Szociológia | Szociálpolitika » Tartós elhelyezést biztosító bentlakásos ellátások

Adatlap

Év, oldalszám:2022, 2 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:12
Feltöltve:2022. július 16
Méret:764 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Forrás: https://doksi.net 36.Tartós elhelyezést biztosító bentlakásos ellátások  A rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni, ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében – otthonukban, lakókörnyezetükben - nem lehet gondoskodni.  Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel teljes körű ellátást - beleértve a lakhatást is - biztosítanak az arra rászoruló személy részére. Az elhelyezés időtartama legfeljebb egy év.  A határidő lejártát megelőző 1 hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Ha erre nincs lehetőség, az ellátás időtartama további egy évvel meghosszabbítható  Ha az ellátott személyt más,

személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani.  Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal való ellátását, mentális gondozását, egészségügyi ellátását, valamint lakhatását biztosító bentlakásos intézmények  A szakosított szolgáltatást, vagyis bentlakásos intézményi elhelyezést főleg a települési illetve megyei önkormányzatok nyújtanak, de az átmeneti elhelyezést biztosító intézményei férőhelyek tetemes része nonprofit szervezet által fenntartott.  A fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az

ellátott havi jövedelmének 60%-át.  Az ellátás igénybevétele önkéntes. Az elhelyezés iránti kérelmet magánál az intézménynél kell kérelmezni, szóban vagy írásban  A tartós gondozás és ápolás ugyan most egy minisztériumhoz tartozik, de a valóságban mégis két ágazatnak tekinthető, élesen szétválik az egészségügyi és a szociális szektor. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai: • Időskorúak gondozóháza o Azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. o Ha az időskorú, vagy betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem tudó személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni. o Külön gondozási egységben vagy csoportban kell megszervezni a súlyosan vagy középsúlyosan

demens betegek ellátását o Az idősotthonban elhelyezett személy olyan házastársa vagy élettársa, aki az intézményi elhelyezés időpontját megelőzően az ellátottal legalább egy évig együtt élt, gondozási szükséglet hiányában is fel lehet venni az otthonba • fogyatékos személyek gondozóháza o azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. o A fogyatékos személyek otthonában indokolt esetben az enyhe értelmi fogyatékos személy is elhelyezhető. o Elkülönítetten kell megoldani a kiskorúak és a felnőttek, továbbá az enyhe, a középsúlyos, valamint a súlyos értelmi fogyatékos személyek gondozását. o Az itt élők részére biztosítják a fogyatékosságuknak megfelelő képességfejlesztő, terápiás vagy munkajellegű foglalkoztatás lehetőségét is. o Kiskorúak esetében az ápolással, gondozással

egyidejűleg biztosítani kell a korai fejlesztést és az iskolai tanulmányok folytatásának lehetőségét o A nagykorú fogyatékosok ellátását úgy kell megszervezni, hogy biztosított legyen az állapotuknak megfelelő önállóság, valamint szinten tartó képességfejlesztő foglalkozás, sportés szabadidős tevékenység Forrás: https://doksi.net • pszichiátriai betegek átmeneti otthona o az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. o Azt az ellátást igénylőt, akinek a kezelőorvos által meghatározott alapbetegsége időskori, vagy egyéb szellemi leépülés, súlyos antiszociális, közösségi együttélésre képtelen személyiségzavar, vagy szenvedélybetegség, csak abban az esetben veszik fel az intézménybe, ha az alapbetegségével összefüggésben

is képesek számára szolgáltatást nyújtani. o A felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának vagy a fekvőbeteggyógyintézeti pszichiátriai osztály vezetőjének három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges. • szenvedélybetegek átmeneti otthona o az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg. o .Az intézménybe való felvételhez három hónapnál nem régebbi szakvélemény szükséges, amit a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézmény pszichiátriai osztályának vagy a pszichiátriai gondozó addiktológusa, illetve a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosa állíthat ki. Rehabilitációs intézmények: A rehabilitációs intézményi ellátás célja az

ellátottak önálló életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása. • Pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye. o Az a 18. életévét betöltött pszichiátriai, illetve 16 évét betöltött szenvedélybeteg helyezhető el ezekben az intézményekben, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs mód. • A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye o azoknak a fogyatékkal élők, valamint mozgás- és látássérültek elhelyezésére szolgál, akiknek oktatása, képzése átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. o Az intézmény feladata a gondozottak családi és lakókörnyezetbe való visszatérésének előkészítése, és az utógondozás megszervezése. • Hajléktalanok rehabilitációs intézményében o azok a munkaképes hajléktalanok helyezhetők el itt, akiknek indokolt az ily

módon történő szociális ellátása és önként vállalják a rehabilitációs célú segítőprogramban való részvételt. Lakóotthonok: • A lakóotthonok olyan kis létszámú (8–12, kivételesen 14) fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyeket befogadó bentlakásos intézmények, amelyek az igénybe vevő életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosítanak • A lakóotthonoknak két típusa van: az ápolási, gondozási célú és a rehabilitációs célú lakóotthon. • A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonai csak rehabilitációs célúak lehetnek, míg a fogyatékkal élők lakóotthonai ápolási, gondozási és rehabilitációs célúak egyaránt lehetnek