Ezoterika | Asztrológia » Gauranga Das - A védikus asztrológia kézikönyve

Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 272 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:368

Feltöltve:2011. augusztus 30.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A védikus asztrológia kézikönyve Gauranga Das A védikus asztrológia kézikönyve Lál Kiadó TARTALOM ELÕSZÓ 11 BEVEZETÉS 15 1. A zodiákus 15 2. A zodiákus felosztása 15 3. A tropikus és a sziderikus zodiákus 16 4. A zodiákus jegyeinek elemei és minõségei 17 4.1 Páros és páratlan jegyek 17 4.2 A jegyek minõségei 18 4.21 Kardinális jegyek 18 4.3 A jegyek és az õselemek 19 5. A jegyek leírása 20 5.1 Kos 21 5.2 Bika 22 5.3 Ikrek 23 5.4 Rák 25 5.5 Oroszlán 24 5.6 Szûz 25 5.7 Mérleg 26 5.8 Skorpió 27 5.9 Nyilas 28 5.10 Bak 28 5.11 Vízöntõ 29 5.12 Halak 30 6. Házrendszerek a védikus asztrológiában 32 6.1 Egyenlõ házas és egyenlõ jegyes házrendszer 6.2 A srípati rendszer 34 7. A házak jelentése 34 8. A házak tulajdonságai 38 9. A bolygók és analógiáik 39 9.1 A Nap 40 9.2 A Hold 41 9.3 A Mars 43 9.4 A Merkúr 44 5 32 A védikus asztrológia kézikönyve 6 9.5 A Jupiter 45 9.6 A Vénusz 46 9.7 A Szaturnusz 47 9.8 A Ráhu

48 9.9 A Kétu 49 10. A távoli bolygók 50 11. Az árnyékbolygók 51 12. A bolygók ereje 53 12.1 Szthánabala (helyzeti erõ) 53 12.2 Digbala (irány szerinti erõ) 54 12.3 Kálabala (idõbeli erõ) 54 12.4 Cséstabala (mozgási erõ) 55 12.5 Naiszargika bala (természetes erõ) 56 12.6 Drigbala (aspektuális erõ) 56 13. Dristi, aspektus, fényszög 55 13.1 A rási-dristi (jegy-aspektus) 57 13.2 A graha-dristi (bolygó-aspektus) 57 14. A dristik hatása 57 ELSÕ FEJEZET A ZODIÁKUS JEGYEI 61 MÁSODIK FEJEZET A BOLYGÓK 77 HARMADIK FEJEZET AZ ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ASZTROLÓGIÁJA 91 NEGYEDIK FEJEZET A FOGANTATÁS PILLANATA 95 ÖTÖDIK FEJEZET A SZÜLETÉS IDEJE 105 HATODIK FEJEZET KORAI HALÁL 115 HETEDIK FEJEZET AZ ÉLETHOSSZ MEGÁLLAPÍTÁSA 121 Tartalom 7 NYOLCADIK FEJEZET A BOLYGÓK KORSZAKAI 131 KILENCEDIK FEJEZET A TRANZITOK HATÁSAI – ASTAKAVARGA 143 TIZEDIK FEJEZET FOGLALKOZÁS 153 TIZENEGYEDIK FEJEZET KIRÁLYOK SZÜLETÉSE 155 TIZENKETTEDIK

FEJEZET A BOLYGÓK KOMBINÁCIÓI 161 TIZENHARMADIK FEJEZET A HOLD KOMBINÁCIÓI 169 TIZENNEGYEDIK FEJEZET KÉT BOLYGÓ KOMBINÁCIÓI 173 TIZENÖTÖDIK FEJEZET AZ ASZKÉZIS KOMBINÁCIÓI 183 TIZENHATODIK FEJEZET A HOLD A NAKSATRÁKBAN 189 TIZENHETEDIK FEJEZET A HOLD A ZODIÁKUS JEGYEIBEN 193 TIZENNYOLCADIK FEJEZET A NAP, A MARS ÉS A TÖBBI BOLYGÓ A JEGYEKBEN 197 TIZENKILENCEDIK FEJEZET A BOLYGÓK DRISTIJEI 207 A védikus asztrológia kézikönyve 8 HUSZADIK FEJEZET A BOLYGÓK A HÁZAKBAN 211 HUSZONEGYEDIK FEJEZET A BOLYGÓK A HARMONIKUS HOROSZKÓPBAN 215 HUSZONKETTEDIK FEJEZET TOVÁBBI KOMBINÁCIÓK 219 HUSZONHARMADIK FEJEZET KEDVEZÕTLEN KOMBINÁCIÓK 223 HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A NÕK ASZTROLÓGIÁJA 229 HUSZONÖTÖDIK FEJEZET A HALÁL 235 HUSZONHATODIK FEJEZET AZ ISMERETLEN SZÜLETÉSI IDÕ KISZÁMÍTÁSA 241 HUSZONHETEDIK FEJEZET A DREKKÁNÁK 251 HUSZONNYOLCADIK FEJEZET BEFEJEZÉS SZÓJEGYZÉK 265 269 Nagy hódolattal ajánlom ezt a könyvet

szeretett lelki tanítómesteremnek, Õszentsége Sivaráma Szvámí Mahárádzsának és dzsjótisa-gurumnak, Srí Szandzsaja Ráthnak, akiknek áldásai nélkül ez a kötet nem készülhetett volna el. Kegyükért és áldásaikért imádkozom, hogy a lelki életben, valamint a védikus tudás és az asztrológia isteni tudományának megismerésében és terjesztésében tett erõfeszítéseimet siker koronázza, és hogy azok az Istenség Legfelsõbb Személyiségének elégedettségére váljanak. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik jótanácsaikkal, bátorításukkal és áldozatos munkájukkal hozzájárultak e könyv létrejöttéhez. jaccsaksur ésa szavitá szakala-grahánám rádzsá szamaszta-szura-múrtir-asésa-tédzsáh jaszjádzsnyajá bhramati szambhrita-kálacsakró góvindam ádi purusam tam aham bhadzsámi Akinek szavára felhág az idõ kerekére és örök pályáját rója a planéták királya, az istenek fényével ragyogó égi szem, a Nap, Õt

imádom én, Góvindát, az Elsõdleges Urat. (Srí Brahma-szamhitá 5.52) ELÕSZÓ Szerte a világon, így hazánkban is egyre többen és egyre nagyobb érdeklõdéssel fordulnak az asztrológia, azaz a csillagfejtés nagy múltra visszatekintõ tudománya felé. Az emberiség legrégebbi kultúráinak egytõl egyig megvolt a maguk asztrológiai rendszere. Így volt ez Indiában, az egyik legõsibb kultúra, az árja (védikus) kultúra bölcsõjében is Kötetünk a védikus asztrológia alapjaival és szabályrendszerével foglalkozik, mely sokban különbözik, ugyanakkor sokban hasonlít is az Európában ismertebb, Perzsiából vagy Káldeából eredeztethetõ asztrológiai rendszerre. A Védák szerint az emberi civilizáció nagyon régóta, több millió éve létezik a földön, az asztrológia tudománya pedig egyidõs vele. Már a Rigvédában is találunk utalásokat bolygópozíciókra, csillagképekre és más égi jelenségekre, valamint arra, hogy a különbözõ

áldozati rítusokat milyen bolygóállások idején kell végrehajtani. Ez a tudás a Dzsjótisa-sásztrában – a Védák egyik kiegészítõ írásában – teljesedik ki A régiek ennek segítségével számolták az idõt, készítették el naptáraikat, s a különbözõ ceremóniák, fontos események lebonyolítása szempontjából kedvezõ és kedvezõtlen idõpontok kiszámítását is erre alapozták. Az asztrológia tudománya (szanszkritul dzsjótisa) azonban nem csupán egy-egy idõpont kedvezõségének meghatározásában nélkülözhetetlen Segítségével a születési adatok alapján azt is meg tudjuk fejteni, hogy egy gyermekre milyen sors vár, mire számíthat ebben az életében, mi az, amit elõzõleg elkövetett tetteivel elõkészített magának, és min kellene változtatnia, ha tovább szeretne fejlõdni. Az elsõ asztrológiai mûvek szanszkrit nyelven íródtak és egyidõsek a Védákkal. Az egyik elsõ ilyen tárgyú mûvet Parásara Risi – Sríla

Vjászadévának, a Védák összeállítójának atyja – hagyta ránk A mû címe Brihat-parásara-hórá-sásztra, mely közel száz fejezeten keresztül tárgyalja a horoszkóp elkészítésének és értelmezésének módszereit. A mû eredete az idõk homályába vész, de valószínûleg több mint ötezer éve keletkezett. Könyvében Parásara Risi elmondja, hogy az asztrológia tudományát 11 12 A védikus asztrológia kézikönyve nagyapjától, Brahmától sajátította el, aki az univerzum elsõ teremtett élõlénye. Parásara kortársai, Garga Muni és Dzsaimini Risi szintén jelentõs asztrológiai mûveket hagytak az utókorra. A védikus asztrológia tudományának újabb korszaka az i. sz V-VI századra tehetõ, amikor az indiai és a görög kultúra között bizonyíthatóan élénk kölcsönhatás alakult ki. A kultúrtörténeti vagy régészeti emlékek alapján azonban nehéz lenne megmondani, hogy az asztrológia tudománya melyikben alakult ki elõbb,

s melyikük hatott a másikra – már amennyiben nem egymástól függetlenül kialakult, s idõvel kölcsönhatásba lépett asztrológiai rendszerekrõl van szó. A védikus írások mindenesetre arra engednek következtetni, hogy Indiában már évezredekkel a görög birodalom kialakulása elõtt foglalkoztak asztrológiával. Erre az idõszakra esik India egyik legjelesebb asztrológusának, Varáha Mihirának (505-587) a mûködése is, aki Uddzsain tartomány akkori királyának, a legendás Vikramáditjának volt az udvari asztrológusa. A csillagfejtés tudományát édesapjától, Áditja dászától tanulta, és élete során több összefoglaló mûvet is írt az asztrológia különbözõ területeirõl. A védikus asztrológiának három fõ ága van. Az elsõ a ganita, más néven sziddhánta, amely fõleg az asztrológiai számításokkal, a bolygók és a zodiákus csillagzatainak látszólagos mozgásával foglalkozik. Ezen a területen Varáha Mihira a

Panycsasziddhántika („Az öt következtetés”) címû mûvet alkotta. A második terület a hórá vagy dzsátaka, amely inkább a bolygók asztrológiai hatásait vizsgálja a születés vagy egy esemény idõpontjában fennálló bolygó-konstellációk elemzése alapján. Ebben a témában már Varáha Mihira elõtt is számos mû született, melyeknek lényegét két mûvében, a Brihaddzsátakában („Az asztrológia nagykönyve”) és a Laghudzsátakában („Az asztrológia kiskönyve”) foglalta össze. A harmadik tudományterület a szamhitá vagy sakuna, az ómenek, jelek tudománya Ezen a területen is kiemelkedõ mûvet alkotott, Brihat-szamhitá („Az ómenek nagykönyve”) címmel. Mivel magyar nyelvû munka még nemigen jelent meg ebben a témában, többrészesre tervezett sorozatunkat egy klasszikus mû tolmácsolásával szeretnénk megnyitni. Az olvasó Varáha Mihira Brihaddzsátakájának magyarázó jegyzetekkel ellátott fordítását tartja a kezében.

Kötetünk, melynek „A védikus asztrológia kézikönyve” címet adtuk, egy átfogó elméleti-gyakorlati tudást igyekszik az olvasó számára nyújtani. A szanszkrit versek fordításait vastagon, a hozzájuk fûzött magyarázatokat normál betûtípussal szedtük. A magyarázatok a versekben foglalt szabályok megér- Elõszó 13 tését és alkalmazását hivatottak segíteni, a legtöbb esetben példákon keresztül. Varáha Mihira, mûvének elején és végén is utal arra, hogy az asztrológia tudományát összefoglaló, 28 fejezetbõl álló alkotását az elõzõ mesterek munkáinak részletes tanulmányozása elõzte meg. Könyvében megtaláljuk a védikus asztrológia alapvetõ elemeinek leírását és magyarázatát csakúgy, mint számos olyan módszer, bolygókombináció és asztrológiai elemzés leírását, amelyek segítséget nyújtanak a horoszkóp fõbb elemeinek alapos tanulmányozásához. A fentiekben említettük már Parásara Risi, Garga

Muni és Dzsaimini Mahárisi nevét. Idõben jóval megelõzték Varáha Mihirát, aki tanításaik lényegét szûrte le e mûben. A könyvbõl kiderül, hogy Varáha Mihira idejében jelentõs volt a görög befolyás mind a csillagászat, mind az asztrológia területén. Számos görög eredetû kifejezést használ a szerzõ, és nemegyszer hivatkozik Javanácsárjára. A görögöket szanszkritul javanáknak nevezik A történészek szerint két Javanácsárja is létezett, s számos asztrológiai mûvet hagytak hátra, melyeket összefoglaló néven Javanadzsátakának neveznek. Megtanultak szanszkritul, jól ismerték a védikus asztrológiát, így mûveiket Indiában is nagyra becsülték. Maga Varáha Mihira is hivatkozik rájuk. A csillagfejtés nagy alakjai közül figyelemre méltó még Maja, akinek a nevét egy õsi csillagászati mûvel, a Szúrjasziddhántával kapcsolatban szokták említeni, és természetesen a többi ácsárja (tanító) is, akikre Varáha Mihira

vagy magyarázói hivatkoznak: Mándavja, Manittha, Szatjácsárja, Dévakírti, Srutakírti, Szubódhini, Bhattótpala és Kaljána Varma. A kötet összeállításakor ügyeltünk arra, hogy azoknak is érthetõ, alapos ismeretanyagot nyújtson a védikus asztrológiáról, akik semmiféle elõképzettséggel nem rendelkeznek ezen a téren, ugyanakkor azok számára is érdekfeszítõ legyen, akik már régóta foglalkoznak nyugati asztrológiával. Hogyan alkalmazhatjuk a könyvben leírtakat a gyakorlatban? A nyugati asztrológiában és horoszkópkészítésben jártas olvasóknak meglehetõsen könnyû dolguk lesz a védikus horoszkóp összeállításánál A nyugati asztrológiában használt ún. tropikus zodiákusban a bolygók a precesszió miatt körülbelül 23 fokkal elõbbre járnak, mint a védikus asztrológiában használatos ún. sziderikus zodiákusban A teendõnk csupán annyi, hogy a nyugati asztrológia alapján kapott bolygópozíciókból kivonjunk 23 ívfokot,

vagyis minden bolygót ennyivel hátrébb toljunk a zodiákusban a Halaktól a Kos irányába, és máris elkészült a védikus horoszkóp! A horoszkóp felrajzolási módját, valamint a benne szereplõ bolygókat a könyv 14 A védikus asztrológia kézikönyve fejezeteiben találjuk meg.* A könyv végén szójegyzék található, amely a kötetben elõforduló szanszkrit nyelvû kifejezések fordítását és magyarázatát tartalmazza, valamint zárójelben annak a fejezetnek és versnek a számát, ahol a fogalom részletesebb kifejtése szerepel. Minden kedves olvasónak kellemes idõtöltést és eredményes munkát kíván a szerzõ: Gauranga Das Krisna-völgy, Somogyvámos, Gaurábda 513. Hrisíkésa havában, azaz 1999. szeptember 3-án, Srí Krisna Dzsanmástamín, az Úr Krisna megjelenési napján. * Ma már a legtöbben nem kézzel, hanem számítógépes programok segítségével számolják ki a bolygók adott pillanatban és földrajzi helyen elfoglalt

pozícióit. A szerzõnél hozzá lehet jutni a védikus horoszkóp elkészítésére alkalmas egyszerû számítógépes programokhoz. Azok, akik nem rendelkeznek számítógéppel, lehetõleg szerezzék be a megfelelõ efemerida (bolygópozíció) táblázatokat, és az említett kivonást elvégezve már könnyen utánaszámolhatnak a kívánt bolygópozícióknak. Ha valaki mindezek ellenére továbbra is tanácstalan, a szerzõ készséggel áll a rendelkezésére. BEVEZETÉS A nyugati asztrológiában már némi jártasságra szert tett olvasók számára nyilvánvalóan semmilyen gondot nem fog okozni a könyvben található különbözõ alapfogalmak és szakkifejezések megértése. Azoknak az olvasóknak a kedvéért azonban, akik még nem végeztek elõtanulmányokat ezen a téren, a következõkben néhány alapfogalmat ismertetünk, amelyek mind a védikus, mind a nyugati asztrológiában elõfordulnak. 1. A zodiákus Ha a fejünk felett elterülõ csillagos

égboltot egy gömbnek képzeljük el, akkor mi, megfigyelõk, ennek a gömbnek a belsejében vagyunk. Ez az égbolt keletrõl nyugat felé forog, s egy nap alatt egy teljes fordulatot tesz meg. Ezt a mozgást legjobban a Nap alapján érzékeljük: noha a Nap csak nagyon keveset, kb. egy ívfokot mozdul el naponta a zodiákusban, mégis azt tapasztaljuk, hogy reggel felkel, este lenyugszik, másnap reggel pedig ismét felkel a keleti horizonton. Ez a látszólagos mozgás jellemzi az egész égbolt elfordulását is. A zodiákus az égbolt széles sávja, mely az ekliptikától (ld késõbb) mindkét irányba 9 ívfokra terjed ki Szanszkrit neve bhácsakra, vagyis a fény sávja. Mivel ez egy körkörös sáv, ezért nincs kezdete és vége, de annak érdekében, hogy viszonyítani tudjuk egymáshoz a bolygók zodiákusban elfoglalt pozícióit, kiválasztunk rajta egy pontot, melyet a Kos jegy kezdõpontjának nevezünk. Az ekliptika a Nap egy év alatt körbejárt útja, ami

pontosan a zodiákus közepén halad végig. Szanszkritul apamandalának vagy ravimárgának nevezik 2. A zodiákus felosztása Az ekliptikát tizenkét egyforma részre – jegyre – osztjuk, amelyek egyenként 30 ívfokot foglalnak el (360:12=30). A 12 jegynek a mahárisik (a 15 16 A védikus asztrológia kézikönyve védikus asztrológiai írások szerzõi) meghatározott jellemzõket tulajdonítanak, amelyeket hosszas és alapos megfigyelés és meditáció eredményeképpen ismertek fel. Amint már említettük, a zodiákust a Kos 0 fokától kezdõdõen osztjuk fel tizenkét jegyre. Minden egyes jegy harminc ívfokra, egy ívfok hatvan percre, egy ívperc hatvan ívmásodpercre osztható A teljes zodiákus ennek megfelelõen 21 600 ívpercbõl, illetve 1 296 000 ívmásodpercbõl áll. Amint késõbb látni fogjuk, a védikus asztrológia a tizenkét rásira (állatövi jegyre) való felosztás mellett más felosztási rendszereket is használ. Ilyenek például a

naksatrák, azaz holdházak (aszterizmusok), amelyekbõl a teljes zodiákusban 27 van, valamint a 12 jegy még kisebb részekre való felosztásával kapott horoszkópok (pl. a hórá: 1/2 jegy, a drekkána: 1/3 jegy, a navámsa: 1/9 jegy stb.) Ezeket a késõbbiekben tárgyaljuk 3. A tropikus és a sziderikus zodiákus Attól függõen, hogy milyen kezdõpontot, illetve vonatkoztatási pontot adunk meg, többféle lehetõség is van a zodiákus határainak megállapítására. A nyugati asztrológiában a zodiákus meghatározásánál a Nap éves pályáját veszik alapul. A Nap éves forgási ciklusának négy nevezetes állomása van, melyek a tavaszi és az õszi napéjegyenlõség, valamint a nyári és a téli napforduló E négy pont közötti idõbeli távolság azonos, vagyis a Nap pályájának mintegy a négy „sarkát” jelzik. A nyugati asztrológiában használt ún. tropikus zodiákus meghatározása ezekre a pontokra támaszkodik Az ekliptikának azt a pontját,

ahol a tavaszi napéjegyenlõség idején a Nap áll, a Kos jegy kezdõpontjának tekintik Ennek megfelelõen a Nap a nyári napforduló napján lép a Rák jegybe, az õszi napéjegyenlõség idején a Mérleg jegybe, a téli napfordulókor pedig a Bak jegybe. A csillagászati vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a Földtõl (és a Naptól) távol lévõ csillagképek, amelyek egymáshoz képest mozdulatlanok (ezért is nevezik õket állócsillagoknak), lassú, elõrehaladó mozgást végeznek az elõbb említett négy ponthoz képest. A Nap tehát nem ugyanoda érkezik vissza évrõl évre a tavaszi napéjegyenlõség idején, mert a tavaszpont az állócsillagokhoz képest mindig egy kicsit hátrébb kerül. A tropikus zodiákus és az állócsillagok elmozdulása viszonyított, vagyis attól függ, hogy melyikhez rögzítjük megfigyelési pontunkat. A védikus asztrológia ezzel szemben az úgynevezett sziderikus zodiákust használja, amely a mozdulatlan állócsillagokhoz

van rögzítve. Így a Bevezetés 17 kezdõpont, vagyis a Kos 0. foka is egy bizonyos csillaghoz rögzül, ami annak idején a Zeta Piscum volt. Jelenleg ez a csillag nem jól látható, ezért a vele pontosan szemben álló Spicát jelölték ki vonatkoztatási pontul, amely a Mérleg jegy 0. foka A két zodiákus tehát egymáshoz képest folyamatos, lassú forgó mozgást végez, melynek éves értéke kb. 50–53 ívmásodperc, amit a lassúság miatt nehéz pontosan megállapítani. Ezt az értéket precessziós állandónak nevezik, melynek nagyságát Indiában is többféleképpen határozzák meg. Annak a ciklusnak az idõtartamát, amely alatt a két zodiákus egymáshoz képest teljesen körbefordul, szintén csak hozzávetõlegesen tudjuk meghatározni, de kb 24–25 ezer évre tehetõ Azt sem tudjuk pontosan, hogy a két zodiákus mikor esett pontosan egybe – ennek az idõpontját az asztrológusok és a csillagászok kb. 2000 évvel ezelõttre teszik Azóta a

tavaszpont folyamatosan halad hátrafelé, és a precessziós érték jelenleg kb. 23° 50 Ezt az értéket a védikus asztrológiában lahiriajanámsának nevezik Hivatalosan ezt az értéket fogadják el az Indiában használt többféle ajanámsa (precessziós érték) közül. 2000 tavaszán tehát a Nap a sziderikus zodiákusban a napéjegyenlõség idején valójában nem a Kos 0. fokán, hanem a Halak 6 fokán fog állni 4. A zodiákus jegyeinek elemei és minõségei Ezek meghatározásában a nyugati és a védikus asztrológia alapvetõen megegyezik. 4.1 Páros és páratlan jegyek Mivel a zodiákus a Kos jeggyel kezdõdik, ezért a Kos és az utána következõ minden második jegy (Ikrek, Oroszlán, Mérleg, Nyilas, Vízöntõ) páratlan, míg a többi (Bika, Rák, Szûz, Skorpió, Bak, Halak) páros jegy. A páratlan jegyek férfias természetûek, a párosak nõiesek. A páratlanoknak inkább kedvezõtlen, a párosaknak inkább kedvezõ az alaptermészetük. A védikus

asztrológiában a két legfontosabb bolygó a Nap és a Hold. A Nap a férfias, aktív, pozitív energiát, míg a Hold a kiegészítõ, nõies, befogadó, passzív energiát képviseli. Ez a két bolygó egy-egy jegyet ural A Rák a Hold jegye, és páros, negatív, nõies jegy, míg az Oroszlán a Napé, ami páratlan, pozitív és férfias jegy. Ebben a viszonylatban a pozitív és a negatív, illetve a kedvezõ és a kedvezõtlen nem abszolút, hanem relatív 18 A védikus asztrológia kézikönyve terminusok, amelyek a jegyek energiájának jellegét szimbolizálják. Természetesen mindkettõre szükség van, mert másképp nem jöhet létre a dinamikus egyensúly Az összes többi bolygó egy pozitív-aktív és egy negatívbefogadó jegyet ural Például a Kos a Mars férfias jegye, amelynek energiája kiáradó, aktív, míg a Skorpió a nõies jegye, melynek energiája inkább rejtett, befelé forduló, titokzatos. A bolygók általában a pozitív jegyekben

aktívabbak, itt fejtenek ki több hatást Minden bolygó rendelkezik tehát pozitív és negatív oldallal is A negatív oldal a bolygó pályájának az a szakasza, amikor inkább befogadja az energiákat, a pozitív pedig az, amikor inkább kibocsátja azokat, vagyis hatást gyakorol. 4.2 A jegyek minõségei A jegyek háromféle minõséggel rendelkeznek: kardinális, szilárd és változó. Ezek szanszkrit megfelelõi: csara („aktív”), szthira („mozdulatlan”) és dviszvabháva vagy ubhaja („kettõs, változó természetû”). A kardinális jegyek a Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak, a szilárd jegyek a Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntõ, a változó jegyek pedig az Ikrek, a Szûz, a Nyilas és a Halak A három minõség eltérõ tulajdonságokkal rendelkezik. Az elektromos áram három fázisához lehetne leginkább hasonlítani õket: a kardinális jegyek a pozitív töltésekhez, a szilárd jegyek a semleges részecskékhez, a kettõs, változó jegyek

pedig a negatív töltésekhez hasonlóan viselkednek. A bolygók általában a kardinális jegyekben fejtik ki legerõsebb hatásukat. A szilárd jegyekben hatásuk inkább állandósul és valamelyest mérséklõdik, a kettõs jegyekben pedig legtöbbjük határozatlanná, változékonnyá és erõtlenné válik 4.21 Kardinális jegyek Ezek a jegyek a hozzájuk tartozó elemek pozitív, aktív, dinamikus, kezdeményezõ fázisát hordozzák. A mozgás, a lendület, az irány, a kifejezés minõsége ez, de zavart, izgalmat, és túlzott erõlködést is okozhat Számos vezetõ, karizmatikus, magával ragadó személyiség horoszkópjában találunk erõs kardinális jegyeket. Az ilyen embereknek viszont többnyire nagyobb érzékenységet, alkalmazkodóképességet, türelmet és befelé fordulást kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy ne essenek minduntalan az egocentrizmus és a tapintatlanság hibájába. Bevezetés 19 4.22 Szilárd jegyek A szilárd jegyek statikusak, stabilak,

semlegesek és kitartóak, a hozzájuk tartozó elem közbülsõ, állandósulási fázisát képviselik. Folyamatosságot, állandóságot adnak, de gyakran túlzott tétlenséget, ellenállást és stagnálást is okozhatnak. Az ilyen embereknek nagyobb kezdeményezõkészséget, megújulási képességet kell kifejleszteniük magukban, és meg kell tanulniuk elengedni azt, amire már nincs szükségük. 4.23 Kettõs, változó jegyek Ezekben a jegyekben az általuk képviselt elemek negatív, változó, bizonytalan vagy befolyásolható fázisa nyilvánul meg. Az ilyen típusú emberek befogadóképesek, jól tudnak alkalmazkodni, nyitottak, érzékenyek, de gyakran túlságosan befolyásolhatók és nehezen szánják rá magukat a cselekvésre. Nekik a határozottság, a céltudatosság és a kitartás terén kell fejlõdniük 4.3 A jegyek és az õselemek A védikus filozófia öt õselemrõl tesz említést, melyek a következõk: föld, víz, tûz, levegõ, éter. Az õselemek

az anyag (és a szellem) bizonyos tulajdonságait, minõségeit képviselik Az éter-elem a legfinomabb, mely mindent áthat, és ezért minden jegyben egyformán jelen van A föld, a víz, a tûz és a levegõ azonban csak három-három jegyben van jelen. Az adott jegy páros-páratlan, illetve kardinális, szilárd vagy változó természetének megfelelõen mindegyik elem az általa képviselt tulajdonságok kialakításában játszik szerepet. A négy elemhez tartozó jegyeket és tulajdonságokat a túloldalon található táblázat szemlélteti. 5. A jegyek leírása A fentiek alapján a zodiákus jegyei a különbözõ bolygók, õselemek, minõségek és pozitív-negatív jellegek hatásait és a belõlük fakadó tulajdonságokat fogják szülötteikben megtestesíteni. A védikus asztrológia kézikönyve 20 Elem Jegyek T u l a j d o nsá g o k Levegõ Ikrek, Mérleg, Vízöntõ könnyû, finom, mozgékony, s záraz, tis zta, kiterjes zkedõ, kitárulkozó, kapcs

olatteremtõ, érzékeny, s zéts zórt Tûz Kos , Oros zlán, Nyilas forró, s ugárzó, könnyû, éles , tis zta, aktív, vezetõ, átható, elkülönítõ; robbanás t, égés t és pus ztulás t is okozhat V íz Rák, Skorpió, Halak nedves , felhõs , nyugodt, s ima, lágy, pas s zív, termékeny, jó befogadóképes s égû; s tagnálás t és s orvadás t is okozhat B ika, Szûz, B ak nehéz, s ötét, kemény, durva, s tatikus , las s ú, ös s zetartó, ellenálló, terméketlen, kifejezés telen, s zilárd, tartós , kitartó, hûs éges Föld A zodiákus jegyeit a különbözõ bolygók uralják. Ezt a szemközti oldalon található táblázat szemlélteti Láthatjuk, hogy a Ráhu és a Kétu kivételével a jegyek urai megegyeznek a nyugati asztrológia hagyományos felosztásával. Az alábbi leírások azonban általában azokra érvényesek, akiknek az aszcendense vagy a Holdja az adott jegyben áll, de természetesen a többi bolygóhatást is figyelembe kell

venni. Ez egy fontos különbség a nyugati és a védikus asztrológia között, hiszen a nyugatiban a jegyanalógiák leírásánál elsõsorban a Nap helyzetét veszik figyelembe, melynek következtében a jegyek jellemzésénél is lényeges különbségek vannak. 5.1 Kos A Kos a Mars pozitív, férfias oldala, kardinális tûzjegy, a Kálapurusa (az univerzális forma) feje. Mivel ez az elsõ jegy, a Kos-szülött életét függetlenség, erõ, önkifejezés és erõs személyes ambíciók jellemzik A Kos típusú személyek dinamikusak, agresszívak, versengésre hajlamosak és nagy kezdeményezõkészséggel rendelkeznek. Gyakran intellektuális beállítottságú, jó felfogóképességû emberek A természettudományok és a logika terén nagyon jól tudják kamatoztatni képességeiket, kutató, feltaláló válhat belõlük, mivel igen nyitottak minden új dologra. Függetlenek, kalandvágyók és kitûnõen értenek a munkájukhoz. Heves Bevezetés 21 Szám Szanszkrit

Latin név n év Magyar Szimbó- Jegy ura n év lu m 1. Més a Aries Kos E Mars 2. Vris abha Taurus B ik a F Vénus z 3. Mithuna Gemini Ikrek G Merkúr 4. Kataka Cancer Rák H Hold 5. Szimha Leo Oros zlán I Nap 6. Kanjá Virgo Szûz J Merkúr 7. Tula Libra Mérleg K Vénus z 8. Vris cs ika Scorpio Skorpió L Mars /Kétu 9. Dhanu Sagittarius Nyilas M Jupiter 10. Makara Capricornis B ak N Szaturnus z 11. Kumbha Aquarius Vízöntõ O Szaturnus z/ Ráhu 12. Mina Pis ces Halak P Jupiter érzelmek és szenvedélyek dúlnak bennük, de általában képesek uralkodni ezek felett. Sokszor akaratosak, impulzívak és önfejûek, mindenrõl van véleményük, néha kritikusak is lehetnek. Ugyanakkor, ha megtanulják analizálni önmagukat, jó pszichológus válhat belõlük. A kevésbé fejlett Kos típusúak dühösek, indulatosak, akarnokok lehetnek, a véleményüket gyakran ráerõltetik másokra, és keresztülviszik

azt, amit egyszer elhatároztak. Az ilyen embereket az indulataik és az ösztöneik vezérlik Bár harciasak, energiájukat inkább mentális, mint fizikai szinten fejtik ki. Gyakran bocsátkoznak vitába, de tettlegességhez ritkán folyamodnak Néha hiú, zárkózott vagy önmagukkal túl sokat foglalkozó emberek. Nagyon jó stratégiai érzékük van, de gyakran éppen a saját cselszövésük áldozataivá lesznek. Olykor túl sokat tépelõdnek bizonyos dolgokon, aminek következtében hajlamosak a gyomorfekélyre („emésztik magukat”). Gyakran egocentrikusak, nem elég érzékenyek másokra, ezért hasznukra válik egy olyan kapcsolat, amely kiegyensúlyozza ezt a tulajdonságukat Általában fogékonyak az újdonságra Lelki fejlõdésük kulcsa az, 22 A védikus asztrológia kézikönyve hogy éles elméjüket az igazság kutatására használják, és ne arra, hogy önmagukat helyezzék az elõtérbe. 5.2 Bika A Bika a Vénusz negatív jegye, szilárd földjegy, a

Kálapurusa arca és nyaka. A hozzá tartozó kettes szám erõs igényt és fogékonyságot alakít ki a jegy szülöttében a partner- és egyéb kapcsolatok iránt, valamint segíti õt az érzelmi kommunikációban. A Bika típusú emberek személyes kapcsolataikban és közvetlen környezetük kialakításában is egyensúlyra és harmóniára törekszenek A Bika jegyben születettek szilárdak, kitartóak és határozott elképzeléseik vannak a világról. Nagyon jó forma- és szépérzékkel rendelkeznek, több mûvészt, költõt találunk köztük. Gyakran vonzóak, fõleg fiatal korukban (tegyük hozzá, hogy sokat is foglalkoznak az öltözködéssel és a külsõ megjelenéssel). Nagyon elragadóak tudnak lenni, sok köztük az üzletember, a bankár, a vagyonos ember Hajlamosak a materialista életszemléletre és az érzékiségre, a kényelem, a szépség, a luxus élvezetére Gyakran rendelkeznek igen kifinomult ízléssel és kecses manírokkal. Jól tudnak

kommunikálni másokkal, általában kedvelik a külföldieket. Hajlamosak arra, hogy egyik pillanatról a másikra megmakacsolják magukat, és jottányit se engedjenek valamibõl, ha azt egyszer elfogadták a magukénak. Lassan mérgesednek fel, de lassan is bocsátanak meg vagy engesztelõdnek ki Néha kegyetlenek és érzéketlenek azokkal szemben, akik kívül esnek érdeklõdési körükön Jó a memóriájuk, de gyakran csapnak át szentimentalizmusba, nosztalgiázásba, a múlt iránti ragaszkodásba. Általában ki vannak békülve a testükkel és maximálisan kihasználják az érzékszerveik nyújtotta lehetõségeket A Bika jegyûek többnyire nagyra becsülik a házasságot, a szilárd és boldog családi életet. Nagyon romantikusak és odaadóak tudnak lenni, gyakran vallják azt, hogy a szeretet a legfontosabb. Ragaszkodnak a földhöz, szeretik otthagyni a kezük nyomát a környezetükön Mottójuk: „megszerezni, megóvni, fejleszteni” Lelki téren is inkább

odaadóak és hagyománytisztelõk; vonzódnak a rítusokhoz 5.3 Ikrek Az Ikrek a Merkúr pozitív jegye, kettõs levegõjegy, a Kálapurusa nyaka és válla. Mivel a száma a hármas, ez energikus természetet, a változás és a Bevezetés 23 kölcsönhatás keresését, mozgásszeretetet kölcsönöz az ilyen jegyû szülöttnek. Azok az emberek, akiknél az Ikrek hatása az uralkodó, gyakran idegesek, nyugtalanok és izgatottak. Testben és lélekben fürgék, jól tudnak alkalmazkodni, de a túlzott aktivitással sokszor kimerítik magukat. Jó intellektussal, nagyszerû beszéd- és kommunikációkészséggel és nyelvérzékkel rendelkeznek. Sok köztük az író, újságíró, költõ, titkár, számítógép-programozó Általában szeretnek tanulni, jól tudják kezelni az információkat és a statisztikai adatokat, kiváló tudós válhat belõlük. Rendelkeznek azonban egy határozottan spekulatív énnel is, aminek következtében néha saját irreális

képzelgéseik és aggodalmaik hálójába bonyolódnak Az Ikrek típusúak emberi kapcsolatai általában ugyanolyan változékonyak, mint az elméjük. Sokuk házasodik egynél többször, vagy váltogatja rendszeresen a partnerét. Némelyikük erõs szexuális beállítottságú, de vigyázniuk kell, mert az életerejük nem mindig áll arányban a képzelõerejükkel! Szeretik az izgalmakat és az újdonságokat, könnyen a tömegtájékoztatás vagy a szórakoztató elektronika bûvkörébe kerülnek. Fogékonyak minden iránt, ami izgatja az idegrendszert és fokozza az életritmust, de fennáll a lehetõsége, hogy emiatt túlérzékennyé vagy neurotikussá válnak. Érzékeny elméjük csalóvá, ravasszá és megbízhatatlanná teheti õket Néha döntésképtelenek, és semmit sem képesek elvinni a végkifejletig. Az összes típus közül õk a legváltozékonyabbak, de ugyanakkor hajlandóak addig menni egy dolog után, amíg az energiájukból futja. Ha egyszer a belsõ

tudást kezdik keresni a külsõleges dolgok és szenzációk helyett, akkor nagy mértékben lelki beállítottságúvá válhatnak, mivel õk rendelkeznek a legfinomabb energiával, és az összes jegy közül õk befolyásolhatók a leginkább. 5.4 Rák A Rák a Hold jegye, páros, negatív, kardinális vízjegy, a Kálapurusa mellkasa. Negyedik jegyként a mentális és érzelmi stabilitás és boldogság iránti igényt fejezi ki. A Rák emberek általában nyitottak, barátságosak, együttérzõk, gondoskodók és oltalmazók, mivel ez az anya jegye. Értékelik az emberi kapcsolatokat, az érzelmi viszonzást, különösen bensõséges, személyes szinten. Otthonukban általában sok ember megfordul, barátok jönnekmennek, akikre szeretnek fõzni, és akikrõl nagyon szeretnek gondoskodni Keresik a népszerûséget, és rendelkeznek is az emberek hangulata 24 A védikus asztrológia kézikönyve iránti érzékenységgel, ami ahhoz szükséges, hogy társadalmi és

politikai befolyást, elismerést vívjanak ki maguknak. Ugyanakkor túlzottan emocionálisak, érzékenyek, szégyenlõsek, ragaszkodók és függõk is lehetnek Szeretik az otthonukat és a családjukat, ami olykor túlzott majomszeretetbe csap át. Hasonló szeretettel viseltethetnek közösségük, országuk vagy vallásuk iránt, mindent átölelõ érzéseikbe foglalva õket. A Rák típusú emberek odaadóak, szeretetteljesek és intuitívak, gyakran azonnal kitalálják a másik érzéseit. Gyakran rendelkeznek jó képzelõerõvel, ugyanakkor tudatalatti rögeszméik és ragaszkodásaik gúzsba köthetik õket Tapintatosak és erõszakmentesek, de ez túlzott védekezõ magatartásba vagy gyávaságba is átcsaphat. Igazságosak és takarékosak, néha azonban híjával vannak az akaraterõnek, a kezdeményezõkészségnek és a bátorságnak. Jó a befogadóképességük, hajlamosak az elmélyülésre Ha fogékonnyá válnak a lelki élet iránt, általában odaadóak Amiben

hisznek, azt fogják képviselni és közvetíteni az egész világ felé Ha egyszer úgy érzik, hogy megtalálták a helyüket, akkor önbizalomra, kezdeményezõkészségre és erõre tesznek szert, és úgy ragyognak mások felett, mint a Hold. Ha megtanulják, hogyan legyenek nyitottak az igazságra, nagy szolgálatot tehetnek embertársaiknak 5.5 Oroszlán Az Oroszlán a Nap jegye, pozitív, szilárd tûzjegy, a Kálapurusa gyomra. Ötödik jegyként valamely központi akarat vagy befolyásos karakter körül koncentrálódó rend és harmónia iránti igényt testesít meg. Az Oroszlán egyéniségek erõs jellemmel, erõs önérzettel és akaraterõvel rendelkeznek. Tisztában vannak saját értékeikkel, és azt akarják, hogy ezt mások is felismerjék. Gyakran büszkék, merészek, ambiciózusak és arisztokratikusak. Erõteljesen és személyeskedve reagálnak a dolgokra, önkifejezésük dramatikus, néha hiú. Szeretik, ha minden körülöttük forog, gyakran túl sokat

beszélnek önmagukról Szeretik, ha társadalmi eseményeken õk vannak a középpontban, vagy ha uralkodhatnak mások felett Nagyra értékelik az elismerést, a megbecsülést és a presztízst Magas szintû elveket vallanak és éles az intelligenciájuk. A modoruk sokszor kifinomult, életszemléletük filozofikus Az Oroszlán típusú emberek nemes szívûek, de erõs érzelmeik vagy a figyelem iránti túlzott igényük következtében sok szenvedésben lehet részük. A partnerkapcsolatokban nem mindig sikeresek, és hajlamosak arra, hogy alacsonyabb rangú személyekkel lépjenek szövetségre, vagy Bevezetés 25 hogy a partnereik fölött uralkodjanak. Gyerekeik részérõl, akiknek nem mindig adják meg a kellõ függetlenséget, szintén sok szenvedés érheti õket. Szívesen tesznek másokat a csatlósaikká, akik azonban fellázadhatnak ellenük Ha képesek uralkodni büszkeségükön, nagy jellemerõre tehetnek szert, ami átsegítheti õket az élet

hullámvölgyein, és lelki látásmóddal ruházhatja fel õket Bensõjükben képesek kifejleszteni a lélek és a jellem nagyságát. Mivel magas elvárásokat támasztanak önmagukkal szemben, nagyon elkeseríti õket, ha kudarcot vallanak valamiben, vagy nem érnek el akkora sikert, amekkorát szeretnének. Az ilyen elesett Oroszlánok a legszánalmasabb ember benyomását keltik 5.6 Szûz A Szûz a Merkúr negatív jegye, kettõs földjegy, a Kálapurusa hasa. Hatodik jegyként (2x3) az energiák kiegyenlítésére való törekvést okoz, különösen a test és a lélek között Az Ikrek jegyûekhez hasonlóan, amely szintén a Merkúr hatása alatt áll, a Szûz jegyûek is jó intellektussal, kiváló nyelvérzékkel és érzékeny idegrendszerrel rendelkeznek. Kiváló tanárok lehetnek, jó érzékük van az adatokhoz. A Merkúr gyógyító sugarát is képviselhetik, orvos vagy gyógyító válhat belõlük, és a jógában, különösen a hatha-jógában is jeleskedhetnek

Az Ikrek jegyûekhez képest inkább fizikai lények: szeretnek mozogni, kiváló sportolók akadnak köztük. Tudásuk inkább praktikus, gyakorlatias, informatív, gyakran részletekbe menõ. Ritkán gyakorolnak valamilyen elméleti tudományt, tudásuk többnyire valamilyen praktikus dologhoz kötõdik. Jó kézmûvesek, mesteremberek, mûvészek is válhatnak belõlük, mert kitûnõ érzékük van a formákhoz, a vonalakhoz és a részletekhez. A Szûz jegyûek között sok a színész, mert könnyen meg tudják tanulni, hogyan irányítsák kifejezõkészségüket és érzelmeik kivetítését, bár inkább jellemszínészek, mintsem karizmatikus színészegyéniségek. Mivel az elméjük és az idegrendszerük érzékeny és változékony, könnyen neurotikussá válhatnak. Az emésztésük és a kiválasztásuk idegi alapon gyakran kiegyensúlyozatlan. Általában fizikailag az összes jegy között a leggyengébbek, és náluk fordulhatnak elõ leggyakrabban nehezen kezelhetõ

vagy krónikus – különösen idegrendszeri – betegségek. Központi idegrendszerük is károsodhat Szexuális téren fiatal korukban szégyenlõsek, idõsebb korban azonban túlzott aktivitásra hajlamosak, bár ezt ritkán fejezik ki nyíltan. 26 A védikus asztrológia kézikönyve A Szûz típusú emberek általában képesek élesen megkülönböztetni egymástól, hogy mi a jó és mi a rossz; ügyelnek a részletekre, szeretik a tisztaságot és a rendet. Megkülönböztetõ-képességük néha lelki irányultságú, és nagy jártasságra tehetnek szert olyan filozófiai rendszerekben, amelyek a tisztaságon és a ragaszkodásmentességen alapulnak. Memóriájuk jó és tényközpontú Mivel segítõ szándékúak és szolgálatkészek, jó alkalmazottak lesznek, de nehézséget okozhat nekik a sok munka vagy az, ha szakterületükön nem kapnak kellõ elismerést. 5.7 Mérleg A Mérleg a Vénusz pozitív jegye, kardinális levegõjegy, a Kálapurusa alhasa. Hetedik

jegyként vezetõi képességeket, hatalmat és az eszmék iránti erõs fogékonyságot okoz. A Mérleg jegy védikus leírása jelentõsen különbözik a nyugati asztrológiáétól. Erõsebb megnyilvánulásaiban a reformerek, forradalmárok, próféták, idealisták és fanatikusok jegye. A Mérleg egyéneknek erõs érzékük van a harmóniához, az igazsághoz és az egyensúlyhoz, különösen az eszmék terén. A mennyeket szeretnék a földön látni Érzékenyek, emberbarátok, lelkesek, képesek arra, hogy felébresszék és befolyásolják a tömegeket Gyakran politikai irányultságúak, sokszor válik belõlük vezetõ, akár nagy tábornok is. Szeretik az igazságot, ideáljaik iránt odaadóak, de a lelkesedésük túl messzire is mehet, és propagandistákká válhatnak. Úgy érzik, hogy a világ, a történelem egyfajta eszményi állapot felé halad. Idealizmusuk a mûvészeten (például a drámán) keresztül is kifejezõdhet, ami számukra a társadalom

megváltoztatásának az eszközét jelenti. Vonzódnak a hírnévhez és az elismeréshez, elképzeléseik számára mindig szükségük van közönségre is A Mérleg jegyûek általában aktív, karizmatikus személyiségek, ami gyakran a szexualitás terén jelentkezik. Nem törõdnek túl sokat az otthonnal és a családdal, de a Vénusz hatása alatt szeretik, ha szépség veszi õket körül. Ez gyakran szép és híres barátokban nyilvánul meg Gyakran járnak a fellegekben, erõs a kapcsolatuk a magasabb asztrális síkokkal. Rá tudnak hangolódni az igazság szeretetére, és így gyorsan megtanulnak felülemelkedni a világ dolgain. Társasági természetük miatt gyakran sikeresek, de szeretnének valamilyen nyomot is hagyni maguk után a világban. Kedvelik az olyan szituációkat, amelyek adminisztratív hatalmat adnak a kezükbe, vagy lehetõséget arra, hogy másokat irányítsanak, ugyanakkor eltévedhetnek terveik és céljaik szövevényében. Bevezetés 27

5.8 Skorpió A Skorpió a Mars negatív jegye, szilárd vízjegy, a Kálapurusa nemi szerve. Nyolcadik jegyként (2x4) a mélyebb, pszichés szinten megvalósított egyensúly vagy szilárdság iránti igényt fejezi ki. A Skorpió nagyon mély és titokzatos jegy. Mivel a Mars negatív, fizikai oldalát képviseli, a Skorpió személyek gyakran katonák, rendõrök vagy sportolók. Szeretik fizikai szinten használni harci erejüket, hajlamosak lehetnek az erõszakra Általában izmosak, és szeretnek tornázni Ha mentálisan fejlettek, akkor jó kutatói adottságokkal rendelkeznek, és gyógyszerészek vagy sebészek is lehetnek. A nemesebb lelkû Skorpió-típusok szeretik feltárni az elme mélységeit, érdeklõdhetnek az okkultizmus és a jóga (tantra) iránt. Kundalini energiájukat gyakran könnyen fel tudják ébreszteni jó vagy rossz szándékkal Sokszor megpróbálják megismerni és leküzdeni a negatív erõket Az életet a sötétség és a fény harcaként látják,

amibe néha túlzottan bele is élik magukat. Gyakran elbûvölik õket az energiairányítási technikák. A Skorpió típusú emberek sokszor nagyon intelligensek és értelmesek, de általában óvatosak, s haboznak kimutatni, hogy mit gondolnak. Jó szónokok, vitázók, költõk, mûvészek, színészek lehetnek, mivel képesek az erõteljes érzelmek, érzések kifejezésére. Általában szenvedélyesek és szexuális téren nagyon ragaszkodók. A kevésbé nemes Skorpió-szülött hajlamos lehet az erõszakra, az erkölcstelenségre, a perverzióra és az alvilági életmódra, érzelmi vagy fizikai szempontból erõszakossá válhat. A Skorpió típusú emberek intenzívek, elkülönülõk, introvertáltak és néha zavartak. A tudatalattijuk nagyon aktív; érzelmeiket tisztán kell tartaniuk, ragaszkodástól és irigységtõl mentesen, különben érzelmi problémáik adódhatnak Ennek az érzékenységnek a segítségével ugyanakkor olyan filozofikus elmélyültségre

tehetnek szert, amelyet más típusok ritkán érnek el. Lehet, hogy ragaszkodnak a személyes hatalom felhalmozásához, a szív elõtt azonban meg kell hódolniuk A Skorpió magasabb szintjét a sas szimbolizálja széles látókörével és transzcendenciájával, ami elengedhetetlen a kígyó legyõzéséhez 5.9 Nyilas A Nyilas a Jupiter pozitív oldala, kettõs tûzjegy, a Kálapurusa csípõje. Kilencedik jegyként (3x3) a kecsességet, a kedvezõséget, a teljességet és a teljes harmóniát jelképezi, valamint az akarat tettben való megnyilvánulását. 28 A védikus asztrológia kézikönyve A Nyilas egyének pozitívan állnak az élethez, nagylelkûek, kitárulkozók, erkölcsösek, vallásos vagy filozofikus beállítottságúak. Határozott érzékük van az igazsághoz, a törvényhez és az elvekhez Általában barátságosak, drámai beállítottságúak, és törekszenek arra, hogy állandóan tökéletesítsék elveiket. Nem lehet õket nem észrevenni,

könnyen aktivizálódnak, bekapcsolódva annak a társadalmi erõnek a kibontakozásába, amelyik felé éppen nyitottak. Másrészt azonban ha valamilyen dogmatikus elképzelés befolyása alá kerülnek, a végletekig hagyománytisztelõk, törvénykövetõk és erkölcsösek lesznek. Ügyvédek, vallási vezetõk vagy sikeres üzletemberek válhatnak belõlük. Szeretnek megmaradni annak a csoportnak, szervezetnek vagy társaságnak a keretein belül, amelyikhez tartoznak. Kritikusak, határozott véleményük van és hajlamosak az önbíráskodásra Elméjük túlzottan ki van élezve arra, hogy feketében és fehérben lássa a dolgokat Elõszeretettel fedezik fel mások hibáit, saját korlátaikat azonban nem mindig látják A Nyilas típusú emberek gyakran ûznek valamilyen sportot, bár nem mindig versenyszerûen. Szeretik a természetet és a szabad levegõt Szeretnek játszani, társasági életet élni, ami alkalmasint szenvedéllyé is válhat Nehezen horgonyoznak le egy

helyen. Az életben gyakran szerencsések, könnyen megszerzik maguknak, amit akarnak. A világ sokszor gyorsan és kedvezõen reagál rájuk, sokat örökölhetnek apjuktól vagy a családjuktól. Jelenlétük mindenféle vállalkozásban nagy segítség, mert sok lelkesedést visznek bele. Odaadó jóbarátok veszik körül õket De bármennyire sikeresek is az anyagi világban, általában valamilyen magasabb rendû, transzcendentális cél felé törekszenek, vonzódnak a valláshoz és a lelki élethez. 5.10 Bak A Bak a Szaturnusz negatív oldala, kardinális földjegy, a Kálapurusa combja és térde. Tizedik jegyként a teljes szervezettség, rend és hatalom állapotát jelzi. Az életben elért eredményeit illetõen a Bak a legmagasabb és a legalacsonyabb helyzetben egyaránt lehet. Ez a gyakorlati megvalósítás jegye Anyagi szinten sok világiasságot és makacsságot okozhat, és önzõvé teheti a jegy szülöttjét. A kevésbé domináns Bak típusúak a föld fiai,

olyan földmûvesek, akik a saját földjükön kívül nem sok mást ismernek. Valamivel dominálóbb Bak típusúak a keményszívû üzletemberek, akik minden pénzüket egy nagy üzletre teszik félre Lelki szinten a Bak azt a ké- Bevezetés 29 pességet adja, hogy a lelki elveket a mindennapi életben és a gyakorlati munkában is meg tudjuk valósítani. A Bak típusú emberek keményen dolgoznak, kitartóak és szívósak, és megvan az a képességük, hogy hosszú távon nagy eredményeket érjenek el. Általában mindenért maguknak kell megdolgozniuk, és azért értékelik a dolgokat, mert saját erõfeszítésükbõl érték el õket. Az életben való elindulásuk elég lassú, gyakran sok akadállyal találják szembe magukat, de mindez abban segíti õket, hogy energiát szítsanak magukban hosszú távú sikereikhez. Ambiciózusak, de céljaikat illetõen gyakran szûklátókörûek, véleményük pedig nyers és elutasító. Az üzleti életben talpraesettek,

de gyakran jeleskednek a természettudomány, a technika, a matematika terén is. Él bennük egyfajta hagyománytisztelet, mely elõzõ életbeli karmájuk miatt sok õsi keleti elemet hordozhat Néha nagyobb önfeláldozást kellene tanúsítaniuk, és nem kellene mindig annyira komolyan venniük magukat és annyit törõdniük a külsõségekkel. Gyakran szorítják háttérbe érzelmeiket alacsonyabb rendû anyagi vagy magasabb rendû intellektuális és spirituális értékek miatt, vagy egyszerûen erõs hagyománytiszteletbõl. 5.11 Vízöntõ A Vízöntõ a Szaturnusz pozitív jegye, szilárd levegõjegy, a Kálapurusa lábszára. Tizenegyedik jegyként a közösség, ugyanakkor az egyéni értékek szükségességét jelképezi. Az összes jegy közül a Vízöntõ típusú emberek rendelkeznek a legkisebb önbizalommal. Magasabb szinten ez abban mutatkozik meg, hogy hajlandók az egójukkal meghódolni Isten elõtt, alacsonyabb szinten viszont úgy, hogy inkább másokban

hisznek, mint magukban, és ezért alárendelik magukat mások egójának vagy a csoport befolyásának. Ez az oka, hogy a szexuális deviancia is gyakoribb közöttük, mint más jegyûeknél. Hajlamosak arra, hogy azt csinálják, amit megtiltanak nekik, és azokkal barátkozzanak, akiket kerülniük kellene Ily módon energiájuk leblokkolódik, szétszóródik, összezavarodik vagy beszennyezõdik Magasabb szinten erõsen filantróp hajlamúak, hajlandóak feláldozni magukat az emberiség jóléte érdekében. Alacsonyabb szinten azonban alárendelt, kiszolgáltatott vagy akár megalázó szerepet is hajlandók elfogadni az életben, és nem tiltakoznak az õket érõ igazságtalanságok ellen. Szívesen veszik pártfogásukba a társadalom elnyomott, elutasított, kitaszított elemeit; gyakran erõs a bûntudatuk, szeretik mindenért magukat 30 A védikus asztrológia kézikönyve okolni. Önzetlenül tudnak cselekedni azért, amiben hisznek Ha ez Isten, akkor akár

szentté is válhatnak, de ha éppen egy bûnözõ csoport, akkor hírhedt bandavezérré. A Vízöntõ típusú emberek gyakran excentrikusak és szétszórtak tevékenységeikben, nincsenek tisztában azzal, hogy kik is valójában. Kicsi a karizmájuk, politikai vezetõként gyakran elveszítik a tömegek támogatását, ugyanakkor hitüknek és odaadásuknak köszönhetõen sikert arathatnak vallási vezetõként vagy tanárként. A víz, amit hoznak, az intuitív felfogásukból származó igazság 5.12 Halak A Halak a Jupiter negatív jegye, kettõs vízjegy, a Kálapurusa lábfeje. Tizenkettedik jegyként az összes lehetõség jelenlétét jelzi, de nem feltétlenül a megfelelõ arányban. A Halak jegy szülöttei emocionálisak, kitárulkozók, intuitívak és nagy képzelõerõvel rendelkeznek. Könnyen fellelkesednek, de lelkesedésük nem mindig párosul bölcsességgel. Szeretnek másokat befolyásolni, de maguk is könnyen befolyásolhatók, így sebezhetõvé és

irányíthatóvá válnak. Barátságosak és kommunikatívak, ezért sok mindenkivel tudnak kapcsolatot teremteni. Azonban könnyen függõvé válhatnak, esetleg másokat tesznek saját maguktól függõvé Gyakran szentimentálisak, az érzések könnyen megindítják õket – azok is, amelyek nem õszinték Együttérzõk, a rokonszenvükre és a sajnálatukra mindig lehet számítani. Ha frusztráció éri õket, hajlamosak önsajnálatba menekülni. Általában ragaszkodnak a múlt emlékeihez, függetlenül attól, hogy azok jók-e vagy rosszak, és könnyen magukévá teszik annak a kultúrának vagy vallásnak az értékeit, amelyikbe beleszülettek. Kedvelnek mindenfajta ceremóniát és rítust, szeretik a zenét. Jó zenész válhat belõlük A Halak típusú emberek gyakran nincsenek tisztában vele, hogy hol a határ, nem eléggé tiszták és praktikusak. Egyfajta alaktalanság, megfoghatatlanság lengi körül õket, gyakran pillanatról pillanatra változnak, attól

függõen, hogy az adott alkalom éppen mit követel. Kettõs érzelmi jegyként hajlamosak az érzelmi zavarokra, az emésztõ- és idegrendszerük pedig kifejezetten érzékeny Édesség- vagy alkoholfüggõségbe kerülhetnek, és gyakran különleges érzelmi elismerésre és biztatásra van szükségük. Általában nem túl jó vezetõk, de annál jobb beosztott, asszisztens válik belõlük. Nem sok bennük a kezdeményezõkészség és az önbizalom, szeretnek másokban feloldódni Meg kell tanulniuk uralkodni a képzeletükön, és határozottabb diszkri- Bevezetés 31 minatív képességeket kifejleszteni magukban. Ha ez sikerül, akkor egész valójukat átjárja a lélek kreatív öröme. A jegyek analógiái sokban megegyeznek a házak analógiáival, amelyeket késõbb tárgyalunk. A természetes horoszkópban a Kos az 1 ház, a Bika a 2. stb, így az 1 ház analógiái jellemzõek lehetnek a Kos jegyre is, a 2 házéi a Bika jegyre, és így tovább. A következõ

három táblázatban a tizenkét állatövi jegyrõl (rási) és az õket irányító bolygókról találhatunk információkat: Jegy Kos Bika Ikrek Rá k 1 2 3 4 Ur a Mars Vénus z Merkúr Hold Tetõzõ bolygój a Nap Hold, Ráhu – Jupiter Szaturnus z Kétu – Mars H N H N Meddõ Félig termékeny Meddõ Termékeny Kardinális Szilárd Változó Kardinális Eleme Tûz Föld Levegõ V íz Színe Vörös Fehér Zöld Fehér Beosztása Pozitív Negatív Pozitív Negatív Kelet Dél Nyugat És zak Testrésze Fej Nyak Kezek Mell Aszcendens idõtartama 1.21 1.36 1.59 2.19 Jelleme Rend Egés zs ég Változatos s ág Házias s ág R ég i ó j a És zak És zak És zak És zak T íp u s a Kedvezõtlen Kedvezõ Kedvezõtlen Kedvezõ Napszaka Nappal Éjs zaka Nappal Éjs zaka Felkelése Rövid Rövid Átlagos Hos s zú Száma Esésben lévõ bolygój a Neme Természete M i n õ s ég e I rá ny a A

védikus asztrológia kézikönyve 32 Jegy Oroszlán Szûz M ér l eg Skorpió 5 6 7 8 Nap Merkúr Vénus z Mars Tetõzõ bolygój a – Merkúr Szaturnus z Kétu Esésben lévõ bolygój a – Vénus z Nap Hold, Ráhu Neme H N H N Természete Meddõ Meddõ Félig termékeny Termékeny M i n õ s ég e Szilárd Változó Kardinális Szilárd Eleme Tûz Föld Levegõ V íz Színe Narancs Sárga Rózs as zín B arna Beosztása Pozitív Negatív Pozitív Negatív Kelet Dél Nyugat És zak Testrésze Hát Has Medence Nemi s zervek Aszcendens idõtartama 2.34 2.21 2.21 2.34 Jelleme B átors ág Tis ztas ág Igazs ág Vágy R ég i ó j a És zak És zak Dél Dél T íp u s a Kedvezõtlen Kedvezõ Kedvezõtlen Kedvezõ Napszaka Nappal Éjs zaka Nappal Éjs zaka Felkelése Hos s zú Hos s zú Hos s zú Hos s zú Száma Ur a I rá ny a 6. Házrendszerek a védikus asztrológiában A ház (bhava) a

horoszkóp egyik eleme, amely a zodiákus bizonyos részét foglalja el a születési pozíciók függvényében. A házak meghatározott életterületeket jelölnek, általuk az ezekkel kapcsolatos adottságokat, eseményeket tanulmányozhatjuk. A védikus asztrológiában a házak felosztásának három rendszere ismert: az egyenlõ házas, az egyenlõ jegyes és a srípati rendszer. Bevezetés Jegy 33 Nyilas Bak Vízöntõ Hala k 9 10 11 12 Jupiter Szaturnus z Szaturnus z Jupiter Tetõzõ bolygój a – Mars – Vénus z Esésben lévõ bolygój a – Jupiter – Merkúr Neme H N H N Félig termékeny Félig termékeny Meddõ Termékeny Változó Kardinális Szilárd Változó Eleme Tûz Föld Levegõ V íz Színe Sárga Fekete Sötétkék Lila Beosztása Pozitív Negatív Pozitív Negatív I rá ny a Kelet Dél Nyugat És zak Testrésze Cs ípõ Térdek Lábs zár Talp 2.19 1.59 1.36 1.21 Jelleme Értelem

Elõrelátás B aráts ág Szimpátia R ég i ó j a Dél Dél Dél Dél T íp u s a Kedvezõtlen Kedvezõ Kedvezõtlen Kedvezõ Napszaka Nappal Éjs zaka Nappal Éjs zaka Felkelése Hos s zú Átlagos Rövid Rövid Száma Ur a Természete M i n õ s ég e Aszcendens idõtartama 6.1 Egyenlõ házas és egyenlõ jegyes házrendszer A nyugati asztrológiához hasonlóan minden háznak van egy ún. házcsúcsa (bhava szphuta), ami a zodiákus egy bizonyos fokszámán helyezkedik el. Az 1 ház csúcsa minden esetben egybeesik az aszcendens (lagna) fokszámával Az egyenlõ házas rendszerben a többi tizenegy házcsúcs ettõl 30, 60, 90 stb. ívfokra helyezkedik el Ha például az aszcendens a Szûz 5° 35-én van, akkor ez lesz az 1. ház csúcsa, a 2 ház csúcsa pedig a Mér- A védikus asztrológia kézikönyve 34 leg 5° 35-én, a 3. ház csúcsa a Skorpió 5° 35-én lesz stb Az egyenlõ házas rendszerben a házakat úgy osztjuk be, hogy a házcsúcs

mindig a ház közepére essen, szemben a nyugati asztrológiával, ahol a házcsúcs mindig a ház kezdõpontja. Az egyenlõ jegyes rendszerben viszont a házak egybeesnek a jegyekkel, így kevéssé valószínû, hogy a fenti módon számolt házcsúcsok itt éppen középre essenek. A házcsúcsok a házak legérzékenyebb pontjai, tehát minél közelebb helyezkedik el hozzájuk egy bolygó, annál jelentõsebb lesz a bolygónak az adott házban kifejtett hatása A védikus asztrológiában leggyakrabban az egyenlõ jegyes rendszer használatát javasolják. 6.2 A srípati rendszer A srípati rendszer egy egyenlõtlen házrendszer, melyben az 1. ház csúcsa az aszcendens, a 7. házé a deszcendens (az aszcendenstõl pontosan 180°ra), a 10 ház csúcsa az MC (Medium Coeli) vagyis a zenit (a Nap delelõpontja az adott a szélességen), a 4 házé pedig az IC (Imum Coeli), a nadír (ami pontosan 180°-ra van az MC-tõl). Nyilvánvaló, hogy ez a négy pont nem mindig fog

derékszöget bezárni egymással, sõt, a sarkok felé a házméretek egyre erõteljesebben eltorzulnak. Ez egyébként a nyugati egyenlõtlen házrendszerek számításának is az alapja. De a továbbiak már eltérnek. A srípati házszámításban ugyanis a fenti négy pont közül a szomszédos pontok közötti szögtartományokat három-három egyenlõ részre osztva kapjuk meg a többi ház csúcsait, amelyek ebben a rendszerben is a házak közepén helyezkednek el. 7. A házak jelentése A házakat szanszkritul bhavának nevezzük. A fentiekben ismertetett egyenlõ jegyes rendszer alapján a házakat a jegyekkel egybeesõnek tekintjük úgy, hogy az aszcendens jegye lesz az elsõ ház, az azt követõ a második stb. Minden egyes háznak van jelzõbolygója, azaz kárakája, ami mindig ugyanaz: I. Nap II. Jupiter III. Mars IV. Hold V. Jupiter VI. Mars VII. Vénus z VIII. Szaturnus z IX. Jupiter X. Merkúr XI. Jupiter XII. Szaturnus z Bevezetés 35 A házak

vizsgálatánál a kárakák helyzetét is figyelembe kell venni a – jegy urával megegyezõ – ház urának helyzetével együtt. A házak által képviselt életterületek a nyugati asztrológiából ismertekhez nagyon hasonlóak, de valamivel bõvebbek és átfogóbbak. 1. ház: Az aszcendens, azaz a lagna háza Az önvalót, az életet, az élethosszt, a boldogságot, az egészséget, a természetet, a külsõ megjelenést, a haj- és bõrszínt, az életerõt, a státuszt (társadalmi pozíciót), a bátorságot, a határozottságot, a szenvedéseket, a fiatalabb testvéreket és a barátokat érõ nyereségeket határozza meg. Ezenkívül a személyes ellenségeket, a feleség vagy a férj nevét, hírnevét és halálát, a testvérek barátait, a vallást, az utazásokat, a szórakozást és az örömöket, a baleseteket, betegségeket, az idegenekkel és külföldiekkel való kapcsolatokat, az apa státuszát és méltóságát, a fejet és az arcot is befolyásolja. Az 1

ház a test mellett a lelket, az önvalót is jelképezi Az anyagok közül a szöveteket, valamint a gyapjút, az árpát, a búzát, a gyantát és az aranyat képviseli. 2. ház: Pénzbevételek, pénzügyi helyzet, bankszámla, profit és nyereség, veszteségek és károk, saját erõvel szerzett vagyon, ékszerek, iratok, okmányok, vezetõ pozíció, világi eredmények és sikerek, hatalom, oktatás, memória, beszéd, zene, lemondás, az elme türelme, szülõi ház, fiatalkor, szolgák és barátok, nagyszülõk, család, második házasság, a halál idõszaka, látás, jobb szem, vakság. A családtagok közötti egyetértés, jogi ügyek, üzlet és kereskedelem, költekezõ vagy spóroló hajlam, spekulációk, kölcsönök, a fiatalabb testvért érõ veszteségek, az apa betegségei, szegénység és szerencsétlenség, a gyerekek öröksége, szakmája és elismertsége. Körmök, arc, nyelv, orr, fogak, orcák és áll. 3. ház: Bátorság, kitartás, intelligencia,

rossz gondolatok, fiatalabb testvé- rek és a velük való kapcsolat, középfokú oktatás, kutatás, írás, bölcsesség és filozofikus hajlam, szolgák, szomszédok, unokatestvérek, alkalmi ismeretségek, pletykák, levelezés, rövid utazások, hegyek, dombok, szerzõdések, dokumentumok aláírása, a vagyon megosztása. Könyvelés, matematika, posta, telefon, rádió, televízió és más kommunikációs eszközök, könyvek, újságok, újságírók, könyvtár, könyvesboltok, költözés, változások, átalakulások, a béke hiánya, díszek, ruhák, mentális erõ, hõsiesség, hazafiasság, fiatalabb testvérek egészsége, sikerei és kudarcai, vallási irányzatok, álmok, mutációk, egyházak, hivatalnokok, szent énekek és iratok. Jobb fül, kezek, torok, karok, idegrendszer, vállak, bordák, kulcscsont, pajzsmirigy. 36 A védikus asztrológia kézikönyve 4. ház: Anya, ingatlan, lakás, földbirtok, jármûvek, otthoni környezet és családi

boldogság, víz, tanulás, boldogság, gyógyszerek. Öregkori körülmények, magánügyek, rejtett ügyek, titkok, kíváncsiság, örökség, foglaló, bérleti díjak, albérlõk, hamis vádak, mezõk, kertek, gyümölcsösök, bányák, mezõgazdaság, földmûvelés és termés, tehenek, tej, bivalyok, ingóságok, szobrok, régiségek, tanulási hajlam, a dolgok befejezése, hajlék elvesztése, föld alá rejtett kincsek. Mellek, mellkas, tüdõ, gyomor, könyök, fõverõerek és bordák. 5. ház: Gyerekek, elsõ fogantatás, abortusz, terhesség, örömök, fantázia, leányszerelem, intellektuális státusz, társadalmi törekvések, mûvészi hajlamok, szerencse, élvezetek, szerelem, törvényes vagy törvénytelen szórakozások, elrablás, nemi erõszak stb. Szerencsejáték, fogadások, lóverseny, kártya, lottó, tõzsde, társasági hajlamok, románc, sport, játékok, mozi, zene, tánc, dráma, bankettek, éttermek, szórakozóhelyek. Az elõzõ élet jámbor

tettei, vallásos lelkület, mély és bölcs tudás, bölcsesség, gazdagság. Lelki gyakorlatok, mantrák, himnuszok, irodalmi alkotások, zarándoklatok, gyermekek egészsége, hagyaték és vagyon, mindenfajta illegális egyezség vagy kapcsolat. Hasüreg, szív, máj, gyomor, vékonybél, lép és epehólyag 6. ház: Betegségek, ellenségek, személyes ellenfelek, egészség, szolgálatok, szolgák, alkalmazottak és beosztottak, nagybácsik, nagynénik, kapcsolatok az apai ágon, albérlõk, kecskék és juhok, étel, adósságok, akadályok az életben, mentális aggodalmak, félelem a tolvajoktól, ördögi tettek, a betegség hossza, gyógykezelés, ápolás, rablás és más csapások. Hosszabb-rövidebb betegségeket, aggodalmakat és rossz szokásokat is jelez Bankárok, bankkölcsönök, adósságok, háziállatok, ellenségeskedés, ruha, egészségügyi ellátás, diéta, étel és ruha, versenyek, eredmények, mágia, babonák, zavaró hatások és akadályok a

próbálkozások során, õrület, sebek. Vese, vastagbél, hólyag és végbél, nõi nemi szervek, menzesz. 7. ház: Feleség, férj, partnerkapcsolatok, házasság, megállapodások, boldog házasélet, szerelem, szerzõdések, üzleti machinációk, nyilvános ügyek, háború, perek, válás, tolvajokkal való találkozás, utazások, lakóhely változása, vágyak, szenvedély, nemi élet, hozomány, versenytársak, hírnév és elismerés külföldön, riválisok választásokon vagy versenyben. Társasági élet, büntetés, válás, elveszett vagyon visszaszerzése, tolvajok kézre kerítése. Életveszélyt is mutathat Küzdelem, versengés, viták, ellenzés, elismerés a kormánytól vagy feljebbvalóktól Nemi szervek, méh, nemi mirigyek, tobozmirigy, prosztata, alhas és gerinc. Bevezetés 37 8. ház: Betegségek, halál, inzultusok, szomorúság, botrányok, rossz hír, tisztességtelen úton szerzett pénz, élethossz, mentális fájdalom, a feleségtõl és más

családtagoktól származó nyereség, örökség, végrendelet, akadályok, az ellenségek eszközei, a halál módja, börtön, aggodalmak, nyomor, sérelem vagy vereség, biztosítás, hálapénz, nyeremény, a partner vagyona, a külsõ ellenségek ereje, rablás, munka, mészárlás stb. Herék, gát, csontok, másodlagos nemi jelleg, külsõ és belsõ nemi szervek 9. ház: Vallás, tengerentúli vagy légi utazás, felsõoktatás, tudomány, mû- veltség, írások, tanítómester, nyilvánosság, tanulás, könyvek írása és kiadása, hit, bölcsesség, jólét, intuitív képességek, álmok, látomások, vallásos intézmények, a gondviselés segítsége, Isten imádata, apa, adakozás, vallásos személyek társasága, a vallásos elvek ismerete, elõzõ karma, lelki életben elért sikerek, zarándoklat, templomok, szerencse, vallásos hiedelmek, filozófia, törvények, bíróság, tisztelet és odaadás Isten és az idõsebbek irányában. Fiatalabb testvér

felesége, unokák öröme és haszna, tavak, kutak, folyók, víztározók. Csípõk, comb, lábütõerek, keresztcsont 10. ház: Apa, szakma, foglalkozás, üzlet, elõléptetés, nyereségek, pozíció, elõrehaladás, sikerek és státusz az életben. Külsõ cselekedetek, elismerés, hatalom és kormánytisztség, irányítás, kereskedelem, örökbefogadott gyerek, mindenféle világi tevékenységgel, erkölcsi felelõsséggel, tisztelettel és hírnévvel, ambícióval és azok beteljesedésével kapcsolatos kérdés. Esõ, idõjárási jelenségek, megélhetés, áldozatok, lovaglás, atlétika, talizmánok, mantrák, himnuszok, lemondás a világról, bírók és bíráskodás. Szülõk halála, térd, csontok, ízületek, haj, köröm 11. ház: Összegyûjtött vagyon, idõsebb testvérek, barátok, kedvencek, al- kalmi pénznyereségek, társadalmi tevékenységek, érzelmi ragaszkodások, szerelem, elismerés, társadalmi siker, a vágyak, remények és törekvések

megvalósulása és beteljesülése. Ezenkívül a hízelgõket, tanácsadókat, sógorokat, a vezetõktõl származó nyereséget, a szilárd barátságokat, a barátokkal való kapcsolatot, az Isten iránti odaadást, a jámbor tetteket jelzi Utalhat még vállalkozások sikerére és eredményére, ékszerekre, díszekre, de veszélyekre, nehézségekre, csalódásra és családi halálesetekre is. Testrészek: lábak, bal fül, fogak, boka, vérkeringés 12. ház: Személyes ellenségek, szexuális élet, perek, börtön, üldöztetés, szenvedés, nyomor, az elme gyötrõdése, gonoszság, veszteség, adósságok, titkos tevékenységek, felszabadulás, kórház, tiltott kapcsolatok, engedetlen- 38 A védikus asztrológia kézikönyve ség, elveszett javak, akadályok, korlátozás, szélhámosság, adósságok visszafizetése, gyanú, okkult tudás, ármány, csalás, élet külföldön, a lakóhely megváltozása. Öngyilkosság, gyilkosság és lázadás, végtag

csonkolása, baleset, sebesülés, kórházi ápolás, veszteségek a házasság vagy a feleség miatt, lemondás, élvezet, nemi örömök, viták, adakozás, a szülõk vagyona, a pozíció elvesztése, kórházakkal, szanatóriumokkal, és elmegyógyintézetekkel kapcsolatos dolgok, háziállatok és vadállatok. Talpak, bal szem, lábfejek 8. A házak tulajdonságai A házak alábbi tulajdonságainak nagy része a nyugati asztrológiában is ismert, de jelentõs eltérések is vannak a védikus és a nyugati asztrológia között. Az 1., 4, 7 és 10 házat kéndrának, azaz sarokháznak nevezik A kéndrák az aszcendenstõl számítva kvadrátokban helyezkednek el. Ha a bolygók ezekben a házakban vannak, az olyan, mintha kardinális jegyekben lennének. Jó vagy rossz hatásuk megerõsödik, határozottá válik A legerõsebb a 10. ház, utána csökkenõ sorrendben a 7, a 4, és az 1 következik A 2., 5, 8 és 11 házat panaphara, azaz követõ háznak nevezik A bolygók

közepes erõsségûek bennük, és a szilárd jegyekhez hasonlóan viselkednek – inkább a fenntartásban, mint új dolgok létrehozásában segítenek. Az erõsségi sorrend a következõ: 5,11, 2, 8 A 3., 6, 9 és 12 házat ápóklima, azaz hanyatló háznak nevezik, és a változó jegyekhez hasonlóan a bolygók gyengévé, bizonytalanná válnak bennük. Jó alkalmazkodóképességet és érzékenységet adnak, de pszichés vagy érzelmi problémákat is okozhatnak. Az erõsségi sorrend a következõ: 9, 3, 6, 12 A trigonban elhelyezkedõ házakat trikónának nevezzük (1., 5, 9) A bolygók ezekben is erõsek, különösen a Jupiter és a Hold, de nem annyira, mint a kvadrátokban. A 3., 6, 10 és 11 házakat upacsaja, azaz növekvõ házaknak nevezzük, mert ezekben a bolygók hatása az idõ múlásával növekszik Különösen a 10 és a 11 kedvezõ Az 1., 2, 4, 7 és 8 házak ezzel szemben apacsaja házak, vagyis a bolygó hatása ezekben az idõ elõrehaladtával

csökken. Közülük a 8 ház a legrosszabb. A 9., 10 és 11 házak azt mutatják, hogy miként befolyásoljuk a vilá- Bevezetés 39 got értékrendünkkel (9.), tetteinkkel (10) és céljainkkal (11), a 3, 4 és 5 ház pedig vitális energiánkat (3.), érzelmi állapotunkat (4) és intellektusunkat (5 ház) jelzi A 6., 8 és 12 házat duhszthánának, azaz ártó házaknak nevezik, mert a bolygók negatív hatást fejtenek ki bennük. A házak kapcsolatban vannak az élet négy védikus céljával is. Az 1, 5. és 9 házak fejezik ki a dharmát, az alapvetõ természetünket, a törekvéseinket és az életben vállalt kötelességeinket Az 1 az alaptermészetünkkel, az 5 a kreatív kifejezõerõnkkel, a 9 pedig a magasabb rendû törekvéseinkkel áll kapcsolatban A 2., 6 és 10 házak a vagyonhoz és az értékekhez kapcsolódnak (artha). A 2 az életünk során szerzett vagyonunkat mutatja, a 6 azt a munkát és nehézséget, amit a vagyon megszerzése követel, a 10.

pedig azt, hogy mit érhetünk el a segítségével. A 3., 7 és 11 házak a vágyakhoz kapcsolódnak (káma) A 3 a vitális energiánkat mutatja, a 7. azt, hogy mindezt hogyan próbáljuk meg élvezni, a 11 pedig azokat a célokat, amelyeket ezen keresztül szeretnénk elérni. A 4., 8 és 12 házak a felszabaduláshoz (móksa), vagyis a transzcendens kereséséhez kapcsolódnak A 4 a béke és a boldogság utáni kutatásunkat mutatja, a 8 azt a küzdelmet, amelyen keresztül kell mennünk ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, a 12. pedig azt, hogy mirõl kell lemondanunk ahhoz, hogy mindezt elérjük 9. A bolygók és analógiáik A mai tudomány már tizenkét bolygót tart számon naprendszerünkben, melyek a Föld, a Nap, a Hold, a Mars, a Merkúr, a Jupiter, a Vénusz, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, a Plútó és a Kyron. Ezek a bolygók néha jól, néha kevésbé jól láthatók az égbolton, de nagy méretüknél és közelségüknél fogva nyilvánvalóan fontos hatást

gyakorolnak a Földre és annak lakóira. Természetesen a bolygók valójában nem okozói, hanem inkább jelzõi azoknak a hatásoknak, amelyeket hozzájuk társítunk. Mindenesetre a kapcsolat nyilvánvaló, így a bolygók mozgásából különbözõ tényekre, eseményekre és hatásokra lehet következtetni. Nyilvánvaló például a Nap hatása, ami az éghajlatban, a napszakokban és az évszakokban is jelentõs szerepet játszik. A Hold az apály és a dagály váltakozását, a nõk havi ciklusát és még sok más dolgot befolyásol 40 A védikus asztrológia kézikönyve A védikus asztrológia segítségével azt is megérthetjük, hogy a bolygók és sorsunk kapcsolata sokkal kifinomultabb és összetettebb annál, mint amit a természettudományos kutatások eddig feltártak. A fentebb említett bolygók mindegyikét ismerték a védikus korban, sõt számos finomfizikai bolygóról is beszámolnak a csillagászati és asztrológiai írások. Ilyenek például a

nyugati asztrológiában is ismert, de tisztázatlan szerepû holdcsomópontok A Hold elliptikus pályájának két csomópontján két ún finomfizikai vagy árnyékbolygó található: a Ráhu (felszálló vagy északi csomópont) és a Kétu (leszálló vagy déli csomópont). Ezek teleszkóppal nem láthatók ugyan, de meghatározó asztrológiai és csillagászati szerepük van A nyugati hagyományban Sárkányfejnek (Ráhu) és Sárkányfaroknak (Kétu) nevezik õket. Rajtuk kívül még több árnyékbolygó ismert a védikus asztrológiában, amelyek a holdcsomópontokhoz hasonlóan általában negatív hatásúak, de legalábbis baljóslatúak. Ezek a következõk: Mandi vagy Gulika, Pránapáda, Dhúma, Vjatipata, Parivartana, Indracsápa és Upakétu Egy általános horoszkópban természetesen nem szoktak ennyi bolygót figyelembe venni. Mivel az asztrológia egy szimbólumrendszer, többféle módon is meg lehet fejteni, feltéve, ha valaki ismeri a megfelelõ kódokat.

Ezeket a csillagfejtés tudományában jártas bölcsek hagyományozták ránk a dzsjótisa (a védikus asztrológia tudománya) írásaiban. A védikus asztrológia szimbólumrendszerében a hét fõ bolygó és a két holdcsomópont szerepel, mert ezeken keresztül minden értelmezést meg lehet adni. A védikus asztrológiában tehát nem szoktuk figyelembe venni a Szaturnuszon túli bolygókat: a Neptunuszt, az Uránuszt és a Plútót. Ennek egyik oka az, hogy túl messze vannak, ezért még a holdcsomópontokénál is kisebb a befolyásuk, másrészt pedig nagyon lassan mozognak, haladnak a zodiákusban. A Szaturnusz kb 29 év alatt tesz meg egy teljes kört a zodiákusban, tehát egy ember élete alatt kb 2-3 fordulatot tesz meg Az Uránusz ciklusa 84 évig tart, így 7 évig tartózkodik egy jegyben A Neptunusz ciklusa 168, a Plútóé pedig 248 év, így a hatásuk nem változik gyorsan. 9.1 A Nap A Nap a legjobban látható bolygó az égen, a Védák szerint õ sugározza be

fényével az egész univerzumot, és õ tartja fenn az összes életformát. A nyugati asztrológiában elterjedt az a nézet, hogy a Nap pozíciója a legfontosabb a szülött személyiségének meghatározásában, a védikus asztrológia Bevezetés 41 szerint azonban elsõsorban az aszcendens, másodsorban pedig a Hold pozíciója az, amely az egyén alaptermészetére enged következtetni. A Hold irányítja például az egyén gondolkodásmódját, mentalitását, belsõ, pszichés funkcióit. A Nap inkább a szülött fizikai tulajdonságait határozza meg, bár kétségtelenül van hatása a pszichére is. A Nap helyzete határozza meg a szülött külsõ megjelenését, fizikumát és testfelépítését. Az Ájur-védában, a védikus orvostudományban a testben domináló elemek szerint állapítható meg a szülött prakritije, azaz biológiai testalkata Ennek meghatározásában fontos szerepe van a Nap által elfoglalt jegyre jellemzõ elemnek. Erre a késõbbiekben

bõvebben is kitérünk majd Szintén a Nap határozza meg a szülött viselkedését, szokásait és külsõ cselekedeteit. Emellett az apára is következtetni enged – az apa természetére, a szülöttel való viszonyára, valamint életkorára és egészségi állapotára. A Nap a bolygók királya, ahogy az általa uralt jegy szimbóluma, az Oroszlán is az állatok királya. A Nap helyzetébõl következtethetünk arra, hogy a szülött mennyi befolyást fog gyakorolni mások felett, és milyen társadalmi pozíciót érhet el. Akinek a horoszkópjában egy erõs, kedvezõ helyzetben lévõ Nap található, az jó eséllyel érhet el vezetõ beosztást a társadalmi életben, és valószínûleg a magánéletben is uralkodó típus lesz. A Nap uralkodó eleme a tûz. Az egészséges test, a vitalitás, az immunrendszer és az akaraterõ fenntartása, az életerõ, az intelligencia, a jólét, a vagyon, a bölcsesség, a szerencse és a világi téren elért sikerek, valamint a

társadalmi rang eléréséhez szükséges akaraterõ szintén a Naptól függ. A Nap képviseli a királyokat, a politikai vezetõket, az ismert és vagyonos embereket, valamint az egyházak, vallásos intézmények vezetõit, a kreatív embereket, a színészeket, a mûvészeket, az ékszerészeket, az aranymûveseket, valamint a gyógyítókat, az orvosokat és az ápolónõket is. Ha a Nap jó helyzetet foglal el a horoszkópban, akkor kedvezõ hatást gyakorol a fent említett területeken. Az ilyen szülött vidám, szerencsés, erényes és bölcs lesz, híres ember válhat belõle, és képes lesz arra, hogy megfelelõen irányítson másokat. Ha a Nap helyzete kedvezõ, a szülött sokkal elõbbre juthat társadalmi pozícióját illetõen, mint amire születési bolygóállásai egyébként utalnak. A Nap irányítja a következõket is: arany- és réztárgyak birtoklása, türelem, vitézség, csatákban aratott gyõzelem, kedvezõség, boldogság, bátorság, hatalom,

nagylelkûség, méltóság, jószívûség, optimizmus, lélek, személyiség, valódi szeretet, fény, az Úr Sivával kapcsolatos dolgok, 42 A védikus asztrológia kézikönyve erdõkbe vagy hegyekbe tett utazás, tûzceremóniák, a munkára való hajlam, templom, hevesség, lelkesedés. Fizikai szinten a szívet, a fejet, a tüdõt, a májat, az ideg- és csontrendszert, a férfiak jobb szemét és a nõk bal szemét uralja. 9.2 A Hold A Hold az egyik legfontosabb bolygó a horoszkópban, mivel az elmét irányítja. Helyzetébõl jól tudunk következtetni a szülött mentalitására, gondolkodásmódjára, érzelemvilágára és pszichológiai alkatára A Hold víz-típusú bolygó, ugyanúgy, mint az általa uralt jegy, a Rák is. Nem csak az érzelmeket fejezi ki, hanem az anyát is szimbolizálja A Hold helyzetébõl következtethetünk az egyén anyjával való érzelmi kapcsolatára, valamint az anya természetére, sorsára és élethosszára, egészségi

állapotára is. Egy erõs Hold típusú személy lágyszívû, érzelmes, anyáskodó természetû lehet A Hold az intuitív oldalt, az okkult vagy médiumi képességeket is megtestesíti. Azok az érzelmek és megérzések, amelyek a racionalitás fölött állnak, mind a Holdhoz kötõdnek Ugyanakkor nagyon változó bolygó, idõnként erõs, máskor gyenge, és hajlamos felvenni annak a bolygónak a tulajdonságait, amelyiknek a közelében van A Hold szülöttei pszichésen változékonyak és befolyásolhatók lehetnek. Ez a bolygó jelzi a kapcsolatokat a közvélemény, valamint az üzleti és magánélet terén, továbbá a vizet, a folyadékokat, s az ár-apály ciklust, amit irányít. Hatással van a testen belüli, vizet, folyadékot és folyékony szöveteket tartalmazó szervekre. A Hold irányítja az érzelmeket és az érzékenységet; a szülöttet lágyszívûvé és bölccsé teheti. Az elme békéjét, a kényelem és jó hangulat általános érzéseit, a

megértést, az intuíciót, az érzékiséget, a mûvészetek, a zene és az ékszerek szeretetét, a növekedést, a termékenységet, a megtermékenyülést, a terhességet, a szülést, valamint a memóriát és az utazást is jelentõsen befolyásolja. Az erõs Hold a következõ eredményeket adhatja: boldog és kiegyensúlyozott elmeállapot, jó anya, jó lehetõség vízi utazásra, sikerek a vízzel kapcsolatos termékekkel folytatott kereskedelemben vagy a nyilvánossággal kapcsolatos üzletekben és a társadalmi életben, sok érzéki élvezet, erõs érzelmek, jó kapcsolat másokkal, mások iránti szeretet. Jó intuíciót, életcélokat, mûvészetek iránti fogékonyságot ad, valamint vonzerõt kölcsönöz a szülöttnek. Bevezetés 43 A Hold akkor kedvezõ, ha a szülött a növekvõ holdciklusban született, vagy pedig akkor, amikor a Hold nagy az égen, azaz a növekvõ holdciklus tizedik napjától a csökkenõ holdciklus ötödik napjáig terjedõ

idõszakban. Minden más esetben kedvezõtlen, illetve gyenge A Hold hatásai elsõsorban a gyermekkorban jelentkezhetnek, mert ezt az idõszakot irányítja. A Hold a következõket is befolyásolja: anya, lágyság, vonzó szemek, rokonszenv, együttérzés, menstruáció, gyermekek, szerelem, örömök, mellek, családi élet, az elme nyugalma, fürdés a tengerben, vízi sportok, legyezõk, ernyõk, gyümölcsök, virágok, finom és érzékeny tárgyak, gabonatermesztés, hírnév, gyöngyök, ezüst, bronz és szépség. A Hold irányítja az alábbi szerveket: idegek, artériák, vénák, agy, méh, húgyhólyag, mellek, petefészek, a férfiak bal szeme és a nõk jobb szeme. 9.3 A Mars A Mars harcias, tüzes, füstös bolygó, sok energiával rendelkezik, s a szülöttet agresszívvé is teheti. A Mars a háború bolygója, és a férfias, maszkulin tulajdonságokat, a férfi nemi erõt képviseli A horoszkópban elsõsorban azt mutatja meg, hogy mennyi energiával

rendelkezünk, és azt milyen módon hasznosítjuk. Mind a fizikai, mind a mentális energiára utal A Mars irányítja a határozottságot, a bátorságot és a merészséget. Vezetõi képességeket, magabiztosságot, erõteljességet és fizikai erõt ad. A versenyszellem, a sport, a harcmûvészetek szintén a Mars alá tartoznak, de ugyanúgy (mivel tûzzel fõznek) a szakácsok, a vendéglátósok, továbbá a rendõrök, a katonák, a tisztviselõk és a vezetõk is A Mars típusú emberek gyakran türelmetlenek vagy hirtelen természetûek, vitatkozósak, erõszakra hajlamosak, kedvelik a fegyvereket, a bombákat, a harci eszközöket. Mivel a Mars alá tartozik az összes technikai vívmány, az ilyen típusú személyek sokszor jártasak a technikában, jó mérnökök vagy építészek válhatnak belõlük. Jól értenek az ingatlannal, földdel és építkezéssel kapcsolatos ügyletek lebonyolításához. A Mars arra is képessé teszi a szülöttet, hogy maga körül és

önmagán belül egyaránt rendet tartson. Lendületet és határozottságot, valamint céltudatosságot ad Egy Mars típusú személy gyakran erõszakosan független természetû, és hevesen reagálhat általa sérelmesnek ítélt dolgokra. Ugyanakkor hirtelen és könnyelmû is lehet, aki nem sokat törõdik mások véleményével. A férfiak számára a Mars helyzete a szenvedély és a szexuális képességek jelzõje, nõk esetében egyesek szerint a férjre utal, 44 A védikus asztrológia kézikönyve mások szerint egy erõs Mars férfias tulajdonságokat nyilváníthat meg bennük. Az erõs Mars önzõvé teheti a szülöttet, illegális üzletekre, valamint tiltott vagy titkos szexuális kapcsolatokra való hajlamot alakíthat ki bennük. Égéseket, töréseket és más sebesüléseket is okozhat. De ha kedvezõ, akkor egészséget, bátorságot és határozottságot ad, a szülöttet konstruktívvá és energikussá teszi. A Mars hatása a legerõsebben általában

27 és 32 éves kor között jelentkezik. A Mars a következõ dolgokat befolyásolja: földbõl származó dolgok (élelmiszer, ruha, olajok, ékszerek, nemesfémek, fa stb.), a testvérek tulajdonságai, kegyetlenség, ellenségeskedés, a házi tûzhely, arany, rokonok, fegyverek, tolvajok, ellenségek, lelkesedés, hamisság, elvont és analitikus gondolkodás, gyakorlatiasság, kegyesség, harmonikus életszemlélet, a jellem ereje, kalandok, leleményesség, éleselméjûség, okkult tudományok, bûnök, sebek, mûtétek. A test következõ részeit irányítja: csontvelõ, epe, végtagok, izomzat, vér, külsõ nemi szervek, bal fül, arc, fej, ízlelõbimbók, medence, vesék, húgyhólyag, végbélnyílás, herék. 9.4 A Merkúr A Merkúr a Holdhoz hasonlóan gyors, változékony és befolyásolható bolygó. Mozgékonyságánál és alkalmazkodóképességénél fogva elõsegíti a kommunikációt, az információcserét, a statisztikai és egyéb adatok hatékony

kezelését, az emberek közötti kontaktust, a kapcsolatteremtést és az utazást. Az intelligenciát, a felfogóképességet, a tanulásra és a megismerésre való hajlamot, valamint a nyelvérzéket is elõsegíti A Merkúr hatáskörébe tartozik az irodalom, az írás és az olvasás, valamint az eszmék közvetítésének különféle módjai, pl a hirdetések, az elõadások, a szónoklatok és a tanítás is. A Merkúr az írók, költõk, elõadómûvészek, szónokok, szobrászok és kézmûvesek, valamint a tanárok, asztrológusok, könyvelõk, hivatalnokok, üzletemberek, orvosok és gyógyítók bolygója is. A Merkúr típusú szülöttekre jellemzõ a játékosság, a lelkesedés, a beszédesség, a független gondolkodás, a hagyománytisztelet Jól tudnak nyelveket tanulni, másokat meggyõzni, jó a memóriájuk, hatékonyak az üzleti kapcsolatok kialakításában. Az ilyen szülöttnek számos barátja van, sok mindent képes megtanulni, fogékony a mûvészetek

iránt, és gyorsan meg tud csinálni mindent, akár több dolgot is egyszerre Élénken érdeklõdik a számítógépes Bevezetés 45 információs hálózatok, a tömegtájékoztatás, a multimédia, az Internet és a szórakoztató elektronika vívmányai iránt. Az erõs és kedvezõ Merkúr jó intelligenciát, kommunikációs képességet és tehetséget ad, de ragaszkodásmentessé és függetlenné, sõt néha szélsõségessé is teheti a szülöttet. A Merkúr hatása a legerõsebben 32 és 35 éves kor között érezhetõ. A Merkúr az alábbi dolgokat is befolyásolja: ékesszólás, mûvészi hajlam, elismerés mûvelt emberek részérõl, anyai nagybáty, világos beszéd, a vallásos imádati rítusokban való jártasság, az Úr Sivával kapcsolatos vallásos cselekedetek, igazságosság, sportolási és kikapcsolódási lehetõségek, kézügyesség, távolabbi rokonok, örökösök, barátok, a lánytestvér gyermekei, rövid utazások, intuitív erõ, okkult

tudományok. Az általa irányított fizikai szervek a bõr, az orr, a nyelv, a fülek, az idegrendszer és az érzékszervek. 9.5 A Jupiter A Jupiter és a Hold az a két bolygó, amelyik a legerõsebb lelki hatásokat fejti ki a horoszkópban. A lelki élet, a meditáció, az Isten felé fordulás, a hit, a vallás és a filozófiai tudás mind a Jupiterhez kapcsolódik. Szanszkrit nyelven Gurunak, azaz tanítónak is nevezik. A gazdag és befolyásos személyek horoszkópjában is erõs Jupitert találunk A Jupiter jó szerencsét, valamint hosszú távú utazásokat jelez. A Jupiter helyzete alapján lehet megítélni azt is, hogy elõzõ életeiben mennyi jámbor tettet követett el a szülött. A Jupiter az összes bolygó ura, mivel õ a félistenek lelki tanítómestere. A lelki dolgok mellett a pénzügyeket, a vagyont, valamint a gyerekeket is befolyásolja. A nõ horoszkópjában azt is jelzi, hogy milyen férjre számíthat az illetõ, és milyen lesz kettejük kapcsolata A

Jupiter típusú szülöttek véleményét nagyra tartják, ezért ide tartoznak a tanárok és a tanácsadók is. Az ilyen típusú személyek nemesek, elõkelõk, optimisták, jó humorérzékkel rendelkeznek, és könnyen megkapják munkájuk gyümölcsét Híressé válhatnak, és sok jó tulajdonsággal rendelkezhetnek, mint pl a becsületesség, az együttérzés és a bölcsesség Bár az erõs Jupiter nagy vagyont is adhat, fontosabb szempont az, hogy hatására a szülött boldog és elégedett életre számíthat. A szülött vallásos, filozofikus alkatú, és általában erényes, tiszta életet él Gyakran foglalkozik meditációval, és keresi az élet valódi célját, a saját eredeti azonosságát. A kedvezõ Jupiter együttérzést, kedvezõséget, adakozó hajlamot, erkölcsösséget, bölcsességet és igazságosságot ad. Õ irányítja a papokat, a 46 A védikus asztrológia kézikönyve szerzeteseket, a lelki tanítókat, valamint a politikusokat, a

jogászokat, és azokat, akik uralkodnak az érzékszerveik felett. A Jupiter a következõ dolgokat befolyásolja még: tudás, illendõ viselkedés, a szentírások ismerete, fejlõdés az élet minden területén, az Isten és a papok iránti odaadás, áldozatok, lemondás, vezeklés, vallásos hit, kincstár, az érzékek feletti uralom, becsület, kedvesség, jog, törvények, bankok, cégek, helyes ítélõképesség, jó érvelés és logikai készség, légi utazás, hosszú utak, örökség, zarándoklat, népszerûség a magas beosztású tisztségviselõk között és a nép szemében, széles látókör, kedvezmények a kormány vagy a vezetõk részérõl. Ha a Jupiter erõs és a 9. házban van, akkor a szülöttet az élet minden helyzetében segíteni fogja az isteni gondviselés. Ha a Jupiter dristit (pillantást) vet a kedvezõ házban lévõ Napra, akkor a szülött az üzleti életben, peres ügyeiben sikert érhet el, politikai hatalomra tehet szert, publikációk

révén nyereséghez juthat A Jupiter irányítja a termelés és a kiterjeszkedés lehetõségeit. Fizikai szervei: vese, gyomor, belek, combok, hús, vérerek, vér, lábak, máj és jobb fül. 9.6 A Vénusz A Vénusz általánosságban véve kedvezõ bolygó, és elsõsorban a nõi szépséget és vonzerõt személyesíti meg. Ily módon a szerelem, a szexualitás, az érzékiség, a szenvedély, a románc és az érzelmek bolygója Férfiaknál a feleséget vagy a nõkkel való kapcsolatot jelzi a horoszkópban, illetve a gyermekáldásra utal Nõk esetében a Vénusz elsõsorban nõi vonzerejüket, nõiességüket, másodsorban a luxus és a pompa iránti igényüket jelzi. A Jupiterhez hasonlóan a Vénusz is adhat sok anyagi javat pénz, kényelmes és pazar otthon, jármûvek és vagyontárgyak formájában, bár a Vénusz inkább a materialista oldalt erõsíti, mintsem a lelkit. Ugyancsak a Vénusz irányítja a mantrák éneklését, a tantrát, a hipnózist, az alkímiát

és a gyógyító képességeket, valamint a mûvészeket, színészeket, zenészeket, táncosokat és költõket is. Azok, akik a szórakoztatóiparban érnek el sikereket, általában szintén erõs Vénusszal rendelkeznek Erõs és kedvezõ Vénusz esetén a szülött szeretetteljes és karizmatikus, s képes másoknak is átadni a boldogság és jólét érzéseit. A Vénusz vagyont, szép arcot és testet adhat, az ellenkezõ nem tagjaiban pedig von- Bevezetés 47 zalmat ébreszt a szülött iránt. A Vénusz típusú szülött gyengéd és tapintatos természetû is lehet, sokat törõdik a körülötte lévõkkel Kedvelheti az ízléses ékszereket, a fimon ruhákat, a díszeket és a parfümöket. Az erõs Vénusszal rendelkezõ emberek általában kedvelik a zsíros és ízletes ételeket és jó érzékük van a mûvészetekhez. Indíttatást érezhetnek magukban arra, hogy mûvésszé, zenésszé vagy költõvé váljanak, és nincsenek híján az ízlésnek, a

kifinomult esztétikai érzéknek, a tér-, forma- és zeneérzéknek sem. Keresik az igazságot, közülük kerülnek ki a kevéssé ismert vagy titkos tudományok ismerõi is. Az önkifejezés, az elismertség és a vonzerõ gyakoriak az erõs Vénusszal rendelkezõknél, egy lelkileg fejlett szülött esetében azonban a Vénusz az Isten iránti odaadás és szeretet tulajdonságait fogja erõsíteni. A Vénusz a következõket is jelzi: vagyon, jármûvek, ruhák, díszek, kincsek, dal, tánc, zene, illatok, virágok, együttélés, ágy, ház, gazdagság, a költészet szeretete, papság, lágy beszéd, házasság és más szent fogadalmak, ünnepek, erény, õszinteség, szórakozás, vonzalom, édes mosoly, szenvedélyek, társadalmi helyzet, nagylelkûség, jó sportolók. A Vénusz típusú személyek kedvesek, nagylelkûek, szép és vonzó a szemük, kerek arcuk és kellemes hangjuk van. Ha a Vénusz a Holddal van aspektusban, a nõi szülöttnek szép melle, ha a Marssal,

akkor formás, erõs és kemény, ha pedig a Szaturnusszal, akkor kicsi melle lesz. A Vénusz-szülöttnek jó a humorérzéke, kedveli a mûvészeteket, tiszteli a törvényt, élete zökkenõmentes, képzelete termékeny, személyisége vonzó. Fizikai szervei: petefészek, szem, mell, ivarszervek, vizeletkiválasztó szervek, vese, torok, áll, orcák. 9.7 A Szaturnusz A Szaturnusz a leghatalmasabb, leglassúbb és legnehezebb bolygó – a zodiákusban két és fél év alatt tesz meg egy kört. Alaptermészetét tekintve a legkárosabb, ugyanakkor a bolygók közül a legöregebb, így az esetleges eredményeket az élet második felében vagy a végén adja. Ily módon az élethosszt, a halált, a test öregedését is befolyásolja, valamint a jóga, a lemondás és a világtól való elvonulás, tehát az aszkéták, papok és lemondott emberek ura is. A Szaturnusz irányítja a külföldieket és a külföldet, valamint a feketepiaccal foglalkozókat, a tolvajokat és a

rablókat. A Szaturnuszt nagy tanítónak is nevezik, mert nehéz feladatokat állít a szülött elé, aki ezek hatására 48 A védikus asztrológia kézikönyve kiábrándul az anyagi világból és megérti, hogy ott nem lehetséges a tökéletes boldogság, s emiatt a lelki értékek felé fordul. A közlekedés, a gépek és a börtön szintén a Szaturnusz alá tartozik. (A Védák leírásai szerint az egész anyagi univerzum egyfajta börtön az egyéni lélek számára.) Ugyancsak a Szaturnusz képviseli a kétkezi munkát, és azt a tevékenységet, amit a szülött végezni fog, valamint azokat a megpróbáltatásokat, amelyeken keresztül kell mennie ahhoz, hogy választott hivatásában sikert érjen el. A Szaturnusz irányítja a tudósokat, a feltalálókat, a felfedezõket, a mártírokat, a filozófusokat, a vallási vezetõket, a társadalmi reformereket, valamint az ácsokat, építészeket, kétkezi munkásokat, technikusokat, szerelõket, bányászokat,

kõmûveseket, árusokat, vadászokat és szociális munkásokat is. Fõ eleme a föld, ezért a Szaturnusz uralja az energiahordozókat, a vasat, a fát, és mindent, ami fekete, valamint a mérgeket és a halált okozó anyagokat is. A Szaturnusz hatása a legerõsebben általában 36 és 42 éves kor között jelentkezik. Ha a Szaturnusz jó pozícióban van és kedvezõ, akkor hosszú életet adhat, valamint azt a képességet, hogy a szülött vezetõvé és szervezõvé váljon, aki megbízható, õszinte és becsületes. A jó helyzetû Szaturnusz ezenkívül bölcsességet, türelmet, hírnevet és igazságosságot ad, továbbá képessé teszi a szülöttet arra, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. A lelki személyeket segítheti abban, hogy a lelki céljaik felé való elõrehaladás érdekében megváljanak ragaszkodásaiktól A Szaturnusz egy olyan bolygó, amely korlátozásokat, megszorításokat okozhat, és sok dologtól elválasztja a szülöttet. Az

ilyen típusú szülött körültekintõ, továbbá határozott és megalapozott véleménnyel rendelkezik a dolgokról. Egyedülálló a gondolkodásmódja, szorgalmas, kapzsi, fukar, erõszakos és irigy. Magasröptû gondolatai lehetnek, mentális és erkölcsi bátorsággal, elõrelátással rendelkezik, képzett az élet különbözõ területein, képes elviselni mindenféle megpróbáltatást és szûkölködést. Rendelkezik intuitív erõvel, és aktív lehet a harmadik szeme is A Szaturnusz típusú személyek kontemplatívak, óvatosak, felelõsségteljesek, visszafogottak, precízek, kitartók, igyekvõk, gondoskodók, türelmesek, szolgálatkészek, határozottak, megfontoltak, matematikai érzékkel is rendelkeznek, mértékletesek és hûségesek. A Szaturnusz irányítja a következõ dolgokat: halál, félelem, elbukás, szégyen, betegség, boldogtalanság, nyomor, szegénység, megaláztatás, bûnök, munka, szemét, cenzúra, szerencsétlenség, tisztátalan elme,

a halállal kapcsolatos rítusok, szilárdság, alantas szolgálatok, bivalyok, álmos- Bevezetés 49 ság, adósságok, vastárgyak, szolgaság, börtön, letartóztatás, mezõgazdasági munkák. Fizikai szinten: fogak, láb, csontok, térd, bordák, haj, köröm, kiválasztó rendszer, idegrendszer. 9.8 A Ráhu A Ráhu és a Kétu két árnyékbolygó, amelyek a Hold pályájának felszálló (északi) és leszálló (déli) csomópontján helyezkednek el. Egy tengelyt alkotnak, mivel mindig 180°-os szöget zárnak be egymással Szabad szemmel vagy teleszkóppal nem láthatók, mégis erõteljes hatást gyakorolnak a horoszkópra. A csillagászatban Sárkányfej és Sárkányfarok néven ismertek A Ráhu általánosságban véve káros bolygó. Káoszt, nehézségeket, frusztrációt, aggodalmakat és szenvedést idéz elõ. Tudatlanságot, ellenségeskedést és csillapíthatatlan érzéki vágyakat okozhat, melyek következtében a szülött sohasem elégedett A Ráhu a

materialista befolyást, az illúziót – egyszóval máját (az illuzórikus energiát) képviseli Ily módon a tisztátalan, vallástalan szokásokat, a kábító- és mámorítószerek fogyasztását, a fertõzõ betegségeket uralja. Általában felerõsíti annak a jegynek, illetve háznak és az adott ház urának a befolyását, ahol tartózkodik A Ráhu képviseli a kígyókat, a félelmet, a bûnös tettek eredményeként jelentkezõ szenvedést, valamint az alantas, alvilági személyeket. Az utazók, navigátorok, bûnözõk, kémek, anarchisták, forradalmárok és terroristák, valamint az erõszakos és agresszív emberek szintén a Ráhu irányítása alatt állnak A Ráhu hatására a szülött az alvilág felé fordulhat, és elveszítheti kapcsolatát baráti vagy ismeretségi körével. Ha a Ráhu kedvezõ és erõs, nagy vagyont, hatalmat, hírnevet, politikai sikert és fizikai szépséget is adhat, vagy pedig azt a képességet, hogy az illetõ a

tömegtájékoztatási eszközökön keresztül uralni tudja a közvéleményt. Mindezek ellenére a szülött sohasem lesz elégedett, és a Ráhu korszaka alatt el is veszítheti mindazt, amit addig szerzett. A legerõsebb hatást 42 és 48 éves kor között fejti ki. Lelki téren a Ráhu természetfeletti képességeket, médiumi érzékenységet adhat, de ugyanakkor a megszállottság vagy fekete mágia veszélyének is kiteheti a szülöttet. A Ráhu a következõket uralja még: nyers beszéd, durva mozdulatok, utazás, külföldiek, apai nagyapa, szerencsejáték, alacsonyabb néposztályok, hüllõk, kígyók, kígyómarás, lopás, gonoszság, özvegység. 50 A védikus asztrológia kézikönyve 9.9 A Kétu A Kétu a Ráhu ellenpólusa, a Hold pályájának leszálló (déli) csomópontján helyezkedik el, és mindig szemközt található a Ráhuval. Míg a Ráhut a lelki fejlõdés szempontjából a sötétség és az illúzió bolygójaként tarják számon, addig a

Kétu a világosság és a felszabadulás bolygója – mindazonáltal nagyon szigorú bolygó. Míg a Ráhu akadályokat gördít a szülött elé, megnehezítve céljai elérését, addig a Kétu inkább elválasztja õt különbözõ ragaszkodásaitól. Mindkét bolygót felfoghatjuk nagy tanítóként, hiszen a Ráhu megakadályozhat olyan célok elérésében, amelyek értelmetlenek vagy értéktelenek, és még ha el is érjük õket, nem érzünk elégedettséget, s ezért csalódunk bennük; a Kétu pedig elválaszt, elkülönít bennünket olyan anyagi dolgoktól, amelyekhez esetleg nagyon ragaszkodunk, de akadályozzák a lelki fejlõdésünket. Így a két bolygó által adott lecke fájdalmas ugyan, de végsõ soron a javunkat szolgálja. A Ráhu és a Kétu által okozott szenvedések elõzõ életeinkben elkövetett bûnös tetteink visszahatásai, így a karma törvényére is megtanítanak bennünket. Az asztrológusok sokszor e két bolygó helyzetébõl

következtetnek az elõzõ életek során elkövetett tettekre A Kétu tehát elkülönülést, lelki tudást ad, és segít az önmegvalósításban. Móksa-kárakának, a felszabadulás elõidézõjének is tartják A Kétu hatása alatt állók erõs természetfeletti képességekkel rendelkeznek, így jó gyógyítók válhatnak belõlük. A szülött szívesen foglalkozik természetes gyógymódokkal, gyógynövények alkalmazásával, tantrával, energetikai gyógyítással, esetleg szellemûzéssel. A Kétu ugyanakkor súlyos fizikai betegségeket is okozhat, amelyek miatt a szülött kiábrándul az anyagi életbõl, és a lelki megvalósítás felé fordul A Ráhu ad, a Kétu elvesz; a Kétu a testre hat, a Ráhu az elmére. A Kétu a kezeket és a lábakat, valamint az anyával való kapcsolatot is befolyásolja. A legerõsebb hatást 48 és 54 éves kor között fejti ki A Kétu a következõ dolgokat jelzi még: anyai nagyapa, félelmek, allergia, lepra, sebesülések,

égési sérülések, a törvény szigora, bíróság, perek, lemondás, felszabadulás, szenvedésekbõl és keserû tapasztalatokból származó bölcsesség. Az ilyen szülött nem sok örömöt merít a nõk társaságából A Ráhu és a Kétu a következõkre vannak még befolyással: buddhisták, kígyóbûvölõk, szamarak, farkasok, tevék, kígyók, szúnyogok, rovarok, bolhák, baglyok és sötét helyek. Bevezetés 51 10. A távoli bolygók Az elõzõekben említettük, hogy a három távoli bolygót, az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót nem használjuk a védikus asztrológiában a születési horoszkóp értelmezésénél. A tranzitok vizsgálata esetén néha ezek a bolygók is felbukkannak, bár nélkülük is pontos elõrejelzéseket lehet végezni. Az eredeti, klasszikus rendszerben ezek a bolygók nem szerepeltek Mégis, hogyan értelmezhetjük hatásukat a horoszkópban? Nos, e bolygókat legnagyobbrészt a holdcsomópontok képviselik. A Plútó sokban

hasonlít a Kétura A Mars negatív oldalát képviseli (mint a Skorpió jegy); misztikus, akaratos bolygó. Befolyása ennek megfelelõen rejtélyes, destruktív, negatív és manipulatív. Veszélyt, szenvedést, esetleg halált is hozhat. Az európai mitológiához hasonlóan az indiaiban is a Halál bolygója, ura pedig Jamarádzsa, aki elé a bûnös lelkek kerülnek haláluk után, és aki szembesíti õket bûneikkel s kiosztja méltó büntetésüket. Karmánk beteljesülését, a számadást és az igazságszolgáltatást is jelképezi. A védikus asztrológiában a Kétut tekintik a Skorpió jegy másodlagos urának (a Mars után), míg a nyugatiban a Plútónak tulajdonítanak ugyanilyen szerepet. A Plútó a következõ tulajdonságokkal rendelkezik: forró, száraz, nehéz, éles, kemény, durva, aktív, agresszív, átható, elhatároló, pusztító, érzéketlen, zavaró. A következõ dolgokat befolyásolja még: akarat, hatalom, manipuláció, katasztrófák Az

Uránusz a Ráhuhoz hasonlóan a Szaturnuszhoz kapcsolódik. A Ráhu a Vízöntõ jegy másodlagos ura, ugyanúgy, mint az Uránusz a nyugati asztrológiában. Az Uránusz Ráhuhoz való hasonlósága azonban nem ilyen egyszerû. Helyesebb lenne, ha azt mondanánk, hogy a Ráhu olyan, mint az Uránusz és a Neptunusz kombinációja. A Ráhu rendelkezik a Neptunusz fantáziadús, hallucinogén hatásával és energikus, sokkoló természetével is Az Uránusz befolyása excentrikus, megtévesztõ, zavaró és erõsen individualizáló. Akár lelki változásokat is okozhat, de ha nem veszünk tudomást a hatalmáról, akkor egyszerûen zavarttá tesz Az Uránusz tulajdonságai: hideg, száraz, könnyû, finom, éles, gyors, mozgó, aktív, kezdeményezõ, zavaró, dekoncentráló, elszigetelõ, pusztító, érzéketlen A következõ dolgokat befolyásolja még: átalakulás, excentrikusság, beavatkozás A Neptunusz a Jupiter negatív, zárkózott aspektusához kapcsolódik, a nyugati

asztrológiában a Halak jegy ura. A szülöttet nagyon érzékennyé teszi, néha még természetfeletti képességekkel is felruházza 52 A védikus asztrológia kézikönyve Finomabb szinten a Vénuszhoz hasonló hatással rendelkezik. A képzelet, illúzió, fantázia és varázslat bolygója. A Neptunusz tulajdonságai: hideg, nedves, könnyû, finom, ködös, lágy, passzív, összekapcsoló, érzékeny, kiterjedõ, szétszóró. A következõ dolgokat befolyásolja még: pszichés érzékenység, képzelet, illúzió, varázserõ 11. Az árnyékbolygók Parásara Risi öt olyan bolygóról tesz említést, amelyek a holdcsomópontokhoz hasonlóan szabad szemmel nem láthatók, de hatással vannak a horoszkópra. Ezek a következõk: Dhúma: amikor látható, akkor egyesek szerint füstfelhõre, vagy egy olyan csillagra emlékeztet, amelynek farka van (üstökös). A házban, amelyben elhelyezkedik, forrósággal, tûzzel és mentális gyötrõdéssel kapcsolatos

problémákat okozhat. Vjatipata: olyan, mint egy hullócsillag vagy meteor, káros hatása van, különösen, ha több árnyékbolygóval együtt összegyûlik valamelyik bolygó vagy az aszcendens körül. Parásara szerint, ha ezek az árnyékbolygók a Nap körül vannak, akkor elpusztítják a szülött nemzetségét, ha a Hold körül, akkor az élethosszát csökkentik, ha pedig az aszcendens körül, akkor a bölcsességét. Parivésa: olyan, mint egy korong vagy korona a Nap és a Hold körül. Víztõl való félelmet okoz, a szülött víz útján terjedõ betegségekre lehet hajlamos, vagy börtönbe kerülhet Indracsápa (vagy Indradhanu): olyan, mint egy szivárvány; a szülött kõ vagy fegyver általi sebesülését és halálát, esetenként megaláztatását okozhatja. Upakétu: katasztrófákat okoz, hatására az egyéni horoszkópban a szülött elesik, ütés éri, veszteséget szenved az üzleti életben, valamint villámcsapás veszélye is fenyegeti. Hogyan

találhatjuk meg ennek az öt árnyékbolygónak a helyét a születési horoszkópban? A Nap pozíciójához 133 fokot és 20 ívpercet hozzáadva megkapjuk a Dhúma helyzetét. Ha a Halak 30 fokából (360 fok) visszafelé számolva kivonjuk a Dhúma fokszámát, megkapjuk a Vjatipata helyzetét. Ezzel szemben, 180 fokos szögben áll a Parivésa Ha a Halak 30 fokából (360. fok) visszafelé számolva kivonjuk a Parivésa fokszámát, akkor megkapjuk az Indracsápa helyzetét. Az Indracsápa fokszámához 16 fokot és 40 percet hozzáadva megkapjuk az Upakétu pozícióját, amely pontosan egy jeggyel van hátrébb, mint a Nap. A legutolsó számítás Bevezetés 53 tehát egyben az ellenõrzés is, mert mindegyik árnyékbolygó helyzete a Nap pozíciójától függ. Ismeretes még hat másik árnyékbolygó is, amelyek pozícióit a napkeltétõl, illetve a napnyugtától számítva lehet megtalálni. Ezek a következõk: Gulika: lecsökkenti annak a háznak a kedvezõ

hatásait, amelyikben van, és az ellenkezõjére fordítja annak a bolygónak a kedvezõ hatásait, amelyikkel azonos jegyben van. A Szaturnuszéhoz hasonló káros hatásokat, sõt halált is okozhat Mandi: egyesek szerint azonos a Gulikával, mások szerint nem. Lecsökkenti a szülött élethosszát és bûnös tettekre késztet A többihez képest mindkét bolygó nagyon erõs káros hatást fejt ki Jamaghantaka: a Jupiterhez hasonlóan kedvezõ hatást gyakorolhat arra a bolygóra, amelyikkel azonos jegyben van, és ugyanolyan erõs, mint a Mandi és a Gulika. Néha káros is lehet, s hatására négylábú vagy szarvas állatok veszélyeztethetik a szülöttet. Kálavéla: a Ráhuhoz hasonló hatást fejt ki, mivel a Nap negatív oldalát képviseli, de nem olyan erõs, mint az elõzõ bolygók. Mritju: a Marséhoz hasonló káros hatást eredményez abban a házban, amelyikben tartózkodik. Ardhaprahara: a Merkúrhoz hasonló tulajdonságú, ezért felerõsíti az õt ért

hatásokat. Ha kedvezõ házban van, kedvezõ hatása lesz, ha pedig károsban, akkor káros 12. A bolygók ereje A bolygók erejének a védikus asztrológiában nagyobb figyelmet szentelnek, valamint több szempontból és pontosabban számolják ki azt, mint a nyugati hagyományban. A védikus asztrológiában egy bolygó ereje hatféle különbözõ „részerõbõl” tevõdik össze. Az erõs bolygók – hacsak nem nagyon károsak – általában kedvezõ hatást fejtenek ki a horoszkópban A bolygók és a házak erejét háromféle mértékegységgel mérik: rúpa, virúpa és prarúpa 60 prarúpa = 1 virúpa, 60 virúpa = 1 rúpa, tehát 1 rúpa = 60 virúpa = 3600 prarúpa. A bolygók hatféle ereje a következõ: 1. 2. 3. szthánabala (helyzeti erõ) digbala (irány szerinti erõ) kálabala (idõbeli erõ) A védikus asztrológia kézikönyve 54 4. 5. 6. cséstabala (mozgási erõ) naiszargika bala (természetes erõ) drigbala (aspektuális erõ) 12.1 Szthánabala

(helyzeti erõ) Ez az erõ öt tényezõbõl tevõdik össze: 1. Uccshabala (tetõzési erõ), mely attól függ, hogy a bolygó milyen közel esik a legmagasabb (egzaltációs) pontjához. A bolygók tetõzési pontjai: a Napé a Kos 10., a Holdé a Bika 3, a Marsé a Bak 28, a Merkúré a Szûz 15, a Jupiteré a Rák 5, a Vénuszé a Halak 27, a Szaturnuszé pedig a Mérleg 20 foka 2. Szaptavargadzsa-bala (a hét részhoroszkópból adódó erõ) Ezt a rási, a hórá (1/2), a drekkána (1/3), a szaptámsa (1/7), a navámsa (1/9), a dvádasámsa (1/12) és a trimsámsa (1/30) horoszkópokban (ld. késõbb) a bolygó által elfoglalt jegyek alapján számolják ki. Ha a részhoroszkópokban a bolygó tetõzõ és saját jegyében vagy baráti jegyben van, akkor az érték magas, ellenkezõ esetben nem. 3. Ódzsajugma-rásjamsa-bala (a páros illetve páratlan jegyben, vagy a navámsában való elhelyezkedésbõl adódó erõ). A Vénusz és a Hold a páros, a többi bolygó a

páratlan jegyekben és a navámsákban jut erõhöz. 4. Kéndrádi-bala (a sarokház-pozícióból adódó erõ) A bolygók a sarokházakban a legerõsebbek, a követõkben közepesek, a hanyatlókban pedig gyengék. 5. Drekkánabala (a dekanátus-pozícióból adódó erõ) A férfi-bolygók (Nap, Mars, Jupiter) a jegyek elsõ, a semlegesek (Merkúr, Szaturnusz) a második, a nõi bolygók (Hold, Vénusz) pedig a harmadik drekkánában (dekanátusban) a legerõsebbek. 12.2 Digbala (irány szerinti erõ) A bolygók bizonyos irányokban erõsek, más irányokban pedig gyengék. Az aszcendens a keleti, a deszcendens a nyugati, a 10. ház a déli, a 4 ház pedig az északi irányt jelenti. A bolygók a következõ irányokban erõsek: Merkúr, Jupiter – kelet; Szaturnusz – nyugat; Hold, Vénusz – észak; Nap, Mars – dél. Bevezetés 55 12.3 Kálabala (idõbeli erõ) Ez hat összetevõbõl áll: 1. Natónnata-bala (nappali és éjjeli erõ) A Mars, a Hold és a Szaturnusz

éjszaka erõs, a Jupiter, a Nap és a Vénusz nappal, a Merkúr pedig mindig. 2. Paksabala (a holdciklusból adódó erõ) A növekvõ holdciklusban a kedvezõ bolygók (Hold, Jupiter, Vénusz, Merkúr), a csökkenõben pedig a károsak (Nap, Mars, Szaturnusz) erõsek. 3. Tribhága-bala (a nap harmadából adódó erõ) A nap elsõ harmadában a Merkúr erõs, a másodikban a Nap, a harmadikban a Szaturnusz Az éjszaka elsõ harmadában a Hold, a másodikban a Vénusz, a harmadikban pedig a Mars. A Jupiter mindig erõs 4. Varsa-, masza-, dina- és hórábala (az évbõl, hónapból, napból és órából adódó erõ). A hét eredetileg a vasárnappal kezdõdik, és hét napból áll A napok urai ugyanazok, mint a nyugati hagyományban: A hét napj a A na p u ra Vas árnap Nap Hétfõ Hold Kedd Mars Szerda Merkúr Cs ütörtök Jupiter Péntek Vénusz Szombat Szaturnus z Az a bolygó, amelyiknek a napján születtünk, erõs lesz. Az év és a hónap ura az a bolygó,

amelyiknek a napjával az év, illetve a hónap kezdõdött. Ez is erõt kölcsönöz az adott bolygónak. Az óra urát a következõképpen kell kiszámolni: a helyi idõ szerinti éjfél utáni elsõ óra ura mindig a nap ura. Pl szombaton a Szaturnusz, az utána következõ órák urai pedig sorrendben: a Jupiter, a Mars, a Nap, a Vénusz, a Merkúr, a Hold és a Szaturnusz A születés órájának ura is erõvel fog rendelkezni A védikus asztrológia kézikönyve 56 5. Ajanabala (az ekliptikához viszonyított erõ) Ezt a bolygók ekliptikától való elhajlásának (kránti) mértéke határozza meg 6. Juddhabala (a bolygóháborúból adódó erõ) Ha két bolygó háborúba keveredik, akkor a háború nyertese megkapja a vesztes erejét Bolygóháború akkor tör ki, ha két bolygó 1°-nál kisebb távolságra van egymástól, vagyis szorosan együttáll Ilyenkor az a bolygó gyõz, amelyiknek a szélessége (a mennyei egyenlítõtõl, azaz a földi egyenlítõnek az

égboltra kivetített képétõl való távolsága) nagyobb. Ez nem érvényes a Napra, mert õ minden bolygóháborúból eleve gyõztesen kerül ki. 12.4 Cséstabala (mozgási erõ) A Nap mozgási ereje megegyezik az ajanabalájával. A Hold mozgási ereje megegyezik a paksabalájával A többi bolygó mozgási ereje mozgási sebességüktõl és irányuktól függ Általában a retrográd (a zodiákusban visszafelé haladó) bolygók mozgási ereje a legnagyobb. 12.5 Naiszargika bala (természetes erõ) Természeténél fogva minden bolygó rendelkezik bizonyos erõvel, ami az adott bolygó esetében állandó, de bolygónként más és más. A bolygók természetes ereje szerinti csökkenõ sorrend a következõ: Nap, Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz. Ha két bolygónak az összes bala-értéke megegyezik, akkor csak a naiszargika bala tekintetében lesz köztük különbség. 12.6 Drigbala (aspektuális erõ) Ez az erõ attól függ, hogy a bolygóra kedvezõ vagy

káros bolygók dristije (aspektusa) vetül-e. Ha kedvezõké, akkor nagy, ha károsaké, akkor kicsi az aspektuális erõ. 13. Dristi, aspektus, fényszög A nyugati asztrológiában a bolygók közötti kapcsolatokat ún. fényszögek segítségével írják le, ami a két bolygó hosszúsága (azaz a Kos 0. fokától való távolsága) által bezárt szöget jelenti. A védikus asztrológia is számol a bolygók kölcsönös helyzetébõl adódó hatásokkal, ezt azonban nem az ily módon közbezárt szög alapján, hanem más módon számolja ki. Bevezetés 57 A dristi (aspektus) kifejezés szó szerint „pillantást” jelent, ami azt fejezi ki, hogy ahová egy bolygó vagy jegy a „pillantását” veti, ott szintén érzõdni fog a hatása. Bár nem olyan mértékben, mintha ténylegesen ott lenne, de mégis befolyásolja az adott jegyet vagy a benne lévõ bolygókat. A dristi alapvetõ jellemzõi: 1. A dristiknek (aspektusoknak) két fajtája van: a jegy-aspektus és

a bolygó-aspektus. 2. A dristit nem fokokban mérjük, hanem bizonyos házakra (jegyekre) esik, amelyeket az adott jegytõl mindig elõrefelé számolunk a zodiákusban (pl. a Rák jegytõl számított 3 jegy a Szûz, nem pedig a Bika, amely a Ráktól, a Nap és a Hold haladási irányával megegyezõen számolva, a 11. helyen áll) 3. Az egyes jegyek dristit vetnek más jegyekre, függetlenül attól, hogy õk maguk, vagy a dristijükben lévõ jegyek üresek-e vagy sem. Ha a jegyben bolygó van, akkor a szabály arra is érvényes 4. Egy jegyre akkor is vetülhet dristi, ha maga a jegy üres 13.1 A rási-dristi (jegy-aspektus) A jegyek pillantást vetnek a velük szemben lévõ és a velük szomszédos jegyekre. A kardinális jegyek dristit vetnek a szilárd jegyekre, kivéve a mellettük lévõt A szilárd jegyek dristit vetnek a kardinális jegyekre, kivéve a mellettük lévõt. A kettõs jegyek dristit vetnek a fennmaradó három kettõs jegyre, kivéve saját magukat.

Például: a Kos jegy pillantást vet az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntõ jegyekre 13.2 A graha-dristi (bolygó-aspektus) A bolygók az egyes jegyekbõl dristit vetítenek más jegyekre. Itt tehát megint nem a fokokat számoljuk, hanem a jegyeket. Az oppozícióban lévõ bolygóknak például nem kell feltétlenül 180°-os szögben lenniük egymással, elég, ha hét házra esnek egymástól. Például ha a Mars a Bika 1 fokán áll, a Szaturnusz pedig a Skorpió 30. fokán, akkor is teljes mértékû kölcsönös aspektusba kerülnek. A graha-dristire a következõ szabály érvényes: minden bolygó teljes dristit vet a vele szemben lévõ házra (akkor is, ha az üres), 3/4 dristit a tõle számított 4. és 8 házra, 1/2 dristit a tõle számított 5 és 9 házra, és 1/4 dristit a tõle számított 3. és 10 házra Ezek alól kivételt képeznek a 58 A védikus asztrológia kézikönyve következõk: a Jupiter, a Ráhu és a Kétu teljes pillantást vet az 5. és 9

házra, a Mars a 8. és 4 házra, a Szaturnusz pedig a 3 és 10 házra A Kétu az egyetlen bolygó, amelyik nem vet teljes pillantást a vele szemben lévõ házra, mivel nincs feje. 14. A dristik hatása A rási-dristi és graha-dristi hatása között jelentõs különbség van. A kettõ közül a rási-dristi az erõsebb, mindig kifejti hatását az aspektust alkotó bolygók és jegyek erejének függvényében. A rási-dristi hatását olyan helyzetekhez és hatásokhoz hasonlíthatjuk, amelyek tõlünk függetlenül, akár akaratunk ellenére is jelentkeznek A graha-dristi más természetû A horoszkóp jegyei általában az életterületeket, élethelyzeteket jelzik, a bolygók pedig azt, hogy milyen módon reagálunk, cselekszünk ezekben a helyzetekben. A graha-dristi hatása ezért nem feltétlenül nyilvánul meg. Lehet, hogy jelentkezik egyféle „vágy”, hogy az egyik bolygó valamilyen hatást gyakoroljon a másikra, ténylegesen azonban semmi nem történik A

legbiztosabb az, ha a két dristi egybeesik. A dristik hatását a védikus asztrológiában nem feltétlenül a fokszám vagy a bezárt szög alapján határozzuk meg. A nyugati asztrológiában alkalmazott elv, mely szerint a trigon- (120°) és a szextil-aspektusban (60°) lévõ bolygók kedvezõen erõsítik egymást, az oppozícióban (180°) és kvadrátban (90°) lévõk pedig károsan hatnak egymásra, nem feltétlenül alkalmazható a védikus asztrológiában. Itt az általános megközelítés az, hogy a trikónában (az 5. és 9 házban) és kéndrában (az 1, 4, 7 és 10 házban) álló bolygók erõsítik egymást, ha a kapcsolatuk egyébként is kedvezõ (például ha kedvezõ természetû vagy baráti bolygókról van szó). Két káros bolygó pillantása esetén a káros hatás erõsödik, vegyes vagy ellenséges bolygók pillantása esetén pedig zavarják egymás hatását. Amikor két bolygó 6, 8, 2 illetve 12 jegyre van egymástól, akkor a dristi általában

nem kedvezõ Ezzel bevezetõnk végére értünk. Remélem, a fenti összefoglaló segítségével a kedves Olvasó könnyebben eligazodik majd a könyvben, s az asztrológiai alapfogalmak és szakkifejezések nem akadályozzák majd abban, hogy elmélyedjen Varáha Mihira mûvének csodálatos világában. PÚRVABHÁGA (Elsõ rész) ELSÕ FEJEZET A ZODIÁKUS JEGYEI 1. Bárcsak a Nap, aki fényével beragyogja a Holdat, s aki utat mutat azoknak, akikre nem vár új születés, aki a lelket ismerõk lelke, az áldozati rítusokban imádott istenség, az istenek és a világító égitestek ura, a világok születésének, létezésének és pusztulásának eredete, akirõl a Védák számtalan dala szól, a sugarait árasztó Nap, minden fény forrása és a három világ lámpása – bárcsak Õ irányítaná szavaimat! Az indiai hagyományban minden mû invokációval kezdõdik, melyet a szerzõ az általa imádott istenséghez intéz. Varáha Mihira a Napistenhez

imádkozik. A Védák leírják, hogy a Napot Szúrja-Nárájana, a Legfelsõbb Úr – Visnu – inkarnációja irányítja. Varáha Mihira tehát a megfelelõ szavakat használja. Aki Isten útját járja, az megismeri az önvalót, és kiszabadul a születés és halál körforgásából. Visnu az univerzumok teremtésének, fenntartásának és pusztulásának irányítója. Õ minden félisten ura, Õt imádják az áldozati ceremóniák során. Varáha Mihira azért imádkozik a Naphoz, a bolygók urához, hogy áldásával képes legyen elmagyarázni az asztrológia tudományát. 2. Sok kitûnõ írás született már e témában kiváló szerzõk tollából, az asztrológia tanulmányozóinak megvilágosodására Azok érdekében azonban, akik hajótörést szenvedtek a csillagfejtés tudományának hatalmas óceánján, különféle versmértékben írott, többjelentésû strófákból most felépítem e kis mentõcsónakot. Varáha Mihira könyve azok számára foglalja

össze a dzsjótisa elveit, akiknek nehézséget okozott a korábbi nagy szerzõk – többek között Parásara 61 62 A védikus asztrológia kézikönyve Risi, Garga Muni és Szatjácsárja – bonyolult, részletekbe menõ írásainak megértése. A mû szanszkrit nyelven íródott, és a szerzõ több klasszikus versmértéket is alkalmaz benne. Néhány vers többféle módon is értelmezhetõ 3. Némelyek szerint a „hórá” szó az „ahó-rátri” kifejezés elferdített változata, mely az elsõ és utolsó szótag elhagyásával alakult ki. Az asztrológia tudománya az ember által elõzõ életeiben elkövetett jó és rossz tettek [karma] visszahatásait elemzi Az ahó-rátri szó a nappal és az éjszaka váltakozására, vagyis az idõre utal. Az idõ az a hatóerõ, mely mozgásban tartja a karma (ok és okozat) láncolatát. A Védák tanítása szerint minden tettnek – legyen az jó vagy rossz – bizonyos következményei vannak, amelyek az idõ

hatására megnyilvánulnak a tett elkövetõjén, mostani vagy eljövendõ életei során. Az asztrológia kódrendszerének megfejtésével, a születés helye és ideje alapján következtetni tudunk azokra az eseményekre, élethelyzetekre, amelyek a vizsgált személy életében, korábban elkövetett tettei következtében várhatók. 4. A tizenkét zodiákus jegy, amely a Kos elsõ fokától (és az Asviní holdháztól) kezdõdik, és amelynek mindegyike kilenc részbõl áll, a Kálapurusa fejének, arcának, mellkasának, szívének, gyomrának, köldökének, hasának, nemi szervének, combjának, térdének, bokájának és lábfejének felel meg. A rási, ksétra, griha, riksa, bháma és bhavana kifejezések mind a „ház” fogalmát jelölik. A Kálapurusa az Úr Visnu univerzális formája. Az egész univerzumot el lehet képzelni egy hatalmas emberi test formájában, melynek különbözõ részeit a zodiákus jegyei alkotják. A védikus asztrológia a sziderikus

zodiákust használja Az állócsillagok, amelyekhez e zodiákus igazodik, alkotják a jegyek elnevezését adó csillagképeket A zodiákus elsõ jegyének, a Kosnak a kezdõpontja a Zéta Piscium csillaggal esik egybe. Ezzel szemközt, vagyis 180°-on áll a Spica csillag, ami a Mérleg jegy kezdõpontja A sziderikus zodiákus különbözik a többi asztrológiai rendszerben használt ún. tropikus zodiákustól, amelyben a Kos jegy kezdõpontja minden évben arra a pontra esik az égen, ahol a Nap a tavaszi napéjegyenlõség napján, a Mérlegé pedig arra, ahol a Nap az õszi napéjegyenlõség napján áll. A csillagászati megfigyelések szerint a tavaszpont minden év- A zodiákus jegyei 63 ben kb. 50 ívmásodperccel hátrébb tolódik az ekliptika (a Napnak az éggömbön egy év alatt leírt látszólagos pályája) csillagaihoz képest Ennek eredményeképpen a sziderikus és a tropikus zodiákus egymáshoz képest lassanként elmozdul. Idõszámításunk elõtt 285

március 22-én, a tavaszi napéjegyenlõség napján a két zodiákus teljesen egybeesett. Mára a tropikus zodiákus már mintegy 23° 50-et mozdult el visszafelé, a Halak irányába Vagyis a tavaszi napéjegyenlõség napján a Nap mostanában már körülbelül a Halak 6°-án áll a sziderikus zodiákusban. Ezt a különbséget ajanámsának, precessziónak hívják. Az ekliptika tehát tizenkét, egyenként harminc ívfokos részre osztható. A következõ táblázat a tizenkét zodiákus jegy (szanszkritul rási) szanszkrit, latin és magyar nevét tartalmazza, az egyes jegyek szimbólumával együtt. Szám Szanszkrit név Latin név M a g y a r n év Szimbólum 1. Mésa Aries Kos E 2. Vris abha Taurus B ik a F 3. Mithuna Gemini Ikrek G 4. Kataka Cancer Rák H 5. Szimha Leo Oros zlán I 6. Kanjá Virgo Szûz J 7. Tula Libra Mérleg K 8. Vris cs ika Scorpio Skorpió L 9. Dhanu Sagittarius Nyilas M 10. Makara Capricorn B ak N

11. Kumbha Aquarius Vízöntõ O 12. Mina Pis ces Halak P A védikus asztrológia ugyanakkor huszonhét aszterizmust, azaz holdházat is ismer. Ezek szintén lefedik az ekliptika 360 fokát, méghozzá úgy, hogy mindegyikre 13° 20 jut. A holdházakat szanszkritul naksatrának hívják Minden naksatra négy negyedre oszlik, ez a naksatra-páda. A teljes zodiákust összesen 108 naksatra-páda alkotja, melyek egyenként 3° 20-et foglalnak el Minden egyes zodiákus jegy, azaz rási kilenc naksatra-pádából, vagyis 2 1/4 naksatrából áll. Az egyes naksatrákban egy-egy fényesebb csil- A védikus asztrológia kézikönyve 64 Szám Szanszkrit n év Elhelyezkedés Csillagkép 1. As viní Kos 0°–13° 20 Alfa Arietis 2. B haraní Kos 13° 20–26° 40 Mus ca Kos 26° 40–B ika 10° Pí Tauri, Pleiades , Alcyone 3. Krittiká 4. Róhiní B ika 10°–23° 20 Alfa Tauri, Aldebaran 5. Mrigas írs á B ika 23° 20–Ikrek 6° 40 Lambda Orionis 6.

Árdrá Ikrek 6° 40–20° Alfa Orionis , B etelgeus e 7. Punarvas zu Ikrek 20°–Rák 3° 20 B éta Geminorum, Pollux 8. Pus ja Rák 3° 20–16° 40 Delta Cancri As lés a Rák 16° 40–30° Alfa 1,2 Cancri, Delta Hydrae 10. Mágha Oros zlán 0°–13° 20 11. Púrva-phalguní Oros zlán 13° 20–26° 40 9. Alfa Leonis , Regulas Delta Leonis 12. Uttara-phalguní Oros zlán 26° 40–Szûz 10° B éta Leonis 13. Has zta Szûz 10°–23° 20 Gamma & Delta Corvi 14. Cs itra Szûz 23° 20–Mérleg 6° 40 Alfa Virginis Spica 15. Szváti Mérleg 6° 40–20° Alfa B ootis , Arcturus 16. Vis ákhá Mérleg 20°–Skorpió 3° 20 Alfa & Xi Librae 17. Anurádhá Skorpió 3° 20–16° 40 Delta Scorpionis 18. Dzs jés tha Skorpió 16° 40–30° Alfa Scorpionis , Antares 19. Múla Nyilas 0°–13° 20 Nû Scorpionis 20. Púrvás ádha Nyilas 13° 20–26° 40 Delta Sagittarii 21. Uttarás ádha Nyilas 26° 40–B ak 10°

Tau Sagittarii 22. Sravana B ak 10°–23° 20 Alfa Aquilae, Altair 23. Dhanis thá B ak 23° 20–Vízöntõ 6° 40 Alfa Delphini 24. Satabhis ak Vízöntõ 6° 40–20° Lambda Aquarii 25. Púrva-bhadra Vízöntõ 20°–Halak 3° 20 Alfa Pegas i 26. Uttara-bhadra Halak 3° 20–16° 40 Alfa Andromedae 27. Révatí Halak 16° 40–30° Zéta Pis cium A zodiákus jegyei 65 lag is látszik az égbolton. A következõ táblázat a huszonhét naksatra szanszkrit nevét, a zodiákusban elfoglalt helyüket és a nekik megfelelõ csillag nevét tartalmazza. Varáha Mihira több kifejezést is használ a jegyekre vonatkozólag: rási (zodiákus jegy), ksétra (mezõ), griha (ház), riksa (kocsi), bháma (hely) és bhavana (épület). Ezek a kifejezések mind az egyenként 30°-ot elfoglaló zodiákus jegyekre utalnak. A védikus asztrológiában a legtöbbször az ún egyenlõ házas rendszert alkalmazzák, amely szerint a házak (életterületek) egybeesnek a

jegyekkel, az aszcendens jegyétõl számítva. (Ez azonban nem felel meg teljesen a nyugati asztrológiában ismert egyenlõ házak rendszerének, ahol az aszcendens pontos helyétõl kezdõdik az egyenlõ, egyenként 30°-os házak beosztása.) 5. A Halak jegyének szimbóluma két hal; a Vízöntõé egy vízzel teli edényt tartó férfi; az Ikrek jegyének szimbóluma egy férfi és egy nõ, akik egy ülõhelyen ülnek, a férfi egy botot, a nõ egy húros hangszert [lírát] tart a kezében; a Nyilas szimbóluma egy félig ember, félig ló teremtmény [kentaur]; a Baké egy õzfejû krokodil; a Mérleg jele egy mérleget tartó férfi; a Szûzé egy csónakban ülõ szûz leány, aki az egyik kezében gabonakalászt, a másikban lámpást tart. A többi jegy szimbóluma megegyezik azzal, amire a nevük utal A különbözõ jegyek tartózkodási helyei megfelelnek a velük kapcsolatos teremtmények lakhelyének. Itt a Halak jegy szimbóluma két hal, amelyeknek a feje

ellentétes irányba néz; a Kos, a Bika, a Rák, az Oroszlán és a Skorpió szimbóluma a nevükben jelzett állat. Ezek a szimbólumok és a hozzájuk kapcsolódó jellemvonások, tulajdonságok erõteljesebben jelentkezhetnek például akkor, ha a szülöttnek az aszcendense is az adott jegyben van. A fentiekben felsorolt szimbólumok valamelyest különböznek az európai mitológiából ismertektõl. A jegyek tartózkodási helye sorrendben (a Kostól kezdve): erdõ (Kos), vízzel öntözött szántóföld (Bika), hálószoba (Ikrek), vízesés (Rák), hegyek (Oroszlán), termõföld patakkal (Szûz), egy kereskedõ háza (Mérleg), barlang (Skorpió), királyi palota (Nyilas), mocsár (Bak), fazekasmûhely (Vízöntõ), tó vagy folyó (Halak). A jegyek tartózkodási helyének fõként a horáris (kérdezõ) asztrológiában van jelentõsége, például eltûnt személyek, elveszett tárgyak tartózkodási helyének felkutatásában. 66 A védikus asztrológia kézikönyve

6. A jegyek, a navámsák és a dvádasámsák urai sorrendben: Mars, Vénusz, Merkúr, Hold, Nap, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Szaturnusz és Jupiter. A jegyek a Kos, a Bak, a Mérleg és a Rák navámsáival kezdõdnek. A horoszkóp felosztásának hatféle módszere ismert, amit sadvargának nevezünk. Az elsõ a rási, amikor az ekliptikát tizenkét, egyenként 30°-os részre osztjuk A másodikban minden jegyet két 15°-os részre osztunk (hórá), a harmadikban három 10°-os részre (drekkána), a negyedikben kilenc egyenlõ, 3° 20-es részre (navámsa), az ötödikben tizenkét, egyenként 2° 30-es részre (dvádasámsa), míg a hatodikban harminc 1°-os részre (trimsámsa). Minden résznek van egy ura, mégpedig az a bolygó, amelyik az adott helyen a legerõteljesebben fejti ki a hatását. A versben felsoroltak a rásivarga tizenkét jegyének urai, a Kostól kezdõdõen Navámsa: ha minden jegyet kilenc részre osztunk, akkor az ekliptika összesen

108 (9x12) részre oszlik. Az elõzõekben láttuk, hogy az ekliptika felosztható 27x4 holdház-negyedre, azaz naksatra-pádára is. A navámsák és a naksatra-pádák tehát egybeesnek. A 108 navámsa neve (a Kos elsõ fokától kezdve a számolást) ugyanaz, mint a tizenkét jegyé (melyeken végigérve mindannyiszor elölrõl kezdjük a névadást). A Kos elsõ navámsája tehát a Kos, a Bikáé a Bak, az Ikreké a Mérleg, a Ráké pedig ismét a Rák. Hasonló a sorrend az Oroszlántól a Skorpióig, illetve a Nyilastól a Halakig. Az egymáshoz képest trigonban (háromszögben) elhelyezkedõ jegyek ugyanazokkal a navámsákkal kezdõdnek: – a Kos, az Oroszlán és a Nyilas jegyek a Kos navámsával; – a Bika, a Szûz és a Bak jegyek a Bak navámsával; – az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntõ jegyek a Mérleg navámsával; – a Rák, a Skorpió és a Halak jegyek pedig a Rák navámsával. Dvádasámsa: a tizenkét rész, amire egy-egy jegyet osztanak, a tizenkét jegy

nevét viseli. Minden jegy elsõ dvádasámsájának neve megegyezik a jegyével, az elnevezések pedig a további tizenegy soron következõ jegy neveivel folytatódnak. A Kos elsõ dvádasámsája tehát a Kos, utána a Bika, az Ikrek stb. következik, egészen a Halakig A Bika elsõ dvádasámsája a Bika, amit az Ikrek, a Rák stb követ, egészen a Kosig A navámsák és dvádasámsák urai azok a bolygók, amelyek az ugyanolyan nevû rásit uralják. Látjuk, hogy a Hold és a Nap egy jegyet ural, a többi bolygó pedig kettõt. Az ilyen jegy-, illetve ház-párokat szvaksétrának (rokonoknak) hívják A zodiákus jegyei 67 A Mars a Kos és a Skorpió ura, a Vénusz a Bikáé és a Mérlegé, a Merkúr az Ikreké és a Szûzé, a Jupiter a Halaké és a Nyilasé, a Szaturnusz pedig a Baké és a Vízöntõé. A Hold a Rák, a Nap pedig az Oroszlán jegy ura A védikus horoszkóp felrajzolásának többféle módja van. Dzsaimini Mahárisi, az Asztrológiai aforizmák

szerzõje az ún. dél-indiai formátumot ajánlja. Ez az úgynevezett rási-csakra. Az ábrán minden négyzet egy-egy jegyet jelöl A bal felsõ sarokba mindig a Halak jegy kerül, tõle jobbra, az óramutató járásával megegyezõen pedig a Kos, a Bika stb A négyzetekben a jegyek szimbólumai, felettük pedig a jegyek urainak szimbólumai láthatók A rási horoszkópnál a bolygók szimbólumait abba a jegybe rajzoljuk, amelyikben a születés pillanatában tartózkodnak. A navámsa és dvádasámsa horoszkópban pedig abba a jegybe, amelyiknek a navámsájaban vagy dvádasámsájában az adott bolygó található. 7. A Mars öt, a Szaturnusz szintén öt, a Jupiter nyolc, a Merkúr hét, a Vénusz pedig öt részt (fokot) ural a páratlan jegyekben. A páros jegyekben a sorrend fordított. A Rák, a Skorpió és a Halak jegy utolsó navámsáinak neve riksa-szandhi Ez a vers a trimsámsák urait nevezi meg. Amint már mondtuk, a trimsámsa a jegy harminc darab 1°-os

egysége. A páratlan jegyek a Kos, az Ikrek, az 68 A védikus asztrológia kézikönyve Oroszlán, a Mérleg, a Nyilas és a Vízöntõ. A párosak a Bika, a Rák, a Szûz, a Skorpió, a Bak és a Halak. A páratlan jegyekben az elsõ öt fokot (trimsámsát) a Mars uralja, az azt követõ ötöt a Szaturnusz, a következõ nyolcat a Jupiter, a Jupiter utáni hetet a Merkúr, az utolsó ötöt pedig a Vénusz. A páros jegyekben az elsõ öt fokot a Vénusz, a következõ hetet a Merkúr, a Merkúrt követõ nyolcat a Jupiter, az azutáni ötöt a Szaturnusz, az utolsó ötöt pedig a Mars uralja. A trimsámsa-felosztást a nõk horoszkópjával kapcsolatban fogja tárgyalni a szerzõ 8. Krija, Távuri, Dzsituma, Kulíra, Léja, Pathóna, Dzsúka, Kaurpi, Tauksika, Akókéra, Hridróga és Antjabha – ezek a zodiákus jegyeinek másfajta elnevezései. A Kulira és az Antjabha kivételével ezek görög eredetû kifejezések. Ez azt mutatja, hogy Varáha Mihira idejében a két

kultúra kapcsolatban állt egymással. Egyesek ezt úgy értelmezik, hogy a védikus asztrológia a görögbõl alakult ki, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy Parásara Risi már kétezerötszáz évvel a görög asztrológia létrejötte elõtt részletekbe menõen lefektette a védikus asztrológia alapjait. 9. Ha egy bolygó a saját drekkánájában, hórájában, navámsájában, trimsámsájában, dvádasámsájában vagy ksétrájában helyezkedik el, arra azt mondják, hogy a vargájában van A hórá kifejezés a felkelõ jegyre és egy zodiákus jegy felére egyaránt vonatkozik. A versben említett fogalmakat korábban már megmagyaráztuk. A ksétra a rásihoz hasonlóan jegyet vagy házat jelent. A hórá-felosztásban minden jegyet két félre osztunk. Ennek mikéntjét a 11 versbõl tudhatjuk meg 10. A Kos, a Bika, az Ikrek, a Rák, a Nyilas és a Bak jegyek éjszakai jegyek, és az Ikrek kivételével a lábukkal kelnek fel A többi jegy a fejével

kel, és nappal erõs A Halak egyidejûleg kelnek a fejükkel és a lábukkal. Nappali jegyek – vagyis amelyek nappal erõsek – az Oroszlán, a Szûz, a Mérleg, a Skorpió, a Vízöntõ és a Halak. A lábbal felkelõ jegyeket pristhódaja rásinak nevezzük. Ezek a Kos, a Bika, a Rák, a Nyilas és a Bak. A fejjel felkelõ jegyeket sírsódaja rásinak nevezzük Ezek az Ikrek, az Oroszlán, a Szûz, a Mérleg, a Skorpió és a Vízöntõ. A zodiákus jegyei 69 11. A jegyek (a Kostól kezdve) felváltva kártékonyak és kedvezõek, férfiasak és nõiesek, illetve kardinálisak, szilárdak és változók A Kos, a Bika, az Ikrek és a Rák, valamint a velük trigonban lévõ jegyek jelzik sorrendben a keleti, a déli, a nyugati és az északi irányt. A páratlan jegyek elsõ hórája a szoláris, a második a lunáris, míg a páros jegyeknél az elsõ a lunáris és a második a szoláris. Egy jegy elsõ drekkánájának ura az adott jegy ura, második drekkánájának

ura a tõle számított ötödik jegy ura, harmadik drekkánájának ura pedig a tõle számított kilencedik jegy ura. A páratlan jegyek tehát kártékonyak és férfiasak, a párosak pedig általában kedvezõek és nõiesek. Ha valakinek a horoszkópjában a bolygók egy adott kategóriájú jegybe esnek, akkor az ennek megfelelõ hatás erõteljesebb megnyilvánulására lehet számítani. A kardinális (csara) jegyek a Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak. Ezek általában pozitívabb, aktívabb, dinamikusabb tulajdonságokat mutatnak a szilárd (szthira) jegyeknél – Bika, Oroszlán, Skorpió és Vízöntõ –, amelyek szilárdabbak, passzívabbak, semlegesebbek. Az Ikrek, a Szûz, a Nyilas és a Halak kettõs vagy változó (ubhaja) jegyek, amelyek változékonynyá, befolyásolhatóvá teszik az embert A Kos, az Oroszlán és a Nyilas a keleti irányt és a tûz (tédzsasz) elemet, a Bika, a Szûz és a Bak a déli irányt és a föld (prithiví) elemet, az Ikrek, a Mérleg

és a Vízöntõ a nyugati irányt és a levegõ (váju) elemet, a Rák, a Skorpió és a Halak pedig az északi irányt és a víz elemet (dzsala) képviseli. Az irányok jóslásnál, utazással kapcsolatos kérdéseknél segíthetnek. Az elemek egyúttal pszichológiai jellemzõket is takarnak, így a tûz hevességet és lobbanékonyságot, a föld szilárdságot és passzivitást, a levegõ könnyedséget és felszínességet, a víz érzelmességet és befolyásolhatóságot okozhat. A drekkánák (dekanátusok) urai a következõk: az elsõé a jegy ura, a másodiké és a harmadiké pedig a soron következõ hasonló elemû jegy ura. Az Oroszlán jegynél például az elsõ dekanátus ura a Nap (a jegy ura), a második ura a Jupiter (a tûz elemû Nyilas ura, amely öt jegyre esik tõle), a harmadik ura pedig a Mars (a tõle kilenc jegyre esõ, szintén tûz elemû Kos ura). 12. Egyesek szerint a jegy két hórájának urai sorrendben az adott jegy ura és a tõle számított

tizenegyedik jegy ura. Egy jegy 70 A védikus asztrológia kézikönyve három drekkánájának ura sorrendben: a jegy ura, valamint a tõle számított tizenkettedik és tizenegyedik jegy ura. A szerzõ itt Garga Muninak és követõinek véleményét ismerteti. Ez különbözik az elõzõ versben adott leírástól, amelyet Szatjácsárja véleményével támaszt alá. Az elõzõ hórá-felosztás szerint a bolygók vagy a Nap, vagy a Hold hóráiba esnek. Eszerint például a Nyilas két hórájának az ura a Jupiter és a Vénusz (a Nyilastól számított tizenegyedik jegy, a Mérleg ura) A Nyilas drekkánáinak urai pedig a Jupiter, a Mars (a Nyilastól számított tizenkettedik jegy, a Skorpió ura) és a Vénusz (a Nyilastól számított tizenegyedik jegy, a Mérleg ura). Bizonyos körülmények között az egyik, máskor a másik rendszer adhat pontosabb eredményt 13. A Kos, a Bika, a Bak, a Szûz, a Rák, a Halak és a Mérleg ebben a sorrendben a Nap és a többi

bolygó tetõzésének [uccsha] a jegyei. E bolygók legemelkedettebb pontjai a 10, 3, 28, 15, 5., 27 és 20 fokok Az ezektõl számított hetedik, vagyis oppozícióban lévõ jegyek az esésben lévõ [nícsa] jegyek A legmélyebb esésben az említett fokokon vannak a bolygók. A tetõzõ jegyben álló bolygót nagyon erõsnek tartják, míg az esésben lévõt nagyon gyengének, így a hatása is ennek megfelelõ lesz. A Nap és a Hold szintén bolygónak számít. A bolygók sorrendjét általában a hét egyes napjait uraló helyzetüknek megfelelõen adják meg: vasárnap – Nap, hétfõ – Hold, kedd – Mars, szerda – Merkúr, csütörtök – Jupiter, péntek – Vénusz, szombat – Szaturnusz. A következõ táblázat a bolygók tetõzõ és esésben lévõ helyzetét foglalja össze. 14. A kardinális és más jegyekben az elsõ, a középsõ és az utolsó navámsákat vargóttama pozíciónak nevezik. Ha egy bolygó ilyen pozícióba kerül, jótékony a hatása.

Az Oroszlán, a Bika, a Kos, a Szûz, a Nyilas, a Mérleg és a Vízöntõ a bolygók múla-trikóna jegyei. A vargóttama pozíciók a következõk: a négy kardinális jegy (Kos, Rák, Mérleg, Bak) elsõ navámsái, a négy szilárd jegy (Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntõ) ötödik navámsái, valamint a négy kettõs jegy (Ikrek, Szûz, Nyilas, Halak) kilencedik navámsái. Ezeket a navámsákat az elõzõleg ismertetett rendszer alapján ugyanúgy nevezik, mint magát a jegyet, amelyben vannak. A zodiákus jegyei 71 Bolygó Nícsa (esésben lévõ) Uccsha (tetõzõ) A legerõsebb esés vagy emelkedés helye Nap Mérleg Kos 10° Hold Skorpió B ik a 3° Mars Rák B ak 28° Merkúr Halak Szûz 15° Jupiter B ak Rák 5° Vénus z Szûz Halak 27° Szaturnus z Kos Mérleg 20° Ráhu Skorpió B ik a 20° Kétu B ik a Skorpió 20° A múla-trikóna pozícióban a bolygó majdnem olyan erõs és jótékony, mint a tetõzõ helyzetben. A

bolygók múla-trikóna pozíciói a következõk: Bolygó Múla-trikóna j egy Fokszám Nap Oros zlán 4°–20° Hold B ik a 4°–20° Mars Kos 0°–12° Merkúr Szûz 16°–20° Jupiter Nyilas 0°–10° Vénus z Mérleg 0°–15° Szaturnus z Vízöntõ 0°–20° 15. A tizenkét ház jelentése a felkelõ jegytõl számítva a következõ: a szülött testfelépítése, családja, testvérei, kapcsolatai, gyermekei, ellenségei, felesége, halála, jámbor tettei, hivatása, anyagi nyereségei és veszteségei A 3, 6, 10, és 11 házakat upacsaja [növekvõ] házaknak nevezik, de egyesek nem osztják ezt a véleményt. A védikus asztrológia kézikönyve 72 A házak a különbözõ életterületeket jelentik. A védikus asztrológiában a leggyakrabban az egyenlõ házak rendszerét alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a házak egybeesnek a jegyekkel. Az elsõ ház az a jegy, amelyben az aszcendens áll. A zodiákusnak azt a pontját, amelyik a

keleti horizonton kel fel a születés pillanatában, lagnának (aszcendensnek) nevezik. Az aszcendens pontos fokszámát, amennyivel a felkelõ jegy a horizont fölé emelkedett, lagna-szphutának, a ház csúcsának hívják. Ez az adott életterület legfontosabb pontja Hasonlóan ugyanezt a fokszámot tekinthetjük a többi ház, illetve jegy csúcsának is (bhava-szphuta), még abban az esetben is, ha nem középre esik. A szphutákat egyébként a legtöbbször a Kos 0°-ától szokták számítani, ha tehát például az aszcendens az Ikrek 17°-ára esik, akkor a lagna-szphuta 77°, a 2. ház bhava-szphutája pedig 107° A házak természetesen más jelentéstartalommal is bírnak. Ezt az itt következõ táblázat foglalja össze: Ház Szanszkrit név Jelentés 1. Tanu-bhava test, önvaló, hírnév, egészség, jólét 2. Dhana-bhava vagyon, család, szemek, beszéd, igazmondás 3. Bhrátri-bhava testvérek, barátok, motiváció, érdek, hatalom 4. Mátri-bhava

anya, otthon, jármû, kapcsolatok, tanulás, boldogság 5. Putra-bhava gyermekek, intellig encia, kreativitás, romantika, elõzõ karma 6. Satru-bhava ellenségek, betegségek, külföldiek, rokonok 7. Kalatra-bhava házasság, partnerkapcsolatok, tisztelet, nagylelkûség 8. Ájur-bhava élethossz, halál, kutatás, megsemmisülés 9. Pitri-bhava apa, guru, vallás, jámbor tettek, gyógyulás, szerencse 10. Karma-bhava foglalkozás, tudás, ruhák, siker, eredmények 11. Lábhá-bhava nyereségek, törekvés, lelkesedés 12. Vjája-bhava veszteségek, bûnös tettek, utazás, szenvedés, felszabadulás A következõ ábrán egy Szûz aszcendensû szülött bhava-csakrája (házhoroszkópja) látható. A lagnát egy átlós vonal jelöli A házakat az aszcen- A zodiákus jegyei 73 denstõl kezdve beszámoztuk. A rajzon a házak szanszkrit neveit is feltüntettük Varáha Mihira szerint a 3., 6, 10 és 11 házak upacsaja házak Ez azt jelenti, hogy a

bennük lévõ bolygók ereje az idõ múlásával fokozódik, és így hatásuk egyre jótékonyabb. Ezek ellentéte az 1, 2, 4, 7 és 8 ház, melyeket apacsaja házaknak nevezünk. A bolygók ereje itt idõarányosan csökken Garga Muni és követõi szerint az upacsaja házak elveszítik kedvezõ hatásukat, ha kártékony vagy az adott házak uraival ellenséges bolygó van bennük vagy vet rájuk dristit. Varáha Mihira Szatjácsárjára és Javanésvarára hivatkozva nem ért ezzel egyet. 16. A zodiákus tizenkét jegyét a következõ fogalmak jegyeinek tekintik: 1. kalpa [erõ], 2 szva [vagyon], 3 vikrama [hatalom], 4. griha [lakóhely], 5 pratibhá [értelem], 6 ksata [sebek], 7 manmatha [vágy], 8. randhra [lyuk], 9 guru [apa vagy lelki tanítómester], 10 mána [tisztelet], 11 bháva [szerzemények], 12 vjája [veszteségek]. A 4 és a 8 házat csaturaszrának, a 7 házat djúnának, a 10. házat pedig ádzsnyának nevezik Ezek az elnevezések szintén a különbözõ

házak jelentéskörére utalnak. A csaturaszra jelentése „négysarkú”. A hetedik ház elnevezése a görög „dünón” szóból származik, ami lenyugvót jelent, hiszen a deszcendens – az ekliptikának az a pontja, amely a nyugati horizonton lenyugszik –, pontosan szemben áll az aszcendenssel, vagyis a hetedik házba esik. Az 74 A védikus asztrológia kézikönyve „ádzsnyá” szó hatalmat jelent, mivel a tizedik ház a társadalomban elfoglalt pozíciónkat is jelenti, azt a hatáskört, amelyen belül másokat befolyásolhatunk. 17. Az 1, 4, 7 és 10 házat kantaka, kéndra vagy csatustaja háznak [kvadrát- vagy sarokháznak] nevezik Ez a négy ház akkor erõs, ha kétlábú, lábatlan (vízi), százlábú vagy négylábú. Dvipáda (kétlábú vagy emberi) jegy az Ikrek, a Mérleg, a Szûz, a Vízöntõ és a Nyilas elsõ fele. Dzsaladzsa (lábatlan vagy vízi) jegy a Rák, a Halak és a Bak második fele. Az egyetlen százlábú, azaz kíta jegy a

Skorpió Négylábú, azaz csatuspada jegy a Kos, a Bika, az Oroszlán, a Nyilas második fele és a Bak elsõ fele. Ezek a jegyek a nekik megfelelõ állatok jellemvonásait is képviselik 18. A sarokházakat követõ házakat panaphara házaknak, az azokat követõket pedig ápóklima házaknak nevezik A 4 házra a Hibuka, Ambu, Szukha és Vésma elnevezéseket használják. A 7 ház neve Dzsamitra, az 5. házé Trikóna, a 10 házé Mésúrana vagy Karma-bhava. A panaphara és az ápóklima görög kifejezések. Panaphara ház a 2, 5, 8 és 11. ház Ezeket „követõknek” is nevezzük A sarokházakhoz képest, amelyekben a bolygók a kardinális jegyekhez hasonlóan viselkednek (vagyis aktívak és erõsek), a követõ házakban a bolygók közepes erõvel rendelkeznek, és a szilárd jegyekhez hasonlóan viselkednek. Ápóklima ház a 3., 6, 9 és 12 ház Ezekben a leggyengébbek a bolygók – bizonytalanná és változékonnyá válnak Különösen kedvezõtlen a 6, 8 és 12

ház, amelyeket ezért duhszthánának, káros házaknak neveznek. Az 1, 5 és 9 házat trikónának nevezik, mivel az aszcendenshez képest trigonban vannak. Ezekben is erõsek a bolygók, bár nem mindig olyan mértékben, mint a sarokházakban. 19. Ha az aszcendens ura a Jupiter vagy a Merkúr, és az egyes házban van, illetve dristit vet rá, akkor az aszcendens erõs lesz, míg más bolygók esetében ez nem így van. A kéndra jegyek természetüknél fogva erõsek A kétlábú jegyek nappal, a négylábúak éjszaka, a százlábúak pedig napkelte és napnyugta idején erõsek Az elsõ hat jegy mánája [mérete] a Kostól kezdve A zodiákus jegyei 75 sorrendben 20, 24, 28, 32, 36, 40, a következõ hat jegyé pedig 40, 36, 32, 28, 24 és 20. A 3 házat duscsikjának nevezik, a kilencediket pedig tapasznak vagy tritrikónának Parásara Risi szerint a Kos, Bika, Ikrek, Rák, Nyilas és Bak jegy éjszaka erõs, míg a többi jegy nappal. A legerõsebbek a kéndra házak

(sarokházak), utánuk következnek a panapharák, a leggyengébbek pedig az ápóklimák. A négy kéndra közül a kétlábú jegyek az 1 házban, a négylábúak a 10 házban, a százlábúak a 7 házban, a vízi jegyek pedig a 4 házban a legerõsebbek A mánát – a jegyek méretét – alkalmazhatjuk például a különbözõ testrészek arányainak megállapításánál 20. A tizenkét jegy színei a következõk: Kos – vörös, Bika – fehér, Ikrek – papagájzöld, Rák – a pátálí-tölcsérvirág színe [világos narancs], Oroszlán – fekete és fehér, Szûz – sokszínû, Mérleg – fekete, Skorpió – arany, Nyilas – rizspehely színû, [világossárga], Bak – piros és fehér, Vízöntõ – a mongúz színe [szürke], Halak – a halak színe [zöldeskék]. A saját uraik irányába nézõ jegyeket plavának [elnyomott jegynek] nevezik A Nap által elfoglalt ház utáni második házat vésinek nevezik. A felsorolt színek a különbözõ szülöttek

által kedvelt vagy nem kedvelt színeket jelölik. A jegyek helyzete azt is meghatározza, hogy milyen égtájat kedvel valaki. A vési-jóga akkor kedvezõ, ha a Naptól számított második jegyben van valamilyen bolygó, de az nem a Hold. Az anyagi gyarapodás lehetõségeit azonban ez is csökkentheti MÁSODIK FEJEZET A BOLYGÓK 1. A Kálapurusa lelke a Nap, elméje a Hold, ereje a Mars, beszéde a Merkúr, tudása és egészsége a Jupiter, vágya a Vénusz, szomorúsága a Szaturnusz A bolygók között a Nap és a Hold a királyok, a Mars a tábornok, a Merkúr a trónörökös, a Jupiter és a Vénusz a tanácsadók, a Szaturnusz pedig a szolga. A Kálapurusa testrészeit az elõzõ fejezet sorolta fel. Ebbõl a versbõl kiderül, hogy ezt a testet (a zodiákust) a bolygók töltik meg élettel Ugyanakkor a makrokozmosz-mikrokozmosz (az univerzum és az ember) közötti hasonlóság alapján azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az adott bolygók az egyén

életében is fõként a felsorolt területeket befolyásolják. A védikus asztrológiában a fenti hét bolygó mellett a felszálló és a leszálló holdcsomópontot (a Ráhut és a Kétut) is bolygónak tekintik. Ha másként nem említik, asztrológiai jellemzõik szempontjából a Ráhu a Szaturnuszhoz, a Kétu pedig a Marshoz hasonlít. A külsõ bolygókat (Uránusz, Neptunusz, Plútó) szintén ismerték a védikus idõkben, mégsem használták a horoszkóp elkészítésénél. Ennek több oka is volt. Egyrészt a távoli bolygók mozgása olyan lassú, hogy a szülött életében nem eredményeznek gyors és hirtelen változásokat, másrészt a védikus asztrológia szimbólumrendszere a hét, illetve a kilenc bolygó segítségével is teljes kifejtésre ad lehetõséget. Az Uránusz hatásait leginkább a Ráhu (a felszálló holdcsomópont), a Plútó hatásait a Kétu (a leszálló holdcsomópont), a Neptunuszét pedig a Jupiter és a Vénusz képviseli. Amikor egy

horoszkópban valamelyik bolygó erõs és kedvezõ, a szülött az annak megfelelõ társadalmi pozícióba emelkedhet fel. A versben említett felosztásba a Ráhu és a Kétu mint katona, közlegény illeszkedik. 2. A Nap neve Héli, a Holdé Szitarasmi, a Merkúré Hémna, Vit, Dzsnya, Bódhana és Induputra [a Hold fia], a Marsé Ara, Vakra, 77 78 A védikus asztrológia kézikönyve Kruradrik, Avanéja [a Föld fia], a Szaturnuszé Kóna, Manda, Szúrjaputra [a Nap fia] és Aszita [a fekete bolygó]. A bolygóknak a védikus kultúrában számos neve volt. A Napot itt a görög Héliosz néven említik Eredeti szanszkrit nevei: Szúrja, Ravi, Arka stb A Hold leggyakrabban elõforduló nevei: Csandra, Szóma és Sasi. Mivel a bolygókat különbözõ félistenek irányítják, a védikus hagyományban bizonyos származástani kapcsolat is van közöttük; a Merkúr a Hold fia, a Mars a Földé, a Szaturnusz a Napé stb. A Holdisten felesége a huszonhét Naksatra A

bolygókat szanszkrit nyelven grahának nevezik A Merkúr leginkább Budha-grahaként ismert. A Mars neve Mangala és Kudzsa, a Szaturnuszt pedig Sanaiscsarjának vagy Sáninak is nevezik. 3. A Jupiter neve Dzsíva, Angirasza, Szuraguru [a félistenek tanítómestere], Vácsaszámpati, Idzsja A Vénuszt Sukrának, Bhrigunak, Bhriguszutának, Sítának [a Fehér Bolygónak] és Asphudzsitnak is hívják. A Ráhu [felszálló holdcsomópont] neve Tama [sötétség], Agu és Aszura, a Kétué [a leszálló holdcsomóponté] pedig Sikhi. A bolygókat az ezekkel rokon elnevezésekkel is illetik. A Jupiter irányító személyisége Brihaszpati, a félistenek lelki tanítómestere. Az univerzumot benépesítõ lények és különféle civilizációk két kategóriába, isteni és démoni kategóriába sorolhatók A félistenek (dévák) az univerzum felsõbb bolygórendszereiben élnek, s betartják az Úr Visnu törvényeit, míg a démonok (aszurák) az alsó bolygórendszerek lakói, és

nem engedelmeskednek Isten törvényeinek. A horoszkóp bolygói között az isteni és a démonikus erõk képviselõi egyaránt megtalálhatók A Jupiter legismertebb neve Guru, illetve Brihaszpati A Vénuszt a démonok lelki tanítómestere, Sukrácsárja irányítja Õ az, aki az anyagi élvezet tudományát tanítja, ezért a bolygó neve Sukra, ami magyarul spermiumot jelent. A Nap és a Hold pályája két ponton metszi egymást, ezeket nevezzük holdcsomópontoknak. A nyugati asztrológusok Sárkányfejnek és Sárkányfaroknak nevezik a felszálló illetve a leszálló holdcsomópontot A Védák szerint ezek finomfizikai bolygók, más néven árnyékbolygók. Ezek okozzák a nap- és holdfogyatkozást, és csak ilyenkor láthatók. A Védák szerint e két bolygó egy démon feje és teste, amelyek egymástól elválasztva keringenek az égbolton. A bolygók 79 4. A Nap vörös vagy sötétbarna színû, a Hold fehér, az alacsony termetû Mars színe vörös és

fehér, a Merkúr zöld, akár a fû, a Jupiter sárga, mint az olvadt arany, a Vénusz nem túl fehér, de nem is túl fekete, a Szaturnusz pedig fekete. A szülött bõrszínét a születése pillanatában legerõsebb hatású bolygó befolyásolja, különösen, ha kapcsolatban van az aszcendenssel, mivel az 1. ház (tanu-bhava) a fizikai testre vonatkozik. 5. A Nap a rézszínt uralja, a Hold a fehéret, a Mars a vöröset, a Merkúr a zöldet, a Jupiter a sárgát, a Vénusz különbözõ színek keverékét, a Szaturnusz a feketét. A Nap Agni, a Hold Varuna, a Mars Szubrahmanja, a Merkúr Visnu, a Jupiter Indra, a Vénusz Indrání [Indra felesége], a Szaturnusz pedig Brahmá. A Nap keletet uralja, a Vénusz délkeletet, a Mars a déli irányt, a Ráhu délnyugatot, a Szaturnusz nyugatot, a Hold északnyugatot, a Merkúr északot, a Jupiter északkeletet. Ha a fogyó Hold, a Nap, a Mars, a Szaturnusz vagy a Merkúr ezek bármelyikével együttáll, kártékony bolygónak

tekintendõ. A bolygók által uralt színeknek az elveszett tárgyak megtalálását célzó kérdezõ horoszkópokban, valamint a bolygók tiszteletére felajánlott virágok színeinek kiválasztásában van szerepe. A vers felsorolja azokat a félisteneket, akik a különbözõ bolygókat irányítják. Agni a tûz félistene, tõle ered a Nap perzselõ heve Varuna a víz félistene, nem csoda hát, hogy a Hold mozgása az, ami az apályt és a dagályt befolyásolja, és minden mást is, ami vizet tartalmaz. Szubrahmanja, más néven Kárttikéja egy hadvezér, az Úr Siva fia – ezért harcias bolygó a Mars. Az Úr Visnu az univerzum fenntartója Mindenhol jelen van, így mindenrõl tud. Õ irányítja a Merkúrt, a kommunikáció bolygóját Indra a félistenek királya, feleségét pedig Szacsínak is nevezik A Jupiter és a Vénusz a férjet és a feleséget képviselik a védikus asztrológiában Ha e két bolygó egymásra vetett dristije kedvezõ, jó lehetõség van a

házasságra, párválasztásra. Az univerzum elsõ teremtett élõlénye Brahmá, aki egészen az univerzum pusztulásáig betölti posztját mint a félistenek vezére. A Szaturnusz tehát a szilárdságot, a maradandóságot is képviseli Az erõs bolygók meghatározhatják, hogy a szülött melyik félistenhez fog vonzódni. Az égtájak segítségével meghatározhatjuk a kedvezõ irányokat a lakásunkon belül, vagy például arra is következtethetünk, hogy egy tolvaj merre menekült. 80 A védikus asztrológia kézikönyve A bolygók alaptermészetük szerint lehetnek jótékonyak vagy kártékonyak. A legjótékonyabb természetû a Jupiter, õt követi a Vénusz, majd a Hold és a Merkúr. E két utóbbi csak bizonyos körülmények között jótékony, mivel mindkettõ erõsen befolyásolható A Hold akkor jótékony, ha erõs, vagyis a növekvõ holdciklus 10. napjától a csökkenõ holdciklus 5 napjáig. Az újhold elõtti és utáni öt napban általában nem

jótékony, a ciklusok középsõ részében pedig semleges, ha nem érvényesül rajta más hatás. A Hold akkor sem jótékony, ha a káros bolygók valamelyikével kerül kapcsolatba vagy dristibe. A Merkúr akkor jótékony, ha jótékony bolygók társaságában, és akkor kártékony, ha káros bolygók társaságában van. Önmagában semleges A kártékony bolygók közül a legkártékonyabb a Szaturnusz és a Ráhu, kevésbé a Mars és a Kétu, még kevésbé a Nap. A Nap azonban minden bolygó erejét elveszi, ha az a közelébe ér. 6. A Merkúr és a Szaturnusz kétnemû bolygók, a Hold és a Vénusz nõi bolygók, a többi pedig férfi bolygó A Mars a tûz, a Merkúr a föld, a Jupiter az ákása [éter], a Vénusz a víz, a Szaturnusz a levegõ. A nemekkel kapcsolatos kérdéseket (a születendõ gyermek neme, a szülött férfias és nõies jellemvonásai stb.) a bolygók neme alapján határozhatjuk meg A Merkúr nõi hermafrodita, azaz olyan nõ, aki férfias, a

Szaturnusz pedig férfi hermafrodita, eunuch, olyan férfi, aki nõies A Nap, a Mars és a Jupiter férfi bolygók. Az õsprincípiumok vagy õselemek közül az étert a Jupiter, a levegõt a Szaturnusz és a Ráhu, a tüzet a Nap, a Mars és a Kétu, a vizet a Hold és a Vénusz, a földet a Merkúr képviseli. Egy adott õsprincípiumhoz az elem fizikai megnyilvánulásain kívül az elemre jellemzõ pszichés tulajdonságok tartoznak. Minden bolygó rendelkezik egy másodlagos jelleggel is A Nap esetében a tûz az elsõdleges, a levegõ a másodlagos, tehát a Nap tûz-levegõ. A Hold víz-levegõ (a Nap közelében tûz is); a Mars tûz-föld; a Merkúr föld-levegõ, valamint éter (a Merkúr a kommunikációt irányítja, következésképp a hangot is, ami az éter tulajdonsága); a Jupiter éter-víz; a Vénusz víz-levegõ; a Szaturnusz levegõ-föld; a Ráhu levegõföld; a Kétu tûz-levegõ. 7. A Vénusz és a Jupiter bráhmanák, a Mars és a Nap ksatriják, a Hold

vaisja, a Merkúr súdra, a Szaturnusz pedig csandála. A A bolygók 81 Hold, a Nap és a Jupiter a szattva-gunát [a jóság kötõerejét], a Merkúr és a Vénusz a radzsa-gunát [a szenvedély kötõerejét], a Mars és a Szaturnusz pedig a tama-gunát [a tudatlanság kötõerejét] képviseli. A védikus társadalmat különbözõ osztályok alkották. A legfelsõbb osztály a bráhmanák, vagyis a papok, tanítók, értelmiségiek rétege volt. Ksatrijáknak a királyokat, uralkodókat, hadvezéreket nevezték A vaisják kereskedõk, gazdák és mesteremberek voltak, a súdrák pedig kétkezi munkások, inasok és napszámosok. Csandáláknak a kaszton kívülieket hívták Ebbõl a versbõl megtudhatjuk, melyik osztályt melyik bolygó uralja. A három kötõerõ hatása is jellemezhetõ a bolygók kombinációjával. A kötõerõk olyan finom erõk, amelyek az egyén jellemvonásait, életszemléletét és cselekedeteit befolyásolják. A jóságra a tudás, a lemondás,

az egyszerûség és a megvilágosodottság jellemzõ. A szenvedélyt ragaszkodás, hevesség és a munka eredménye iránti mohó vágy jellemzi A tudatlanság jellemzõje az ostobaság, a passzivitás, a lustaság és az õrület 8. A Nap szeme sárgás Testmagassága oldalra kinyújtott két karjának távolságával egyenlõ Pitta [epe] természetû, a haja gyér A Holdnak van egy vékony és egy kövér teste, erõsen váta-kapha [szeles és nyálkás] természetû, mûvelt, a hangja lágy, és gyönyörû szemei vannak. A fenti és a következõ néhány vers a bolygók tulajdonságait írja le. Ha a szülött horoszkópjában egy bolygó erõs – az elsõ házban van, dristit vet rá, vagy uralja azt –, akkor a bolygó tulajdonságai jellemzõek lehetnek rá. A Nap típusú szülöttek középmagasak, a hajuk gyér. Az ájur-véda (az indiai orvostudomány) háromféle testalkatot különböztet meg: váta (szangvinikus; a levegõ és az éter elem dominál), pitta

(atletikus; a tûz és a víz elem dominál), valamint kapha (piknikus; a víz és a föld elem dominál). A horoszkóp alapján a szülött testalkata, biológiai típusa is meghatározható. A Napra a pitta, a Holdra pedig a váta és a kapha jellemzõ A kedvezõ Hold szép szemeket kölcsönöz a szülöttnek 9. A Mars teste fiatal és karcsú, szeme éles és kegyetlen Nagylelkû, epés [pitta] alkatú, elméje ingatag A Merkúr akadozva beszél, szereti a tréfát, testalkata váta-pitta-kapha 82 A védikus asztrológia kézikönyve A Mars energikussá és agresszívvé, ugyanakkor csapongóvá is tehet. A Merkúr, ha nem mentes a káros hatásoktól, zavart okozhat a kommunikációban, de jó kedélyûvé is tehet. Testalkatilag mindhárom elemet képviseli 10. A Jupiter nagytestû, a haja szõke, a szeme sárga, kitûnõ értelmi képességekkel és kapha természettel rendelkezik A Vénusz szép, világos szemû, váta-kapha testalkatú Hullámos, fekete haja van, szereti

a kényelmet A Jupiter a legnagyobb bolygó, és ezt Indiában már az õsidõkben is tudták. A filozófia és a tudás bolygója, míg a Vénusz a kényelemé, a fényûzésé és a szépségé 11. A Szaturnusz karcsú és magas, a szeme aranyszínû, a fogai nagyok, a haja erõsszálú, váta alkatú, szereti a kényelmet. A Szaturnusznak az izomzata, a Napnak a csontjai, a Holdnak a vére, a Merkúrnak a bõre, a Vénusznak a spermiuma, a Jupiternek a húsa, a Marsnak pedig a csontvelõje erõs. Ez a vers azokat a szöveteket sorolja fel, amelyeket az egyes bolygók irányítanak. Ha valakinek a horoszkópjában valamelyik bolygó gyenge vagy kedvezõtlen, akkor az adott szövet hajlamos lesz a betegségre. A Jupitert a zsírszövet irányítójának is szokták tekinteni, ezért az erõs Jupiterrel rendelkezõk hajlamosak a hízásra. 12. A Nap az imádat helyét (az oltárt) uralja, a Hold a kutakat, a Mars a tûzhelyet, a Merkúr a sport és a játék helyét, a Jupiter a

raktárakat, a Vénusz a hálószobát, a Szaturnusz pedig a szeméttárolót. A Nap ruhája vastag szálú, a Hold új ruhát visel, a Mars ruhája égett, a Merkúré nedves, a Jupiteré használt, a Vénuszé erõs, a Szaturnuszé szakadt. A Nap uralja a vörösrezet, a Hold a drágaköveket, a Mars az aranyat, a Merkúr a sárgarezet, a Jupiter az ezüstöt, a Vénusz az igazgyöngyöt, a Szaturnusz a vasat. Amikor a Szaturnusz az aszcendensben van, vagy a drekkánája emelkedik, az a Sisira évszak [január-február] jele. Amikor a Vénusz van az aszcendensben, vagy a drekkánája emelkedik, az a Vászanta, tavasz évszakra utal [március-április] A Nap A bolygók 83 és a Mars hasonló helyzete a Grísma, a nyár [május-június], a Holdé a Varsa, az esõs évszak [július-augusztus], a Merkúré a Sarat, az õsz [szeptember-október], a Jupiteré pedig a Hémanta, a tél [november-december] jele. A vers elsõ bekezdése azokat a helyeket sorolja fel, amelyeket a

különbözõ bolygók uralnak a házon, a lakóépületen belül. A Hold azokat a helyeket uralja, ahol víz van. A Merkúr a sportpályák, játszóterek felett uralkodik A Jupiter a raktár, kincstár, éléskamra ura. A bolygók ruhái alapján lehet megállapítani, hogy mikor kedvezõ például ruhát varrni, vásárolni, mosni stb. A különféle fémek is az egyes bolygók hatásait közvetítik Mantrésvara felsorolása némiképp eltér Varáha Mihiráétól. Szerinte a Nap a vörösrezet, a Hold a sárgarezet, a Mars ugyancsak a vörösrezet, a Merkúr a rozsdát (vagy a higanyt), a Jupiter az aranyat, a Vénusz az ezüstöt, a Szaturnusz pedig a vasat uralja. A születési horoszkóp alapján az is megállapítható, hogy egy illetõ számára mely évszakok a legkedvezõbbek. 13. Minden bolygó egy negyed pillantást [dristit] vet a tõle számított 3 és 10 házra, fél pillantást az 5 és 9 házra, háromnegyed pillantást a 4. és 8 házra, és teljes pillantást a 7

házra A Szaturnusz azonban teljes pillantást vet a 3 és 10 házra, a Jupiter az 5. és 9 házra, a Mars pedig a 4 és 8 házra A bolygók hatása nemcsak azokban a házakban érvényesül, ahol tartózkodnak vagy amelyeknek az urai, hanem a tõlük bizonyos távolságra lévõ házakban is. Ezt nevezik dristinek, pillantásnak, ami hasonló a nyugati asztrológiában használt „fényszög” fogalmához, de kiszámolásának módja egészen más. A bolygók dristijét elõrefelé számoljuk a zodiákusban, így például a Mars teljes dristit vet a tõle számított 4. házra, vagyis 90°-kal elõre, nem pedig hátra A dristik kiszámításához a védikus horoszkópban a következõ eljárást alkalmazzuk: 1. Válasszuk ki a bolygót, amelynek a dristijét vizsgálni szeretnénk, és jegyezzük meg a fokszámot, amelyen az adott jegyben áll! 2. Ettõl a ponttól elindulva osszuk fel az ekliptikát tizenkét, egyenként 30°-os részre. Ezek a pontok a 30, 60, 90, 120, 150, 180,

210, 240, 270., 300, 330 és 360 fok Ezek lesznek az 1, 2 stb házak középpontjai, legalábbis a dristi szempontjából. Így tehát a bolygó egy negyed (szextil) dristit vet a 60. és 270 fok pontjára, felet (trigon) a 120 és 240 fok pont- 84 A védikus asztrológia kézikönyve jára, háromnegyedet (kvadrát) a 90. és 210 fok pontjára, és teljeset (oppozíció) a 180 fok pontjára A dristi mindkét irányban 15°-os intervallumon (orbiszon) belül hat Ugyanez vonatkozik a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz különleges dristijeire is A Ráhu és a Kétu dristijei megegyeznek a Jupiterével. A Hold dristijei. 14. A Nap egy ájanát [hat hónapot] jelez, a Hold két ghatikát [48 percet], a Mars egy napot, a Merkúr két hónapot, a Jupiter egy hónapot, a Vénusz két hetet, a Szaturnusz pedig egy évet. A Nap a csípõs ízt uralja, a Hold a sósat, a Mars a savanyút, a Merkúr a vegyest, a Jupiter az édeset, a Vénusz a fanyart, a Szaturnusz a keserût. Az egyes

bolygók uralják a védikus idõszámítás mértékegységeit is. Ezeket az adatokat jóslásnál, kérdezõ horoszkópok esetében tudjuk jól használni A vizsgált esemény bekövetkezésének idejét a horoszkópban érintett bolygókhoz kapcsolódó idõszak eltelte után várhatjuk Az ájana (hat hónap) a Nap éves pályájának egyik felét jelenti. A téli és a nyári napforduló között a Nap a Baktérítõtõl a Ráktérítõig észak felé tart. A Védák ezt az idõszakot uttarájanának nevezik, ami egyúttal a félistenek nappalának felel meg A kedvezõ tetteket lehetõleg ebben a félévben kell végrehajtani A másik félév, amely alatt a Nap dél felé fordul, a A bolygók 85 daksinájana. Ez a démonok nappala, ezért ez az idõszak kevésbé kedvezõ A ghatika hossza huszonnégy perc. Egy nap 60 ghatikából áll Két ghatika alkot egy muhurtát. Egy nap (ahó-rátra) napkeltétõl napkeltéig, azaz kb. 24 óráig tart A ritu (évszak) kb két hónap

hosszú, mivel Indiában hat évszakot különböztetnek meg, melyeket egy korábbi vers sorolt fel (vö. a fejezet 12 versét) Egy Nap-hónap harminc napból áll; ez alatt vált egy jegyet a Nap. A holdhónap (másza) ennél valamivel rövidebb, teliholdtól teliholdig tart. A holdhónap két paksából (holdciklusból) áll, melyek 15-15 nap hosszúak. Újholdtól teliholdig tart a sukla- vagy gaurapaksa (a növekvõ holdciklus), teliholdtól újholdig pedig a krisna-paksa (a csökkenõ holdciklus). A varsa egy évet jelent, melynek ideje alatt a Nap egy teljes kört ír le a zodiákusban. A versben felsorolt ízek szintén az adott bolygókra jellemzõek, így a bolygók az emberek ízlelésére is hatással vannak. 15. Egyesek szerint a Nap barátja a Jupiter; a Holdé a Jupiter és a Merkúr, a Marsé a Vénusz és a Merkúr. A Merkúr barátja a Hold, a Mars, a Jupiter, a Vénusz és a Szaturnusz, a Jupiteré a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Szaturnusz, a Vénuszé a

Mars, a Merkúr, a Jupiter és a Szaturnusz, a Szaturnuszé a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz. Szatjácsárja szerint viszont egy bolygónak azok a bolygók a barátai, amelyek a múla-trikóna jegyétõl számított 2., 12, 5, 9, 8 és 4 házat, valamint a bolygó tetõzõ jegyét uralják, amennyiben azok nincsenek konfliktusban a többi ház urával. Ha két bolygó barátja (mitra) egymásnak, akkor erõsítik egymásban a tulajdonságokat, ha viszont ellenségek (satru), akkor káros befolyást gyakorolnak egymásra. Ha semlegesek (szama), a kapcsolat sem jó, sem rossz befolyást nem eredményez. Az elsõ felsorolásban Varáha Mihira az egyes bolygók barátait nevezi meg. (A többi bolygóval értelemszerûen ellenséges vagy semleges viszonyban vannak) A második felsorolás azon az elven alapul, hogy a felsorolt házakon kívül a többi ház ura a bolygó ellensége, ha nincs konfliktusban a felsorolt hét ház urával. Ha a két felsorolást összevetjük, a következõ

eredményt kapjuk: a) A hét ház urai közül azok, amelyek ugyanakkor nem urai a többi háznak, az adott bolygó barátai. 86 A védikus asztrológia kézikönyve b) A fennmaradó házak urai közül azok, amelyek ugyanakkor nem urai a felsorolt hét háznak, az adott bolygó ellenségei. c) Ha egy bolygó egyszerre ura a felsorolt hét ház és a többi öt valamelyikének, akkor semleges, vagyis nem barátja, de nem is ellensége az adott bolygónak. A következõ két versben ezt a szabályt követve a szerzõ elmagyarázza, hogy melyik bolygónak ki a barátja, ki az ellensége, és kivel áll semleges kapcsolatban. 16. A Nap ellensége a Szaturnusz és a Vénusz, a Merkúrral semleges kapcsolatban áll, a többi bolygó a barátja A Hold barátai a Nap és a Merkúr, a többivel semleges a kapcsolata. A Mars barátai a Nap, a Hold és a Jupiter, a Merkúr az ellensége, a Vénuszszal és a Szaturnusszal pedig semleges kapcsolatban van A Merkúr barátai a Nap és a

Vénusz, a Hold az ellensége, a többi bolygóhoz pedig semleges viszony fûzi. 17. A Jupiter ellensége a Merkúr és a Vénusz, a Szaturnusszal semleges a kapcsolata, a többi bolygó a barátja. A Vénusz barátai a Merkúr és a Szaturnusz, a Mars és a Jupiter semlegesek, a többiek az ellenségei. A Szaturnusz barátai a Vénusz és a Merkúr, a Jupiter semleges, a többi bolygó az ellensége Ezzel újfent áttekintettem Szatjácsárjának a bolygók természetes vagy állandó barátaira, ellenségeire és semleges kapcsolataira vonatkozó megállapításait. A fenti versek a bolygók közötti állandó vagy természetes (naiszargika) kapcsolatokat foglalják össze. Amint láttuk, a Holdnak nincs ellensége Nézzük végig a Nap példáján keresztül, hogyan jutott Varáha Mihira erre az eredményre a 15. vers második felében említett általános szabályok alapján! A Nap múla-trikóna jegye az Oroszlán (ld. 1 fejezet 14 vers) Az Oroszlántól számított 2., 12, 5,

9, 8 és 4 házak sorrendben a Szûz, a Rák, a Nyilas, a Kos, a Halak és a Skorpió. A Nap a Kos jegyben tetõzik Ezeknek a jegyeknek az urai a Merkúr, a Hold, a Jupiter és a Mars, az utóbbi kettõ kétszer is szerepel. A zodiákus többi hat jegye az Oroszlán, a Mérleg, a Bak, a Vízöntõ, a Bika és az Ikrek Ezeknek az urai a Nap, a Vénusz, a Szaturnusz és a Merkúr, melyek közül kettõ kétszer szerepel A két listát összehasonlítva azt látjuk, hogy a Merkúr mindkettõben szerepel, A bolygók 87 ezért semleges. A Hold, a Jupiter és a Mars a barátai, a Vénusz és a Szaturnusz pedig az ellenségei lesznek Önmagával természetesen nem ellenséges, hanem semleges a kapcsolata, ezt azonban kihagyhatjuk a felsorolásból A következõ táblázat a bolygók neveit, számait, szimbólumait, természetes barátait, ellenségeit és semleges kapcsolatait tartalmazza, a Ráhuval és a Kétuval kiegészítve. Bolygó Szansz- Szá- Jele Barát krit ma neve Nap

Szúrja 1. Semleges kapcsolat Ellenség Q Hold, Mars , Jupiter Merkúr, Kétu Szaturnus z Vénus z, Ráhu Nap, Merkúr Mars , Jupiter, Vénus z, Szaturnus z, Ráhu Kétu Vénus z, Szaturnus z, Ráhu, Kétu Merkúr Hold Szóma 2. R Mars Mangala 3. U Hold, Nap, Jupiter Merkúr B udha 4. S Nap, Vénus z Mars , Jupiter, Szaturnus z, Ráhu, Kétu Hold Jupiter Guru 5. V Nap, Hold, Mars Szaturnus z, Ráhu, Kétu Merkúr, Vénus z Vénus z Sukra 6. T Merkúr, Mars , Jupiter, Szaturnus z Ráhu, Kétu Nap, Hold Szaturnus z Sáni 7. W Vénus z, Merkúr Nap, Hold, Mars , Kétu Fels zálló holdcs o- Ráhu mópont 8. < Jupiter, Vénus z, Merkúr Szaturnus z Les zálló holdcs o- Kétu mópont 9. > Mars , Vénus z, Merkúr, Jupiter Nap, Hold Szaturnus z Jupiter, Ráhu Nap, Hold, Mars A védikus asztrológia kézikönyve 88 18. Azok a bolygók, amelyek egy adott bolygótól a 2, 12, 11, 3, 10. vagy 4 házban helyezkednek el,

átmenetileg a bolygó barátai lesznek, a többiek pedig az ellenségei Egyesek szerint azok a bolygók, amelyek az adott bolygó tetõzõ jegyében vannak, szintén a barátai lesznek. A természetes [naiszargika] és átmeneti [tatkálika] kapcsolatokat kombinálva a következõ kapcsolatokat határozhatjuk meg a bolygók között: atimitra [jóbarát], mitra [barát], szama [semleges], satru [ellenség] és atisatru [ádáz ellenség]. A 16. és 17 vers a bolygók közötti természetes vagy állandó kapcsolatot elemezte, a 18. vers pedig azokat az átmeneti kapcsolatokat, amelyekben egy adott horoszkópban lehetnek a bolygók. A kettõ kombinációjából áll össze a bolygók tényleges kapcsolata a horoszkópon belül, a következõ táblázatban foglaltak szerint: Természetes kapcsolat Átmeneti kapcsolat T én y l eg es kapcsolat barát barát jóbarát s emleges barát barát barát ellens ég s emleges s emleges ellens ég ellens ég ellens ég ellens ég

ádáz ellens ég 19. Egy bolygó akkor rendelkezik szthánabalával [helyzeti erõvel], ha tetõzõ jegyében, baráti jegyben, múla-trikónában, saját navámsájában vagy saját házában van. A Merkúr és a Jupiter akkor erõs, ha keleten, a felkelõ jegyben van, a Nap és a Mars akkor, ha délen, a tizedik házban van. A Szaturnusz nyugaton, a lenyugvó jegyben erõs, a Hold és a Vénusz pedig akkor, ha északon, a negyedik jegyben [pátála] tartózkodik. A szthánabala a bolygó helyzeti erejét jelenti. Ezeknek a pozícióknak a relatív erejét a 20 fejezet 11 verse ismerteti A vers második részében a A bolygók 89 digbaláról, az égtáj szerinti erõrõl van szó. Egyes magyarázók szerint a Merkúr és a Jupiter akkor erõs, ha a keleti trikóna-házakban, azaz a Kos, az Oroszlán és a Nyilas jegyében; a Nap és a Mars akkor, ha a déli trikóna-házakban (Bika, Szûz és Bak); a Szaturnusz akkor, ha a nyugati trikóna-házakban (Ikrek, Mérleg és

Vízöntõ); a Hold és a Vénusz pedig akkor, ha az északi trikóna-házakban (Rák, Skorpió és Halak) van. A házak digbaláját, égtáj szerinti erejét az elsõ fejezet 19 versének magyarázatában elemeztük 20. A Nap és a Hold akkor rendelkeznek cséstabalával [mozgási erõvel], amikor a Bakkal kezdõdõ hat jegyben vannak. A többi bolygóra akkor jellemzõ ez az erõ, ha retrográd mozgást végeznek, ha együttállnak a Holddal [szamágama], ha a legfényesebb állapotukban vannak, vagy ha egy bolygó-együttállásban az északi bolygó helyzetét [júdha] foglalják el. A retrográd mozgás azt jelenti, hogy a bolygó egy darabig megszokott mozgásával ellentétesen, visszafelé halad a zodiákusban. A Merkúr akkor a legfényesebb, ha 29° távolságra van a Naptól, a Vénusz akkor, ha 47°ra, a többi bolygó pedig akkor, ha szemben állnak vele. A cséstabala természetesen egy összetett tényezõ, amit itt csak egyszerûsítve mutattunk be 21. A Hold, a Mars

és a Szaturnusz éjszaka rendelkezik kálabalával [idõ szerinti erõvel], a Merkúr éjjel és nappal egyaránt, a többi bolygó nappal A kálabala a kártékony bolygókat a csökkenõ holdciklusban [krisna-paksa], a jótékony bolygókat pedig a növekvõben [sukla-paksa] jellemzi, de minden bolygóra jellemzõ a saját évében, hónapjában, napján és órájában. A Szaturnusz, a Mars, a Merkúr, a Jupiter, a Vénusz, a Hold és a Nap természetes ereje [naiszargika bala] nagyobb, mint az õket közvetlenül megelõzõ bolygóé, és ebben a sorrendben növekszik. A következõ táblázat azokat a napszakokat és holdfázisokat, valamint a hét azon napjait tartalmazza, amikor az adott bolygók idõ szerinti erõvel (kálabalával) rendelkeznek. A védikus asztrológia kézikönyve 90 Bolygó Napsza k Holdciklus Na p Nap nappal cs ökkenõ vas árnap Hold éjjel növekvõ hétfõ Mars nappal cs ökkenõ kedd Merkúr éjjel-nappal növekvõ s zerda

Jupiter nappal növekvõ cs ütörtök Vénus z nappal növekvõ péntek Szaturnus z éjjel cs ökkenõ s zombat Az év és a hónap ura annak a napnak az ura, amelyikkel az év vagy a hónap kezdõdik. Az óra urait a következõképpen kell kiszámolni: a nap elsõ órájának az ura a nap ura (például szombaton 0.00-100 között a Szaturnusz az uralkodó, utána a Jupiter, a Mars, a Nap, a Vénusz, a Merkúr és a Hold következik, majd újrakezdõdik a sor). A versben másodikként ismertetett besorolást naiszargika balának nevezik. A bolygók erõsségének a 19–21 versben felsorolt fajtáin (szthánabala, digbala, cséstabala, kálabala és naiszargika bala) kívül még egy hatodik is ismert, mégpedig a drigbala vagy graha-darsana-bala, vagyis az aspektus szerinti erõ. Egy bolygó drigbalája akkor nagy, ha kedvezõ bolygók vetnek rá dristit, és akkor kicsi, ha káros bolygók vetik rá pillantásukat. E hatot összevetve kapjuk meg a sadbalát, a bolygók

összesített erejét. Ez nagyon lényeges ahhoz, hogy helyesen tudjuk megítélni a bolygók hatását a horoszkópban. A házak, uraik és a bennük lévõ vagy rájuk dristit vetõ bolygók erejét vagy gyengeségét tehát akkor lehet pontosan megállapítani, ha tudjuk, hogy a bolygók és a lagna (aszcendens) hol helyezkedik el a zodiákusban (graha- és lagna-szphuta). HARMADIK FEJEZET AZ ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ASZTROLÓGIÁJA 1. Ha a születés idején a kártékony bolygók erõsek, a jótékony bolygók pedig gyengék, és a kétnemû bolygók egyike az egyik kéndrában [sarokházban] van, vagy dristit vet a lagnára [aszcendensre], akkor a születendõ teremtmény jellegét a Hold által elfoglalt dvádasámsa határozza meg. Varáha Mihira szerint egyes bolygóállásoknál emberek, másoknál egyéb teremtmények születnek, és ezt a versben elmagyarázott módon lehet megállapítani, fõként a Hold helyzete alapján. Tételezzük fel például, hogy egy lény

születése idején a Hold az Oroszlán 21. fokán áll! Mivel egy dvádasámsa 2 1/2 ívfokból áll, az Oroszlán 21. foka a kilencedik dvádasámsába kerül. Mivel az Oroszlán dvádasámsái az Oroszlánnal kezdõdnek (ld 1 fejezet 6 vers), a kilencedik dvádasámsa a Halak A teremtmény tehát hal lesz A születendõ lények számát pedig az fogja meghatározni, hogy hány dvádasámsán haladt át a Hold. Ezek közül a páratlan dvádasámsák a hím, a párosak a nõstény ivadékok számát jelzik. Ahány dvádasámsa gyenge, vagy ahányat kártékony bolygó foglal el, annyi utód pusztul el közvetlenül a születés után. 2. Ha a kártékony bolygók a saját navámsáikban helyezkednek el és erõsek, ha a jótékony bolygók nem a saját navámsáikban vannak és gyengék, és ha ugyanakkor a lagna [aszcendens] nem emberi jegyben van, akkor szintén alacsony rendû állati lény fog születni, az elõzõ versben leírtak szerint. 91 92 A védikus asztrológia

kézikönyve Az emberi jegyek az Ikrek, a Szûz, a Mérleg, a Vízöntõ és a Nyilas második fele. Azok a bolygóállások, melyeket ez a vers említ, szintén olyan élõlények születését eredményezik, amilyen a Hold dvádasámsája az adott horoszkópban. 3. A négylábú állatok esetében a Kos a feje, a Bika az arca és a nyaka, az Ikrek az elülsõ lábai és a vállai, a Rák a háta, az Oroszlán a mellkasa, a Szûz az oldalai, a Mérleg a hasa, a Skorpió a végbélnyílása, a Nyilas a hátsó lábai, a Bak a nemi szerve, a Vízöntõ a hátsó fele, a Halak pedig a farka. E vers alapján állapíthatjuk meg a születendõ élõlény alakját, vagy akár különbözõ testrészeinek színét, a rajtuk lévõ jegyeket, sebeket stb. 4. Ha a felkelõ jegyben valamilyen bolygó tartózkodik, akkor a teremtmény színe megegyezik a bolygóéval, ha nem, akkor annak a bolygónak a színével, amelyik dristit vet az elsõ házra, ha pedig nincs ilyen dristi-kapcsolat, akkor

a felkelõ navámsa színével. A színek száma és fajtája a felkelõ jegyben tartózkodó vagy arra dristit vetõ bolygóktól függ. A teremtmény hátán annyi csík lesz, ahány bolygó van a hetedik házban. Ezekbõl a példákból is láthatjuk, hogy a bolygók mozgása milyen pontosan visszatükrözi az univerzum karmikus folyamatait, és milyen széleskörûen értelmezhetõk a különbözõ asztrológiai hatások. 5. Ha éppen egy paksi-drekkána vagy csara-navámsa, vagy a Merkúr navámsája van felkelõben, benne erõs bolygókkal, akkor a teremtmény szárazföldi madár lesz abban az esetben, ha a felkelõ drekkánában vagy navámsában jelen van a Szaturnusz, vagy dristit vet rá. Ha a Hold foglalja el vagy vet rá dristit, vízi madárként jön a világra. A paksi-drekkánák az Ikrek második dekanátusa (11°–20°), az Oroszlán elsõ dekanátusa, a Mérleg második dekanátusa és a Vízöntõ elsõ dekanátusa. A csara-navámsák a csara, azaz kardinális

jegyekkel megegyezõ nevû navámsák, a Merkúr navámsái pedig az Ikrek és a Szûz navámsák. 6. Ha a felkelõ jegy, a Hold, a Jupiter és a Nap egyaránt gyengék, az egy fa születését jelenti A fa attól függõen lesz szárazföl- Az állatok és növények asztrológiája 93 di vagy vízi, hogy a felkelõ navámsa földi vagy vízi-e. A fák számát az határozza meg, hogy a felkelõ navámsa ura hány jeggyel jár elõrébb az aszcendensnél. A vízi navámsák a Rák, a Bak második fele és a Halak. A többi mind földi navámsa. A fák számának kiszámítására nézzünk meg egy példát! Tegyük fel, hogy az aszcendens az Oroszlán 10. fokán áll, a felkelõ navámsa tehát az Ikrek, ami földi navámsa A fa tehát szárazföldi lesz Az Ikrek ura a Merkúr, amely, tételezzük fel, éppen a Nyilasban van. Az Oroszlántól a Nyilasig öt jegy a különbség, tehát öt fa fog születni. Továbbá ha a felkelõ navámsa ura a tetõzõ jegyében van, vagy

retrográd mozgást végez, akkor a kapott számot meg kell szorozni hárommal, ha viszont a saját vargóttama-bhágájában (ld. 1 fej 14 vers), navámsájában, jegyében vagy dekanátusában van, akkor a kapott számot meg kell kétszerezni. Az elõbb említett példánál maradva, ha a Merkúr retrográd, vagy a tetõzõ jegyében (a Szûzben) van, akkor magát a két jegyet is beleszámítva két jegyre áll az Oroszlántól. Ezt hárommal kell megszorozni, vagyis 2x3=6. Ha az Ikrekben áll, akkor 11x2=22, ha pedig a Bika jegy második dekanátusában, akkor a szám 2x10=20 lesz. 7. Ha a felkelõ navámsa ura a Nap, akkor a fa belülrõl erõs lesz; ha a Szaturnusz, akkor csúnya; ha a Hold, akkor tejszerû nedvet termelõ fa; ha a Mars, akkor tüskés; ha a Jupiter, akkor gyümölcsöt termõ fa; ha a Merkúr, akkor gyümölcs nélküli fa; ha a Vénusz, akkor virágot hozó fa; ha újfent a Hold, akkor olajos fa; ha pedig a Mars, akkor savanykás zamatú fa lesz. 8. Ha a

felkelõ navámsa ura egy jótékony bolygó, de káros jegyben van, akkor jó fa lesz, de rossz talajban nõ; másképp az ellenkezõje történik A fák számát az határozza meg, hogy a felkelõ navámsa ura hány navámsával van elõbbre. A fenti szabályok a növények horoszkópjának megállapításában segítenek. Ez természetesen csak rövid összefoglaló, hiszen az állatok és a növények asztrológiáját ugyanolyan részletességgel ki lehet elemezni, mint az emberét. Számunkra azonban fontosabbak az emberre vonatkozó adatok Miután Varáha Mihira a példa kedvéért megemlíti a növények és állatok asztrológiáját, áttér az emberi lényekre vonatkozó leírásokra. Ez a fejezet az asztrológia tudományának egyetemességét jelzi. NEGYEDIK FEJEZET A FOGANTATÁS PILLANATA 1. A nõk menstruációja minden hónapban a Mars és a Hold hatására következik be Fogantatás akkor lesz belõle, ha a Hold az anupacsaja-jegyek valamelyikét foglalja el.

Ha a Hold más jegyben van, és egy kedvezõ férfi-bolygó vet rá dristit, akkor a nõ és férje között szexuális kapcsolat jön létre. A nõknél a menzesz akkor jelentkezik, amikor a Mars teljes dristit vet a Holdra, vagyis amikor a Hold a Marstól számított 4., 7 vagy 8 házban tartózkodik Kaljána Varma, a Szarávalí c asztrológiai mû szerzõje a következõket írja ezzel kapcsolatban: „A Hold a víz, a Mars a tûz A víz és a tûz keveréke pedig az epe (pitta). Amikor az epe vérrel keveredik, menstruációs vérzés következik be” Ha a menstruáció idején a Mars dristit vet a Holdra, és a Hold a nõ születési horoszkópjának egyik anupacsaja-jegyében van, akkor a ciklust termékeny idõszak követi. Az upacsaja jegyek az aszcendenstõl számított 3., 6, 10 és 11 házak, míg a többi ház anupacsaja Ha a Hold a menstruáció kezdetekor upacsaja-házban volt, akkor – miután a nõ fürdõt vett a negyedik napon – kapcsolat jön létre közte és

a férje között, amikor a Hold a férj horoszkópjában eléri az egyik upacsaja-házat. A menstruáció idõszakában a nõk tisztátalannak számítottak, ezért nem fürödhettek a szent folyókban. A menzesz negyedik napján azután megfürödtek és hajat mostak, és onnantól megint tisztának tekintették õket Akkor is kapcsolat jön létre férj és feleség között, ha a Holdra az erõs Jupiter vet dristit. Ha a Nap vet dristit a Holdra, a nõ elõkelõ férfival kerül nemi kapcsolatba; ha a Mars, akkor szenvedélyessel; ha a Merkúr, akkor csapongó 95 96 A védikus asztrológia kézikönyve elméjûvel; ha a Vénusz, akkor szép férfival; ha a Szaturnusz, akkor egy szolgával; ha pedig több kártékony bolygó is dristit vet rá, akkor erkölcstelenné válik. 2. A szexuális kapcsolat olyan természetû lesz, mint a deszcendens jegye által képviselt teremtmények kapcsolata Ha a szexuális kapcsolat ideje alatt a 7 házban kártékony bolygók vannak vagy

dristit vetnek rá, akkor a kapcsolatot düh kíséri, ha pedig jótékony bolygók, akkor jókedv és öröm. Ha a 7. házban kártékony és jótékony bolygók is vannak, vagy dristit vetnek rá, a kapcsolat örömöt is és bánatot is okoz 3. Ha a szexuális kapcsolat idején a Nap, a Hold, a Vénusz és a Mars saját navámsájában van, vagy ha a Jupiter az 1. házban, illetve a tõle számított 5 vagy 9 jegyben, akkor az ilyen kapcsolatból gyermek születik Az impotenciában szenvedõk számára azonban ez a jóga [bolygó-kombináció] is csak annyit számít, mint a Hold sugarai a vakok számára. Megtermékenyülés akkor is bekövetkezhet, ha ezek a bolygók nem a saját navámsáikban vannak, de a férfi horoszkópjában a Nap és a Vénusz upacsaja-jegyben és egyúttal saját navámsájában áll, vagy ha a nõ horoszkópjában a Mars és a Hold upacsaja-jegyben és a saját navámsájában áll. Ezek a kombinációk a születési horoszkóp bizonyos házai felett

tranzitban áthaladó bolygókra vonatkoznak. 4. Ha a fogantatás idején a Mars vagy a Szaturnusz a Naptól vagy a Holdtól számított hetedik házban van, akkor a férfi, illetve a nõ beteg lesz. Ha azonban a Mars vagy a Jupiter a Naptól vagy a Holdtól számított tizenkettedik vagy a második házban van, vagy az egyik bolygó együttáll a Nappal vagy a Holddal, a másik pedig dristit vet rá, akkor a férfi vagy a nõ meg fog halni. Ha ezek a jógák a Napra vonatkozóan valósulnak meg, akkor a férfira lesznek hatással, ha pedig a Holdra, akkor a nõre. (A jóga a bolygók egymással, a zodiákussal, vagy mindkettõvel való kombinációját jelenti) A betegségre vagy halálra utaló kombinációk a terhesség alatti hónapokban érvényesíthetik hatásukat, fõként a Mars vagy a Szaturnusz hónapjaiban, A fogantatás pillanata 97 azaz a második illetve hatodik hónapban (lásd e fejezet 16. versét), attól függõen, hogy a fogantatás idején melyik volt az

erõsebb. 5. Ha a fogantatás nappal történik, akkor a Nap és a Vénusz képviseli a gyermek apját és anyját, ha pedig éjszaka, akkor a Szaturnusz és a Hold Az elsõ esetben a Szaturnusz és a Hold, a második esetben a Nap és a Vénusz képviseli az apai nagybátyot illetve az anyai nagynénit. Ha az apát és az apai nagybátyot képviselõ bolygók a páratlan jegyekben, vagy ha az anyát és az anyai nagynénit képviselõ bolygók a páros jegyekben vannak, a szülöttek boldogok lesznek. Ezek a magyarázatok a gyermek fogantatási vagy születési horoszkópjára egyaránt érvényesek. 6. Ha a fogantatás pillanatában kártékony bolygók vannak a 12 házban, ugyanakkor az aszcendensnek nincs kedvezõ dristije, vagy ha a Szaturnusz van az 1. házban, miközben a fogyó Hold és a Mars dristit vet rá, akkor a terhes asszony [mindkét esetben] meg fog halni. Ez a kombináció egyesek szerint akkor is hat, ha a káros bolygók nem a 12., hanem a 2 házban vannak A

terhes nõ halála valószínûleg a szülés elõtt fog bekövetkezni. 7. A terhes nõ akkor is meghal, ha az aszcendens, a Hold, vagy mindkettõ a fogantatás pillanatában kártékony bolygók közé kerül, és nem áll kedvezõ bolygók dristijében. Mivel ebben az esetben a Nap, a Mars és a Szaturnusz számít kártékony bolygónak, a lagna és a Hold akkor lehetnek egyszerre közöttük, ha együttállnak, vagy ha a köztük lévõ távolság egy jegynyi. A kártékony bolygóknak vagy a 2 és 12 házban kell lenniük, vagy a lagna és a Hold elõtti és utáni navámsákban. A halál szintén a szülés elõtt várható, az erõs kártékony bolygó hónapjában (a terhesség páros hónapjainak valamelyikében) 8. A terhes asszony akkor is meghal, ha az aszcendenstõl vagy a Holdtól számított 4. házban kártékony bolygó található, és a 98 A védikus asztrológia kézikönyve Mars a 8. házban van Ha a Mars a 8, a Nap pedig a 12 házban van a fogyó Hold

idején, az is a nõ halálát jelenti. 9. Ha a fogantatás idején a Mars az 1, a Nap pedig a 7 Házban van, a nõ halálát fegyver okozza. Ha valamelyik hónap ura gyenge, a nõ abban a hónapban elvetél A terhesség hónapjainak urait a 16. vers ismerteti A hónap ura akkor számít gyengének, ha a fogantatás pillanatában a Nap vagy egy másik bolygó közelébe került, és annak hatása legyõzte 10. Ha a jótékony bolygók a Hold közelében, az 1 házban vagy a tõlük számított 2., 4, 5, 7, 9 és 10 házban vannak, akkor a szülés biztonságos lesz, feltéve, ha a kártékony bolygók az aszcendenstõl vagy a Holdtól számított 3., illetve 11 házban vannak, és a Nap dristit vet a Holdra vagy az aszcendensre A jótékony bolygók a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz. Ezek a dristik erõsebben hatnak, ha a Hold az 1 házban van Egyesek szerint a Jupiter dristije is kedvezõ hatást gyakorol az aszcendensre vagy a Holdra. 11. Ha az aszcendens, a Nap, a Jupiter és a

Hold erõsek, és a páratlan (férfi) jegyekben és navámsákban vannak, akkor a gyermek fiú lesz, ha pedig páros (nõi) jegyekben és navámsákban, akkor lány. Ha a Nap és a Jupiter páratlan jegyekben vannak, akkor fiú lesz, ha a Hold, a Vénusz és a Mars páros jegyekben vannak, akkor pedig lány. Ha a Nap és a Jupiter a két kettõs férfi-jegy navámsáiban van, és a Merkúr dristit vet rájuk, akkor fiúikrek fognak születni, ha pedig a Vénusz és a Mars a két kettõs nõi jegy navámsáiban van, és a Merkúr dristit vet rájuk, akkor lányikrek születnek. Ezek az értelmezések ugyanúgy vonatkozhatnak a fogantatás és a születés pillanatára, mint a kérdezõ horoszkópra, amit ezek valamelyikére vonatkozóan készítünk el. Ha a versben elõször említett bolygók vegyesen helyezkednek el, akkor az erõsebb bolygók hatása fog érvényesülni Ugyanez érvényes a másodikként említett kombinációkra is. A kettõs férfi-jegyek az Ikrek és a Nyilas,

a nõi jegyek a Szûz és a Halak. Vegyes (fiú-lány) ikrek akkor születnek, ha a négy bolygó a négy kettõs jegyben, a Merkúrral dristiben helyezkedik el A fogantatás pillanata 99 12. Ha a fogantatás pillanatában a Szaturnusz az aszcendenstõl számított páratlan jegyek valamelyikében van, akkor a gyermek lány lesz. A gyermek nemét az összes fent említett esetben a legerõsebb bolygó helyzete határozza meg A Szaturnusz helyzete alapján akkor állapíthatjuk meg a gyermek nemét, ha a többi jóga nem jön létre. 13. Ha a fogantatás pillanatában 1) a Hold páros, a Nap páratlan jegyben áll, és dristit vetnek egymásra; vagy 2) a Szaturnusz páros, a Merkúr páratlan jegyben áll, és dristit vetnek egymásra; vagy 3) a Mars páratlan jegyben áll, és dristit vet a páros jegyben álló Napra, vagy a Nap vet rá dristit; vagy 4) a Holdra és a páratlan jegyben lévõ lagnára a páros jegyben lévõ Mars dristit vet; vagy 5) a Mars dristit vet a páros

jegyben álló Holdra és a páratlan jegyben álló Merkúrra; vagy 6) a Vénusz, a lagna és a Hold férfi jegyben és férfi navámsában van – akkor a gyermek kétnemû [hermafrodita] lesz. Ezeket a kombinációkat napumszaka-jógának nevezzük, azaz olyan kombinációnak, amikor a gyermek nemét nehéz meghatározni. A felsorolt kombinációk csak akkor érvényesek, ha a horoszkópból hiányzik a korábban felsorolt összes többi kombináció a gyermek nemének meghatározására. A napumszaka-jóga hatására a gyermek vagy ténylegesen kétnemû lesz, vagy pszichológiai szempontból az ellenkezõ nem tulajdonságai lesznek rá jellemzõek (férfias nõ, nõies férfi). A nemi jelleg gyenge kifejezõdése szexuális identitás- vagy viselkedészavar formájában, illetve a nemzõszervek elégtelen, rendellenes mûködésében is jelentkezhet. 14. Ha a Hold és a Vénusz páros jegyekben van, a Merkúr, a Mars, a Jupiter és a lagna pedig páratlan jegyekben; vagy ha egy

férfi bolygó dristit vet a páros jegyben lévõ lagnára és Holdra; vagy ha a Merkúr, a Mars, a Jupiter és a lagna erõsek és páros jegyben vannak, akkor egy fiú és egy lány fog születni. Ha a lagna és az összes bolygó az ubhaja [változó] navámsákban van, és a saját navámsájában lévõ Merkúr dristit vet rájuk, akkor három gyermek fog egyszerre születni. Ezek közül kettõ fiú lesz, ha a Merkúr az Ikrek navámsájában van; kettõ lány, ha a Merkúr a Szûz navámsájában van. Ha a Merkúr az Ikrek navámsájában van, a többi bolygó és a lagna pedig a Nyilas és az Ikrek navámsá- 100 A védikus asztrológia kézikönyve jában, akkor mindhárom gyermek fiú lesz; ha a Merkúr a Szûz navámsájában van, a többi bolygó és a lagna pedig a Szûz és a Halak navámsájában, akkor mind a három lány lesz. Ezek a kombinációk nem feltétlenül egypetéjû ikrekre vonatkoznak, és viszonylag ritkán fordulnak elõ. 15. Ha a Nyilas utolsó

navámsája emelkedik, ha minden bolygó erõs és a Nyilas navámsájában van, és ha az erõs Merkúr és Szaturnusz dristit vet a lagnára, akkor háromnál több gyermek fog születni. A háromnál több gyermek öt, hét vagy tíz gyermeket jelent. A Nyilas utolsó navámsája a Révatí naksatra elsõ negyede (pádája), amely a Halak jegyében 16° 40-tõl 20° 00-ig terjed 16. A terhesség elsõ hónapjában kialakul a magzat, a másodikban kialakulnak a szövetek, a harmadikban a végtagok, a negyedikben a csontok, az ötödikben a bõr, a hatodikban nõni kezd a haj, a hetedikben kifejlõdik a gyermek értelme. A terhesség elsõ hét hónapjának urai sorrendben a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Nap, a Hold, a Szaturnusz és a Merkúr. A nyolcadik hónapban a gyermek a köldökzsinóron keresztül táplálkozni kezd; a kilencedikben már egyre kényelmetlenebbül érzi magát, és a tizedikben megszületik. A nyolcadik hónap ura a lagna ura a nemzés idején A kilencedik

hónap ura a Hold, a tizediké a Nap. Javanácsárja szerint az elsõ hónap ura a Mars, a másodiké pedig a Vénusz. Ha a fogantatás idején valamelyik bolygó gyenge, akkor az általa uralt hónapban az anya elvetélhet, ha azonban csak enyhe zavaró hatásnak van kitéve, a magzat csupán szenved. Ha a Nap az erõs, akkor a gyermek az apjára fog hasonlítani, ha pedig a Hold, akkor az anyjára A gyermek egészségét és vérmérsékletét szüleinek a fogantatás pillanatában fennálló egészsége és vérmérséklete fogja meghatározni. 17. Ha a Merkúr a lagnától számított 5 vagy 9 jegyben van, ugyanakkor a többi bolygó gyenge, a gyermek arca, lába és keze megkettõzõdik. Ha a Hold a Bika jegyben van, és a riksa- A fogantatás pillanata 101 szandhikban káros bolygók vannak, a gyermek néma lesz. Ha azonban ezzel egy idõben a Holdra jótékony bolygó vet dristit, akkor a gyermek hosszú idõ elteltével beszélni kezd. Egyes magyarázók szerint a

trikóna kifejezést, amely ebben a versben az aszcendenstõl számított 5. és 9 házra utal, múla-trikónaként kell értelmezni, ami ebben az esetben a Szûz jegyet jelentené Garga Muni azonban nem osztja ezt a nézetet. A versben említett riksa-szandhik a Rák, a Skorpió és a Halak utolsó navámsái A gyermek beszédével kapcsolatban az alábbi tényezõket kell figyelembe venni: ha a Holdra káros bolygók vetnek dristit, akkor a gyermek néma marad, ha pedig vegyes hatások alatt áll, az erõsebbet kell mérvadónak tekinteni. 18. Ha a Szaturnusz és a Mars a Merkúr jegyeiben vagy navámsáiban van, akkor a gyermek fogakkal születik Ha a Rák az aszcendens, a Hold pedig az 1. házban van, a Szaturnusz és a Mars pedig dristit vet rá, akkor a gyermek púpos lesz. Ha a Halak a felkelõ jegy, a Szaturnusz, a Hold és a Mars pedig dristit vet rá, akkor a gyermek sánta lesz. Ha egy kártékony bolygó és a Hold a Rák, a Skorpió vagy a Halak utolsó navámsáinak

egyikében van, akkor a gyermek süket lesz. Az összes fenti jóga hatása csak akkor jelentkezik, ha az említett bolygókra jótékony bolygók nem vetnek dristit. Az elsõ jóga akkor is érvényes, ha a Mars és a Szaturnusz egyszerre van a Merkúr jegyeiben és navámsáiban. Az utolsó jógában említett kártékony bolygók a Nap, a Mars vagy a Szaturnusz. Ha azonban az említett bolygókombinációk valamelyik tagjára erõs jótékony bolygók vetnek dristit, akkor a káros hatás nem következik be. 19. Ha a Bak utolsó navámsája kezd emelkedni, és ha a Szaturnusz, a Hold és a Nap dristit vet rá, akkor a gyermek törpe lesz Ha a Mars: a) a lagna felkelõ drekkánájában, vagy b) az 5. vagy c) a 9. ház megfelelõ drekkánájában van, akkor a gyermeknek ennek megfelelõen hiányozni fog a) a feje, b) a karja vagy c) a lába, feltéve, hogy a Marsra dristit vet a Nap, a Hold és a Szaturnusz. 102 A védikus asztrológia kézikönyve A versben említett utolsó

kombinációt egyes kommentátorok úgy magyarázzák, hogy a Mars a felkelõ jegy elsõ, második vagy harmadik drekkánájában van, de ez nem egyezik Garga Muni véleményével. 20. Ha az aszcendens az Oroszlán, a Nap és a Hold pedig az 1 házban van, miközben a Mars és a Szaturnusz dristit vet rá, akkor a születendõ gyermek vak lesz. Ha ugyanebben az esetben jótékony bolygók vetik pillantásukat az aszcendensre, a gyermek szembetegséggel fog születni. Ha a Hold az aszcendenstõl számított 12. házban van, a gyermek a bal szemére lesz vak, ha pedig a Nap van ugyanebben a házban, akkor a jobb szemére nem fog látni. Amennyiben az említett jógák bármelyik bolygójára jótékony bolygók vetnek dristit, akkor e jógák nem valósulnak meg maradéktalanul Az elsõ kombinációt egyes kommentátorok azzal egészítik ki, hogy ha az Oroszlán jegyben egyedül tartózkodó Napra vet a Mars és a Szaturnusz dristit, akkor a jobb szemére, ha pedig a Holdra, akkor a

bal szemére lesz vak a szülött. Ugyanezen magyarázók szerint az utolsó jóga is csak akkor fejti ki hatását, ha a Napra vagy a Holdra a Mars és a Szaturnusz vet dristit. Az összes fent említett kombináció a fogantatás pillanatára vonatkozik 21. Nézzük meg, hogy a Hold a fogantatás pillanatában hányadik dvádasámsát foglalja el, valamint azt, hogy ez a dvádasámsa melyik jegyrõl kapta a nevét! A következõ jegytõl számoljunk elõre annyi jegyet, ahányadik dvádasámsába a Hold esett! A gyermek akkor fog megszületni, amikor a Hold ebbe a jegybe ér. A szülés attól függõen fog nappal vagy éjszaka történni, hogy a felkelõ navámsa nappali vagy éjszakai volt-e a nemzés pillanatában. Azt, hogy a születés a napkeltétõl vagy napnyugtától számított hányadik órában fog bekövetkezni, abból lehet kiszámítani, hogy a felkelõ navámsa mekkora része emelkedett a horizont fölé. A születés idõpontját a fogantatás, vagy a kérdezõ

horoszkóp felállításának idõpontja alapján is ki lehet számolni a versben leírtak szerint. Nézzünk meg egy példát! Tételezzük fel, hogy a fogantatás pillanatában a Hold a A fogantatás pillanata 103 Vízöntõ 8. dvádasámsájában volt, ami a Szûz jegyérõl van elnevezve A Szûz után a Mérleg következik. Innen kell nyolcat elõreszámolni, mert a Hold a 8. dvádasámsában van Ez a Bika jegye, tehát a gyermek akkor fog megszületni, amikor a Hold a Bika jegyén keresztülhalad. Azt, hogy a Hold melyik naksatrában lesz a születés idején, abból lehet megállapítani, hogy hol áll az általa elfoglalt dvádasámsában. Ha például a Vízöntõ nyolcadik dvádasámsájának közepén van, akkor a születéskor a Bika jegy közepén lesz, amit pedig a Rohiní naksatra foglal el A születéskor tehát a Hold a Rohiní naksatrában lesz. Ha például a felkelõ navámsa a Nyilas, amely éjszakai jegy, akkor a gyermek éjszaka fog megszületni. A

születés naplementétõl számított ideje arányos a navámsa felemelkedett részével A navámsa felemelkedésének ideje tehát az egész éjszakát képviseli (napnyugtától napkeltéig), a felemelkedett hányad pedig azt a részét, amely a születésig eltelik. A születendõ gyermek nemét a 11–15. versek alapján lehet meghatározni 22. Ha a fogantatás idején a Szaturnusz navámsája emelkedik, a Szaturnusz pedig a felkelõ jegytõl számított 7. házban van, akkor a szülés három év múlva fog bekövetkezni Ha a Hold van hasonló helyzetben, akkor a gyermek tizenkét év múlva fog megszületni. A fejezetben leírt jógák a születés idejére is vonatkozhatnak, és ezt a jóga természete alapján lehet megállapítani Mai ismereteink szerint felettébb ritka az ennyire elhúzódó terhesség, annál is inkább, mert ma már mesterséges beavatkozásokkal is befolyásolják a születés menetét. A védikus írások azonban beszámolnak egy ilyen esetrõl

Sukadéva Gószvámí – a híres asztrológus, Parásara Risi unokája – serdülõkorában jött a világra, teljesen egészséges és kifejlett testtel és értelmi képességekkel. A fenti két kombináció nyilvánvalóan ritka, Varáha Mihira mégis megemlíti õket a teljesség kedvéért. A Szaturnusz esetében a felkelõ navámsa a Bak vagy a Vízöntõ, a Hold esetében pedig a Rák. A fejezetben leírt jógák közül azok, amelyek például a gyermek valamilyen rendellenességgel való születésére vonatkoznak, nemcsak a fogantatás, de a születés idõpontjára is érvényesek, azok viszont, amelyek például a vetélésre vonatkoznak, nyilvánvalóan csak a fogantatás pillanatára. ÖTÖDIK FEJEZET A SZÜLETÉS IDEJE 1. Ha a gyermek születése idején a Hold nem vet dristit a lagnára, akkor az apa távol lesz a gyermek születésekor. Ha ilyen esetben a Nap a 9. vagy a 8 házban van, akkor a) az apa külföldön fog tartózkodni, amennyiben a jegy

kardinális; b) a saját hazájában lesz, ha a jegy szilárd; és c) külföldrõl lesz hazatérõben, ha a jegy kettõs. 2. Ha a születés idején a Szaturnusz az 1 házban, vagy a Mars a 7. házban van, vagy a Hold a Merkúr és a Vénusz között tartózkodik, akkor az apa nem lesz jelen a születésnél A második versben említett jóga akkor is érvényes, ha a Merkúr és a Vénusz a két szomszédos jegyben van, vagy ha ugyanabban a jegyben áll a Hold két oldalán. 3. Ha a születés idõpontjában a Hold a Mars drekkánájában van, és a 2. illetve a 11 házban jótékony bolygók vannak, az utód kígyó lesz Ha a lagna egy kártékony bolygó jegyében van, és ha a Mars drekkánája emelkedik, a 2. és a 11 házban pedig jótékony bolygók vannak, a gyermek testére tekeredõ kígyóval fog születni. Nem tudjuk, hogy ezeket a kombinációkat, illetve hatásaikat szó szerint vagy képletesen kell-e érteni. Ez részletesebb kutatást igényelne A Mars drekkánái a

Kos 1., a Rák 2, az Oroszlán 3, a Skorpió 1, a Nyilas 2, és a Halak 3. drekkánái A második jógában említett káros jegyek a Kos, a Rák (fogyó Holdnál), az Oroszlán és a Skorpió. 4. Ha a születés idején a Nap négylábú jegyben, az összes többi bolygó pedig erõs és kettõs jegyben áll, az utódok ikrek lesznek. 105 106 A védikus asztrológia kézikönyve 5. Ha a születés idején a lagna a Kos, az Oroszlán vagy a Bika jegyébe esik, és a Szaturnusz vagy a Mars az 1 házban van, akkor a köldökzsinór a gyermek azon testrészére lesz feltekeredve, amit a felkelõ navámsa jelez. Ha a Kos-navámsa kel fel, akkor a köldökzsinór a fej köré tekeredik, ha a Bika, akkor az arc köré stb. (az 1 fejezet 4 versében adott felsorolásnak megfelelõen, amely leírja, melyik szerv melyik jegyhez kapcsolódik). 6. Ha a születés idején a Jupiter nem vet dristit sem a lagnára, sem a Holdra, vagy a Nappal együttálló Holdra, illetve ha a Hold akkor

áll együtt a Nappal, amikor az egy kártékony bolygó társaságában van, akkor a szülött törvénytelen gyermek lesz. Ha a Jupiter legalább a lagnára vagy a Holdra dristit vet, a szülött nem lesz törvénytelen. Javanácsárja szerint, ha a felkelõ navámsa vagy a Hold által elfoglalt navámsa a Jupiteré, akkor a szülött szintén nem lesz törvénytelen. Garga Muni szerint, ha a Hold a Jupiter jegyében van, vagy bármely másik jegyben a Jupiterrel együttáll, vagy ha a Hold a Jupiter drekkánájában vagy navámsájában van, a szülött akkor sem lesz törvénytelen. 7. Ha a születés idején két kártékony bolygó is káros jegyben van, és ez a jegy a Naptól számítva az 5., a 7 vagy a 9 ház, akkor a gyermek apja a születés idején letartóztatásban lesz. Ha a Nap kardinális jegyben van, akkor az apát külföldön; ha szilárd jegyben, akkor a hazájában; ha pedig kettõs jegyben, akkor hazafelé jövet tartóztatják le. A két kártékony bolygó

ebben az esetben a Mars illetve a Szaturnusz, a káros jegyek pedig a következõk: Kos, Oroszlán, Skorpió, Bak, Vízöntõ, a Rák a csökkenõ holdciklus alatt, valamint az Ikrek, illetve a Szûz, ha a Merkúr kártékony bolygókkal áll kapcsolatban. 8. Ha telihold idején a Hold a Rákban, a Merkúr az 1 házban, a Jupiter pedig a negyedik házban van, akkor a gyermek hajón fog megszületni. A gyermek akkor is hajón fog megszületni, ha az aszcendens valamelyik víz-jegyben, a Hold pedig a hetedik házban van. A víz-jegyek a Rák, a Bak második fele, valamint a Halak. A születés ideje 107 9. Ha a lagna víz-jegyben van, a gyermek vízparton fog megszületni, feltéve, ha a) a Hold is víz-jegyben van; vagy b) teliholdkor dristit vet a lagnára; vagy c) a 10., a 4, illetve az 1 házban van 10. Ha a Hold az 1, a Szaturnusz pedig a 12 házban van egy kártékony bolygó dristijében, akkor a gyermek börtönben fog megszületni Ha a felkelõ jegy Skorpió vagy Rák,

amit a Szaturnusz foglal el, a Hold pedig dristit vet rá, a gyermek árokban fog megszületni. 11. Ha egy víz-jegy emelkedik, és a Szaturnusz foglalja el, ami ugyanakkor dristiben van a) a Merkúrral, b) a Nappal vagy c) a Holddal, akkor a gyermek a) bordélyházban, b) templomban, vagy c) a szabad ég alatt fog megszületni. 12. Ha a lagna kétlábú jegyben van, és azt a Szaturnusz foglalja el, amire ugyanakkor a Mars vet dristit, akkor a gyermek temetõben fog megszületni; ha a Vénusz és a Hold vet rá dristit, akkor szép és kellemes környezetben; ha a Jupiter, akkor az agnihótra sálában; ha a Nap, akkor egy királyi palotában, templomban, vagy tehénistállóban; ha pedig a Merkúr, akkor mûteremben vagy mûhelyben. Az agnihótra sála az a hely, ahol a védikus korban a tûzáldozatokat végezték. 13. A gyermek a felkelõ jegy vagy a navámsa által jelölt helyen fog megszületni, attól függõen, hogy melyik az erõsebb. Ha a jegy vagy a navámsa kardinális,

akkor úton; ha szilárd, akkor épületben; ha a felkelõ navámsa vargóttama, akkor a gyermek az anyja házában fog megszületni. A különbözõ jegyekhez tartozó helyekrõl az 1. fejezet 5 versénél volt szó Itt a teljesség kedvéért még részletesebben felsoroljuk õket. A Kos jegyhez azok a helyek tartoznak, ahol a bárányok szoktak tartózkodni (juhakol, hegyek, barlangok), valamint a laktanyák, tûzhelyek, érc- és drágakõlelõhelyek. A Bika jegyhez az erdõk, hegylábak, az elefántok és borjak által látogatott helyek, valamint a tanyák, gazdaságok tartoznak. 108 A védikus asztrológia kézikönyve Az Ikrek jegyhez olyan helyek tartoznak, ahol gyakran megfordulnak a zenében és festészetben jártas nõk, mégpedig abból a célból, hogy partnereikkel idõzzenek vagy szerelmi üzeneteket adjanak át nekik. A Rákhoz a rizsföldek, víztárolók, homokos vízpartok tartoznak, valamint olyan helyek, ahol gyakran megfordulnak az apszarák, azaz a

mennyei hölgyek, nimfák. Az Oroszlánhoz az erdõk, vadonok, barlangok, erdõvel borított hegyek, és az erdõlakók által kedvelt helyek tartoznak. A Szûzhöz a fûvel benõtt helyek, nõi hálószobák és leányiskolák tartoznak. A Mérleghez a vámházak, sikátorok, bazárok, városokba vezetõ utak, piacok, bíróságok és zöldségeskertek tartoznak. A Skorpióhoz a barlangok, várkastélyok, árkok, valamint az olyan helyek tartoznak, ahol mérgezõ kövek, hegyek, kígyólyukak vagy skorpiófészkek vannak. A Nyilashoz kellemes és sík helyek tartoznak, ahol lovak, lovasok vagy katonák tartózkodnak, valamint az áldozati tûzceremóniák helyszínei és a kocsiszínek. A Bakhoz a folyók, kertek, erdõk, víztárolók, vízpartok és árkok tartoznak. A Vízöntõhöz a madarak, a nõk, a szeszárusok és a szerencsejátékosok által látogatott helyek tartoznak. A Halakhoz a templomok, a bráhmanák (papok) által látogatott helyek, a szent helyek, a folyók és a

tengerek tartoznak. Ha a felkelõ jegy vagy a navámsa kettõs, akkor a gyermek például egy ház verandáján fog megszületni. A vargóttama navámsákat az 1 fejezet 14. versénél soroltuk fel 14. Ha a születés idõpontjában a Mars és a Szaturnusz ugyanabban a jegyben van, a Nap vagy a Hold pedig a tõlük számított 5 vagy 9. házban, akkor az anya el fogja hagyni a gyermekét; de ha a Jupiter dristit vet az ilyen Napra vagy Holdra, akkor a gyermeknek, bár anyjától elhagyottan, de hosszú és kényelmes élete lesz. Egy másik magyarázat szerint ez a kombináció akkor is mûködik, ha a Hold a 7. házban van 15. Ha a Hold a felkelõ jegyben van egy kártékony bolygó dristijében, a Mars pedig a 7. házban, vagy a Mars és a Szatur- A születés ideje 109 nusz a 11. házban van, miközben a Holdra a felkelõ jegyben egy kártékony bolygó dristije vetül, akkor az anyja által elhagyott gyermek meg fog halni. Ha viszont a Holdra ugyanakkor egy erõs jótékony

bolygó dristije is vetül, akkor az elhagyott gyermek a dristit vetõ bolygó által képviselt osztályba tartozó emberek gondjaiba kerül, és ennek köszönhetõen életben marad. Ha azonban a Holdra dristit vetõ kártékony bolygó erõs, akkor bár mások gondjaiba kerül, mégis meghal. Az elsõ jógában a Holdra dristit vetõ kártékony bolygó a Mars vagy a Szaturnusz lehet, a másodikban pedig a Nap. Ha azonban a Jupiter vet dristit a Holdra, akkor ezek a kombinációk érvényüket vesztik. 16. Ha egy atyai bolygó erõs, akkor a gyermek az apja házában, ha egy anyai bolygó, akkor az anyja házában születik meg; ha három jótékony bolygó az esési jegyeiben áll, akkor a gyermek fal, fa vagy hasonló dolog tövében születik meg; ha három bolygó van ugyanabban a jegyben, de nem vetnek dristit az 1. házban lévõ Holdra, akkor a gyermek erdõben születik meg. Az atyai bolygók a Nap és a Szaturnusz, az anyai bolygók pedig a Hold és a Vénusz. Mivel ezek

az atyai nagybátyot, illetve az anyai nagynénit is képviselik, a jógák arra is utalhatnak, hogy a gyermek az õ házukban fog megszületni. A harmadik kombináció esetén a gyermek folyók, kutak, virágoskertek vagy dombok mellett is születhet. Ha az utolsó kombinációban a három, azonos jegyben lévõ bolygó dristit vet az aszcendensre és a Holdra, akkor a gyermek sûrûn lakott helyen fog megszületni. 17. Ha a Hold a Szaturnusz navámsájában, vagy a 4 házban, vagy a Szaturnusz dristijében, vagy víz-navámsában, vagy a Szaturnusszal azonos jegyben van, akkor a gyermek sötét helyen fog megszületni. Ha három vagy több bolygó az esésben lévõ jegyében van, akkor a gyermek a puszta földön születik meg. A születés lefolyása olyan lesz, amilyen módon a felkelõ jegy eléri a horizontot Ha a Holdtól számított 4. vagy 7 házban kártékony bolygók vannak, akkor az anya sokat fog szenvedni vajúdás közben Javanácsárja szerint az elsõ jógában a

Szaturnusz bármelyik kéndra-házban (sarokházban) lehet, vagyis az 1., 4, 7 és 10 házakban A víz- 110 A védikus asztrológia kézikönyve navámsák a Rák és Halak nevû navámsák. Ha a születés idején a Nap erõs, és a Mars dristijében van, akkor a születés helye nem lesz sötét. Ha az aszcendens jegye a fejével kel fel (sírsódaja), akkor a gyerek feje, ha a lábával (pristhódaja), akkor a lába, ha pedig a két végével (ubhajódaja) – pl. a Halak esetében –, akkor a keze bukkan fel elõször Egyes magyarázók szerint, ha az aszcendens ura elõre mozog, akkor a szülés természetes lesz, ha pedig retrográd, akkor rendellenes (pl. császármetszés) Az utolsó jóga akkor is érvényesülhet, ha a Holdéval azonos jegyben kártékony bolygó található. 18. Az olajat a Hold alapján, a lámpa kanócát a lagna alapján, a lámpa természetét [pl. hogy rögzített-e vagy sem] a Nap jegye alapján lehet megállapítani. A szülõszoba bejárata a

kéndrában lévõ erõs bolygó irányába, vagy a legerõsebb bolygó irányába fog nézni. E mû keletkezésekor még nem használtak elektromos áramot. Ma már ezek a kombinációk talán nem tûnnek annyira fontosnak, mindazonáltal valamilyen módon mégis megvalósulnak. Ha a Hold egy jegy elején van, akkor a szülõszoba lámpája tele lesz olajjal, ha a közepén, akkor félig, ha a végén, akkor üres lesz. Ha a lagna a jegy elején áll, akkor a kanóc hosszú és vadonatúj, ha a közepén, akkor félig égett, ha pedig a végén, akkor majdnem teljesen elégett lesz. Ha a Nap jegye szilárd, akkor a lámpa rögzített lesz, ha kardinális, akkor valaki a kezében tartja, ha pedig kettõs, akkor lengeni fog. A lámpa a Nap jegye által meghatározott irányba fog esni. Ha a kéndrákban nincs bolygó, akkor a bejárat a lagna irányába néz. 19. Ha a Szaturnusz erõs, akkor a gyermek egy régi és újjáépített házban látja meg a napvilágot. Ha a Mars erõs,

akkor félig leégett házban; ha a Hold erõs, akkor újonnan épült házban; ha a Nap erõs, akkor fából készült, ám gyenge házban; ha a Merkúr erõs, akkor több mester által épített házban; ha a Vénusz, akkor szép, új, képekkel díszített házban; ha pedig a Jupiter, akkor szilárdan megépített házban. A házat négy oldalról szegélyezõ épületek jellegét is a rási-csakrában lévõ bolygók alapján lehet meghatározni A születés ideje 111 A Szarávalí szerint, ha a Nap annak a bolygónak a jegyében van, amelyik a horoszkópban a legerõsebb, akkor a gyermek a házi szentélyben születik meg; ha a Hold van ebben a jegyben, akkor a fürdõszobában; ha a Mars, akkor a konyhában vagy az agnihótra sálában; ha a Merkúr, akkor a hálószobában; ha a Jupiter, akkor a kincstárban; ha a Vénusz, akkor a játszótéren; ha pedig a Szaturnusz, akkor a szeméttárolóban. A környezõ házakat a következõképpen lehet meghatározni: ha három

vagy több bolygó van abban a három jegyben, amelyek a legerõsebb bolygó által elfoglalt jegytõl kezdõdnek, akkor a házak a keleti oldalon lesznek, ha a következõ háromban, akkor a déli oldalon stb. 20. Ha a felkelõ jegy vagy navámsa [a kettõ közül az erõsebbik] Kos, Rák, Mérleg, Skorpió vagy Vízöntõ, akkor a szülõszoba a ház keleti részében lesz; ha Nyilas, Halak, Ikrek vagy Szûz, akkor az északiban; ha Bika, akkor a nyugatiban; ha Bak vagy Oroszlán, akkor a déliben. 21. Ha a felkelõ jegy Kos vagy Bika, akkor a szülõ nõ ágya a szoba keleti részében lesz; ha Ikrek, akkor a délkeletiben; ha Rák vagy Oroszlán, akkor a déliben; ha Szûz, akkor a délnyugatiban; ha Mérleg vagy Skorpió, akkor a nyugatiban; ha Nyilas, akkor az északnyugatiban; ha Bak vagy Vízöntõ, akkor az északiban, és ha Halak, akkor az északkeletiben. Ugyanez a szabály vonatkozik arra is, hogy a nõ az ágy melyik részén fekszik. Az ágy elsõ két lába a 12. és 3

házba esik; a hátsó kettõ pedig a 6 és 9 házba 22. Annyi bába lesz jelen, ahány bolygó a lagna és a Hold közé esik. Ezek közül ahány bolygó a horizont fölött van, annyian fognak a szobán kívül tartózkodni, és ahány bolygó a horizont alatt, annyian a szobán belül. Mások szerint a sorrend fordított Ha az aszcendens és a Hold közé esõ bolygók jótékonyak, akkor a bábák szépek, jól öltözöttek és díszesek, ha viszont e bolygók kártékonyak, akkor csúnyák, piszkosak és elhanyagoltak lesznek. 23. A gyermek testfelépítését és egyéb sajátosságait a felkelõ navámsa ura vagy a legerõsebb bolygó, a test színét pedig a Hold által elfoglalt navámsa ura alapján kell megítélni; a különbözõ testrészek mérete az õket képviselõ jegyek méretének fog megfelelni, a lagnával kezdõdõen, amely a fejet képviseli. A védikus asztrológia kézikönyve 112 A bolygók jellemzõit a 2. fejezet 8–11 verse tartalmazza, a

színeket pedig a 2.4 vers A színek meghatározásánál persze figyelembe kell venni az országot, az éghajlatot, a foglalkozást és egyéb tényezõket is A házak a következõ sorrendben vonatkoznak a testrészekre: 1. – fej, 2. – arc, 3 – mellkas, 4 – szív, 5 – has, 6 – csípõ, 7 – alhas, 8 – nemi szervek, 9. – combok, 10 – térdek, 11 – lábszárak, 12 – lábfejek E testrészek mérete és alakja azoktól a jegyektõl függ, amelyek az adott házakba esnek. A jegyek relatív méretét az 1 fejezet 19 versében ismertettük, amit a következõ táblázat foglal össze Jegyek M ér et Kategória Kos , Halak 20 rövid B ika, Vízöntõ 24 rövid Ikrek, B ak 28 közepes Rák, Nyilas 32 közepes Oros zlán, Skorpió 36 hos s zú Szûz, Mérleg 40 hos s zú Ha egy hosszú jegyben egy rövid jegy ura van vagy fordítva, akkor a jegy által jelzett testrész közepes méretû lesz. Ha több bolygó van egy jegyben, akkor a legerõsebbet

kell figyelembe venni, és ha nincs benne bolygó, akkor a szerv olyan lesz, mint maga a jegy. 24. A test hármas felosztása a fejtõl, a nyaktól vagy az alhastól kezdõdõen – attól függõen, hogy a lagna a jegy elsõ, második vagy harmadik drekkánájában van-e – a következõ: [ld. a szemközti oldalon lévõ táblázatot] Ez azt jelenti, hogy akinek a lagnája egy adott jegy elsõ drekkánájában van, annak a fején lévõ szervei, akinek a másodikban, annak a felsõtestén, akinek pedig a harmadikban, annak az alsótestén lévõ szervei lesznek sérülékenyebbek. 25. Azokon a testrészeken jelenhetnek meg sebek, amelyeknek az õket képviselõ jegyeiben kártékony bolygók vannak; de ha A születés ideje 113 A tizenkét ház A házak által képviselt testrészek, amikor a lagna drekkánáj a: a z el s õ a második a harmadik as zcendens fej nyak alhas 2. ház jobb s zem jobb kar nemi s zerv 12. ház bal s zem bal kar végbél 3. ház jobb

fül jobb kéz jobb here 11. ház bal fül bal kéz bal here 4. ház jobb orrlyuk jobb oldal jobb comb 10. ház bal orrlyuk bal oldal bal comb 5. ház jobb halánték jobb mell jobb térd 9. ház bal halánték bal mell bal térd 6. ház jobb orca jobb has fal jobb boka 8. ház bal orca bal has fal bal boka 7. ház s záj köldök lábak ezekben a jegyekben jótékony bolygók vannak, vagy vetnek rájuk dristit, akkor csak anyajegyek fognak megjelenni; ha ezek a kártékony vagy jótékony bolygók a saját jegyeikben vagy navámsáikban, vagy pedig szilárd jegyekben, illetve navámsákban jelennek meg, akkor a seb vagy anyajegy már a születés pillanatában ott lesz, máskülönben késõbb jelenik meg. Ami a sebeket illeti: ha a Szaturnusz okozza, akkor a seb egy kõ vagy szél miatt keletkezik; ha a Mars, akkor tûz, fegyver vagy méreg; ha a [kártékony] Merkúr, akkor föld; ha a Nap, akkor egy fa, vagy négylábú állat; ha a [fogyó] Hold,

akkor vízi vagy szarvas állat. Azokon a testrészeken, amelyeknek a jegyeit a többi [jótékony] bolygó foglalja el, nem lesznek sebek. Ennek a versnek a jógáihoz az érintett testrészek meghatározásánál az elõzõ versben említett felsorolást kell figyelembe venni. Ha a seb vagy anyajegy nem születési, akkor az azt okozó bolygó dasájában (korszakában) fog megjelenni. Az utolsó mondatban említett jótékony bolygók a Jupiter, a 114 A védikus asztrológia kézikönyve Vénusz, és a Merkúr (amikor nincsenek kapcsolatban kártékony bolygóval), valamint a növekvõ Hold. 26. Ha három bolygó (jótékony vagy kártékony) azonos jegyben van a Merkúrral, akkor biztosan megjelenik egy seb vagy anyajegy azon a testrészen, amit az adott jegy képvisel. Amennyiben a 6. házban kártékony bolygó van, a [lagna által képviselt fejtõl kezdõdõen] tizenkét részre osztott testen egy seb keletkezik [a csípõn]; ha a kártékony bolygóra egy jótékony

bolygó dristije vetül, akkor egy sötét és egy világos anyajegy is; ha jótékony bolygók vannak a hatodik házban, akkor mindössze egy szõrcsomó. Az elsõ mondatban említett testrészt a 24. versben található felosztás alapján lehet kikeresni, a második mondatban említett felosztást pedig a 23 vershez fûzött magyarázat alapján. A második jóga hatása a legerõsebb bolygó dasájában fog jelentkezni. Ha viszont a 6 házban lévõ bolygó a saját jegyében vagy navámsájában, illetve szilárd jegyben vagy navámsában van, akkor a seb vagy folt a születés pillanatától ott lesz a testen. HATODIK FEJEZET KORAI HALÁL 1. Ha a gyermek szandhjákála [szürkület] idején születik, amikor a Hold hórája emelkedik, és amikor a kártékony bolygók a jegyek utolsó navámsáiban vannak, akkor születése után hamarosan meg fog halni. Ha a születés idején a Hold és a három kártékony bolygó közül a négy kéndra mindegyikében megtalálható

valamelyik, abban az esetben is korán meg fog halni A szandhjákála kifejezés a napfelkelte középideje elõtti és a napnyugta középideje utáni idõszakokat jelöli. A Hold hórái a páratlan jegyek második felében és a páros jegyek elsõ felében vannak 2. Ha a születés pillanatában a Rák vagy a Skorpió a felkelõ jegy, a kártékony bolygók pedig a zodiákus keleti felében, míg a jótékonyak a nyugatiban találhatók, akkor a gyermek a születést követõen azonnal meghal. Ha a kártékony bolygók az aszcendenstõl számított 12 és 2, illetve 6 és 8 házban vannak, a gyermek akkor is meghal. A zodiákust az MC (Medium Coeli, zenit), valamint az IC (Imum Coeli, nadír) két szembenálló pontja két félre osztja, amit keleti, illetve nyugati félnek nevezünk. Például ha az aszcendens a Rák 10 fokán áll, akkor a zodiákus keleti fele körülbelül a Kos 10. fokától a Mérleg 10 fokáig tart, a nyugati pedig értelemszerûen a másik fél lesz.

Amikor kettõ vagy annál több bolygó van a 2. és a 12 házban, akkor ezt a kombinációt dvirdvádasának nevezik, amikor pedig a 6 és 8 házban, akkor sasthjástamának Egyes magyarázók szerint a 2. vers két jógáját egyszerre kell alkalmazni, vagyis az elsõ jóga csak akkor érvényesül, ha a kártékony bolygók a 2., 12, 6 illetve 8 házban vannak Garga szerint a gyermek abban a négy esetben hal meg, ha a négy közül a kártékony bolygók a következõ 115 116 A védikus asztrológia kézikönyve kettõben vannak: 1) a 6. és 12; 2) a 8 és 2; 3) a 12 és 2; 4) a 8 és 6 házakban. 3. Ha az aszcendensben, a deszcendensben és a Hold jegyében is van egy-egy kártékony bolygó, és a Holdra jótékony bolygók nem vetnek dristit, akkor a gyermek a születést követõen azonnal meghal. 4. Ha a fogyó Hold a 12 házban van, a kártékony bolygók az 1 és a 8. házban, a kéndrákban pedig nincsenek jótékony bolygók, akkor a gyermek a születést követõen

azonnal meghal. 5. Ha a Hold egy kártékony bolygó társaságában az 1, 7, 8 vagy 12. házban van, és a kéndrákban nincsenek jótékony bolygók, valamint a Hold nincs jótékony bolygók dristijében, akkor a gyermek a születés után nem sokkal meghal. A 4. és 5 versben ismertetett jóga nem fejti ki a hatását, ha a kéndrákban (a sarokházakban, vagyis az 1., 4, 7 és 10 házban) jótékony bolygók vannak 6. Ha a Hold a 6 vagy a 8 házban van és kártékony bolygó dristije vetül rá, a gyermek hamarosan meghal; ha csak jótékony bolygók vetnek rá dristit, akkor nyolcéves korában hal meg; ha egy kártékony és egy jótékony bolygó vet rá dristit, akkor négyéves korában hal meg; de ha egy (a 6. vagy a 8 házban lévõ) jótékony bolygó erõs kártékony bolygók dristijében van, vagy ha a lagna ura a 7. házban van, és együttállásban legyõzi egy kártékony bolygó, akkor a gyermek a születése után egy hónappal fog meghalni. Ha a Hold a 6. vagy

a 8 házban áll, de egyetlen bolygó sem vet rá dristit, akkor a gyermek nem fog korán meghalni. Javanácsárja szerint, ha a 6 és a 8. háznak – annak ellenére, hogy amennyiben a Hold bennük tartózkodik, károsnak (duhszthána) számítanak – egy jótékony bolygó az ura, vagy ha a Hold egy jótékony bolygó társaságában van, akkor a gyermek nem fog meghalni. Mándavja szerint, ha a gyermek nappal születik a csökkenõ holdciklusban vagy éjszaka a növekvõben, akkor megmenekül a haláltól, még akkor is, ha a Hold a 6. vagy a 8 házban van, miközben kártékony és jótékony bolygók is vetnek rá dristit. Korai halál 117 A versben említett utolsó két jógával kapcsolatban a következõket kell figyelembe venni: ha a Hold és egy másik kedvezõ bolygó van a 6. vagy a 8. házban, ha erõs kártékony vagy retrográd bolygók dristije vetül rájuk, miközben a Holdra egyetlen jótékony bolygó fényszöge sem vetül, a gyermek egyhónapos korában

meghal. Két bolygó akkor keveredik harcba, ha pozícióik között kevesebb mint 1° a távolság. Ebbõl a háborúból az a bolygó kerül ki vesztesen, amelyik a) délebbre fekszik (a fokszáma nagyobb); b) amelyiknek a megjelenése nem kedvezõ; c) a fénye változó; d) amelyik retrográd vagy kisebb méretû; e) közelebb van a Naphoz; f) szokatlan megjelenésû; g) fénytelen vagy színtelen. 7. Ha a fogyó Hold tartózkodik a felkelõ jegyben, a kártékony bolygók pedig a 8. házban és a kéndrákban vannak; vagy ha a Hold a 4., a 7, vagy a 8 házban található és kártékony bolygók között helyezkedik el, a gyermek meghal. Ha a Hold az 1 házban van és kártékony bolygók között áll, valamint a 7. és a 8 házban is kártékony bolygók vannak, a Holdra pedig semmilyen erõs jótékony bolygó nem vet dristit, akkor az anya és a gyermek is meg fog halni. Az utolsó jógában, ha a Hold erõs jótékony bolygók dristijében áll, akkor az anya életben marad,

ám a gyermek meghal. 8. Ha a születés idején a Hold valamelyik jegy utolsó navámsájában tartózkodik, és nem vetül rá jótékony bolygók dristije, és ha a kártékony bolygók az 5. és a 9 házakban vannak, vagy ha a Hold az 1. házban van, és a 7 házban kártékony bolygók vannak, akkor a gyermek a születés után hamarosan meghal 9. Ha a születés holdfogyatkozás idejére esik, és a Hold az 1 házban van egy kártékony bolygó társaságában, miközben a Mars a 8. házban tartózkodik, mind az anya, mind a gyermek meghal Ha a Hold helyett a Nap van ebben a pozícióban, akkor halálukat fegyver okozza. Ha a Nap vagy a Hold a felkelõ jegyben van, az 5., a 8 és a 9 házban pedig kártékony bolygók vannak, a gyermek meghal, feltéve, ha a Nap vagy a Hold nincs egy erõs jótékony bolygó társaságában vagy dristijében 118 A védikus asztrológia kézikönyve Holdfogyatkozás esetén a Holdnak a Szaturnusszal azonos házban kell tartózkodnia.

Napfogyatkozás esetén a Napnak kell a Merkúrral vagy a Szaturnusszal azonos házban állnia. 10. Ha a születés idõpontjában a Szaturnusz, a Nap, a Hold és a Mars sorrendben a 12., 9, 1 és 8 házban vannak, a gyermek a születése után hamarosan meghal, ha a bolygókra nem vetül az erõs Jupiter dristije. Ahhoz, hogy mind a négy bolygóra dristit vessen, a Jupiternek az 5. házban kell lennie Ha a Jupiter csak némelyikre vet dristit a négy bolygó közül, vagy mindegyikre, de a Jupiter gyenge, a gyermek meg fog halni A haláltól tehát csak akkor fog megmenekülni, ha az erõs Jupiter mind a négy bolygóra dristit vet. 11. Ha a születés idején a Hold egy kártékony bolygó társaságában az 5, 7, 9, 12, 1 vagy 8 házban van, és nem kíséri vagy nem vet rá drsitit az erõs Vénusz, Merkúr vagy Jupiter, akkor a gyermek meg fog halni. Ez a jóga a Szarávalí szerint csak fogyó hold esetén érvényes. 12. A gyermek halála vagy akkor következik be, amikor a

Hold a) ahhoz a jegyhez ér, amelyikben a halált okozó legerõsebb bolygó van; b) vagy ahhoz a jegyhez, amelyikben a születés idején volt; c) vagy az aszcendens jegyéhez (feltéve, ha a Hold erõs, és erõs kártékony bolygók dristijében van). A bölcsek azt mondják, hogy a halál egy éven belül be fog következni A Hold egy év alatt nem egészen tizenháromszor fordul körbe a zodiákusban. Ha bármikor ezalatt a Hold erõs, ugyanakkor erõs kártékony bolygók dristijében van, és eléri a versben említett három jegy valamelyikét, akkor bekövetkezik a halál. A magyarázók felsorolnak néhány további jógát, amelyek semlegesítik a szövegben felsorolt, korai halált okozó jógákat. Ezek a következõk: 1. Ha az erõs Jupiter az 1 házban van, akkor a gyermek nem hal meg. 2. Ha a felkelõ jegy ura erõs, és mentes a kártékony bolygók dristijétõl, ugyanakkor kéndrában lévõ jótékony bolygók vetnek rá dristit, a gyermek hosszú életû lesz.

Korai halál 119 3. Még ha a Hold a 8 házban van is, de ugyanakkor a Jupiter, a Merkúr vagy a Vénusz drekkánájában van, akkor nem következik be korai halál. 4. Ha telihold van, a Hold kedvezõ jegyben van, kedvezõ bolygók között és a Vénusz dristijében, akkor nem következik be korai halál 5. Ha a Merkúr, a Vénusz vagy a Jupiter erõs és kéndrában van, akkor sem következik be korai halál, még akkor sem, ha kártékony bolygó kíséri. 6. Még ha a Hold a 6 házban van is, de a Jupiter, a Vénusz vagy a Merkúr drekkánájában, akkor nem következik be korai halál. 7. Ha teliholdkor a Hold jótékony bolygók között áll, akkor a gyermek nem fog meghalni. 8. Ha a gyermek teliholdkor születik, vagy nappal a csökkenõ holdciklus alatt, vagy éjjel a növekvõ holdciklus alatt, akkor nem lesz korai halál, még akkor sem, ha a Hold a 6 vagy a 8 házban van 9. Ha teliholdkor a Hold a kéndrában tartózkodó Jupiter dristijében van, akkor a gyermek nem fog

meghalni. 10. Ha a Jupiter, a Hold, a Merkúr és a Vénusz jótékony bolygók házaiban, navámsáiban vagy drekkánáiban van, akkor nem következik be korai halál. 11. Ha a Hold által elfoglalt ház ura vagy valamelyik jótékony bolygó egy kéndrában van, akkor nem következik be korai halál. 12. Ha a kártékony bolygók kedvezõ vargákban (töredékekben) vannak, és olyan jótékony bolygók dristije vetül rájuk, amelyek kedvezõ vargákban vannak, akkor a gyermek nem hal meg 13. Ha a Ráhu a 3, a 6 vagy a 11 házban van és jótékony bolygók dristijében, akkor nem lesz korai halál. 14. Ha minden bolygó sírsódaja jegyekben van, akkor nem következik be korai halál. 15. Ha a születés pillanatában egy jótékony bolygó gyõz egy bolygóháborúban, és egy másik jótékony bolygó dristije vetül rá, akkor a gyermek nem fog meghalni 16. Ha teliholdkor a Holdra az összes bolygó dristit vet, akkor sem következik be korai halál HETEDIK FEJEZET AZ

ÉLETHOSSZ MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Maja, Javanácsárja, Manittha és Parásara szerint a Nap, a Hold és a többi bolygó által adható legtöbb év sorrendben 19, 25, 15, 12, 15, 21 és 20 év, feltéve, ha a bolygók legemelkedettebb fokaikon vannak. Ebben a megfogalmazásban egy szavana-évrõl van szó, ami 360 szavananapból áll. Egy szavana-nap napkeltétõl napkeltéig tart Egy szaura- vagy napév (ami alatt a Nap egyszer körbeér a zodiákusban) 365,242264 napból áll. Ebben a fejezetben Varáha Mihira több módszert is ismertet az emberek és állatok élethosszának megállapításához a születési bolygóállások alapján. Az elsõ módszer neve pindájurdaja A bolygók legemelkedettebb fokait az 1 fejezet 13 versében találjuk meg A következõ táblázatban még egyszer összefoglaljuk a bolygók legemelkedettebb pozícióit és az ennek megfelelõ éveket. Bolygó Legemelkedettebb pozíció Nap Kos 10° 19 Hold B ika 3° 25 Mars B ak 28° 15 Merkúr

Szûz 15° 12 Jupiter Rák 5° 15 Vénus z Halak 27° 21 Szaturnus z Mérleg 20° 20 121 Évek száma 122 A védikus asztrológia kézikönyve Az élet hosszát a különbözõ bolygók által adott évek összeadásával kaphatjuk meg, de elõtte különbözõ fajta csökkentéseknek kell alávetni õket. 2. Ha a bolygók a legmélyebb esési helyzetükben vannak, az évek száma a felére csökken; ha bármely más helyzetben, akkor az évek számát a helyzettel arányosan kell csökkenteni. A lagna annyi évet ad, ahány navámsája a horizont fölé emelkedett. Egyesek szerint a lagna annyi évet jelent, ahány jegy a Kos elsõ foka és a lagna között van. Ha egy bolygó ellenséges jegyben van, akkor periódusának egyharmadát elveszíti; ha astángata bolygó, akkor a felét; de semmit sem kell levonni az ellenséges jegyben lévõ Mars, valamint az astángata Szaturnusz és Vénusz esetében. A bolygók pozíciói alapján történõ csökkentést

nícsárdha-haranának nevezik. Tegyük fel például, hogy a Nap a Nyilas 21 fokán áll! A Nap legemelkedettebb foka a Kos 10 foka, legmélyebb esési helyzete pedig a Mérleg 10. foka Ha az utóbbin áll, akkor a Nap által adott évek száma a felére csökken, vagyis 9 és 1/2 évet ad. A Mérleg 10 foka és a Kos 10 foka között 180° a távolság. Ennek megfelelõen a 9 és 1/2 évet 180 részre kell osztani. Ez fokonként 19 nap A Mérleg 10 fokától a Nyilas 21 fokáig 71° a távolság. Vagyis a fent kapott egy fokra esõ élethosszt meg kell szorozni 71-gyel, melynek eredménye 3 év 8 hónap 29 nap lesz Ezt a 9 és 1/2 évhez hozzáadva 13 év, 5 hónap, 26 napot kapunk. A többi bolygó által adott éveket hasonló módon kell kiszámolni. Ezeket az értékeket újabb csökkentéseknek kell alávetni, az alábbiak szerint A lagna által adott értéket lagnájurdajának nevezzük. Egy zodiákus jegy, amely kilenc navámsából áll, kilenc évet ad. Például ha a lagna

az Oroszlán 10. fokán áll, akkor ez 3 évet ad A lagnájurdaja megállapításának másik módszere Manitthától és követõitõl származik. Ez alapján minden egyes jegy egy évet ad Ha a lagna az Oroszlán 10. fokán áll, akkor ez 4+1/3 évet, azaz 4 évet és 4 hónapot ad. Az elsõ módszert akkor kell alkalmazni, ha a felkelõ navámsa ura, a másodikat pedig akkor, ha a jegy ura az erõsebb. Ha egy bolygó ellenséges jegyben van, akkor további csökkentésnek lesz alávetve. Ezt satru-ksétra-haranának nevezik Ebben az esetben az elõzõ módszerrel megállapított periódust az 1/3-ával csökkentjük. A harmadik csökkentést astángata-haranának nevezik. Egy bolygó akkor astángata, ha egy adott fokszámnál közelebb kerül a Naphoz, ugyanis ilyenkor – mivel a Nap elnyomja a sugárzását – eltûnik Csak akkor Az élethossz megállapítása 123 jelenik meg újra, ha kiér ebbõl a körzetbõl. Ez a fokszám egyes bolygók direkt vagy retrográd

mozgásánál eltérõ: Bolygó A Naptól való távolság Mars 17° Merkúr 14° Retrográd Merkúr 12° Jupiter 11° Vénus z 10° Retrográd Vénus z 8° Szaturnus z 15° Hold 12° Ha a bolygó a megadott fokszámnál közelebb esik a Naphoz, akkor az elsõ módszerrel kapott idõtartamot a felére kell csökkenteni. Ha a Mars (vagy más magyarázók szerint egy retrográd bolygó) van ellenséges jegyben, akkor is csak ezt kell alkalmazni rá, a satru-ksétra-haranát nem. 3. Ha a lagnától számított a) 12, b) 11, c) 10, d) 9, e) 8 vagy f) 7. jegyben kártékony bolygók vannak, akkor a hozzájuk kapcsolt élethosszt le kell csökkenteni: a) a teljes hosszával, b) a felével, c) a harmadával, d) a negyedével, e) az ötödével, illetve f) a hatodával. Ha az adott házakban lévõ bolygók jótékonyak, akkor az elõbbi felsoroláshoz képest csak a felével kell csökkenteni a periódust. Ha egy házban több bolygó is található, a csökkentést a

legerõsebb alapján kell elvégezni – magyarázza Szatjácsárja. Ezt a csökkentést csakra-patha-haranának nevezik, és mindig el kell végezni. Elõfordulhat, hogy a horoszkóp második felében több házban is vannak bolygók, ilyenkor (tetszõleges sorrendben) mindegyikre vonatkoztatva el kell végezni a csökkentést. 4. Ha az 1 házban kártékony bolygó van, akkor az elõzetesen kapott évek számát meg kell szorozni a Kos elsõ foka és a felkelõ navámsa között lévõ navámsák számával, az eredményt pedig el kell osztani 108-cal. Ezt a hányadost ki kell vonni az elõzetesen kapott évek számából. Ha azonban az 1 házban lévõ kártékony 124 A védikus asztrológia kézikönyve bolygóra egy jótékony bolygó dristije vetül, akkor csak a hányados felét kell kivonni. Ezt a csökkentést krúródaja-haranának nevezik. Itt a káros bolygók a Nap, a Mars és a Szaturnusz. Ha az 1 házban jótékony és kártékony bolygó is van, akkor azt kell

figyelembe venni, amelyik közelebb van a lagnához. Ennél a csökkentésnél a felkelõ navámsa töredékét is számításba kell venni. 5. Az ember és az elefánt maximális élethossza 120 év és 5 nap, a lóé 32 év, a szamáré és a tevéé 25 év, a bivalyé és az ököré 24 év, a kutyáé 12 év, a kecskéé és hasonló állatoké pedig 16 év. Az állatok élethosszának kiszámításához ugyanazt a módszert alkalmazzuk, mint az ember esetében, az eredményt pedig szorozzuk meg az állat maximális élethosszával és osszuk el 120 évvel és 5 nappal! Így megkapjuk a vizsgált állat élethosszát. A kutyákkal azonos élethosszúak a macskák, a tigrisek, az oroszlánok és más, karmos állatok A kecskével azonos élethosszúak a birkák, az õzek stb. 6. Annak az embernek, aki a Halak utolsó navámsájának lagnájában születik, amikor a Merkúr még csupán 25-et tett meg a Bika jegyben, miközben az összes bolygó a tetõzõ jegyében van, az

élethossza a maximális 120 év és 5 nap lesz. Ez a horoszkóp a következõképpen néz ki: Az élethossz megállapítása 125 7. Errõl a pindájurdaja módszerrõl Visnugupta, Dévaszvámí és Sziddhaszéna is beszél. Eltekintve a nyolcéves kortól, amelyen belül a korai halál bekövetkezhet, a pindájurdaja fõ hibája az, hogy soha nem ad ki 20 évnél kevesebbet. Visnugupta Csánakja Pandit néven is ismert. A báláristára, azaz korai halálra vonatkozó jógák esetén a pindájurdaja módszer természetesen nem érvényes. Egyes kommentátorok szerint ez a vers késõbbi betoldás, ugyanis fennállhat olyan születési bolygóállás, amelynél ez a módszer kevesebb mint 20 évet ad ki. Például nézzük meg a következõ horoszkópot! A lagna a Vízöntõ elsõ navámsájában van, a Nap, a Hold és a Vénusz a legemelkedettebb fokaikon állnak, a Merkúr, a Jupiter és a Szaturnusz az esési fokaikon, a Mars pedig a Vízöntõ 28. fokán áll A pozíciók

alapján a bolygók a következõ periódusokat adják: Nap: 19 év; Hold: 25 év; Vénusz: 21 év; Merkúr: 6 év; Jupiter: 7 év és 6 hónap; Szaturnusz: 10 év; Mars: 13 év 9 hónap. A Jupiter a 12 házban van, ezért csak 3 évet és 9 hónapot ad; ez összesen 98 év és 6 hónap. Mivel a Mars, amely egy kártékony bolygó, az 1. házban van, a krúródaja-haranát alkalmazzuk, így a végeredmény 16 év és 5 hónap, ami kevesebb, mint 20 év 8. Ahhoz a jógához, amely a leghosszabb életkort adja, egyes asztrológusok királyi születést társítanak. Ez nyilvánvaló tévedés 126 A védikus asztrológia kézikönyve – már csak azért is, mert a királyi jóga alatt született személyek gyakran hosszú életûek, de szegények. A versben említett asztrológusok közé tartozik például Vjászadéva és Javanácsárja. Õk ezt a kombinációt rádzsa-jógának nevezik, vagyis a királyok születésére alkalmas konstellációnak A vers szerint ez nem

helytálló, mert a királyok általában nem hosszú életûek, a hosszú életûek pedig általában nem gazdagok. A magyarázók szerint ez a vers nem eredeti, mert alaptalan és értelmetlen az a feltételezés, hogy ez a jóga, ami a pindájurdaja módszer alapján a legnagyobb élethosszt eredményezi, ne lehetne egyszerre rádzsa-jóga is. 9. Dzsívasarmá szerint a legemelkedettebb fokaikon lévõ bolygókhoz rendelhetõ maximális idõtartam a maximális emberi élethossz [120 év és 5 nap] 1/7-ével, vagyis 17 év, 1 hónap, 22 nap és néhány órával egyenlõ. Dzsívasarmá ezzel a nézetével egyedül áll, más szaktekintélyek nem támasztják alá. Szatjácsárja szerint minden bolygó annyi évet ad, ahány navámsán keresztülhaladt. Ezt a nézetet mások is osztják. Az elsõ módszer esetén is ugyanúgy el kell végezni a különbözõ csökkentéseket, és utána kapjuk meg a végeredményt. A második módszernél mindig a bolygót tartalmazó navámsa

elõtti Kos-navámsától kell számolni, tehát egyik bolygó sem adhat többet 12 évnél 10. Szatjácsárja szerint a bolygó szphutáját, azaz fokszámát át kell váltani ívpercekre, a percek számát pedig el kell osztani kétszázzal. A hányados azt fogja mutatni, hogy a bolygó hány navámsán haladt át a Kos elsõ fokától számítva. Ezt el kell osztani tizenkettõvel A maradék azt mutatja, hogy hány navámsára esik a bolygó a Kos legközelebbi navámsájától. Ez a szám jelzi a bolygóhoz kapcsolódó évek vagy évtöredékek számát. A szphuta itt azt jelenti, hogy a Kos 0°-ától hány fokra áll a bolygó. Tegyük fel, hogy a Nap 115°-on áll! Ez percekben kifejezve 6900, ami kétszázzal elosztva 34,5 lesz Ha ezt elosztjuk tizenkettõvel, akkor a maradék 10,5 lesz, ami a Nap esetében 10 és fél évet jelent. Ugyanígy járhatunk el a többi bolygóval is. Az élethossz megállapítása 127 11. Ha bármelyik bolygó a legemelkedettebb

helyzetében van, vagy retrográd mozgást végez, akkor a hozzá kapcsolódó éveket meg kell háromszorozni; ha a bolygó a vargóttamájában, a saját navámsájában, jegyében vagy drekkánájában van, akkor az éveket meg kell duplázni. Ez Szatjácsárja ájurdaja módszerének egyik különleges eleme. Egyéb tekintetben a pindájurdaja módszerre hasonlít – ennél is alkalmazni kell az elõzõekben említett csökkentéseket. Szatjácsárja módszerében a következõ csökkentéseket alkalmazzuk: a satru-ksétra-haranát a Mars kivételével, az astangata-haranát a Vénusz és a Szaturnusz kivételével, valamint a csakra-patha-haranát. A krúródajaharanát e módszer során nem alkalmazzuk Garga szerint az esési jegyben lévõ bolygó az évei felét elveszti, viszont nem tartozik a csakra-patha-harana hatálya alá, amit egyébként mindig el kell végezni. Ha valamelyik bolygónál több csökkentést is el kellene végezni, elég, ha csak a legnagyobbat

végezzük el. 12. Szatjácsárja szerint a lagna annyi évet ad, ahány navámsán keresztülhaladt (mint a bolygók esetében); de ha a lagna erõs, akkor azt kell figyelembe venni, hogy hány jegyen haladt keresztül. A krúródaja-harana csökkentés Szatjácsárja módszerére nem alkalmazható A többi csökkentést nem az elsõ versben magadott éveken kell elvégezni. Azt, hogy a lagna mikor erõs, az 1. fejezet 19 verse alapján dönthetjük el A vers utolsó sorában említett csökkentéseket a Szatjácsárja-féle módszer alapján kiszámolt bolygóperiódusokra kell alkalmazni. 13. Az ájurdaja kérdésében Szatjácsárja módszere – amit amsájurdajának neveznek –, a legjobb a három ájurdaja módszer közül. Azt az ellenvetést hozhatnánk fel, hogy a bolygóéveket többször is meg kell szorozni Ez nem így van, mert abban az esetben, ha egy bolygót többször kellene megszorozni, elég, ha a legnagyobb számmal szorozzuk meg. Manittha és a Szarávalí

szerint, ha a lagna ura erõs, akkor az amsájurdaja módszert kell követni, ha a Nap erõs, akkor a pindájurdaját, ha pedig a Hold, akkor a naiszargika módszert. Mások szerint mindkettõt alkalmazni 128 A védikus asztrológia kézikönyve kell az élethossz megállapításában és az élet során bekövetkezõ események megjóslásában is. A naiszargika módszer tulajdonképpen megegyezik a pindáju módszerrel, csak a bolygókhoz tartozó évek száma más: Hold: 1 év; Mars: 2 év; Merkúr: 9 év; Vénusz: 20 év; Jupiter: 18 év; Nap: 20 év; Szaturnusz: 50 év. 14. Annak a személynek az élethossza, aki Rák aszcendenssel születik, miközben a Hold és a Jupiter az 1. házban, a Merkúr és a Vénusz a kéndrákban, a többi bolygó pedig a 11., 6 és 3 házakban van, nem számítható ki egyik módszerrel sem, mert az jóval meghaladná az emberi létezés maximális idõtartamát. Több olyan jóga is létezik, amelyekre egyetlen ájurdaja módszer sem

alkalmazható. Az ilyen bolygóállás alatt született személyek általában igen emelkedett szentek, akik a következõ életükben félistenekként, bölcsekként fognak megszületni, vagy akár meg is szabadulnak az anyagi lét körforgásából. Az ilyen jógák szülöttei ezer, kétezer, tízezer, hatvanezer évig is élhetnek, sõt, akár egy kalpa idõtartamáig is Egy kalpa ezer juga-ciklust (négy világkorszakot) ölel fel, amelyek együttes hossza négymilliárd háromszázhúszmillió év. A legmagasabb pozíció, amit egy lélek az anyagi világban elérhet, az Brahmának, a félistenek õsatyjának a helyzete Az õ élethossza megegyezik az univerzum fennállásának idejével, ami 311 billió 40 milliárd év. A mi univerzumunk ennek az idõtartamnak most kb a felénél jár. Az ilyen jógáknál a bolygók akkor nyernek különleges erõt, ha többszörösen is a saját amsáikban (töredékeikben) vannak. Az 1 fejezetben már felsoroltunk néhány olyan felosztást,

amit a horoszkóp értelmezésénél általában alkalmazunk. E hatféle felosztást együttesen sadvargának nevezzük. Egyes szerzõk négy másik felosztást is hozzáadnak ehhez, amit szaptamámsának, dasámsának, sódasámsának és sastjámsának nevezünk. Az ekliptikának ezt a tízféle felosztását dasavargának nevezik A szaptamámsában minden jegyet hét egyenlõ részre osztunk. A páratlan jegyeknél a hét rész ura az a hét bolygó, amelyik az adott jegytõl kezdõdõen a hét következõ jegyet uralja, a páros számú jegyeknél a hét jegy ura az adott jegytõl számított 7. házra kezdõdõ hét jegy ura A dasámsában minden jegyet tíz részre osztunk. A tíz rész ura a páratlan jegyeknél magától a jegytõl kezdõdõ tíz jegy ura, a páros jegyeknél pedig a jegytõl tíz jegyre kezdõdõ tíz jegy ura. Az élethossz megállapítása 129 A sódasámsában a jegyeket tizenhat részre osztják. A páratlan jegyek tizenhat részének ura a tizenkét

jegy ura az adott páratlan jegyektõl kezdõdõen, valamint Brahmá, Visnu, Rudra és Szúrja. A páros jegyek tizenhat részének ura pedig a tizenkét jegy ura az adott páros jegyektõl kezdõdõen, valamint Szúrja, Rudra, Visnu és Brahmá A sastjámsában a jegyet 60, egyenként 30-es részre osztjuk. Ezek urai és tulajdonságai a következõk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ghóra – félelmetes Ráksasza – démonikus Déva – félisteni Kuvéra – a félistenek kincstárnoka Jaksa – angyal, éneklõ félisten Kinnara – olyan ember, aki változtatni tudja az alakját Bhrasta – korcs Kulaghna – a család elpusztítója Garála – mérgezõ Agni – a tûz félistene Májá – illúzió Púrisaka – szennyezett Apampati – Varuna, az esõ félistene Marut – a szél félistene Kála – az idõ és a halál személyisége Szarpa – a kígyók félistene Amrita – a

halhatatlanság nektárja Indu – Hold Mridu – lágy és kellemes Kómala – zsenge Héramba – Ganésa, az elefántfejû félisten Brahmá – a félistenek õsatyja Visnu – az univerzum fenntartója Mahésvara – Az Úr Siva Déva – félisten Árdra – nedves Kalinása – pusztító a harcban Ksitísvara – a Föld ura Kamalákara – lótuszcsokor Gulika – a Szaturnusz fia Mritju – a halál A védikus asztrológia kézikönyve 130 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Kála – az idõ Dévágni – erdõtûz Ghóra – félelmetes Jama – a halál ura Csantaka – tövis vagy akadály Szudhá – nektár Amrita – nektár Púrnacsandra – telihold Visadagdha – mérgezett Kulaghna – a család elpusztítója Vamsáksaja – a nemzetség elpusztítója Utpáta – természeti csapás Kála-rúpa – az idõ személyisége Szaumja – kedvezõ, vonzó Kómala – zsenge, fiatal

Sítala – hûsítõ Damstrakarála – félelmetes fogú Csandramukhi – olyan szép hölgy, mint a Hold Pravína – okos Kálapávaka – az univerzumot elpusztító tûz Dandájudha – az aszkéta botja Nirmala – bûntelen Subha – kedvezõ Krúra – kegyetlen Atisítala – nagyon hideg Szudhá – nektár Pajódhi – tejóceán Bhrámana – zarándok Indurékha – a Hold vonala A páros jegyekben a sastjámsák urai fordított sorrendben következnek. Egy bolygó kiemelt helyzetben van, ha egyszerre több vargában is benne van, például a saját házában, navámsájában, dvádasámsájában, trimsámsájában stb. Ha a bolygó két vargában van, akkor paridzsatámsában van; ha háromban – uttamámsában; ha négyben – gópurámsában; ha ötben – szimhászanámsában; ha hatban – párvatámsában; ha hétben vagy nyolcban – dévalókámsában; ha kilencben – airávatámsában; ha pedig tízben, akkor vaisésikámsában van. NYOLCADIK FEJEZET A

BOLYGÓK KORSZAKAI 1. Elõször határozzuk meg, hogy a lagna, a Nap és a Hold közül melyik a legerõsebb! Annak a korszaka jön legelõször. Azután az erõs lagnától, Naptól vagy Holdtól kéndrákban, majd a panaphara-házakban, végül pedig az ápóklima-házakban található bolygók korszakai következnek. Ha a kéndrákban, panapharákban vagy ápóklima-házakban nincsenek bolygók, akkor a bolygók korszakai meghatározott sorrendben következnek A bolygók korszakait vagy periódusait dasáknak nevezzük. A védikus asztrológiában többféle korszakolási rendszer is létezik A Varáha Mihira által ismertetett dasa-rendszerben a bolygók erejét az I19 és a II19-21 versekben leírt módszerekkel lehet megállapítani Javanácsárja kijelenti, hogy ebben az esetben a lagna, a Nap és a Hold erõsségét több módszer alapján kell összehasonlítani. Azt, hogy a kéndrákban vagy a másik két házcsoportban lévõ bolygók korszakai (ha több van belõlük)

milyen sorrendben következnek, a 2. vers ismerteti. A nyolc dasa-periódus három csoportra oszlik: a kardinális, a szilárd és a kettõs jegyekben lévõ bolygók korszakaira. Mindig az a csoport az elsõ, amelyikben a Nap, a Hold vagy a lagna közül a legerõsebb található, utána jön a másik kettõ. (Ha a három közül a legerõsebb kardinális jegyben van, akkor a kardinális jegyben lévõ bolygók korszakai az elsõk, utánuk következnek a szilárd jegyben lévõ, majd a kettõs jegyben lévõ bolygók korszakai. Ha a legerõsebb szilárd jegyben van, akkor a sorrend: szilárd, kettõs, és végül kardinális jegyben lévõ bolygók korszakai A harmadik esetben, azaz ha a legerõsebb kettõs jegyben van, a kettõs jegyben lévõ bolygók korszakait a kardinális jegyben lévõ bolygók kor131 132 A védikus asztrológia kézikönyve szakai követik, majd a sort a szilárd jegyben lévõ bolygók korszakai zárják.) 2. A különbözõ bolygókorszakok, vagy más

néven dasák ugyanolyan hosszúak, mint az egyes bolygóknak az elõzõ fejezetben ismertetett korszakai Ha a kéndra-, a panaphara-, vagy az ápóklima-házakban több bolygó is van, akkor a csoporton belül a legerõsebb bolygó korszaka következik elõbb; ha e házakban egyforma erejû bolygók találhatók, akkor a hosszabbik periódus következik elõbb, ha pedig mind az erejük, mind a korszakuk hossza megegyezik, akkor azé jön elõbb, amelyik elõször kel fel. Az egyes bolygók erejének kiszámítását a 2. fejezetben ismertettük röviden Erre hatféle módszer létezik: szthána-bala (pozicionális erõ), digbala (égtáj szerinti erõ), cséstabala (mozgási erõ), kálabala (temporális vagy idõbeli erõ) és drigbala vagy grahadarsana-bala (fényszög-erõ). Tegyük fel, hogy a Szaturnusz három szempontból erõs, a Mars pedig két szempontból! Mivel a Mars természeténél fogva (naiszargika bala) erõsebb, mint a Szaturnusz, ezért összegzett erejük

(sadbala) egyforma. Azt, hogy melyik bolygó kel fel elõbb, az alapján dönthetjük el, hogy melyik jelenik meg hamarabb a Nappal való együttállása után Ennek a fokszámait a VII2 vers magyarázatában találjuk meg. 3. Annak a bolygónak az antardasája [alkorszaka], amelyik ugyanabban a házban van, mint a fõkorszak ura, fele olyan hosszú, mint a fõkorszak urának alkorszaka; a tõle 5. és 9 házban lévõ bolygók alkorszakai harmad; a tõle hét házra levõk alkorszakai heted; a tõle 4. és 8 házban lévõké pedig negyed olyan hosszúak, mint a fõkorszak urának alkorszaka. A lagnadasa alkorszakainak hosszát ugyanezzel a módszerrel kell meghatározni Minden egyes dasa-korszakon belül vannak alkorszakok, amelyeket antardasáknak nevezünk. Egy bolygó dasájában az antardasák sorrendje a következõ: elõször a dasa urának alkorszaka jön, majd a vele egy házban lévõké, aztán a tõle 5. vagy 9 házban, majd a 7 házban, végül pedig a 4 és 8 házban

lévõké Ha valamelyik házban több bolygó is van, akkor csak a legerõsebbet kell figyelembe venni. Az alkorszakok egymáshoz viszonyított hossza tehát: a fõkorszak uráé: 1; 1 ház: 1/2; 5 ház: 1/3; A bolygók korszakai 133 9. ház: 1/3; 7 ház: 1/7; 4 ház: 1/4; 8 ház: 1/4 Ha ezek közül valamelyik házban nincs bolygó, akkor azt kihagyjuk. 4. A maradékokat közös nevezõre kell hozni A dasa-korszakot el kell osztani a számlálók összegével, majd a hányadost a különbözõ számlálókkal beszorozva, megkapjuk az adott alkorszakok hosszát. Ha az elõzõ versben felsorolt minden egyes házban van egy bolygó, akkor a hányadosok a következõk: 1, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/7. Ezek közös nevezõje 3x4x7=84. Közös nevezõre hozva, a hányadosok a következõk lesznek: 84/84, 42/84, 28/84, 28/84, 21/84, 21/84, 12/84. Ezt összeadva 236/ 84-et kapunk. A dasa korszak hosszát osszuk el 236-tal, és utána szorozzuk meg az adott bolygókhoz kapcsolódó

számlálókkal, így megkapjuk a bolygó antardasájának hosszát. 5. A születéskor a legemelkedettebb fokán álló legerõsebb bolygó dasa-periódusát szampúrnának, annak a gyenge bolygónak a dasa-periódusát, amelyik az esési fokán áll, riktának, az ellenséges navámsában és egyúttal az esési fokán álló bolygónak a dasakorszakát pedig anisthának nevezik. Ezek az elnevezések a bolygók alkorszakaira is vonatkoznak. Ha a bolygó nem erõs, de legemelkedettebb fokán áll, a korszakát akkor is szampúrnának nevezik. Ha a bolygó nem túl erõs, de tetõzõ jegyében van, a korszakát púrnának, ha pedig egy gyenge bolygó áll az esési jegyében – még akkor is, ha nem az esési fokán helyezkedik el –, a korszakát riktának nevezik. 6. Annak a bolygónak a dasa-korszakát, amelyik a legemelkedettebb fokát elhagyva az esési foka felé tart, avaróhinínak nevezik; ha eközben baráti vagy emelkedett navámsában van, a korszakot madhjamának

nevezik. Annak a bolygónak a dasa-korszakát, amelyik esési fokát elhagyva a legemelkedettebb foka felé halad, áróhinínak nevezik, és ha eközben ellenséges vagy debilitációs navámsába kerül, a korszakát adhamának nevezik. Ezek az elnevezések ugyanígy alkalmazhatók az alkorszakokra is. A korszakot akkor is madhjamának nevezik, ha a fenti körülmények között a 134 A védikus asztrológia kézikönyve bolygó a saját navámsájában van. A tetõzõ vagy esésben lévõ navámsa az, amelyik a tetõzõ vagy esésben lévõ jegy nevét viseli. Az áróhiní és a madhjama dasák kedvezõ eredményt hoznak, az avaróhiní és az adhama dasák viszont kedvezõtlent. Ha a bolygó semleges jegyben vagy navámsában van, akkor az eredmény vegyes lesz 7. Annak a bolygónak a dasa-korszakát, amelyik esésben lévõ vagy ellenséges navámsában, de emellett jó helyzetben van, misraphalának nevezik. A dasák neveinek jelentése a dasa-korszak természetére utal

Ebben a fejezetben ismertetni fogjuk a bolygókorszakok hatásait. A misraphala a bolygó alkorszakára is vonatkozik. A bolygót akkor tekintjük jó helyzetben lévõnek, ha a saját jegyében, baráti jegyben, a múlatrikóna jegyében vagy a tetõzõ jegyében van Ennek megfelelõen a bolygó dasáját misraphalának („vegyes hatásúnak”) nevezzük, ha ellenséges vagy esésben lévõ jegyben van ugyan, de a saját navámsájában, baráti, múla-trikóna vagy emelkedett navámsában, vagy pedig vargóttama-helyzetben van. A szampúrna nagy gazdagságot jelent; a púrna gazdagságot; az adhama szenvedést, pusztulást és minimális sikert; a rikta szenvedést és szegénységet; a misraphala pedig jó és rossz keverékét. 8. Attól függõen, hogy a lagna a felkelõ jegy elsõ, második vagy harmadik drekkánája közül melyikben van, a lagna-dasát adhamának, madhjamának vagy uttamának nevezik, ha a jegy kettõs; uttamának, madhjamának és adhamának, ha

kardinális; valamint adhamának, uttamának és madhjamának, ha szilárd. Amint a fentiekben is elemeztük, az adhama-dasa szenvedést és negatív eredményeket, a madhjama-dasa vegyes, jó és rossz eredményeket egyaránt, az uttama-dasa pedig általában sikert és szerencsét hoz. 9. A naiszargika [természetes] dasák minden élõlény esetében a Hold, Mars, Merkúr, Vénusz, Jupiter, Nap és Szaturnusz korszakok, a hosszuk pedig (ugyanebben a sorrendben) 1, 2, 9, 20, 18, 20 és 50 év. Ha a naiszargika dasa idõszaka egybeesik a bolygó dasa-idõszakával, akkor az idõszak kedvezõ lesz Javanácsárja szerint az utolsó korszak a kedvezõ hatású naiszargika lagnadasa. Ezzel egyesek nem értenek egyet A bolygók korszakai 135 A naiszargika dasa rendszer összesen 120 évet fed le. Ha a naiszargika dasa-korszak ura erõs, és upacsaja-házban van, az eredménye kedvezõ lesz, ha pedig gyenge és anupacsaja házban, akkor kedvezõtlen. Ha a közönséges bolygókorszak

(vagy alkorszak) egybeesik a naiszargika korszakkal, az eredmény kedvezõ lesz A naiszargika dasa rendszerben a lagnadasa a 120 év utáni idõszakot jellemzi 10. Ha a dasa-korszak ura vagy valamelyik baráti bolygója az 1 házban van, vagy a lagna a dasa-korszak urának vargájában van, és az 1. házban jótékony bolygó van, vagy a dasa ura a lagnától számított 3., 6, 10 vagy 11 házban van, akkor az ilyen dasa kedvezõ lesz Ha a Hold a dasa urával baráti jegyben, vagy a dasa urának tetõzõ jegyében, vagy a dasa urától számított 3., 6, 10, 11, 5, 9 vagy 7. házban van, akkor a Hold kedvezõ hatást fog kifejteni, egyébként kedvezõtlent. Itt azt a lagnát kell figyelembe venni, amely a korszak kezdetekor fog felemelkedni. Ha az 1 házban lévõ kedvezõ bolygó a dasa urának jóbarátja (atimitra), a korszak nagyon kedvezõ lesz, ha ádáz ellensége, a korszak nem lesz kedvezõ, ha pedig semleges, akkor a dasára egyébként jellemzõ hatások fognak

megnyilvánulni. A Hold kedvezõ hatást fejt ki a szövegben említett helyeken az adott dasa vagy antardasa idõszaka alatt. Ilyenkor a dasa urának tranzit-pozícióját (valóságos elhelyezkedését) kell figyelembe venni a Hold elhelyezkedése vagy a (természetesen és átmenetileg) kedvezõ házak megítélésekor Amikor a Hold más helyeken van, a hatása kedvezõtlen lesz. A hatás azon a területen érvényesül, amelyik házon a Hold éppen áthalad (a születési lagnához, azaz az aszcendenshez viszonyítva). 11. Ha egy bolygó dasa-korszakának kezdetekor a Hold a Rák jegyben van, a szülött gazdag lesz, kényelemben él, és tisztelet övezi; ha a Kos vagy a Skorpió jegyben, akkor megcsalja a felesége; ha az Ikrek vagy a Szûz jegyben, akkor tanult lesz, sok barátot szerez és gazdag lesz; ha az Oroszlán jegyben, akkor erdõben, utakon vagy házak mellett fog dolgozni; ha a Bika vagy a Mérleg jegyben, akkor étkezése fényûzõ lesz; ha a Bak vagy a Vízöntõ

jegyben, akkor egy rossz hírû nõvel kerül kapcsolatba; ha a Nyilas vagy a Halak jegyben, akkor gazdag, boldog és tiszteletreméltó lesz. 136 A védikus asztrológia kézikönyve 12. A Nap dasa-korszakában a szülött vagyonra tesz szert, melyet illatszerekkel, elefántcsonttal, állatbõrökkel vagy arannyal való kereskedés, kegyetlen tettek, útonállás, királyok vagy csaták révén szerez. A szülött kegyetlen, bátor, kitartó, elismert és vitéz lesz, bajba kerülhet felesége, fia, pénze, ellenségei, fegyver, tûz, vagy a király révén; nagylelkûen fog adományozni és rákap a bûnös tettekre; vitatkozni fog a szolgáival, mellkasi és hastájéki fájdalmai és hasonló betegségei lehetnek. Ezek a leírások az antardasákra is vonatkoznak. A korszak káros vagy kedvezõ hatásait a korszak neve (szampúrna, adhama stb) és más szempontok figyelembevételével kell megítélni Ezeket a jóslatokat természetesen az idõnek és a körülményeknek

megfelelõen kell alkalmazni. A király például általában a vezetõket vagy az államot jelenti 13. A Hold dasa-korszakában a szülött haszonra tesz szert a mantrák és a bráhmanák révén, valamint cukornád, tej, ghí és hasonlók elõállítása, vagy kelme, virágok, szezámmag és élelmiszerek eladása által; türelmes természetû lesz; tisztelni fogja az erényes bráhmanákat és a félisteneket; lányai születnek és egyre növekvõ bölcsesség, vagyon és hírnév fogja jellemezni. Aluszékony és lusta lesz, elveszíti a bölcsességét, vagyonát és hírnevét, nagyhatalmú emberekkel és rokonokkal fog vitába keveredni. A mantrák szent imákat, himnuszokat jelentenek. A bráhmanák a védikus papok. A ghí tisztított vajat jelent, amit számos áldozati szertartásnál használnak Varáha Mihira a versben látszólag egymásnak ellentmondó, kedvezõ és káros hatásokat is tulajdonít a Hold korszakának. Hogyan lehetséges ez? Tudjuk, hogy a Hold egy

erõsen befolyásolható bolygó, ezért ha erõs és káros bolygókkal áll együtt vagy azok pillantása vetül rá, akkor káros hatásúvá válik, és egy ilyen horoszkópban a Hold korszakában inkább káros hatások várhatók. Ha viszont kedvezõ bolygók társaságában van és maga is kedvezõ, akkor inkább kedvezõ hatásokra számíthatunk. Bizonyos aszcendensek esetében a Hold – hatását tekintve – káros, más aszcendensek esetén pedig kedvezõ. Ezeket a tényezõket mind figyelembe kell venni a Hold, és bizonyos mértékig a többi bolygó korszakainak megítélésénél is. A bolygók korszakai 137 14. A Mars dasa-korszakában a szülött vagyonra tesz szert ellenségei legyõzése, vagy a testvére, a király, valamint föld, gyapjú vagy kecskék révén. Gyûlölettel viseltet feleségével, barátaival és testvéreivel szemben, nem kedveli majd a tanult és fontos embereket; szomjúság, vér, láz, epe, végtagok elvesztése vagy más nõkkel

való szexuális érintkezés által okozott vagy ezekkel kapcsolatos betegségekben fog szenvedni. Gonosztevõkkel szövetkezik; maga is gonosszá, nyers beszédûvé és kegyetlenné válik 15. A Merkúr dasa-korszakában a szülött vagyonra tesz szert üzenetek közvetítése révén, valamint barátokon, tanítókon és bráhmanákon keresztül. A tanult emberek is dicsõíteni fogják Híres lesz, sok rézre, egyéb fémre, aranyra, lóra, földre, népszerûségre és kényelemre tesz szert. Jártas lesz annak a mûvészetében, hogy nevetségessé tegyen másokat, és mások alárendeltjévé váljon Növekvõ bölcsesség és eredményesen végrehajtott erényes tettek fogják jellemezni. Nyers szavak, szomorúság, fogság, fájdalom és a három dhátu [biológiai elem] – a váta [levegõ], a pitta [epe] és a kapha [nyálka] – zavaraiból származó betegségek okoznak majd neki szenvedést 16. A Jupiter dasa-korszakában a szülött vagyonra tesz szert a vallási

ceremóniák, tanultsága, vitézsége, ötletessége, ragyogó személyes megjelenése, katonai hírneve, nagylelkûsége, a mantrák, a diplomácia, a király és a Védák révén. Sok aranyra, lóra, fiúgyermekre, elefántra és kelmére tesz szert, és jóindulatú uralkodók barátságát élvezi. Olyan dolgokat fog tanulni, amelyekhez sok ötletesség kell, nem bírja majd a sok gyaloglást, fülfájdalmak fogják gyötörni, s gonosz emberekkel fog perlekedni 17. A Vénusz dasa-korszakában a szülött mindenféle örömök, édes zene, illatszerek, kiadós lakomák, mámorító italok, finom ruhák, nõk társasága és drágakövek élvezetébe merül el. Megnyerõ küllemû és bátor lesz; elõszeretettel használ afrodiziákumokat; jártas lesz a szentírásokban, vágyait beteljesíti, barátokra tesz szert, jártas lesz a kereskedelemben, a mezõgazdaságban, rejtett kincseknek és vagyonnak jut a birtokába. Számos emberrel, a királlyal, vadászokkal és gonosz

emberekkel fog vitába keveredni, és saját barátai okoznak majd neki szenvedést 138 A védikus asztrológia kézikönyve 18. A Szaturnusz dasa-korszakában a szülött szamarakra, tevékre, madarakra, bivalyokra és idõs nõk társaságára tesz szert, falvak, települések vagy városok kormányzója lesz, s ezáltal szerez magának hírnevet. Rossz minõségû gabonához fog jutni Szél- és nyálka-panaszai lesznek, valamint a féltékenység, a harag, a zavart elme és a tisztátalan szokások okoznak majd neki szenvedést. Lusta lesz, sok gyötrelem és baj éri Szolgái, fiai, lányai és felesége fognak uralkodni felette, a szervei eltorzulnak. 19. Ha a dasa-korszak kedvezõ, akkor a jó hatások fognak érvényesülni; ha káros, akkor a kedvezõtlenek Ha vegyes, akkor a jó és a rossz hatások egyaránt érvényesülnek. A lagna-dasa hatásai megegyeznek a lagna ura dasájának hatásaival A dasa-korszakok hatásait a korszak nevei alapján kell meghatározni. Ha

a születés idején a bolygók valamelyike upacsaja-házban van, rendkívül fényes, s a mozgása jól látható, akkor a dasa-korszaka kedvezõ hatásokat fog adni. De ha a bolygó apacsaja-jegyben van, egy bolygóháborúból vesztesként került ki, a megjelenése nem vonzó, vagy kicsi a mérete, akkor a dasa-korszaka káros hatásokat eredményez. Azok a bolygók, amelyek antardasa-korszakuk kezdetekor jótékony bolygók dristijében, vagy jótékony, illetve atimitra bolygók vargáiban vannak, erõsek lesznek és nem okoznak halált; ha azonban más helyzetben állnak, halált okozhatnak. 20. A kedvezõ dasa-korszakokban a szülött a bolygóknak megfelelõ fémekre tesz szert, a károsakban pedig ugyanazokat elveszíti A bolygók dasa-korszakában a szülött foglalkozása a bolygóknak megfelelõ lesz Azok a hatások, amelyek a tizenkét házra és a tizenkét jegyre, valamint a bolygók dristijeire és az összes jógára (a nábhásza-jógákat kivéve) vonatkoznak, annak

a bolygónak a dasa-korszakában fognak jelentkezni, amelyik az adott jógában a legerõsebb. A bolygókhoz kapcsolódó foglalkozásokat többek között a 10. fejezetben, a tizenkét jegy hatásait a 20. fejezetben, a bolygók dristijeit a 18 fejezetben, a jógák hatásait a 19. fejezetben találhatjuk meg A nábhásza-jógák (12 fejezet) hatását a szülött egész életében érezni fogja 21. Egy bizonyos bolygó dasa-korszaka alatt a szülött testszíne olyan lesz, amilyen elemeket az adott bolygó ural, és ezt más A bolygók korszakai 139 olyan tulajdonságok is kísérik, amelyek az öt õselemre, azaz a földre, a vízre, a tûzre, a levegõre és az éterre vonatkoznak, valamint a nekik megfelelõ érzékszervekkel (vagyis az orr, a nyelv, a szem, a bõr és a fülek által) felfoghatók. A fizikai test öt õselembõl, vagyis földbõl, vízbõl, tûzbõl, levegõbõl és éterbõl áll. A különbözõ bolygókhoz tartozó elemeket a 2 fejezet 6 versében

ismertette a szerzõ. Az adott bolygó dasa-korszakában a hozzá tartozó õselem hatása az uralkodó, és a szülött testszíne, valamint más jellemzõi is ennek megfelelõen alakulnak. Varáha Mihira Brihat-szamhitá címû írásában a következõképpen jellemzi a különbözõ elemek hatásait: „Ha a szülött fogai, bõre, körme, haja és testszõrzete fényes és erõs, akkor a föld elem hat rá; ez a szülöttet boldoggá, gazdaggá és erényessé teszi. Ha a szülött testszíne opálosan csillogó, tiszta, fehéres vagy zöldes, valamint vonzó megjelenésû, akkor ezt a víz elem okozza. Az ilyen ember törekvéseit boldogság és siker koronázza, vagyonra, kényelemre és gazdagságra fog szert tenni. Ha a szülött megjelenése félelmetes, elviselhetetlen, testszíne a lótuszéhoz, az aranyhoz vagy a tûzhöz hasonló, továbbá erõs, hatalmas és bátor, akkor a tûz elem hatása alatt áll, ami sikeressé teszi és képessé arra, hogy kitûzött céljait

elérje. Ha a szülött megjelenése piszkos, fakó, sötét, õ maga pedig kellemetlen szagot áraszt, akkor a levegõ elem hatása alatt áll, ami halálhoz, fogsághoz, betegséghez, megsemmisüléshez és a vagyon elvesztéséhez vezet. Ha a szülött megjelenése kristálytiszta, nemes, gazdagságot és nagylelkûséget sugall, ezt az éter elem okozza, amely lehetõvé teszi, hogy a szülött minden vágya teljesüljön.” A Mars idõszaka alatt a szülöttre például a tûz elem tulajdonságai erõsebben jellemzõek, és ugyanígy a többi korszakban is a nekik megfelelõ bolygók tulajdonságai dominálnak. Minden egyes elemhez egy-egy érzékelésfajta is tartozik A Vénuszhoz és a Holdhoz például a víz és az ízlelés, így ezeknek a korszakaiban a szülött finom és tápláló ételeket eszik A Jupiter dasa-korszakához az éter és a hallás tartozik, így ennek hatására a szülött beszéde kellemes és dallamos lesz. A Merkúr korszakában, amelyhez a föld és

az illat tartozik, a szülött teste kellemes illatú lesz. A Mars és a Nap (tûz – forma) korszakában a szülött vonzó megjelenésû lesz, a Szaturnusz (levegõ – tapintás) idõszaka pedig lágy tapintású testet eredményezhet. 140 A védikus asztrológia kézikönyve Ha figyelmesen megvizsgáljuk ezeket a tulajdonságokat, valamint a korszakok és az alkorszakok elõzetesen ismertetett hatásait, akkor ezek alapján azt is meg tudjuk állapítani, hogy a szülött éppen milyen dasakorszakban van. 22. Egy bolygó kedvezõ dasa-korszaka alatt a Felsõlélek azonnal megadja az adott korszakra jellemzõ eredményeket. Ha azt látjuk, hogy valaki egy bizonyos dasa-korszakra jellemzõ kedvezõ hatásokat élvez, abból kikövetkeztethetjük, hogy éppen milyen dasa-korszak zajlik. Azoknak a bolygóknak a hatásait pedig, amelyek az ilyen periódus alatt erõtlenek, a szülött álmok vagy mentális aggodalmak formájában élheti át. A Felsõlélek Istennek az a

kiterjedése, amely mindannyiunk szívében jelen van. Õ az, aki tanúja tetteinknek, és aki az ezeknek megfelelõ jutalmat vagy büntetést megadja. Az asztrológia nem más, mint karmánk vonulatának kutatása Ha a dasa-korszak káros vagy vegyes hatású, akkor a hatások ugyanilyen módon jelentkezhetnek A korszakra nem jellemzõ, másodlagos hatások mentális formában jelenhetnek meg, amelyek a szülött reményeinek vagy félelmeinek megfelelõen kellemes vagy kellemetlen hatással vannak rá. 23. Ha egy bolygó hatásai egy adott jógában kedvezõek, egy másikban pedig kedvezõtlenek, akkor egyik hatás sem érvényesül; ha egy bolygó karakterét két vagy több jóga határozza meg, amelyek közül az egyik ellentétes hatást erõsít, akkor az elõbbi fog érvényesülni. De ha két különbözõ bolygó rendelkezik egymással ellentétes hatással, akkor mindkettõ meg fog nyilvánulni a maga dasa-korszakában. Egy bolygó hatásai nem érvényesülnek például

abban az esetben, ha az egyik kombinációban növelnie kellene a vagyont, a másikban pedig csökkentenie. Parásara Risi többféle dasa-rendszert is felsorol az asztrológiáról írott nagyszabású mûvében. A Varáha Mihira által e fejezetben említett felosztást nagyon kevesen használják, mivel a kiszámítása igen bonyolult Az általában használatos rendszert vimsóttari- vagy udu-dasának (naksatradasának) nevezik. Ez a rendszer a huszonhét naksatra urain alapul (A 27 naksatra ura a hét bolygó, valamint a Ráhu és a Kétu, amelyek há- A bolygók korszakai 141 romszor ismétlõdnek.) Ebben a rendszerben a dasák urainak sorrendje tehát mindenki esetében változatlan. Az egyes bolygókhoz a következõ idõtartamok tartoznak: Bolygó A korszak idõtartama Nap 6 év Hold 10 év Mars 7 év Ráhu 18 év Jupiter 16 év Szatunus z 19 év Merkúr 17 év Kétu 7 év Vénus z 20 év Ez a kilenc korszak 120 évet tesz ki, utána elölrõl

kezdõdik a ciklus. Ebbe a ciklusba mindenki más-más ponton lép be attól függõen, hogy születése pillanatában a Hold melyik naksatrában állt. A trigonban álló naksatráknak mindig ugyanaz az uruk. Ezt a következõ felsorolás tartalmazza: Naksatra Uralkodó bolygó Krittiká, Uttara-phalguní és Uttarás ádha Nap Róhiní, Has zta, Sravana Hold Mrigas írs á, Cs itra, Dhanis thá Mars Árdrá, Szváti és Satabhis ak Ráhu Punarvas zu, Vis ákhá és Púrva-bhadra Jupiter Pus ja, Anurádhá és Uttara-bhadra Szaturnusz Ás lés a, Dzs jés tha és Révatí Merkúr As viní, Mágha és Múla Kétu B haraní, Púrva-phalguní és Púrvás ádha Vénusz 142 A védikus asztrológia kézikönyve A születés pillanatában a szülött abban a dasában van, amelynek a naksatrájában a Hold áll. Azt, hogy a naksatrából mennyi idõ telt el, a következõ módon lehet megállapítani. Számítsuk ki, hogy mennyi idõ alatt fog áthaladni a Hold azon

a naksatrán, amelyikben van, valamint azt, hogy ebbõl mennyi idõ telt el. Ezt a dasa idõtartamával arányítva megkaphatjuk, hogy mennyi idõ telt el az adott dasából A dasákat ugyanilyen arányban feloszthatjuk kilenc alkorszakra, vagyis antardasára. Egy dasában mindig a dasa urának antardasája az elsõ, majd utána ugyanabban a sorrendben a többi. Az antardasákat hasonlóképpen pratjantardasákra, ezeket szúksmántardasákra, ezeket pedig pránadasákra oszthatjuk. Ily módon az élet minden idõszakában öt bolygó korszakai fonódnak egymásba, melyek közül pl a pránadasa néhány óránként változik. A fejezetben felsorolt hatások ebben a rendszerben is érvényesek. KILENCEDIK FEJEZET A TRANZITOK HATÁSAI – ASTAKAVARGA 1. A Nap kedvezõ helyei: a saját magától számított 1, 2, 4, 7, 8., 9, 10 és 11 ház; ugyanezek a házak a Marstól és a Szaturnusztól számítva; a Vénusztól számított 6, 7 és 12 ház; a Jupitertõl számított 5, 6, 9

és 11 ház; a Holdtól számított 3, 6, 10 és 11. ház; a Merkúrtól számított 3, 5, 6, 9, 10, 11 és 12 ház, valamint a lagnától számított 3., 4, 6, 10, 11 és 12 ház Az astakavarga a bolygók szempontjából a nyolc helyhez (a hét bolygó és az aszcendens pozíciójához) viszonyított kedvezõ vagy kedvezõtlen helyeket jelenti. 2. A Hold kedvezõ helyei: a lagnától számított 3, 6, 10 és 11 ház; a Marstól számított 2., 3, 5, 6, 10 és 11 ház; a saját magától számított 1, 3, 6, 7, 10 és 11 ház; a Naptól számított 3, 6, 7., 8, 10 és 11 ház; a Szaturnusztól számított 3, 5, 6 és 11 ház; a Merkúrtól számított 1., 3, 4, 5, 7, 8, 10 és 11 ház; a Jupitertõl számított 1, 4, 7, 8, 10, 11 és 12 ház; valamint a Vénusztól számított 3, 4, 5, 7, 9, 10 és 11 ház 3. A Mars kedvezõ helyei: a Naptól számított 3, 5, 6, 10 és 11 ház; a lagnától számított 1., 3, 6, 10 és 11 ház; a Holdtól számított 3, 6 és 11 ház; a saját

magától számított 1, 2, 4, 7, 8, 10 és 11. ház; a Szaturnusztól számított 1, 4, 7, 8, 9, 10 és 11 ház; a Merkúrtól számított 3., 5, 6 és 11 ház; a Vénusztól számított 6, 8, 11 és 12 ház; valamint a Jupitertõl számított 6, 10, 11. és 12 ház 143 144 A védikus asztrológia kézikönyve 4. A Merkúr kedvezõ helyei: a Vénusztól számított 1, 2, 3, 4, 5., 8, 9 és 11 ház; a Szaturnusztól és a Marstól számított 1, 2, 4., 7, 8, 9, 10 és 11 ház; a Jupitertõl számított 6, 8, 11 és 12 ház; a Naptól számított 5., 6, 9, 11 és 12 ház; a saját magától számított 1., 3, 5, 6, 9, 10, 11 és 12 ház; a Holdtól számított 2, 4., 6, 8, 10 és 11 ház; valamint a lagnától számított 1, 2, 4, 6, 8., 10 és 11 ház 5. A Jupiter kedvezõ helyei: a Marstól számított 1, 2, 4, 7, 8, 10. és 11 ház; a saját magától számított 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 és 11. ház; a Naptól számított 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 és 11 ház; a Vénusztól

számított 2., 5, 6, 9, 10 és 11 ház; a Holdtól számított 2, 5, 7, 9 és 11 ház; a Szaturnusztól számított 3, 5, 6 és 12. ház; a Merkúrtól számított 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 és 11 ház; valamint a lagnától számított 1., 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 és 11 ház 6. A Vénusz kedvezõ helyei: a lagnától számított 1, 2, 3, 4, 5, 8., 9 és 11 ház; a Holdtól számított 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 és 12. ház; a saját magától számított 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 és 11 ház; a Szaturnusztól számított 3., 4, 5, 8, 9, 10 és 11 ház; a Naptól számított 8., 11 és 12 ház; a Jupitertõl számított 5, 8, 9., 10 és 11 ház; a Merkúrtól számított 3, 5, 6, 9 és 11 ház; valamint a Marstól számított 3, 5, 6, 9, 11 és 12 ház 7. A Szaturnusz kedvezõ helyei: a saját magától számított 3, 5, 6. és 11 ház; a Marstól számított 3, 5, 6, 10, 11 és 12 ház; a Naptól számított 1., 2, 4, 7, 8, 10 és 11 ház; a lagnától számított 1, 3, 4, 6, 10 és 11 ház; a

Merkúrtól számított 6, 8, 9, 10., 11 és 12 ház; a Holdtól számított 3, 6 és 11 ház; a Vénusztól számított 6, 11 és 12 ház; valamint a Jupitertõl számított 5, 6., 11 és 12 ház 8. Ezek a bolygók szempontjából kedvezõ helyek, az összes többi hely kedvezõtlen Egy hely attól függõen fog kedvezõ vagy kedvezõtlen hatást kifejteni, hogy az adott bolygó szempontjából inkább kedvezõ-e, mint káros, vagy fordítva. E helyek kiszámításához mindig a bolygók születéskor elfoglalt helyzetét kell alapul venni. Amikor a bolygók upacsaja házakon, saját házaikon, baráti házakon vagy tetõzõ házaikon halad- A tranzitok hatásai 145 nak át, akkor kedvezõ hatásuk maradéktalanul megnyilvánul, ha a kérdéses ház a bolygó szempontjából inkább kedvezõ, mint kedvezõtlen; amikor pedig a bolygók apacsaja házakon, vagy számukra ellenséges, illetve debilitációs házakon haladnak át, akkor azok káros hatása teljes mértékben

jelentkezik, amennyiben hatásuk az adott bolygó szempontjából inkább káros, mint kedvezõ. Az astakavarga-rendszerben a fenti ismérvek alapján egy-egy bolygó maximálisan nyolc pontot érhet el egy házban, mivel – a lagnát is beleértve – nyolc bolygóval vetjük össze a pozícióját. Az astakavarga-horoszkóp elkészítésénél a születési horoszkópból indulunk ki, és azt az egyes bolygók szempontjából elemezzük végig. Ily módon minden bolygó astakavargahoroszkópja elkészíthetõ, és ennek alapján lehet kielemezni a tranzitjait a különbözõ jegyekben. A következõ születési horoszkóp alapján elkészítjük a Mars astakavarga-horoszkópját: A Mars szempontjából kedvezõ házat ponttal, a károsat vonallal jelöljük. Az eredmény a következõ: 146 A védikus asztrológia kézikönyve A fenti horoszkópot a következõképpen értékelhetjük. Amikor a Mars a Kos jegy fölött halad át tranzitban, a kedvezõ hatás 3/8, a káros 5/8

lesz, vagyis mindent összevetve ereje 1/4-ének megfelelõ káros hatást fog kifejteni (5/8–3/8 = 2/8 = 1/4). Dévakírti szerint az upacsaja és az apacsaja házakat a születési lagnától és a Holdtól is számolni kell. Az upacsaja házak a 3, 6, 10 és 11, az apacsaja házak pedig az 1., 2, 4, 7 és 8 házak Dévakírti azt is hozzáteszi, hogy a bolygó a saját és múla-trikóna házaiban is maradéktalanul kedvezõ hatást fejt ki. Ennek értelmében a fenti példában a Mars tranzitja során az Oroszlánban, a Mérlegben és a Bakban fejt ki maradéktalanul kedvezõ hatást; a Halak, a Kos, a Bika, az Ikrek, a Szûz, a Skorpió és a Nyilas jegyekben pedig teljesen károsat. Az astakavarga-horoszkópban általában csak a kedvezõ pontokat szokták jelölni, a kedvezõtlenek arányát pedig úgy lehet kiszámítani, ha a kedvezõ pontok számát kivonjuk 8-ból. Az astakavarga-táblázatok az élet fontos eseményeinek megjóslásánál használhatók a tranzitok

hatásának megítélésére. A fenti módon elkészített táblázatokat kétféle csökkentésnek kell alávetni, amelyeket trikóna és ékádhipatja csökkentésnek neveznek. A trikóna jegyeket az 1.6 vers magyarázatában találjuk A csökkentés szabályai a következõk: 1. Ha a trikóna-jegyekben nem ugyanazok a számok vannak, akkor mindegyikbõl vonjuk ki a három szám közül a legkisebbet. A tranzitok hatásai 147 2. Ha a három jegy közül valamelyikben nincs szám, akkor a csökkentést nem kell elvégezni 3. Ha a három összetartozó jegy közül kettõben nincs szám, akkor a harmadikból is távolítsuk el. 4. Ha a három jegyben egyforma számok vannak, akkor távolítsuk el mindet. Az ékádhipatja-jegyek azok a jegyek, amelyeknek közös az uruk. Ezt a csökkentést a következõképpen kell elvégezni: 1. Ha a bolygó mindkét házában vannak bolygók, akkor nem kell elvégezni csökkentést 2. Ha a bolygó két háza közül az elsõben van bolygó, a

másikban pedig nincs, és ha az elsõben kisebb a szám, mint a másodikban, akkor a másodikat tegyük egyenlõvé az elsõvel; ha viszont az elsõben lévõ szám a nagyobb, akkor a másodikat távolítsuk el; ha egyenlõek, akkor is a másodikat távolítsuk el. 3. Ha a bolygó mindkét háza üres, és ha a számok egyenlõek, távolítsuk el mind a kettõt; ha különböznek, akkor a nagyobbikat tegyük egyenlõvé a kisebbikkel. 4. Ha a két ház közül az egyikben nincs szám, akkor ne végezzünk csökkentést. 5. A Rák és az Oroszlán jegyben nem kell csökkentést végezni A Mars fent említett astakavarga-táblázata az elsõ csökkentés után a következõképpen alakul: 148 A védikus asztrológia kézikönyve A második csökkentést mindig az elsõ után kell elvégezni. Jelen példánk esetében ez nem hoz változást, tehát a táblázat sem változik. A kedvezõ pontok végösszege a csökkentések után 15 lesz. A továbbiakban néhány példát említünk

az astakavargák használatára. A Nap astakavargája A Nap astakavargájának összes pontjait a csökkentések után szorozzuk meg a Naptól számított 9. házban található (csökkentés elõtti) értékkel Az eredményt osszuk el 27-tel és hagyjuk meg a maradékot Számoljuk ki, hogy a maradék az Asvinítól kezdve hányadik naksatrára mutat Amikor a Szaturnusz ezen a naksatrán vagy annak trikónáin halad keresztül, a szülött apja vagy apai nagybátyja meghal vagy szenvedni fog, ha káros dasa-korszakban van. Nem szabad semmilyen fontos munkába vagy tevékenységbe kezdeni, ha a Nap azokon a jegyeken halad át, ahol a Nap (csökkentés elõtti) astakavargájában nincsenek kedvezõ pontok. Ezekben az idõszakokban a szülöttet betegségek, nyomor és konfliktusok gyötrik. A lecsökkentett pontok összegét szorozzuk meg a Naptól számított 8. házban található (csökkentés elõtti) számmal, az eredményt pedig osszuk el 12-vel! A maradék azt a jegyet, vagy annak

a jegynek a trikónáját mutatja, amelyiken a szülött halálakor a Nap át fog haladni (a halála évében). A Hold astakavargája A csökkentett astakavarga értékeket adjuk össze és szorozzuk meg a Holdtól számított 4. házban lévõ (nem csökkentett) astakavarga értékkel, osszuk el 27-tel, majd a maradékot számoljuk le az Asviní naksatrától kezdve! Amikor a Szaturnusz ezen a naksatrán vagy ennek trikónáin halad át, a szülött anyja meghal vagy szenvedéseket él át, ha éppen káros dasa-korszak zajlik. A csökkentett értékeket adjuk össze, és szorozzuk meg a Hold (nem csökkentett) astakavargájának a Holdtól számított 8. házban lévõ értékével Az eredményt osszuk el 27-tel A maradék alapján számoljuk ki, hogy hányadik naksatrára esik az Asvinítól kezdve. Amikor a Hold ezen a naksatrán vagy ennek trikónáin halad keresztül, akkor a szülött haragos, szomorú és veszekedõs lesz. Ne kezdjünk semmibe, amikor a Hold olyan jegyen halad

át, amelyben nincsenek kedvezõ pontok! A tranzitok hatásai 149 A Mars astakavargája Amikor a Szaturnusz olyan jegyeken halad át, amelyekben nincsenek kedvezõ pontok a Mars (nem csökkentett) astakavargájában, a Mars erõs volta esetén a szülött beteg lesz; ha pedig a Mars gyenge, és nem a lagna ura, a szülött meghal. A Merkúr astakavargája Amikor a Szaturnusz olyan jegyeken halad át, amelyekben nincs kedvezõ pont a Merkúr astakavargájában, a szülött fia vagy barátai meghalnak. A Jupiter astakavargája A Jupitertõl számított 5. ház (nem csökkentett) száma a Jupiter astakavargájában azt mutatja, hogy a szülöttnek hány gyereke lesz Azt, hogy ezek közül hány hal meg korán, az ellenséges vagy esésben lévõ jegyben tartózkodó bolygók száma fogja meghatározni. A Vénusz astakavargája A szülött akkor fog feleséghez, földhöz és vagyonhoz jutni, amikor a Vénusz a csökkentés utáni legnagyobb pontszámokat tartalmazó jegyeken halad

át. A Szaturnusz astakavargája A Szaturnusz nem csökkentett astakavargájában adjuk össze a számokat a lagnától a Szaturnusz helyéig, majd a Szaturnusz helyétõl a lagnáig! A két eredmény azokat az életéveket fogja kiadni, amelyekben a szülöttet sok szenvedés éri. A számokat összeadva megkapjuk azt az életévet, amikor a szülött életét veszély fenyegeti. Ezek a Mars astakavargájára is érvényesek A szülött abban az évben fog meghalni, amikor a Nap és a Hold olyan jegyeken halad át, amelyekben a Szaturnusz astakavargájának értéke a legkisebb. Szarvástaka-varga Az egyes bolygókra elkészített astakavarga táblázatokat bhinnástaka-vargá- 150 A védikus asztrológia kézikönyve nak nevezik. Ezeket a szarvástaka-varga táblázatban lehet összesíteni Ez utóbbiban az egyes (nem csökkentett) értékek összege jelenik meg minden jegyben. Azaz: a Kosban a Kos pontszámainak összege a bhinnástaka-vargák alapján stb Ezek teljes összege

mindig 337 lesz, mivel minden egyes bhinnástaka-varga végösszege meghatározott (a Naptól a Szaturnuszig 48, 49, 39, 54, 59, 52 és 39). A szarvástaka-varga segítségével különbözõ eseményeket lehet megjósolni 1. Ha egy jegyben az összeg nagyobb, mint 30, akkor kedvezõ, ha 25 és 30 közötti, akkor vegyes, ha pedig 25 alatti, akkor káros hatást fognak kifejteni a rajta áthaladó bolygók. Egy munka akkor lesz kedvezõ, ha elkezdésekor a lagna a legnagyobb pontszámmal rendelkezõ jegyben van A házasság és minden más kapcsolat olyan szülöttekkel szerencsés, akiknek a Holdja ennek a jegynek a naksatráiban van. 2. A 10 ház a munkát képviseli, a 11 a nyereségeket, a 12 pedig a veszteségeket. Ha a 11 házban lévõ szám nagyobb, mint a 10 házban lévõ, valamint a 12. házban lévõ kisebb, mint a 11 házban lévõ, és az 1 házban lévõ nagyobb, mint a 12. házban lévõ, akkor a szülött boldog és gazdag lesz, kevés munkával sok nyereségre tesz

szert, és kevés veszteség éri. Ha a számok fordított sorrendben állnak, akkor a szülött boldogtalan lesz. 3. A 6, 8 és 12 ház kivételével azoknak a házaknak a területe lesz kedvezõ, amelyeknek az értékei magasak. 4. Adjuk össze a négy jegy értékeit a Halaktól az Ikrekig, azután a Ráktól a Mérlegig, majd a Skorpiótól a Vízöntõig! A szülött életének azon idõszaka lesz a legsikeresebb, amelyiknek a számértéke a legmagasabb. Ha az elsõ négy jegyben három vagy több kártékony bolygó van, akkor a szülött az élete elsõ idõszakában él át szenvedéseket, ha a második négyben, akkor a középsõ idõszakában, ha a harmadik négyben, akkor életének utolsó idõszakában. Ha valamelyik harmadban jótékony bolygók vannak, akkor boldog lesz, ha mindkét fajta bolygó, akkor vegyes eredményekre számíthat. 5. Adjuk össze a Szaturnusz, a lagna és a Mars által elfoglalt jegyek értékeit! Ennek az összege azt az életévet adja ki,

amikor a szülött betegségeken és más nehézségeken fog átesni 6. Adjuk össze a Ráhu, a Mars és a Szaturnusz által elfoglalt jegyek értékeit! Ebben az évben a szülött mérgezéstõl, fegyverektõl vagy sebektõl fog szenvedni. 7. Adjuk össze a jótékony bolygók által elfoglalt jegyek értékeit! Ebben az évben a szülöttnek gyermeke születik, vagyont szerez vagy egyéb kedvezõ eredményt ér el. A tranzitok hatásai 151 8. A 8 ház urának astakavargájában adjuk össze a számokat, azután szorozzuk meg a 8. ház szarvástaka értékével, majd osszuk el 12-vel! Ez megadja azt a Kostól számított hónapot, amelyben a szülött (a halál évében) meg fog halni. Hasonló módon a szülött apja halálának hónapját is kiszámolhatjuk a 9. ház, az anyja halálát pedig a 4 ház segítségével Astakavargájurdaja – az élethossz kiszámítása az astakavarga segítségével Parásara Risi harminckét különbözõ módszert ismertet az élethossz

kiszámítására Hórá sásztrájában. Ezek közül hármat (a pindájurdaját, a naiszargikájurdaját és az amsájurdaját) már ismertettük. A következõkben az astakavargájurdaját is bemutatjuk. Ehhez az alábbi táblázatokra van szükség. Az elsõ táblázat a rási-gunákara (zodiákus tényezõk): Jegy Érték Jegy Érték Jegy Érték Kos 7 Oros zlán 10 Nyilas 9 B ik a 10 Szûz 5 B ak 5 Ikrek 8 Mérleg 7 Vízöntõ 11 Rák 4 Skorpió 8 Halak 12 Az alábbi táblázat pedig a graha-gunákara (planetáris tényezõk): Bolygó Érték Nap 5 Hold 5 Mars 8 Merkúr 5 Jupiter 10 Vénus z 7 Szaturnus z 5 Szorozzuk meg a Nap astakavargájában lévõ (nem csökkentett) értékeket a rási-gunákara megfelelõ értékeivel, és adjuk össze õket! Ezután a Nap és a többi bolygó által elfoglalt jegyekben található értékeket szorozzuk meg 152 A védikus asztrológia kézikönyve a graha-gunákara tényezõivel, és az

értékeket ismét adjuk össze! A két végösszeget adjuk össze, szorozzuk meg 7-tel és osszuk el 27-tel, így megkapjuk a Nap éveit. A maradékot 12-vel megszorozva és 27-tel elosztva megkapjuk a hónapokat, és ha a maradékot újból megszorozzuk 30-cal és elosztjuk 27-tel, megkapjuk a napokat. Ezt ugyanígy megtehetjük a többi bolygóval is. A kapott bolygó-periódusokat a következõ csökkentéseknek kell alávetni: 1. Ha a bolygó azonos jegyben van egy másikkal, a periódusát a felére kell csökkenteni 2. Ha esési jegyében van, akkor is a felére kell csökkenteni 3. Ha astángata-bolygó, akkor is a felére kell csökkenteni 4. Ha ellenséges jegyben van, az egyharmadával kell csökkenteni 5. Ha a nappali oldalon van (a deszcendens és az aszcendens között), akkor a felére kell csökkenteni. 6. Ha elvesztett egy bolygóháborút, az egyharmadával kell csökkenteni 7. A Nap és a Hold esetében, ha szokatlan külsõvel rendelkeznek, megint csak egyharmaddal

kell csökkenteni. Ha valamely bolygó esetében több csökkentés alkalmazható, elég csak a legnagyobbat elvégezni. A csökkentések elvégzése után össze kell adni a bolygók periódusait, az összeget meg kell szorozni 334-gyel, majd el kell osztani 365-tel. Így megkapjuk a szülött élethosszát A Szaturnusz astakavargájában szorozzuk meg a jegyek értékeit a rásigunákarával, azután a bolygók által elfoglalt jegyek értékeit szorozzuk meg a graha-gunákarák értékeivel, majd a kettõt adjuk össze! Ehhez adjuk hozzá a Szaturnusz astakavargájának csökkentett értékeit! A kapott eredményt szorozzuk meg a lagnától számított 8. házban található (nem csökkentett) értékkel a Szaturnusz astakavargájában, és az eredményt osszuk el 27-tel! Ez is megadja a szülött életének hosszát, feltéve, ha az élethossza más szempontból is 34 és 66 év közé esik. Ha egyébként a szülött élethossza 1 és 33 év közé esne, akkor 27 évet le kell

vonni a kapott értékbõl, ha pedig 67 és 100 közé esne, akkor 27 évet hozzá kell adni. A halál akkor fog bekövetkezni, amikor kártékony bolygó dasája zajlik. TIZEDIK FEJEZET FOGLALKOZÁS 1. A szülött vagyonhoz juthat az apjától, az anyjától, az ellenségeitõl, a barátaitól, a testvéreitõl, a feleségétõl vagy a szolgájától, attól függõen, hogy a bolygó, amely a lagnától vagy a Holdtól számított 10. házban van, a Nap, a Hold, a Mars, a Merkúr, a Jupiter, a Vénusz vagy a Szaturnusz-e A szülött foglalkozása azokhoz a bolygókhoz kapcsolódik, amelyek azoknak a navámsáknak az urai, amelyekben a lagnától, a Holdtól vagy a Naptól számított 10. házak urai vannak A szülött az adott bolygó dasa-korszakában fog vagyonhoz jutni. Garga szerint, ha mind a lagnától, mind a Holdtól számított 10. házban van bolygó, akkor mindkét forrásból származhat vagyon, ha több bolygó van ezekben a házakban, akkor több forrásból is

jöhet 2. Ha a navámsa ura a Nap, akkor a szülött illatszerekkel, aranynyal, gyapjúval, gyógyszerekkel való kereskedés vagy gyógyítás révén jut vagyonhoz. Ha a Hold a navámsa ura, akkor földmûvelés és vízi termékek kereskedelme, valamint nõk révén juthat vagyonhoz. Ha a Mars a navámsa ura, akkor a szülött fémekkel, ásványokkal, tûzzel és fegyverekkel kereskedik, valamint bátor, vakmerõ tetteket hajt végre, és így jut vagyonhoz. Ha a Merkúr a navámsa ura, akkor a szülött író, könyvelõ vagy hasonló lesz, esetleg kézmûvességgel keresi a kenyerét. A Holddal kapcsolatban említett vízi termék gyöngy, korall, kagyló, bálnacsont stb. lehet A szülött nõk alkalmazottjaként is dolgozhat A Mars esetében a szülött lehet pl tûzoltó, vagy kereskedhet gyufával, tüzelõanyaggal A Merkúrra vonatkozóan a szülött újságíró, tudósító, illetve festõ, könyvkötõ, virágkötõ, illatszerkészítõ stb. lehet 153 154 A védikus

asztrológia kézikönyve 3. Ha a navámsa ura a Jupiter, akkor a szülött a papok, a félistenek vagy tanult emberek segítségével, vagy bányák és erényes tettek révén juthat vagyonhoz. Ha a Vénusz az ura, akkor drágakövekkel, ezüsttel és más fémekkel, esetleg szarvasmarhával (tehenekkel, bivalyokkal) fog kereskedni, ha pedig a Szaturnusz, akkor kemény munka és kínszenvedések árán, teherhordással és egyéb, számára méltatlan tettekkel fogja keresni a kenyerét. Azaz mindenki a 10. házak urainak navámsáihoz kapcsolódó foglalkozások révén fog vagyonra szert tenni ezen urak antardasakorszakaiban A Jupiterhez kapcsolódnak az arany-, ezüst- és sóbányák, az elefánttenyésztés, a megbízásos munkák, az áldozati ceremóniák, az ajándékozás, az adakozás, a böjt, a zarándoklatok, a guru – a tanítómester – szolgálata. A Szaturnuszhoz a kétkezi munka valamint az önmagunk vagy más teremtmények kínzása árán megkeresett bevétel

tartozik Az, hogy az adott bolygó antardasája mennyire lesz sikeres, az adott bolygó erõsségétõl és a születéskor elfoglalt helyzetétõl is függ. 4. Ha az ilyen jógát alkotó bolygó baráti jegyben van, a szülött egy barátján keresztül vagyonhoz jut (a bolygó antardasa-korszakában). Ha a bolygó ellenséges jegyben van, akkor egy ellenségén keresztül, ha saját házában, akkor a saját házán keresztül jut vagyonhoz. Ha a szóban forgó bolygó a tetõzõ jegyében lévõ Nap, akkor a szülött a saját erejébõl jut vagyonhoz. Ha a születés idején a 11, az 1 vagy a 2 házban kedvezõ bolygók vannak, akkor a szülött különbözõ módokon vagyonhoz jut. Ezek a leírások a 10. ház urának navámsa-urára és a 10 házban lévõ bolygóra egyaránt vonatkoznak Ha az utolsó mondatban említett jóga áll fenn, akkor a szülött, foglalkozásától függetlenül, mindenképpen meggazdagszik. TIZENEGYEDIK FEJEZET KIRÁLYOK SZÜLETÉSE 1. A

javanák [görög asztrológusok] szerint, ha valaki akkor születik, amikor három vagy több kártékony bolygó a tetõzõ jegyében van, zsarnoki uralkodó lesz belõle Dzsívasarmá szerint, ha ezek a bolygók kártékonyak, a szülöttbõl soha nem lesz király. Mai értelemben véve a király elõkelõ családból származó vagy vezetõ pozíciót betöltõ személyt jelent. Ha az említett bolygók jótékonyak, a szülött jó király lesz, ha pedig vegyesek, akkor jó is meg rossz is. Varáha Mihira egy másik mûvében kijelenti, hogy a szülöttbõl akkor válik király, ha királyi családban születik. Ha öt vagy ötnél több bolygó tartózkodik a tetõzõ jegyében, a szülött mindenképpen király lesz, függetlenül attól, hogy milyen családban született. Ugyanez érvényes akkor is, ha a bolygók trikóna vagy múla-trikóna jegyekben vannak. 2. Ha a Mars, a Szaturnusz, a Nap és a Jupiter közül mind a négy vagy bármelyik három a tetõzõ jegyében, és

valamelyikük az 1. házban van, tizenhat rádzsa-jóga keletkezik. Ha ugyanezen négy bolygó közül egy vagy kettõ a tetõzõ jegyében és valamelyik az 1. házban van, miközben a Hold a Rák jegyben van, szintén tizenhat rádzsa-jóga jöhet létre Ez a vers harminckét rádzsa-jógát (királyok születését jelzõ kombinációt) említ. Ha mind a négy említett bolygó tetõzõ jegyben van, akkor négy rádzsa-jóga jön létre, amennyiben egyikük az 1 házban van Ha csak három van tetõzõ jegyben, akkor négy csoport lehetséges: a) Mars, Szaturnusz, Jupiter; b) Mars, Szaturnusz, Nap; c) Nap, Szaturnusz, Jupiter; és d) Nap, Jupiter, Mars. Az egyes csoportoknál bármelyik bolygó kerülhet az 1 házba, s így 4x3, azaz 12 kombináció, az elõbbivel együtt pedig 16 kombináció lehetséges 155 156 A védikus asztrológia kézikönyve Hasonló módon, ha két bolygó van a tetõzõ jegyében, akkor hat lehetséges pár van – mindegyiknél vagy az egyik, vagy a

másik van az 1. házban, tehát ez is 12 kombináció. Ha a négy bolygó közül csak az egyik van a tetõzõ jegyében és az 1. házban egyszerre, az további négy jógát eredményez. Ez összesen tizenhat jóga, amelyeknél a Holdnak mindig a Rák jegyben kell lennie 3. Ha a lagna vargóttama pozícióban van, és négy, öt vagy hat bolygó vet rá dristit, akkor huszonkét jóga alakul ki. Ez abban az esetben is igaz, ha a Hold van vargóttama helyzetben. Ez a vers negyvennégy rádzsa-jógáról tesz említést. A hat bolygó a Nap, a Mars, a Merkúr, a Jupiter, a Vénusz és a Szaturnusz. Ha ezekbõl négy bolygót akarunk kiválasztani, akkor tizenötféle kombináció lehetséges Ha öt bolygót választunk ki, akkor hatféle csoportot lehet elkülöníteni, és végül a hat bolygó is alkot egy csoportot. Ez összesen huszonkét kombináció Ha a huszonkét kombináció bármelyikének tagjai dristit vetnek a vargóttama helyzetben lévõ lagnára, akkor huszonkét

rádzsa-jóga alakul ki. Ha a Hold van ugyanilyen helyzetben, szintén huszonkettõ alakul ki. Ez összesen negyvennégy rádzsa-jóga. Mándavja szerint, mivel minden egyes jegyben van egy vargóttama navámsa (lásd 1.14 vers), összesen 44x12, azaz 528 ilyen rádzsa-jóga létezik. 4. Amikor a Szaturnusz a Vízöntõ, a Nap a Kos, a Hold a Bika, a Merkúr az Ikrek, a Jupiter az Oroszlán, a Mars pedig a Skorpió jegyben van, a szülöttbõl király lesz, ha a lagna a Vízöntõben, a Kosban vagy a Bikában van. Ha a Szaturnusz a Mérlegben van, a Hold a Bikában, a Nap és a Merkúr a Szûzben, a Vénusz a Mérlegben, a Mars a Kosban, a Jupiter pedig a Rákban, a szülött király lesz, ha a lagna a Mérlegben vagy a Bikában van. 5. Ha a Mars a Bakban, a Nap és a Hold a Nyilasban, a Szaturnusz pedig szintén a Bakban van, és a lagna is Bak, a szülött király lesz Ha a lagna Bak, a Mars és a Hold az 1. házban, a Nap pedig a Nyilasban van, a szülött király lesz Ha a lagna

és a Nap a Kosban van, a Szaturnusz és a Hold a Mérlegben, a Jupiter pedig a Nyilasban, a szülött király lesz. Királyok születése 157 6. Ha a lagna és a Hold a Bikában, a Nap az Oroszlánban, a Jupiter a Skorpióban, a Szaturnusz pedig a Vízöntõben van, a szülött király lesz. Ha a lagna és a Szaturnusz a Bakban, a Hold a 3., a Mars a 6, a Merkúr a 9., a Jupiter pedig a 12 házban van, a szülött erényes és jámbor király lesz. 7. Ha a Hold és a Jupiter a Nyilasban, a Mars pedig a Bakban van, a szülött király lesz, amennyiben a lagna és a Vénusz a Halakban, vagy a lagna a Merkúrral együtt a Szûzben van. Ha a lagna és a Merkúr a Szûzben van, a Mars és a Szaturnusz az 5., a Hold, a Jupiter és a Vénusz pedig a 4 házban vannak, a szülött király lesz. 8. Ha a lagna és a Hold a Halakban, a Szaturnusz, a Mars és a Nap pedig sorrendben a Vízöntõ, a Bak és az Oroszlán jegyben van, a szülött király lesz. Ha a Mars a Kosban van, a Jupiter

pedig a Rákban, a szülött király lesz, amennyiben a felkelõ jegy a Kos vagy a Rák. 9. Ha a lagna és a Jupiter a Rákban van, a Hold, a Vénusz és a Merkúr a Bikában, a Nap pedig a Kosban, a szülött hatalmas király lesz. 10. Ha a lagna és a Szaturnusz a Bakban van, a Kos, a Rák és az Oroszlán jegyekben benne vannak az uraik, a Merkúr és a Vénusz pedig az Ikrekben illetve a Mérlegben van, a szülött híres király lesz. 11. Amikor a lagna és a Merkúr a Szûzben van, a Vénusz az Ikrekben, a Hold és a Jupiter a Halakban, a Mars és a Szaturnusz pedig a Bakban, a szülött király lesz. 12. Azok, akik a fent ismertetett jógák alatt születtek, királyok lesznek még akkor is, ha alacsony sorból származnak. Ha királyi családban születtek, akkor kétségtelenül királyok lesznek. A továbbiakban azokat a jógákat ismertetjük, amelyek fennállása esetén a szülött király lesz, amennyiben királyi családban születik meg, és gazdag ember, ha más

családban. 158 A védikus asztrológia kézikönyve A szerzõ eddig kilencvenhat jógát írt le, amelyek mindegyike királlyá teszi az embert. 13. Ha három vagy több bolygó erõs, és vagy a tetõzõ jegyeikben, vagy a múla-trikóna jegyeikben vannak, a szülött király lesz, ha királyi család szülötte. Ha öt vagy több bolygó erõs, és az emelkedett vagy múla-trikóna jegyeikben vannak, a szülött király lesz, még akkor is, ha alacsony sorban született. Ha bármelyik esetben az erõs bolygók száma kisebb háromnál vagy ötnél, a szülött nem lesz király, csak gazdag ember. A szülött akkor is gazdag lesz, ha csak néhány bolygója helyezkedik el a tetõzõ vagy múla-trikóna jegyeiben. 14. Amikor a Kos a felkelõ jegy, és benne tartózkodik a Nap és a Hold, valamint a Mars a Bakban, a Szaturnusz a Vízöntõben, a Jupiter pedig a Nyilasban van, a szülöttbõl király lesz, ha királyi családban született. Egy másik változat szerint ez a

jóga ugyanígy mûködik, ha a Nap az Oroszlánban van. 15. Ha a Vénusz a 4 házban a saját jegyében, a Hold a 9 házban, a többi bolygó pedig a 3., 1 és 11 házban van, a szülött király lesz, ha királyi családban született. Ebben a versben két jógára utal a szerzõ, mivel a Vénusz a Bikában és a Mérlegben is lehet. Ezért a lagnának vagy a Vízöntõben, vagy a Rákban kell lennie. 16. Ha a Merkúr erõs, és a felkelõ jegyben van, egy erõs kedvezõ bolygó van a 9 házban, a többi bolygó pedig a 9, 2, 3, 6, 10 és 11. házakban van, a szülött erényes király lesz, ha királyi családban született Ebben a jógában a lagna bármelyik jegy lehet, a 9. házban pedig a Jupiternek vagy a Vénusznak kell lennie; egyes kommentátorok szerint a 9 helyett a negyedikben is lehetnek. Királyok születése 159 17. Ha a lagna és a Hold a Bikában, a Jupiter a 2, a Szaturnusz a 6., a többi bolygó pedig a 11 házban van, a szülött király lesz, ha királyi

családban született. Ha a Jupiter a 4., a Nap és a Hold a 10, a Szaturnusz az 1, a többi bolygó pedig a 11. házban van, a szülött király lesz, ha királyi családban született 18. Ha a Hold a 10, a Szaturnusz a 11, a Jupiter az 1, a Merkúr és a Mars a 2., a Nap és a Vénusz pedig a 4 házban vannak, a szülött király lesz, ha királyi családban született Ha a Mars és a Szaturnusz az 1., a Hold a 4, a Jupiter a 7, a Vénusz a 9., a Nap a 10, a Merkúr pedig a 11 házban van, a szülött király lesz, ha királyi családban született 19. A szülött a rádzsa-jógát alkotó bolygók közül vagy a 10, illetve az 1 házban lévõ, vagy a legerõsebb bolygó dasájában fogja a királyságot elnyerni; az ellenséges vagy debilitációs jegyben lévõ bolygók dasájában pedig elveszíti a királyságát, vagy más királyok jóindulatára szorul. Ezek a meghatározások az antardasákra is vonatkozhatnak. Ha az 1 vagy a 10. házban több bolygó is van, akkor a

közülük legerõsebb idõszakában következik be a király uralomra jutása, ha egy sincs, akkor a jógát alkotó bolygók legerõsebbikének idõszakában. Ha az ellenséges vagy debilitációs jegyben álló jógát alkotó bolygók erõsek, akkor idõszakukban a király végérvényesen elveszítheti trónját, ha nem, akkor csak átmenetileg, és késõbb szövetségesei segítségével visszaszerzi azt. 20. Ha a Jupiter, a Vénusz és a Merkúr az 1, a Szaturnusz a 7, a Nap pedig a 10. házban van, a szülött nagy kényelem és fényûzés közepette fog élni. Ha a kéndrákban erõs kedvezõ jegyek vannak, a kártékony bolygók pedig káros jegyekben állnak, a szülött gazdag lesz, és vadászok vagy rablók vezére Varáha Mihira szerint az elsõ jógában a felkelõ jegynek a Kosban kell lennie. Mások szerint a Merkúr és a Vénusz nem kerülhet 60°-ra a Naptól, ezért a jógát úgy értelmezik, hogy a felkelõ jegy a Jupiter, a Vénusz vagy a Merkúr háza. Ha

valaki e jóga alatt születik, származásától függetlenül biztosan gazdag és jómódú lesz. 160 A védikus asztrológia kézikönyve A második jógában a kéndrákban jótékony bolygók jegyeinek kell állniuk. Egyes magyarázók szerint a jógát úgy is lehet értelmezni, hogy a kéndrákban jótékony bolygók vannak. TIZENKETTEDIK FEJEZET A BOLYGÓK KOMBINÁCIÓI 1. Kilencszer három, tízszer három és nyolcszor négy: ha e mûveleteket sorban elvégezzük, megkapjuk a nábhásza-jógák elsõ kettõ, elsõ három, és mind a négy csoportjának összegét. A javanák 1800 ilyen jógát tárgyalnak részletesen. A következõkben ezeket foglaljuk össze A szerzõ itt egy érdekes számtani feladványban adja meg a nábhásza-jógák (alapvetõ bolygókombinációk) számát. A nábhásza-jógák olyan bolygókombinációk, amelyeknek a hatását a szülött egész életében érzékeli. Ezek a jógák négy csoportra oszlanak Az akriti-jógák csoportjába

húsz kombináció tartozik, a szánkhja-jógákhoz hét, az ásraja-jógákhoz három, a dala-jógákhoz pedig kettõ. Ez összesen harminckét jóga Ebben a fejezetben Varáha Mihira elõször ezt a harminckét jógát írja le, majd a késõbbi fejezetekben ezek hatásait is. A javanák (görög asztrológusok) által tárgyalt 1800 kombináció e harminckét jóga megannyi alváltozata. A fejezet végén ezek leírását is megtaláljuk Egyesek szerint végtelen számú nábhásza-jóga van, a javanák viszont csak a legfontosabb 1800-ról tesznek említést. 2. Szatjácsárja szerint, ha az összes bolygó a) vagy kardinális, b) vagy szilárd, c) vagy pedig kettõs jegyekben van, akkor ezeket a jógákat a) raddzsu-, b) musala- és b) nala-jógáknak nevezzük, melyek az ásraja-jógák csoportját alkotják. Parásara szerint, ha a kéndrákban jótékony bolygók vannak, akkor ezt szrig- vagy mala-jógának nevezzük, ha pedig kártékonyak, akkor szarpa-jógának. Ez a kettõ

alkotja a dala-jógák csoportját 161 162 A védikus asztrológia kézikönyve Az ásraja-jógákban a bolygók egy, kettõ, három vagy négy jegyet is elfoglalhatnak. A dala-jógák esetében a Merkúrt, a Jupitert és a Vénuszt tekintjük jótékony bolygónak Ezeknek legalább hármat el kell foglalniuk a kéndrák közül, és nem szabad, hogy rajtuk kívül kártékony bolygók is legyenek a kéndrákban. Kártékony bolygónak a Napot, a Marsot és a Szaturnuszt kell tekinteni, amelyeknek legalább három kéndrát el kell foglalniuk, és emellett a kéndrákban nem lehetnek jótékony bolygók 3. Más asztrológusok azt állítják, hogy az ásraja-jógák azonosak a java-, abdzsa-, vadzsra-, andhadzsa-, góla- stb. jógákkal, így a kéndrákban lévõ bolygók hatásai egyúttal a dala-jógák hatásai is, amelyek önállóan nem fejtenek ki hatást. Ebben a versben a szerzõ azt fejti ki, hogy más mûvek miért nem foglalkoznak külön az ásraja- és a

dala-jógákkal. A legtöbb asztrológus szerint ezeknek a hatásai leírhatók más akriti- vagy szánkhja-jógák hatásain keresztül, szerzõnk azonban külön tárgyalja ezeket, mert lehetnek olyan kombinációk, amelyek az utóbb említett két csoport egyikébe sem illenek bele. A dala-jógákról azért nem szoktak külön beszélni, mert a jótékony és kártékony bolygók hatásai a kéndrákban megegyeznek a dala-jógák hatásaival. A szerzõ azonban rámutat, hogy ennek a két jógának a hatása a szülött egész életében érezhetõ, ezért nábhásza-jógának kell tekinteni õket. 4. Ha az összes bolygó két egymás melletti kéndrában van, akkor gada-jógát; ha az 1. és a 7 házban, akkor sakata-jógát; ha a 4 és a 10. házban, akkor vihága-(andhadzsa-) jógát; ha az 1, 5 és 9 házban, akkor sringataka-jógát, ha pedig más trikóna-házakban, akkor hala-jógát alkot. A szerzõ most a húsz akriti-jógát ismerteti. Ebben a versben ötöt mutat be A

gada-jógaként említett kombináció négyféleképpen valósulhat meg: mind a hét bolygó a) az 1. és a 4 házban; b) a 4 és a 7 házban; c) a 7 és a 10. házban; d) a 10 és az 1 házban van A javanák ezeket külön jógáknak tekintik, és sorrendben gada, sankha, vibhuka és dhvadzsa néven említik õket. A fejezet végén részletesen ismertetjük az 1800 lehetséges kombináció kiszámítását. A hala-jóga háromféleképpen valósulhat meg: az összes bolygó a) a 2., a 6 és a 10 házban; b) a 3, a 7 és a 11 házban; c) a 4, a 8 és a 12 házban van. A bolygók kombinációi 163 5. Ha a jótékony bolygók az 1 és a 7 házban, a kártékonyak pedig a 4 és 10 házban vannak, akkor vadzsra-jógát alkotnak, ha pedig fordítva helyezkednek el, akkor java-jógát. Ha az összes bolygó a négy kéndrában van, kamala-jógát (ábdzsa-jógát), ha pedig a négy panaphara- vagy ápóklima-házban, akkor vápi-jógát alkot. Ez a vers további négy akriti-jógát

ír le. A kéndrák az 1, a 4, a 7 és a 10 házak, a panaphara-házak a 2., az 5, a 8 és a 11, az ápóklima-házak pedig a 3, a 6, a 9 és a 12 házak 6. A vadzsra-jógát és a többi jógát az elõzõ szerzõk magyarázatai alapján írtam le. Hogyan kerülhet a Merkúr és a Vénusz a Naptól számított 4 jegybe? Ebben az esetben a probléma a vadzsra- és java-jógákkal van. Ezekben ugyanis a Merkúrnak és a Vénusznak a Naptól számított 4. házba kell kerülnie, ami a Naphoz való közelségük miatt nem lehetséges. A Nap körüli pályája miatt a Vénusz legfeljebb 47°-ra, a Merkúr pedig 29°-ra távolodhat el a Naptól Ez vonatkozik a 1120 versben említett második kombinációra is, ahol hasonló távolságra esnek egymástól a bolygók A magyarázók válasza erre az, hogy ezeket a jógákat nem a rásicsakrában, hanem a bhava-csakrában kell keresni, hiszen a fenti jóga a házakra vonatkozik. Általános esetben a jegy- és ház-horoszkóp egybeesik, ám

egy másik ház-felosztás is ismert, amit srípatinak neveznek Ez egy nem egyenlõ házas rendszer. A srípati rendszerben az 1 és a 7 ház csúcsa az aszcendens és a deszcendens, a 10. és a 4 ház csúcsa pedig az MC és az IC. A többi ház csúcsait úgy jelölik ki, hogy a kapott negyedeket három egyenlõ részre osztják A tizenkét házcsúcsot megkapva a házakat könnyen kiszámolhatjuk, hiszen mindegyik házcsúcs a ház közepén van. A születési szélességtõl függõen pl a lagna és az MC (vagy IC) távolsága kevesebb is lehet 90°-nál, így például az 1., a 4 vagy a 10 házban elhelyezkedõ bolygók minimális távolsága is lecsökkenhet 60°, vagy akár 47°, 29° alá. Ez fõként az Egyenlítõtõl távolabb esõ területekre érvényes Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a védikus asztrológia szabályrendszere nem csak kis szélességek esetében (pl Dél-India), hanem a Föld minden pontján érvényes lehet 7. Ha minden bolygó az aszcendenssel

kezdõdõ négy jegyben van, jupa-jógát alkotnak; ha a 4. házzal kezdõdõ négy jegyben, 164 A védikus asztrológia kézikönyve akkor isu- vagy bána-jógát; ha a 7. háztól kezdõdõ négy jegyben, akkor sakti-jógát; ha pedig a 10. háztól kezdõdõ négy jegyben, akkor danda-jógát. Ez a vers négy további akriti-jógáról beszél, amelyekben a bolygók az 1– 4., 4–7, 7–10 vagy 10–12 házakban helyezkednek el 8. Ha a bolygók az aszcendenstõl számított elsõ hét jegyben vannak, nau-jógát alkotnak; ha a 4 háztól számított hét jegyben, akkor kúta-jógát; ha a 7. háztól számított hét jegyben, akkor csatra-jógát; ha pedig a 10. háztól számított hét jegyben, akkor csápa-jógát. Ha a bolygók egy panaphara- vagy ápóklima-háztól kezdõdõ hét jegyben vannak, akkor a jóga neve ardha-csandra. Az elsõ négy jóga az elõzõ vershez hasonlóan épül fel. Az ardha-csandrajógának nyolc változata lehetséges, mivel négy

panaphara- és négy ápóklima-ház van, és a jóga bármelyiktõl kezdõdhet. 9. Ha a bolygók a 2 háztól kezdõdõen minden második jegyben helyezkednek el, szamudra-jógát, ha pedig az aszcendenstõl számított minden második jegyben, akkor csakra-jógát alkotnak. Röviden ezek voltak az akriti-jógák. Ebben a versben a szerzõ a két fennmaradó akriti-jógát írja le. A szamudrajógában mind a hét bolygó a 2, 4, 6, 8, 10 és 12 házban van, a csakrajógában pedig az 1, 3, 5, 7, 9 és 11 házban 10. Ha az összes bolygó bármelyik hét jegyben van, akkor vallakijógát; ha bármelyik hatban, dámini-jógát; ha bármelyik ötben, pása-jógát; ha bármelyik négyben, kédara-jógát; ha bármelyik háromban, súla-jógát; ha bármelyik kettõben, júga-jógát; ha pedig bármelyik egyben, akkor góla-jógát alkotnak. Ha ezen szánkhja-jógák bármelyike egyúttal valamelyik másik nábhászajógát is alkotja, akkor a másik jóga hatása érvényesül. Ebben

a versben a szerzõ a hét szánkhja-jógát írja le. Könnyen észrevehetõ, hogy ha a bolygók például gada-, sakata- vagy vihága-jógát alkotnak, az egyúttal júga-jóga is lesz, de ilyenkor az elsõ jóga hatását kell érvényesnek tekinteni. A szánkhja-jógák hatása tehát csak akkor érvényesül, ha a A bolygók kombinációi 165 bolygók helyzete ugyanakkor nem hoz létre egy másik fajta nábhásza-jógát. Ha például a bolygók három jegyben vannak, de nem trigonban, akkor súla-jógát alkotnak, egyébként esetleg sringataka- vagy hala-jógát (lásd 4. vers) A következõ verstõl kezdõdõen Varáha Mihira a különbözõ jógák hatásait ismerteti 11. A raddzsu-jóga alatt született ember irigy lesz mások vagyonára, eljut külföldre, és kedveli majd az utazást; a musala-jóga alatt született személy tiszteletreméltó és gazdag lesz, és különbözõ vállalkozásokba fog; a nala-jóga alatt született embernek szervi rendellenességei és

megrögzött nézetei alakulnak ki, gazdag lesz, és jártas a szakterületén. A szrig-jóga alatt született személy kényelmes és fényûzõ körülmények között fog élni; az pedig, aki szarpa-jóga alatt születik, sok szempontból is nyomorult lesz. Ebben a versben a szerzõ a három ásraja- és a két dala-jóga hatásait írja le. 12. Ha egy ásraja-jóga egyidejûleg más jógát is alkot, akkor ennek a jógának megfelelõen kell értelmezni, ha viszont magában áll, akkor a leírtak szerint. A szerzõ ezt már a 3. versben is említette Például ha egy raddzsu- vagy musala-jóga ugyanakkor kamala-jógát is alkot, akkor ez utóbbinak megfelelõen kell értelmezni. 13. A gada-jóga alatt született ember áldozatokat fog végrehajtani, gazdag lesz, és mindig vagyonszerzésre fog törekedni; a sakata-jóga alatt született személy szekerek és szállítóeszközök segítségével keres pénzt, betegségek gyötrik majd, s hitvány felesége lesz; a vihága-jóga

szülötte üzenetek továbbításával fogja a pénzét keresni, szeret majd utazni, és sokat fog veszekedni; a sringataka-jóga alatt született ember az élete második felében lesz boldog; aki pedig a hala-jóga alatt születik, földmûveléssel foglalkozik majd. Ebben a versben a szerzõ öt akriti-jóga hatásait írja le. A sringataka-jóga alatt született ember hosszú idõn át boldog lesz. Garga ezzel ellentétes állásponton van, és azt is hozzáteszi, hogy az ilyen szülött nyersbeszédû lesz 166 A védikus asztrológia kézikönyve 14. A vadzsra-jóga alatt született személy boldog lesz az élete kezdetén és végén, közkedvelt lesz és bátor harcos. A java-jóga alatt született személy erõs lesz, és az élete közepén éri boldogság. A padma-jóga (kamala-jóga) alatt született embernek nagy elismerésben lesz része, boldog lesz és sokra viszi az életben. A vápi-jóga alatt született egyén hosszú ideig szerény körülmények között

fog élni, a vagyonát elássa és fösvény lesz. 15. A jupa-jóga alatt született ember nagylelkû ajándékozó lesz, és komoly áldozati rítusokat fog végezni. A bána-jóga (isu-jóga) alatt születõ gyötrelmet okoz másoknak, tengerész lesz, és nyilakat fog készíteni. A sakti-jóga alatt született személy rangján aluli tetteket végez, nem lesz jártas a munkájában, pénz és kényelem nélkül fog élni A danda-jóga alatt született személynek szeretteitõl elválasztva, a legalantasabb munkával kell megkeresnie a kenyerét. A versben említett áldozatok különbözõ védikus vallási ceremóniák, amelyeknek Isten imádata a célja. 16. A nau-jóga alatt születõ messze földön híres lesz, ritkán éri boldogság, és fukarság jellemzi majd. A kúta-jóga alatt született egyén hajlamos lesz a hazudozásra, és börtönõr lesz. A csatrajóga alatt született személy boldoggá teszi a hozzátartozóit, és élete végén kényelemben fog élni. A

csápa-jóga alatt születõ ember szeretni fogja a harcot, és kényelemben fog élni élete elején és végén egyaránt. A kúta-jóga egy másik értelmezése szerint az ilyen szülött fukar is lesz. 17. Az ardha-csandra-jóga alatt született személyt mindenki kedvelni fogja, kellemes egyéniség lesz, és általános tisztelet övezi majd. A szamudra-jóga alatt született személy olyan gazdag lesz, mint egy király, és kényelemben fog élni. A csakra-jóga alatt születõ lábát a tiszteletük és alázatuk jeléül elõtte leboruló királyok koronaékköveinek fénye fogja beragyogni. Aki a vallakijóga alatt születik, intelligens lesz, kedvelni fogja a zenét és a táncot. A bolygók kombinációi 167 A kommentátorok szerint a csakra-jóga alatt született személy, az isteni tudásban szerzett jártasságának köszönhetõen, királyok felett fog uralkodni. 18. A dámini-jóga alatt született személy nagylelkû adományozó lesz, szívesen segít

másokon, és sok tehene lesz. A pása-jóga szülöttje a saját szolgái és rokonai segítségével, tisztességes úton fog vagyonhoz jutni. Aki a kédara-jóga alatt születik, földmûveléssel fog foglalkozni, és jócselekedeteket végezve sokak hasznára lesz majd. A súla-jóga alatt született ember bátor lesz a harcban, csapások érik majd, kedvelni fogja a pénzt, ám szegény marad Egyes magyarázók szerint a súla-jóga szülötte mások kínzásában fogja örömét lelni. 19. A júga-jóga alatt született ember szegény lesz, és nem követi a Védák elõírásait. A góla-jóga alatt született személy szegény, piszkos és mûveletlen lesz, alantas szokásoknak hódol, nem ért a munkájához, és örökké vándorolni fog. Ezzel ismertettem az összes nábhásza-jógát, melyeknek hatásai a szülöttet egész életében végigkísérik. A góla-jóga szülöttei számkivetettek lesznek, akiknek megélhetésük érdekében mindig vándorolniuk kell. A

felsorolt nábhásza-jógák némelyikénél szó esett bizonyos élet-korszakokról. Ezek hatásai ezekben a korszakokban jelentkeznek. Ahol ilyesmirõl nem volt szó, ott a jógák hatásai az egész élet során érzõdni fognak. A jógák hatásának pontos meghatározásához érdemes megjegyezni, hogy amikor egy bizonyos kombináció többféle jógaként is értelmezhetõ, akkor van közülük egy, amelyik dominál. Ennek a szabályai a következõk: a dala-jógák nem eshetnek egybe sem az ásraja-, sem az akriti-jógákkal, egyes szánkhja-jógákkal azonban igen Ilyenkor hatásukat nem szánkhja-, hanem dala-jógaként kell értelmezni. Ha egy ásraja- vagy szánkhja-jóga akriti-jóga is egyszerre, akkor akritiként kell értelmezni. Ha egy szánkhja-jóga ásraja-jóga is egyben, akkor ásrajaként kell értelmezni, kivéve, ha góla-jógáról van szó (ebben az esetben szánkhja-jógaként kell értelmezni). A javanák 1800 nábhásza-jógáról beszélnek. Nem említik

viszont az ásraja- és a dala-jógákat, csak 23 akriti- és 127 szánkhja-jógát elemeznek. 168 A védikus asztrológia kézikönyve Mivel a tizenkét felkelõ jegy esetében ezek külön is felsorolhatók, összesen 12x150, azaz 1800 jógát ismernek. Hogyan alakul ki a 23 akriti-jóga? Amint a 4. versnél említettük, a javanák szerint a gada-jóga négy különbözõ kombinációnak tekinthetõ Ha ezt hozzáadjuk a tizenkilenc másikhoz, huszonhárom akriti-jógat kapunk A százhuszonhét szánkhja-jóga a következõképpen alakul ki: a vallakijógában egy meghatározott jegy esetén a bolygók sokféleképpen helyezkedhetnek el, de a javanák ebbõl hetet emelnek ki. A dámini-jóga esetén is sokféle kombináció lehetséges. A javanák azokat emelik ki, amelyekben két bolygó van az 1 házban, a többi öt pedig öt másik házban Ebbõl jegyenként huszonegy van A pása-jógában azokat a kombinációkat emelik ki, amelyekben három bolygó van az 1. házban, a

többi négy pedig másik házakban Ebbõl jegyenként harmincöt van A kédara-jógában hasonló módon harmincötöt emelnek ki, a súlában huszonegyet, a júgában hetet, a góla-jógában pedig jegyenként egyet. Ez összesen százhuszonhét A 23 akriti- és a 127 szánkhja-jógát összeadva 150-et kapunk, ami a tizenkét jegyre 1800 jógát ad. A lehetséges változatok száma természetesen ennél jóval több TIZENHARMADIK FEJEZET A HOLD KOMBINÁCIÓI 1. A szülött viselkedése, vagyoni helyzete, tudása, intelligenciája és ügyessége gyenge, közepes vagy kiváló lesz, attól függõen, hogy a Hold a Naptól számított kéndra-, panaphara- vagy ápóklima-házakban van-e. A szülött gazdag lesz és kényelemben fog élni, ha a Hold a saját navámsájában vagy egy atimitranavámsában van, feltéve, ha a Jupiter pillantása vetül rá nappali születés, illetve a Vénuszé éjszakai születés esetén. A fent említett tulajdonságok kis mértékben

jelentkeznek azoknál, akiknek a születése idején a Hold a Nappal azonos jegyben, vagy az attól számított 4., 7 vagy 10 jegyben volt; közepes mértékben, ha a Hold a Naptól számított 2., 5, 8 vagy 11 jegyben, és erõsen, ha a Hold a Naptól számított 3, 6, 9 vagy 12 jegyben volt Az atimitra-navámsa a legbarátibb bolygó navámsája az adott horoszkópban (lásd 218 vers) 2. Ha a jótékony bolygók a Holdtól számított 6, 7 és 8 házban vannak, akkor adhi-jógát alkotnak. Az ilyen jóga alatt született személy tábornok, miniszter vagy király lesz, boldogágban és gazdagságban fog élni, ellenségeit legyõzi, hosszú életû, egészséges és félelemnélküli lesz. A jótékony bolygók ebben az esetben a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz. Az, hogy a szülött milyen magasra viszi a társadalmi ranglétrán, e három bolygó erejétõl függ. A Szarávalí szerint ez a kombináció rádzsa-jógának tekinthetõ, ha a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz nem

astángata-bolygók (lásd 7.2 vers), és nincsenek kártékony bolygók dristijében Srutakírti szerint, ha a Holdtól számított 6, 7 és 8 házban kártékony bolygók vannak, a hatás káros lesz, ha pedig jótékony és kártékony bolygók is, akkor vegyes. 169 170 A védikus asztrológia kézikönyve 3. Ha a Nap kivételével a többi bolygó a Holdtól számított 2 vagy 12., vagy mindkét (2 és 12) házban található, akkor sorrendben szunapha-, anapha- vagy durudhura-jógát alkotnak, ezeken túl más szerzõk az ún. kémadruma-jógáról is beszélnek Egyesek szerint, ha a Hold az aszcendenstõl számítva kéndrában van (4., 7 vagy 10 ház), vagy valamelyik bolygó kíséri, akkor az már nem tekinthetõ kémadruma-jógának. Mások szerint a három jóga, vagyis a szunapha, anapha és durudhura a Holdtól számított kéndra-házakra vonatkozik, míg megint mások szerint a Hold által elfoglalt navámsa jegyének két szomszédos jegyére. De ezeket a

nézeteket nem tartják hitelesnek. Varáha Mihira szerint tehát a fenti négy jóga a Hold szomszédos jegyeire vonatkozik. Ha a Nap kivételével valamelyik bolygó a Holdtól számított 2, vagyis a Holdat követõ jegyben van, miközben a Holdat megelõzõ (12.) jegy üres, akkor szunapha-; ha csak a Holdat megelõzõ (12.) jegyben, akkor anapha-; ha pedig a Hold mindkét oldalán, akkor durudhura-jógáról beszélünk. Ha ezek egyike sem teljesül, vagyis a Hold elõtti és mögötti házak üresek, akkor a Hold kémadruma-jógában van, de csak akkor, ha egyetlen más bolygóval sincs azonos jegyben, és az aszcendenstõl számítva sincs kéndrában. 4. A szunapha- és anapha-jógák mindegyikének harmincegy változata van, a durudhura-jógáknak pedig száznyolcvan Ezeket a számokat úgy lehet meghatározni, ahogy egy adott számú elem lehetséges kombinációinak a számát. A számtani kérdés itt a következõ: hogyan tudom megtalálni n darab különbözõ elem

összes lehetséges kombinációjának a számát, ha 1-tõl n-ig terjedõ számú kombinációkat szeretnék összeállítani? Egy középkori matematikai mû a következõ módszert ismerteti: Alakítsunk ki n számú törtet, méghozzá úgy, hogy a sorozat n elemében a számlálók n-tõl 1-ig változnak, a nevezõk pedig egyidejûleg 1-tõl nig., vagyis n/1, n-1/2, , 1/n Ha meg akarom tudni, hogy hány x elembõl álló kombinációt tudok létrehozni az összesen n elembõl, akkor össze kell szorozni az elsõ x törtet. Ha például 7 elembõl 1 elemet tartalmazó kombinációkat akarok létrehozni, akkor erre 7/1=7 lehetõség van. Ha 2 elemet tartalmazó kombinációkat, akkor 7/1x6/2=21 Ha 3 elemet tartalmazó kombinációkat, akkor 7/ A Hold kombinációi 171 1x6/2x5/3=35, és így tovább, megint: 21, 7, majd 1 (azaz 1 db 7 elembõl álló kombinációt hozhatok létre). Összesen 31 szunapha-, és ugyanennyi anapha-jóga létezik, mivel a 2., illetve 12. házban 1,

2, 3, 4, illetve 5 bolygó lehet Ezekbõl összesen 180 durudhura-jóga tud kialakulni, ha a másik házban is vannak bolygók. 5. A szunapha-jóga alatt született személy saját erejébõl fog házhoz jutni, király lesz, vagy királyhoz méltó pozícióba kerül, intelligens, vagyonos és híres személyiség válik belõle Az anaphajóga alatt született ember befolyásos és szavahihetõ lesz, a betegségek elkerülik, uralkodni tud a szenvedélyein, nagy hírnévre tesz szert, mindenféle élvezetben lesz része, ízlésesen fog öltözködni, és soha nem fog bánkódni. 6. Aki a durudhura-jóga alatt születik, mindenféle örömöt élvez majd élete során, vagyonnal és jármûvekkel fog rendelkezni, nagylelkû ajándékozó lesz és jó szolgák veszik majd körül. A kémadruma-jóga alatt születõ ember, még ha királyi család tagja is, tisztátalan és bánat sújtotta lesz, rangjához méltatlan tetteket hajt végre, szegény lesz, gonosz, és mások alárendeltje,

szolgája. 7. Ha a jógában a Mars szerepel, a szülött vagyonos, tevékeny, ám cselekedeteiben meggondolatlan lesz, és kedvelni fogja a harcot. Ha a Merkúr, akkor ügyes, ékesszóló és a mûvészetekben jártas Ha a Jupiter, akkor vagyonos lesz és erényes, élete végéig kényelemben fog élni, és a király kegyeltje lesz. Ha a Vénusz, akkor a szülöttet erõsen befolyásolni fogja a szexuális szenvedély, nagy vagyonra tesz szert, és mindenféle élvezetben lesz része. Ezek a leírások arra vonatkoznak, amikor a Hold melletti házakba az adott bolygók kerülnek, és úgy alkotják a fenti jógák valamelyikét. Amikor a Merkúr hozza létre a jógát, a szülött mindenféle mûvészetben (zene, tánc, festészet stb.) jártas lehet A Jupiter esetében a szülött az uralkodó vagy a kormány jóindulatát élvezi. 172 A védikus asztrológia kézikönyve 8. Ha a jógában a Szaturnusz szerepel, a szülött mások vagyonát, házát és szolgáit fogja

élvezni, sokféle tettet hajt végre, és emberek élére áll. Ha az illetõ nappal születik, a Hold szenvedést okoz, amennyiben a látóhatár fölött van, és jólétet, ha alatta; ha pedig éjszaka születik, akkor fordított hatások érvényesülnek. Az utóbbi két jógában a szolgák beosztottakat, és más, a szülött alá rendelt embereket jelentenek. Abban az esetben, ha az anapha-, szunaphavagy durudhura-jógákban egynél több bolygó tartózkodik a Hold melletti házakban, mindegyiknek a hatása érvényesülni fog. 9. Ha az összes jótékony bolygó az aszcendenstõl számított upacsaja-jegyekben van, a szülött nagyon gazdag lesz, ha pedig a Holdtól számított upacsaja-jegyekben, akkor közepesen gazdag. Ha két bolygó van upacsaja-jegyekben, mérsékelten gazdag lesz, ha pedig egy, akkor kis vagyonnal fog rendelkezni. Ez a jóga akkor is mûködni fog, ha a születés idején esetleg más káros jógák is fennálltak. A jótékony bolygók ebben az

esetben a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz. Ha a jótékony bolygók mind az aszcendenstõl, mind a Holdtól számítva upacsaja-házakban vannak, a szülött nagyon gazdag, ha pedig egyikben sincsenek, akkor szegény lesz. Ez a kombináció még akkor is mûködik, ha egyébként ellentétes hatású kombinációk is vannak a horoszkópban. Például ha valaki kémadruma-jóga alatt születik, de a kedvezõ bolygók az aszcendenstõl vagy a Holdtól számított upacsaja-házakban vannak, a szülött gazdag lesz, nem pedig szegény. TIZENNEGYEDIK FEJEZET KÉT BOLYGÓ KOMBINÁCIÓI 1. Ha a születés idején a Nap és a Hold azonos jegyben van, a szülött tûzoltásra alkalmas szerkezeteket fog gyártani, és kõvel dolgozik majd; ha a Nap és a Mars van azonos jegyben, vonzódni fog a bûnös tettekhez; ha a Nap és a Merkúr, akkor szakmájában jártas, intelligens és híres lesz, s kényelemben fog élni; ha a Nap és a Jupiter, akkor kegyetlen lesz és mások irányítása

alatt fog dolgozni; ha a Nap és a Vénusz, akkor népszerû sportok ûzésével és fegyverforgatással jut pénzhez; ha pedig a Nap és a Szaturnusz, akkor jól fog érteni a fémek megmunkálásához és a fazekassághoz. Az elsõ jóga hatására a szülött különbözõ gépek, elektromos berendezések (egyes kommentátorok szerint tûzfegyverek) készítésével vagy kõ megmunkálásával foglalkozik majd. A jógákat sokféleképpen lehet kibõvíteni és a modern körülményekre alkalmazni. 2. Ha a születéskor a Hold és a Mars áll együtt, a szülött mûkincsek, nõk, italok vagy edények kereskedelmével fogja keresni a kenyerét, és bajt hoz az anyjára; ha a Hold és a Merkúr, akkor kellemes beszédû, jó irodalmi érzékû, népszerû és híres lesz; ha a Hold és a Jupiter, akkor legyõzi az ellenségeit, fontos ember lesz a családjában, váltogatni fogja a nézeteit, és nagyon gazdag lesz; ha a Hold és a Vénusz, akkor jól fog érteni a szövetekhez; ha

a Hold és a Szaturnusz, akkor a szülött anyja újraházasodik. A Hold–Vénusz jóga jó lehetõséget ad a textíliákkal való foglalkozásra – ruhák, szövetek készítésére, varrására, festésére, eladására stb. A Hold– 173 174 A védikus asztrológia kézikönyve Szaturnusz jóga azt jelzi, hogy a szülött anyja szenvedélytõl vezérelve elhagyja elsõ férjét, és új partnert választ, aki a gyermek mostohaapja lesz. 3. Ha a születéskor a Mars és a Merkúr áll együtt, a szülött gyökerekkel, olajokkal, mûkincsekkel fog foglalkozni, és ügyes párbajozó lesz; ha a Mars és a Jupiter, akkor egy város vagy ország vezetõje, esetleg vagyonos bráhmana lesz; ha a Mars és a Vénusz, akkor védelmezni fogja a teheneket, párbajokat vív, jól ért majd a munkájához, szexuális kapcsolatba kerül mások feleségeivel, és különféle szerencsejátékokat fog ûzni; ha a Mars és a Szaturnusz, akkor bánattól sújtott és hazudós lesz, a

környezete pedig le fogja nézni. A Mars–Merkúr jóga hatására a szülött növényekkel és azokból készült termékekkel foglalkozhat, a Mars-Jupiter jóga hatására pedig mûvelt értelmiségi válhat belõle. 4. Ha a születés idején a Merkúr és a Jupiter áll együtt, a szülött ügyes párbajozó, zenekedvelõ és jó táncos lesz; ha a Merkúr és a Vénusz, akkor ékesszóló lesz, és embereket vagy országokat fog irányítani; ha a Merkúr és a Szaturnusz, akkor érteni fog ahhoz, hogy becsapjon másokat, és el fogja utasítani mestere tanácsát; ha a Jupiter és a Vénusz, akkor jártas lesz a tudás valamely tiszteletreméltó ágában, vagyonos lesz, erényes és nõs; ha a Jupiter és a Szaturnusz, akkor a szülöttbõl borbély, fazekas vagy szakács lesz. A párbajok (például a Merkúr–Jupiter jógában) bármilyen versengésre vagy erõpróbára vonatkozhatnak. A Merkúr–Szaturnusz jógában a lelki tanítómesterrõl van szó, aki az

önmegvalósítás útján vezeti a tanítványt Az ilyen jóga alatt született ember gyakran képtelen követni a nálánál bölcsebbek jótanácsait. 5. Ha a születéskor a Vénusz és a Szaturnusz tartózkodik azonos jegyben, a szülött rövidlátó lesz, egy fiatal nõ barátsága révén jut vagyonhoz, és tehetséges író vagy festõ válik belõle. Más jógák esetén a fent leírt hatásokat kell figyelembe venni és alkalmazni Két bolygó kombinációi 175 Ha három vagy több bolygó azonos jegyben helyezkedik el a születés idõpontjában, akkor ezt fel kell osztani az összes lehetséges kettõs bolygókombinációra, és azok értelmezéseit kell figyelembe venni. Más asztrológiai mûvek a több bolygóból álló kombinációk hatásait is részletezik Az alábbiakban Vaidjanátha Dzsátaka páridzsáta címû mûve alapján felsoroljuk az azonos jegybe esõ 2, 3, 4, 5 és 6 bolygó alkotta kombinációk hatásait. I. Két bolygó alkotta kombinációk 1.

Nap–Hold: a szülött nõk hatása alá kerül, tehetséges és ragyogó megjelenésû lesz. 2. Nap–Mars: erõs, hazudozó és bûnözõ hajlamú lesz 3. Nap-Merkúr: tanult lesz, szép és erõs, szilárd nézetekkel fog rendelkezni 4. Nap–Jupiter: szorgalmasan fog dolgozni, a király kegyeltje lesz és meggazdagszik. 5. Nap-–Vénusz: nõk révén jut vagyonhoz, sok rokona és ellensége lesz, intelligens lesz. 6. Nap–Szaturnusz: nehéz felfogású lesz, ellenségei legyõzik 7. Hold–Mars: elõkelõ családba születik, bátor, erényes és vagyonos lesz, és jó tulajdonságokkal fog rendelkezni. 8. Hold–Merkúr: adakozó hajlamú lesz, a tudományokban jártas, kiváló tulajdonságokkal fog rendelkezni 9. Hold–Jupiter: a jók és a jámborak védelmezõje lesz, intelligens lesz 10. Hold–Vénusz: kereskedéssel foglalkozik majd, és bûnös életet él 11. Hold–Szaturnusz: rossz felesége lesz, apjával rosszul bánik, szegény lesz 12. Mars–Merkúr:

ékesszóló lesz, valamint jártas az orvoslásban, a mûvészetekben és a tudományokban. 13. Mars–Jupiter: erõs szexuális késztetései lesznek, kiváló tulajdonságokkal rendelkezik majd, matematikus lesz 14. Mars–Vénusz: szeretni fogja a harcot és a világot, hajlamos lesz a csalásra. 15. Mars–Szaturnusz: perlekedõ hajlamú lesz, szeretni fogja a zenét, nehéz felfogású lesz. 16. Merkúr–Jupiter: jó beszédkészségû, szép és nagyon gazdag lesz 17. Merkúr–Vénusz: emberek és országok fölött fog uralkodni 176 A védikus asztrológia kézikönyve 18. Merkúr–Szaturnusz: hajlamos lesz a csalásra, nem szívleli meg tanítómestere jótanácsait 19. Jupiter–Vénusz: jó megjelenésû lesz, a király kedvence, intelligens, és jól ért majd a mesterségéhez. 20. Jupiter–Szaturnusz: szobrász lesz és védelmezni fogja a teheneket 21. Vénusz–Szaturnusz: érteni fog a párbajhoz II. Három bolygó alkotta kombinációk 1. Nap–Hold–Mars:

elpusztítja ellensége családját, gazdag lesz és igazságos. 2. Nap–Hold–Merkúr: olyan lesz, mint egy király, tanult és híres lesz 3. Nap–Hold–Jupiter: sok jó tulajdonsággal fog rendelkezni és tanult lesz. 4. Nap–Hold–Vénusz: házasságtörést fog elkövetni, kegyetlen lesz, félni fog az ellenségétõl és gazdag lesz 5. Nap–Hold–Szaturnusz: helytelen nézeteket vall, hajlamos lesz a csalásra, külföldre utazik. 6. Nap–Mars–Merkúr: semmilyen élvezetben nem lesz része, de lesznek fiai, vagyona és felesége 7. Nap–Mars–Jupiter: kedvelni fogja a szexuális örömöket, elõzékeny lesz, tábornok vagy bíró válik belõle. 8. Nap–Mars–Vénusz: szembetegségben fog szenvedni, kényelemben él, elõkelõ családba születik. 9. Nap–Mars–Szaturnusz: elszakad a rokonaitól, néma lesz, beteges és gazdag. 10. Nap–Merkúr–Jupiter: haladó nézeteket vall, tanult, vagyonos és híres lesz. 11. Nap–Merkúr–Vénusz: törékeny testû,

tanult és híres lesz, kényelemben fog élni 12. Nap–Merkúr–Szaturnusz: nem lesznek rokonai (árva lesz), szegény lesz, gyûlölni fogja az emberiséget, bûnös szokásoknak hódol 13. Nap–Jupiter–Vénusz: jó felesége és gyerekei lesznek, nagyon intelligens lesz, szembetegségekben fog szenvedni, gazdag lesz 14. Nap–Jupiter–Szaturnusz: félelemnélküli lesz, a király kedvelni fogja, csendes lesz és kifogástalan viselkedésû 15. Nap–Vénusz–Szaturnusz: rossz hírnevet szerez magának, gõgös és szemtelen lesz. Két bolygó kombinációi 177 16. Hold–Mars–Merkúr: falánk lesz, bûnös szokásoknak hódol, kihasznál másokat 17. Hold–Mars–Jupiter: dühös beszédû, szenvedélyes és szép külsejû lesz. 18. Hold–Mars–Vénusz: magatartása nem lesz kifogástalan, szeretni fogja az utazást, nem lesznek fiai. 19. Hold–Mars–Szaturnusz: erényes és vagyonos lesz, rossz nõt vesz feleségül, zsémbes lesz. 20. Hold–Merkúr–Jupiter:

adakozó természetû lesz, jártas a tudományokban, védelmezni fogja a jókat és a jámborakat, jó beszédkészsége lesz. 21. Hold–Merkúr–Vénusz: tanult lesz, alantas szokásoknak fog hódolni, sok szolgája (beosztottja) lesz 22. Hold–Merkúr–Szaturnusz: nagylelkû adományozó lesz, a király kedvelni fogja, és számos jó tulajdonsággal fog rendelkezni. 23. Hold–Jupiter–Vénusz: intelligens lesz, jó fiai lesznek, jártas lesz a mûvészetekben. 24. Hold–Jupiter–Szaturnusz: jártas lesz a tudományokban, az idõsebb nõket fogja kedvelni, és olyan boldog lesz, mint egy király 25. Hold–Vénusz–Szaturnusz: jártas lesz a Védákban, egy király lelkésze (tanácsadója) lesz, mindenki kedvelni fogja 26. Mars–Merkúr–Jupiter: kedvelni fogja a zenét, a Védákat, az irodalmat és a drámát 27. Mars–Merkúr–Vénusz: szervi rendellenességei lehetnek, rossz családba születik, szilárd nézetekkel fog rendelkezni 28. Mars–Merkúr–Szaturnusz:

mások irányítása alatt szolgál, szembetegségei lehetnek, szeret utazni 29. Mars–Jupiter–Vénusz: a király kedvelni fogja, jó fiai lesznek, kényelemben fog élni 30. Mars–Jupiter–Szaturnusz: vékony testalkatú lesz, nem lesz része kényelemben, sokan fogják tisztelni, bûnös életre adja a fejét. 31. Mars–Vénusz-–Szaturnusz: rossz fiai lesznek, az elméje mindig tiszta marad. 32. Merkúr–Jupiter–Vénusz: ellenségeit legyõzi, messze földön híres lesz 33. Merkúr–Jupiter–Szaturnusz: nagy kényelemben fog élni, vagyonos lesz és ragaszkodni fog a feleségéhez. 34. Merkúr–Vénusz–Szaturnusz: hazudós lesz 35. Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: jó felfogóképességû, boldog és híres lesz. 178 A védikus asztrológia kézikönyve III. Négy bolygó alkotta kombinációk 1. Nap–Hold–Mars–Merkúr: hajlamos lesz a csalásra, jó írói vénája lesz, sokat fog betegeskedni. 2. Nap–Hold–Mars–Jupiter: gazdag, híres és intelligens

lesz, a király kedvelni fogja, mentes lesz a betegségektõl és a szomorúságtól. 3. Nap–Hold–Mars–Vénusz: megnõsül és gyerekei születnek, tanult, boldog, tehetséges, az evésben mértékletes és kegyes lesz. 4. Nap–Hold–Mars–Szaturnusz: szembetegségei lesznek, kedvelni fogja az utazást és a prostituáltakat, szegény lesz. 5. Nap–Hold–Merkúr–Jupiter: nyolc fia lesz, jó tulajdonságokkal rendelkezik majd, gazdag lesz, híres, erõs és nagylelkû 6. Nap–Hold–Merkúr–Vénusz: szervi rendellenességei lesznek, jó beszédkészsége lesz 7. Nap–Hold–Merkúr–Szaturnusz: szegény lesz és hálátlan 8. Nap–Hold–Jupiter–Vénusz: sok jó tulajdonsága lesz, házasságtörést követ el más nõkkel, intelligens lesz, szembetegségektõl fog szenvedni. 9. Nap–Hold–Jupiter–Szaturnusz: szeret utazni, gazdag és intelligens lesz, kedvelni fogja a prostituáltak társaságát. 10. Nap–Hold–Vénusz–Szaturnusz: a végtagjai

rendellenesek lesznek, félénk lesz, lányok után jár, kedvelni fogja a gazdagságot és a jó ételeket. 11. Nap–Mars–Merkúr–Jupiter: erõs lesz, nehézségekbe keveredik, megházasodik és gazdag lesz, szembetegségei lesznek, kedvelni fogja az utazást. 12. Nap–Mars–Merkúr–Vénusz: vonzódni fog mások feleségéhez, félelmetes lesz a megjelenése és a szemei, kleptomániás lesz, gyenge lesz 13. Nap–Mars–Merkúr–Szaturnusz: tábornok vagy miniszter lesz, alantas szokásai lesznek, sokféle élvezetnek fog hódolni. 14. Nap–Mars–Jupiter–Vénusz: olyan híres lesz, mint egy király, mindenki tisztelni fogja, gazdag lesz 15. Nap–Mars–Jupiter–Szaturnusz: vak lesz, vándorolni fog, sok barátja és rokona lesz 16. Nap–Mars–Vénusz–Szaturnusz: kegyvesztett lesz, lusta, de jó tulajdonságokkal fog rendelkezni 17. Nap–Merkúr–Jupiter–Vénusz: nagyon gazdag és híres lesz 18. Nap–Merkúr–Jupiter–Szaturnusz: vitákat szít, sokan

tisztelni fogják, bûnös szokások rabja lesz 19. Nap–Merkúr–Vénusz–Szaturnusz: jó lesz a beszédkészsége, igazságos lesz, elvhû és illemtudó Két bolygó kombinációi 179 20. Nap–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: jártas lesz a mûvészetekben, alantas emberek élére áll, makacs lesz. 21. Hold–Mars–Merkúr–Jupiter: a király kegyeltje, miniszter vagy elismert költõ válik belõle 22. Hold–Mars–Merkúr–Vénusz: jó felesége és gyerekei lesznek, intelligens lesz, csúnya és deformált, de kényelemben fog élni 23. Hold–Mars–Merkúr–Szaturnusz: kettõs szülei lesznek (pl örökbe fogadják), bátor lesz, több felesége és gyereke is lesz. 24. Hold–Mars–Jupiter–Vénusz: bûnös tetteket hajt végre, sokat fog aludni, szeretni fogja a pénzt. 25. Hold–Mars–Jupiter–Szaturnusz: szilárdak lesznek a nézetei, bátor lesz, boldog és tanult. 26. Hold–Mars–Vénusz–Szaturnusz: rosszul fog viselkedni, nem születik fia,

jártas lesz a Védákban, vagy a király papja lesz 27. Hold–Merkúr–Jupiter–Vénusz: nagyon gazdag lesz, ragaszkodni fog a rokonaihoz, erényes lesz. 28. Hold–Merkúr–Jupiter–Szaturnusz: nagylelkûen fog adományozni, a király tisztelni fogja, nagy kényelemben fog élni, vagyonos lesz és ragaszkodni fog a feleségéhez. 29. Hold–Merkúr–Vénusz–Szaturnusz: az emberek gyûlölni fogják, mások feleségéhez fog vonzódni. 30. Hold–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: nem születik fia, nem végzi szorgalmasan a munkáját, kegyetlen lesz. 31. Mars–Merkúr–Jupiter–Vénusz: gazdag lesz, de mások megvetik 32. Mars–Merkúr–Jupiter–Szaturnusz: sokat betegeskedik és szegény lesz. 33. Mars–Merkúr–Vénusz–Szaturnusz: rendellenes végtagjai lehetnek, mások irányítása alatt fog szolgálni, sokat fog hazudozni, rossz gyerekei lesznek. 34. Mars–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: a király kedvelni fogja, vékony testalkatú és jó felfogóképességû

lesz, rossz fiai lesznek. 35. Merkúr-–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: nagyon gazdag, tanult és jó modorú lesz. IV. Öt bolygó alkotta kombinációk 1. Nap–Hold–Mars–Merkúr–Jupiter: a szülött szeretni fogja a harcot, örömét leli abban, ha becsaphat másokat, de jól fog érteni a munkájához. 180 A védikus asztrológia kézikönyve 2. Nap–Hold–Mars–Merkúr–Vénusz: nem fog adományozni, szorgalmasan fog dolgozni, nem lesznek rokonai, másoknak fog dolgozni 3. Nap–Hold–Mars–Merkúr–Szaturnusz: rövid életû lesz, szeret majd pénzt keresni, nem nõsül meg és nem lesznek gyerekei. 4. Nap–Hold–Mars–Jupiter–Vénusz: örömét leli mások zaklatásában, a szülei és a rokonai kitagadják, rossz lesz a szeme. 5. Nap–Hold–Mars–Jupiter–Szaturnusz: kapzsi lesz, valamint bánat sújtotta, amiért külön kell élnie a feleségétõl. 6. Nap–Hold–Mars–Vénusz–Szaturnusz: vagyonos, erõs, jó képességû és tisztátalan

lesz, és mások felesége után fog vágyakozni 7. Nap–Hold–Merkúr–Jupiter–Vénusz: miniszter lesz és egyben bíró, valamint gazdag, sikeres, híres és erõs. 8. Nap–Hold–Merkúr–Jupiter–Szaturnusz: mások fogják etetni, félénk lesz, bûnöket követ el, félelmetes tetteket hajt végre. 9. Nap–Hold–Merkúr–Vénusz–Szaturnusz: szegény lesz, magas és beteges, nem születik fia. 10. Nap–Hold–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: nem nõsül meg, jó lesz a beszélõkészsége, ellenségeket szerez magának, félelemnélküli lesz és jártas a szemfényvesztésben. 11. Nap–Mars–Merkúr–Jupiter–Vénusz: nem sújtja szomorúság, jó barát lesz, lovakat tart, mások felesége után fog vágyakozni. 12. Nap–Mars–Merkúr–Jupiter–Szaturnusz: az ételét koldulás útján kell megszereznie, piszkos lesz és szakadt ruhában fog járni. 13. Nap–Mars–Merkúr–Vénusz–Szaturnusz: fontos személyiség lesz, de szomorúság, félelem,

betegség és éhség fogja gyötörni. 14. Nap–Mars–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: mindenhol tisztelik majd, gazdag lesz és vak, sok rokona és barátja lesz. 15. Nap–Merkúr–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: el fogja sajátítani az önvalóról (lélekrõl) szóló tudást, a félisteneknek és tanítóinak tetszõ tetteket hajt végre, jártas lesz a tudományokban. 16. Hold–Mars–Merkúr–Jupiter–Vénusz: a szülött kedves, boldog, gazdag, hatalmas és tanult lesz. 17. Hold–Mars–Merkúr–Jupiter–Szaturnusz: tehetséges mérnök lesz, erõs fizikummal rendelkezik majd, híres lesz a szaktudásáról. 18. Hold–Mars–Merkúr–Vénusz–Szaturnusz: jó felesége és gyerekei lesznek, intelligens lesz, kényelemben fog élni. 19. Hold–Mars–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: másoknak dolgozik, szegény lesz, piszkos, tudatlan, és hajlamos a lopásra 20. Hold–Merkúr–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: világszerte tisztelni fog- Két bolygó

kombinációi 181 ják, a végtagjai rendellenesek lesznek, miniszter válik belõle és egy királyra fog hasonlítani. 21. Mars–Merkúr–Jupiter–Vénusz–Szaturnusz: mindenhol tisztelni fogják, érteni fog a munkájához, kínzatás, börtön és betegségek miatt fog szenvedni. V. Hat bolygó alkotta kombinációk A következõkben azokat a kombinációkat ismertetjük, amelyekben hat bolygó áll együtt ugyanabban a jegyben. A felsorolásban csak azt a bolygót említem meg, amelyik nem vesz részt a kombinációban 1. A Szaturnusz kivételével: a szülött tudományos mûvek szerzõje lesz, erdõs és hegyes vidéken fog lakni, megnõsül, gyerekei lesznek és vagyonra tesz szert. 2. A Vénusz kivételével: hajlama lesz a lopásra, más nõkre vágyik, a rokonai elítélik, nem születik fia, ostoba lesz, külföldre utazik. 3. A Jupiter kivételével: alacsony sorba születik, másoknak fog dolgozni, emésztési zavarai lesznek, az emberek megvetik 4. A Merkúr

kivételével: miniszter lesz, felesége, fiai, vagyona lesz, kényelemben fog élni, és képes lesz uralkodni a szenvedélyén 5. A Mars kivételével: fejfájástól fog szenvedni, megõrül, elhagyatott helyeken fog lakni, külföldre utazik. 6. A Hold kivételével: energikus utazó és intelligens lesz 7. A Nap kivételével: szent helyekre zarándokol és meggazdagszik VI. Hét bolygó alkotta kombinációk Ha hét bolygó van egy házban, akkor értelemszerûen a többi üres. Ez megegyezik a góla-jógával (lásd 12.19), de házanként más hatást eredményezhet, attól függõen, hogy a hét bolygó az 1 házban vagy egy másik házban helyezkedik-e el. Garga Muni Garga-hórá címû mûvében a következõképpen magyarázza e kombinációk hatását: 1. ház: a góla-jógával megegyezõ hatás 2. ház: nagy vagyonnal, sok lóval és elefánttal fog rendelkezni, erényes lesz 3. ház: az 1 házhoz hasonló hatás 4. ház: igazságos, becsületes, jó szakács, király

válik belõle, féltékeny lesz, és tisztelni fogja a tanítómestereit. 182 A védikus asztrológia kézikönyve 5. ház: a Legfelsõbb Úrról szóló tudás iránt fog érdeklõdni, kedvesen viszonyul majd a rokonaihoz, boldog, a mûvészetekben jártas, vezetõ személyiség lesz. 6. ház: igazságos, becsületes, erényes, képzett, vagyonos és híres lesz 7. ház: uralkodni fog, nagyon híres, bátor és erényes lesz, mindenki kedvelni fogja. 8. ház: elefántok és lovak ura, népének vezetõje lesz, házzal és vagyonnal rendelkezik majd, odaadó lesz a bráhmanák iránt 9. ház: nagy boldogságban lesz része, egészséges és intelligens lesz 10. ház: igazmondó és híres lesz, meggazdagszik, király lesz, és sokat fog adakozni. 11. ház: a 10 házhoz hasonló hatás 12. ház: ellenségeskedésbe keveredik, nem lesz önbecsülése, mindig szûkölködni fog, nem lesz vagyona és gabonája (étele). TIZENÖTÖDIK FEJEZET AZ ASZKÉZIS KOMBINÁCIÓI 1. Ha

egy személy születésekor négy vagy több erõs bolygó ugyanabban a jegyben van, a szülött a sakja, adzsívika, bhiksuka, vriddhasraváka, csakra, nirgrandha vagy vánjászana rendbe tartozó aszkéta lesz, attól függõen, hogy a csoport legerõsebb bolygója a Mars, a Merkúr, a Jupiter, a Hold, a Vénusz, a Szaturnusz vagy a Nap. Ha ez az erõs bolygó a születéskor vereséget szenvedett egy bolygóháborúban, akkor az aszkéta egy idõ múlva meg fogja szegni a lemondás fogadalmát. A védikus társadalomban nagyon fontosnak tartották, hogy egy férfi ötvenéves kora után mondjon le társadalmi és családi kötelezettségeirõl, vonuljon vissza a világi cselekedetektõl, és élete hátralévõ részét szentelje az önmegvalósításnak, a lelki gyakorlatoknak. Ezt a visszavonult, lemondásokkal teli életmódot pravradzsjának nevezik. Asztrológiai szempontból a szülöttnek akkor van jó esélye e szint elérésére, ha születési horoszkópjában 4, 5, 6

vagy 7 bolygó azonos jegyben van, és a bolygók erõsek. Az aszkétáknak különbözõ rendjei vannak. A szülött elõször abba a rendbe fog belépni, amelyiknek a bolygója a legerõsebb a horoszkópjában, azután a rákövetkezõ felé fog vonzódni stb. Az elsõ ez irányú változás a legerõsebb bolygó dasa- vagy antardasa-korszakában következik be, a továbbiak pedig a többi bolygó korszakaiban. Ha a jógában egy bolygó jóval erõsebb a többinél, és nem szenved vereséget az együttállásban, akkor a szülött az általa képviselt rendben fogja aszkétaéletét folytatni a haláláig. Az egyes bolygók domináns hatásához az aszkéták következõ osztályai tartoznak: 1. Mars: a szülött buddhista szerzetes (sakja) lesz, aki vörös ruhát visel, és a viselkedése kevéssé aszkétához méltó 183 184 A védikus asztrológia kézikönyve 2. Merkúr: a szülött dzsainista szerzetes (adzsívika) lesz, akinek lemondást szimbolizáló botja van,

mégsem tud a nyelve, vagyis a beszéde és az evése fölött uralkodni. 3. Jupiter: a szülött lemondott bráhmana lesz, akit jatínak is neveznek; faluról falura jár, és sehol sem marad három napnál tovább. Bhiksukának azért hívják, mert másoktól koldult alamizsnán él, mindig az Abszolút Igazságon meditál, és a szentírások tanulmányozásában merül el 4. Hold: Siva követõje lesz, akit vriddhasravákának vagy kápálikának neveznek. Az ilyen aszkéták hamuval hintik be a testüket, krematóriumokban laknak és más furcsa szokásokat követnek 5. Vénusz: csakra vagy csáraka aszkéta lesz, sok helyre elzarándokol 6. Szaturnusz: nága vagy nirgrandha aszkéta lesz, aki ruha nélkül járkel 7. Nap: vánjászana aszkéta lesz, aki az erdõben gyûjtögetett gyökerekkel és gyümölcsökkel táplálkozik, és Istenen meditál Közülük az erõs Nappal vagy Jupiterrel rendelkezõ személybõl lesz guru, azaz lelki tanítómester, aki sok tanítványt fogad

el. 2. Ha a legerõsebb bolygó astangata-bolygó, akkor a szülött nem nyer beavatást a lemondott rendbe, de vonzódni fog az ilyen személyekhez. Ha az erõs bolygó egy háborúban vereséget szenvedett, és más bolygókkal van dristiben, a szülött szintén nem nyer beavatást a lemondott rendbe, bár nagyon fog rá vágyni. Az astangata-bolygók leírását a 7.2 versben találjuk meg A fenti két kombináció hatására a szülött formálisan nem fogja magára ölteni a lemondott rend jelvényeit. Ha a második kombinációban a bolygó vereséget szenved, de nincs dristiben más bolygókkal, akkor aszkéta lesz belõle, de egy idõ után visszatér régi életmódjához, ahogy azt az elsõ versben is olvastuk. 3. Ha a Hold által elfoglalt jegy ura dristit vet a Szaturnuszra, és a Szaturnusz nincs egyetlen más bolygó dristijében sem, vagy ha a Szaturnusz dristit vet a Hold által elfoglalt jegy urára, s ez a bolygó nem erõs, a szülött aszkéta lesz. Ha a Hold a

Szaturnusz drekkánájában, valamint a Szaturnusz vagy a Mars navámsájában van, és a Szaturnusz dristit vet rá, a szülött szintén aszkéta lesz. Az aszkézis kombinációi 185 Az elsõ esetben a szülött az aszkétáknak ahhoz a rendjéhez fog csatlakozni, amelyiket a Hold ura és a Szaturnusz közül az erõsebbik képvisel. A második jógában a Szaturnusznak erõsnek kell lennie, míg a Hold ura gyenge. A harmadik jógában a szülött a Szaturnusz rendjébe tartozó aszkéta lesz, de csak akkor, ha a Holdra nem vetül más dristi 4. Ha a születés idején a Szaturnusz dristit vet a Jupiterre, a Holdra és az aszcendensre, a Jupiter a 9. házban van, és rádzsajóga áll fenn, akkor a szülött tudományos munkák szerzõje lesz Ha a szülött születésekor a Szaturnusz az aszcendenstõl számított 9. házban van, és egyik bolygóval sincs dristiben, ugyanakkor rádzsa-jóga áll fenn, a szülött uralkodó és aszkéta is lesz Ha a horoszkópban egy

rádzsa-jóga és egy pravradzsja-jóga is van, akkor az utóbbi fog hatást gyakorolni, az elõbbi nem. Ha a horoszkópban két rádzsa-jóga és egy pravradzsja-jóga van, a szülött király lesz, ugyanakkor tudományos mûvek szerzõje is. Ha pedig nincs benne rádzsa-jóga, csak pravradzsja-jóga, akkor aszkéta válik belõle. A Púrvabhága (elsõ rész) vége UTTARABHÁGA (Második rész) TIZENHATODIK FEJEZET A HOLD A NAKSATRÁKBAN 1. Ha születésekor a Hold az Asviní naksatrán halad keresztül, a szülött kedvelni fogja a díszeket, kulturált megjelenésû lesz, népszerû, tehetséges és intelligens. Ha a Hold a Bharaní naksatrában van, akkor sikeres lesz a munkájában, igazmondó lesz, jó képességû, és nem éri betegség vagy szomorúság. 2. Ha a Hold a Krittiká naksatrában van, a szülött falánk lesz, vonzódni fog mások feleségeihez, ragyogó megjelenésû lesz és híres. Ha a Hold a Róhiní naksatrában van, a szülött igazságos lesz,

nem fog mások vagyonára vágyni, tiszta szokásai lesznek, kedves beszédû lesz, szilárd nézeteket fog vallani, és vonzó megjelenésû lesz. 3. Ha a Hold a Mrigasíra naksatrában van, akkor a szülött nem fog szilárdan kitartani az elvei mellett, jó képességû, félénk, ékesszóló, aktív és gazdag lesz, és szexuális örömöknek fog hódolni. Ha a Hold az Árdrá naksatrában van, akkor a szülött õszintétlen, hirtelen haragú és hálátlan lesz, mások kínzásában leli örömét, és gonosztetteket fog elkövetni. 4. Ha a Hold a Punarvaszu naksatrában van, a szülött odaadó lesz és türelmes, kényelemben fog élni, jó természetû, csendes lesz, helytelen nézeteket fog vallani, beteges lesz, szomjas természetû, és apróságokkal is elégedetté lehet majd tenni. 189 190 A védikus asztrológia kézikönyve 5. Ha a Hold a Pusja naksatrában van, a szülött képes lesz uralkodni a vágyain, közkedvelt személyiség lesz, jártas lesz a

szentírásokban, gazdag lesz, és szívesen fog adakozni Ha a Hold az Aslésa naksatrában van, a szülött nem becsüli majd mások munkáját, falánk lesz, bûnös, hálátlan, és jól fog érteni mások becsapásához. 6. Ha a Hold a Mágha naksatrában van, a szülöttnek sok szolgája lesz, nagyon gazdag lesz, kényelemben fog élni, a félisteneket és az õsatyákat fogja imádni, és fontos munkát végez majd. Ha a Hold a Púrva-phálguní naksatrában van, a szülött kedves beszédû, nagylelkû adakozó és jó megjelenésû lesz, gyakran változtatja majd a helyét, és királyok alattvalójaként szolgál. 7. Ha a Hold az Uttara-phálguní naksatrában van, a szülött közkedvelt lesz, tanultsága révén pénzhez jut, és kényelemben fog élni. Ha a Hold a Haszta naksatrában van, a szülött aktív, leleményes, szégyentelen, kegyetlen, tolvaj és részeges lesz. 8. Ha a Hold a Csitra naksatrában van, a szülött szeretni fogja a színes virágokat és ruhákat,

szép szemei és testrészei lesznek. Ha a Hold a Szváti naksatrában van, a szülött gyengéd és csendes természetû lesz, uralkodni fog a szenvedélyén, jól ért majd a kereskedelemhez, kegyes lesz, kedves beszédû és adakozó természetû. 9. Ha a Hold a Visákhá naksatrában van, akkor a szülött irigy lesz mások gazdagságára, zsugori lesz, jó megjelenésû, érthetõ beszédû, jól fog érteni a pénzszerzéshez, és gyakran szít veszekedést mások között. Ha a Hold az Anurádhá naksatrában van, a szülött gazdag lesz, külföldön fog élni, nem lesz képes elviselni az éhséget, és gyakran fog költözködni. 10. Ha a Hold a Dzsjéstha naksatrában van, a szülött kevés barátra fog szert tenni, jó kedélyû lesz, erényes és hirtelen természetû Ha a Hold a Múla naksatrában van, a szülött gõgös lesz, gaz- A Hold a naksatrákban 191 dag és boldog, nem fog ártani másoknak, szilárd nézeteket vall majd, és kényelemben fog élni. 11.

Ha a Hold a Púrvásádha naksatrában van, akkor a szülött felesége kellemes természetû, õ maga pedig büszke lesz, és ragaszkodni fog a barátaihoz Ha a Hold az Uttarásádha naksatrában van, a szülött engedelmes természetû lesz, jártas lesz az illemtan szabályaiban, sok barátra tesz szert, nagylelkû lesz, meghálálja a kapott segítséget, és közkedvelt lesz. 12. Ha a Hold a Sravana naksatrában van, a szülött vagyonos lesz, tanult és híres, a felesége pedig szabad szellemû. Ha a Hold a Dhanisthá naksatrában van, a szülött szeret majd ajándékozni, gazdag lesz, bátor és zsugori, és kedvelni fogja a zenét. 13. Ha a Hold a Satabhisak naksatrában van, a szülött nyers beszédû lesz és igazmondó, sok szomorúság éri, gyõzedelmeskedik az ellenségei fölött, meggondolatlanul cselekszik, és független gondolkodású lesz. Ha a Hold a Púrva-bhadra naksatrában van, akkor a szülöttet sok bánat éri, vagyona felett a felesége rendelkezik majd,

tiszta beszédû lesz és fösvény. 14. Ha a Hold az Uttara-bhadra naksatrában van, akkor a szülött meggyõzõen tud majd érvelni, boldog lesz, gyermekei és unokái lesznek, gyõzedelmeskedni fog az ellenségei fölött, és erényes lesz. Ha a Hold a Révatí naksatrában van, akkor a teste tökéletesen arányos lesz, mindenki kedvelni fogja, bátor lesz a harcban, soha nem vágyik majd más tulajdonára, és gazdag lesz. A fenti hatások csak akkor jelentkeznek maradéktalanul, ha a Hold erõs. TIZENHETEDIK FEJEZET A HOLD A ZODIÁKUS JEGYEIBEN 1. Ha a születés idõpontjában a Hold a Kos jegyben van, a szülött kerek szemû lesz; mértékkel, de kedvelni fogja a zöldségbõl készült és forró ételeket, gyorsan ki lehet engesztelni, örömét leli az utazásban és a nemi élvezetekben, gyengék lesznek a térdei, nem sokáig lesz vagyonos, kedvelni fogja a harcot és a nõket, ügyesen végrehajtja a rábízott feladatokat, a körmei deformáltak, a feje

sebhelyes lesz; rátarti lesz, testvérei közül õ lesz a legidõsebb; tenyerén a sakti nevû fegyver alakjára emlékeztetõ vonalak lesznek, az elméje csapongó lesz, és félni fog a víztõl. A sakti fegyver egy lándzsához hasonlít. 2. Ha a születés idõpontjában a Hold a Bika jegyben van, a szülött vonzó megjelenésû és méltóságteljes járású lesz, arca és combja széles lesz, a hátán, az arcán vagy az oldalán anyajegyek lesznek, nagylelkûen fog adakozni, szerencsétlenségek érik, nagy befolyással és hatalommal fog rendelkezni, a nyakán egy nagy púp lesz, leánygyermekei születnek, hajlamos lesz a hurutos megbetegedésekre, meg kell válnia a rokonaitól, a vagyonától és a fiaitól, mindenki kedvelni fogja, türelmes természetû lesz; nagyevõ lesz; vonzódni fog a nõkhöz, ragaszkodni fog a barátaihoz, és élete középsõ és utolsó részében boldog lesz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy fiatal korában boldogtalan lesz. 3. Ha a

születés idõpontjában a Hold az Ikrekben van, a szülött vonzódni fog a nõkhöz, ügyes lesz a nemi élet terén, vöröslõ szemei lesznek, jártasságra tesz szert a szentírások tudományában, 193 194 A védikus asztrológia kézikönyve üzeneteket továbbít, a haja hullámos lesz, az intellektusa pedig éles; szellemes lesz, ügyes a játékban és a gondolatolvasásban, szép testi vonásokkal fog rendelkezni, negédes beszédû és nagyevõ lesz, szeretni fogja a zenét, jártas lesz a táncmûvészet szabályaiban, hermafroditákkal kerül szexuális kapcsolatba, felszegett orra lesz. 4. Ha a születés idõpontjában a Hold a Rákban van, a szülött gyors járású és hajlott testû, görbe hátú és magas csípõjû lesz, nõk befolyása alá kerül, lesz egy kiváló barátja, érteni fog az asztrológiához, több háza is lesz, a vagyona úgy fog gyarapodni és fogyni, akár a Hold, alacsony termetû és vastag nyakú lesz, kedves szavakkal meg lehet

nyerni, ragaszkodni fog a barátaihoz, kedvelni fogja a vízpartot és az erdõs vidékeket. 5. Ha a születés idõpontjában a Hold az Oroszlánban van, akkor a szülött hirtelen haragú, nagy orcájú, széles arcú és barna szemû lesz, nagyon kevés fia születik, gyûlölni fogja a nõket, kedvelni fogja az állati eredetû táplálékot, az erdõket és a hegyeket, apróságok miatt is sokáig haragot tart majd, éhség, szomjúság, gyomorfájdalmak, fogfájás és mentális aggodalmak fogják gyötörni, nagylelkûen fog adományozni, gõgös természetû, de a harcban bátor, az elveiben pedig megingathatatlan lesz, és ragaszkodni fog az anyjához. 6. Ha a születés idõpontjában a Hold a Szûzben van, a szülöttnek gyönyörû szemei lesznek, visszafogott lesz a járása, a válla keskeny lesz és csapott, kényelemben fog élni, a teste lágy, a beszéde finom lesz, igazmondó lesz, kitûnõ táncos, zenész, festõ vagy író válik belõle, jártas lesz a

szentírásokban, erényes lesz és intelligens, vonzódni fog a nemi élethez, más házát és vagyonát fogja élvezni, külföldre költözik, kedves beszédû lesz, inkább lányai születnek, mint fiai. 7. Ha a születés idõpontjában a Hold a Mérleg jegyben van, a szülött tisztelni fogja a félisteneket, a bráhmanákat és a szenteket, intelligens lesz, soha nem fog szemet vetni más vagyonára, jártas lesz a Védákban, nõk hatása alá kerül, magas lesz, felsze- A Hold a zodiákus jegyeiben 195 gett orrú, a végtagjai vékonyak és betegesek lesznek, szeret majd utazni, gazdag lesz, kereskedéssel foglalkozik majd, egy félisten nevét fogja viselni, kiváló második nevét pedig bölcsek adományozzák neki. Beteges lesz, védelmezni fogja a családját, a rokonai azonban szégyent hoznak rá és elfordulnak tõle. A szerzõ itt a pradzsnya szót használja, ami annyit jelent, hogy a szülött éles eszû lesz, és elsajátítja majd az anyagi és a lelki

tudást, valamint ismerni fogja a múltat és a jövõt. A védikus kultúrában a legtöbb ember valamelyik félistennek vagy Krisna egyik formájának a nevét kapta utónévként 8. Ha a születés idõpontjában a Hold a Skorpióban van, a szülött nagy szemû és széles mellkasú lesz, a combja, a térde és a lábikrája gömbölyû lesz, meg kell válnia a szüleitõl és a tanáraitól, fiatal korában betegségek érik, a király családja tisztelni fogja, barnás lesz a bõre, nem lesz egyenes természetû, talpán és tenyerén halra, vadzsrájudhára vagy egy madárra emlékeztetõ vonalak lesznek, bûneit megpróbálja eltitkolni. A vadzsrájudha villámot jelent. E vonalak meglétébõl megállapítható, hogy a szülött Holdja a Skorpióban van. 9. Ha a születés idõpontjában a Hold a Nyilasban van, akkor a szülött arca és nyaka hosszúkás lesz, örökölni fogja apja vagyonát, nagylelkû lesz az adományozásban, szépírásra adja a fejét, erõs lesz és

ékesszóló, nagy lesz az orra, a foga, a füle és az ajka, többféle munkába belevág, érteni fog a szépmûvészetekhez, a vállai határozatlan vonalúak, a körmei deformáltak, a karjai hosszúak lesznek, mély intellektussal és újító hajlammal, valamint jó ítélõképességgel fog rendelkezni, gyûlölni fogja a rokonait, soha nem enged az unszolásnak, csak a kedves szónak. 10. Ha a születés idõpontjában a Hold a Bakban van, a szülött nagyon fog ragaszkodni a feleségéhez és a gyerekeihez, képmutatásból erényes tetteket hajt végre, gyenge lába, éles szeme, vékony dereka lesz, hallás után mindent azonnal megért, mindenki kedvelni fogja, lassan dolgozik, nem bírja a hideget, vándor ter- 196 A védikus asztrológia kézikönyve mészetû, liberális és nagyhatalmú lesz, író válhat belõle, fösvény lesz, az alacsony sorból származó, idõsebb nõket fogja kedvelni, szégyentelen lesz és könyörtelen. 11. Ha a születés

idõpontjában a Hold a Vízöntõben van, a szülött nyaka olyan lesz, mint egy tevéé, a teste pedig izmos, durva és szõrös; magas termetû lesz, a lába, a combja, a háta, az ülepe, az arca és a hasa nagy lesz, süket lesz, mások feleségéhez és vagyonához fog vonzódni, gonosztetteket követ el, élete hol felfelé, hol lefelé ível; kedvelni fogja a virágokat és az illatos parfümöket, ragaszkodni fog a barátaihoz, és fáradhatatlan gyalogló lesz. 12. Ha a születés idõpontjában a Hold a Halakban van, a szülött tengeri termékekkel fog kereskedni, más emberek vagyonát fogja élvezni, rajongani fog a feleségéért és a szép ruhákért, a teste arányos és szép, az orra hosszú, a feje pedig nagy lesz, ellenségeit megszégyeníti, a nõk hatása alá kerül, szép szeme és világos bõre lesz, rejtett kincsekre bukkan, gazdag lesz és tanult. 13. Ha a szülött születésekor a Hold, a Hold által elfoglalt jegy és a jegy ura is erõs, akkor a

fejezetben leírt hatások teljes mértékben megvalósulnak. Ugyanez vonatkozik a többi bolygóra is Ha a három tényezõ közül csak kettõ erõs, akkor a hatások nem jelentkeznek maradéktalanul, ha csak egy, akkor még annyira sem, ha pedig egyik sem erõs, akkor a hatások valószínûleg egyáltalán nem nyilvánulnak meg. Ez a következõ fejezetre is vonatkozik, ahol a szerzõ a többi bolygó hatásait ismerteti az egyes jegyekben. TIZENNYOLCADIK FEJEZET A NAP, A MARS ÉS A TÖBBI BOLYGÓ A JEGYEKBEN 1. Ha születése pillanatában a Nap a Kos jegyben van, de nem a legemelkedettebb fokán, akkor a szülött hírnévvel és jó képességekkel lesz megáldva, szeret majd vándorolni, jelentéktelen vagyona lesz és felfegyverkezve fog járni. Ha a Nap a Bikában van, akkor a szülött kelmével, parfümökkel és hasonló árukkal fog kereskedni, gyûlölni fogja a nõket, és érteni fog a hangszeres zenéhez és az énekléshez. Ha a Nap a legemelkedettebb fokán

áll, akkor a szülött nagyon gazdag lesz, egész életében ugyanott fog lakni, a fegyvereit a szolgái viszik utána, hírneves és tehetséges lesz. 2. Ha a Nap az Ikrekben van, a szülött jól fog érteni a grammatikához és az asztrológiához, és gazdag lesz Ha a Nap a Rákban van, a szülött független, vad természetû és szegény lesz, mások munkáját végzi, és sokat kell majd gyalogolnia. Ha a Nap az Oroszlánban van, a szülött kedvelni fogja az erdõket, a hegyeket és a tehénistállókat, erõs lesz és ostoba. Ha a Nap a Szûzben van, a szülött jól ért majd az íráshoz, a festészethez, az irodalomhoz, a matematikához és a világi tudományokhoz, a testalkata pedig nõies lesz. 3. Ha a Nap a Mérleg jegyben van, a szülött kedvelni fogja a szeszes italokat vagy maga is szeszes italt fog elõállítani, vándorter- 197 198 A védikus asztrológia kézikönyve mészetû lesz, alkímiával foglalkozik majd, és gonosztetteket követ el. Ha a Nap a

Skorpióban van, a szülött heves természetû lesz, meggondolatlanul fog cselekedni, mérgekhez kapcsolódó tevékenységgel keresi a kenyerét, és kitûnõen ért majd a fegyverekhez. Ha a Nap a Nyilasban van, a szülöttet bölcsek tisztelete övezi majd, gazdag lesz és független, jól fog érteni az orvosláshoz és a szobrászathoz. Ha a Nap a Bak jegyben van, a szülött rangján aluli tettekbe bonyolódik, tudatlan lesz, alantas árucikkekkel kereskedik, kevés lesz a vagyona, kapzsi lesz és mások vagyonát fogja élvezni. A Skorpió jegy egy másik értelmezése szerint a vagyon méregként hat a szülöttre, azaz nem boldogságot, hanem keserûséget eredményez. 4. Ha a Nap a Vízöntõben van, a szülött rangján aluli tetteket fog végrehajtani, szegény lesz, nem születik fia és nem lesz vagyona. Ha a Nap a Halakban van, a szülött vízbõl származó termékekkel fog kereskedni, és tisztelni fogják a nõk. Anyajegyek vagy foltok lehetnek testének azon a

részén, mely a Nap és a Hold által közösen elfoglalt jegynek felel meg (lásd 1.4) 5. Ha a Mars a Kosban vagy a Skorpióban van, a szülöttet a király tisztelete fogja övezni, vándortermészetû lesz, tábornok vagy kereskedõ válik belõle, gazdag lesz, testén sebhelyek lesznek, tolvajlásra adja a fejét, és elmerül az érzéki örömök élvezetében. Ha a Mars a Bika vagy a Mérleg jegyben van, a szülött a nõk befolyása alá kerül, nem hallgat barátai tanácsára, más emberek nézeteiért lelkesedik, jártas lesz a mágiában és a játékokban, elõszeretettel fogja magát ékesíteni, félénk természetû és durva testfelépítésû lesz. 6. Ha a Mars az Ikrekben vagy a Szûzben van, a szülött ragyogó megjelenésû lesz, fiai születnek, nem lesznek barátai, segíteni fog másokon, jártas lesz a zenében és a harcban, fösvény, félelmet nem ismerõ és kéregetõ természetû lesz. Ha a Mars a Rákban van, a szülött gazdag lesz, átkel majd a

tengereken és vagyont szerez, intelligens lesz és gonosz, a végtagjai pedig rendellenesek lesznek. A Nap, a Mars és a többi bolygó a jegyekben 199 7. Ha a Mars az Oroszlánban van, a szülöttre szegénység vár, türelmesen elviseli majd a csapásokat, erdõjáró és félelemnélküli lesz, kevés felesége és gyereke lesz. Ha a Mars a Nyilasban vagy a Halakban van, a szülöttnek sok ellensége lesz, a király minisztereként fog tevékenykedni, közismert személyiség lesz, nem fogja ismeri a félelmet, és nagyon kevés gyereke lesz. Ha a Mars a Vízöntõben van, a szülött állandóan szenvedni fog, szegény lesz, egyik helyrõl a másikra vándorol, hazug, független természetû és gonosz lesz. Ha a Mars a Bakban van, a szülött nagyon gazdag lesz, sok fia születik, király vagy királyhoz hasonlatos személyiség válik belõle. 8. Ha a Merkúr a Kos vagy a Skorpió jegyben van, a szülött kedvelni fogja a szerencsejátékot és az italt, adósságba

keveredik, ateista lesz, szembeszáll a szentírások állításaival, tolvajlásra adja a fejét, szegény sorból származó felesége lesz, szegény, csaló és hazug lesz, és le fog térni a becsületesség útjáról. Ha a Merkúr a Bika vagy a Mérleg jegyben van, a szülött prédikátor lesz, sok fia és felesége lesz, mindig pénzkereséssel foglalkozik majd, nagylelkû adományozó lesz, és tisztelni fogja a tanítóját. A második jóga úgy is értelmezhetõ, hogy tisztelni fogja a szüleit. 9. Ha a Merkúr az Ikrek jegyben van, a szülött büszke lesz, jártas a tudományokban, a zenében, a táncban és a festészetben; nyájas beszédû lesz, és kényelemben fog élni. Ha a Merkúr a Rák jegyben van, a szülött vízzel kapcsolatos dolgok révén fogja a kenyerét keresni, és a rokonai nem fogják szeretni. Más olvasatok szerint az, akinek a Merkúrja a Rákban van, testi erõt igénylõ munkával fogja keresni a kenyerét. 10. Ha a Merkúr az Oroszlán

jegyben van, akkor a szülöttet nem fogják kedvelni a nõk, szegény lesz, nem lesz része kényelemben, fia sem születik, egyik helyrõl a másikra vándorol, tudatlan lesz, rajongani fog a nõkért, és sok megaláztatásban lesz része. 200 A védikus asztrológia kézikönyve Ha a Merkúr a Szûz jegyben van, akkor a szülött nagylelkû adományozó és tanult ember lesz, számos erénnyel fog rendelkezni, kényelemben fog élni, türelmes természetû, ötletes és félelemnélküli lesz. 11. Ha a Merkúr a Bak vagy a Vízöntõ jegyben van, a szülött másoknak fog dolgozni, szegénység vár rá, szobrász lesz, adósságokat halmoz fel, és ingyen fog dolgozni Ha a Merkúr a Nyilas jegyben van, a szülöttet a királyok is tisztelni fogják, jártas lesz a tudományok és a törvények terén. Ha a Merkúr a Halakban van, a szülött könnyen tud majd barátságot kötni másokkal, szívesen megismerkedik mások nézeteivel, jártas lesz a kevéssé elõkelõ

kézmûves-mesterségekben, például a vargák mesterségében és hasonlókban. 12. Ha a Jupiter a Kos vagy a Skorpió jegyben van, a szülött tábornok lesz és gazdag, számos feleségétõl sok gyermeke születik, nagylelkû lesz az adakozásban, jó szolgái lesznek, türelmes lesz és jó megjelenésû, boldogságban fog élni a feleségével, és nagyon híres lesz. Ha a Jupiter a Bika vagy a Mérleg jegyben van, a szülött soha nem lesz beteg, kényelemben fog élni, gazdag lesz, sok barátja és fia lesz, nagylelkûen fog adakozni, és mindenki kedvelni fogja. Ha a Jupiter az Ikrek vagy a Szûz jegyben van, akkor a szülöttnek sok ruhája, háza, szolgája, fia és barátja lesz, miniszter válik belõle, és kényelemben fog élni. 13. Ha a Jupiter a Rák jegyben van, a szülöttnek drágakövei és fiai lesznek, vagyona, felesége és befolyása lesz, intelligens lesz, és kényelemben fog élni. Ha a Jupiter az Oroszlán jegyben van, a szülöttre ugyanaz érvényes,

mint az elõzõ esetben (a Jupiter a Rák jegyben), ezenkívül pedig tábornok lesz. Ha a Jupiter a Nyilas vagy a Halak jegyben van, a szülött egy tartomány ura, vagy miniszter, vagy tábornok, vagy pedig nagyon gazdag ember lesz. Ha a Jupiter a Vízöntõben van, akkor ugyanazok a hatások érvényesülnek, mint amikor a Hold a Rák jegyben van. Ha a Jupiter a Bak jegyben van, a szülött rangján aluli tetteket hajt végre, kevés vagyona lesz, és bánat fogja emészteni. A Nap, a Mars és a többi bolygó a jegyekben 201 14. Ha a Vénusz a Kos vagy a Skorpió jegyben van, akkor a szülött mások feleségéért fog rajongani, akinek a befolyása alatt el fogja veszíteni a birtokát, és szégyent hoz a családjára. Ha a Vénusz a Bika vagy a Mérleg jegyben van, a szülött saját ereje és intelligenciája révén jut vagyonhoz, a király kedvelni fogja, rokonai körében fontos ember lesz, híres lesz és félelemnélküli. 15. Ha a Vénusz az Ikrekben van, akkor a

szülött egy király feladatait fogja ellátni, gazdag lesz, és jártas a zenében Ha a Vénusz a Szûzben van, akkor a szülöttnek nehéz munkát kell majd végeznie. Ha a Vénusz a Bakban vagy a Vízöntõben van, a szülöttet mindenki kedvelni fogja, õ maga pedig a nõk hatása alá kerül, és közönséges nõkhöz fog vonzódni. 16. Ha a Vénusz a Rák jegyben van, a szülöttnek két felesége lesz, koldus lesz, félénk lesz és igen rátarti, és az életben sok szomorúság éri. Ha a Vénusz az Oroszlán jegyben van, akkor a szülött nõk révén jut pénzhez, kiváló felesége lesz, de nagyon kevés fia születik. Ha a Vénusz a Nyilasban van, a szülött számos jó tulajdonsággal rendelkezik majd és gazdag lesz. Ha a Vénusz a Halakban van, a szülött tanult lesz és gazdag, a király tisztelete övezi majd, és mindenki kedvelni fogja. 17. Ha a Szaturnusz a Kos jegyben van, a szülött ostoba lesz, egyik helyrõl a másikra vándorol, piperkõc lesz, és nem

lesznek barátai. Ha a Szaturnusz a Skorpió jegyben van, a szülött börtönbe kerül, sorscsapások érik, nem szereti majd a munkát és kegyetlen lesz. Ha a Szaturnusz az Ikrek vagy a Szûz jegyben van, akkor a szülött szégyentelen lesz, szenvedéseket kell kiállnia, szegény lesz, nem születik fia, rossz festõ vagy rossz író, rendõr vagy vezetõ tisztségviselõ lesz. 18. Ha a Szaturnusz a Bika jegyben van, a szülött az alacsony származású nõket fogja kedvelni, kevés vagyona lesz és számos felesége. 202 A védikus asztrológia kézikönyve Ha a Szaturnusz a Mérleg jegyben van, a szülött híres lesz, emberek egy csoportjának az élére áll egy városban, egy hadseregben vagy egy faluban, és vagyonra tesz szert. Ha a Szaturnusz a Rákban van, a szülött szegény lesz, nagyon kevés foga lesz, elszakad az anyjától, nem születik fia, és ostoba lesz. Ha a Szaturnusz az Oroszlánban van, akkor a szülött nem lesz tiszteletreméltó, sokat fog

szenvedni, nem születik fia, és terheket fog vinni a vállán. 19. Ha a Szaturnusz a Nyilas vagy a Halak jegyben van, akkor a szülött kiváló halált hal, hûséges tisztviselõ lesz egy király palotájában, jó felesége és fiai lesznek, tekintélyes vagyonra tesz szert, és egy város, hadsereg vagy falu vezetõje lesz. Ha a Szaturnusz a Bak vagy a Vízöntõ jegyben van, akkor a szülött más feleségét és vagyonát fogja élvezni, egy város, falu vagy hadsereg élére áll, rövidlátó lesz, piszkos lesz, nem szeret majd tisztálkodni, tartós vagyona és tisztsége lesz, és saját birtokait fogja élvezni. Az elõzõ fejezet 13. versében a szerzõ kijelentette, hogy a bolygók által kifejtett hatások a Holdhoz hasonlóan attól függõen fognak érvényesülni, hogy a bolygó, a bolygó által elfoglalt jegy és a jegy ura milyen erõs. 20. A lagna hatásai hasonlóak a Holdéhoz, amikor a zodiákus tizenkét jegyében és a különbözõ bolygók dristijében

áll Ha az 1, 2., 3 vagy bármelyik másik ház erõs, és azok urai is erõsek, akkor az adott házhoz kapcsolódó hatások jól érvényesülnek, ha pedig gyengék, akkor csökkennek. Ha a lagna és a lagna ura erõs, a szülött erõs fizikumú, ha a 2. ház és annak ura erõs, akkor pedig gazdag lesz Hasonló hatás várható a többi ház esetében is. Szatjácsárja szerint a lagna a különbözõ jegyekben a következõ hatásokat okozza 1. Ha a lagna a Kos jegybe esik, a szülöttnek torzak lesznek az ujjai, hirtelen haragú lesz; ellenségeskedést fog szítani; saját nézeteivel összeegyeztethetetlen módon fog cselekedni; a testalkata váta és kapha keveréke lesz; fösvény lesz; sok szenvedés éri; fiatal korában el kell válnia a szüleitõl és a tanítójától; ostoba fiai lesznek; segíteni fog a testvéreinek és A Nap, a Mars és a többi bolygó a jegyekben 203 a rokonainak; erényes lesz; külföldre utazik; haszontalan munkát fog végezni; alacsony

származású, vagy hûtlen, vagy testi hibával rendelkezõ, vagy elvált illetve özvegy nõt vesz feleségül; barátságos emberekkel kerül kapcsolatba; halálát fegyverek, méreg, pitta-panaszok, a környezete, tûz, esõ, börtön, vagy leesés okozhatja. 2. Ha a lagna a Bika jegybe esik, a szülöttnek vastag ajkai, széles orcája, orra és homloka lesz; kapha és váta alkatú lesz; nagylelkûen fog ajándékozni; költekezõ lesz; inkább lányai születnek, mint fiai; rosszul bánik majd a szüleivel; szeretni fogja a munkát; gonosztetteket hajt végre; nagy vagyonra tesz szert; mindig szeretni fogja a feleségét; fegyverektõl fog szenvedni. A halálát fegyverek, kötelek, állatok, túl sok munka, víz, lándzsa, a testmozgás hiánya vagy négylábú állatok fogják okozni, s lehet, hogy külföldön éri a halál. 3. Ha a lagna az Ikrek jegyben van, a szülöttnek hibásak lesznek a végtagjai, vagy a kelleténél több végtagja lesz; kellemes beszédû lesz;

kiváló munkát fog végezni; vegyes temperamentumú lesz; gyenge felfogóképességû és alacsony termetû lesz; a lelki tanítómestere és a bölcsek kedvelni fogják; kevés öccse lesz; nem lesz túlzottan tevékeny; megalázó helyzetbe hoz másokat; jó tulajdonságokkal fog rendelkezni; szívesen belefog több munkába is; erényes lesz, nem lesz gonosz; sok pénzt keres és költ; több felesége lesz; nem lesznek komolyabb betegségei. A halálát kígyómarás, méreg, állatok vagy víz fogja okozni 4. Ha a lagna a Rák jegybe esik, a szülött nem fog szilárdan kitartani az elvei mellett; nemi betegségektõl fog szenvedni; félénk és hálás természetû lesz; kapha és váta alkatú lesz; jó felfogóképességgel fog rendelkezni; bûnös tetteket hajt végre; más emberek vagyonát fogja költeni; hozzátartozóival szemben fukar lesz; a rokonai szégyent hoznak rá; elveszíti a gyerekeit; fontos munkát végez külföldön; beszédhibás lesz; más emberek

fölött fog uralkodni; rangban nem hozzáillõ felesége lesz; az ellenségei megszégyenítik, de sokan tisztelni fogják. A halálát nyakék, kötél, kapha-panaszok, csonttörés, kardvágás vagy vízkór okozza. 5. Ha a lagna az Oroszlánban van, a szülött szigorú lesz; kedvelni fogja az állati eredetû ételeket; pitta-testalkatú lesz; elhárítja a romlást; változatos tevékenységek révén fogja fenntartani a családját; fösvény lesz és emberszeretõ; elismert lesz és rezignált; bosszúságot fog okozni a rokonainak; jó képességû, energikus és bûnös természetû lesz; többször is megnõsül; a dereka, a térde és a fogai betegesek lesznek. A halálát fegyverek, ragadozó állatok, méreg, fa, betegségek, vízi élõlények vagy éhezés okozza. 204 A védikus asztrológia kézikönyve 6. Ha a lagna a Szûz jegyben van, a szülött kedves beszédû és vonzó megjelenésû lesz; a végtagjai hosszúak lesznek; a testalkata vegyes lesz; nagyon

szép lesz; sebeket fog szerezni; gazdag lesz és fösvény; ragaszkodni fog a rokonaihoz; sok lánya lesz; rossz viszonyban lesz a testvéreivel; hajlik majd az erényes tettekre; nem fog sok pénzt keresni; érteni fog a munkájához. A halálát négylábú állatok, fegyverek, pitta-rohamok, szomorúság, tûz vagy kötél okozza 7. Ha a lagna a Mérlegben van, a szülött teste durva, a természete hirtelen, a testalkata kapha és váta keveréke lesz; meggondolatlanul vág bele munkáiba; a nyaka rövid lesz; hálás természetû lesz; nagy vagyonra tesz szert; híres lesz nagylelkû tetteirõl; a lelki tanítómesterét fogja szolgálni; az apja, a testvérei és mások is tisztelni fogják; szeret majd utazni; erényes lesz; el fog rejtõzni, hogy megmeneküljön a rokonai által okozott bajoktól; elveszíti a feleségét; szeretni fogja a harcot; szomorúság fogja gyötörni. A halálát egy híres ember, a rokonai, ártalmatlan állatok, természeti csapások, egy hõn

óhajtott dologról való lemondás vagy az utazás fáradalmai fogják okozni. 8. Ha a lagna a Skorpióban van, a szülöttnek széles arca és hosszúkás hasa lesz; hirtelen természetû, pitta testalkatú és barna szemû lesz; lassú lesz, de gyors járású; mások felett fog uralkodni; nagy családot fog védelmezni; a rokonai gyûlölni fogják; költekezõ lesz; sok gyereke lesz; nem fog kényelemben élni; nem lesznek ellenségei; erényes tulajdonságait elveszíti; védelmezni fogja a teheneket; a felesége miatt lealacsonyodik; semmit nem enged át az ellenségeinek; saját emberei lesznek az ellenségei; számos betegség fogja gyötörni; a kardvágástól való félelmében meghódol ellensége elõtt. A halálát börtön, sorscsapások, kardvágás, kellemetlen betegségek vagy tûz okozza 9. Ha a lagna a Nyilasban van, a szülöttnek hosszú végtagjai, nagy foga és orra lesz; a testalkata kapha és váta keveréke lesz; a nemi szerve, a combja és a karja vaskos

lesz; a körmei hibásak lesznek; érteni fog a munkájához; bátor harcos lesz; alacsony sorúak szolgálatába áll; tolvajok, tûz vagy a király miatt elveszíti a vagyonát; ismerni fogja a törvényt; sokan tisztelik majd; bajt hoz a testvéreire; külföldön fog dolgozni; a király kegyeltje lesz; közömbös lesz az erényes tettek iránt; sokat fog veszekedni a feleségével; az arcát betegség csúfítja el. A halálát négylábú állatok, kígyók, a király vagy börtön okozza 10. Ha a lagna a Bak jegyben van, a szülöttnek kis orra, hosszú arca, karja és lába lesz; váta alkatú és félénk természetû lesz; meggondolatlanul vág bele munkáiba; börtönbe kerül; kis családja és kis vagyona lesz; A Nap, a Mars és a többi bolygó a jegyekben 205 zsugori lesz; lányai születnek; nem lesznek rokonai; bõségben fog élni; bátorságának köszönhetõen, a király vagy erdõ révén jut majd vagyonhoz; koplalni fog; felesége alacsony származású

lesz, akihez ragaszkodni fog; nagy teste, ritkás szõrzete, gyenge térdei lesznek, és hajlamos lesz a betegségekre. A halálát gyerekek, szél, fegyverek, a király, méreg, esés, elefánt, az epe túltengése vagy emésztési zavarok okozzák. 11. Ha a lagna a Vízöntõben van, a szülött tunya és durva természetû lesz; õ lesz a családban a legidõsebb; pitta és váta testalkatú lesz; az orra szezámvirág alakú lesz; elpazarolja a vagyonát; sok szolgája lesz; a rokonai, a tanítói, az ellenségei és a barátai egyaránt gyûlölni fogják; hajlamos lesz gonosztettek elkövetésére; nagy vagyonra tesz szert; soha nem fog jótékonysági célokra költeni; színleli az erényességet; félistenimádó lesz; a mellkas hurutos rohamaitól fog szenvedni. A halálát gyomorfájdalmak, hányás, vagy nõk által beadott gyógyszerek fogják okozni. 12. Ha a lagna a Halakba esik, a szülöttnek vastag ajkai, halszerû szeme és nagy orra lesz; kapha és váta alkatú,

bölcs, beteges bõrû és tevékeny lesz; figyelemreméltó nyereségek és veszteségek érik; jó szolgái és rokonai lesznek; szívesen végez erényes tetteket; jó felesége lesz; segíteni fogja az apját; alantas tetteket végzõ nõvel kerül kapcsolatba; gonosz ellenségei lesznek. A halálát betegség, vérproblémák, kígyómarás, egy oroszlán támadása, pártvezérek, nemi betegségek, gyógyszerek, koplalás vagy utazási fáradalmak fogják okozni. TIZENKILENCEDIK FEJEZET A BOLYGÓK DRISTIJEI 1. Ha a születés idején a Hold a Kosban van, s a Mars dristit vet rá, akkor a szülött király lesz; ha a Merkúr vet rá dristit, tanult lesz; ha a Jupiter, akkor királyhoz fog hasonlítani; ha a Vénusz, akkor illemtudó, vagy – egy másik értelmezés szerint – kereskedõ lesz; ha a Szaturnusz vet rá dristit, akkor tolvaj lesz, ha pedig a Nap, akkor szegény. Ha a születés idején a Hold a Bika jegyben van, és a Mars vet rá dristit, a szülött szegény

lesz; ha a Merkúr, akkor tolvaj; ha a Jupiter, akkor tisztelni fogják az emberek, vagy – egy másik értelmezés szerint – gazdag király lesz; ha a Vénusz, akkor király lesz; ha a Szaturnusz, akkor gazdag, ha pedig a Nap, akkor szolga. Ha a születés idején a Hold az Ikrek jegyben van, és a Mars vet rá dristit, a szülött fegyverekkel fog kereskedni; ha a Merkúr, akkor király lesz; ha a Jupiter, tanult lesz; ha a Vénusz, félelemnélküli lesz; ha a Szaturnusz, takács lesz; ha pedig a Nap, akkor szegény lesz. Ha a születéskor a Hold a Rákban van, és a Mars vet rá dristit, a szülött vitéz katona lesz; ha a Merkúr, akkor író; ha a Jupiter, akkor tanult ember; ha a Vénusz, király lesz; ha a Szaturnusz, akkor fegyverekkel keres pénzt; ha pedig a Nap, akkor szembetegségben fog szenvedni. 2. Ha a születés idején a Hold az Oroszlán jegyben van, s a Merkúr vet rá dristit, a szülött asztrológus lesz; ha a Jupiter, akkor gazdag; ha a Vénusz, akkor

király; ha a Szaturnusz, akkor borbély; ha a Nap, akkor király; ha pedig a Mars, szintén király lesz. Ha a születés idején a Hold a Szûz jegyben van, s a Merkúr vet 207 208 A védikus asztrológia kézikönyve rá dristit, a szülött király lesz; ha a Jupiter, akkor tábornok; ha a Vénusz, akkor éber lesz; ha pedig a Szaturnusz, a Nap vagy a Mars, akkor nõket fog szolgálni. Ha a születés idején a Hold a Mérleg jegyben van, s a Merkúr vet rá dristit, a szülött király lesz; ha a Jupiter, akkor aranymûves; ha a Vénusz, akkor kereskedõ; ha a Szaturnusz, a Nap vagy a Mars, akkor pedig csaló lesz. Ha a születés idején a Hold a Skorpió jegyben van, s a Merkúr vet rá dristit, a szülöttnek ikrei születnek (vagy, egyes kommentátorok szerint, két apja lesz); ha a Jupiter vet rá dristit, akkor engedelmes lesz; ha a Vénusz, akkor mosodában fog dolgozni; ha a Szaturnusz, akkor a végtagjai tökéletlenek lesznek; ha a Nap, akkor szegény lesz; ha

pedig a Mars, akkor király lesz. 3. Ha a születés idején a Hold a Nyilasban van, s a Merkúr vet rá dristit, a szülött védelmezni fogja a rokonait; ha a Jupiter, akkor király lesz; ha a Vénusz, akkor sok embert fog védelmezni; ha pedig a Szaturnusz, a Nap vagy a Mars, akkor az erényesség álarcába bújt képmutató lesz, aki nem veszi figyelembe mások munkáját. Amint az elõzõ fejezetben is említettük, mindaz, ami a Hold pozícióira vonatkozik, az aszcendensre is igaz. Ha a Hold dristit vet az aszcendensre, és az nem a Rák jegyben van, akkor a hatása káros. 4. Ha a születés idején a Hold egy jegy Nap- vagy Hold-hórájában van, akkor abban az esetben fog kedvezõ hatást kifejteni, ha a rá dristit vetõ bolygók ugyanabban a hórában vannak. Ha a Hold az általa elfoglalt drekkána urának dristijében, vagy pedig a baráti jegyekben tartózkodó bolygók dristijében van, akkor kedvezõ hatást fog gyakorolni. A különbözõ jegyekben és a

különbözõ bolygók dristijében lévõ Hold által kifejtett hatások arra az esetre is vonatkoznak, amikor a Hold az adott dvádasámsákban, az adott bolygók dristijében van. Ha a Hold bizonyos navámsákban, bizonyos bolygók dristijében van, akkor a következõkben tárgyalt hatások várhatók. Ha a Holdra olyan bolygók vetnek dristit, amelyek nem ugyanabban a hórában vannak, akkor a hatás kedvezõtlen, és ez vonatkozik a lagnára is. A bolygók dristije 209 A Szvalpa dzsátaka címû asztrológiai írás szerint, ha annak a drekkánának az ura, amelyikben a Hold is van, dristit vet a Holdra, amennyiben ez egy jótékony bolygó, a hatás is kedvezõ lesz, de ha kártékony, akkor kedvezõtlen. Ugyanez vonatkozik a lagna drekkánájára is Ha a Holdra ellenséges jegyben lévõ bolygók vetnek dristit, a hatás kedvezõtlen lesz. Ha a felkelõ dvádasámsa nem a Rák, és a Hold dristije vetül rá, akkor a hatás káros, ha azonban a Rák a felkelõ

dvádasámsa, és a Hold dristit vet rá, akkor kedvezõ hatás jön létre. 5. Ha a születéskor a Hold a Mars navámsájában tartózkodik, és a Nap vet rá dristit, a szülött egy város védelmezõje lesz; ha a Mars, akkor örömét fogja lelni mások kínzásában; ha a Merkúr, akkor ügyes párbajvívó lesz; ha a Jupiter, király lesz; ha a Vénusz, gazdag lesz; ha pedig a Szaturnusz, akkor viszályt fog szítani. Ha a Hold a Vénusz navámsájában és a Nap dristijében van, a szülött ostoba lesz; ha a Marséban, akkor mások feleségeihez vonzódik; ha a Merkúréban, akkor jó költõ válik belõle, vagy, egy másik olvasat szerint, más felesége után fog vágyakozni; ha a Jupiterében, akkor kitûnõ mûveket fog írni; ha a Vénuszéban, kényelemszeretõ lesz; ha pedig a Szaturnuszéban, akkor más feleségével kel egybe. 6. Ha a Hold a Merkúr navámsájában és a Nap dristijében van, a szülött párbajhõs vagy táncos lesz; ha a Marséban, akkor tolvaj; ha

a Merkúréban, akkor nagy költõ; ha a Jupiterében, akkor miniszter; ha a Vénuszéban, akkor zenész; ha pedig a Szaturnuszéban, akkor érteni fog a mechanikai tudományokhoz. Ha a Hold a Rák navámsájában és a Nap dristijében van, a szülött kistermetû lesz; ha a Marséban, akkor vagy fukar lesz, vagy szegény; ha a Merkúréban, akkor lemondásokat fog végezni; ha a Jupiterében, akkor vezetõ tisztséget fog betölteni; ha a Vénuszéban, akkor nõk révén fog meggazdagodni; ha pedig a Szaturnuszéban, akkor szeretni fogja a munkát. 7. Ha a Hold az Oroszlán navámsájában és a Nap dristijében van, a szülött hirtelen haragú lesz; ha a Marséban, akkor a király kegyeltje; ha a Merkúréban, akkor meggazdagszik, mert rejtett kincsre bukkan; ha a Jupiterében, akkor befolyásos és tekinté- 210 A védikus asztrológia kézikönyve lyes ember lesz; ha a Vénuszéban, akkor nem születik fia; ha pedig a Szaturnuszéban, akkor gonosztevõ lesz. Ha a Hold a

Jupiter navámsájában és a Nap dristijében van, a szülött híres lesz hatalmáról; ha a Marséban, akkor jártas lesz a harcolás szabályaiban; ha a Merkúréban, akkor érteni fog hozzá, hogy gúnyt ûzzön másokból; ha a Jupiterében, akkor miniszter lesz; ha a Vénuszéban, akkor nem lesz férfias; ha pedig a Szaturnuszéban, akkor adakozó természetû lesz. 8. Ha a Hold a Szaturnusz navámsájában és a Nap dristijében van, a szülöttnek nagyon kevés gyereke lesz; ha a Marséban, akkor gazdag lesz de boldogtalan; ha a Merkúréban, akkor fösvény lesz; ha a Jupiterében, akkor helyzetéhez méltó tetteket hajt végre; ha a Vénuszéban, akkor erkölcstelen nõkhöz fog vonzódni; ha pedig a Szaturnuszéban, akkor zsugori lesz. Mindaz, amit a különbözõ bolygók navámsáiban és dristijében lévõ Holdról elmondtunk, ugyanúgy vonatkozik a Napra is, azzal a kitétellel, hogy ott, ahol a Nap dristije szerepelt, értelemszerûen a Hold dristijét kell érteni.

Ugyanez vonatkozik a felkelõ navámsára is, de ha a Hold dristije vetül rá, és a navámsa nem a Rák, akkor a hatás káros lesz. 9. Ha a Hold vargóttama helyzetben van, akkor a fent leírt kedvezõ hatások teljes, ha a saját navámsájában, akkor részleges, ha pedig más navámsában, akkor kis mértékben, a káros hatások pedig éppen fordítva: kis, részleges vagy teljes mértékben fognak jelentkezni. Ha a navámsa ura erõs, csak azok a hatások fognak érvényesülni, amelyek a navámsára vonatkoznak, a különbözõ bolygók dristijében lévõ jegyekre vonatkozóak nem A fenti állítások a lagnára és a Napra is vonatkoznak a különbözõ navámsákban, a különbözõ bolygók hatása alatt. Ha a navámsa ura a legerõsebb, akkor azok a hatások sem érvényesülnek, amelyek a Holdnak a különbözõ hórákban, drekkánákban és dvádasámsákban elfoglalt helyzetére vonatkoznak. HUSZADIK FEJEZET A BOLYGÓK A HÁZAKBAN 1. Ha a születés idején a

Nap az 1 házban van, a szülött szeretni fogja a harcot, lassú lesz a munkában, vak lesz és kegyetlen; de ha a lagna a Kos, a Nap pedig az 1. házban van, a szülött gazdag lesz, és szembetegségben fog szenvedni; ha a lagna és a Nap az Oroszlánban van, akkor farkasvakságban fog szenvedni; ha a lagna és a Nap a Mérlegben van, akkor vak lesz és szegény; ha a lagna és a Nap a Rákban van, akkor egy folt lesz a szemén. Ha a Nap a 2. házban van, a szülött nagyon gazdag lesz, a király el fogja venni a vagyonát, az arcát pedig betegség támadja meg 2. Ha a Nap a 3 házban van, a szülött intelligens lesz és erõs; ha a 4. házban, a szülöttet szomorúság és az elme által okozott szenvedések fogják gyötörni; ha az 5 házban, akkor nem születik fia és szegény lesz; ha pedig a 6. házban, akkor hatalmas lesz, de az ellensége le fogja gyõzni. Egy másik olvasat szerint, ha a Nap a 6. házban van, a szülött ellenségei csúfos véget érnek.

Szatjácsárja szerint azonban egyáltalán nem lesz ellensége, és a betegségek, szenvedések is elkerülik 3. Ha a Nap a 7 házban van, a szülöttet nõk fogják megszégyeníteni; ha a 8 házban, akkor kevés fia lesz és megvakul; ha a 9 házban, akkor fiai lesznek, kényelemben fog élni és hatalom lesz a kezében; ha a 10. házban, akkor kényelemben fog élni és hatalmas lesz; ha a 11 házban, akkor nagyon gazdag lesz, ha pedig a tizenkettedikben, akkor hitehagyott lesz. 211 212 A védikus asztrológia kézikönyve Egy másik olvasat szerint, ha a Nap a 9. házban van, akkor a szülöttnek nem lesz utóda és vagyona, Szatjácsárja szerint pedig gonosztetteket hajt végre, sok betegség fogja gyötörni, és nem sokra viszi majd az életben. 4. Ha a Hold az 1 házban van, a szülött néma, õrült, idióta, vak vagy süket lesz; alantas tetteket fog elkövetni, vagy rabszolga lesz; ha a felkelõ jegy ebben az esetben a Rák, a szülött gazdag, ha a Kos, akkor sok

fiú apja, ha pedig a Bika, akkor vagyonos lesz. Ha a Hold a 2 házban van, a szülöttnek nagy családja lesz; ha a 3. házban, akkor örömét leli az állatok kínzásában; ha a 4 vagy az 5. házban, akkor teljes mértékben élvezni fogja azokat a dolgokat, amiket ezek a házak jelentenek; ha pedig a 6. házban, akkor számos ellenséget szerez magának, törékeny testalkatú, kis étvágyú, a szexuális életben visszafogott, kegyetlen és a munkában lassú lesz. Ha a Hold a 4. házban van, a szülött boldog lesz, sok rokonnal és házzal fog rendelkezni, valamint tanult lesz; ha pedig az 5 házban, akkor intelligens lesz, fiai születnek stb 5. Ha a Hold a 7 házban van, a szülött mások gazdagságára féltékeny és kéjsóvár lesz; ha a 8 házban, akkor csapongó lesz az elméje és betegségek fogják gyötörni; ha a 9. házban, akkor mindenki kedvelni fogja, vagyona, fiai, barátai és rokonai lesznek; ha a 10. házban, akkor minden téren sikeres, erényes,

vagyonos, intelligens és bátor lesz; ha a 11 házban, akkor híres lesz, és vagyonra tesz szert; ha pedig a 12. házban, akkor gonosz lesz és rendellenesek lesznek a végtagjai. 6. Ha a Mars az 1 házban van, a szülött testén sebek lesznek; ha a 2. házban, akkor alantas ételeket fog enni; ha a 9 házban, akkor bûnözõ lesz; ha pedig a többi házban, akkor a Mars ugyanolyan hatást fejt ki, mint ugyanezeken a helyeken a Nap Ha a Merkúr az 1. házban van, a szülött tanult lesz; ha a 2 házban, akkor vagyonos; ha a 3 házban, akkor nagyon gonosz; ha a 4. házban, akkor tanult; ha az 5 házban, akkor egy király minisztere; ha a 6 házban, akkor nem lesznek ellenségei; ha a 7 házban, akkor ismerni fogja a törvényt; ha a nyolcadikban, akkor erényeirõl lesz ismert. A 9, 10, 11 vagy 12 házban pedig a A bolygók a házakban 213 Merkúr ugyanolyan hatást fejt ki, mint ugyanezekben a pozíciókban a Nap. 7. A Jupiter az aszcendenstõl számított 12 házban a

következõ hatásokat fejti ki: a szülött tanult lesz; ékesszóló lesz; fösvény lesz; kényelemben fog élni; intelligens lesz; nem lesz ellensége; erényességben atyját is felülmúlja; rangjához méltatlan tetteket követ el; hívõ lesz; vagyonos lesz; sok nyereség éri; gonosz lesz. 8. Ha a Vénusz az 1 házban van, a szülött jártas lesz a szerelem mûvészetében, és kényelemben fog élni; ha a 7. házban, akkor kedvét leli a veszekedésben és a nemi életben; ha az 5. házban, akkor kényelemben fog élni, ha pedig a többi házban, akkor a Vénusz ugyanolyan hatást fejt ki, mint a Jupiter is ugyanezekben a házakban; de ha a Vénusz a születés pillanatában a Halak jegyében van, a szülött gazdag lesz. 9. Ha a Szaturnusz az 1 házban van, a szülött szegény lesz, betegségek és nemi vágyak fogják gyötörni, piszkos lesz, fiatal korában sokat fog betegeskedni, és érthetetlen lesz a beszéde De ha az aszcendens a Mérleg, a Nyilas, a Bak, a

Vízöntõ vagy a Halak, akkor a szülött olyan boldog lesz, mint egy király, egy falu vagy egy város élére áll, tanult lesz és kecses végtagjai lesznek. Ha a Szaturnusz bármelyik másik házban van, akkor ugyanolyan hatást fog kifejteni, mint ugyanazokon a helyeken a Nap. 10. A bolygók különbözõ házakban kifejtett hatásainak meghatározásánál figyelembe kell venni a kérdéses házak természetét, vagyis azt, hogy a jegyek, amelyekben a bolygók vannak, baráti, semleges vagy ellenséges jegyek-e, illetve a bolygók saját, esetleg tetõzõ jegyei-e stb. Szatjácsárja szerint a jótékony bolygók erõsítik a házakat, míg a kártékonyak gyengítik, viszont a 6, a 8 és a 12. ház esetében ennek az ellenkezõje igaz Garga Muni szerint, ha egy bolygó tetõzõ pozícióban, múla-trikóna pozícióban, a saját jegyében vagy baráti jegyben van, akkor erõsíti azt a házat, amelyikben van; azok a bolygók, amelyek ellenséges vagy esésben lévõ jegyben

vannak, gyengítik, azok pedig, amelyek semleges jegyeikben vannak, nem erõsítik, de nem is gyengítik az általuk elfoglalt házakat. 214 A védikus asztrológia kézikönyve A 6., a 8 és a 12 házak esetében, amelyeket duhszthánáknak nevezünk, fordított a hatás, vagyis: ha például egy jótékony bolygó van a 6 házban, akkor az ellenségek vereséget szenvednek, ha pedig egy kártékony, akkor az ellenségek erõsek. Ha a 8 házban jótékony bolygó van, a szülött megmenekül az életveszélytõl, ha pedig kártékony bolygó, akkor növekszik az életveszély. Ha jótékony bolygó van a 12 házban, a szülöttet nem érik veszteségek, ha azonban kártékony, akkor sok veszteségre számíthat. Ezt a Szvalpa dzsátaka is alátámasztja 11. Ha a kedvezõ hatásokat adó bolygók a tetõzõ jegyeikben vannak, akkor a hatásuk teljes mértékben megnyilvánul Ha a múla-trikóna jegyeikben vannak, akkor a hatás 3/4-e valósul meg; ha a saját házukban, akkor a

fele; ha a baráti jegyeikben, akkor az 1/4-e; ha ellenséges jegyeikben, akkor kevesebb, mint az 1/4-e; ha pedig esésben lévõ jegyükben vannak, vagy astángata-bolygók, akkor a leírt kedvezõ hatások egyáltalán nem jelentkeznek. A káros hatás az esésben lévõ jegyben álló vagy astángata-bolygók esetében teljes mértékben jelentkezik; ha a bolygó ellenséges jegyben áll, a hatás 3/4-e; ha baráti jegyben, a hatás fele; ha a saját jegyében, a hatás 1/4e; ha a múla-trikóna jegyeiben, a hatás kevesebb mint 1/4-e nyilvánul meg; ha viszont a bolygó tetõzõ jegyében van, akkor a káros hatások egyáltalán nem jelentkeznek. HUSZONEGYEDIK FEJEZET A BOLYGÓK A HARMONIKUS HOROSZKÓPBAN 1. Ha a születés idején csak egy bolygó van a saját házában, a szülött átlagos családtag lesz; ha kettõ, akkor fontos családtag; ha három, akkor a rokonai tisztelni fogják; ha négy, akkor gazdag lesz; ha öt, akkor kényelemben fog élni; ha hat, akkor

fényûzõ körülmények között fog élni, és olyan boldog lesz, mint egy király; ha pedig mind a hét bolygó a saját házában van, a szülött király lesz. Ha csak egy bolygó van baráti jegyben, a szülött másoktól fog függeni; ha kettõ, akkor a barátai védelmükbe veszik; ha három, akkor a rokonai; ha négy, akkor a testvérei és az unokatestvérei veszik védelmükbe; ha öt, akkor sok embert fog irányítani; ha hat, akkor tábornok lesz; ha pedig hét, akkor király. A harmonikus horoszkópok a vargákat vagy amsákat jelentik, és ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy a bolygók milyen hatást fejtenek ki ezekben a horoszkópokban. 2. Ha egy bolygó az emelkedett jegyében van és egy baráti bolygó vet rá dristit, a szülött király lesz; ha egy bolygó a tetõzõ jegyében van, és egy baráti bolygó kíséri, a szülött nagyon gazdag lesz és világszerte tisztelni fogják; ha egy bolygó ellenséges vagy esésben lévõ jegyében van, a szülött

szegény lesz; ha két bolygó van ellenséges vagy esésben lévõ jegyben, a szülöttet bánat fogja emészteni. Ha három bolygó van ellenséges vagy esésben lévõ jegyben, a szülött ostoba lesz. Ha négy bolygó van ilyen helyzet- 215 216 A védikus asztrológia kézikönyve ben, a szülött beteges lesz. Ha öt bolygó, akkor börtönbe kerül; ha hat, akkor nagyon sokat fog szenvedni; ha pedig hét, akkor jogtalan kínzásnak fog alávetni másokat. A Merkúr és a Nap közül nem tud mindkettõ egyszerre az esésben lévõ jegyében lenni, vagyis a Halakban és a Mérlegben. Ebbõl az következik, hogy hét bolygó egyszerre nem kerülhet esési helyzetbe. Ebben és néhány elõzõ esetben – ahogy arra rámutattunk – a szerzõ egyszerûen az elõzõ írók véleményét idézte. 3. Szatjácsárja szerint az, aki Vízöntõ-lagnában született, nem lesz boldog; a javanák szerint azonban az nem lesz boldog, aki felkelõ Vízöntõ-dvádasámsa alatt

született. Visnugupta vitába száll ezzel a nézettel, mondván, hogy a zodiákus minden jegyében van egy Vízöntõ-dvádasámsa, és több jegynek is kedvezõ hatást tulajdonítanak. 4. Ha a születéskor a kártékony bolygók a páratlan jegyek Naphóráiban vannak, a szülött híres lesz, jelentõs tetteket hajt végre, hatalmas lesz, vagyonos és ragyogó megjelenésû Ha a jótékony bolygók a páros jegyek Hold-hóráiban vannak, a szülött udvarias lesz és jó megjelenésû, kényelemben fog élni, mindenki kedvelni fogja, intelligens és kedves beszédû lesz. 5. Ha a kártékony és a jótékony bolygók által elfoglalt hórák ugyanazok, mint az elõbbi versben, míg a jegyek fordítottak, a szülöttre mindaz igaz, amit az elõbb felsoroltunk; de ha mind a hórák, mind a jegyek fordítottak, akkor a hatások nem érvényesülnek. Ha a kártékony bolygók a páros jegyek Nap-hóráiban vannak, vagy ha a jótékonyak a páratlan jegyek Hold-hóráiban, akkor

mérsékelt hatás jelentkezik. Ha a kártékony bolygók a páros jegyek Hold-hóráiban, vagy ha a jótékonyak a páratlan jegyek Nap-hóráiban vannak, akkor a fent említett jógák hatása nem érvényesül. Ha viszont a kártékony bolygók a páratlan jegyek Hold-hóráiban, illetve a jótékonyak a páros jegyek Nap-hóráiban vannak, akkor a hatások szintén mérsékelten jelentkeznek. 6. Ha a születéskor a Hold saját drekkánájában vagy baráti drekkánában van, a szülött nagyon szép és erényes lesz; ha vi- A bolygók a harmonikus horoszkópban 217 szont más drekkánákban van, a szülött olyan lesz, mint azt fentebb felsoroltuk, az adott drekkána urának természetével megegyezõen. Ha a születéskor a Hold egy vjála [kígyó] drekkánában van, a szülött gonosz lesz; ha egy ájudha [fegyver] drekkánában, akkor kínozni fog másokat; ha egy csatuspada [négylábú] drekkánában, akkor elcsábítja guruja feleségét; ha pedig egy paksi [madár]

drekkánában, akkor vándortermészetû lesz. Az elsõ jógában említett baráti drekkánák azok a drekkánák, amelyeknek az urai a természetes és átmeneti kapcsolatok összeadása után a Hold barátai lesznek. Ha a hasonló mûveletek elvégzése után a drekkána ura semleges, akkor a hatás mérsékelten érvényesül, ha pedig ellenséges, akkor egyáltalán nem érvényesül. Vjála-drekkánák: a Rák 2., a Skorpió 1, és a Halak 3 drekkánája Ájudha-drekkánák: a Kos 1. és 3, az Ikrek 2, az Oroszlán 1, a Mérleg 2 és a Vízöntõ 1 drekkánája Csatuspada-drekkánák: a Kos 2., a Bika 2 és 3, a Rák 1, a Mérleg 3, a Skorpió 3. és a Nyilas 1 drekkánája Paksi-drekkánák: a Kos 2., az Ikrek 2, az Oroszlán 1 és a Mérleg 2 drekkánája. Ha a Hold által elfoglalt drekkána egynél több kategóriába is tartozik, akkor a szülöttre mindaz igaz, ami azokra vonatkozik. 7. Ha a felkelõ navámsa a Kos, a szülött tolvaj lesz; ha a Bika, akkor nyakára hág a

keresetének; ha az Ikrek, akkor tanult lesz; ha a Rák, akkor vagyonos lesz; ha az Oroszlán, akkor király lesz; ha a Szûz, akkor hermafrodita lesz; ha a Mérleg, akkor bátor harcos lesz; ha a Skorpió, akkor teherhordóként fogja keresni a kenyerét; ha a Nyilas, akkor rabszolga lesz; ha a Bak, akkor bûnözõ lesz; ha a Vízöntõ, akkor gonosz lesz; ha pedig a Halak, akkor félelemnélküli lesz. Ha azonban a felkelõ navámsa egyúttal vargóttama navámsa is, a szülött az említett osztályok vezetõje lesz. A felkelõ dvádasámsák ugyanazt a hatást eredményezik, mintha felkelõ jegyek lennének. 8. Ha a Mars a saját trimsámsájában van, a szülött megnõsül, hatalommal fog rendelkezni, díszekkel ékes, nagylelkû és jó megjelenésû lesz, és meggondolatlanul fog cselekedni 218 A védikus asztrológia kézikönyve Ha a Szaturnusz a saját trimsámsájában van, a szülött beteges lesz, a felesége elõbb meghal, mint õ, gonosz lesz, mások feleségei

után fog vágyakozni, szenvedés fogja gyötörni, házzal, ruhákkal, szolgákkal stb. fog rendelkezni, és tisztátalan lesz 9. Ha a Jupiter a saját trimsámsájában van, a szülött híres, boldog, intelligens, jó megjelenésû, világszerte elismert, egészséges és tevékeny lesz, és fényûzõ körülmények között fog élni. Ha a Merkúr a saját trimsámsájában van, a szülött intelligens lesz és érteni fog a mûvészetekhez, szélhámos lesz, író lesz, világos beszédû lesz, jártas lesz az ácsmesterségben, betartja majd a bölcsek által lefektetett szabályokat, merész tervekbe fog, és nagy tisztelet övezi majd. 10. Ha a Vénusz a saját trimsámsájában van, a szülöttnek sok fia lesz, nagy kényelemben fog élni, egészséges lesz, mindenki szeretni fogja, gazdag, szép, gonosz és világos bõrû lesz, és sok nõ társaságát fogja élvezni. Ha a Nap a Mars trimsámsájában van, a szülött bátor lesz a csatában; ha pedig a Hold van ugyanott,

a szülött lassan végzi majd a munkáját. Ha a Nap a Szaturnusz trimsámsájában van, a szülött gonosz lesz; ha a Hold van ugyanott, akkor kínozni fog másokat. Ha a Nap a Jupiter trimsámsájában van, a szülött jó kedélyû lesz; ha pedig a Hold van ugyanott, akkor gazdag. Ha a Nap a Merkúr trimsámsájában van, a szülött kényelemben fog élni, ha a Hold van ugyanott, akkor tanult lesz. Ha a Nap a Vénusz trimsámsájában van, a szülöttnek kecses teste lesz, ha pedig a Hold van ugyanott, akkor szeretni fogják az emberek. HUSZONKETTEDIK FEJEZET TOVÁBBI KOMBINÁCIÓK 1. Azok a bolygók, amelyek a tetõzõ vagy múla-trikóna jegyeikben vannak, egymás káraka-bolygói lesznek, ha egyúttal az aszcendenstõl számított kéndrákban vannak. A fenti esetben, ha az egyik bolygó egy másiktól számított 10. házban van, akkor a másik bolygó különleges kárakájának nevezik. Az elsõ két versben ismertetett „káraka” kifejezés diszpozítort, azaz

segítõ bolygót jelent. 2. Ennek megfelelõen, ha a lagna a Rákban van, a Hold pedig az 1. házban, valamint a Mars, a Szaturnusz, a Nap és a Jupiter a tetõzõ jegyeikben vannak, akkor ez a négy bolygó egymás káraka-bolygója. Az 1 ház bolygójához viszonyított minden 10 vagy 4. házban lévõ bolygó kárakának számít Más szóval a Jupiter a Rákban, az 1. házban, a Szaturnusz a 4 házban, a Mérlegben; a Mars a 7. házban, a Bakban; a Nap pedig a 10 házban, a Kosban számít káraka-bolygónak. A kommentátorok szerint minden bolygó, amely a saját, tetõzõ vagy múla-trikóna jegyében van, kölcsönösen egymás kárakája lesz, ha kéndrákba kerülnek, még akkor is, ha a lagnával nem lesznek kéndrában. A második jógában azok a bolygók, amelyek a 4. vagy 10 házban vannak, és a saját, tetõzõ vagy múla-trikóna jegyükben állnak, az 1. házban levõ bolygók kárakái lesznek, de ez fordítva már nem igaz 3. Ha egy bolygó a tetõzõ vagy

múla-trikóna jegyében van, akkor annak a bolygónak a kárakájává válik, amelyik a tõle számított 219 220 A védikus asztrológia kézikönyve 10. házba esik, ez utóbbi számára pedig az elõzõ bolygó legjobb barátja [atimitra] is kárakának számít. Ez a jóga olyan bolygókra vonatkozik, amelyek az aszcendenshez képest nem kerülnek kéndrába. Az elsõ bolygótól számított 10 házba esõ bolygónak szintén a saját jegyében, vagy tetõzõ jegyben, vagy pedig múlatrikóna jegyben kell lennie ahhoz, hogy ez a jóga létrejöjjön Más mûveiben Varáha Mihira több példát is hoz a kárakák szerepére Ha például egy herceg elveszíti a királyságát, akkor egy káraka-bolygó alkorszakában visszakaphatja. A szülöttnek kényelemben, vagyonban és sikerben lesz része, ha a Hold egy káraka-bolygó házán, vagy a Nap által elfoglalt jegytõl számított 2. házon halad át Ha valaki akkor kezd meg egy utazást, amikor a Hold e két hely

valamelyikében tartózkodik, sikeres lesz az útja, másképp szerencsétlenség érheti 4. Ha a születéskor a felkelõ navámsa vargóttama, vagy a Hold vargóttama helyzetben van, a szülött boldog és jómódú lesz. Ugyanez vonatkozik azokra is, akiknél a születéskor a Naptól számított 2. házban kedvezõ bolygók voltak, vagy a kéndra-házakban egyáltalán nem volt bolygó Ha valakinek a születése idején káraka-bolygók vannak a zodiákus jegyeiben, az illetõ boldog és jómódú lesz. A Naptól számított 2. házban a Merkúrnak, a Jupiternek vagy a Vénusznak kell állnia Ha egy kéndrában tartózkodik bolygó, a szülött boldog lesz, ha kettõben vagy többen, akkor még boldogabb, ha pedig kedvezõ bolygók tartózkodnak a kéndrákban, akkor nagyon boldog és jómódú lesz. 5. Ha a születéskor a Jupiter vagy a Hold által elfoglalt jegy ura, vagy az aszcendens ura kéndrában van, a szülött férfikorában lesz boldog. Ha egy dasa-korszak kezdetekor a

dasa ura pristhódaja-jegyben van, akkor a korszak végén, ha sírsódajajegyben, akkor az elején, ha pedig ubhajódaja-jegyben, akkor a közepén fogja az eredményeit meghozni. A versben említett különbözõ jegyek meghatározását az 1.10 versben találjuk meg Ennek alapján a korszakot három egyenlõ részre kell osztani, és ennek megfelelõen lehet jó vagy rossz eredményekre számítani. További kombinációk 221 6. A Nap és a Mars azonnal érezteti a hatását, miután belépett egy jegybe; a Jupiter és a Vénusz akkor, amikor a közepén halad át; a Szaturnusz és a Hold közvetlenül azelõtt, hogy elhagyná azt; a Merkúr pedig az egész idõtartam alatt. A jegyet drekkánákra osztjuk, és ezekben értékeljük a bolygók áthaladását. A vers szabályai a jó és a rossz hatásokra egyaránt vonatkoznak HUSZONHARMADIK FEJEZET KEDVEZÕTLEN KOMBINÁCIÓK 1. Ha a születéskor az aszcendenstõl vagy a Holdtól számított 5 és 7. házakban

jótékony bolygók vagy e házak urai vannak, illetve ha e két házra jótékony bolygók vagy e házak urai vetnek pillantást, akkor a szülöttnek lesznek gyerekei, illetve lesz felesége, ellenkezõ esetben sem felesége, sem gyermeke nem lesz Ha az aszcendens a Szûzben van a Nappal együtt, akkor a szülött elveszíti a feleségét, feltéve, ha a Szaturnusz a Halakban van; és elveszíti a fiait, ha a Mars ugyanakkor a Bakban tartózkodik. Ha az aszcendenstõl vagy a Holdtól számított 5. vagy 7 házban nem tartózkodnak jótékony bolygók vagy a házak urai, és nem is vetnek rájuk dristit, akkor a szülött gyermektelen lesz, illetve nem lesz felesége. Ha a 7 házban a Hold és a Szaturnusz van, akkor a szülöttet elhagyja a felesége, és egy másik férfihoz megy feleségül. Ha a Hold és a Szaturnusz egyaránt dristit vet a 7. házra, akkor a szülöttnek annyi felesége lesz, ahány navámsára a 7. ház urának navámsája a Kos navámsájától esik Ha a

Jupiter vagy a Hold a Vénusz társaságában a 7. házban, valamint a Nap vagy a Mars navámsájában van, a szülöttnek csak egy felesége lesz, de ha a Hold és a Vénusz pillantást vet a 7 házra, akkor több felesége is lesz 2. Ha a születéskor a) három kártékony bolygó található a Vénusztól számított 4 és 8 házban, vagy b) két kártékony bolygó a Vénusz két oldalán, vagy c) a Vénuszt nem kísérik jótékony bolygók, és nem vetnek rá pillantást sem, akkor a szülött felesége, attól függõen, hogy melyik eset áll fenn, a) tûz, b) lezuhanás vagy c) kötél miatt fog meghalni. 223 224 A védikus asztrológia kézikönyve Ebben az esetben a kártékony bolygók a Nap, a Mars és a Szaturnusz. A Vénuszt ugyanabban a jegyben vagy a szomszédos jegyekben is bekeríthetik a kártékony bolygók. A fenti esetekben a feleség halála a férj életében következik be Az említett jógák akkor érvényesülnek, ha a Vénusz az elsõ jóga esetén

agni (tüzes), a második esetén nipata (esésben lévõ), a harmadik esetén pedig pása (kötél) drekkánában van (ezeket a 27. fejezetben fogjuk ismertetni) 3. Ha a születéskor a 6 és a 12 házak valamelyikében a Nap, a másikban pedig a Hold van, a szülött és a felesége félszemû lesz. Ha a Vénusz és a Nap az 5., 7 vagy 9 ház valamelyikében van, a szülött végtagjai rendellenesek lesznek. Egyesek szerint a második jógában nem kötelezõ, hogy a Nap és a Vénusz együtt legyen, Garga Muni szerint azonban igen. 4. Ha a Szaturnusz az 1 házban van, a Vénusz pedig csakraszandhi-navámsában a 7 házban, akkor a szülött felesége meddõ lesz, feltéve, ha az 5 házban nincsenek jótékony bolygók Ha a kártékony bolygók a 7., a 12 és az 1 házban vannak, a fogyó Hold pedig az 5. házban, a szülöttnek nem lesz se felesége, se fiai. Világos, hogy az elsõ jógában a lagnának a Bika, a Szûz vagy a Bak jegyben kell lennie, s ennek megfelelõen a 7.

ház sorrendben Skorpió, Halak vagy Rák lesz. E három jegy utolsó navámsáját csakraszandhi- vagy riksaszandhi-navámsának nevezik (lásd 17) Egyesek szerint az elsõ jóga esetén, ha a szülött újraházasodik, születhet fia. A második jógában a magyarázó szerint a kártékony bolygók a felsorolt három ház közül bármelyikben, vagy bármelyik kettõben, vagy akár mindháromban is lehetnek 5. Ha a születés idején a Vénusz a 7 házban, a Szaturnusz vagy a Mars vargájában, és egyúttal e két bolygó valamelyikének dristijében van, akkor a szülött házasságtörést fog elkövetni. Ha a Vénusz a Szaturnusz vagy a Mars vargájában, és e két bolygó valamelyikének dristijében áll, a Hold, a Szaturnusz és a Mars pedig egyaránt a 7. házban van, akkor a férj és a feleség is házasságtörést fog elkövetni Ha a Vénusz a Szaturnusz vagy a Mars vargájában áll, és a Szaturnusz dristit vet rá, vagy a Mars a 7. Kedvezõtlen kombinációk 225

házban van, szintén mindketten házasságtörést fognak elkövetni. Ha a Vénusz és a Hold azonos jegyben, a Szaturnusz és a Mars pedig a 7. házban van, akkor a szülöttnek sem felesége, sem fiai nem lesznek. Ha azonos jegyben férfi és nõi bolygók is vannak, a Szaturnusz és a Mars pedig együttáll a 7. házban, jótékony bolygók dristijében, akkor a szülött késõn házasodik meg, és idõs nõt vesz feleségül. 6. Ha a születéskor a Hold a 10, a Vénusz a 7, a kártékony bolygók pedig a 4 házban vannak, a szülött elpusztítja a családját Ha a Szaturnusz kéndrában van, és olyan jegyre vet pillantást, amelyiknek a drekkánájában a Merkúr áll, a szülött festõ lesz. Ha a Vénusz a 12. házban és a Szaturnusz navámsájában van, a szülött egy szolgálólány fia lesz; ha a Nap és a Hold a 7. házban, a Szaturnusz pillantásában van, akkor a szülött rangján aluli tetteket fog elkövetni. Ebben a jógában a káros bolygók a Nap, a Mars és

a Szaturnusz. Az eredmény az lesz, hogy a család a szülött halálával kihal (a kommentátor példaként Durjódhanát, a kuru herceget említi). 7. Ha a születéskor a Vénusz és a Mars a 7 házban, kártékony bolygók dristijében van, a szülöttet ödémás betegségek fogják gyötörni. Ha a Hold Rák- vagy Skorpió-navámsában van, és kártékony bolygók kísérik, akkor a nemi szervek betegségeiben fog szenvedni. Ha a Hold az 1 házban, a Szaturnusz és a Mars a 12 és a 2. házban, a Nap pedig a 7 házban van, a szülöttet fehérlepra fertõzi meg Ha a Hold a 10 házban van, a Mars a Naptól számított hetedik, a Szaturnusz pedig a Naptól számított második házban, a szülött végtagjai rendellenesek lesznek. 8. Ha a születéskor a Hold a Szaturnusz és a Mars között van, a Nap pedig a Bakban, a szülöttnek asztmája, tüdõbaja, lépbetegségei és belsõ tályogjai lesznek; ha a Nap és a Hold egymás jegyében vagy navámsájában van, akkor a

szülöttnek tüdõbaja lesz, ha pedig a Nap és a Hold a Rák vagy az Oroszlán jegyben együttállnak, akkor a szülött olyan sovány lesz, mint egy csontváz. 226 A védikus asztrológia kézikönyve 9. Ha a születéskor a Hold a Nyilas 5 navámsájában, vagy a Halak, a Rák, a Bak vagy a Kos navámsájában van, és együttáll a Szaturnusszal vagy a Marssal, vagy ezek a bolygók vetnek rá dristit, akkor a szülött leprás lesz. Ha a lagnától számított 5 vagy 9. ház a Skorpió, a Rák, a Bika vagy a Bak, és a Szaturnusz vagy a Mars foglalja el vagy vet rá dristit, akkor a szülött szintén leprás lesz. Javanácsárja szerint, ha az elsõ jógában a Holdra jótékony bolygók vetnek dristit, a szülött teste elcsúful a vakarózástól. A második jógában a lagnának a felsorolt jegyek trigon-jegyeinek valamelyikében (Bika–Szûz– Bak vagy Rák–Skorpió–Halak) kell lennie. 10. Ha a születéskor a Nap, a Hold, a Mars és a Szaturnusz a 8, a 6., a 2

és a 12 házakat foglalja el bármilyen kombinációban, akkor a szülött meg fog vakulni, a négy bolygó közül a legerõsebbikhez kapcsolódó okok miatt. Ha a Hold a legerõsebb, akkor hurutos megbetegedés; ha a Mars, akkor gyulladás; ha a Nap, akkor hõ vagy fa; ha pedig a Szaturnusz, akkor vátazavarok, kövek stb. okozzák a vakságot 11. Ha a születés idején a kártékony bolygók a 9, a 11, a 3 és az 5. házban vannak, és nincsenek jótékony bolygók hatása alatt, akkor a szülött a legerõsebb bolygónak megfelelõ okok miatt megsüketül; ha a kártékony bolygók az aszcendenstõl számított 7. házban vannak, a szülöttnek szabálytalan fogai lesznek Az elsõ jógában a Nap, a Hold, a Mars és a Szaturnusz szerepelhet. A második jóga csak akkor mûködik, ha a 7. házra nem esik egyetlen jótékony bolygó dristije sem 12. Ha a szülött holdfogyatkozáskor született, a Hold a felkelõ jegyben, a Szaturnusz és a Mars pedig a lagnától számított 5.

és 9. házban volt, a szülöttet szellemek fogják zaklatni Ha a szülött napfogyatkozáskor jön a világra, a Szaturnusz és a Mars pedig a lagnától számított 5. és 9 házban van, a szülött elveszíti a szeme világát. Kedvezõtlen kombinációk 227 13. Ha a születéskor a Szaturnusz a 7, a Jupiter pedig az 1 házban van, a szülöttnek váta-panaszai lesznek Ha a Mars a 7, a Jupiter pedig az 1 házban van, vagy a Szaturnusz az 1, a Mars pedig az 5, 7 vagy 9 házban, vagy a fogyó Hold a Szaturnusszal együtt a 12. házban van, akkor a szülött megtébolyodik vagy idióta lesz 14. Ha a születéskor a Hold navámsájának ura, a Nap, a Hold és a Jupiter közül valamelyik a saját esésben lévõ jegyének navámsájában vagy ellenséges navámsában van, akkor a szülött, megélhetése érdekében, másokat fog szolgálni; ha a négy bolygóból kettõ van ilyen helyzetben, akkor rabszolga lesz; ha pedig három vagy mind a négy ilyen navámsában van, akkor

rabszolga fia lesz. 15. Ha a születés idején a lagna a Bika, a Kos vagy a Nyilas, és kártékony bolygók vetnek rá dristit, akkor a szülöttnek csúnyák lesznek a fogai; ha valamelyik káros jegy, vagy a Nyilas, vagy a Bika a felkelõ jegy, és kártékony bolygók dristije vetül rá, akkor a szülött kopasz lesz; ha a Nap a lagnához viszonyítva a 9. vagy az 5. házban van, és kártékony bolygók dristije vetül rá, a szülöttnek gyenge lesz a látása; ha a Szaturnusz az 5 vagy a 9 házban van, és kártékony bolygók vetnek rá dristit, akkor a szülöttet különbözõ betegségek támadják meg; ha a Mars az 5. vagy a 9 házban van, és kártékony bolygók dristije vetül rá, a szülött rendellenes végtagokkal születik. A káros jegyek a Kos, az Oroszlán, a Skorpió, a Bak és a Vízöntõ. 16. Ha a születéskor a kártékony bolygók a 12, az 5, a 2 és a 9 házban vannak bármilyen kombinációban, akkor a szülött börtönbe kerül és a felkelõ jegyre

jellemzõ hátrányokkal találja szembe magát. Ha a felkelõ drekkána szarpa- [kígyó] vagy pása [kötél] drekkána, vagy a drekkána jegye erõs, és kártékony bolygó dristije vetül rá, akkor a szülöttre a jegyre jellemzõ szabadságvesztést rónak. 228 A védikus asztrológia kézikönyve Az elsõ jóga esetében, ha a lagna Kos, Bika vagy Nyilas, a szülöttet kötéllel megkötözik; ha Ikrek, Szûz, Mérleg vagy Vízöntõ, akkor megbilincselik; ha Rák, Bak vagy Halak, akkor egy erõdbe számûzik, de gondoskodnak róla; ha pedig Skorpió, akkor földalatti kamrába zárják. A szarpa (kígyó) drekkánákat bhudzsága-drekkánáknak is nevezik. Ezek a Rák 1., a Skorpió 1 és 2, valamint a Halak 3 drekkánái A pása (kötél) drekkánát nigala-drekkánának is nevezik, és ez a Bak 1. drekkánája A drekkánákat a következõképpen osztják be: egy jegy három drekkánája az 1, 5 és 9 jegyrõl kapja a nevét Például a Rák 1 drekkánája Rák, a 2.

Skorpió, a 3 pedig Halak 17. Ha a születés idején a Hold együttáll a Szaturnusszal, a Mars pillantásában van, és egy fénysáv veszi körül, akkor a szülött nyers beszédû, epilepsziás és tüdõbajos lesz. Ha a Nap, a Szaturnusz vagy a Mars a 10. házban vannak és nem vetül rájuk jótékony bolygó pillantása, a szülött különbözõ rangú szolga lehet: megbecsült, átlagos vagy alacsony rangú. Ha az elsõ mondatban a Holdra mindhárom feltétel érvényes, akkor a szülött nyers beszédû, ha a második, akkor epilepsziás, ha pedig a harmadik, akkor tüdõbajos lesz. A második jógában, ha a három bolygóból csak egy van a 10. házban, akkor a szülött elõkelõ; ha kettõ, akkor közepes rangú, ha pedig mindhárom, akkor alacsonyrendû szolga lesz HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A NÕK ASZTROLÓGIÁJA 1. A nõk horoszkópjára is vonatkoznak mindazok a dolgok, amik a férfiakéra, de csak azok a hatások fognak érvényesülni bennük, amelyek a nõkre

alkalmazhatóak, a többi a férjükre fog hatni. Egyesek szerint minden hatás a férjre érvényes A férj halálát a nõk horoszkópjának 8 háza alapján kell megállapítani A nõ külsõ megjelenésére vonatkozó adatokat a lagna és a Hold által elfoglalt jegy alapján, a hozományával és a férjével kapcsolatos dolgokat pedig a 7. ház alapján kell megítélni Azok a hatások, amelyek mindkettõjükre vonatkozhatnak, mindkettõjüket fogják érni. Az a megállapítás például, hogy a szülött magas beosztású tisztviselõi kinevezésben részesül, a férjre fog hatni, a fizikai testtel kapcsolatos megállapítások pedig csak a feleségre Ezért tanácsos, hogy a férfi olyan nõt vegyen el, akinek nagyon jók a bolygóállásai. 2. Ha a lagna és a Hold által elfoglalt jegy páros, akkor a nõ igazán nõies természetû lesz, és ha e jegyekre jótékony bolygók dristije vetül, akkor erényes és szerény lesz, és díszeket fog viselni. De ha az említett

jegyek páratlanok, akkor a nõ alakja és jelleme férfias lesz, ha pedig kártékony bolygók vannak bennük vagy vetnek rájuk dristit, akkor gonosz lesz, és nem sok jó tulajdonsággal fog rendelkezni. Ha az egyik jegy páros és a másik páratlan, akkor férfias és nõies jellemvonásai is lesznek. Hasonló módon, ha a jegyek egyikére kártékony bolygó hat azáltal, hogy benne van vagy dristit vet rá, a másikra pedig ugyanígy jótékony bolygó hat, akkor erényei és rossz tulajdonságai is lesznek 229 230 A védikus asztrológia kézikönyve 3. Ha születése idején a lagna vagy a Hold által elfoglalt jegy a Kos vagy a Skorpió, a lagna vagy a Hold által elfoglalt trimsámsának pedig a Mars az ura, akkor a szülött a házasság elõtt elveszíti ártatlanságát; ha pedig a Szaturnusz, akkor szolgálóként fog élni. Ha a Jupiter, akkor hûséges, ha a Merkúr, akkor csaló, ha pedig a Vénusz, akkor rossz természetû lesz. 4. Ha a lagna vagy a Hold a

Bika vagy a Mérleg jegyben van, a trimsámsájuk ura pedig a Mars, a szülöttnek rossz lesz a modora; ha a Szaturnusz a trimsámsájuk ura, akkor másodszor is férjhez megy; ha a Jupiter, akkor jó tulajdonságai lesznek; ha a Merkúr, akkor érteni fog a tánchoz és a zenéhez; ha pedig a Vénusz, akkor minden jó tulajdonsággal rendelkezni fog, és nagyon híres lesz. Ha a lagna vagy a Hold az Ikrek vagy a Szûz jegyben van, a trimsámsájuk ura pedig a Mars, akkor a szülött csaló lesz; ha a Szaturnusz a trimsámsájuk ura, akkor egy hermafrodita természetével fog rendelkezni; ha a Jupiter, akkor hûséges lesz; ha a Merkúr, akkor sok jó tulajdonsága lesz; ha a Vénusz, akkor kéjes vágyai miatt házasságtörést fog elkövetni. 5. Ha a lagna vagy a Hold a Rák jegyben van, a trimsámsájuk ura pedig a Mars, akkor a nõi szülött független természetû lesz; ha a Szaturnusz a trimsámsájuk ura, akkor megöli a férjét; ha a Jupiter, akkor sok jó tulajdonsága

lesz; ha a Merkúr, akkor jártas lesz a mûvészetekben; ha pedig a Vénusz, akkor rossz természetû lesz. Ha a lagna vagy a Hold az Oroszlán jegyben van, a trimsámsájuk ura pedig a Mars, akkor a szülött férfias természetû lesz; ha a Szaturnusz a trimsámsájuk ura, akkor házasságtörést követ el; ha a Jupiter, akkor egy király felesége lesz; ha a Merkúr, akkor férfias természetû lesz; ha pedig a Vénusz, akkor alacsony származású személlyel követ el házasságtörést. Ha a lagna vagy a Hold a Nyilas vagy a Halak jegyben van, a trimsámsájuk ura pedig a Mars, akkor a szülöttnek sok jó tulajdonsága lesz; ha a Szaturnusz a trimsámsájuk ura, akkor nem fog túlságosan elmerülni a szexuális életben; ha a Jupiter, akkor sok jó tulajdonsággal fog rendelkezni; ha a Merkúr, akkor mûvelt nõ lesz, ha pedig a Vénusz, akkor hûtlen. A nõk asztrológiája 231 Ha a lagna vagy a Hold a Bak vagy a Vízöntõ jegyben van, a trimsámsájuk ura pedig a

Mars, akkor a szülött szolgálóként fog élni; ha a Szaturnusz a trimsámsájuk ura, akkor alacsony osztálybeli személlyel kerül kapcsolatba; ha a Jupiter, akkor ragaszkodni fog a férjéhez; ha a Merkúr, akkor gonosz, ha pedig a Vénusz, akkor meddõ lesz. 6. A felkelõ trimsámsa vagy a Hold által elfoglalt trimsámsára vonatkozó hatások annak megfelelõen érvényesülnek, hogy a lagna vagy a Hold által elfoglalt jegy-e az erõsebb. 7. Ha a születéskor a Szaturnusz és a Vénusz egymás navámsájában és kölcsönös dristiben vannak, vagy ha a lagna a Bika vagy a Mérleg jegyben és a Vízöntõ navámsában van, a nõ erõs kéjes vágyainak szomját más nõk segítségével fogja oltani, férfias jellemet öltve magára. 8. Ha a születéskor a lagnától vagy a Holdtól számított 7 házban nincsenek bolygók, a ház gyenge, és nem vetül rá jótékony bolygók pillantása, akkor a hölgy férje gonosz lesz; ha egy ilyen házban a Merkúr vagy a Szaturnusz

van, akkor a férje impotens lesz; ha a ház kardinális jegyben van, a férje külföldre utazik; ha a Nap van benne, a férje eltaszítja magától; ha a Mars kártékony bolygók pillantásában van, akkor fiatalon megözvegyül; ha pedig a Szaturnusz van kártékony bolygók pillantásában, akkor idõs koráig nem megy férjhez. Ha a 7. ház jegye szilárd, akkor a férj sokat lesz otthon, ha pedig kettõs, akkor utazni fog, de idõnként hazatér. 9. Ha a lagnától vagy a Holdtól számított 7 házban több kártékony bolygó van, a hölgy megözvegyül, ha jótékony és kártékony bolygók egyaránt, akkor elhagyja a férjét és másvalakivel házasodik össze; ha az ilyen 7. házban egy kártékony bolygó van, továbbá a ház gyenge és egy jótékony bolygó pillantása vetül rá, akkor a férje eltaszítja magától. Ha a Vénusz és a Mars egymás navámsájában van, a hölgy házasságtörést fog elkövetni; ha pedig a Hold, a Vénusz és a Mars a 7. házban

van, akkor férje engedélyével fog házasságtörést elkövetni 232 A védikus asztrológia kézikönyve A fenti jógákban a kártékony bolygók a Nap, a Mars és a Szaturnusz, a jótékony bolygók pedig a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz. 10. Ha a születéskor a felkelõ jegy ura a Szaturnusz vagy a Mars, továbbá a Hold és a Vénusz az 1. házban van, s a felkelõ jegy urára kártékony bolygók pillantása vetül, akkor a nõi szülött és az anyja is házasságtörést fog elkövetni; ha a deszcendens a Mars navámsájában van, a Szaturnusz pedig pillantást vet a deszcendens jegyre, akkor a nõ nemi szervei betegek lesznek; ha a deszcendens kedvezõ bolygó navámsájában van, a nõnek finom nemi szerve lesz, és kedves feleség válik belõle. 11. Ha a születéskor a deszcendens a Szaturnusz jegyében vagy navámsájában van, a szülött férje öreg lesz és ostoba; Ha a Marséban, a férj ingerlékeny lesz, de ragaszkodni fog a feleségéhez; ha a

Vénuszéban, akkor a férj szép lesz és szeretni fogja a feleségét; ha a Merkúréban, akkor a férj tanult és intelligens lesz. Ebben és a következõ versben a magyarázók feltevése szerint a 7. háznak üresnek kell lennie. 12. Ha a lenyugvó jegy vagy navámsa ura a Hold, a szülött férje tele lesz kéjes vágyakkal és csendes természetû lesz; ha a Jupiter, akkor bátorság és más erények fogják jellemezni, és képes lesz uralkodni a vágyai és a szenvedélye felett; ha pedig a Nap, akkor gyengéd lesz és sokféle munkát végez. Egyesek szerint az utolsó jóga esetén a férj túlzottan belemerül a szexuális életbe. Ha a deszcendens jegy és a navámsa urai különböznek, az erõsebbik hatása fog érvényesülni 13. Ha a születéskor az 1 házban a Hold és a Vénusz van, a nõ irigy lesz mások vagyonára, és sokat foglalkozik a saját kényelmével; ha a Hold és a Merkúr, akkor jártas les a mûvészetekben, kényelemben fog élni, és sok jó

tulajdonsággal fog rendelkezni; ha a Vénusz és a Merkúr, akkor gyönyörû lesz, a férje szeretni fogja, érteni fog a zenéhez és az énekhez; ha a Hold, a Merkúr és a Vénusz, akkor nagy vagyonnal és kényelemmel, valamint sok jó tulajdonsággal fog rendelkezni. Ugyanez érvényes akkor is, ha az 1. házban a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz található A nõk asztrológiája 233 14. Ha a születéskor a 8 házban egy kártékony bolygó található, a szülött megözvegyül, mégpedig annak a bolygónak az antardasájában, amelyiknek a navámsájában ennek a 8. háznak az ura van. Ha a 8 házban kártékony bolygó van, a 2 házban viszont jótékony, akkor a feleség elõbb hal meg, mint a férje, ha pedig a Hold a Szûz, a Skorpió, a Bika vagy az Oroszlán jegyben van, akkor kevés fia születik. 15. Ha a születéskor a Szaturnusz se nem erõs, se nem gyenge, a Hold, a Vénusz és a Merkúr gyenge, a Nap, a Mars, a Jupiter és a lagna páratlan jegyben van,

akkor a hölgy férfias természetû lesz. Ha a születéskor a Jupiter, a Mars, a Vénusz és a Merkúr erõs, a lagna pedig páros jegyben van, akkor a hölgy nagyon híres és tanult lesz, és jártas lesz az Istenrõl szóló tudományban. Egyesek szerint az elsõ jóga szülötte sok férfi társaságát fogja élvezni. 16. Ha a 7 házban kártékony bolygó található, és a 9 házban is van bolygó, akkor a nõ kétségtelenül aszkéta lesz, és az aszkétáknak abba az osztályába fog tartozni, amelyet a 9. házban lévõ bolygó jelöl. Mindaz, ami ebben a fejezetben áll, alkalmazható arra az idõpontra is, amikor a lányt felajánlják menyasszonynak, amikor az eljegyzés és az esküvõ megtörténik, valamint a horoszkópkészítés idõpontjára is. Az elsõ esetben a 7. házra vonatkozó, korábban említett hatások nem érvényesülnek A fejezetben leírt hatások abban az esetben vonatkoztathatók a házasság stb idõpontjára, ha nem mondanak ellent a más

írásokban kifejezetten ezekre az idõpontokra vonatkozó hatásoknak. HUSZONÖTÖDIK FEJEZET A HALÁL 1. Ha a születéskor a 8 házban nem található bolygó, de a házra egy erõs bolygó vet dristit, akkor a szülött az adott erõs bolygóhoz tartozó dósa [biológiai elem] túlsúlya miatt fog meghalni. A betegség azt a testrészt fogja megtámadni, amelyiket a Kálapurusa testrészei közül a 8. ház képvisel Ha több bolygó is dristit vet a 8. házra, akkor az illetõ testrészt többféle betegség is megtámadhatja, melyek az adott erõs bolygóhoz tartozó dósák túlsúlyából származnak, és ezek fogják a halálát okozni De ha a Nap van a 8. házban, a szülött halálát tûz okozza; ha a Hold, akkor víz; ha a Mars, akkor fegyverek; ha a Merkúr, akkor láz; ha a Jupiter, akkor ismeretlen betegség; ha a Vénusz, akkor szomjúság; ha pedig a Szaturnusz, akkor éhség. Ha a 8 ház kardinális, akkor külföldön hal meg; ha szilárd, a saját

hazájában, ha pedig kettõs, akkor útközben. A bolygókhoz tartozó dósák a következõk: Bolygó Elem Nap pitta Hold váta és kapha Mars pitta Merkúr mindhárom Jupiter kapha Vénus z váta és kapha Szaturnus z váta 235 236 A védikus asztrológia kézikönyve A jegyek által képviselt testrészeket az 1.4 versben találjuk meg Ha a 8 házban lévõ bolygó erõs, akkor a szülöttet jámbor tettek végzése közben éri a halál, ha gyenge, akkor bûnös tettek közben, ha pedig se nem gyenge, se nem erõs, akkor semleges tettek végzése közben. 2. Ha a Nap és a Mars a 4 vagy a 10 házban van, akkor a szülött halálát egy kõ ütése okozza. Ha a Szaturnusz, a Hold és a Mars a 4., a 7 és a 10 házban van, akkor a szülött kútba esés következtében hal meg Ha a Nap és a Hold a Szûzben van egy kártékony bolygó dristijében, akkor a szülött halálát a rokonai okozzák. Ha a lagna kettõs jegyben van, és az 1. házban van a Nap és a

Hold, akkor a szülött halálát fulladás okozza. 3. Ha a Szaturnusz a Rákban van, a Hold pedig a Bakban, a szülött vízkórban hal meg Ha a Hold a Kos vagy a Skorpió jegyben van, és kártékony bolygók fogják közre, akkor a halálát fegyverek vagy tûz okozza. Ha a Hold a Szûz jegyben van kártékony bolygók között, akkor halálát a vér betegsége vagy hiánya okozza. Ha a Hold a Bak vagy a Vízöntõ jegyben van kártékony bolygók között, akkor a szülött halálát akasztás, tûz, vagy zuhanás okozza. 4. Ha az 5 vagy a 9 házban két kártékony bolygó van, és nem esik rájuk jótékony bolygó dristije, akkor a szülött börtönben vagy szabadságának más módon való korlátozása következtében hal meg. Ha a 8 házban szarpa-, pása- vagy nigala-drekkána van, a halál szintén börtön, vagy egyéb, szabadságot korlátozó körülmények miatt következik be. Ha a 7 ház a Szûz, és a Hold van benne egy jótékony bolygó társaságában, s a

Vénusz a Kos jegyben, a Nap pedig az 1. házban van, akkor a szülött a saját házában hal meg, és a halálát egy nõ okozza A versben említett drekkánákat a 23.16 és a 216 vers magyarázatában ismertettük 5. Ha a 4 házban van a Mars vagy a Nap, a 10 házban pedig a Szaturnusz, vagy ha a Nap, a Mars, a Szaturnusz és a fogyó Hold az 1., az 5 és a 9 házban vannak, illetve ha a Nap a 4 házban van, a Mars pedig a 10. házban a fogyó Hold dristijében, a szülött A halál 237 halálát minden esetben egy lándzsaszúrás fogja okozni. Ha a Nap a 4. házban van, a Mars pedig a tizedikben a Szaturnusz dristijében, a szülött egy fadarab által okozott ütéstõl hal meg. 6. Ha a 8 házban a fogyó Hold, a 10 házban a Mars, az 1 házban a Szaturnusz, a 4. házban pedig a Nap van, a szülött halálát egy bot- vagy buzogányütés okozza. Ha a 10 házban a fogyó Hold, a 9. házban a Mars, az 1 házban a Szaturnusz, az 5 házban pedig a Nap van, a szülött

halálát füst, tûz, börtön vagy ütések okozzák. 7. Ha a 4 házban a Mars, a hetedikben a Nap, a tizedikben pedig a Szaturnusz található, a szülött halálát fegyverek, tûz vagy a király okozza. Ha a 2 házban a Szaturnusz, a negyedikben a Hold, a tizedikben pedig a Mars van, a szülött halálát sebek és férgek okozzák. 8. Ha a Nap a 10 házban van, a Mars pedig a negyedikben, a szülött halálát jármûrõl való leesés okozza Ha a Mars a 7 házban van, a Nap, a Hold és a Szaturnusz pedig az elsõben, a szülött annak következtében hal meg, hogy beszorul egy gépezetbe. Ha a Mars a Mérleg jegyben van, a Szaturnusz a Kosban, a Hold pedig a Bakban vagy a Vízöntõben, vagy ha a 10., a 7 és a 4 házban sorrendben a fogyó Hold, a Nap és a Mars van, a szülött székelés közben hal meg. 9. Ha a csökkenõ Hold az erõteljes Marssal van dristiben, a Szaturnusz pedig a 8 házban van, a szülött halálát a nemi szervek betegsége okozza, mégpedig úgy, hogy

a kérdéses szerveket férgek támadják meg, vagy szikével megvágják, vagy pedig megégetik. 10. Ha a Nap és a Mars a 7 házban van, a Szaturnusz a 8 házban, a fogyó Hold pedig a 4. házban, a szülött halálát madarak okozzák Ha az 1, az 5, a 8 és a 9 házban sorrendben a Nap, a Mars, a Szaturnusz és a Hold van, akkor a szülött lezuhan egy hegy tetejérõl, villám csap bele, vagy rádõl egy fal. 11. Ha valakinek a horoszkópjában az elõzõekben felsorolt jógák egyike sem fordul elõ, akkor halálának okát a felkelõ 238 A védikus asztrológia kézikönyve drekkánától számított 22. drekkána alapján kell meghatározni A szülött halálát a 22. drekkána ura vagy pedig annak a jegynek az ura fogja okozni, amelyikbe a 22. drekkána tartozik, attól függõen, hogy melyik az erõsebb. A halált víz, tûz, vagy valami más, a 22. drekkána vagy a jegy urához tartozó tényezõ okozza A drekkánák által jelzett halálnemeket a 27. fejezet, a

különbözõ bolygók hatásait pedig a jelen fejezet 1. verse ismerteti 12. A szülött a felkelõ navámsa ura által elfoglalt jegyhez, vagy a felkelõ navámsa urával egy jegyben tartózkodó bolygó jegyéhez, vagy a felkelõ navámsa urára dristit vetõ bolygó által elfoglalt jegyhez, vagy pedig a felkelõ navámsa ura által elfoglalt navámsa urának jegyéhez tartozó helyen fog meghalni. A halál tényleges helyét mindezen pontok körültekintõ elemzésével lehet megállapítani. Azt pedig, hogy a szülött mennyi ideig lesz öntudatlan állapotban a halála elõtt, abból lehet megállapítani, hogy a felkelõ jegy hátralévõ része mennyi idõ alatt emelkedik a horizont fölé. Ha a felkelõ jegy a saját urának dristijében van, ez az idõ a kétszeresére, ha pedig jótékony bolygók fényszögében van, akkor a háromszorosára nõ. Az egyes jegyekhez tartozó helyek a következõk: Kos – birkák tartózkodási helye; Bika – ökrök tartózkodási helye;

Ikrek – ház; Rák – kút; Oroszlán – erdõ; Szûz – vízpart; Mérleg – piac vagy raktár; Skorpió – lyuk; Nyilas – lovak tartózkodási helye; Bak – vizes területek; Vízöntõ – ház; Halak – vizes helyek. Ezek általános megjelölések. Ha egy jógában a halállal kapcsolatban egy adott hely szerepel, akkor azt kell mérvadónak tekinteni. Ha egy jógában több bolygó is szerepet játszik, akkor a legerõsebb bolygó által jelölt helyet kell figyelembe venni Ha az adott bolygó két jegy ura, azt kell figyelembe venni, amelyikben a bolygó múla-trikóna pozíciója van. Egyesek szerint a szülött a házának abban a részében fog meghalni, amelyik a legerõsebb bolygóhoz tartozik. Az öntudatlan állapot hosszát hatszorosára kell növelni, ha a felkelõ jegyre a saját urának és egy jótékony bolygónak a dristije is vetül 13. Ha születésekor a lagnától számított 22 drekkána tüzes, akkor a szülött testét a halála után elégetik,

és nem marad más belõle, csak hamu Ha a 2 drekkána vizes, akkor a testét vízbe A halál 239 dobják, ha pedig misra drekkána, akkor nem égetik el, és nem is dobják vízbe, hanem kiszárítják. Ha a 8 házban van egy szarpa-drekkána, akkor a szülött testét kutyák, sakálok, varjak vagy hasonló állatok fogják felfalni. A fentiekben a holttest halál utáni változásait írtuk le A szülött elõzõ és következõ életének ismeretéhez, valamint ezek természetének megismeréséhez magasabb rendû asztrológiai mûvek tanulmányozása szükségeltetik. A tüzes drekkánák a kártékony bolygó drekkánái, a vizesek a jótékony bolygóké, a misra (vegyes) drekkánák pedig a jótékony bolygók drekkánái, amelyekben kártékony bolygók vannak, vagy pedig a kártékony bolygókéi, amelyekben jótékony bolygók vannak. A szarpa-drekkánák a Rák 1 és 2., a Skorpió 1 és 2, valamint a Halak 3 drekkánái 14. Ha a Nap vagy a Hold közül az erõsebb

által elfoglalt drekkána ura a Jupiter, a szülött Dévalókáról; ha a Hold vagy a Vénusz, akkor Pitrilókáról, ha a Nap vagy a Mars, az állatok világából; ha pedig a Szaturnusz vagy a Merkúr, akkor a pokolból jött. Ha a Nap vagy a Hold közül az erõsebb által elfoglalt drekkána ura a tetõzõ jegyében van, akkor a szülött elõzõ élete is emelkedett volt; ha a tetõzõ és esésben lévõ jegy között van, akkor közepes jelentõségû volt; ha pedig az esésben lévõ jegyében áll, akkor alantas életet élt. A Dévalóka a mennyei bolygókat, a Pitrilóka pedig az õsatyák (szellemek) bolygóit jelenti. 15. Ha a 6 és a 8 házban nincsenek bolygók, akkor a szülött a halála után a 6. és a 8 házak drekkánáinak urai közül a legerõsebbhez kapcsolódó világba megy, vagy pedig a 6, a 7, illetve a 8. házban lévõ bolygóéba Ha a Jupiter a 6 házban vagy valamelyik kéndrában, vagy a 8 házban a tetõzõ jegyében van, vagy ha a lagna és a

Jupiter a Halakban és jótékony bolygó navámsájában van, míg a többi bolygó gyenge, akkor a halála után eléri a felszabadulást. A hét bolygóhoz tartozó világokat az elõzõ versben találjuk. Ha a 6, a 7 és a 8. házban több bolygó is van, akkor a legerõsebbre jellemzõ hatások érvényesülnek. Mantrésvara Phala dípikájában egy másik szabályt találunk, 240 A védikus asztrológia kézikönyve mely szerint a szülött azon a helyen születik újjá, amelyik a rási vagy navámsa horoszkópban a 12. házban álló legerõsebb bolygóhoz, vagy a 12. ház urához kapcsolódó legerõsebb bolygóhoz tartozik Ebben az esetben a Nap és a Hold a Kailászát (az Úr Siva bolygóját), a Mars a Földet, a Merkúr a Vaikunthát (a lelki világot), a Jupiter a Brahmalókát (az univerzum legfelsõbb bolygóját), a Szaturnusz a Jamalókát (a Halál urának bolygóját), a Ráhu a Bhú-mandala más szigeteit, azaz a Földhöz közeli bolygókat, a Kétu pedig

a pokolbolygókat jelenti. A szülött következõ lakhelyét úgy is meg lehet állapítani, ha a halála pillanatában fennálló bolygó-konstellációt a következõ élete születési horoszkópjának tekintjük HUSZONHATODIK FEJEZET AZ ISMERETLEN SZÜLETÉSI IDÕ KISZÁMÍTÁSA 1. Ha a szülött nem ismeri születésének vagy fogantatásának pillanatát, akkor az asztrológusnak ezt a prasna lagnából kell meghatároznia, a felkérés idõpontjában Ha a lagna a jegy elsõ felébe esik, akkor a szülött az uttarájana, ha pedig a másodikba, akkor a daksinájana alatt született. A prasna lagna a kérdésfeltevés idejére vonatkozó aszcendens. Az uttarájana az a hat hónap, amely alatt a Nap a Baktól az Ikrekig lévõ jegyekben tartózkodik. A daksinájana az év hátralévõ része 2. Ha a kérdezés idején a lagna a jegy elsõ drekkánájában van, akkor a Jupiter abban a jegyben tartózkodott a szülött születésekor, amelyikben most a lagna van. Ha a

másodikban, akkor a Jupiter a prasna lagnától számított 5. házban; ha pedig a harmadik drekkánában, akkor a prasna lagnától számított 9 házban volt A születés évét a szülött megjelenése alapján lehet megállapítani. Ha a Nap a prasna lagnában van, vagy a Nap drekkánája kel fel, akkor a születés rituja [2 hónapig tartó évszak] a Grísma lesz [az az évszak, amikor a Nap az Ikrek és a Rák jegyen halad át]. A többi bolygóhoz kapcsolódó rituk máshol már szerepeltek. Ha az így kapott ritu nem abba az ajanába tartozik, amit az elõbbiekben meghatároztunk, akkor a helyes ritut a következõ versben található módon kell meghatározni. A Jupiter pozícióját más módon is megállapíthatjuk: ha a lagna a jegy elsõ dvádasámsájában van, akkor abban a jegyben állt a Jupiter a születéskor, 241 A védikus asztrológia kézikönyve 242 ha a másodikban, akkor a prasna lagnától számított második jegyben stb. A Jupiter tizenkét év

alatt fordul körbe a zodiákusban. Miután a fenti módszerekkel megtudtuk, hogy a szülött melyik jegyben volt a születésekor, megjelenése alapján következtethetünk arra, hogy most hányadik körben jár. Ha viszont a megjelenése alapján ezt nem tudjuk megállapítani, akkor azt kell megnéznünk, hogy az illetõ éppen melyik testrészét érinti meg. A testet tíz részre osztjuk, amelyek mindegyike egy-egy tizenkét éves dasa-korszakot képvisel: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. lábfej és boka lábszár és térd comb és nemi szerv lágyék és köldök has mellkas vállak nyak és száj szem és szemöldök homlok és fej. Ha például a szülött a hasához ér, akkor az 5. korszakban jár, vagyis az életkora 4x12 év, plusz annyi, amennyi ahhoz kell, hogy a születési jegyébõl a kérdezés idején lévõ jegybe kerüljön. Az évszak megállapításához nézzük meg, hogy melyik bolygó található a prasna lagnában! Ha több is van, akkor az erõsebbet

vesszük alapul, vagy azt, amelyik közelebb van a lagnához. Ha nincs benne bolygó, akkor annak a drekkánának az urát vesszük alapul, amelyikben a lagna van. Az egyes bolygók a következõ évszakokat jelölik: Bolygó Ritu (évsza k) A Na p pozíciój a Holdhóna pok Vénus z Vas zanta (tavas z) Kos , B ika Mágha, Phálguna Ikrek, Rák Cs aitra, Vais ákha Nap, Mars Grís ma (nyár) Hold Vars a (es õs évs zak) Oros zlán, Szûz Dzs jés tha, As ádha Merkúr Sarat (õs z) Mérleg, Skorpió Sravana, B hadrapáda Jupiter Hémanta (õs zutó) Nyilas , B ak As vina, Kárttika Vízöntõ, Halak Márgas írs a, Paus ja Szaturnus z Sis ira (tél) Az ismeretlen születési idõ kiszámítása 243 3. Ha a ritu nem illik össze az ajanával, akkor a kiegészítõ bolygó rituját kell mérvadónak tekinteni A kiegészítõ bolygók a Hold és a Vénusz, a Merkúr és a Mars, valamint a Jupiter és a Szaturnusz. Ha a felkelõ drekkána elsõ felében van a

lagna, akkor az adott ritu elsõ hónapjában született a szülött, ha a második felében, akkor a másodikban A születés dátumát a fél drekkána már felemelkedett részébõl kell kiszámolni A Merkúr és a Nap is kiegészítõ bolygók. A születés napját a következõképpen állapítjuk meg A felkelõ drekkánának az a fele, amelyikbe a lagna szphuta (az aszcendens fokszáma) esik, a születés hónapját képviseli. A horizont fölé felemelkedett része képviseli a hónapnak a születéskor már eltelt napjait. Mivel a drekkána fele 5°, ezért 1 nap 10-nek felel meg 4. Az asztrológia tudományában jártas tanult bráhmanák szerint a Nap által a jegyben megtett fokok száma a születés idõpontjának holdciklus-napját képviseli. Ha a prasna lagna nappali jegyben van, akkor a szülött éjszaka született, ha pedig éjszakai jegyben, akkor nappal. A születés óráját abból kell megállapítani, hogy a jegynek mekkora része emelkedett a horizont fölé

A holdhónap az újhold után kezdõdik. Ha a Nap például a Nyilas 24 fokán áll, akkor ez a holdhónap 24 napja lesz, vagyis 24-15=9, a fogyó fél 9. napja (krisna-navami) A felkelõ jegy horizont fölé emelkedett része a napnyugta és napkelte közötti idõtartam eltelt részét mutatja a születés pillanatában, ha nappali jegyrõl, a napkelte és napnyugta közötti idõtartam eltelt részét pedig, ha éjszakai jegyrõl van szó. 5. Egyesek szerint a születési holdhónapot az alapján kell megállapítani, hogy a kérdezés idõpontjában a Hold milyen navámsában volt A Hold által elfoglalt jegy vagy a prasna lagna, vagy a tõle számított 5., illetve 9 ház lesz, attól függõen, hogy melyik a legerõsebb. Ha ez nehezen megállapítható, akkor a Hold abban a jegyben lesz, amelyik a szülött által a kérdezés közben megérintett testrészt képviseli a Kálapurusa testén. A jegyet más hasonló, a kérdezés alatt felmerülõ jelekbõl is megérthetjük A

kérdezõ horoszkópban a Hold által elfoglalt helyzet alapján a következõkben ismertetett módon találhatjuk meg a születési holdhónapot. Mivel a navámsa egy jegy 1/9 részét jelenti, a zodiákusban kilenc egyforma nevû A védikus asztrológia kézikönyve 244 navámsa szerepel. Ezeket sorrendben egymás mellé téve megkapjuk a navámsa-csakrát, és ebben kell vizsgálni a Hold pozícióját. Mivel a navámsa-csakrában egy jegy kilenc navámsa-részbõl tevõdik össze, meg kell állapítani, hogy a Hold hányadikban van, és ez alapján megtudjuk, hogy a szülött melyik holdhónapban született. A következõ táblázatban megtaláljuk az ehhez szükséges adatokat: Kezdõpont Végpont Holdhóna p Kos 9. rés ze B ika 7. rés ze Kárttika B ika 8. Ikrek 6. Márgas írs a Ikrek 7. Rák 5. Paus ja Rák 6. Oros zlán 4. Mágha Oros zlán 5. Szûz 7. Phálguna Szûz 8. Mérleg 6. Cs aitra Mérleg 7. Skorpió 5. Vais ákha Skorpió 6. Nyilas

4. Dzs jés tha Nyilas 5. B ak 3. As ádha B ak 4. Vízöntõ 2. Sravana Vízöntõ 3. Halak 5. B hadra Halak 6. Kos 8. As vina Hasonló jelzés lehet például, ha a zodiákus bármelyik jegyét képviselõ élõlényt látunk vagy hallunk a kérdezés idején, mert akkor a Hold abban a jegyben volt a születéskor. 6. A születéskor a Hold által elfoglalt jegy annyi jegyre fog állni a kérdezés idején elfoglalt jegytõl, ahány jegyre a kérdezéskor volt a lagnától. De ha a lagna a Halakban van, akkor a Hold abban volt a születéskor is Ha kétségeink vannak, akkor a jegyet az alapján kell meghatározni, hogy milyen ételt hozott a szülött, milyen számok jelennek meg, vagy milyen hangot hallunk a kérdezés idején. Az ismeretlen születési idõ kiszámítása 245 Tegyük fel, hogy a felkelõ jegy a Skorpió, és a Hold a Halakban van! A versben foglaltak szerint a Hold öt jegyre van a lagnától, tehát a Hold a születéskor a Halaktól öt

jegyre, vagyis a Rákban volt. A vers további részében említett módszerek intuitív alapon mûködnek, vagyis ha a kérdezõ valami olyan tárgyat hozott magával, amely bármilyen módon kapcsolódik egy bizonyos jegyhez, vagy az asztrológus a jegyet képviselõ élõlényekéhez hasonló hangot hall, akkor ezt felsõbb jelnek, segítségnek tekinti, és ez alapján dönt. 7. A felkelõ jegy a születéskor a lagna navámsájának a jele lesz, illetve annyi jegyre lesz a prasna lagnától, ahány drekkánára a Nap van a lagnától a kérdezés idején. Ha például a lagna a Nyilas-navámsában van a kérdezéskor, akkor a születéskor a lagna a Nyilas jegyben volt. Példa a második módszerre: ha a lagna a kérdezéskor az Ikrek 2. drekkánájában van, a Nap pedig a Nyilas 3. drekkánájában, akkor húsz drekkánára vannak egymástól Ebbõl tizenkettõt levonva nyolc marad, vagyis a születéskor a lagna az Ikrektõl számított 8 jegyben, tehát a Bakban volt 8. Egy

másik módszer: szorozzuk meg a felkelõ jegyben lévõ bolygó vagy a legerõsebb bolygó szphutáját [fokszámát] egy tizenkét hüvelyk hosszú sanku [egyenes bot] árnyékának hüvelykben számított hosszával, melyet akkor vet, ha egy vízszintes síkra merõlegesen kitesszük a napra, az eredményt pedig osszuk el 12-vel! A maradék megadja a lagnának a születéskor elfoglalt jegyét. Mások szerint, ha a kérdezõ ül, akkor a prasna lagnától számított 7. jegy lesz a születési lagna; ha fekszik, akkor a 4, ha áll, akkor a 10., ha pedig éppen felkel a székérõl, akkor a születési lagna maga a prasna lagna lesz A lagna-szphutát mindig a Kos 0°-ától kell számolni. Például ha a prasna lagna az Ikrek 5° 30-én áll, akkor a lagna-szphuta 65° 30. Az elsõ módszer eléggé egyértelmû, eltekintve attól, hogy nem derül ki, a szerzõ pontosan milyen méretû hüvelykre gondol Általában az angol mértékegységet használják, bár ennek nincs

jelentõsége, mert a bot hüvelykben megadott hosszát egyszerûsítjük az árnyék szintén hüvelykben megadott hosszával. Szubódhini szerint a második módszert nem a prasna lagna vonatkozásában kell alkalmazni, hanem az elsõ módszerrel kapott jegy vonatkozásában. 246 A védikus asztrológia kézikönyve 9. Ha a felkelõ jegy a kérdezés idején a Bika vagy az Oroszlán, a lagna-szphutát [az aszcendens fokszámát] meg kell szorozni tízzel; ha Ikrek vagy Skorpió, akkor nyolccal; ha Kos vagy Mérleg, akkor héttel; ha Szûz vagy Bak, akkor öttel; ha pedig a többi jegy, akkor azzal a számmal, ahány jegyre a Kostól találhatók. Ha a felkelõ jegyben lévõ bolygó a Jupiter, akkor tízzel; ha a Mars, akkor nyolccal; ha a Vénusz, akkor héttel; ha pedig bármely másik bolygó, akkor öttel. Ha az 1 házban több bolygó is van, akkor egyenként mindegyikkel be kell szorozni, a kapott eredményeket pedig össze kell adni. Ebben és a következõ versekben

Varáha Mihira elmagyarázza, hogyan kell megállapítani a kérdezett, a felesége, a testvére, a fia és az ellensége dzsanma-naksatráját, vagyis a Hold által a születésükkor elfoglalt naksatrát. A szövegben szereplõ szorzókat az astakavarga fejezet ismertette mint a rási-gunákára és a graha-gunákára szorzóit. A fel nem sorolt jegyek esetében a szorzó egyértelmû, pl. a Ráknál 4, mivel ennyi jegyre van a Kostól, a Vízöntõnél 11, a Halaknál pedig 12. Tegyük fel, hogy a prasna lagna a Rák 10° 20-én áll, az 1. házban pedig a Jupiter és a Vénusz van! A Rák lagna-szphutája tehát 100° 20, a szorzója pedig 4, vagyis 401° 20 lesz az eredmény. Ebbõl levonunk 360at, és így 41° 20-et kapunk A Jupiter szorzója a 10, a Vénuszé pedig a 7. Ezekkel is elvégezzük a szorzást. A Jupiterre 1003° 20 jön ki, vagyis 283° 20, a Vénuszra pedig 702° 20, vagyis 342° 20. A három értéket összeadva 1328°-ot, azaz 247°ot kapunk 10. A kapott

összeget szorozzuk meg héttel, az eredményhez adjunk hozzá kilencet, ha a lagna kardinális, vagy vonjunk le belõle kilencet, ha kettõs, és hagyjuk úgy, ha szilárd jegyben van! Az eredményt osszuk el huszonhéttel! A maradék a kérdezõ születési naksatráját fogja mutatni. Ugyanezt a módszert a 3, 5, 6 és 7. ház szphutáira alkalmazva megkapjuk a kérdezõ testvérének, fiának, ellenségének vagy feleségének a születési naksatráit. A fenti példát folytatva 247x7=1729. Ezt átváltjuk jegyekbe, s így 57 jegyet és 19°-ot kapunk. Ehhez kilencet kell hozzáadni, mert a Rák-aszcendensbõl indultunk ki, amely kardinális, tehát 66 jegyet és 19°-ot kapunk Ezt elosztva 27-tel, a maradék 12 jegy lesz (itt már a fokokat el lehet hagyni), Az ismeretlen születési idõ kiszámítása 247 vagyis a kérdezõ születési naksatrája az Asvinítõl számított 12., tehát az Uttará-phalguní naksatra. Bhattótpala szerint, ha a felkelõ drekkána a jegy

elsõ drekkánája, akkor kilencet kell hozzáadni; ha a második, akkor úgy kell hagyni; ha pedig a harmadik, akkor ki kell vonni belõle kilencet. Ha a lagna-szphutához hozzáadunk 60, 120, 150, illetve 180°-ot, és így végezzük el a kívánt mûveleteket (természetesen az érintett házakra és az azokban lévõ bolygókra vonatkozó szorzók segítségével), akkor sorrendben a kérdezõ testvére, fia, ellensége és felesége születési naksatráit kapjuk meg. 11. Szorozzuk meg ugyanezt az összeget tízzel, nyolccal, héttel vagy öttel, a fentiek szerint adjunk hozzá vagy vonjunk le belõle kilencet ha szükséges, a kapott eredményt osszuk el a megfelelõ számmal, és akkor megkapjuk a születési évet, ritut, hónapot, holdnapot, nappalt vagy éjszakát, naksatrát, ghatikát, felkelõ jegyet és navámsát. Ebben és a következõ versekben a szerzõ elmagyarázza, hogy a 9. vers végén kapott összeg felhasználásával hogyan kaphatjuk meg a születési

adatokat. Az osztók és az osztás folyamatát a következõ versek tartalmazzák 12. Az összeget tízzel beszorozva megkapjuk a szülött születési évét [korát], rituját és hónapját; nyolccal beszorozva pedig a paksát [holdciklust] és a tithit [holdnapot]. A 9. versben kapott értéket megszorozzuk tízzel, és szükség esetén hozzáadunk vagy kivonunk belõle kilencet Ezt elosztva 120-szal, a maradék a szülött életkorát adja meg. Ugyanezt hattal elosztva a maradék megadja, hogy a szülött a Sisirától számítva hányadik rituban született. Ugyanezt kettõvel elosztva a maradék megmutatja, hogy a ritu elsõ vagy második hónapjában született-e (ha 1, akkor az elsõben, ha pedig 0, akkor a másodikban) Ugyanilyen módon nyolccal megszorozva, és szükség szerint hozzáadva vagy levonva belõle kilencet, a kapott értéket el kell osztani kettõvel. A maradék megadja, hogy növekvõ vagy csökkenõ holdciklusban született-e az illetõ Ha ugyanezt az

értéket tizenöttel osztjuk el, a maradék a holdciklus napját adja meg 248 A védikus asztrológia kézikönyve 13. Ha az összeget héttel megszorozzuk, az így kapott eredmény alapján megkaphatjuk, hogy nappal vagy éjszaka született-e az illetõ, valamint a naksatrát is. A fentiekben elmagyarázott folyamatot a 13. versben kapott eredményre vonatkoztatva: ha kettõvel osztunk, a maradék azt mutatja, hogy nappal (1) vagy éjjel (0) született-e a szülött, ha pedig huszonhéttel (lásd 10. vers), akkor az Asvinítõl számított naksatrát. 14. Az összeget öttel megszorozva megkapjuk a születés ghatikáját, felkelõ jegyét, hóráját és felkelõ navámsáját A ghatika 24 perces, a vighatika 24 másodperces idõtartamot jelent. Hatvan vighatika alkot egy ghatikát A védikus asztrológiában az idõt gyakran nem órában és percben, hanem ghatikában és vighatikában adják meg. Ahhoz, hogy a születés idejét megtudjuk, elõször a fenti módszerrel ki

kell számolnunk, hogy nappal vagy éjjel született-e az illetõ. Azután, annak ismeretében, hogy a napkelte és a napnyugta mely idõpontokra esett azon a napon, kiszámíthatjuk, hogy hány ghatikából állt a nappal vagy az éjszaka. A fentiekben említett eljárásban az ötös szorzót alkalmazva, majd a kapott összeget a ghatikák számával elosztva megkapjuk, hogy napkeltétõl vagy napnyugtától számítva hányadik ghatikában született a szülött. Ugyanezt tizenkettõvel elosztva megkapjuk a Kostól számított felkelõ jegyet. Ha kettõvel elosztva 1 a maradék, akkor a jegy elsõ hórájában volt a lagna, ha pedig 0, akkor a másodikban. Ha kilenccel osztjuk, a maradék megmutatja, hogy a felkelõ navámsa a jegy hányadik navámsája volt. Tizenkettõvel elosztva megkapjuk a felkelõ dvádasámsát, hárommal elosztva pedig a drekkánát A jegyekre vonatkozó minden mûveletet kerekítve kell elvégezni, ahogy a születési naksatra megállapításánál is

tettük. 15. Szorozzuk meg kettõvel a szülött nevében található mátrák [hangok] számát, adjuk hozzá az árnyék hosszát, és a kapott összeget osszuk el huszonhéttel! A maradék a Dhanisthától számított születési naksatrát adja meg. A születési naksatra (dzsanma-naksatra) a Hold születéskor elfoglalt pozícióját jelenti. Itt a születési keresztnevet kell alapul venni, amit a námakarana ceremónia során adnak a gyereknek a védikus kultúrában A rö- Az ismeretlen születési idõ kiszámítása 249 vid magánhangzók egy mátrának számítanak, a hosszúak kettõnek, a mássalhangzók félnek. A versben említett árnyék ugyancsak a tizenkét hüvelyk hosszú bot hüvelykben mért árnyékára utal. 16. Az égtájak számai a következõk: Égtáj Szá m kelet 2 délkelet 3 dél 14 délnyugat 10 nyugat 15 és zaknyugat 21 és zak 9 és zakkelet 8 Szorozzuk meg tizenöttel azt az égtájat, melynek irányába a kérdezett néz,

az eredményhez adjuk hozzá azoknak a személyeknek a számát, akik ugyanebbe az irányba néznek, és az összeget osszuk el huszonhéttel! A maradék megadja a szülött Dhanisthától számított születési naksatráját. 17. Ezzel ismertettem az elveszett születési adatok kiderítésére szolgáló különbözõ módszereket. Az intelligens tanítványoknak figyelmesen kell tanulmányozniuk és alkalmazniuk õket! HUSZONHETEDIK FEJEZET A DREKKÁNÁK 1. A Kos jegy elsõ drekkánája egy fehér ágyékkötõt viselõ, fekete testû ember, aki egy másik emberrel néz szembe, mintha annak védelmezõje lenne; megjelenése félelmetes, vörösek a szemei, a kezében baltát tart Ebben a fejezetben Varáha Mihira a drekkánákhoz kapcsolódó szimbólumokat részletezi. A drekkánáknak széles jelentéstartománya van a horoszkópban A lagnától számított 22 drekkána például a halál természetét határozza meg Ha a fenti drekkána a huszonkettedik, akkor a szülött

lépbetegség, pitta-panaszok vagy mérgezés miatt hal meg. A drekkána ura a Mars. Ha ugyanebben a drekkánában van a lagna, akkor a szülött szerencséje anyagi lehetõségeit tekintve változó lehet. Földbirtok vagy mezõgazdaság segítségével juthat pénzhez, esetleg házasság révén A pénzügyeket illetõen spórolós és körültekintõ. Kihasználja a lehetõségeket vagyona gyarapítására. A fontos életévek: 18, 28, 36, 42, 46, 50 2. Javanácsárja szerint a Kos második drekkánája egy nõ, aki kedveli az ékszereket és az édességet, akinek korsó alakú hasa és ló-arca van, szomjas, és fél lábon áll. E drekkána szimbóluma nõre illetve négylábú állatra hasonlít. Az arca egy madáréra is emlékeztet. Ura a Nap 22. drekkána: vízzel kapcsolatos betegségek Lagna-drekkána: természetes óvatosságra való hajlam a pénzügyekben, ugyanakkor sóvárgás a pénz után. Gazdagabbnak látszik, mint amilyen a valóságban Pénzügyi szempontból

fontos életévek: 20, 24, 29, 36, 47, 56 és 61. 251 252 A védikus asztrológia kézikönyve 3. A Kos 3 drekkánája egy gonosz ember, aki jártas a mûvészetekben, barna a bõre, szeret dolgozni, kudarcot vall a munka befejezésére tett kísérleteiben, felemelt botot tart a kezében, vörös ruhában van és dühös. Ennek a drekkánának az ura a Jupiter. 22. drekkána: vízbefulladás Lagna-drekkána: a szülött általában kockáztat a pénzügyekben, és ellenségei felülkerekednek rajta. Ennek ellenére pénzügyi téren szerencse kíséri. Fontos életkorok: 21, 25, 31, 34, 36, 42, 45, 51 és 52 4. A Bika jegy 1 drekkánája egy rövid göndör hajú nõ, akinek korsó alakú hasa van, égett ruhát visel, szomjas, szeret enni és szereti a díszeket. E drekkána szimbóluma egy tüzet hordozó nõ. Ura a Vénusz 22. drekkána: szamarak, lovak, négylábú állatok miatt hal meg Lagna-drekkána: sok pénzre tesz szert, de az nem marad meg a keze között. Ha

fiatalon nem tesz óvintézkedéseket, idõsebb korában aggodalomra lehet oka Pénzügyekben nem takarékos, utódaira nem sok vagyont hagy Adósságokba keveredik, birtokait elveszíti Jogi ügyekbõl és viszályokból vesztesként kerülhet ki. Fontos életévek: 21, 23, 31, 42, 51, 65 és 68. 5. A Bika jegy 2 drekkánája egy férfi, aki ügyes a mezõgazdasággal, gabonafélékkel, házakkal, tehenekkel, zenével, tánccal, festészettel, írással stb. kapcsolatos tevékenységekben, jól tud szántani és a jármûvekhez is ért, a nyaka hajlott, mint egy bivalyé, szomjas, az arca kos-szerû, és piszkos ruhát visel. E drekkána szimbóluma emberre és négylábúra is hasonlít, ura a Merkúr. 22. drekkána: pitta-problémák, tûz vagy gyilkosság Lagna-drekkána: spórolós, mégis adósságokba keveredik. Idõnként teljesen elszegényedik. Túlzottan óvatos természete miatt sok jó pénzszerzési lehetõséget elszalaszt Folyamatosan erõsíti pénzügyi helyzetét

Végül vagyonossá válik, ha a horoszkópjában nincs más ellentétes jóga. Fontos életévek: 17, 21, 24, 33, 50, 55. 6. A Bika jegy 3 drekkánája egy férfi, akinek a teste egy elefán- A drekkánák 253 téhoz hasonlít, nagy fogai vannak, a lábai teveszerûek, barna bõrû, és ragaszkodik a koshoz, valamint az erdei állatokhoz. E drekkána szimbóluma emberre és négylábú állatra is hasonlít, ura a Szaturnusz. 22. drekkána: leesés egy lóról vagy egy épület tetejérõl Lagna-drekkána: pénzügyileg nem túl szerencsés. Idõsebb korára meglehetõsen elszegényedik. A pénzét elosztogatja, vagy értelmetlen célokra fecsérli Óvatosan kell bánnia a pénzzel Nem érdemes spekulációkba bocsátkoznia Fontos életévek: 18, 22, 26, 31, 35, 42, 51, 57 7. Az Ikrek 1 drekkánája egy nõ, aki szeret varrni, szép, szereti díszíteni magát, gyermektelen, felemelt kezekkel áll. Elérte a pubertáskort, és tele van kéjes gondolatokkal. A drekkána

szimbóluma egy nõ, ura a Merkúr. 22. drekkána: köhögés, tüdõbetegségek, hörghurut Lagna-drekkána: változékony szerencse. A nõk fontos szerepet játszanak vagyoni helyzetében Nélkülözõ és bõséges idõszakai is lesznek Csak a harmincas évei után rendelkezhet nagyobb pénzösszegek felett. Nagyon elõrelátónak kell lennie, és kerülnie kell a pereskedést. Pénzügyei váratlan fordulatot vehetnek, hacsak nincsenek más jógák Biztosítási tevékenység, részvénytársaságok, elektromos berendezések, légi közlekedés és hasonló tevékenységek lehetnek számára jövedelmezõek Fontos életévek: 16, 23, 30, 45, 54. 8. Az Ikrek jegy 2 drekkánája egy férfi, aki virágoskertben lakik, kabátot visel, a kezében íjat és nyilakat tart, szeret harcolni, az arca olyan, mint Garudáé, gondolatai játékra, gyerekekre, díszekre és pénzre irányulnak. A drekkána szimbóluma felfegyverzett férfire, valamint madárra hasonlít (Garuda az Úr Visnu

szárnyas hordozója). A drekkána ura a Vénusz 22. drekkána: tífusz Lagna-drekkána: a közalkalmazotti tevékenység nem annyira kedvezõ, mint az üzlet vagy a vállalkozás. Képtelen öregkorára tartalékolni Bármennyire elõrelátó, súlyos veszteségek érhetik Ha a Hold esésben van, sok nehézsége lesz. Vigyáznia kell a csalókkal és a szélhámosokkal A fontos életévek: 19, 23, 25, 29, 32, 36, 43, 46, 49. 254 A védikus asztrológia kézikönyve 9. Az Ikrek jegy 3 drekkánája egy díszeket viselõ férfi, akinek sok drágaköve van, páncélinget és pajzsot visel, a kezében íjat tart, minden mûvészetben jártas, és irodalmi mûveket ír. A drekkána szimbóluma felfegyverzett férfira hasonlít, ura a Szaturnusz. 22. drekkána: leesés egy jármûrõl vagy valamely magas helyrõl Lagna-drekkána: a szülött intellektuális tevékenységgel jut pénzhez. A pénzügyi spekuláció nem javasolt. 45–46 éves korában veszteség érheti pereskedés

miatt. A fontos évek: 24, 29, 33, 35, 41, 47, 59, 60, 62 10. A Rák 1 drekkánája egy férfi, aki leveleket, gyökereket és gyümölcsöket tart a kezében, a teste egy elefántéhoz hasonlít, szantálfa-erdõben lakik, a lábai olyan nagyok, mint a tevéé, az arca olyan, mint egy disznóé, a nyaka pedig mint egy lóé. A drekkána szimbóluma négylábú állatra hasonlít, ura a Hold. 22. drekkána: ital vagy tüske okozza a halálát Lagna-drekkána: spórolós, gyakran szegény. Sok ostoba pénzügyi lépést tesz Nehezen jut vagyonhoz, örökségét rokonai vagy spekuláció miatt, esetleg gyerekei vagy szerelmi ragaszkodás miatt veszíti el Idõnként súlyos pénzügyi veszteségek érhetik. Valószínûleg magánvállalkozással jut nyereséghez. Fontos évek: 17, 24, 29, 31, 39, 49, 52 11. A Rák 2 drekkánája egy nõ, akinek lótuszvirágok vannak a hajába fûzve, kígyót visz, keményszívû, fiatal, az erdõben sír, és palásafa-ágat tart a kezében. A

drekkána szimbóluma nõre hasonlít, ura a Mars. 22. drekkána: mérgezés Lagna-drekkána: Pénzügyekben ritkán jár szerencsével. Nagylelkû természete a pénzszerzés terén hátrányára válik Nem tanácsos kockázatos befektetésekbe fognia. A pereskedés és a rágalmazó levelek nagy szerepet játszanak pénzügyi veszteségeiben Bizonyos körülmények között azonban szerencsés lehet. Ha a Nap tetõzõ, nagy keresetre tehet szert azáltal, hogy magas rangú politikai tisztségeket bíznak rá A fontos évek: 18, 27, 34, 44, 53, 60. 12. A Rák 3 drekkánája egy férfi, aki köré kígyó tekeredik, a tengeren csónakázik, hogy ékszereket szerezzen a feleségének, aranyból készült ékszereket visel, az arca lapos. A drekkánák 255 A drekkána szimbóluma egy férfi és egy kígyó, ura a Jupiter. 22. drekkána: tumor, hallucinációk, eszméletvesztés Lagna-drekkána: A szülött pénzügyekben általában gondatlan. Idõsebb éveiben valószínûleg

szegénységnek és rangvesztésnek néz elébe Nehezére esik, hogy körültekintõen szervezze meg pénzügyeit, szerencséje változó. A fontos évek: 19, 26, 33, 36, 45, 48 13. Az Oroszlán 1 drekkánája egy férfi, akinek alakja keselyûre és sakálra hasonlít, salmalí-fa tetején ül, megjelenése egy kutyára emlékeztet, ugyanakkor piszkos ruhájú emberre is hasonlít, aki elveszítette a szüleit és hangosan sír A drekkána szimbóluma férfire, négylábú állatra és egy madárra is hasonlít. Ura a Nap 22. drekkána: szennyezett vizet iszik Lagna-drekkána: személyes érdemeinek köszönhetõen jut vagyonhoz, de pénzügyi téren aligha lesz sikeres. Mindig nélkülözni fog, még ha jól is keres. Különbözõ árukkal, fával, ruhával is kereskedhet A beosztásában hirtelen és váratlan változások állhatnak be Lehet, hogy asztrológiával keresi a kenyerét A szerencséje változó A fontos évek: 21, 26, 31, 33, 38, 43, 50, 54. 14. Az Oroszlán 2

drekkánája egy lóhoz hasonló férfi, akinek a fejét halvány fehéres virágokból font füzér díszíti, szarvasbõrbe és gyapjúba van öltözve, megközelíthetetlen, mint egy oroszlán, a kezében íjat tart, az orra görbe. A drekkána szimbóluma felfegyverzett férfire hasonlít, ura a Jupiter. 22. drekkána: tüdõvizenyõ, vízkór Lagna-drekkána: sok függ a Merkúr horoszkópban elfoglalt pozíciójától. A szülöttbõl jó író vagy újságíró válhat, esetleg irodalom vagy zene révén juthat pénzhez. Ha beosztott, könnyen kivívhatja felettesei elégedetlenségét, és ennek következtében veszteségek érhetik Pénzügyi pályafutása közepes Ötvenedik életéve körül vagy utána biztosításból vagy befektetésbõl származó vagyonhoz juthat A fontos évek: 23, 26, 31, 36, 45, 53, 54. 15. Az Oroszlán 3 drekkánája egy férfi, akinek medvearca van, majom módjára bolondozik, a kezében buzogányt tart, gyümölcsöt és húst visz, hosszú

szakálla, bajsza és göndör haja van. 256 A védikus asztrológia kézikönyve A drekkána szimbóluma felfegyverzett férfire és négylábú állatra is emlékeztet. Ura a Mars 22. drekkána: tengeribetegség, sebészi beavatkozás Lagna-drekkána: A szülött sikeresebb a pénzügyekben, mint a 2. drekkána szülöttei. Váratlan módon jut pénzhez Sikeres a szerzõdéses munkákban, szállítmányozásban és intellektuális munkakörökben is. A fontos évek: 20, 25, 30, 33, 38, 43, 48. 16. A Szûz 1 drekkánája egy szûz leány, aki virágokkal teli agyagedényt tart a kezében, a ruhája piszkos, szereti a selymeket és a gazdagságot, és guruja háza felé igyekszik. A drekkána szimbóluma nõre hasonlít, ura a Merkúr. 22. drekkána: fejfájás, váta-megbetegedések Lagna-drekkána: Nem számíthat figyelemre méltó vagyonra, s gyakran azt is sok erõfeszítés és munka árán teremti elõ. Veszteségek érhetik, különösen ifjúkorában A spekulatív

ügyleteket lehetõleg kerülje Hajlamos arra, hogy számító, a saját hasznukat szem elõtt tartó emberek befolyása alá kerüljön. Az át nem gondolt tervek és hirtelen döntések végzetesek lehetnek a számára. A következõ tevékenységekkel juthat pénzhez: tisztálkodó- és illatszerekkel, divatáruval, zenei cikkekkel való kereskedés, bíráskodás, ipar Szervezõként vagy reklámszakemberként is sikeres lehet Hajlamos peres ügyekbe keveredni. A fontos évek: 18, 24, 30, 36, 42, 49, 55. 17. A Szûz 2 drekkánája egy férfi, aki tollat tart a kezében, a bõre fekete, a feje kelmébe van tekerve, bevételeket és kiadásokat ellenõriz, a kezében nagy íj van, és egész testét szõr fedi. A drekkána szimbóluma felfegyverzett férfire hasonlít, ura a Szaturnusz. 22. drekkána: leesik a magasból Lagna-drekkána: sokkal jobb pénzügyi helyzet, mint az elõzõ drekkána esetében. Valószínûleg figyelemre méltó vagyonra tesz szert, de a spekulatív

ügyletekkel legyen óvatos! Általában szûkmarkúan bánik a pénzzel Azok az idõszakok, amikor a Jupiter a Skorpió, a Vízöntõ és a Rák jegyeken halad keresztül, különösen fontosak pénzügyi pályafutásában. A pénzét furcsa hobbikra költi, hacsak nincsenek más kedvezõ jógák a horoszkópjában. A fontos évek: 18, 24, 30, 36, 42, 49, 55 A drekkánák 257 18. A Szûz 3 drekkánája egy fehér selyembe öltözött, sárga színû nõ, aki fazekat és merõkanalat tart a kezében, tiszta, és a templom felé tart. A drekkána szimbóluma nõre hasonlít, ura a Vénusz. 22. drekkána: robbanás, üveg, fulladás Lagna-drekkána: A pénzügyekben az élet elsõ szakasza sokkal sikeresebb, mint a középsõ. A pénzt elpazarolja, ami késõbb sok szenvedést okoz. Karrierjében sok csalódás éri A szerencsejátékot és a pénzügyi spekulációt kerülje! A fontos évek: 20, 26, 32, 35, 40, 44, 50. 19. A Mérleg 1 drekkánája egy férfi, aki egyik kezében

mérleget tart, ért a méréshez, kezében mérésre szánt és megmért tárgyak vannak, gondolatai pedig arra irányulnak, hogy e tárgyaknak meghatározza az értékét A drekkána szimbóluma férfire hasonlít, ura a Vénusz. 22. drekkána: nõk, esés, vagy állatok okozzák a halálát Lagna-drekkána. Ez egy különleges jegy A szülött vagy pénzsóvárrá válik, vagy lemond a gazdagságról. Ez a többi bolygó horoszkópban elfoglalt helyzetétõl függ A pénzügyi sikert üzleti vállalkozásokkal, jogi vagy politikai tevékenységgel érheti el. Hajlamos elmerülni a fényûzõ és extravagáns életmódban. A nagyszabású szélhámosság azonban a vesztét okozhatja A fontos évek: 17, 24, 31, 33, 40, 43, 57 20. A Mérleg 2 drekkánája egy férfi, akinek keselyû-arca van, a kezében imbolygó edényt tart, éhezik és szomjazik, gondolatai pedig a felesége és a gyermekei körül járnak. A drekkána szimbóluma férfira és madárra hasonlít, ura a Szaturnusz.

22. drekkána: emésztési zavarok, gyomorhurut Lagna-drekkána: A szülöttet váratlan pénzügyi veszteségek érhetik. Szokatlan, néha gátlástalan módszerekkel jut pénzhez. A mások pénzével való visszaélés miatt bajba keveredhet. A megszokott üzleti gyakorlat nem lesz túl vonzó a számára. Az írással is jól keres, ha a Merkúr kedvezõ helyzetben van Szokatlan dolgokra költheti el a pénzét A fontos évek: 15, 22, 24, 29, 31, 36, 42, 44, 51. 258 A védikus asztrológia kézikönyve 21. A Mérleg 3 drekkánája egy ló-arcú férfi, akit ékszerek díszítenek, riadalmat kelt az erdõ állatai között, arany tegeze van, páncélinget visel, gyümölcsöket és húst tart a kezében, a megjelenése majomszerû, és íjat visz a vállán. A drekkána szimbóluma férfire és négylábú állatra hasonlít, ura a Merkúr. 22. drekkána: víz vagy kígyók Lagna-drekkána: általában szerencsés a pénzügyekben. A vendéglátóés szállodaiparban dolgozva

meggazdagodhat A zenéhez és a mûvészetekhez is vonzódik Ha beosztottként dolgozik, váratlan elõléptetésre számíthat Ennek ellenére fiatalkorában hátrányos körülmények között fog dolgozni. A fontos évek: 16, 18, 23, 25, 27, 32, 39, 46, 53 22. A Skorpió 1 drekkánája egy gyönyörû nõ, aki meztelen és dísztelen, elhagyja a lakhelyét, partraszáll egy hosszú tengeri utazás után, és a lábai köré kígyó tekeredik. A drekkána szimbóluma nõre és kígyóra hasonlít, ura a Mars. 22. drekkána: méreg, fegyverek Lagna-drekkána: pénzügyei bizonytalansággal fenyegetnek, de ha a horoszkópban kedvezõ kombinációk vannak, a szülött tekintélyes menynyiségû pénzre tehet szert. Bevételei általában két különbözõ forrásból származnak. Az üzleti vállalkozások, újságírás és ipari tevékenység sikeres lehet a számára. Hosszas pereskedés és erõs ellenségek is az útjába állhatnak Meglehetõsen vonzódik a spekulációhoz, bár

ezen a téren nem sok sikerre számíthat. Vigyáznia kell arra, hogy ne erõltesse túl magát Különösen vonzódik a tõzsdéhez, kötvényekhez és ipari részvényekhez. A fontos évek: 14, 22, 23, 29, 30, 40, 41, 45. 23. A Skorpió 2 drekkánája egy nõ, akinek a teste teknõsre vagy egy fazékra emlékeztet, a férje miatt lakhelye kényelmére vágyik, és a teste köré kígyó tekeredik. A drekkána szimbóluma egy nõre és egy kígyóra hasonlít, ura a Jupiter. 22. drekkána: prosztata-panaszok, sérv nehéz terhek cipelése miatt, csípõ-problémák Lagna-drekkána: nem túl elõrelátó a pénzügyekben. Álmodozó, de az álmai néha valóra válnak. Furcsa körülmények közé keveredhet Fantáziát igénylõ foglalkozásokban sikeres lehet Sok függ a Jupiter horosz- A drekkánák 259 kópban elfoglalt pozíciójától. Ha van pénze, szórja, ha nincs, alkalmazkodik a körülményekhez Fontos évek: 25, 32, 41, 49, 57, 63 24. A Skorpió 3 drekkánája egy

oroszlán, akinek teknõsszerû, széles és lapos orra van, az erdõben megriasztja a kutyákat, õzeket, sakálokat és vaddisznókat, és olyan országban uralkodik, ahol sok a szantálfa. A drekkána szimbóluma egy négylábú állatra hasonlít, ura a Hold. 22. drekkána: föld (bánya), kövek Lagna-drekkána: szert tehet némi földbirtokra. A pénzzel óvatosan és elõrelátóan bánik. Ritkán bízik meg másokban Sok pénzt veszíthet úgy, hogy kirabolják vagy becsapják. Fontos évek: 22, 25, 33, 36, 41, 44, 49, 52. 25. A Nyilas 1 drekkánája egy ló-testû ember, kezében hosszú íjjal, aki remetekunyhójában az áldozati rítusokhoz szükséges tárgyakat keresi. A drekkána szimbóluma felfegyverzett férfire és négylábú állatra hasonlít, ura a Jupiter. 22. drekkána: vastagbél- és végbélpanaszok Lagna-drekkána: a Szaturnusz lesz a vagyon házának ura. Sok függ ennek a helyzetétõl. A szülött hajlamos meggondolatlanul belevetni magát bizonyos

elképzelésekbe Az üzlettársi kapcsolat nem elfogadható a számára. Két vagy több forrásból jut pénzhez Harminckét éves kora körül kudarcok érhetik Kétes szervezetekkel való kapcsolatai miatt pénzügyi veszteségek érhetik Nagy körültekintéssel kell aláírnia a fontos szerzõdéseket, iratokat, megállapodásokat és dokumentumokat A fontos évek: 19, 20, 28, 29, 37, 38, 46, 55. 26. A Nyilas 2 drekkánája egy gyönyörû nõ, aki olyan ragyogó, mint az arany és a csampaka-virág, egy közepes méretû trónon ül, és a tenger drágaköveit gyûjti. A drekkána szimbóluma nõre hasonlít, ura a Mars. 22. drekkána: méreg, nyilak, éles eszközök Lagna-drekkána: a szülött többé-kevésbé egy kalandor, aki egyetlen foglalkozás mellett sem tud sokáig kitartani. Általános bizonytalanságérzete 260 A védikus asztrológia kézikönyve van, bevétele változó. Ha beosztottként dolgozik, akkor is sok viszontagság éri A spekulációt és a

szerencsejátékot jobb kerülnie A bányászat, szállítás, közlekedés, fémipar és gyári munka megfelelõ lehet a számára. A fontos évek: 20, 29, 38, 40, 47, 49, 56. 27. A Nyilas 3 drekkánája egy férfi, akinek hosszú szakálla és bajsza van, bõrszíne az arany és a csampaka-virág színére emlékeztet, trónuson ül egy buzogánnyal a kezében, fehér selyembe és õzbõrbe van öltözve. A drekkána szimbóluma felfegyverzett férfire hasonlít, ura a Nap. 22. drekkána: gyomorpanaszok, víz vagy vízi állatok Lagna-drekkána: Élete korai szakaszát kivéve általában jó pénzügyi helyzetre számíthat. A szülött furcsa és néha egészen különös módon jut pénzhez. A házasság valószínûleg elõnyt jelent a számára Hirtelen örökséghez juthat, de bajba keveredhet miatta Ha nem spekulál, figyelemre méltó vagyonra tehet szert. A fontos évek: 17, 26, 29, 35, 38, 42, és 49 28. A Bak 1 drekkánája egy szõrös ember, erõs, mint egy tengeri

szörny, a teste vaddisznóéhoz hasonlít, az orrában karika van, bilincseket visel, torz arca van. A drekkána szimbóluma megbilincselt emberre hasonlít, ura a Szaturnusz. 22. drekkána: oroszlán vagy más vadállat tépi szét, vagy megcsípi egy skorpió. Lagna-drekkána: a vagyonát személyes erõfeszítéseinek, néha spekulációnak köszönheti. Nagy tervei vannak, de ritkán sikerül megvalósítania õket. Mindig résen kell lennie, és nem szabad túlzottan bíznia másokban Bármilyen törvényes üzletben sikere lehet. Olyan terveket kell megvalósítania, amelyek kapcsolatba hozzák a közönséggel Ha bányákba, drágakövek, kristályok eladásába vagy gyárakba fektet, sikeres lehet A fontos évek: 20, 21, 30, 31, 40, 45, 50. 29. A Bak 2 drekkánája egy nõ, aki jártas a mûvészetekben, a szemei olyanok, mint a lótusz szirmai, a bõre fekete, mindenféle dologra vágyik, és vasfülbevalót visel. A drekkánák 261 A drekkána szimbóluma nõre

hasonlít, ura a Szaturnusz. 22. drekkána: kígyómarás Lagna-drekkána: a szülött meglehetõsen pénzcentrikus. Értéktelen célokra költ, és éppen azon próbál spórolni, amire költenie kellene Élete késõbbi szakaszában túlzottan nagylelkû lesz, ezért elszegényedik. Sikere lehet a bankszakmában és a befektetések terén. Fontos évek: 22, 24, 32, 35, 42, 45, 50. 30. A Bak 3 drekkánája egy kinnara [mennyei lény], aki gyolcsruhát visel, íja és tegze valamint páncélinge van, és vállán egy drágakövekkel kirakott edényt visz. A drekkána szimbóluma felfegyverzett mennyei lényre hasonlít. Ura a Merkúr 22. drekkána: tolvajok, puskalövés, láz Lagna-drekkána: nem kívánt barátok tönkreteszik pénzügyi lehetõségeit. A zene, irodalmi tevékenység, tánc és más mûvészetek kedvezõek a számára. Nagyon körültekintõnek kell lennie a pénzügyekben Élete korai szakaszában sok csalódás éri, de negyvenéves kora után sikeres lesz Nem

tanácsos pénzügyi spekulációkba bocsátkoznia. A fontos évek: 26, 29, 36, 41, 46, 49, 55. 31. A Vízöntõ 1 drekkánája egy férfi, akinek keselyû-arca van, s a gondolatai akörül forognak, hogyan juthatna olajhoz, szeszesitalhoz, vízhez és élelemhez. Gyolcsba, selyembe és õzbõrbe van öltözve. A drekkána szimbóluma férfire hasonlít, ura a Szaturnusz. 22. drekkána: nõk, medence-problémák, nemi betegségek Lagna-drekkána: ha a Jupiter jó helyzetben van, a szülött sohasem fog szûkölködni. Bevételei különbözõ forrásokból származnak: újságírás, könyvkiadás, okkult mûvészetek, politika stb. Ha a Jupiter kedvezõtlen helyzetben van, akkor pénzügyei bizonytalanok, nagy változások és akadályok bukkanhatnak fel az életében, fõként a rokonoknak és titkos ellenségeknek köszönhetõen. Nagylelkû indíttatásai nehézségekbe sodorhatják Vigyáznia kell a merész pénzügyi vállalkozásokkal Együttmûködés, munkatárs vagy

házastárs segítségével is vagyonhoz juthat Gazdagságra vágyik, de a pénz csak eszköz lesz számára, nem pedig cél A fontos évek: 16, 24, 25, 29, 35, 46, 57. 262 A védikus asztrológia kézikönyve 32. A Vízöntõ 2 drekkánája egy nõ, aki szekéren ül, melyen salmalí-fát égetnek; vasat gyûjt, az erdõben él, és piszkos ruhát visel. A drekkána szimbóluma nõre hasonlít, aki tüzet visz. Ura a Merkúr 22. drekkána: belsõ szervek vagy nemzõszervek betegségei Lagna-drekkána: A szülött a szállodaiparban, a vendéglátóiparban vagy bányamérnökként kereshet pénzt. Hajlamos a pazar és fényûzõ életvitelre, valamint arra, hogy kockázatos, spekulatív vállalkozásokba fogjon, bár ezekben sikert is arathat. Nagy lehetõségek nyílnak elõtte Nem szabad azonnal belevágnia minden nagyszabású tervbe Nehezen tud másokkal együttmûködni A fontos évek: 15, 26, 27, 37, 38, 51, 58, 59, 67 33. A Vízöntõ 3 drekkánája egy feketebõrû

ember, akinek szõr nõ a fülében, koronája van, és fakérget, leveleket, bedelliumolajat, vasat és edényeket visz egyik helyrõl a másikra. A drekkána szimbóluma férfire hasonlít, ura a Vénusz. 22. drekkána: fertõzés Lagna-drekkána: nem számíthat fényes pénzügyi helyzetre. Az üzlet többnyire jól megy neki, és mûvészi vonalon is jól szerepel. Korai éveiben hátrányos helyzetben kell dolgoznia, számos kudarc éri Szerencsejátékban nem tud nyerni Az ingatlanüzlet jó hasznot hoz a számára A fontos évek: 17, 22, 26, 33, 40, 44, 49, 53, 55, 60. 34. A Halak elsõ drekkánája egy férfi, aki az áldozati szertartásokhoz szükséges edényeket, igazgyöngyöt, drágaköveket és tengeri kagylókat tart a kezében, díszeket szállít, és a tengeren hajózik, hogy feldíszítse a feleségét Ennek a drekkánának a Jupiter az ura. 22. drekkána: hasvíz (ascites), nyelõcsõgyulladás Lagna-drekkána: ha uralkodni tud magán, a szülöttnek sok

lehetõsége nyílik arra, hogy vagyont halmozzon fel. Nagylelkû lesz, és élete elsõ felében sokat költekezik Negyvenöt éves kora után azonban elszegényedik Ha a Mars a 8. házban van, a szülött hajlamos lesz pereskedéssel eljátszani a vagyonát Jó orvos vagy gyógyító válhat belõle Igencsak hajlamos a pénzügyi spekulációra, szerencsejátékokban sikeres lehet A tõzsde, a részvények, az ipar is kedvezõ lehet a számára Fontos évei: 22, 24, 29, 34, 38, 41, 49, 56. A drekkánák 263 35. A Halak 2 drekkánája egy nõ, aki egy hosszú rúdon zászlót tart a kezében, egy csónakban a tenger másik partja felé tart barátaival, és arca olyan ragyogó, mint a csampaka-virág. A drekkána szimbóluma nõre hasonlít, ura a Hold. 22. drekkána: vízkór, nyelõcsõgyulladás Lagna-drekkána: leginkább a saját erõfeszítésébõl jut vagyonhoz. Két foglalkozást is ûz egyszerre. Könnyen jut pénzhez, mégis mindig sóvárog, és soha nem elégedett.

Élete késõbbi részében bizonytalan körülmények közé kerülhet. A fontos évek: 20, 29, 32, 43, 47, 55, 61 36. A Halak 3 drekkánája egy férfi, aki köré kígyó tekeredik, és meztelenül áll egy gödör szélén az erdõben, és tolvajoktól, tûztõl, éhségtõl és sírástól szenved. A drekkána szimbóluma kígyóra hasonlít, ura a Mars. 22. drekkána: emésztési problémák Lagna-drekkána: a pénzügyekben elõrelátó, senkiben nem bízik. Rablás miatt veszteség érheti Szerencsés az olyan üzletekben, amelyekben szerepe van a kockázatnak vagy a véletlennek. Sok váratlan változás éri Óvatosnak kell lennie a fontos papírok és dokumentumok aláírásában. Váratlan forrásból hirtelen nyereséghez juthat. Sikeres a befektetésben és a közéletben is. A fontos évek: 25, 27, 28, 32, 37, 41, 47, 53, 60 A fenti drekkána-leírások alkalmazását Varáha Mihira egy másik mûvében (Játrá) magyarázza el. Ha a drekkána képviselõje kedvezõ

megjelenésû, gyümölcsöt, virágot, drágakövet vagy edényt tart a kezében és jótékony bolygók dristijében áll, az sikert; ha csúf megjelenésû, felfegyverzett, és kártékony bolygók vetnek rá pillantást, az szégyent és kudarcot; ha pedig kígyót vagy bilincset visel, az elmebajt és börtönt jelez. A drekkánák leírása Prithujasasz, Varáha Mihira fia szerint a tolvajok felkutatásában is segít. A befejezõ fejezettel együtt a Brihaddzsátaka összesen 28 fejezetbõl áll. Az utolsó a mû témáit foglalja össze. Egyesek szerint az eredeti változatban a 16 és a 17 fejezet nem szerepelt, mivel Varáha Mihira ezeket nem említi külön fejezetként. Ezek a szerzõ más mûveibõl, a Brihat-szamhitából és a Hórá-szárából származó betoldások HUSZONNYOLCADIK FEJEZET BEFEJEZÉS 1-3. A Dzsátakáról szóló mûvem huszonhét fejezetében a következõ témákról beszéltem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. A Zodiákus jegyei A bolygók Az állatok és növények asztrológiája A fogantatás pillanata A születés ideje A korai halál Az élethossz megállapítása A bolygókorszakok A tranzitok hatásai – astakavarga A foglalkozás A királyok születése A bolygók kombinációi A Hold kombinációi Két bolygó kombinációi Az aszkézis kombinációi A Hold a naksatrákban A Hold a jegyekben A Nap, a Mars és a többi bolygó a jegyekben A bolygók dristijei A bolygók a házakban A bolygók a harmonikus horoszkópban További kombinációk Kedvezõtlen kombinációk A nõk asztrológiája A halál Az ismeretlen születési idõ kiszámítása A drekkánák 265 A védikus asztrológia kézikönyve 266 4-6. Most pedig összefoglalom a játrával foglalkozó könyvem témáit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Prasna prabhéda [kérdések] Tithibala [a napok ereje] Naksatrábhidhána [a holdcsillagképek] Varaphala

[a hét napjai] Muhurta nirdésa [kedvezõ idõpontok] Csandra-bala [a Hold ereje] Lagna-nishája [az aszcendens sajátosságai] Lagna-bhéda [különbözõ aszcendensek] Grahasuddhi [a bolygók hatásai] Apaváda [magyarázatok] Misraka [vegyes tanítások] Tanuvépana [testi jegyek] Guhjakapúdzsa [a szellemek imádata] Szvapna [álmok] Sznánavidhi [rituális fürdõk] Grahajagja [a bolygók imádata] Prajána [utazások] Sakunaruta [ómenek] Ugyancsak szóltam a viváhakáláról [a házasság idõpontjáról] és a grahakáranáról [a bolygók által befolyásolt területekrõl]. A fenti témák közül a legutolsóval külön is foglalkoztam Panycsasziddhántika címû csillagászati mûvemben. Így a Dzsjótisa-sásztra különbözõ ágaival, vagyis a csillagászattal, az asztrológiával és a szamhitával [az ómenek tudományával] részletesen foglalkoztam, minden értelmes tanítvány okulására. 7. E rövid munkákat az õsi szerzõk terjedelmes írásainak teljes

átvizsgálása és áttanulmányozása után írtam meg. Ha bármi fontosat kihagytam volna, kérem a tanult kritikusokat, legyenek elnézõek 8. Ha az írnok, aki a mûvet lemásolta, vagy a tanár, aki elõadta, a szövegbõl némely részeket kihagyott volna, úgy a tanult tudósok egészítsék azt ki, bármiféle szakmai önérzetre való tekintet nélkül. Ha a szövegben hiba, tökéletlenség vagy hiányosság talál- Befejezés 267 tatik, a tanultak kegyesen végezzék el a szükséges javításokat, és egészítsék ki a hiányos részeket. 9. Varáha Mihira, az Áditja dásza nevû bráhmana fia, akitõl e tanításban részesült, Kapittha falujában kapta ezt a tudást a Naptól; napjait Uddzsaini udvarában töltötte Avantí tartományban, és ott írta ezt a mûvet az asztrológiáról, miután figyelmesen áttanulmányozta az õsi bölcsek asztrológiai munkáit. 10. Az általam imádott Nap, valamint Vaszistha és Áditja dásza kegyébõl váltam képessé

arra, hogy e mûvet megírjam. Dicsõség az asztrológia õsi szerzõinek! A szerzõ köszönetet mond mindazoknak, akiket imáiban arra kért, hogy hatalmazzák fel e mû megírására: imádott istenségének, a Napistennek, Vaszisthának, az asztrológusok bölcsének, és Áditja dászának, édesapjának, aki gyermekkorától az asztrológia tudományára oktatta. A Második rész (Uttarabhága) vége Felhasznált irodalom Varaha Mihira: Brihat Jataka. Sagar Publications, Delhi, 1985 Varaha Mihira: Brihat Samhita. Motilal Banarsidass, Delhi, 1981 Parashara Rishi: Brihat Parashara Hora Shastra. Sagar Publications, Delhi, 1994. Jaimini Maharishi: Upadesha Sutra. Sagar Publications, Delhi, 1997 Garga Muni: Garga Hora. Ranjan Publications, Delhi, 1997 Kalyana Varma: Saravali. Ranjan Publications, Delhi, 1996 Mantreshvara: Phala Dipika. Ranjan Publications, Delhi, 1996 B.V Raman: How to Judge a Horoscope? Motilal Banarsidass, Delhi, 1995. B.V Raman: A Manual of Hindu Astrology

UBSPD, Delhi, 1992 David Frawley: The Astrology of the Seers. Motilal Banarsidass, Delhi, 1992. SZÓJEGYZÉK A szójegyzék a szövegben használt szanszkrit nyelvû kifejezések jelentését adja meg. A zárójelekben lévõ számok arra a fejezetre és versre utalnak, ahol az adott kifejezés elõször fordul elõ. abdzsa-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó az 1., 4, 7 és 10, házban van (12.5) adhama – annak a bolygónak a korszaka, amely az esésben lévõ fokát elhagyva a tetõzõ foka felé tart, miközben ellenséges vagy debilitációs navámsában van (8.6) adhi-jóga – az a konstelláció, amikor a jótékony bolygók a Holdtól számított 6., 7 és 8 házban vannak (132) adzsívika – dzsainista aszkéta (15.1) ádzsnyá – „utasítás”; a 10. ház neve (116) Agni – a tûz félistene, a Nap irányító félistene (2.5) agni-drekkána – tüzes dekanátus (23.1) agnihótra-sála – áldozati aréna, ahol a tûzáldozatokat

mutatják be (3.12) Agu – a Ráhu egyik neve (2.3) ahó-rátri – nappal és éjszaka, vagyis egy nap. Ebbõl a kifejezésbõl született a „hórá” (asztrológia) elnevezés (13) airávatámsa – egy bolygó helyzete, amikor egyszerre kilenc vargájában (töredékében) van (7.14) ájana – fél év, amíg a Nap észak, illetve dél felé halad a trópusok felett (2.14) ájudha-drekkána – fegyver-dekanátus; a Kos 1. és 3, az Ikrek 2, az Oroszlán 1., a Mérleg 2 és a Vízöntõ 1 dekanátusa (216) ájur-bhava – a 8. ház, a halál háza (115) Ájur-véda – az indiai orvostudomány (2.8) ákása – éter, a Jupiter által uralt õselem (2.6) Akókéra – a Bak jegy görög eredetû neve (1.8) akriti-jógák – a húsz nábhásza-jóga gyûjtõneve (12.4) 271 A védikus asztrológia kézikönyve 272 Ambu – az aszcendenstõl számított 4. ház (118) amsa – egy jegy bizonyos töredéke, vagy az azokból összeállított horosz- kóp (varga) (7.14)

amsájurdaja – Szatjácsárja módszere az élethossz kiszámítására (7.13) anapha-jóga – az a konstelláció, amikor a Holdtól számított 2. ház üres, a 12.-ben pedig van bolygó, de az nem a Nap (133) andhadzsa-jóga – az összes bolygó a 4. és 10 házban van (124) Angirasza – a Jupiter egyik neve (2.3) anistha-dasa – annak a bolygónak a korszaka, amelyik esésben és el- lenséges navámsában van (8.5) antardasa – egy bolygó alkorszaka egy fõkorszakon (dasán) belül Antjabha – a Halak jegy neve (1.8) anupacsaja – azok a jegyek, amelyek nem esnek az upacsaja-házakba, vagyis az aszcendenstõl számított 3., 6, 10 és 11 házakba (41) apacsaja – csökkenõ házak; az 1., 2, 4, 7 és 8 házak (115) ápóklima – a sarokházak elõtti házak, vagyis a 3., 6, 9 és 12 házak (1.18) Ara – a Mars egyik neve (2.2) ardha-csandra-jóga – az a konstelláció, amikor minden bolygó egy panaphara vagy ápóklima házzal kezdõdõ hét jegyben van

(12.8) áróhini-dasa – annak a bolygónak a korszaka, amelyik az esésben lévõ fokát elhagyva a tetõzõ felé tart (8.6) Arka – a Nap egyik neve (2.2) ásraja-jógák – az a konstelláció, amikor az összes bolygó kéndrában van egymáshoz képest (12.2) astakavarga – a bolygók számára kedvezõ vagy kedvezõtlen helyzet a hét bolygó és az aszcendens helyéhez viszonyítva (9.1) astakavargájurdaja – az élethossz kiszámolása az astakavarga segítsé- gével (9.8) astángata – olyan bolygó, amely egy bizonyos fokszámnál közelebb ért a Naphoz (7.2) astángata-harana – egy bolygóhoz tartozó pindájurdaja (élethossz) csökkentése abban az esetben, ha a bolygó astángata helyzetben van, vagyis egy bizonyos fokszámnál közelebb van a Naphoz (7.2) Aszita – a fekete bolygó; a Szaturnusz egyik neve (2.2) aszura – 1.) démon; 2) a Ráhu egyik neve (23) atimitra – egy bolygó jóbarátja, vagyis természetes és átmeneti barátja is egyben

(2.18) atisatru – egy bolygó ádáz ellensége, vagyis természetes és átmeneti ellensége is egyben (2.18) Szójegyzék 273 Avanéja – a Mars egyik neve (2.2) avaróhiní-dasa – annak a bolygónak a korszaka, amelyik a tetõzõ fokát elhagyva az esésben lévõ felé tart (8.6) bálárista – a gyermek 8 éves kora elõtt bekövetkezõ halálát jelzõ boly- gókombináció (7.7) bána-jóga – az a konstelláció, amikor minden bolygó a 4. házzal kezdõ- dõ négy jegyben van (12.7) bháma – hely, a zodiákus jegyek másik elnevezése (1.4) bhava – ház, az életterületek a horoszkópban (1.15) bháva – „szerzemények”; a 11. ház neve (116) bhava-csakra – ház-horoszkóp (1.15) bhava-szphuta – a házcsúcsok pontos fokszáma a Kostól számítva (1.15) bhavana – épület, a zodiákus jegyek másik elnevezése (1.4) bhiksuka – alamizsnát kolduló aszkéta (15.1) bhinnástaka-varga – az egyes bolygók astakavarga-táblázata (9.8)

bhrátri-bhava – a 3. ház, a testvérek háza (115) Bhrigu – a Vénusz egyik neve (2.3) Bhriguszuta – a Vénusz egyik neve (2.3) bhudzsága-drekkána – kígyó-dekanátus; a Rák 1., a Skorpió 1 és 2, valamint a Halak 3. dekanátusa (2310) Bódhana – a Merkúr egyik neve (2.2) Brahmá – az univerzum másodlagos teremtõje, a Szaturnusz irányító félistene (2.5) Brahmalóka – Brahmá bolygója (25.15) bráhmana – pap, az értelmiségi osztály képviselõje (2.7) Brihaszpati – a félistenek lelki tanítómestere, a Jupiter irányítója (2.3) Budha-graha – a Merkúr egyik neve (2.2) csakra – vándorló szerzetes (15.1) csakra-jóga – az a konstelláció, amikor a bolygók a lagnától számított minden második jegyben vannak (12.9) csakraszandhi – a Rák, a Halak és a Skorpió utolsó navámsái (23.4) csakrapatha-harana – egy bolygóhoz kapcsolódó pindájurdaja (élethossz) csökkentése, ha a bolygó a 7–12. házak valamelyikében he-

lyezkedik el (7.2) csampaka – illatos indiai virágfajta (27.35) csandála – kutyaevõ, vagyis kaszton kívüli személy (2.7) Csandra – a Hold egyik neve (2.2) csápa-jóga – az a konstelláció, amikor minden bolygó a 10. házzal kez- dõdõ hét jegyben található (12.8) A védikus asztrológia kézikönyve 274 csara – kardinális jegy (1.11) csáraka – vándorló szerzetes (15.1) csaranavámsa – a kardinális jegyek (Kos, Rák, Mérleg és Bak) neveit viselõ navámsák (3.5) csatra-jóga – minden bolygó a 7. házzal kezdõdõ hét jegyben van (12.8) csaturaszra – „négysarkú”; a 4. és a 8 ház neve (116) csatuspada-drekkána – négylábú dekanátus; a Kos 2., a Bika 2 és 3, a Rák 1., a Mérleg 3, a Skorpió 3 és a Nyilas 1 dekanátusa (216) csatuspada-rási – négylábú jegyek; a Kos, a Bika, az Oroszlán, vala- mint a Nyilas második fele és a Bak elsõ fele (1.17) csatustaja – sarokház, azaz az 1., 4, 7 és 10 ház (117)

csésta-bala – mozgási erõ, a bolygók mozgásából fakadó erõ (2.20) daksinájana – a Nap nyári és téli fordulója közötti félév, amely alatt a Nap dél felé halad a trópusok fölött (2.14) dala-jóga – az a konstelláció, amikor vagy jótékony, vagy kártékony bolygók vannak a kendrákban (12.2) dámini-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó bármelyik hat jegyben van (12.10) danda-jóga – az a konstelláció, amikor minden bolygó a 10. házzal kez- dõdõ négy jegyben van (12.7) dasa – egy bolygó korszaka v. periódusa (525, 81) dasámsa – a jegyek felosztása 10, egyenként 3°-os részre, és az ebbõl képzett horoszkóp (7.14) dasa-varga – a zodiákus felosztása tíz egyenlõ részre (7.14) déva – félisten, a felsõbb bolygók lakója (2.3) dévalóka – a félistenek bolygói (25.14) dévalókámsa – egy bolygó pozíciója, amikor egyszerre hét vagy nyolc vargájában (töredékében) van (7.14) dhana-bhava

– a 2. ház; a vagyon háza (115) Dhanu – a Nyilas jegy szanszkrit neve (1.4) digbala – irány szerinti erõ, ami a bolygók által elfoglalt jegyekhez kap- csolódó irányokból vagy égtájakból származik (2.19) djúna – lenyugvó (7.) ház, vagyis a deszcendens háza (116) dósa – biológiai elemek az Ájur-védában: váta, pitta és kapha (25.1) drekkána – dekanátus; az ekliptika felosztása 36, egyenként 10°-os rész- re (1.6) drigbala – dristi-erõ, amellyel akkor rendelkezik egy bolygó, ha számára kedvezõ bolygó dristije vetül rá (2.21) Szójegyzék 275 dristi – a bolygó „pillantása”, vagyis fényszöge, amit bizonyos házakra vet; hasonló a nyugati asztrológiában ismert fényszögekhez (2.13) durudhura-jóga – a Hold elõtti és utáni jegyben is van bolygó, de az nem a Nap (13.3) duscsikja – az aszcendenstõl számított 3. ház neve (119) duhszthána – káros házak; a 6., 8 és 12 ház (118) dvádasámsa – a jegy

12, egyenként 2° 30-es részre történõ felosztása (1.6) dvipada-rási – kétlábú, vagyis emberi jegyek: az Ikrek, a Mérleg, a Szûz, a Vízöntõ, valamint a Nyilas 1. fele (117) dvirdvádasa – az a konstelláció, amikor a bolygók a ház két oldalán (a 2. és 12 házban) vannak (62) dzsala – a víz õselem (1.11) dzsaladzsa-rási – vízi, vagyis lábatlan jegyek: a Rák és a Halak, vala- mint a Bak második fele (1.17) dzsamitra – az aszcendenstõl számított 7. ház neve (118) dzsanma-naksatra – a Hold által a születéskor elfoglalt jegy (26.9) Dzsituma – az Ikrek jegy görög eredetû neve (1.8) Dzsíva – a Jupiter egyik neve (2.3) dzsjótisa – a világító égitestek tudománya, amely a védikus asztrológia és csillagászat elnevezése is egyben (1.2) Dzsnya – a Merkúr egyik neve (2.2) Dzsuka – a Mérleg jegy görög eredetû neve (1.8) ékádhipatja-sódhana – a pontszámok csökkentésének módszere az astakavarga-táblázatban a

közös úrral rendelkezõ házakban lévõ pontok szerint (9.8) gada-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó két egymás melletti kéndrában van (12.4) gaura-paksa – a sukla-paksa, vagyis a növekvõ holdciklus másik neve (2.14) ghatika – 24 perces idõtartam (egy nap 60 ghatikából áll) (2.14) góla-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó bármelyik egy jegyben van (12.10) gópurámsa – egy bolygó helyzete, amikor egyszerre négy vargájában (töredékében) van (7.14) graha – bolygó (2.2) graha-gunákara – planetáris tényezõk, amelyek az astakavarga-élethossz kiszámításához szükségesek (9.8) graha-szphuta – egy bolygó fokszám szerinti pozíciója a Kos 0°-ától számítva (2.21) 276 A védikus asztrológia kézikönyve graha-darsana-bala – dristi-erõ, a drigbala másik neve (2.21) griha – „ház”; 1.) ház (az életterületek, a leggyakrabban használt ház- rendszerben egybeesnek a zodiákus

jegyekkel) (1.4); 2) a 4 ház neve (1.16) Grísma – a nyári évszak (május–június) (2.12) guru – 1.) lelki tanítómester; 2) a 9 ház neve (116); 3) a Jupiter neve (2.3) hala-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó trikónában van egymással, de nem az 1., 5 és 9 házban (124) Héli – a Nap görög eredetû neve (2.2) Hémanta – a késõ õszi évszak (november–december) (2.12) Hémna – a Merkúr egyik neve (2.2) hibuka – az aszcendenstõl számított 4. ház neve (118) hórá – 1.) az asztrológia tudománya (13); 2) egy zodiákus jegy (rási) fele, vagyis 15° (1.6); 3) a felkelõ jegy (19) Hridróga – a Vízöntõ jegy görög eredetû neve (1.8) IC – Imum Coeli, vagyis az ég alja, a nadír, az ekliptika legmélyebb pontja, amelyik a srípati házrendszerben az aszcendenstõl számított 4. ház csúcsa (62) Indra – a félistenek királya, a Jupiter irányító félistene (2.5) Indrání – Szacsí, Indra felesége, a Vénusz

irányító félistennõje (2.5) Induputra – „a Hold fia”, a Merkúr egyik neve (2.2) isu-jóga – az a konstelláció, amikor minden bolygó a 4. házzal kezdõdõ négy jegyben van (12.7) Jamalóka – Jamarádzsának, a halál urának bolygója (25.15) java-jóga – az a konstelláció, amikor a kártékony bolygók az 1. és 7, a jótékonyak pedig a 4. és 10 házban vannak (125) jatí – lemondott bráhmana (15.1) jóga – a bolygók egy adott konstellációja, melyben az egyes bolygók, házak és jegyek egy meghatározott módon helyezkednek el egymáshoz képest (4.4) júdha – az a bolygó, amelyik északabbra, vagyis kisebb fokszámon áll, és ezáltal nyer egy bolygóháborúban, amelyben két bolygó kevesebb mint 1° közelségben tartózkodik egymástól (2.20, 66) júga-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó bármelyik két jegyben van (12.10) jupa-jóga – az a konstelláció, amikor minden bolygó az aszcendenssel kezdõdõ négy jegyben

van (12.7) Kailásza – az Úr Siva bolygója (25.15) Szójegyzék 277 kálabala – idõbeli erõ, amellyel bizonyos idõszakokban rendelkezik egy bolygó (2.21) Kálapurusa – az idõ személyisége, vagyis az Úr Visnu mindent magá- ban foglaló univerzális formája, melynek különbözõ testrészeit a zodiákus 12 jegye képviseli (1.4) kalatra-bhava – a 7. ház, a feleség háza (115) kalpa – „erõ”; 1.) az 1 ház neve (116); 2) Brahmá egy napja, azaz 4 320 000 000 év (7.14) kamala-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó az 1., 4, 7 és 10. házban van (125) kantaka – sarokház, azaz az 1., 4, 7 és 10 ház (117) Kanjá – a Szûz jegy szanszkrit neve (1.4) kápálika – sivaita aszkéta (15.1) kapha – „nyálka”, vagyis az az ájurvédikus testalkat-típus, amelyikben a föld és a víz elem dominál (2.8) káraka – 1.) jelzõbolygó (Bevezetés) 2) diszpozítor, azaz segítõ bolygó (22.1) karma – az ok és okozat törvénye,

vagyis az ember által ebben vagy elõzõ életeiben elkövetett tettek következményeinek láncolata (1.3) karma-bhava – a 10. ház, a munka háza (115, 118) Kárttikéja – az Úr Siva fia, a Mars irányító félistene (2.5) Kataka – a Rák jegy szanszkrit neve (1.4) kédara-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó bármelyik négy jegyben van (12.10) kémadruma-jóga – minden Holddal kapcsolatos jóga, az anapha, a szunapha és a durudhura kivételével (13.3) kéndra – sarokház: az 1., 4, 7 és 10 ház (117) Kétu – a leszálló holdcsomópont, más néven Sárkányfarok (2.3) kíta-rási – csúszómászó jegy; a Skorpió (1.17) Kóna – a Szaturnusz egyik neve (2.2) Kaurpi – a Skorpió jegy görög eredetû neve (1.8) Krija – a Kos jegy görög eredetû neve (1.8) krisna-paksa – csökkenõ holdciklus, amely teliholdtól újholdig tart (2.14) Kruradrik – a Mars egyik neve (2.2) krúródaja-harana – a pindájurdaja módszerrel kapott

élethossz csökkentése, ha az 1. házban kártékony bolygó van (72) ksata – „seb”; a 6. ház neve (116) ksatrija – a harcosok, katonák osztálya (2.7) A védikus asztrológia kézikönyve 278 ksétra – mezõ, a zodiákus jegyek egyik elnevezése (1.4) Kudzsa – a Mars egyik neve (2.2) Kulira – a Rák jegy szanszkrit neve (1.8) Kumbha – a Vízöntõ jegy szanszkrit neve (1.4) kúta-jóga – az a konstelláció, amikor minden bolygó a 4. házzal kezdõ- dõ hét jegyben van (12.8) lábhá-bhava – a 11. ház, a nyereségek háza (115) lagna – az aszcendens; a zodiákusnak az a pontja, amely a keleti hori- zonton kel fel a születés pillanatában (1.15) lagna-bhava – az a jegy, ahol az aszcendens van (vagyis az 1. ház) (1.15) lagna-szphuta – az aszcendens pontos fokszáma a Kostól számítva (1.15, 221) lagnájurdaja – az aszcendens által adott érték a pindájurdaja módszer- ben (7.2) Léja – az Oroszlán jegy görög eredetû neve (1.8)

madhjama-dasa – annak a bolygónak a korszaka, amelyik az emelke- dett foka felõl az esésben lévõ felé tart, és baráti vagy emelkedett navámsában van (8.6) Makara – a Bak jegy szanszkrit neve (1.4) mala-jóga – az a konstelláció, amikor jótékony bolygók vannak a kéndrákban (12.2) mána – „tisztelet”; 1.) a 10 ház neve (116); 2) a jegyek méretét is jelenti (1.19) Manda – a Szaturnusz egyik neve (2.2) Mangala – a Mars egyik neve (2.2) manmatha – „vágy”; a 7. ház neve (116) másza – egy hónap; a Nap-hónap 30 napig tart, a Hold-hónap ennél valamivel rövidebb (2.14) mátra – egy hang vagy szótag a szülött nevében (26.15) mátri-bhava – a 4. ház, az anya háza (115) MC – Medium Coeli, az ég csúcsa, a zenit. A srípati házrendszerben az aszcendenstõl számított 10. ház csúcsa (62) Mésha – a Kos jegy szanszkrit neve (1.4) Mína – a Halak jegy szanszkrit neve (1.4) misraphala-dasa – annak a bolygónak a korszaka,

amelyik esésben lévõ vagy ellenséges navámsában, ugyanakkor jó helyzetben van (8.7) misra-drekkána – egy jótékony bolygó dekanátusa, amelyikben kárté- Szójegyzék 279 kony bolygó van, illetve egy kártékony bolygó dekanátusa, amelyikben jótékony bolygó van (25.13) misurana – az aszcendenstõl számított 10. ház neve (118) Mithuna – az Ikrek jegy szanszkrit neve (1.4) mitra – olyan bolygó, amelyik barátja egy másiknak (2.15) muhurta – két ghatika, azaz 48 perces idõtartam (2.14) múla-trikóna – a bolygók azon pozíciói, amelyekben majdnem ugyanolyan jól funkcionálnak, mint tetõzõ fokaikban (1.14) musala-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó szilárd jegyekben van (12.2) nábhásza-jóga – olyan bolygókombináció, amelynek hatása az egész életen keresztül érvényesül (12.1) nága – meztelen aszkéta (15.1) naiszargika – a bolygók természetes vagy tartós kapcsolata (2.18) naiszargika ájurdaja – a

pindájurdajához hasonló módszer az élethossz meghatározására, de a bolygókhoz hozzárendelt maximális élettartamok mások (7.13) naiszargika bala – a bolygók természetes, alkatukból adódó ereje (2.21) naiszargika dasa – a bolygók természetébõl fakadó korszakolási rendszer (8.9) naksatra – holdház, aszterizmus, melybõl 27 van, és mindegyik 13° 20 terjedelmû (1.4) naksatra-dasa – a 27 naksatra urain alapuló korszakolási rendszer (8.23) naksatra-páda – a naksatra 1/4-ét, vagyis 3° 20-et foglal el, és 108 van belõle a zodiákusban (1.4) nala-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó a kettõs jegyekben van (12.2) napumszaka-jóga – olyan bolygókombináció, melynek esetén nehéz meghatározni a születendõ gyermek nemét (4.13) nau-jóga – az a konstelláció, amikor minden bolygó az aszcendenssel kezdõdõ hét jegyben van (12.8) navámsa – a jegy kilenc, egyenként 3° 20-es részre történõ felosztása (1.6)

nigala-drekkána – kötél-dekanátus; a Bak 1. dekanátusa (2316) nipata-drekkána – esésben lévõ dekanátus (23.2) nícsa – egy bolygó esési pozíciója a zodiákusban (1.13) nícsárdha-harana – egy bolygóhoz kapcsolódó pindájurdaja (élet- 280 A védikus asztrológia kézikönyve hossz) csökkentése a bolygó tetõzõ fokához képest elfoglalt helyzete alapján (7.2) nirgrandha – meztelen aszkéta (15.1) paksa – holdciklus, amely újholdtól teliholdig, vagy teliholdtól újholdig tart (2.14) paksi-drekkána – a madarakra emlékeztetõ dekanátusok, vagyis a Kos 2., az Ikrek 2, az Oroszlán 1, a Mérleg 2 és a Vízöntõ 1 dekanátusa (3.5, 216) palása – Indiában honos fafajta (27.) panaphara – a sarokházakat követõ házak, vagyis a 2., 5, 8 és 11 ház (1.18) paridzsatámsa – egy bolygó helyzete, amely két vargájában (töredékében) van egyszerre (7.14) párvatámsa – egy bolygó helyzete, amikor egyszerre hat vargájában

(töredékében) van (7.14) pása-drekkána – kötél-dekanátus (23.2) pása-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó bármelyik öt jegyben van (12.10) pátála – az aszcendenstõl számított 4. ház (219) Pathóna – a Szûz jegy görög eredetû neve (1.8) periódus – ld. dasa pindájurdaja – az élettartam kiszámítása a bolygók tetõzõ helyzete alapján (7.1) pitri-bhava – a 9. ház, az apa háza (115) Pitrilóka – az õsatyák bolygója (25.14) pitta – „epe”, vagyis az az ájurvédikus testalkat-típus, amelyikben a tûz és a víz elem dominál (2.8) plava – a saját ura irányába nézõ, vagyis vele oppozícióban lévõ jegy (1.20) pránadasa – az 5. szintû alkorszak a naksatra-dasa rendszerben (823) pratibhá – „értelem”; az 5. ház neve (116) pravradzsja-jóga – az aszkézis bolygókombinációja (15.1) prasna lagna – a kérdezõ horoszkóp aszcendense (26.1) pratjantardasa – a 3. szintû alkorszak a naksatra-dasa

rendszerben (8.23) pristhódaja-rási – a lábbal felkelõ jegyek (1.10) prithiví – a föld elem (1.11) púrna-dasa – annak a bolygónak a korszaka, amelyik tetõzõ, de nem erõs (8.5) Szójegyzék 281 putra-bhava – az 5. ház, a gyerekek háza (115) raddzsu-jóga – az összes bolygó a kardinális jegyekben van (12.2) radzsa-guna – a szenvedély kötõereje, az anyagi energia változó minõ- sége (2.7) rádzsa-jóga – olyan bolygókombináció, amely szülöttjét királyi vagy be- folyásos helyzetbe emeli (7.8) Ráhu – a felszálló holdcsomópont, más néven Sárkányfej (2.3) randhra – „lyuk”; a 8. ház neve (116) rási – zodiákus jegy, amely az ekliptika 30°-át fedi le (1.4) rási-csakra – a születési horoszkóp, amely a bolygók helyzetét mutatja a születés pillanatában (1.6) rási-gunákara – zodiákus tényezõk, amelyek az astakavarga élethossz kiszámításához szükségesek (9.8) Ravi – a Nap egyik neve (2.2) riksa –

„kocsi”, a zodiákus jegyek egyik elnevezése (1.4) riksa-szandhi – a Rák, a Skorpió és a Halak utolsó navámsái (1.7) rikta-dasa – az esési fokán álló bolygó korszaka (8.5) ritu – két hónapig tartó „évszak”; egy évben hat ilyen évszak van (2.14) sadvarga – a zodiákus felosztásának hatféle módszere (1.6) sakja – buddhista szerzetes (15.1) sakti-jóga – minden bolygó a 7. házzal kezdõdõ négy jegyben van (12.7) salmalí – Indiában honos fafajta (27.32) Sanaiscsarja – a Szaturnusz egyik neve (2.2) Sáni – a Szaturnusz egyik neve (2.2) sanku – mérõbot (26.8) sarat – az õszi évszak (szeptember–október) (2.12) Sasi – a Hold egyik neve (2.2) sasthjástama – egy háztól számított 6. és 8 házban elhelyezkedõ boly- gók által alkotott jóga (6.2) sastjámsa – a jegyek felosztása hatvan, egyenként 30-es részre, és az ezekbõl alkotott horoszkóp (7.14) satru – egy olyan bolygó, amelyik egy másiknak az

ellensége (2.14) satru-bhava – a 6. ház, az ellenségek háza (115) satruksétra-harana – egy bolygóhoz kapcsolódó pindájurdaja (élet- hossz) csökkentése abban az esetben, ha a bolygó ellenséges jegyben van (7.2) sírsódaja-rási – a fejjel felkelõ jegyek (1.10) Sikhi – a Kétu egyik neve (2.3) A védikus asztrológia kézikönyve 282 sisira – a téli két hónap (január–február) (2.12) Síta – a fehér bolygó, a Vénusz egyik neve (2.3) sódasámsa – a jegyek felosztása 16 részre, és az ezekbõl képezett ho- roszkóp (7.14) sringataka-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó az 1., 5 és 9. házban van (124) srípati – egyenlõtlen házrendszer a védikus asztrológiában (12.5) sukla-paksa – növekvõ holdciklus, amelyik újholdtól teliholdig tart (2.14) Sukra – „spermium”, a Vénusz egyik neve (2.3) Sukrácsárja – a démonok lelki tanítómestere, a Vénusz ura (2.3) súla-jóga – az a konstelláció,

amikor az összes bolygó bármelyik három jegyben van (12.10) szama – két, egymással semleges bolygó (2.14) szamágama – a bolygók együttállása a Holddal, melynek során cséstabalára, vagyis mozgási erõre tesznek szert (2.20) szampúrna-dasa – annak a bolygónak a korszaka, amelyik a legerõ- sebb és a tetõzõ fokán áll (8.5) szamudra-jóga – az a konstelláció, amikor a 2. háztól kezdõdõen min- den második jegyben vannak bolygók (12.9) szandhjákála – a hajnal és alkonyat idõszaka, mielõtt a nap félig fel- kelt, vagy miután félig lenyugodott (6.1) szánkhja-jógák – olyan jógák, amelyeknél csak az van meghatározva, hogy hány jegyben helyezkedik el az összes bolygó (12.10) szaptamámsa – a jegy felosztása hét részre, és az ezen alapuló horosz- kóp (7.14) szarpa-jóga – az a konstelláció, amikor kártékony bolygók vannak a kéndrákban (12.2) szarvástaka-varga – az összesített astakavarga-táblázat (9.8)

szattva-guna – a jóság kötõereje, az anyagi energia legmagasabb minõ- sége (2.7) szavana – egy szavana-év 360 szavana-napból áll, amelyek napkeltétõl napkeltéig tartanak (7.1) Szimha – az Oroszlán jegy szanszkrit neve (1.4) szimhászanámsa – egy bolygó pozíciója, amikor egyszerre öt vargájá- ban (töredékében) van (7.14) Szitarasmi – a Hold egyik neve (2.2) Szóma – a Hold egyik neve (2.2) szaura év – egy év, amely alatt a Nap egy teljes kört tesz a zodiákus- ban, 365,242264 napig tart (7.1) Szójegyzék 283 szrig-jóga – az a konstelláció, amikor jótékony bolygók vannak a kéndrákban (12.2) szthánabala – pozicionális erõ; a bolygóknak a házakban elfoglalt po- zíciójukból adódó ereje (2.19) szthira – szilárd jegy (1.11) Szubrahmanja – az Úr Siva fia (más néven Kárttikéja), a Mars irányító félistene (2.5) szukha – az aszcendenstõl számított 4. ház neve (118) szunapha-jóga – az a

konstelláció, amikor a Holdtól számított 2. ház- ban van egy bolygó, amely nem a Nap, a 12. pedig üres (133) Szuraguru – a félistenek lelki tanítómestere, a Jupiter neve (2.3) Szúrja – a Nap egyik neve (2.2) Szúrja-Nárájana – a Nap bolygó uralkodó félistene; formájában az Úr Visnu (Nárájana) terjeszti ki magát (1.1) Szúrjaputra – „a Nap fia”, a Szaturnusz egyik neve (2.2) súdra – kétkezi munkás; a szolgáló osztály tagja (2.7) szúksmántardasa – a negyedik szintû alkorszak a naksatra-dasa rend- szerben (8.23) szva – „vagyon”; a 2. ház neve (116) szvaksétra – egy bolygó saját jegye vagy jegypárja (1.6) Tama – „sötétség”; a Ráhu egyik neve (2.3) tama-guna – a tudatlanság kötõereje, az anyagi energia legalacsonyabb minõsége (2.7) tanu-bhava – az 1. ház, a test háza (115) tapasz – „lemondás”; a 9. ház neve (119) tatkálika – a bolygók átmeneti vagy alkalmi kapcsolata (2.18) Tavuri – a Bika

jegy görög eredetû neve (1.8) tédzsasz – a tûz elem (1.11) tithi – a holdciklus napja (26.12) Tauksika – a Nyilas jegy görög eredetû neve (1.8) trikóna – trigonban, vagyis háromszögben lévõ jegyek (például az 1., 5 és 9. jegy az aszcendenstõl vagy valamelyik háztól számítva) (16, 1.18) trikóna-sódhana – a pontszámok csökkentésének módszere az astakavarga-táblázatban a trigonban lévõ pontok szerint (9.8) trimsámsa – a jegy harminc, egyenként 1°-os részre történõ felosztása (1.6) tritrikóna – a 9. ház neve (119) Tula – a Mérleg jegy szanszkrit neve (1.4) ubhaja – kettõs vagy változó jegy (1.11) A védikus asztrológia kézikönyve 284 uccsha – egy bolygó tetõzõ pozíciója a zodiákusban (1.13) udu-dasa – a naksatra-dasa korszakolási rendszer másik neve (8.23) upacsaja – növekvõ házak, a 3., 6, 10 és 11 házak (115) uttamámsa – egy bolygó pozíciója, amikor egyszerre három vargájá- ban

(töredékében) van (7.14) uttarájana – a Nap téli és nyári fordulója közötti félév, amíg észak felé halad a trópusok fölött (2.14) vadzsra-jóga – az a konstelláció, amikor a jótékony bolygók az 1. és 7, a kártékonyak pedig a 4. és 10 házban vannak (125) vadzsrájudha – villám alakú rajzolat a tenyéren (17.8) Vaikuntha – a lelki világ (25.15) vaisésikámsa – egy bolygó pozíciója, amikor egyszerre tíz vargájában (töredékében) van (7.14) vaisja – a kereskedõk és földmûvesek osztálya (2.7) váju – a levegõ elem (1.11) Vakra – a Mars egyik neve (2.2) vallaki-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó bármelyik hét jegyben van (12.10) vánjászana – erdõben gyûjtögetõ aszkéta (15.1) vápi-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó a panaphara- vagy ápóklima-házakban van (12.5) vászanta – a tavaszi évszak (március–április) (2.12) varga – a zodiákus felosztása, amelyre

összesen 16 féle módszer létezik; arra is vonatkozik, ha valamelyik részhoroszkópban a bolygó a saját jegyébe esik (1.6) vargóttama – a kardinális jegyek elsõ, a szilárd jegyek középsõ és a kettõs jegyek utolsó navámsái, amelyekben a bolygók jól funkcionálnak (1.14) varsa – az esõs évszak (július–augusztus) (2.12); valamint egy év, amely alatt a Nap körbeér a zodiákuson (2.14) Varuna – a víz félistene, a Hold irányító félistene (2.5) váta – szél, vagyis az az ájurvédikus testalkat-típus, amelyikben a levegõ és az éter elem dominál (2.8) Védák – India õsi szanszkrit nyelvû szentírásai, melyeket Sríla Vjászadéva jegyzett le (1.1) vési – a Nap által elfoglalt jegytõl számított 2., vagyis a következõ jegy (1.20) vésma – az aszcendenstõl számított 4. ház neve (118) vihága-jóga – az a konstelláció, amikor az összes bolygó a 4. és 10 házban van (12.4) Szójegyzék 285 vikrama – „hatalom”;

a 3. ház neve (116) vimsóttari-dasa – a naksatra-dasa korszakolási rendszer másik neve (8.23) Visnu - az Istenség Legfelsõbb Személyisége, az anyagi világ teremtésé- nek, fenntartásának és pusztításának a forrása (1.1), valamint a Merkúr irányító istensége (25) Vit – a Merkúr egyik neve (2.2) vjája-bhava – a 12. ház, a veszteségek háza (115) vjála-drekkána – kígyó-dekanátus; a Rák 2., a Skorpió 1 és a Halak 3. dekanátusa (216) vriddhasraváka – sivaita aszkéta (15.1) Vrisabha – a Bika jegy szanszkrit neve (1.4) Vriscsika – a Skorpió jegy szanszkrit neve (1.4) e VÉDIKUS ASZTROLÓGIA A GYAKORLATBAN Ismerje meg sorsát és lehetõségeit a védikus asztrológia segítségével!  Személyes horoszkópok elemzése Kedvezõ idõpontok kiszámítása  Házastársi összeférhetõség elemzése  Káros bolygóhatások kiküszöbölése   Asztrológiai tanácsadás  Személyre szabott jantrák (védikus talizmánok)  Védikus

asztrológiai számítógép-programok Bolygópozícióit telefonon is megérdeklõdheti! Gauranga Das Bejelentkezés a következõ telefonszámon: 06-30/914-08-39 e-mail: gauranga@westel900.net http://bhrigu.ipfoxcom ASZTROLÓGIAI LEVELEZÕLISTA AZ INTERNETEN ! Feliratkozás: asztro-subscribe@onelist.com (a kapott választ vissza kell küldeni) VÉDIKUS ASZTROLÓGIAI ISKOLA BUDAPEST, 2000. SZEPTEMBER – 2004 JÚNIUS Ha szeretné alaposabban megismerni és alkalmazni a védikus asztrológia módszereit, akkor jelentkezzen négyéves iskolánkba, amely 2000 szeptemberében indul Budapesten! Az oktatás nyolc szemeszteren keresztül tart, melynek végén a hallgatók a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet oklevelét kapják az asztrológiai iskola sikeres elvégzésérõl. Az oktatás heti egy este két és fél órát vesz igénybe (szemeszterenként 50 óra). A tanulók elsajátítják a védikus horoszkóp elkészítésének módját és a különbözõ jóslási

és egyéb módszerek alkalmazását, továbbá jegyzeteket, szakkönyveket, efemerida-táblázatokat és számítógépes programokat biztosítunk a számukra. Az iskola tananyaga: – Mi a védikus asztrológia? (Filozófiai, történeti és elméleti alapok) – A születési horoszkóp elkészítése a védikus asztrológia alapján – Az efemerida-táblázatok és számítógépes programok használata – A születési horoszkóp elemzése; részhoroszkópok – Bolygókombinációk, korszakolási rendszerek – A házak, életterületek elemzése – Kérdezõ (prasna) horoszkópok felállítása és értelmezése – Muhúrta (kedvezõ idõpontok meghatározása) – Házassági kompatibilitás elemzése – Korrekciós lehetõségek az asztrológiában (mantrák, jantrák stb.) – Orvosi és pszichológiai asztrológia – Ismeretlen születési idõpontok megállapítása – Bhrigu- és Nádi-asztrológia; Dzsaimini-asztrológia Jelentkezés telefonon, levélben vagy

e-mailen a következõ címen: Gauranga Das Tel.: (30) 914-0839 2092 Budakeszi, Erdõ u. 108 e-mail: gauranga@westel900.net JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2000. JÚNIUS 31 A Kiadó gondozásában megjelent könyvek: Krishna Dharma Rámájana A Rámájana, India õsi eposza a világ legrégibb írásainak egyike. Lenyûgözõen izgalmas, mégis felemelõ meséje erényrõl és becsületrõl, jó és gonosz harcáról, a lélek bölcsességérõl, életrõl és halálról korszakokon keresztül megszámlálhatatlan nemzedéknek volt féltve õrzött kincse, s mind a mai napig ott él nemcsak India, de egész Ázsia népének szívében. 524 oldal, 2500 Ft Tasi István Ahol megáll a tudomány Ki vagyok én? Mi történik a halál után? Hogyan keletkezett a világ? Honnan származnak az élõlények? Milyen régi az emberi kultúra? Mi az élet végsõ célja? Ahol megáll a tudomány, India bölcsessége ott is választ kínál 288 oldal, 1100 Ft ELÕKÉSZÜLETBEN: Gauranga Das VASZTU

– A térrendezés és az otthonteremtés védikus tudománya Lál Kiadó Levélcím: 1286 Budapest, Pf. 18 E-mail: sundara@mail.elenderhu