Történelem | Könyvek » Tiltott könyvek Magyarországon a kommunista diktatúra idején

Alapadatok

Év, oldalszám:1945, 74 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:211

Feltöltve:2009. május 12.

Méret:299 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Tiltott Könyvek Sida 1 av 74 Tiltott Könyvek AZ IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNY 530/1945. M E SZÁMÚ RENDELETE a fasiszta szellem és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítésér l. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgy lés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22 napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20 napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következ ket rendeli: 1. § Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könykiadóvállalatok, könyvkeresked k, köz- és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában lev minden fasiszta szellem , szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy az a magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítend k a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta

szellem életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezet m vek, a német hadviselést feldicsér sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellem m vei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jelleg kiadmányai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. § Az 1 §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalombahozatala, terjesztése, külföldr l behozatala tilos. 3. § A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkeresked k és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépését l számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság els tisztvisel je által kijelölt gy jt helyre szállítani. 4. § A törvényhatóság els tisztvisel je gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gy jt helyének kijelölésér l, a

beszállított sajtótermékek rzésér l mindaddig, amíg az összegy jtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. § Az 1931 évi III t-c 1 §-ában írt b ntettet követi el az, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lév sajtóterméket másnak átadja. A b nvádi eljárásra a 81/1945. M E sz rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetend , kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjed elzárással, valamint 8000 Pig terjed pénzbüntetéssel büntetend az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 2 av

74 7. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba Debrecen, 1945. évi február hó 26 napján Miklós vzds. s k miniszterelnök A Duce ifjúsága. Bp 1943 Levente Hírközpont Emesekönyvek A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai. Bp 1938 A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp 1939 A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása Bp A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp 1939 A MOVE 1941. évr l szóló közgy lési jelentése Bp 1942 A Napkelet Lexikona. I-II Bp 1927 Magy Irod Társ A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára) 1942 Újvidék, 1941. Uránia A földm ves, iparos, keresked - és munkásifjúság A.C-jának szi gy lése. Bp 1937 Actio Catholica kiad A haza szolgálatában. Szerk: de Sgardelli Caesár Bp 1943 A leventeegyesület

alapszabályai. Bp 1941 Hollósy A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp F k: Rékai M A reformnemzedék programja. Bp 1936 Centrum Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp 1943. Gergely R könyvkereskedés Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943 Lengyel ny. Aczél Imre kir. f ügyészhelyettes vádbeszéde 1920 nov 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok b nperének f tárgyalásán. Bp 1921 C Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi f rabbinak. A keresztények a zsidókról Bp 1882 Hunyadi M m intézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp 1939 Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai Szeged, 1941 Városi ny Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919 Heller K és Tsa Ajtay József: A Dunamedence és Mo.

sorsközössége Bp 1936 Aláaknázott Európa. El szó: Szálasi F Bp, 1938 Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban Stádium Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból Bp, 1942 Stádium Albrecht-Marx: Szebb Jöv t. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak Centrum Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított Centrum Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919 Egri file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 3 av 74 Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp A szerz Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai Bp, 1942 Stád. Almanach az 1920. évre Bp 1920 M Asszonyok N Szöv Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp 1918 Hor Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp 1941 Turul Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet

gyermek, szovjet jöv . Bp, 1934 Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország Bp 1940 K J Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp, 1938 Universitas András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom 1937 Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború Bp 1921 Légr Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV hivatalos német könyvb l. Berlin, 1940 Külügyi H Anglia végzete. Bp 1944 Centrum Angol ostromzár cs dje, Az. Bp 1942 Centrum Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941 Népm velési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntet jog Bp 1938 Attila-nyRt Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp 1929 Stádium Anka János: Északi fény. Bp, 1941 Centrum Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931 A szerz Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp 1943 Antal István: Költségvetési beszéd a képvisel ház 1943. nov 12-i ülésén Antibolsevista levelez lap-sorozat. Bp Forrás Antiszemita Párt

Naptára az 1884. szök évre, Az Kecskemét, 1883 Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szök évre A zsidók által agyongyötört magyar földm vel nép számára. Gyöngyös, 1919 Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp 1884 Hunyadi m Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról Héknyn Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre Bp 1942 Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság fels bbrend ségi mámora Bp 1932Pátria Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp 1937 Szer Appiotti, Angelo: Repül napló. Ford Balogh B Bp 1942 Szefhe Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp 1942 Révai Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp 1934 Pázmány P Ir T Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp 1921 Révai Asbóth Gy.-Bíró S: "Fegyverben" Imádságok honvédeink számára Bp 1942. Prot Tábori Püspökség Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W: Az egyház Oroszországban Bp1942 Asszonyok a t zvonalban. (Svrd, Luukonnen stb) Bp Írás

Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 4 av 74 életbe. Bp 1943 Nemzeti K Asztalos Miklós: A korszer nemzeti eszme. Bp 1933 Erd F E Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp 1933 Erdélyi F E Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem Bp 1943 É Avarffy Elek rségváltás. Bp 1944 Stephaneum Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp 1938 Stephaneaum Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938 Árpád Avarffy Elek A vörös Budapestt l a sárga Budapestig. Bp 1944 Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937 Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20 évfordulóján Avarffy Elek beszéde. Klny Bp Stephaneum Avarffy Elek: Cselekv politika. Beszéd a Mone közgy lésén1937 Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk

elaludni. Bp 1943 Stephaneum Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletb l. Bp 1941 Csend rs L Az Ébred Magyarok Egy. II orsz elnöki konferenciájának naplója Bp 1920. ÉME Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp 1920 Steph Az erdélyi vértanúk és h sök anyakönyve. Pécs, 1941 Kultúra Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története Bp, 1935 Külp. Ádám T. István: USA és a háború Bp 1941 Hollósy ny Ádám T. István: Vérz Ruszinkó Bp 1939 D D kiad Némethy A Ádám T. István: A világháború okai El szó: József kirhg Bp 1942 Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig Bp 1938 Ébred Magyarok Egy Államérdekeket sért b ncselekmények az ötös-tanács el tt. Bp 1942 Cen. Állj közénk és repülj velünk Bp 1942 Magyar Szárnyak Állami és társadalmi rend védelme és a büntet jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntet törvényszéken az 1937 év tavaszán tartott el adások Hn 1937. M kir igazságüm Árkossy Károly: Miért lettem

nemzetiszocialista? Bp. 1938 Held Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása 1919 Árky József: Így folytatódott 1-2. k Bp 1936 Stephaneum Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944 Centrum Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp Kókai Babocsai Sándor: Keresked k és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp 1940 Fémes Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941 Bachó László, Vérz Ruszinkó. Bp 1939 D D kiad Némethy A Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942 Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért Stádium Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp 1937 Gergely Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp Nyilasker füz 2 Centrum file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 5 av 74 Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp

1936 Dante Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp 1942 Írás Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV Károly Bp 1931 M Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp 1938 Balás Károly A szociálpolitika f kérdései. Bp 1929 Pallas Balás Károly Társadalmi politika. I Alapvetés Bp 1924 Centrum Balás Károly: Rend és szabadság. Bp 1939 MTA Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921 Nemz Irod T Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöll , 1937 Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp 1941 Stádium Balázs Mihály: Erre visz az út. Dés, 1943 dr Szentirmai Imre Balázs Piry László dr.: Hitler m vészei Stádium Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp 1934 Franklin Balbo, Italo: Repül rajokkal az Óceánon át. Bp 1931 Lampel Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp 1932 Singer és Wolfner Balogh Barna: A balkáni

villámháború. Bp 1942 Stádium Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936 Magy Egy és F isk Hall Lengyelbarát Egy Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937 Erzsébet Balogh Ern Stephaneum klny. Mone Orvost Sz Balogh Ern : Március idusa újjáébredésének mai el estjén. Bp 1938 Balogh István ifj., Fáklyagyújtás Bp 1937 Bethlen Balogh István ifj., a M Nemz szoc Párt orsz képv parlamenti felsz 1936. Balogh József György: Sort z Moszkvában! Bp. 1938 K Sajtó Balogh Lajos: A méhészkedés. I és II kiad Szentendre, 1941 Sz Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp 1939 Magy Nemz Szöv Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942 Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Els Kecskeméti H K Ny Bangha Béla Örök élet

igéi. I II Szentbeszédek és olvasmányok Bp 1934. M Kultúra II kiad 1941 Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp Stephaneaum Bangha Béla: Eucharistika. Bp 1938 Korda Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység Bp 1920 Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp 1940 Pázmány P Ir T Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerz Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti Bp 1941 Szenkó-Cetr Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp Szenkó Baranyai Béla: Fapuskások. Bp 1941 M Cserkészszövetség Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása 1923 Bethlen file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 6 av 74 Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2 kiad Bp 1943 Centrum Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941 Tudegyetemi tört int

Barcsay Adorján: A szabadk m vesség b nei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz szocializmus Kalocsa 1934 Árpád Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai Bp 1938 Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940 Baross Szövetség alapszabályai U. a Bp 1940 Élet Baross Szövetség alapszabályai. Bp 1938 Centrum Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp Baross Sz Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp 1943 Stádium Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp 1943 Barka Ferenc könyvk Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve 1943 Koszó B A Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp1920 Bartha Emma: A mez gazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp 1942 Fráter Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939 Held Bartha József: Faji elem és ker.

szellem irodalmunkban 1941 Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp 1941 Bartha-Kuszkó-Kovách-K szegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941 Stephaneaum Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp Centrum Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943 Szerz Bartóffy dr.-Kincsessy dr-Schirilla dr: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp 1943 Társ Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp 1941 Szerz Bartunek János: A kis hazaszerz k. Körmend, 1929 Szlavik és H Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929 Szlavik Bary József: Tiszaeszlári b nper. Bp 1933 Egy ny Bauer Róbert: A diadalmas m rost. Bp 1944 Centrum Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp 1940 Nyilas Lap Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz (Kultúrpathológia) Bánffy Miklós: Emlékeimb l. Bp 1943 Révai Bánki Emil: Magyar munka. Bp 1944 Centrum Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenl ség! Bp.1939 UÉ

Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgy r-Vasgyár 38 Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp 1941 Szerz Kis Gy Bányász László: Magyar jár r a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop kiad. Bárányné, Oberschall Magda: M vészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd Bp 1943 EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp 1941 Nemzetpol sz file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 7 av 74 Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp 1937 Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp Mátyás János Becsületszó. Filmvázlat Daróczy József elképzeléséb l írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J Bp Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek el re Bp 1942 Vörösv Belányi László dr.: Zsidóbújtatás El szó: vit Endre László Bp 1943 C Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban.

Nyíregyháza, 1936 Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp 1928 Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp 1939 Stádium Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp 1941 Sz Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája Klny Kecskemét, 1936 Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában Bp Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei Bp é n Ébred Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A dr: Amit minden evangélikusnak tudnia kell Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás Benk András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" m ködésére. Bp 1939 Új M Élet Benk K.: Az 1919 évi június 24-i tengerészeti ellenforr Bp 1920 Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika Bp 1941 Stádium Beöthy Kálmán, veseny i: Kakastollasok. Bp 1938 Stádium Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926 Pfeifer F Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp 1924 Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség

váltakozásai. Bp 1944 Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp 1935 Kiss Z Berdjajev, Nikolaj: Az új középkor. Bp 1935 Pro Christo diákszöv kiad Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata.Bp 1935. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. Bp 1935 Berkó István, ifj. v Föld Jen : Készül a háború Bp Cserépfalvy Berlini csata, A. Bp 1944 Centrum Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Bp 1928 F Bernát István: Szétfoszló demokráciák. Bp 1939 Kir ME ny Bernhard Zsigmond S. J: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéb l Bp. 1919 Korda Berzy József: Hungarista állam. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Debrecen, 1928 Beszélgetés Katynról. Bp 1943 Haladás Beszprémy Imre, ifj.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország Csorna. A szerz file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 8 av 74 Bethlen

István gróf ünnepi beszéde 1940. márc 18-án, v nagybányai Horthy Miklós húszesztend s kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. Bp 1940 Ak Bethlen István miniszterelnöksége 10. évfordulójára Szerk: Berecz Sándor, Bp. 1931 Egységes Párt Beumelburg, W. Bosemüller, a német katona regénye Bp1942 Danubia Bevezetés a bajtársi életbe. Össz és kiad a "Méhely" B E vezérsége Debrecen, 1935. Bezerédy Zoltán, bezerédi: A jöv útja. (Szintétizmus) Bp 1942 Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelent sége.1938Reé Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. Bp 1938 Reé László Béldi Béla Nemzetszervezés. Klny Bp 1936 Stádium Béldi Béla dr.: Nemzetirányítás Bp 1935 Stádium Béldi Béla: Nézzünk szembe a jöv nkkel! Bp. 1941 Toke Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. Bécs, 1942 Bp 1943 Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. nyári viadala Bp 1941 Kellner Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. Zalaegerszeg, Zrínyi

NyomdRt Béry László dr. v: Erdélyünk és honvédségünk Bp 1941 Vit R Z csop. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Nemz Szoc könyvtár 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajer sít és Honvédelem. Mit tehet a honvédelem a fajer sítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Bp 1942 M Népm velés k Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. Bp 1943 Bihary László A nevet gárda. A Rongyos Gárdának az 1921 évi nyugatmagyarországi, valamint az 1938 évi kárpátaljai felkel harcokban részt vett tagjairól; rajzolta B. L Bp 1941 Juhász Á Bihary László: A partizánok réme. Bp 1943 Auróra Bihary László: Halványuló portrék. Bp 1943 Bethlen G ny Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. Bp 1928 Stádium Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. érdek Bp 1935. Bikkal Dénes Totális állam. Bp 1941 Mérnökök Bikkal Dénes: A magyar munkásság jöv je. Reformp Bp 1935 Eggenber. Birkás Endre: Levelek

Oroszországból. Bp Szt István Társulat Biró Z.-dr Ravasz L-dr Liptay L-Kelemen K-dr Vladár G: Virraszt a magyar lélek. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott el adások. Bp 1943 Bisits Tibor: Háború a leveg ben. Bp Stádium Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. Bizó Béla: Hit és haza. Szeged, 1942 Nyilaskeresztes Párt Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Szeged, 1943 Bur. Blaskovits Ferenc: Hogy volt, hogy lesz. Pécs, 1942 Szerz kiad Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. Pécs, 1942 Szerz i kiadás file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 9 av 74 (Valamennyi kiadás.) Blümhen Izsák: A fels bbrend faj joga. Debrecen, 1922 MN Könyv Bobrow, G. W: Tatjana Petrowna Bp 1943 Gyóni G Ir T kiad Bobrow, S. W: Kozáksors Bp 1937 M Mickiewicz Társ Bobrow, W. G: Marionette Bp 1939 Szerz Bocsári K. és Balás K: A házassági törvényjav el

adójának és a MÉP vezérszónokának képvisel házi beszéde. 1941 Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. Bp 1941 Athenaeum Bodó Jen Három fogolytábor. Kaposvár, 1940 Csurgói kvt Bodó Jen : Rabtartó Oroszországban. Bogdán József: Utunk, harcaink a keleti vörös pokolban. Makó, 1941 Kell. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Bp 1940 Szerz Bojadzsiev , M.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942 Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Bp 1939 Stádium Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Bp 1943 Szerk: vit Csicsery-Rón Bolsevizmus a parasztság ellen, A . Centrum Bolsevizmus harca az Isten ellen, A. Centrum Bombazáporban Európa kultúrája. Bp Centrum kiad Bonczos Miklós, v.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában Bp Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bp 1924 Ath Bontha Jen : A "Százas bizottság" története. Bp Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. szept 25-i számában

Borbála Helikon. Bp 1941 A MkirHonvLudovika Akadémia tüzéro Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Szeged, 1943 Szegedi Újn Borbély László: A tenger h sei. Bp 1941 Cserépfalvi Bornemissza Sándor: 23 évvel ezel tt. Forradalmak, ellenforradalmak Bp. 1942 Stádium Boros István: Botcsányi Golgota. Szatmárn 1940 Szabad S Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimb l. Baja, 1924 Új Élet Bors József, Z.: A finnek harca és a balti kérdés Bp 1940 Közm vel dési. Bose, Subhas Chandra: Ég India. Bp 1940 Stádium Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. és a házasság Bp 1941 Szerz Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Mez berény, 1937 Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.-on Bp 1938 Held J Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.-on Bp Centrum Bosnyák Zoltán A zsidókérdés, III. Bp 1940 Stádium Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bp 1941 Stádium

Bosnyák Zoltán Az idegen vér. Bp 1938 M Kultúrliga Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Bp 1938 Held J Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. 1944 Új Európa, file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 10 av 74 Ladányi. Bosnyák Zoltán Istóczy Gy z élete és küzdelmei. Bp 1940 Kv és Lapk. Bosnyák Zoltán Két világ harca. Bp 1935 Held Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Bp 1937 Held J Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Bp 1938 Held J Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus, sem zsidógy lölet. Bp 1936 Held. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. 1941 Centrum Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Keresked k Beszerzési és Értékesít Szövetkezete. Ungvár, 1941 Állami ny Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttör i. Bp 1944 Stádium Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. Bp 1942 Centrum Bosnyák Zoltán: Istóczy Gy z a zsidókról. 1942 Move

Bosnyák-Méhely: F városunk elzsidósodása. Bp 1935-43 Held Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. 1941 Stádium Bottai, Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Bp 1941 Egyetemi Bottai, Giuseppe A fasizmus lényege. Bottai, Giuseppe A munka alkotmánya. Bp 1929 Gondos Bottai, Giuseppe Közoktatási reform. Bp 1941 Korvin M Magyar-Olasz E. Bottai, Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. 1928 Bouhler, H. P: Napóleon Bp1943 Centrum Bozóky Géza dr.: Élettér és gazdasági jog Pécs, 1942 Irod Bozóky Lajos dr. Nemzetiszocialista munkaállam Bp 1942 Magyarság Bozóky Lajos dr.: Élettér: Új Európa! Bp 1941 Centrum Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Bp 1930 Magy Szoc Orsz Pártja. Böszörmény Zoltán élete. Kaszáskeresztes Párt kiad Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. szoc mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat.) Bp 1937 Fáklya Brandenstein Béla dr.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai1940 Breit József,

doberdói: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. 1925 Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs, 1938. Kultúra Breuil, Georges du: Roosevelt felel ssége. Boussola Brezina-levelek, vagyis a Csehpimasz. Hényn Briffault: A brit birodalom bukása. Bp 1940 Centrum Brixton: A flotta lekésik. Bp Tokay István Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. tanévr l Bp 1941. Az iskolaigazgatóság kiadása Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. II kiad 1941 Gaea Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. Bp M Népm v T Budapest Székesf város Leventemozgalma 1929-32. Szerk Sárpy I Bp 1930-32. Hollósy Budapest Szfov. II Ker Ponty-utcai községi Hunfalvy J keresk középisk. évkönyve az 1942-43 évr l Bp 1943 Budapest legyen nyílt város? Röpirat. A nyilas-kormány kiad 44 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 11 av 74 Budapesti Érseki kat. gimn

és Rákóczi-Koll évkönyve 1942-43 iskolaévre. Bp 1943 A gimnázium igazgatósága Budaváry Gyula: Mesél a bandura. Bp 1944 M Hirdet iroda Budaváry László Ifjúság a nemzet jövend je. Bp 1920 Élet Ir és Ny Budaváry László: Kassai kriptában. Irredenta színm 1 felvonásban Bp 1938. Nemzeti Élet Budaváry László: Quo vadis, Hungária? Bp. Nemzeti Élet Budaváry László: Zöld bolsevizmus. Bp 1941 Nemzeti Élet Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. Pécs, 1941. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. Pécs, 1941 Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. Bp 1912 Steph. Busch, Fritz Otto: Narvik. Bp Stádium Buza Barna: A kommunista összeesküvés. Hogy kezd dött a zsiványdiktatúra. Bp 1919 Róvó Aladár m intézete Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. Caesareus: A bp.-i zsidó liberális sajtó és a szk m vesség Klny 1922 Capistrano Bárányb rbe bújtatott farkas. A Szovjet új

egyházpol 1944 Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. Bp 1944 Ladányi Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. Bp 1943 C Cartes: Dinamit Jack Dakarban. Bp Kiadó: Tokay István Cebrián Istvánné gr.: Rabságunk kezdetén Bp 1922 Pallas Cederholm, Boris: A Cseka országában. Szovjetoroszo börtöneiben 1929. Chaldaus, Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. 30. Chamberlain, Houston S.: A zsidók megjelenése a nyugati tört Bp 1944 Cholnoky Jen dr.: A magyarországi Turán Szöv, a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése, a Szöv. célja Bp1922 MTurán Szöv Christophe, E.C: Eszeveszett farkasok Bp 1942 Forrás Ciano gr.: Beszéd, 1939 dec 16 Bp 1939 Franklin Cip t ki árusíthat és ki vásárolhat? A b rtalpú lábbeli, valamin a talpb r forgalmát és a borkeresked k kijelölését szabályozó rendeletek. Bp 1941. Urbányi Cochenhausen, F. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben 1940. Cornielle, René V.

L: A második arcvonal a leveg ben Bp 1942 Corsi, Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Róma, 1939 Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. Cross, I.: A burmai pokol Bp 1938 Stádium Csaba Jen : A forradalom története Szegeden. Szeged, 1922 Tevel Csalánffy: Halló, itt Moszkva beszél! Bp. 1942 Centrum Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. 1942 Centrum Csankay István v.: Tizedik század el re Bp 1942 M Népm T Csák E. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése Bp. Kertész József file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 12 av 74 Csák László: Nikoláj az els Bp. A Szív kiadása Csák László: Vér és láng között. Bp 1942 Korda Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. Bp 1941 Held. Csányi Antal: A liberalkap. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz.szoc programm szerint Gy r, 1935 Császár Géza: A leveg cézárja. Bp Császár G

és Hajdu L Csávossy Elemér S. J Zrínyi Gárda Kalocsa, 1920 Kalocsai Néplap Csávossy Elemér S. J: Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység. Kalocsa, 1920 Kalocsai Néplap Cseh Ferenc: Propaganda. Bp 1940 Nyilaskeresztes Párt Csekey István Északi írások. Bp 1928 Pfeifer F Csekey István: Észtország története a világháború után. Bp1931 Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Szeged, 1932 Szeged v és k rt. Csekey István: A német vezéri állam. Szeged, 1936 Városi ny Cselekedjünk! M. Fajvéd útmutató Bp 1923 A Cél Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Bp 1923 A Cél k Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Bp 1939 Hajnal ny Cserjési László: Szabadcsapat. Bp 1940 Cserjési Paulovits k Csernavin, Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. 1934. Csernavin, Vladimir: A GPU országa. Bp1935 Kandó GyHungária Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. Klny a Korunk Szava 4 számából Bp. Korunk Szava kiadás Csik

László, v. dr: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Bp 1939 St Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k Csikos Attila J.: Donmenti dalok Versek Bp 1943 Szerz Csikós Jen v. Lármafa Bp 1943 Stádium Csikós Jen v. Lélek a vártán Bp 1942 Stádium Csikós Jen v. Túl a Kárpátokon Bp Stádium Csikós Jen v.: A második front Bp 1940 Singer és Wolfner Csikós Jen v.: Katona leszek Csikós Nagy Béla A német honvéd gazdaság irodalma, klny a Közgazdasági Sz.-b l Bp 1939 Szeged Városi ny Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. Szeged, 1941. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. Bp 1942 Gergely Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. Klny Bp 1940 Városi Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged, 1943. klny. a Délvidéki Szemléb l Csiky János v.: A II

zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp 1939 Csiky János v.: Zsidó magánalk elbocsátásukkor járó illetm vonatkozó file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 13 av 74 jogszabályok. Bp 1941 Grill Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. Bp 1941 Csincsura Gy z : Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. Pestszentl rinc, 1941. Paulovits I könyvny Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. Bp 1943 Pallas Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Bp Kiadó: Fekete Pál Csonka Emil Szálasi küzdelmeib l. Bp Csonka Emil: Szálasi országjárása. Bp Könyv és Lapkiadó rt Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Bp 1942 Vör Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. munkaállamban 1942 Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. Bp 1939 Újságüzem Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy b

ne. Bp 1919 Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. Bp 1919 A szerz Csuray Károly A faji lélek. Bp 1940 Hollóssy Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Cs rös B. Emilia Kalotay Margit esküv je Bp Szt István Társulat Cs rös B. Emilia: Kalotay Margit Bp Szt István Társulat Cs rös Emilia B. Elt nt egy kislány Bp 1942 Dante Cs rös Emilia B. Kislányból nagylány Bp 1942 Dante Cs rös Emilia B.: Az erdélyi kislány Bp 1942 Dante Cs rös Emilia, B.: Lexi és a vörös kereszt Bp Pósa Károly Cs rös Lajos: Tengerek, hajók, háborúk. Bp 1942 Renaissance Cs rös Zoltán: Magyar Tavasz. Bp 1943 Új Id k Czabafi András v.: Trianoni strófák (versek) Bp 1939 M M Czakó István- A szabadid mozgalom eredményei külföldön. Kalocsa, 1941. Czakó István- A tengelyhatalmak kultúrszoc. tev a háború alatt Kal 1941. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Bp 1938 Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról.

Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadid -mozgalma.Bp1938 M J Czikle Gy. Valéria: Bujdosó oroszok dalai Bp 1933 OGárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Czikle Valéria: Három világ. 1930 Gárdonyi Irodalmi Társaság Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Bp1942 Grill Czillei Géza: A láthatatlan front. Bp 1942 Stádium Czillei Géza: Orosz mez k felett. (Százezrek könyve) BpÁchim DAgostino, Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. Bp 1941 St DAndrea, Ugo: Mussolini századunk motorja. Bp 1944 Stádium Dajbukát Jen : Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Bp1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Bp 1941 Dajkovics Sándor Évfordulóra. Bp 1940 Budai-Bernwallner Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. V Jaross A el sz Bp 1941 Dalok és levelek a rabságból. Írta: névtelen Bp 1941 Sárkány Darabos László: Politikai földrajz. Kassa Dr Szentirmai Imre k Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Bp Dr Doros F Darányi Kálmán

beszéde a N. E Pártja naggy l Gy rött 1938 márc 5 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 14 av 74 Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. igazságügym, Imrédy B. közgazdmin beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képvisel házi biz. vitájában Bp 1938 Függetlenség rt Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. E Pártja nagygy lésén Gy rött, 1938. márc 5-én Bp 1938 Darás Gábor dr. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekr l Bp Darás Gábor dr.: A rutén kérdés tegnap és ma Bp 1938 Magy Nem Szöv. Darré, R. Walter: A német bir és a délkeleteurópai államok együttm ködése a mez gazdaság terén. Bp 1940 Franklin Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa,40. Dau, Heinrich: Tengerek rejtekútjain. Bp 1940 Centrum Dánér Béla: Új Magyarország felé. Bp 1918

Pázmány Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp 1919 Apostol Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp én Dávid István: 1942. II 7-én tartott országos közgy lésén (EgyKer NL) elmondott ünnepi beszéde. Bp 1942 Dávid Iván: Hazátlan voltam. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Bp 1941 Vit Rend Debrecen vörösre mázoltan. Debrecen, 1931 M Nemz Könyv- és Lapk Dekker Endre fels házi beszéde 1944. dec 20-án KlnyBp1944 Dekobra: A hálókocsi angyala. Bp Dick Manó kiadása Dell Adami Géza: Megváltás Szibériából. Bp 1925 Stephan Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. 1920. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. Sátoraljaújhely 1926 Vajda Demeter Gyula: Béke a német gy zelem után. Érsekújvár, 1941 Pálfi-L Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Bp 1941 M Cserk Dettmann, H. E: A "HE 114" bajtársai Bp M Népm v Paizs G Dezséry Endre dr. vit:

Bízzatok a magyar ifjúságban Bp 1943 Athen Dezs Gusztáv: Dünkirchent l Moszkváig. Bp 1941 Zrínyi csop Dezs Gyula Új irányok a német családjogban. Bp 1941 Szerz Dezs Gyula- Háború és kultúra. Kecskemét, 1941 Szerz Dezs Gyula: rségváltás. Kecskemét, 1941 Szerz Dezs Gyula: A magyar Ikarus (v. Horthy István) Kecskemét, 1942 Klny. Kecskeméti Jogakad 1941/42 évk Dezs Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. Kecskemét, 43 Délvidéki emlékkönyv. Megtiportak! Újvidék, 1942 Hung Dénes István: Turul! Reformot! Bp. 1938 Vajda Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Bp 1942 Hellas Diamant: Szabad gazdasági rendszer, vagy tervgazdaság. Bp 1931 Panth. Dienes Andor: Az ismeretlen front. Bp 1941 Stádium Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Kassa, 1939 "Wiko" litogr m Dienes Gyula- Háborúban jártam. Bp1942 Centrum Dienes Gyula- Kis ezüst. Bp 1944 Centrum file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott

Könyvek Sida 15 av 74 Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. Egy gépágyús üteg el retörése a szovjet elleni háborúban. 1942 Vitézi Rend Z csop Dietz Károly dr.: Októbertol-augusztusig Bp 1920 Dr Rátz Dinter: A vérontó b n. Debrecen, 1922 és 1942 M Nemz Könyvk Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Bp é n Bányai és V Diplomata: Szfinx titok nélkül. Bp Stádium Dittner János dr.: Mo gazdasági lehet ségei csak az európai térben érvényesülhetnek. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. Érsekújvár, 1941 Farkas. Divéky A. dr: Mo szerepe az 1920 évi lengyel-szovjet háborúban 1938 Divéky Andor: Kenyér-törvény. Érsekújvár, 1942 Doblhoff, Lily br.: Horthy Miklós Bp 1938 Athenaeum Dolgos-Magyarász-Várady: Korszer magyar gondolatok. 41 Domokos László: A Baross Szöv. a magyar gazdasági életben Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Bp Pfeiffer Ferdinánd Domonkos József: Rablók barlangjában. Bp 1920 Kertész Dopalovoro, A.

Székesfv népm v bizottság kiadása Doros Gábor A család- és fajvédelem társadalmi feladatai. Bp 42 Doros Gábor: A magyarság életereje. Bp 1944 Turul Doros Gábor: Javaslat a faj, család és népszaporodás védelmér l szóló törv. intézkedésekre Bp 1941 MCs Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. 1942 Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. Dövényi Nagy Lajos szt l- szig. Bp 1943 Stádium Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Bp 1943 Achim Dövényi Nagy Lajos Felh szakadás. Gyöngyös 1934 Dövényi Nagy Lajos Szigett l Zágonig. Bp 1941 Stádium Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el. Dövényi Nagy Lajos- Vérben és vasban. Bp 1941 Stádium Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Bp 1942 Stádium Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Bp 1941 Közp Sajtó Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Bp 1942 (Százezrek könyve.) Kiadó: dr

Áchim András Drózdy Gy z : A zsidóság és a bolsevizmus. Duce 1942. dec 3-án tartott beszéde, A Gy zelemig Bp 1942 Franklin Duillet: Moszkva álarc nélkül. Dunavölgyi hitrege, A. Turán füz I sor Bp 1941 Reé László Dunántúli (Bachó László): A zsidó, mint az ezeréves Mo. sírásója 1919 Dücs Csaba: Nincs kegyelem. Bp 1939 Centrum Dwinger, Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. Bp 1944 Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. Bp May-nyomda kiad Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. Kassa, 1942 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 16 av 74 Egan Lajos id.: A zsidókérdés Magyarországon Esztergom,1910 Egry István: Magyarság és labancság. Bp 1936 Bethlen Egy év a nemzet életében1938. évi XV t-cikk M kir belügym kiadása 1938. Egy év a nemzet életében: Teleki P. gr, v Keresztes-Fischer F, Reményi-Schneller L., v

Teleki M gr, Varga J, Hóman B, Antal I, v Bartha K., v Jaross A beszédei Bp 1940 Stádium Rt kiadása Egy halálraítélt nemzet. Bp 1929 Magyarság Egy vidéki páholy titkai. Bp 1921 EKNL Egy zsidó nyilatkozik. Tájék füzetek, 32 sz London-Berlin-Párizs, 1941. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. Bp 1940 Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek el re. Bp 1943 Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai, Az. Bp 1941 Egyesült Nemz. Szoc Párt programmja, Az Bp 1933 Fráter Egyény Károly: Feleljen, Szálasi úr! Bp. 1942 Antiqua Egyszáznégy katonadal. Bp 1942 Magyar Kórus kiadása Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. Miskolc, 1942 Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. Kolozsvár, 1943. EMKözm vEgyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919. Bp Röpirat Korányi M Elmhurst, Ernst F.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó 1936 Held El pataki: Aforizmák a zsidókról. Esztergom, 1911 Buzárovits

Els nyilasgy lés Mez berényben. Emberb rbe bújt bestiák. 1943 Nordland Emese levente-leánykönyv. Pirospöttyös kisasszonyok Bp1942 Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. Színre alkalmazta, zenéjét sz.: Török J Lajos Sárvár, 1929 Emlékezzünk vértanúinkról. Szeged, 1923 Keresk ny rt Emlékezzünk. A budapesti ellenforradalom és a MONEBp1942 Endre László Hatalom és igazság. Gödöll 1935 Kalántai Endre László: A berni per tanulságai. Bp 1936 Held Endre László: A zsidókról. Bp 1942 Stádium Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. Bp 1943 Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. A "Rongyosok" h si küzdelme Bp 1941. Szittya Eöttevényi Olivér dr.: Magyar politika- európai politika- világpolitika Bp. 1944 Dr Egyed István Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. P 1944 Egyet Eperjessy István: A Horthy M. VII ker Levente Sporttelep törtés leírása Bp. 1931 Hollósy Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról,

Az. Bp 1941 Erdeös László, vit.: Finnország szabadságharca Bp 1942 Magy Finn Tár. Erdély a magyar képvisel házban. Kolozsvár, 1942 Az E p kiad Erdélyi Ern : A mi utunk. A Turul Szöv tört-i, útja Bp 1940 Erdélyi Ern : A mi utunk. A Turul Szöv története, útja célkit zése Pécs. A Turul Szöv pécsi kerületének kiadása file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 17 av 74 Erdélyi János dr. v: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás Debrecen, 1937. Klny a Tiszántúli Gazdák 1937 3 és 4 számából Erdélyi József Örök kenyér. Bp 1938 Harc Erdélyi József Örökség. Bp Stádium Erdélyi József Fegyvertelen. Bp Turul Erdélyi József Halad az ék. Bp 1942 Szerz kiad Erdélyi József Toldi-kéz. Bp Magvet könyvtár Turul Erdélyi József: Emlék. Bp 1943 Magyar Élet kiad Erdélyi Lövész Naptár 1942. Kolozsvár, 1942 Minerva Rt K Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen, ellenem van.

Sopron, 1942 Cr Erdélyi kérdések, magyar kérdések. Kolozsvár, 1943 Erdélyi P Erdélyi lövészkönyv, évkönyv 1944. IX erdélyi lövészkerület Erdélyünk és honvédségünk. Szerk: v Rózsás József és v Béry László A Vitézi Rend Zrínyi Cs. kiad Bp 1941 Erd Sándor: Kárpátaljai emlékek. Debrecen, 1940 Harmathy ny Erd di Mihály, vit.: Horthy István Bp Essad, Bey: Egy ország tragédiája. Bp 1943 Grill Esterházy Miklós gr.: Emléklapok 1918-19 Bp 1921 Szt István Eszes István: Osi nyomok. Bp 1942 Szalay Sándor Eszterhás István A gébic. Regény a numerus clausus mell l Kispest, 1928. Eszterhás István: Muszkavezet . Bp 1930 M N Diákszöv k Eszterhás István: Nemzetpolitika. Bp 1936 Magyar Jöv Európa ereje gy z. Bp 1943 Stádium Európa és a bolsevizmus. Bp 1941-42 Új Auróra Európa válaszúton. Háború vagy béke Igazságot Mo-nak! 1933 Európai gazdas. együttm ködés Bp 1943 Stádium Everard, C.: Légiháború Spanyolország fölött Ford:

Dienes Gy Bp 1937. Evva Ern : Nyugalom a viharban. Bp 1943 Orsz Nemzetvéd Ezt akarják a nyilasok! 1939. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. p Bp 1941 Ezt akarjuk, így akarjuk. Bp 1938 Centrum Ébredj Európa. Bp 1944 Centrum Ébred Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása, Az. Bp 1932. Ébred Magyarok Egy almanachja. Szerk ifj Liszt Nándor Debr 192528 Ébred Magyarok Egy. 1925 évi dec 20-án tartott el adásai, Az Bp 1926. Ébred Magyarok Egyesülete. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkit zései. Bp 1933 Held Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak.Bp1942 Élet a magas északon. Ford: Vikár B Bp 1944 Szalai És elj a nap. Európa válaszol Bp 1944 Centrum És mégis gy zünk! Bp. 1938 Nyilaskeresztes Ifj Szervezet Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Négy el adás az elszakított magyar részekr l. Pécs, 1937 Taizs file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek

Sida 18 av 74 Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. Bp1942 Franklin, klnyaz Olasz szeml Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Pécs, 1935 Egyet Fajgyalázás. Az 1941 XV tc 15 §-ának büntet bírósági joggyak 1944 Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai, A. Bp 1941 Springer Fajvédelem és büntet jog. Bp 1941 F kiadó: Bolgár Gy dr Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, A. Bp 1941 Grill Fajvéd szoc. párt szerv, gazd és ügyviteli, fegyelmi szabályzatai 1937 Fajvéd szocializmus. Bp 1937 Bethlen Falchi, Nino: A fasizmus agrárpolitikája. Bp 1940 Klny a Szoc Szeml Fall Endre dr.: Jugoszlávia összeomlása- Délvidék visszatérése Bp1941 Magyar revíziós Liga. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. Mo-ért? 1940 M Rev L Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. 1942. Franklin, klny az Olasz szemléb l Faluhelyi-Reg s-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam

rendszerr l. Pécs, 1937 Falusy Nándor: Két év naplója. Bp 1942 Sugár Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. Bp 1939 A Függ Kk Faragho Gábor, vit.: Szovjet Oroszország Bp Stádium Faragó Ede v. Tarlót z, tábort z Bp 1937 M Könyvb II1942 Faragó Ede v.: Öntudatos magyarság Cegléd, 1938, II 1939 Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. Bp33 Farkas György Moszkvai találkozó. Bp 1941 Közp Sajtóvállalat Farkas György- Benárd Géza, ifj.: Mi a hivatásszervezet? 1940 Hivatássz. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. Bp Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. 1943 M DolgOH Farkas György: Kobrini sort z. Bp 1942 Új Élet regénytár Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. Bp Magyar Szeml Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Bp Stádium Farkas István A ködbeborult Anglia. Bp 1940 Budai-Bernwallner Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Bp 1942 Úmú Farkas István Az

égbolt lovagjai. Bp Centrum Farkas István Franco életrajza. Bp Stádium Farkas István: A Lisina halottjai. Bp 1943 C (Hirdetései miatt) Farkas István: A leveg titánjai. Bp 1942 Centrum Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. Sárospatak, 1937 A szerz kiadása. Farkas János, ifj.: Ragyogó csillagok Bp 1942 Szerz kiad Farkas József: Az er s kéz. Bp én Jupiter Farkasfalvy Mauks Endre dr.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. Bp 1936 A szerz Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Pécs, 1936 Haladás ny rt Fasiszta államrendr l tartott magyar-olasz tanulm. ankét iratai, A 1937 Fasizmus eredete és fejl dése, A. El szó: Augusto Turati, ford: Rökk Istv. Fasizmus és munkásság, A. Róma 1939 Castaldi file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 19 av 74 Fazekas Jen : Észtország bolsevizálása. Pécs, 1942 Dunántúl Fábián Béla 6 ló, 40 ember. Bp 1929

Athenaeum Fábián Béla Az orosz pokol. Bp 1920 Légrády Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Ifjúsági r Bp 1944 Dante Fegyverben. Elmélkedések és imádságok L Asbóth Fegyverszünet 1918-1940. Bp 1940 Stádium Fehér Tibor: Ütött az óra. A trianoni béke története Bp Ifjú Polg Fehér Tibor: Lidérckirály. ("Röptében a világ körül" c melléklete miatt) Bp. 1942 M Népm v Társ Fehér pokol. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben Bp Stádium. Fehéri Armand: A veszteget forradalom. Bp 1924 Kertész Fehértájy Tibor: Hitler élete. Bp 1941 Szemes Fehst, Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Ford: Bosnyák Zoltán 1936 Feith Jen : A vörös ochrana. Debrecen, 1934 Fejes Ferenc: Népdalok. Nagylétaliget, 1937Fejes kiad Fejér Lajos: Zsidóság. Bp 1936 Veritas Fejérváry József: Szamuelly halálvonata.

Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Hódmvh 1921 Fekete István: Zsellérek. Bp 1940 Egyetemi ny Fekete P. Géza: 1000 nap és ami mögötte van A spanyol polgárháború Veszprém, 1940. Veszprémi Egyházm ny Feketekuty Béla: Új magyar korszak el tt. Bp 1938 Cserépfalvi Felszabadulás naptára 1944. Fel szerk: Mindszenti B dr Felvidék, a visszaszerzett és még visszavárt. Felvidék tört, mai élete 38. Felvidéki mártírok és h sök aranykönyve. Bp 1940 Mefhosz Felvidékünk, honvédségünk. Bp 1939 Vitézi Rend kiad Fencsik Jen : A rutén kérdés. Kecskemét, 1942 Kecskem Hírl Fenczik Árpád dr.: A kárpátoroszok múltja és jelene Pécs, 1939 Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Bp Cserépfalvy Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. Bp 1941 Stád klny Csend rségi Lapokból. 1940 Athenaeum Szebb Jöv k 3 Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Bécs, 1935 Kaisha. Festetics Domonkos gr. országgy lési képvisel cikkei és beszédei

Szigetvártól az Országházig. Kaposvár, 1938 Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Bp 1934 Centrum. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. N Szoc Párt részletes programmja. Festetics Sándor vezetése alatt álló M. N Szoc Párt küzdelmi programmja. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Bp 1942 Magyar Élet Férfi, aki látta Sztálint, A. Klny a Signalból Ny n Fiala Ferenc Így dolgoztak. Bp 1941 Centrum file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 20 av 74 Fiala Ferenc A vörös kalapács. Bp 1942 Centrum Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Bp 1940 Könyv- és Lapkiadó rt Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. Bp 1940 Centrum Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Bp 1940 Held Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Bp 1938 Összetartás Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. A nyilas-kormány k44 Finck, Artur: Gyarmati hadviselés

Európában. Bp 1941 Stádium Finn kék-fehér könyv. Bp 1942 A Magyar-Finn Társ Finnek titka, A. 1943 Sylvester Finnországi napló. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban) Bp 1943. Levente Hírközpont Emese k 7 Flack, Werner: Így épült a Siegfried-vonal. Bp 1942 Révai Fleissig József: Szibériai napló. (Fogságom és szökésem) Bp1920 Benk Gyula cs. kir könyvkereskedés Flórián Endre: A repülés h sei. Bp 1937 M Ifj Vöröskereszt Fluck András: A német birodalom alkotmánya. Bp 1917 Franklin Flüggen, Berthold: Anglia a világ kalóza. Bp 1943 Szenkó Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar élet. Bp 1937 Sz István Fodor József: Feltámadunk. Riport Kassa, 1939 "Wiko" k k m Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. Bp Népm vel Társ kiad Ford, Henry: A nemzetközi zsidó. Bp 1926 és 1943 Stádium Ford, J. K: Az orosz titok Bp 1935 Pázmány P Irod Társaság Forell, Fritz v.: Mölders Bp 1942 Danubia Forradalmárok egymás között. Bp 1920 Közp

Sajtóvállalat Forradalom vezet i, eszközei és haszonélvez i, A. Pozsony Ker Szoc E. Forrai Sándor dr.: Az 1939 évi IV tc Új zsidótörv végrehajtása Forzano Caesar. Forzano: Száz nap. Földalatti összeesküv k. Bp 1921 Keresztény Nemzeti Liga Földes Éva: Mussolini, az újságíró. Bp 1943 Otthon Földes Gyula: Mit kell tudni a keresked knek a zsidótörvényr l. Pécs, Keresked k könyvtára 6. sz Földi István: Felszabadulás. Tusnádf-Kézdivásárh 1941 Miner Földvári Béla dr.: Legitimizmus, restauráció, revízió Bp 1934 Fraccaroli, Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. Bp 1920 Athen Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Bp é n Révai France, S.: A vörös bilincs Bp 1935 Tarka regénytár Francia vezérkar titkos okmányai, A. Auswärtiges Amt 1939-41 Bp Stád. Franciaország. Kongresszusok Magyarország feldarabolása és a szabadk m vesség. A Párizsban 1917 évi VI 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadk m ves kongresszus. Bp 1934 Franciaországi

hadjárat 1940. május 10-t l június 23-ig, A Bp 1940 Stád. Franz, E. Japán hangja Franz, E.: USA, Japán, Anglia Magyar-Német Társ kiadványa Bp 1943. file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 21 av 74 Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. A modern gazdasági élet megszervezése. Bp 1942 Bánsági ny Kispest Freisler, Roland: Az új Európa jogrendjér l. Bp 1941 Franklin Fricke, Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. Röpirat Bp.1944 XII 3 Fricke, Hans: Stuka az ég pokol felett. Bp Közm k és h kft Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jöv je. Bp 1942 Centrum Funk, Jecht: Európai gazdasági együttm ködés. Bp 1943 Stádium Függetlenség évkönyve 1942. Bp 1941 Stádium Függetlenség évkönyve. Bp 1942 Függetlenség kiad Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. N propaganda Fülöp Béla:

Kereszténység és kommunizmus. F rész Mária: A zsidók kereszténygy löletér l. Bp 1932 Held Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Bp 1937 Kapisztrán Gaál Jen : Kényszer-kivándoroltatás. Bp 1923 MagyNemzSz Gabányi János: A magyar nemzet története. V k Bp 1924 Steph Gabányi József, olysói József f herceg tábornagy élete és m ködése. Gabányi József, olysói: Mártírjaink. Az " szirózsás" forr és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása. Bp. 1922 Ho Gallus Sándor: Nép és föld. Bp 1943 Bartha Miklós Társaság Ganz és Tsa. Villamossági, gép-, vagon- és hajógyár rt Ganz Á f sz i évkönyve az 1940/41-1942/43. évr l Garamszeghy Sándor v.: Vörös bilincs Debr-Bp 1930 Csáky Garay Lajos: A pécsi m. kir honvéd hadapródiskola története Pécs, 1939. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. El szó: Antal I I-II köt 1943 Gayda, Virginio Mit akar Olaszország? Ford.: Widmar, Antonio Bp

1940. Gayda, Virginio Roosevelt félrevezette népét. Róma 1941 Novissima Gayda, Virginio: Az olasz-francia ellentét. Bp 1939 Stádium Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mez túr és Túrkeve a forradalmak alatt. Gábor Á.-Szerelemhegyi E-Vándor K: Láttam a finn csodát Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. Bp 1940 Lingua k Gamma Finommechanikai és Optikai M vek Rt. Juhász A szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. évkönyve Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Bp 1941 Stádium. Gábor Géza dr.: Az irredentizmus Sopron, 1927 A szerz Gábor Géza- Feltámad még Magyaro. is az Úr nevében Gy r, 1938 Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Sopron, 1943 Máté Gádor István: Egy névnap története. Humoros költ i elbeszélés a kommunizmus korából. Budapest-Kaposvár, 1920 Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. Bp 1936 Mérnökök Gál György: Marion Duncan, a kémn . Bp A szerz Gál Imre A magyar kommün

története. Gál Imre Polgár a viharban. Bp 1937 Duna file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 22 av 74 Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Bp 1942 Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. Bp 1941 Klny az "Egyetemes Philológiai Közl." 1940 évi II füz Gálffy Bódog: T z. És mégis gy zünk Bp 1938 Nyilask Ifj L Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. Bp Makkay L k Gáspár Ármin: Oláhok b ne. Bp 1928 Szerz Gáspár Jen : Az 1942. esztend története Bp 1943 Stádium Gáspár Jen : Az 1943. esztend története Bp 1945 A szerz Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Bp 1942 Centrum Gellért Vilmos Sért Kálmán élete. Bp 1941 Könyv- és Lapkiadó rt Gellért Vilmos Szovjetamazon. Bp 1943 Achim Gellért Vilmos: Az óceán h sei. Bp Centrum George, J. R: Jud Süss A m kiadás

számára átírta Höpp Henrik Bp 1942. Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Bp 1920 Franklin Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Bp 1942 Új Auróra Gergely Ádám: Itt végz dik Európa. Bp 1942 Renaissance Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Bp 1941 Erdélyi Férfiak Egyes Ger Ern : Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. Bp 1942 Szerz . Ger Sándor: A t zharcosok útja. Bp Athenaeum Géber Rezs Ádám: Az 1939. évi IV tc zsidótörv szemléltet magyarázata. Bp 1941 Glória Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. Ghyczy Béla Tervszer terjeszkedés, kényszer elvándorlás, népek emelkedése és hanyatlása. Bp 1943 Stád Ghyczy Béla: Magyar mez gazdasági idénymunkások a németbirodalomban. Bp 1942 Pátria Gides, André: Utazásom a Szovjetunióban. Bp 1937 Cserépfalvi Gockler Lajos: A nevel oktatás vezérkönyve. Bp 1943 Goltner Dénes dr.: A német büntet jogalkotás a háború alatt Bp1940 Klny. a Magyar Jogi Szemle 1940

évf-ból Gombor Zoltán v.: Vitézek a világháborúban Gy r-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. Gy r 1930 V Szabó és Uzsaly k. Gomez, T. H: Lázadás San Maricán Bp Tokay István Gondolat. 1919-1921 Göbbels, József dr. 1944 július 24-én tartott beszéde Bp 1944 Centrum Göbbels, József dr. A spanyol helyzet igazi képe 1937 évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Berlin, 1937 Müller Göbbels, József dr. A világbolsevizmus álarc nélkül 1935 évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Hamburg 1935 Göbbels, József dr. A zsidók akarták a háborút Bp 1941 Göbbels, József dr. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943 Febr 18 1943 Göbbels, József dr. Kommunizmus álarc nélkül Berlin, 1935 Müller Göbbels, József dr. Naplóm Ford: Fiala Ferenc Bp Centrum file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 23 av 74 Göbbels, József dr. Rádióbeszéd 1944 július

26-án Bp 1944 Centrum Göbbels, József dr. miniszter, bir vez az 1936 évi nürnbergi pártgy lésen tartott beszéde. Berlin, 1937 Müller Göbbels, József dr.: A német nép totális háborúja Bp 1943 Centrum Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. Bp 1932 Stádium Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. E Pártjában 1937. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr.-ról és ellenforr.-ról Bp1920 Gömbös-kormány nemzeti munkaterve, A három esztend s munkássága, A. 1932-35 Bp Stádium Gömbös-kormány nemzeti munkaterve, A. Bp 1932 Állam Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. Bp Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Bp 1943 Stádium Görg Tibor: Higgyetek, magyarok. Bp 1934 Hornyánszky Gral, Ferdinánd: Anglia "annektál". Berlin, 1941 Ném Inf Szolg Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. Bp 1931 Bethlen Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Bp 1921 Franklin

Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Bp 1935 M Szemle Társ Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Hódmvh 1942 Dura Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Bp Korunk Szava Gritzbach, Erich: Hermann Göring egyénisége, munkássága. Stád 1943 Groszmann dr.-Vári dr: Megengedett és színleges ipar zés, érdek és munkaváll. a zsidótörv korlátai között 1942 Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. Bp 1927 Franklin Társulat. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Bp 1921 SztIstA Gurgély István: Út a nemzet jöv jéhez. Bp Kertész 1935 Gurthy Jen : Barázdát szánt a könny. Szabadka, 1941 A szerz Gutheil Jen : A kommunisták uralma Veszprémben. Veszprém, 1920 Egy. GyOSz vakmer rohama a jobboldali Magyarország ellen. A Gyenes János: A Turul Sz.-be tömörült Hollós M bajt egy tört 1921-41 Gyllenkrok: A német hadviselés. Bp 1942 Stádium Gyomay György: Ébred a magyar föld. Bp Athenaeum Gyomlay László: Felvidéki kis magyar

diákok. Bp 1943 Miénk Györgyi: Itália hadrakel. Bp 1940 Kis Gy Gy ri I.-Kázméri K: Kun Béláék 133 napos rémuralma 1919 Gy ri levente nap. Bp 1942 Levente hírközpont Gy ry Jen , Felpétzi: A soproni zsidókapu. Tört regény 1941 K Ifjak Tár. Gyula diák: Gyújtogatás. 1919-1920-1921 Bp 1927 Kókai Ha magyar vagy, pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939.NFr Hacsak Géza: Ausztria. és soha többé Bp 1940 F v K Kft Hadak útján. 1942 Magyar er , magyar virtus könyve Bp 1941 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 24 av 74 Hadak útján. Valahol a Don mentén Bp 1942 Hadbavonult olasz m vészek kiállítása. Bp 1943 Haendel Vilmos dr. Korszer belhírverés Miskolc, 1942 A szerz Haendel Vilmos dr.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai Miskolc, 1934. Miskolci Jogászélet K 7 szám Haendel Vilmos, sz. dr Politika, alkotmánytan és közigazgatástan 1937 Haendel Vilmos, sz. dr:

A nemzetiségek, pol tanulmány Debrecen, 1928. Haffner Zsigmond: Tábort znél. Pécel, 1928 Hollósy Hajas Imre: Sztálin élete. Bp 1942 Szerz Hajdú I.-Szabó J dr: A második zsidótörv földbirtokpol rend végrehajt. vonatkozó újabb jogszabályok Bp Tébe Hajdú István: A második zsidótörv. földbirtokpol rendelkezéseinek végrehajt. vonatkozó újabb jogszabályok Bp1940 Athen Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Bp 1939 Athenaeum Hajdú István: Nagymagyarországért. Versek Bp 1923 Hajdú Mátyás: El re. (Frontregény) Bp 1942 Szemes kiadás Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. Bp 1927 Szerz Hajtó Henrik: Miért kell gy znie Németországnak? Bp. 1941 Szenkó Halál népbiztosa, A. Szamuely Tibor gyilkosságai Bp 1919 Halász Pál dr. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája Bp 1937 A Szerz . Halfeld, Adolf: Az "Athenia" eset. Berlin, 1939 Halla A.-Dobrovits K: Mo története,

különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. Bp 1936 Hellas Haller István Harc a numerus clausus körül. Bp 1926 Szerz Haller István Szocialista-kommunista cs d. Bp 1919 Stephaneum Haller István- A keresztény politika. A ker pol kézikönyvt 1926 Haller István- A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Bp 1938 Szerz Stephaneum Haller István: Faj-e a zsidóság, vagy felekezet? Bp. 1926 Apostol Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc.dem tükre 1905 Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. Bp M Nem Sz Halliburton, Richard: Varázssipkában a föld körül. 1938 Tolnai Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. Bp1942 Haltenberger Mihály dr.: Politikai földrajzi világkép Mo és a föld mai hét nagyhatalma. Bp 1943 M Külügyi Társ k Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. Bp 1942 Szer Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. Bp 1938 A szerz Hangel László: Mit élt át a Felvidék?

Kassa, 1938. Felvidéki pol foglyok S. Hangya naptár az 1944. évre Bp 1943 Hangya Közp Hankiss János: Tormai Cécile. Bp 1939 Singer és Wolfner Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. hadjárataiból Bp 1941 Magy. kir honvéd vezérkar f nöke Harcoló magyar honvéd. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Bp Honvéd vfk VIo file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 25 av 74 Harcoló magyar honvéd. Képek a Szovjet elleni hadjáratból Bp 1944 Hargitai K. István: Faji értékelés- nemzeti értékelés Bp 1943 Hargitay Tihamér: Amir l dalolni kell. Bp 1942 Urbányi ny Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. Bp 1941 Urbányi Harmjanz, Heinrich: Közösség és kultúra. Bp 1942 Sylvester Harms, H. P: Összetartás Bp M Népm vel k Dr L rinczy Harsányi András: Miénk a holnap. Bp 1942 Stádium Harza Lajos dr.: Katolikus egyháztörténelem Bp 1942 Szt I T Hat

haditudósító a vörös fronton. Lovik K, Jagits J, Kapy D stb Bp 1942. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. 1937 Centrum Hazatértekért, A. A Baross Gyáripari csoport évkönyve Bp 1944 Máthé. Hazudnak, hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. szoc kivégzi a szociáldemokráciát. Bp 1933 Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. 52764 eln15/1942 HM rend. Bp 1942 Centrum Háborús tízparancsolat. Nagykovácsy M prospektusa Bp 1943 Hálás szeretetünk. Magy nagyok uralkodnak hazánkon Röpirat Három csillag. Írták: Erdélyi József, Sinka István, Sért Kálmán Bp 1941. Házassági törv. kieg és a fajvédelemr l szóló 1941 évi tc és végrehajtási rendeletei, A. Bp 1942 Neuwald Heeresgruppe Süd A háborús b nöz Roosevelt. Bp 1944 Ath Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Bp 1944 Athenaeum Hefty Frigyes v.: Hetedik hely Bp 1942 Forrás Hefty Frigyes vit. Mégis repültünk Bp 1942 Stádium Hefty Frigyes vit.: Repül k el re Bp 1940

Franklin Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Bp 1920 Bagó Heged s Gyula: A vörös gyár rabja. Heged s Bertalan dr.: Az új zsidótörv részl magyaráz 1939 Heged s Gyula:-45 fok. Bp 1943 Tér Heged s István: rségváltás. Bp 1942 Stádium Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. Bp 1942 Jakab Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. Bp 1944 Stádium Heidrich, Heinz: Ketten Anglia ellen. Ford: Balogh Barna Bp 1941 Vikt. Heldes: Légiháború 1938-ban. I-V kiad Bp 1937 Turcsányi Helle Ferenc dr.: A magyar-német m vel dési kapcsolatok tört Bp 1942. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. szervezete és tagjainak névkönyve Bp. 1941 Urbányi J Heller András: Mussolini földreformja. Klny 1941 Szeged Helmeczi István: A zsidókérdés. Kökényesmindszent- Mez berény, 1936. Helmuth, Walter: Lángszórós különítmény. Bp 1942 Viktória Herczeg Géza: Kun Béla. Bp 1929 Ált Hermann Imre dr.: A nemz-szoc munkaértékelés Miskolc,

1941 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 26 av 74 Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. Bp Stádium Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. Bp 1941 Pantheon Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Berlin Német Inform szol 1941. Héjjas Iván és a rongyosok. Hézser László: Harc a magyar jöv ért. Bp 1941 Novák Hindy Zoltán: A korszellem. Bp 1943 Sárkány Hire, Jean de la: Földönfutó Franciaország. Bp Stádium Hitelez k kielégítése a zsidó ingatlanokból. 390/1943 M E sz rendelet Bp. 1943 Centrum Hitler Adolf beszéde 1941. május 4-én Hitler, Adolf 1939. nov 8-án a müncheni polgári söröz ben tartott rádióbeszéde. Bp1941Centrum Hitler, Adolf 1939. okt 6-án a Bir Gy lésen elmondott beszéde Bp 1939. Hitler, Adolf 1940 1940. febr 24-én Münchenben a N Nemzszoc P 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. 1940 Span Hitler, Adolf 1940 1941. dec 11-én a Bír Gy lésen

F D Roosevelt háborús felel sségér l mond. besz Hitler, Adolf 1940 1941. okt 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. Hitler, Adolf 1940 1942. jan 30-án a Sportpalastban tartott beszéde Bp 1942. Hitler, Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. jan 30-án Bp 1944 Centrum Hitler, Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben, a mozgalom f v, régi harcos bajtársai el tt 1943. nov 8 1944. Hitler, Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943. szept 10-én. Hitler, Adolf 1940 beszéde a birodalmi gy lés el tt 1942. ápr 26-án Bp 1942. Hitler, Adolf 1940 beszéde az elesett h sök napjának eml. ünn Berlinben 1943. márc 21-én Bp 1943 Hitler, Adolf 1940 birod. kanc-nak az ifjú Németo vez beszédei, Dr Göbbels J. el szavával Bp 1934 Hitler, Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. jan 1én Hitler, Adolf

1940. jan 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. Hitler, Adolf beszéde a Birodalmi gy lés el tt 1940. július 19-én Berlin, 1940. Deutsche Zentraldruckerei Hitler, Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gy lés 1936. márc hó 7-én tartott beszéde. Berlin, 1936 Müller Hitler, Adolf: Harcom. 1-9 kiadás Bp 1935-41 Centrum Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. 42 Hitler-Jugend, 10 éves a. El szó: Artur Axmann Bp 1943 Levente Hírk file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 27 av 74 Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Bp 1938 Árpád Hitter József: Spanyol t ztenger. Bp 1938 Pázmány Péter Irod T Hivert Dezs : Munkáskérdés. Bp 1937 Eggenberger Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. Bp 1942 Pallas Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Bp 1943 Forrás Hogyan lehetne megvalósítani a

nemzeti munkatervet. Bp 1932 Hoitsy L. Pál: Népboldogítás vagy népbolondítás Korunk Sz 26 Holló József Moszkva, 1936. Bp 1936 Bethlen Holló József Spanyolország rémnapjai. Holló József: Az új Horvátország. Bp 1943 Athenaeum Holló József: Az új Horvátország. Bp 1943 Kókai Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Bp1941Nemzpol kérd 4 Homo Sapiens: A kapitalizmus, szocializmus, fasizmus, nemzetiszocializmus bírálata. 1938 Vác Kapisztrán Honvéd naptár, 1941. Bp Népirodalmi Vállalat Honvédeink Vörösországról. Bp 1942 Kókai Honvédeink az új hadak útján. I rész Gyimesy Ern : Feljegyzések a Donmenti harcokból. II rész Kisemberek, nagy h sök Bp 1944 Honvédek! Veletek vagyunk. 1941-42 Bp 1942 MIME Honvédelem, katonaszellem, h si kultusz. Bp 1942 Kn Honvédelmi ismeretek. III-IV Bp 1943 Honvédelmi minisztérium: Leventelány, röpcédula. Bp 1944 Hoór Károly: A numerus clausus. Bp 1925 Mone kiad Horthy Miklós. Í: Csathó K, Gulácsy I stb Bp

1940 Singer Horthy Miklós. Bp 1940 Stádium Nemz Könyvtár 11-12 Hortobágyi Károly: Kis káté. Szeged, 1942 Burkus Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Bp 1939 K Hírlapk Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Bp 1943 Stádium. Horváth János, jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas.Vnagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk h si halálának emlékére. Veszprém, 1942. A szerz Horváth Jen Milleniumtól Trianonig. Bp 1933 Szt István T Horváth Jen : Az országgyarapítás története. 1920-41 Bp 1941 M Külügyi Társaság kiadása. Horváth Jen : Magyarország helyzete a háborús Európában. Középeurópai kérdés változatai a XX. században1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. 1940. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Bp 1940 Magy.NépnRend Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Pécs A szerz Horváth László: seink nyomában.

Versek az orosz harctérr lBp 1940 Hoyos, Max Graf: Spanyolország megment i. Bp 1942 Szefhe Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. 1939 Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. 1939 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 28 av 74 Hóman Bálint Magyar sors, magyar hivatás. Bp 1942 Athenaeum Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. 1941 Centrum Höpp-Dinnyés Világhíradó. Bp 1941 Centrum Höpp-Dinnyés: A helyzet a következ . Bp 1941 Centrum Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremt kormányzati tevékenységr l. Székesfehérvár, 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. Bp 1941 Magyar-Német T Hubay Kálmán Hungarista programm. Bp Hubay Kálmán Két forradalom. Bp 1941 Centrum Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. Bp 1938 Bpesti Hírlap Hubay Kálmán: Három interpelláció. Bp 1940 M N Szoc Párt Hung M. Hunnia

Csónakázó Egy. jelentése az 1943 évr l Stephaneum ny Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. évr l Bp Steph (Zlinszky István beszéde miatt.) Hunt Béla: Szemt l-szembe a vörös pokollal. Bp 1941 Új magyar út Hunyadi József: Keleti front. Bp 1942 Stephaneum Huss, Richard dr.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. Debrecen, 1934 Huszár Károly A szabadk m vesség nemzeti veszedelem. Bp 1941 Élet Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. 5000 szabadk m ves névsora. Bp é n Stephaneaum Huszár Károly Az ég Oroszország. Bp 1926 Dante Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszed i. Bp 1903 Szerz Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp. 1934 Actio Catholica Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. Bp 1903 Szerz Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon. Bp 1920 Újságüz Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. Bp 1934 Huszár Károly:

Zsidóméreg. A Talmud népies ismertetése 1919 Huszonöt elbeszélés. Bp 1941 Stádium Húsz esztend határkövénél. A bp-i cserkészker díszközgy 41 Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp 1940 Jöv Húszmilliós magyarságért, A. A M Nbiológiai I programja 40 Ifjú-Levente szolgálata, Az. Bp 1942 Athenaeum Ifjúságunk id szer sorskérdései. Pécs, 1938 Nemzetvéd kiad Igali Béla: Egy m egyetemi zászlóaljtag naplója. Bp 1942 Szerz kiad Igaly Cs. István: Zsidó veszedelem Magyarországon Bp 1920 Rózsa K Igazságot Magyarországnak. Bp 1928 M Külügyi Társ Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. Bp1940 Illés Iván: Éjféli kiadó. (Frontregény) Bp 1942 Szemes kiadás Illés József: A ruszinkói kérdés. Bp 1939 Egyetemi ny Illés József: A ruszinkói kérdés. Bp 1939 Egyetemi nyomda Illésy Mátyás Az utolsó sorozat. Bp 1941 Központi Sajtóváll Illésy Mátyás: A kísértet-tank. Bp 1940 Központi Sajtóvállalat

Illyésné Ferenczy E.: A gy r s zsidó Bp 1935 Kókai E biz Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. Bp 1930 Held file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 29 av 74 Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. Bp 1929 Athenaeum Imre Jen : Világf szer. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására Bp. 1939 Új Értelmiség Imrédy Béla vit. si földön új életet A Magyar Élet Mozg els nagygy lésén elhangzott zászlóbontó beszéd. Bp 1939 Stádium Imrédy Béla vit. Az új Európa irányító eszméi Klny az Új Magyarságból. Imrédy Béla vit. Múlt és jöv határán Beszédek a m élet nagy kérdéseir l. Imrédy Béla vit. Nemzeti eszme, népi egység, szociális gondolat Bp 1938. Imrédy Béla vit. beszéde 1944 június 22-én Bp 1944 Stádium Imrédy Béla vit.: Egyedül vagyunk! Klny Bp 1941 Stádium Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. Program Bp 1943 St Incze Antal: Imrédy (Béla). Bp

1942 Turul Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetr l. Bp 1943 Incze Gábor: A mi életterünk. Bp 1942 Bethlen Incze István: Keresztény vagy?- Milyen lapot olvasol? Bp. 28 Incze Kálmán, szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. Bp 1941 Bibliofilia kiad. Incze Kálmán, szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. Bp 1942 Incze Kálmán, szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. Bp38 Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". Bp 1940 Fáklya k Incze Sára: Konkolyhint k. Színm 3 felvonásban Bp Kalot k Indulunk. A Magyar Szocialista Párt programja Bp 1937 M Szoc P Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. Bp én Ébred Magy E Intézkedés az 1942-43. leventekiképzési évre Bp1942 HonvM Irlen, B.: Marxizmus, hitlerizmus Bp 1934 Kosmos Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. Szombath1938 Isten nem csúfoltatik meg. Egy történet az orosz paradicsomból Bp 1942. Rechnitz ny Dombóvár Istentelenek, Az. 2491/3/11 sz

magyarnyelv kép k Hkényn Istóczy Gy z 12 röpirat. Bp 1880-91 Bartalits J Istóczy Gy z A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. Bp 1906 Istóczy Gy z Emlékiratfélék és egyebek. Bp 1911 Buschmann Istóczy Gy z Országgy lési beszéde. Bp 1904 Buschmann Istóczy Gy z dr.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei cím 1906. évben megjelent röpirathoz Istóczy Gy z : Öt országgy lési beszéde a zsidókérdésr l. 1942 M T Faj. Istóczy Gy z nek 1872-1896-ig volt 7. országgy lésén tartott beszédei Bp. 1904 Buschmann Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. fiúiskolában és leventecsapatában Bp 1943 Izraelita vallásfelekezet jogállása. Bp 1942 Centrum Így láttuk mi Németországot. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás n k tollából a német n k munkájáról. Pécs, 1940

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 30 av 74 Jagow: A Führer rohamosztaga. Bp 1943 Sylvester Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. Bp 1944 Beth. Jankovics Marcell Húsz esztend Pozsonyban. I-II kötet Bp 1941 Jankovics Marcell: Egy század legendái. Bp 1939 M Könyvb Japán Turán Szövetség, Turán néprajzi térképének ismertetése. Turáni füz. I sor 12 sz Bp 1943 M Turán Szöv Japán és a keletázsiai nagytér. Bp 1942 Magy Nippon Társ Japán katonák, ifjúság és otthon. Bp 1943 Levente Hírközpont Jákó Margit, kézdiszentléleki: Múlt, jelen, jöv . I-IV k 1925 Jákó Margit: Múlt, jelen, jöv . Bp 1926 A múlt, jelen, jöv kiad Jánoss Imre: Oroszországi napok. Devecser, 1942 Imre G Jánosy István: Vitéz Horthy István, a repül . Bp 1943 Stádium Járomy Árpád vit.: Csatarepül k Bp Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok. Bp 1933 Jehlicska Ferenc: A

tíz cseh csapás Szlovenszkóban. (Adatok n) Jenik Béla, újhelyi: A zsidó b ne. Bp 1939 Szerz Jentsch, Gerhart Az USA, mint az er szak országa. Bp 1943 Centrum Jentsch, Gerhart: Élettér. Bp 1941 Stádium Johann: 40.000 km az ismeretlen Ázsián keresztül Bp 1933 Centrum Johannson, G.: Élni akarunk! Bp 1943 Centrum Jó forrás. Évkönyv Bp 1944 M Népm Társ József Ferenc fhg.: Állam és család Bp 1943 Tisza Gy ny József Ferenc kir. hg: Fajvédelmi gondolatok Bp 1942 Magy Családv József kir. hg megnyitó beszéde a MTA 1937 máj 1-én tartott ünnepi közgy lés József kir. hg: Erdély múltja Bp 1941 Sárkány Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok, A. 193941 Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. Sarajevótól Berchtesgadenig. Bp 1938 Cserépfalvi Juhász Andor: Halló, itt Róma. Bp 1937 Révai Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és el zményei Székesfehérvárott. 1927. Julier Ferenc: T zben az ellenség ellen. Bp

1940 Tolnai Jung, Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók. Bp é n Jung, Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatásapályafutása. Berlin, 1941 Jungenfeld, Ernst v.: Páncélosok el re! Bp 1942 Révai Jungenfeld, Ernst von: Páncélosok el re. Bp 1942 Szefhe Justus: Keresztény pénz, zsidó pénz és zsidókérdés. Bp 1924 Cél Kaas Albert br.: A zsidókérdés Bp 1938 Stádium Kacsmári Imre: Ki volt Sért Kálmán? Bp. 1941 M M v Munkam helye. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. Komárom, 1940 A szerz Kalendár. "Új Nemzedék" naptára Bp 1940 Központi Sajtóváll Kapy Rezs dr.: A vörös harctéren Bp Karafiáth Jen dr.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról, gróf Tisza file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 31 av 74 Istvánról. Balassagyarmat, 1936 A szerz Karafiáth Jen : Társadalmunk hibái. Bp 1943 Nemzeti Klub Karay Kálmán Olaszország jogélete a

háború alatt. Bp 1943 Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. Klny Bp 1943 Franklin Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. Bp 1944 Pécsi E ny Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog. Bp 1942 Karner Károly: A zsidókérdés. Sopron, 1937 Székely és Tsa Kastner, Günther: Búvárhajók el re. Ford: Balogh Barna Bp 1942 Vikt. Katolikus Lexikon. Szerk: Bangha Béla Bp 1931 Magyar Kultúra (Szovjetellenes részei miatt.) Katona Ilona M.: Vihar gyermekei Bp Viktoria Rend Z Cs Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete, különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. Bp. 1942 Dunántúl ny Katona Jen : Imrédy. Bp 1938 "Korunk Szava" 1938 19 szám Katonadalok (104 katonadal). Bp 1942 A M Kórus kiadása Katonák! Röpirat. A nyilas-kormány kiadása Bp 1944 Kausz János dr.: Az emberfajok élete és jöv je Bp 1928 Szerz

Kausz József: A véreskez sajtó.Pápa, 1937 Ker Nemz Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Kecskemét, 1934 Kádár Gyula: Így lettem repül . Bp 1943 M Népm vel k kiad Kádár Lajos A sasok harca. Bp Kádár Lajos Doni halálbánya I-II. Nemzeti Könyvtár Bp Stádium Kádár Lajos Istentelenek. Bp 1942 Stádium Nemz Könyvtár Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Bp 1943 Stádium Kádár Lajos: Ártatlanok. Bp Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. Bp 1938 Reé László Kállay Miklós Nagy id k sodrában. Bp 1943 Stádium Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeib l. Bp 1944 Athen Kállay Miklós: A magunk útján. Bp 1944 Stádium rt Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. K M kilenc beszéde Bp 1942. Athenaeum Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. Bp 1943 Stádium Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Bp é n Stephan Károly Miklós, U.: A sárga folt titka Bp1941 Borbíró Károlyi Imre gr. A

Magyar Alföld földm vel népének megsegítésér l különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. 1937 Károlyi Imre gr. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége Károlyi Imre gr.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésr l.1937 Károlyi Imre gr.: Az örvény szélén Bp 1932 Athenaeum Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon. Bp 1938 Szerz Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése, A. Ungvár, 1941. Kárpátaljai Tud Társaság Kászonyi D.: Solymosi Eszter, a tiszaeszlári véráldozat 1882 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 32 av 74 Kedves Glóriának- Hedvig: Kraft druch Freude, Er és Öröm szervezet magyarnyelv propaganda levele. (Füzet) Keéky István: Próféták szaporasága. Bp Korunk Szava Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. Szolnok, 1926 Kelemen András:

Sztálinék a Kremlben, a paraszt járomban, a munkás börtönben. Bp 1944 Stádium Kelemen Béla dr.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. Szeged, 1923 Kelemen Géza A szökevény. Bp Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. M Nemz Munkás Könyvtár Kelemen Géza: Jaj az öregeknek. 1944 Közp Sajtóvállalat k Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország. Bp 1942 Egyetem Keltz Sándor dr. A konzervatív világrend 1-3 k Bp 1923-26 Stádium Keltz Sándor dr.: Világtört faji alapon és a magyar politika tört 1923-26 Kemechey László: Mussolini életrajza. Bp 1927 Újságüzem Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. Jászberény, 1936 Kemény András: Benes jármában. Bp 1944 Hollósy ny Kemény Ferenc: Kinek a b ne a mo-i bolsevizmus? Bp. 1919 Sz Kemény Gábor br.: A magyar külpolitika hungarista útja Bp 1944 Athen. Kemény Gábor: Verhovina feltámad. Bp 1939 Mefhosz Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. Bp 1941 Kendi

Finály István dr.: A magyar földért Darányi Ignác élete és munkássága. Bp 1940 Pátria irod vállalat Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. Pápa, 1925 Kerecseny János A széls keleti kérdés. Bp 1939 Szittya Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. Bp 1941 Stád Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. Bp 1941 Bibliofilia Kerecseny János Kárpátaljai legendák. Bp 1939 Szittya Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. Bp 1922 Kel. Kerecseny János: A fehér légió Bp 1942 Szittya Kerecseny János: Vér, terror, ellenforr. A kommuntörtBp 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. Bp 1929 Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat. Kecskemét, 1938 Kerekesházy József: A világ urai. Bp 1942 Griff Keresztes hadjárati emléklap. (Plakát) Keresztény gyáripar szolgálatában, A.:Jelentés a Baross Gy cs 1942 évi m k. Bp 1943 Kellner Keresztény közéleti almanach I-IV. k Bp 1944 Széchenyi k

Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. Bp 1842 MÉP Kertész Dezs : Oroszországi naplóm. Bp 1943 Sík könyvek Kertész Elemér dr.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. (Erdélyi t zharcosok és hadviseltek emlékalbuma) Bp M Front. Kertész Elemér dr.-de Sgardelli Caesár: (Szerk) Frontharcos évkönyv 1942. Bp 1942 Frontharcos Szövetség file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 33 av 74 Kertész István dr.: A világháború után (A forradalom) Debrecen, 1919 Csáthy Ferenc. Kertész István: Magyar nemz. szoc A m nemzet múltja és jöv je 1941 Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. A magyar nemzet múlta és jöv je. Bp 1941 Stádium Kertész János dr.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. Bp 1938 Magy Miczkiewicz Társ Kessel, J. Rongyos hercegek Bp 1929 Pantheon Kessel, J.: A véres puszta Bp 1926 Pantheon Kesserling: Lengyelország

felett. Ford: Székely Tibor Bp 1942 Szefhe Kettunen, Lauri: Finn évszázadok. Bp 1943 Könyv- és Lapk rt202/43 jelenti. Így harcolt a Donnál a 2 honvéd hadsereg II k Bp Keyserling, Hermann gr.: Új világ születése Bp 1926 Révai Kékessy Rudolf Vádak és valóság. Bp 1939 Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. 1942 Könyv- és L. Kékkereszt gy zni fog, A. U a Bp 1938 Élet Képes album a nemzet jöv jér l, a leventékr l és a leventeleányokról. Bp. 1943 Levente Hírközpont Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéb l. Bp. 1943 Ladányi Ki Pálffy Fidél?, A Nemz. Szoc Párt kiadása Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban. Bp 1936 Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. Bp 1938 Egyet. Kicsordult a magyar lélek. Bp 1942 Szénásy Kinau, Jakab: A fjordok tigrise. Bp 1942 Forrás Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új

magyar nevelés. Bp 1942 Mefh Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. kiskáté Kispest, 1938 Szerz Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban. Bp 1932 Dante Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Í: Anka J, Altenburger 1926 Kis-Erd s Ferenc dr.: Magyarébreszt március Kalocsa, 1920Kalocsai N. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon. Bp Kiss Albin: A magyar társadalom története. Bp 1924 Szt István Kiss Endre: A keresztény textilker. fejl dése v hanyatlása 1940 Kiss Ferenc: Ecce homo. Emlékirat a forr és diktatúra idejéb l Bp 1920. Kiss Géza: Er sebb a halálnál. Bp Széchenyi ir és m vészeti rt Kiss Imre, egyházszegi: A zsidó tehetség titka. Bp 1939 L csey Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. Debrecen, 1937 Irod Társ Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Bp 1943 Könyv- és Lapkiadó Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. Bp Élet Kiss Sándor Fajunk védelmér l. Bp 1918 Hornyánszky

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 34 av 74 Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. Bp 1918 Hornyánszky Kiss Sándor Zsidókórság. Nagyk rös, 1932 Arany János bajtársi törzs Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. Bp 1917 Kiss Sándor: Zsidó fajiság, magyar fajiság. Bp 1918 Hornyánszky Kiszely Gyula: Szerencseállat. Bp 1930 Légrády Testvérek Kivonat az 1930. évi III, az 1934 évi XVIII, az 1939 évi II és az 1940 évi XVIII. törvénycikkekb l Klaser, H. Konrád: Kémek, orgyilkosok, összeesküv k a szerb politikában. Bp 1942 Centrum Klebelsberg Kunó gr.: Világválságban Bp Athenaeum Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. 1919 Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. Bp 1919 Stephaneum Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Bp 1921 Apostol Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. középosztály? Bp 1919 Knézy Lehel dr.: Baja

a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21 Baja. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem Knickerbocker, H. R: Vörös gazdálkodás- fehér jólét Ford: Havas J Bp Knortti Ádám: Pap, szám zött szökevény. Gy r, 1939 Baross Kocsis Géza: A kétarcú szabadk m vesség. Bp Kocsis József: Búzakeresztek. Bp 1943 Budai-Bernwallner Kocsis József: Méh és az ember. Pécs, 1944 Rákóczi Kolba Gyula: Villámtérkép. Bp 1942 Nemzeti Újság, Új Nemz Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. 1943 Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. Komáromi János: Jegenyék a szélben. Bp 1928 Stádium Komor: Harcok az orosz égen. Bp Konrád Ern dr.: A kommunizmus története a gyulai kir ügyészség területén. Gyula, 1921 Dobay nyomda Kornis Gyula: A magyar politika h sei. Bp 1940 Franklin Kornitzer Béla: Apák és fiúk. Bp 1940 Szerz kiad Korunk legnagyobb veszedelme. Oradea, 1937 Magyar Lapok és Néplap. Kostya

Sándor Ukrajna. Kalocsa, 1942 Árpád Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. Bp 1944 Lukács-kiadás Koszter atya: Kamaszok. Bp 1941 Szent István Társ Koszterszitz József dr.: Ifjúságunk egységének alapjai Bp Actio Catholica kiadása. (114 sz) Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. Bp 1936 Ifj Kellner J ny Kovách Mihály dr.: Szociálpolitikai kérdések Németországban Kecskemét, 1939. Klny a "Hajnalodik" c politikai szemle 1938 X és XI. számából Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. tükrében Bp 1938. Kovács Alajos: A m. államjogi reformok számszer hatása1925 Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Bp 1922 Szerz. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". A file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 35 av 74 biologizmus mint új életszemlélet, a m. biopolitika 1940 Kovács B. Fréda: A halhatatlan harcos I-II

kötet Bp Könyv- és L Kovács József, tasnádi: Krisztus és a zsidók. Hajdúb 1920 Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. Bp 1920 Helios Kovrig Béla Embersors a szovjet életben. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926). Bp 1926 Franklin Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. Bp 1934 Gergely R könyvk Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Bp Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Bp Dr Szarvas Zoltán Körlevél. Mi a "Marok" Bp Nyilaskeresztes Párt II ker szerv Bp 1940 Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. 1930 Körösi László: Térképek a szabadk m vesség szolgálatában. Bp 1940 Kövess István: A vörös fogaskerék. (500 nap Lenin országában) SatuMare Singer Nándor kiadása Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. Bp 1939 Közi-Horváth József dr. Korunk legnagyobb veszedelme Bp 1936 Actio Cath. Közi-Horváth József dr.: Proletárok

megváltásaBp1936Actio Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt. Bp 1919 Franklin Kraft, Karl: Nostradamus a jöv t látja. Bp Stádium Kraft, M.: Bolsevisták karmaiban Bp 1944 Stádium Kranz, Herbert: A francia tragédia. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. Bp 1943 Centrum Kratochwil Károly, szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. évi bolsevistaellenes és ellenforr. harcai Bp 41 Kratochwill Károly, szentkereszthegyi: Egy tündökl csillag, szomorú gyászos id kb l. Bp 1940 Székely hado e Králl Károly ifj.: Miért megyünk mi m nszoc évente Nürnbergbe? 1938 Kriesch, Wilhelm von dr.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája. Berlin, 1941 Kristóffy József H.: A királyságtól a kommunizmusig Bp 1920 Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. Bp 1920 Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c. melléklete) Krug von Nidda: Marianne. Franciaország az

összeomlás el tt Bp Stád Krüger Aladár 1938. évi XV törvénycikk magyarázattal ellátva Bp 1938. Krüger Aladár dr.: 1938 évi XV tcikk magyarázattal ellátva A zsidótörv. magyarázatos szöveg kézikönyve Bp 1938 Krüger Aladár: A társ. és gazd élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. zsidótörv magyarázatos szöveg kézikönyve stb.Bp 1938 Hollóssy Krüger Aladár: A zsidótörvény. Bp 1938 Hollósy Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. Nyékládháza, Borsod m file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 36 av 74 Kuntár Lajos: A véres Don. Bp 1943 Tér könyvkiadó Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. A labdarúgás A-B-C-je. Turul Nyomda, Székesfehérvár Kuortti Ádám: Pap, szám zött, szökevény. Gy r, 1930 Harang Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. Bp 1943 Centrum Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a

német jogrendszer. Kolozsvár, 1941. Minerva Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. 1942 Hungária Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták, nyárspolgárok, bolsevikok. Bp Vigilia Kürenberg, Joachim: Háború a Földközi-tengeren. Bp1939 Da Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelent sége. Bp 1941 Szerz Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. 1942 Hungária Lacza István dr.: Szociális etika Bp 1943 Szent István Társ Lakos L.: Európa békezavarója (Oroszország) Nagyvárad 1938 Szt L Laky Imre Emlékkönyve "Rend rökr l-rend röknek". Bp1926 Ráth Laky Imre: Öt év Szibériában. Bp 1921 Ráth M kiadása Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. tudnivalók I-II. k Bp 1942 Lantos Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. Bp A szerz Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. Bp 1940 Inform. Lábay Gyula: Az ellenforr. tört az októberi forr-tól a kommün bukásáig Bp. 1922 Élet

László Jen A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében. Bp. 1944 László Jen : A forradalom története Hódmez vásárhelyen. Hódm, 1924 László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. Bp 1933 Szal. Lázár István: Vörös Számum. Bp 1920 Légrády Leers, I. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom Bp 1944 Stúdium Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. Bp 1940 Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. Bp 1930 Génius Lelkesítés és szervezés. Kiadja a Nyilask Párt Sajtó és Prop o Bp 1942 Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában. Korunk Szava 1. szám Bp Korunk Szava kiadás Lendvay Béla dr.: Táborozási ügyrend Bp 1929 Turul Szöv Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. Mez berény, 1937 Baltha. Lengyel Béla: A második világháború els két éve. Bp 1942 Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megel z eseményekr l. Berlin, 1940 Német Bir. Külügyi Hiv Lenin

fiúk munkában. Röpirat Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. népnek Bp 1938. Levatich László: Miért van szükség a III. zsidótörvényre Bp 1939 Held file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 37 av 74 Levente Táborozási Segédlet, Kolozsvár, 1942. MKKolozsv H L Levente daloskönyv. Bp 1944 Athenaeum Levente emlékeztet . Bp 1942 Palásti Levente évkönyve. Szerk: Sárpy I Bp 1926-30 I-V kötet Levente intézmények útja. Bp 1942 Hollósy Levente legény szolgálat. Bp 1942 Athenaeum Levente naptár. 1943-44 Bp1942-43 Levente és Cserkészszöv Leventeifjúság lelkigondozása. Bp 1943 Athenaeum Leventeifjúságunk hazánk jöv je. Bp 1943 Testnevelés orszvez kiadása. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. Bp 1942 Pallas Leventeparancsnoki káté. Gy r, 1943 Széchenyi Leventeújonc és a levente-apród szolgálata, A. Bp 1942 Athen Leventeújonc és a leventeapród

szolgálata A. Bp 1944 Athen Leventék sportszereplésének szabályzata. Bp 1942 Athenaeum Levél az alkotmányról. Korunk Szava népkönyvtára 14-15 sz Ley Róbert: Beszéde a munkások el tt 1941. nov 21-én Bp Centrum Légi harcok okozta károk, A. A zsidókra vonatkozó legújabb, fontosabb korm.rend Bp 1944 Légrády Imre: A kommün fogságában. Bp 1919 Légrády Testv Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. Lendvai István el szavával 35. Lévai Jen : Éhség, forradalom, Szibéria. Bp 1935 M Hétf Linkomies Edvin: Finnország háborúban. El szót í: Kállay Miklós 1943. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon- Nagyjapán. Bp 1942 Kókai Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. IV tc) Bp 1941 Lissák György: a fehér sas országa. (Lengyelország) Bp 1938 List, Fritz: Irány Norvégia. Bp 1942 Révai Liszt Nándor: Fele se tréfa. Debrecen, 1943 M Nemz Könyvk Liszt Nándor: Zokon ne essék. Miskolc, 1928 Magyar Jövo Locatelli, Luigi: A tobruki kém. Ford: Balogh

Barna Bp 1942 Viktória Lombos Alfréd: Danubius. A trianoni dráma revíziója Bonyhád Longhy A. István: A fekete remete Bp 1943 Forrás (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. melléklet miatt) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren. Újvidék, 1943 Lották. Bp 1942 Levente Hírközpont Emese könyvek 2 Lovag A.: Marikám Bp (Csillagos regény) Lovag Aladár: A névjegy. Bp Központi Könyvkiadó Lovass János: N. S Germánia 1-3 kiad Bp 1938, 1939 és 1940 M Gén. Lovassy Andor: Százados úr, sejehaj. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében.) Pécs, 1942 Pannonia ny Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. Bp 1944 Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. Löbner, W.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 38 av 74 Németországban. 1943 Sylvester L rinczi László: A magyar népi gondolat. A

nemzeti munkaközpont 1943. Ludendorff, Erich: Leleplezés a sz.k m vesség titkainak jelent ségér l 1928. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. Bp 1928 Kertész Lukachich Géza, Somorjai br.: Magyarország megcsonkításának okai 1932. Lukács József: Karddal és tollal Bp. 1943 A szerz Lund János: Verdun. Bp M Népm vel Társaság Lutochin S. Nikanor: A rémségek országából Bp 1921 Lutostansky, Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. Bp 1942 Luttor Ferenc: Egyház és állam. Bp 1940 Actio Catholica Lutz, H.: A kommunizmus szociálellensége Bp 1921 Vajda Luukkonen, Fanni A lották. Bp 1943 Turul kiadás Luukkonen, Fanni: Asszonyok a t zvonalban. Bp "Rege" könyvk Luzsenszky Alfonz A zsidó nép b nei. Bp 1944 Szerz kiad Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp. 1941 Szerz kiad Luzsenszky Alfonz Történetek, 1879-1919. Bp 1944 Nagy Vince Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. 8 kiad Bp 1937 St 9-11 kiad Luzsicza Géza dr.: A házassági jogról szóló

1894: XXXI tc kiegészítésér l és módosításáról. Bp 1941 Szerz Lützow, Frigyes Német partraszállás Norvégiában. Bp 1940 Szenkó Lützow, Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. Bp 1940 Szenkó Lützow, Frigyes: Háború a tengeren. Bp 1940 Szenkó Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. Német partraszállás Norvégiában Bp. 1940 Szenkó kiadás Lymington, Lord: Éhínség Angliában. Bp 1940 Szenkó M. kir honv tudósító oszt Vörös Hadsereg (röplap) Bp 1944 M. kir honvéd Ludovika Akadémia II f csoport évkönyve 1938-39 Bp 1941. Ludovika Akadémia M.OVE (Magyar Véder E) Pest vármegye Testedz Egyes m ködési jelentése az 1940. évr l Bp 1941 Stádium MANSZ alapszabályai. Bp 1928 Hollósy MOVE 1918-43. (Szerk: Szeder J) Bp 1943 Move MOVE Pestvármegye Testedz Egyesülete m ködési jelentése az 1941. évr l. Bp 1941 Stádium MOVE lövészkáté. Cegléd, 1939 Move Lövész Liga MOVE. tagegyesületi alakulat alapszabályai Cegléd, 1941 Ge Ma Olaszországa, A.

Róma, 1941 "Novissima" Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali z rzavarból. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. Bp 1940 Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jöv állama. Bp 1934 Budai Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jöv . A jöv állama és a jelen állameszménye. Bp 1937 Budai Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. 2 k file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 39 av 74 1930. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyb l. Bp1943 Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem, országvédelem. Írták: Magasházy L., Faragó E, Kováts T, Bartos D, Nagy L Bp 1943 O Nemz Sz Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg f vezérségének bajtársi vacsoráján. Bp 1942 Stádium Magyar Élet Pártja; Naptár, 1944. Magyar Ügyvédek E.-nek múltja, jelene, jöv je, A Bp 1941 Magyar

Ügyvédek N. E"Magyar Vetés" Kalot naptár évkönyv 1943-ra Bp. 1942 Steph Magyar Ügyvédek N. E: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jöv jéért Bp. 1944 MÜNE Magyar Asszonyok Naptára. Bp 1926 A MANSz kiadása Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. alapszabályai és ügyrendje Bp 1941 Hollósy. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. alapszabályai és ügyrendje Bp 1943 Hollósy. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. évi munkájáról. Bp Dr Álgyai Pálné Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. évi munkájáról. Bp Orosz Vilmos Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. évi munkájáról. Gr Ráday Gedeonné Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. 1918 Athenaeum Magyar Cél. Az erkölcsi forradalom programja Bp 1939 Báns Magyar Diák. Bp 1940 Vörösváry Soksz Magyar Igazság. Bp 1933 Magyar Tanítók Otthona Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve.

Bp 1944 Jövo Magyar István: Mi az igazság a politikában. Bp 1938 Stádium Magyar Jobbágy: Vihar el tt. Bp 1937 Bethlen G ny Magyar Kelemen: Kormányzónk. Bp 1938 Egyetemi ny Magyar Könyv. II Bp 1941 Hollósy Magyar László: Német munkáskölt k. Bp 1938 Egyetemi ny Magyar Lukács: Sebestyén. (Színm ) Szeged, 1940 Szegedi Ú N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. Bp 1940 Magyar Naptár az 1941. esztend re Debrecen, Nagy S Kászon Magyar Naptár az 1942. esztend re Debrecen, 1939 Beke Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. célkit zései Bp 1933 Ébred M. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. Szervezési sz Bp 1943 Nagy Magyar Népnemzeti Párt (1. tervezet) Bp 1936 Attila Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk, hív a MONE! Bp. 1940 Stephan Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényr l. 39 Magyar Rádió szinte beszéd sorozatában elhangzott el adások. Bp 1943.

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 40 av 74 Magyar Sándor: Álmodni mertünk. Bp 1940 Révai Magyar Tudományos Fajvéd Egy. alapszabálya Bp 1938Szeder Magyar T zharcos Szöv. Keresztény iparosok, vállalkozók, keresked k hivatalos szaknévsora. Bp 1940 M T zh Sz Magyar a magyarért. Bp 1939 A magyar a magyarért Munkabiz Magyar értelmiség válsága, A. Rajniss F, Trettina J, Mandorff dr, Acsay T. dr el adásai Bp 1931 M Egyetemi Magyar értékrend állama felé. Bp Fk: Somody Pál Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. A magyar legújabb kor története Szerk: Dr. Szentmiklóssy G Bp 1930 Európa i rt Magyar haditudósítók feljegyzései. Bp Magyar honvéd Európa védelmében. (Ballagó Imre rajzaival) Bp Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekr l. Bp 1927 O Közm Tanács k Magyar katona a szovjet elleni háborúban, A. Bp 1942 Madách Magyar

katonaköltészet, A. (Az smagyarok korától napjainkig) Bp Athenaeum. Szebb Jöv k szerk: Vályi Nagy Géza Magyar káté. Felel s kiadó: Fitos Vilmos Jöv Magyar kibontakozás útja, A. Bp 1935 Attila ny rt Magyar kibontakozás útja, A. Magy Nemz Szoc Párt 1935 Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért, A. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár, 1940. Magyar közgazdaság és az új európai rend, A. Bp Ifj Kellner Magyar külpolitika új útjai, A. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióel adása. Bp 1944 Athenaeum Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása, A. Az intézet programja Bp. Epol Magyar nemzeti szocializmus, A. 1 A nemz szoc irányelvei 2 Egy pár szinte szó a zsidókérdésr l. Kispest 1935 N Sz Párt, Kispest szerv Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. Bp 1941 Budai Bernw. Magyar népnemzeti rend, vezet k életmódja. Bp 1934 Schmidt Magyar öntudat kistükre, A. I k 1935 II k 1941 Bp Magyar-Német Társaság

alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. 1939 Magyarázat a II. zsidótörvény és végr rend r hat Keletmo és Erdély o.tk 2200/1941 ME rendelethez Bp 1941 Ath Magyarok ébredjetek. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. Hényn Magyarok! Testvérek! Röpirat. A nyilas-kormány kiad Bp 1944 Magyarország a szociális haladás útján. Bp 1943 Athenaeum Magyarország együttm ködése a szomszéd államokkal. Bp1944 Magyarország elzsidósodása. Röplap Írta Bosnyák Zoltán Levat Magyarország feldarabolása és a szabadk m vesség.- A Párisban 1917 évi június 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadk m ves kongresszus. Bp 1943. Bachmann Magyarország szerepe Közép-Európában. Bp 1941 Pesti Lloyd Magyarország. Magyar szoc párt III nacionalista értekezlet Hat 1938 Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Emlékkönyve III évfolyam Bp file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek

Sida 41 av 74 1943. MMLSZ Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. emlékkönyve III évf1943 Magyarországi Németek Szöv. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve 1940-43. Magyarországi Turán Szöv. vázlatos története, alapszabálya és általános ismertetése. Turán f I sor 5-7 és 8 sz 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. Bp 1938. Magyarországi Turán-szöv. álláspontja a fajiság kérdéseiben, A Bp 1938. Magyarság évkönyve 1938-1944 Bp Glóbus-Centrum Magyarországi Turán-szöv. vázlatos története, alapszabálya és általános ismertetése, A. Bp 1938 Reé László Magyarországi németek szöv. alapszabályai, A Bp 1939 Magyarság. Nemz Szoc M Munkásp Mit akar a nemz szoc mozg? 32. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. Bp 1936 Mai háború. (El fizetési felhívás) Bp Révai Székely EFHEgy Mailáth József gr. Élményeim és tapaszt a vilháborút követ id ben 1924. Mailáth József gr.: Az

oroszországi bolsevizmus hatása Mo-on Bp 1924. Mainardi, Lauro: A magyarországi kommunizmus b nei. Bp 1942 Új Aur. Major, Ralph H.: A végzet katonái Bp 1938 Hungária Makkai János A természetes béke Európában. Bp 1940 Athenaeum Makkai János: A háború utáni Magyarország. Bp 1937 Egyet Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. Bp 1941 Szefhe Makkai-Némethy Válság Amerikában. Bp 1941 Bolyai Akad Makkai-Némethy: A zsidótörvény. Tasnády N András el szavával 1939 Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk. Bp 1940 Malán Mihály: A szláv veszedelem. Kolozsvár, 1942 Minerva Malcomes Béla: A gazdaság új fejl dése. Bp 1936 Dr Vajna Maleck, Ulrich: Kézigránátokkal a kiser d ellen. Bp 1942 Forr Mann, M. Herbert: Nagynémetország kis tükre Mann, Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. Deutscher V Mannhardt, Johann Wilhelm: A fasizmus. Miskolc 1927 M Jöv Marjay Frigyes Ez a szovjet. Bp 1937 Szerz Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról.

Bp 1942 Kókai Marjay Frigyes Honvédségünk. Bp Marjay Frigyes H seink. Bp 1944 Hollósy Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. 1941 Bp Stádium Marjay Frigyes Meddig még? Bp. 1937 Szerz Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp. 1939 Stádium Marjay Frigyes Sedantól- Prágáig. Bp 1938 Danubia Marjay Frigyes Szegedt l- Uzsokig. Bp 1939 Egyet Marjay Frigyes Végzetes esztend . Bp 1939 Dante Marjay Frigyes dr. Mi és ok Bp én Stádium file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 42 av 74 Marjay Frigyes dr.: Churchill nyilatkozik a szovjetr l Bp 1943 Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. Bp 1939 Stádium Markó Géza "Marok" keresked k és iparosok szaknévsora. Bp 1941 Held. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Bp Markó P. Marcell: Szibérián át a kolostorig Pápa Ferences-zárda Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. Bp 1924 Szt I Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban

Magyarországot? Bp. 1944 Hírl. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. A magyar fajvédelem h skora Debr 1943. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvéd vezér. Bp 1943 Stádium Martens Kornél: A kereszt alatt. (Emlékek a régi és új Oroszországból) Mez berény. A szerz Martinovich Sándor: A zsidókérdés. Pécs, 1918 Szent István T Marton Béla v. 94 pont Bp 1936 Stádium Marton Béla v. Nemzeti Munkakamara Bp 1941 Palásti Marton Béla v.: Két világ között Klny Bp 1941 Palásti Marton Béla v.: Nemzeti Munkaállam Bp 1941 Palásti Marton Béla, berethei: A Magyar Országos Véder Egylet, M. történetének és alapgondolatának vázlata. Bp 1920 Steph Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. Bp 1931 Pallas Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. Bp 1938 Marzolo, Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Róma, 40 Matolay Géza dr.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Bp Halász irod és könyvk v Matolcsy Géza:

Gr. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Bp 1941 Halász Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Bp 1938 Pápay Matolcsy Mátyás Föld, nép, élet. Bp 1941 Centrum Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. Bp 1941 Centrum Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. Bp 1942 Nyilaskeresztes Párt Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. Bp 1941 Nyilask Párt Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Bp 1936 Révai Matthei-Nagy szy: Gy zelmes hadsereg. Bp 1940 Szenkó Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért- új Európáért. Bp Centrum Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt.) Sopron, 1919 Benk Géza kiadása Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. Bp 1943 Pester Lloyd Mazzolo, Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Róma 1940 Nov. Málnási Ödön "A Magyar nemzet szinte története", történelmi pere. 1938. Málnási Ödön Feladatok. Bp 1942 Könyv- és Lapkiadó

Málnási Ödön Werb czi fiaihoz. Bp 1936 Cserépfalvi Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. Bp Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Bp Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. Bp file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 43 av 74 1937. Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. Bp 1883 Tettesy és Tsa Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. Bethania Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. 43. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. Bp 1941 Bet Máthé Lajos: Ítél a végzet. Bp Szemes kiadás Máthé Tamás: Suomi. Finnország írásban és képben Bp 1940 C Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus. 1937 Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. Szeged, 1940 Szerz Mátray Sándor: A G. P U országa Bp 1935 Kandó Gy Megyery Ella Ejt erny s világháború. Bp 1941 Stádium Megyery Ella Franco

Spanyolországban. Bp 1938 Dante Megyery Ella: Az els világháború. Bp Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Bp 1928 Magy Melocco János dr.: Mi van és mi lehet Abesszíniában Bp 1935 Szerz Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz m kincsekben. 1944 Menekültek könyve, A.: A megszállott magyar területr l kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. Miskolc, 1940 Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. Bp Dante Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Mozg számára az Emszo és a Kalot.43 Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. Bp 1941 Klny Madách Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. Bp1941 Madách. Klny a Katonai Szemléb l Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Bp 1941 Madách Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. Bp Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért. Bp H e ny n Meskó Zoltán, dr. ifj: Az új Magyar Birodalom követelményei Bp M Nemzeti

Szociálista Párt kiad. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Bp 1937 és 1940 Athenaeum Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. Bp 1934 A szerz Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. Bp 1940 Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. Bp1938 Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. Bp Horizont Mezgár Lajos: Zsidókérdés. Székesfehérvár, 1938 Vörösmarty Mez Péter: Levél a szovjet arcvonalról. Bp 1941 Athenaeum Mez berényi els nyilas gy lésen elhangzott beszédek, A. Szónok: Oláh, Szikszai. Mb 1937 Mez fi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Emlékeim a kommün idejéb l II. k Bp 1921 Salgó Nándor Mez fi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéb l. Bp 1920 A szerz Mez ssy Mária: Örvényben. Bp 1940 Révai Mécs László Összes versei. 1920-1940 Bp 1941 Athenaeum ("Egy finn leányka képe" c. verse miatt, 720 old) Mécs László: Forgószínpad. Bp 1940 Athenaeum ("Egy finn leányka képe" c. verse miatt)

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 44 av 74 Méhely Lajos Álpróféták. Bp 1932 Held Méhely Lajos rségváltás. Bp 1940 Mérnökök Méhely Lajos A legsötétebb babona. Bp 1935 Klny A "Cél" Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. Bp 1925 Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata. Bp 1937 Held Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. Bp 1933 Held Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Bp 1934 Held Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. Bp 1937 Held Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai. Bp 1942 Méhely Lajos A magyarság antropológiája. Bp 1929 Held Méhely Lajos A magyarság múltja, jelene és jöv je. Bp 1936 Kis Akad Méhely Lajos A megmagyarosodott K szeg. Bp 1932 Held Méhely Lajos A németek Magyarországon. Bp 1929 Stephaneum Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. Bp 1932 Held Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. Bp 1929 Held

Méhely Lajos A turáni eszmény. Bp 1938 Held Méhely Lajos A vércsoportok faji jelent sége. Bp 1930 Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Bp 1935 Held Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. Bp 1938 Held Méhely Lajos A zsidók parazitasága. Bp 1932 Held Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. Bp 1930 Held Méhely Lajos Az örök idegenek. Bp 1930 Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. Bp 1939 Held Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. Bp 1928 Held Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomk Bp. 1938 Held Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem, A. Bp 1939 Held Méhely Lajos Levelek és reflexiók. Bp 1937 Held Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. Bp 1932 Held Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Bp 1933 Held Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. Bp 1929 Held Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. 1933 Held Méhely Lajos Sugár Mór. Bp 1926 Held Méhely Lajos Suum cuique. Bp 1933 Held Méhely

Lajos Termeszállam- emberállam. Bp 1942 Mérnök Méhely Lajos Valaki hazudik. Bp 1931 Held Méhely Lajos Vér és faj. Bp 1940 F kiadó: Bodis Gábor dr Méhely Lajos Vér, faj, nemzet. Bp 1933 Held Méhely Lajos Zireg-zörög. Az öröklés hatalma Bp 1939 Held Méhely Lajos dr. Ábránd és valóság- A faj lelke Bp 1939 Held Méhely Lajos dr. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet Bp 1927 Held. Méhely Lajos dr. A fajfenntartás élettudományi kellékei Bp 1937 Held Méhely Lajos dr. A faji gondolat térhódítása a tudományban Bp 1929 Held. Méhely Lajos dr. A fajtagadók hóbortja Bp 1940 Held Méhely Lajos dr. A házasság el tti orvosi vizsgálatról Bp 1938 Held Méhely Lajos dr. A magyar faj önvédelmi harca Bp 1933 Held Méhely Lajos dr. A magyar fajvédelem irányelvei Bp 1926 Held file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 45 av 74 Méhely Lajos dr. A magyar öncélúságról Bp 1935 Held

Méhely Lajos dr. A magyarság sorsdönt órái Bp 1929 Held Méhely Lajos dr. A mi legsürg sebb teend nk Bp 1938 Held Méhely Lajos dr. A noszvaji magyarság antropológiája Bp 1939 Held Méhely Lajos dr. A természetes fejl dés törvénye Bp 1939 Held Méhely Lajos dr. A test és a lélek egysége Bp 1939 Held Méhely Lajos dr. A turáni lovas El adás Bp 1931 Held Méhely Lajos dr. A zsidó felekezetr l Bp 1935 Held Méhely Lajos dr. A zsidó siker titka Bp 1937 Held Méhely Lajos dr. Az okszer népesedéspolitika élettudományi alapja Dékáni megnyitó beszéd. Bp 1927 Held Méhely Lajos dr. Fajiság vagy sorsközösség Bp 1938 Held Méhely Lajos dr. Fajvédelem és fajnemesítés Bp 1936 Held Méhely Lajos dr. Farizeusok Bp Held Méhely Lajos dr. Gömbös Gyula emlékezete Bp 1936 Held Méhely Lajos dr. Karácsonyi üzenet Bp 1930 Held Méhely Lajos dr. Lelkiségünk eredete Tudomány és dilettantizmus 1939. Held Méhely Lajos dr. Magyar írók - zsidó írók Bp 1935 Held

Méhely Lajos dr. Magyarország sírásói Bp 1936 Held Méhely Lajos dr. Nemzeti birtokpolitika Bp 1930 Held Méhely Lajos dr. Néhány szó a magyar fajvédelemr l Méhely Lajos dr. Vallomások Bp 1940 Held Méhely Lajos dr. Vér és faj Bp 1940 Bethánia Méhely Lajos dr.: Magyarok és svábok Bp 1939 Held Méhely Lajos: A faj lelke. Bp1939 Held Méhely Lajos: István és János uraknak. Bp 1937 Held Méhely-Keltz: Fajunk védelmér l. 1925 Méhes Gyula dr.: A mi Vágunk Bp 1940 Korda Méliusz Imre Kárpáti harangszó. Bp Stádium Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp 1939, 1940, 1943 Stád Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp 1939 Stádium II k 1940 Mérey László: Katonanemzet vagyunk. Bp Stádium Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. Bp 1937 Magy Nemz Szoc Párt. Mészáros István dr.: Kik a h sök? k a h sök! Monor, Popper E Mészáros Lajos, ifj.: Mindent a hazáért Monor, Pestvidéki Ny Mészáros Vilmos dr.: Hat év toloncúton Szibérián végig (1915-1920) Gy

r, 1936. Gy ri Hírlap nyomdája Mészöly Jen : Szibéria nagy temet . Bp 1938 Eggenberger Mészöly Jen : Zúg a Jenissei. Szibériai regény Bp 1938 Eggen Mi a nemzeti munkaközpont. Bp 1942 Szabó D Mi lenne, ha.? F k: Kohér Ferenc Bp Stádium Mi tett engem antiszemitává. Bp 1886 Hunyadi Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése, A. Bp 1944 Antiqua Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. 1941 Európai kiadóvállalat Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébred magyar. Bp 1920 Ny. file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 46 av 74 Miért kellett Hollandiának a Szöv. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Hknyn Migend Dezs : Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban". 42 Migray József A marxizmus cs dje és a kivezet út. 1932 és 1935 Bp Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus?

Bp. 1936 Mihály László: Presente! 1920-40. Olaszok a magyar igazságértBp 1940. Magy Nemz Szöv Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért. Bp 1940 M N Sz. Mihályfi Ákos dr.: Léleknevelés a nagy világégés után Bp 1919 Mihályfi József: A veszprémi túszság története. Bp 1920 Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. Bp 1927 Dunántúl Mihelics Vid: Az új Portugália. Bp Franklin Társulat Mihelics Vid: Az új szociális állam. Bp 1931 Szent István Mihelics, Vid: A szociális kérdés és a szocializmus. Bp 1935 Mikecz Ödön el adása: Az alkotmányreform.- br Kaas Albert, Tasnádi Nagy András stb. felszólása Bp 1941 Egyetemi Miklóssy István: A szabadk m vesség önleleplezése. Bp 1912 Miklóssy István: Nemzetnevelés. Bp 1919 Szent István Társ Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. Bp 1937 Milotay István Új világ felé. 2 köt Bp 1933-1940 Stádium Milotay István Népi válság, népi Magyarország. Bp 1944 Stádium

Milotay István Tíz esztend , cikkek, kortörténeti jegyzetek 1914-1924. Bp. Milotay István: A függetlenség árnyékában. Bp 1929 Stádium Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. Mindent vissza- 1939. Szeged, 1939 (Délmagyarország ajándékkönyve) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. rt Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. Bp 1939 Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. II kötet1942 Zalaegersz Misángyi Ottó dr.: Nemzeti önismeret és testnevelés Bp 1942 Miskolczi Gyula: A gy zelmes fasizmus. Klny a M Szemle 1932 évi decemberi számából. Bp 1932 A szerz Miskolczy Ágost dr.: Szemben a forradalom arcvonalával Bp 1932 Ath Miskolczy Ágoston A f tárgyalás elnöke. Klny a Jogállam 1934 évi szept-okt. számából A szerz Miskolczy Ágoston A modern államvédelem. Bp 1935 A szerz Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntet jog. Bp 1930 Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül. Mit kell

tudni a Baross szövetségr l? (Új levonat) Bp. 1941 Mit kell tudni a keresked nek a zsidótörvényr l. Pécs, 1939 Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. Bp 1930 Mithchell Lebbens: Ninocska. Bp Hajnal Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. Bp Korunk Sz Molnár Ákos dr.: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 47 av 74 Bp. 1938 A szerz Molnár Dezs , marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében. Bp 1939 Molnár Dezs , marcsamagyari: Nemzetnevelés. Bp 1942 Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. Bp 1943 Molnár Ferenc: Partizánfront. Bp 1943 Gárdos Molnár Félix: Rabságom története. Bp 1925 Stephaneum Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. 1925 Molnár János: Trianon okai és következményei. Bp 1937 Molnár Jen : A 133 napos bolsevista rémuralom. Bp 1919

Kultúra Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Stádium Monostori Béla: Front mögött. Képek a partizánháborúból Bp 1939 Élet. Moravec Manó: Elárultak bennünket. Bp Centrum 1940 Moravecz Manó: Elárultak bennünket. Bp 1940 Centrum Morgan, George: A convoy. Bp Tokay István Morin: A tisztelt szovjet. Bp 1919 Üzlet kiad Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. Bp Athenaeum Moss, Geoffrey: Édes paprika. Ford: Vitalis B Bp 1925 Stádium Mozgalmi tudósító (nyilas p. szervezetvezet k részére) Bp 1943 Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. Bp 1942 Stádium Móra László: XX. század Versek Bp 1939 Szerz Móricz Béla, técsoi: Kárpátalja h sei. Bp 1939 Vitézi Rend Mósa József: Hajh- Erdélyország. Bp 1928 Budapesti Hírlap Muckermann Frigyes: A földm vesek sorsa Szovjetoroszországban. 1938. M ködési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. 1938 Munka a gy zelem kulcsa. Az európai munkapotenciál Knyn Munka alkotmánya

Olaszországban, A. (Bencs Z) Stádium Munka és a munkarendszer, A. Bp 1940 Nyilaskeresztes Párt Munka és munkarendszer. (Nyilas p orsz üzemszerv oszt) Bp 1944 C Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. Bp Munkács üzen. Brosura é ny n Munter, Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin, 1941. Muravsky, Erich: Villámháború Nyugaton. Ford: Barabás Emil Bp 1941. Murgács Kálmán Szívem szava. Bp 1942 Gyöngyösi Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. Bp 1939 Murgács Kálmán: Születésnap. Ifjúsági színjáték egy felvonásban Bp Kókay Mussolini, Benito A fasizmus alapelvei. Debrecen, 1934 Bertók Mussolini, Benito A fasizmus doktrínája. Firenze, 1935 Vallecchi Mussolini, Benito A korporációs államról. Firenze, 1940 Vallecchi Mussolini, Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz. Mussolini, Benito Brúnóval beszélgetek. Bp 1942 Centrum

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 48 av 74 Mussolini, Benito Gy zelemig. A Duce 1942 dec 3-án tartott beszéde 1943. Mussolini, Benito Négy beszéd. Róma 1935 Laboremus Mussolini, Benito Válogatott beszédei. Ford: Zichy R-né Bp, 1927 M Ir. Mussolini, Benito gondolatai. El szó: Bethlen István gr Bp 1928 Elegius. Mussolini, Benito: A korporatív államról. Bp 1937 Arany J Mussolini, Benito: Arnaldo Mussolini élete. Bp 1935 Franklin Mussolini, Vittorio: Légiháború Abesszíniában. Bp Franklin Muthesius, V. Szén mint fegyver Bp 1942 Stádium Muthesius, V.: Európa önellátása Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. 1921 Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. Bp N. S Gemeinschaft Kraft durch Freude ismertetéséb l Kispest Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában. Egy hadifogoly feljegyzései a

diktátorról. Bp 1919 Apostol K Sajtóvállalat rt Nagy Béla ifj. dr: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata Bp. 1942 Feldmann F Nagy Elek dr. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Bp 1921 Szerz Nagy Elek dr. Jog és szabadk m vesség Bp 1936 Held Nagy Elek dr.: A demokrácia, a szabadk m vesség és a sajtó Bp 1937 Nagy Ern : A Duce ifjúsága. Bp 1943 Athenaeum Nagy I. dr: A szociális Olaszország Renaissance Nagy István Mo. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal Bp 1942 Nagy István Suomi, az ezer tó országa. Bp 1942 Turáni T Nagy István: Baromfi- és tojásexportunk zsidó kartell kezében. Wien Gross und Klein. Nagy István: Fasiszta világnézet. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. Bp 1925 Centrum Nagy Iván dr.: A külföldi magyar sajtó Bp 1943 M Sajtótud T Nagy Iván vit. A szociális Olaszország Bp 1935 Európa-Athenaeum Nagy Iván vit. Prága Moszkva kezében Bp 1936 Szerz Nagy Iván vit.:

Nagy-Kelet-Ázsia Hankiss János el szavával 1943 Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. 1944 Bp A Nagy Iván: Nagy-Finnország. Pécs, 1932 Külügy Sz 1942 márc Nagy József Trianoni rabszolgák. Bp Held János kiad Nagy József Véreink a tengerentúlról. Bp N Kultúrszolgálat Nagy József: Bombázók Rosztov felett. Bp 1943 Viktória Nagy József: Prohászka szocializmusa. Bp 1940 Budai-Bernw Nagy Károly Újjászület magyarság. Bp 1944 Magy Hird Iroda Nagy Károly Gazdasági közig. a német nemz szoc rendszerében Bp 1941. Nagy Károly dr.: Az alsólendvai forradalom Zalaegerszeg, Szer Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. Zalaegerszeg, 1929 Kakas Nagy Károly: Magyarság fegyverben. Bp 1939 Vitézi Rend file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 49 av 74 Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök, a szegedi Kapisztrán. I-II Bp 1942. Helicon Nagy Olivér, sasvári: Kun Béláék

rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Bp 1919 A Bolseviki elleni Liga Heli Nagy Sándor: Álmodás (versek). Debrecen, 1926 M Nemz K Nagy Zoltán v.: Új magyar m vészet Bp 1941 Athenaeum Nagy per, A. Zsidókérdés Bp 1933 Soli deo Gloria kiad Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. 1940 Nagymihály Sándor: Szegedt l Kolozsvárig. Bp Athenaeum Nagyobb ország- boldogabb magyar! 1935-39. (27, 34 o Zsidókérdés) Bp. 1935-39 Élet rt Naptár 1941. Magyar Élet Pártja értesít je F k: Papp Sándor Naptár 1943. Magyar Élet Pártja Natkó Gy.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp Nádas Zoltán: Irányt a katolikus sajtóapostolok számára. 1941 Nádasdy Béla: Az igazságos békéért, így vagy úgy. Bp 1940 Athenaeum. Nádor Béla: Propagandaháború. Bp 1941 Athenaeum Nemzet akaratának pártja. (2 sz körlevél) Bp 1936 Held Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. Sopron,

1940 Nemzeti Egység Pártja. Szervezeti szabályok Bp 1933 Stád Nemzeti Egység országos szervezete. Bp 1935 Stádium Nemzeti Fasiszta Párt. Firenze, 1937 Valecchi Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42.évre Nemzeti Munkaközpont célja, tervezete, munkája, A. I-III k Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Szerk U a Bp 1944 Szent Imre Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Szerk: Mester Kálmán 1943 Rák Nemzeti szocialisták könyve, A. A böszörményi mozgalom lényege 1935. Nemzeti szocializmus, Magyar. Kispest, 1936 Prokker A Nemzeti tömörülés pártja. Talpra magyar! Bp Held Nemzetiség szervezése "Német ifjúság", A. A m-i németek ifjúsági szerv. alapszab Bp 1942 Sár Nemzetiség szervezése. Bp 1938 Nemzeti Szoc Magy Párt Nemzetiszocialista Káté. IV Nemzetnevelés El szót írta Fiala Ferenc Zárszót írta Bagossy Zoltán. Bp 1940 Borbíró Hugó Nyilaskeresztes Füzetek, 4. sz Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. Kiáltvány Bp

1935 Centrum Nemzetiszocialista káté. Írta U a II rész Bp 1941 Centrum Nemzetiszocialista káté. Írta: dr T L, Fiala Ferenc el szav Bp 193941 Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei, A U. a 2 kiadás Bp 1939. Held Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei, A U. a Bp 1939 Centrum. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei, A. Bp 1938 Centrum file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 50 av 74 Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme.39 Nemzetnevelés. El szó: Fiala Ferenc Bp 1938 Hollósi Nemzet r: A revízió igazi útja. Bp Nemzetség szervezése. Bp 1938 Nemzetiszocialista magyar párt Nemzetvédelem, Országvédelem. Bp 1943 O Nemzetvéd Sz Nemzetvédelem- Országvédelem. Szerk: v Magasházy L, v Faragó E, Kováts T., Bartos D dr, Nagy L Bp 1943 Nemzetvédelmi el adások I. füzet M kir honv vezérkar f nöke Bp 1942. Kir magy Egyetemi nyomda Neptun. (Képek az

angol hajóhad elsüllyesztésér l) Bp 1944 Nervetto, R. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig Bp 1943Stád Nevel s Ágoston: Az utolsó húsz éve története. Bp 1940 Stádium Német birodalmi kormánynak 1940. évi máj 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm.-hoz int emlékirata,A1940 Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata, A. Bp 1940 Stádium Német gy zelmek titka, A. Bp 1942 Das schaffende Ungarn Német hader f parancsnokság hivatalos kiadása nyomán. Tízparancsolat Oroszországban. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására. V Szucs Németh B. dr-v Kincsesy E dr-Kofalusi I dr: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. és gyakorlati kézikönyve. Bp 1941 Társadalmi K Németh István: Kötelességek. Nemzszoc röpirat Bp 1941 Németh Lajos vit.: Japán katonai helyzete 1942 végén Pécs 1943 Pécsi E. Némethy Béla dr.: Hol vagy magyar

Hitler? Bp 1932 Lehel Nép nép után. Bolsevista népgyilkosságok Bp 1944 Centrum Nincs kibúvó! Berlin. Norvég hadjárat. H sköltemény, 24 lap, képekkel f zve Bp Stádium Nógrádi vitézek naptára 1944. Balassagyarmat, 1944 Nógrádi V N i Honvédelmi Munkaszolgálat. Finn füzetek Nyakszirtlövés. (A katyni halálerd ) Bp Centrum Nyári Pál: Isten fegyverei. Pécs, Rákóczi ny rt Nyáry Iván: Bolgár h sök, örök katonák. Bp 1944 Magy Hird Iroda Nyáry László: Kegyelmes urak között a gy jt fogházban. Bp 1936 Turul. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. Bp1943 Nyékhegyi István: A Trianont el készít hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. Kassa, 1939 Ifj Rácz Kálmán k Nyilas Kalendárium. Szerk: Fiala Ferenc Bp 1939 Összetartás Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. Turán f I sor 4 sz Bp 1938 Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. a Bp 1938 Reé (Turán Füzetek I.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. Bp Csernai

Nyilas évkönyv, 1941. Szerk: Rajkay L Bp 1940 Könyv- és L Nyilas könyv 1940-41. Nyilas kiadó Bp 1940 Nyilas roham. Röpirat é n file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 51 av 74 Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv.vez és tisztvis r 1940. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek, szerv.vez és tisztvis r Bp 1940 Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv.vez és tisztvis r 1940. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv.vez és tisztvis r Bp 1940. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv.vez és tisztvis r Bp 1940 Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. Bp 1943 Held Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények. Bp 1940 Nyilasker Párt or. Nyilaskeresztes Párt országépít programmja. Bp Kellner 1939 Nyilaskeresztes Párt célkit zései. Nyilask P Hung Mozg 1944 Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. Csia S beszéde 1944 Nyilaskeresztes Párt. Mozgalmi

értesít Bp 1940 Budai-Bernwallner Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. Bp 1944 Athenaeum Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. Bp 1944 Athenaeum Nyilaskeresztes irányelvek. Bp 1940 Hornyánszky Nyilaskeresztes program. Bp Nyilaskeresztes K 1 sz Nyiri László: Hatszázmillió ember harca. Bp 1940 Tolnai Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. Bp 1926 Hornyánszky. Nyiry Gyula: Hogyan készítette el a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát. Nyiry László, székelyhidi Partizánháború. Bp 1942 Stádium Nyiry László, székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. Bp.1942 Nyiry László, székelyhidi Világháború 1940-ben. Bp 1940 Tolnai Nyiry László, székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. Bp 1940 Tolnai. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. Bp Korda Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és m vészete. Bp 1941 Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P., Andrássy-út 60 Bp 1944 Nyíri László, székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. 1938 Bp 1941

Országos Közm. Tanács Oberlindober, Hans: Tizenkét év harca. Bp 1941 Centrum Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. Bp 1941 Hollósy J Okmánygy jtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Okolicsányi László dr.: A magyar belpolitika jöv je Bp 1920 Olasz hadsereg, Az. Bp 1940 Fórum Olasz légi hader , Az. Bp 1940 Fórum Olasz-abesszin konfliktus, Az. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. Róma, 1935 Nov Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. Bp 1929 Légrády Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. 1935 MNSzöv Olay Ferenc: A magyar m vel dés kálváriája. Bp 1930 Olay Ferenc: Háborús felel sségünk. Bp 1933 A szerz Oláh Ern M. N Szoc Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai Mez b, 1931 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 52 av 74 Oláh Ern : A h sies idealizmus útján. Mez berény, 1931 Baltha Oláh György rvezet b l diktátor. Bp 1935 Stádium

Oláh György Egy kilép naplója. Bp 1941 Stádium Oláh György Görögt z. Az ellenforradalom regénye Bp 1926 M Irod T. Oláh György Lázadás a Tiszánál. Bp 1933 Singer és Wolfner Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldr l. Bp 1928 A Magy Nemz Szöv k. Olivecrona: Anglia vagy Németország. Berlin, 1941 W Greve Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. Rákosp 1932 Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év el tti forradalmat. Bp 1939. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. 1919 Világirodalom Oriani, Alfredo: Az eszmék forradalma. El szó: Mussolini 38 Oriani, Alfréd: Az eszmék forradalma. El szó: Mussolini, B 1939 M Jog. Orosz M.: A szervezés és annak jelent sége a nemz szoc államban 1942. Orosz v. nemes ditrói: A magyar légier k teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Orsós Ferenc 1941. Bp Stádium Orsós Ferenc 1942. Bp Stádium Orsós Ferenc 1943. Bp Stádium Orsós Ferenc A Mone

elnökének beszéde a debr.-i Csaba B E 1941 évi nov. 22-én tartott emlékünnepén Bp 1942 Stephaneum Orsós Ferenc A házassági törv. fajvédelmi kieg a fels ház el tt Klny 1941. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. évi dec 17-én tartott közgy lésén. Orsós Ferenc El zetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. 1941 Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Bp Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. Bp 40 Orsós Ferenc: A magyarság jöv feladatai.Klny Bp 1940 Stephaneum Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. Bp 1939 Stephaneum Országos Katolikus Nagygy lés, XXX. Bp 1942 Actio Cath Országos Katolikus Nagygy lés, XXXI. Bp 1944 Actio Cath (Tóth L és Közi-Horváth J. beszédei miatt) Országos Magy. Színm vészeti Akadémia 1941/42 tanévr l szóló értesít je, Az. Bp 1942 Jövo Országos Sajtótanács ügyrendje, Az. Bp 1939 Stádium Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. Ungvár, 1941

Szerz kiad Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. Bp 1944 Könyv- és Lapkiadó rt Ossendowski, Ferdinánd Ázsiai titok, ázsiai emberek. Bp 1925 Franklin Ossendowski, Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. Bp 1923 Franklin Ossendowski, Ferdinánd U. a II kiad 1926 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 53 av 74 Ossendowski, Ferdinánd: Istenek, emberek és állatok. Bp 1925 Ossendowsky: Lenin. Bp 1930 Franklin Ottlik László A politikai rendszerek története. Bp 1940 Magy Szemle T. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. Bp 1922 Fran Ottlik László: A politikai rendszerek. Bp 1939 Egyet Ottlik László: Bevezetés a politikába. Bp 1944 Egyet Öhquist, Johannes: A Führer birodalma. Ford: Kolosváry-Borcsa M 1940. Örmény Zoltán v.: Felderít osztag el re! Veszprém, 1942 Egyházmegyei. Östör András: A német munkásság szervezetei. Bp 1942 Ösz Béla dr.: Benes Bp 1941 Magy Nem Szöv Öt

világrész harca. A Pesti Hírlap évkönyve 1943 Pesi H Rt Ötéves terv, Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. Bp 1931. rsi, Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Róma, 1939 rsi, Pietro: A mai Olaszország. Bp 1933 Franklin Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. Bp 1919 Padányi Gyula Jen rségváltás. Bp 1935 A szerz Padányi Gyula Jen Nincs megállás. Bp 1938 A szerz Padányi Gyula Jen Szárazvám. Bp 1931 Globus Padányi Gyula Jen : Jégtör . Bp 1936 Mérnökök nyomdája Padányi V. Vörös vihar Bp 1943 Stádium Padányi V.: Összeomlás 1918-19 Az iglói géppuskások regénye Szeged, 1942. Ablak Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. Szeged, 1943 Szegedi Újn. Pados Pál Csillagok a Don felett. Bp 1943 Révai Pados Pál: A fehér halál országa. Bp 1941 M Népm vel k T Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Bp 1942 Révai Pajzs Elemér: Salazár. Bp 1942 Auróra Palatinus József A szabadk m vesség b nei. Bp 1938

BudaiBernwallner Palatinus József: A szabadk m vesség b nei. Bp1921 EKNL Palatinus József: Szabadk m vesek Magyarországon. 1944 Könyv- és L Palotay Dénes: Omszki túszok. Keszthely, 1942 Helikon Panait, Istrati Más fény felé. A Szovjet 1930-ban Bp 1932 Géniusz Panait, Istrati: Helytelen utakon. Bp 1939 Géniusz Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. Bp 1921 Váci fegyint Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Bp 1937 Jogállam Pap László: Mussolini élete. Bp 1941 Papini, Giovanni Az én Itáliám. Bp 1940 Athenaeum Papini, Giovanni: A mi háborúnk. Bp 1941 Fórum, Magyar-Olasz Szemle. Papini, Giovanni: Gog. Bp 1934 Vigilia Papp Gyula: Miénk a híd. Bp 1943 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 54 av 74 Papp István: A finn példa. Bp 1942 Stephaneum Papp István: Finnország. Bp 1938 Magyar Szemle Társ Papp Jen : Krónikák könyve. Bp 1942 Múzsa könyvkiadó v Papp Zoltán, F.: Egy nép

újjászületése 1918-41 Bp 1944 Centrum Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetb l. Bp Pataky Géza: Ég és föld között. Bp 1942 Stádium Patek: Üzen egy nemzedék. Bp Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. Szeged, 1920 Juhász István kiadása. Patkó Olivér, Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Sarkad, 1935. A szerz Paulay Gyula dr.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc 1939 Franklin Pavelics, Ante: A forradalom leánya. Ford: P Tarczay Gizella Bp 1944 Pavolini, Alessandro: Toscanai felh k. Bp Stádium Payr Hugó: József királyi herceg. Bp Szerz Pazár Zoltán dr.: Versek Bp 1942 Mérnökök nyomdája Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Hódmvhely, 1943 Ladányi Pálffy Cézárok, pápák és Mussolini Rómája. Bp1938 Élet Pálffy László gr.: A kormány kivételes hatalma Bp 1912 Griff Pálffy: A magyar nemzet störténete és a zsidóság. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek,

nagy korok fordulása küszöbén. Magyaróvár. Pálos Károly dr.: Szociális igazságot! Szombathely, 1937 A szer Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária.1943 Párt és állam. A m nemzszoc párt politikája Összeáll Hubay K Bp 1944. Pártközlemények. Nyilaskeresztes Párt Bp 1940 Budai-Bernwallner Páthy Kálmán: Érik a gy zelem. Bp 1942 Centrum Pázmány Ödön dr.-Lukász Alfonz dr1943Pehm József: Az édesanya I kötet. Zalaegerszeg, 1940 Zrínyi ny Pázmány Ödön dr.-Lukász Alfonz dr: A m kir posta jogász és mérnök tisztvisel i orsz. egyesületének története 1918-43 Bp Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. kir posta- és mérnöktisztv o e. tört 1918-43 Bp 1943 Pekár Gyula: Danton. Bp 1920 Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. Pápa, 1935 A szer Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D.: Magyarország-Bulgária Bp 1943. Orlovszky D kiadása Perényi Zsigmond bárónak, a M. Nemzeti Szöv orsz elnökének Bp-en, 1935. XI 26-án a

szövetség közgy lésén tartott beszéde Perneczky Béla: Koreszméink. Bp 1943 Egyetemi Pesthy Jen : A bolsevizmus rémnapjaiból. Bp 1921 Apostol Pesti Újság évkönyve 1943. Stádium Rt Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43. Szerk: Fiala F Bp 1941-43 Horny. Pesti Daloskönyv. Filmdalok Bp Nyárádi file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 55 av 74 Pesti Hírlap évkönyve 1943. Bp 1943 Pesti Hírlap Rt Pethes László dr., kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza Szovjet-Oroszország feldarabolása. Nagyvárad Peth Sándor: Világostól Trianonig. Bp 1925 Enciklopédia Rt Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest, Bánsági ny. Petz Lajos Felpéczi dr.: Gy r város zenei élete Gy r, 1930 Péchy Henrik dr. A történelmi hullámelmélet és a tört jöv kiszámítása Bp. Péchy Henrik dr.: A m nemz szoc politikai és gazd programmja Bp

1937. Példázat a zsidó erkölcsr l. Ford: Wiesel Károly Kispest, 1941 Fischhof. Péthy Kálmán: Érik a gy zelem. Bp 1942 Centrum Pflug, Hans: A német birod. autóutak, számos ered fényképpel Bp 1941. Picht, Werner Az illúziók vége. A nyugati hadjárat Bp 1942 Stádium Picht, Werner Katona ember. Bp 1941 Centrum Picht, Werner: A német nagyvezérkar jelenti. Bp 1940 Kókai Pikáli József: Ének a villámháborúból. Szenc, 1943 Szerz kiad Pilch Jen : Horthy Miklós. Bp 1928 Athenaeum Pilisi József: A zsidó. Bp-Debrecen, 1938 Beke Pini, Giorgio: Mussolini. Ford: Widmar A Bp 1940 Athenaeum Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre. Bp 1934 Medika Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. Bp 1940 Szerz kiad Podmaniczky György br.: Az szirózsás "forradalom" a bp-i honvéd huszár kaszárnyájában. Bp Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. Bp 1938 Mérnökök Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Bp 1919 Pohárnok Jen : A

gy zelem útja. (Színpadi játék) Bp Actio C Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államf je. Bp 1936 Magy Közig. Poncins, Leon de: A forradalom titkos er i. Bp 1939 Stádium Pongrácz István: Ép testben, ép lelket! Bp. 1943 Könyvnyomda Pongrácz Jen dr.- A vegyesházasságról és a fajvédelemr l szóló törvény 41 Pongrácz Jen dr.- A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc Bp 1939 Szerz Pongrácz Jen dr.: A zsidótörvény 1939IV tc és végrehajtási rendeletei Bp. 1942 Szerz Poór Miklós: Huszárok Keleten. (Frontregény) Bp 1942 Szemes Poór Miklós: Riadó Japánban. Frontregény Bp 1942 Szemes Popoff Mihály: Az orosz lélek. Debrecen, 1938 Bertók Lajos Popovics József: Harc egy falat kenyérért. Timisoara, 1935 A szer Popper József: Mai Szovjetoroszország. Bp 1929 Világirod Posta Péter dr.: Ellenfeleink Bp Könyv- és Lapkiadó rt file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag.

2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 56 av 74 Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása. Bp 1941 Magy Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. Bp 1942Vitézi R. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. Bp Vit. Pozzi, Henri A háború b nösei. Bp Pozzi, Henri Századunk b nösei. Bp 1936 Arany J Pozzi, Henri: A háború visszatér. Bp 1934 Marjay F kiadása Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. Bp 1936 A szerz Preszly Loránd Népek és gépek háborúja. Bp 1941 Tolnai Preszly Loránd dr.: k ketten Bp 1943 Athenaeum Preszly Loránd: Az élet útja. Szeged, 1932 Városi ny Prien, G.: Életutam Scapa Flowig Bp Stádium Pro Patria. Bp 1940 M Jogász Sportegylet Pro Patria. Bp 1943 M Jogász Sportegylet Prohászka Ottokár Soliloquia. Bp 1929 Szt István T Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. Esztergom, 1903, 1906 4 k 1925. 5 k 1928 6 k 1935 Bp Szt István Prohászka Ottokár: Irányt . Bp 1930 Szt István T

Próbacsend rök tankönyve. Büntet tk II Bp 1941 MKBm Próbacsend rök tankönyve. Illetményszab IV 1941 MKBm Próbacsend rök tankönyve. M történelem Bp 1941 MKBm Próbacsend rök tankönyve. Szolg szab I Bp 1941 M K Bm Puky Endre dr. beszédei: Húsz év után Bp 1939 A szerz Puntila, R. A: Bajtársi szellem a finn társ egységének alapja 1943 Pupulus: Utópia. Az er sek világállama Zsidó ábrándok paródiája Bp.1938 Puskás Lajos dr.: Az új olasz ember Bp 1936 Egyetemi Quo vadis Hungária? Fajvéd. könyvsorozat Bp 1937 Nemz Élet Rab Gusztáv: Belvedere. Bp Singer és Wolfner Rachmanova, A. A bécsi tejesasszony Bp Dante Rachmanova, A. A család halála Bp Centrum Rachmanova, A. Gyermekkorom Bp 1935 Dante Rachmanova, A. Házasság a vörös viharban Bp 1934 Dante Rachmanova, A. Irgalom Bp 1936 Rachmanova, A. Naplója Bp Dante Rachmanova, A. Szerelem, cseka, halál Bp 1934 Dante Rachmanova, A.: Paradicsom, vagy pokol Bp Centrum Raczkó Lajos: A légier k

haditudósítói jelentik. Bp 1942 Stádium Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. 39 Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. Bp 1941 Athen Raffay Sándor: A zsidókérdés története. Bp 1941 Egyetemi ny Railo, Lino: Tavaszi es . Bp 1944 Kultúra Rajcsányi László: Horthy István album. Bp 1944 Athenaeum Rajniss F.-Trettina J-Mandorff E-Ecsey T el adásai A magyar értelmiség válsága. Bp 1931 Egyetemi ny Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért- cikkeib l. Bp 1936 Kertész Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. Teleky Pál m kir miniszterelnök úrhoz file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 57 av 74 Bp. 1941 Centrum Rakáts Lajos: A vulkán. Bp 1943 Centrum Rakáts Lajos: Szovjet fogságban. F k: Váradi L MKHonvéd H Rand, Ayn: Fogoly lelkek. Bp Magyary Könyvk Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. Bp 1940 Stádium Rácz E.: A német gy zelmek titka Bp 1940 Egyet Rácz

István: Karjalában harcoltam. Bp 1944 Turul Ráday L. Ilonka: Margit Bp Makkay Zoltán kiadása Rákosi Zoltán, illyefalvi: Az ég szív. Bp 1938 Egyetemi ny Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. Bp Ráttkay R. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása Bp 1933 Hajdu Ráttkay R. Kálmán Aki megmentette Európát Bp 1940 Centrum Ráttkay R. Kálmán Modern országépítés Bp 1936 Hajdu Ráttkay R. Kálmán: Európa és Mo a nemzeti szocializmus útján Bp Rátz István: Karjalában harcoltam. Bp 1944 Turul Reed, Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. 1944 Bethlen Reformnemzedék programja, A. Bp 1936 Centrum Reformnemzedék programja. Bp 1936 Centrum Reg s Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek- és társ.véd intézm 1939. Reichert, F. dr: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája A német információs szolgálat kiadása. Reinhard, Frank: Anglia uralma Indiában. Bp Stádium Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. 1940 M T I Rektor János:

A feltámadás reményében. Miskolc, 1936 Renner, Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. B1943 Rentorff, F. M: A slum Nyomortanyák Angliában Bp 1941 Pfeifer Reventlow, Erns gr.: Nemzeti szocializmus az új Németo-ban Móvár 1933. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. 1938 Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. Bp 1939 F v K Réthey Ferencné dr.: A revízió nagyasszonya Révai Mór Jánosné: 1918-19. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája.Bp 1934 Frank Révey István gr.: A belvederi magyar-szlovák határ Bp 1941 Athen Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. 1931 Steph Ribbentrop, Joachim von Bp. 1940 Klny a Pester Lloydból Pesti Lloyd Ribbentrop, Joachim von Európa szabadságharca. Bp 1941 Centrum Ribbentrop, Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. évford 1943. dec 12-én Bp C Ribbentrop, Joachim von- beszéde Berlinben 1941. nov 26-án Bp 1941 Ribbentrop, Joachim von:

Danzigi beszéde 1939. okt 24-én Bp 1939 Richter Jen : A kommunizmus bukása. Bp 1919 Helios Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és keresked tagjainak 194142-43. évi névjegyzéke Rimaszombat, 1943 Risztánovics István: A mez gazdasági termelés fokozására irányuló file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 58 av 74 törekvések a Harmadik Birodalomban. Bp 1942 Ritter, Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. Pozsony, 1944 Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. Bp 1943 Held Rodionov Iván: Kornilov hadjárata, nem mese, hanem valóság. Bp 1927 Rodionov, Iván: Nincs kegyelem. 1-2 k Bp 1929 Stádium Roelli: Emigránsok. Bp 1940 Centrum Rohan Károly Antal: Európa jöv je. Bp 1944 Sylvester Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. 1941 Rohling Ágoston U. a Ford F Gy Gyula, 1939 Dürer Rohling Ágoston U. a

Ford és kiad Luzsénszky Alfonz Bp 1940 Mérnökök. Rohling Ágoston: A talmudzsidó. Eger, 1882 Szelcsányi G Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. I-II Bp 1943 Rommel Ervin, Afrika h se. Részletes adat alapján össz saját tisztjei 1942. Rommel vezértábornagy: Gyalogság el re. Bp 1943 Danubia Rongyos gárda harcai, A. Írta egy Rongyos Bp 1939 Stephaneum Roósz József ifj. Földreform vagy parasztpolitika Bp 1941 Centrum Roósz József ifj. Kapitalizmus vagy kommunizmus Bp Roósz József ifj. Pénz vagy becsület A kamatrabszolgaság megtörése.1936 Roósz József ifj.: Általános párt- és államépítési irányelvek Bp 1941 Turul. Rosenberg, Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Bp 1944 Centrum Rostás József: Gyozni kell. 1-2 k Kolozsvár, 1943 Lengyel Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. Debrecen, 1931 Rosztoczy Ern : Tájékoztató a m. kir honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeir l. Bp 1942 Korda Róna Lajos: Harminc év

az újságíró-pályán. I/III Bp 1930 Szerz kiad Rónay Károly, esgyáni: A tóra és népe. Bp 1929 Held Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Bp 1942 Vitézi R Z csop. Rózsa József: Erdély üzen. Nagyvárad Szerz Rózsás József: Új magyar vártán. 1-2 k Bp 1945 Stádium Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei. Bp Krisztianista p Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. Bp Kókai Lajos Röck Gyula Dániel jövendölése, a világ vége és a zsidó jöv je korunk látószögéb l. Bp Kókai Lajos Röck Gyula Irodalom és m vészet. Bp Krisztianista Nemzeti Szoc csoport. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. Bp Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja. Röck Gyula: Dániel jövendölései. Bp 1944 A szerz Rökk I.: A fasizmus eredete és fejl dése Bp Renaissance Rubint Dezs : Az összeomlás. 1918 Bp 1922 Glóbus file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 59

av 74 Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. Debrecen, 1932 Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. Ábrahám és S Rupp Róbert: A kitaszított munkás. Bp 1941 Stádium Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Bp 1939 Periszkóp-Hajnal Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. Bp 1942 Stádium Saád Ferenc Hadak útján. Bp 1941 Egyetemi Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. Bp 1943 O Közokt Tan Saád Ferenc Nevel állam. Bp 1942 Stádium Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a n i nemzetvédelem terén. Bp 1942 Pallas Klny Saád Ferenc dr.: Nevel állam Stádium rt Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. (Jaski István rajzaival) Bp Dr Máthé Károly. Saád Ferenc: A n a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. Bp. 1942 Pallas Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. Bp 1943 M Népm v Társ Saád Ferenc: Katonai nevelés. Pécs, 1940 Szerz 2 k 1940 Sachs, Siegfried: A krími ejt erny s. Bp 1943 Viktória

Sagittarius: Európa és Németország sorsa. Sajgó Jen : Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg. Sajtó-káté. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében Bp Actio Catholica. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. el sz) 1932 Salazar, Oliviera: Békés forradalom. Athenaeum Bp 1941 Salló János vezetése alatt m köd Nemzeti Front. Magyar Szocializmus Bp. Nemzeti Front kiadása Salvarelli, Augustino: Itália története. Bp 1942 Athenaeum Samassa János dr. gesztóci Naplómból II 1920 A szerz Samassa János dr. gesztóci: Naplómból I Bp 1920 A szerz Saraja, Viljo: Megváltott ország. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról.Gy r, 1941 Sarfatti, M.: Mussolini élete Bp 1927 Egyet Sarló és kalapács árnyékában, A. M nyelv képes röpirat é n Sarolea: Szovjetoroszország. Bp 1925 Stádium Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti, faji és világeszme. Bp 1942. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus, mint nemzeti, faji

és világeszme. Bp 1918. Pátria Sándor Dénes: Moszkvai futár. Bp 1942 Központi Sajtóvállalat Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk el tt. Bp 1941 Budai-Bernwallner Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus. Kaposvár, 1935 Sárga Ferenc: Megdöbbent viszonyok a II. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál. Válasz Feny Miksának Bp 1939 Sárga Ferenc: Megdöbbent viszonyok. Bp 1939 Szalay S Sávoly Lajos: Tavaszi felh k. Esztergom, 1923 Buzarovits Scarfoglio, Carlo: Európa Anglia nélkül. Bp 1940 Szerz Schadewald, Hans: Éhségzár Európa ellen. 1941 Schaeffer, W. Anglia uralma Írországban Bp 1940 Pfeifer file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 60 av 74 Schaeffer, W.: Háború asszonyok és gyermekek ellen Bp 1940 Stádium. Schäffer István dr.: Liberalizmus, marxizmus, keresztény gazdasági rend Bp. 1943 Könyv- és lapkiadó rt Schenke, Wolf: A sárgák háborúja. Bp 1942 Révai

Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg, módszerei és kilátásai. Bp 1941 Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. fejl désér l a német nac-ig 1933. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. Bp 1933 Stádium. Schmitz, Paul: Angol uralom a Nílus mentén. Bp Pfeifer Schubert Ágost dr.: A királykérdés (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetel gyakorlásának újrafelvételér l.) Bp 1937 Ger Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. Mez berény, Baltha. Schultz József N. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mez berény,1937. Schultz József N.: Nemzeti szocialista pártépítés Az 1936 jan 18-19-i m.o Schulze, H. G: Nincs kibúvó Schuster, Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. Berlin, 1941 Deutsche Zentraldruckerei. Schwerin-Krosigk. L gr: Háborús pénzgazdálkodás Bp 1941 Sylvester. Sebesfi László: Repül h sök. Bp 1942 Stádium Seeliger Emil: Hotel Sacher. Bp

Hajnak (Zárszó miatt) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. Bp 1942 Athen Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. Bp 1941 Senex Studens: A középeurópai béke útja. Bp 1933 Centrum Seppdnen, Unto: Az orosz határon. Bp 1943 Béta Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. Bp 1939 Nyilas. Sért Kálmán Ilyen az élet. Bp Turul Sajtóvállalat Sért Kálmán Versei. Bevezetés: Fiala Ferenc Bp 1943 Centrum Sért Kálmán: Aranykenyér. Bp 1940 Centrum Sért Kálmán: Esett a hó. (Versek) Bp 1939 Összetartás Sgardelli, Caesar, de: A haza szolgálatában. V gróf Takách-Tolvay József el szavával. Bp 1943 Sheel, G. A: A német diákság Bp 1943 Sylvester Siebert, Wolfgang: A német munkaalkotmány fejl dése és alapelvei. 1941. Siilasvuo: Suossalmi. Bp 1941 Vitézi R Z csop Siklay Dezs : Turul madár szállj. Bp 1937 A szerz Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok. Bp 1935 Révai Sillani, Tomaso: A fasizmus hadereje. Bp

1940 Fórum Sima Ferenc: Süvít a nyíl. Bp 1942 Centrum (hirdetése miatt) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. Bp 1942 Népm v T file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 61 av 74 Simon Béla, Otrokocsi: Hazamegyünk. Mez csát Keller Béla kiad Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház. Simoneit, Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. Bp 1943 Stád. Simonyi Sándor dr.- Mi legyen a zsidókkal? Bp 1822 Otthon Simonyi Sándor dr.: Potyorektól Számuely Tiborig Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. 1919 Horányszky Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Szabadka, 1939 Simonyi V Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. Bp 1942 Magyar Élet Sinzig, P.-P Nagymányoky: Embersorsok a viharban Bp 1943 Sion bölcseinek jegyz könyvei. A bolsevikiek bibliája Bp 1922 E.KerL Sipeki Balás Károly dr.: A világválság és magyar érdekek Bp 1943 Egyet. Sipos Árpád v.: Székfoglaló Dr Szacsvay József: Emlékbeszéd Bp

1938. Dr Filó János kiadása Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. Klny a Szent Imre Egyesület évkönyvéb l. Kolozsvár 1911 A szerz Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja. Német Külügyi Tudományos Intézet Six, F. A: A világpolitika fejl désének szakaszai Bp 1944 Franklin Slezák Lajos dr.: Német kodifikációs törekvések története, eszméi és jelen állása. Bp Klny a Gazdasági Jog III 8 sz Solmi, A.: Itália feltámadása Bp 1927 Athenaeum Solymári: A magyar kibontakozás útja. Bp 1937 Ladányi Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. Bp 1943 Stád Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejl désének áttekintése. Pécs, 1938 Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. Bp 1941 Korda Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása, különös tekintettel a zsidótörvényre. Bp Somogyi István: A szabadk m vesség igazi arca. Bp 1929 Apostol Somogyi Zoltán A június 24-i

ellenforradalom és a ludovikások. Bp 1920. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból. Bp 1922 Pátria Somogyvári Gyula v. Virágzik a mandulafa Bp 1933 Singer és W Somogyvári Gyula v.: Kalendárium Bp 1943 Singer és W Somogyvári Gyula vit.: És Mihály harcolt Bp 1943 Singer és Wolfner Soós Károly, vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr f méltósága magas színe el tt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. évfordulója alkalmából 1934.november 17-én Bp 1934 A szerz Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban. 1941. Soós-Anker: GPU. Bp 1943 Sopp, Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. 1943 Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek. a vörösdúlás nálunk Sopron Spanyolországban így "virrad"! Közérdek könyvek 1. é n Sporn A.: B 56 nem jelentkezik Háborús regény Bp 1942 Sas Sréter István: Nem, nem, soha. Bp 1927 Viktória file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16

Tiltott Könyvek Sida 62 av 74 Stessel Ern : Hadifoglyok élete Szibériában, krasznojarszki hadifogolytábor. Bp 1925 A szerz Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéb l. Bp 1919 Egy Stocker Antal: A nagy per. Bp 1920 Hírlap Stoddard, L.: Lázadás a civilizáció ellen Bp 1931 M jog egy Stollenberg, Georg: Gyozni vagy meghalni. Bp 1941 Auróra Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. Sz Orsz ügyv elnökének berlini útjáról Sz.-ben megtartott eladása 1943 Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. Nemz Sz Évk 1943-44 Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. Bp 1941 Strohmayer, Kurt: Stukák. Bp 1942 Kókai Strom, E.: Az állam és a gazdaság Bp 1941 Sylvester Stueve, Friedrich: Amir l a világ hallani sem akart. Berlin 1940 N Inf Sz. Sugár Ottó: A termelés cs dje Szovjet-Magyarországon. Bp 1919 Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. Bp 1942 Kókai Sulyok Imre: A tábort z könyve. Bp 1944 Attila Suomi. Finnország írásban és képekben

Helsinki Surányi Miklós: A csodavárók I-II. Bp 1920 Singer és Wolfner Surányi Unger Tivadar dr., v: Magyar jólét az új Középeurópában Bp 1939. Klny a Közgazdasági Sz 1939 5-6 sz Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. Bp 1943 Stádium Svaszta Gyula Élethalálharc a t keuralom ellen. Mez berény 1937 N.SzP Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. Mez berény 1936 Synon: A moszkvai kém. Bp 1941 Aesopus Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése- Zsidók kivándoroltatása. 1942. Szabados Mihály: Földbérl és szövetkezeti mozg. és munkáskérdés Olaszországban. Bp 1934 Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc végrehajtásának tárgy kiadott 7720/1939. MEsz rend Léva, Bars Hont vm 41 Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939. M E sz rendelet 64§-a

alapján kiállított tanúsítványokért szedhet díjakról. Léva, 1941 Nyitrai és Társa Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc végrehajtása tárgyában Szatm 1942 Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. Bp 1942 Orsz Nemzetvéd Sz Szabó Géza: rségváltás. Pécs, 1939 Dunántúl, Egyet Szabó Imre nyirádi: Tábori repül tér. Bp 1944 Hárfa Szabó István v. Nép és kultúra Bp 1926 Délpest-vm Vitézi Sz Szabó István v.: Politikai rágalmak és cáfolatok? Bp Földm K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. Wien, 1938 Szabó J. Pius: Szent István családja Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen er k ellen? Bp. 1924 Szabó János: .a munkás kevés Debrecen Rom kat leánygimn file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 63 av 74 Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. Bp 1922 Ath. Szabó

László: A bolsevizmus Magyarországon. Bp 1919 Athenaeum Szabó László: Irredenták. (Drámai költemény) Bp 1923 Bp-i H Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. Szeged, 1936 Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. Bp 1934 Stephan. Szabó Miklós: Kiev. 1943 Szerz Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból. Bp 1941 Stádium Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. Eger, 1936 Érseki Líceum. Szabó Zoltán dr.: A fajegészség, fajvédelem és fajnemesítés örökléstana Bp. 1939 Stádium Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. Szacsvay József dr.: A magyar élniakarás útján Bp 1931 Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. Bp 1938 Szenkó Szalabasev, I. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból Bp Centrum Szalontai Gyula: Olaszok vezére, magyarok barátja. Bp 1941 Egyetem Szamuelly Tibor élete és gaztettei. Bp 1919 M

Kultúra Szathmáry R. A magyarországi kommunizmus Bp 1940 Hungária Szathmáry R.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban Bp 1941 Hung. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. Budafok, 1939 Sánta Gy kiad. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Bp 1938 Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. Debrecen, 1941 Szálasi Ferenc Út és cél. Bp Szálasi Ferenc Cél és követelések. Bp 1935 Egyetem Szálasi Ferenc Hungarizmus. Bp Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. I füzet Bp 1933.Egyet Számadó Ern Miénk a holnap.! Bp 1942 Szerz Számadó Ern : És mégis gy zünk! . Bp 1942 Szerz Számadó Ern : Fegyvert s vitézt éneklek. Versek Bp 1941 Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. Bp 1938 Rábaközi Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra. Bp 1922 Franklin Szász Károly: Tisza István. Élet- és jellemrajzi vázlat Bp 1920 Szász Lajos: Emlékbeszédek vit. jákfai Gömbös Gyuláról Bp 1943 Stád. Szászhalmi

József: Kommunista téboly. Vér és terror Bp 1928 Helios Szászhalmi: Vér és terror. (Kommunista téboly) Száz okmány a háború el zményeinek történetéhez. Szemelvények a hiv.német Fehérkönyvb l Bp St Szeberényi Lajos, Zs.: A parasztság története a legrégibb id kt l napjainkig. Bp 1937 Gergely Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. Békéscs, 1933 Ev Egyh kk Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország. Bp 1942 Szerz file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 64 av 74 Szegedi keresztény m. címjegyzék, Szeged, 1938 M N Sz P Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Szeged, 1936 Új Nemz Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. 1925 és 1929.Encik Szekér M.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig Bp 1936 Szendrei László: Három kovács. Bp 1942 Forrás Szendrey László: Most 25 éve. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira. Hejobába A szerz

Szenkis: Szuomi harca. 1939-40 Helsinki, 1941 Szent István országa és a mai Magyarország. Bp 1939 Actio Cath Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem, vagyis a Talmud magyarul. I,II A "Kereszt" k Bp Ua Szeged, én Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. Az Orsz Prot Diákszövetség emlékkönyve. Bp Prot Diákszövetség Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. Bp 1940 Budai-Bernwaller Szentirmai Imre Problémák. Bp 1942 Budai-Bernwaller Szentirmai Imre Te meg a többi. Bp 1941 Budai-Bernwaller Szentirmai Imre Vezérek. Bp 1941 Nyilaskeresztes Párt Szentirmai Imre: Tanácsok. 3 kiad Bp 1942 Budai-Bernwaller Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. 2 k Bp é n Szentiványi Dezs : Bankdiktatúra és zsidókérdés. Bp 1939 Centrum Szentkirályi József: A közvélemény el készítése a háborúra Amerikában. Klny. a Külügyi Sz 1942 5 sz-ból Pécs Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a F v. Könyvt közm fiókjának közönsége? 1935.

Szentmiklósi István dr.: A házassági törvény egységes szerkezetben Bp 1942. Franklin Társulat Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir.-ban Bp1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. Balassagyarmat, 1929 Szt IT Sze Demeter: Zsidó vagyok. Bp 1933 Bp-i Hírlap rt Szepessy Orbán: Szocializmus, kommunizmus és társadalmi fejl dés. Miskolc, 1926. Magy Jöv Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól. Bp 1919 Kátai A Székely Molnár Imre: Ég és pokol. Bp 1942 Hajnal Székely Mózes: Kié az ország. Bp 1944 Methosz Székely Sámuel: Felel s-e a zsidóság az ország romlásáért. 1919 Székely Sándor István dr. és Khuen-Héderváry Károly: A II zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. Bp39 Székely Sándor István dr.-Bródy Jen dr: A II zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal. Bp 1939. Székely Sándor

István dr.: A II zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. Bp 1939 Szerz Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. Veszprém, 1937 Fodor Széll Pál: Béke. Bp 1936 Athenaeum Szigethy István: Út a magyar nemz. szoc állam felé Bp 1940 Csokonai v. file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 65 av 74 Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc. állam felé Bp Csokonai Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. Szerz kiad Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. Bp 1942 Szilas-Steff: Repül k felszállni. Bp 1942 Révai Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. Vál Bp 1939 Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. 1936 Centrum Szilágyi László v. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család 39 Szilágyi Olivér: Háborúban- háborúról. 1943 Marosvásárhely Turáni Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. Pomáz, 1939 Szerz Szilágyi Zoltán: A világmindenségr l. I rész

Fizika Bp1939 Máté Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. Bp 1939 Szer Szilárd János: A rongyosgárda apródjai. Bp 1940 Athenaeum Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. Bp 1937 M Nemz Könyv- és L. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael. Szirmai Rezs : Riportok a Szovjet-Kaukázusról. Bp 1937 Viktória Szirmai Tibor: Honpolgári, honvédelmi ismeretek. Bp 1942 Szirmay L. Árpád: A proletárdiktatúra tört Nagyváradon Bp 1939 Korda. Szitnyai Zoltán Ember nélkül. Bp 1940 Athenaeum Szitnyai Zoltán: A fehér lovas. Bp 1940 Egyetemi nyomda Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. Bp 1932 Athenaeum Szittyák - magyar fasiszták táborának alapszabálya, A. Bp 1924 Kellner Szladek, Barna: Az orosz forr. és ellenforr története Bp 1928 Szerz kiad. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. Bp 1942 Szlovák Nemz. Egység Pártjának szerv szab, A Petroc, 1942 Szoci-nyilas. Bp 1938 Held Szocializmus és kommunizmus jelszavai, A. Veszprém, 1927

Egyházm Szociális Mo. Charitas Almanach 1943 évk Bp Stephaneum Szociális és karitatív évkönyv. Bp 1943 Actio Catholika Szolgálati tájékoztató. Bp 1940 Nyilaskeresztes Párt O p o Szombathy Ilona, H.: Ködországban Bp 1942 Centrum Szomolnoki Antal vit.: Szervezés Kispest 1940 Bánsági Szondi Béla: Találkozás Európával. Bp 1942 Bethlen Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. szemléletben 1939 Szovjet paradicsom képekben, A. Bp é n Szenko Szöll sy Jen : Hungarizmus. Pécs 1943 Kultúra Szörényi Andor: Zsidó fajiság, zsidó lélek. Klny Egyedül vagyunk 1939. febr-márc Bp 1939 Sztanek János: A m. kir 52/III gy zlj honvédei az orosz fronton Bp 1942. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár. Bp 1941 Fráter Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei. Bp1933 Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Szeged, 1937 Szurmay Sándor br.: Az orosz veszedelem és Mo szerepe Bp 1921.Antibol

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 66 av 74 Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. 1920 Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Bp Nemzeti Tábor m sz mozg Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. Bp 1938 Révai Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék. Bp 1921 T. L dr: Nemzeti szocialista káté I és II köt Bp 1939 és 1940 Tabéry Géza: Két csillag között. Bp 1943 Stádium (hozzáf zött Csiki L.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen" miatt.) Takách-Tolvay József vit. gr: A haza szolgálatában Bp Pintér kiad Takács György Az olasz adórendsz. és a fasiszta adóreform1932 Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. MkállMTlg Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. Bp 1943 Stádium. Talajjavítás Itáliában. (Magyarul, németül, olaszul) Tamás András: Ez az

ember, Mussolini! Bp. 1939 Mefhosz Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban. Bp GazdPk Tamásy György A totális állam. Tamásy György: Anglia áldozata, az öngyilkosságba kergetett Olaszo. 1944. Tanulmány a leventemozgalomról. Bp 1943 Levente Hírk Tardy István: A titok háza. Bp 1943 Centrum Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. Bp 1942 Viktória Tarján Vilmos: A terror. Bp 1919 Újságüzem Tarnói László: Az örök bajtárs. Kémeri Nagy I áldozataBp1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei Bp 1943. Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. Gy szobrának leleplezési ünnepélyén. 1942 Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. fels házi tárgyalása során Bp 1939 Váci fegyint. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Bp Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme. Bp 1943 Sylvester. Taubinger István: A

munkáshiány leküzdése a német iparban. Bp 1942 Tábor István: Forradalom a fekete városban. Bp 1943 Könyv- és L rt Táboros József: Katonaversek az ejt erny sök világából. 1942 Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. Bp 1942. Leventeegyesületek O Központja Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról. Bp 1943 Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. Kaposvár, 42 Tájékoztató keresked k és iparosok r- U. a II köt Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von. rend Bp 1939 Tájékoztató keresked k és iparosok r. a II zsidótörv tárgy I köt Bp 1939. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai, A. Bp Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt., A 1938 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 67 av 74 Társadalomtud. és gazdasági irányelvek Bp 1934 Jurusics Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. Bp

1934 MNM Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. Kolozsvár, 1943 Erdélyi P Teleki István gr.: A szövetkezeti mozg sorsa Szovjetoroszországban 1928. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. 1-3 kiad Bp 1942 Szerz Temesi Gy z : Földrajzi zsebkönyv. Bp 1940 M Földr T Temesváry László A dolgozó nemzet útja. Bp 1938 Pallas Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. Centrum Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. Bp 1940 Szerz Temesy Gy z vit. Élni Bp 1932 Franklin Temesy Gy z vit. Gy zni Bp Temesy Gy z vit.: Országgyarapító Horthy Miklós Bp 1941 Mefhosz Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerül zsidó mez - és erd gazd. ingatlanokraThiéne Tudósító Tettek, tervek. A Kállay-kormány félesztend s munkássága és politikája I-II. Bp 1942 Stádium Técsy D. V: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmez vásárhely, 1934. Törekics nyomda Tharaud: A kereszt árnyéka. Bp 1921 Pallas Theiss Ede: Modern

közgazd.tud és totális háború Szeged, 1942 Városi Theodosius, Richárd: Szovjet csillag Kína felett. Bp 1943 Ferenc Thompson, G.: A halál zsoldosai Bp Mátyás János Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Bp Centrum Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet, 1934. Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. Pestszenterzsébet Tidick, Joachim: Utolsó pillanat. Bp Magyar Népm vel k Tiry László: Veszélyben. Bp 1942 A szerz Tisza István emléke. A Kisfaludy-Társaságban tartott el adások Bp 1921. Athenaeum Tizedesek választási teend i és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései, A. Bp Stádium Tízéves Vitézi Rend, A. 1921-31 Bp 1931 O Vitézi Szék Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. Bp Korunk Szava kiadása. Tocci, Valentino: Légi párbaj. Bp 1940 Révai Tomka, S. J: A viszokai h s fiúk Bp Szent István Társulat Tomor László: Harcok a vörös égen. Bp Stádium Torda László: A zsidókérdésr

l. Bp, 1937 Viktória Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. Bp 1937 A szerz Tormai K. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben 1939 Tormay Cecil Két forradalom. Bp 1942 Stádium Tormay Cecil Küzdelmek, emlékezések. Bp 1937 Genius Tormay Cecil: Bujdosó könyv. Bp 1920-23 Rózsavölgyi-Pallas Tormay Cecil: Megáll az óra. Bp 1924 M Irod T Tornay Károly: A leventeintézmény története. Bp 1936 További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjeszt politikájához. file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 68 av 74 Török András: Szálasi álarc nélkül. Bp 1941 Szerz Török András: Vengerszki. Bp 1944 Bethlen G Irod és Nyomd Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveir l. Miskolc, 1941 Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. Bp 1928 MNSzöv Történelem a világháború után. Bp 1931 Törvényjavaslat a M. Korona területén él népcsoportok

önkormányzatáról és anyakönyvvezésér l. Bp 1940 Töttösy Ern dr., ifj Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp A szerz Töttösy Ern dr., ifj: A bolgár külpolitika Klny Külügyi Szemle, 1941 3. sz Bp Tóth B. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei Bp40 Tóth B. Zoltán Ifjúvezet k kiválogatásának lélektani szempontja Tóth B. Zoltán: Ifjúvezet k felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. Bp 1942 Stehpaneum Tóth B. Zoltán: Leventenevelés Bp 1942 Stephaneum Tóth Ern : Véres föld. igaz hit Az istentelen kommunizmus romboló munkája. Debr 1938 Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz.szoc államban Eger, 1938 Szt. J Tóth Lajos dr.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai 37 Tóth László Arcélek az újságpapíron. Bp Szent István Társulás Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. jogszabályok Bp 1939 Turán röpíveink gy jteménye. I Bp 1941 M Turán könyvk

Tóth László: Magyar vártán. Bp Szent István Társulat Tóth Nándor: Táltos szíve. Trombitás megtérése Szeged, 1936 Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. Bp 1941 Traeger Ern dr.: Horthy Miklós 70 éves Bp 1938 Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. 1925 Szerz Trombitás Gyula dr.: A bpesti áll Verb czy István gimn 50 éve (18921942) Bp 1942 Trostl Rezs : Irányelvek a m.-i zsidókérdés alkotm rendezéséhez 1938 Trucksaess, Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. Hamburg-Berlin. Hansaetische Verlagsanst AG Tschammer, von Osten: Testnevelés békében és háborúban. Bp 1941 Sylv. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. Debr, 1942 Turán Röpíveinek gy jteménye. I (Turán Röpívek 1-10 száma): Turán füzetek. I sor 9 szám Bp 1941 M Turán Sz Turán röpíveink gy jteménye. Bp 1941 M Turán könyv Turáni átok és a jerikói trombita, A. Bp é n Turáni vadászok Orsz. Szöv alapszabályai Bp 1943 Turul Turmezei László

A turáni gondolat és a magyar propaganda. Bp 1944 Bet. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. Bp 1935 MTBK Turmezei László Lámpák a ködben, 1910-1937. Versek Bp Reé L Turmezei László: A Turánság alapváza, II. Bp 1933 ás 1936 Magyarországi Turáni Barátok Köre. file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 69 av 74 Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben. Bp 1942 Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. Bp 1939 Held Turmezei Lászlóné: Értékrombolás. Bp 1942 Klny A Cél Turul Naptár. 1941 (Keresztény keresked k névsora) Kassa,1940 Turul Szépmíves költok és elbeszélok. Bp 1939 T Sz K Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve, 1943-44. Bp Turul Szövetség alapszabályai. Bp 1934 Centrum Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Bp 1943 Centrum Türr Stefánia: A fasizmus szelleme, színtiszta olasz

nemzeti hagyomány. Udry Ferenc: Odaát. Az összeomlástól a feltámadásig (Történelmi regény.) Kaposvár, 1936 Kultúra Nyomda Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban. 1921 Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. Bp 1936 Mérnökök. Ulain-Buday: Rabszolgaság útján. Bp 1925 Unger Béláné, Asztalos Boriska, királydaróczi: A hongyarapító. Szatmárnémeti, 1942. Kálvin Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. Bp 1940 Szerz Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban.39 Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelent sége. 1937 Urbánszky Andor dr. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi el zményei. Bp 1941 Stádium Urbánszky Andor dr.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. Kecskemét, 1934 A szerz Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának el zményei. Bp Urbányi István: Mihály. Bp 1943 A szerz Uzdy Géza: Hogyan

üldözik a német katolikusokat. Bp 1938 Új Magyarság Évkönyve. Bp 1943 Stádium Új harcra fel! Bp. 1941 Kalot Új honfoglalás. Bp 1941 Stádium Új id k, új versek. Írták: Halmágyi B, Labanc J stb Bp 1943 Vörösváry. Új magyar gazdaság az új Európában. Bp 1942 Kellner Új magyar gazdasági rend néhány jellemz vonása, Az. Bp 1941 Stádium. Teszisz kiadványsorozat 1 füz Új magyarság és az új Európa. Bp 1941 Bartha M Társ Új történelmi hivatásunk, a turániság. Bp 1937 Túrmezei L Újságírás az hivatás, Az. Wien, 1942 Újságírás az hivatás. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott els kongresszusáról szóló jelentése. Velence, 1942 Útban a világuralom felé U. a Bp 1942 L csey Útban a világuralom felé. Cion bölcseinek jegyz könyve és a berni protokollper. Bp 1937 Útmutatás a Nemz. Egység szerv Társ Tevékenységének Propagandacsoportja részére. Bp 1935

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 70 av 74 Útmutatás a kat. szül i értekezletek rendszerezésére Bp 1941 Útmutatás. A Nemz Egys szervezetének n i csoportja Bp 35 Ügyvédi Határid napló (Müne) Bp. 1945 Jöv (Csak a szöveg) V. 1,2,3,4,5,6 Nem menekülnek meg! Bp é n Egyetemi Vadász Lajos: A partizánvadász. Bp 1943 Simonyi kiadás Vadász dr.-Ravasz Illés dr- Az 1944 V tc a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás el mozdítása tárgyában. Bp 1944 Vadász dr.-Ravasz Illés dr: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. ME, valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh szóló 3520/1944. ME Bp 1944 Vajda József: Zsidók, új korlátolt, teljesjogú és skeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. 1940 Vajna V. vBabocsay G , primor, Dalmai G Völgyi N Molnár P: Honvédelmi törvény. Bp 1942 Vajta Ferenc Istanbul kulisszái

mögött. Bp 1942 Stádium Vajta Ferenc: Faji forradalom, vagy nemzeti evolúció. Bp 1937 Turul Vajta: Isten, haza, király. Bp 1935 Szerz Vannay László: Szocializmus és militarizmus. Bp 1937 Bethlen Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. Pannonhalma, 1935 Klny a Pannonhalmi Szemle 1935. X évf 3 számából Varga József: Németo. és a nyersanyaggazdálkodás Bp 1939 Varga László S. F: Legyen igazság! El adások Bp 1939 A C Munkásmozgalma EMSZO közp. I, II, III, IV k Varga László S. J: Magyarság és kereszténység Bp Actio Cath Varga László: Keresztény felel sség. Bp 1943 Korda Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. Bp 1941 N könyvtár. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. Bp Bethlen Varga Zoltán: Új urak. Rajz a kommunizmus korából 1938 Vargha Károly: Tied (versek). Mátészalka, 1940 Szatmár és B Ny Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. 1936 A szerz Varsányi Gyula:

Külkereskedelem és nagytérgazdaság. Bp 1943 Athen Vaszy György: Az elpazarolt élet. Bp 1922 M T T S rt Vaszy György: Az elpazarolt élet. M T Sajtóváll 1923 Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. 1938 Nemz Front Vágó Pál, literáti A jászapáti programmbeszéd. Bp 1940 Vágó Pál, literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. Bp 1938 Vágó Pál, literáti Beszámoló a szept. 7-i megyevezet i értekezleten 1942. Vágó Pál, literáti G zgép, liberalizmus, pénzuralom és nemz. szocialista reneszánsz. Bp 1940 Vágó Pál, literáti Munkaalkotmány. Bp 1940 Nyilaskeresztes Párt Vágó Pál, literáti Munkanélküliség, hitel, országépítés. Bp Mérnökök Vágó Pál, literáti: Örök Magyarország. Bp 1943 Könyv és L rt Vágó Pál, literáti: Amir l a Népszava hallgatott. Bp 1943 Turul Vágó-Toll: Munkaállam. Bp 1942 Könyv- és Lapkiadó rt Vákár P. Arthur dr: Kálváriás diploma Bp 1936

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 71 av 74 Válasz a szürke könyvre. Berlin, 1939 M N Front Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. Bp 1941 Athen Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. Kassa A szerz Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. A nyilas-kormány kiadása Bp. 1944 Váry Albert U. a 2 kiadás Vác, 1922 Fegyint Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság, rablás stb. b ntettével vádolt Cserny J. és társai b nügyében Bp 1919 Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo.-on Bp 1920 Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben. Váry Csaba: Sztálin, milliók hóhéra. Rákospalota 1942 Veltzé Alajos: A mi h seink. Harcok az orosz ellen Bp 1918 Fran Veres János: 31-es páncéltörok el re! Bp. 1944 Hungária Veridicus doctor: Mi a szabadk m vesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. 1920 Terminus ny Move k Vezet k életmódja. (M népnemzeti rend) Bp 1942

Budai Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. Pécs, 1942 A szerz Vécsey Zoltán: A síró város. Kassa, 1931 Kazinczy kiadó Vér Tibor: Beszéd a Fels ház 90. sz ülésén Bp 1944 Vérkeveredés és fajvédelem az E. K N L szellemében 1-2 kiad Bp 1940. Vértes József: Egy ember a forradalomban. Nyíregyháza 1930 Tiszavidék. Vérz Magyarország, A. Bp 1920 Légrády Vésey Frigyes, v. Új célok felé Bp Hangya Központ Vésey Frigyes, v.: Mindent a hazáért Hangya Központ Bp Vida István: Magyar munkáskáté. I-III kiad Kispest EMSzO K Vida Péter: Az oláhok. Bp 1920 Makkay Zoltán könyvkiadó Vida Péter: Magyarország és Románia. Bp 1940 Hornyánszky Vindex: Sztálinizmus. A Szovjet politikája a második világháborúban Prága-Zürich-Páris. 1944 Graphis Virág Gellért: A leveg h se (vers). Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. Szatmárnémeti, 1942 M Irod Szolg. V G Orsz Irod St Virányi Egon: Magyarország útja az

Európai Egy. Áll felé 1928 Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. Bp 1941 Stádium Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. Bp 1942 Magyar-Finn Társ. Virraszt a magyar lélek. Bp 1943 Athenaeum Visszatért Délvidék, A. Bp 1941 Halász irod kiadó Visszatért Felvidék adattára, A. 1939 Rákóczi Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. Bp 1940 Klny Szerz Vitéz József: Csobaji Krónika, egy zsidó földesúr természetrajza. Bp 1939. Vitézek Albuma. Bp 1939 Merkantil Vitézek évkönyve. József kir herceg tábornagy f védnöksége alatt szerkeszti dr. Serényi Pál Bp 1929 Vitézek évkönyve. Szerk: Pekár Gyula Bp 1928 Pallas file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 72 av 74 Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemt l. (Plakát) Vitézi Rend kiskátéja. Bp 1925 Orsz Vit Szék Vitézy László v.: A bels arcvonal Bp 1942 Vitézi R Z Vizy András N. Új

nacionalista államrendszerek Bp 1942 Orsz Szocpol Vizy András N. Szociális alkotmány Bp 1937 A Gazd T kiad Vizy András N.: Munkásproblémák fasiszta megoldása Bp 1942 Franklin. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Bp 1942 Vojvona, A. J: Ural-tröszt Bp Antiqua Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. Bp 1939 Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. I-II k Debrecen, 1936 Volpe, Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. Róma, 1940 Novissima. Vozáry Aladár: Elszállt a turul. Bp 1930 Stádium Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. 1934 MTI Waltari, Mika: Antero nem tér vissza. Bp 1943 Magyar-Finn T kiadása Walter, Helmuth: A lángszórós különítmény. Bp 1942 Viktória Walthier Rezs né: Gigászi henger nyomában. Kassa, 1942 Wiko Walzel Kelemen: Vit. n Horthy Miklós rövid életrajza Bp 1938 Dr Vajna. Wass Albert: Jönnek. Bp 1940

Révai Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo.-on 1919 Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. Bp 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül. Bp 1942 Révai Wehrt Rudolf: Így kezd dött a második világháború. Bp 1941 Centrum Weresné Elekes Ilona: A kaftán. Bp 1940 Erdélyi Értékek K V Weszprémi Kálmán ifj.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. I k Debrecen, 1907 Wichtl Frigyes: Szabadk m ves-gyilkosságok. Wien, 1940 Nehardea Windischgraetz Lajos hg.: Küzdelmeim Bp é n Szerz Windschuch, Joseph Az angolszász kereskedelempol. pálfordulása Bp Windschuch, Joseph: Ne féljünk az új Európától. Bp 1944 Stádium Winghene, Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt, 1933. Bodung Winsch, Gert: Anglia uralma Palesztinában. Bp 1940 Pfeifer Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. Bp 1940 Stádium Wirsing, Giselher Száz család uralja Angliát. Berlin, 1941 Wirsing, Giselher: Mi európaiak! Klny. a "Signal" 1943

évi 6 sz Wolf Ern dr.: Orosz áfium és amerikai maszlag Bp 1929 Corvin Wolf Károly élete, politikája, alkotása. Bp 1943 E Ker N Liga Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. Az angol iskolák plutok jellege Bp. 1941 Stádium Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. Nemz Liga debreceni osztályának 1921. márc 20-án tartott közgy lésén Debrecen, 1921 Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. Ker Nemz L alakuló közgy 1919 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 73 av 74 Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. Bp 1924 Hangya Wolff Károly A kereszténység védelme. Bp 1923 Sajtó Wolff Károly A magyar kenyér. Bp 1924 Ébred M Egy Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. Bp 1926 Wolff Károly Emlékünnep. 1938 Nov 3 rendezte a Wolff K k 1938 Wolff Károly: Lélekrablás. Bp 1920 Kertész Wulff-Maléter: V. n Horthy István élete és a m közlekedés 34 Wünscher Frigyes: Keresztény

erkölcs és nemz. gond a gazd életben 1937. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés. Bp 1940 Csáthy Zadvarecz István püspök, a szegedi Kapisztrán. 1-2 k Bp Helikon, 1941. Zajti Ferenc Magyar évezredek. Bp 1939 Szerz Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. Bp 1937 Reé László Zakariás G. S: A revízió útja Az Erdélyi Férfiak Egy Zappa, Paulo: Kémek háborúja. Bp 1942 Révai Zámbory Antal A Gran-Sasso-i h stett. Bp 1943 Centrum Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. Bp 1943 Centrum Zámbó Dezs : Hadak útján jártunk. Bp Vitézi R Z cs Zelensky Róbert gr.: Emlékeim Bp 1930 Pallas Zeley István: Olaszország közig. ref a világh után Bp 1936 Szerz Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. 1942 A Vit R. Zéhery L. dr-Térfy B dr: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl körl sz. 1939 IV tc Bp 1939 Grill Zöld könyv. Bp 1939 Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Versek Bp 1924 Zsadányi O.: A felszabadulás aranykönyve

Pécs, 1931 Halad Zsámbár Jen S. J: A mexikói vérfürd Bp 1928 A "Szív" Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. Korrajz Bp 1929. Zsidó alk. felmondási illetményei Bp 1941 Centrum Zsidó bolsevizmus elleni küzd. dönt szakaszába érk, A Bp 1941 Klug Zsidó fegyvere a pénz. Bp1937 Centrum Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. Bp 1942 Centrum Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. Bp 1943 Centrum Zsidó sárgakönyv. Bp 1941 Zsidó munkaközösség Zsidó ügynökök ipar zése. Bp 1940 Centrum Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása. Bp 1942 Centrum Zsidóbirtok igénybevétele. Bp 1943 Centrum Zsidóbirtok megváltása. Bp 1943 Centrum Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. Bp 1943 Centr Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. Összeállította Matolcsy Mátyás. Bp 1942 Nyilasker P Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. Bp 1942 Centrum Zsidók ingatlanszerz. beltelek meghatározása Bp 1943 Centr

Zsidók katonai szolgálata. (2870-1941 ME sz r) Bp 1941 file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16 Tiltott Könyvek Sida 74 av 74 Zsidók közéleti és gazd. térfogl korl sz t Bp 1939 Zsidók közéleti és gazd. térfogl korl Bp 1942 BM Zsidók közéleti és gazd. térfogl korl Bp 1944 Stádium Zsidók mez - és erd gazd. ingatlanai ment igaz Bp 1942 Cent Zsidók mez - és erd gazd. ingatlanai 1942 Centrum Zsidók mez - és erd gazd. ingatlanairól Bp 1943 Stádium Zsidók mez - és erd gazd. ingatlanairól Bp 1942 Zsidók rémuralma Magyarországon, A. (Adatok nélkül) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából, A. Bp 1942 Soksz Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo.-on, A Sopron, 1938 Röttig-R Zsidóknak zsidókról. Bp 1941 Neuwald ny Zsidót U. a (A JHt 569) Bp 1941 Centrum Zsidót U. a (A JHt 599) Bp 1941 Centrum Zsidót. alóli kivételezettség igazolása Bp 1941 Centrum Zsidót. miatt elbocsájtott magánalk illetményei

Bp 1941 Cent Zsidót. végr kapcs bejelentési kötelezettségekr l Szeged, 1942 Zsidót. végrehajtása a Délvidéken Bp 1941 Centrum Zsidót végrehajtása Erdélyben. (A JHt 585) Bp 1941 Centr Zsidótörvény végrehajt. kiegészítése Bp 1940 Centrum Zsidótörvény végrehajtása U. a (A JHt 550) Bp 1941 Centrum Zsidótörvény végrehajtása U. a (A JHt 618) Bp 1941 Centrum Zsidótörvény végrehajtása U. a (A JHt 653) Bp 1941 Centrum Zsidótörvény végrehajtása. Bp 1941 Zsidótörvény végrehajtása. Elbocsájtott vállalati alk Centrum Zsidótörvény végrehajtása. Elbocsájtott vállalati alk b Bp 1940 Zsidótörvény, A. és végrehajt rend Bp 1942 Zsótér Bertalan dr.: Magyar föld- magyar jöv Az agrárkérdés és földreform analízise. Bp 1939 Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérr l 1942-43. Buschmann Zulawski Andor ifj.: Írás Adyról Bp Renaissance kiad Zwick M.: A szovjet hálójában Zwick, Michael: A szovjet hálójában. Bp én Pallas

file://C:Documents%20and%20SettingsGergöMina%20dokumentMina%20mottag. 2003-11-16