiakat a verseny, a küzdelem izgat, m ely a tévé képer­ nyőjén főm űsoridőben példátlanul heves. Ez a harc, ahogy a piacgazdaságban rendjén való, a piacért, a fogyasztók kegyéért folyik, s a m aga m

ódján kem ényebb az ópium háborúnál. A z a totyis, akinek sugárzó m osolya tudato­ sítja bennünk, hogy az ő szuper-Liberója nem ­ csak a zsákvászon pelust m úlja felül, hanem min­ den létező pelenkák legjobbika, harcban áll a vi­ lág legboldogabb és legszárazabb babájával, a Pam pers Boyjal. A z a porcelán fogsorú ifjú hölgy, aki azt állít­ ja , hogy ő a Libresse betét révén a boldogság olyan fokára jutott el, amely csak a jógik m egvi­ lágosodásához hasonlítható, vérre m enő küzdel- Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1092 Budapest, Kinizsi u. 3 0 -3 6 Telefon és fax: 2 6 6 -4 2 5 2 , 2 6 6 -4 2 5 3 , 2 6 6 4 2 5 6 , 2 6 6 4 2 5 7 , 2 6 6 4 1 4 1 . Postacímünk: 1392 Pf. 2 7 6 (Hetin IV W Budapest tuti., lehel u 1 0 /A, közvetlenül vagy posrauratvanyon, ναι átutalással a Postabank Rt. 2 1 9 9 8 6 3 6 , 0 2 1 0 2 7 9 9 pénzforgalmi jelzőszám ra Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat H -1 3 8 9

Budapest, postafiák 149. Szedés: M agyar N em zet Kiadó Rt. N yom ás: Q A thenaeum N yom da, Budapest Felelős vezető: Vida József igazgató H U IS S N 0 1 3 3 -1 8 5 X HU ISSN 0 2 3 7 - 3 7 9 3 3. ) A m agyar katolikus egyház­ nak, m elynek szerkezete és gondol­ kodásm ódja m ég m indig félfeudá­ lis, szüksége van arra, hogy m eg­ változtassa a m entalitását a II. vati­ káni zsinat szerintire. T öbbek kö­ zött azért is, m ert a dem okráciák­ nak a m agyar társadalom ba m ost beköltöző szellem ét a m agyar egy­ házban m ind ez ideig nem lehet érezni, 4. ) Az egyházat és a kereszténye­ ket fel kellene vértezni a keresztény életre. Ennek begyakorlása elsősor­ ban a bázisközösségekben és az új lelkiségi m ozgalm akban történik. Ehhez az egyházaknak újból bele kell nőniük a népbe, illetve a népből kell kinőniük. 5. ) A restaurációs tendenciák ha­ tározott visszautasítása, a szabad egyház szabad társadalom ban

politi­ kai hatalm at nem gyakorolhat, nem válhat politikai és társadalm i érdekek e sz k ö z é v é . feladata, hogy a társa­ dalom intő lelkiism erete legyen. 6. ) Az egyházak értékm egalapo­ zó funkciója révén közvetítik az egyes em ber és a társadalom szám ára az alapvető m eggyőződéseket és m a­ gatartásform ákat, és ezzel hozzájá­ rulnak a társadalm i egyetértés elő­ m ozdításához. 7. ) A teológia m egújulása. A m a­ gyar teológia m egállt ott, ahol 4 0 év­ vel ezelőtt tartott. A nyugat és kelet­ európai teológia elidegenedése nyil­ vánvalóvá vált; kívánalom egym ásra lelésük. 8. ) T ársadalm unk m élység esen m eg o szto tt. A kiengesztelődés eluta­ sítása az egyházban is súlyos pasztorális problém a. A kiengesztelődés felm utatása m ás társadalm i csopor­ tokat is m eggyőzhetnének az erőszakm entes konfliktusm egoldás le­ hetőségéről. 9. ) A z újonnal fellándolt nem ze­ tiségi

ellentétek - az átértékelődött régi nacionalizm usok m iatt olykor az egyházak szám ára sem könnyű kü­ lelkiállapota sem lehet nyugodt, m i­ lönbséget tenni a vallási érzelm ek, k o r azt érzékeli - tragikus fintora a népük szeretete és a nacionalista el­ sorsnak - , hogy a keresztény erköl­ fogultság közt. A népeknek hibáik és csi értékeknek soha nem volt oly ke­ gyarlóságaik m ellett száz é$ száz vés b ecsületük, m int m o s t,. m ikor szép tulajdonságaik vannak. N em d i­ saját igazi m eggyőződés hiányában csérni és elitélni, hanem egym ással elviselhetetlenné válik az eltérő ál­ kiengesztelődni kell. láspont. 10. ) A z egyház antijudaizm us Nyíri Tam ás az egyházakról, első­ feldolgozása révén n y ű t szem e fordu­ sorban a saját katolikus egyházáról be­ lás az antiszem itizm ussal a D. vatiká­ szél, de a szókim ondó tisztesség m ód­ ni zsinat nyom án. szerén elám ulva és azonosulni

vágyva 11. ) K iábrándult és az ideológi­ oda jutok: nem látok egész közéle­ ákba belefáradt világunkban a hitet tünkben egyetlen olyan területet, ahol továbbadni annyit tesz, m int figyelni ezek a gondolatok ne lennének mozaz em berek legbelsőbb tapasztalatai­ gósítóan érvényesek. Ugyanez vonat­ ra, aktualizálni, elevenné tenni s fel­ kozik a 11 kívánalom ra is. színre hozni azokat egy összeom lott 1. ) A z egyház kérjen bocsánatotvilág törm elékei alól. a kom m unista időkben elkövetett hi­ íg y jeg y z e te lte m le m agam nak a báiért és m ulasztásaiért. elsősorban 11 kívánalm at. M egpróbálom m inél azért az igazságtalanságért, am elyet többekhez ezt elju ttatn i. Ú gy é r­ a püspöki kar követett el a báziskö­ zem , szerzőjük m inden m ag y ar d e­ zösségekkel szem ben azzal, hogy az m okratának - legyen e z érték ő rző egyházi vezetés nem tám ogatta a lel­ k o nzervatív, lib erális, radikális

kiism ereti és vallásszabadságért v í­ v agy szocialista, hívő vagy nem h í­ vott küzdelm üket. vő - p éld át m utatott, hogyan segít­ 2. ) A z egyház nézzen szem be a ki­ hetjük önm agunkban, saját kö zö s­ ségeinkben a belső m egújulást, az hívásokkal, legalább saját álláspontját annyira v á g y o tt m o rális, közéleti fogalm azza m eg, s egyszersm ind ve­ gyen búcsút a régi eszményképektől, felem elkedést. bárm ennyire a szívéhez nőttek is azok. Levendel László párton belüli reform erek m űve volt” (sic!). „M agyarországon az egyhá­ zak egyáltalán nem vettek részt az el­ lenállásban és a szelíd forradalom ­ ban”. - De nem kím éli kritikája az ellenzéket sem - legyen bár liberális, radikális vagy szocialista, am iért a K ultúrkam pfra em lékeztető módon törekszik az egyházak lejáratására, „sokakat szem látom ást bosszant a keresztény hit puszta jelenléte is. Ezért a gyűlölködő

kirohanások az egyház és a kereszténység ellen”. E ddig inkább azt érzékeltem , m i­ lyen nehéz időket él át m ostanában a dem okratikus baloldal. M ost m egér­ tettem , hogy a dem okrata keresztény ( ~ y j? n nem tudom , illő-e szólni olyan dolgok- Főszerkesztő: KRASZNAI ZOLTÁN Főszerkesztő-helyettesek: SZÉNY1 GÁBOR, TÓBIÁS ÁRON Publicisztikai szerkesztő: TÓTH GÁBOR K iadja a M agyar N em zet Kiadó Részvénytársaság Felelős kiadó: SEBESTYEN TAMÁS elnök-igazgató PÉNTEK, 1992. augusztus 7 JEm m m nyos, házi szappannal agyonm osott (undorító?) vászonpelenkát lógattam ki a gum ibugyim ból, és a gum ibugyim (am ely valószínűleg kerékpárbel­ ső gum iból készült) egykori fényképek tanúsága szerint a térdem alá lelógott. Eszem ben sincs azt állítani, hogy ennek ellenére em ber lett belőlem , m ivel nem tudom , m ivé lettem volna, ha netán Pam pers Boy vagyok. Á hagyom ányos pelenkáról az ju t m ég eszem be,

hogy a lányom , egy alkalom m al (m ivel igen korán kezdett el beszélni) úgy m ásfél éve­ sen, egy este, am ikor az anyja a pelenkázóasztalra fektette, konokul és m akacsul azt kiáltozta: „É n a ka ro m m a g a m a t b ep e le n k á zn l." Ennél na­ gyobb szem telenséget azóta sem hallottam . Szóval a hatékony pelusokkal és betétekkel foglalkozó végeláthatatlan tévéreklám ok láttán, olykor szeretném m agam at bepelenkázni, és né­ ha bánom , hogy nem nőnek születtem . Megértem, hogy a közszolgálati tévé is reklá­ m okból él. Megértem, hogy a piacgazdaság egyik hajtóereje a reklám. Megértem, hogy a főműsoridő­ ben sugárzott reklám a legdrágább és a leghatéko­ nyabb, megértem, hogy kemény konkurenciaharc nélkül nincs győzelem, nincs meghódított piac. De hogy a m agyar piacgazdaságon m iért uralkodtak el ennyire éppen az endokrindolgok, én nem tudom . íh ié w jL - .- , m et folytat azzal a cirm os szem ű

ifjú tündérrel, aki a szárnyas sziluetté elképzelhetetlenül kifino­ m ult technikájára esküszik, s fittyet hány az ugyancsak ultrabiztonságos, szuperélm ényt nyújtó A lw ays Plusz, valam int az o. b betét és tam pon kiválóságának. Szám om ra, b ár ahogy em lítettem sem csecse­ m ő, sem nő nem vagyok, m ár régóta világos és egyértelm ű, hogy valahány bem utatott term ék ultram agját, nedvszívó tulajdonságait tekintve felülm úlhatatlan. Ezzel én, őszintén szólva, be is érném . M ondhatnám , az eddig látott reklám ok m aradéktalanul m eggyőztek erről. M inden to­ vábbi nélkül elhiszem - s elnézést, ha netán ke­ verem a dolgot - , hogy a Libero, a Libresse, az U ltra Pam pers, az o. b az A lw ays Plusz, a Szilu­ etté egyaránt a N A SA -kutatások eredm ényét fel­ használva, csúcstechnológiával készül, és sze­ rencsénk van, hogy lekerült a C O CO M -listáról. K ivé te l n élk ü l m in d eg yiktő l e l va

g yo k ra g a d ­ ta tva , b á r e g y ik e t sem p ró b á lta m . Enyhe fájda­ lom m al gondolok rá, hogy én m ásfél éves koro­ m ig valószínűleg a nővérem től örökölt hagyom á­ Forrás: https://doksi.net 4 MagyarNemzet Hazai tudósítások CSÜTÖRTÖK, 1993. április 22 A Föld napja a Városligetben HÍREK A KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET igénye lő honvédelmi törvényről szerdán megkezdődött a politikai egyeztetés a Honvédelmi Minisztériumban. A parlamenti pártok elfogadták - az ál­ taluk megküldött észrevételek alapján - a Honvédelmi Minisztérium javasla­ tát, hogy öt témakörben, heti két al­ kalommal üljenek asztalhoz. FINNORSZÁG kész átadni az ENSZ- katonák kiképzésében szerzett széles körű tapasztalatait. Ezt a Finn Védelmi Erők főparancsnoka jelentette ki szer­ dán Budapesten, azt követően, hogy befejezte magyarországi tárgyalásait. Jan Kienberg elmondta, hogy országa már eddig is folytatott

nemzetközi együttműködést az ENSZ-katonák ki­ képzésében más országokkal. Mint is­ mert, a Magyar Honvédség az idén ter­ vezi beindítani magyar katonák kikép­ zését ENSZ-békefenntartó feladatokra. PETŐ IVÁN, az SZDSZ elnöke szer­ dán fogadta az Iráni Iszlám Köztár­ saság és az Albán Köztársaság nagykövetét. A diplomata elmondta: országa követendő példaként tekinti a magyar gazdasági és társadalmi átalakulást, valamint a törvényhozás és a jogalkotás eredményeit. A VILÁG 18 országából 50 gyógysze­ rész érkezett Szegedre, hogy részt ve­ gyen a Magyar Kórházi Gyógyszeré­ szek 9. kongresszusán, amelynek prog­ ramja szerdán kezdődött a Tisza-parti városban. NE CSODÁLKOZZANAK Budapest polgárai, ha a temetőkben a jövőben gyakrabban találkoznak maja rendőrjárőrökkel. Erről tájékoztatta az újságírókat a BRFKtegnapi sajtó­ tájékoztatóján Sógor Zsolt sajtószóvivő. Minderre azért volt

szükség, mert a gyakorivá vált temetői lopások után divatba jöttek a rablások is, amelyeknek több védtelen idős ember esett áldozatul. A CSONGRÁD MEGYEI Munkaügyi Központ szerdán Apátfalván és Magyarcsanádon tartott ellenőrzést, hogy kiszűrje a külföldiek illegális munkavál­ lalását, leleplezze munkaadóikat. Az idén ez már a tizedik akciójuk volt, s eddig a munkavállalási engedéllyel nem rendelkező munkáltatókra 1,3 millió forint bírságot szabtak ki. A KISKUNSÁGI NEMZETKÖZI REPÜLŐ­ TÉRterve annyira ellentétes a természet- védelem érdekeivel, hogy ennek ellen­ zésével kapcsolatban bármiféle érdekösszefonódásról beszélni nemcsak megglapozaHan, de nevetséges is. Az Eszak-Európa és Afrika közti madárvo­ nulási útra, pihenőhelyre, az ország egyik legértékesebb természetvédelmi területére nem lehet egy óriási forgalmú repülőteret telepíteni - erről Sántha Gá­ bor, a Környezetvédelmi és

Területfej­ lesztési Minisztérium szóvivője beszélt tegnap a helyi polgármester vádjaira válaszolva. Szent György napján R e n d ő rfe s z tiv á l A rendőrök védőszentjének ün­ nepén, Szent György napján, április 24-én szombaton és 25-én vasárnap rendezik meg a Π. rendőrségi fesz­ tivált - jelentette be Csányi Klára rendőr alezredes, az OFRK Társadal­ mi Kapcsolatok Irodájának vezetője. A gazdag programból ízelítőként ajánlják, hogy akinek kedve van, hallgassa meg 24-én a budai várban a bajor rendőrség zenekarának térze­ néjét, a Városligetben a Pa-Dö-Dö közlekedési diszkóját 25-én közle­ kedési villámvetélkedőn vehetnek részt az Astoriánál, a Blaha Lujza té­ ren, az Oktogonon. Megtekinthetik a Felvonulási téren a rendőrmotorosbemutatót, a Városligetben megtud­ hatják, milyen gyorsan tudnak futni a rendőrök, a Petőfi Csarnok melletti Nagyréten szolgálati kutyás bemuta­ tó, kommandóakció és

tűzszerész­ bemutató lesz. A Petőfi Csarnok Sza­ badtéri Színpadán pedig megnézhe­ tik a Mikroszkóp Színház Zsaruka­ baréját. Emellett technikai, bűnügyi és biztonságtechnikai bemutatókon megismerhetik a rendőrség közúti, vízi- és harcijárműveit, bűnügyi­ technikai eszközeit. Külön érdekes­ sége a fesztiválnak, az úgynevezett D. A D A program bemutatása Itt orvosok, pszichológusok adnak taná­ csokat hogyan vehetjük fel a küzdel­ met a drog, az alkohol, a dohányzás és az AIDS ellen. Csányi Klára azt is elmondta, hogy a kétnapos fesztivál alig kerül többe másfél millió forint­ nál, de mindez megtérül, ha a rendőr­ ség és a lakosság között megerősödik a bizalom. U.A Félüzemben a Szabadság híd Nemengedélyezték az útlezárást 1970 óta minden évben megren­ dezik a Föld napját április 22-én. Idén összefogott több környezetvédelmi szervezet (Ökoszolgálat, Levegő Munkacsoport, Gyermekbarátok,

Fe­ kete István Állatvédő Egyesület és a ΒΓΓ-Liget), és közös rendezvényen kívánnak figyelmeztetni földünk, va­ lamint a főváros környezeti állapotá­ ra. A Városligetben zajló program eredeti tervei közt szerepelt a Kós Károly sétány néhány perces de­ monstratív lezárása is. A környezet­ védők ezzel a gesztussal arra akarták volna felhívni a figyelmet, hogy az amúgy is kevés zöld felülettel rendel­ kező fővárosban az M3-as autópálya ki- és bevezető szakasza - amely keresztülmegy a ligeten - tönkrete­ szi a város egyik legjelentősebb park­ j á t A liget rendezésére vonatkozó - a XTV. kerület által beterjesztett előzetes rendezési tervben is szerepel a forgalom elterelése az Ajtósi Dürer sorra. A BRFK azonban nem engedé­ lyezte az útlezárást, arra hivatkozva, hogy a Kós Károly sétányon óránként ezerötszáz autó megy keresztül, a for­ galom elterelése óriási fennakadást okozna az Andrássy úton,

a Deák té­ ren és a Roosevelt téren. (A BRFK e döntését a bíróság jóváhagyta). így az eredeti programnak ez a része annyi­ ban módosul, hogy szórólapokat fo g ­ nak osztani az autósoknak. A környezetvédők egyébként sta­ Üj állat- és növényvédelm i lista Magyarországon utoljára 1982ben tették közzé a védett állat- és nö­ vényfajok teljes listáját. Az időköz­ ben eltelt tizenegy év és számos faj állományának vészes csökkenése in­ dokolta, hogy felülvizsgálják és a változásokat is figyelembe véve mó­ dosítsák a vonatkozó miniszteri ren­ deletet - hangzott el a Környezet- és Területfejlesztési Minisztérium Ter­ mészetvédelmi Hivatalában tegnap megtartott sajtótájékoztatón. A tudo­ mányos igénnyel megfogalmazott rendelet különleges figyelmet szentel a kipusztulás szélére sodródott fajok­ nak. A szakemberek a védett növény­ fajokat kétezer, ötezer és tízezer fo­ rintos kategóriába

sorolták, míg egy- egy védett állat eszmei értéke két­ ezer, tízezer és ötvenezer forint. A fokozottan védett fajoknál ezek az értékek a növények esetében elérik a harminc-, illetve ötvenezer forintot, a fokozottan védett állatoknál pedig a 100, 250 és 500 ezer forintot. Ez utóbbi kategóriába tartozik például parlagi és a réti sas, továbbá a parlagi vipera. Noha nálunk általában nem fordul elő, felkerült a védett állatok listájára a farkas és a bamamedve is. Magyarországon összesen 500 nö­ vény- és 855 állatfaj élvez védettsé­ get. Ezek közé tartozik az éti csiga, amelyet június 15-éig lehet gyűjteni, azonban csak a 30-35 milliméternél nagyobbakat. (s.m) tisztikai adatokra hivatkozva állítják, hogy az elmúlt húsz évben 24-szeresére növekedett az asztmás megbetege­ dések és kétszeresére a tüdő- és bőrrá­ kosok száma, ezért véleményük sze­ rint új közlekedési rendre és alternatív utazási

lehetőségek kialakítására vol­ na szükség. Délelőtt tíz órakor gyermekmű­ sorokkal kezdődik a rendezvény, dél­ után pedig szakemberek közreműkö­ désével Föld-napi beszélgetést tarta­ nak, amelyen a főpolgármesteri hiva­ tal, a szaktárca, valamint a parlament környezetvédelmi bizottságának tag­ jai vesznek részt. A program délután öt órakor koncerttel zárul. D.T Május 17-tŐl Érettségi vizsgák (Folytatás az 1. oldalról) A gimnáziumok és szakközépis­ kolák esti és levelező tagozatán tanu­ lók június 1-jén írják magyar, 2-án matematika, 3-án fizika, 4-én kémia, illetve szakmai írásbelijüket. Idegen nyelvi vizsgájuk június 7-én lesz. Közös írásbeli érettségi-felvéte­ lit május 24-én, 25-én és 26-án te­ hetnek a diákok matematikából, fizi­ kából, kémiából, biológiából és idén először angolból, németből, illetve franciából. A nappali tagozatosok szóbeli érettségi vizsgáikat

június 10-25. között, az esti és levelező ta­ gozatosok június 21. és július 2 kö­ zött tehetik le. Értelmiségiek vallásról, politikáról Tegnap a villamos vágányának felújítása miatt lezárták a Szabadság hídon a fél útpályát. Tapasztalataink szerint a környékbeli útvonala­ kon máris tapasztalható volt a forgalomváltozás hatása: a megszo­ kottnál is nagyobb közlekedési dugó. (Havran Zoltán felvétele) MSZOSZ-programok a munka ünnepén Felvonulás és fórumok Idén ismét megrendezi a május el­ sejei felvonulásokat a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége - je­ lentette be az újságíróknak Bálint Atti­ la, az MSZOSZ szóvivője azon a saj­ tótájékoztatón, amelyen ismertették az ünneppel kapcsolatos programot. A felvonulás az Andrássy út és Bajza ut­ ca sarkáról indul a Városligetbe, ahol nagygyűlést tartanak. A szónok Nagy Sándor, az MSZOSZ főtitkára lesz, de beszélni fognak meghívott külföldi

vendégek is, így az osztrák, valamint a portugál szakszervezetek képviselői. A déli órában Havas Henrik vezetésé­ vel vitafórum kezdődik, melynek ven­ dégei lesznek Horn Gyula MSZP-elnök és Nagy Sándor. Két órakor szo­ ciálpolitikai fórumra kerül sor. A résztvevők: Kósáné Kovács Magda szocialista párti képviselő, Bihari Mi­ hály szociológus és Kameniczki Ist­ ván, a társadalombiztosítás egészségügyi felügyelőbizottságának elnöke. A téma a szociális helyzet, valamint a tbönkormányzati választások lesznek. A rendezők gyermekmegőrzésről és or­ vosi ügyeletről is gondoskodnak majd - tudtuk meg a szóvivőtől. (d. t ) Legyen„kisegyház”akatolikus? A parlamentben most van napi­ renden az egyházakról szóló tör­ vénytervezet vitája. A minap a Kos­ suth klubban vallásos értelmiségiek részvételével vitaestet szervezett áz SZDSZ Egyházak, pártok és a társa­ dalom kapcsolata címmel. Pető Ivén, az SZDSZ

elnöke be­ vezetőjében hangsúlyozta: általáno­ san elterjedt tévedésnek tartja, hogy a liberális pártok vallásellenesek len­ nének. Az SZDSZ támogatja, hogy az önkormányzati iskolákban legyen hitoktatás, ám véleményük szerint az ne legyen a tanrend része. A z egyhá­ zak állami támogatását úgy kívánják megoldani, hogy a személyi jövede­ lemadó egy részét (négy százalékát) lehessen a megjelölt felekezetnek át­ utaltatni. Számításaik szerint ilyen módon kétszer annyi pénz kerüne az egyházakhoz, mint a jelenlegi mó­ don, nem beszélve arról, hogy ez az automatizmus nem okozna semmifé­ le diszkriminációt az úgynevezett kis egyházakkal szemben. A bevezető utáni hozzászólá­ sokban Bulányi György piarista szerzetes felhívta a jelenlévők fi­ gyelmét arra, hogy a hitoktatás je­ lenlegi helyzete nem megnyugtató. Ugyanis a fél évszázados félrenevelés után nem elég az iskolákban tan­ renden kívül

biztosítani a hit- és er­ kölcsoktatást, mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy a szülők elszabotálják a gyerekek hitnevelését. Véleménye szerint központi hittankönyvet kelle­ ne kidolgozni. Dobszay László kifejtette véle­ ményét, amely szerint teljes tévedés­ nek tartja összekeverni a vallást az erkölccsel, éppen ezért a hitre neve­ lést el kell választani az erkölcsitől. Fontosnak tartaná az alapfokú jogi, filozófiai és erkölcsi ismeretek okta­ tását, ám a hittant különválasztaná. A kisegyházak körüli törvénytervezet vitájáról szólva elmondta: abszurd­ nak találja a polémiát. Ezért javasol­ ja a katolikus egyháznak, hogy nyil­ vánítsa magát 9999 tagú kisegyházzá, ezzel állva ki a kis felekezetek mellett. Mint mondta, óriási presztí­ zse lehetne a gesztussal a katolikus egyháznak. Majsai Tamás református lel­ kész rámutatott arra a problémára, hogy vallási kérdéseket nem lehet világi törvényekkel

sem kezelni, sem megoldani. Mint mondta, a hit ott támad, ahol akar, ez a lélek dol­ ga. Farkas Pál, a „Tan kapuja” buddhista főiskola tanára rámutatott, hogy a törvényjavaslat „az alkotmá­ nyon túlmenően kívánja szabályozni a felekezetek helyzetét” - idézte a törvénytervezetből. (dobos) Nem mind arany, ami amerikai - állítja Németh Géza ,A z amerikai wacói szektatragédia arra figyelmeztet, hogy a magyar hatósá­ goknak is szigorúbban kell fellépniük a hazánkban jelenleg még hivatalosan be­ jegyzett szektákkal szemben. Hiszen nem mind arany, ami amerikai - nyilatkoz­ ta lapunknak Németh Géza református lelkész. Németh Géza, aki behatóan fog­ lalkozik a magyarországi szekták - illetve kisegyházak - terjedésével, úgy véU: hazánkban is sokan visszaélnek a vallásszabadsággal. Azt pedig már egyenesen felháborítónak tartja, hogy ezek a szekták még állami támogatást is követelnek. „Ha nem akarunk hasonló eseteket,

ha nem akarjuk, hogy a sötét, családellenes csoportok az ifjúságot tévutakra vezessék, akkor még időben meg kell állítani ezek törekvését. Ez nem pártpolitikai, hanem össztársadalmi kérdés” - mondta az ismert lelkész. Mára már százötven szülő panaszos levele van a lelkész birtoká­ ban; az ő gyermeküket a hazánkban működő szekták „agymosás” után elidegení­ tették családjuktól, és ezek a földalatti szervezetek, amelyek magukat misszioná­ riusoknak nevezik, ismeretlen külföldi végállomásokra szállították a fiatalokat. AHÁROM LEGNAGYOBB CSEMPEGYÁRTERMÉKEIBŐL VÁSÁROLHAT 1 0 -4 0 % ENGEDM ÉNNYEL EZENKÍVÜL O LA SZ LEM EZKÁDAK M IN D EN SZÍNBEN ÉS MÉRETBEN, KOMPLETT G ARNITÚRÁK, ZUHANYFÜLKÉK, CSAPTELEPEK, SA R O K K Á D A K , SO F A ABLAKO K . BEJÁRATI A JT Ó K ÉS M É G SO K -SO K É P ÍT Ő A N YA G KAPHATÓ. ÖTVENEZER FORINTOT MEGHALADÓ VÁSÁRLÁS ESETÉN AZ ÁRUT BUDAPEST TERÜLETÉN INGYEN

SZÁLLÍTJUK HAZA. A VISZONTELADÓKAT KEDVEZŐ ÁRAKKAL ÉS VÁLASZTÉKKAL SZOLGÁLJUK KI. CÍM: 1171, PÉCELI ÚT 155. TEL: 158-4275; 158-4274 CÍM: VI. kér, SZONDI UTCA 40 TEL: 132-5740 0570 V ízszig etelő an y agok a (f. r I) V illas b itu m e n e s le m e z e k A Villas oxidált és modifikált bitumenes szigetelőlemezeket ajánljuk lapos tetős épületek tetőszigeteléséhez, meglévő tetőszigetelések felújításához, -technológiai, valamint üzemi víz elleni szigetelésre, mélyépítési létesítmények, továbbá pincék, mélygarázsok talajvíz vagy vfznyomás elleni szigetelésére. M E G H Í V Ó A M IL L E N N IU M V a g y o n k e z e l ő é s B e f e k t e t ő R t » é r t e s í t i ré s z v é n y e s e it, hogy a tá rs a s á g 1 9 9 3 . m á ju s 2 4 ~ é n , 9 ó r a i k e z d e t t e l m e g t a r t j a é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t Aközgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 105., I emeleti tanácsterein *

Aközgyűlés napirendje: 1. Az igazgatóság beszámolója az 1992 üzleti évről és a mérlegró! 2. Afelűgyelóhizottsíg beszámolója az 1992 évi tevékenység vizsgálatáról 3. Akönyvvizsgáló beszámolója a társasig 1992, év) mérlegének vizsgálatáról 4. Javaslat a társaság 1992 évi mérlegének elfogadására 5. Az 1993, évi üzleti előirányzatok jóváhagyása < 6. Avezető tisztségviselőit 1993 évi díjazásának megállapítása J 7. Az alapító okirat módosítása A közgyűlésen történőszavazás feltétele, hogy a részvényesek részvényeiket és osztalékszelvényeiket a közgyűlést megelőzőén legalább 3 nappal a székhelyen letétbe helyezzék. A szavazás az ennek alapján Mlllttutt l»disí«l történik. Arészvényesek a közgyűlés összehívásáról külön meghívót is kapnak, az előterjesztések csatolásával. Termékeink megtekinthetők április 20-tól 23-ig a BNV D pavilonjában! Heraklith-Villas Kér. Kft

Nagykapornak, Ipartelep Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 303 Tel.: 92/62-057,62-058 Fax: 92/62-059 MILLENNIUM Rt. 1238 Budapesti iroda: 1087 Budapest, Kerepesi út 27/A. Tel/fax: 1/133-8380 Forrás: https://doksi.net Kultúra 1 2 Magw Nemzet M e g h a lt Fischer A nnie M T I-fotó - J á ra i R u d o lf Április 10-én elhunyt Fischer Annie zongoraművész. Búcsúz­ tatása április 21-én, délután három órakor lesz a Farkasréti temető ravatalozójában. Fischer Annie 1914-ben született A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Székely Arnold és Dohnányi Ernő tanítványa volt 1922ben lépett fel először Budapesten. 1933-ban elnyerte a Liszt zongoraverseny első díját 1941-46 között Svédországban élt, azóta Európa sok országában, Amerikában és Ausztráliában koncertezett. Játszott többek között Klemperer és Karajan vezényletével is. 1949-ben, ’55ben és ’65-ben Kossuth-díjat kapott 1952-ben kiváló művész lett Megemlékezések A

támogatás a felére csökkent a költészet n a p já n V áltoztatások ra k észü l a m ozgók ép -alap ítván y Az Országház melletti Jó­ zsef Attila-szobomál koszorúzási ünnepséget rendezett a Magyar Ellenállók. Antifasisz­ ták Egyesülete, valamint több állami, társadalmi és kulturális szervezet Az ünnepségen Bel­ la István József Attila-díjas költő emlékezett a X X . századi magyar költészet kiemelkedő alakjára. A költő szobrát meg­ koszorúzta Gál Zoltán, az Or­ szággyűlés elnöke. Horn Gyu­ la miniszterelnök nevében Ká­ sa Ferenc és Ördögh Szilvesz­ ter tisztelgett A Terézvárosi Önkormány­ zat József Attila egyik fővárosi lakhelyén, a V I. kerület Lovag utca 3. szám alatt koszorúzott Korhecz Rita vajdasági kö­ zépiskolás nyerte a tatabányai országos vers-, énekeltvers- és prózamondóversenyt Budapesten általános isko­ lás versmondók mérték össze tudásukat tegnap délután a Liszt Ferenc

téri gyemekkönyvtárban. Minden korosz­ tály jelentkezését elfogadták, így május végéig folyamatosan mérettetnek meg az amatőr versmondók. Kaposvárott a kisiskolások, Pécsett a kicsik és nagyok szavalóversenyét rendezték meg. A budapesti V I. kerület is­ kolásainak a Mikroszkóp Szín­ padon rendeztek költészetnapi műsort Vitai Ildikó, Havas Ju­ dit, Varga Rita, Kürti Papp László és Staub Dezső közre­ működésével. Szentendrén, a Barlangban Parti Nagy Lajos költő és Galkó Balázs előadóművész tartott „irodalomórát”. Békéscsabán a megyei könyv­ tárban kihirdették a költészet napja tiszteletére meghirdetett irodalmi pályázat eredményét. Ünnepi megemlékezést tartot­ tak a salgótarjáni Balassi Bá­ lint Megyei Könyvtárban, a győri Kisfaludy Károly Könyv­ tárban, a gyöngyösi városi könyvtárban, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központban. Pécsett a Baranya Megyei Könyvtárban Petrőczi

Éva volt a vendége a költészet­ napi irodalmi estnek. A mező­ túri Móricz Zsigmond Könyv­ tárban és Közösségi Házban Nagy László-emléknapot ren­ deztek kiállítással, megyei sza­ valóversennyel. Este hétkor és tízkor a Bu­ dapest Sportcsarnokban mutat­ ták be Jancsó Miklós rendezé­ sében az Én, József Attila itt vagyok című műsort (o . á ) B ö r tö n v is e lt k a to lik u s o k v is s z a e m le k e z e s e i Kereszt és enciklopédia • „A letartóztatások jelentős része nem került nyilvánosságra, titokban zajlottak a perek is. így lehetetlen volt nyomon követni, kinek mi lett a sorsa. Sokan haltak meg a börtönben vagy az ott elszenvedett kínzások következményeképpen nem sokkal kiszaba­ dulásuk után. A legtöbben azonban túlélték a börtönéveket, s megérték azt az időt, ami­ kor a nagy egyházüldözésről, személyes sorsukról már szabadon beszélhetnek” ír­ ja Elmer István Börtönkereszt című

könyvé­ nek bevezető tanulmányában. A szépíróként már többször bemutatkozó újságíró és pub­ licista Elmer István most történészként lép az olvasó elé. Az elmúlt évtizedek egy-egy nagy egyházellenes letartóztatási hullámá­ nak központi alakjait mutatja be. Tizenegy emlékezés eleveníti fel az 1956 előtti és a hatvanas évek egyházüldözésének mozza­ natait. Kilenc pap és szerzetes, illetve két vi­ lági katolikus mondja el a Rákosi- és a Ká­ dár-rendszer által bűncselekményként fel­ rótt tevékenységét Felidézik az átélő által soha sem felejthető kihallgatásokat és a bör­ tönélet számos emlékezetes részletét A visszaemlékezők között találjuk Endrédy Vendelt (1895-1981), az éppen száz éve született zirci apátot aki 1948-ban Rómá­ ban értesült arról, hogy le fogják tartóztatni, de mégis hazatért Magyarországra. Brusznyai József váci teológiai tanár és lelkipász­ tor, Pálos Antal

jezsuita, aki 1945-től 1963ig ült börtönben, Bulányi György piarista. Tabódy István, aki tizennyolc évet töltött el börtönben, Halász Pius ciszterci teológus és író, Havass Géza szegedi lelkipásztor, M á­ riás Lajos jezsuita tanár, Keglevich István regnumi lelkipásztor, Hontváry Miklós az illegális Keresztény From egyik vezetője és Gáldy Zoltán főorvos története és megkín­ zott sorsa számos tanulsággal szolgálhat a mai olvasónak. A Börtönkereszt kötet külön értéke El­ mer István bevezetője Egyház - üldözés és megmaradás címmel. Az információgazdag tanulmány az immár nagyrészt hozzáférhető párt- és BM-archívum anyaga alapján te­ hát eddig még nem publikált dokumentu­ mok felhasználásával - vázolja a magyaror­ szági modem kori egyházüldözés történé­ seit A tanulmány választ keres arra a kér­ désre is, hogy miért éppen 1961 elején került sor átfogó egyházellenes támadásra. A do­

kumentumok alapján felsorakoztatott érvek ugyan csak valószínűsítik az 1961-es „csa­ pás” céljait időpontválasztását mégis mé­ lyen belevilágítanak a kommunista politikai „boszorkánykonyha” titkaiba. Kádárék ugyan rájöttek, hogy „az egyházat nem meg­ szüntetni kell (mert nem lehet), hanem együttélésre kényszeríteni. Ennek azonban csak akkor van létjogosultsága, ha az a párt elképzelései szerim történik" - írja Elmer a Kádár-rendszer logikájáról. „1961-re vilá­ gossá vált-tudniillik a kommunista hatalom számára - , hogy Magyarország és a Vatikán Tizenkét nap, huszonnégy előadás Alternatív színházi szemle Az alternatív színházak a magán- vagy amatőrszínhá­ zaktól, alkalmi társulatoktól elsősorban munkamódszerük­ ben különböznek - fogalmazta meg Fodor Tamás, a Stúdió K. vezetője azon a keddi sajtótájé­ koztatón, amelyen hírt adtak az első alternatív színházi szemle

megrendezéséről. Az április 18-tól 30-ig tartó fesztivál tizenkét napja alatt hu­ szonnégy színház előadása lát­ ható, hét helyszínen. A szerve­ ző a múlt év júniusában megala­ kult Alternatív Színházi Szövet­ ség, amelynek alapító tagja az Egyetemi Színpad, a Hold Szín­ ház, a Merlin Színház, a M U Színház, a Pinceszínház, az R. S 9. Színház, a Studio K, a Szkéné Színház, az Arvisura és a Tér­ színház. A társult tagok között megtalálhatóak az ország legkü­ lönbözőbb részein dolgozó szín­ házi csoportok és műhelyek. Fo­ dor Tamás utalt arra, hogy min­ den ötödik magyarországi szín­ házi előadás alternatív színház­ ban jön létre, az ország előadá­ sát megtekintő nézők tizenöt százaléka látogatja az alternatív előadásokat. Ugyanakkor a színházak működtetésére fordí­ tott összegnek csupán két száza­ léka jut e társulatokra. Malgot István, a Hold Színház társulatá­

nak vezetője az alternatív szín­ házak történelmét foglalta össze. E társulatok zöme a hat­ vanas évek végén és a hetvenes évek elején indult amatőr moz­ galomként, a megcsontosodott színházi hagyományok ellen lá­ zadva. E színházi csoportosulá­ sok - amelyek zömmel átalakí­ tott mozi- vagy pincehelyisé­ gekben alakították ki játszóhe­ lyeiket - az utóbbi években nem politikai, hanem gazdasági nyo­ más alatt élnek. A legfőbb gon­ dot a kevés próbaterem jelenti, amin az erre a célra alakult Mű­ hely Alapítvány próbál segíteni Az első alternatív színházi szemle megnyitóját április 18-án, délután ötkor tartják a MU Szín­ házban, ahol ettől az időponttól látható Dúsa Gábor kiállítása a magyar tánc- és mozgásszínházi műfaj 1900 és napjaink közötti időszakának fotódokumentu­ maiból. A záró esten, április 30án színházi kritikusokat hívtak meg nyilvános beszélgetésre. A szemle kiadott

programjától el­ térően 23-án, vasárnap elmarad az Utolsó vonal előadása a Szké­ né Színházban. 0- d .) SZERDA, 1995, április 12. kölcsönös érdekektől vezérelve valamilyen módon közeledhet egymáshoz. A magyar pártnak azonban ehhez a közeledéshez olyan hazai egyház kellett, amely nem akadályozza az általa megszerezhető politikai sikereket. Az ellenálló egyház ennek a törekvésnek az útjában állott. Szinte kapóra jött, hogy a párton belüli baloldali ellenzék a nemkívá­ natos keresztények ügyét politikai üggyé kozmetikázta" - úja Elmer István. A tanulmány és a visszaemlékezések sorozata távolról sem kívánja leegyszerűsí­ teni az eseményeket A sötét évtizedek ere­ deti bonyolultságát világítja meg a kötet és közben számos pikantériát is felvillant a békepapok szerepéről, püspökjelöltekről, az Állami Egyházügyi Hivatal és a pártköz­ pont, valamint a Belügyminisztérium

együttműködésről. A társadalom széles rétegeihez sajnos aligha jut el a Magyar Egyháztörténeti En­ ciklopédia Munkaközösség által megjelen­ tetett Börtönkereszt című kötet pedig a visszaemlékezéseket olvasva egyszerűen eligazodhatnánk a mai Magyarország szá­ mos konfliktusában, megértenénk, hogy miről is lehet szó valójában Dabas-Sáriban vagy Hajdúnánáson. (Elmer István: Börtönkereszt, a M a­ gyar Egyháztörténeti Enciklopédia Mun­ kaközösségének METEM kiadása, Buda­ pest, 1994. Ára: 350 Ft) Rosdy Tamás Schiff András minden napot egy Bach-prelúdiummal kezd A F esztiválzenekar U nicunv-koncertsorozata Ezen a héten, április 14-éh indul a Budapesti Fesztiválze­ nekar Unicum-hangversenyso­ rozata. A koncerteken Schiff András zongoraművész lesz az együttes szólistája, vezényel Fischer Iván. Amint arról már hűt adtunk, a koncertek a Zwack Unicum támogatásával jöhettek létre. A Fesztiválzenekar és Schiff

András háromféle műsorral ki­ lenc Unicum-koncerten lép pó­ diumra. Érdekesség, hogy mind­ egyik koncert első félidejében egy-egy Bach- és Bartók-zongoraversenyt hallhat a közönség, a második részben pedig Beethoven-szimfóniák csendülnek fel. Április 14-15-én Bach E-dúr és Bartók I. zongoraversenye, va­ lamint Beethoven VII. szimfó­ niája, 21-22-én Bach f-moll és Bartók II. zongoraversenye, va­ lamint Beethoven V. szimfóniá­ ja, 28-29-én pedig Bach d-moll (BW V1052) és Bartók III. zon­ goraversenye, valamint Beetho­ ven IV. szimfóniája szerepel a műsoron. A további három alka­ lommal a Fesztiválzenekar és Schiff András a bécsi Musikvereinsaalban muzsikál a bécsi ta­ vaszifesztivál keretében. Sőt, az ai megtiszteltetés érte Fischer Iván együttesét, hogy ők nyit­ hatják meg a bécsi fesztivált, amelyen huszonhat rangos zene­ kar lép pódiumra, köztük a Bécsi és a Berlini filharmonikusok. Fischer Iván elmondta,

hogy a zenekar számára ünnep, hogy Schiff Andrással muzsikálhat­ nak együtt, a zongoraművész pe­ dig elárulta, hogy könnyebbsé­ get jelent számára, ha a koncer­ tek egy-egy Bach-versenyművel kezdődnek, mintha csak a Bartók-zongoraversenyekkel kelle­ ne kiállnia. Hiszen eleve minden napját úgy kezdi, hogy a zongo­ rához iU, és eljátszik egy Bachprelúdiumot. Schiff András elégedett, mert sok idő jutott a próbákra, a műhelymunkára. Szólt arról is, hogy versenyművek esetében a karmestert min­ dig úgy tekinti, mintha kamara­ zenei partnere lenne, s mivel ezt Fischer Iván is így gondolja, re­ mekül tudnak együtt dolgozni. (devich) A Magyar Mozgókép-ala­ pítvány elmúlt négy évének ta­ pasztalatai, valamint a film ­ szakma egyre nehezülő anyagi helyzete elkerülhetetlenné tet­ ték az alapítvány működését javító változtatások kidolgozá­ sát. Budapesten, a Rátkay klubban összegyűlt alapítók ezekről a tervezett

reformintéz­ kedésekről vitatkoztak kedden, amikor is kezükbe vehették az M M A alapítói reformbizottsá­ gának javaslatait, a filmszakma pénzügyi támogatásáról ké­ szült jelentést, a közalapít­ vánnyá alakulás feltételeiről szóló tájékoztatást, valamint az 1994. évi gazdálkodásról ké­ szült terjedelmes beszámolót. A filmszakma anyagi hely­ zetét ismertető jelentésből kitű­ nik, hogy az elmúlt öt évben a magyar film költségvetési tá­ mogatása reálértékében keve­ sebb mint a felére csökkent M íg 1992-ben az alapítvány egymilliárd 21 m illió forint, 1993-ban pedig egymilliárd 256 m illió forint felett gazdál­ kodott, 1994-ben már csak 665 m illió forinttal kellett beérniük, s ez a drasztikus csökkenés sú­ lyos finanszírozást gondokhoz vezetett A jelenleg tervezett 15 százalékos pótköltségvetési el­ vonás után pedig ebben az év­ ben 754 m illió forint állna a filmszakma rendelkezésére,,

amelyből 115 m illiót az előző évi kötelezettségvállalások tel­ jesítésére kell fordítani. A -jelentésből kitűnik, hogy miközben a magyar mozgókép szakma jelentős összegeket fizet be, például kulturális járulék címén a költ­ ségvetésnek, ebből a pénzből >alig kap valamit vissza. A tör­ ténelmi filmkuratóriumtól el­ vont 300 m illió forintot, ame­ lyet 1994-ben biztosított a költségvetés, nem fordították vissza a fiiszakma más terüle­ teinek a támogatására. Á Magyar Tetévízíó az eu­ rópai gyakorlattól gyökeresen eltérően nem támogatja a moz­ góképgyártást. Egyedül a Duna tévé vállalta, hogy éves rek­ lámbevételeinek tíz százalékát játék-, öt százalékát pedig dokum entum film -gyártásra visszajuttatja a filmszakmába. Ebben a szorongató hely­ zetben határoztak arról az ala­ pítvány létehozói, hogy re­ formbizottságot állítanak fel a működés javítására, ésszerűsí­

tésére. A reformbizottság tagja Szomjas György filmrendező, aki egyike a játékfilmes alapí­ tóknak is. Őt kértük meg, fog­ lalja össze a reformtervek leg­ fontosabb pontjait, a keddi vita lényegét. - Az alapítvány körüli és azon belüli feszültségek már tavaly ősszel érződtek, ezért is határoztak az alapítók novem­ berben a reformbizottság felál­ lításáról. E döntésnek az volt a legfontosabb következménye, hogy a javaslatok kidolgozásá­ ra elkezdtek működni az alapí­ tói körök, s ezek rendszeressé váló munkája révén a folya­ matos reform lehetősége meg­ teremtődött. így azután a bi­ zottság által összegyűjtött ja ­ vaslatok közül már jó néhány az idén meg is valósul. - A változtatásoknak egyik fontos pontja, hogy megszűnt a sokat támadott csomagterv, amelynek révén a stúdiók kü­ lönösebb megkötések nélkül juthattak alapítványi támoga­ táshoz. Sokan ebben az egyko­ ri

stúdiórendszer konzerválá­ sát vélték felfedezni. Hogyan sikerült elfogadtatni egy ilyen változtatást az érdekeltekkel? - Abban megegyeztek az alapítók, hogy az egyre nehe­ zülő helyzetben az egész rend­ szer nyitottságát biztosítani kell. M ivel a stúdiók érdekel­ tek a fennmaradásban, ezért ha nehezen is, de belenyugodtak ebbe a döntésbe. - Milyen ellenérvek hang­ zottak el a reformtervekkel szemben? - A vitában érdekes módon semmiféle konkrét ellenérv nem hangzott el, bár voltak in­ dulatos felszólalások. A leg­ többen azt mondták, ez a vál­ toztatás túl kevés a jelenlegi drámai helyzetben. A reformtervezet foglal­ kozik ugyan az alapítvány mű­ ködési költségeinek csökkenté­ sével, de az az összeg még min­ dig igen magas. (70 millió fo­ rint, egy játékfilm ára egy esztendőben.) S ez igazolni lát­ szik azokat a régi aggodalma­ kat, hogy a bonyolult szervezet a saját működésére költi a

filmgyártásra fordítható pénzt - Az alapítvány valóban bonyolult szervezet amelyet azonban nem lehet egyszerűsí­ teni. Képviselnie kell minden érdeket a játékfilmgyártástól, az animációs filmkészítésen keresztül a terjesztésig. Ha ezt egyszerűsítjük, akkor ennek valamelyik terület látja a kárát. Az alapítóknak hamaro­ san dönteniük kell arról is, hogy közalapítvánnyá alakuljon-e az MM A. E döntésben minden bizonnyal fontos érv lehet Török Andrásnak, a mű­ velődési minisztérium helyet­ tes államtitkárának leirata, amely arra figyelmeztet: a ter­ vezett államháztartási reform szerint alapítványok nem ré­ szesülhetnek a jövőben közvet­ len költségvetési támogatás­ ban. - A közalapítvánnyá alaku­ lásról valóban dönteni kell, de ez a forma csak akkor fogadha­ tó el számunkra, ha a jelenlegi önkormányzati struktúra meg­ maradhat. Ebben a miniszté­ rium partnernek látszik. - Mikor kerül sor az

alapít­ vány tisztújítására? Tisztújítás csak június végén, julius elején lehet, a nemzeti kuratórium tagjainak nevezése azonban részben most megtörtént. M ár csak egy-két bizonytalan jelölt van, akikkel még nem sikerült be­ szélni. (hanthy) K özü gy vagy p ú p ? A főváros kategóriák szerint segítené intézményeit A kultúra áru voltáról foly­ tatott, mostanra már-már kedé­ lyesnek tetsző vitákra emlékez­ tetett először dr. Schiffer János főpolgármester-helyettes elődásában, amelyet A kultúra pénze, a pénz kultúrája címmel kedden megkezdődött kétna­ pos konferencián mondott el Budapesten, az Atrium Hyatt Hotelben. - M a már ennél súlyosabb kérdések foglalkoztatnak ben­ nünket, például az, hogy közügye-e a városnak a kultúra utalt saját felszólalása címére. - Sokunk közös ügye, de nem kifejezetten közügy - folytatta. A fővárosnak hidat kell építe­ nie, metrót javítania és csak a sok

nagy feladat után követke­ zik a kultúra, mint „púp a há­ tán”: a szépszámú fenntartandó iskola és színház, a könyvtá­ rak, amelyek egy részét be kel­ lene zárni, hivatkozván arra, hogy úgysem járnak oda az emberek. A múzeumokról pedig jobb nem is beszélni, annyi fejfájást okoznak a pol­ gármesteri hivatalnak. - A helyzet katasztrofális - vallotta be a főpolgármester-helyetes. - A színházaknál például már nem egyes pro­ dukciókat, hanem a fennmara­ dást finanszírozzák. A módját kellene megtalálni annak, hogy ebből a súlyos helyzet­ ből átmenthessük a létesítmé­ nyeket. Schiffer János szerint segítene a gondokon, ha „ka­ tegorizálnák” a művelődési intézményeket. A legfonto­ sabbak működését minden te­ rületről támogatnák. A máso­ dik csoportba tartozóknak esetleg a villanyszámláját, a fűtését fedezné a város, a har­ madik kategóriába tartozók­ nak pedig

odaadná az épületet és a maguk lábára állítaná őket. (m. zs) ß h j Pályázati felhívás A Magyar Mozi- és Videofilmgyár f. a (1097 Budapest, Könyves Kálm án krt. 13-15) felszám olója a MOVI 1995. II pályázat benyújtásának h atárid ejét 1995 április 28-ig m eghosszabbítja. A pályázaton tö rté n ő részvétel feltétele a pályázati kiírás birtoklása. Részleteket az e m lített pályázati kiírás tartalm azza, am ely a MOVI titkárságán m egvásárolható 20 0 0 0 ,- Ft+áfa készpénz ellenében. Felvilágosítás kérh ető a MOVI titkárságán szem élyesen, illetve a 215-4150-es telefonszám on. A hitelezők elővásárlási jo g u k a t 1995. m ájus 3-án d élelő tt 11 ó rakor gyakorolhatják a felszám oló B udapest V. kér, Balassi Bálint u 19 szám alatti irodájában. Forrás: https://doksi.net CSÜTÖRTÖK, 1997. szeptember 25 H a z a i tu d ó s ítá s o k 4 MagyarNemzet A szabad demokraták az Olyannak

fogad el az egyház, amilyenként egykor eltaszított egyház-finanszírozásról Ha egy iskola van, nem adnák át Az egyházak finanszírozásá­ nak lehetőségeit a vatikáni megállapodásban foglaltaknál szorosabban kötné az B u lá n y i G y ö r g y a k e m é n y fe jű s é g r ő l, a f e h é r e le fá n tr ó l és a J ó is te n á lm á r ó l á l l a m A vatikáni Hittani Kongre­ gáció és a magyar katolikus püs­ pöki kar a napokban mentette fel Györgyöt, a katolikus Bokor bázisközösség alapítóját a nyilvános misézés tilalma alól. A tizenöt év után rehabilitált piarista szerzetes lapunknak el­ mondta: nagy jelentőségűnek tartja, hogy a hierarchia dönté­ sével képesnek bizonyult túllép­ ni a múlton. Bulányi György el­ ismeréssel szólt a mellette ki­ tartókról, és kijelentette, hogy a Bokor az elveiből semmit nem adott fel. - B u l á n y i M n a tn y i e ly ik j e l z ő v e l le lk i á lla p o tá t tu d n

á a p i l l a ­ le g in k á b b le ír n i? Örülök is, de fáradt is va­ gyok. Hosszú volt a harc - Ezt majd a hierarchia jövő­ beni magatartása fogja megmu­ tatni. Ha ez a mostani lépés a Bokor és az általam képviselt jézusi örökség befogadásának kez­ dete, akkor a nyertes az Isten, a magyar katolikus kereszténység, a magyar társadalom. Az eltelt ötven esztendő azonban nem múlt el nyomtalanul idáig könnyű volt bennünket elutasí­ tani, most talán majd fórumot kapunk. - K i a g y ő z te s , é s T e k in th e tő - e ö n k i a v e s z te s ? té k o z l ó f i ú ­ n a k ? - Megátalkodott, keményfe­ jű fiúnak igen, mert egy jottányit sem adtam fel abból, amit évti­ zedeken keresztül képviseltem. Engem ugyanolyanként fogad most el az egyház, mint ami­ lyenként eltaszított magától. Ugyanakkor nagyon nagy jelen­ tőségűnek tartom, hogy megszüíéfett a felmentés; hogy azt mondták: lépjünk túl a múlton. A

jövő azonban kiszámíthatat­ lan, mert tudják, hogy mi sem­ Külföldön a II. vatikáni mit sem változtunk. A Bokorban nyakas, kemény, autonóm sze­ zsinat hatására kifejlődött, klerimélyiségek - citoyenek, vagyis polgárok - nevelődtek fel, akik „az Istennek sem” hajlandóak módosítani azon, amit a lelkiis­ meretük diktál. A j e l e n s é g ; h a tá s a i H o g y a n k o r á b b a n r is ta t e k i n t e t t e k p a p tá r s a i , é g i s , m a g y a r é r e z h e t ő e k - e k ü lfö ld ö n ? ill e tv e ö n r e p i a ­ r e n d tá r s a i? - Csodálatosan működött a kiközösítés - még akkor is, ha csupán a nyilvános működéstől lettem eltiltva. Nagy hatása tud lenni bizonyos emberekre imádságoskönyveink lelki tükrének kitétele: Elhessegettem-e a hitel­ lenes gondolatokat? De kérde­ zem: tudok-e nem gondolni a fe­ hér elefántra? A magyar piarista rendtartomány része volt a párt­ államtól meghatározott

magyar katolikus egyház életének, ezért semmiféle különútra nem volt le­ hetősége. A római piarista gene­ rális viszont oroszlánként harcolt értem, még bíborossal, a Vatikán keleti politikájának kép­ viselőivel szemben is. A hazai piaristák közül az a két személy, akiket az államhatalom tekin­ télyük miatt meg szeretett volna nyerni az ellenem folytatott harc­ nak, megmondta, hogy nem haj­ landó ellenem nyilatkozni. Emil, a mostani provinciá­ lis pedig még tizenéves fiúként ott ült a Bokor első közösségei­ ben - innen ered évtizedes ben­ sőséges kapcsolatunk, s ez meg is látszik a püspökkari közle­ mény hivatalos nyelvezetéhez képest személyes, baráti hangú nyilatkozatán. L é k a i K á l- la y kérdéseik: á papok nősülhesse­ nek, nőket is szentelhessenek pappá, jusson végre túl az egy­ ház a jelenlegi szexuális szabá­ lyozáson, választhassuk a püs­ pököket. Ezek a kérdések tőlünk sem idegenek,

csak mi azt mondjuk, hogy ha mindezek tel­ jesülnek, attól még semmit sem értettünk meg a jézusi üzenetből. A Bokor nem ismeri az uralko­ dást, a gazdagságot, és elutasítja az erőszak minden formáját. A s z e m t il á lo m é ly é n e k B ulányi G yörgy: A B o k o rb a n p o lg á ro k n e v e lő d te k f e l o l d á s a s z ó l. f e l e l ő s s é g e t M k ö v e tő i a z e n n y ir e ö n é r e z n é z e te ié r t? - A Jóisten érezzen felelőssé­ get, ne én. Biztos vagyok benne, hogy ha valaki más eredményre jut, a Jóisten attól még egészen nyugodtan alszik. Ő ugyanis azt akarja, hogy ne hazudjunk; őt ki­ zárólag az érdekli, hogy az ille­ tő megértette-e a Bokorban azt, hogy kicsinek, szegénynek és szelídnek kell lenni. Én azért te­ szem le a katolikus hitvallást, mert azt tartom, hogy egy másik konfessziónak ugyanúgy nincsen bizonyossága arról, hogy „mi fán terem” a Jóisten. Nem gondo­ lom, hogy a

világon bármit is változtatna az, ha sikerülne elha­ tározni, hogy holnaptól mindenki a 3465-os brossúrát fogja hirdet­ ni. A világ sorsán ugyanis csak az tud változtatni, hogy megmo­ som-e a lábadat, és hogy osztozom-e veled a konfliktusaidban. kális függőségen túljutott laikus öntudat egyik eredménye volt a közelmúltban tartott, egyházi népszavazásként emlegetett vé­ leménynyilvánítás. Az ilyen jel­ legű mozgalmak a volt szovjet blokk területén egyedül bennünk találnak partnerre. Ezeknek a nyugati mozgalmaknak mi bizo­ nyos kihívást is jelentünk, mivel ők kevésbé a jézusi üzenet hegyi beszédbeli teljességével talál­ - Ha nekem valaki meg­ koztak, inkább a felvilágosodás­ nak azt a hagyományát tették mondja, hogy kit és mivel bánto­ magukévá, amelyik a II. vatikáni ttam meg, én azonnal bocsánatot zsinaton éreztette hatását. Az ő kérek Meg is írtam - A m ú ltb e li d o l g o z á s á t n a tk é r é s

- k o n flik tu s o k f e l ­ s e g í t e n é - e a k á r m e ly ik a b o c s á ­ o ld a l r é ­ s z é r ő l? 120 ezer forintot ért el. A„Lökdösődőben” a 4-es szám­ ra tette hengerét, mely azonban feldőlt, így nyeremé­ nye 120 ezer forint maradt. Béla a „Locs-Pocs” játékkal játszott és 405 000 forintnál megállt. A „Lökdösődőben” a 2-es számot választotta, mely alatt 100 000 forint la­ pult, így ő 505 ezer forinttal térhetett haza. Géza a „Tü­ zesgolyó” játékon 360 ezer forintot nyert. A „Lökdöső­ dőben” a 8-as számra tett hengere viszont felborult, így nyereménye az ő esetében megmaradt 360 ezer forint. AJackpot értéke a több mint 66 millió forint a 3-as szám alatt volt. A következő adásban megnyerhető Jackpotösszeg pedig már megközelíti a 70 millió forintot Az ott­ honmaradt játékosok közül Cziffra Katalin Pécsről, Mundi Lászlóné Tapolcáról és Meinikow Lászlóné Monorról

nyertek 200-200 ezer forintot. A hét végén ismét lesz „21-es Show” a televízió kettes programján. Az elmúlt vasárnap Apágyi Katalin isaszegi főjátékos és Fényes Nikoletta Törökbálintról mint helyet­ tesítő játékos a „Pénzeső” játékkal játszottak. Katalin 637 500, míg Nikoletta 37 500 forinttal lett gazdagabb. Fekete János Kecskemétről és helyettesítő játékosa Dobos Attila Kiskunfélegyházáról „Választhattak”, s a „Pénzesőt” választották. A nyeremény János pénztárcá­ ját 156 ezer forinttal, Attiláét pedig 26 ezer forinttal vastagította. Scherer László Budapestről és Árvái Béla Maroslelléről a „Bűvös tábla” játékon játszottak László 111 ezer, Béla pedig 18 500 forinttal térhetett haza. Ebben az adásban a játékosok összesen 986 500 forintot nyer­ tek. AJackpot főjáték átvitt, halmozódó nyereményalap­ ja több mint 20 millió forint. A legközelebbi, szeptember 28-i „21 -es

Show”-ban ismét jótékony céllal játszanak majd rászoruló alapítványok javára az EB-t nyert vízi­ labdacsapat neves edzői és játékosai. A múlt héten Jászberényben állhatták meg egymillióért és szerencsére meg is álltak. Forgács Gábor ezúttal ta­ karos menyecskének öltözött és tojásokat árult. A játék sok-sok érdekességgel folytatódott, majd végre nyere­ ménnyel: Bódi József Jászapátiról érvényes Kenószelvényével egymilliót, Mészáros Istvánná, Budapestről pe­ dig érvényes ötös és hatos lottójával 2 milliót nyert. Folytatódik a játék azoknak a Kenózóknak, akik egyben a Magyar Hírlapot és a Mai Napot olvassák. Naponta 100-100 ezer forintot nyerhetnek, akik hétfőtől péntekig a „Legyen Kenómilliomos!” elnevezésű, a lapokban megjelenő úgynevezett médiaszelvényt naponta figyelik. A szelvény tartalmazza a lapot vásárló játékos személyi azonosító kódját, a játéknap dátumát, s a lapot,

ahol a szelvény megjelent. Amennyiben egy vagy több nyere­ ményjogosult játékos személyi azonosító kódjának utol­ só négy száma megegyezik az ugyanerre a napra érvé­ nyes, mindkét lapban másnap megjelenő nyerőkóddal, egyedül vagy megosztva elnyerheti a napi nyereményt. Anapi összeg az akció azon 64 napjára vonatkozik, ami­ kor az SzRt. Kenószámsorsolást rendez (X) 4 / p o l ­ bíborosnak, hogy mindenkitől bocsánatot kérek, akit esetleg a Szabad Demokraták Szö­ megbántottam. vetsége által kidolgozott és a parlament elé benyújtott tör­ vényjavaslat. Erről sajtótájékoz­ tatón számolt be szerdán az SZDSZ. A vatikáni megállapodás szerinti finanszírozás több mil­ Ha megszólalási lehetősé­ liárd forinttal növelné az egyhá­ get kapok, akkor én megnyitom zak forrásait az állampolgárok a csapot, és ezen a csapon támogatásától függetlenül. A ugyanaz folyik évtizedek óta. szabad demokrata javaslat sze­ Azok a

jézusi kategóriák, ame­ rint azonban az egyházak ren­ lyeket harmincéves koromban delkezésre álló forrásai csak megsejtettem, immár szinte grá­ nittömbökké váltak, és belőlem növekedhetnének. ez dől, nem is tudok mást mon­ A párt szerdai sajtótájékoz­ dani. Ebből a csapból azonban tatóján Tamás és semmi olyasmi nem folyik, ami Gábor elmondták, a jogszabálymások becsületébe vág. A hosz- tervezet automatikussá tenné az szú évek egyik eredménye, hogy általános költségvetési támoga­ tökéletesen át tudom érezni el­ tást. Ehhez az idei költségvetési lenfeleim álláspontját, és bele előirányzatot vennék alapul, tudok helyezkedni a gondola­ aminek nominálértékét a meg­ taikba. Bizonyos agytekervé- előző évi infláció nyekben pedig borzalmas képpel évről évre emelnék. A találkozom erről a Bulányi szabad demokraták a Györgyről. Ha erre gondolok, vatikáni megállapodásban sze­ akkor nem is értem, hogy

miért replő, a jött a felmentés. Csak nem hatot­ Az ta meg Ratzinger bíborost, hogy egy százalékról szóló törvényt azt írtam: hazámban a gyilko­ úgy módosítanák, hogy beve­ soknak 14 és fél esztendő után zetnének egy második, szintén megkegyelmeznek, és hogy meg­ egy százalékról rendelkező ka­ szenvedtem én már a magamét? tegóriát - írja az Nem értem, hiszen le is moshat­ azonban nem kizárólag tak volna a színről. egyházi százalék lenne, ebből lehetne még finanszírozni egye­ bek között az országos tudo­ Azt szeretném, ha a Duna- mányos és kulturális intézmé­ parti piarista kápolnában, ahol nyeket, valamint a közalapítvá­ mint piarista diák nyolc évig nyokat. Javasolják továbbá, ha egy hallgattam naponta szentmisét, megtarthassam pótlólagos arany­ településen misémet. g á r o k a k a r a tá h o z , tá m o g a tá s á ­ h o z E r z i - e m in d ig g á n a k , c s a k ú g y , tö b b e t m

h is z e n h o g y in d e n m a z o t t e g y e s m ö n a z é r t e g e n g e d h e t a z e g y h á z p r e s z t í z s o k o k b ó l m k e m o n d a ta s e m é n y e n u tá n m m a ­ á r f o g f o g a l ­ f e l l é p n i ? - a h ív ő k e r ő te l je s tá m o g a tá s a e s e ­ té n B a u e r H ö tv e n o r n s z á z a l é ­ k á v a l e lu ta s ít já k v is s z a l a n o k u tá n i n e m a d o tt i n g a t­ j á r a d é k f i z e t é s t . M T I . E z H m o l f o g j a e l s ő n y ilv á n o s is é jé t b e m u ta tn i? - e g y e tle n a z t S ző n y i Szilárd R a t z i n g e r n e l e h e s s e n is k o la á t a d n i a z v a n , e g y ­ h á z n a k . FIZESSEN ELŐ MOST! H A L M O Z Ó D Á SO K Hat éve van halmozódás a lottón, azelőtt az ötös lottó főnyeremény nélküli heteiben a négytalálatos szelvé­ nyek tulajdonosai között osztódott szét a főnyeremény

összege is. Jelenleg a 15 heti halmozódásnál tartunk, ami azt jelenti, hogy hetente gyarapodik az összeg. Vagyis sokkal nagyobb nyeremények várnak arra, aki eltalálja a kihúzott öt számot. A múlt héten a 6,16, 26, 39, 66-os számokat kellett volna egy szelvényen jelöl­ ni, de mivel ez senkinek sem sikerült, ezen a héten már 432 millió forintot nyerhetünk. Négytalálatos szelvény viszont bőven akadt, összesen 86 darab, mellyel mind­ egyik szelvény tulajdonosa fejenként több mint 260 ezer forinttal lett gazdagabb. A hatos lottón az elmúlt héten sem volt telitalálat, ám volt egy 5+1 találatos szelvény, mely több mint ötmilliót ért. A nyertes számok: 5, 11, 15, 38, 43, 44 és 24-es pótszám. Továbbhalmozódik tehát a hatos lottó főnye­ reményének összege is, ezen a héten 134 milliót ér a telitalálatos szelvény. Az elmúlt héten gazdára talált a Jokerszámmal megnyer­ hető, 13 millió forintot meghaladó összeg. A szerencsés

szelvény Jokerszáma a 139114-es volt. Ha már lottóznak, érdemes jelölni a Jokerszámot is, hiszen ahogy a szlogen is ígéri, „Csak egy tollvonás és milliókat nyerhet!”Amáso­ dik nyerőosztályban két szelvénynek a tulajdonosa kapott 300-300 ezer forintos nyereményt. Kiemelkedően jó hetet zártak a totózók a múlt héten. Leg­ alábbis ami a nyertes szelvények számát illeti, 46 darab 13+1 találatos szelvény volt, ami magával vonzza a fő­ nyeremény felosztását is. Pech a szerencsében a sok nyertes. A megnyert összeg alacsonyabb, de azért így sem csekély: megközelíti a félmillió forintot. A helyes tip­ pek pedig a következők voltak: 1 2 1 1 1 1 1 2 X 1 2 1 X. 2. Ezen a héten 6 millió forint várja a telitalálatos totózókat Góltotó: a múlt héten egyetlen focirajongó sem találta el a 4:1, 0:2, 2:1, 2:1-es eredményeket, így ezen a héten, pontos tippelés esetén a halmozódással együtt kereken 500 ezer forintos nyeremény várja

a helyesen tippelőket. Avasárnapi Szerencsepercekben zajlott a Meílételitalálók játéka, a Kapufa. A korábbi pályázók közül Kopárdi Imrét, Békésről és Kokavecz Ottót Tatabányáról sorsol­ ták ki a televíziós játékba. Imre 93 ezer, míg Ottó 233 ezer forinttal távozhatott a mellételitalálók játékából. A Kenózók átlagos hetet zártak a múlt héten. Egy darab millión felüli nyertes volt. 10/9-es találata 7 Kenózónak lett, ám mindössze egyikük játszott ötszörös téttel, s így lett nyereménye 2 800 000 forint. Kenózók! Megéri ma­ gasabb téttel játszani, nyereményük jóval több lehet. Es most nézzük, mi történt a hétfői Telemázli Show adásában. A játékosok Sági János, 48 éves budapesti vendéglátós, Pongrácz Béla, 42 éves tápi gépkocsive­ zető és Moldvai Géza, 62 éves budapesti raktárvezető voltak. János a „szerencsefutam" játékkal játszott és I m s a já to s a n - FO K O Z A T O S

4 B o k o r 1 0 0 0 0 0 0 Ft h a v o n ta ! Előfizetői játékunk folytatódik! A szeptemberi sorsoláson azon kedves olvasóink vesznek részt, akik 1997. szeptember hónapra érvényes egyéni előfizetéssel rendelkeznek. A hónap végén 1 000 000 Ft összértékben tárgynyereményeket sorsolunk ki: Csíkszentmihályi Róbert: „Zene" című bronzszobra 4 6 0 0 0 0 Ft értékben Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész, Budapesten született 1940. január 5-én 1965-ben végezte tanulmányait a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán. 1964 óta kiállító művész. Művei számos hazai és külföldi tárlaton szerepeltek 1971-ben a Pécsi Kisplasztikái Biennálén, 1975-ben a Nemzetközi Kisplasztikái Biennálén díjaz­ ták munkáit. Több munkája köztéri felállításra kerültfpl 1983 Budapest, Kálvin tér: Zene, mészkő, 240 cm). A képen látható bronzszobra, mely a Zene címet viseli, megtekinthető a Páholy Galériában (Budapest V., Haris köz

6, félemelet, telefon: 118-3377) Utazási utalvány 200 000 Ft értékben 195 0 0 0 Ft értékben 130 0 0 0 Ft értékben 10 0 0 0 Ft értékben a Personal Tours ajándéka SOLEX robogó a Citroen Hegedűs ajándéka Relaxa Villám fingol sorozat a Relaxa Kft. ajándéka Sétarepülés a Jet Stream ajándéka 10 db Magyar Nemzet feliratú póló összesen 5 000 Ft értékben LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK, HOGY RÉSZT VEHESSEN A KÉSŐBBI SORSOLÁSOKON! M EG REN D ELO LftP Igen, megrendelem a Magyar Nemzet című napilapot □ egy évre □ negyedévre 9588 Ft 2397 Ft □ fél évre □ egy hónapra 4794 Ft 799 Ft Megrendelő neve:. Megrendelő cím e:. A megrendelést kérjük a következő címre küldeni: P & B Média Rt. Terjesztési Igazgatóság 1133 Budapest, Visegrádi u. 116 Lapunkat megrendelheti a 465-8505-ös telefonszámon is. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél, vidéken a postahivatalokban, Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági

Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin, valamint a Hírlap-előfizetési Irodában (1089 Budapest Vili., Orczy tér 1) közvetlenül, postautalványon vagy átutalással a Postabank és Takarékpénztár Rt. 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámra = ^ = = MatívarNom/ol - A hiteles polgári n a p ila p .= ^ --L- A é Hazai tudósítások Forrás: https://doksi.net HÉTFŐ. 1997 október 13 Haijvar Nemzőt 5 Tanácskozás a védelmi stratégiáról Gál Zoltán figyelmezteti a parlamenti alelnököt A jövő a profi hadseregé Blokádra szólított fel Maczó Ágnes A nemzeti katonai stratégia parlamenti szintű elfogadtatását javasolták a politikai pártok kép­ viselői szombaton A nemzeti kato­ nai stratégia és az integráció cí­ mű konferencián. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Hadtu­ dományi Társaság szervezésében létrejött szakmai fórumon Gyuricza Béla kifejtette: a Fidesz sze­ rint a biztonság- és

katonapoliti­ kának pártirányzatok fölött álló, hosszú távú nemzeti érdekeket kell érvényesítenie, a Magyar Köztár­ saság kül- és biztonságpolitikájá­ nak egymástól elválaszthatatlan egységet kell képeznie. A párt vé­ leménye szerint időszerű lenne egy mai körülményekre épített biztonság- és védelmi politika meghatározása, s ez alapja lehet­ ne az általuk elképzelt nemzetvé­ delmi chartának is. Gömbös Já­ nos (MSZP) álláspontja szerint a stratégiának a nemzetbiztonsági célokat kell mindenekelőtt meg­ határoznia, majd azok elérhetősé­ gének módjait. A Magyar Hon­ védséget a jövőben olyan hadse­ reggé kell alakítani, amely képes a NATO-val való együttműködés­ re, ugyanakkor nemzeti marad. Kaszás Tibor (SZDSZ) egyetér­ tett a haderőreform folytatásával. Megítélése szerint legalább tíz esztendőre lesz szükség a NATOhoz való felzárkóztatásához. Hoz­ záfűzte: az SZDSZ nem ért egyet a

hadkötelezettség fenntartásává, az ország a profi haderő kiépítésé­ ben érdekelt. Póda Jenő (MDF) aggályait fejezte ki amiatt, hogy a vitaanyag szerzői nyolc-tíz évre előre terveznek. Hangoztatta: a kelet-európai átalakulások még korántsem értek véget. Ebből következően bármelyik percben megtörténhet, hogy valamely kör­ nyező állam agresszióval fordul Magyarország felé. Kijelentette: a vitaanyag lebecsüli a veszélyfor­ rásokat, különösen a katonaiakat. A nemzeti stratégiának olyan koc­ kázatokkal is szám olnia kell, amelyek átléphetik a háborús kü­ szöböt. * A Baloldali Ifjúsági Társulás azon a véleményen van, hogy a NATO-csatlakozás és a földkér­ dés ügyében kiírt népszavazáson egységesen, igennel kell szavazni. Tóbiás József elnök az MTI-nek elmondta: a NATO-csatlakozással kapcsolatos kérdés Magyaror­ szág nemzetközi biztonságpoliti­ kai szervezethez való integrálódá­ sát jelenti, míg a

két földkérdés a jogharmonizációt teremti meg az EU törvénykezési gyakorlatával, amelyet nem kerülhet el Magyarország. A Bulányi György piarista szerzetes által létrehívott Bokor Nincs magyarázat a Békés megyei rejtélyre A Viharsarokban a legtöbb a leukémiás gyermek (Folytatás az 1. oldalról) Az egyik orosházi orvos sze­ rint a ’80-as évek elején azért vé­ geztek infravörös vizsgálatokat nagy számú gyermeknél, mert a körzeti orvosok vérkeringési rendellenességeket tapasztaltak. Az infravörös ellenőrzés is meg­ erősítette: a vizsgálatra küldött gyerekeknél rendkívül rossz volt a végtagok vérellátása. Még megdöbbentőbb, hogy ezt a kontrollt azért rendelték el, mert a ’70-es években úgy haltak meg újszülöttek, hogy a rejtélyes elmúlás okát még a boncolás után sem tudták kideríteni. A ’80-as években a fokozottabb ellenőrzés következtében arra kezdtek gya­ nakodni, hogy a hirtelen gyer­ mekhalált

az átlagosnál magasabb Békés megyei arzéntartalmú he­ lyi ivóvizek okozhatják. Az arzénes ivóvíz hatásának kiderítésére állítólag még a Kádár-rendszer­ ben titkos felderítési programot indítottak el, hogy ne okozzanak pánikot a lakosság körében. Ám az egészségügyi dolgozók úgy tudják, nem ismertették meg a nagyközönséggel a vizsgálatok eredményeit, feltehetően azért sem, mert nem vezettek célra. Az elmúlt években a Békés megyei felszín alatti vizek arzéntartalma, bár csökkent, de nem kizárt, hogy ez a környezetszennyező forrás az egyik okozója lehet a nagyszámú gyermekleukémiának. Szegedi szakemberek azt is feltételezik, hogy a Békés me­ gyei gyermekkori rosszindulatú daganatos megbetegedésekben közrejátszik: bizonyos övezetek­ ben a települések olyan feltöltött mocsaras vidéken jöttek létre, ahol nincs egyensúlyban a szer­ ves és szervetlen anyagok kon­ centrációja. Egyébként a leuké­ mia

minden fajtájának keletke­ zését elősegítheti a vegyszerek, permetezőszerek túlzott felhasz­ nálása és a primőr zöldségek gyorsított érleléseknél felhasz­ nált anyagok, valamint a DDT, amit bár Magyarországon már a ’60-as években kivontak a forga­ lomból, de mind ez idáig ez nem történt meg a Békés megyével szomszédos Romániában. A sok homály és a megma­ gyarázhatatlan rejtély miatt a kétségbeesett szülők többféle rákellenes alapítványt hoztak létre. Például a Szegeden be­ jegyzett Reménysugár Alapít­ ványnak éppen az a legfonto­ sabb célkitűzése, hogy a lehető­ ség függvényében beindítsák azokat a kutatásokat, amelyek valamennyire tisztáznák a dél-al­ földi gyermekleukémia gyakori­ ságának okait. Természetesen csak ezután kerülhet sor a szük­ séges prevenciós intézkedésekre, amelyek esetleg gátat vetnek a szörnyű kórnak. (halász) PÁLYÁZATI F E L H ÍV Á S A M a g y a r N é p m ű v

é s z e té r t A la p ítv á n y pályázatot hirdet a K árp át-m ed en ce n ép zen eé s n é p tá n c h a g y o m á n y a in a k g yű jtése, tu d o m á n y o s feld o lg o zá sa é s p u b lik á lá sa tém ak örök b en . Pályázhatnak olyan személyek és csoportok, akik még élő, fel nem derített hagyományokra lelnek. A pályázathoz m unkatervet, rövid szakm ai önéletrajzot és költségvetést is k érünk csatolni. A pályadíjigények a m unka volumenétől, v alam int a p á­ lyam unkát végzők szám ától függően, legfeljebb 50 000 F t összegre nyújthatók be. A nyertes pályázatoknál a k ért összeg felhasználásának feltételeit szerződésben rögzítjük. P á ly á zn i 1997. n ovem b er 15-ig le h e t az alábbi címen: MAGYAR NÉPMŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY 1011 B udapest, Corvin té r 8. A pályázatok elbírálásáról 1997. december 15-ig értesítést küldünk * bázisközösség lelkiismereti köte­ lességének érzi,

hogy tiltakozzon Magyarország NATO-tagsága el­ len. Közösségük az elmúlt ötven évben az evangéliumi erőszakmentesség talaján állva utasította el a fegyveres megoldások min­ den formáját. A Bokor katonaság­ megtagadói a Varsói Szerződés időszakában nem azért vállalták tettükért a börtönt, hogy most a másik katonai tömbhöz tartozó országban éljenek - áll a közös­ ség lapunkhoz eljuttatott közle­ ményében. Leginkább a csatlakozás ha­ zánkra háruló költségei érdeklik az embereket, ezért több száz, a különböző civil társadalmi egye­ sületek által szervezett tájékoztató rendezvényt szerveznek a követ­ kező egy hónapban, hogy a lehető legszélesebb körűen tájékoztassák a közvéleményt a NATO-hoz va­ ló csatlakozás előnyeiről és hátrá­ nyairól - hangsúlyozták a Rákó­ czi hajón rendezett biztonságpoli­ tikai fórumon. Vámosi Zoltán, a Magyar Békeszövetség két éve megalakult

biztonságpolitikai ta­ gozatának vezetője ehhez kap­ csolódóan azt emelte ki: nem a belépés elleni vagy melletti agitá­ ció a cél, hanem az, minden in­ formációt megkapjanak a sza­ vazók ahhoz, hogy tudják, mire voksoljanak. Szimpózium ’56-ról Az 1956-os forradalom és sza­ badságharc címmel szimpóziu­ mot rendeztek Budapesten a Ma­ gyarok Házban. Pozsgay Imre egyetemi tanár, a Szent László Akadémia rektora rámutatott: Ká­ dár János a forradalmi események után „diktátorként és kényúrként” viselkedett. Áz ’56-os eseménye­ ket az ellenforradalom fogalmával legitimálta. Szemben a Rákosi-féle ellenségkereső politikával, Kádár egyfajta kirekesztő taktikával sze­ rezte meg a tömegek együttműkö­ dési készségét. Pozsgay szerint az akkori MSZMP valójában egy, az országra rákényszerített közhata­ lom volt. Kádár távozása és az át­ értékelés elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy meg lehessen

bé­ nítani az uralmon lévő és közha­ talmat gyakorló MSZMP-t. A tét óriási volt: a párt belső rombolását úgy kellett elérni, ne tudjon a rendszerváltással szemben pol­ gárháborús ellenállást szervezni jelenti az MTI. (Folytatás az 1. oldalról) Vastapssal fogadott felszóla­ lásában azt hangoztatta: „Önökön áll a haza sorsa. Szervezzék meg a sztrájkbizottságot a föld érdeké­ ben, indítsanak olyan tüntetésso­ rozatot, amely blokádhoz vezet, zárják le az utakat! Minden esz­ közzel védjék meg a magyar fö l­ det, mert ez az alkotmányos!” A tüntetés módjáról ezúttal határozat még nem született, ezt későbbre halasztották. Eldöntöt­ ték viszont, sztrájkbizottságot ala­ kítanak, s annak elnöki tisztére G. Nagyné Maczó Ágnest kérték fel. Az akusztikai gondok miatt töb­ ben nem hallották az alelnök aszszony igenlő válaszát, de elutasí­ tását sem. Kosa Gyula, a Metész elnöke ugyanakkor az MTI

kérdé­ sére határozottan kijelentette: az Országgyűlés alelnöke elfogadta a felkérést. A sztrájkbizottság tit­ kára Kosa Gyula lesz. A többi ta­ got később választja meg az el­ nökség. A közgyűlés állásfoglalá­ sa, a felszólalásokkal összehangban leszögezi: kaotikus állapotok uralkodnak a termelésben: sza­ bad az import, a felvásárlási ár a kereskedői maffia kezében, a ter­ mőföld magyar tulajdonlása pe­ dig végveszélyben van. Minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni a föld kiárusítását. * A kisgazda frakció nem kíván foglalkozni G. Nagyné Maczó Ágnes kijelentéseivel, így a par­ lamenti alelnök visszahívásával sem - nyilatkozta az MTI-nek Torgyán József, az FKGP elnöke. Kijelentette: sem a házvezetés, sem pedig egy társadalmi szerve­ zet ügyei nem tartoznak rá. Egy országgyűlési képviselő pedig a lelkiismeretének és a választópol­ gároknak tartozik számot adni tetteiről. Elmondta: nem

tudja, hogy a sztrájkbizottság - amely­ nek elnöki tisztségével G. Nagynét bízták meg - milyen jogkört kapott, s tevékenysége hogyan il­ leszkedik az alkotmányos jog­ rendbe. Azzal azonban egyetért, hogy a mezőgazdaságot kataszt­ rofális helyzetbe hozták, ezért nem tartja rendkívülinek, hogy a tömegek kiutat keresnek a válság­ „A család egyenletes emberi érték ” Katolikus konferencia Tegnap ért véget a dobogó­ kői M anréza konferenciaközpontban az a tanácsko­ zás, amely a családok társa­ dalmi helyzetét vitatta meg. A Magyar Katolikus Püspöki Kar családpasztorációs bizottsá­ gának szervezésében létrejött rendezvényen többek között elő­ adást tartott Alfonso López Trujillo bíboros, a Családok Pápai Tanácsának elnöke, aki a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában elmondta: a közfelfogással ellen­ tétben a család nem pusztán az egyház belügye, hanem közös emberi érték, minden humanitás alapja, amit

jól jelez, hogy már Arisztotelész is beszélt a házasság és a család fontosságáról 350 év­ vel Krisztus előtt. Ahol viszont nem veszik komolyan a család je­ lentőségét, ott elembertelenedik a társadalom, hiszen a család válsá­ ga az ember, a társadalom válsá­ gát is jelenti. A bíboros a modem társadalom jelenlegi helyzetét a Titanic katasztrófájához hasonlí­ totta, ahol a jéghegy szerepét a demográfia, a rossz családpoliti­ ka jelenti. Szerencsére azonban az utóbbi időben megfigyelhető az a tendencia, hogy sok helyen egyre inkább visszatérnek a csa­ ládi értékekhez; egyes országok­ ban családügyi minisztérium ala­ kult, mert az ország vezetői felis­ merték, az alapvető „tőke” az ember, aki viszont családban szü­ letik. A jó család jó hatással van a társadalomra, s biztonságot nyújt annak, a hitelesen megélt, valóban keresztény házasság pe­ dig példa lehet a nem hívők szá­ mára is. Trujillo

bíboros a családot az anyaméhhez hasonlította, amely védelmet nyújt, de egyben termé­ keny, éltető erő is. A családnak te­ hát az a feladata, minden körülmé­ nyek között megőrizze identitását, s igazi közösség legyen, ahol a há­ zastársi szeretet nyitott az élet to­ vábbadására is. Az egyháznak pe­ dig az ép családok megőrzésén túl segítenie kell a felbomlott, válsághelyzetben lévő családokat is, s egyre nagyobb figyelmet fordíta­ nia az elváltak és újraházasodottak gondozására. (sz. sz) A helyzet kulcsa az O RTT kezében van. Láthatatlan az MTV kettes műsora? (Folytatás az 1. oldalról) Volt, aki úgy fogalmazott: „Ott tartunk, hogy a politikusok már nemcsak a parlamenti közve­ títéseket akarják előlünk titkosíta­ ni, hanem a futball-világbajnokság selejtezőit is.” Ágoston Györgytől, a Magyar Televízió Rt. megbízott műszaki igazgatójától a panaszáradat nyo­ mán az iránt érdeklődtünk: van­

nak-e hiteles adatok arról, hányán jutnak hozzá pillanatnyilag az MTV 2 adásához. Elmondta: csu­ pán előzetes becsléseik voltak, mekkora csökkenéssel jár az elér­ hetőség tekintetében ez a lépés. Konkrét százalékot azonban nem kívánt megnevezni, hiszen ahány szakértő, annyiféle számot jósolt. Óvott attól, hogy kizárólag a pa­ naszkodó telefonokból induljunk ki, hiszen aki fölemeli a kagylót, eleve indulatos - a kérdés azon­ ban szerinte is égető. A kábeltelevízió-hálózatok ál­ tal elérhető magyar háztartásokat viszont módjában van „megsaccolnia”: ez az arány 40-50 száza­ lék között lehet. Pontos adat azért nem tudható, mert vannak olyan kábeltársaságok, amelyek nem kí­ vánnak hálózatba tömörülni, s no­ ha hivatalosan be vannak jelent­ kezve, nehéz velük kontaktusba kerülni. Kérdésünkre, vannak-e il­ legális hálózatok is, Ágoston ezek számát országszerte több százra becsülte. Elméletben

a médiatör­ vény statisztikai adatszolgáltatást, vagyis bejelentési kötelezettséget ír elő, ám ennek nem mindenki tett eleget. A z egyéni parabolaan­ tennával rendelkezők számát 300400 ezerre lehet becsülni, pontos adatunk nincs. A műholdvevők azonban itt három generációból verbuválódnak, s csupán egy ré­ szük alkalmas az MTV 2 vételére. S nyilván sokan vannak olyanok is, akik egyszerűen nem állították át az antennát. Érdeklődésünkre, van-e olyan műszaki megoldás, amellyel egyszerre vehető az MTV 2, a Duna tv és az Astra mű­ hold, azt a választ kaptuk: elvileg létezik háromfejes műholdvevő, vagy egy másik megoldás szerint egy tolómotoros rendszer végzi az automatikus pozicionálást, ezek azonban meglehetősen drága meg­ oldások. Arra a fölvetésünkre, ki a fele­ lős az előállt kaotikus helyzetért, Ágoston György nem kívánt állást foglalni, ám utalt arra, Révész T. Mihály ORTT-elnöke szerint: a nézők egy

adó helyett kettőt kap­ nak, a médiatörvényt pedig a poli­ tikusok hozták. (Ehhez az igazság kedvéért hozzá kell tenni: a tör­ vény szövegezésében Révésznek oroszlánrésze volt.) Az Országos Rádió- és Tele­ vízió-testületnek a helyzet orvos­ lásában vagy elfajulásában is kulcsszerep juthat. A Magyar RTL által befizetendő nyolcmilliárdból eddig a első három évre eső 2,4 milliárd folyt be, éles a vi­ ta van arról, mennyit és milyen formában fordítsanak ebből az MTV 2 vételi lehetőségeinek javí­ tására. Polémia folyik az önkor­ mányzatok és a kábelszövetségek között is: ha az ORTT végre meg­ szavazná a kábelhálózatok támo­ gatását, ki részesülhessen a pénz­ ből. Az önkormányzatok többsé­ ge amellett kardoskodik, legyen 30 napos türelmi idő az illegális társaságok legalizálására. A ká­ belszövetségek ezt nem bánják, de ragaszkodnak hozzá: az első körben a „megtért fekete bárá­

nyok” ne juthassanak a fejlesztési támogatáshoz. Hallatják a hangju­ kat azok is, akik az egyéni para­ bolaantenna-vásárlást szorgal­ maznák - főként azokon a ritkán lakott területeken vagy a tanyavi­ lágokban, ahol nem rentábilis a kábelezés. Az egyéni vásárlást a kábeltársaságok azért szeretnék hanyagolni, mert ők - s ezzel a te­ levíziós szakma is egyetért rendszereiket a jövőbeli informá­ ciós társadalom infrastrukturális alapvetésének tekintik. (A lobby­ szempontok és a társadalmi érde­ kek ez esetben egybeesnek.) Az MTV viszont mindkét fej­ lesztési verziót pártolja: a vegyes rendszerben ugyanis nagyobb az esély, hogy a régi nézőszám minél nagyobb hányadát visszanyerje. Azt azonban Ágoston György is hangsúlyozza: az MTV 2 műhold­ ra kerülésével a kábeltévék léptek elő a legfőbb műsorterjesztőkké; s csupán az ORTT-n múlik, hogy e missziót az országban minél több helyen teljesíthessék,

megcsappantva ezzel a panaszkodó telefo­ nok számát is. (csontos) ból. Nem hiszi ugyanakkor, hogy a problémákat aláírásgyűjtéssel vagy blokádokkal meg lehet ol­ dani, szerinte a gondokra a Kis­ gazdapárt programja adhat vá­ laszt. * „Maczó Ágnesként, s nem az Országgyűlés alelnökeként vál­ laltam el, hogy Kosa Gyulával együtt vezetője legyek a Metész sztrájkbizottságának” - mondta vasárnap Békésen az 1930-as békési kisgazda programhirde­ tés é v fo rd u ló já ra em lékező nagygyűlésen G. Nagyné Maczó Ágnes. Emlékeztetett: korábban bejelentette, hogy azon mozga­ lom mellé áll, amely nem hagyja a földet idegen kézre jutni. A megalakult sztájkbizottság békés tiltakozást tervez azért, hogy a hatalom ne tehessen meg min­ dent. Nem tűrhetjük, hogy a kül­ földiek fölvásárolják a földet, hogy jöjjön a nagybirtokrendszer és a cselédvilág, s újra a Sinka István által leírt hatodosok Ma­ gyarországa legyen

hazánk mondta. H ÍR E K AZ ADÓTERHEK CSÖKKEN­ TÉSÉT tekinti egyik legfontosabb feladatának az MDF, ha ismét kor­ mányzati pozícióba kerül. Az adófi­ zetési morál szükséges javulását sem a szankciók szigorításával kí­ vánja elérni, hanem olyan kedvez­ ményekkel, amelyeknek hatására a vállalkozók egy része nem kénysze­ rül arra, hogy a szürkegazdaságba meneküljön - hangoztatta Gödöllőn Dragon Pál, akit az MDF vállalko­ zói tagozatának közgyűlésén meg­ választottak a szervezet elnökévé. Mint hangsúlyozta, az MDF a kor­ mány restrikciós politikája helyett a gazdaság élénkítésére törekszik, hogy ismét helyzetbe hozza a kö­ zép- és kisvállalkozókat. POLITIKAI OKOKBÓL EL­ ÍTÉLT és az egykori Szovjetunióba a II. világháborút követő években elhurcolt áldozatokra emlékeztek Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn. A Krúdy Szálloda épületén elhelyezett emléktáblánál Menczer Gusztáv, a

Szovjetunióban volt Magyar Politi­ kai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke elevenítette fel a fél évszázaddal ezelőtt történte­ ket. A nyíregyháza-sóstógyógyfür­ dői Krúdy Szálloda környékét 1949től használta gyűjtőhelyként az egy­ kori ÁVH. A politikai áldozatok tiszteletére tíz hazai településen emeltek emléktáblát. A VÁLLALKOZÓK PÁRTJA Kecskeméten tartja soron következő kongresszusát november 29-én. A politikai tömörülés legfelsőbb fóru­ mának legfontosabb napirendi pont­ ja az elnökség kibővítése mellett a választásra való felkészülés lesz. A kongresszus jogosult határozni arról a választási együttműködési tervről, miszerint Együtt Magyarországért elnevezéssel választási szövetségre lép a VP, öt parlamenten kívüli párt és 65 civil szervezet. TOVÁBBRA IS IGÉNYT TART a balatonszéplaki Hotel Press üdülő­ re a Sajtószakszervezet, amelynek kezelői jogát egyelőre csak erre

az évre kapta meg az ÁPV Rt.-tői A Hotel Press üdülő az azóta tönkre­ ment Hírlapkiadó Vállalat tulajdo­ nában volt, és mindig is az újságírók pihenését szolgálta. A privatizációs szervezet értékesíteni akarja az in­ gatlant, amelyért cserébe mintegy 200 millióra számít. Az eddigi üze­ meltetési tapasztalatok szerint azon­ ban ez irracionálisán magas összeg. NEM VONHAT ÚJABB VAS­ FÜGGÖNYT az Európai Unió ke­ leti határán a schengeni egyezmény - jelentette ki Kari Habsburg a grazi, maribori és szombathelyi egy­ házmegyék 8. nemzetközi találko­ zóján, amelyet a szlovén, osztrák, magyar hármas határ mentén Szentgotthárdon rendeztek. Katonai, poli­ tikai és gazdasági biztonságra azon­ ban minden országnak szüksége van - folytatta. Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal ve­ zetője úgy fogalmazott: az EU-n be­ lül senki nem vitatja, hogy egy a mainál sokkal egységesebb és erő­ sebb Európára

van szükség, amely nem képzelhető el az unió kibővíté­ se nélkül. Forrás: https://doksi.net Hazai tudósítások HÉTFŐ, 1997. október 20 Kereszténység és nemzeti lét Az MSZP hívő tagozata az egyházfinanszírozásról Reform jobb feltételekkel? A tervezett új egyházfinan­ szírozási rendszer az eddiginél jobb működési feltételeket teremt, s megvalósulhat a kormány kettős célja: feltétel nélkül garantálni az egyházak teljes önállóságát, illet­ ve hogy a mindenkori kabinetek költségvetési előirányzatokkal se tehessenek különbséget a feleke­ zetek között - jelentette ki Tóth András miniszterelnökségi állam­ titkár az MSZP hívő tagozatának szombati tanácskozásán, melyen részt vettek a történelmi és a sza­ badegyházak képviselői is. Az államtitkár szerint egyetlen egyház működését sem szabad az új rendszerrel ellehetetleníteni, épp ezért a jövő évi bevezetéstől számítva a teljes

átállásra ötesztendőnyi türelmi időt biztosít a ka­ binet. Addig garantálja, hogy az egyházak megkapják az idei forrá­ sokat úgy. hogy e mértékig kiegé­ szíti a polgárok felajánlásait. A kormány nem kíván különbséget tenni a nemzeti értékek tulajdono­ sai között, így vállalja, hogy az egyházi tulajdonú közgyűjte­ mények és műemlékek fenntartá­ sához is támogatást nyújt. Tóth András szerint az új rendszer szin­ te minden felekezetnek a jelenle­ ginél jobb anyagi helyzetet teremt. Mint mondta, ez a terület szintén az államháztartási reform része, a realitásokat figyelembe véve to­ vábbra is készek a párbeszédre, s az egyházak észrevételeinek be­ építésére az összesen hat törvénytervezetből és egy országgyűlési határozatból álló csomagba. Hangsúlyozta: semmiféle mó­ don nem kívánnak beavatkozni az egyházak ügyeibe. Ezért a jövő évtől kiiktatják az eddigi állami, „eseti

finanszírozást”, s a norma­ tív támogatások mellé rendelik a polgárok döntésétől függő anyagi juttatásokat. Ez a személyi jövede­ lemadó újabb s kifejezetten csak az egyházak számára felajánlható egy százalékát jelenti majd. Az ál­ lam törvényben biztosított finan­ szírozással is elismeri ezentúl az egyházak közszolgálati feladatát­ vállalását. Módosítani kívánják az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló jogszabályt. A nem termé­ szetbeni visszaigénylés esetén az értékösszeget járadékra lehetne váltani. Az államtitkár elismerte: ezzel az állam egy rövid lejáratú és jelentős mértékű kötelezettségét kívánja könnyíteni, másfelől a konstrukció az érintett egyháznak stabil jövedelemforrást biztosíthat. Az evangélikus egyház képvi­ selője a reform egyik hátrányának nevezte, hogy megszüntetik az ok­ tatási intézmények beruházási tá­ mogatását. Az egyszázalékos jut­

tatásról kifejtette: nem szerencsés épp azoktól remélni, illetve azon polgárokra építeni a támogatást, akiket az „ateista nevelés eltánto­ rított” az egyházaktól. Tóth And­ rás ismételten közölte: a kormány­ zat nem zárkózik el a vitás pontok újbóli áttekintésétől, ám lehetetlen olyan reformot igényelni, mely­ ben csak a kedvező elemek érvé­ nyesülnek. Az unitárius egyház képvise­ lője elmondta: létük a korábbi in­ gatlanjaik visszaadásától függ, s bizonytalanul tekintenek a jövőbe. Tóth András rámutatott: az állam, bár feltételekhez kötve, de a jogi személyek közül csak az egyháza­ kat részesítette kárpótlásban. Az unitáriusok által igényelt ingatla­ nok tehát valószínűleg nem felel­ tek meg e feltételeknek. A Hit Gyülekezetének képviselője meg­ kérdőjelezte, hogy a kormányzat az 50 évvel ezelőtti helyzetet veszi alapul. így ugyanis a római katoli­ kus egyház privilegizált helyzetbe

kerül, ami ellentétes az egyenlőségi elvvel. (kálmán) (Folytatás az 1. oldalról) Tőkés László, a Király-hágó melléki református egyházkerület püspöke arról szólt, hogy hosszú évek óta bírálják, vádolják azért, mert politizál. Kifejtette, hogy egyházának biblikus hagyomá­ nyai, törvényes keretei szerint a lelkészeknek vállalniuk kell Isten akaratának közvetítését a közélet­ ben, de pártpolitikai szempontok nélkül. Az erdélyi magyar törté­ nelmi egyházak Trianon után is elkötelezett közéleti szerepet vál­ laltak, összefogtak a magyar érté­ kek védelmére. Az 1989 decem­ beri változások után létrejött a Ro­ mániai Magyar Keresztény Egy­ házak Szövetsége, amely 1992ben átalakult a részt vevő egyhá­ zak elöljáróinak állandó értekezle­ tévé, s ma is működik. Ez a fórum is kiveszi részét a közéletből, s ezt kell tennie a többi magyar egyház­ nak is, bárhol a világon. Hegedűs

Lóránt, a Duna mel­ léki református egyházkerület püspöke szerint a Krisztusban hívő ember csak életpárti lehet, és el kell ítélnie a mai halálpárti poli­ tikát. A magyarság vészes fogyása miatt legsürgősebb feladat egy új család- és népesedéspolitika kidol­ gozása, amelyben legfőbb érték a gyermek. Gyulay Endre szegedcsanádi római katolikus megyés püspök a keresztény elvek szerinti nevelésről, s annak két pilléréről, a templomról és az iskoláról be­ szélt. Végül Giczy György, a KDNP elnöke azt elemezte elő­ adásában, mit jelent ma akeresz­ tény nemzeti politika. Úgy látja: az a baj, hogy csak félig-meddig vagyunk keresztények vagy ma­ gyarok. Pedig nemzeti létünk el­ választhatatlan a kereszténységtől, ezért identitásunk több évtizedes veszélyeztetettsége után a nemzet újjáépítéséből nem maradhatnak ki az egyházak és a vallás. (botlik) A b é r g y ilk o s n a k Magyar Nwnzet T iz e n h a t

é v u tá n a p ia r is ta k á p o ln á b a n 5 H ÍR E K Billán,vi György szerzetes nyilvános miséje Bulányi György piarista szer­ zetes, aki a közelmúltban kapott engedélyt, hogy csaknem tizen­ hat év eltiltás után ismét folytat­ hassa nyilvános működését, teg­ nap a budapesti piarista kápolná­ ban megtartotta első nyilvános szentmiséjét. A Bokor báziskö­ zösség 79 éves alapítójának is­ tentiszteletén a közösség számos tagján kívül megjelent és szemé­ lyes hangvételű köszöntőt mon­ dott Kállay Emil, a piaristák ma­ gyarországi tartományfőnöke, aki egyúttal felolvasta a rend ge­ nerálisa, illetve Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát üdvözletét. A köszöntők sorában a család, a külföldi katolikusok, a más vallásúak és a környező országok képviselői között szót kapott töb­ bek között Dornbach Alajos SZDSZ-es országgyűlési kép­ viselő, Schweitzer József és Raj Tamás főrabbik pedig

üzenetben méltatták az eseményt. A Bokor NÁTHON ISTVÁNT nevezte ki Horn Gyula kormányfő - a Minisz­ terelnöki Hivatal közigazgatási ál­ lamtitkárának javaslatára, október 16-ai hatállyal - a Miniszterelnöki radikálisabb felfogású tagjait Hivatal helyettes államtitkárává. képviselő felszólaló kijelentette: nem tudnak teljesen örülni az al­ ÜNNEPI SZENTMISE keretében kalomnak, mert attól a veszélytől emlékeztek meg a gyöngyösi Szent tartanak, hogy az aláírással Bulá­ Bertalan-templom jubileumáról va­ nyi esetleg feladhat valamit az sárnap. Felszentelték Bozsik Pál és Hám János gyöngyösi születésű, elveiből. Bulányi György szentbeszé­ szent életű katolikus papoknak a dében kiemelte: a közel tizenhat templom belső falán elhelyezett em­ éves eltiltást élete legnehezebb léktábláit is. A szertartásokat Sere­ időszakaként tartja számon - a gély István egri érsek, a Magyar megpróbáltatás még a

börtönben Püspöki Kar elnöke celebrálta. eltöltött időnél is nehezebb volt. Kétféle kereszténységet külön­ MAGYAR ZSIDÓ HISTÓRIÁK böztetett meg: a kereszténységet címmel gyűjteményes könyv jelent meg azokról a zsidó vallású jeles államvallássá tevő Nagy Kons­ tantin császár utáni, trónussal személyiségekről, akik kiemelkedő mértékben hozzájárultak a magyar jelképezhető vallást, illetve a jé- kultúra és a mindennapi élet sajátos zusi hitet, amelynek viszont arculatához. A Don Péter és Raj Ta­ szimbóluma a kereszt. más szerkesztésében megjelent A szentmise után színpadi könyv a történelmi és társadalmi műsor keretében elevenítették fel eseményeket a pesti humor ké­ a Bokor közösség történetét, a peiben jeleníti meg. A kötethez rö­ szünetben pedig a harmadik vi­ vid életrajzi lexikon is tartozik, pó­ lág éhezői számára gyűjtöttek. tolva egy még el nem készült zsidó (szőnyi) biográfiai

lexikon szerepét. V á lto z á s e lő tt a m e n e k ü lttö r v é n y Új kategória a befogadottaké Magyarországra idén augusz­ tusig 1304 menekülő érkezett. A korábbi évekhez képest jóval na­ gyobb az illegálisan bevándorlók aránya. Az illegalitás azonban sok­ szor abból fakad, hogy Magyaror­ szág még nem oldotta fel azt a te­ rületi korlátozást, melynek értel­ mében csak az Európából érkezők­ nek biztosít menedékjogot. A menedékjogról szóló tör­ vényjavaslatban, amelynek vitá­ ját szeptember 24-én kezdte meg az Országgyűlés, többek között e korlátozás feloldása is szerepel. Térségünkben a genfi egyez­ ményhez csatlakozott országok közül immár hazánk az egyetlen, amely még állít ilyen korlátokat. Az új szabályozás a menekülés okait tekintve pontosan körülha­ tárolja majd azokat a kategóriá­ kat, amelyekbe a menekülők jog­ állásuk szerint besorolhatók. Az eddigi két kategória, a

menekül­ tek és menedékesek mellett meg­ állapít egy harmadikat is, a befo­ gadottak kategóriáját. Befoga- .s z a k m a i k o c k á z a t a " dott lesz az a külföldi, akit az idegenrendészeti szabályok sze­ rint ugyan ki kellene utasítani az országból, ám tartani lehet attól, hogy hazájában kínzásnak vagy emberi méltóságát sértő bánás­ módnak lesz kitéve. Ez a státus azonban csak akkor nyerhető el, ha kérelmezője maximálisan be­ tartja Magyarország törvényeit. A törvényjavaslat új elemként vezeti be a biztonságos harmadik ország fogalmát. (bóna) a h a lá l Tari Ferenc tábornok az alternatív büntetésekről, a könyörületről és az úszó börtönökről Paradoxonnak tűnhet, hogy a bűnözés drasztikus emelkedése mellett a szakemberek mind több alkalommal cserélnek gondolatot az alternatív - azaz a nem szabad­ ságvesztéssel járó - büntetések ki­ szabásának kérdéséről. Egyesek szerint a civilizált

jogrend kitelje­ sedése ez, ám sokkal húsbavágóbb indokok is léteznek: a börtönök te­ lítettsége és a megnövekedett fog­ va tartási költségek. Tari Ferenc al­ tábornaggyal, a büntetés-végrehaj­ tás országos parancsnokával e té­ makört próbáltuk meg körbejárni. - Lehetséges-e gazdasági okok­ ra hivatkozva „megkerülni” a börtönbüntetés kiszabását? - Erről szó sincs! Semmi eset­ re sem a büntetés megkerülése a cél. Jóval inkább a racionalizálás azok esetében, akik enyhébb minősítésű bűncselekmények elkövetői. Miután a fogva tartás rendkívül költségigényes, minden­ képp lehetőséget kell teremteni a mérlegelésre az ítélethozatalkor. Bár a külföldi tapasztalatok azt mutatják: beváltak az effajta szankciók, jómagam nem látok benne csodát. Az igaz, hogy ol­ csóbb megoldások ezek, mint a börtönbüntetés, de Magyarorszá­ gon is eltérőek a tapasztalatok. - Melyek ezek az alternatív

büntetések? - Nem sok ilyen van. Az egyik a pénzbüntetés, ám Nyugat-Európában leggyakrabban mégis a közérdekű munkavégzést alkal­ mazzák. Ez egyfajta közösségi kontroll, hiszen az elítélt azon a helyen kényszerül dolgozni, ahol elkövette a cselekményt, ami szá­ mára mindenképp megszégyenítő. Érdekes azonban, hogy sokan épp emiatt inkább a börtönbe vonulást választják. Akik például közleke­ dési balesetet okoztak, azoknak baleseti sebészeteken kell „elszen­ vedniük” a látványt, s szembesül­ niük az emberi felelőtlenség kö­ vetkezményeivel. Nyugat-Európában létezik még egy lehetőség: az elektromos rendszerű házi őrizet, amikor az elítélt minden helyvál­ toztatását adóvevő segítségével » l követik nyomon, s ha szükséges, beavatkoznak. Ez azonban rendkí­ vül drága megoldás, hiszen a teljes adóvevőrendszer kiépítése mellett szükséges egy központ is, ahol mindezt rögzítik, figyelemmel

kí­ sérik. Épp ezért alig-alig alkalmaz­ sem. Egyébként pedig lehetséges­ nek tartanám e „százesztendős ítél­ kezés” bevezetését nálunkis, de ennek szintén komoly anyagi vonzata lenne. A reményvesztett em­ ber ugyanis rendkívül veszélyes lehet, ami speciális felkészülést valóban döntő tényező, de többsé­ gében mégsem mérlegelés tárgya az elkövetők esetében a halálbün­ tetés. Ha az indulati cselekménye­ ket nézzük, szinte egyáltalán nem beszélhetünk róla, hiszen aki hirte­ len felindulásól követ el ember­ Elítéltek az iskolapadban a cél a társadalom ba való visszatérés I l a v r a n Z o ltá n f e lv é te le zák, talán csak egy-két skandináv országban. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az alternatív bün­ tetések egyik alapfeltétele a széles pártfogói kör, ami viszont nálunk meglehetősen gyenge. - Nem kerülhető meg a halálbüntetés kényes kérdése. Ón sze­ rint az Egyesült

Államokban al­ kalmazott több százéves szabad­ ságvesztések hasonló visszatartó erejűek-e? Ez utóbbi esetében ugyanis, még ha harmadolnak is, biztosan életfogytig tartó bün­ tetésről beszélhetünk. - Harmadolásról nincs szó. Tudomásom szerint az ilyen jel­ legű tételeknél nem alkalmazható a feltételes szabadlábra bocsátás, így a büntetési idő csökkentése igényelne a büntetés-végrehajtás­ tól, hiszen nem a társadalomba történő visszatérést tartanánk szem előtt, hanem az attól való teljes és végleges elzárását az elítéltnek. Ami a halálbüntetést illeti, termé­ szetesen cseppet sem sajnálnám azt a jogosan halálra ítéltet, aki brutalitásával kiérdemelte e súlyos büntetést. Szó sincs arról, hogy bármiféle könyörületet éreznék. -N ém i cinizmussal azt is mondhatnánk: olcsóbb ez a meg­ oldás, mint húsz-huszonöt évig ,jól tartani” a gyilkosokat. - Ez valóban igaz, csakhogy amikor elrettentő

vagy visszatartó erőről beszélünk, érdemes számba venni az elkövetők csoportjait. Nem kétlem, hogy van, akinél ez ölést, az abban a pillanatban egyál­ talán nem gondol a következmé­ nyekre. Az ilyen jellegű emberölé­ sek jó része amúgy is családon be­ lül történik, s így eleve kizárt ez a lehetőség. Az előre kitervelt em­ berölések esetében már lehet, hogy elgondolkodik az illető, de végtére is aki ilyenre készül, „alapos ok­ kal” teszi ezt, s éppen ezért nem valószínű, hogy elretten a tett elkövetésétől, inkább a menekülési lehetőségeket mérlegeli. Végül ejt­ sünk szót a bérgyilkosokról, akik a „munkájukat” végzik. Ha úgy tet­ szik: az ő esetükben szakmai koc­ kázat a halál, illetve lenne a halálbüntetés - ők tehát nem annak ár­ nyékában gondolkodnának el. Vé­ leményem szerint nem a halálbün­ tetés eltörlése vezetett a brutális bűnesetek elaszaporodásához, ha­ nem a

megnövekedett társadalmi feszültségek. Amikor korábban, a rendszerváltást megelőzően kétháromszáz gyilkosság történt évente, a halálbüntetések száma akkor is legfeljebb három-négy volt. így tehát a halálbüntetés mel­ lett nem érvelnék, mert szerintem a bűnözésnek szociális okai vannak, a jog pedig nem orvosság a bruta­ litás ellen. - A közvélemény azonban nem feltétlenül respektálja ezeket az érveket. - Ez így igaz, s teljesen érthe­ tő is. Azonban nálunk sem isme­ retlenek az alternatív büntetések. A közmunkavégzés hazánkban is létezik, ám megyénként, sőt váro­ sonként más-más arányban alkal­ mazzák a bíróságok ezt a bünteté­ si formát. Nem véletlenül azon­ ban, hiszen a magyar közvéle­ mény - ismétlem: joggal - rendkí­ vüli szigort követel, főként az el­ szaporodott bűncselekmények, a brutalitás okán. Ez pedig nyilván­ való hatást gyakorol a törvényke­ zésre, a bírói

ítélkezésre. Egyéb­ ként a lehetőség adott: a büntető törvénykönyv maga is tartalmaz nem szabadságvesztéssel járó, pél­ dául pénzbüntetési tételeket. Egyet mindenképp meg kell érte­ ni: a börtönben - legyen az bármi­ lyen nyitott szellemű is - minden­ képpen a totális elvek érvényesül­ nek. Magam is úgy vélem: a ke­ mény bűnözők igenis töltsék le szigorú körülmények között a büntetésüket. Miután azonban a társadalomnak előlpb-utóbb min­ den elítéltet vissza "kell fogadnia, nem szabad, hogy emberroncso­ kat termeljenek ki a börtönök. így az alternatív jellegű büntetésekkel az enyhe fajsúlyú vagy éppen első bűntényesek esetében érdemes megadni az esélyt a családi, illetve a társadalmi kapcsolatok fenntar­ tásához. - Ha már a racionalizálást említette: nálunk nem lehetne-e meghonosítani a hajókból átalakí­ tott úszó börtönöket? - Ezekre a hajókra az enyhébb fajsúlyú

bűncselekmények elkö­ vetői kerülnek. Ugyanakkor ezt a büntetésletöltési formát mindössze két országban, Angliában és az Egyesült Államokban alkalmaz­ zák. Az USA-ban több ilyen is „működik”, s ha például valame­ lyik államban ugrásszerűen meg­ emelkedik az elítéltek száma, a hajóbörtönt odaúsztatják, de épp ilyen módon szállítják munkavég­ zésre is őket. Úgy gondolom azonban, nálunk ez inkább csak kuriózum lenne, de nem tudnék el­ képzelni egy ilyen börtönhajót a Duna közepén, mondjuk a Lánc­ híd tövében horgonyozva. Nem beszélve arról, hogy a biztonsági tényezők ez esetben azért számon kérhetők. - Két „nyitott” börtön is működik Magyarországon. Vajon nem élnek-e vissza a lehetőséggel az idekerült elítéltek? - Nem, szökések szinte egyál­ talán nem fordulnak elő, hiszen az elítéltek tudják jól: egyetlen „hi­ ba", és máris valódi börtönbe ke­ rülnek át. Allampusztán

például szabad munkaterületen dolgoznak a fogva tartottak. A kecskeméti in­ tézetünk pedig, amely lényegében lakóotthon, az ottlévők majdnem teljesen szabadon élnek, s járhat­ nak haza, egy érdekes helyzet ré­ vén alakult olyanná, amilyen. Azelőtt szovjet laktanya volt, a megüresedést követően a bünte­ tés-végrehajtás kapta meg az in­ gatlant. Mérlegelnünk kellett, s úgy tűnt: a leggazdaságosabb megoldás egy szögesdrót, börtön­ fal és rács nélküli, nyitott intézet létrehozása lesz. A cél a már emlí­ tett családi kapcsolat megmaradá­ sa, s ezáltal az elítéltnek a civil életbe történő zökkenőmentesebb visszailleszkedése. Kecskeméten hatvan fogva tartottunk van jelen­ leg. Egyébként az ottani területen - igaz, kisebb méretekkel, mint Tökölön - építjük föl a fiatalko­ rúak második börtönét; ám oda elsősorban a környékről kikerült elítélteket fogjuk elhelyezni. Kálmán Attila V Forrás:

https://doksi.net SZERDA, 1997. október 29 Ma^arNemzeí 5 Hazai tudósítások Aruelosztó központ épül az MO mentén Szerveződnek a környezetért aggódó polgárok Felszám olják a Józsefvárosi p á ly a u d v a rt? Megalakult a Duna Charta Tizenötmilliárd forintból vár­ hatóan 2000-re épül fel a soroksári logisztikai központ. Az állami költségvetés négymilliárd, a Phare egymilliárd, míg magánbefektetők mintegy tízmilliárd forinttal járul­ nak hozzá ahhoz, hogy létrejöjjön hazánk első európai színvonalú lo­ gisztikai központja. A beruházás­ sal párhuzamosan megszűnik a Józsefvárosi pályaudvar teherszál­ lító funkciója, s az is lehet, hogy felszámolják a pályaudvart mondta A b r a h á m Lajos, a MÁV műszaki igazgatóhelyettese a Fő­ polgármesteri Hivatalban tartott sajtótájékoztatón. D e m s z k y Gábor főpolgármester elmondta: a köz­ gyűlés e heti ülésén foglalkozik a főváros déli részén a

Budapest- Kelebia vasúti főútvonal szom­ szédságában kialakítandó logiszti­ kai központ tervével. Terítéken lesz a negyedik met­ róvonal finanszírozásának kérdés­ köre is. A már létrejött DBR Met­ ró Kft. vezénylete alatt kezd kiala­ kulni a metróépítés finanszírozása. Az Európai Beruházási Bank vár­ hatóan novemberben dönt a fővá­ rosnak nyújtandó hitel összegéről. Az ÁPV Rt. eddig 11 milliárd fo­ rintot adott Budapestnek. A pénz­ ügyminiszterrel még nem tudott megállapodni a főváros, de meg­ előlegezi a kormány által ígért k é t­ m il l iá r d o s jövő évi támogatást, így folytatódhatnak az előkészüle­ ti munkák. (fa ze ka s-ru ck) Bulányi György ellenzi a NATO-csatlakozást A B okor Közösség nem bízik a k ato n ai szövetségekben Egy nemzetet nem a fegyveres védelem tart fenn, hanem az, ha szülnek az anyák - vélekedett B ulá n y i György azon a sajtótájékoz­ tatón, amelyet a

NATO-csatlakozást ellenző Bokor Közösség szer­ vezett. Mint ismeretes, Bulányi György piarista szerzetes eltiltását a nyilvános papi működéstől a kö­ zelmúltban oldotta fel a magyar katolikus püspöki kar azt köve­ tően, hogy az érintett záradék nél­ kül aláírta a vatikáni hittani kong­ regáció téziseit. Utóbbit még évekkel ezelőtt állították össze a Bulányi-ügy rendezésére. Bulányi szerint jobb, ha az or­ szágot egy esetleges ellenség el­ foglalja, mintha az ellenállás kö­ vetkeztében sokak vére folyna. A Bokor Közösség szerint bármifé­ le katonai tömb már puszta létével is veszélyezteti az emberi életet, ezért a l á í r á s g y ű j t é s t k e z d e n e k Magyarország NÁTO-ba történő belépése ellen. M e r z a József, aki tartalékos katonai szolgálatának megtagadá­ sa miatt a Bokor Közösség tagjai közül elsőként töltött két hónapot börtönben, emlékeztetett K e l e t i György

jelenlegi honvédelmi mi­ niszter korábbi kijelentésére, mi­ szerint az országot nem fegyver­ kezéssel, hanem jó k ü lp o litik á v a l kell megvédeni. Merza szerint ehelyett a f e g y v e r k e z é s i v e r s e n y ú jr a in d ítá s a előtt állunk. A Bokor Közösség képviselői a sajtótájé­ koztatón sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy a NATO-tagságot el­ lenző csoportok e l s z i g e t e l t e k és (F o ly ta tá s a z 1. o ld a lr ó l) A néhány napja megalakult, Róbert, L á n y i András, P e r c z e l Anna, S z ilá g y i Ákos, V id a Gábor - csatlakozásra hívják fel a közvé­ leményt a Duna Chartához. Felhí­ vásukban kimondják: a hágai dön­ tés szerint M a g y a r o r s z á g m e n te ­ szer­ vezői követni szeretnék a hajdan­ volt, a társadalomban vegyes ér­ zelmekkel fogadott Demokratikus Charta működési stílusát. Azaz s ü l a z 1 9 7 7 - e s s z e r z ő d é s b e n v á l­ következetesen és ig e n a

k tív a n la lt é s e d d ig n em te lje s íte tt é p íté s i nyomon kívánják követni a mai k ö te le z e tts é g a ló l. A mai kormány szocialista-liberális kormány Du­ mégsem csinál titkot belőle, hogy nával kapcsolatos lépéseit, ame­ nem a nemzetközi bíróság ítéleté­ lyet m in d e n s z e m p o n tb ó l e lh ib á - nek végrehajtásáról, hanem a s z lo ­ p o litik a m e n te s D u n a C h a r ta z o ttn a k é s a z o r s z á g j ö v ő j e s z e m ­ p o n tjá b ó l k á ro s n a k ta rta n a k . Mint v á k é s a m a g y a r e r ő m ű é p ítő k r é g i te r v e in e k v a ló r a v á ltá s á r ó l k ívá n tá r g y a ln i. A dunai vízlépcsők megtudtuk, a kezdeményező értel­ miségiek szerint a m in is z te r e ln ö k ellenzői ezért felemelik szavukat, n e m a z o r s z á g é r d e k e it ta r tja sz e m hogy szembeszálljanak az elsöprő e l ő t t a D u n a - e lt e r e lé s k iv á l t o tt a erejű

propagandakampánnyal, m a g y a r - s z lo v á k v ita m e g o ld á s a ­ amely a közvéleményt igyekszik k o r, s kormánya, sőt a vita rende­ félrevezetni az ítélet tartalmát és zéséért felelős magyar kormány- következményeit illetően. Felhív­ megbízott is ú ja b b k ö l ts é g e s ják hát mindazokat, akik épségben e r ő m ű - é p ítk e z é s e k t e r v é t f o n t o l ­ szeretnék megőrizni mindazt, ami g a tja . A Duna Charta e hét pénte­ még megmaradt a közös termé­ kén lép a nyilvánosság elé, és saj­ szeti örökségünkből, hogy s z ö v e t­ tótájékoztatón ismerteti elképzelé­ k e z z e n e k a D u n a v é d e lm é b e n é s c s a t la k o z z a n a k a D u n a C h a r t á ­ seit. Az alapítók - B a la s s a Péter, h o z. A civil szervezet életrehívása C z a k ó Gábor, F e r e n c Csaba, bár nem kapcsolódik szorosan az H a jó s y Adrienn, I llé s Zoltán, J á ­ október 17-én napvilágot látott

V i­ v o r Károly, K a r á ts o n Gábor, K is s z e t a D u n á b a ! címet viselő nyílt H ÍR E K levél megszületéséhez (amelyet máig már több mint 500 független magyar értelmiségi látott el támo­ gató kézjegyével), a charta mégis sok szempontból azonos álláspon­ tot képvisel a nyílt levélben meg­ fogalmazott követelésekkel, ame­ lyekben a többi között a Duna vi­ zének megosztását, a bősi tárgya­ lásokkal kapcsolatban a közvéle­ mény rendszeres tájékoztatását, a tárgyalások parlamenti ellenőr­ zését, a jelenlegi tárgyalódelegá­ ció összetételének felülvizsgálatát sürgetik. A charta létrehozása egyéb­ ként a hosszú idő után újra aktivi­ zálódó és magára találó kör­ nyezetvédő értelmiségieknek nem az egyetlen kísérlete a kormánypolitika befolyásolására. Emléke­ zetes, hónapokkal ezelőtt a régi időket idéző „illegális” tanácsko­ zásra is sor került már Karátson

Gábor lakásán, ahol szintén kiált­ ványt fogadtak el a Duna védel­ mében, s felmerült annak lehető­ sége is, hogy a rendszerváltás előttihez hasonló demonstrációkat szervezzenek. (v a rjú ) •• Okoado bevezetését Civilparlament Szegeden javasolják P o litik aellen es értelm iség? Az ökoadó rendszerének be­ vezetésével kívánják a környezet szempontjából fenntarthatóbb pályára terelni a gazdaságot hangzott el tegnap a Levegő munkacsoport és a Közgyűjte­ ményi és Közművelődési Dolgo­ zók Szakszervezete közös sajtótájékoztatóján. Elmondták: - az Európai Unió tagországaiban mind szélesebb körben alkalmaz­ zák ezt az adóformát. A két szer­ vezet szerint javaslataik 5 3 3 , 9 p o l it i k a i o k o k m ia tt e lh a tá r o ló d ­ m il l iá r d f o r i n t t ö b b le t b e v é t e lt je­ n a k e g y m á s t ó l , ezért jelentős lentenének az 1998. évi költségeredményre nem lehet számítani vetésnek

(k a v in ) (s. ni) ------- H I R D E T M É N Y ------A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI É S VÍZÜGYI M IN ISZTÉR IU M ir á n y ít á s á v a l a V O L Á N ELEKTRONIKA RT. g o n d o z á s á b a n im m á r h a r m a d ik a lk a lo m m a l j e le n t m e g Két éve hirdette meg a Polgá­ ri Szegedért Egyesület a c iv i lp a r ­ l a m e n t létrehozását, amelynek megalakítását most már szakbi­ zottságok is segítik. A ritka kez­ deményezésnek nem az a célja, hogy e lle n ö n k o r m á n y z a to t hozza­ nak létre a meglévővel szemben, hanem éppen azt szeretnék segí­ teni a legkiválóbb szakemberek közreműködésével. Méghozzá oly módon, hogy szövetségbe gyűjtik azokat a kiváló értelmisé­ gieket, a k ik id e g e n k e d n e k a p o l i ­ sem akar a PSZE párttá válni, nem alkalmazza a politikai pártok módszereit, országgyűlési képvi­ selőjelölteket sem állítanak, csak az egyesület keretei között kínál­ nak szellemi

mozgásteret. Az egyesület szerint a várospolitika semmilyen kormányprogramtól sem függhet, jóllehet nem tagad­ ják, hogy a központi hatalom dön­ tései hatással vannak a település életére. Olyan részvételi demokrá­ ciát szeretnének, amely lehető­ séget teremt a p o lg á r o s u lá s folya­ tik á t ó l , t á v o l t a r t j á k m a g u k a t a matának meggyorsítására. Az p o l itik a i p á r t o k t ó l é s f ó r u m a ik tó l. egyesület egyik legfontosabb Ennek a platformnak a jogosult­ teendőjének tekinti, hogy m e g ­ ságát bizonyítja a Polgári Szege­ s z ü n te s s e a tu la jd o n o s o k é s a k é p ­ dért Egyesület közéleti sikere, hi­ z e tts é g e a la p já n p o l g á r r á le t t é r ­ szen 1994-ben öt képviselőjüket t e l m is é g k ö z ö t t f e n á l l ó tá to n g ó juttatták be a Szegedi Önkor­ sz a k a d é k o t, amely annak is követ­ mányzatba és a harmadik legna­ kezménye, hogy

egyre keveseb­ gyobb frakciót alkotják ott, ben vállalják a közéleti szereplést megelőzve a KDNP-t, a Fideszt ebből a két polgárosuló rétegből. és az MDF-et. A PSZE nem akar értelmiségi Az Egyesület elnöke, K ő v á r i gyűjtő párttá válni, annak ellenére Árpád lapunkat arról tájékoztatta: sem, hogy tisztában van, Szege­ a v á la s z tá s o k k ö z e l e d t é v e l e g y r e den a összes párt taglétszáma meg tö b b e n é r d e k lő d n e k a z e g y e s ü le t sem közelíti az ezer főt, pedig a m ű k ö d é se ir á n t a z e g y e te m i é r te l­ város lakossága 172 ezer. m is é g k ö r é b e n . Ennek ellenére (h. m ) Police-hajó - belügyi vezetők nélkül A kiadvány e g y s é g e s e n tartalmazza a KHVM e g y e s ágazataiban működő 42 gazdasági társaság é s eg y éb szervezet 1 9 9 4 -9 6 . évekre vonatkozó é v e s m érlegbeszám olóinak adatait. A kiadvány 1997. novem ber 3-tól m eg v ásáro lh ató

az alábbi helyeken: Közlönybolt: 1085 B udapest, Som ogyi Béla u. 6 Tel: 267-2780 KSH K önyvesbolt 1024 B udapest, Keleti Károly u. 10 Tel: 212-4348 Mikro Volán Elektronika Rt. 1113 B udapest, Karolina u 65 Tel: 209-1111 A kiad ván y ára: 1 0 0 0 Ft+12% áfa A KÖTET A KÖVETKEZŐ TÁRSASÁGOK MÉRLEGADATAIT TARTALMAZZA: Agria Volán Rt. Balaton Volán Rt. Borsod Volán Rt. Gemenc Volán Rt. IPM Software Rt. Kapós Volán Rt. Mátra Volán Rt. Nógrád Volán Rt. Szabolcs Volán Rt. Várpalotai Volán Kft. Volán Egyesülés Volán C & Audit Rt. Voláncamion Rt. Voxer Kft. Zala Volán Rt. Magyar Államvasutak Rt. Magyar Posta Rt. Duna Menti Regionális Vízmű Rt. Északdunántúli Vízmű Rt. Tszamenti Vízművek Rt. Harkányi Gyógyfürdő Rt. Országos Közlekedésfinanszírozási Rt. Autó 90 Kft. Bács Volán Rt. Concord & Audit Rt. Hajdú Volán Rt. Jászkun Volán Rt. Kisalföld Volán Rt. Mikro Volán Elektronika Rt. Pápai Volán Kft. Vasi Volán Rt. Vértes

Volán Rt. Volán Elektronika Rt. Volán Hotel Kft. Volánkombi Rt. Voxer Rt. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. Közlekedéstudományi Intézet Rt. Magyar Távközlési Rt. Dunántúli Regionális Vízmű Rt. Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. Fejérvíz Rt. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Országos Közlekedési Nyugdíjpénztár Több a bűncselekm ény Kedd délután több mint há­ romnegyed órás késéssel az új­ pesti kikötőből futott ki 215 ven­ déggel a fedélzetén a Rákóczi motoros hajó. A harmadik közbiztonsági fórumnak helyet adó tanácskozáson I g n á c z István dan­ dártábornok, az ORFK bűnügyi főigazgatója értékelte az elmúlt kilenc hónap hazai bűnügyi hely­ zetét. Összegzésében kijelentette: kájáró l K is s Ernő dandártábornok, főigazgató elmondta: a KBI az el­ múlt időszakban 181 büntetőeljá­ rást kezdeményezett, ezernél több bűncselekményben nyomozott, amelyben 600 gyanúsítottat

hall­ gattak ki, 150 személyt vettek őri­ zetbe, illetve tartóztattak le. Titkos nyomozás segítségével 600 olyan információhoz jutottak, amelyek alapján megközelítőleg 50 mil­ 1 3 ,5 s z á z a lé k k a l n ö v e k e d e tt a z i s ­ liárd forint kárt sikerült megelőz­ m e r tté v á lt b ű n c s e le k m é n y e k s z á ­ nie az egységnek. A Magyar Police Közbiztonsá­ m a . Ezen belül aggasztó az a 24 ezer lakásbetörés, amelyekhez a gi Alapítvány által szervezett ren­ rendőrség bűnügyi szolgálatát dezvényen a meghívások ellenére riasztották. 196 emberölés tör­ a szakirányítói feladatokat ellátó tént, és 550 alkalommal nyomoz­ Belügyminisztérium részéről senki tak kábítószer- és hozzá fűződő sem vett részt. A plenáris ülésen bűncselekmények kapcsán. Több K ó n y a Imre MDNP-s országgyűlé­ mint háromezer gyermekkorú si képviselő, exbelügyminiszter és vált sétetté és a 60 év felettiek J

u h á s z Gábor MSZP-s képviselő, aránya meghaladta a 30 ezret. A a kábítószer elleni országgyűlési lakosság biztonságérzetét súlyo­ bizottság vezetője fejtette ki véle­ san zavarták a robbantásos bűn- ményét. Az eseményen több me­ cselekmények, amelyeknek fel­ gyei főkapitány és a rendőrség derítésében eddig csak részsike­ gazdasági vezetése tájékoztatta a reket ért el a rendőrség. jelenlévőket a rendőrség jelenlegi A fórumon a Központi Bűnül­ gazdasági helyzetéről. dözési Igazgatóság egyéves mun(k . z t) Országos rendőrdemonstrációt szervez követelései elérése ér­ dekében a Független Rendőrszakszervezet (FRSZ). Erről az FRSZ 28 szervezetet magában foglaló országos választmánya dön­ tött keddi ülésén - közölte az MTI érdeklődésére Fábián Ágota, a szakszervezet főtitkára. Mint elmondta: a megmozdulás időpont­ járól a testület egyelőre nem határozott. Indítványozta ugyanak­

kor, hogy a demonstráció szombati napon Budapesten legyen, és a rendőrök egyenruhában, családtagjaik kíséretében vegyenek részt a tüntetésen. A MAGYARSÁG HÍRNEVÉÉRT DIJAT hozott létre a közelmúltban a kormány a a magyarság hímevét öregbítő, a reális és korszerű Magyarország-kép kialakításán és ter­ jesztésén munkálkodó személyek és szervezetek elismerésére. A már­ ványlapba ágyazott, harangot for­ mázó bronz kisplasztikát a kabinet adományozza. MAGYAR-SZLOVÉN-OLASZ békefenntartó dandár megalakításá­ ról is tárgyalt Budapesten Albin Gutman vezérezredes, szlovén ve­ zérkari főnök, amikor kedden talál­ kozott Keleti György honvédelmi miniszterrel. A három ország békefenntartó dandárja a NATO-n belüli regionális együttműködés egyik bá­ zisa lehet. AZ ALBA KÖR Majtényi László adatvédelmi biztoshoz fordult, mert kifogásolja, hogy a Művelődési Mi­ nisztérium nem kívánja nyilvános­ ságra

hozni a tárca által finanszíro­ zott NATOPOLY című CD-ROM postázásával összefüggő költségek adatait. KÜLÖNÖSEN NAGY VAGYO­ NI HÁTRÁNYT okozó hűtlen, il­ letve hanyag kezelés és a számviteli fegyelem megsértése elkövetésének alapos gyanúja miatt Fazekas Sán­ dor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me­ gyei Közgyűlés képviselője feljelen­ tést tett Varga Gábor, a szolnoki Hetényi Kórház főigazgató-főorvo­ sa ellen. Fazekas Sándor, Karcag polgármestere feljelentését a megyei közgyűlés által kirendelt vizsgáló bizottság részjelentése alapozta meg. Ebből az derül ki, hogy a kór­ ház érvől évre növekvő adósságállo­ mánya a külső okokon túl az intéz­ mény belső szervezetlenségéből, előnytelen szerződések megkötésé­ ből, engedély nélkül végzett beruhá­ zások finanszírozásából származik. TILTAKOZIK AZ ORTT az Or­ szággyűlés költségvetési bizottságá­ nál a médiatörvény tervezett módo­

sítása ellen. Az Országos Rádió- és Televíziótestületnek és a közszolgá­ lati médiumok elnökségeinek közös álláspontjai közszolgálati műsorszolgáltatók anyagi helyzetét indo­ kolatlanul megnehezítené a rádió­ zásról és a televíziózásról szóló tör­ vény egyes rendelkezéseinek módo­ sítása. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓRA, a „szegények orvosá­ ra” emlékeztek születésének 127. évfordulója alkalmából a Népjóléti Minisztériumban. A köztársasági el­ nök a Magyar Köztársasági Érdem­ rend Kiskeresztje kitüntetését ado­ mányozta Bauer Ilonának, a Debre­ ceni Gyermekotthon igazgatójának; dr. Lakatos Bélának, Jászfényszaru község háziorvosának; dr. Szondy Máriának, az Egészségügyi Gyer­ mekotthonok Országos Módszertani Intézete igazgatójának és dr. Katonáné dr Pehr Erikának, a miniszté­ rium családvédelmi főosztálya he­ lyettes vezetőjének. A Magyar Köztársasági Érdemkereszt

arany foko­ zatát kapta - a TIB katonai tagozata kezdeményezésére ’56-os forradal­ mi érdemeik elismeréseként - dr. Kovács Andor nyugalmazott körzeti orvos és dr. Laczay András, a Kecs­ keméti Megyei Kórház osztályveze­ tő főorvosa. A Magyar Köztársasági Érdemkereszt ezüst fokozata kitün­ tetésben részesült Perényi László egészségügyi szakértő, a Művek Kft. igazgatója K é ts z e r a n n y i, m in t ta v a ly Ingyenes influenzaoltás ( F o ly ta tá s a z 1. o ld a lr ó l) A szérum az oltottak 70-80 százalékát védi meg általában a megbetegedéstől. A megfertőző­ dő 20-30 százalék sem oltatja hiába magát, mert a tünetek eny­ hébbek náluk, s szövődmények is sokkal ritkábban jelentkeznek. Straub Ilona emlékeztetett rá: nem az influenza heveny szaka­ sza az igazán veszélyes, a halálos kimenetelű esetek mindig a s z ö ­ v ő d m é n y e k következményei. Jelenleg sem Magyarorszá­ gon, sem Európában nincs

inf­ luenzaaktivitás, szórványos ese­ teket csak Skandináviából jelen­ tettek. Mivel a védőhatás két hét alatt kialakul, s Magyarországon csak a tél vége felé szokott tetőz­ ni a járvány, így még időben van­ nak azok, akik védettséget szeret­ nének szerezni a ragály ellen. (é lő ) Forrás: https://doksi.net 40 Magazin 2007. június 9, szombat H a l k a n és c s e n d b e n , m i n t az á r u h á z i t ol v aj , h a t v a n éve k i s u r r a n t u n k E u r ó p á b ó l s z ó ]L 0 M e ;g b o k :r o s o d v a L Szalám i vékonyan Az MKP é s a z SZ D P m o z g ó s í t ó p la k á t ja i b u d a p e s t i u t c á n 1 9 4 7 - b e n . A v á la s z tá s i t ö r v é n y m ó d o s í t á s a v é g z e t e s n e k b i z o n y u l t a T a m á s k a P R t e r árciusi levelében joggal háborodik fel Csoóri Sándor azon, ahogy Gyurcsány Ferenc a Művészetek Palotájában - ha­ nyagul

rákönyökölve a mikrofonos asz­ talra - arról oktatta ki a magyarságot, hogy mi is tör­ tént 1848-ban annak a bizonyos márciusnak az idu­ sán. Nem a pesti utcáról, hanem a pozsonyi országgyűlés terméből indult ki az a változás, amely alapjá­ ban változtatta meg az ország történetét - így a balol­ dal miniszterelnöke. Nekem viszont - mielőtt a kék cédulás választások és a szocialista forradalom ere­ dendő tisztaságáról is kioktatnának - egy másik, már elfelejtett történelmi időpont jutott eszembe: 1947. június 9. E napon ugyanis koalíciós megállapodás jött létre a baloldal pártjai (a Baloldali Blokkba tömörült kommunisták, szociáldemokraták, nemzeti paraszt­ pártiak) és a kisgazdák, azaz a polgári oldal között. A paktum - mint azt A XX. század krónikája című vaskos könyvben olvashatjuk - orosz szuronyok nél­ kül is megpecsételte a magyar polgári demokrácia sorsát. Itt valóban nem az utcáról, hanem a

parla­ ment berkeiből indult ki a forradalom. Az Országos Tervhivatal felállításának és a bankok államosításának elfogadásával a hitelélet teljesen a kommunisták ellenőrzése alá került, a hároméves terv önerőből való finanszírozása pedig azt jelentette, hogy az ország távol marad a Marshall-tervtől, az európai újjáépítési programtól. Halkan és csendben, mint egy áruházi tolvaj, kisurrantunk Európából. Két nap múlva az Egyesült Államok diplomáciája az oro­ szok szemére vetette, hogy folyamatosan beleavat­ koznak Magyarország belügyeibe. Mórái Lenint ol­ vasta: „A demokratikus forradalomból azonnal meg­ kezdjük az átmenetet a szocialista forradalomba. Mi a megszakítás nélküli forradalom mellett vagyunk.” S naplójában megjegyezte: „A hazai szociáldemokraták most levegő után kapkodnak. De miért nem olvas­ ták eléggé figyelmesen a forradalom szakkönyveit?” A Veres Péter vezette parasztpártiak országos

köz­ pontja az Operával szemben, az Upor-házban volt. Mit is jelentett az Upor mozaikszóként a pesti éle nyelvén? Azt, hogy „urunk Péter, oltalmunk Rákosi”. Ez elég világos volt. Az 1947 kora nyarán kötött paktummal megszűnt a kötélhúzás a koalíció két pólusa - a Baloldali Blokk és a Független Kisgazdapárt - között. Az a naiv illú­ zió, hogy az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés végre szabad mozgáslehetőséget ad a jobb­ oldalnak a szuverenitását formálisan visszakapó or­ szágban, csak a szövetségesek rendőri jóságába vetett hit volt, s pont annyit ért, mint paraszti mozgalmak idején a jó uralkodó hamis fikciója. Az új szabályok szerint a labda elgurulása esetén (lásd: Karinthy a fo­ ciról) egy-egy kirúgott szemgolyóval is folytatni lehe­ tett a játékot. A kisgazdák vezetői közül Kovács Béla a gulágon - szobra ma oldalnézetben figyeli a Parla­ mentet, ahogy Károlyié és Nagy Imréé

is - , Nagy Fe­ renc miniszterelnök és Varga Béla páter pedig a nyu­ gati emigrációban elmélkedhetett a kommunista „szalámitaktika” sikerén. A népieskedő Rákosi nem­ hiába tréfálkozott, hogy a szalámi csak vékonyra sze­ letelve élvezhető, s hogy kutyából, azaz ellenfeleiből, főképp pedig Sulyok Dezsőből nem lesz szalonna. A kisgazdák szalámivá válásuknak tulajdonítha­ tóan elvesztik parlamenti többségüket, és szétveré­ sük után a Magyar Kommunisták Pártja (MKP) a Su­ lyok vezette s Mindszenty bíboros által is támogatott Szabadságpártra irányítja az össztüzet. A júniusi koa­ líciós megállapodás pártjaitól nem, az ellenzékiektől azonban írásos ajánlásokat követelnek meg a parla­ menti választáson való indulás feltételeként, s módo­ sítják a választási törvényt, szűkítve a választójogot. „Az utcáról a parlamentbe áttett forradalomnak eleve elutasító állásponton kellett lennie az

Eötvös-Szalayéktól (még az 1848-as forradalom küszöbén) kör­ vonalazott szabadságjogok többségével szemben” jegyzi meg okos szervilitással az éppen szétesőben lé­ vő középosztály legnagyobb történésze, Szekfű Gyula Forradalom után című munkájában. (S a kommunis­ tákra kacsintva egy történelmi hasonlattal utal az el­ lenzékre is, miképp lettek tagjai hitlerista Saulusokból a demokráciát védelmező Paulusokká.) Rákosi lakonikus: „Túl szélesre lettek tárva a .de­ mokrácia kapui”, s keresztülveri a lex Sulyoknak is nevezett paragrafust, amelynek alapján az ellenzék legnagyobb hatású szónokát kizárják a választható képviselők köréből. (A baloldali médiumok ma épp­ úgy démonizálják Orbán Viktor alakját, mint a végül is emigrációba kényszerített Sulyokét az akkori balol­ dali sajtó.) Tudja, hogy a középosztály már csak rom­ jaiban létezik, de a parlamenti választások során vir­ tuális vezető

szerepe újjáéledhet. Amilyen gyorsan hívta életre a történelem ezt a történelminek is neve­ zett középosztályt az osztrák-magyar dualizmus ide­ jén, olyan hirtelenséggel fog végezni vele a proletárdiktatúra - gondolta. Ebben a kis országban neki, Rákosi Mátyásnak kell rendet teremtenie. A nem épp az orosz túlsúly miatt hirtelen aggódni kezdő Dean Ácheson, az Egyesült Államok külügyminisztere mondta, hogy „a Szovjetunió határai mentén iránta baráti érzelmeket tápláló kormányok alakultak, ami lényeges követelménye mind a Szovjetunió biztonsá­ gának, mind a világbékének”. Kizárólagos pozíciókat szerez a baloldal - ponto­ sabban az MKP - az augusztusra kiírt választások előtt az 1945 óta szilárdan kézben tartott rendőrség és belügy, az igazságszolgáltatás és a gazdaságirányí­ tás mellett a választási bizottságokban is. Az egyolda­ lú stabilizáció következtében Magyarországot a szov­ jet

érdekeknek megfelelően kiszakítják a világpiac áramából, amikor július elején a képviselők elfogad­ ják a hároméves tervet. S bár Madách Tragédiája a háború utáni magyar színjátszás igazi nagy sikerét hozza, gyorsan indexre kerül „pesszimizmusa” miatt. (Előadását a kommunista pártfunkcionáriusok 1956ig csak diák színjátszóknak engedélyezik.) Beindul minden szépségével a szocreál: Horváth Márton a Szabad Nép élén az irodalmi folyóiratok - Válasz, Új­ hold, Magyarok - ellen hangolja a politikát. A választási törvény módosítása végzetesnek bi­ zonyult, hiszen azok, akik a választás napján nem tar­ tózkodtak a lakóhelyükön, névjegyzékkivonat felmu­ tatásával - amely színe miatt kapta a kék cédula elne­ vezést - bárhol az országban szavazhattak. E kom­ munista ihletésű javaslat ellen sem a kisgazdapárt, sem a szociáldemokraták, sem a nemzeti parasztpár­ tiak nem emeltek kifogást. Idősebb Antall

József a kisgazdák színeiben ugyan utalt rá, hogy eredetileg fölöslegesnek találták a rendelkezést, de Gerő Ernő (MKP) megnyugtatta őket, hogy itt pusztán a vasuta­ sok s más szolgálati úton lévő emberek érdekéről van szó. Miután Rajk László belügyminiszter (MKP) kije­ lentette, „lehetetlenség a visszaélés”, a javaslat ke­ resztülment. S mentek aztán augusztus végén a kék cédulás pártkatonák is. „Ötven jó csepeli elvtársat ké­ rünk 31-re Zemplénbe. Ittlétük a párt választási győ­ zelmét biztosítja. Szombaton este 11-12 között ér­ jenek Sátoraljaújhelyre. 100% bolsikat kérek Kb húsz helyen fognak szavazni” - idéz egy Kékfénybe illő kérést Szerencsés Károly a Blue System című ta­ nulmányában. A parlamenti választásokon a kék cédulás csalá­ soknak köszönhetően az MKP 22 százalékot kap. Az általa vezetett Baloldali Blokk még így sem éri el az abszolút többséget, be kell érnie 45,5

százalékkal. A teljesen szétesett, mindössze 15,4 százalékot kapott, 1945-ben még abszolút többséget elért kisgazdák a magyar választások történetének talán legnagyobb vereségét szenvedik el. A párt nagyválasztmánya mégis a baloldallal való koalíció s a kormányon ma­ radás mellett dönt, holott a polgári ellenzék pártjai a kisgazdákkal együtt 54,5 százalékos többséget tudná­ nak alkotni. A paktum működik, nem a józan ész „Osztályok, felekezetek, fajták, mindenki gyűlöl min­ denkit. ebben a légkörben nehéz élni” - írja Márai Rákosi pedig ravasz, nyájas és diplomatikus. Az egész országot eluralja az a furcsa, idegborzoló hangulat, amelyhez a moszkvai emigránsok mintegy létele­ mükként hozzászoktak. Változott a színpadkép: elér­ keztünk a sztálini falanszterhez. Ml F A Y 7. O l T Á N alán a világ legnagyobb közhelye, hogy a politikusok

gátlástalanul fel­ használnak mindent ismertségük és népszerűségük növelése érdekében, semmi sem szent számukra. A szent dolgok amúgy nagyon vonzzák őket, hiszen az anyagi világ korlátain túlmutató valóság a legerősebb legitimációs tényező lehet. De nem elég, ha a közéleti szereplő sokszor és sok helyütt mondja el magáról, hogy mélyen vallásos. Kicsit a „külsőségeket” is szem előtt kell tartania. Ha például a mélyen hívő görög katolikus politikus nagyböjt péntekjén lesz rosszul valami romlott pacalpörkölttől, és meg­ gondolatlanul világgá harsogja fájdalmát, más katolikusokban esetleg felrémlik annak a lehe­ tősége, hogy a politikus elfeledkezett a böjti fe­ gyelemről, netán - ha kissé rosszindulatúan állnak a problémához - nem tud róla. Esetleg nem is mélyen vallásos az illető. Ki tudja? Az utóbbi évtizedek kemény leckét adtak a hazai politikusoknak. Óvatosabbá váltak a p a­ pok, lelkészek

is. Ma már nem mindenkinek egyszerű megszerveznie látványos találkozót valamelyik plébánossal; sokan átlátnak a szi­ tán, nem egykönnyen sétálnak bele a politiku­ sok csapdáiba. Van azonban egy nemtelen, de bizonyos korlátok között mégis nagyon hatá­ sos és könnyen alkalmazható megoldás papi személyekkel való nyilvános mutatkozásra. Ha más lehetőség nincs, elő kell rángatni idős, sokak által ismert és lehetőleg sokat szenve­ dett papokat, szerzeteseket, lelkészeket; elhi­ tetni velük a politikus mély vallásosságát, népboldogító szándékait, és felkérni őket a r­ ra, hogy - a közélet legszélesebb nyilvánossá­ gát felhasználva - tanítsanak, prédikáljanak, hirdessék az evangéliumot - akár pártgyűlé­ seken is. Azt hiszem, a 2003-ban elhunyt Faddy Othmár atya ebbe a csapdába sétált be­ le a rendszerváltás után. Jó szándékkal, papi, szerzetesi hivatásának megfelelően akart megnyilvánulni minél több

közéleti kérdés­ ben, hallatni a hangját az ország megtisztulá­ sa érdekében, csak éppen azt nem vette észre, hogy a politika játékszerévé vált. Nem figyelt föl rá, milyen különös alakok kezdtek gyüle­ kezni körülötte, és éltek vissza nevével és te­ kintélyével. Tragédiája hasonlít Bulányi Györgyéhez. A sok üldöztetést szenvedett piarista szerzetes sajátos teológiai nézeteivel már régóta szembe­ menetelt Rómával, bázisközösségei pedig nem tetszettek a kommunista hatalomnak. Sorsa megpecsételődött: 1952-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és bár 1960-ban ki­ szabadult, csak szállítómunkásként tengődhe­ tett. Személyiségére mi sem jellemzőbb, mint hogy amikor a Hittani Kongregáció 1986-ban felszólította nézeteinek visszavonására, tehát arra, hogy őrizze meg a közösséget Rómával, majd a vatikáni zsinat tanításaiból összeállított kivonat elfogadására és aláírására

kérték, a ti­ zenkét pontot Bulányi tizenharmadikkal egé­ szítette ki, amely szerint az ember „csak a lelki­ ismeretének tartozik engedelmességgel”. Mindenesetre a rendszerváltás után rehabi­ litálták, és az idős szerzetes pap ismertsége és népszerűsége nőttön-nőtt. Bulányi - talán a Róma tanításával való szembehelyezkedése miatt - a kilencvenes években a liberális balol­ dal kedvencévé vált. Valamelyik jubileumi mi­ séjén mintha SZDSZ-pártgyűlést látott volna a z . ember, Jancsó, Göncz, Fodor Gábor lelkesedett a bátor papért. Sajnos az idillnek most egyszer s minden­ korra vége szakadt. Bulányi páter ugyanis min­ den korábbinál radikálisabban kívánt szembe­ helyezkedni Rómával. Mégsem gondolnám, hogy a nyolcvannyolc esztendős pap bármiféle újabb szankcióra szám íthatna. Inkább amennyire lehet - csendben és kíméletesen ke­ zelik majd a problémát. Az történt ugyanis, hogy az önálló és erede­ ti

gondolatairól ismert szerzetes ezúttal kicsit messzire ment. Nemes egyszerűséggel megkér­ dőjelezte az ószövetségi Szentírás sugalmazott voltát, szerinte az csupán egy nép eredetmíto­ sza; az Ószövetség erkölcse ugyanis nem felel meg az Újszövetség mércéjének. Ez bizony súlyos. Reméljük, az idős szerze­ tes korábbi liberális rajongói, ha már nincs szükségük az öreg papra, legalább kíméletesek lesznek. Forrás: https://doksi.net Magyar Nemzet Magazin 2009. február 14, szombat V égh A l p ár S á n d o r h Köznapló F ebruár 7., szombat E g y sz e r e z t h a llo tta m tőle: T iz e n h a t é v ig é lt e m a p ia ­ M in d e n k i v á lsá g r ó l b e sz é l. B izo n n y a l e z a z ok a , h o g y te le v a g y o k v á r a k o zá ssa l. H o g y talán m o s t A so k r ista r e n d b e n . V o lt e g y s z o b á m , a h o v á b e p a k o lh a tta m c s ő d , a z a lja ssá g o k te n g e r n y i h o r d a lé k a h á th

a lé treh o z a k á r m e n n y i k ö n y v e t, fű tö tte k rá m , m o s ta k rá m , le ­ e g y o ly a n v á k u u m o t, a m e ly b e n e g y s z e r c s a k m e g sz ó la l m e h e tt e m a z e b é d lő b e , m é g z s e b p é n z t is k a p ta m . v a la k i, é s a n é p e k m e g á lln a k , é s fe lé ford ítják a fejü k et. M e g ta n u lta m , h o g y n e m v a ló s á g o s s z ü k s é g le t a m a ­ g á n tu la jd o n . Ir ig y le m ezér t, m o n d ta m n e k i, m ir e fö lk a c a g o tt, s azt fe le lte , h o g y e k k o ra m a r h a sá g o t r é g e n h a llo tt. Igaza Ú jra le s z s z e m ü k a lá tá s r a , é s le s z fü lü k a h a llá s ­ ra . A z ú jk o r b a n e g y e t le n ily e n e m b e r lé t e z e t t G a n ­ d h in a k h ív tá k . J ö n n ie k e ll v a la k in e k , a k i e ls ö p r i e z t a s o k g a n é jt. vo lt. B u lá n y i G yörgyöt, m e r t ró la v a n sz ó , 1 9 5 2 -b e n é le tfo g y tig la n

i feg y h á zra íté lté k . M iu tá n le ü lt n y o lc F ebruár 9., é v e t, e g y h á za e ltilto tta a p a p i g y a k o rla ttó l. M i v o lt a b ű ­ M agyar B álin t é s P e tő Iván , a p e sti asz fa ltb ó l k in ő tt li­ ne? A k risz tu si g y a k o rla t felújítása: k isk ö z ö s sé g e k b e n b e r a liz m u s m e g k o p o tt to te m fig u r á i k ifu n d á lta k v a la ­ ta n íto tta Iste n ig éjére h ív eit. hétfő m it. T á r sn a k b e v e tté k a k ö z é p ső B áránd yt, j o g á s z e m ­ Pár h e te v o lt k ile n c v e n é v e s . K ora elg o n d o lk o z ta to tt b er, fo g a lm a z z a m e g , m ily e n le g y e n a tö r v é n y , a m e ly S z á m o sá n v a n n a k é s v o lta k , a k ik a n n y i m in d e n t e l­ n y o m á n b ö r tö n b e le h e t d u g n i b árk it, aki to jást é s gala- sz e n v e d te k , á m é le tü k k é ső b b i é v e ib e n d e r ű s, e g é s z s é ­ c s in t d

o b á l a z u tc á n . M ik or h o m o s z e x u á lis o k p a r á d é z ­ g e s h a b itu s sa l éltek . n ak . V a g y fő p o lg á r m e ste r e k M o st, h o g y újra p ia r ista ren d h á z la k ó ja , lá tn i a k a r­ ta m a p á tert. É s ő ü zen t: gyere! T ö r v é n y ü k sz á n a lm a sa n k issz e r ű . M in t a m a g y a r l i­ b e r a liz m u s. A v ilá g m á s r é sz é n e g y terrorista d in a m it - A sz o b á já b a n itt is s o k a k ö n y v , a fű té s is r e m e k ü l tal p a k o lja te le m a g á t, é s azzal r o b b a n t. A m i „ terroris­ m ű k ö d ö tt - k e lle n e k -e id e á lisa b b k ö r ü lm é n y e k e g y tá in k n a k ” ty ú k to já su k s eg y fr iss N é p sz a v á ju k v a n . A z b e sz é lg e té sr e ? T a n á ri v a g y p a p i g y a k o rla ta te s z i, B u lá ­ u tó b b ib ó l gyártják a tö m e g p u s z tító p a p írg a la csin t. n y i G yörgy r e m e k e lő a d ó .

Á m h a s z ó b a k e r ü l a ta r z u si S au l, a k ib ő l u tó b b S z e n t P ál le tt, á ttü z e s e d ik a h a n g ja . É s a k k o r is, a m ik o r a rró l s z ó l, h o g y a z Ú js z ö v e ts é g h u ­ E N C I K L O P É D I A É N E Z E R Hasadásos elmezavar ■ S f. b f. ő k J á n o s A te m p ó s a b b d e m o k r á c iá k b a n m á s h o g y k e z e lik a to já sd o b á lá st. E z e r k ile n c s z á z k ile n c v e n e g y m á ju s á b a n H a lié b a s z o n h é t r é s z e k ö z ü l - h a k iv e s s z ü k a n é g y e v a n g é liu ­ u ta z o tt H e lm u t K ohl ak k ori n é m e t k an cellár. A fő tér en m o t - a le g tö b b e t S a u lu s -P a u lu s jeg y e z . JT a g h a sa d á s . N e h é z r a d io a k tív e le m e k s z é t e s é s e k ö n n y e b b r a d io a k tív , ille tv e sta b il e le m e k r

e T u ­ d a th a s a d á s . A z e lm e s z é t e s é s e d arab jaira? P e r sz e m in d e n r e la tív , h is z M c M u r p h y fé lte k é it Ken Kesey e m lé k e z e t e s r e g é n y é b e n - S záll a k a k u k k fé sz k é r e - p a r a d o x m ó d é p p a z o r v o s o k s z a k íto t­ m o n d o tt b e sz é d e u tá n a c s a ló d o tt k e le tn é m e te k to já s­ tá k e l e g y m á s tó l e g y e le g á n s m e ts z é s s e l. A z o r v o s tu d o m á n y s z e m é b e n a h ü ly e s é g m á r e r e d m é n y , B u lá n y i p á te r e lő b b ö t jó k o r a k ö te tb e n írt ró la , a ztán sa l d o b á ltá k m e g . M i történt? K ohl k ité p te m a g á t te s t­ h is z n e m té b o ly . A v a ló d i t é b o ly n e m a z é s z p u s z ta h iá n y a V a la k i le h e t b u ta , d e m é g s e m ő r ü lt, é s lé te z n e k z s e ­ n e m r é g M erre n e m e n je k c ím m e l e g y ú ja b b a t. E g y s ű ­

ő r e i v é d ő g y ű r fijé b ő l, é s a z e g y ik h ajig á ló u tá n v e te tte n iá lis ő r ü lte k . rítm é n y t. N e m h agyja b é k é n Pál A k ö n y v m in d e n s o ­ m a g á t. E légtételt ak art v e n n i M ert férfi A té b o ly o tt k e z d ő d ik , a h o l a z e lle n t m o n d á s m e n t e s m iv o lt é s a k ö v e t k e z e t e s s é g v é g z ő d ik . A té b o ly rát átjárja a z a tito k , a m i n é lk ü l n in c s jó írá s, a m i n élk ü l D e v a jon e lm o n d h a tó -e u g y a n e z o ly a n p o litik u sr ó l, a k a u z á lis, n e m o k s á g i je lle g ű , e z é r t o k ta la n . E lv ile g b iz o n y o s d o lg o k b ó l b iz o n y o s d o lg o k sz ü k s é g k é p p k ö v e t­ n e m ju t e l a sz ó lé lek tő l lé le k ig . M ik o r e ljö tte m tő le , e g y ak i esernyós férfi tá n c o so k k a l v e te ti k örü l m agát? M in t k e z n e k . A n y ilv á n v a ló e lle n t m o n d

á s o k a t , a k á r a k á ty ú k a t, m e g p r ó b á lju k m i, sz ín jó z a n o k é s n o r m á lis a k k e r ü l­ h a n g e g y sz e r ű k é r d é st te tt fel. A z a k e r e s z té n y sé g , a m e ­ D e m sz k y . K a p a szk o d o tt a m ik r o fo n b a , a tá n c o s o k m e g n i. A s z é p é r z é k é s a z e r k ö lc s i é r z é k m e lle tt ö s z tö n e in k m é ly é n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ő s ta p a s z ta la t is lé te z ik , ly e t m a ism e r ü n k , k in e k a sz á n d é k a sz e r in t alakult sz v in g e lte k a b á b o ln a i to já s o k zá p o rá b a n . o ly a n n á , a m ily e n : Jézu sé v a g y P álé szerint? m e ly n e k s e m m i k ö z e a m a te m a tik a i t e h e ts é g h e z v a g y a tu d o m á n y b a n v a ló j á r ta s sá g h o z . E v e lü n k s z ü le te tt é r ­ H a so n ló b á to r sá g ú fig u r á k sz ó ln a k h o z z á a z új é s z é k f ig y e le m r e

m é ltó t a n ú b iz o n y s á g a n e m m á s , m in t a c s o d a . H a lé t e z h e t n e k c s o d á k , a k k o r tu d n i v a ló , h o g y m in e k sz a b a d é s m in e k n e m s z a b a d a m ú g y m e g tö r té n n ie . J ézu s a v íz e n járt E z c s o d a C s a k h o g y a v íz ib o lh á k N e m m in d e g y . e g y re ú ja b b c ig á n y ü g y e k h e z . B ä c h e r c s o m a g o ln i akar, A k ü lö n b sé g r ő l a p á te r n a p n á l v ilá g o sa b b a n fo g a l­ é s a zt já tssz a , h o g y fél. M á s o k a zt ism é te lg e tik , h o g y is já r n a k a v íz e n , er r ő l m é g s e m e m lé k e z ik m e g a n é g y e v a n g é liu m . E lő k é p z e tts é g n é lk ü l is tu d ju k , h o g y a v í­ m az: „ M ás sr ó ífa járt P á ln a k a z e s z e .” S az e m b e r b e n „ m in d e n n a p o s lett a r a s sz iz m u s” ( s ő t a c s a tto g ó fo g ú z ib o lh a v íz e n já r á sa te r m é s z

e ts z e r ű , m íg e g y e m b e r v íz e n já r á sa t e r m é s z e tfö lö tti. A z a p o s t o lo k n e m is m e r té k k ezd é b r e d e z n i a g y a n ú . L e h e tsé g e s, h o g y s o k m illió k e ­ K rau sz T a m á s tö m e g e s fa siz m u st e m le g e t). a z a n y a g m e g m a r a d á s e lv é t, á m c s a lh a ta tla n u l tu d tá k , h o g y a c s o d á la t o s k e n y é r s z a p o r ítá s te r m é s z e tfö lö tti. r e sz té n y félre v a n v ezetv e? H o g y ő k m in d v a ló já b a n Pál C sa k h o g y é p p fo rd ítv a tö r té n ik m in d e n . A „ fa sisz ­ eg y h á z á n a k a h ívei? A zé a P álé, aki c sa k m á so d -h a r m a d ta ” m a g y a rt ö ld ö sik . Ő t rabolják A z ő k ertjé b ől p a k o l­ M i t ö r té n h e t m e g é s m i n e m ? A n o r m a litá s r ó l k ia la k u lt tá r sa d a lm i k é p a b io ló g ia i a lk a lm a z k o d á s k é s e i k ö ­ k é z b ő l h a

llh a tta , m it ta n íto tt Jézus? já k teh e r a u tó r a a te r m é s t a „ m e g é lh e té si b ű n ö z ő k ” . A z v e tk e z m é n y e . N e m c s a k a k ö r n y e z e th e z a lk a lm a z k o d u n k , d e a zt is elv á r já k tő lü n k , s m i m a g u n k tó l is elv á rju k e m b e r e k k in yú jtják a h ü vely k u jju k a t, é s azt m ond ják : tö b b n y ir e , h o g y á llítá s a in k s z in t ú g y e lle n t m o n d á s m e n t e s e n a lk a lm a z k o d ja n a k e g y m á s h o z . H a m o s t itt v a ­ e z O la szliszk a. A ztá n a m u tatóu jju k at: ez M isk o lc A g y o k , a k k o r p é ld á u l n e m le h e te k o tt. M á s u tt H a e z v a g y o k , n e m le h e te k m á s H a k ö z é p s ő ujj: a tő r b e c sa lt r e n d ő r ö k H e v e s b e n , a g y ű r ű s ­ te k p o s tá s . R e tte n e te s k é r d é se k . A p ia r ista ta n á r é le té b ő l h ú sz é v e t v e tte k el. E n n y i id e

ig fo g la lk o zo tt a ta rzu siv a l Én c s a k a z ó ta , h o g y n á la já rta m . M ert fe lza k la to tt M á s o k b ó l, m in t ő t. É s p e r s z e m á sfé le k é r d é s e k e t te ­ ujj p e d ig V e sz p r é m . H o g y a s e m m ib ő l le g fö lje b b I s te n te r e m th e t v a la m it, a m ú g y a v a la m i t a le n tu m k é n t g o n d ja in k r a v a n b íz v a . Napóleon v a g y o k , n e m le h e ­ A b e t e g e lm é b ő l e z a z a d a p tív k o n tr o ll a v a g y fo ly a m a to s k o m p r o m is s z u m k é n y s z e r , e g y e z te té s i re fle x sz e k föl m a g a m n a k . P é ld á u l a zt, h o g y a m o s ta n i k o r - F o g y n a k a z ujjak. N a g y a b aj Ú g y akarják elh áríta­ h iá n y z ik . M ié r t is n e le h e t n é k e g y s z e r r e p o s t á s é s N a p ó le o n ? V a n n a k o ly a n e lm e g y ó g y á s z o k , a k ik - é p p a n o r - m in t talaj, m in t k lím a - m ié r t n e m tu d

f ö ln e v e ln i a n i, h o g y a g a z d a sá g i é s a m o r á lis c s ő d k ir o b b a n tó i p u - m a litá s a d a p tív lé n y e g é b ő l k iin d u lv a - ú g y g o n d o ljá k , h o g y a b e ls ő m e g h a s o n lo tt s á g , ö n e lle n tm o n d á s c s a k ta r z u s ih o z h a s o n ló e lh iv a to tts á g ú lé n y t. M e r t b á r h o n ­ szilg a tjá k e g y m á st. n a n k ö z e líte k fe lé , a k e r e s z té n y s é g n é lk ü le n e m lé te z ­ n e. A z é r e m m á s ik o ld a la , h o g y a „ p á liz m u s b a n ” se h o l n in c s s z ó J ézu s ta n ítá sa ir ó l. B u lá n y i G y ö rg y e n n e k té ­ a k k o r k ó r o s , h a m á r zavarja a sz o c ia liz á c ió t. A m íg a p o s t á s jó l k é z b e s ít, a d d ig s e m m i k ö z ü n k a h h o z , h o g y ő N á s z u k g y ü m ö lc s é t, a tö n k r e te tt M agyaro rszá g o t p ró b á ljá k á rv a h á zb a a d n i. E gyéb s e h ián

yzik m in e k is látja m a g á t. E z a n a g y le lk ű e n g e d é k e n y s é g a m a g á n s z fé r á b a n m é g e lm e g y , d e m i v a n a k k o r , h a e g y e g é s z tá r s a d a lo m ö n k é p e v a n m é ly b e ls ő e lle n t m o n d á s b a n a zza l, a m it a m ú g y te s z é s c sin á l? M ű vel? E k k or m á r M ajd m i feln ev eljü k . D e n e m id e g e n e k n e k n e m le h e t ü n k h u m a n is tá k , n e m le h e t ü n k to le r á n s a k , e n g e d é k e n y e k , h a n e m k é r le lh e te tle n ü l k i k ell m u t a t ­ n y é t o d á ig v e z e ti, h o g y a lé te z ő k e r e s z té n y s é g n e k n u n k a k iá ltó e lle n t m o n d á s t a k é p z e lt é s a v a ló s á g o s s tá tu s k ö z ö tt. s e m m i k ö z e n in c s a h h o z , a m it a t iz e n k é t ta n ítv á n y r a F ebruár 10., b íz o tt Jézu s. V a tik á n v á r o sb a n a lig h a riad tak m e g attó l, h o g y a le g ­ le m

z i k o r u n k á llító la g o s k ö r n y e z e tv é d ő s z e m lé le té t. B iz o n y íta n i fo g o m , h o g y a z á llítá s o k n e m h a jla n d ó k e g y ­ kedd A N a tio n a l G e o g r a p h ie 2 0 0 9 . ja n u á r i s z á m a a lk a lm a s arra, h o g y d e m o n s tr á lju k , m ifé le tu d a th a s a d á s is j e l­ A z s id ó k iv á la sz to ttsá g b a n v a n e g y g o n d o la t, m is z e ­ k e d v e se b b T h o m a s M a n n u n o k a , F rido k ö z z é te tte , m a m á s r ó l t u d o m á s t v e n n i, n o h a n y ilv á n v a ló e lle n t m o n d á s b a n á lln a k e g y m á s s a l. A m a g a z in e ls ő ta n u lm á n y a az rint Isten á lta lu k te sz r e n d e t a v ilá g b a n . P er sz e e h h e z le k ilé p a k a to lik u s e g y h á z b ó l. A M a n n o k s o s e m e tté k k a ­ a r a n y b á n y á sz a t b o r z a lm a s k ö r n y e z e tk á r o s ító h a tá s a it tárja az o lv a s ó e lé , s k

ité r tö b b e k k ö z ö tt a N e w m o n t k ell te n n i v a la m it, m o n d ja a páter: b e k ell ta rta n i a 6 3 6 n állal a m ia ty á n k o t, m e g a ztán a z e m b e r gyan ak szik : M in in g C o r p o r a tio n - a t is z a i c iá n s z e n n y e z ő A u r u l v á lla la t s z e lle m i r o k o n a - t e v é k e n y s é g é r e a z in d o n é z ia i tö rvén yt. n a , m e g in t e lő to la k o d o tt e g y k lá n ta g , h o g y n é m i fig y e l­ S u m b a w a sz ig e té n . Id é z e m : „A b á n y a 111 m o n s t r u m b ó l á lló g é p p a r k ja é v e n t e 100 m illió to n n a k ö v e t m o z g a t P áln ál m á s a h ely zet. S z erin te n e m le h e t a v ilá g b a n m e t k e ltse n . U g y a n m e g . S h o g y m i le tt a z é v m illió k ó ta itt á lló v u lk á n n a l? N y o m a s e m m a r a d t H e ly é n m á s fé l k ilo m é te r s z é le s g ö ­ r en d et te n n i, m e r t a z e m b e r b ű n b e n sz

ü le te tt. Ő ter­ R eich -R a n ick i, a sz tá r -ir o d a lo m tö r té n é sz írja: „Írók je sz te tte azt a k é p te le n sé g e t is, h o g y a p a r a d ic so m i a l­ tu ca tja i b iz o n y g a ttá k , se n k i n e m é r d e k te le n e b b s z á ­ U g y a n e b b e n a m a g a z in b a n e g y fiz e te tt h ir d e té s I n d o n é z iá t k ö r n y e z e tv é d e lm i m in ta á U a m k é n t m u ta tja b e , m a e v é s u tá n , m ert m e g ö ltü k a fiá t, Isten k i lett e n g e s z ­ m u k ra , m in t a V a rá z sh e g y sz erző je. D e h a ragtól é s ta ­ m e g e m lítv e , h o g y „az E N S Z K ö r n y e z e tv é d e lm i P r o g r a m ja s o r á n In d o n é z ia m á r is 8 6 m illió fát ü lte te tt, é s a first telv e. C s a k h o g y lán irig y sé g tő l is r e m e g ő h a n g o n m o n d tá k e z t.” la d y új h a g y o m á n y t s z e r e tn e t e r e m te n i, a zt j a v a s o lv á n , h o g y m in d

e n ú js z ü lö tt s z ü le té s e k o r a z é d e s a n y a ü lte s ­ d ö r t á to n g .” A b á n y á s z a t é s a f a k ite r m e lé s k ö v e tk e z té b e n a s á r g a b ó b itá s k a k a d u jó s z e r é v e l k ih a lt a sz ig e te n M i lett v o ln a a k e r e s z té n y sé g b ő l Pál nélkül? V a ló sz í­ A k itű n ő T h o m a s B ern hard szerin t: „ H a r m in c é v e n ű le g g y ö n g é c s k e k is sz e k ta , m o n d o m é n . O lyan féle, m e g h a lt, m é g is ú jr a é s ú jra e lv is e lh e te tle n . P e d ig A fir st la d y n e fát ü lte s s e n , h a n e m tilts a b e S u m b a w á n a z a r a n y b á n y á sz a to t! A fir s t la d y s z e n tim e n tá lis p o ­ a m ily e n tu catjával n ő tt k i a fö ld b ő l, é s h a lt e l akkortájt T h o m a s M a n n k isp o lg á r i író, e g y r é m e s alak, n e m s z e l­ litik a i p r o p a g a n d a h e ly e tt a z o n n a l h ir d e s s e n f a k

ite r m e lé s i m o r a tó r iu m o t, é s v o n ja m e g a k o n c e s s z ió t a z o k tó l le m e m b e r . C sak e g y k isp o lg á r t ér d e k e lh e ti az a m iliő , a n e m z e t k ö z i n a g y v á lla la to k tó l, a m e ly e k o la jp á lm a -ü lte tv é n y e k e t lé t e s ít e n e k B o r n e ó n é s Ir ia n Jayán a z u to ls ó s u tó b b is - m in d m á ig . s e n e g y fá t”. A k k o r m o s t p o s t á s v a g y N a p ó le o n ? N a p ó le o n v a g y p o stá s? George Bushtól Demszky Gáborig m in d e n p o litik u s fát D e n e m c s a k e zért fo g la lk o z ta t Pál sz e m é ly e . a m it e z m eg írt. E g y szerű en b u ta é s sz e lle m te le n M it s ík v id é k i ő s e r d ő k h e ly é n ! Ö n ö k n e k n e m t ű n t fö l, h o g y A ta r z u si S au l é v e k ig ü ld ö z i a k e r e s z té n y e k e t, m a jd ö s s z e n e m firkált e z a z alak a p olitik áról! A b sz o lú t g ö r ­ ü lte t,

a m ik o r v a la m i n a g y p r o je k tb e k e z d , á m fát a d e r e k á n á l fo g v a m é g e g y ik ü k s e m ölelt? jö n a d a m a s z k u sz i lá to m á s , é s a ttó l fo g v a a zt m o n d ja c s ö s n é m e t k isp o lg á r a g y .” R é g i m á n iá m s z e r in t a fa ü lte té s a t e r m é s z e tp u s z títá s e g y ik le g v e s z é ly e s e b b fe d ő te v é k e n y s é g e , s a fe n te b b i m a g á r ó l, h o g y ő t Iste n v á la sz to tta , é s o ly a s m ir e s z á n ­ N a , i g e n . T h o m a s M a n n -n a k h íz e lg e tt, h o g y ta, a m ir e m á s t n e m . E zzel v á g n e k i a z ú tn a k , m e ly ezer o t th o n V a r á z s ló n a k h ív ja a c s a lá d ja . A m e r ik á b ó l k ilo m é te r e k b e n m é r h e tő , é s a v é g á llo m á sa R ó m a , a h o l 1 9 3 8 . fe b r u á r 2 2 - é n e z t ü z e n te h a za : „ N é m e to r s z á g V is s z a té r v e a N a tio n a l G e o

g r a p h ic tá r g y a lt s z á m á h o z : a m a g a z in k é t „ fé lte k é jé t” , a z a r a n y r ó l s z ó ló d o lg o ­ lefeje zik . N e m le h e t ak á rk i, a k i íg y k é p e s sz ó ln i A ki o tt v a n , a h o l é n v a g y o k .” E g y h e ly ü tt a r r ó l ír, h o g y z a to t é s a z in d o n é z h ir d e té s t e g y d r á m a i ta n u lm á n y k ö ti ö s s z e , m e ly p r e c íz s z á m o k k a l é r z é k e lte ti a f a jp u s z tu ­ n e m h átrál m e g a k k o r s e m , h a e lle n s é g e i h a lá lla l f e ­ h e r c e g i t e h e ts é g g e l r e n d e lk e z ik a r e p r e z e n tá lá s h o z . lá s a r á n y a it. S z á m o s faj e g y e d e ib ő l v ilá g s z e r te c s a k a n n y i v a n , a m e n n y i d iá k e g y g im n á z iu m b a jár: n é h á n y n y eg etik . G y ö n y ö r ű h á z a é p ü lt K a lifo r n iá b a n , d e a z, h o g y s z i n ­ sz á z . E m b e r b ő l m e g h a tm

illiá r d A z ö k o h o lo k a u s z t , a t ö m e g e s fa jv e s z té s m e g á llíth a ta tla n s á g a é p p a N a tio n a l té n e m ig r á n s b á ty ja , H e in r ic h n y o m o r o g , n e m é r d e ­ G e o g r a p h ic ja n u á r i s z á m á b a n is b e m u t a t o tt k o lle k tív tu d a tz a v a r b ó l, tu d a th a s a d á s b ó l k ö v e tk e z ik . A k ö r n y e ­ k e lte . z e tv é d e lm i r e to r ik a jó l e lv a n a te r m é s z e t p u s z t ít á s tá r sa s á g á b a n . A k e ttő k ö z ö tti e lle n t m o n d á s n e m fe ltű n ő A zó ta , M o h a m e d e t k iv é v e , n e m sz ü le tte k h o z z á fo g ­ h a tók . O lyan o k , a k ik á tfo r m á ltá k a v ilá g tö r té n e lm e t p é ld a e n g e m ig a z o l. A h o l fát ü lte tn e k , o tt a z e r d ő h a lo tt Z ö ld g á ta k A lg é r iá b a n , S z a ú d -A r á b iá b a n , K ín á b a n A z e r d ő t e le p íté s t e r m é s z e tk

á r o s ítá s , ig e n . M a n e m a zért n in c s e n e k ily e n e k , m e r t k iv e sz te k a N e m v é le tle n ü l írt r ó la M u n k a n a p ló já b a n B r e c h t z s id ó s á to r k é s z ítő k - S au l a z v o lt - , v a g y a v á n d o r p r é ­ így: „E g y p illa n a tr a é n is e lt ű n ő d t e m a z o n , m ik é n t A z ö n e lle n tm o n d ó , tu d a th a s a d t, e lm e b e te g s z e m lé le t m ó d a g lo b á lis f e lm e le g e d é s k a p c s á n is m e g n y ilv á n u l. d ik á to r o k r e p ü lő n k ö z le k e d n e k . M ás az o k N in c se n e k ig a z o lh a tn á m a g á t »a n é m e t n é p « , a m ié r t n e m c s a k a N a p n e m te lik e l, h o g y a p ó k h a s ú a fr ik a i g y e r e k e k é s z a k i r e in k a r n á c ió i g y a n á n t e g y -e g y j e g e s m e d v e v a la m e ly fü le k a h allásra , s z e m e k a lá tá sra . A so k a s á g e g y e r ő s t e ­ h itle r i r e n d

s z e r g a z te tte it tű r te el, h a n e m M a n n ú r r e ­ o lv a d ó jé g tá b lá r ó l fe lé n k b á m u lv a m e g n e c é lo z n á a lu s z é k o n y le lk iis m e r e tü n k e t. A n n y ir a tu d u n k a g g ó d n i a k in te ttő l m e g r ia d , a ttó l m e g p lá n e , h a o ly a t h all, a m it a g é n y e it is , é s e z u tó b b ia k a t 2 0 - 3 0 S S -h a d o s z tá ly fe lm e le g e d e tt k ö r n y e z e té r t, é s im a m a lm u n k a t p e r g e tn i, h o g y „ p fu j, f o s s z ilis , p fu j, f o s s z ilis , p fu j, f o s s z ilis m é d ia v e s z é ly e sn e k , felfo r g a tó n a k ítél. F ord fu tó sz a la g ­ k é n y s z e r e n é lk ü l.” U tá lta M u s il, k i n e m ü z e m a n y a g !” E z zel e g y id e jű é n m e g in d u lt a p o z íc ió h a r c a g lo b á lis f e lm e le g e d é s n y o m á n k ite r m e lh e t ő v é v á ló ja n e m a z a u tó k so r o z a tg y á r tá sá t k e z d te el

- a z e m b e ­ D ö b lin . á llh a tta P o s tá s é s N a p ó le o n . A r a n y b á n y á sz a t é s fa ü lte té s f o s s z ilis e r ő fo r r á s o k é r t, fő k é p p a k ő o la jé r t a z é s z a k i n a g y á lla m o k , N o r v é g ia , O r o s z o r sz á g , a z E g y e sü lt Á lla ­ rekét. S o r o z a tíz lé sű , so r o z a ts z a v ú , so r o z a tg o n d o lk o d á ­ N e m m in d e n p o lg á ri k la ss z ik u s ju to tt erre a so rsra. sú m illió k in d u ln a k n a p o n ta o d a , a h o l zsig ereik ért H e s sé t é s k ö n y v e it m á ig sz e r e tik sz e r te a v ilá g o n - A k ik a k lím a k o n fe r e n c iá k o n fe jb ő l fújják a „p fu j, f o s s z ilis ! ”-t, a z ö k o fa s is z t a v ilá g r e n d új G io v in e z z á já t, é s p é n z t k a p n a k en n iv a ló r a m e g ru h ára, d e m á st se m m it. é s e z le h e t a tito k . T e g y ü k e g y m á s m e llé a fé n y k é p e k e t

á jta to s m a n ó -á b r á z a tta l a d já k -v e s z ik a s z é n -d io x id -k v ó t á k a t, v a ló já b a n m in t h a ta lm a s le h e t ő s é g r e te k in te n e k Pál n élk ü l J ézu s lá b a n y o m á t b efú jta v o ln a a siv a ta ­ m o k é s K a n a d a k ö zt. r ó la é s T h o m a s M a n n r ó l. A z e lő b b i k e r té sz g ú n y á b a n a g lo b á lis f ö lm e le g e d é s r e . A m ű tr á g y a g y á r a k is k e z d ik b e k a lk u lá ln i a m e z ő g a z d a s á g i te r m e lé s b e S zib é r iá t Ha gi h o m o k . Ő e ls ö p ö r te ró la , d e v a jo n a k ié b e a m a i k e ­ m á s z k á l, h á tá n k o m o ly a n g o n d o ln á b á r k i is , h o g y a z e m b e r álta l m e g n ö v e lt s z é n - d io x id - s z in t k ö v e t k e z m é n y e a k lím a v á lto ­ r e sz té n y e k ig a zítjá k a m a g u k é t, té n y le g Jézusé? É s h a M á s h o l e g y m a c sk a e lő tt n é g y

k é z lá b o l. O lyan, m in t te z á s , a k k o r s e n k i n e m m e r n é fe lv e tn i, h o g y a v á lto z á s t a s z é n - d io x id - s z in t to v á b b i n ö v e lé s é r e h a sz n á lju k . M á r­ n e m e g é s z e n a z, e lm a r a sz ta lh a tó -e é rte Pál? M e g le h e t, a m e g é n . T h o m a s M a n n a z ír ó a sz ta lá n á l ül Ö ltö n y , p e d ig a sa r k v id é k e n fe ltá r a n d ó k ő o la jm e z ő k k ite r m e lé s é n e k k ö v e tk e z m é n y e k é p p a lé g k ö r i s z é n -d io x id -s z in t f o n o t t k o s á r , f e jé n s z a lm a k a la p . Fricz Tamás e g y k ö v e t k e z m é n y e k n é lk ü li o r s z á g r ó l b e s z é l. É n e g y k ö v e tk e z m é n y e k k e r e sz té n y e k tő l h íd p é n z t s z e d é v s z á z a d o k ó ta . D e h o l n y a k k e n d ő , s a k e z é b e n a r a n y h e g y ű tö ltő to ll. É s g ő g n y ilv á n e m e lk e d n i fo g .

eg y m a i P ál, ak i elin d u l a siv a ta g o k o n át? Ó riá si g ő g . n é lk ü li v ilá g r ó l b e s z é lte m a z im é n t. Ő rü let É s n in c s r e n d s z e r b e n n e Forrás: https://doksi.net Magyar Nemzet M o ld A Liga egyeztetne A Liga szakszervezetek arra kéri a kormányt, hogy hívja össze az Országos Érdekegyeztető Ta­ nácsot, és egyeztessen az érin­ tettekkel a várható adóváltozá­ sokról. A konföderáció nem ért egyet a tervezett egykulcsos rendszerrel, hanem a többkul­ csos progresszív adózást tart­ ják elfogadhatónak, mivel az terhelhetőségük szerint sújtja egyre magasabb adóval a tehe­ tősebbeket, ezáltal biztosítva egyfajta szolidaritást az adó­ rendszerben. (MTI) Megszólalt a nuncius Sok vitánk volt a korábbi kormány­ nyal a létező megállapodások megvalósításáról - mondta a Mandiner.hu-nak a nyilatko­ zatot ritkán adó Juliusz Janusz apostoli nuncius. A Szentszék budapesti nagykövete

érzékel­ tette, hogy a vatikáni szerződés betartásának hiányára gondol, az egyházi iskolák finanszíro­ zása kapcsán. Juliusz Janusz kijelentette, reméli, hogy az új kormánnyal zavartalan lesz a kapcsolat, azaz velük nem­ csak általánosságokról, hanem konkrét dolgokról is lehet majd beszélni. (J I) Tényfeltárás a reformátusoknál Megalakult a református tényfeltá­ ró bizottság; az egyház zsinatá­ nak döntése szerint a testület tagjainak fő feladata, hogy „a korszak elnyomó szervezetei­ nek az egyházakkal kapcsola­ tos működési mechanizmusát vizsgálják és feltárják” - közöl­ te Csorna Áron, a zsinat szóvi­ vője tegnap. A bizottság tagjai: Horváth Erzsébet, a zsinati le­ véltár vezetője, Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kol­ légium Tudományos Gyűjte­ ményeinek igazgatója és Sza­ badi László, a Tiszántúli Refor­ mátus Egyházkerület Levéltá­ rának igazgatója. (MTI) 2010. jú n iu s

8, ke d d Újabb botránygyanú Hévízen Ezúttal egy kemping bérleti jogát hirdették meg afürdővárosban • Visszaélések miatt nyomoznak Ingatlanpanamára gyanakodik Hévízen a helyi Fidesz. A múlt héten államtitkárrá kinevezett Nagy Róza irányította Hévíz­ gyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kik­ ben többségi tulajdonos Ma­ gyar Nem zeti Vagyonkezelő Zrt. meghirdette a Hévízi-tóhoz közeli kemping bérleti jogát. A kiírás szerint nyolc évre adnák bérbe a területet, de nem kötik ki, hogy továbbra is kemping­ ként működtessék. m V f.l k f i T a m á s em a 26 százalékos tulajdonnal rendelkező város vezetése, sem a 74 százalékban tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) és a kórház felügyelő­ bizottságának város által delegált tagja nem adott tájékoztatást arról a kiírásról, amely a Hévízi-tó kifo­ lyója mellett fekvő Castrum kem­ ping területének hosszú

távú bér­ beadásáról szól - mondta lapunk­ nak Papp Gábor, a Fidesz helyi csoportjának elnöke. Hozzátette: pletykákból tudta meg, hogy a Hé­ vízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. igaz­ gatójának, Hegedűs Lajosnak az aláírásával meghirdették a fenti te­ rületet. - Ám a pályázati kiírás nem szögezi le, hogy a helyet to­ vábbra is kempingként működtes­ sék - tette hozzá Papp Gábor. Az MNV kommunikációs osztálya la- S átláthatóan g Bakonyi Apám küszöbönálló szezonra, illetve az eddigi rendszer tarthatat­ lanságára való tekintettel napokon belül a parlament elé kerül az a tör­ vénymódosítás, amely gyorsabbá, hatékonyabbá és jobban ellenőriz­ hetővé teszi az idénymunkát. A kormány tervei szerint a munkálta­ tók és a munkavállalók egy kóddal regisztrálhatnák magukat, ezt kö­ vetően akár egyetlen SMS-sel vagy más elektronikus bejelentkezéssel azonnal

foglalkoztathatnak, illetve munkát vállalhatnak. Azok számá­ ra, akik nem rendelkeznek ilyen jel­ legű hozzáféréssel, természetesen megmarad a hagyományos, papí­ ron keresztüli regisztráció, viszont ez esetben is egyszerűsítik a jelenle­ gi időpocsékoló, lassú rendszert. A kormány szerint a módszer nagy­ ságrendekkel csökkenti majd az ad­ minisztrációval töltött időt, miköz­ ben mind a munkáltatók, mind a munkavállalók jobban nyomon kö­ vethetők lesznek. A jelenlegi rend­ szer ugyanis számos visszaélésre adott lehetőséget; bevett gyakorlat­ nak számított, hogy egyesek ja­ nuártól decemberig folyamatosan alkalmilag foglalkoztattak. Bár pontos mérték még nem tudható, a kabinet mindenképpen csökkente­ ni akarja az alkalmi foglalkoztatás jelenleg 30-40 százalék közötti ter­ heit, mivel ez a szint a feketegazda­ ság felé nyomja az alkalmi munkavállalást. A punkat úgy tájékoztatta, hogy a vagyonkezelő március

8-i felügye­ lőbizottsági (fb) ülésén a Hévízgyógyfürdő ügyvezető igazgatója tájékoztatta a pályázati kiírás meg­ hirdetésének terveiről a testületet, amelyben elnökhelyettesi minő­ ségben az önkormányzat képvise­ lője is helyet foglalt. Azt azonban az MNV sem vitatja, hogy a társa­ ság ügyvezető igazgatója ezt köve­ tően saját hatáskörben döntött a pályázati kiírás tartalmáról, arról előzetesen még a többségi tulajdo-. nőst sem tájékoztatta. Az ügyveze­ tő igazgató utólag, a 2010. május 20-i fb-ülésen tájékoztatta a hévízi önkormányzatot képviselő fbelnökhelyettest, illetve az MNV-t képviselő fb-tagot a pályázati fel­ hívás kiírásának tényéről. Papp Gábor rámutatott: több íz­ ben is hangsúlyozta a képviselőtestület és a polgármester előtt, hogy az ügyek effajta elintézése nincs összhangban a város gazda­ sági érdekeivel. Ezért ügyrendi ja­ vaslatként felvetette, hogy a

testület jelezze az MNV-nek a pályázat viszszavonását, illetve érvényteleníté­ sének igényét, s a vagyonkezelő az önkormányzattal közösen határoz- Szanyi totális támadása za meg, mik lehetnének az adott te­ rület további működtetésének opti­ mális lehetőségei. A javaslatról a helyi képviselők azonnal szavaztak, ám csak a Sikeres Hévízért csoport négy tagja értett egyet Papp javasla­ tával. Az egykor SZDSZ által támo­ gatott Vértes Árpád polgármester és további négy képviselő tartózko­ dott, illetve nemmel szavazott, így a javaslat nem kapott támogatást. A Castrum kemping a Hévízi­ tótól 50 méterre van, több mint kéthektáros területe a város közép- és hosszú távú lehetséges fejlesztési terveinek kiemelt területeként sze­ E lh u n y t B u lá n y i a ty a A teljes pártelitet menesztené az MSZP-s honatya FOLYTATÁSAZ 1. OLDALRÓL> Idénymunka gyorsan, fotő: hegedűs Márta A helyi Fidesz v

ezetője csak pletykákból értesült a kem ping m eghirdetéséről repel. Papp Gábor hangsúlyozta: az ominózus területen többek között alternatív energia felhasználásának lehetőségével is számol(t) a város, ezért is érthetetlen e földterület meghirdetése. Az MNV kérdésünk­ re leszögezte: ismeri az önkor­ mányzat hosszú távú fejlesztési el­ képzeléseit, hiszen az állam és Hé­ víz városa hat éve tulajdonostársak a Hévízgyógyfurdőben. A kempinget húsz éve bérlő per­ ben áll a fürdővel, mivel az általa ki­ épített infrastruktúrát (becslések szerint értékük 100-150 millió fo­ rint) földhivatali bejegyzés szerint birtokolja, ezeket magával vinni nem tudja, így azokat vagy bérbe­ adással, vagy eladással tudná átad­ ni bárkinek. Kérdés, ha eddig nem volt sürgős a pályázat meghirdeté­ se, most miért vált azzá. Arra, hogy miért május közepén, a kormányváltás előtt írták ki a pályázatot, az

MNV kommunikációs osztályán azt a választ kaptuk, hogy az adott állami vagyon hasznosítására vo­ natkozó bérleti szerződés június 30-án lejár, ezért a vagyon folyama­ tos hasznosításának érdekében el­ kerülhetetlen volt a pályázati kiírás mielőbbi meghirdetése. Amint arról többször beszámol­ tunk, a Hegedűs Lajos, valamint a nemzetgazdasági minisztérium ál­ lamtitkárává kinevezett Nagy Róza vezette fürdőben már korábban is számos visszaélés történhetett, az ügyekben fokozott ügyészi felügye­ let mellett nyomoz a rendőrség. „Ám ott nem igazságbeszéd (volt, hanem egy durva monológ arról, hogy elk.k () 2006 októberé­ ben besárgult az önkormányzati térkép, egyedül a behemót Buda­ pest állt meg a borotvaélen. Ekkor veszítettük el a legfontosabb köz­ kapcsolati hálózatunkat, tehát meg­ buktunk a helyi politikák szintjén. Ennek az országnak hatalmas szerencséje, hogy Bajnai Gordon, Medgyessy

Péterhez hasonlóan, ko­ molyan vette a dolgát. Ám ne alakoskodjatok, az ő felelősségtudata nem a tiétek (lásd: távfűtés)! Azért sem, mert ezenközben jól tűrtétek, hogy a budapesti »leányvállalat« az összes lehetséges svihákságot elkö­ vesse. Sőt, ma sincs másként Bu­ dapesten gyakorlatilag változatla­ nul folyik a hatalmi osztozkodás, nárcisztikus önreklámozással meg- tetézve. Azt is eltűritek, hogy a pro­ fik által kidolgozott alapokon a populizmus virágozzék, mert mo­ mentán a pozícióitok átmentésén fáradoztok. Ti, akiket szinte sem­ milyen elvi körülmény, hanem job­ bára csak a közös mutyi élmény­ anyaga tart össze. Ez az a rés, ame­ lyen keresztül betolakodhatott a so­ rainkba a korrupció is. () Az őr­ ségváltás azonban a szocialista párt szintjén is közeledik. Ti most a mi­ előbbi tisztújító kongresszust sür­ getitek, hátha az eddigi összetételű küldöttseregek még néhányatokat

megtartják az immár nem sokat érő »hatalmi« magaslatokon. () A Magyar Szocialista Párt esé­ lye most az, hogy (1) demokrati­ kussá, (2) baloldalivá és (3) hite­ lessé váljon. Olyan tulajdonságok­ ra tegyen szert, amelyeknek ti hí­ ján vagytok. () MNHHNHNNmjHi nnn¥ii»iiTiTiiui|Ti Akkor leszünk demokratiku­ sak, ha a pártközösségeink köz­ vetlen döntési jogokat kapnak a különböző szintű pártszavazások révén. () De ugyanígy alkalmas eszköz lehet a demokratikus meg­ újulásra a belső pályázati rendszer megteremtése. ( ) A baloldaliság esetében még könnyebb a helyzetünk. Mindössze annyi kell ehhez, hogy kimondjuk: a Magyar Szocialista Párt a saját munkájuk­ ból élni akaró, a saját munkájuk­ ból élő és a saját munkájukból nyugdíjat szerzett emberek pártja. ( .) A hitelességünk ügye pedig a lehető legegyszerűbb. Köszönjünk el azoktól, akik hosszú éveken át jobbára csak a párton belül győz­ tek, de

szinte soha semmilyen la­ kossági megmérettetésen nem vettek részt, vagy ha igen, ott csú­ fosan megbuktak. ( ) ” :;i J o ó I st v á n A Confessio Trianon-száma Joó zgalmas különszámmal jelent­ kezett a békediktátum 90. év­ fordulójára a Magyarországi Re­ formátus Egyház folyóirata, a Confessio. A Trianon 2010 című kiadvány elején olyan riportfüzér áll, melyben egyszerű magyar és nem magyar Kárpát-medencei la­ kosok vallanak arról, miként ta­ pasztalják a történelmi Magyaror­ szág hajdani szétdarabolásának következményeit sorsukban. Egy szabadkai férfi például kagylóként láttatta a vajdasági magyarságot: „Azzal, hogy kivettek minket a magyar tengerből, bezáródtunk.” A Confessio neves közéleti sze­ replők, élvonalbeli szakemberek tá­ I nulmányait is közli. Kuriózum Ko­ sza Ida, a Pszichiátriai Rehabilitáci­ ós Világszövetség alelnökének, a Partiumi Egyetem vendégprofeszszorának írása, amely a

nemzet kol­ lektív tudattalanjáról szól: a béke­ diktátum az egész magyarság szá­ mára a legsúlyosabb megalázás volt, mindmáig befolyásolja az em­ berek lelkiállapotát, azokra is hat, akik erről nem tudnak. A pszichiá­ ter szerint a magyarok kudarcelvi­ selő képessége mostanra katasztro­ fálisan lecsökkent. A hat évvel ez­ előtti, kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazáson azért maradtak passzívak a lakosok, mert összeütközött bensőjükben a kormánypropaganda gerjesztette szociális félelem és a magyarság összetartozására felszólító mélylé­ lektani parancs. Tókéczki László történész megállapította: Trianon a majdani kommunizmussal lett iga­ zán pusztítóvá. Rávilágított, hogy a történelmi folyamatok nincsenek soha lejátszva, kellő erővel bármi újra felvethető. Az interjúalanyok sorában Sir Bryan Cartledge, aki a 80-as években volt brit nagykövet, a nyugati győztes hatalmak felelős­

ségét feszegette. A záróinterjúban Bölcskei Gusztáv püspök arról is szólt, a magyar reformátusok már példát mutattak a politikának az egész magyarság kapcsán azzal, hogy ta­ valy májusában kimondták az egész magyar reformátusság egy­ ségét Debrecenben. últ vasárnap a magyar katolikus papság kiemelkedő, egyszer­ smind öntörvényű tagja távozott. Bulányi György piarista szerze­ tes, a Bokor kisközösségi mozgalom alapítója élete 92. évében hunyt el A kommunista rezsim először 1952-ben börtönözte be, 1956-ban szaba­ dult, ám a kádári egyházpolitika „jóvoltából” 1958-60 között ismétfog­ va tartották. Bulányi 1945 óta létező mozgalma botránykő volt a dikta­ túra számára, mert élő közösségeket teremtett, sőt soraiban szép szám­ mal akadtak katonaiszolgálat-megtagadók. Közülük többen megjárták a börtönt. A „Bokor”papjait nem egy esetben akadályozták hivatásuk teljesítésében. Bulányit

az egyházvezetés 1982-ben eltiltotta a nyilvános misézéstől. Ebben benne volt az Állami Egyházügyi Hivatal keze is, amely az egyházon belüli bomlasztást részben a nyomás alá helyezett püspöki karon keresztül próbálta elérni. Az is tény ugyanakkor, hogy Bulányi hitfelfogása nem volt azonos egyháza tanítóhivataláéval, ami miatt a Hittani Kongregáció akkori prefektusa, a jelenlegi pápa általá­ nos teológiai hűségnyilatkozatot kért tőle 1987-ben. A szerzetes rehabi­ litációja csak 1997-ben történt meg. Bulányi atya a rendszerváltozás után erőteljesen szorgalmazta a papok átvilágítását. Pár éve azzal inge­ relte vitára a kutatókat, hogy egy nyilatkozatban 98 százalékra becsülte az ügynökpapok arányát a katolikus papság körében (a kutatók 4-10 százalékról beszélnek). Utolsó éveiben sokak megrökönyödésére dekla­ rálta, hogy terhes örökségnek tartja az Ószövetséget. M Forrás: https://doksi.net

feljebb az fs (sz) esetében lehet komolyan e forrásra gondolni. Másrészt kétségtelen, hogy az olaszos latin kiejtés nem magyarázza meg oklevelünknek minden hangjelölési tényét. Meglepő a k általános használata, de nem mutathat itáliai latinságra (ugyanarra, ahonnan pl a c = c eredt) a c = c, a h h, X, a z = s; viszont mindezek a vonások megvannak a németben, s egy részük a németországi latinban (s ezeken kívül még az f = s is). Inkább a németre mutat azonfelül az uu gyakori használata is. A német helyesírás ilyen keresztező hatása nem meglepő. Köztudomású, hogy Szent István oklevelezése német császári mintát követett, s első oklevélírói németek (vagy legalább is egyebek közt németek is) voltak. E papok nemcsak latin kiejtésüket érvényesítették öntudatlanul, sőt terjesztették, tanították, de egy-egy magyar szórvány leírásakor nyilván éppúgy a német helyesírást alkalmazták, mint ahogy pl. a freisingeni

emlékeket leíró német papok ugyancsak anyanyelvük hangjelölését alkalmazták az idegen szöveg leírására. Sajnos, emlékeink gyér volta miatt a magyar hangjelölés e kezdetleges korából adataink közvetlen bizonyítékaink nincsenek. A különféle (olaszos, németes és esetleg franciás latin meg a német) hatásokon alapuló jelölésrendszerek között nyilván küzdelem folyt, s talán ennek nyoma néhány kettős jelölés (z, / = sz), melyet oklevelünkben találunk. A harc eredményéül kiegyenlítődés jött létre: vegyes eredetű helyesírás, melybe azonfelül Magyarországon keletkezett betűhelyettesítések is új színt vegyítenek. BÁRCZI G É Z A . A magyar hangsúly romlása. Néhány éve múlt, hogy K O D Á L Y ZOLTÁN felhívta a figyelmet a magyar kiejtés romlására (A magyar kiejtés romlásáról: A Báró Eötvös József Collegium Volt Tagjainak Szövetsége 19361937-i Évkönyve és külön 1937.) Hangképzésről, hangsúlyról,

hanglejtésről egyként beszélt. Végeredménye ez volt: romlik a kiejtésünk, s a romlásnak ú t j á t kell vágnunk. Míg sokan elfogadták e végső megállapítás igazságát (egyetemen és egyebütt tartott ejtési versenyek), s egyesek új szempontokkal is erősítették, így CSÜRY BÁLINT (MNy. XXXV, 329) és JACOBI L Á N Y I E R N Ő (i. h 102ll), 1 addig L A Z I CZIUS GYULA (MNy XXXIV, 30616) kételkedett a KODÁLY felhozta kiejtési tüneteknek egyrészt általánosabb jellegében, másrészt romlás-tünet voltában. 1 Hozzászóltak még ISTVÁN (i. h 31720) NAGY J. BÉLA (MNy, XXXIV, 3167) és SÁGI Forrás: https://doksi.net Az alábbiakban a kiejtés egyik tényezőjével kívánok foglalkozni, a hangsúllyal. Megfigyeléseket végeztem az alább közölt példák ezek eredménye budapesti tanárjelöltek, középiskolai, főiskolai és egyetemi tanárok előadó-, magyarázó-beszédén. E rétegben csakugyan mutatkoztak olyan tünetek,-amelyeknek

alapján erre a rétegre vonatkozóan a magyar hangsúly romlásáról lehet beszélnünk. Ugyanezen réteg jóval kevesebbet vét a hangsúly ellen társalgó beszédében. Viszont fokozott mértékben jelentkeztek a tünetek a gyermekkoruktól kezdve kétnyelvűek vagy éppenséggel német anyanyelvűek beszédében, de nem hiányoztak a magyar anyanyelvűekéből sem. Bár feljegyzéseket csak az említett kör beszédéről készítettem, megfigyeltem egyéb értelmiségi rétegek beszédét is S bár kisebb mértékben, de itt is az előzőéhez hasonló tünetek mutatkoztak. De nem szükséges általánosabbá tágítani megállapításunkat Elég baj már az is, ha éppen a nemzeti műveltség hivatott ápolóinak hangsúlyo z asa mutatkozik romlottnak A magyar hangsúly. Szóhangsúly, szólamhangsúly, mondathangsúly e három teszi a magyar beszéd hanger őváltakö zását. Tudott dolog, hogy nincsen hangsúlytalan szótag. A hang kiejtésével elválaszthatatlanul

együttjár a hangerő is A szóhasználat azonban csak a kiemelkedő erejű, nyomatékú szótagokat mondja hangsúlyosnak, a többit hangsúlytalannak. E szóhasználathoz tartjuk mi is magunkat. , A s z ó h a n g s ú l y-lyal könnyen végezhetünk. A magyar szavaknak első tagja a hangsúlyos. A magyar beszéd hangerőváltakozását azonban elsődlegesen nem a szó-, hanem a szólamhangsúly irányítja, hiszen szóhangsúly csak akkor van, ha magában mondom ki a "szói. Helyén való megvilágítanunk, milyen értelemben fogúnk szólamról beszélni. A beszéd tagolása két szélsőséges, külön-külön nem érvényesülő elv: a logikai és a zenei elv szerint történhetik. Először: mondatok, illetőleg ezek jelentősebb részei szerint, logikailag Az ebből a tagolásból adódó logikai egység a gondolatszakasz (1 H O R V Á T H JÁNOS, Magyar ritmus, jövevény-versidom 1922) Másodszor: egyenletesen ismétlődő levegőáramlással kiejtett beszédelemek

(Exspirationsgruppe) szerint, hangzás szerint. Az ebből a zenei jellegű tagolásból adódó fonétikai egységek neve pedig hangszakasz. A gondolatszakasz nem okvetlenül kezdődik hangsúllyal, hiszen e szakasz kezdődhetik névelővel: az emberélet szomorú, névmással: te nem hihetted, kötőszóval: ha mondod is, több hangsúlytalan szócskával: hogy mi láttuk őt. De nem is terjed e gondolatszakasz a következő, több szót maga alá Forrás: https://doksi.net rendelő hangsúlyig, legalább is nem minden esetben. Ha ugyanis vége van a logikai egységnek, az alábbi példákban a mondatnak, lezáródik a gondolatszakasz; akkor is lezáródik, ha a rákövetkező gondolatszakasz elején még hangsúlytalan szó vagy szavak állnak: Te sem hihetted, ha mondod is, hogy mi láttuk őt. Ezzel szemben a hangszakasz hangsúllyal kezdődik s hangsúlyig tart. S e hangsúly töretlen, szünettel való megszakítás nélküli uralma és ereje alatt áll az egész hangszakasz E

hangsúlynak nagyjából, egyenletes időközökben elfogy az ereje. Ereje fogytán új hangsúllyal egy újabb, hasonló időtartamú beszédszakaszt fog maga alá S e beszédszakasz nem logikai egység. A gondolatszakasz megmutatására felhozott példán nem lehet az értelem erőltetése nélkül e hangszakaszokat megmutatni. Egy alkalmasabb példa, melyben a három utolsó szakasz hangsúlytól hangsúlyig tartó hangszakasz: De tudom, hogy engemet már nem maraszthat senki sem. A magyar beszéd egyik tagolási elvet sem fogadja el önmagában, mindkettő szélsőséges. Nincs az a logikus beszédmodor, amely a tagolásban ne engedne a hangzási szempontoknak, s nincs az a zenei beszéd, mely csupa hangszakaszokra volna bontható. Hol itt, hol ott fogják az értelmes beszéd megkívánta szünetek 1 a hangsúly uralmát megtörni (1. a fentebbi példában a ha és hogy mi szócskák előtti szünet e szerepét) E csupa hangszakaszokra bontás csak a tisztán zenei ritmusú magyar

versben valósul meg következetesen. Ez ugyanis három-négy szótagonként új, a beszédhangsúlyra támaszkodó zenei iktus adta ütemet kezd; vagyis minden hangszakaszba, ütembe egy kis gondolatszakasz fér bele, mely hangsúllyal kezdődik, s az első hangsúlyos szótag a következő hangsúlytalan kettő-hárommal fonétikai egységet alkot. De még itt, a magyar versben is ritkán válósul meg, s esztétikailag nem is feltétlenül kívánatos. Ez elvi tagolásokkal szemben a valóságban, az élőbeszédben, küzd egymással a logikai és zenei elv A beszéd a szövegek és felmondóik különbözősége szerint hol hangsúlytól hangsúlyig tartó hangszakaszokra, hol pedig a hangsúlyt szakasza elejéhez nem kötő gondolatszakaszokra tagolódik. A hangszakasznak is, a gondolatszakasznak is magva: a s z ó l a m , mely köztudomásúlag a magyar beszéd egy-egy elemi nyelvtani kapcsolata (jelző és jelzett szó, h a t á rozó és állítmány stb.) Általános szabály,

ha nem is kivétel nélküli, hogy ez összetartozó részeknek, a szólamoknak, az első tagja a hangsúlyos. E hangsúly, a szólamhangsúly, s a j á t szólamának második tagját is ereje alatt t a r t j a . Az elsőül említett példában három szólam van: Te sem hihetted; mondod 1 A szünet mindig potenciálisan értendő: lehet szünet, megtorpanhat a levegőáramlás. Forrás: https://doksi.net is; láttuk őt. Közöttük áll & ha és a, hogy mi A tagolásnak inkább logikai vagy inkább zenei jellegén fordul meg, hogy a szünetet e szócskák elé vagy után tesszük. De a hangsúly egy egészen szélső zenei tagolást nem számítva így is, úgy , is a szólam kezdetére esik. Hogy aztán a ha és hogy mi elé tett szünet megbontja a hangegységet, s a szólamhangsúly ereje, törést szenvedve, nem jut el a következő szólamhangsúlyig, ezt a logikai tagolás teszi. A zenei tagolásban ereje alatt tartja a szólamhangsúly a maga szólama és a

következő szólam között álló hangsúlytalan s már egy következő gondolatszakasz értelemi egységébe tartozó szócskákat is. Lássuk a két lehetőséget! Logikai tagolással: Te sem hihetted, ha mondod is, hogy mi | láttuk őt.1 Zenei tagolással: Te sem hihetted, ha mondod is, | hogy mi láttuk őt.2, A magyar beszéd hangnyomaték-eloszlása ezen fordul meg: azon szavak első tagjai kapják-e a szólamhangsúlyt, amelyek a magyar nép sajátos, a nyelvi kifejezésben, a hangsúlyozásban is megnyilvánuló észjárása kiemelendőnek, nyomatékosnak ítél (vö. BALASSA J Ó Z S E F , Hangsúly a magyar nyelvben: NyK XXI, 40134), vagy sem. A mondathangsúly a szólamhangsúlyon alapul. A mondat szólamhangsúlyt viselő szavainak egyikét még erősebben megnyomjuk, illetőleg megnyomhatjuk, hiszen nem feltétlenül szükséges, hogy minden mondatban legyen. A mondat egy szólamának a többi fölé emelését a szórend segítségével is elérhetjük Viszont ha

az értelem úgy kívánja, egy mondatnak akár több szólamhangsúlyát is kiemelhetjük mondathangsúllyá. A hangsúly romlása. Ezek után rátérhetünk az első sorban az értelmiség előadó beszédében megfigyelt hangsúlyhibák bemutatására. A) S z ó h a n g s ú l y . Baj van mindjárt a szóhangsúllyal. A szónak, akár egyszerű, akár összetett, mindenképen az első szótagján van a hangsúlya. Általános, a megfigyelt előadók legnagyobb részének beszédében lépten-nyomon jelentkező hiba, hogy az igekötős összetételek második tagját hangsúlyozzák Pl: „A tudomány megmerevíti az életet" | „A gyereket eltanácsolják" „ez kilúgozza az életet" | „Hűl gyóntatni" | „köteles kikérni11 „a kódex megadja" | „ők együttéltek" | stb. stb se végük, se hosszuk. Ha az igekötővel összetett ige összetett alakú, akkor sem hangsúlyoznak jobban. PL: meg szokott nyúlni | „ezt meg lehet csinálni".

Így van ez az igekötős igékből képzett 1 2 A függőleges vonalak a szólamok kezdetét m u t a t j á k . A függőleges vonalak a szólamok l a t á r á t mutatják. Forrás: https://doksi.net névszók hangsúlyozásában is. Pl: „ezt a még fel nem tárult világot" | „az elromlott lelkű emberek" | fennállás | megállapítása. E szavakat úgy ejtik ki, hogy az igekötő hangsúlytalan % ejtése után szünetet iktatnak közbe, és a szóhangsúlyt az összetétel második tagja, az ige kapja meg. E kiejtés következtében a szó -kettészakad Annyira ugyanis még nem romlott meg a nyelvérzék, hogy a szavak második és harmadik tagját oly simán és zökkenés nélkül tudja hangsúlyozni, mint a német vagy a francia. Ezek ugyanis a szó megszakítása nélkül, szünet nélkül is, tudják hangsúlyozni a szóközépet A magyar kiejtés j o b b á r a csak szó elejihangsúlyt ismer, s ha e kiejtés megromlott érzékű kezelője a hangsúlyt

szóközépi szótagra teszi, akkor a végleg még meg nem romlott nyelvérzék az illetéktelenül hangsúlyozott szótaggal új szót, új fonetikai egységet fog fel. 1 E hangsúlyozás tehát a szót kettévágja A figyelő és el nem tompult felvevőérzék két szót fog fel, s ennek aztán jelentésbeli következményei is vannak. Mást ért a felfogó, mint amit a beszélő mondani akart. Ha az igekötő a jelentést csak módosítja, akkor a helytelen hangsúlyozásból folyó szószéjjelszakítás csak némileg változtatja meg az értelmet: elromlott: el romlott, viszont ha erősebb vagy teljes jelentésváltozást vitt véghez az igekötő az igéjén, akkor jelentősen vagy egészen meghiúsítja a szándékolt értelmet: ki kérni: ki kérni; megfelel: meg felel. Fokozza a bajt, hogy mind kevesebben érzik ennek a fonákságnak egyúttal.értelmet változtató szerepét, s így az szabadon pusztíthat tovább Erősen valószínű, hogy valami nem helyénvaló, nem a

magyar beszéd szellemében való logicizáló ösztön szüli e fonákságot Az értelmiség, első sorban a tanárok beszéde szenved benne, akik igen jól meg akarják magyarázni mondanivalójukat. Pl: hogy tanácsolásról van szó, mikor a gyereket eltanácsolják, s állásról, .mikor az intézmény fennállásáról beszélnek Nyelvérzékük nem mondja meg nekik, hogy a magyar nyelv szellemében az igekötő megnyomásával érhetik el a fokozott figyelemfelkeltést. Megtalálható e különös tünet olyan összetételekben is, melyekben egyenlő fajú szófajok állnak egymás mellett. Nem ige és igekötő, hanem pl. főnév és főnév De ezekben is igen sokszor a második tag kap erősebb hangsúlyt. Pl: lélekelemzés | értékhatár | jogigény | bánatpénz | egyházközség Ugyanez mutatkozik egyéb névszós összetételekben is: nyilvánaló | világszerte szeretetreméltó. A felsőfok leg- szócskájának, mint hangsúlytalannak elvágása a névszótól s a

névszó hangsúlyozása a legáltalánosabb hangsúlyhibák közé tartozik. Pl: legsúlyosabb | legnagyobb leglényegesebb | legteljesebben. f 1 A „ j o b b á r a " szó mutatja, hogy nem akarom talan beszédszakasz-kezdetet: az élet szép. tagadni a hangsúly- Forrás: https://doksi.net ARANY JÁNOS még tiltakozott az aki, amely, ami egybeírása ellen, hosszúnak és hangsúlyosnak tudva a kezdő a-t. Ez a tulajdonképen mutató névmási hosszú a az egybeírás óta egyéb kapcsolatokban is nemcsak hogy megrövidült (pompás mértékű múltszázadi hexametereink e rövidülés miatt sokhelyütt döcögősnek hatnak), hanem a hangsúlyt is elvesztette, és ma lépten-nyomon hallhatók e nyelvi korcsok: akit, amellyel, amennyire, amennyiben, s éppen a műveltek, a tanárok ajkáról a leggyakrabban. Hogyan magyarázhatni meg ezt a jelenséget? Az igekötők és a leg- hangsúlytalanítása valamiképen megmagyarázható az előbb említett, nem a magyar beszéd

szelleméből folyó logicizáló ösztönnel. Ez ösztön többre értékeli az igét vagy a melléknevet, mint e kis hangsúlytalan vagy önállóan meg sem álló szócskákát: fel, le, meg, leg stb. De mi magyarázza meg azt, hog^f az elemzés-1 hangsúlyozza, mikor lélekelemzés-ről van szó, s a méltóság-ot, mikor, arról van szó, hogy valaki szeretetreméltó, s a szerté-t, mikor azt mondjuk, hogy világszerte így vagy úgy van valami. Itt már semmikópen sem értékesebb a második tag, mint az első. Sőt van úgy, hogy az első tag főnév: világ, mely ama logicizáló ösztön előtt értékesebbnek tűnhetik fel, mint ama szerte határozószócska, - s mégis ilyenkor is a második tagra teszi a hangsúlyt. S ha még meggondoljuk azt, hogy a magyar beszéd eső hangsúlyú, a hangerő decrescendo lejtésű, még érthetetlenebbé válik e hangsúlyozás. Mi magyarázhatja ezt meg? Ne magyarázzuk még meg. Tegyürk előbb teljesebbé anyagunkat Menjünk tovább a

szólamhangsúlyra. B) S.z ó l a m h a n g s ú l y A magyar beszéd hangereje ereszkedő jellegének megfelelően, a szólamokban általában az első tag szóhangsúlya az erősebb, ez kapja meg az egész szólam hangsúlyát. Nézzük meg fajonként e szólamokat, jelentkeznek-e ezek hangsúlyozásában is az említettekhez hasonló vagy egyéb tünetek. 1. A j e l z ő ós j e l z e t t s z ó k a p c s o l a t a i 1 E két mondatrész nyelvünkben összetételként hat, csak a második tagot ragozzuk. Jobbára egy hangsúllyal, a levegőáramlás megszakítása nélkül ejtjük ki az egész szólamot Ezt a "hangsúlyt általában az előlálló jelző kapja. De csak általában Ha ugyanis a minősítő jelző valójában nem változtat a jelzett szó értelmén, csak díszítő, kifejtő jellegű, vagy pedig az állandó használatban a minősítő ereje elkopott, akkor egyként hangsúlyosak vagy csak a jelzett szó a hangsúlyos: minden1 E kapcsolatok egy-két helytelen

BÁLINT is említi (i. m, 389) hangsúlyozási esetét már CSŰRY Forrás: https://doksi.net ható Isten1; „a legnagyobb örömmel"2. A megfigyelt előadók általános hibája, hogy mindenáron a jelzett szót hangsúlyozzák. Kimondják gyengébb hangsúllyal a jelzőt, szünetet tartanak, és a szólamhangsúlynak megfelelő erővel nyomják meg a jelzett szót. Pl: „a tudomány természetére erősebb fényt derít" | „a legnagyobb jelentőségű" | „én szamáriai asszony vagyok" j „kincseket gyűjt az örök életre" | „ez különleges teljesítmény" | „a másik fel tétel" világos dolog | „nem is volna okos dolog" | „más ál lapot is feltételezhető" j stb. stb Előadótermekben, utcán egyaránt sűrűn éri és üti meg fülünket az ily módon adódó torz hanghatás. Ha a jelzőt nyomatékosító szó előzi meg, s még van nyomatékosító ereje, még nem kopott el, vele kezdődik a szólam,

övé a szólamhangsúly. Azok azonban, akik az előző esetekben a jelzett szóra tették a hangsúlyt, továbbra is ott hagyják. PL: igen szép beszéd volt" | „ez egészen más világ" j „az abból fakadó jövöt" | „a kelleténél is nagyobb mértékben". Ugyanígy ellentétes nyomatékozás esetén is Pl: „legalább is nem minden esetben van így" | nem kis jelentőségű. Nem különben van ez, ha számnév a jelző, vagy ha éppenséggel határozott számnév, mely a legtöbb esetben módosítja a névszó jelentését, tehát magának követeli is* a szólamhangsúlyt. PL: „sok próféta akarta látni" | „félnapi járásra van ide" | „itt két mozzanat van" [ háromszáz pengő A kijelölő jelzők (névmások, névelők) általában nem kapnak szólamhangsúlyt. Többnyire ugyanis nem különböztetnek, de ha mégis, akkor természetesen övék a .szólamhangsúly Ilyen, olyan, ez, az lehetnek hangsúlyos,

különböztető szerepű, el nem kopott erejű szavak is. De erre a torz hangsúlyozó ösztön nincs tekintettel Most is a jelzett szót fogja hangsúlyozni. Pl: Ilyen: „világos, hogy ilyen esetekben ti sem tehettek semmit" | „ha valaki ilyen szándékkal köt házasságot". Olyan: „ez olyan módon szüntethető meg, hogy " Ez: „ez erre a tényre vonatkozik" | ezzel szem ben „ez a felfogás helyes, nem az övé". Az: „arra az esetre nem tudom a 1 Lehet pusztán a jelzőn is a hangsúly, de ez már a mindenhatóság isteni tulajdonságának oly fokú kiemelését hordozza, mely kívánja a szembeállítást, pl. az irgalmas Isten-ne (s ebban az esetben itt ie a jelző a hangsúlyos) 2 A „legnagyobb örömmel megteszem" kifejezésben az öröm nem azért kapja a hangsúlyt, mert „a jelzett szó logikailag oly fontos, hogy külön ki kell emelni . erősebb hangsúllyal", mint ahogy KLEMM A nagybecsű müve (Magyar történeti

mondattan. 1940 290) tanítja Ha logikai fontossága miatt kerülne a jelzett szóra a hangsúly, akkor ott volna ebben a mondatban is: „a íe^nagyobb kincset te találtad". A kincs van itt annyira fontos, mint ott az öröm. A hangsúlyt azért nem kapja meg, mert a legnagyobb-n&k ebben a kapcsolatban még nemi kopott el a minősítő ereje. Míg ha azt mondjuk, hogy a legnagyobb örömmel megteszem neked ezt a szívességet, ez semmivel sem jelent t-öbbet, mint ez: örömmel megteszem. Ebben a kapcsolatban tehát elkopott a legnagyobb minősítő ereje Csak az alakban van már meg a fokozás, a jelentésben nincs meg. Ezért -van a jelzett szón a hangsúly Forrás: https://doksi.net szabályt" | abban az esetben | „az a vágy tört itt ki, amely . " Ha kérdőnévmás szerepel jelzőként, annak különösen erős hangsúlya van. Világos, hogy meg kell kapnia a szólamhangsúlyt Mégis nem egyszer a jelzett szóra teszik a hangsúlyt Pl: „micsoda jelt

mutat nekünk?" | „micsoda bűnöket követ el ez a nép?" A birtokos jelző hangsúlyozásában ritkán van hiba, de azért akad. Néha akkor is a második helyen álló birtokszó kapja az erősebb hangsúlyt s vele a szólamkezdő erőt, amikor mindenkép a birtokos az újságolás tárgya, s így a szólamhangsúly is őt illeti. PL: „a káptalan nevében szólok" | „ez a maguk érdeme is". összefoglalva: jelző és jelzett szó nyelvünkben h a n e m túlságosan hosszúak fonetikailag egy szó (nem is ragozzuk az első tagot), de a különös, torz hangsúly nem hódol ennek. Kettészakítja őket szünettel, s a második tagra teszi a hangsúlyt. E hangsúlyozási tünet hasonló a szóhangsúlyozásban tapasztalt jelenségekhez. Itt is, ott is széttörik az, amit a romlatlan magyar beszéd egységgé olvaszt. Mi lehet ennek az oka? A hiba elsődlegesen az igen logikus és értelmes beszédmóddal jár együtt. De ez nem a magyar beszéd

szellemében való logika. Akinek csak valamelyest is magyar a füle, megérzi, hogy a logikus magyar beszédnek teljesen ellenére jár, ha elhallgattatjuk a nyomósítást, a kérdőszót, a szólam vagy a mondat legigazibb közölni-, mondanivalóját. E különös logika a magyar beszéd hangerőhullámzását, szünetelosztását s ezáltal egész hangzási jellegét jelentősen megváltoztatja, eltorzítja. 2. A z á l l í t m á n y k a p c s o l a t a i Ha e kapcsolatokban az újságolás tárgya az állítmány, vele kezdődik a szólam: ~Ejössz-e hozzám?, övé a szólamhangsúly. Itt nem is szokott hiba lenni Ha azonban az alany, a tárgy, a határozó, vagy talán maga a kérdés vagy a tagadás az újságolás tárgya, akkor az állítmány a szólam második tagja, s a szólamhangsúly általában a kapcsolat első tagján van. Vegyük sorjába ezeket a kapcsolatokat, mit tapasztalunk hangsúlyozásukban. Alany és állítmány. Nem ritka hiba, hogy a beszélő

sokszor egy-két szótagos alany után is szünetet tart, s nagyobb hangsúlyt ad a tulajdonképen az alany hangsúlya alá tartozó állítmánynak. PL: „aki meggyógyított, az mondá nekem" | „saját lelkében is ez la kik" | „ezt én okoztam" | „érdeme éppen az volt" | „a legtöbb helyen az esperes iktatja be". Nincs különben akkor sem, ha a tárgyat újságoljuk. PL: „amennyiben visszaéléseket tapasztaltak" | „ők azonban ezeket cselekszik néktek" | „ő legfeljebb annyit tehet meg" | „neki alkalmazkodnia kell" | „kiközösítést vontak magukra" | „nem Forrás: https://doksi.net tudott mást tenni" „a nélkül, hogy felmentést kértek volna". Ha határozó az újságolás tárgya, akkor is ugyanez a hiba jelentkezik. Elveszti hangsúlyát az újságolt hely PL: „köteles Rómát értesíteni és onnan vár ni a döntést" | „máshonnan veszi" | „hogy az egyik a katolikus

valláshoz tartozzék" | „pénzét nem a harisnyába tette, hanem a bankban tartotta" (mintha a beszélő a tevést akarná tudomásunkra juttatni ellentétben a tartással) | „ha külföldön kötik a házasságot". Ugyanígy jár az újságolt eszköz is: „ezzel kezd te meg Jézus működését". Nemkülönben az újságolt ok: „ezért gy ül öl titeket a világ". Az újságolt cél: „ezek elfelejtik, hogy miért jöttek." Az újságolt szám: „a kódex többször is utal erre". A különösen erős nyomatékú módhatározó sem jár különben. Sőt talán itt még gyakoribb a vétek, mint az előzőkben PL: „hisz oly értelmésen beszél" „ezek úgy látják" „ő komolyan veszi kötelességét" | „úgy értelmezték a dolgot" | „ha akadállyal akarnának házasságra lépni" | „ez könnyebben ment" | „lehet a dolgot úgy is tekinteni". E ferdeséget már A R A N Y J Á N O S is

észrevette ( V , 3 9 9 4 0 0 ) . Hasonlóan vagy még inkább bántó jellegű, -ha- nem-teljes értelmű vagy önmagukban erősen más értelmű igék állanak ilyen határozós kapcsolatban. A határozatlan vagy más jelentésű második tag nyomatékozásával a meg nem romlott nyelvérzékű magyar számára a rossz hangsúlyozás nyomában a jelentés is megváltozik. Mégpedig erősebben, mint az igekötők esetében. Itt is bővében vagyunk a hibáknak Iía a második tag jelentése határozatlan: „aki pedig beteg vala" „ez rövid lehetett" | „ekkor már halálán volt" | „amire pedig szükség van" | „ha tudnák, óvatosabbak lennének" „így világosabb lesz". Hasonló furcsa hanghatást okoz a határozott jelentésű, de a határozós kapcsolatban erős jelentésváltozást szenvedő igék torz hangsúlyozása is. Pl: „ha az öröm véget ér" | „hogy kötelességének eleget tegyen" | „ő magát rossznak

érzi" | „megbízottnak veszi" | érvényesnek tekinti ] „ő állva maradt" érvényben hagyta | szakmájába vág | „ez bonyolulttá teszi a dolgot" | „nem szabad túlzásba menni". Ha kérdőszó áll az állítmány előtt, természetes, hogy az kezdi a szólamot, szólamhangsúllyal. Kijelentő és kérdő mondat állítmánya között alaktanilag alig van különbség, legtöbbször semmi A jelentésjbeli különbséget hangmagasság és hangerősség változásával fejezi ki a nyelv E torz hangsúly itt sem habozik a kijelentés biztosságának erejét adni a kérdő mondatban éppen bizonytalan állítmánynak. PL: „mi alkotja a jövedelmét?" | „mit tehet itt egy ember?" | „hogyan jöhetett ez létre?" | „miben rejlenek a szellem csirái?" | „mennyire szabad erélyesen fellépnünk?" | „nem tudta, mire vállalkozik?" „hogy ez mire támaszkodik, nem tudjuk". Forrás: https://doksi.net Ha

lehet, még fokozottabban suta a hanghatás, mikor a beszélő az állítmányban kifejezett tartalmat lerontó tagadószó nyomatékát hallgattatja el, s szünet közbeékelésével az állítmányt nyomja meg teljes erővel; az állítmányt, amelyet pedig szándéka szerint tagadni akart. A beszélő szándéka és a hangsúlyozás adta értelem ellenére járnak egymásnak legalább is a magyar beszéd szelleme szerint. A legelterjedtebb hibák közé tartozik. Pl: „nem ha?ad a tudomány" | „ha nem hissi" | „nem tudja kimutatni" | „nem érti egészen" | nem lényeges | nem érvényes | „neki ez nem elég11 | „nem azonos a két eset". A tiltószóval sincs másképen: „hogy látván ne lássanak, hogy hallván ne halljanak". Látnivaló, a beszélő tagadni akarja, hogy az említett dolog lényeges, elég érvényes volna, a fagadószót azonban hangsúlytalanná téve elszakítja attól, amit tagadni kellene, és teljes erővel emeli

ki azt, amit tagadni szándékolt. összefoglalva, az állítmány kapcsolataiban a következőket tapasztaltuk: E torz hangsúlyozás nem az újságolás tárgyát, hanem mindenképen az állítmányt hangsúlyozza, azt nyilván fontosabbnak érezve, tudva, mint a vele kapcsolatos egyéb mondatrészeket. A hangsúly tudjuk a mondat értelmét is alakítja, s itt a hangsúly úgy látszik nem mondattani szempontból érvényesül. Jelentkezik ez a fonák hangsúly nemcsak akkor, amikor nem módosítják a kapcsolatos mondatrészek az állítmány értelmét: hús&a vág húsba vág, hanem akkor is, amikor egészen megváltoztatják: házasságra lép házasságra lép, sőt akkor is, amikor a szándékolt értelmet meghiúsítják: hogyan csinálod? hogyan csinálod?, s ne tovább! még akkor is, amikor határozottan lerontja azt: nem érvényes. nem érvényes Ezt már aligha magyarázhatjuk meg az egyes mondatrészeknek előbb említett nem mondattani szempontú

értékelésével, hiszen itt már a szándékolt értelemnek igen erős, minden eszmélő, akár elromlott fülű magyar számára is észrevehető meghiúsulása történt. I t t már alig gondolhatunk másra, mint hogy az elromlott nyelvérzék a szólamok második tagját érzi hangsúlyosnak. Ez így azonban burkolt ellenmondás, hiszen a szólamot éppen a kezdő hangsúly szüli, a szólam "közepét tehát nem lehet hangsúlyosnak érezni, mert akkor ott már nincs szólam. Tovább kell tehát mennünk az okok kutatásában. Föl kell tennünk, hogy e nyelvérzék már nem tud szólamokról; nem érzi, hogy a magyar mondat nem^ közvetlenül szavakból, hanem szólamokból áll össze. Lehet persze itt arra is gondolni, hogy tud a nyelvérzék a szólamokról, csak másutt kezdi, mint a meg nem romlott nyelvórzék. Ez ellenvetésnek azonban nincs igaza, mert a valóságos szólam közepén kezdett szólamnak nem akad vagy csak ritkán akad második tagja. Egyrészt, mert

nem bizonyos, hogy a következő szólamot az értelem lerontása, nélkül ketté tudja szakítani, Forrás: https://doksi.net másrészt, mert ha le tudná is szakítani, csak akkora szünet közbeiktatásával tudja magához kapcsolni, hogy arra az újonnan szólamkezdővé tett szó hangsúlya már nem terjed ki. Nem! e nyelvérzék már valóban nem tud szólamokról. Mielőtt megkísérelnők ennek okát adni, fejezzük még be szemlénket e torz hangsúlyozásról. 3. E g y é b k a p c s o l a t o k Névszó és névutó szólamot alkot. A névszó természetesen mindig elől áll Mégis igen gyakori, hogy e torz hangsúlyozás a szólam kettétöróse árán kiemeli a névutót. Pl: ezek után j a püspök mellett a diákok számára | nem rendes körülmények között | „kényszer hatása alatt cselekszik" | természettől fogva | fontos ok nélkül évtizedek éta. A tagadószók elhangsúlytalanítása jelentkezik a páros tagadószók kapcsolataiban is.

PL: sem ön, sem én J sem Isten, sem ember sem eszik, sem játszik. E hangsúlyozás aztán a magyar nyelv logikája szerint történik! Isten és ember csak fontosabb, mint azok a kis kötőszócskák. Igaz, csakhogy itt éppen arról van szó, hogy sem Isten, sem ember, tehát sem az egyik, sem a másik. Akinek még nem romlott meg végleg a nyelvérzéke, annak éreznie kell, mily fonák e hangsúlyozás. Ugyanígy vagyunk a többi páros kötőszóval. PL: akár esztek, akár isztok . Meg kell említenünk a még szócska kapcsolatait, mert gyakori helytelen hangsúlyozása a helyes értelmet is erősen veszélyezteti. Ha nyomósító szerepe van, övé a hangsúly, s szólam kezdődik vele. Ha időhatározói szerepe van, hangsúlytalan, s az utána következő szóval kezdődik a szólam Mennyiszer halljuk a fordítottját! A nyomósított: mégtöbb, mégegyszer, mégkorábban, méginkább kifejezések második tagját halljuk hangsúlyozni. E hangsúlyozással mindenesetre

vesztenek a kifejezések erejükből, sőt értelmük is homályossá lesz PL a méginkább a még leginkább kifejezés értelmére emlékeztet. Viszont az időhatározói még szócskát igen sokszor oly erővel emeli ki e hangsúlyozás, mintha egy mellette levő mondat míír-jával állna ellentétben; „a jegyesség még felbontható" I „a sógorság, amely még a keresztség megkötése előtt keletkezett". Befejezésül megemlíthetjük a mind nyomósító bántó hangsúlytalanítását. PL: mind a két esetben j mind az öt világrészben. C) M o n d a t h a n g s ú l y . Ez nem más, mint a mondat szólamhangsúlyai egyikének vagy másikának kiemelése. Az a nyelvérzék, amely a szólamokat már nem érzi, s ezért szólamhangsúllyal élni nem tud, ennek természetes következményeként a mondathangsúlyt is rossz helyre teszi. Oda, ahová a magyar nyelv szellemében nem Forrás: https://doksi.net kell. PL: A káptalannak mint1 jogi személynek nagy

hatalma van2. Ilyen hangsúlyelosztású mondat születik meg a fenti módon beszélők ajkán. A helyes magyar ejtés így hangsúlyozza: a káptalannak mint, jopi személynek nagy hatalma van. Itt, a mondathangsúlyban látnivaló az eddig megismerteken túlmenő, új mozzanat nem jelentkezik Mielőtt továbbmennénk, ábrán szeretnők bemutatni, milyen elváltozást okoz e hangsúlyozás a magyar beszéd hangerőmenetében, tagolásában. A szó-, illetőleg szólamtöré^ két dologgal jár: szünettel és szó-, illetőleg szólamközépre csúcsozott nyomatékkal. A beszéd így adódó hangerőképét kell összevetnünk a helyes magyar ejtés hangerőképével. a hn hw> •h M u -p- ő j / = Wltl a - 0 W- u t - \ i/ a H - W- fl ViÁ •tikA t V / j \ V • / •w / / í Wlű^ Ifk- tót A / ^/ mil- CL tar- w A coordinata vízszintesének egységei jelzik a szótagok (egyenlőnek vett) idejét. A szólamközti

szünetet két egységnek veszszük A szólam két részre tagolódásával keletkező szünetet („Elfelejtették nem egyszer, . " erről még szólunk a következőkben), úgyszintén a szólamtörésből adódó szünetet is egy egységnek. A gondolatszakaszok hangsúlytalan kezdeteinek: „ . hogy " „ és " az előző szólamhoz való kapcsolása a helyes, s különösen az erősen zenei jellegű beszédben oly kicsiny, illetőleg semmi szünettel sem jár, hogy e szünetet ábránkon nem is jelöljük. A függőlegessel a hangerő nagys á g á t jelöljük: mondathangsúly (I), szólamhangsúly (1), szünettel megszakított hosszú szólam második felének hangsúlya (2), hangsúlytalanított szólamkezdők és páratlan szótagok hangsúlya ^a szólam belsejében ( = mellékhangsúly) (3), páros szótagok a szólam belsejében (4). A helyes ejtés hangerőképét a szakadatlan, a torz ejtését a-szaggatott vonal jelzi. A szó-, illetőleg

szólamtörés közeit a pontozott vonal mutatja. 1 A mondathangsúlyt a ritkított félkövér szedés jelöli. Ez a mondathangsúly is lehet helyes, ha a teszélő az alkalmi minősítést, nyomós okból, fontosabbnak tartaná, mint a tulajdonképeni mondanivalót. 2 / Forrás: https://doksi.net A magyar beszédnek jellegzetessége, sajátos íze, egyfolytában ömlése megy itt veszendőbe. A szólamok széttördelése, illetőleg megsemmisítése épérzékű magyar fül számára rendkívül bántó hangerő-ugrálást és beszéd-széjjelszaggatást eredményez. Ellenvetések: Mielőtt a romlás valószínű okainak megmutatására térnénk, meg kell még felelnünk egy-két magunkkal szemben támasztott nehézségre, ellenvetésre. Valóban romlásról, torzulásról van itt szó? Nem lehetne a megismert jelenségeket a magyar beszéd hangsúlytörvényei alapján meg- vagy kimagyarázni? Mindenesetre szembe kell néznünk azzal, ami e „romlás" mellett

felhozható. Nem keletkezhetik-e r o s s z s z ó r e n d b ő l ? Mindenesetre. Keletkezhetik! Sok ilyen esettel is találkoztunk. Pl: „János mindig jobban ébredt tudatára.11 A szólam második tagján van a hangsúly. Rossz a mondat hatása, de tüstént megváltozik, mihelyt a két szót felcseréljük: tudatára ébredt. Egy másik példa: „Kell, hogy a híveit is merje.1- Szórendcsere itt is kifogástalan hangsúlyú mondatot teremt: „Kell, hogy is merje híveit." Ilyesmi azonban aránylag csak szórványosan fordul elő Úgy tetszik, húsz-harminc hangsúlyhibából ha egy magyarázható szórendi vétséggel-. Talán az ismertetett hangsúlytörvények nem is egyetemesek. E l l e n t é t e z é s és különösen e r ő s k i e m e l é s teremthet az általánostól eltérő hangsúlyt is 1 Lehet, hogy éz disszonáns a magyar fülnek, de nem módja-e éppen a disszonancia a zenében is, másutt is, olykor-olykor a figyelem különleges felhívásának?.! -Nem

használja-e fel a művész iö oly nehezen feltárható belső világának közlésére? Kétségtelen: az ellentétezés a szokottól eltérő hangsúlyt eredményez, de nem olyant, amely ellentétben állana a törvénnyel. Az ellentétezés ugyanis új szólamot formál, s az ennek megfelelő szólamhangsúly fog érvényesülni. Pl: „itt nem pénzről van szó" (ez a helyes ejtés); ha azonban így formáljuk a mondatot: „itt nem pénzről, hanem szellemiekről van szó", eltűnik a torz hanghatás. Új szólamok keletkeztek ugyanis, melyeknek első szótagjai: pénz-, szel- szólamhangsúlyt kapnak. Egy másik példa: „Nem tíz pengőt, hanem tíz már kát fog kapni." Ami a különleges kiemelést illeti: itt valóban lehet szó hangsúlyról, mely a törvénnyel, az általánossal szemben áll. Pl: „Neked e l 2 kell menned a csatába!" (helyes hangsúlyozás). De érthető és meg- Forrás: https://doksi.net engedhető nyelvérzékünk sérelme

nélkül (ennek a disszonanciához is van érzéke), ha valamit egészen különös erővel akarunk nyomatékozni, ez a hangsúly is-: „Neked el kell menned a csatába!" Ez azonban egészen különleges eset. Húsz-harminc hasonló grammatikai viszonyban egy-kétszer is elég élni vele, de ez sem feltétlenül szükséges. Hiszen e disszonancia segítségül hívása nélkül is "éppen eléggé lehet nyomatékozni a parancs komolyságát az igekötő erőteljes megnyomásával: el kell menned. Ha nem bánunk csínján vele, úgy járunk majd ezzel is, mint a melléknevek túlzó fokával, melyek már igen sokszor gyengébbek, mint az alapfok. Még egy ellenvetésre kell megfelelnünk. A F O G A R A S I ARANY L Á S Z L Ó H O R V Á T H JÁNOS-féle hangsúlytörvény alapján tudjuk, hogy a jól folyó magyar beszéd szakaszai körülbelül négy szótag kiejtésének megfelelő ideig tartanak. E négy szótag kiejtésére szükséges időközök szerint újul a

levegőáram, és zenei tagolás esetén: szakítja meg a hangnyomaték a beszédet. A szólamok azonban nem mindig három-négy-öt tagúak, hanem igen sokszor ennél többtagúak. Ilyenkor a szólam két részre válik, s a szólam második fele is szólamhangsúlyhoz (valamivel gyengébbhez) jut Pl: el felejtették nem egyszer különleges teljesítmény. Ha ily esetben a szólam különválasztott része állítmány, illetőleg állítmánnyal kezdődik, vagy jelzett szó, vagy jelzett szóval kezdődik: elég jól is fizet j különleges teljesítmény, tehát a mondat értelme szempontjából igen sokszor a legjelentősebb tényező, akkor nagyon könnyen érthető, hogy e kapcsolatokban az állítmány, illetőleg a jelzett szó most már mint szólamkezdők erősebb hangsúlyt kapnak, mint anyaszólamuk első tagja. Elősegítheti ezt a zenei jellegű előadásmód is, mely elmossa az önálló szólammá vált második tagnak az elsővel való értelmi kapcsolatát. Pl

ebben a 4-4-3 osztású sorban: Elege is volt neki már belőle. S hozzátehetni még azt is, hogy az ilyen hangsúlyozást igen sokszor egyébként nem hibásan hangsúlyozók ajkáról is lehet hallani. Ha megtámadhatatlan volna is ez az okfejtés, még mindig nem magyarázná meg a körülbelül négyszótagnyi vagy ennél rövidebb szólamok s szava,k(!) kettószakítását: „minden püspöknek joga van ehhez" | jog igény). Ez pedig eleve kérdésessé teszi a hasonló bűnben elmarasztalt hosszabb szólamok széttörését kimagyarázó elmélet értékét. De nem is megtámadhatatlan az okfejtés A beszéd értelmének kára nélkül ugyanis nem szakadhat "szét a szoros egységet alkotó gondolatszakasz sem a kötetlen, sem a verses felmondásban. A zeneiségnek nem szabad a beszédben az értelem kárára érvényesülnie, hacsak az ebből származó homálynak nincs külön esztétikai jelentése. S hogy még egyébként kifogástalanul beszélők ajkáról is

hall- Forrás: https://doksi.net ható, ez eddigi. tudásunk birtokában csak arra mutat, hogy a romlás bizonyos pontokon már általánosabb jelleget öltött. (Feltűnő a- romlás a jelzők elhangsúlytalanításában is, s ennek okát is adhatjuk. A jelzők henye, mögöttes tartalommal alig bíró használata, mely különösen a fővárosiak nyelvére jellemző, vezet általános elhangsúlytalanodásukra. A tartalmi üresség hangsúlytalanodást von maga után, s az analógia erejével terjedő s általánosodé hangsúlytalanodig visszahatva tartalmilag tovább üresíti a jelzőket.) A romlás okai. 1. B i z o n y o s s z ó f a j o k n a k , m o n d a t t a n i s z e r e p ü k t ő l f ü g g e t l e n ü l , e r ő s e b b h a n g s ú l y r a érdem e s í t é s e 2 A s z ó l a m o k m á s o d i k f e l é n e k kiemelése, illetőleg a szólamok teljes figyelembe n e m v é t e l e , t e l j e s s z ó t t ö r d e l é s e . Ezek a rajzolt torz hangsúlyozó

ösztön elvileg összefoglalt vétkei. Ideje, hogy magyarázatot keressünk okaira. 1. E hangsúlyozó ösztön a főnévhez s az igéhez ragaszkodik, mint a mondatnak, a beszélő közölnivalójától függetlenül is legjelentősebb elemeihez, ha ige, főnév volt a szólam elején, ott maradt a hangsúly, ha egyéb szófajok, elhangsúlytalanodott a / szólamkezdet. Ennek a magatartásnak végső logikai gyökere úgy gondolom az, hogy a genus-fogalmat fontosabbnak t a r t j a mint a differentia specificá-t. A gazdag ember kapcsolatban az ember-1; a gazdag-ot kevésbbé érzi lényegesnek. A fát vág szólamban a fajfogalom vágás-1 Az egyetemes vágás-ból a favágást kidifferenciáló fát szót kevésbbé. Láttuk, mennyire ellenére van a magyar beszéd egész menetének, jellegének e£ a hangsúlyozás. A magyar hangsúlyozó ösztön minden idegszálával tiltakozik ellene A romlást belső tényezőkből nem magyarázhatjuk meg. Külső hatásra kell gondolnunk.

Legtermészetesebben német hatásra. A német anyanyelvűek aránylag nagy száma nem is oly rég megmagyarosodott városainkban, a nemzet szellemi életében s ennek központjában, Pest-Budán mindez érthetővé teszi e feltevést. Persze a feltevést igazolnunk kell Hát a német hangsúlyozás sok tekintetben rokon vonásokat mutat e torz hangsúlyozással. Nézzük csak Akármennyire specifikálja is a német nyelv egy-egy jelzővel a jelzett szó értelmét, s akármilyen hangsúlyt is tesz a jelzőre, a jelzett szóé nagyobb. Pl.: „Ich sah einen msengrossen Maiin" 1 Az állítmány kapcsolataiban viszont az állítmány mutatkozik hangsúlyosnak akkor is, amikor a magyarban a kapcsolat másik tagját kell 1 Hazai német nyelvjárásban hallottam ugyan a magyarhoz hasonlító ford í t o t t j á t : a jelzett szó hangsúlyozásít; de a Hochsprache hangsúlyozása ez Forrás: https://doksi.net hangsúlyoznunk. PL: „ was ihn dazw bewegt hat" A német

beszédet, annak hangsúlyozását valóban jellemzi a fajfogalomnak a különböztető j-egy elébe helyezése. Ennek a nyelvi magatartásnak a más törvényű magyar nyelvbe való- behatolása magyarázhatja meg a három-négy szótagnyi szólamok kettétördelését, az igekötők leszakítását a szó éléről s e torz hangsúlyozás többi jelenségét. Úgy gondolván, hogy a fontos az egyetemes, a fajfogalom: a megy; hogy aztán le, fel vagy ki, ez már csak esetleges különböztetós, tehát kevésbbé fontos. Nem titkoljuk el persze magunk előtt, hogy ez esetekben a német igeköto hangsúlyos; de gondolnunk kell mindjárt arra is, hogy a német igekötők egyrésze már értelmet és nyomában hangsúlyt vesztett szó. A hangsúlyváltozás nyomában járt az igekötő helyhatározói értelme elhalványodásának. Figyeljük ezt meg az iibersetzen és az übersetzen igék esetében. Az über-nek a második igében már elhalványult a helyhatározói szerepe, s az ige

kapja a hangsúlyt. Ennek is megvan az analógiája a mi torz hangsúlyozásunkban (vö. a kikérni tárgyalt hangsúlyozásával) Az analógiából nem akarunk ezért genealógiát csinálni! Egyéb összetett szavak kettészelésére is e genus-t többre tartó magatartás a magyarázat. A lélekelemzés-ben is az egyetemes, a fajfogalom a fontos, az elemzés; hogy aztán éppen a léleké forog szóban, ez már esetleges, s ezért kevésbbé fontos. Hiszen ez is logika! A német nyelvé! De nem a magyaré! A tagadószó elhangsúlytalanodását szintén ez magyarázza. A nem dolgozik kapcsolatban fontos, hogy dolgozik, hogy aztán pozitív vagy negatív az előjele, ez már nem lényeges. A németben megtalálható valamelyest ezek analógiája is: bár az összetett szavaknak az eleje a hangsúlyos, eléggé erős hangsúlyt kap a második tag is, nem olvad bele az első tag hangsúlyába, levegőáramába. A tagadószó elhangsúlytalanodása a főnév tagadásában figyelhető

meg: „Das ist keine ^.rbeit!" • Mennyiben német hatás, mennyiben nem, nem dönthetjük el Részletes összevető vizsgálatokra volna hozzá szükség Az azonban, hogy egy a hangsúlyozásban a fajfogalmat a különböztető jegynek mindig föléemelő nyelvi ösztön hatalmasodott el az éppen ellenkező törvényű magyar nyelvben és e nyelvi ösztön igen sok ponton azonos a magyarral legtöbbet érintkező német beszéd hangsúly-ösztönével, ez aligha kétséges. 2. Marad még a szólamok második felének hangsúlyozása, s ami ezzel egy: a szólamok teljes figyelmen kívül hagyása, a magyar nyelvnek a szólamoktól teljesen független felépítése. Olykor a második tagot részesíti előnyben a hangsúly akkor is, ha az nem genus, nem ige,, nem főnév. Ennek a magyarázatában is idegen hatásra kell gondolnunk E hatás azonban úgy tetszik nem a kötetlen, hanem, a kötött, a verses előadás területéről származtatható. Nemzeti-népi táncunk Magyar

N y e l v XL. 5 23 Forrás: https://doksi.net zenénk s költészetünk ritmusa egy tövön fakad beszédünk ritmusával, hangsúlyával. A magyar ritmus a kötetlen beszédben teljesen megvalósulni nem tudó de azt kívánó hangszakaszokkal dolgozik. Minden szakasz egyenlő időhuzamú A magyar vers a hangszakaszokba gondolatszakaszokat rak, úgyhogy a két fajta szakasz határai egybeesnek E nemzeti ritmusú vers a magyar hangsúlyozásban levő lehetőségeket aknázza ki K a z i n c z y óta nemzeti költészetünkben a magyar ritmus visszaszorult s helyébe a „nehéz" szótagot (hosszú és hangsúlyos) „könnyü"-vel (súlytalan) váltogató német ritmus hatása lépett. A magyar verselő hosszú és rövid szótagot váltogatott Ezt ugyanis a klasszikus versekben már régebben is gyakorolta. A naiv magyar ritmusérzék azonban ezt nehezen ismerhette el versnek, s ezért hangsúlyost és hangsúlytalant váltogatásra játszotta azt át. Ehhez aztán a

hangerőkülönbségeken alapuló magyar ritmushoz való füle révén már volt érzéke. A magyar lejtéssel megegyező, eső trocheusokban könynyen ment ez az átjátszás Az emelkedő, a magyar lejtéssel ellenkező jambusokban a XIX. századtól kezdve költészetünk legnagyobb hányada jambus már nehezebben Ez emelkedő lejtésű váltakozást igen sokszor csak a magyar nyelven tett erőszakkal lehetett megvalósítani. A r a n yt váltig oktatta debreceni színi regisseur-je. hogy így mondja: kegyelmes Persze hiába! A r a n y nyelvérzéke nem állt kötélnek Másoké azonban legalább is ideiglenesen igen A jambikus verselés és felmondás persze már rég nem szorul szóközepekre, de rászorul még a szavak elejére s azok hangsúlyára akkor is, ha a szavakat szólamba gyűjtő magyar beszédben az a szóhangsúly, mint nem-szólamkezdő, a mondatban egyébként nem érvényesül. Találomra idézek XX századi költőink jambikus lejtésű verseiből: Sem Ön,

sem én | „őrt áll a hold" | „Tudod, mi az?" | „Ki sejíi itt?" j Nem érzed-e? | Nincs jobb világ [ „Ki érti meg ma énekem?" A jambus miatt hangsúlytalanná válik a tagadószó, a kérdőszó stb. s hangsúlyossá a tagadott, a kérdett stb. Hogy mekkora szerepe van e hangsúlyozó jambusnak a szólamhangsúlytalan szavak hangsúlyának kifejlesztésében, ezt részletes vizsgálattal kellene eldönteni Magára, a rossz hatás tényére s más irányú rossz következményére rámutatott már N É M E T H L Á S Z L Ó is (A magyar ritmus. Kisebbségben 1942 I, 141) De eleve is igen valószínű, hogy a nemet beszédhez pompásan alkalmazkodó jambus aligha lehetett jó hatással az ellentétes lejtésű, hangerőelosztású magyar beszédre. Bizonyos azonban az, hogy a szólamalakítást, a szók szólamba gyűjtését nem ismerő jambikus verselésnek feltétlenül hatással kellett lennie a szólamok szóttördelésére. Verselésünk a

közelebbi másfélszázadban túlnyomólag ezzel a ritmussal élt, verselőadó gyakorlatunkat első sorban ezeken fejlesztettük. A jambikus verselés aligha ártatlan a szólamok iránti Forrás: https://doksi.net érzék gyengülésében vagy pusztulásában. BABITS (Magyar ritmus: Nyugat 1923. I, 2223) szerint a magyar ritmusérzék megérzi még a hosszú s rövid szótagnak váltakozását is A második tag különös kedvelésére, hogy a hangsúly a szólam második felére kerül akkor is, amikor ezt az említett idegen gyökerű genustisztelet nem magyarázza meg, az emelkedő lejtésű jambusnak a magyar fülben való meghonosodása látszik legvalószínűbb magyarázatnak. Mielőtt befejeznők eszmefuttatásunkat, még egy ellenvetésre kell megfelelnünk. Az idegen hatást nem bizonyítottuk be kétségtelen erővel, hátha belső fejlődésnek az eredménye e „torz" hangsúly! Ha idegen hatásra fejlődött ki, jogunk van ellene küzdeni; de ha független

attól, akkor esetleg el kell fogadnunk mint nyelvtónyt. Ha elvileg megengedjük is ez ellenvetést, mégis azt kell rá felelnünk, hogy még ez esetben sem fogadhatjuk el. Miért? Azért, mert beszédünk hangsúlyának sorsa elválaszthatatlan kapcsolatban van nemzeti ritmusú versünkével. Akár az ütem a magyar vers alapegysége, akár a tag mint N É M E T H LÁSZLÓ tanítja szemben ARANY J Á N O S sal, NÉGYESYvel s H O R V Á T H JÁNOssa.1 , ha szólamainkat e szünetekkel ós a középrecsúcsozott nyomatékokkal széjjelszaggatjuk, az ütem üres, legfeljebb össze nem álló szótagokkal kitölthető időtartály marad, a tag pedig, mely a beszédből születik, létre sem jöhet. Ritmusérzékünk, a XVIII század vége s ARANY J Á N O S óta igen meggyöngült a nemzeti versidom irányában. A helytelen hangsúlyozás a nemzeti ritmus iránti érzék további gyengülését munkálja. Vegyünk egy példát: sok embert láttam (helyes hangsúlyozás) soíc embert

láttam (helytelen). A helyes hangsúlyozású változat arra adhat ösztönzést, hogy e szókat valaki magyar ritmusú versbe fűzze, mivel 32 osztású magyar sornak érezhető; a helytelen hangsúlyú változat ellenben harmadfeles jambusnak fogható fel. Könnyű volna nagy sor példán igazolni, mennyire nehézzé teszi a helytelen hangsúlyozású beszéd nemzeti ritmusú költészetünknek és ritmusérzékünknek akár az A r a n y J á n o s-féle szabályosabb válfajban, akár A d y E n d r e kötetlenebbjében való megerősödését. * Azt hiszem, sikerült valamelyest érthetővé tennünk e dolgozat célját: e káros hangsúlyelváltozás ellen küzdenünk kell. Ha a hiba még nem általános, ez csak biztatónk legyen a minél erőteljesebb gátvetésre. Mik ennek a módjai? Minden tanárnak, de különösen a magyar tanároknak ki kell alakítaniok beszédükben a helyes tagolást és hangerőelosztást. Kell ismerniök a bűnalkalmakat hol megy a beszéd a

legkönnyebben lépre , hogy sikerrel tudjanak küzdeni e bűnök ellen. Aki igazán magyarosan akar írni, kell tudnia latinul, németül, vagy legalább is jól kell ismernie a latinizmuso- Forrás: https://doksi.net kat, germanizmusokat. Ugyanígy vagyunk a helyes hangsúllyal S ha sikerült kifogástalan hangsúlyú beszédre szert tennünk, ne rejtsük véka alá az igazságot, ne tűrjük közömbösen a vétkeket. Tanítványaink is beszéljenek kifogástalan hangsúllyal. A helyes hangsúly beszédünkben való kialakításának munkájában jelentős segítséget nyújt a magyar vers ritmusa. Miben áll ez? erről mindmáig nincs egyöntetű vélemény. Nincs verstanunk, mely összeegyeztetné az A R A N Y N É G Y E S Y féle verstant H O R V Á T H J Á N O S és N É M E T H IJÁSZLÓ tanításával. A magyar ritmusú vers a magyar beszédben meglevő hangsúlylehetőségeket aknázza ki, arra épít. Akinek lelkében, sőt fizikumában eleven erővel él a magyar

ritmus, annak beszéde aligha követhet homlokegyenest ellenkező törvényeket. A helyesejtési versenyeken a magyar beszéd szólamainak épségben tartását, a szavalóversenyeken a magyar vers ritmusának éneklés nélküli érvényre jutását szorgalmazni elsőrendű feladatai nyelvünk ápolásának Ha nyelvünknek valóban megromlott a hangsúlya, ez nem kis jelentőségű dolog. Szókincs, szófűzés, mondatfűzés, hanglejtés, hangsúly, mind sajátos kifejeződési formái a nemzeti léleknek. Ha itt idegen formák kerülnek felszínre, ezektől a nemzeti lélek sem mentesülhet. ARANY J Á N O S ezelőtt kilencven évvel reménykedve várta, hogy „nincs messze az az idő, hogy a nemzeti ritmus a magasabb nyelvű költészettel is megfér; különösen líránk betölti hivatását, ismét összhangzásba jő nemzeti zenénkkel s lészen idomban, s tartalmilag testestűi, lelkestűi magyar" (ÖM. V, 325) Ez nem történt meg Pedig megkönnyíthette volna az A R A

N Y korában még népi színvonalon álló nemzeti zenénknek közben legmagasabb európai színvonalra emelkedése. ARANY bár látta az idegen formák szükségességét (X, 524), maga is jócskán élt velük tudta, hogy a nemzeti költészetnek nem elég csak tartalmilag (lélekben és nyelvben), hanem formailag, ritmusában is magyarnak kell lennie. Éppen ezért elsőrendű feladatának érezte, hogy „visszaadja a magyar ritmusnak a költészetben . a nemzet kára nélkül el nem idegeníthető jogait" (V, 325). Hát ilyen el nem idegeníthető joga a magyar beszédnek a helyes szó-, szólam- ós mondathangsúly. Ha ezeket a jogokat elidegenítik tőle, ez nem történhetik meg a nemzet kára nélkül. BULÁNYI GYÖRGY S C H . P. Borzsova. Máramarosban ered, Ugocsán átfolyik, Beregben torkollik a Tiszába a Borzsa. Ma már csak így röviden Borzsá-n&k mondják, de az öregebbek még mindig tartják magukat a régibb, egy szótaggal hosszabb alakhoz, a

Borzsová-hoz. A régi idők Forrás: https://doksi.net mm o r s z á g a A béke radikálisai Merza József dr. negyvenhét éves ma­ tematikus, négy gyermek apja. 1979 szeptember 18-ra behívóparancsot kapott. Merza József a Fővárosi Hadkiegészítő Parancsnokságon írás­ beli nyilatkozatot tett, miszerint val­ lási meggyőződéséből fakadóan, lelkiismereti okok miatt a katonai szolgá­ lat teljesítését nem tudja vállalni, a tartalékos továbbképzésen nem kíván részt venni. Merza Józsefet azonnal őrizetbe vették. Első fokon nyolc hónapi fogházra ítélték. Fellebbezés után a Legfelsőbb Bíróság a büntetést százötven napi tétel pénzbüntetésre szállította le, a napi tétel összegét kétszázötven fo­ rintban határozta meg. Az előzetes fogva tartásban töltött ötvenhét na­ pot beszámította, és elrendelte Merza József szabadlábra helyezé­ sét. Az ítélet indoklásában szerepelt az elmeszakértő véleménye, aki

sze­ rint Merza József elmebetegségben, gyengeelméjűségben, tudatzavarban nem szenved, de „személyiségét a magas intellektus mellett olyan me­ revebb, megtapadó beállítottság jel­ lemzi, amely személyiségzavarként minősül". (A korabeli magyar pszi­ chiátria a vallásos meggyőződést ál­ talában személyiségzavarként érté­ kelte). A legfőbb ügyész kétszer is törvényességi óvást nyújtott be a szerinte veszélyesen enyhe ítélet sú­ lyosbítása érdekében, de a Leg­ felsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa mindkét óvást elutasította. A legfőbb ügyész óvásában fontos érv volt: „.annak veszélye is fennáll, hogy a terhelt cselekménye követésre talál.” A legfőbb bírói testület azonban nem látott ilyen veszélyt. Pedig, ha tud­ ták volna. Merza József volt az első, aki a ka­ tolikus hitére formált lelkiismeretének parancsára tagadta meg a katonai szolgálatot. Két hónapot töltött fogház­ ban,

huszonnégyezer forint büntetést fizetett, majd mivel a katonakönyvét sem vette át, újabb tízezer forintra büntették. Mégis azt mondhatjuk, ol­ csón megúszta. A „terhelt cselekmé­ nye követésre talált”, de a követőket már igen bőkezűen mázsálták meg a 38 bíróságok. Arra hivatkoztak, hogy a katolikus egyház tanítása alapján nem lehetséges a katonai szolgálat megta­ gadása. Ezen botcsinálta teológusi ál­ lásfoglalással az egyház felső vezetése egyetértett. hívőknek nem engedélyezték, hogy ka­ tonai pályára lépjenek. Ugyanakkor a katonától megkövetelték, hogy ne öl­ jön meg senkit. Ha ilyen parancsot kap, tagadja meg. (Traditio Apostolica, XVI. fejezet) Nyilván a konstantini Jézus szavai a békéről, az erőszakmentességről, az ellenségszeretetről félreérthetetlenek. Aki követni akarja őt, az soha, semmilyen körülmények között nem alkalmazhat erőszakot em­ bertársaival szemben. Az ősegyház

gyakorlatában a kato­ nák lehettek egyháztagok, bár a fordulatig túl sok gondot és fejtörést nem okozott a katonák felvétele a ke­ resztény közösségekbe. A fordulat után pedig, minden nehézség nélkül megideologizálták, hogy keresztény emberek mikor, milyen célokért, mi­ lyen körülmények között alkalmazhat­ nak erőszakot, mikor ölhetnek meg Forrás: https://doksi.net ISTE1N ORSZÁGA valakit. Évszázadokon keresztül az erőszakmentesség elve elsősorban az eretnekmozgalmak elképzelései között bukkant fel. Az általános hadkötele­ zettség bevezetése után néhány fele­ kezet (nazarénusok, jehovisták stb.) tagjai megtagadták a katonai szolgála­ tot. Börtön lett a sorsuk, háborúk ide­ jén sokukat kivégezték. Hazánkban 1977. március 16-án megállapodás született az állam és a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyüleke­ zetek között, hogy a felekezet tagjai teológiai műveit (Keressétek Isten or­ szágát, Merre

menjek?), amelyekben kifejtette: az erőnemalkalmazás krisz­ tusi parancs, Jézus követésének lé­ nyeges feltétele. Ennek ellenére 1978ig fel sem merült a közösség tagjaiban, hogy megtagadják a katonai szolgála­ tot. 78-ban két fiatalnak volt ilyen szándéka, de lebeszélték őket. Merza József sem egyedül döntött, a Bokor vezetői hosszas vita után elfogadták, a közösség elég érett ilyen áldozatválla­ lásra. Még tartott Merza József kálvá­ fegyver nélküli katonai szolgálatot tölthetnek. (Néhány nazarénus fiatal ezt is megtagadta.) A katolikus erőszakmentességi mozgalom a Bulányi György vezette kisközösségekhez, a Bokorhoz kötő­ dik. Bulányi a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején írta meg azokat a riája, amikor legidősebb fia is behívót kapott. A fiú katonaidejéből fél év volt még hátra, mikoron megtagadta a to­ vábbi szolgálatot. Két év börtönbünte­ tést kapott. Bulányi közösségei

megalakulásuk­ tól, 1945-től kezdve állami üldözésnek voltak szenvedő alanyai. 1976-tól, Lékai László prímási kinevezése után a Bokort, miként a többi kisközösséget is, a hierarchia részéről érték támadá­ sok. A két szolgálatmegtagadás után ezek sokszorosan felerősödtek. Nagy­ nevű teológusok vállalkoztak arra, hogy olykor minden alapot nélkülöző, képtelen rágalmakból kiindulva „vitat­ kozzanak” Bulányi és a Bokor eszméi­ vel. A közvéleményhez csak a kritika jutott el, a Bokor nézetei még véletle­ nül sem. Lékai László több szentbeszé­ dében hirdette: a katonai szolgálatot a keresztényeknek is teljesíteniük kell. Ugyanezt Miklós Imre, az Állami Egy­ házügyi Hivatal elnöke is számos alka­ lommal kifejtette. A Bokor fiataljait azonban sem az egyházi meggyőződés, sem a börtön nem tántorította el az erőszakmentes­ ség radikális vállalásától. 1989-ig hu­ szonnégyen szenvedtek el

hosszabbrövidebb büntetést. Az ítélkezési gya­ korlat az volt, hogy a katonaidőt, plusz nyolc-tizennyolc hónapot szab­ tak ki. A Bokor tagjai kérték az egyhá­ zi vezetést, hogy járjanak közben az állami hatóságoknál az ügy megoldása érdekében, de mindig elutasító választ kaptak. 1984-ben egyes szakmákban dolgo­ zó nőket katonai nyilvántartásba vet­ tek és katonakönyvvel láttak el. A ka­ tonakönyv átvételét huszonhat nő ta­ gadta meg, közülük húszán a Bokor­ hoz tartoztak. (Pénzbírsággal büntet­ ték őket.) 1986. október 17-én a Magyar Püs­ pöki Kar körlevelet tett közzé a kato­ nai szolgálatról. „A Püspöki Kar min­ denben, így a kötelező katonai szolgá­ lat kérdésében is a katolikus egyház, a H. Vatikáni Zsinat tanítása alapján áll. A Zsinat tanításából következik, hogy a katonai szolgálat kötelezettsé­ gét nem lehet elutasítani vagy elítélni.” A Zsinat tanításából nem ez követ­

kezett. Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága 1987. március 10-én megszavazta, hogy a katonáskodás lelküsmereti ok­ ból való megtagadását emberi jognak tekinti. 1988 márciusában Paskai László prí­ más kérte, hogy katolikus fiatalok szá­ mára is tegyék lehetővé az alternatív szolgálatot. Egy év múlva a parlament megszavazta az alternatív katonai szol­ gálatról szóló törvényt. Paskai László kérelme és a törvény megszületése kö­ zötti időben a szolgálatmegtagadókat felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Defensor 39 Forrás: https://doksi.net olvasónk érdeklődött, hogy a magyar világi sajtó Többmiért nem tájékoztat az úgynevezett Bulányi-ügyről, pe­ dig annak dokumentumait a ka­ tolikus egyházi sajtó még a nyár elején ismertette. Jóllehet a ma­ gyar katolikus egyháznak egy szűk csoportot érintő belső ügyé­ ről van szó, s a Magyar Nemzet a múlt hónapban hírt adott a tör­ téntekről, !az

érdeklődésre való tekintettel lapunk további részle­ tekkel szolgál. A második vatikáni zsinatot kö­ vetően (196365) a katolikus egy­ házon belül világszerte megúju­ lási mozgalom bontakozott ki. Ennek részeként több ország ka­ tolikus egyházában úgynevezett bázisközösségi mozgalom jött lét­ re, hogy a korábban kialakult, de a személyi kapcsolatokat sok­ szor nélkülöző nagyméretű egy­ házközségek mellett vagy azon belül gyakorta pap nélkül, pusztán a hívők aktivitására tá­ maszkodva szorosabb kötelé­ keket hozzanak létre. Akadtak azonban, akik a fokozatosan ki­ szélesedő mozgalom egyik-másik közösségét a hivatalos egyház ta­ nításával és vezetésével összeüt­ közésbe sodorták. Ez történt a magyar katolikus egyházban is Bulányi György pap és néhány társa részéről, mint az az alább ismertetett állásfoglalásokból, do­ kumentumokból kitetszik. Paskai előszava A Vatikán Hittani

Kongregá­ ció Joseph Ratzjnger bíboros által aláírt és a Magyar Kurírban (a katolikus egyház félhivatalos lap­ ja) illetve az Üj Emberben (ka­ tolikus hetilap) közzétett levelét dr. Paskai László érsekprímás lát­ ta el bevezető indokolással: „Egyházunk utóbbi évtizedeijiek egyik jellegzetességéhez tar­ rozik kiscsoportok, kisközösségek alakulása, főként a fiatalok kö­ zött. Részint saját kezdeményezés­ ből, részint egyházi kezdeménye­ zéssel és vezetéssel jöttek létre, elsősorban abból az igényből, hogy az eltömegesedéssel szemben a közösség személyes kapcsolatát teremtsék meg, és egyben a mé­ lyebb, elkötelezettebb keresztény élet formálására törekedjenek . A pozitív eredmények mellett azonban sok veszélyt is hordoztak magukban az új csoportosulások azáltal, hogy egyéni értelmezé­ sekkel lényeges területen eltér­ tek a katolikus tanítástól, az egyházifegyelemtől és ezzel együtt

eltértek a katolikus egyház hi­ vatalos irányától. A bázisközösségek körében ke­ letkezett problémákról tárgyalt az 1974. évi Püspöki Szinódus, majd ezt követően VI. Pál pápa »Evangelii nuntiandi« kezdetű apostoli buzdításában is foglalkozott a bá­ zisközösségekkel. Kiemelte pozitív szerepüket, rámutatott a veszé­ lyekre . amikkel kapcsolatban ezeket írta: »Másutt viszont ezek a bázásközösségek kegyetlen kri­ tikával illetik az Egyházat. Ezen az úton eszméikből csakha­ mar eszmerendszer (ideológia) lesz, és ritka, hogy ne torkolljék valamilyen politikai síkra, . ami magában rejti |a veszélyt, hogy eszköz gyanánt használják fel őkeít«. A hazai kisközösségek között van egy, amelyik Bulányi György személyéhez kapcsolódik és ame­ lyik évek óta sok gondot okozott a Püspöki Karnak. Közösségükön belül többen eltértek a hivata­ los katolikus tanítástól, probléma alakult ki az egyházi fegyelem

kérdésében. Ennek írásbeli meg­ nyilatkozása főként Bulányi Katolikus egyház . Bulányi Levél a Hittani Kongregációtól György két műve: »Az engedel­ meskedés« és »Az egyházrend«, amelyek kézirat formájában ter­ jedtek ,el. A felmerülő problémák­ kal kapcsolatban a Püspöki kar 1982-ben nyilatkozatot adott ki, de “ennek nem lett különösebb eredménye, főként azért nem, mert a csoportjukban fellépő ta­ nítást elutasító nyilatkozatot úgy értelmezték, hogy azt a Püspöki Kar állami ösztönzésre adta ki. Ezután ügyük a Hittani Kong­ regációhoz került kivizsgálásra, el­ sősorban Bulányi Györgynek »Az egyházrend« c; műve. A művet a Hittani Kongregáció több pont­ ban a katolikus tanítással ellen­ tétesnek találta és azt kérte, hogy Bulányi György adjon egyértel­ mű nyilatkozatot a katolikus ta­ nítás elfogadásáról. Sajnos, több­ szöri levélváltás és személyes meg­ beszélés ellenére

sem adott ilyen egyértelmű nyilatkozatot. Bár a fenti problémák csak Bu­ lányi Györgyre és csoportjának egyes tagjaira vonatkoznak, mégis a külföldi tömegtájékoztatási esz­ közökön keresztül közismertté vált a fennálló feszültség, éspedig poli­ tikai síkra terelve, elmarasztalva a Püspöki Kart és elhallgatva a tanítástoeli és egyházfegyelnv problémákat. Ezért rendelte el a (Hittani Kongregáció a magyar ka­ tolikus hívek tájékoztatására a . levélj nyilvánosságra hozata­ lát .” A Ratzinger-levél Joseph Ratzinger bíboros Bulányihoz intézett leveléből: „A Hittani Kongregáció 1984. júniusában ügyrendje szerint megvizsgált néhány önnek tulaj­ donított, Magyarország bizonyos köreiben, az ún. »bázisközösségek«-ben elterjedt (gépírásos) munkát az ön tanaival kapcsola­ tos egyéb dokumentációval együtt. A vizsgálat felszínre hozott né­ hány olyan tarthatatlan tanbeli irányzatot, amely az egyházi

ta­ nítóhivatal tekintélyével meghir­ detett, kinyilatkoztatott igazságok­ kal való szembenálláshoz vezet­ het. E tanbeli irányzatok kifeje­ ződései: néhány a kinyilatkoztatás természetét érintő kétértelműség, bizonyos relativizmus az Újszö­ vetség szent könyvei értékelésé­ ben, néhány helytelen értelmezés mind az egyházi tanítóhivatal és a dogmatikai formulák értékét illetően, mind az egyházi hierar­ chia tekintélyére vonatkozóan . Kongregációnk megbízottja ön elé tárta és megmagyarázta a IJ. Vatikáni Zsinat e szövegeit, majd átadta önnek azért, hogy mielőtt megadná idevonatkozó végleges válaszát, megfontolhassa azok tar­ talmát. 1985 június 3-án ön alá­ írta ezeket a tantételeket, elfo­ gadva azok tartalmát, ezzel az ünnepélyes eaküformával: »Foga­ dom, hogy mindezt hűségesen, teljesen és őszintén meg fogom őrizni és sértetlenül meg fogom védeni, és hogy sem a tanításban, sem

bármilyen más módon, szó­ ban vagy írásban nem fogok el­ térni attól«. Az ön által aláírt hitvallási eskü ellenére Kongregációnknak meg kell állapítania, hogy ezzel még nem oszlott el minden kétely afelől, hogy vajon ön világosan és teljesen igazodik-e az egyházi tanítóhivatalhoz. Időközben azonban új tény merük fel, amely megindította a második és vég­ leges szakaszt a vizsgálatban, ön ugyanig Kongregációnk megbí­ zottjával folytatott beszélgetésé- ben (1985. július 2) elismerte, hogy »Az egyházrend« című mun­ kának ön a szerzője, és kijelen­ tette: »A művet a kisközösségek­ kel szerzett harmincöt évi tapasz­ talat alapján írtam, és vélemé­ nyem szerint az Egyháznak a jö­ vőben lehet a jelenlegitől eltérő szerkezete, mégpedig a báziskö­ zösségek alapján.« E munka részletes átvizsgálása, sajnos, kimutatott téves, veszé­ lyes és félreérthető állításokat a kinyilatkoztatást

értelmező, tekin­ téllyel előadott egyházi tanítás olyan fontos kérdéseiről, mint az apostoli folytonosság, az Egyház hierarchikus szerkezete és a püs­ pökök szolgálata, valamint a pa­ pok és a világi hívek világos megkülönböztetése. Különösen veszélyesnek tűnt az ön véleménye az Egyház hierar­ chikus felépítésére és a papi ha­ talomnak az egyházi közösségeken belüli átadására vonatkozóan. Amikor ön a papok és nem pa­ pok közötti különbséget tárgyal­ ja . azt állítja, hogy «az, aki már közösséget vezet, az pap, de aki még csak.tagja egy közös­ ségnek, de nem teremtett még maga is közösséget, az még nem pap«. A papnak ebben a megha­ tározásában semmiféle utalást nem tesz arra a különleges fia­ talomra, amelyet a papok, a püs­ pökök, mint apostolutódok kézföl­ tétele által kaptak . A Hittani Kongregáció azt ké­ ri öntől, hogy a híjvek és különö­ sen azok érdekében, akik

között az ön műve elterjedt, fejezze ki nyilvánosan az Egyház tanításá­ hoz való ragaszkodását. ” Értelmezés ■menetének, következményének te­ kinthetünk: . »Ha a közösség­ teremtésben nem tudom kifutni az ambícióimat, mert nő, családos és villanyszerelő lévén a főnök­ képző iskolába be sem iratkoz­ hatom, akkor . nem a katolikus egyházon belül fogok jézusi kö­ zösséget teremteni. A jelen egy­ házrend elveszi isten népétől a jézusi ambíció lehetőségét.« A mű beállítottsága, tanítása ellentétben áll a Katolikus Egy­ ház lényeges tanításával. Sőt, a katolikus egyház közösségétől való elszakadás lehetőségére is u tal. Az egyházfegyelmi probléma lé­ nyegére Bulányi Györgynek egy másik, szintén sok gondot okozó műve mutat rá: »Erény-e az en­ gedelmesség?« . Benne gyakorla­ tilag elutasítja az engedelmessé­ get. Hadd idézzek ebből is néhány kiragadott gondolatot: »Ember

nem engedelmeskedik, nem ren­ deli alá magát Istennek, ember nem engedelmeskedik, nem ren­ deli magát embernek. Csak az ember alatti világ: eperfa, ideg­ betegség kerül engedelmeskedési, alárendeltségi szituációba« . A katolikus magatartás az enge­ delmesség, amely alól adott eset­ ben lehet kivétel; de nem for­ dítva. A fenti beállítottságból vi­ szont az egyházzal szembeni kri­ tika, a hierarchiaellenesség ered . A csoportosulás egyes tagjainál erős politikai ellenzékiség mutat­ kozik meg. Ennek a gyökere viszszanyúlik abba az időbe, amikor még nagy feszültség állt fenn az állam és az egyház között. Abban az időben Bulányi György és cso­ portjának egyes tagjai börtönbüntetésben is részesültek. Azóta lényegesen megváltozott a hely­ zet. Olyan folyamat indult el, amelyben a dialógus, a kölcsönös megbecsülés alapján az egyház mindig jobban tudja végezni a maga tevékenységét, és ugyanak­ kor a magyar

társadalom építő részévé vált. Emberileg érthetően megmaradt bennük a múlt fájdalma, gya­ nakvással tekintették az állam és egyház közt elkezdődött folyama­ tot. Tovább élt bennük a politi­ kai ellenzékiség, amely sajnos át­ csapott egyházon belüli ellenzéki­ ségbe . A dialógus készsége megvan bennem . Sajnos, azt kell mon­ danom, hogy Bulányi György ré­ széről nincs meg . Amikor a Püspöki Kar annak­ idején nyilatkozott, egyben meg­ vonta tőle a nyilvános papi mű­ ködést és joghatóságot. Ez a döntés került volna felülvizsgálat­ ra, ha kielégítő választ kapott vol­ na a Hittani Kongregáció. Mivel a válaszadás ilyen formában nem történt meg, az említett döntés továbbra is .érvényben van” VÁRNAI FERENC A fenti levél értelmezéséről dr. Paskai László nyilatkozott a Magyar Kurírnak: „Álljon itt néhány idézet, ame­ lyeket a (Bulányi)-mű gondolat- MAGYARORSZÁG 1 9 8 7 / 3

3 25 Forrás: https://doksi.net 2001. október 27, szombat MacyarSzó Négy teológus a római egyház reformjáról ; DR. HEGEDŰS ANTAL A MÉRLEG c. Budapesten megjelenő folyóirat 2000 évi harmadik és negyedik, valamint 2001 évi első számában négy katolikus teológus szól a római katolikus egyházban végrehajtandó reformokról. Három teológus ismert a Vaj­ dasági Pax Rontana sok tagja előtt: P. Morei Gyula és P Vass György innsbrucki jezsuiták, akik rendszeresen részt vesz­ nek a Pax Romána magyarországi konferenciáin. Aszalósjános, a budapesti matematikus és teológus ugyancsak rend­ szeres résztvevője a Pax Romana kongresszusainak és három évvel ezelőtt előadója volt a vajdasági Pax Romana tanul­ mányi hétvégéjének, a mai értelmiségi vallásosságról tartott előadást. A negyedik előadó P Bulányi György piarista, aki nemcsak Magyarországon, de

világszerte arról ismert, hogy egyaránt meghurcolta őt a kommunista rendszer és sa­ ját egyháza, a római katolikus egyház is. Pontosan arról van szó, hogy a MÉRLEG 2000/3-as számában P. Morei Gyula megjelentette vitairatát a katolikus egyházban szükséges radikális reformokról, és erre a P. Morei Gyula féle vitairatra reagálnak teológus társai (P Vass György, Aszalósjános és P. Bulányi György) - akik elmondják véleményüket P Morei Gyula radikális reformokat sür­ gető vitairatáról - azt ti., hogy - miben egyeznek és miben különböznek P Morei Gyula javaslataival kapcsolatban Ismertetésünkben most mi is ezt a kettős felosztást követjük: miben egyezik a 4 teológus elgondolása a katolikus egyházban végrehajtandó reformokról, és miben különböznek elgondolásaik az egyházban végrehajtó radikális refor­ mokat illetően. Beszámolóm tehát erre a két részre oszlik: pró és kontra. I.A NÉGY TEOLÓGUS KÖZÖS VÉLEMÉNYE: 1. A

modem katolikus egyház renoválásra szórni: „Ecclesia est semper reformanda”, ősi elv, hogy „az egyház min­ dig reformálandó”. 2. A vallásszociológiának a mai megállapításait a katolikus egyház helyzetével kapcsolatban el kell fogadni 3. A katolikus egyház életében sok az abszurditás 4. A kötelező papi cölibátus helytelen és haszontalan követelmény 5. Az egyházban ma még mindig meglevő ún „negatív szankciók” a hivatalos Rómával ellentétes véleményeket kép­ viselő teológusok elhallgattatása sok gondot okoz. II. A NÉGY TEOLÓGUS EGYÉNI VÉLEMÉNYE: - P. Morei Gyula: Csak radikális reformokkal lehet a szükséges változtatásokat végrehajtani - P. Vass György: Az egyházban nem lehet teljes szabadságot és teljes demokráciát követelni - az egyház misztéri­ um, nemcsak e világi intézmény! -Aszalósjános: A reformokat az őszinte tisztelet, sőt szeretet hangján kell követelni: „Elöljáróink is emberek, s fon­

tos, hogy ne megtámadva, hanem segítve érezzék magukat.” - Pater Bulányi: Nem elég a felsorolt és az általa is helyeselt intézményreformokat valósítani. A protestánsoknál ezek általában ma már nem problémák - mégsem telnek meg a templomaik. I. KÖZÖS VÉLEMÉNYEK 1/1. Ecclesia est semper reformanda: Az utolsó 50 évben is folynak a reformok A régi feudális stílus jelei egymás után tűnnek el, a II. vatikáni zsinat sok-sok újítást hozott be, elsősorban megváltozott egyházképével, liturgikus reform­ jaival, új egyházjogi kódexével, ökumenikus nyitottságával, amelyben a jelenlegi pápa elől jár stb. 1/2. A vallásszociológia a fentiek ellenére döbbenetes adatokat említ, amiket komolyan kell venni Mind erőtelje­ sebb a szekularizáció folyamata, a gyakorló hívők 50-60, néhol 90 %-os lemorzsolódása is kimutatható. „Sajnálatos, hogv mindezeket az egyház hivatalos közegei vagy nem akaiják elfogadni, vagy éppen tanácstalanul

állnak előttük.” (P. Vass) 1/3.А katolikus egyház életében sok az abszurditás: klerikális személyek botrányai; a pap, a püspök, a pápa az em­ beri lét valamilyen különös magas fokán állnak; egyes témák tabuként való kezelése. Az egyháztörténetnek nincs olyan korszaka, ahol ilyen témák ne szerepelnének. 1/4. A kötelező papi cölibátus helytelen és haszontalan követelmény Már maga az a tény, hogy a cölibátust „nőt­ lenségnek” fordítják szerencsétlen kifejezés, mert igazi és gúnyosan nem értelmezhető megfogalmazása a teljes sze­ xuális önmegtartóztatás kellene legyen. „Gyökértelen, már kapcsolatszegény kövület, mindenkinek útjában áll, diszfunkcionális” (Aszalós) 1/5. A „negatív szankciók” kérdése - a más véleményt képviselő teológusok elhallgattatása „Hatalmas árat fizettek azok, akik merték az egyház történelmét elóretaszigálni, pontosabban visszataszigálni Jézus akaratához - ezek

legtöbb­ je alázatosan szolgáló hőse volt az egyháznak, de ezért nagy árat fizettek.” (P Bulányi) II. A NÉGY TEOLÓGUS EGYENI VÉLEMÉNYE P. Morei Gyula Csak radikális reformokkal lehet a szükséges reformokat az egyházban végrehajtani. Az élet tele van kompromisszu­ mokkal, de ha fenyegető nagy károkat csak radikális változtatásokkal lehet elhárítani, akkor ettől nem szabad vissza­ riadni. Márpedig a katolikus egyház jelenlegi krízise ilyen eset P. Vass György Ellenzi a radikális változtatásokat. Ezeknek a felsorolása félő, hogy „nem fogja sikeresen áruba bocsájtani a keresz­ ténységet, hanem inkább lehetőséget ad a nem hívőnek arra, hogy könnyebb legyen az egyház elleni állásfoglalása. Tisztelettel és szeretettel kell nézni az egyházra, mert annak léte „misztérium is” ahogyan a „szerelmes sem csak azért szeretett bele a partnerébe, mert annak csak kiváló tulajdonságai lennének - ha így lenne, akkor valójában

kételked­ nénk szerelmének valódiságában.” „Az emberi szerelemhez hasonló szolidaritást kell tanúsítanunk egyházunk iránt” Aszalósjános Követeléseinket az őszinte tisztelet és szeretet hangján kell fogalmazni, vigyázni arra, hogy elöljáróinkat ne han­ goljuk magunk ellen. „Én nem azért vagyok tagja az egyházamnak, mert ott csupa kitűnő pap és püspök van, hanem azért is, mert én is botrányosnak, mocskosnak látom magam - és tudom, hogy Jézus éppen a magamfajtákért jött. A csupa kitűnő személyek egyházából pedig kilépnékf’Jézus előre megmondta: Égyházában, Isten szántóföldjén a búza mellett együtt nő a konkoly is. Aszalós egyházképének centrumában nem a mamut-egyház, hanem a kisközösségek egy­ háza áll, amely kisközösségek „az Egyház terheinek nagy részét (hitvallás, misszió, emberekkel való személyes törő­ dés, imádság kultúrája, társadalmi felelősség és részvétel) megfelelő

képzés mellett, hordozni hivatottak”. P. Bulányi György Ő a legmerészebb és legegyénibb véleményt fogalmazza meg az egyház megújulásáról. Megállapítja, hogy a majd két­ száz éves késéssel, a II. vatikáni zsinaton megszületett „aggiomamento” csak szavakban áll A zsinat a tekintélyi elvű egyhá­ zi struktúrához nem nyúlt hozzá - pedig ma már a tömegek nem hajlandók eleve tekintélyek szavára mozdulni. Hiába hoz­ zuk a legjobb külső reformokat is, ha nem mondunk igent Jézus akaratára: akkor azonban át kell alakítanunk gondolko­ dásunkat. Ezt azonban csak kevesek képesek megtenni - ezek a kevesek viszont kisközösségeket alakítanak így volt ez Jé­ zus korában is, aki övéit „kicsiny nyájnak” nevezte. Ma is „olyan kisközösségeket kell létrehoznunk”, amelyek megmutat­ ják, hogy lehet értékes életet élni lemondva az uralkodásról, a többet birtokolni akarásról és az erőalkalmazásról”. Befejezésül Vass

Gyulát idézem, aki vitairatában jezsuita rendtársára, a 20. század egyik legnagyobb katolikus teo­ lógusát állítja példaként elénk. Ez a Karl Rahner keményen bírálta az egyházat, de ugyanakkor ájtatosan tudta mor­ zsolni a rózsafüzért is: P. Rahner egész, életében a reformgondolatokkal küszködött, de mindig hangsúlyozta, hogy a legradikálisabb reformokat is „türelemmel, toleranciával és az okos átmenetek megvalósításával kell létrehozni”. (Elhangzott Feketicsen, a Pax Romana és a Református Diakoniai Szolgálat egyházaink megújulásáról tartott öku­ menikus összejövetelén, 2000. szept 29-én) KILATO 9 F E L J E G Y Z É S E K „Egészen pontosan két rögtön és egy fél máris” A Tiszatáj p a ró d ia -szá m a BORI IMRE A Szegeden megjelenő Tiszatáj című folyóirat októberi száma az Irodalom Pa­ ródia szavakat írta borítójára. Szeretném hinni, nem csupán a szerkesztőségjó öt­ letéről árulkodik

vállalkozásuk, hanem az a megértés kapott formát benne, amely a paródiák időről időre időszerűvé válását eredményezi, s ez az irodalmi életnek mélyében lejátszódó változás: egy korszak lezárulását és eg) másiknak a születé­ sét jelend be. Az utolérhetetlen Karinthy Frigyes két paródia-kötetéről, az 1912ben megjelent így írtok tí és az 1934-ben a Még mindig így írtok tí című kötetek­ be írott kriükák (az egykorúak és az utókor véleményét megfogalmazók) egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a paródia az irodalom változásainak az előrejelzője Kosz­ tolányi Dezsőre hivatkozva, aki 1912-ben az így írtok tí kapcsán írta: „Nála (tí. Karinthynál) a humor igazi kritika, alkotó művészet, dolgok, stílusok, világnézetek integrális átfogása. Nem véletíen, hogy ez a fiatal humorista éppen akkor jelent­ kezett, amikor az irodalomban egy komoly és bátor csoport értékelte a régi érté­ keket, és egy

mélységesen új művészetről kezdett beszélni.” S valóban, az igazi for­ dulat éppen 1912-ben következett be, akkor hullottak az utolsó rögök a XIX. szá­ zadi ízlés sírhantjára, smár felmutatta névjegyét Kassák Lajossal az avantgárd mű­ vészet is. Hasonló fordulat érzékelhető 1934-ben, nálunk, vajdasági magyar iro­ dalomban pedig Bogdánfi Sándor éppen 1970-ben érleltette kötetté paródiáit Sirodalmunk könyve címen, amely valójában szatirikus stíluskritikai panoráma, az író pedig az írói módszer vadhajtásaiból fonta koronáját. A Tiszatáj friss paródia-száma ugyan nem egységes, több parodista több iro­ dalmi irány képviselője elé tartotta a görbetükröt, de talán hangot adhatunk an­ nak a feltevésnek, hogy a paródia jelezte fordulat a posztmodern alkonyának ér­ zékeléséről is híradás. Nemcsak a sikerült Határ Győző versének paródiája íratja ezt velem, még akkor sem, ha a Karinthy Frigyes nyomában

lépegető „ferdítő” Tí­ már György ezt írja például: Mint amikor rossz a gyermek, tombolnak a posztmodemek. Ez itt vicces, az ott pikáns, ám egyik sem szignifikáns. Fosson felhő, csillagvatta, s hozzá ítész-csinnadratta. Talán az „ítész-csinnadrattának” a paródiájáról van szó: kisebb mértékben Szi­ geti Lajos Sándor Jó Zseb Attila (József Attila) Mammon (Mama) című paródiatanulmánya ilyen, annál inkább a Kulcsár Szabó Ernő tanulmányírói eszköz- és gon­ dolattárát célbavevő, ahol Tímár György nyomán ezt olvassuk: „A modernitás ka­ tegóriájából a posztmodernbe való tranzíció punctum saliense a receptivitásnak ko-kreativitásként manifesztálódó posszibilis faktora. Az écriture automatique re­ lációjában még lehetett a textus konfüz, illetve diffúz momentumainak disztingváló koncepciójával polemizálni, de ma már ez a percepció - ko-kreatív mutáns­ ként - nolens-volens bele van kódolva magába

az interpretatív gesztusba. Az új­ fajta szignalizáció persze nem foghatja át a komplett recepcióbázist; itt csupán do­ mináns tendenciákról beszélhetünk, amely azonban mindinkább az emóciók relatívizálódása révén válik de facto szignifikánssá. Paradigmánkra a posztmodern reprezentánsai eklatáns példákat prezentálnak. Ilyen Mindenekhy Kandi Kál­ mán Genézis című, a ko-kreativitást direkte kiprovokáló mementója: A vödör az udvaron áll. Üres. Most nem nézek oda. Oda nem nézek. Most Sőt, másh óvá nézek. Az udvaron vöd ör, Most is? All? S üres? Tov ábbá van-e ott udvar spéciéi? (Genezis, avagy a posztmodemiiás recepcióbázisának diszkrepan­ ciái) De legalább említsük meg Odorics Ferencet Pokol Béla társaságában - a szö­ vegükről szóló paródiumának a címe náluk is lényegretapintó, s szól ekképpen: Vázlat a (szép) irodalom és a/z irodalom/tudomány professzionális intézményrendszereinek

egybevetéséhez. Mindenképpen bátor próbálkozás volt a Proust-paródia, amelyből feljegyzé­ sünk címét is kölcsönöztük, a Pilinszky-paródiák közül pedig a Cím nélkül című: Üres lap. Ketrecekben a rés Ő bennem, testem a tok. Árnyék utánam. Láthatatlan sorok közt olvasgatok. (Ördög Ottó ferdítése) Nemkülönben a Márai Sándor és a Mándy Iván prózamodorára mutató szö­ vegek. Csonka lenne a kép azonban, ha nem említenénk Juhász Ferenc versét vagy Balázs Attila prózáját. Foghíjas a Tiszatáj körképe. Megtervezni és kiadni így is érdemes volt! Az újrakezdés esélye Nemzetközi kiállítás asbelgrádi Modern Művészetek Múzeumában SZOMBATHY BÁLINT A hímek rendes körülmények között nem lenne különösebb újdonságértéke. Hogy mégis azzá válhat, annak okát az elmúlt évtized kultúr- és művészetpolitikájának elszigetelőjellegében kell keresni. Ä kortárs

művészet eleve nem lehet m agába zárkózó, hiszen egyetemes nyelven szó­ lal m eg, tartalm i hátterétől függetlenül. A letű n t m úzeum i vezetésnek mégis sikerült valami egyedülállót produkálnia azáltal, hogy kivonta Kelet-Európa valamikor egyetlen m o d em művészeti intézm ényét a nemzetközi életből. A belgrádi M odern Művészetek M úzeum át 1965-ben adták át s két és fél évtizeden át felküzdötte m agát E urópa legnevesebb kiállítói intézményei közé. Jelentős ex-jugoszláv gyűjtem énnyel rendelkezik, m elyet a körülm ények alakulása folytán im m ár „nem­ zetközi kollekciónak” neveznek. Az intézm ény vezetésében eszközölt változásokat egy újabb m érföldkő jelöli, tekintve, hogy a m úzeum ism ét a nem zetközi együttm űködés m ellett kötelezte el magát. Az október 20-ai újranyitás közönségsikere jelzi, m ennyire várták m ár a belgrádi m ű­ vészetkedvelők ezt a pillanatot. A

Konverzacija cím ű nem zetközi kiállítás több ezres lá­ togatóserege órákon át höm pölygött az é p ü let egészét betelepítő m űalkotások között, amelyek a jelenkori európai művészet egyik lehetséges keresztm etszetét adják. Az alko­ tások többsége ugyan balkáni országok szerzőitől származik, ám a mai művészet nom ád jellegére való tekintettel a helyi földrajzi megjelölés egy adott kereten túl érvényét vesz­ ti. A kiállítás egyik sztáija például egy Párizsban hírnevet szerzett tiranai alkotó Az év végéig látogatható rendezvény rem élhetőleg első állom ása egy olyan so­ rozatnak, amely a nyitás szándékát tükrözi és idővel visszaszerezni lesz képes a M odem Művészetek M úzeum ának valamikori nem zetközi tekintélyét. N a ta s a T eo filo vic (B e lg ra d ): E g yesítésb en a z e rő , 2001 Forrás: https://doksi.net A „MÉRLEG” POSTÁJA NAG YON FÁJ! - M i az, ami nagyon fáj? Ami nagyon

fáj, az P. Bulányi György SP: „Erény-e az engedelmesség" című írása. Erre a„Mérleg" 1989/4. számában a 462-464 oldalon Sz Gy tollából megjelent olvasói levél (azaz tulajdonképpen a szerkesztőség által nem megrendelt könyvismer­ tetés) hívta fe l a figyelmemet. Ezt az írást, amely a szintén P Bulányitól származó „Egyházrend’’ című tanulmánnyal együtt jelent meg, azután olvastam el, miután P. Bulányit személyesen megismerhettem egy előadás kapcsán, melyet itt Münchenben a KM ÉM /Pax Romana helyi csoportja meghívására a Magyar Katolikus Misszióban tartott, és melyben hallgatói számára megkapó módon tanúságot tett mély hitéről és Krisztus iránti szeretetéről. Az „Egyházrend”-re a következőkben azért nem térek ki, mivel nem volt alkalmam még azt is elolvasni. P Bulányinak az enge­ delmességre vonatkozó nézetei azonban, hogy úgy mondjam, hivatalból érdekeltek, mivel ez év szeptemberétől

kezdve novíciusmester leszek. El kell tehát érnem azt, hogy a novíciusok az egyház és ajezsuita rend tradíciójának megfelelően megértsék és értékelni tudják a három szerzetesi fogadalmat, melyek között kitörölhetetlenül ott szerepel az engedelmesség. Ezért gondoltam - ismernem kell mindazt, ami magyar nyelven az engedelmes­ ségről megjelent, főképpen akkor, ha az egyháznak a Szentírásig vissza­ nyúló hagyományával nem áll összhangban. Miért fá j ez nagyon? Azért, mivel ebben az írásban kézzelfoghatóan megmutatkozik az, amire Loyolai Szent Ignác a lelkigyakorlatos könyvnek a szellemek megkülönböztetéséről szóló szabályaiban felhívja a figyel­ münket, hogy tudniillik a gonosz szellem sokszor a jó álarca alatt működve valósítja meg kártokozó szándékait. Azoknál ugyanis, akik komoly oda­ adással akarnak Istennek szolgálni, a közvetlenül rosszra csábító kísértések nem igen érnek el eredményt; de a jóra,

sőt a jobbra törekedve a jó ember is félrevezethető, ha nem veszi észre, hogy hova is vezet az, amit a jóra törekedve elkezdett. Ezért írja Szent Ignác: „Nagyon figyeljük meg a gondolatok lefolyását. Ha a kezdet, a közép és a vég mindjó és a teljes jóra irányul, akkor ez a jó angyal jele. Ha azonban a gondolatok lefolyása valamilyen rossz vagy figyelmet elvonó dologban végződik, vagy kevésbé jóban, mint amit a lélek azelőtt cselekedni szándékozott, vagy ha gyengíti, nyugtalanítja vagy megzavarja a lelket és megfosztja a régebben élvezett békéjétől, csendjétől és nyugalmától, akkor ez világos jele annak, hogy gonosz szellemtől, előmenetelünk és üdvösségünk ellenségétől származik.” (Lelkigyakorlatos Könyv, 333. szám) A szellem megkülönböztetésének ez a szakértők által központinak tartott szabálya tehát leírja, hogy miről ismerhető meg a rosszra kísértő szellem működése ott, ahol alapjában véve 221

Forrás: https://doksi.net jó kezdeményezésről van szó. Ennek a szabálynak alkalmazási területe hallatlanul széleskörű. Nem csak az egyéni életben, hanem kisebb és nagyobb közösségekben, sőt, az egész egyházban is megfigyelhető a rossznak ez a taktikája. Néhány odavetett utalás elégséges lesz ennek igazolására. Luther Márton reformációjának indítóoka kétségtelenül jó volt, de a krisztusi hit lényegével ellenkező egyházszakadáshoz vezetett. A kínai rítusvita mögött eredetileg mindkét oldalon tiszteletre méltó motí­ vumok álltak, de a rátartiság és csúnya személyi intrikák következtében a kereszténység óriási lehetőségét hiúsította meg a XVIII. században Hans Küngnek az egyházra vonatkozó kritikája sok mindent megfogalmazott, ami megfontolandó lenne, de önteltsége következtében olyan helyzetbe sodorta magát, hogy ma már a szélső liberális „Der Spiegel" sem veszi komolyan. Ide tartozik papoknak

asszonyok iránti szánakozó „együttér­ zése", melyben csak az illetők nem látják, hogy az eredeti motívum már régen átadta a helyét az erotikus vonzódás palástolásának. Egy nagyon tapasztalt egyházi vezetőtől megtanultam, hogy e szabály alkalmazása az egyházkormányzás lényeges eleme: természetfölötti okossággal ki kell védeni az ellenség ravaszságát. Visszatérve az „Erény-e az engedelmesség?" című írásra, ennek elolvasása után sajnos azt kell mondanunk, hogy a rosszra kísértő taktika eredményes voltának világos esetével állunk szem­ ben. Ez pedig nagyon fájdalmas Főképpen azért fá j ez nagyon, mivel P. Bulányi György csodálatos áldozatkészségét és odaadását Krisztus ügyéért nem tudom nem csodálni. O hosszú évekig tartó börtönt és üldöztetést vállalt azért, hogy a legne­ hezebb időkben ébren és elevenen tartsa a hitet fiatalokban és felnőttekben. O és az általa inspirált csoportok

nem kötöttek kompromisszumot azokkal, akik az egyház eltiprására törekedtek, hanem üldöztetést, mellöztetést és zaklatást vállalva élték és továbbadták keresztény hitüket. Nagyon kicsinek érzem magam hozzá, illetve hozzájuk képest. De pont ezért döbbentett meg ennek az írásnak rémes egyoldalúsága. Nem mintha nem tartalmazna ez is sok megszívlelendő gondolatot. M ert az engedelmesség - mint minden erény - nem egyszerű dolog. Mindaz, ami az ember kezébe kerül, ki van téve a romlás veszélyének. A z engedelmességnek is vannak buktatói, helytelen formái, karikatúrái. P Bulányi írásának kétségtelen érdeme, hogy kíméletlenül felfedi az engedelmesség ténylegesen előforduló eltorzulásait. Kritikája sok szempontból érvényes. Csak sajnos azt nem veszi észre, hogy (erre a tárgyra vonatkozó sebzettségéről árulkodó) buzgalmában messze túllő a célon és afürdővízzel együtt kiönti a gyereket is. Tárgyilagosságának

hiányát kezdettől fogva dokumentálja a szofista retorika módszerének tudatos vagy talán öntudatlan átvétele, mely a szavak diszkriminálásában áll: így lesz az engedelmességből engedelmeskedés, ill. engedelmeskedtetés Miután írásának elején definíciószerűen leszögezte: „Engedelmességről tehát akkor beszélünk, amikor valaki végrehajt egy parancsot, amelyet 222 Forrás: https://doksi.net praktikailag vagylés etikailag rossznak tart’’ (100. o), a következőkben már könnyű dolga van. Az engedelmesség csak rossz lehet Ezen az alapvető hibán az íráshoz utólag hozzácsatolt terminológiai tisztázás sem segít igazán. Hogy ennek a hibának mi az alapja, az elárulja a tradicionális értelemben vett engedelmesség helyét elfoglaló „Istenre való hallgatás" interpretációja. A sok, erre vonatkozó helyes megjegyzés mellett ugyanis mindig előbújik a feltételezés: végeredményben mindent be kell tudnom látni, önmagámmal

csak akkor lehetek harmóniában, ha a szabadságom csak és kizárólag önmagomnak engedelmeskedik. Ez azonban követke­ zetesen végiggondolva - de ezt P. Bulányi szerencsére nem teszi - ahhoz vezetne, hogy kiküszöböljük életünkből a misztériumot és a keresztet. Ami ebből az írásból teljesen hiányzik, és ami az engedelmesség pozitív értelmezése szempontjából döntő lenne, az annak a tudata, hogy önmagam alávetése a törvényes emberi tekintélynek, vagyis önmagam kiszolgáltatása másnak, ill. az ezzel együtjáró kiüresedés - feltéve, hogy a tekintély nem olyasmit kíván tőlem, ami bűn - igazi érték lehet, éppen azért, mivel ezáltal és sokszor csak ezáltal tudok igazán önzetlenné válni. Aki mindig kizárólag csak a saját belátása alapján kíván Istennek szolgálni, aki nem ismer el törvényes tekintélyt a felnőtt ember számára legalábbis az egyházon belül, az nem tiszteli igazán a megtestesülés titkát, annál az

Istennek való önátadás hiányos, nem feltétel nélküli, mivel nem hisz abban, hogy az Isten akaratát adott esetben véges, gyarló, tévedéstől nem mentes emberek döntése tolmácsolhatja számára. P. Bulányi személyére csak a legnagyobb tisztelettel és megbecsüléssel tudok gondolni. De nagyon fá j látnom azt, hogy a jóból rosszat kihozó kísértési taktika az engedelmességre vonatkozó állásfoglalásában milyen eredményes volt. Weissmahr Béla SJ, München - Nem tudom, hol olvastam, hogy Európa földrajzi közepe Prágában van, amit ott egy kő is jelez. Mindenesetre nagyon örülök annak a követke­ zetességnek, ahogy a „Mérleg" felülemelkedik Európának Nyugat- és Kelet-Európára történő sematikus és máris meghaladott politikai felosz­ tásán, és Magyarországot következetesen Kelet-Közép- vagy KözépEurópában helyezi el, de sohasem Kelet- vagy Közép-Kelet-Európában, mint még nagy hazai lapjaink is megteszik. Hiszen, ha

Magyarország Kelet-Európábán fekszik, akkor vajon hol helyezkedik el Ukrajna és Oroszország? Erőltetettnek és az érvényes helyesírást sértőnek tekintem azonban, hogy a „Mérleg” az N SZK -t rendszerint Németországi Szövetségi Köztársaságnak nevezi, amiben eltér az egész magyar sajtótól és olyan külföldi rádióadóktól is, mint a Szabad Európa Rádió és a Vatikáni Rádió. Szabó János, tanár, Dunántúl = Nem követtük eddig e pontban az érvényes magyar helyesírást, mert 223 Forrás: https://doksi.net nem akartunk politikai manipuláció áldozatává válni. NyugatNémetország azért nevezi magát Bundesrepublik Deutschlandnak és nem Deutsche Bundesrepubliknak, mert alkotmányosan a Német Birodalom jogutódának és a német egység képviselőjének tekinti magát. Arról lehetne vitatkozni, hogy német nevét Németország Szövetségi Köztár­ sasággal vagy Németországi Szövetségi Köztársasággal fordítsuk ma­ gyarra. E

vitát azonban maga az NSZK eldöntötte, az Amerikai Egyesült Államok nevéhez hasonlóan minden magyar nyelvű hivatalos okmá­ nyában, feliratában, rádiójában (Deutschlandfunk, Deutsche Welle) és sajtóorgánumában (profil) Németországi Szövetségi Köztársaságnak nevezi magát. A Mérlegben következetesen ehhez igazodunk és java­ soljuk, hogy más magyar tömegkommunikációs eszközök hagyjanak fel végre, legalább most a német egység hajnalán, az NSZK politikailag manipulált hamis megnevezésével. = Későn kaptuk meg az illetékes szerkesztőségektől 1989/3. számunk két fontos szerzője, P. Jean-Yves Calvez SJ, a párizsi Études jelenlegi főszerkesztője és a számos diplomával rendelkező René Épp, strasbourgi kanonok, valamint egyháztörténész professzor, a Revue des Sciences Religieuses igazgatója bibliográfiáját. Calvez művei közül kimaradtak a következők: Introduction á la vie politique; Aspects politiques et sociaux des pays

en voie de développement; Politique et Dieu; Foi et justice; Droits de l ’homme, Justice, Evangile; Une éthique pour nos sociétés; L ’économie, l ’homme, la société; Développement, emploi, paix. Épp kanonok főbb művei a folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben közzé tett cikkein kívül: Le mouvement ultramontain dans TEglise catholique d ’Alsace au XIXe siécle (1802-1870); Mgr. André Ráess, évéque de Strasbourg (1842-1887). - A világszerte megjelenő antiszemitizmust itt úgy könyvelték el, mint a régi keresztény antiszemitizmus folytatását, ami engem közelről érint. Sokan elfordulnak tőlem, és még többen becsukják előttem az ajtót. Amikor a kelet-közép-európai népek felszabadították magukat, akkor ott arabellenes hangulat támadt, mert kiderült, hogy a Bakonyban két és Romániában négy táborban képeztek ki arab terroristákat, akik a Securitate mellett har­ coltak. Nálunk Izraelben mostanában Nyugat- és

kereszténységellenes közhangulat alakult ki. Ez nagyon aggaszt Szerencsére az izraeli sajtó elítélte azt a szélsőséges zsidó csoportot, amely három és félmillió dollárért megvett, majd elfoglalt egy ortodox zarándokházat. A zsidó sajtó nagyon helyesen úgy véli, hogy a keresztény szent helyek tőszomszédságában semmi keresnivalója sincs egy rabbiképző intézetnek. Tegnap egy fiatal zsidó meggyilkolt hét arab munkást, mire az egész ország az arabok mellé állt. Egy katolikus zsidó, Izrael 224 Forrás: https://doksi.net ír á s o k a m e r l e g e n P. BULÁNYI GYÖRGY SP TEOLÓGIÁJA ANDRÁS MÁTÉ-TÓTH: Bulányi und die Bokor-Bewegung, Eine pastoraltheologische Würdigung, Wien, UKI, 1996, 348 L, (11KI Berichte aus Ungarn), fve 290 ATS, 290 HUF. Többször tapasztaltuk, nem könnyű idegenekkel érzékeltetni egy kizárólag Magyarországon támadt összeütközés jellegét. Máté-Tóth András szegedi vallástudomány-tanár bécsi

magántanári dolgozata erre a nehéz feladatra vállal­ kozik, amikor könyvében P. Bulányi Bokor-mozgalma és a Magyar Püspöki Kar között még ma is fennálló ellentét történetét a mai németnyelvű teológiai irodalom szemszögéből ismerteti. Jólle­ het alaposan dokumentált írásában tel­ jes tárgyilagossággal igyekszik témáját elemezni, végeredményben mégiscsak Bulányi életművének amint látni fogjuk kritikus apológiájával állunk szemben. Központi tételében a Magyar Püspöki Kar Kádár-rendszer alatti függőségének tulajdonítja a még ma is megoldatlan konfliktust. Pontosab­ ban: Bulányi teológiájának „elítélése”, valamint mozgalmának „mellőzé­ se” nem annyira hittani, hanem inkább az akkori politikai kényszer hatására történt. Mivel 1989-ben ez a politikai rendszer Magyarországon véglege­ sen megszűnt, a szerző szerint fölösleges, sőt botrányos a konfliktusból eredő megosztottságot továbbra is

fenntartani. A szerző két világosan megkülönböztethető részben tárja elénk kutatásai­ nak eredményét. Az első részben a Bokor-mozgalom eredetét, kifejlődését és ennek belső kríziseit foglalja össze, míg a másodikban Bulányi teológi­ áját vázolja, valamint ismerteti ennek vitatható vagy a Magyar Püspöki Kar és az egyházi tanítóhivatal részéről tévesnek vagy legalábbis „veszélyes­ nek” ítélt pontjait. Mivel Bulányi teológiája és az erről kialakult nézeteltérés nagyrészben befolyásolja a Bokor-mozgalom kibontakozását és ennek belső válságait, helyesebbnek tartom főleg Máté-Tóth munkájának második részét ismer­ tetni. Ez a konfliktus ugyanis (lásd Konflikte der Bewegung, 100 1851) éppen dr. Lékai László bíboros fellépésével 1976-ban kezdődik Ezt meg­ előzőleg, 1975. december 18-án jelent meg V7 Pál: Evangelii nuntiandi kezdetű enciklikája, amelyben a pápa nemcsak jóváhagyja, hanem dicséri is

az egyházi keretekben működő kisközösségek buzgó munkáját. A Magyar Püspöki Kar egy évvel az enciklika megjelenése után a kisközös­ 451 Forrás: https://doksi.net ségekről nagyjából hasonló hangnemben megfogalmazott körlevelet ad ki, amely azonban már sejteti az összeütközést: egyházi szempontból különb­ séget tesz jó és rossz kisközösségek között. Ezt Lékai bíboros szemében megerósíti az a tény, hogy az akkori politikai helyzetben az enciklika 58. pontja Magyarországon nem valósítható meg: a kisközösségek létét és kifejlődését ugyanis akadályozza az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) rosszallása. Ha ennek ellenére mégis meg kell engedni a kisközösségek fennmaradását, akkor ez nem vonatkozik Bulányi Bokor-mozgalmára. Az ok a kifejezett püspöki vélemény szerint elsősorban a mozgalom teológiai alapja, amely Bulányi írásainak alapján az eretnekség gyanújába esik. Másodsorban, a mozgalom

teológiájából levezetett testületi magatar­ tás főképp a katonai szolgálattal szemben. 1979 szeptemberében tartóztatja le és ítéli el az államhatalom dr. Merza Z0 zse/mate1natikust, a Bokor egyik vezető tagját, aki keresztény lelkiismeretére hivatkozva a fegyveres szol­ gálatot megtagadta. Tehát az eretnekség gyanúja, valamint a mozgalom tagjainak (beleértve a papokat is) „engedetlensége” (főleg a fegyveres szolgálat elvetésében) bélyegzi meg a „bulányistákat a Magyar Püspöki Kar szemében”. Ennek gyakorlati következményei: Bulányi teológiáját először Magyaror­ szágon a Püspöki Kar megbízottai, aztán pedig Rómában a Hittani Kong­ regáció felülvizsgálja; a mozgalom tagjaitól az állam megtagadja a kiuta­ zási engedélyt; még a kiscsoportok lelkigyakorlatok céljából való vendégül látása is maga után vonhatja a plébános büntetésből való elhelyezését, vagy megakadályozhatja az abban részt vevő

papjelöltek szentelését. A katonai szolgálat elvi és részben gyakorlati elvetése ismételten foglalkoztatja nem­ csak Lékait, hanem az egész Püspöki Kart. Az ebből következő gyakorlatot többször elítélik. Kifejezett hirdetését papjaiknak megtiltják Két papot felfüggesztenek, mert kritizálják a magyar hierarchia érvelését a katonai szolgálatot megtagadók ellen. Az akkori, engedélyezett katolikus sajtó óvja a híveket a Bokor-mozgalomtól, amire viszont a Bokornak a sajtóban nincs lehetősége válaszolni. így nem csoda, hogy a kiscsoportok nagyma­ rosi találkozóján Lékai bíboros 1981 pünkösdjén Bulányi „eretnekségére” hivatkozva nem hajlandó részt venni a papok koncelebrációján, amelybe a Bokor-mozgalom tagjai természesen be akarnak kapcsolódni. De lássuk mennyiben lehet Bulányi tanait eretneknek, vagy a mindenkori egyház tanításától eltérőnek bélyegezni? Máté-Tóth könyvének metodikusan átgondolt és felépített

érvelése először is összefoglalja azokat a paradigma-váltásokat a nyugat-európai teológiá­ ban, amelyek a párturalom alatt álló országokban aligha voltak ismerete­ sek. Közismert tény, hogy a 2 Vatikáni Zsinatot lassan előkészítő és annak felszabadító hatását kihasználó teológia véglegesen felszámol az „új-skolasztika” gondolatvilágával. Mikor Bulányi belátja, hogy erősödő mozgal­ mát teológiai megalapozás nélkül nem vezetheti, először épp ezt a neoskolasztikus fundamentális teológiát és dogmatikát, amit még rendtársától, Schütz Antal professzortól tanult, törekszik kritikusan felülvizsgálni. Már kezdeti meglátásaiban és anélkül, hogy a nyugat-európai fejlődést (lega­ lábbis első kézből) ismerné, érződik ez a törekvés. Számára a „paradigma­ 452 Forrás: https://doksi.net váltás” érthetőleg nem annyira a rahneri emberközpontú transzcen­ dentális teológia értelmében, hanem

inkább J. B Metz-nek a (politikai) praxis felé forduló gondolkozása révén mérvadó. Teológiának csak akkor van kézzelfogható értelme, ha ez a praxisból ered és mint keresztény gondolkozás a praxist szolgálja. Ma ezt „kontextuális” teológiának mon­ danánk. Bulányi számára ennek a kontextusnak egyik lényeges összetevője az akkori magyar politikai valóság, beleértve ennek minden fonákságát a kommunista parancsuralom alatt sínylődő egyházban. Ebben a helyzetben támad ellentét az államtól megtűrt szakteológusok (vagyis gyakorlatilag, a Katolikus Hittudományi Akadémia tanári kara) és Bulányi marginalizált „bázis-teológiája” között. A szerző ezt az ellentétet jellemzi, mielőtt Bulányi bázis-teológiájának alapelveit kifejtené (203207. 1) Amíg a szinte kizárólag pap szakteológusok az egyházi tradíció hivatalos képviselőiként lépnek fel, addig Bulányi bázis-teológiája a világi hívők aktuális kérdéseire

próbál a bibliai kinyilatkoztatás fényénél választ találni. Következésképpen érvelé­ sének alapja nem annyira az egyházi tekintélyelv, hanem az Isten igéje és a mai ember között folyó párbeszéd. Amíg a tudományos szakteológiát a múlt hagyománya igazolja, a kevésbé tudományos bázis-teológiát pasztorális sikere támasztja alá. A kettő szembesüléséből Magyarországon sajnos nem testvéri dialógus, hanem elmérgesedett összeütközés fakad. Ez az összeütközés először a budapesti szakteológusok által összeállított kérdésekben és Bulányi válaszaiban (1981), majd pedig a Hittani Kongre­ gáció 12 pontjában fejeződik ki (1985). A kérdések és a Hittani Kongre­ gáció 12 pontja három témakörre irányulnak: a) a fundamentális, vagyis a megalapozó teológia; b) a krisztológia és az erre alapozott keresztény erkölcstan, azaz a morálteológia; c) valamint az egyháztan kérdéskörére. A szerző mielőtt az egyházi

hatóságok által folytatott pert részletezné, összefoglalja Bulányi erre vonatkozó nézeteit (210 282. 1) Ebből az összefoglalásból érthetők a magyar és részben a római egyházi hatóságok által kifogásolt tételek. a) A fundamentális teológia terén Bulányinak a kinyilatkoztatásról, vala­ mint a rá épülő tradícióról alkotott nézete kérdéses. Nem világos, hogy a kinyilatkoztatás, a hitletétemény a (depositum fidei), lezárultnak tekinthe­ tő-e az apostoli nemzedék halálával; nem világos, hogy ennek írásba foglalása, a Szentírás, minden rétegében Isten igéjét tartalmazza-e: Bulányi szerint az evangéliumok nagyobb tekintéllyel közlik Jézus tanítását, mint Pál apostol levelei (vö. 234 2351) Nem világos, hogy a világvallások és az ezekben rejlő kinyilatkoztatás mellett a kereszténység által vallott isteni kijelentés abszolút jellegű-e, vagyis nem tűrheti-e meg maga mellett a többi vallások párhuzamos

kibontakozását (214 216.1) A kivizsgálok azt sem látják egyértelműnek, hogy Bulányi írásaiban Jézus szavainak tekintélye istenfiúságából vagy a kijelentés jellegéből (általános szeretetparancs) táplálkozik-e. Nem világos továbbá, hogy Jézus igéi és bibliai vetületűk az első századokban törés nélkül mennek-e át a konstantini fordulat után létrejött államvallás tradíciójába. Még kevésbé kézenfekvő ennekkésőbbi dogmatikai-egyházi értelmezése. Itt különösen a dogmatika 453 Forrás: https://doksi.net fejlődését vezető egyházi szervet, a később kialakuló tanítóhivatalt kíséri Bulányi szkeptikus szemekkel. Ehhez tartoznak a különböző országok vagy régiók püspöki karai is. Ez a hivatal önmagában (különösen, ha képviselői állami kontraszelekcióval nyerik tekintélyüket, ahogy ezt akkor Bulányi tapasztalta) nem elegendő Jézus tanításának autentikus értelme­ zésére. Az is megeshet, hogy

különböző korszakokban a tanítóhivatalt a közösség nevében fellépő „próféták” bírálják (219.1) Ezért Bulányi Máté-Tóth megfogalmazásában: „Az egyházi tanítóhivatal csak akkor képes az eredeti tanítást megőrizni és továbbadni, ha ennek hivatalnokait Isten népe választással (?) elfogadja” (vö. 2181) Jóllehet a szerző ezt az önmagában téves kijelentést Bulányi konkrét helyzetére vonatkoztatja (lásd uo. 531 jegyzet), a kijelentés magától értődőén felkelti a vizsgálóbi­ zottság gyanúját. b) Feltűnő azonban, hogy a vizsgálóbírák Bulányi Krisztus- és megváltás­ tanát kevésbé kérdőjelezik meg. Az evangéliumok szó szerinti értelmezé­ séből, amit Bulányi jezuológiának nevez, kirajzolódhat ugyan egy krisz­ tuskép, amely megfelel a Nikeai és Kalkédoni Zsinatok határozatainak. Bulányi analízise azonban a húsvét előtti Jézusra támaszkodik, Krisztus­ ban elsősorban a tanítót látja, aki az

általa hirdetett Istenországban híveit a követésére hívja meg. Ebből következik, hogy a megváltást a Messiás beállítottságának utánzásában látja: amint Jézus a kereszthalálig kitartott a szereteten alapuló Istenország mellett, úgy kell híveinek is Ót követniük, hogy elnyerjék a megváltás kegyelmét. Azaz nemcsak szavaival, hanem elsősorban példájával tanítja követőit a mindent átadó szeretetre. Ebből az alapállásból aligha következtethető ki a megváltás objektív ténye: elkép­ zelhető, hogy ez csak a de facto Krisztus-követőkre vonatkozik. Ahogy Máté-Tóth fogalmazza Bulányi alternatív megváltás-fogalmát: „Isten, az Atya, Jézus életében és halálában példát akart adni, hogy mi (emberek) hogyan szolgáljuk meg megváltásunkat (damit wir fü r uns unser Erlö­ sungsgeldbezahlen 232.1) Jézus halála önmagában nem feltétele annak a kiengesztelődésnek az Atya és az emberiség között, amit Szent Pál hirdetett

(233.1) Következésképpen Bulányi szoteriológiájában nem ját­ szik szerepet sem az eredendő bűn hagyományos felfogása, amelytől a megváltás szabadítja meg az emberiséget, sem pedig Jézus helyettesítő halála. Jézus nem helyettünk, hanem értünk szenvedett kínhalált (vö 233 1.) Ezt az önmagában pelagiánus megváltás-fogalmat (amely ugyan a C/emens-levelekre, sőt Origenes-re is hivatkozhatna) csak egy pontban kifogásolja a vizsgálóbizottság: „Elismeri-e Bulányi, hogy megváltásunk alapja Jézus istenfiúsága?” (293. 1) Különben nem emelnek kifogást Bulányinak az ebből levezethető „küzdelmére” a megváltás „automatiz­ musa” ellen, amely gyakorlatilag a szentségek objektív megváltó, kegyel­ mi hatását hangsúlyozza. A Trienti Zsinat határozata, mely szerint a szentségek a helyesen végrehajtott rítusból kifolyólag kegyelem-közlők (ex opere operato), úgy látszik Bulányi erkölcs- és egyháztanában csak

másodlagos szerepet játszik. Sőt, a szentségek kiszolgáltatását hangsúlyo­ zó lelkigondozást a mai egyház alaphibájának fogja fel. Máté-Tóth köny­ vében ezt a szempontot nem köti össze a megváltástannal, hanem csak 454 Forrás: https://doksi.net később, az egyházfogalom ismertetése után és a jelenlegi papi egyház pasztorálisának kritikájában említi meg. Bulányi felfogása szerint a szent­ ségek a már szívükben megtértek rendelkezésére állnak (268.1) így pl a gyermekkeresztség, a nem tudatos résztvétel a szentmisén pasztorális szempontból értelmetlen: „A falat kenyér és korty bor a nem hívők számára épp olyan keveset használ, mint a keresztség vize” (269.1, idézve Bulányi: „Kövessétek az Isten országát”, 562. 1) A nem hívők pedig P Bulányi szemében azokkal vehetők azonosaknak, akiknek nem adatott meg az igazi Krisztus-követés ethosza. Ezzel a szerző már bevezetheti Bulányinak a keresztény

erkölcsiségről, az akolythológiáról (238261. 1) kifejtett tanítását Jóllehet már Krisztus- és megváltástanából is az akkori Magyarország kontextusához való kapcso­ lódása, erkölcstana kifejezetten útmutatás kíván lenni azok számára, akik a magyar egyház „babiloni fogságában” Krisztus követői akarnak lenni. Bulányi közvetlenül Jézus etikájára alapozott keresztény erkölcstanában nemcsak saját Bokor-mozgalmát, hanem egészen általánosan a magyar hívők magatartását igyekszik új útra téríteni. Ajézusi morál követelményei ugyan radikálisak, de Isten segítségével megvalósíthatók. Ezekhez tartoz­ nak azok a konkrét élet-normák, amelyeket a Bokor-mozgalom tagjaitól, és valójában minden Krisztus-követőtől, elvárhatók. Ilyen követelmények pl. a nagylelkű adakozás (vagyonúnknak legalább 10%-át az éhezőknek kellene adnunk), a társadalmi csatlakozás a hívők csoportjához, a legalább megvallott

lemondás az erőszak eszközeiről, ami a katonai szolgálat megtagadását alapozza meg stb. (2401) Mindezek a követelé­ sek a szeretet gyakorlásával azonos Krisztus-hitből erednek: a Krisztus­ követés ugyanis nem a lét síkján, hanem a Jézust másoló praxis által azonosít a Megváltóval (245. 1) Viszont a Krisztussal való azonosulás elfogadtatja velünk Jézus földi sorsát is a szegénységben, az alázatos szolgálatban és az üldözöttségben. Mármost ebben az összefüggésben merül fel az engedelmesség Bulányi által „elvetett” erénye is: ugyan a kisebb vagy általánosabb keresztény csoportokhoz való tartozás a hit követelménye, de e közösségek nem az engedelmesség elvén érik el egységüket. Ez érvényes az egyházban anynyira hangoztatott engedelmességre is Jóllehet már Krisztus- és megvál­ tástanában a magyar egyház helyzete erősen befolyásolta, Máté-Tóth szerint az engedelmesség szembeállítása a lelkiismeret

kizárólagos köve­ tésével az akkori politikai helyzetben nyeri el teljes érvényességét. A háttér ismerős: 1950-ben a Magyar Püspöki Kar megegyezése a kommunista kormánnyal függőségi viszonyba szorítja az egyházat. A következő évek terrorja alatt kialakul a békepapi mozgalom, amelynek tagjait Bulányi egyszerűen kollaboránsoknak veszi. A püspököket, mégha nem is tagjai a békepapi mozgalomnak, a rendszerbe „beépített” egyháziak ellenőrizik az ÁEH irányítása alatt. A terror alatti ellenállás így szinte kizárólag a nehezen ellenőrizhető kiscsoportok feladata marad. 1964-ben azonban a Vatikán részleges megegyezést köt a magyar kormánnyal (Ostpolitik), ami mégse teszi lehetővé a kisközösségek szabad fejlődését: ellenkezőleg, a pártállam a magyar hierarchiát arra kötelezi, hogy ezeket az egyház keretein belül 455 Forrás: https://doksi.net ellenőrizzék. A kontroll gyakorlati eszköze az engedelmesség elve volt

Amikor tehát Bulányi elveti ezt az elvet, akkor megtagadja az engedelmes­ séget a kommunista kormány befolyása alatt álló magyar püspökökkel szemben. Amennyiben azonban Bulányi tétele az engedelmesség elveté­ séről általános érvényűnek tekinthető, a római közegek is kifogást emel­ hetnek a már 1981-ben megjelent tanulmánya ellen („Erény-e az engedel­ messég?”). Valójában a Hittani Kongregáció leirata Bulányinak leginkább ezt a tételét kifogásolja. c) Valószínű azonban, hogy Bulányinak a Vatikán által is kifogásolt engedelmesség-felfogása nemcsak a magyar politikai helyzetből, hanem egyházfelfogásából is ered. Ebben a tekintetben Bulányit befolyásolja a nyugati egyházban ismeretessé vált tétel, miszerint az egyház a társada­ lommal szemben alternatív közösség, kommúnió. Amíg ezt a tételt N Lohfink és J. B Metz az egész egyházra alkalmazza, addig Bulányi ezzel kapcsolatban az egyházban kialakuló

kisközösségeket olvassa ki az egy­ háznak a Bibliában leírt megszületéséről. Ezért a jézusi szeretet alapján álló kisközösség alapstruktúráját vetíti bele a nagyobb egyházi társadalom, a XIX. században kialakult societasperfecta szerkezetébe A II Vatikáni Zsinat egyik egyházképe, Isten vándorló népe, inspirálja gondolatait, amikor a jövő Egyházrendről, a Lelkipásztori marketing-ről, az Egyedüli Szövetségről ír. Az ilyen kiscsoportokból egységbe szerveződő egyházban megváltoznak a látható egyházat eddig jellemző fogalmak: a jézusi szeretet alapján organizált közösségében az általános tolerancia elve erősebb, mint a hatalommal felruházott tekintélyé. Ez áll az egyének kifejezett hitfelfo­ gására, de ugyanakkor az ezen belül kialakuló autonóm kisebb csoportok szervezettségére is. „Általános tekintély viszont csak akkor érvényes, ha kompetenciáját és a szereteten alapuló egységesítését Isten népe

el tudja fogadni.” A püspöki és pápai szolgálat fő feladata ezek között az önálló közösségek közötti egységet nem annyira az engedelmesség, hanem a közös szeretet alapján megteremteni. Ebben a kommúnió-egyházban alig lehet a hitet tanító hierarchia és a hitet tanuló laikátus között éles különb­ séget tenni. Jézus nem akarta a hierarchiát, a pap és laikus közötti különb­ séget. Ezzel ugyan Bulányi nem veti el az egyházi hivatalok lehetőségét, legfeljebb az erre való elhivatottság kritériumait próbálja megváltoztatni, így sem a teológiai képzettség, sem pedig a cölibátusra való készség, hanem a közösségteremtési képesség határozza meg az egyház „hivatalno­ kait”. A szentségi kézrátétel csak másodlagos, de hathatós jelképe annak a bizalomnak, amelyben a közösség vezetői és maga a közösség Isten kegyelmében bízva egyeseket a hívők szolgálatára szentel. Összefoglalva: Bulányi a

Bokor-mozgalomban összegyűjtött tapasztalatait alkalmazza az egész egyházra. Miért ne lehetne az egész egyházi társadalmat ezeknek a világszerte burjánzó kisközösségeknek a mintájára felépíteni? Ez tehát Bulányi teológiája Máté-Tóth tükrében. Hogy mennyire fontos ez a teológiai megalapozás, kitűnik abból is, hogy a páter a Bokor-mozga­ lom tagjai számára rendszeres hittani tanfolyamokat szervez. Ebből