Gépészet | Gépjárművek » Peugeot 407 kezelési útmutató

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 159 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:194

Feltöltve:2018. május 04.

Méret:9 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Kezelési útmutató 11 ÜDVÖZÖLJ Ü K! A kezelési ú tmulaló tan ulményozása révén lehetősége nyfllk a rra. h ogy a lehotó legjobban kihasznitlja min daz:oka t a vezetéstechn ikai és kényelm i s2.01gatlátásoka t, amelyeket a 407 fedélzeti beren• dezósoi kínélr,ak Önnek. Az lítmutat6 k é t rö egységre tagolódik: Az el ső a gépkocsi átfogó ismcretósét n yUjta. A 1Y1ásodik a tartalomjegyzék rendejében h ala dva, számos á b rával k1egés2ilve a rendelkezésre élló funkció kat ismerteti, Az. útmutató végén találja a gyakorlati htanivalOkat, a mO-szaki táb&é:zatoka t a mo torokra. sebességvéltókra, az üzémanyagfogyasztasra és a tömegekre vonatt<ozó adatokkal a gttJ)iarmü lipusa szerint csoportositva, végOJ pedig a betűrendes targymutatót, am8ty lehetö teszi. hogy kiválasszon egy adott fu nkciót és a hozzá tartozó la pszém alapjén meg is keresse. í: Felh iVJUk flgyetmét a következő fOOIOS lu(l lliva•

k>ra· A2.Auh)ffW)hil<~$ PEUGEOT sllti!I nem j6vállil9YOU etel<tro.mos ber oo<INóS vagy tOllOZCk retszerct6se $1ót>t1ocs1ja e leklfo,,ikus l(:n<l$Z(!lónQk mQghib~SOdflsalloz vezethet ~ Kl!11uk. Yt!~ JYIJ OLI Ílj:1(81Qmbe és JéJYasotj uk h o gy az en- h(ircn,Jezésekröl és tartozékokról tájékozódjoo ~) PCtJGí°OT mf111t;:1képvisefeteknél . g♦1<lt1tyo✓QII A PEUGE OT kÖ$ZÖni a bizalmét. és jó u ta1 k t ván önnek . 8Ul 6Ya i a.m, ,tviAl6lat a ~·----- A lt,t1!1J& h11 1 ., Old al 2-1 5 Ml Old al 36 - 13• 18 • 23 146 • 153 143 • 145 - ., . O lda l 2.4 - 35 •.de• 08 • 77, 81 - 98 Az •,1 92. o~ k~b en kez el6 e 2 - Ismerkedés az autóval 1 3 - GyUj l3$ 1 • A kotmény magassá.ie{H lk es mélység&nek beéllit sa. 7. Az elektromos ablakemelő utasoldali kapc$016ja. 2. VillaQi tás / irtuw;e120 kapcsoló 8· Klimatizál t 3 . MOszerfal 9· Audio / N avigáció I L~kond1cionál6 / FO

és vo%.él1ökonzoL 15 .Rakodótekesz (vezetöok1ali) BiztOSitéck (tOboZ. 1 0 - Többfunkciós ké 1>etnyö. 1 6 -A fénri:zór6 magas.ságénak betlll lása. 4 . Ablaktorlö /ablakrnoso / Fod61zetl sz.émi tógép kapcsolója. s. Gyenge oorUv€4s szeUözörécs.a 8 · Jobb o ldali hangs.zóló (mag~shangsugérzó). k8$2.lyű tartó 14 -Asebcssógszat>átyoz6 k apcso6i. 1 1 - Konnénynál c lhol yezett aud iovezérlő. 12 -Az e-l~ka<lásjetz.6 kapcs°6j3 17 -Amotorh8Zt etö nyit61Wlj3. Is m e rk e d é s ~ &otó va1 • 3 4Forrás: - lsmerl<edés az autóval http://www.doksihu A gyorrnekek bi:rtonséga Az ajtók A csomagtartó nyitása tto! 134 A tank~lpka nyltésa "21 A motorhéztetó nyilé&a A hátsó uléssor reteszelése/ kiretesz.elése ),t,! 137 •H 42 Ismerkedés a z autó val • 5 AZ ÜLÉSEK BEÁLLÍTÁSAI HosszlrényO " 36 Az. ülölap magassága és dőlésszöge "36 A háttémla dOlésszoge

H tll• 6S dé.réktémasz (a vezető otdalán) "36 ►lil 38 A fejtémla magassága és dőlésszöge Hl 38 Fűthe tő ►H Oló lap 38 6Forrás: - Ismerkedés az autóval http://www.doksihu A KAPCSOLÓK 1 • Világítás 2 • Gyenge befUvés ►N 58 .i112 3 • Ablaklőllök 4 . Audió ►M 56 ►M 68 5 • Sebességszabályozó ►M 126 Ismerked és az autóval „ 7 6 - KOlsö viS$Z3J)illl:lntók 7 - Abla kemelők . Ml 66 8 - Vezolé$i helyzet tárolása 9 - Belsö visswpi110n16 Esöérzé.kélö "41 "45 ►M 57 10 - Plafonvitégittis 11 -Ablak omelö utasoldali kapcsolója „ 61 "66 8 - Ismerkedés az autóval R04 ÉS EGYZÓNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ VEZÉRLÖLAPJA 1 • Gyongo bofúv.& 2 - Kér,cmyo Ml 112 "78 ., 76 4 . A:04 autc)rédkl 5 • Egyzónás légkondicionáló ►M 1 14 Ismerkedés az autóval - 9 AZ RD4 VEZÉRLÖBILLENTYŰZETEI .• -- •• --- ti 1. billentyOzet AUDIO : az RO4

rádió kijeJzéseinek megJetenitése. SOURCE: rádió, CD, CO-véltó,Aux 1 é&Aux2(amennyiben konf,gutttlva lettek). íRIP: a fodélzeli számitógép kijelzésel. BAND: AzFM1 , FM2, FMasl(autostore funkcl6)ésazAM hulllómhossz kivill.:isztása CLIM : a légkoc,dicionélO kl}elzésein0k megjelenil6se. OARK : 1. nyomts: sévos ets6tét1tés - 2 nyomés: teljes elsötCtités - 3. nyombs: visszal61és a kije1z6shez 2. blllentyOzet ESC (Escape) : a folyamatban lévö müvelet tör1ése. MENU : a főmenü meg}elenitése. 1 : hoZWférés a zenei hangzásvilág, az automat1kus hangerö-sz.ab(llyozás, a jobb•bal balann az els~hátsO balansz. a loudness, ,lletvo a magas-mély hangok beállitáSélihoz. 3. blllentyüzot Navigátor. 4. blllentyüzot TA: a TA funkdó be- és kikapcsolása - 8 közlekedé$i hlrek elsőbbséget él veznek. UST: abeíogottrédlóállomások, CO-temezm0sorszámainak megjelenítése. PTY : hozzáférés a PTY funkcióhoz (amennyiben az adóál)omtls

k6dolés akUvélva van, lehetővé tesz;! az adt1-s1lpus szofintl keresést), 5. blllentyű:zot Tárolt rédtóéllomésok és CO.lemezek klvélasztésa 8 CD-v0lt6ban elfoglalt helyOk szoónt. 10Forrás: • Ismerkedés az a utóval http://www.doksihu RT3 ~S KÉTZÓNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ v ezeRLÖLAPJA 1 - Gyongo befuvés . 112 2- Képerny6 ni 3 - CD-lej:-20 ·~ 89 91 4 - ~T3 rédtO 5 • Kétzónás légkondicionéló 1oH 118 Ismerkedés az autóval - 11 AZ RT3 VEZÉRLÖBILLENTYÜZETEI """ r- 0 •• un •• "~ , e m TAIP NAV CUJ.I ., 0 1. billentyűzet AUOIO : az RT3 rádiO kijelz6&einek megjelenltése. TEL.: a telefon kijelzéscinek meg)elenitése TRIP : a fedélzeti szttmlt6gép kijelzései. NAV: e fedélzeti nav1géci6s és eélrtwezelörendszer IOmenOjének mogjelonnese. CLIM : a légkondieiont16 beétlftésainak fömenoje. DARK : 1. nyomés: sévos elsötétltés • 2 nyomás: teljes elSOtétltés - 3 . nyom ás:

visszatérés a k ijclzéshez 2. billantyüzot ESC (Esc:ape) : a folyamatban lévö m0velet törlése. MENU : a fömen0 megjeionitése, e: &Z utolsó rögzitetl bet0 vagy az egész sor törl6se. , ,-;,~ 0 O * t0 1 # 3. blllentyüzet Nl)vlg.l)tor 4. billcntyOzet TEL (zöld): Beérkező hívás fog~d3sa. OROSZLÁN: 8i PEUGEOT szolgól tatás-menOjének megjelenitése, TEL (piros): Beszélgetts befefezése. 5. billenty0:zet Tárolt réd6állomások kivélautttsa (18 FM térolóholy • 3 sév). (6 AM 1t1rolóhely) Tárolt rédióállomá.s CD kivélaszli$ét a CD-váltóban etfogtal t helye alapj6n. Te1eron-blllenty0zet - atranumerikus beviteli billenty0 z.et 6. billonty0zet AudiO • CO-iejétszó parancssor, ►M 81 12 - Ismerkedés az autóval A NAVIGÁTOR GOMBOK CICI ICICI CICI r Az R04 autórádió vezérlóbillentyüi közölt tal(llhat6 gomb a funkciók. parancsok és kijelzett paraméterek kiválesztését és Jóvéheg:yásét teszi lelletövé. A

következők találhatók rajta: • .1 rei • , le , bolra , jObbro " mutató nyilak segitségével mozgathaljuk a kurzort a képornyön, - központi J6véhagy6 gomb. Megjogyz6s: ióváh.Ogy(ls olOtt valamennyi kivitl3&2tés törölhető az "i:SC" (escape) gomb rnognyomésával, AZ RT3 GPS r6di6totoron veZórIObillcntyüi kőZöU található gomb a funkciók, parancsok és kijelzett paraméterek krvélasztésát és j6véhagyését teszi lehetövé. A következOk találhatók rn1ta; • tl fel • • 10 . • bl:llta • ,Obbra • ,nutató nyllak SC9ilS6gévOI ~gaUli.lljuk :i kv~OlI a k(lpemyön - központi j6véhagy6 gomb. Megjegyz."•: jOváhagyós elön valamennyi klv$18$Zlá$ töröthetö az "ESC" (escape} 90rnb m~ny0rnésltval. R 0 4 »1 70 RT3 "" 83 Ismerkedés az autóval - 13 KÉPERNYŐK h- C monokróm képernyö "78 CT monokróm képernyö • . - - DT sz.inas képernyö ""91 14 - Ismerkedés

az autóval MÉRETEK (mm-ben megadva) lsmer1<edés az aut óva l - 15 I A 407 AZO NO SIT ó ELE ME A B C 0 • - Gy. irtó azonos,co eimk6fe , Alv$ Uzá m a lwro ss~ •nan Alvázazám a MOazerlak>n Gumieb< onc sok •• lekk tef., enc la ~D AYe letO olda i P« zt i • • oók a1 1010 Cím kén • kovotkezo lnfo imá találja m„ a0U fll iab tor~ 8ik eré ktjr , m6r etei1 a ~ Mai „.g1 lét,,elett 9- 1 < á " " 4 . OOliméJls gum iab ron ~ a 1len)O més 4ff1 éu.t (a n)O nléM aok kal. nör1 6s1 hide g ebr onc kell ef s.qr egy a ont b hav = no), a laikkrefe renc lál. Ela ö ren daU mtá bla legtetJebb e-töre ese t6n Cse re ;ó ren dsd mtá bt•t 110 mm mao •SN ., ~, az ~ fetsierelni. •tOl rftsoknok. Tmeg relöt a torv ény! ,, ,PE UG EO s.tervizh oz 16 1 - Ellenőrzés működés közben .18 - 35 Akulc&Ok . , .18 . ,,, 18 A táviránylló. . 20 Az ajtók 2 - Belső üzemanyag feltöltés . , • 22

Kombi MII kljelZöegységek és jetzölémpá.k 24 M0kOdé& ollonőrzéiSo . . 28 komfort . 36 - 136 Elsö Dlések . . 36 Blttonségi övek . . 39 A kormány ma,gassttgttnak és mélységének beéllltésa .•••••••• ,,,,,, •• , • , •• 40 vezetési beállltások táro&ésa . . ••• 41 A hát.&6 ülöholyck . 42 A könyoktémaszok . 43 A Vi$SUpillantók . . 44 Közeli akadály<>k 61Zéke1ese . 46 A gyermekOlésekkel kapcsolatos á1laltmos h.l(fni valOk . 47 Az lsofix rögz.ithok . 48 Gyermekülések . . ••••••••••••• 49 A lógt.sltkok . 53 Az ablaktörló-kapcsoió . 56 A víléglt.áskapcsotók , • 58 Az eh)k3dAsjeliö . . 60 A fényszórók beénitása . 60 A kOlltbinétt klJelzOegység vllágtt.ás-szabétyozója 61 A plafonv;légilfis .•••••••• , 6 1 Az Izzócsere .••••••••••••• 62 A s.torvti lnlervanum kljelzö . 64

Mot0tolajszint-kijOl;r;ö . , . 65 Az elektromos a~akemelök . 66 A rla&itO . . 67 Az R04 vezértölup . . 68 Az. RD4 autórádió . 69 A dőum 6$ a pontos Idő beállltása . 79 JBL H i-Fi rondsz or . • . 80 Az RT3 vezértölap . . 81 Az. RT3 GPS rédíötele fon . 82 A CD-vál tó . 90 Az RT3 telefon. . 93 A rod61t:eti navigác iós rendszer 99 A fedélzeti navigációs «mdsze-r. 11 0 7 t 12 114 118 1-124 124 l~l Az. Olektfonikus IMZor1úsú lelfü:!11)&21~ Gurm,1hroncs-nyoin:ts é-tzékolo Bebü k:alrik1tás A na~fény1d6 A4(17 lalOLélo1 A c&omo-nr.ortó td:11;,kitása A lolöc-;.omaq1antrrudak l4fut!t~tM 125 Ulbnfuto vontatitse 126 A gCp ·nmú YOntai.asa 128 ,., 130 13• 132 tll 134 t.l-1 115 l6 .!( •Q) :s-Gyakorlati tudnivalók .•••••••••••••••• 137 -145 A 1 ,, 117 b 1i&tlwt6 ny1tosa A ~ n t e k a t clltmOrzb•;c A,: . , pg-ollAtas mc-g:z1k1t-~ la lllré1 kat6kos u:tcmmód ,. ,,

Mae-,d·~etö 111 tii 1 kotrt!:~·•·k Az „1 1ut · •1i1;m kerék1;-1rCSit 139 A korókőr• E .:tva,ok 140 ·• >- 0) Q) . Kcrcke-,;;c~ 139 N 0 .····· ,,m L )Qcn.3ny:ig-lQfjYas7láSOk 1:,0 TOrnog&ddt"k . 146 -153 " 15) ndas szójegyzék .154 - 157 ~ i! n,(lkodéS kOzben i>.KULCS ;:)ffbba 1Uost.tv1-- A vezetöoldnh ill16~.1 rmo aJtaJalna k lehetővé tesz~ a 11 1 Í.csztyJt:utónak 1 ri1 . a cson,~:; 2;t,ÍJ~llltk reteszelését és a lan 1"él 1 külsö v1sszepiles klfett1~ofó. ; · ~hart•isAt illetve t.1nt6tukrok ki- v? ". a qyüjtús ré3dás.tl . a Amenny,ben valame ly11< aJto csomagtén a1t6 nyitott h~1yzet - en v~g6 van. 9 kozponh zár nem muködik MOgJoOVZÓS. AmeMyen 8 fé reto5;7ett Állapotban van é$ 11 ~ s7elésro anólkul kerül sor. hogy~ A kulcs ki• és beht.1jtása K,t lj~OZ ny(Jf"(lpl meg az A gombot }O mfrmdpercen behJ• követné ajtók ny1tAsa a JOrrnű automa ~

"155.!l:lrt:leszelödtk Beheit3shoz haJ11tsa vissza a tokba A távlr3nyit6 ( ( E 0523) A ku:,c;csal légezhető mllveletek. ,AvotrOI •.or1énö végrahaJtasat teszi ehet6vó A 11.ulcsba épltettt"•k t,u és a gépJármO 11,f()!ról törlt-<nÖ retesLeléS6l és kirete zolóSé:t IOSZI ~hotövé. Ro1015zelt-5 ~y0mj,1 meg ":I B 5;1ombot Az 1rany101zo lámpák 11.h kél rliA&od P~rcig fi~yamat<>sao vilégll.:mak ~ a kUISő Yi$5ZBp1llantótul(rOk behaj~ lati.ak A 8 QOmb h0sa2:u meonyomásnvo,1 8 retoszd,hcn tUJ - b1.ztosllhntó az .~bl: ~k r. sa~ ,s e telOabluk htJIOm, ,likus A csomagtartó kirete&1:.-loH ti rósrc nyitása .,, Nyomja meg a O gomb~ A müvelotto• az ajtók ,s 1uretem, lödnek l=llen6rzes mtil<.ödés közben 19 . il B gomb mep· végezheljUk ,el 1.l! kb. két masodpore19 vll6glt.anak) RETESZELÉSI KIRETESZE!LÉS BELÜLRÖL AGÉPJARMU LOKALIZÁLASA Nyom1a nog "3 qc.,Tlb04 81" l ,omaut r rci1e~e e; ét

vai:,y k r(•hl~ el -.>I ·u z: ohetŐ é A )"1 ,rmu S.t JI rre1e • ::t!ta~, t.,bD:n " s;; m r em mOkf" k Ilyen e otben k1re10 zeléShoz t>. ,zná! 1 ll turi .ot vgy J távw ,nyitót A k•)réb™1n Ufle$Zt1t! vagy 5ll.lP8fTO" IMUllt gép;.mnu f,lfk016oan tor16n0 Az 11,öt Az. ojlök automatikus kozponll rete-.zolhe Az. OJlók kOye&ek I TiefOtkOZbenl iuto~ltkus rote~zelödO~re ·o krll/öra feletti t;obes:.O·Jl: él) A funkctó be v ~y ktka1, olnsáhOZ riyomJa me!ii ho:: ." :in 1 gc,int,, ,1 loka i.:t)lasahoz ,,. nyomJuk meg a 14virany 16 ■ •Jlmhj.111, >t plafonl,)moék klgyi6,ldnak 6s az ira,1y1,lt6 IDrnpák néhany rr1:",0dc,9((;19 VIiiognak A TAVIRANYITé> (JJRAINICIALIZAL.ASA AZ ELEKTIONJKU INDITÁSGATLO a Vegyük lo tt gyuJlásl r AdJuk ré a gyújtási , Nyomjuk meg azonnr11 a tévirilnyi tó retot,zelö 9ombJ.at é$ tartsuk n6tt,ány másodperc,u lenyomva r vegvuK 1e a. avu1Uist és vcqyok k1 a kulcsot A

gyuJtaskap<:-sOlóból A tav1rany1to ú 1b61 mOködőképes. vagy A Jelzőlámpa log , J, ben a 1obblunkci61 uzooe1 jelenik meg A gópi,.imul nem indul 81 F->rdulJon PEUGEOT Ellenőrzés működés közber,. 21 GYEREKZAR Kózi mükódtoto& Megakadályo.üa a h:Jts6 a1tc:ic bo ;Ofról tbf1enö nyrtasé1 r Fordilsuk el ci kllpCSfl ,1 n~uyed ford1.1lattn1 o gyojt"!lku/0 $úQl1 SfUfJVE-1 Amennyiben e kH :ISO njt6 rete:.zclve van UZ91 ct• eter1,k meg a l(épemyön Eloktromo• mtikodtotó& Egy~zerro ;ikad.:i"yi,zza muq m n(lkt-1 h.lsó llt1ó be1ülr"11 törl6nö ny1lbs:lit, R8adott :;iyuJIAs.nAI nyOmj•Jk meg a gombot A többfunkt!O k,101.con Ctzel&t jdenlk n1e) Figyelem: A ftmk.ct(J múJcődó~ tuggetlen u 1t,(",zpon1, z.<udól Míttdig vegyük ki n gyújt.1slu1k:•of a gyüjtttskapcsolt>bt>I, mt,g alr./ifo, is. h• C~d/if rt:Jvid 1d6te hagyjuk , a gépkocsu. • Az av fotyamA<1 VogyUk lo .1 /;JflkSIPk:11 és

ak~>Z5LUk fel ll lc:»nks3pkafed/ll bol,iO oldalán ti1b1lható horogra A lanka.,pkOfodél holSÖ 1alolelMQ r,1· •J.-15:rtotl c1mkc iotv a te1ho,szna1:-iató U/EHflQOy-íl) llpus~11 Az u,.-rmanyagtnrlllly IDIJOS fol"-11 H.Z ozernrmyagtöltő p1,u1oly har• mad1k i.luh 1mflllkl1~ lckttpc5Qtódisét kovclOón lolléUonlJI feJeZZllk hQ Több u.zomany19 betoltése rondo! ones mUk6déshez vezolh-ct Az uzcm.,nyeqtartaly tOrlo~~11a kb 67 •itiJr Az u.z,,111111yagtartaly foUoltó&ol kOvelöen , sl!varjuk .,,issza t tanksnpkát és zBrJuk a wnk5,1pk.1 &(ti fedelet Mlnlmiihs üz.omony,1g5z1nt A iel.•1 s a min1m:1hs uzt>m anyagszint efórOsekor olenik meg Bizonyos kOZleke,;Jós.j feltélQIOk mel lett motortlpustol lu ,gOen a h.1totá volsaig ~ krn al.I 11, ökkrmtu 1 MegJ "9yz,•, N uzomanya1 toljes k1foqyasét kovetöen leg;stóbt L liter uz~rnany.1Si}Ot kuli 1mkolnunk A müködé!lo r.llenórz6q Az uzemanyagbZnt.rn6rfi, • mtriimÚUor ~ialóthn~k. ,1,.ara

vs~téré5e Jr!l"Zl FordU11 Jl"I~ ~1.JGI: r J T ~ Ellenőrzés -- , J9GYe.ZZUk fel min . - -sdm/ti A ~zóm meltekdt • ewanoz , 1. t -sAg1 okok (Jlffrmokok a odélz:ct1 meg ■ fi rmu ov1d · 1 fténO olhngy.: M:J1én vogyuk ki a qyu11A:sk1 c.1 mUködés kOZben - 23 e11~nOr1ZZ~-. hopy ntndolll ez♦ "lloftgf~lelö I-.Mkl1f1y6vlll e• mamc-,, z~ta:.s k a ~,:4 ~ r 9gy PEUGE T-WIN kut- ta i : :a11 )n~ ked.,éérl) hogy W- 1 tu J• lonuok.balll IQVÓ lwléeok • ;Jyék leheli .e u t1ul0 elndllllM ta. iyomkod sél l Kerul ük Ag.tn klyt,I 11 , ) kell ln he.tJül bben ,bon u M ,. aln d UIV 1 1,,)1 te· N vitge12un~ .gemmllyen m6CIOI~ o:r elektron kus tncNIMQIIII ~nd ~ en ,110szERE8 KO M B INÁLT K)JELZÖEGVSEG BENZIN- ES OIZELUZEM O, • FOKOZ.- lll!CHANll<US SEBESSÉGV ALTÓVAL ELLÁTOTT VÁLTOZAT ESETÉN klet-jetlb 4. Jelt~ámp~k (tolylatás} motur• oncwignosztlk11 légzsákok. ABS blol<.kl"llAsg~U!!- reno:,u13r

karban!art."13, ESP ctlnmnlk.us men01$.l;1b1l1Zál(;1 vlz 11i1011~te .-1 gázol111,ZOJrl:~on (dizal) 5. Bal okhll 1rHny)EIZö 6 - Jobb otd21H m:tnY]elz6 1 - Seboss()gmúrö 8 - Jetzölámpf.tk 07ilmanyal]Sl"lnl ulb5,1:Jldah 1t-.g2&á~ M•Rll&(}t~$1lése, ,uu:i~ (rll.101) 11 -K1JelZO ósszk1lométet- Ellenör.tés mUkOde5 kölben ~ 25 5 M0SZERES KOMBINÁLT KIJELZÖEGYSEG BENZIN• te.S DIZELÜZEMÜ AUTOMATA SEBESSle.GVÁLTÓVAL ELLÁTOTT VÁLTOZAT ESETl!áN 8 - J&lzöl~irnpék motor• ondi iqnoszM-:,l ABS blOll.kolasg:lló rf11d:;,c1 ul~deli 14:g.fflttk &efnr,:ges,tóse iultás (dl.c:OI molr1tl 9 - Motorol.1: hóm6rlbld€!l vtssz~jcldt$ 10 • i;.;HEC:K (OOd1aqnos1Uka és oI nopi k1lometer-8"-i-.mr~110 e •5~ervil.intervil!lum •k •iotző null -tzó gombt.J Ellenorzés mükOtlés kö:tben • 27 mOkOdéS közben ,. ~ „. ~-"" A,nenn)llben semmiféle ·su ~ - ,endelleness&íl nem merOII fel két

rnáSodpert. eJl8lltvel a CHECK OK 10:lz616rnpa gyullad 11.i 0 Manválls önd1agnosztlka A gepJ,JtmU onó1aqno:~ •.t1kaJ~l a kom b1ntJII kiwlzö "CHECKJOoo·· gombJá nak mognyomásaya1 indllh31ja IJI A funl,,ctQ r6vén bfumikor (a kulcs gyóJt-8& v-clQy mditózás helyzetében vagy menet közben) 13llcn0riz.heU llZ aktu~1l ~ f1yyehneztető VlSSUI el.-O!>t:1--el, 4 .11 kUlönböZÖ f1,mko6k ( bla~törlő, fényszorók lUtoo1at1kus bekapcsotósa) be vngy l<1kflfe&Plt álla- potát • Rendeitotéstol !1 1~ " 1::.llenörzés müködés közben • 28 o., ■U ., ,, Cl at teU AIIO f tiilfulOll .,egy Blokko1Ngatl6 renctaur (ABS) Jelz.61•mpe Alacsony uzomanyng~z,mof 1e1e2 Baonyos ~edós! fqtunolok rne11e·1 motort pu~ fWJ9ŐOO :a hal6t:w1IIUIQ :;() kn, n6:I 1$ k1:-cblt lohn-1 (ti.: :om• tinyagtartéty urtart:aln ~ kb 67 ) ,.z nt1e ~ v a l egyUn). elelclrC)nlku& fékerOc IMrtó-- -. , . , ~lbéaodésa ( a STOP ttrnpA egvon)

r. " J ~ ~ / ({!)) nem 1 ~e ,,m kJ,cn • :=,orek tul elae&On) - M1n,malis ttzem~ny•gednt Jeb::ölftmpa A Mi ulóbbt hlb~1 ,J! a )alzO!émpa a k.o)mbin:IJI ldjelz6 képomyötón t: M0101-öndlagnoszt1ka jelzóUunp.1 and .ad kömye:t tvédc-1 ,, Jelleme ~ Ví As; I k ,yc dYC!ielmi or 1btlj!lrn utal • cnnAJJ a k 11al ltor ulyo„ k; 1ésát .3k voszc ye 1-taladéklOl;Jnul f 1!1r>n J: E s.·erv17haz szet n. k ;:lésl r -ond• elZI -and 70(" I.Ulla& Jelz616mpa VV (du::elmotor) ri ,r EOT mogjelet1 k . , ktalanul •nJon ~ IFonluQan PEUGEOT·U9ílll. . gl 6v j9lz61illmpa A elzOltJ111pa P kornb 1 k,jclZÖPIJY5t}g kCpcJ:rny(.j6n IS l~lh to ~ Ha ·""" ·T)OII mo:llettl, . U.,,&;,U a:rervlz1Ampllv81 fltQYUU telcnik ,neg, ke,nd,e:21. .1 bt:f~s- ~~~Xs II qylljtAstendszrr 111eghlbaS4 , • él :Otd • RendonctóSIOI roggoen " ,,,., . - . , ,61Mlt k1Jelz6 jo1161tmpáö Aaoftnall megálUl•ra

P=••w1•t5 1,impa HUtofolyadókhöm•r§éklct • f -::.,;:: A motor magi4S hÖrTT6tM!kletól JHIZI. Az ,1:n11nall megállásra figyelme7lc~ ti STOP 1.lmpével együtt V1lóglt Al:onnal .1IIJon mog Am•)nnylben ~zoks,ege~ l f8holtés· évei vá11on addig a.rnig ~ ra aa,«IOf Wll6glt. a szor ,mglllb,«1Cla1á1 ;etzi 1 1 Pbe"• a motofo&alOYO• IC se fiedék~kfef • 0 JI □ --- 1 nr:g::ctefoktesgumi8D· CP . 9gy(ill ,elienh:111 ~ PEUOEOT-szehltZhoz A,. l.ü, ESP Jolzö hülöfolyadék:.Zlnt motr,r 1ehul Dinantiku•~-(ESP) muköd. -------VÍS.StaJe!zo 1 ~ A folyamatosan vil:aglQ az E"SP r•ndszcr • •k&?Cc;c11 ,1aqy u rendsze, tno 1elz1. gt lycn es.+:thon fotdutJon ~ . e UGEoJo; 1iZ81VIZhez A Jettölampa vU1ogé::a ~ r-. • rmdszef" •zabiilyozés,a 101 · van Yillllita Vu: Jelcnlete 111 Akkumulátortóltés g,b.olaJnUroben jolzől!nnp,,J;;s jelz61ámpa• A I0IIOk0r h1béjara utnl {akkurnulcllvr ru1. generátor

szlj) 1 O"dulJOn · >EUGF:0 T s.::erv1zhe-z VI,. JnlenlCtére dal a gazo~ t-en. Fenn<.111 i baíec~kende"OS* nir,oszs ilfl si, A:-;. •ak vuszrfye l-tnl„1dóktalanu, fon:"- on PElJGEOl. r.::ervlzhez Dofgkte~ gumiabroncs J0IZOlftmpa f~Y vka2Y. tObb dafektc • · eOl,Jl ,)t joln A löbblunkct6s k"- i91z, h órmi1 -l )Umiabroncs -.,pernyön i:anet ~fuJ. moly Qumiab,o,1co(kaJt I AL iUt>noaf1 m 10 STOP ltsmp:g~11~-&ra l1oy ~ln1t~zteAi:onnal all va ogyutt mukod1k e Jon meg Jav~e ki ll ~,•(Ull gumi tbt"t"iflcs, 1 8$.11 mog PEUGE nT SZetvizbon AIR Légzsákok jel.t~ámpl BAG A Jéqz.t:tlk(ok I ulal rendeli FordulJOn PEUGEOT.szeillllei cuenorzes moködes közben - 31 ~ & Az. ótműszero-& U.LD ~O"!,b~nált J:c1jel:tö Jelzolampá, g Mlnimáll& hütöfolyndokazlnt vlss.2;1Jcdzó lámpn A &Z.er>JOkOltfilrly 9ndaltenesje!ZI A STOP lárnpével egy, ,11 gy1.1liad kl Fordul1on PEUGEOT 6zervizhez A

hUbkörL-cn fDIAlhntó y.1r=:ék 8 ó-; telen •nennyt:;ógét Jelzi Azonnal álljon mog Fordul,or, FEU(-COT SZ8fVl"t-ez {®) Fic 1yolóml A hOtörer,,1:J2:er nyom rendszer ). Szarvokormany Jelzót.timpa Parkolófek Jcl1:ólámpa t11lall Vi,tn a folyod<,lls.zlnt póCIAsn elölt "PrJa ITeg umlq 3 műtOf lehűl • i bae harltás kölbon I rendszer nyomtlsás." ak toesokkentosc efs ez e~eUoge• é{Jétil Sé11.Jlé--l,ek elketltl 1 i!tdt:k◊ben óvatosan. ne egyl)OI la vilrja -e OIJ• een :J tiuh,. spkilt Am kOI a nyom~s tec~kkcnt vetJYo le a hutösapkét. m,1,o1 llll,se ol :11 rends.zetf )Z: opt mell iZlntig Jel.J, hogy fi parlii;olOlék bOhuzOII Vagy rem 1(1!1es-en k1ooged~u •11• potban V,t~ MükOdése- a íé.r,fetldUM ,oltiOlá,mpé• 1ava1 van osszah.angolva :-~·1 tAz Abla.k- é& íényszÓfÓmOl,,O folyadék mlnimtlia az1n1;t9 jelz.ólámpa" ablrtktOl1ó OOMCSCJl/,sokar az d6gte-!on IOlyaoókszintel jeul r Ol::aj5zint

Job:61:tmpa Kr111kus Hul alac"!.ony vagv tul magns; mo1oroh1Jsz1ntel Jolez Azonnal alljon mvg. Hal.adekt;allnul fort1ul1on PEUGEOT· 5ZOfVlZhe.:-- Töltse fel a.e nbl3k· es mosó fofyaddk far1o:ll)él a f6n~ ., ootekt.& guml~bronc:s jOl%(U~mpo E-gy .~ ~OtJb gumi:ibronCII Jefc1kl1ét ,.,, A ,Ob~unk, :Jós 1,.e,pomyl!in ilLcnot kOzll, hO{JY II hiba mely yum•ttbrofl· A fékhetétell. clh ,~zn"tlödon · · ~ 1f!o!TI Batons.3ua órdoki,bon e&ef6tl9&ao Ili ökot PClJGF.QT,UelYil:ber cso(ka)I c•,,nli jeld&Ampa A STOP l,a,np;lv:tl egytJt1 gyul::1d ki Azonnal .illJon meg ceerG"tie ki .1 -:iofek18S gumlt1hmn+ Tank~apka ieb:ól:tmp,;t; { (Y8410lól fuggbon) C>Ol . ,,, d ll1 na&Mg ei6gtielen nyuma• Javttta-<;.Sa m~ PEUGF:OT-•,r:fcNtz:be1 4., Eh:gtelon nyon,;st „-g: . órzékelö rondszor . ~:• jolzOlampa A nyo1náPr.-1,keló rend~er egy vagy lObb órzékelólén<"k ll1élnyiil v.jgy rneghlba~ásfil,

illetve , rend· t,;;1,1 megh1basod,i~::t ;e1z1 Fordul;on PEUGEOT eNlZhez .-dn Elektronikus 1nditasg,atló ~1 Jelzolámpa Az. elekrom1<us rndllátgt116 rendszer megti bftsodas.at jtllJ"1 fOfdUIJon Pf UGEOl Sl«:.tfVILhez JMÖ moto:: mel ett ezt J81ZI, 1ogy a t.ank!,mpka rosui! van Deeaavllrva vagy h1.Snyz1k Amenn,;it>en e 1an10 M l ~ nnm haladJa meg a 10 kmJótél na<8rl4:"5hrqén vilagil Amennyiben a JármO ~.ebessége mcgh,1lad 1a o 1 0 km16rát. J:l10S {ériy,- rw~I v1lt191t 1!: Nyitott ajtó, motofNidet6•, csomagtartó jetzölémp.a JAró motOI mellett t.liS~u1 zart nv· liisz"rOI Jeloz A tobbfunkdöS képel· nyön megjelanö ttbra 1eheiövé teSZJ az énnlett ny11awro azonosR6sat Amennyiben a 1amiu sebe$$éo9 Mm haladja meg a 10 - lun.6rat narancssérgán v1l&g1l Amennytben a )ármU ~ megh Ja dJa l 1 0 kfTlórét. P"" fen,- nyEil v: ag1t a ki.:t:lt~•3Q na:;ztf~I f ~ Ol Ofilm1u esetén Ellenörzés mukódós közben - 33

" RósZDClikOH:üró tolitódéMI JOl:Z.Olámpa (diHlmotur) LI PRND Az automatu S(l>BU.eglar"6 megt11 tl.:lii ":lá!>ul 1clzi A snbes!iégvélto .: IDYébbalrban caok- k!ffltntt UZOOY1Ódban mukódil,. (a 3 ~ kozatn:1! ~ ronda:wr .-,n v6t! 1-l;ebb) Scihn. ·10 er011ess a va tOk•rt r (>f1U ;.on PFUGEOT-!lZefVIZhez E.lek1ronikus vezerlésű reHoggcutéts meghib.bodlasa jolzőUmpai N. t-ldtron J:,~ vezérlésO lettug <j~$l:IÓS 1T1Ggt11t>ásod~§;ll l9IZI válassz~ a.1eiulo11lal1-1 uzemmOOOt •s :hc-11.;i~LalarlA tordu ;on PEUGEOT1 .Z""N1Zhe2 Sebos,-eg•llenónö Nndszer jel.~ólámp• 1 A Hbo .!ég-szabélft>Z6 rend$let htW}tlt ,olZi . 1 „rd<JtJ, ,,, PEUGEOT-sze,,vi,zhcz p } A Parkol.:liuog1t4 renduet jolzólómp.a )fr Tf-~1.hkur 8 pJfkOlás~ 10 ~ rot letleno::lS6gt-t JBIZ• Fo,dul100 PEUGEOT-6:ZBtVIVeZ. 4 vr1gy 6 fokouto automata Villo p.z automata .r,ességvillttótcar óllasainak Jelz6timPál p p s

"Park" jelzolámpa cParilolas) ••M,mual" (Ké1l u:.u11nm0d) Jolzölhmp•k A-l v:<1gy •• f k ·Vllu kóz1 vozor1ésót , + · 1k •·Roverso" j~lz:ólBmpa A A (Tolatas) N N "Noutral Jolzol!lmpo (Uros) 0 0 b ei.~ .,,4 5 ··or1ve·.· jel:zólbmpa (Vuet&s) A sobos~gváltók.u áll~!s-ániik jelZÖ· lómp: 1.ti~ul <,gytlll lolgyl,lladó $ bel!J v~y JOI A k1Vlllas7.tolt Sport vagy Havas ut programra utal .A PRNO ,6 Ellenörzés mükOdés közben • 35 -· A hütotolyadók~hömérséklet kijelzője f.·1ufato llZ A lm1ománybm1 egfol elG hómérsékll)I Mutató ei 8 ;.;i,1 -nmyban lul magas h6rn6i•MHdet. A nütöfolyndók hÖfml-sbklet, JI ,zo. liimpa (;t STOP Jellöl.bmpáv-11 együU tonen-ö) logyullad.tsa (ttl(:tén halD• déktarnnul meg kell bUn1 VAIJa meg, nmlg 8 mnco, 18hUf m:lJd, amenny1b~n azuksi&on, 101,se fttl rcnds.-"r1 A hülörondszor nyomés i:alntt van az eae11r,g&s l!-1,c:.1 céruléS-Ok

otkorulose ércJekóben Ovatosan, ne, t:gyh01 caaVil!Jn kt IE.<!/&sun B hulÖ$0plq Amikor a nyoma~ lecsökkent. vt:gye lt,t n hotosupkát. maJd - amenoy1bcn szukScóQ8S • töltse fel 1 rn-ndszefI 1.: Qpl1rn.-1hs 8Zinl1,g f:°CtfdulJOfl PEUGEOT-&zerv1.tllel MotorolaJ~hOméí$Cklet kijclz:öje J~r6 motornill "ll9Y ITli!!OOt kOZben • molorolaJ hön,t.ro;óklet61 •~tiUja Mu1a16 e e 1artomlll11yb.11"1· 11llgfelel0 höm~~ók.lol Mut,ató a O t.drtom, yban· 11,1 mH!Jas hömérs.éklel A höro6n-tJkfct csokkenté&e érdeké· ben k0ZlokedJ•" auabbari. Befs,j komfort .lt6s JA• ftoNZlr6nyú be6llltá& AZ OtNek előre vagy hátra CIR)eztatásához emelje meg a káft. ===~= ::. • A~• ~oldali ülés :!tmtása Felfelé vagy lefelé, pumpáló mozgással állltsa be a kívánt helyzetet. M • A Mtimla dőlésszögének IM6llftua A kar segltségével állltsa a legkényelmesebb helyzetbe. Elektromos beállítás A vezetőoldali ülés

elektromos funkciói a gyújtás levételét követően egy perccel kikapcsolt állapotba kerülnek. Újraakliválásukhoz nyissa ki az ajtót vagy adja rá a gyújtást. 1B - Hosszirányú beállitás Az ülések előre-vagy hátracsúsztatásához emelje meg a kart. 2B - A vezetőoldali ülés magasságának és dőlésszögének beállítása Magasság: mozgassa a kapcsoló hátsó részét felfelé vagy lefelé. Dőlésszög: mozgassa a kapcsoló első részét felfelé vagy lefelé. 3B - A háttámla dőlésszögének beállítása Mozgassa a kapcsolót előre vagy hátra a legkényelmesebb helyzet eléréséig. Belső . ,-~ -· . ~ . komfort • 37 4 • AMll6mla ,.llüjt bel htba A 11:ar mozgataúval á ms.a be <1 gl 5 :, .xa,t:ldól 6 • A feJtilmln m.-gani,ginak és dól6$$zog~nok boalhlaeo Leereszt~slwz vagy , . 1,~1éshe: hUua elO<e. fMJd CSUSZ11l13i t!I n tcjtAm~I A di516svög beal11Aséhoz ~ !e11,-mUI at10 nlSZel nyomJe el6re vagy h4tra

Kiem¾fé~uzill ts;aalehet6le!J1l3Q8~"lbb tiefyletbc ~ flénZéfme taeg1ts/JQév~ emAljO m~ a tt,gzltönyetvet. 65 húaa a fettarn!At ogys.7erre eao,e 6s oifc: lé VlSSZllht~lyezót.kor a h.11t;ml tengo1yét,on tartva 11Josszo -, fo,lilmlo rud)81I ;1 bameneu ny hokba Soha ne k0Zktked1en i,,l"S.Zer~ ~ ~z u4astérben h~uoCt te1t.--rn!;)J(ko! ErOO f.ókotasko, et&Zabaóulh;:11111-ai., eze1 r.~~lq l&gy18nek a ;,etyultön, me-;;feletően ug,lll,1;,a Abea 11.bakko, rnegt„1„w, ha a re1támla linlsO -s.zéla- a fc,1tc10 maga53iégaban von Az elsó Ulesek llkt,v háttoSmlitja A1. un ostorcs;n><1-; /etltlgU sérulésok elkftriil,1$,Pl szo/9.:tlj,1 Hatutról ton6M tJ1k07óS et-ű16n az ül6S h~tlilmlái,;inalo; c1ap0dt1 fost h,tl,is.1r1 n fc1titmla elóre ~ fctfd6 mo,ldUI el meg1.1kadllyc>ZV",J Ily módon a feJ hátracsupód.-1·t•I BelSö komf0r1 BIZTONSÁGI ÖVEK Elad blzlonaágl ovek magn,;söigtmak bqállltGea n rti,J."iléSi pon1

let!rlge(fe!<.e, C,1dokuben azorit•.1ik b3SLe az 1 es gomböl &s csus.tt 1•su1< :efatt, iI róoz.llé&t pont felOlIIQlíSC enfAk"I• 1, C<,bS7fS&SU~ el 1 ,,, lé az t --es ,:i >1nbc- t BizlonsAgl óvek bccaatolá"MI Huaui.: m(llQ a , -~ot, m11d ,, ,yuu1 kd Vé ;)PI 8 elc-z ·ik:·1 · llho. Elsó pirotechnik:tl övto„z,tókkel és ovoro--halBrolókkal cill:itott bizlons4gi öv•k Nagy ereJLl ut,.;t,cés eset n p1rot~ctm1i.:u r- nrllZor ()gy pmanat ~l;:1U meyrc~2111 -1 b,. ·• n ,veket és J,l utasok 10.tOhl SL ,ntjd A pirotechn kal ol rP~Zlt8SSel .,llélnU bi, tnnságl OVek CSsk f A<idCII gyu ~ meitel "lluködókilpe .d~ Iv. OvHr()-l;atamtó utkO/&-s e~1en c~kenu o b11lon~-bgl űv J1 ,ok. tt:stóro gy,:1korolt nyomasét Hlllsó b11;IOll!<ollgl bvok A hátsó ulések harom harompontn., röqz11;.ssel ~. , ,>vl.:-kercsRlóv~I efl.<tlOl1 b171 ,ns&y ovve-1 vanr1a1C fols.te,~fvt, A Mlsó oldab() ulOlietyek

")vc11. határolúkkal lt!I tdelkw:ntk. és pirolclCh nika1 olöfo.sz,toval b le-l~O<Clhetök , Harmadik hálsó ilbzépaó biztonaá91 öv lll1k meg a há.ts6 kÖZ8pll6 1 •eJJ o.klal, re,tamt, kOZOt1 taVtlhal() „ h.elyezzuk a !01 csatot a bal oldaJon ethe-lyezcU l•ko:tla sz1nU rOgZlh,t,,l~mbe, hetyeuúk ,., c;;:su~tt,at6 csatot a piros os fokot• ez iiú (mozgo r l ~lil{)(•ltlnlbe Kis:zab.:id1tásához nyom1u~ ~ • r?te!iZt?löe,le,m •ekete u nu gomb,.al 39 . - . ~fflltd f918aZeTJUk. AKORMANY t,1AGASSAGANAK ES MÉLYSEGÉNEK ELEKTRONIKUS BEÁLLITÁSA A kormbny .,,iJg:l:l~J•~lllk (: mély s6g&nnk bo41MttS:. ttMO " münt-±1 1:11 knpcrolo rnOZT,1~tásáv.1I viigc-h,,11 et: , elöto vogy r-~tra a kxmany mély5eUlmok bebllil,<iáho.:: folf8é v.-9y lofo6 Q ko,many m,;,ga$$ltg6rtnk t>e~ill1t.,~1ho:: BESZALLAS FUNKCIO A tavH•nyttó• kulccsal m•mortúlt vu.tési helyzetek A rnomOridilt ve . , el6hh,6sa Az ajtók

reteszelósokor a lávin y,tOS kuk:s memonzalja a vezc.tOűlés, a kOl&C VISSZaptl!.nntólukrók 6s ;I konnilny elektrom0$ beálllllisnlt Amennyfbon boall!tasuk idOkO.Zhen n.gvéltozoH n-t o111ók klrotoszeléa&kOr a vezetóúlés, , kutso v1$st-11piran tóCükrOk és 8 kor,11ány YISUBlbmok a lévir.lnyi16s kulcs ~ lal mem()(izótt helyzetbe Valamennyi tav1rény1!6:1 kuks egy spec&ébs~:m beAr llou ve.zc tó~ poziciu léroláis:.lta képes 4 A vezetóoldatl ajtón talollható gombokkal tört6nO memorldlés A memor1.d1IOS elvég7é,éhe: r hefY.e7ZUk n QVUJla~L -1 r f ,a gyújt,$ t,otyZetbo. r 6fhlsuk t>e urosúnkot. a v1ssz"lpi1lent6l1Jktökot ~li d kormányt n)OmJuk meg n<.lgy mii odpori:en belül az M. m"!)d az 1--es elsO ve-zetésl helyzet vagy 2-os ",n t, dik YO.Zelésl helycel" Qombokolt AmemonzaJésefv6,gzé-sél hangielzés er6alti meg Uj hetyzel momonzáláaakor az e!6z0 harlyzet tor16sre kerul AUómotomM röviden- -r Nyomjuk meg

vagy er, 2-es gombol ■ memortntt helyzet A bea1111m "~ • • tetzes eröalti meg Egy adolt m e - ~ . el0hlv6iill Nawi. funkct6 eerlllega., JlltCI t1ányszor1 Ismétel( töen il a m()(Qr (ll1ndil6M1g Jilró motorntl # T,1rtsuk lenyomva az 1 . . , ■ 2-os gombot e memortdill Mlyaal b«:iállrlisAI mogerO&IIIJ henQfllzéslg Mogjogyzóe; o.: 1 o 111;, ap :voto • c1n clta-.ohthnl,; a , 1kodot , tcrf• tilfltlk r,Oveló~c 6runkében :S.zorlt8lJk O~o ,tr u:6lop ro~-=•t0$81t hooY k15Zllb.ld l"uk ők 1 a lart o • mokbGI IU lJ[ vt:=:.zahetye:t6 itkCH hajtsuk fol • 2-o h3~mtbl ()!; ffrtO ZBIJUk (R 3 a ~ :Jr.,~- ")46 Pfl1)$ az nu JCI.L onck , um szntlad 16tazan1a) haJtsuk v1 ~na 1-e!. ,il lJPol A hJittftml,1 lnho l<l.Sa elötl mln<:S,g úgyeljúnk arm hOQy "" UOf l<Uk hc ü blztoMag1 Wckot a tr.t • zetoe1e mokv1 pedig meuro1 löen holy@z:zuk al. Ily módon 87 vlésef,, Vi:;~aha1 t6sakor n b.ztonsagt ovek M a rog Z töolomek a

,wnnaJ o h:ltso ut.)sok rondelkezie!Htr& élln~k A caom3gtort6 hatso ulesek 91611 mcgkOzolltOsönck reteazoléN / klretoazolóao A gé TlÜ e: romagtartoJa d v ~ hat ,. 1tn~té1 t,,, A 3-o kdP olo pro:!! ,clzése nllM 1. 1 r :-Jlt I ha tnég,s lllsz•k tolfa ulést 1 , J · t n lulrn 11 ess,:t, 9f1JJ1ásku~t az z:-i,, ,,,. Belső komfort SílécalagUt nyitá!la ,. A sH~lgtJI nyd:1!l6t "1 fogantyu lete:k:. majd magunk l~té t0tt6n0 rr.t"9l1úd13,·1vnl vAgeuü-k Hátsó könyOkttlmasz A hAltO kuoyöktámasz két darab Ieha,11u1110 r,,delü ~gységb& IJII 1-o,;: ral.odo egycóq· „ Emo1J9 fel 8 ledekil 2 „ kcnyelml t:gy.-én ,.- HaJb<t al,füa H máSOd1k fedelet 43 Toh:Uobkor autom;itiku&om bOlon6 vlssupillantOtOktök LDhetövé ll~Zlk. hog-y a 11•p1annúvezetö tolatva par1ml,hkor JA~ o 1alnJt Uérdaaz.-gelyt, l-l1Bt ) A funkció alopboéllíUH>a K11pe&QlJa a h~Wamr.netl fokozatot, majd (111/tsa b,~ a Jobb 06 a b:tl oldal

vis&ZiJP1llantólukrot A giptarmU rete:.zelesé1 kövotöon o bfl;;lllitások tárolódnak. A UJV1fény1to egyfttle. spo03fis bealllt:ss ltlrolttsara alkalmas, A IISH„pillantótúkOr park.olá•I helyzotbo billenése , Kapcsolta &-1 "tálr arnencU fukozc1~ tol, ki a m~gteiolő v1:11,1:aplllantOttJkrOI or. A kar,4 oló ,obtn,l vagy b.a1r<1 éllUA!s/w11 r vt1tas52a A luvél.:asztntl Wdal,,n rnl1 llat6 tukbflefeló billen A v1s.szap,1tant6tukbr vsssz:1)lhtAsa vezetósl helyZOlbe· r- KapcsOllon el :t hatramenell loko2a1bóf vagy szünte!lse mog i.l YtSSZ8p1llanl6lükör 11.lvAlngztasót Amennyiben •• q ♦pp,rnü .ebes!>é-- ge n;tgyobb 15 km/6r;ui1I. u lüköt é,~~:at1kUSAn vezetitS.i h~lyzetbe Bels6 lwmlo<l , , ,"m•• . , ., A ~rmu h.ats6 h~ng• ,rnr I hang J.;lz~S1 adnak a jot,b oJdali h.lOg"zrlró rmenn1 Semlegesités ,.,,~e meg ,, közép konzolon (117.ékel akadalyt, talé.1t1•tó kapc:$dól lLSpc•:;Qlo

JetZOl.impa1a k1gyulLad e~ e rendszer tel1G$en ~ s . l l e l l " bal o:,.ali hanqu6t6 emanny 1. ,potba kcrOI ,ben a rendszor s Jobb nl-1eton A 1t,e1, • rendsLE.>t a bil oldalon er rokel !!lik. ldflly1 .1 jubb és t el oldali hMg-uoró amenny,bcn , · •"ndszer kÓ:Z&~ 1 eu1e1 akar.1b·yt Amr.rmytJ,vn a - )épJt1nnU hét :n r♦sze éa .tz Jokadaly ká,zöU1 IAIOlsitg tmUé etöleg 2S cm atá csökken. a han<itttl:tós folyamatossá vAl k A rendszer leállítása ., Te,gyu a ~bes~é,gvattókart 1,,reat>e •~ a rends:ter kik.apc&1 lf CD A rendszer moghlbillsodllN esewn a flátramenetl ~ zat k;1pesolilsakor egy rOllld. maJr1 azt kOvetOen egy hDll:I- IU.U henQJe-lzés hB!lhatO Forduljon PF.UGEOT-61:onrahel BelsO komlorl • 4 7 Statuizt,ktilli,g kimutatott. hOgy -1 gyormokek sUllttnsara a legbi:z~ ton~ilg,osabbak gópJtiirmUvunk há1!1Jó dlései. A PEUGEOT azt t:m:ic-9olja, hogy gyermekünket a h•t~ó Uléaon &z.311it&uk ,,kkor is,

ha gyermekOIOabcn ut.,zik a .menotlrány11ak hálti11 t- ~, 1 :.,ermek Jlésmaga~ 1lón Jtt: !onónuuk hogy o ~ :zton. v I része meg1, le k . "ltve. etésre 11 9ye,rnek ,·omti;a!11 A:. , v nll":-llk- 1$1 „c•,=r ,nei,r, a gyer r k IOk V(lrlbn kell efhelyazkednle, lkoJ. rn :JY órint&no :, "f••kllt A PE JG E T h.tttámlá"iid e toti. -rlllma, !h 101 • ovv, -zetövu fe • ereit Jle mng,, to h zoél t.-11 Jj .nlJO A gyermokek ohsa utasutoeen törtónO &L1ill1téa•n;,,k eajiltQHágal• A 10 úVcn ,11lub gyermqlu~kel r,cm usbad n •·mont!lit.,nny~I s:r:nit;en" ::ál1Uam ktvélf8. ha :=J l"tltso ulóhll• lyekot mé-s gyermelwk foSJl.a! ,ak ol vagy h.uznAilhatal!anok ,h1anyoz r .k dOnlöU hotyzolben lannok I Ebbcn c1z e!l-etben il!lll-suk noe~;,-lr;)ni, tok,ntotében körCp:.o hetyzatbe illlZ <•l:;.6 utasulést es h1oy1vk aktlv éti• p .llban I lé-gz!itlkl )1 A gycrmekok · rneloQt ranyna• t,a1tar ho :vzothlJn

ton,;;r"- sza!ht,3&a engec, ~ozeH Ebben a.~ e~f<ll>en kOte ~ r, n ,,.mlcgtnitcni kell a„ ul-1-sol~ lé>gzsalc.ol Ellenkező QS(ltben lenrv)ft veszélye, hOQY n gycn,,ok h.:llllos vagy autyos s~rulést s.ronlOd • lég-zsék klc,ldódásaokor Q ,tuúorpQn ,Jgy,e!;Onk arra t,, :0!11 b,;(" fi.S QI öv vagy !I yom1ok JI0$8k hevodertH 9k fO!J.tllÖ$e isorén a lehetö legkisebb legy•m a mozgastor z 011 ea a gyermek ·o~to kOZ61t, mo J r ~kJ utak rn~ 61 T~) SOfán i • Ar. oruigtMn 1elenlog ON•nyet, ~ló!r;:hok alapJdin A KIDOY JSOFIX• gyermekútes Srulr.t6:&tC,I iJ k~•O(; restsu~(,J ~ ró,lag ·monotin ynak hfttla1 9-18 kg l~tsuly eseltm p001g "rT lt>U-Wánnyal szemben· szorclhelö ba Hilutnt tortónö bes-Zmelésnet. "11 notir:lnnyal SZt>tlltll n" tiely.:el rtM· lr.n az etsO ulét,nek a hosszkunyl, bti611ltAo szomPoOIJ;ól feHétlenul kOzéptll k"II lennio, fi1gg6el,.-l ml lbml,nml "Meno•t1rányn.1k

ht1tar rwlyzfltben 8 gyermokulós YIVfU 1Bk ,)c1ntkez 1 kell dZ el&ó Olós hált,1iml!tJáYJJI A RÖMEA. Ouo ISOF1X• gye1mekuhlt• e 18 kg te~ts.ulyu gy61mc!ock m&r .ca ilZ tJIC•,t ·•mcnot1rnnny$I &zam ben" ~oll bes.zereln, Rr,gzllése a Top s.za ,t<Ui : ,•lnt!vezes,·, fcb6 heveder né!kUI lo ~éOtk. A :JyarnlE-kek 1u:nyf.lme ordektben • vfJ.z harom dölOs&ZOgDen rogz the ulO p1henO é"S hrwetö N!ly-zcl ti8 i1 ROME R Duo gyermekill8St tatulm 0;z otd,11"° --116heo/ek vaamelp ké-ra szereli be. ,17 el&ö utO&t ugy MII bea!III 1111. h09( ti gyermek Wibai ne énnts(•k az el~o tlli"S háttbmlétsl. l(övosso egyermekul•sek gyérlOiinlk kt.izrlésl utmutalóJ•~ban , r.:; crt!lé„i uto~1tások~~, A telsoro,1 gyermeki ,léwk a oéOlltü 1$0FIX rbgz.1IOolernekkel , ,r,dolkOZÖ h•lye1re tS bMZe•eCt: - Ebbefl az esctt>en az uiost mindíD • = ,-,arompontos blztoos.Acit ovvel kel• gtpJérmU Uléséhr.:-

t0grlten1 •Az"" folyamlm 8elsó k0<11C<1 • • "" " •• .-· ~- L4 - RO"IT . ,, ,,,,; "°"" "" . iséi ,,., ,. ·""· p,,.,oo, """""" ct,gz,1Sctó • • •.,,, ·-·· """ ,e ,e•, .,,, 1 coQP>rt. 0-18 k g•IQ """-· - ,,, ··"IJ-1·~ " . ~ , 2 . •• 3 , """""" , , ••••• Aj.iinl:tG A tJ~n.;,t,,I~ "nim,el r,j<1ny 1 !lZC!ll t,cn 1or1ónö«.1pirnti,, 0~ l"!!n!cl!:, ~ , , ke<!:len t!lenllnae hO{rv .J ;iyermeklJ , vá.la mo,:ifefeloon t:lmE1tzltrd,k o a ~ ;:oJtllTT1Ü ule:;l?nek tfl"nt=rjo, 1 a,tv(, h· )QY n,nca-o utban re~rn1a Ame my~n ~ fa(.:un:,lJ o k 1 .•~ 1 tant.1 "Rt=CAHO --., , K· •F>PAf~ °I: 1m.:i" 11,I ·K100V L-fe-~ (6 kor1ól:, g~o,mok {,,s e&et~n - .,nr:a" ó -1ok · bA" hogy .u

oset""!)9 r- rtftt0 n • K ! kor 11 fe1t.iml11 n• tllha<J, ll,a5con o gy0Z6d· jM meg iirtOI, h ;JY 111"05 h mt k U 1 1/d{h m,;gr lt)Gr - :,qzitw lolt,e I SemlegnitM illl: Ul<l.SOldali l&gzskol amennyibon gyennekül•st szerel be "menctirányn.1k hilttal" erre az uleare. Ellenkez6 esetben a légzstlk kioldodilsakor tenn.1111 a gyermek &Ulyos vagy h:it;ilos sérUl6s4n~k ves.zelyo CD V lut ~ gy ;JY • • n Mi17y ron egy ~ la!i:>t a n ~ /(}pJ( ., ban kii ti Zll11 .,, ~tt I fG, C1fdt1I-.O ,ol h.· n pq. lenz""8f Mtso abho·ok.r- n ~y v1a gyerme-, ki ,f , ,ia,:;.: uqdn-1- t r .H ,hcr ne nog} o KUlcso•l!t o f11Jtr l<c , ~an -, Q~tNT"lokek s.t1m ra • érJ,""fO tn,1ye,, F~ ·etl,· ~,,.,,~ e1,,1 larlfxJOelJgy rmelwhtselt 1Jtmur:11, ,,,.:w r-: ra a 1tafd rr.-·l;:,u, ,-.Jmso4at , •t! , re• 1, i.2tHt, k ny1lt, A a« 1a9t11 d Jy, .z~sa é J ktJbfM hau n /;J 1 Ot.· U1,1y. · en lcgt,

,;, ,, bb lQI , lfY•~rrn J.7;jraf " n, cl h t.ió t Okolt -. réJS:i"10 •• • Mode 1to, ruggöon 1- yyenek on- Bel$ö komfort • 51 A 5emlegesités alltmörzése Mllkódésétöl >cl Vl&SZSJelzés megjOI• encsoér1e11 ·t , Ha n vr.:: za1-ol;tlrI rA::adoU OfUJlasnAI jtJIOn•h 11~. az olsö otaisoldah !ógzg.:ik cm ~ i t e t t airap01t1 (kap 50!0 "óFF" helyzetben) /etzi 11,.,,,,,,,,, ,~,,°,"" •• r = .~ ==-·=:==,-:::-="" ~- - ~ ···--::=--=-::=-~-~=-~ -::·::-:::-~-:::== . , . • ~;;,:.:=;::""~--==, f;l ,,. --------·- --------·-·------~------ - O+csop. r 141wnkOtfQvagy bee ·~ 2 csop u., alkalmas OIOhely u -. X J. 3. csop 106ve. vea 1 6 va::v (1 ~ 1c kg VflY/ 1f. ZS kg kg ,tfal1 ~ t.,irtar 6:a ~monolln!1 nyal szt:tmbeo" ogyarilnt bf-ll5"3«: i~o unr,,crzél • btz1on: ---1--- 1J ••,.nak 1 csop. ,ayy 12 - ·m kg 1 l ,vvel rf;g.zithctO

u u u U (R) U(RI U (R) X X X Belsö komfort - 53 FRONTLEGZSAKOK A ko1111Jnyk~rt-1<. kOZa-•he ~p,tt>U;I,, be a vezotö. ó:J II n•U!~Lcrlulb1 az ols6 111aa 01dalén Eoyszerre répnek müköclllsbO, krvóvo, hi:a ,u Ul~.Oldah 1c,gz&ak semfDQtisitve va11 Meghlbáscxh,s caclén ~ AIR ~ BAC. tCx:t, A Az: ol&ö es h~taó oldaUéguákok· Ca a Íllggönylég%.sákok Az l•~.nllögz5~k0kot fU ~ OléNlt h:.unmtaJábO ~ q hAl&h k(,iyOklAm1~okba0 Pplteiték be R OJIÓ tel011 oloalon A IÜQ!)Onylffgz~l,,t,►.at az 01Zlopokba és a tatö,vbe:, ép1tettók be E gymi ,túl fU009Uét1ul lépnek mCikOdOsbo dt1ól IUggoon, hogy metyik Oldd10n lö,tltn,k az ,.1tk0Zé$ MJszarfa1 1<.ijal~, Mu&. orfah t,::1jelz-) Ha a Jelzés MnQU.!8001 6s r tobb• lunkdos képernyon mogjeleno ~ kl~c<t,l.en retv1llan a r8tldszttr ~llen&"Z:6&c WIJAt:•>1 u1 ,1, . lUG-,OT sze<ViZhaz ~= Térdlégzsák• A kormltnyosztvp t1lf1II ,l mva.zerfatban

k:onill «s!hr,lyozi:• ro 6s lZ a1s6 vógtagok v~elmét blztosl!Ja A fronU6gz.silkokkol Os~ehangban lép míikOdósbe Nleghlbá&odá• G&etén A me1Jh basodásra hangielzff é& il löbbfunkoó& kepomv& mogjciono liz.enet ki&érotéb8n folvül~,nó )alz01:tmpa t1gye1nwztal ~ AlR ~ BAG MLlsze-rfah k 1ctza AmE1nny1bEHI 8 el.ZOlámpO lehnlla, 31 r-,ndsze,r ci1enorzl)$e cé1J.:b61 ordtJIJon PEUGEOT•&J!ONl.lheZ • Ren,J~:>llell!stöl fuggl)en. komfort Afronl-., ~-• fOgQOny- es 16: dllg Hrok" lókii&tes hi:115 1 rNU• t,dekébon tart· . ~~ al6bbl blZlonségi M;out: . bénni az utakOzé kcrúlJOn lat, IArgy . ) meri • 16igzsék meg- t,s Nfillésl ve- FronltOgz.sékok Vazot.O& kOLl>{>n nr fomuk a korrnénykcrekot <1 kULlömót fOLlVil (>5 ne 1artsuk .t k~zunkcl n kormany, kr.~ kOzOpsö réultn Ne hetyezzuk iabunk.11 a mOsz0r- 1a1ra utasok!alon A lt!hetö le9n,1gyobb mltrt6kbi!:!rl tar102kodJ11nk 11

tlohanyzm;;tól. 11 l~gzsakok kt bom1;1;sakor a e1gar1il, ta vagy a p1p,1 ég&?St 5.,,rulé!-cktil okozhat Sohn n„ szr.rfttJűk ki, ne furjuk ki, és ne togynk kJ oros t.lleseknek a kormdnykflfllkul OldallégzsAkok• Csak. OllQedélyezett huzatokkal fedjLik le az üléseke1 Tan;.tcsiJfl tordUIJunk Pf:UGEOT v1zhoz No tög.tllsünk é-t:; ne (;"t(J~l~SZUllk semm11 az Ulf°~:sek háUilmláJéra. meri a mullk;1,-; vagy a kezek sorulosél Okoz.hatja az olda11,,9-i;sík foUuvódcs.a eseten A. fellétlet1il &ZUk?séije!inttl ulJünk k6zekJbb az &JtOhoz • Rondeltet€~161 ruggoon 11e Függönylé9Uilkok• Ne rOgZilSUnk k ne ragn l!Wlli f>emm,t az os.doookra ~ • tölomezre, men Így a fO ~ ZSékok folfuvódA$ll ft&e a f91s(lfu1és veszólye Ne szere J1.1k ki ,1 plafonra kapns.atod6 rogantyuk C$nvorJ3it, mart azok a légZ$~kok r~tésénctk,. T6rdl6g~~•ak• A snJl<.,;t!!g~1-nél Jobban ne QlitSük ll"r :l.,nket a kormánytN:a flolsO

komf0<1 1,5 1) Old , IOgzsákok • Forrás: - IIMó komfort http://www.doksihu ASLAKT0RL0 KAPC80L0 E.laó o1blaktorlö ~rendezCs &znkaaz.os tor1ttsol 2 Gyors torte . , 11 s t:>: Gzé$) Now ll t ,rlé-"i {11 s~kell ~?és) ~l.alo:asZO:, lc"!rltt~ 1 KIIUlpCSOII hetyzet. 0 l g~on to.108 (1 von,1:Jk lafel6) El&ó abl;1ktörh) borondcd• automat;r tOrlOssal 2 C vo~ iof18.s (t!I )S C;30ZC5i 1 t-.,om,ál !Otl-!s (mé,,.-éke-lt osözé 1 AUTO Al.1tomatLkusan uat:alyezoa Utam11 10<1ós 0 K1kiIP,CS01 "lolyzet gyuerl lbrlé-s nyorr .1k lefe40) AUTO ll~. nelyzetben M 0n 1-c,av1"tkor,.:sér1 nincs sz0ks-6Q Az ablak és fenyuörómo.6 H1.zzuk az sb1aJ1toriö kv1 magunk W Az ablal<moso :najd az ~ meghntl11 .z:~1 ideig mukOdnek AZ 11,1btclktnOSO é-s a fénvsz~ k~f Tl8$0dpore>g mukPdik egystlllff9 kiz.arölag bekapcsolt tompilall runyn&t vagy f~nys.z6rona1 BelsOkc.11 1 Semlegesit41s Az. ablaktöriö-k:lpcaoló 1-;éUOI lÖI ~e)

állita-sakor iU! AUTO helyzet mega.zakoo, az 5 müiue1es klJt,,iuin pedtg folv,llAn .a -lnl8QF!C11(!11 allapnt te1r.Ol$mpa a tOt,tJfU1 >l<clús keJ18IIYOn megtolot16 OZOt~l k1sérotobcn Maghlb&sodils e~etón 1.1! dblJkt0rl0 il továbbiakban S7lll<.:1Sro5- IOrlés uzommódtian rpukO 1 1,; Fordu:IJunk PEUGl 01 !.Z••rv17he7 a rend!I.ZeI el e11firz(l,$e érde-kE!ben AZ ABLAKTÖRL0LAPÁT CSERÉJE CD No t lk;,quk cl a szótvodP!l .l belsö Vl!JSZ:lp, lanl01Uk0f ·~· möoOC1 elhe vi .:et1 e~óérz4"k Agépkoc. 1Qt•~ m,,!1 ,tthoakor vegyuk le a gyu1tost v ~y ~llen6nu• ,ic. l"t0gy az r.tblaktörlo kapc:: ,1() ne 19ilyen automilt.J hl!lyletben Télon tnn.3~05 megv 1!"!1• a ,,"1•Vl•,tl telte& itlomon1ea,1ese1 UJ etitom.atu ablaktóries bak.-tlJC~Oláso alöll 8ok.ipc-aotvi feleJtnU v1lág116:s L.eveU m,ujU!SfUl! a ~e1n1öoldall l 1 <1y1t.1;:kor han ,~é& fioyelmczlcl 111 !:-ekllp-: :.ohm fc-le 1tott v 1ig,!á1m1 Kap.;;~ol~a

kii, ·;lágiln~t lronyJolz Ok ("H~ I Kodfcnyuoro os hátsó k~dlámpa (B gyuru) Fordt~.,k c,,,r1;; -i B v1.· 1 A QYÜl.i t1ety.lfflét t"lhJ"a-.:erfiJIC:1 ~ 1 clyt:.:"11 olzc HT!~I JOi2 MegJegyz:és. r ~nyJcl.ruk e ~ IO :.ebe , onél megi,6 • r .-lOU í"je Kikapcsoll helyzet A l-,oilyl:u1fr:!:lz:öf.kt I fT Con,J, ton i 1 ,yot v-r.;v ■ klnyszórókl•~I mul<t":?lk ,;;q:, 1tl - .···- • M1. n magunk Bok.ipr:$Olt m1kOdilk 1,.r,dreny&70rók os.etén Belsö komfort - 59 Bekapcsol.lis Kézi kisCrófé=ny A gépjArmu e-1hagy~1<.o, l e h a ~ vun orra. hogy d hely7otjetzok és a tornptlot ftlnysz.610k ni&h6ny mA&odPfHDg mög V1 91l$cU8k Bok.1pc&otd& r Mlitsa lett m"IOlI Klkapc,i,ol-,s ". -:D A fu"kci ~ kikapc$01Wt kövolOm .-1r 5 nulszcro,s ki z6 képe"• nyöjM a 1,.-tz0t"tn1pa kJ 1!!i:lk A vts!.za1e12é-s akkor ro felv an ha 1 ~PJ~rmovezeto a .1~1tAska~ 1 ha~zná!J,J

(a 11 wH· 1) ,d~,,.,,"85 tka1--- C101Asn) , " lllantson a ~lénykür1~ lr 1 &Lalf,on ki hs rel@!),;nl,C n g,6p1ár mövet Automatikus klserólény Ameony1bf1n ,1~ :automatikus megvil,tgtlJli,, runkciO bekapcsolt a lapoc>un V<ll"I (1 o~pjllrmU t<lhaq1é.~kOr a p1ú11as lcv~,1e1t,t köletöen a hotyzet ,-31.~ók 6s , 1 lr:mpitou léoyszoroK meg nEhény m.:-t-lodpc,1c1g 1i11lagItanak A =•=~ ~INnll)en -az "Aw, llghtmg" autormCikus } funkciO ld- 6S b9b&-. u:t:::,,1"° heTyzot6bcn napfony- / fenyerö-erzék• ol~ mojhibilsoddia:ar:i • mukOCll)S-be ll9PÖ tmlyl:OIJP!zl, hs ,ou,pltfitl l+)nyszOtó, 11!4,lfve hanu,olz6s &s a t0bt.funkci6s kéj>ert•y6n moticlcnö uzanet kJséretében fel1,1,llanó 1elz6l::im pa ligyelmoztet. Fofdlll1100 ■ Az;u11omat1llusk.rs4rl"fé-ny t11 11,-llt! bekapcsol6sál a töbhfunkc:;1ós kóptirnyö "Per"Sonahsetion configur.:11t1on" (Szo~ lye& boauuasok •

.konfJ9urac10) fn~nuJitben .agezhct• ~, PEuc~ror SZ6rvi.lheZ ■ A funk1.;l6 ldntal;lrnáO&k bea it.b, 1 a ~ képef"1)(1.Personallsatloo • cooJlguration" (Sumétyes boáHltallokkonfigun!iclo) monujében vegozhoio 1!11 - Forrás: 9elo6komlort http://www.doksihu - AZ EUUCADASJELZÖ ~ ~6 t.ampak ogyilejJ mGlcOdllll6NheZ nyomjuk meg a . , gyufthrlél •s rnúk6dik A Fl,NYSZÖRÓK KÉZI BEALLiTASA A h.-tPoQMI lamp1kk111 felszoro1t , • művek ese<óbon a yépkocsi terhu6, sé-lOI lug,gO@n tan,1,":!.(J!- " fanysz6ró !JeAl!,tasát komgóiln, 0 1 vagy 2 SZl}méty az r:itsö űlé!lttkon ,zeo11c>ly 1 2 3 fi &lGnlóly "i szemét/ • max.1rnal1$ f1,. :t9ngedett teftielés GepkOCSJY07.UlÓ • m:tx,1r>61S megmtge,dc·tt lerhclés Erodot1 beállltasl helyzet • O A FÉNYSZOROK AUTOMATIKUS BEALUTASA XPnrin-fCnyszórókkol ·ets.Lerel1 glt,p1arrr,úvok oselében r1 n,-,:tszEtf aulomatiku:;an komgfllJB a f(lnysugarak 1,Anyet

a q~Pfoarmú terheló::lLtől vair,n seDeSségr,l~l függetkmot Ilyen kOrulmények kOZOtt a qépjfl!müvezetO btztos k,het 1-1bb.m 1-mgy v,l&gltása c1p1,m.1lis es scmm,képpen sem u var1a az uton kO,dnkedl I< · !" • g~pj6rrnüvozct6r Megh,bMod-l~ esot6n a, ,) 5 rnüszcres m1bzerfalon .-- t1:n1na10 ,cltől:1rnpa hangielZOS és a többfunkCIOS k6perny0n moQJ~lenó ozcnct klsérelében k1gyul!ad. Uyu11kor 8 rondSZ8 atsó hetyzelbe AIUtJ.J d ff>nysz(Wók:lt No nyú!lon a Xenon-f6nysz:6rótr.hOZ Fordut1<>n PC UGf:OT $.Zc,rvtztlez Belső PLAFONI.ÁMPÁK 1 - Elsö plafonlAmpa 2 • El•6 térképolvasó-lámpák A gyújtaskulcs. f)yUjtés vagy 1ndllás helyzclthen m,Jkodtes6ú"- ,"l megfe~~ OIO kapcsolOL komfort 61 3 ~ Hilitsó plafonlámpa 4 - H. &ó térkpolvas6~1ampiik A qyt.11ta~1<utcs gy(l)l1!ii vagy in<Més hl"lyzolóben mük1)d!e$buk 91 megfe elo kapcsolót Az elsó és hátsó phl:c,nti1mpék a gyuitts9Jo.ulcs

luhúzésakor, •• ijép;t,1nű k11ah~~J.ttl&sek0r Illetve valamelyik aJto ny1l[1f.:kor gyulladNlk ,~1 Fol<.ozato••·-" tihzanak ki ~ -rivu1to!i ráadása ulim v.19y a gép~rrnü teteszelésekor Az 1•mk.1pi"S()ló rnegr1yomásak0f" az első i,s hil:ts6 plafonla,npAk k1gyUll.fldnitk Nyitott ajtó esetén a pl.:1ontámP8ka1 az 1 es 1<,1;:ic:soló magnyQtné$áVal it:"h~t k1kapcsolnt A, kik.lOCSOl:S nom érinb a 16rtr;&polvaSO-ll,mp,ékat melyek tovabbr.i ts múkO1"9k • A mogv,l)gd.ilS ú1böU tMlkapc:&Ols sáho.z 11y11ott &Jfó mctlen --iyom1uk meg a kJIICS~t 2. r:•nyuörók: H7•55W r Tévollts.l t-1 y~(lburá1itl a htbAS Illó r KOS.-~ ki a cg;ltwkoz61 r- NyotnJa ITlfQ t1 rö{)zHOkapocs vó9e11 aL ,zzo k1szab:tdít.;"1,,éh0L, ma1o c!>erélje k1 A v1&5.-aszcrekn- 5,or:in gyóLod)Ön ,neg a té)Ol6elomek n,egfolol6 el• helyoD.l><lésléorOt és o rogzitökap• cr;ok megfeleló

retostctödé~r61 r t<ös!l-t!t vi:;~za e o.aUakoe(>l r- Helyezze vissza a .,t:,doburAI r 3 • Holyz:etjol z&: W 5 W Tévolil~a el a védöburél, kösse k, a . C5,!ltlakozót vogye ki t:~ cs.crclJt: k• az izzót Tegye V1SSJ": a helyére •• cS-fltlakoz6l r KOM&e v,ssza a c.snlldk,OZOl r H-flfyttzze Vl~SZA a vodöburál BelsO komfort e. Rond&ümtábllI.YilÁg1lás w,w TlwO:•lsa el e étl.állz6 blltét egy „c,gitségéve C&efétje lu 6 Tl09h1bA~ 11 csa.amuzo ,uo, Hátsó ~npák POtféki:tmpa: ~ da• lb t//5W ni! 1 • lr: .rJelz6k PY . , w, oorost) s ,1 f6kl6mpan,otyz:otjr.lzo: P 21/4 W 2 ) 4 !> ~ Toh1lólámpa P.i1 W Holyzo1Jolz6/kOdlillmpa P, 1/4 1/v Holyz.etlolzó PL11 r K.: K lpc W ki ,; csallakt z.: !,l ez lle:i :1ÖI TII 1;!5 kél nyellfft!: ójél A.l:ol 1!f1 1.aip111, ,1 k o mpuf ~lamto• C :lVilf)l! 1 m~hlb" •1 o-t .,ajd Mé!je k R Olk :tl e 11 11mpnfoglttl1:t!OI A be zere ~!HtOf uQveljcn IAn

rncQloJe 10 lne v • kedosé<o e, " J é,;,tre 1 11 v, i. ~ZI tómlt ,;, k • 1y~lve ke e1 „ K.;: 9e V Sil l 1 C dllakc Ól ,, A behE-l)eZéSi r;")riI n8f -eg,t>- ·oo k1patul"1„a min:fegy1k, . d,lor vol1taa el c.vatc::an fi n,lanvBg ":!161apot "-lyomJa Tleg a kél r,yolvo: r ~úzza kl1elc n -os fedötopot de r yelvekel urt, ~ lenyomva -ti!JO ki ;ii MC"" ~~ iu61 e ko, vt; ,1zzon fi piros dt,. JP ny€" Jel/flk mogft:11:-16 be- a e 1e,ére. valam,nt a teJsO bon•11s ,ne 1re!el6 1e" ••:-the!ye.-owre 63 Affllinnylben ,.x ptvlz~gtll:i~ e~edé• k ességOt tú llépjük. 8 k;1101-l11lW1t51 5li1nbohZtUO lwlcs n1,nd1~0 gyu1lacrá pd.S,kOf 6 mi,IOdP8ff:I] l(il!CXJ Pétdául: gyu1t,,$r<1ad,)~kor ;1.z: 5 rnásodperc,g tar1ó vi11oqo!C Jelzi hagy On 300 ~m-rol l"JlltcplO ttZ él v1zsg,-lá-S esedék~Cg(J1, S g,,,pJáf mU ithIZ.&g31á~I wtitat a lcgsurg6- sebben el kell „öge,mi Akarbanlmttas

OS.t;,dékess&ge kl-1 p, ram61m alapJfan kcrul los.zámitásra az dsa.zes futott kilométer sztlma, a legutóbbi fttllZS()BláSI Ota eltolt ldO A még megtehelO k1lo1n010,ok S.ZhnUI • g~árm(lvot hoszn.;16 uern6ly ::v:l$Z()k/t$a1nak fuggyényóben Belső A muazerl.-11 0 1a,&:zintmér6 hlbilJiii (villogo Jel) ., •"J•zlnt o.,,a1ev vagy Elienönzzo az ot91u1n101 a 111éföp.r11c6val Amonr,y,ben megfolnl6 .;"inle1 mér, ;t v1Uog,1:-; a motorol.lJ•8Zlntm{>r0 htbb mükOdéSÓfO utal. Fcrdul1on PEUGEOT,szervizhez A méröp(dcaval vt>9.1cll &llenftrzés csak vizsz1ntes tu~1pn legalább liz. perc:t-> leátlito« mOIOC" esotén erve• komfort - 65 Az összk llo m ét or4zámlato 0 0 .-!3(": h,, .::i1 ::1,, Tr1r, ~:~.(~)~ nyes . - . t;1 rn:?.1r·,,),:• olajhWiny Olejaz:Jntméró phlca K~I JelZéSI láthal ~ pfi!c. hOh;i ne 1,tpfe lúl il, A-val /f.110Jt szintet Á L Ha llZ olö-11 a B CZif1tel é,1 c&11K ol.

• 9op1tsrmu11e motort1pus.ih0t n,e-glololó 01.-1,ui: US&ill IOIL"ltt "fel dZ o~;latiiJrt a ltllll y,!.1,$(>1 kernszlu A • maximum 8 = m1n1mum A napi k llomtitcr-sz.amtáló nullé%a s , Amikor a k1ie!2ón a napi rne,,ileP k 10n1tt1a,ok :-.1:ámo l~tnaló 114,hany rnA· sodporc~n kefC$ll íJl ~ lS3 ienyomv.a 8 gCH1l t>OI ee . Belső komfort Forrás: http://www.doksihu Autom=iit.a m ukOdt etos: Az ablilll ny tás.&tiO; vagy zllr11"úho7 nyomJuk m<:g VltQY hu.zzvk ITll:"Q i i.apcsol61 a kem6ny pontoo tulH tu: ablakuvog tO!f@S$11 kínyillk. majd 1"8lBtt>cM, O kapcsoló ~•ltsngedésól kOV&tOen Egy újabb 1n1pulius l~:t-11111111.- pbt:1kOveg mozgasét • A,{ abl;1<<,mJló kspcsolOI ;1 l}(UJll}S IGvetelbt i,.ovetőon ~69 hO,U-·we• lölog ogy p(!in g muköd~~>e&nk m,1tddllak A ke· Jeltctr.s kt,Jflrtal loövetOen !Z ~D -1kemcl6k mukodtotése nom •<, hel!lé<J~ls. Az újrai-1kli1$lé:ShOZ rá kc,n A Z A B

LAKEMELÖK Ú JRAINIClALLZALASA Az ;1klwrnutátor .t&nakOtlhiM , .retö"" a boo;,,p6dhgátl6 • ~ J1r.-1 "c-11 1,k1vé1nunk a ~ cH;t.vt,1„1& alatt o t>ec 1 i ~ rcindsz@r nom mJk0cf1k er~&SZ.1Jk le t~l,e,ert itr makd ELEKTROMOS ABLAKEMELÖK 1 • Vefflóotdali oktktromos --lkemel6-kapuoló 2 • utnoldall ektkttomo• . Mmet6-kapc«>IO :1 • Jobb hAb,6 elektromo• ablakemek-kapceoló. 4 • . tlMsó elektromos --.maoa:apcsoló S• Hila6 etektromos ebtt>I r:nel6k httul elhelyezett he,pc:e 1151nak aemleges1tas.a C.,rmekek bldonsá911} K6ai mGkWMt•• Az. abCak nyl!Aúhoz v agy zórésé hoir: nyom,uk V S ~ húuuk. n ·eg n lcllpcaol6 an61kUI. y IUI Ap~nk a kemény pon&ot AJ. il l<1kOV9<J mozQiha megszOnlk lniutan a -ng ~ llJk .,, lUI ogy ni,bodperelo • kopCSO,lúl A rt11ive1otck kö:rbon u bec,,1pMM· g:1116 fur ► eió 1em nllködlk. A htil•ó -1blak omel 6k 15omlo9oslh)ao Gyorm&ttt.•1nk b,ztonséga

t,n1ekébeon soml 1;,gea1tsuk a h.1t~ó ~1bffll,emc~k k apao1t:i,1 bArm,lynn ttliú!sbAn az 5 -~ k:1pcsol6 mngnyOnl,!ó,~Val Lonyomolt knpcboló osetén az ablak• eme46k 11ern mlJködoek, folengodrdl Qp, solónal aMiVttk lel FoklJ2a10lm. 1•1101-. a müveel et dl ablak t:3.ródásátg f bbon ., ·81yzeiuen C$Ukoll ab, l.okná1 tortsuk ~nyomva a lull, cwlcY. kb m.&Odperog eut &dni :1 gyu 1tA1;1 Be<:•ip6dósgá1l6 rend11o-zer Amennyiben éilZ abte.k ~melkie<ŰlS kbzbcn dkddiltynak (;tkOl!k, -ilL0(1nal ,ieg.11 éS ré$Zben visszaer8Jzkoel1k A.z abt-kuv~g alk,tlmetlan td6b ör16nö ny1lás11 oselen a z.,1,-:,tsnoz llYOrT•lllk meg O k.~pc-solól ,1 lelw: y,1bJu •rutJd húzzuk. mog azonnal az ablak te!1er. ztiir6dtt!é!O A z-1raa· ktN-t16en tartsuk lenyomva, l<.Orü!be- huZZUk minden nyom:a•ra n•nany ca111ir, m6terny,t fog c.me lked, , l , Mind,) vegyuk kJ a 1w1csol. mCg; a kkor , N 1 1 csuk nlovld lcSOre haQytiJk el gépjimnúvet tt1Z el akemc,l

ö muk "-OZben beesipOdrf:S tortefl•k. " 1assuk meg az ablakilvcg 1r:tny,1I Ehlie.• nyom,uk meg a feleld k,ctr--,.·ol6l HJ a gllop1.mlÍVOZ8tÖ mukOdlllll Jta506da1, .lblctl<em TICQ kell Q)ŐZÖdnle a rrOI kt nem flk.i J,1;yozza a1 abla rncgleteto ,ttlroda-::1t A QOpjtumUve.trt(,i8k meg: kU zOi::mlD :mól •~ t,ogy u lJt 1sok felel/l@fl l,.,:Zelik ,-z ablak V.gyi1ezunk a 4Jye~kekJe a&l emel, k fT"QkO• lte lé$é ko.zt,en Belső kornfO<t A ~ bclfldtJl;b;ii.Or ~ a SZI téntI k az iráoY1elzO lümpóix h O ~ 1eg tiatminc m~pero,g v1IIO{Jriak A na-~.•1:s után a MY1ó tlz agyméa;t kOVclO bekap!:SOl.is eretc·g ismi!t rn>r kdd0k6pes 1<z;on9CJ.,-ad!lz8rre a:ont>:111 a f,,1ntO muk6:1osképteln11nb va11k és $l r:.1,;,t<) rendszer u1b6!1 i,.1- 11etv<J bokapcsot-,~ 1q az is ,narad Figyelmert•tés: mnot1nV1bon ,1,: A ny,;,nóQ,;.,rnb V?5!c~,il/8tzö l;)mpt&Jn 9>° 5.1n Vl ;oO, a,qolzi, hogy it-o éW,i~ben ho nm.,!t a n;i•41()

~ E RENDEZlS ~ upUIU vée»lmol blL!OSIL ., ridelmel mcty vala• metyll ejló. a csomagtér vaqy a ~ nylrll$81.;Qr • nawl, t r tnet. ffl91y az urastót oos- ~ nzlell y„toz.Aaok 0$CIOn t11AC (ibloklOtff, moz:gáll a gép• IIOCl"t I tben) MogjcgyHs: am,(lr,ny1bf:ln 11 na~.zrl 1.,;,,oll!l~nkben m(;Ji:ödésbe lépeu a Wlngás a Q)JJ!,,;, ra~ ~I kOVotóc""meavúntk Klkape~ol.ls Re-le-~er,.:k 111 a gi!pkí" -~h a 1ávin111,yi ")$ kuAcs segits~g.,-e1 A ri~ .16 klkspcsc,it étllap ,lt>il kerOI &i A jol2.61ampa a lual~Z:11(. gyu t , naCUIS:11 kOYeL n Csak a körkOros vódolom akUválása Amenrl)lb6.1 a )f~ cllui~or nyitva akatUnk hagyni 91Jf ablakul . vagy ha ogy ó?:3t marad a:::,c;: utas;leri:.tien, Távirányító meghibaaodás aktív rii)~z16 mellett Ret.!MZ&tjúl< ki és ffyIUUII; kt ciz: •· t6 a ki.n :ogtt$90evel A rlUZó oo,ndt: Adjuk 111 H "JYlljl~st A naazt6 ol n,al )llt Működési rendellenes~ég Ha •

-3yú1t:11; r:,cld.Jsl kOvotlt Ut m:"s~,odpetcon belul le,!vlllan az A nyomógomb VISSZ.SJGtzo lémP&Ja, ll a sziréna cs atlnkoznsanak. meghit,il-DClását telZI tllOnó1,2teasuk a reod$>Zof1 PEUGEOT &zervi:zben 91WR9r1 elfordilAsa) t (a kulcs 01 llm6leftratordi- A nasz1.6 uz utolso ,iy11A~rtl (Eijto vagy c.sornflgtartó) ZtHO~I után két petcen b1:;rlul automa,Pl,u:".al"I ikbvI lód,k Anm>!. tl!tdokóben, h ~ u csom~ ur10 vagy C,;Jy ajl6 ny1to$bra a ra;i".::16 ne lép1en múköcM&bc. 11 1Av1r-,Y•10 1,;,,,oteszo!0 gombj~t még egyszer m"9 keU ,yomn,. haaznMata nll!llkúl, -Okol visszaielzó érnpo ft;"ynmatoa v-lag1 lft"M:i Ha.gy Uk e,J ll ~pkOCill r Ak ,aljuk il nssztOC f!!Jf lávirilnytto seg,tségéve! tórtf>nö ttile~f-•"5!1EI vagy s:,up!lfRIORO!ttUol (az A nyomogomb 1.1,;:,1,tffl lárnpaJS mé&Odpercenkérll v,lrog) ogy Automatiku$ aktlvillas• ~ n a kórkóros., "3bs.zlha~ legy(,k le .1

gyu;tási r T12: má!.odpercen bolul nyomj,,k meg az A qombot 06 tamuk len)"l">m-O. a • rlaazto bekapcsolasa tetesz:elni vagy • ~ I C arete- 67 • R~ndeHetoslöl luggöon 88 Belső komforl a • ---• -· --- • /IZ RIM VEZÉRLÖKONZOL ÉS A KAPCSOLÓDÓ FUNKCIÓK ---· Az. R04 egy elOflottM e o oiátaz6& A~zOklu!1I lél!Ak ~~ l t & bemenet a t.:D•V~lt6 CNllak<>r.tii~hOZ k6t darab. a PEUGL01 &Zef1Z halOZ3liltian okfr1élhal0 an.ológ bemenet (Aux 1 Aux 2) MP3 as lefa{szók. k harigo&ilö a;,ouok M led6tzeU n-1vto :ictOS runc:tuarnk ~brn hnt dat 1b h---ifl,SZ6rO (il, 1113Q8. - CD·LEJÁTSZO , n,j,tyl"ar1su9 u6 és 2 -.,:6f~- CD text -t,;,t kl1mp.it1b11is KOzleked6 1 ,nlonnéf"J(lk ~ltn~ l 1 e ! J ~ "Vl•). "OIGITAL CiOUND PROCESSOH" r ,1111 muködö tJigit.-lhS hangpmoo~7 szor T• Mltn,ffnyo 4x15 # S LEMEZES CD-VALTÓ VtfoUcns.zenl l@1a1szb:!al musoruám-intn, ltiJ:Jts2ás "--tk~ KozJckodéSI

1nform11 16k élla11 fflll9 RADIO ezakltns R~16-loxl ,ol kompat1bilrS JBL Hl-FI RENDSZ.ER AL R04 ,i JBL audi()f&nciSleM4 • kompallb1hs O h• fi Ml"IQZM ~ bon m&ly tOkélete-sen •lkalma.zkOdil n qd,µJórrrtü u1as1efflnek o k ~ kOmyezetóhctZ 1341,lsö kornfon 89 A kannany alanl eud!Ovezérlés A FtMk1Xik ttlll,11j •ualdn~(.I • l,,C,vel kezO oid3ak.Qn olvaSható A hangaf-6 subal}loz.asa 1 NOwlóo o h.M01d,i1I ,, J,f)O$iWOI 2 • C&Okk~és a hátoldal fflOgnfDmhIAVIII 1. bllh:tntyOUl AllOl.l o1z R04 rndio liuJO!;••~•illllk ~lonit6:se SOi.Fl:CE - Váita:3 a r;di6 u CD COó 6s(.imenn)lbenkot4„J1Jr,ilval111tm) az Aux 1 az A,J)( 2 hanqfotra~ k~u 3. blll~ntyllut N:rviq(ltn, lRIP " ~o11.-Jwui!1,t)tr, kl)Ol,::-t BAND A7. FM1 FM2 FMas: (at!tt;l,:,rn b,~;a{)) N uz AM r~,11 rl"hOHZ kid• IS T d bt.-logOCI ,-&diM lorna90k, CD !r,mezen 1.Alálhi1tó frlffll(!fr(>k :S· tiJának mogJuwmtl!!>t1 PTY hottRfef6a n PTY fm!u:.ióhOZ

(emenny1oen az alloc,1is!i k.Odol<lSU nkt1vé~ v1111 11hf>tösém,t 1orem1 az a á:sllpu,t, i:an.nlJ kCIC!,ésttl) ., 1•2 MUffl (nt-m tót) Ke~1, I Kiv.IIU~ás 90mbnyom••••• C~LtM 3 - Ma~!l.3bh r,di,, fretcve ·111 CO.· CO--va tO kv11t1lkozo 4 - Atacsonyahb n!1-6-frekwnr.aa CO CO.vá tó ek)zA D lúgltu! <: :ionu!. 111 ill ll!lllk ~,lépt kepr,my(.lte OARK 1 "Yom~ k. pmny(t "Sbvoa elsliUtllt,Mo 2 ~ képernyő 1~ :IS ~Otót, ("J J nyoma ., •ttlbf~ ;i Hangfon6aok 1 • vanas • har;;ifona~ kOZl"ct me~l65tle~ 2 bUlontyuzet ESC (f lp!l • l,)l)ftlnAlban léY6 mü- Klv6iaazla& lefeli6 6s felfele vt,lt:4 ~ u MEtoU a fömrw;U mcu,ek,nl~ •· • MaQaallbb trekvcnc-.ln merne rizéll éllornas - Koveu.,!ZlJi t O Alatc:ao~abb f1ekvo lán meniorir.éll 6Dumfl• E ~ö CD P hoUfll., • zenet hatlgrjSV! :tgok, a nlély-rr:·1gas, a loulJ"fl&, a 1obl>bal blt,111118,.t nz ot~hMsó b,,lanez 6a oz Jtanatiklt!i

hü?Y;.-!~szabétVOZB$ ti 111<I 4 billontyünt TA n tAd-.öbb!,,g t1 ~ h "PknPk 1 tnkc>I) t)o ,l)~l<lkapCSOláSa 5 blllentyu.c:et (dlgll1111• p,mel) T6ro!I rltdtóAllomAt>ok é& CO-lemez6J,.: kete&«>o tt CO•vátlóban Dllogl 1n hefyü"- szerint Forrás: http://www.doksihu fO - Belső komfort Lopásvédelmi rendszer Az autórádiót úgy kódolták, hogy csak az ön gépjárművében legyen működőképes. Amennyiben más gépjárműbe szeretné telepíteni. a rendszer beállítására vonatkozó információkért forduljon PEUGEOTszervizhez. A lopásvédelmi rendszer teljesen automatikus. Az ön részéről semmilyen beavatkozást nem igényel. Navigátor Az R04 vezér1öbillentyüzetén található, a funkciók, parancsok és beállitéeok kiválasztására. jóváhagyására szalgél. A következőket foglalja magában: - A fel • • le • . balra és jobbra . mutató nyilakat, melyek segitségével a kurzort mozgathatjuk a „

képernyőn, • a j6váhegyésra szolgáló központi =~) gombol Megjegyzés: j6véhagyás elölt minden- vlllaaztés törölhető az "ESC" k0lsö gomb megnyomá- A vezértllkonzol funkciógombjainak lemertetése a következő oldalakon olvasható. Belsö komfort • 71 Az. aud10-be,llllté!>OIC uzomm6db61 n.· "ESC~ gomb megnyom;aávat léphetUPk }.j Ar~1111v1bon nom m(ik6dtotjuk -9 k.ilpC-SOlókólT e k lép&s 11éh8ny m650dporc. e t&ltóvol autonia1 ku!lnn n;~l0r10n k A ITTGglI$ 6s 11.0ly hange,z1nok d 1,;;iuooas&-funJtc.ó L i a 7enel hBnzésv1l;t,Jvk bt,;;1UllJlsa; az egyes ~ •.,rril$0k elUbell kt,ldn-kutor, ,:, 1)1lóg&lZhol6 tgy ~ö~unk van ,1.t AM rbcflO az FM r -ó 9 C0-1o1Jlsz6, a CC. altó l!: a k cgc:ziti, bcrendez6$ok cgyma3t61 eltárö be Pii A II IIICINolt ~11,t~"U-O Zenei han:1:gásvllágok A. tun~ó &eJ1~~vol a •K: l:S:S.Zlkus" J~-B!ues r,.~ lletve "To!C: 1:0· h,; kflzul v:l .,,,tUflk A kiv:

t ZE-nel . ,- ,""éSVlléC, J vezltflOCQySf:g aon ,t tnit1 mogny1.-,,n 11,.11101 Yla„;:1h31juk k Az. 1(lott zunel vrl,g kl:véla:gztésévol a magos és m6ty hangol. •utom,,l1kua bo~lh1ilsa i moqtor1<1n111: A méty hangczln boallltha A.mikor n ki,elwn a • MELY" c~SASS·) f.e1+1 at l,tth1t6 A betl uast a v:1:énOogység QOml>J4lrn111 meg-yomasava1 va1tozia1h~t,uí-: mog • 9·• mOly hangu.!n mm mum t,, a1111:tsa, ko,:epen· a móly hange.z1n normaM beá,11 tasa -+r miJty h:ingsz1n ma1umum bo e t,thsa A m.JQa& hangs~1n be&11tü$,8 Amikor 8 k,1~, il "MAGA.s· ("TRES, re11rn1 látható. a befllt lást a vezéri~ !gvsc11 qombpinok mognyornfu-.aval Wlto;1.11h,•1uk nwg 9 mogos. hongsz,n mm,mum be~ttltA!>.a kö:61,on magos lang1zin norrri.M t,oAllit,.),c1 ", O" m.,q 1l t--angszln m"l•,mum b(,-dllt.1-:L 72 • Be!"" 1<omlorl Forrás: http://www.doksihu Rllldtó o-zenHfIÓd Moal•gyzések a

rádióadók vétil6vel kape5olatboan -·-) . ,Oeoazü9, t>Hlhtaaa • Jobb ollllll ·• NI Oldali hang11.t6r6k ~ e lu,el.t&t a ~BAL R-l I• obb- blil belanH) febnlt •tlhatO. nycwr:uk meg a wizérlöogység gombJa1t A • gomb leholőv6 teszi a hangerö ,., a pbb oldaton A• gomb lehel&,,O !Oul • hang.,ö ~ • b a l oldlllon Az aul6lr<h6 vétoh minos4gi!1 n suqtirzotl 1r.f;,,k l!s nzok ter1odesi u· h11donsé9- 1inak. 1ermeszetóbbl ~dód6ml • KűlSÖ umyez:ök hatbfol20k meg Ebból rtdódóan m·nt1 az ompl, 1ud6moduláU (AM), mind d rml(V8,. cu1modulalt (FM) adéSok vélelt>k1 r kokltkezhelf18k kOIOnbóZö zavarok melyek nem a kl,.-,zuték meghiba~o- dJt.saból adOdnak Ampt1tUdOmodulilll adilsok $$Otén i.311arok kOIOtk8Zh<!tnek nag/festilll ~gü el,cktfOmos vezetékek é-; hidak al.nn mrthnö áth,1 adá&kOf, 11!eNo lla• gotakben Frekve.-itib•mxh1&ált ack)éll<Jn,;,;:,.101 való rad10hU l;imok ndasokoal az eitávolodAs, o

!~(;.z;:1VetOd6~<:1 (hB• 9yef<;r(M, dombokról, •puleO<lkrOI, ~tb. efodi,IJon len.lctok (nincs l kOZ(•lben adót)UomA5) :,ko:rh,11J10k V1V, 11 fi .,,,1,olben •• ··- Hullémaav klvillas.dha Belsö komfort • 73 Adó611omUok automata programoH•• FM•an (autostore) A tobb hangt~I.JS el• nréS&heZ ko1pcSC1IJUk. bo az ROS lunkdol T.lftsuk lnnyornvn IOIJb m•nt t rnlsodper-9 a "8AN0~ gombOl K6SZ0Sékonk eutomatikUSlln rogramoua .i: FM--en vc:tiet6 te"" t bep, lt,g orllsebb i,.ugArzó adOéllomá~t Ezek az &dOA!lomi!iOi(, az F Mmlt hull:im&ávon k&rúlnek 1."trol:1-ca Ha nem l<11Alhittó 6 a<Jüállom.;,, a lennmaraót rnem6ri.-1h~lyek válloz<1t1anok maradnak Bepro~romozott adOállorné!lok elóh1vasa Minden tu,llimsav esetöben az "i9,"6" gombol< egyikének rovid 1TW!g-nyornbs-lvbl vá!aszh.i~uk ki az adoll hetyon 1.1lr01tad6óltom,bt A folulhalyezetl k6pon ,y6n h t:lroltállom•sok

listája ietorUk rneg A rendelkuhra •Hó adóallomáeok klJel:zn■ A "LISr" gomb~ iriyomásával ,. tletlukmoga~ loghoto SOk hs~Jit: A. 111ttn 30 adöéllomáa aze. repelhei A111enny,b~n ,u ulazé& aorAn friss!. ,~ni kivin)uk a t,r;t.lt, üjból nyomjUk rneg a ·usr gombOI Egy rencse kez6&ro ólló odOéltoméa méglu;,resésóhcz nyom1uk. meg a "llSr gombOl amikor a rend~lkezésre éll6 ad6á11r;m;lsotc 11!ilá1:t megtelenlk. • • vogy • gomb me,gnyo~ vtil.iuzunk k1 egyet kozüluk, majd Bl. ~OK gomb megnyoméSéYal hagy)ult 1ova u vataszta•l hForrás: . Bela6 k omfort http://www.doksihu Kftek7 cefel lntormaclOk votele (Tjlj A ll.dC1ó t- é8 krk» ~hOZ nyornjult mog 8 "TA" gombot A ki,e,lZ6n láthato kf. JefZM: M-~ortlpus u:erinti keroses (PTY) A müsorlipu!l g.,c!flllt! !,eres~ akkot lehot&,é,Qd. h3 il2 adOII adó beknf)C!IOII kOdot1"1&al ""9áfOl A tunkCI~ tt·helÖWl teszi m~ha;;llOZOtl mösot11p t

woárzo adMl!OlMSOk ha11. gt,1.-a,1 (hlrek, ku11uro1 sport rockzene íoOJ!lfP. l A lunkc ) has.cnálaUihoi nyOmJut me iJ a -PTY" gombOt. „RADIO" menü 11 ■ Belsó komfort - 75 Rog1om,II• adOkövetés o-zornmod (REG} i;J,zonvos. kll(J:t)Odtc-hb h."Jlozattill renc!f;lkezii rid,ói!IOmásol. az: fila „k lt•ledelt 1en.t,gfckbe11 különböz6 egioné!tt. ,vl~SOkal -;ugétnJ"n;ci,c A rogionéh-;; .idok0YIGt6:; wmnmód egy adott progr.pm folyum1!0 h:1tgatá- 1 lc:.ri lehel hr6 A runk.c1öt,, z vi:&16 t,nzzM~L he- ny.-n(Jk m~ 3 "MENu· gombot vllla~ok az Aucho tunctM)IUJ," (AudKl funkd(ik) m;1jd az ·F"M b,.,nd )8· follmCff• tíM hull:.ms:111 e-t}nyben) por:lot, vagy r :idtó uz.orr Oódban nyu Jljuk rn«iq dl: "OK" gombo: A RAOIO" (RÁ:)J("k1pcsolódó monu mog,01onik. A tObbfunkQÓS kópomyó JCl.l0s6t~I fOggöen vbl~SJUk a.i: Actrvntr rey.c>nitl n1mltc" (RFGf (Reu,oniU~ uzemm6d (REO) bekapcaolha) vagy

a ·0eacuvoto reg1onal moclo (REGr (Ro,gionéhs üzemmód (RlG) luka~:»1) opc • 1 A kJ etzö-, 1 ,1t1,to k ,1,:.z:"=5 "Rí ho o lunkctó be van kap,""olva, HEG" t:thvrw,, h,"I a f·wik :iO be van kdp• M>llf".t :kt rw,m ! ,c-n<: o··. elk;e.zé!tt!I 7ll . e,,i, 1romroo ---. --· CO-L~.4rszO „ANGFO S ,., -" n CC>-">jM - • OD Tom, ""~ 0.•,, h = - • ,.,,na< • Cli ,, amo- "" ~,~,. ,,,,,,, , """" """" """""""" ., J""· ""0 A C~ ,,on ~ ., ,,o, o funkolo ,-- , ·""k ., """"""" CO mono A lo.,o• mOo, d,no;n•• ,.; s,- """" ~.,~·"" """" 1uk """ o ~ gcmOOt IV. éppon nallgaoo<t elef",O """ , """" szamho, !OrténO ,.,

o,ó,o""" n;orn,n· meo o ~ """ w A CO-n 1.-<Slhaló ,, ,,,, <l•lé á61 k<>e,oOlonul " """""""" <k spy """°""" . 161a n,,oienlie""" <>yon,,u mag a ·c,sr- gomi>Ot •rnoa .,,, .,,,,, ,rno,,, """" "I<"""" a • .,,agy • s,em lej>U;, ol,ndl., .,,-om,, ,.,,, ~ "tJI(• """"" Oyo,oho" mo9hOllg•t•• """ len,om,a a ,. , 0 y fl !!" """" •~•loms,.enJen a·-<•• " """ a a,•>>lt<>U meoha„gatásÓ ., "" .,," """°""" .•, """ """"" ,. , "" .,, "" A"""" ,noghallgala, a goml> ef.- ~ ., N, uk""" ,,.,, . ,· •

.,,, a CD-lo, 4. , ,·,""" Belsö komfort - A lomoz egy adolt tor(Uotének k1val:111U;U1s;t •. ~ hangforrésk6nt1 mUkM• 1ega1M,b egy CD-I a CO- lcell ~zn, .,,,,~ ,., ,, T-;P az aut616dtó gomb, 111lllíll , •1• tói ·6" •9 o rregte •m.:eamez ktvélas.z1lllsahoz . • gomb az éppon olva9,0tt megeil6.r6 vagy o~ ,i,;,d k011n!c5 lejat:N.asat IE!Sl, lt-hetö10 . adait leme,r kNlllilUlil~1 k0ve- felOlhelyezert kOpernyó Jelenik flll!IO•ldjelz&"I mefyoCO-vált6odot~ A következo felvétel klv:11.·1~1A~hoz nyomJuk moy a •• gombot Az. éppen hf1Ugatott rclvólol ekrJóro vagy 02. OIOZÓ felvól&lhoz tórtl)nO vts.sz:olép6ahez nyomjuk tTleg iI cc )<")mliol Gyon.Uott meghallgatáa „ Ta,tsuf, lenyomva a v:tgy 11 90m bok eqy1kot érteloms;,:eruen casz„nnt. hogy ,l gyors,1011 meoh.oll1J,1IA~I gy :"5 e!óre--- vagy vtss✓ltj:1rs.ca,;; közbon k,véJIJuk etvegozn1 A gyo,sHotl m9"ghaUgatés 1 90n1t1

<,I engo~$0kor loall co.vALTÓ manu A lórncnuhOZ v,116 h o n . ~ n)Olfltuk ~ ~ "MtNU" gombot, vatasszIJk 32 Aucho functions" (Aud10 tunkoók). m"1(1 a: Audao CD dön:,tJon· pornot, ~ CD (JzernmOcll,an nyomji.,I, meg ,U "OK" f)ombOl A k0- "9lke.lö mO,,ek,!úMlt ha;tha11,iil "egre; a olvill<tlek *"Jfme. kijétszaga ("INTRO") funkció kJ. 08- DekJP· esoltl$3 a valtoban tol.llhato CD 1sméiel1 le.i(ll~lása rRPT-1 funká6 ki- és OOkapt:liOl.ha, 111AIZI Wkéllapolér61 t.JOkoztat -0.:- (Lemoz} amonnylbon a CO I J& óban van Jemf>.z ~ • (Otvashata1tan,. ameny- =•• CD Mrolt vagy romnva belMtlyez,sre 0. ,, amennymen a CO-lof81 ., ntnca itnez a felvéte4ek veletJenszerl e!41- sza~ ("ROM") A C.D· 11éltó menubcn Jo1vála-:::totl funk<:~ CD 0.-emmOdban i:a bcknpc&olt f1 lapo1ban ma1nd n Afómenu l[lf® ILJ Nyomjuk mao a ·MENU" gombOI d f6menübe tórtónO b-,t;p,e,;hoz

"~ vá· 8&SZlJk ki az a,t.-"1bb1 p;1~nié-l,wek é~ funk~ o6ll volalTKlylk~I Audi.:) fur,koOk F"ocM zAti szémitógép, Szomdyos beéUltasok , konflguráaó ;.~ Légkonc:bciont116 P61dn luvalnztott "Audl6 funkció~• :1~ A "Pe,.onalisolion • ConflgurlIUon· ~Személye• beátlitáaok • Konflgurá• e~) képetnyOrO! egym3SI kOvetó, Jóvéhagy.1$1 igflny!ö kltpr,myökm lhpfI( tilnk Belső A ldfela6 konngurilha A détum 69 a ~t09 1d0 beA itaaa. A kh~wi,rnyon foIt1-1rnk II m018letI torűlOt A: ogyIk I9hel61éQt0I a mhak:ra való nui.pes il nav~StOf sogltségevet tOrténdi: Az u1 parnm6r-e!ftk a k•J<ilöló gomb megnyom~OI egyenk~ k&fl nek jCJ11hogyásra Arnonnyit·,,--n e képemyOn lá1hat0 OK fel r .itta kattintunk. falamennyi addi11• m ► do& lAW j(l.ahagyoSriJ kC!úl A vezé~on.colon tolálhi:ltó e Capa b1Uorib/U ~etdvé IMZI, hogy a mdos. lASOkot ew,r uk A ••nyerOa Hold ) es a Nap ( • l kazotti akábln él ittM!ú

be Az alkalmazott mOr1ók09Y~ti~1 k .,,aa A .,,ivkN„a~aa N6met. apanyol francia ang, Glau. holland portugél éri t>rez1ha 1 po,tugOI ~lJ?J II l.!J ai-Jb;.:Jn& A megjclono li.:;Ur61 ~· - "ZIJk k1 1 QjSP• Jay configur•tion· (KiJetz.ó konfigurlll:t~ H IIJOnlOl mor,t h3Qy1uk jO,;) Vidn, "JIC ki 3 ·0t1t• and 11me adju5te• mont• { Dátu m ea pontos idó 1»a11i1~sa) p:Jntot, 1-n:!, :1 hotmu· ~.a Pf®¾ 01••riraltur, .,,,, br)lht""" PA u.;,;:, Ajl) rihil§ cl IÍ ;Jn!~ ::::::J t~ • . l;;r komfort „ 79 80 . BelS6 komfort Aj8L Hl-FI RENDSZER a (R04 os RTl) ] - 1tZ olr,ö a;IOkban ktt! Mltlyh;•"l!r gugárzn 14 ,. ,tll1t,ly1Jk ,1 mély• Be.1illita5 CD vagy rádió uzemmódban hong-oktt! (HlllC&OnY l1ekft!llC.t,ik) kbz.veM1k 1:IZ els6 Ulések l,e,lb ~ háls6 ó1JlókbM k(>t Magash:tng~ ~ugári:ó (5) és kél tlllélyh;m~SU· Az t1loplur,kc1ók boálJjl;,n. 3Z: NO- garzó !fi) b1zloi.,tj8

n mag~s- és métyhongok egyeru;utyál él hrllUI tJIOk szamóm. a e&omaqtartó Jobb okt.111 bonté• tilon: t:-gy Extrii rn{,lyhang-~u• garzó (7), amely ez extra ""v (nagyon olacsony rrckvonc1á1U) hangok eljvttatasát biLtosllja o.z Jl <bl ~r egé$.rf)be Ramt,TJ,.k mt-ltanyolni fOQlil oz utastó, egos.-,k belö!tö ho;zta ó!I tul,tou h ing Zé.!I melyt;t H 1111 rftMSZer klt"lcll roldión keresztül 1onén11c. Semm,lyun ktegeszl!O be8111ttiS nem jL(Jkséges Jav;;iwliuk hogy o JBl eudo-rend- szer óttaJ kiriJ. m1 nci•n ~h:= k1hasznél:1<.:I órdek,,OOn az FAD tunkclt>kat (fiASS, TREB, BAL) álllts~ "O" fn1.11ta ► ll L ~ (LOU0) funkciói pedu~.-~E~ móóbdll ~ON" rildió 1.1«1"", "OFP· helyzetbe BelSO komfort 81 ifl·I NI • CO-L.EJÁTSZÓ dig1l.-1i1t h;:mgliaLl"lés l DIGITAL SOUNDPROCE~ i.SOR~PfocaU szorml, gépJármuk()do& védele m (li,lr dulJon PEUGCOT szorvtZhcz) re11ooitm~nyo

4)()5 W. KOZleUon diy1tfllls ltJ1-1SZ:áS Meo&Zakita!l: kÖZIJJkodósl informaciók é& telefon 6 LEMEZES CD.VALTO VólOtlonszolU ~ojí,ll9ZáS5a és Scen funkaóval. Meg~akltas: kOZleked6-61 1nforma,i0k és lelefon J8L Hl-A RENDSZER Az RT3 t1 JBL aud~ndazerrel Is komp&l;b1lis a h1-fi hllnCIZM érdek6- oer1, rnttly IOk~lelQen alkalmazkodik il 9t,piármu utaster6nek ~ kOrnye2&téheZ Forrás: 112 • - http://www.doksihu """" = ~- . 6 g0mb ,va1,ozt F•""". nana""•• ,, ,.,""" .,,;,"""""""" R alat11 , !fiv.,,,, l•!OIO •• f ollolO • 7 • Magasab" ~""""""" """ """" adóá<IOmó, • CD - Kö,e1>o,o> "°""""" ·-•">" A laos.cnyabb """""""" memooz•1taoMHomá, flcn CD -

Etö,öM,.myö B~lsö komfort . 83 Ml!HU • IIOnwnu mow1t1.,01t•"" C: /u ~ • r<,gz1tat1 betű v:igy a.: ,s,61,z.-- 6. billon1yuzot (AudiOVll?ZOrl6a) 60URCE Várta& a rMló, •1 CO. A C ") Wltó, és (31114.1nn~1t}81l konttgl,t:lva k•ttek) az: AU)I: • a.• Aux 2 hangrom9 """"" ,: hou:Afo-r~azenelhont--as.iugok a rnéfy-m.:Y,plI, a louOne!:&, ~ cl)t:b-bai hal.llSZ, 8Z e ~ I • -I t- i!-n•~ (1~ az wlomatiku6 h.1l<JCfO Yablyoz;k bebl{jt6:$a.h0- ◄◄ gyors v~za14pós LISI I befogou réd1(1:l !oOmá-.t>k adott CD--teme-z tltalélh:tt ,~lvé1elek listáµmak n,~JructenltéS":. ., )var-s elórclép,lh BAND Az n,1 T, FM2 FMast ~f~~~=g.~~1k ó, -AMhulllt111 10,:sz lA ,;,) TA el80bbs6g k~ok~hlreknclc. lur-kao Do· és k1kope101á, 1 FTY huv.afi:íW ü PTY runkc16h0l (emcnny,ioen az ado"Ja 1,,mas kóa04t.a IN<tlvuV!-1 VHI! lohet0v$ lot.l AZ 9dá&ttpus ~mi kerc ,. · • Navigátor RT3 Az GPS

ra."tlOldf:lon vozörtőbilerCyú.Lel6n t:alálhit10, 11 bcál tá&oli 1,iv~sztására. )ÓV~hagyó30lII $ZotigAI A k0velkaz5ke! fi gta ,., magéban A fol • t,e • tr,bbta ◄ . belra tt.ikciók, pGnJl"IC:,oi n,vm,o ti,:; ~ ~ t.:légéVOI o kurzor, n,ozoothalp- 1 kllpcmyór. 1 kO;rpcin!, gombol, metynN, $0Q .,ltffgóvolo1kuaor1~ .) Jctrr,i,myOn ,llc-tve elVégezhellük jOv(lh:,<J)ast M~ll"9Yl05· Jó-n!INtgl(&S eS6U ffllnden SfM kattya helye vitltt~l&!I- furtllhet6pz "ESC-(eacape) külSO c,iomc rnegnyomasaval A ,mdrffikonzol flunkdóQombfa,inafl ,smerur1•r-e1 a kOlelkezd" ,,.aa&akon v.1„halj,1 Ah•n-bo•n,iaoo """""" •• • kop,,oolC>L •• o<am,"" ; • - • "h••<>e<•i•n•• """"""" """"" a """""n>dl<>Lelefon "· ,oo, azzal eilonto<o,

oeanyt>e a "•ngocó A hang•" O. tl,tá•• m " - nan,• fon•s ,., , kut6" et-,no, " """""""" van a a CO- °""""""= .,•,, <•i••"-""· • CD-vAIIO. ,,.,,o a 101afon """""""- """" .,,, - A ,-~ W•<g , . ,o,,o a éo.a """" """"". a ,.,,, ,.,,, "°"" A run.,;o ,,, ,,,, """" "Sem,-• "Jau-B•.,,-, •. , "111 ·tsm,•· v. • , " • ,,,,, , „o,•""a•,., • , . 101<l A haog,,.,,, ,, - m•ly oa " - nan,. sa a,.,ornau, ■ • • ~ t,ang, . m~ly hanoa• ,;. a ,.,,c1,o,s-f,nkclá az .,,a,naM ,,,,, a Jt>bb/bal baoaoe, ás a hanga" au1om,,tl- >uo oz.OOlyo,ssanak """"""" no, nyomjuk ogyma,o

""""" , .,o, a, meg gomi,nt ~ to,w,-,, A, " ",11• " " " "vagy " " " -a, "-~"" " " " " g<><nb " " ". m""nyomá„val, """ a kapcsolok . "°"""""" """""> m„od o """ o<"Coma< <u„n w mu<oci1e,.,nok A m,,ga, 0• milly hahgs,l,,,,k, ,a<a, """ a tooono„ boOOlltaoa m<Men """"°"" . ""°" no,,;- lgy tohotóségünk "" .,,, o ,.a;o .,,, • CD-10001„0 "6 a CO-riltO .a,,0 (!,. - ""l-. A mély hon9 . on boan-. Nno>o, • "Jel<On • - • 10. ~ ,,, a "~"" """""mély"""""" -9" """""-·,, . m6I no,,,.,o, ,,, , ·+9"

mé<, hangszln BetsO komfort - 85 R•dió Uz•mmód M••i·egy.tttsek a „bdióadók vAlo tfiv•I kapcsolatban Az aut&éd,ü vé-19 Sug6t.tOU fOh:ik éi ezuk terJOd6GI tu laJdonsaga1nak lorrr.G&zetáböl 006- ,r.ir,,,,,g,, • dónn · kulsó- lény~z6k hA1éron.al- rn~ Cbb61 ad6d4)an mind az s1,ipli1túd0rnodul;l1 (AM/, mtnd a lrekvcn• c1amodUIOII (F"M) ed4sok vt-telekor keletkmhettle!<. kü10nb026 ;avarok, A.,, be-- Illetve k kapcsol~:1 n . gomb aegltségével tGrtónik A~ • m6ty •• m.1gas hangol< • •=rzl& A klemetlé$6t !eszi Che.tö- = ., alac:eony hangerO eul&o cs „ . 6,loutáa belllüsa • jobb eMil baf oldali hangszórók A MkD,- a klJtllzOn a -BAL R l 11,mz: jobb-bal) tBa· W.rat •~that6 a k}. -•1 eegl~vef IT!Ód0$lltl:11Ja a f"{S":tH hanger6eloutb a "SAL R-F" (Balanoz ) ,., &áthato o k•J~ sefflOcloailiarJa a boall,lst hengerd-be•Hitjs ., haam~téval a

h1,igerO lga:zodlk a g6ptarmu J.ffbe&aé- ~ -v ~ sen1tego,. : .klal(MO Mgltaeg6 ot vegez m91yek nem a kéazl.llék fTIC(Jh-ibéso• di1sli~ &d6dn.,t,; AmpiitUdómodu!Atl at-U.1sok ~ti:n Zi-lva.ruk keletkezht,ln~+ nagvfeszult- 1égu elektromos vezet6kek IJs hidak e1n11 1tit1ón6 &ttia&a~-.-koi ,netve ela~ qulakban Frekvena.-:amodul6t1 ado90knt.l ,1~ .edóéllorlá !61 v,,I() ,:11ivok)ds f-l r&d1- Ado,llomá,;ok 11utomat1k u• ke,e.s•so -- e -M vtigy- . Nyo- Ggy,ktt atb:.ll ~ - fúggóen ho!1,1U:efóz0vag,,a k0o.<e-lkm6 edóia~oc,,. k,-ti~Juk.~tl"t- Az éllorná~- • gon,b elenged~ kOYe- toen ai: r;:1$0 ~ d6ré&el(or ,nogszt:in k. Ha <I TA ko.::1 1nfor ~·"bele- Jnlo;c1·~t efflzo~ rTHaOk bekapc;so IJk «.Ok • ieQllaQ(Obb , 18$ tm6nyu ilyon t pua.J ad~ suoa,zo t1· mé&ok ti:erüino~ kNalasztasr.1 ~ ~~ el08ztlr a i.a- ()9gnagyobb ~ltményu ad6éll0m6aok ~ vn1aaztésa) ~IUken)Seg, cman ~• óhul!árnok

VilS2"<Wer6dése (hegyet,ot,i dombokfOI, épúlclckról stb.J lefedet· len lerü(.ftftk (nincs a 1<,~zetben acJObllon": ~f) t,k,Jh„tn;ik z:aViJrt o 1,·etolben ma)(I a hunanr:.a•, titlokiMó„ utin a •ox- A r::Jdlói,.azommód kivalasz:tasa a k vagy n gombol Ny<>mJu 1111 le egymást kOVetbon tóbbf>.ZO a "!OURCE• grTlbot Hulláms:tv klvélasitésa A "BAND" q)mb több· szo,1 r0v1d mo9r-.yo, mó~évul vill-lJ.SZUk ki az FM1 FM2. FMdSI é& AM nullamséyokat (klS&bb tel~1trnen)I.I 6s távolabbi ~ lomáaok kivátaszlása) érléken~ Ha r6gtOtt "DX" .-ZMeny!l:gen aktw11nk k&resés.l végezni, riyc>ITf-1< meg ket:az8 Adóállomasok kézi ke,e-sése 11-llelaókomfort El5,óbbd9 8 kc)z.lekedé&i inrorm.acloknak (lA) !!!!!!11 - e 31 : , e t ok autom.a1a ►WWW•nOUN FM „n (autoatore1 Tartsuk lcnyO(lh18 lhbb rmnt 2 méSOdperc,y "I "BANO· gombot A k6sZulék oulomatlku- san

bc:prugr.i,nozza a: FM ·80 voheló hat leperONbb Jelen ~uy61:r6 adó.lil~st - E.zek az adOMlomé&ok az i;cMa,;t hut- llml6won korulnek t&u ,1.;sra Ha ~ taléfh•to 8 edóáUomé:s, a ~ memónaholyok vit1to- A 1w 5 E tlic. t IIIO 1111 a „olt kljotz•ae A •usr•gornbmegny~ masava1 ~f8Senllt1au a helyben toáhato ad6-- lllloni6&0k liat.t!IJll A ltalén 30 ud6é:llomás ,e6ef·u1hotő meg lulw1111)1ba1 • utazása sor.én fnQltern IIINnja a 11sU11, nVomrn 1o a ·us r· 9111ftbat 10bb m"1 két rnhf.O(lperdq A funl<aó t>t,- éS kikap. csolásid11,r. nyom1uk mog a-YA gombot A k 1Je1ZOn láthalO kiJCIJl°,S TA. 1,,;1 " fUflkeiú oe van kapc$0tvn • TA lalhúZv:t hH a tunkf:ló be van kupcsolvll de „om an rendelke„ .-<isre Az. ir:ppen ha3znált hanQforrtl-;161 (rádK>, CD-lejátszó, CD-váltó) . fu~• getlonul a koz!ekedos1 1nfof"l"l"laccók mlnd1,g elsöbbsegel éht&znek. Amennyiben a koztekedosl tnformA•

ci6k vételél Olt".19 kwdn1uk sWnlr lf1 az etOzOJeg httS.Znilll han,gtorTáshoz való v1sszaturt".t~h0z nyomjuk meg az autor8d1h valamolyik funk~óg,Jmbjfil A köZlF-kAdtsi tnformác16s uzenelok tiang,ereio fúqgotlen az aulhrtdiÖ nornál han,)CHJJé!OI. OOtill11:1,;a a hangerö bOélhtésara szolo{1lo gomb illetv~ :1 kOfmányon elhelyezt1tt vozórtö ,ogilséQével ogyaranc elvir9E>1hE:t•). A beéllít.-i!II a reodszor láro 1a es e leg1<0.1dnbb a lwtlk sugérzésa n1;1r d térQII hangetöIOl tOrtómk Mueon.ipua 3zerinll kci,ea, 1PTY) A mÜM>r11pu!t VBlint;I ker~tAi ak,.c,r te- lUi1tsé9es. ha az adou adó boi<a0!::101 kúdo4a-nal sogf1roz. A funkc16 me,gtat&rozon mlSOrl~ 54.lgérzó adóál!om&SQk h a l ~ lest, lehe1óv~ (hlr,e,k kol cl" IC)or1: roc;kzone. idOJálh ), A tunkc.i6 t1aszru ati1hoz nyo•~ "nelil :1 • TNPTY" qornbol Amenny1bon ö funkct6 bek~11 Ma potbctn vtu, a PTY PfO!T,im ~ Slt 6hoz. a kOvetkeZOt kell ,e;,n e

larts.l ben)orrMI 1 TA,1TV - 2 ~ tiosz. szabban, --· Betll6 komf0<1 • 87 "Rdldló" monU renmsze, a.i azonos tu)t6zathoz .-,zó ctó„lomá&Okat köti ~~ Lahel6w teszi olyan TA kÖZÜI, ,rtlor+ mclók vagy PTY programt")I,, >d-tefét, A ~ a;; u a,talunk Mllgatotl rád,~ s el azonos h61ózeth0.z tnrtc, a6 fflMtk adóllllk>m6s sugaroz A N01genat6a csak álJeor vnhoto ~ he 8 TA közJekod031 mfti,. tíádók pr0gram vagy a PTY korosö l,nkd6 t,e van kapcsolvR Amennyiben a főmcnu "Audio fundJQn:s" (Audio funkclOk) manUpontJ•t .,aztpl a kOvnlknzfik•o ny lik lehe10~o Act1va1e/Oeact1va10 al&emallve trequenr::1 es (ROS) (Frettv.,r,1:1akOvetb (RDS) ki-- 65 bekapc1101.bsu) A.cl v•t•ID•ác1,v11to modo (REG) Lts üzemmOCl ) •-) j. Folyamatos r.ldió oz mmód ~llttl a k1 c!ölö b1I Cl"ty1j meilny0fTl6-S."val az alábbi fu•1kc-10kho.t érhel h rztl· E:nler d r,ei.,-Je y if

"8kvenc;1al>tc"V•l,J), AC1N~1o1u.,cttvat arern3!ivo rroc1ucft(:1e-1 (RDS) lfrr•(Ven,!Uk()ve es l,t:tkllbl .o48S8) ActrvatarUeR,-:tivate reglonel modlc (HfG) 1l-l:eg10na Ei OZ~ 1:REG) kr és bek.:ipcsolasa) 01cptoy R,1 o To,d 11<oolt3 1olo1 lé$ ROS} k1 •Aucll6 funkclitk"" monu ■ 1(j~~~-=~ -~--~ H bekap- kJJOlzó,.,1, ,1monny1bcu1 J I.•,•"; fo!y;arnH:,i-$, ad()bllon.a&s;:il k 1p az ~T" a llaUO,SIOU • ,ial ,r,fp rr,~clOk ·TletJl"lenit~~.,!hC::: ROS rondr;LOr A2. RDS {Ratllo O,da Sy!>ten1) funkció hasz.nálaw az FM a-avon Az. RUS r<:nduer iehíttólé 1esz1 9gy a!J6t-llo11l.nt lol~r11atos h~! aat,ct<;;,lr függ&Uenül atlól, hogy ll. ~•n 1fonc.u11sf,vo11 auoároz azon o v1clo· kun .•,,1,otyon OtholodufI< A lti1c,lzon a k1vtslu~iot1 6lbm:J1, neve látnnt6 Az old9Iolon Iofc,dutt:.09 ,I1otve a kQdvozöllon 1uropedoU~go1< ugyanak.knr Okf>zhall»II,,: ·é1e1, zava~at Az. autóradló

fOlyarnatosan ki:>re&l az aidott adói leg,obb mm6SCObe!1 &Ygéirzo adó iilon!./1~I , ~1:-,- A luj~ldm fnlyatn.1toa audio aemmód fö"I~ e "RAOIO- RAotOJ ktiPQOlódó mcn11 a k1t9IOIO gomb rov111 meqnyom:l.rova1 th,h3tó elO Knpct11oijuk be vagy ki az ROS ftek. venlcmbve~t A löbbfu,,k, I0~ k JClzön lathal6 q9l ""í •Ros·· ha a lunkoo bekapceott l .1~1,;lban van H:O~~ Athuzva v:,gy h~vanyan :1 o l1Jt1ko6 be van kapcsolva da r,eJTI :°111 rend~lk0,1ésr°" A rogionaha allomáskovetN ozommód (REG) A „ilóz.,tbil szo~czödOU adóáll0m111(;k tJ$OIOn b•~onyos Dd6álomt1-:ök az :tltall,;k G-UgarzoU kúlön b020 re91l,kban regionár.s adésok8 sugA•ozn<1k:. E• a fon~•,-ó lehetM tesz ~IV aoott program foryamolos heUg.Jliaél Fol)olmato~ m,KIIÓ uzemm6d esetén 1 "RAOlo• !RAOIO) 1t11pcaol6d6 m~l"lll a k.lto>Oiö gomb rOY1,d megnyo• rn!Hével h1.hi116 CIIO KapcsoljUk bfJ vagy ki lil tegionlll„ éI•

~.l!>kOvotos funkClot A löbt·ícinkG•ós k.1,elzOn lbthetó qd- l-" H:E G ha ••• KE.G d furikctil be lelt kapc:ad- 111hULVa vagy halv41nyan na a h.1r11<o0 be "" 1>rapcaolvll de nem éli ,endcik~.!ésre -- . M•gJ.,,y>O°" , """""" """""" """" h·,.,m,0 """"" a há,,o16v6 <00< ••• """""" .,,,,,,o, . """"" """ .·--·· .,, """ """ .,, """""" """""" ~ """"" -s.,,,y"-,al ·~"" 1 Pocdon J , ,0100,01 ós a Nom !B,smon s,o" ,•-o not """""""" """°" , ., ·<,e,-,,, ••• """""" " ,,, •• ,;1oma

"""" A ,on<lefkH•••• álló utart•••• HotóJ• "s=·• A 1o1<", <Ho10, .,,, """""" csa 1•••• ,.y·,• "-"" ,.,, ·•-1 """",o """ .••,,,,,, • """ ·• ••",." •• ,.aos, ., A ,;I0,6 . , • ,,, """ IO • "RADoO· ,zo1. majo "ELOZO", "KOVETKEZOMEMÓftlA" • "1 .6" ·;,.:rrosTORE 1·.,,,Au·roszra« A CO-i.10ts,6 ,-, •I~ "CO-LEJA TSZó", moJd "ELÖZÓ MÜSOR~ / •«;WETl-CEZO MUSORSZAA,· ·~,i JSOR!iZAM szAMA· • ·1 , "l~LETL8S2r.RÜ cEJATsiÁs -,;,c,w·, "1SME rcs~- A CD-,•110 , . n o:•·-t • e .,,,no• majd "eLÓZO MllSoRiiíaS", "KCIVET~ ZO . SORSZAM", MüOOIJSZAMs - . , ,a- "ELOW lEMör "1(0JEll<EZOLEMFl" ~ltff,iff~~~ü SZAM cr JATs.,As• 1·scAN·

r "15MÉTLE5• °"" " A··raEF(W. 1olofon """"" """ • UTOLSO Sz.Mr , "JEGYZE~• , CIMKE ., "SZOLúALTATÁSOI<" a.,,· 0c,<;,;.,,o ,, ,n - ,,." AW;ACOŐ", maa "LEÁLLl!íÁS / lJJRAINOlTA$" •JEGYZ K•CIMKE A"""""""" .,,o all<~mo,•• ,,,.,,,,,,·,a<a hoz ej,súk " "KIJSLZ S.maj<I "AUOI0: 1 ""tEu,;eoN" t •NAVICAC,Ö" "Fle""L.ttn ,;Z/IMITÖ!llcl Jegyzekoen """ HIVAs" , CIMKE Jeo,,~<O.O tecoll szam„y - """°" """"""" """"""a ,,1s<lk" """"° ,.,,,, ,hez ,,, " ·céLMVöZET€SA K(WETK!"ZÖ CHE"• GIMKE Eayo.,-01<uts, ··slloő""MIT MONOHATOK Belsö komfort L•mez. musonszinnnnak "CO„monU

klv.lle&zl,11!-a A kOvelkeZt felvélol• ra ugréshoz nyomJ.Jk I! meg az u gombol Az .;pµt"t •dllgal()I! f@lvé!~ ~le1ére VilílY 82 elOlő felvélelhe.-; való vrS$2.::tl6nshoz ,Y0mJUk meg a . QOmbol A. klJelölf, oornh megnyornAsl,al • ki,vetkezo •unkc lkat kapcsoa·•aljuk A CD-n 121§11nmo ietv"teh.f hshj1ról közveUenUI 1$ .-tJla$Zthatonk ~ 1st.t mogJelenitesehez nyum1uk meg a gombot, a rnugorszam luvólasZ",J9Qhoz riyon,Jul< meg a • vagy • gom bot vagy ford1tsuk el a kapcsolót, a mu~rszám ICJMU-1„.ánok , hn, d1tasanoz nyomiu~ ,IC,g e " o"ölö ~ombot. ·usr - • • wllteme. N~uk mag n gombol • CD-lemez: Jejélu:et,61 tOfténó klomeo- -oz Gyor51to1t moghaillg:,t::ts Tarl-.uk ler,yor11v;i a •• vagy » 1)rll• OQi,; ttgy)kót étti,i.mszeruen aszerint lOgy a gyorsuou mcgha!lqat.ist gyors v1$8z.a va9y olőrojól!KilS köz bon kiv.in1uk elv(!,gt-i:m Agyorsltott n1Qght1il~1ae a gomb elen~ekr,r la~II bp•

véfetl•9f"U~•ü Jejilh.zá~ •ROM" ti 1Tlü~oisrém eleJ.Anek meghall• ~-ilbs.n "INTRQ" egy $dolt felvétel tamét811 leJál- "RPT „múwfr,,:.6mok pmgramoz.ása ~st1 89 90 • Bels6 komfor1 CD hangforras klv♦lae1:t.i~11 -- CD.VÁLTÓ manu I! A ll11;,,•,u;;.i:tas a SOURCE" (lomb tObh~J!Of! mcgriyo• ma<Jéva1 :Or!éni. ··-~-- .w:zn;;;:a ~~ JB:11:J!!I Az"1· "6·~.amr: -011 gom~ kilzu1 nyom1uk fTMl~ ul ometvik hotym II ~ kivé.ni le- mezt bi,lyeztük A • és - gor,1b K!g11sógcvc-l v61.auth3~Uk ki fi v~lt elózó vagy kovolkozO 1omez&t Lemez mú1ion,zltmán.lk klvatasztasa A ktve-lk.ez6 lelvblt!lre Jgrishoz tyom uk m•g ;u: •• 001nbot Az E-pl,en hollQatol! follóte: eleJére vegy az elö.:O lr,1vl1tt!llCZ VtII v~zazal6réshttz r 1yomjuk fT"ltU 11 u )Ofnbcll A CQ.n tal~!tuil<) r,•lvbtc,lrk I st11Jér6I kÖZVBllenUI 1$ vhlss. thetunk 1 lt:1.1 meglolen,tosbhoz r--yoifll1,k fflG{I

a "USr" gombol, musorazá:m ; ,, • r, •! . , , • • • • •. - • - • :i •!, e~ M t Lemez klv.il,"1~ztasa k1v~l;J.$ZtÍJS;lhOZ nyt.>mJuk meg " vagy „ gomb01 vagy fotdll$Uk ni:, küpcsolól n m, ,,;orszá,m 101~tiZOsénak ehnd,t~tlihoz nyorn1uk meg a kiJelolö gombol ( . · ~~ ! • ~ 1 "",, .,, ► Ali ~--- • . a,, ~ .-- ; - .4ii ··- uy, 00.16 . . m I!! CT MONOKROM KEPERNYO BelsO komfort Navo;io, 6-Cél,aveze1•.s Au 1"""koök FPdtt.~ffli u6mlt6g•p DT SZINE!I TÉRKÉP KEPERNYO Az alabb ~lr,,11.at ~ tnogjOiOn t6N: teszi lohe°/6 °" • dAlum ktllali hom6r-Mklct (a JjJetzeu éf1H ~6svo:s::oiy ese1én 111 og) ny 6uArOk oJcn(irz.éM:t • a géPJ8mlú runkdó nÖlk a„:.r,pottua vonatkou. uzenetok rdetglt-nes rrieg,elenn~. lligyafrnezte16 i.Uc•1ctck a:r RTJ autór.ád16 k11ctzé::-c: ad64lloma ftekvenciájí ak kézi rOgz:ltéS8 a dlgllál„

0.:1~ yÜZol M1glt&éig6vol • 1~orrvnunlltác1t.d reno&zer (telefon IIZOfgáttatá!:Ok I kiJOU:O&e fedélzeti e.z;mltógép uzenete, ■ ~c.JtmalO ldenet11i ■ teoélzetl .,~fig301óe ronda-01 11 Tolofnnkonyv 11 Lé<Jko n d,c ,,,o 91 92 - Belső komfort Forrás: http://www.doksihu CONf IGUAAIION Sound 1int~r nat1ooal par amt-ter 5 @J Ch<•JCe of J,3ng1Ja9e F6menü Nyomjuk meg a "MENU" gombot a f6manübe történö belépéshez, és válasszuk ki az alábbi paraméterek és funkciók valamelyikét: Navigáció-Célravezetés, Audió funkciók, Fedélzeti számítógép, Személyes beállftások / Konfiguráció, Telefonkönyv, Térkép• és Légkondicionáló A "Personalísation . Configuration" (Személyes beállítások • Konflguréció) menüböl egymást követö, jóváhagyást igénylö képernyőkre léphetünk. A gépjérmü paramétereinek meghatározása Bizonyos vezetési és kényelmi elemek be- és kikapcsolását

teszi lehetővé . • Beszállás a gépjárműbe • Fényszórók automatikus bekapcsolása - Klséröfény idötartamának meghatározása - Az automata kisérőfény bekapcsolása • Csomagtartó állandó reteszelésének bekapcsolása. A kijelzö konfigurá lása . . • a D T képernyö színeinek k1v~lasztása: a kijelzéshez hasznaiható színek kiválasztása, • Hang: a han!,Jzásvilág kiválasztása, a hangkepzés és a hangvezérlés beállltása, Fényerö, - Az alkalmazott mértékegységek kiválasztása. A nyelv kiválasztás Német, spanyol , francia , angol, olasz, holland, portugál és brazíliai portugál. • Kizárólag CT monokróm képemyővel. Belső komf<>r1 93 A monUk használata A menükon belül Nyomj,1k mog :i MENU• gomhol a t>el~D4sh1•,- mc f6menobe Vttta-;nuk ki a telekom,nunlkllciCl:t I knlmaZ.Ust maJd ervttnyes ISül- e "Tdefon funketók at (~Telophone h1nct10ns~), ~ hozz.c"lÍOfJunk a te>lefon tobb

funkc•OlhOZ m,1Jd n kütOnl>Or6 menükhOZ il klvlil1l mí!nO ell:fl!•· lg A m,mobol 8.c et&bl:H funl((:iók bttletOk el Az. alfanumerikus billentyü:zet ha9znhlata Egy l••:ficil: riyorn6oomb osoton a ~ dk, 1118MI klYnbbf k,;1,1kl«.11i a gomb Hél6zat ae.11e-16ve tesz- a hél6zatkere5ésl ,zemnlOO •iválA!tZlA~ét 1C)btISZOri ltfyt>m:t~"at v á ! a s ~ ld és 8 ren~k&Zé5IB éllO hélózatu.k /1} /2} meq1elenittsét Ahlvl~ok 1d6t.ltl:m1 tht !övé teszi n ktt-r>nyolllo:>tl 111v~s0k 1dö1ar tani ,s,Ui rnliló;An.,k rr ,~gtek u,t 1-~t 6s lőrl6s6t B1z:1t,n&.ág: lohr1t6vé IOSóll PIN ,1 kOd kezalflsél .5 mo,n,-(l!ln7U1l; .At és a hlv•si 11stAk v•larn "ll d rövtd (SMS) c:u.unehk fl l~,s61 TOlefonooaok. lehotövo tc:tti ,, hl- ~ 0 0 , l c Társ,tottarai,., 1 v~y lcar;,.krorkbz /3} ,n gyABClw8g/abC1 htl{WOEFJ-nigydttt3 (4} (5} 4,·!JQyGHI41ogygfl 4 5v.t(l)1KL51af11Jkt5 (S} ••,., {7/ fi} vó&ok s.a1A1 szPm

mO!J)ol,m 1ós6vel fi} tOrtén6 konhgurn1:.s·d az 8lJlOIMI kus hlvásí<>gHdá-51 X httn(J 1elzél!it kOvelf.lcn a hltngwl~i opciók mt:tgh.,Urozá&l11 ea o hlvasétir~- {O} nyitasi azám bcprogramozilabt fii [] 6o119,·MN0611&fllmn 7~aat·PORS1119Vfpq 8WIQITIJVSllegytuvl 9wigyWXYZ9w11W•• -,,. O,•agy+(1JosUM .,,"9YJÓvANltf/ffl •vertr111~-- 1<tvrtlnr6MN,. -,.,i J 11 11 IP bet,ely8Zff8 A P IN-kód m og ad~ &a l&· A PIN-kód1,,1l n11ndt,n g yu.iasr3R<Já~-· kor kén a rendUor, klvevo, r,;i i11 PIN• kod nmrooriztllAsfl nuJ91őr1énl Y.JtlY t"fl d PIN•kód bcll~-i>r.-~ for,kflO r10m i,;.eru·t akllvé~rn a SIM-kártytm A t&ténö híilózatbd bC!lléµ,6•,hc, actJUk rneg a PIN-k.ódol 81 dlfJriU• m1~1kus b11antyuzet segtt:.Cyüyg maJC 16véhagyl!.shoz nyorn1uk meu a ,otolóoo,rntx,1 vagy a # gombOt A. l.Íl"izathOZ lóf1éno csatlökOZé-&l klJ!IZQ"I n€tgj0lono piklt)QfSrn JolZi

Amennyiben I a PIN k6d meqadas::a közben há1om11UJ1 oqymlttlt ~:Ovi ;.óen 1,,b;1runk, o SIM-kdr1Ját ) lclefon letilt-la A. laUluta fol<11dá5áho· meo koU adnunk i PUK-kbdOI A PlJK ki dot J füM-lwrtyo al■dó!O azöl~M1111-J lil PUK•kodot ony11ut~ kövctöen 10-uor ,)dhatJ.J}I meu tübésl:1n ozt k.Ovtitóen a :iM-k„rtya /l:g,é1v6nyoaen MSZnAlhal -1tJ3r1ná vuhk) Belső komfort • - .ny61 Hivils kozdcmón.yozóso Hivás íogad8$a A a tlangQzenetek • tOltd(SMS) UIOfaó nullá- k a ., fon ;:a kOrm:lnytcerék . k3pc~ló V890"ek megn)OlT1ft6Yal veqy cluta:11tllJJit " boszé4get6st • Q k;ip:--.6- N)OmSJk rir:-g~GCffllX>l ,llin dó men~r,ek k.10ll6~0· t.4oWOQ"-,:ts , 11mTtárr),k<n:tc 5-ó4 YéQi:nek kél m;1~pg,. k.f 1 ho • t-,t b ICie:19 laflO rnct9nyom~ i;,h ::IM 1,::szi i.lOI ,;i "Jeg)Zet. (Dm,c:ory") "HívlSl!Stt" ("C ;úl lisr, ft • ~ · 1"Voc,, m:tiCox·• 1,in-. :ikra korlátozon

ka;x:r.olOdó n- :u ~ -"$(11 ::lm bc-- Jal3!. :- J 111 1e1e· ., i- r ;.i,,d~ T1i"11 .lo; ne·} 1 be:ZO!gctore le n le1onazan A flldashoz g0mb ~nyaméU131 vagy a "V• to-;zol?" ("Reply?"J kél)etnyO "NEU(~NO"> gomblAli1k kivala&ztasaval . ~ényesítós.ével Amannytbon fooadn. lu- ••nluk. ~1 a umer.k-1$ etllyii.tt-1 Ml•~,!~1611•1 !ryOm ., 11~ a "FeNes:t" gombol Jegyz•kból tort•no h1v.1s Vélasszu, k 111 • J~gyz61t· 01reaary"I ftJnk.• á6I hogy N>U.tlhiofJUr k Wlc,f~l)l #1 tairtalmazo b8J09IZ8,ol,:haz ytagy 8 "t-1 VB5h9111" ("Ca•I 1&C"J funkdtil ~ lll)ZZ.f61J1,mk az u1olsó 20 ~ vagy kezelon>ftnyoZoll htvás k~"Ol iilffler )lbelI 8 s.tllfl !M9- 1elenltbé QPOO ala.-vilva ••"11 K,:t jegyzli-k élf!olik az egyik ill RT3 GPS rádlOlelcilonhoz a mas,k PediQ • SIAH.ai tyához: ISrlO.rik A $0,t-kéttya j@g)°N!~~k rna,gleklnl&séhez

Mlveuuk bfl a S1Uk.:Wtytt o, q- meg a PIN- kódot ~ hivást. e be- szé glélé9 Mrataz6sekor nvom1uk meg a gombol Szam tárcaazaao tast . ,tind- A CSlJnge 6hal Jelmel beIOvö hlvns eseten eldtlN~1m1u11., hogy fogadjuk ltZl a "Felves;i-" gomb varn, , etesz" Amenny,c,en elulasifjuk n hlvbl, az il hangpost.lnk vagy 89Y hlvéaábt• nv,t.i,s, sz,m fctO keru• aurényttáate Az dl1f.-Hl)llt1~, ;-l "1eiesz" bllenl)IQ kel masodpercn&I nosszabb tdelg U>rtó lenyomásnval k a ~ be vagy k1 98 ~Ovid (SMS) uzonqt kUldésc Iv. o4sö fölid o:~n-l r,lkQtdése ol()U ellenOti.ZZuk hogy a rövid (5MS) CUen&tközpor,i ldcfúnszém.n megfelrlt"lon v,n-o beprogramozva a ~u1&-tiulkO:rpon1 lelefon:5z:lma" rSMS r:enler nurnbcr") almenObOn Ellen kez.6 o881bon m ncson olyan w:enet B•Tlftt)e1 a lelefonuim bev•to!o elot: kuldtOn~ ef nem le~ lovébbltva A "Rt,vld (5MS) üzenotok" ("Shon mossages (SMS l) mP.110hcn en,e,

nyealtsCJk • 9RöVid !SMS) uzanctek azerkes.ztéso• ;"Short mo$9UíiiO wr1t1ng. ) funkc:161 Ar alfanumori:kus bdlontyuzol segii.ségevei !rjuk meg az u.Jt;!oett1I és érvenye&ll$(1k az ~OK" go.n,hhal a rnPmurl6~ ltorté térOlá:300.Z vaqv a ··Kultlés" C ~end" go",t.,b31 nz 811<!JldéShi;Z A iúld f"◄ ter1dJ gQFTlbha! bevthet/0"- a clm2:l"Jtl loleforiszámat, k1vt1 ,1r-zthaljuk o ,eoyzékb& vagy n tilvés, 1 sl3kb61. vOlitmtnt keZdt:!tn6nVOQlOtJ(Jk az ÜZ& ,11 1 ctkuldéaét Szolpiltat,bok• Belső komfort - 97 Sürgősségi ~ 1 hivás~ Surpösseg „PEUGEOT Assli,;tanco• I 1"~""" sorgöss.691 hl1áa nyon11.i meg ~-;m fU ·sos~ nombut ~!JY hRflJ;o!lZi, , és B hív:tsl (.é<rvényus,tó aemlog-!:ö!IOképerny6 meg;eloN!~t.iiq (6 má sodpura.c ldóJH8S) vagy túresóua kozveuenu1 il: 112 Oli sz.omoc Ezt ,, szolg.Wtatést Olyan tr-,r·!ckbon vegye l91nyt.>e amelyek :u (ninloltekre

nezvo súlyo,9 kövotkeunényck ker J,llrhatnak f:,.zomély, &~nlle-usa,I . Jiiró balosot. ~,!,11:U!• &tb szemta- nllj~vlt 1llllve r1lClozfltiv.1 lél!kl Ilyen 11pusU hívás kezde-•nl!nye;•,&éhez s ,-cti6tele:founa;. szOlg:lt;:1111 ,1 há10Z8tot k.-U thrh•!nie Ameur,yibon nem kötött kulOri PE.UGFOT·szerzödést ,t: SOS-gomb megr,yorn(1:,.a hlvésl keLdttrnényoz a ~ 12-es U".lm íQté - mely n GSM v1 légfialóZ.1! 61tal 8 GU:TgÖS~I h1vosok szamarn rcmd-olkezésre boe"-.t1t~t él ,.,~ v<Y- z6m Nem s z o ~ AWlllTlllyon biztons.aq• Ú7-&1Ml6d á;. hálóz;;1ttól fl(J<JÖOO fiirlCS z u ~ a SIM•ktlrtyd behcl~e:ZÓS(Jre lletve e , )IN kód rnegar,ta,s.;1r11 :KWn AmunnylbOn a, ról kuk)n meg61· 13P0dAll Irt eh a PFUGEOT-val, h1v&!ianak hofye mlf:gh:,t,1rozil.s1 a korül majd Col i1lapjb11 e PfUGEOT SÜ~QI &.zoluJ,,1ttui~11: li:rtJletlfeg illetH es kapcS00,11:irt61a fetvesz. Onn~I A k.a&Jc;olalOL Bovot,b

1áj,óko.ztall:srrt lipoaa fd azor-zódét.t!nc!k llt;-filno$ re11oa1e11 Az opc,o és ~• .zotgat1atás rend-elk828$m ó!lása esetén kumtort Bef•OY%~S lttroho:d!ii/:J/ módosi1A•a Amtinny1ben 1.)eJt"Q)L8SI kivitrl !HtrohOJOI a •Jogy.cók: (Olrectl,ry) ~nUben, vt,l,.~$US a „JeQyzok ~oj egyzésolnok kezelél.->H ,M;1n,g1ny drror:1ory records) funkc.iór rrl4lJd a "HwzoadAs·-1 (Add) A boto-9yzesben válass7a ki ,, ki• t6Hcmdö rovatot. haQY1~ ,Ovi1 m)Jd iögzUs.; az 8ddl<Jkal Mir léte.tő t,e,JogyzéS módi ,snaséhoz n ··.Jc,gyJ::Ck t>ei,:uyr,"-!setnek keze1ose· (l.1,1n;t9in9 dlroctory ~e<"Ords)rnenubon vdfasst:tt a "BeJttgyti!:l megtek inll"t!.o vagy rnódosit:11-a (C:on!-ull or mod,fy e mcord) funkciót. maJd hoJtse végfe a szük.sége1o módos1taaokat c,rn r69.tih)$0 során <1 n, 1v,gICK>s CO-ROM-n.-1k H kf•-;tulékben kell kmnlQ ahhoz hogy az adott clmre tonónö navtgáci6 ehelsegi::,s~é vt!Jon --

Belső komfort • 99 A FEDéLZETI NAVIGÁCIOS A CD-Rom lej6t,-.ió AJ. RT 3 OP$ radlótelt1fo"1 Az utolsó hangüzenet 518fve$ részei kepe.-i vtaszaht.,ására &zol9éiló gomb A tedWz9b nevlgéoOs bMondozós . oassr &s kijelzést:Okkd ye . 0nl klvélesztoh ub célhoz A fW1dazer !elkél egy térképa<.h1I• - - . • GPS (Global Pos,tt011"1fJ ~ ) rendsz9f alkofJA Ez utóbbl ~ lll&ti g6pp milvc fOldra1zi „l).,,ek ponsos meghaU&roLftatt 1 • ;,.;,-nb 6 CO Rom olta ,ohlá56hoz A fadrilzao ~ mnds.zer az alllbbieg)aé,geltO:I.IR ~ lemez le1átszó a leonflgi.ralésra &2olgá!6 ~O-R1 WTI A n.1w1ull,1ós CO-i-tom lerT<"•- t,rt,1mazzo a lc~ópadJtbazlst A C0-1e1étszoba a nvom•atou ot::.1,láva1 feHcl6 kcil behelyeZnt C!o.8kt1PíLGEOTal1alongwctiMye:1:eU ---·--. )IÓ Cü-Rvm ·g io.tokfll laszna11a • nevig,CfÖ5 CD-Rom 1omo,az utolsó hangülittnel vt&&Za• hJvttita,a IIZOlgálO kJlpc;GOIO •

~--l&Hllenl)UZel a monokt6m képemyO vagy • A -,. ,tt ez0kb41n le Irt funkCJOk és . V l 1 • • CD-Rom lomoz ver- lllsjg&o,,--· 2. A CD-Rom t>e1ye ~ . az 6rl6knUéa, 0tszégt61 A v1lbgltAsk<1p<". ,,,,16 vr)fm „0 gomb "Obb rnint kél mas.odpor,;;19 tarto megnycmilasaval o legulols6 aktual- zltll hanouzenot lSffl6tcdhnt6 meg 100 • - http://www.doksihu komfort Forrás: ··e · oomo Rovld ""ll"Y"" •< ""~· c<>o ,.r, GPS , ,rorao . """ """ ~" n,omoi, """""""""· ,., ,,"""-""" ·" t1hhbo.,,, . ,, ~"• """"""" " NAV" gomb. R<wlO m„nrom•" a n .lgolQ• , ,A,·b• ,010 bslé -·-.--- -- . - .,,,,, ,,a, - -· ~ A .ijo,o,a,,mo k>,v,a10,a· LeOelö>é • """ "" ""

·"•· - .,,,m,, ""••=•Oon ,., """ :i:z:-oo """".," """ --""""" ., --. - --n, -. ··.·-·-··--, - ·".,,--"~ """""·. ·······" . -"""""· , ,,o ,.,, """" . """ """"" - • ·.•, . ,,,,,, ,rr,., •Dt., •-m,o ,.,,,, - • • • 0 ,-. m<><oo sa ., . "" a " "." ,.p,9<101 kópornyoa """" "" • " ,. . """"""""""""" ., ,,,, ,,,, .,""""" laheld,é " to,.bb• o,:w ·••tllng" {h<•H<,.•I 11p•a,W egy •u,qu,1a) dpus., pooamé10, . ., ,," ••I•""" "" v •ltov,a1„01, ooy t O,kOpon tó"•no

.,i,av=,10, oOfiln • 1oo••• rzcom Mékl .,, , "" ""°""" Fo lyamatos holymcgt,~tó """ A "°"" "i•""" "" """"" •,,,.,•,,• A""oey,Oen """ k,vO,va „ ú! jbn"ú a<t•I 01 , .- - . ,,,pc,;01 """"""" · ,, ""· "" a oa,,.00$ C O•Rom • """""""" van °"" """"· """"" épp,aa k<). · - • """" m,eg . , maooo,,,, , " " "~ , • gombot Belso komfort - 101 A „d4ílzet1 navigaciós rendszer CT monokrom vagy DT""" k•perny-öveJ Allal6nosNQoa. ~ ·, 1n , 23, liilKlll.l((lflílJwE) l:,ill 1 ::1L 11 .,,o , ~ V Ur1ografU1,u• k•p•nyO e rJ·~~-· -·~ :• .- < -.~ ·: :. . ~

. A kövt:-tk.c~, ulv6Qzenct0 múvo A ~Ovetlvn:l"i lltvc,11.Jf nel,eA 1olon1og1 útv inni nove 5. Az 1.111 t:élb:1 •r6s becsull kJOJO G. 7 rAVl iS-ftO az uu c:él,g A kOVetkc:::ö muveleUg -noa-e • e 1d6 lltYC)l:14iu Metgj•gy.reaok · .a oépJarmCl holy:rotótOI ó& a GP• 1nf0miaook v~teli kór"otmenye1t~ lu9góen OZ.8k al 1nlormiAci6k átmt,,net,log e!tünhet,ei-1 • kopurnVOröl cé rav•·,.1-1,:: kOLt,fffl a nav1gfM: 16s DT ad~ k•perny6 - 0 .6f , ···.-:: ,., 4 3 CT monokrOtn ke.,myo • gralllun k.-rnyib -~-- 00 tofúlel ninc• fol14"tio;épezve) 2 A ll.ljetz:6,,,el kapcsolatos O f--oly;imatb.an 1evo muvuio1 vagy 1rénytU vagy 1rany (ha o az.i m1t.1S fotyamatban vnn vegy ~ .E) CD-Rom ,flffi( ól R r 3 l,PS r.íchOto lefl.>n le-olva!;Oj~ban ke nar.idni3 102. Belső komfort UtJ c:01 cimenek megad.i•a Uti d ti m e gitdáS-tl ~ - • - . - vt • ~ - -; ,~,.- c>s c<>-oro-•u lh-=1~ p,,-.- - - 1 c .

l NlR nc ,.,, ::,:;~ - ·- -·- · · · ~ - · -~ - - D - -- -i,--. , , I --::.E .Oo~~~ I A 9Nav1gahon Gu,danu/ ( N;1v,g. CIO - C.lravzotét) lórnenü ktilt,nbö- m lehetOMg,ek~ ku-.,,1 a célraveze,l ós aki 011 H ~ és 1t:tnyltasahoz az UII 081 cim1J1 t!puaéoak meg. (a c1m, Jé!Milmény, GPS IUJordinéU.k tAro!t Clm bevitele) az .-edetl orvonol rnegvat1011,14, U {ke!116 uvorual bevlloiBl • lcrv6!autoH i:u„ 061 kJteV6-5o. • c6lravezetos1 oPci6tl beitll,1-~ ■ c61revez01t,s JH61rltasa vagy UJ111kezdka (a;c 81ózó 611apocnak megfeletOen véltm::ó Ozo:inot} A "Oesunat1on cholCeM (UUctl megadása) kül6nb6zö lc,hotfü,égeket kln.11 az úti cól elOr~sóhoz egy ull cét c1ménck megadása. egy vitrur-1 lí.-h-S1tmény hiválasztasa (polQárrneS-ltin mozl tepült"Mit, hivatal, SZ.~flod,1, ), a GPS koord1nat.lk btw,td~ a clmJcgyzéld>e:11 111,011 egyik úti (itl cln1(mek k1vílk1utasa. az o toltlQ úhct•iok eoy,ként,k klv~ lasztasa

- -· Az ololJ,Ura mG9.1dult c6!ra·,ezll~ r.im latszik a képornyón A bev1tul éc"d1;1kébon ~ lai.SZU~ ki és érvényesítsük egymiht követoen • "Town" (Város) RoOO" ( Utca) N . (S✓ im) be lleh zónákal fTlaiO Az •oK~ ft.mkd6 luht,I OV"! lesz1 a dm érvényes1tését és o ho z:zárétéSI • célravezetes bek~p csol.Asa tunkd6hoz A "Sto,e" (A1r:hivttl ds) tunkc10 tohetove teszi a c.irn memoriLld161 • J~gyz6k egy .ld•1l~Pj&n A "Cvrmnl tocation" ~-J•lctlleg• tartoZkodósi he-ly) l unkc,ó iehcto16 tes:I • ,01unleg1 clm memoriza ·asat Belső komfort „ 103 ~ ! C. tt J t 1 , 1 • ~ e 1 L H ""° (1 I" (111 1 - 11 •1 - J t? <; Ha ;1 lb-.1;;n kuvesobb mint ot varos ln!Alhdtó. ezek automatikusan rTMXJie,enrock Vl1loSS/unk kí eqy v11nsn v~I maJd érbnyesilsuk 1 gomb ---.tilttlll l I ,;,JK TMJH:, r1M3gnyom.s-vu1 l ml .-1,1 6 kiJelzOn a IOIJCS vilrrn;;r,c:v lat•

llilló válasszuk ki nt. •oK" funk:i01 majd 6rvényesllsLk H k1J""W!t1gomb mililynyom.&ShVAI, MagJngyzC!I: 11 vAros tJevlld61 ti.e ·oK· megnyumttsltvitl ~rvény"sll• a ,,. •on ,j a ) ht:ltjllk, e► +mr 8 (élrAve:t@tés HLIIPlfil- Ukusan a megadott vflros k""-,pnnt1a fo!G tortoruk. Az. utca nevének megada"a Adjuk ,neg az vlca neivél -.igyflnllgy, mim a varosnev esetében Egy váfoa 1Cvttnek n1<,g,1.1dlastiho„ 1:1 kl,eJOlöyomb ~lforg.11&sávol vagy 1 naVIQác.rOs btdlenlyü me9nyomt,~v;il véla"zuk kt annak mrnc:i-on egyes betúJét, maid orvenvosltsuk m.•nd ogy,kot a oomb megnyomé!téval Hibés betllmegndáo usotoo a ·cnan ge" (Javuas) funkció lehcl.ÖVé le~ az utoljára m~adotl betO t.OrlCNI 11e11Je9vz••: egy betli Crvónyt.1sltéae utan csak Htok lc$Zn<ik lt11hetók • kl,e(zOn, melyek ,v ,1d;,lb6,,:i$ban "6te.tö v osnevet alko1nak A ·usf" (Lbta) funk.citi n t>ENitel aorén

k11elz1 s.t ugya1101iyun beh1i,;t,j kezd6d0 Vér~ m1n;1l A ftml-;ci:ó aktMW4:sa tehetővé teszi .a Ustaban Uetoplö ~ros.ol< valam01y i,of&k kavalaszU!rstat AtrnkOr .t hi!)OS u1c:anév kljelz:0<9A kervl v.lll$5Wk ,:: ·oK· funkeiót rnDjd Cr.,,6nyuw;it~OI( a iUte"IOldgomb mognyornbsbvot A varoanev Oa a.& utctnóv megadasa az elfanumerikus blllentyüzel segitatg,vol Nyon1Juk rne,P. egy1nMI kOVelóen löbbuör a ~ ,vtinl bf1túnuk m(!gle1810 azamJegyes gombai mlg a betu megjt"tlon1ot a képamybn, m#Jd urv&nyositsúnk a # gomb mog,womasé· vnl mmdon betU ut.m AdJuk meg az elözóleg bov111 Jti • b~n lévö h&ZSU)mot V a1asszuk k• az ·oK" turik.001 "2J:, é,.ényo-:;it&ük a •1Jelolögomtt nvomimsv.11 meg~ MogJagy~és: oa a s.zlun , ,<;m 1&1-e~,k az adott utcan. el,,1~~ i.ero1 UIGc;1 ,1 •Junctions• (Csom6pot,l0kl ru„k.ci6~ Is vi,l""zthatunk ekkOr nmCfi SZlJki,(tg a háLSZ:ilfll meg.:ittn *"••i

$1,lil Megjogy.tés: htl ho;i: ,t!rU tu1ot•k. d klvála!i%l0Ct tilr.A· hav.::",m: au1oma, t,ku ein a .:soin<,ponto11 hSta,Jtt Jrdanlk n,og A. JliJo16n 8 ICIJeS CUTI ltathatO Vttasl· ~uk. ki az "OK• tu,,kc,ot, -naJ(I érv6nyoe!1Uloúk ,1 gomb ~nyc11llaséval s Oélrava.u,rtl>S ba-lutC)C50:,138 ful"lkCIO noz 1orténó 11o.t:ttilé1~he% K6, oSMJk a rc,11<.lszer uta3l8$i11 104 . Befs6 komfo1 lil GPS koord1n•t:11~ I N.lUlfa(j t;OCW(IH111 , L~t.de lll 1 :>1 ~• lbtlto.r1& il JM , , ~. ·--•·---~- . ~Ja . ,r íu f 1lll(tlll!lt<I n - , >>-<• ~ lJ!.t-~•· ~;~- K!Dr~ ,. ~ :;f,,., ~~• [.::i - 1 - ~ ~ 1D N A kija,zön az utolsó kooro,.-atao: kllt~1l:.)k :e.~ Héromfelekeppen határozhalJuk meg az Attarunk P.lém1 1:1,Jnl h@ly8C az utolil.lra ITMlgat:JMI kOordrnéta,11 dllélelé1181 az ~OK" funk.caóval az úti cél koorct1nál. nak ~ az ulQIJara ln9<):lóOt! cim

H6rmnfi6tek6ppen ha.Atolh,t,uk ·1",PQ AZ Ma,nt ~ kivan1 ~~ lnw:ny "8:lyél az utol~ megiadot! c,:m A:!~dév1tl az "OK furlkclbval a -rown• {Varos) &s "Roed"" (I.Nra) zO- - ~c.éwet a ~ tilftOZkodái;,. hc,ll,0111- nu IDmallkua ~adasáv.:tlt a CUTT•nt . (Jilwtlie91 tartó~kOd41 hllr)ln.ció M,gl~el A k6pemy0 menO:.tirAban me , ej onó sz.ám (Xlnt jolzi, hogy legfeljebb hany RlOfIM &ZOlg;)1t.,tw>1 nyújto léle!!IIITl~y l<Jlá ha16 l krvilasztotl hely 50 l11n--os körzetón béli.lL, léQvonalbar, 1-taszntll/uk a"<"&-:.,, -,~ gon1bukal -ii tii,énlolt 1$1<1 ; f"lklrll(l:léhez Am,i.,,y a kiJ[lilön az llltnll1nk kl"a!:aszton llitos,t,,é1y lbtha.16, !r-ht:löséglinlo: van nz ~Ot(" fur1kció kiv,1 ai;zlAs.etr-d 1119 lyei akt11,1AfJuk a ctitroyoz01é&t d lé1ei-.11meny felé 11 "Store" tA,u,,vA•a~) lunkclo kivá IOfU!~i!irlra a j~ydlk bO- lh;~fhcL SAV,AI, .l J8lenieg1

&att07kodfl"31 h:!y kOOf, dll"ll.1,"llfIAk autorn~,, kU5 11 iá S.wi:tl d "Cunent lc;c::roon" (le uvtó-zkodas1 t,,efy) tl.,!"lkCIOWll" Belsö kQmfort - 105 A2: utol so 111 cólok Vilhtmelylkének klv.lout,,-11 lflflXIJU"ilJf:j l •UI Az eredeti ltvonal me-gváttoztat.ll•a ., ~ l.llllnT lllll!lt :. " - . > )O (!:J Vbla&$Zuk ld a ~Previous d8$l nat1 on$" (Ulolso úb CC!ok) funkt. ,11 hogy ~ló•?fmk n nicm6r1,.-b,HI u,1011 utol90 hU$Z i~lm valnme1y1k&he2 VAlnuzunk ki ogy c.mkót a IJStárw• o gomb r.gllr;ógh~ 1 10r16nö ln QOí(lil6sév1 1, m3Jd lrrv6ny, s,t~ik a tr"ttg•1yom&sav,1l Ekkól i 1e11,es clm iC1len,k meg Vélasuuk ),.j ,r: -OK ftmkCIÖI mn;d nvomJu~ mt,g fi k.11e-lOltigorrit,1 o1 cél rnvozet6s OOkapi !Asa lunkci0t)()Z. l.brt6nö ttozz3f6réahoz KÖ-O&eúk U fi&nduer 1.Jl~lti1-:a1l VélaNZuk k1 a "Oiver1 rouhf (Eltéu!s oz L>tvon.1ltól) luokcu:it,

mo:d adJuk meg 3 korülóut !AVOl~t V61.:ssuuk k1 ui: "OK" lunkaót m,1<1 Orvönyoaltsúk a h,1e!Ológr>mb mog, nyoméslval A rond-a.:,:ir klstillm1t1a :, metg:)QOtt ör1ókhoz 1ogk02el0hb ,no kerulöl 9$ f(tl;,;ijitfl1J8 8 68hRl6$é)fI a f.,-1haslná· la- fS Az útvonal r6•t.1•1~1 Béfr1litI) IJ !Janotban 1ehot66égunk 11.;m az ulo col c,rfWHtf>k megte-k1ntC!~cre a "Now,gation - Gu dar-ce·· Ne111géc:10 - ce1rave,:,éltlsl m~nu ChOlS-en dtH,tinat.ion" i K,válasziotl úti o61) funko6;áflnk okt,.,,aladval ! 11 lopdOk S%amíusl krUfrfumok ·. ,,, INIIML!!.!:LllnllutHIWI(fWI . -~ ✓ • 1 , a Az utolJára has.2nált kritéri,1111 korú! kiJolzé&M Vitlas.szunk ki ttgy twlénumot A t,~ttb61 majd érvenyesit:lük ,l k1jt>IOIOgomb megnyomáaéval Amikor az óttaiunk Oha/tott kntcirium lúvitl.1~,-~r,1 k0rO!t vtt asszuk kJ az ~OK" funl<.ct(11, maid órvonyesltsUk a k.ije106gomb mognyomásttval MogJegyzh: a motor

A hangkétpzé• beallltasa Válasszuk ki a •malo" (ktli) v;1qy "f~le~ (nOIJ hfwig tlpu581 8 koufigurtl• 00$ CO-R:nm btltmlyez~ső-1 C♦ lravo:tott,., loidlitásal újrainditélíi1 Stc,p gui<lanu,. 1A célr<1vezel6s leatlttésa) C.é"r a vezetés kOZbon valasszuk ló 61 é-rvenyE:sltsúk .,zl a funkoól • "Restoro guid.Jnc:1-!~ ! A c é l t ~ téa u1ra11,0ilása :1 1 eilliloll cé!ravozctcsn~ ~ ki és: érvénye-silsúk ftZl ;, funt:.ciOI, a ce!r11vei:otós mogko.zdOdtk a blp,, fOgmmozotl Ull céi folé kövit16tn AU,t ::9-uk boa hanukep„ós hangereJét • k11elOlögomb ollorgatl~ival. maJd étvónyoa1t&uk ., meonyoina~év-11 MoQMlgyz6s: .o har1y, f6 n✓ 01011qtok hallQíthh,a k0.tbon a tad101oktfon gombJa ON a kormánykerok alatt, kapcsoto &agtt&égt,vet ia be.ilhlh<IIÓ u,.dMIM kowitöen egy k~pemy6 jOlenlk ,. amelyen :. gyuJUli m e g ~ olól1 aktív cétravozotósl ~hel úir> mdltani l Belső komfort - 107 A

„M•p• (Téf1tép)• elkalmitUa.al k•peso(.atos ialttl~no-úgok A "M"p• (l(lfk0p) alkalmad, kél kf~lu- ltE-mrr.Odd• t6Jlc1H!tez,k A "Zoom" (Nól(jyilá,-~ llnkdó 5ehatM l•• -~ 11 ~ p 1<11111lJYIU. tz:anharom e!Ol:Ole!M:n bt!".ll!lfOtt szm ~ az. alabb, ~kr.k iZerint 8 VehlCIO folh:rwlr,r tri m,;t .Ghp;ármG lértópcm "°10nó ~ l)vetér.e JIJlomrnodoo,, az ak1Jv eél,,tvetetes Jr-lll(l+k me; lilrkép ,iObb oldilián és ;i ►.ove!Jezó C$CWl1Cp :,r kwl"!Jyi1olt t6pc a bal ol!Ji án a "set>cDon Mcwe~ ,n ma;i• !Kiv~llnoldulas a ~renl :a,mmódt)an a •.eperny6 ~lbö •:>ld :ln a léc1<.e;i b:111 ,n1Jr1 egy ranybJ IM:Zlk ,.,, ~··-- ~ , m:alnoz.t-;ho1 1n!tua ~ ,, ,e, flaUhetye.,""Ctl ~ Ult fl8l8nlk ITl9Q, amikof ez a roty.lmalban ., e l ~ ®taló az ~~­ nyOn Ez • menu az il!ábtl lDZOd,, ■z f~kr■ kcwta- e,e«i,eti &.NOO:::tt ITlegvá!IOltalMd (krtor4S bevil.el(l 1 MYA!IAs a

"Kivalas.""lás-ElrrlOZd-Jt:Js 11 léftwpe.n·• Uummodba, • jelenegi hely me,nortzjf;;:~ poe,. - laI cim ha rende!~.ez0$f"9 A : viqy annak tidsny;lb.Jr OP koordoátm,; az u ~ 1,tiimJUis1 kr h ) r i ~ k a célravezetés IE!411 tAa.a vao·, UJ"l!I! dltasa elOzö ál 8palnill~ ,ne,gfo, la6en vli!llto.tó uzenot k1~ós,,) (az 60mlan, , 00 m„ n l 50rT, rn 500mto-n. 111. 200 fli 1 km/cm. 2 kmlcf!1 5 kmltl n 10 knVC.m, lJ krnicm 50 ltm :m 100 km,r "fi 20(hmk.m A movelot .e lils.bv11 )rtél k ~rnb •ll~- Az. ogyia módbol n n ~ ,~a IOrloo6 ~ a jcbb OidM gom.:i rovld IMQll~~vnl. m~d 111 mai," ·,-wvo ,~ T6rt8p elrnozdltás.,) vagy Exit !he Tlllp rnode-. (Klléoés -l t6rlor9p Oumrn:db61) lunkrió t ~ lörl4ni~ A iJelecban MlwtmWonrn.,)•l~ lmozOOla& a ll&,kti:)Cfl) ÜZ«lfflOd )oln Ulm~ l,mob1 181Bnllheli.ri; meg kat~ ·1"kt-:t ól ~bO.tö léfea1 ~g,:i ~lj~!;)USOkrOI .Adm1nistta!!on and ~,ea-1,~• (KOZl-ga, g.!A$1

f<S b ~ SZOlI/Ok) •mibóM, .-, , ., , e: ea "t,Qloll ~ 11n: 11S!,l.ranb0 Szjj,O dák bdirot n elt.) 1,ZI Tlb<)iim sétgl .,,Chef t>USIM"41$" 1Egyéb kOtSlkcd elo.-n) NlrntlCiluin •l;r~n nélkúl Culan. loulMI and shows (KIJllra lin.ania é!i m:1rnaza1;J SUrbé9,rr, w-.a, alilpon, "Spoo ~ W l d opon•I.- ISzabacftélléa lpC)rlétealtmmylWC) a.zjnt>OlJm ,fflkj al;> . Tlilnlr;lOrt:. Ez a; . uzemmod leheKWé tosz, l ~jhr111u le,1,.óperI tMM6 tnegj~ lenilésel a Nh11J8CIÓ ana1 te!.l{ánlot:t utvonaital 9gy(itl bPkilpCIDII dolr.rve- ll•lfls esl"lén n lblMJ) k:,1agy,!.lSll S tlZ8nhM)m 69 !d!lelI beafftlOtl 5llllrlek ~,±1:le"I. a "NavloaUon • Guidance•· 1Navi~ ~ó - C6Tra~~et6S) l~pc::;o66ct; kgc,llés&I •od 8UlotYIOblln• tl<ó.zteke- dea ~ .,lOlJ stmtólum khk -pon "sak O r il1nes képclm,ll eSC!tén T18lIO tel8 - SelsO komfort "Map" CTorkép} k.apcsQl6d6- Térkép

AFönionUból ki1ndutvn u "Map (Tórkép) fömooü kLtlönböz6 lehel&s-~eket lonól a có r.ivotctós +rtH1yit1lslfrt1 .:itvállás A Klvélasz1as-Elmozdu· las a térképen" územmóclba .ll ll!lk&p láJOIAS:l északi 1ranvba vagy a g~pJáfmil menet,r .inyél 11 Cl 9Pi:lt1TIÜ k()Zitpp()fllha hotyo2Ó gr., .1 lórki•pr,n fi letképen lélhato IÓIOSH.ményok $.Zóllodí!k, benzinkulak, &tb- kNa· hl$ZU1·;.ét s:tolglllO menuabfakok mognyitá:la, menllabtak rn~werenitésa f.lmke bov,teléhez. mellyel "t gépJérmO ,olonte,ol helyze-lt="I ,Og.dlh~IJúk a J-oy.zék ogy beJegyzesen 110 - BelsO komfort A FEDÉLZETI szAMITOGEP TRIP HouMérés o fömenOn keresztül vagy • vezorlókonzo "TRIP" gombjának haszn~l:itával. Fömenü vagy TRIP .; fedt:llzet1 sz8-mit0Qép k11e1zése1nek kezelése Az ablaktortö kapcaol6kar Yég!"!I" gomb IObb szOn megnyo- CT Mpemy6 ~ méaé181 különböző informaciókhOZ Mrhethozzé

- •9Pt,flrmQ"" adatlap: • a helOcéYolsbagal k a p1ll.in-1tny1 fogyssztassaí • "1 00 adatlap (1 ulvonal) Megteend6 Amennyiben a • az Ml11gfogyaaz1-"1ua1, a m~t••II kjlc,méfttfak wAm~al és a • 1 „ CS(>II Allapolban még mog1eend0 leges lirtékének utvonal alapján s.zAmol~ étliigso- -•"· • "2" GdaUap (2 (;tvonal) ugyan ezekke-t a ~llemzOkkal. NuHUb AmikOr me,rueJornk a k,v;Jnt /!-1t6k, nyomja la két mftsoclpercn6l loYább Ogcmbo! OTképemyó ~els.o kc>rnfort Ható„volúg Megteendó t ávotsag A tart.Myban lobO U!em1nyaggsl a ~ tarNu:11a,;jg fTIQgtohcrfó ,u. ~ - ubm.&t mulltiis Az. , szemmel láthOtóan ,elon IIJlen m e g ~ a p111.1:natny1 ~ s jOlof,ld-s C!IOk· ., ~ - V8l8Cé~ stllus~!álo -.CW a dombortatl V1SZ0~1k m ogM tnak k ö v e t k ~ Amikor a halOCávol~ 30 km má §llGkken, n6gy ~ j8Jetllk mog ~ a g tnnkol."1t után a szamér Mk ilmét ~ l e l lik .:ihogy a r-atota ~

meghalodJa -1 100 km-1 Ha menet kOz.ben n kJ,oCzOn hoszezabb Ideig YtZSlJnle!- szegmensek jelennek meg: e s.zárnok hofyén fordulJOf1 PEUGEOT,f!ZetYl.:l)ot Ez az uli 6hs-J moglé(O t."lvolsug amotyet akllv 1111V1g/k10 ~ . tim a navigllr:iC>s hererdez:és ~k;m,t k1 foly3ma1oaan, v•gy e lefhaszn.-11ó illal bevitt érték, az addig mér mtg!cU lávots6g k1vonaséval Hli yzó Ortl-k e&elftn a 5/iimok 11ly6n alap,é r11:>lmezé!. kéni vizaz1nte$ vonalak :olrmnck niag ~út onaltik Az „ 1 " 09 és "2" -es 1;,tvon.i! ~ • 161 fO!Jgellnll ea haaználatuk. azon-:,a AJ. ~ 1 e5 utvon,,t Pélc2álil NICII Sz:ém1t.iSOk 11 "2 os utvonal pd,o h.1v, azilmltéSOk t,,l·~AqzéMI 18Ui lehetővé =-~ - - . -1 . 800 Allagsobet.ség A Tlt:glell lóvolt;.Ag ha kOzt)an e !ott lcJö Mnyndo~I fc .:J k1 BI fedl!:ltttli szárn,IOgép utoh.O lenul ,s:itól azérn1tv11 (rha1ot1 gyuJtásn •• :w . 75 PlllaNitnyi -· A pilanatny1 uzemanyng-rr~ á a

lúJetz•ae 30 k,,,Jt,, ·.ebeas6gO-r1ék tOI Az. altogyasz1otl 01omanyag 6s l megtell IAvo,lsftg VIUOO y ét Í(!j(!ZI kt ■ tedétza11 az6mltogép utolsó tenut 16z.6ul61 szllmltYR U■ glett t6vola•g A meglett taVOlaágot mutat,ia a fedl!-1 aill azémllógép ulol&ó lenultá:7.Asfttól -IIVB 511 r-: 75 5423 -H•a ---:-- ~ .,, I" Átlagos Ozemanyag-fogyasztás 8 3 "" Ozemanyag4ogyasztás Az, utolsó n6t,ány mltu:id rie1c Cizem anyag-fogyas.ilá!Ult mu tatja 11 1U 1 j , ., --. ••• - r 123 ~ 112. BelSÖ komfort Forrás: http://www.doksihu Bels6 komfort • 113 A LÉGKONDICIONALO ~J,!,~ 2 N.ipf1:ny érzékoló" H6mó,stlklt:tl- t"s párdt,,rt.1 on~ 3 Gyengq kwegObeflJ(H.lc-s 1 • 5. 6. 7 Gyenge tMfúvaa A kOHpkon,tol Jel50 résZén ~lyc.tetl lovegObelfuYó-fées javi t1a u croe.ztlisbnak66 kenngctosónok ml t. se,gll ell,81Uh 8 huz1tol a.tve nt.nrtan, az uta5tér optJmah3 h6mM6klelol 8 9. ~r.tüdd A

szétvbdó pilrn• iJs Jócimentea1tO fuv6ko Ar. el~ ttJt6üvegck pör> t:S ,!g· me~lt:!5116 fúvókili Oldalsó lovegö!,1v6kák Középso levo9ofuvtikn LelOflÖl><:fúvás. az utasok lóbto,, ,.,,, A k070pkonzol k-1 hfltsO gzetlöz6ny11l1sa az ulasok l;)b6n81 10. A kesztyűtartó 1e ogohozomu,btdrozo1a (!álld "l "Belsö k1-a,k,1,a clmú rés:ct) Ha.n:n•lob lanácsok A. meQI0180 :-:cn6ztotM bizto&,tasa 6rclokl:.bi;in keru 10 a QYllngo bottram la,.c betTum~ 11 rá,;;sAn~I< í3) (llUllrnáL Mo og 1dob<,n az crólelfe$ bcfuv6!. D,zto . s,Uaóhot zor1a 4Q a gyong• beéranilá9 bemeneu ráca:n (3i. &9 k1Vtrota.n a $-os; 95 , ~ iz~!lllz! nytlisl hit!!-zri.,lj8 A2 egyenlete&, kw8g6111t~ 11d&- kében Ogye11, n ar•,1= a 5zé4v(>(lö »IJ6,n talá1h.:i16 1 emeneti 1icao!. u aze:116J"61ulóká l oz el~ ulCsck I dti levegók.i oze1cnGkot ea a a,(Mnayt.etben a fodek!lk mogott elhotyru"ort levegok.,,;,-a1ó nytláso~ kal

f;.C,mtnl l"I~ lori;lSZolJil @ AJ. 1--es ó3 2·0-S órzékelöket no t"l kara 10 JekmltI"> IOmcg vontatas<•kor, magas kü!s0 ti0mórsek.let car16n am,y nyibe-n a motor hútO-Su meg1<IVOnj8 d Té(Jk.ónd1cMXIIO fOVd ICIÓlO kikapca(,1 hat Huzza h, a há:1SO a1tlik as aM~k nape9enz&él • R"°doltel~l~ 1óQQ6en :i héts6 • -.r•1ea A Fornoa tudnlve16k Soha ne takarja ol a koutyUtartó b al oldalan található hómoraOkktt• 06 pánrtartalon,~rzitkelöt! A klimatlz.álá• a.zablllyoús1>1n vAn Ne„pe. A flHIQw,,r kifogi1r.tal~n m.:ikOdőké• ~--s6o••~l- renntanasa 6tdokób,m llavontu logalább egyazei 5.10 :,orcen ál mükóOtoaao o téghüt6a1 Am91 y10en • r11ndszer ne10 hút no h8Un(1IJa éa fordu11on PEUGFŰT­ szervizhoz M egjeg-yx&s: A,g(pJc mü mftyitllá1,;, utan me<1.el1!nO vlttóc;i•~ normati!! ~lens6g. nily a l&gkond1<"Jon66 oronde.:&s mOködéaébOI ildóoo p(1 raJec,inpO,clA~

kOvolkezmttnyo. Az Auto ptogrAmmal törtón6 mukódtet6s 1 -Komfort program 2 -A h6mérs6klel N•HHHa 3 ~ A ventili:itor Lovog6tiozam r- A klje&Z6n lAlhaló t!ft~ komfurl.8Z n . JillOI, nem pedig a kijelzőn Jl"iVII hagyott M)f"lllgur;ioO llZet!Ot CelSJUS vagy Fetvenheft tokbatn k feJez.eH panlo9 hOmérlétd•lol - MOdoeJINAhoz nyom,a mog a Jobb vagy a bOI oldah ny11at. A21.k köruh beti htb$Op(flná· „„ komlorterzotel blrtoa,,. A beállltás liUP IOP "1.6ko at: egyón, igényok 1811 fl)Da&Ni legqyakrabbon 18 •• -- 24kea"n,1k A WlgkondiCIOnét6 6nadapllV pro- A 1,ovcgőt,olnm no- v, ·16s6he2 jobbra, C!l<ökkt:tnlés6hei!. helrA ímd,lsa 1 •I 3-ir k i ! ~ A lli"V&gtih, lm Nimb.;Jumn (venll t.-r) m&gJtJlenik 8 löt>bfur1kc,ós khpt:-1 y&n a megv1lé9 il.A~ fényefej, pectig a klvi t enektol !llg;, A pórásod~s e!ket•ilé,se, l le"e az „1;istó1i l ~ elh-Hl.2111;IWésA,,ak elk.erúlé,e

,;,rSE-klb+m m,nd g Ogyelen a megf~1-10 eve,1~azam íf>nnartáséra ~ lófbffl6 voz•rl6se blztos.11 ,- az utaat6r betso,ének mogfelelo A. légkondlclonalo kikapcsoláea .- Ford,lsa .c, 3·ai kapo.otól bdlta a lo~JÖ lmfJl,i. lttAltttsAlg A tbl>blunkC-h)S k6poriy6n az ··oFF i<fffzés Jflkffltk meg A tnOfefe!e! kOvetflttn .1 kliel:tO t:. 8 1e:z.o1t,mpék kialszanak A hAtsó 11b",1,, fi1Qyrnant1.111ltmll,11rk klvtteléWtl 8 tend~,e,1 V/ÓlliilT)enny1 lunkcióll1 k,l<np,1:f.fII A ~kornlorl Jl;()mér-.tklel para1ar lalom, SZ-11Jl•I< p,{1r.11) ell<or Tic ,e111 t,1r.1osit 111 A litgkondlclonal6 uJbdll bekapcsolá~ilho~· w- Nyo!Tlfa meu az 1-t;S, 2·es "BOY 3 &&gombot. - Belsö komfort „ 115 4 A leveg6elot,,rtás n.ab,4,lyoú- A 4 o. gomb sukanoa vagy fo tyanl3to!. 1on~ó·11,1 -iohcl a 1i,yggó•beára01la~ 11.mya: bet: 1ter, A kt.Alaszton •r6n)·Mk meg1~ e10 t:"-,, 1.ioIuma« (n ak) fnltg1ciommk • tobb hlnitc:~;

k1pciffl/Orl • Sz6fvédó és etsO ab ;,koli • e 96 ~ hal.só well6zh LMbAk oOI N h;kvl AVTO Awtc,rn:,~ kus mtizúi. UII Belsll komfon vt.,,u:a1e,,a a legbefúváa iutom•• Uku& voz♦ rl666hez NYompl meg az 1. Oli YOJY a 6,og gombot. A ,obbfunkci6& képomyOn .rerttl fOlt•P!k meg A gépj6rmu két lndttáaa k0zot1 a b,e.;11itbok tárolódna~ 7•Ah.&t90 Jégmert . -A t" rou,e. dic1onaló h: so .iblak rendszert& ".I •~ mukod11( r U,r6 fflO!f.l,nél rTyomJ& !"9Q a7 iJl>1"11hot il hAtsO ablak . v11aa, p,11unt61uktok Jégmento11Rht t,. dOk6ben A Je:12.ÖÍalTlpa kigfUlld rv. A. funkció a kuls6 h6mét9i6k!et vényében au&om.lllkusan IUlpc:ealli Müld}d6se a 7-t!S Otwnb ., TlegnyomáSálHI vagy • álllthalO ,•• 8 !evéleiév.-1 1. t1Yúlla fflCllar ,,aind,táUt ~oveto.n azoooe, a lóame· ,t<i=• IOS loiyla!LKbk. Betso komfon . 11 7 A hutos kikapcsolh~ (AC-OFF) Az ,v AC.OFF

sz!mb,>lum megj~lenik a diclooalaa) r11Gno elaltd , ~ kJiel- Ulbbrunkc,,,s kllpcrnyön Az. utaltér t6nylogo5 h6tnór9ékkne ttlmoradhal a b2álUtott értek16f igy tonnáft nz •bl.:iJrok 1>e9ar8& Jdásának ~e~ .zétyo „MENU•gomb 1 -CUlf"s,omb Nyorn1a meg a ~ombot Nyornta meu a q, bol A „F6n1enu" rneg,e I K t1 ti ifunk d6a képernyön Az ., CondlUonlng• (Legkondi• cton•tMJ meuu megJolonik a több funkc:ióa képemyOn - " EbbafI a menüben Wlhol 1ea111an1 • -(AC--OFF) - - • kk•ljel•0111a~o°"mbb-al - n : : : : . - ~ · v a g y az OK -- ,r:l>h:lfM WAlr condlt1oning„ tLé,gkon• Zé&kónl ;elen,k mog a tobb1unkc ,s képernyon Ettől a pot1tt6I a CUM fAszh~n lelrtak s:zenn11 beé .itbrcit:it v6gc.llloiel t nfs◄ • ,JI -12 :33 . ., ) 20.5 Ruto t. 22.S Fon10• tudnivo16k Soha ne t.akorj-1 ol a kentyútartó bal oldAlan található hömér&-ék• lel- 6s parata11alom~rzókolbtt A

kHmatlzáltls 1u:abillyoú~ában van aa:ercipo. A o:,nd:s.-~, i,,,rogflstoiar1 muködóke peu.6gonek fonnt1Msa ~rJ<itkében h,,voota legel.élbb egys;,er: >10 per· cen ét mOkOdtc.•mo :1 kíghútést Amunny1ben 3 rendszer nem hllt na 1.:,t;,&11Jl Jll éS fordulton PEUGE01 • f-.Z61"V1Jhez: Mog)ogvz•s: Agllpffnmu megéllól:-m után 1lIQ9Julcm6 v,:.ttocsa nonn11ls 1olonsog. mely a legkondic1onalO berondezCS móködésóból adódó pa. relbes.npód;b kOveUmzmcnyn -- A,. Auto programmal t6rttfO müködlllllk 1 • Vczetó éS utaa komfort PfOIAM ,. •A ventilátor Lovog&hoz.am A. lev~ht>ram velé9!he✓ ~ ,obbla. csOkkenlOCőho;C bal- ,. ford ts;i e a 4◄• knpe-;o66t 6elsö komfort - 119 -- 5 - A levegóeloa.rtaa v•zetóotdali sz.abályoqu G - A IOVOQöotoe.ttaa ute~oldall subelyo~••• A S-ős "-!lY 6-o~ gomb löbbf;.zO,I "llDY folyarll1tos lenyomlu;.avo! tct>oi a lovO()Ot)ea1amL.""ls 1rAnyii:1 ;i wzetOes

uLl$lll<lalon egym:$101 luggeliOnOI beall11,11,ii A többfunkciós kétlernyt,n 1.: 5--os vagy 8-os krvAl:t1oZIDU ,r)nyiak meglektlt) sz,mDOfum Jnyilbk) f,ltlon,k m~ I • -«:vOOO és e:~ nblakok • E"lsö és halSó 8ZOtlOzó$ . lftbak e6I és hálul A l6gkond1elonaló kikapcaola~~ la! r F)fLt:1a i1 4., k.tl1ic;ol6t baha A .UQOb•fúvöffl loél háti A tObt>tu.eiós- k•pemvOn az WOFF" .r6, )Olentk mey A movototet kovemeo , k •MZö é-s d ,a~ zOlámp.ik kt:a!szanak A hál~ abl4k j6,gmOlltG61T,élM!nek lo.1vót,ol&icl ~ fl>ndUo, vnlamennyr ,mkl:iOJa k 11.apCliOI A hl5kt"1nfort hóm6rsékklt. l>Af01tar1:dom azaQt>it et(ka, mAf nom t ztOSIIOtt A légkondJCIOnaló ujbóll bekap• CM>laa•hoz r Nyomi.:t ""0 az 1-es 2 •• fll9Y J-as G0mbol AUT.- Automatikus efoaztás. . 8. KU1s6 levegő bofüváaa / Bola6 lt!-veg6 kor1nget,bo Ez o funkCIO a k1vulrOl erkezó szagok os a tüsi utastórbft U)(ténó be1uttJsat

t1kadályoua meg r A szeUöztoté& mtJ(:lJénal<. kivé~ 1aszl.a~hoz nyomja meg a 8-as gombot a két leholOS(tg IISSZajelm8{1 KulsO levegő t>efúvá.sa A l<Ul$0 l~vegö b,aáramlasa ozemmod L~f1 Jelenik A bols6 levegő kftrioget~:.eA ki1elolt uzemmód VlS&Zajelzése v1rá9,tani keni A belsO !@vegO koongotós tartós h<1l2n.1iata p,Ará sodA>-h<lz é<:> az ut.lstér leveqömi noségtlnek romltbbhoz. vezethet A11.enny1b0n a valóbJn ~zéls6$6gos ld0fórt151 viszonyok n<:m inóokoljlak, a bel,sö ,~voqo kenngetése runkc16t ne hasznalJuk huzanio, sabban A gombhoz kapcsolódó uzene1 ,1 tObbfunkc:iös képernyön telen,k mon Vlaaut•rea a ••ubetuv•s autonwitlkua vez,ri.aehoz Nyorn1a meg az 1 ea vagy a 8-as gombol A tllbbfunkc•OS képerny6n uznnet Jel enlk meg • ~ ü kM indltasa kozött 8 - - t•roJodnak. - A fülhelö histli6 ablak a ontil6 rendvertOI fuggetléiG ködik Jár6 molllfflél nyomja~• gombol A lu só ablak és a

pillarllóh,kr()k Jégmenl81ft611 c:lukcben A jetzölhmpa A funkOO a kúls6 hömérlé-~ vl! ly(,t>On automabkusan ~ Muköi:ttse a k s gomb lsmtlla. nyon-,M~val vagy a g)Uftá. · ., - évei dllithat6 le. a motor ~ kOVfllöen tlZOnban D MIC.G folylillód k 111 Belsö komfort • 121 ,.MENU„ gornb 1( Nyom1a m a g • - A "Fömenu" meq 1eh•nik • lobblunk·16$ képtHnyön A hútG• klkapc&olbsa CAC-OFF) A kilmpcaolésl kOvetlh•n RZ abfat<. bop. :itodhatnak A Jobb•Bol pllrhuumos vexerle-a be- vagy klk■pC$Oli•• A funkd6 bek.apcsoll éllapotban a vozetóoldaU bebllil.la:mk uta80kt;1lon tört.6nö alkalmazés1ir tesz, 1ohe10v6 A funkció kikapcsolt td:apotban az egyméstol fuggetlfm srnb.ityozils tehetOseoehez valö Vt,suud-r6St IOSZi lehetav6 ia vezetO és az u1es az6méra. A 4-ea éa 8-os gombokon vé41retuiJ-: IOel • b*rm•ly kéz, be:,vatkozos tor11 pérhuzamoa konf1gurileit bcál1i Az. "Air conditioning" (L6gkon•

dlcfonilas) menü elsöd~e& k11elz.6~ kélII te1en1k meg a tobbrunkci6& kép~rnyOn Et1öl a pontiol e CUM roszben leutak Sl:Oflnli be.ttlllláSOkat végczhel1 cl A k11<apcso11 allac:,C.11 :ll: "AUTO· gomb vA>JY a tegkc,ndic10na10 vezér161epjjn található 4~3 venblilor kapceoló mounyomasava1 i;.zun1otnet6 ffl99 A gépkocsi etlnditáe,a .Jbró motornál o g(!plo;oc p vez.érlölap a helyzotek k lvila$ztásáhox ., Val1me1y1k t,c,lyzol tuvála:z:tl Whoz mozdil,:uk cl li sebesflégV;;II· bői lor1énő e1ir1ditnsá~. r tokart ,;1 Vt!>ltlr1r,IMl)01 A kombtn~lt "-iJt!IZóogy.$0900 rncgJG6or11k II k•vél-t!i>ztOU hetyz:Ot VIGl: azate1Z8" . Park (pRr1Wló): a oá9koes1 almozcl11 lés ellen! rogl:11bséh-nz 6s R motor o~indltasához h~húzott p:,rkolófók.nél Revorso (h-tramonet): 101atá&hOZ 5e21 e holyzt•lcl éll6 gcpkOCSIO~I alap;,•ra ton rr.1knd0 motornél vál3SS2Uk ki) NoultBI (Uros) a motor elindlteh:lhoz é~ perkOfAshoz.,

bohúzott park:")li:,- 0~ D helyze-l l,.apcsolása olött hD)yJUNó a motort .,sstat~mr ez al--t;)jtiiratr,1 Onve (vezotos): automata uzommOdbsn történő vezetéshez. a sebességfokozatok kéZI véttil6aval torténö kOZIOkOdóa- hoz 9:sp(klprogram r- •-°*~-- ,) lék.pedálrft gy3i«>roll ~ t.er rMid IOkO.uJtogan Q6Dk(>c,1 rögtön elind!J ~ N hf;!ly.!:t:lból I.Orl:énO , h1,1. , li:,tn.111kdl a fE!kpedlon IBM , gedjük k, a parkol6Ulket. r VÍll;.1-:sz1,1kluazROvagyM 1e1., fTlé!JJ fokozk"tt05an ., fokpedafra gyakoroll nyc:i,Nllt ■ cca,.,·,-•, A motor belndltása behUzott parkolófók melleU vA189SZuk a P vagy vezért61apon. FIGYELEM! Alap161tlton mókodó mo!JfflM. 9edett r>--"tlko!(lf~kfl~l ktvillasdea 11,. o vagy . NI funkc16nál a a4okOCal • g.azpedal mük6d1e1ese n6lk(il 11 • mozm.JI Ezert jllró motornál ne . a gyerekeket f ohlgyetet MIIII J gépkocsibon. Lck;.ipcsoH glJJUls ese!JWt ben .c1 selle5~égvillt0kar nem 11

ze1ben v.m 45 liS: havas Ü1 program, , 1eny0fflq • .tilt . vitaSSZLikklAl"R,Dvev, ■ ., ~6pl<t)Cii rogtOn 011ncsu1. r~kn~I Mogjegyz.ó&: Amonnyihon meot kOZ000 hgyOlmetienségb61 N helyzetbe kitpcs.otunk, a gyonuia~ ~lükS0-- M anual tk8 z1): . ;r, P holyzotbol val6 1MI mindig urtsuk ped&I, nz N helyzetet a ~ fon:tltsuk ol az 1ndll6kul o.o, tnMOdpelfC vagy a vuretöoklall sjló f)Qyolmeztetó hangje1Z61 A-i1;1!)uk a kart P hetyze4be. 611 jet,r.i ,-negszün1k Aiuonnyibon a kart>antarlMi l~ktrl J~ro n,olornél kell húuuk be e p a r t e ~ szuk ki a P hctyzetel. M Bolsö komfort Sport és Havas út programok Az ~ t ó program v ~ lú • hel,z■tet 8 ve2értó1.:ap,,,,, NbeS~aff:6 .1 o "l· ac:lllpUil6 uzemmOdban • ve.!el6 bannlMIII t,oevarko.dlsa llÓlkUl D lctl MaM ~•rnót«Nok figyoklnl k ; j l PJ«w, müklldlk ·-- Kél 9fPt"li ioés.;rlkre zetoen ton,,,nö ~l ndula~1 kOV&IÖ· av9Z191611~1us. •n

megnyorn1uk ,1z S !}Ombo1 fU ar utvonal t pusa ~<td<1µt/ll6 program a cllnttrll!ku~ weze-10-.s1 &lllus1 árnaoa11a A 11axn1.Ms gycnulh ~ e,~e- ~ "YOfl1uk le 1e11951,m a na.:pe d6II a vfvitg--rAllókar müködtetóso ll6llOI (kka Clown) A s t , ~ V á tó ~pcsot . PAll" o·a· ceonyabb fokozatba vogy mngt(w11.1 a lchlilaszaon fokozatOI a rna.11:1rnl:t 1:IUID.bdLAMszam oléfé&étg ff Ptl,o • aobo&&óav~ eutoms- -·- . , , vtnzakapcso( akC&Onyobb IDIIOUlba a hata&o9 motorfók blztosj. "hiau"Jltwol - gydaek hil1efen ~lemo!Juk it.~ bunkal • g6.rpedarrot a Sebtt1--9~ a nagyobb blzlon-ba 6dekébt!-11 Mffl llapcuol magaaabb tőkoutba -· -- ne Wllauzuk a P vagy R hely. "8 • g6pkocs1 nincs auo hely Ila Havas lit program Fz a program megkonny,u az ,noul~SOkill és il oygnge l-4p,l(j.3$U alafOn JflP.06 1no19MI ,r Hri,.ha!A9 6•dokóban uttesten n" kapc9•l1Ut:lk tletyzetbOI a máSilo.ba An1~11ny1btm

$ gép,fl.0CS1 0 holyteeben t6r1énl ehnduliSJ kövo:Oon a :11 gombot nyomjuk meg, :az önadnptoló program a csusz6s uton v,116 vorotll-& li.ótu!ménye,hoz igaz1qa ;l g(tppirmü rnonottUla9• donSAga1t A Sport élj Ha,m9 út p«>g:mm<Jk b:urn,kot klknpct;olh;16k a megfelelő prog ramgornb iSn16toft 1rll!tQnvon1;isava1 Müködés ké7.I fokoLitv-llás o~omm6dban vét,:nuuk ki „ ne véla&s.zuk az N holyzetel ~ progr,1r,1, 611 ren,Jólko„ A Jfr., élasztott prognun Jcl"é:,e meg1e!oruk n komlJill 111 l>l•jt:llL6egy- 6,jcn Sport program <r Amenny,bon a 9épkoc:1l O h<tl)• I weZé,10lapon az M he~;,dc,f l!tl\Jt1S8bb seboH6gfokoza1ba k.upcsolástMv 1v1~1k fok0Z1te,;1q n ~ g . - 6 l•)ka,t a + te• irdnyltl:m Dklc&onynbb aobo-ss6gf0koza1ba kapesol~&hCIZ huuuk toko1.,t1, san a tehn~ségla116k.af ;l • 101 lrAnyM,~ 86HTI•kor htv.lltiillunk O 1:tu101n,1t1 UZ01T•n6oba11 lört6n6 V9Zl"lé$) t,.-lyZQlbóS M (kózl

ozon11nóc:lbJn IOtl6f1Ö V8Z86$) nolyzatbe ~m·n, y múkOrl-i zavarra a többFU<lkCl0$ k110!.t&1 meg)91en0 ÜLt!-flél kl~éf„ll!h,,1 fetvW,, lanó pelz.ölámpa fiqyelrneztel Echbe,, az esetben a sebnségvtiM p l 1) .,kkontell ll~emmodban milkOOlk {blold10il J f°"-OlAI) llyonkor ,elen •ts ~,-.g-,U~k,rl l"!il~helílnk P-b6t R·be és N-tlól R hety.eelbe való tkapcSOláskor 10 rán9atiisok nem rongbl f;lk o.I Mtber;sógvailot) Ne "pjük tUI a 100 kfTin, sct,esaitgel letve m1nchQ 1.,,t:u1k bo a helyt koz lekod.•d IIZ,l~lyokal Fordul~nk t,urO(}:san valamel~ PF.UOEOT-szon-eznoz N al<.kumuhitor mc,,yhlbésodáae no ttn, ha iJ sebe5l;og.,á-t6knr P helyzo( b6fl van. nem IM"llt li~pcsOln,, mélilk he,tyzotba Az automot., iohességvaJlo mogron9i110d,,-,ának elkenllé1;e éld$k&ben sott.a lóka•I $.9 er0,1~11k -~ sebes&6gv61· 123 .~,··-aol<te,,Od•• A panm"™ , B@lsö kornf<>r1 -

Vti:S.:FÉKRÁSEGITÖ F<ENOSZER --·•--. ""-•:::=:.,: :,,- .,,, ,, . -----).,,,, .,, ==:::, "" "°"" - •-oa• . nyomJo lo, m . - • . ,, ,, !o""""""" -· .,, , Jalzl oz Al!S fék- A """·••• . ,.,,,,, Le-,t, ""Q> """"""""""""" """ •"""""""" """""" ""=••··"""" """ " ··""""" ·""""" A •••-•1 lon,or,,Sc.,,,ak ,,,oes-·e qétö• ,., c,óOk<m 01 .··aso . """"6 """" r - n lop mükOde>oo ,., o , . ,, 1:r. Flgyclemt A a.eboe EJ•6 bokapcaolés ~ k 11t<k.0t ., A a,oho6&ffgsz,1b,1ly0-6 ÍUlkQO• hoZ ve.O hozrMé1ó:hez Oll1tSil az 4

1 ◄• kapc:,;o,lII ·oN hclyzelb() qépkor.,gi Mlbess6Qe 40 11.m/Öfilt , ANHsa a soooi.ségszttinléló mutatóját a kivan, 5;ebes~égre, r A sobessé1)~.!at~lyoz6 bekap~ CSOIAsilho.l nyQmJil meg a 2 •set-• v;1gy 3 "so1 •~ gombOL A gépkocsi t,C1bossó9él ~tlOt a r,il• laMltOI kozdvo a renduor az On t>eovatkozil~n nólkúl me91.1:1Ja At 6r16ket uto.cósot>essogkél"t tArolJa, 6:s meg 1& inleniti ;e 4 muszeres muszerfal képomyo,en &Z 5 müszeres müs.zclfal képemyöJén leho1 b4tk Belső ,t•- bMyOZó Kllépe.5 a aobe&ségsub-lyozo ü.ternmódból -r Altil!W o kapcsolól · )ff" hóly.teibe Mcgje~o•= A 1 ea kapcwlo "Ofr tte,yzett,e AHltasat vogy n 9VUJIÓ5 1ev1tletél k0le10on -1 sebessegsza• b,;tyozO u1ból1 bE-kilpcsolátiAhn,t a: ·0s0 beMpcaoi.~?IM li6Pflo!t kóll „1el)lsm6tn1 n.i A kijolz.ö jolzOsol H:t. fo,gatruno 11SjlCSOIO ·oN" élll!ban v"an, a &ebe;ssepszat:>á!yozó 1ekJ 11z

·oFF· felirat k1$órctében l(lthat6 ., kJJc~. ,ctezve hop-y :t $t" J enotc. nem keuitt bev ·olrc A jUll61 JoblmJ l!1!halO YOrlnlak tolzlll., h,.gy ttt el~ be-kapcao&ás még nt•m 1011énl meg Az e-lsö b~~kQOl.a(,1-Asl l,,1 •Y&töen az "CFF" 10!.rós ohun1k holy-,110 a rógzltett uta:coseoesseg J-olen k rnr,g Amctnn~ ,, Y8lott lülfűp1 az otazOiöt>euéget, • IZ3mok . ,,llogni kezdenek .3 k,1e"~IYI komfort - 127 Az ESP r-end&i.er klkllpC-Solfu;a , . ~ us - i ! f 8TABILIZAL6 Rondklvuli körulmén~ kó.tOlt h;,t9Z· nosn;,k 1>1zo11yulr1at az ESP rends.z:~r iiiNl)IZER (ESP) k1k.;1perwlá!!a A,. mQkOdéeellZABSrend $ +• r11k 6s kJog6U.ib PLl A ~ Mai kOYelerl ny<>m/t)t81 . ~rmuvezetO arta• óhBJIOU Q C -111n• kOZOW 6llefÓ$ "8tón , .,•--egy • n,nd&Zer •vtomat1kuaan vagy tObb kl!lf~ken - 8 molOrl ennek étdekóbofI. hogy ~ a k1van1 nyomvon~lon r Nyomi-•" m"9 s kOzépkonzolOfI

találl310- ··esP OFF" k.{lpcsol6t Amennyiben a kapcsol,;, jftlz619rll p.&}11 •~ fi Vl!i~8JGlth!I klQytJJISd ttr. ESP ,endstür nem befotyasolia a m,;tor műkődéset , .,, , szabAl)odH ~ & ESP AYISSUljelZM. v1IIOg (!Tb &5P Mü!lzerfoh k11elzó. ~ C.!Yb A ." Mü<i7erfah k1Jelzö. A rendsxor vis.ankapc;sol8sa megUSr16nhet r aUU>mntil,;U$0f1 .i gy(IJtas levételekor r eulomatiku!lan 50 kn116i , 1 50~ SéglOI, ., ~{;:!a! k,lpcsoló ·)Jb011 nM,gny~ d.Tb /h Műszerfali 1 SP 111~0 ab ~ MU.Z8<1al"""" a: AJ. ASR/ESP rend-surfl nagyobb biztonságot . tanak norrr.;i vé,z,;,tt>Y eseten, de ouni szabad hogy rt qépjérmUvczatól ama OSZIOntlzzélt. hogy felaslege$ k ~ vállaljon. vagy lul nagy s e ~ közlekttdjen A r-endszornk mUkOdése csak • gyftrtOnak a kerekekre ( g u ~ cs.ok os 1<:eréktárcsAk) e ~ S;ter alkotócJem@1re. az efel,Jt0rilcul cgy~égokre és o PEUGEOT~ ban elvégzett szerelé.sokre ft

Na-v11k,ozasokra vonatkozó elO- , bel<.111:1 i:,1val blZIOSi lott Utkö%6$t kOvetöeO ~ e n ~ • rnndsz0r0kut PFuoe-::,1.s:SMZbl" J ~ B@lll!I komfort· 129 ASP<>Rrhal.,, ••• , , , ••• ··-. --· ,, ·"""". """" SPOftT ,.,,,,,, , - AmO•-•••"•A ,.,oaa, ,,,,n -• mo,-.,; - - pO,. •• , """"" """" . """"""""" • ,,,.,,,, ,,,, """""""" moo-,c "•"""•" """" .,, ,, t o;. v,, """ •• """""" ".,"-· . -~······· mÜkO<l.,I , . ö ,,. , . mOdOo, ., ,,,, A~,,,,,,"· """ """" ,. """° ·,,,, ,,. ,,,e mag<"loo az AUTO .h" · <&k<a""

"""""" "E UGEOT- Azo,;,n:,l 111 tS3 18 , ~pkocslt hir1<1M kor• n~rncmtuial lJs 1iu1atcn !é),,ozo:;; 116Uc.Ut C•;~relJ<:1 ki a n,oghlbf,$0dolt (dl fok.les vagy : ,pos) gum,ot,ronc:90I es a heló Jegf(lvl- ótllb ldot t,elui elonóttu.e a gum11hron• e;.~nve,nasa! MegJegyzOs.: ha a mcgh1ba&0dolt 9umi• Ot:llC;Cl •rJ~eMn e csomag:ort>on t:iroI1ull. {<~ a g~p,-,annú :ic,bessöge kb 10 per,:en ket0$lhJI meg!illlo~,1 a 20 kml ór~ , kerék 1.10yan,ezt a ja,111J$ SZOkSOgOS!~l<lt emlekeztet6 üzenetet fo-;:ua kúlden rrieg3kad1Iyozva euel m:Y, hasonló l•pu,;v Qzene n 1egjelanéscl ff r-kefn.el megjc!OltI, iJ:zePtl llt I gyullad ki A ~ k6pcmy6n Jelml6 • ■ I, ~a Je1Z61árnpa klgyt.dlad .1 9l!IIIJD ~ ldOn belul QllQnO . gumiabroncsok ~ 1 D 11 IIUffllatwonc:• A randszef meg·etc16l lugoe41erllll • oumi;abfoncsoyQnl.tis1 rend$Zel9IIII eJ!enOr1znl keU (a gyártó . , ,l 1.1~ 1z ftJtóoszk>9rli

, •natr,:c:an, annak érdekében. t>W:oslts.uk 9@p1:tnnovonk opllllllJ!I cl,nam1ka1 h.:la,OOnságalt 6S JOk a gum1abr~,k korai tokérn fOkOZOtl lg,)nybeWld ooi.n10s IOfhelés nol;JY UgyelJUnk a pO.lker(>k n H a lóbbfunkaóa hlb.As kerekot 1o1010 n mOkOóést,e lépő k0vet6en u iSmeQte!enrk rends2eres eJlen~esate A rends;,ter1 éllTW!lCti!tIQ a közeli frt!kvencitttar1otn~ er~ktromos etet. Bel ső komfort BELSO KIALAKITAS Elaahamutllrt6 Slrvargy~tt;iko.zbllcll IAtlik Ny,táahOZ nyomta meg a fedelet Ur1tia&h@Z nytSM, kJ, <Tiajd a t111•nutart,) Oldalai! óalonvomva húua kj Jo(limalidlt ke&ztyütartó A kosztyu:3r16 .z:trhat6 NY1~i:s,V1ot emdjuk fft"9 a ÍOQ.intyut A ny,1.1s1kor a vl: ,"jg tM autolll6liku~t1 bekapc: ol A kosztyutm10ban hérom illJZ,.-U tal ható a IKleökés.n,Jiek (R r "i1 csa:Ha- "del 111.ozt:ttáslt1oz, va1,a,,nlnt egy zM%1"1 $ZC-16ztetófúvóka, ,nely !.JOYPMZI a liKJkondicionillt lovepc:,c tuu.i be

,,-unt nz ut;1t.tim szotlöztetóny11á~I H1deQ ;ioaben RL ut1:1stér .e hőmóraékfet6nek feon1.urtA~a rd., k,ibcn tonécs.oa a tUoktlt elZtun T!lroókal 81flktlotbik kJ 1011, :iznn,uVC"g. er:•rópénz folarrlnl tt 407 kt!;f-4lótii Otmrtató,anal tb. ia,o!at!1-<;ho- (WT,~-. A pröcikk-tárol6k c>ltő (19 Mt-e-6 kMi06t!ó.!fül~k Az fll:ttt l.lfHtlafók . lAhajtható üdit6&óobo.z h Az Ud1t6edo1:>o,t, 1b 00hlltt1u10 r, y,1.- séhoz nyorn ia mog • fedele, Doboz Az. első ko,nynt:tm •tata1hat6 .z hM&ó rés.rbn IJJltós6ha.r ny,sauk ki alul (n 1<r,mo y pontot t~). rna,d kmm~86hoz nuuu~ meq a 1-1~1y1 Vi•--;.t,i;!hPlye:r:~hez Z:"UJ,1k" l<;,d(>lon 12 volto!I c11.atlak oz6aljz-t Fedó!lel ellátott nm,rgyuj16 •Jpusu c:cattalm~b Tapo:1~ ~ a 9 v u ~ t;SOk> gyúJló"1·; he!y;.,01/Jtól bu1 ·>to1tott AJt6n 1616 rllkod6neb T Ctköpok. utlkonyve-k v19:,, ogy 001,1 ~ V1Z efheye1ésé-10 &k.llma~ Vezelöoldall

z.irhal O reke•z K,set,t, tiirgyal-., kulcsok parkolol!ér ty, 1 .,,ogy r1l0bitto!ofon olt>Ofye,ZMóra .,111111nas 131 Megjegy~Ct!U!k! Az. akkumulálor vsszakoté-sél kovelöcm a becs,plk:18-sq"IUO rend&Lcrt ú1r:1 k8l toiciol,záln1 helfyenUk fi k:1pcso66t m.1,-+rnáll& ,é!lleny1tá$1 hO!yzetbo l 3. hety1t>I Jobbt.-l) vér]úl- moq. mlg a oaµíó-nytet6 a max1rn-hs résrenYJtas. helllBtbe konJI, A naplt•ny1e10 alkalmatlan 1d6~•. lórlénö uylUsa (1-)éld.lul fagy) m ctón zén,sko,-. hO o rwtpténytato-loéltl ht-ly!c!Uük a kapcso46t e "O hely• zetbo éa nyomjuk meg rogton a k.ip,"1:061, e noplónytot6 lc!J08 dr6d.H1,)1g tat1suk ltn)Omva nyet.c-i--1 hetyzutbon • tető 100 km/6,a sebesség föll 41 aut• ,n1.atlkus1n bOC"":oUkód1k Az Ujb(IU röaronyllá.&M ,z é!llbuk ViPZ8 a kar~ ulót "O" I.J lós.ba, ford!t-.uk Ha l gépté,rmúvel r,. 1plOnytotb k0zbtm ~ipOdös lOrlénik, ta&Sllk. mog at

napfénvtel6 •= ,rénytJI [hhez nvom1uk meg• tolelA k:1pcso!ól Hn t: gfr,JArmOvMetö mkOcllell fénylető kapc.&olójtn, gyOzCSdjGft nyomJuk meg 1t kapcsok.11 legalabb 1 masodperog R6s,o M nd1g vegyük kJ a kulcsot még akkor csak rOVkJ td&e hegyjlá CD ,3 knpc:iOIOl tobb(;l A müvnletek kM:t>en ,a bocslpöd~tigtllt!O nem mukOdlk fllli arT61, hogy 1eerik1 nem akadályima megfe~IO ztar0<1~•1 A gt,pj6rmüw,etönek rneg kell a,6z6dnie 1m61 1$, hflgy az utasok mactfelelOen kez„lik D n.upfOnytelllt Y1gyá.zzurik il ")verrm,kekn!t 8 w.pfénytetó mUköeltct6$e köZben Belső komfort• 133 "Védelem"· - - TARTOZÉKOK 1 "f=otmavllág" · Boh.af()l~tló !loiSJ:tóberenje?:1S, uYegt,kbe QnJ/1,0lOn rendszám f,.otéKötcaavmok, l"°5efl41ydot>oz lr.6 n,oromszoo eiakMih- fányVla.z- &:.!3ft!f6 biztou~é,j,, mo 118ny hóanr. stb . Kenyelem "MOazaki cikkok" -=· 01 i,., l~zsák Et! et"n

feltz• Abklkmoso folyorlck. t: S6 6& kúlsO U$.Zliló- és -1i,oló!;n,rek relhl}tQ úlé1>huzat0f., &Zbo)f!I ;iek. c::nrnagtén rako001jK;,,- csom~rOgzlt6 héJO. Széllltá9hOZ lot0<:"".(ltnJg1M 1 rudah., ltlegl•~tl;j •,ZZl!lltC>eszkozrk {sllbc 6s kerékpét szAl1lAS.Ahoz), tetöbo• l 16-sok és m&gasftOk gyermekek UAm a htttsO és " oldn1&0 nEtf1P11!tllenz6 tllfisz1}0tat, elem A von6h.lrog (fflill(lfOé~s VOtltlfh1:fio auly: 199!.> kq) folsz~••s~ klzbr(1l,1g p PEUG[OT halozatAn belu/ véycztel """ . 0 Aud10·• Telefon lohAngoslló szt.n navtg-".;10$ bon:,no::lezos, CO viltó: l.irmoly, a PEUGEOT 8 l<1! nem rendazeres1teu elektromos tartozok. v3gy alkatrész telepilése a gép,arm~ ekiktrornkus rondcs:ze,onc< mcghu bé11odésáhol: Ve;"OlhCJI KérJük ,.,e-gya eZ1 f•gyelcmbo ib aiesoiJuk, hogy tsnácsér1 m,r1dig. ordut,on a m-Arlu1kópv,selit-te"hez ahOI örommol t,en1uta1Jak.

Onnet1 a rondslorils:ltott 1ar1ozék.ok U allutlr6szftk ldJtHi vdlaulók.;l l A TETÖCSOMAGTARTO RUDAK FELSZERELéSE A 1i;;crttsztiranyu t1:110csomagt;irt6 rudAk e!ht!lyoz/iséhez hHSZr>;ljlJk niz »r1~ a c~.>lru készutt négy rlar,·1b gymi-röy.tit6t T~jUk 0111 !llkarOf{;K!o, lekot. m1;cl t~qyük a holyukro a lotö• csumagt;.11t6 rudak sworsrögz:ltölt CD RAICC)DÓIIEKESZEK ~I fc::: •==:at1iAbhn Mllg.-ng-dctt max torhclo9 a tetöcsornaytwtón 40 cent1mc.ttert niog nem hal,1, 10 rakodi,s! magass;tq esetén (k11,1éve p kerekparw1tOt): 80 kg Amennyiben H ,.:1komány n~9•1~s,~g,:1 mi,ghRl.adJa a 40 ctn-t, a tetÖCJdak, ~ét Ja 11„zhez val6 ho~.záJófff· , lctve. a rögzltatt targyak mogrongél6dasan11k elkt:rűlése érdekObcn az utv,s.:onyokn<1k munfdelf, sebes- . jobbra e k&t csavart, m1id A ~r,,armünél h~sz„1l>b rkikOfttany &zaH!ta~ra vonatkozó szabályokról t3Jék.Oz6d1<>n :12 ndol1 oruiigt>,;1n hnt• ólyoa 1orvóny1

olöirasokr61 • C:: lIOzll meg 8 fedelel f.éggfc!t kOzlekedjilnk A KIEGESZiTÖ PADL0SZÖNYEG KISZERELÉSE A vu.zctöoldoli kiegé:3z·lö padlOsz6 1,yt!~I k,~zere:l#!-5-@ érdekében ro,u11 • u lésl ,eghálsó he tyzetet>e l-s ts,M,roauk ki a rogz.1töelemok(1 V 1SSZ;.1helyezéskor hol)·eUOk 11 mogl~:lolóen a p. ld!oszonyeget lllljll nyom1uk v,ssza erősen a ~ nwkal A rOgzUés ne kul a ~ .i:avar:--utJa :l pedálok kezcJésél Belső ~omfort UTMaUTÓ, LAKÓKOCSI, NAJC), 8TB, VONTATÁSA MlndPn U!.ulben f19y~ljürk a hülO· tolym1(,k hómérsékletére Mogjogyzós · lokozon l(Jónybevétel IJMttl!!n t11llJt n-i.&lia terh,oJ,ós vonta• L 1.a meredek emeltod"n magas kOis6 hólTl(Jrséldc1) .1 motor 1,itOrTM t,kusan Ebben k0t1:,tcl,l7.,I ez 8<;(,t080 leljesllmén~I a tOgkOndiCIO- kH,{lpCSOt.&sitval i:-rtietO el a rnocor te~ltm<.-nyét,ek jav1tása éS a .ontatAs1 to1Jes1trn6nv novetósc A motorhül6!olyadék-h6nk:!rsfklt:I nAk) 11 1111

tanicsok A .,, ti k efoNtílu oz ultm• -.lcl6NI ugy 0$SWk ~ hogy a nat mtit. 1rQyak a lehető 1egkO- - tlerQllenek a lengelyhez és,, ijlll)eoara nehezedő tamaszsuly W : .,? -llliN az engedélyezett rna• llnliDDt, de ne 1.,, túl a.c1 vlss.z:1lelzér meg,ektnesekOI nlII A ~unk meg -és Atlitsut. ITlütort, amint lehetséqas. ,uon kt e Gumi3broncsok A ve1el6old;:1h nJlo kóZ:4psö 082kip.1n l:Ol:tlh1t(1 cimk,n l<ozott 6rtékck szcunl ellenőri.Vuk •• vtmt:1fftsl vi:19.tO gc p~rmü m~jd az ut.lnluló oum1t1bronc;$01nak nyom(1~"tt M1nd1<1 twlsuk h9 8 Jó1Vil$t>ll nvomó&órlékeke1 Fékek: IV. uUinlut6 használ::ita mi!g novell a 1ékU.,ols~o1 Haldőfunk csökkeftdt r.El>e 1, TC,ÖbE!n kapcsoljunk NS$Zd lt cuunk foko- zatosan Oldala.dl: Az o ld,"1l$Zól~rt~en)$6y rll~t-kede11 VQ:tossiJnk 6vato S4f1 éa méf"Sékf.-ll iseboa-e~m~I Világitlls: Kézi bea1utas AllitSl,k be a f&nys.z6ról<dt, hogy ne vak!lSUK el a

&.-zembeJOVÓket EltenOnzzok az ulánfuli elektromos j4"1- zoborendezeaert 135 W. automata oobaa , • ,, """"""" v , . - oal. o-osógal Négy ko,Okon """"" , o •n <aOLé10"" ua~•· •. s, , - """"""" i,,,<sok•---M ,,.,, a vonta,.> 00 •ml• . 50 km., •••ol"<,on no""""" oOhbl-e,l, •o••"""" ACJtPKOCSI VONTATÁSA ,, 11 . <11 i. -kel• talojon) -- , --·""""· A .,, •""""" "°" , k, • """lol "· •• ., OI• r - r ==:"uk bo lllk"""" • .,,, HBw,,01, e ,· """""., • ,, ,,, ·""°""""" uu.o,as,g ;, ,on- ta1á!tlla, fclemelboel {Ut karllkkel • !.olajon)

"""""" .,,,><•nl om• .,,;,,go"" ""l)Qmelm CD Gyakortati tudnivalOk • 1a,- Olajszint • Ezt ;.12 irllcm6rMst , -• v ~ e es egéSZltse kl a hMlnyZ6 Motorhillztetó kltámaszt:0rUd A motorhaztoló nyttoll 11tlyU~IOOn lör1én6 tO{J.Z1!R:a6tuiz 11~?LJk ~I k1to mt~ll6rt1dal •IL ;ura kial.tkltoll nyilasba Mh•l611 loCSUkj Jk .31 rMl{)ftl éztotö1 paltlntsuk vissza II k 1,dNt~~ 16ru1;U itZ: IHl!det1 ttclyére mimnyi$éqe-l a kE-1 olajcsere kOmll. Az el onörzést o pépkoc1o1 v i ~ hotywtóbon. t·ud99 motomal, • uil"II mw6 p.1tcl sognsltg6-vef vegez:za Olajszlntmérö pálca A motom•zteto dr.asa A szintmér6 palcén Mt C•ukauk lo a möturritiztctot os engedjük 01 . Ellen6nnuk e ootö re, teazel&désél Jelolé& taUifhakt ·-- A•max A. gyullado az•rviDámpa figyolmoztol B = min ~éd.~= ,:!;4!,- >f -: Nyitott motom•ztet6" J616 motom61 vtigy menet kö.ct>tm a

helytelenül lezbrt motort1<11zte!Ore o . Izés éa a tObblunkaós kopotny6n megielenö ra1z k1&0retéb8n k1 Soha ne kkitOk túl ml • jclOltsl B megfe6e:16 n.OICII P:ek txztos.1té&a 6ldalctb1n ne keverjen adaf., t)llgD kat a motoro~ U8 Oyekorlall tudnivalók Ablakmosó- Q,g f0nysz6r6moso foly•cMkaatiftt A.t opttm""~ 1$7:hl6ha1Ar, fl )lt. ms1iq1 itrdeké~n i~ltn" : ·1tnan1") 3 PEUGEOT 61i,1 83rdal Te;:n1c termékt.$11Adot tllJSVIIIIIII t9-aS01Luk, kOlOoOsen ha az 0n 401 g<,p/órmüvc Xonoo · uók>.;11 ,-- olk.ezak Az HIOktron1ku~ 0IY6gek, cs. megh1bosodasélOk elkortilese ~ lo.Oben kerulte a moto, lllOWlasM ELLENŐRZÉSEK AkkumuU1tor 09 1 516 A ~ utemcen, uimutJt.), . keWIIIVe CNl"lllJe rendszet"~t!fl 1 &i6 iNl A ld:. idösz11k k0:e1a<Mwl otlenór,z1es11e .az- aklttJffu •a1ort egy PE,!GEOT•SZCII• vi.:ben Etha~z:n!il6dott termékek No ,,1 ;a !lZ cltii1UNU6dou olajat. a fi6t<lotyni:l<lkot vugy

a hut<"i!c;Jyndékot ■ csDtornat r-;ls.zurbo VPQY :1 löl 18 Kormttnys:r:orvofolyadék-szlnt AflYlHló ill·t1! ftJA11túlt hütőíiJlyöd6kc;.: ha-szn{1l,On 1, t ,, t ., Nynr;!la Ili fi l~rtlly fedef~l r,!d ~ ómyezou hOn1t,r:,"k,lfth) Légszürö és utastéri az.Qr6 molOfnn• D azff!tlek m1nd,g 111 MINI JOl61é fclott kell lonrno, a MAXI Jek>185 kOlefében 111, rendszeresen 1 SJ:ür6belé"Cl Ha• kom,eZtlb viszonyok megkOv•• ~orélJe JLOk~I kéb.18 ~ g):1iuan cserélje Gyak.orlatt tudntvalótt - 1 • ÜZEMANYAGHIANY (DiZEL) Ar uzemonyag 11.ifogyti~n osetE-n 1nl kell t61t-om im 1C91olen,tem kc-11 aL üznmnr,y9qal!Otó-kört. A lé!,atolenl!O 8.ZlvaUyu h A gáztai3 11116 C!M-1 .81 •I "1011 ,rtizt„tc 8IJU t1lal- h;it,) (lel&<.) a megffIC-10 Abr:11 oapt6")1et.O ok:lk1romoa W6-k,- A h~m,1n"- perc ollettével Uz9rwt ;.t- tolts.Onk az uzom~ny<1gtarttslyb1 log:1tabb Ot litor gazolajat ké21 W!glolon,tó-

6.ltvattyuT fdrJ19 ~mig az éUttsr,6 mil.tny,19 CSöbo • n:: uz:0manyag mog nPn J~lenik m-Jlio:Ocfütssilk 11 ,,n;i,·.imotort J motor beindúlA<sato 2 litcres, 16 szelepe& HOi motor 16!1iu.1nk az üt:omnnyagtmtélyba Legal:abb )t ,ter ,;inzo1;:iµ-i1, lazUsuk ki a g~:-lalaniló · .avan 1 mökOCIIHSulo. ~ . é-,•I légto!-l°n,IO- u1vallyt,r an•lg a g.Utalanltó csavam~I nom ke;-J lavi ,.znl e vazotaj. azorl~k meg n g;iMtanitó van. A.z ~kkumultdor lctl)ea I D ~ Dlkef1J66se 6rdekéber, a ,ncieo, . , li&as.m k0vc1&ri bú:onyo1 funkdOlc (.:tll-lOtadió, eb(okl0n6, iilbllk 111116 f1 ,,,, G-tb) e&upén kb hMrnmc PilfCIII kap:"M,11; elektromos ellátást. 1,6 literes 16 ~zelopos HOi motor "1űködlOSS,1ik TAKARÉKOS ÜZEMMOc, FUNKCIO esni· múkodteselúl. tu ux:ht6moto11 e motor boinduloslug j ,.,&, cnik meg n tObbtunkoOS és au ocldlq llktlv íur,MCl()k llzentll onaoottm kmulnek A.riépJArmu u1b01I bOtnditáaako, N8k cl

t,,rikr:löS. automrbkuaan u i r • ~ lidn•~k A. készenlél !!l11potba helye-z6dée p,1 1neti1h;1.ri ~zdett lelefont,e YQlllh.llO au::i:.,ett,S mi,g I lndilás sogodak kumulátorroL Az ekkumulitor E:!J aldwmul6tortölt6 vel tlrl6n6 feltölt•sehez: kOSSok a pirO!l 6,linü k{lhCh 8 két aklo«lrfllllillor (•) pOhJh.M•hOZ, kös&Ok u 1ók1 vagy fek.atti káhc: ~ik véQllt a ~g6c:fakkumulátor (-) pótusához kössOk a zűld vagy lekete kit~ t~ rn.1sik vegél ;tz cllndllandó gitpkocs,nok lcho10ség szerin! az iilkkumul.-itortól a •~gtbvolabbt 1es1r,t:,nlJára. lndits.uk el a gipkoe,11 maid ,agyJuk a ,notort 1nm1 VAr,uk 1l~g. mig a motor v1sszut&r alapjtm,lra maid köissük e 31 kábc· lekel Amennyiben .l gépkocsit egy honapnal hossz1bb tde,g nem hasrmalJuk, lrtri.rt,:aos ez akkumoátort k1kbtn1 <D Ne1ossi.J~kla ·1n!,fol1JarOfnolat "" Az. Okki,1nulótort ~1k a ~ 4,,::;;.;ttr,lf1s1!1I kö~etOen lölttuk A.z akkumulttor 161cotbse elOI r ~ukJ1.1k

be I~ ablakokat él 1 napfénytelOt. Ha :1z a k k ~ !Or visszakOte~et kövei~ nem mukOdn<ik m~felelOen, u·ra kii 1njc1~liz.lhii ~el (t;isd "Az• ii::lláornolők ú1ra!n1e1a1antMa• et, 1 "Napf6nytetö" e l")c.toteket) Ar. 3kkumulfltor minden VtSSliJkó lési>it követ6on adjolt ti a g ~ ~S V(HJUOk I percet az 1ndí!Óal őtt, hogy lehet6vé tegy,Jk • oloktrontkus rends.zereil 1 ~ lását A múvt:lel f!lVégtése 111.tn logk1t:obb zavar 8$í!lén 1s fotdultunk PEUGEOT•szerv,ztiez. Gyakorlati ludnivAlók 2 Hú16fo1yudék-lart.ily (l.á!:lulb tartAiy) 3 • MotorolaJ-le!t()llbe 4 • FéktOfyndok-Cartóly 5 •lfll9UU.r6 8 f)laJszmt,.,,rO oélcu 7 •AblakmoS6 0$ fénys.zoromc--,6 berendezés :ortbly.,• HNZIN MOTOROK • Rendellel611t6l fugg,Oon 141 142 - Ghttp://www.doksihu y -ab ludnlvalOk Forrás: 1 - Kormany-a:;zorvö-folya(l(,1, ~ln 2 • Hütófolyade:k t.arlály (IAitJ11las1 tatttity). 3 - MotorolnJ-feltoltö nyll&s. 4

-Fek- és 1engolykApcso10 fotyadök póU.i<sa 5 - Lég>Zílr0. 6 • Ol:ajs.:1ntméro p 11ca 7 •Ablak• és fenyszórómosO folyadck póúbsa" DIDI.MOTOR 9 • Légt81(lmtó s.:elép • R ~ndell.,té!101 fűggoen A KERÉKC SERE ,. Roazltsuk a gépkoc·-11 vlzsz1ntes, ataEill nem ~us.zós tiil,1J"n Huzzuk be n parttM)fHot vegyuk te a gyúJtAl>I 6s kapcso 1uk az elsO e40retnorff11 vagy a láftomenet• MbeS&Oglottozatot {aulomata Nbeuégvfifto, eset.6;n a P tefy• zetot) r Soha ne tek4ldJOnk ltlJtóernUfövel megemelt g(,pJ.¼rmo ;jlá A pótke,.khu •• az aut6emel6h6z való hozzáfOrés a caomagM,rben r EmelJ,ok fol a c ~ r P<ldl,I burttoCat.!it a fogantyu MQllSbg lhel Rög:zltsúk a fogar,lyut A CIIOfflegtlNtO tOmll~ m°}OCI Gyakortatl todnivafék R o ndelkezésr e alló e•zközok A koveUo:ezö szer ,.tllmok tatailti110k a P61ko•.k ilOZ~ p~b,c;n t:roil munnYD!1 IMóban 1 • Kerél<kuics 2 • K OZpontooit,. negvozecöelc,m

ahr mir .umotvozljt kerektárc:~ ~ 3 Toldal a ker6kklllC$hcZ 4 • AutPemelO 5 • t ltSZ(HtllhalO Vf!"l.1ttful 6 • S zer&z4m u wluminiumOtvfzot kuróktá~sa ker6k0f1 ia11ar dis.ze,nok le Le:Mié:sithez A k ortlk l e ~zcrol•se „ Ftm ker6k!.6raával endelk@Z6 ,J6s11átniú E:!leléO A d lSZUrcsát a 3~a$C u~mu hossznhbrto &egrt &égó11c1I a szele p k.aal ,its fo;Ofn>~ kén ten,t1111 t,1•10Ul8~ .1, t-1 N ~tumlruum koo.1ktt1rc3,tw;,1 fels.ioron gópkocsik eM:t~n a dl9.1C!>avnr1 n 6 -os w:erszam se--gltséqévd U VO tlt$ Lik e : U 1.d t:uk mpg n ko""kcsavaroket . l"QYŰ„ k i az Hutóernt-lül <I flZ@r• s,4n1tartobOI Helyeuúk e 1 az emel01 41 az alvázon kiatakitotl négy omc1C$1 pont eov kéh9z (a C$4-l~len<!"i kemKhoz leqk.02vlcbb Mdh02) Az 1--o& kc:,rókkuk:s " • 3-es l10&5Zil b h,!t) lu1dal ~nltségéwil omolJuk meg a gltp!o.Da 1 Vegyük ki ól kNék egy!!<; felsö CSS· Vt j.1: t!,s :41yúk be 8

hctv"NJ 2-e!tk OZponto&,ltó meyvezt+l~t!fnl!t r Szof<UJUk ki a csaverck:ll r.1 ernel:tlk te a kerel,,et 14J F;,:ryol=«•téo, "Ját b2tonságunk .,OOkcben a kocOkese,61 m,-,-, """"""· soablt, nom c,oszó< tsl•t<>" végezzunk, """"" ba a oa,kolólékel, kapcWIJuk •z """ elö,emeoeh vogy a haua,,.,nat, !Okozalot (au- tomata ,.b„ségváh~ e,olén a p ""•""· ,ona ,., búJjunk <tmelóvel """" ""P"" alá mo>g- Gyakor1at1 tudnivalók • 145 A potk.erék fel•urolOso Ha .:a gép1,1trnú k!rnez)i;orot,1are-,(1 ptltkerékk9 van fel5.ótsret11e, í0lsze11t1r-;kor, :i ClU-r-1~ moghürn~ során tormouotoa JOlonsog. h09y nz athtélok nem ltJoksJ-. nek t I r1 k~ téktá~.ttra A póll,<c>ték rogz,1,),50 s caa11afOk kOnus.zos ltmfo101otOI eeg,1~981101 iOrtóo,J<; Tell gumiabroncsok folaz.orol6ae

Arnonnyibon gói,J.~rmüvut lemez~ ki:n!ktilrcsára s.!~relt 161 gumiab- U;SZERELHETO R~SZLEGES ZARÓELEMA 1.~sze1f!ltMttO részl(lgos z6röefem a h!Jl&f°i;csra loli>att llth.,16 ta~ap mely d fe-11186,J/,ll hO lelgyulornl696t 11k.adfl1yc,,,za ,nqg ,o·c-01 rneohalado att.19 t10in6fMlk1e1 fJSC~ltln E,I kllJI tavohtari a gép)ármUrdl FOlduljun PEUGCOT·GZ.erv!Zhttt roncsokkal &2ereli fel, kl.z:~rófog a PEU<.iEOT hálózotban rendo)lkeZM· re ttuo i,.pe( i,l&S , "i<IIVarol at heu ml~ A kerékórc•avarok• r~. müvilnk kr,u,keit d knmown d1-::térc6a mog{) ftlflolt ker/.lklt csovarokl-:al tatl/111; el (kO!l.kenként eogy&IJ Elté/Ollltt$uil; osotOo ulóbb a 6 os szers.zam eogitH< ,,,, k> kcil VffllnUnk a di:sztitres.;,"·"· m,1jd az 1-es kerl"kkulcsal és a kerettöra:av• rokho.z k 11>0t1 kél !oldat eglt3eg6vol csavnrozh,,11uk ki őket. Megjogyxff: A kerfl<-1"!in:MVHrt>khoz Yi4iö ke!-1 tc ,1<J.,1 a g~rmo

:itv&lételcor kefun ál:)d;,,arn a QY(.flaskuk:a mé90d· P81dóny.WllI ff o kódkéttyavlll egyutl Je,gyuzzOk fel gond<Y.mn ker$k0,- C&av.ar k~tordalAllllk lc>jón UIL"llh·Hó • & 911 . koclSZ81not. melynetc · ~ ~ JflérkaSl:rfVtLben "°solalol nvelhelonk a kefékömsavar- kuk:;s.10 11Af61 lJqyan DZ éfVÓllVOl8 a 9Yl1táskul.:3 mk:iodpc-1• dánv<ua ~ tt IIU>dkw1yhra t& 1) A 215/55 R17 m6fall gurniabconcsokra nem letlel szabvanyo. hóltlncot szenalrn Bówtbb intorméo06rt 1:wdilJOn PEUGEOT~ • RendeUeléstö, függ6en eRE a műszerfal (e V8Z9IO oldalán), a .(l?lld oldalon) és a cso• álclllll • -ban kerültek epeciális csipeszt. kakkal együtt. mellen található . A műszerfali blztositékok A b1ztositékokhoz való hozztiférés• hez hajtsuk ful o vezetöold.ih rnko dórekesz fedolél majd billontsOk le biztositókdohoZI Muszak, adatok Funlu::.16 F1 F4 •• tH ., t Ft C&omaut~rló

ktt.zolaéiO eQtRl!,g, c1,agnoszt1l,;a1 c&aUOkozO elekU!.lmot ,ndilih96tJd ho::-rflfúr~ i ~Zá:mlf6~4 e t5A tO A . Riaszló sz1r6na Cll:Qteler> oum1~~;;c~yol"nfl~~~;7,c,kelO seoe:I ~ ~m1rkl"ltör. k~tur16 . STOP „intl<8l"" eut~ t k~;,tyzel éf"Z(,k F10 Ftt F12 30A l=:ektrorn :erek~ !~á 6 1110 "uponer [ ·&ll 5,Ziik"i<.ZC ~f)hku1nGJtk n~pfr-~,e• F14 IOA ., F21 . 20A 30A 038 039 G40 15A JOA >OA 30A Motor klSZol!J:1Lóegyseg, c.omnnt- 1 ) ~y: 3 (ulOI~. s beslct !!!!l· -r, Ofl m~z»io: 10 MOs2erfal Jé,J1(0,1d c!ona!6 r,ane 15A 15A "a ,a.:: 1 30A HJA d i ; 1 ~1~ 1 e 5 ; 1 ~ légzQai,, mc:lf"O n1ctmmos IOd.~;,t16 tr-7-1~ u~Ynl~ lcir1~cl56. JOA 20A , k!lftlpulft"I KO.é r -,ura, ~ • ~ n e t "ttl-"811-,i, Nem M""l?n At N-em h:a-i,:znHat "Jorn has.: nilnle"" PARC 114"-I -- ,nu•.-t •ó Pl~ktrofiik;:i TAngalyk~p(:l!IOl6 orintkez6

elclwokrOrn "· 1 .p kí ltös f,r7 kA +-U „u".O l•lolngos- hesz~rel~) Mát-.6 zal<-1;&1~ :sbl:ik""ol,>k ! ft 11 V-os CSllllako.tO SZiv,1:1r 1ylljl6 15A ni::i 1.asgano ·t:,v6 knpcAOIOk. ttutórAd ► , rádtóte ~11)n:--;:i°-1Ut0 (a:tima) fedt,tzeu navtt,a -~ tetokommun1kár~s ogyi;Ág hozzáfiloroi.1 t!órn tóg&p IObbfuttkriO,s kl)"Uö .111tomata sobesa~6216, VUTllltó· 6s clsll ul,15ul~ ll!!állltá:s, rnernánA 11•)t:hl 20A 15A gyonqerir,,inu 1Kormlinykott!kn61 e&O- vontatm&n) kiszolq~!Oogy!;6y f6nyor66n:ékol6 alektromos til6:iok, lég.::;li< 147 Motu110tdulotaznm-m-tHö. 15A 10 A 20 A 15 A 10 A 10 • 1 1 1 • 10· 11· t1: A K,irt El:>ö ab4a!;.tOrlö ~nyi.zOf(! mo&ó . 0romany~ s:rh1altyú Al,1~-~14 ~bQ~S"iVélló s.zam,t~ - - - 1 ] SzetvokOfTllany szóm1toqop, H ütövlzszir,t 1.~~- 15 A tnd,tórnotoir lftkercs 10 A 30 A -- ---.J Xeno1" Izzok

et+.-t1t1on,kus IA0nt1tA",;t, h810g6n sz=•=bal=y~o~•~0~••~---- !únys.zörók Motorellcnórzés vezérlés (gyúJlótokorcs. -----l-magnuss."!elep, rambda·GZOfldo) -1 40 A ~égkond~lc., -l~ t-oarendezés venti~tor0• ~ - - • í:l&fi. ablaklof16 30A 40A 30A lfllülhgnn$ k1szolgAl6egy&(.-g 1,)pelátáaa gyojtAs •} &dósl k0vet6en1 - - - - - - - - 1 .! 6Q:$ZIV81tyU Műszaki adatok - 149 Ceomagtérl biztoaitékok A cao,11.aglérNln 1nt6lh-1tO Z.le&lt(kokhoz: v-il6 h0:t2á!eré&hez lyrSS ki ti o1 kilt ~v9r1 jObb<a, m~jd lévoHtsa el a rakodórekosz ,bal old.s!) fcdul6t, ford11sa takarótAblot □~•~•--~15 A Fl 15A f,t FS 1!> A 40A ·-· . IFUSOK ÉS SEBESSEGVÁLTÓK BEN~INES oo„Fo,tE IDMFNB 2,2 fUe,eo 10 •za loo„ 2 """" , ••••••••• 1 749 1 997 "-"·· " " . 88 ,. 00,00 rno 1165 ss• •• " ,- „oo 1

°""""""" I I -- -1 1,,-n Ólo,n,nonL,. lg<,n M•ch•n"-o•. M0<henoku> 10 fokoz.a1,,i 10 foko,atu, --~~.-:• J Au,ometo ro,ozelu) I (• + Igen -~ " m "" lm,.,o• ~ M~o::ak1 ad~tok - 151 .:ifORTlpullOK E& SEBESSéGll01TÓK MIRHltGISf .,, , 1 ,0 """ HOt -""l""I ---··--· -•-(mml - tt 1 1• -. EGI< .,;;r(kW) . """-""" = - ,. •• ., 211 . ,, H011ao,oo,, •• " : : : : : - • EGI< .;;O,orinl (Nm) , ,,, 0 PI ,. " •,., •• •" . """"" ,,,, , OOO a, . 1 "" """"". <• !ooo,a1:,; -----0 911100 a&a~lyozAanak m&glelelöen Jr: 1 verzfo I t.1-tDtl •-1D1e., , 1 (il1.rt100km) Or~~ÜU (lltortiOOkm) Vegy" a., (llterl1D01ow) :t-ig 1g L 606FZCdF 11.5 -• 60RFNCIIF Mocha;n1kus

SORFNB 11,6 11.4 6A 8.3 8,2 & - - t l wl pes Automn!n 1-----------i--- · - - ,. 1epe C,oai üzom 606FZB 1 1 3 t· 6.4 60RFNF/IF tiDRFNE --,-- 197 194 ---~- Mechanikus 603FZH/IF 12,9 6.8 9,0 Automata 60~tFZFIIF iJ,9 6,9 9,4 "22, Aulomata 60XFVJ 14.5 7.0 9,8 233 7.0 4.6 5,5 145 + M,ectiunikus 609HZC Mechunik.us SDRHRG/ SF . + 6DRHRH~ 7,7 . 60AMRE/St óORHRE 9.2 j 156 5.3 6,7 adatokat II m~1eionés. idöPQntJ[-than ttindelkoz:Osre lllO ért(lkck alapján kO!OfjLJk 178 M Oszaki &d."Jlok T0MEGADATOK ÉS VONTATHATO TÖMEGEK ( KG) -- -. 1-•-·1,8 ,, - Mochanlkus ., 606FZ<: f ::· •. 1 -yiidwit • F ~ uténlutó • F-.ci: IA6nfulo (a fflBVe•l!)e(len . ,,,,, aa-ul6~helulJ ◄ • ., 6úJf-ZF IF 407 ·116 t 61:" 415 1 624 32$0 2010 3 495 ) "i20 750 2 040 3 540 1 660 2 075 60 74!i soo ~ , soo i 60 60 H1•,.• ·-• 11 1729 ~ .il) • 3 575 750

75(; • ,aa 1,1 HOi 16antepes ------jr:cllechanHlu• •.,,e eomeo •• •••a• OUztótnoo Mlii,ii• g :hn guruló O.t7tomeg• " J 1 9!)5 n~ 1 aoo i Me<.t-:inlkua u ., 98C • F6kn61küli ubu1M6 • Fékeal Aar,U(,•• (11 "9gengedN • ~IOn lamHzsuly 0 ?l . t 4,.1 1 58? """ C:,,wsgen bcruf) 6C 11 őVFfft 606FZ8 • ~tbmeg - M ; ,oeden oaa.ciemcg • Megengecten guruló os.sn:)me,g" -- 6C">RFN ·- -. A.utamat• "40 750 1500 1 600 . 60 60 "- li1Gf0$ HOi 16 Nelopea AulOmaa 809HZC •Dkl-•R F 6( RHI~• 4 2-t 420 lS96 l 020 30.:· 1 660 2060 312 , 80 .680 750 3680 750 750 1 600 1 OOO 6 i; 65 · OOO 60 L 1 " evRHJ.c[tSF 9llllNa 40~ 1708 414 1 696 l 110 3; .!10 750 21t0 3 .:,o 70 100 • ,aa 60 60 15-3 ■ 97 U1dlI szó1egyzék ., 1115 UO,,yega,k . ullllH A J W+ffégl~!i . 5 IIOl11)8Zele ~- ,. B 61 2-3 66 138 138 138 66 56 57 125

P.iztosflékcsere e 140 138, 140 140 38 14$ 56-$7 122-123 76-79 112-113 66. 132 58 141 40 Cs Csoma-Qtirn6 .3<1ma91eo rakodóeek~ek D 39 39 149 148 CT monokróm képemyö E f".sornagtartó k1ataklta:, 78"79 - 1.34 134 Caotnagtnrtó ny1t6sa 4 reteszelése, Caomagtar1o~dak. C&o~1-Af10 Zérilsa 18-1:-:I 18·19 13-1 18 Egyz6na9, "" 90 H1•t-,~ Csomagtartó hátsó tllésok feföU roteszolöse 42 Csoma11tart6 kJ,uteszolése 18 Csomflltmtó nv,1.-1s:1 a háts6 Ufesok lelOf, 42 C90magt;irtO 1)4 Dátum be&1!1ta5Jt 79 154 DefeU 143-141 D,nam1kus monetstabi1t.tato, (ESP) 128 lé,;J Kotld 1cionál6 8, 114-117 Elakadas1etz6 60 E l;dc;;adllsjelzók au~at»<.us bekapcso&Asa 60 f;.légtelen abroncsnyornas érz6keft~e 130 Elektromos ablftkemeló. CIAklronlku& 1nditasgat16 20 E1ek1ron1kus vour1e,;u kerékfelfuggesZlés 129 Els6 k6dfénysz6rók S8 82 Els6 konyoktamasz 3 Első 1.d-i½ak E1t/1vohth<.1tó ledólilp145 ,hó ellen)

136 Emelés. vontatás 143-15 Emel0 F.nerwatakarCkos üzemmód tunkC-10 139 E~érzékel6 112-113 ESP rend$1(U" 121 •J• Ca C&.atlakozók (1~ volt) Csornagrogzl16 h/116k 134 012e1 olö1zzltás 24-27 21 Oi.-e-lrnalof szintfeltölleso 142 OT sz1nos kóperny6 e1.92 25 C mnn.,kr6m képemyó CD-vlllt6 131 131 45 146-t.!9 1.se 1 49 Biztosnékok. Blokkcil:1,sgétló (ABS) 18-19 18•19 18-19 M 146 147 {m(ls1CN1nr1) •25 4 131 BIZtos!l~kdoboz 56-57 CN6jo . S+>l!IO kl;1l~k1tc.1s Bi,Jsó v,lag•tá~:; aetsO vtSSzttpittantotúkör Ben.11:nmi:itor szlntfettolto~o SesZ,llé.S fu(l!<,t;16 Btztonság1 öv 01.11,:,nshgi 0vek magont,g: ak beéll•l•liit Blzl?S•tt>kdoboZ (csomagtartó> 6él1os11t:•kdobor {motortón, F F edeIze11 meiszerok Fudélzeti navigációs rendszer . 24-Z? , BetOrendes sZójegyzék. 155 110 111 Gy Gy6rt6 a.tonosi16 fllpja 14 Gyt>ngo loJglbo!Uvós 112 113 (;yerm,ttJ,;ek tioton~a 4 21 l3 4/-~2. ~ fül, f22, 1 )2

GyerrnekOlé3ek -47-50, 52 38 138 138 1J7 G)I.IJ1~S 2·3 GyúJtMk,-:ipe•olóban fofOj!Ot1 kulcs H HAlsó abldk (Pétamentóalté~J HM:&6 ködlámpa Hbt&ó konyok.témasz H~ul•iwk 138 Hety,-OljOb:ők 45 1U ,s 1 HiUTlutar16 HM(Jtit."1sl!ií50« Hitr!l1.í1d k fHlhrnpe 811 6 ; 116, 120 S8, 6 ••42 h8, 6-·61 Hl• 80 H()lár,, 145 HOm-Afséklvl 100 t-10:sziget(!lt szétvédO t-lutO!olylldek sz:1111.je 2 . 2, 12. 70 82 53-65 45 13 8 HulőlolyacJ{,k-höm6rP.&klel k,Jolzb 53-SS liut61<.ör 37-38 37-38 35 138 141 142 lr,d1taa lrfmyj"I.Z:Ök lrányJotzOJo: . 99-108 (11 ic,w(,k) l&Ofll( rl)g:llé~k 14-15 135 19 136 nyam6e.a 1S 15, 145 115, 119 ?eéllftASa luOC~e,e .J J8L audlO rendsZOf J6gmancoaJlés .>elz61ternp6k (lt&ta) 18 ,a 68, 62-63 48 62-63 80 116 120 28-34 K K,11,bnntarUal in,ie-Nill!um k1telzö 64 Képomyóazll)j(vent.16k bemutotáaa 154 Kor~k leazontltno 143-145 Kor@k llSS:ta,;zereléN 143--145

Ke<"f.tk~re szcrs.zilr1készlct 143-145 K.erltkcsere 143-,.S Ker6kkUk:S 143--145 Ker6-köt CS8"11f 145 Két.zOnas légku~t1;1(1r6)6 10 118-121 K,og6$4 lÖ szOnyegoJt K1jelOl6 gon,b K1lométer~bmlbl6 134 12. 70 82 24.21 35 K,l,:,m61orsz6mláló lonullázáaa K1reteszelés behJlrOI 24-27. 65 19 Kir.orölöny 59 Klimohzllt kea.ttyútnr10 131 Kódkártya 21 Komb1nélt kifetZO 24 27 35 Kormóny magassilgának m01ys4:96not1. bo6ll IAH 40 Kormanyi.zmvo-folyad•k 138 ~ni,e Kormnnyszervo-totyadék !llrllMy 138 Kö.:er, &ka-dliry érzék914&e 46 KOZ.épkonzot 8 10 „ KOZ:pon11 zar Kut~ Klllstl Vl-Vaptilan* 1. ,e • 18-23 . IIZllljagYZék - . 15 N 110 120 ,, NA/tU:1,;10 Nav-r,.,• V 138 138 NogyMÜl!lZlJ11jl$ ,ee,;.tcaU k11t."IZÓ 116, 120 116 120 Ny Nylt.s (lwl• 115,119 0 .,,,, Ö:,s;:kilomoterstiimlólo OtmVnere fodi::lzc11 k elzO ., C,, ;ZG-27 Pára- 619 ::ogm(I• 1!08 :cs 118. t 1•6. •:tPérn1n8fltes•t6~ Parko!O-

éS fiz!flökoVtyR 4s h,tilye ,2.1 b Parko!olék PEUGFOl &.egelyh1vó- JOtnb Plafonv légltás Pontos idő , ,.1,ttutása Po1korék R Ri!kodórekoazok R~kodózsebak 28-34 R.04 auchó-kapcs<>ók megv1l~\a!t H<-119$Z8th b4tlvlr01 R1:aszl6 ,-togzltógyúNk RT3 aud r, knpo~~ RTlGPS 79, 83 61 154 14:-145 1l 1 31 7• au ffl<H>-leiftt: ,,, R T3 GPS r~I,. ,10!,efon k 1 .:; tel8fon RT 3 VOZ8ri0konz:01 RTl 19:tór16btllcntyuzct s sz . . • ., Rcnds.z6mltib!a 18 1 7 01iljCIWr8 o,~ p 1 • • • ö RC 8Ul<.ff6d>6 R04 vaXbfióltonzol RD-l vezOrloObtllentyuzot Rckeuek .:A- 2!i Olajs.zint°k 124 14 R ,0,82 65, 1 )7 01.tjszintmtr6 phlca HB OlitJ<Uf,rO 1•ll~Orzéee 138 Ols1;z1.1r6 SS Oldall6g.2twllko,k Olda1W !rér-yjel.r:6 (VI 10QÓ) 19 154 115, 119 . 35 137 1" 24 .27 65 99 108 M1ulllcli.:tPtMI 112·113 132 Napf6r,ytc10 Napff-nytctó nyttnlla Nap• tdlvrnétcns:utmlnlo $ebesffg1;.Zabályaz0 í16ctartó ~ ,.émlé!0k

6:zonoi:01< SzcUöztot„ S::ce1uémké$Zlel 1 1 •.,, . 134 ., . „ 93.gg 01 83 126-127 43 2427 112 113 112-121 . 14.J15 >zerv1z-111tervaltum ki,etz:6 .e-nutlaLMn sr.·;anal1Ltki6 ;.zlnl~k 6s ellooörzOsek SzoperrctoszeaéS ~nksapka nyflé$8 .mksopka ~·,rtozéko;t ~~1rényi16 elome févlrony 16 ekt~ek .;scTO!e 114 "137 138 19 4 22 • 12 133 20 . BetOrendas ~zóJegyzék . 157 V T T-o> TMtlll,"tbO T6i ■ tg # •• Trt t IS mpe "FII IIP I ct~e 1 •► 11,d 78-79. 91~92 TCIHP 1 ·o kJjell:6 13. 76 78 81-02 101-111 711.ltnp,i TOllnagada"2k 6 15 =""".,, ,o U 58 . , ---- 110 11 ! UIII al:1.- litgzSók " Nlllltg•ffll• 1" alwbdw 0 Ons : tcz V0zéf"l6l;.ip Vozetffsi h~y.rol ~1•morlzá1:1,-a V1lity,U1skapCS011-• Világ1to vis&zaJel„é:e;e1< 20 16--lJ 53.55 T=r+16u 1 ,. „ 1 J1 5, Jtt,.38 Ous::a.,ag klfogyéra 39 t:::z::.-IMés 22 139 139 1:>.? 1 l.ébtaz:a

152 139 . 22 Wll:liw .22 .22 22 ., s V6szfékréseg1tó roncra.zer Vo, tatMt Z Z~ 1k ,icqck 125 f~ 6 l 41 J8. tS-4 2"J.-i!"l ,s3 ••