Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » Bánár Ákos - A pénzforgalom általános szabályai, a fizetési számlák fajtái

Alapadatok

Év, oldalszám:2018, 8 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:65

Feltöltve:2018. július 13.

Méret:691 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

A pénzforgalom általános szabályai, a fizetési számlák fajtái A pénzforgalom általános szabályai A pénzforgalom a pénz szakadatlan körforgása, amely során közvetíti az áruk cseréjét és az egyéb fizetéseket. A pénzforgalom lehet nemzeti és nemzetközi fizetési forgalom. Fizetési módok a pénzforgalomban: készpénzfizetés és készpénz nélküli fizetés. 1. Készpénzforgalom lebonyolítása Ahhoz, hogy a gazdálkodó szerv a pénztárából készpénzzel tudjon fizetni, a bankszámlájáról a pénzt fel kell venni. Fizethetünk úgy is, hogy megbízást adunk a számlavezető pénzintézetnek, hogy a számláról közvetlenül vagy postán keresztül harmadik személynek fizessen készpénzt. 1.1Bankszámlára történő befizetés történhet • • • befizetési lappal, ha a befizetése a számlavezető pénzintézetnél történik Készpénz befizetési bizonylat készpénz átutalási megbízással Készpénzátutalási megbízás belföldi

postautalvánnyal Belföldi postautalvány A nyomtatványokat javítás nélkül, minden szelvényt azonos tartalommal kell kitölteni. 1.2Bankszámláról a pénzfelvétel történhet • • • • készpénzfelvételi utalvánnyal kiutalás kifizetési utalvánnyal kiutalás távirati utalvánnyal pénzfelvétel esetenkénti utalással. Készpénzfelvételi utalvány A számlatulajdonos az utalványon arról rendelkezik, hogy a bank az utalvány benyújtójának az azon feltüntetett összeget a számlakövetelés terhére készpénzben fizesse ki. Szigorú számadású nyomtatvány, a számlavezető bank adja ki a számlatulajdonos megrendelésére. Készpénzfelvételi utalvány Kiutalás kifizetési utalvánnyal A kiállító azzal bízza meg a számlavezető bankját, hogy a bankszámlakövetelés terhére postán keresztül fizesse ki az utalványon megjelenő összeget. Mellékelni kell a "Kifizetési utalványok feladójegyzéke" nevű nyomtatványt is.

Kiutalás távirati nyomtatvánnyal Sürgős esetben lehet vele fizetéseket teljesíteni /alsó értékhatárhoz kötött az alkalmazása/. Felvét esetenkénti átutalásból A számlatulajdonos megbízza a bankot, hogy a számlája terhére utalja át a megjelölt összeget a gyűjtőszámlára /átutalási megbízás esetenkénti gyűjtőszámlára/. Fiókok, telepek készpénzellátására használható. A fel nem használt összeget csak a cég bankszámlájára lehet visszafizetni. 2. Készpénzkímélő fizetési formák 2.1 Csekk Kibocsátója azzal bízza meg a bankját, hogy a csekken megjelölt összeget a csekk birtokosának fizesse ki, vagy számláján írja jóvá. A csekk szólhat: • • készpénzfizetésre: beváltáskor a csekken szereplő összeget készpénzben fizetik ki elszámolásra: az összeget a benyújtó számláján jóváírják. A csekknyomtatvány kiadásakor a bank a gazdálkodó szervezettel csekkszerződést köt, melyben megállapodnak a

csekk alkalmazásának feltételeiről. A bank olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amely fizetési kötelezettségeinek időben eleget tesz. A szerződést bármelyik fél felmondással megszüntetheti Fedezetlen csekk kibocsátását a törvény bünteti. 2.2 Bankkártya A bankok által kibocsátott kártyák /mágnescsíkkal ellátott műanyag lap/ a biztonságos pénzforgalmat szolgálják. A hitelintézet számlatulajdonosai részére bankkártya-szerződés alapján bankkártyát bocsáthat ki, amelynek segítségével a kártyabirtokosok készpénzt vehetnek el, valamint áruk és szolgáltatások ellenértékét fizethetik ki a kereskedői elfogadó helyeken. A bankkártya útján adott fizetési rendelkezés visszavonhatatlan. Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolítása Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés A pénzforgalmi számla megnyitásához

a pénzforgalmi szolgáltató részére különböző dokumentumok bemutatása szükséges. A Pft jelenlegi szabályozása (2010 augusztus) három lehetőséget különböztet meg a pénzforgalmi számla nyitásával kapcsolatosan: a.) Pénzforgalmi számlát jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára nyithat a pénzforgalmi szolgáltató. Ebben az esetben az ügyfél 30 napnál nem régebbi okirattal (Cégkivonat, Létesítő okirat: Alapító okirat, Társasági szerződés) köteles igazolni, hogy a cégjegyzékben szerepel, érvényes cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai számjele van. b.) Pénzforgalmi számla nyitható a cégbírósági nyilvántartásba még nem bejegyzett jogi személyiség, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére is. Ebben az esetben az ügyfélnek a létesítő okiratát kell bemutatnia, valamint igazolnia kell, hogy a cégbíróságon már kezdeményezte a cég

bejegyzését. c.) Pénzforgalmi számla nyitható továbbá természetes személy és egyéni vállalkozó részére is, amennyiben azok ÁFA fizetésére kötelezettek. Egyéni vállalkozónak igazolnia kell, hogy az APEH-nél nyilvántartásba vették, illetve rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal. Fizetési számlát a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek részére nyit a pénzforgalmi szolgáltató, miután a fizetési számlát nyitó a szükséges okiratokkal igazolta kilétét. A pénzforgalmi / fizetési számla megnyitásával egy időben a számlaszerződésben a számlatulajdonos megadja a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre jogosultak nevét. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számlája felett a cégkivonatban feltüntetett cégjegyzésre jogosultak rendelkezhetnek. A pénzforgalmi számla tulajdonosa, vagy annak a képviseletére jogosult személy a pénzforgalmi szolgáltatónál más

személyeket is bejelenthet írásban, mint rendelkezésre jogosult. Az aláírást a pénzforgalmi szolgáltatónál aláírás bejelentő kartonon kell igazolni. Fizetési műveletek teljesítésére akkor kerülhet sor, ha a fizető fél ezt előzetesen jóváhagyta. A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a jóváhagyásra utólag is sor kerülhet. Nem kell azonban előzetes jóváhagyás a hatósági átutalások és az átutalási végzés alapján végzett átutalásokhoz. Amennyiben a fizetési megbízást a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója átvette, a fizetési megbízás nem vonható vissza. A beszedés esetében a fizető fél a terhelést megelőző munkanapig vonhatja vissza a megbízást Az ügyfél által jóvá nem hagyott, vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési műveletek esetében az ügyfélnek joga van helyesbítést kérni. Ebben az esetben a pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a fizetési megbízást az ügyfél mégis

jóváhagyta, a műveletet helyesen rögzítették, illetve, hogy a teljesítést sem műszaki hiba, sem üzemzavar nem akadályozta. Banki titoktartási szabályok A banktitok fogalma Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A banktitok kiadása Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha • • • a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó, kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad (nem szükséges a

közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratbafoglalás, ha az ügyfél ezt az írásbelinyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja), a törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A banktitok feloldása A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn olyan szervezetekkel szemben, amelyek valamilyen szempontból közérdekű vagy jelentős magánérdeket védő tevékenységet látnak el. Ezeket a szervezeteket a törvény tételesen felsorolja, valamint többük esetében azt is rögzíti, hogy kizárólag mely eljárásuk esetében kérheti banktitok kiadását úgy, hogy annak teljesítését a bank nem tagadhatja meg. A banktitok megsértése bűncselekmény A Büntető Törvénykönyv 300/A §-ának (1) bekezdése

értelmében: "Az a banktitok megtartására köteles személy, aki banktitoknak minősülő adatot illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt • • jogtalan előnyszerzés végett; a pénzintézetnek vagy másnak hátrányt okozva követik el. Fizetési módok A gazdasági alanyok egymásnak fizetéseket teljesítenek, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek. A pénznek ezt a szakadatlan áramlását, mozgását nevezzük pénzforgalomnak vagy fizetési forgalomnak. I. Készpénzfizetés Effektív készpénzzel történő fizetés. Előnye: • • • • a tranzakció azonnali mindenki elfogadja nincs előírás az átadására anonimitás, nincs hivatalos nyoma (bűnözők számára kedvező) Különböző módokon

történhet: • • • • készpénz közvetlen átadása bankszámlára történő közvetlen befizetés készpénzfelvételi utalvány (bemutatóra szóló, jogosult személyre szóló) kifizetési utalvány (pénzintézeti postautalvány). A posta a bankszámlára történő készpénzbefizetést postautalvány segítségével oldja meg. • • pénzforgalmi betétkönyv: E betétkönyvről készpénzt lehet felvenni és a betétkönyvre készpénzt, lehet befizetni. A pénzforgalmi betétkönyvet a postahivatal vezeti távirati postautalvány: A kifizetési utalvány postán keresztül teljesíthető. II. Készpénz nélküli fizetési formák: A számlapénzzel történő fizetés területén a hatvanas évektől a fejlett tőkés országokban olyan átalakulás zajlott le, amely arra ösztönözte a pénzintézeteket, hogy széleskörűen bővítsék szolgáltatásaikat a fizetési forgalom terén. Előnye: • • • • biztonságos írásos nyoma is marad szabad

rendelkezés lehetősége kényelmes 1. Átutalás Az átutalási megbízással a számlatulajdonos a számláját vezető pénzintézet számára írásos megbízást ad, hogy a megbízásban megjelölt összeget számolja el bankszámlája terhére és a feltüntetett számlatulajdonos bankszámlája javára. Értékhatár az ügyfél betétjén lévő összeg 2. Beszedési megbízás A beszedési megbízás (inkasszó) a jogosult kezdeményezésére teljesített átírás. A jogosult megbízza bankját, hogy bankszámlája javára, a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget szedjen be. A jogosultnak biztosít előnyösebb helyzetet, hiszen ő kezdeményezi a fizetést Az inkasszó belföldi forgalomban használt két válfaja a határidős beszedési megbízás és az azonnali beszedési megbízás. 3. Akkreditív Az akkreditív csak nemzetközi fizetéseknél jellemző, Magyarországon belföldi viszonylatban nagyon ritka, de létező fizetési forma. Az

akkreditív tulajdonképpen fizetési ígéret: a bank – az alapügyletben kötelezett megbízása alapján – arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat – rendszerint az áru feladását igazoló és az áru feletti rendelkezési jogot biztosító okiratot – benyújtja, akkor az akkreditívben meghatározott összeget a vevő számlája terhére részére az eladó kifizeti. Ez a legösszetettebb fizetési forma Akkreditív keretében a bank a vevő megbízásából feltételekhez kötött fizetési kötelezettséget vállal a szállítóval szemben, arra vonatkozóan, hogy meghatározott feltételek szerint rendelkezésre bocsát egy előre meghatározott összeget az előírt okmányok megadott határidőn belül történő benyújtása esetén. Okmányok: • • a fizetésre vonatkozó (váltó is lehet) áru okmányai (szállítólevél, vámpapírok) Két formája: • • • • •

visszavonható (nem alkalmazzák) visszavonhatatlan: három módon fizethet: azonnali fizetés váltót fogad el (lejáratkor fizeti ki) a váltót megveszi (leszámítolja) A nemzetközi kereskedelemben kamara szabályozza az akkreditív formáját: • • • • az akkreditív, mint ügylet független az eladó és vevő által kötött alapviteltől a bankok kizárólag okmányokkal foglalkoznak és nem az áruval vagy a teljesített szolgáltatással a bankot nem terheli felelősség, hogy az okmányoknak, milyen a formája milyen az eredetisége az akkreditívnek meghatározott fizetési lejárata van 4. Átvezetési megbízás Az átvezetési megbízás arra szolgál, hogy a számlatulajdonos az ugyanannál a pénzintézetnél vezetett saját bankszámlái között összegeket átcsoportosíthasson. A gazdálkodás során gyakran szükségessé válik, hogy az egyik bankszámláról a másikra pénzösszegeket kell átvinni. III. Készpénzkímélő fizetési formák 1.

Csekk A bankra szóló írásbeli fizetési meghagyás, amelyet a csekkszámla tulajdonosa a számláján lévő követelés terhére bocsát ki. Kibocsátója utasítja bankját, hogy a csekkben megjelölt összeget számlaköveteléséből fizesse ki a csekk bemutatójának. Alaki kellékei: • • • • a csekk megjelölés az okiraton a kiállítás nyelvén • a kibocsátó aláírása. meghatározott pénzösszeg kifizetésére szóló feltétlen meghagyás a fizetésre kötelezett megnevezése, telephelye, a fizetési hely megjelölése a csekk kiállításának helye és napja A csekk forgalmi eszköz. A kibocsátástól a beváltásig terjedő határidők földrajzi területenként eltérnek: • • • belföldön kiállított csekk esetén 8 nap Európában és a földközi-tengeri országokban 20 nap Európán kívül 70 nap A csekk szólhat: • • • meghatározott személy rendeletére meghatározott személyre, azaz névre bemutatóra Típusai: • •

• fizetési csekk: a megnevezett összeg készpénzben történő felvételére szolgál keresztezett csek: ha a csekket áthúzzák egy vonallal akkor ezt nem készpénzre váltják, hanem jóváírnak a számlán egy összeget utazási csekk: ezen két aláírás szerepel, a bankban mikor megkapjuk alá kell írni, mikor külföldön be akarjuk váltani akkor a másik sarkában kell aláírni és látják, hogy ugyanaz-e az aláírás. 2. Bankkártya A kialakult sokféle elektronikus rendszer összefoglaló neve: elektronikus fizetések. Az elektronikus átutalások segítségével a bank munkája könnyebbé válik és alapul szolgálhat a különféle bankkártyák elterjedéséhez, amely a készpénzkímélő fizetési módok fejlettebb formája. Technikai feltétele: modern banki számítógépes háttér. A kártyák technikailag 4 típusba oszthatók: • • • • dombornyomású mágnescsíkos chipes (biztonságosabb) optikailag leolvasható kártyák. A kártyák

mit tudhatnak: • • terheléses kártya debit-kártya kreditkártya – hitelkártya (mehet mínuszba a számláján az ügyfél) Hitelkártyák A hitelkártya eredeti értelemben (credit card) a számla kiállítása és a banki kiegyenlítés közötti kamatmentes hitellehetőséget jelentette. Ma egyre inkább a hitelfelvételi lehetőséget, azaz a negatív folyószámla egyenleg megengedését kapcsolják össze a hitelkártya elnevezéssel. A hitelkártya többfunkciós kártya, mely lehetővé teszi, hogy: • • • • a kereskedelmi egység fizetésül elfogadja (fizetési funkció) tulajdonosa a számla kiállítása és kiegyenlítése közötti időszakban gyakorlatilag kamatmentes hitelhez jusson, továbbá számlája negatív egyenlege esetén könnyen hitelhez jusson (hitelfunkció) tulajdonosa készpénzhez jusson (készpénzfelvételi funkció) egyéb szolgáltatásokat vegyen igénybe (szállodai, repülőtéri, biztosítási szolgáltatások) Előnyei: •

• • • kényelmesebb fizetési mód; a hitelfelvétel szintén rendkívül kényelmes, hiszen nem kell megindokolni nincsenek hitelelőterjesztési költségek; a tulajdonos határozhatja meg a havi törlesztőrészletek nagyságát; nemcsak belföldön, hanem nemzetközileg is elfogadják. Hátránya: viszonylag magas kamat. Pénztár Pénztár: készpénz be- és kifizető hely. Házipénztár: a gazdálkodó szerv működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, és egyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség. Pénztárhelyiség • • • Úgy kell kialakítani, hogy abban teljes biztonsággal tárolható legyen a készpénz és egyéb vagyoni érték. 2 záras páncélszekrény: a kulcsait a pénztáros, illetve a pénztárellenőr őrzi. 3 záras páncélszekrény: a kulcsait a pénztáros, a pénztárellenőr, és az azzal megbízott dolgozó őrzi. Pénztáros: a készpénzt és a vagyoni értékeket kezeli és

megőrzi, a pénz be- és kifizetéssel kapcsolatos pénzforgalmi tevékenységet látja el, nyilvántartásokat és elszámolásokat vezet, készpénzszükségletet határoz meg. Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok Az ügyvezető – amennyiben a cég nagysága és szervezeti felépítése, illetve létszáma azt lehetővé teszi a pénztárosi munkával összefüggő teendők ellátására arra alkalmas személyt vagy személyeket (pénztárost, pénztáros helyettest és pénztár ellenőrt) bíz meg. A pénzkezelést végző személy akadályoztatása esetén a pénzkelést átadási-átvételi jegyzőkönyv alapján az ügyvezetőre, vagy az ügyvezető által kijelölt személyre ruházza át. Nem lehet a pénzkezeléssel olyan dolgozót megbízni, akiknek munkaköre a pénztárosi teendőkkel összeférhetetlen. A pénztárat e feladatokkal megbízott személy önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a pénzkezeléssel megbízott személy

munkakörének elfoglalásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni. A pénzkezeléssel megbízott személy feladata a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. Két vagy több személy egy időben, közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. A pénztári nyilvántartásokat, illetve a pénz meglétét az ügyvezető bármikor ellenőrizheti. A fentieken túlmenően az ügyvezető kinevezhet további személyt, aki jogosult a pénztári ellenőrzés elvégzésére. Az ellenőrzés lehet rendszeres, esetenkénti, szúrópróbaszerű. Az ellenőrzés feladata a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése, vagyis a rovancs. A bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzését a pénzkezeléssel megbízott személy mindig a kifizetés

előtt köteles elvégezni. A pénztári számadások, valamint a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése utólagosan történik. A pénztári ellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, számadásokat kézjegyével ellátni. A pénzkezeléssel megbízott személy, illetve az ellenőr csak büntetlen előéletű személy lehet. A pénztárból kifizetéseket csak előzetes utalványozás után teljesíthető. Az utalványozók azok a személyek, akik a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését vagy elszámolását elrendelhetik. Az utalványozási jog körét, módját és gyakorlására jogosult dolgozók személyét az ügyvezető egy külön utasításban hagyja jóvá, amely a számviteli politika, illetve jelen pénzelési szabályzat melléklete. Amennyiben ilyen utasítás nem kerül kiadásra, akkor az utalványozás is az ügyvezető közvetlen feladata. Az utalványozást az utalványozó az eredeti bizonylatokon az erre, külön rendszeresített

nyomtatványon vagy a pénztár ki- és bevételi bizonylatokon aláírásával jelzi. Az ügyvezető korlátozás nélkül önállóan utalványoz. A napi készpénz záró állomány maximális mértékét az ügyvezető igazgató határozza meg a jelen pénzkezelési szabályzat mellékletében. Az utalványozók felelősek: • • • az utalványozás indokoltságáért, az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének szükségességéért, az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért