Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Kapin Béla - Számvitel alapismeret gyakorló feladatok

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 34 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:130

Feltöltve:2018. október 12.

Méret:806 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

1 Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgó eszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM. TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen 2 Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS Összkötség eljárás szerint Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények

értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Forgalmi eljárás szerint Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Az értékesítés bruttó eredménye Az értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Személy jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY 3 A fontosabb mérlegcsoportok tartalmának rövid összefoglalása: Mérleg főcsoport Befektetett eszközök Mérlegcsoport Jellemzői Példa Immat. javak A vállalkozás tevékenységét 1 éven túl szolgáló, anyagi formát nem öltő eszközök A

vállalkozás tevékenységét 1 éven túl szolgáló, anyagi formát öltő eszköz Tartós jövedelemszerzési vagy befolyásolási céllal befektetett pénzeszk. szabadalmi jog, koncessziós jog, licenc Épület, gép, gépjármű, bútor,számítógép részvény, kötvény, 1 éven túli bankbetét, adott kölcsön Anyagkészlet, árukészlet, szerszámok vevőtől, államtól stb. várt összeg Vásárolt kincstárjegy, kötvény készpénz, csekk, bankszámla alapításkor adott pénz vagy eszköz Tárgyi eszköz Bef. pü-i eszköz Forgó eszközök Készletek Értékesítési, felhasználási célra beszerzett eszközök Követelések 1 éven belüli, a másik fél által elsimert fizetési igények Forgatási célból vásárolt értékpapírok Értékpapírok Saját tőke Pénzeszközök Likvid fizetőeszközök Jegyzett tőke A létesítő okiratban meghatározott, tulajdonosok által tartósan adott tőke A Szt. (számvitelről szóló törvény) szerint itt

kimutatható tőkeváltozások Előző évek halmozott mérleg szerinti eredménye Tárgy évi eredményből a vállalkozásnál maradó rész Tartozás, ami 1 éven túli esedékességű Tartozás, ami 1 éven belül esedékes Tőketartalék Eredmény tartalék MSZE Kötelezettség Hosszú lejáratú Rövid lejáratú részvénykibocsátás árfolyam nyeresége beruházási hitel állammal, szállítóval, dolgozóval szembeni tartozás 4 Mérleg csoportok és mérlegsorok tartalma (vagyoni összetevői) Eszköz oldal A/ Befektetett eszközök: olyan eszközök, amelyek legalább 1 éven túl tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét. I, Immateriális javak: olyan nem tárgyiasult javak, amelyek egy éven túl közvetlenül szolgálják a vállalkozástezekkel bevétel érhető el, ill. a meglévő halasztott bevételt hoz Értékelés: beszerzési érték (vásárlás); előállítási érték (saját előállítás). Változásai: növekedés (beszerzés,

vagyoni apporttal, térítés nélküli átvétellel); csökkenés (értékcsökkenés, értékesítés, apportba adással, térítés nélküli átadással). A/I/1, Alapítás- átszervezés aktivált értéke: a cég alapítási ktgeinek és átszervezési ráfordításainak az összege, ha a társaság úgy dönt, hogy ezen tételekkel a ktgeit csökkenti és több év alatt fogja értékcsökkenésként elszámolni. A tervezett értékcsökkenése max 5 év Értékcsökkenés: befektetett tárgyi eszközök és immat. javak értéke a tervezett használati időn belül kerül ktgként elszámolásra, s így a bevételekben visszatérül az értékük.  lényege: ezek az eszközök a használat miatt fizikailag és erkölcsileg kopnak. A/I/2, Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: Kísérleti fejlesztés keretében felmerült közvetlen ktgekből más eszközként meg nem térülő összeg. (pl: szellemi termékként, tárgyi eszközként). Az értékcsökkenés max 5 év

lehet (pl: gyártmányfejlesztés) A/I/3, Vagyoni értékű javak: olyan forgalomképes jogok amelyek ingatlanhoz nem kapcsolhatóak (pl.: licensz, játék jog, szolgalmi jog, használati jog) Értékcsökkenésük a vállalkozás döntése szerint. A/I/4, Szellemi termékek: olyan hosszútávon közvetlenül hasznosítható szabadalmak, találmányokstb, amelyek forgalom képesek. Értékcsökkenésük nem korlátozott A/I/5, Üzleti vagy végérték: Egy cég vásárlása esetén, ha a fizetett vételár meghaladja a megvásárolt cég kötelezettséggel csökkentett eszközértékét ill. ha részvényhányadot vásárol a cég az aktuális piaci árfolyam fölött. lényege, hogy a megvásárolt cég ill részvények után azok birtokosa többletbevételt vár s így a többletfizetés abban megtérül. Értékcsökkenése min 5 év max nincs. A/I/6, Immateriális javakra adott előlegek: Csak a mérlegben kerülnek a befektetett eszközök közé, egyébként követelést jelent

az eladóval szemben. A/I/7, Immateriális javak értékhelyesbítése: Ebből a vagyoncsoportból csak a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek forgalomképesek, a piaci értéken értékesíthetők ha a mérlegkészítéskor a piaci érték nagyobb mint a nyilvántartás szerinti, akkor a különbözet ú.n értékhelyesbítés, forrás oldalon értékelési tartalék, de az eredeti nyilvántartási értéket nem módosíthatja. Ha kisebb a piaci érték, akkor a meglévő értékhelyesbítést meg kell szüntetni az értékelési tartalékkal együtt és értékvesztést is el kell számolni. II. Tárgyi eszközök: olyan tárgyiasult 1 éven túl használható eszközök, melyek közvetlenül vagy közvetve szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Értékelésük: vásárlás esetén beszerzési érték (Bruttó érték); saját kivitelezés esetén előállítási vagy közvetlen ktg. Bruttó érték: minden olyan ráfordítás, amely a tárgyi eszköz létesítése

érdekében merült fel ( a vételártól, a biztosítási díjak, a hitelktgen keresztül minden)  amíg a tárgyi eszköz nem állítható be a termelésbe, addig beruházásként szerepel. Mérleg értéke: az értékvesztéssel csökkentett, értékvesztés visszaírásával növelt könyv szerinti érték de ha a piaci érték magasabb, mint a könyv szerinti, akkor értékhelyesbítéssel is növelhető. A/II/1, Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: a föld és a vele kapcsolatban álló felépítmények (pl.: üzletek, lakások bérleti joga) 5 Értékcsökkenés: 20-50 év átlagában szokták elszámolni, de nem lehet a föld telek után értékcsökkenést elszámolni. A/II/2, Műszaki gépek, berendezések, járművek: Közvetlen termelési tevékenységet folytatnak (pl.: erőgép, szállítószalagok) A/II/3, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: a tevékenységet csak közvetetten szolgálják (pl.: személygépjárművek,

ügyviteli számítógépek) A/II/4, Tenyészállatok: Tenyésztésbe állított állatok, a tartás során leválasztható terméket termelnek és a tartási ktgek ezen termékek értékesítése vagy egyéb hasznosítás révén térül meg. A/II/5, Beruházások: Tevékenység végzésébe még be nem vont tárgyi eszközök új eszközök vásárlásával ill. régi eszközök felújításával jön létre Nincs értékcsökkenése, nem lehet értékhelyesbítést végezni. A/II/6, Beruházásokra adott előlegek: Csak a mérlegben szerepelnek a tárgyi eszközök között, egyébként követelés az eladóval szemben. A/II/7, Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: a tárgyi eszközök aktuális piaci értékének és a könyv szerinti értékének pozitív különbözetét mutatja, amennyiben a vállalkozás él a felértékelés lehetőségével. III. Befektetett pénzügyi eszközök: Tartós befolyásolás, irányítás és jövedelem szerzés érdekében történő

befektetések (részvények, kötvények, hosszúlejáratra lekötött bankbetétek és adott kölcsönök)minősíteni a kapcsolt vállalkozási szint szerint kell. Bekerülési értékük: részvény esetén a másik társaság jegyzett tőkéjének megfelelő névérték vagy részvény vételára lehet; kötvénynél a vételárban felszámított kamat nélküli értéke. A/III/1, Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban (20%) A/III/2, Tartós részesedések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben (20%-ot meg nem haladó részesedés) A/III/3, Egyéb részesedés A/III/4, Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (vállalkozói és állami kötvények) A/III/5, hosszúlejáratra adott kölcsönök (más vállalatnak vagy alkalmazottaknak adott kölcsön) A/III/6, egyéb befektetett pénzügyi eszközök (pl.: bankbetét) A/III/7, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (csak a részvényekhez kapcsolódik ha azok piaci árfolyama a

mérlegkészítéskor nagyobb mint a könyv szerinti árfolyam) Mérlegértékük: az értékvesztéssel módosított könyv szerinti érték. B/ Forgóeszközök: B/I, Készletek: További feldolgozásra ill. közvetlenül értékesítésre kerülő ill 1 éven belül elhasználódó eszközök. Csoportjai: a, Vásárolt készletek: alapanyagok illetve kereskedelmi áruk b, Saját termelésű készletek: tevékenység során előállításra kerültek és értékesíthetőek (pl.: félkész terméke, késztermékek) Bekerülési értékük: beszerzési áron vásárlás esetén, előállítási értékben saját termelés esetén. Mérlegértékük: értékvesztéssel csökkentett és visszaírással növelt könyvszerinti érték. Mérlegsoraik: B/I./1 Anyagok B/I/2. Befejezetlen termelés ás félkésztermékek B/I/3. Növendék hízó és egyéb állatok B/I/4. Késztermékek 6 B/I/5. Áruk B/I/6. Készletekre adott előlegek B/II. Követelések: lényege, hogy a különböző

szerződésből eredő pénzformában kifejezett és a másik fél által elismert összegek. Bekerülése: számlázott ill. szerződésben rögzített ÁFÁ-t magában foglalt értéke B/II/1, Vevőkkel szembeni követelések: a vállalkozás által teljesített és a másik fél által elismert bruttó szla érték. B/II/2, Váltó követelés: ha a vevő váltóval fizet, annak kamat nélküli összege. B/II/3, Egyéb követelés: pl. munkavállalókkal szembeni követelés (pl: fizetési előleg), ktgvetéssel szembeni követelés (pl.: állami támogatások) Év közben követelésként kell könyvelni az eszközökre adott előleget és a jegyzett, de be nem fizetett tőkét, ezek más mérlegsoron jelennek meg. B/III. Értékpapírok: az 1 éven belül eladási céllal vásárolt értékpapírok ill a befektetett eszközökből az 1 éven belül lejáró értékpapírok (részvények). Bekerülési érték: vételár, kötvényeknél a kamattal csökkentett vételár. B/III/1,

Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben B/III/2, Részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő váll. B/III/3, Saját részvények (ha a cég saját részvényeit vásárolja vissza) B/III/4, Forgatási céllal vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvény) B/III/5, Egyéb értékpapírok (kárpótlási jegy) B/IV. Pénzeszközök: Forintban vagy devizában rendelkezésre álló szabad felhasználású eszközök. Bekerülése: Ft értékben; deviza, valuta esetében a választott árfolyamon számított Ft értékben. B/IV/1, Pénztár: kp, csekk B/IV/2, Betét szlák: a banknál vezetett folyószla, deviza betétszla és elkülönített számlák. C/ Aktív időbeli elhatárolások: olyan eredményt növelő, biztosan bekövetkező tételek, amelyek bevételként az elszámolási időszakot követően teljesülnek, ráfordításként a tárgy éven túl azt követő éveket is illetik.Pl járó kamatok, bérleti díjak stb Eszközök változásai

a gazdasági folyamatokban: minden eszköz forgalomképes, tehát vásárlás, előállítás, apportként és térítés nélküli átvétel esetén nő az érték, értékesítéssel, felhasználással, káresemény miatt csökken az értéke. Források D: Saját tőke: A tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott eszközök értéke ill. ezzel a vagyonnal elért eredmény és jogszabály által meghatározott összegek. D/I. Jegyzett tőke: a cégbíróságon bejegyzett saját tőke összege D/II. Jegyzett de be nem fizetett tőke: tulajdonossal szemben fennálló pénzformában teljesítetendő követelések. D/III. Tőketartalék: a tulajdonosok által véglegesen átadott de nem jegyzett tőke (pl: részvény eladásakor a névérték és a kibocsátási ár különbsége) D/IV. Eredménytartalék: a saját tőke változó eleme és a társaság által létrehozott eredmény halmozott összege. 7 D/V. Lekötött tartalék: az eredmény és a tőketartalékból

történő lekötést jelent, mert valamilyen jogszabály szerint nem használhatók szabadon. (pl: alapítás még le nem írt értéke) D/VI. Értékelési tartalék: a befektetett eszközök értékhelyesbítéseinek az összege D/VII. Mérlegszerinti eredmény: a beszámolással érintett üzleti év eredménye, lehet nyereség és veszteség. Bekerülésük: a cégbíróságon bejegyzett ill. eszközökkel teljesített értékben E: Céltartalékok: a várható kötelezettségekre, jövőbeni ktgekre és egyéb jogcímen felmerülő tételekre kell képezni bekövetkezésük valószínű időpontja nem biztos. F: Kötelezettségek: F/I, Hátrasorolt kötelezettségek: a tulajdonosok által a cégnek adott kölcsönök, amelyek bevonhatók adósság rendezésébe és felszámolás esetén utoljára kell kifizetni. F/II. Hosszú lejáratú kötelezettségek: más vállalkozóktól, pénzintézetektől felvett hitelek, kölcsönök és kibocsátott kötvények melyek 1 éven túl

kell visszafizetnie a cégnek. F/II./1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/II/2. Átváltoztató kötvények F/II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból F/II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek F/II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek F/II/6. Tartós kötkapcsolt vállalkozással szemben F/II/7. Tartós kötegyéb részviszonyban lévő vállszemben F/II/8. Egyéb hosszú lejköt F/III. Rövidlejáratú kötelezettségek: valamilyen szerződésből eredő, pénzformában elismert 1 éven belül jelentkező kifizetések. Pl: hitelek, kölcsönök, váltó tartozások, adótartozások, bértartozások stb. F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/III/3. Vevőktől kapott előlegek F/III/4. Kötelezettségek áruszállításból szolg-ból(szállítók) F/III/5. Váltótartozások F/III/6. RLK kapcsolt vállszemben F/III/7. RLK egyéb rész vállszemben F/III/8. Egyéb rövid lejköt (RLK) (adótartozások, bértartozások) G/ Passzív

időbeli elhatárolás: Eredmény csökkentő biztos bekövetkezéssel járó tételek, melyek egyrészt a bevételt csökkentik, másrészt a ráfordításokat növelik.Pl fizetendő kamat, bérleti díj stb 8 Gyakorló feladatok szeminárium 1. feladat Sorolja be a következő mérlegtételeket a megfelelő vagyoncsoportokba! Megnevezés Befektetett eszköz Forgóeszköz Saját forrás Kötelezettség Ingatlan Játékjog Rövid lejáratú hitel Eredménytartalék Céltartalék Saját részvény Készpénz Árukészlet Váltókövetelés Szja tartozás Késztermék Beruházások Munkabértartozás Számítógépes program Raktárépület 2. feladat Sorolja be a következő mérlegtételeket a megfelelő vagyoncsoportokba az érintett mérlegfőcsoport és csoport meghatározásával (pl. A/I)! Megnevezés Készpénz Beruházásra adott előleg Váltótartozás Késztermék Tőketartalék Államkötvények Jegyzett de be nem fizetett tőke Beruházási hitel Vevőktől kapott

előleg Jövedelemtartozás Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját forás. Kötelezettség 9 3. példa Állapítsa meg, és jelölje „X”-szel, hogy a felsoroltak hova tartoznak! Megnevezés A raktárban lévő termék Erdő, mező Vásárolt a vállalkozás és még nem fizetett Vásároltak a vállalkozástól és még nem fizettek A tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott érték Helyi adók számla Dolgozónak adott fizetési előleg A pénztárban lévő pénz A vállalkozás kölcsönt adott 2 évre A vállalkozás kölcsönt kapott 2 évre Tavalyi eredmény Kötvényt vásárolt 3 évre Kötvényt bocsátott ki A termelést irányító program Jövedelem elszámolási számla Kártérítési igény Épület bérleti joga Előleget kapott a vállalkozás Előleget adott a vállalkozás Az iroda berendezése Elszámolási betétszámla Guba részvény 10 hónapra Váltót fogadott el a vállalkozás Befektetett más vállalkozásba A vállalkozáshoz

fektettek be A telepet őrző kutya Tagi kölcsönt adott a tulajdonos Megérkezett a villanyszámla Göngyölegek 3 évre lekötött betétszámla Betonkeverő Számla jött a biztosítási díjról A biztosító értesítést küldött, hogy a kárral kapcsolatban mennyit fog téríteni Koncessziós jog Befektetett eszköz Forgóeszköz Saját tőke Kötelezettség Hosszú Rövid 10 4.feladat :Állítsa össze a vállalkozás mérlegét az alábbi adatok alapján! Mérleg szerinti eredmény: Gépek, berendezések: 10.000000 Ft Szállítói tartozás: 5.200000 Ft Előző évek eredménye: 5.800000 Ft Anyagok értéke: 2.410000 Ft Jegyzett tőke: 4.000000 Ft Elszámolási betétszámla: 5.550000 Ft Hosszú lejáratú bankbetét: 2.000000 Ft Dolgozóknak folyósított előleg: 60.000 Ft Eladási célra vásárolt részvény: 1.000000Ft Bérleti jog egy gépre: 520.000 Ft Adótartozás: 410.000 Ft Vevőkkel szembeni követelés: 2.900000 Ft Hosszú lejáratra felvett hitel:

1.900000 Ft MÉRLEG Egyszerűsített éves beszámoló ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI II. JEGYZETT DE MÉG BE ESZKÖZÖK NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK B. Forgó eszközök I. KÉSZLETEK IV. EREDMÉNYTARTALÉK II. KÖVETELÉSEK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IV. PÉNZESZKÖZÖK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY C. Aktív időbeli elhatárolások E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen 11 5. feladat: A felsorolt vagyonrészek alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét! Vagyoni értékű jogok

Szellemi termékek Ingatlanok Irodai berendezések Tartósan adott kölcsönök Államkötvények (tartós) Lekötött bankbetét Jegyzett de be nem fiz.tőke Árukészlet Anyagok Félkésztermék Növendékállatok Bankszámla 2.800000 1.200000 51.510000 3.700000 5.000000 3.500000 2.000000 500.000 2.410000 800.000 300.000 3.840000 5.000000 Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Céltartalék Hosszú lej. hitel Beruházási hitel Szállitói tartozás Váltótartozás Váltókövetelés Jövedelemtartozás Passziv időbeli elh. 50.000000 6.000000 2.100000 600.000 5.300000 420.000 7.000000 6.800000 2.560000 750.000 620.000 750.000 900.000 MÉRLEG Egyszerósített éves beszámoló ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI II. JEGYZETT

DE MÉG BE ESZKÖZÖK NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK B. Forgó eszközök I. KÉSZLETEK IV. EREDMÉNYTARTALÉK II. KÖVETELÉSEK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IV. PÉNZESZKÖZÖK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY C. Aktív időbeli elhatárolások E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen 12 6. feladat: Állítsa össze az éves beszámoló mérleg dokumentumát a következő adatokból! Egy vállalkozás 200x. év december 31-én a következő vagyonnal rendelkezett: Adatok Ft-ban Vagyoni értékű jogok 2.600000 Szellemi termékek 1.200000 Ingatlanok 70.000000 Műszaki berendezések, gépek 82.000000 Tehergépkocsik 4 db, értékük 4.300000 Ft/db Termelésben résztvevő számítógép 750.000 Targoncák 5 db, értékük 130.000 Ft/db Ügyviteli

számítógépek 600.000 Személygépkocsik 3 db, .értékük 2700000 . Anyagkészlet 400 kg, beszerzési ár 1.200 Ft/kg . Árukészlet 900.000 Késztermékek 1.100000 Félkésztermékek 400.000 Befejezetlen termelés 120.000 Befektetési céllal vásárolt kötvények 2.100000 Befektetési céllal vásárolt részvények 5.000000 Eladásra vásárolt kötvények 1.230000 Eladási céllal vásárolt részvények 3.000000 Váltókövetelések 1.140000 Váltótartozás 700.000 Vevőkkel szembeni követelés 1.400000 120.000 Munkavállalóknak adott előleg Készpénz 120.000 Elszámolási betétszámla 18.000000 Devizabetétszámla 5000 Usd, árfolyam190Ft/Usd Beruházási hitelek ( futamidő 5 év ) 3.500000 500.000 Beruházási hitelek következő évi törlesztő részlete Rövid lejáratú hitelek 1.000000 Jövedelem tartozás a munkavállalóknak 1.350000 Társadalombiztosítási kötelezettség 850.000 Szja tartozás 400.000 Mérleg szerinti eredmény 7.000000 Tőketartalék

50.000000 Jegyzett tőke 50.000000 Eredménytartalék . 13 MÉRLEG „A” változat ESZKÖZÖK M. sor A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. Mérlegtétel Befektetett eszközök Immateriális javak Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök FORRÁSOK Tárgyév M. sor D. I. II. III. IV. V. VI. 1. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések gépek, járművek Egyéb berendezések felszerelések járművek Tenyészállatok VI I. E. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök 3. F. I. 1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 1. Mérlegtétel

Saját tőke Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben adatok eFt Tárgyév 14 3. Egyéb tartós részesedés II. 4. 1. B. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök

értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök I. Készletek 7. 1. Anyagok 8. 2. III. 1. 4. Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek 5. 6. II. Áruk Készletekre adott előlegek Követelések 2. 3. 4. -ebből: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitel Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 5. Váltótartozások 6. 7. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések 8. 5. Egyéb követelések 9. 6. Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek értékelési különbözete Értékpapírok 10. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú

kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési 2. 5. 6. 7. 8. 3. 2. 3. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. 6. G. 1. 3. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú

kölcsönök Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 15 IV. 1. 2. C. 1. 2. 3. különbözete Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolás Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 Szemléltetés: Gazdasági események példákon ( megoldott) I. példa: 1.Két magánszemély betéti társaságot hoz létre, használttermék forgalmazására Ehhez 1.000000 Ft alaptőkét befizetnek a bt bankszámlájára A társaság vagyon mérlege a következő lesz. Eszközök Vagyon mérleg Bankszámlapénz 1.000000 Jegyzett tőke Összesen 1.000000 Összesen Források 1.000000 1.000000 A kimutatáshoz szükséges bizonylatok: - banki értesítő - cégbírósági kivonat Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 2. A bt 200000 Ft

készpénzt vesz fel a bankszámlájáról, hogy abból árukészletet vásároljon Mérlege a következő lesz: az értékadatokat 1000 Ft-ra kerekítjük. Eszközök Vagyon mérleg Bankszámlapénz ( 1.000 – 200) 800 Jegyzett tőke Készpénz ( pénztár) 200 Összesen 1.000 Összesen Adatok : e Ft Források 1.000 1.000 Látható, hogy a vagyon nem változott, csak a pénz formája. Az is látható, hogy nem a tőkét költöttük, hanem annak eszközbeni megfelelőjét. A változás lejegyzéséhez szükséges bizonylatok: - banki kiadási bizonylat ( terhelési értesítés) - pénztári bevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken 3. Az első árukészletet megvásárolja a bt 180000 Ft készpénzért ( az egyszerűsítés kedvéért az áfa-tól eltekintünk ) Mérlege a következő: Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Árukészlet 180 Jegyzett tőke 1.000 Bankszámlapénz 800 Készpénz ( 200- 180 ) 20 Összesen 1.000 Összesen

1.000 Most már háromféle eszköze van a bt-nek, a betett 1 millió Ft-ból. Bizonylatok: - készpénzfizetési számla az áruról és pénztári kiadási bizonylat - árubevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken 17 4. A berendezések vásárlására újabb 500000 Ft készpénzt vesz fel a vállalkozás Mérlege a következő: Eszközök Árukészlet Bankszámlapénz ( 800 – 500) Készpénz ( 20- 500 ) Összesen Adatok : e Ft Források 1.000 Vagyon mérleg 180 Jegyzett tőke 300 520 1.000 Összesen 1.000 A vagyona még mindig csak a kezdőtőkével azonos, hiszen azt a pénzt költi folyamatosan. A szükséges bizonylatok a változás lejegyzéséhez a következők: - banki értesítés - pénztári bevételezés Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken 5. Megvásárolja készpénzért a berendezéseket Mérlege a következő lesz: Eszközök Berendezés ( tárgyi eszköz) Árukészlet Bankszámlapénz Készpénz ( 520 -500 )

Összesen Adatok : e Ft Források 1.000 Vagyon mérleg 500 Jegyzett tőke 180 300 20 1.000 Összesen 1.000 A szükséges bizonylatok: - készpénzfizetési számla és pénztári kiadási bizonylat - tárgyi eszköz, nyilvántartásba vételi bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken Látható, hogy több vagyon csak akkor lesz, ha a bt újabb tőkét von be. Hitelt vesz fel, vagy, elkezdi a kereskedési tevékenységét. Tehát adjunk el, ha lehet többért mint vettünk és nyereséget realizálhatunk. 6. Eladtuk a polcokon lévő áru egy részét készpénzért Az eladott árut 100000 Ft-ért vettük és 200.000 Ft-ért adtuk el Az eladás az eredményünket érinti. Mérlege a következő lesz: Adatok : eFt Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke 1.000 Árukészlet ( 180 – 100 ) 80 Eredmény ( 200 – 100 ) 100 Bankszámlapénz 300 Bevétel: 200 Készpénz ( 20 + 200 ) 220 - Ráfordítás: 100 Összesen 1.100

Összesen 1.100 18 A gazdasági esemény már nemcsak a vagyont, hanem az eredményt is érintette. Mivel általában nem azon az áron adunk el, amin veszünk, az eladásról két összeget is fel kell jegyezni. Azt amennyiért vettük és azt amennyiért eladjuk az árut Mivel két különböző összegről van szó, ezért ezt két bizonylattal kell alá is támasztani, ill. két lépésben lehet feljegyezni is. A szükséges bizonylatok: - pénztári bevételezés ( nyugták ill. készpénzfizetési számlák alapján ) - áru kiadási bizonylat Hatása a mérlegre és az eredményre is Hatása a mérlegre és az eredményre is Eszköz nő ( 200) Eredmény nő ( 200 ) Eszköz csökken ( 100 ) Eredmény csökken ( 100 ) Tehát a vagyon is és az eredmény is 100 e Ft-tal növekedett. Folytassuk tovább. 7. Eladta a maradék árut is, de most olyan vevőnek, aki csak később fogja kifizetni Az áru, nyilvántartásban szereplő értéke 80.000 Ft, a számlán szereplő

eladási ára 160000 Ft Mérlegben : Adatok : eFt Források Eszközök Vagyon mérleg Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke 1.000 Árukészlet (80 – 80 ) - Eredmény (160 – 80 )+100 180 Vevőkövetelés 160 Bankszámlapénz 300 Bevétel: 160 Készpénz 220 - Ráfordítás: 80 Összesen 1.180 Összesen 1.180 A szükséges bizonylatok: - kimenő számla az eladásról - áru kivételezési bizonylat Vonjunk le következtetéseket az eddigi eseményekből. 1. látható, hogy a mérlegben csak az a vagyonsor változik, amit éppen változtatunk, a többi megmarad. ( tehát nem biztos, hogy minden esemény után mérleget kell készíteni) 2. Ha csak az eszközvagyon formáját változtatjuk, a vagyonunk nem nő 3. Ha az eszköz vagyonunk egy részét eladjuk, nyereséget, ( forrás többletet ) realizálhatunk. Ha rosszul, olcsóbban adunk el, akkor persze veszítünk, akár még a betett tőkénk is elfogyhat. Ha nem csak a saját tőkénket, hanem másokét is szeretnénk

bevonni, megtehetjük, pl. ha később fizetjük ki azt az árut, amit megvásárolunk, vagy ha hitelt ill. kölcsönt kérünk, hogy abból még több árut vásároljunk. Tehát folytassuk tovább a betéti társaságunk gazdasági eseményeivel. 19 8. Árukészletet vásárolt a bt 600000 Ft –ért későbbi kifizetéssel, azaz számlára Mérlege a következő lesz: Eszközök Berendezés ( tárgyi eszköz) Árukészlet Vevőkövetelés Bankszámlapénz Készpénz Összesen Vagyon 500 600 160 300 220 1.780 mérleg Jegyzett tőke Eredmény Tartozás a szállítónak Összesen Adatok : eFt Források 1.000 180 600 1.780 A szükséges bizonylatok: - bejövő számla - árubevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 9. Mivel a bank, kedvező feltételekkel kínál hitelt, ezért felveszünk 1000000 Ft-ot, amivel még egy üzletet nyitunk, hogy még nagyobb nyereségre tegyünk szert. ( természetesen, a hitel felvételhez a kérelem benyújtása

megtörtént, a bank sikerrel bírálta azt el. ) Mérlegben: Eszközök Berendezés ( tárgyi eszköz) Árukészlet Vevőkövetelés Bankszámlapénz ( 300+1000) Készpénz Összesen Vagyon 500 600 160 1.300 220 2.780 mérleg Jegyzett tőke Eredmény Tartozás a szállítónak Hitel tartozás Összesen Adatok : eFt Források 1.000 180 600 1.000 2.780 Viszonylag gyorsan megnőtt a vagyonunk, de vigyázni kell, mert a hitel nem a cég sajátja, vissza kell azt fizetni, méghozzá kamatostól. Ezért fontos, hogy úgy fektessük be, hogy a leendő üzleti nyereség kitermelje a visszafizetés és a kamat összegét is . ( megtérülés) Na de először vegyük meg az újabb üzletet. 10. Későbbi fizetésre szóló számlára megvettük az üzlethelyiség bérleti jogát 800000 Ft-ért ( marad egy kis pénz az árufeltöltésre is, mert üresen semmit nem hoz a konyhára.) Mérlegben: Adatok : eFt Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke

1.000 Üzlet bérleti jog 800 Eredmény 180 Árukészlet 600 Tartozás a szállítónak(800+600) 1.400 Vevőkövetelés 160 Hitel tartozás 1.000 Bankszámlapénz 1.300 Készpénz 220 Összesen 3.580 Összesen 3.580 20 A szükséges bizonylatok: - bejövő számla - tárgyi eszköz nyilvántartásba vétel Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 11. Megbízást adunk a banknak és az átutalja az üzlethelyiség vásárlásának a számláját Mérlegben: Eszközök Vagyon Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Üzlet bérleti jog 800 Árukészlet 600 Vevőkövetelés 160 Bankszámlapénz ( 1.300 – 800 ) 500 Készpénz 220 Összesen 2.780 Szükséges bizonylatok: - banki ( terhelési ) értesítés Hatása a mérlegre mérleg Jegyzett tőke Eredmény Tar. a szállítónak(1400-800) Hitel tartozás Adatok : eFt Források 1.000 180 600 1.000 Összesen Eszköz csökken 2.780 Forrás csökken 12. Az új üzletben megkezdi a bt az értékesítést Elad 500000 Ft-ért

vásárolt árukészletet a vevőknek későbbi fizetésre, számla ellenében 1.200000 Ft-ért Mérlegben: Eszközök Berendezés ( tárgyi eszköz) Üzlet bérleti jog Árukészlet ( 600-500) Vevőkövetelés ( 160 + 1.200) Bankszámlapénz Készpénz Összesen Szükséges bizonylatok: - kimenő számla - áru kiadási bizonylat Hatása a mérlegre és az eredményre is Hatása a mérlegre és az eredményre is Vagyon 500 800 100 1.360 500 220 3.480 mérleg Jegyzett tőke Eredmény ( 1.200 -500) + 180 Tar. a szállítónak(1400-800) Hitel tartozás Adatok : eFt Források 1.000 880 600 1.000 Összesen 3.480 Eszköz nő ( 1.200) Eredmény nő (1. 200 ) Eszköz csökken ( 500 ) Eredmény csökken ( 500 ) 21 13. Mivel vevőnk fizetőképességét időben megvizsgáltuk, a velük szembeni követelés időben befolyt ( jóváírásra került) a bt bankszámláján. Mérlegben: Adatok : eFt Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke

1.000 Üzlet bérleti jog 800 Eredmény ( 1.200 -500) + 180 880 Árukészlet 100 Tar. a szállítónak(1400-800) 600 Vevőkövetelés ( 1.360-1360) - Hitel tartozás 1.000 Bankszámlapénz (500+1.360 ) 1.860 Készpénz 220 Összesen 3.480 Összesen 3.480 A szükséges bizonylatok: - banki értesítés ( jóváírás) Hatása a mérlegre Eszköz csökken Eszköz nő 14. Mivel a bt is egy rendes vállalkozás, azaz fizetőképes, ezért a már korábban eladott áru vásárlás értékét kifizeti az eladónak ( szállító). Erre megbízást ad a bankjának, majd a bank átutalja az összeget. Mérlegben: Adatok : eFt Források Eszközök Vagyon mérleg Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke 1.000 Üzlet bérleti jog 800 Eredmény 880 Árukészlet 100 Tar. a szállítónak(600-600) Vevőkövetelés - Hitel tartozás 1.000 Bankszámlapénz (1.860-600 ) 1.260 Készpénz 220 Összesen 2.880 Összesen 2.880 A szükséges bizonylat: - bank terhelési értesítés Hatása a

mérlegre Eszköz csökken Forrás csökken 15. A felvett hitel szerződés szerinti részletét a bank leemelte a bt számlájáról az esedékes hitelkamattal együtt. Részlet 200000 Ft, kamat 30000 Ft Mérlegben: Eszközök Berendezés ( tárgyi eszköz) Üzlet bérleti jog Árukészlet Vevőkövetelés Bankszámlapénz (1.260-230 ) Készpénz Összesen Vagyon 500 800 100 1.030 220 2.650 mérleg Jegyzett tőke Eredmény (880-30) Tar. a szállítónak Hitel tartozás (1000-200) Összesen Adatok : eFt Források 1.000 850 800 2.650 22 A szükséges bizonylatok: - banki terhelési értesítés - hitelszámla jóváírás ( nem mindig küldi egyesével a bank, szerződés kérdése) Hatása a mérlegre Eszköz csökken Forrás csökken Hatása a mérlegre és az Eszköz csökken Eredmény csökken eredményre 16. Az üzlethelyiség és a berendezések a használat miatt veszítenek értékükből, kevesebbet érnek, mint amikor vásároltuk azokat. Ezt a használódást

amortizációnak, vagy értékcsökkenésnek nevezzük. Anélkül, hogy ezért külön fizetni kellene, hiszen korábban vásároltuk meg azokat az értékcsökkenése az eredményt csökkenti. Összegét a bt maga határozza meg ( számviteli politika ). Üzlethelyiség: 80.000 Ft/év Berendezés: 70.000 Ft/év Mérlegben. Eszközök Berendezés ( tárgyi eszköz)(500-70) Üzlet bérleti jog (800-80) Árukészlet Vevőkövetelés Bankszámlapénz Készpénz Összesen Adatok : eFt Források 1.000 Vagyon mérleg 430 Jegyzett tőke 720 100 1.030 220 2.500 Eredmény (850- 150) Tar. a szállítónak Hitel tartozás Összesen 700 800 2.500 Szükséges bizonylat: - belső nyilvántartás ( belső feladás) Hatása a mérlegre és az eredményre Eszköz csökken Eredmény csökken Mivel egyenlőre nem akarunk magunknak pénzt kivenni a bt-ből, itt befejezzük a leggyakrabban előforduló gazdasági események, és azok mérlegre, eredményre gyakorolt hatásának elemzését.

Tegyünk egy összefoglalást! 1. A vagyon használhatóság szerint eszközökre Eredet (származás) szerint forrásokra tagolható. 2. A gazdasági események a vagyonban mindig változást okoznak Ezek típusai a következők: E+ Epl. készpénz felvétele a bankszámláról F+ Fpl. számlatartozás hitelből kifizetése E+ F+ pl. hitel felvétele EFpl. hitel tartozás törlesztése E+ Er+ pl. árueladás készpénz bevétele EErpl. értékcsökkenés elszámolása 23 F+ F- ErEr+ pl. bérköltség elszámolása pl. tartozás elengedése Minden gazdasági esemény a fentiek egyikébe tartozik, új gazdasági eseménytípus nincs. 3.A gazdasági eseményeket csak bizonylatok alapján szabad könyvelni A bizonylatok tartalmi és formai előírásait a számviteli törvény és bizonyos adótörvények részletezik. 4. A gazdasági események feljegyzése a könyvvezetés szabályai szerint, nem kell minden változás után mérleget készíteni, de lehet! 5. A könyvvezetés a

főkönyvi számlákon történik A főkönyvi számla a mérleget és az eredménykimutatást helyettesíti két beszámoló között, azaz az üzleti évben. 6. A főkönyvi számla a következő kellékekkel rendelkezik: A főkönyvi számla száma és megnevezése Tartozik oldal Tartozik forgalom Követel oldal Követel forgalom T-K= Tegyenleg K-T= K egyenleg 7. A könyvelés szabályai: - könyvelni csak bizonylat alapján lehet - minden bizonylatot könyvelni kell - minden gazdasági eseményt legalább két főkönyvi számla ellentétes oldalán kell feljegyezni, ugyanazzal az összeggel. ( mivel egy bizonylat alapján könyvelünk, azon csak egy értékadat szerepelhet, tehát nem is lehet más-más összeget elképzelni.) Pl. készpénz felvétele ( érinti a bankszámlát és a pénztárt) E+ T X Pénztár - követelés jóváírása E+ T X Bank T Bankszla T Vevőkövetelés K X EK K X - hitel felvétele T X K E- Bank E+ F+ K T Hiteltart. K X 24 -

árueladás készpénz bevétele T X Pénztár Eredmény Er+ K - árueladás áru kivezetése T X E+ T E- Eredmény K X Áruk K X Er- K T Stb. Gyakorló feladat a gazdasági eseményekre! 1. Alapíts céget 2000000 Ft befizetéssel Vagyonmérleg Eszközök Összesen Bizonylatok: Források Összesen hatása: 2. A cég kivesz a bankból 700000 Ft-ot Vagyonmérleg Eszközök Összesen Bizonylatok: Összesen Hatása. 3. Árut vásárol 600000 Ft készpénzért Vagyonmérleg Eszközök Összesen Bizonylatok: Források Források Összesen Hatása: 25 4. Elad a vásárolt árukészletből 100000 Ft-ért vásároltat, 250000 Ft-ért Vagyonmérleg Eszközök Összesen Bizonylatok: Összesen hatása: 5. Későbbi fizetésre berendezést vásárol 1000000 Ft számlázott összegben Vagyonmérleg Eszközök Összesen Bizonylatok: Források Összesen Hatása: 6. Számlát kap az üzlet bérbeadójától, 150000 Ft Vagyonmérleg Eszközök Összesen

Bizonylatok: Források Források Összesen Hatása: 7. Árut ad el későbbi fizetésre , amit 300000 Ft-ért vett A vevőknek elküldött számla 700.000 Ft-ról lett kiállítva Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Összesen 26 Bizonylatok: Hatása: 8. Megbízás után a bank rendezi a vásárolt berendezés számláját Vagyonmérleg Eszközök Összesen Bizonylatok: Források Összesen Hatása: 9. a vevőknek elküldött számlát a vevő átutalja a bankszámlánkra Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Bizonylatok: Összesen Hatása: 10. A vállalkozó a saját bérét elszámolta az eredmény terhére, 200000 Ft-ot Vagyonmérleg Eszközök Összesen Bizonylatok: Források Összesen Hatása. 11. A béréből levonta az adót és a járulékokat, 70000 Ft-ot Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Összesen 27 Bizonylatok: Hatása: 12. A nettósított bérét kivette a pénztárból Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen

Összesen 7. feladat: Elemezze a következő gazdasági eseményeket! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Gazdasági Esemény Anyagvásárlás számla szerint Anyagvásárlás készpénzért Készpénz befizetése bankszámlára Készpénz felvétele bankszámláról Értékpapír vásárlása átutalással Kölcsön nyújtása más vállalkozásnak Hitel felvétele Áru értékesítés számla szerint eladási áron Áru értékesítés beszerzési áron Szállítói tartozás átutalása bankszámláról Hitel törlesztése Felvett hitel után fizetett kamatok Kapott kamat Vevőkkel szembeni követelés jóváírása bankszámlán Késedelmi kamat fizetése Bankszámlára kapott késedelmi kamat Fizetendő gépjárműadóról számla Gép káreseménye Káresemény miatt kapott kártérítés Munkabértartozás kifizetése Anyag eladása készpénzért, eladási áron Anyag eladása könyv szerinti értéken E+ Mérleg EF- F+

Eredmény + 28 Sorolja be a gazdasági eseményeket! Alapvető gazdasági események Összetett gazdasági események Emelje ki az alapvető gazdasági eseményekből a következőket! Megnevezés Gazdasági esemény száma Eszközkörforgás Forráskörforgás Tőkebevonás Tőkekivonás 8. feladat: Elemezze a következő gazdasági eseményeket! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Gazdasági Esemény Gép vásárlás számla szerint Cég alapításkor ügyvédtől kapott számla Ügyvéd számlájának kifizetése Alkatrész vásárlás készpénzért Alkalmazottak bérköltsége Üzemanyag vásárlás készpénzért Apport bevitelegy másik társaságba társasági szerződés szerinti értéken Apport bevitel könyv szerinti értéken Villamos energia számla Vízdíj számlája Adó átutalása Osztalék átutalása a tulajdonosoknak Térítés nélkül átadott eszköz egy iskolának Vevőnek adott fizetési engedmény

Szállítótól kapott fizetési engedmény Utólag kapott mennyiségi engedmény Utólag adott mennyiségi engedmény Kapott osztalék Gép használati díjának elszámolása Banki kezelési költség Biztosítótól kapott számla Vevőtől kapott váltó Sorolja be a gazdasági eseményeket! Alapvető gazdasági események E+ Mérleg EF- F+ Eredmény + Összetett gazdasági események 29 Emelje ki az alapvető gazdasági eseményekből a következőket! Megnevezés Gazdasági esemény száma Eszközkörforgás Forráskörforgás Tőkebevonás Tőkekivonás Emelje ki az összetett gazdasági eseményekből a közvetlen és a közvetett eseményeket! Közvetlen Közvetett Nevezze meg, hogy az 1-10 gazdasági események melyik vagyonrészt ill. eredménykategóriát érintik! Ssz. Vagyonrész Eredménykategória 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 9. feladat Tegyen „X” jelet abba az oszlopba, amely az adott gazdasági esemény hatása! Gazdasági esemény megnevezése

Beázott az, tönkrement a beraktározott anyag Átutalta a vállalkozás SZJA kötelezettséget Megérkezett a villanyszámla Dolgozónak készpénzben fizetési előleget adott a vállalkozás Jóváírta a bank a kamatot A vállalkozás tanácsadást végzett és az ügyfél azonnal fizetett a kp. számla alapján Benzint tankolt a vállalkozás személygépkocsiba Árut vett a vállalkozás készpénzért A hitelező elengedte a vállalkozás tartozását A vállalkozás roved lejáratra kölcsönt adott A kölcsönt visszakapta a vállalkozás A kölcsön után kamatot kapott a vállalkozás Alapítványnak pénzt utalt át a vállalkozás Kártérítést kapott a vállalkozás A vállalkozás befektetett más vállalkozásba hosszú távra A részesedése után osztalékot kapott a vállalkozás Kötvénytartozásából törlesztett a vállalkozás A vállalkozás szoftvert vásárolt készpénzért A vállalkozás a szállítótartozását rövid lejáratú hitelből

egyenlítette ki Részvényt vásárolt a vállalkozás készpénzért, amit hosszú távon megtart A hitel után a bank kamatot emelt le a számláról Bérleti díjat fizetett a vállalkozás készpénzben Megérkezett a vízdíj számlája Vevőkövetelés befolyt a bankszámlára A vállalkozás elszámolta a dolgozók bruttó bérét - vállalkozást terhelő járulékokat - dolgozóktól a levonásokat A bankszámláról pénzt vettünk fel a pénztárba A vállalkozás vissza nem térítendő támogatást kapott az államtól fejlesztési célra A dolgozónak utólagos elszámolásra előleget folyósítottak készpénzben A vállalkozás szolgáltatást végzett és kiszámlázott az ügyfélnek A vevőtől a vállalkozás előleget kapott Eszköz nő Forrás csökken Eredmény csökken - Eszköz csökken Forrás nő Eredmény nő 31 Nyomtaványt vásárolt a vállalkozás Anyagot használtak fel a termeléshez Számítógépet vásárolt a vállalkozás

készpénzért ( 110.000Ft) 4 évre adott kölcsönből törlesztett az adós a vállalkozásnak Lakásépítési támogatást nyújtott a vállalkozás Oktatáson vett részt az ügyvezető, ennek számlája megérkezett Üzleti vacsora kifizetett számlája Átutalták a társasági adófizetési kötelezettséget Vevőkövetelés ellenében váltót fogadtak el. 32 10. feladat Szerkesszen könyvelési tételeket az alábbi gazdasági eseményekhez és állítsa össze a mérlegeket a változások után! Az alapítók egy vállalkozást hoznak létre. A tulajdonosok 5000000 Ft – ot befizetnek a bankszámlára. (Az egyszerűsítés kedvéért eltekintünk a bejegyzés időeltolódásától) Bank jóváírási értesítés és a cégbírósági bejegyzés alapján könyvelendő : eszköz Összesen MÉRLEG . . Összesen forrás . . A bankszámláról felvettek a pénztárba 2.000000 Ft-ot Pénztár bevételi bizonylat , bank terhelési értesítés alapján: A

készpénzből 1.200000 Ft-ért árut vásároltak Pénztár kiadási bizonylat , raktár bevételi bizonylat alapján : eszköz . Összesen MÉRLEG . . . . Összesen forrás . . . . Teherautót vásároltak hosszú lejáratú hitelre. Számlán szereplő vételár : 8000000 Ft A kereskedő vállalat számlája alapján : Az első részletet, 1.000000 Ft-ot átutalták A bank terhelési értesítés alapján : eszköz . MÉRLEG . . . forrás . . . 33 Összesen . . Összesen . . Eladták az áru 2/3 részét, a kimenő számlán szereplő eladási ár : 2.000000 Ft A kiállított kimenő számla alapján: A raktár kiadási bizonylat alapján : A vevő az ár felét átutalta. Bank jóváírási értesítése alapján Tankoltak a teherautóba 30.000 Ft-ért Az ügyvéd készpénzes számlája és a közzététel 100.000 Ft Pénztár kiadási bizonylat alapján eszköz . Összesen MÉRLEG . . . . . . Összesen forrás . . . . . . Szállítást

vállaltak a teherautóval. Az elvégzett munka után készpénzes számla alapján azonnal fizettek 700.000 Ft –ot Pénztár bevételi bizonylat alapján : T 411. Jegyzett tőke K T 384. Elszám bankszámla K T 381. Pénztár K T 12-15.Tárgyi eszköz K T 26. Áru K T 41.Eredmény K T 44. Hosszú lejáratú kötelezettség K T 311 Vevő követelés K 34