Matematika | Középiskola » Matematika érettségi tételek, 1981-2004

Alapadatok

Év, oldalszám:2004, 27 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:242

Feltöltve:2010. augusztus 21.

Méret:249 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 kinguita 2020. december 01.
  Nekem nagyon sokat segített a kutatómunkámban ez az összefoglaló, köszönet érte! Egy rövid kérdésem lenne: Ki lehetne esetleg egészíteni a pontozásra vonatkozó adatokat a 1984-1993-ra vonatkozó adatokkal? Előre is nagyon köszönöm!

Tartalmi kivonat

1 Matematika érettségi tételek (1981-2004) Tartalom: a) 1981-2004 : Gimnáziumi érettségi tételek feladatai b) 1984-2004 : Szakközépiskolai érettségi tételek feladatai c) Az utolsó 2 oldalon megtalálhatók csak az év és a feladatok sorszámai. Megjegyzések: I) Az érettségin nem adható feladatok: a) 14; 18; 19; 32; 39; 50; 58; 72; 76; 77; 78; 81-84; 97; 99; 100; 103; 104; 119-122; 124-134; 136-138; 140-142; 145-152; 154; 156-161 b) A 33. és 34 Feladat esetén az a) és b) rész egyszerre nem tűzhető ki c) Az egész XX. és XXI fejezetből nem adhatók feladatok (3643 - 3918) II) Az érettségi feladatokat az "Összefoglaló Feladatgyűjtemény Matematikából" című 81307 raktári számú könyvből határozzák meg! III) 2002-től a Szakközépiskolások és a Gimnáziumban tanulók is ugyanazokat a feladatokat oldják meg. IV) Az előforduló hibákért felelőséget nem vállalok  (mylon) 2 (2004) Gimnázium és Szakközép 1) 1179: Egy

tört számlálója 3. Ha a nevezőjéből 12-t kivonunk, 4-szer akkora törtet kapunk Mekkora az eredeti tört nevezője? (9 pont) 2) 2345: Egy egyenes körhenger palástja kiterítve négyzet, amelynek oldala 42 cm. Mekkora a henger térfogata? (9 pont) 3) 1105: Oldja meg a következő egyenletet a természetes számok halmazán! (14 pont) log2(17-2x) + log2(2x +15) = 8 4) 3347: Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög derékszögű csúcsának koordinátái C(7; 7), az átfogó egyenesének egyenlete 4x + 3y = 24. Számítsa ki az átfogó végpontjainak koordinátáit! (16 pont) 5) 3525: Egy számtani sorozat első tagja 2, huszonkettedik tagja 14. Hányadik tagja e sorozatnak a 6? (10 pont) 6) 2471: Mely valós számokra értelmezhető az a) 1 ; sin 2 x − 1 b) sin 3 x − 1 kifejezés? (10 pont) 7) 42: Bizonyítsa be, hogy az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege (n-2)·180o, átlóinak száma pedig n(n − 3) ! (12 pont) 2 (2003) Gimnázium és

Szakközép 1) 620: Oldja meg a következő egyenletrendszert a -3 ≤ x < 0, 0 ≤ y < 6 számhalmazon! 3x + 2y = 1 7x + 5y = 4 2) 1206: Mekkorák a háromszög szögei, ha a második 10 fokkal nagyobb az első kétszeresénél, a harmadik pedik 30 fokkal kisebb a másodiknál? 3) 1601: Mely számokra értelmezhető az a) lg x +1 ; x b) lg( x + 1) kifejezés? x 4) 1830: A téglalap két oldala közül az egyik 3 dm-rel nagyobb, mint a másik. Az átló 6 dmrel kisebb, mint a félkerület Állapítsa meg az oldalak hosszúságát! 5) 2747: Egy 10 cm sugarú körbe olyan csonkakúpot írunk, amelynek alkotója 70o-os szöget zár be az alappal. Mekkora a csonkakúp felszíne? 3 6) 3594: Egy mértani sorozat első három tagjának a szorzata 216. Ha a harmadik számot 3mal csökkentjük, egy számtani sorozat első három tagját kapjuk Határozza meg a mértani sorozatot! 7) 22: Bizonyítsa be a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggéseket!

(2002) Gimnázium és Szakközép 1) 799: Oldja meg a következő egyenletrendszert a természetes számok halmazán! x-y=3 xy - 4 = 0 2) 1597: Mely valós számokra értelmezhető az a) 3 x − 9 ; ( ) b) lg 3 x − 9 kifejezés? 3) 1750: Az ABC háromszög csúcspontjai a háromszög köré írt kört 3:4:5 arányú ívekre bontják. Mekkorák a háromszög szögei? 4) 2333: Egy csonkagúla alaplapja négyzet, oldallapjai vele egyenlő területű szimmetrikus trapézok, fedőlapja feleakkora területű, mint az alaplap. Mekkora a csonkagúla térfogata, ha alapéle 10 cm? 5) 3219: Írja fel a (6; -3) ponton átmenő és a P(-1; 4), Q(2; 5) pontokat összekötő egyenesre merőleges egyenes egyenletét! 6) 3485: Egy 2 m hosszúságú sálat akarunk kötni. Ha az első napon 18 cm-t, majd pedig minden nap az előző napinál 4 cm-rel hosszabb darabot kötünk, akkor hány nap alatt készül el a sál? 7) 74: Bizonyítsa be a sinustételt! (2001) Gimnázium 1) 561: Az y mely

pozitív valós értékeire igaz, hogy (y+5)(y+2) - 3(4y-3) = (5-y)2 ? (8 pont) 2) 1823: Mekkora a háromszög a oldala, ha b = 5 egység, c = 7 egység és ma = 4 egység? (12 pont) 3) 3289: Egy háromszög csúcspontjainak koordinátái (-3; 1), (4; 5) és (6; -3). Írja fel a leghosszabb oldalhoz tartozó súlyvonal egyenletét! (12 pont) 4) 771: A p valós paraméter mely értékénél lesz az x2 - (p-2)x + p - 3 = 0 egyenletben a gyökök négyzetösszege minimális? (16 pont) 5) 3477: Egy számtani sorozat huszonnyolcadik tagja 28, kétszáznegyvenharmadik tagja 243. Mennyi az első 243 tag összege? (9 pont) 4 6) 2930: Melyek azok a valós számok, amelyekre igaz az alábbi egyenlőség? (10 pont) sin πx = cos πx 7) 139: Bizonyítsa be, hogy ha a csonkagúla alapjai T és t, magassága m, akkor térfogata V= m (T + Tt + t) ! (13 pont) 3 (2001) Szakközép 1) 711: Oldja meg a következő egyenletet a racionális számok halmazán! (10 pont) (x-1)(x-2)(x-3) -

(x2+3)(x-5) + 2x - 33 = 1 2) 1117: Oldja meg a következő egyenletet a pozitív számok halmazán! (10 pont) lg2 5 - lg2 3 = (1 - lg x)lg 5 3 3) 1998: Mekkora az a oldalú szabályos háromszögbe írt kört és a háromszög két oldalát érintő kör sugara? (14 pont) 4) 2416: Egy gömb átmegy egy kocka csúcsain, egy másik pedig érinti a kocka lapjait. A két gömb felszínének a különbsége 540 cm2. Mekkora a kocka éle? (16 pont) 5) 3480: Az (an) számtani sorozat tagjai között az alábbi összefüggések állnak fenn: a5 + a6 + a7 = 72 és a10 + a11 + a12 = 87 Határozza meg a sorozat első tagját! (12 pont) 6) 43: Mi az összefüggés két (nemnegatív) szám számtani és mértani közepe között? Igazolja az összefüggést! (12 pont) 7) 94: Milyen tulajdonságú ponthalmazt nevezünk parabolának? (6 pont) (2000) Gimnázium 1) 545: Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet! x x x  2x x −2 + = + 2 + 2  − 2 3 4  5 5 2)

1089: Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! log x (x3 + 3x2 - 27) = 3 3) 1824: Egy 60o-os szög szárait érinti egy 3 cm sugarú kör. Ez a kör a szögfelezőt két pontban metszi. Milyen messze vannak ezek a metszéspontok a szög csúcsától? 4) 1837: Egy trapéz két párhuzamos oldala 3 cm és 6 cm, szárai 3 cm és 4 cm hosszúságúak. Határozza meg a rövidebb átló hosszát! 5 5) 2391: Egy tetraéder alaplapja 10 cm oldalú szabályos háromszög, oldalélei 26 cm hosszúságúak. Mekkora a tetraéderbe írt gömb sugara? 6) 3121: Egy szabályos hatszög C csúcsából a szomszédos két csúcsba az a, illetve b vektor mutat. Fejezze ki ezek segítségével a többi hatszögcsúcsba mutató vektort! 7) 55: Bizonyítsa be, hogy a háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást! (2000) Szakközép 1) 720: Írja fel a következő egyenlet valós megoldásait! 12 7 x − 6 − + 5 x − 26 = 0 x 6 2) 1034: Oldja meg a következő

egyenletet az egész számok halmazán! 4 x+ 1 2 + 31 ⋅ 2 x −1 = 4 3) 1847: Határozza meg a 4 cm sugarú a) körbe írt szabályos hatszög szemköztes oldalainak távolságát; b) kör köré írt szabályos hatszög szemköztes csúcspontjainak távolságát! 4) 3369: Határozza meg annak a körnek az egyenletét, amelynek középpontja az O(-3; -2) pont, és érinti a 2x + y = 3 egyenletű egyenest! 5) 3595: Egy derékszögű háromszög oldalainak hosszúsága egy mértani sorozat első három tagja. Határozza meg a háromszög szögeit! 6) 80: Mit ért egy vektor abszolútértékén? Hogyan határozható megy egy vektor abszolútértéke a vektor koordinátái segítségével? 7) 139: Bizonyítsa be, hogy ha a csonkagúla alapjai T és t, magassága m, akkor térfogata V= m (T + Tt + t) ! 3 (1999) Gimnázium 1) 721: Határozza meg a következő egyenlet valós megoldásait! 3x − 7 x − 3 = x+5 x+2 2) 2270: Egy 12 cm élhosszúságú kocka minden csúcsánál

levágunk a kockából egy olyan háromoldalú gúlát (tetraédert), amelynek oldalélei a kockaélek 4 cm hosszú darabjai. Mekkora a megmaradt test térfogata és felszíne? 3) 2476: Közelítő értékek használata nélkül számítsa ki a következő kifejezések értékét! a) log 3 1 3 6 b) 32 ⋅ 8 − 5 3 + 810, 75 c) sin 990  + tg (−225  ) 4) 2988: Mely valós x értékekre igaz a következő egyenlet? (sin x - 2cos x)2 + (cos x - 2sin x)2 = 3 5) 3329: Egy kör egyik átmérőjének végpontjai (-1; -1) és (7; 5). Írja fel a kör egyenletét! 6) 3511: Hány jegyű szám a 10 első 50 pozitív egész kitevőjű hatványának a szorzata? 7) 43: Mi az összefüggés két (nemnegatív) szám számtani és mértani közepe között? Igazolja az összefüggést! (1999) Szakközép 1) 1104: Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! 1 lg 7 x + 5 + lg(2 x + 7) = 1 + lg 4,5 2 2) 1171: Egy tört számlálója 5-tel kisebb, mint a nevezője.

Ha a tört számlálójához 17-et, a nevezőjéhez 2-t adunk, a tört reciprokát kapjuk. Melyik ez a tört? 3) 2259: Egy háromoldalú egyenes hasáb minden éle 10 cm. Mekkora a felszíne és a térfogata? 4) 2604: Egy derékszögű háromszög két befogójának az összege az átfogó 5 -szerese. Az 4 átfogó 8 cm. Mekkorák a háromszög szögei? 5) 3338: Egy egyenlő szárú háromszög alapjának végpontjai A(-3; 5) és B(3; -1). A háromszög köré írt kör egyenlete x2 + y2 - 4,5x - 8,5y - 5 = 0. Számítsa ki a harmadik csúcspont koordinátáit! Hány megoldás van? 6) 8: Definiálja a nemnegatív valós szám négyzetgyökét! Mivel egyenlő a2 ? 7) 75: Bizonyítsa be a cosinustételt! (1998) Gimnázium 1) 861: Oldja meg a következő egyenletet a nemnegatív számok halmazán! 4 − x2 = 2 2) 1068: Oldja meg a következő egyenletet a természetes számok halmazán! lg( x + 1) + lg( x − 1) = lg 8 + lg( x − 2) 3) 2066: Egy trapéz egyik alapja 4,8 cm, a

többi három oldala 3,2 cm hosszúságú. Mekkora a trapéz területe? Mekkorák a szögei? 7 4) 2394: Egy szabályos négyoldalú gúla alapéle 8 cm, az oldallapok magasságainak hossza 12 cm. Mekkora a gúla lapjait érintő gömb sugara? 5) 3385: Keresse meg az abszcisszatengelynek azt a pontját, amelyből az A(0; -3) és a B(6; 5) pontok által meghatározott szakasz derékszögben látszik! 6) 4036: Az 1; 3; 5; 7; 9 számjegyekből hány olyan négyjegyű számot készíthetünk, amelyben a számjegyek nem ismétlődnek? Ezek közül hány kezdődik 13-mal? Hány olyan szám van köztük, amelyben az első helyen 1-es és az utolsó helyen 3-as áll? 7) 63: Bizonyítsa be, hogy a derékszögű háromszög befogója az átfogónak és a befogó átfogóra eső merőleges vetületének mértani közepe! (1998) Szakközép 1) 801: Oldja meg a következő egyenletrendszert a negatív számok halmazán! 3x + 4y = -18 xy = 6 2) 1600: Mely valós számokra értelmezhető az a)

lg x − 1 b) lg( x − 1) kifejezés? 3) 1853: Két azonos középpontú kör sugara 6 cm, illetve 8 cm. Milyen távolságra van a középponttól az a szelő, amelynek a két kör közé eső darabjai 4-4 cm hosszúságúak? 4) 2921: Melyek azok a valós számok, melyekre igaz az alábbi egyenlőség? sin 2 x = cos 2 x 2 5) 3601: Egy mértani sorozat első három tagjának az összege 35. Ha a harmadik számot öttel csökkentjük, egy számtani sorozat első három tagjához jutunk. Határozza meg a mértani sorozatot! 6) 26: Mit ért a) egyenes és sík hajlásszögén; b) két sík hajlásszögén? 7) 87: Adottak egy háromszög csúcspontjainak a koordinátái. Bizonyítsa be, hogy a súlypont koordinátái kiszámíthatók a csúcsok koordinátáinak számtani közepeként! (1997) Gimnázium 8 1) 1214: Ha egy négyzet egyik oldalát az eredeti oldal hosszúságának 1 részével 5 megnöveljük, szomszédos oldalát ugyanennyivel csökkentjük, változik-e a

területe? Ha igen, hány %-kal? 2) 1548: Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! 0 < log 1 (3 x − 2) 3 3) 2385: Egy csonkakúp alap-, illetve fedőkörének sugara R, illetve r. Egy, az alaplapokkal párhuzamos sík két egyenlő térfogatú részre vágja a csonkakúpot. Mekkora a síkmetszet sugara? 4) 3054: Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet! 3 sin 2 x = 2 sin 2 x + 1 5) 3196: Egy négyzet két szomszédos csúcsának a helyvektorai: a(5; -2), b(-4; 4). Írja fel a négyzet többi csúcsa helyvektorainak a koordinátáit! 6) 4051: Hány pozitív osztója van 2700-nak? 7) 37: Bizonyítsa be, hogy a háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást! (1997) Szakközép 1) 639: Oldja meg a következő egyenletrendszert a racionális számok halmazán! 2(3 x − y ) 3 y − 10 x = + 2x + 1 5 3 4 x − 3 y 8x − 3 y + = y +1 3 2 2) 1101: Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! 1 1 + lg(2

x − 1) = lg(4 x − 2) 2 3) 2344: Egy egyenes körhenger felszíne 4532,6 cm2, tengelymetszetének területe 969,5 cm2. Mekkora a térfogata? 4) 3424: Mekkora az y = x2 egyenletű parabola és az x2 + (y-2)2 = 4 egyenletű kör közös pontjai által meghatározott háromszög kerülete? 5) 3574: Egy mértani sorozat első három tagjának összege 28. Ha a második tagot megszorozzuk az első és a harmadik tag összegével, 160-at kapunk. Melyik ez a sorozat? 6) 55: Bizonyítsa be, hogy a háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást! 7) 105: Mit ért egy függvény értelmezési tartományán, illetve értékkészletén? 9 (1996) Gimnázium 1) 791: A p valós paraméter mely értékei mellett lesz az x2 + px + 3 = 0 egyenlet gyökeinek a) különbsége 2; b) négyzetösszege 19? 2) 1193: Melyik az a szám, amelyet hozzáadva a 30-hoz, az 50-hez és a 80-hoz, három olyan számot kapunk, amelyek közül az első úgy aránylik a másodikhoz, mint a második a

harmadikhoz? 3) 1851: Számítsa ki a háromszög köré írható kör sugarát, ha a háromszög oldalai 15 cm, 9 cm és 12 cm hosszúságúak! 4) 2027: Igazolja, hogy ha 0 < x < 5) 3412: Az y = π 2 , akkor sin x + cos x > 1 ! 1 2 x egyenletű parabolának melyik pontja van legközelebb a (0; 5) ponthoz? 4 6) 4063: Hány olyan 4-re végződő ötjegyű szám van, amelyik osztható 6-tal? 7) 87: Adottak egy háromszög csúcspontjainak a koordinátái. Bizonyítsa be, hogy a súlypont koordinátái kiszámíthatók a csúcsok koordinátáinak számtani közepeként! (1996) Szakközép 1) 628: Oldja meg a következő egyenletrendszert az egész számok halmazán! 0,75x - 0,25y = 0,75 4x - y = 2 2) 933: Oldja meg a következő egyenletet az egész számok halmazán! 3+ 5− x = x 3) 2283: Szabályos négyoldalú gúla oldallapjai szabályos háromszögek, térfogata 408 cm3. Mekkora az alapéle? 4) 3154: Egy rombusz hosszabbik átlója kétszerese a rövidebbik átlónak.

A rövidebbik átló végpontjainak koordinátái (-3; 7) és (5; 11). Határozza meg a másik két csúcs koordinátáit! 5) 3941: Írjon a következő tízes számrendszerben felírt hatjegyű számban x és y helyére olyan számjegyet, hogy osztható legyen 45-tel! 15 x64 y 6) 16: Mit jelent logab? Milyen kikötéseket kell tenni a-ra és b-re? 7) 102: Egy mértani sorozat első eleme a1, hányadosa q. Bizonyítsa be, hogy an = a1qn-1 és S n = a1 qn −1 , (q ≠ 1)! q −1 10 (1995) Gimnázium 1) 486: Állapítsa meg az egyenlet két gyökének a szorzatát! lg2x - 3lgx + 2 = 0, x > 0! 2) 1276: 23%-os töménységű alkoholhoz 10 kg 90%-os alkoholt öntünk. Hány kg a keverék, ha töménysége 40%? 3) 2305: Szabályos csonkagúlának az alaplapjai a és b oldalú négyzetek. A négy oldallap területének az összege megegyezik a két alaplap területének az összegével. Számítsa ki a csonkagúla magasságát! 4) 2548: Mekkora sin x értéke, ha tg x = 5 ? 8 5)

3238: Egy téglalap két szemközti csúcsának koordinátái: (-3; 1) és (5; 7). A téglalap egyik átlója átmegy a P(1; -1) ponton. Számítsa ki a hiányzó csúcsok koordinátáit! 6) 3510: 2-nek hányadik hatványa a 2 első tíz pozitív egész kitevőjű hatványának a szorzata? 7) 87: Adottak egy háromszög csúcspontjainak a koordinátái. Bizonyítsa be, hogy a súlypont koordinátái kiszámíthatók a csúcsok koordinátáinak számtani közepeként! (1995) Szakközép 1) 458: Határozza meg a következő kifejezés értékét!  3a − 2  a 2 + a  log a  3 − ⋅ ; a +1  5   a ≠ 1; a > 0. 2) 760: Az a paraméter mely értékeire van az (5a - 1)x2 + (5a - 2)x - 7a - 2 = 0 egyenletnek egy valós gyöke? 3) 1596: Határozza meg a valós számok halmazának azt a legbővebb részhalmazát, amelyen a (2 x − 3) 2 + 2 x − 3 kifejezés értelmezhető! Ábrázolja az ezen a halmazon értelmezett x  (2 x − 3) 2 + 2 x −

3 függvényt a [-3; 5] intervallumon. Állapítsa meg az értékészletét! 4) 3389: Az (x-1)2 + (y+1)2 = 9 egyenletű kör melyik pontja van egyenlő távolságra a (-4; -3) és (2; 9) pontoktól? 5) 3595: Egy derékszögű háromszög oldalainak hosszúsága egy mértani sorozat első három tagja. Határozza meg a háromszög szögeit! 6) 68: Hogyan értelmezhető egy tetszőleges szög tangense, illetve cotangense? 7) 139: Bizonyítsa be, hogy ha a csonkagúla alapjai T és t, magassága m, akkor térfogata V= m (T + Tt + t) ! 3 11 (1994) Gimnázium 1) 461: Határozza meg a következő kifejezés pontos értékét! lg4 + lg sin30o + lg tg30o + lg sin60o 2) 585: Írja fel a következő egyenlet valós megoldásait! x 2x − 1 − 2 3 =2 x 3x − 1 3 + 3 2 3) 2010: Két kör sugara 4,2 cm, illetve 2,6 cm. A közös külső érintők hajlásszöge 33o Mekkora a közös érintőnek az érintési pontok közé eső szakasza? Mi állapítható meg a két kör kölcsönös

helyzetéről? 4) 2438: Írjon egy forgáskúpba érintőgömböt! Számítsa ki a gömb és a kúp térfogatának, majd a gömb és a kúp felszínének az arányát, és mutassa meg, hogy e két arány egyenlő! 5) 3392: Határozza meg azon körök egyenletét, amelyek mindkét koordinátatengelyt érintik, és átmennek az (1; 2) koordinátájú ponton! Mekkora területű háromszöget zár be a tengelyekkel a két kör metszéspontjain átmenő egyenes? 6) 3501: Mennyi azoknak a 100 és 500 közé eső egész számoknak az összege, amelyek 5-tel osztva 3-at adnak maradékul? 7) 40: Igazolja, hogy egy négyszög akkor és csak akkor húrnégyszög, ha szemközti szögeinek összege 180o! (1994) Szakközép 1) 1456: Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! A [-3; -1] intervallum hozzátartozik-e a megoldáshalmazhoz? 2x − 3 x + 1 1 3 − x − 〉 − 4 3 2 5 2) 2422: Mekkora a gömb térfogata, ha a gömbbe írt egyenes körkúp alapkörének

sugara 12 cm alkotója pedig 32 cm? 3) 2652: Egy rombusz területe 266 cm2, átlóinak összege 47 cm. Mekkorák a rombusz szögei? 4) 3270: a és b mely értékeire lesz a 2x - ay -1 = 0 és a 4x - y +b = 0 egyenletű egyenes a) egymással párhuzamos; b) egymásra merőleges; c) azonos? 5) 3552: Egy háromszög oldalhosszúságai egy számtani sorozat egymást követő tagjai. A háromszög kerülete 27 cm, legrövidebb és leghosszabb oldalának a szorzata 65 cm2. Mekkora a háromszög területe? 12 6) 4: Mit jelent az, hogy a valós számokra értelmezett összeadás és szorzás kommutatív, asszociatív, illetve a szorzás az összeadásra nézve disztributív? 7) 75: Bizonyítsa be a cosinustételt! (1993) Gimnázium 1) 977: Adja meg a következő egyenlet valós megoldásait! 11x = 3 121 2) 1270: 6%-os és 30%-os töménységű sósavat összeöntve 24 liter 15%-os töménységű sósavat kaptunk. Hány liter sósavat öntöttünk össze a kétféle sósavból? 3) 2006:

Az r sugarú körbe írt trapéz egyik oldala r, a két szára r 2 . Mekkora a negyedik oldala? 4) 2902: Mely valós számokra igaz, hogy  πx π  tg 2  +  = 1 ?  4 3 5) 3261: Egy négyzet két szomszédos csúcsa A(1; 4), B(5; 2). Számítsa ki a CD oldal felezőpontjának koordinátáit! 6) 3576: Egy számtani sorozat első négy tagjához rendre 5-öt, 6-ot, 9-et és 15-öt adva egy mértani sorozat egymást követő tagjait kapjuk. Határozza meg a mértani sorozat hányadosát! 7) 63: Bizonyítsa be, hogy a derékszögű háromszög befogója az átfogónak és a befogó átfogóra eső merőleges vetületének a mértani közepe! (1993) Szakközép 1) 1104: Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! lg 7 x + 5 + 1 lg(2 x + 7) = 1 + lg 4,5 2 2) 1426: Melyik az a legkisebb egész szám, amely eleget tesz a következő egyenlőtlenségnek? 2 5 1 1 x − (12 x − 18) + (4 x − 8) ≤ (3 − 9 x) − 2 3 6 12 9 3) 2096: Mekkora a 20 cm2

területű szabályos nyolcszög köré írható kör sugara? 4) 2703: Egy 9 dm3 térfogatú szabályos hatoldalú gúla oldaléle az alapsíkkal 72o-os szöget zár be. Milyen hosszúságú az oldaléle? 5) 3570: Egy mértani sorozat első négy tagjának az összege 15, a második, harmadik, negyedik és ötödik tag összege pedig 30. Melyik ez a sorozat? 13 6) 35: Igzolja, hogy a háromszög oldalainak felezőmerőlegesei egy pontban metszik egymást! 7) 79: Mik a bázisvektorok? Definiálja egy vektor koordinátáit az i, j egységvektorokkal megadott koordináta-rendszerben! (1992) Gimnázium 1) 941: Írja fel a következő egyenlet megoldáshalmazát! x+4 − x−4 =2 2) 1551: Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a pozitív számok halmazán!  x 2 − 4x + 5 0 < lg x −1     3) 2139: Egységnyi befogójú egyenlőszárú derékszögű háromszög egyik befogóján felvett pontból az átfogóra merőleges és egy az átfogóval

párhuzamos egyenest húzzon! Hol kell felvenni a pontot, hogy a keletkező trapéz területe maximális legyen? 4) 2475: Állítsa növekvő sorrendbe a következő számokat! a) log 2 1 4 ; b) sin 240o; c) 3 8 − 1 2 5) 3226: Egy háromszög csúcspontjainak a koordinátái: A(-2; -1), B(4; -3), C(4; 5). Számítsa ki a B csúcsból induló magasságvonal és az AC oldal metszéspontjának koordinátáit! 6) 4065: Hány 4-re végződő olyan ötjegyű szám van, amelyik osztható 4-gyel? 7) 101: Egy számtani sorozat első eleme a1, különbsége d. Bizonyítsa be, hogy a n = a1 + (n − 1)d és S n = n a1 + a n ! 2 (1992) Szakközép 1) 819: Oldja meg a következő egyenletrendszert a racionális számok halmazán! 4x2 + 4y2 = 17xy x + y = 10 2) 1602: Mely valós számokra értelmezhető az a) lg (x2 - x - 6) + lg (4- x2) b) 1− x2 1− x2 kifejezés? 3) 2420: Egy gömbbe olyan egyenes kúp van beleírva, amelynek nyílásszöge 36o. Mekkora a kúp palástja, ha a

gömb felszíne 50 m2? 14 4) 3009: Mely valós számokra igaz, hogy sin 2 x − sin x = 2 tgx ? 9 5) 3545: Melyik az a számtani sorozat, amelyben az első tag n, a differencia 3 és az első n tag összege 235? Határozza meg az n értékét! 6) 22: Bizonyítsa be a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggéseket! 7) 46: A sík melyik transzformációját nevezzük középpontos tükrözésnek? Sorolja fel a középpontos tükrözés tuljadonságait! (1991) Gimnázium 1) 461: Határozza meg a következő kifejezés pontos értékét! lg4 + lg sin30o + lg tg30o + lg sin60o 2) 566: Írja fel a következő egyenlet valós megoldásait! (x + 2)3 - (x - 2)3 = 12 (x2 - x) - 8 3) 1723: Egy derékszögű trapéz szárai a és 2a, a harmadik oldala is a. Mekkora a negyedik oldal és a trapéz legnagyobb szöge? 4) 1906: Az ábrán látható egyenlőszárú háromszög szárainak harmadolópontja P és Q. A rajtuk áthaladó egyenes az alap egyenesét K-ban

metszi. Határozza meg AK -t! BK 5) 3060: Mely valós számokra igaz, hogy ctgx + sin x =2 ? 1 + cos x 6) 3483: Számítsa ki a kétjegyű páros számok összegét! 7) 90: Bizonyítsa be, hogy a Po(x0; y0) ponton áthaladó, n(n1; n2) normálvektorú egyenes egyenlete n1(x - x0) + n2(y - y0) = 0 ! (1991) Szakközép 1) 552: Oldja meg a racionális számok halmazán a következő egyenletet! 7 − 2x − 1 − 3x 2x − 1 =2− 7 3 15 2) 2412: Hogyan aránylanak egymáshoz egy adott kocka csúcsain átmenő, illetve a kocka éleit érintő, illetve a kocka lapjait érintő gömbök sugarai? 3) 2490: Határozza meg a valós számok halmazának azt a legbővebb részhalmazát, amelyen az 1 kifejezés értelmezhető! tgx ⋅ cos x 4) 2602: Egy derékszögű háromszög egyik befogója 26 méter, az átfogóhoz tartozó magassága pedig 15 méter. Mekkorák a háromszög szögei, mekkora a kerülete és a területe? 5) 3578: Egy számtani sorozat első három tagjának az

összege 24. Ha az első taghoz 1-et, a másodikhoz 2-öt, a harmadikhoz 35-öt adunk, egy mértani sorozat szomszédos tagjait kapjuk. Határozza meg a számtani sorozatot! 6) 24: Mit ért a) pont és egyenes távolságán; b) párhuzamos egyenesek távolságán; c) pont és sík távolságán; d) párhuzamos síkok távolságán? 7) 63: Bizonyítsa be, hogy a derékszögű háromszög befogója az átfogónak és a befogó átfogóra eső merőleges vetületének a mértani közepe! (1990) Gimnázium 1) 580: Az x mely racionális értékeire igaz, hogy x+2 2x 1 ? − = 2 x − 2 3( x − 1) 24 2) 1049: Oldja meg a következő egyenletet az egész számok halmazán! lg x = 1 - lg 2 3) 1831: Egy téglalap oldalai AB = 9 cm, BC = 3 cm. Az AB oldal melyik P pontja van A-tól és C-től egyenlő távolságra? 4) 3069: Ábrázolja a derékszögű koordináta-rendszerben azokat a pontokat, melyek koordinátáira: sin x = sin y! 5) 3239: Egy négyzet egyik csúcspontja A(12; 7), egyik

átlójának egyenlete 5x + y = 28. Számítsa ki az oldalak egyenletét! 6) 3972: Három prímszám szorzata összegük ötszörösével egyenlő. Melyik ez a három szám? 7) 102: Egy mértani sorozat első eleme a1, hányadosa q. Bizonyítsa be, hogy an = a1qn-1 és qn −1 , (q ≠ 1)! S n = a1 q −1 16 (1990) Szakközép 1) 517: Oldja meg az egész számok halmazán a következő egyenletet! 2x − 3 3 1 2 x= x− − x+2 5 2 2 5 2) 1270: 6%-os és 30%-os töménységű sósavat összeöntve 24 liter 15%-os töménységű sósavat kaptunk. Hány liter sósavat öntöttünk össze a kétféle sósavból? 3) 2255: Bizonyítsa be, hogy ha egy téglatest testátlójának a négyzetéhez hozzáadjuk a téglatest felszínét, az egy csúcsból induló élek összegének a négyzetét kapjuk! 4) 2499: Határozza meg a valós számok halmazának azt a legbővebb részhalmazát, amelyen a lg cos x kifejezés értelmezhető! Mi az értékészlete ezen a halmazon értelmezett x lg

cos x függvénynek? 5) 3258: Egy háromszög két csúcspontjának koordinátái A(3; 2) és B(5; -3). A harmadik csúcsnál levő szöget az abszcisszatengely felezi. Határozza meg a harmadik csúcspont koordinátáját! 6) 70: Igazolja a következő azonosságot: sin2α + cos2α = 1; minden valós α-ra. 7) 123: Milyen sorozatot nevezünk számtani, illetve mértani sorozatnak? (1989) Gimnázium 1) 720: Határozza meg a következő egyenlet valós megoldásait! 12 7 x − 6 − + 5 x − 26 = 0 x 6 2) 1573: Mely valós x értékekre teljesül, hogy x2 - 9x + 18 < 0 vagy 12 + x - x2 > 0 3) 2438: Írjon egy forgáskúpba érintőgömböt! Számítsa ki a gömb és a kúp térfogatának, majd a gömb és a kúp felszínének az arányát, és mutassa meg, hogy e két arány egyenlő! 4) 2968: Mely valós számokra igaz, hogy 1 − sin 2 x = cos 2 x x − sin 2 ? 2 2 5) 3135: Egy kocka A csúcsából kiinduló élvektorok: a, b, c. Fejezze ki ezek segítségével a kocka

testátlóvektorait! 6) 3532: Egy számtani sorozat első öt tagjának az összege 25. Az első, a második és az ötödik tag egy mértani sorozat egymást követő tagjai. Melyik ez a számtani sorozat? 7) 90: Bizonyítsa be, hogy a Po(x0; y0) ponton áthaladó, n(n1; n2) normálvektorú egyenes egyenlete n1(x - x0) + n2(y - y0) = 0 ! 17 (1989) Szakközép 1) 526: Oldja meg a racionális számok halmazán a következő egyenletet! x−3 3 x + 127 x + 9 +3= − 8 20 12 2) 1359: Egy téglatest éleinek aránya 1:2:3. Ha az éleket rendre 2, 1, illetve 3 cm-rel meghosszabbítjuk, a téglatest térfogata 426 cm3-rel megnövekszik. Mekkorák a téglatest élei? 3) 2524: A valós számok halmazának mely legbővebb részhalmazán értelmezhető a log 2 2 sin x kifejezés? sin x 4) 3255: Egy szimmetrikus trapéz csúcspontjainak koordinátái A(-6; 0), B(6; 0), C(2; 4), D(-2; 4). Igazolja, hogy oldalainak felezőpontjai rombuszt határoznak meg! 5) 3544: Egy háromjegyű szám

jegyei, a felírás sorrendjében, egy számtani sorozat egymást követő tagjai. Ha a számot elosztjuk a jegyeinek az összegével, 48-at kapunk Ha a számban a százasok és az egyesek számát felcseréljük, az eredetinél 396-tal kisebb számot kapunk. Melyik ez a háromjegyű szám? 6) 7: Igazolja a következő azonosságokat! (a, b valós számok, n, k pozitív egész számok) a) (ab)n = an ּ◌bn n an a b)   = n b b (b ≠ 0) c) (an)k = ank 7) 31: Mit nevezünk középvonalnak a) paralelogramma; b) trapéz; c) háromszög esetén? Számítsa ki ezeknek a hosszát az oldalak ismeretében! (1988) Gimnázium 1) 975: Határozza meg a következő egyenlet valós gyökét! 3 9 = 3x 27 2) 1266: A tej tömegének 7,3 %-a tejszín. A tejszín tömegének 62 %-a vaj Hány kg tejből készíthető 5 kg vaj? 3) 2703: Egy 9 dm3 térfogatú szabályos hatoldalú gúla oldaléle az alapsíkkal 72o-os szöget zár be. Milyen hosszúságú az oldaléle? 4) 2927:

Melyek azok a valós számok, amelyekre igaz az alábbi egyenlőség? tg x = ctg x 18 5) 3354: Egy egyenlő szárú háromszög szárai az A(3; 6) pontban metszik egymást. A háromszögbe írt kör egyenlete (x - 3)2 + y2 = 9. Határozza meg a hiányzó két csúcspont koordinátáit és a háromszög területét! 6) 3499: Egy számtani sorozat első tagja 4, differenciálja 5. Hány tagja van a sorozatnak 1000 és 2000 között? 7) 41: Bizonyítsa be, hogy a kör egy ívéhez tartozó bármelyik kerületi szög feleakkora, mint az ugyanehhez az ívhez tartozó középponti szög! (1988) Szakközép 1) 1319: Egy 1600 Ft-os elektromos vízmelegítő árát egyik évben bizonyos %-kal felemelték, majd következő évben ugyanannyi %-kal leszállították, így új ára 1500 Ft- lett. Hány százalékkal változtatták az árat? 2) 1394: Az ABC háromszögben a CD = 5 egységnyi magasság az AB oldalt az AD = 4 és DB = 8 egységnyi részekre osztja. Határozzuk meg annak a CD-vel

párhuzamos szakasznak a hosszát, amelynek a végpontjai a háromszög oldalán vannak, és a háromszög területét két egyenlő részre osztja! 3) 1744: Állapítsa indokolja! A deltoid a) b) c) d) e) f) meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszát mindig húrnégyszög; lehet érintőnégyszög; nem lehet trapéz; mindig rombusz; lehet téglalap; mindig konvex. 4) 2270: Egy 12 cm élhosszúságú kocka minden csúcsánál levágunk a kockából egy olyan háromoldalú gúlát (tetraédert), amelynek oldalélei a kockaélek 4 cm hosszú darabjai. Mekkora a megmaradt test térfogata és felszíne? 5) 3387: Írja fel annak a körnek az egyenletét, amely az abszcisszatengelyt a (3; 0) pontban érinti, és az ordinátatengelyből 8 egységnyi hosszúságú húrt metsz ki! 6) 22: Bizonyítsa be a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggéseket! 7) 53: Hogyan definiáljuk két vektor összegét, illetve különbségét?

Sorolja fel a vektorösszeadás tulajdonságait! (1987) Gimnázium 1) 1327: Három testvér összesen 300 000 Ft-ot örökölt. A annyit kapott, mint B és C együttvéve, B pedig annyival kapott kevesebbet A-nál, mint amennyivel többet C-nél. Hány forintot örökölt mindegyik? 2) 1511: Mely valós x értékekre teljesül a következő egyenlőtlenség? 19 x 2 − 8x + 7 <0 x 2 − 12 x + 20 3) 2415: Két, egymást kívülről érintő gömb sugara 5 cm és 8 cm; egy kúp mindkét gömböt érinti. Mekkora a kúp palástjának az a része, amely a két érintési kör síkja között van? 4) 2914: Melyek azok a valós számok, melyekre igaz az alábbi egyenlőség? lg sin x = 0 5) 3228: Egy háromszög csúcspontjainak koordinátái: A(-4; 1); B(2; 3), C(0; 5). Írja fel az A csúcsból induló súlyvonal egyenletét! 6) 3478: Melyik számtani sorozat az alábbiak közül? 5  − 3 ; n  (an) = (5n - 2); (bn) =  (cn) = (2 + n2);  n2 − 9 

 ; (dn) =  + 3 n   (en) = (8); (fn) = (sin nπ). 7) 42: Bizonyítsa be, hogy az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege (n-2)·180o, átlóinak száma pedig n(n − 3) ! 2 (1987) Szakközép 1) 1192: Melyik az a szám, amelynek a harmadát és a negyedét összeszorozva, a szám négyszeresét kapjuk? 2) 1853: Két azonos középpontú kör sugara 6 cm, illetve 8 cm. Milyen távolságra van a középponttól az a szelő, amelynek a két kör közé eső darabjai 4-4 cm hosszúságúak? 3) 2017: Mekkora szöget zárnak be egymással az ábrán látható téglatest B-ből és C-ből induló testátlói? 4) 3027: Mely valós számokra igaz, hogy (1 - tg x)(1 + sin 2x) = 1 + tg x ? 5) 3555: Van-e olyan mértani sorozat, amelyben a) a hetedik tag negatív és a huszadik tag 0; b) a hetedik tag is és a huszadik tag is negatív; c) az első tag negatív, a hetedik tag pozitív; d) az első tag negatív, a hetedik tag 0; e) az első tag pozitív, a

huszadik tag negatív? A válaszokat indokolja! 20 6) 30: Milyen négyszöget nevez húrnégyszögne, illetve érintőnégyszögnek? 7) 93: Bizonyítsa be, hogy a C(u; v) középpontú, r sugarú kör egyenlete (x - u)2 + (y - v)2 = r2 ! (1986) Gimnázium 1) 773: Az a mely valós értékeire van az x2 - 4x + 3 = 0 x2 - (a2 + 1)x + 3a = 0 egyenleteknek közös gyöke? 2) 1600: Mely valós számokra értelmezhető az a) lg x − 1 b) lg( x − 1) kifejezés? 3) 2043: Az egységnyi területű ABC háromszögben CAB  = 60o, ABC  = 30o. Jelölje F az AB felezőpontját, D és E a BC harmadolópontjait. Mekkora a DEF háromszög területe? 4) 2278: Egy szabályos négyoldalú gúla alapéle 14 cm, az oldalélek hossza 20 cm. Mekkora a gúla felszíne és térfogata? 5) 3188: Mekkora szöget zárnak be egymással a v(-4; 3) és u(12; 5) vektorok? 6) 3224: Számítsa ki az y = -2x + 3 és a 4x -y + 9 = 0 egyenletű egyenesek metszéspontjának koordinátáit! 7) 102: Egy

mértani sorozat első eleme a1, hányadosa q. Bizonyítsa be, hogy an = a1qn-1 és qn −1 , (q ≠ 1)! S n = a1 q −1 (1986) Szakközép 1) 466: Számítsa ki a következő kifejezés pontos értékét! log 5 15 + log 5 35 - log 5 21 2) 1260: Az egyik olajtartályunk térfogata kétszerese a másikénak. A vásárolt olaj 1 része 3 már nem fér a kisebbik tartályba, ha pedig a nagyobbik tartályba öntjük a vásárolt olajat, még további 50 liter férne bele. Hány liter olajat vásároltak és mekkorák a tartályok? 3) 1868: Az ABC derékszögű háromszög egyik befogója 5 cm. A derékszögű C csúcsban a háromszög síkjára merőlegest állítunk. Mekkora a háromszög átfogója, ha az előbbi merőleges egyenesen C-től 3 cm-re felvett D ponttól az AB átfogó 5 cm távolságra van? 4) 2528: A valós számok halmazának mely legbővebb részhalmazán értelmezhető a (sin x + cos x − 1)(sin x + cos x + 1) kifejezés? 21 5) 3486: Egy számtani sorozat

első tagja 100, a hatodik tagja pedig egyenlő a differenciával. Határozza meg a második tagot! 6) 33: Határozza meg a következő ponthalmazokat! a) Két adott ponttól egyenlő távolságra levő pontok halmaza a síkban és a térben. b) Két adott egyenestől egyenlő távolságra levő pontok halmaza a síkban. 7) 85: Írja fel az A(a1; a2) és B(b1; b2) pontok távolságának kiszámítására vonatkozó képletet, és igazolja annak helyességét! (1985) Gimnázium 1) 1193: Melyik az a szám, amelyet hozzáadva a 30-hoz, az 50-hez és a 80-hoz, három olyan számot kapunk, amelyek közül az első úgy aránylik a másodikhoz, mint a második a harmadikhoz? 2) 2009: Mekkora szöget zárnak be egy külső pontból a körhöz húzott érintők, és mekkora az érintőszakaszok hossza, ha a kör sugara 2,4 dm, az érintési pontokat összekötő húr hossza 2,8 dm? 3) 2955: Mely valós számokra igaz, hogy tg 2 x = −tgx ? 4) 3038: Mely valós számokra igaz, hogy 3(log 2

sin x)2 + log 2 (1 - cos 2x) = 2 ? 5) 3534: Egy számtani sorozat második tagja 3. E sorozat első tíz tagjának az összege harmadakkora, mint a következő tíz tag összege. Határozza meg e sorozat első tagját és a differenciát! 6) 34: Határozza meg a következő ponthalmazokat! a) Három ponttól egyenlő távolságra levő pontok halmaza a síkban és a térben. b) Egy sík három egyenesétől egyenlő távolságra levő pontok halmaza a síkban. 7) 56: Bizonyítsa be a Pitagorasz-tételt és a tétel megfordítását! (1985) Szakközép 1) 552: Oldja meg a racionális számok halmazán a következő egyenletet! 7 − 2x − 1 − 3x 2x − 1 =2− 7 3 2) 1831: Egy téglalap oldalai AB = 9 cm, BC = 3 cm. Az AB oldal melyik P pontja van A-tól és C-től egyenlő távolságra? 3) 2474: Állítsa növekvő sorrendbe a következő számokat! o a)sin 1050 ; b) log 1 2 3 2 c) 2 − 1 3 22 4) 3270: a és b mely értékeire lesz a 2x - ay -1 = 0 és a 4x - y +b =

0 egyenletű egyenes d) egymással párhuzamos; e) egymásra merőleges; f) azonos? 5) 3524: Egy számtani sorozat negyedik tagja 4, tizenhatodik tagja pedig 24. Tagja-e ennek a sorozatnak a 8? 6) 43: Mi az összefüggés két (nemnegatív) szám számtani és mértani közepe között? Igazolja az összefüggést! 7) 94: Milyen tulajdonságú ponthalmazt nevezünk parabolának? (1984) Gimnázium 1) 461: Határozza meg a következő kifejezés pontos értékét! lg4 + lg sin30o + lg tg30o + lg sin60o 2) 627: Oldja meg a következő egyenletrendszert a racionális számok halmazán! 2x + 5y = 5 x + 6y = 5 3) 1780: Van-e olyan húrsokszög, amelynek egyenlők az oldalai, de szögei különbözők? 4) 2311: Egy a élhosszúságú kocka minden lapközéppontját kössük össze a szomszédos lapközéppontokkal, így egy szabályos oktaéder élhálózatát kapjuk! Mekkora az ehhez tartozó szabályos oktaéder felszíne és térfogata? 5) 3359: Határozza meg annak a körnek az

egyenletét, amely az x2 + y2 = 25 egyenletű kört a (-3; 4) pontban érinti és sugara 15 egység! 6) 4060: A 0, 1, 2, 3, , 9 számokat sorozatba rendezzük. Hány esetben lehet, hogy az 1, 2, 3 számok csökkenő sorrendben kerülnek egymás mellé? 7) 20: Igazolja a másodfokú egyenlet megoldóképletét! (1984) Szakközép 1) 556: Oldja meg a következő egyenletet a -2 ≤ x ≤ 0 intervallumon! x − 0,2 0,2 x + 1 0,4 x − 1 − + =x 0,2 0,4 0,6 2) 1123: Mely valós x értékekre teljesül a következő egyenlet? 9 log 2 x −0,5 − 28 ⋅ 3 log 2 x − 2 + 1 = 0 3) 1349: Egy téglalap alakú telek egyik oldala 20 m-rel hosszabb, mint a másik. A telek területe 2400 m2. A telket a kerülete mentén belülről 4 cm vastag, 2 m magas deszkapalánkkal veszik körül. Hány m3 deszkára van szükség, ha 6 % hulladékkal kell számolnunk? 23 4) 2704: Egy paralelogramma alapú egyenes hasáb két alapéle 3 cm és 5 cm, az általuk bezárt szög 52o30. Mekkora a hasáb

térfogata, ha az alap nagyobbik átlója egyenlő a kisebbik testátlóval? 5) 42: Bizonyítsa be, hogy az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege (n-2)·180o, átlóinak száma pedig n(n − 3) ! 2 6) 59: Mikor mondjuk két síkidomról, hogy hasonlók? Sorolja fel a háromszögek hasonlóságának alapeseteit! 7) 86: Írja fel egy szakasz felezőpontjának, illetve harmadolópontjának koordinátáit a szakasz végpontjainak koordinátáival, és igazolja a felírt formulákat! (1983) Gimnázium 1) 580: Az x mely racionális értékeire igaz, hogy x+2 2x 1 ? − = 2 x − 2 3( x − 1) 24 2) 2055: Egy derékszögű háromszög oldalainak mérőszáma egész, a háromszög kerületének mérőszáma a terület mésrőszámának kétszerese. Mekkorák a háromszög oldalai? 3) 2506: A cos(πx) − 1 kifejezés értelmezhető a) az egész számokon; b) a pozitív egész számokon; c) a páros egész számokon; d) a páratlan egész számokon; e) minden valós

számon. Döntse el, hogy melsik állítás igaz, és indokolja meg! 4) 2573: Határozza meg sin x ∙ cos x értékét, ha tg x = 3 ! 4 5) 3134: Egy kocka A csúcsából kiinduló élvektorok: a, b, c. Fejezze ki ezek segítségével az A-ból a kocka középpontjába vezető vektort! 6) 4069: Hány 3-mal osztható tízjegyű számot tudunk felírni a 0, 1, 2, , 9 számjegyekből, ha minden számjegyet csak egyszer írunk fel? 7) 58: Bizonyítsa be, hogy a háromszög belső szögfelezője a szemközti oldalt a szomszédos oldalak arányában osztja! (1982) Gimnázium 1) 723: Mely valós x értékekre igaz, hogy 24 x x 5 + =5 ? x+4 x−4 9 2) 1079: Mely valós x értékekre igaz a következő egyenlet? log8[4 - 2∙log6(5 - x)] = 1 3 3) 1743: Az alábbi állítások közül melyek igazak, és miért? a) minden rombusz érintőnégyszög; b) minden érintőnégyszög trapéz; c) minden téglalap trapéz; d) van olyan trapéz, amegy húrnégyszög. 4) 1885: Egy szimmetrikus

trapéz párhuzamos oldalainak hossza a és 3a, szárainak hossza 2a. Mutassa meg, hogy a trapáznak van 60o-os szöge! Mekkora a trapéz átlója? 5) 2967: Mely valós számokra igaz, hogy 1 − cos 2 x = sin x ? 6) 3338: Egy egyenlő szárú háromszög alapjának végpontjai A(-3; 5) és B(3; -1). A háromszög köré írt kör egyenlete x2 + y2 - 4,5x - 8,5y - 5 = 0. Számítsa ki a harmadik csúcspont koordinátáit! Hány megoldás van? 7) 22: Bizonyítsa be a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggéseket! (1981) Gimnázium 1) 568: Mely valós x értékekre teljesül, hogy 2 x − 9 − 0,5(2 x − 10) =0 ? x+4 2) 1092: Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! lg (x + 3) + lg (x - 3) = lg (x + 9) 3) 2088: A P pont az ABCD paralelogramma belsejében van. Igazolja, hogy az ABP háromszög és a CDP háromszög területének összege egyenlő az ADP háromszög és a BCP háromszög területének összegével! 4) 2940: Mely

valós számokra igaz, hogy tg (x2 + 9) = tg (4x + 5) 5) 3258: Egy háromszög két csúcspontjának koordinátái A(3; 2) és B(5; -3). A harmadik csúcsnál levő szöget az abszcisszatengely felezi. Határozza meg a harmadik csúcspont koordinátáját! 6) 3323: Hol helyezkednek el a Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerben azok a pontok, amelyek koordinátái eleget tesznek a következő feltételeknek? a) x = y b) x + y = 1 25 7) 102: Egy mértani sorozat első eleme a1, hányadosa q. Bizonyítsa be, hogy an = a1qn-1 és S n = a1 qn −1 , (q ≠ 1)! q −1 26 Gimnáziumi érettségi feladatai(1981- 2004) Pontszámok (a feladatok sorrendjében) ÉV Feladatok 1981. 102, 568, 1092, 2088, 2940, 3258, 3323 1982. 22, 723, 1079, 1743, 1885, 2967, 3338 1983. 58, 580, 2055, 2506, 2573, 3134, 4069 1984. 20, 461, 627, 1780, 2311, 3359, 4060 1985. 34, 56, 1193, 2009, 2955, 3038, 3534 1986. 102, 773, 1600, 2043, 2278, 3188, 3224 1987. 42, 1327, 1511,

2415, 2914, 3228, 3478 1988. 41, 975, 1266, 2703, 2927, 3354, 3499 1989. 90, 720, 1573, 2438, 2968, 3135, 3532 1990. 102, 580, 1049, 1831, 3069, 3239, 3972 1991. 90, 461, 566, 1723, 1906, 3060, 3483 1992. 101, 941, 1551, 2139, 2475, 3226, 4065 1993. 63, 977, 1270, 2006, 2902, 3261, 3576 1994. 40, 461, 585, 2010, 2438, 3392, 3501 12, 8, 8, 14, 14, 16, 8 1995. 87, 486, 1276, 2305, 2548, 3238, 3510 12, 11, 8, 15, 10, 14, 10 1996. 87, 791, 1193, 1851, 2027, 3412, 4063 16, 16, 9, 9, 8, 14, 8 1997. 37, 1214, 1548, 2385, 3054, 3196, 4051 12, 10, 8, 14, 14, 12, 10 1998. 63, 861, 1068, 2066, 2394, 3385, 4036 14, 10, 8, 12, 14, 12, 10 1999. 43, 721, 2270, 2476, 2988, 3329, 3511 12, 8, 16, 12, 14, 9, 9 2000. 55, 545, 1089, 1824, 1837, 2391, 3121 12, 10, 10, 8, 14, 18, 8 2001. 139, 561, 1823, 3289, 771, 3477, 2930 13, 8, 12, 12, 16, 9, 10 2002. 74, 799, 1597, 1750, 2333, 3219, 3485 12, 9, 12, 11 ,16 , 8, 12 2003. 22, 620, 1206, 1601, 1830, 2747, 3594 12,

8, 9,9, 12, 16, 14 2004. 1179, 2345, 1105, 3347, 3525, 2471, 42 9, 9, 14, 16, 10, 10, 12 27 Szakközép érettségi feladatai (1984- 2004) Pontszámok (a feladatok sorrendjében) Év Feladatok 1984. 42, 59, 86, 556, 1123, 1349, 2704 1985. 43, 94, 552, 1831, 2474, 3270, 3524 1986. 33, 85, 466, 1260, 1868, 2528, 3486 1987. 30, 93, 1192, 1853, 2017, 3027, 3555 1988. 22, 53, 1319, 1394, 1744, 2270, 3387 1989. 7, 31, 526, 1359, 2524, 3255, 3544 1990. 70, 123, 517, 1270, 2255, 2499, 3258 1991. 24, 63, 552, 2412, 2490, 2602, 3578 1992. 22, 46, 819, 1602, 2420, 3009, 3545 1993. 35, 79, 1104, 1426, 2096, 2703, 3570 1994. 4, 75, 1456, 2422, 2652, 3270, 3552 6, 12, 10, 15, 14, 11, 12 1995. 68, 139, 458, 760, 1596, 3389, 3595 6, 14, 8, 12, 13, 13, 14 1996. 16, 102, 628, 933, 2283, 3154, 3941 6, 13, 7, 12, 14, 16, 12 1997. 55, 105, 639, 1101, 2344, 3424, 3574 10, 6, 10, 12, 12, 13, 17 1998. 26, 87, 801, 1600, 1853, 2921, 3601 8, 14, 10, 10, 10, 12, 16

1999. 8, 75, 1104, 1171, 2259, 2604, 3338 6, 14, 13, 10, 10, 13, 14 2000. 80, 139, 720, 1034, 1847, 3369, 3595 6, 14, 8, 12, 10, 14, 16 2001. 43, 94, 711, 1117, 1989, 2416, 3480 12, 6, 10, 10, 14, 16, 12