Gazdasági Ismeretek | Adózási ismeretek » Szabó Ferenc - Adózási ismeretek kidolgozott kérdések

Adatlap

Év, oldalszám:2005, 14 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:1645
Feltöltve:2005. november 14
Méret:179 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Adózási ismeretek / (Szabó Ferenc) Fejezetek végén található kérdések 1.1Mi az adó fogalma? Olyan kényszerített, vissza nem térülő pénzbeli szolgáltatás, amelyet az állam, v. más közjogú egyesület jogszabály alapján hajt be, azok nagysága, fizetésifeltételei és határideje alapján 1.2Milyen adócsoportosítási elveket ismer? - adóviselés szerint, - adó tárgya szerint - adó mértéke szerint - adó felhasználása szerint - adóztató szerint - adórendszerben betöltött szerepük szerint 1.3 Hogyan csoportosítjuk az adókat adóviselés szerint: - direkt pl. SZJA, - indirekt pl. Áfa 1.4 Hogyan csoportosítuk az adókat az adó tárgya szerint? - bevételt terhelő, - vagyont terhelő, - hozadékot terhelő 1.5 hogyan csoportosítjuk az adókat az adó felhasználása szerint? - általános, - céladó pl. rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás 1.6 Hogyan csoportosítjuk az adókat mértékük szerint? - lineáris, - progresszív, -

degresszív 1.7 Hogyan csoportosítjuk az adókat adóztató szerint? - központi pl. állami ktgvetés, - helyi pl. önkormányzat 1.8 Hogyan csoportosítjuk az adókat az adórendszerben betöltött szerepük szerint? - rendes, - rendkívüli 1.9 Mit ért adórendszer alatt? A különböző adónemek egymás melletti használata, egymás kiegészítése. Az adónemek együttes használata gazdaságilag és jogilag egyaránt. 1.10 A ktgvetés bevételi szerkezete szerinti legfontosabb adók? - Áfa, -SZJA - Jövedéki és fogyasztási adó - Társasági adó 1.11 Adózási alapfogalmak? -adójog: szabályozza az adójogi jogviszonyokat az állam és az adózó között. Az adóra vonatkozó anyagi és eljárási szabályok összességét foglalja magába. - anyagi szabályok: az egyes adónemeken belüli kötelezettségeket és jogszabályokat értjük, melyek szabályozzák az adó alanyát, alapját, mértékét, az adómentességet és a kedvezményeket. - eljárási szabályok: az

adókötelezettségtől a megszünésig tartalmazza a jogszabályokat. - adónem: az adó valamely fajtája. - adóév: az a naptári év, amelyre az adókötelezettség vonatkozik. - adó alanya: az a személy, akit adókötelezettség terhel. - adó tárgya: az a tevékenység, vagyon, jog vagy jövedelem, ami után az adót meg kell fizetni. -1- - az adó alapja: az adó tárgyának az egységnyi mennyisége, amely alapján az adót kivetik. - az adó mértéke: az adóalap egységére jutó adókulcs alapján v. tételesen kiszámított adó - adótartozás: a esedékességkor meg nem fizetett adó. - számított adó: az adó mértékének figyelembevételével, az adó alapjából meghatározott adó. - fizetendő adó: a számított adó – adókedvezmények. - adókedvezmény: amikor az adóalanynak csak a számított adó egy részét kell megfizetnie. - adómentesség: az adómentes tételek, már az adó alapjához sem adandók hozzá. 1.13 Sorolja fel az

adóhatóságokat! - Apeh - Országos Vám- és Pénzügyőrség - Illetékhivatal - Önkormányzatok 1.14 Ismertesse az adókötelezettségeket! - bejelentési kötelezettség - adómegállapítási kötelezettség - adóbevallási kötelezettség - adó előleg és adóbefizetési kötelezettség - bizonylatkiállítási kötelezettség - könyvvezetési kötelezettség - adólevonás, adóbeszedés - adatszolgáltatási kötelezettség 1.15 Ismertesse a bejelentési és nyilatkozattételi szabályokat A vállalkozó igényli a vállalkozói igazolványt, ezzel teljesíti a bejelentési kötelezettséget, ez után kapja meg az adószámát. Ez után közli az adóhatósággal az adatait, mint pl bankszámlaszám, könyvvezetés módja, iratőrzés helye. Üzletszerű tevékenységet, csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat. Adószám 11 számjegyből áll, a 9. jegy jelenti az alanyi adómentességet is (ha 1-es) A bankszámlanyitást követően 15 napon

belül kell bejelenteni az adóhatóságnak. Bármilyen változást későbbiekben is 15 napon belül kell bejelenteni. 1.16 Mit ért adómegállapítási kötelezettség alatt? - önadózással - a munkáltató részéről adólevonással - adóhatóság részéről kivetéssel v. utólagos megállapítással - adóbeszedésre kötelezett esetében adóbeszedéssel pl. idegenforgalmi adó 1.17 Mit ért adóbevallási kötelezettség alatt? Adónemenként más-más időpontokban teszik meg a bevallásukat a kötelezettek. SZJA - Egyéni vállalkozó február 15. - Önadózó magánszemély március 20. Társasági adó, iparűzési adó, kommunális adó : - május 31. Áfa: - havonta (tárgyhót követő 20-a) - negyedévente (tárgy negyedévet követő hó 20-a) - évente (tárgyévet követő év február 15-e) 1.18 Mit ért adó- és adóelőlegfizetési kötelezettség alatt? Az adó megfizetésének időpontja, amikor a bankszámláját a bank megterhelte, illetve a csekk

postára adásának napja. A bevallás nem pótolja a befizetést és a befizetés sem pótolja a bevallást, mindkettőt meg -2- kell tenni. Ha ez nem történik meg, akkor az Apeh legkésőbb okt 31-éig értesítést küld az adózónak A költségvetési támogatást a benyújtást követő 30 napon belül, a visszaigényelt Áfá-t pedig (500eFt felett) 45 napon belül kell visszautalni az adózónak. 1.19 Mit ért bizonylatkiállítási, megőrzési és nyilvántartási kötelezettség alatt? A könyvvezetésben a számviteli törvény előírásait be kell tartani. Az iratőrzés helyét az adóhatóságnak be kell jelenteni, de könyvelés céljára más helyre is lehet szállítani, ha az adóhatóság felszólítására 3 munkanapon belül elő tudja az adózó állítani. A bizonylatokat az elévülésig meg kell tartani 1.20 Ismertesse az adatszolgáltatási kötelezettséget! Az adózónak az adóhatóság felé adatszolgáltatási kötelezettsége van, de az

adóhatóság is szolgáltat ki adatokat a különböző szervezetek felé. Pl Bíróság, nyomozóhatóság, Nemzetbiztonsági szolgálat, Állami Számvevőszék, Ksh. 1.21 Ismertesse az adóhatósági ellenőrzések általános szabályait! Ellenőrzések típusai: - preventív: a várható jogsértő magatartást igyekszik elhárítani. - egyszerűsített ellenőrzés: az önadózási kötelezettség teljesítését ellenőrzi a benyújtott adóbevallások által. - helyszíni ellenőrzés: helyszínen kell lennie az adózónak, vagy meghatalmazottjának kivéve, ha próbavásárlás van, vagy ha két hatósági tanú is jelen van. 8 napon belül lehet észrevételt tenni az adózónak. 1.22 Milyen jogkövetkezményeket ismer az adóigazgatási eljárásban, ismertesse azokat! - késedelmi pótlék, - önellenőrzési pótlék - adóbírság - mulasztási bírság 1.23 Mit jelent az adómérséklés, fizetési halasztás és a tartozásátvállalás? Magánszemélyen kívül az

APEH más személy adóját nem engedheti el, ill. nem mérsékelheti 2.1 Sorolja fel az ÁFA jellemzőit! - fogyasztási típusú - forgalmi típusú - általános jellegű - nettó típusú - közgazdaságilag semleges, - többfázisú - közvetett 2.2 Mit ért hozzáadott érték alatt? A vásárolt áruért és szolgáltatásért fizetett összeg és az értékesített termékért és szolgáltatásért kapott összeg különbsége a hozzáadott érték. 2.3 Mit ért fizetendő és előzetesen felszámított adó alatt? A beszerzésekről kapott számlában szereplő adót előzetesen felszámított adónak nevezzük. 2.4 Ismertesse az ÁFA elszámolásának folyamatát! 2.5 Mit ért az ÁFA területi, személyi és tárgyi hatályán? Az Áfa területi hatálya a Magyar Köztársaság területére terjed ki, beleértve a vámszabadterületet, tranzitterületet és a közvámraktár területét is. -3- Az Áfa tárgyi hatálya a belföldi termékértékesítésre és

szolgáltatásnyújtásra és a termékimportra terjed ki. 2.6 Ki az ÁFA alanya? Az Áfa alanya az, aki saját nevében jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, perelhet és gazd-i tev-et végez. 2.7 Mit ért termékértékesítésen, szolgáltatásnyújtáson, és termékimporton? Termékértékesítés: a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonossá teszi. Szolgáltatásnyújtás: Minden olyan ellenérték fejében végzett tevékenység, amely nem minősül termékértékesítésnek. Termékimport: a termékek külföldről történő behozatala. 2.8 Ismertesse a bizonylatolási kötelezettség formáit! - számla, - egyszerüsített számla - számlát helyettesítő okmány - nyugta 2.9 Ismertesse a számla, az egyszerüsített számla és a nyugta kötelező kellékeit! Számla: sorszám, számlakibocsátó neve, címe, adószáma, vevő neve, címe, tejesítés időpontja. Egyszerüsített számla: u.a, csak

bruttóban mutatja az egységárat és a végösszeget, nincs teljesítés időpontja. Nyugta: adószám, nyugta sorszáma, kiállítás kelte, összeg 2.10 Ismertesse az adólevonási jog személyi és tárgyi feltételeit! Személyi: - az adóalany egyszeres, vagy kettős könyvvitelt vezessen - bevételeiből az adóköteles részt tételes költségelszámolással határozza meg. Tárgyi: - az adóalany rendelkezzék az előzetesen felszámított adót igazoló számlákkal. 2.11 Mikor vonható le ill mikor nem vonható le az előzetesen felszámított ÁFA? Nem vonható le: - közvetlenül a tárgyi adómentes tevékenységhez történő beszerzésről kapott számlán lévő áfa. - az alanyi adómentességgel rendelkezőre áthárított áfa. - személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó üzemanyagszámlán szereplő áfa. - nem továbbértékesítési céllal vásárolt személygépkocsi áfája - taxi számlán szereplő áfa - ha a termék v. szolgáltatás csak

részben érinti a gazd-i tevékenységet, vagy egyáltalán nem 2.12 Mit ért arányosítással megosztandó ÁFA alatt? Amely részben adóköteles, részben tárgyi adómentes értékesítéshez kapcsolódik. 2.13 Mi az adó alapja? A teljesítésért járó ellenérték. 2.14 Mennyi az adó mértéke? Soroljon fel termékeket és szolgáltatásokat a különböző adókulcsokkal! Az adó mértéke az adóalap meghatározott százaléka. 3 féle létezik: 0, 12, 25 százalékos 0 %: termékexport, humán gyógyászati gyógyszerek, tankönyvek és oktatási CD-romok. 12 %: kertészet, raktározás, szállítás, szállodai szolgáltatás, folyóirat, cukoripari termékek, vill.energia -4- 2.15 Hasonlítsa össze az adómentes értékesítést és a 0 %-os értékesítést! Az értékesítéskor a beszerzési számlákon szereplő adót az adómentes értékesítés folyamán nem lehet visszaigényelni, a 0%-os értékesítéskor igen. Az adóhatóságtól vissza nem

igényelhető adó – az adómentes értékesítésnél – növeli a ráfordítást, csökkenti a nyereséget, a 0 %-os esetben a visszaigényelhető adó nem növeli a ráfordítást. 2.16 Ismertesse a tárgyi adómentességet! Az aki tárgyi adómentességet élvez, az általa kibocsátott számlában áfá-t nem tüntethet fel és az ő általa beszerzett termékek számláiról az áfá-t nem igényelheti vissza. Pl. szerencsejáték, oktatás, könyvtár, ügyvéd, humán eü-i szolgáltatás, postai szolgáltatás 2.17 Ismertesse az alanyi adómentességet! Az alanyi adómentesség választható: - akinek a tevékenysége belföldön zajlik és van állandó lakhelye. - az adóévet megelőző évben nem érte el a bevétel a 2.000000 Ft-ot és várhatóan nem is fogja - általányadózást választó egyéni vállalkozó esetében a 4.000000 Ft a határ 2.18 Ismertesse az ÁFA bevallásának és megfizetésének szabályait! - havi, - negyedévi, - éves Havi: az adóévet

megelőző évben az Áfája meghaladta az 1.000000 Ft-ot Évi: akinek a nettó bevétele nem éri el a 8.000000 Ft-ot Negyedévi: aki a kettőbe nem tartozik bele. 3.1 Mi a fogyasztási adó feladata? - szabályozza a vásárlóerőt - befolyásolja a fogyasztást - növeli az állami ktgvetés bevételét 3.2 Kik az adóalanyok? Csak termékértékesítésre terjed ki, ezért a termékértékesítéssel foglalkozó - jogi személyek, - jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek - egyéni vállalkozók - természetes személyek. 3.3 Mire terjed ki a fogyasztási adó alapja? - saját előállítású termék esetében: a forgalmi érték (áfa és fogyasztási adó nélkül) - bérmunkában előállított termék esetében:a forgalmi érték (áfa és fogyasztási adó nélkül) - nem adóalanytól beszerzett termék, termeltetőtől beszerzett termék esetén: vételár - nem termelési, valamint reprezentációs célú felhasználás esetén: beszerzési ár, vagy forgalmi

érték - importtermék: vámérték 3.4 Mi az adó alapja? u.a mint a 33 3.5 Mondjon pár példát az adó mértékére! Az adó mértéke az adóalap meghatározott %-a. - pörkölt kávé, valódi kávékivonat 12 % - katalizátoros személygépkocsi, elektromos üzemeltetéssel 1600 m3-ig 10 % - katalizátoros személygépkocsi 1601 m3-tő 20 % -5- - nem ezüst nemesfémből készült termékek 35 % 3.6 Ki állapítja meg az adót és mikor kell bevallani? Az alany maga állapítja meg az adót és vallja be, kivéve a termékimport esetében, ilyenkor a vámhatóság veti ki. Az adóévet követő február 15-ig kell bevallani 3.7 Hogyan történik az adó megfizetése? Az önadózók, akik negyedévente elérik a 6 MFt befizetendő vagy visszaigénylendő adót, azok havonta adóelőleget is kötelesek fizetni, így havonta élhetnek visszaigénylési jogukkal. 3.8 Kik igényelhetnek fogyasztói árkiegészítést? Fogyasztói árkiegészítést igényelhet az a cég vagy

magánszemély, aki kedvezményes vasúti,közúti (autóbusz), személyhajó és révközlekedést végez. 3.9 Kik a fogyasztói árkiegészítés alanyai? Azok kaphatnak fogyasztói árkiegészítést, akik rendszeresen üzletszerűen bevétel elérése céljából a saját nevében és felelősségére a törvény 2. mellékletében felsorolt személyszállítási szolgáltatásokat nyújtja belföldön. 3.10 Kikre nem terjed ki a fogyasztói árkiegészítés? Csak akkor lehet a fogyasztói árkiegészítést igénybe venni, ha ezeket a szolgáltatásokat kedvezményes áron nyújtják és ezek nem üzletpolitikai kedvezmények. 3.11 Mikor igényelhető a fogyasztói árkiegészítés? - számlakibocsátás esetén: a teljesítés napjától - készpénzfizetés esetén: az ellenérték kifizetésének napjától - pénzforgalmi szemléletű könyvvezetés esetén vagy bevételi nyilvántartáskor a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésekor. 3.12 Mi az árkiegészítés

alapja? - a kedvezményes személyszállítási szolgáltatás forgalmi adóval növelt díjbevétele. - A különböző kedvezményt élvező utasok ingyenes utazása miatti kiesésének megtérítésére a vasúti, távolsági autóbusz s a helyi személyszállítás forgalmi adóval növelt díjbevétele. 3.13 Mondjon pár példát a fogyasztói árkiegészítésre! - 50 %-os vasúti és távolsági autóbusz kedvezmény - 67,5 %-os vasúti és távolsági autóbusz kedvezmény - 90 %-os vasúti és távolsági autóbusz kedvezmény - tanulók távolsági autóbusz kedvezménye - tanulók és nyugdíjasok helyi bérletjegye 100 % 208 % 900 % 614 % 208 % 4.1 Mit nevezünk ABC termékeknek? Alkohol, benzin, cigaretta 4.2 Mit ért az adó területi, tárgyi és személyi hatálya alatt? Területi: Magyar Köztársaság területe, beleértve a vámszabad és tranzitterületeket is. Tárgyi: a jövedéki termék után fizetendő adó, a dohánytermékek általános forgalmi adója, a

jövedéki termékek előállítása és forgalmazása és az ezzel kapcsolatos engedélyek, jogi ügyek, -6- 4.3 Kik rendelkeznek jövedéki ügyekben illetékességgel? Általában a vámhatóságok, konkrétan: országosan a megyeszékhely szerinti vámhivatalok, Budapesten a 16. sz vámhivatal 4.4 Mikor keletkezik a jövedéki adókötelezettség? A jövedéki termék előállításakor, illetve termékimport esetén amikor bekerül az országba. 4.5 Mikor kell az adót megfizetni? Ha az adóraktárat elhagyja a jövedéki termék, és szabadforgalomba kerül. 4.6 Mit ért adóraktár alatt? Az adóraktár egy olyan fizikailag elkülönített terület, amelyen belül a jövedéki engedély birtokában jövedéki termék előállíta folyik, illetve olyan termék tárolását végzik, ami után az adót még nem fizették meg. 4.7 Ki a jövedéki termék adómentes felhasználója? Aki a törvényben meghatározott célra használja fel, - pl. gyógyszergyártás 4.8 Kik

jogosultak adóraktári engedélyre? - legalább 2 éve van jövedéki engedélye és foglalkozik jövedéki termékek előállításával - nincs 30 napnál régebbi adótartozása, illetve adóbírsága 4.9 Mit ért jövedéki biztosíték alatt? A jövedéki termék adófelfüggesztésével járó szállításakor, illetve az adó megfizetésével járó kockázatvállalás biztosítékaként az adóraktár engedélyes nyújtja a vámhatóság felé. 4.10 Mi lehet jövedéki biztosíték? Lehet készpénz és garancia, melyet általában az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia alap nyújt. A készpénz után a vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs. 4.11 Mit ért megbízható adós alatt? - aki legalább 2 éve foglalkozik jövedéki termékek előállításával és rendelkezik engedéllyel. Nincs 30 napnál régebbi adótartozása amely meghaladná a jövedéki biztosíték 10 %-át. Nincs a jövedéki biztosíték 10 %-át meghaladó adóbírsága. 4.12 Hogy

tesz eleget az adóraktár az adókötelezettségnek? Önadózás formájában. 4.13 Hogyan állapítják meg az ásványolaj adóját? Mennyisége alapján hektoliterben vagy kilogrammban. 4.14 Hogyan állapítják meg az alkoholtermékek adóját? Mennyisége alapján hektoliterfokban. 4.15 Mit ért zárjegy alatt? Zárjegy egy olyan bélyeg, mely a jövedéki termék legkisebb csomagolási egységén található meg, rendelkezik a termék mennyiségével és az engedélyszámmal, legalizálja a jövedéki terméket. Termékimport esetén jelzi, hogy a termék vámkezelt. -7- 4.16 Hogyan adóztatják a sört? Mennyisége alapján literben vagy ballingfokban. A ballingfok a sörlé 20 C0-on meglévő szárazanyagtartalmát jelzi. 4.17 Ismertesse a bor adóalapját és mértékét! A bor adóalapja szintén a mennyisége alapján számítandó, literenként. A szőlőbornak 5 Ft literenként, egyéb bornak 80 Ft literenként. 4.18 Mit tud a szőlőtermelő bejelentési

kötelezettségéről? A bejelentési kötelezettség szállításkor keletkezik, a vámhatóságtól nyilvántartási számot kell igényelni. 4.19 Mit tud az egyszerűsített adóraktári engedélyről? Az kaphat, aki: - 3 év átlagában az adómentes mennyiség felett, de legfeljebb 1.000 hektoliter szőlőbort állít elő évente, - Kivéve, ha ennek a mennyiségnek a 25 %-a vásárolt szőlőborból készül. 4.20 Mit tud a bor adóraktári engedélyről? - aki saját termésű friss szőlőből állít elő 1.000 hl felett, vagy szőlőt, szőlőbort bérmunkában dolgozó üzemre - egyéb bort előállítandó üzemre - aki a gyártási területén kívül szeretne raktározni - a bor önálló palackozásához - aki legalább 3 éve 4.21 Ismertesse a dohánygyártmányok adózását! - Lehet tételesen így 1.000 db után kell 3040/3435 Ft ot fizetni - Lehet %-osan adókulccsal, így a kiskereskedelmi ár 17 %-a. A szivarka, szivar és egyéb dohánytermékek a

kiskereskedelmi ár 25 %-a. 5.1 Sorolja fel az SZJA legfontosabb jellemzőit! - a magánszemély a jövedelmének az adóköteles részéből adózik, - alanyi, vagyis mindenki adózik és ez nem függ egyéb körülményeitől, - sávosan progresszív, - vannak bizonyos részei a jövedelemnek, melyek után lineárisan adózunk 5.2 Mi a jövedelem, a bevétel és a költség? Jövedelem: a magánszemélynek bármilyen címen szerzett bevételeinek egésze, mely az adóval csökkentett. Bevétel: a magánszemély a tevékenysége ellenértékeként megszerzett összeg egésze. Költség: a bevételszerző tevékenységgel szorosan összefüggő kiadások. 5.3 Mondjon bevételnek, illetve költségnek nem számító tételeket! - nevelési ellátás, - házassági vagyonközösség felbontásakor házastárstól való kifizetés - örökség - munkáltatótól kapott étkezési jegy havi 2.200 Ft-ig - munkáltatótól kapott ruházati termékek Nem számít ktg-nek a magánszemély

saját magára, vagy családjára fordított kiadásai. -8- 5.4 Mikor keletkezik az adókötelezettség? A bevételtszerző tevékenység megkezdésének időpontjától, vagy a bevételt eredményező jogviszony keletkezésének napjától. 5.5 Mikor kell az adót megfizetni? - egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemélynek tárgyévet követő február 15. - magánszemélynek március 20. 5.6 Ismertesse a jövedelem típusait! Jövedelmek Összevont adózás szerinti jövedelmek Elkülönített adózás szerinti jövedelmek Önálló tevékenységből származó jövedelmek Tőkejövedelmek Munkaviszony, ezzel kapcs. ktgtérítés, végkielég, külszog., helyi önk Képv v Ogy-i képviselők jöv Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Vegyes jövedelmek Szellemi tev., egyéni váll-ból származó jöv, mg-i őstermelés,kistermelésből származó jöv., ingatlan bérbeadása Természetbeni juttatások Egyéb jövedelmek Nyugdíj,

GYES, ösztöndíj, jog gyakorlása által szerzett jöv., Külf, Kiküldetés Átalányadózást választó egyéni váll. és mg-i kistermelő jövedelme Vagyonátruházásból származó jövedelem 5.7 Hogyan számítják ki az SZJA-t? - megállapítjuk az összevont adóalapot. (összeadjuk) - a megfelelő sávos adókulcs segítségével meghatározzuk a számított adó összegét. - a számított adó összegét csökkentjük: - a külföldön megfizetett adóból belföldön figyelembe vehető résszel - az adójóváírással - a kötelezően fiz. Nyugdíjjárulék és magánnyugdíjpénztári tagdíjkedvezménnyel - a nyugdíjjal - ekkor az összevont adóalap adóját kapjuk. - Az összevont adóalap adóját csökkentjük az adókedvezményekkel, ez lesz az összjövedelmet terhelő adó - ezután összesítjük az elkülönülten adózó jövedelmeket és kiszámítjuk az adójukat - ezután összesítjük az összevont adót és az elkülönült adót és megkapjuk a

tárgyévi fizetendő adót. -ebből levonjuk a tárgyévben befizetett adóelőleget. 5.8 Ismertesse az adókedvezményeket! - tandíj kedvezmény, - lakáscélú kedvezmény, -9- - tevékenységi kedvezmények személyi kedvezmények közcélú adományok kedvezménye biztosítások kedvezménye családi kedvezmény befektetési adóhitel 5.9 Ismertesse az elkülönülten adózó jövedelmeket! - Ingó vagyontárgy átruházásából származó jöv. - Ingatlan átruházásából származó jöv. - Kamatból származó jöv. - Árfolyamnyereségből származó jöv. - Osztalékból származó jöv. 5.12 Mit tud a tételes átalányadóról? Korábban a fodrász, kozmetikus, személyszállító is választhatta ezt az adónemet, 2001-től csak a fizetővendéglátó tev-et végző alkalmazhatja. 5.13 Milyen feltételek esetén választható az átalányadó? - az átalányadó megkezdését megelőző adóévben az egyéni váll. bevétele a 4 MFt-ot ne haladja meg - nem áll

munkaviszonyban - alanyi vagy/és tárgyi adómentes tev.-et végez 5.14 Mennyi az átalányadó mértéke? 200 eFt-ig 12,5 % 201-600 eFt-ig 25 % 601-800 eFt-ig 30 % 801-felett 35 % 6.1 Ki a társasági adó alanya? - gazdasági társaságok, - szövetkezetek, - állami vállalatok és az egyéb állami gazdálkodó szervek, - ügyvédi irodák, - közhasznú társaságok, - alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak - külföldi illetőségű adózó, aki belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet 6.2 Mit jelent a teljeskörű és a korlátozott adókötelezettség? A teljeskörű adókötelezettség csak a belföldi illetőségű adóalanyokat terheli, amelyeknek belföldről és külföldről származó teljes jövedelme adóköteles. 6.3 Kik nem lehetnek a TA alanyai? - egyéni vállalkozók, EVÁ-sok - MNB, - ÁPV RT, - pártok, - kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából létesített közhasznú társaság - a felszámolás kezdő

napjától a felszámolás alatt állók. - 10 - 6.4 Mikor kezdődik és mikor szűnik meg az adókötelezettség? Belföldi adóalanynál: a társasági szerződés közokiratba sorolásának napján kezdődik és azon a napon szűnik meg, amelyik napot követően az adóalany kikerül a társasági adó hatálya alól. 6.5 Sorolja fel az eredmény-kategóriákat! - adózás előtti eredmény - mérleg szerinti eredmény 6.6 Soroljon fel adózás előtti eredmény-növelő tételeket! - adóévben követelésre elszámolt összeg - az előző évben értékvesztés címen csökkentő tételként figyelembe vett összeg - a várható kötelezettségekre és a jövőbeni ktg.-ekre képzett céltartalék és céltartalékot növelő ráfordításként elszámolt összeg. - terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés címen elszámolt összeg a számv-i törvény szerint - immateriális javak és tárgyi eszközök állámányból való kikerüléskor, forgóeszközzé

történő átminősítéskor a könyv szerinti értékének a hulladék értékét meghaladó része - behajthatatlan követelés adóévben leírt összege - az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás 6.7 Soroljon fel adózás előtte eredmény-csökkentő tételeket! - követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés - az adóévben elszámolt értékvesztésnek az adótörvényben elismert mértéke - a képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összege - a környezetvédelmi kötelezettségek fedezésére az adóévben képzett céltartalék - a terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege - az adótörvényben leírt módon megállapított értékcsökkenési leírás - visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 6.8 Mennyi az adó mértéke? A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 16 %-a, a külföldön tevékenységet végző esetében

a társasági adó a pozitív adóalap 4 %-a. 6.9 Ismertessen adókedvezményeket! - beruházási adókedvezmények, - térségi és egyéb adókedvezmények - mikro-, kis- és középvállalkozások adókedvezménye. 6.10 Mikor kell az adót (adóelőleget) bevallani és megfizetni? Azoknál az adózóknál, akiknél az előző évi fizetendő társasági adó meghaladja az 5 MFt-ot az adóelőleg havonta, minden hónap 20-áig esedékes. Azon vállalkozások, amelyeknél az előző évi fizetendő társasági adó nem haladja meg az 5 MFt-ot, negyedévente fizetik az adóelőleget. Feltöltési kötelezettség: az adózóknak az adóelőleget az adóévi várható adó összegére a tárgyév december 20-áig i kell egészíteni. 90 %-os pontossággal kell megállapítani 6.11 Mit tud az osztalékadóról? Az osztalékadó alanyának az osztalékban részesülő minősül. Az osztalékadó alapja a kifizetett osztalék, kulcsa egységesen 20 %. Azokat a társaságokat érintik,

amelyeknek külföldi tulajdonosa is van, hiszen a belföldi személyek osztalékadó mentesek. De a külföldi is mentesülhet az adó alól, ha osztaléka egy részét belföldi gazdasági társaság vagy szövetkezet alapítására fordítja. - 11 - 7.1 Belföldi gj-k adóját ki köteles megfizetni? - a belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező - a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott gépjármű után 7.2 Mi az adó alapja és mennyi a mértéke? Az adó alapja személygépjárművek esetében a gépkocsi forgalmijában található önsúlya. Az adó mértéke 100 kg-onként 1.200 Ft 7.3 Egyéb gépjárműveknél mi az adóalap és mennyi a mértéke? Tehergépjárműveknél a jármű önsúlya és a raksúly 50 %-ának összege. Az adó mértéke itt is 100 kgonként 1200 Ft 7.4 Soroljon fel adómentességeket! - ktg-vetési szerv, egyház tulajdonában lévő gépkocsi - társadalmi szervezet, alapítvány

tulajdonában lévő gépkocsi - helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű - motorkerékpár, ha a motor térfogata a 250 cm3-t nem éri el, - ideiglenes forgalmi engedéllyel ellátott gépjármű - mozgáskorlátozott személygépkocsijának 7.5 Soroljon fel adókedvezményeket és ismertesse azok mértékét! - 50 %-os adókedvezménnyel illeti meg * a szabályozott katalizátorral üzemeltetett benzinüzemű személyautót * a kizárólag elektromos meghajtású * hibrid meghajtású * kizárólag gázüzemű személyautót - 25, 50, 60 %-os adókedvezmény illeti meg a 3.500 kg össztömeget meg nem haladó diesel üzemű járművet. Az adó mértéke a gépjármű környezetszennyezésének függvénye 7.6 Hogyan osztozik a gépjárműadón az állam és az önkormányzat? A minimum 600 Ft 50-50 %-ban kerül szétosztásra, a minimum feletti rész teljes egészében az önkormányzatot illeti. 7.7 Mikor kezdődik és szűnik meg a külföldi gépjárművek

adója? 60 nap elteltével kezdődik, azt követően, hogy az országban tartózkodik, és az ország elhagyásával szűnik meg. 8.1 Milyen szintű szabályozással valósul meg a helyi lakosság adóztatása? 1991-től kezdődően törvényi szintű szabályozással valósul meg a helyi lakosság adóztatása. 8.2 Sorolja fel a helyi adókról szóló törvény néhány jellemző általános vonását! - a helyi adókból származó bevételt az önkormányzatoktól semmilyen jogcímen nem lehet elvonni. - minden önkormányzat maga dönti el, hogy milyen helyi adókat vezet be. - a törvény megjelöl bizonyos kört az adómentességre, ezt az önkormányzatoknak be kell tartaniuk, de ezen felül maguk rendelkeznek arról, hogy milyen alanyi körre terjeszti ki a további kedvezményt. - a törvény kimondja/tiltja az adótöbbszörözés elvét. - a helyi adóktól függetlenül a normatív támogatást az önkormányzatnak mindenképpen meg kell kapnia - a polgármester egyszer

egy évben beszámol az adók felhasználásáról. - 12 - 8.3 Az önkormányzatok adóztatási joga mire terjed ki? - az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra, - munkaerő foglalkoztatásra - nem állandó lakosként való tartózkodásra - meghatározott gazd-i tevékenység gyakorlására terjed ki. 8.4 Hányféle adótípus és hányféle adónem bevezetésére jogosult az önkormányzat? - vagyoni típusú adók, - kommunális jellegű adók, - helyi iparűzési adó Ötféle adónem: - építményadó - telekadó - kommunális adó - idegenforgalmi adó - helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult az önkormányzat. 8.5 Mi az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adójának, az idegenforgalmi adónak, a helyi iparűzési adónak az alapja és mennyi a mértéke? Adóalap Építményadó Telekadó Kommunális adó (magánszemély) Kommunális adó (vállalkozó) Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó -hasznos

alapterület -korrigált forgalmi érték - telek alapterülete - korrigált forgalmi érték Épület, telekbérleti jog Helyben foglalkoztatottak száma - Építmény hasznos alapterülete, - vendégéjszaka, - szállásdíj - Korrigált nettó árbevétel - naponta Adómérték/maximum érték 900 Ft/m2 3 %-a 200 Ft/m2 3 %-a 12.000 Ft/év/adótárgy 2.000 Ft/év 900/m2 300Ft/fő/nap 4%-a 2 %-a 5.000 Ft/nap 9.1 Mi a szakképzési hozzájárulás alapja és mennyi a mértéke? A tárgyévi beszámoló szerinti bérköltség 1,5 %a. 9.2 Hogyan csökkenthető a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség? A munkavállaló tanulmányainak fejlesztésével, a szakképzés költségeivel a befizetési kötelezettség maximum. 0,5 %-ra csökkenthető 9.3 Kinek kell fizetni a rehabilitációs hozzájárulást? A munkaadó szervezetek rahabilitációs hozzájárulást kötelesek fizetni, ha - nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozót, - a foglalkoztatott

megváltozott munkaképességű dolgozók tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyított aránya nem éri el a kötelező foglalkoztatási szintet. - ha 5 fő megváltozott munkaképességűt foglalkoztat, akkor nem kell fizetniük. - 13 - 9.4 Mi az alapja és mennyi a mértéke a rehabilitációs hozzájárulásnak? Év közben negyedévenként előleget kell fizetni. Az előleg mértéke a tárgyévet megelőző év tényleges kötelezettségének a 25 %-a. 9.5 Mi a munkaadói- és a munkavállalói járulék alapja és mértéke? 99-től, a munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó bére, illetmény, végkielégítés, természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, cégautó . stb adójának 25 %-a után 3 % munkaadói járulékot köteles fizetni. A munkavállaló járulékként a főfoglalkozású munkaviszonyai alapján a munkaadótól kapott nyugdíjjárulék alapot képező bruttó

kereset 1,5 %-át köteles fizetni. - 14 -