Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Mérlegképes könyvelő modulzáró vizsga 2015

Alapadatok

Év, oldalszám:2015, 14 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:54

Feltöltve:2018. május 04.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

KORL ÁTOZ OTT TERJESZTÉSŰ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 24/4-1 83/20 15. TÜK szám: KORL ÁTOZ OTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő 2015. június 03 8:00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: föosztályvezető Készült 1 eredeti és 290 fm. példányban Egy példány: i lap Kapják elosztó szerint 7 Lt, ,,) sz. fm peldány E z a: T 55 344 07,, Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Allamháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés Modulzáró vizsga Irásbeli vizsgatevékenysége ,, Vizsg arészh ez rende lt követ elmén ymod ul azono sítója , megn evezé se: A vizsga felada t időtartama: 10774-12 Pénzügyi feladatok 120 perc A vizsga ideje: 2015. június 03 8:00-óra Segéd eszkö z: A vizsgán kizárólag nem programozható zsebszámológép használható. 2015. június KORL ÁTOZ OTT TERJESZTÉSŰ KORL ÁTOZ OTT TERJESZTÉSŰ (Születési hely, (vizsgázó olvasható neve) 55 344 07

Vállalkozási mérlegképes idő) könyvelő 10774-12 Pénzügyi feladatok modulzáró írásbeli vizsgatevékenység Kidolgozási idő: 120 perc A kérdés típusok pontszámai Elérhető pontsz ám I. II. III. IV. Összesen 15 15 20 50 100 Elért pontszám Eredmény %-ban „Megfelelt eredmény"-hez szükséges minimális %pont 60 Érdemjegy betűvel (számmal) jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) 90-10 0% 80- 89% 70- 79% 60- 69% 0- 59% aláírása Javítótanár neve (szvk 5.4 pontja) A vizsgabizottság észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai Dátuma: . 2015. hó Vizsgabizottsági tag neve KORL ÁTOZ OTT TERJESZTÉSŰ nap aláírása T/2 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Igaz - hamis állítások (15 pont) Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat! Döntse el, hogy az állítás ok igazak vagy hamisak! Az igaz vagy a hamis szót ki kell írni! Betűjelölés (I vagy H) nem alkalmazható.

Döntését röviden indokolja meg! Javítá s esetén a javíto tt feladatot lássa el kézjegyével. Minden helyes döntés és megfelelő indoklás 3 ponto t ér Összesen 15 pont szerezhető. 1. A névér ték alatti árfolyamon megvásárolható kötvény diszkontkötv énynek minősül. Az állítás . , mert 2. A csendes faktoráláshoz a vevő beleegyezése szükséges Az állítás . ,mert 13p 3. Két negatív nettó jelenértékű beruházási változat közül azt kell választani, amelyiknek a megvalósítása kisebb beruh ázási költséggel jár. Az állítás . , mert KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/3 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ ató (THM) nem 4. A kölcsönt nyújtó bank által meghatározott teljes hiteldíj-mut tartalm azza a hitel teljes költségét. Az állítás . ,mert /3p S. A kezesség abszolút kötelezettségvállalás Az állítás . , mert 13p I. Összesen 15 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1 / T/4 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ II.

Kérd ések (15 pont) 2. Soroljon fel a vállalkozás rendelkezésére álló külső finanszírozási forrás ok közül ötöt! Külső .finanszírozási . forrás ok . 1. 2. 3. 4. 5. 1 Sp 2. Soroljon fel a Magy ar Nemzeti Bank monetáris politikai eszközei közül ötöt! . . ·•· .· ·.···• . . • Mone táris politika eszközök; ., . · 1. 2. 3. 4. 5. lsp 2. Soroljon fel a faktoring jellemzői közül ötöt! . •· .· . ·. /A faktorin2 jellemzőí <. . 1. · . ·. 2. 3. 4. 5. Sp i I I. Ö s-s-ze s e n l S p---~, 1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ TIS KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ III. Feleletválasztás (20 pont) ítélt Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat és húzza alá az ön által helyesnek meg, tő szerezhe választ. Minden helyes válasz 2 pontot ér, de ez a pontszám csak akkor ha nem jelölt meg hibás megoldást. Javítás esetén a javítást lássa el kézjegyével 1. Válassza ki a helyes

megállapítást! a) b) e) d) pénzforgalmi szolgáltatásokat csak üzleti bankok végezhetnek bármely pénzügyi intézmény végezhet pénzforgalmi szolgáltatást a Magyar Nemzeti Bank nem vesz részt a pénzforgalom lebonyolításában a Magyar Államkincstár pénzforgalmi szolgáltatónak minősül J2p 2. Válassza ki a helyes megállapítást! a) b) e) d) a S.WIFT rendszer az EGT bankközi fizetési rendszere a TARGET az euróövezet valós idejű bruttó elszámolási rendszere a GIRO rendszer az európénzforgalom lebonyolítását szolgálja mindhárom megállapítás egyaránt helyes J2p 3. Válassza ki a helyes megállapítást! a) a valuta valamely ország törvényes fizetési eszközére szóló követelés b) a nemzeti valuta árfolyamának változása hatást gyakorol a devizában denominált megtakarítások hozamaira e) a magyar forint korlátozott konvertibilitással bír . d) a bank és az ügyfél közötti ügyletek esetén a devizamarge a deviza

vételi és a deviza eladási árfolyam különbsége l 2p 4. Válassza ki a helyes megállapítást! a) az értékpapír nyilvános kibocsátása az értékpapír első tőzsdei eladását jelenti b) zártkörű értékpapír kibocsátás kizárólag értékpapír aukcióval történhet e) zártkörű eladásnak minősül, ha a kibocsátandó értékpapírokat kizárólag minősített befektetők részére ajánlják fel d) a „b" és a „e" megállapítás egyaránt helyes 12p 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) b) e) d) a belső megtérülési ráta számításánál az elfogadási határérték zérus a belső megtérülési ráta számításánál az elfogadási határérték 1,00 a belső megtérülési ráta számításánál az elfogadási határérték 2,00 a belső megtérülési rátánál az elfogadási határérték a tőke alternatív költsége 12p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/6 KORLÁ TOZOT T TERJESZTÉSŰ 6. Válassza ki Ml monetáris

aggregátum a) b) c) d) Ml Ml Ml Ml összetevőit! = hitelintézeten kívüli készpénz + látra szóló betét. =összes folyószámlapénz + egyéb banki betét. =monetáris bázis+ folyószámlapénz. =monetáris bázis + készpénzállomány. 7. Válassza ki a státusz (mérlegterv) jellemzőjét! a) b) c) d) A vállalkozás eszközeit és forrásait egy időpontra nézve állítja szembe. A vállalkozás eszközeit és forrásait egy időszakra nézve állítja szembe. A vállalkozás bevételeit és kiadásait egy időpontra nézve állítja szembe. A vállalkozás követeléseit és tartozásait egy időpontra nézve állítja szembe. 12p 8. Válassza ki a fiskális politikára vonatkozó helyes megállapítást! a) b) c) d) A fiskális politika a forint árfolyamvédelmére irányul. A fiskális politika a forgalomban lévő pénztömegre irányul. A fiskális politika az árszínvonal védelmére irányuló kormányzati törekvés. A költségvetési

szuficit/deficit alakítására való törekvés. 9. Válassz a ki a monetáris expanzió meghatározását! a) b) c) d) A gazdaságban lévő pénzkínálat (pénzmennyiség) csökkenése. A gazdaságban lévő pénzmennyiség (pénzkínálat) növekedése. A pénzpiaci hitelkamatlábak látványos (erőltetett) növekedése. A pénzpiaci hitelkamatlábak látványos (erőltetett) csökkenése l 2p 10. Válassz a ki a helyes megállapítást! a) b) c) d) 12p Az államháztartási rendszer négy alrendszerrel rendelkezik. Az állam tulajdonosként is jelen van a gazdaságban. Az állami támogatás kizárólag kamattámogatás lehet. Az állam jövedelmei csak adó- és adó jellegű bevételekből származnak. j2p III. Összesen 20 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/7 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ IV. Feladatok (50 pont) a megoldó Olvassa el figyelmesen és oldja meg az alábbi feladatokat! Kizárólag . táblázatokba dolgozzon! Pótlapon történő megoldásért pontszám

nem adható 1. Feladat (4 pont) gkárosodást Egy magánszemély munkahelyi baleset következtében maradandó egészsé alapösszege szenvedett. A bíróság évjáradék fizetésre kötelezte a munkáltatót A járadék első összeg 1 év 850 OOO Ft/év, amely az inflációkövetés miatt évente 2%-kal emelkedik. Az tani, amelynek múlva esedékes. Az alperes a járadék ot egyszeri kártérítéssel szeretné megvál biztosítaná. Az összege azonos lenne egy olyan járadékalappal, amely a fenti pénzáramlást átlagos betéti kamatláb 3%. Hosszútávon kamatlábváltozás nem várható helyett! Feladat: Számítsa ki, hogy hány forint egyszeri kártérítést szabad elfogadni a járadék adatok forintban j 4p 2. Feladat (8 pont) 30 M Ft. Egy vállalkozás saját tőkéjének összege 50 M Ft. A bankkölcsön összege hozam elvárt által Kötvénykibocsátásból eredő tőketartozás összege 20 M Ft. A tulajdonosok 12%. A bankkölcsön kamatlába 16%, a kötvény

névleges kamatlába 14% Feladat: a) Számítsa ki a vállalkozás átlagos tőkeköltségétl zás b) Számítsa ki a tulajdonosoknak jutó hozamot abban az esetben, ha a vállalko újabb 10 OOO e Ft kölcsönt vesz fel a banktól, változatlan kamatláb mellett. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/8 KORL ÁTOZO TT TERJESZTÉSŰ A vállalkozás átlagos tőkeköltsége A tulajdonosoknak jutó hozam % . . % . 1 3. Feladat (10 pont) Pont Pont sp Egy vállalkozás 10 OOO OOO Ft középlejáratú, változó kamatozású kölcsönt vett fel egy üzleti banktól. A kölcsön folyósítása egy összegben történik A tartozást 4 év alatt, évente változó részletekben, állandó összegű tőketörlesztéssel kell visszafizetni. Az első törlesztés a folyósítás után 1 évvel esedékes. Az egyszeri kezelési költség a hitel teljes összegé nek 1%-a, a hitelbírálati díj 150 OOO Ft, a hitelfolyósítás dfja 100 OOO Ft, amelye ket a kölcsön igénybevételekor

kell megfizetni. Fizetési késedelem esetén a nyilvántartott kamatra és a tőkehátralékra a bank évi 5% késedelmi kamato t számít fel. Az ügyleti kamatláb az alábbiak szerint alakul. 1.év 10% 1 .··2 év 9% 1 .3, év 8% 4.év 6% Feladat: Készítse el a hiteltörlesztési tervet és számítsa ki a hitel teljes költség ét! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/9 KORLÁ TOZOT T TERJESZTÉSŰ ·• Hiteltör lesztési terv Pont Ev 0. 1. 2. 3. 4. s. . A hitel teljes költsége . J top 1 4. Feladat (5 pont) átlagos Egy vállalkozás - forgóesz közeine k átlagos állománya 80 OOO OOO Ft. A vállalkozás Ft. Az OOO 200 3 pedig szállítói állománya 2 500 OOO Ft, az átlagos vevőállomány összege áruház egy napra eső árbevétele 2 OOO OOO Ft. (Az évet tekintse 360 naposna k!) számítsa Feladat : Számíts a ki, hogy a forgóeszköz hányszo r fordul meg egy év alatt, továbbá ki a forgóesz közök forgási idejét is! KORLÁ TOZOT T

TERJESZTÉSŰ T/10 KORL ÁTOZO TT TERJESZTÉSŰ Fordulatok száma Forgási idő 1 5. Feladat (5 pont) sp Egy magánszemély 3 éven keresztül minden negyedév elején 150 OOO Ft-ot tesz be a bankba. A megtakarítás évi 8% kamatot biztosít. A kamat adóztatásától tekintsen el Feladat: Számítsa ki, hogy hány forint áll a magánszemély rendelkezésére a 3. év végén! 1 KORL ÁTOZO TT TERJESZTÉSŰ sp T/11 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Nettó jelenérték Jövedelmezőségi . index Pont Pont .• Mellékszámítás: 11s P 1 J IV. Összesen 50 p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/13