Történelem | Könyvek » Tolnai Világtörténelem 00 - Tartalom

Alapadatok

Év, oldalszám:2000, 50 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1043

Feltöltve:2005. március 22.

Méret:243 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

I. A FÖLD KELETKEZÉSÉTŐL A TÖRTÉNELMI EMBERIG -SZÜNET NÉLKÜL VÁLTOZÓ VILÁGUNK. A CSILLAGVILÁG KELETKEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE. Hogyan születtek a Nap és a gyermekei? A Napcsalád fejéről, a Napról. Mese a földöntúli emberről. A Föld halott leánya. Kialudhat-e a Nap tüze? A FÖLD ÉS A FÖLDI ÉLET KIALAKULÁSA. A Nap legkedvesebb gyermeke. Mesél a patak, regél a puszták szele. Mit mondanak a múltról a hallgatag hegyek? A szárazföld és a tengerek születése és örök harca. Milyen az öreg föld? Az élők és az élettelenek. Hogyan indult meg a Földön az élet? Élet az őskori tengerben. Az ősrákok világa. Az első halak születése. A szárazföld meghódítása. Séta az első erdőben. A fekete gyémánt meséje. Jégvilág az egyenlítő tájékán. Lüktető élet a diadalmas szárazföldön. Özönvízi élet a Föld középkorában. Hogyan fejlődött ki az első madár? A sárkányok aranykora és alkonya. A mai világ hajnalhasadása.

AZ ŐSEMBER ÉLETE ÉS HALADÁSA. Az erdei embertől az ősemberig. A jégkorszaki ember küzdelme a természettel. A művészi alkotószellem ébredése. A túlvilágban való hit és a temetkezés a barlanglakó ősembernél. Az ősember vadászata és vadászzsákmánya. Vadászképek a jégkorszakból. A rénszarvasok nyomában. Solutréi hajtóvadászat. Mennyi ideig tartott a jégkorszak? A svájci tavak titka. A cölöpfalvak környezete és lakói. Miért épített az ősember vizitanyákat? A munka eszközei a cölöplakóknál. Hogyan lett a vadászemberből állattenyésztő pásztor? Hogyan kezdődött a földmívelés? A szövés-fonás és a fazekasság mesterségének kezdete. Az úszó fatörzstől az első bárkáig. A cölöplakók vallása. A réz és a bronz művelődés szolgálatában. A vizifalu végzete. A világtörténelem küszöbén. MI TÖRTÉNT 3850 MILLIÓ ÉV ALATT? A Föld és az Élet története dióhéjban. I. A Föld történetelőtti kora

(Prearhaikum) Tartalma kb 3000 millió év II. A Föld őskora (Arhaikum) Tartama kb 500 millió év III. A Föld ókora (Paleozoikum) Tartalma kb 300 millió év IV. A Föld középkora (Mezozoikum) Tartalma kb 3 35 millió év A Föld újkora (Kenozoikum). Tartama 10 millió év II. AZ ÓKOR I RÉSZ – AZ ÓKOR KELETI NÉPEINEK TÖRTÉNETE A VILÁGTÖRTÉNELEM HAJNALA. MEZOPOTÁMIA. Babilónia és Asszíria. Az ősi Babilónia története. Ó-Babilónia kultúrája. A vallás. Az írás. Jog és törvény. Irodalom. Művészet és tudomány. Asszíria. Asszíria őstörténete. I. Tiglatpilezár (Kr e 1115-1100) EGYIPTOM. A Nílus. Egyiptom története. Az első dinasztiák A középső birodalom. Az új birodalom. Idegen hódítók. A megújhodás kora. Egyiptom kultúrája. - A vallás Politikai és társadalmi viszonyok. - A társadalmi osztályok A király. A hadügy. A közigazgatás és jogélet. A családi élet. A halottak tisztelete. Földmívelés, ipar,

kereskedelem. Az egyiptomiak írása. Az egyiptomi irodalom. Tudomány. Az építészet. Szobrászat és festészet. KÍNA TÖRTÉNETE. Az ország és lakossága. Az ősidők. Csin-si, a király és császár. A Han-dinasztia. A hanyatlás kora. A kínai vallás. INDIA TÖRTÉNETE. India a buddhizmus előtt. A brahmanizmus. Buddha és tanítása. Magadha. A perzsák és Nagy Sándor Indiában Szandrakottosz és Aszoka. Buddha tanainak fejlődése. Az újabb brahmanizmus. Az indiai művészet. A FÖNÍCIAIAK. A föníciai városok. A föníciaiak utazásai és gyarmatai. Tírosz hatalma. Hiram király Karthágó alapítása. Fönícia kultúrája. - Fönícia kultúrája Vallás. Művészet. Ipar és kereskedelem. IZRAEL. Az izraeliták története. Az őstörténet. A manasszei királyság. Saul népkirálysága. Dávid király. Salamon. Izrael országát felosztják. A trónvillongások Izrael bukásáig. (Kr e 925-722) Juda bukása. (Kr e 722-586) Jeruzsálem pusztulása. A

zsidók kultúrája. KIS-ÁZSIA ORSZÁGAI. Frígia. A trójaiak. Lídia. ARMÉNIA. ASSZÍRIA NAGY KIRÁLYAI. Asszurnazirpál. (Kr e 884-860) II. Szalmanasszár (Kr e 859-825) IV. Szamziramman (Kr e 824-812) III. Ramman-Nirari (Kr e 811-783) III. Tiglatpilezár (Kr e 745-727) IV. Szalmanasszár (Kr e 726-722) A Szárgonidák. Asszíria virágkora Szenakherib. (Kr e 705-681) Asszarhaddon. (Kr e 681-668) Asszurbanipál. (Kr e 668-626) Az asszír birodalom végnapjai. Az asszírok kultúrája. Vallásuk. Államélet és hadügy. Kereskedelem és forgalom. Családi élet. Művészet és tudomány. ÚJ BABILÓNIA. II. Nebukadrezár (Kr e 601-562) A babiloni birodalom bukása. A MÉDEK ÉS A PERZSÁK. A méd birodalom. A perzsák világbirodalma. Kambizesz. (Kr e 529-522) Dáriusz.(Kr e 521-486) A perzsa birodalom hanyatlása és bukása. (Kr e 485-330) A perzsa kultúra. A perzsa alkotmány és közigazgatás. A hadiszervezet. A perzsa jogélet. A perzsák családi élete. A perzsa

művészet. III. AZ ÓKOR II RÉSZ – GÖRÖGORSZÁG TÖRTÉNETE A GÖRÖG FÖLD ÉS NÉPE. A görög nép világtörténeti jelentősége. A régi Görögország. A RÉGI GÖRÖGORSZÁG TÖRTÉNETE. A mondák világa. Az argoliszi mondakör. A boiotiai mondák. Thesszáliai mondák. A Dór vándorlás. A hellének terjeszkedése. Görögország a dór vándorlás után. A régi görögök műveltsége. A régi görögök vallása. A GÖRÖGÖK TÖRTÉNETE A PERZSA HÁBORÚKIG. (KR E 800-500) A gyarmatok. A gyarmatok fejlődése. A GÖRÖG ÁLLAMOK. A spártai alkotmány. A messzéniai háborúk. Az Iszthmosz államai. ATHÉN. Szolon törvényei. Peizisztrátosz és utódai. GÖRÖGORSZÁG SZABADSÁGHARCAI. A jón fölkelés. A PERZSA-GÖRÖG HÁBORÚK. A perzsa-görög háborúk. A perzsák második felvonulása a görögök ellen. A marathoni csata Xerxész háborúi Görögország ellen. - Xerxész készülődései Themisztoklesz. A thermopilei csata. A szalamiszi

diadal. A plateai és mikálei diadal. SPÁRTA ÉS ATHÉN VERSENGÉSE. Athén fennhatósága Görögország fölött. A hellén szövetség Athén vezérlete alatt. Periklész kora. A görög szellemi élet virágkora. A peloponnézoszi háború. A szicíliai hadjárat. A PELOPONNÉZOSZI HÁBORÚTÓL A MAKEDÓN KORIG. A peloponnézoszi háború utolsó felvonása. A harminc zsarnok Athénben. Az antalkidászi béke. - 10000 görög visszavonulása Spárta bukása. GÖRÖGORSZÁG ÉS MAKEDÓNIA. A khaironeai csata. (Kr e 338-ban) A MAKEDÓN KOR. Görög államszövetség Fülöp király vezetése alatt. Fülöp király terve Perzsia ellen. Nagy Sándor trónralépése. Nagy Sándor hódító hadjárata. Perzsia leigázása. Nagy Sándor hatalma tetőpontján. A Gaugamela melletti nagy csata. Nagy Sándor törekvése a világuralomra. A hódító tragikuma. Az indiai hadjárat. Események Nagy Sándor halála után. A kormányzók viszálykodása. Nagy Sándor birodalma

felbomlik. IV. AZ ÓKOR III RÉSZ – A RÓMAI BIRODALOM TÖRTÉNETE 1 ITÁLIA ŐSTÖRTÉNETE. Itália népei az őskorban. Az etruszkok. A RÓMAI KIRÁLYSÁG. Róma alapítása. - Mondák, hagyományok Romulusz és Rémusz. Numa király. Numa utódai Luciusz Tarkiviniusz és Szerviusz Tulliusz uralkodása. A királyság megszűnik. Róma őstörténelme a kutatások alapján. A római királyság intézménye. - A szenátus - Kerületi beosztás Római kultúra a királyság idejében. A római köztársaság. (Kr e 510-31) A plebejusok mozgalma. A decemvirek. A római nép törvénykönyve Appiusz Klaudiusz decemvir zsarnokoskodása. A plebejusok érvényesülése. - Demokratikus törvények Róma hatalmi fejlődése. - Az itáliai népmozgalmak Új törvények. - A prétor A római nép egybeolvadása. - A patríciusok meghátrálnak Háború a szamnitokkal és a latinokkal. A plebejusok további sikerei. - Appiusz Klaudiusz cenzor Róma újabb háborúi a szamnitok ellen.

Alsó-Itália története. - A görög városok - Tarentum Pirrhusz király, Tarentum szövetségese. Szirakuza. - Pirrhusz hatalmának hanyatlása A hivatalnoknemesség. - Középosztály - Kisgazdák - Proletárok - Libertinuszok Gyarmatosok Róma és a legyőzöttek. - A polgári jogok A római haderő szervezete. A római nép vallása. - A családi élet - A római jellem A PUN HÁBORÚK KORA. Róma versenytársa: Karthágó. Karthágó és Szicília. A római-pun háború előzményei. Az első római-pun háború. Róma története a pun háborúk idejében. Róma újabb hódításai. Róma politikai és társadalmi közállapotai. - Gájusz Flaminiusz A második pun háború. - Hamilkár Bárkász - Róma vereségei Hannibál. - A második pun háború előzményei Hannibál átkelése az Alpeseken és első győzelmei. Hannibál Róma ellen indul. - A trazimenuszi ütközet Hannibál taktikázása. - Róma készülődése A Kanne melletti csata. A nemzeti védelem

szervezése Rómában. Hannibál meg akarja nyerni magának Róma szövetségeseit. A punok balszerencséje. Kápua ostroma. - Hannibál Róma előtt Szirakuza ostroma. Fordulat Róma javára. - Publiusz Kornéliusz Szcipió - Hannibál utolsó sikerei Szcipió Afrikában. A súlyos béke. - Karthágó halálharca A pun háborúk nyomai Itáliában a békekötés után. Karthágó megalázása. - Bajok Hispániában Róma és a görög föld. A rómaiak legyőzik Antiokhusz szíriai királyt. A görögökkel való érintkezés hatása Rómára. - A hellénizmus A régi és az új római jellem. - Kátó és a Kornéliuszok Makedónia leigázása. - Görögország sorsa Karthágó elpusztítása. Makedónia, Görögország és a pergamoni királyság római tartományokká lesznek. A spanyol föld története. - Viriáthusz - Numancia Róma állami és társadalmi szervezete. - A demokrácia hanyatlása FORRADALMAK ÉS POLGÁRHÁBORÚK. Tibériusz Grakkhusz. Szcipió Emiliánusz.

Gájusz Grakkhusz. A rabszolgák második lázadása. Háborúk Jugurtha ellen. A címberek és teutonok. Belső villongások. - Háború a szövetségesekkel Máriusz és Szulla. Szulla rémuralma. Háború Szertoriusz ellen. A gladiátorok lázadása. V. AZ ÓKOR IV RÉSZ – A RÓMAI BIRODALOM TÖRTÉNETE 2 A KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGOS IDŐI. Háború Mithridátesz és a kalózok ellen. A Verresz-pör. Pompejusz kortársai: Kátó, Krasszusz, Juliusz Cézár. Katilina összeesküvése. Az első triumvirátus. Cézár galliai hadjárata. Pompejusz állástfoglal Cézárral szemben. A második polgárháború. - Cézár legyőzi Pompejuszt Cézár győzelmes hadjáratai a köztársaságiak ellen. Cézár uralma Rómában. Cézár vágyakozása a korona után. - A köztársaságiak összeesküvése Cézár meggyilkolása. Cézár temetése. Oktáviánusz föllépése. A második triumvirátus. A köztársaságiak leverése Filippi mellett. Antóniusz és Kleopátra. A RÓMAI

CSÁSZÁRSÁG TÖRTÉNETE. Cézár Oktáviánusz Augusztusz. (Kr e 30-tól Kr u 13-ig) Augusztusz utolsó évei és halála. A germánok. Jézus és a kereszténység. Tibériusz. (Kr u 14-37) Kaligula. (Kr u 37-41) Klaudiusz. (Kr u 41-54) Néró uralkodása. (Kr u 54-68) Róma felgyújtása. Néró és a kereszténység. Néró halála. Galba. (Kr u 68-69) Othó és Vitelliusz uralkodása. (Kr u 69) Veszpáziánusz. (Kr u 70-79) Titusz. (Kr u 79-81) Domiciánusz. (Kr u 81-96) Nerva. (Kr u 96-98) Trajánusz. (Kr u 98-117) Hadriánusz. (Kr u 117-138) Antoninusz Piusz. (Kr u 138-161) Márkusz Auréliusz. (Kr u 161-180) Kommodusz. (Kr u 180-193) Helvéciusz Pertinax és Didiusz Juliánusz. (Kr u 193) Szeptimiusz Szeverusz. (Kr u 193-211) Szeptimiusz Szeverusz fiai. - Karakalla és Geta uralkodása (Kr u 211-217) Makrinusz és Heliogabálusz. (Kr u 217-222) Alexander Szeverusz. (Kr u 222-235) Maximinusz Thrax. (Kr u 235-238) Gordiánusz. (Kr u 238-242) Filippusz és utódai. (Kr u

244-284) Diokléciánusz és császártársai. (Kr u 284-313) A keresztények üldözése. A társcsászárok viszálykodása. Nagy Konstantinusz uralkodása. (Kr u 306-337) A NYUGATRÓMAI BIRODALOM HANYATLÁSA. Nagy Konstantinusz fiai. (Kr u 337-361) Juliánusz és utódai. (Kr u 361-375) A NÉPVÁNDORLÁS. Róma harcai a germánok ellen. A római uralom Germániában. A germánok életmódja és vallása. A népvándorlás kezdetei. A gót háborúk. A hunok bejövetele. VI. A KÖZÉPKOR I RÉSZ – A NÉPVÁNDORLÁS KORA A RÓMAI BIRODALOM FELBOMLÁSA A NÉPVÁNDORLÁS ALATT. A gótok hadjáratai Róma ellen. Arkádiusz és Honoriusz. Attila birodalma. Attila hadjáratai. Attila halála. - A hun birodalom feloszlik A vandálok Rómában. A nyugatrómai birodalom bukása. A keletrómai birodalom Jusztiniánusz alatt. (527-565) Bizánc Jusztiniánusz utódai alatt. (565-641) A keleti gót birodalom. A vandál birodalom vége. A longobárdok. Az angolszászok Britanniában. A

frankok birodalma a Meroving királyok alatt. AZ IZLÁM. Az arabok az izlám keletkezése előtt. Mohamed próféta. - Az izlám kezdetei Az izlám terjeszkedése. Az izlám terjeszkedésének fénykora. Az Omajjádok uralma. (667-750) Az arab uralom kettészakadása. BIZÁNC TÖRTÉNETE. A keletrómai császárság hanyatlása. - A képimádók és képrombolók harca (641-867) A FRANK VILÁGBIRODALOM. A Karolingok hatalomrajutása. - Martell Károly Kis Pipin. - A kereszténység megszilárdulása a frank birodalomban Kis Pipin megszerzi a frank királyi koronát. Nagy Károly hódító hadjáratai. - A longobárdok és a szászok Nagy Károly római császársága. Nagy Károly birodalmának szervezete. Nagy Károly birodalmának szétzüllése. A verduni szerződés. Kopasz Károly és Német Lajos harcai egymás ellen. Szvatopluk birodalma. Vastag Károly. A Karolingok vége. Itália az utolsó karolingok alatt. A MAGYAROK TÖRTÉNETE. A magyarok eredete és őshazája.

Anonimusz, Béla király névtelen jegyzője. A magyarok Etelközben. A magyarság a honfoglalás előtt. A magyarok bejövetele és a honfoglalás. VII. A KÖZÉPKOR II RÉSZ – A HŰBÉRISÉG KORA A MAGYAROK TÖRTÉNETE. Kézai krónikája a honfoglalásról. Magyarország a honfoglalás előtt és a honfoglalás korában. A honfoglalás a történeti adatok megvilágításában. Zsolt fejedelem uralkodása. - A külföldi kalandozások A magyarok Szent-Gallenben. Újabb kalandozások Zsolt fejedelem idejében. Taksony fejedelemsége. Az augsburgi csata. További hadjáratok Taksony alatt. Géza fejedelem. A keresztény egyház ügye Magyarországon a honfoglalás előtt. A térítés kezdete Magyarországon. Géza fejedelem és a kereszténység. István fejedelemsége. Asztrik római követsége és Szilveszter bullája. Szent István törvényei. Szent István királysága. - Szent Gellért püspök A társadalmi osztályok Szent István alatt. - A külföldiek A

trónutódlás. - István király halála Szent István jellemzése. Péter és Aba Sámuel. (1038-1040 és 1044-1046) - (1040-1044) Vala lázadása. I. Endre király (1047-1061) I. Béla uralkodása (1061-1063) Salamon király (1063-1074.) I. Géza király uralkodása (1074-1077) A NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRSÁG KIALAKULÁSA. Madarász Henrik uralkodása. (919-936) Nagy Ottó uralkodása. (936-973) Nagy Ottó utódai. (973-1024) II. Konrád császár (1024-1039) III. Henrik császár - A német császárság fénykora (1039-1056) A pápaság és a császárság harca. IV. Henrik küzdelmei pártütő fiaival V. Henrik - A wormsi konkordátum FRANCIAORSZÁG KIALAKULÁSA. Az utolsó Karolingok. Capetingek a francia trónon. BIZÁNC TOVÁBBI HANYATLÁSA. A keletrómai birodalom a makedón császárok alatt. Bizánc a makedóniai uralkodóház kihalása után. A Komnenek uralma. (1081-1185) AZ IZLÁM NYUGATON ÉS KELETEN. A kordovai kalifátus hanyatlása. Az arabok és az afrikai

berberek harcai Spanyolországban. Az almohádak. - Az arab uralom összeroppanása Spanyolországban Az izlám története Keleten. (950-1200) ANGLIA KIALAKULÁSA. Az angol-szászok harcai a normannokkal. Hódító Vilmos és utódai. VIII. A KÖZÉPKOR III RÉSZ – A KERESZTESHÁBORÚK KORA A KERESZTESHÁBORÚK. A keresztesháborúk indító oka. II. Orbán pápa megindítja a keresztesháborút A paraszthadak elindulása. Amiensi Péter megérkezése Konstantinápolyba. Zsidóüldözések. A keresztesek Magyarországon. A keresztesek Nicea előtt. A fejedelmi keresztesek. Nicea bevétele. Antiókhia bevétele. Jeruzsálem bevétele. A jeruzsálemi királyság. Az asszaszinok. - A lovagrendek A második keresztes háború. A keresztesmozgalom átterjed Németországra. Rőtszakállú Frigyes császár. Barbarossa Frigyes a Szentföldre indul. Palesztina veszedelme. - A harmadik keresztes hadjárat Barbarossa Frigyes halála. Oroszlánszívű Rikhárd és Fülöp Ágost a

Szentföldön. Oroszlánszívű Rikhárd hazatérése. Készülődés a negyedik keresztes hadjáratra. Bizánc a bukás kezdetén. Konstantinápoly bevétele. A latin császárság. Az ötödik keresztes hadjárat. A hatodik keresztes hadjárat. A hetedik és nyolcadik keresztes hadjárat. MAGYARORSZÁG TOVÁBBI TÖRTÉNETE AZ ÁRPÁDOK ALATT. Szent László kora. (1077-1095) Szent László törvényei. Kálmán király uralkodása. (1095-1116) II. István (1114 - 1131) Vak Béla. (1131-1141) II. Géza (1141-1161) III. István, II László és IV István uralkodása (1161-1172), (1162-1163), (1163-1165) III. Béla (1172-1196) Imre és III. László (1196-1204), (1204-1205) II. Endre (1205-1235) IV. Béla (1235-1270) V. István és IV (Kun) László uralkodása (1270-1272), (1272-1290) III. Endre (1290-1301) NÉMETORSZÁG A HOHENSTAUFOK IDEJÉBEN III. Lothár és III Konrád (1125-1137), (1138-1152) I. (Barbarossa) Frigyes (1152-1190) VI. Henrik császár (1190-1197) Sváb Fülöp

és IV. Ottó (1198-1208), (1209-1218) II. Frigyes - A Hohenstaufok bukása (1220 - 1250) AZ ANGOL ALKOTMÁNY KEZDETEI. A Plantagenet-ház az angol trónon. Írország elfoglalása. - II Henrik harcai fiai ellen Oroszlánszívű Rikhárd. (1189-1199) Földnélküli János. (1199-1216) III. Henrik (1216-1272) A KIRÁLYI HATALOM MEGSZILÁRDULÁSA FRANCIAORSZÁGBAN. II. Fülöp Ágost (1180-1223) VIII. és IX Lajos (1223-1226), (1226-1270) IX. Lajos a Szentföldön IX. Lajos az utolsó keresztes hadjáratban (1270 -1291) ANGOLORSZÁG KIALAKULÁSA. Háború a walesiekkel és a skótokkal. Háború Franciaország ellen. II. Rikhárd (1377-1399) A Henrikek uralkodása. - Lancasterek az angol trónon VII Henrik. (1485-1509) FRANCIAORSZÁG FÖLLENDÜLÉSE. A francia nemzeti szellem ébredése. Az angol-francia 100 éves háború kezdete. - A polgárság előtérbe nyomulása IX. A KÖZÉPKOR IV RÉSZ – A KÖZÉPKORI INTÉZMÉNYEK BOMLÁSÁNAK KORA FRANCIAORSZÁG FÖLLENDÜLÉSE.

Az Orléansi szűz. A francia állam központosítása. MAGYARORSZÁG A VEGYESHÁZBELI KIRÁLYOK ALATT. I. Vencel és Ottó (1301-1304 1305-1308) Róbert Károly. (1301-1342) Nagy Lajos király. (1342-1382) Endre királyfi meggyilkolása. A bosszúhadjárat Nápoly ellen. Nagy Lajos hódító hadjáratai. Mária királynő. - Kis Károly (1382-1395) (1385-1386) A horvátországi lázadás. - A királynők fogságba jutása Mária királynő kiszabadulása a fogságból. - Zsigmond kegyetlen bosszúja Kont és társai. - Háború a törökkel Zsigmond uralkodása. (1395-1437) A főurak és a főpapok forradalma. - Nápolyi László ellenkirály Zsigmond megszerzi a német koronát. - Zsigmond háborúi Albert király. (1437-1439) Erzsébet és I. Ulászló I. Ulászló - Háború a törökkel (1440-1444) V. László (1444-1457) A NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRSÁG BUKÁSA. Habsburgi Rudolf. (1273-1291) Habsburgi Rudolf utódai. IV. Károly uralkodása Vencel és Zsigmond. - A husziták

(1378-1400), (1410-1437) A konstanzi zsinat. - Husz János máglyahalála A cseh keresztesháborúk. - Ziska és a táboriták Zsigmond császárrá koronázása és halála. A baseli zsinat. - II Albrecht III. Frigyes (1440-1493) AZ OLASZ ÁLLAMOK. Itália apró államai. Az egyházi állam - A pápák avignoni fogsága. A nápolyi királyság. Firenze. Milánó. Velence. SVÁJC. Svájc függetlenségi harcai. MAGYARORSZÁG MÁTYÁS KORÁTÓL A MOHÁCSI VÉSZIG. Mátyás király. (1458-1490) Mátyás házassága és udvara. Mátyás elfoglalja Bécset. Mátyás, mint uralkodó és magánember. II. Ulászló A Dózsa-féle jobbágyforradalom. II. Lajos (1516-1526) A mohácsi vész. (1526 aug 29) A BIZÁNCI CSÁSZÁRSÁG BUKÁSA. A bizánci birodalom züllése. (1261-1410) Konstantinápoly ostroma. X. AZ ÚJKOR I RÉSZ – A FÖLFEDEZÉSEK KORA A FÖLFEDEZÉSEK KORA. Az újkor nagy eseményei. Katholikus Ferdinánd és Izabella uralkodása. A mórok kiverése Spanyolországból.

Szép Fülöp és őrült Johanna. Portugália. Az Indiába vezető út. A Föld ismerete. A normannok fölfedezik Észak-Amerikát. Az olaszok és a portugálok fölfedező útjai. A portugálok Indiában. Amerika fölfedezése. Kolumbusz első útja. Kolumbusz második útja. Kolumbusz harmadik útja. Kolumbusz negyedik útja és halála. A Csendes-óceán fölfedezése. Mexikó meghódítása. - Az aztékek ősműveltsége Cortez Ferdinánd meghódítja Mexikót. A spanyolok Peruban. A REFORMÁCIÓ TÖRTÉNETE. Németország a reformáció előtt. - I Miksa császár Az egyház hatalma Németországban. - A humanisták A német reformáció. - Luther Márton V. Károly - Luther a wormsi országgyűlésen Luther száműzetésben. - Az egyházi szakadás - A lovagok lázadása A német parasztforradalom. V. Károly császári politikája - Az első olasz háború A reformáció terjedése Németországban. A svájci reformáció. - Zwingli Ulrik A második olasz háború. - Róma

kifosztása A reformáció diadala. - Zwingli halála - A török háborúk A német protestánsok szervezkedése. - Az anabaptisták Münsterben Luther halála. - A schmalkaldeni háború V. Károly császár bukása - Az augsburgi vallásbéke Az északi reformáció. - Dánia és Svédország harcai Lübeck háborúja Dánia ellen. - Lübeck bukása MAGYARORSZÁG A MOHÁCSI CSATA UTÁN. Szapolyai János és I. Ferdinánd - Pártoskodások az országban XI. AZ ÚJKOR II RÉSZ – AZ ELLENREFORMÁCIÓ KORA HARC A MAGYAR KORONÁÉRT. Az ellenkirályok küzdelmei. A török befolyás kezdete. - János király szövetséget köt a szultánnal Kőszeg ostroma. - Ferdinánd is a török szultán kegyeit keresi A nagyváradi béke megkötése. - János király házassága Magyarország három részre szakadása. - Bonyodalmak János király halála után Az erdélyi fejedelemség kialakulása. - Izabella királyné és a török porta A török hódítás terjeszkedése. AZ

ELLENREFORMÁCIÓ. Loyola Ignác. - A jezsuita rend - A pápaság tekintélyének emelkedése Spanyolország. - II Fülöp és kora A lepantói ütközet. - A török birodalom hanyatlása Olasz államok az újkor elején. I. Ferenc francia király - Kálvin János - A francia protestantizmus Medici Katalin. - A vallásháborúk A Szent Bertalan-éji vérfürdő. A németalföldiek szabadságharca. A reformáció Angliában és Skótországban. VI. Eduárd - Grey Johanna - Katholikus Mária Erzsébet királynő trónralépése. Stuart Mária skót királynő. Németalföld és Spanyolország. (1573-79) Stuart Mária tragédiája. A spanyol “Armada sorsa. A francia vallásháborúk. - III Henrik IV. Henrik, az első Bourbon-király Spanyolország Anglia és Németalföld ellen. KELET-EURÓPA ÁLLAMAI. Lengyelország az utolsó Jagellók alatt. Oroszország. - IV Vazul és Rettenetes Iván uralma Lengyelország és Svédország. Godunov Boris. - Az első Romanov NÉMETORSZÁG ÉS

AUSZTRIA AZ ELLENREFORMÁCIÓ IDEJÉBEN. A német birodalom és melléktartományai. II. Rudolf és a katholikus reakció Ausztria II. Rudolf idejében A HÁROM RÉSZRE SZAKÍTOTT MAGYARORSZÁG. A magyar nemzet története Miksa király idejében. (1564-1576) Rudolf uralkodása. (1564-1608) A hosszú háború. Rudolf erdélyi politikája. - Báthory Zsigmond - Az ellenreformáció A nemzeti ellenállás korszaka. - Bocskay István II. Mátyás uralkodása - Bethlen Gábor (1608-1619) A HARMINCÉVES HÁBORÚ. A háború oka a vallásos színnel bevont uralomvágy volt. A cseh protestánsok fölkelése. Wallenstein Albert a harctéren. Gusztáv Adolf svéd király beavatkozása. Gusztáv Adolf halálától a prágai békéig. (1632-1635) Wallenstein bukása és megöletése. A svéd-francia szövetség. A vesztfáliai béke. XII. AZ ÚJKOR III RÉSZ – A NAGYHATALMAK KIALAKULÁSÁNAK KORA MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A HARMINCÉVES HÁBORÚ IDEJÉBEN II. Ferdinánd - Bethlen Gábor

III. Ferdinánd uralkodása - I Rákóczi György (1637-1657) Erdély II. Rákóczi György uralkodása alatt EURÓPA TÖBBI ÁLLAMAI A HARMINCÉVES HÁBORÚ IDEJÉBEN. Spanyolország III. Fülöp uralkodása alatt XIII. Lajos francia király (1610-1643) Richelieu bíboros. Spanyolország és Németalföld harca. Franciaország és Németalföld harca Spanyolország ellen. (1629-1648) Összeesküvés Richelieu ellen. A franciák és németalföldiek további sikerei a spanyolok ellen. A spanyol világbirodalom bomlása Richelieu és XIII. Lajos halála Mazarin. - A frondőrök - A királyi hatalom küzdelmei A NAGY ANGOL FORRADALOM. Jakab király uralkodása. I. Károly - A parlament és a királyi hatalom küzdelmei A “hosszú parlament. Cromwell és az independentek. A “csonka parlament. - I Károly elítélése és kivégzése Az angol köztársaság. XIV. LAJOS KORA XIV. Lajos - A francia államhatalom mindenhatósága A minisztérium. - Colbert gazdasági politikája A

rabló hadjáratok. A reuniók. A Napkirály udvara XIV.Lajos egyházpolitikája EURÓPA TÖBBI NAGYHATALMAI A VESZTFÁLIAI BÉKE UTÁN. Németország a vesztfáliai békekötés után. Brandenburg emelkedése. - Frigyes Vilmos Svédország Krisztina uralkodása alatt. Lengyelország hanyatlása. A balti háború. Frigyes Vilmos, a nagy választófejedelem. I. Lipót császár MAGYARORSZÁG I. LIPÓT URALKODÁSA ALATT Lipót trónralépése. - Az erdélyi viszonyok Zrínyi Miklós és a török háború. A Wesselényi-féle összeesküvés. A kuruc-labanc világ kezdete. A kuruc-labanc háború. - Thököly Imre Budavár visszavétele. - A törökök vereségei Az eperjesi vértörvényszék. - A pozsonyi országgyűlés elismeri a Habsburg-ház trónöröklési jogát - A török háború befejezése. A KORLÁTLAN MONARKHIÁK KORA II. Károly angol király (1660-1685) II. Jakab (1685-1689) Az utolsó Stuart bukása. - III Vilmos angol király - A francia beavatkozás Európa

Franciaország ellen. A spanyol örökösödési háború előzményei. A spanyol örökösödési háború. A nagy szövetség fölbomlása. - Az utrechti béke XIII. AZ ÚJKOR IV RÉSZ – A FÖLVILÁGOSULT ÖNKÉNYURALOM KORA AZ ÉSZAKI ÁLLAMOK. Oroszország Nagy Péter cár korában. A nagy északi háború. (1700-1709) A poltavai csata után. - Svédország hanyatlása Nagy Péter, “Kelet császára”. NYUGAT-EURÓPA AZ UTRECHTI BÉKE UTÁN. Angolország a hannoveri ház uralma alatt. Franciaország XIV. Lajos halála után Spanyolország politikai helyzete. Törökország újabb háborúi. A KURUC SZABADSÁGHARC. A kurucvilág előzményei. Rákóczi Ferenc ifjúsága. Rákóczi az elégedetlenek élére áll. - Rákóczi elfogatása A kuruc szabadságharc kezdete. - Rákóczit erdélyi fejedelemmé választják I. József - A szécsényi országgyűlés A kuruc hadsereg. A Habsburg-ház detronizálása. - Újabb békealkudozások A majtényi fegyverletétel. A kuruc

emigráció. Rákóczi egyénisége. A Rákóczi-vagyon és a kuruc emigránsok birtokainak sorsa. III. Károly A trónöröklést kiterjesztik a Habsburg-ház nőágára. - III Károly önkényuralma Rodostóban. AZ EURÓPAI HELYZET NAGY FRIGYES TRÓNRALÉPÉSE ELŐTT. Ausztria és a pragmatika szankció. Oroszország Nagy Péter halála után. Lengyelország története. - Harcok a lengyel koronáért Törökország háborúi. A porosz királyság megalapítása. - A két első porosz király Németország többi államai. NAGY FRIGYES KORA. Nagy Frigyes ifjúsága. Mária Terézia trónralépése. Az 1741-iki országgyűlés. Az osztrák örökösödési háború. A hétéves háború előzményei. A hétéves háború. A béke korszaka. - A felvilágosult önkényuralom Mária Terézia udvara. Mária Terézia uralkodása. - A reformok II. Katalin cárnő Lengyelország első felosztása. XIV. A LEGÚJABB KOR I RÉSZ – A FRANCIA FORRADALOM KORA AZ EURÓPAI HELYZET A

FRANCIA FORRADALOM ELŐTT. XV. Lajos uralkodása Franciaország belső viszonyai a nagy forradalom előtt. A balkáni népek a török járom alatt. Dánia és Svédország. II. József császár és Nagy Frigyes - Oroszország terjeszkedése Portugália és Spanyolország. Anglia indiai gyarmatbirodalmának kialakulása. AZ ÉSZAK-AMERIKAI SZABADSÁGHARC. Az amerikai gyarmatok szabadságharcának előzményei. A bélyegtörvény Az észak-amerikai gyarmatok kivívják függetlenségüket. (1775-1783) AZ ÚJ ESZMÉK ÉS MAGYARORSZÁG. II. József (1780-1790) A Hóra-lázadás. A Hóra-lázadás leverése. József császár további reformjai. Művelődéstörténeti állapotok. II. Lipót uralkodása (1790-1792) A FRANCIA FORRADALOM TÖRTÉNETE. A forradalom előzményei. XVI. Lajos király és felesége, Mária Antónia XVI. Lajos uralkodása a forradalom kezdetéig - A reformkísérletek A nyaklánc-pör. - A pénzügyi bukás A harmadik rend. - A nemzetgyűlés A forradalmi

szellem terjedése. - Bastille bevétele A forradalom győzelme és elfajulása. A nemzetgyűlés működése. - A kiváltságok megszüntetése Az emberi jogok. - Az alkotmány - A királyt Párizsba viszik A nemzetgyűlés Párizsban. A király szökése. Az alkotmány befejezése. A törvényhozó gyűlés. A Tuileriák ostroma. A királyság végnapjai. A francia forradalom és a külföld. A konvent. - A rémuralom kezdete XVI. Lajos pöre és kivégzése A girondisták bukása. A jóléti bizottság rémuralma. A királyné és a girondisták kivégzése. Vallási anarkhia. A vidéki lázongások elnyomása. - A külső ellenség visszaverése Danton bukása. A triumvirátus. - A rémuralom és Robespierre bukása Visszatérés a régi állapotokhoz. - A jakobinusok kiirtása A külháború eseményei. A konvent utolsó napjai. - A direktórium megalakulása LENGYELORSZÁG BUKÁSA. Lengyelország belső viszonyai. - Az új lengyel alkotmány XV. A LEGÚJABB KOR II RÉSZ

– NAPÓLEON KORA LENGYELORSZÁG BUKÁSA. Lengyelország végvonaglása. - Az orosz befolyás növekedése Lengyelország második felosztása. A lengyel szabadságharc. Vége Lengyelországnak. - Lengyelország harmadik felosztása SVÉDORSZÁG A FRANCIA FORRADALOM IDEJÉN. III. Gusztáv svéd király háborúi Oroszország és Dánia ellen III. Gusztáv tragédiája NAPÓLEON KORA. Napóleon ifjúsága. Viszontagságok Napóleon életében. - Az első sikerek Napóleon első hadjárata. (1796-97) Az egyiptomi expedíció. (1798-1799) A második koalíció Franciaország ellen. (1790-1801) Napóleon a főhatalomra tör. - Összeesküvés a direktórium megbuktatására A direktórium eltörlése. - A brumaire tizennyolcadiki államcsíny (1799) A konzulátus. - Napóleon mint első konzul (1799-1804) Marengo és Hohenlinden. (1800) Franciaország belső újjászervezése. - A konkordátum - Összeesküvések és merényletek Napóleon császárrá koronázása. (1804) A harmadik

koalíció. - Ulm - Austerlitz - Trafalgar (1805) A napóleoni dinasztiák. - A rajnai szövetség (1806) Napóleon udvara. - A társadalmi állapotok Porosz háború. - A jenai ütközet - Orosz-porosz háború - A szárazföldi zárlat elrendelése (1806-1807.) Napóleon szerelmi regényei. - Eleonóra - Walewski Mária A portugál és spanyol háborúk. (1807-1814) Az erfurti találkozás. - Goethe és Napóleon Viszályok Napóleon családjában. - VII Piusz pápa fogsága - A fontainebleaui szerződés Az asperni csata. - Napóleon és Magyarország - A győri csata - Wagram (1809) Napóleon elválik Jozefintől. Napóleon második házassága. - Mária Lujza (1810) Az orosz hadjárat. - A bukás kezdete (1812) Poroszország a napóleoni idők alatt. - A porosz-orosz hadjárat A lützeni és bautzeni csata. (1813) Metternich és Napóleon. - A prágai kongresszus A nagy koalíció megkezdi a harcot. - Csaták Katzbach és Drezda mellett (1813) A lipcsei csata. (1813 okt 16, 18

és 19-én) A franciaországi hadjárat. - Párizs megszállása Napóleon első lemondása. (1814 április) Napóleon Elbán. (1814 május-1815 február) Napóleon visszatérése. - A száz nap (1815) A waterlooi csata. (1815 június 18) Napóleon fogsága és halála. XVI. A LEGÚJABB KOR III RÉSZ – A REAKCIÓ ÉS POLGÁROSODÁS KÜZDELME NAPÓLEON BUKÁSA UTÁN A bécsi kongresszus. (1814 november -1815 június) Napóleon családjának sorsa. MAGYARORSZÁG A FRANCIA FORRADALOM IDEJÉBEN. I. Ferenc (1792-1835) A Martinovics-féle összeesküvés. (1792-1795) Martinovics Ignác és párthívei Az összeesküvők elfogatása. - A pör Az ítéletek végrehajtása. Magyarország belső állapotai a francia háborúk korában A magyar szellemi élet a francia háborúk korában Az 1805. évi francia háború - A pozsonyi országgyűlés Újabb háború a franciák ellen. - A nemesi felkelés Pénzügyi válság - A francia háborúk vége. A reakció kora. A SZENT SZÖVETSÉG

KORA. A szent szövetség. - Az uralkodók szövetkezése népeik ellen A német Bund Dél-Amerika fölszabadulása A görög szabadságharc előzményei. A görög szabadságharc. A francia restauráció. A júliusi forradalom. (1830) Az olasz államok a szent szövetség korában. A polgárkirályság Franciaországban. Belgium és Hollandia. A brüsszeli forradalom. Belgium és Hollandia különválása. A lengyel szabadságharc előzményei. A lengyel szabadságharc. Anglia a napóleoni idők után EURÓPA TÖBBI ÁLLAMAI A JÚLIUSI FORRADALOM UTÁN. Oroszország harcai a kaukázusi néptörzsek ellen. A keleti kérdés Zűrzavarok Spanyolországban. - A karlista háború Örökösödési háború Portugáliában. Alkotmányos küzdelmek a német birodalomban. A MAGYAR NEMZET ÚJJÁSZÜLETÉSÉNEK KORA. A nemzeti öntudat erősödése. Az 1825-iki országgyűlés. - Az akadémia alapítása Széchenyi István. Az 1830-iki országgyűlés. - A kolera Magyarországon Erdélyi

állapotok. - Báró Wesselényi Miklós Az 1832-1836-iki országgyűlés. - Kossuth Lajos feltűnése V. Ferdinánd Pest pusztulása. - Az 1838-iki árvíz XVII. A LEGÚJABB KOR IV RÉSZ – A FORRADALMAK KORA A MAGYAR NEMZET ÚJJÁSZÜLETÉSÉNEK KORA. Az 1839-40-iki országgyűlés. Az 1843-44-iki országgyűlés. Az adminisztrátorok és a centralisták. Készülődés az 1847-iki országgyűlésre. A FORRADALMAK KORA. A februári forradalom Franciaországban, A szabadságmozgalmak kezdete Németországban A Lola forradalom Bajorországban. A poroszországi mozgalom. - Forradalom Berlinben A frankfurti nemzetgyűlés A radikalizmus Poroszországban. - Ellentét a király és parlament között A német nemzetgyűlés befejezése. - A császárválasztás Forrongás Bécsben. - Metternich menekülése A MAGYAR SZABADSÁGHARC ELŐZMÉNYEI. Az utolsó pozsonyi országgyűlés. Magyar küldöttség Bécsben. Mit kíván a magyar nemzet ? Március tizenötödike. A szabad sajtó

ünnepe. - A szabadság első lázas napjai Az első magyar felelős minisztérium. A bécsi udvar meg akarja semmisíteni a magyar alkotmányt. A bécsi udvar a magyarság ellen bujtogatja a nemzetiségeket. A honvédség szervezése. - A kamarilla és Magyarország A nemzeti bank. - Hazaszöknek a külföldön állomásozó magyar ezredek Az utolsó erdélyi országgyűlés. - Az unió - Szerb mozgalmak és a délvidéki lázadás Országos választások. - Az első népképviseleti országgyűlés Háborús mozgalmak. - A szerbek lázadása Jellasics és a kamarilla. - A kormány lemondása - István főherceg menekülése Megalakul a honvédelmi bizottmány. - Lamberg meggyilkolása A bécsi forradalom megújulása. A MAGYAR SZABADSÁGHARC Az egynapos miniszterelnök. - A schwechati ütközet - Windischgratz betörése A felvidéki mozgalom leverése - Az erdélyi zavargások - A székelyek győzelmei Az új császár. - A téli hadjárat kezdete - Bem apó Erdélyben A

kormány Debrecenbe menekül. - Windischgratz bevonul Pestre A téli hadjárat. - A parlament Debrecenben Dembinszky fővezér lesz. - A kápolnai csata - A délvidéki és erdélyi események - A piskii ütközet. A tavaszi hadjárat A függetlenségi nyilatkozat. - A Habsburgok detronizálása A tavaszi hadjárat befejezése. - Komárom fölmentése - Budavár visszafoglalása Harcok a délvidéken és Erdélyben. Jön az orosz. XVIII. A LEGÚJABB KOR V RÉSZ – A NEMZETÁLLAMOK KIALAKULÁSÁNAK KORA A MAGYAR SZABADSÁGHARC. Az oroszok elözönlik Magyarországot. - Haynau A temesvári csatavesztés. - Erdély elvesztése - Petőfi halála A világosi katasztrófa. Haynau gaztettei. - Az aradi tizenhárom Batthyány Lajos gróf kivégzése. Haynau vérben fürdik. "In effigie." KÜZDELEM AZ OLASZ EGYSÉGÉRT. Az olaszok gyűlölete az osztrákok iránt. - Szabadságmozgalmak az olasz államokban Az ifjú olaszok titkos társasága. - Mazzini Forradalmak az osztrákok

olasz tartományaiban. Károly Albert megtámadja Ausztriát. - A nápolyi forradalom - Garibaldi A római forradalom. - Károly Albert újabb hadüzenete - A novarrai ütközet A BACH-KORSZAK ÉS AZ EMIGRÁCIÓ. Magyarország ostromállapotba helyezése. - Összeesküvések - Kossuth Lajos török földön, Amerikában és Angliában. - Meghiúsult tervek - Kossuth halála Küzdelem az alkotmányért. - Az októberi diploma - A februári pátens A provizórium. - A nemzeti ellenállás kezdete - Pestvármegye tiltakozása Az Almássy-Nedeczky-féle összeesküvés. Ferenc József. - Ferenc József ifjúsága - Utazása Magyarországon - Erzsébet királyné - Deák Ferenc és Ferenc József. - A “Húsvéti cikk" - Az 1865-iki országgyűlés - A kiegyezés - A második felelős minisztérium. - A koronázás III. NAPÓLEON Napóleon Lajos elnöksége. - Az államcsíny A második császárság fénykora. A KRIMI HÁBORÚ. A krimi háború oka, előzményei. - Politikai

fondorlatok a szentsír és a betlehemi templom körül. Törökország, Anglia és Franciaország háborút üzennek Oroszországnak. - Szevasztopol véres ostroma. Piemont csatlakozása a szövetségesekhez. - Szevasztopol bevétele - A párizsi kongresszus EURÓPA A KRIMI HÁBORÚ UTÁN. Az olasz királyság megalakulásának előzményei. Az olasz-francia szövetségesek harca az osztrákok ellen. - Közép-Olaszország fölszabadítása Szicília és Nápoly meghódítása. A nápolyi királyság bukása. - Megalakul az egységes Olaszország A német egység vajúdása. - Ausztria és Poroszország versengése A német államok az osztrák abszolutizmus befolyása alatt. I. Vilmos trónralépése Bismarck. A frankfurti fejedelem-kongresszus. A dán háború. Az osztrák-porosz háború előzményei. A porosz-osztrák háború. Poroszország hatalmi fejlődése. Oroszország a krimi háború után. - II Sándor cár reformjai A lengyel fölkelés. Az orosz nemzeti reakció. - A

nihilizmus A törökországi állapotok. A balkáni államok. Spanyolország. - A Bourbon trón összeomlása AMERIKA FEJLŐDÉSE. Az Egyesült-Államok helyzete. - A rabszolgatartó déli államok A polgárháború. (1861-65) Mexikó. - Az európai beavatkozás XIX. A LEGÚJABB KOR VI RÉSZ – A NEMZETI ÁLLAMOK MEGERŐSÖDÉSÉNEK KORA A MEXIKÓI FORRADALOM Miksa mexikói császár tragédiája A NÉMET-FRANCIA HÁBORÚ. A második császárság hanyatlása. A német-francia háború előzményei. - Az emsi távirat - A hadüzenet A felvonulás. - A németek diadalai - Sedan III. Napóleon bukása - A harmadik köztársaság Strassburg, Metz, Belfort, Párizs A német császárság kikiáltása. - A békekötés - A kommün MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A KIEGYEZÉS ÓTA A koronázás A kiegyezés tartalma. Az 1868-iki országgyűlés Andrássy Gyula kormánya. A második minisztérium Kormányválságok a fúzióig A fúzió. A PÁPAI ÁLLAM BUKÁSA. Róma és az olasz

királyság. IX. Piusz pápa és dogmái - A vatikáni zsinat - A pápai csalhatatlanság A pápa politikája. - Róma bevétele EURÓPA ÉS A HÁROM CSÁSZÁR SZÖVETSÉGE A császárok szövetsége Németország a nagy francia háború után. - A német szocializmus Ó-katholikusok. - A centrum megalakulása - A német kultúrharc A német birodalom szervezése a nagy francia háború után. Ausztria és a nemzetiségek harca Olaszország a 70-es évek után. A köztársaságiak és a kormánypártiak harca Franciaországban. A Bourbonok újból a spanyol trónon. Az orosz izgatás és a Balkán. - Az orosz-török háború előzményei Az orosz-török háború. A berlini kongresszus. II. Sándor cár meggyilkolása A GYARMATOSÍTÓ ÁLLAMOK VERSENYE. Anglia Viktória királynő uralkodása alatt. Angolok és oroszok Ázsiában. India. - A Szepoj lázadás Az ópiumháború - Kína megnyitása. A tajping lázadás Kínában Peking megszállása. Japán átalakulása. Az afgán

háborúk. Hátsó India. - Sziám és Indo Kína Az angolok Afrikában. AZ AMERIKAI ÁLLAMOK TÖRTÉNETE. Kanada. Az Egyesült-Államok. Közép és Dél-Amerika. Brazilia átalakul köztársasággá. EURÓPA ÉS A HÁRMASSZÖVETSÉG. A hármasszövetség megalakulása. Németország egységének kialakulása. - Bismarck és a szocializmus - Vám és adóreformok A német hadsereg fejlődése. II. Vilmos császár uralkodása Olaszország. - I Umberto uralma A francia köztársaság kialakulása. Anglia Viktória uralkodásának második felében. - Az ír kérdés Oroszország III. Sándor és II Miklós alatt Svájc. A belga királyság. Németalföld. Dánia. A svéd-norvég unió. XX. A LEGÚJABB KOR VII RÉSZ – NAPJAINK TÖRTÉNETE EURÓPA ÉS A HÁRMASSZÖVETSÉG. A svéd-norvég unió fölbomlása. Törökország A Balkán. Spanyolország 1890 után. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A SZABADELVŰ PÁRT MEGALAKULÁSA UTÁN. Tisza Kálmán kormánya. A keleti kérdés. A

szegedi árvíz. A tiszaeszlári pör. Az országbíró meggyilkolása. A nemzetiségi kérdés. - A Thaisz-éra - Az 1885-iki kiállítás A Janszky-ügy. A véderőjavaslatok. Rudolf királyfi halála. Tisza Kálmán bukása. Gróf Szapáry Gyula kormánya. Szapáry egyházpolitikája. Wekerle Sándor első kormánya. Kossuth Lajos halála és temetése. Bánffy Dezső kormánya. Az ezeréves ünnepségek. Az országos választások. A német császár Budapesten. Vilmos császár felköszöntője. A tíz szobor. Erzsébet királyné halála. Erzsébet királyné jellemzése. Obstrukció és kormányválság. Széll Kálmán kormánya. Ferenc Ferdinánd főherceg házassága. Gróf Kuhen-Héderváry Károly kormánya. Tisza István gróf első kormánya. 1904 november tizennyolcadika. A koalíció megalakulása. December tizenharmadika. A Fejérváry-kormány. A paktum. Wekerle Sándor második kormánya. Kuhen-Héderváry Károly gróf harmadik kormánya. HARC A

GYÉMÁNTOKÉRT. Az angol-búr háború előzményei. Az angol-búr háború KELET-ÁZSIA. Japán és Kína háborúja. A boxer lázadás. Az orosz-japán háború előzményei. Kitört az orosz-japán háború. A Petropavlovszk orosz páncélos katasztrófája. A japánok átkelése a Jalu-folyón. Kincsu bevétele. A liaojangi ütközet. A szahói vérfürdő. A hulli incidens. Port-Arthur ostroma és bevétele. Véres forradalom Oroszországban. Bombamerénylet Szergiusz nagyherceg ellen. A mukdeni csata. - Tieling bevétele A csuzimai halálsír. A Knyaz Potemkin lázadása. A portsmouthi békekötés. AZ EURÓPAI EGYENSÚLY INGADOZÁSA. A lappangó válság. A francia reváns-politika. Összeomlik Bismarck politikai műve. Létrejön a francia-orosz szövetség. A német birodalom rohamos fejlődése. A németek hadiflottája. Anglia az európai politika porondjára lép. Vilmos császár Londonban. A BALKÁN-HÁBORÚK. A bekerítő politika. Megszületik a hármas antant.

Oroszország visszatér a balkáni politikához. Bosznia és Hercegovina okkupációja. Eduárd király Ferenc Józsefnél. Az ijesztő jóslat. Hadüzenet Törökországnak. Törökország veresége. A Balkán-államok Bulgária ellen fordulnak. A VILÁGHÁBORÚ. A viharfelhők. A szerajevói merénylet. A hadüzenet. Kitör az európai háború. A világháború lefolyása. 1914 1915 1916 1917 1918 A VILÁGHÁBORÚ UTÁN. A versaillesi béke. Ausztria, Bulgária, Törökország. Magyarország. A proletárdiktatúra. A nemzeti uralom helyreáll. A trianoni béke. Befejezés.