Történelem | Könyvek » Pajtás magazin, 1978, 11 szám

Alapadatok

Év, oldalszám:1978, 32 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:40

Feltöltve:2018. június 29.

Méret:31 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Pajtás A névadó példája. A h á n y s z o r f e l k e r e s e k egy úttörőcsapatot, m i n d i g felv i l l a n b e n n e m egy n a g y o n kézenfekvő kérdés: vajon hogyan él a g y e r e k e k b e n n é v a d ó j u k emléke, m i t t u d n a k róla, m i t tesznek a z é r t , hogy m i n é l alaposabban m e g i s m e r j é k , de l e g f ő k é p p e n : m e g p r ó b á l n a k - e úgy élni, gondolkozni, hogy igazán m é l t ó k l e g y e n e k n é v adójukhoz? Nos, a b u d a p e s t i M ü n nich F e r e n c u t c a i Á l t a l á nos Iskola S t r o m f e l d A u r é l Ú t t ö r ő c s a p a t á t é p p e n azért k e r e s t e m fel, hogy ezekre a k é r d é s e k r e választ k a p j a k , hiszen ők e z e k b e n a h e t e k ben n é v a d ó p r ó b á r a k é s z ü l nek. Látogatásunkkor a hatodikosok p r ó b á z t a k Egyik ü k , Lovas J u d i t k é r é s n é l kül, s z a p o r á n sorolta feladataikat: Igazán n e m u n a t k o

zunk, a n é v a d ó p r ó b á h o z sok m i n d e n t k e l l t e l j e s í t e ni. A l e g f o n t o s a b b : v á l a szolnunk kell egy sor, Stromfeld Auréllal kapcsolatos kérdésre. A k ö n y v t á r b a n eddig is sokat f o r g o l ó d t u n k , de m o s t v a l ó b a n a m á s o d i k o t t h o n u n k lett. Eddig mit tudtatok meg S t r o m f e l d A u r é l r ó l ? A legszükségesebb a d a tokat m á r ö s s z e g y ű j t ö t t ü k . 1878-ban született, h i v a t á sos k a t o n a t i s z t volt az OsztrákMagyar Monarchia hadseregében. A Tanácsköztársaság k i k i á l t á s a u t á n ő lett a m a g y a r Vörös H a d - sereg v e z é r k a r i főnöke. Nev é h e z f ű z ő d i k a sikeres északi h a d j á r a t , a m e l y n e k ő volt a vezetője. A Tanácsköztársaság leverése u t á n a z e l l e n f o r r a d a l m i bíróság b ö r t ö n b e v e t e t t e . 1921ben s z a b a d u l t ki, ettől k e z d v e ismét k e r e s t e a

k a p csolatot a szociáldemokrata p á r t t a l és a k o m m u n i s t a p á r t t a l . M e g t u d t u k , hogy többek között ő irányította a szociáldemokrata párt r e n d e z ő g á r d á j á n a k kiképzését is. 1923-ban ismét bebörtönözték, alig négy évvel később m e g h a l t F o n t o s a k ezek az a d a tok, d e kevéssé á r u l k o d n a k arról, hogy t u l a j d o n k é p p e n milyen ember is volt S t r o m f e l d A u r é l ? Te péld á u l hogyan v é l e k e d s z erről? N e k e m egy érdekes epizód tetszik a legjobban az életéből. Egy könyvben azt olvastam, hogy a m i k o r csapatai egyik csatát a m á sik u t á n n y e r t é k m e g északon, a k k o r t e l j e s e n v á r a t lanul parancsot kapott a visszavonulásra. Megprób á l t vitatkozni, érvelt a m a ga igaza mellett, d e amikor nyilvánvalóvá vált számára, hogy m i n d e z h i á b a v a l ó l e m o n d o t t . N e k e m ez azt bizonyítja, hogy

következetes e m b e r volt, aki minden gátló k ö r ü l m é n y ellenére k i t a r t o t t elképzelései mellett. Biztos volt a b b a n , hogy a m i t csinál, az helyes, azt A névadó példája. jól csinálja, m e r t h i t t és bízott az igaz ügyben. A névadó próbához természetesen sok minden hozzá tartozik. A M ü n n i c h F e r e n c utcai iskolások t ö b bek között k ü l ö n b ö z ő j á t é kokat tanulnak, még a névadó p r ó b á r a v a l ó n e v e z é s i l a p j u k a t is értékelik a vezetők. A legszebb nevezési l a p o k b ó l kiállítást s z e r v e z nek, a l e g j o b b nevezési l a pok a c s a p a t n a p l ó j á b a is bekerülnek. H a r a s z t i K i n g a így b e szélt e r r ő l : S o k a n csak f o r m a s á g nak tartják a névadó prób á k a t . Pedig n e m az A próbára készülve nemcsak azzal az e m b e r r e l i s m e r k e d ü n k meg, a k i n e k a n e v é t v i s e l j ü k , h a n e m azzal a k o r

r a l is, a m e l y b e n élt. Sok-sok é r d e k e s s é g e t g y ű j t ü n k össze, s k ö z b e n olyasm i r e is r á b u k k a n u n k , a m i ről az ó r á k o n m é g n e m h a l lottunk, a m i t m é g n e m t a n u l t u n k . Egy-egy apróság, egy-egy é r d e k e s epizód olykor minden lexikonnál több e t segít, h o g y igazán m e g szeressük, p é l d a k é p ü n k n e k tekintsük a névadónkat. Bizony, megesik, hogy apróságokból formálódnak az óriások. És u g y a n a k k o r ti is ezekből az a p r ó s á g o k ból f o r m á l ó d t o k , igyekeztek minél közelebb k e r ü l n i azokhoz, a k i k n e k a n e v é t csapatotok viseli. Bocs F e r e n c 11 VÖRÖSKERESZTES VETÉLKEDŐ A Pajtás SZOJUZ28 Csütörtökön este n e m z e t közi legénységgel a fedélzetén ú t j á r a indult B a j k o n u r b ó l a Szojuz28 ű r h a j ó . A z űrkutatás történetében példa n é l k ü l álló e s e m é n y f ő szereplői :

Alekszej G u b a r Jev, a szovjet fegyveres e r ő k -17 é v e s e z r e d e s e , az ű r h a j ó p a r a n c s n o k a és Vladimir Remek, a csehszlovák néphadsereg 30 esztendős századosa, az ű r h a j ó kísérletező pilótája. A 300 t o n n a s ú l y ú ű r h a j ó úticélja a Szaljut6 űrállomás. Itt találkoznak R o m a n y e n k ó v a l és Grecskóval, a t ö b b m i n t 80 n a p j a f ö l d ü n k körül keringő űrállomás tagjaival, és n é h á n y napig közös kísérleteket végeznek. A Szojuz28 f e l l ö v é s é v e l m e g k e z d ő d ö t t az I n t e r k o z mosz-program keretében együttműködő szocialista országok űrhajósainak szovjet ű r h a j ó k o n és űrállomásokon végzendő rendszeres munkája. Mennyi sebesült! De azért n i n c s o k az i j e d e l e m r e , h i szen a sérülés nem komoly, v e r s e n y r ő l v a n szó! Az „ál s e b e s ü l t e k e t " , azaz a vörösTáviratikIrodája e r e s z t e s

jelenti vetélkedő résztvevőit Rózsavölgyi László h e t e d i k e s gödi úttörő f é n y képezte. A váci Báthori utcai á l t a l á n o s iskola v ö r ö s keresztes csoportja tizenhét csapat részvételével rendezte m e g „A Vöröskeresztes kongresszus n y o m á b a n " című vetélkedőt. A képen Bachát Istvánné tanárnő a gyakorlati feladatok megoldását értékeli. A JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS „Hatvanéves a Szovjet Hadsereg" címmel jubileumi kiállítás nyílt a budapesti Hadtörténeti Múzeumban. A k é p e n : részlet a k i állításból A HÉT VICCE ÚJ ZENEISKOLA Új é s v é g l e g e s o t t h o n b a k ö l t ö z ö t t az a j k a i z e n e i s k o la. V e s z p r é m m e g y e l e g n a gyobb városában jelenleg n é g y s z á z g y e r m e k , és f i a t a l t a n u l zenélni. A zeneiskola növendékeiből alakult együttesek rendszeresen adnak hangversenyeket a város lakóinak, az üzemek, a g y á r a k dolgozóinak.

Az osztály ellátogat a múzeumba. Miután a tárlatvezetö mindent megmutatott. megkérdi: Van kérdési Mire Juliska, a lelkes kis háziasszony: Igen. Mivel kenik a parkettet, hogy ilyen fényes? MATYÓBABÁK Mezőkövesden, a Matyó N é p m ű v é s z e t i és H á z i i p a r i Szövetkezetben nemcsak hímzett blúzok és más, n é p művészeti kézimunkák, han e m m a t y ó b a b á k is k é s z ü l nek. Ezeknek több mint a felét tőkés országokba exportálják. • • MAGNÓSZALAG MÁRKABOLT A K E R A V I L L és a P o l i m e r Ipari Szövetkezet közös magnószalag márkaboltot nyitott a budapesti József körút 34, s z á m alatt. A magnó kedvelőit bőséges készlet v á r j a mind a kazett á s . m i n d az o r s ó s s z a l a gokból ezenkívül szaktanác s o t Is k a p h a t n a k „A MI HETÜNK" Tízéves fennállását ünnepli a nagykanizsai Fabik Károly Úttörőház. A jubil e u m j e g y é b e n állította öszs z e az ú t t ö

r ő h á z g y e r m e k t a n á c s a „ A mi h e t ü n k " c í m ű rendezvénysorozat progr a m j á t Az ü n n e p i h é t e n a s z a k k ö r ö k nyílt foglalkozásokat tartottak, amelyekre vendégeket hívtak; ezenkívül kiállították mestermunkáikat. Különböző vetélked ő k m e l l e t t t á n c h á z , és ú t t ö r ő d i s c o is s z e r e p e l t ,,A mi h e t ü n k " műsorában. GYERMEKHÁZ A tatai m ű v e l ő d é s i ház egy napra Gyermekházzá a l a k u l t . N e m c s a k a tatai, h a n e m a környékbeli gyer e k e k e t is m e g h í v t á k . Mint tudósítónk, Horváth Dóra írja, m i n d e n t e r e m b e n m á s játék, varázslat csalogatta az é r d e k l ő d ő k e t . A j á t é k t e remben konzervdobozvárra célozhattak, játékautó-vers e n y t r e n d e z h e t t e k , a vetít ő b e n d i a f i l m e k várták, a „zenebonában" énekesek k o m o l y és t r é f á s dalokkal f o g a d t á k a g

y e r e k e k e t . Az ü g y e s kezek termében játékos alkotások születtek. K éső este közvetítette a TV a Naplemente c. dokumentumfilmet, mégis igen sok úttörő látta. Látta és megértette Könnyen utat talált ez a film a szívükhöz, hiszen idős emberek sorsáról szólt, és csaknem minden rajnak vagy őrsnek van, vagy volt már egy-egy idős Pista bácsija, vagy Joli nénije, akit segített, gondozott, szeretett. Az öregek segítése, látogatása már hagyomány az úttörőmozgalomban, és ez a film újjáélesztette a gyerekek ragaszkodását, megértő szeretetét. A győrszentiváni 1777-es számú Vörös Selyemzászlós Váci Mihály Úttörőcsapat hetedikes Radnóti rajától levelet kapott szerkesztőségünk. „Elhatároztuk, hogy a Pajtáson keresztül segítséget kérünk az ország úttörőitől az idős emberek részére. Szeretnénk, ha a tavaszi szünetben végzett hulladékgyűjtésből származó pénz egy részét minden

úttörőcsapat vagy raj felajánlaná ezeknek az idős embereknek a segítésére. Úgy érezzük, akkor lenne értelme kezdeményezésünknek, ha minden úttörőcsapat részese lenne ennek az akciónak!" A győrszentiváni Váci Mihály Úttörőcsapat felhívását úttörőkhöz méltó, nemes tettnek tartjuk! Gyerjék Judit csapattitkár elmondta, hogy akciójukat a film nyomán „Naplemente akciónak" nevezték el, és az erre a célra gyűjtött hulladékanyagok bizonylataira ráírják a „Naplemente" szót. Kérik, hogy a hozzájuk csatlakozó úttörőcsapatok kövessék példájukat. Javasoljuk a „Naplemente akció" minden résztvevőjének; ha az iskola Naplemente akció területén gyűjtitek össze a hulladék anyagot, idejében értesítsétek a MÉH Vállalatot, hogy elszállításáról gondoskodhassanak. Az akció során gyűjtött hulladékanyagot a MÉH beszámítja az Iskolák közötti versenybe. A csapat által gyűjtött

pénzösszeget az alábbi számlára fizethetitek be: 232-90166-0108 Szociális Intézetek Központja letéti számla A csekk hátlapjára Írjátok rá: „Naplemente akció" A 11 folyosók f a l a i t f o t ó k és g y e r e k r a j z o k borítják. A fényképek az iskolában megfordult vendégeket, híres e m b e r e k e t á b r á z o l j á k , k ö z t ü k P a b l o Casalst és K o dály Zoltánt. A g y e r e k e k színes r a j z a i , f e s t m é n y e i is m i n d a zenével, a m u z s i k á lással kapcsolatosak. A csengő éles h a n g j a h i r telen f é l b e s z a k í t o t t a a h a l k zeneszót, g y e r e k e k özönlöttek k i a teremből. A nagy z s i v a j b a n alig hallottam meg T r e j e r Pista h a n g j á t . Itt v a g y o k ! M e n j ü n k az ügyeletesszobába. Ott t a lán n e m z a v a r m i n k e t s e n ki m o n d t a é s betessékelt egy k i s szobába. Kicsit szűk n e k ü n k az iskola, g y a k r a n é n is ideszorulok, h a

nincs ü r e s t e r e m , a h o l gyakorolhatnék. P i s t a nyolcadikos, heged ü l n i t a n u l , és a n y o l c a d i k osztály elvégzése u t á n a B a r t ó k Béla Z e n e m ű v é s z e t i Szakközépiskolában szeretn e t o v á b b t a n u l n i . Zenei p á l y á r a készül Az iskola életéről, a zenéről, a m u z s i k á lásról kérdezgetem Az é n e k - z e n e o k t a t á s K o d á l y Zoltán „módszereiv e l " folyik. A mi iskolánk a b b a n k ü l ö n b ö z i k a többi sulitól, hogy h e t e n t e t ö b b é n e k ó r á n k v a n . Első oszt á l y b a n az éneklés a l a p e l e meivel ismerkedünk Másod i k b a n lehet h a n g s z e r t v á lasztani H e g e d ű t , g o r d o n kát, zongorát, klarinétot, f u v o l á t , p i k u l á t és f u r u l y á t . H e t e n t e kétszer h a n g s z e r e s óra. Eleinte ügyetlen a kéz, a száj, s alig-alig a k a r m e g - szólalni a hangszer. De a k i igazán szereti a zenét s

mi itt m i n d i l y e n e k v a g y u n k , az n e m kesereg, megpróbálja újra, meg újr a . K é s ő b b a z t á n tetszés szerint lehet h a n g s z e r t v á l tani. Aki a k a r , t ö b b f é l é t is t a n u l h a t egyszerre. Nem énekórák? unalmasak az Nem. Sok d a l t t a n u lunk, k é z j e l e k r ő l o l v a s s u k le a h a n g o k a t , r i t m i z á l u n k . Z e n e t ö r t é n e t t e l is f o g l a l k o zunk. A zeneszerzők életerői m ű v e i k születéséről, régi korok zenei d i v a t j á r ó l a darabok előadásának módjáról beszélgetünk. M e g h a l l g a t u n k egy-egy m ű vet, s p r ó b á l j u k közösen megfejteni, megérteni a m o n d a n i v a l ó j á t . Én l e g j o b b a n Bach, H ä n d e l , Mozart és S c h u b e r t m ű v e i t szeretem. Iskolátok g y a k r a n szerepel, e l ő a d á s o k a t t a r t . Igen, sokszor j ö n n e k hazai és külföldi látogatók, hogy t a n u l m á n y o z z á k

a K o d á l y - m ó d s z e r g y a k o r l a t i alkalmazását. Ilyenkor alkalm u n k nyílik a r r a , hogy a n y i l v á n o s s á g előtti s z e r e p lést g y a k o r o l j u k , kis házi hangversenyeket adunk a v e n d é g e k tiszteletére. Sok h e l y e n l é p t ü n k m á r fel. A R a d n ó t i K l u b b a n gyakran s z e r e p e l ü n k , s az é v végi záróhangversenyt mindig a Zeneakadémia nagytermében t a r t j u k . Izgulsz egy-egy fellépés a l k a l m á v a l ? Nem mondhatnám. Csak az első p á r pillanat rossz. A z t á n m a g á v a l ragad a zene, a j á t é k és m i n d e n ről m e g f e l e d k e z e m . Mindig n a g y o n s z e r e t t e m hallgatni a hegedűszót, t a l á n azért is v á l a s z t o t t a m ezt a hangszert. A zene s z e r e t e t é t pedig szüleimtől örököltem Mennyit gyakorolsz naponta? Á l t a l á b a n 23 órát. Most, hogy a szakiskolai f e l v é t e l i r e készülök, különösen sokat. N é h a

magnóra v e s z e m a j á t é k o m a t , aztán a v i s s z a h a l l g a t á s n á l kider ü l n e k a h i b á k . M á s k o r meg hegedűszólókat- veszek szalagra, és h a l l á s u t á n próbálom e l j á t s z a n i . Az iskola összes tanul ó j a énekel, zenél. Mégis, úgy h a l l o t t a m , r a j t a d kívül alig n é h á n y a n választjátok a zenei pályát. T a l á n n é g y e n - ö t e n vag y u n k összesen. D e iskol á n k n a k n e m is az a célja, hogy m i n d e n d i á k j á b ó l zen e m ű v é s z t f a r a g j o n , és a gyerekek sem azért járnak zenei á l t a l á n o s b a . Egyszer ű e n csak a z é r t t a n u l n a k zenét, hogy é r t s e n e k hozzá. M e r t szeretik a szép muzsikát. Rohrmann Katalin F o t ó : K a r a s z Lajos Akik igazán szeretik a zenét AJANLATUNK: különféle kedves babák társasjátékok készségfejlesztő plüssfigurák játékok. A SPORTOLÁST KEDVELÖK FIGYELMÉBE

AJÁNLJUK A tollaslabdajátékot pingpongütőket gyermekteniszütőket gumiexpandereket. A szaküzletek, áruházak gazdag választékkal még húsvét előtt várnak benneteket. NYOLCADIKOS FIÚK! GONDOLJATOK A JÖVŐTÖKRE! Jelentkezzetek szakmunk á s t a n u l ó n a k a 31. sz Áll a m i Építőipari V á l l a l a t n á l ! B u d a p e s t i és vidéki szakm u n k á s k é p z ő intézetekben az a l á b b i s z a k m á k b a n k é peznek s z a k m u n k á s o k a t a v á l l a l a t n a k : k ő m ű v e s , ácsállványozó, vasbetonkészítő, festő-mázoló-tapétázó, h i d e g b u r k o l ó , v a s - és f é m szerkezeti lakatos, villanyszerelő, építőgépszerelő és épületasztalos, vízszigetelő, csőhálózat- és b e r e n d e z é s szerelő. A 3 év kiképzési idő alatt ingyenes kollégiumi ellátásról és étkezésről gondoskodunk. Téli és nyári munkaruhát adunk. Az ösztöndíj összege a tanulmányi eredménytől függően

változik. A v a s b e t o n készítő, az ács-állványozó és a k ő m ű v e s s z a k m á k b a n havi 200, F t ösztöndíjkiegészítést fizetünk. Aki a v á l l a l a t t a l szerződést köt. további 250, F t t á r s a d a l mi ö s z t ö n d í j b a n részesül. A h a r m a d i k o s o k teljesítm é n y b é r t k a p n a k , h a v i keresetük 1200, Ft-tól 1600, Ft-ig t e r j e d h e t . S p o r t o l á s r a és ü d ü l é s r e lehetőség van. A sikeres szakmunkásvizsga letétele után a vállalatnál maradó f i a t a l o k külföldi m u n k a h e lyeken is dolgozhatnak. Válasszatok s z a k m á t ! Gyertek az építőiparba! Vegyetek részt az országos jelentőségű n a g y b e r u házások k i v i t e l e z é s é b e n ! J e l e n t k e z n i lehet személyesen, levél ú t j á n vagy jelentkezési lap elküldésével. 31. sz Állami Építőipari Vállalat S z a k o k t a t á s i csoport 1364 B u d a p e s t V., P e t ő f i S á n d o r

u. 7 Nálunk történt, hogy. Teremtsünk értéket! NEMCSAK FECSKETANYA A községi t a n á c s t ó l k a p t u n k egy é p ü l e t e t . Igaz, o m ladozó á l l a p o t b a n volt, m i mégis n a g y u j j o n g á s s a l v e t tük birtokunkba. Csapatvezetőnk egyben o s z t á l y f ő n ö k ü n k B a lázs Mária segítségével munkabeosztást készített ü n k . M i n d e n r a j n a k és ő r s - nek jutott valamilyen kedvére való feladat. A mi rajunk a Kuckó király raj m e s z e l é s t és p a d l ó k ő súrolást vállalt. Vidám csap a t m u n k a volt Amikor készen lettünk, s z ő n y e g e k e t h e l y e z t ü n k el a helyiségekben. Csapatunk a helybeli tsz-nél rendszeresen végez t á r s a d a l m i m u n k á t . A tsz c s e r é b e n p é n z z e l is segíti a c s a p a t o t . E b b ő l a pénzből pilleszékeket vásároltunk. „Razlivi"-nek nev e z t ü k el a k u n y h ó t , a m e l y n e k a b e l s e j e m o s t m á r

igaz á n s z é p e n csillog Simári Erzsébet és Gomola Katalin, Fecske őrs, Hernád ÉLET A N A P K Ö Z I B E N Vidám jeleneteket mutattak be napköziseink. Két k i t ű n ő z e n é s z d o b o s és trombitás népdalokat játszott. Ezután megnézhettük a „Ki mit g y ű j t " kiállítást A z é r d e k l ő d ő k t e t szését l e g j o b b a n K u r t a S a nyi pénzgyűjteménye nyerte m e g A l e g h á t b o r z o n g a t ó b b S u r á n y i Ági állatc s o n t g y ű j t e m é n y e volt. Fülöp Vanda aranytollas tudósító, Alsónémedi MOST R A J T U N K A SOR E z e r n y o l c s z á z ó r á t dolgozott n á l u n k a F a r k a s l y u k i Bányaüzem Puskás Tivadar brigádja, hogy nyelvi laboratóriumot kaphassunk. Az Ózdi K o h á s z a t i Üzemek P a t t a n t y ú s szocialista b r i - Egy kis mozgás UZSONNASZÜNETBEN MINDIG A SZABADBAN Csapatvezetőnk, TörökHatodikba járok, őrsöm györgy József mindennap beneve:

„Indián", a lányok őrkapcsolja a hangerősítőket és se: „Orgona". Örsi összejöaz uzsonna-szünetben az isveteleken szeretünk mozogkola a p r a j a - n a g y j a végzi a ni, sportolni. Aki nem tudott tornagyakorlatokat. A tévékerékpározni, azt megtanítottorna dallamát és a gyakortuk A lányok valamennyien latok zenéjét csapatvezetőnk tudnak sakkozni is. Télen zongorázza A titkos megbíha hó van szánkózunk, zottak figyelik, ki nem mosíelünk. Tavasszal kinn a zog. A lusták - egyre keveszabadban játszunk sebben vannak - nevét bePapp Károly, Rudabánya mondják a mikrofonba. A szünet végén összepakolják „HÉTPRÓBÁS" a berendezést. Ezt a munkát VETÉLKEDŐ a hetedik á - b a járó fiúk őrse vállalta, és mindig pon- Őrsök szerint vetélkedtünk. Hét akadály tette próbára tosan végzi feladatát. az őrsöket; labda, karika, Szabó Ildikó, aranytollas tollaslabda, medicin, roller, tudósító Kistelek söprű voltak az

eszközök. Hetedszerre újra labdához jutottunk; labdavezetésből mutattuk be, hogy mit tudunk. Aki minden próbát kiállt, annak az igazolást testnevelőnk írta be Hanzsér Vera, Esztergom DICSÉRTÜK A SPORTFELELÖST Őrsünk a fogászati és testápolási pályázaton labdát nyert. Nemrég elhatároztuk, hogy újabb vetélkedőt rendezünk Örsi foglalkozás keretében Kubáról beszélgettünk, majd testnevelő tanárnőnktől kértünk még egy labdát és engedélyt arra, hogy a tornateremben vetélkedhessünk. A sportfelelős irányított minket. Bemelegítőnek kidobást játszottunk Utána sorversenyek következtek. A versenyek végén fáradtan, de elégedetten ment haza a H a g y m á c s k a őrs. Főleg sportfelelősünket dicsértük. Tafferner Agnes, Törökbálint gádja háromszáz órát, a D u r v a h e n g e r m ű KISZ-esei, a Borsodi V í z m ű v e k S z a b a d s á g b r i g á d j a , az Ózdi Ktsz asztalosai is nagy munkát végeztek. Tanár a i n k

és s z ü l e i n k k ö z ü l sok a n összefogtak. így i s k o l á n k több szaktanteremmel, közel kétszázezer forinttal lett gazdagabb. Most r a j t u n k a sor. így sokkal jobb t a n u l n i . Kerékgyártó Zoltán aranytollas tudósító, Ózd VONZÓ PÉLDA A tatai, Kertvárosi Által á n o s Iskola ö t ö d i k a o s z t á lyos t a n u l ó i igen s z e r e t i k a természetet. Madaraink, kis „jószágaink" érdekében n a gyon s o k a t t e t t e k , m i ó t a b e köszöntött a hideg időszak. Madáretetőket, madárodúk a t s z e r e l t e k f e l a z iskola és a szomszédos óvoda udvarán található fákra. Felváltva h o r d j á k az é l e l m e t ; magokat, szalonnabőrkét. Madarász Béla aranytollas tudósító, Tata II. O R O M ÉS M U N K A Iskolánk mellett volt egy üres telek. Ezt a Dunaharaszti Ezüstkalász Termelőszövetkezet nekünk adta örültünk és nekigyürkőztünk a munkának. Bitumennel borítottuk a talajt. A pólyát

be is kerítettük Witzing Mária, Dunaharaszti HETENTE KÉTSZER Testnevelő tanárnőnk hetente kétszer összehívja a gyerekeket. Rövid túrákra indulunk ilyenkor a környező erdőkben, dombokon. Serkent bennünket a hívó szó, és persze gyakrabban akadályverseny is belefér a programba, akárcsak a kézilabda, gimnasztika, vagy a foci. Pintér Judit aranytollas tudósító, Magyarkeszi Nekünk kell döntenünk Már három éve beszélgetünk a pályaválasztásról mondta egy szőke lány a kőbányai Kada utcai iskolában. - Jó néhány osztályfőnöki órát szántunk rá, így aztán már mindenki döntött. Ez a választás bizony nem gyerekjáték! Egy tizenhárom-tizennégy éves gyerek, egész életét meghatározó munkakört választ és ha tévedett, már mindenképpen időt veszít, álmait, vágyait kell áthangolnia. Osztályfőnöki óra után kézről kézre jártak a pályaválasztási könyvek magyarázta Fehér Margit. - Az úttörőházban

pályaválasztási előadásokat hallgattunk, és ha valakinek valami megtetszett, beiratkozhatott a megfelelő szakkörbe. Én is a rádiós szakkörben szerettem meg a híradástechnikai műszerész szakmát - mondta Bures Feri. - Azóta mór legalább húsz szakkönyvet is áttanulmányoztam. A fafaragó szakkör Erdős Arankát a faipari szakmunkásképző iskolába segítette, Sélei Ágnes a fotózással jegyezte el magát. Szabó Jancsi egy nála idősebb barátja szakmáját, a géplakatos mesterséget kedvelte meg. József Sanyit egy réges-régi csirkevágási „hőstett" vezette a hentes szakmához. Vitner József az autóelektromossággal akar foglalkozni A pedagógus pályát is többen választották. Bodnár Magdi óvónőképzőbe jelentkezett A két nyolcadik osztály az utolsó évek alatt igen sok üzemlátogatáson vett részt. Talán ennek köszönhető, hogy alig található közöttük elérhetetlen álmokat kergető gyerek Akadt természetesen olyan

gyerek is, mint Vaskó Laci, aki nem tudott egyértelműen dönteni, ezért gimnáziumba jelentkezik, de másodiknak beirla a gépszerelő szakmát. Végül ezt kérdeztem tőlük: ki helyett döntöttek a szülei? Először furcsán néztek rám, majd Kiss Teri, a leendő könyvkötő válaszolt: Ebben nekünk kell döntenünk, a szülők és a tanárok csak segítettek nekünk. Szerencsés gyerekekkel találkoztam. Sok szakmát ismerhettek meg, sokan segítettek nekik, és mire a végső szót ki kellett mondaniuk, mindenki tudta, hogy mit akar. Gebri Antal Fotó: K. L A kozmoszban A mostani nagyszabású űrállomáskísérlet alkalmából e sorok írója is képzeletbeli kísérletre szánta el m a g á t : eljátszott a gondolattal, mi törlakunktént volna, ha egy úttörőcsapat megkéri a szovjet ű r h a j ó s o k a t , hogy egyik ű r r e p ü l é s ü k során k ü l d j e n e k nekik az űrből v a l a m i f é l e beszámolót, s J u r i j R o m a n y e n k o és

Georgij Grecsko vállalkozott volna e r r e a „társadalmi m u n k á r a " . Tudvalevő, hogy a k o z m o n a u t á k p r o g r a m j a igen zsúfolt. H a pihenőidejükből alkalm a n k é n t szakítottak volna n é h á n y percet arra, hogy m o n d a n i v a l ó j u k egy-egy részletét magnószalagon rögzítsék, körülbelül ez lett volna rajta: ROMANYENKO: Ma, 1977. december 10-én, moszkvai idő szerint reggel h a t órakor kapcsoltuk össze ű r h a j ó n k a t , a Szojuz26-ot a Szaljut6 űrállomással. Igen sok a t e n nivalónk: töviről hegyire át kell vizsgálni az űrállomás berendezéseit, s ü z e m b e kell helyezni azokat a készülékeket, amelyek eddig n e m m ű k ö d t e k a u t o m a t i k u s a n . Ezért most elbúcsúzom, a beszámolót legközelebb Georgij folytatja. A kozmoszban lakunk még n é h á n y n a p beletelik, amíg szervezetünk teljesen alkalmazkodik az itteni körülményekhez. Több elődünk leírta m á r , hogy milyen

érzés lesz ú r r á az űrhajóson, a m i k o r megkezdi ú t j á t , milyen csodálatos l á t v á n y b a n v a n része, amikor először pillant ki az ű r h a j ó a b lakán. Nem a k a r o m most megismételni, a m i t Gagarin, Tyitov, Leonov és m á s o k m á r előttem elmondtak. Bizonyára jobban érdekel m a j d benneteket, ha b e m u t a t o m jelenlegi lak á s u n k a t és m u n k a h e l y ü n k e t , az űrállomást. Külső képét az újságokból és a tv-ből jól ismerhetitek. Az eddigi ábrázolásokon azt lehetett látni, hogy az űrállomáshoz mindig az elülső, elkeskenyedő részen, az úgynevezett orrészen csatlakozik az ű r h a j ó . Most m á s k é p p e n fest a dolog: a Szojuz26-tal a Szaljut6 másik végéhez, az ű r á l l o m á s h a j t ó m ű oldalához kapcsolódtunk! Később még beszélünk arról, hogy m i é r t kellett ehhez a szokatlan módhoz folyamodni. Mai beszédidőnk azonban lejárt, n é h á n y n a p m ú l v a f o

l y t a t j u k a beszámolót. ROMANYENKO: Folytatom, ahol Georgij abbahagyta. Ű r á l l o m á s u n k 11 n a g y j á b ó l ugyanolyan, m i n t a m i lyenek az 1971 és 1976 között indított Szaljutok voltak. Hossza 15 m é ter, legnagyobb á t m é r ő j e 4 méter, tömege 19 tonna, belső tere 90 köbméter. T u l a j d o n k é p p e n hozzá kell számítani a csatlakozott ű r h a j ó t is, hiszen a m u n k á n k h o z szükséges egyes berendezések mindvégig az ű r h a j ó b a n vauinak. Emellett az ű r állomás egyes pályamódosító m ű v e leteiben is az ű r h a j ó h a j t ó m ű v e segít I l y e n f o r m á n az űrállomásból és egy ű r h a j ó b ó l álló összetett rendszer hossza m a j d n e m 23 méter, tömege hozzávetőleg 26 tonna, az összes belső térfogat pedig eléri a 100 k ö b m é tert. Még egy a d a t : a Szaljut6 alk a l m a s arra, hogy hét személyt fogadhasson be Jelenleg ugyan csup á n ketten tartózkodnak az

űrállomás „fedélzetén", és h a még egy ű r h a j ó érkezne is ide, akkor is legfel- jebb négyen lennénk, de a tervezéskor gondoltak a r r a is, hogy a jövő p r o g r a m j a i nagyobb létszámú személyzetet igényelnek m a j d . A Szaljut6 egy fontos dologban különbözik elődeitől: az ú j űrállom á s kettős b e j á r a t ú , t e h á t mindkét végén csatlakozhat hozzá ű r h a j ó Mint Georgij legutóbb említette, mi az ú j csatlakozáson, a h a j t ó m ű oldalon kapcsolódtunk az űrállomáshoz. Ez így elmondva egyszerűen hangzik, pedig az ú j csatlakozó-szerelvény, és a vele összefüggő zsilipk a m r a beépítése m i a t t módosítani kellett nemcsak az űrállomás belső elrendezését, h a n e m a h a j t ó m ű v e k és a h a j t ó a n y a g tartályok elhelyezését is. E m i a t t a h a j t ó m ű v e k e n szerkezeti változtatásokra is szükség volt. Az ű r á l l o m á s n a k t e h á t összesen öt,

egymással összefüggő tere v a n : ve- A kozmoszban lakunk zetőtér, lakótér, l a b o r a t ó r i u m és két zsilipkamra. Az első h á r m a t belső térnek is m o n d j u k ; a zsilipkamrák és a belső tér között légmentesen zárható, ajtók v a n n a k . A vezetőtérben található a navigációs b e r e n d e zés, és itt helyezték el a h a j t ó m ű vek, v a l a m i n t a helyzetbeállító f ú vókák m ű k ö d t e t ő rendszereit is. Ugyanitt v a n n a k a földi irányítóközponttal történő összeköttetést biztosító híradástechnikai készülékek: rádióadó és vevő, telex, magnetofonok, v a l a m i n t egy színes és két f e kete-fehér t v - k a m e r a . Itt v a n felszerelve még egy tv-vevőkészülék is, három televíziós k a m e r á t pedig az űrállomás külső b u r k o l a t á r a erősítettek fel. Van még egy hordozható tartalék k a m e r á n k is. Hálóhelyeink a lakótérben v a n nak: itt található a

konyha, a m o s dó- és a zuhanyozófülke, v a l a m i n t az orvosi felszerelés. Az előírt e r ő n léti gyakorlatokat is a l a k ó t é r b e n végezzük. A l a b o r a t ó r i u m t e r é b e n található minden olyan berendezés, amely a tudományos p r o g r a m teljesítéséhez szükséges. Kissé hosszúra nyúlik a m a i b e számoló, de még szólnom kell az űrállomás energiaellátásáról is. A Szaljut6 középső részéhez h á r o m , egyenként mintegy 25 n é g y z e t m é t e r felületű N a p e l e m - t á b l a csatlakozik. Induláskor ezek h a r m o n i k a s z e r ű e n összehajtott állapotban v a n n a k csak a k k o r nyílnak szét, a m i k o r az ű r h a j ó m á r a p á l y á r a állt. Az egyes táblák a hossztengelyük körül m a j d n e m teljesen k ö r b e f o r g a t h a t ó k ; egy automatikus szerkezet állandóan úgy állítja őket, hogy a n a p s u g a r a k f e l ü l e t ü k e t mindig a legkedvezőbb irányból é

r j é k . A N a p e l e m - t á b l á k egyrészt a fedélzeti berendezéseket l á t j á k el villamos energiával, m á s részt töltik az a k k u m u l á t o r telepeket, amelyek akkor szolgáltatnak energiát, a m i k o r az űrállomás a Föld á r n y é k á b a n van. Ma telik le nyolcadik n a p u n k az űrállomáson. Holnap érdekes kísérletre k e r ü l sor, amelyről m a j d Georgij számol be GRECSKO: Mint tudjátok, ezt az ű r á l l o m á s t szeptember végén állították pályára. N e m sokkal azután, október 9-én indult el a Szojuz25 ű r h a j ó , fedélzetén Vlagyimir Kovaljonokkal és Valerij R j u m i n n a l , hogy csatlakozzék az űrállomáshoz. J u r i j jal együtt ott v o l t u n k az indulásnál m i n t Vova és Valerij dublőrjei. (Tudvalevő, hogy a m e n n y i b e n a start előtti utolsó orvosi ellenőrzés úgy dönt, hogy a személyzet v a l a melyik t a g j a n e m indulhat, akkor a d u b l ő r j e lép a helyére.) Nos, n e m

volt semmi b a j u k . Sikeresen elindultak, sőt a Szojuz25 el is érte az űrállomást, de a m i k o r a szokásos módon, az orr-részen m e g p r ó b á l t vele összekapcsolódni, ez a m ű v e l e t műszaki hiba m i a t t n e m sikerült. Ezért ők visszatértek. Mivel félő volt, hogy az orr-részen levő csatlakozó-szerelvény esetleg a balul végződött összekapcsolási kísérlet során megrongálódott, ezért m i a Szojuz 26-tal a h a j t ó m ű - o l d a l o n k ö t ö t t ü n k ki. R e á n k v á r t az a feladat, hogy m a alaposan megvizsgáljuk az o r r részi csatlakozó-szerelvényt: m e g f e lelő állapotban v a n - e ú j a b b ű r h a j ó fogadásához. Evégett el kellett h a g y n u n k az ű r á l l o m á s belső terét, és ki kellett l é p n ü n k az ű r b e ! T a l á n láttátok azt a tv-közvetítést, amelyben b e m u t a t t u k az ú j típusú védőöltözéket. Ez a régebbiektől lényegesen különbözik: n e m öltj ü k fel

őket, m i n t egy r u h á t , ahogyan a korábbi s z k a f a n d e r e k k e l tettük, h a n e m a szétnyitott öltözékbe beszállunk, m i n t h a egy szekrénybe b ú j n á n k be. m a j d u t á n a m a g u n k r a c s u k j u k . A belső térből az elülső zsilipkamrába m á r ebben az öltözékben l é p t ü n k át, m a j d l e z á r t u k a k a m r a belső a j t a j á t , s kinyitottuk a szabadba vezető nyílást. Ezután kezdődött az ű r s é t a : kiléptem a szabadba, jobban m o n d v a el- r u g a s z k o d t a m az űrállomástól. J u r i j ezalatt a nyitott zsilipkamrában m a r a d t és o n n a n figyelte m u n k á mat. A kettőnket összekötő kábelen folytonos telefonkapcsolatban voltunk. M a g a m m a l v i t t e m különféle szerszámokat, v a l a m i n t a hordozható t v k a m e r á t , ezzel továbbítottam a földi központnak a képeket. Az ű r á l l o m á s k ö r ü l lebegve ellenőriztem a kívül felszerelt műszereket. Igen

alaposan megvizsgáltam a csatlakozó-szerelvényt, és úgy láttam, hogy a Szojuz25 összekapcsolási kísérlete a l k a l m á v a l n e m sérült meg. Ily módon nincs akadálya annak, hogy ú j a b b ű r h a j ó kössön ki az űrállomáson. Mintegy m á s f é l óra hosszat tartó űrséta u t á n b ú j t a m be a zsilipkamrába. Visszatérésünk az ű r á l l o m á s belső terébe a kilépés fordított m ű velete volt: előbb bezártuk a szabadba vezető nyílást, u t á n a feltöltöttük levegővel a zsilipkamrát, m a j d kinyitottuk a belső tér a j t a j á t . ROMANYENKO: Röviden arról, hogy az űrállomás kettős csatlakozása m i f é l e ú j lehetőségeket kínál. Így p é l d á u l : előfordulhat, hogy n á l u n k v a l a m i b a j történik. Ilyenkor, ha n e m is egyik óráról a m á sikra, de egy-két napon belül elind í t h a t n a k hozzánk az ű r á l l o m á s r a egy készenlétben álló m e n t ő - ű r h a j ó t . G y a k

o r i b b eset, hogy u t á n p ó t l á s r a v a n szükség. Megfelelő módon a k á r a u t o m a t i k u s üzemű, pilóta nélküli ű r h a j ó k k a l is víz-, levegőés h a j t ó a n y a g - s z á l l í t m á n y t k ü l d h e t n e k az űrállomásra. Á l t a l á b a n a f o gyó készletek kiegészíthetők, sőt a berendezés egyes tárgyai is pótolhatók. Mi m á r k é r t ü k a központtól, hogy a legközelebbi alkalommal k ü l d j e n e k egy ú j a b b távcsövet. Georgijjal valószínűleg több h ó n a pig t a r t ó p r o g r a m o t h a j t u n k végre, h a z a t é r é s ü n k t e h á t még n e m időszerű. Mód van azonban arra, hogy ha n e m is a legközelebbi, de egy későbbi ű r h a j ó személyzete leváltson b e n n ü n k e t . Végül, ami a távolabbi jövőt illeti, a kettős csatlakozású elrendezés • lehetővé teszi, hogy több ű r á l l o m á s t összekapcsolva, n a g y m é r e t ű világűri rendszereket

hozzanak létre. Most szól Georgij, hogy a telexen sürgős utasítás érkezett a k ö z p o n t tól. El kell tőletek búcsúznom GRECSKO: Ma, j a n u á r 10-én van egy h ó n a p j a a n n a k , hogy ű r h a j ó n k ú t n a k indult. A m a i n a p az én szám o m r a különösen emlékezetes: h á r o m évvel ezelőtt a Szojuz17-tet először i n d u l t a m űrrepülésre. De ezt a napot m á s é r t is feljegyzi az ű r hajózás története: m a d é l u t á n állt pályára a Szoljuz27 ű r h a j ó . B a r á taink, Vlagyimir Dzsanibekov és Oleg M a k a r o v megérkezését h o l n a p reggelre v á r j u k . Nagy igyekezettel készülünk a fogadásukra. A központ értesített, hogy Dzsanibekov és M a k a r o v csak n é h á n y napot tölt n á l u n k , mi pedig f o l y t a t j u k eddigi m u n k á n k a t . A tudósítást képzeletből „fordította" ÜRÖMI-HALÁSZ JÓZSEF FOTÓ: APN 11 Láttuk az óriást Szerencsés csillagzat alatt

született a leninvárosi Ságvári Endre Úttörőcsapat három tagja. Balogh Zsuzsa, Völgyesi Edit és Bartók Gabi elsőnek kapott belépési engedélyt a Tiszai Kőolajipari Vállalat birodalmába, saját szeméve! látta az épülő nagy TIFO-t. Megtudták, hogy a készülő finomító 6 és fél milliárd forintba kerül. Olajszükségletét a Barátság II. olajvezeték biztosítja És a Testvériség vezeték hozzá a földgázt Itt szinte minden munkás technikusi, mérnöki képesítéssel rendelkezik majd, magasfokú szellemi munkát végez, mert a berendezések automatikusan, számítógépek irányításával működnek. S már az első részleg beindulása után másfél tonna motorbenzint, gázolajat, 1,2 millió tonna fűtőolajat ad az országnak. A gyerekek a hatalmas kémények, lepárlótornyok, félig kész üzemcsarnokok, kígyóként kacskaringózó csőrendszerek között barangolva érdekes felfedezést tettek: a legnagyobb óriás a parányinak tűnő, de

mindent kigondoló, létrehozó ember. Faragó-Gámán 4 hét tengeren B ú c s ú z u n k az Adriától. Közeled ü n k v é g á l l o m á s u n k , Odessza felé Az utolsó reggel m i n d e n k i n a g y o n k o r á n ébred. J ó m e l e g e n felöltözve még egyszer v é g i g s é t á l u n k a f e d é l zeten, b e n é z ü n k a zeneszalonba, a h a j ó eszpresszójába. Elbúcsúzunk Larisszától, Tányától, Natasától, a k i k négy h é t e n k e r e s z t ü l a l e g j o b b é t e l e k k e l és i t a l o k k a l l á t t a k el b e n n ü n k e t . Röviddel reggeli u t á n f e l t ű nik Szovjetunió legforgalmasabb déli kikötője, a z U k r á n SzSzK egyik legszebb városa, Odessza B á r csak rövid időt t ö l t ö t t ü n k itt e l u t a z á s u n k k o r , mégis úgy é r e z z ü k régi i s m e r ő s k é n t é r k e z ü n k . V o n a t u n k csak este i n d u l tovább, e z ú t t a l m á r hazafelé, így v a n idő egy kis sétára,

ismerkedésre. Odessza a t ö r t é n e l m i m ű e m l é k e k városa. Ezt a P r i m o r s z k o j s é t á n y o n is l é p t e n - n y o m o n t a p a s z t a l o m . Az egyik kecses épület, egykor V o r o n cov gróf kastélya, m a ú t t ö r ő p a l o t a . Jasa Gordijenkónak, a fasiszták elleni h a r c b a n elesett i f j ú h ő s n e k n e vét viseli. N e m c s a k a n á l u n k is ismert különféle szakkörökben ism e r k e d n e k a g y e r e k e k a tánc, az ének, a rádiózás, a modellezés f o r télyaival, d e t e n g e r p a r t i városról lévén szó, a tengerész m e s t e r s é g a l a p jait is e l s a j á t í t j á k . A város házain elhelyezett emlékt á b l á k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy j á r t itt Gogol, G o r k i j , P u s k i n . A P u s k i n h á z b a n m i n d i g sok a látogató Az u t c á t is róla n e v e z t é k el. De n e m csak irodalmi, zenei nevezetességei is v a n n a k a m i n t e g y milliós v

á r o s nak. A m ú l t század közepén a k i váló orosz zeneszerző és z o n g o r a m ű vész, R u b i n s t e i n k ö z r e m ű k ö d é s é v e l itt a l a k u l t m e g Oroszország első zenei t á r s a s á g a . A m a g a s f o k ú s z í n h á z k u l t ú r á r ó l h a t s z í n h á z és egy o p e r a t a n ú s k o d i k . Az o p e r a h á z m e l y n e k s z í n p a d á n sok n e v e s m ű v é s z lépett fel az évtizedek s o r á n a világ egyik legszebb színháza. Kicsit lihegve c i p e l j ü k a gépet és a t ö b b i felszerelést 192 lépcsőfokon lefelé. Még szerencse, hogy gond o l t a k r á n k , televíziósokra is: viszs z a f e l é ugyanis mozgólépcsővel l e h e t f e l j ö n n i . A P a t y o m k i n lépcső 140 m é t e r hosszú. Felülről ú g y tűnik, hogy a lépcső k é t oldalsó szegélye p á r h u z a m o s . Ez a z o n b a n optikai csalódás, m e r t a lépcső szélessége f e n t csak 12,5 m é t e r , de

l e n t m á r 21 m é t e r . Az 1905-ös f o r r a d a l o m e s e m é n y e i n y o m á n k a p t a nevét. A cári k a t o n a s á g itt a d o t t sortüzet az odesszai t ü n t e t ő k r e , akik a lázadó h a j ó , a P a t y o m k i n páncélos m a t r ó zai felé igyekeztek. A t ö r t é n e l m i igazságszolgáltatáshoz tartozik viszont az is, hogy 15 évvel k é s ő b b u g y a n e z e n a lépcsőn m e n e k ü l t e k az előnyomuló vöröskatonák elől a megfutamított fehérgárdisták. Még b e j á r u n k n é h á n y utcát, t e ret, f i l m e z z ü k a v á r o s s z o m b a t délutáni forgatagát, m a j d operatőrünk boldog, d e f á r a d t k i á l t á s á t h a l l j u k : „ G y e r e k e k , k i f u t o t t a gépből a n y e r s a n y a g , vége, nincs t o v á b b ! " N é g y h é t telt el az A d z s á r i á n szovjet, lengyel és csehszlovák f i a - talokkal, K I S Z - e s e k k e l . Azóta máibiztos sok levél é r k e z

e t t m i n d e n h o vá a t e n g e r e n cserélt c í m e k r e , hiszen t u d j u k , érezzük, hogy a közös n y e l v e n szövődött b a r á t s á g n e m c s a k 28 napig kötött össze b e n n ü n k e t . Hogy legközelebb hol t a l á l k o z u n k ? Talán Varsóban, Szverdlovszkban, Leningrádban, Prágában, Budapesten, vagy t a l á n a m o s z k v a i o l i m p i á n ? Esetleg H a v a n n á b a n , az 1978. évi V i l á g i f j ú s á g i T a l á l k o z ó n ? S b á r a s z í n ü n k lekopott, és v a l a m e n n y i e n v i s s z a t é r t ü n k az itthoni dolgos h é t k ö z n a p o k h o z , m é g sokáig e m l é k e z n i f o g u n k a r r a a négy hétre, melyet b a r á t o k között töltöttünk négy távoli tengeren. VÉGE Szőnyi J á n o s Az öröm jelmezei A Győr megyei úttörők Cimea-kurneváljára maga Cimea Viki volt a műsorvezető fák tavasszal virágba borulnak, aztán felveszik zöld nyári köntösüket. A hegyek

tavasszal zizzenve, zümmögve, halványzöld fátylat lengetnek, aztán komorzöld köpenybe burkolják, eltakarják rebbenő, settenkedő vadjaikat. Őszre elkopik, megfakul, kisárgul, s oz első dérnél lehullik róluk a ruha. Egyszer, újra zizegni, rebbeni, kacagni kezdenek a fák és a hegyek vakító fehér zúzmarajelmezt öltenek, hópaplan alá rejtőznek. Jégcsapok zengik a talpalávalót - ilyenkor kacagják ki a telet a fák! Jelmezbe rejtőzni mindig öröm. Egy kicsit azzá válok, aminek látszom: lehetek török basa, maharadzsa, indián, eszkimó vagy partizán, lehet rajtam pásztorgúnya, cifrasuba s kacagány, lehetek háremhölgy és e l e f á n t . kacag rajtam, nem ismer meg, összetéveszt, másnak gondol aki lát! A jelmez alatt mégis én vagyok! De nem! Én a maharadzsa vagyok! Helyesebben a török szultán . csak manapság kevés körülöttem a kontyos török és ezek a gyaurok nem hajlonganak a földig! Nem is baj, nem szeretem a

szolgalelkeket. Aztán kisüt a nap. A fák lerázzák magukról a zúzmarajelmezt, valaki lelopja a hegyről a hópaplant. Meleg a turbán is, meg a hasamra kötözött kispárna, és mire vége Sopronban a karneváli mulatságnak, a fák úgy döntenek, hogy hamarosan rügyezni fognak. Én pedig földrajzot tanulok holnapra. GEBRI Egy-egy járás vagy város egy-egy földrész: népeinek jelmezébe öltözött „Nemzetközi" rajzversenyt is rendezett a karnevál vezetősége. Képünkön egy nemzet képviselői Ezt a küldöttséget nagyon zárkózottnak találtam, és a karnevál végén sem adtak ki „közös közleményt" A karnevál szünetében a táncos, énekes bemutatók egymást váltották Az arabok is képviseltették magukat Sopronban. Tapasztalatcserét folytattak, és nagyot táncoltak H a székeket vittek volna be a Liszt Ferenc Művelődési Központ színháztermébe nem fért volna el a 650 tarka jelmezes áttöri Alberto Juantorena Kisállat

vásár A Veszprémi Állat- és Növénykert fennállásának 20. évfordulója alkalmából az Állatvilág Szerkesztősége a Magyar Úttörők Szövetsége támogatásával O R S Z Á G O S KISÁLLATVÁSÁRT R E N D E Z úttörők, úttörőközös ségek számára Veszprémben. A kétnapos - 1978 június 3-án és 4-én sorra kerülő rendezvény meghívásos, a jelentkezés határideje: április 20. A levélbeni jelentkezést az Állatvilág Szerkesztőségének címére kell küldeni: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 15 a A borítékra kérjük ráírni: „Kisállatvásár" A vásárra, ahol csere-bere, adásvétel útján találhatnak új gazdát a kisállatok, a résztvevők magukkal hozhatják azokat a kedvenceiket, amelyek nem tartoznak a védett állatok közé. Így jöhet: macska, kutya, díszmadár, tengerimalac, egér, hörcsög, házinyúl, kacsa, liba, tyúk, pulyka, törpe- és gyöngytyúk, páva, díszfácán, galamb, dísztyúk stb. de nem vehet részt

például egyetlen kétéltű sem. Az élő vásárfia mellé elhozhatják a résztvevők rovar-, lepke-, növény- és kőzetgyűjteményü- ket is. A vásár keretében szaktanácsadás is lesz A kisállatvásár programjában változatos műsorok, aszfaltrajz-verseny, író-olvasó találkozók, bélyeggyűjtőknek alkalmi bélyegzés, bélyegkiállítás, szakmai tanácsadás, továbbá sok más érdekes esemény szerepel. A rendezvényen neves zoológusok, írók, újságírók, színészek is résztvesznek. Kérjük az április 20-ig beérkező levelekben felsorolni a következőket: - Ki milyen állattal kíván részt venni? - Milyen szakkör vagy klub tagja, és ott milyen tevékenységet folytat? Közösségük a biológia melyik ágát tanulmányozza? - Hányan szeretnének eljönni, s ki lesz a kísérőjük? Elsősorban szakkörök jelentkezését várjuk. Az utazással kapcsolatos kedvezményekről, szállási és étkezési lehetőségekről a meghívottakat május

20-ig levélben értesítjük. Lapkiadó Vállalat Általános Olvasószolgálata Az AIPS, azaz a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség minden évben megszavaztatja a világ sportújságíróit: . véleményük szerint ki volt az esztendő legjobb sportolója. Tavaly a férfiak közül kimagaslóan a legtöbb szavazatot egy kubai atléta, Alberto Juantorena kapta. A rokonszenves középtávfutó nevét már 1976-ban megismerte a világ, hiszen Montrealban, az olimpiák történetében először neki sikerült aranyérmet szerezni a 400 és 800 méteres síkfutásban egy olimpián. A sokszoros világcsúcstartó Magyarországon is járt, hazánkban is meghódította a sportbarátokat. A versenyt követő nagyszabású sajtóértekezleten az egyik magyar újságíró érdekes kérdést tett fel neki: Alberto, tudjuk, hogy az egyik olimpiai aranyérmét felajánlotta Fidel Castrónak, elmondaná, hogy miért tette? - Számomra nagyon kézenfekvő volt - hangzott a felelet - . Úgy

érzem, hogy Fidel Castro és harcostársai nélkül ma nem tartana ott hazánk, ahol tart, és szerintem az is biztos, hogy én sem értem volna el ilyen eredményeket, hiszen nélkülük erre semmi lehetőségem sem nyílt volna. Kedves ismerős Felderítő szolgálat Egy sereg költő v é l e m é nye s z e r i n t a a t a v a s z az év l e g v a r á z s l a t o s a b b időszaka. és k i z á r t dolog, hogy egy sereg k ö l t ő egyszerre t é v e d j e n . M i n d e z persze a legkevésbé s e m jelenti azt, hogy a t a v a s z a g o n d t a l a n léhaság k o r a is egyszers m i n d . N e m , a régi g o n d o k helyébe ú j a k lépnek, a m i n t ez olvasóink h o z z á n k é r k e ző, m á r - m á r t e l j e s k i ú t t a lanságot t ü k r ö z ő s o r a i b ó l is kitűnik. S z e r e n c s é r e bölcsességünk parttalan, mint Óperencia ó c e á n j a , így a z t á n a z a l á b biakban helyrebillentünk néhány vakvágányra jutott sorsot. A kora

tavaszi napsugár addig-addig cirógatta bársonyos ujjaival a képemet írja Bagira Marika Tótágasról , míg egyszer csak szeplős lettem, mintha tarhonyát szórtak volna a fejemre. Mit tegyek? Először is győződj m e g róla, k e d v e s M a r i k a , hogy tényleg n e m tarhonyáról v a n - e szó? E b b e n az esetben söpörd le, és kész. H a viszont a f o l t o k v a l ó b a n szeplőnek b i z o n y u l n a k , a k k o r kétféle, szilárd t u d o mányos alapokon nyugvó m ó d s z e r is k í n á l k o z i k . 1 Mosd m e g az arcod m á r ciusban hullott hóban. Holtbiztos e l j á r á s Tudniillik, ha esik a hó, a k k o r n e m s ü t a Nap, t e h á t e l t ű n n e k a szeplők. 2 Mosd m e g az arcod a csacsogó f o r r á s v i zében. De n e m á m csak úgy. hogy odamegyünk, p a n c s o l u n k és kész, dehogy. Az e f f é l e v a j á k o s s á g n a k nincs semmi foganatja. H ú s v é t előtti p é n t e k e n kell f e l k e r e s n i a vizet, t e

r m é szetesen m é g n a p k e l t e előtt, k í n o s a n ügyelve a r r a , n e hogy meglásson valaki. Mert akkor n e m érvényes a z egész, e l v é g r e a t u d o m á n y s e m k é p e s csodákra. H a pedig az u t a s í t á s o k pontos b e t a r t á s a e l l e n é r e m é g is m a r a d n a k a szeplők a n n á l jobb. K é p z e l d el, hogy n é z h e t k i egy szeplős l á n y szeplők n é l k ü l . ? Doszvi Dániel, szamovári olvasónk panaszolja: Kék és zöld foltok borítják a testemet. Olyan vagyok, mint egy félig érett, hatalmas szilva. Tudniillik mostanában villámcsapásszerűen elalszom a legváratlanabb helyzetekben, és ilyenkor ütődöm. A világ csupa goromba, kemény tárgyból áll. Azt mondják, tavaszi fáradtság. Mit tudnak ajánlani ellene? A vitaminok, kedves Dániel, g o n d o l j a v i t a m i n o k r a ! Üdítenek, f r i s s í t e n e k , s z ó r a k o z t a t n a k . Jó, persze, t u d j u k , az e m b e r n e m n y u

szi, hogy á l l a n d ó a n zöld lev e l e k e t r á g c s á l j o n . De v a n m á s m ó d s z e r is. A r e n d s z e res testedzés például Fuss n a p o n t a többször k ö n n y e d , 910 m p - e s százakat, v a g y m u t a s s be n é h á n y n y ú j t o t t testű, e m e l t szaltót f é l l á b ra, h a úgy érzed, hogy ler a g a d n a k a pilláid. S o k a t segít i l y e n k o r a h e l y e s t á p lálkozás. K ö n n y ű , á m t a r talmas ételeket a j á n l a tudomány Zöldfőzelékek, gyümölcsök, s a l á t á k egészíts é k ki az é t r e n d e t a r á n tott hús, a töltöttkáposzta és a c s i r k e p a p r i k á s u t á n . K e v é s k e felvágott, s a j t , s ü t e m é n y j á r m é g a tízóraihoz, de a z t á n e b é d i g m á r egy f a l a t o t s e m ! Esetleg pihenj aktívan! Gyűjts, ragassz, f ú r j , f a r a g j , á c s o l j ! Egy s z é t n y i t h a t ó e l e k t r o e n k e f a l o g r á f , vagy egy

digitális m a n i p u l á t o r összebütykölése hosszú ó r á k r a biztosíthatja a felvillanyozott lelkiállapotot. A r r ó l n e m is beszélve, hogy idővel k o m o l y a b b dolgokat is készíthetsz. K e v é s b é t u d o m á n y o s módszer, de s o k a n esküsznek rá az egyszerű, hétköz- napi tapasztalat alapján. Eszerint a tavaszi f á r a d t s á g l e g j o b b ellenszere, h a a f e j e d r e húzod a p a p l a n t , és d u r m o l s z egyet. L e h e t b e n n e v a l a m i , m i n d e n e s e t r e további kutatásokra van szükség. Na, szép á l m o kat! „Bőgőmajom" jeligére (Nádvágó): N e m . Egészen m á s r ó l v a n szó. Pille P a n n i k a m a is é p p e n úgy n é z ki, m i n t egy h é t t e l ezelőtt, v i s z o n t a n a p t á r egy h é t t e l ezelőtt m é g csak m á r c i u s 9-et m u tatott, m a pedig 16-át. Ez pedig ég és föld e m b e r t á r saink, k ü l ö n ö s e n l e á n y osztálytársaink

megítélésében. Pille P a n n i k á n a k a z a k i jelentése, hogy „nézd, L a k l i S a n y a , hozzád k é p e s t a v a r a c s k o s disznó valóságos t á n c - és i l l e m t a n á r " , c s a k mérsékelt derűlátásra ad a l k a l m a t , b á r volt m á r r á példa, hogy így k e z d ő d t e k életre szóló barátságok. M i n d a z o n á l t a l n e m árt, h a cseppnyi kedvességgel, u d variassággal kimutatod megkülönböztetett nézeteid e t a személyét illetően. P r ó b á l j meg p é l d á u l k ö szönni, a m i k o r találkoztok, és n e v e r d ki a k e z é b ő l a táskát. Meg ilyenek Radamesz Bálint, bernáthegyi olvasónk is kilátástalan helyzetben van. Ezt írja: Focicsapatunk megalakult ugyan, de a csapatszellemmel nincs m i n d e n rendben. Apró jelekből lehet következtetni az ilyesmire A minap történetesen a focicsukákkal vertük egymást porhanyósra egy vereség után. Mit tegyünk? Elsősorban k e r e s s é t

e k f e l az iskolaorvost, hogy elsősegélyben részesíthesse a z együttest. A lélek sebei ettől persze n e m g y ó g y u l n a k be, ez b o n y o l u l t a b b f o l y a m a t . Dr Vegetatív A l f o n z pszichológus p é l d á u l így vélekedik e r r ő l : Káptalan doktor üzeni A jó csapatszellem k i a l a k u l á s á t h á r o m tényező befolyásolja d ö n t ő módon. 1. S e m m i l y e n k ö r ü l m é n y e k között sem szabad k i k a p n i . 2. Ügyeljetek arra, hogy n e h a g y j á t o k el vesztesen a p á lyát, és végül 3. Állandóan győzni kell! Látod, kedves Bálint, enynyi az egész. „Hamupipőke" jeligére (Tőzeg): Arról határozottan lebeszélnénk, hogy világgá m e n j . Némi leleményességgel egészen olcsón kiegészítheted tavaszi r u h a t á r a dat M á r csak azért is, mert az idei tavaszi divat sokkal könnyedebb, szellősebb r u hadarabokból áll majd, m i n t például a téli volt. De tényleg, ne i n d u l

j el, m e r t a tavaszi divat a n n y i r a egyszerű lesz, hogy kis kézügyességgel a k á r régi szalmazsákból is előállíthatod a gönceidet. A tavasz s l á gere lesz például az indiai t a p í r hátából készült p a lást, csak annyi a r a n n y a l , a m e n n y i a r u h a szép esését biztosítja. A m ű s z e m p i l l á k az idén a k a r d f o g ú tigris bajuszából készülnek, a l á b r a pedig egészen egyszerű könnyűlovassági csizma k e r ü l . Hja, kedves „Hamupipőke", a divat m a m á r mindenkié! Hüvelyk Mátyás negyedikesnek : Pontosan nem tudjuk a húsvéti nyúl címét, m i n denesetre közöljük a fontosabbakat. Mezei Nyúl: m é r sékelt égöv, erdő, rét, szántóföld Valamelyik bokor alatt. Sivatagi Nyúl: t r ó p u sok, félsivatag, pontosan az ürge, meg a m o r m o t a odúja között. Sarki Nyúl: h i deg égöv, jégmező, a lemmingtől jobbra, m i n d j á r t a h ó s á r m á n y mellett, a sarkon. (De csak az

Északin!) Még csak a n n y i t : az a j á n dék biztosan megérkezik, ha szüleid a d j á k fel a levelet! Cser Gábor 11 TIZENNÉGY ÉVESEK! Jelentkezzetek gyógyszergyártó, villanyszerelő, szakmunkástanulónak! lakatos és szerelő Korszerűen berendezett és felszerelt tanlaboratóriumával, üzemcsarnokaival vár benneteket a SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI LÁNYOK, FIÚK! Jelentkezzetek gumigyártó szakmunkástanulónak! Tanulóidő: 3 év. A tanulóidő alatt havonta, az évfolyamtól és a tanulmányi eredménytől függően 110650, Ft ösztöndíjat kapnak. Vállalatunk ezen felül társadalmi ösztöndíjat is ad, amely évfolyamtól függően 250150, Ft-ig terjedhet. Nyári szakmai gyakorlatuk idején a legkiválóbbak 20 napot az NDK-ban töltenek gyárunk költségén. Elméleti képzés Nyíregyházán a 107. sz „Mező Imre" Szakmunkásképző Intézetben a gyakorlati képzés gyárunk korszerűen felszerelt üzemeiben és tanműhelyében történik.

Végzett tanulóink vegyipari szakközépiskolában, vagy gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Érdeklődni és jelentkezni lehet: a Taurus Gumigyár személyzeti és oktatási csoportjánál 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 107 KÖBANYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR Napi egyszeri étkezést (ebéd) munka-, illetve védőruhát adunk díjmentesen. Szakmunkástanulóink a tanulmányi ösztöndíjukon felül vállalati ösztöndíjban is részesülhetnek. A gyógyszergyártó szakmában a képzés emelt szintű. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok a szakmunkásbizonyítvány megszerzése után a vegyipari szakközépiskola harmadik osztályában folytathatják tanulmányaikat és a sikeres érettségi vizsga után hat hónapon belül TECHNIKUSI OKLEVELET szerezhetnek. ÉRETTSÉGIZETTEK munka mellett két és fél év alatt szerezhetik meg a SZERVES VEGYÉSZTECHNIKUSI OKLEVELET. FIÚK, LÁNYOK JELENTKEZZETEK! Ifjúsági brigádjaink, KlSZ-klubunk, kultúrházunk és sportszokosztályaink

várnak benneteket! üdülés: Balatonlellén, Miskolctapolcán. Balatonfüreden, Hétvégi pihenés: ráckevei halásztanyánkon budakalászi csónakházunkban. Jelentkezés: a KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR személyzeti és oktatási osztályán Budapest X., Gyömrői út 1921, 1175 Budapest 10. Pf.: 27 valamint a KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR DOROGI GYÁREGYSÉGE személyzeti osztályán 2510 Dorog Esztergomi út 6. és A fejszék erdejében FIATALOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK ÉLELMISZER-ELADÓ SZAKMUNKÁSTANULÓNAK az 197879-es tanévre! Tanulóink a következő szociális juttatásokban részesülnek: társadalmi ösztöndíj, munkaruha, ebédhozzájárulás, kedvezményes üdültetés, bejárók részére utazási költségtérítés. Vidéki tanulók az albérleti díjhoz hozzájárulást kapnak. Érdeklődés és részletes felvilágosítás: Z Ö L D É R T VÁLLALAT, 1453 Budapest, Nagyvásártelep, személyzeti és oktatási főosztály, II. emelet Megközelíthető: a

Boráros térről a 2-es villamossal a végállomásig, onnan a 79-es jelzésű autóbusszal egy megálló. [ A Fővárosi Szerelőipari Vállalat az 1978-79-es tanévre beiskoláz szakmunkástanulónak általános iskolát végzett fiúkat a következő szakmákba: villanyszerelő, víz- és gázszerelő, központifűtés-szerelő, vas- és fémszerkezeti lakatos, kőműves. Vidéki tanulók részére saját kollégiumunkban teljes ellátást adunk. Tanulóinkkal minden szakmában társadalmi ösztöndíjszerződést kötünk. Jelentkezés: Fővárosi Szerelőipari B Vállalat 1097 udapest IX., Koppány u 5-11 Te- lefon: 336-560/46-os mellék. PALYAVALASZTO FIATALOK! N agykapornak Zala megye egyik legrégibb községe. Az Árpád-házi királyok korában alapították. Hosszú ideig megyeszékhely volt, mai fejlődése pedig méltó évszázados hagyományaihoz. A hajdani apátság, majd jezsuita kolostor helyén általános iskolai diákotthon ad hajlékot a körzethez

tartozó 12 község diákjainak. Tavaly ősztől pedig már a járás határain túlról, az egész megyéből ide vonták össze a legtehetségesebbnek ítélt fiú és leány kosárlabdázókat. Zalában ez már a második sportkollégium, a focisták „főhadiszállása" Pacsán található. Itt Nagykapornakon sem ma, sem a jövőben nem lesz kimondottan sport jellege a diákotthonnak, de azt már az első félév tapasztalatai is bebizonyították, hogy sokkal helyesebb ha a „kiválasztottak" is együtt élnek a közösséggel, és napi programjuk legfeljebb csak abban különbözik a többiekétől, hogy valamivel többet edzenek, és nagyobb gondot fordítanak a kosárlabdázás fortélyainak elsajátítására. Jellemző, hogy a csapat hagyományos őszi szavalóversenyét legutóbb éppen egy kosárlabdázó, Turboly Irma nyerte meg, az pedig különösen örvendetes, hogy a tanulásból, az úttörőmunkából is nagyszerűen kiveszik részüket, jelentős

feladatokat vállalnak, tisztségviselőként, a különböző akciók, rendezvények lebonyolításában. Szükség is van rájuk, mert a nagykapornaki 4702. Ságvári Endre Úttörőcsapat kiemelkedően jól dolgozik. Nem is csoda Az iskola és a diákotthon igazgatója Madaras Jenő több mint három évtizede úttörővezető, a zalai úttörőmozgalom egyik legrégibb, legtekintélyesebb veteránja. Mag Mária, a csapat vezetője nagyszerűen kiegészíti igazgatójának gazdag tapasztalatait fiatalos lelkesedésével, jó ötleteivel és fáradhatat- lan munkabírásával. A csapatvezetőség valóban kikéri a gyerekek véleményét, ezért a legkomolyabb tennivalókat is játékosan, vidáman oldják meg. Horváth Éva csapattanácstitkár elmesélte például, hogy minden évben, így ez év áprilisában is megrendezik a bukfenc napot, amikor is mindent feje tetejére állítva, a csapat, a diákok veszik kézbe az iskola, az osztályok irányitását. A tanárok szépen

beülnek a padba, ezen a napon nekik kell felelni, dolgozatot írni. Mondanom sem kell, milyen vidám ilyenkor az egész iskola, hetekig van miről beszélni, kacarászni a szabad időben Sportmezben is úttörők Minden programból éppúgy részt vállalnak a kosarasok is, mint társaik. Nem játsszák meg a minisztárt, nem kérnek kedvezményeket, pedig az kézenfekvő, hogy kevesebb a szabad idejük az edzések miatt. Unatkozni persze a diákotthon többi tagjának sincs ideje. Rédei Miklós tanár úr vezetésével nagyszerű lövész szakkör, országos pályázatot nyert go-kart szakkör, modellező műhely működik az iskolában, és nem állnak rosszul a járás iskoláinak tömegsport „ranglistáján" sem, különösen azóta, hogy az EDZETT IFJÚSÁGÉRT sportmozgalomba is bekapcsolódtak. Visszakanyarodva a kosarasokhoz, arra gondolok, hogy az ország valamennyi általános iskolai diákotthonában meg lehetne valósítani ezt a kezdeményezést, természetesen

nemcsak kosarasokkal, hanem mindenütt olyan sportágban, amelyhez a feltételek adottak. Húszharminc szakosított sportoló diákotthonos gyereket minden általános iskolai nevelőotthon „elbír". Ezért tartom követendőnek a nagykapornaki példát. Vasvári Ferenc Mi van a kosárban? Mi van a kosárban? VIT: Ha a vízszintes s o r o k b a beírjátok a m e g h a t á r o z á s o k m e g felelőjét, akkor két f ü g g ő l e g e s sorban e l o l v a s h a t j á t o k két város nevét, ahol v l l á g l í j ú s á g l találkozót r e n d e z t e k . 1. Műalkotások 2 M u z s i k u s csoport 3 Z e n é s m ű f a j 4 Előleg 5. P o h a r a k , b ö g r é k (tájszóval) 6 N e m e s f é m e t Töprengő A rejtvények megfejtéseit postai levelezőlapon küldd be. Ha csak két rejtvényt tudsz megfejteni, s azok jók, már részt vehetsz a heti jutalomsorsoláson. Húsz könyvutalványt sorsolunk ki a helyes megfejtést beküldök között Beküldési

határidő: március 27. Nézzétek meg figyelmesen, hogy a rajzon látható test térfogatánál több vagy kevesebb anyaggal lehet-e a sok élű, sok lapú testet egy négyzet alapú hasábbá kiegészíteni! K l v A N C S I S K O D A S : B l ö k l k u t y a k e r e s i a kalapácsot. Csak h á r o m szög az, amit b e k e l l e n e verni. S e g í t s e t e k meglelni! VIT-EMBLÉMAK. TÍZ eddigi v i l á g i f j ú s á g i találkozó j e l v é n y é t láthatod a rajzon. A j e l v é n y e k e n l é v ő v á r o s n e v e k e t kiradíroztuk Sikerül-e í g y ls meghatározni, h o g y az e g y e s j e l v é n y e k , m e l y i k országban m e g r e n d e z e t t VIT e m b l é m á i v o l t a k ? A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN A Tanácsköztársaság idején alakult m e g az e l s ő ú t t ö r ő c s a pat. F ő s o r a i n k b a n róla s z ó lunk V Í Z S Z I N T E S : 2. Ezt a n e v e t v i s e l t e az e l s ő ú t t ö r ő c s a p a t . 11. H e l y s é g

Romániában, a D u n a m e l l e t t . 12 H e l y s é g a SZU-ban, a Taganrogl öbölnél. 13. E g y i p t o m i i s t e n n ő , az ókori Egyiptomban. 15. OBE. 16. Állóvíz. 18 A z i l y e n k e n y e r e t b i z o n y j ó l e s i k e n n i . 19 A k ö z e p é n l e d ő l ! 21 G u b ó s n ö v é n y 22. Osztrák é s g ö r ö g a u t ó k b e tűjele 24 T e n g e r i e m l ő s , a c e t e k c s a l á d j á b a tartozik, 12 méteres elefántcsontszerű agyara van. 2G E g y f o r m a betűk 27. B á z i s n a g y o b b i k r é s z e ! 28 Magyar származású angol Ázsia-kutató, régész (Aurél). 31. N é m e t női n é v 33 A fő- párkány feletti felfalazás n e v e épületeken. F Ü G G Ő L E G E S : 1. B u d a p e s ten e b b e n az u t c á b a n v o l t az otthona az e l s ő ú t t ö r ő c s a p a t n a k (zárt b e t ű k : K, T, L, U ) . 2. Maró e g y n e m ű betűi 3 Téli sport, n é v e l ő v e l . 4 E l e s é g n ö v é n y 5 T i z e n h a t

, r ó m a i s z á m mal 6 Mással v á g a t j a le a g a bonát 7 H e l y r a g , - r e párja 8. H e l y s é g T o l n a m e g y é b e n 9 Zászló. 10 M o n t a n d , f r a n c i a filmszínész személyneve. 14. Z s á k e g y n e m ű b e t ű i ! 17. A z o n a h e l y e n h e l y e z k e d i k el. 29 Erzsébet n é p i e s e n , í g y h í v j á k Kodály Háry Jánosának mátk á j á t is. 21 N e m u g y a n a z 23 N a g y o n szalad. 25 K é t m o r z e jel 29 Cet betűi k e v e r t e n 30 N o r v é g , o l a s z és b e l g a a u t ó k b e t ű j e l e . 32 K i e j t e t t betű 34 Kicsinyítő képző. SAKK Mai f e l a d a t u n k a t e g y r é g e b bi ú j s á g b a n t a l á l t u k , a s z e r ző nevének feltüntetése nélkül. Ritka k ü l ö n ö s á l l á s : a tábla belseje teljesen üres! KETTÖS F E L A D V Á N Y : a fénykép! Vágd ki és ismerd fel mit ábrázol MEGFEJTÉS KERESZTREJTVÉNY: A Duna jegén, Fekete sereg,

Könyvnyomda, Korvina. - CsodaGÉP: 1, 4, 7. - TÖRPE-REJTV É N Y : 11 hiba - Ml EZ?: Gyufa lángja. JÓ MEGFIGYELŐ V A G Y ? : 11 -es. - H Á N Y KISKOCKA?: 8. HOPPLA: a-5, b-8, c - 4 , d - 2 , e-3, g - 1 , a 7-es van Tóni keiében. - KÉPREJTVENY: Kóboráram, görbület. M I N T A - Á L L A T K E R T . Ha az á r n y k é p e k e t h e l y e s e n ö s s z e r a k j á tok, m e g t u d j á t o k , h á n y , é s m i l y e n á l l a t o k a t rejt a m i n t a - á l l a t k e r t M I K E Z E K ? 1. R ö n t g e n felvétel, késélező, k é t f o r i n tosok 2 Z i p p z á r , bőrdíszítés, a r a n y k a r k ö t ő 3 Fogv á j ó k , f é s ű f o g a k villahegy Leó és a sikeres szökés A 7. SZÁMUNK NYERTESEI B á l i n t Ildikó, Kirilov Izabel, S á r d i Éva, Vizvári J u d i t , B u d a p e s t ; B a b o s M a r i a n n a , Csönge; B e n e d e k Gyula, P á p a ; Bökönyi H a j n a l k a , N a g y k á l l ó ; F a r k a s Éva, T ó t k o m l ó s ; G

e b a v e r Zita, K a l o c s a ; Holler B e á t a , B a k o n y t a m á s i ; H o r v á t h E. Zita, O k á n y ; H o r v á t h Zoltán, T o l n a ; K o v á c s M a r i e t t a , S z o m b a t h e l y ; Mészáros Erzsébet, L e p s é n y ; K a r s z a S á n d o r , Alsózsolca; Rózsa László, Vasszécseny; S z á n t a i László, B i h a r k e r e s z t e s ; Szűcs Erika, N y ú l ; Tóth János, Tör ö k b á l i n t ; Vecsernyés Ilona, S z e g e d - T a r j á n . Mit üzen a Pajtás? Tartalmas beszámolót küldtek a c s a p a t , a r a j és az őrsi munkákról, a szavalóversenyekröl: GYEBROVSZKY GÉZA, F Ü Z E S G Y A R M A T ; N A G Y JÁNOS, KARCAG; SZÉLES GYÖRGYI, DEBRECEN; V A J DICS A N I K Ó , NYlRMIHÁLYDI; L Ő R I N C A N N A , K Ő S Z E G ; KISS GABRIELLA. KUNSZENTMARTON; CSERHÁTI ERIKA, JASZALSÖSZENTGYÖRGY; VASS ERIKA, KALÓZ ; H O R V Á T H KATALIN, PAKA; KAZSUK ENIKŐ, ARANYOSAPATI; MOLNÁR TÜNDE, DARNÓZSELI; BOLLA K A T A L I N , Z A L A

I S T V A N D ; MARCZIN JUTKA, BERETYTYÓ ÜJFALU; NAGY DOROTTYA. B U D A P E S T ; CSEKE BORBÁLA, MEZÖKOVACSHAZA: TAKÁCS GABRIELLA. MOSONSZOLNOK; SASDI LILLA, NEMESGULÁCS. A CIMEA évfordulójának megünnepléséről szép beszámolót kaptunk a k ö v e t k e z ő k t ő l : RIPORTER ÖRS, M I N D SZENT; BENE EDIT, PÜSPÖKLADÁNY; SIMON ERIKA, VAMOSOROSZI. A pályaválasztási vetélkedőről h a n g u l a t o s a n í r t a k : N A G Y ERIKA, T I S Z A B E R E K ; KÖTI EDIT, F Ö L D E S . Ez is. az is A tudományos technikai szemléről beszámolót küldtek: KANYAR MAGDA, GYULAFIRÁTÖT; TÖRÖK TERÉZIA, BÉKÉSSÁMSON; KOVACSIK PIROSKA, N A G Y L Ó K ; TOCKI MARTA, BÉKÉSCSABA. A szaktárgyi versenyekről, a kulturális bemutatókról, a vetélkedőkről, a farsangi karneválról dicséretesen Írtak: ZELIZI P I R O S K A , E B E S ; B E N CZE TÍMEA, B U D A P E S T ; D O MOKOS ANIKÓ, GYOMA; JUHASZ ELEONÓRA, SZARVAS; KŐSZEGI ILONA, HAJDÜDOROG; MATÓK JÁNOS,

MINDSZENT; KARÁSZI GYÖNGYI, H A J D Ü N Á N A S ; SZIMA ANDREA, ALSÖZSOLCA; SZÓRÁDI Á G N E S , N Y 1 R A C S Á D ; I G NACZ ÉVA, MEZÖBERÉNY; TÓTH ERIKA, JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY; KERTÉSZ JUDIT, FÉNYESLITKE; KŐMŰVES ZITA, AJKA. A következő hetekben, hónap o k b a n Írjátok m e g , j á r t o k - e rendszeresen könyvtárba, iróolvasó találkozóra készültök-e? Melyik múzeumban jártatok, m i l y e n kiállításokat, tárlatokat néztetek m e g ? Az őrssel közösen jártok-e moziba? A láttotakat megbeszélitek-e? A rádióban hallgatjátok-e a Har- s a n . , Misica b á c s i levelesládája, a Nyitnikék, stb m ű s o rokat? Közös tévé nézést szerveztek-e? A gyermek és ifjúsági műsorokat rendszeresen nézitek? Színházba jártok-e, a tanév folyamán milyen darabokat láttatok? A Kazinczy-pályázaton résztvesztelc-e? Mit t e s z t e k azért, h o g y anyanyelvünket szépen, helyesen sajátítsátok el? A rádióban, a televízióban

hallgatjátok, illetve nézitek-e a n y e l v művelő előadásokat? S Í P O S IMRE, R Á B A H I D V É G : Leveledet, amelyben a kosárlabda tehetségkutató akcióra jelentkezel, a következő címre k ü l d d : K o s á r l a b d a S z ö v e t s é g 9700 S z o m b a t h e l y , M a r k u s o v s z k i u. 6 KOVÁCS LÁSZLÓ, SZÉKESFEHÉRVÁR; UGOCSAI ZSOLT, GYÖR; BALOGH G Y U L A , B U D A P E S T ; a kért cím: LÉKAI JÁNOS, KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI (HAJÓZÁSI) S Z A K K Ö Z É P I S K O L A , 1131 B U D A P E S T , J A S Z U . 153/155; G U T H EDIT, LENIN VAROS; DUSIK ANDREA, MISKOLC; BÓKA ÉVA, SZÉKESFEHÉRVÁR: A Magyar Rádió Ifjúságiés Gyermekföosztálya, Gyermekszínjátszó Stúdiójába jelentkezőket keres. Minden 1016 é v e s f i ú é s l á n y j e l e n t kezhet. A jelentkezést levélben k ü l d j é t e k el n é v , é l e t k o r , i s kolai adatok, pontos cím, és otthoni telefonszám feltüntetésével. A felvételi vizsgák márciusban

lesznek! Cím: MAGYAR RÁDIÓ, IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKFÖOSZTÁLYA, GYERMEKSTÜDIÓ, 1800 B U D A P E S T , B R Ó D Y S Á N D O R U. 57. * Csak röviden! SZIMA A N D R E A írja ALSÓZSOLCARÓL: Csapatunkban megalakult egy olyan csoport, amely rendszeresen ellenőrzi a házirend betartását. A hét e g y egy napján osztályról-osztályra ellenőrzést tartanak. Persze egy nap nem tudják ellenőrizni m i n d azt, a m i t a h á z i r e n d megkövetel. Így mindig be van osztva, h o g y a héten m e l y i k pontot veszik f i g y e l e m b e . A köpenyviselést, a terem tisztaságát és ezenkívül sók m i n dent. ő k i s b e s z á m o l n a k a z i s kolarádióban A MENDEI SZEGFŰ ÖRS nevében KARABA ERIKA: Osztályunkban nagyon sok jó- h a n g ú gyerek van. Tanár néninkkel sokat gyakorolunk, Így e l j u t h a t t u n k M o n o r r a az É n e k lő rajok járási versenyére. PINTÉR JUDIT, MAGYARK E S Z I : Az o r o s z szaktárgyi versenyen Moszkváról, a

Szovjetunióról, a szovjet úttörők életéről tartottak előadást a v e r s e n y z ő k . Majd ismertették szovjet levelező partnerük életét, beszéltek lakhelyükről. Énekkel, verssel és mesékkel is pontot szerezhettek. BICSKEI BERNADETT, RACKERESZTÜR: ő r s ö m babaversenyt rendezett. A verseny előtt e g y kis műsort adtunk, melyet én konferáltam. Két zsűri volt. Az e g y i k t a n á r o k b ó l é s f i ú k b ó l állt Öle az e g y szem fiú versenyző eszkimó babáját találták a legjobbnak. A másik zsűri a patronáló őrs tagjai egy orosz babát juttattak tovább. A MAGYAR Ú T T Ö R Ő K SZÖVETSÉGÉNEK K Ö Z P O N T I LAPJA Főszerkesztő: SOMOS ÁGNES Főszerkesztő-helyettes: FÜLEKI J Á N O S Kiadja a z Ifjúsági L a p k i a d ó Vállalat Felelős k i a d ó : DR. P E T R U S G Y Ö R G Y igazgató S z e r k e s z t ő s é g : 1397 B u d a p e s t Jászai M a r i t é r 5. T e l e f o n : 326-733, 321-541, 321-989. Postafiók:

1397 Bp. 62 Pf 508 Kiadóhivatal: 1065 B u d a p e s t , Révay u. 16 T e l e f o n : 116-660 A beküldött kéziratokat és r a j z o k a t n e m ő r i z z ü k m e g és n e m k ü l d j ü k vissza. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél,és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KH11900 B u d a p e s t j ó z s e f n á d o r t é r 1.) k ö z v e t l e n ü l vagy postautalványon, valamint á t u t a l á s s a l a KHI215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési d i j : Egész é v r e 72 Ft, I. f é l é v r e 40 Ft, II f é l é v r e 32 Ft CSONTOS, RÓZSA, MÓRICG Á T : Üttörő és kisdobos találkozót rendeztünk. Játszottunk velük, és beszélgettünk vállalásainkról, terveinkről. Dalt is tanítottunk. Voltunk színházban Kiskunmajsán. A Katona József Színház művészei a Kis herceget adták elő. SZABÓ ERIKA, ALBERTTELEP: Alberttelepen három falu S z u h a k á l l ó , Alberttelep

és Mucsony felső tagozata van egyesítve. Az alsósoknak mindhárom faluban külön van az iskolájuk. A h e tedik á osztályban őrsvezető vagyok, ö r s ö m neve, Kenguru. Jó őrs, m á r két szalagunk v a n . S z a l a g o t az az ő r s k a p h a t , amelyik egy-egy hónap feladatát példásan teljesíti. 11 A zsákmány nyomában