Politika, Politológia | Nemzetközi szervezetek » Kozma Éva - Nemzetközi szervezetek és az ENSZ

Adatlap

Év, oldalszám:2004, 7 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:207
Feltöltve:2006. február 09
Méret:97 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11110 1era1 2012. október 06
  Tömör és jól összegez.

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Nemzetközi szervezetek, és az ENSZ Készítette: Kozma Éva III.KGH NYME 2004. december 4 -1- ENSZ megalakulása: tagság: Az ENSZ eredeti tagjai azok az államok, akik részt vesznek a SF-i alapokmány aláírásában. Az Egyesült Nemzetek hivatalosan 1945. október 24-jött létre, amikor az alapokmányt ratifikálta Kína, Franciaország, a SZU, Nagy Britannia az USA és a többi aláíró többsége. Tagja lehet minden békeszerető nemzet, amely az alapokmányban foglalt kötelezettségeket vállalj, és a Szervezet megítélése szerint e kötelezettségek teljesítésére képes és hajlandó. Új tagállamok felvétele a Biztonsági Tanács ajánlása alapján, a közgyűlés határozatával történik. Hivatalos nyelve: kína, angol, francia, orosz és spanyol. Az Egyesült Nemzetek céljait az Alapokmány a következőkben határozta meg: • a nemzetközi béke és biztonság fenntartása; • a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és

önrendelkezési jog elvének a tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatok fejlesztése; • nemzetközi együttműködés létesítése a nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális és humanitárius problémák megoldása, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében; • legyen az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek összehangolásának központja. Az Egyesült Nemzetek az alábbi elveknek megfelelően tevékenykedik: • a Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén alapszik; • a Szervezet tagjai kötelesek nemzetközi viszályaikat békés eszközökkel, a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság veszélyeztetése nélkül rendezni; • a Szervezet tagjai nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak bármely más állam elleni erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától; • megadnak minden

segítséget az Egyesült Nemzetek részére annak minden olyan tevékenységéhez, amelyet az Alapokmánynak megfelelően folytat, és tartózkodnak attól, hogy segítséget nyújtsanak olyan államoknak, amelyekkel szemben az Egyesült Nemzetek megelőző vagy kényszerítő intézkedéseket foganatosít; • az Egyesült Nemzetek biztosítja, hogy amennyiben a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében szükséges, azok az államok is, amelyek az Egyesült Nemzeteknek nem tagjai, ezeknek az elveknek megfelelően járjanak el; • az Alapokmány egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel az Egyesült Nemzeteket arra, hogy olyan ügyekbe avatkozzék, amelyek lényegileg valamely állam belső joghatóságának a körébe tartoznak. Az ENSZ felépítése: - A közgyűlés - A Biztonsági Tanács - A gazdasági és Szociális Tanács - Gyámsági Tanács - Nemezeközi Bíróság - A titkárság Közgyűlés: -2- Legfőbb tanácskozó testület. Az összes tagállam

képviselőiből áll Olyan fontos kérdésekben, mit a békére és biztonságra, új tagok felvételére és költségvetési kérdésekre vonatkozó ajánlások, a döntésekre kétharmados többségre van szükség. Egyéb kérdésekben szótöbbség. Biztonsági tanács: A nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért felelős. A tanácsnak 15 tagja van 5 állandó – Kína, SzU, Franciaország, Nagy-Britannia és az USA – és 10 a két éves időszakra megválasztott tag. Feladatai: - fenntartani a nemzetközi békét és biztonságot, viszályt megvizsgálni, amely nemzetközi súrlódáshoz vezet - terveket kidolgozni a fegyverkezés szabályozását szolgáló rendszer létesítésére - katonai lépéseket foganatosítani az agresszor ellen - ajánlás új tagok felvételére - Gyakorolni a gyámsági funkciót a stratégiai területeken - javaslatot tenni a Közgyűlésnek a főtitkár kinevezésére és a közgyűléssel együtt megválasztani a nemzetközi

Bíróság bíráit. Gazdasági és Szociális Tanács. Olyan fő szervezet, amely koordinálja a szervezetek ENSZ családja néven ismert Egyesült Nemzetek, valamint a szakosított szervek és intézmények gazdasági és szociális munkáját. Feladatai: - központi fórumot nyújt a nemzetközi gazdasági és szociális kérdések megvitatására - tanulmányokat készít vagy kezdeményez és ajánlásokat tesz a nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális, oktatási kérdésekben - elősegíti az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását - koordinálja a szakosított intézmények tevékenységét - konzultál a nem kormnyzati szervezetekkel olyan ügyekben, amelyekkel a Tanács foglalkozik Gyámsági Tanács: Feladata a gyámsági rendszer alá helyezett gyámsági területek igazgatása, elősegítsék a a gyámsági területek lakosságának előrehaladását az önkormányzat és a függetlenség felé történő fokozatos haladását. Szíria,

Irak, Jordánia volt gyarmatok – ENSZ megbízást adott a környékbeli nagyhatalmaknak, hogy igazgassa ezeket a területeket. Azért mert a IIvh után megszűnt a mandátumhelyzet Teljes függetlenséget nem lehetett nekik adni, ugyanakkor angol és francia uralom alatt sem maradhattak. Nemzetközi Bíróság: A Bíróság joghatósága kiterjed minden olyan kérdésre, amelyben az államokra hivatkoznak és minden olyan ügyre, amelyre az Egyesült Nemzetek alapokmánya vagy a hatályban lévő nemzetközi szerződések és egyezmények lehetőséget nyújtanak. Titkárság: -3- Az Egyesült Nemzetek más szerveit szolgálja ki, és az általuk meghatározott programok és célok megvalósítása érdekében dolgozik. A Titkárság élén a főtitkár áll, aki felhívhatja a Biztonsági Tanács figyelmét minden olyan ügyre amely véleménye szerint veszélyeztetheti a nemzetközi békét és biztonságot. ENSZ szervezetei: - UNICEF: Gyermekalap: A közgyűlés a háború

sújtotta eu-i gyermekek támogatására hozta létre, majd a fejlődő országok szükségét szenvedő gyermekei helyzetének javítására szolgál. - UNHCR: Menekültügyi Főbiztosság: nemzetközi védelmet nyújt a faji, vallási, nemzetiségi vagy politikai okokból menedéket keresőknek és tartós megoldás talál problémáikra, segíti önkéntes hazatelepülést. Segélyakciók a menekülteknek. - UNESCO: Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezet: írástudatlanság elleni küzdelem, alapfokú oktatás általánossá tétele, emberiség kulturális örökségének a megőrzése, valamint a természet és társadalomtudományos fejlődésének nemzetközi előmozdítása. A Magyar ENSZ Társaság céljai A Magyar ENSZ Társaság 1947-ben alakult társadalmi mozgalomként. Egyéni és kollektív tagok olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezete, amely kizárólagos rendeltetésének az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányába foglalt célok

és értékek megvalósításának előmozdítását, illetőleg az ENSZ tevékenységének népszerűsítését és támogatását tekinti. A MENSZT nemzetközi tevékenységet is folytató országos egyesület. A MENSZT önálló társadalmi szervezet, ugyanakkor integráns része az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA - World Federation of United Nations Associations). Nemzetközi tevékenységét elsősorban ezen keresztül fejti ki. A Világszövetség Alapokmányát munkájában irányadónak tekinti. A MENSZT közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem kap. A MENSZT eszmei irányvonalát önálló szervezetként alakítja ki. Ennek meghatározásában azonban szerepe van annak, hogy integráns része egy, az Egyesült Nemzeteket támogató nemzetközi társadalmi mozgalomnak, tagja az ENSZ Társaságok Világszövetségének, amelynek az ENSZ Gazdasági és

Szociális Tanácsánál I. kategóriájú konzultatív státusa van A WFUNA tagszervezeteként, a MENSZT a WFUNA Alapokmányának megfelelő szellemben munkálkodik. Fő célja a MENSZT-nek az, hogy -4- 1. a közvélemény körében végzett munkájával segítse és ösztönözze a Magyar Állam által - az ENSZ Alapokmánya ratifikálásával - vállalt kötelezettségek teljesítését; 2. széles körben ismertesse az ENSZ Alapokmányában foglalt elveket, valamint az ENSZ és szakosított intézményei lényeges határozatait, programjait, ezek megvalósítását, különösen az alábbi területeken: - a nemzetközi béke és biztonság erősítése; - a fegyverkezés megfékezése és a leszerelés előmozdítása; - a népek közötti megértés és bizalomépítés elősegítése; - a népek közötti gazdasági, tudományos, technológiai, környezetvédelmi, kulturális és humanitárius együttműködés erősítése; - az emberi- és kisebbségi jogok védelme és

érvényesítése, beleértve mindenféle diszkrimináció (faji, vallási stb.) elleni fellépést; - a demokratikus társadalmi fejlődés előmozdítása; - a környezet védelme és a fenntartható fejlődés támogatása; - a bűnmegelőzés támogatása; - kábítószer-ellenes küzdelem; - a nők, a gyermekek és az idősek helyzetének javítása és jogaik érvényesítése; - az ENSZ reformja. A Magyar ENSZ Modell Diákegyesület A Magyar ENSZ Modell Diákegyesület 1997 áprilisában alakult meg a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) és az Eötvös Loránt Tudományegyetem (ELTE) hallgatóinak részvételével. Az ENSZ-et modellező diákszervezetek működése több évtizedes hagyományra tekint vissza világszerte, elsősorban Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. Tudomásunk szerint Közép- és Kelet-Európában Egyesületünk az első kezdeményezés az ENSZ modellezés meghonosítására. A szervezet

létrehozásának alapgondolata a Harvard Egyetem és a BKE diákjainak együttműködésével Budapesten megszervezett Harvard World Model United Nations konferencián született meg. A rendezvényen 300 küldött öt kontinens hatvan ENSZ tagállamát képviselte. A magyar delegáció tagjai a BKE és az ELTE diákjai közül kerültek ki. A modellezésről -5- Konferenciáinkon az ENSZ és más nemzetközi szervezetek tárgyalásait modellezik. Egy nagyszabású szimulációs játék részesévé válnak a diákok: döntéshozó politikusok szerepébe képzelhetik magukat - a helyzet minden előnyével és hátrányával együtt. Tét nélkül kipróbálhatják, milyen érzés egy komoly tárgyaláson részt venni, kipróbálhatják, mennyire tudják érdekeiket érvényesíteni. A konferenciánk minden résztvevője egy országot képvisel egy adott bizottságban, mely egy meghatározott témáról tárgyal. Minden delegált megpróbálja saját választott - országának

álláspontját érvényesíteni a konferencia végére megszülető határozatban. Célok Szervezet azzal a céllal hozták létre, hogy a diplomácia iránt érdeklődő egyetemi és főiskolai hallgatók számára fórumot teremtsen az ENSZ és más nemzetközi szervezetek - Európai Unió, NATO - modellezésére. Ennek keretében a diákok megismerhetik az egyes intézmények működését, feladatköreit, funkcionális szerkezetét, és elsajátíthatják a fejlett vitakultúra és kompromisszumkeresés alapvető szabályait. Arra törekszenek, hogy a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban jól ismert ENSZ, EU és NATO modellezést Magyarországon és régiónkban is széles körben ismertté tegyék. A konferenciák kitűnő alkalmat nyújtanak arra, hogy az egyetemisták, főiskolások fejlesszék tárgyalási és kommunikációs készségeiket, valamint megfelelően ki tudják alakítani az élet minden területén hasznos és szükséges problémakezelési

gyakorlatukat. A bizottsági munkák lehetőséget adnak arra is, hogy tökéletesítsék előadásmódjukat, amelyre a jelenlegi egyetemi, főiskolai vizsgáztatási rendszerekben nem fordítanak kellő figyelmet. Tevékenységi körök 1. Magyar nyelvű és nemzetközi konferenciák rendezése Az első konferenciánk 1997 októberében zajlott le. Az évente tavasszal megrendezendő (első alkalommal 2001. áprilisában) nemzetközi Central European Model United Nations konferencia angol nyelven folyik, és főleg a közép- és keleteurópai régió országainak egyetemi és főiskolai hallgatói számára teremt lehetőséget a nemzetközi szervezetek működésének szimulációjához. A magyar igényeket kielégítve minden ősszel egy magyar nyelvű felkészítő modellezést szervezünk. 2. Az egyesületen belüli szakmai munka Ahhoz, hogy megfelelő szakmai háttérrel tudjunk konferenciát szervezni, elengedhetetlenül szükséges, hogy a tagok önálló szakmai munkát

végezzenek. Egyesület ún. teamekre bomlik, s ezen csoportok készítik el a konferencia anyagait Emellett figyelik a szaklapokat, előadásokat szerveznek, s publikációkat írnak. 3. Nemzetközi kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel foglalkozó előadássorozatok szervezése Neves szakemberek, diplomaták és tanárok meghívásával előadássorozatokat szervezünk, lehetőséget adva minél több hallgatónak arra, hogy aktuális nemzetközi problémákba nyerjenek bepillantást. Ezen előadások a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen kerülnek megrendezésre. -6- 4. Magyarország képviselete külföldi konferenciákon Szakemberek segítségével hozzájárulunk a nemzetközi konferenciákon részt vevő magyar delegációk szakmai felkészítéséhez. Fontosnak tartják, hogy szervezetük tagjai széleskörű kapcsolatokra tegyenek szert nemzetközi viszonylatban is. Szervezetük delegálja a

külföldön szervezett konferenciákra a Magyarországot képviselő küldöttséget. 5. Szakmai kurzusok szervezése A kurzusok kifejezetten a szervezet tagjai számára nyújtják azt a lehetőséget, hogy elmélyültebben tudjanak foglalkozni egy-egy témával, melyet dolgozatban foglalnak össze a szemeszter végén. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a Diákegyesület egyfajta szakmai műhelyként működjön. ENSZ Modell konferenciák Szervezetünk legjelentősebb rendezvényei az ENSZ Modell konferenciák, amelyeknek a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem ad otthont. A konferenciákon a résztvevők a nemzetközi szervezetekről szóló előadásokon, illetve ezek működését bemutató szimulációkon vesznek részt. Az előadásokat az adott nemzetközi szervezetekkel, vagy az aktuális témával foglalkozó szakértők tartják. A szimulációk a fent említett nemzetközi szervezetek szervezeti leírásai, működési elvei, szabályzatai

alapján megalkotott szabályok szerint folynak annak érdekében, hogy minél hitelesebb környezetben lehessen a résztvevőket komoly kihívások elé állítani. A modellezőkonferencia bizottságokat hív életre, például az ENSZ Biztonsági Tanácsát vagy az EU Miniszterek Tanácsát. A delegáltak előzetes állásfoglalás után kerülhetnek be a bizottságba, melyet az elnök és az alelnök vezet. Az ő feladatuk annak biztosítása, hogy a vita a nemzetközi diplomácia szabályainak megfelelő mederben folyjék. A szimuláció kiváló alkalmat nyújt az előbbiek mellett arra is, hogy egy-egy delegált átérezze feladatának, küldetésének fontosságát, szavainak és állásfoglalásának súlyát, valamint a felelős, folyamatokat átlátni és elemezni képes gondolkodás kialakítására. -7-