Szociológia | Tanulmányok, esszék » Családra mindenkinek szüksége van, a család mindenkire számít

Alapadatok

Év, oldalszám:2003, 4 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:263

Feltöltve:2006. szeptember 03.

Méret:90 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

"Családra mindenkinek szüksége van, a család mindenkire számít" Ebben a dolgozatban szeretném bemutatni, hogy egy hivatalos szerv, mint például az ENSZ hogyan látja a családok helyzetét, és hogyan próbálja megoldani azt. Az előzményekről Az ENSZ az 1975. évet a Nők, az 1979 évet a Gyermekek, az 1981 évet a Fogyatékosok, az 1985. évet a Fiatalok Nemzetközi Évének nyilvánította azzal a határozott céllal, hogy ezekben az években ezekre a társadalmi csoportokra, illetve problémáikra irányítsa a világ kormányainak és közvéleményének figyelmét. Ebbe a sorba illeszkedik a jelen 1994 év, amelyet az ENSZ Közgyűlése a 44/92. sz határozatával a Család Nemzetközi Évének (International Year of Family = IYF) nyilvánított. Butrosz Gáli főtitkár a családév meghirdetésekor az ENSZ Kőzgyűlésben kijelentette: "A családot ünnepeljük, annak valamennyi kulturális és társadalmi formájában." A továbbiakban

hangsúlyozta: "A család a stabilitás forrása és az ígéret a változó és zavarodott világban." A Család Nemzetközi Évének célja a helyi, regionális és nemzeti családpolitikai tevékenység erősítése, fokozása. A Közgyűlés határozatában felkéri a tagállamok kormányait, hogy hozzanak létre a saját programjaik kidolgozásához és végrehajtásához alkalmas szervezeteket. Ennek támogatására a bécsi ENSZ Nemzetközi Központban Nemzetközi Családév Titkárságot létesítettek. Távlatok - célkitűzések (ENSZ ajánlások) A családév célja, hogy a családot - a ma családját - mint a társadalom életét és fejlődését elemi módon meghatározó alapegységet a világ érdeklődésének középpontjába állítsa. Tehát a legkevésbé sem a régi, rosszízű "kampányfeladatról" van szó, amely az esztendő utolsó napján lecseng". Sokkal inkább arról, hogy a család világszerte jelentkező, általános és helyi

problémáinak felmérése és a hangsúlyok elemzése után olyan tervek épüljenek, melyek megvalósulásával a család megkapja a társadalom részéről az őt megillető támogatást. Ennek a törekvésnek hatékonyságát biztosítandó az ENSZ támpontrendszert dolgozott ki, amelyet főbb vázlataiban az alábbiakban közlünk. Célkitűzések Megalapítani, megerősíteni a nemzeti családpolitika intézményeit. Eredményeket elérni a családok helyzetét kedvezőtlenül befolyásoló körülmények megváltoztatásában. Nem feledhetjük Butrosz Gáli felismerését: " a családokra mindenütt nyomás nehezedik. A válások száma riadóra ad okot Ipari stratégiák alááshatják a családokat, még az adóztatás, sőt a jóléti szolgáltatások is arra ösztönzik néha az embereket, hogy különválva éljenek." Rövidtávú programok A legfontosabb cél a figyelem fölhívása a családok szükségleteire. Ennek érdekében: A szükséges információk

összegyűjtése Akciők szervezése: cikkek, riportok közzététele a médiumokban, tájékoztató, felvilágosító célzattal Sorozatok, egy-egy külön "családnap" a médiákban Vitanapok, helyi családkonferencia szervezése. Hosszú távú programok Cél: ösztönzést adni a távlati programok kidolgozásához és elindításához. A legfontosabb a családok helyzetének bemutatása, a nehézségek felmérése, szükséges teendők számbavétele, végül a teijes anyag publikálása. Felmérések elemzések A társadalom különböző családtípusai A családpolitikával összefüggő információs források feltárása A családtámogatások formái Az önkéntes és intézményes segítségnyújtás eszközei és ezek egymáshoz való viszonya Szempontok a nemzeti programok kidolgozásához Tudományos alapon végzett elemzésekkel bemutatni a család helyét, értékét és szerepét a társadalomban Feltárni a családok életét érintő folyamatokat, elemezni

és számbavenni családok életét támogató erőforrásaikat A média bevonásával megismertetni és tudatosítani a társadalom minél szélesebb rétegeiben a családnak mint elemi együttélési formának a fontosságát, továbbá azt, hogy a társadalom egészének is szerepet kell vállalnia családok jóléte és az egészséges társadalmi integrációja érdekében Különös figyelmet kell fordítani a családi életen belül a) a gyermekek jogainak érvényesítésére és ezzel összefüggésben a szülői felelősség pontosabb megfogalmazására b) a nők helyzetére c) az idősebb generációval való kapcsolatrendszerre. Kormányintézkedések hazánkban A kormány megtárgyalta a Nemzetközi Családévvel ősszefüggő tennivalókat. Felhatalmazta dr. Surján László népjóléti minisztert, hogy a kormány nevében juttasson el nyilatkozatot az ENSZ-hez a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a Családévhez. A kormány felkérte a népjóléti minisztert, a

belügyminisztert, a művelődési és közoktatási minisztert, hogy a CSNÉ magyarországi megszervezéséről és lebonyolításáról intézkedjenek. A pénzügyminiszter az eseménysorozat biztosítására a költségvetés általános tartaléka terhére összesan 73 millió forintot különít el. A kormány kezdeményezi, hogy az Országgyűlésben a családokról rendezett vitanapon a népjóléti miniszter adjon átfogó tájékoztatást a magyarországi családok helyzetéről. A kormány 1993. december 29-i ülésén foglalkozott a házasságról, családról és a gyámhatóságról szóló tőrvény módosításával. * * * A kormány 1993. december 29-i ülésén foglalkozott a házasságról, családról és a gyámhatóságról szóló törvény módosításával. Mint ismeretes, a Magyar Köztársaság 1990 márciusában csatlakozott a gyermek jogairól szóló egyezményhez. Ez az egyezmény szabályozza a gyermek jogait, rögzíti a gyermek jogát

személyazonosságának tiszteletben tartására, szociális biztonságára, családban nevelkedésre, valamint arra, hogy minden őt érintő kérdésben kinyilváníthassa véleményét. Az Egyezményhez csatlakozás indokolja családjogunk módosítását. Hatályos családjogunknak ugyanis a gyermek inkább tárgya, mint alanya. A jelen kormányhatározat a családjogi törvény módosító javaslatait tartalmazza. A törvénymódosítás célja, hogy a gyermek, mint autonóm személyiség cselekvően részt vehessen az őt érintő kérdések eldöntésében. Főbb vonatkozások: A gyermeket életkorának és érettségének megfelelően tájékoztatni kell az őt érintő problémákról; bele kell vonni a vele kapcsolatos döntési folyamatba; biztosítaniuk kell a szülőknek, hogy a gyermek az őt érintő döntések során kifejthesse véleményét, a szülőknek ezt a véleményt figyelembe kell venniük; a gyermeket érintő alapvető kérdések nem rendezhetők a gyermek

meghallgatása és beleegyezése nélkül. Nem hozható döntés a pályaválasztásról a gyermek tudta nélkül, hajlama ellenére. Erről a gyermeknek és a szülőnek együttesen kell dönteniük; a szülői felügyelettel és a gyermek elhelyezésével kapcsolatban a bíróságnak indokolt esetben meg kell hallgatnia a gyermeket is. A Család Nemzetközi Éve és a keresztény világ Az Apostoli Szentszék döntése értelmében a katolikus egyház is csatlakozik a CSNÉ mozgalmához. II. János Pál pápa az egyházi családév kezdetének az elmúlt év december 26-át - Szent Család vasárnapját jelölte meg. Magyarországon a katolikus családév megnyitására ezen a napon a budapesti Szent István bazilikában került sor. Este 6 órakor dr Paskai László bíboros, Esztergom-budapesti érsek főpapi misét pontifikált, amelyen a családévet megnyitottnak nyilvánitotta. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevéllel fordult a magyar egyház híveihez. Bevezetőben az

irat idézi a pápa gondolatát: A keresztény család tanúságtétel Istenről, aki maga a szeretet. Ez a tanúságtétel különösen időszerű most, amikor a családot ünnepeljük Ez az év alkalom arra - folytatja a körlevél - hogy elmélyítsük a család alapvető értékeit. Melyek ezek az értékek? Önmagunk önzetlen ajándékozása, nagylelkűség, az életadás és nevelés feladatainak vállalása. A szeretet és élet foglalata a család! A magyar püspökök felhívással fordulnak a hívekhez: érezzék kötelességnek azon családok támogatását, akik szegénységben, menekülésben, háborús országban élnek. "Család, éld meg teljességében elhivatottságodat!" II. János Pál pápa újévi üzenetében - amely huszonhetedik alkalommal a Béke Világnapra szóló üzenet - a családdal, mint a társadalmi béke forrásával foglalkozik. "A világ a békére áhítozik - azonban a béke olykor valóban elérhetetlen célkitűzésnek

tűnik." A békét csak szolidaritás és a szeretet teremthetik meg A tevőleges szeretet és szolidaritás forrása és kisugározója a család, amely fészek az emberi személyiség kulturális és vallási értékek jegyében történő kibontahoztatására. Az igazságosságot és a békét megteremtő igazi szeretetet az ember a családban tanulja meg. A család a társadalom "természetes és alapvető magva ", amint azt az "Emberi Jogok Egyetemes Deklarációja" kijelenti. A család sajátos hivatása betöltéséhez feltétlenül jogosult a társadalom támogatására. Ma ennek ellenkezőjét tapasztaljuk A társadalomban jelentkező erkölcsi, szociális és gazdasági bajok következményeképpen számtalan nehézség tört be a családba. Szorongás a bizonytalan jövő miatt, feszültségek a fogyasztói magatartás következtében, durvaság és visszaélések az egymás ellen fordult családtagok között, rossz bánásmód a gyermekekkel, a

gyermekáldás visszautasítása. Igen, az államnak jövője érdekében kötelessége, hogy támogassa a család intézményét, védelmezze a család elvitathatatlan jogait. A pápa befejezésül felhívással fordul a világ - főként keresztény - családjaihoz: "Család légy önmagad! Légy az élet és a házastársi szeretet bensőséges közössége, amelynek hivatása a szeretet és az életadás. Elsődleges feladatod, hogy hozzájárulj a béke építéséhez, imádkozz és szorgoskodj a békéért. Rátok, szülőkre az a felelősség hárul, hogy neveljétek gyermekeiteket a békére, és ezért elsőként ti is békeszeretők legyetek. Gyermekek, értékeljétek a család ajándékait, és készüljetek arra, hogy saját hivatásotok szerint felelősen, Isten szándékait követve építsétek a jövőt. Törekedjetek a jóra és a békére Nagyszülők, akik értékes és helyettesíthetetlen kőteléket alkottok a nemzedékek között, élettapasztalatotok és

tanúságtételetek által a béke jelenét építsétek a múlt és a jövő között. Befejezés Tehát a családok helyzete összefoglalva nem olyan rossz, mint amilyennek mondják, bár megtalálható mindkét véglet is és be kell, hogy valljam, hogy a családok helyzetén most is és a későbbiekben is lesz javítani való. Szerintem a Magyar családok elmaradottságának kérdése attól függ, hogy melyik országot vesszük az érem másik oldalának. Például nem mindegy, hogy a családokat egy USA-ban élő vagy egy román vagy egy afrikai országban élő család helyzetével hasonlítjuk össze. Szerintem a magyar családok helyzete az Európai Unióban csak javulni fog, mégpedig nem is kis mértékben, mert az EU befolyásolja a fizetést, az árakat, a lehetőségeket, amik a család helyzetének is legeslegfőbb alappillérei. Vagyis ezektől függ az, hogy egy család milyen helyzetbe kerül jobb vagy esetlegesen rosszabba