Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Számvitel feladatok

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 19 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:541

Feltöltve:2010. július 29.

Méret:377 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

S zám vitel3 1 S zám vitel 3. 2006 248/2 FELADAT V állalkozásunk részesed ésével kap csolatos n yitó értékek az alábbiak: 171 T artós részesed és kapcso lt vállalkozásban 18.800000Ft 172 E g yéb tartós részesed és 3.200000Ft 1792 R észesedések értékvesztése és ann ak visszaírása Eg yéb v állalkozónál 640.000Ft 1. részfelad at E g y K ft alapításáb an részt vett a vállalkozás. A társasági szerződést tárg yév február 1 -jén fogadták el. A társaság tö rzstőkéje 6000000F t A vállalkozás ebből 2000000F t-tal részesedik, m elyet 40% -ot készpénzben teljesít a T ársasági T ö rvén y szerin ti ütem ezésben. A fennm aradó rész teljesítése eg y üzlethelyiség átad ásával történik. A cégbírósági bejeg yzés április 15 -én m egtörtént. A z üzlethelyiség b ruttó értéke1800000 F t, halm ozott értékcsökk enése 700.000 F t A z apport után fizetendő Á F A 20% am elyet az átv evő m egtérít az

átadónak. K O N T ÍR O Z Á S A laptőkére befizetett pén z elszám olása T368 800.000 K384 800.000 A pport átadás alapító okirat szerin ti értéke T368 1.200000 K981 1.200000 K ivezetés - ü zleth elyiség, ren dkívü li ráfordítás szám lára K12 1.800000 T881 1.800000 T129 700.000 K881 700.000 Á F A ( áth árított Á F A ) T368 240.000Ft K467 240.000Ft (1200e*0,2) R észesedés értékén ek elszám olása ( n yilván tartásba vétel) T17 2.000000 K368 2.000000 3. részfelad at T őzsdei forgalm azás keretében részvén yeket vásárol a társaság. D arabszám a 1000, névérték e 8000F t/db. V ételi árfolyam a 7500F t/db A vásárlás révén nem szerez közvetlen irán yítást bizttosító befolyást. K O N T ÍR O Z Á S T17 7.500000 (1000*7500) K384 7.500000 4. részfelad at F elszám olás alatt álló vevő 2.400000F t összegű követelés fejében a v ag yonfelosztás javaslat szerint átad 2.200000F t értékű üzletrészt, m ellyel tartóst

részesedést szerez kapcsolt vállalkozásban. K O N T ÍR O Z Á S Ü zletrész állom án yba vétele: T171 2.200000 K4541 2.200000 K övetelés és kötelezettség elszám olása T4541 2.200000 K311 2.200000 B eh ajth atatlan követelés T8691 200.000 K311 200.000 S zám vitel3 2 2006 251/3 FELADAT E g y gazdasági társaság n éhán y kiem elt gazdasági esem én yei a köv etkező:(8db) 1.) A társaság tők eem elést h ajt végre A z alapítók által rendelkezésre bocsátott összeg 5.000000F t, az átadott épület társasági szerződésben m eghatározott érték e 13.000000F t A z épület eredeti bruttó értéke 225 00000F t, átadásig elszám olt értékcsökk enése 10.500000F t Á F A 25 % , am ely az átadó társaságot terheli A cégbírósági bejeg yzés m egtörtén. K O N T ÍR O Z Á S A lapított vállalkozás szem szögéből: (aki kapta a p énzt és az apportot) R en delkezésre bocsátott összeg elszám olása T384 5.000000 K479 5.000000 A

pportkén t átvett épü let társasági szerződ ésben m egh atározott értékén ek elszám olása T161 13.000000 K479 13.000000 Jegyzett de m ég be n em fizetett tőke: T479 18.000000 K32-33 18.000000 T32-33 18.000000 K411 18.000000 A lapító vállalkozás szem szögéből: T őkeem elés során átadott pén zeszk öz T368 5.000000 K384 5.000000 A pportkén t átadott épü let társasági szerződésben m egh atározott érték T368 13.000000 K981 13.000000 Á llom án ycsökken és elszám olása bru ttó értéken T881 22.500000 K12 22.500000 H alm ozott terv szerin ti É C S elszám olá sa (m egszü n tette az épü let n yilván tartás szerin ti értékét) T129 10.500000 K881 10.500000 Á F A elszám olás-N E M h árítja át T881 2.600000 K467 2.600000 (13000e*0,2) R észesedések állom án yb a vétele a cégbírósági bejeg yzéssel eg yidőb en. T17 18.000000 K368 18.000000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.) A z előző év m érleg szerinti eredm én ye 2000000 F t, am ely átvezetésre kerül K O N T ÍR O Z Á S T493 2.000000 K419 2.000000 T419 2.000000 K413 2.000000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.) Jogszabály alapján a tőketartalékk al szem ben véglegesen átvett pénzösszeg 1.000000Ft K O N T ÍR O Z Á S T384 1.000000 K412 1.000000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.) A vállalkozás negatív eredm én ytartalék ellentételezésére 3500000F t-ot felhasznált a tőketartalékból. K O N T ÍR O Z Á S T412 3.500000 K413 3.500000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.)A tulajdonosok a tárg yév során 2100000 F t pótbefizetést teljesítettek,

am ely a vállalkozás bankszám láján jóváírásra k erült KONT ÍR O Z Á S S zám vitel3 T384 2.100000 3 K414 2006 2.100000 6.) A vállalkozás tárg yi eszközzel kapcsolatban 3000000F t értékh elyesbítést szám olt el K O N T ÍR O Z Á S T127-157 3.000000 K417 3.000000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.) A tárg yévi m érleg szerinti eredm én y elszám olása m egtörtént, am elynek értéke 800.0000 K O N T ÍR O Z Á S T493 800.000 K419 800.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.) A vállalkozás a tárg yévb en kapott pótbefizetés 80 % -át visszafizette a tulajdonosoknak K O N T ÍR O Z Á S T414 1.680000 K384 1.680000 (2000e*0,8) E redm én yfelosztás ( ez nincs a példatárban) A dózás előtti eredm én y: 12.000000 T ársasági adó 16% 12.000e*0,16=1.920000 F izetett osztalék 4.500000 493

(adózott eredm én y 1920e 12.000e 4500e (12.000e-1920e)= 10080e 10.080e-4500e=5580e K O N T ÍR O Z Á S T ársasági adó: T493 1.920000 K891 T ársasági adó fizetési kötelezettség elszám olása T891 1.920000 K461 1.920000 1.920000 O sztalék k ifizetés E g y év en belül: T493 4.500000 K4792 E g y évn él hosszabb idő után fizetem ki az osztalékot: T493 4.500000 K4492 M érleg szerinti eredm én y T493 5.580000 K419 4.500000 4.500000 5.580000 256/7 FELADAT V állalkozás főkön yvi adataiból az alábbiak ism ertek: (A ,B ,C ,D v állalkozás „A vállalko zás” „B „C „D M egn evezés vállalko zás” Jegyzett tőke (411) 20.000 10.000 Jegyzett, de m ég b e nem fizetett tőke (-) (32,33) T őketartalék (412) 5000 1000 E redm én ytartalék (413) 5000 1000 L ekötött tartalék (414) 5000 5000 É rtékelési tartalék (417) 3000 3000 A dózott eredm én y (493) 1000 10.000 H atározza m eg a m ax im álisan kifizethető osztalék összegét

vállalko zás” vállalko zás” 15.000 5000 5000 1000 6000 1000 20.000 4000 8000 1000 -3000 4000 2000 1000 S zám vitel3 M egn evezés 4 2006 „A ” vállalk ozás 20.000 „B ” vállalk ozás 10.000 „C ” vállalk ozás „D ” vállalk ozás 15.000 5000 413 493 O sztalékfizetésre rendelkezésre áll: 5000 1000 6000 1000 10.000 11.000 1000 8000 9000 -3000 1000 1000 ( a fenti 411 32,33 20.000 - ( ha lenne, az (-) előjelű lenne) 5000 5000 5000 3000 1000 39.000 10.000 - 15.000 -5000 5000 -1000 1000 1000 5000 3000 10.000 30.000 6000 1000 20.000 4000 8000 49.000 -5000 -3000 (39.0008000)= -5000 -3000 (30.000-8000)= -20.000 -4000 (49.000-24000)= 1000 -3000 4000 2000 1000 9000 (itt összevonom a neg. E lőjelűt!) -4000 -2000 (9000-6000)= 31.000 -6000 25.000 22.000 -11.000 11.000 25.000 -9000 16.000 411 412 413 414 417 493 V állalkozás saját tőkéje m ielőtt az osztalékot kifizetné 414 (-) 417 (-) M ódosított saját tőke

osztalék fizetés előtt O sztalék M ódosított saját tőke osztalék fizetés után esetben az egyik negatív, nem lehet ö sszevo nni, m arad a + elő jelű) 3000 „A ” eset: kifizethető a 6.000 F t osztalék, m ert a m ódosított saját tőke osztalék fizetése után m agasabb, m int a jeg yzett tőke. „B ” eset: kifizethető a 11.000 F t osztalék, m ert a m ódosított saját tőke osztalék fizetése után m agasabb, m int a jeg yzett tőke. „C ” eset: kifizethető a 9 000 F t osztalék, m ert a m ódosított saját tőke osztalék fizetése után m agasabb, m int a jeg yzett tőke. „D ” eset: N em fizethet o sztalékot, m ert itt m ár az osztalék fizetés előtti m ódosított saját tőke kevesebb m int a jeg yzett tőke. S zám vitel3 5 2006 258/8 FELADAT A feladatb an m egadottak szerint kön yvelje el a lekötött tartalékba átvezetendő összegeket az eg yes esetekben és h atározza m eg a m ax im álistan kifizethető osztalék

összegét. A vállalkozás m ég n em kön yvelt sem m it lekötött tartalékba, a vállalkozás m inden esetben 10% osztalékot tervez kifizetni, am enn yiben ez leh etséges. F on tos in fók (tan ár d ik tálta órán ):  A visszavásárolt saját részvén y visszavásárlási értékét kell a lekötött tartalékba kön yvelni.  A visszavásárolt saját részv én y név értékét az osztalék alap szám ításához használom fel. A z osztalék alapot m ásként m űködő tőkének nevezzük  N em realizált árfolyam v eszteséget, céltartalékot is a lekötött tartalékba k ell kön yvelni.  E zeknél a példáknál először m egnézem m enn yit k ell lek ötött tartalékba kö n yvelni és utána nézzük m eg az osztalékfizetést M egn evezés 1. eset 2. eset 3. eset 4. eset 5. eset 6. eset Jegyzett tőke (411) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Jegyzett de m ég b e nem 0 500 500 500 500 400 fizetett tőke (32,33) T őketartalék (412) 10.000

1000 2000 2000 1500 500 E redm én ytartalék (413) 5000 0 -1000 -1000 500 6000 É rtékelési tartalék (417) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 A dózott eredm én y (493) 4000 3500 0 4000 1000 -500 K orlátok: A lapítás átszervezés 1000 1000 1000 1000 1000 900 tárg yév dec.31 -ig nettó értéke Tulajdonosok 300 400 400 400 400 200 pótbefizetése V isszavásárolt saját 250 600 600 600 600 600 részvén y n évértéke (373 ) V isszavásárolt saját 200 700 500 500 500 600 részvén y visszavásárlási értéke N em realizált 500 500 500 500 500 400 árfolyam veszteség és céltartalék különbsége L ekötött tartalékok kiszám ítása A táblázat K orlátozó tén yezőiből! E lőször kontírozod, utána az „akasztófára „ (413 és 414 szám lákra) rakod és m egk apod az E g yenleget. E z az egyenleg kell m ajd a lenti táblázat kitöltéséhez!!!! 1. eset A lapítás átszervezés: T413 1000 K414 1000 P ótbefizetés T384 300 K414 300 V isszavásárolt saját

részvén y elszám olása T413 200 K414 200 (visszavásárlási értéken!) N em realizált árfolyam veszteség T413 500 K414 500 S zám vitel3 6 (-)413(+) 1000 5000 (fenti táblázatból) 200 500 3300 (E) (egyenlege 2006 (-)414(+) 1000 300 200 2000 (E) 500 p o z. ered m én ytartalék 5000 5000 2. eset A lapítás átszervezés: T413 1000 K414 P ótbefizetés T384 400 K414 V isszavásárolt saját részvén y elszám olása T413 700 K414 N em realizált árfolyam veszeség T413 500 K414 (-)413(+) 1000 700 500 2200 (E) 2200 2200 3. eset A lapítás átszervezés: T413 1000 K414 P ótbefizetés T384 400 K414 V isszavásárolt saját részvén y elszám olása T413 500 K414 N em realizált árfolyam veszt T413 500 K414 (-)413(+) 1000 500 500 1000(fenti 3000 (E) táb lázatb ól) 3000 3000 4. eset 2000 2000 1000 400 700 (visszavásárlási értéken) 500 (-)414(+) 1000 400 700 ( E) 2600 500 2600 2600 1000 400 500 (visszavásárlási értéken) 500 (-)414(+) 1000 400 500

(E) 2400 500 2400 2400 S zám vitel3 7 A lapítás átszervezés: T413 1000 K414 P ótbefizetés T384 400 K414 V isszavásárolt saját részvén y elszám olása T413 500 K414 N em realizált árfolyam veszt T413 500 K414 (-)413(+) 1000 500 500 1000(fenti 3000 (E) táb lázatb ól) 3000 3000 5. eset A lapítás átszervezés: T413 1000 K414 P ótbefizetés T384 400 K414 V isszavásárolt saját részvén y elszám olása T413 500 K414 N em realizált árfolyam veszt T413 500 K414 (-)413(+) 1000 500 (fenti táblázatból) 500 500 1500 (E) 2000 2000 6. eset A lapítás átszervezés: T413 900 K414 P ótbefizetés T384 200 K414 V isszavásárolt saját részvén y elszám olása T413 600 K414 N em realizált árfolyam veszt T413 400 K414 (-)413(+) 900 6000 (fenti táblázatból) 600 400 4100 (E ) 6000 6000 2006 1000 400 500 (visszavásárlási értéken) 500 (-)414(+) 1000 400 500 ( E) 2400 500 2400 2400 1000 400 500 (visszavásárlási értéken) 500 (-)414(+) 1000 400 500 (E)

2400 500 2400 2400 900 200 600 (visszavásárlási értéken) 400 (-)414(+) 900 200 600 (E) 2100 400 2100 2100 S zám vitel3 8 2006 M E G O L D Á S O K ( A len ti táblázatba a m egn evezés oszlopban szereplő sorrendbe beírod a m ár m eglévő szám okat ( am iket m egad a p élda leírásában szereplő táblázat + a fent kiszám ított egyenlegek) M egn evezés 411 32,33 373 O sztalék alapja 10%, fizetni kívánt osztalék 413 493 O sztalékfizetésre rendelkezésre áll 1. eset 25.000 -250 24.750 2475 2. eset 25.000 -500 -600 23.900 2390 3. eset 25.000 -500 -600 23.900 2390 4. eset 25.000 -500 -600 23.900 2390 5. eset 25.000 -500 -600 23.900 2390 6. eset 25.000 -400 -600 24.000 2400 3300 4000 7300 -2200 3500 3500 (itt nem -3000 0 ( nincs mit kifizetni!!!! -3000 4000 4000 (itt nem -1500 1000 1000 4100 -500 4100 vo n ható ö ssze a negatív a poz.-tal, ezért a poz. Kell venni) (figyelem!! MAX 1000 lehet az o szta lék, m á r biztosan nem fizethetek

2390et! 411 32,33 412 413 (fent kiszám oltuk) 414 (fent kiszám oltuk) 417 493 Saját tőke osztalék fizetése előtt 414 417 M ódosított saját tőke osztalék kifizetése előtt osztalék M ódosított saját tőke osztalék kifizetése után 25.000 10.000 3300 25.000 -500 1000 -2200 25.000 -500 2000 -3000 25.000 -500 2000 -3000 25.000 -500 1000 -1500 25.000 -400 500 4100 2000 2600 2400 2400 2400 2100 3000 4000 47.300 3000 3500 32.400 3000 0 28.900 3000 4000 32.900 3000 1000 30.900 3000 -500 33.800 -2000 -3000 42.300 -2600 -300 26.800 -2400 -300 23.500 -2400 -3000 27.500 -2400 -3000 25.500 -2100 -3000 28.700 2475 39.825 2390 24.410 vo n ható ö ssze a negatív a poz.-tal, ezért a poz. Kell venni) 2390 25.110 2400 26.300 1. eset: Jeg yzett tőke alacso n yabb m int a m ódosított saját tőke osztalék kifizetése után, ezért kifizethető az osztalék 2. eset fizethető osztalék, d e nem lehet m indet, m ert ha m indet fizetném , akkor a m

ódosított saját tőke oszt. kifizetése után alacson yabb lenne m int a jeg yzett tőke (tehát nem fizethetem ki a 2390Ft-ot), hanem csak: 2390-(25.000-24410)=1800 Ft 3. eset: nincs m it kifizetni !!!! S őt további pótb efizetést kell eszközölni, hogy 25000 leg yen ( a jeg yzett tőke= 25.000!!) 4. eset: Jeg yzett tőke alacso n yabb m int a m ódosított saját tőke osztalék kifizetése után ezért kifizethető az osztalék S zám vitel3 9 2006 5. eset: 500 osztalékot fizethetek ki, m ert a m ódosított saját tőke o sztalék kifizetése előtt 25.500, jeg yzett tőke 2500 6. eset: Jeg yzett tőke alacso n yabb m int a m ódosított saját tőke osztalék kifizetése után, ezért kifizethető az osztalék 277/7 FELADAT E g y gazdasági társaság tárg yidőszaki hitel és kölcsönm űveleteiről az alább i adatokat ism eri (3részlet) 1.részfelad at: A gazdasági társaság m űszaki gép beruházása fin anszírozásához beruházási hitelt vett fel az eg

yik hitelintézettől. A beruházási szállítók szám láinak kieg yenlítésére tén ylegesen folyósított hitelösszeg 50.000000Ft A hitellel kapcsolatos egyéb adatok  A hitelfolyósítás időpontja tárg yév április 1.  A hitel lejárata 5 év  A hitel éves kam ata 18 %  A kam atfizetés időpontja szept. 30 és m árc 31  T örlesztés m inden év m árc. 31 -én, a törlesztő részlet 10000000F t  Felszám ított rendelkezésre tartási jutalék 400.000 F t K O N T ÍR O Z Á S H itel elszám olás (folyósítás) T161 41.667000 T466 8.333000 K4551 50.000000 B eru h ázási h itel felvétele: T4551 50.000000 K444 50.000000 R en delkezésre tartás T532 400.000 K384 400.000 H itelkam at törlesztések Szept.30 T872-873 4.500000 K384 4.500000 ((50.000e*0,18)/12)6 Dec. 31 P asszív időbeli elhatárolás T872-873 2.250000 K482 2.250000 ((50.000e*0,18)/12)3 Jan.01 K ivezetés elhatárolásból T482 2.250000 K872-873 2.250000 M árc.31 T872-873 4.500000

K384 4.500000 T őketörlesztés T444 10.000000 (389-technikai szám la) M egérkezik a banki terhelés T389 10.000000 K389 10.000000 K384 10.000000 H itelkam at törlesztések Szept.30 T872-873 3.600000 K384 3.600000 (A z 50.000e hitelből m ár kifizettem 10000e-t, ezért a kam at: ((40000*0,18 )/12)6) D ec.31 P asszív időbeli elhatárolás T872-873 1.800000 K482 1.800000 ((40.000e*0,18)/12)3 S zám vitel3 10 2006 2.részfelad at: A vállalko zás eg y év es lejáratú devizakölcsönt vett fel eg y hitelintézettől tárg yév áp rilis 1 -jén. A k ölcsön folyósított összege 200000U S D A kölcsö n két eg yenlő részletben törlesztendő, a tárg yév szept. 30 -án és a tárg yévet követő m árc 3 1 -én A tárg yév szept. 30-án fizetendő kam at összege 20000 U S D , a kölcsön visszafizetésekor esed ékes kam at összege 24.000 U S D A vállalkozás esedék es fizetési kötelezettségein ek határidő re eleget tett. A vállalkozás nem

rendelkezik m ás dev izában, valutában keletkezett eszközzel, forrással és a keletkezett árfolyam különbözetet jelentősnek ítéli m eg (ez azt jelenti, hog y m indent el kell szám olni) A devizakölcsönt a devizaszám lára kapom . A törlesztésre nincs deviza fed ezetem (elm eg yek venni) V ételi és eladási átlagárfolyam át használja. D evizaárfolyam ok alakulása D átum V ételi E ladási árfolyam Á tlag árfolyam T árg yév ápr.1 222 224 223 T árg yév szept.30 223 225 224 T árg yév fo rdulónap 224 226 225 K övetkező év m árc 31 225 227 226 K O N T ÍR O Z Á S K ölcsön felvétele ápr. 01 T386 44.600000 K451 44.600000 (200.000*223) T örlesztés elszám olása szept 30. T451 22.500000 K384 22.500000 (100.000*225 – eladási szám ol, m ert vennie kell!!) R ealizált árfolyam veszteség T8762 200.000 K451 200.000 (100.000*(223-225)) K am atfizetés (n in cs devizám , ven n em kell) T872-873 4.500000 K384 4.500000 (20.000USD*225) D ec. 31,

időarán yos kam at passzív időbeli elh atárolása T872-873 2.700000 K482 2.700000 ((24.000USD/6)*3=12.000USD 12000*225=2.700000) N em realizált árfolyam veszteség T8762 200.000 K451 200.000 (10.000*(223-225)) K övetk ező év: Jan. 01- kivezetés elh atárolásból T482 2.700000 K872-873 2.700000 K ölcsön visszafizetés – tőketörlesztés fizetés 03.31 T451 22.700000 K384 22.700000 (100.000*227) Á rfolyam veszteség elszám olása T8762 200.000 K451 200.000 (100.000*(225-227) T én ylegesen m egfizetem a kam atot T872-873 5.448000 K384 5.448000 (24.000*227) S zám vitel3 11 2006 3.részfelad at A vállalk o zás tárg yév szeptem ber 1 -jén három év es lejáratú kölcsönt n yújtott eg y k apcsolt vállalkozásnak, am ellyel részesed ési viszon yb an áll. A folyósított kölcsön összege 6.000000 F t, éves kam ata 12% A kölcsön szerződés szerint a kölcsönt évente eg yenlő részletekben ,m inden év szeptem ber 1 -jén kell törleszteni, s az

esedékes kam atot is ekkor kell m egfizetni. A vállalkozás szám viteli politikája szerint a m érlegk észítés időpontja a tárg yév et követő év április 15 -e. K O N T ÍR O Z Á S K ölcsön folyósítása T191 6.00000 K384 6.000000 Időarán yosan tárgyévre járó kam at elszám olása (dec 31) T391 240.000 K974 240.000 ((6.000000*0,12)/12)4 Jan u ár 1 T974 240.000 K391 240.000 Szeptember 1 – első törlesztő részlet T384 2.000000 K191 2.000000 K am ata (tén ylegesen kapott kam at) T384 720.000 K974 720.000 (6.000000*0,12) D ec31. K am at elh atárolás T391 160.000 K974 160.000 ((4.000000*0,12)/12)4 280/2 FELADAT 3.részfelad at: A vállalko zás kötvén yt bocsátott ki április 1 -jén 4000000F t-od névérték en A kibocsátás árfolyam a 90 % . F utam idő 4év T örlesztés nég y eg yenlő részletben, m inden év m árc. 31 -én K am atfizetés évente 1x , m árcius 31 -én É ves kam at 18% A kö tvén ykibosátás költsége 400.000 F t K O N T ÍR

O Z Á S K ötvén ykibocsátás (ápr.1) T385 3.600000 K443 3.600000 (4.000000*0,9) Á rfolyam veszteség T879 400.000 K443 400.000 K ibocsátás költsége (ápr. 01) T532 400.000 K384 400.000 K am atelh atárolás (D ec 31) T872-873 540.000 K482 540.000 ((4.000000*0,18)/12)9 Jan u ár 1. T482 540.000 K872-873 540.000 T én yleges kam atfizetés 03.31 T872-873 720.000 K384 720.000 T örlesztés ( n égy egyen lő részben törleszt) 03.31 T443 1.000000 K384 1.000000 Időbeli elh atárolás (kam at) D ec 31 T872-873 405.000 K482 405.000 ((3.000000*0,18)/12)9 – m ár csak 3M io -v al szám olok, m ert 1 M io fizetve lett S zám vitel3 12 2006 4.részfelad at A z árukészlet feltöltésére hosszú lejáratú hitelt vett igén ybe a cég Ö sszege 200.000Ft Időpontja dec. 31 Futamideje 2 év T örlesztés és kam atfizetés m inden év nov. 30 -án Kamat 12% K O N T ÍR O Z Á S B an kszám lára u talja a ban k a pén zt (dec. 31) T389 200.000 K445 200.000 H itelfelvétel

elszám olása jóváírás értesítés alapján (dec. 31) T384 200.000 K389 200.000 K övetkező év , K am at, n ov. 30 T872-873 22.000 K384 22.000 ((200.000*0,12)/12)11 T örlesztés, terh elési értesítés alapján T389 100.000 K384 100.000 T örlesztés jóváírás értesítés T445 100.000 K389 100.000 K am atelh atárolás dec. 31 T872-873 1000 K482 1000 ((100.000*0,12)/12)1 Jan u ár 1 T482 1000 K872-873 1000 K am atfizetés n ovem ber 30 -án T872-873 12.000 K384 12.000 (100.000*0,12) Törlesztés T389 100.000 K384 100.000 T445 100.000 K389 100.000 293/8 FELADAT E g y társaság külföldi szállítójával szem ben keletkezett, elism ert kötelezettsége 37.500U S D , am ely tárg yév m ájus 18 -án keletkezett.( nincs dev izaszám la) A teljesítés napján érvén yes, a választott hitelintézet devizaárfolyam ai:  V ételi 225Ft/USD  E ladási 227/ USD A kieg yenlítésre von atkozó adatok  Június 1 -jén 10.500USD eladási árfolyam 228Ft/USD 

Július 15 -én 4.500 USD eladási árfolyam 224Ft/USD  A fordulónap után és a m érlegkészítés előtt 10.000U S D 1. variáció eladási árfolyam 224,5Ft/USD 2. variáció eladási árfolyam 227Ft/USD F ordulónapi árfolyam ok 1. variáció vételi árf. 223 Ft/USD eladási árf. 224F t/U S D (átlag:223,5F t/U S D ) 2. variáció vételi árf. 228 Ft/USD eladási árf. 229F t/U S D (átlag 228,5F t/U S D ) A szám viteli politika szerint a vállalkozás az érték elés során a v álasztott hitelintézet deviza vételi és deviza eladási árfolyam ának átlagát alkalm azza. S zám vitel3 13 2006 K O T ÍR O Z Á S K ötelezettség T21-22 8.475000 K4542 8.475000 (37.500*((225+227)/2) E bből kifizetü n k 06.01 -jén 10500 ( n in cs devizán k, ven n i kell – eladási árfolyam !!) T4542 2.394000 K384 2.394000 (10.500*228) R ealizált árfolyam veszteség T8762 21.000 K4542 21.000 (10.500*(228-226)) Jú liu s 15-én fizetek T4542 1.800000 K384 1.800000

(4500*224) Á rfolyam n yereség elszám olása T4542 9000 K9762 9000 December 31-i devizatartozásom : 37.500 -10500-4500=22500USD December 31-én m enn yi a választott árfolyam átlaga? 1.variáció N em realizált árfolyam n yereség T4542 56.250 K9763 56.250 (22.500*(226-223,5) 223,5-re állítottam a tarto zásom at dec 31 -én) K ifizetem a tartozást T4542 2.245000 K384 2.245000 R ealizált árfolyam veszteség T8762 10.000 K4542 10.000 (10.000*(223,5-224,5) 2.variáció N em realizált árfolyam veszteség T8763 56.250 (22.500*(226-228,5) K ifizetem a tartozást T4542 2.270000 (10.000*227) Á rfolyam n yereség T4542 15.000 (10.000*(228,5-227) K4542 56.250 K384 2.270000 K9762 15.000 295/9 FELADAT G azdasági társaságunk k ülföldi szállítótól vásárolt 25.000U S D értékben árut 0121 -én A fennálló tartozás felét term ék kiszállításával fogja ellentételezni. A term ék kiszállítás m árcius 10 -én m eg is történt. A teljesítést m indkét

fél elfo gadta A táraságu nk a fennálló tartozásból 10.000U S D -t kieg yenlített 0810 -én, a többi tartozás a fordulónap után, de a m érlegkészítés előtt, következő év febru ár 25 -én m egtörtént M egjeg yzés: a v állalkozás átlagárfolyam ot használ. N em rendelk ezik saját devizával, ezért vásárolnia k ell. C sak devizában fennálló kötelezettségei vannak, a szám viteli politikájában rögzítettek szerint az árfolyam v áltozások eszközökre, kötelezettségekre és eredm én yre g yako rolt hatását m inden esetben jelentősnek ítéli m eg. S zám vitel3 D átum 14 Kereskedelmi bank vételi deviza árfolyam ai (Ft/USD) 225 227 233 238 239 01.21 03.10 08.10 12.31 T árg yév et követő év 02.25 K O N T ÍR O Z Á S Á ru vásárlás elszám olása T261 5.650000 K4542 (25.000*226) B arter elszám olása T317 2.825000 K93-94 (12.500*226) Ö sszevezetés T4542 2.825000 K317 K iegyen lítés 08.10 T4542 2.350000 K384 (10.000*235)

R ealizált árfolyam veszteség T8762 90.000 K4542 (10.000*(226-235) 25.000USD-12500-10000=2500USD – értékeln em N em realizált árfolyam v eszteség T8763 32.500 K4542 (2500*(226-239) T4542 602.500 K341 (2500*241) T8762 5000 K4542 (2500*(239-241) 2006 Kereskedelmi bank eladási deviza árfolyam ai (F t/U S D ) Á tlag 227 229 235 240 241 226 239 5.650000 2.825000 2.825000 2.350000 90.000 kell dec. 31 -én : 32.500 602.500 5000 297/10 FELADAT 2.részfeladat:B elföldi vevőtől kapott előleg 1600 000F t, am ely 16,67% Á F A -t tartalmaz A szerződés szerinti teljesítés a tárg yévben m egtörtént, az áruszállítás szám la szerinti értéke 3.000000F t+ 20% Á F A K O N T ÍR O Z Á S M egkapom a pén zt/előleg elszám olása T384 1.600000 K453 1.600000 Á F A elszám olása T368 267.000 K467 267.000 (1.600000*16,67%=267.000) Á ru értékesítés elszám olása T311 3.600000 K91-92 3.000000 K467 600.000 E lőleg beszám ítása pén zü gyi teljesítéskén t

T453 1.600000 K311 1.600000 A z előleg Á F A tartalm án ak részesedése T467 267.000 K368 267.000 S zám vitel3 P én zü gyi teljesítés elszám olása T384 2.000000 15 K311 2006 2.000000 (3600e-1600e) E z n in cs a p éld atárb an , csak órán k iegészítettü k a felad atot. T öbb pén zt kaptam , m in t teljesítettem Megkapom az előleget T384 1.600000 K453 1.600000 ÁFA T368 267.000 K467 267.000 A teljesítésem 800.000+ Á F A T311 960.000 K91-92 800.000 K467 160.000 A kisebbet vezetem , m ert m eg akarom szü n tetn i. T453 960.000 K311 960.000 T467 267.000 K368 267.000 V isszafizetem a kü lön bséget T453 640.000 K368 640.000 299/11 FELADAT 2.részfelad at:A vállalko zás tárg yévben an yagot v ásárolt 2000000F t+ 20 % Á F A értékben A fizetési kötelezettségén ek határidőben nem tudott eleget tenni ezért váltót bocsátott ki. A kibocsátott váltó névértéke 2.700000F t A váltótartozás pénzüg yi teljesítése a tárg yévben m

egtörtént. K O N T ÍR O Z Á S A n yagvásárlás T21-22 2.000000 T466 400.000 (2000e*0,2) K4541 2.400000 Á llom án yba veszem a váltót T4541 2.400000 T872-873 300.000 K457 2.700000 (2.700e névérték -2400e =300 KAMAT) A zért nincs időbeli elhatárolás, m ert tárg yévben teljesült. P én zü gyi ren dezés elszám olása T457 2.700000 K384 2.700000 3.részfelad at: A vállalko zás eg yik fennálló szállítói tartozását, m elynek összege 800000 F t október 31 -én v áltó kib ocsátásáv al eg yenlítette ki. A váltó lejárata tárg yév et követő év április 30. A váltó névérték en szereplő kam at 18 % K O N T ÍR O Z Á S A n yagvásárlás T21-22 667.000 T466. 133000 K4541 800.000 (800.000*0,1667 (m ert a 20% Á F A -t íg y szám olo d vissza)= 133.3 60~133000) V áltótartozás /okt 31. T4541 800.000 T872-873 72.000 K457 872.000 (okt31-ápr30 = 6 hónap. E rre az évre 2 hónap, köv etkezőre 4 hónap E rre az évre 24000 F t kam at, következő

évre 4 8.000F t kam at E z összesen 72000F t K am at) K iem elés az elszám olt kam atból / dec.31 T392 48.000 K872-873 48.000 V isszafordítom a kiem elt kam atot 01.01 -jén T872-873 48.000 K392 48.000 Á prilis 30. T457 872.000 K384 872.000 S zám vitel3 16 2006 307/17 FELADAT 4.részfelad at: December 5: Egyik belföldi szállítónak 500000F t-os követelése fejében v áltót adott a vállalkozás. A váltó futam ideje 120 nap, kam ata 12% (É n állítom ki a váltót/ váltó névérték én veszem állom án yba) K O N T ÍR O Z Á S K iváltom a kötelezettséget T4541 500.000 T872-873 20.000 K457 520.000 ((500.000*0,12)/360)120=20.000 Itt a 360n apot veszi eg y évnek, ezért osztottam 360 -nal) Időarán yos kam at elszám olás/12.31 -kiem eli a 94n api kam atot am i a következő évre van T392 15.667 K872-873 15.667 (December 5-én bocsátották ki a váltót. Dec5-d ec31ig= 26n ap, K övetkező évre m arad a 120napból 94nap, 20.00 0F t a kam at a 120napra,

íg y a kiem elendő (20000/120)*94= 15.667) 01.01 T872-873 15.667 K392 15.667 L ejáratkor T457 520.000 K384 520.000 5.részfelad at:D ecem ber 10: E g yik belföldi vevő fizetési határideje lejárt, v áltóval eg yenlítette ki tartozását, 2.000000F t-ot A váltó futam ideje 180nap, kam ata 12% (én kapom a v áltót) K O N T ÍR O Z Á S M egszü n tetem a vevőkövetelést – átm egy váltókövetelésbe / dec.10 T341 2.000000 K311 2.000000 ( vevőkövetelés érték én veszem állom án yba) K am at elszám olás tárgyévre/12.31 T391 13.808 K974 13.808 (dec10-d ec31 = 21 nap, tehát ((2.000000*0,12)/3 65)21= 13.808) 01.01 T974 13.808 K391 13.808 L ejáratkor T384 2.118356 K341 2.000000 K974 118.356 (180 napra jutó kam at: ((2.000000*0,12)/365)180= 118.356) 331/2 FELADAT 3d b részfelad at lesz ( a p éld atár szerin ti szám ozással szám ozom a részfelad atot is) 1.részfelad at: A társaság eg yéb üzleti partnerén ek 10 hónapos lejáratú kölcsönt folyó

sított tárg yév áp rilis 30 -án. A folyósított összeg 10000 00F t A kam at 24% , k am atfizetés lejáratkor történik. K O N T ÍR O Z Á S R övid lejáratú kölcsön folyósítása/ápr 30. T364 1.000000 K384 1.000000 K am at elszám olása /m en n yit kapok dec. 31 -én T391 160.000 K974 160.000 ((1.000000*0,24)/12)8 = 160.000 (Á P R 30 -D E C 3 1= 8H Ó N A P ) Jan u ár 01 T974 160.000 K391 160.000 L ejáratkor /03.31 T384 1.200000 K364 1.000000 K974 200.000 ((1.000000*0,24)/12)10=200.000 S zám vitel3 17 2006 3.részfelad at: A vállalko zás 120000F t kötelezettsége fejében eg yéb vállalkozó felé váltót bocsátott ki 5 hónapos lejárattal tárg yév nov.1 -jén A váltó névérték e 1450000F t M ellék szám ítások N évérték: 1.450000 -K ötelezettség: 1.200000 Kamat: 250.000Ft -5 hónapra 2 hónap idei kam at (nov1 -dec31)= 100.000 , 3 hón ap következő év= 15000 0!! K O N T ÍR O Z Á S Á llom án yba vétel / n ov. 1 T4541 1.200000

T872-873 250.000 K iem elem a 3 h avi (jövő évi) kam atot/dec. 31 T392 150.000 K872-873 Jan.01 K392 T872-873 150.000 Á pr.01 T457 1.450000 K384 K457 1.450000 150.0000 150.000 1.450000 4.részfelad at: A vállalko zás 400000F t követelés fejében eg yéb vállalkozótól váltót fogadott el tárg yév dec.1 -jén A v áltó névérték e 436000F t A váltó futam ideje 3 hón ap M ellék szám ítások N évérték: 436.000 -Követelés: 400.000 Kamat: 36.000 -3 hónapra 1 hónap idei kam at (12.0 00F t ), 2 hónap köv etkező évre (24000 ) K O N T ÍR O Z Á S Á llom án yba veszem /M egszü n tetem a vevőkövetelést-váltókövetelés lett. /dec01 T341 400.000 K311 400.000 K am at elh atárolás erre az évre /12.31 T391 12.000 K974 12.000 Jan.01 T974 12.000 K391 12.000 M egkapom a váltóértékét/03.01 T384 436.000 K341 400.000 K974 36.000 357/7 FELADAT 9d b részfelad at lesz ( a p éld atár szerin ti szám ozással szám ozom a részfelad atot is) 1.részfelad at:

E g y v állalkozás 1200F t értékű áru készletet értékesít 210000F t-ért A szám la kiállítására tárg yév dec.2 8 -án kerül sor A teljesítés szerződés szerint tárg yévet követő év január 5. K O N T ÍR O Z Á S M ivel a teljesítés a tárg yévet követő év jan.05, így az elkészített szám lát nem kell tárg yévi kön yvek b en elszám olni. K ön yv elési teendőt nem igén yel 2.részfelad at: A kön yvv izsgálónak tárg yévre fizetett díj összege a szerződés alapján 1.600000F t A szám la tárg yév et követő évb en kerül kiállításra K O N T ÍR O Z Á S E lh atárolja a kön yvvizsgálói díjat T529 1.6000000 K482 1.600000 S zám vitel3 18 2006 3.részfelad at: A bérleti szerződés alapján az éves fizetendő bérleti díj összege 2400000F t E bből tárg yév szeptem ber 30 -án időarán yos rész a bérbeadó által kiszám lázásra került. A z éves bérleti díj fennm aradó részét a bérb eadó tárgyév et

követő év jan.15 -én szám lázza ki K O N T ÍR O Z Á S B érleti díj elh atárolása – u tólag fizeti ki a bérleti díjat. T522 600.000 K482 (2.400000/12)*3=600.000 (szept 30-dec31= 3hón ap 600.000 4.részfelad at: A vállalko zás eg yik partnere a késedelm es szállítás m iatt a m érlegkészítés időszakában késedelm i k am atot terhelt a vállalkozásra 700.000 F t összegben A késedelm i kam at összegéből 600.00 0F t olyan teljesítéshez kapcsolódik, am elyn ek tárgyév nov 10 -én m eg k ellett volna történn ie, de a tárg yévet követő év febru ár 1 -jéig sem teljesült az üg ylet. A fennm aradó összeg teljesítésének esed ékessége a tárg yévet köv ető év jan. 5 -e volt, de ez az üg ylet sem rendeződött a tárg yévet követő év feb ruár 1 -jéig. A m érlegkészítés időpontja febr 01. K O N T ÍR O Z Á S K ésedelm i kam at elh atárolása T863 600.000 K482 600.000 5.részfelad at: A vállalko zás késedelm esen

teljesítette a tárg yév során az adófizetési kötelezettségeit. A kiszabott késedelm i kam at összege 300000 F t, am ely a tárg yévben n em került pénzüg yi rendezésre KONT ÍR O Z Á S B ü n tetés T863 300.000 K482 300.000 6.részfelad at: A vállalko zás vezetősége a m unkav állalóknak összesen 15000000F t jutalm at hag yott jóvá a tárg yévi teljesítm én yek alapján. A jutalm ak jóváhag yására és kifizetésére a tárg yévet követő évben k erült sor. A jutalm akat terhelő járulékok összege 5 300000F t KON T ÍR O Z Á S B érköltség T541 15.000000 K482 15.000000 Járu lékok T56 5.300000 K482 5.300000 7.részfelad at: A vállalko zás a tulajdonos vállalkozástól a költségek, ráford ítások ellentételezésére tárg yév augusztus 15 -én vissza n em térítendő tám o gatást kapott 8.000000Ft összegben. A tárg yév során a vállalkozás 540000 0F t-ot elköltött, igén ybe vett szolgáltatások cím én. K O N T ÍR O Z Á S

A z átu talt összeg elszám olása T384 8.000000 K967 8.000000 A kapott összeg elh atárolása ( m ert eredm én y sem legesn ek kell len n ie!!!!) ( A m íg a pén zt el n em költöm 483-on van) T967 8.000000 K483 8.000000 K öltöttem belőle T52 5.400000 T466 1.080000(20% Á F A ) K4541 6.480000 K ivezetem az elköltést a 483 -ról T483 5.400000 K967 5.400000 S zám vitel3 19 2006 8.részfelad at:A kö ltségv etésből a vállalkozás fejlesztési célra vissza nem térítendő tám ogatást kapott 25.000000F t összegben, tárg yév szeptem ber 1 -jén A vállalkozás eg y 20.000000F t értékű m űszaki berendezést vásárolt a tám ogatás összegéből a tárg yév során A m űszaki berendezést tárgyév októb er 1 -jén v ette h asználatba a vállalkozás és 10 éven át tervezi használni. A z eszköz várható m aradv án yértéke 300000 F t A z érték csökkenést a vállalkozás az eszköz után lineárisan szám olja el. K O N T ÍR O Z Á S F

ejlesztési célú vissza n em téríten dő tám ogatás ( am ikor m egkapom a pén zt) T384 25.000000 K9894 25.000000 A kapott tám ogatás elh atárolása ( eredm én y sem legesn ek kell len n ie!!) ( am ikor m egkapom a pén zt) T9894 25.000000 K483 25.000000 B eru h ázási szállító szám lájára beérkezik a pén z. (Á F A 20% ) T161 20.000000 T466 4000000 K4551 24.000000 Ü zem be h elyezés/okt.31 T131 20.000000 K161 20.000000 A m ortizáció elszám olása T571 492.500 K139 492.500 (20.000000-300000 (m ert a m aradv án yérték nem am ortizálható)= 197000 00 Idő arán yosan írja le. O któber 1 -dec31-ig= 3 hón ap , tehát (19.700000/10év*12hón ap)3= 492.500 F t) E lh atárolás m egszü n tetése költséges elszám olását követően T483 492.500 K9894 492.500 11.részfelad at:T érítés nélkül átvett eg y irod abútort a vállalkozás A z iro dabútor piaci érték e 240.000F t az átadó által közölt kön yv szerinti érték 200000F t A z Á F A -t az

átvevő fizeti m eg. A v állalkozás az irodabútort három évig terv ezi használni, a m aradván yértéket nem m inősíti jelentősnek, így nem állapít m eg m aradv án yértéket. A z eszköz aktiválására tárg yév augusztus 1-jén kerül sor, leírása lineáris. (alacson yabb érték en veszem n yilv ántartásb a!! E redm én y sem leges m ert nem adtam érte semmit!!) E szközátvétel T141 200.000 Időb eli elhatárolás T9891 200.000 K9891 200.000 K483 200.000 Á th árították rám az Á F A -t T466 48.000 K479 (240.000*0,2=48.000 – Á F A alapja a piaci érték !!) 48.000 483-on van az aktivált érték, am íg n em lesz költség, azaz am ortizálom . A m ortizáció T571 27.778 K149 27.778 ((200.000/(3év*12hón ap ))5hónap)= 27.778 (au g1 -dec31-ig= 5hónap) E n yh ítem a passzív időbeli elh atárolásom at T483 27.778 K9891 27.778