Informatika | Alapismeretek, ECDL » Fontos és érdekes Excel függvények

Alapadatok

Év, oldalszám:2018, 4 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:83

Feltöltve:2020. augusztus 28.

Méret:929 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Fontos és érdekes Excel függvények 1. Dátumfüggvények DÁTUMÉRTÉK(szöveg): a szövegesen megadott dátumot dátumérték típusúvá alakítja. Ez azért fontos, mert sok dátumfüggvény argumentuma dátumérték típusú. Példa: DÁTUMÉRTÉK(”2004.0324”) Megjegyzés: Ha a cella formátuma Szám, akkor a cella értéke 38070. Ez azt jelenti, hogy 1900 január 1-je óta ennyi nap telt el. DÁTUM(év;hónap;nap): a megadott argumentumok alapján előállít egy dátumérték típusú értéket. Azaz ugyanazt teszi, mint az előző függvény, csak az argumentum-megadás módja más. NAP360(kezdő dátum;vég dátum): a két dátum között eltelt napok számát adja meg. Argumentumai dátumérték típusúak. HÉT.NAPJA(dátumérték;eredmény típusa): megadja, hogy a dátumérték által meghatározott dátum a hétnek milyen napjára esik. Ha az eredmény típusa argumentum hiányzik, vagy értéke egy, akkor a vasárnapot jelöli 1. Ha az argumentum értéke kettő,

akkor a számozás hétfőtől kezdődik, ha pedig három, akkor a hétfő értéke 0. EDATE(dátum;hónapok): az adott dátumhoz hozzáad (negatív hónapok érték esetén kivon) hónapok számú hónapot. ÉV(dátumérték), HÓNAP(dátumérték), NAP(dátumérték): argumentumból kinyeri az évet, hónapot, illetve napot. Példa: HÓNAP(DÁTUMÉRTÉK("2004.0324")) Ezesetben a visszaadott érték 3. a megadott MA(): A mai dátumot adja meg. IDŐÉRTÉK(szöveg): a megadott szöveget időérték típusúvá alakítja. Példa: IDŐÉRTÉK(”14:55”) IDŐÉRTÉK(”2004.0324 15:00”) Megjegyzés: Az időérték típus értékei a (0,0.9999) intervallumba esnek A 0 megfelel a 0:00:00 időpontnak, míg a 0.9999 a 23:59:59 időpontnak IDŐ(óra;perc;másodperc): az adott időpont időértékét adja meg. ÓRA(időérték), PERC(időérték), MPERC(időérték): időértéket órává, percé, illetve másodperccé alakít át. 2. Logikai függvények ÉS(logikai

érték1;logikai érték2;.): igaz, ha minden argumentuma igaz VAGY(logikai érték2;logikai érték2;.): igaz, ha legalább egy argumentuma igaz NEM(logikai érték): argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül. Példa: NEM(HAMIS()) értéke igaz. HA(logikai érték;érték ha igaz;érték ha hamis): ha a logikai érték igaz, akkor a második argumentum értékét adja eredményül, ha hamis, akkor a harmadikét. HAMIS(), IGAZ(): mindig hamis, illetve igaz értéket adnak eredményül, nevüknek megfelelően. 3. Matematikai függvények ABS(szám): a szám abszolút értékét adja eredményül. GYÖK(szám): a szám pozitív négyzetgyökét adja meg. KOMBINÁCIÓK(n;k): n elem k-adrendű ismétlés nélküli kombinációinak számát adja meg. DARABTELI(tartomány;kritérium): a megadott tartományban összeszámolja, hogy az adott kritériumnak hány elem felel meg. Példa: DARABTELI(B2:C4;2): megadja a B2:C4 tartomány olyan celláinak számát, amelyben a 2

szerepel. DARABTELI(B2:C4;”>2”): a tartomány 2-nél nagyobb elemeinek számát adja meg. GCD(szám1;szám2;.): a legnagyobb közös osztót adja eredményül Argumentumai egész számok. LCM(szám1;szám2;.): a legkisebb közös többszöröst adja eredményül Argumentumai egész számok. SIN(szám), SINH(szám), COS(szám), COSH(szám), TAN(szám), TANH(szám): sinusz, szinusz hiperbolikusz, koszinusz, koszinus hiperbolikusz, tangens, tangens hiperbolikusz függvények. Az argumentum tetszőleges valós szám LN(szám), LOG10(szám), LOG(szám;alap): természetes, tízes és tetszőleges alapú logaritmusát adja a szám argumentumának. CSONK(szám;számjegyek): a szám törtet úgy kerekíti számjegyek pontossággal, hogy a törtrészből vág le. Számjegy darab tizedesjegy marad meg Példa: CSONK(2,568;1) eredménye 2,5 INT(szám): egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre. KEREK(szám;pontosság), KEREK.FEL(szám;pontosság), KEREK.LE(szám;pontosság):

a megadott számot pontosság számjegyre kerekíti szabályosan, fel, illetve le. Példa: KEREK.LE(29,568;-1) eredménye 20, mivel a tizedesvesszőtől balra egy jeggyel kerekít (azaz tízesekre). MROUND(szám1;szám2): a szám1 számot szám2 legközelebbi többszörösére kerekíti. PADLÓ(szám1;szám2): a szám2 legközelebbi többszörösére kerekít lefelé. Példa: PADLÓ(2,5;0,8) eredménye 2,4, mivel 0,8*3=2,4, és ez van legközelebb 0,8 többszörösei közül 2,5-höz. PLAFON(szám1;szám2): ugyanaz, mint az előző, csak felfelé kerekít. PÁRATLAN(szám), PÁROS(szám): argumentumát a legközelebbi páratlan, illetve páros számra kerekíti. SZUM(szám1;szám2;.): argumentumait összeadja Az argumentumok maximális száma 30. SZORZAT(szám1;szám2;.): legfeljebb 30 argumentumát összeszorozza SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg tartomány): a tartomány és az összeg tartomány két, azonos számú cellából álló sor- vagy oszloptartomány (a cellák egy

sorban, vagy oszlopban találhatók). A függvény végigmegy a tartomány minden celláján Ha a kritérium teljesül a tartomány i-edik cellájára, akkor az összeg tartomány i-edik cellájának értéke beleszámít az összegbe, különben nem. A kritérium lehet érték, vagy kifejezés. Például az ”Álmos” kritériumnak azok a cellák felelnek meg, amelyekben ez a szöveg található. A ”>5” kritériumot pedig az 5-nél nagyobb értéket tartalmazó cellák elégítik ki. Megjegyzés: A két tartomány akár ugyanaz is lehet. SZORZATÖSSZEG(tartomány1;tartomány2): a tartományok a SZUMHA függvény argumentumaihoz hasonlók. A függvény a tartományok i-edik elemeit összeszorozza, majd a szorzatokat összeadja. Ez hasonló a vektoriális szorzathoz NÉGYZETÖSSZEG(szám1;szám2;.): négyzetösszegét adja eredményül. maximum harminc argumentumának RANDBETWEEN(alsó;felső): alsó és felső közötti véletlen egész számot ad eredményül. 4.

Statisztikai függvények DARAB(érték1;érték2;.): az argumentumlistában szereplő számok, vagy számokat tartalmazó cellák darabszámát adja meg. KICSI(tartomány;k), NAGY(tartomány;k): előbbi tartomány k-adik legkisebb, utóbbi tartomány k-adik legkisebb értékét adja eredményül. MAX(szám1,szám2;.), MIN(szám1;szám2;): argumentumai közül a legnagyobbat, illetve a legkisebbet adja vissza. ÁTLAG(szám1;szám2;.): argumentumainak átlagát adja vissza 5. Szövegfüggvények AZONOS(szöveg1;szöveg2): értéke igaz, ha a két szöveg megegyezik. A kis- és nagybetűket különbözőkként kezeli, viszont a szóközkaraktereket nem veszi figyelembe. BAL(szöveg;karakterszám), JOBB(szöveg;karakterszám): a szöveg bal- illetve jobbszélétől kezdve karakterszámnyi karaktert ad vissza. Példa: BAL("kutya";2) eredménye: „ku”; KÖZÉP(szöveg;pozíció;darab): a szöveg pozíció sorszámú karakterétől kezdődően visszaad darab számú karaktert.

Példa: KÖZÉP("aki keres az talál";5;5) eredménye „keres”. CSERE(szöveg1;pozíció;darab;szöveg2): a szöveg1 pozíció sorszámú karakterétől kezdődően kivág darab számú karaktert, és helyükre a szöveg2 szöveget illeszti be. Példa: CSERE("alma";2;2;"lmuni") eredménye „almunia”. HELYETTE(szöveg;régi;új;melyik): a szöveg szövegben a régi szöveg előfordulásait az új szövegre cseréli. Ha a melyik argumentum (ami egy szám) szerepel, akkor a régi szöveg annyiadik előfordulását cseréli csak ki. Példa: HELYETTE("baba";"ba";"sír";1) eredménye „sírba”, míg HELYETTE("baba";"ba";"sír") eredménye „sírsír”. SZÖVEG.KERES(szöveg1;szöveg2;kezdet): a szöveg1 szövegben szöveg2 szöveget keresi a kezdet pozíciótól kezdődően, és annak első előfordulásának kezdetét adja eredményül. Ezt más függvényekben felhasználhatjuk

TNÉV(hivatkozás): az argumentuma egy cellahivatkozás, amelyben akár egy képlet is lehet. A függvény a hivatkozott cella értékét alakítja szöveggé