Oktatás | Felsőoktatás » Tanulásmódszertan, előadás

Adatlap

Év, oldalszám:2012, 47 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:47
Feltöltve:2019. szeptember 07
Méret:1 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Tanulásmódszertan MA- tanár A tanulás • Elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok, képességek elsajátítása, valamint érzelmi, akarati magatartás – formálás. • Tapasztalat hatására végbemenő tartós magatartás – változás. • Szűkebb értelemben a figyelem és emlékezet, tágabb értelemben az összes pszichés funkció aktivációját igénylő folyamat, melynek során ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket sajátítunk el. A tanulás értelmezése • Pszicho-fiziológiai értelem • Pedagógiai értelem A tanulás típusai psziho – fiziológiai értelemben szenzoros (S – R) asszociatív kognitív Szenzoros tanulás (S – R) Ø érző pályán befutó inger Ø ha nem követi megerősítés, rövid ideig tárolható (hangok, fények) Ø kondicionálás Az asszociatív típusú tanulás • Alapja a feltételes reflex • Ismétlések során rögzül A kognitív tanulás • felfedezéses

tanulás • véletlen cselekedet utólagos megerősítést nyer tartósság A tanulási eredmény a z s s i c o ív t a u n ta it n g ko í s á l s á l u n a vt lá u n a t s o r o z n sze tempó s A tanulás típusai pedagógiai értelemben • • • • Verbális tanulás – szövegekkel, és/vagy jelekkel történő ismeretszerzés (memoriterek, szabályok) Motoros tanulás – mozgásformák elsajátítása (mozdulatok, mozgássorok) Perceptuális tanulás – érzékszervek segítségével történő, ingerek befogadására irányuló elsajátítás (szagok, hangok, képek) Szociális tanulás - más tanulástípusokkal együtt vagy külön történő elsajátítás (értékek, értékrendek, attitűdök, magatartásformák) Az eredményes tanulás pedagógiai értelmezése Ø tempó Ø tartósság Ø konvertálhatóság Carroll modellje Bloom modellje Carroll modellje Tfi T= f Tti ( T: tanulási eredmény Tfi: tanulásra fordított idő

Tti:tanulásra tervezett – szükséges - idő) Bloom modellje Tanuló Tanítás Eredmények Teljesítmény Kognitívjellegű előzetes tudás Tanítási téma Affektívjellegű előzetes magatartás Tanulási gyorsaság Motiváció A tanítás minősége A SNI tanuláspedagógiai aspektusa X Az átlagos tanulási teljesítményhez képest extrém negatív vagy extrém pozitív eltéréseket mutató gyermek. Tankötelesek Tanulási nehézséggel, zavarokka l küzdők Kivételes képességűek Tanulásban akadályozottak Értelmileg akadályozottak Magatartási problémákka l küzdők Tanulási problémák Tanulá si nehéz ségek , zavarok átmeneti Tanulási nehézség Le ma radó tan ulók Las s an tanuló k Helytelen s zo kás okkal, mó ds zere kke l tan ulók Tanulá si ak ad ályok tartós tartós, átfog ó Tanulási zavar Dis le xia Dis graph ia Dis calculia Hipera ktiv itás Be illes zkedés i zav aro k M agatartás zav aro k Tanulási

akadályozottság Percepció zavar M oto ros mű k. zavar Ko mmun ikáció zav ar Kogn itív fun kc iók zavara Álta lá nos pe da gógiai kom pe te ncia (Felzá rkóztatás) Gyóg ype da gógia i kom pe te ncia (diagnózison alapuló egyéni fejl esztés) A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia A HATÉKONY TANULÁS MÓDJAI • A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. • A kiscsoportos tanulás, mely a szociális érzékenységet és a kommunikációs képességeket fejleszti. (A későbbiekben ezt a módszert fejtem ki részletesen.) • Az individualizált tanítás-tanulás, mely az egyéni haladási, fejlődési ütemet maximálisan figyelembe veszi. • A programozott oktatás, mely az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére épít. • A „mestertanítás” (mastery learning), mely az egyént eljuttatja a legmagasabb szintű tudáshoz (az egyetemi oktatás, illetve a tehetséggondozás szintjén

jelenik meg). A módszerek típusai a tanulási munka irányításának szempontja alapján • • • • Frontális osztálymunka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Frontális oktatás, egységes hatásrendszer • A frontális oktatás a gyermek számára biztosítja a tanulás lehetőségét, de feltételeit nem. Kinek jó? – Aki bírja a pedagógus tempóját, megfelelő előismerettel rendelkezik, gondolkodási stratégiája hasonlít a pedagóguséhoz. – (azonos cél, tartalom, feladat, ütem, feldolgozási idő) – az eredményessége nem egyenletes, – a teljesítmények széttartóak, – kialakul a gyerekek közötti polarizáció, – nem tud a gyerek a többivel együtt haladni, – lóg a levegőben az ismeret, – más tevékenységgel kezd foglalkozni. – kirekesztéshez, elmagányosodáshoz vezethet A frontálisan végzett tevékenységek • • • • • Kérdezés Magyarázat Előadás Ismétlés – gyakorlás Szemléltetés

(bemutatás) A megváltozott frontális munka Pedagógus-tanuló párbeszédére épül a Nemcsak a tanárral, hanem egymással is foglalkozás. kommunikálnak a tanulók Az előfeltevések előítéletté alakulhatnak, és a Pygmalion- effektus csapdájába kerülhetünk A frontális osztálymunka • A tanulócsoportot egységesítő módszer, amelyben a tanulók • • • • azonos cél érdekében, azonos módon, azonos tempóban dolgoznak a tanár irányításával A frontális munka hatékonysága a tanulói teljesítmények tükrében X A differenciálás • • • • • • • A tanulók egyéni sajátosságát figyelembe vevő fejlesztés És/vagy a tanulók egyéni sajátosságához igazított tanulási környezete Hazánkban a differenciálás a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra összpontosult. A differenciálás = rétegfejlesztés. Az osztály tanulóinak jó, közepes és gyenge képességű csoportokra osztása, a tanulók

pillanatnyi tudását tükrözi. Ezek a csoportok nem képességeket fednek le. A rétegekhez igazított feladatok szelekciót, a tanulói képességek beskatulyázását okozhatják, aminél még a frontális munka is jobb. A differenciálás feltételei • • • • • • • • • • A pedagógus szakmai módszertani kultúrája. A feladatoknak a tartalomhoz igazítása. A tanulók képességének a tartalom által történő lefedése A feladatok nehézségi foka igazodjon a tanuló képességeihez Az időfaktor rugalmas kezelése a tanulási folyamatban. Amikor a gyerekek élvezik a tevékenységüket, a feladat és a rendelkezésükre álló készségek egyensúlyban vannak. Ha a kihívás túl nagy, akkor kételkedni kezdenek önmagukban, idegesíti őket, hogy nem tudják megoldani a feladatot, türelmetlenek lesznek. Ha nem tudják kellően kamatoztatni képességeiket, készségeiket, unatkozni kezdenek. Az élvezetes munka és a fejlődés korrelál egymással

Az unalom arra figyelmeztet, a feladat nem élvezetes. A csoportmunka Differenciáló módszer, amelyben a tanulók kis létszámú (3-5 fő) együttesének kollektív tevékenysége zajlik; Lényege, hogy együttműködésre képes tanulók kerüljenek egy csoportba; A csoportmunka • Nem minden tárgy alkalmas gondolatcserére, és nem minden gyermek alkalmas csoportmunkára. • Domináns szerep jut az információ feldolgozásában a tevékenykedtetésnek, a viselkedési formák gyakorlati alkalmazásának. • Alkalmas az empatikus készségek, a szociális kompetenciák, a toleranciakészség fejlesztésére is. • A tanulók belső szorongása csökken, pozitív reakcióik erősödnek, tanulási kedvük növekedik a közös tapasztalatszerzés során. • A tanár mint facilitátor van jelen. A csoportalkotás módjai • spontán csoportalkotás • alacsony hatásfokkal működnek • rokonszenvi választás • az érzelmi szálak általában nem tanulási

szituációhoz kötődően alakulnak ki • tanári kijelölés • A jó tanuló köré csoportosulók, az őt preferálók mindent tőle várnak • Ők általában önálló munkavégzéshez szoktak Csoporttípusok konfliktusmentes Alkalmazkodő Kölcsönös függési és ellenőrzési viszonyok kapcsolják össze a csoportot Nem alkalmazkodő Nincs munka. Jól megvannak, jókat beszélnek. konfliktusos Alkalmazkodő Nem alkalmazkodő Azonnal, direkt módon Részben reagálnak. alkalmazkodő A Kölcsönös csoporttagok követelmény ütköznek, a Ha támasztása megindul a hatékonyság Kölcsönös munka, elmarad. tudatosítás nehéz Kölcsönös megjósolni példaállítás a Kölcsönös kimenetelét értékelés A differenciált fejlesztés lehetőségei • A párban történő tanulás lényege a közös gondolatcsere. • Hasonló szinten lévő gyerekek kerülnek munkakapcsolatba. • A gyerekek közösen, egyenrangúan, a kölcsönösség jegyében dolgoznak a

feladaton. • A jó együttműködés aktivitásukat növelő tényező. A páros munka • Együttműködésre képes, a feladat érdekében együtt dolgozó, egyenrangú tanulópárok közös tevékenysége. • Szervezésének leggyakoribb formája a szimpátia alapján történő páralkotás. • • Ebben a munkaformában nincs hierarchia a résztvevők között. A feladatok megoldásához két tanulóra van szükség. Egyéni munka Az egyéni munka a tanulók önálló tevékenysége, amely történhet: • • részben egyénileg teljesen egyénileg (individualizáltan) A részben egyénre szabott tanulás • Több tanuló kap azonos feladatot a tanulás folyamán, az elsajátítás menetében kialakul a tanuló egyéni tanulási módszere. • A gyermek pozitív beállítódása növeli a teljesítményét, önértékelése fejlődik. • Nem nélkülözhető a tanári segítés, ami teljesen egyénre szabott, mivel a tanulás tanulásának folyamatáról van

szó. • A módszer alkalmazása során ismerni kell a tanuló előzetes tudását, valamint meg kell győződni arról, hogy képes-e önállóan dolgozni. A teljesen egyénre szabott tanulás • Individualizált tanítás-tanulás, mely az egyéni haladási, fejlődési ütemet maximálisan figyelembe veszi. A kooperatív tanulás • Azoknak a tanítási-tanulási módszereknek az összefoglaló megnevezése, amelyeknél a tanulók általában 4-6 fős kiscsoportban dolgoznak, • a pedagógus az egész csoport teljesítményét jutalmazza. A kooperatív tanulás • heterogén csoportokkal dolgoznak; • a csoportok tagjai hosszú időn át (hetekig, hónapokig) együtt maradnak; • a pedagógus a csoport teljesítményét értékeli, osztályozza. VAGY § kevésbé strukturált megbeszélésekre, munkafeladatokra, projektekre irányul; § a csoport összetétele sokszor változik; § a tevékenység célja a tananyag elsajátítása mellett szociális és

problémamegoldó jellegű. A kooperatív technikák típusai • • • • • • • Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer A Mozaik módszer algoritmusa 1. A feladat eldarabolása 2. Előkészítő párok – – A nekik jutott tananyag megtanulása A csoporttagok tanítása 3. Gyakorló párok alakítása 4. Kooperatív csoport – – A csoporttagok tanítása Tanulás 5. Értékelés M O Z A I K M Ó D S Z E R Páros mozaik Kereszt mozaik Csillag módszer Pókháló módszer Puzzle módszer • Minden csoporttag saját tananyagának elsajátításával teljesíti a feladatot • Külön cédulák (tilos átadni) • Szóbeli tanítás Kerekasztal módszer FELADAT