Nyelvtanulás | Szlovák » Szlovák nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2007

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 27 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:46

Feltöltve:2007. június 02.

Méret:110 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 4 8:00 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 4 Azonosító jel: Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Szlovák nyelv és irodalom emelt szint írásbeli vizsga 0612 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók Pri riešení jazykovo-literárneho testu je povolené používať iba slovník slovenského pravopisu, pri riešení úloh na tvorenie textu je povolený okrem toho aj jednojazyčný a dvojjazyčný slovník, prípadne antológia slovenskej literatúry. Čas, ktorý máte k dispozícii si môžete samostatne rozdeliť a samostatne si môžete aj stanoviť poradie, v ktorom úlohy budete riešiť. Pri úlohe na tvorenie textu si vyberte jednu zo štyroch zadaných úloh a napíšte slohovú prácu v rozsahu maximálne 4–5 strán. írásbeli vizsga 0612 2 / 16 2007. május 4

Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: I. Jazykovo-literárny test Pozorne si prečítajte citáty a úlohy, ktoré sa k nim viažu. Väčšinu odpovedí na otázky nájdete v textoch. Pri riešení danej problematiky aktivizujte svoje vedomosti z teórie a dejín slovenskej literatúry a uplatnite svoje poznatky v práci s literárnym textom. Opierajte sa aj o svoje čitateľské zážitky. I) a) Definujte legendu: . . 1,5 bodu b) Vymenujte jej tri najpodstatnejšie žánrové črty:. . 1,5 bodu c) Nájdite v nasledujúcom citáte tri črty legendy a uveďte ich spolu s príkladmi. "Šiel teda Filozof a podľa dávneho zvyku svojho oddal sa modlitbe aj s inými pomocníkmi. Zakrátko sa mu zjavil Boh, ktorý počuje modlitby svojich služobníkov, a ihneď zložil písmená a začal písať slová evanjelia." črta legendy:. príklad z textu: črta legendy:. príklad z textu: črta legendy:. príklad z textu: 3 body d) Uveďte tri typické

charakterové vlastnosti svätca ako literárnej postavy: 1 . 2 . 3 . 1,5 bodu e) Uveďte názov diela, ktorého súčasťou je citovaný text: . 0,5 bodu írásbeli vizsga 0612 3 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: f) Uveďte meno autora, ktorému sa pripisuje toto dielo: . 0,5 bodu II ) a) Zistite a vypíšte z úryvku 4 znaky štúrovskej poézie: "Martinko, vieš ty dusiť sokoly, čo škrtia krotké zajačky! Vieš ty zrážať tých, ktorých nebolí srdce cudzie prázdniť vačky! No, nechcem ja tu púšťať sa do chvál: tys‘ hodný šuhaj a ja som tvoj kráľ! Znám ja sokoly, znám ja vrahov: na tie pôjdeme. Ja teba ľúbim – nepustím ťa preč – všetko ti sľúbim – pod našou svätou prísahou!" 1 . 2 . 3 . 4 . 2 body b) Vymenujte 4 charakterové vlastnosti Martinka vyplývajúce z citovaného textu: 1 . 2 . 3 . 4 . 2 body c) Aký konkrétny epický obsah je za slovami kráľa? "Martinko, vieš

ty dusiť sokoly, / čo škrtia krotké zajačky! . . 1 bod írásbeli vizsga 0612 4 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: d) Vysvetlite v jednej vete význam týchto veršov: "Vieš ty zrážať tých, ktorých nebolí / srdce cudzie prázdniť vačky!" . . 2 body e) Povedzte jedným slovom: púšťať sa do chvál:. 1 bod f) Určte štylistickú hodnotu slova "vačok". . 1 bod III ) a) V čom sa rozlišuje Martinko a Janík? ( príčiny ich konfliktu s vonkajším svetom, charakter ich činu a jeho následky) Pracujte na základe citátov II/a, III/a. "Videl som sokola, videl som zbitého: Videl som Janíčka na Váhu mŕtveho. Išiel, Janík, išiel paničku odklínať – Ale nemal šťastie, musel tam zakapať." . . . . . . 8 bodov b) Určte štylistickú hodnotu slovesa "zakapať" a napíšte k nemu dve synonymá: . . 2 body c) Vypíšte z textu anaforu:. 1 bod írásbeli vizsga 0612 5 /

16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: d) Aký básnický prostriedok je SOKOL – JANÍK ? . 1 bod e) Akú funkciu majú v texte opakovania?. 1 bod IV ) a) Definujte realizmus. . 1,5 bodu b) Vymenujte 6 najpodstatnejších znakov realistickej umeleckej metódy: 1 . 4 . 2 . 5 . 3. 6 . 3 body c) Interpretujte nasledujúcu ukážku: (životný pocit, prostredie, postava, individuálne znaky Tajovského rozprávačského umenia): "Do banky pomaly otvárali sa ťažké dvere; ako keby sa dieťa bolo borilo s nimi. Podobne ťažko, dva razy sa v nich otočiac, vošla plachtičkou prihodená žena. V ruke šatôčka, okrútená okolo čohosi, na spôsob, ako okrúcajú naše ženičky modlitebné knižky. "Dobrý deň vinšujem, " povedala tichým, bojazlivým hlasom; zarazene pozrela po veľkej učtárni a neisto poberala sa k môjmu účtovníckemu stolíku." . . . . . 5 bodov írásbeli vizsga 0612 6 / 16 2007.

május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: II. Úlohy na tvorenie textu 1) Rozbor diela Žltá ľalia ako symbol nevery v balade Jána Bottu Interpretujte baladu a jej ľudovú symboliku. Vyhľadajte v texte motívy a metafory, ktoré výstižne zachytávajú jednotlivé fázy príbehu a duševné diania hlavnej postavy. Pri analýze sa opierajte aj o svoje poznatky z dejín a teórie slovenskej literatúry (balada ako literárny žáner, básnické prostriedky, verš a podobne). Žáner úlohy je INTERPRETÁCIA. írásbeli vizsga 0612 7 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: 2) Porovnanie dvoch literárnych diel Túžba po slobode a jej umelecké stvárnenie v poézii Janka Kráľa a Jána Bottu Prečítajte a porovnajte obidva texty. Uveďte, akým spôsobom stvárnili autori tému slobody Všimnite si, ako sa v jednotlivých úryvkoch uplatňujú konkrétne prírodné motívy (kukučka, psi, tatranské

skaly, hviezdy) a ich vzťah k pojmom (sloboda, voľnosť, nádej). Žáner úlohy je POROVNÁVACIA ANALÝZA. Janko Kráľ: Jarná pieseň (úryvok) Zakukala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu, vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme: a my, chlapci podtatranskí, či sedieť budeme? Hýbajú sa Podtatranci, spríbuznené rody, nad Slovanstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho v svete mena ak‘ sloboda svätá, všemohúce toto meno nikto nezahatá! Pohynuli naši bratia za to meno skazou – ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov. Hej, sloboda, krásne meno - svetu na závade! Bračekovci naši drahí, vrahovia sú všade: jeden prosto, druhý zboka, tretí v stranu inú chcejú zničiť našu drahú slovenskú rodinu. Ján Botto: Smrť Jánošíkova (úryvok) . Ja chodil po zboji, za slobodou zlatou, aby som rozrážal putá svojich bratov. Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mne páni šibenice stroja!

Preto, že som ťa schytil, keď ťa psi trhali, i vyniesol omdletú medzi Tatier skaly, vlastným dychom ťa choval, na srdci zahrieval a ťažké tvoje rany slzami polieval: preto mrieť? – oj, rád zomriem, bos‘ sa ty mne, milá, za to jedným pozrením dávno odmenila. Znám to prvšie prezrenie, dosiaľ v duši tleje, keď vzchodiac blysli na mňa dve hviezdy nádeje. Žáner úlohy je POROVNÁVACIA ANALÝZA. írásbeli vizsga 0612 8 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: 3. Postoj maturanta k aktuálnym otázkam doby Statočnosť v handrách včera a dnes Zamyslite sa nad svojimi čitateľskými zážitkami zo slovenskej (maďarskej a svetovej) literatúry k danej téme. Spomeňte si na literárne postavy, na ktorých by ste mohli demonštrovať uvedenú charakterovú vlastnosť. Pouvažujte nad statočnosťou ako nad dôležitou ľudskou vlastnosťou a nad jej vzťahom k sociálnemu postaveniu jednotlivca. Ako pristupovali k

tejto téme slovenskí autori? Porozmýšľajte aj o tom, čo znamená byť dnes statočným človekom. Žáner úlohy je ESEJ. írásbeli vizsga 0612 9 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: 4. Problematika slovenskej národnosti v Maďarsku Motto: "História je rieka neskrotená, unáša všetko, čo jej príde do cesty štrk, piesok, hlinu, aj nás a naše mená, núti nás ísť, nuž všetci sme jej pocestní." Gregor Papuček: História (úryvok) Osudy dolnozemského kultúrneho dedičstva v zrkadle času Pozorne si prečítajte motto. Porozmýšľajte nad symbolom "rieka" Odkryte jeho hlbšie významy a nájdite súvislosti medzi ním a dejinami Slovákov v Maďarsku. Opierajte sa o svoje vedomosti z dejín, literatúry a kultúry dolnozemských Slovákov. Vyjadrite aj svoje vlastné stanovisko. Žáner úlohy je ESEJ. írásbeli vizsga 0612 10 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint

Azonosító jel: Podčiarknite tú úlohu, ktorú ste si vybrali! Rozbor diela Porovnanie dvoch literárnych diel Postoj k aktuálnym otázkam doby Problematika slovenskej národnosti v Maďarsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0612 11 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0612 12 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0612 13 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0612 14 / 16 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0612 15 / 16 2007.

május 4 Szlovák nyelv és irodalom emelt szint Azonosító jel: maximális pontszám I. Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor tartalmi minőség II. Szövegalkotás szerkezet, stílus nyelvi minőség ÖSSZESEN: elért pontszám 40 20 20 20 100 javító tanár Dátum: . elért programba pontszám beírt pontszám I.Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor tartalmi minőség II. Szövegalkotás szerkezet, stílus nyelvi minőség javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0612 Dátum: . 16 / 16 2007. május 4 SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 4 emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0612 Szlovák nyelv és irodalom JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató ÁLTALÁNOS

ÚTMUTATÓ Az emelt szintű írásbeli vizsga tartalmaz egy nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsort, továbbá megjelöl négy szövegalkotási feladatot, melyekből egyet választ a vizsgázó. A vizsgázó az írásbeli feladatlapon jelzi a választását. Ha az elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet áthúzza. A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor megoldásához csak szlovák helyesírási szótár használható, a szövegalkotási feladatok megoldásához ezen kívül egy és kétnyelvű szótár, illetve ha azt valamelyik feladatsor megjelöli, szöveggyűjtemény is. írásbeli vizsga 0612 2 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató I. A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése témafüggő értékelési útmutató alapján történik. A feladatsor

maximális pontértéke (40) pont Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelők a dolgozaton feltüntetik a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával elért összpontszámot. JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ: I) a) b) c) d) e) f) II ) a) b) c) d) e) f) III ) a) b) c) d) e) IV ) a) b) Legenda je stredoveký epický žáner, opisuje život svätých (1,5) náboženská tematika, hlavnou postavou je svätec, reálny základ, zázračné prvky (1,5) Filozof – svätec, skutočná kultúrno-historická postava z IX. storočia; zázračné prvky (Boh mu zjavil slovanské písmo) (3) vzdelanosť, mravnosť, sebaobetavosť, dobrota, nábožný život, viera v nadpozemský svet (1,5) Moravsko-panonské legendy (0,5); Kliment (0,5) ľudovosť (hrdina, symboly, verš), demokratickosť, protiklad medzi snom a skutočnosťou, rozprávkovosť, historická postava

kráľa Matiáša (2) smelý, sebavedomý, spravodlivý, statočný, verný tradíciám (2) zabitie kráľovského sokola v záujme záchrany zajaca (konflikt Detvana); zneužívanie presily voči slabším, triedne protiklady (1). zlodeji, zlí ľudia, páni, ktorí bez výčitiek svedomia oberú ľudí o hodnoty; Martinko potresce takýchto ľudí (2) chváliť, pochvaľovať (1) expresívny, ľudový výraz (1) v v prípade Martinka je konflikt motivovaný zvonka; koná inštinktívne; preslávi sa. Janík je hrdinom balady; konflikt je motivovaný zvnútra; chce vykonať nadľudský čin; zahynie (8 ) expresívny, ľudový výraz; zaniknúť, stratiť sa, zmiznúť (2) "Videl som sokola, videl som zbitého Videl som Janíčka na Váhu mŕtveho " (1) metafora (1) zvýrazňujú myšlienku, vytvárajú istú náladu (1) Realizmus je umelecký smer, ktorý prichádza po romantizme v prvej polovici 19. storočia, v slovenskej literatúre sa objavuje v druhej polovici 19.

storočia Zakladá sa na filozofii pozitivizmu (1,5) pravdivosť, objektívnosť, opisnosť, historická konkrétnosť, typické postavy v typických situáciách, každodenný život, postavy, poviedka, román (3). írásbeli vizsga 0612 3 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint c) Javítási-értékelési útmutató biedna, dedinská, ženská postava, ktorá sa cíti cudzo vo svete úradov. Vstup drobnej ženičky do banky, jej neisté pohyby, oblečenie a pokora poukazuje na nepreklenuteľné sociálne rozdiely obdobia vzniku poviedky. Aj v týchto podmienkach si zachová svoju statočnosť. Autor vystupuje nielen v úlohe rozprávača, ale zasahuje aj do deja, je jeho účastníkom (5). II. SZÖVEGALKOTÁSI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A vizsgáztatók az értékelési útmutató alapján minősítik a vizsgázó teljesítményét, majd feltüntetik a dolgozaton az egyes szövegalkotási feladatok megoldásával elért

pontszámot. Az értékelési útmutató tartalmazza a fogalmazások értékelésének a témától független általános kritériumait. Az értékelési útmutatóban közölt kritériumok és pontszámjavaslatok figyelembevételével a szaktanár által megállapított pontszám minősíti a vizsgázó dolgozatának felépítését, szerkezetét, valamint tartalmi és nyelvi minőségét. A fogalmazási feladat megoldásával maximum (60) pontot érhet el a vizsgázó, melynek megoszlása a következő: a fogalmazás tartalmi minősége: (20) pont, szerkezete, felépítése, stílusa: (20) pont, nyelvi minősége: (20) pont. Az értékelő tanár a dolgozat végén feltünteti a szövegalkotási feladat tartalmi, szerkezeti, illetve nyelvi minőségének pontszámát. A szövegalkotási feladatok értékelésében alkalmazott általános kritériumok: A tartalmi kifejtés minőségének kritériumai: (Elérhető pontszám: 20) - a megadott, illetve választott mű alapos ismerete,

kultúrtörténeti összefüggések megteremtése; - a téma megértése, a szövegalapú feladatokban a gondolatébresztő szövegre vonatkoztatás helyénvalósága; - nyelvi és irodalmi műveltség, tájékozottság, indokolt hivatkozás, idézés; - tárgyszerűség; - műismeret, kultúrtörténeti, motivikus asszociációk; különböző összefüggések megteremtése, tényekkel, ismeretekkel való bizonyítása; - önálló problémakezelés, személyes állásfoglalás; - tájékozottság, fogékonyság a társadalmi problémák iránt, kulturált gondolkodásmód; - lényegkiemelés, rendszerező képesség; -az érvelés minősége, az állítások igazolása, bizonyítása. A szöveg megszerkesztettségének kritériumai: (Elérhető pontszám: 20) - a feladatban megjelölt műfaj elemeinek való megfelelés; - a témának, a címzettnek, a műfajnak, a tartalmi mondandónak megfelelő szerkezet kialakítása; - koherens szövegszerkezet; - a mondanivaló egysége,

szerkezeti arányossága (pl. a felvezetés, tárgyalás, lezárás aránya); - az adott terjedelem megtartása. A szöveg nyelvi minőségének értékelésében alkalmazott kritériumok: (Elérhető pontszám: 20) - a köznyelvi norma biztos ismerete; írásbeli vizsga 0612 4 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató - adekvát és változatos szóhasználat, a feladatnak és kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus; - világos és lényegre törő, szabatos előadásmód; - gördülékeny, érthető mondat és szövegalkotás; - olvasható kézírás, rendezett íráskép. A megadott három analitikus kritérium szerinti minősítés a pontskála alkalmazásával történik TARTALMI KIFEJTÉS Elérhető pontszám: 20 Teljesítménytartomány: 20-15 pont Az írásmű a témához tartozó nyelvi, irodalmi, nemzetiségismereti, kultúrtörténeti tudás alkalmazásával átgondolt és meggyőző gondolatmenettel

reflektál a tételben megjelölt problémára. A vizsgázó tanújelét adja ítélőképességének, probléma-felismerésének, kritikus gondolkodásának, képes személyes reflexiókra, álláspontja megfogalmazására. Állításai kifejtettek, a példák, hivatkozások, helyénvalóak, egy sem alapul fogalmi, logikai tévedésen. Teljesítménytartomány. 14-10 pont Az írásmű a témához tartozó nyelvi, irodalmi, nemzetiségismereti, kultúrtörténeti tudás alkalmazásával reflektál a tételben megjelölt problémára, de érvei, példái nem mindig támasztják alá kellő mértékben állításait. Törekszik gondolatai pontos megfogalmazására, de a gondolatok közötti összefüggés helyenként nem világos. Az írásmű nem mindig tükröz kellő mélységű és részletességű tudást. Teljesítménytartomány: 9-1 pont A kérdés kifejtését, a reflexiók megfogalmazását akadályozzák a közhelyek, önismétlések, tárgyi tévedések. Az írásmű logikai

érvelése, példái, hivatkozásai, az önálló vélemény megfogalmazása kevésbé meggyőző. A főbb gondolatok nem különülnek el egymástól, a mondatok zavarosak. A SZÖVEG MEGSZERKEZTETTSÉGE Elérhető pontszám: 20 pont Teljesítménytartomány: 20-15 pont Az írásmű egészének felépítése megfelel a feladatban megjelölt műfajnak, a témának és a témáról közölt gondolatoknak. Az írásmű szövegszerkezete koherens (pl térbeli és időbeli viszonyok, logikai jelentésszintű kapcsolatok létrehozása, kulcsszók, előre- és visszautalások, nyelvtani, jelentésbeli és pragmatikus kapcsolatok megteremtése). A dolgozat mondanivalója egységes, szerkezetileg arányos. A gondolatmenete világos, a felépítés logikusan előrehaladó Teljesítménytartomány: 14-9 pont Az írásmű szerkezeti egységeinek aránya nem hibátlan (pl. a vizsgázó nem fektet elég hangsúlyt arra, hogy a fontos dolgokat kiemelje, a gondolatok közötti összefüggés

helyenként nem világos). A felépítés olykor következetlen, a gondolatmenetet helyenként indokolatlan írásbeli vizsga 0612 5 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató váltások, kitérők jellemzik, előfordulnak a nyelvi kapcsolóelemek kisebb bizonytalanságai. A vizsgázó nem fektet elég hangsúlyt arra, hogy a fontos dolgokat kiemelje, a szöveg néhány bekezdése akár elhagyható. Teljesítménytartomány: 8-1 pont Az írásműnek nincs igazán eleje, közepe és vége – nem halad egy meghatározott irányban. A gondolatmenet zavaros. A vizsgázó elvész a dolgozatban, mert állandóan váltogatja annak irányát (pl. logikai hézag, felesleges ismétlés, túlbonyolított mondatok) A globális és a lineáris kohézió megteremtő eszközöket (pl. kötőszavak, névmások, utalószavak) nem/vagy rosszul használja – az írásmű széteső. A terjedelem kirívóan rövid. NYELVI MINŐSÉG

Elérhető pontszám: 20 pont Teljesítménytartomány: 20-15 pont Az írásmű nyelvi, stiláris regisztere egészében megfelel a feladatnak Írója egyértelműen, folyékonyan, gördülékeny fogalmaz. Az írásmű külön értéke az egyéni hangvétel, élvezetes, leleményes stílus. A mondatszerkesztés és a szóhasználat választékos Teljesítménytartomány: 14-9 pont Az írásmű nyelvi regisztere lévi regisztere lél a téma és a vizsgahelyzet követelményeinek. A szókincs nem eléggé árnyalt, mondatszerkesztési, nyelvtani hibák fordulnak elő, nehezítik a megértést. Nyelvi-nyelvtani hibák is előfordulnak a dolgozatban Teljesítménytartomány: 8-1 pont Az írásmű nyelvi regisztere csak kis mértékben felel meg a téma és a vizsgahelyzet stiláris követelményének. A szókincs szegényes, a hangvétel nem felel meg az írásos művekkel szemben támasztott követelményeknek, színtelen stílus nehezíti a megértést. Gyakran fordul elő

nyelvi-nyelvtani hiba. A helyesírás értékelése Az értékelő tanár a szövegalkotási feladat megoldásában fellelhető hibákat aláhúzza, majd az alábbiakban feltüntetett módon kialakítja a vizsgázó hibáinak összpontszámát: Hibapontok adhatók: 1. helyesírási hiba esetén (y-i, lágyjel, e-ä, o-ô, l-ľ, r-ŕ, mássalhangzó hasonulás) hibánként (0,5) pont vonható le. 2. grammatikai hiba esetén (helytelen ragozás, nyelvtani nem, igeidő, folyamatos-befejezett ige, igevonzat, visszaható ige, elöljárószó, kötőszó) hibánként (1) pont vonható le. 3. szóhasználati hiba esetén (helytelenül használt kifejezés, szórendi hiba) hibánként (0,5) pont vonható le. 4. központozási hiba esetén hibánként (0,25) pont vonható le A helyesírási hibák miatt összesen (15) pont vonható le az összteljesítményből. Amennyiben az összpontszám nem egész szám, a kerekítés elfogadott szabályainak megfelelően felfelé vagy lefelé kell

kerekíteni. írásbeli vizsga 0612 6 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató RÉSZLETES JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A lehetséges tartalmi elemekben adott válaszoktól eltérő minden jó megoldás értékelendő. 1. Rozbor diela (možné, predpokladané, očakávané obsahové elementy) Žltá ľalia ako symbol nevery v balade Jána Bottu Interpretujte baladu a jej ľudovú symboliku. Vyhľadajte v texte motívy a metafory, ktoré výstižne zachytávajú jednotlivé fázy príbehu a duševné diania hlavnej postavy. Pri analýze sa opierajte aj o svoje poznatky z dejín a teórie slovenskej literatúry (balada ako literárny žáner, básnické prostriedky, verš a podobne). Žáner úlohy je INTERPRETÁCIA. Hlavným inšpiračným zdrojom štúrovských básnikov bola ľudová slovesnosť. Zbierali ju, zapisovali, napodobňovali (ponášky) a tvorivo rozvíjali (Janko Kráľ, Ján Botto). Využili jej

žánre, motívy, obrazy, symboly, jazyk a verš. V období romantizmu rozkvitá balada, epický žáner, v ktorom sa spájajú črty epiky, lyriky a drámy. Ján Botto v Žltej ľalii rozoberá mravný konflikt, ktorý vyplýva z porušenia sľubu vernosti vdovy voči zosnulému manželovi. Mladá žena vo svojej osamelosti nedokáže odolať pokušeniu, prichádzajúcemu v osobe mladíka z mesta. Prijme od neho zlatý prsteň, čím sa zaviaže a zároveň sa vzdáva svojej pôvodnej prísahy. Previnenie v nej vzbudzuje výčitky svedomia, ktoré napokon v psychicky krajne vypätej situácii ústia do hrôzostrašnej vidiny návratu manžela - umrlca, ktorý jej vyčíta nevernosť. Jej previnenie je potrestané smrťou Symboly a ich význam(y) z hľadiska rozvíjania baladického deja: Žltá ľalia: Zvláštny kvet, upozorňuje na seba svojou nezvyčajnou farbou (ľalia je vo všeobecnosti známa ako bielo kvitnúca rastlina, ktorá je symbolom nevinnosti, čistoty); žltá farba

znamená napríklad smrť, zradu, porušenie prísahy; žltá ľalia je metaforou nevernej ženy (Evka, žltá ľalia); kvitne na hrobe, vyrastá z neho (Iluska = ruža u Petőfiho); rozvíja kvety za ťažkých podmienok, je obkľúčená tŕním a chrastím. Tŕnie: symbolizuje boží trest za previnenie, je vyjadrením smútku a trápenia, spolu s chrastím znamená aj prekážku. Oheň: znak pykania a večného utrpenia; chalupčička (dom): istota, pokoj, bezpečie; chalupčička = ľalia: rodina, v ktorej panujú čisté mravy; raj: dokonalé, ideálne miesto, ktoré symbolizuje aj nevinnosť; Evička = holubička, Adamko = holub: láska, harmónia, idyla; Evička = anjel biely: nevinnosť, čistota; Evička = perlička: najvyššia hodnota; vetry: premenlivosť, plynutie času, pominuteľnosť, zmena situácie; Evička = kukučka: predzvesť nastávajúcej tragédie; Evička = ruža: láska; pán v čiernom fráčku (s kopýtkami): diabol, pokušenie; palota: bohatstvo,

pokušenie; zlatý peniaz: moc, bohatstvo, predajnosť; zlatý prsteň: znak spolupatričnosti; kohút: ochraňuje človeka pred zlými nočnými duchmi, naznačuje príchod predvídaných udalostí; víchor: zničujúca sila. Metafory: Evka = žltá ľalia, Evička = holubička, Evička = anjel biely, Evička = perlička, Evička = kukučka, Evička = ruža, Adamko = holub. Prirovnania: "Stála ona medzi lesy / jak ľalia medzi plesy / a v nej mužík so ženičkou / ako holub s holubičkou "/ "Žili si tu sami dvaja / jak dakedy vprostred raja / sám Adamček, sám s Evičkou / ako holub s holubičkou" / "a Evička samučká / vzdychá tu jak kukučka." írásbeli vizsga 0612 7 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató Gradácia: "prvý mesiacdruhý mesiaca na tretí; od poludnia do večera- už slnko preč – začne sa tmieť.- ťažko čakať v noci vonku- o polnoci".

Niekoľko príkladov na opakovacie figúry: "Stála tu raz chalupčička / sama, sama, samučičká"/ "vejú vetry, povievajú", "hej, stará mať, stará mať" na zdrobneniny: "holubička, ženička, mužík, lesíčko, perlička, hlávka"; na zvukomalebné slová: "prah zapuká, vrznú dvere, hŕkaš nimi; na zvukomaľbu: "tŕnie, chrastie rastie". Verš: sylabický Kultúrno-historické a literárne asociácie. Osobné stanovisko A pontszámot a tanár az általános útmutató, a részletes javítási-értékelési útmutató, valamint saját mérlegelése alapján határozza meg. 2. Porovnanie dvoch diel (možné, predpokladané, očakávané obsahové elementy) Túžba po slobode a jej umelecké stvárnenie v poézii Janka Kráľa a Jána Bottu Prečítajte a porovnajte obidva texty. Uveďte, akým spôsobom stvárnili autori tému slobody Všimnite si, ako sa v jednotlivých úryvkoch uplatňujú konkrétne prírodné

motívy (kukučka, psi, tatranské skaly, hviezdy) a ich vzťah k pojmom (sloboda, voľnosť, nádej). Žáner úlohy: POROVNÁVACIA INTERPRETÁCIA Janko Kráľ: Jarná pieseň (úryvok) Zakukala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu, vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme: a my, chlapci podtatranskí, či sedieť budeme? Hýbajú sa Podtatranci, spríbuznené rody, nad Slovanstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho v svete mena ak‘ sloboda svätá, všemohúce toto meno nikto nezahatá! Pohynuli naši bratia za to meno skazou – ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov. Hej, sloboda, krásne meno - svetu na závade! Bračekovci naši drahí, vrahovia sú všade: jeden prosto, druhý zboka, tretí v stranu inú chcejú zničiť našu drahú slovenskú rodinu. Ján Botto: Smrť Jánošíkova (úryvok) . Ja chodil po zboji, za slobodou zlatou, aby som rozrážal putá svojich bratov. Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre

teba mne páni šibenice stroja! Preto, že som ťa schytil, keď ťa psi trhali, i vyniesol omdletú medzi Tatier skaly, vlastným dychom ťa choval, na srdci zahrieval a ťažké tvoje rany slzami polieval: preto mrieť? – oj, rád zomriem, bos‘ sa ty mne, milá, írásbeli vizsga 0612 8 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató za to jedným pozrením dávno odmenila. Znám to prvšie prezrenie, dosiaľ v duši tleje, keď vzchodiac blysli na mňa dve hviezdy nádeje. Žáner úlohy je POROVNÁVACIA ANALÝZA. Obidvaja autori patria do štúrovskej básnickej školy. V ich tvorbe je mnoho podobných znakov (ľudová slovesnosť, láska k vlasti, k národu, túžba po slobode), ktoré vyplývajú z koncepcie národnej literatúry vypracovanej Ľudovítom Štúrom. Líšia sa predovšetkým individuálnym prístupom k danej téme a jej svojským uchopením. Túžba po slobode je ústredným motívom ich poézie. Aj

v citovaných úryvkoch rozoberajú túto problematiku Janko Kráľ si na vyjadrenie svojej túžby po slobode vybral žáner lyrickej básne, ktorá svojou melódiou pripomína ľudovú pieseň (14 slabičný verš, párne rýmy). Vychádza z ľudovej symboliky: "Zakukala kukulienka", čo možno chápať ako "slobody hlas mocný". Podľa ľudovej povery situácia, v akej sa človek nachádza pri prvom počutí kukučky, symbolizuje celý rok. Kukulienka symbolizuje jar, začiatok, vznik, nádej, znovuzrodenie, mladosť, silu, optimizmus. Básnik revolučné udalosti prežíva intenzívne, je oduševnený, lebo si uvedomuje, že prišla vhodná chvíľa na vybojovanie slobody. Kukulienkin hlas predpovedá Slovákom šancu na nový život, preto je ladenie básne optimistické. Reálna nádej na slobodu aktivizuje Podtatrancov, pre ktorých, keďže o slobode len snívajú (v menšinovom postavení v Uhorsku), by bolo jej dosiahnutie veľkým zadosťučinením.

Sloboda je pre nich "svätá" a "všemohúca", mnohí z ich predkov pre ňu obetovali svoj život (podobný motív u Kollára, Hollého, Sama Chalupku, Jána Bottu). Hrdinskosť predkov uvedie Kráľ ako príklad pre vlastnú generáciu Sloboda má viac významov, upozorňuje autor. Tí, ktorí žijú v závislosti od iných, ju pokladajú za nevyhnutnú podmienku osobného rozletu a rozvoja národa a preto sú ochotní za ňu aj umrieť. Tí zase, ktorým vadí sloboda iných, spochybňujú ich právo na ňu Báseň povzbudzuje Slovákov a vyzýva ich k činu. Ján Botto svoju túžbu po slobode vyjadril v lyricko-epickom diele pod názvom Smrť Jánošíkova. V úryvku Jánošík sedí vo väzení a uvažuje nad svojimi činmi, pre ktoré sa dostal do žalára. Botto na tlmočenie svojho názoru na súvekú spoločnosť a na postavenie Slovákov v nej využil typickú romantickú postavu, ktorá je v konflikte so spoločnosťou. Svoj protest dáva najavo tým, že

odchádza zo sveta spoločnosti do prírody, ktorej rozumie a ktorá mu ponúka voľnosť. Jánošík – zbojník je symbolom slobody Jeho základnému atribútu však protirečí pozícia väzňa, v ktorej sa nachádza. Botto týmto symbolickým obrazom vyjadruje tragický pocit porevolučných rokov a bolesť z neúspechu štúrovských ideálov. Slobodu chápe ako najvyššiu hodnotu ("zlatá sloboda") v živote jednotlivca a kolektívu (národa). Ona je pre neho má rovnakú hodnotu ako život, preto ju treba chrániť ("vyniesol (ju) omdletú medzi Tatier skaly, / vlastným dychom ťa choval, / na srdci zahrieval / a ťažké tvoje rany slzami polieval"), láskať sa s ňou ("Sloboda, sloboda, slobodienka moja"), zaobchádzať s ňou ako s najmilšou osobou, ktorú aj za cenu vlastného života treba brániť ("- oj, rád zomriem, bos‘ sa ty mne milá"). Autor zosobňuje slobodu. Pripisuje jej ľudské vlastnosti ("omdletá",

"choval ju", "zahrieval ju", "nad jej ranami plakal"). Symboly: Tatry (skaly): bydlisko Jánošíka = slobody, symbol voľného života, Slovenska, národa, sila, bezpečie; psi: neprajníci slobody (feudálni páni); rana: utrpenia, hviezdy: nádej. (Verš je 12-13 slabičný, párne rýmy) Asociácie, osobný postoj. A pontszámot a tanár az általános útmutató, a részletes javítási-értékelési útmutató, valamint saját mérlegelése alapján határozza meg. írásbeli vizsga 0612 9 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. Postoj maturanta k aktuálnym otázkam doby (možné, predpokladané, očakávané obsahové elementy) Statočnosť v handrách včera a dnes Zamyslite sa nad svojimi čitateľskými zážitkami zo slovenskej (maďarskej a svetovej) literatúry k danej téme. Spomeňte si na literárne postavy, na ktorých by ste mohli demonštrovať uvedenú

charakterovú vlastnosť. Pouvažujte nad statočnosťou ako nad dôležitou ľudskou vlastnosťou a nad jej vzťahom k sociálnemu postaveniu jednotlivca. Ako pristupovali k tejto téme slovenskí autori? Porozmýšľajte aj o tom, čo znamená byť dnes statočným človekom. Žáner úlohy je ESEJ. Nadpis odkazuje v prvom rade na postavy realistickej literatúry, ale možno sem zaradiť aj romantických hrdinov, napríklad junákov Sama Chalupku, Bottovho Jánošíka, Janka z Kráľovej balady Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko, Sládkovičovho Martinka Hudcovie z Detvana. Všetky tieto postavy sú z ľudových vrstiev, ktoré na materiálne hodnoty sú chudobné, ale na duchovné bohaté. Sem by sa mohli zaradiť aj postavy ľudových rozprávok. Slovenská literatúra je bohatá na statočné postavy v handrách (Mate Berac, Miško a Hanka Čajkovci, mamka Pôstková, Turjanka, Maco Mlieč, Iľa Ťapáková, Ilčíčka, Ilčík, Ondrej Koreň, Eva Hlavajová, Adam Hlavaj,

Jozef Mak, Peter a Magdaléna a podobne). Autori ich statočnosť chápu ako typickú vlastnosť slovenského ľudu, ktorá sa vyzdvihuje najčastejšie ako protipól nestatočnosti spoločensky vyšších sfér. Šaty vyjadrujú symbolický význam, reprezentujú aj spoločenské postavenie ich nositeľa. Morálne presvedčenie človeka však nevyplýva z jeho sociálnej pozície, ale z jeho osobnosti, vývin ktorej je podmienený tradíciou, výchovou, osobným príkladom a podobne. Statočnosť nie je vyhradená morálna kategória pre chudobných Je otázkou ľudského charakteru. Dnes sa prehodnocujú všeobecne prijaté hodnoty Modifikuje sa ich obsah – isté významy strácajú svoj zmysel, druhé ho nadobúdajú. Tak je to aj so statočnosťou, ktorá je prispôsobená súčasnému ideálu. Asociácie z oblasti maďarskej a svetovej literatúry, z kultúrnej histórie a zo životných skúseností. Osobný postoj A pontszámot a tanár az általános útmutató, a részletes

javítási-értékelési útmutató, valamint saját mérlegelése alapján határozza meg. írásbeli vizsga 0612 10 / 11 2007. május 4 Szlovák nyelv és irodalom ⎯ emelt szint Javítási-értékelési útmutató 4. Problematika slovenskej národnosti v Maďarsku (možné, predpokladané, očakávané obsahové elementy) Motto: "História je rieka neskrotená, unáša všetko, čo jej príde do cesty štrk, piesok, hlinu, aj nás a naše mená, núti nás ísť, nuž všetci sme jej pocestní." Gregor Papuček: História (úryvok) Osudy dolnozemského kultúrneho dedičstva v zrkadle času Pozorne si prečítajte motto. Porozmýšľajte nad symbolom "rieka" Odkryte jeho hlbšie významy a nájdite súvislosti medzi ním a dejinami Slovákov v Maďarsku. Opierajte sa o svoje vedomosti z dejín, literatúry a kultúry dolnozemských Slovákov. Vyjadrite aj svoje vlastné stanovisko Žáner úlohy je ESEJ. Rieka je symbolom oplodňujúcej, ale aj

zničujúcej sily. Znamená naraz život aj smrť Autor históriu vidí ako neskrotenú rieku, ktorá strhne so sebou všetko, čo jej príde do cesty. Ľudia ako štrk, piesok a hlina sú voči nej bezmocní, nemajú silu odolať jej Vo víre dejín sa človek stráca, je vystavený takým zmenám, ktoré ako jednotlivec nedokáže ovplyvniť a často napriek svojim predsavzatiam a vôli sa musí vysporiadať so skutočnosťou, pred ktorú ho postavili dejiny. Predkovia dnešných Slovákov v Maďarsku zo svojej pôvodnej vlasti, z Horniakov, prišli na Dolnú zem približne pred tristo rokmi. Vytvorili tu podmienky nového života a rozvíjali svoju jedinečnú kultúru ( Samuel Tešedík, Pavol Valaský, Ľudovít Haan, Pavol Gajdáč). Z dnešných významných osobností bez nároku na celok možno uviesť nasledovné mená: Gyula Dedinszky, György Tábori, Ondrej Krupa, Anna Divičanová, Juraj Dolnozemský, Gregor Papuček, Imrich Fuhl, Alexander Kormos a podobne. Napriek

snahám vedcov a umelcov pod vplyvom zrýchľujúceho sa tempa života pomaly ustupuje jazyk a tradície dolnozemskej kultúry. Aktuálnou otázkou je, ako odolať neskrotenej rieke – histórii, aby prežilo a revitalizovalo sa svojrázne duchovné dedičstvo Slovákov v Maďarsku. Asociácie z dejín Slovákov v Maďarsku, z čítania tvorby dolnozemských autorov, z osobných skúseností a podobne. A pontszámot a tanár az általános útmutató, a részletes javítási útmutató, valamint saját mérlegelése alapján határozza meg. írásbeli vizsga 0612 11 / 11 2007. május 4