Gépészet | Gépjárművek » Tatra 148 javítási kézikönyv

Alapadatok

Év, oldalszám:1973, 301 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:27

Feltöltve:2023. augusztus 19.

Méret:65 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

1 , , .111l 7Íl 1ÍSI l{ÉZll{()NYl7 1 1)I e; Il 1II„IZ1-ÍI.l 1I: IIC)llSf)S 1)1-Í 711) 2 .( ) J Ll 1 1 AUTÓFENNTARTÓ IPARI !rRÖSZT TATRA 148 JAVITÁSI KÉZlKÖNYV KÖ%LEKEJ>]BI DOKUMENTÁCIOO V4LLALAI Budapest, 19?3 RLÖSZÓ A könyv részletesen foglalkozik a T.lTBA 148 zat szétszerelési, összeszerelési és tehergépltoo■i javitási m~áival. A könyv fel- öleli és részletesen tárgyalja a müszaki és szerelési adatokat, korlati utasitásokat ad a gépkocsi valamenn;yi berendezésének zására, sorogya- szabályo- utasitásokat közöl a meghibásodások megszüntetésére és utllllta- tásokat ad a célszerszámok, javit6 eszközök és segédeszközök hasanálatára. A gyár állandóan azon fáradozik, hogy gyár~ait tökéletesitse. Ezért felllltartja magának toztatásokra, a jogot a fejlesztéssel el.6idésett vál- amelyeket a gyártott gépkocsik további tése követel. meg müszaki fejle■s­ E kézikönyvben

felsorolt mliszaki adatok, leirások és ábrák nem kötelez6ek a szállitott gépkocsi szerkezeti kivitelezéséhez vagy felszereléséhez. l. ábra eg;yolda lra billen6 gápkooa i tipusu II Sl 148 TATRA A hallDOI T 148 51 M - eg;yolda lra bille.o6 gépkocs i 15500 kg-01 aaxi■álie 26 OOO kg-os 111&.Ximálie teljes terhelé ssel A motor T 2- 928-1 terhelh e el, ált • • ll 500 - ez a& egyolda lra billen6 gépkocs i osalt külön kiváne, gra esállitj e k6erhel6u t telj•• lia kg- os aanmál is haszaoa terhelé s 22 OOO kg- oa llllXilllá szül. A motor tipusa T 2- 928-1 i s hu&noa terhelá aael, T 148 S} M - háromo ldalra bille.o6 gépkocs i 14 940 kg-oa M x1 máJ ■otorral. tipu.eu 2-928-l T 2~ OOO kg-os JDSxi■ális teljes terhel6 aael, T 148 Sl T 148 S3 - ezt,a há.romoldalra billenő gépkocsi csak külön kivánságra szállitják és maximálisan 10 940 kg hasznos terhelésre és 22 OOO kg- os maximális teljes terhelésre készül, a

motor tipusa T 2- 928-1. A gép~ocsi kemén;y bu.rkolatu utpályákon egy vagy több pótkocsit vontathat egészen a vonó gépjármü 22 OOO kg-os teljes terhelésénél, a pótkocsik maximálisan 16 000 kg- os teljes terhelése mellett. Ha a vonó gép;jármü teljes terhelése nagyobb, akkor a pótkocsikat 38 OOO kg- os teljes szerelvény terhelésig vontathatja 3. ábra A TATRA 148 N Extra tipusu rak.felül etes tehergépkocsi T 148 N Extra - ez a gépkocsi 13 OOO kg tipusu rak.faé - os terhelésü rakományok szállitására szánták• lületee teherA g pkocsi maximális teljes terhelés~ 23 500 kg gépkocsi A gépkocsi kemé b k , . a motor t i pusa T 2-928-19 • n;y ur o1 atu utpályákon eg . tel jes terhelé . ót Y vagy tobb 16 OOO kg-os llll8.ximális su P Kocsit vontathat b helése nem haladhat a me · azon an a gépkocsi vonat teljes tar38 00 pótkocsi vontatása j eset!n : , kg-ot• A vonógépjármü teljes terhelése os terhelésének k1ba nálás a a

gepkocaivonat megengedett teljes 38 OOO kg6 pótkocsi maximális slz Oán.ál 18 OOO kg- nál kevesebb nem lehet /vagyis a au ya 2 OOO kg/. ? 4. ábra A TATRA 148 Nlt 6 x 6 tipusu nyergesvontató A TATRA 148 Nlt 4 x 4 tipusu n:yergesvontató Nyergesvontató a gépkocsivonat 30 OOO kg maximális terheléséhez 7500 11:g nyeregterhelé ssel T 2-928-l tipusu motorral. A nyergesvontató kéttengel;yii állandó háta6 tengel1 aegha~tásu és a mells6 t engel? kikapcsolódó hajtásával T 148 NTt 6 x 6 - Nyergesvontató a gépkocsivonat maJd.mális 37 OOO 11:g-os terheléséhes, 10 OOO kg-os nyeregterhelés mellett T 2- 928-l tipusu motorral. IUs Icyereg felhasználása es&tén 12 260 kg- os n;yeregterhelés van engedélyesve N1nd~t hátsó tengely állandó meghajtásu és a 11ellslí tengelyek ldkapcsolódó hajtással vannak ellátva. A gépkocsik flíbb méretei, sulya és aenettulajdonságai Önk.iüritö billen6 gépkocsik! - · T 148 SU!1 Sl . A gépkocsi

hossza • • • • • • • • • • A gépkocsi szélessége Az üres igépkocsi magassága • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • üres gépkocsi maximális magassága lebbilentett szekrénynél • • • A rakfelület hátsó alsó szélének magassága az utpályától lebillentett szekrénynél • • • • • • • • • • • • • • A kerekek távolsága • •• • • • • • • • • • • A kerekek távolságai el6l •• •• • • • • • • hátul /középső kerék/ • • • • • • • Az . . Szabad magaaaág • • • • , • • • , , , • • • • • • • • • • • • • • • A rakfelület lejtése legnagyobb felemelésnél • • • • , , • , , • • Tiszta rakodási méreteks hossz • , • szélesség magasság • • Raktérfogat /külméreti/ • • • • Billenés hátrafelé • • • • • • • • . . . . . . .

. 7 165 2 500 - · ux. 2 645 6 220 - 550 3 690 + 1 320 1 966 - 1 770 ma 290 u 680 - 20 3 800 2 150 mm 1156 9 r1 kb 15 .s eo 7 5 , ábra A TATRA 148 Sl K tipusu gépkocsi méretvázla ta Bájérási szög: mells6 . báts6 Suly t készenléti • • . • • . • • • • • • • • • • • • • 400 47° 10 700 kg 15 300 kg 26 OOO kg • • • , , , hasz.nos rakomány , • • • • • • • , , , , a gépkocsi teljes sulya , , l: gépkocsiná mesterbelt tel~eun A tengelyek.r e esö DJOmás 6 OOO kp /5 880 dali/ mellsö tengel;y 2%10 OOO kp /2%9 800 daN/ háts6 tqely . . A T 148 Sl tipusu gápkocsika t nem szerelták fel p6tkocsik vontatásár a szolgál6 von6ber endezássel , A mellsö és a hátsó tengely felfüggesz tett szerkezetü /a fedálen/ - mesengede tt vontatás egyenes irányban 4000 kp, A gépkocsi teljes sulya - 26 OOO kg, l, táblázat Tolóerö Sebességi fokozat lkp/100 kp l ,

caökk, l , ut 2, csökk, 2, ut 3 , osökk, 3, ut 4, caökk, 4, ut 5 , csökk, 5, ut Z, csökk, Z, ut , 45,70 33 , 70 22, 70 16, 75 13, 00 9, 56 7, 68 5, 68 4,59 3,38 39,30 29, 00 Emelkedö leküzdési kápesaág 1r-ban )l = 0 ,85 Sebesság km/órában a motor percenkánti, alábbi fordulatán ál f = 0 ,015 l 200 2 OOO 40, 0 28, 2 18, 2 12,8 9, 6 6,6 5,0 3 ,3 2,4 1, 4 33,6 23, 8 3,160 4, 282 6, 353 8 , 609 11, 118 15, 067 18,785 25, 455 31 ,499 42,682 3 , 672 4,976 5 , 266 7 ,136 10 , 588 14,348 18, 530 25,112 3l , 7l.2 42,858 52,498 71,1,6 6,120 8 , 294 4 többi adat megegyezik a T 148 s3 u tipuau s~pk ocsi adataival csu ~T 148 s ti pcw. a puau gápkocai adatai azonosak. a T 148 s 3 t i puau gé Pkocsi adataival Á 8 6 . ábra A TATRA 148 S3M tipus u gépko cei méret vázla ta - T l.48S3M1 53 . . . . . ény oldal ra • • • • • . szekr a yától az utpál A gépko csi hossz a •• A gépko csi ezéle ssége . Az

üres gé pkocs i magas sága a rak.fe lület lebil lenté se melAz üres gépko csi maxim ális magas sága • • . • • • • • • . . • • . .felé • • • • • • lett : hátra A r ak.f elül et hátsó alsó szélén ek magas sága • • • • • • • • hátra felé billen tésén lil • • • • • • • • • • • • • a ezekA rak.fel ület alsó oldal só szélén ek magas sága az utpál yától rény oldal ra billen tésén lil • • • A kerek ek távol sága: elől • • • • • • hátul /középső/ Szabad magas ság • • • • • • • • • • • ••• •••••• A von6b eren.d ezés magassága • • • fel.em elésén él: A rakfe lület l ejtés e a billenő szerk ezet l egnagyobb oldal ra hátra ntésé hez Idő a telje s terhe lésü rakfe lület bille •• • • • • • A kerek ek távol sága • • • • • Tiszt a rakod ási méret ek, hossz • • • széle~

é g • • • • magasság • • • • • • • • •• Rakté rfoga t /külm éreti/ . Rakod ás i terül et felül ete •• A gépkocsi rak.fe lületé nek magas sága: ürese n •• rakva •• . . . . . Az elf ordu1 ások . . . • • . . • • . . • • nyomátmérői: kül ső belső Rájár ási szög 1 elől. hátul sebes ségnlil1 az üzemi fékhe z /lábf ék/ • • • • km/ó 40 ak Fékut a segéd fékhe z /ké zifék / • • • • • • • • • A gépko csi gázló képessége • • • • •• • • • • • •• elése után •• eszer l és füt ajos gázol a Suly : késze nléti • • • • • • • • • • • • •••••••••• haszn os rakomány suly • ••• • a gépko csi telje s sulya . . . 295 11111 2 500 IDII Illa%• 2 750 7 - 7 870 11111 3 860 111111 820 111111 l 040 966 l

111111 l 770 DUII 290 111111 l 050 DUII 480- 20 480-2 0 aeo.:t3 aeo kb 18 3 690 - l 320 4 320 11111 2 290 11111 812 8r 9,9 11111 r l 560 l 11111 DUII 500 - :t. l a 10, 5 ll :t. 1 ■ 4-10 17, 0 ll 65° 15,~ a max. 30,8 m max. 400 800 - 11 060 kg 14 940 kg 26 OOO kg: 9 A • • 6 000 kp /5 880 daN/ teljesen megterhelt gépkocsi tengelyeire jutó nyomások1 hátul el6l • • 2xl0 OOO kp /2.:s9 800 daN/ fűt6berendezés fogyasztása oél- 31,2 l/100 loa;t5 J 50 ilapvet6 tllzel6anyag fogyasztás a kél • • • • . • • • • • • • • • • • . Tüzel6anyag fogyasztás a :fütöberandezésben A tüzel6anyagtartály ürtartelma. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . A gépkocsi ltüls6 zaja. . gépkocsi bels6 zaja . • A • • • • ,otJ/6 sebesség mellett 0,6 - 1,25 1/óra 200 l 92 dB/A/ max. 85 dB/A/ t Olaj és

ken6anyag fogyasztási a CSN }O 0,506 szabváll;y szerint bejáratott motor l!6AD jelű aéglete • • • • • . • • • • • • • • • • • • PP7 seb.váltómű olaj /Á:FOR Hykomol 80/ • • • • • •· • ON-} jelű nehezen sűrűsöd6 olaj /Á:FOR Hydrofluid A/. T-AOO jeli kenözsir /Á:FOR ZSA 20/ • • • • • • • • • • T-AV2 jelü kenözsir /Á:FOR LiiON C 12/II/ • • • • • • • olajszük- • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • ••••• , • max. a tüzel6ai:cyag fogyasztás 1,6 ~a 0,25 l/100 km 0,04 1/100 klll 0,07 kg/100 km 0,05 kg/100 km . ---- ----- --------------r--~ ~ 11 /,◄ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - " 1 0 g "1 4260 -8497 7. ábra ATA~ 148 N Extra tipusu ~ehergépkocsi méretvázlata - T 148 N Extra tipusu tehergépkocsi . . . . . . . gépkocsi hossza • • • • • • • • gépkocsi szélessége

• • • • , , gépkocsi magassága a ponyvával, alsó hel.Jzetben fels6 helyzetben Keréktáv A kerekek távolságai el6l ••• hátul /középstS/ • • , • • • • , ••••••• S za b a d 1DSgasság Tiszta rakodási méretek I hossz • • • • • • • • • • • • A A A . . . magasság /a toldatokkal/. : : : • • • •. • Rakodási r el et • • • . . Az elfordUlások nyomátlllér6i: küls 6 •• : •. • . • . bels6 , • , • • • . elfordulás külméreti . Rájárási szög el6l • • , • • • • •. • • • • . hátul ••• . . Suly : készenléti • • • • , • • • , . . szélesség • • • • . • • ül A rakodási felület magaa:á;a• : : : : : • • • • A külső átmérője I 10 8 2 497 mm 500 IDIii max. 2 900 mm 3 200 mm 4 260 - l }20 IDIii l 960 mm l 770 mm 290 mm OOO mm 5 2 290 mm l 100 mm

ll,45 m2 l 390 mm 17 m :t l m 13 111 :.t l m 2lm+lm 45° 25° 10 500 kg i - .5600 8 . ábra A TATRA 148 NTt 4 x 4 tipusu nyerges vontató méretvázla ta Hasznos rak.o~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A gépkocsi teljes sulya . , , • • • • , • • • • • • • • • • • • A teljesen megterhelt gépkocsi teogelyeir e jutó eyomáa : mells6 hátsó• • • • • • • • • • ürtartalma gtartál;y A tüzelöan;ya 13 OOO kg 23 500 kg , • 5 OOO kp / 4 90-0 dali/ • • •• 2x9 250 kp /2x9 065 dali/ 150 1 • • A többi müszaki adat megegyezik a T 148 S3M tipuau gépkocsi adataival . Nyergesvon tatók : - T 148 NTt 4 x 4 A gépkocsi A gépkocsi A terhelés Keréktáv Kea:éknyom: . • • • . hossza • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • szélessége • • • • • • • • • • • • • • • • • nélküli

vontató magassága a vezet6fülk én át . . 5 600 2 500 llllll max. . . l 966 1770 • • 3 650 elöl •• •• hátul • • • • Szabad magasság a hátsó tengely osztómüve alatt . , • , , • . Szabad magasság a vontató közepén , , A hosszirány u kifordulás sugara, , • , , A terheletle n vontató nyeregmaga ssága az utpálya felett • , , • , • Az elfordulás legkisebb átmér6je : küls6 , bels6 • • • • Rájáráei szög elöl • • • • • • • • • • • • • • • • • • Az elfordulás legkisebb átmérője • , Suly : készenléti •• , • , • , . üzemi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 440 3 875 llllll llllll 290 mm 400 - • • . . ,o llllll ma l 270 ± 11 l ± 1,,5 10,5 ± 1 a 41° 15, 2;tllll 6 440 kg 6 680 kg 7 740 kg , • , • • , , , • , A vontató megengede tt terhelése • , , 7 500 kg

Megengedett terhelés a l)Jergen • • , , • , • • , • • • • • • • • • 6 440 kg • • • • • • • • A tengelyre jutó DJOmás • • , , Készenlét i te.r helésnél 7500 kp n;yeregterh eléanélt valaJIWlt 2!0 ka- 4 180 kp /4 096 de!f/ os k1sér6 személyze ti sulyné.11 mellső tengely • , , • , , • • , • • 10 OOO kp /9 800 de1f/ hátsó tengely Alapvet6 tüzel6anya g fogyasztás a független füt6berend ezés fogyasz34 1/100 lua tás a né lkü.l • • • • , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 1 A tüzel681l;) agtartály ürtartalm a. , •• • , • • • • • • • • • • • • 11 A. - T 148 9• ábra TATRA. 148 NTt 6 x 6 tipuau 11cyergea vontató a6ret riuata NTt 6 X 6 1 vonta1i6 hossza • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 vontot6 azéleea6ge • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • A. t erllelée nélküli vontató 111agaesága a veaet6ftlWn át • • • • • • l.er6ktff • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ker6 k.DJ"o• t e 161 • • • • • • • • • • • • • • • • 6 7}5 a aax. 2 .500 - 2 440 u 3 690 - l 320 l 966 u a . 770 290 . . . l 2703 ! 30 17,0:tl• . 10,5 :t l a . 18,5 :t la 41° . .500 kg 740 . . . . 10 240 . 10 OOO q kp /3 9:20 dall/ . 44 OOO 500 kp /4 410 dall/ . kp dall/ 2rl 020 kp dall/ Jékutak aebeaa6gnél1 üzellli lábtéklle& • • • • • • •• . 15,4 a segéd kézitékllez • • • • • • , . aax 30,a vontató gblóképeseé~e rövididejü atat1ltua gázolaj :tütéa leazerel6ae ut&n • • • • • • • • • • . . • • „ A.z

alapvet6 tii~el6an,ag togyaeztáa a tügge1len fl1t6b • • hátul /középe6/ • • • • • • • • • • • • Szabad -gaeaág a látaó tengely oeztómüve alatt • • • • • • • • • • Szabad megaaeég a vontató közepén • • • • Hoeazir~u lúhejláai eugé.r • • • • • • • A. terhelés nélküli vontató nyeregugueága as utpilya :telett Az eltorduláa legkuebb átllér6jea küle6 • bela6 • A. tordulu legkisebb átm6r6je • • Réjáré.ai szög el6l , • • • • • • • Suly1 a vontató készenléti eulya A. vontató üzeai aulya • • • • , , A. vontató aegengedett terlleléae •• 4 D,Jeregre eíí8edlllye11tt terheléa • A. tengelyekre jutó D;JOll6I a vontató 85()0 kg-oa készenléti aulyá°-1 s el61 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • hA.tul mindkét engelyen • • • • , • • • • • • A. tengelyolcre

jutó QJO■áa 8740 kg-oa üzeai ó 0 t 10 OOO kp/9800 dalf/ n,eregternelhnél I aellatl • : : :t. sulynil h l 400 - 6.50 - 8 kg kg 8 4 700 /4 606 /2%6 880 htta6 • • • • • • • • • • • 40 ka/óra A. ■ax. 0 ■ a 800 400 leszerelés nélkül • • • • • • • • • gyaszté.sa nélkül • • • • • • • • • • • erendezéa toA. független 1üt6berendeás tüsel6an;,ag t~g;a:&;á:a• : : : • • • • • 4 CSlf ,0 05()6 uuu ssabv~ azerillt b jár • • • • • ola;jtogyaazt8a • • • • • • • • • • , •• ~. ~t~tt 110tor 116A6 ;jelü 36 l/100 lai 0,6 - l 1/6~& . •ax1méJ iaan a tl1Hl6anyag togyasztu l,6 5--& P1rl áttétel ola;j .ÁFOR Byko1110l f!IJ/ • • • • • • • • • • • 0N-3 jelü nehesan alirlisöd6 ola;l /Hydrotluid .l/ • • • • • • • T-AO0 jelü lten6sa1r /ZS4 20/ • • • • • • • • • • • • • •

• • • • T-AV2 jelü kell6ss1r /LITOl!l C 12/II/ • , • • • • . . 12 0,25 0,04 0,07 0,05 l/100 lm l/100 kit lrg/100 kit lrg/100 kit 2. táblá11 at kg a pótkoc si sulya A gépkoc si teljes sulye, 26 OOO kg és 22 OOO kg + 16 OOO Teljes suly 26 OOO kg Tolóer6 kp/100 Sebes ségi :fokozat kp A Sebess égi fokozat Emelked6 leküz- iolóer 6 li:.p/160 dési képess ég ~ban f- = 0, 85-nél f • 0 , 015 45, ?0 33, ?0 22, ?0 16, ?5 13, 00 9, ,6 ? , 68 5, 68 4, 59 csökk ut csökk. ut csökk. ut csökk . ut cs ökk. 5. ut z. csökk z. ut 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Teljes 8ul;y 38 OOO kg 40 , 0 28, 2 18, 2 12,8 9, 6 6, 6 5, 0 3,3 2, 4 3,38 1,4 39, 30 29, 00 33,6 23 , 8 Elllelked6 leküzdési képess ég kp f- ~ban = 0, 85-nél cs ökk. ut csökk. ut csökk. ut 4 . csökk 4 . ut 5. csökk 5. ut z. csökk z. ut s,:éJu!máJ l 200 2 OOO 3,160 4, 282 6, 353 8 , 609 11, 118 15,067 18, 785 25,455 31, 499 42,682 3, 672 4, 976 5,266 ?,136 10, ,588

14,348 18 , 530 25,112 ,1,712 42, 858 52, 498 ?l, 136 6, 120 8 , 2~ 3. tábláz at f = 0, 015 31, 12 23 , 05 15, 50 11, 46 8 ,86 6, 55 5, 24 3, 88 3,13 2, }l 26, 85 19,80 2~, 8 18, 5 11, 9 8, 2 6, 0 3, 9 2, 8 1,8 1, 2 O,? 21,8 15, 6 gépkoc si teljes sulya 23 500 kg és 38 00 kg /a pótkoc sival/ Teljes suly 38 OOO kg Teljes suly 23 500 kg Emelked6 leküz- Tolóer 6 Emelked6 leküzTolóer6 dési képess ég kp/100 dés i képess ég kp/100 %-ban kp %,-ban kp = f- 0 , 85-nél f- = 0 , 85- nél f = 0 ,015 f = 0, 015 .: 1. 1. 2. 2. 3. 3. Sebess ég k:11/ó a motor percen kénti fordul at- 50, 7 37, 4 25, 2 18 , 6 17, l 10,.ó 8 , 52 6,3 5,1 3 ,75 43, 5 32, 2 · 45, 8 31,8 20 ,4 14, 5 13 , 1 ?, 5 6, 0 3, 8 2, 7 1, 6 38, 2 26, 8 30, 80 21, 60 15, 35 ll ,35 10,45 6,48 5, 20 3, 84 3, 10 2, 28 26, 20 19, 65 25,5 17, 2 11, 5 8, 2 ?, 4 6, 4 2, 9 2, 0 1, 2 0, 4 21 ,4 15,4 Sebess ég ka/ó a motor perc81lkénti fordul atS Zé!]éDé ] l 200 2 OOO 3, 160 4, 282 6, 353 8 , 609 9, 35

l.5, 10 18,78 25, 45 31 , 25 42,? 3 , 68 4, 9? 5,266 7, 136 10 , ,588 14, 348 l.5, 57 25, 11 31, 2 42, 3 52, 5 ?l,l 6, 12 8 , 28 13 - 4. tábláza t .l gépkoesi vollBt teljes s Sebesség i toko- zat 1. csökk 1. ut 2, csökk. 2, ut ; , csökk, ;, ut 4, csökk, 4, ut 5, csökk, 5, ut Z, ceökk, Z, ut Teljes suly 2.5 OOO kg Tol6er6 Bmelked6 leküzdési képesség kp/100 %,-ban kP u = o,s5-né 1 I f "0,015 4?,4 ;5,0 2;, o 1?,45 16,0 9,94 ?, 98 5, 9 4, ?5 3, 50 40, 8 ,0 ,1 42,2 29, 6 18, 9 1;, 4 12, 4 6, 9 5,2 3, 5 2,5 1, 2 35, 2 24, 8 ul a 25 OOO és ,0 OOO kg -y Teljes sul-Y ,0 000 kg Tol6er6 :smelked6 leküzdési képessé g ~/100 %-ban kP f- = o , s 5-né1 f = 0 , 015 ;9, 8 29, 2 19,? 14, 55 1;,;5 8,; 6,65 4, 9; 3, 98 2, 94 ;4, 0 25, 2 ,4, 2 24, 0 15 ,4 11, 0 9, 8 5, 5 4, 2 2, 8 1,8 ;i.,o 28,4 20,4 Sebessé g kla/6 a motor percenkénti fo rdulatszámáná l l 200 2 OOO ; , 16 4 , 28 6, ;6 8,60 9, ;5 15,l 18, ?8 25,4 ;1, 25 42, ? 3, 68 4, 9? 5, 26 ? ,12 19,

58 14,60 15,5? 25, l ;1, 2 42, ; 52, 5 ?1,1 6,12 8, 28 5, táblása t A Sebeaaégi foltozat 1. l, 2, 2, 3, 3, 4. 4, 5, 5, z. z. 1.- oaökk, ut oaökk, ut oaökk. ut caökk. ut c aökk, ut ceökk. ut gépkoceivonat teljes eulya 3; 00 kg és 37 00 kg Teljes euly 33 OOO kg Teljes Tol6er6 Emelked6 lek:üz- Tol 6er6 lc.p/100 déei képessé g kp/100 kp %-ban kp f- = 0 , 85-n&l t „ 0, 015 35, 54 26, 28 l?,68 13,06 12, 01 ?, 45 5,98 4, 42 3, 56 2, 63 30,54 22, 60 30,2 21 ,4 13, 6 9,? 8, 7 3, 8 3, 5 2,2 0, 5 0,1 25, 6 18, l 31, 90 23,60 15, 88 11, 72 10,?8 6,68 5, 37 3, 97 3,21 2,36 27,20 20, 25 euly 37 00 kg Elllelke~6 h!rnzdési képessé g %-ban u = 0 , 85-Dél 1 f = 0, 015 26, 6 18, 8 12, 0 8,4 7, 5 4,2 3, 2 1, 8 1 ,2 0 ,4 22, 2 16, 4 Sebessé g klll/6 a motor percenkéa.t1 fordwatezé■ ánél l 200 3,16 4,28 6, 36 8, 60 9, 35 15, 1 18,?8 25, 4 31, 25 42,7 3, 68 4,97 2 OOO 5, 26 ? ,12 10, 58 14,60 15, 57 25, 1 31, 2 42,3 52, 5 71,l 6,l2 8, 28 6. ;táblbat

Maximális sebességek a gépkocsi bejárat éeáoéJ Csökkentet t Közuti Áttételi fokozat sebesség k111/6ra 1. 5 2. 3. 11 20 4. 36 5. 50 4 8 ,, 15 25 40 A tökéletes bejáratás nagyon fontos a gépjármü élettartam a és tsljesitlllén ;ye sz911pontjából , A bejáratás jelentősen bel olyásolja a további üzem gazdas6gos s6gát és megbizhatósái;át . Tájékoztat ásként közöljük az egyes sebességi fokozatok bekapcsolá sánál alkalmazot t legnosyobb menetsebes ségek táblázatát /6, táblázat/. Ezeket a sebességi értékeket nem szabad tulléplli, A bejáratás során az olaj a surlódó felül.etekr 6l apró fémrészecs kéket t ávolit el és • ezért az olajat gyakrabban kell cseréloünk, mint a normál üzem ,setébérl • Az uj gépkocsi bejáratásé. hoz hasonló alapelvek érvényesek akkor is, amikor a f6javitás után járatjuk be a motort, vagy a gépkocsit I , 2. A gyártási és tipusszámo k elhelyezés e A gyártási és

a tipusszámo knak nagy lésénél és a reklamáció knál • • jelentőségük van a tartalékal katrészek megrend► 2-928.1-401-120-19711 MOTOR : MINTA - OLDALSZÁM - GYÁRTÁSI ÉV G~PKOCSI VONAT cm3 1 ÖSSZElÚELE: TELJESÍTMéNY: 12 666 k s ~ n/min.l SZELEPHéZAG BEÁLLÍTÁS : 2000 0,2 BEFECSKENDEZŐ ,5ZIVATTYÚ BEÁLLÍTÁS: 10. áb ra A gyártási lap elhelyezés e a motoron 15 TATRA tJEMZETi VALLAI-AT l(CPRIVNICE GYÁRTASt ,.,8 :ir J tll]!f I z-Q2a .1 ~ 125- 120- ~ iv 1" 70 1 l~VAZ !iZAM ~~ 1212-20001 NGE:RTARTALDfi 12 61CS IMDTORTELJ. k,b r:~~ 10000 IÖNSULY kQ 1 8500 1 RENDE~ 18 74-0 1 J 1-1r6r,-.,; W>SZNOS RAk(J1i,l#GvARTÓ MéGENGE:DEt R~ot,LEr 1t.p +~1+::o::::=~2;= ":::7:::3;;.o o--,I TE:NGCLYNYOl1 GVAA70$ZER/HT . M E ~ m.JCS s(A y • ~ k~. A, r - 7 VASALT p,,.,,,,, , -=,,,,,r 0 11 . ábra A vezet6fülk e hégca6jána k fiigg6legea falán elhelyezet t gépkocsi tipuslap 12 . ábra A gyártási számok

elhelyezés e a fut6müvön 1 - a fut6mü gyártási száma; 2 - a tipus számjegyes jelölése motoron a gyártási számot a motor tömbre ütik be éspedig a motor baloldal.án el6l az ale6 rész8ll. A forgattyute ngely ezijtárceá ja felett szegecselt ék fel a motor gyártási l apját /10. ábra/ és azon a gyártási számon kivül a motor f6bb adatai is szerepelne k. A motor száma kaPcaolatban van további fontos adatoltkal, ~ldául1 A 2 - 928 ,l - 401 - 120 - 1971 Az ela6 azám /2 - 928,l/ a motor t ipuaát, a második /401/ a motor gyártási. számát, a harmadik /120/ a henger furatát és a negyedik azám pedig /1971/ a gyártási évet jelöli meg. A további gyártási /fut6mü/ lapot a vezet6fülk ében helyezték el a fellép6 bágca6 függ6leges falán jobbra a gépj érmüvezet6 t6l /11. ábra/, A futómüveknek más gyártási számuk van 1111nt a motoroknak . A fut6mü gyért~si száma a motor alkatrészek en kivül minden tartalék alkatrész megrendelé

séhez fontos azám, A fut6m!i gyártási számát szintén a gépkocsi jobb oldalán nem messze az összeköt6 tart6ce6 és az osztómüház perem6t6l a mella6 tvt6 öaazeköt6 elem csövére ütötték be. Ezen kivül ez a szám megtalálha tó m6g a hátsó hord.rugó kereszttar tójának jobb oldalán is /12 ábra/ 16 Más gyárak által ellSállitott alkatrészek 6s berendezéseit /1.ndit6 ■otor, tölt6 d1na116, befecekendez6 és tüzel6anyag szivattyu, kompresszor és egyebek/ g;yár1.ts1 és tipua saúi6t a szóban forgó berendezéseit gyártási lapján vagy közvetlemll e berendeséaelt f6 r8&6n hel;re11lt el. Igy tehát a számok a tartalék alkatréssek 11egrendel6aéhe11 fontosak A tartalék alkatrészek helyes megrendelésére 1r~l6 utaei tá.eokat a gépkocsi tartalék alkatrész jegyzéke ismerteti Az egyes gépkocsik áttekintése a számjegyu jelelt sseriD.t Gépkocsi tipua Sorszám 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16, 17. 18, 19. 20 .

21. 22. 23. T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 f 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 P 11 tehergépkocsi Sl Jl S3 K NTt /4 X 4/ PP 23 /4 x 4/ NTPeT PP 33 NTPt P3 NPt /6 x 6/ P 18 PPR Sl PP 5 PPR 20 PPR 14 PPR S3 PP 6 Szálljeg;yea jel 2. •i•w • 03 12 15 16 18 ;!l 28 29 30 33 36 43 45 47 ~ 57 66 77 PPBH S3 86 PP 7 PPBH 32 87 N htra tehergépkocsi P 12 91 93 88 1.3 Ált!U!!OS el61rások I szétszerelési és Ösáze!!Hrelési munka;boz A azét- és öeezeszerelési munkált mindegyikénél gondosan be kell tartanunk a fontos éa általános é:rvé~ü el61ráeokat, 1. Csak megfelel6, min6eégi és sértetlen azerazálllllal dolgozunk Leginkább rátfiz6, cs6 vagy zárt kulcsokat alkalmazunk, amelyek a legki sebb mértékben sértik ■eg a csavarok has ~acaavarok fejét ée lehet6vé teszik minden kötés ezabályoa és biztonaágos aeghuzáeát vaa meglazitáaát. 2. A melegen összeszerelt

vagy sajtolt alkatrészeket c supán sa~t6 alatt ■egfelei6 tüske vagy lehuz6 ezerszám eegiteégével szedjük ezét, A szétszerelt alkatréazeltet ■egb1zb.a­ t6an helyezziik el , ,. Azonos fajta nagyobb menn;yieégü alkat-réaz alétaui:tlhe eeetén ezeket az alltatMszeket szabályszerűen számozzuk meg /például azokkal a hengersz„okkal,amelyakhes azok lllin4egyike tartozik/, hogy az összeszerelés a9rán az alkat:réezeket ne cserélheasUk fel lliJlthogy az ilyen fajta alkatrészek lllindegyike nem aindig · azonos 1116:rtékben használódott al. 4. A görg6ket ée a tügörg6ket a fogaskerekek és w alkatrészeit llinden görg6a ágyasásáb6l külön- külön helyezzük el megfelel6 kis kosárba, vagy kis sa6kba és gondosan megjelöl- 2 TATRA 148 17 1.- ás felszerelése után ne oseréljWt fel az eredni jWt hovatartozásukat azért, hogy az ae„az • radiális hézagokat , Az azonos fajta szétszerelt alkatrészeket pontosan ugyanoda szerelji.lk fel, ahol a

5 lt-. K" ··nbözö kopási fokozatu alkatrészek kicseré,lése eaeszétszerelés el6tt eredetileg vo ,, uo tén az el.6irt szerelési hézagokban léi:cyeges vUtozások következhetnek be, 6 • Az alkatrészek mindegyikét összeszerelés el6tt gondosan tisztogassuk meg. 7. IUnd@ alkatrészt gondosan vizsgáljWlk át és a sérült helyeket javitsuk ~eg, f6ként a sérült illeszkedési felületeket, amel;yeknek az olaj áthatolásával szemben tomitmök kell, 8. Osszeszerelés el6tt az alkatrészeket gondosan vizsgáljuk át, állapitsuk meg a kopási fokozatot, a hibákat javitsuk ki, esetleg a·tulzott mértékban megkopott alkatrészeket uj alkatrészekkel p6toljuk, 9, Az uj alkatrészeket el6zetesen min.dig azokon a helyeken próbáljuk ki, ahova azok tartoznak azért, hog;y megállapitsuk nem szükséges-e valamit kijavitani, vagy hel.;yrebozni, Emellett; ellenőrizzük az egymáshoz csatlakozó alkatré,szeket is, állapitsuk meg,hog: azok megfelelnek-e, tulzott

mértékben nem kopottak-e stb, 10, Ha javitási IIIUllkák során esztergagépet, kaparóvasat, csiszolóvásznat, csiszol6pasztát, vagy más eszközöket használunk fel, vagy anyagrészeket eltávolitó szerszámokat nezünk igé~be, mindig pontosan ée nagyon gondosan távolitsuk el a szilánkokat süritett leveg6vel és benzinnel, Az ilyen szen~eződések lehet6 legkisebb maradVái:cyai is különböz6 sérüléseket idézhetnek elő, vagy id6 el6tt elkoptathatják az alkatrészeket, 11, Az alkatrészek mindegyikét összeszerelés el6tt tiszta olajjal vagy ken6zsirral jól kenjWt át, Ez nagyon fontos, minthogy a benzinnel lemosott és ezért teljesen tiszta alkatrészek "berág6dhatnak", vagy megsérűl.hetnek a kijavitott szerkezet els6 meginditása után már korábban, mint ahogyan az olaj eljutna a kenőrendszerb6l, 12, Különös gonddal olajozzuk be az alkatrészek illeszkedési felülstét,amel;yaltet ütéssel vagy sajtolással fogunk összekötni, 13, A

furatos alkatrészeket /fogaskerekek, perselyek és egyebek/ a sajtolás el6tt körülbelü1 100 c0 h6mérsékletü olajfürdőben melegitjük fel, 14, Mindig uj papir és gumi tömitéeeket szereljünk fel, még akkor is, amikor azok nin.osenek tulzott mértékben megsérülve, 15, Ugyancsak uj kűlönböz6 biztosit6 huzalokat, lemezeket és sasszegeket szereljünk fel, A leszerelésnél az egyengetéssel és -az összeszerelésnél az ujabb hajlitgatással az anyag mindig a hajlitási helyeken törik el, ug;yhogy azután a biztositó alkatrész nem tudja maradéktalanul teljesiteni feladatát, Bzen kivül ilyenkor az a veszély fenyeget, hogy az eltörött anyagrész beeshet az összeszerelt berendezésbe és ott valamit megsérthet. 16, A csavaranyák és a csavarok mindegyike alá az összeszerelésnél sértetlen alátéteket hel·yezzünk el, amelyek a szétszerelésnél. korábban ott voltak vagy, a111elyelt oda tartoznak, Ha nem tudjuk biztonságosan, állapitsuk meg a

tartalék alkatrész katalógus szeriJlt az összeköt/S alkatrészek fajtáját, menn;yiségét, helyét vagy méretét. A tartalék alkatréaz kata16gusban a biz ~osit6 alkatrészek legtöbbje szerelési helyzetben van feltüntetve, 17. Különös gonddal ügyeljünk a nagyszilárdságu acélb61 gyártott /a rendltivül1 igénybevételnek alávetett kötésekben f elhasznált/ különleges csavarok és anyáit szabályos elhelyezésére, 18, A csavarok és anyák megsérült fejét javitsuk meg vagy a sérült alltatrészekn cseréljük k.1 azért, hogy minden kötést tökéletesen huzhassunk meg és megkönn;yitat!k a soron következi> javitási munkü:at, 19, A s,;erelésnél lelkiismeretesen és részre a legnagyobb gondot forditsuk, 18 szakszerűen dolgozzunk, minden legkisebb alkat- II. A KULONLBG&S PRLÉPITM&!iYl!lalEZ FJWIASZlftIlr IULOBIÉLX llVIIIIJLxzístr ALVÁZAK .liVSzAltI ADATil A TATRA 148 PPR Sl tipusu alváz 13. ábra A TATRA 148 PPR 81 tipusu

alváz a6.ret vézlata T 148 PPR Sl - Gépkocsi• alváz als6 tartós kerettel és hidrauli.kUa billen6 &11erke1ettel,aael7 lehet6vé teszi a rako~ hátrafelé i.r~ban végzett kirakását Az alvtz maximális teherbirása 16 OOO kg, a gépkocsi marlllális teljes sul1.a 24- 540 kg, a motor tipuaa T 2-928-1. Fő mér etelt, . 6 825 • • • • • • Az alváz hossza •• Az alváz szélessége • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 500 aa.x A terhelés nélküli alváz magassága • • • • • • • • • • • • • • 2 440 • • • 8 .500 kg A vezetöfülkés alváz készenléti sulya. • • • • • • • Tengelynyomások az alváz 8 500 kg ± 5 ~ készenl.éti sulyánil s aells6 4 050 kp /3 969 d.elf/ háts6 2x2 245 ltp /D:2 205 da1V „ A többi 11liiszaki adat megegyezik a T 148 Sl K tipusu gépkocsi adataival. A lATR.l 148 PPR S3 tipusu alváz Gépkocsi alváz als6 tart6 kerettel

teljes hidraulikus szerkezettel, aael7 lehet&ri teszi a rakom~ kirakását mindkét oldalra és hAtrafelé 19 14. ábra tipu su alvá z 116re t vázl ata S3 PPR A TATIU. 148 bimil1B telje s gépk ocsi sul;y lloz, az alvá z tellu T 148 PPR S3 - Gépk ocsi alváz 24 540 kg ma.x1 rása 15 8li0 kg, a moto r tipu sa T 2- 928- 1. OOO kg 11&2illlális telje s aul;yu egy vagy több 1 gépk ocsi kemé n;ybu rkola tu utpál ;yáko n 16 kg-o t. ocsiv onat sul;y a nem hala dhat ja aeg a 38 OOO pótko csi t vont atha t, azonb an a telje s gépk telett nged atásn ál és a gépk ocJiv onat ■ega J. von6gépko cai telje s sul;y a pótk ocsi vont is a nem lehe t keve sebb mint 18 OOO kg / vagy jes aulyáo.ak k1h aszná láaán ál, aaelJ 38 OOO kg, pótk ocsi maxt.lllális aul;ya 20 OOO kg/ J(I mére tek• • • • • • • • • • • • • • Az alvá& hoas sa • • • • • • • • • • • • • •••• Az alváz széle sség e • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • J. terhe lés nélk üli alvá z 11agassága ••••• • • •• J.z alváz , kész enlé ti eulya a veze t6fül kéve l enlé ti euly ánál I mella ( 0 Teng ely~o má.ao k az alváz 8700 kg ± 5 ~ kész lláta 6 . . 7 055 2 500 - au. 2 440 8 700 kg kp /3 969 dalí/ 050 4 2x2 330 kp /2:112 278 daN/ S3 K adat aiva l . A több i müazak.1 adat mege gyezi k a T 148 J. 1ATli 148 PPBR $3 t ip118u alvá i 15. ,á bra ata i TiTRA 148 PPBH S3 tipu su alváz ■ltretTázl kere ttel. i bille nti szer keze t hidr auli Gépk ocsi alváz ala6 tart6 és fela6 kibi llen6 -• -dké t ld- L fl"ft- kirak ását alvá s 0 ca.u:a •• llátr afalé • As kus aze,rk ezet és lahet 6vé tesz i a rakof~ . s- • ~ aa tipu r aoto kg,a tah b 540 24 a aucy s 2 92 1 er idea 15 240 kg, a gépk ocsi aa:d.■ális telje 20 A gépkocsi keméxcy burkolatu utpályákon egy vagy több pótkocsit vontathat

éspedig a vonó gépkocsi 22 OOO kg-os teljes sulya h a pótkocsi Mx1méJ 1.s 16 OOO Jc8-os teljes sulya mellett. A vonó gépkocsi nagyobb t eljes sulya esetén a gépkocsivonst teljes aulya 38 OOO q lehet. FIS méretek 1 . . . . Az alváz hossza • • • • • • • • • • Az alváz szélessége • • • • • • • • A terhelés llálküli alváz magassága • • • Az alváz készenléti sulya •••• Tengelyxcyomások az alváz 9000 kg±.5 % készenléti sulyánál1 mells6 • • hátsó • • . A többi műszaki ? 055 2 500 - 118.lCo 2 440 11111 9 OOO 1c8 4 100 kp /4 020 dali/ 2x2 600 lep /2% 2 550 dalf/ adat megegyezik a T 148 S3 M adataival. A TATRA 148 PPRH 32 tipusu alváz Gépkocsi alváz alsó rögzitett és fels6 billen6 kerettel, valuint a sebeaségvéltóból kivezető segédhajtómüvel és osztómüvel. A hidraulikus billen6 szerkezet lehet6vé teszi arakomáxcy kirakását hátrafelé Az alváz teherbirása 12 ?00

kg a gépkocsi maximális teljes sulya 22 OOO kg, a motor tipusa T 2- 928-1 . A gépkocsi szilárd burkolatu utpályákon egy vagy több pótkocsit vontathat a vonó gépkocsi 22 OOO kg-os teljes sul ya és a pótkocsik maximális 16 OOO kg teljes sulya mellett. Ba a vonó gépkocsi teljes sulya nagyobb, a gépkocsivonst 38 OOO kg sulyu lehet. Fö méretek: Az alváz hossza. • • • • • • • • • • • •• Az alváz szélessége • • • • • • • • • • • • • • A terhelés nélküli alváz magassága Keréktáv . . ? 713 2 11111 500 mm max. 2 440 IDll 4 260 + l 320 IDl Menettulajdonságok 1 küls6 • • • • • • • • • • • • • 17,0 • ± l • bél.s~ • • • • • • • • • • • • • • • • 13, 0 m ± 1 ■ A külső elfordulás külméreti átmér6je • • • • • • • • • • • 21, 0 m ± 1 • Az alváz kés zenléti sulya • • • • • • • •

• • • • 9 300 kg Tengely xcyolllások az alváz 9300 kg±.5 % készenléti sulyánál I mells6 • 4 100 kp /4 020 dd/ hátsó •• 2x2 600 kp /2x2 550 daN/ Az elfordulás nyom A többi átmérői: műszaki adat megegyezik a T 148 S3 .ll alváz müszaki adataival A TATR,A 148 PPR 20 tipusu alváz Gépkocsi alváz alsó rögzitett kerettel és a sebességváltóból kivezet6 s egédhajtóllliveJ:. Az alváz teherbirása 16 OOO kg, a gépkocsi maximális teljes sulya 24 500 k8, • aoto.r tipusa T 2- 92s-15. F6 méretek.a Az alváz hossza • • • • • • • • • • Az alváz széless6ge • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• A terhelés nélk:ü.li alváz magassága • • • , • • , A mellső tengely felfüggeszt/S berendezése /a fedélen/ - megengedett huzás egyenes irányban • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 055 2 500 mm max„ 2 440

- 4 OOO kp 21 egÁd-ke"a~el a mellső lökháritón " ""10" J.h ez • • • • • S nyal végzett kezel„s Az alváz készen16ti sulya • • • • alváz 8 500 Tengely nyomások. az mellső • • • • • • • • • • • • háts6 • • • • • • • • • • • csupán a teljes sulyu vontat~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kg± 5 %-os készenléti sulyánáls . • • ~ 16 OOO kg 1118.% 8 500 kg 4 OOO k.p /3 820 daN/ 2x2 }00 k.p /a2 205 daN/ A többi müszaki adat megegyezik a T 148 s,; 11 alváz müszaki adataival. A TATIU 148 tipusu nyitott rak.felületü tehergépkocsi A T 148 szekrényes tehergépkocsi közforgalmu utakon 12 140 kg sulyu rakomázcyok. tuvarozásár,a és nem közforgalmu utakon és szilárd terepen 14 680 kg rakomány fuvarozására alkalmas, Kevésbé szilárd terepeken a

hasznos terhelés nagyságát a süppedés befolyásolja A gépkocsi szilárd burk.olatu utpályákon egy vagy több pótkocsit vontathat a vonó gépkocsi 2,2 OOO kg-os teljes sulya és a pótkocsi maximálisan 16 OOO kg-os teljes s~a mellett Ha a vonó gépkocsi sulya nagyobb a pótkocsik. sulya a teljes gépkocsivonatban }8 OOO kg lehet, . Fő méretek 1 A gépkocsi hossza. . • • • • • • • . . . . . . . . terheletlen gépkocsi magassága a vezctöfülkén át A ponyván át , , •• , A Keréktáv • ••••••••• 9 090 111!!1 2 440 llllll 3 600 llllll 4 800 + l 320 1D11 Menettulajdonságok.: Rájárási szög elölről. 400 , • hátulról Tiszta rakodási méretek; hossz , , , , szélesség , • magasság • • • • • • 25Ó 6 100 mm 2 420 mm 800 ll,8 l 300 9 860 12 140 mm ti mm A rakfelület térfogata szegélydeszkák nélkül , • • • A rakodási felület magassága az

utpályát6l megterhelt gépkocsinál • Sulyok t ké szenlét1 , , , , , , , , • , , • ., , • • t t t • t t t k8 hasznos rakomány /beleértve a személ~eket is/ • • • . • • , • kg a gépkocsi teljes sulya /közuton/ •• , • • • • • • • , 22 OOO q hasznos rakomány /beleértve a személ~eket ~s - terepen/ •• 14 680 kg a gépkocsi teljes sulya /terepen/ • • • • • • • • • • • • • 24 540 k8 Tengel.ynyomások teljesen megterhelt gépkocsinál : mellső •• , • , • 6 OOO kp /5 ű80 dali/ hátsó • • • , , • 2x8 OOO kp /2rl 840 daN/ hátsó /terepen/ •• 2x9 270 kp /2::1;9 083 dali/ A tüzelőanyag tartály űrtartalma • • • • • • • • • • 200 1 . A többi müszaki adat megegyezik s T l~ s3M müszaki adataival. A TATRA 148 P3 tipusu alváz T 148 P} - gépkocsi alváz a gépkocsi 24 540 ., ~~ maximális teljes sulyához, az alváz teherbir ás a 16 740 kg, a motor tipusa T 2- 928-l.

FIS méretek1 Az alv:áz hossza •• Az alv.á z szélessége 22 . . 7 240 mm 2 500 mm 1118.% 16. ábra A TAl!IU 148 P3 t1pusu alvás a6ret nzlat a A terhel és nélkü li alváz magass ága . • .• • • • • . . . • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • Xerélt táv • Kerélo:cyo1111 eléSl • • • , , • • • • hátul /közép el5/ • • • • Szabad magasság a hátsó tengel y osztómilve alatt Szabad Dléligaeeág a z alváz közepéA , • • • Boltoz at ~ 440 - •• • • 4 260 + l 320 • l 966 290 • • 400 - 5180 - • • • • • • • • • • • • • Kenet tulajdo.DSágOkl Az elford ulás n;yomátmérl5i : killsl5 belel! • 15je átmér reti külmé odás kanyar küleö A Bejár ási szög ell5l , , • • • • • • • n/ megen gedett A mellal5 tengel y felfüg

geszti ! szerke zete /a ~edéle • huzás e~ene a ir~ba n • • • • • • • • • • • • • • • ánn;yal való rakolll ulyu s Segédkei:igyel a 111ells6 lökhá ritón a teljes kezelé shez • , • • • • • • • • , • • , • • • • • • • • • • • • no - 1 17 ■ t; ■ 1 l3 ■ t;l ■ 2l ■ t;l ■ "°o 4 OOO lep 16 OOO kg 7 800 :tg 3 700 kp /3 626 dd/ háts ó,,~ 045 lt}) /2:1:2. 009 dd/ • • • • • • • • • • Az alváz késze nléti sulya , • • , , • • • • • • c ellsl5 • Tengelyn yomáeok az alváz 7800 kg.:t5 ~ ké azenl éti sulyá nili TATRA 148 P 12 tipueu alv!z si aulyho z, az alvt• ~eher b1rtT 148 P 12 - Gépko csi alváz 24 500 kg lllaX1.mál1s t el~es gépkoc sa 16 700 kg, a motor tipusa T 2-928- 15 . l!6 mérete ks • • • , • • Az alváz hossza • • • , • • , • • . , • , • • • • • • ••• Az alváz azélea a6ge .

, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A terhel és nállcíi li alváz magassá ga •• , • • • • , • • • • • , • • , • • • • • , • • • • , • • • Kerék táv • • • • • • • • Xer6knyom.1 ell51 • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • hátu1 / középs 6/ • • • • llenett ulajdo nságoki A kanya rodás n:yo111 át1116rl511 külel5 . . . bels6 5je I küls6 átmér1 ret1 külmé odás A kanyar 6 600 2 500 - IIU• 2 440 - 3 690 + l 320 l 966 - 1m - 17 ■ t; 1 ■ 10,5 18,5 ■ t; 1 1 ■ ■ t; ■ • ~ ,.s a há:tsó tAnaely felfüggesztő szerkezete/~ fedélen/ 4 OOO kp A me11Sv 11:J V-0 irA.,,rb • • • • • • • • • megengedett huzáa egyenes ,,.,,,, an • • • • • • • ? 800 kp • • • • • • • • •

• • Az alváz készenléti s ulya • • • • • • • • • • 3 ?00 kp /3 626 dali/ t1 , ,. --éti sulvánál1 mells6. Ten„elynyomásolt az alváz 7800 kg :!:. 5 ,, ,sz ., """ hátsó • 2X2 045 kp /2X2 009 daN/ A többi müszaki adat megegyezik a T 148 P3 alváz müszaki adataival, A rAlRA 148 P 18 tipusu alváz T l48 p l.8 Gépkocsi alváz 24 540 ltg maximális teljes gépkocsi sulyhoz, az alváz teherbirása 16 740 kg, a motor tipusa T 2- 928- 1 A TATRA 148 PP 5 tipusu alváz T 148 pp 5 - gépkocsi alváz a sebeeségváltóból kivezető segédhajtómüvel, 19 OOO kg lllald.lllális teljes gépkocsi terheléshez, a motor tipusa 2-928- 1 . A kerekek és a gumiabroncsok Gumiabro:ccsok ll,00- 20 eHD 14 PR - mintázat NB - 19 Felfuvást el61 • • , • • . hátul • • • . • • • , • , • • • , • A . . 6 att . 6 att. többi müszaki adat megegyezik a T 148 P3 tipusu alváz műszaki adataival. A TATRA 148 PP 6

tipusu alváz T 148 PP 6 - gépkocsi alváz a sebességváltóból kivezet6 segédhajtómüvel és ZC.B-100 tipusu felszerelt szivattyuval, Az alváz teherbírása 16 700 kg, a gépkocsi maximális teljes sulya 24 540 kg, a motor tipusa T 2- 928-1. "A fogaskerekes olajszivattyu" llliiszaki adatait a XVIII. fe~ezet - a zet - t árgyalja. A mellső és a hátsó tengelyek felfüggesztő berendezése /a fedélen/ - engedélyezett huzás egyenes irányban • • • • • • • • • • • • • , A többi műszaki Billenő szerke- 4 OOO kp adat megegyezik a T 148 P3 tipusu alváz müszak.i adataival, A TATRA 148 PP? tipusu alváz T 148 PP 7 - Gépkocsi alváz a sebességváltóból. kivezető segédhajt6myvel Az alváz teherbirása 18 200 kg, a gépkocsi maximális teljes sulya 26 OOO kg, a motor tipusa T - 2- 928-1, A többi müszaki adat megegyezik a T 148 P 3 tipusu alváz müszaki adataival. A TATRA 148 P 11 tipusu alváz T 148 P 11 - Gépkocsi

alváz a s~bességváltóból kivezet6 segédhajtómüvel, ZOB-100 tipuau beszerelt fogaskerekes szivattyuval. lz alváz teherbirása 16 740 kg, a gépkocsi maximális teljes sulya 24 540 kg, a motor típusa T 2- 928-1. 24 F6 méretek1 • • • • • • • • • • • alváz hossza AZ alváz szélessége • • • • • • • • • • • • A terhelés nélküli alváz magassága • • • • Az Keréktáv • • • • • • . • • • Kerékn;yom: elöl • • • • • • • • • hátul /középső/ • • Szabad magasság • • • • • • • • Menettulajdo nságok 1 A kanyarodás nyomátmér öi: küls6 . . . . bels6 • • • • A kanyarodás külméreti . átmérője külső . 6 880 - . . . . . . 2 500 - aax. 2 -440 3 900 + 1 320 l 966 - l 770- 290 - 16,5 • % 1 • 12, 5 • ± l • 19, 5 • ± 1 • " A fogaskerek es olajos szivattyu "müszaki adatait a XVIII.

fe,je■et - A bil len6 aserkezet - ismerteti A mellsö és hátsó tengely felfüggesztő szerkezete /a fedélen/ az 4 OOO lr.p engedélye zett huzás egyenes irányban • . . A többi müszaki adat megegyezik a T 148 P3 tipusu alváz müszald adat aival. A TATRA 148 PP 33 tipusu alváz T 148 PP .33 - Gépkocsi alváz a sebességvá ltóból kivezető segédhajtól lilvel Az alváz teherbirása 16 740 ka, a gépkocsi maximális t eljes sulya 24 540 Jrg,a a otor tipuaa T 2-928-1. A többi müszaki adat megegyezik a T 148 P3 tipusu alváz müszaki adataival. A TATRA 148 PPR 14 tipusu alváz 17. ábra A TATRA 148 PPR 14 tipusu alváz m6ret vá zlata T 148 PPR 14 - Gépkocsi alváz alsó rögzitett kerettel és a sebességvá ltóból lr.ive■et6 aegédhajtómüvel Az alváz teherbirás a 16 040-·kg, a gépkocsi maximális t eljea s~a 24 500 kg, a motor tipusa T 2-928-1. A gépkocsi kemény burkolatu utpályákon egy vagy több maximálisa n 16 OOO kg teljea sulyu

pótkocsit vontathat, azonban a gépkocsivo nat teljes sulya nem haladhatja meg a 38 OOO kg-ot . pótkocsik vontatáaán ál és a aegengede tt telj„ A vonó gépkocsi teljes sulya 38 OOO Jta-os gépkocsivo nat suly kihaaználá sénál 18 OOO kg-nál kevesebb nea lehet /va,r;,11, a pótkocsi sulya 20 OOO Jta/ . 25 . • • . . • • • P6 -m6rete1t 1 8 ?06 - • • • .lZ a lváz hossz a • • • • • • • • • • Az alváz széles sége , • • , • • • • • • A terhe lés nélkü li alváz magassága • • 2 500 Ul llaX, 2 440 - Menettu lajdon ságok . s Rájár ási szög : elöl , , • , • • • • • • • hátul • • • • • • • • • • Felfü ggesz t6 ber endez és: • • • • • • • • Vonóhorog a pótko csi számára , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , , Megen gedet t huzás a von6horgon • , , , - megen gedett

en/ A mellső tenge ly felfüg geszt 6 ber endez ése /a fedél • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . huzás egyen es irányb an , , t suly kezel éSegédkengyel a mells ő l ökhár it6n - CBllpán a rákap csol • • . • • • • . • séhez • • • • , • . • • • • • • • • • A többi müszaki adat megegyezik a T 148 P 3 tipus u alváz A TATRA 148 PP 30 CSN ?0 3660 ,l műszaki ll 760 daN max 4 OOO k.p 16 OOO kg 1118%, adata ival, 23 tipusu alváz kg telje s terhe alváz keret nélkü l T 2-928 -l tipus u motor ral 16 OOO segéd bajtóm üvel ető kivez lésü gépko csihoz , Ezt az alvázat a sebese égváltóból lték. fel , Az alváznalr két tBDg ► és ZCB-1 00 tipusu besze relt szi vatty uval szere tBDgel y hajtá sánal t lt1kap lye van álland ó hátsó tenge ly megha jtássa l, a mells 6 i f elépit llé.n:e k felpkocs csol6 jával , Az alváz at k:ülönböz5 kivite lezés ü t ehergé

szere lésére szánt61r., T 148 PP 23 - Gépkocsi F6 méretek1 . . Az alváz hossz a • • • • • • • • Kerék táv • • • • • • • • • • A hossz irányu kitéré s su.g ara 6140 4 550 - 5 180 - 18, ábra A TATU 148 PP 23 4 Menett ulajdo nságo k s A ltallyarodás ~olllátmér6 i1 ltüla6 • • • • 2: 4 tipus u alvb 1116ut vázlá ta . • • • bele6 • • • • , • • • • • • • • • • • • • , • , • , , , • • átaér6 lási fordu A legld.aebb • • • • • • • • Rájár -81 szög el6l • • • • • , • , • • • • 26 . 16 a :t. :t a 9 •:t.: t• 17, 5 a :t. :t a 45o A többi IIIÜszak.i adat megegyezik a TATRA 148 NTt 4 x 4 tipusu alváz IIIÜszaki adataival A TATRA 148 NTPst tipusu nyerges- vontat·ó 19. ábra A T 148 NTP, NT.Pt tipusu nyerges-vontató méret vázlata T 148 NTPst - nyerges vontató nyereggel T 2-928-l tipusu motorral a

37 OOO k8 maximális gépkocsivonat sulyhoz. Oly esetben, amikor megfelelő más fajta nyerget szerelnek fel engedélyezik llllÁ8 tipuau pótkocsik: vontatásához 12 260 kg- os terhelést. A nyerges-vontató a sebességváltóból k1vezet6 segédhajt6müvel és beszerelt VCB-100 tipusu szivattyuval van ellátva. A 113erges-vontató mindkét hátsó tengelye állandó megha jtásu és a mells6 tengely hajtáskikapcsolóval van felszerelve. A többi műszaki adat megegyezik a T 148 NTt 6x6 tipusu nyerges-vontató miiszaki adataival . A TATRA 148 NTPt tipusu nyerges- vontató T 148 NTPt - Nyerges-vontató 37 OOO kg ma:icimális gépkocsivonat terheléshez~ 2-928-l tipusu motorral 10 OOO kg-os nyeregterhelés mellett. lilás nyereg felhasználáaa esetén engedélyezték a 12 260 kg-os nyeregterhelést. A nyerges-vontatónak két hátaó állandó meghajtásu tengelye és a mellső tengelyen hajtáakikapceolója van. A nyerges- vontató a sebességváltóból kivezető segédhajtómüvel

szerelték fel . A többi müszaki adat megegyezik~ T 148 NTt 6:z:6 tipusu nyerges vontató adataival. 27 • III . A TATRA 2- 928 TIPUSU MOTOR J. T 2- 928 -l tipu su mot ort a követk.ez6 gép koc si tipu sok.ba sze reli k be 1 T 148 Sl 1,1 /15 / T 148 PPRH S3 /86 / T 148 PPR Sl /45 / T 148 PPRH 32 /88 / T 148 P 3 /33 / T 148 PP 33 / 29/ T 148 P ll /03 / T 148 PPR 14 /5? / T 148 P 18 /43 / T 148 teh ergé pko csi /12 / T 148 PP 5 /4? / T 148 NTt 4 x 4 /18 / T 148 PP 6 /?? / T 148 PP 23 4 X 4 /2? / T 148 PP 7 /87 / T 148 NTPst /28 / T 148 S3 J.4 /16 / T 148 NTPt /30 / T 148 PPR S3 /66 / T 148 NTt 6 x 6 A T III . l /36 / a-92 8-15 tipu au mot ort a köv etke z3 gép koc si t i pus ok.b a szer el1 k be1 T 148 PPR 20 /56 / T 148 P 12 / 93/ A motor szer kez ete és müködéee A Tat ra 148 t i pus u gép koc sikb a T ATRA 2- 928 tipu su mot ort sze relt ek be. Ez a motor nyo lche nge res , Diese l, bels öég ésü köz vetl en tüze l6an yag bef ecskend ellléaü mot or . J

hen gere lt két sorb an 75°- oa szög ala tt /ugy nev eze tt V hen ger elre ndezés / hely ezk edn ek el. J mot or léghüt ésü A motor hen gere inek . lllin degy ike k.Ulönáll6 é s felü let én sim a hüt 6 bor da van , amel;v a meleg et j6l elve zet i. J hen gere ket külö nleg es azii rka öntv én:y b6l önt ötté k. 4 hen gerf ejek szin tén a hen gerek. mindegy ikéh ez k.Ulönéll6ak és bor dával van nak ellá tva . A hen ger feje ket k.önnyü ötvö zetb 6l kés zite tték .141nden hen ger a forg atty u ház hoz /mo tort ömb / nég y csa var ral van hoz záe r6si tve, amelyek. egy idej üle g a hen gerf ejet rög ziti k a h eng erhe z. A hen gerf ejek köz vetl enü l bet ét töm ités nélk ül. a hen gere k sim a meg mun kilt fela 6 illesztés i felü leté n hel yezk ednek. el . 28 20. ábra A TATRA 2- 928-l tipusu motor keresztmetszete l - a sziv6szelep himbái; 2 - a fedél rögzitő anyacsavara1 3 - a hengerfej fedelei 4 - a befecskendezőtöl a

tüzelöa.nyagot elvezetö csö; 5 - a szelephézagot szabályozó csavar; 6 - am elosztó rud védő csöve ; 7 - befecskendező szivattyu; 8 - a motor baloldalán a tüzel6a.uyagot a fuvókától elvezető cső1 9 - légtelenitő és a befecskendező szivattyu házának tölt6 torkolata; 10 - függesztő heveder /a motor daruval való felemeléséhez/1 ll - olajszint mérő a befecskendező szivattyu há zában; 12 - a tüzelőan;yagot a befecskendező szivattyutól elvezető cső; 13 - a motor szivócsöve; 14 - elosztó rud; 15 - himbabak; 16 - a fUvókákat rögzitő kengyel; 17 - fuvóka; 18 - a kipufogó szelep himbája; 19 - kipufogó szele;,1 20 - a motor kipufogó csöve; 2l - szivószelep ; 22 - olajelvezetö cső /a hengerfejből/1 23 - oentrifugális olajszűrő; 24 - bütyköstengely; 25 - forgattyuiház /motortömb/; 26 - dugattyu1 27 - henger1 28 - dugattyurud; 29 - forgattyu csap; 30 - az inditó motort rögzitő kengyeli 31 - a motor alsó :fedele Minden henger

fejében egy szivó és egy kipufogó szelep van. A szelepek ülése és vezetéke kicserélhető A szelepeket a közös bütyköstengelyről a himbák /a himbabakok csapjaira elhelyezve /az elosztó szárak és az emelők vezérlik. A hengerfej felső részébe szerelték be a himbás baltot. A szelepek függő /OlfV / szelepek A közös büt;yköstengely a hengereorok között középen helyezkedik el. Az elosztó fogaskerék hátul van /a lendkerék oldalán/ A forgattyu tengely hat részből van összecsavarozva. A mptor tömbben hat különleges görgőscsapágybahelyezték be a fo ~gattyutengelyt és elől a tengely egy anális csuszóosapágyban foglal helyet. Millden forgattyucsapon egymás mellett két dugattyu rud van a baloldali és a jobboldali sor egymással szembe fekvő hengereinek dugattyui számára. A forgattyutengely mellső részér e szerelték rá a torziós lengéscsillapitót, amely üzemben korlátozza a forgatytyutengely igénybevételét. A dugattyurud

csapágyaknak kétrészes csészéjük v~, vékoi:cy ólombronz réteggel bevonva A dugattyurud csészék /a dugattyu csaphoz/ bronzból késZÜlnek A dugattyuk könnyű /aluminium/ ötvözetből vannak. Minden dugattyunak két tömitőgyürü­ je, egy félolajlehuzó és egy olajlehuzó gyürüje van. A felső tömitőgyürü krómozott A d:ugattyu fenékrészében képezték ki az égésteret /lásd a 20 ábrát/ A motortömb szürke öntvén;yből van. Az oldalakon talpak vannak a motor rugalmas elhely~zéeéb~z /a motort négy csillapitó tömbre helyezték rá A motor mellső fedele szürke öntvényből van, rajta van elhelyezve a ventillátor, a kompresszor, a töltődinam6, az ola;jszürő, az olajtartály és a tüzelőan;yagszivattyu tüzelőan;yagszürő. A mellső fedélben szintén csuszó axiális csapágy van a f orgattyutengely elhelyezéséhez. A motor alsó tömbje sik alsó fedéllel van elzárva. Hátul a motorhoz csavarozták rá az elosztó fogaskerekek házát,

amelynek a ten- 29 13 18 19 20 21 22 21. ábra A TATRA 2- 928-l tipusu motor hosszmetszete l - a hüt6 fuv6készülék elosztó háza; 2 - a fuv6készfilék forgó kereke; 3 - olajhüt61 4 - a fejeket ée a hengereket rögzitő csavar; 5 - a befecskendező szivattyu szabályzőja; 6 - b!" fecskendez6 azivattyu; 7 - légtelenit6 és a befecskendez6 házának töltőtorkolata; 9 - • 6 ken6csatorna a motortömbben; 10 - a befecskendező szivattyu meghajtó tengelykapcsoló; 11; a motor szivó osöve; 12 - a hütő fuvókészüléket működtető hidraulikus tengelyltaposol6; l~ függesztő heveder /a motor daruval való felemeléséhez/; 14 - az olajat a hidrauli~ tengelykapcsol6ba elvezető vezeték; 15 - a bütyköstengely elosztó fogaskereke; 16 - bütykoatengely; 17 - csapágy a hidraulikus tengelykapcsoló mellső csapjához; 18 - elo·szt6csap az ola3hűtőnél; 19 - légsüritő; 20 - a kompresszor szijté.rce~ja; 2J - csap /a motor daruval val6 feleme~éséhez/;

22 - a forgattyutengaly torziós rezgésének cs1llapit6ja; 23 - a kompresszor és a tolt6dinam6 hajtó szijtárcsája; 24 - pecek a forg6bütykök számára; 25 - a forgattyutan• gely mellső csusz6 vezet6 csapágya; 26 - a forgattyutengely elemének összekötő csavara;27 • csillagalaku olajszür6; 28 - olajszintmérő az olajtartályban; 29 - olajtartály; 30 - leereez~ő zár~csav~; 31 - az olajszivattyh sziv6kosara; 32 az olajszivattyu sziv6 csove1 }} - oeszekot6 tomlő a forgatt;yuház és az olajtartály között· 34 a motor alsó f edele1 35 • a forgatt;yuház; 36 - a forgattyutengel;y görg6s csapágya; 37- olajszivattyu; 38 - a lendkerék fogaskoszoruja; 39 - lendkerék gelykaposol6 ház számára pereme van. A forgattyutangely hátsó csapjához csavarozták rá a fogaskoszorus lendkereket A lendkerék körvonalán az elosztás ellenőrzéséhez 30 - 20 - 10 - 0 - lO - 20 - 30° foko·z atok vannak beütve /a forgattyutengel;y forgásának fokozataiban/ A

forgattyutengal7 hátsó c:a,pj~ba szintén a Aajt6 elosztó fogaskerekeket sajtolták rá. • g~jtő kipufogó cső 8 motor kiile6 oldalán foglal helyet a szivóos 6 pedig a két h engersor között helyezkedik el A b i • zett két 1 . • esz vott levegő a szennyeződést6l a motor el6tt elhelyeevegőszur6ben tisztul ,. fel. meg. A motorhoz hátul a tengelykapcsol6házat csavarostA tengelykapcsoló száraz, kétlamellás tengel;ykapcsoló a motor lendkerekébe szerelve A tenge~ltapcsol6 lamelláinak különleges • betétjük van. A nyom6tárosát a lamellákra az er6a 22. ábra A vezér lés vázlat a a leA<lkerik folOl Désv, szám; lI - büt:ykö ster:ig ely1 S A - a forgat tyuten selyes apnalt megfe lel6 henger csator na a henge rfejbe gó kipufo V n, rfejbe henge szivóc ■atorna a ra a csapol t és a karolt viazil t át / a középs 6 rugó nyomja rá. A rugó nyomását a nyomó tárcsá nyomás egyen letes eloszt ására szolgá ló beren dezés /. ykapc

eol6 továb bitja, aajd A motor hajtó nyoma tékát a lendk erékt6 l a bekapc sol t tensel utána a csukló s tenge ly viszi el a sebesa égvál! .tóhoz III. 2 Mliszaki adatok A motor fajtáj a • • • • A henge rek elrend ezés e Hütéa • • • • • • Hengerek száma • • • A hen~e rek furata A henger ek lökete • • • • A henge rek térfog ata •• • Kompr esszió viszon y •• , • . . . . . • • • • • • • • . A gyártá si lapon feltün tetett névleg es teljesitmé o;y manm ális értéke • • • • • • • • Ma:rl.mális forgat ónyom aték • • • • • • • • , Ma:rl.m ális fo rdulatszám teljes teljesi tményDél • • , . Oresj árati fordul atszám • • • • • , , • • • négyütemü, Dieae l motor ltösve tlen tüzel6 anyag befecs kende zéssel V alakb11A kh sorban 75°- os sz~g alatt Léghü tés, kénys ser kering éeee hütéa 8 120 mm 140 mm 12, 666, 8 cs?

/vag:Ji a 12.668 l/ 16,5 1 l 212 LB/2000 ford/p erc /l+a, 6 ki/200 0 ford/p arc/ 87 kplll/1200 ford/p erc 2000 ford/p ere 500 - 600 ford/p erc 31 23 , ábra A TATRA 2 - 928- l tipusu motor jellemz6i /a fékeken megmért, megengedett értékek diagr amj a/ Pj névleges teljeeitmény/LB-beri/1 Kt - forgató nyomaték; Ke - mért tüzel6an;yag fogy9.!Jzt u 1 1 1 --~-J A 24, ábra TATRA 2 - 928 - l tipusu motor mér et v ázlata Karlmálisan mért tüzel6anyag fogyasztás 100 ~os t erhelés mellett a 800- 2000 ford/pero tartollányban • , • , , , •• , • 1 minimálisan engedélyezett olajnyomás 110to.r ken6 rendszerében • , • 165 - 188 g/kh ;t. 5 % a . 2 1 ? kp/om2 2000 ford/pero mellett és 80 olaj h6mérséklet mellett a° A 23, ábra a TATRA 2- 928 - l tip:ueu motor átlagos teljesitményi értékének, a forgató nyomatéknak és a mért tüzel6an;yag fog;yasztásllak diagramjait szemlélteti. /a 110tor jel- 32 25. ábra motor vezérlés i

diagr amja tipusu 1 A TATRA 2 - 928 - HU - felső V - a kipufogó szelep Jl,J1tás11do~o , S - a sz1vó 00 - alsó holtpont ; holtpont ; szelep nyitási ldeje diagramb an szerepl6 teljesitm ényi értékek és forgató nyomaték értékéne k norú.Ua 0 barométeres 760 mm higanyos zlop nyomásra és 20 o levegő hőmérsékletre redukált értékek. lemzőit/ • .A 9, 3 m/s 2000 :ford/per c melle~t 8 ,65 kp/cm2 1200 ford/per o mellett •••••• • dugattyu közepes sebesség e A Közepes hatékony nyomás • • • •• • A kompress,ziós tér térfogat a Kompress ziós nyomás x/ A . . • • 102 .t 2 2 30 - 33 ltp/ca :függő szelepek elrendez ése Vezérlés . • i • • • • • • dakkal és himbáklta l . / lásd a 25. ábrát/ A szelepek. vezérlés e A ••• szivó szelepek nyitnak zárnak •• s nyitás tartama • . A kipufogó szelepek nyitnak . • • • • • • zárnak a zárás tartama • •

• • A hideg motor szelep hézaga: szivó szelep . kipufogó szelep. Befecske ndezési sorrend •• • • • • • • • • bejárato tt motor, t errel meglllért kompress ziós nyomása. x/ - Jó állapotba n 3 TATRA 148 lévő szelepak /OHV/ bütykös timgolly tl, omelökltel, vezérl6 ru- • • • • • • ••• ou? a felső holtpont el6tt 14°-al az alsó holtpont után 46°-al 240° az alsó holtpont el6tt 38°-al a :felsö holtpont után 22°-al 240° 0, 2 0, 2 1111 111111 l-6-3-5-4 -7-2- 8 /az els6 henger a mcetirányból tekintve a lendker61 t balolda lú van/ a :fuvólta helyett néhány hengerre rákötött •ax1116- 26. ábr a ske nde zés i sor ren djé nek váz lata A mot orh eng erek szám ozá si és fec . • • , , , , , For gat tyu ten gel y A büt ykö sten gely haj tás a ezé se A forg atty ute nge ly elh ely A motor ken ése , • , , • • • •• • • • • • • • • • • • Ola jezü r6 • •

• • Finom ola jszü r6 . A motor hűtése . A ven till áto r min imá lis nyo múa Tüzel6anyag ada gol ó szi vst tyu . Kéz i tüze löan yag sziv atty u Durva tüze l6an yag szü r6 . , , •••••• . •••••• Befecskendez6 sziv att; yu , • • • tart ósa n Az álla ndó bef ecs ken dez ési kezdet beá llit va •• , •• Por lasz tó tuvó kák •• • . Be~ecskandező nyomás . . . , , • , A bes ziv ott leve g6 el6 szü .r6 je • , •••• A bes ziv ott levegő szU röje •• acé lbó l önt ve, hat elemből öss zec sav aro zva fog ask ere kek kel ~ba n és egy hat kül önl ege s tüg örg ös csa pág aná lis csu szó csa pág yba n ozs tu ola jicyo mé. sos, keri ngé ses ken és két tok sziv atty uva l el szi tás szürő csi llag ala ku bet étt ing ése s ~zücen trif ugá lis, RHO 2b tipu su ker rél tuv óké ezükén ysz er ker ing éee s lég hüt és egy lék kel llet t 180 mm ¾0 200 0

for d/p src me ue azi vat tyu a OOTORPAL CD 3A tipu eu dug atty s ten gel yév el befe cek end ezö szi vat tyu büt ykö meg hajt va anyag azürőn elCRl tipu su, a fino m tüzelő hely ezv e re rás zer elFJ 2R tipu su, a motor sziv ócs övé ve oz MOTORPAL a TATRA 2 - 928 - l tipu au mot orh szab ályo zóv aJÁ PV 8A 9P 915 115 25 /ko rlát ozó liK>roBPAL oz a TATRA 2- 928-15 tipu su mot orh val / yzó bál sza ny PV 8A 9P 9151 /tel jesi tmé a hol tpo nt elö tt 24° ± 1° IDTOBPAL VA 538 463 a 260 5 felső 170 ± 5 att örv ény lö j fürd 6s kettő , pap ir bet éte s vag y ola A . komp.resszor • • • • • • tengely kapcso ló • • • . A tengely kapcso ló tárcsá s betétj e • A vákuumot je1z6 müsze.r • A motor suJ.;ya a tés nélkül •• .l RBI 00-225 1 /a ssür6Dé1 papi.r betétt el/ egyhen geres, 113 tipuau száraz , tárcsá s , két1aa e1l8 tenge1;ykapcso16va1 fe1tö1 - . kb. 845 kg :!: 5 ;I

eg:yütt III . 3 A motor kiszer elése a gépkoc siból a tengeb kapcso lóval járunk el1 Ha nagyobb javitás nál a motort ki kell szerel. ni, a követk ezö módon yen a kisér6 k ülése l . A vezetőfülkében az akkumu látorok számár a szolgá ló szekrén az áram v ezeték et az akalatt elhely ezett akkumuláto.r kapcso ló elford itásáv al megsza kitjuk kumulá torról . /nem elég nyitot t hel;y2 . Leozer eljük a jelzökü rtöket , vegyük le a motor burkol atot zetben biz~os itani/. } . Szerel jük le a lökhár itón a középs 6 fedö lemezt t. 4 . Vegyük le a motor burko1at jobb- és balold ali oldalsó lemezé a tü zel68.11yag veyut vezérlő rudaka t /a gyorsi tót és az inzető és tulfoly ó csövei t, a befecsk endezö szivatt /töml6 t/ csövet valami nt az ditó berend ezést/ és a légsü.r itötöl elvezet ö légnyo mást vezetö és azivat tyujánall: töml6olajnyo másmér öhöz elvezető csövet . Szerel jük le a hidrau likus vezérl it . t. 6

. Válass zuk szét a motor mindké t oldalá n a kipufog ó csövek peremé , ceava.r7 A beveze tö csövön a eárvéd 6 alatt szerel jük le a légszü r6t a szivó csövön juk ki minden szürön a két rögzit6 csavar t és azokat emeljük ki. 5. Szerel jük le a hölllérö rögzit öjét , a fordula tszáml áló hajtóművét , Szerel jük ki a vezetö fülkébe n a padlóz at közés6 részét . kkal feler6 ei9. Szerel jük le a tengely kapcso ló házon annak fels6 fedelé n a csavaro tett földelő kábele ket . ó csövek et, A wo10. Szerel jük szét a tengely kapcso ló ház tartójá ba befogo tt kipufog k szét a biztos 1t6 hutorról szerel jük l e az összekötő tengel yt /a ka.rdán tengely t/ Nyirju kengye lt • .l kardán tengely zalt és a menesz t6r61 vegyük le a négy csavar ral feler6 sitett két fedele it a kiesés sel yainak csapág 6s szétsz erelés e és kiemel ése után a keresz tcsap tügörg csavaro kkal rögzit ujból leit szemben biztos itsuk

spárgá val vagy drótta l . A menesz tö kengye jük oly módon, hogy a szerelé snél ne cserélj ük fel azokat . csavaro kat. 11 . Csavar juk ki a mellső csillap itótöm bben lév6 motor rögzitő csavaro kat és szerelj ük le az 1 2 . Csavar juk ki a hátsó csillap itótöm bben lévö rögzit6 tanunk kell a hátsó kereke k pofáit az elforolajnyomásmérő tömlőit . Ebben az esetben biztosi ideig, amig a mells6 kereduláss al szemben és emelővel emeljük fel a mells6 tengely t miild az atjuk el. Bmelé-a nél az kek könnyedén nem feküszn ek fel a földre és azokat könny111 nem forgath helyze tbe való kihajl itáemel6t a mells6 tengely osztómüve alá helyez zük. A kerekei t széla6 ezik ahhoz, hogy kicsav arhasaé.nél a kereke k mellső sárvéd6 1 alatt kellö nagysá gu tér keletk suk a motort a hátsó csilla pitótöm bben rögzitő csavar okat. óiról. Veg;yült le a 13. Szerel jük le a kábele ket a tölt6di namó és az inditóm otor szor1t sének

töml6i t , é s vezérlé likus tengely kapcso lóházo n a munkah engerrö l a tengely kapcso ló hidrau t1pusu /lásd a 27. ábrát/ függessZilk fel a tengely kapcso lós motort a különle ges PIUl 0205 függee zték.r e a. 35 nek hát só réazén uk be a mo tor osz tóm ü fed elé ssz aka t gai hor k zté ges füg A kül önl ege s n lévő csa pra. Ujó lag elmbe és a motor mellső fed elé sze ztő ges füg edő ezk ely követően a molévö hát ul elh káb elt les zer el.t ünk- e Ezt és vet csö at, rud , ést köt a mo tor t lenőrizzük , hogy minden y azt mo zga tha ssu k. Ezu tán hog , ljük eme meg sé kis el gév an hal adu nk. BIReltor t csig am ü vagy dar u seg itsé k és vég ül azz al előre irá nyb ljü eme san las és k tjü len ke hát só kekis sé hát raf elé bil ze nem ér- e hoz zá a vezetőfül rés só hát tor mo a y hog , lés i let t áll andóan fi~ elj ük tt motor t a tov ább i szé tsz ere zte ges füg fel A . z yhe hel más y nye

bben s z ere lhe tjü k res ztf al.á n lévő vas alá sho z vag füg ges ztv e, akk or a leg kön van fel még tor mo a Ha áll ván yra hel yre tov ább itju k. t a PR!d 0?29 tip usu szerelő tor mo a na Utá . t elé fed ó le a ten gelyka pcs oló ház · ale hel yez zük rá, e III . 4 , A motor szé tsz ere lés kat vagy tt alk atr ész ek szá má ra kos ara ede tsz szé a , jük rel sze t szé Ha a motor t t elj esen zsi rt és szenn;yeződés t tán az alkatrészekről minden azu n kbe lye ame , elő ünk edé nye ket kée zita képpen jár unk el : szé tsz ere lés nél a következő elt ávo lith atu nk, A tén yle ges l, Engedjük le a mo tor ola jat, rke zet tel és a kar yka pcs oló ház at a kinyomó sze gel ten a le yük veg éa le 2, Sze rel jük dán ten gel lye l . t és a kiJlyos ten gel yka pcs oló bur kol ato rékről a nyomó tár csá dke len a le ük relj } , Sze mó karmant yut . jto tt lam ell ájá t . val a ten gel yka pcs oló két ha 4, Emeljük ki a

haj tó tár csá z vea dur va tüzelőanyag s zürőhö tüz előanyag csö vek et : a le yük veg , a éa vet le csö ük ti relj zöt 5 , Sze ó szi vat tyu kö anyag szü ró és az ada gol elő tüz va ő dur a dez , ken lőt ecs a bef zető haj lé~ ony töm i csö vet val am int a szü rö és ött köz ró szü ag any elő é tüz tyu 8 szi vat tyu es a finom vet a befecskendező szi vat sze rel jük l e a tul fol yó csö .D zutá K . vet csö i ött köz tyu szi vat , a tüzelőanyag tar tál y köz ött • 36 27, ábr a . ges zté kre l ege s füg se a kül""n zté ges 0 füg fel tor A mo 1 - a PRJ4 - 0205 tip usu fug ges zté k tő atty utól a befecskendező fuvó kákh oz vem Ezut án szer eljü k le a befecskendező sziv ,illt deg; min sok után a tüzelőanyag csöv ek és nyiU tüze löan yag ~om ó csöv eket . A szét szer elés a szenn;y ne hato lhas son be, duga szok kal duga szol juk be, hogy azokba felső fede lét , 6, Szer eljii k le a moto r

leme zéne k telj es és sziv ó kön; yöke it, 7, Szer eljü k le a légs zürö sziv ó csöv eit fogó csöv eket . 8, A moto rról szer eljü k le a gyüjtő kipu ké t rögzitő csav arok at és az an;y6kat cs,. 9, Csav arju k ki a fUvó kész ülék vezérlő kere ó rugó val itsu k el 6s ahaj t6 keré kkel és a korl átoz varj uk le, vegy ük le a csap ról jobb ra ford auli kus hidr ő dtet a horn yokb ól a fuvó kész üléket műkö együ tt nyomjuk ki a menesztőn hátr afel é tjük ki, ;yokból nem tolh atju k ki s em pedi g nem üthe teng elyk .apc soló nál , Ha a teng elyt a horn háts ó men eszt 6it, szét kell szer elnil llk a teng elyk apcs oló t, a ut , a tüzelőanyag szűrőt, az indi tóm otor 10 , Szer eljü k ki a befecskendező sziv atty riiu gáli e szor t, a cail laga laku olaj szür 6t és a cent pres kom a t, hütö olaj az , amót ődin tölt olaj szür öt. 11 , Szer eljü k le a heng erfe jek fede leit, /ese tés emel jük ki a befecskendező

fuvó kéka t 12 , Szer eljü k ki a rögzitő keng yele ket . leg lazí tsuk meg a gépk ocsi n szer szám mal/ kat a szel ep himb ákró l és a hengarfejek:ről. 13, Szer eljü k le és huzz uk le a kis bako ával et rögz it6 csav arok at, eset leg gumi pálc 14. Csav arjuk ki a feje ket és a heng erek e1csöv véd6 k ruda litsu k el a heng erfe jeke t a z emel6 végzett ütög etés sel lazí tsuk meg és távo ét csöv véd6 olaj at elvezető csöv et. Az e11el6 rud vel és a himb atérb öl távo lítsu k el az -0060 tipuaz olaj elvezető csöv et pedi g óvat osan UlUi és nunk avar kics kell csal ku.lc -0118 URN Ezek et a fejb en lévö csav arme net ne sérü ljön aeg. su kulc csa.i csav arju k ki oly módon, hogy ük, esíts hoss z irán; yban állan dóan nye rsol ajja l nedv mind ig mele g állap otba n lazí tsuk meg és erre, a szel ep lesz erel ése és a véd6 caöAmennyiben a fej nem illes zked ik rá a heng érde sség i foko zatr a eszjtő csö kics avar ása

után o,a vek kics avar ása, vala mint az olaj lefe ujb6 li szeési felü leté t . Az egye s heng erfe jeke t az terg álju k le a heng eren a fej illes zked relé shez sorr end szer int jelö ljük meg. erelt duga ttyu ról, eset leg távo litsu k el a heng 15. Az egye s heng erek et huzz uk le a elszer t ttyu duga a n egye s duga ttyuk kics erél ése sorá alat t lévö kieg yenl itö alát étek et, Az gyéb ot.B csa,P ttyu szers zám segí tség ével nyomjuk ki a duga i)ük le a duga ttyu rudr ól, PRM-0208 él. erel ésén ttyu ruda kkal együ tt a dúga ttyu ruda k kisz ként kiem elhe tjük a duga ttyu kat a duga er kihuheng a ttyuk duga ljiill k arra , hogy az egye s A heng erek és a duga ttyuk lehu zásá nál ügye szél éhez és ne sérü ljen ek meg. zásá nál ne ütkö zzen ek hozz á a motortömb csaosav arok at és a lend kere ket a két lenyomó 16, Csav arjuk ki a lend kere ket rögz itö szko dnak ré. zásn ál a forg atty u teng ely pere mére táma varr al

huzz uk le, amelyeknek vége i a lehu /lé.a d a 28 ábrá t/ tareljü k le a motor alsó fede lét és az olaj 17. A moto rt fekt essü k olda lra és szer . 6ket ő töml r alsó fede lét az olaj tart álly al összeköt tály t . Ennek sorá n szer eljü k le a moto 6s rögzitő el , hogy a duga ttyu ruda k ném elyik kett A fórg att;y u teng elyt oly módon ford ítsuk k fede lét ruda ttyu duga arok at csav arju k ki és a csav ara jól megl r.öze lithe tö legy en, a csav rudattyu duga a huzz uk ki a megfelelő duga ttyuk ból vegy ük le. Ezt követően el6v 1gyá zato san tl.en :tede erös itsük rá csav arra l a duga ttyu rud sérte kat. A duga ttyu ruda kra azon nal ujbó l a megfelelő relés nél ii.e cser élhe ssük felI gy tehá t lét, hog;y a fede let az ujbó li össz esze e ne köve tcser snél k be azér t, hogy az össz esze relé heng erbe a megfelelő duga ttyu t hely ezzü a kezh essé k be. lesz erel t alka trész eket hasz nálju k fel , Amennyiben a szer

elés nél az ered etile g l jelö ljük kat a .hengerek sorr endj e szer inti számokka lesz erel t heng erek et és duga ttyu ruda étek vasalát itő yenl s heng erek nél felh aszn ált kieg meg, és egyidejűleg jegy ezzü k fel az egye tags ágát . 28. ábr a i len4 keri lt lehu zása k l - lehu z6 oaav arol q 2 - a lend keré 1 ltal eg( ltt ltia dug att,u .val 6a a dug att, u J1 d■Jr ia~ ibc aeg hatá rozo tt hen gert forg att, u tea. gel: ,relé snll l/, a dug att, u rud aka t a taza ezé ee telj l dáu /pél llli ure vánjull: lea atty u ruda kat a hen gerhuz hatj ult le a dug atty aka t éa a dug r61 leas erel hetj ült b eS111áaután 6li ÖH HH ft"e léahes a e sorá n uj6l ag felj egy ezzü lt as ujb rel egi ltt • .l telj es egya 6g kiem elés 0 , 2 • • :azu tán leyell lit6 aU. téte lt vas tag8 ga 0,l kieg i . égét ll1ia aell étek alát .:1t6 kiegyenl p biz tosi tó atty u ru4 at, kiea elji lk a duga ttyu oaa dug a be uk fogj ba satu , gert husz ut a

hen ot . :lgy etle o dug att, u atty ut és kie■ eljilk a dug atty u csap /See ger/ gyü rüjé t, aele gitj ült a dug ill:ll t a sao uzé dos hen gert is. leas erel éae sorá n min dig k1 ltel l •elD ó oaa pág yua lt f eeljW t le a forg atty u tea. gely háts 18. Le~ oa6 csav ar segit■égével sser rüje a fed illb c ., ;r gl:lrg6s osapágyá.Dalt ltül■ 6 gyü gel ten at~ forg a b"1 eeet az delé t. Bbbc rad. kis ted alé t /a relj ük le a háts ó osap qya> r 111odll:ét 19 • .u elos ztó ltereltell: fede lén sze 11eg hajt ó teng el:, / lgál ó teng ely és a tuvó ltés zülé ltet szo ra ásá hajt u att, aziv z6 ende befe oalt . h csav arju k k1 a hasi télto a an;yáltat aN7altat . htó 11:.ereltelt fed elét és a goly6ao■ 20. :azt Jröv et6e n huz zut le az elo ó teng el:,é nelt 11e neu t6jé t. 21. Ss erel jak le a fuv6 1tés sülé lt hajt bete oalt cde s6 l.áló aeg hajt ó hajt ólte riltl tel, a asám ulat ford a t ely tcg a ki sut 22. Buz

b6l. lf6y 1dej üleg lti ltel l oaa.Pággyal a feM lben lév6 ágy azás uiv atty u haj tott ltere ltév el h a • teog elyl tapo aoló t és a tea.gel;,1; -• hu&DUDlt az ág;razáab61 a hidr auli ltua huss ult le a ,.()77? P&r oait ott leh usó aae rH- -•l PBM ett lyez ráhe ra l)Olt 081. astó táaa 2} . i a görg 6101 apág y bel1 6 gyü rlijé t. forg att;r u tcg ely háta 6 pere mér 6l éa a bUty kaat cg il, 1ziv atty ut a egh ajtó hajt óka reke t 24. Sse relj ült le a befe olke ndes 6 eloa st6 kere két. ;rltö stcg elyt. 25. Bst ltöv et6e n ■ zereljült le a blit as olaj esiv att; rut. 26. Sze relj ük le éa aser eljü lt azé t z,. ,a Buszuk le a aoto r háta ó fede lét . iós lenonto sitó gyür üt, a forg att;y uteo gely torz 28. Elöl a moto ron szer eljü k le a közp koap ée rüjét gJi1 a hajt ó szij tárc sát, a szij tárc sa gése inek csil lapi tójá tx, a forg ócsa pot, l e t agyá t. áicy olaj sziv atty uját . 29. Szer eljlí k

le a foly adék os szer vo korm oaolet a goly óscs apág gyal , a foga a teog e.l ykap 30 , A tová bbia kban vegy ük le a záró fede teng elyé vel és hajt ott kere kéve l eg;y ütt. lóva l, a szer vo kormáicy sziv atty ujan ak uj•artó g~ü t ée a sze rvo -ko r~ sziv atty ;1. Huzzuk le az olaj lehu zó gyü rüt, a távt a forg att;y u tmg ely aell s6 végéről. nak hajt ó kere két a koro ng alak u ékke l forg atty u teng ely ceus zó o& a~T al, 32. Ruzz uk le a moto r mellső fede lét a el lé vagy el6r e iré.Jl;yban/ a belső gyiLrWtlt 33• Ruzzuk ki a forg atty u teng elyt /hát rafe nak beaa jágya k külső gyür üi sajá t ágya zuul tban urad csap A . l 6ive görg k ágya csap ős görg a ée tolv a. aeg k az egye s alka trisz ek kopé .sára , lllér;!Wt A:z egye s elemek szét szed ésén él ügye ljün l, arró Ülllt rtás a mel lett és felelősségteljeac dönts azok at a lahe tö legn agyo bb tisz tasá g beta e javi ttsr a felh aszn álha tók-

e, hogy ezek néae lyik hogy az egye s alka trés zek a tová bbia kban vagy kise lejte zésr e szor ul- e. laz ered eti al.k atrés zelt maraduak meg ügye Ra az össz esze relé s sorá n a motorba1>. alt. bejá ródt szer eljü k viss za, ahol azok kölc sönö aen jililk arra , hogy azok at ered eti hely ükre III. 5 A hens erfe jek ének megmunkálása A feje k és a hens erek illes zked ési hel) ilgázo k "sziv árog nak" a feje k éa a heng erek AmenllJiben a heng erek némelyikéből a sánil is foly tató dik a itő csav arok töké lete s meg huzá lesz kedé si felü lete közö tt és a rögz töké lete s. :sz illes zked ési felü lete k 1lles zlted 6se nem sziv árgá s ez anny it jele nt, hogy az egyenlőtlc nyez ettsé ge, máskor a rögzitő csav arok sok eset ben az illes zked ési felü lete k szen ik be.A 11öési felü let alak válto zása lliat t köve tkez megh uzáa ával előidézett néhé.Jl;y illes zked felü leté nek k és a meg felel 6

heng erelt illes Zke dési mite tlena ég idéz heti eléS tová bbá a feje örül jük le. kösz l táTa külö nJ.eg es finom csis zoló pasz sérü lése is , Az illes zked ési felü lete ket felü lete dési zked ési felü letr e hord juk fel, az illet rzke A szób an forg ó pasz tát mind két illes forg atts sal balr ól - jobb .ra és jobbról - balr a való ket egye nese n hely ezzü k el és válta koz6 lltau lt el. távo se lete l;yát kösz örül és után töké kösz örül jük. le A csis zoló pas zta maradvéJ Elmek sole. illes zked ési felü lete ket eszt ergá ljuk AmeOllJiban az egye netle nség ek nagy ok, az os S 29609 fejb en az égés tér belső fala it 1a és a pont rán elővigyázatosan eszt ergá ljuk le a o~ ne válitsu k ki /31. ábra /, hogy a kom pres szió viaz sabl on szer int az alap ot oly módon alak 1;6 ai•t eenl.1 kiegy ett lyez elés nél a heng er alá behe tozz on meg. A mag assá gi elté rést a szer s6t ia6rzé ellen k és a heng

erfe j közö tti tbolság tekk el egye nlits iilt ki /lás d a duga ttyu fené mertetéS feje zete t/ . 4z illes zked ési felü let megmunkálása a befecskendező tuv6 ka s?-ém ♦ ra erfej eltba n lévő kupa laku 1lle sue ~a1 felü A befecskendező tuvó kák közv etlen ül a heng 6a1 ue4 illes t könnyű ötvösetekből álli tott ü: elő. Az letr e illes zkednek rá, A heng erfe jeke t illea zrül aeg8 A k. atna azut án tömi tetle nakl té válh felü lete k idlSvel meg sérü lhetn ek és igy ki 1 kedé si felü lete t a következő módon javi tjult :r; ljünk arra , hogy ne illap itójá nak keze lése sorá n ügye ésos leng iós t9rz ely teng attyu köté s töai tetle naéforg a t A ezhe = én bekö vetk zegé ly meg sérü lése esetsérü lyozá sa érde kébe n, kadá mega sérü l.jön meg a szeg ély A selfo ek lésén meg ély szeg A . lyik ge és üzem közb en az olaj rá. k ezzü hely a keze lés sorá n a osil lapi tót fa alát étre 39

l--4---t- 2 29„ ábra Az illee•kedéei felület megmunkálása a befeoekendez6 tuvóka számára l - NVK - OOí!l tipUSU dörzeá.r; 2 - N-18297 tipueu dörzeár; } - b,e tét 1. A hengerfejben különleges kézi NVK-0027 tipueu dörzeárral és N-18297 ti~ueu dörsaárral el6vigyázatoeen munkáljuk meg a kupalakU illeszkedési nyilás felületet a befeoakendes6 fuvóka ezémára /29• ábra/• Uj fej esetén a megmért hengerfej fenekét6l a }0. ábrán feltüntetett ellen6rz6 golyóig nyilás mélység 20,5::Z:5 mm. A kupalakU illeszkedési felület további megmunkálásával a javitáenál megváltozik a mélység, ugyhogy a f uvóka a hengerbe ér be. Bzzel meghatározott mértékben változik meg a befecskendezés jellege is. Rzért legfeljebb 0,2 111111-es legnagyobb 2 llélye6gnöveUe engedhet6 meg. Bz a mélyeégnövelée m&Jdmáliean 20,2-0• mm 4 hengerfejek felszerelése a hengerekre A hengerfejek felilleeztéee során üg;yeljiink a példás

tisztaságra és arra, hogy a hengerfejek és a hengerek illeszkedési felülete ne sérüljön meg.A fejek felhuzása után csavarjuk be a hoeszu rögzit6 csavarokat Illesszük fel az A }0}65 beállitó vonalzót és állitsult egy eilr.ba a fejek és a hengerek mindegyikét a rögzit6 csavarok 11eghuzásánál l!:zután vegyWt le ·a vonalzót és illesszük fel a kipufogó csöveket és a motor fed6 lemezének rögzitésére szolgáló lemezeket. Az elosztó rudak véd6 csöveinek felrakásánál mindkét oldalra uj töm1t6 gyürüket szereljünk fel és ügyeljünk a cs~ szabál;yos helyzetére, hogy a kötésen át az olaj ne szivárogjon. A fejek és a hengerek csavarait egyenletesen huzzuk 11eg és a 11eghuzást foltozatoeo bonyoliteuk le nyomatékmér6 kulccsel 12 - 14 kpm értékkel 40 30. ábra ára nek megmérése a bete cske ndez 6 flvó ka szúi ségé mély let 4 kupalak:u illes zked ési felü 3680 02 /22, 225/ 1 3 - 081 - llély ségm ér61 2 - ?/8 ellen 6rz6 goly

ó 4 !f ~.J=ftl~" -----A =M! l=i L~ 10 10 31 . ábra z j illes zlte déai felü letén ek sllen 6rlé séhe erfe heng a s 29609 t i pusu sabl on .l heng erelt kics erél ése és mére tei akttyug yüril .t vagy heng ert kell kicse rélnU Dlt, Amenayiben osek néhán;y duga ttyu t, duga só duga tyrt • .l két heng erso rban az els6 6s az utol ~or nem ltel1 telje sen széts zedn ilnlt a moto bela 6 henny néhá telel 6 feje t és heng ert. Amennyiben tyut kiem elhe tjük , ha lesz erel jük a meg együ tt a el at kics erél ni, ki kell szere lnUD k a tejj ger vala me~ i sorá ban kell a duga ttyuk oúsé hoa • álljo n rend elke zésr e a dugatt;yucse,p kilQ szomszédos heng erek et is azér t, hogy hely beer türé si mez6 je a tová bbia kban .l,B 6a O .lz uj heng erek fura ta g 120 ~: gö~• l heng os caop ortr a van felo sztv a. tükk el meg jelö lt három meg köze lit6e n azon azk a köve tltez 6 csop orto s tilré si aez6 telo A 2-92 8, 1 ,04- 01-4 gyár

tási számu heng erne tása van1 A - 120 B - .t 0 , 005 mm heng erfu rat, 120 :2;~ ; mm heng erfu rat, O - 120 :g;g ~ mm heng erfu rat. 41 2 32. ábra Kllonörzö szerszám a dugattyu és a hengerfej közötti t ávol ság megmérésé re - a szerszám száma A 30370 1 - számjegyes elhajlásmé rö; 2 - sablon; 3 - a szerszám fej e Hasonló m6don vannak felosztva és azonos betüjelzés ekkel vannak megjelölve a dugatytyuk is. 111ndig pontosan szereljük be a dugattyut az azonos jelölésü hengerbe• pél~á~ az a .l jelű dugattyut az A jelü hengerbe azért, hogy biztositsu k a dugattyu ás a henger kozott tökéletes türést . A megkopott hengert {J 120, 5~:~~ 111111-es méret re köszörülhet jük le /1 . köszörülé a/ vsgypedig további~ 121~:~~ 111111-es méretre /2. köször ülés/ köszörülhe tjük le Amennyiben elsö vagy második köszörülés ü hengert s zerelili:lk be, egyidejüle g ki kell oseril.llüak a megfelelő gyürüs dugattyut is olyan

elemre, amely megfelel a beszerelt henger mé retének. Az ilyen dugattyut vagy hengert nem szabad gondatlanu l més helyre beszereln i Amikor a hengert a dugattyura illesztjük rá, tökéletesa n osszuk el a dugattyugy ürük hasitékait a körvonalon oly m6don, hogy a hasitékok ne essenek. egylllás alá A dugattyut ás a henger belsejét beszerelés elött tökéletese n tisztogass uk meg és utáJ:la olajjal kenjük be. A dugattyu gyürüket a henger ekre val6 felhuzásná l A 30366 l emezes manzsettáv al vagy má.a megf► lel6 segédeszkö zzel huzzuk össze. A henger felszerelé se után ellenörizz ük, hogy a henaerek mindegyiké nél azonos és tökéletes- e a dugattyufen ék és a hengerfej felülete közötti távolság . Ha a szóban forg6 távolság nem azonos, vagy tökélet len, nem lesz azonos vagy töké l etes a kompresszi ó viszony sem • .l dugattyufe nék és a hengerfej felülete között 0 , 9 - l,l mm-es távolságna k kel l lennie, amelyet a

legkönnyebben A 30370 tipusu ellen6r zö szerszámmal /lásd a 32 ábrát/ mérhetünk meg A ezerszámba szabványos elhajlásmé röt illesztünk. be, amelyet az alap felületre állikét tu.nk rá a 2 ellenörzö szerszám sablonja segitaégév el Bzután az el lenörző szerszámot a hogy annyira, engelyt rögzi tö hengercsav arral fogjuk meg. UtáJ:ia elforditjuk a forgattyut megmutatja dugattyu a feleli holtponti helyzetet elérje . Igy azután az alhajlásmé rö kis kar ja szé.:munkra a té nyleges távoleágot a dugattyufe nék és a faj belsö felülete között Amennyiben a minimálisa n angedélyez ett távolságná l kisebb értéket mérünk meg, akkor a henger alá 0 , l mmes vastagságu kiegyenlitő alátétek szükséges mennyiségé t kell behelyeznü nk, vagy padig 0 , 2 mm-es vastagségu ldegyenlitő alátéteket kell beszerelnii.Dk Ha a megmért érték nagyobb, m m1n:t a maximálisa n enaedélyez ett távolság, gondosan annyira esztergálj uk le a hengerpere

42 1 33• ábra a dU8a ttyu éa a heng erfej közö tt ee 6rzé ellen le6g távo A .l ,037 0 jegye a elhaj láem ér61 4 - duga tt,u, 5 - as 1 - heng er, 2 - korl átoz ó oe61 3 - ezáa :p11au eser asu feje u- kösö tt leért értél t a aega dott tür6a 1 hatú 6rté kek ala6 1lles zlted 6e1 felü leté t, hog;y a aegll • e ngr heng erelt lliJld egyik énél hajts uk gyen • .l ez6b an forgó llér ht a leez eral t 1164oA heng erfej bels6 falü lete közö tt a köve ~••& .l t ávole 6got a d1J8 at~a nék 6a a ellen &r1s hetjü ka ezun k rá 5 + 5 --•• v aetag 8gu 2 da- a dl8att,ulc aind egyi kére lten6 as1rr al tapae vaeta ge6g u 6loa dara bot • qatt ,uoa e,p t rab 6lom darab ot; tapa eezu nk fal 2 am-e a aseattyu teng ely elior ditáa a aorán a gely vona la 1.r~ ában oly m6don, hogy a forg lepe ken kivü l legye nek; ereés luán huzsu lt aeg a fejek et 6a a heng - ezera ljWt fel a heng erfej ek 11Wl.degyik6t ket rögz 1t6 csav arok at; a forg attyu

tena el.~1 - h.ozz ávet6 legee en k6te zer ford it auk el - veg:,i i)t le a heng erfej ek IWld egyik 6t1 •esa dja a ponto s távo laág ot a dug att,u tdk - az öeez e1130110tt óload arabo k vasta gság a éa • heng erfej bele6 felü lete közö tt • .l duga tpu lt1oe er6lé ae 6a llére tei - 120, 0 - • örülé ehH - 120, 5 - • .l duga ttyu névle gee átaé r6je as 1 köez örülé ehez - 121, 0 - • .l duga tt,u névle gee áta6 r6je a 2 ltöaz tkez6 a6do n vila sstju k lt11 köve • .l duga ttyut a heng er köez örül6 a6he z aD61 tát. l aega bt 6rt6 mek as 1 köasö rQJé Pont osan aegaé r;jük a köez örü heng u fll.ra kek kösö tt éa a 2. köasörQJ6 ■1161 • J 121 120, 5 a-he s ~:~ - - . türé ai hat6 r6rt6 r6j• .l szabv ál13o s d1J8 at~ névl eges áta6 as ~ l noi Az ilyen 1116don 111egmért hengerekb e a dugattyuk.+0 , 022 lllm- es tűrési 111ez6ben kell e e, h ez -0, 005 . nak 111egfelelő méretü dugattyukat szereljük be 1 n 120 5

+ 0 005 111111- es hengerhez A dugattyut a .,, • - • n l20 5+0 ,015 m111- es hengerhez B dugattyut a ., • +O , 006 ,022 llll!l- es hengerhez e dugattyut a .,,n 120 , 5+0 +0, 016 A dugattyut a~ 121 ,0 ± 0 ,005 mm- es hengerhez B dugattyut a {ll 121,0:g ;gö~ 111111- es hengerhez e dugattyut a A {ll 121 ,0:g: gf~ 111111- es hengerhez, dugattyu csapok és gyürük mér.e te 1 Az /x/ dugattyucsap átmérője+ Az /y/ dugattyucsap átmérője+ A furat átmérője ++ az /x/ dugattyub an Az /y/ dugattyuban lévő furat átmérője++ Átmérő a dugattyurud perselyben lév6 nyiláaban /a csaphoz/ Maximális radiális játék /a kopás utá~/ 45+0, 000 1DIII -0, 004 45--0 004 1DIII --0, 008 45+0 002 mm -0 ,002 45! g; gg~ mm 45+0 , 055 mm +0,038 O, l mm, Vs v, Vi V, ~120 34, ábra 2- 928 , 1 ,03 , 10- 3 gyártási számu dugattyu dugattyugyürüi Vl, V2, V3, V4 - horonymagasság a dugattyuban; V5 1 V6 - a dugattyugyürük magassága, Sl - a dugattyug~ük szelessága A +/

Az x jelü dugattyucsapokat fekete szinnel jelölték meg, az y jelü dugatt:yu csapokat fehér festékkel jelölték meg, ++/ Az x és y jeleket a dugattyuba beütötték, A dugat t:yug;yü:rük /lásd a 34. ábrát / . . Bls6 krómo zott tömit 6 dugat tyugy ürü A gyii:tü magas sága /V5/x • • • • • • • • tyuba n A l tömit 6gyiir ü horoi:cymagassága a /Vl/ dugat • • • • • PKO2,-040 10 3 5-0,0 -0,022 3 6+0,02 -o,oo - • • • • • • • • • A /Sl/ gyUrü széle ssége xx • • • • • • • • • 5 ;t 0,12 u • 0, 11 - 0 ,142 • • • • 0,25 PK 02-03 9 •• Anál is játék a duga tt,u horoo;yban az 1. tömit 6g,ür ün61 után . • Maximális axiál is játék a dugat tyu horon yban kopáa ••• • Második perve s dugatt"yugyii.rü • • • • • • • • • • • Dél • Hor onymagasság a dugat tyuba n a /V2/ 2. dugat tyu gyii:tii l Axiál is játék a dugatt yuhor on;yb

an a 2. dugat tyugy üriiDé • • • Maximális a xiáli s játék a dugatt ;yuho ronyb an kopás után . . harma dik s üllye sztet t olajle huzó dugat tyugy ürü J.61 Horonymagas ság a dugat tyuba n a /V3/ 3. olajl ehuz6 g-yürül A 3,5a:g:gg „ 0 ,09 - 0 ,122 u 0 , 20 11111 PK 02-03 8 • 3,56~:gg • llél • Axiál is játék a dugat tyuho ronyb an a 3. olajle huz6 gyürii után • • Maximális axiál is játék a dugatt;yu. horoi:iyb@1 kopás ••••••• A negye dik leéle zett olajle huzó dugat tyUgy ürü • • • A /V6/ gyii:tü mag11ssága • • • • 0 , 07 - 0,102 0,15 u . Hor onymagasaág a dugat tyuba n a /V4/ 4. olajle huz ó gyürünél • • nél Axiál is játék a dugatt yuhor on;yb an a 4. olajle huzó gyűrű • • után IAaximális axiál is játék a dugat tyu horonyban kopás Plt 02-03? 010 6 1 00-0, -0,O 22- 6,04~:gg O, O4 - 0 , 022 0 ,15 - 5 TlJ14/ névle ges dugat tyu átllér 6hös Tulm éretes dugat

tyugy ürük a 120 1 5 mm-es /vagy is+ 0 1 u-ea névle ges átmér 6höz / vagyi s +l u/ PJt 02 - 042 - O,45 gyárt ási számmal és a 121 PK 0 2 - 045 - 049 gyárt ási számmal randelkezn ek. A dugatt:yug::yürji k1cse ril6ae ellen6rizzü k a ~ állap otát 111.el6tt a dugat tyugy ürüke t a dugat tyura huznánlc rá, be a gyürü t hozzá vet6le gesen 20 111111-es llél.y8 gre és játék át a horon yban. A megfe lel6 henge r e /mer6 legeae ll a henge r tenge lyvon alányomjuk be, miké nt annak üzemi helyz etbell kell lenni rbe alulr ól nyo11unk be sikba hozzu k. r a/ és a zt a dugat tyu aegite é gével , amely et a henge nie a henge r bels6 tel ület6 :re /bi,A dugat tyugy ürünek telje s körvo nalán rá kell feküd nyos lllér6 eazkö zzel a z6.rban l év6 játékot zag s ehol sem lehet /. Bzt követ 6en megmérjük s zabvá en6r1zzWt mér6e szköz zel a dugat t~ Miutá n a dugat tyugy ürüke t ráhuz tuk a dugat tyura , ell /. Ez a játék lehet6 vé teszi a gyUil1

axiál is játék át a dugat tyu horny okban /lé.ad a 35 ábrát etes szoro sságá t a henge rben. szaba d axié.l is mozgását és emell ett a dugat tyu tökél A hajt6 rud perse ly besze relése " kopog ását" idézh eti el6. A perA kopo tt hajt6: rud perse ly a motor ban a duga ~oaa p 36• ábrát / nyoaj uk ki. Az elhan nál6 dott selyt egysz erü PRM.()699 szere lö szerszámmal /lásd a dikig terjed 0 dugat tyugy ürüDé l. x/ A gyürü magae sági érték e azono s az ela6t6 1 a harma J.61, xx/ A gyürü széle sségi érték ei azono sak lllinden gyürül 35. ábra A dµgatt:ugyü.rü játékának ellenőrzése a dugatt;yuhoronyban 36• ábra A hajt6rud peraelyének kihuaáaa l - a hajt6rud szem, 2 - a hajt6rud persely, 3 - n;yom6lemez, 4 - 5, 6 - persely, tállaszt6lemez és a Prul 060099 szerelő szerszám anyái perselyek ltiosel.élése nem okoz se1DIDi:féle nehé zséget sem, llinthogy a perselyt a hajt6rúdr6l lesa;jtolhatjult anélkül, hogy

előzetesen a biztositáat el kellene távolit&JlUDk. Az uj persely besajtolása után a következő müveleteltet bon;yolitault les 1. A kenőnyiláa helyén furjuk át a perselyt i 3,5 111111-ea /37• lbra/ fur6val 2. A kupos tüskével rendelkező /38 ábra/ azerazáll aegitaégével gyakoro1junk nyomást a hajt6rudra, függőleges irán;yban sajtoljuilt be a perselyt a kifurt nyiláa helyé~e /39• ábra/. 3. i 4 mm-es fur6val furjunk még két kenőn;yilást a perselyben. 37. ábr a A hajt 6ru d per se~ átfu ráaa 38 . ábr a láaá ra Sze rszá a a hajt 6ru d per sely bea ajto örU lve 1 - kale no - brou seno • edsve - kösz 39, ábr a pers ely bee ajtolása d 6ru hajt A l6 lt1 a csap átm 6r6j ének meg fele 4. A hajt ó pers ely ny1 lásá t turj ult dug atty ucsa p besz erel ése el6 tt, a per sely csua z6 aikj án. 5. A ken6ny1láso k szé lét élez zük le A hajt óru dak megmérése dör saá rral a .1 • A dug att, ul egy ezni e a hen ger hose

sten ge1 ,-·A dug atty u hossztengeJy6i:iok 111eg kel éa eae lle" aesönö sen párhuza111oaaknak kel l lenn iök kölc k lyne enge ut atty forg a és k osapokna Bse ket az alap elv u:n és a dug atty uk hos szte nge lyér e. k gere hen a ak, órud hajt a k r6le gese klle s el6 tt IILUMlig eln mindég tart suk aeg . Bzé rt sze relé a forg atty us szer kez et szer elés e sorá 6 eser szál lon a hajt 6rud alca t, len6 r1zr .ük az MRU-0036 t1pu su elle n6rz i haj tóru dak etke z6k 6pp c l:,ü .aég éne k mér 6se sor án a köv cge öste köz 6• ek gén ss6 lege aer6 sap ot 6s egy ütt ese h► járj unk el1 udb a nyo mju k be a for gat tyu c • Xl.6ször aa öss zes zer elt haj tór 1 ze . , 811181:Y a ase rszá m sze rve s rés lyez zük d. az alá tét pri zaá jára a csa ppa l er6 hoz zá és a kar ral , v ala min t juk dit for hoz ány állv az at • A haj tóru dak atty u csa pot is. 2 ogá s utl n beh elye zzü k ág a dug sitj ült hoz zá a szer szám hoz

, bef ik ltar j ú a 11&r6111.lük az állv ány t , am el~ ek egy ezz ely ráh zén eme l alap lll 3 . i sze ted a mé.r6müazert nul la érté kre mag hat áro zot t mag assá got &s a jult llit Beá rá. nk relü sze rt sze sza bály ozz uk be. atty ucs apo t és után & a egy ik old alo n mér jük &eg a dug 4 . A mér 6mü szer rel el6 szö r az adn ia, O, Ol illlll-es érés érté kén ek azo nos nak kel l mar mér A . át uk tolj ra dal ol ik csa pot a más gat tyu csa pot 1a • et6 meg . Has onló an mér jük a for edh eng nem k játé b yob nag nél ték yvo nal ban elle n6r iztü k. haj t6r uda t fiig g6l ege s tan gel 5. A két csa p megmérése utá n a yvo nal a k~r ü.l el6re azo kat a for gat tyu osa p tan gel és tjuk azi egl m ból szám szer a i haj tóru dak at szi nte s tang elyv o.na lba n is ó módon vég ezz ük el a mér ést viz onl has és el uk ditj for n yba irán cév el aér hetj ült meg . ibe rrel ., mik rom éter rel, toló mér i

haj tóru dak töb bi ért éké t kal etke z6k épp en járUDlt el 1 val ó fels zer elé se sor án a köv i. dug atty una k a haj tóru dra biz tos itó gyü rüt . egy ik old alo n hely ezz ük be a 1. A dug att;y ucsa p nyi lásá ba az uba n ola jja l. tóru d per sely ébe n és a dug atty 2 . Ken jük be a nyi láso kat a haj apo t tovl bb a dug atty u csa pot . A dug atty uca be k mju nyo a lásb nyi 6 lév n 3, A dug atty uba biz toa itó gyü rüh öz ütk özé sig haj tóru d szem ig és azt a a be sejé bel u atty dug a be k nyomju nyomjuk hoz zá. biz tos itju k. én a más ik biz tos itó gyü rüv el 4. A dug atty uca apot a más ik vég sely es haj tóru dak llin diznÜ lllt kel l a fel sze rel t per Sze relé s el6 tt gon dos an elle n6r grallllllot. A nag yob b elt étéré s nem hal adh atja meg a 12 yel sul tt ede eng meg A . yát sul; motor szab ályt al& 11 egy ikén ek gye nsu lyo zot tság át 6a ezz el a lde zer s . eDd r tyu gat for a nák rése k •eg

bon that jár atá t idá zhe tnék el6 . 03 0,01 75+ -0, ér6 je •• • • • • • átm s lege név ágy csap d t6ru haj i 42 leg es szé less ége • • A haj tóru d csap ágy /po ree ly/ név - 0,0 50 - 0,1 60 • Szé leee égi /sa jto lás i/ tür és •• 0 , 080 - 0 ,10 9 ka . i haj t6ru d osll,l)ágy rad iáli s játé 0 ,15 ális játé k a kop ás utá n Mu illlá lisa n eng edé lye zett r adi d csap ágy akn ál a jav itás hoz a Tul1116retea per sely a dug atty uru ?4, 5 - /-0 , 5 ml átm ér6 je • • • • • • • • • • • i per sely nyi lásá nak név lege s ?4, 0 - / -1, 0 mm/ . . . . . . . azá llit jált ain t aa1 l 0 ,5 mm-rel lt.iaebb ~il áss al yeo. a név leg H • l kös zör tlln i kel be lér6 átll tea éle tök a l 6.tlllér6 és a uer elé sné pim e: en a for gat tyu csa pot etr e kös zör ül.n i, a haj tóru d os: llér 1-ee 11111 50 o, ea tel~ l + 0 , 25 IDlll- ea úr ete t kel nea 6gy mé ki bi eleb

zör ülik le. köz kös leg yt a sel retü tar talé k per s is alka lma zha tnak, ame lyre i tar talé k per sely t llap 1tó 1n e]r elle n6r z.se A ~or gatt ,ute nge l;y torzió• lff8 Cfi nla tos viz uál is zió s len g6s ca1 llap it6 Minden mo tor jav itu sorá n ajá an el len 6r1 zni a tor .b ftft., ill alán tü ron nag yobb all616t annak tel jes kör • - . , 111 a szé lek en leve r64 6ae k van.nalt, a • re lt 6 tjU haj on m6d oly ét zés n6r n l etis zto gat ~ult szor oss ág elle e~ hog y a osi lla pit ót pon toaa :u!r yez hel irra pap ta tisz vel gaJ.oaban ha a•• hom lok felü leté r és 3 - 4 nap on ker esz tül n;yu „ 48 40. ábra A forga ttyut enge ly a szere l6 szers zámo n záa az ala.p l•e•e iif ; 2 - az A 30426 tipus u ezere l6 szere l - a forga ttyut enge ly hátsó része tyuja fogan el811l sitó bizto en szemb sal dulás 3 - a teJl8 elyt az elfor ée a holll. ok1e lülete n niocs enek- í olajn:,011011: éa uj jal oaea tömi tetle n

osill api tót az üzemb6l soroz zuk ki on juk. Ezt köve t6en ellen 6rizz ük, hogy a papir Amennyiben ez beköv etkez nék, réljü k fal . az olajs zi várgá s , a házba n a lendk erik Abban az esetb en, amiko r az üzemben nag;ylllérvü nak hatás a alatt a házba n bekö vetke zik a tömeg önké ~ese n elmoz dul és a moto r vibrá ciójá lendk erék tömeg ütödé se. a során. Álllellll;fiben ilyc caill api tó Ezek et az üt6dé seket halla ni lehe t a moto r járat apitó t az üzeab 6l s zinté n vonju k lú. fordu l el6 , kopo gást hallh atunk . Az ilyen csill állap itunl t meg, a osill api tót t ovábbi Ha a csill apit6 házáb ól olaj- szivá rgást nem ál viszk ózus torzi ós osill apitó eseté n ~elté üzemre szere,lhstjűk fel. Eme alape lv betar tásán . telsz het6 a minim ális 10 OOO órás üzemi élett artam ensul yozás A oeapá gzae forga tt7ut snge ly - szere lés, ldegy össze a legel ő~ösebb81l. szedh etjük ezét, szere lhetj ük fcn,.nt

szeri ég l.6 szers zámo n, ahol a tenge lyt szüks ée sllen6rizh etjiik az A 30426 tipus u szere ssal szemben /lásd a 40. ábrá t/ gat~~ tjuk, illet ve bizto sitha tjuk azt az elfor dulá délye zett oval itása O,Ol - • Kösz örülé s A forga ttyut enge ly csapj ának maxim álisan enge ások tiszt aság át és lelki isae retee e élezután gondo san el.181l6rizZük a csapo kban a ken6n;yil tt;yut eogel y egyes elem eit köszö rülés után kizilk le a ken6 ~1lá sok éles szeg élyei t. A forga soll:a t gondosan mossuk le, a kenll oaato rnáka t és a nyilá vülről és belülről tis zta benzi nben levegővel fUvas sult át. kézi fscek end6 vel feoek endez zük át és sürit ett 0 r áhuzá s elcStt 80 o hőmérsékletre aeleg itaW t való A görgős csapá gyak at a tenge lyre ttyut angs ly egyes elaae inek öasze köt6 oaafel /amen nyibe n lehet séges olajfürdőben/ . A forga huz zuk meg. A csava rok anyá it UB!I 0030 tipue u vara it fokoz atosa n és egye nlete s

mérté kben k asg. A forga ttyut enge l;r háts ó eln6 n lévő D.J0111atékmér6 kulc csal 32 kpm IJJOIILBtékkal huzzu 0001 tipua u kulcs ot haszn áljun k fel. oeavaran;yák meghu zásáh oz sgyol dalu nyito tt URK endes en tiszto gaea uk l e 6a ponto aan elA görgős csapá gyak at besze relés előtt min.dig r moto r járat a alatt "kopo gást" éa továb bi g;rora len6r izZük . Bárm iféle sérül és a csapá gyban a A oeapá gyae forga ttyut engs lyt kopá st idéz elő . szere lt forga tt,ute a.gel yt esuj elee Az A 30426 tipus u s zersz ámba behe lyeze tt össze f&Ennek sor án megmér jük valaaellD.Ji görgőa oaapá gy elhajlásmér ővel /42. ábra / sllenőrizzi!k lülst én, a mella 6 é s a hátsó csapo n a játék ot. 49 4- TATRA 148 41. ábra A forgattyutengely caavarainak 111egl:lud.sa osavar 1 kulcs az UllN 00}0 megl:lusáséhos, 2 - faalát6t1} - öasaeköt6 42. tbra A forgattyuteogel.7 ellen6rzése száajelea alhajláamltr6vel

/indikátorral/ 1 - azáJljeS}ea elhajlésmér61 2 - a f6 görg6a csapágy ltüls6 gyürliae, } - a szerei6 aserasu alapl.&11ese /vagy a rajzaeatal/; 4 - állvány az elllajláemér6 száméra, 5 - prislÚ8 tuass /A }0426/ A legnagyobb megengedett "3áték"s a görg6s csapágyak felületén •• • • • • • • • • • • • • • • • • a tengely mells6 csapj-n • • • • • • • • • • • a teJ18ely hátsó osapján • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 0,06 0,04 0,04 - Amennyiben nagyobb elhajlást illapitunk meg, a tcgelyt A }0163 feasitékel!tkel egyensulyoslNk ki. A oaa~yalc lliDdegyikével össseaseralt forgattyuteJ18elyt /a küla6 gyürült 1161- 50 4}. 1>ra eoalll3 osáaa fe■ai~ltekltel ldeg;y el;y ttyutq .l forga 2 - tüslte a feazit6 1tekhe • élt; l - .l 30163 tipuau feazit 44. ábra forgattyutenge.l;y ldeg;yenaul ;yozáaa a kieg;yenaul;yosás során as m;y~ t l

- ldeg;yeD.Bul;yoz6 azerke set; 2 - hely* , a ahol neu.l;yozáanál as an;yag ot ldfur~ ü: ltiegye ekb6l ják; 3 - csava rfejek, 8Jllel;y .l re eg;y.enaul;yozzult Id• l f orgatt ;yllkiil/ dinam iltuaan kieg;yenaulyoa6 berend ezésen 100 goa érWlt lévlS többle t a.a;,qo t /"4 6blL!a/ eltcgel; y ldeg;yeosul;yo zása során a forgat t;yu karolt szélén •e~is égü anyag0 t kell eltúo litattvoli tjult• .Amenny ib en a ldegyc sul;yo záshoz caup6n lc18 ok f ej6ban fu.rato kat flarWlik lti • ls nunlc, a fo%gattyu tengel ;y egyes része it öeazolcöt6 csavar furju.k Id • anyago t legfel jebb 10 111111-ea mélys égig~ 16 ma-ee fur6va l • • • • • • • • • • • 6 görglSa + l ;yonas6 .l forgat t;yu csapág yait száaa és fajtáj a • • • oaa,ps .l hajtó csapág yait száma és fajtáj a •••• . 8 08UHÓ 0 8 ~ pú " J 2 8 6 A s 4 45. ábra vezérlllil kerekeit felszerelé se a jelzések szerint A f6oeapok návleges

átmér6je /a görg6e csapágyhoz / . A forgattyuo sap névleges t,m6r6je • • • • • • • • • • • • • • • • • A torgattyuoe ap el6ill1tá.a1 türése llax:1.llálisan engeMlyes stt határ 6:fnaér6n • • • • • • • • • • • • a • • • . hajt6rud csap köszörülée éhez as • • • • • • • • • • • • • • • • A aalle6 c suu6 csapággyal k.1egyenau l3ozott forgattyut engely ezera16•~ axié111 Játéka •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A forgattyute ngaly maximálisa n aegea.gedet t axiilie játéka kopás utU . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111.7 4 vezé.rmü 74 -o,060 -0,070 11111 /e6/ 0 , 060 - 0,122 - 4 vezérmil !tereltek felenraléa e A forgattyute ngely háts6 elemére van ráaajtolva a vezérmű fogazott kereke,

amely a bíit;Jköatc gely eloszt6 kerekét lllilködteti. :Sz Jrözöae11 van feler6eitv e a befaaltend es6 aaivatt;yut a eghajt6 hajt6ker6lt ltel a bütylröaten gelyre ráékelt f6 elosztó kerékre IUDdk6t ve8rllil k erék és a bütykösten galy kölcsönös helyzeténe k fel nem oserélhet6 ség6t azzal biztositot tálr., hogy a rögzit6 csavarokho z szlikaégea nyiláaok távol8g1 értéke nea • •0~1,A ha~tott k rék helyseténe k,a befeoakend es6 azivattyu hajtásának a tengelyen való f el nem caerélhet6 8g6t 8llllÜ felékel6aé val adják 11eg. A szerelés során a lcereltelten feltüntete tt jels6sek szerint a vez~rmü kerekek kölcsönöe helyzetét /lásd a 45. ábrát/ kell beillitani , 4 bjltyköatg e]J A bütylr.östeo galy felszerelé se aorú kiseé olajjal kenjilk be a torgattyuh ásban a tllllgaly ágyazáaé:Dak ceuezó felületét, 52 J. bütykös tengely csapágya it átmér6je 1 a hátsó csapágy á.tmér 6je • • • • • • • • •

a többi /4 csapágy/ átmér6je • • • J. csapágya k nyllásain ak tür6se1 a hátsó csapágya kban ••••••••• 40 • ? - . . 45 e 8 - ;:g:g~; ;:g:~/. beaajbea~to1 a ut&n n•• H ? /a türést a forgatt1U h,ásba való tolás el6tt értjük a 11ög11tjük/ A többi csapágak ban.1 a csap radiális játéka a hátsó csapágyb an axiális játék a hátsó csapágyn ál 0 , 025 - 0,075 - • • • • • 0,1 - 0 , 246 - a legnagyo bb megenged ett csapágy, csap és bütyök " játék" • • • •• • • • • • • • • • 0 , 05 - Szelepek, szeleprug ók, szelepülé selt, a szelepelt beá.llitá sa1 A vezérlés pontos beállitás ánál a fels6 14°-kal vagyis 2, 3 111111-es dugatt:,u l öltetnél holtpont el6tt a ezivósze lepek nyilnsk • • 468 -kal az als6 holtpont után, vagyia 24,l zá.rnak • • • IIIID-811 d:ugatt1U l ö1cetnél, 3s0 -kal az als6 holtpont el6tt, vagyia 16, 9 a kipufogó s

zelepek nyitnak • • • • • • • • llllll-es du.gatt:,u löketnél , 22°- 1ta1 a fels6 holtponto n tul, vagyia 5,9 zá.rnalt IIIID-88 dugattyu lö1cetnél . . szelepelt , a rugók, a szelepüléselc és a szelepvez etéltelt méretei, 9,94 h 8 - f°,OOO/ J. szelepsz ár névleges átmér6je • • • • • • -0, 022 A szelepve zetélt bels6 átmér6je /a besejto~ 10+0,035 ma +0, 025 láa el6tt/ • • • • • • • • • • • • • • • • A 0 , 080 - 0,11? J. szelepszá r szerelés i játéka a vezetékb e A a.z elepszár maximáli san engedély ezett játéka a vezetékben a ltopáanál 1 . . kipufogó szelep • • • • • • • 0, 2 - szivósse lep • • 0 , 25 - a sziv6sze lep teljes hossza • • • • • • • • a kipufogó szelep teljes hossza • • • • • • 135 - 135 - A szeleptán ;yér átmér6je /lásd a 46. és 4? él>rát/ 1 száll 928.104 10-1/ 52 h 12 / 0 , 000/ -0,300 sziv6s zelep •

• • • • • • • • • • • • • • • /g1ártás i kipufogó szelep •• • • • • • • • • • • • • /g1ártás i uáa 928. 1 04ll-l / 48 h 12 / 0 , 000, -0,250 a szelepül és szöse • • • • • • • • • • • • 900 J. azeleprug ólt 1 a küla6 rugók • • • • • • • • • • • • • • • bele~ rugók • • • • • • • • • • • • • • • • gyá.rt81 száa 928104l?-4gyártbi ssáa 92814-1 6-2 -" 46. ábr a A ezi vóa zel ep aér ete i a - a fol ;ru ato a va h fel üle t ezi lúd za van ltró aoa aia a 6.t ene t hel ye, ll - a rül ve tino llllD köa -6- • ~ 47. tbr a a - a f oly aat oa 54 1. A kipufo gó 8H lep llérete. aia a 6.n ene t hel ;re, b - a fel üle t szil 6d ra van kró ao-·- a 6 8 ,, . 1ve r11 e1a R -"- . "8. !bra szivó eaele p ül•eé nelt úret ei - tulll érete a ülés /l, 0 1111/1 d - a ••1éretea

ülée /0, 5 Cll/1 onek a - alapl l6retU . üUe i b - tullll érték ei vósz elep aega unlti lt ülésé 4 G;ytrté.ai hoea a / v9g3ie as öasz e ne11 ~oa ott • • rugó / 1 küle 6 rugó • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • bela 6 rugó • • 4 ibeaz erelt rugók hoaa sa 1 küle6 ée b elelS rugó k 1 • • • • • • • • • terh elésn él • • • • • • • • • • • . . 50 • }9 • va. ! sulep rug6 1t görg özés aal vazmak ezilé J:dit Sze lepU.léa /lúd ezivó aaelep /alapllér et/ /tull léret + /tulll l6ret + a 48. és 49! brtt/ 1 ••••• • • • • • 0, 5 mm/ . • • • • • l , 0 mm/ . • • • • • g;ytr táai sata 928.1 -040 }-? g;ytrtá■i aata 928. 104 0,-S g;ytr táai azta 92s. 104 o,-9 ® lipufog6aselep /alapa6ret/ • • • • • • • /tulmet + 5 u/ • • • • • /tul•ret + 1,0 a / • • • • gyárté.si azáa 928104011-7

gytrttai azáa 928.10404-8 gytrt-81 azé.a 92810404-9 Sselepnseb61t 1 1, 17 a/ . • • • e7trt81 no 2-928.1041,-1 tul.áret /f 17,5 a/ • • • • • • • • • • " 18,0 a/ • . • • • alapa6ret0. lr1pufog6 azelep /f 17 a / ••• gyútáai ezé.a 2-928104-~5-2 atrtte1 uu 2-928.10415-, ~áretea /f 17,5 a/ " 18,0 a/ gy6rtte1 esáa 2-928.10416-2 Qútáei BZU 2-928.10416-} al&páretO. uiv6aselep • • • • • • • • • • • • ••. • • • • gyárt81 azu 2-928.10416-1 50. ábra íil,s báit6s e szelép Az u~ zelepe lt üléséh ez, A 30339 tipuau bellt6 aseraz áa a l - A 30340 tipusu beüt6 szersz ám szivóa 2 - henge rfej1 3 - s seltp ül6a ez1 üléséh szelep gó kipufo J. szelep yezeté k kicser élése k olda16 ról sérült szelep vez&t éket el6vig J>ásat osan a kompr esszor teréne a Ttseté ket és fel 250°-r a aelegi taQk 11egfe lel6 tii.eké vel üssük ki J fejet hozzáv

et6leg es81l tulzot tan ne növel jük aeg a nyil8 t a pontos an tengel yvona l iré.D;yban üasWt ki azért , hogy n kia8 llégia aegnag yobbod ik /a vesehenge rfejbe n. Álta1 ban azonba n a n:,:1lás a henge rfejbe áli■ külall átmérll j{l aselep v-eseté ke11 ték végéne k elégés ével/, ugyhog y a csere s orán abnorm kell felhas ználnu nk. árral R7 6rt6kr e J. ~ilás t a henge rfejbe n ~ 17, 5 mm-ea feszit 6 dörza k bela6 nyiláa ai1. lf-1025 5 ~ 18 mm-es dörzs árral R7 értékr e 1+g: ~1 furjuk ki. A sselep vezeté k. Az uj szelep veseté kelt bOth t el6t11 dörzsá rra1 furjuk 1d és S 15058 kalibe rrel ellenl lrizzü 0 séklet re meleg1 tjWt fel /nea asabad a fejet 11eleg it6 kemen cében vagy folyad ákbsn 250 o h6mér .ts uj vezeté ket el6vig yásato aan ütjük aelegi teni. autogé n ég6fe j lállgjt val és egyebe kkel/• ábsn alkala as egysse .rll J ~0341 tiVaSJ sajtol juk be pontos an a nyilás tengel yvona lánsk iréJl;y pusu Utllszerszámm al. A

kopot t VegJ t+g:~/ •• A szelep iilések kicser élése n a kea henge rfejbe n 1év6 besajt olt ágyazá eából legköru i;yeb~e nagyon el6vig ybato san távc11 1;.reszta laku hidegv ágó aegi teégév tl üthetj ük ki A szelep ülést kedés i felüle tet. A aegfel el6 asésuk el ol:;y módon, hogy ne sértsü k meg a fejben az illesz a favóka nyiláa a közö tti•• a kiüten lesség re beáll itott keresz talaku hidogv ágót ~omju k be ütöge tjük és utána kieae l~Wc • d6 ülés közöt ti résbe . Az ülést kalapá csütés ekkel b~elé o0 - ra, aint a .a~ uj ülések beütés e el6tt a fejet hason ló módon melegi taUk f el 250 - H röagy áeeetén elégsé ges a 0 15 D szelep veaeté k bsll.té sénél /50• ábra/ A fejek javitá sa sos abnorm ális ülés is. A .s érült szelep ülést 57 . g zs • @ - ® (~ l 1 , -!o~SJ!.SJ!I,!,- - - - , I 19 51. ábra Marók a szelep ülések megmunkálására A HV0.0048! B !N000461 C - N-17108; D -

NV0-1081 B - NV001071 F - NV000471 G -N-17923 A aegalUlltálási eljárást különleses ellen6rz6 sablonokkal lta normilis szelepekkel ellenllriuült, pontosabb ellen6rzltshez ellen6rz6 sselepeket vehetünk igénybe /amel;yeltet pontosabb J116retekre mUlltáltak 11eg, flSkltppen a tányér szelepek esetében/. A azivóaaelep üléaekhes s 26645 lte a ld.pllfogó szelepek ülltaéhe::r pedig - S - 26464 tipusu ellen6rz6 szelepeket haaználbatunk fel. Az ellenélrz6 sablon a ezivóezelep ü1ésekhez S - 29588 és a kipufogó szelepek ülései- hes - 2958h A beütött szelep ülltaea hengerfejet az A - 30344 rögz1t6 ezeruám v ezetlS osavaraira illesszük rt éa ast két anyacsavarral rögz,itjült. llwlka közben a rögzitlS ezerszám szabván;yos eatuba van befogva. A fejet közvetlellill a satuba befogni nem szabad /a ezeresálll nélkül/, ainthogy a fej könn;yen megeltrülhet vagy deformálódhat. A azilltsltgea marót az N 17902 rögzitlS oeapra er6s1tjült rá /lásd az

52. ábrát/ és a oaapot a szelep vezeték n;yilásába toljuk: be. Az ellankezél oldalon a rögzitlS oeap talpára illesztjük rá és er6sitjük fel az N - 1790} /53. ábra/ hajtókart A uelepiiléa megmunkálása során forgatjult a hajtólcart, mikoris az ülésr5l az S11yagot eltávolitó marót, a maró rögzit6 csapjának pontozó i:cyollába az élével támaszkodó befogot~ sserasáa karját nyollással hozzuk ltapcsolódásba. /51 ábra/ A szivó és a kipufogó szelepilléacet hasonló eljárással munkáljuk meg /56 ábra/, CiíUpáti a felhasznált marók mérete tb el egymástól /51. ábra/ A szelepiiléseket a fejbe való beütés után megfelellS marókkal munkáljUk 11eg,az6rt hogy elérheasülc a szelepüléselt pontos közöatangel,üségét a szelep vezetékek nyilásaival. Igy tehá1. az ül8ek megmunkálásával el6készitjük a szelepek számára az illeszkedési felület helyes szélességét A kipufogó és a szivó szelepek üléseinek 111egmunkálásához

az 51 ábra szerinti különleges aaró készletre van szükség 58 10 ., 4 . 52. ábra Segédes zközök a szelepü léeelc megmwü :áláaáho s a kapceol 6dásba való blll;)ollÁ.Báhoa, 3 1 - A 3034-4 sz~ rögz1t6 szerszám; 2 - kar a mar6nalt J.éeek llegaunk áláaáhoa ; 6 - uró a ezelepU a ~ált ~ fej rogzité séhez ; 4 - szelep, 5 - maró csap / a 118.rÓ betogáe áhos/ s 8 rögz1t6 szá111U 17902 N 7 z; lkálásáho lleg111W ezelepü léeek ellen6rs 6 sablon 10 ablon; s 6 ellen6rz 9 r; hajtóka N - 17903 53• ábra szelepll lés megmUllkálása 2 - maró, 3 - a marót a kapceol 6dásba bmyoll6 ltarJ 4 - .l 30344 rögzit6 saersaá a; 5 - hengerf ej A l - lf - 17903 hajtóka r; maróval IIIUlkáll. A szelepü lée illeszk edési felület 6t 89°-oe szögre durván lf - 17923 6 11tlopü ; UJ.6seillek juk meg a ssz1v6 szelepe k esetébe n, N • 17108 llllrót alkal11111zmk a kipl,ltog • álásához a egmunká lásé.hoz és a hengerf ejakben lév6 ágyuás

ok megmunk zzWt /54. ábra/ • l .l megmun kálást szabvén ;fos szelepe kkel és sablonokkal ellen6ri sablont alltalmas.uak sz1v6 szelepe khez S - 29588 és a kipufog ó szelepek hez s - 29589 számu aeg, az elAme~ib an a z üléseit illeszk edési felül etét helyes mélység re aunkáltu k pont-osa n a lve, megjelö vannak l türéase len6r z6 sablon aiu. oldalálla lr küle6 élei, ame~elt O 59 l s lep i 54. ábr a k ellenőrzése A sze lepü lés bem arás i mél ység éne a; 3 - h~n ger fe~ ;~ - szeő sab lon ok; 2 - sze lep ülé nőrz elle u szám 9 2958 s~ si felü lete koz ott és edé 8 2958 sab lon ble és a hen ger fej ilh ezk elle n6r zöt t héz ag a 111 a sab lon nak héz ag nélk ül kell si sik jára tám aszk odn ak és hen gerf ej megm unk ált ille szk edé ely ezn i, hogy ann ak tenn. A sab lon t oly módon kel l elh tébe ese p zele s ér tány a nie érin tkez k teng elyv ona la. elyv ona la és a .fuv6ka icyi láso teng ll;yu zirá hoss lep sze

a sze gely vo:n alát m.et a hen ger fej ille szkül só éle i nem ille szk edn ek rá Amen ~ iben az ellenőrző s ablo n mar ás mél ysé ge az uj szel elag meg ism étel jük a ma r ást . A ujó al 6klt mar a e, etér l felü kedé si ~ - es leh et az sze lepe k ülé sei. nél ped ig - Q, ~- ott avit j a es, mm2 , 0 bb elje pelt ülés einé l legf ik ellenőrzlS sab lonn al elvisz on;y itva . Ezt az érté ket más ado tt ellenőrz ő sab lon 6rté kéh ez meg jelö lve . A kipu fog ó szel ep + 0 ,2 mm tür ési 6rté kke l van tt lite em már a y amel iik, len6 r1zZ sén ek mi.n1mális beu rá+ 0,2 111111, a sziv 6 sze lep ülé 2,5 e yaég mél i arás bem lis ülés éne k min imá ai mél ység e ped ig - l,35 + 0,2 mm. 6 sze lep ül aiba .n a kisz öge ló szé leke t sziv lás n;yi ek ülés lt ajto bes ejbe 2. A hen gerf mar óva l csö kke nte tt átmérőre kipu fogó sze lepe kné l NV0 004 8 liVO 004 6 mar óval 89° -os szö gre, lep töm i"té si sikj áva l

kup alak u felü let a tán yér sze ső kül a y hog on, mód oly meg ll!Ullkáljuk yed jék be /lás d a 56. ábr át/ szemben 0,3 111111-el mél yebb en süll l a kipu fog ó szel epek epa lt ese tébe n NV0 010 7 me. róva 3 . Az ül6e elt szé lét sziv ó szel edé si felü leté nek Em elle tt a sze lep ülé sek 111 :szk be. juk mar óval mar Ol08 NVO eset ébe n ped ig le. szél essé ge l, 5 - 2 mm-re szü kül fino lllit juk azono• 4 ,. ed6 si felü leté t Glég tová bb szk 1lle s Ul6 az rint sze • Szü kség téb e " 1 ese ek ,. , lep 1 sze gó ó ufo sziv kip a a l óva óval N - 17923 mar sze epe.,1 és N - 1?1 08 mar ül",. unk álás áná l• Bllel• z t ille szk edé si felü leté nek megm us,a noly en mód szer rel. • min t a s e 1 ep usel 91 b let t i té 1 mé mmnem. sza ad megnovelnünk a bem él Y s türé ses elle nór zó sab lon + 0,2 a t ége lys bté ke fölé . Bzé rt a mér ete ellenőrizzük . t ugó lag sze lepp el és s~b lon nal

n;yi lál0k 5. A szel ep bec sisz oláe a előtt ellenőrizziik az ülé seit és a sze lep vez eték ··a1 t6 !e„ közö sten gely üség ét és ezt Vug ezzü k el min d az u.,-< , mind ped ig a fejb en bec si szol t to lüle ,tes jav itot t szel epe kné l é 8 lyek et a bec sisz olU után a azo kná l a sze lepe kné l is, ame fejb e fogu nk bes zere lni. 60 V s 55. 11ra beaüJ .~east hénelr 116l,e6ge val6 rfejbe henge A szelep töllit ett heugerfe;I javit úi 6r1-k ével v - kipufo g6sael ep1 s - sziv6a zelep, kiegé azitve a nea 56. •bra aegau nkilu i el;ltr ua kél. 1 2 - ar ül6a aa16nelc bar ua, ~ - uA­ aepun tének l - a szelep illesz kedési felüle cedéa i felüle tének tiaat ua val6 ■eg1111, illeazl szelep ül6a •tmene ténelt megmu nkilúa 1 4 - a ikilúa aegmw kéJ.ása1 5 - az ülés átmen etének • }0° szelep elmél1 g6 a• 1 1 2 11111 a sziv6 szelel).11,611 s • 2,0 - a lc1pufo .l azelep üléa A• elltn§ rzést a lcöyetk ez§

aódon vé gezzjilt1 alon krétb al huallUDlc n é ~ /kllrül be.l me5fe lel6 szelep tömit ési felüle tére a körvon a sselep et n,oa~ult be 8 ~orc!i tlül 6/ vonal. at, a szelep et hel yezzUk be as ülés THeté kébe, szelep et el6v1 s,taato aan • • l ~ lc1 a auk el mil:ldkét irá.D;yban hozzáv et6leg eaen 15 1111-re • l kell v1aaauara411.1a a a eplll kilt ül6a fe;!b6l 1 a kupala lcu ailcon a tel;!ea körvon alon n;yollDalc l;lult be • aaélea a6géb en • .l tov,bb ialcba n a szelep et aa Ul6sen oaiaao üléaae l val6 bintlt ezéa során n• aa tén felüle si .Aa811D;?iben a vonala k a szelep töaité a1 :telület é11elt javit tdt a eg kell leaane k letörö lve, aa ülés javit utt vao a aselep töait6 61 57• ábra A szelep rugóján ak leszer elés• • ,u 1 - lcülölll.egea 0149 tipusu szersZ Uf 2 - kétrés zea JcupalaltU betét 58 . ábra A szeruá ll felhaaz n.álua a szivó és ltipugo fó szelep leszer eléaéh e• iaa6tel nilnk. llepunk

áljult az átmene tet a szelep tömité si felüle tét61 a aegfel el6 ceator11& nél6ig szit6 szelepe knél a aódosit ott lIVO 0047 aaróve l és a kipufo gó aselep elt esetébe n P.dig - NVO 0048 a6dos1 tott ■SJ:6val !melle tt ügyelün k arra, hogy tulzot t mérték ben na osölt• kenjék le a szelep t~ér t ömitési felüle te • .Am&llnJiben a:i; ealite tt aüvele tak 11inde gyikét szabály osan hajtjá k végre, nem csiszo ljult be kölcsön ösen a szelepe ket éa az ülések et. A 111arók szögei t 01, módon vála1■ zult aeg, hogy el6rjük a ke ll6 tö■itetteéget a szelepe k ugynev esett "bekal. apálá.s ával" as ülheltb e 1 110tor aenete során. 4 szelepe lt kioseré léae Ha egyea szelepe k tö■itetlenaégét illapit jUk 111eg és est a töm1te tlens6g et naa az el• szakad t vagy elfárad t rugó vagy a szelep és a hiaba között i tula6g osan lt1ca1 hé•as i~li el6, n illeték es henger fejet le kell szereln ünk és az okot a

eg kell állapit anunlt • ÁJlellllJi• bm a szelep tölllith i felület e tuJ.zot t mérték ben ~omó dott, leverll dött vagy beéget t, 1 szelepe t uj szeleppel cserélj ük ki. A fejben lév6 szelep ülésén ek tömi.té si felüle tét 1t1ja• 62 59• ábra lldez6 fuv6k~ leszere lés6he• befeoske a Lehuz6 szerszám l - koaplet t lehuz6 szersz u a befeosk elldez6 fuv6ka leszere léséhea ol y 116don ellen6d .nWc, vitjuk és az ülések közöste ngelyüs égét a szelepv ezet6ke k nyilua ival héaqga l kell r el61rt ek szelepn uj lliként azt az ülések megmun kilásálli l isaerte ttük • .u töll1tett eég6t szelep A delkezn ie a vezeték ben és az ülésbe pontosa n kell ast beoaisz ol.ni t~ér föl6 a aegtele oly m6don elleJl6r izzük, hogy kis benzina enllJisé get töltünk be a szelep körlU • .Aa8lllly ibc a 16 csatorn ába és 11.egfigyeljWc, hogy a bensin besz:1vá rog-e a szelepU nyér el, ellen6ri zsiik a julc töm.itet lenaégi hibát az er edeti

szel91> becsiez ol8áva l nem hárithat szelep játékát a vezeté kben. cet gondosa n tiastoga aaUlc a eg 6a a V:sielm er;tetás l Becziez olás után a fejeice- 6s a aselepelulc el, hogy a paaata a aotorba ne cs1szol 6passta teljes maradvá nyát távolita juthasso n be . a lcülö.alegea A megrepe dt vagy elfárad t szelepru g6t oly m6don oaerilji ik k.1, hogy lcUpalalc u bet6te~ 8 a PRM 0149 kar.ral /57 ábra/ összeny omjuk a rlJ86t, k1e11eljilk a kétr6as ea r1J86t kivessz ük. fela6 holqx,n. jmeonyi b en a motorba besz erelt fejen oseré1ji ik ki a r1J86t, a c!ugatty ut u be116t k.1v6tel e utú ti helyzet be kell beállita nunk. azért, hogy a szelep a ltétr6aa ea lcupalak a hengerb e n.e essék b e J. szeleph ézag ellen6r zése 6a szabil;y ozása , 11g11a a A motor tökélet es járatáho z nagy :fontoss ága v.n a asabilyo a azeleph ésagnu: oly 1163abbc legkönD a et zel-i,ek a A himba és a szelep közötti hézag nagyság ának /fi) . ábra/ azaor~ hengers lláúk a

don szabily ozhatju k be, hogy először az egyik. hengars ort 11ajd utána - - 4 - 2 ao:r éa a jobb bályozzu k a befeosk. andezés aorrend je szerint , é·spadig a bal l köslcént azolgál a 5 - 7 - 8 - 6 sor szabily ozását hajtjuk végre. A szabály ozásnil segédaaz l• beloldal :1 példáu henger, bela6 szelepe k megfigye léséhez m.indig a Dláeik küls6 vagy a aásilt sor. 6 - 7 sorhoz az l - 4 vagy a 2 - 3 sor , a jobbold ali sorhoz az 5 - 8 Tagy a 60. ábra szabál yosása hézag szslep A Ennek során a követk ez6kép pen járunk el. 1, Vegyük le a fedele t a tejr61 . lyozo tt henge r dugat tyuja a 2. A forgat tyuteo gelyt ann;yi ideig forgat juk, am1g a szabá etet annak alapjá n állap itjuk meg, kompr esszió löket fele6 holtpo ntjáig ér ei. Bzt a helyz nyir6. e, vagyia a kipufo gó szehogy a 111egfelel6 henge rnél beköv etkezi k az ugyne vezett szelep ét szelep lu.mbá jának szabá lyozo tt lep sáródi lt és a szivós zelep el kezd nyitni . Bkkor

mindk hézag át tökéle tesen állith athenger bázaga van /a szelep eket mozga thatjuk / és mindk ét szelep juk be. tovább i kulcc sal elford itjuk a sza;1. Kulcc sal megla zitjuk az anyák at a himbán és kulcso t haszná lunk fel . A szabábályoz ó csava rt, esetle g erre a célra különl eges URH 0005 k, a csavar beoaa varásá val csökke n. lyozó csavar kicsav arásáv al a szelep hézag megnö vekszi a szelep hézag át. Hideg111otornál a Blllell ett ellsn6 rizzük hézagm ér6vel a hézag ot, megmérjük kell lellJ:li e, A hézagm ér6t ennél a hézagn ak a szivó és ldpufo g6 szelep eknél 0 , 20 111111-eanelt közé. Taatag ságnál s zorosa n kell be.oyomnunk a hilllba és a szelep sal megta rtjuk a szabál yozó 4. Amennyiben a hézago t tökéle tesen áll1to ttuk be, kulcc módon, hogy a szelep hézag ot magát ól ceava rt és szoros an buzzuk meg a biztos it6 anyát oly v6ltoz.t atbatj uk szelep hézag ot azért, 5. A biztos itó anya megbuzása után

ujból ellen6 rizniln k kell a uzáanál . hogy megál lapitha ssuk nem változ ott-e meg a hézag a 111egb 6 , Hasonló módon járjun k el a másod ik szelep nél is. henge rsor szelep eit. 7• Igy azután egymá sután szabál yozzu k vagy ellen6 rizZik egy-eg y mindig elford itjuk 1800- ra a forEmell ett a befeca kendez és1 sorren d alapjá n járunk el és vagyis a teljes henge rsor s zabály ogattyu tengel yt a tovább i benge rszele pek szabál yozásá hoz, zásáho z két fordu latra fordit juk el a forgat tyu tenge lyt. rsort. A bázag szabá lyon• • 8. Bzt követ6 en szabál yozzuk és elleo6 rizzük a másik henge ~,. " u„~ól ag e 11enuriz zük a .,i;a= . D-ut, után a motort beind itjuk és hagyju k rövid id6n át flltd vagy a k1jav 1tott motor nál a hézagot, eaet~e g kijsvi tjuk a keletk ezett el.téré sek et Az u~ got el6szo r a 2000 ka-es futás után ellen6 rizZU k, = 64 III . 8 A lég szü r§ 5 4 1 61 . áb ra r6 A pa pir be tét es lég

szü 1 - por gy üjt 6 tán yé r; pir be tét je; r; 3 - a szü r6zt1pa 2 - rög z1 t6 csa va t6 t1s el6 g6 1n ker lap áto s 4 - sd rn ;,a a~ •• 5 - ft 62 . áb ra rd6 s 1.égszür6 jtli Ola 5 TATRA 1.48 65 III.9• A befacskendezl5 berendezét A tü1el6an7ag keringést 6.} ábra A tüzell5anyag keri.Jlgési vázlata l - a tüzell5anyag tutály1 2 - bevezet/S /szivó/ cs6; 3 - durva tüzell5anyag szii:rl5 a bevezet6 cs6vezetéken1 4 - dugattyus adagoló szivat~1 5 - a kézi szivattyuhoz veaetö tüzel~ag csl5t 6 - khi tüzell5anyag szivattyu; 7 - finom. tüzell5anyag szürl5; 8 - tüzell5~ag oa6 a befeoskendez15 szivattyuhoz; 9 - a szabályozót; vezérll5 kar 1 10 - a befecskendez6 szivatt,u ssabüyzója; ll - befeosltendezl5 szivattyu1 12 - befecskendezl5 fuvóka; 13 - a szivat~ befecakendes~ egységeitl51 a befeoskendezl5 :tuvókllkhoz elveaet6 nagynyomásu csövek1 14 - áüzel6all118 adagoló a befecekendezl5 szivattyw:,.1 15 - visszavezetl5 cs15 a befeoskendea15

szivat~tól1 16 a befeoskendez6 fuvókák~ól az elvezetést biztositó cs6 A befecskendez6 berendezée A TATRA 148 /lúd aaere 8 tipusu gépkocsik mindegyikénél felhasznált TATRA-928-1 tipusu motorlld "Motor" fejezet bevezetését/ a következl5 ele111ekb6l összeszerelt befeoskende16 reD4- v111u PV 8A 9P 91511525 tipusu befeoskendezl5 szerkezet korlátozó szabályzóval, a11el7 lOOO ford/perc értéknél aaxilllális tüzell5an;yag adagolásra van beszabályozva, nyolc befecllkt11,deal5 egységgel, 2 - 3 - 6 - 1 - 8 - 5 - 4 - 7 befecskendezési sorrenddel belirányu torguaal /a hajtóllil fell5l nézve/, a felsl5 holtpont ell5tt 24°-os állandó befecskendezési kezdettel rend,elk;:ilt; adagoló szivattyu, tüzell5anyag adagoló, tangelykapcsoló. · · 53s %}a 2605 befec9kend116 fuv6kák, amelyek l?O + 5 att befecskendezési n,owr• vannu beszabályozva DOP 140 s 435-39 1 1118 a n;y:1.18 6tlllé t P U befecskendezl5 fuvókákkal /négynyilUU fUTóJtjlt, r 15

;!e 0,35 1111 és a befecskendezés csucsszöge 1400 Az alapvet6 saabályozáai IIIÜV 1 telt • hajthat•ék vé e e et 11.egbiZhat6an az olyan szabályozó álloaállok~ ., gre, amelyek rendalkeznek 8 l . ,. , azol.gáló berendezé el nyo changeres befecskendező szivatt;yuk befog.,,a H • A szóban forgó ál1omár-. eltn a uabé.~018i el6iráa k . a szabályozási és ellenl5rzés1 lllivelev o szerint kell végrehajtania. 66 64 . áb ra el6 any ag szü r6 mets zet e Az FJ 2R t1p usu dur va tiiz 65 . ábr a aet ese te A fin om tüz el6 any age zill 6 4 - guai töm1any ag ltinyollláea; ó épé se; 3 - a ttiz el6dé rug ó; 9 - az bel ag toz any rlá el6 ko tüz 8 a ~; 2 öz6 lem eze ; l - ké zi sz 1v att ~;r6 csa var sze ge; 6 - szt ir6 bet ét 1 7 - szü r6e ütk elt ~én tét alá r6 be tét t6g ,-d rü1 5 - a szü var /le ere szt 6 zár ócs ava r/1 10 - a szü var csa it6 ed é~ t rög zit 6 csa 11 - a szt ir6 zár 6cs sva ra, vag;yis a lég tel en 66. ábra i

kézi tüzel6anyag szivattyu metszete i befeeskendez6 rendszer kicserélése i befecskendes6 rendszer kicserélése aoráll a következőképpen járUllk el 1 1. Szétasereljlllt a rögzit6 szalagot, levesszük a fuvókészüléltet hajtó tengelyével 6a fels6 véd6le111ezével egyiitt. i befecskendezl5 rendazerr6l leszereljillt a befecakandez6 fuvókAk-: hoz vezet6 csöveket, a tüzel6an;yagot bevezet6 és elvezet6 csöveket, az ola~at bevezet6 •• elve,zet6 csöveket, valamillt a befecaltend,ez6 rendszert velllérl6 rudat, kicsavarjuk a befec., kendes6 rendszer ágyazásállak caavarait, 111eglazitjult az ágyazásb61 a befecslteJllles6 rendlsert •• ■egluitjult a laaelUa tcgelykapcsoló hajtó részének biztositó caavarát éa a ssivatt,ut ltie■eljlllt kifelé ágyazásáb61. 2. Behelyezzük az uj befecsltendez6 szerkezetet és becsavarjuk a rögzit6 caavarokat• Az ö111zeaserelés során a befecsltendez6 szerkezet illeszkedési felületeinek 6s a rögzit6

theltnek. tisztáknak és eS7eneseknek kell lelllliök, az6rt hogy a szerkeset ne 4eforaál6dj6k• i befecsltendes6 aserkesetet ágJuáú.ba szabályos helyzetben hel;yezzWt be ;ro0 a fii886les•• tengel;yvoD4l.t61/ a fed6 le■ezben l6v6 bevágás szerint, amelyen keresztül a ltiJl:yomó torkolatos cauoa halad tt i be!eeekende116 s urltHetet a csavarokkal szorosan huHut hoHt &I 6a, zuhoz 68 utána ■eghuHult a CSff~kat a luelláa tengelyk!WC&Oló hajtó résÁD. oly ■ó4ollt hogy a tcgel;ykapcaol6 laaelláinalt ne legym tulfeszülts6ge a:dális iráD;Jban. al. }. Beállitjult a ■otor ela6 hengeré11ek dugatt;yuját a kompresszió löket fela6 holtpoDti hel;yaet •b• - IUltént azt "i szelephhag ellen6rzése 6s szabályozása" fejeaet iaaerteti• 68 15 16 5 14 1 2 13 12 3 11 17 4 10 67. llbra i befecakendez6 azerkeze t a befecake ndes6 azivatt;yu ba bel - a befecakendez6 azivatt,u házai 2 - az olajat a aotortól it6 torkolata i 4 -

tiiael.6légtelen és tölt6 u szivatt;y ndes6 befeoake a 3 at; tokol vezet6 zó hta1 7 - veHrl6 rud1 szabályo 6 csavara1 itb légtelen ház ezivatt;yu a 5 anysg vezeték; r; 10 - az olajat a azizárócsava 6 leereazt uból szivatty a és 8 - az olajat a szabályz ób61 azivatt,u szivua1 12 - adagoló vatt;yuház b61 a motor ba bevezet6 átfol yó ca6 ; 11 - a z adagoló tenge. l;ykapcaoló1 15 - a tüsel6szivattyu ; 1, - az adagoló szivatty u nyomása; 14 - luellá.a s zerkeaet maaanysg adsgolójé .Aak karjai 16 - ~ollláscsö kltent6 szelep; l ? - a betecalte ndu6 t 6torkola oa ~ bevezet6 z tuvókákho dez6 befeceken a év6 l kozóin nyomllsu ca6csatla :a.--- ---1 0 ~ - -- - 11 1- - --v~m ~ - -- 12 R-- -- 13 2 ,, 15 :---- --11 6- --- IB--- - -18 ~ - - -19 l - -- ~ 8----- ,~ ~ - - -·20 9 ---.c: --i 68 . ábra i befeceken dea6 szerkez et befecske ndezési egységének kereszta etazet• zó rud.1 4 - • rugó omószelep rugója; 2 - a nyomószelep tölliit6

gyürüje; 3 - ezabil;yo l - a 1 ? - az •••16 testei 8 fela6 ~ é r·~•· 5 szabályoz ó foglalat ; 6 - a rugó alsói té.n;yérja 10 - ki11;1omó torkolat ; ll - a kibetétceap ; 9 -a befecsken dez6 s zivat t;yu bütykös tengelye szelep üléae;l4 -a keresztomó tér töltője ; 12 a k.i11Jom6 s zelep kupja; 13 - a kinyomó 16 - a szabál!oz 6 foghengerei zivatt;yu a dea6 befecsken a 15 lban1 hengerta a nyilás ~~ dugatt;yu ja; 18 - a dugatt;yu rug ja; 19 lalat fogas g;yürüje · l? - a befecekendez6 azivatt;yu kalibrál t allltét; 20 - a perselye s eael6beté t 69 69• ábra Centriflgális szabályozó a befecskendező szerkezete11 l - befeosltendez6 egységi 2 - szabályozó foglalt1 :; - a szabályozó házának fedelei 4 - a asabál:7ozó házai 5 - a szabályozó házának hoaloltfalülete1 6 - szabályozó kari 8 - as olai! ellen6r16 ,:cy116s leeresztő zárócsavarai 9 - a szabályozó nehezéke; 10 - a befeoskcde16 111vattyu. bütyköstongelye 4~, I

I I I / I I I I I I Í I I 1 I I I II I ,/ I , I I I I I 1•.J1I I I / I • I ,.I 2 5 ellentéte■ 4. J forgattyutengel,t a aotor f /lúd • 7:;. 6brát/, oly a6don h orgási irán;yával irálqban forgati!llk •88 • og;y a 1111tat6 a o . 1 o "r"t T aQÚ •• e161rt el6be. -az1◄t"II cu:oaa skálá◄"- 24 ~eo.endez61t ntaa1on /a fela• ., . • -~ 70 u holtpont el6tt/. 71 . ábr a fuv 6ka a hen ger fej ben a, 4 - a tuv61ttt r ögzitő any kendezö fuv 6k a;} ece ece 6ja1 8 bef rug 2 6ka je; fuv tü 6 dez 6ka ken ruv aző bef l - a b e fecekend lefejtő ny ilá s; 6 - nyomó OSI IJ) I 7 - a 1 11 - biz ton ság i anya; 12 - a be- lej !ej t6 cső fuvoka tar t6; 5 ltendeső tuv 61ta szü r6 s zab ály ozó c sav ar;l} 10 any a; 14 - a be!ece 6 ait :zto bi biz toe it6 ao;y a; 9ka- rög befecskendező e; l gye ö ő ken - a be! eoe ken dez cső, a 17 ; lat ko tec ekende z6 f uvó itö gyüzit tor tő eze bev rü ; 16 any

ája ; 18 - hen ger fej bet étj ei 15 - t 5m szi va tty utó l elvezető cső mozgó A befecskendező 72 . áb ra ak bei ll i t tsa eng ely e tan gel yka pca ol6 ~tn tót haj zet rke sze 6 dez ken A bef ece 71 7}• ábra táre sán lévéS skál a 1 vezé rl6e beillitá sára azol gé.1 6, a szij osltende16 aol6 ssab ál;yo z6 esa viu ait. i be:fe 5. Lasi tsulr aeg a laas lláa t81l gsly kapc én a befe oalta ndez ó e1er ke1e t apes ol6 haj tott a enes 1t6j s s erlte aete n jele t kész itsii nk a teng elyk s6 osav arai t. a lue llás t81l gel:, kapc eol6 szab ál;yo ház6 n lév6 jell el szS11ben. Huzz ult aeg tola tit /a befe cske ndes 6 tuv6 kaeg ;ysé g J:QOm6 tozl 6. A befe cske ndez 6 szer keze ten a1 els6 / osat lako ztaa auk •• ályo z6bo z veze t6 iré.Icyban szám itv& szab ulat ford a át6l jtás egha m t keze szer er ~o• 6 oeÖri• egys ég ~om 6 tork olat át az el.s 6 heng ötöd.1k heng er n;yo1116 csöv ére, a máso dik 6}. ábr át/ re h igy tová

bb foly tass uk /lás d a kel l beá llitT a len• büty kös teng elyé nek mind ig pon tosa n t keze A befe oske ndes 6 szer l6an yag befe oake n.o~i tva azé rt, hogy a heng erbe a tüze D.ie • woto r forg att;y uten gely éhez viez ordu l.6 leg) tiub b an köve tkez zék be. A beá llitá sba n el6f dezé se pont osan a meg szab ott id6p ontb csk~ de1 0 bere nd•• • és 1d6 pon tját és 1gy azut án a befe ndez oske befe a tja ozta vált meg is hiba töké letle n müködéaét idés i el6. ban ut6 zet6 tüze l6an yag csöv eket, az olaj at 7° Cea tlak osta esuk a beve set6 és az elve teul t be annak ndH 6 uer kez et vezé rléS rud ját &s álli cske befe a mint vela , eket csöv set6 h átTe nlt be tüze l68D Jl.80 t yt a tllv6 kéez Ulék kel. Sziv att;y uzzu hoaa sl.t Szer eljü k fel a hajt 6ten gel; .6 szer ltea et há1i ba • kének töm itett ség ét. i befe oaka nder h vizs gálj uk a eg a csöv eit lllindeg11 jat tölt sün k be / a sztü l aini mál isan

O 2 lite r moto rola kere on olat tork ölt6 t a után itú jav nbö1 6 ford ulat a 11ot ort &s elle n~ri zzü k a moto r külö eurl 6dáa következ tébe n/• Indi tllUl t aeg t mük ödés &t. azáaa.1nál a befe oske nde1 6 szerkeze 4 beteoskende116 tuvclk!l!k Vi 5} S 46}1. S 4}5 - }9 tipu su tuv6 ltáa llOTORPiL llindf en heng erfe jben MOIOBPAL OOP 140 2605 b e eeakéll.de16 fuv6 k 8 alí aae11 yal pont osan meg hatá rozo tt id6p ontb an tino un aaót pqr61 laas tott .,, 16anya got feoslvtendeliinll: b . re teré ben lév6 er6s en öaazetQOIIO~ égée er heng a e telm &leg edet t lev (lb a két asel ep b •• 6 tuv6 1ta a heng er fejb e /71. ábr a/ anya kös6 a kup al:u ;;,é 8 befe oske ndez ndes 6 tuv6 lca két f6 r6ss b6ls e keng yell el van be~o111Va. i befe cslte a tuv6 Jréb ól és 8 ,,,., 6, tart6 b6l ill. .v ett tüze l6 ndes befo lyáa t s,u: oA tlff61tát a befe oake . anya g ~oll áea n11t ;1a ki i ~OI IU a ■el1 fele éa jére yilrü körg rol a

tü n1o wan ak 1 • yag l6aa tüze a t tüt az üléa b61 . Baa ellet 72 8. T4bl +,y:t Bl 6 i r á a lt llOTORP.AL I1V 8! 9p 9151 1525 ! TATRA 2 - 928 - l tipu su moto rhoz felha szná befe csken dez6 szer keze t ezab ályo zúár a apca ol6j ától a llláaodik aaiva tt,u.a ó elea d1r • A befec eken dez6 eziv attyu n a hajtó mü teng elyk holt pont tól /a tüzel 6any ag adag olu kezd ete/ gatty uját 0 ,05 tűréssel állit auk be a fele6 5 llUll-re mü a bal olda lon - 2-3-6 -1-8 -5-4 -7 bete ca• A betec eken dezö szer keze t balj árat u - a hajtó -180 °- :a32° 30•-210°- 322° 30 / • kand ezési sorre ndde l /0°- 52° 30 - 90°- 142° 30 beaa abáellenőrzött, 0, 5 - 0 , 8 att nyoll ásra • ! betec sken dezö szerk ezet et nyomásmér6vel tt t és 170 att nyit ási nyoú .aJ:a beaa ab6l yozo lyoz ott nyomásceökkentö s zelep pel felsz erel n lé.so illoll iló és NC 571, 1304 tarto val ellá tott viug &. l)()p 140 s 530 tipu su fuvó kákk al •

il/ azolg állom ások on végz ett szab ályo zúra szab ályoz zuk be /az emli tett tartó csup án az l 90°- al dönt jük aeg, a lecs atol t ssab ályo• .tmen nyiba n a eziv attyu t a vizs zinte s siktó z6 rudn ak önau lyátó l fogv a kell lees nie. Műve- Szabá lyoz ási müve letek let szám Ford ulat szám ford /p l ez1v attyu z6 elemek eaab álJoz áaa azonos adag olúra llaxi málie an adagolt aen.o;yiség A 4 5 2 3 l 500 2 1000 200 3 1000 200 20, 5-21 , 0 6 + 0, 5 8 7 5 20,5 -21,0 Jeg ;ys et lllll 9,3 - IIÜJlikl :oáte r u ani t li beil el e zerr As iltkö z4st 6J.li1 ;llult be 6a a aikr 6- ± 0, 5 lléte rt távo l.itau k el. Telj es tel ~eaitllé ny adag olót a•••bilyo a6 rwi iitköcaaT arjuk z4aé1 g be.A z ütkö zé• aeglazi táaá nil a azabilyo s6 rud 1141a el a mozdu lhat adag o1111::da6lia láaig A rugó t e1aö ályoa Ai. :lllen 6r1& ni a kezd etét. zárta 1020+15 ford /pero nól kell lenn ie .u 4 A rugó k

beá1 11tása és ellenőrzése maz:l .mália adag oléaon :Bngedé- A saab áLöket- Átla150száll aan ada- lyeu tt lyosó .rad golt11181l3- eltér és 1t1nyo11ódása a n;yiaég "STOP" 3 c-3 hel& cm ze1;b l 5 ,500 200 1100 200 19,6 -20,6 ± 0,5 ±l 73 A 3 2 1 6 1160-1210 na hel:: ,setia "Sto p" TalÓ ~Oa ód6 .8- 0 nalt ellen 6ráH •• 9 200 200 ain. 4,8 10 100 100 a1n.1 5 Bilto ai t■llk a •--~l::,0 16 ku~ úak he.q se~t ~l 7 ,5-9, 5 500 27; A rug6ll: beál litál l uxl.a ália adag olura , el1en6r 116Adago lu 1Dd1tull il 8 A asab,1::,016 7 8 ttblá sat f o~ta t••• 7 6 5 4 s. j úath oa As adag olás vég• as ürea a1n.310 A tüzel 6an:: ,ag e.da- gol6 len::,OIIYa 2, Tíbl@at Bl 61 r,a lt /telj esit mény szab ályz ót/ a TA.TRl 2 - 928 - 15 aotor olcho z felha szná erlteset aaab ilyod .aáho z MOTORPAL PV 8A. 9P 9151 tipua u befeoaltendez6 u att,u .6 befec sken dez6 szi vatt, u)loz veze t6

lláao dilt asi.T e /a tüzel61111.::,ag türé ssel a fel■6 holtp ont.6 1 illit alk be 5 mm-r • A. hajt611il tenge l::,lta pcao l6ját6 1 a elem duga tt,uj át 0,05 adago l8 kezd ete/ • 5-4--7 - a hajt6mii balról hel::, ezlte dik el- 2- 3-6-1--8• A. befeo slten dez6 azerl tes et balra f orog 0 ,o•- 1ao - 232° 30•-2 70°- 322° 30/ • befe osll:endezé si sorre ndde l 10°- 52° ,o•-9 0°- 142° ab•r6ve1 asab ál::,o zott 0 , 5 - 0, 8 a·tt nyoú sra beaz • A befec eken dez6 uerk eset et n;yomá.smé 1304 57A. nyit ási nyomásra besz abály ozot t B-0 1::,ozott n;yolláaoaökkent6 szele ppel és 170 a tt vizsgáló illol láao n szab ályo zzuk be • tartó val és Jt DOP 140 S 530 fuv6lt6kkal ellá tott tulfe az1tv e, • Kí.le n6riz zük, hogy a bels6 rugó ll1Jlcaen-e MiiY.e- SHb illozé.ei miive etelt let azé.11 Pordulat Löketezáa ezé.a ford /p l J. SZ1Ta ttyu 2 3 4 l 500 - el.e- 5 5 A :porlaas tu Jeg ::,z et 8 7 6 11111 .nMilt

:ro•t er H illita uk szer rel be kesd ete aek asab 1:,o zua azonoa adagol8ra 1Wt:r6116terea 2 74 Átlago- Ellgedé- A szab é.aan ada- l yeut t lyoz 6 rud golt meey- eltér és kinyomódá.ea a n;yiség "STOP" om3 e.? hel!z etb. l 1000 20() 20,5- 21,0 :t 0 ,5 3 1000 200 20, 5-21 , 0 ± 0, 5 4 1000 200 19,4 -20,4 :t. o, 5 9,5 - sser: rel be ál- állit auk . Távo litlJU lt a a1koaar 6m&tert var;juk be az adagoló t a ■ zabil::,o zó rud ütltör.é ■é ig 9. t ,b lá sa t fo ly ta tá sa 2 l 5 .l ru gó be ál lit ás a oun m ál ia ad ag e rzé n6 lá sr a, el le 6 3 4 10 ?0 20 0 5 1100-1150 6 8 7 il 0 .4 ru da t üt kö zé sr e Habályo&a.1 0 A sárá a ltezdet&nek 10 10 - 10 20 fo rd / pe ro llé l ke ll le nni • .u ad ag olá s be illit ás a az ür es já rath oz , ellenő r- zh ? 300 8 350- 39 0 9 250 10 10 0 500 7, 5-9, 5 olá a v6 ge .lz ür es já ra ti ad ag 1 1 Ad ag olá s az in di

t- so ál ±1 Bi sto ai tswc a az akar ju al t bá lyo 16 .hely11et6t 200 10 0 a11.n5,4 1111A. 18 i tü ze l6 ~a g ad ago l6 t ny oa jul t lt1 -1 to zásával megv ál to ite tts ég én ek ■egvál sz fe gó ru E t. ásá at t ny oa ás ra ru g6 j án alt ny om en dt z6 fuv ólt át 17 0 ak feo be i hl l ltü zd en ia a ta rtó . .ea lllá si / ~o h J /b af ee sk en de zé zik s fuv 6ka n;>.1 t g) A )i lú a va n • sza bá l;y o zz ák. ~a • 35 . ea átwtér6ji1 ú O, tt, to sz lo fe a ltr tré ss t ltiv ó.e eu e s ez ög ii ku po ös sz e. Mi nd ké t al lta k di .l fu v6 ka na k 14 0° vő te l bő tű a ln ak ből 6s gyon pontos an c sis zo nd es; ó fJ.v6 ka a test ne k és e!QlÚBhoz na ze .l n, ilá so a be f sea ke ed t ke él ye er el oa a■ t 6, he t nem le ál li t j ák el pe s, u elyne lt ré sz ei ké t 16 cú n6 aé gü ac élb ól ze és eg ea ig t es t és a tü lrl.Dd /l ap po lna k/ be . A ni . t i sz tité s a 6lt"1t vi zs gá la ta éa i be

fee slt ende zó !<N so laj aot or ok ná l nanőrz6se a ny er le el oa ály ab sz ek ók ált 11ültöd6sénelt ké le te se éa nin os en A b et ees kil .lld ezó f uv Jtj)t nem ail töd ne lt tö v6 tu z6 a de , en sk ;ye éu fee be tor tel jes1tm Vagy is ha a l ae g, esö klten a mo du in S)0n fo nt os t ee nd 6. n ze he ne ► b tor r to sza bá lyo zv a, a mo Vaf57 a j av ito tt ao az on os .c;yomásr a bv he t • .&s u j gé plt oe si ég be u tt, eg;yiga nd du lli k h~ ká ő fú vó en és né lat OB a befeeakendez án j ao tor j ár at a t ok .él etl a án ut a tá &ési fu de ee en a be fee elt h be n 20 00 lt. ell c& rim lln lt ke ll 1l tb8 já ra tá sa so rá n első eae az bc Bb az ok at el le n6r 1z ni. lté t lt. isz er eln i és n,o má at is . re lés • vólta 1 - és fe ls ze A be feo alt eD de z6 fu er elj ül t lt1 1 a ltö ve tlt ez 6 aó do n ss &l ejb erf ng .he a t lts ltá A be tec sk ende zö fu vó gzitőjét . be tee slt en de

z& cs& rö a ön öv os ó iv sz a 1 . La zit su k meg lit ha tó an ,é. lta t a iA dk ét vé gé n az ál 6 ce zö de en ek fee be ho o a to 2. La zit su k meg a ca öv eket oly aó do n, s& de en ak fee be a et le g sz ere ljü k l.e 3. La zit eult a eg , es ve it al ak vi lto au a. kö ve tke zz ék be a csö ne n rá so zt a lll iiv ele tet hid eg és el er sz vá bbi le zető to rk ol at át . /ll ve be a ólt tuv z6 de be tee aken t he 1J 8U fe jn él a 6s az !ta el eg sd et 4 . Cs av ar j uk k1 a n eté es sa tá zi la os . A to rk ol at er& ez ak ao to ro n vé ge zz ük el ge ~. / ye eé ne k ve sz é l y• fan 6 ke ng ye lét . oe av arm en et 11ega érl 1lé en de s& fuv ólt a sa or 1t ak eo ef b a és t lé de ng erf ej fe ea 4e s6 :tu v6 ká 5 . s ze rel jü k le a he ng arf ejr 61 a be teo sk ha a le t jül el er az fe jt& cs öv et 6 • .t tü se l& ~a g le b6 1. 75 74. ábra tuv6ksny ilé.s kitisztit ésa l - tartó 6a tisztit6

tűvel; 2 • befeceken dez6 tuv6ka, ; - bsfecsken dez6 A 7. B oélra e&ánt lehuzóazerszémmal /928119 50-4 vagy ki a befeoskendező tuv6kát a hengerfejből. PR»-0705 s zerszé.llm al/ huzzult A befeosken.dealS fuv6ka ellenőrzése, a n;yitási nyolllás szabályoz ésa, a befecske ndezési s zerelésé t, 11.:,,Uásolt ltitisztog atása, stb után végezzük el a befecskendező tuv6kák ujb6li torkola1 . A hengerfej ben lévő befecskendező tuv6kába lazán csavarju k be a bevezető tot. 2. Huzzult aeg a befeoskendező fuv6kák ltengyele it ell81l6riz sillt ;. A befecekendezlS fuv6kákb61 kivezető csöveket szereljü k rá a fejre és a oa6nek a betecake.a 4ez6 fuv6kához üreges csavarra l végzett aeghuzás át 4. Szorosan huzzuk aeg a befecskendező tuv6kák bevezető torkolat át 5. Szereljük fel a hengerfe j fedelét azerkese 6 . Lalán csavarjuk be a befeoaken dezó fuv611:ák torkolatá n és a befecskendez6 ndebefeoake a hogy arra, k tu léYő befecskendező

osövelt áll1thst6 an:,,é.it, amiltoris ügyeljün csöveit 16 osövelt kup~ai tökéletes en illeszked jenek a torkolsto lt kupjaiho z, a befecslce nde16 a egfeszité se nélkül. A befecskendező cső áll1that6 anyáit kulccsal huzzuk meg 7. A befecskendező csövet rögzitővel erósitaül t hozzá a sziv6 csőhöz hogy felszeBaa eljáráa betartása és kíil.önöaképpen aaa alapelv betartás a eset6n, aánU relés után a befeoskendeaő cső nem lehet aegfeezi tett, a befecskendező osövek élettarta el. lé11.Yege1 aeghosau bbitását érhetjük tuv6kák beszerel ése után meghall.g atással gyóz6djü nk meg arról, A befeoslr.endeaó beteo•hos, a b1!eoekende16 fuvó)tjk tökéletes en aüködnek „e. Igy tehát ellen6r1z zUk, hogy s a olajból az k buboréko nek-e keletkez nem kendezó tu-r6ka tökéletes en ül-e s hengerfe jben befecskendealS tuv6kák lr.örül :azután felazerel jült a t ömitésea hengerfe j fedelet. A befecske ndezési JlYOúsnslt /a azonosna

k kell lenni• fuY61r:a n,itáai n,omásána lt/ valuenn ,1 befecake ndesó flnókánAl. pontosan n l.évó befecsfuvókába A yozni. ée ezt a n;yoaá.at as elóirt 170 + 5 att ért~• kell beasabál tis1togat ni.• szabad kendező n;yilás ceak tartóba beeróait ett /NC 42R 1281/ t1sztit6 tüvel l - a meg vizs gált KOTORPAL vizs gáló 75. ábra DJOIIÁ.ara A befe cske ndez 6 fuvó ka vizs gála ta aola j a•á wa ,} edéDJ a ~ec eke nde sett J!Jer befe csk~ ndez 6 fuvóka1 2 - gáló a rlse gál6 lllleaer 5 ér6je er DJO aáall 1 nyomó-milezer1 4 - a vizs.jána klllies a karj eziv attyu velh etj(l lt hasz nálu nk fel a fuvó lta nyil áeok at a egnö Amenn;yiben a tiez titás hoz más segé desz közt a géprt6 tuvó kák ezab ályo a llilködéee.A tiez titó tüta vagy aege érth etjii k és ezze l megb olllil t a kocs i tarto zéka . UDk .njuk ldti ezti tani , réea bc 1d kell e••dD Ha a befe oeke ndez lí fuvó ka bels ejét ldvá el.bl • k eljü kiea fuvó

ka rögz itlía nyáj át és a vuókAt a befeo eken dezlí fuvó kát. Leoa avar juk a öbjjal ba befo gott tüve l tiaz titju k ki, DJ& Hola ezen nyez lídöt t befe c8ke ndez 6 fuvó kát a tartó ltáka t sohasem tjuk ki. Nem szab ad a befe calte ndez 6 fuvó litjü k át és eüri tett leve göve l fuva t puha törtüjé ta zoló váez onna l tiea toga tni. A fwól keméDJ vagy éles tárg yakk al eempedig oeis pálc ával é~• éet a tür6 l l egjobb olaj ba ■ártott kell llíro nggy al tiszt ogas suk le. A azén ráég leka parn i. ltisz ta gáao lajba n öbli tjUl t át éa aegv iugá A szer elés sorá n a tüt és a fuvó kát ltafuvó a eean fUvóka nyilá eába A, A tilt hozs ávet 6leg jult• hogy a tü töké letes en osua zik- e a foly aaat oean ki é s eres ztjü k viee ••• .Amennyib en a tü teat magasságának felé ig huzo gatju k van. ben rend lta il fogv a, a tü és a fllvó eeik vias za kiin dulá si hely seté be önsu lyán 6s a tart ó leoa iszo

lt t ölli~ ai felü lete it Bzt köve t6en töké letes en letie ztog atju k l6v6 ban be, felU lrlíl beto ljuk a tuvó ltatü t a tartó a fUv óka- teste t. A tart ót satu ba fogj uk ké.t a tartó hoz busz uk hozz á nyilé .eba és az állit ható aDJá val a fuvó ■1llthos, e as ás,a zui pont os8 gra nas, on igéJ! Jea, A be~e ceke ndez lí tuvó kate st szer elés jána k rugó lta felü leté t egymáshoz a befe oeke ndez lí fuvó a fuvó kate et és a tart ó illes zked ési t. t&tü tuvó ebb e az eset be a nyo■óoaa,ppal nyomja a nyomásával szemben huzz uk hoz zá, amely ö:ed nie, telj es illes zked ési felü leté vel kell illee Ezér t a fuvó kána k pont osan , töké letes en •• a tü l áaea nyil en ltözp onto eitva a tartó ban lév6 mAskülönb en a tii csap ja nem lesz töké letes a beor ailt a l egpontos abba n akko r szer elhe tjük be, "füg gve" aara dhat . Ezér t a tuvó kate stet rugó fuvó lta szét szed jiik és kiem eljük a

befe oake ndea 6 fecekendez6 fuvó kát telj es e gész ében •• a tük mun k a. befe ceke ndez éai nyoa áat • l t!lvókAk jtt. Bltkor azon ban mind ig ujbó l szab ilyo izza lé.-0 n kéze a nem s zaba d me~r inta ni, ainth ogy csis zolt /tük röei tett / felü leté t kézz el a1zl.t idéz het el6. Ezér t a szer elés nél a fllvó ltatU dás gyor e korr ozió t és ezze l tönk reae Dést on pont osan ogni . ~ tü a :tuv 6kat estte l egyl itt nas, d1g c sak nyom ócsip essz el szab ad a egf szab ad n• t tlike a rt :azé ni. t kell azok at kics erél ille szte tt elem és mind ig ,e gy egés zkén . alten dezl í fuvó kát szer elün k azét kics erél ni, amennyib en egys zerr e több b~eo JO W& A bet •ca lten dez llai n;, ow ssa bál iké nél az el6 1rt 170+5 at11 eo ake ndu 6 ~ó ká k ain deQ be1 a nak om ny éai des mó llii s:s err el Ha b,. .l bet ecs ken ndezési ny oú .st vis sgi ló nyo ake eo be1 .l • nie len a ozv ért ék re ke ll bea zab ály

óka röv id csö vé t•• a lyo sha tju k be• a lci pró bil t bet ecs ken dez 6 tuv k tju zta ko tla csa hez zer Bz utá n a ka rrü lllilltö4.l nyoaólllils zér e edé nyt hel yez ünk el. rés j ola ers ny t set nde sát a gép koc si tar mó ka alá a U1 ec ske J. tuv 6ka eltö 116 döt t ny ilá st. ezé n.d aks feo a jük nd„ tet jQ k a ll!l au rt 6s fig yel zto ga tju k ld. • l be1 eo alte ma -ee vas tag a6g u tűvel tia O,} ett ait ólta erő a flff a tób r tar iko alll toz éká t kép ez6 u ••• tbe n ell en6 r1z zül t, zm ér6 mu tat min dig abb an tes a et ola j au gar uely ers am ny at, ott oú azt ny i rla zéa téle tes8 1l azé tpo tö.l l sbó ilá ny y nég a d " han got ad • aza b& lyo aan fec ske nde z. KiD b81l éle sen cae ng6 "ugató kös a tödé miil óka tuv tes .l tök éle ana k lci, a z egye■ n;y ilnak ke ll lc16ramlaD.1ok po rla szt ott sug ara k é.r aal nea t az6 s, éle l ábó lás .l sér ült tuv óka nyi tt• en

az ese tbe n elt öa6 dh ete eca lten des 6 sok vag:7 IIUlden nyi láa ebb be, hog y lec sav arj uk a bet zuk yoz bál sza on mód ol:7 st .l bet eoa ken dez éai nyo má yoz ó ca av arr ü as el6 in biz toa itó any tt 6a a sza bál a k itju laz aeg , ját zár óka rug ó;J tna k aeg hua tezi vat t;Ju tej éne k nyo má st a bef eoa ke1 1de z6 tuv éai dez lten eca bef a be a betecalte4► ért 6Jt re asa bál yoz zuk it6 any tt és fel oaa var juk toa biz a lt zzu ghu 11e tán Ezu eca k1D del 6ú etv al vag y ■eglazit8ával. var bec aav ará stv ü a bet csa só lyo abá a:s a án sor yor :ás s6 fuvólta zár ját • .l sza bil aás t oaö ltlt ent jült• stv al a bef ecs ken dez ési nyo ará eav ltic .o,yoaáat növ elj ük, se .l n:yoa6oeöyelt kic ser élé zta ~g al ke ll do ldos ság gal és tök éle tes tia gon y nag ln eor ae élé ser l6: r.a tra Tf18Y lláa .l nyo1116caövek ltic l a nyo aóo söv elte t a pad dáu pél bad sza m ase soh goz nun k • .l azé tez

ere lée nél mo tor ba ujb ól bea r:er elD .1 nél kü l a nyo mó caö vel tet a ás gat zto tis ée i akn ler oka t és as áll ith at6 SZ&.llAYea hel yre tog ass uk lt1 a töl lit6 kup tisz l dda gon b yob nag leg a áll itj tlt azé rt, Sze rel és e16 tt min dké t old alr ól zár tan ar. ket öve -oe élt tal tar .l • én ke ll táv oli an;y,é.Jtat a os6 lllindltét vég aon be. Sz ere lés el6 tt el jua Ha a 6dé yez nn; eze éle ail hog y a 01öveir. bel sej ébe sea átt uva tnu nk • tet aü rit ett lev eg6 vel ke ll vel oaö a • at• ass uk aeg . ,u uj tan unk a zá rak hib ás tuv óka sze rin t haj tog elt zer les a an tos a aopon et its uk .l 01 ~e nyo a6c aöv 8 aUlt rt 6a röv id id6 re ind ltöa ra tyu vat szi 6 dez ken aae lyll t a csö vet el6 azö r oea k a bet eoa 6r6 1 a sze nn; yez 6dé sek et, aej bel oa6 a aa 1los 181 laj tt nye rso csa tla ko ata tju k a betor t azé rt, hog y a nyo mo Most azu tán az uj csö vet lt, tak vál ól akr fal ha jli

tga tún ál a bel a6 t6 tor kol até .ra • feo eke nde z6 fuv61ta bev eze y tök éle tes an ill e1 üe tt gy6 z6d jün k aeg arr ól, hog elC th ása var be csa fel J~ &D; éle tes en aae .ls áll i ató ese tbe n ille azk edh et tök oly · 1 pán nn;y csu 6 • kup it6 toa .l a1l t ont d1k -• • töa it ltup • ött aög kup a ;,9 ül gel len ten vet köz ban van a tor ko lat oa leg al1 >b a ca6 nek kia rés ze var áaa ée aeg hus áaa utá n P 11fel. o■6 caa an6 vel . • u áll 1th at6 any a fel az any a ny ilá aa és az áta h-n . alo nie von len kör ll je■ ke k tel a gna i ~r:a zöt ltö azo noe let e „ In. 10 4 koa pre saz or ra el6 1 ,ze rel ték fel .l ltoa pre aar :or t a mo tor :z ola jhü t6 e16 tt és az t r le6 vég be rta zar elt szi jtá kiv::• a aot or fo rg a~ t:,u ten gel yén ek ••l ke zij a lllü ltö dte ti. pereme■ eu t6k a aoto.r i k01 1Fe esz or egy hen ger e,, zé. u, ola ~kt rié sü, Az ola ~v elo t" hü jtt Sa e

ötv ure nds zer e nin os • a 1t··0 rny ez6 lev eg~ ár aa lúa htl ti, lten 6re nda zer ébe van bek • # an alcb g:7 ,. apá -ca y6e gol :7e teo gel . og lal hel yet • A h a„◄tórud ak lto apo zic 16a bet 6te irl tel . org att yu --b ,. t 1 0 •st va• l ha; lt6r ud fel a6 kis • ez e- „• saj tol ttlt b 8 a d usa tty uca ap pe rae l1 t, .A• aeY--- ldU a t . vó ltö azi z 1 • 0 • cg ely ü • .l bel a6 rés au ltip ufo gó réa r:. ep • lfi! sza lti ada tolt Tip ua • • • • • • Re nge rtu rat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 U3 80 ma 76 . áb ra sz et / kom pr es sz or /a et bi zt os i at t-, uc e Az egyh 8l lg er es ad 5 u; ty ilr ü~ at 18 dl ly 4 it& te ::e gY sz el ep es ré s z e;fo rg at t;y u te11gely1 9 - ~m ru d• jto yü ha el ng te 16 s • zö ap kö cs a yu 2 fe dé li 8 attyugyiirü 1 14 - du ga tt; 6 ls ás el il m . ny ió ja ~e~ er f ej ; az t6 7 :e ; ve z :y u há

m ot or ba be , 15 - dl 18 a at aj ol az lO - g ol -6 sfocsrgapo.t>--y : 12 - he ng er ; 13t6 18 Y ki ve ze ny llá s ; 17 - az ol aj a- a mo to rb ól . D ug at ty u lö ke t •• g. He ng er me nnyi sé •• • H81lg er té rf og at egesen Suly a, hozzávet ől 1 1 . . .50 l 111111 o-3 251 12 kg rt ás és a ka rb an ta nek el lenő rzése sé dé kö mü es et l gy adagol tö ké J. kompressz or ük , va gy is az t, ho zz ri n6 la el t sé dé omásm6r6 műkö vi zs gá lh at ju k a ny ss zo r t ökél et es re eg m mp n ko dé a ye nn kö an rb ést El s6 so ie . J l égs m üköd kűnek ke ll le nn gőt. J tö ké le te té ve ér le t u at ás 6 om ny 5 5, ja- e az el őirt perc et . A telj ► őirt nyomásnak ny fa lo n. Jz el ja me g a 11 0 más od at vé el dh la er sz ha a m l ne l va rd /p er c ér ad at ai rt ék né gy 1700 - 1900 fo 18 00 f or d/ pe rc é ho je s, de ge i sé i ük és lt sz z tö ab ho en ny ib en a ta rt ál y m ér jü k meg,

amely ra tö lt sé k f el . Ja ás el om őv ny id kű az té l ér za sz or ba n at t si tmsn ;yét az a hi ba a ko ar pr es 1U lé gt ar tá ly t 6 gy 11 ho tal tar l, Ur ró 3 ar dm g me 85 t, gy8 z6djWlk té k m el le tt a eg ye si te tt u aaz e1 61 rt ér té ke k le a légnyomás ju el ar i av ér Cs m ne e. nás va om g6 a cs öeo légny Ha a nyomott le ve gy fé kb er ende zé sb /. va ét ó sz zt te os re el ő i lt bb tö öv ön nem ro ~o s vagy a to vá omott levegő a cs te sz ét /a gumiab ny re a s té en ib kö ny ar en av am cs bá ly z6 já n a ke ze tb en va n, zö et sn ge ly ü ez el eaz el os zt ó sz er pr es sz or ba n /a kö m ba ko hi a a ba , hi gy a levegő a .e át , vön gy á t nyomócső.Dél a ki s nyomás s al me en va n. A án őb up cs cs gy tti va zö , lll. 6 kö mitöl lSn lte • egy át l, a m eg re pe dt gu tt ny om ás sz ab ál ys rü te kö si ye irü eg yi 6g az 1t m gy m tö ké le te se PBkben/ va er él jü k ki és tö a sé rü lt

alullli.niu cs el e nr t le he et ök rt sz sé an cs at la ko zá sb sé rü lt ré sz t lt cs öv ön át a rü sé a gy va }. tü re az az ok tö m its en ek . 79 ol y módon, ho gy t ke se té kö a eg hu zz uk a 1 10--I 77• ábra A közöstengel;yii szelepek a 3 - a szivórész ülése a osappal1 4 - t~éralskU iugó ~ 5 - vezet6 l - sasszeg, ;ziv.:YtAmit6 lemeze, 7 a szivás rugós lemeze, 8 - a kipufogás tomit6 leaeze1 gyürü1 6 - a 9 - a kipufogó rész ülései 10 - csavar A továbbiakban ellen6rizzük a motorra való feler6sitést, a fej és henger rögzit6 ayarainsk meghuzását és tölllitettségét, valamint a bordás hüt6henger és a :fej tisztas-gát. 018 Blllellett ügyeljünk arra is, hogy ne legyen megsérülve a motor sziv6 osövéblSl bevezet6 gwul-6gtöml6 és az tökéletesen legyen felszerelve azért, hogy a kompresszorba szennyes leTeg6 ne j uthasson be. J. kompresszor közöstengel;yil szelepeinek ltiszolgálása1 karbantartása és szerelése

A közöstengel;yü szelepeket légbütésü dugatt;yua kompresszorhoz szerkesztették aeg. szerkezetükkel szavatolják a munkahenger maximális kihasználását a szelep átmen6 kereaztaet• esetéhez , a szelep minimálisan káros tere mellett és a szelep f6 kil:cyomó részének töltélet•• hütésénél. A közöstengel;yü szelepek osupán kis karbantartást igényelnek, azonban az üzemi feltételek szerint kell végrehajtani azok tisztitását 6s ellen6rzését 400 - 600 6rú üHIII elteltével /25 00 ka-es futás után/. Tisztitauk ki a dugatt;yu fenekét és a ltompresazor fejéblll lév6 ltinyoaó caato:i:~t 11! " szé~t6l 6a t1sztogauauk k1 a k1nJomó csöveket l m-ea hosszban• A tisztitást puha kefével hajtsuk végre, 111.után a zt petroleumban áz1;attuk be é• telje■ szétszerelést hajtottunk végre Bea szabad az illeszkedési felületeket, a töait6 leaezeket v ag-y üléseket összekarcolni, vagy másféle módon aegsérteni /lásd a 77 ábrát/

A tiaZUtáa során egyide;)üleg ellen6rizzük az alkatrészek mindegyikét, f6ként a rugókat és a rugós lemeseket /lásd a 77• ábra 4, 7, 8 tételét/, hogy nem ;jelentkeznek-• tulzott aértékii n;yollé.8i vag-y repedési ~oaok. 80 ?8, ábr a 1 - alát étek ; ürit ö szi jtár csa met szet e 4z ál l itha tó boro nys zéleseég ü lége réss e1 4 - 6ks z1ji 5 a - a szij tárc sa levehető 2 - sül lyes ztet t csav ar;tt 3 ely teng 6 c1 ely ezi jtár csa rög zite rész e a teng véte lnek van s és a töm itö leme zek nagy igén ybe rUg6 6k,a rUg s j ,hog arra el te~t ? ekin órás i dösz ak elte lte után eme alka tré s zek cse réjé t 1500 üzem nak aláve1;Ve, ezé rt a j ánla t os el,a aiko r az allt at1" i /a cse rét még akkor is vége zzük /?5 OOO k Ur-ea rutú uté.A/ vég reha j tan szek an s el!WU.fe t e• L t1pe<1& s sin csen /, aszn álni . sért etle n alka trés zek et szab ad !elh és ta tisz n ese telj á.o csup ehaz A szo

relé hely ezzü k be és a közp onján az ülés ekb en lévő bem arás okba Az alka t r eszex.At a 77 , ábra alap á az ülés ekh ez. Az any áka t sass zekellőképpen nyomjuk hozz vel ségé t i aeg Ü &llJ és arok csav ti éa az alka trés zen tök élet es sorr end et tart aun k be sorá és el szer A J. itan ztoa bi gekk el k ell essé gét a tőa1t6 leszer eljü k f al. A fels zere lés tök élet ket a ?7, á bra sz~r inti s orre ndb en sziv órés z és a kinyomó elny omá sáva l vizs gálh atju k meg. A mezek nek az ül.éatől való t öb bsz öri rész ülés ei közo tt héza g nem leh et, lllés ének , lasz tha tatl an rész e a k1nyomó rész A szel epak.oél a vezető gyü rü elvá Az éks zij megte ezit éee két tárc satá nyé r lyet három snyá soea var tog össz e. A A s z1J tárc ea osz tot t tárc sa, ame rtó alát étekávta t laku ó tök élet es horollJ szél ességet köra köz ötti • az éksz ij s zám ára szo lgál eset ében a k11

n4u láei arok ra huzu nk rá /78, ábr a/. Uj ezij csav a et lyek a.me be, tjuk álli kel közöt1: 5 alá tét van . szab ályo zásn ál a ezi jt árc sa rész ei rész éb6 l SfIJ meg tesz iten i, s ezij tárc sa közé ps6 k .Dju kivá an jobb at ezij e ben Amennyi ra a ezi jtár cea 11:iileö Bzt követően fels zere ljük a csav arok vagy több alá téte t távo litu nk el. a szij tárc eát anyá kka l kivi il.r61 huzz uk rá a csav arok ra és té.Il;yérját , a l esze relt alát étek et tány érjá nak t elje sen páregbu zás utál l e ezi jt árce a mind.két m zett vég kkal anyá Az ük. zitá rög kiem elés éve l mindkét k kel l l enn ie. A táv tart ó alát étek huzamosnak és szor osan meg huzo ttna a szij tárc s a n agyobb $8ával köz eled ik egym áabo z,az éka zij tány ér a lesz ere lt alát é tek vas tago a kom pres szor ra llagyobb Igy azon os h atás t érün k el, min tha ül. fesz meg j ezi a ée fUt . ré.Il susa ezi jtár ceá t szer elti ulk

voln a fel, ü leve g6t adaszor nem tud ja a szük sége s menny iség Ha a laza éks zij csu szik , a kompres ára, golo i a szellőztető szer k eze t szám árcs a köz ött közé pen lete s en a egte szit ve, amik or a két t töké van ben Az éke zij oly eset e haj lik be az n;yolllásától köriilbelOJ. 10 - 15 --r ujj az j szi a én rész utó telt a azi j laza 81 6 TATRA 148 .l ne• eléggé aegfeaz itett azij csuasilt • l 8114" ., át érint6 egyenes t u 11 • zintén eltllcytel en, ainthogy a azij nagyon gyorsan tönueae o egceat6 l /a két tárca 19 o s~lk tulzott aértékü aegfeui " i.shajtó uerltese t a t ölt6diJla lló 6a a koapresa zor tö111tegészen esetleg lódnak, é be véve, gyorsan elhaszná - a e~lilt és uétaálli lt• D:J ig sz1D.tén tulzott m,értéltben v1Jll)8)t reaeDDelt• ereléat aasse111 zetazere lésénél a Jtlwetkez 6képpen járunk el i u egyhenge res ko■presazo: • leve■azült a ha;!tóui ;!at, lneeazU lt a

légoaön t, le◄t"-- át l Leaserelj Wt a ss i " -.cs • -·""• t „ it6 csavarok 4D:Jilt és a motorról leveasli.l lt • koapres uort • oaavar;!ult a forgatt. ,--a rogz . ◄ csavarok at rögzit6 8D:JUOa avarokat, lneaasil lt a fejet és a . 2 . Leoaavar jult a hengere„ ltöaöatecg el,<l azell6ste t6 .rllut és a hengert lehuzzuk -• Leszerelj Wt a azijtáro sát a kompress zor forgatt,u tengelyé r6l. "zon lév6 aalls6 fedelet rl:igz1t6 aayáaosa varokat, és ssu.orga ·" ◄--~ ••o14. Lecsavar ,- a azáaaal lehuzzult a fedelet a osaq,ágg;yal együtt. • i. hajt6rud ról leszerelj ük a dugatt;,u csa,pot, a dugattyu t, szétsse~ ült a os~•• 5 i.uereljW t a hajt6rud at Bzután kinyomju k a forgatty utengely t u ö■air;eszereléa forditot t sorrendb e tör"nilt • Ha uj hengert, dugattyu t szerel.Unit be Ug;yeljtl.nk arra, hogy a dtlgatt;yunak 6a a heJigt:rAek /felül/ azonos jelölése legye .t koapreap or sdtuer

else h 4 tepgel:Ykapc1ol6 azabál:yo zba ol;y Xülönlege a 1,a.985 14-1 /Ulllt 00}6/ cs6ltulco aal végezzük el i tengelylt apoeolót abál;ros6 • a neten a6don szabályoz zuk be, hog;y a tqelyka poaol6h6. s agyán lév6 osavarae yon-a, u es,ilt vagy 1181lt irányban osavarjul t al. i tengelylt apoaol6 tök1ete sc van beasabál; felülete aaikor a tengelyka poaol6h6. z ag;yánalt hátsó felülete 6a a kinyomó karmanty u aella6 között a tbolaág 16-18 -ea határérté kek k ösött van. • i. gépkocsib ól kiszerel t aotoron a tengeljk apoaoló azabályo záaáhos PBM 01141 /lúd ra fel• 80. ábrát/ azerazu azültaéges a tcgelyke ,poaoló rugójána k öaszeicyo aáaához i gépkooai le • lult boD:Jolit; aellett rugó aseral:t aotoron a tengelylta pcaoló azabilyo sását öaazeicyo mott !ela6 ás apoaolóh tqel;,ka pcaoló pedál len,oaáaa aegitaég ével. Miután leaserelt Wt a tengelyk t rá • f edelét, kell6 n;yilu szabadul fel ahhoz, hogy a kulcsot a szabályo

zó ~ár• hushasaul forgakulcs a ainthogy , t .l ezabilyoz áa aorán el kell forditanu nk a motor forgatty utengel~ irAtáaáhos 11incaen elég hel.j • AIIIUtor a motor forgattyu tengeljé t a motor s zabvm,yo a járata allil • a;,ában !orditjul t •l a asab6.lyo zott távolság osöklten éa az ellenlte1 6 iré11;,u elforditá t. növeltazil távolság ~•t 4 •!Af5•bltapCfOlÓ uétszer elhe h öeaseue ulhe Miután leszerelt ük a lendlcer6 kr6l. a tengelaka poaol6 hbát és kiltapcao ltult • hajtó oaupáA tárceáa lamellák at, leaserelh etjfilt a t9Jl8elyk apoaol6 h6.zat i tengelylt apoao1ó hásag 6 oaapoly eaet ben kell leazerel.nilJlk, amikor megsérül t a tangelyk apcaoló aldáliaa n k~oa64 rugó. zó nsszabu ágya, a lt~o116 azerlteset Tag;y néh6.ny A. tengelyka pcsol ó ház leazerel6 ae során a követkaz 6képpan jérWllt el, /80. ábra/ leb.us6 1 • l t ::el;,kapoaoló ~01116 oaapág;yának toglalat tt /79 á bra/ a P1lll 0441 zereljWt. al biztoaitj

Uk éa a goly6aoa apágyaa ld.tcyo1116 ltaraanty ut le■ aseras 2. lieael;lük a tengelyka posol6 középa6 n;yom6rug6jét és a Ng6 hüvel;yé t 79. ábra A kétlamel láa teI1gelyk apceol6 pcsol6 bet6tea ha.1tott lal - a lendkeré k fogalJ!toe zoruja; 2 - a lendkeré k; 3 - a tengelyka rugói 8 - tengel;y/elhuzó/ ó visszahuz 7 · tárcsa; nyomó mellái; 4, 5 - kétka.ru e111el6; 6 kenéséhe z; 10 - a tengel,kspcsoló ház; 9 - olajozó a t eJ188l;yka pcsoló kilcyomó csapág:,á nak - kiegyenl. 1t6 köri 13 - n;,oa6 kapcsoló kilcyomó /középs6 / .rugója; 11 - kin;yomó k armant;yu1 12 csapi 14 - szabályo zó aa;ya1 15 - hajtó tárcsa; 16 - toldat; 17 - aeneeat6 80 . ábra A t engelykap csoló összesze relése 1 PRM 0442 tipusu szerel6 tüske; 2 - PBll 0441 öeezenyoa 6 eaerasu 83 81. ábra A hüt6 leveg6 áramlási vázlata a ■otoron }• A nyom6tárcsára felfüggesztett visszahuz6 /elhuz6/ rug6t kiakasztjuk és kieaeljillt a ta11gelykaposol6 házban

lév6 nyilé.sb61 • A tengelykaposol6 házban lév6 nyilásb61 kitoljuk a nyo1116os~oltat és lessereljillt a 4 nyo116villés Jtétltaru elnyo116 Jtis 11.arollat a nyom6tárcséb6l 5. A tenge lyltapcsol6 ház fejéb61 Jtiszereljült a k1egyenlit6 gyürüt és a szabályosó ~át. 6,. A nyo1116tárcsár6l leszereljük a három táaaszt6 lécet lliel6tt a tengelyltaposol6t a lendll.erékbe szerelnénk be összeazereljüll a t -engelyltl,Poaoló Mzát a nyomótároaável és a killapcaoló szerkezettel a következ6 1116don1 1. A tengelyltaposoló nyo116 tárosájára ráosavarozzult a három té111aazt6 lécet 2. A tengelykapoaoló héz fejére rilllesstjük a kies,enlittl gyiir{it és :telcsanrjuk a asabályos6 ~é.t }. A tengelykapcsoló házéban l6v6 ~ilásba benyomjuk a hérom nyomócsapot és behelytlsült a 11yo1116villéltltal a hároa 11étltaru elhuzó kart, Az elhuz6 karok hosszabb azárvégeinelr töltéletesea ltell beleeaniök a nyoa6osa,poltban lév6 nyilásba 4. A

te11gelyltaposoló nyom6tárosájára felftiggesztjük a hérom visazahus6 rug6t, a tengelylt&l)Oaoló hAsba behelyezzük a tárcsét, a rug61tat áthuzsuk a ház IRegfelel6 llJ!iUsain át •• as ell8llltez6 oldalon biztosit6 alátétekkel biztositjuk. 5. Behelyezzük a rug6 hüvelyét, a teng,e lyltapcaoló rug6ját és összekötjük a Jraruntyu• a nyo■óoaapoltll.al a hatlapu fejea három ltülönlegea csavar aegitségével A csavarokat asabilY•••rüen huszult ••8• ~ l a aüveletnél • ltar■antyut a .rug6val aegfelel6 karos nyoa6berendes6aael TID PlUl CW.,l h PBll 0442 /láad a 80 ábdt/ azerazámmal nyomjuk öaaze A tengelyltapcaolót azt ltövet6en aza:bé.lyozzuk, miután ast bearerelttilt a 1encUteriltba • -. -• ,~ ,, - . . 1 • . • . · . -- - . . •• •• - 82. Abra A - norm ilis 6r~ •• A moto r hüt6 bere ndez ése aükö déaé nelt ellc a 110t; or b1111 ll - •Su1 ■6Ji.su aegc ged ett n;yo -U légny omás

a moto r hüt6 ren~ uaré hüt6 rend szer ébc t ki kell tiss tita ni ilacs oll,J abb mért érté ból a hüt6 rend asar III. 12 A moto r hüté se iaúa fuv6 1téaz ülélt a hang erfe j 8 a heng er bort 4 moto rt levegővel hüti k, aael yet a éa ki l° l6p a moto rból llind lt6t heng erso r lcüla 6 olda körü l nyom be. A fel111eleg edet t leve g6 a bate ollke ndtz 6 zik el. A keri ng6 leve g6 hüti tová bbá a gépk ocsi alá a küls 6 leve g6re távo heng arao r közö tt he~e zlted ilt el. sser keze tet is, a111ely a moto ron a két k hajal hely et. A fuvó készU lék forg ó kere kllne 4 hütö fuvó kész ülék a moto ron el6l fogl tenge l;yke ,poao l6 át. A tang el;y háts ó végé n hidra ulilt Ua tótm geJ.y e a heng erso rok közö tt hala d tua tang e1yk apel.os ztó kere keit llilk ödte tik A hidr aulil van. A teng e1yk apcs oló hajt ó rész ét az eltet a hajeapa beka pcso lva hatékoD;1an osil lapi tja a r oaol ó a fuvó kész iilék 111eghajtásába van

és a g:or s :for dula tada vilto záan ál. t6mü ben, az Utöd éselt et a ka:posolá.si:iál A hüt6 bera ndez és tisz titá sa heng er tu.vó ltéaz iilélt :forg ólter ekér e, vala mint a Az elos ztó kamr a lapá tjair a és a hüt6 dik le, ldlheng erei. re por 6s egé b szen nyez 6d6a rak6 hüt6 bord áira. , a feje kre és a légs ürit 6 aegT asta gel 1d6v el6 gépk ocsi k moto ra1.n ál A porr éteg lönö skép pen a poro s körn yese tben üzem gea c a hilté ai ák közö tt. 4 porle :rak6 dáa lerontja lé~e szik és eltö, mith eti a héza goka t a bord lódú ának . ója a heng erek tulz ott lllért éldl elha szná hatá at. J hián yos hüté s azut án f6 okoz erelt hüt6 borheng • fed6 leme zét, ellc6 rizz <lk A tisz titá s sorá n lesz erel jük a moto r a,ol olda ttal szWt ség szer int petr oleu aoa 10 ~ • Slov dáin ak és a fejek nek tisz tasá gát és lael 1ka t 1a. 116don tiez toga tjuk a eg az ol~ at hiit6 és vizs ugár ral tiaz toga tjuk le .

Haso nló al távo 11th atjul t el. A vast agab b szen nyré tege t csup án kapa ráss 6ve l /82. ábt egys zerü U- alak u vise a nyoú amr désé A hüt6 bere ndez és álla potá t és műkö ra/ ellen 6riz zük. et a hüzén hát~ l a heng erso rok közö tt fogl al hely A be:feoskendező bere ndez és fedll leme nyi lú.A nyotöml 6 felu erel ésé: re azolgál6 ellc 6rs6 t6 leve g6 n;,om ásáne k levé teléh ez a gumi egin4 1t~u lt 6a a ort 110-t a. ig tisz titau lt ki. Bzt köve t6sn más 11eg111érése el6t t ezt a nyil áat m.ind oaat o:rna belő tork olat át a nyil áara huzzult rá. 4 hüt6 a mér6 bere ndez ést6 l elve zet6 gumitöml viz szin tjére , gyak orol a kis töml 6vel a ca6b c lév6 sejé ben a leve g6 nyom ása azut án h atás t 1ltál án lek os6b m visz ont a azin t növe uzil t. A ah61 a sziD t ebbe n a csőben caök lten és a mási 85 6ben ág e ltér és adja meg vizo s.zlo plll illil l6te jele ntke z6 vége6 sz1n tma gass olv aso tt, a két cs

b -L--" légll 30m ást• "én y diag ram ja. ford ulat szá ., ffü• relt an a "00 . n"om ásán ak és a D1ot or A hüt6 1eve g6 „ cNI ford /per cné l hoz záv et6 l~g esc 80 111 ,., i an eng edél yeze tt l ev eg(ln;yomás l;,vv .A Dlini s futá s el6 tt1 ford u 1 a t s zám ai.oá l 200 mm/ Ha kise bb nyo wt oszl opm .1lli m6t er /pél dáu l a 111otorunk a tel.jes hüt6 bere nde zést llériiJllt azoon.el ki kel l tisz tog atn 111 .13 i 111otor kené se 83. ábr a .A D1otor ken ési váz lata 1 - ~01 116 olaj sziv atty u; 2 - elsz 6 O l j i tt jtar tály ; 4 - sziv 6ko sár; 5 a sz va yu.A 3 - ola olaj szür 6• 6 - olaj cs61 7 - befe cske iv l ◄ ür6 biz tos it6 szel epe ; 9 - az o avsz a kom pres ~zor forg atty u szer keze ténendez 6 ~en dsze r ; zeté k és tulf oly6 k ken6ése; 10 - oll~ hhü~ g~l• ltx- obl j a befe ceke ndez 6 rend szer nél; 12 fzt~ !eág ~ /nyoaáao1ökelos zt csap az O av • ~ ken t6/ szel ei>! .14 -

forgaágttyuten~ely forg atyk~5 kö f~! !!;t r1t~e :Y{ iz! ~~ ~!j 6 17 tyut eng ely tugo rg6s cse.p ya; 1 t sz;l !p 1 mel lel fede lébe n; 20 f6 ken 6csa torn Y s .,, 6jén ek h6e l•• I 22 olaj h61!16r6; 23 - olajnyomásm a a mot or tomb ben; 21 - az o1 av◄ távh6a é~; tuv6 kész ülék ha;j t6 teog elyé nek hornér 6 1 24 - a hüt6 tuv6 kész ülék haj tó teng e., e; 25 - a hUt6 t yos vég e; 26 - hidr auli kUs teng el,k apé aOl 61 2? - een f 1 fllg ális olaj szü r6 ~ g~!;ls aaotor A TATBJ. 2 - 928 - l tipu su motorn.sk keri ng6 nyomásos ken ése van . Az ola j külö llill Ó tart ályb an van , uel y a forg atty uhá z 111ells6 fed elér e van ráer 6sit ve. Hátu l a moto ron a vezé rllÜ házb an van bes zere lve eg;ymás utá n /köz ös hásban / a forgat tyut enge lyt6 1 meg hajt ott két ola j sziv atty u. Az egy ik sziv atty u /a sziv 6/ az olaj at • vezérmübázb61 az olaj tart ályb a sziv atty uzz a át; a más ik sziv atty u ped ig /a nyom

ó/ az ola~ at a tutá lyb 6l sziv atty uzza ki és az ola~ at az ola j hüt6 n és az ola j szü r6n kue aztU l as egye l kené ai hely ekre sziv ja át / a mot or ken ési váz latá t lásd a 83 . ábr án/. iz olaj azü r6 /84. ábra / a moto r mel1 s6 fede l6re van rász erel ve. Az ola j a azU r6 beté teo. árS lllik át, amely felf ogja a azen nyez 6dés elte t és az ola j a kö:&éps6 téra n át: hala d tod, bb a lten6 rend szer be. iz olaj szür 6be n bist ou.e ág1 szel ep van Ha a szü r6t szen ny töll iti el, VID e111kor a aziv atty u a nagy on sürí l ola jat a szU.r6n át nem tud ja átny omn i,kin :,~l ilt es a biStons ági szel ep és mos t már a tisz tita tlan ola j áramlilr. a ken ési hely ekh ez. A ken6 rend szer be van bekö tve a tel.j eaen át111en6 olaj szü r6n tul a cen trif ugá lis ol•; lazil r6. A m~tor forg atty uház ának jobb olda lán a pere mek köz ött hely ezk edik el. Az olaj szűrése a forg ó forg órés szel előidézett cen

trifu gál. is er6 hat ása ala tt aeQ végb e • .l forg órés z forg atás ára a forg 6rée zen elhe lyez ett :tuv6 kákb 61 kiár811116 ola j reak ci68 86 84 •. áb ra A csil lag ala ku ola jszü ró ~ni éti 4 - bizt onr,""C ités éhez·, 2 - s z··uru" t est ; .,2 - szürtőő bet ét r ögz l - csa var köt és az l szürőbet &JQa „ ó r ögzi t 5 a szu ele fed a 6 le; ede f t r tes s s ep1 85 , ábra Forg ó cen trif ugá lis olajs zürő bet éti 4 - lera kódott sz~ ő rész e ; 3 - telj es szürő - fuvó ka1 9 - csu szó pers ely1 fels sz óré forg a 2 1 l tüsk e ; 8 1 - kül. só fedé slap tes ti 7 - forg óré sz burk olat ; 12 - csu szó per sely nye zód és; 5 - t ömi tés ; s 6z -alsó visszaverő 11 e; ész r óré 10 - a forg zennyez6 dése ket, 8111., erő arra kén yszerit i A s lis u6á trif cen A . ybe igén nyomóerejé t ves zik rakó djan ak le, aho l azu tán az ola j , hog y a forg óré sz fala ira lyek nek fajs uly a

neh ezeb b min t löv elnelt Id. azu tán öisz tito tt ola j, amelyet a fuvó kák kit A , ki ak itan alak get réte isza pos den llás odik ola~ trif ugá li s szürő forg óré szé t min cen A ba. ház u atty forg a be ik foly áss al foly kel l t i szto gat ni. caei:éo.ál azé t kel l sze dni és k1 ágr a s zer elté k rá a bir. ér aml ik be Erre a kin yomó Az ola j az olajszürőból a hütó be itéss után a aegaü.rüalSóvja a hütőt a hide g motor meg ind meg ly ame et, lep sze ós e az goly t ons ági ől. Ha a ken ó ren dsz erb bekövetkező sérülésekt tt lllia ás nyom agy n Ó r111SZ szá j biz odöt t ola jtól 2 érté ket , kin yili k a bi zton eé.g i goly ós s zele p é s az ola m lr.p/c 6 a olaj nyo más tull épi szo r ken ésér e szo lgál ó elik be. E sze lep ut án van a kompres nyo s r észe a forg atty u hé.zba foly llye l nagy on hid eg időben eték en hé.r omj éra tu csap van , ame vez j ola ető vez z őhö hüt A . é.s ágaz rből . A

csa pot vez érjhü t6t kiik tath atju k a kenőrendsze ola az lt/ sérü meg ő hüt a kor /vag y ami. 87 86. ábra Kar a háromjáratu csap vezérléséhez /az olajhüt6 el6tt/ karj ával egyesitett rud; 2 - a kar be van nyomva, az ola~lliitO k1 Vall iktatl - a csapvaJrupoe az üzembcíl; O - a kar k.1 van huzva /nyitva van az olaj belép6se a hüt6be/ 2 16 kart a 86 . ábra szemlé lteti Az olajhüt6n tul van felszerelve a 4,5 kp/cm tuln;yomáara beszabályozot t biztonsági /n;yomáscsökk.ent6/ szelep Ha az olajnyomás eléri ezt a szintet. a szelep kin;yilik és az olaj bizonyos része a forgattyu házba folyik be . A biztonsági szelep meggátolja az egész ken6 rendszerbe az olaj tulzott mérték.ü nyomás növ aked6sét Az olaj nagyobb része a kan6 csatornán át jut el a aell116 VHet6 cse,págyhoz és annak nyilásán át hatol be az üreges forgattyu tengelybe. A forgattyu tengely üregéb6l a& ol~ a forgattyu csapokban l év6 keresztirányu IQJ1láeokon át jut

be a hajtórud csapágyakba. Az a többlet olaj, amely azokból áramlik ki • ken.i a henger falakat a dugattyu csapokat és a forgattyu t engely tügörg6s csapágyait Az átfolyó olaj eg;µd6ben hatásosan hüti a forgatt;Ju tenge-l.yt A f 6 kenőcsatornából k1vezet6 olaj nyomócs6re van rákötve a szabályzós befecskendez6 szerkezet. A befec skendező szerkezet házába bevezetett olajat a bütykös tengely az ágyazáaok mJ.nde-gyiltére permet ezi szét és s zét porlaszt ja az olajat a fecskandez6 egységek mozgó részeire is• u olaj a go l yós csapágyon keresztül a szabályzó házába jut be• ahol a nehesékek as olajat a szabályzó további részeire peraetezik szét. Rzt követ6en a tulfolyóca6 az olajat ujb6l az olaj tartályba vezeti be. A f or gatt yu házban lévő f6 kan6 csatornákból az olaj az elágad.eokon át jut el as ol ajacyomáemér6höz é s az olaj h6mérséklet éorzékel6jéhea vezet6 csövekbe• a hüt6 :fuvókészül.ék haj

tóművében lév6 hidraulikus tangelykaposol6hoz. a bütykös tengely osapágyaiho z és a szelepeme16khöz /8? • ábra/• Bzut án az olaj a szelepe11el6k vesetékében lév6 IQJilásokon és as ür eges eloszt ó rudakon át jut el a szeleph1111bák kamráiba, ahol leken1 a csapokon a asele;phimbé:k ágyazását. A esepeg6 olaj keni a 11eltps1áfaltat és hüti a tuv6ltás befecelrendez6 sserkezet alsó részét A többlet olaj a lefolyó csöveken át jut be a forgat~sba Az olajszivatt;,u A csap ée a hajtó tengel y névleges átllér6je • • • • • • • • A hajtótengely játék.a a sz1v6 és a IQJom6 szivattyu házában 88 • • • • • • • • • • 18 ·0.024 - 0,062 • 87. ábra eael.6 k ken6se szelep A a t~ a motor tömbbe turt f6 ken6 csator na /a forg. l - bütykö s tenge ln 2 - azelep emel6 ; 3 -eloszt 1ud véd6 oslne; 7 - leó eloszt az 6 rud; ó 5 éje; csész göllb há&ba n/; 4 - az emel6 fejt6 csator na /az olaj folyás át

a ~ilak jelöli k aeg/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Az össze szerel t kerékllil. axiáli s játéka n/ • Az összes zere,l t fogaek erékmü kerül eti játéka /az átllér6 A ezivat tyu hajtó kereké nak axiáli s ját6lta • • • • • • • • . • • • 0,100 - 0,176 a 0,040 - 0,082. a o,036 - 0,130 - ldoser61DWc, al ö■asta1 .· Amennyiben a sziv6 vagy a ~0116 szi vattyu valam elyik résstt oltat, hogy a azivat tyuhás lle de:t:o -relésn 6l egyen letese n kell meghu zni az összek öt6 caavar relt asivat t;ruk tqaly eiv ltÖ•.11D;)elódj6k el és a tengel yek ne ltereez tez6dj enek • Az öas zease os6 réasei be helyes zUlt be .a TeM116 dén kézze l forgas suk a eg. A azerelé an61 a há&ak o aatlalt pontos csavar okat alkala azsult . ékelt minde gyikét éa csupán az ell5ir t szilár deágu /8 G/ A oentr1 tuaál.1 a olaj1sz ür6 Tipua • • • • • . RHO 211 2

olaj ~omás , 80 a° olaj h6•r• • • llin. 4,5 kg/Ili» • • • • • • a6klet melle tt • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 7500 ford/p ero ••••• • • A forgór ész fordUl atazáll la • • • • • • • • • • • • • • • 2 • • • l,5 - 6 kp/oa • • , • • • • • • • • • • • • • • • •• • • a ., olaj üzemi ~omáa • • • • • • • • Avae r6azek szür6 képee e6s•. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A s zervet len részek szür6l tépesa ége • • • • • • • • • • A ezürl5 teljea i tmé~e /átfol yás/ 5 kp/0111. 89 III.14 A motor öpsseaserelése 88. ábra .l forgatt,ut81l8e~ tügörglSs osapégyain lévlS lcülslS gyiirlik ~eütése a forgatt:,u hásba l - a csapágy ltül&IS gyüriije1 2 - A 22080 beütlSsserssa 89. ábra A Pml 0729 sserellS

ál.lván;yba befogott motor tölllb l - a flS forgattyu caapigy turata1 2 - kenlS csöveit 1. A motor asereléae során ellSször a forgattyutengely flS tügörglSs csapégyainalt JcülslS gyürllit aajtoljUlt fel a motor tömbbe /lásd a 88. ábrát/ A- 22080 tipuau szerszá:auul:Blmelt során a motor tömböt hozzávetlSlegesc 80 c0 -os forró vizben melegitjük fel 2. A motor tömböt a Pml 0729 szerel6 állván;yba fogjUlt be Az llleazltedási felületek a1ndegy1két /f6k.ént az u;j tömbnél/ 11entesit;jlik a kopásokt6l és az éles élelttlSl, a régi töait8ek maradványaitól, a tömb belsejét és a nyiláaolt iúndegyikét 11egtisstogatjult a féa reaseléltelr:t61 és süritett leveglSvel gondosan átfuvatjUlt 90 90 , ábr a ése ben yom ott - a füg g6l ege s elt éré s megmér ése yez hel el k ána ágy s ezé end A befecskendező ber hel yze tné l 7 mér6 és sze rel 6 sze rsz áa neses meg fog óva l; 2 MRT 000 mág a és yal ánn állv az or l - ind i kát

A befecskendező 91 , ábr a s mérése ely ezé se - a viz szi nte s elt éré ber end ezé s é8Yának ttelh l kih uzo hel yze tné er o gyür{llcet, k a gol yós c sap 8y aka t, a Guf lju ajto bes be elé fed só hát 3 , A motor egy edi tóm üvé t az J.-30417 beü t6a bef ecs lten dez 6 ber end ezé s haj és t oló pcs yka gel ten s liku a hid rau sze rszé m segi tsé gév el, toz ó csa pja ira tog atj uk és a motor tömb köz pon isz let an dos gon t elé fed só cáv al ütö 4. A moto r hát eke t, azo kat gumi vag y fa pál ités töm a zal ass tap .it6 töm rá1 lles ztjü lt a szü ksé ges get jük be, só fed élh ez csa vaker eke k burkol atá t és azt a hát ó szt elo az jlik rel sze fel llit ó lllin-0007 5. Bzután ezé s ágy át és elle n6r izz ük beá end ber 6 dez ken ecs bef a jük roz zuk fel . Pel szerel 91 6a az eloszt;óhá.z közöst;engel;yiiségét A kösöatengel,Ugnet :t. 005 --e• határért6kek közöt;t kell lennie • .u ágy

felszereléséhez a következ6 eljárú van érvé~ben1 szeruéa aegit;ségével u ágy a/ A vezérmilház 1. részével felszerelt forgattyu házra - lazán huzzuk aeg a betecskendez6 szerkeset 6gyát és az JIRT 0007 beillitó szerszám valamiDt a úglleses aegfogóval rögzitett indikátor aegitségével :t 0,05 m-ea pontossággal illitsuk be az ágyat u IIRT 0007 szerszáll helyzet6t fiisg6legea 6s vizszintea sikban. ellen6rizn!illk kell éspedig az osztómilllásban. lév6 ~ 56 BS ~iUaból ~•o~, kihusott és be~o110tt helyzetben /lásd a 9(). és a 91 ábrákat/ o.OOO A filgg6leges ailtban. ket alkal111S.Zzulct el. a való kiegyenlitéshez 92a.10102-1 gyártási számu alátétevizezintes sikban való kies,enlit6st ütögetéaael végezzük b/ A kiegyenlitéshez huzzulc meg a rögzit6 csavarokat, ellen6rizzWc a~ 8Y felszerelését. es1tergáljunk ki két ~ 81l7 r+g:g~/ ~ilást és üssük be a 8 x 20 köz- pontozó csapokat. 6. A PRll 002 szerad111111al

ellen6rizzük a motor tömbben lévlS f6 osapágyak és az osztómli házban lév6 csapágyak közöstengelJüaégét, esetleg szabályos helyzetbe illitjlk be a vezérail hásat. a eghuzzult a négy caavartkiesztergáljult a központozó ~ilást és beütjük a központozó csapokat A központcsitott burkolatot ujból leszereljük Est a müveletet csupán abban az esetben végezzük el• amikor néh~ uj központcsitott részt sserelUDk fel. 7. A f6 csapágyak küls6 g;yürüit kent összeszerelt forgattyu ségével a motor tömbbe. a. a motor tömbben olajjal kenjük be és az olajjal betengelJt és a f6 csapágyakat b~omjuk PRM 0023 szerasáll aegit- A motor mells6 fedelét letiaztcgat;juk /esetleg eltávolitjuk a régi tömités maradrvá.Dyait/ és süritett leveg6vel :fuvatjuk át• a motor tömbbe beillesztjük a központozó csapok at elhelyezzük a tömitést azt tömitlS tapasszal bekenve a cauazó csapágyat olajjal lten;jük be és a me l lslS fedelet ujból

felszereljük és meghuzzult. 9. Blgörbitett hézagmér6vel megmérjük a min 01 --ea radiális hézagot a ~orgatt1Utengely és a mells6 csuszó csapágy között /lásd a 94 ábrát/ 10. A szsrvószivattyu hajtó fcgaakerekére felszareljWt a gumi tömit6 gyüriit és a aeneszt6 csapokat és sllen6rizzült• hogy a méreteket betartottuk-e /lásd a 93 ábrát/ Ezután leszereljük a csapot és a feszitlS csövet. a rugót behelyezzük a forgatt,utengelyben lév6 hornyokb•, felsajtoljult a hidraUlikwl gépi vezérlés szivattyuját aeghajtó fogaskereket, a fesztilS csövet és az ola;jlehuzó gyürüt. Ajánlatos a szervószivattyu hajtó fcgaskerekének részeit három leaezes kengyellel egyesiteni• amelyeltet azután távol.itunk el• aiután a kereket szabályos helyzetbe /93. ábra/ állitottuk be A kengyeleket körülbelül 10 11111-ea azéleseégü lemezes szalagból készitjült el. 12. A 11ells6 záró fedélbe PRK 0244 beüt6szeraz6a segitségével sa;jtcljult be a

Goterc gyürüt, felssereljük a töaitéses fedelet /tömit6 tapaaazal lten;jüll: be/ a tölllitlS teag!tlY gytirót és az automata vesérlés szivattyujának hajtólliivét és meghuzzult az ~ákat éa a csavarokat. lliután aeghuatult az alkatrészek mindegyikét a gumi gyürü a tömitlS lécet /el6teazültaés,bt11 VIJll/ az axiális osap6gy osuazó sikjáho1 huzza hozzá és ezzel valamint annak kopási hézaga növelésével korlátozzuk az olaj átfolyását; A forgattyutengely aellalS csapjára ráütjük- azijtárcsa fejét• becsavarjuk és aeghuzzuk az alátétes csapot. Pelasereljük a szi;!tárcaát, a torziós csillapitót, a központozó gyürüt és a csavarokat aeghuzllUlt. l ~ . Psls1ereljük a kitisztogatott 6s öeszesserelt csillagalaku olajszilrlSt 92 3 J. 92. ábra motor tömbben lév6 f6osapás,ak éa a vezérm!i hé.sbm lév6 csaptg,u: közöstengelyüségénelt ellen6rzés• 1 - vezérmliház1 2 - motor tömbi 3 - PRlt 0022 beill1t6 eserasu INfll

93. ábra A szervószivattyu öaszesserelt hajtó kereke 1 - kengyel 94. 6bra J. radiális hésag ■egméréee a forgattyutengely éa a aells6 csuas6caa,p6g7 ltösöt~ 1 - elgörbitett hésagmér6 - ain. Ol a 95. ébra 1 osaptgy as fed.él szabily os helyze te l - a forgatt yuteng ely teljes háts6 osapja1 2 - c sapágy fedél; 3 - fedél töllitéa "A" - az érték 19 - 20 mm határé rtékek ben 14 • .l motor töllböt a szereli ! illván;y ban aaegfor ditjUk és felsze reljük •~ oly m64on ki• vtloga tott hajt6ru dakat, hogy azok egy 11otorn il a 1 2 grammo s sulykü lönbsé get ne haladj6 k aeg. a~ib en az eredet i hajt6rµ daltat szerel jük be, akkor azokat azokra a oaap6gyaltra kell viaszah elyezn i, ahonnan ldszer eltük 6ket /a jelölés szerin t/. Kinden hajt6r udat és fedelet egyértel111ilen kell megjel ölni, hogy -. ezerel< ts során azokat ne caerélh easlik tel. llllellett • hajt6ru d osap6.g yaltat tökéle tesen letiszt ogatju k és

olajja l kenjük be• .l hajt6r ad 011i,6Qalt oaavar ait különle ges !f-1??2 8 ltulccs al huzzuk meg. A csapág yakat ll - ll,5 kpe ~0"4té ltltal kell 11eghus ni. 15. :relsser eljUlt a aotor töllitée ea ala6 fedelé t és a rögzit6 osavaro ka.t aeghuHult• 16. :relsze reljUlt a t öllitéae a olaj■ ziv6 csövet , kitiszt ogatju lt az ola~a rtilyt 8 allbJ beasere ljlllt a zú6oea varok aindeg yilt6t éa as ellen6 rz6 mér6p ilcát és azoka:t a töaitéa ael • aotor aells6 fedelér e szerelj Ult rá. l? • .ls olajazi v6 csövet a aotor mel ls6 fedeléh ez huzzUk hozzt, kitiszt ogatju lt • azivó kosara t és azt négy a egtog6 seg1 tségév el a gumi tömi.tii gyürüv el az olajta rtil,ra uerelji lk tr. 18 • .l aells6 lezú6 fedélr e szerel jük fel a azerv6k ormán;y szivat t,u.ját a töait6 tapaasaal bekent tö!l1té aael éa a :torgat eyuh•z jobb oldal- ra szerel jük rt a octrit ugilia olajezür&t . . 19. 1 bütykö s tengely csapág yait olajja l

kenjük le, a tengel yt ~omju lt toabben lév6 "-azu ba és o .,, aavaroz , ,. fel a háts6 osap6Q per•é t és huzsulc aeg kor onu ~tkat lcül.önl egea URH 0435 ltuloca el és biztos itault azokat . be • 110tor az alt~tl l 96. ábra tolá sa PBll 0146 lehusó■seraáaaal isaj k elt l.yén hilve A szele peme l.6 aau el~ 68r e asolg iló klSsp ontos ó oaap okat 6s 20. Ossük be a:z olaj sz1v attyu elhe lyez klSabena6 gely uten a-tt, forg t. Blle n6ri zzül t a h6ss got a fel a töm1 t 6 s ea lSss zesz erelt s ziva ttyu r lSgsi t6 a aeg llt u hajt ó foga slter ek6n elc foga tban 6a huzll fogaelter ek6n elt foga iben 6s a sziv atty csav arok at. arolt röga ik6t elos ztó kere ket /fig yel • - a oaav 21. A bilt;yklSe teng elyr e huzz uk rá a t/, elle wia tsa bizt oeit ja as eg;y6 rtelll il eaer el6a t h6r e szol gáló turat o.lt ssab ályt alan osst ott kere lt6ne k foga i hajt ó fogae.lteralt6ne k 61 a ns6r llil hajt &ük a héaa got a forg atty ut eng ely

os1t j uk. közö tt 6s a csavarolt at megh uzzu k és b1zt ely hajt ó ödtet 6 t81lg elyre huzllllt rá rugó ra a teng 22. A befe cske ndoz 6 s zerk ezet et lllilk öeadht6 ■Uk6 szol gáló hajt ó kere ket a f Ulólt 6ezü léket ltere k6t, a :ford ulata zálll lé.ló hajt ásár a .r 110to a be juk zere lt hidr aulil cue teng elyk apcs olót ~oa azea zere l t tSDg ell;y el együ tt és a fels teng el1b c lh6 a gyür üa csap ágya kba /figyelt ■ - • htta ó fede léb en lév6 töm itéee a teng elye aásá ra/. h1dr aul1.ltua teng el ykap csoló tüe ágya it fela sere lt rá a vezérmU fede l6t a hajt ó teng elye 2}. A közp onto zó c s apok ra illea asil lt 6s ellen eriza flk ilklte l, megh uzzu k a rögs 1t6 csav arok at oe~á g;ya 1val és a töm1 t6 teng elye s g;yür em szoru l.aal t-e asok vala hol a vezé r mü k erek eit jára t6t 6s játék .át, n t6 tap uzf edeU t 6s ujól ag felea erelj il.lt a töll1 24. Bzut án leve sezU k a vez6r111U kere ltek rögz1t6

eaav arol tat. 1azl beke nt t ömitéss el. ée megh uzzu lt a 0 forr ó hoaq .vet 6leg e1c 80 c -ra /p6l dául 25. & forg attyu teng ely háts ó f6 osa p~t re. óg;y ürüv el ráhu zzuk a forg att;y uten gely visb en/ 111el egit jilk f el és az olajl ehuz alt felt f el a f orga ttyu teng ely háta ó oaap 6Qm 26. Ezt köve t6en haso nló módon aele gitjü bisto aitju k b1at oa1t ó gyür üvel • delé t, fele ajto ljult a küls 6 gyür üt 6s 0D;J ito" a c sapá gy fedé lnek a lend lteré khes Tia1 .A saer el6s sorá n be kell tarta nunk áQ flde ln viu zaae n6 hor)l Jtt k6pe atélt lti. 4 osap th azab il;yo s hely seté t, aael yre a tl:illi 0 -• 19-2: k ért6 tjil.lt oly 111ódon, hogy az "A" 0,2 - 0,5 mm-ea v aata g8gu t öllit 6sae l tömi legy en. hatá r6rté k.ek kösö tt /lás d a 95 ábr! t/ .ra ezol attyu teng ely htts ó oaap !g;y fede le a16ú 27. Az elos ztó k erek ek :fede lébe n a forg ó g;yürtl.e fede let taps sssa l beke nt t öllit

hea 6e olajl lhua giló n;yl l!at 111el eg1t jük , a t1Sm1t6 fela sere ljllk éa megh uzau k. 95 97• 6.bra 4 szelepemelők pereelyének beUtéee PlUI 0045 beüt6szaresámmal 28. A hidraulikus tengelykapcsoló tengelyére r61lleeztjiik a biztositó lemest, a koronás anyéltat , amelyeket URN 0428 oe6kulccsal huzunk meg és biztoeitjuk azokat 4 aüllyeastet11 csavarokra ráhuzzuk a t ömitéaee hidraulikus tengel;,kapcaoló ltis fe4elét /a töaitéat töait6 tapasszal t ömitjük/ és szabályos helyzetben rögzitjült, a hidraulikus tenge~kapcsolóba b ► kötjük az olajvezet6 csövet. 29. A hidraulikus tengelykapcsoló tengelyének másik végére felszereljUlt a per•n a tuv6kéeziilék tengely e szám.éra szolgáló hornyos meneszt6vel ,o. 4 befecskendező szerkezet ha jt·6 tengelyének csapágyát az elcestó ke-reltek fedelének hátsó oldalán koronás anyával rögzi.tjük rá a tengelyre különleges Ulllf 0}40 ca6ltulccaal,aaely•t azután lemezes

alátéttel biztositunltUtána felszereljülr és ~eghuzzuk a tömit6 tengel;rg;yürUa ki s fed6 fedelet 31. 4 befecskendező szerkezetet tengelykapcsoló meneszt6 peremét. tengelyre rugóra illeaztjUk rá a l&11ellú mWtödtet6 32. A lendkercet letisztogatjuk é e ele6eorban a tengely peremen a lendkerék illeazltedési felületét t isztitjuk le /ügyeljíinlc az olajlehuaó g;,ür{lre/ 68 huzzuk aeg as el61rt 16 - 17 kpm nJOmatékra kül.önlegee li 17728 ce6ltulccaal a r ögzit6 csavarokat éa asokat gondosan biztositsuk A l81ldkerékbe üssük be PRM 0197 belit6azerazáaal a tengeltltapcaoló tq► l yénelt csapágyát, a teret tölteük ki ken6zsirral és huzzuk meg a csap~ kis fedelét. 33• Siiritett leveg6vel fuvassuk át a szelepelll816lt éa az elosztó rudelt ken6 111iluait és a szelepemel6ket olajjal kenjük le; az elosztó rndakksJ együtt nyo~ult be a aotor töabbc Uv6 pe.r selyekbe Oly esetben, amikor az emel6 perselye aegaérlllt, ast PBM 0146

azaraÚJlllal Hjtoljuk ki és uj perselyt üssllnk be P.mt 0045 b91it6azerPsém■aJ /96 és 97 ábra/ 34. S:aereljiik r6 a dugattyurudaltra a dugattyu gy(lrtis dugattyultat - lúd a III6 fejezetet - á Héi:igerek és forgattyu szerkezetek e fejezetet 35. Xllen6rizzült a szerkezete - f ejezetet. hengerek beállitásé.t - lé.ad a III 6 - a Hengerelt 68 forgatt,u . 36. A vezérm!i házon karcolással jelöljük meg az els6 henger dugatt,u~a koapreas sióa l öketének fels6 holtponti helyzet6t /011lp án as uj vezéraü huné.1/ 96 98• ábra 4 tölt6dilla m6t ■eghajt6 szij ~eszitéeé nek saabilyo aua 1 - t öl t6d1namó 1 2 - központo z6 /szabilyo zó/ pe:raely1 3 - :rögz1t6 ke.agyel1 4 tQake -,7 • A dugattyuklloz azo11oe türhü htDgei-ü et v6J,a,aimuik ki h a dug•~ • huasult rt relv hengez - l l.t1 d a III6 - a H808erek és forgatt,u szerkeze tek - e fejeaete t, 4JI öaszeaae aaoll:aIJ ld., osövelteIJ 6 fejekbe beazerolj illt a.z eloezt6 rudelr v6d6

oaöveit és as olaj leeesat es,81111tj ük /az onos hoss zra/ és azokra :r!huzsull: a t öll1t6 ~ e t . }S. Felszere ljük a befeoaken dez6 szerkeze t olaj lefejt6 csövét éa a aoto:r hengerelt oldalsó fed6 lemezeit - A 39. :Felszere ljült ée lties,enl itjült as öaaaesae relt henger fejeket - lúd a I:II5 b~o■;lwt h8.08er fejeli: - fejezete t Pelsze:re ljült a hiabáklca l öaazeaa eelt bakokat :Sellett a1b6 a véd6 perselyek be az elosztó rudakat ée a hi■bQra 11:ötjült rt. 4 hengerfe jeket 11yo■atél 11:ul.oosal 1 2 kpm nyomatékl l:al hurzuk meg 40. Pelezerel ;lük ;16 töaitéeek kel a kipufogó oa6Yeltet Ha a ■oto:rt a gépll:ooai ra aaonl181 u;16lag Id. nem uereljül t f el, zárjuk el fadugaszo kll:al a .n ;yiláaolca t, aaelyei:e t a aaerelhD 61 a aotor h léoeltet a1olgil6 :re rögzitésé leaesek kell VOW!.1 Bgy1dt3ü log felaze:rel ;!Wt a fed6 ■ells6 feM leme z eit. a­ 41. Szerel jült rá a motor mells6 fedelére az olaj 11:erillgés ét b1ztoa1t6

rudu h6ro■;ltr 6t. 16gaü:r1t a töa1t6se a tu elzér6 csapot, a töaités es olajhüt6 t és aai;l42. 4 kompress zor tcge~ kupos végére b urzuk fel a ttreatt 6ltet •• • Ugaü:rié 6 : • :rögs1t31111 ttronján alt egyik részét, aJ1elyet anyával rögzitüul t. 1Jgy1U10aall: f elsaerel;l ült h fes11t6 a1.átétea sz1jt6ro ea 111áailt ill1that6 részét is el • 43. Felszere ljük a süritett leveg6t a ll:0111pressaortól elvezet6 oaöveltet 6s b111nooa ■otorho1 er6e1tjül t hoazt. 44. 4 felsaere lt saijtéro ets tölt6dina a61 • ltöaponto só p erselybe nyo■jult be •• beh► Wt • ha;l-t6 lyHr.ült a rögz1t6 k808Yelbe éa bizonyoa 116:rtéldg ■eghuzsull: a oaavarok at Blhelyen b8A;Jo■ott v6Jat1>a r~ hoaesi persely a 611:ar.ijat 6a a 1tözponto z6 persely elfo:rditi efval ■1Jldk6t 6r1nt661 as aaij a tüskével a u1jat ol;y a6d011 feez1t3ül t aeg, hog as uj ~ oúd.val es1jt6.ro aáhos 10 - 15 1111-re hajolhaea élt b e /lúd a 98• ábrtt/ 45 0 4

s z1jt6.rce t:ra rilllesz t jillt a lto■preaszorIJ llilltöd1Jet6 hajtó 611:szi;lat •• asabilyo t/. zuk a az1;1 fessitett aégét /lé.ad a III 10 - A légaü:r1t 6 - fejezete 46. 4 uelepell: hézagait 0 ,2 , értiékre asabilyos llUlt be /lúd • III 7 - Aa oast6lllil - fejesete t/ 7 TA.TRA 148 99. ábra Hézag az illditómotor közb ene6 fogaskereké nek homlokfelülete és a lendke.rilt fogaskoszoruja között a = 3 + l mm; l - hézagoló aláté tek 4 1-00. ábra tengelykapcsoló, szabályozása a gépkocsin 47. 4 hengerfejekbe beillesztjült és rögzitjük a beszabályozott kákat /lásd a I II. 9 - 4 befeoskendez6 berendezés - fejezetet/ 48. Miután meghuztuk befecskendez6 fuvó- a befecskendez6 fuvókákat rögzit6 bilinoselcet felszereljült a t<l- mitéees heD8erfej fedeleket és meghuzzult a rögzit6 anyákat. 49. :Felszereljük a töaitéses szivó osövaket, a peremeket ~s a durva tüzel6anyagszür6 bilillcsét. 50. Jelssereljük a kézi lesstett

szür6 betéttel/. szivatt;yuval a finom tüzel6anyagszür6t /a tökéletese beil- 51. nhelyezzült, bekötjük és beállitjuk a befeoskendez6 szerkezetet /lásd a III 9 fe~esetet/ a felszerelt adagoló szivattyuval, és a motor hátsó fed6 lemezét Bekötjük a fiDoa tüsel6an;yagszür6 bevezet6 6s elvezet6 csövobt, az olaj bevezet& és tulfolyó calSveket. PelssereljWt a szabályozó karjának visszahuzó rugóját és a szabályzó karjának von,órudját 6s as olajat a tüzel6anyag tartályba bevezet6 csövet. 98 ~ilúolc .Dalt tt ltall • 52 Felsse reljük a aotor fels6 fed6 leaeá t / a lea es bc lév6 6a az olajhü t6 fed6le aes6t. niölt a kin;yolll6 torkol atos befeoal tendez6 berand ez6e cauoú. nf a hidrau likua t41118e~53• A tömitő g,o.rüs fuv6k6 ezülék hajtó tengel yét b eilleas tjük a tengely hor~a it ltenősairral kapcao l6 tengel ,én lév6 111aneazt6 horny6. ba Felaze reléa el6tt üngei t. BzuUn azerelj Wt fel kenjük be és az elóirt

lten6zs ir fajtáv al t<Sltaü k a eg a tengely l 6a a tölli.tő g::,ürü nl a aelll6 • tuv61té szü1élt et, benyom juk a hajtó t eoge~ t a ~01116 rllgóva t engelyl tapc,s ol6 menesz t6jénel t hornyaiba. k be 6a a oaapw a 11A. fuvókó esül6k eloszt ó kereké t bwa fordit úaal 111t;!u h.ura :,u forgatt a rt ük lesztjü lt rá, a kereke t két csavar ral é s an;ytva l erősitj lterend ez6abe bevese·t 6 ~ 0 54• Bekötjü k a befecsl tendez6 fuv6ká ltt61 a befeoaltendező 1116 csövek et. ellan6r iszült a hésago t •• 55. Az 1ndi t 6 motor kang;ye lét a motorh oz er6sitj ük fel és rék fogaak ossoru j6.nu hoalolt inditó11 10tor közbens ő f ogaske reltének hollllok felület e ,s a lendke a hésag kiaebb , az 1D.ditó aofelüle te között / a hé11ag "a" • 3 t 1 UJ/ Oly esetbe , uliltor hézago ló alátéte ket a héllagnalt tor homlokf el.ül ete elé h ely ezzünk be 103 21os s,artá si ezému az el6irt h atárok k özötti aegtar tba

érdelté bm. a aotor t öllbr1/ . 56. Felsze rel j ük az olaj~ omáemér6 állitha t6 csatlakozáett / kkal osatlak ostatju k a 57. Felsze reljük a sziv6c ső kő~ökére a gumi tőllll6t és csavaro beveze téa,he s. Bilinoa eltltel ön a csőr e a gum1tö m.16t a kompre sszor fejre a levegő j obb kő~ök r ögzitjü k a tüZ9l 6ru:.;yag csövek et ltapoao l6 f eluere l,ee so58. Felsze reljük a landkar ékre a tqelyk apcao lót A tangely &11e.r elő tüelt6re van arüks, g rán lamellá k tökéle tes közös tengel ;yü felszer eléséh ez PRK 0442 tapcsol6 tea.ge ~•t ia A aseA szerelő tüske helyot t kénysz erből f alhaaz llálhat juk a t eogelyl ralésn él Og:yel j ünk a lamellák tökéle tes elhely ezésér e. ut6.Da a tüslt6r e dhusBl6ezö r a es er elő tüskét a lendkerék os~égytba nyomju k be, huzzuk hozzá. ht követően bezuk a l a mellát r övidebb fejév el , a kupos részt a lendlte rékhez ~oaó ltaroltlt al •• b~oa jult a helyezz ük a

lendlte rékbe a hajtó t árcsát a felsze r elt rllgós 18Jllel ltt. Végül pedig fellse másik landker é ltt61 elveze t6 irányb an a fe;j hosszab b végéve l a A tengely kapcao l6 hbtt rögsit6 reljük 6s c s avaroz zuk a tel]8el ykapcso ló öeezee:r.erelt hását etgult 80 - 100 ltp/ a 2 ,rtélctl oaavarolto.ak előir t 8G minőségiieltnek kell lcniök /TBgyis aziltrd eléae esetén a ltöloaö nöae rögl egyen/ • .A koráb ban kiogye neulyo zott tengely kapcso ló felezer asok a asótas erel,an 6l he111.ltént zitett alltatró saeket pontos an oly módon aserel.j Wt öaese, lyezked tek el. yoaó ueru u aegS:ba 68"Al 59. A motorra fals aerelt tangely kapcao lót PBJI 0441 összec; gépltoca ir61 kiaser elt a>a be ozzult szabtl;y /lásd a 80. ábr ét/ ée különle ges oaapos kulccs al rllgójt t éa utAD.a a lctll6 kapoao t ornál. A szabál yozásn ál a nerszá mmal ösezeu;yo11juk a tengely t. A gépltoo ain a a1abil; yosu aolönleg es URK 0036 kulcoa al megfor

gatjuk a azabil; yoz6 anyáka a ~ilu~ . rtn ki kell DJitou nk a fedéll el fedett tqelyk apoao l6 Maon fedel6h es oly •ódon ju11hatunlt c;yiláa yoz6 A tangaly kapoao l6 háson felül a a11abtl; ati fedele t. A fedele t leuer tlhozzá, hogy elttvo litjuk a vezet6 tlllltéb en a kös6pa 6 padlós hogy a k:ul.os oaapja i a nabtjlllt és a 1131lú ba a ltülönl egea kulcso t ol:, 116don nyoajuk be, kU ltfilső ~eliile h megfele l& nyiláeé .ba eaaenek be A szabály ozó anyának göllbala lyozó au;ya hoazé. A ltulcao t •• an;;,a aael.y a tengely kapcac l6 ltieg;yenlitő gyUrüj éhez illeszk edilt TaA, an;y-t a tengel: ,k«poao l6 il yt. tengel; ~ilása iban tartjuk aeg 6a 11sgtor gatjult a forgatt ;yu a té.vola6 got a teugal: ,kapoao hélán l6v0 csavl!J! menet szerin t csavar j uk éa ezsel változ tatjuk oaó ltar111&11t:,u aella6 felille te l ó Ms Mts6 illeszl ted6ai feliile te é s a golyóso aapég:, aa ~ Aa~i bc aa ~ • t e16J. a tcközött 6a ezzel változ

tatjuk a tengely kapo ao16 hé s agát is irányáb an ca«Tar juk b• a t gelylta pcaolóh oz /befel é/ a menetir ány szeri nt a motor forgási /kitelé / csavar juk b• a oaagelylta poaol6 hézaga caöltka n. Ha hátrat ale a tengely ltapcao lóba öltélete ac beasab il;yozo tt t vart, illetv e az anyát, a tel]8el: ,ltapc aol6 héaaga növelt. aziltT n hosztvetőlegeac 32 aa/ • .A gelyJca poaolón ál ez a hézag 16-18 - /a tengely kapoao 16 peWjt 99 101. ábra 4 tengelykapcsolót vezérlő hidraulikus szerkezet légtelenit6se 1 a kiegyenlitO tartály, 2 - légtel61U.t6 caavar,} - fO ho,ige: aotor forgatáa6hoz ltülöDlegea, a gépkocsihoz tartozó cs6kulcsot fo?!gatásé.t aegltönnyitjillt, ha lei:cyomjUlt a tengelyltapcaolót • rn.15 • használunk. fel. 4 aotor .t motor beszerelése a gépko osiba .t tecgelyltapoaolóval összeszerelt motort darura függesztjük fel /legjobb erre :Celhaasnálni a PRK 0205 k:ülöDlegea felfüggesztést/,

ráillesztjük a gépkocsi mells6 részébell 16v6 6gyazbra• t motor bekötésénél ford1tott sorrendet alkalmazunk, mint amiltor a motort a gépltoceiból ltiszerelWJt • .t aotor illesztése eorán el6v18yáutosan járjUlik el, hogy ne sértsük meg a motor néház:l;r lduögellő elemét, vagy az alvázon l,évő motorteret Ogyeljüok arra, hogy a aotor öaezeltöthe a sebességváltóval és az előtéttengellyel megbizható legyan és ne haj·tsék azt végre er6szakosan. 4 kipufogó 6s a tüzelőanyag osövek, a légszürő bekötése, valamennyi :Ced6l••• felszerelése, a légcs6, a ltormányvonórudalt és a villamoa kábelek és az olajtarté.lyban lh6 olaj hölléreéltlet caöltltent6jének felezere1ése után a kábeleket osatlekoztassult az akkWIIUlátorolchoz. Bekötjük, fel.töltjük éa légtelenitjük a tengelykapcsolót vezérli! hidraulikus aserlteaetet Ebben az esetben a következ6k6ppen járunk el, 1. SzereljWt le a motorház alatt a tengelykapcsoló

hidraUlikus vezérlését biztositó lt1egyenlit6 tartily fedelét és a tartályt folyadékltal töltsWt meg oly módon, hogy a tarWYban l.6v6 folyadék a szita fanekéig érjen 1 tengelykapcsoló hidraulikus vez6r16 szer1teaet6be oaupán az el61rt töltetet szabad alkal111Szll1 éa igya kiegészitést is csupán azonos :Cajta1t>0 lya4kkal aaabad végrehajtani /-5 c h61Déraéklet1g K6AD jelü motorolaj és -5 o0 h6aéra6klet alatt 114.lD jelü motorolja/ 2 • .1 berendezést a 110tortérben a aells6 lcereast:Calon a berendezés k1egyaDl1t6 tartályáD lévő lég1jelenit6 csavarral légtelenitjük ·szétsserelés után amikor a rendszert ujólsg feltöltöttük, a rendHei- nnmltahengel.ét a tengelykapcsoló kamrán lt~zvetlenill légtelcithetjlk oly módon, hogy lleglazitjUlt a IIIUllk.ahengernél a :Colya4koa 086 tölll6;)ének osavarozáa•t 8 • 100 tutályba folyad6kot töltiiDk be• .l leveglS eltávozua után a csavark6téat aeghuHuk és légtelenitjük a rendszer

felslS részét , • .l rendner Ugtelellitéeénél aeglazitj"alc a 16gtelenitl5 csavart a ldeg;rmlitl tartályon és lenyomjuk a tengelykapoaol6 pedáljét :szt követlSen lassan felengedjük a padilt, uig az legfels6 helyzetéig nem tér viasza. Kicsit vérakczunk é s utána ezt a ailveletet •öbbaalSr 11egiemétel;lük /mindaddig, alllig a tart.iy töUetébc légbuborékok észlelhetlSk/ bt követl5811 a légtelenitö csavart 11eghuzauk. Emellett a pedálnak felelS, le nft i:cyo110tt he]JHtbc kell lewú.e, L6gtelen1tée uté11 uj6lag feltöltjillt a ldegiw1tl5 1;a,rtil,t, 4. Yegvizegiljuk, hogy kelllS aódon kapcsol-e ki a tengelykapcsoló llllenltea6 esetben az eljáré.et megismételjük A tcgel~apcaol6 kiltapoao18t oly módon ellenlSrillaük, hcg;r a motor járatánil lenyomjuk a tengelykapoaol6 pedálját. A tengelykapcsoló kikapoaoluánál as el6tétte11gelynek teljesen le kell illnia /a padlózatban figyeléaael ellenlSrizzük/ • .l teng«Lykapcsoló azaoilyozéea

után ellenlSrizzWt a aotorban az olaj állapoté11, esetleg az ell51.rt menn;yieégre egéezitjük ki, légtelenitjük a befecekendealS berendezést /kiilönöeképpe,n a betecekendezlS rendszert és a ezürlSket/ és a befecskendezlS rendszer fol!gatéeával /a kézi ezivattyuval végzett egyidejü ezivattyuzéeeal/ a hengerekbe tüzellSanyag,ot fecskendezünk be Ellenőrizzük a villamos kapceoléet és a leveglS vezetékeket és bekapcsoljuk az akkwlnllátor kikaposolóját. Ezt követlSen foghatunk hozzá csak a motor meginditéeéhoz III. 16 A ki;lavitott motor be;járatása és kipr6bilása Minden motor javitás esetén, amikor a motor néhány flS mozgó alkatrészét /d11gatt;yuk, hengerelt, ha jtórud oeapégyak, vezérmü alkatrészek és egyebek/ cseréljük ki a javitotII 110tort szabályszerűen járatjuk be és próbáljuk Id. A motor bejáratása 1 • .l motort a fékpadra szereljük rá 2. Csatlakoztassuk az olajzeyomáamérlSt és a h6mér6t, felszereljük a

légazürlSket ,. A mot ort motorolajjal töltjük fal,a befeceltendezlS berendezésbe minimálisan 0,2 iiter motorolajat töltiink be 4, Bllenörizzük esetleg szabé,lyozzuk a motort az ell51rt értékre /a szelephésagout, • rajs szerint - a befecskendezés állandó kezdetének beállité.sát,a szabályozó rudelt szabad ;járatát és egyebeket/ 5 • .l motort meginditjuk és a járatést a 10 táblázat szerint bonyolitjuk le • lz ela6 10 perc során egyidejüleg ellen6rizzük a nyomást a ken6rendszerbe11., ellen6rizzük az elosztó rudak és .a szelephimbaceapok kenését, a kenlS- és a tüzellSazeyag rendszer tölllitetts6gét, a 110tor járatét és a hengerfejbe a beszerelt befeoekendezlS fuvókék töllitette6gét 6. A motort három 6rée id6tartamon ét a 10 táblázatban falsorolt for4ulatszáJlokon és terhelés mellett járatjuk be /ezt az 1dl5t lerövidit.eiu sohaeem ·szabad/ 7. llllen6rizzük a kenlSolail h1Sméreékle1iét és nyoúaét, a hütlS leveg6

beléplS hlSméraéltletét és zeyoméeát, a leveg6 h6mbeékletét, a 11o tor :füetölését, a motor járatit és légaente ségét. Alllennyiben a motor bejératé.ea zavarok nélkül bonyolóclilt le, szelepek hézagait, a befecekendezlS szerkezetét:, mük<ldését és nyomáaát. ellenlSrizzük aég • 4 aotor kipróbálása .l motort jellemzl51 alapján /lásd a 2,ábrét/ fékpadon ellenlSrizzük a bejáratótt 110tor forgató ~oaatékát és a mért tüzellSazeyag fogyasztást /kiilönöaltéppen a f6jav1tú után/• 101 10. TéblM Beiáratáei id tartam SorIZU percbe 2 10 10 } 30 4 30 30 30 30 l 5 6 7 X = A Beállított fordulatszáll ford/pero- Te r h elé a :z: % kg 1000 0 25 1000 ~ 1200 1200 1400 1400 50 0 25 50 50 bm 500 - 600 ?O 10 60 60 80 80 terhelést az ajánlati jellemzőkből kell számitásba V8.D11ÜDko i motor forgató nyomatékát /a teljesitményre átszé.mitott nyomatékát/ teljes fordulatszám

tartomálcyban 100 %-os terhelés mellett mérjük meg Elégséges fokozatosan ellen6rizni az egyes jellemz6 pontokat 200 fordulatszámonként vagy l egalább három fő pontot ellenőrizni, vag~is 1390 ford/perc 86 lóerő /1200 ford/perc, 140 lóerő/ és 2000 ford/perc /maximális fordulatszám/ 202 lóerő, Bzeltban a pontokban figyeljük meg a tüzelőanyag fogyasztást is. Ezt követ6en ellenőrizzük a maximális fordulatszámot /futásnál - lásd a a és 19 táblázatot/ és az üresjárati fordulatszámot /560 - 600 ford/pexc/ , a fuvókészülékkel beadagolt hütö leveg6 n;yomásénak 2000 ford/perc érték.Dél 180 vizoszlopmilliméternek kell lennie A mérésnek minél gyorsabbnak kell lennie és az egyes fokozatokon a legrövidebb id6t kell eltölteni a fordulat számok megállapitásához éa az értékek leolvasásához azért, hogy a motor ne rágódjon be. A motor fékezésénél a beszivott levegő hőmérsé kletét és a barometriklll nyomást mérjük meg /a

beszivott levegő hőmérséklete nem haladhatja meg a +}0 o0 - ot/. A fékpadon ténylegesen mért értékeket át kell ezámitanunk normálisan redukált h6mérsékleti és barometrikus nyomásértékekre /760 higan;yoszlopmilliméter és 20 o0 / A próba után a motorban lévő olajat uj olajra cseréljük fel. 102 IV • AZ m.0:JÉTTBBGELY 111.nden v éltozatnál alkalmazzá k 4z el6tétteng ely a tengelykap caoló éa a sebességvé .ltó között v1sz1 t t a aotortól a forgató .QYOmatékot, u el6tétteag elynelt elől éa hátul egy - egy kereest csuklója van, a h61;só csuklónál horn,yollls talélható, amely lehetővé teazi a tengely hosszának viltostatt aát • u el6téttenge l.y védö burkolatta l van bevonva IV, 1, .l tensel:ykap csol6 és a sebeseégy iltó közlltti előtéttengel:y kie■elhe h azh- szereléae .u előté tteng elyt a mellső 6e a hátsó keuut 01ultl6l11m ezenl~ük szét1 1, Lazitau.k 11eg és oaavarjuk ki a ker east oaapo:tat

rögzitő csavarokat /egy, - •a oaultlónil milldig egymással sze111ben fekvő csavaroka t/, vegyük le a kengyeleke t és ueuljWc ezét a csuklókat, 2. 4 meglazito tt leülBő ceapégycsé széket kötöző dróttal biztositju k a keresstcsap olton azért, hogy a caapégyakb ól a tük na hulljanak ki. 3, Oeezenyo111juk részlegese n a hornyos kötésbe az előtéttengel,t, ast ütögetjWc és kie111eljll.k, leszereljü k a további. két kengyelt és kiveeellilk a lt6t lteroencea pot • l külsőt csapágycsé széltet kötöző dróttal biztoeitju k a csapokon all6rt, hogy a caa,ptgyakból a tük ne szóródjana k ki, Amen n;yiben a kereszt csapégyai berágódtak , vagy tulsott Mn61tben 111egkoptak, rendszerti ll a ko111plett ltereaztosa pot cseréljük ki a csapágyakk al együtt ujra, 4 , Milldkét oeuklón 5. Miután eltávolito ttuk a tengely csövének hátsó v68n a v6d6b~kol atr61 a kötöd drótot, az vart, előtéttengely hor113aiból kihuzzuk a llellee&tőt

, •elyből kicaaTar;ju k a z&r6osa- 6 , .i ltereeztosa ,pot szétszerel jük oly a6don, hogy a tügllrgős ce~égyalt CMszéj6t lti~omjuk a csapból, esetleg leszereljü k a cs~ közepén lévő tömitő alttételtn • u u;jbóli össezeszerelé a aorán ügyeljÜllk arra, hoSJ as egyes csapágyak ti11 ne ltevaredjen elt össse, aiAt- 10, 10 2. áb ra , ae J. tel jes - 6 tét t6~ ., l1 /m ets ze t/ 10 3. áb ra A t8l lge lyk apc sol 6 és a seb ess ég vá ltó kö zö tti slö tét ten ge l;y . A ny ila k a ke né si he lye ke t jel öl ik meg hog;y a tük et 11Wld1g ere de ti hel yük .re ke ll vis sza sze rel ni. Eg yéb kén t a csé szé k ne cei pjé k be üg ye ljü nk arr a is, hoSY a töm it6 gy ürü ke t. IV. 2 Jz sl6 tét ten ge l1 öss zes zer el. ése és fel sze rel ése l. Sü r1t ett lev eg6 vel fuv ass ult át a ker esz tos 1q> ken 6 cs ato rn áit , zár juk g1 tsé gév el töm ité ses alá el csa var . té tek ke l a csa p kö zep éne k

ter ét. Ez t a te re ra l. t töl tsü k meg ksn6 2. J ke res zt va lam e~ csa p;) ára huz zuk rá c1á azé ket kör von alu kon 8 fed 6 gy ürü t és a tám asz tó alá tét .t• t ke n6 zei rra l töl teü lc meg és hel yez zU k be azo kb a az azo tük et /28 dar ab !f 3 x 24 no s osz tál yo súU mm/. A tüs csé szé ke t huz zuk rá a csa po kra köt öz6 dró tta l biz tos its és a kie sés asl aseablll uk . 3• Vegyük le a ltö töz 6 dró tot a ke- res zto sap ké t es, má ssa l sze mb en fek ftl hel yez zük be a csa po t az osa p6 Qá tól , el6 tét ten ge ly me .ne szt 6;) ébe és rög z.i tsü k a ke ng csa p oea pág yA t akk or laz ye lek et. J. aálik ~t its uk meg, amikor az el6 tét ten ge lyt az aln áz. ra sze rsl tW t fel • ••1r• 4. J hátsó 11eneszt6 bels6 nyiláaába csavarjuk be a zár6eaavart, huuuk :tel a v6d6b vonatot, az el6téttengely hornyos végét toljuk be a aeneszt6be. A v6d6 burkolat ■elle&••-­ gélyét a hornyokba

huzzuk be, amelyeket az el6téttengelyen képeztek lt1. 5. J keres~tesapon eltávolitjuk a kötöz6 drótot a két egymással szeaben :tekv6 o■IG)­ é.gyr6l és a kengyelt a kereszteaukl~ háta6 meneezt6jéhez er6eitjWt hoaú M1Dd:t4~ httra1•v6 csapégyat akkor biztositjuk, 8JDikor a tengelyt az alvbba illeazt3Uk be a beszerelést az alvázba, az el6téttengelyt 50 poa értékre kell dinamikusan kiegyensulyozni /mu. 2,500 ford/pero/, ldll8n6sképpen amikor uj alkatréeseket szerelünk be Az eredeti alkatrészekb6l történ6 tengely szerelés során el6seteaen ;!elöljűk meg kölcsönösen az alkatrészek helyzetét és azokat pontosan, eredeti helyükre szereljük be 6. lilel6tt elvégeznénk 7. Az összeszerelt tengelyt az alvázra szereljük rá és a tengel,-1tapoaol6 aenHzt6~re ráazereljük. a mells6 kengyelosukló keresztcsapjé:nak esiq>égyait J tengelyt hátulról látjuk el véd6 burkolattal. s. Amennyiben lehetséges a tengelyt a hornyoláaba nyomjuk be és

beltöt3Ult a aeb,ua6gvált6 hajtó tengelyének meneszt6jén lév6 kengyel csukló kereaztosapjánalt csapágyát 105 v• .l SEBESSÉGVÁLTÓ Minden változatnál alkalmazzák v. 1. A szerkezet és a sebességváltó működése sebességváltót a motortól az előtéttengely és a két keresztcsukló müködteti a motorral egJetlen egészet képező, a tengelykapcsoló házba beszerelt kétla11elláa száraz tengelykapcsolón keresztül • .lZ előtéttengely csuklóval van csatlakoztatva a sebeoségváltó hajtó tangelyére, amely a tengelykapcsoló megnyujtott mellső fedelében gördülő cs,apágyakban van behelyezve. A hajtó tengely fedele felett van elhelyezve még az ovális fedél i s a sebességi fokoza tok kspcsoló szerkezetével. A tulajdonképpeni sebességváltó a vez etőflil.ke mögött a teherviselő csőre van ráhelyezve /a gé pkocsi rakfelülete alatt/ A sebességváltónak az előremenethez öt áttételi s ebességfokozata és a hátramenethez

egJetlen /hátrameneti/ foko zata van A sebességeket a kar gömbalaku fogantyujén feltüntetett vázlat szeri nt a kézi kapcsoló karral kapcsoljuk be• .l sebességi fokozatok fogaskerék müve állandó kapcsolódásban van A második - ötödik sebességi fokozatnak ugynevezett biztositó szinkronizálása van, amely megkönnyiti a zajtalan aebeseégkapcsolást. A kapcsolókar csuklósan van b eszerelva a vezetőfülke patl,ó zatára A s ebességváltó kapcsoló rudjával van a kapcsoló kar összekötve a kapcsoló tengel1yal A sebeaeégváltóház vizezintes sikban van elosztva A sebességváltó alsó részébe szerelték be a hókicserélót11,amelybElll. a viz a ráépitett részből kering, amely hüti a sebességváltó olajtöl tetét és a segéd hajtómOvet Ha A 0 külső levegő hőmérséklete O c -nál alacson;yabb, aohase111 szabad vizet visszahagyni a hőkics ., r élóben nem müködő ráépitett résznél. A v.2 Pajta Pontos szerelési és szabályozási

adatok . . • .lz áttételi fokozatok mennyisége . a fogaskerekek állandó kapcsol6Já.sban v an,nak, a kapcsolás fogas tengelykapcaolókkal bon;yolódik le, a második - ötödik sebességi fokozat szinkronizált előremenetben öt, hátramenetben egy 1/ Csupán a 47 számjegJes jelzéeü gépkocsiknál. szerelik be 106 y II ll lY 7 6 104. ábra A sebe sség váltó metsz ete hajt ot, teng ely; 3 - eebe sségv ált6h ásJaosg4 ó- kara ant,u 1 - a lwjtó teng ely f udel e; 2 - a hajtóroniz ;? olók apoe elyk te.ng áló szink 5 - elöté tteng oly ; ó kei kere foko zatok I - lI - III - IV - V, Z - az egye s átté teli .Átté teli viszo nysz ámok 1 eebee ségi II , sebe sség i III . sebes ségi IV, sebe sség i aebea a~gi I. v. H6.tramenet f okoz at f okoz ot foko za t foko za t . f okoz at , . . . • • • • • • . . • • • • • • • • • t • • • • • A hajtó t9D8 ely maxi

mális fordu l ats zá.aa Manmálisa n átvi tt f orga tó nyomaték A eebe sségv é.ltó olaj • • • • • • • , , A bajtó tana ely a kiszögellő tange lyhez • éka, , , • , , • A mellé khajt 6arü kive zetés ének forga t6nyoaat • , , , , • , , , , • A aebe sségv é.ltó suly a az olaj nélk ül, l 1 9,968 l 14,9 58 l 12,8 33 1 1 l,677 l 1l l 18,5 77 2000 tord/ pero + 10-" 81 dalia 1200 tord /pero 14 l /PP7 olaj / 80/ /ÁPOR !cykoaol 1 1 , o,8 / v~ 1 1 1,4821 38 da!Ja "~ 48 da.Ha 1600 tord/ pero oél a ■otorban 285 kg i. 5 " sz,állljegy jelzé llii gépk ocai. ail szer elik be lf i 03 , 15, ló, 27 , 45, 56, óó, ?7, 86, 88 elik be. 2 29, 47 azáa jegy ss jalzé aü gépk ocaik né.l szer 1 A 107 ll. ~bláaat .Attét eli viszon;y Sebesséfi fokozat Át t é t e l e k sebességVáltóhál 1. 9,968 2. 3. 4. 5. 4,958 2,833 l,677 1,00 8,577 z. tenge}3ek 3,385 l,625 k„ ti 2,20 csökkenozu tett teljes áttételek

54,830 27,272 15,583 9,224 5,501 47,179 74,299 36,956 2l,ll7 12,499 7,454 63,931, V.3 A sebességytltó )dsserelése a gépkocsiból 4 sebességváltó gépkocsiból végzett kiszereléséhez a& el~áráa 111egkönnyit6eéhH Dé~ rendJsabályt kell foganatoeitan,j. i b111en6 gépkocs11:1Ál le kell sz~olA1 a billOA6 ~llkf•l~letet, a szekrényes kivitelnél a kocsiezekrén;y r~elilletét vagy a szeltrén;, néhén;y réall6t Ha nem áll rendelltezésiinltre kell6 e111el6képességü /m1n1milisan 2,5 tonnás/ dau,a bll• l.en6 rakfelületet hát rafelé bUlentjilk a maximálisan billenthető helyzetig és ebben a hel;yzetben biztonságosan biztositjuk A sebességváltó leszerelése során a következőképpen járunk ela 1. 4 sebességváltó házból engedjük az olajat és hagyjuk a zt leosepeg n i 2. A billenő berendezés elosztó tolattyujén leszereljük a tolattyut a asivattyuval ösazekötlS csövet, a csőben és a tulatityuban lév6 n;yilásokat kellőképpen zárjuk

el /guai 411gaaual, anyákkal, csavarokkal/ azért, hogy a billen/S berendezés rendszerélr61 a folyadék ne csepegjen el l/. 3. A szivatt;yut k1ksposcljuk a 111eghajtásbó11 1. 4. Lecaavujult a azi-vatt,,í 111egha;ltásának kapesol6dásétll 5. 4 sebességváltóban leszereljük a karesstosuklóban lévlS el6téttengelyt éa ast ol• dalra aosditjuk ki oly ■ódon, hogy szabaddá Té.ljék a sebességváltó hajtótangelyének f tdel6hes a kereuttartóban lév6 tér Husallal biztositjuk a tiigörg6s csapágyak killslS gyiirüit az6rt, hogy a tü.k ne szóródjanak ki Leszereljük a kormán;y-vonórudról a s,:bességeJl:et beltapcaoló rudat 6. Leuereljük a leveg6t VHetlS csöveket és az elektropneumatilrua azelapekt61 ltiveutlS villamos kábeleket 7• 4 sebességváltót felfU.ggesztjlik a függeezt6 szemre vagy a sebességváltóhá• telt6telesett eulll)ontjánalt hely6re drótkötéllel vagy lánccal oly módon, hogy 8 ~elfüggeastéa ]ehetlSvé t9fDa lllinden

irén;yban a ház megdöntését és ltimozditását amikor a házat daru,-el TSO caigaailvel távolitjult el. a. Leoaavar jult 6a !t.icaav •u ar~ a sebességvé.ltót a mellék aebeaaégviltóhos rögzit6 anyákat és csavarokat éa a pern leválás tán stban lév6 ltapcaolódásb61 a aell6 a u a hásat ltimozditjUk a hajtótengely horn;yoUnalwk ir~ábm • k aebeaségvál.tót elővigyázatosan a hajtótengely te11gel;yYO16 • re aosditjulc •l•i horn;yolásból való teljes ltimozd1t"8 után és a sUJ.;y;l/-;-----------Oaup6n a 111all6k hsjtóll!l kivesetéa6 el olaj nivatt,uval fal.Herelt gépko!a1nt1~delkez6 gépkocsinál ha billen6 bereAdcsh fogu l.08 105. ábra a gépkoc siból daruk aegit8 8vel elése kiszer gváltó A sebessé ée a ezerel6 illvé.n; ,ra helyes ztett osavarolrból való lrimozditést követlSen ahásat kiemel jük lyezzük rá. V, 4 , A f6 sebess égváltó szétsz erelése kopáea aegltöv eteAmennyiben a sebess égváltó elhaszn

álódás a vagy néhé.ny alkatré ezénelt a lt!STetltes6 erelést azétsa a 11 a sebessé gváltó teljes szétsze dését, az olaj leenge dése uté.n sorrend ben végezz ük el1 lie fedelén ek all, A sebess égváltó ban kapcso ljuk be a semleg es helyze tet éa a lta:pcao só réezéb6 1 csavar juk ki a támasz tó csavar t. /a kapcso ló rud ael2, A kapcso ló rudon lév6 kapcso ló bütykö t lefelé billent sWt el lett/. ki a kapceo ló ru3. Szerel jük le a kapcso ló szerke zet tedeJé t és ágyazá sából huzzult dat. 4. Szerel jük le az el6tétt engely fedelé t nnyi anyiji t éa oaa5, Csavar juk le a ház mindké t telén az összekö ti! csavaro k valame kat. A eebee8 8"filcsavaro rögzit6 varjuk ki a ház alsó felén a hajtóte ngely mells6 fedelé t ház IIÚ.lldkét telét A yt. tóhb hátaó oldalá n lazitsu k meg és emeljük ki a Guterog yürüa perael jük. Azért, hogy a háaat a "vilaas zuk el" egymás tól oly módon, hos, azokat; ta

léccel ütöget ral caavaro zsult PRK 0245 azerel6 állván yra billent heeaük át, a ház lllindlr.6t felét két csavar le a aebeavegyült 6a aeg k lazitau t öaaze. Bzt követlSen a házat billent sük át, a két csavar aégvilt óhAz alsó felét. fedelé t a háa telel! r6es6r e 6 . Csavar juk ki a többi csavar t, amelye t a hajtóte ngely nyoajult be a rudat ,ragya /átbuk tatott részér e/ er6sit1 k rá, a hsjtóte cgel y háteó végébe ollUltló jának aeneea t6~kereezt engely csövet, a aellslS végén fogjuk meg a tengel yt az el6tt6t nél fogva és a komplett hajtóte ngelyt emeljük ki. 7. Lazite uk meg 6a emeljü k ki az el6tétt angely t csavar juk be a s • .l hátram enet betét kerekén lév6 állitóp eoelt csapján ak ceavara enetébe oaapot befelé a 6c k!STet Bat . fejes 116 csavar t éa annak segitsé gével huzzult ki a pecket 109 1 - bistoe1t6 pecek ; 106. ébra A hé.tra aenet bet~t kerek ének kisze relés e 2 - a hátra111enet be~tl terek e; 3 -

a hátra mene t be~tlterell:6nelt oaap~ iré.DJban üasült lt1 6a a tügörg 6e bet6t kerek et, valam int aa a1~ teltet ••ljü k lti. DtllD1111C a t(lgörg61tet ujb61 beaze rel jük, asoka t külön -külö n rakju k le / 106. ébra / 9. Lazita ult aeg a ubea s6gvé lt6 ház fels6 télréa zében as I. aebes aégi foltos at h • htt raaen et kapca ol6 villáj ának össze huz6 csava r-t éa huzsu k ki ás,az ás-b61 a ltal,)CI016 n4d, luita ult aeg a II . éa a III sebességi foltos at ltapca ol6 vill- jánal t két caava rtt b 1.Qadaib61 huuul t lt1 a ltapoa ol6 rudat és végül lazits ult meg a IV. éa az v ube gi fokosat bPoaol 6 vilUjinak két oaava r-t és a kapca oló rudat •~az utbó l •••l~W t lti, A r1l4 k1Rtl 61• során ves,ll k lti a bisto sitó eleae s négy golyó t is, valam int a rU6ó• h-roa Ulitó go1,6• • ltapca oló rudu ■elle6 o ■apá.gy-ban lév6 ~116 sból • 10. A b1sto s1tó eleae t csava rjuk le . A haj~6 b • hajlto tt tenge b

azéte zerel be Ahajt ótcg e~,t •eljü k ki tügörg 6a ágyaz ué.bó l,ame ly a hajtót 911ge ly lcllls6 fogad .la alatt a hajto tt t 4111 gel, aells6 végé n helye zkedi k el . Aae~ iben a görg6 ltet ujból felha aml• jult, azokat killön- ltül.ön rakju k azét 4 hajltó tenge ly az6ts zere1 ae lönl l • .lliutá n az ~álta t a l ••ez h ból való kiha jlitu tval aegl azito ttü, asokat 11:0•s•• Ullll 01169 c16kulccaal canu jukorozcy le. 2. A tenga ly ••lls 6 végén lév6 horzc yol8b ól huzZu k lt1 az el6té tteng ely Jte~e ano-- 16aceast6 jét és ••eljü lt ki a Gllfer o-gyüirü fe46 leaez ét. 3. A fedel et a tenge a tqel yt ltisa◄ tol ◄~- llYel együt t azéleaebb oldal .,, ri tval aegfe lel6 alt~t re helye sa" .,- vagy ltiütj ük jánalt h llO 4 • .l tenge l,r61 lehuz zuk a ltupgö rg6a osapt gy bela6 s,ür( lj6t. 107. ábra A szinkronizál6 szerkezet metszete l, 2 - a III. sebességi fokozat komplett kereke;} -

szinkronizál6 kupi 4 - öeszeltöt6 Jtarmantyu1 5 - rögzit6 goly61 6 - szinkronizál6 elemi 7 - rug6; 8 - a II eebesaégi fokosat kereke A 5. 141ndkét 108. ábra h6kicserél6 elhelyezkedése a sebességTált6b&ll Gufero-gyürüt, a távtartó és olajlehuz6 gyil.rülcet kihuzzuk éa a kupgörg6• csapágy kül.e6 gyürüjét kiütjük 4 hajtott tepe;el: szétszerelése lliut~ a hajtott tellgelyt kiemeltük a hajt6tengelybeD lév6 ágyazúáb61, a tengel,-11 a következ6képpen szereljük ezéts 111 .,eo•a l lazit ault ■eg és csav arjuk le a koro nu an;yé.kat •• hual!Qk 1 , 1. ltülön legea cs 6 l IV • é• V• sebes ségi fokoz at telje ■ sziDl tl!on iziló szerk eaet6 t. • A. IV aebes ségi foko sat hajto tt kerek ét e11el jük ki görg6 s 8;yaz é.s6b ól 1 gll~g6tn 2 ;ováb bi telha ezná lts eseté blll külön -külö n rakju k szét . 1 görgl 5s 8;ya zás belal5 :pera el,6t huzuk le • III. aebes ségi fokoz at hajto tt kerek ét eaelj

ük ki görgl 5s 6Qaz ásáb ól. A gllrg 6tn 3 1 tod.b bi felha ■snálú eseté ben ltülön -ltülö n rakju k azét. •• Jogó seg1t aég6v el 0111eljük ki a III. éa II, sebeo t6g1 foko zat ltoap lett Hinb onill ,16 aserl teset 6vel együ tt a "Soeg er" bizto sitó gyürl it emel jük ki vagy üasW t ki hor~ oUaö ói éa veg,{l.k ki az oszto tt g;yür üt 5. 1 u sebes ségi fokoz at hajto tt kerek ét emel jük ki görgl 5a 6Qaz ásáb6 l• ~o~ ki a tÚl/la 1t6 g;yürlit és emelj ük ki a bizto sitó peck et. 6. PBJ1 050? fogó segit aégé vel vegyü k le a bizto sit6 g~t lt és az I. ubea aégi fokoa ahajto tt lrere kével és as elát6 ttel együ tt sajto ljuk ki a ltupgö rgl5s osapé g;yat . 7. Huzsult le u aláté ttel és a Jr:upgörg6s osapé gg;ya l eg;yi dejül eg a hátra mene t togu t„ reké t. a. !llelj ük ki a görg6lret és továb bi felha szná lás eseté ben azok at külön -Jclll ön Hltjll k azét. 1!Q1d6ben ~011j ult ki a kapoa ol6

lrar11a11t;yu t 1a. ,u el6ti ltten geb azéta zerel éae 1. Lehuz 6szer azÚll lal huzsu lt le vagy sajt oljuk lr.1 a hátsó görg6 s cs~6 Qat h a1t6 g;ylirüa lr.ösépa6 kupgö rg6a esapé g;yat a bino - 2. 1 tenge ly aella 6 végén sajto ljuk le a ltupg örg6s osap égya t. 3• Sajto ljuk le az állan dó kapea olódá su nagy fogas kerek et. aelj ük lr1 a két rugót 4. Bllelj ük ki a b1zto s1t6 "Seeg e:r" g~ü t• sajto ljuk le vagy huHu k le a IV. b a III. sebes ségi fokoz at el6té t kerek ét és emelj ük ki a két rugó t. A. ttl,je • ■z1.nlrron1zál6 ezerk ezet széte zerel ése Szülr.ség szeri nt a horn; yolás b61 huznl r lr1 a1 össze köt6 Jtarmant;yu aene aat6j ét 6a •el• jUlt Id. a rugós Dé~ rögzi t6 golyó t 6a • iióig elea1 t 8 emel jük ki a két azi.D krooi sil6 kupo t A h6lr.1ceerél6 kis& erelé ee a aebee ségyá ltó hAzb óll/ 1 ae~ea ségv6 .lt6há z alaó telén a bal oldal on és alul lazit ault aeg a két

alao■oa, ~•t • ves,ü k le az "0" töm1t 6 gyürü k vart „ et. A sebe■ ■égyá ltóhá z belse jében lazit suk a eg a o■a., rogz1116vel együ tt és az egész h6kie aer61 6t a végek .kel eg;ytl tt ltife lé hu11 uk V. 5. A t6 aebee e6gy6 lt6 öene asere l6 e e egyes lési egya6gelt t 16 t1nt6 ltA.s leorwenelr.szere fi .,, ~ e e H1iea en esere ljlllt össze 6s ügyel jünk arra. hogy asok "" • BM~. kell lenni ök -•---. eazkö zoku . ek éa a korn; . yeset nek i•• a . a II • aebea aé 1 folto sat tel •• az1-~ -o- á16 ~ szerk ezeté nek A. ••1nl troni zil6 uerlr eset aeneazt6;!6 ne11t6b1 hel;ye&sillr. be a lrét lrét re azere ljUlt rá a az1D ltron1 sil6 JtUpolr.at• 1 aa8 1 eaet oly 11ódo asono a oldalo11. lr1n6 gellé -elr n ho gy az e l eaelte o eg;ya áaaal azea bc l so0 -H 8 1 es,enelr.• llllel;y • elr. blll;YUlnaJt a az1D ltron1 zál6 ltUpolr horny aiba• =• ;-; 1/ ;-- -- -- -- -- - Cni> n a 4? ashj1

g;y11 ;!elü géplr.oea1-1• ., szere lik fel 112 109. tb:ta beüt6 ae PBK 0429 ssera súm al gy osap6 A kupg1Srg6s 1 ~ ditan i., hogy ltisslSgellé ■eiklcel togjO : a t6bb A tQy$bb1 két elem et 011 módon kell eltor 011 négy rögz 1t6 goly ót • .ls 6asseltHt6 lcarl Ullt, ut pot. Bzut án szer eljük tel a négy rugó t 6 ■ a m.1D, t Ttja tt bbito it ssu úa ltész itett aegh osssa módon kell felsz ereln i , hogy a rögz 1t6 golyó %on1telli n as elemu11t ebllen a ri.ja tban a asiDk dig azon az olda lon helye zked jék el , a11elynek záló kupo t megfogó foga van. A IV. ezet6 nelt öasseasert1♦•• eebe seégi tolto zat telje s ez1n lcron izil6 szerk aint a II . és a III aebe aaég tolto sa~ok nál Az össz eszer elés t azon os módon végezzillt el éa az v. 4z el6té tte™ 5el7 öasz esze relés • t togaú .ea tel61 as •16 tétte ng~ • •&J1 Js els6 aebeBBégi folto sat éa a httr -ene l a a IX. aebH e6g toga suth os aséle aebb olda ltva t

oljul t rt PBK 0429 szar sda aegi teég ével gyllr üjét. }2 216 kupg örg6a oaap tgy t el aele gite tt bels6 3ért ljuk f el a kupgl!rg6a ossp 6Q ldlls6 0Urü sajto J. azéle sebb hoal okol dal tel61 /109 . ábra / a telm eleg itett bizto sitó gyür üt aégé vel iltltözéaig •~to ljuk .tel ssél e2 A teng ely végé re a PBK 0429 szara zu segit ••llb ol dalá val a görg 6s esap tgya t. két ,rugó t és a PRK 04~ b.Ut6aseraséw■ J a 3. A teng elyt megt ordit jult, behelyezzWt a a11 az aa hoB1zabb vég6 val a III.a ebea aég1 ~oltos teng ely illea ztée éhez ütltö sésig sajto ljuk be 11, 8 TATRA 14a 110 . ábra A IV. el6 tét keré k b eiité se a PRM 043( ) boüt 6sze rszá ama l. el6t·h kere két. 0gye ljün lt a hely zet felc sed lésé rel mihe z a k erék hez ütkö zési g sajt olju k fel PRM 0430 asera zámm al a IV. sebe sség i foko zat el 6tét kere két. A hely zete t "See ger" bizt osit ó gyür livel bist oeit juk. 4 . Behe lyez zük a

két rugó t éa a PBK 0429 beüt 6 sser szármaeJ. fela ajto l juk a teng •~ illeaü eMa 6het : ütll:ö r.és1g h0IH abb agyá val az álla ndó ltapc soló dAs u kere ket és llg:, &nezzel a b„ üt6 azera zálll lllal fela ajto ljul t az álla ndó kapc eol6 dásu keré khez ütkö zési g szél eaeb b olda láva l a kupg örg6 s csap ágya t is . 5• .l kupg örg6 e cea,págy bels 6 horn yéra és a II. sebe sség i foko zat el6t 6t ker ~re d,• huzs ult a fele ajto lt bizt oe1t 6 g;yür(ls küla 6 gyilr ll.t 11elhuzzuk a görg 6s osap ágy küls 6 gJil%0.jét 1 hajt ott twe ly össz esze relé se 1 • .A hajt ott teng elyt tügg 6leg es81 1 .As I aebe eeég i foko zat hajt ott foga alter bals 6 hori :cyo lásáv al a szer el6p adra hely ezzi lk rá• eltén ek ágya zásá ra s zolg áló oaap ágya s ho:ri :cyokat ken5 sair ral kenj íik be és behe l;yez zilk az azon os oazt ályo zásu 42 dara b 7 x 14 mére tll görg 6k alsó aorá t. 11elhuzzuk as I sebe

sség i f okoz at haj tott foga sker ekét 11en eszt6 foga zást val lefe l6 h befe jezz ük az azonoe oezt ályo zásu 42 dara b ? x 14 Jlére tü görg6k más ik sorá t. lllle n6ri zzilk a keré k forg uán ak laza ságá t. 2 • .Az I sebe sség i foko sat kere kén6 1 a teng ely nyil ásáb a be!l.tjüll: a 6 x 6 aére tü görg6t ~a ráhu zzuk a r6.t étet PRll 0429 beüt 6 sze razu segi tség ével :tela ajto ljtll t a ráté thez tltközé s ig a bela 6 gyilrll. adle sebb holl lold elül etév el. a kupg örg6 s osap ás,a1 1. lllle n6:r izztl k a1 114 111. ábra t kereke és a rátét közöt t 4 teXl8e l;yirán 3U hézag ellenőrzése az I. sebess égi fokoza yirán;y u hézag ot. u előirt hésag I. sebess égi fokoz at kereke és a rátét közöt ti tengel jét biztoe itó gyürü nl bhtoa itjult. 0 ,25 - 0 , 6 111111- es határértékű . A csapág y bels6 g;yiirli ráhuzz uk a rátét és a osapág ;r bels6 A PIUI 0507 fogót alkalll lazunk . 4 k1egye nlit6

alátét eket ozzuk 6s felaa jtolt biztos itó g;yUr1la gyiirüj e közé . Kihül és utáll a csapágyat gondos an leolaj méretü heXl8e ralaku CHpo t, amely biztoküls6 gyürü t huzunk fel. A tengel ybe beütjü lt a 6 x 6 ábra/. sitja a t ávtart ó gyürü t az elford uláss al szembe n /111. ására szolgá ló osapág ;yu hor.!Qoltat ágyaz ekének ker tt hajto 4 II. sebess égi fokoza t yozásu 64 darab 7 x 14 aéreti i gcSrken6z sirral kenjük be és azokba berakj uk az azonos osztál; l együtt a II. sebeaa égi fokoz at heJg6t A görgőkre felülről ráhuzz ult a szinkronizál ó ltuppa tott kerek ét. Xllen6 rizzWt a kerék szabad forgás át olásra PRM 0429 az1.r111u aegit4 A vájatb a behely ezzük a hasito tt gyüril t h a horny t szi.Dk ronizá ló szerlt eset6t •• az ségéve l beütjü k a kompl ett II. és III sebess égi fokoza éa annak helyz etét "Seege r" bistos itó I . haeit ott gyürü t /a II sebess égi fokosa t k erekéh ez/ g;yürü

vel bi ztosit juk, ló cs~ág y hornyo kat 5. A III sebess égi foko zat hajto tt kereké nek ágyazá aára szolgá osztál yozá.eu 64 darab 7 x 14- •rettl ken6zs irral kenjük be és behely ezzük azokba az a zonos a III. aebe& Mgi foltosa t hajto tt rá görg6 t. A görg6l tre a szinkr onizál ó lruppa l lefelé huzzuk kerek ét. té8he z ütlté5z 6sig hussul t 6. A tengel ;ybe beütjü k a 6 x 6 csapo t, a tengel y illeez ességi fokoza t hajt~ tt lterelténalc ts,,aszéles ebb illeszk edésév el. a görg6k p ersel;y ét 4 IVaeb és behely ezzük as asonos osztil yosuu zá.eéra szolgá ló csapág ;yhorn yoltat lten6zs 1rral ltenjül t be lruppa l felfel é felhuz zult a IV. s► 7 x 14 méretü 34 darab görg6 alsó sorát. 4 szillkr onizál ó oéztál yozásu 7 x 14 116re11ü 3-2 darab beaeég i fokoz at ha~to tt lte~ek ét és behely ezzük az azonos lyirán yu hézag ot a III. sebeaa égi toltogörg6 másilt sorát Hézagl llér6ve l ellen6 rizzW t a teDge hézagn

ak 0 , 25 - 0J6 mm-ea hat:tr irtézat fogael terake é s a görg6k p ersely e közöt t. b el61rt ltek közöt t kell lennie. ót 6s h6zagm 6r6vel aér7. A görg6 persel y homlo kfelül lltére ráhel:yezzült az acél vonalz a IV. sebeea égi foltosa t fogaalteirelténelt jült meg a hézag ot a görgőpersely homlo kfelül ete és - • hatáb téltelt között /113. ábra/ homlo kfelül ete k özött . Az előirt hézagn ak 0 ,25 - 0 , 6 kell lennie , kopás után a maxim ális hézag l - • r, ll5 11 2. éb ra A II . 6a a II I ae be a8 g1 f oltos at ko mp let t sz1 .r: ikr oll 1z iló Sli &r ke set én ek be üt éH PlUl 04 31 b.t it6 8H HS U ae g1 taé gé va l b.t itj llk a ga rg6 1t pe rs Hb b 1lleultelS6 ■6v el,éh es ütl töz é•1 8 al a IV . 6a as v Hb . i ee sé g1 f olt os at ta lje oa av ar; lul t a lto ro ú. a a as in ltr on isi ló ss er 1t es n6 ao .,é lte t •• lrll lö Dl ege t,J al a ca 6k ulc oa al hu sz uk ae g és b1 sto a1 tju lt a. A te

ag al J a eg to rd as ol tat . itn he ~e zz ük r6. a as ere 1. Hb Ha ég 1 fo1to1at l6p a4 r& fe lll un uk éa a 11 .6 tru se t up •• •tv 1s eg ilj uk 11 oa ol ó lta ru .nt ,u j6 t, ltéia.Jt éQ as u6 ra az a h6 .tr -c et ha jto tt ol gi l6 g5 rg6 ho r~ ol to gu lta r„ tat ke o.6 sa Ur al lte njl as a.ao110a os sti l1o s6 lk be , u al só ho r~ .au 7 x 14 a6 re tü ol tll a bar~ 42 da rab gö rg6 al só ao r6 .t oa oló ka ru ll ~ • A gö rg 6lt re r6 hu ssu au eu t6 to ga úa ba lt • lta Pl a h -t ra am et ha jto au11t ao r6. t, bellt;!Wt a 6 x tt lte rel m t , be ha l1e 6 oa apot és tel .hu zsu sa W t a gö rg & lt a ré t6 te t. Kl le n6 gU 6.t A ltm lt ten ge r1r .sl lk a lte rél t as ab l,U án ;Ju hha gá na lt a4 to r0, 25 - 0 ,6 - u h • • l •- n• lt ltel l leD at 6.rolt ltö s öt t, lto pU Ai e. ut6 .n ae rt Ml i9 A te ng ei ,re PlUl 04 29 be lit 6a ae ras ém aa l üt; !W t r, a te la a r6. té1 he a llt ltö sé s1 el eg ite tt Jtu pg örg

6• g a be la6 gJ ilr (l as éle oe •~ •t ae bb ho alo lct elü let ltö t6 dr ót ta l bi1 1to 6v al he l,H tb e. o„ se aa er al sit jul t a oa ap 8, ltü éa ut • la6 ~ j é t . A ten be aa ere l.6 aé he • PlUl ga l1n e1 t a ae be aú 05 16 :t:Uggeaa t6 ho rg pi ltó ba 1"ga•t-W ot ha aan ilU Dl c te l. 1. A ha tó te ag el ,re r6 hu nu lt a ltu pg örg le th al ütl tös éa ig u 6a oa ap 6Q be ls6 g, ar fij ét as éle Hb b h ill ud 6 lta po ao ló du oaloJt:talll,,u to ga au ho s. 2. A Aa s,o bb 6tll6r6; lil fe 46 lre •~ to lá ab al be ta lé 11 .ei ,es 46 l•e ah ea ütltö sé aig sW t r, a te4 61. •11 üt (t)t be aa 6l eH bb 1. h a t„ h oa lo lct elü let év al j6 t. A :te d1 au11t a Jtu pg örg 6a oa ap s, ltt lla rig éb e a fe dé l ill eu 6 Qllrlllte dh éh es ütl tös éa ig as éle Hb b ho alo ltt elü let év el ilt 11 6 113. libr& J. tengel:yi:cá nyu hézag ellen6rz6s e a görg6perse ly és a III sebese6gi fokosat kereke

kösö" l - hézagmér6; 2 - tesz1t6 rudi 3 - a IV. sebességi fokozat kerekei 4 - a III sebeslltgi fokozat kerekei 5 - görg6parse ly jük be a !Npgörg6s osapégy küls6 gyü.rüj6t J kupgörg6s oaap,s,alt küla6 s,(lrliinek bell~llthH PRll 0466 szerszámot használunk fel. -• A hajtótenge lyt a fe46lbe helyezaWt be 6a a te,igel;r hornyos réHe tel61 a teogel;rre ráhuzzuk a !Npgörgőa osapégy bela6 gyürüjét. J tengelyre aegtel el6 osöve11 hUZunlt r, •• horn;yos 8.DJS segitségév el összahuzzu k a kupgörg6s osap8,at J 1/engelynek szabadon kell forognia 6a a maxilllilisa n engedélyez ett tangel:yi:cé nyu jéték - 0,10 - • J ;1,tékot k1egyenl1116 alá.tétekke l korlétozzu k a kupgörg6s osapég;y bels6 gyürüje 6a a tengely illea7Jted6 se kö~tt 4. A tengelyre sajtoláa,v al lefelé huzz-ult d az ola;llehus6 s,ürüt J :ted6lbe PRII o69 beüt6 szerszámma l ütjük be a osapé.gyhoz tömit6 élével a "Gutero" gyürüt, dhuzzuJt a ttvtart6

gyürüt és beütjük a osapég;yt6l tömit6 é16vsl és a f sdél holllokfelü lsW sikj,ba a IIÁ8ik t ömit6 "Gufero" gyürüt . 5. A tangely hornyos részére el6vigy,sa toaan ütjük r, az olajlehuó s,ür{lhö• ütk6zés1g a ksresztoauk 16 komplett 111eneszt6j ét Fslossvaro szult a koro~ an;röat, aaelyelcet 30 kpm :t 2 kp111 nyoaatékka l husWllc aeg 6s a hornyokba való beü~ssel biztoaitju k. J · fedélre r,oaavaroz zuk az olajoz6kat és a "Gutero" gyürü közötti teret ken6as1rra l töltjük kÍ. Ahajt6tanga11 öasze■zerelése I hajtott tenge1,1,e1 1. A eebeeségv ilt6 Mz ale6 telén lév6 hornyokba bahelyenW t a guai gyürüke11 2. A hajtott tengely 111elle6 vés/,n a görg6k osap8,horn :,-t ken6uirra l kte;!Wt be b a hornyokba azonos oastilyoz úu 9 x 14 •reW 4 darab görg611 helyezünk be /ea-~ aorba 17 görg6t/. 117 A 1tupgörg6a oa e. p~ 6s 11 4. áb ra a há tru en et i ae be ae 6g k ere lt6 ne lt be üt és e PB ll 04 29 az er

az ua al 3. A görg&kre a ha jto tt ten ge l:, ten ge l:,ir ~á ba n el& v1 g:, 6s ha jtó t en ge l:, t. ato ea n hu zz uk rt a te lj• • Aa en ny ibe as ö■ aH azerelt te Qg e~ t azollD.al ne111 ale re ljW k6 t ria zt eg :,a áe ho s kö c be a aa be sa ég Yá ltó tös 6 dr ót ta l va a sa1 ba , a Jle gg el kö tjü k öa ez e. 1 ■ ebeaaégyáltó öa az ea se re lée t A ae be eú gr ilt óh ás fe la6 f6 lr6 az én ek ul la & ho al. ok fel ül et6 b.t lel 1e ss1 lk a ka pe ao n 1v 6 ■egfelel& n: l6 ru da t 6a fe lo aa va ,1l úb a ro nu lt a ka po ao l6 fe db an asa ba do ll ke ll de lé t. J lta pc ao l6 rud ao so gn 1a 6a fo ro p. ia, A& lt 6Q as 6es 6r t as ill tH g as er 1n há abm eg :,l ltt ne n t a n. ,1 lú ok at a fe ke ll k1 ea &t arg iln 1 aé lb en BV R 6a a 00 28 dö rs aá rra l. Ha az oll ba as er el ~ a fe de let n a1 Ad e re nd .b e T& 6a a ru da t h a kh Jl 1., etk es & el jtr áe az er 1n tul ajd oll k6 pp en i

öa ez t fog un k ho ná a ae ee ae rel éa éh es a be aú gr ilt 6 1. A hb el6 ké az 1t ett fe la6 fé l.r 6e út be l.e ej he l fe lfe lé flA:1H• J. hátra■•• he l1 en m t rt a as er be t6 t ke rek 6n alt be el 6 ál lla6 ll1 il 8t t ke n6 sa 1u al oa s" til 1o su u 9 x 14 k~ W t be h ab ba aso ab et ü 21 da rab gö rg 6t DOS hel1e•il.DA be Bahal:,e D ca klu lt a gö rg6 k ú. ssWc a tM ~ ó oa til t ao rá t. A g6 rg 6k &T re a ke rék ol da lir a - 6a d. J ke re ke t T1 su ltö sp oll toa an ~ t rá -W 1n tea la pr a he ly eu fil t.t ha l:, est lak t .rá o~ aó do n, ho s:, a P1Ul 051.9 ee g6 4oaa po a g6 rg& ltr e as ab ad oa t. IUJldlr61 d1 6t ne k hu sh U. -ak rt a rá1 .ét elt ltü la6 old va n. al in na g:, tt ár 6~ 1• 61 -• • 2. J g6 rg 6k lte l, a rá th el tlt el és a ae pd oa ap pa l U1 en ■ódon cl a SQllka1.é re n;JO■jul t b e 6a k1 Tii lr& l HH He re lt be t61 . ke H ol re k . aj oz ot t oa a~ a ol: , ■640ll 111. ll l

jtl lt rt , ho g:, a b1Z1.o a1 t6 nyilá asal szeab en helye zkedj ék el A 0 ék számá ra szolg áló nyUá a a házba n lév6 aegfe lel6 ,sa.p . • -veszü nk be • a• b""• •~~o~~ csap a M4U, bel.se j be beüté se el6t t a csapb an lév6 horon yba gua1 "0" hel ~ sével bizto sitjUl t. A aeg-édoeapot 1t1e11e ljlllt nyom,1a 1t1 a segéd csapo t. A csap helyz etét ék beüté Ju játék át, aael.~ ek 0 , 25 o, 6 --e• és el lenör izzük a ker ék szaba d forgá sát és tenge lyirán k kell lenni e. határ érték ek közöt t és kopás ut án maxt.máliean 1 mm-ne k tolda tában lév6 a egtel e1 6 nyi3 ° A kapcs oló rudak b enyömáeáo61 a rudak vezet 6jéne lásba behel y e zzük a rugókat és az állitó golyó kat. a IV. ée az v sebes ségi :fokoz at A kapcs ol ó rud tel61 az els6 nyilá aba ben;yo111.juk nyu nyilá sba két g 10 golyó t helye zünk kapcs oló rud ját. A bizto sitó elemb en lévö kerea ztiré oló villá t a

csava rok azáú. ra a:1olg áló be. A ház bel s ej é ben a rudra ráhuz zuk a komp lett kapcs bizto sitók kal könny edén csava rolillll lt tel. két hasité knak szánt helyze tbe, amely eket lemez es rud fel6l a másik nyilá aba nyomjuk be a II. és a A bizto sitóka t n e bizto sitsuk . A kapcs oló tó eleab en lév6 keres ztirán Ju nyil8 ba heIII. s ebess égi fokoz at kapcs oló r udját A bi ztosi hez a rudra huzzu k rá a telje s ks.pos ol6 lyezzü nk be két i 10 mm-es gol yót.A ház középső részé eket azutá n a leaez ea bizto sit6k kal könyvill át a ceava rok azé.mára ezánt két vájat ba, amely itaulr .A harma dik nyilá aba a kapcs oló rud nyedé n c s avaro zhatu nk f el . A bizt ositókat ne biztos ját és a hátram enet kapcs oló villá ját. fel61 eyomj uk be a I . sebes ségi fokozat kapcs oló villá tapas sZal beken t záród ugass sal. A héz belA bizt ositó elemb en lév6 nyilA st zárju k el t ömit 6 ával a rud vég-ére a kapcs oló

villá t.A vilsejéb en nyomjuk be hátra fel é a szem hossz abb oldal b e a lemer.es bizto a1t6a oaava rt la szemének szétn yitot t részé be könnyedé n c s avarj uk amelyi iok ■ eg1tNg♦Tel beáll itjuk a 4. Csavorozzuk fel az MRP 0404 ezere lö szersz ámot, s zsbályozáaá hoz 6a a az1.ak ronizá ló karkapcs ol ó rQdak csapj ait, ami nagyo n fonto s a vil lák mant yu mozgá.s ához oly módon , llog7 a biato sitó gyii.rii 5. A házba hely ezzük b e a telje s ha jtott tenge lyt ék a há.z ban lévö horQJokba A tengel ;ynek a i lleszk edése a közép eó kupgö rg6e c s apágy on beess tel. darur a való fel erosit éeéhe z PR.11 0516 horgo t haszn álunk az egyes s ebess égi fokoz atok minhogy arra, • tenge ly babel yezés e során ügyel jünk belees eék a tenge lyen lév6 kapcs oló karden mozgó kapcs oló villá ja elemeivel é s ceap jdval kedés ét fa vagy gumi pálcá vel végze tt mantyuk radiá lis horny aiba. A teng ely t ökéle tes illesz két

csava rral könny edén csava rozzu k fel. ütöge tések. kel bi ztoei tsuk A hajtó t engel y fedel ét oló villá k semle ges heliz etét. Brre 6 • .Állit euk be rövid vonal zó s egitsé gével a kapcs csava rokat a kapcs oló villák on hue:zuk meg a célra vegyü lt i gényb e még a tol ómér cét és a én lévő menes zt6 fogaz ás holll.ok:felaUHN 0038 k:ulooeal A IV s ebess é gi f okoza t ha jtot t kerek rcéve l mérjü k meg a távol stgot eme homletér e rá lyeze tt tolóm érce segitségéve l , a ·t olómé felül ete közöt t. Haaonló llléréa1 islllé tellokf el ület és az öeeze köt6 karmantyu hor ony vezet 6 ának oldal án is. Aaenc yiben a két lllérés j ünk meg a szink roniz áló s zerke zet menes zt6 f ·ogazAs türés i érték et, huzzu k aeg a villá n a közöt ti killön bség meghal adja a megengedet t •± 0,3 mm-es ceavo.rokat é s a zok at aláté tekke l bizto eitsu k uk be a I I. ée a III sebes ségi foA kapcs ol ó villa helyz

etét hason ló módon állitj kozat kapcs olAsénál i s . oló vil lilt nem kell beálli tan:1., elégA I s ebess égi fokoza t és a hátram enet kapcs ennyi összekötő karma ntyu mozg ását. ség es csupá n a oeava rokat meghu zni. Bll enőri zzilk valam módon , hogy a közép s6 kupgö rgöa 7 . Helye z zük be a házba a komp lett el6té ttang elyt oly a megfe lel6 horon yba eesélc be. A tenge lyt csapá gy bizto s i t ó gyiirü jének illesz kedés e a hásba n ás tökél etes kapcs olódá sát valam ennyi a► lécce l ütöge tj ük ée ellan 6ri zzük valam ennyi fogaz zt6vel megfo rgatju k a hajtó tenge lyt. bessé gi foko za t kapce olásé. uál, s ker eeztcs ukl6 menes s fogbo sezal csolás ánál a menes zt6 fogaz ásána k telje Fontoe l Bármel yik s eb esség i fokozat azbekap menet közhogy , asitrt l áaáva fogaz ntyuk karma 6 zeköt s ös kell kapc solódásban l ennie b en a sebes ség nehogy kiugo rjék. az ellclt ez6 oldal ára a PBJI 0386 8 . A ház

hátsó részé re er6s1 taük rá a PRll 0385 és a ha jtott tenge lyen a kupgö rg6s csapszersz ámot és e szer s zámok s egit eégév el nyomjuk össze don forog hasaé k /a tenge lyirán ;yu játék ágy küls6 gyűrűjét oly módon, hogy a tenge l~ szaba 119 0 15 mm/ 4 szerszámok osavará „v URN 1016 nyomatékmér6 kulccsal huzauk aeg. / 4 ae•0 , 05 - • • 1 .lilé jük meg mélységmérts segitségével a nyilás mélységét a lcup, zási nyouték }() lr.pll ± 2 kpuv • r örg6a csapágy homlolr.felületénél g . -h•" illeszkedési magasságát és a különbséget korlátozó alátétettt1 Mérjük meg a g.,-~ . m f A "Guf n .,;;,,t •· . ero g., a S1ilrllltorlátozzuk é a a gyuruv a felszerelt "Gufero„ gyiirüvel üss e1 • be PRL 009() beüttsszerszámmal ütjük be. 9 • A tömit6 felületeket kenjük be tömit6 tapasszal és az alsó félrészre he~ezZűk el . . és a ház felsts felébe pedig helyezzük be a központozó

csapokat. 4 a süllyesz.e •• csav aro--t ., két részt csavarozzuk össze. 4 csavarok meghuzása folyamán ellenőrizzük a t81lgaly f o~g{e!t és a sebesség kapcsolódását . A meghuzás során a csapágyak közelében pálcával vég;ZÜllk ütög► téseket azért, hogy a csapágyas tengely "jól ágyazódjék". 10. Rögzitsük a hajtó tengely fedelét 11. Az el6téttengely játékát 0,10 - 0,20 határok között álli tjuk be és felszereljWt •• el6téttengely fedelét és leszereljük az IIRP 0404 beálli tó szerszámot. 12, A sebességváltót az állványon normális helyzetébe forditjuk meg. A kapcsoló fecl6lbe helyezzük be a töll11t6 manzsettát A peremre helyezzük rá a tömitést A kapoaoló ru@a huzzuk rá a kapcsoló körmöt, az anyákat huzzuk meg és biztositsuk. A körmöt lefelé ütjWt A kapcsoló fedelet a sebességváltóra er6sitjük rá. A kapcsoló körmöt kiindulási hel;ysetébe ütjük be és a kapcsoló fedélbe becsavarjuk a

támasztó csavart és az URN 00?3 cs6kulcc1al pedig a hátsó fényszóró kapcsolóját. 13. Fejezzük be a ház teljes összecsavarozását Mágneses zárócsavarral zárjuk el 11 olajlefejtó nyilást . A házat töltsük meg olajjal a tölt6 torkolat széléig és a torkolatot drjuk le a töll11t6 gyürüs zárócsavarral. Az olaj fajtát és SDDak mennyiségét az olaj tábUzat isaerteti, J eg:yzet 1 Az ötfokozatu sebességváltó összeszerelés után a s zorosan meghuzott csavarok 11111:14egyilténél sem ;utathat legkisebb szorulási jelenséget vagy el6 nem irányzott ellen• állást a hajtó tengellyel végzett forgatásnál és a sebességi fokozatok mindeg1Wnek fokozatos bekapcsolásánál • .l sebességváltót a gépkocsiba való b eszerelés el6tt a főjavitás vagy a ~ogaskerélt• a csapágyak kicserélése után járassuk be. A bejáratást normális olajtöl t et ■ellett boeyolitjult le, egy óra id6tartamon át. Azt a kis olajme~iséget, amely a

bejáratás 1oréA az el6t4tte1J8ely hátsó csapágyán át t•vozilt el edénybe könnyen felfoghatjuk • .l bejáratás során vizsgáljuk meg a sebességi fokozatok kapcsolását, mil és v. 6, A sebességváltó beszerelése a gépkocsiba 1. A sebeeségváltó hátsó homlokfelületén mérjük meg a gyürü illeszkedési aaga11ágát é s a nyilásmélységet az osztómü hom.lokfelűleté:1161 a golyóscsapágy homlokfelületéig 4 mrt hézagot korlátozó alátétek beszerelésével korlátozzuk. 2 . • Lazi ts~ meg 8 kocsiszeJtréey padlózatában a fedelet, tisztogassuk. meg az osztólllllvo~ ~év6 mells6 tomitési felületet és az oszt6mil tengelyének horn;;os végére huzzuk rá "0" 41 g;yu.rut A se~ességváltó bemen6 hátsó homlokfelületén kenjük be töm1t6 tapasszal a h•z 111ndkét fel&nek osszeköt6 hélagai t és a h át ó peremen a horonyba helyezzük be a "0" gyürüt • .l komplett házat daruval vigyük át lt 1s , ,. . . a

ocs sze~ny padlózatában lévő nyilás fölé ás ere■ulllt le miiltodési helyére. 3.• A sebességváltó olajjal. A sebességváltót csavarokkal a meg.felel6 teQgel yének h lás : ornyo a ZU.11: ös sze 120 hajtott tengelyének bela6 hcrnyoláscs üregét töltaük aeg; gratitoa el6vigyázatoaan hátrafelé 1r~-· ilás kb é -.,ban mozditjuk el a aüllyeaztett é o a e a hajtott tengely bels6 hcrnyolásával az osztóllil ha3tó g re. Beeyomás után a két sebességvált6t azabályszerlie caavaroz- 4. Oaatlakoz tatjult az el6tétteng elyt, a aebeaségek et ltapoaol6 rudat, a tapoaol6 táb► 1uet és a kapceol6 fedélbe a légtelenit 6 o■övet . JDlen6rissi llt a■ olajuiAt n 8 rögai:11;1& • légtelen1t6 kis csövet. Bekötjült a háts6 fé~■z6r6 Tillaao■ kábeleit • .A sebességi fokozatok 111ndeg1ke ltapcaoluú alt átrtugilt aa ut6n rigeshrtjü lt el tet. 8 gépkocsiva l a pr6baaene ■eg6d,uJt6all lt1T► Ji9el11ez tetés: 1 V.4 - a f6 ■

ebességvált6 szétasere lh• e fej esetbe aaoroll tövetkes& 4 1 5 zetéses sebeeségv ilt6 azétsaere lhi eljúua aaonoa a é■ 6. pontoltltal ~•t, lthu11Uk a karealtORkl.6 aeNltlljO 4 • .A hajt6tange lyen leoaavarju k a korow o■a­ éa 1eve■szWt a fed6lemez t. lticaavarju lt a hb fedelét a ■epdhajt61111 háúhos rögsit6 öt vart 6s a csapágyas fedelet a kapc■ol6val eg,iitt lehuzsuk. Jipeleml .A f eMl lehuztaa el6tt forguauk ■eg a hajt6teage lyt 011 ■6don, hog u öaaaeltl5t6 ltaraant;yu fogai ne ütkössanek a ■eneast6 fogaihoz. 5 . Csavarjuk ki azokat a o■avaroltat éa oaavarjUlt le 11111duokat aa &DJáltat, aael7elt rögzitik a segédhajt6m il házit é ■ ö■szekötik a aebHeégvá ltóhál fele6 h al■6 ré■ zét • .A tüfogaak► görg6■ ceap6gyb61 eltávolitj uk a le■esea gyiirüt •• lehusZUlt a eegédhajt61 1il háaát a rekekkel eg,ütt. 6 . A iomplett hajtó tengelyt e■eljült lt1. 121 VI. JZ OSZTÓMU Valam ennyi

változ atnál al kalma zzák. VI. 1 Az osztómil szerke zete és mültöd éss u osztómüvst a sebess égvált ó mögé szere lték fel • .lz osztómii 111ells6 fsls6 p81em6 t a ssbess égvált óház tartja . Az osztóm il házána k alsó része a peram ekksl és a mells6 6a hát16 tartó ca6 elemme l van összek ötve és igy azután tartó eleme a gé pkocsi 18Yne vezett tartó felépit11ln1yi k ereté nek. Az osztómil háza vizsz intes sikb81 l a hajtó tengel y t engely vonalá nalt ugas ságában van a egoezt va, 18:Yhogy az egész össze szerel t tenge lyt a kereke kkel együtt a g6pkocsib ól ldszer elhet jük az osztóm ü leszer elése nélkü l • .lz osztólllÜDek két áttéte li fokoz ata van, az 18,ne vezett normá lis és a csökke ntett ■allék áttéte le • .l osökke ntett mellék Attéte l csakne m pontos an a fel.s a normá lis mellék áttét elű sebesa égi fokosa t értéké nek, ugyhog y az slörsm enethe z tiz sebess égi fokoz at folyaa atosan

beosz tott sora és a h átrams nethsz két fokoz at áll r sndslk ezésün kre. A csökk entett áttételi f okozat okat nagyon előnyösen haszn álhatj uk ki nemcs ak a terepe n, hanea a közuti 11.aladáanál i s • l mellék áttéte leket elektr opnsU111Btikusan távolr ól k apcsol juk be• .l Ide kapcso ló kar a sebsss égváli ó kapcso ló karon a kar g ömbalaku ~ogant yu~a alatt foglal helyet . il salit ett mellék áttéte l autom atikus an kapce olódik be a t111ge lykapc soló l eaköas lsbbi teljes lenyol lásáná l • .lz oszt6m11 alsó részén fogla l helye t a tengsl yközi differ enoiál llli az ilter hátaó tcgsl.yhe z és d1ffer snoiálm ilházb6 1, amelyb en, csapok on van elhely ezve az egyane s fogazá su háro■ bolyg6 kerékp ár, amelye k a közpo nti és a középső kerék kel lépnek kapcso l6dá.sb a • .l tengel yközi diffsrs noiálm il zár vezérl ésére szolgá ló ház az oszt6m llbáara van ráer6sitvs és a vezetőfülke terébe n lév6

nyom.6gombbal vezér elhet6 . VI. 2 16bb szerel ési és szabál yozás i a datok . • • • • • • ittéte li fokoza tok . Fajta As a snnyia ége .lttéte li viszon yszámo k 1 normál áttéte l • • • • , •• , terep áttéte l • • • • • • • • • . • • Xapca olú • • • • • • • • As osstólllÜ sulya a tsngel .;k~z~ ~f:r :n:i: fa1ail vel,u elektro pneum atikus kapcso ló ház, a szelep ekkel és a kézi fékkel 122. • • • • fogask erekes áttéte l tengel yközi diffarl lleiilml lvel az iker hátsó t S11gelybez kett6 /norm ál/ k özuti és csö,k ltente tt rep/ áttéte l l 11, 625 1 1 2, 20 slsktr opnew aati lcua 115. ábra Az osztómil aets zete kapc aoló kara ant,u ;ja1 3 a csök kent ett ■ellék átté tel és ális 5 - as l - hajt ó teng el y1 2 - a norm keze t kspo aoló berend.esils•14ik 4 - a csör l6t megha;!tó szersoló há., IÚ.llo a 7 te1 keae a kézi átté teli fé ksze rkez et1

szer kapc ének milv mell s6 keré k hajtó •~• eng t ó hajt ea •l6té t kere kes csap i 6 - ateng Ureg ely ótcg háts e~e1 8 - az els6 sóte ngel y hajt ó b61 VI • .:, Az osztómil kisz erel ése a g,6pkooaJ 11~ chetj illc el, aiut án asuo a el6Ht H :ran da„ A kisz erel ést csup án azt ltöve t6en vége "A s• /18 4 kisz erelé aéhe z tegy ünk a eg lliAden intéz kedé foga nato sitot tunk . A sebe sség váltó o. feje zete t/ ••be saég váltó kis zere lése a gépk ocsi ból" n a köve tksz6 képp sn járu nk ela A tulaj donk éppe ni szét szer elés sorá l. llngedjUk le az olaj at az osztó llilb 6l •oló a JHll ékát téte l elelt trOJ)IWQUtilma k~ 2. 811e reljü k le a villa mos kábe leke t és keke t és vegyWt azok at le. hásá nak leve g6 caöv eJ.t 8 a 11ell s6 ke:te - a le a bisto aitó t•k vez érli •• /f1g yele al 3. Bze: reljü k ki az osztóllOvet, szer eljU k l azea bc/ •• He: tel~ le a osit suk az elao sdul áasa 1

gépl toos it el.6 sete sc bizto neág osan bizt rt&Y el dtet6 kere azto aultl ót 1. Szerel3filt le a ••••J ••gé dhajt óllilv et, vala aillt a csör l6t llilltö •• obo• t•Jcd a ki hajtó ai1T énelt házi t, azere l3fil t h a segé d hajtó llil teng elyé vel a csö: tl6 aeg4 jn1 elt zeiA l1"1 a tel~ e• hajtó teng ely egye a alka t:r•a a biltoeitó fék pofá it. oeDJ13ib ell a10A ae ere1 tást az osztó aüne lt a gépk ocai ból való ldaz táaú ól vagy 01er éjér 6l van szó, a javi •• a tauk las1 h lt lJliln sebe Hég viltó t ki kell szere nélk iU végn hetj illt el. Tera észe teae n a o9• , t•kd a t, tó~ lesz erel jük a oaör l6 ae11•1t haj hajt óten gely háts ó végé t oly módon, hogy a fékp ofü: at és az osztó llil h6.t1ó fede lét kel ellá tott gépk ocai ltnil aze: telllt fel. l/ Caupán u 57, 87, 88, 91 uuj egyti jelek 116 . ábr a Az osz t6m ü kis zer elé se a gép koc sib ól l - a haj t6 ten gel :,

111ells6 vés s; 2 - a 111ells6 ker ék aeg haj tbá ra szo lgá ló el6 tétt eng e~ aenes zt6 3e; 3 - a 111ells6 tar t6c s6 hát só per eae 4. Sze relj ük le el6 l a szel trén ;y ker eté t /a vez et6 fül ke hát só ker esz tta rtó jW . 5. Sze relj ük le a gép koc si hát só rés zén ek sze rel vén yei t /a lev eg6 csö vek et éa • Til • l&11oa káb ele ket / és sze relj ük le az oa&tómü hát só fal án lév 6 per emb en az alv áz tar tó oill rit, Bbben az eee tbc alá táll asz tjuk a tart óca 6 11e lls6 rée zét /az oez tóm li el6 tt/, 6. Az alv áz hát aó rés zév el /és a sze kré 11D yel/ hát raf elé irán yba n mozdulUDk el,Á ■Mt sze rel ést 11e gltö nny ithe tjük ­ a pere11ek ille szk edé si fel üle tei köz é beh ely e1e tt ho1 asu kal . kll Ok• 7. Sze ulj ük és veg yük le a f6 seb ess égv áltó t. 8 . Est köv et6 en az oszt6111ilv et sod ron ;,kö télr e vag y lán cra fUg gea ztjW t fel , ••trilaa ztju lt a

per eme t a 111ells6 tar tóc a6 éa az oszt611Ü köz ött , aso kat ltie ael jlil t a aell■6 ttG gel y haj t6te nge l:,é vel val ó kap cao lód tab 6l és dar uva l targ onc ára ese tle g azc el6i llT6 D;J r& 1:,ezzü.lt rá h.- 4raenn:,iben as oszt6111il haj tó éa el6 tétt eog ely ét jav itju k, azo kat a gép koc 1ib 6l kel l kiu ere lni . Bbben az ese tbe elé gaé gea , ha lea zer eljl ilt az oas t6al l. fel e6 és als ó ted Ut és a j av1 .tás t azu tán köz vet len ül a gép koc sin vég ezh etji llt el. .a• VI. 4 Az oazt6111il szé tsz ere lés e 1 ue rel 6illv án: ,ra pen sze djü k azé t 1 124 vag :, a PlUl 027 1 targ onc ára ráh ely eze tt oss t6a ll.v 8t a köv etke s6J tjp- 117. 6b ra l6s e kom ple tt hD 8e lY ad tes era a ée A fel s6 fed él rju lt ki/ a c11ffereD016.lall cs övö n laz ita ult a eg /oa ava tó tar a ött mög em per eg 8 oaa var juk le u 1. A me lle6 só par eae n lui teu lt a htt a 8 t rai va osa tó i tó oaö vet el6

.re oaa ptg y per ael y6u ek áll ála ntj ult 8 a aal la6 tar elv t eae per A . aal lco a kap c1o l6 ~é lt mindegy1ltét N 17714 ku llii ult a ved r15 kar óké .t 61 rel. sse ll ke le n nba azo Xl611zör ir~ ba n aoz dit juk el. . vil lAk 8:, azá .ett 6sa al las ite uk val aae nn; yi oaa var tt, ütö get nek elé fed lla6 1ae lil tóll osz a kap oeo U rud a2. Oa ava rju k ki u yWt ie a fed 1l el egy ütt veg 8 t ly6 l8a teJ jtu ha meg kt: ro] ilC a eg a kö t6s t 8 a me lls6 a kéz 1f6 k fed elé t 8 as ele aeg lt iteu Laz . 18 t :,u ló karmant kat , Vi llá kat és a kap cso . ztt há aat iku .a lto rm ~ lc aeg a köt 6at var ait , ütö get 6sa al laz itsu oea nek elé fed a6 fel hts }. Osa var juk ki a tót 9D 8al lyel a fed ele t. t h veg,WC ki a tel jsa haj rud on a lr.&poaol6 Ti lla W ki os6 kul ooa al a Jr.apoaoló juk var oea ót rug és a ki aeg c lt ljW 4. Las itau juk ki a oaavarlr.öt611t, eae lea ese a biz tos itó t, oaa var c ki /11 8. 8 ljW eae at ltk oaa var

tt. Old j uk fal a Til ki ~a M& tbó l 6a a ülr. üas at rud A t. bjé h a l t o ~ ret esz göm 119, tbr a/, a. Az •15 t6t 1kerlcer61c a PBII 051 0 1111eral6 illr i.D ,yr rt zük yez hel et Ma ll. a lr:ét Jr.oronta ~• t• V► 5. b oaztóll var juk le hor gos kul ccs al csa és meg uk ita l.az én ban lév 6 8~as6.86b61 oae ;pj 1la k hé.t aó vég yáz ato aaD veQi.llr: ki a hts T18 el6 pot osa a és 1t .yb an QaatDt ki g,WC le as ~á lr. al6 té tje ane t81 1 rig ét6 1 lef elé id.n ara sav 1,c ib6 gya p6. osa g6s gör ezi j aeg 1t8 h az el6 tét ilterlr.erélr kup ;p6g;yas ilr. erlr ere ket /az élr cae s :rg6 pgö Jr.u a ki lc eljü .Bll PlUI 051 7 k.1ilt6aze18zámmal rti l;y t , jta ola az lr.1 125 gév al/ . Sse ral jül r 118. ábra A kapcsoló villa csavaré.Jla,k meglazitása 119.- ábra A kapcsoló rud kiütése 126 120. ábra A ház ráhe lyezé se a P.RK 0510 szer ezm a lasz1Jjult és lehuz zuk/ a telje a o • ~ 6. Az os ztó mii hátsó falán csava

rozzu k le /elvá e• házz al, az alsó togae lterél tltel és az egéaa fedel et a telje s tenge lyköz i dif feren ciálm ii n yomju k ki ág;yaz áaábó l hát rafel é irány ban. 6szer azám mal huzzu lt ki a kupg!Srg6e CHPA s ebeea égvá ltó házból üaslik ki vagy l.ehuz ágy küls 6 gyü.rü jét A t el jes ha j t ó t g ely ezéta zerel éae oast óm1 fedel éhez r !Sgzit 6 ltens ,elt h a 1. Sze r el jük le a t el jes hajtó tenge l;yt az . állits ult r6. ée a hajtó tenge lye lh6 87a tenge lyt emeljük ki . A t engelyt szere l6pad ra ból emelj ük ki a csöltk ent6 j 6.rat kerek ét üjhe l 6a a hajt6 teage l7 hor~ aiból . T„ 2. Emeljük k1 a keng yelt a görg6 e csa,pégy gyür gyük a ké t gör g6 eort. lt1 a kapcs oló 1taru nt7U t. 3. A hajtó tenge lyen 16v6 6gya záeáb ól ~omj uk 6 végén mm 0044 ltuleo aal lasit sult • • 4 • .l tenge lyt f ogjuk be satub a A tenge ly melle l egyll. tt huzzu lt le a norú l járat lterel té,t /122 éa csava

rjuk le a koron ás ~át , a esap6 .ggya ábra /. ki a bhto eitó gyür111J h • görg6 a c•~ 5. A hajtó tenge lyben lév6 üregb 6l vegyi ilt ál11• ágyat , amely a aegéd ha~tó mü tenge ly 6.gyazáa6ra azolg hussu lt le együ tt a két oaiw6 g:,at b a 6 . A eeökl tent6 júat kerek ének hátsó v6gé r6l feaz1 t6 g,ürü t. ca1ko 6 1 s zerel ik t el. l/ Csupá n az 57 , 87, 88, 91 azálllj együ géplto 127 12 1. éb ra A kor oná s any a meg laz h jtó ten ge ly me lls 6 vég itá sa UBlf 004 4 ku lcc s al én a a 12.2 áb ra J. osö kke nt6 jár at ke rek éne k kie me lés e a ha jtó ten gel yb 61 .l tep gel ;yk özi dif fer en oii lai l azé taz era léa e 1 . Cs ava rju k le a kor oná s an.:,át és ütö ge téa ae l laz its ult fe l az als dil fer enc iil III Ü há zró l 6a ó fog ask erl k•t 8 a ke rek et huz ult le . 2. Cs ava roz zuk le a kie gy en lit6 ker eke k /bo lyg ók ere ke k/ oaa pjá nak biz ház bó l üss ük ki a csa po tos it6 1c 6t,

8 kat , a kie gy en lit6 ke rek ek et em elj ük ki a pe rse l.y cb 61 ; . J ten gel yen lév 6 ho rny olá sáb ól huz zul t ki a teJ 1ge lyk özi dif fer mc iál rek 6t az "0" töl lit6 gyü lll i középall Jt.rüv el és a lem eze s du gas sza l eg yü tt. 4. Ol dju k fel 6s laz ita uk meg a tm ge lyk öz i dif fer ene ié.1 111 1 kö zp on ti a11yát , a biz tos it6 t veg ker ek6 n • 1toroa : yük le, té. vo lits ult el a héz ago ló alá tét et és ho a aen esz t6t . r~o lá. sáb ól }luzsuk 12 8 " 123• ábra u osztómű lég,:cyollláaos kapcsol ója t8llgely hajtóllil rinelt bekapca o1.l ée 2 - s kapcsol ó elelttróm ágneees szelepe i; 3 - a 11ells6 rin 16v6 k.apoeol ó 16gsát ellen6r z6 lámpa villamo s kapcsol ója; 4 - a mells6 t8llgely hajtóllil icyomáaos hengere gyürü5. Huzzuk le a csapégy fedel6t a kupgörg 6a csapágy küls6 gyürüj6 vel és t öll1t6 jével együtt. 6 . A teD8ely közi differenciálmű házából huzzuk ki a

te.Dgely közi differe nciilllil klSs- ponti kerekét . t, lazit7 , KUl.önle ges lehuzósz erszámm al huzzulc le a kupgörg 6s ceapágy bels6 gyürüj6 le 6s a 1le.11;gelyklS11i suk meg a biztosi tó gyürüt a kapcsol ó karmant yun 1 a k.ar111&Dtyut vegyük n~t. k.arma t6 összekl! u d1fferen c1.álmii házból, annak belsejéb 61 huzzuk k1 Vl. 5, Az osztómü összesz erelése ~ztóm i,t h a mells6 hajtóprtl 16gnyomA.soe kapceol6:1f1Pe)s öaezeez ereléH tisstogu euk. l, A légnyom ásos kapcsol ó házát a feleajt olt perselye kkel tök.élet eaen szerint oly 116don le, a fém.a zilán ok at távolits uk el és flvassu k át A persely eket azük86g azoroea n, dt rudjai dalt eszterg áljuk ki, hogy a megf elel6 k1eszte rg1.t oyiláso s dugat~ k. d a illeHsU rudjúa nagyobb ellenál lás nélkül mozogha ssanak, Rzután az osstóllil kapcsol ó öeaset6as k enn6.l gumi tömit6 gyürüt és azt a kapcsoló házba nyomjuk be. A dugattyu rudakAa k. mozognio kell telnél a

hengere kben jelent6s ellenál lás nélk.ül a k.apoaol ó kar2 Az osztómli dugattyu rudjának rudjára oldals ó icyilásá val hussuk r6 rudból való a dugatt,u a mantyut oly módon, hogy a kapcsol ó karmant yu villái a dugattyu nak. k fel, as oaztóllll henger fedélig terjed6 legnagyo bb k.inyomó dáeánál, amelyet közben eserelte 6 villáka t a bü~lllta 61 normáli s áttétel e beltapca olt helyzeté ben ugukk.a l ragadjá k a kapoeol asabilyo e aeghus6.a6val csavar a .rudj6n fogva . A karmant yut ebben a helyse tbc a dugatty urud biztosi tjuk. rá111Hz tjük. a 3. A mells6 hajtóllil dugattyu rudj6na k rudjúa a hás oldalsó nyil6eb al rudnak. a heqerkapQaoló karaant yut oly módon, hogy a kapcsol ó karaan ~ villája a dugatt,u hajtóllll k.apoeol6 aella6 a ragadja ben való legnagyo bb benyomó dásé.Ail büt;ykén él fogva mag6val k.araantJnll; a aa nél rudját a mells6 hajtóllii be nem kapcsol t helyzeté ben; ennél a helyset gattyur ud rudján a o savar

szabály os aeghuzá aával biztosi tjuk. k. feloea4 szereljü k fel a fedelet a mells6 hajtóllil ellen6rz 6 v1lágitá a-kapoe olój6na varosáa áv.al, a tömit6a t 6a 5. 4 fela6 aikra csavarju k be a süllyea stett csavaro kat, 1lleassU k fel csavará t, illeessUk. fel az elektróll lágnesea szelepe ket. Csavarju k be a fedél két süllyes ztett a tömitée t és a fedelet könnyed én szoritsu k le. 9 TATRA. 148 129 124 . ábr a A ten g~l ykö zi dif fer enc iál. mii 1 25. ábr a A tel jes .haj tót8 118 el~ a tedél.be11 4 ten gel ;ykö&i di.t fere noi élm li öss zes zer elé s• 1 . A ház ba s zeg eos eljU k be a hár om vez et6 ele me t és nyo mju k be a ltap oao ló 1tarunt11 llll en6 ri szü k a karmant;yu sza 1t• bad 111.o zsá aát 2 . A ház ba nyo mju k be a ten gel ykö zi dif fer eno iálm ü köz pon ti és kös 6pa 6 "0" gyü riiv el és a r áté tte l egy lterek.6t, al ütt. }. A kap oao ló karlllallt;yu ves et6 k.1s ka rjú a és a

dif fer eno iáll liis ár kap eao ló lta ~6.r• huzllllk rá a biz tos itó .rU Jlt ~ gyü rlit oly mód on, hog y az egy ida jül eg bet 1& ék a kap oao tyu ban lév 6 hor o~ ba és a ló kar lllD -" d1f fere no1 6.l aíiz ár kis kar jáb an l6v 6 hor ony ba. A biz pon toz óva l bi zto sita ult . toa itó Qllrll• 4. A ház ba hel yez zük be a hat kie gye nl.1 t6 ker eke t /bo lyg óke rek et/ ben.y om ott pu sel yei kk el és 1111.odig vál ISn beá lló tak osv a ell ent éta e végeik kel . A ház ba egy ide jül eg saj bol ygó ker eke k cs apj ait és tol juk bt • azo k hel yze tét léo ek fel osa var ozá sáv al biz tos itsu lc. bol Jgó lter eke k. és a köz épa 6 1D. len 6riz zill t • haj tó t eng ely sza bad fo1 1gá aát. 5. A ten gel yk özi dif ter eno iáll lii ház áho z csa var ozz uk f el kor ■allék átt éte l als ó ker oná a ~ü : aeg itaé g6T el • eké t. A hás ra saj tol juk rá a aeb eaa égl lér6 t lllll töd tet6 lte t. haj

tó :to guk er. 130 126. ábra A gör g6s csa»á81 beütése PRJl 0285 beUt6azer uálllaal • hajt6 tucel;rh 4 teljes hajt6 tengel;, ös szeszerelé ne 1 oaöklcent6 Júat teljes togukertk.ének ö•szeazere l6a e 1. A c s ökkent6 júat fogaakerek ére PRJl 0432 szerazáJDa l aa~toljuk d iltkö•bie • gll~ rá a caai>g;rat ol;r 116do11.,ll,o17 a g6a osa»6Y f elael.egite tt bela6 g;yürlljét 4 g;rilrüre huzzult 1 csa»81on a beáll1t6 gyíirü közelebb leg;,en a k erék hát16 végéhes. 4 c•ap81ra r6b•l7es11Gk a bell6 6a ltüls6 feez1t6 g;yürllt és PRK 04-2 azerasuma l. ütkös6a1g feleajtol;ju lt a ~ • a felaelegit ett gol;,6• caal)6.gyat 2 . 4 aella6 végr6l nyoajuk fel a k erék ael la6 végéhez köselebb a b8l11tó g:,GrtYel a görg6a csap6g;rat. ,l teU„ hajtótegge l;, aella§ r6azé11.elt öaazeuere 1éH l. 4 ken6zairra l bekent 11ég;r görg6a »~ába rujwilt be asono• oastil;rosá au 6 x l2 • retll 40 darab görg6t és a görg6kre

nyoa;juk ré aeneszt6 foguuáva l a norúl ;járat fogauu► tát a kapcaol6 karaant,uhoz. 2. 4 gol;,6• caap6gy felaelegit ett bels6 át■ér6;jéb e aa;jtol;jult be a betétd éa lrtú& a PRJI 009? beiit6aseruu■al sajt oljuk fel azt a tangell;rel es,9.tt / a kidolt!oso tt ra~• H► ri.nt/ 4 kerék tangel;ri r~ ;játékénu 025 - ~240 aa-H határok köslStt kell lbnie 4 oae,pts,ra csavarjuk rá • koronás an,tt éa ast azorosa11 huszult aeg umr ~ kulooaal éa • horo~ ba val.6 beütéssel biztoaitau lt 12? • ábr a Mélysé g mérés a lr.upgörg6s csap-8 1 PRK 038 7 szer szám mal vég zet t héz agá nak beá llit iúh oa 3. J ten gel y hát só rész ébe n lév 6 nyi lá.a ba PRK 028 5 sze razá lllll al saj tol jul t be a 1epdobajt611ii ten gel y 111ells6 vég éne k ágy azá sára szo lgil ó gör g6s csa pág yat éa azt "Se ege r" f1• b1z tos itó gyűrűvel biz tos itsu lt /12 6. ábr a/• 4. A két kcö zsi rra l bek ent gör g6s pál yáb a

hel yez zün k be azo nos osa tály ozá lu 6xl2 • • retü 40 dar ab gör g6t . J haj tóte nge ly fog azá 8.r a hel yez zük rá a moz gó kap cso ló karmantJll,t h 81 görg 6k.r e huzzuk rá a ceö kke nt6 jár at tel jes tog aak erel r.ét J t J. telj es haj tóte nge ly fels 6 fed egz ze I rés zét köt özö kül i tár olá sa ese huz alla l kös sük . össélze nél az oszt611il hál 111Adk.6t /b1 zto e1t sult / azé rt, tén nél a cs~ égy gör g6k ne ves zita hog ék el köl csö nös hel yze tült .et y a vél etle n kieaeléa- 41 oezt611ii öas zes zero l.6s e J.z oszt611ii kiti szt oga tott és k:if uva tott ház át hely ezz ült rá a sze rel. 6 illv áD; Jr• h • köv etk. e16 módon sze relj ük öss ze, 1. Jz oazt611il ház ába hel yez zük be a osa .p8 , tel jes öaa zes zer elt fed elé t h a1 allÓ fogaak.erékkel a ten gel ykö zi dU fe.r eno iilll lil telj es ház át 2. Jz oaztóllil mel le6 old alá ra er6 sits Wt rá a PlUl 038 7 szer azé

.Jlo t és annak aeg itaé s• vel oly módon nyomjuk öaa ze a kup gör g6s osa.pégyat, hog y a ten gel y aza bad on forogllUaélr Mál 1sé ga6 r6v el mérjük. meg a mél .• ysé get a hé.z hol lllo kfe lüle tét6 l a kup gör g6a csa pág y lr.Ula6 s,11 r<ij éne k hoa lok .fel üle téig Mér • jük. meg a tá111asztó per c 1lle szlr .edé s1 mag assá gát és e ltét ér116 köz ötti kül önb ség et alá téte kke lr. l egy enli taW t k.1 oly 1116don, hog y a Hx1 a6J a héz ag 0,1 -0,2 . •• ha~ rté k.e k köz ött mar adjo n. 3. A kap cao ló 11:armantyu hor nya iba hely ezz iilt be a d1f fere nc1 illli izár kap eao l6 Til lilt • lkln ~ azea6b1 a per sel ybe lh6 nyi lus al üasW t be a ltap cao l6 rud osa p6g yai t és a Til liJt at rudo n. bia toa itau lt "Se ege r• fél • e g:,ü rltY ei. 4. J hás ba hely ezz ük be a tol jH .fog aao tt 111:erkerolret a bel ltöt t kül s6 éa a tala ale gi• te1 " bel a6 kup görg 6s csap 6gy gyi lrü

nl. J lt(Ua6 gyiu-üknek az 111:o.rlterékbe val ó beillté8la•1 PBM 00~ uer azá aot alka laaz Z1l llk. Hel yez zük fel h 132 üasW t be a bet ét töll i.t6 "0" s,ilrliltlttl 128 . ábra Az ikerk er ék tenge lyé nek beüté se az osztómil házba a beüté s során az állitó golyó nyilá. ea a eg:,üt t a fogaz ott ikerk er ék c s apját oly módon , hogy zzük be a golyót és a os-i>o t üssük be. Pázban l év6 hornn~al sz emben helye zkedj ék el . Helye aláté tet és huzzu k meg a koron ás s. A csap csavarmene· es végér e huzzu k rá a támas ztó maxim ális hézag 0, 15 - 0 , 22 mm-es mértékli anyát oly módon , hogy a kupgörg6s csapá gyakb an a s zabály ozó anyák at meghuzzuk vagy megla l egyen . Bzt abban az esetb en érhet jük el, amiko r a tt üt ögeté sével . Ezutá n helye zzük be a zit j uk azok egyid ejü egyik vagy másik oldal on végze koron ás anyát . A tenge lyirén yu hézag bizto si tó aláté tet, huzzu k

meg horgo s kulcc sal a másik al bonyo litsuk le. Az aláté tet biztotökél etes szabá lyozá sának ellen 6rzés ét órás indik átorr aitó aláté tes két csava rral /129• ábra/ a sitsuk . A házba hely ezzük be és rögzi taük bizto komp lett tartá lyt. belse jében a rudra huzzult rá a kapcs oló A há zba nyomjuk be a kapcs oló rudat . A ház A rud helyz etét a ház küls6 jolbb oldal án villá kat . Benyomás után hel yezzü k be a két csava rt, .+ villán ak a ház bels6 homlolctelületét61 rugós állitó csava rral és golyó val bizto sitsuk • A csava rokat ebben a helyz etben huzzult terjed 6 távol ságát WAJ 0104 szerszámmal állits uk be, lemez es dugas szal és t ömitsiilt töm1t6 tameg, A kapcs oló rud 3zere l6 nyilá sát zárju k el }5 passz al /130, ábra/ , oló házat , a kapcs oló v-illá ltat é a 6 , Szere ljük fel a kapcs oló villé ltat,a bütyk ös kapcs tétes oldalo n zárjuk el le■ezea zár6a v illáko n huzzu k meg a csava

rokat , A h enger t az ellen dugaS Bzal, 1}3 ÁZ Á 129 . ábr a ike rke rék tan gel yir ány u béz agá llak all enö rzé se 130 . ábr a kap cso ló vil la fel sze rel ése az WIJ 010 4 sze rsz ám ma l 7. Á seb ess égv ált ó kit isz togato tt és átf uv ato tt fel sö fed elé be hel yez zük let t ha jtó ten gel yt oly mód be • kOSJ)on, hog y a k.ö zép sö és a hát e6 cea pág J saj át biz tos a fed élb an lév 6 me gfe lel. 6 itó gyürU.ivel hor ony ba ess ék be. A közé ps6 csa pág yra csa var ozz uk fel a bil inc set és biz toa itsu k. a kor oná s sas sze gek kel . A ten gel yt SAYO:•~ gumi rud dal ütö ges sük . meg és ell snö riz zük a sza bad fo~ gá. et• a. Fuv ass uk ki az osz tóm üve t, tis zto gas suk meg az osz t6m ü töm let t haj tó ten gel yes felső it6 fel üle tei t éa • ltOIIP" fed él töm it6 fel üle teit, az osz tóm ü töm ité si fel üle töm itö tap ass zal . A fed ele tei t kenjWC be t ille ssz ük

rá a köz pon toz ó css ,po k.ra és a csa var oka t laz án huu llk 134 131. ébra ü hé.tsó fedelé b e 4 "GUFER0" gyürü beütés e PRl4 szersz ámmal az osztóm ettült, huzzuk meg szabál yosan a csameg. Miutén a hajtót engely egyik és llléaik részé t beütög erszé.DU11al a belső " Gufero " gyürü t, tövarok at 4 hétsó fedélb e sajtol juk be PRlil 0242 beütősz t oly módon saj~ol juk be, hogy a tömit éei él a femitő éléve l befelé . 4 külső "Gufer o" gyürü t hézagn ak kell lennie az át]lJom ott dél sikjáb an helyez kedjék el . A két "Gufer o" gyürü közöt olaj s zabad elveze téséhe z /131. ébra/ illesz kedés i felületétől a fedél 9. A hétsó fedélb an mérjiil t meg a mélys éget a csapág y ságát a hé.z homlok siltjAn él 6 s magas ;y homlo ksikjé. ig A felső tengel yen mérjük meg a csapég Szé.mi tásba kell venni a tölllité s Tastags6á11 a ltül.ön bséget az előirt

alétét ekkol hézag oljuk is /132 • és 133 . ábra/ PlUI 0483 szersz ámot, amelym ke10. A teljes hajtót engely hétsó végére huzzuk ré a tolt két tömitő "Gufer o" g;yür{iT el. ép a resztü l huzzuk fel az osztóm ii hátsó fedelé t a besaj fedele t a papir tölllité ssel szabál yosan huz zuk mog. felsze reltük volna, áll itsuk b e ll . Mielőtt az osztóm ü teljes légD3o másos kapcs olóját olyan helyze tbe, amikor a kapcso ló semleg es helyze tbe az oaztóm ü kapcso ló rudját , vagyis sem pedig a mellék áttéte llel. 4 mellső karman t;yu nincse n kapcso l6dáab an sem a normá lis, hajtóm ii menesztőjét nem kapcso ló helyhajt6m ü kapcso ló /alsó/ rudját állits uk be a mellső helye t. Ebbe a helyze tbe áll itsuk be zetbe. 4 kapcso ló rudak bütyke i egymás fölött foglal nak dugatt yurud jának villá it is. az osztólllÜ és a mellső hajtóm il légD3omásos kapcs olója ő perem középső csapja ira huzzuk A hé.z jobb

oldalá n a légnyo másos kapcs olót rögzit be tapass zal, huzzuk fel a légnyo másos rá a papir tömité st, a tömité si felüle teket kenjük 135 1}2 . ábra AZ ille szk edé si felü let mély ségé nek megm érés e a háts ó fedé lbec kap csol ó telj es ház át és négy csa var ral szab ályo san rög zits ük. Elle o.5r izzü k a lég113omáso 9 kap csol ó házá ban a két dug atty urud moz gásá val a kap csol ó szer kez et vise lked ésé t. A két sül;Jl;ye szte tt csav arra hely ezzü k rá a töm ités t és a nyi lást fed élle l zárj uk le . 12. A záró csav arok kal zárj uk le a töm it6 és a leeresztő nyi láso kat. l } . A telj es hajt óten gely háts 6 vég ére PRJal 04}2 beüt 6sze rszá mm al UssW t be a csap ágyh oz ütkö zési g a fesz it6 gyü rüt . Re sért sük •eg a fesz it6 gyü rü felü leté nek küls 6 töllitő 11.k jait Jeg; xzet f J.m e~ib en a javi tás sorá n ld.c seré ltük a foga elter ékll lüve t vagy a görd

ltat, aján lato s az oszt ómi ivet az Ul6 csa;p~;ya alvá zra való fels zer elés előt tés mel lett köz el két 6rán át bejá t norm ál ola j fel.~ 6~ ratn i. A bejá ratá s sorá n könn yen ~elf ogh atju k ah a kis olaj meo .nyi sége t, amel;y a két alsó csap ág;y on ker esz tásn ál sem mifé le rend elle nes tül fol iik bejá ramele ged és sem köv etke zhe t be az eg;yes tengát.A ágy ai kör ül. elye k csap - VI. 6 Az oszt 6mü besz erel ése a gép koc siba AZ össz esze relt és bej ára tott oszt ómü vet az alvá zra a kÖVetkez(S mód on szer eljü k .l!ál 1 . A telj es oszt 6mü vet kötöző huz alla l vagy lénc cal daru ra függ essz ük fel és a töm itéss el /a szük sége s töm it6 tapa ssza l/ és a bes ajto lt süll yes ztet t csav arok kal a tart 6ca6 háts 6 rész ét a mellső pere mre ille sztj ük rá. A csav arok ra ráil lesz tjük a biz tosi tó le11ezeket /min dig egy et - egy et a két csav arra /, csav arju k fel és bizt osit

suk az any áka t. 1}6 133. ábra A csapágy magasságáAak megmérése 2 . A mellsö tartócső hátsó peremét /az elhelyezet t tömitéssel és a szükséges tömitő tapasszal/ pontosan hel yezzük el az osztómü mells6 per81ilével szemben. Emellett el len6rizzük a hé zegot a mells6 tartócső és az osztómü mellső fedele között. A peremnek a tartócsővel való összebeges ztése során a hegesztő anyag befolyhat a cső belső üregébe és a peremek összecsavarozás ánál megsérülhet azután az osztómü mellső fedele Az akadályozó hegesztő ~agot távolitsuk el. A peremet és az alváz hátsó részére felszerelt osztómü menesztőt nyomjuk rá a ére és a mellső előtéttengely f ogazására, helyezzük el a biztositó lemellső tartócső perem mezt, az anyákat, azokat huzzuk meg és biztositsu k. Ezzel azután szoros egységbe kötöttük össze az egész alvázat és eltávolith atjuk a mellsö összekötő cs6 alól a támokat. 4. Az osztómU

teljes hajtógenge lyének hátsó végére szereljük rá a fék pofákat, a fékdobot Helyezzük be a tányérrugó t, a ráté tet és mindezeket szabályosa n huzzuk meg koronás aeyával, az UllN 0048 kulcs segitségév el. Az anyákat biztositsu k és szereljük fel a segéd hajtóllli házát. 1 / A házba nyomjuk be a teljes segéd hajtómUvet a kereszt csukló meneszt6jé vel és a kapcsoló karral és a csavarok mindegyiké t huzzuk meg. Bllen6rizz ük a segéd hajtómü mozgását é s a kézifék mUködését Azoknál a gépkocsikn ál, ahol nem szerelnek fel segédhajtóllli kivezetést az osztómüből , a hajtó tengelybe 60 lemezes záródugasz t ütn ek be. 5. Szerel jük f el az ötfokozatu sebességv áltót /lásd az V 6 - A sebességvá ltó beszerelése a gé pkocsiba - c fejezetet/ 6. Szereljük fel a kormány rudak és karok mindegyiké t és vizsgáljuk meg azok mUködését 7. Szerel jük fel a légnyomáso s vezetékek mindegyiké t és az elektropneu

matikwl szelepeket vezérlő vezetékeke t és vizsgáljuk meg azok működését ki •. Ellenőrizzük az olaj állapotát és az olajat szükség szerint egészitsük l/ Csupán az 57 , 87, 88 és 91 számjegyes jelölésü gé pkocsiknál s zerel.i lt fel 137 Az 1 - ai osztómű 134. ábra elektrópneum.atikus vezérlése osztó!IIÜ kapcsolój~ elelr.tróp~e~tik!8 szelepe; ~ - kapcsoló elektrópneumatikus szelep Smer jizdy = a haladás irán;ya VI. 7 A ~ mellső teJlSelJ hajtó!IIÜvét sebességváltók kapcsoló szerkezetei Az áttételek kapcsolása mechanikai. kapcsolás - a kapcsoló bak segitségével az alvázra kapcsoló karral és ruddal bonyolódik le. A kapcsoló baknak négy ovális nyilása van a rögzitö csavarok számára, amelyekkel a kapcsoló szerkezet szabályos járatát állitjuk be és szabályozzuk. A bakra van ráerösitve továbbá a bütykös persely is a hátramenet kapcsoluához és az állitó rugó kapcsolásához. A kapcsoló

rudnak gWlli manzsettákkal óvott két csuklója van. A kapcsoló karban foglal helyet ll!ég a mellék csökkentő áttétel elektropneumatikus kapcsolásának kaFcsolója is erőaitett Az osztólllÜvön az oldalon van felszerelve a kapcsoló szerkezettel mechanikusan egyesitett, a munka hengerekhez vezetö l evegő vezetékeket vezérlő elektrópneumatikus szelepek háza is. A hátsó elektrópneumatikus szelepet a mellső tengely hajtómüvének kapcsolója,a mellső elektrópneumatikus szelepet pedig az osztómü kapcsolója vezérli A mellső tengely hajtómüvének légnyomásos munka hengerében villamos érintkező - rugó van, amely meggyujtja az ellenőrző lámpát a lapon a mellső tengely hajtóművének bekapcsolásánál a szerelvényfalon lévő elektrópneumatikus vezérlés nyomógombjával. A jobb oldalon az osztómü alsó részén az osztómil légnyomásos kapcsoló háza alatt van felszerelve a tengeJ.yközi differenciálmü zárjának munka hengere Az

elektr6pneum.atikus kapcsoló házának szétszerelése során a következ~ módon járjU!lk eli 1. A rugós és a szokványos alátétes csavarokat rögzitő anyák lecsavarása után szerel~ük le az elektrópneumatilru$ szelepeket és a tömitéaeket pek 2. A szelepek további szerelését csupán abban az esetben végezzük el, amikor a szeleszerkezetei megsérültek vagy korródeálódtak belső 3. Lazitsuk meg és csavarjuk ki a kapcsoló rudakon a kapcsoló villákat rögzit6 csavarokat és vegyük le a tömitéssel együtt a ház mellsö és hátsó fedelét 4 . A süri tett leveg6s töllllőket kössük rá a hás 111egfelel6 Ida csatornáira és a xcyo111ott leveg6 kifelé nyomja mind a teljes kapcsoló rudas 111elis6 tqely hajtóllii kapcsolásának dugattyuját, mind a mellék csökkentő áttételt kapcsoló dugatt;yultat és a semleges helyzet dugattyuját a kapcsoló ruddal együtt. A dugatt;yuk és a kapcsoló rudak mindes31ke gumi tölllit6 gyürüvel van

tölllitve. Végül emeljük ki a kapcsoló villákat Az elektropneU111atikus kapcsoló házának összeszerelése során forditott sorrcdb81l járunk el: l. A besajtolt perselyes házat el6ször tisztogassuk ■eg és a kis csatornákat süritett levegővel fuvassuk át. A perselyeket szükség szerint esztergáljuk le azért, hogy a kapcsoló rudak a dusattyuval szorosan mozogjanak, azonban nagyobb ellenállás nélkül . Est követ6en a dugattyukra és a perselyekbe illesszük be a töüt6 gyiilWtet és az olajjal lekent llllllkshengerekbe és perselyekbe nyomjuk be a kapcsoló rudas dugattyultat. Emellett a rudakra illessziik rá a két kapcsolókart is /figyelem: azok helyét ne cseréljük fel!/ . 2. A kapcsoló karokat a kapcsoló rudakra szabályos helyzetbe az osztómiivön lév6 kapcsoló villák segitségével szereljük rá és csavarjuk be és huzzuk meg a rugós alátétes rögzit/S csavarokat 3. Csavarozzuk fel a tömitéses és a tömitő tapaszos munka léghengerek

111ells6 és hátsó fedelét. A süritett leveg/Ss tömllS segitségével süritett leveg6vel vizsgáljuk meg a dugattyu járatát oly módon, hogy azokat a kis csatorna torkolatára a ház felslS aikjára váltakozva helyezzük rá. 4. A kapcsoló ház felső felületére szereljfilt fel a tömitéses elektromágneses szelepeket és az anyákat r ögzitsük Vizsgáljuk meg sz elektropneumatikus szelepek miiködését E:zt követően szerel jük fel az osztómüre az elektropneumatikus kapcsoló házát és csatlakoztassuk a villamos kábeleket, a levegöt vezető csöveket és a fedlS kis fedelet a ház oldalán lév6 tömitő nyílásos kis fedelet. 139 VII • A SFJJÉDHAJT6M1lVFX ·., ----·· -- jl:.:-:-,~ . e:·( . A. T 148 Sl /15 / T 148 S} /16 / T 148 PPR Sl /45 / T 148 PPR S} /66 / T 148 PPRH S} /86 / T 148 PPRH 52 /88 / T 148 Pll /0} / T 148 PP5 /47 / T 148 PP6 /+7 7/ T 148 PP 2} /27 / T 148 PP }} /29 / T 148 PPR 20 /56 / T 148 NTPtr /30 / tipu sok nál. sze

reli k fel VlI . l A seb essé gvá ltób ól kiv eze tett segé d hajt ómü A TATRA tipu .su gép koc sikn ál a seb essé gvá ltó mellső rés zér e sze reli k :fel a 8 egéd haj• tómüves ház at, amely különböző, a felé pitl llén yre fels zer elt ber end ezé s m egh ajtá sára szo lgál • A segé dba jtóm ü kiv eze tése a seb essé gvá ltó haj tóte nge lyé n ker esz tül megy végbe, • kap cso lást evo lven s foga zásu fog as teng elyk apo soló , vag yis karm anty u bon yol itja le, amely a haj tott ten gel lye l szo rosa n öss zek apc solt menesztőbe nyomódik be. A kar man tyu lcapcsolódál& pne uma tiku san megy vég be man mil isan 6 daN/cm2 levegő nyomás me llet t. A. bajt 6mi 1ve t rugó kap cso lja Id A forg ás irán ya bal a segé d hajt ómü kilé pés e felől néz ve. Néhány TATRA 148 tipu su gép koc siná l. a seb essé gvi l~~ t ola ~sz ivat t-yu s meg) la~ t-s a1 lát• ták el l I O, 8 átte, teli Viszonyszá.m •/ u

meg hajt áss al , néhál:cy gép koc si tip ust ZC-100- B1 , 21 tipusu olsj sziv atty uva l sze relt ek fel . ,.n l/ A sziv atty u,; a 15, 16, 45, 66, 88, 27, 77, 0} számjegyű gép koc sikn ál. sze reli k fel • A sziv atty ut az 56 számjegyű gép koc siná l nem sze reli k fel . 21 140 A segédhajtómű 135. ábra való kivezetése a fogaskerekes szivatt;ru számé.ra szolgiló sebességváltóból nyilásban végz6d1k Pohled nézet; prevodovy pomer áttételi visZOIQaZÚl = = 136. ábra sebésségváltóból való kivezetése a harnyos tengellyel végz64Uc po neutrálni osu prednij náprav;y = a mel1s6 tengely semleges tengelyvonala utá.11 A segédhajtómű Az l : 1 1 48 sebességig terjed6 áttételi viszoD31számu1 / hornyos tengelybe11 végz6d6 aegédhajtómü kivezetésével 1600 ford/perc értéknél 48 kpm értéket vehetünk fel. A sebességváltóból kivezetett segédhajtólllil kapcsolásának aprólékosabb leirá.aét léad "Segédkönyv a TATRA

148 tipusu gépkocsi gépkocsivezet61 számé.ra" e kiadv~ban A segédhajtómü kiszerelése a sebességváltóból A segédhajt6mü javitása során el6ször a sebességváltót szereljük ki a segédhajt6llll. héri.b61 Ebben az esetben le kell szerelnünk az elektropneumatikus szelepr61 a süritett lel/ A 47, 29, 30 számjegyii gépkocsiknál szerelik fel 141 ómürOl 1 kell távolitanunlt a ha;jtott szerkezeteket 6e u vegtlt vezet6 csöveket, a segédha;Jt e sebességváltó kiemelése után a sebességvilt6t olajat ki kell ereszteniiDk a ha;jtómub6l. A el« áll ~"~ra • é é el állitsuk rá a szer ., V«-,J • fo:rditsuk meg és felsu r sz v oldalon közölt figyel11e1tetéai A segédhajtómű kiszerelésének módját az V.4 a részben - a P6 sebességváltó szétszerelése c. fejezet 1rja le J. segédhajtómű szétszerelése A szétszerelés során a következő eljárást tartsuk be, 1 • A fedélből emeljük Id. a kapcsoló karlllSlltyut

/belstl hornyolásából/ a két gyürüt és a távtartó hüvelyt. "Gafero" 2 • A 1:edélből huzsuk ki a "Seeger"-féle biztositó gyürilt /a golyóscsapágynál/ sajtoljuk k1 a csapágyat és huzzuk le az olajlehuzó gyü.riit ,. A fedelet nyomjuk össze, huzzuk ki a biztositó gyiirüt, a töllittlgyürüa kia fedelet és a rugót. A koronás an:yékat lazitsuk meg és csavarjuk le dugatt;yut a töilllittl gyürüvel együtt és a kapcsoló villát huzZuk ki ágyazásából. A villa ágyazására szolgáló villából emeljük ki a tömit6 gyürüt Amennyiben a segéd.hajtómü házából ki kell szerelnünk a közb81l86 és a hajtott ker► ket is, a következőképpen járjunk el, 4. Huzzuk ki a 5. A segédhajtómü házának 111ells6 részéb6l csavarozzuk le a peremet /a hajtókerékllél/1 a hátsó réezb61 a hajtott elemet /a szivattyút/, a kereket és a c sapágyakat a házból sajtoljuk ki. 11:et• .l 6. Sajtoljuk k1 s közbens6 kerék c sap

ját, emeljük ki a közbenstl kereket és a gördülő csapágy tüit rakjuk le. rátét► A segéd hejt6mü összeszerelése A segédhejtómü szerkezeteit forditott sorrendben azonbaa. a szétszerelés soMil alkal• aszott azonos módon szereljük össze. ICindenképpen sajtoljuk fel /sajtó alatt/ a tömit6 tengely - gy(,lrüll:et, a tük vagy a görg6k ágyazására szolgáló helyeket lten6ss1rral kenjük be A fogaskerekek rugókra való felsajtolása során távolitsuk el a rugókról a felsajtoláa el6tt az esetleges szilánkokat és csupán ezt követ6en sajtoljuk rá a fogaeltereket az illeszll:ed6si felületre. A csapágyakat szerelés el6tt olajjal kenjük le összeszerelés után ellentlrizzük • segéd hejtómü mük.ödését, majd utána !ltöasük össze /a tügörg6a csapágyban/ a sebesa6gyált6 hajtó éa hajtott tengelyét es együtt helyezzük be a sebeaségváltóba. A sebességvált6 eserel~Wc össze és osatl.akoztassull: hozzá a segéd hajtómil házát

A sebességváltó ola;J3al Tal6 feltöltéeéaél a segéd ha~tóaü házába azintén töltsi1Dlt be 0 1 5 liter ola3at, azért hog1 bistosi.tTa legyec a segéd hajtómű csapágyainak és fogaall:erekeinek kenése, a1el6tt as ola3 aeg,~ 11:esnék oda a sebeaaégváltóból. A sebességváltó ha~tott tengelye aells6 fedelén l6v6 ken6pr,aeket szintén -cöltsük aeg as el61rt ll:an6zsirral• hogy lten6zsir töltse Jci a ha3tó tengely csuklójának meneezt6jéllél a tömit6 tengely - gyürük közötti teret. A T 148 PP7 /87/ T 148 PPR 14 T 148 PPBH }2 T 148 lf /57/ /88/ /91/ tipusu gépkoeallia szerelilt tel. 142 vn. 2. Az oszt6mlib61 kivezetett segéd hajtóllil .AZ áttekilltésbc el6z6ekbc felsorolt TllRl tipusu gépltocaikDál az out611iivön ltereastlil a sebességváltó hajtó tenge1Jéb61 kivezetett segéd hajt6milvet szereltek fel A tengely forgási irányát és fordulatszálllát a sebességváltóban a belt~caolt sebességi foltosat aserint

változtathatják. A kapcsolást a kézifék karnál a vezet6fülkében lév6 karral mechanikai uton bo~olitjuk le. Az oszt6müb61 kivezetett segéd hajt6mli kapcsolásának részletesebb leiráaát lásd a "Kézikönyv a TATRA 148 tipueu gépkocsik gé pkocsivezet6i ezálllára" e. k1adván3ban Jegyzet: Sajátos viszo~okhoz egyes gépkocsikat mind a két ellllitett segéd hajt611i1vel. szer ► l ik fel. 143 VIII. J HÁTSÓ TfflGELYEK Minden változatnál alkalmazzák+/ A TATR.l 148 tipusu gépkocsinál az iker hátsó tengelyeknek állandó meghajtásuk V8A és a tongelyskllek l eng6 féltengelyeilt vannak. J tengelyeit oszt6müveiben a kerekeket lcUpgörg6a bolygókerekek hajtják meg /az oszt6111Üben álland6 áttétel/ amelyekkel hOffllOk segitségével a kerekek hajtó tengelyei vannak összekötve. lli.nden t engelynek hat bolyg6ltereltes és két egyenes fogazásu bolygókerelcea ho~Olt: dUforenciálmüvo van. J differenciálll!Üvet mWtödéséb61 a s z

erelvényfalon elhelyezett ele1ttrop11eut1atikus nyomógombbal vezér el t zárral kapcsolhatjuk ki · A hátsó tengelyeket az osztómliben elhelyezett tengelyközi diffarenc1álmiit61 Jt1vezet6 előtétteogely müködteti. Az összekötő elemmel egyesitett hátsó tengelyeit önálló szerelési egységet alkotnak, amel yet a gépkoc siból kömcyü szerrel szerelhetünk ki. A hátsó tengelyeket az osztóllli !J,ással s z el6téttengely tartó csöve köti össze, amely egyidejüleg az alváz tartó r6szét is alkotja. J. hátsó leng6 féltengelyek az alváz hossztengel;ye körül lengenek • 141nden ker6lt tqelyén az el6tétteogely hossztengelyében elhelyezett bolygóker6kkel aeghajtott önálló t~ér• kerék van. Az osztómii házban a ház mells6 és hátsó bemélyedés6ben, a hengeres illeszkedési hlülotOA a féltimgelyelt ca6alaku függ5 karjának villái leiigenek. A villák küls6 h&ll8Sl!alÜ1 felületei a ház mindkét felében a mélyed6selt belsejében

mozognak, ugyhogy a villák áll@dóall tökéletesen vannak vezetve. +/ A 18 és a 27 számjegyes jelzésü g6pkocs1lt csupán egy hátsó tengellyel vaxi:nak ellátva• 144 1 2 3 4 5 1 Es t½ P~ 16~~ 21 23 22 24 13?• ábra tengely hajtása /hosszme tszet/ hátsó második a és Az els6 el6tétten gel11 4 - az el•6 hát• ó l - elötétteo gely; 2 - teljes hátsó tartó cs6 ; 3 - üreges 6 - az els6 hátsó teQ8ell oszteos ely teljes tengelye s d.1fferenciálllliive1 5 - keresztt artó1 - hátsó ~aszeköt6 elec1 10 - a 9 gely1 el6tétteo rövid 8 cs6; összekötő háza;? k tómüvéoe - bol;ygólterélt /hoalolc fogazull iálmüve; differenc s tengelye komplett tengely második hátsó osapfedél; 14 - persely a hátsó 13 háza; ének osztómüv eal/;12 - a második hátsó teogel;y - a differenoié.lllilztr ö11:i:tk!St6 ágg;yal; 15 - a ditferenc iálmüzár kapcsoló kar11a0t, uja1 16 19 - leer eszt6 aárócsuar1 20 rugó; karmaot;yuja; l? - persely a

csapággy al1 18 - vezet6i féltenge hajtott tán:y6rkerelte1 23 ly baloldal a 22 rék; bolygóke 21 artó; keresztt hátsó ltupgörg6a bol;ygóker . hajtó ly féltenge li jobbolda a 24 ; tengelye rekek a kupgörg6 a bolygóke téJlyérke relc• hajtott ly féltenge li jobbolda a 25 1 ke /a tengelyr e erősitve/ 138. ábra hátsó tengel;y f6darab /hosszme tszet/ a középs6 kerék teszi t6 aaerl - a k:upgörg6s bolygókerelr.elt teogel:,e1 2 - Jcoroots anyék;6 -3 -tölt6icyi lás ltupalaku z áróc•CYacsap; teszit6 5 perselye; mellső kezete; 4 - a csapágy ; 9 - illltó perperselye hátsó csapág;y a 8 háza; nek osztólliivé ra; ? - a hátsó teogel7 A 10 TATRA 148 145 áb alé.irásának folytatása 1 8 ra j Obboldali féltengely hajt6 ltupgörg6s :t,olygókt3 • a• 11 - rátét; 12 - a távtart6 gyürii; 15 - a féltengély !ijgg6 14 sely; 10 - ltoio~ rrs~itve/; 13 - koronás ania;ha jt~tt tányérltereke; 17 - a középa6 /bolygó/ relte /a t ~ f J : l6 a

jobboldali féltenge. Y20 k1egyenlit6 alátét; 21 - a baloldali fél88 Jtarj~l~ boiy~lterélt; 19 - támasztó1~ l;z 6 nyilás k:llpalaltu zár6csavara; 23 - véd6 koaú Iterált, ~ tt t érlterelte; 22 az e en tengely ha„to 7 5 8 9 12 6 139. á br a A hátsó l eng6 féltengely keresztmetszete 1 - t ányérlterélt; 2 - a tllgg6 kar bel s6 villája; 3 - gulDi véd6 burkolat; 4 - a téltengeli fll8g6 karja; 5 - a hátsó rugó ltengyele ; 6 - a kerék tengelye ; 7 - a fék -pofa tarfójal~~ ték pofa csapja; 9 - as abroncs saéls 6 gyürü.j e ; 10 - az abroncs záró gyűrűje; 1 • gyü.rü, 12 - a lterélt agya; 13 - l efejt6 zárócs avar; 14 - az osztóllii háza; 15 - állitó ~rs ely• 16 - véd6 kosár; 17 - állit ó anya; 18 - hátsó l aprugó; 19 - támaszt6 lengye; • gömbc sap ; 21 - fék.!rulcs, 22 - f ékdob A fll8g6 kar csövén a kerék tengelye megy át, amel y a kerék agyára er6site" ■e11esst6vel egy egészet képez. A tékdobos kerék agy

és a kerék két gördül6 csap6gyban a tligg6 Itat caövére forgathatóan van ráhelyezve. A függ6 kar csövére a tartót hegesztették d a fák pofáltltal és a fékhengerea félt burkolattal A kerék t 011gelye hornyaival a bolygókeráltltel ■eg­ hajtott tányérlterekee agyba megy be. A tányérlterák és a bolygókerék kapcsolódását aD;JákkÜ szabályozhatjuk, amelyeltltel a tányérlterell:ea agy és a csapásyalt tengelyi%"álli7ban mozgathatók• Az oszt6müben a forgató ~o■atékot a tengelyközi differenciálllilt6l az üregea hajtó tengely viszi át az els6 hátsá oszt6mü el6tt az el6téttengely csövébe behelyezett teDgely•• ho■lolt ditterenciálm!lre és a komplett el6téttengellyel viszik át a forgató nyoaattkot a ú• sodilt hátsó tengely el6tt elhelyeze" ú.sik tengelyes ditferenciálllilre Kindte tengely•• differenciálllilbe a bolyg6kereltea kupgöf g6e ke~ekek tengelye van be~omva. A jobb - és a baloldali féltengelyek

meghajtására azonos méretü kuplterék■ilvet alkal· maZAak /bolyg6kereltelt tányérkerekeit/ és azért a gépkocsi bal- és ;jobboldalán l év6 télttnS„ lyelt tengelyvonalai nem lehetnek pontosan egy tengelyvonalban. Jlinden ;jobboldal1 :téltengel1 ezért 51 11111-el van eltolva, vagyis a baloldali féltengellyel szemben hátrafelé v ~ eltolva. A kuplterélcailvelt azonosak a mells6 és a hátsó tengelyeltnél, jobb- és baloldali Gle-C féle ~ogasáeu e■elltedéasel. 146 i adat ai VID :. 2 J hát 6 tge bek pont os szer elés . . llenn yiaé g . . • • • Osztómüvelt • • • Pajt a •••••••••• Diffe ren.c iálm üvel t . . . • • . illan .dó !1té tel az oaztómüvekbc Abron csoz áa A h!ts 6 kere kek men nyisé ge • • Egy kom plett háts ó teng el, su1, a /az • fligg etlen rugó aáau lenc 6 f•lt ta1 ~u kett 6, a!Ad kett6 ha~t 6 e kett 6, a1A4 egyik két, a kere kek t-sa l:,.u 6 fels zere lt

t~r ker ekel tkal •• k6t ha~t l ltupltereke■ bol:, g6lc erek ekke fokett 6, hoalolcoa - a1A4 eg:,il c két holll ok l, a gaz, au két bolygóke reke a hat bol:, g6Ta rTeH a atiku aeua ditf eren ciill lllw ele:t trop l éeéT el l 1 lcett 6a / a1Adk6t háta 6 teng el:,/ l/ ,,,9 8 1/ össz ► nköt5 elem . a rugó k, a tárc aék, a gumiabro • csok és olaj nélk ül/ •• • • • • • • • eköt 6 A két háts ó teng ely sUly a az öaaz eletllllel, azonban a rugó it, a tárc sák, a gu• miab ronc sok és olaj nélk ül • • • • • • • kb. ?50 ltg kb. 1?60 ltg 11 öaez esze relé ae. azab ál;to wa 6a bei3pau VIII . , 4 háta 6 twe l:ye k azét azer elés e oaö-rió össz eköt 6 elemmel és az el6té tteng el.:, A két háts ó teng ely kisz erel ése /a háts nl egy ütt/. A munka lebo n;yo litáa a a g6t oeztó lliive inek hásá b6l 6a a aUr itett ln-e l . 11:laedjült le as ola~ at a teng elye k leny oúsá val/ . er esszük ki a fékr

enda zerb 6l / a fékp edil 6a el:, el6t t a allr itett ln-e g6 Tese t6 oa6r it 2. Szor&ljiilt aát a háta 6 aell s6 teng 16gitu járó l. Szer el~ü k le a k6be leke t a t ékr ll~ szer eljü k le a csöv et a pótk ocsi fékc ee.p ~o• • aoló kapo llsár ciila eren n a kapc soló tól a diff n;yollláeoa ltapc aol6 járó l és a léghenge reke t le dobo t müködtet6 kapc aoló ruda t. Sser al~W ,. Szer eljü k l e a osör l6 hajtó müv ét és a Tal daru rény padl 6sat! ba11 16T6 n,ilá aon 6.t s csör l6t a segé d karr al együ tt ée a szek 2 ki a csör l6t. 1 éa tangel.yelc lcoDSol~a iTal öaaz eköt 6 ~6l tat 4 . Csav arjuk le a ltoce iszek rén, t a háts ó a csav arok mind eg,ik ét csav arju k ki. kere tet 6a ee eael& vel/ a Jcoca iazek réJV •• 5. ~,hé n emel jük 11eg /daruval T &Q foga■léo a egbizhatóa11 táaa sssu lt fal. aoa6 peremek 6a az oazt óálh áz öaue kGt6 -oaaT 6. Lazi tauk a eg és csav arju k le a tart ó rain ak valame»n,i

an,á j!t. csöTet aegb izhat óa11 t6.aa aasu k alá As oszt611ilházat, eset leg a aell a6 tart ó ••el~ knál csök kent ett darab azáaot szer elne k rel. l/ A 2? 6s 18 szám jegy es jel öl ésü g6pk ocsi 21 Osu~án a 91 szám jegy es jelöl 6aü gépk ocsi knál . 147 • k leszerelés e az osztólliiJ:lé l aegtelel6b b, aintha a Ca6 egy sé gene . ztómüvének háza kö zötti pere11es összekötéa t Té.Jaaat 1 hátsó vége és • aellső hátsó tenge Y;:z elérni a di:fterenoi álmilben lév6 kerékall. o~an b"1néDlt zét Ebben az esetben nagyon n s • ,. , mindkét bol;ygókeré kben a bolygó fogai a f oghézagoko n kereulitását , hogy a szétszerel „s= 1 A hát 8 6 tengelyek tül menjenek át . . ét eremeket és utána a teljes hátsó tengelyek egységét válu■lllk 7• Szereljük sz a p · ázatos-" k eltelt h,.·t · szét a hátsó összekötő eleuel és a tartó csővel elővigy . a er en G r atelé . gyünk ki. . ,. ao

--··nn., -" kihuzhs:tju lt az üreges és tömör el6tétteng el;rt éa lees► 8 . Bzt követ,en . relhetjük a csovet. a, t ar tó csó elválasztá sa során bizonyos mértékig emeljük meg a aelleő ~,.lt ei:ige1 y,„t "„s szükség szerint forditsuk el a kerekeket azért, hogy a hoalok hátsó tengely ,., differenciálmű bolygókere keinek fogai pontosan a bolygó fogas hézagaiva l szellben ill~anu. A mellső hátsó tengely differenciálmű háza a bolygóval és a csapággya l az előtéttengel.y oaő üregében marad /a kiszerelés módját l ásd a továbbiakb an/. 4 mA.eod1k 1ru1öpA1l6 hAts6 tengely kiszerelése ! mu.olta végrebajtá sa1 1. Fejtsük le az olajat a második hátsó tengely osztómüvén ek házából és ereaasilk ki• féluendeze rb6l a eüritett levegőt. 2. szereljük le a második háts6 ten gely el&tt és a p6tkocs1 fékcupján il • aüri tett lneg6 vezet6 csövét. A fék:világit áe légnyollláeos koposolój áról l,s a

differenciá11111 zár léghengerén lévő kapcsolóró l szereljük le a kábel eket }. Csavarjuk ki a kocsiszekr ény k eretét a kereszttar tóhoz r ögzítő csavarokat . 4. Vélaeazuk el és vegyük le a csörlőt l/ 5. Szereljük le a második hátsó tengely valamenny i kerekét A második htt s ó tengely oaztómüvének. háza alá helyezzünk be 11ozgó szerelő targoncát A targonca rekfelüle tét ann;yila emeljlik meg, hogy az alátállaesz a a tengelyt. 6. Szokványos hidrauliku s emel6vel emeljük fel a httaó laprugó végét, szereljük le • aik biztoeitó kengyeleke t és emeljük ki a támasztó lencs6kből az összeköt6 keJ181tleltn /0-alaku kengyelelte t/1 ezt követően a rugók végét ujból szabadítsu k fel. 7. Válasszuk sz6t a második héta6 teDgely éa a háts6 ösazeköt6 elea pereaeit, a te• gelyt enyhén emeljük fel és a szerelő targoncán el6vigyáza tosan huzZUlt hátraftle pontoaall a teng elyvonal 1rá o;yában. Ebben az esetben néha

el kell forditanun k a fékdobolta:t /agyúHal szemben/ azért, hogy a második hátsó tengely homlok differenciá lmüve golygóltere lteintk fogai pontosan eaaenek egybe a bolygó fogas hézagaival /a bolygó■ és csapágyas aáaodik htta6 tcgaly clitterencié llliivének. háza az ösazeköt6 elem üregében marad/ A homlok differenciá lllil kiszerelés e A lllllllka végrehajtá sa /a tengely kiszerelés e után/ 1 l. Szereljük le a differenci álaü z6r leTegőe hengere llázának fedelét csavarjuk lt • ház rögzitő ~áit. • 2 . A kar rögzit6 ceavarának fej6t /a ház üregében/ lazitsult aeg, a meglazito tt o• varral huzzuk le a kart a felfüggesz tés kapcsoló v illájának csapjé.val /a csavar a Jtarball biztosító gyürüval van biztoaitva, ugyhogy a lsazereléa során IIIÚl.t lahuzó azer■ zú aWtödikl • }. Az ellenkező oldalon szereljük le a kapcsoló villa másik csapjának veset6 pu,, lyét. l/ Csupán a 91 azéAjegyes jelölésü

gépkocsiná l. 148 140. ábra leaez közöt ti hésag asabU ,oúaa szt6 tá11111. a és kerék tányér 4 2 - esabál yos6 nyiláa /hozz, jut-8 a s sabál70&6 ~ • 1 - a félten gely tügg6 karján ak villái Jkhoz/1 3 - alsó ssabál yosó an;,6.k felüle tén lév6 hasité enciill lll. oaap" 7a1 4. Osava rjuk ki a persel y llindk ét bizto sit6 ceava r,t a ditfer 7• két bistoa itó ~áa 4 htteó aáeodi lt tengel y difter eneiil ail osa.ptg,,a éa persel elea faltba a oaaTa racetb e ild.Ttll áll1t6 csava rral van b11to a1tva A oaavarok az öss11eköt6 r61 vannalt becsav arva. ílvéne k caap6g 7a as öauelc l5t6 1;., 4 . persel y és az els6 hátsó tengel y differe nciálll v• zott két asepen aaa r,tétt el gely oeövén.ek üregéb en lév6 keres zttart 6ra hozzto aavaro biztos itva. /a kulcs n.:,ilú a 14/ 4 rttéte k rögzit 6 csava rait hosezu es6ku lccsal lazitj uk aeg el6v1 Qúato aan hunwc Id. aa 5. S:aere16 karokk al vagy aegfel e16 lehuzó suraz

taaal en eaeljW t Id. a cliffe rencii lal 11regb61 a csapág y persel yes differ enciál milhá zat. Est követ6 str kapcsol.ó villá it 18 agyide ~(lleg hussuk Id. a hls aella6 4 aelle6 hátsó tengel y differ enciál llil ház-.bó l zt6t ia. oaapj tra er6sit ett öeszek öt6 tengel .y szálú ra szolgá ló aenea A kereke k tengel yeinek kiszer elése 4 IIW1lta lebon. yolitáa aa a léT6 a enesst 6 per• t 1. Caavarjuk le a htts6 kereke k fejéhe z, a küls6 tenge lyvég kováo aolve. / rögzit 6 ~álta t /a aeneaz t6 a tenge llyel egy egészk ént van y perea ét. • zzel aeglas ul a 2. Vegyük le a bistos it6 al,téte lret és iJtögessült a tengel 141 . ábra Az összekötll gyürü ráillesztése a f é ltengelyek villáira 1 - PRll 0207 szerelő Itat i 2 - llil4 Q2Q9 szerele kar ~. szerelll karoltltal huzzuk ki a tengelyt és utána kézi erllvel vegyük ki azt • Amellllyibm a tengely pereme ütögetéssel nem lazul meg, el cyir batjuk a csavarokat, amelyek sdúra a

peremben két MB csavarmenetes furat van. A szerelés során a manesztll plll:eae alá helyezzünk b e töaitést. Ha a kerekek tengelyét elforditjuk, rendszerint kihuzhatjux s zétszerelés nélkül • tengely hátralévll részét is a követk.ezőképpen1 a/ Mérjük 11eg a távolságot a féltengely külsll végétlll a hé.tralévll tangely-réas 11forditott végéig; ennek alapján vegyünk egy körülbelül 100 mm-1161 hosszabb aegfelel6 csövet• l csll étmérőjének legalább 54 mm-nek, küls6 étmérll;!énelt auidlisan ~ mm-nek kell lennie /felhasz~~ erre a oéll:a 1 10 - 1,5 !lllll-81 vutagaégu lemezblll hajlitott csövet is/ b/ A oa6 felületét vonjuk be .szigetelll papir csiltltal /a papir esik végeit jól ragasszuk össze/, hogy nem vezetll szigetelIS réteg keletkezzék e/ .l csövet óvatosan nyomjuk be a féltengely :tUggll karjában lévll nyiláaba oly mélységig, hogy a kerék tengely hátralévll részének. ·el:t:orditott vége úr a c16b• legye

benyoava. 4/ .l osllbe körülbelül 20 - ~ mm-es átmér6jü lágy acélból álló pálcét nyoa;!Ullk b9 • .l pilca hosszabb lehet llint a csö azért, hogy a osllblll körülbelül 100 ma-re ezögellje.a ki • l callre legalább két helyen tekerjünk rá és ragasszunk rt vu- tag sz1getel6 papir csikot oly módon, hogy a pálca ne legye.a vezet6képe1e11 öasazekötve a csővel •I .l villamos 1vhegeeztö készülék Aegat1v pólusét kössük hozzá a félteagelyhel1 pozitiv pólusát pedig a ki.szögellll pálcához Kapcsoljuk be az éramot és • ptlcát nyomjuk hozzá az elforditott tengelyhez l két rész között villamos 1V keletkezik és a pálca vége az, elforditott tengelyhez hegesztődik fel 150 f/ .l pálcát a tengellyel és a ·vezet6 csővel együtt huzzuk ki a féltengel;yblll• Bzt a módszert nem alkalma.Zbatjuk akkor, a111ikor az elforditott tellgelY bel•6 vége tulaágoaan mélyen nyomódott be a tányérk.erék agyába lévll nyiléaba •• az

megsértette a hornyoláat. 142. ábra UJlli 0037 csapos kulcs /a tárcaáa asqára/ 4 bá,te6 Jterékag nlt szétezt reléae h öeszees eraléf• lazitaul t aeg 6s 111.után leszere ltük a keroltel tet, a fék dobot és a kerekek tengely eit, karján.a lt lr:Ul16 végén oauarju k le a k oronás asqákat Ul!K 0007 kulccsa l a félteng ely függ6 csapos kulccs& l /142. 0037 UlUJ az és SzereljW t le a biztosi t6 áll1t6 alitéte t /a caiq>l)41/ ibra/ ceavarj uk le a tárcsáa ~ • t • Ha •gaért u.i, .l tárceáa asqa hengera laltu felület ét ne• szabad a legkiseb b •rtékig tengely es Q{lrüj6 a ert IÚaltÜlö nben nea sikerül elérnllll lt a tökélet es tőaitéat az agy töait6 leíílél6 l.t alkatt8bb1 a nem Tel.e :bért ajálllat os a leszere lt ~át gondosa n becsoaag oln1 6s rhz ltőzé baraklli • l6 azeraz -al /pél- .l teljes csapágy as éa töait6 ~engely - g,ür(ls kerék agyat aegfele huzsult le. Bbbc •• dául a 143. ábrán

feltünt etett PBll 07?7 tipusu pároeit ott azarazám llal/ arozott l lehufelcsav l eHtban neacsak a lr:Uls6 lcupgőrg6s cse.págy at, hsAe111 az agyhoz hátulró 6s /há.ta6/ caapz6 fedelet is huzzult le, agyidej illeg huzzuk le llég az egtsz bels6 ltu;pg6rg ág;yat is • .l teljese n szétsze relt keréltag;y összeaz eraléeén él fontos az, hogys • técaaa lüv. a/ Gondosa n vizsgál juk át a fes zit6 g;yürll ltllls6 hengere s felülat ét és fal /esek a felülete k ~áltat ia, aaelyalt re a tengely -töait6 g;yiirük kis nyelvei illeazlte dnelt teljese sértetle nek legyene k/. i46tarta ara b/ Osazass areléa el6tt • tengely - töait6 gyü.rülte t legaláb b 30 pero~ tztaseuk be tislta aotorola ~ba. al aaJtolju lc o/ .l tengely - töait6 gyiirüke t na üaaillt be, han811 oaupán azonos nyoúsa fel. •ec df .l bAta6 tengely - töait6 gyiirüba n lév6 üregeke t u ösazeas erel6a el6tt tl51ta0k lten6se irral. l/ 1/ 112 Tag;y .l"f 2 ken6zai r /lásd a kan6si

terTet ••••• / l.51 t„mit6 gyiürüt a1U13ira sajtoljuk fel, hogy ann.ak holllolt-felül, e/ J. hátsó 2 tellgel Y - 0 az agy homlok-felületével. te pontosan azonos s •-be" . - leg-ven ~ . ,t6 ····"--it felszerelés el6tt legalább 15 percnyi 1d6~artura au1t111t f/ .l nemez touu e,., ~ be körülbelül 50 0o h6méreékletre felme1eg1tett tiszta sebességváltó-olajba. Xl,jérás a teljes lterékag.ynak a féltenp;e1:yre való rászerelésénél 1 • Olajozzuk be a féltengely függ6 karjának letisztogatott felületét éa 1lleaaztlk fel. az ösezeszérelt agyat /az agy Jtüls6 old.aléra csupéA a kupgörg6s csapágy We6 gyiirüje éa 1 ltills6 tengely - tömit6 gyiirii van felsajtolva/ • . J. segédmunltás tartja a keré:k agyat PID[ 0724 beut6szerszámmal„ amelyet a bela6 kupgörg6s csapágy bels6 gyürü;léhez támasztunk hozzá, el6vigyázatosan üt;lillt fel az ö111111erelt agyat ütközésig a fékpofa ta.rtóra 2. Ken5zsirral

töltsük meg a ker~k agyban a kupgörg6s csapágyak közötti teret 61 lten, jtilt be a küls5 kupgörglSs csapégyat. 1 / Ugyancsak ken6zsirral töltsük k1 a teret a ltüla6 tmgely - tömit6 g)Ürü alatt is ,. Os sük be a küls6 ltupgörg6s csapágy bels6 gyürüjét /cs6vel/ • Ebbe as esetbe szabad megsértenünk a küls6 tengely - töm1t6 gyürü töll1t6 kis nyelvét. 11• 4. Csavarjuk fel az állitó tárcsaalaku anyág /homlokfelületi nyiláaával/ és azt 110ros an huzzuk aeg a csapos kulccsal olyannyira, hogy teljesen kiltüszöböl6djék a tengelyuáJl1a hézag a kupgörg6s csapágyakban, annyira hogy most már a kerékagy ne fordulhasson el. 5. Lazitsult meg az állit6 tárcsaalaku anyát hozzávet6legesen nyolc fordulatra /25° - 45°/, léccel ütögessiilt a kerék agyat /a félteng ely ltülslS végéhez irányuló 1r6Jl;JblD/, azért, hogy aeglazuljék a csapágyak szorulása , és utána próbáljuk meg az ag;yat elford1tan1. Igy állitjuk be a tökéletes

tengelyirányu hézagot /0,10 - 0,18 111111-es értékbe/. 11 agynak szorulás nélkül folyB111atosan kell forognia, azonban érzékelhet6 ;!átélt llélltül • .l uabálytalan tengelyirányu játék /a kis vagy a tulságosan nagy játék/ a f 6 okozója a caapjgyalt id6el1Stti elhasZllál6dáaának. 6. Nyomjuk be a hengeralaku biztositó csapot a tárcsaalaku anya homloksiltj•bu 16T6 ltözéps6 ny1lásba és helyezzWt el a bizt osit6 alátétet. Amennyiben a csap az any•ban nea be a biztos1t6 alátét egyes nyilása1ba, forditsuk el a csapon az alátétet, esetleg 1zilka6g ••a szerint lazitsuk a eg kissé az anyát /a mtr emlitett 25° - 45° határértékek között/. 4 bi ztositó alátétben 1111nden oldalon a 10 ny1lás kölcsönösen fedi át a n,11áakö1l!k felét /lásd a 144. ábrát/• l féltengely végén lév6 csavarmenetnek 1, 5 llllD-88 eiaelltedht nn, J.z a11ya egy nyilásközzel val6 elforditásával /a fordulat egytizedére/ tehtt a te11gelyir~ hézag

0,15 mm-el változik meg, az alátét elforditáaánál és az anya egy nyilásköz teléig nl6 eliorditása esetén /a fordulat egy hu.szadrészére/ a tengelyirányu játék csupán 0,075 a-el változik raeg. J.z anya biztositáea után ujólag ellen6rizzWt a kerékagy forgását, 7• BelyezZiilt el a biztositó l ,e mezt, caavarjUk fel és szorosa11 huzzult aeg a koronái anyát. Jz anyát a biztosit6 lemez ltiszögellésénelt behajlitáeával biztositjUlc 8. Szereljük fel a kerekeit tengelyeit /töllitéssel a aeneazt6k pereae alatt/ • .l•háta6 tengely szétszerelése ! háta~ összeköt6 elemr6l leszerelt /a leng6 "féltengelyea osztóllll/, esetleg•• el6téttengel7 csövér61 leválasztott egyedi háta6 tengelyt a továbbiakban 8 .szereléli 9178• gblr:re a követltez6 módon bontjuk fel., 2/ g;y88 l/ .l hátsó kerék egy fejébe 0,7 kg mennyiségü ken6zs1rt t ··1,, , b ~= o e. • úennyiben a féltengelyeket 1e szétszerel ◄Wt Itat, a tengelyeket

és a kerékagyaltat 888 ~ tl a legjobb el6ször leszere11li a :ttlltdo~ könnyebbek legyenek. eg, a fékpofákat, azért hog;y a :téltengelY152 2; 143• tbra J. hátsó kerék agyának lehuzása l - lehuzó fedél; 2 - tengel;,- - tömit6 gyliri1; 3 - feazit6 g;,-üril; 4 - tiigg6 kar /ca6/ a hát•ó féltengelyen; 5 - a hátsó k erék a~a, 6 : táma.sztó léc; 7 - ttraitott PBll 0777 lehuzóesel!!!Z /o. i:ortdobb lohuió wo1Dl/ 1. Szereljük le a vég6 le a gumi véd6 burkolatokat. burkolatok alatt a két kosarat /rtcaot/, azel!eljült 6s Tes,ilk 2. Lazitauk meg és csavarjuk le /trRll 0098 ea6kulccsal/ a koronás anyákat a kupgörg6s bolygókerék tengelyének hátsó végén és vegyilk la az alttéteket. l másik hé.tsó tengelynél al6zetesen szereljük le az osztólllii háta6 fedelét 6a a f► dél alatt· rögzitett kereszttartót. 3. Bizonyos mértékig lazitauk meg az osztólllilhtz két részét a kerületeA agyaa1t6 csavarok valamennyi anyáját 4.

Emeljük ki a httsó köralaltu fedelet :az illitó persall;)al éa a osapéggyal 1 fedelet PBK 0206 éa lD7 szeral6 karokkal Tagy aegfelel6 lehuz6szerazámlllal az„ relhetjült ki. 5. URI 0130 kulccsal csavarjuk le a ltoronás anyákat, lazitsuk aeg é• Tegylik la a bistositó alátétet l osap6gy komplett pel!sal,ét latlé csavarjuk ki 6. lz Sllyált lllilldegyikét teljesen csavarjuk le és emeljük ki az oaztólllilhtz két részének körvonalán lév6 összeköt6 csavarokat l fels6 részt Tegyük le 7. l két féltengelyt egyidejüleg emal;!Wt ki /szeral6 karokkal vagy daruval/ lliAdldlt 6gyazásából az oaztómilhtzban lév6 6gyastsukból. Milldltét oldalon Twgyiilt le a ltUl•6 perforilt lemez sé.vot és az acél gyürüt Bzutáll a féltengelyeket ujólag a htz alsó részében l6v6 s1aztsukba eresztjük viasza Szerel6 karokkal /például Pml 0206 és PRJI 0207 8HHSÚIOkk&l/ a Tillált al.att kllzépan megeaeljült a két :téltengaly1; 1 azért hogy a ael la6

é• a hátsó 68,azUllál egyidejüleg eg;yenletesc emolkodje~•~ fal. s. Bmoljült ki a lrupgörg6s bolygólterelteket éa a tcgelyt;ebbc az esetben azülca6g as► rillt hajlitauk ki a féltengalyeltet is. 9 • .la osztóllliihtz alsó réazéb6l ameljillt ki /a legjobb daruval/ a két féltengel;yt 153 4 1 144. ábra A. tárcsaalalcu an-ya biztositáaa a háts6 féltengely ltüls6 végén l biztosit6 alátét; 2. - biztosit6 osap;hit-ótltárcrés:~akug~a•an?y~;n!ii~;g:r~~si:~P!1iié?b~: fél.tengely ca6alalru függ6 karja; 6 - a • s e ., • -., ,. e - a 7 l!Jiláa helyzete az alátétnek a csapon val6 elfordité.aa ut a/ - nyilásköz; b/ - 4 lepg§ téltengel:yek az6tezerelho ♦a + összesserel.6so Ujárts a szétszerelésnéli a/ Szereljük ki a kerekek. tengelyét b/ Szereljük le a háta6 kerekek agyé.t és a f eazit6 gyürüt o/ Szereljük le a féltpofé.ltat /ha eziiltségea/, esetleg óvatosan szedjük azét a féltbi1t7köt /ltad a 154

ábrtt/ d/ Oaavarju le a asabé.lyoz6 an-ya biztoait6;ját /8lllely a Tilla felületén közel foglal helyet a tán;yé~ll:Jlál/. 4 }0092 alkalau azerazámllal el6vigyázatosan csavarjuk le a télteDgelyben lév6 csavarmenetr61 nagy feltlletü koronás &11Ját /nem szabad a oaaTaraenetet aessér·tenülllt/ Az 811Ja felületén lév6 hasitékolthoz azon a szabél;yoz6 nyiléaon át- férhetliDlt hozzé, amelyet a biztosit6 fedett le Amennyiben nem cseréljük ki a té.nyérltereket, a másik biztosit6 111arad beszerelTe /a té.11Jérlteréltt61 távolabbi/,amely a küls6 szabélyoz6 allJát biztosit~a A szerelés során azután rendszerint nem lesz szükség szabél;yozni a ltupkeréltmll kapcsolódását /ha az a asétaserelés el6tt tökéletes volt/ e/ A. féltengely függ6 karjában lév6 üregbe bedugott alltalaaa cs6Tel vagy pálcl:Yal 6va.t os an üaaük ki a félteDgelyb61 a teljes ag}at a csapéggyal és a t~rkeréiltkel sgylU;t Ra csupán magát a té.nyérltereket kell

kicserélnünk, az agyat nem lt~ll ltiaserelDi, elégséges, ha lecsavarjuk a kerekeket rögzit6 anyákat. A szerelésnél azután •1 n,Hg tökéletesen szabélyosni kell a kupkerékm!i kapcsolódását ti A. féltengely villa hengeres sikjában lév6 11Jiláab6l emeljük ki a csappal és a lt1egyenl1t6 alátétekkel együtt a tél!Jérkerék támasztó lemezét /a csapot a villa teljes falán átturt 11Jilts alján üthetjük ki/ • .&aennyiben a tél!Jérltereltet nem fogjuk kicserélni, a csapos támasztó leaest sa emeljük ki, llinthogy a szerelésnél nagyon nehéz a leaest tökéletesen beéll1tan1 /a ltieg;y . 11tó alát6tekkel/. Ezért a lemezt megb1zhat6an kössük hozzá a villához, hogy ne eaaélt ki 61 ne Teaszenelt el a ltiegyenlitó alátétek. l~ Ha a küls6 szabályozó an;yát is lt1 Jcell aserelnilllk /péld!ul ellec6rr.éehes vagy a teDgely - tömitlS gyürü kicseréléséhez/, szereljük lt1 a úailt bistositót is 6a as an;yé.t csavarjuk le

/Jegjobb a villa fel61 UBlf 0015 kulccsal/ A. tányérkerekes agyat a továbbiakban a következ6képpen szereljük srét, g/ Lazitsuk meg és csavarjuk le Ulllf 0127 kulccsal a két koronás anyát az agy végén. h/ Szokványos lehuzószerszámmal huzzult le a Jcupgörg6s csapágyat. Ezután szereljük le a feszit6 g:yürüt. i/ A.z agy felü1etéröl elővigyázatosan verjük le a nagyobb kupgörg6s csapágyat R csapágy leszereléséhez a tányérkerék fejében két nyilás van, amelyekbe megfelel6 pálcát helyezünk be és erre a pálcára mért váltakozó ütésekkel leverjük a csapágyat. j/ Szereljük le a tányérkerelcet, amely tizenkét csavarral és koronás an;yával van feler6sitve. A leszerelést mm 012? kulccsal végezzük el A leszerelés megkönnyitése végett a kerék tengelyét lágy fémbetétes satuba foghatjuk be és a tányérkerekes agyat azután mhuzzult a teDgely hornyos végére. El.járás az összeszerelésnél: 1. Szereljük össze az agyat a

tányérkerékkel /ha azokat szétszereltük/ A tá:nyérkerekea agyra PRJd 0388 szerszámmal üssük rá a kupgörg6s csapágyat, és PRK 0721 beüt6szerszálDmal üssük be a küls6 kupgörg6s csapágyat Az agy horn;yába helyezzük be az alátétet, 11indest korow wiyával b1ztoe1teuk. A. tányérkerék kicserélése esetében ügyeljünk arra, hogy az uj keréknek tö:kéletes csavarmenet emel kedési iráA;ya legyen a fogazásban /a gépkocsin lév6 tán;yérkerekek ·felének jobb csavarmenet emelkedése van, viszont a másik felének pedig bal csavarmenet emelkedése van/. Az uj tányérkeréknek az összeszerelés után kapcsolódásba kell lépnie a bolygókerékkel, amelyet az üzemben adtok hozzá és e g;yütt járattak és mllrtek be. Aaenn;yiben a tányérkereket nem cseréltük ki, ügyeljünk arra, hogy a tengely összeszerelése után azzal a kupgörg6s bolygókerékkel legyen kapcsolódásban, 8111ellyel az összeszerelés el6tt volt. A jobb táA;yérkerék mindig a

bal 11:u pgörgös bolygókerékkel van kapcsolódásban és forditva. A csavaros fogu kupos fogazás gyártása nagyon bon;yolult és nehéz feladat. Arért, hogy a kerékmii futásánál keletkező zaj a mi.nimwnra csökkenjék le, minden kerékllllivet a gyártás során lelkii smeretesen kell bejáratni A bejáratott tányérkereltet és bolygókereket a gyártó üzemben azonos gyártási számokkal jelöl1lt aeg, azért hogy a szállitásnál és a tároló raktárb~ a tartalék alkatiészeket ne cserél~ék össze. Bzen felül a tán;yérkerekeken feltüntetik az osztó kup csucsától a tán;yérkerék alsó sikjáig terjed6 megmllrt távolsági tiiréseket /fontos a szereléshez - lásd a továbbiakban/ - például P 68 - 6, P 66 + 2 , Z 54 + 10 stb. Az els6 számjegy /P 68, P 66, Z 54 stb./ a kerékmü gyártási száll&, pontos8ll azonos a bolygók~éken és a tán;yérkeréken. A második számjegy/- 6, + 2, + 10 stb./ as osztó kup csucsától a tán;yérkerék alsó

sikjáig te:rjed6 gyártási távolsági türé st jelöli meg /tized milliméterekben/• 2. 4 féltengely függ6 karjának belsejében lévő kisebb csavaraenetbe cáavarj1ult be a küls6 szabályozó an;yát /sértetlen tengely - töait6 gyűrűvel/. Az anyában lév6 vájatnak altisebb kupgörg6s csapágy felé kell irányulnia Az anya homlokfelületének a csavarmenetb61 legalább 3 llllll-re kell kiszögellnie /a koronás ai:cya felü1eti részét már a szabályozó nyilásból látni kell/. Az anyát könnyedén UlUi 0015 szerel6 kulccsal csavarhatjuk be. 3 A villa heDgeralaltu belslS silt;jában lév6 nyilásba helyezzük be a támasztó leaezea csapot /a lemez egyik oldalsó felilletével a villa ldszögelléséhez tállaszkodik, ugyhogy biztos1tva van az elfordulással szemben/• 0 155 v 1 145• ábra .l hézagoló alátét nélküli támasztó lemezes csap az uj támantó lemez fels6 siltjánsk u.gassága a villa hengeralaku aikja felett 146. ábra .l

behelyezett hézagoló alátétea támasztó lemezes csap a - a tányérlterék; b - támaszték; o - támasztó csap; d - a támaszték fels6 sikja; p - hésagoló alátétek; P1 - alátét; s - a behelyezett hézagoló alátétek teljes vastagsága 4. llérjUk aeg a távolságot /V1 / a támasztó leaez fels6 aikja és a villa hengeralakU alaó helye között /111-5. ábra/ Ha nincs behelyezve hézagoló alátét, akkor a a6g ha■ználatban .nea volt alkatréaselcDél rendszerint nagyobb távolságot llérjilnlc aeg • .l v1 távolságot llélységmér6vel vag;, JIRP 04-13 ellen6rz6 sablonnal h a6r6szalaggal abjük aeg • .l ■ ablonban lév6 bevágáa ■iilcjának távolsága pontosan 37,0 a szintnek felel aeg /a mér6szalaggal ebben az esetbe a s,ablolllla.n lév6 bevágás sikja és a tuasztó leaez tela6 silcja közötti távolságot mérjük meg/. Pontos szerkeaztési méretek szerint a tányérka.rék alsó ■111:jának /az osztó lcup o, oaától a kerék alsó

silcjáig terj ed6 távolság nulla tűrésével/ a villa he11gelalalr::U ailtjától pontosan 37,0 .:t 0,111111-re kell lennie • l tányérkerék és a támasztó l~aez között az el61%11 aseralési hézag 0,5 - 0,8 - /ideális esetbe tehát a távolság v = 37,0 - 0,5 = 36,5 • 1 volt/. .l tányérktrekek legtöbbjén azonban plusz vagy 111nusz jellel tiint&tik fel az o,stó kup csucsát61 a kedlt alsó silcjáig terjed6 t6.volság meghatározott tiirését /lúd az e16s6ekben elmoDdottalcat/ • lz ideális távolságot ezzel a tiiréssel /v = 36,5 l1J1ll/ csöklcenten11Dlt kell 1 /ha a jelölés ainusz vagy pedig forditva a távolságot növelnünk kell /ha a jelölés pluuh például a - 5 türésü tányérlterék sz~a v1 = 36,5 - 0,5 = 36,0 ma távolságot állitunlt be, a + 8 türésü tányérkerék részére v 1 = 36,5 + 0,8 = 37,3, éa hasonló távolságot állitunlt be, .l támasztó l9111ezt acél leaezb6l álló kiegyenl1t6 alátétekkel szere1jWt :t /alkatrész

sz„ 11133,36 - vastagság - 0,2 1113 - alkatrész sZáa - 1113337 - vaat,agaág - 0,5 a/ ■Djának 156 147. ábra A hézag megállap i tása a támasztó lemez és a t~rke rék között sablon; 1 - a féltengel ;y túgg6 kar villá~án ak hengeral aku felülete; g - JmP 041} ell11116rz6 g mérőszala 4 lemez; } - támasztó 148. ábra al. A közvetit6 fogaskeré k távolságá nak ellen6rzé se ldRlJ 0111 ellen6rz6 szerszáa ieaezEzeknek az alátétek.n ek 11 mm-es átmér6jü kis tárcsa alakjuk van és azokat a támasztó .DaQobb Dél . 2 leaezt támasztó a en Amennyib ben lév6 .nyilésba helyez zük be /145• ábra/ .ea mértékig kell a egemel.nUnk /146 á~a/ a lengő villéban lév6 D,JiUsba hel;yozzünk bo 2 ett behelyez vastagság u alátétte l táaasztó csapot, és a többlete t a leaezben lév6 ~ilásba alátétek. kel egyenlitsük Id 5 . A tányérke rekes lcupgörg6 s csapágy agyát kenjük be ken6zsir ral és utána az öesseAszaszerelt agyat el6vigyá

zatosan helyezzü k be a féltenge ly függ6 kal j ában lév6 üregb~ külagy bályozó anyát nagyobb sikjával csavarjuk be a osavarae netbe, lllilld az ideig, amig az 157 el/, a:aelyet úr a 2. a6 oaap8, a nem illeszll: edilt rt a ltiaebb a~• sikjára /a t öait6 gyiirüv müveJ.et során csavartu nk !el gyü.rüt, amely e Az agy behelye zése során nem. szabad aegeért eni a tengely töait6 szerszé. DaJ, 0015 Ul!N ll:ül.a6 azabály osó ~ára van rászereJ ve J szabály ozó ~át huzzuk aeg tiigg6 karban lév6 szaer6a csavarh usónl vagy tompa pontjel z6vel. J szerazá aot nyomjuk be a ll:ba. bályozó ny1Usb a 6a hatoljun k be az anya felül.et én teJálha tó hasitélto támaszt ó leae1 6. llllr6sza laggal ellen6ri zzillt a hézagot a tánJérk erék alsó aikja és a ult el az egész fetel86 s1lt~• között. Ha a hézag más mint az el61rt - 0,5 - 0,8 - • 1101dita sé.val • l 0,5 1111,,11 jet és a t1:cyérl tereltet a szilltaég ea irányba n a két szabály

oz6 anya oaavart a leaez közé. vutageá gu aér6szal agnalt csupán szorulá ssal szabad bemenni e a kerék é9. asabály oaan husllk ujból szemben al J. hézag szabály ozása után a két ~át egylláas aeg és elhn6r1 szült, hogy a aeghuzá seal a hésag n8ll változo tt-e 11eg. lt fejét utua 7. J szabályo zó nyilásol tba szereljü k be a biztoei tó leaezel tet /a oaavaro beeani!Sk e.s kell osan ne biztoeit ault huzalla l/. J biztosi tó lemezelt Jdazöga léseinel t szabály a kilazul áesal asellbc • &J11,á lt feliileté n l év6 hasitélto kba, hogy biztoai tsák az anyAkat k be as osr.tómü vekbe, hogy ssereljü ben helyzet .1 féltenge lyeket rondase rint ebben a l /a kerékag yak é1 felesleg esen ne nehezits illr. aeg a llilve1e tet a ll:üls6 alkatré szek sulyáva , a. kerekek tengeegyebalt sulyáva l/ Ezután most aár a fékek alkatré szeit, a kerék agyakat lyeit és a fékdobo kat szereljü k fel. A lr:uüerekek tengehé nek szétaze roléeo és

öaezeaz oulés,t anyát, T► Horgos kulccsa l lazitaul t 11eg és csavarj uk le az alaoso~ és aagaa koronás em.e ljWt lt1 és Porditau lt el gyWt le a középa6 kereket , &lllely a tengely hornya üa van ráhuzva . a komplet t köza középs6 kerék foszité sét és a nyomó rátétet . Nagyon óvatosa n szereljü k le z6 oldalán elellenke tengely .1 • s i vet1t6 kereket és a bronz betétet és veS111k le a rátétet n ü.esült lt1 él ázatosa helyeze tt ltözvet1 t6 kereket huzzult l• a hornyol ásb61 1 esetleg el6v1gy itt/ • .Amennyiben a• asintén TOS7(1k le a 11:iegyenlitő alátétel c aindegy1 lté t /ha vannak ilyenek k 1111.ndegyiltét lt6a llcuplceroltoltet sa pedig a tengely t nem oaeréljü k ki, a Jdegyen lit6 alátéte aegtalta ritjult as ezzel y töa6 dróttal köslrillt öaazo és jelöljük aeg hová tartozn ak, minthog tét. öeeseaz erelésn él a ltuplcerék távoleá g IIUDltaigényea mega6ré aének müvele Jljf.rás az öeazesz erelée.n él

illeeali lk .rá 1 • .1 rögzite tt kuplcerélt helyére /az ékelt ku~er6 k helyére / a tengel:, re 1 ka. tartozé zerszám s a kupkeré k maltettj ét I I amely az MRIJ 0ll.l ellen6rz 6 kupkere ltet• 2. b ellenll:e z6 oldalon a tengely re azereljl llt rá a lazán elhelye zett e a tányérk erék je.1 szerelé s el6tt ellen6r1 zzWt hogy a ltuplceré k jelölés e azonoanek aagyará sajelölésé ltaü kupkeré a /lásd lölésév el. uely a ltuplceréltll:el leez kapcsol ódásban tát/. tökélet oac kell tengely re huzzult rá a kiezög elhea rátétet /a lt1azl5g alésnek n hu:zzuk fel a bl0111 llaleean ie a tengely e lév6 ltarillláb a/ és a nyomó rátétet . lzután óvatosa l. 8;:7azáeu 11:uplceraltet, aaely egy egészet alll:ot a differon oiálllll bolygók ereltllve /a azerasél lbos 3 • .1z MR1J 0111 ellan6rz 6 szerazá aba helyezZW t be az ellon6r a6 tongely ,t tt érintlte z6a adaa4Jált hozzá/ és a ezoraz u mozgó ltaraant; ra.jába rllgsit ~ a aeghoas

zabbito kell lellllie /teljee je11e1 türéaaé r6t. u érintkez 6nelt bizon;yo e 116r~lt1 g ösazony oaottnu állitjul t be• nullára utáDA t e■elke46 a1 hosszán ak ltörülbe liil a felére/ . A tllrésll6 r6 etUájá .u ellen6rz 6 te%18ely karilláin alt hollloll :feliiletü pontosa n 567,16 aa + 0,05 értékre ezerezáamal elldri svannak. Kost már erre u alapvet6 távolsá gra beszabá lyozott ellen6r z6 él. tqelyn es tényleg a ket hetjllk tehát az eltérése Á - L • ---ett /-• l/ klll/. k:upltere ltet ltépn.se li /kiaart fogasáa aél-·:ta/ a pont os szer"easté8 1 -retü 158 ~,~,-. ,u, .,,,,,;,,-;,,,,,,7//////////////,////✓ ///H/A 149. ábr:a A szerszámban meglllért távolság l - MRU 0111 rögzitett kupkerék aaltett V A 150. ábra rögz1t ett kupkerék mak,ett mért magassága 4. Az ellenőrző s zers zámba az ellenőrző tengel y helyére behelyezzllk a kupkerekea tcgelyt és a makettet A l azán felhu zott kupksréknek a 1ürésmérő

oldalán kell lennie /148 ábra/ A türéamér 6 érintkszőjével mérj ük meg a forgó kupkerék mögött /149. ábra/ a rögzitett kupkerék makett megmunkált felület6nek é s a bolygókeréknek a t ényleges távolságát B felületek előirt szabál yos szerel ési távol sága - 567,16 IDIil• A türésmérővel mérjUk meg a f el ületek tén ylegee t ávolságának eltérését a z ellenőrző t engely szerint beállitott alapvető 567,16 mm-es távol ságtól . 4Z ellenőrzés sor án általában kisebb távol ságot állapiwnlt meg. Az eltérést hézagoló alátétekkel egyenlitjük ki, Slllelyeket a tengelyre helyezünk rá a rögzitett lcupkerék homlokfelülete é s a t engel yen lévő karima fel ül ete közé . A gyártómll a köYetltez6 hézagoló alátéteket azállitja: alkatrész a zám 138.1 32-43-2 alkat rész szám 13813244-2 - v astagság 0,3 vastagság 0,2 IDIii IDIii. 5. Szerel jük le a teng elyről a rögzitett kupkerék makettjét és a

aagasságot pontosan mérjük meg /150. ábra/ Ezután pontosan lllérjüllc meg ezt a méretet azon a tényleges lcuplteréken, amelyet fel fogunk s zerelni Ha a t ényleges kupk erék mérete kisebb, az eltérést további. hésagoló alátétekkel egyenlitsiik ki. Amennyiben vis zont a tényleges ltuplteréltben a méret llBgyobb, a aért különbséggel csökkentenünk kell a 4 müvelet s~rán megállapitott hézagoló alátétek teljes vastagságát A kupltereltek t ávolságának tökéletes szabályozása nagyOA fontos a kuplteréklllil tökéletes kapcsolódásának eléréséhez. 159 . ldalára helyezzük el a nyomó rátétet a középs6 kerék resZité, é " , . .,t 6 . A forgó Jtuplteré 0 . h hornyok a forgó kuplter ktul ,.dul;ianak ki Ezeket 11 ,, t 1 módon szereljük felt ogy a . , .,, oro Y ••zé ő kerék feszitéltének fogai a hornyos ten.gelien lév(S fogakkal szeab ditjuk el • hogy a ko ps . " /b olJg6/ kereket. an f lületére heliezzük

rá a kozépau legyenek. A tengel:t hornyos e • Csavarjuk fel és huzzuk meg 75 x 80 CSN 23 0730 horgos kulccsal a koronás ~éke.t, 7 n~rizzük valamenn:ti felszerelt alkatrész tengelyirányu hézagát /sehol a meghuzás sor án e lle u .,, , tengelvirán""" hézag/ • Az anyákat ann;yira huzzUk meg, hogy a tengel-v sem lehet szemb e .u ., •. ., a ,. k rék csupán szorosan forogjon Ezután szereljük fel a biztos1t6 lemezt é bolygókerekes „up e a csavarjuk fel a másik alacsony anyát és biztoaitsuk azt. • A tengely másik végére huzzuk rá a kieg:1enlitő alátéteket /a 4 . és az 5 müvelet8 nél emlitett alátéteket/ és a tengelyre üssük rá vagy sajtoljuk rá PRl4 0128szerszám1113111 kupkereket/ a kUpkerék mögötti csavarmenetre ezután nem csavarunk fel semmiféle anyát s&ll/, szerelés előtt ellenőrizzük• hog;y a kupkerék azonos módon van- e megjelölve mint a tányérkerék, amely a kupkerékkel fog kapcsolódni /lásd a

kUpkerékmü jelölésének magyarázatát/. A homlok differenciálmü szétszerelése és öaszeszereléae A differenciálmü házat a bolygókerekekkel és a di:fferenciálmüzár alkatrészeivel a gé pkocsiból a persellyel és a csapággyal PRl4 0777 lehuzóazerazám s egitségével szereltük ki, Elaáráa a szét~zerelésnél: a/ Lazitsuk meg és csavarjuk le a koronás aniákat a di:fferenciálmll ház csapjának végén, vegjilk le a biztositó lemezt és az alátétet és azokvánios lehuzószerszámmal huzzuk le a meneszt6t /ezek az alkatrés zek csupán az első hátsó tengely difflerenciálmüjénél vannak beszerelve/. A perseljt az első hátsó tengely csapágyával óvatosan üssük le gumi :ruddal vagy a perselyt támasszuk alá és a differenciálm:ü házat a csapágy n:tilásból elövi gyázatosan üasilk ki. A golyós csapágyat a betétből azt követ<e>en üthetjük ki, miután kivettük a belslS biztositó gyürüt A második hátsó tengely

differenciálmüvének szétszerelésénél először emeljWt ki a csapágyat a perselyben biztositó biztosit6 gyüriit és utána emeljük ki /üssük ki/ magát a perselyt. Ezután emeljük ki a csapágyat a ház csapján biztositó biztositó küls6 gyürtit és szokványos lehuzószerszámmal huzzuk le a golyós c~apágyat. b/ Szereljük le a rátétet, emeljük. ki a biztositó gyürüt az összeköt6 karmantyu kia karjával a kapcsoló karmantyut összekötő acél huzalból. Ezután a kapcsoló karmantyut a csapról huzzuk le. e/ Csavarjuk ki a bolygókerék csap b,iztositó lemezét biztositó csavarokat. d/ Oesük ki elővigyázatosan a bo•l ygókerék csapját és a bolygók.ereket emeljük ki a differenciálmii házból. A bronz perselyt a bolygókerékblSl csupán kopás esetén eae ljWt ki• e/ Csavarjuk ki a differenciálmii házból a biztositó csavart és a csusz6 csapésYst elővigyázatosan üssük ki. t/ Belülről huzzuk ki a kis karról a ditferenciálmü

zár összekötő karman:tyuját. Bljárás az összeszerelésnél: 1 . A differenciálmii házba teg;yiik be az összekötő kllllllant3Ut sitó 08 ::a:r~: üregébe óvatosan üssük be a sértetlen csuszó csapágyat és biztositeult bilt0- 3. A házba tegyük be a hat b Ol 6 bárO• bolyg6kereket h bb ygókereket. Az egymással szemben 120°- ra !ekV torditva szerel;:z:e. ágyazásával szereljük rá a ház csapjára a másik három lbol;ygóJcereket 160 sitó gyürü t• szerel jWr. fel a diffe 4 A ház csapj ára huzzu lt rá az acél huzal os bizto bizto sitó g:yiir{it huzsu lt be a kapcso J.ó Jtarrenciá llllil kapcs oló karma ntyuj át és utána az acél g beessé lt a ke.pos oló lteraa ntyub an lév6 bemanty u szélé n lév6 horny okba ugy hogy egyid ejille nak végén találh ató horny okba. A gyürü iS7 dgásb a beIQo mott össze !töt6 karma ntyu kis karjá köt6 karl1181l.tyuval• uely a ház belso; jében szoro san köt i össze a kapcs oló karma

ntyut az ös,sze ltarma .utyun a kiea6 saol szeab an pontje l116v el van. Ajánl atos a bizto sitó gyürü t az össze köt6 biztosit&ll.1• a k11ebb átmér6Jü illesa tée a 5. A ház cs~já ra huzZUk rá a rátét et oly módon, hogy csap vége felé irány uljon . golyó s caapág ;yat Pl!J( 0126 beil:t6 azer6. A dittor enciá lrlU házán ak csap júa üssUlt rá a széJnmal . felsz erelé se sorén ennél a 1111Tele1mél Az ele6 hátsó tenge ly ditter enciá lllliiv ének sitó gyiirü vel bizto sitott golyó a csapé.gyat • szere ljük be a perse lybe besaj tolt és bels6 bizto b esajto lni a sá rtotle n tOll.gely töllit 6 gyürü t .l csapá gy el6tt1 nyilá aba tökél etese n kell n a csapá gy bels6 g;y(lrü jéhoz tállaa zltodh at. /tömit6 nyelv ével e. csapá gyhoz / A bolit6 cs6 esnpé relé sénél el6ez ör a ház osapj ára J. !lÚlaOd ik hátsó tenge ly difter enciéJ müvé nok besze llllgát a csapá gyat üssWt bo éa b1ato a1tau lt a huzzu k rá a

nagy bals6 bizto sitó gyü.ri it, utána kiseb b ldllo6 bizto sitó g;y(lr üvel. Bsu1án most ház csspjé Aalt végén lév6 horn;y okba behel yezet t legite tt csapá gyper s elyt 60 a cea,p6 gyat a már a csapá gy felült itér o üosllk be e.z GJcyhén felme perse lyben bizto sitsul t a oels6 bizto sitó gyürü vel. tt e11goly azé.Jlára szolg áló me7 Az ois6 hátsó tenge ly ditter enciá laiiv énél az ol6té áauna l /a perse ly nyi láaáb an a töait 6 g,U,tilt neo~~ Jt üssük be elövig yázato se.n PRH 0622 ezersz t•t és a bizto sitó lemea t és caava rjtllt fel a nem szabad. !llegs 6rten1 /, szere l jük fel az alá~ sitsuk a bizto eitó l emez .ld11zögel68nelt koro~ ~ anyék st . A szoro san meghu zot t an;yü: at bizto beha jlitáo ával . 4 bátoó tonge l:y öeeze ezere lése külön legeo azero l6 targon cával. ezer„ J!lagyobb jav1tó mühel yekba n a hát s ó tenge lyeke t lhet;i lt. A targo ncára helye zzük rá az osató aii há11i be, amely en a

tmiae lJ,elte t szét i s szere és a lllásodi.lt hátsó tenge ly ontóll lilrine lt zának alsó felét . liom szaba d felos erélnü nk az els6 rai eg:,má atól eltérn ek. Az elo6 hátsó t9Jl8e l7 alsó felét , minth ogy azok sülly eszte tt cso.va , hogy az olaj tölt6 torko lat a jobb oldal on osztóm üvéne lt alsó felét szere ljük tol oly módon ik háts6 tenge ly oeztómUvének alsó t ,e lét Tiel.61 legy e /& menet i r ~ tekin tve/ i másod a bal oldal on hátul helye zkedj ék eJ. • szont fordi tva ugy szere ljük fel , hogy a torko.lat .l :munka lebon;yol itása s /péld ául daruv al/ a két öasze asare lt 1. u osztól llll h ázána k alsó feléb e azer eljült be lel6 tenge lyekh ez tartoz ó té~le gea tcfélten gelyt . Bllen 6ri zzült, hogy a teng elyek a megfe lték-e fel egymá ssal a jobb- 6a a balol dali gelye lt-e /az e.le6 vagy a másod ilt/ és nem cseré t Oll.g elyek et aaere lt te11g elyt. Bbben u esetb e 2. Az oeztómUbe ezere ljUlt be a

Jruplt erékke l öeaze aódon , bog;:r a tSJ1ge ly a tái:cyé rltorak .it közli uillts ég szeri nt emelj ük fel a félten gelye ltet oly aenja n be. u. lh6 ltét ágyaz ásukb ól PHM 0206 3. Mindk ét félten gelyt eaaeljWr tol az osztó aü aljéb millt a ezéte serelé sllél/ és a félte ngely e éa P1W 0207 két szere l& karra l /ahho z hason lóan, k3t6 /11:30-.J,/ gyür{i t é e a l yugga tott leaos villá ira mind.két oldal ra szere ljWt d az acél öseze sik.já n ken6 horllJO k varins k kiesz tergá lva, a sávot . Jz össze köt6 gyürtllr millde gyiltén ek holdo lt olt a villa telé irány uljan ak. gyürü t oly módon szere ljük fel, hogy a ken6 horny oáv 11:31l ásaiba n olaj n;:ro111ódik át, A lemez sáv na111 lehet sérül t vagy szenn yea • .l ágyaz Allát. amely azutá n ke~ a fé lteng elyt villái. llalt csusz ó .U öasze ltöt6 llJ:lYékat ezutlu i csup é 4. Szere ljük f el az osztóm ü házén sk f els6 f elét enyhé n buzzu lt 111eg.

16l ll TATRA 148 151. ábra szolgáló furatok szabályos helyzete az osztóllii mells6 A.z olaj átfolyására fedelének peremében A. ház feletl és alsó fele peremének közepén biztoeitó csapok vaw>ak besajtolva, amelyek.nek az összeezerelée során tökéletesen kell beeel1iök a féltengely villák acél összekötő gyűrűinek kerületén lévő megfelelő bemarásokba /a csapok biztoeitjék a gyürllltet az elfordulással szemban/ 5. AZ osztómű házának melle6 peremére helyezzük rá a tömitéet és a csapágy komplett perselyét. A perselyt egyelőre rögziteük az egymással szemben keresztben felcsavart néQ anyával, hogy a háte6 fodél beszerelésénél ne csusszék ki. Az anyák alé helyezzünk be kö~belül 20 mm-es teljes vastagságu alátéteket A. perselyben a biztosit6 gyürüvel biztositott forgó kupkerék görg6s csapágya s6rtetl en kfilsö gyürüjének kell b~eaj tolva lellllie A persely peremében két fu.~at van kiképezve; ezeknek a

furatoknak a persely besz ► relése ut:án lent és egy tengelyvonalban ltell lenniök, egymás mellett /151• ábra/, minthOQ az olaj ezeke:i keresztül folyik be az osztómüb6l a differenciálmü terébe és forditv.a Mindkét félte.n gely v1l:!ájának szabályosan kell "ülllie" az osztómü mells6 és hAtsó é.gyazásáb@, hogy a fedelek beszerelése során ne sérüljenek meg a fedelek illesztésére rászegecselt lyuggatott kenő csikot A peremek illesztési f elületére nem kell felhordani semmiféle tömit6 tap.aszt a1111, ami az öss zekötő elem és a tartó cső között az osztómüház valamennyi perem.ea kötésé1e 6r-nnyes W.ndezekbéll a kőtésékben csupán sértetlén tömitéaek lehetnek• 1 sz~az tö:mitéselcei /főképpen az uj tömitéseket/ beszerelés előtt áztassuk be. 6 . A ház peremének süllyesztett osavarail:a szereljük rá a tömitést és u öaszeszerel:t perselyt a becsavart állitó persellyel, a Jrupgörg6s cse,pággyal és

a feszit6 gyiirijval. A.z elözetesan szabályozott állitó pereelynek a csappersellyal szemben 55 ± 0,2 ee méretre /lásd a 152 ábrát/ kell beszabályozva lenllie A bels6 kupgörg6s csapágy 6s a~ szitö gyürü közé helyezzünk be állitó alátéteket a tengelyirányu hézag 0,05 - 0,12 :mm-es 6rtékre való korlátozásához. A fedelet óvatosan üssük be keményfából készitett lécen ltereastül, pontosan a tengely tengelyvonalának irányában,lllinthogy a beütés során rányomódnalt a rögzitett kupkerékre az á l litó persely ceapág~ai és egyidejüleg a lyuggatott oa11ckal b~omódnak a f éltengely villák külső hengeres felülete közé. i fedél beütésénél a eegédlllwlltunak alá kell támasztallia a tengely ellentétes vég6t az ütés irányával szemben /például ■egfelel6 keményfából készitett léccel/. J. fedelet ujb61 ideiglenesan rögzitsilk négy alátáusztott anyával Sem az állitó perselyt, sem a koronás anyát, amely belül

foglal helyet egyal6~• nem biztositjuk. ?. A tangely végére /az állit6 persely belsejébe/ helyezzük be az alátétet, a Jcoronáa anyát, amelyet azután huzzuk meg, helyezzük be a biztoeitó lemezt, csavarjuk fel a koronáa anyát, a zt különleges UllJ4 0098 kulccsal /15}. ábra/ huzzUk meg, minek során a teogely wilt 162 55t0,2 152. Abra ozua a hAteó tengel.y beszareléeéll61 azabály persely .u áll1t6 tussal; 4 - állit6 parael. n S - a l - a kupkere kek tengely e; 2 - kupkeré k; 3 - anya a labirin pereel;, féltenge l.y függ6 karjána k rtll•ja ; 6 - az oszt6mü háza; 7 - teljes osapágy - persely kül.s6 horvégét PRM 0l08 szerezámmal tartsuk 111 ; és az anyát biztosit euk Jz állit6 aa;yát, a koroná.a fel k csavarju és ~aiba hel.yezz ük be a biztosi tó aUtét két kiszöge llését ssel/. ütögeté ig amelyet pontosa n huzzuolt aeg URll 0130 különle ges kulccsa l /az ütközés szemben, J. csapágy állitó persely ét szareljü k fel a

b1ztosi t6 széleseb b fogával a kisebb fog pedig hogy ez a fog ne mozdulhasson el a csapágy ban lév6 ~ 35 111111-ee nyilásb a és /. szemben lAssal az ~ában lév6 horonyb a hajoljé k be /biztos itás az elfordu k 111Ddeg;yi8. Huzzuk 2eg az oeztómiiház mindkét felén lév6 összekö t6 csavaro k anyáina két /15 kpm nyo11at ékkal/. 9. Zárjuk el az olaj betölté sére és leeagedl le6re s1olgál ó nyiluol t a1Adeg;r1Mt, valaéle szennye z6déa llint az ellen6rz 6 nyUAso kat, hogy a további szerelé s során azokba ae1111111f vagy apróbb részeosl te ne juthasso n be. öasse10. Szerelj ük fel a fékbüty köket /amenn yibc azokat azétsza reltük/ J bütykök biir.ne re /egyel6 karjait ök szarelé se eléggé egyszerü /154. •bra/ Szereljü k fel a fékbütyk toeitsuk azokat/ . 11 . Szerelj ük f el a fékpofá kat /ollen6r 1zziik a fékbeté tek állapot át/ ozzuk a 12. Szerelj ük fel a lterékag yakat, a fékdobo kat és a kerekek tengely eit Szabály hézagot

pofabet ételt és fékdobo k eurl6dó felület ei között. ell.enlSrzéee el6tt J. kerekek agy•t és a fékdobo kat úg a kupkerékmil knpcsol 6dásánú b részbe terszereljü k fel, hogy a járat zajosság ának ellen6r zésénél a kupkerékmU. legalAb helve legyen a fejek és a dobok sulyáva l. 01atlt,koir.13 • u öaszesz erelt tengely t a bejárat ást lebon:yo litó helyre szállita lk el 41t:farexi,/a vel egitségé tassuk a hajtómi ivet a kupltere kek tengelyé hez külön.le ges tartozé k s c1álmU. bol-ygók erekeine k oldalán / n elhelyez.D1 J. tengely a szerel6 targonc án maradhat vagy másként kell azt szilárda vagy zaj ne111 ó vibráci sánál bejáratá zés azért, hog-y a bejárat ás során ne inogjon . A berende zaját. kerékll!l jöhet lére azért, hogy megbizlul.tóan hallhass uk az osztóllil belsejéb en lév6 163 3 4 5 6 7 2 153• ábra u állit6 pe.rsely belsejében . é éw.An/• 2 - mm 0098 kUlöDleges kuloa a ltoronú az

os:t6mii Jtöralaku fedele; 6 - ill1t6 l - koronás 1111;ya /a kuplterék uense:y „nekJcu!,.i;ék! 5 + anJé.hoz; 3 - a kuplterekek teng 81 ye, - l ,, á„A perae yg 7 - r ""., .l koronás anJék megbuzAea 154, 6.bra A hátsó tengely féltbO.tylte l hatlApu an;ya; 2 - b1ztosit6 alátét; 3 - olajlehus6 IOUrll1 4. - a félcbOtyöli: lcoaplett lcar;1a1 5 - tengely 1Jöaitéa1 6 - os~6iotilk1 7 - r6t6t1 8 - tibtos1t6 IOUrlll 9 - :félcbOt;y~,,¼~ f6Jtpofatart61 11 - tölllit6g:,Urii1 12 - tömit6g:,lirll; 13 - a t0g8rg5á osap6g1 lcills6 gJ ~-•1 · 14 - betéti 1 5 - rátét1 16 - perael.JI 17 züóos«rar 14. A bej6rat6 illomáson illditaulc aeg a motort és a fordulatasúaolcat oll7 1164on arab, l1o s11Ulc be, h ogy a kuplcerelcelc tengelye hoz"vet6legeaan 600 ford/pero1 lfordul.atasúuaal forogjélc l/ A t~asztalt azak.muilkáa a 15 llilveletet; néhárl,y perc alatt bo~olit;1a le :lrre a rövid 146re n• azilltségea as oszt6mlibe olajat betölteni A

forgó allcatréssek lcell61céppen ftDAak ·1 cen6zsirral lelcenve, aaellyel .a görg6s osap8;,alcat töltötték fal • Aaellllyiban as oast6111lnek huzaaoaabb id6n át · kellene :tutllia,ajánlatoa a htzba lcörülbelUl •a liter aebe--6,·v ál:tóllll olajat tölteni A "festékre" végzett ellen6rz6a el6tt azonba11 az olajat le kell ensedni 6a a hásat benzinnel vagy petrol8UIIJlal kell kiöblitcünk azért, hogy a ker6kallfogazáaár6l as olajtöbblet lemoa6djélc. l~ 15. Gondosan meghallgatjuk a kupkerékmü járata során keletkez6 zajt, amenD3iben a saj tulságosan nagy, megpróbáljuk a kupkereket benyomni megfelel6bb kapcsolódásba vagy viszont bizonyos mértékig kihuzni a kapceolódásból . A különböz6 kupkerék mozgatással /kis határértékek között/ keres3ilk meg azt a helyzetet, amelynél a kerékmü zajtalanul fut vagy kisebb zajjal milködik A kupkerekeket az állitó persely csavarkötésével a fedél csavarmanetébe mozditsuk el. Emellett

az állitó persellyel for41tsuk el a megfelel6 rudat, amelyet a persel~ homlok sikjában lévő vájattal hozzunk kapcaoló~~ba • • 16. Ellenőrizzük és szabályozzuk be a kupkerékllii fogazáeának kapcsolódásét példéul egyszerü ":festék.re" végzett módszerr•:j A ház felső felében lév6 · ellenőrz6 nyilásokon é.t ecsettel a tányér-kerekek éa a kupkerekek fogára megfelelő ellenőri6 festéket hordunk fel, néhányszor elforditjult a kupkerekek tengelyét és utána az osztómű belsejét megfelel6 módon árnyékolt lámpé.val világitjult meg és megvizsgáljuk a fogak oldalán a kapcsolódá.s lenyomatait A lenyomatok alapján birálhatjuk el azt, hogy melyik kereket vagy kupkereket kell elmozditanunk ahhoz, hogy elérhessük a tökéletes fogkapcsolódé.st A 155• ábra a GLE&SON-félo foga zásu tányérkerekeken lévő különböz6 szokv,é.JJ;yos lenyomaték példéit szemlélteti /milldkét forgási irányra/. A nyilak azt az

irányt adják meg, amelybe a kereket vagy a kupkereket kell elmozdita.oiunk ahhoz, hogy a tökéletes kapcsolódást elérhessük A fejet a tányérkerékkel a féltengely függő karjának belsejébe becsavart két szabályozó anya becssvarásával tóó:.!ditsUk el • 14111d&ll uj kupkerék vagy tányérksrék !slszsrslése után ml.Jldig ismételjük meg az ellenőrzést "festcéken", mind az ideig, amig nem érjiik el a t~ kéletes lenyoma tot / 155• ábra/. 17. Inditsuk meg ujból a hajtó villamos motort és hozzávetőlegesen 600 ford/perc értéknél /a kupkerekek tengelyé nek fordulatszáma/ ujból hallgassuk meg a zajt AaeIUcyiben a kerékmű kapcsolódása tökéletes, a zajnak minimálisnak kell lennie. A kupkerékmü fogazéséban a hézagnak 0,2-0,4 Ullll-es határértékek között kell lennie. A hézagot legalább két egyméesal szemben fekvő helyen el lenőrizzük. 18. A tányérkerekek fej én lévő s~abályozó anyákat kellőképpen huzzuk meg

/ogyméesal szemben/ és a szabályozó nyiláaokba szereljük be a biztositó léceket. A rögzit6 csavarok fejét biztoeitó lemezzel biztositsuk 19. szereljük fel a féltengely gumi véd6 burkolatát A burkolatot csavarokkal és anyákkal kössük össze, az osztómüház pereméhez és a féltengelyakhez a bul:kolat végét aoél huzalból készitett kengyelek.kel /gyürükkel/ erősitjük hozzá /156 ábra/ Az összekötéa helye alá a.l átétet kell behelyezni A burkolat osztó sikjának vizszintesben kell állnia A gumi burkolat külső végét rögziteniillk kell a féltengely függő keretén való illesztés e1őtt . 20. Szereljük fel a féltengely gumi védőburkolata alá a két kosarat A kosarakat alulról cssvaxozzuk hozzá az osztómüházboz A homlok differenciálmii beszerelése 4 mUlka l ebonyolitása : 1. 4 differenciálmű zár kapcsoló karmantyujának kerületén lév6 hornyokba illessziik be ~ vezetö ,osa;pos kapcsoló villé.kat A zár karja számára

szolgál6 rugónak /ék:D.ek/ a horonyban szorosan kell 1lleszked,,, nie, hogy azután a szerelés során a karok ne essenek ki. A mellső hátsó tengely dllferciálmiivénél a rugós csapnak a baloldalon, a második hátsó tengely differenciilmivénél a jobboldal.on kell lennie 2. 4 betéttel és a csapággyal összeszerelt differenoiálmüvet helyezzük be a tart6 csőben lév6 hézagba /a második hátsó tengelyné1 a hé.tsó összekötő elemben lévő üregbe/ 165 ~ -~ ~ . ~2 ;~b1~ ~--:t ~4 J ~-b1 ~ ;-t1 ~ f 3 5 6 ~· 155. 6bra Különböz6 f olyamatos lenyomatok a GLBASON fogazásu tányérkerekeken a "!estéken" végzett kapcsol6d6.s s zabályozásánál l - tökéletes kapcaol6dás; 2 - helytelen kapcsolódás /ez a kapcsol6dás megengedett. de~~!f amikor a lenyo111at a baloldalon vaii/;- - 6 - a tányérkereket és a kupltereket a nyilak 1.r-, ban kell bizonyos m6rték1g elmozditan11 7 - a tányérkerék és a kupkerék ltülönböz6

el110sditásával kell elérnünk az ele6 kép sz~1nt1 lenyo111atot 4 második hátsó tengely differenciálmü csapágyas perselyét biztositault biztoait6 anyás két állit6 csavarral. 4 csavarokat az összeköt6 elem falában lévő osavarmenetbe k1vUlr61 csavarjuk be A második háts6 tengely differenciálmü csapágyas perselyét két szegaense1 rátéttel b1ztos1tjult, amelyeket a cs6 üregében lév6 keresztfalhoz csavarozunk hozzá. 4 rátétek biztosit6 csavarait felszereljük és hosszu cs6kulocsal /furatnyilás 14/ huzzult aeg }. Szereljük fel a kapcsoló villa csapjának vezet6 perselyét 4• .u ellenkező oldalra szereljük fel a házat a d1ffuenciálmil zár léghengerével. 4Z összeszerelés el6tt átvizsgáljUk és kipr6báljuk a leveg6 hengut. 4 dugatt,w:IÜ a hengerben köw:i;yedén kell mozognia. 4 dugatt,u f ém rés zein korroz16s nyomok nem lehetnek Ezeket a részeket t 1sztogassUk le és lakkozzuk be. J leveg6 henger falait olajjal Jten;jUlt l•• 166

156. ábra A gumi vé dőbur~olst rögzité se s télteng elyre l, csavar ral és anyáva l ; 2 - gumi véd6bu rkolat· l - sz ösezehu z6 gyiirii s hossza bb rátéttettel, csavar ral és anyáva l1 4 - a télteng el;y tügg6 ráté a } - az összeb uz6 r övidebb gyü.rü ksrjs differe nciálm üzár karját és rögzita ük csavar ral • .l kar csavar ral /a csavar a karban biztos itó végzet t meghuzásával a csapra sajtol juk rá a kapcso ló villák at itásáva l biztoa itsuk acsag;yiirüvel van biztosi t.va/ Kegbuzáa után a biztos it6 alátét behajl var fejét. -henga r dugatty urud6. A ditfer enciálm ilzár karját kössük össze a csappa l és a leveg6 jával. A csapot sa3szo gekkel biztos itsuk 5. Szerel jük fel s 7. Szabály ozzuk s diftere nciálm üzlu:at fels6 szabály ozó csavar t lazitsu k meg, ne érjan hozzá a levegllh 8Jl6er lisan kihaJl itott /157• dugstty ujanalt visszah uz6 rugójá•r&l előidézett slo6 irányba n maximá érintke

zzék a karho& hogy ábra/ karhoz . Ezt ~övetö sn s csavar t ujb61 Bn!lJlira csavar juk be, hegy a kapcso ló k8r11an t,u és azt a:ég legaláb b 1/6 fordul atra huzzuk meg ► Bzzel elérjük azt, a zár nim aen bekapc sol va, hornyáb an 3. V$Zetö csapok szabály osan helyezkeclJ:ek el /amermyiben érintke zll.1e/• falhoz boron.;y a vezetö csapok nak nem ozabad sem az egyik, cem a lllá.eik szablly ozsult .lz alaó szabály ozó csavar t a ~eloö szabály oz6 csavarh oz haaonl 6 módon ását a kar11a11tyu éa a kapés sz 1/6 fordul.atu meghuz áaaal érjlik el a hézag tökéle tes beállit csoló villa cse,pjs között . A kar alatti A két híts6 teMalY beezerA1611 munka végreh ajtása, a& el a6 hátsó tengel y 1. szarelj ült össze a két háts6 tengel yt az összek öt6 elemmel és helyuz Wt be a töai,. közé t peremei .l • mellsö peremé re szerelj ük rá az el6tétt engel.y osövét éle tö:ait6 tapasz t semm.f téet, azonba n a peremek

illeszke<iési felüle tére ne hordjun k fel - 3 perces idötar tuara vizsem. összes zerel~ s el6tt a száraz t8mité seket hozzáv et6lege aan 2 be áztassu k be• szükség szerin t el kell for.l pereme k csizek ötéae során a ditfere nciálm li olclalán boly~6kerelcelt éa a holllok ditanun k a fékdob okat azért, hogy szabály osan kb.pcso l6djsna k a differe noiálm ü bol ygóker ekek fogai. .l 167 157• ábr a A dif! ere nci ália il zé.r lev 966 hen gue /a9 tez et/ 1 - a aür ite tt 1ev 966 vez eték ei 2 - hen ger ;} - dug att; ,u1 4 r Ól 6 - rud i 7 - fele6 011abil - dug att;,u gyii rü5 5 - vis s•~ yozó csaT ar1 8 - csa var os cea p1 ~•6 CIIII T&r a d1f !ere no1 illli iz6r elle n6r &6 fém jéne lt bek ötés éhe9za- a kap cso ló 6ri ntk e.,,, ll - a ditt ereA Ciil llll1 W kar jai 12 - ház a l} - alsó eza bály osó csa var 1r- A ten gel yek és az öee aelt öt6 elem ek öa 81o aze relé séllél. n e fele dke Hü nlt 11eg arró l, hog

y beh elye zzü k u el6 tétt eng ely t as ösa zelt öt6 ca6 vel . A hor ~oU st 111ndk6t ten gel y v6g6D kel l6 men ~io égü ken 6se1 rra l ken jük be. 2 • .u el6 tétt eng oly csö véb e ~oa juk be az üre ges el6 tétt eng el yt. Az öae sek ötO tog ma lttl l6 ao~ i1é g1l ken 6zs 1:tt ken jün k fc;l • .1 hát só ten gel yvé gen lév 6 ös s zelt öt6 fog asá ena k tö)r jlete aen kel l ltap oeo lódn ia az ela6 hát só ten gel y dif fer ono iáll lli h á zán ak mel ls6 csa pja rip re ráa ajto lt men eest 6 lter l.Ue téT el }. Sze relj ült fel a ker eke ket és a tel jes hát só ten gel y cso por tot tUggesssWt fel po~ toa an a koc lli hoa szte Qge lyén elt 1r~ ába n as osz tólllil ház ána k p erem ére . A pe re• • kös é hel yea silA k be töll itéa eke t. Az egy esit és soré .n el!Ukaég szer int l e ltel l eze rell lilD k as els6 vas 111.áaodilt hát só teng el;y ker eke , • it ée el kel l for dita nun k a fék dob oka t azo nos :Lr1l,yban

oly 116don , hog y a11 oo:atóml haj tot t t6116elyén.elt vég én l év6 aen eas t 6 fog az6.aa töl t6l ete sc eae61t be as el6 té" eng ely ür egéb en lév! I bel s6 fog azá eba é s a llá.e odi k hát só tcg el1 el6 t6tt eng t~e l;y ltö si d1f !ere nc.1 álal l köz el1 • • pon ti lter elt6 be esa élt be. As ~á lt ain degyi.lté-t es,ul etee ea. éa er6 sen huz suk a eg 6a utá na biz tos itsu lt• 4. • ker ete t és a aze kré ~t eres azil lt r6. a s alv ásr a és osa var jult be, ille tTe csa var juk fel a ker et et a hát só t6116&ly os opo rt ltons.ol j aiv al öaszelt&t6 Tal aae nn; ,1 oaa var1 . éa aD;ytt 5. • eze kré ~ pad lóza tába n l év6 ~ iluon 6.t aze rel jült be 6s r ögs itirW t a osl Srl 6be r.des ést , csa tlal roz tass ult a csö rl6 ha,1t61111vét és a ba31i6a0.v6t éa a ba~ tódo b ~p cso ló ,16.t l / • nd. l / Cs upá n a 91 szám j egy es ~•l ü gép kocs iná l. 168 6. Szerel jük tel biztosi tsu.lt azt a

dilte.re nciálai lúr leveg& lengare hásánalt tedel6 t 6a caanro kkal a p6tltooa1 tékcaa p7 • .lZ ele6 hátsó tengely el6tt ltilssük össze a légTes et6 c a&ret 6a g1t8 lé~oú aos ltapoao lójájához c satlako ztassu k a csövet . 1 káb eleket köasi11t rá a téltvil6 .ra és a dittere nciálm üzár leveg6 heager ein lév6 ltapcao l6la!a töltetll t be. As olajat a 8 . 111ndltét hátsó tengel y osstómi ivébe az el61rt olajta jtát /D/Jh11J ti• ltilóá ter be t töltaül tölt6 torkol at l ezárás ára szolgá ló csava.r1181let alaó azéléig g asariA t as ellen6r 1znilnl t kell u oastól l(lycb c u ol~ helyse th 8 asilkM a egtéte le után olajat ki kell egészit e.oünl t/ ! , w odilt hátsó tengel.1 láilöná lló beeser elése 1 munka vég.reh ajtásaa osgó aserel6 ta.rgon cárc éa 1 • .lZ összes zerelt másodi k hátsó t81lge qt helyezz ült rá a a nelt irányáb an a hátsó eaazeel6v1gy ázatoss .o tovább itsult pontos an a géP4oc

ai hossztO Dgelyé köt6 ele11 peremé re. edéai teltue tét töa1t6 2. A pereme k közé helyezz ült be a töaité et / a pere11elt illeeü /~•al UDlt to.rditan kell pasztáv al ne kenjük be/. A pereme k öaueki ltéee során lúsaé el enciila lfén 1"6 boQgó lteszemben/ a fékdob okat, hogy a lllásodilt hátsó tengely holllolt dilte.r k. reltek fogai pontOSt!,D. a bol1gó kereltek toghé sagaiv el azeaben álljana utána bistoai tault. és Az anyák mindeg yikét egyenl etesen 6s e:r6sen huzzuJt aeg 1t fégét, tUggeaallUk .rá ;. Szolcványos hidrau likus e■el6vel eaeljül t tel a hátaó l~ug6 U lte.agye ltlt/, aserelj1 Ut tel a támasz tó lenc8" ltre és az öaszeköt6 ke.agye lek csapja ira /0-alalt aeg. a biztos itó kengye leket és utána a rugók végét u;jból lasitau lt t. 4. Szerel jük :fel a másodi k hátsó tengely valu ~ lrerell:é 5. Szerel jük :fel a szekrén y kereté t a ltereas ttart6h oz rögz1t6 o■avaroltat. be.rcpadlóz atában

lév6 nyiláso n át illeaas Wt be 6a rögsit■illt a oa6rl6 dezést és a rudat a dob hajtóllU vének ltilr.ap osolásá ra l/ 6aaae a lffeg6o a6 7. A más odik hátsó tengely el6tt ée a pótkoc si téltcaa pjánál köa■ult éa a difta rlójára ltapoao llásoa vezeték eket:. Osatlak oztassu lt a kábele ket a téltté~ elt légnyol oiálmü zár l.eveg6 hengaré n lév6 Jrapcao lókra a. 4 második hajtóte ngely oattólli ivében az el61rt ■ennyiaégil 6a tajtáju f lajat t öltlilk be. alapoaan kiprób áljuk. Dlö4 tengely ek beszer eléséne k befejez ése utú a gépkoc sit ■ult~a6t. nös gondos sággal vizegál julr. a légtéke k 6s a dit:t:M enciála ilzáralt 6. 4 ezekrén y l / Csupán a 91 szálljeg yee jelölés ü gépkoc sinál, 169 n. A MELLSÖTJ!NGELY Valame nnyi tipu svál toza tnál IX. 1 A mell sőtene;ely szerk ezete és müködése A mellsőteogely alka trész einek több sége azon os a háts óten gely alka trész eive l . A •eUs6teo gely

hajtá sát szük ség eseté n a szere lvén yfalo n lévő elek~ ropn euma tikus nyomógombb Al. kapc solha tjuk be. A mellsőtell8elynek TATRA rendszerű lengő félte ngel yei vann ak. Az oszt61 il.b-en kupk ereke kkel megh aJtot t téoy érker ekek fogla lnak hely et /álla ndó átté tel az oszt6lllilb81 1/1 arael yekk ,ü horuyolt segit ségé vel a hajt6 tcog ely van össz eköt ve. A mellsőtengelynek négy bolyg ós és két egye nes foga zásu boly góke re.ke s homlok ditt► reAd iálllli ive van. Jz sg31k bolyg 6ke!é k II teng elyre van rögz itve és a mási k bolyg ókeré k pedig forog a tenge lyen /a kupk erék rész e/. A diff 3ren ciálm üvet a szere lvén yfalo n elhel yeze tt elekt ropo euma tikus n;yomógombbal vezé relt zárr al iktat hatju k ki müködésé ből . A mella öteAgely t az osztómü /mel lékse bees égvá ltó/ hajt ott tengelyétől az slőtéttengely 111Uködtet1 . A mellső leng~ félte ngel yt /a függ ő kart / vast agfa lu cső képe

zi, amel yre az oszt6mU.ház belső heng eres sikjá ra leng ésse l ráhe lyez ett villá kat hege sztet ték rá. A félte ngel y villáiba n gördlilő csapá gyak ban hely ezked ik, el az agy a tán;y érker ékke l . A félte ngel y csövé nek itülső végé re a villá kat sajto lták rá, smE:ly ekne k alsó és fel16 csap ja a félte ngel y beál ló csap ja, amely körü l forog korm ányz ásnál a keré k forgó caap ja a mellső keré kkel . A kerék forgó csap ja tügö rgös csapá gyak ban a villá k ceap jaiu helye zked ik el. A mellső kerék nyomását a l encsé k közö tt elhe lyez ett acél táma sztó goly ó visz i át a villa alsó csap jára. A kerék forg6 csap ján két görd ül6 ~sap ágyb an hely ezke dik el a keré kag y a fékdo bbal éa a tárcs ás kerék kel . A kerék hajtó teng elyén ek horn yos vége a k eréld ejhe z hozz ácsa varo zott menesztőbe van befog va. A kerék forg6 csap jár.a a fék burk olat van ráhe gesz tve A fvrgó csapr a

szer elték rá a fékp ofák at és a külö n konz olra rász erel t lDÜkÖdő fékh enge rt . A mellső keré k csuk lós hajtó ten~ elye két részből a rövicl és a hoss zu tqelyből tevődik ösaz e, Slllelyeket a 111enesztő körb e behe lyez ett kettős kere sztcs ukló köt össz e jhom okine tikus csuk ló/. IX. 2 A mellsőtengely Fajt a A mellső Osztómű l?O alapvető szer elés i adat ai . kerek ek megh ajtás a . • ••••••••• . lengő félte ngel yekk el, amel yek függ etlen rugózá sualt az elekt rópn euma tikus kapc solha t6 be . a keré kten gely ekre fels zere lt két tányé rlt., rék.k el és két hajtó kuplterék kel 158. ábra A mellsötengely meghajtása /hossz-aetszet/ l - koronás a.Aya; 2 - rátét ; 3 - feazit6 g;yiirii; 4 - aells6 kereszttartó; 5 - a t éltangeJ1 függő karjának villája ; 6 - a féltengely jobboldal.i tán3érkerelte; 7 -osztóllliház; 8 - a f61tengely jobbol dali hajtó

kupkereke /forog a t engelyen/; 9 - a tölt6n;yilás ltupalllku úr6osavara; 10 - biztositó gyürü; 11 - távtartó csap; 12 - homlok !ogazásu bolygókerék& l} - a torziós rudak ágyazásállak tartója ; 14 - mells6 összekötő el811l; 15 - a differenoiállliizé.r kapcsoló villája; 16 - csapágyas persely; 17 - függ6 osiq> a von6rud azálllára; 18 - az oaztóllll mellső fedele ; 19 - a csapágyak perselye; 20 - éllitó persely; 21 - n;,0116 gy(l.ri11 22 - a baloldali félteDgely hajtó kupltereke /a tengelyre rögzitve/; 23 - leeresztő caavar1 24 - a kapkereltek tengelye; 25 - :i:átétek; 26 - osapágypersely; 27 - a homlok differenciálllll húai 28 feszit6 gyiirU; 29 - kö:téps ö /bolygó/ kerék; 30 - meneszt6 az el6téttengel;y ezáúra1 ,1 üreges elötéttengel;y 4 differenciál.mü . négy bolygós és két bolygókerekes holll.ok difterenciálmil holllok togazúu bolygóker . kekkel elektr opneuut11tusan vez6relt difterenciálmil-zárral

illandó áttétel az osztóllliiban • • • • • • • 4 mells6teng ely sulya /a fékhengerekkel é s mellső fedél nélkül a dobokkal, azonban a l 1 3,,9 kb. 840 kg Kormányzási geometriai 4 mells6tengely kerekeinek összetartása /a pánt körvonalán mérve/ • • • • • • • • • • 5 „ 4 megterhelt gépkocsi mells6 kerekeinek d6lése • • •• •• • • • • • • • • • • • • • 4 teljesen tése . megterhelt gépkocsi csapterpesz• • • • •••••••• A csap utáafutása • • • • • • • • • • • • • IX. • A aells6tellflel:f szétszerelése 6a összeazereléff A mellsötengel:y kiszerelése A IIIUDka végrehajtásas 1. Szereljük ki a motort 171 159. ábra A leng6 mell e6 félten gely korea ztmet azete l a kupos fogazé.su t~érk erék ; 2 - a mells 6teng ely oszt6m üvéne k háza; 3 - gumi yéd6 ~kolat ; 4 - a mells 6 kerék keresztiré.J:cyu hajt6 csukl

ja; 6 - kapcs oló kar ; 7 - a kerék forgó -csap jai 8 - ós tenge lyei 5 - a félte ngely f ügg6 karfékdo b; 9 - betét es fékpo fa1 10 - kerékagy· ll - beáll it6 aláté t; 12 - menesztő; 13 - leere szt6 csava r; 14 t~é rkeré k 881~! 15 .: feszi t6 perse ly; 16 - állit6 81l.3B; - a gumi védőburkolat rács aa; 18 ,a f éltenge., klils6 villá ja; 19 - a kerék tenge ~ének17 iker lla jt6 csu!q .6ja; 20 - acél t ~omb; 21 - pánt1 22 - a kerék csava ra; 23 - a pánt zár6k ör e; 24 - széls ő kor 2. Csava rjuk le az oszt6111ii fedelé ben a lökhá ritó támja it rögzi t6 csava rokat . } , Fejts ük le az olaja t a mells 6teng ely oszt6milvéne k házáb ól és eress zük ki a süritett levegőt a f ékr endsz erb6l /a fékpe dál. lenyo másáv al/. 4. Emelővel emeljü k fel a gépko csi elejé t és gondo san támas szuk alá az oszt6a iivet / a mellső tart6 csöve t. 5. Szere ljük le a mells 6 kerek et mellé k sebes ségvá ltót/ és a 6. Lazit suk meg a

M 10 átmen6 csava r 81l3áját , szere l jük le a fé lteng e ly f el61 a patk6ala ku rátét et és megfelelő lehuz ó szerszálllmal. huzzU k ki a csapo t . A felfü ggesz tés 90o- o• elfor ditás ával azt emeljü k ki a felső csapb ól. 7. Szere ljük szét a kapcs oló rudak at a mellső kerek ek kapcs oló karja ival egyes it 6 csukl ós kötés t. 8 . Szere l jük l e a mells 6 kerek ek fékhe ngere il61 a hajlék ony t ölll.6k et 9 , A gépko csi elejér e járjun k rá :a mühel yi futóm acská val . A 111ells6tang·elyt függe sszük r á sodro nyköt éllel vagy láncc al a futóm acslta horgá ra. A lánco t vagy a ao<Uonyköte let az osztómű háza alá huzzu k be. A lánco t /a sodro nyköt elet / enyhén feszi tsük meg. 10 . Lazit suk meg és csava rjuk le az oszt6müház per8ll lét és a mellső tart6 csöveltet egy. sit6 anyák at , Bzt követően a mellsőteng elyt enyhé n megemelj ük é s ujból leer esztjük azért, hogy a :rere111ek elválj anak

egymá stól /a peremeket a tartó cső perelllében lév6 csava r111ene tbe b . csava rt csava rok kinyo másáv al is elvál aszth atjuk / • .l hézagba helye zziink be két s zerel6kart é a f eszité ssel mozdits uk ki az osztómű sülly esztet t csava rait a peremben és a t art6b an l év6 172 oldal: ra aof6a tjlllt a ftlgg6 tqel yt. Néha a nyilás okból /szük ség szeri nt ebben az esetb en llással szemb en/ a fékdo bokat , hogy a holllo k tenge ly elao2 ditás ánil el kell fordit anunk /eS)l bolyg6IIO. foghé zagai val azeab en állja nü differ enciá lmil bolyg ókere keine k fogai ponto san a k el. Jbhez a aells 6 lökhá rit61; nea ll. Put6a acská val a aells 6ten g~t el6re tlassU ritóho z továb bitjuk , azt a földr e areaz tkell leszer elnÜJ lk. Blégs éges, ha a tenge lyt a lökhá éa ujból fel1U ggent jWt a lökhá ritó el6tt éa jült le, a sodro a;ykö telet /a lánco t/ levea asük hel;,r e száll itjuk el. utána a tenge lyt ujb6l felem eljük

és a azüks égee <11.tterOAOWIIUrinek hása a aella 6 i csapá gyas perse ly 6a a aelle 6tqo l7 holllo lt ljük ki, llint a háta6 tenge lyeit holllo k diftart6c s6 hézag ában marad . Ezeke t ugyan ugy szere hhagá baa a tartó 016 hézag tban lév6 keferenc iálmü vé t • A perse ly ée a cee.pi gy a t art6c e6 rátét tel vaa bisto eitva /haao nl6an az ela6 reazt tartóh oz hozzá csava rozot t két azega aneee rögzi t6 caava rait hoaaz u oa61t ulccaa l /fura t hátsó tenge ly differ enciá llllilv éhez/ . A rátéte k relés e után a ce6b1Sl kihUz hatjal t as tlrege a isztál y 14/ lazit juk meg. A ditfer enciá lllil kisze 11e!J sf el 6tétte ngely t. A mells§kor. k :!J,ét13 zerelé se és §seze szere lése Eljár ás a s z.étsz erelée néls aanee zt6t. a/ Szere ljük l e a fékdo bot és a kerék agyán lév6 a kerék forg6o aapján alt 9ég6n a kob/ Laz itsuk meg é s c savar juk le Uim 0488 kulcc sal aláté tet. ronás ~áka t, t ávol iteuit el o bizto

sitó beill itó lehuz ó ezeraz ámaal huzzu k le /péld ául c/ A t eljes kerék agyat a csapág g;yal aegfe lellS oeapá gJ csapo n még ottma rad a bela6 kupos PRK 0?77 tipua u t ársit ott lehuz ó szers záauu l/. A á.elahuz a amely a töait6 tengel ygyür üvel., bels6 gyürü je /a kup házáv al/ és a feez.i t6 gyüril nál kinyom ódik o faj ban lév6 liregb öl. fa vieeza huzó rugói t és leeze reljU k d. Mesfelel6 az erel6 karra l ldrug geezt jWt a fékpo a fékpo fát. 077? lebuz ó ezerszám kétlé azea kare/ A kup gyürü jére lá1Il eaztjü lt a társi tott PRK két felét kössü k öeeze oaava rokka l. A lehuaanty uját /lásd a 160 ábrát / és a karma ntyu 1111J:ld n.él fogva és huuu k le a kup gyürü jét ée a z6 ezersz ám karjá t fogju k aeg a karaa ntyu szemé teezit 6 gyürü t a tölllit6 gyürü vel egylit :t. Bl~ár áe az öeeze ezere léené l: a kupos apágy ek gyürü it /aae~1 .b111 a l • .Megf elel6 beiit6 azeraz ámaal üaaük be az

agyba c1aptg yek oaaré jénlll azoka t kieze reltii lt/. t6 gyiirü t. Szere lés el6tt gondo 2 A mells 6 kerék folgó ceapj ára illess zük rá a !eez1 Kllllek a felüle tnek n• esaba d eé:rlll tnllk ean vizsg áljuk át a gyürü ltille6 henge res felül etét. lenni e. az agyba helyezzO.k be a kupce ap3y ,. A tölllit 6gyür ü ezáiú ra szolg áló kilur ás tel61 be a !eezi t6 gyürü t és el6v1 gyáza toaa bele6 gyürü jét. A küls6 ceapá gygyü rü aögé helye zzük ly töll1t6 gyürii t /egye iüetee a;yoú .eeal,/ 1 két töll1t 6 nyelv énél fogva sajto ljuk be a teage kfelül ete ponto san azono s eikba n legye n a gylirü t oly mérté kig sajto ljuk be, hogy annak homlo kerék agy6n ak holal okfel ületh el. percn yi id6tar t&ala tiszt a g,tllü t hozz• vet6le geean Á szere lés el6tt a töa1t 6 öesze ezere lée el6tt töltsü k ki kan6z e1rra l aotor olajb a áztae euk be. 1 gylirii ben lév6 rés eket /ugya nezt végez zük el a kis nyelv ek közöt

t ie/. /o,, kg/ 11 • 4z agyat össze szere lés el6tt töltsü k aeg kan6z a1rrel egyeé get el6vi .Qáza tosc hel yessWt 4 • .lz el6se tea 11!1veletnél ö1eze 1zele lt 1zere lé1i osapj ára. PRK 0?l9 bellt6 asara z6Da l üert a 1aelle 5 lterék letiez togat ott beola jozot t forgó feu1 t6 gyil.rUböz A ugéda Wlkáa t &ltja a kealik be a kupoa al)ágy bele6 gyliri ijét ütköz ésig a ,o ll A OHN Y szaba d terét auiú. l1e8 l 11, réuig töltaW t ki. 123 160. ábra A kupcs apágy belsó g;yüri.ijének lehuz ása a mells ó kerék csapj ár6l ágy belsó 87iirü je a kis kup gyüri ljével ; 2 a mells ó k er ék csapj a; 3 - téusz tó ie;e;. ~s~p a társi tott PRll 077? tipus u lehuz szersz álll /hoss zabb lehuz ó kar okka! f 1 5 :: kétré aze; karm.antyu /a társi t ott lehuz ó szerszóálll karma ntyuj a/; 6 - a karma ntyu ossze kotó cs•vara dkag yat és nyomj a a csap tenge lyvon alárta k irány ában oly módon, hogy a kup gyilrü jével ne nyomj a

k1 a tömit ó tenge ly gyilrü.t Különö s elóvi gyáza ttal j ár j unk el abban az esetb en, aaikor a tenge ly tömit ó gyiirü kis nyelv ei kezde nek benyomódni a faszi. tó gyi1ril :felül etére, hog;y a kis nyelv ek némel yike ne sérül jön meg. 5. PlUI 0719 beütó szersz ámma l üsS"ilk be a ltülsó kupos apé.gy belsó gyüri ljét 6 . A forgó csapra illes szük rá a rátét et, csava rjuk fel a b eálli t6 an;yá t, a bizto eit6 lemez t és a másod ik feszi tó anyát . A kupcs apágy ak tengo lyirán yu játéká nak beáll 1tása s orán a belsó csapág y-g1U rünalt befel é ütköz ésig kell benyo ava lenni e. A k eréka gyak lrupos apágy ainalt tenge lyirán yu j-ték tt 0,10 - 0 ,18 mm-re szabá lyozzuk be, vagyi s a belsó állitó anya t eljes meghu zása után ezt az anyát ujból 25° - 40° érték re ford1 tsuk meg. A csapá gyak tenge lyiré. nyu játtlká rlak ilyen eértékéb en kell végre hajtan i az anya bizto sitás át a bizto

sit6 lemez zel és a feazi tó anyáv al. 7. Szere ljillt fel a menes ztót A menes ztó parea e alá s6rte tlen papir töllit ést helye zzünk be. 8. Szere ljük fel a fékpo fákat és a fékdo bot A mells 6t9M ely széts zarel ése és össze szere lése A mells 6teng ely osztólllilvéne k ug;yan olyan s zer kezet e van, mint a hátsó t~el; ,ek oazt6 llilvei nelt • .u oezt611il azonb an ford1 tva van felsz erelv e /a homlo k d1ffe reneiá lmiiv el hátra felé irán;y ban/. Bzért a 11ells 6teng elyre is érvén yben van ug;yanaz a szere lési el.jár ás, all8ly et "A hátsó tenge ly széts zerelé se", "A kuplte rék tenge lyéne k széts zerel és e és öesze asere lése", "Az állitó perse ly széts zerel ése és össze szere lése" , "A homlo k diffe renci álllii kisz erelés e", "A homlo i l.ffer enoiá lllii széts zerelé se éa össze azere lése" , "A hoalo lt di.f faren ciála ll beaHJ:t• lése" és

"A hátsó tenge ly össze szere lése" fej ezetek ben irtun k le. A b etét és a differ enoiá lllÜ csapá gy bizto s i tásána lt módja azono s az el.só hátsó tenge ly bizto sitás ával Hason ló módon haszn ál.hat juk f el az elóirá sokat "A lengó félten gely széts serel ése és össze szere lése" fej ezetb en a mells 6 lengó félten gelyh ez is, 811lel;, termé s zetes en a pótko csi szerke zetév el és a k erélt tenge lyéve l /lásd a továb biakb an/ tér el. • 174 41ellsA k0 rék fors6csARjérek leszvel♦ se A munk a végr eha jtúu össz .r dug a~ rud jtt a 1ékb ütyök 11:ar jtval 1. Lazi teuk 11eg és eael jük lt1 a 1ék he~e kötö csap ot. alsó cae,p zá.ró tede let Szer eljük le 8 forg ócsa p 2 . A fels ö csap ról v eg;ylik le a lds h~e r tart 6jtv al sg;yi itt. ág;yállak fede lét és a kapc soló kart a fék sztó lenc séve l, a k1.eg;yenl1t6 alát étek kel 3. Eme ljük 1t1 a tém aszt6 ale6 csés zét a

táma án ssar eljllll: l.e a ső keré k tel.j es forg ócsa pjtt1 I ezut és a táma sztó gol yóva l együ tt. A mell félte ngel y klilső villá jána k csap járó l. t a védő éta 8 san huzz uk le a tUgörgőa csap tgya 4 . A küls 6 vill a csap járó l elővigyázato tömi tö gyür ükke l . 4 melleO kerék fors6caavj6oek felazeroléat A IDUllka végr ebaj t6sa 1 hely ezzü k rt a védő lem: ezes végé n lévö v illa al s ó és felső csa.pjára . gyür üt a vulk ani zált gumi töm1 t6 gyür üvel 1 . A fé l tetig ely itett tUgörgős osan üssü k rá az enyh én :telm eleg 2 . A vill a mi ndké t csap jára előv1g;yázat csap tgya t. ével / az igyázatosan üssü k be /lég y tüsk vill a alsó csap jtba n lévő nyil úba előv osan vizs gtlzere ltük a zt/ . A lenc sét előzetes en gond edze tt táma sztó lenc sét / ameDJ:1yib en kis c;yom:ásokat sé rt etle n legy en, mint hogy a lenc se nagy juk át, hogy annak göm bfell ilete telje sen v:i.sel el }

. A és az ell.e n6rz 6 tá11Bsztó lenc sét /l6J tbra / 4. A táma eztó csés zébe hely ezzü k be az fel szük illes egys éget h elye zzük rt az alsó csap ra és acél goly ót. A tömi t6 toÜlÜs szer elés i itett karj á~ /162 .tbr a/ Az ellenőrző lliUszer als6 rögz sz llRP 0411 tipu su ellenőrző müs zert zlced és1 1llea a vill a 6. e, a fels ő mozg ó kart üssü k hozz illes ezük rá a t ámas ztó csés ze peremér lt elzare tela n bizt osita llk csav arra l. Az ilye n módo felli letéh ez /a felső csap talp ához / és lik le és teg;yük télr e. lenőrző műszert óvat osan veg;y ze szabv 6.c;yos lenc sét póto lja, uel; yet a osés Az ellenőrző táma sztó l encs e csupán a ból lt1 kell ene alát étek ltés6 bb1 behe lyez ésén él azt uj kua rásá ba ütün k be és ig) a héza goló ütnü nk. ■eg /.sJAely az ellenörző mUsz er rész e/ llérj llk 5. Az 1l1lP 0411 mikr omé teres turat mérö vel t■6 fur,a A 6.t l.ség trro k aina j

ellen6rső müaz er kar a megelőző müvel etné l el.he lyez ett IIBP 041 r6 érin tkez 5jét bizt osita ult. le. ~ a uera léai egys ég és a tékd obba l SfO( ltt szer eJ.he tjWt kfélt agy néh6.c;y alka trél/ A :torg ócsa pot a lteré kags ,al J:1yib lteré a )Wt erél; ld.cs ll .tásn en a javi a ltarlí ltagy at. azon ban nagy on nehé z. A11eDltisz arel 611 t aztlS 11.ene a bot, ni a t éltdo szét , elO~ ös ebb alőseteaeo. 175 tura tmér tlt a forg 6csa pon az als6 csap azé.mára •IOl&il6 A fels zere lt mik rom é;:es táJla sztju k hozz á, ahol /162 . ábra / a ~atl llér 6 eUlllt61; :kan ianty u illes zked ési felü leml ,.~ líile te közö tt a !els tl csai ,nál val6 szin .üleg é lt1s héaag ,~: e vége s a karm anty u bels 6 ho o.l;yir ,. ,. , ányl l héza ga lenn e a ke. 6 k !org csap j. . is, aa~ nték/ lesz . Haso nlóa n nagy teng e el küls ő vill ájár a. • azt most szer elné nk f el a félte ngt ~áté tekk el kell telj esen

ki.k: iiszö böln iilllt z A meg állap itott hé zago allta trész -szá lll 6 - 138. 141 64- 1 alka trész -szá ll 6 - 138 141 65- 1 alka trész -szá m 6 - 138 141 66- 1 - vast agsá g 0 , 5 vast agsá g 0 , 3 a vast agsá g 0,2 ma 161. 6b:ra A mell s6te ngel y csap jána k gömb alak u csés zéje A héza goló alát étek szük sége s 111ell.ll3isé gét és vast agsá g6.t a k:ülönbö:116 al6t6telc ki• prób álás ával bizt osit juk a fU.ratmér6 és az illes zked ési héza g köz ötti résb en /163 • 6.bra/• AI ily módon a egál lapi tott alát étek telj es vast agsá gé.t 0,2 - O,4 Dllll-rel növe ljük 11eg, ug,iic>11 • :torgócsS,Pot azut án tenge l;yirá n;yu héza g nélk ül fogj uk fels zere lni, v1.szon11 kiae bb al6fH l1téaa el. A gépk ocsi tehe r~ol val6 meg terhe lése után a felfe kvés alka trés zei anny itá 6tUIA10•6dn alt /ese tleg ruga lllas an defo rllá.1 6dna k/, hogy a felfe kvé aben a forg óca~ :fol;y aaat0 9 fors a!ho s

elég sége s jelen tékt elen tenae l;yir án;y u hésa g kele tkez ik. Ha nem áll rend elke zésr e ellen 6rz6 mért lmlia zer, a héza got IIIÁS:féle azokván;y0 I ar6aüas erra l vagy prób6.val álla pith atju k meg. Alle ~ibe n nem hasz nálu nk fel külö nleg u tll1D 6rz6 lenc sét, a k1eg yenl it6 s.lét étek behe lyez ése eltlt t meg felel 6 tüsk ével . ki kall UcilDk 1 11.orllál lenc a6t /g 4 - 5 - e s lenc sék/ . Jlhhez a tém aaztó csés ze aljá ban fll! atot kész itett tk• A leno sét a táma sztó csés zébe puha tüsk ével üssü k be, hogy a leglt iseb b llért ékbe n se 8rt.ok a eg a gol;y óalak u felü lete t. A hely es héza g bail lité. sa után tölt sük aeg lakk al a 1co .• ki~thé re szol gáló nyil ást /a Tiz beha tolé sáva l azea beni véde lem/ . A héza goló alé.t étalt et hely ezzü k be as edze tt táma sztó lenc a. alá a táU nt6 aljá ba. 016• 11 7• Szer eljü k fel a keré k torg óoaa pjé.t ll6s zör rögz itsül t

az alsó csap 6Q ujd után a a kapc eoló kart , ame q egyi dejűleg a fels6 csap ágy fede lét képe zi. fe4a l6t, A karr al e1- idaj üleg szer eljü k fel a tart ót a fékh enge rrel. es,O tt A csuk ló fel6 1 a :rorg 601a p ~eg ébe van be(lt ve a "See ger" g;yü rüve l bizt oait ott .agörg tls csap 8;y llbbe a nyilé sba heq ezté k be a teng elyt ölllit ést a porf ogó töai t6 11,yelVH t., 176 162. ábra dési f elüle teit távol ségán ak ell81l6rz6s e a kerék eszke ill A félte ngel y kiilsö vil láján lévő f orgócss,pjéJlak beez erelé se el6tt a félte ngely küls6 villá ja 1 - YRP 0411 tipus u ellenör z6 méröm:!iazer; 2 - 163. ábra l t cgel y Tillá júa való felsz erelé s el6t1 ;/ A kerék forgó csa.p jánalt ellen 6rz6s e /a fé fura ttipus u ellen 6rz6 llér6m.üszer ; 3 - lllikroaetril tUs 1 - a kerék forgó csapj a ; 2 - MRP 0411 mér6; 4 - hézag oló aláté t ában /lásd a 164. ábrtt / A forgócslll) felgelyt ömit éet

a csukl ó és a bizto si tó lemez irány ken6zs irral . A forgó csapo t nagyo n órat osu szere lése el6t t az ürege t .részb en tölts ük aeg a porfogó tömit 6 nyelvecaké t - lcülönöaltéppm kell beill eszte niink azért , hogy ne sértsU k meg lév6 horny oláss al . A horny olást a aaere lée óvato san járju nk el a rövid ebb tenge ly végén t.enge ly heng uee felül etét kell6 képp en kentü k el6t t tölts ük aeg ken6z sirra l. Igy azutá n a le. ág:,az útt a 164. és a k erék forgó oss,p jtnak ös szesz erelt fela6 és alsó 165. ábra szell llélte ti ott ken6 tejje l és a a. szere ljük fel a fels6 c s ~ tölllit ését é s f edelé t a beosa varoz fedel et rögzi tsült htro111 II. 6 x 12 csava rral szt6t és a f ékdob ot / amen nyibe 9. Szer eljük f el a fékek potá1t, a kerék agyat , a mene d1J8atty11 rudj ait kössü k öasze a csap psl éa ezeke t az alkat része ket lesze reltü k/. J fékhe nger sitau k. Szabá lyozs ult a fékpo fa hézag

át a fékbü työk karjá val. A csapo t s asszeggel bizto A mellső 12 TATR.t 148 177 164 . ábr a .& forg 6os ap felső as, a záe a 3 fen 6ca ap cea pág yán ü fed ~.!°;~~~J ~ö~~!!fi ~ör g6~ osap ágy 1 7 - a mel l~6ele ; 4 - a ken 6fe3 ker ék forg gyü 1 os ~aa „ rü; 9 8 ailtj a1 5 - • 60s apja 1 8 - · töai t6 f élte nge ly tügg 6 kar ján ak külső vil láj a 4 o■ukl6t hajt ótep gel: Y kisz ere lése 6a bes zer elée e JO.járu a Jds zere lésnéls 1. Sze relj ük le a forg ócs apo t a keré kag gya l é s a ael lsö ker ék félt j6Y el. . 2. Csa var j uk ki a tea gely tö11 1t6 fed elé t a félt eng ely klil eö vill áj6 hoz rög zit6 onv arolr .at 3 • .& telj es csu kló s hajt óten gel; yt a klil s6 csa p6g ~al és a töa it6 f~ lle l huH ult ki • félt eng ely böl . lrbben az ese tben a csu kló t s zerelő kar ral fog juk aeg vag y • teng elyt 1"1 • cauJr.ló ltosz oru jiho z táa asz tott tüs kév el/ a

legj obb alUlliJúUIII tüs két has imá lni/ iilli ilt ki• A t eng elyt a f él t enge lybe for dit ott eljá rással eze rel3 ült bt, A tqe l;y v615611. l6T6 hor ~dláa11 lten .6za llH l ken jük be. A töll it6 fed él pere ;:e alá hely easU Dk be a6r1 1etl en töa1 • 1.6a t • .& Cpu klÓf haj tó t eng ely ezé tazeulé se 6a öea zee ser elh t :11. járu • szé taze relé sné ls l. Lasi t81l lt aeg éa oea varj ult i a oaap 6g;r at rög sit6 kor ow an;y 1t&t, a teng el;r t fel• tlli tju lt, • oea p6g yat felt áaa eztj uk és a teng ely t a caa p8 ,bó l iilal llt Id. V-s;,Uk le • 116a1~ fed ele t. 2. A a111e■ st6 köré ben léT6 n;,i láab ól ••lj Wt Id. a "Se egu " biz toe it6 g;y(1ri111• fUI Wgaaa ult a eg • ltill a6 felü lete t a rosa dá11 ól h a ker esz t oaa polt r6l huzs ulr. l• PBJl aal • per sel; rt • gyü rükl tel h ■1.r■10a töa it6 g;rl1 r(ikl rel és a aen eas t6 ltör 6b6 l n;,o JQu k ki a 1;-,■lyel

tet • Jr.ere■zt dara bolt ltal egy lltt aeg flle l~ hel; yae~ be val6 ld.b ille nté aae l. 3• Csa varj uk 1t1 • Jr.e reez t dar abo ltbu lh6 pera el;y eltb 61 a lten 6fej elt- 1. 6a •el; Sill t ki • "Se egu " bizt oait ólr. at A pera el;r elte t a tWtlr.el •• a töa it6 s,U riin l hussuJr. Jd a Jtu eest 41rab ból /PRll 0771 ase ruá a aeg ita6 g6T el/ a tUlt et a per aely elt a1D deg p.lté b6l /35 dar abo t/ 1~ült lr1 6a helyezzUJr el Jrülön-Jrülö n aao akó ba Tagy Ida dob osb a asé r-t, hos; r a tfilt A• ltff d~ eau: Geas e, aiA thog ;r azolr. Jrü löllf élel tépp en haa znil 6dh atta lt .a1 om 178 1&5. ábr a i forg ócs ap als ó felf ekv ése a aellső ker ék for g62 - töllitő gyü.rüi 3 - s a; láj vil ső kül ek 1;én ksre ~ fed ele i 7 - fel gő c l - a fél tan gal l fügc s apáe;y; 5 - als ó táa asz tó len cse ; 6 - az alsó osapjaj 4 - tüg org 6s asz tó len cse ; 8 - acé l tála asz t6 gömbi 9 - tá!l asz tó

oaéa1e ső tám 4. i ker esz tda rab ban lévő ki a teng elyc aiw ot 6e a kenyi láso n lr.e resa tiil saj tolj uk rea ztd ara bot emeljü k ki. Blj árá a az öss zes zer elé sné l, aód on, hog y a lr.e resz tdará a caUklós tec ge lµe oi, zük yez hel t oka rab tda esz ker .l • l it • .l csa p végső homauk /me leg an/ a oeu kló oaa pja hae jtol esa b ül szt ere k on lás rabb an lévő nyi elül e1;é t61. dni a a tan gel y agy ána k hom lokf lolr .fel ület éne k el kel l távolo be a tan gel ybe . el a osl kló osi wjá t saj tolj uk 2. PBL 009 4 e&erezálll eeg itsé gév ozá su 3 x 24 1116ret0. e hel yez zük be az azo nos oez tály ekb sely per ent bek al irr őzs 3. i ken set oas ola~bllA tOszUlr. lr1 gyü rült et • .l töw t6 fDÜl(iket el6 35 - 35 dar ab tüt és a töm.1tö a perael::,t a tültltel éa a esz tda rab nyi lás ába nyomjuk rá 4. Bzt köv et6e n a csa pra a ker töm it6 gyi irüv el. be az ola; loz6 biz tos it6 g;yü rüve l éa

oaavarjult " eser "Se lt itsu tos biz t eke 5 • .l per sely lr.at ezsülr. be a per sel yt a ezz ük be • aen eaz t6 kör be, hely hely it pja csa rab tda eez ker .l 6• g;yü rüv el. biz tosi tsul r. "Se ege r" biz tos itó tilk kel, a töm it6 gyü .rüv el és nt éa sse ssé.mmal üaeülr rá a t&n artó caö szer t6 be!l 4 039 PBK ,re gei tan 7 . i hos sza bb t /• aep wlk ilt ille ulr. edé ai fetöm it6 gyü rüv el a töm it6 fed ele y gel tan len rtet s-é fel ü!t relj i fed,61 fels ser elé a6n ltl kup nyo s vég e felé kel l álln ia/• hor y gel ten a lt a élne aeg . :Ced a eWr el lül ett egy álta lán n e sért hea ZUl llt /16 6. ábr a/ azé rt, hogy alal tu aze rel. 6 per sel yt allta laaz ő pe r• élé vel . töm t6 nye lve t a tan gei ,en lév pq, at. i ca ~ áza tosa n üaaülr. d a goi ,6s cea a. , ten gel yre ille ass ülr rá éa el6v 1gyy a ten gel yt nyo ajuk be • uer el6 asz tal lap vel ilseülr rá vag y saj tolj uk be

a ágy at meg fele l6 hos szu eég u os6 gel yt azu tén óva tosa n üsaülr. vag tan a és ba ajtó s y vag ba, jába n lév 6 nyi láe csap ágy ba• any át. i aeg huz ott ~á t etre cau arj ult rá • lr.oronáa .l csa pág y mög ötti oaa var aen k. biz tos itó lem ezz el biz tos itau 179 - - 166. ábra Kupal aku persely a tömitő gyürü.oek a csuklós tengelyre való felsz ereléséhez A mellsőtengelv beszerel.ése A munka végrehajtása: 1. A mellső összeszer elt teDgelyt függesszük f el a mozgó IIIÜhelyi po~táldaru horgára az osztómü háza alá behelyezett sodronykötéllel vagy lánccal . A tengelYt továbbitsuk a melleő lökháritóboz és eresszük azt le a földre A sodronykötelet /a láncot/ vegyük le és ujb61 függesszük fel a lökháritó mögött. Ezt követően a tengelyt elővigyázato san emel;lük fel h pon tos an a gépkocsi hoAszt8.tl8elyének iráJlyában továbbitjuk a mella6 előtéttengely tartó oaövére elöl felrög zitett t

artó gerenda peremére 1. tartó gerenda ~egébe és a esőbe szabályosan szereljük be a betétet a csapággyal 6s a homlok differenciálmü házat, velamu1t a mellső üreges előtétteng elyt. 2. A perem közé helyezzünk be tömitést, azonban a perem illeszkedési felületért ne ho~djunk rá semmiféle tömit6 tapaszt sem. Beszerelés előtt a száraz tömitést körülbelill t - 3 percen át áztassuk. }. A peremeket elővigyázatosan egyesitsük • lz osztómü hátsó peremében lévő ho1a111 sül.Iyesztett csavaroknak be kell m8lllliök a tartó gerendában és a tartó cslS peremébeD 16vll nyilásokba. Amint a perem 11Jilásaiból a csavarok kezdenek k imozdulni, amelyek a differell01álmüzár léghengeres peremével szemben foglalnak helyet, ezekre a csavarokra azonnal biztositó alátéteket kell ráhelyeznünk és meg kell huznunk az anyákat, minthogy a csavarok teljea kimozdulása után erre nincsen elegendő hely • .A tengely felszerelése után szükség s

zerint forditsuk el a fékdobokat azért, hOSY szabályosan essenek be a homlok differenoiállllli bolygókerekeinek és a bolygók,e rekelt fogazúának kapcsolódásában. 4. Szerel jük fel a biztositó alátéteket, az allJák mindegyikét csavarjuk fel, szorosan hu,zzuk meg és utána biztositsuk. 5. A f éltengelyre a felfüggesztést 90°-ra való elforditással /exoentrikUB n;J8ok/ helyezzük f el , a kart kössük össze a felfüggesztő csiq,pal,amelyet rátétekkel és anyás ceaTarokkal biztositunk. 6. A kapcsoló rudak csuklóit kössük hozzá a mellső kerekek kapcsoló karjaihoz. 7 • .A mellső kerekek fékhengeréhez kössük hozzá a hajlékony tömlőket 8. Szereljük fel a mellső kereket 9. Emel jük fel a gépkocsi elejét és távolitsuk el a tállaszt 180 f3 16? . ábr a s te1J 8ely e ket t6s csu kló val kló csu A mel lsö ker ék y- töm ités ; 4 -a félit6 fed él ; 3 - ten gel/ho töm 2 ; bb/ ide /röv y ssza bb teo ge~ /;5 gel ten l - mene szt6

csu kló s ak bel sejé ben átmen6 ker esz tirá n~u csu kló sten gel y - gyü rü; 11 - biz to10 ján tü; kar g6 9 j; :füg 6fe ely ken tecg men eszt 6 kar ; 8 ? rü; rü gyü gyü itó it6 tos töm biz 13 6 ; r; per sely zár ócs ava sit6 gyü rüs kor oná s any a; 12 leit . ozz uk hoz zá a lök hár itó ken gye 10. Az osztómU fed eléh ez csa var 11. Sze relj ük fel a mo tott jat. Az ola jat a t ölt6 el6 irt faj táj u és men.nyiségü oJa 12. Az osz tóm übe tölt süo k be elü l 8 liter es mennyial.86 szé léig tölt sük be kör ülb et men var csa 6 lév rán ava ócs t /Débán;y 10 km tork ola t zár amikor az osztómű telj ese n kiü rül 1él, é81 tölt et6 köv t lés ere rin t 1d kel l ség ben a szé tsz át az osztómüban és szükség sze pot álla j ola az l kel Unk 1zn megt éte le utá n elle n6r azt egé szit enü .ok / k öBBzetartúé:111 pélrin t sza bály ozz uk a 111ells6 ker eke sze g ksé szü és ük 1zz n6r Elle 13. dáu l KRP-0129

szerszámmal. 181 Valam,e nnyi tipusvá l tozatná l X. 1 A kormwm ü szerk ezete és ~üködés e k bizton8 ga, kormánymü megbizh stó és töké letes müködé sétól függ a gépkocs i üzeméne lelkiism eretese n éa a Ezért a kormánymü sz erk ezetének bármifé le szerelé sét é11 szabály ozását gyártó vállal at technol ógiai előirásai szerint pontosa n kell végreh ajtani. ezett sz~vó kor~w/ A kormánymü átté telében hidraul ikus gépi kormány zás /ugynev ly a motor mella6 van az alvázra l eng6n felfügg esztett munka hengerr el és s zivattyu val,ame közvetl enül fogaalter .fedelér e van f elozerel ve és a motor forgatty u tangely a mellslS végétől állitjt. át a 11lllka tásával elfordi. kekkel Vall meghajtv a. A gépkocs i vez etője a kormán;y kerék mozgato tt folya4élt hell6erb en lévő tolattyu t és ezzel kapcsol ja a munka heng er dugatty ujával a mellső kerekekkel elosztó t . Utána a henger dugatty urudja elfordi tja a

kétkaru kart, emely kapcsol ó rudakka l és karokka l van összekö tve. er6vel is tr1.zto111, A hidraul ikus ber endezés üzemkép telenség e esetén a gé pkocsit kézi a fogas ·tengelyk apcsogosan kormány ozhatjuk . Ha azonban elszöki k a szerkez etb51 a folyadé k , yu ne rágódjék be, szivatt ló kiemelé sével le kell szerelnü nk a szivatty u hajtómü vét, hogy a A. X. 2 Fontosab b szerelé si és szabály ozási adatok . Áttétel i viszonys zám . • • Fajta A kormány kerék átmérője • • • . • • maximá lis elfordu lása jobbra és balra végzett elfordit ásnál , külső kerék • • • • • . • • • • • belsel kerék • csigás szervóko rmány két bütyökk el, bidrau-likus hatásfo kozóva l 1 : 22, 5 550 mm /A 0SN 30 3310 szabván y szerint / .t kerekek . Az elfordu lás teljes tartomá nya • • • . l.82 körülbe lül }4-o - 2° körülbe lül 43° - 2° körülbe lül

77° J 168 . ábr a r ~ váz lata o k A ola jsz iva ttyu ja; 5 kló; 4 - a szervókormé.ny bcsu göm 3 ; rud ló cso ó sziv att: ,u haj tás ; kap maz l - kap cso ló kar ; 2 orm ány tar tály a; 6 - a for gat tyu teng elyt !Sl szár t!S rud ja; 10 - a ekö vók össz ü szer :3 ánym liku korm rau a hid a mli f!S kar ja; 9 án;y 14 - kormázl.ykorm !l kló; 8 bcsu 1 l göm éte 13 átt ap; ü 7 - ltormánym u kar ja; 12 - forg ócs a két kar u kar köz ött; 16 - a mUJllta kar két ü ánym korm a 11 k; kormánykeré ka hen ger e és ormány munka ó a szervókormé.ny mun osz lop ; 15 - gömbcs ukl csö vén ek t öml!Sje ; 18 - a sze rvók k adé foly a 17 e; fej ~ j heng er dug atty urud l - el osz tó tola tt:y u a s felf il8g esz tése az alv ázo n; 20x kló csu ger hen llka 1ilU. a 19 nek mUJllta hen ger e hen ger e; - a pót ker ék bil lent!S sze rke zeté / 2l.x ez; séh ezé end ber S en! pót ker ék bill 169• ábr a éne k elre nde zés i váz lata A szer vók

orm ány munka hen ger 3 - ~il ás ttyu ban /kia csa torn a/; torn ák a nyi lás az elo sztó tola csa 2 8 ött; 5 ; mög a ban uj tt:,u atty tola dug tér sztó a 1 u dus csa torn a/ az elo /ki tF., tola láa a nyi tér n;4 12 ; uba tt:, irük g:,i tola az elo sztó 10 0 11 - gw u tömit!S- hha g a dug atty u rud ban ; -15 - a tt; el!S ,u att: dug a tér 9 dug atty uba n; uja el!S tt; 14 tér a tol atty u dug attyd· rud 1 17 - a munkahengat t:,u ja mögö tt; 13 - sze fejé ben ; 16 - kor m~ on6 uru atty dug a ka játé munkah8D8ere; 19 án;y csé 18 - a sze rvókorm fej és a gömb csa p z/; rés gó moz nem rud jába n1 22 s!S /kül ttyu e tola ztés 21 ~héza ga ger Csu klós fel :füg ges sztó tol atty u dug atty ujay ; töml 23 - dug att: ,u elo az sa/; ozá 20 tlak u; csa atty !S dug ozó dolg vez eték e /a h ajlé kon ca!S csa tt6 jt!S eze lefe kiv a tól 25tyu ja1 vat rud szi u dék tt:, a f olJa 24 - az elo sztó ola ; p; 28 ze/ bcsa rés göm dó ló omó cso kiny kap er

eng 27 kah el; rud /a mun csap per sely eiv rud ja és az el!S tét kap cso lók ar göm a fej a 26 /1 hoz ál1 lak ozá sa /a tart 29 - a csu kló s gömbcsap a hen ~er dug atty u dug atty uru d fej ; köz !Stt gásJ. ozd i.tá snil ; P - a dug att: ,uru d 110z ir~ a b alr a vég ze ttt elm ak ásán ozg m d nil ,uru att: itás dug ord a elf L ir~ a jobbra vég zet g,épkocs1.knál 45, 56, 91 szám jegy es jelö lés ü x/ Csupán a 150 18, 28, 300 36, 183 záma a telj es J. kormánykerék for dul-•-nv at~ s . . hoss z benyomott duga ttyu rudn ál • • • h ossz k.inyomott duga ttyu rudn ál Uzemi lök et• • • • • • . Uzemi foly adék . • • • • • • • 6, 5 elfo rdul ás eléré séhe z • • • • • A szerv6kormánY munkahengere: 2278 /Tl3 8 tipu s • • • • • • • • A heng er s ul ya, beleért ve 642 IDIil 938 296 mm ON} / - 15 0°-ie ;/ ONl / - 15 0° ala tt/ 16,0 kg a foly adék ot

is A szerv ókormány sziv atty uja : tipu e • • • • • · • • · • • • • • • • IDIil . ZBC 10R- T2 10 lóerlS 80 att max imál is telje sitm ény • • • • • • • • • maxim ális n,om ás • • • • • • • • • • • /a sziv atty u maximáli s n;yomáson - 1118.Ximáli ean 30 máso dper cig milködhet 2 perc enké nti minimumra való átál litás sal a tulz ott mértékű mele gedé s köve tkez tébe ~/ Ford ulats zám tarto mán y . Forg ási irán y • • • • • • • . • • • sziv attyu suly a • • • • • • . hi drau liku s rend szer tartá lya : . 600 - 2500 ford /puc jobb a perem fel6 1 nézv e A 4, 00 kg • A tipu s • . • • • NB A szár az tart ály suly a A 2 ,4 • • • • • • • • tart ály ürta rtalm a az olaj pálc án lév6 ~eli g. • • • • • • • • . kormány a -40 tományokban megb i zható an mültödik. „ ltg 3

lite r Tisz titók épes ség /12 lame lla/ • • • • • • • A szer vó hidr auli kus 10-T 2 160 f- c0 -tól +60 X. 3 A kormánJmü kisz erel ése a gépk ocsi ból és c0 - ig terj edlS leve g6 hlSméreéltletü tar• a kormánymii szét szer elés e korrn(an,1rnil kisz erel és e a korm moa zlop pal és a kOTtnAnykerékkel A kormánymű.vet, a kormán;yoszlopot és a korm ányk erek et a gépk ocsi ból a köve tke6 116400 szer elhetjük ki : 1 . Szer eljü k le a kormán;yoezlop leme zes burk olat át és ezab adit suk fel a gépj1aÜ Vtltt6 ülés e ellSt t a vezetőfülke padl ózat ában a kormán;yo szlop számára szol gáló nyi lut. 2. Emeljük ki a jelz6 kürt nyomógombjának gyii rüjé t a nyom6gombbal együ tt. J ldlls 6 bittosi tó gyürü a kormán;ykerék fejéb en mara d. Emeljük ki a belslS bizt osit ó gyür üt és az al• 6 ér1n tkez6 gyür üt a rugó ez1g etel0 gyür üjév el együ tt, a fele li érin tkez 6 gyür üt és a jt1s

6lr:llr nyomógombját . Lazi teuk meg a fele 6 ér1n tkez 6 gyür ühöz csav arra l telc aava rozo tt jels61 1:ilrt ~ belé t. 3. Szer eljü k szét a kere eztc eukl 6 hely én a ko r~ ~ ; l é t ée emel jillt ki a Jtorm ánr ker6 kkel , a gumi fed6 told atta l és a telj es kere sztc sukl 6val a kormán;yoezlop f eleli réslé t oly módo n, hogy a korm ~ors óban lév6 horn yokb ól kihu zódj ék a csuk ló alsó mene sst6 ~• 18 • 184 170. áb:i:a és kormáll;ykerék mete zete szlop áll;yo A korm zó áll;y kuék teog elye ; 4 - a csua 2 - kormáll;ykerék1 .3 - a korm léne k kábe k:ürt jelzö a 7 ; orsó l - a jelzö k:Ur t 03om ógom bja; ány korm es ó; 6 - a csiga müv ~yaz ás beté tje ; 5 - kere sztc sukl el ; 8 - a két csap os korm ányzáró csav aráb an lév6 gum i töm itéss 11 - a kormáll;y háza i 12 - a : ge a sebe sség váltó lete jtö ai le; a kormáll;y :házá nak fede 10 karj fö áll;y korm a 9 l.y; enge áll;y átté telé nek cs~ jai

kormé.D3 szab ályo zó csav ara1 13 - a korm az átté telb 6l litsu k el a jelz6 Jdirt kábe lét. Eme llett ilul a korm ~ml l záró csav arár ól távo eres szilk le az olaj at. a göm bcsu klót. 4. A kormáll;y fö karj ánál szer eljü k szét yelé t it6 4 csav art és a kormáll;ymü házá nak keng ~• Csav arjuk ki a kapc soló bako t rögz alvá zlter eten arok at , J.azi tauk meg és csav arjuk ki az bizt osit ó :i:ög zités böl a külö nleg es csav szlop alsó ányo korm a Jd at és le~e lé iráll; yban emel jük a háza t rögz itö süll yesz tett csav arok rész éböl a tel jes kormán;vmüvet. 185 A l?l . ábr a ~ szerv6ko.rmány munltahengarén lév6 elos ztó tola ttyu mük ödés i váz lata a tola tty; i k özép s6 egy enau A lat ~ átál ll.tá sa jobb ra vég zettlyi hel; yze te /a kormán1 nzyugalmi hely zetb en van /; B - a toelfo ás.n ál; 0 - a tola ttyu beá ford itás.D ál - a téte lek t öbb i rdit s~ bal ra vég zett eljel.ö lése

meg egye zik a 169 ábrllitá a jelo lé.s éve l A lcap csol 6rud ak. az el§ tétk art kapcsoló 1lllll lkahenger és a kormáp.yyon6rudak kisz erel ése A. kisz erel és soré na következ 6ké ppe n járj unk el1 l. VegJiik le a töm l6t a mun ltah enga rr6l és a hen ger tork ola tát dug assz al zárj uk el, Szer eljü k le a göm bcsu kl.6 kat, eme ljWt ki a hidr aUl ikua mw ikah enge rt, a kap csol ó ruda kat h a kormány von órud ját, 2. Laz itsu k meg és csav arju k le a koro nás any át az össz skö t6 msl ls6 csöv ön 1év6 kétkaru kar ágya zásá nak csap ján és a kar t a csa pró l lahu zó szerszá111111al huzz uk le, } . Osa varj uk ki a négy rög zit6 csa v~t . sme ljWt ki a "Gu fero " gyi1 rü.s kis fe4e l••• Két csav ar seg itsé gév el lazi tauk meg a per sel ~ a csap pal és a kup csap ágy akk al, 4. mm 006} kulc csal lazi tsuk meg a koro nás ~ák at, ems ljW t ki az alá téte t, a b1&tosit6 lem ezt és vegJ iik ki a ltup

csap ágy bels 6 g1ii ,rüj ét, 1z elle nté tes old alró l eme ljük ki • csap ot és a más ik csap ágyb ól a házb ól eme ljük ki a bels 6 g;yü riit, Leh uzó sze rez u seg it8 s6vel a pera el;y b6l huzz uk le a két csap ágy küls 6 g1ii ,rüi t. A kormáp,Ykerekes és a kers sztc auk lós kormán:yoBzlop fels 6 rész éne k telj es szét szer e16 ae l. OslS kulc osal csav arju k le a kor ~ke rék t~e lyé nek kup jé.n a korm ány kere ket rög »t6 hatl apu alac so~ ~á t. 1 kormán;y kerek-et PRK Ol8 l lehu zó szer szám mal huz zuk ki lt1p&lakD ágya zásá ból. A teng el;y kup jábó l eme ljük ki a táro saal aku csap ot /rug bur kola tot. ót/ és huzz uk le a gumi 186 1 1 1 1 172. ábra ete kupcs apágy as kormánymű kátág u karja ágyazáeának metsz 6 - sasanya; ás koron 5 - alacso ny l - tartócső; 2 - per s ely; 3 - f edél; 4 - kétág u kar; - koro12 ; lemez sitó bizto 11 ; t aláté 10 ü; r gyü. csap; 9 - Guffe roszeg; 7 - alété

t; 8 pé.83 kupcsa 13 nás anya; A t ar tó csőben lévő ralaku koron ás anyát , Emeljük k.i a 2 , Külön leges c sókul ccsal csava rjuk le a két henge k le a csapá gy perse lyét, Ha nem tudju k bizto sitó ru~ót és az aláté tet és a tengelyről huzzu &113át , utána elővigyázatosan üssük be a lehuz ni, ujó,lag szere ljük vissz a az aláté tet és az a komp lett keres ztceu klóva l. korménykerék t t og~ly ét az aláté ten át lefel é 1rányben leges fogóv al v egyilk l e a belső 3, A ker esztc sukló két szemk özt lévő csapj áról külön ak egyik ét , Ezutá n nyomjuk ki a szembizco sitó ~ rüt és 3yomj uk ki a keres ztcsa P csapá gyain pot kihaj litáss al kieme lhessü k a menes zben fekvő c sapág yat mind az ideig , hogy a keres ztcsa ztcsa p csapá gyain ak perse lyét , A keres ztosa pból csava tőből , A menes ztóbö l kinyomj1U a keres szekre ük meg és azoka t erede ti helyü rozzu k ki az olajo zókat . A csapá gyak perse

lyét jelölj reljük vissz a, A kormé .nyátt étel széts zerel és~ a koron ás anyát és lehuz ó szarl. Lazit suk meg és csava rjuk le a kormánymü tenge lyén horny aiból . számmal huz:.uk ki a fő kart a kormánymü tenge lyéne k apágy a alatt . Szere ljük szét a 2 , Csava rjuk le a záróc savar t a kormánycsi ga alsó kupcs zuk el egymá stól a tömit ö felüle teket és kormánymü házán ak két részé t, ütöge tésse l válass gő csapá gyas kormánylllil t engely és a két nyomjuk ki a vezető csapo kból a ház fedel ét . A tügör . vezető csap a korménymü háZb81l marad jét a te.nge ~tömi tó gyürüv el 3. A fedélből sajto ljuk ki a tügörg óe csapá gy külső gyürü együt t. és Q szabá lyozó csava rt a csi4 , A. kormánymü házáb ól csava rjuk ki a bizto sitó anyát gős csapá gyas kormánymll tenge lyt. gában lévő csap kap~s olódá sából és emelj ük ki a tűgör kormánymüházból sajto ljuk ki a tü5, Szere ljük le

a szabá lyozó csava r fedel ét és a görgó s csapá gy külső gyürü jét. 187 2 .3 173 . ábr a A ker esz tcs ap kin yom ása a kor mány ten gel y csu kló ján ak mene szt 5jé b61 l - als ó villa; 2 - felső vil la; 3 - ker es ztc sap ; 4 - csa pág y 6. Csa var juk ki a nég y rögzit ő csa var t az als ó fedöcs ő per emé n és a c söv et a külső gyü rüjé vel huz zuk kup caapki a kormá.oymü or sój ábó l 7. A kormánymü ház ából huz zuk ki a csi gás kor má. nyo rsót és a két kup csa pág yat . Az alsó csa pág y kül ső gyü rüje a kormá.ny mü ház ába n mar ad. a. A kor m~ mü ház ból üss ük ki a kor mán ycs iga als ó kup cs ap~:yán - csu pán a csapás yak cse réjé nél ak kül s6 gyi! rüjét ~ sze rel jük le. 9. A kormánymü tengelyéről sze rel jük le a biz tos itó ~á t a csé szé vel egy ütt. Ut6lla eme ljük ki a táma sztó bet éte s sza bál yoz ó c sav art é s a tám asz tó len csé t . A sza bál yci ó

csavarr ól huz zuk le a tömitő gyü rüt . 10. A kormánymü tencelyéből s zer eljü k ki a csa pok at . Kü lön leg es fog óva l emeljük ki • biz tos itó belső gyürüket, az alá tét eke t, a és apokat , a tük fel ső sor át /ez eke t lcülön-külön rak juk l e/ , a feszitő gyi irüt , a tült als ó sor át /ez eke t kül ön- külön rak juk le/ , a tám gol yót és a len csé ket , ese tleg asztó a kor láto zó alá tét eke t. Vég csa pjá nak per sel yét . ül ped ig üss ük k i a kormé,Jlylllil ágy X. 4 A kor mán ;ymü öss zes zer elé se és bes zer elé se a gé pko csi ba A kormé.n:ymü öss zes zer elé se l . Először beá llit juk a kup csa pég yas kormánycs iga sza bál yos köl csö nös hel yze tét. Jlér• meg a kup csa pág yak pon tos s zél ess ésé t és a csi gán 8 c sap ágy ak bel s6 gyü rüi számára gál ó tám asz tó ille szt ése k táv szo lols ágá t. A csi gán az illesz tés i táv ols ág és az als ó csa

páa szé les ség e öss zegének mm + 21 ~: fu mm- nek kel l len nie . Szü ksé g sze :rin t a csa p6Q a1i 188 jü.k 216~:6 17 4. áb ra e u ját éká nak meglllérésh lév 6 csa pok ten gel yir ány an kb ye sel per a t záll rs MRU 000 9 ellen6rző sze s kor má n;y átt éte l o sap ja sze rs zám; 2 - a pe rse lye 6 6rz an ell 9 000 U !.1R l yat üss ük rá a csi gá ra. .n/, az alá tét es csapág il.·;i gyi s6 bel /a lá a juk üsily en mé rté kbe n táma szt t sz int én len ni. eA f els 6 cs! IPá gya ll ke ek 1-n 111 ~11 5~: 20, éle ssé gén ek ll A fel s~ kup cs apá gy ez ak 2?5, 5~ :g --n elt ke rü tám fel üle t t ávo lsá gán yü yg pág csa 6 ls kü t ké A sillt rá a csi gá r a. az als ó cs apágy kü la ház felső f ede léb e és be ük üss jét ürü gy kü ls6 gá t é s a ~ed elen nie. A 1e ls6 c sapágy pág gy al ös sze sze rel t csi csa a ba ház a be ük viz sg álj uk ba . He ly ezz zun k meg. Bz t kö vet 6en ső gy ürü jét pe

dig a ház huz kal ok var csa om hár ll6t amelye ket a for du l el, a fed éi pe rel let a ko rmá nyos zlo pp al, en a csi ga szo ros an yib nn Ame át. jeék s i ját n u sa utá meg a csi ga t eng ely irá ny azonba n a fed él a agbu zá. zag oló alá tét ek ke l . Ha hé ig ék ért el k ell ko r-es ekk t mm é. t 1 alt tám ass zuk alá ! ték ot héz ago ló j a a, ék ját yu án yir ásá nak ten gel len tke zik a c sig a ágJ az tt. q,á gy b els 6 gy ürü je ala csi lát ozn unk a ~el s6 kup saj tol juk be /m ele lgá ló ny ilá sba ütk özé sig szo a sár azá ágy k éne 2, A k or mállymü t eng ely öl a há zra . y kü ls 6 gyü rü j ét kiv ülr rt vil lam os gen / a tügörgőa c sap ág s c sav arr al és a jel z6 kli ése llit töl l yná pág csa als ó kup 3. A ház nyi lás át az . el uk káb ele s csö vév el zár j be kan 6zs1rr a2 , he ers ely ek be lse jét ken jük p ló lgá szo ra má szá ü tük /, s aj tol4, A korlllé.nJ1mü csap jai dar ab

gl 3 x 16 11m1 mé ret /33 rát so ó ale tük su d.t /33 dar ab osz t ály ozá tál yo zás u tük llts ik so lye zzü k be az azo no s osz nos azo az be t és hel yez zük lan osé ke t és a csa pok ban juk be a fes zit 6 g;y ürü hel yez zük be a tám asz tó re eké fen 6k lye rse pe A gol yó ka t, sae lye ke t kan !ll 3x l6 mm mé ret ü tük /. ke t, val am iut az 5/8" csé len tó asz totám biz a és b~ et he lye zzü k be az alá tét lév ö kim ará sba hel yez zük a csa pá151ocr, nyo mju k be, at pok csa J. lye kb e lév 6 . rse be pe nk a n zai rba he ly ezü 000 9 eze rsz áao MRU k zzü 6ri en ell n eké ben el. l!bnek s orá nyomjuk ki a pe rse ly fen si tsu lt biz tos it6 gyü rüv Ha a csa po t f elf elé . ra/ áb b jé.4• yob /17 nag át l ék né ak 0, 3 -csa pok ten ge lyi rál cyu ját lév 6 tür ésm 6r 6 mut ató ján on ám rsz sze lye za , he el be tüv a per sel yek a ny ilásba a ben yom ott a tém asz t6 len csé k alt b yob nag ték jé. a

Ha lt nia , sz ere ké t ték ot nem sza bad mu tat k a pri Zll áe al ité tre fel zzü 6ri an ell en ető köv t a cse ,p aa tét ek et. Bz tür ésl ll6r 6ve l 1116rjük aeg zün k be ko rlé .to zó alá es egy mj szá /on ám rsz /MRU 000 9 sze csa p azo nos ma gas ság át 18 9 ., ték 8 t 8 peraelyi l,leszksd és küls6 illeszke dési felü1ete 6a a Cs•" ""· ságát vagyis a .,r gas • ,., mérték eltérése it a perselye k illeszté se alá behelyez ett., ""P jai között . J két csap- e 11,. /H . ., mm-es megenge dett tü.?éase l/ • a nem tudjult biztosita n1, ,., tekkel egyenlitj ük 1t1 / ± 0 •025 . / Ezt követ6en a . per selyeket a kormánymü tengelyén ek rö. rá.ssal a csapolt azonos mag a ss"~át o.o • . debb vége fel6l a felmeleg itett karba sajtolju k be. J. kormán - ház felmeleg itett fedelébe sajtolju k be ltivülről ütközési g a tiigörg6, ~ t és élével befelé a g;yürüt. csapé{!/~ülső fő

tengelytömitő • 6 A kormál:cymü tengely szabályo zott végében lévő kimarásb a helyezzü k be a téuaató lencsét, a szabályoz 6 csavart és a támbetét et. Ezt követően csaVárOZzult be a csliazét A elé. sz.e becsavar ásával korlátozz uk a hézagot a szabál;yo zó csavar ágyazásá ban és ennek hely1tt6t korow anyával biztosits uk. A szabályo zó csavarra huzzuk rá a tömitö gyiirüt A szabUyozó csavarna k ágyazásáb an szorosan kell forognia . összesze relés előtt az alkatrész ek mindegyik6t gondosan kenjük be. 7. A kormányt engely tügörg6s csapágyá nak belsö gyiirüjét és a szab~yo zó csavart kenjük be kenlSzeir ral és helyezzü k be az azonos osztályo zásu /50 darab ~ 3, 5 x 30 mm-es llléretü/ tüket. A kormánymü tengelyé t el6vigyá zatosan nyomjuk be a kormánymü házba a. A kormánymü házat tömitő pereméve l felfelé fogjuk be satuba, helyezzü k el a töaitést, a tügörg6s csapágy gyürüjét a teJ:18ely másik

végén kenözsir ral kenjük be, helyezzük be az azonos osztályoz ásu /;IJ darab ~ 3,5 x 30 mm-es mhretü/ tüket és szereljü k fel a ház ftd► lét . Mindkét t ömitlS peremet tömit6 tapassza l kenjük óe Ugyeljűnk arra, hog3 a csapágyak ból egyetlen tü s e nyom6d;iék ki és hogy a csapágyn ál n e sérüljön meg a tengely tömitl gyürii tiimitö éle. A fedelet a házon a peremben lévő két hengeral aku csap központo z·z a Miután a csavarokat az összekötő perem rugós alátéteiv el meghuztu k, szereljü k fel a zabályozó csuar fedelét , csavarjuk be a s zabályozó csavart és szabályo zzuk be a csap és a csiga kapcsolód tsát oly módon, hogy a kormé.nymílvet minimáli s játékk~l könny edén forgatha ssult i szabá.ly,16 csavart anyával biztositj uk. 9• A komé.nyt engely hornyair a illesszü k rá a fő kormányk art kihagyot t horonnyal a hornyolás ban lévő kihagyot t foggal szemben. Ennél a kölcsönö s beállitá snál figyelemb e

rive a kormány tengelyá t és a kerekek egyenes haladásá ra szolgáló helyzete t, a kormány f6 Jtarja a függőleges tengelyt6 1 el6re /a menet uányban / 5°-ra van ltimozdit va. A kart r ögzUlilk sasszege s kor onás anyával. A kormé.nYtengely keresztce uklójé,ga k összesze relése 1 • J. keresztcs ap kis csatorná it gondosan tisztogas suk ki és csavaroz zuk fel az olajozókat. A menesztő szemét /a kormány ors6it/ melegits ük fel 2 • A kereeztcs apot hel:,-ezzü k be a kormány oraójába és kivülr61 ütközési g nyomjuk be a kereeztce ap csapágyát és biztositó gyürüvel biztosits ult. } . Hasonló módon kötjük össze az orsót a kormányk erék tengelyé vel 4. A ker esztcsuk l6t gondosan kenőpréesel kenjük le A korm kerékkel • •·é Zu11. A kj~~mé.nyoszlop felsö részének a kormányk erékkel való összesze relése során a követk.-Wlk el 1 ppen l. J teljes ted6 csőbe sajtoljU k b nőzsirral k j"· b é e az alsó en ., e s

nyomjuk be a kormányk erék t és •a1 felső csuszks apágy perselyé-ti 1IJ tengely fels6 végére huzzuk á f enge1.,,t a teljes kereeztca ultlóval siw~ t t• tet /a perselyb en lévő hori:cyok :a/8 ae!ső csuazó csapágy perselyé t és a csucaos csuazó alá• két hengerala ltu koronás anyát. engely hori:cyaib a helyezzll lt be a rugót, csavarjuk fel • 190 1 2 3 1?5• ábra A k o r ~ g ömbosuk l6ja 4 - a csésze rugója; 5 - a l - ken6pré s ; 2 - bi ztosit 6 gyürü; 3 - fels6 göabala ku csésze; biztosi t6 huzal; 9 - gumi c11hzo1 8 v. feje; göabalu rud aleó ? fej zárja; 6 - a kapcsol6 burkola t, 10 - gömbcsap t be a t6.rcaa2 , A korm~ k8l"ék tengelyé nek kupalak u rész6b c l6v6 hcr!QCkba illea11W r ögzitsW t ast éa reltet kcr~ke a alaku éket. A korm~kerék tengelyé nek kupj6ba üssük be a hatlapu anyával . a fed6 cs6bc a 3, Szabályozzuk be a kormálQ kerék tengelyé nek tengelyi rán;yu hézag6.t a h.6ugna)r ••x1•4J1 A gével.

segitaé an;ya fele6 csusz6 ~ azésban két hengera laku korow 0 1 2 mm-nek k ell lennie . A kétágu ke.r ág2szásának ös s zeszere lése . A két~ kar 1 • .l felmele gitett persely be üssük be a kupcsapágya)r kiµ116 s,ürl11t t fal illesHW , csapjár a ü.ssWt rá a fedeles bels6 gyürüt és a :fels6 és alsó csapágy görg61t an;y6.t 1 aa~et asaz alátéte t,a biztoeit 6 l emezt és különle ges kulccaa l huzzuk meg a korow után biztoei tsuak. tartó cs6 aell2 , A klltágu kar csapját a csapágy akkal lla a pereell: ,el hel:,ezzW t be a e6 részén lév6 ágyazáe ába. l és a te3. A csapra huzzult rá a kis fedelet az el6zetee en bUtött "Glffero" g;,11rüve csavaro a eg;ylitt el perselly a és rral ken6zsi ret a Ida feMl és a csapágy között tölts!ik ki kat huzzult hozzá a tartó cs6höz. a1.t6te t 6a a 4. A csap kupos r észére illesszW t rá • kétágu kart, hel;yezZWt be az kart rögz:l.tsü lt koronás anyával , amelyet sasszeg gel biztos i~

4 kapcsoló rudak összeszerelége ela A kapcsol ó rudak összesz erelése során a ltövetkez 6lr.éppen j6rjunk pot, ken3Qlt be l . A csukló fejébe üssWt be a bels6 persely t, illeeszW t be • göllbcsa stra>rat, -► a fel z:Nk csa:varo és rugót ken6ze1 rral, hely ezzWt be a kü1e6 .csészét , a ~01116 n •• hésag asoroaa bc caéasllk a lyeket biztoei t6 huza1la l biztosit unk. A csap gtiab r észének kat éa oaaaro a be lt nélkül kell 111ozogni ok. A fejbe csavaror suk be az olajozókat, caavarju 191 4 - - - -9 176. ábra 1 kormánylllil teljes gömbcsu kl6ja a szerv6k ormé.l:cy munkah engerére felszere l.Te 1 - k.8116prés· 2 - biztos1 t6; 3 - nyom6ru g6; 4 - zár6cea var ; 5 - fels6 cséase1 6 ale6 görabalaku csésze; 7 - a gömbala ku csésze háza ; 8 - tömitée 1göa9balaku - gömbcsap csavarju k fel a koronás anyéltat . 1 csap g;yűNin át huzzuk fel a tömit6 gullli burkolat ot h • fejen kötöz& huzalla l rögziteü k azt. 2. 1 r ud

csavarm enetes végére egyenle tesen csavaro zzuk fel a gömbcsu ltlókat. 1 n4ak 1111.ndeg;yikére egy-egy jobmene tü és egy-egy balmene tü gömbcs uklót szereljl iDk tel . A gallloe~lt közepe távolság ának a jobbold ali kapcsol 6 rudon 944 ± 0 , 5 mm-nek, a balolda li ktpGI016 rudon pedig - 993 :t 0,5 IDlll-n.ek kell lennie • .l gö111bcsu kl6k fejllt a melle& kerekek összeta rtásána k szab ályozúá néJ a csavarok h anyák meghuzás tval biztoai tjuk. Az ösezeltö t6 von.órud A.z öeezekö t6 von6rud kupalak u nyilásá t illessz ük rá a szerv6h enger elosst6j úiak glllbosapjára , caavarju k fel és szorosa n huzZUlt •meg a koron.ás any6t, amel;vet a zutéA ,a1t1tS1 tl biztoai taunk. Állitauk be a oaukl6n alt a von.6rud háts6 nyilásá hoz viszon yitott azabil;y oa hel;v•-t • A caukl6 fejének b1ztosi t6 caavará t huzzuk 11eg a koronás any6.val és biztoai tauk saaasesael • gépkocs ira Tal6 felszerel6a és kipr6bá 18 után. A ezery6 konw

•unka h,egerén elt öasz eazerel éae !• lót 1 aunka henger aells6 végé.re caavaro zZuk fel az el6zete ac öSBseaz erelt göabO~ csa,p;/ :;;:•::rar .:,a1 töaitéa ael és 8 biztosi t6 lemeaek kel együtt ol;v aódon, 1 he81 • caak1 yulj n. 1 r ögzit6 csavaro kat b1ztosi t6 lemezek kel bizt oeitauk • 2, 1 aunka h•noer e -o netee végére ceavaro zZuk rá az el61rt ~ltYolaá8J.I "" ~ al ueazene ralt göabcau klóvalaavarme 1 a,ol.lM• 715 :t 1 - -88 értékü le • •unka henger • 8 lls6 éa hátsó gö11bceukl.6ja 1tösep6nelt t .Ugye a hatbtok ozó benyoa6dott dugatt;y llXUdjá nil, 1111• ouJd6lt t-, 192 K a••- 177 . ábr a jes kormánymü tel A lcor var a; 3 - a tel jesm& nyá ttét el rög z1t 6össcaa llmá kor .ak a dján 2 óru ja; von kló öti! csu zek lsíS kormáa.ylllÜ a 4 k l; éne kke ~ a kap csol6r ud ma.l ger eré hen nyk nka má mu kor y a ppa l és 6 - a szervókormán kló ja; 8 - a lcaps6 ymU a kormá.11,yos zlokorm

kar ján ak ág1,azé.sa1 óru tét elíS csu Jmil só é.D hát nak a djá 5 cau kló ja; lllü ös szekót 6 von ; 10 - hát só csu kló a lllU.tlkahengerkar on; 7 - a kormány cau kló ja az el6 tét kló áa.y IIIUllkahengere éhe z orm vók ze.r s a 9 ja; cao lóru d hát só csu ne r az alv ázr a val ó r ögz ités csu kló cs~ ja a sze reknelr. ke ll lan niö k A hát só ges íSle mer sra má egy él ésn YODali!:Ml.k a sze rel Utv a, vis zoi cyi tva 180 °- ra van elf orc hoz atá kol tor 6 l el zög k1s er vóheng el6 zat ese n csa var ozz uk fel a fej eke t az ére ész r es net me var csa d .t l 111111- nek kel l leo-3 Az ösa zek öt6 vonóru ten gel yvo nal a táv ols ágának 310 k apo bcs göm A . l óva ukl bcs öss zes zer elt göm nie . Jten 6zs 1rr al sze rel jük öss ze 6s az el61rt n ese zet el6 ét yik deg min 4. A gömbcsuklók t ölts ük meg. sze rel ése az alv ázr a A kormáp;vmli egy es egy ség ein ek fel n sze rel jük rá: alv ázr a a köv etk

ezi! aor ren dbe az t eke ség egy elt zer zes s Az egy enként ös az öss zes zelév 6 ágy szá sba hel yez zük be ján zol kon a tój tar só hát l . A motor bal oldali elé irá nyu ljo n és az átt éte l a kormálcyoazlop fel ülr 6l- lef y hog n, ódo olym vet mU relt kormany ked jék el a motor tart ó:) ába n iláa pon tos an szemben hel yez 11,y ló lgá szo ra má szá csa var át könyill1 t6 csa va. ra átt éte l rug ós aláté tes négy az llel gye ken 6 zit rög A . es, a tar tób a lév 6 me gte le l6 nyi lás aal ~iz tos itsu k a biz toe itó alá tét tét yze hel mü áicy korm a és zit6 nég y nyedén oea var ozz uk fel zulc meg az ágyazás ház át rög huz an ros szo ig ped ül Vég bec sav art áll itó csa var ral . csa var t. 193 13 TATRA 148 1 2 3 + l - a folyad ékszin t 178. ábra Az NB O- T2 tipusu szervókormány tartál ya ellen6r z6 mér6pá lcája a tartáll ban; 2 - a tartály gumitö m.itése s fedelei } - tartál.y ; 4 - szúr6b

etétek Ezt köv et6en az alvázra szerelj ük fel a hidrau l~s szervók orlllány IIIWlkahengerét: 1. A gépjárm üvezet6 fülkéjé ben a hátsó ltereez tirányu ágyazá sra Ll,36 csava.1: ok és koronáe anyák segitsé gével csavaro zzuk rá a munkah enger tartój át , a z anyáka t aasszeg ekkel biz. tositsuk / amennyib en leaze1·eltük azokst /. 2 , A munkahenger hátsó rogzit6 jének gómbcs apját O)om;1uk be a tartó ku))ala ku O)ilás ába, csavarj uk fel és buzzuk meg szorosa n a koroná s ~ át ée biztos itsuk sasszeg gel. 3 , A munkahenser mells6 végén a csukló csapjá t n yomjuk ba a kétágu bal,o ldali kar közepén lév6 kupalal ru nyiláab a, csavar juk fel és szoros an huzzult meg a koroná s an;yát és biztoaitsuk sasszeg gel. 4, A munkahenger vonóru djának vé gén a csukló csapjá t nyomjuk be a kormánJm{i t6 karjának kupalak u n:,Eé.eá ba, koroná s anyáva l szoros an csavaro zzuk fel és a kormánymü szabály ozása u tán biztosi tsuk

sssszeggel, 5, 4 mells6 csapok kupalak u végét ~elfelé üssük be a balold ali és a j obbold ali mella6 ker ekek kapcso ló kar jainak nyi láaaiba , azokat koroná s aAyákkal r ögzitsü k és aasszag ekkal binoai tauk, A hátsó csapok ltupalaku végé li a lulról üssük be a kétágu karokb an l.év6 ny1lás okbo, r ögziteü k azokat koroná s anyákka l és biztos itauk sasszeg ekkel A két kapcso lórud gömbcs uklója fejének a zoritó csavar ját és az öaszek öt6 vonóru d szor1t6 csavar ját huzzuk meg és a mells6 kereke k összeta rtásána k beállit áaánál . biztos itauk Végül pedig szerelj ük fel a kormán yoszlop fela6 r észét a kormán ykerékk el és a gumi véd6bu rkolatt al. Ezeke t a szétsze reléshe z hasonló módon állitju k össze /amenn yiben szétaz ereltük / • csupán az eljárás fordito tt . Ezt a szer elési egység et a vezet6 tiilke felszer elése után szerelj ük be /amenn yiben azt leazer el.tük/ 1, A kormáJ:lyol!Só fals!!

végér. a bekent hornyok ba nyomjuk be a kormáay.k erék tSJlgely csukló jának alsó menes:>-t6jét . A kormán3korék ebben az asetbeD . egyene s haladá si helyze tbea van /a kormáa yáttéte l középs6 hsl:,ze tet foglal el/. A csukló a és a taagely e.a vezessü k át a jelz6k ürt kábelé t a kormán ykerék fej éig. 2. Bzt köve tően egymásh oz illeszt jük a két fed6cs6 per emét és azokat rugós alátéte k, anyák ée csavaro k segitsé gével csavaro zzuk össze. 194 179 . ábr a A kormánymü átt éte le ; a ny ila z ola jat a ttét el sza bály oz6 esavara nyá má kor a 2 ra; ava i ócs tet zár lél l - a töl töic yilá s var hel yze tét szem seb ess égv áltó ból leeresztő csa ombját, a fel hely ezz ük be a jelzőkürt nyomóg be rüjé gyü k ána mbj ógo ~om rt érin.tkező 3. A jelz ökü a rug ót, a szigetelőgyürüs alsó t, elé káb ürt zők jel a lyre nyomógomső érin tke zó gyü rüt, ame el biz tos itju k. Az öaa zes zerel

t b első biz tos itó gyü rüv a azt és rá ük ezz latot a hely rko gyü rüt védőbu kerék fejé be ~om juk be. A gumi ál:cy korm a vel rüjé gyü itó tos bot külső biz hu zzuk rá és rög zits ük. ányllii tarkorm ány oszl op lem eze s fed elé re n fog lal hel yet a hid rau liku s korm ezé lem dő é orv mot ő véd sár A bal old ali lslS fed elén elh ely e&e tt ■zi­ gév el van öss zek ötv e a m.o tor mel itsé seg s öté ark sav S c lj eme a, tály ormány munka hen geré tlSl elve zetl tömlőkkel , és a szer vók ony lék haj a és el vév ~sö ó vat tyu sziv vieezame.cő cslS vel zes zer elt szürőt sze relt ék a 12 dara b-,s szii rlS beté tblS l öss A sziv ócs ör e a tart ály ban ő pál ca. A csa var köt éhel yet a foly adé k szi ntj ét mér lal fog en eléb fed ső fel y tál A tar kel l len niö k. oron a moaak min deg yiké nek töm itet tek nek ere lés ét és öss zes zer elé sét a mot tsz szé nak ujá atty sziv er dsz A foly

adé k ren u haj tó tengel;yé.n lévlS ten aely n a sziv atty un csu pán a sziv atty tor rész ben ism erte tjük . Msgá elh asz nál ódo tt vagy meg sérü lt ités es fed él kiv éte le utá n. Az öm t a ki ük rélj cse rüt gyü tömitlS t cse rélj ük ki. sziv atty ut csa k tel jes egy ség kén 195 x. 5. A korm Wlll ü szab ályo zása és ellenőrzése Az ellenőrzés soró n v i zsgá ljuk át a kapc soló ruda k csuk lós köté sein ek min deg ~t éa után a vizs gálj uk meg, hogy ninc sen- e tulz ott mért ékü héza guk a göm bcsu kl6k nak a fejek caészéib en és t ökél etes- e a gömc sapo k ágya zása . G;yőzödjüok meg arró l, hogy a kapc soló r u4u va1.1Y karo k oe1:1 görb ültek-e el nem defo rmál ódta k- e el vagy nem repe dtak -e meg /alá tétre d.mért ütés ekke l, stb / A korm ányk erék mind két irán; ybal l végz ett elfo rdit ásáv al állap itSU k meg, hog, kormány tu1z ott mért ékbe n nem szor ule, a teng ely büty kök

egye s hely zetek ben 8 nea szor ulna k- e hozz á a korm án;)c eigéh oz, n em tulz otta n nagy- e a héza g a korm ánym üben , ami azut u az attét elbe n a kormán;)keréken nagy holt játé kban n yilv ánul meg. A tové. lJ biakb an gyöz ödjü nk meg a h idrau likW I szer vók orm ~ töké lete s mü.kö dé6é r 61. Inditsuk mt g a moto rt - a szerv ókormány csup án a moto r megi ndit ása után lép mük ödhb e, amiltor a sziv atty ut a moto r müködéeb e hozz a. A korm án;)k erékn ek mind két irán; yban való köno yed elfor dítá sáva l gyöz ödjü nk meg arró l, hogy jól mült ödik- e a IIUllkahenger és a azi vat ~. n 1en6 rir.zük a tartá lyba n a foly adék ot h azt eset leg egés zitsü lt ki. A foly adék nak a tartá lyba n sohasem szab ad oly mért ékig ceök keoo ie, h ogy a ezür 6 lame llák az olaj szin tje fele tt legye nu, lllinthogy a folya dék rend s zerb e lev egö hato lhat ~a be. 4 aoto ros gépjá.rmüvek üzemelte tésé re szol

gáló elöi ráa értel méb en a lr.ormán;yk erélc holt játéka nem hala dhat ja meg a 36°- oe érté ket, vagy is a lr.ormál:cylterélr 1/10 r é a~ i ford ulat; .t A korm &llykerék játé kát a kormán;ymü házá n lévö szab ályo zó csav arra l és bizt osit 6 anyáv &l korlá tozz uk. A szab ályo zás sorá n s melle ö k erék nek pont osan egye nea hala dási irá;n;yban kell illni a, i zutá n lapo s kulc csal lazi tsuk meg az anyá t ée ceav arhu zóva l csav arju k be a szab ályo zó 011vart . 4 csav ar kife lé végz ett csav arás ával csök ken a játé k a korll lányo siga éa alr.ormánytengt l1 csap jai közö tt . A ezab ályo záa után ellen örizz ülr., hogy a k ormá nyke rék szor ulás néllr .ül ltönn :edén forog- e t el jes el ford ulás i tart o~á ban . AlllellJlyiben a játék ot ezze l a ltor■ányc a1ga kupoe oa ai a m6ds zerr al nem azün tethe t~ülr . meg, ll:ülöAöalt6ppeA, l&ikor játé k, a játék ot az al

6•~ág y elha szná l6dá sa köve tkez tébe n jelen tlr.e zilr. a teog elyi r~ a müv alet a egkö veta li a s e i upc: ap gy és a csig a közé behe lyez ett alát étek kel korlá tot:zu lr.• 11 llaee uk a csig a ltözé ppo ntj:n : : a csap ágy hosszá.nalr pont os a egm érés ét azér t, hog1 beta rtz etét . 6 8 lr.orm ányta ngely tang alyv onal ának töltélete ■ lr.öl oaön ö• hal1 • 7 A szerv6korlllál:IJ öasz eaze relt munk . besz abály oznu nk, hogy a maxi áli &hen geré nek hose zé.t és löke tét mind ig 011 ■64on Jttll zék hozz á a munkahen ger ho- 111,., 8 L~obgra és bal.c s végz ett ford ulato lrná l a 4-uga tt1,l ne Utltöl-.OL 81 I. a.uOZ , A korm&~~lllÜ fők di t á sáná l a dugattyunalr. ., ar já.na k max imál isan lehe tség •• Jt1■01a munk ahen gerbe n 1116 l rend elke znie . g egal ább 6 mm-es emel kedé si tarta lékk &l Jtell Ra a kormány mene t közb en b lr bát a ezer vóko rmán:, millk ahena éb a

avag y jobb ra, huz /a korm ányk erek et eler eazt ve/, • b.1· en a bizt osit 6 rog a muokaheog er duga tt.,,,,er d◄ Lan;ya m egla zulá s a idé zi elö és ezér t nem. t o,- r u ,, a caulr16 f „ meg a dnga ttyu rudo n a koro náe á e„e a dug at t-yu r udda l szem ben. Ezér t lari ult t• vaoy balr a néhán;y !oko zatra és anyltt , 1ord 1taU k 1 e a duga tt::,u ruda t a fej jel szemben jobb 8 ra oroll4,8 anyé .t ujb6 1 huzzulr meg . Ezt követően menet 1tözbC 196 5 6 1 2 4 3 181 . ábr a ko r~ mun kah eng er A. hid rau lik us sze rv6 t l t 4 fej ei 6 - a dug att; yu• ~ts6 osu kl6 att; yu rud ak; } - yu . 5 - - ~--h ött ~ff l!ft ~; ossz köz -ko a dja és óru ja l - hen ger ; 2 - dug von rud ,otu QA att; dug ,~~ . apj a a hen ger csuk.16 göm bce . . , A fer de osz tó sik os 182 . ábra engerénelt vez et6 yze te a sze rv6 kor ~ mWlkah tö mitő gyűrű sza bál yos hel per sel yéb en tán az any át biz tos i tsu k alá tökéle tes en

mük ödi k- e. Bzu é.Jly korm a y hog , azt meg Viz sgé .ljUk tét tel . n;y eze t tis zta ság át. A fel tét len ül tar tsu k be a kör él sén elé zer zes öss y éle tes en tis zto A sze rvó kor mán vag y trik lór os old atb an tök ben zin ben tt elő s elé zer la és tisz tog asfémes rés zek et az öss zes törlőronggyal szá rits uk vel vag y tis zta szá raz egő lev tt ite sür nál .ni , ame ly szá- és asz gas suk le törlőrongyot felh sza bad gya pju t vag y oly an nem ra cél a e Err suk meg. leg al ább 24 óra időtartamra rük et öss zes zer elé s el6 tt gyü itő töm i gum uj Az . gurai tömitő gyü rük et, lak at hag~ vis sza fol yad ékb a ázt ass uk be. A i.rt elö ra má szá y mán kor uk meg a szennyező­ a hid rau lik us sze rv6 6l felh ssZ l1ál .un k tisz tog ass ujb n utá se elé zer zes öss ázt ass uk be. A ame lye ket a sze rke zet és azo kat az előirt ola jba l sse eté ölg tör t zet vég al t a dug att; yu désektől szé

.raz ron ggy sér ült ek. A vezető per sely nel ek etn leh nem rük gyü itő sze relé she z fel has zná lt töm Wlk a seg ély per sel yt azé rt, rud ra rát uté .es al kel l ráh uzn yu att; dug a án sor a zás áhu r rud ra val ó a/• töllitő fel üle tét /18 0 • ábr tog ass uk hog y ne sér tsü k meg a gyü rü tté. kat tis zta benzin ben tisz zss man 6 huz ;jle ola az és kat ato kol bur ő 4 gum véd hal adé kta lan ul töl tsü k Az öss zes zer elt hen ger t . át ük ess ölg tör l gya gyü rük et és a meg és szá raz törlőrong n e sér tse meg s gum i tömitő at jár ó val on raz szá a y fel az előirt ola jja l, hog és hen ger üze llli fel ül eté t • sin vég zet t les zer elé sén él atá nak köz vet :len ül a gép koc kol bur 6 a véd lk ak anW rud olit yu táv att .A dug ről és el k ell sze reln ünk a gép koc si kereté l kel le t ger hen a nél fel sze rel ésé elvezető csö vet. 197 foly adé kot a mun ltah eng erh ez 183 .

ábr a A bidr auli ku.s szer vók orm ény sziv atty u~á nak váz lata --.,, , 2 Á•am lás szab ályz 1 - szi va-ó ; 3 - bizt ons ági sze lep ~-; - = 184 . ábra szer szál ll a teng ely töm itö gyü.rUne k a sziv att;y u teng elyr e való fels zere lésé hes l. - s ziva ttyu ten gely Figy elem ! Ab evez etö vagy az elve zetö cső levé telé nél a foly adé k foly hat . Ezé rt a cső tömlőit az egés z rand ezer b!!l ki~ 8 llllll-es gum i kup alak u dug assz al dug aszo ljuk be. A hen gert tiez toga eau k le, törö ljük szá: razr a kön nyed én ken jük be kenö zsirral vag;r ola jjal . Miu tén kice ava rtuk a köté seke t és kiem eltü k a t ömi tése ket a tág ulá si beté tet ldce erélh etjü k. A tágu lási beté tet a hen gere n kere eztU l nyom ássa l és soha sem huz áesa l nyomjuk át l Amennyiben a foly adék a dug atty u rud körü l a védő tág ulá si beté tbe hato l be, el ■eg­ sért heti a duga tt;yu rudo n vagy elko ptat hatj a azon

a gumi töm itö gyü rüt. l . Ezl-U n szer eljü k ki a munkahe nge rt. Ebbe n az eset ben dug aszo ljuk be a tölll .ölte t h vegy ük ki a gumi tágu lási beté teke t. Laz itsu k meg az alá téte t, csav arju k le a koro nás ~á t és a veze téke k csav aros köté sét a töm ités sel és az alá tétt el és nyom juk be a hengerbe a vezető per sely t, Ezu tán a ~ 2 mmes heng erbe n lévő 1131 lásb a beny omo tt tU seg itsé gév el emeljük ki a bizt osit ó gyü rüt, huzz uk ki a dug atty urud akat a vezető per sell yel egy ütt. Laz iteu k ■6 a bizt osit ó alát étet a dug atty u és a dug atty urud köz ött, csav arju k ki latt yu pers elyé t. Vegyük le a veze 8 dug atty urud ból a totő per sely t és cse rélj ük ki a gyü rüt. 2 . Az össz esze relé st ford itot t sorr end ben bon yoli tjuk le. 3• A veze tö pers elyn ek a dug atty urud ra való rá.n yom ásán ál segé d kiék eléa t alkalaaliWlk /lás d a 180 . ábr át/ A gyü rüt a heng

erbe oly módon hely ezzü k be, hogy a g;yirü rése szor osan a t;J 2 mm-es fura t men tén - kör ülbe lül l cm legy en. Amennyiben a foly adék a fejb e és a védö tágu lási beté tbe szök ik el a tola ttyu rudo n a gumi töm itö gyür , az elöi dér. heti (ik sérü lésé t. l . A munkah81J8ert az elöző beke zdés ben leir t módon sze relj ük le . 2. Ezu tén lazi tsuk meg az alát étet , lazi tsuk meg a ltoro Aás any át, · csav arju k be a 41lgatt yuru dat, coav ar;!u k ki a tola ttyu t, csav arju k ki dug atty urud at és a töll itö g,iir ilk.t cser éljü k ki a dug atty urud ben . 8 3 . Az össz esze relé st ford itot t sorr end ben vége zzU k el. 198 18 5 , áb ra eta rtá sa A me lls ö ke rek ek ös sz hogy az an;ya és az módon csa va rju k fe l , oly t yá an zó lyo bá sza sit ju k/. Az 4 , Sz ük ség es, hogy a ;yi elm oz dit ásá va l bi zto rán lyi ge ten rud u ty n hé zag /a to lat sza bá lyo zn un k ke ll , alá tét kö zö tt n e

leg ye a munka he ng ert ujb ól n utá lés ere sz E k, zhet i az za l, hogy ~á t ujó lag bi zto sit ju né há ny tán yé r rug ó idé c ~b te er ng he a t gá za A he ng er csa pjá na k hé idé ze tt megf es zit és e. az anyag fár ad ás áv al elö i cs ki n rju k l.e az osa ág s ul t nyomó cs av art és csa va a ki aeg reped va gy pe dig k rju va csa t, jé he ng er fe nyomjuk ho zzá a rug ó Sz ere ljü k le a munka sá va l a fel sö alá tét et atá rg fo a any az és éb öl , az alá tét et és a ~á t //1,/3/ a rug ó alá tét t, laz íts uk meg az an;yát ürü g;y ó sit zto bi a me nn yis ég ét. elj ük ki tán yé rru gó k szűkséges alá tét he z, Ez utá n em a ki k ljü eré Cs , art a ny om óc sav rug ót és csa va rj uk ki végezzük el , sét idé fo rd ito tt so rre nd be n ok ban a ke rek ek kil en gé 2 , AZ ös sze szere lé st yar kan lra da ol. két ind hen ge re ID sz iva tty u ad ag olj a a A sze rvó kormán;y munka tel ez ve az t ,

hogy a lté /fe n alo old t rudjá n ké nd át mi öd és a he ng er du ga ~ zi elö - elv es zit i ha tás ött és a sze nn yez ződ nye zen -éb an els tei e bcsap scs ap ter az utá n elö idé zh eti a göm t fol ya dék ot /, A golyó Ez , elö zi idé t ásá ne k be rág ód a csu kló csé sze pe rse lyé pe rse lyé t re t esz el i, g is , amely a csé sze isé nny me r zsi nö ke b a nagyob t. 6kormán;y mun.kahengeré l, Szere ljü k le a sz arv csa tla ko zá st, em elcsa po t, csa va rju k ki a mb gö a , jét zé és cs ap rse lyt . és a 2, Emeljük ki a gömbcs t • Tis zto ga ssu k ki a pe lyé rse pe e sz• csé a és csö ce av ark öté sét jük ki a lefejtő ll mozognia , a fej be n könnyedén ke ek lyn rse pe A n. be fej ter et a tju k l e , tt sor ren db an bo n;y oli 3, A sz ere lé st fo rd ito n ujb ól sza bá lyo zz uk , en gé sét ée áll ó 4, A munkahe ng ert ez utá két old alo n a ke rek ek kil nd mi n zbe kö net me er a me gre ped t

Amennyiben a munkaheng idé zi elö , ez t a bib ét t sé gé en kil ek rek ke a elf ord itá sá ná l gé pk oc sin ál a ker ek ek zó csa va rná l 1 és idé zh eti elö a sza bá lyo rel és t az elöző be ke zd vagy fár ad t nyomó rug ó ze rel és t és a.z ös sz es ze éts sz A , i ln eré cs 1, A rug ót ki ke ll át a gömbcsap te ak oro l hutá et , Ez t a hib gy re al. ala pjá n vé ge zzü k, old yik eg az ulá sa idé zh eti A munkahen ge r csu pá n fe jje l szembeni elf ord s kló csu a k na rud u eT llli tet t y a du ga tty a hib ák at a má r ko ráb ban et ek rén ek szennyeződése, vag Ez Z, ókO a lás zu sit ós an ya me gla tjü k meg, Amennyiben a elö , am ely et a bi zto sz ere lés év el szü nte the fel ger hen nka mu uj etl eg a hid rau lik us ren ds ze r elj árá so k sz er in t, es lát ha tó 113omok né lkü l rog vá szi an dó an áll sze len céj e kö rU l ad ék a sz iva tty u tange~y töm tar tál yb an lév ö fo l k dé ya foi a l, ea

ás rg ljü k ki sze r szám du ló sz ivá a biz tos itó g;yiirüt, os eré kUlsö fe lü let én elö f!r ki ük elj em , le k ljü ut sz ere szi vá rog ha t, A szi va tty 199 18 6. áb ra A me lle 6 ke rek ek ös sz et ar tás án ak mé rés e .MRP 01 29 sz erszá! lllll81 se git sé gé ve l /18 4. áb ra / a te lje s tö ms ze len cé t /a tö111Szele ten ge ly töm it6 gy ür nce te st e, a tö11. ü/ . 6 gyürii h a A sz erv ók ormány mu nk ah en ge re mi nd ké t irá ny bs n cs ök ke nt er 6h ta lá n ne111 lllÜltÖdik 1 at ás t ;fe jt ki , vagy e87il1. A sz iv att yu neCI ad ag ol ja a sz ük sé ge s nyomó foly ad ék me be n ko po tt va gy me gsé nny isé ge t - tu lso tt rül t . A te lje s sz iv Ér ~k at ty ut ki ke ll cs er éln ün k. A sz erv ók or C I~ mu nk a.h en ge rét kü lö nl eg es sz ere lö pa dr a ál lit ki cs av art du ga tty u ru su k rá , be csa va rt 11 dd al . A he ng ert az Q el fo rd ul ás sa l sze mb pa dr a va ló r ög zit

és en bi zt os i ten un k ke ut án a he ng er t e1 6s ll . A ase zö r fo lya dé kk al tö ltj rel 6jük meg a he ng ez moz ük me g. Eb ba n az ese gá sá t és a fo lya dé k tbe n fig }e l• ár am lás át üv eg kémc sőben. A du ga tty u ru d be cs av ará sáv al csö kk en a sz ik a ki té ré s a h8Ilt; ki té ré s a he ng er be n.y om ód éaá er kin yo mó dá sán ál. A nil 6a n6 elt• du ga tty u r ud ki cs av a he ng er benyomódásá ar ás áv al mego öv ek as n és csö kk en a ki té ré ik a lú ~r i• s a sz erv ók or lllán3 he As el os ná s be ál ng eré ne k ~o m 6d uá lit ás át n. fes zm érl Sv el ellenő ez ám jeg ye s ki té ré s mé rizzük , am ely et a r6höz kö tün k ho zz a, ve se t6 cs6 hö l b 1 am ely kö ve ti a to la tty us elo sz tó mo zg A sz er vó ko r~ he ng eré ne k sz ab ály oz ásá t. ás án ál a be ny om ási nagyobb ki té r és t ke ol da lo n 0 , 88 - 0 , l ll me gh ag yn i. Ez a ki -i 6l té ré s a bi zt os

itó an re lé s ut án ell en 6r izz ya me gh uz ésá ná l el tü ük a bi zt os itót, ho ni k A fe lll „ és az any át sz or os an gy be ls6 .to ga zá sá va l be me nt- e a fe, jbe n hu zzu lt meg. lév 6 ho.roo:ba Ez utá n a bi zt os itó eg yik fo gá t ha jli tsu k be az ~á ba . A bi zt os a du ga tty u ru db a, az itá st lel ki ism er ete se eg yi k fogat pedi& n ke ll vé gr eh ajt an i. A tö ké let es en fe lsz er el t mllllkahenger müköd ki , Bz az er6 ne a ó sz iv at ty un ál be fo ly ás ol ja a gé pk oc si ko rm án yz ásá t . 5 10 kp er6hsté st f e3t A fe lsz er el és t 25 at t nyomás m el le tt az on os U té ré s ellenőri zzük . Ez t a lle tt fo jto tt to la tty ny om ást mi nd ké t oldalO de tt el tér és e 0 ,lme uv al II ke ll elé rn iln lt. Az ér té ke lll.lll k ma:dlllális en aegell S„ A fo lya dé k ki cs er élé sé né l 5 pe rc es 1d6tart4 CSN 65 6611 sia bv án 1!1on k er es zt ül müköd ys zál lu B 2 je lü cs ap 6

sziva tty U ae ll. tt ág yo laj jal öblitaü k a ko rm án yt az eg yik át az eg és z be re nd szélső hely zetből a ez és t, aik().rU má sik szélső he ly ze tb e ál lit su k át ; A az orv ólt or ~ lé gt el en ité se so rá n a fe lé / és fo rg as su k gé pk oc sit ál lit su k a ko rm án yt job br a és le jt6 re /ae neti r ~ ba lra. 19 " 0 20 0 i -• szab ad átaz abá l--z n ~ ttbo cstt ó aze le.,- • sz :, , A gar anc ia időszak foly amá n nem ,. ◄Ult . lhat . . . luit ani a az el61 J:t g;yü rükk el póto • . ea aoJ atoa aeg oJ pét . A tom itu gyü rük et csupán tne k étll altt tti ala ója rllg zó ályo áját . A szab aaonosaknall: bizt ons ági sze lep szabályo zó any kic ser éln i! ad szab em n at Azok kel l mar adn iok! X. 6 Amellső zés e és ker eke k öss zeta rtta ána k elle ntlr szabil;,oyaa 4 mél ls6 kere kek öss zet artt aát 6riz het jült és álli tha tju k be. a lr.er6 lrp ut keit köz épp onti uga ss6g

tb& el61 kere a meg jük mér l dda röru mé Elős zör a nüt t/. A 1ter 61tö saae tart 8 • ekek elfo rdu lásá nak tea gel yvo szél ének táv olsá gát /vag yis a ker , könn;,ebbé vál jék 116réan6l os hos ezu ségu Ida lánc a van , hos zon a övid r n végé dkét min r tlnek llér6 egy ilt végéblSl vas suk a mérlS ská lájá n, amely a leol tán Ezu . ása llit beá tes anna k vize zin lyet a mut ató mut at. nyom6dilt 1d azt az é r ték et, ame n a 96p ltoo siva l el6r e táv al jelö ~jü k aeg . Xzt lrövet6e A méré s hel yét a keré kpá nton kré 6a a kré ta jelö l6ae ll: uja kere kek 180 °-ra ford ulja nak el y hog on, m6d y ol k, dun hala n irán yba hely •e•b ec. leol vaa ban hát rde lé esse nek Ebben a azon , ába ság gas ma ek epén köz ek b61 a ker ek Jranelr. as érté kne k llérlS ská lájá n a mut ató ad meg. gó moz a lyet ame , et k érté euk ujbó l azt az l lenn ie. ht a mér éat a kenagy obb nak , vag yis 5 mm-nek kel az

előirt ös s zeta rt-8 1 mér tékn él y kikU asl! bölj Uk ast a hiszer megismé t elh etjü k azé n, hog egy még én hely ző önbö kül két r ékpá nt aéu ;,es ett /lú d a ékpé .nt hely en vég sett ■érés ered k.er tt lódo rmá defo a leg bé.t, ame lyet eset 186 . ábrá t/ ért érté kek külö nbs ége a, vag yis az el61 és hát ul aegm ont oAalen n;,ib en a k erek ek öss zeta rtás öss zeta rtta át utá nill itju Jt. A legp előirt érté k, a kere kek az mint b, yob nag y vag kise bb aao lgál ó opt ika i ét a ker élr.ö sue tart ta 116r6sére rzés nlS ella zás ályo szab a és eabb szab ályo zást llils zerr el érjü k el. val áll itjul r., ame lyek ebsát a kap cso ló rud ek elto rdi tásá A mell ső kere kek öss zet artá gnalt, aaiv el vál toz ik a pjai .nak csav arm ene tes tejé ben aoao bcsa göm mU é.Dy ltorm a ben eset ben az zör lasi tau k aeg és köz ött. A azab ályo zás s orán elős kl6i bcau gö11 ak rud ló cso kap távo

lság a a göabcau.lrJ6lr a kap cso ló ruda k ~ t vég én lyek ame , áit any nás koro ok var csav arju k l e a csa lt rige n bal , a úai k vég an öss ze. A lrapoaolO rudn ak az egy1 tejé nek has 1to tt vég ét huz zák yba n vég sett elto rdit tan ál a ugyh ogy az egy ik vag y aás ik irán , van e enet va.rm csa etes men jobb A ker ékö esz etar tta kise bb lerö vid ül vag y meghoss zab bod ik. k ozi vált meg sza hos rud ó kap csol etes en a1Ddltét kap k, a nag yobb elté rése ket egy ec.l zzu ál1o ezab n rudo ló cso kap elté rés eit egy ceol 6rud on s zab ályo zzuk . tána k és aért etla nna lt kel l cao l6 ru4 csav.araa neté nak t1sz A szab ályo zás sorá n a kap és dr6 tlte téve l aoaa uk ille tn;,e s csav arm ene tet petr óleu mm al szen yon nag és dás rozs A aia. len. aeg éa biZ toei tsuk a tej ek után ujb ól tök élet ese n buz zuk s ozá bály Sza . le ssuk toga ve t1sz 6 kere kek öaa zet arü még egys zer elle nlSr izZW t a a alla éa

áit a.a;y nás koro nak arai caav össz ekö t /S eat. 201 XL A FELFUGGESZT.ES xr . 1 A felfüggesztés és a lengéscsillapitó szerkezete és müködése A mellaö ten 6ely két torzió$ ruddal van felfüggesztve, amelyek hosszirányban helyezkednek el . A mellső tengely hidraulikus teleszkópos kettős müködésü lengéscsillapitóval van ellátva. A i;orziós rudak feje elől konzol és kar segítségével van befogva, amelyekre az edzett kulisszák vannak ráerősítve. A fejek a motor hátsó ágyazásának kereszttartójára vannak rácsavarozva A felfüggesztés lengő karja függesztő csapokkal van összekötve ~ells6 lengő féltengelyekkel . A torziós rudak hátsó feje csapágyas házakba van behorgonyozva, amelyek a tartó csővel és a vezetőfülke ágyazásának kereszttartójával vannak összekötve /lásd a 18?. ábrát/ A hátsó fejek állító bütykökbe vannak behelyezve, amelyekre azok a csavarok illeszkednek ~á /felső szabályozó, alsó

biztosító csavarok/, amelyekkel a torziós rudak feszitéaét állíthatjuk be. A torziós rudak a lengéscsillapítókkal együtt biztosítják a veze GÖfü.lke tökéletes rugózását és a mellső kerekek megbízható érintkezését az utpályával és rossz uton vég zett hal adásnál A torziós rudak viszonylagosan kevés karbantartást és kiszolgálást igéQ;Yeluek éa biztosítják a gépkocsik helyes terhelése esetén a huzamos ideig tartó zavarmentes üzemet. Mindkét hátsó tengely hosszirányban elhelyezett fél- ellipszis alak.u laprugóval van rugózva. A hordrugók közepe a hátsó összekötő elem házához oldalra felcsavarozott konzolokba van behelyezve. A hordrugók azokba mi ndkét oldalon a támlencsék élére és a tartókengyelelt csapjára támaszkodnak és ágyazásukban bizonyos mértékig kilenghetnek. A hordrugók vége a lengő féltengelyekkel kengyelekkel van összekötve. Ez a kötés lehetővé teszi a féltengelyek kilengésénél /lásd a

188 ábrát/ a féltengel yek és a hordrugólc kölcsönös kimozdulását. A hátsó féltengely két torziós ruddall/ van rugózva. Mindkét törziós rud /egyik/ végével a torziós rudak összekötő elemébe és a hosszabb torziós rud másik végével a torziós rud karjába és a rövidebb a torziós rud horgonyzott karjába van behelyezve /lásd a 189. ábrát/ a XI . 2 A torziós rudak szétszerelése é s összeszerelése Eljárás a szétszerelésnél : l. Szereljük le a mellső lengő tengelyen lévő felfüggesztésböl a torz iós rud karját. A ka.rt rorgatással eresszük le a földre és a torziós rudról huzzuk előre irányban 2 . Utögessült a torziós rud hátsó ágyazását , hogy legalább részben lazuljon mag a törziós rud feje 2/ 3. A torziós rudat PRM 07?? szerszámmal huzzuk hátrafelé A szétszereléshez a torziós rud hátsó fejében .l!18 SH 10 csavarmenetes furata van Az összeszerelésnél forditva járunk el : 1ő 1/ 2 Csupán olyan

torziós rudat szabad felszerelni , amely sértetlen és a gépkocsi meg f el eoldalára tartozik. · Csupán a 18, és 2? számjegyes jelölésü gépkocsinál szerelik fel . / A teljes állitó perselyt lazitsuk meg és . lazitsuk meg a torziós rudat hátsó ágy zás nábyoóm Jllk előre a torziós rudat hornyolásából, rud lehuzásáho z. 1 a és nagyobbitsuk meg hátrafelé a teret a 202 -+ --a 1 18? . ábr a ózá sa /fel füg ges zté se/ A mel lsö len gö félt eng ely rug ; 4 tój a; 3 - motor tar tó rék ; ke a hüv ely es len gés osi llap;itó6 tar t~r 2 ; su azá artó fog szt os hos kup llsö me l - tel jes táv tar tó per sely gés csi llap itó; 9 - kap cso ló kar ; 5 a; tój tar lk é.ru azás é.gy a torz 16a rud ak ház a; 8 - hüv ely es len mel laö fel füg ? - a mel lsö ten gel y osz tóm üvé nek i bur kol at véd örá osa ; 12 - a gum a 11 ja; kar tö eaz ügg ja 10 - a félt eng ely felfges zté s kar ja ; 13 - a félt ang ely kü.lsö v

illá ülb elü l 5 ~ gra fito t tar rud ak fej ére vig yün k fel kör ós zi tor a tt elö s relé sze 1. Fel aeg köll llyi tjük a tora tul zot t mértélcü kor róz iót és uk ozz dály aka meg el Ezz irt. talm azó ken özs tsz ere lés ét. zió s rud ak eor onk öve tke zö szé láaá val elö re a sáb a éa moz dits uk azt hor nyo azá é.gy só hát at rud s zió tor 2 . Nyomjuk s toa itó ke~ gye lén át . biz rud s rud kar ját /a leg job b ha sig huz zuk a g;yiirühöz a tor zió özé ütk ra lásá eyo hor rud A 3. ezt a munll:át két ll!Ulkáe vég zi/. s rud kar ját . a mel lsö fél ten gel yen a tor zió 4. Rög zits ük a fiig ges ztés be -------- -- 11 3 1 komp lett keret ; 5 támcs ap; 6 - a vé~ö 12 188. ábra A hátsó lengö félten gelye k• rugóz ása /6 x 6 kivit elezé s/ 2 - támcs észe; ; - komp lett zár; 4 - a hordr ugó feltii §ges ztö kengyele; hordr ugó támc sészé je; ? - az el sö hátsó tenge ly osztó muvé nek

háza; 8 ráca ; 9 - lapru gó; 10 - a hordr ugó ken~y ele; 12 - komp lett bizto sitó keng yel 11 - lencs e A torzi ós rudak kicse rélés e A gépko csi bal és jobbo ldalá n lévö torzi ós rudak at kölcs önöse n kicse rélni nem lehet . !.lin dkét rudAak azono sak a mér etei és a rudak azono s anyag ból készü lnek, azonban. eltér 6 a rudak forgá si irány a, amell yel a rudak at a végaö mogmWlkálás során csava rják. l/ A jobbo ldali rud /a men etir~ t tekin tve/ a mells ö tej homlok sikjá n betü és égyazáa1 jelle l van /P - mells 6/ megj elölv e, a balo ldali rud /L - mellső/ betü jelöl ésse l van megjelölve és annak nincs en ágyaz va a mellső fej homlo k sikja. A torzi ós rudak ily módon megjelölt fejein ek a felsz erelé s után elöl kell lenni ök. A rudak hatsó fejei nincs enek megjelölve J hátsó fejbe n a homlok oldal ról a rud szersz ámma l végz ett k.ihuz ásáho z )l 18 csava rmene tes :t:urat van kikép ezve Amennyiben a

felsz erelé s során a rudak at felcs erél jük, növe kszik az üzemben bekövetkező sérül ések veszé lye /repe dés , elcsa varod ás/ . Norm ális üzemben a torzi ós rudat csak azonos forgá si iré.n;yu nyom atékk al szaba d megt erhel ni, csupá n olyan nyom atékk al , amily ennel a gyárt ás során a rudat elöcs avart ák. A torzi ós rud felül eté n sérül ések nem lehet nek . IJ1nden ki s sérül és is leröv iditi a rudak élett artam át és közv etlen okozó ja lehe t a torzi ós rudak időelőtti sérül éséne k, Különöské ppen veszé lyese k az éles beme tszése k, amelyeket példá ul a rudak nagyo bb magasságból éles fémta rgyra bekövetkező leesé se idéz elö, a kalap ács ütése k és egyeb ek okozn ak• tehá t• l/ A gyár tott ~dalt ~l~c~ avará eával l ényeg esen csökk en 8 rugóz ás ugyn eveze tt "leül és•"• amely máskülonben külon os en kifej jelen tkezi k a k ezde ti időszakban si uj alkat része ket

a gépk ocsir a ezöen n a rugózáerelt ék /ebbe n az esetb en osökk en , amiutá magassága és a félten gelye k alapvfelsz gépko csi szabad et6 lejté se/. 204 3 4 5 6 7 189. ábra 4 kivi tele zés/ A háts ó lang 6 félte ngel y rugó zása /4 x zás komplett tart ója; 4 - ék; rusó a 3e ; 2 - t orzi ós rud; 1 - a t orz~ ós ruda k os~z ekót ö elem ó kar pers el ye; S - porfo góa; a csap ágy f edő leme~e ; 7 - a- háts ; 12 - bizt osit ó szegmena 5 - e t or~i ós rud ka rJa ; 6 -duga tét alá 11 ; ed.él f ó háts ; 10 iós ruda t horgonyzó kar; teng ely tom.i tés; 9 - lemeze~ovid ebbsz torz torz s 16 ; ék 15 ; iós rud 13 - háts ó tart óc ső , l ~ - r ; 19 - a háts ó ten~ ely osztómiivd nek háza ; 20 - fUgg eszt6 csa,p 17 - csap ; 18 - vedö récs err e elen gedbefogni a satu acél pcfá iba. Amennyibe n torz iós ruda kat kozv etlen ül n em szab ad tet alny fejj el rögz itjü. k és a satu ban 1gy beté hete tl enül szükség van, a ru dat

csak néhá kalmazunk. /az ek villa moc ivve l előidézett meg sérté se Nagyon veszé l yes a torz iós rud f elül etén és ése tkez érin való oz ájáh a hege azt6 gép elek tród akkumuláto r lr.ábe Uh ez való érin tkez áae, egyebe.k, / csölr.lrenti a ruda k élet tartamát A korr ózió Haso nló módon a f elül eti korr ózió szin tén uk és ujits eret es8.ll tisztoga ssuk le csisz oló papi rral val megs érte tt hel:, eket nagyot. lelk iism árdit otezil eel 6zés görg l eti réteg é t ugyn evez ett meg a védő fest ék bevona co t . Az anyag felü iós rutorz A . át hatú n növe lték meg a tuda k fára dási tált mes, ame llyel egyidejűleg kedvezőe és kkel lése ék meg a korr ózió val , a mech anika i sérü dak szab ad r észé t lami náto s réte ggel védt a lclllönböz6 eava k kémi ai hatá sáva l szemben. alka lmaz énál és táro lásá nál smennyib8.ll lehe tség es A tart alék t orzi ós rudak szál litás a mechaeg m t eseül védh ,

hogy a rudakat megb izhat óan zunk hé.romszösala ku bevá gáso s falap okat ket szeésze tr ruda k hoss za - 1900 mm. A köv etkez6 alka nika i sérü lése kkel szemben. A tor ziós reljW t fel 1 - gyár t. számi ~13 81 52-1 4-l jobbolda li rud /P-melle 6/ - i 56 h 12 - gyár t. ezé1111 ~ 138 1 52 15-1 balo ldal i rud /I,-melle ö/ - !1 56 h 12 A torz iós ruda k ezab ál;:vo zua ra s tartó ba van behe lyezve, a~el yet kéto ldal 1. A torz iós rud háts ó rész e csap ágya ford ithat unk el . amel yekr e a csapágyon függ etlenUl t elrö gzi2. A csapágyo n két felö ntés /büty ök/ van, tett szab ályo zó csav arok táma szko dnak rá. ó a szab ályo zó, az alsó csav ar - a bizt oeit 3. A fele6 csav ar /nagy obb átmé rő csav ar/ csav ar. 205 190. ábra A torzi ós rud kihuz ása PRM 07?? szerazá1111118l l - torzi ós rua; 2 PRl4 0777 szers zé.111 a torzi ós rudak kihuz ás!11o z; 3 - s zabályozó 011avu1 4 - bizto sit6 csav ar;~ - támasztó f

elont és 191. ábra .A torzi ós rud karjá nak ágyaz ása 1 - lenose 1 2 - mells6 támas z1 3 - támel ea1 4 csap; 5 - bizto sitó gyürü 1 6 - a toui6 a ru4 !tarja ; 7 - torzi ós rud 4 . A :tels6 szabi lyoz6 ceava r meghu zásáv al é s as als6 csava r iaegla zitáaá val • to11i6I rudat beoaavarjuk . 5. A torzi6 a rudak fels zer elésé n ek szabá lyoss ágát optik ai szögm ér6ve l ellen6 rim•t a fUten gelyr e helyezWlk rá, v agy pedig ltözve tlenil l a lterélt d6lh 6t 8rhetjilk jük• amely et aeg. .A ciegte rhelt gépko csiná l a félten gely l ejtésé nek és a kerék elhajl áatnak / ~J.4-• ° ± 30•. nek/ el6u t hték e - 1 206 19 2. áb ra elh ely ez ése sil lap itó be fog ása és sc gé len 6 lév n ásá 6z A mellső ten ge ly rug sc sil lap itó XI . 3 A hü ve lye s len gé lés Sz ere lés és sz .át sz ere star tób a vaA beh org on ;yo rés zé be n vil laa lal cU ls6 fe t itó sz lap ré sil lan sc tat gé elv ála sz tha l

. A hi dra uli ku s len re sz olg áló tar tó va l sé ité gz rö k ne éjé ve z e t6f ülk va, amely 11. gé pk oc si on yo zva , alk ot. cU tar tób a va n beb org lal laa vil itó lap sil sc hid rau lik us len gé 2. Al só rés zé be n a ré sz t ké pe z. ye l elv ála sz tha tat lan ell ng lte fé ru lal laa caa,pok bi zto ue ly a me lls 6 vil va n beb org on; yoz va. A al pp csa an tób tar ru . vi lla.a lal kic sav aro dá .sa al sz ea bc 3. A fe ls6 és az als ó a k1 la~ ulá ssa l és a l ke ek tét alá ó sit bi zto ait va van nak le me ze s A . . . 10 0 A . • • •• . • • • . . • . . . . . . . • • • • • • • • • • . öaszeeyomásni l • • • l,lijs za ki ad ato k, • • len gé so ail lap itó su lya Lö ket /em elk ed és/ 111nimál1a ho ssz m/ pe rc lök etn él Oe Ul ap itó e.r6 10 0 111111-88 • • • • • i • • öes ze.nyomáanál hu zá sn ál • • •

• • .l 70 m/ pe rc lök etn él O• Ul ap itó er6 10 0 111111 hu zás nil . 8 , 70 tg 250 46 2- 190 .:t 50 kp 9()0 .:t 50 kp 150 750 50 50 kp kp ;t ;t • • • • • • • • • . • • • • • • 2D? A 193. ábra hüvelyes lengéscsillapitó metszete 4 lengéecaillapitó szerelése, karbantartása és ápolása. 1. lengéscsillapitót rugózott és rugózatlan tömeg közé erősitik be. Szokványosan függőleges helyzetben szerelik fel. Bttöl a helyzettől legfeljebb 45°-al térhet el A 2. A hüvelyes lengéscsillapitó az üzemeltetés folyamán nem igényel karbantartáet 61 oly módon van elhelyezve, hogy a lengé.s csillapitó olaját ne legyen szükség k iegéeziteni 61 kicserélni. A dugattyu rud szilárd krómos és fényezett felülete megaltadélyozza a labirintusos tölllitő gyürü sérülését 3. A le11géscsillapitó tökéletes működéséhez és zajtalan járatához fontos, hogy a gépkocsiba beszerelt lengéscaillapitó

az üz•emben ne lépje tul a maximálisan engedélyezett kité• rést, amelyet a méret rajz állapit meg. A labirintusos tömités esetleges sérülése a lengéscsillapitó olajának azökés6vel jelentkezik, amely a záró anya felül~tén jelenik meg. Oly esetben, amikor a le~éscsillapitó nincsen kellőképpen feltöltve, a rugózás során káros hatásu ütések jelentkeznek. A lqéacsillapitó zajos és a sérülés veszélye lép fel A lengéscsillapit6 javítását különleg~•IA fel.szerelt milhelyben kell végrehajtani 4/a/ Alengésosillapit6 nem helyettesítheti az ütközés funkcióját; b/ A tengely ütközését oly módon kell megszerkeszteni,hogy egyetlen esetben•• lépjék tul a lengéscsillapit6 névhgea löketét /emelkedését/, hogy ne követlc.ezhesaélc be a lOAgéscs1llap1t6 sérülése 208 194 , ábr a val A háts ó lapr ugó bef ogá sa satu gye le l - rög zitö alá tét; 2 - a rugó ken e óján ak les zer elés e és fels zer elés XI

, 4 o A hát só teng elye k hord .rug A munka vég r eha jtás a: alv ázk ere tet, t6a.c tám assz uk alá a szek rény es l, En~héo ome ljük felé e megb1zha sik biz tos itó ksn gye lt , hord.rugó vég ét, szer eljü k le a 2 , Eme lővel eme ljük fel a .rugó vég ét laz itsu k meg /az alak u összekötő ken gye lt, a hord C a kből é cncs táml a ki szuk akas én/, szté st a hord .rug ó elle nté tes vég után hogy szé tsze relt ük a f elfü gge alán sze épe n, a felf ügg esz tés mill tkét old köz ót rug a alá uk assz tám l lőve , . Uo zgó eme tt ken gye lt. any ás !.! 10x l30 csa var ral rög zite relj illt le az old alsó biz~ osit ó , az utp álya llán yáa r ögz itó ken gye lbe, eres szü k le be uk fogj n ese telj t ugó dr hor A 4, ki, Az emelőt megfelelő heigyázatosan egy ensu lyoz zuk előv n yba irán lé rafe hát bao és után a elelő horo gga l huz zuk ki, a föld r e for ditj uk rá és után a megf lyen ere sszü k le, a hord .rug

ót eze tt neh éz hord .rug ót köz a visz ony lago san lab ilia ao elh ely y hog , l attó b sab ágo ons bizt /Ez ki , / v etle nül az e mel őn egye nsu lyoz zuk ere lése előtt az eset ben , ami kor a hord.rugó kisz an abb tunk zha o dolg en ebb mcs Ke oyel ő félt eng elyé n , a második háts ó teng ely megfelel lesz ere ljük a kere k eket l egal ább t sorr end ben sze relj ük viss za. A hor dru gót a gép koc sira f ord itot tsze dés e és öss zes zere lése A háts ó ten~ elye k hord .rug óina k szé gye lbe van befo gsav aro zott alá tétt el a rögzitő ken A hord.rugó a négy csavar ral öss zec ako zva /ke resz tbe n/ karu kul ccs al egy enle tese n és vált azu hos nél lésé ere lesz rugó va. A hord lazi tsuk m~g s csav arok at, legh ossz abb lapj ána k vég én lévő t ellenőrizzük a rugó A hord .rug ó öss zes zer elés e előt táml.enceék álla pot át yok kal és rov átká kben az egy es lapo k bes ajto lt horn Az old alra való kih ajlá

ssa l szem hord rug6 lap köz epé re u elm ozd ulás sal szemben vala men nyi áoy szir hos a , itva tos biz 18k kel vaDJ toe itva /a szok ván yos akU bem élye dése kke l van nak biz öral félk és l kke lése öge kisz bes ajto lt csap szeg hel yet t/, junk f el gra fito t 6 lapo k érin tke zée i felü leté re hord Az öss zes zer elés sorá n a hordlug ren dsz eril lt csak ezt köv ecsav arok at, a rögzitő alá téte ket zitö rög A irt, özs ken azó alm tart vag y megfelelő eatu bao enyomtuk a hor dru g6t sajt ó ala tt össz tán miu , arni sav bec juk ral szo rito ttöen tud kba n bec sav art két tová bbi csa var tala esz ker ben szem sal más egy agy /194 , ábr a/ v tuk össz e., 209 14 TATRA 148 XII. A FÉUX XII. 1 A fékek szerkezete és működése A TATRA 148 tipusu gépkocsikat három egymást61 független f ékrendáZe.rrel létt6k eli a/ üzemi kétkörös lábbal müködtetett vflam~o.nyi ke~ékre hatást gya korló légnyoláaoa f ékkel, ame1 Y a

pv<tkocsi fékjét egy tömlővel nem kozvetlenul vezérli /lásd a 195. ábrát/ • b/ kézi segédfékkel /a hajtó tengelyek kerekei re a gépkocsi hajtó ber endezésén ktre3ztül hatást gyakorló fék/ , amely egyidejűleg parkoló fékként szolgál, c/ a motor kipufogó csövét és tüzelőanyag vezetékét elzáró motorfékes teher111enteait6 fékkel , Ezt a féket főként az üzemi f ~k tehermentesitéaére szánták nagyobb lejtőkben vég. zett haladásnál. A fékrendszer működtetéséhez , az elektropneumatikus szelepek működtetéséhez /az out6mü bekapcsolására szolgáló berendezéshez, a mellső kerekek hajt6müvének beltapcsolésához1 a differenciálmiizár vezérléséhez/ a gumiabroncsok felfuvásához és egyebekhez szükséges aüri• tett levegöt az egyhengeres dugattyus léghütéses kompress zor adagolja . Ez a motorra elől van felszerelve és a motor forgattyu tengelyének mellső végén lévő szijtárcsától ékszij müködt&t:ő ,

A kenőolajat a kompresszorba a motor kenörendszeréből vezetik be. A kompresszor a l eveg6t a. motor szivó csövéből szivja be, te!:lát a levegő mentesitve van a szeon:yezödést öl a mot or légszUröjében. A süritett levegő a kompresszorból a nyomásszabályzón keresztül áramlik át , amely el• v·álasztóként és szabályzók.ént szolgál, mentesíti a levegőt az olajtól, a viztöl és a szeny• n.yeződésektől A tiszta levegő csövön k eresztül áramlik be a légtartál;yba a szabályz6hos /10 liter/, a mellső tent,elyhez /~5 liter/, a hátsó tengelyhez + a pótkocsi hoz /fiJ liter/ h a segéd légta.rtályba a hátsó tengelyhez és a pót~ocsihoz /20 liter/ A többi légnyomásos berendezés számára /elektropneumatikus szelepek/ a gépkocsi bal• oldalán elhelyezett nagy légtar tályból a fékrendszerböl veszik a süritett levegőt . A gépkocsi szerelvényfalán h elyezkedik el a légnyo111M !llé.t~, all!el;y ellenőrzi a fék•

rendszerben és ugyanakkor a mellső tengely számára szolgáló rendszerben az üzemi DJomást, A gépkocsira továbbá figyelmeztetö akusztikai berende zést is fel.szereltek , AmiJ1t 1 légnyomás a fékrendazerbeJl éspedig a hátsó tenBel;yek számára szolgáló körben c s ökken, milkö• désbe lép a villamos berregö. III. 2 Fontosabb szerelési és szabályozási adatok U:i:emi fék • . légfék, dobos kulccsal A fékbengerelt átmérője mellső és háts6 fékeit . • • Fékdobok átmérője elöl •• • • • • • . fékpofák betétjein ek szélessége - hátul • •• • A - mellső teJ1gel y •• • - hátsó tengelyeit •• • A betételemelt mennyisége egy pofán • • 210 önműködő • • • • 100 mm 406 mm 420 111111 140 mm 180 mm 2 pofás szétkapcsolt 195. ábra 148 S3 kétkö rös fékek beköt éséne k vázla ta T a és A légny omás os beren dezés ek acsap ó szele p ; 4 -

léghátsó kerek ek fék.h enger e; 3 - vissz 1 - kompr esszo r; 2 - a mell sö és y a légnyomás szabáartál dlégt aegé 5 ra /35 liter /; tartá ly a mellső kerek ek fékje i számá lllilvet bek!li)oeoló , osztó az 7 ; tipus u légny omás szabá lyozó lyozó szám ára / 10 l iter/ ; 6 - 124 opneu matik us szele elsktr ésU müköd s kettő csoló kikap és csoló a melleö kerek ha jtómü vét bekap :ra - 20 liter /caupé.A tenge lyek h a pótko csi fékje i számá pek; 8 - segé d-lég tartá ly a hátsó l/; 9 - a pótko csi okná tipua csi gépko s 32 és a szekr é0.3e knál és a szekaz S3, a PPR S3 , a PPRH 83, a PPRH sitáso módo 14 PPR a a PPRH s3, a PPRH 32, S3, a PPRE S3, fékc sapja /csup án az s3, a PPR S3t faj PPR S3,a az án /csu;> ra számá csi pótko a köto /csup án az osa,p rénye s gépko csiná l/; 10 - összs ó elzár 11 l./; csiná gépko ényes szekr a a PPRH 32, a PPR 14 módo sitáso knál ésa PPR 14 módo sitáso knál ée a szekr

ényes gé°"k ocsiJ lálh S3, a PPR S39 a PPIUi S3, a PPRH 32, solój a; 13 - k:ipufogó szele pek;l 4 - a tenge lyek diffa ren12 - a fékvi lágit á s nyomásos kapc- a tenge lyköz i diffe renci álmil zár munkahenge re; 16 - légciálm li zárjá nak munkahengere; 15fékcs - nagy légta rtály a hátsó ap ; 18 - légnyomásmérö; 19pe; fő nyom ásker esö; 17 - kétkö rös hez 2l - a moto rfék szele szele rfék moto a 20 /; liter /fi) teng elyek és a pótko csi fékjé hatás fokoz ó; 23 - a relt vezé val csoló lykap tenge a 22 er; pét vezérlő lée1nyomás os munkaheng llii egisz eres milhajtól aegéd a 24 a; csapj ó elzár etö vezeték leve~ őt a szerv ókorm álzyh oz elvez a PP 7, a PPR 14 5, PP a 18, P a 12, P a /n.1Jlosen a P3, c!7 - a eeml.eködés ü elekt ropne umati kus szele pe re; henge oló kapcs il ál/; 26 - a aegéd hajtóm tipua okná l és a s zekré nyes gépk ocsinopnew ? ,a PPR 14, a PPRH 32 PP a án /csup pe szele ua. natik elektr 14, a

PPRH 32 ges helyz et egysz eres mük ödésü et kapcs oló henge re /csup án a PP 7, óa PPR a a pótke rék tipue oknál / ; 28 - a semle ges helyz csapj elzár ék vezet ető elvez rhez henge lö vezér s zekré nyes a tipua okná l/1 29 - a leveg öt a /csup és l okná tipus S3 PPRH a , S3 PPR a án a S3, S3 tiPPRR a leere sztáséh ez és felem elésé hez S3, PPR a S3, az án /csup ere munkaheng uropne elekt gépk ocsin ál/; 30 - a pótke rék tartó jának désü mükö a ltettö zár - a diffe renoi álmü pusok nál és a szekréD.3es pótko ceiná l/; 31 matik us szele pe • • • A betét vast agság a a pofa közep én •• lábfé kkel v ezér elt valam eonyi pofa telje s hatás os f ékezö felül ete • • • • • • • • • • A fékpe dál holtj árata /a pedá lon/• A . Szüks éges erő a fékpedálon Segéd ké zifék • • A f ékdob . • • • • • • • • átmér őj e. • • • A fékpo fa betét jének széle sség

e• • • Betét elem menn yiség ejp pofán • Hatás os félú: elüle t A kézif ék boltj árata /a fogan tyun/ . . . 15 mm 2 7440 ca kb 37 mm kb 37 kp dobos , pofás s ~9 Mlasz itett kulcc s al 300 mm kb 100 11111 2 2 545 cm kb 110 11111 211 J 3 4 20 2 22 196. ábra A T 148 Nlt 6 x 6, az NIPt tipusu légtcyomásos fékrendszer vázlata l - kompresszor; 2 - a 111ells6 és a háts6 k erekek fékhe.ngere; 3 - visszacsapó szelei>; 4 - kit l6gtartá17.1 5 - segédlégtartály a nyomás ,s zabályozására; 6 - iker elektropneuutikua aselep az oszt6111Ü bekapcsolására, a méllsiS kerákek hajt6müvénák b&- és kikapesoUs~al l - visuacsapó szelep; 8 - elzár6 csapok; 9 - a pótkocsi számára szolgáló nyomástölt6 vezeték; 10 - a p6tkocai számára szolgáló fék.nyomás vezeték; ll - kipufogó szelepek; 12 - differenciilliilárak a 111ells6 és a két háts6 tengelyen és a tengelyközi differenciálmü1 13 - n;yoúaazabályl61 14 -

fékvolágit6a-kapcsol6; 15 - nyomásmér6; 16 - kétjáratu szelep• l? - ltétköröa f6 f6kcsap; 18 - légnyow keres61 19 - a pótkocsi motorfékkel végzett fékezése er6sségénak asabályz6ja; 20 - a motorfék vezérl6 szelepe·; 2l - nagy légtartály; 22 - a tengel~apcaol6 hatásfokoz6ja; 23 - motorfék; 24 - ~enes csap; 25 - a segédhajt6mü.vet vezérl6 egysserü ela:tropneumatikus szelep /csupán a 148 Nl!Pv tipusDál/; 26 - a semleges helyzet kapcaol6 rllldazere /csupán a 148 NTPt tipuenál/; 27 - a segédha;!t6mü kapcsoló hengere /csupán a 148 lfffl tipuanál/; 28 - a tengelyek differenciálmü zárját és a tengelyközi differenciálllliivet vezérl6 kett6a IIIÜltödésü elektropneumstiku.e szelep; 29 - a semleges helyzetet vezérl6 egy11erü elelctropneumatikus szelep /csupán a 148 NWt tipusDál/ 197. ábra A T 148 BTt 4 x 4 tipusu lé l - koapreaazor; 2 a mells és gnyollásos fékrendszer vázlata 6 lég~artáln 6 - segédlégtartály : h!;s~ereltelt

fékhensere; 4 - visszacsapó a zelap; 5 lllUtödésü elektropneU11Stikus szelep a~ 0 : ; !~YZ6 számára;? - nyomásszabálysó; 8 :Jt.!Aak 8 - . kapcaolásáhos; a mella6 kerekeit ha;ltomi•" 212 6 J!: 197. ábr a alá irás ána k fol yta tása a szo lcsa pó sze le • sza ; . 9 - vis 11 - a pót koc si szá már be- és kik apc ~ol ásá hozete si szp , lO - zár ócs ap; ufo gó koc kip pót a 13 k; 12 eté k; vez úsvez nyo ltö gál ó oyo má sto o~ a6szo lgá ló fék ny ös f6 15 kör ló; két cso kap 17 ; tás lep ági sze I l6 - két jár atu sze lep ; 14 - fék vil r k sza pót ek a gén 19 seé ; erö s esö ás kcr iék kel v~g zet t fék ezé fék csa p; 18 - légn yomtorf ö sze le~ :sh mo tor 22 moérl a; vez zój t oko éke ásf 8 hat mo a oló pce 20 yka ; 808el. bál yoz ója enp; 24 - nag y lég tar tál a há tsó t e.ngely dit ter ~ 2 5 1 a ■ellsö 6enei tor fék ; 23 - egy ene-s csa 1St re UJ1 ésé pne érl ktro vez ele r rü iizá

sze álll egy sze ep a diff ere ciál mil zár ja; 26 3 4 2 e 13 14 15 16 17 M 20 18 198 , ábr a lége yom áso s f ékr end sze r váz lata su A T 148 PP 23 tipu zac se.p 6 sze lep ; 4 - kis f ékh eng ere ; 3 - visabály k eke ker só hát a és 7 - ket tös mUköllaö me e l - kompres szo r; 2 -édl égt art ály a eyo más sza bál yzó hoz ; 6 - eyomássze lsö z61 k hajt 6mi lvén ek eke ker lég tar tál y; 5 - segetik us sze lep ek az osztómü kap cso lásá hoz és a msl ló; 10 - légllJOmáe ker ecso um kap pne tás ktro ági déa ü ele 9 - fék vil y 8 - kip ufo gó sze lep ; mér érlő sze lep e; 14 - nag ö1 13 - a mo torf ék vez be- éa kik apc sol ás áhoföz ; fék egy más llJO 18 pi 12 ess. p1 s csa ene egy ;l7 ös 16 - mo cor fék a segédhajt6111ilvet kap cso ló a; ső; 11 - két kor z6j oko áef hat oló pcs yka gel a ten lll8 tiku s sze lep ; 20 lég tar tál y; 15 - ajt6 rü a dif fer enc imüv et vez érlö elek trop neuditf sze rü a seg édh

sre nci álm ü zár~a122 - egy sze yek gel ten só hát a és leő lep mel sze a s iku 21 mat hen ger ; álmü zár at vezérlő elek trop neu és tér fog ata • • A lég tar tály ok mennyis ége l X 20 ll/ 35 l lx 60 l lx 10 l l X l :ic l :ic l :ic 35 85 10 1 2/ l l a és sza bál yoz ása XII . 3 A fék ek kar ban tar tás azé rt, alk atré sz tök éle tes álla pot ára den min w:ik j el ügy D sorá A fék .ren dsz er ápo lása egé sz fék ren dsz er üzelllböl zet ek üze mk épt elen ség e és az rke sze es egy be ék ezz etk köv tart ásá ról , 811elyet hogy ne ~ék ren dsz er általáQ.os kar ban a nk ozu lalk fog ban iak ább tov val ó kiv álá sa, A vég re. az el6 1rá sok sze rin t haj tun k . mje gye s jelö lés ü gép koc sikn ál l/ Csupán a 16, 66, 86, 88 szá 21 Minden töb bi kiv itel ezé sné l, 213 199. ábra A fö kétkörös fékcsap 1 a fékpedál cs ap ja; 2 - hüvely a nyomórugóv al; 3 - membránok; 4 - szelepek A

légfékek vegő csővezetékei Ameo.n;yiben a motor leállit ása ut án a feltöl t öt t légtartály okból szökik a siil!i tett le- vagy nem lehet a motor normál járata mellett a l égtartályo kat az elöirt nyomásra feltölteni /a kompresszo r rendben van - lásd a kompr esszor helyes müködésének és karbantart uának ellenőrzését/ , ez a csővez eté kek tö11U.tetlen ségé t jelzikA nagyobb tömitetlen séget könynyen megállapitju k a azökő lev egő s i polása alapján A kisebb tömitetlen ségeket oly 1116don illapitjuk meg, hogy az egyes kötésekre szappanos vi zet hordunk fel A szökő levegő a tömitttlen kötésen szappan buborékoka t hoz létre A tömitetlen kötést javitsuk ki v·a gy a t ömitést cseréljük ki, illetve a hibás alkatrészt cseréljük ki , es etleg a köt ések csavarait huzz•.lk meg Szétszerel és előtt a caővese­ tékekböl eresszük ki a süritett l evegőt ol y módon, hogy néhányszo r lenyomjuk a fékpedilt

/álló motornál/ . A osövezeték ek mindegyiké nek tisztáknak kell lenniök, azokban homok és viz, val8.lllint rozsda nem lehet, ho81 szavatolva legyen a s zerkezet t ökél etes müködése. A t ársitott l é gnyomás s zabályozó társitott légnyomás szabályozó t a motoros gépjármüve k légnyomáso s r8lld.szeréhez al• kalmazzák. A nyomásszabályozó arra szolgál, hogy fenntartsá k azzal az üzemi légnyoúst , egyi dejüleg feltölthes sék a gumiabrollCaOka t és eltávolith assák az olajat Miután a légtartályo kban elérték az üzemi nyomást a szabályozó teheraent esiti a kinyomó ágakat. A légtartályo kban bekövetkező nyomáscsö kkentés esetén a nyomásszab ályozó biStoeitja a légsüritöv el az üzemi nyomást A Fő müszaki adatok1 . Tipus jelzés •• •• • • • • Névleges nyomás •• • • • • • • • szerkezete t merülési vonal alatti gázol8ra méretezték • A szabályzót a kompresszo

r maximális t eljesitmén yére hatá- • rozták meg • • • •• • • • • • 214 . JIXOV 124 6 atp 0 , 8 m-ig 32 71?/ óra -200 . ábr a A pót koc si fék csa pja yoz ó k aro s fed él; 2 , } - a sza bál l - a kéz ifé khe z csa tlak ozó l s zer kez et dug atty u.1 1 4 - f edé si fék csa p j a A fö f~k csa pok és a pót koc 11Jelnek gya kor i belső sze rke zet ei nem 1sé nak pjá csa fék sik koc pót a A fö fé kcs apok és ken kenést vagy kar ban tar tás t. közönként kö.anye Mn csu szó fel üle tét csu pán idő nek ésé érl vez kai ani k a ech cea m p át U hib A fék csa rke zet ébe n jelentkező bárminem sze pok csa fék A . al irr őzs jük be nem dermedő ken hár ith atj a al. gyá rtó üzem v agy szal:tmühely A lég fék ek tut oz ék ai fe~ hez köt ik e az öss zek ötO fs~ . lith sz a ötv zek öss an v vel cső val A pót koc si fék csa pjá hogy tis ztá k leg yen ek a fej a pót koc sit. UgyeljiiDk arr a,

vel löjé töm cső tő ekö z s ös k azé rt, hogy a nyo hoz zá a z ek a fed ele k és a zár ócs apo yen leg k tte ite töm i, ele fed csa tla koz tat va, az önz áró sze lep ein ek enn;yiben a pót koc si nin cs en Am . el k ssé khe szö ne egő itv a van mó rendsz erb öl a lev az összekötő f ejekbe n biz tos ek lep sze áró önz Az . nie len elz áró csa pna k zár tnak kel l ek. ócs apo k töm i.te tlen ek len nén nak arr a az es etr e, ha a zár éte ket . rá ljü k ki a t öm itö gumi bet A töm ite tle n sze lep ekn él cse A fék henger ek kar ban tar tás a ik meg . s zemben gumi bet éte kke l véd val ásá l ato beh ár s a és A f ékh eng ere ket a por apo tát és a sér ült gumi szó ban for gó gumi bet éte k áll a l kel k nün riz enő ell ót n em vo lt üzemben Ezé rt ala pos an yiben a gép koc si huzamos i d6n enn Am ki. jük rél cse ben lju k át, ese tbet éte ket kellő idő ere ket lel kii smere tes en viz sgá eng ékh f a Ul kiv men

1 üze z vagy hos szu időn át les le . uka t tis zti tsu k ki és ken jük könyleg s zer elj ük le, a dug atty l len niö k é s szo rul ás nél kül kel jól töm itet tek nek en ekb ger hen a sk ukn atty A dug n;yedé n ke li mozo gni ok. 201. ábra Az összekötő fej -• b tét /u„lé s/·, 4 - véd6 fedé l /a por beha tolás l fej; 2 - szele p; 3 - guuu. ával szellben/ e 202. ábra A fékhe nger 1 - dugat tyu rud; 2 - elnyomó rugó; 3 - duga ttyu a tötllitlS manz settá val; 4 - fékhe nger A féksz erkez et ellen 6rzlis e a tense l:yen L!1.nden elind ulás előtt ellen örizz iik, hogy a fékbü tykök karjá nak milldegyilte azonos lökette l /eme lésse l/ r endel kezik-e. Az eltérő löke tet a kerek eken az egyes fékek nem azonos lllilködését idézi k elő és megn ehezi tilt fékez ésnél az egyen es irán;y ban való halad ásné. l a gépko csi korm ányzá sát A fék felen gedé se után a bütyk ök karja inak könny edén kell vissz atérn

iök saját kiind ulási helyz etükb e. Ame ~iben nem térne k vissz a, kenö préss el kenjü k le a fékbü ty• kök c sapág yait mind az ideig , atllig a fékbü tykök csapá gyai körü l a karok oldal áxól nem türemlik ki a kenö zsir . A müszaki karb antar tási terv szeri nt szabá lysze rüen szere ljük l e a kerék agyró l a fék• dobo·t /mind ig csak a lenyomó csava rok segit ségé vel/ és a fék alkat része inek felül etét tisztogas suk meg a sártó l , a portó l és a fékbe té ttöl szárm azó bevo nattó l . A fékbe tétek f elüle tét és a fékdo bok surló dó felül eteit mosni nem szaba d /péld ául benz innel vagy 0.3er solaj jal/• Csupán a fékpo fák beté teit és a fékbü tykök eurl6 d6 felü letei t ment esith etjük a portó l és 8 bevo nattó l lemo sássa l. A betét ek és a fékbüt;ykök ök közé finom ken6 zsir réteg et hordh atunk b• A f ékbe tétbe n lévő szege cs feje száms xa szolg áló nyilá sból távo

litsu k el a szennyező­ dést, hogy a fékdo b surló dó felül ete ne rágód jék be. A fékdo b kerü letén lévő karco lások ne• jelen tenek hibát , ameddig a fékpo fákon kellö mérté kü a beté t réteg e. A surló dó silton azonb an 20 mm-nél hossz abb keres ztirán ;yu reped ések nem lehet nek• AZ ilyen fékdo bot uj fékdo bra cseré ljük ki, minth ogy enélk ül a fékb etét nagyo n gyors an haszllÁ• ló.d nék el 216 203 . ábr a ami nt a fékdob köz ött i héz agn ak tek kop ásán ak és a f ékp ofa, val eté b a an sáb árc t fék a k láso Nyi ell ené írzé aéh ez A ker ékfék ek sza bál yoz ása rud jána k 1ök ete ami kor a fék hen ger dug atty u , ges ksé szü or akk ása yoz bál A f ék sza lök et 2/3- a/. 65 mm - 85 ClllD /va gyi s a tel jes mm- re /va gyi s a telj ea lök et se utá n sza bály ozz uk 35 - 45 elé Az uj f e kbe tét fels zer ozá sná l 30 - 35 mm-re eté t , és minden tová bbi sza bály lök ak ján rud

u atty dug er eng ékh étek álla pot át /a 1/3 -a/ a f s e16 tt elle n6r izz ük a fék bet ozé ál:y szab den liliA . t zás ályo vég ezzü k a ,s zab . nyi láso n át , lás d a 203 . ábr át/ eté tet ki k ell cse réln ünk . gsá ga 5 mm-nél kis ebb , a f ékb asta v Amell!lyiben a fék bet ét özs irra l sze ~ez ödkel l cse réln ünk :, amikor azo k ken ki is en etb es oly et tek té be A fék a fék bet éte ana zon ten gel y más ik ker eké n is ugy az ünk réln cse l kel ki n tek be. Ily en ese tbe ket . képpen boc .yo litju k lei A s zab ály ozá st a követk ező ljük ki a men esz t6t csa var juk l e az anyáka t és eme és meg k itsu laz n pjá csa työk ál:y ozá aáh oz A fé kbü tes vég ét a teng elyk apc soló szab nté elle yök büt fék A ól. ásb lód eng er dug aty a kar ral val ó kap cso el. azt szü ks ége e fog szám ra a fékh menesztőre és for dits uk u ylap nég á r ob kéiz ött ük fékd a ssz ille abe tét és Igy csö kke ntjü

k a héz agot a pof an. yáb irán si ödé műk a büt yk en jána tyu rud Ezt követő a bet ét a dobra ille szk ede tt rá. y hog , zük rez é nem g ami ig, hozzuk kap cso l6min d az ide a menesztőt könnyed üté sekkel és meg k itsu laz en tékb mér lás fog aina k köt jel enté kte len ese tben , amikor a homlok hor nyo Oly , al láss nyo hor ö lév ján dás ba a büt yök kar cso l6dá sba hoz ni a kar ral , aknak és nem leh et a men eszt öt kap van ben szem sal más egy i csa csu le kel l huz nun k és azt a sa utá n a fékb ütyö k csa. Pjár 61 ará sav lec ák any az töt esz a büty kön jel öljü k kor a men l elf ord itan unk . Lehuzáa előtt kel l áva fog 3 l elü ülb kör nak belső hor nyo lás zet ét. meg s menesztő kiin dul ási hel y A kéz ifék sza bál yoz ása k le : következőképpen boc .yol itju A kézifék sza bál yoz ásá t a men sben lévő meg , hogy a kap cso ló kör ön a szeg zuk huz on mód oly ját kar el a szal , A kéz ifék

nagyobb héz ag ese tén vég ezz ük ti zöt kéi ob ékd f a és ét bet fék 3,ré sbe ugo rjék b e, A 217 bál yoz ást. 204. ábra A kézifék szabályozása 1 a kiegyenlitö henger házán lévö rögzitö csavarok; 2 - szabályozó csiga 2. Lazitsuk meg a kiegyenlitö henger házán lévö két rögzitö csavart /204 áura, l tétel/ }• A szabályozó csigát forditsuk el /204. ábra 2 tétel/ az óramutató járásával ellentétes irányban annyi ideig, hogy mindkét pofa szorosan illeszkedjék rá a fékdobra Ezt ~öv etően huzzuk meg a kiegyenlitö kis henger rögzitö csavarait. 4, A kézifék-kar megterhelésével ellenörizzUk annak teljes emelkedését . A kapcsoló körömnek legfeljebb az 5,-ik - 8,-ik hé zagba szabad beugornia, ami a kézifék-kar végén hozzávetőlegesen 160 - 190 mm-es löketnek felel meg, 5, Az ily módon szabályozott fékkel tegyünk meg körülbelül 5 km-es távolsá~ot és ellenőrizzük a fékdob hőmérsékletét. Oly esetben

amikor a fékdob melegszik, forditsuk el hozzávetőlegesen fél fordulatra a szabályozó csigát az óramutató járásával m~gegyezö irányban, Hozzávetőlegesen 5 km megtétele után ellenőrizzük, hogy a fékdob nem melegszik- e, A pofabetétek és a fékdobok A kerekek fékeinek szegecselt különleges betétes pofáik vannak, A fékbetéteknek teljes hosszukon nem azonos a vastagságuk, Az uj el nem használódott fékbetétek vastagsága középen 15 mm és ez a vastagság mindkét vég felé bizonyos mértékig csökken, A tartalék fékbetéteket teljes egységekben szállitják le tulnyomórészt az egész gépkocsi számára a szükséges szegecsekkel együtt, Ezekben a b~tétekben a szegecsekhez a furatokat már kifurták és a fékbetétek surlódó felületeit megmuo.lcálták A kopott fékbetéteket a gépkocsi valamennyi fékjében egyidejüleg vagy legalább egy tengeJ.y mindkét fék~ében kell kicserélni /az különösképpen a mellső tengel;ynél fontos/,

Csupán egészen kivételesen szabad egyetlen fék két pofabetétjét kicserélni, amerucyiben az megsérült vagy bezsiroz6dott /ha a többi fékben a betétek nem koptak el/, Azokat a fékbetéteket, amelyekre kenőanyag jutott rá /például kenőzsir, amely a kerékagy sérült tömitő gyürüin keresztül hatolt be a fékbe/, feltétlenül uj fékbetétekkel kell kicserélni, 1 ,, ;- - --- -" . :-J , ,,- J• 1 7 205 . áb ra el. ren dez ési vá zla ta A tehermentesitő mo tor fék ·· i! k j eté aé t dező szi va tty u vez érl -•6t;:;:1ő :ag b~ ~z e• t~ ze 2 - a befecsken ve 1 - a mo tor fék ka r ja; egő lev mó ő légnyo lkod a llli 4 a ; lep f 3 sze ; ó en egő pit etb lev elz áró hel yz kip u.f ogá s tom p;? ele az ró zá 6 r; hen ge 5 agg al bek ell lli. 4 keD:ő­ bad ben zin lle l vag y más any sza 1 11e11 át jt fa tét be fék duz zad ásá t idé zi é A ~e lha azniüt , ha tol be és azu tán annak e éb s zet rke sze ső bel

nak ac.yag a fek b eté t M,YaGá a. eág oll ajd tul i áa lód sur t ezz el csö kke n a fék ue tét be tét es fék po fáj a van . Ez ssz on azo nos vas tag ság u ho jes két tel lld mi k nek fék ána gás zi/ A biz tos it6 /ké menő po fáv al a fékdob for z erk esz tet ték meg ké t rá. s nt ké fdk táv olo dik el és 1 1ka han mec a fék et dob for gás ána k irá ny ába n fék a fa po ó als az al r gy oród áss étj e ké tsz er, s6 t háro11Szo helyén . !ékezé sné l s url bet fa po s6 fel A t. r6 po fán a nyo móe tét ak kop ásá nak ell en 6rz ésé igy megn öve li a fel ső e. Bz ért azu tán a fék be étj bet fa po bec ó iké als egy z o.d a lke zil llk . Az ese tek mi sabban ko pik el, mint k áll ap ota szeril lt ité 11e tjé eté b fa po ső fel nél mi.odig a ll kic ser éln i. mindké t po fa be tét jé t ke A motorfék sza bál yo zás R tor ko lat át. tel jes en zár nia a kamra d aba z . s nem nek lep sze lévő A mo tor fék kam ráj ába

n . zö tt hézagllak ke ll ien llie kö a fal ra kam a és tor ür es jár ati for dulep sze rt zá A san . van öss zek ötv e a mo iku han mec se ezé end ber yo zzu k be, hog y A motor fék vezérlő tor fék et oly módon sza bál mo A i. tte ze rke sze ló e zo lgá rat i for dulat a1c .ak sza bá lyo zás ára en áll ito ttá k be az üre sjá tes éle tök ec. yib eoo am , jár ati müködjék ind itá sai llá l nagyobb ür es es az tel jes illt81lz1t áe ea l egy tor mo a et6 vez mü , hogy a gép jár Ekkor azonban menet l atszám okat. Előfordul tt az t már nem csö kke nti . el6 et men 811 11b azo , fék hib ájá t, azo nfor du lat számo t; ál lit be szo r rek lam álj ák a mo tor sok n tbe ese az ben Eb ködik. sjá rat i forala tt a mo tor fék nem mü 1Ü l s zab ály ozt ák be az üre le1 yte hel y hog l, val an számok pán abb lik az ür es jár ati for du lat ete ban az ok ren ds ze rin t csu öv egk m k ele tét fel i atá roz ott ü zem sza bá lyo zás

át ia oly du lat szá mo kat . Ha a megh zta tni a mo tor fék ala pv et6 lto vá ll ke meg , át zás milködtet6 büt yk öt, tar tós eltérő sza bá lyo sze rke zet bel i a sze lep et rl6 ezé v a át uk its áll t bo csá tja be . lllódon, hogy s zük sé g szerin ráj án lév 6 lev eg6 Jwngerbe kam fék tor mo t egO 8 lev oli tan Ul lk a ler ak ód dtt am e~ a aü rit ett ke ll szedllililk, el ke ll táv t szé nt é llk idő át ráj a du gat tyu ala tA mo tor fék kam t és ellen6rizl1Ünk ke ll lai fa r 1ge he1 lég a k ull zti tan zuo sab b id6n ke szé nré teg et, ~ eg ke ll tis szn álj uk . Ha ez a fél t hu ha n üe zer lys bá sza et tor fék fék et üzemti rug ó áll ap otá t . A mo szé n r ak6 dik le, amely a ü ieég cy: eru g,m 11a n tta zo rában tul res ztü l nem fék ez, a kam kép tel enn é teh eti . 219 en lév6 elzár 6 csaR Az elelttr opn8U1118tikus vezér l6 bereD dezés ek rends zeréb falén foglaJ. fülké jének balol dalin a fellépő

hé.gcs 6k függ6 leges · b., 11atik us opneu leveg 6nek az elektr Vt16ll 6 1-vet az az elzár ó cse,p; amell yel eldrh atjuk a nyomó " vezet éket . Amennyiben ezek a ber&nd beren dezés ek rends zeréb e való beár811ll.ását bizto sit6 g el6sz ör arról gyöz6 djiinlt meg ft••- 116sek hirte len üzemk éptele nné válna k, akkor mindi állás a szeri nt a csap nyitv a V"ft - , UOA,. zárva a csap. EllSf ordulh at azonb an az is, hogy a kar -·- •lelemat•" opneu elektr az en esetb az Ebben . ze.rbe rellds a .,, 6t ban mégsem bocsá tja be a leveg ha a lesze relt cs6ve zetéke kbl51 leveg6 1211 pek néme lyikén él szere ljük le a csővezetékeket és :foga nt~já nak kis tenge lyét. Ha asollban 1 áraml ik ki, nyomjuk le a te%18ely irány ában a osap jelen ti, hogy a csap hibás és ki kell lesze .relt cslSve zetékb öl a levegő ár811llik ez azt z van hozzá nyom va/. Ra a levegö 1 ; : cserél nünk /péld ául a vezé.r lö csel az als6

tömit ö kUpho ár811ll.ik, a hiba nyilv énval 6an a nyomó leszereJ t csöve zetékblSl a tenge ly lenyol llása után sem / van. vegő vezet ékének más hel;yé n /a csap alött A gépjár müvez et6 • -•ea-e 220 XIII. A KEBmEK ÉS A GUl!IABBONOSOK XIII . 1 A fontosabb milazaki adatok A kerekek teljes száma •• • • • • • • • • 10 + 1 pótkelékl/ . • • • • . A kerekek • • • • • • • • • • • acél, t ároe8 kerekek, tliratokkal a,o - A kerékpánt mér ete /el6l és hátUl/ tárcsa központoz6 átmér6je A 20 - 162, 5/335 280 R8 A ker ekek csavar ai számára azolgál6 furatok oszt6körén ek • • • • • • átmérője A gumiabronc sok • • Mintázat • •• . 335 :t. 0, 05 u 101/ • • • • • A kerekek csavarai.Da k mann;yisége A kerekek a.nyái • • • • • • • • . . • • 22xl, 5 OSN 30 3751, 22 ée jobb-aenett l anyák 11 1 00 - 20 eRD 16 PR /SUPEB./

2?- sz1lárd alapu terepU.zemre alkalmas lllintázat lm-30 - univerzáli s üzemre. vagyis terep és ltözuti üzemre alkalaas mintázat NB NB NB A gumiabronc sok átmérője • • • • A gumiabroncsok szélessége Hatéko.o;y sugár - dinamikusa n • • • . . - statikusan • •• •• • • • n 6 kp/cm2 ltözuti üzeu e alkalmas lllin32 té.zat 19 / 14 PR/ 1080 :t. 10 315 1DII max. 519 :1:. 5 510 :1:. 5 A köpeny teherbirás a a kerékpánto feltuvásná l • • • • • • • • • • • • • • • • 2535 kg ? kp/cm2 felfuváaná l - egyszerü szerelésné l 3250 kg - kettős s zerelésnél . A gwniabronc soa teljes kerék aulya hozzáve- t6legesen • •••• • • • • • • • • • • • Légnyomás a gumiabronc sokban - mellső abroncsokb an. - háta6 abroncsok ban• 1111 1111 11111 2875 kg 135 kg ? kp/ca2 6 ltp/cm2 1/ 4 2? és a l 8 számjegyes jelölésü gépkocsiná l cs ökkentett

darabezé.mot szerelünk fel 221 llV • A VILLA.MOS BBRFNDEZÉS ES A TARroZSXAI IIV. 1 • ll1ezalt1 h !!fbál:yo z4!1 adatok . . . 24 volt A villamo1 berend eúa teezü ltsége • • Földe lt pólue • • Akkumulátor ok •• nagati v / - / kettlS , 12 V/165 .tb CSN 36 4n 2, óloa, a 081 65 1236 szabvá ay szerin ti elektr 611ttl l töltve , sorozatba kapcs olva Norma lis kisülé si áram 10 , 5 V-ig terjed 6 busz órás kisüt éshez , • • • • • • • • • • I odit ási áram 3 perc idötar tam után 0 , 8 Vig+ 25c0 bömé raélr.l etnél / vagy 6, 0 V-ig -18 c0 bömérsékletl lél/ • • • • • • • • • • Töltóe i áram az elsö töltés hez /üzem beáll1 tAshoi / 50 ór a 1dötartam után , , , • • , • 5,7 345 A ? .1 Norma lis t öltési áram /a gépkocs1.ll k1vül/ 13 óra i döt artam után. , • , , , Bl.ektról1t . . • • •••••• Tömény ség • • • • • • • • •

• • • . ••••••••••• villam os berend ezés zavarm entes1 tés e Kiszög ell6 t:orgór észes ind1tó mo t or •• A FéD.)a z6r6k . Jelz6 ber endezé s . . Bllenö rz6 l ámpák /a szerel vé~t:a lon/ l / Ceup-n a 47 1 222 akkum ulátor kénaa va /CSN 65 1236/ 40 15 o0 a l emezek t elslS széle felett Pal-Ma gneton g 150 111111 , 24 V/500 V jobb-j •r atu, CSN 30 4218. 2 111111 három tekerc aee 24 V/15 A 443.ll 6li08 61 II fokoz at szerin t Pa1- Magne ton 24 V/8 LB • • • • • • • • • • • • • • • • Lámpéka - hátsó egyes itett • • • , • - meo.n;,ez et lámpa • • • • • • Egyéb lámpék at l ásd a 18, tábláz atban .l 1 , 285 g/cr? A t ol t ödiaamó szabál yozó jelfog ó 15,5 • • Az elektr olit maxim ális b6mér séklet e • • • .lZ elekt r olit szintj ének magassága •• A .l . 443.11 5-187 30 kett6 aszimm etrikus t6 téoyaz 6r6k / telj••

• csökkentett és k örvona 1 ténye kkel/ kettlS vég, 1r~ éa téktén yekkt l egy a vezetlStülkéb en két mellslS és két hátsó 1r~j tls6 !60:, /villa nó féey/ két elektro pneura atiku.l jel• zlSltürt - zöld /1r~j elz6/ - kék /ttvo lsági fé~/ - vörös /tölté s/ - zöld /ködlá mpa/ - sárga /f1gyel aeztet 6 ir~je lzlS/ 11 28 szé.mj es,11 jelölé aü gépko csikná l szerel ik tel 1 ~-, . , :-•--, . ,, i , I 1 - ,- 32 ~- □ J 49 1 ! t-~1 1 57 1 1 ~ 56 1 1~ 58 1 ~ u-t60 . -:;J 61. f.- 144 I 59 206. ábr a zere lésé nek és azo k mód,o sitá sai vill amo s fels A T 148 Sl , S} tipu su gép koc sikkap cso lási rajz a ső irányjelzők; 5 - a lé f; mellső irányjelzők ; 4 - ; mell } k; óró ysz fén fó 2 berr eg~ ; 8 - tölt ód.1nam ; 7 ~ák 1 - ködlám ; 6 - jelzőkürtók lója cso kap ek jén lző gje han és - illd itó mot or; 12 - akku lllunyomás ~sok.ken tó motor nyomógombja; 11 69 - f esz ülts égs zabá lyo

zó; 10 - az indi mut ató us zója ; 15 - a jelz nt szi . nyag el6a ő; 18 - tliz er kik apc soló ; 14 - s tü.z rmér ampe 17 ; ója csol kap i~to rok ; 13 - akk umu láto ágn eses ja jelz ökü .rtö k elek trom for dula tszá mlá ló; 22 - olaes , ~t nyomógomb ja; 16 - 19 ; 20 - légnyomásmérő ; 21 - nó:c óiró telj utid a 25 ; ája 3tó; ámp mut l nt zó sz:!, ,.,,,@yag - a tölt és elle rl 6k kia 1110j hőmérséklet mérlSje ; 24 ~ omás mérő; 23 - az ola órzó lám pája ; 27 - az ab11aktö len el lzók ;yje irán az - a mean.ye26 30 ; ája z6k ámp yjel irán gitó vilá nyek ellenőr ző l alsó old k ; 29 32 - a ten en; éjéb fülk t orja ; 28 - old alsó vilá gitó irányj elző zetó üve járm gép a a ; 31 - mennyezetlámp egek ablaltküv abla ls6 mel a 34 ; zetv ilág itás ajtó s kap cso lója ámp ák kap csol ój~ körl a zer megmils 33 ; }6 lók cso ló; cso kap kap t1 alat itás ~ó. ilá& ~~l1yk3apcso 35 - mea n;ye zetv ; lója s zekcso tó

kap tosi or biz mot a kis tók t6 osi odte bizt or jét mük zoló aljz ata ; 38 as dug mpa tet t őlá kken rel csö sze a a és 37 sági l ló; v~l ágit ás kap cso karo n; 40 - a távo atilcua szel ep a ■el ­ érHS vez a lója cso kap tel átté lék neum ~~nyben ; 39 - a melja ; 41 - kap cso ló szek rény ; 42 - egy szer ü· elek trop a PP? , PPR14 tipu su kiva i.te eények lábk apc soló solá sáho z /nin cse n a P3, a P}; PPi n cse /nin lója l k.hajtómil teng elyk apc soló jána k bek apcl/; cso kap ii jtóm dha 43 - a segé yjelzők megsz akikr é nye s gép koc sináes gép lezé aek nél és a sze koc siná l/; 44 - a vilá gitóésirán rény szek a és apcs oló nyomógomb nél kiJt sek ezé soló itel apc kiv a PPR14 ő teng ely hajt ómüvét bek sáho z; 4? - ~yo mógomb a mellső s mell a pa lám ző nőr elle t ója; 45 ómü vén ek bek apc solápa a teng elyk ozi diff aren ciél .mil a mellső ten gel y hajt ala tt; 46 - nyom ógomb kika ellenőrző izzó

lám 48 z; áho olás pcs nek cso lója ; 50 - a tecg el yek teng ely hajtóművé erenciá lmü zárj ána k kap52 diff özi elyk teng a - a t enge lykö zi di~f► ó; ol pcs átka nyomógombja ala tt; 49 lz6 bja; 51 - irán yje lék és a norm ális átté tel ike r elek troógom nyom inak zára mü ciál eren diff a mel pájá nak kap cso lója ; 5}r -ele ; 55 - a diff are ncir enci álm ü elle nőr ző lám ktr opneumatiku s sze lepeelle tómű ike haj lső mel a nőrző lúip áján ak 54 ; jtás lepe egha sze m mágnesas ; 56 - a mellső lepe sze ikus mat neu ali háts ó osotrop bold elek ~op r 59 ike állllii Zárak esoportlállll)8.I ó ; 58 - balo l dal i háts ó ólus os duga szo ló kétp 61 l/1 sllé ezé itel kap csol ó j a ; 57 - fék. kap csol Jd.v PP6 szó ró /nin cse n a háts ó fény szór ók kap cso -ló-a port lám pa; 60 - hát só fény 20 mód osit áeo kné l./1 62 - a pájá ppR a Sl PPR a ny?mógombja; 64 Sl az n cse lám ő /nin aljz at - a berregő

ellenőrz a diff erennak 63 l/; s1é ezé mü zára k ellen~rző itel ciál kiv PP6 a ja /nin cse n kap cso lója ; 65 ak páin lám ő nőrz elle a kisegitő ind itó k 6? zára pái; ditf eren ciál lllÜ zára k ellenőrző lám lmü nciá fere dif a pán a PP? és a 66 /csu ; a lója mbj lám páin ak kap cso es hely zet és a segédhajt6mü nyo mógo dug aszo ló aljz ata ; 68 a sem.leg 22} 206 • ábra-aláuás folytatása helyzet ellenö.rzö lámpá;ja /csupán a PP? és a PIRl4 PPR14 kivitelezésnél/; 69 - a :~eg:sés a aegédha;jtóllÜ egyszerű elektromágneses szelepe; kivitele:zésnél/; ?O - semleges . e yze omágneses szelepe /csak a PP33 kivitelezésnél/; 72 ?l a semleges helyzet egyszeru elelr.tr pp~ ; kivitelezésnél/; ?3 - figyelmeztető ir~jelz6 a semleges helyze~ kapcsolója ~sup~ akivitelezésnél/; ?4 - a figyelmeztetö i.rény;jelz6 ela gépjárill!Üvezető :tüllcéjén /cs i~ 1 5zésnél/· ?5 a figyelmeztető irányjelzök kiltapcsol6ja 5

lenörzö lámpája /csupán a ~~sup~ aeJ 5 kivit~lezésnél van bekötve/ uii ,Egyéb villamos berendezés• • • • • • • • • - két, ablaktörlO /mindkettőt egyetlen vil- lamos motor hajtja meg/ - egy, kapcsolószekrény - két, biztosit6 tókkal/ - nyomógombos szekrény /csapos biztosi- kapcsolók a szerelvá~alon, - elektropneumatikus szelepek Dugaszoló aljzat • • • • • • • • • • • • • • a motor terében motor 1nditásb6l. idegen forrásból végzett xI:V. 2 !z akkumulátorok Az uj akkumulátorokat üresen és töltés nélkül szállitják le. A töltőnyilások dugaszai alatt betétek vannak vagy a nyilé.sokat a dugaszokban ragaszt6szalagokkal fedik be Ab etéteket vagy a ragasztószalagokat az akku111Ulétor felhasználása előtt el kell távolitani Az akkumulátorok üzembehelyezése, azok töltése és á polása Alapelvek az akkumulátorok töltéséhez: Az akku111Ulátorok töltésére a szokványos alapelvek

érvényesek, amelyeket be kell tar- tani. 1. A normál töltési áramot /a mUködésbe hozásra szolgáló áram kivételével/ a feltöltött akku111Ulátor ~apacitása alapján állepi tják meg éspedig: az akkumulátor szóban forgó kapacitása - - - - - - 10. Példa: a 6 Sf 165 tipusu akkumulátornál a normális töltési áram 16,5 A. 2. Soros kapcsolásnál az áramot egy akkumulátor/10 kapacitása szerint állapitják meg • .3 Párhuzamos kapcsolásnál az áramnak annyiszor kell nagyobbnak lennie , ahányszor párhuzamosan vannak bekapcsolva az akkumulátorok. Példa: két 125 Ah akkumulátorhoz , amelyek párhuzamosan vannak kösszekötve 33 i-es áram sz:Ukdges. 4. A tölt6 állomásokon tulnyomó ~észt egyenárammal tölttlnlc a gépkocsiban lév6 egyen~ áramu feszUltséggel végzett töltéssel szemben. meg. 5. Álllennyiben kisebb árammaJ töltlfnk, akkor a töltési id6t megfelel6en hosszabbitsuk Példa: a 165 Ah- os kisUtött akkullll!l.látorhoz A

normál töltési áram 16, 5 A és a teljes töltási 1d6 hozzávet6legesen 13 6nig tart. A 8,2 A-es félértékü áram esetén a töl~ési 1d6 körülbelUl 25 óra A töltést mindig a végs6 töltési jelig végezzUk. 224 6. Az akk umu láto rok Uzemi le: - kezd etbe n a no= ál tölt ésé t két töltőáramlllal yoli tjuk foko zatb an és a köve tkez 6 m6don bon tölt Unk , y a telj es akkulllUlátor fesz Ulta é gét a11elyet ldn418 ter- fi~e ljW c az elem ek vag , hel eai elle nál lás nélk Ul mérUnk meg aáz t e·r es z t eni , 8111i egy elemnek kömásod1k lemez el kezd " - akk or, &.mikor min den , át ua, akk s V-o 12 égá nél /vag y a telj es olll8lc ktir Ulbe • rUlb elU l 2, 4 V- os· fesz Ults t r a. "-ár 50 25 L k L érté m eti f e:i:-ed az V 4 ét 14 sség IUl esz. tseg ené l az áram ~r6 - os • ő jeli g töltődik fel~ . · végs csö kke nti és ti é v f ltöl umu láto r 70 - 75 %-r alát: satuik tlktokrUlo fesz Ults égn

él az akka c -, 8 tve. K 6Ji kor ésre tölt Jeg zet : A gázképződési 1 s6 vég sa ezze • e gáz kivá lasz t6dá tölt és eset én a zély ét. a tult olté s ves ( h • teki ntjU lc telj e- a tölt ésn él: az akku mul átor t akko r 7. A felt öltö tt akkumulá~9 7 lel ei n az elemek fesz Ults é~öl tési ára11111al vég zett tölt és sorá een felt öltö ttne k, ami kor a norm ál ad /ann ak h6az ele ktro lit töm énts ége azon os 111ar és meg ozik vált nem át mon arta ge 2 6ra időt /a terhelő elle náll ás e/. ~ elem ekbe n a fesz Ults ége t mér eékl eti vált ozá sát figy elem be váv n. Eme llett az elekpitj uk meg 2,6 ± O, l V hatá rért éke kbe nélkUl mér ve/ egy etle n 0 érté ken álla 3. e von atko ztat va 1,28 .± 0 , 01 g/cm trol it tömény~ége 25 c hőmérsékletr pső elemében mélet& , ame lyet az akku mul átor közé 8. Amennyiben az elek tro lit hőmérsék lési g. A meg szak itás , a tölt ést meg kel l sza kita ni a

lehU ket érté ~ 40° a dja hala meg meg rllnk kerU l6 ekkumulátOl.:hőmérsékletet minden tölt ésre A be. k itju szám nem e időb ési idej ét a tölt b6l. áll6 hüv elyb e behemér ésér e alka lma s a szok vány os PVCnál figy elni kel l A hőmérséklet . lyez ett szin es töl tetU fo·~6-hőmérő tömánységének és szin tj-én ek mat mérjWc meg az ele ktro lit előt se jezé befe és tölt A 9. meg hala dja az - el6 irt végé n az ele ktro lit tömánysége gass ágát is. Amennyiben a t<il tés fel . Ezt kövét6en az ktro lite t des ztil lált vizz el higi tsuk 1 , 28 g/cm3 ért éket , akk or az ele it össz ekev enUn .k kel l, azé rt , hogy az elek trol tölte át rán fél6 ül lbel körU még t akku mul átor elsz ivás áva l a lemezek álli tjuk be a szin tet az elek trol it redh essé k. Csupán ezt követően gra. szél e fele tti el6 irt 15 mm- es mag assá juk pihe nni és átakk umu láto roka t 2 - 3 6rán át hagy az után se jezé befe és tölt

A 10. vizs gálj uk azok kUlső rész ét . it h6m éreé klerálá sán ál font os tényező az elek trol 11. Az ele ktro lit töm énys égén ek elbi 0 éraékle t r e tábrés 25 c - tól jelentős , erre a h&ii elté let rsék hőmé a ben nnyi Ame sa. téne k hatá átsz ámi tást . láza t seg itsé gév el végezzWc el az 0 Az Az ST ée akku mul átor ok Uzembehely ezéa e ése K tipu su akku mul átor ok els§ tölt némelyikében sze rint bon yoli tjuk le és az eset ek A tölt ést a gyá rt6 üzem uta sitá sa e! : Álta lába n a köve tkez 6kép pen járj unk bizo nyo s elté rése k ford ulha tnak elő. sük fel lhig itot t , tölt eket elem s dug aszo kat. Az egye Az akku mul átor b61 csav arju k ki a .tor énységU aklcumul4 rmáli 8 g/om3 töm énys égll , vag yis 32° Bé t!lwl az előirt tisz tasá gu és 1 , 28 -+ o, Ol no a meg dha !ja tt ele ktro lit hőmérséklete nem hala savv al /ele ktro litt el/. A bet öltö C érté kek köz ött +25 +l2 nek·

klet érsé et6l ege sen a h6m hőmérsékleti érté ket vag yis hoz záv .gig tölt sUk be lem ezek szél e f elet t 15 111111-e e 11&gase4 6 fels a itet trol el:k Az ie. kel l lenn ujb6 1 azonos elek trohely zet után az elek trol it szin tjét Hoz záve t6le gese n 5 6rás nyu galm i 0 sük ki. fele tti C 40 a dja litt al az előirt mag assá gra egé szit hal& 118g után és tölt e érsé klet Oly eset ben ami kor az ele ktro lit h6m Dálie nolI koz ni a az elek trolit lehü léeé ig, legj obb vára l kel unk kozn vára :l ésa tölt aka . az érté ket köv et6e n töl. tött edényben hUt hetj ük le Bzt el vizz okat átor mul akku Az 1g. h6m érsé klet kap csol juk rá és tölt jUk . 225 kum ulát orok at a töltő áram forr ásra 15 TATRA 148 t . 2y C) 207. ábra A T148 NTt 6 x 6 NTPp a NTPst tipueu gépko csik villam os felsze relésé nek kapcs olási rajza 1 - ködlámpák; 2 - balold ali f6 fénysz óró; 3 - jobbo ldali fő iráDy jelz6; 5 - jobbo

ldali mellső irányj elz6; 6 - légnyo más ténysz óró; 4 - balo~ 1ali mel!~6 kereső; 7 - a légnyo .s akusz kai keres6 jét ellen6 rz6 nyomógomb; 8 - jelz6k ; 9 - a légnyo más akusz tikai keres6 je; 11n0tölt6 dinamó ; 11 - feszül tség szabál yozó; 12Urtök a tUzel6 anyag szint mér6 usz6ja ; 13 • az ditóm otor nyomógombja; 14 - inditó motor ; 15 - a- mel. l ék inditó dugasz oló al3za ta; 16 muláto r telepe k; 17 - az ákkum ulátor telepe k kikap &~7 csolój a; 18 - a jelz6k Urttsk nyom gom a, 19 - ~ese s kapcso ló; 20 - ampermérő ; 21 - tUzelőanyags zint mérő; 22 - utidőiró; 23 • 116. nyomás mérő; 24 - fordulatszámmérő; 25 - olajnyomásmérő; 26 - hőmérő; 27 - figyelmez:HÍ6 iráDyj elz6k /nincs enek a 148 NTt 6x6 tipusn ál/; 28 - az ablak törl6 kis motorj a; 29 - a -. tést ellenőrz6 lámpa; 30 - a teljes fények ellenórző lámpá lámpá ja; 32 - a figyel mezte t6 irányj elz6k ellenőrző lámpá ja; 31 - az irány- jslz6

ellenión:6 ja /nincs en a 148 NTt 6x6 t puenáll, 33 - a ködlámpák ellenőrz6 lámpá ja; 36 - balold ali középső irányjelző; 37 - jobb~ l~i középső irányjelző; 38 - kapcso ló a tengel ykapc soló alatt; 39 - a balol dali ajtók ajt ~~ csoloj a; 40 - mennyezet világi tás; 41 meztető irányjelző kikap csolói a /nincs en., kapcso lva a 148 NTt 6x6 tipusn ál/; 42- - a a figyel ködlámpák kikap csolój a; 43 - az ab• aktörlő kikapcsolój a; 44 - - 45 - mUszer világ itás kapcso ló; 46 - a szerelőlámpa dugasz oló aljzat a;· 47 • biztos itók; 48 - a mellék áttéte l elővál a ; 49 - a hátsó fénysz óró kapcs olója; 5 0 lábtén ykapc eoló ; 51 - kapcso ló szekré.n y; 52asztój irányjelző megsz akitó; 53 - a semleg es hel~:•t ellenó rzó lámpá ja /nincs en a T 148 MTt 6 x -6 tipusn 54 - a semleg es hely:z et és a segv hajtómU nyomógombja /nincs en az JdTt 6 x 6 tipusn ál/; ál/, 55 - a mellső megha jtás ellenőrző láll-• pája;

56 - 2 "mellső megha jtás bekap csolva " nyomógombja · 57 - a "melle ~ megha jtás kikapcsolt" nyomógomb; 58 - a tengel yközi differe U ellenő~ő lámpá ja; 59 - a differ enciál -1 zárak ellen6 rz6 lámpá i; 60 - a tengel yk~zi nciálm differe nciálm U zárak átkap csolói a; 61 - a dit!. renci á lmU zárak nyomógombja; 62 - irányjelző-k apcsol ó; hajtómU elektto mágne ses szelep e /nincs en a 148 MTt 6 % 663 a semleg es he yzet és a segéd• tipus nil/; 64 a tengel yközi dif• férenc iilmU ellenó rzó lámpáj ának kapcs olója; 65 - a differ enciál mU zárak ellenő lámpái• nak kapcso lója; 66 - a mellék és a normá áttéte l kettős elektro mágne ses szeleprző e; 67 • a mellső meghajt ás elektro mágne ses szelep e ; lis 68 a mellső megha jtás ellenőrző lámpá jmak kapcsolój a; 69 - a differe nciálm U zárak kettős elektro mágne ses szelep e· 70 fékkap csol6; 71 • balold ali hátsó csopor tlámpa ; 72

- hátsó fénysz óró ; 7j hétpólumt dugas zoló aljzat ;74 • jobbo ldali hátsó csopor tlámp a 6 226 3 .&:------------------------ --1 2 ~/ ~ 6 10 ■q -- ---- -- :.r ~,, tit ~ ~r - 13 27~ 2 .17 16 J - - 32 30 ~31 37t& ::: as LE=:==f=i§:=====-=.1H-- --- =-=-- Il • □ 4l □ 1,•·~·1t:,:>111,f:z,111=,111f,::>111"s:1111F.,~11B111",",nP11 io n ,z1 - . , ~ - 1, -~--.J 42 ~ 40 41 (S) -1 □ Se . , 1/ . - 52 ~ 44f-7 1 ~64 1 1 ~ 1 -sa d.líl • •• , • • · •1 60 1 L ~ 59 "" 208. ábra rajz a k villa mos fels zere lésé nek kapc solá si ocsi gépk eu tipu 23 PP a 4, A T 148 :MTt 4 x li ~ellső olda ső irán yjel z6; 4 - jobb sz6r 6k; 3 - balo ldal i mell 8 - tölső; kere s yollá légn kai 1 - ködlámpák; 2 - fő fénykere szti ső ; 6 - jelz ókü rtök ; 7 - aku ; 12 ás otor yom t6m légn indi 5 11 ző; bja; yjel irán az indi t6m otor nyom6gom mérő

usz6 ja; 15 - a jel10 ; yoz6 abál égsz ülta fesz 9 ; tődinamó tüzel68.ll3:agszint tele pkik apcs oló; 14 - aolaj yom ás- mer6; akku mulá tor tele pek ;1613- -mág hőméraeklet mérő; 18 - olajn 17 ; sol6 kapc s nese bja; yag mérő; 23 - amperlőan tüze zókü rt nyom6gom 22 ; lál6 szám a smérő; 21 - ford ulat ellenőrző lámp ája; 26 19 - utidőiró; 20 - légnyomá ő lámp ája; 25 - a telj es tény irányjelző; pső közé i 24 - az irányjelző ellenőrz ldal balo mérő; 28 rja; etlám27 - az ablaktörlő kis moto tölt ést ellen6rző lámpa; irán lábk apcs ol6j a; 31 - mennyez pző; 30 - a balo ldal i ajt6 k kika yjel lő ktör pső abla közé li 34 olda l6; kika pcso 29 - jobb apcs ol6 alat t; 33 - ködlámpail~i a szerelőlám­ 37 ; sol6 kapc pa; 32 - kapc sol6 a teng elyk kika tás zerv müs 26 pcso l6ja ; álaszt6ja ; 40 - lábk apcs ocsol 6; 35 - a mennyezetlámpa osit ók; 39 - a mell ék- átté tel előv p6lu eu szor itó ; 44 pa duga szol 6 aljz

ata; 38 - bizt 43 ja; 6 fény sz6r 6 kapc sol6 ső meg négy háts a 42 ; rény szek s ellenőrző lámp ája; sol6 hajtá kapc 41 mell ló; yjelző megszaki t6; 45 - a irán n getle fUg kika pcso ló nyom6ást től hajt elás meg a terh b; 47 - a mellső ást beka pcso ló nyomőógom ü zára k nyomógombciálm eren difi a 46 - a mellső meg hajt 50 ája; lámp nőrz zára k elle áina k kapc sol6 ja; gomb; 48 - a diff eren ciálm üsoló ü zárá k ellenőrző lámp ; 52 - a difi eren ciálmágne kapc mell s6 meg luljt ás a 54 epe; szel ja; 51 - irányjelzőnorm ses trom elek ális átté tel kettős szel epe; 56 - a ses ágne trom 53 - a mell ék és a elek k zára mü epe; 55 - a diff eren ciál balo ldal i háts 6 58 olo; apcs kettős elek trom ágne ses szel fékk 57 n6rző lámp áján ak kapc aol6 ja;60 - háts ó fény sz6r 6; 61 - nyom6gomb, az mell s6 meg hajt ás elle ; olda li háts ó csop ortlá mpa szol ó aljz ata; 63 - a secsop ortlá mpa ; 59 - jobbeső éséhez;

62 - a segé dind it6 dugad hajt6 mü elek trom ágne ses nőrz elle sker yomá légn ai segé aku.s ztik l/; 64 - a a T 148 PP 23 tipu ená gédhajt6mU kapc soló ja /csa k szel epe /csa k a T 148 PP 23 tipu aná l/ Tölc tési áram az első tölté shez : • • • • • • • • • • • • • • • • Kap aci táa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tölt áei áram /Am per/ • • • • • • 165 10. . A tölvagy is körü lbel ül 30-5 0 6rán át végezzUk A tölt ést a felt ölté s végeó jelé ig, elekaz lába n 6 átvi zsgá lást . Az elsó tölt ésné l álta tés befe jezé se után végezzUk el a küls 227 30 SfA SfB 209. ábra Beköt ési vázla t a bizto sító szekré nybe~ , ó ó teljes fények ellenó rzo lámpa ja /8A/; 2 - teljes teljes fény - balold ali fé~ez r töa itott !éri:J - balol 1 dali fénysz 6r6 ; hátsó fé~az 6r6 fény - jobbo ldali fén!e

zórój /~fid ~i fén~z 6ró /8A/; balol dali méret fények /SPZ megvi/8A/; 4 - tompí tott f„ny - 0 0 é a fé . ködlámpák az5 ellenó rzó lámpá kkal /8A/; 7 - ablalclágitá ea /8A/; 6 - jobbo ldali m ret !Y~eb essé ellenó rz6 lámpa az idóiró ban /8a/; 8 - ve1 törló motor; tUzeló anya1 mérfi megha k bekap csolás a, a differ enciál mU zár, zeték a nyomógombolth~ éa me s:m1e :e! helyz et jt!aána bekap csolás a - csupán a T 148 PP7 , a PP 33, aa segéd hajtómUhl:Sz sz s geás édh jtómU vezér lése csupán a T 148 PPR 20, a P 11, PPR 14, a PPRH 32 t i pusokn 1 , ~a seg ten el közi diff~r enciál mU zár /8A/; 9 - az inditó moa PP6 tipueo knál, az !il:ni~ ~át!f: ~!~ bek!p c!oló elektr opneu matik us szelep /8A/; 10 - a szetor nyo~ogombja , a me t ilágit ás az irányjelző lámpák , a tékvil ágitás reló lámpa duga s=t~ ijzata , é~:j~ ~z!e! érles e asebe saégv ált6r6 1 - a T 148 PPR 20, a PP6, /BA/; 11 - j:l; tipu!o ~~g kivUl /8A/; 12 -

függe tlen nyers olaj fUtés /25A/ 11 6~ ~;iy ~-- @< [IJ: @~~ 210. ábra A szerel vényf al alat t elhely ezet t rutés t bizto sit6 szekré nyben alkalm azott beköté s kapcs olá.s i rajza l - kis fUtó motor /15A/; 2 - kis szivat tyu motor "l/2 teljes itmén y" /5A/; .3 - nincse n bekapcso lva; 4 - kis szivat tyu motor "l teljesi tménY .", amely zárja a szivat tyu elektr oágne ses szelep ét l5A/ trolit töménysége tullép i az 1 , 28 g/cm3 értéke t és ezért nagyobb figyel met fordit sunk arra, hogy a töltés végére az elektr olit elóirt töménységU legyen . A polari tás ellen§ rzése A töltés során az áramf orrás /a töltó áramf orrás/ pozití v pólus át az akkum ulátor pozitiv pólusá val és az áramf orrás negati v pólusá t az akkum ulátor negat iv pólusával kell l:Sszszekö tni. Amennyiben a póluso kat megvá ltoztat nánk , előszö r kisülé s követk ezne be és utána az akkum ulátor "elófo rrása"

és tönkre menés e követk ezhet be. Az akkum ulátoro n a póluso kat r end• szerin t kl:Snnyen felism erhetj ük: Az akkum ulátoro n plusz és mínusz jeleke t alkalm aznak és ezen kivUl a negati v pólusn ak az átmér ije nagyo bb/~ 15 ,8 mm/. Gyakran azonba n hiány zik a megbíz• ható pólus jelölé s a töltóf orrást ól elveze t6 bekl:St6 kábele k szorit óin. A tl:Slt6 !orrá.e polar itását az ugyne vezett reagen s papír ral ellen6 rizhet jUk. A papirt megne dveeít jük és arra kl:SrUlbelUl 10 mm-es távols ágban ráhely ezzük a kábel mindk ét pólusá t. A negatí v pólus kl:Srnyékén a papir vörl:Ss színre szinez 6dik be . Amennyiben lakmu sz papirt al• kalmazunk, a pozití v pólus kl>rnyékén vörcls szinez 6dést 6szlelU Xlk, ugyan akkor a negsti v p6l u• kl:Srny6ke k6k színre szinez 6d1k el. 228 da t Haso nl6 módon ellen 6riz hetjW c a pola ritás egy rabka nyers burgonyával i s, a■ely a Ódik szin re zöld s kéke sinc s en

nega tiv pólu snál el. Amennyiben eme eezköztllc közti l egye tlan ez . t meri t eWc b e nagyon f elhigito tt kéns avba vagy vi kezUnk ügyé ben , a tolt 6 kábe l mind.két végé rékok f 8 jl6d és ét . Ott ahol azok ból több jele ntbubo Ó olda tba és figy eljU k meg a zes kony has tt ik a nega tiv elek t r ódán kéts zere s mennyi 0 van a nega tiv pólu s, minthogy a hidr ogénvel. kez • a oxig énjé ségb en váli k k i szemben a pozi tiv elek tród nv. J. A tölt ődinamó aki adat ai: A SCN JO 4218 . 2 tipu su töltó dina mó f6 müsz . 24 V Átla g 24 v • • • • • • • • • • • • • • • Névl eges fesz Ults ég. • • • • • • • • 0 w 500 - os h6m érsik letén él • • • • • • Névl eges telje sitm ény a körn yeze t 35 c 1500 f ord/ perc • • • • • • • • • • • • • • • • Névl eges ford ulats zám . • • • • • • • • j obbo ldal i •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A forg ás irán ya . • • • • • • • • • • • • • • 1300 ford /percn6l • • • • • • • • • • • • A tölt és kezd ete 4500 ford /per c • • • • • • • • • • • • • • • • • Megnövelt ford ulats zám • • • • 6000 ford / perc , • • • • • • • • után Max imál is ford ulats zám l perc id6t artam o, 65 - 0, 75 lep • • • • •• • • • Rugózás a kefé ken • • • • • • • • • • • II k • • • • • • • • • • • • • Milyen zava rme ntes itéei foko zatr a mére tezté r us hüve lybe van behe lyez ve és el6l a moto A PAL L!agneton tipu eu töltődinamó exce ntrik n végé s6 mell ely teng tve . A t!Slt 6din amót a forg attyu jobb olda lára keng yelle l van fele r6si enny i villa mos bere nja meg és az áram ot a motoron lév6 valam lévő szij

tárc sátó l éksz ij hajt mulá torok at. dezé s szám ára szol gált atja ée tölt i az akku töké leezab álye zerü en ellan óriz zllk, hogy feez itése A töltődinamót megh ajtó éksz ijat us hüve lyt be , hogy a keng yelle l rl!g zite tt exce ntrik tes- e. A dina mót oly módon kapc solju k el, amely atjuk forg a hüve lyt meg felel 6 tüsk ével elfo rditj uk. A keng yel meg lazit ása után en horn yok ztek ki. E fura tokk al szemben a keng yelb szám ára a hüve ly kerü letén fura toka t képe - 20 mm-es ujju nk nyomása alat t hozz ávet 6leg esen 10 szij itett fesz meg en letes töké A ak. vann mért ékbe n hajl ik be. keng yelt és szer eljü k le a veze t6 kábe leke t, a rögz it6 A töltődinamó leez erel ésén él emel jllk let, lyt. Ezut án távo liteu k el a lemezes fede vegyllk le a dina mót és huzz uk le a hüve a mell s6 yokb ól a táro saal aku éket , szere ljt.lk le ki a kefé ket , a teng ely végé n lévő horn az ál l6ki a forg órés

zt . A háts ó csap ágy burk olat csap ágy burk olat ot és óvat osan emel jük módon járju nk el. rész en mara d. össz esze relé snél ford itott A kefé k tisz titá sa és cser éj e zezér t a keféket lelk iismerete sen elle n6ri kefé k számos hiba forr ásai lehe tnek és /fini árad kisz l mossuk le és h88Yjuk a kefé ket jól zUk. A besz enny ez6d ött kefé ket benz inne tová bbá ékben elha szná lódo tt kefé ket cser éljU k ki, gyel em, robb anás i vesz ély/ . A tulz ott mért megfelelő lt vagy elt!S rött kefe rug6 kat is. Csupán a haso nló m6don cser éljU k ki az elgy engü has znál juk, etlen ül meg rend elt pótr ugók at és keré ket dinam6 tipu shoz a gyár tó Uzemt61 közv ktil~ nbsé g és tják gyár gokban , amelyekb6l a keré ket m.i ntho gy nagy az elté rés azokban az anya berá gódá s gyor r letle n kefe el6i dézh eti a koll ekto van a kefe rugó k nyom6 erejé ben is. A töké haso nló hibá kat idéz het el6, sát , szik

rázá st , a dinamó mele gedé sét ée kön:nyedén en kell ráill eezk edni e ée a horonyban A kefé nek a kom mutá torra t8ké letes emeljtfk lyez ésén él a nyomó rugó t meg felel 6 horo ggal kell mozognia. A kefe kihu zásá nál és behe fel /212 . ábra / A 229 8 9 211. ábra A PAL MAGNETON tipusu töltódinam6 2 áll6 é z tekercs e· 3 - az állórés z p6luea; 4 - az álld• lé- melleó c:ap~é b~riola !~pce~l i~ábla· r7e- a ventili átor lapátke reke; 8 - kolllllllltátor; 9 • r ez; 5 - 8 org r ez , kefeta rtó 212. ábra A tölt6din am6 keféine k kicaeré léee l - nyom6rug6; 2 - kie horog; 3 - a tölt6din amó keféje A forg6ré sz ée a kommutátor /áramirá nyit6/ javitáe a A tölt6din am6 kommutátorának tisztána k és simának kell lennie. A kommut átort benzinbe mártott törlőronggyal tieztog atjuk le. A töltódin am6 megind itáaa előtt a kommut átort telje• een szárazr a törölges sUk le , azért hogy a tölt6din am6ban a benzin

gőzök ne lobbanj anak fel. 230 Kopott kommutátor esetében a szigetelés rendszerint a hengeres felUlet f elett a lamellák között szögell ki, a kefék tökéletesen nem illeszkednek rá a ko111111Utátorra és er6s szikrázás keletkezik. A lamellák közötti hézagokban a szigetelést éles szerszálllllal el6vigyázatosan kaparjuk ki Ebben az esetben nem szabad a lamellák f émes felületét kaparni A tulzott mértékben megkopott /berágódott/ kommutátort esztergagépen gondosan esztergáljuk le Ebben az esetben a tölt6dinamó forgórészét fogjuk be az esztergagép csucsai közé és gondosan központozzuk. A kommutátor felületér6l csupán a legszükségesebb forg,osot esztergéljuk le, ami elégséges ahhoz, hogy a kommutátor felUJ.ete egyenletes és sima legyen Sohasem szabad a kommutátort reszelővel vagy csiszoló vászonnal "egyengetni"! A ko111111Utátor leesztergálása után a lamellák közötti hézagokból a szigetelést gondosan kaparjuk

ki, hogy az ne szögelljen ki. Ezt követően a teljes forgórészt gondosan tisztogassuk le és távolitsuk el arról a fém port és forgácsot /süritett leveg6vel/ . A tölt6dinamó mindan egyes szétsze désénél a golyós csapágyakat szintén tisztogassuk ki és tölteük meg azokat friss ken6zs1rral Amennyiben menet közben a for górész és az állórész akadozik, a tölt6dinamó rendszerint erősen melegszik és az állórész vagy a forgórész egy - egy helyén berágcSdási nyomok jelentkeznek. E hiba oka az , hogy a csapágyak nagyon megkoptak vagy hibás a tölt6dinamó összeszerelése A tényleges okot deritsUk fel megbizhatóan és szUnteseük meg azt A forgóré,s z felUletének megsérUlése esetében sohasem szabad a forgórész felliletét leesztergálni, minthogy ezzel megnagyobbodnék a hézag az állórész és a forgórész között , ugyhogy a tölt6dinamónak nem lenne meg az el6irt t eljesitménye, a forgórészt uj forgórészre cseréljUk ki. A sérUlt

vagy elégett tekercselést mllhelyben rendszerint nem javithatjuk ki, azonban a javitást bizzuk rá kUlönleges villamos készUlékeket javit6 mUhelyre. XIV. 4 A szabályozó jelfogó A mellső kereszt falon a bal oldalon a motor térben foglal helyet a fel er6sitet t három tekercses szabályozó jelfogó , amely hozzávetőlegesen állandóan azonos értéken tartja fenn a töltődinamó által adagolt áram feszllltségét . A szabályozó jelfogó tipus jelzései 44.3116-40861 . . Áram terhelés • , , • Visszáram • •• • • • • • • • . Szabályozási adatok: Uzemi feszUltség. • • • • • 28 + l V - 2 25 + - 1 ,5 A max. 8 A XIV. 5 Az inditómotor P6bb mUszaki adatok : Névleges f ,e azUl tség • • • • • • • • • • • • · • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • Névleges teljesitm ény • • • • • • • • •

• • • • • Maximális fordulatszám a névleges teljesitményhez • • • K1nimális indulási nyomaték • • • • • • • • • • • • • • Áram az inditáai nyomaték:1ál • • • • • • • • • • • • • • ••ft~imális áram az üresjárati fordulatszámoknál•• • • • "1!inimális üresjárati fordulatszám • • • • • • • • • • • ritóin a maximális névleges PeszUltség az indit Ómo t or szo neszUltség az inditómotor szorit6in a maximális indulási r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • teljesitményhez é nyomat khoz • • •• A hajtó fogaskerék kioldása • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A hajtó fogaskerék kinyomódása • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hajtó fogaskerék modulus•••• • • • . • • • • • • • • • fogezám • • • • • • • • • • • • • • • forgási irány • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Az indit6motor sulya • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 V 8 LE 1500 ford/perc 12 kpm kb. 1500 A 200 A 2800 ford/perc 18 V 11 V kapcsoló horgonnyal 24,5 ;t 1,5 mm .3 9 jobb kb. 25, 5 kg 2.31 213. ábra Kettős elektropneumatikus szelep a kUlönböző levegővel vezérelt berendezések kapcsolásához 1 az elektromágnes vasmagja; 2 - az elektromá~es teker~se; 3 - a szelepkup nyomócsapja; 4 - szoritó a villamos kabel felerositéséhez nyomó /sUritett/ kipufogás a kUlsó levegő levegőre Az inditómotor leszerelése és visszaezereláee Az inditómotor a motor bal oldalán l évő hengeralaku ágyba két bilinccsel van beer6eitve /a

menetirányban/. Mielőtt az inditómotort leszerelnénk, kapcsoljuk ki az áramot a gépjármüvezetó fülkéjében lévő akkumulátor kikapcsolóval. Ezután szereljUk le a kábeleket az inditómotor kapcsolótáblájáról, lazitsuk meg a mellső és a hátsó rögzitő bilincset és az inditómotort emeljUk ki ágyazásából. Az inditómotor felszerelése során különös gondot forditsunk valamennyi kábel tökéletes bekötésére. A szoritóknak és a kábelszemeknek teljesen tisztáknak kell lenniök A meghuzás után a kötések mindegyikét kenózsirral konzerváljuk, a korrózió megelőzése érdekében Az inditómotor karbantartása és kenése A kefék tisztitáeára és cseréjére valamint a forgórész és a kommutátor javitására ugyanazok az elóirások érvényesek, amelyeket a tölt ődinamó forgórészének keféinél és kommutátoránál soroltunk fel. Az inditómotor felületének állandóan tisztának kell lennie és a korrózióval szemben kenózeir

vékony ré tegével óvjuk meg, minthogy az inditómotor villamos áram vezető/- pÓ• lus/. Szükség szerint a lendkerék fogaskoszoruját és az inditómotor hajtó fogaskerekét benzinnel mossuk le, vizsgáljuk meg, hogy tulságosan nem kopott- e meg és utána uj6lag kenjWcbe csapágyzsir vékony rétegével. A kefék ellenőrzésénél szintén állapitsuk meg, hogy az inditómotoron szabályosan mUködik- e a kapcsoló. A kapcsoló tuleágosan nem szikrázhat A kapcsoló érintkezóinek érintkezési felülete nem lehet beégett Az inditómotor rögzitó bilincseinek anyáit jól huzzuk meg Hasonló módon a kábeleket a vezetékek szoritóiban szabályosan huzzuk meg és az elóirt keresztmetszetU kábeleket kell alkalmazni, a kötés helyeinek tisztáknak és kenőzsirral bekente!knek kell lenniök /a korrózióval szemben/. A sérillt szigeteléees kábeleket ujjal cse• réljUk ki. Az inditómotor mellső burkolatában foglal helyet a hajtó kis fogaskerék csapjának

csusz6 önkenő csapágya. A tengely másik végén foglal helyet a bronz önkenő csapágy, amely nem igényel szokványos üzemi kenést. Amennyiben az inditómotort szétszedjUk, az összeszerelés során néhány csepp olajjal kenjük be a kommutátor mögötti belső perem homlok felületét és a hátsó burkO• 232 214. ábr a elek tról llág nes es sze lep rU Az egy sze ágn es vasmagjárma; szá r; 4 - az elek tr6mzet lep sze 3 ; lás nyi 6 t nyi tásá hoz nit tele vég 1 - sze lep kup ; 2 - lég s tek erc se; 6 - nyom6gomb a sze lep kéz i er6 vel 5 - az ele ktr6 má gne bek enn i a kommutáelle tt azonban sohasem sza bad Em . tét lile fel nak pjá csa lat nál a for g6r ész tor t vagy a kef éke t. ek min deg yik ét,a z ese tdosan elle n6r izz ük a töm it6 elem gon tén ese lés ere tsz szé den Min elé sén él a kis haj t6 jük ki. Az ind it6m oto r fels zer rél cse al .kk uje t eke elem lt ét6 1 J .± l mmleg ese n meg sérU a len dke rék fog ak hom lok

fell ilet ága ols táv nek leté felU lok hom l lenf oga ske rék :fogak ask eré kné l 0 , 6 - 0, 8 mm-nek kel fog kis ott yom ben ak agn héz es leg yen , a fog akb an lévő nie . XIV . 6 Az ele ktro pne um atik us sze lep ek kör ébe v8!1Dak bek 6tv e lep ek a nyom6 lev eg6 vez eUk sze cus atil eum opn ktr ele atu cso lás ára , vaA két jár éte l és a sem leg es hel yze t kap átt lék mel a , ára lás cso kap a diff ere nci álm Uzá rak vének kap cso lás ára. lam int a me lls6 ker eke k hajt6mU szé tsz ere lés e Az ele ktro pne um atik us sze lepek tuk , hogy a sze leezz ük el , amikor me gál lap itot vég n tbe ese oly pán csu t lés A szé tsz ere 6do tt vag y megsértU.t a bel s6 kis dug atty uva l az pek bel s6 sze rke zet e kor ród eál eme ljük ki az alá tét tel és Vegyük le a sze lep fed elé t , láto zzá k. Az alk atré sze k lynek játé kát az alá téte k kor ame , ját mag s erc tek ses ele ktr6 má gne be• .Ame nny iben a beuk meg és

ken 6zs irra l kenjtllc ass tog tisz an dos gon tól sdá min deg yik ét a roz ük ki. sérU lt , azt ujt eke rcc sel cse rélj önt ött érintkezős tek erc s meg be kel l hely ezn ünk a kor láto z6 alá u atty dug a bel s6 kis Az ujb 6li 6ss zes zer elé s sor án essWc el. lep ek ere det i sza bál yoz ásá t érh sze a y hog , ét ség nyi men i det alá tét ek ere 2.33 A kétjáratu szelep felszerelésénél a következő módon járunk el: • Az összeszerelt elektropneumatikus szelephez csatlakoztassuk a nyomó levegő veze1 tékét és a villamos áram vezetékeit . A villamos áram vezetékébe kössUk be a szabályozó ellenállást , amely lehetővé teszi a feszültség változtatását O - 24 V határok k~zött 2 • A szabályozó nyilással fokozatosan növeljük a feszültséget az elektrómágnes szoritóin nullától addig a feszliltségig , amelynél a tekercs behuzza a vasmagjármot és zárja 8 szelepet. A szelepnek tökéletesen 17 V feezliltség

mellett kell záródnia Amennyiben a szelep nem záródik még ennek a feszliltségnek az elérésénél sem, a vasmagjárom réséból emeljtlnk ki egy 0 , 1 mm-es vastagságu kiegyenlitő alátétet és a vizsgálatot ismételjtlk meg. Annak a feszliltségnek , amelynél a szelep záródik, nem szabad 17 V- nál nagyobbnak és 12 V- nál kisebr:u11k lennie. Huzamosabb ideig tartó üzemeltetés után a szelepek gumi tömitése a szelep(ll, seken bizonyos mértékig deformálódik és a szelepek ezt követően már nincsenek tökéletesen ttsmitve. A kisebb mértékU ttsmitetlenséget a nyomó csap leirt alátétezésével annyira szlintessük meg, hogy az elektrómágnes szoritóin a szelep záródásának pillanatában az elóirt 12 - 17 V határértékU feszültséget mérhessük meg. Néhány gyártott alvázra szintén egyszerU elektrópneumatikus szelepet szereltek fel.Amennyiben szétszedett szelepet szerelünk fel ,Ugyeljünk arra , hogy a szelepku teljes benyomódása után

a szeleplilésen a nyomó csap a vezetékből még 0 , 2 - 0, 3 mm- re nyuljon ki az elekt rómágnes vasmagjárma számára szükséges hézagba. Ha a csap kellőképpen nem nyulik ki, a szelep rendszerint tömíte tlen /főképpen a nyitások és zárások nagy mennyisége után/, Rendes körUJ.mények között a nyomócsapokat két kUlönbözó hosszban: 17- 0,4 mm- es vagy 17,3- 0,2 mm- es hosszban szállitják. XIV, 1. A világitó berendezés Elől a sárvédők mindegyikében egy· - egy aszimetrilrus fényszóró van beépitve. A fényszórók miRdegyikében kétizzószálas izzólámpa van a t eljes és a csökkentett fényhez és kis izzólámpa a körvonali fény számára. A teljes és a körvonali fényeket oly módon kapcsoljuk be, hogy a kulcsot elforditjuk a szerelvényfalon lévő kapcsoló szekrényben. A teljes fények• nek csökkentett fényekre és a csökkentett fényeknek teljes fényekre való átkapcsolásához a gépjármUvezetó flilkéjében lábkapcsoló

van. Hátul a gépkocsin hátsó csoport lámpák és hátsó fényszórók vannak. A gépjármüvezet6 fülkéjét a mennyezet lámpa világitja meg. A mUszereknek a szerelvényfalon beépitett saját megvilágitásuk van, amelyet külön kapcsolóval kapcsolunk be. A világitó testek mindegyike szokványos kivitelezésU és azok leszerelése és felszere• lése nem igényel részletesebb ismertetést . Az asszimetrilcus fényszórók Az aszimetrikusan tompitott fénynél a fénynek és az árnyéknak határvonala van a bal oldalon a fényszóró vizszintes tengelyvonalától és a jobb oldalon a fényszóró vizszintes sikjától ferdén felfelé törik meg. A fényszóró tengelyvonalától jobbra a fénysz6r6 elhelyezési tengelyvonalának vizszintes sikja alatt központositott fény van, ugyhogy ezt a részt hosszabb távolságig világitja meg. Az aszimetrikus fényszór6k szabályozása l. Csupán a gépjármUvezetó sulyával megterhelt , tökéletesen fel:fuvott

gumiabroncsos gépkocsit álliteuk fel egyenes helyre pontosan merőlegesen a 10 méteres távolságban elhelyezkedő függőleges fal előtt . Gyózódjlink meg arról , hogy a gépkocsin a fényszórók oly módon vannak-e felerósitve , hogy azok optikai részének szimmetrilrussági sikja ft.lggőleges legyen 234 215. ábra A fó assz imet riku s fény szór ók szab ályo zása sága m1nusz :z:• h - a fány szór ó ■ B - a fény szór ó közé ppon tjána k 111888Ssága az utpá l-yát ól; k közp pont já: ~r6 fény a s tjai• ppon közé ók szór fény X • 15 cm 10 cm távo lság ra; Sl, S2 - a a lság távo pak ee6 fény és vilá gos felU letU legy en, hogy a falr a A fal isme rt mére tU, tompa fényU jól jelen jék meg. t ee szim metr ia teng elyé t /215 , ábra /. • fala 2. A falr a rajzo ljUk fel a fal tugg6}eg osan hel yezk el, hogy annak szim metr ia teng elye pont /ha az hord ozha tó/ oly módon hely ezzU a gépk ocsi osan ban /vag yis a fal

közé ppon tjána k pont kedj ék el a gépk ocsi szim metr ia sikjá <Uul a gépk olenn ie/. A fala t pont osan beál litju k pél meg hose zabb itott hoss zten gely ében kell bemérésdául nehe zéke s zsin egge l/ végz ett távo lság csi alat ti megfelelő véko ny jelz 6vel /pél dául a /pél ban sikjá ia rögz itjU k a gépk ocsi szim metr sel. A jelz 6ket elől és hátu l pont osan z/. péhe g6kapocshoz és a háts ó osztómll köze gépk ocsi vont atás ára szol gáló mellső :fUg c rá ban a falr a vizs z1nt es egye nest rajzo lun.l ) . A fény szór ó közé pont jána k maga sságá - 2 ábra /, el lejje bb párhuzamos vona lat huzu nk /215 /215 - láb ra/. Eme egye nes alá 15 cmpárhuzamos a ezt zik ó tugg 6leg es teng elyv onal ai mets ée azokon a hely eken , ahol a fény szór nest rajzo lunk fel /215 - ) ábra /. vona lat , jobb ra 15°- oa szög alat t egye pcso ljuk a tomp itott fény t , A mási k fény 4. Az egyi k fény szór ót beár nyék oljuk

és beka a azt juk talál meg ályo zzuk mind az idei g, am.i g szór ót az al.e6 szab ályo zó ceav ~kk al szab sz6li fmy a söté tség hatá rvon ala egyb eesik a bal olda hely zete t, amel yben a falo n a féJly és a /2/ páren etéb es ó szór fény li ness el és a jobb olda róná l a /2/ párh uzam ossa l és a /4/ egye elhuzamos von alla l és e/) / egye ness el. sét a CSN )0 4)0) ezámu szab vány szer int Az aszim metr ikus fény szór ók több i méré lenó rizh etjU k és bony olith atjuk le. tét a oly módon, hogy a fány szór ók f6 kere A fény szór ókat ágya zásu kban elfo rditj uk a fé~ kupok avar juk vagy kics avar juk oly m6don,ihogy sárvé dóhö z rögz itó három csav art becs /lásd a CSB rá ljön zó táblá n az el61 rt hely re kerU közé ppon tja /inte nziv fény folt / a szab ályo ót lefe dszór n- kUlö n szab ályo zzuk be. A másilt fény szab vány t/. A fény szór ók mind egyi két kUlö erel jUlc a ne zava rja. A töké letes

beál litáe után felsz jUk, hogy anna k fény e a szab ályo zást kell. végfény szór ók ~edó kere teit t külö nleg es opti kai milszeret segi tség ével A fény szór ók pont os szab ályo zásá hogy csumint , it e bere ndez ést gyár tó Uzem elói rása reha jtan i és enne k sorá n be kell tart ani t. lya töké lete s és bizto nság os meg világ iU:ú pán ilye n eset ben érhe tjUk el az utpá hely es fele zere léee A kéti zzós zále s izzó lámp a és a fénz szóróUveg h ogy a óba mind ig oly módon kell besz erel ni, A káti zzós zála s izzó lámp át a fény szór en letes töké felU lr61 a tUkö rre vess e rá, az utpá lyát tomp itott fény szálá nak fede le a fény t 2J5 . ó g é PJ"ármilveket Az izz6lámpa eme helyzetét egyértelé vakitsa a szembejov , világitsa meg, s ne , tban lévő izzólámpa hüvely elhelyezese adja meg. WC b lévő foglalat es a fog11 a a, , müen a t or en é ó ók üvegének tBkéletea illeaztese,

amelynek a recé, , é További fontos fel tétel a f nysz r . é s a tükBr egy egészet kepez, amelyek~t igy serül s esetén zése azétsz6rja a fényt. Az üveg együttesen cseréljük k~~vő izzólámpa helyzetét oly módon állapitjuk meg, hogy a felgyujtott A fényszóróban t h 1 zünk rá A sugárnyaláb pontosan világitja meg a fényaz6r6 üve~ére ir~ai paépirlapo 1 ef!~ismerhet;ük, ha az izzólámpa és a tükBr helyzete csökkentett feny félkorét s azonna félk"" . tBkéletee A megv1lágitott ornek pontos vizezintes alappal kell elhelyezkednie az Uveg . •á fé 6 6 üveg recézéaének a tükBr felszerelése után pontosan függőlegesfelső sikj ban. A nyaz r nek kell lennie. 12• táblázat Az alkalmazott izzólámpák kimutatása Izzólámpák feszilltség 24 V Berendezések darab teljeaitmény w lámpaaljzat P 45 t Teljesfénytl - fényaz6r6k Parkol6 fény - fényaz6r6k 2 2 55/60 J w Háte6 ceoportlámpák: irányjelzők és háte6 fények

fék fények 2 2 20/7 20 W BA Mennyezetvilágitás 1 Irányjelzők 2 5 W 20 W BA 15a BA 15a 13 2 W A mUazereket megvilágit6 ellenórzó fények BA 9a BAY 15d 15a BA 9a < XIV. 8 Egyéb tartozékok A TATRA 148 tipusu gépkocsi további villamos tartozékait a Fanfar jelil jelz6kürtök, az irány jelzők-villog6k , a mellső üvegek törlói, az ellenórzőlámpák , a kapcsol6 szekrény, a biztoait6 szekrény és a caatlakoz6 kapcsol6 tábla képezik. Mindezek a tartozékok szokvá• nyoa kivitelezéaUek, a PAL jelet viselik és azok üzemeltetése , karbantartása., szabályozása és javitása eléggé közismert e berendezések gyárt6ja által kiadott utaaitáaokból. Az ablaktörlő A berendezés karbantartása és javitása biztonságos üzemhez a kenózair kiegéazitésére vagy kicserélésére van szükség: a/ A hajlékony hajt6mUben - SP2 tipusu kenózsirt /a tengely teljes hosszán körülbelül 0, 5 mm- es réteget/ kell alkalmazni. A hajlékony

tengelynél biztoaitani kell a vizazintea aikban elhelyezkedő egy- egy te?l8elyvég pillan!itl:l,yí visszafordulását, amennyiben annak másik végét elforditjuk. Emellett a hajlékony tengelynek sikban kell feküdnie. A aikt61 való eltérés emellett maximálisan 5 mm-es lehet . A vasalt töml6k végeit az önkényea kilazulással szemben biztositani kell b/ Az áttétel szekrényt hozzávetőlegesen terének 2/J részéig kenózsirra1 töltsük ki• c/ A villamos motort csupán a motor lapján feltüntetett névleges feszültségnek me~eleló /24 V/ üzemi feszültség tartományon szabad bekapcsolni /21, 6 - 29 V/. 236 Évenk ént egyez er vagy 500 üzemóra után a törlő berend ezés mot orjáná l ellenőrizni kell a azén.k eféket ée szllkeé g 88 té t - a motor beleó részét ie cserél jllk ki. A szénkefék maxim ális kopása az eredeti eho:ez azlok/: ~- a , vagyis 12 111111. L Ellenőrizzük a motor ceap~ --ai"b an a k envze -akat terWt 2/3 réir menny

iségét. A cea~~ ··1tellk kig.e,3 ~ to irral kenőze széig ST2 A kábele k és szorít ók ellen5 rzéee villam os berend ezései nek A v~llam oe világ itáei , az inditó motor és a gépko csi egyéb ~, • rU kábele i t hibátl an állapo tban kell tartan i • Ezért ez a bályeze en vizegc u.juk át f5ként a vezet kwté k gh á á tékek kUleő szige telésé t , tiszta ságát és a ezorit ókban lév6 v ee me uz e t, eb. A szenylületig tieztog aeeuk le, szabányee ée korod eálódo tt kötés i helyek et gondos an fénylő témfe lyosan huzzuk meg ée ken5zs ir vékony rétegé vel kenjllk be. kekben jelent kez5 teezU lteég Ezzel egyidőben voltmérővel mérjllk meg a villam os vezeté t. A feezül teéget az akkuértéke oe v4 , 0 a veezte eégeke t , amelye k sohasem haladh atják meg a villam os fogyas ztókná l mérjük muláto rok ezorit óin ée ez egyes kábele k végein kllzve tlenül . Amennyiben a feszül tség veszte meg A két mérés eltéré se adja meg

a feezül teég veszte séget meg. Az ok legtllb bezllr a ezenység 0, 4 V- nál nagyo bb, az okot állapi teuk meg és ezUnteeellk felüle tének oxidál ódása kllvetk ezetéb enkDnyeződée vagy a szorít ók ée klltéee k illesz kedés i letkez ó átmen eti ellená llások . A légnyomás ellenőrzése hangra ezést ie felsze reltek , amely A nyomáemér5n kivUl a gépko csira hangos bizton sági berend a berend ezés a nyomócs6be besze relt jelzi a fékren dszerb en jelent kez6 kis levegő nyomá st. Ez berreg 6ból tevcSdik llseze. A kapcsonyomá ekapcs olóból /átkap ceoló ból/ és szokvá nyos villam os " számjegyekkel megje llllt négy lónak két érintkező párja van ée a hüvely kUle6 oldalá n "5"-"8 ék rá az A "7" ezorit ó a testre van ráklltv e , a "8" ezorit óra vezett bekötő ezorit ója van. lót kapcso II 6n keresz tül. A nyomó áramot a feszü l teég szabál yzón lév5 "tl szorit ótól a berreg 11

ókat köti lleeze, amennyiben annak oly módon szabál yozták be , hogy az a "7" és a "-8 ezorit rol hatást . A motor mWclldése idején membránjára 3, 5 a tt értékn él kisebb leveg6 nyomás gyako a "61" ezorit 6tól halad tovább és / a vörösfényU ellenőrz 5 l ámpa kialvá sa után azután az áram nem éri el a 4, 5 - 5,0 att érték et/ a berregő annyi ideig marad mUk!Sdésben, amig a légnyomás ezétka pceolá ea. csupán ennél a nyomásnál k!Svetk ezik be a kapcso ló ezorit óinak bekapc solva a mellék Az 115 11 és a 6" szorít ók az áram vezeté kének áramkl:lrébe vannak . A kapcso ló oly mcSdon van beszab ááttéte lt kapcso ló kétjár atu elektro pneum atikue szelep hez kapceo l6dnak be , amikor a "7" ée a lyozva , hogy az "5" ée a "611 ezorit ók abban a pillan atban jelent , hogy a mellék áttéte lt nem le"811 ezorit ók ezétka pceoló dnak ée fordit va. Ez annyit n kicsi a

légnyomás, amelye t a het kapcs olni /válto ztatni /, amennyiben a nyomó berend ezésbe követk ezhess ék be, hogy a kapéso l6 berreg 5 hangja jelez. Vagyis elégte len levegőnyomáenál az át oly módon , hogy megszakadjon berend ezés csupán a középe 5 /eemle gee/ helyze tbe állitó djé~ a tovább i hajtó nyomaték átvite l a tengel yekre. lévő maxim ális üzemi nyomás Amennyiben a berregő mUködésbe marad a fékber endezé sben ol6 nem szakít otta meg a "7" és a elérés e után ie /6 att/ ez azt jelen ti, hogy a nyomáekapoe isméte lt lenyoA hibát próbál juk meg oly módon elhárí tani , hogy a tékped ál 11 8" szorit 6kat . teltl:l lt6dn1 a ujb61 k utána hagyju másával 3, 0 att érték alá csökke ntjük a levegő nyomását és ően is mUkl:ldéeben marad, a eyolégtar tályok at teljes Uzemi nyomá sra. Ha a berreg 6 ezt kl:lvet máekapoeoló Uzelllképtelen ée azt ki kell cserél nünk. nál az "5" és a "6"

szorít ók A "7" és a "8" ezorit ók huzamos ideig tart6 bekapc eóláeá mellék áttéte lt . Ebben a helyze tezétka pcso1v a maradnak és ezért azután nem kapcso lhatju k a élni az üzemk éptelen kapcso lót és ben a legköz elebbi szakmUhelyben azonna l ujjal kell kicser mellék áttéte leket. a kicser élés idejéi g nem szabad haszn álni menet közben a 237 1 Í,.~~R " . ,., ~ 216. ábra A levegőnyomás ellenőrzésének vázlat a 1 l ő ték n omáskeresóhöz· 2 - nyomáskereső; 3 - kapcsol6 a tengelykapcsol6 pedái· e!!!tt~e:e el6váiaszt6 a kapcs~l6 karon; 5 - ellenőrző niom6go~b; 6 - berreg6; 7 - feJa szUltség szabályoz6; 8 - a töltődi.nam6 ellenőrző lampája 217. ábra A 6 BON 3 jelU gázolaj fUtő berendezés l - sziváe; 2 - kipufogás; 3 - kapcsol6 tábla; 4 - kapcsol6; 5 - gázolaj szivattyu; 6 - izz6 gyertya; 7 - tulhevUlés biztosit6; 8 - keret; 9 - a rutő levegő beáramlása; 10 - a fUt6 levegő

kiáramlása; 11 - tüzelőanyag szUrő XIV. 9 A fUtés és szellőzés A rutés szerkezete és mUködése A vezetőfülke fUtéséhez 6 BON 3 jelzésU független gázolaj fUtőberendezést alkalmaznak. A vezetőfülke fUtésére szolgál6 berendezés a gépkocsi jobboldalán a padl6zat alatt he• lyezkedik el. A fUtés független a motor ml1ködését61 és igy abban az időben is üzemeltethető , amikor a motor nyugalomban van. A szerelvényfal felső részén külön lap foglal helyet a fUtóberendezés vezérlésére és ellen6rzésére A fUtés a tulajdonképpeni fUt6testb61 /h6kicserélóből/ az elektromágneses szelep szivattyujáb61 és a villamos tartozékokb61 /lásd a 217. ábrát/ tevődik össze A filtóbrendezés két villamos motorral van felszerelve . A szivattyu villamos motorja csupán a tUzel6anyag szivattyut mUködteti. A fütés villamos motorja a fUtótestbe van beépítve és a fUt6 levegő ventillátorát mUködteti, amely a tengely egyik végére van

felszerelve , 238 1 1 1 1 1 1 is J 218. ábra váz lata és vill amo s bere ndez ésén ek kap ceol áei ndez A 6 BON J tipu eu gázo laj fütó bere szel ep• St eee ágne orja ; V - elek trom orja ; Mos - a eziv atty u mot polu ~ kaP egy Pc ója; csol kap s Mt - a fütó bere nde zés mot tuté a Sz nál lás· a kap csol ó ezo ritó i; elle ő szel rete Pr o; oeit kap csol ó; 1 , 2, A, B, Có- nyom bizt Tp - tulh evtU éei bja; ógom ; Kz- ~ rény ezek osit eoló bizt a kapc R Tl la; ó; ceol ók; S - kap csol ótáb oeit bizt P P af rtyJ gye t6 1 Ze - izzi 5 ás a müködés elle n6rz 6 lám pája ; B - forr füté e kie elle n6r z6 lám pája ; Kb leve g6 ven tillá tort vég ére fels zer elt porl aezt óe tllt6 ik más nek elyé teng or t mo a bbá tová val van. hUt orja egyrészről a tut6 leve g6 áram lásá mot s amo vill és ndez bere fUtó A haj tja meg. a tllté ei leve g6 utja i lásá val kap ja a hüté st . Az égé si ée ve, másrészről az égé si

levegő áram levegő teré be. Killd az égéstermékek:nek beh atol niok a rutó el vannak vála sztv a és nem szab ad ami lehetővé teu kétf oko zetu ford ulat ezab ályz ója van, ony viez os azon k orna mot s amo vill két és azt alap jázáeá t . A villa mos bere ndez és 24 V- os ályo ezab 6e kett y mén seit telj ei szi a fUté ábr át/. ban két áram kör képe zi /lás d a 218. ete van ,bei ktat va. amo s mot or és azok kapc soló szer kez vill két a be Az első áramkör pcso lva. Kenet közb en ó szer kez et izzó gye rtyá ja van beka csol kap s fUté a e körb áram odik más A ható k át a gép ken tett /fé l/ telj esi tményre kap csol csök vagy es telj rint sze ség szük a fUt és ótáblán kulc csal. járm Uve zetó tlllk éjéb en lév6 kap csol és tulh evU lne , ál fogv a a gáz olaj os fUt6 bere ndez Amennyiben ü.zem közben bárm ilye n okn n kere sztü l soló kapc va l van a bere nde zés megvédve, amely a sérü léss el szemben t

ermokapcsol6 ját és az elek trom ágne ses szel epet . kap csol ja ki a eziv atty u kis moto r kel l ~om nunk l Uzembe hely ezhe eeük a kapc soló n le Azé rt ,hog y a gáz olaj os tuté st ujbó kapcs olja ki ,am ikor e t a term okap csol ó abban az eset ben a biz toa1 tók nyomógombJát . A fUté 0 érté ket. dja a 190 c a iU.tó levegő Mm éreé klet e meg hala MUszak i adat ok : 6 BON .3 0 • • • • • • • • • • • • • • • • . neme ás odpe rcet / -30 c -ig / ndez más bere lOO fUt6 A •• 11&X. meg tja dha hala nem e idej si solá apc A fUtó beré nde zés bek 2.39 J,!aXimális kapocsfeszUltség • • • • • • • • • • • • • • • • • té / teljes teljesitményre való PUtési teljesitmény /melegi s • • • • • • • • • • • • • • • •••• be kapcso lásnál • • • • Pél tel jesitményre való bekapcsolánál • • • • • • • • • • • 6 21 , 6 V

5500 - 6500 kcal/óra 3500 - 4000 kcal/óra yiség a kilépésen bekapcsolá:snál • • • • • • • • é • • • • • • • • • • teljes teljesitm nyen • • • • • • • • - tál telj esi tményen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 - 280 m3/ óra 150 - 200 m3/óra TUzel6anyag fogyasztá~ a bekapcsolásnál teljes telj esi tményen • • • • • • • • • • • • • • • • • • fél teljesítményen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 , 95 - 1 , 25 1/ óra o , 6 - o,a 1/óra Leveg menn Igényelt teljesítmény a fütésnél bekapcsolásnál teljes teljesítményen - fél teljesitményen max. 140 W max„ 120 1 Teljes igányelt teljesítmény a fUt é snél max. 650 W . . • • • • • • • • •• A felmelegi t ett levegő nyomása teljesen elzárt kipufogásnál és a fél teljesítményre való

kapcsolásnál • • • • • • • • • PeszUltség . SUly ••• • . . A rutó berendezés karbanta.r tása és . 23 vizoszlopmil liméter 24 V 20 kg ellenőrzése A gyártó Uzem utasi táaa alapján hozzáve t őlegesen 100 üzemóra után ellenőriznUllk kell a fUt ó gyertyákat , 500 Uzemóra elteltével ellenőriznünk kell és az eset.leges koromtól meg kell tieztogatnunk a teljes filtő szerkezet et, kenőzsirral kell kitöltenUnk a azivattyu csigamUves áttételének házát ée kenőzeirral kell lekennünk a szivattyu vill~mos motor jának csapágyait ée NH 2U jelU kenőzsirral kell lekennünk a fütő berendezés v:illamoa motorjának csapágyait. A fődarab villamos védő berendezését a tulmelegedésael szemben oly módon ellenór i z• zUk , hogy a fUtó berendezés mtiködtetéae melle t t korlátozzuk a fUtó levegő beeziváeát és meg• figyeljUk , hogy a tulmelegedéenél a fUtée automatikusan kikapcsolódik- e é s kikapcsolva

111!" rad- e a lehUlée után ie. 240 XV. A KOCSISZEKRÉ!iY ÉS AZ ilVÁZXBRET xv. elezé se l . A kocsi szekr ény és az alváz keret kivit lik tel. A T 148 S1M, s1 - /15/ tipus u gépk ocsik nál szere Az s1 tipueu önkit iritó s gé pkocs i d6 /háts 6 homl okold al néllc üli/ teknő Az egyo ldalu önkiUritő gépk ocsi szekr ény önhor bordá kkal van mege r6sitv e . A melle 6 homlo kfal elaku szekr ény. Ez a szekr ény keres zt ée hossz a gépjá rmUv ezet6 tulke véd6 fedel ekén t van ée ez oldal falak r ögzit ettek . A mellső homl okfal n k özépe n rögzitő fogla l helye t a telea zk6p oe meghossza bbitv a. A ezekr ény teherviselő réezé a hossz irény u f6 bordá kra tt.leA szekr ény els6 háts6 részé n /ferd én/ emelő horgo nyzáa ához . az alváz keret re való forg6 r ögzit éséhe z, geszt 6 csapo k vanna k felerősitve a szekr ények zkodi k keret re feler ósite tt gumi párná s fő bordá kra támas Mellső részé vel e szekr ény

az elváz rá. zttar t6krs van ráer6 s itve. Két alak itott A gé pkoc si alváz keret e a tut6mUvön a keres eket a kerea ztter t6k és a háts6 hid köt össze . hossztar t6ből van kikép ezve , amely ben átmen6 l!llch árit6. A sméd 6k és a A mellső l ökhá rit6 a gépko csi telje s széle sségé lökhá rit6 k~zö tti tér fedő lemez zel van kitöl tve. lnek fel a sárnak a hátsó kerekekr61 A gépk oceir a gumi kötényes háts6 eárvédcSket szere isszaverő Uveget és csopo rtos háta6 l ámpát val6 ledob ásáva l szemben. A háts6 aárvé d6kre fényv szere ltek fel . 241 16 TATRA 148 A T 148 S3 K, S.3-/16 tipusokná l szerelik fel Az S3 tipusu önkiürit6 gé pkocsi Az önkiUritó berendezés es gépkocsi szekrényén ek két tehervisel 6 kerete van. Az alaó r ögzitett keret rácsos szerkezetU keret és a tut6mUre van felszerelv e. A fels6 billenő kt• r et az als6 keret meghossza bbitott kereszttar t óinak csapjaira négy talppal billenő

kivitellel van ráhelyezve /nincsen szorosan összekötve az als6 kerettel/. A talpaknak villa alakjuk van és a talpolc al s6 részében lév6 nyilásokon keresztUl biztositó csapok vannak behelye1ye azért , hogy menet közben a billenó kere t talpai ne ugorhae e~ ki a r ögzitstt keret ceapja• 1n lév6 ágyezásukb 61. A fels6 b1llen6 keret még további talpakkal van alátáuszt va a melleő kereszttar t6n óe a háts6 csóalalru kereszttar tón, amelyek e felső keret részei. A háta6 vil• lák és csapok a háts6 kereszttart ó tengelye körül forognak /a hátrafelé billentém iél/.A ftl• s6 keretre a rakfelUlet padlózatát er6s1tett ék rá. A szekrény mellső bomlokfelU l ete rögzitett és erre a véd6tedél erósitését hegeszttt• ték rá, amely védi a gépjármUve zetói fUlke tetejének hátsó részét. Az oldalfalak hossz irányban osztottak , e rakfelUlet felső és als6 részében tugge11tő csapokon foroghatna k . Az oldalfalak merevitésé t acél

profilokka l végezték el azért, boa azok ne hajolhasea nak be és ne doformálód hessanak. Az oldalakra végzett billentéan él asol,, dalfalak felső horgainak kikapcsolá sa után a felső rész a felsőffUggesztő caapok körül fordul ki és az als6 rész az als6 fUggesztó csap körUl nyilik ki. Az oldalfalak alsó része laprugóval van rugózva a zárásnál szUkséges kezelés megkönnyi téséhez Az oldalfalak elől é1 ~tul zár6 horgokkal vannak biztositva A hátsó homlokolda l a felső és az als6 fUggesztő csapok körUl billen. A hátsó holllok• oldal nyitódása és záródása az alsó részben automatiku s. A mellső l ökháritó folyamatos a gipkocsi teljes szélességé ben. A teret a sárvédők ée a lökhárit6 között fedő lemezzel töltötték ki. A gépkocsira gumi kötényes háts6 sárvédőket szereltek fel a sárnak a háts6 kerekekr61 való ledobásáva l szemben.A báts6 sárvédókre fényvissza ver6 uveget és csoportlám p4lcat 111reltek

fel A T 148 nyitott szekrényes tehergépkocsiknál és a T 148 N tipueu nyitott ~zekr ényes tehergépkocsiknál szerelik fel AT 148 tipusu nyitott rakfelületü tehergépkocsi A T 148 tipusu nyitott rakfelUletU tehergépkocsi rakfelüle t e külbnleges keretre van ráerősitve, rögzitett mellső homlokoldala van , az oldalfalak és a hátsó homlokoldal l ebillenthetók. A keret kereszttartók és merevitók rendszerével összekötött két hoesztartóból tevődik össze A rakfelület padlózata fa, A homlokoldalakat és az oldalfalakat acél pro~il lemezekből készitették el, A rakfelület ponyvával fedhető be , amelyet az oldalfalak kengyeleibe betolt három ponyvatartó i v tart meg. A ponyvát az oldalfalak horgaiba befogott kender kötelekkel rögzitik és feszitik meg. Az önkiUritő gépkocsikhoz hasonlóan a nyitott rakfelületU tehergépkocsinak is átmenő mellső löknáritója, gumikötényes hátsó sárvéd6je van fényvisszaverő üvegekkel és csoportos

hátsó l ámpákkal felszerelve. A T 148 tipuau nyergesvontató A nyergesvontató tartó kerete a futómü kereszttartóira van ráerősitve . A tartó keret két hossz tartóból van összeszerelve, amelyeket a forgó tárcsa rögzitéséhez kereszttartó köt össze a hiddal. A keretre szerelik rá a pótkerék tart óját , a tüzelőanyagtartályt és a hátsó sárvédőke t is. A vezetőfülke A kétajtós teljesen fémből készült fUlke a gépjárll!Uvezetó s zámára kényelmet, minden oldalra kilátást és a gépjármU könnyü kormányzását biztositja. A futómüre a veze tUfülkét négy rug6s ágyazással erósitették rá , elől a mellső torziós rudak tartójának konzo1jaira, hátul az alvázkeret hossztartóira. A padlózat jobboldali részében az ülés a1att fedett tér van az akkumulátorok és a rutő berendezés elhelyezésére . A padlózat látható része gumi szőnyeggel van befedve , az ajtóknál a hágcsoknál süllyesztve van Az ajtókat

leereszthető ablakokkal és kis szellőztető ablakokkal szerelték fel. A homlokoldali ablak osztott A veze t őfülke belső terét szellőztethetjük és fUggetlen gázo1aj fütéssel füthetjtik A gépjármUvezető ülése különálló, függő1eges és menetirányban szabályozható. A kisér6k számára szol gáló Ulés közös,a vezetőfülke padlózatához hozzácsavarozott csővázon helyezkedik el 243 xv. 2. A kocsisz ekrény leszere lése és felszer elése A vezetcSf ülke vezetcSfUlke leszere léséhez és felszer eléséhe z: ét. 1. A fcS kapcsol óval kapcsol juk ki a két akkumu látor villamo s áramána k vezeték üléseke t és az üléetám okat , szereljU k le és emeljUk ki a két aklnuau2 • EmeljUk ki az A látort. kerekes 3. Szereljü k le a padlóza t középső burkola tát a kormány oszlopn ál és a kormány ~okar ó kapcsol ó kormány oszlop felső részét , a bakról a kapcsol ó kart és a csörlőt meghajt nórudj át11. sárvédőke

t 4. Szerelji lk le a burkola tot és a mellső lökhári tót , csavarj uk be a mells6 és a l ökhárit ó fedőlemezeit a futómUre rögzitő csavaro kat. i mellscS ré5. Szereljü k le a villamo s berende zés valamen nyi kábelét mind a gépkocs éseket , a köt testeló szén , mind a motoron , beleértv e a sárvédők és az alvázke ret közötti mögött elhelye zett gépkocs i hátsó részéné l és a motorná l /főképpen a gépjármüvez e tő ülése kapcsol ótáblán /. vezetcS le6. Szereljü k le a vezetőfülke mellső kereszt falán elhelye zett müszere khez csöveke t . vegcSs csövek minden kötését , továbbá a légtartá lyokhoz és a fUtómühöz veze~cS 7. Ha szükség ~s szereljU k le a fő légtart ályt a. Szereljü k le a levegőt a gázolaj fütéses berendezésből elvezető tömlőket . müködte 9. Szereljü k le a központ i fék kézi karjána k sodrony kötelét , a sebességmérőt t. tő tengely t , a fordula tszámlá lót meghajt

ó tengely , a tüzelcS10. Szerelji lk le e koll!lányvonórudakat és a befecskendező rendsze r karjait , hogy azért el anyag bevezető és elvezető csöveit és a csövek nyilásá t dugaszo kkal zárjuk azokba a szenny ne juthasso n be. koronás anyá• 11. Csavarj uk ki a csavaro kat és csavarj uk le a sasszeg ekkel biztosi tott re /két mellfUtó1111i kat, amelyek négy csillap ító tömb segitség ével rögziti k a vezetőfUlkét a csillap ító tömb pedig a vezetcSf ülke ső ceillap itó tömb van a motor hátsó tartóin és hátsó hátsó kereszt tartóján /. horgára éa 12. A vezetó:t Ulkét különle ges fUggesz ték segitsé gével fUggeaazUk rá a daru lGyőződjünk meg arról , hogy minden kötést és kábelt lecsato elővigyázatosan emeljük fel . a ülkét vezet6f a t akadály okoz nem tunk- e és amennyiben semmifé le szerkez et főként a motoron támódon elő megfel ket gépkoce ir61 elővigyázatosan emeljük le. Levétel után a mellső sárvédő

masszuk alá, hogy biztosi tsuk a vezetőfülke állékon yságát. járjunk el. 13. A vezetőfülkének a gépkocs ira való felszer elése során fordito tt módon és ellene bek~tés kábel Csup-án minden kötés teljes felszer elése után , valamen nyi villamo s . cSrzése után kapcsol juk be az akkumu látorokr ól elve zető áram fő kapcsol óját Uvegose re a vezetőfülke ablakai n A mellső ablak biztons ági panorám a üvegét a kövstkezcS módon cserél jük ki: rizz~, hogy 1 . A mellső ablak uj üvegét a szekrény nyilásá re helyezz ük rá és ellencS t álla-eltérés Ha az Uveg tökélet esen illeszk edik-e a nyilás szegély én a teljes körvona lon. oz. pitunk meg a ezekrén yben lév6 nyUás szegély ét hozzáig azítjuk az üveg alakjáh lon szintele n 2. A nyilás szegély ét , a tartót és a középs6 tömítés t a teljes körvona lakkal vonjuk be /ugynev ezett kopál- lakkal/. l/ Csupán a 91 számjel ü gépkocs iknál. 244 " «◄•

. - 11 - 219. ábra gulltitö mitése k felsze relésa A vezetőfülkében lévő egyes J. Az Uveg mindk ét oldalá ra ráhuzz uk a gumi lesztjU k a középső tömitő kerete t , a tömitő betéte t és ráil• t~mité st , t rögzitő kis nyelv alá/ 4. A keretb en lévó horony ba /a szekré nyben lévő Uveges kerete zsinór t nyomunk: be. vagy t jU spárgá a teljes körvon alon megfelelő körUl belUl 2 mm- es. átmérő kiszög ell a keretb en PelUl középe n előzetesen a spárgá ra csom6t készitU nk, amely n fokoza tosan nyomjuk be a spárgá t tompa osalévő horony b11. Et től a csom6 tól mindk ét oldalo en lévő horony ba, Alul középe n a varhuz 6val vagy más megfelelő szerszá mmal a gumi keretb spárga mindk ét végé t hagyju k kiszög ellni a horony ból. ól helyez zük be a kocsis zek5, A felhuz ott segédp árnás üveget a gumi keretb e kivUlr yosan tartja meg a "beill esztet t" rénybe n lévő nyilás szegél yére, A

kisegitő eszköz szabál Uvege t . al huzzuk át a gum.1 ker et kis 6. A gépkoc si kUlső réezéről elővigyázatosan csavar huzóv horony ból , ahol alul középen a nyelvé t a szekré ny nyilás ának szegél yén át , azon a helyen kiszög ell a segéds párga mindk ét vége . t kis nyelve alatt a spárga 7. Fokoz atosan huzzuk ki a horonyb61 a gumi t!Smi tókere zekrén yben lévő nyilás kocsis a ulc balold ali és jobbo ldali végét és igya kis nyelve t áthuzz t oldalo n. A csomós mindké l felfei é szegél yén keresz tlll, Hason ló módon járjun k el alulró n/ a nyilás szegél yének teljes körspárga kezdet ének kihuzá sa után /felfe lé az ablak közepé vonalá n a keret kis nyelve át van huzva. ét" a gumi s. Ellenőrizzllk és szllksé g szerin t ujb61 beigaz itjuk az Uveg "illesz kedés nk masegiti:l módon oly n esetbe az keretb en és a kocsis zekrén yben lévő üveges keretb en . Ebben l nyoünkke tenyer üveget az t és gunkon , hogy

gumi ruddal elővigyázatosan üt!Sge tjllk a kerete mogat juk. zekrén yben lévő nyilás Amennyiben a gumi keret szoros an nem fekszi k fel a kocsis horony ba az Uveg széle alá megfalaih oz és az üveghez , a tömite tlen helyre a keretb en lévő /a gépko csi villam os berend ezésén ek beköté sére felelő darab szokvá nyos kábelt helyez ünk be t haszná lunk fel erre a célra. felhas znált kábel fajtát / vagy körker esztm etszet ü gumi betéte al a keretb en lévő horony ba /nem Ezeket a b etétek et elővigyázatosan nyomjuk he csavar huzóv szabad megsé rtenün k a gumi keret tömitó kis nyelv ét/. 245 fO 35 f2 ff 13 f4 f5 16 17 f8 19 20 2f 22 25 220. ábra i A szere lvény fal és a gépk ocsi kezel 6 szerk ezete J - ol.ajnyomásmér6 ; zlSld; jelzó k: ellen 6rzó lámp ája l - olaj h&ié reékl etmér ó; 2 - az iíány eárga szinü f 18yel ir6;7 utid6 6 érő; omásm - kék; 5 - légny gépko csiko n/; 8 u 4 - táv fény ellen órz6

lámp ája lámp tipus PP5 és NTPt 148 T a ája /csup án t:l eebes ségvá lmezte t6 jelz6 lámp a elle.n órz6 hajt6m eegéd a 11 ; mér6 intmé r6; 10 - amper 6kapc sol6ja nyom fordu latsz ámlá l6; 9 - t Uzel6 anyag s zál6 et helyz ges semle a nyom 6kapc soló; 12 t6r61 végz ett bekap csolá sára szolg vezérlő lapja ; 14 ezés erend fUtób a 13 a/; lásár pcso t 6mU beka /az NTPt tipus nál a eegéd hajkeres gomb lenyo másim ál fel6jének ellen 6rz6 nyom6gombja /a nyom6csi a leveg6nyomáo akusz ti kai fékez éséne k nyomásp6tko a 16 kar; rfék ja/; 15 - moto hang zik az akusz t ikai keres ó hang polg ári kivit elezé a án /csup lya k pertD etez6 inek tartá ezabá lyz6j a; 17 - a homl okold ali Uvege bja; 20 - a szerel ó 6gom nyom r lámpa ; 19 - az indit 6 moto sü gépk ocsik nál/; 18 - térké polva s6 ény szekr ol6 kapcs 21 tata; aljza zoló lámpa dugas lSr van bekap csolv a; l - bekap cs olt sánál az inditáera szolg áló áramkfénys csolá bekap kulcs

O- a z6r6k fő csolt körvo nal fény; 2 - bekap lámpa ; 25 - zlSld24 - vörts efény ü - tölté s ellen 6rz6 umat ikus ve22 - hamu tartó; 23 - bizto sit6 szekr; ény; ropne elekt az lap 28 lap; s gombo nyom6 27 - irány át30 fényU - ködlá mpák at ellen órzó lámpa bja; 6gom nyom inek etezó perm k üvege ali okold lánca ; kis zérlé s n.yomógombjaival; 29 - a homllyzó dezés beren szt6 leere a 32 ; kézi karja ; 35énye szekr kapce oló; 31 - a fordu latszá m szabáskend ezóje sit6 bizto dezés beren ; 34 - a fUtó 33 - a könnyen gyuló kever ék befec i diffe renci ja csoló álmU zár átkap a tenge lyköz k az üvegt 61 a gumi keret tcSmit6 9. A kUls6 olda lról fokoz atosa n óvato san elha jlitju a szint elen lakko t /ugyn evez ett kopá l- lakkis nyelv ét és a kis nyelv t elje s bels6 körvo nalár g az üvegr e szor itjuk rá. kot/ hordunk fel. Bzt klSvet6en a kis nyelv et ujóla módon szere ljük fel . A vezetőfülke háts6 ablak ainak üveg eit hason 16

Az ajt6ü vege k kicse rélés e n járun k el: Az ajtóü vegek kicse rélés e során a klSvetkezóképpe 1. Szere ljük le az ajtó burk olatá t láncr ól és az üvege t mozg ató sodro nyklS2. Szere ljük le a lécet az üveg alján a kis télr6 1. csava rokat és a telje s ker etet a 3. Csav arjuk ki az ajtó üvegé nek kere tét rögz it6 ük ki. szell óz6 kis ablak okka l együ tt az ajtób ól emelj ztbe fekte tjük és az üvege t szabá4. Az uj üveg behe lyezé sénél az ablak keret et keres aiba /szük ség szeri nt a tömi téet is cseré ljük lyosa n helye zzük be a lécbe n lév6 tömit ée horny ki/. 246 221. ábra Karok 6s pedál ok 32 6s a nye /ceup án a T 148 S3 , Sl, a PPR S3. atlrtPlRH gombl - a billenő szerk ezet vez6r l6 szekr6 nyomó jelz6k a 4 k; nyker6 2 - a táv f6ny kapcs olója; 3 -7 kormá PPR Sl típuso knál/ ; 8 - a parko ló fék /k6zi / dál; gázpe dál; f6kpe üzemi 6 ; pedál csoló ja; 5 - tenge lykap ciós seelosz tását

vezérlő vonórud; 11 - kar a 32reduk oknál / karja ; 9 - kapcs oló kar; 10 - a füt6s tipus PPRH 14, PPR , PP7 148 T a án /csup ára csolás bess6 gváltó ban a seg6d haj tómü bekap a illes ztjük be 6s ujóla g r ~gzit5. Ezutá n a telje s keret et az üvegg el ujb6l az ajtób akot mük~ tet6 sodronykijt 61hez /bere njUk. A lécet ujból hozzá kötjük a kis lánch oz 6s az abl dezés az ablak leere aztés 6hez/. 6g szeri nt m6g hozzá iga6. Kipró báljuk az ablak leere szt6 beren dez6a müktld6sét /szüks zitjul c a l6cet a kis lánch oz és a sodro nyköt 6lhez /. 7. Felsz ereljü k az ajtó burko latát XV. 3 A mUszerek 6s a vez6r ló beren dez6s ek Szere lvény fal és a vez6rlő s zerke zetek a gépjármUvezet6 fUlk6 j 6ben k el a gépko csi kezelő szerk eA vezetőfülkében fők6nt a szere lv6ny talon helyez kedne járata ellen6 rz6s6 re szolg áló berenzetei . Itt fők6nt az 6gők , a motor inditá eára 6s annak milszerei , az elektr opneu matilc us szelepek

dez6s ek , a g6pko osi egyes beren dez6s einek ellen6 rz6 bá a füt6 berend ez6e vez6r l6 szerk ezete i vez6r l6s6r e szolg áló villam os kapcs olás lap, továb einek vezér l6s6re szolg áló szerk ezefogla lnak helye t. A továb bi , a g6pko cei egyes beren dez6s ednek el. tek a fellépő hágcs ók jobb• 6s balol dali falain h elyezk MU.sze rek a gépjá rmüve zetó fUlké J6ben s és ápolá s szemp ontjáb ól nem A gépjá rmüve zet6 fülk6 jében lév6 milsze r ek karba ntartá 6ptelenelck6 válna k, rends zerin t a telje s tuleág oean ig6ny es mUszerek. Amennyiben azok llzemk őanyagezint mutat ó, az ampel111ér6, a h6m6mUezert kicse r6ljük , az olyan mUezert, mint a tllzel 247 ,, 222. ábra a A segéd függesztőcsap elhelye zése a lökhár ítón a pótkoc si számár g a fordula tszáml áló hajró , a nyomásmérő , illetve ezek csővezetékei . A sebességmérő, esetle arra, hogy a hajt6 tengely t a lékony tengely ének felszer elésén él fordíts

unk különö s gondot ny tengel yt nem szabad éles kocsisz ekrény re szabály os,m szerelj ük és r ögzitsi ik fel . A hajléko kell lenni e . A végek bebehajlá sokkal vezetn i A behajl ás legkise bb sugarán ak 250 mm-nek kell lennie és az első behajcsatlak ozási helyén a tengely vezetés ének teljese n egyene snek láenak az egyene s veze tés után legalább 250 mm- re kell lennie . t végén r ögzitjU k , Azokat az állitha tó anyáka t, amelye kkel a hajlék ony tengel yt mindké el . A tengely végekr e szaszabály osan és megbiz hatóan kell meghuzni , azonban sohasem tulerőv nem mliködik. A hajléko ny bályta lanul ráhuzo tt menesztők azt idézhe tik elő, hogy a mUezer annak sérUlé sét . Emelle tt a haj tó tengely t szabály osan kenjillc le azért , hogy megelőzzUk kihuzz uk a menesz tót és a csatlak ozások ból mindké t végén kihuzzu k a tengel yt, az egyik végen irt nyomunk be. Ugyanezt keletk ezett résbe körUlb elUl 10 gramm mennyiségU

kUlönl eges kenózs rt törölji. llc le teeezUk a másik végen is. A menesztő benyomása után a többle t kenőzsi a kapill áris kis csöfel Uk azerelj Az uj hőmérő felszer elése során lrlllönö s gondda l fémme l vagy más kezhet vet . Ennek a csőnek sohasem lehet éles szöge sem pedig nem érintke cső halad át , gumi betétemény tárggy al. Azokba a nyiláso kba, amelyekben a szóban forgó kis oly módon rögzits Uk , hogy az ket kell behelyeznUnk. Hasonl ó módon a kis csövet több helyen hogy a kis motor melegedő r éminél kisebb mérték ig mozoghasson és gondos kodjun k arr ól is, ságát. szeive l a cső ne érintke zzék, ami befoly ás olhatn á a hőmérő pontos A sérülés ek és javitáe ok gépkoc si karban tarA kocsisz ekrény en és magán a vezetőfülkén a viszon ylagos an gondos let és a rakfelU let oltás esetébe n sérUlé sek csupán nagyon ritkán jelentk eznek. A rakfelU len kezelé s követk ezhelyte duló dalfal ai leginká bb az

anyag felraká snál és leraká snál előfor sérUln ek meg, amikor a géptében sérUl meg. Az oldalfa lak függes zt ,é kei tehát csupán akkor let szélei t és az oldal• jármUv ezetó a szóródó áruk leraká sa után nem tiszti tja meg a rakfelU falaka t erőszakosan zárja. tó keresz ttartói hoz Azokat a csavaro kat , amelyek a szekrén y kerete t a :futómU támasz rögzit ik hozzá, ezabályszerUe n kell meghuznunk. kocsisz ekrény kerete A nehéz Uzemviszonyok között dolgoz ó gépkoc siknál időnként a sek oka általásérUlé E k. hosazt art6ina k néhány helyén szakadá sok /reped ések/ keletke zhetne ny tovább irakomá a &épkoc si szerkez etének tulzot t mér tékU megter helése , tulzot t mértékU ban 248 223. ábra háteó gépkocei réez látképe a fejekkel ezolgáló záeára csatlako kocsi t pó A a nem táea kedvezói len üzemi viszonyo k között. Gyakran megfeledk eznek arról , hogy a gépkocsir azonban , t szabad fel r a kni

mindig és minden körülmények között 12 Mp és ennél több rakomány tt csökelengedh et e t lenUl szüksége s az , hogy a hasznos terhelés t nehéz Uzemi feltétele k közö kentsük. Fontos az is , hogy az ilyen keletkez ett szakadáso kat már a gépkocsi elcSirt szabály• legeszerU mtiszaki vizsgála tainál megállap itsák mind az i deig, amig a szakadáso k még kezdet sek és hogy a hibát hala déktalan ul kijavit sák. a Igy azután a kisebb szakadás okat viszonyla gosan könnyen és a legtöbbj ét közvetlenül lyozzuk megakadá hogy , azért gépkocsin j av i thatjuk ki. A szakadáso k végén furatot furunk ki igéeyes a szakadás tová bbi bővülését. A szakadás t azonban behegeszt jUk Ez a javitás azonban azt. el i végezhet hegesztcS technológ iát kiván és ezért csupán szakért.S XV . 4 A vonóberen dezés PUggesz t ó csap a pót kocsihoz A TATRA 1481 / tipusu gépkocsik nál az alsó keret keresztta rtójára hátul a pótkocsi t p6tszámára

s zolgáló tuggesztó csapot csavaroz tak fel , amely arra szolgál, hogy a gépkocsi kocsi von ta t ására haszná l ják fel . A fUggesztó csa p feje felfelé és lefelé fordul el és a vizszinte s hosszten gely körül a löké360°- ra forditha tó el. A tuggesztc Scsap házában osillapit ó rugó foglal helyet , amelT va. seket mindké t i rányban fogja fel . Huzáenál a rugó a menetirán n7al szemben van összenyom bizA eló. fordulnak k•ritkán sérUléee csapban A pót kocs ik számára szolgáló függesztő a hogy el6, idézheti után idcS tési tositó rugók f áradása vagy megreped ése huzamosabb üzemelte fUggeszt ó cs ap feje nem marad meg vizszinte s helyzetbe n. Egyenes irányban 4000 kp /d.Al!/ engedélye zet t vonóerejU mellecS tengely fedelére és a vo.n tatmellsó lökhári tóra segéd kengyelt erósitet tek rá a maximális an 16 OOO kg teljes sulyu mány kezel éséhez . l/ Csupán a 12 , 16 , 57 , 66 , 86 , 88 és 91 számjegy es jelU gépkocsik

nál ezeralik fel . 249 XVI. A Cé;ÖRLÖBBRBND~ÉS A T 148 N /91/ tipus okDál szerelik fel XVI . l A csörlőberendezés szerkeze te és müködése A csörlő berendez és srra szolgál , ho~y a különböző sulyokat a gépkocsi boz buzz6Ji., nehezen járható terepeken az elakadt gépkocsi kat kiemeljé k , es&tleg magát a gépkocsi t emeljék ki. A csörlőberendezés a csörlő hajtómüvéből , a csörlőből és a sodronyk ötelet vezető berendezésből tevődik össze. A csörlő bajtómüv e A csörlőt a gépkocsi motorja müködtet i és a nnak hajtómüv ét szükség szerint a gépjármüvezet ö ülése mentén jobbra a veze tőfülkében elhelyez ?tt és a menet folyamán bekövetke ző bekopcso lódá~sal szemben kis lánccal biztosit ott kézi karral kapcsolh atjuk be vagy kapcaol1 hotjuk ki . A csörlőt a sebesség vált ó ha jtó cenGelyétől hajtják meg, miután a csörlő bajtómüvének tengelyén bekapcso lták a fogas tengelyka

pcsolót . A fogasten gelykapc solót a gépjármü vezető fülkéjébe n lévő kézi karral vezérelt csörlő hajtómü tengelyén található kapcsoló szerkezet aegitség ével kapcsolju k be. A csörlő hsjtómüv ének tengelye a csörlővei a kétcsukló s csuklós tengely segitség ével van összekötv e és s tulterbe léssel szemben /2;,0 . ábra/ biztositó berendez ése van. A biztositó berendez és /a nyiró karmanty u/ a ten ely mellső csuklóján helyezke dik el. A nyiró karmantyu a tengelyt a csavarok kal köti össze és megvédi a csörlő berendez ést a maxi.mblis vonóerő tullépésé vel szemben , amelyre a sodronyk ötelet méretezt ék A csavarok tulajdonkép pen nyiró biztositó k, amelyek a maximáli s vonóerő tullépéae esetén elDyiródn ak és igy a .z után megszakad a csörlő hajtása Az elnyiród ott biztositó csavarok at pontosan azonos M 6 x ;,O CSN 02 1101. 50 szabványs zámu tartalék csavarok kal kell pótolni , a melyekke l a

gépjárművezetőnek a sépkocsi felszere lé sében rendelkez ~~e kell, A csörlő A csörlő a szekrény padlózata alat t a második hátsó ten&ely felett a keretre van ráA csörlő a csisamüv es kerékmüv el meshajto tt vonóköte les dobból , a csörlőt féke ző, a csigamü tengelyén elhelyez ett szalagfékből és a dobon a sodrouyk ötél vezetésé re szolgáló szerkezetből tevődik össze . A dobot a sodronyk ötél letekeré se során kikapcso lbatjuk a hejerősitve . 250 r---- -, 1 1 1 1 l~H4----t-,2 5---. :7-r--l.Ltt 6~t--11f-++-4--±,I-- 8 9 224. ábra berendezés vá.zlata l - a csörlő hajtómüvének kapcsoló szekrénye; 2 - mellső keresztcsukló1 3 - nyiró ka csoló karmantyu; ~ - h~jtótengely; 5 - hátsó keresztosultlót 6 - szalagfék1? - a csigsmilves gajt6mü há.za; 8 - csor lő dob ; 9 - az elosztó szerkezet láncos hajtóműve; lO - a sodronyköté1 elosztó szerkezete i ll - vezető csappaotyuk és a sodronykötél

görgői A osörlő tá.sból a dob és a csigakerék fogas kapcsolójával A fogas kapcsolót a gépkocsi keretén hátul elhelyezett kézi vonóruddal kapcsoljuk ki. A dobom a sodronykötél elosztására szolgáló szerkezetet a dob tenge lyé től láncos áttétel hajtja meg A d obot meghajtó csigamüves áttétel szekrénybe van behelyezve, amely egyidejü1eg a dob ten gelyéDek jobboldali oldalsó konzolját és a levegő csővezetékre bekötött légfék hengerrel vezérelt szalagfék megfogó szerkezetét képezi. A gépjárművezető fülkéjében lévő csappal vezérlik a csörlő szalagfékjét. A sodromyköteles dob befékezve marad meg mind az ideig, amig a osap nyitva van A csap elzárásával megszakad a nyomólevegő bevezetése s fékhengerbe és a levegő a bevezető csőből a killső levegőre távozik el. A fék szalagját a visszahuzó rugó huzáea oldja fel Menet idején a osapnak feltétlenül zárva kell lennie /a csörlő fel van oldva/ Berendezés a

sodronykötél vezetéséhez A csörlő dobjárs acél sodronykötél van feltekerve, amelynek kezdete a dob belsejébe van szilárdan beGrősitve. A oaörlőnek vezető berendezése van abhoz, hogy a sodronykötél a dobra való feltekerésnél azonos menetekben és rétegekben szabályosan tekeredjék fel. A berendezés vezető orsóból és a sodronykötélnek a dobra való rávezetésére azo1gáló szánból tevődik össze. A vezető orsót hüvelybe he1yezett lánccal a dob tengelye hajtja meg A szánba szabadon és forgással van beszere1ve az a villa /22?. ábra/, amely a kétirá~s jobb csavarmenetes/ hornyokba esik be, amelyek a vezető orsó felünyu oeavsrmene t es /bal ~ letén foglal.nak helyet A baloldali és a jobbold,a li menethorony kölcsönösen keresztezi egy- 251 225. ábra A csörlő hajtóművének kapcsol ó s zerkezete 1 - lt.a pcnoló rud ; 2 - a kapcsoló sze krény rö5 zit ő pereme; 3 - kapcsoló szekrény; 4 - a hajt ót engel y c sukl ójának

mells ő meo~sztöje ; 5 : a c sörlő ha j t6múv~oe~ kap~so~~ára szo*g~6 benyomódó teocely ; b - a kézi átteteli fék f ~kdot:ja; 7 - az ola ;i~zin!. •oltö e; ~llenorzo nyilásuak zárócsavara a kapc solós ze krényben ; 8 - a Áopcsolószekrenybol az ola;iat leeresztő nyilás zarócsavara 2 3 4 5 226 . ábra A csörlő l - a. csörlő sodroll;yköteléllek vezető orsolya ; 2 - a csörlő szupportjának háza • 3 - ház a sodronykötél elos ztó sz~rk.ezetét müködtet ö láncos á ttétellel ; 4 - fékhenger · 5 ~ sodronyköteles csörlődob ; 6 - a csörlő dobjának t en6elye ; 7 - a c s i gamüves áttétel háza· 8 - o ház ellenőrző és leeresztő t orkolatának zárja; 9 - szalagfék; 10 - csuklós tengely mást és ezzel ozután az orsó fel~letén kialakitott orsó mindk4t végén e két hor ony össze van kötve. 252 fogrendszer /227 . á t:ra/ keletkezik Az A szán veze tő villája az ors6 elfordulásánál a csavarmenet emelkedés egyik

irányának hornyába van bevezetve és a szán megfelel6 irányban mozog a vezet6 rudakon. Az ösezekijtésben a horony végén a szán villája oly m6don forog , hogy a csavarmenet emelkedés ellentétes irányu hornyába esik be. A továbbitott villa szánja forditott irányban kezd mozogni, amivel megváltoztatja a vezető ore6 forgásának irányát. A szán másik ezéls6 helyzetében az irány haeonl6 módon változik meg. Bz a mozgás álland6an ismétl6dik mind az ideig, amig a csörl6 mUködéeben van. A sodronykötél a szán görg6i közé van bevezetve és a szán mellett a sodronyköteles dob felületére helyeződik el szabályos menetekben eQmáe mellett és a mozgás megváltozáeánál mindig további rétegekben A sodronykötél hátul a gépkocsi tengelyvonalában van kivezetve a vezet6 görg6k és csigák rendszerével. Ha a csörlőt el6re irányban végzett huzáshoz kell felhasználni asodronykötelet a gépkocsi ·mellsó része alatt a csigarendszerrel a sarok

csigán keresztül távolabbra huzzák ki , ahol a sodronykötél végét még a vezető kengyelen keresztül huzzák át Ezt a kengyel t a gépkocsi tartozékaival szállitják és a gépkocsi vonókéezülékéhez tartozik a gépkocsi v·ontatásához, amely a mellső tengely oezt6müházának mellső fedelén foglal hel.yet XVI. 2 Milszaki adatok hoss za A csörlő magassága • • • • • A csörl ő szélessége . . . . . A csörlő A megengedet t legnagyobb huzóeró a csörl6 /egyenes irányban/ végzett feltekerésnél. Előlről végzett feltekerésnél eodronykötelén hátulr61 • ••••••••• • • ••••••••• • • • • • • • • • • • Legnagyobb fel t ekerési sebesség /1. sebességi fokozaton mális fordula t azámánál/ • • • • A 590 mm 575 mm 6000 kg 4700 kg a motor maxi- • •••••••••••• • • . .

sodronyköt ele, . • • • fékhenger . . fékdob . sulya /a sodronykötél és az olajos töltet nélkül/• . A sodronykötél eulya • • • • • • A csörlő 800 mm sodronykötelének hossza. csörlő A A A csörlő Olaj feltöltés a csigamU áttétel házában • • • • • • • • • • • • • 0,25 m/mperc kb. 60 m 1 17,5 mm f ao,o mm f 220,0 mm .300 kg± 5 % 59 kg kb. 3 liter XVI. 3 A csörlő berendezés leszerelése és felszereléee A csörlóhöz való hozzájutáshoz a rakfelUletes kocsiszekrény padl6zatába fedéllel befedett kellő nagyságu nyilás van. E nyiláson keresztül a csörlő a karbantartásnál, a kenésnél és a ezokrányos üzemi javitásoknál megközeiithető A nyiláson keresztül továbbá a teljes csörlőt leszerelhetjük és kiemelhetjük. 1. A csörlő leszerelése előtt ezétezereljük a csörl6 dobjában a meneszt6ben lévő keres:i;tcáUk16t és a vonórud esukl6t, valamint a

karokat a ceörl6n, amelyek a cel:Srl6 dob hajt6müvének kikapcsolására szolgálnak Ezt követ6en leszereljük a csörlő dob munlcahengeréhez a nyom6levegó elvezetésére szolgáló csövet. 2. Leszereljük a rögzitó csavarokat, a ceörl6t lánc- vegy sodronykötél segiteégével a daru horgára :tUggesztjük rá és kihuzzuk azt. 253 l - szán; 2 - vezető 227. ábra Az eloszt6 szerkezet alkatrészei ors6; 3 - a szán als6 fedele; 4 - a menesztő csap a villával 228. ábra A sodronykötél rögzitése a csörlő dobjában l - a csörlő dobja; 2 - rögzit ó ék; 3 - hely az éken, amelyet szilkség szer:int használnak fel , illetve alakitanak ki; 4 - a sodronykötél elosztó szerkezetének szánja; 5 - a bekötéssel erósitett sodronykötél vég 3. A hajt6tengely kiemelésénél szétszereljtlk még a menesztőben lévő mellső keresztcsuklót és a kapcsol6 szerkezetet is, a hajt6tengelyt a szekrény al6l emeljük ki Ebben az esetben a két ceukl6nál a

kicsuszással szemben huzallal biztositjuk a csap külső csapágygyürilit . 4. A csukl6 le- és felszerelésénél azonos m6don járunk el , mint a motor és a sebességváltó közötti hajt6tengely csuklójának leszerelésénél 5. A csörlő hajtómüvének kapcsoló házát rendszerint csak a kézi áttétel fék javitásánál vagy a tengelygyürük néhány tömitésének kicserélésénél szereljilk le Ekkor a csörlő hajtómUvének kapcsoló karjár61 leszereljtlk a kapcsol ó szerkezet rudját , kicsavarjuk a kapcsol6 ház peremét a mellékáttétel háts6 fedelére rögzitő csavar okat és benyom6d6 tengellyel együtt lehuzzuk azt. 254 - - - ~ -· l l 229. ábra Ruda csörlődobnak a hajtómUről való levételéhez l - a rud szeme; Z - a hajtómU bekapcsolva; O - a hajtómti kikapcsolva; 2 - a keret hossztartójának hátsó része 230. ábra A maximális vonóerő tullépését megakadályozó biztositó berendezés /nyirókarmantyu/ l - az összekötő

tengely peremes része; 2 - biztositó csavar /nyiró biztositó/ 6 . Amennyiben uj tömitőgytirtiket szerelllnk fel, azokat előzetesen legalább 2 óra idő­ tartamra motorolajba áztassuk be. A teret a hajtótengely menesztő csuklójában a kapcsoló ház végén lévő tömitő tengely gytirtik között az összeszerelésnél kenózsirral kell kitölteni. 7 . A csörlő leszerelése és felszerelése nagyon egyszerti, csupán az előirt eljárásokat kell betartani. Amennyiben a tengelyt a dobról a csigakerákkel szereljUlc le, ki kell eresztentink az olajat a töltő nyilás a lsó helyzetbe való elforditásával , miután kicsavartwc a dob csövéből a zárócsavart, le kell szerelntink a csörló baloldali konzolját a láncos hajtómtivel és a vezető szerkezet kerekével egytitt és kUlönleges cs6kulcs segitségével szereljUlc le a dob csövén lévő koronás anyákat. Ezután csavarjuk ki a csigaáttétel házán a fedél peremének csavarait és a csőről huzzuk

le a csörlő dobját . SzereljUlc szét a csclrlő hajtómtivének kike,pcsoló szerkezetét Miután lecsavartuk a koronás anyákat a dob tengelyének baloldalán , huzzuk le a tengelyről a dob csövét és a csapágyat , továbbá a esigakereket ,valamint a tengely jobb~ oldali csapágyának ktilső gytirtijét . A felszerelésnél forditott módon járunk el A felszerelés során ellenórizni.lnk: kell a csigakerék és a csiga közöstengelytiségét Ezeket a csigakeréken festéklenyomattal ellenőrizztik és a csigaáttétel házának pereme, valamint a tengely jobboldali görgős csapágyának belső gytirtije közé behelyezett tengelyirányu alátétekkel korlátozzuk. Az elosztó szerkezet vezető orsóját meghajtó elszakadt vagy elkopo tt /kinyulott/ görgős láncát a ktilsó fedél egy részének leszerelése után cserélhetjtik ki 255 231. ábra A sodronykötél vezetésének vázlata 8 . A veze tő csigák és görgők leszerelése és felszerelése

szintén nagyon egyszerti és nem igényel különleges szerszámokat. 9. A csörlő berendezés egyes szerkezeteinek felszerelésénél a gépkocsira először a szereljük fel, atána a csörlő hajt6müvének kapcsolóházát és a hajtó csuklóstengelyt. Végül a csörlő hajtómü kapcsolására szolgáló vezérlő rudakat, a csörlő dob hajtómüvének kikapcsolóját és a csörlő légfékjének csövét szereljük fel. A hajtó csuklós t engelynek a gépkocsiba való beszerelése során nem szabad megsértenünk az alkat részek mindegyikének a kiegyensulyozási játékhoz viszonyított kiindulási helyzetét . A tengely egyes részei jelekkel van:1ak megjelölve, amelyeknek a felszerelés során egy egyenesben kell elhelyezkedniök. Mindkét menesztő villájának egyetlen sikban kell feküdnie Ha a tengely egyes részeit cseréljük ki, az összeszerelt tengelyt ujólag dinamikusan 3 p/cm 3- re kell kiegyensulyoznunk percenkénti 2000 fordulatszám mellett. A

kiegyensulyozó kis idomokat a hajtótengely alkotó cső végére hegesztjük rá. A kiegyensulyozás után ujból megjelöljük jelek beütésével az egyes tengelyrészek kölcsönös helyzetét. csörlőt 10. Az előírt olajjal töltsük fel a kapcsoló házat és a csörlő csavaros áttételének házát. Ugyanakkor hasonló olajjal t öltjük meg a baloldalon a dob fedelében lévő nyíláson át a dob üreges csövében lévő teret /a láncos fedél alatt/. A szintnek el kell érnie a dob tengelyét /az olaj kifolyik miután a nyílást a tengelyhez viszonyítva vízszintes síkban 90°ra forditjuk el/. A csőben lévő olajtöltet körülbelül 0,5 liter A csörlő sodronykötelének kicserélése A sodronykötél kicserélése során a következőképpen járunk el: l . A szekrénykeret hátsó kereszttartójának rudjával elválasztjuk a csörlő dobot a haj tómütől és a régi elhasználódott sodronykötelet teljes egészében letekerjük a csörlő

dobjáról. 2. A dobot oly módon forditjuk el, hogy a dobban a sodronykötél rögzítésére szolgáló nyí lás felül helyezkedjék el és a veze tő görgős szán a nyílással szemben /226. ábra/ baloldali szélső helyzetben legyen Ezután a ruddal összekötjük a dobot a hajtóm:Uvel Megfelelő szerszámmal kiütjük a rögzitó éket a dobban lévő nyílásból /előre a meneti:rányban/ asodronykötél hurkával együtt . 256 3. Az uj sodronykötél végét felszerelés előtt forrasztással /rézzel/ erősitjük meg, az egye~ huzals:álak szétfonódásának megakadályozása érdekében. Egyes sodronyköteleken ezeket a vegeket mar a gyártómU összeforrasztja 4. A sodronykötelet áthuzzuk a vezető csigák és a hátsó vezeték görgői között, továbbá a szán vezető csigáin át a dobban lévő nyilásba 5, A rögzitő éket kipróbáljuk a dobb= lévő ékalaku nyílás belaejében és megállapitjuk, hogy ~z tökéletesen illeszkedik-e. Amennyi Qen

m:indkét oldalon a hézag nem azonos , az éket a 3 néhány oldalfalán leszereljUk. 6 , A sodronykötelet az ék körül oly módon hajtjuk át , hogy csupán a 5 /228. ábra/ forrasztott r és~ erJen át azon és utána a sodronykötelet az ékkel huzzuk be a dobban lév6 ékalaku nyílásba /lásd az A alkatrészt/. Az éket helyes irányban kell b0helyezni , miként azt a 228. ábra szemlélteti 7. A teljes sodronykötelet kihuzzuk és annak végére megfelelő nehezéket fUggeszttink rá, a legjobb enyhén befékezni a gépkocsit . A csörlő hajtómüvét bekapcsoljuk és a sodronykötelet lassan óvatosan tekerjtik fel A feltekerés kezdetén a huzással a rögzítő ék a dob ékalaku nyílásába huzódik be, ugyhogy a sodronykötél megbízhatóan van biztosítva Az asodronyköt él, amelyre nehezéke : füegesztlink rá, a feltekerésnél szabályosan huzódik meg és er,ye ril e t eoen tekeredik fel. Ajánlatos , hogy a feltekert sodronykötelet a segédmunkás

egyidejtilsg tisztogassa le és ken ózsirral konzerválja, Keztlnket minden esetben vastag kesztyUvel kell megvédenünk. A biztosít ó csavarok kicserélése He. tull épjük a maximális vonóerőt, elnyiródnak a biztosító csavarok, amelyek szorosan kö tik össze az összekötő tengely peremét a mellső csuklóval és nyiró karmantyut képeznek /230, ábra/. A csavarok elnyiródásával megszakad a csörlő további hajtása és ez lehetetlenné teszi a s odronykö t él tulterhelését, Az elnyiródott biztosító csavarokat minden esetben pontosan azonos killön4lges M 6xJO jelil CSN 02 1101.50 szabványszámu csavarokkal kell pótolni A csavarok mére tét és anyag szilárdságát oly módon állapították meg , hogy a csavarok pontosan a maximálisan engedett 6000 kp huzóerő tullépésénél nyiródjanak el /a aodronykötélen/. Nem szabad sohasem ezeket a csavaroka t másfajta csavarokkal pó tolni , különösen pedig nagyobb ezilárdságu acélból készitett

ceavarokkal , e a peremet sosem szaQad átfurni nagyobb méretil csavarok részére , A biztosí tó csavarok mindkét peremUkkel saját csapszegeik sima részén mennek át és kívülről szabványos rugós alátétes anyákkal vannak biztosítva, A biztositó csavarok kicserélése során az összekötő tengely mindkét része kölcsönös elhelyezésének helyét jól le kell kennünk. 25? l? TATRA 148 XVII. A PORGÓLEMEZ A T 148 NT t 6 6 /)6/ T 148 NTt 4 x 4 /18/ X T 148 NTPt T 148 NTPst /JO/ /28/ tipusoknál szerel ik fel . XVII. 1 A forg6lemez szerkezete és mUk:ödése A forg6lemez a vontató segédkeretére ráer6sitett két csapágyban a gumi c s illapit6tömbbe behelyezett két lemezből , 8G minóségU M 16 jelti csavarokb61 tevődik össze. A lemez a 2)2. ábra A forg6lemez méretrajza 258 @ -. •• g "., .,,,,: .,, :, ,. ,., ,,• ,, •.,/ •; ; rl° 23.3, ábra A forgólem ez vázlato s ábrázol ása oz; 3 - biztosit ó; 4 -

retesze l6 beren1 - kézi vezérlő kar; 2 - rögzitó forgólem ez zárásáh ;8 - a retesz rugója; 9 - pofák; retesze ztositó bi a rugó;76 dezés; 5 - biztosi tó csap; A - a forgólemez alapvet6 /biztos itott/ helyzet e; B - a forgólem ez csatlako zó /feloldo tt/ helyze t e ikus, vagyis a vizez intes siktól a hosszte ngely körül fordul el. A forgólem ez félig automat a rral /lásd a 233. biztosi tás automat ikus , az oldás mechanikus - a jobbold alon lév6 kézi k. ábrá t / . XVII . 2 MUszak i adatok Széless ég . . . . Hossz • • • • • • • • lolage.seág Engedél yezett tugg6le ges statika i nyomás • • • • • • • • • • • A forgólemez lemezének kihajlá sa a hosszten gely irányába n • • • A forg6le mez sulya • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • max. 920 mm max. 950 11111 max. 210 mm max. 10 OOO kg 0 ± 10° 215 kg A további

méretek lásd a 232. ábrán feltUnt etett méretra jzb61 259 XVIII . A BILLENŐ BERENDEZÉS A T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 T 148 Sl SJ PPR Sl PPR SJ PPRH SJ PPRH 32 tipuso knál szere lik /15/ /16/ /45/ /66/ /86/ /88/ fel XVIII. l A billen t6 berend ezés szerke zete és mtiködése A T 148 tipusu gépkoc sinál a billentő berend ezés a követk ezőkből tevődik össze : a/ a hidrau likus billen t6 berend ezéa vezér lóje, b/ az olaj szivat tyu hajtómUve /a sebess égvált ó előtét tengel yétől/ , c/ fogask erekes olajsz ivatty u , d/ olajta rtályo k, e/ eloszt ó tolózá r, f/ eloszt ók , g/ megsz akitók , h/ gyors tengel ykapc solók , i/ alsó és felső golyós csapág yas két telesz kópos /hidra uliku s/ emelő , j/ teljes csővezetékek nagynyomásu tömlők és vezérlő rudak , valam int patkók . A hidrau likus billentő szerke zetet a gépjármUvezető ülése melle tt balold alon elhely e• zett karra l vezér lik. A TATRA 148 S1 tipusu

billenő gépko csi acél szekré nyét két telesz kópos emelő segíts égével csupán hátraf elé billen tik, a TATRÁ 148 SJ tipusu gépko csi billenő rakfe lületé t k6t oldalr a és hátraf elé billen thetik . A hidrau likus billentő berend ezés mindk ét tipusa azonos . Az eltéré sek elsősorban a szekré nyek szerke zetébe n és a felső billen 6 keret alsó kerete n va• ló elhely ezkedé sében vannak . Ha a TATRA 148 SJ tipusu gépko csinál billen tjük a gépko csi rak· felüle tét, akkor az ellent étes oldalo n , amely re a billen tést kívánj uk végre hajtan i huzzuk ki a két biztos itó csapot /a balra végzet t b1llen tésnél a gépko csi jobbo ldalán huzzu k ki milld• két csapo t , a hátraf elé billen tésné l a két mellső csapo t huzzuk ki , vagyis egyet a gépko csi 260 234. ábra A gépkocsi billentó berendezésének vázlata a - a nyomó levegő elvezetése az elosztóhoz , miután a kis szelepet a pótkocsi billentéséhez

átállitottuk; b - olajveze ték a billentő berendezésben; c - vonórud a billentő berendezés mechanikai ~ezérléséhez 1 - n hidraulikus billentő berendezés vezérlője; 2 - fogaskerekes olajszivattyu; 3 - a tel eszkópos emelők az olajvezetékkel oldalról ; 4 - lekapcsoló; 5 - gyors kapcsoló a csőveze­ téknek a pó t kocs i billentéséhez való bekapcsolására, 6 - a nyomó levegő vezetékének elzáró csapja; 7 - olajtartály; 8 - elosztó tolózár a fedellel; 9 - elosztó 235. ábra A billenő rakfelület vezérlőjének metszete l - kar; 2 - a kis fedél az érintkezőkkel; 3 - ház; 4 - t engely 261 236. ábra A billent ő szerkezet olaj szivattyuj ának hajt6milve áltó hajtó t engelye; l - a hajtó tengely csuklójána k meneeztője; 2 - kenőfej; 3 - a sebességv tengelykap 4 - a mellék hajtómi.ivet kapcsoló fogas tengelykap csoló menesztője; 5 - ; a 8 fogas - hajtott fogascsoló kapcsoló karmantyuj a; 6 - kapcso11 villa; 7 - közbenső

fogaskerék ltókerék a hajtott szerkeze ~ kivezetésé vel; 9 - a fogaskeree olajezivat tyu; 10 - eebeeségvá sea fogaskerék eu kapcsolódá állandó 2 1 tengelye; hajtott ltó sebességvá tóház ; 11 - a 6mil teljes háza; 15 bességvált óban; 13 - a sebességvá l tó elóté ttengelye; 14 - a mellékhajt a hajt6mil meghaj t ó kereke; 16 - a hajtómüház fedele 237, ábra A mellékhajt ómU levegős kapcsoló szerkezete k z d ru 6· 3 1 - légtelenitő nyílás; 2 - visszahuzó ugattfJ.; 4 ~ nyiláe a ~yom6 levegone ~8 elektrópne umatikus szeleptól val6 beköté!éh . kapcsoláss al; 6 - a fogas tengelykap ceol6zkap cso!óm~a~ !~:;!~~ e: l:~P~=~!~ ev!li:veg 5 262 7 2J8. ábra A 146 ZCB-100 tipusu fogaskerekes szivattyu metszete 1 - a ezivattyu hátsó t es t e; 2 • e szivattyu középső tes t e; J. a azivattyu 4 - nyomó l emez ; 5 - hajtott fogaskerék; 6 - hajtó fogaskerék mellső teete; 2J9. ábra Az elosztó tolózár l - biz tosi t ó szelep; 2 -

teljes tolózárr.áz; J - a folyadékot a fogaskerekes szivattyutól elvezető vezeték; 4 - tulfolyó szelep; 5 - fedél; 6 - betét; 7 - tolózár; 8 - kar baloldalán, a másikat pedig a gépkocsi jobbo1dalán/. A TATRA 148 Sl tipusu gépkocsinál a szekrény a menetnél mellső elhelyezkedésben nincsen csappal biztositva. Saját sulyával a gumi párnák on nyugszik A hidraulikus billentő berendezés vezérlő.je A billentő berendezés vezérlő szekrényével állitjuk a nyomó folyadék elosztójának elosztó tolattyuját . A tolattyunak az "emelés" helyzetbe való átkapcsoláeánál a nyomógombos 26~ • 240. ábra A billentő berendezés eloszt6jának metszete l - az eloszt6 teste; 2 - az e.loszt6 tol6zára; 3 - kis leveg6 henger kapcsoló egyidejU bekapcsolásával elektropneumatikusan kapcsolódik be a gépkocsi fogaskere• kes olajszivattyujának hajt6müve is. Az olaJszivattYU haJt6mUve A sebességvált6 teljes hajt6tengelyén foglal helyet

szabadon elhelyezve /görg6kön/ a mellékhajt6mU meghajt6 fogaeJcereke és szorosan van felékelve a fogas tengelykajpcsol6 menesz• t6je. A mellékhajt6mU házában még az a foga skerék foglal helyet, amely ~ forgató nyomatékot a meghajtott fogaskerékre viszi át, amelynek belső átmér6jébe van beékelve a 146 Z0B;-100 ti• pueu fogaskerekes olajszivattyu tengelye. A fogaskerekes olaJszivattYU A két fogaskerekes és a fogaskerekek oldalsó játékát önmüköd6en kiegyenlitó 146 ZOB100 tipueu fogaskerekes olajszivattyu négy M 12 x 40 tipueu csavarral van ráer6sitve a mel• lékhajt6mU házára. A feler6sitésre a központozó peremes mellső testen lév6 szegély szolgál A fogaskerekek tügörg6s csaoágyakon helyezkednek el, amelyeknek belső futó pályáját a kerék csapja képezi és a külső acél foglalatok a szivattyu testébe vannak besajtolva. A fogaskerekes szivattyu forgási irányát a szivattyu mells6 testén lévő nyil jelzi Az eloszt6 tol6zár A

teljes eloszt6 tolózár, amely a g>épkocsi alsó keretére van felerósitve , a következő helyzetekben müködik: alapvető 264 1 i 241. ábra A billen t6 berend ezés megsz akit6já nak metsze te szelep l - a megsz akit6 teste ; 2 - biztos it6 szelep ; 3 - áteres zt6 áramlá s a szivat t:,ut61 és a l. Alap he)yze t - a tol6zár karja nyugalomban marad, az tartál lyal, a tstve telesz k6pos emelót 61 a tol6zá rban lév6 nyiláa aal vu öaazek kiizéps6 helyze tbe mozdul. el 2, Kö1ép só helyze t - a kar elmoz ditásá val a tol6zá r a az áraallá a a szivat tyub61 a tarElzár6 dik az áramlá s a t3lesz k6pos emelób61 a tartál yba, tályba nyitva marad, elmoz ditásá val zár6di k az 3. Szélső helyze t - a karnak az alap helyz ettel ellent étes a a szivat tyub61 a teles.z k6pos áramlá s a t art ályba és kinyit 6di.k az áramlá s a folyad ék számár t mértél di nyomás emelke déséve l szemben az üzeemelób e. A szélső helyze tet a folyad

ék tulzot 2 pel biztos itják. mi nyomásra beszab ályozo tt /mu. 130 kp/cm / biztos it6 szelep A billep t6 berend ezés eloszt ója hidrau likus ktsrében alA 012 B tlpusu eloszt 6t teherg épkoc sik billen t6 berend ezése ,almazzák ée az 3 alapve t6 alkatr észb61 tev6di k össze. helyze tben a folyad ék a két kiveze tésb61 Az eloszt 6 két helyze tben mUktsdi.k Kjndk ét zárva van. A tol6zá r mozgását a kis egybe áramli k be, minek során a másik kiveze tés teljes en rtsgzi tett Utköz6 kkel van behatá rolléghen ger ée a rug6 vezér li. A tol6zá r mindk ét helyze te r kihuzo tt helyze ténél a folyad ék va. A kiveze t6 csövet oly módon oldott ák meg, hogy a tol6zá e. Ebben az esetbe n a kis leveg6 vezeté ke a vontat 6 gépko csi telesz k6pos emel6j ébe van bekötv henger be leveg6 nem áramli k be. A megsz akit6 A megsz akit6 a következő főbb alkatr észekb 6l tevődik össze : megsz akit6 test , biztos i- . szelep a teleszk ópos émeló fels6

A billen tésné l , ami.kor a p6tkoc si billenő felüle te eléri rnak a folyad ék teleszk 6pos emelóbe helyze tét a megsz akit6 impulz ust ad az eloszt 6 tol6zá eeetbe n kezd mUködni, amikor a bilval6 beára11U.ásának megsz akitás ára A megsz akit6 abban az 2 értéke t, ami annyit jelent , hogy lent6 berend ezésbe n a nyomás eléri a muim ális 120 kp/cm tartály ba bocsá tja be. a bizto sit6 szelep teljes en nyitva van és a folyad ékot a tó és áteresztő 265 ® @ 3 ---···3,-·--. t r -- --~ ·----•·, ---- 1 8 242. ábra Gyorskapceoló a pótkocsin lévő billentő berendezés bekapcsolására A - a vonógépkocein elllelyezett gyorskapcsoló rész; B - a pótkocsin elhelyezett gyor~kapcsoló reteszelő része 1 - a gyorskapcsoló teste; 2 - kis fedél ; ·3 - a gyorskap?so;ó ,reteszelőjének torka; 4 - a gyorskapcsoló hUvelye; 5 - nyomó mozgó gyi.lrü; 6 - mechanikai zarként szol~áló golyó; 7 - a gyorskapcsoló reteszének teste; 8 - a

gyorskapcsoló reteszének hüvelye Minthogy a biztositó szelep nem képes átbocsátani a teljes folyadékáramot, a többle2 tet az. áteresztő szelep bocsátjc keresztül és ezzel egyidejüleg 12 - 20 kp/cm értékü nyomásesés t hoz létre, amely az elosztó t olózár átállítására szolgál és ezzel egyidejüleg megszakitja a folyadék adagolását a pótkocsi teleszkópos emelójébe A gyorskapcsoló A RPT 13 tipueu hidraulikus gyorskapcsoló a hidraulikus rendszer gyors bekapcsolására vagy kikapcselására szolgál a pótkocsitól való nyomás nélkUl. Minden kölcsönös elem mozgatása előtt ellenőrizzük azok tisztaságát. Szennyeződés esetén ezeket az elemeket nyersolajba mártott törlőronggyal tisztogassuk le és gondosan szározra törölgessUk le. A gyorskapcsoló tökéletes müködésének biztosításához feltétlen tiszta üzemi folyadék szükséges. Figyelmeztetési Szétkapcsoláenál a hidraulikus rendszer nem lehet nyomás alatt. A

teleszkópos emelő A teleszkópos /hidraulikus/ emelőt a tehergépkocsik rakfelületének három oldalra való billentésére szánták, ahol a billenő felület alaphelyzetbe saját ö~sulyával tér vissza. A két teleszkópos emelőt a fő keret hídjába beerősített golyóscsapágyakba helyezték be és a billenő felület megerősített goly6scsapágyaiba az utolsó dugattyuk gömbjeivel támaszkodnak rá. A teleszkópos emelőlmél két manzsettát alkalmaztak , az egyik tömitó a másik pedig olajlehuz6 manzsetta. A felső gömbcsap teljes csapágyát a billenő rakfelület kereszttartójához hat M 12x25 CSN 02 1151.20 szabványszámu csavarral rögzítették hozzá XVIII. 2 Fontosabb szerelési és szabályozási adatok A hidraulika A kar mozgása a házban •• A vezérlés házának aulya . 266 billentő berendezés vezérlője . . 18 lDDI 2,20 kg 243. ábra adék ocsi b1ll ent6 bere ndez éséb e befo lyó foly pótk a l sztU A gyor

skap csoló n kere áram lási vázl ata 244. ábra ata a T 148 S3 tipua u gépk ocsin A két teles zkóp os emel6 fels zere lési vázl t ztójá nak háza ; 3 - az alsó kere a; 2 - a közé pső teng ely elos felső t lUl.e rakfe t6 nthe l - a t art ó cső teng elyv onal bille a 5 en; zkóp os emelő alap hely zetb rakf elUl et alap hely zetb en; kere sztt ar t ója; 4 - a teles hely zetb en; 6 - a b1ll enth et6 csap ágyá nak kere sztt artó ja etalap enth et6 rakf elUl et fels 6 csap~felem elt hely zetb en; 8 - a b1ll 1 - a billenthető rakf elUl 6; 10 - bizt osit ó aodr onyk emel os zkóp teles 9 en; elt hely zetb osztómUvének háza ely ágyá nak kere sztta rtója f elem teng ó háts dik máso a tél; 11 - össz eköt 6 elem ; 12 - atty u A 146 zc:e-100 tipu su foga sker ekes olaj sziv ulats zám nál és nyoA sziv atty u telje sitm énye névl eges ford 0 oe hőmérsékleténél • másnál , vala mint az J3 jelU olaj 40 c • • • • • Névl eges ford ulats

zámo k • • • • • • • • • • • • • Az Uzemi ford ulats zámok tarto mán ya • • A sziv atty u ford ulats zám ai • • • • . 100 .:t 10 1/pe rc 1500 ford /perc 1000 - 1800 ford /per c max. 2000 ford /per c min. 600 ford /per c 26? 245. ábra A billentő berendezés sebességvált6ja a fogaskerekes olajszivattY!,lval 1 a billent6 berendezés olajszivattyu.ja; 2 - a szivattyu mellék hajt6müvének háza; 3 nollllális sebességvált6 Az olajos billentő berendezés teleszk6pos emel6je 1 - a teleszk6pos emelő elhelyezésének felső csapágya; 2 - hengerek; 3 - dugattyuk; 4 - a hengerek zárja; 5 - teljes kar; 6 - a folyadék belépése a teleszk6pos emel6kbe; 7 - az als6 keret kereszttart6ja; 8 - alátét a tel.eszk6pos emelő alatt; 9 - 6sszekötő csavark6tés a nagynyomásu tömlővel; 10 - t6mités; 11 - alsó golyóscsapágy; 12 - csap; 13 - teljes karmantyu; 14 - teljes von6rud 268 l - tömités; 247. ábra teleszk6po s emel6

metszete lév6 Az als6 helyze t ben gyUrU; 4 - a hengerek als6 tömitéee; 5 - hUv·elyt 2 - vezet6gyUr U; 3 - Utköz6 6 - gy1.lrl!; 7 - a henger zlrja; 8 - henger; 9 - dugattyuk . Névleges nyo112ás Maximális nyomás /a rendszerre l el6idézett nyomási osuoeok/ Az Uzemi környezet h6mérsékle te A •••• • • • • • • • • • • forgás iránya a peremre val6 ránézésnél • • • • • • • • • 160 kp/om2 190 kp/om2 0 - 25° ;t 60 c jobbirmyu forgás 15,0 kg ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • A szivattyu aulya Az elosztó tolózár Uzemi lijk ~t • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • Uzemi nyomás •• . • • • A megszakit6 . . . . . Uzemi ny~más • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kegszakitá si nyomás a tol6zárnál • • • • • • •

• • Az Uzemi folyadék áramlása • • • • • • • • • • • Az üzemi környezet h6mérsékle te • • • • • • • • Bekötés - névleges belvilág A megezakit6 eulya • • • • • . • • • • • • • • • • 22 mm 9,15 IIIU• kg .:t 5 J 120 kp/cm2 2 12 - 20 kp/om 80 IIIU• - 40 c 0 - 1/perc + 80 c0 Js 15 J , O kg 269 248. ábra A teleszkópos emelő dugattyujának tömitéee ágyazáeának felső csapágya; 2 - anya; 3 - betét; 4 - gömbcsap; 5 l - a teleszkópos biztoeitó gyürü; 6 - tömitée; 7 - tömitő manzeetta; 8 - olajlehuzó manzeetta; 9 - gyUrU; 10 - henger; ll - első dugattyu; 12 - második dugattyu; 13 - harmadik dugattyu; 14 - negyedik dugattyu; 15 - ötödik dugattyu emelő Az elosztó . . Legnagyobb áramlás . SzUkségee nyomás tolózár átá1litásához •• . Bekötés . . Az elosztó sulya. . Maximálisan engedélyezett nyomás. a 160

kp/cm2 80 1/perc 3,5 - 7 kp/cm2 Ja 1511 3,4 kg A teleszkópos /hid.raulikua/ emel§ . . Emelés • • • . . • • Üzemi nyomás •• . . Maximálisan engedélyezett sebesség a benyomódásnál és a kinyom6dáenál • • • • • • • . Uzemi folyadék emelési tartománya , , • • • • . A és az alsó csapágy maximális kilengése. A gömbcsapok tengelyeinek távolsága . . A gömceap . Az alsó gömcsap . • • A henger legnagyobb . • • • • • Tengelyirányu erő ,. Az 12 OOO kp 1550 mm 1r,o kp/cm2 0,2 m/eec 11 dm3 felső felső 490 + 5 IDll1 átmérője , 50 111D átmérője. i 10 mm átmérője. 2?0 30° i 165 mm . A munkah engerek mennyisége . , • • • • • • • • • • • • • 1. 60 mm ~ dugatty u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 80 mm fJ dugatty u • •

• • • • • • • • • • • • J. 100 mm ~ dugatt yu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4. 120 mm ~ dugatty u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 . 140 mm fJ duga ttyu • • • • • • • • • • • • • • • • • • Az Uzemi köl"llye zet h6mérs éklete . Az emel.S sulys • • . . 5 löket 310 1111 l öket J02 löket JlJ IDIil löket JOB 11111 löket 307 m - - 35 - + 80 c0 75 kg 0 1 jelU / - 40 c 0 - ig/ A bil lent6 berend ezés teljes rendez ere 0N- J /- 20 c - ig/ vagy 0Nolajja l van fel töl t ve. XVI II. J A hidrau l ikus billen t6 berend ezés szabál7 9z4ea 6e javit4aa re Irányel vek a f ogaeker ekee olaj ezivat tw felezer elésére és les zerelé8 ánk fel,viz sgáluk át kivUlr 6l a Mi előtt a ezivat tyut a billen t6 szerke zetre szereln sért etlenek- e. Szer eljUk l e

fogaske rekes olaj s z ivattyu t és ellen6r izzUk, hogy az ólomzárak tó dugaaz okat. A fela tengely védő burkol atá t és t ávolite uk el a folyadé k áramlá sát biztosi szenny ne juthass on 6s szerelé anél gondos kodjunk arról , hogy a szivatt yuba semmiféle piszok relni, hogy a tengely re be és a torkol at ne lazuljo n ki. A szivatt yut oly módon kell felsze a ll)Omó lapot vagy pedig ne gyakor oljanak : hatást t engelyi rányu er6k , amelyek megsér thetik arra, hogy a hajtó tennk UgyeljU Uzemkép telenné tehetik azt, A szállit ás és szerelé s során gely és a perewek ne sérUlhe ssenek meg. ályozo tt /max. A hidrau likus rends zerbe megbiz ható, a n6vleg es nyomásra beszab rnak kell lennie . Ami2 170 kp/cm értékre / áteres zt6 szelep et kell beszer elni, amelyen ólomzá ja át , a nyomás maximá lis kor az áteres zt6 szelep az Uzemi folyadé k teljes mennyi s6gét bocsát 2 r megsér tése esetén a ólomzá ceucs növeke dése 20 kp/cm értékig

engedé lyezhet .S, Á szelep Uléséér t . Hasonló módon gyártó Uzem nem vállal szavato sságot a ezivatt yu esetleg es megsér nem s zabad az átvev6n ek kiegés zit6 felüle ti javitás okat végezn ie. folyadé k hatható s Elenge dhetetl en feltéte l a szi vattyu tökéle tes mUködéséhez az Uzemi i követel mémUszak a nie elégite kell tisz ti tása •. A r endszer ben lév6 cs6 belvilá gának ki zetet szerke en bármily abból nyeke t . Miután a bill cnt6 rendsze rbe a szivatt yut beszere ltUk: és a hogy , ellen6r 1znllnk kell ki szerelt Unk . mindi g l égtel enitenUnk kell a teljes rendsz ert ás mennyi séget jellel jelöljU k: tartály ban megvan- e az el6irt olaj mennyiség • .A minimá lis olaj a szivóos 6 tartomá nyában közben Uzeme meg és annak szavato lnia kell azt, hogy a berend ezés ert oly módon kell kialak ine köve t kezhes sék be olaj örvány lés 6s leveg6 besziv2ás. A rendsz . A szivó torokba n az entani, hogy a s zivatty u besziv

ásánál max o,J kp/cm válcuum legyen 2 olajat szabad. A felgedélye zet t t öltllsi nyomás max 1,2 kp/cm • Haszná lni csupán az el6irt esetleg es szivatt yu berág6 sorolt berende zés korl átozza az élettar tam csökke nést , vagy az módon, hogy a tor kolatodást. A szerke zetb61 való kiszere lésnél a szivatt yut óvjuk meg oly kat haladék talanu l zárjuk el dugaezoklcal. A fogaske rekes olajsz ivattYU leszere lése állapit unk •g, a Amellllyiben a szi vattyun vagy a szivatt yu hajtómUvén hiányo ss ágot avitan i kivánunk. gápkoc eiról ceupá.n azt a szerke zeti részt szerelj Uk le , amelye t megj le az olajat. 1. A teljes bi llentS berend ezés hidrau likus rendszer6b61 engedjük et és a tolózá r2. A szivatt yu testér6 1 a tart ályról szereljU k: le a beveze t6 vezeték hoz vezet6 nyomóv ezetéke t. 2?1 1 . , u o 3 Csavarj uk ki a negy m 12 x 4 CSN 02 1103. 50 1 csavart és az olaj s zivat tyut huzzuJc • llékb jt6mü hajtott fogaske

rekében foglal helyet. ki ágyazás áb61, amely a me a Az eloszt6 tol6zár ell enőrzés e és javitás a 2 Az eloszt 6 to16z ár biztonsági sze1epé t 130 kp/cm Uzemi nyomás ra kell beszabá lyozni , és azt agyart 6 uzem 6lomzárral biztosi t ja. Ajánlat os a nagyobb javitás okat s zakmUhelyben . f l szerelv e a biztons ági szelep üzemi nyomásának szabá1y ozáaára ée végreha jtani , ame1y e vn~ leveg vel végzett tömitet teég ellenőrzésre ezolgál 6 tökélet es mérőmUsz erelckel . A i:ieebb 6 8 javitáso kat , vagyis a fedél alatti a zárócsa var alat ti tömités ek cseréjé t az Uzembentart6k is végreha jtha tják • • eleszk6pos emel ő leszere lése a gé pkocsir ól Ameru.yiben a teleszkó pos emelők valamel yikében üzemzav ar keletke zik, a l!legfele ló emelőt /vagy mindkét emelőt / a következő módon szereljü k le: 1. A kocsisz ekrényt vagy a billen6 rakfelU letet a motor vagy daru segitség ével billen~jUk f el , szabály osan biztosi

tjuk azt biztons ági támaszo kkal vagy fUggesz tékekke l a felbi llentet t helyzet ben. 2. A tartályb 61 és a teljes folyadé k rendszerből tiszta edénybe fejtjUk le a teljes , .,~menny iséget , J . Leszere ljUk az olaj nyomó vezeték ét a megfelelő teles zk6pos emelóhö z vagy mindketvezeték et . A balolda li emelő esetébe n a von6rud r61 leszere ljUk a talpat ve:~rlé a lsó golyósc sapágya t . Ezt köve tően meglazi t juk a koronás biztosi tó anyát és a csavar1••.,1c ~es persely t /persel yeket/ a bevágás b61 kicsava rozzuk. .:ihö:: elveze tő 4, A teleszk6pos emelő felső gömbala ku ágyazás án fogóval meglaz itjuk a lemezes biztositó t , lecsava rjuk a felső golyós ágyazás anyá it a persely behelye zett félköre ivel , amelyeket az anyáról leemelUllk, emelők kinyomo tt belső hengere it benyom ott helyzet be nyomjuk be ée az alsó gömbágyazásból szerszám segitsé gével emeljUk ki, 5. A teleszkó pos az emelőket /. billent

ő szerkez et teleszk ópos emelőJének szétsze relése és a tömitór nirli kicseré lése A teleszkó pos hengert a külső henger alsó zárának kicsava rása után szedjük szét , A sérUlt gumi tömitőgyUrüket kizáróla gosan eredeti p6talka trészek kel helyette sitjllk, Az egyes hengere k tömitő felületé nek sérUlés e nagyon ritkán fordul el6, amennyiben betartju k az Uzemi olaj tisztasá gára vonatko zó alaps1v eket és ha a hengere k kinyom ott állapotb an er .Sszakos ráhatásn ak nincsen ek kitéve huzamosabb ideig, Olyan esetekb en, amikor a hengerek köszörUlt tömités i felülete mechani kai sérlllés t szenved el, ajánlat os a hengere k javitásá t a gyárt6 Uzemre vagy szakmUhelyre rábizni , Az egyes szerkez etek ijsszesz ereléeé t a szétsze relésse l ellenté tes sorrend ben bonyolitjuk le. Ugyelni kell arra, hogy a nyomott olaj vezeték ének csavark ötései é s a hajlékon y nyomótömlók csavark ötései az összesz erelés előtt ki

vUlr61 és belUlró l legyene k szabályo san letisz.t itva és ne legyen azokon mechani kai sérUlés A berende zés olajjal való megtölt ésénél csupán az el61rt tisztasá gu vagy jól átszUrt olajat szabad felhasz nálni és a töltésh ez minden esetben finomez itás tölcsér t kell alkalmaz• ni. 1/ 272 Az 56. számjeg yes j elölésU gépkocs inál M 12 x 20 CSN 02 llOJ,50 csavaro kat szereln ek fel , A T 146 N tipusu ezekrén yee /91/ gépkoc einál /15/ T 148 Sl M, Sl /45/ T 148 PPR Sl /56/ 20 PPR T 148 /18/ T 148 Nt /4 x 4/ /36/ T 148 NTt /6 x 6/ /30/ T 148 NTPt /28/ T 148 NTP ezereli k fel eiknál gépkoc T 148 PP6 tipusu XIX. 1 Hidrau likus vezérlé eU pótkeré k tartó téeére és felemes zervókollllány folyadé k rendsze rébe iktattá k be a pótkeré k leeresz Uvezet6 tulkégépjárm a lán lésére ezolgá ló berend ezést . Ezt a berend ezést a gépkoc ei balolda áll, amely folyadé koe Uzemi je mögöt t szerelt ék fel Se a pótkere kee

megfogó ezerkez etb61 henger t a szsrvók ormány fohenger segitsé gével eresz ti le és emeli fel a ~ótkere ket . Bzt a hágcsó balold ali fUgg6l eges a ben fUlkéjé lyadék rendsz erére kötötté k rá és a gépjármUvezst 6 k. falán elhely ezett eloeztó t olózár nyomógombjáva l vezérli A PONTOS FIGYELMEZTETtSt gével a motor UzeA pótkere kes megfogó szer kezete t csupán a folyadé kszivat tyu segitsé t feleme léeénél a munkame közben szabad feleme lni . A megfogó szerke zet ké~i er6vel végzet i a megfogó szerkefékezn téenél leeresz henger folyadé k nélkUl maradna , nem tudná a tovább i eeetekben, amikor Olyan tné. zetet és a hirtel en leesó megfogó szerke zet a kezelőt megsért he emeljUk fel , a felem&ezUkeég van arra, hogy a pótkere kes megfogó szerke zetet kézi er6vel ani /a motor nyugalomban léenél a tolózá r nyomógombját leeres ztési h elyzetb e kell átállit van/. 18 TATRA 148 273 1 1 ! l 249. ábra

Vezérlő berendezés a fellépő hágcsó baloldalán 1 - az 10 ztó tolózár nyomógombja a pótkerék leeresztés~hez ~s felemelésé~ez; Z - tolózár ~t kerék fele~eléséhez; s - tolózár helyzet a potkerek leeresztés~hez; ?,- ,az el~is karj a /a nyomó levegőnek az j;e!iíopneumat ikus szelephez vezeto vezeteket zár- ~á~~z~;0; e XIX. 2 Levegős vezérlésü pót keréktartó A T 148 szekrényes T 148 SJ T 148 PPR SJ T 148 PRH SJ /12/ /16/ /66/ /86/ tipusu gépkocsiknál szerelik fel . A légnyomásos fékek rendszerébe van bekötve a pótkerék leeresztésére és felemelésére szolgáló berendezés. A szóban forgó berendezést a gépjármUvezetó fUlkéje mögött szerelték fel a gépkocsi baloldalán a szekrény alatt ferde helyzetben. Maga a pótkerék a tartóba van helyezve. A t artót négy köralaku anya rögziti és a kilazulással szemben a f öldre való le• ereaztésnél négy csap tartja meg. PONTOS PIGYELMEZTETÉS! A négy köralaku anya

meglazitása esetén elővigyázatosan kell eljárni, miután a leveg6 elszökése ese t én a pótkerék lezuhan a földre és sulyosan megsértheti a kezel6t. A munkahen• gerben minimálisan 5 kp/cm2 értékü levegő nyomásnak kell lennie. 274 XX. A xx. 1 . Java solt KE NÉS kenőanyagok 131 táblá zat Kenési hely és a levegő hőmérsékle te á tlagos Motor, a .engelykapcsol6 hid raulikus rendszerének tartálya , kormányát t é t el ktil ör,böző olaj oz6val kent helye k Elóirt kenőanyag Benzina Nemzeti Vállalat - 5 c0 - ig - 5 c0 Sebességvált6, oszt6mU , segédhajt6 mU, a tengelyek oszt6mUvei , a sebeeségméró és e f or dulatszámlál6 hajlékony t engelye Folyadékos ezervókormány a billentő szerkeze t h i draul ikus rendsz ere S.AE 30 al:att J44AD S.AE 20 - 15 C0 - ig - 15 Pofacsa pok , a tengelyka pcsol6 kikapcsol6 villá i , a mellső tengely fUggólegee ceapjainak ée keresztcsukl 6inek csa págyai , a kormányvon6rudak és karok

gömbcsapjai , csuk16 a ko rmányk erék alat t és a kormánykerék hornyoláaa , az öaazekö t 6 tengely cs a págyai és hornyai , a cs apok, a for~6lemez lemeze , a p6t kokocsi von6.készUléke c ON-3 alatt ON- 1 TA - OOB T - AV2 A tengelykapcsol6 kinyom6 csapágya , a hU t 6 fuv6kéazUlék csapágyai , hornyoláe a hUtó fuv6készUlék tengelyén , kerékfejek , a for g6lemez pofaceapok, töl t6dinam6 csapágyak Olaj mennyiség /feltöltés/ : M6AD PIl v agy PP90 0 API szerinti osztályozás SAE 80 EP 90 SAE 20 W S.AE Az oeztótDUben A ••••• , , , • • S.AE Hykomol 80 va~ Hy - 0 Hydrotluid A 5. 2 T - AV2 . . A kormányartlben • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A azervókormányban • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A tengelykapcsoló vezérlésére szolgál6 tartályban • • • • •

• • • • A eegédhajtómUben • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • berendezés tartályában és rendszerében 40 vagy Super 20/20 W KDA ZSA 20 Liton 12/II vagy Ceritol THA 3. tengelyek oszt6mUvei ben /minden tengelyhez/ A billentő 60 vagy Super 20/20 W KDA S.AE 00 motorban . • • • • • • • • • •••• A aebeeségvált6ban • • • • , , • , • • A ÁPOR el6ideok • • • • • • • • • kb. 22 liter 14 liter 7 liter 7 liter 4 liter 5 liter 0, 3 liter 0, 2 liter 54 liter 275 A . . 0 , .35 kg 0,70 kg • • • • kerék agyakban UvcS kerék fejekben : mells6 kerék• • • • • • • • • • • h.áts6 kerék xx. 2 IIUszaki karbanta rtási terv karbanta rtási batáridó ket a felhaszn ált tUze16an yag mennyisé ge és a megtett kUo•haterek száma szer1.nt állapito tták meg, oly m6don, bogy minden további batáridcS a megelcSzcS öz

elcSirt táridő szorzata /többszl: lrllse/. Ez annyit jelent , hogy minden további határid6h amelyeket is, ket mUvelete a teljesitm ényekkel együtt egyidejU leg le kell bonyolit ani azokat a megelcSzcS minden rövidebb határidcS re irtak: elcS. szerepel. As A tervben az egyes karbanta rtási mUvelete knek csak rövid áttekint ése egyes mUvelete ket részletes ebben a megel6z6 fejezete k irták e16. A 14. Az olajtölté s kicserél ése a f6darabo kban Normál üzem Gépkocsi bejáratás ban Kenési hely 1. csere a megtett km Motor Att~telek Kormányát tétel Kormányhatásfokoz6 A billentő berendezés hidraulik us szerkeze t e tüzelőanyag után fofiasztá s , l terben 1000 4000 4000 1000 400 1600 1600 400 - táblázat - 2. csere a további megtett tUzelóan yag togyaszt iís, literben km után 2000 8000 16000 4000 - 1 ,3. csere a további megtett km után tUzelcSanyag iogyaez tiís, literben 800 3200 6400 1600 4000 24000 24000 24000 1600 9600 9600

9600 - 24000 9600 li!Uezaki karbanta rt ás a be1áratá snál :otor bejáratá sa során az olaj a surl6d6 fe1Ulete kr61 apr6 fém rész,e cskéket ragad val tésb e/zlérát az olajtl:llt etet a motorban gyakrabb an kell kicseréln ünk mint a normilie sd a 14. táblázat ot/ en z mese l . Olaj csere 400 liter tUzelcSany ag elfogyas ztása vagyis 1000 km- es futás megtétele u tán. :s: á A 2000 megtéte~ : ~!~. csere további 800 liter mennyiségU tüzelőanyag elfogyas ztása, vagyis Ica yag elfo• A motorban a további olaj cseréket mindig 1600 liter menn iségU tUzelcSan y b tán e megt~tel fUtás es km4COO azaz a, gyasztás onyolitju k le. u · 276 t k a következő ,, A moto r bejár atásá nál az előző olajc sere során -"•1• • et bony oli teulc le: Elvég zett munkák Tüzelőanyag sztlk ségle t bejár a áa után lfSZ I 1600 l 4000 kul 1. A heng erfej ek tömit ettsé géne k ellanőrz,a,t ellenőrzé2. A kipuf og6 és a sziv6

csövek tömit ettség ének sét . J. A tüzelőanyag rends zer tijmi tettaégének ellenőrzését 4. A hUtó fuv6k észiil ék tiszta ságán ak ellenőrzését 5. A levegőszUró betét einek ellanőrzéaét A második olajc serén él a moto r bejár atása során a következő mUve leteke t végezzUk el: 2. MSZ I J4SZ l 3200 1 8000 km lfSZ I 4800 1 12000 km J4SZ 2 2. li1SZ I li!SZ I 6400 l 16000 km MSZ I 8000 l 20000 km l . A szele p hézag ok szabá lyozá sát a nyitá si 2. A befecskendező mülcödésének ellenőrz,sét és nyomás szabá lyozá sát. n J. Ellenőrizni a max levegő nyomást és a levegő rends zerbe ő­ jelz i ztika akus végezztlk el a levegő nyomás csökkenés beren dezés ének ellenőrzését . ek rögzi 4. Ellenőrizni a gumiabroncsok állap otát és a kerek tését . Karb antar tás a mene t befej ezése után : olajc sere 2. JilSZ I 9600 l 24000 km lal.SZ 2 2. li!SZ I MSZ I l. 2, J. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11. 11200 l 28000 km 12800

1 32000 km Ellenőrizni és szUkség szeri nt kicse rélni az olaja t a mo- torba n. 2. MSZ I lfSZ I l. a komp resszo r és a állap otát és feszi tetts égét . Ellenőrizni töl tődinamU ékezi jaina k meg arr6l , hogy- a géPje•lző bekocs i rendb e,n van-e ; külön ösen a világ it6 éa a rende zések mUköd ését kell ellenőriznUnk. J. Által ános vizsg álatt al győződjUnk sztás vaq 4000 km-es tutf,s pe,gté teMSZ- I Karb antar tás 1600 liter es tUzel §an:y;ag foga le u.tán Ellenőrizni a heng erfej ek tömi tettsé gét. k tömi tetts égét. Ellenőrizni a kipuf og6 ée a eziv6 csöve tetts égét . Ellenőrizni a tüzel őanyag rends zer tömi t. Ellenőrizni a hUtő tuv6k éezU lék tiszt aeká . t szUrő g a durya tUze~őanya Xitis ztita ni légszUrőt a ni ztita Kitia szabá lyozá sát. Ellenőrizni a tenge lykap csol6 tökél etes ellenőrizni az akus ztika i sát. Ellenőrizni a kézif ék szabá lyozá nd en szerb re ő leveg a és ást nyom

Ellenőrizni a maxim ális levegő t jelzi . beren dezés t,ame ly a levegő nyomásának csökk enésé llílcetének /emel kedés ének/ mego sztettsé gét. Ellenőrizni a levegős rends zer áttömi :tékhe ngere k Bllanődzni a fékbUtyklílc járat , az egyes rögz itésé t. setták manz lását , a fék burko lat ok és a védő izni a gumiabr oncsok állapot át és a kerekek rögzité sét . 12. Ellen6r izni a tengelye k véd6 gumi burkola tainak állapot át. lJ. Ellen6r l!llány tömitett ségét és mUködé sét. 14. Ellen6r izni a szervókoó berende zés hidraul ikUs rendsze rének tömitet tségét és IIIWcödéeét és billent a rizni Ellen 6 15. ~ az olaj mennyis égét a tar tályban. lit mennyiséEllen 6rizni az akkumu látorok, a zárócsa varok és a vezeto kábelek /az elektro 16. gé t é s töménys égét , az egyes elemek feszü.lt ségét/ állapot át asztás 2. MSZ- 1 Karbant artás tétele után va 8000 km- e 1. Meghuzni a hengerf ejeket

rögzit6 csavaro kat szabály ozni. 2. Ellen6r izni a szelep rugókat , átvizsg álni a szelepek hézaga it , esetleg J . Ellenór izni a hengerf ej fedelek állapot át 4. Ellen6r izni a szivócs ó állapot át és annak kötését 5. Kitiezt ogatni a centrif ugális olajszU rót 6. Meghal lgatássa l ellenór izni a motor járatát 7. Ellenőrizni a hütó fUvókés zülék tisztas ágát tengely ek , az osztómü 8 . Ellen6r izni a követ kezók állapot át és rögzíté sét: a mells6 és hátsó pótkocs i vonókéösszekö tó csövek illeszté sét , a pótkocs i vonóké szüléké t, az egyteng elyü rögzitésére ezüUké tx/, a motor rögzité eé t 1 a ceillap it ótömb állapot át , a veze t ófUlke ó silenttö mböt . ezolgál a kerékcse9. Ellen6r izni a gumiabr oncsok állapot át és kopását , szUkség esetén végreh ajtani rét . 10. A légtartá lyból leeresz teni a kondenz vizet tési varrato kat , a 11 . Ellen6r izni a kocsisz ekrény keretén ek

állapot át és rögzité sét , a hegesz rtóival való kötartóka t , a keret kereszt tartóit /az alsó keretne k az alváz keret hoeszta tésé t/, a mellsó burkola t zárait. 12. Ellenőr izni a kormány oszlop rögzít ését lámpák , irányjellJ . Ellenőrizni a követke zók mUködésé t : kapcsol ószekré ny, fényszó rók, hátsó és egyéb lámpák, lámpa szereló , zók, ablaktö rlók , jelzókU rtök , pótkocs i dugaszo ló aljzat töménys éget , az egyes elemek feAz akkumu látorok állapot át /az elektro lit mennyis égét és szültsé gét/. MSZ-2 Karban tartás tétele után 6400 literes tüzel6a nyag f ogyaszt ás vag 16000 km- es futás meg- akat lerakni. 1. Leszere lni a ventillá tort és ellen6r izni a csapágyak állapot át - a csapágy 2. Kitiszt ítani a mo tort /a hengere ket , a hengerf ejeket / teeségé t. J. Ellen6r izni a kompreo szor rögzít ésé t , a sziv6 és kipufog ó csövek légmen nyag vezetétUzel6a a 4. Kieresz teni a

szennye t a finom tüzelőanyag ezUrőb61 és ellenőrizni keke t . Ellenőrizni a tüzelőanyag ezUrők betétje it , nyoú.st / 5. Ellenőrizni a befecskendező fuv6kák mUködését és szabály ozottsá gát /a nyitási 6. Ellenőrizn i az egyes hengere kben a sUrités i nyomást 7. Ellenőrizni az olaj tartályo k légment eeeégét és rögzíté sét ára szolgál ó vonókészU• 8 . Ellen6r izni a p6tkocs i vagy az egyteng elyU p6tkocs i csatlak oztatás lék áll apotát és rögzité sét , 9. Ellenőr izni a torziós rudak állapot át és ágyazás át és a lengésc sillapit ók rijgzit6 e6t 10. EHen6r izni a p6tkocs ik vagy az egyteng elyU pótkocs ik csatlako zó fejeine k állapot át és tii• mitetts égét . csuklók játékát . 11. Ellenőrizni a fUgg6 csapok játékát , a kerék fe jek és a homokinetikai rögzit ését. 12. Ellen6r izni a fékbe t éteket , a kerekek et rögzitő csavaro k állapot át és x/ Csak a T 148 NT típusná l. 2?8 13•

Ellen6rizni a mellső tengelyek összetartását. 14. Ellen6rizni az inditómotor állapotát és mUk6déaét Xitisztogatni a IIOtoron as inditóao~or ágyazását . 15. Kitisztitani P motoron a tBlt6dinamó ágyazását 16. Ellenőrizni, eset leg szabályozni a feszültség szabályzót 17. Ellenőrizni a fényszórók beállitását 18. Ellenőrizni a szekrényes rakfelület zárait A befecskendező szerkezet szabályozását a szabályozási elóiráa szerinti állapoton 32 OOO literes tUzelóanyag fogyasztás, vagyis 80 OOO km-es tutás megtétele ut&n ellenőriz­ zük. A ceBrló berendezés kenési terve / A 250. ábra csBrló berendezés mUszaki karbantartási terve A 15. táblázat hivatkozási számainak megbatáro::sa~ számjegyes jelBlésU gipkocsilcnál 1/ Csupán a 03, 15 , 16 , 27 , 29 , 45 , 47, 56, 6 6, 77 , • szerelik fel. 86 88 számjegyes jelBlésU gépkocsiknál szerelik fel . 2/ Csupán a 15, 16 , 45, 66, 86• 88 számjegyes jelBléeU gépkocsiknál

szerelik fel. 3/ Csupán a 12, 16 , 57 , 66 • • lik f l • • 36 számjegyes jelBlésU gépkocsiknál szere 4/ Csupán a 18, 30, 2?9 XI. J A T 148 tipudu gépko csi kenés i terve ~ Ke n é s i b e l v 15. táblá zat A menny i ség ellenőrz és i módja megnevezés 1 2 t ett km- ek alapj án 1600 1/ 4000 km l4SZ- I elő- Sorszáo: ell enőrzési határidők tüz előanyag fogya sz tás vagy Kené s KenóTölte t- Kenémenny i- si anya! ség 11- helye k /lás t erben s záma a z ÁP0R i rás t ks/ 6 7 mérce V J 4 22 1 0A- M6AD 2 0A-M6AD V 4 0A-146AD p 5 1. Kot or 2. ,. 0lajsz Urós légezU r6 A szabá lyzót vezér l6 csukl ók 4. A tenge lykap csoló kinyom6 csapá gya 1 T- AV2 a tenge lykap csoló kiez erkez stének nyom6 villá ja 1 T- AOOB p a tenge lykap ceol6 kiszerk ezeté nek nyom6 csapj a 2 0A- M6AD p 5. tuzelőanyagezUr6 A betét je 6. A J e g y z e t )200 1/ 8000 km 2.MSZ - I 6400 1/ 16000 km MSZ- 2 9600 1/

24000 km 8 9 10 menet ágya hUt6 fUv6k ~szUl ékek hajt6 tange lyéne k vé- - l T-AV2 ezenymente nyezó déeek t61 eitet t fárad t motorolaja t haszn álhatu nk fel . A mecha nikai p V A gén 1v6 h OJlll.lyOl ás - T- AV2 mindi g a előtt Poros körny ezetb en V - 11 Ellenőrzés hUt6 fUv6k6szU16k forg6 kerek ének csap. 7. - a l - es a meg- V A betét et ki. cseré ljUk N a. 9. 10. 2 3 töl t6dinamó -gya A csap- szervókormány folyadék mérce rendszere+ a kent helyek A kormányvonórudak gömbcsuklói A mellső 11. csuklós tengelyek csapágyai, hajtó csuklcSk 8 T-AV2 5 1 - 4 - 0N- 3 0N- 1 T-AOOB 9 10 A kenózsirt 500 uzem6ra után egészitslik: ki K mérce K - p 11 V p T- AOOB Minden csuklót a ze1rz6 felcsavarozása után mindkét nyiláson át kenjük: le. 2+4 ~-A0BB p A mellső kerekek fékbUtykeinek csapágyai - 2 T- AOOB p 13. 14. A hátsó kerekek fékbUtykeinek csapágyai - 4 T- AOOB p 15.

A mellső tengely tUg- - 2 T-AOOB p - 2 T-AOOB p 2 T- AV2 p Ne kenjük tull T- AV2 p Ne kenjük tull ceap;jainak alsó csapágyai 16. 17. tengely tUggő ceapjainak felső csapágyai A Ne kenjük: tull - mellső A mellső k,erekek tejei 0 , 3 kg 18. A hátsó kerekek fejei 0, 6 kg 19. A tengelykapcsoló hidraulikus vezérléeét biztositó kiegyenlitő tartály 20. ):) 7 A gőleges 1) - 6 5 - 12. . 4 KormánymU 0 13 kg 4 4 l OA-M6AD 1 0A-M6AD 1 cm a töltő torkolatban a tartály szUkUleti része al3tt, A töltő nyilás csavarmenetének alsó edle V K V l 1) J 2 21. Csulcl6 a koni ányk erék alat t és a korten.g ely mánykerék ea yolá horn Gömbcsu.kl6 a kormány fc5 karj ánál - l +l !1- AV2/ T-AOOJ! - l T-AOOB 23. kormányvon6:rudalc A háts 6 gömbcsu.kl6i - 2 T-AOOB 24. csu.ké a ágya csap nak 16já a és ol6 teng elyk apce sebe sség vált6 közö tt - 2 T- A00B A. teng ely mell e6 és

ágyazáOának háte 6 csap ágya - 2 T-A0OB 22. 25. 6 5 4 l , e, - 11 Le kell szer elnU nk a korm ányo szlop felsc 5 rész ét p p A hajt 6ten gely A teng ely horn yos kö- p p A töltó nyil ás szél éig alsó p t éee - l 26. kormány: össz eköt c5 rudj ának göm bcsu kl6ja - l T-A00B 27. A kézi fék vezé rlés e - 2 T••A00B l 0A- PP7 Az ellen6rz ó nyil ás csav arme neté nek als6 szél e K 0A-PP7 Az nyil ás K Mlt óny ilás csa~ K als6 varmenet ének e szél A töltc 5nyi lás csaale6 varm enet ének szél e K A 28. Jlell s6 oszt6mU 29. J0. Háts 6 oszt6mUvek diffe renc iálm Uve k 7,0 2 Jl. Sebe eeég vált 6 14,0 l 0A-PP7 l , OA- PP7 Oezt6m11 7,0 p p 1 7, 0 32. 10 s: 9 8 7 ellenőrző V V ale6 ezél e A V V , . . eebeeeégmér6t és a fordu latez ámlá lót meghajtó hajlé kony t enge ly - l 33. 5 4 6 9 8 7 11 10 A p 0A- PYT 1 - A ee,éd hajtó mU háza 1 34. 35.

36. ~ Jlit6 beren dezée & kis motor ceapá gya, a ezivatty u áttét ele ceapégyezete , szerk áttét el ablak tllrl6 k A kis motor A gépjármUv ezet6 Uléeének csap jai -Abi llent 6 berendezée :tolya dék rendszere + kanée i helyek 2/ - Vonókéezlilé k apót kocs i ezáw a31 - A pótk ocsi s zámára ezolg ál6 :ror gó lapokon l év6 po:rák csap jai 41 - Por gólap lemez 4/ X - ellan órzé e P - kanée V - csere 0, 2 l 0A-PP7 - - T- LN2 T- SP2 l 2+2 - - Lega lább 500 Uzemóra után , lega lább azonban éven ként egye zer mind iga fUté ei idén y után legKé t éven ként egye zer +/ eset leg T-AV2 P+V 4+2 p OA-116AD /0A- PP7/ l - 6 o:rr- 1 0A-116AD 2 3 T-AOOll - 2 l T-AOOB T-.100 B - V K T- s o 0A- M6AD 4 Oll- 3 Ne kenjU k tull 5- 10 ceep p. YUhe l yben végz ett javit áená l a teng elyt hajlé kony jelU AV2 T enyh én ken6anyaggw. kenjU k le. mérce K V p p p 2 3 16. táblá zat i A caörl 6 beren dezés mUazaki

karba ntart ási terve K e n é e 1 Sorazám Kenés i helye k száma Ken6anyag /lásd a APOR el6iráso kat ia/ A menn raég el en6rzéa 1 módja Megnevezés J 4 5 Cal.Srl6 - kormányház hajtómU át tétel háza 0,15 J ,O OA- PP7 a l l a dob csöve 0, 5 1 PP9OH - J T- AOOB 2 l J6. h el y Tölte tmennr iaég 1terbe n 42. A cslSrló hajtó tenge - PP9OH 6 Az elle.n 6rzó nyilá aaal - es Kenés ellen 6rzés i határ id6k aa lmegtUzel 6anya g fogya sztás vagy te t t km- ek alapj án 9600 1/ 6400 1/ 3200 1/ 1600 1/ 8000 km 16000 km 24000 km 4000 km MSZ- 2 2. MSZ- I L!SZ- I 10 9 8 7 - J e g y z e t 11 1/ Olajc sere a caörl ó 50 órás Uzeme után azon- legal ább ként kéten ban egyez er yl-1 K K K yl/ yl/ p Csupá n enyhé n le . kenjUk Csupá n kissé meg. ken·jWc csukl ói. éa lyéne k a vezet ó horny ai, lánco s beren dezés ó vezet a , Uve hajtóm lévó beren dezésen orsók hornyai 43. A csörl ó fékbU t ykei , a sodro nyköt

él vezeszerk ezeté nek tó i csigá éa görg6 1, a szán vezet ó rudjainak csuaz 6 felUl etei - 6+10 T-AOOB p XXI. CÉ~ZERSZÁKOK ÉS SEGÉD- KÉSZULÉKEK 18 1 tábJ.ázat s z á m JC e g n e v e z é e T 2- 928-1 tipueu motor A 22080 Az NG 160 LD tipueu csapágy ceapágygyUrUjét a forgattyu házba szám olajceövet a forgattyu házba PRM 0541 Az PRM 0693 Az olajceövet a forgattyu házb61 A 30417 PRM 0383 A Gufero gyürUt és a A 6305 csapágyat a háte6 beUtő kiUtő ezerszám beUtő lilske a háte6 fedél ée az eloezt6 fogaskerékház beszereléséhez L!RT 0007 lilske a rendez,er ágyazáeának felszereléséhez PRM 0023 Szerszám a forgattyu tengely forgattyu házba val6 benyomáeához PRM 0376 Beállit6 szerszám a forgattyu tengely tengelyirányu játékához N 17728 URN 0427 Kulcs a lendkerék ceavaraihoz Tartó a ceókulcehoz URN 0428 Csőkulcs a M 14 x 1 , 5 anyához URN 0429 Csőkulcs a URN 0430 Csőkulcs a M 24 x

1 , 5 anyához URN 0433 URN 0434 M 18 x 1 , 5 anyához Tart6 a csókulcshoz Ceókulca a M 32 x 1,5 anyához Csőkulcs URN 0435 PRr.l 0197 a M 35 x 1,5 anyához Beütő szerszám a 6206 csapágynak a lendkerékbe val6 beütéeéhez PRl,I 0384 Lehuz6 ezerszám a 6206 csapágynak a lendkerékből val6 kiUtéeéhez PRM 0146 PRM 0045 A 30356 szerszám kihuz6 ezerszám MRT 3008 befecskendező ezer- ezerszám 6305 jelU csapágyat a háte6 fedélbe fedélből beUtő Kihuz6 ezerszám a szelepemelő vezeték betétjének a forgattyu házból val6 kibuzáeához Beütó ezerszám a szelepemel6- vezeték betétjének a forgattyu házba való beütéséhez A bütyköetengely perselyét a forgattyu házba beütő ezerszám PRU 0699 Lehuz6 ezerszám a dugattyurud persely dugattyurudrÓl val6 lehuzásához PR14 0729 Szereló állvány A forgattyu ezerel-ee A 29053 Segédszerezám a forgattyu tengely elem statikai kiegyeneulyozáeára A 34426 szerelő

eegédezerezám a forgattyu t engely ijeezeezereléeére 285 Me g n e v e z é s S á Z 111 URK 0001 URN 0030 J016J A e Egyol dalu nyito tt kulcs a forga ttyu tenge ly szere lésér Hordóalaku kulcs a forga ttyu szere lésér e yozás ához Peszi t6 vas a forga ttyu tenge ly játék ának kiegy ensul fej szere lése A J034l A PRM 0149 MlDI 0496 10255 N szele pveze téket a hengerfejb e beütő szersz ám Segédszerszám a szele prugó összenyomásához nak megmérésére Mér6mUszer a bizto nsági és a leeresztő cs6 meghuzásá A ~ 10H7 dörzs ár a szele pveze tékhe z URN 0118 Kulcs a bizto nsági csőhöz URN 0060 Kulcs az olajf ejt6 csőhöz S l:5058 A 30344 N 1no2 N 17903 NVK N 0027 18297 UIDI 0005 URN 0006 Kalib er a szele pveze tékhe z z Segédszerszám a henge rfejne k a satub a va ló befog ásáho eszt6 maróhoz Kis tenge ly a szelepemelőn szüks éges kupal aku sUlly Kézi forga ttyu a ti 17902 segéd szersz ámho z 7-tel /

Kézi kupos dörzs ár a fuvók a Ulése khez /együ tt a N 1829 Dörzs ár a fuvóka Ulése k szabá lyozá sához Kulcs a szelep hézag ok szabá lyozá sára Kulcs a himbabakok csava raiho z Szivó szele p N 17923 i 56 , 89° kupal aku süllyesztő maró llVO 0046 ~ 60, 89° kupal aku sUlly eszt6 maró NV0 0107 NV0 0047 ~ 57 , 120° kupal aku süllyesztő maró ~ 52, 30° kupal aku sUllyesztő maró S 29588 1 , 35 - 0, 2 mélységmérő Kipufogó szele p N 17108 NVO 0108 NVO 0048 S 29589 ~ 52 ,89° kupal aku süllyesztő maró ~ 54, 1200 kupal aku sUlly eszt6 maró 0 ~ 48 , 3° kupal aku sUlly eszt6 maró 2, 5 - 0, 2 mélységméró A PRJ4 0208 A 30366 S 29609 A 30370 URN 0075 286 motor szere lése Segédszerszám a dugat tyucs ap kihuz ásáho z h enger nek a dugat tyura való ráhuz ásáho z <-•Manz setta a dugat tyu-ri ~J . , a Sablon a komp resszi ós tér megméréséhez Ellen 6rz6 segéd sze rsz á III a komp resszi ós tér megméréséhez

Torzi ós kulcs ah orgon yzó csava r meghuzásához l!e g ne ve zé s z á m S URll 0076 0205 PRM A )0)6 5 lazi tásá hoz Kul cs a horgonyzó csa var ok meg orhoz FUi ;ges zték a T 2- 928 tipu au mot éeé re Vonalzó a hen ger feje k kie gye nlit A PRM 0441 0442 PRL! URK 00) 6 0777 PRLI teng elyk apc soló benyomására seg éds zers zám a ten gel yka pcs oló köz pon tozá sára TUs.k s a lam ellá s ten gel ykapcs oló yoz ásá ra Kulco a ten gel yka pcs oló sza bál Tár s ito tt l shu zós zers zám Sz erelő 01 02 OJ - álta lán os has zná latr a ól val ó plet t háts ó for gat tyu ten gel yos apr kom a nak ágy csap LB 160 NG - az leh uzá sár s a - a szi jtár csa agyának leh uzá sár Az átt éte l PRM 0078 pm,: 042 9 pru,; 04 ) 0 re k a haj tot t ten gel yre val ó beü tésé Beü tósz erszám a )2216 csa págyna seb essé gek nak és a kom plet t II. és III BeU tósz srsz ám a )2216 csap ágy val ó beü tésé re szín kro ni

zát ora inak a ten gel yre val ó beseb essé gek nek az el6 tétt eng ely re Beü tósz ers zám a III . és a IV üté sér e URH 007 ) essé gek ely nek és a IV. vala min t a v seb Beü t ósz ersz ám a IV. seb essé g pers ten gel yre val ó beü tésé re szin kroniz áto rain ak a haj tot t ly fed eléb e )2216 csapágyaknak a haj tóte nge Beü tós zerszám a )2)0 8 és a va ló beü tésé re net csa pjá nak benyomására Vezető tüs ke a hátr ame cso lójá nak becsavaráeára Kul cs a hát ram ene ti seb ese ég kap NVR 0028 TRM 0469 ll 20 H7 dör zsá r ó beü té,sé hez r!1nek a haj tóte nge ly fed eléb e val Beitős zerszám a Gufero gyü URN 046 9 PR!.l 0468 Kul cs a menesztő any ájáb oz k a baj tóte nge lyre val ó bsü tésé hsz Beü t6s zer szám a 32308 csa págyna szer szám A Gufern gyll rilt a gyü rüb s beütő PRI~ 04) 1 PRLI 046 6 PRM 0519 PRL 0090 20 H9 dör zsá r kének beá llit ásá ra Ssgédsz ersz ám a kap csol óru dak

bllty oz Kulcs a kap cso lóvi llál c csa var aih INR 0027 MRP 040 411 URN 00) 81/ jll PRM 0)8511 PRU 0)8 61/ enyowa.ra Ssg éds zsrs zám a kupcsapágyak össz -L-L Az pro,1 0094 Beü tósz ersz ám a bsU tésé hez osztómll az iks r fog ask erék be val ó 323 1) leül.só szélső csap ágynak el6 1rt kés z l etben nem sLá llitj ák:. l/ Eze ket a ssgé dsz ersz ámo kat az 287 M s e g n e v e z é s z ám PRM 0097 PRll 0242 pR)4 0271 PRM 0285 PRM 0286 PR!d 0287 PRM 0288 PRM 0289 PIW 0290 PRM 0387 PRM 0432 PRM 0483 PlW 0510 PR!.I 0517 URN 0048 N 17714 MMU 0104 gely re beU téséh ez BeUt6szerszám a 6416 csap ágyn ak a hajt óten fedé lbe való besa jtolá sáho z Segé dsze rszám a Gufe ro gyUrUnek a háts ó Szer el6ta rgon ca az osztóarl.lhöz óten gely hez való beUt éaéh ez /a BeUt6szerszám az RNU 203 csap ágyn ak a hajt csör l6 hajt6mUvéhez va16 kive zeté aeel / ékha jtóm U fede lébe való beUtéaéhez BeUtószerezám a Gufe

ro gyUrUnek a mell ékha jtóm U fede lébe való beUtéaéhez BeUt6szerszám a 6013 csap ágyn ak a mell erszá mho z Alát ét a PRM 0289 és a PRM 0290 ijeU tóaz lékh ajtóm U házá ba való beUtéaéhez BeU t6sze rszám a Gufe ro gyUrUnek a mel ékha jtóm U házá ba való beUtéaéhez BeUt6sze~szám a Gufe ro gyUrUnek a mell jtóm Uház ba való benyo!Oásához és a Segé deze rszám a kupc sapá gyak mell ékha kupcsapágya.k játék ának korl átoz ásáh oz ágya knak a csök kent ett jára t foBeUt6szerezám az NU 219 és a 6218 csap gask erek ére való beU téséh ez ékha jtóm U fede léne k benyomáeáboz A hajt óten gely re ráhu zhat ó cső a mell és leszerelő állv ány az osztómli szám ára Szerelő kből kiUt 6 szer szám Az elót étte nge lyt a házb ól és az ikerkeré x 1 , 5/ Kulcs a foga sker éken lév6 anyá hoz /M 75 rug6 tart ó leca avar ásár a Kulcs az oszt6mU , a tart ó cs6 és a hord vill ájth oz Beá llit6 mérómUazer az oeztómli

kapc soló 60x6 8 CSN 23 0730 Horgos kulc s UTV 0018 házh oz TUske az NVR 0022 dörz sárh oz a kapc soló Kézi ~ 20 H8 dörz aár /az UTV 0018- hoz/ házb a beUtó szer szám A veze t6 pers elye ket a kapc soló hoz Segé dsze rszám a kapc soló szek rény befo gásá 6 ezer szám A veze t6pe rsely eket a kapc soló házb ól kiUt 6017 csap ágya t a házb a éa a mellső BeUt6 és kiUt 6 szers zám , amelyelckel a k ki hajt6mli teng elyé be UtjUk be , ille tve UtjU zó ezer szám A 32313 csap ágya kat az íker keré kb6l kihu Kulcs a hajtó teng elye n lévő anyá hoz NVR 0022 l Rl! 0228 PRld 0701 PRM 0102 PRM 0103 PRM 0424 UlUI 0044 A teng elye k URN 0127 PRM 0720 KRP 0413 PBJf 0721 IIRU 0111 288 Kulcs a tány érke rék agyá n lévő anyá hoz ánYérker ék agyá ra beütő szerszám ,,t A b,la ó 30218 caapágyg,,., J"·•~ a t Beá llitó mér6mU szer a t án Yé rker ék támc aapj ának beál litáa ához agyá ra beUt 6 szer szám A 30216 csap ágya

t a tány érke rék n lév6 kis :fogaskeré k hEllenőrző aegé daze razám a foga sker ekek teng elyé zagának beál litáa ára s z ám Me g n e v e z é s ráütő PRM 0503 Az N 224 csapágyat a kis fogaskerékre PRM OJ88 A URN 0129 Szerelő kulcs a beállit6 perselyhez URN 0130 Szerelő kulcs az anyákhoz PRM 0498 Az N 224 csapágyat a PRM 0108 Segédszerszám a kupkerék hajt6tengelyének megtartásához az állit6 persely anyáinak meghuzásánál URN 0067 Kulcs az állit6 perselynél lévő URN 0098 Kulcs a kupkerék tengelyen lévő M PRM 0741 Az NA 4910V PRM 0719 A 32222 csapágy PRM 0718 A Gufero gyüriit a PRJ.I 0724 A mellső és a háts6 agyakat beütő szerszám PRM 0723 A 30218 csapágy külső tügörgős szerszám gyürüa·ét a beallit6 perselybe perselyből kiütő csapágyat a külső gyürüjét a mellső beütő szerszám és beüt5 szerszám anyákhoz 65 x 1,5 anyához lengő féltengelyre mellső kerék

agyába beütő szerszám kerék agyába beüt6 szerszám beütő szerszám 3219 csapágy belső gyilrüjét az első háts6 lengő féltengelyre beütő szer- szám URN 0488 Kulcs a forg6 csapon PRM 0739 A PRI.I 0740 A tügörgőe PRM 0742 A MRP 0411 PR!,i 0128 lévő M 100 x 1 , 5 anyához Gufero gyüriit a forg6csapba beütő szerszám csapágy belső gyürüjét a féktart6ba beütő ezerszám Gufero gyürlit a féktart6ba beütő ezerszám Mérőmüszer a mellső tengely forg6csap tengelyirányu játékának megmé·réeére ki s fogaskereket és A a középső fogaskerék a kupkerék tengelyére· beütő ezerszám 0206 Szerelő kar a tengelyek szereléséhez PRM 0207 Szerelő kar a tengelyek szereléséhez PRl,l Gufero g;yürüt a báte6 kerékagyba beütő szerszám PRM Ol07 A URK 0007 Kulcs a háte6 kerékagy anyáiboz PRN 0625 PRM 0407 PRM 0163 PR!d 0114 URN 0063 URK 0045 MRP 0129 PRM 0622 PRl4 0126 PRlol 0555 PRL 0093 A A

torzi6e rudak lehuz6 szerszáma 30209 csapágyak külső gyürüit a komplett ale6 biztonsági csőbe beUt6 szerszám A 30209 csapágy külső gyürüit a kapcsol6házba beütő szerszám A 30209 csapágy belső gyilrüjét a kormányceigára beütő ezerszám Kulcs a M 45 x 1 ,5 hornyos anyához Kulcs a szerv6- henger rögzítésére ezolgál6 anyához Segédszerezám a kerekek összetartásának beállitáeához A meneeztóket a differenciálmU házba beütő ezerszám A 6218 csapágyat a differenciálmű házba beütő szerszám A perselyeket a differenciálmüházba beütő ezerszám segéd.e zerszám a 6218 csapágyak goly6ecsapágy perselyeibe val.6 beütéséhez 289 l.9 TATRA 148 M e g n e v e z é s Sz ám URN 0045 Kulcs a tart6 cső és az oszt6mU meghuzásához PRM 0324 A Gufero gyUrüt a perselybe beütő szerszám CSN 23 0730 50 x 55 horgos kulcs a kormányanyához CSN 23 0730 85 x 90 horgoskulcs CSN 23 0730 110 x 115 horgoskulcs CSN 23 0730

110 x 105 horgoskulcs korlllánykereket lehuzó szerszám PRM 0181 A PRM 0777 Társitott lehuzó szerszám 04 A mellső 05 A 06 A differenciálmU ház tartó csőbe való besajtolásához 07 A differenciálmU ház tartó 08 A torziós rudak kihuzásához 09 A NA 4910V csapágy hoz URN 0037l/ és a hátsó agy összehuzásához 32222 csapágy forgóceappal való összehuzásához belső csőből való kihuzásához gyürUjének a lengő féltengelyből Kulcs a tárcsás anyához l/ Ezeket a segédszerszámokat az előirt készletben nem szállítják. 1 1 290 való lehuzásá- TARTALOMJEGYZÉK BI.ŐSZÓ • • • • • . • • . • • • • • • Oldal 3 I • ÁLTALÁNOS MI.ISZAKI ADAIDK ÉS UTASITisOK I, l , . mé rete i, sulya és m8lle t . gépko csi Bille nö gépk ocsik • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •

S11.1, Sl T T 148 S3M, S3 • • . • • • • • • • • • • • • • • T 148 N Extra tipus u t ehergépko csi • . • • • • • • • • • • • • . Nyerg esvon tatók , • . • • . . • • . Maxi mális sebes ségek a gépk ocsi bejár atásá nál . Fö müs zak.i adato k A tulaj dons ágai főbb 148 T 1 48 NTt 4 X 4 • • • • • • • • • • • • N 148 NTt 6 X 6 • • • • • • • • • • • • 5 7 7 7 9 10 11 11 12 15 , , , •• , • • • , , • , , , , A gyár tási és tipus számo k elhel yezés e , , jelek szeri nt • • • • • • • • Az egyes gépk ocsik áttek intés e a szám jegyes 15 I , 2, szer elési munkékhoz Által ános elöir ások a széts zere lési és össze • • • • • 17 I , 3, 17 T KtlLÖNFÉLl!I II . A KOLÖNLEG~ FEL!>PI TMÉNYEKHEZ :BEIBASZNÁL KIVITELBlÉSU ALV.iZAK ~SZA KI ADATAI .

• • • • • • • • • • • •• •• PPR S3 tipus u alv áz • • • • • • • • • • • . • • • • • PPRH S3 t i pusu alváz , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . PPRH 32 tipus u alvá z , • • • . • • • • • • • • , A TATRA 148 PPR 20 tipus u alváz • • • • • teher gépko csi • • • • • • • • • . . TATRA 140 tipus u nyito tt . • • • • • • • • • • • • • • • • • A lAl.""RA 11+8 A TATRA 148 A TATRA 148 A TATRA 148 PPR Sl tipus u alváz 0 • • • • rakfelületű TATRA 148 P3 tipu su alváz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TATRA 148 P 12 t ipusu alvá z • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : : : : TAl"RA 148 P 18 tipus u alváz •• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TATRA 148 PP 5 tipus u alváz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TATRA 148 PP 6 ttpus u alvá z • • • • • • • • • • • • • • • • • TATRA 148 PP? t i pusu alvá z, , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TATRA 148 P 11 tipus u alváz • • • • • • • • • • • TATRA 148 PP 33 tipus u a lváz , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TATRA 148 PPR 14 tipus u a1váz • • • • • • • • • • • • • • • • • TATRA 148 PP 23 tipsu elv á z , • • • • • • • • • • • TATRA 148 Nl!Pst tipus u icyerg ee vontató • • • • • • • • • TATRA. 148 NTpt icyer ges vonta tó • • • • • • . . . . .

19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 26 27 27 291 Oldal III. A TATRA 928 TIFUSU WTOR III. III . III. III . III . . 2. Wszaki adatok • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • motor kiszere lése a gépkocs ib61 a tengelykapcsol 6val együtt • • • • • 4. A motor szétsze relése • • • • • • • • • • . . . . 5. hengerf ejek • , , • , • • • • • A fejek és 1 . A motor szerkez ete és milködése • • • • • • • • • • 28 } • A 30 35 A a hengere lt illeszk edfsi helyéne k 111r.gmllllkélása • • • • Az illeszk edési felület 111egmunkél.ésa a b ~fecskendező flv6ka számára • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . III. III. . hengerf ejek felszer elése a hengere kre • • • 6 . A hengere k és a forgatty us szerkez et • • •

• • • • • • • • • • • • • A hengere k kicseré lése és méretei k • • • • • • • • • • • • • A dugatty u kicseré lése és méretei • • • • • • • • • • • • • • • A dugatty u csapok és gyürük mérete • • • • • • • • • • A dugatty u gyürük kicseré lése•• • • • • • • • • • • • • • • A haj t6rud persely beszere lése , • , • • • • • • • • A haJt6ru dak bemérés e , , • • , • • • • , • • • • • • • • • • • A forgatty utengel y torziós rezg~sc s1llapit 6jának ellenőrzé s e • • A ceapégy as forgatty utengel y szerelé se, kiegyen sulyozá s • • • • • 7• A vezérmü • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A vezérmü kerekek felszer elése • • • • • • • • • • • • • • • • • A bütykös tengely , ,

• • , • • • • • • • • • • • A szelepe k, a szelepru g6k, szelepü lések és szelep vezeték ek ml!r ► A . tei . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szelepe k, szelepru g6k, szelepü lések, a szelepe k idözité se • • • • A szelepv ezetéke k kics erélése • • • • • • • • • • • • • • • A szelepü ll!sek kicseré lése • • • • • • • •• • • • • A szelepe k kicseré lése A s~eleph ézag ellenőrzése és szabály ozása III . 8 A légszür6 ••• • , • , • • •• III . 9 A befeoskendező . . . . . • • • • . . • • • • berende zés • • • • • • A tüzelőanyag keringé se • • • • A befecsk endező rendez er • • • • • • • • • • • • • A befecskendező rendsze r kiceeré léee • •• • •• • • • • • • • • Rlőirés

a TATRA 2- 928 - 1 t 1pU8u motorho z felhaaz nél.t W>lOBPA L 8A 9P 9151 152.5 befecskendező szerkez et szabály ozására • • • •PV• Előirás a TATRA 2- 928 - 15 motorok hoz felhasz nált /teljes itmény szabály ozós/ LK>TORPAL PV 9P 9151 t1pU8u befecskendező szerkez et azabálJo zé.sához • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• A befecsk endező fuv6kák • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A befecsk endező fuv6kák vizsgál ata l!s tisztitá ea • • • • • • • • A befecskendező fuv6kák le és felszer elése • • • • • • • A befecsk endezés i nyomás sza0éJ.y ozása , • • • • • , • , A n;yom6csövek kicseré lése . • • • • • • •••••• , ••• , III. 10 A kompres szor • • • • • Mű.szaki adatok A xo111presszor tökélet es mültödésének ellen6r zése és a karban tartás i

kompresszor k~zöste ngelyü s zelepein ek ápolása , karban tartása é a szerelé se • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • A ko111pressz~ mültödtető ékszij megfesz itése • • • • • • • • • A kompres szor szétsze dése és összesz erelése • • • 292 . . . . 36 3~ 39 39 40 41 41 43 41, 45 45 47 48 49 52 52 52 53 55 57 57 62 63 65 66 66 66 68 70 70 72 75 75 7~ 78 78 78 79 80 81 82 Oldal . . . . • • . . . • • . III, 14, A motor összeszerelése . III, 15. A motor beszerelése a gépkocsiba . III . A kijavitott motor bejáratása és kipróbálása . A motor bejáratása • . . . . A motor kipróbálása • . . • • • III. 11 A tengelykapcsol ó • •• • • • • A tengelykapcsoló szabályozása • • • • • • • • • • • A tengelykapcsoló

szétszerel ése és összeszerelése III. 12, A motor hütése • • • • • • • • •• A hűtö berendezés tisztitása III, l}, A motor kenése • • • • • • • • • • • • Az olajszivattyu •• A centrifugális olajszürö , • • 16. 62 82 82 85 85 86 88 89 90 100 101 101 101 IV. AZ EIŐTÉ,TTENGELY IV. 1, A teng elykapcsoló és a sebességváltó közötti elötétt engely kiemlés e és szétszerelése • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 2, Az elötéttengely összeszerelése és felszerelése • • • • • • • • • • . 10} IV, 104 • • • • J.06 . 106 V, A SEBESSÉGVÁLTÓ V. 1, A sebességváltó szerkezete és mUk8:lése V, • • • • • • • • • • 2. Fontos szerelési és szabályozási adatok , • , • • • • • , , • V. } , A sebességváltó kiszerelése a gépkocsiból • • • • • •

V. 4. A fö sebességváltó szétszerelése • • • • • • • • • • • A hajtó és a hajtott tengely szétszerelése • • • • • • • A hajtótengely szétszerelése A hajtott tengely szétszerelése • • • • • • • • Az ellStéttengely szétszerelése • , • • • • • A komplett szinkronizáló szerkezet szétszerelése A hökioserélö kiszerelése a sebességváltó házból v. 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 112 ll2 110. 112 A fö sebességváltó összeszerelése • • • • • • • • • • • • • • • • A II, és a III. sebességi fokozat komplett szinkronizáló szerkezetének összeszerelése • • • • • • • • • • • Az elötéttengely összeszerelése A hajtott tengely összeszerelése A hajtó tengely összeszerelése • A b.ajtó t engely összeszerelése a A sebességvál t6 összes zerelése • v. • • • •

• • • • • • • • • • • l.08 J.09 J.10 • • • • • • • • • • hajtott • • • • 6. A sebességváltó beszerelése a gépkocsiba . 112 • • • • • • • 112 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tengellyel • • • • • • • • • • il} 114 . 116 11? l.18 l.20 VI. AZ OSZTÓliC VI, é milltödése • • 1 • Az osztómü szerkezete s 2, Föbb szerelési és szabályozási adatok . • • . 29} I Ol dal 123 VI. 4. Az . • • • . . 124 127 128 VI . • • • • • • • • • • • • • • • • é se • • • • • . . 5• Az osztómii összeszerel . és a mellső bajtómü légnyomásos kapcsoló jának ossz esze- 129 VI. 3. Az oszt ómű kiszerelése a gépkocsiból • • • • • osztómű szétszerel ése • • • • • • • • , • tel jes hajtó

tengel j s zét szer elese • • • • • • • • • • • A tengelyközi differenciálmü szétszerelése • • • • • • • • A Az oszt 6Ulli • • • • • r eléae • • • • • • • • • • • • • • A tengel yközi differenciálmű összeszerelés e• A teljes hajtó tengely összeszerelése • • • • Az oszt6mü összeszerelése • • • • •· • • VI. VI . 6 . Az osztómü beszerel ése a gépkocsiba • • • • • • • 7. A sebességváltó kapcsoló szerkezetei • • , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 130 13) 132 136 • • • • • • • • • • 136 . 138 VII. A SEGii:DHAJTÓl1lVEK VII . 1 . A sebességváltóból kivezető s egé dhajtómü • • • • • • A segédhajtómü kiszerelése a sebességváltóból A segédhajtómii szétszerelése • • • • • • A

segédhajtómü összeszer elése , • • • • • • VII, 2. Az osztómüből k i vezetett segédhajtómű VIII. A • • • • .• • • • • .• • .• .• • • .• • • . 140 141 142 142 143 HÁTSÓ TfflGELYFX VIII. 1 A hátsó tengelyek szerkezete és müködése VIII. 2 A hátsó tengelyek pontos szerelési adatai • • . . VIII . 3 A hátsó tengelyek szétszerelése, összeszerelése, s zabályozá sa és bejárat ása • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A két hásó t engely kiszerelése • • • • • • • • • • • • • • • A második különálló hátsó tengely kiszerel ése • • • • • • • • • • A homlokoldal i di fferenc iálmü kiszerelése • • • A kerekek tengelyinek kiszerelése • •• •• • • • • • • • • A hátsó kerék agyak szétszerelése és összeszer el ése. • •

• A hátsó tengely szétszerelése • • • • • • , • • • • • • • A lengő féltengelyek szétszerelése és összesz erelése • , , • • • A kupkerekek tengelyének s zétszerelése és összeszerelése , • • • A homlok differenciálmü szétszerelése és összeszerelése• • • • • A hátsó tengelyek összeszerelése A homlok differenciálmü beszerelése • •• •• , • A különálló második hátsó tengel y beszerelése. • • . . . . . . 143 147 14? 148 148 148 149 151 152 154 158 160 161 165 169 IX. A MELIBÖT:FNGELY . • • • szer&l.ési adatai • , . szétszerelése és összeszerelése •• . A ki szerel ése • • • • • • • • , , • , • • • • . mellsökerék agyának szétszerel ése és összeszerelése •• , . IX. 1 A mellsőtengely szerkezete és müködése •• IX. 2 A mellsőtengely alapvető IX. 3, A mellsőtengely mellsőtengely A

294 170 170 171 171 173 Oldal ! mellsőtflllgely szétszerelése é s ös s zes zerelése • • • • • • • mellsőkerék forgócsapjának leszerelése •• • • • • , • • • A mellsőkerék forgócsapjának felszerelése. , • •• , • A csuklós hajtótengel y kiszerelése és beszerelése • • • • • • , A mellsőtengely beszerelése , , •• • , • , •• , • •• . . 174 175 175 178 160 X, A K0RMÁNYW . . szervókormány munkahengere • • szervókormány szivattyuja. . . . . . . . . . folyadék rfllldszer tartál ya . . kiszerelése a gépkocsibó1 és a szétszerelése •• . kormánylllÜ kiszerelése a kor·m ányoszloppal és a kormánykerékkel X, 1 , A Kormánymü szerkezete és müködése, • , • , 182 X, 2 . Fontosabb s z erelési és szabályozási adatok 182 183 183 A A A X, 3 • A kormánymű A agyi.itt kormánymű • • . • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • 183 184 184 kapcsoló rudak, az előtétkart kapcsol ó munkahenger és a kor mányvonórudak kiszerelése • • •• , •• , • , , • , • • • , , , •• , , A kormánykerekes és a keresztcaultlós kormányoszlop felső részének tel jes szétszerelése • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • A kor mánymű szétszerelése , • , , • • • • • • • • A X, 4. A x. 5 . . kormánymü összeszerelése és beszerelése a gépkocsiba A kormánymű összeszerelése • • • • • • • • • • • ••• A kormánytengely keresztcsukl,ó jának és a kormánynak összes zerelése. A kormányoszlop felső r~szén ek összeszer elése a kormánykerékkel • • A kétágu kar ágyazáaának összeszerel ése • • , • • , , • • • A kapcsol6rudak összeszerelés e • • • • , • • • • • • • • • • • •• Az

összekötő vonórud • • • , , , • , , A szervókormány munkahengerének összeszerelése • , , , • , , , •• A kormánymű egyes egységeinek felszerelése az al vázra , •• • A kormánymű X, 6, A mellső szabályozása és ellenőrzése • kerekek összetartásának • • • • • • • • • • • • • • • • ellenőrzés e , , , , . 186 186 187 188 188 1 90 190 191 191 192 192 193 195 201 XI. A FELF1JGGESZlÉS XI, 1 , A felfüggesztés és a lengéscsillapi tó szerkezete és működése • • • • • • XI, 2, A torziós rudak szétszerelése és összeszerelés e • • • • • • • • • • • A torziós rudak kicserélése, • • • • • • • • • • • A torziós rudak szabályozása • • • • • XI , 3, A hüvelyes lengéscsillapitó , • Szerelás és szétszerel és • • • • • • • • Mi.is zaki adatok • • , • • • • • • • • • •

• • • • A- lengéscsillapitók szerelése, karbantart ása és tpoitsa • • • • , • x:r. 4. A hátsótengelyek hordrugójánek leaz;erelése és fel szerelé ee , • , • 202 202 204 204 207 207 207 208 209 235 Oldal XII. A FÉDX .• • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • .• • szabályozása . • • • • • XII. 3 A fékek karbantartása és . • • • • • A légfékek csövezetékei • • • • • • • • . • • .• • . • • . A tá.rsitott légnyomás-szabályozó • • • • • . • müszeki adatok • . • • • • • • • • • • .• • . . . • fékcsapok és a pótkocsi fékcsapja • . • • A .• • • • • • A légfékek tartozékai • . • • fékhengerek karbantartása • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • fékszerkezet a tengelyen • . • • • •

A kerékfékek szabályozása . • • • . • • A kézi fék szabályozása . • • • A pofabetétek és a fékdobok • . • • • • • .• . . . . . . . • • A motorfék szabályozása • . • • • elzáberendezések rendszerében Az elektropneumatikus ró·csap . • • • • . • • • • XII . 1 A fékek szerkezete és müködése • adatok XII. 2 Fontosabb szerelési és szabályozási Főbb fő A A ellenőrzése vezérlő lévő 210 210 213 214 214 214 215 215 215 216 217 217 218 219 220 XIII. A KEEUXEK ÉS A GUMIABRONCSOK XII.I, 1 A fontosabb müszaki adatok • • , , , , • • , • • • • • • • • • • • • • • • 221 XIV. A VILLAMOS BERENDEZÉS ÉS A TARTOZÉKOK . . XIV, 2. akku111Ulátorok •• , , •• , . . • • Az akkumulátorok üzembehelyezése . A polaritás •••• . . XIV.; A • • Fontosabb

szabályozási és müszaki adatok • • • • • • • • • . A kefék tisztitása és cseréje • • • • • • • • • • , , •• . A forgórész és az irátcyváltó javitása • • • , • . XIV. 4 A szabályozó jelfogó • • • • • • . . . •• Szabályozási adatok . XIV. 5, Az inditómotor • • • • • • • . . müszaki adatok. . • • Az inditómotor leszerelése és visszaszerelése. . • • Az inditómotor karbantartása és kenése • • • , . nv. 6, Az elektopneumstikus szelepek •• , , , • • , • • Az elekt~opneumatikus szelepek szétszerelése . nv. 7 A világitó berendezés • • aszimetrikus fényszórók , , • • • • • , • • • , • , • • , , XIV. 1 , Mtiszaki és szabályozási adatok • Az ellenőrzése töltődinamó Főbb Az Az aszimetrikus fé.o;ysz6rók beállitása • • • •• , , , • , • • • , •

A két- izzószálas izzólámpa és a fényszóró üveg helyes felszerelése. Az alkalmazott izzólámpák kimutatása • • • • • , • • • , • • • • • 296 222 224 224 228 229 229 229 2;0 231 2;1 2;1 231 232 232 233 2;; 234 234 234 235 236 . . . . . . . . . XIV. 8 Fgyéb tartozékok •• Az ablaktörl6 berendezés karbantart ása és jav1túa A kábelek és a szoritók ellen6rzés e , A légnyomás ellen6rzés e hangra • • • • XIV. 9 A fütés és szell6zés , • • • , • • • • , •• A fűtés szerkezete és müködése Milszaki adatok • • • • • , •• A fütés karbantart ása és ellen6rzés e Oldal 2}6 2}6 237 2}7 2,S 2}8 23:) 240 XV • A KOCSISZEKRÉliY ÉS AZ .tLVÁZURll! xv. xv. . • • • • • • Az Sl t1pusu billen6 gépkocsi • • • • • Az S3 tipusu billen6 gépkocsi • • • • • • • ••• A T 148 tipueu

nyitottszek rényee tahergépko csi , • • ••• • • • • • • • • • • vontató nyerges A T 148 tipusu , • • , , • , • , , • • • • fülke A gépjármilve zt:t6i 2, A kocsiezekréD;Y leszerelés e és felszerelé se • , • • • , • , , • • • • • • • • A vezetöfülk e • • • • • . • • • • • , , ablakaiban e Uvegcsere a vezet6fülk • , • , Az ajt6üvegelt kicserélés e • • , , , , , , , , , , • , , A müszerek és a kezelési szerkezete it. A szerelvény fal és a kezelési szerkezete k a gépjármüvs zet6 fülké• • • • • • • • • • • • ;jéb en. • • • • • • • • • • , • , • , fülkéjében zet6 gépjármiive l,lüszerek a • • , , , A sérülések és javitá.eok , • 1. A kocsiszekr ény és az alvázkeret kivitelezé se . . • • • • • • • XV . 4 A von6beren dezés • • • • • • • • Függeszt6

csap a p6tkoosiho z , , , , , , , , • • • , • További von6berend ezés , , , . . . 241 241 242 24} 245 243 244 244 244 246 247 247 24? 248 24:) 249 249 XVI. 4 csOmOBERmDBZÉS . . . . • • A csörl6bere nde zés . osörl6 sodronyköt slének kicserélés e • • • • • A biztositó csavarok kicserélés e • • • • • • • xvi. 1 A cs6rl6bere ndezés szerkezete éa A ceörl6 hajtóalve • • • A ceörl6, • • • • • • • • Berendezés a sodronyköt él miik<Sdéae • • • • • • • • • • • • • vezetéséhs s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , XVI. 2 Wiszak1 adatok • • • • • • • • • • • • • • • leszerelés e és felszerelé se • • A mr • 250 250 250 251 253 253 256 257 .A JORGóLEKSZ XVII, 1 . A forgólemez szerkezete és mlködése XVII . 2 wszaki adatok• • • • • •

• • • • • . . 258 259 29? Oldal MII• A BILLENŐ BER:&NDEZÉS m11. 1 A bill8llÖ ber8lldezés szerkezete és működése • • • • A hidraulikUs billentő berendezés vezérlője Az olajszivatt;yu hajtómiive • • • • • • • • • A fogaskerekes olajszivattyu • • • • • • Az el.osztó tolózár • • • • • • • • • • • • A billentő berendezés elosztója , • • • A meg szakitó • • • • . • • • • • • • • • • • A gyor skapcsoló • • • • • • • • • • • A teleszkópos emelő • , • • • • • • • • • • XVIII . 2 Fontosabb szerelési és szabályozási adatok • • • • • • •• • • • • • ••••• • • • 1 • • • • • • •• . . . . • , • . . . • • . • • • • , • • 260 261. 26:2 263 263 263 26~ 266 266 266 XVIII . 3 A hidraulikUs billentő

berendezés szabályozása és javítása • • • • • • Irányelvek a fogaskerekes olajszivattyu felszerelésére és lesze- 271 relésére • • • • • • • • • • • • · • • • • A fogaskerekes olajszivattyu leszerelése •• • •• Az elosztó tolózár ellenőrzése és javítása • •• A teleszkópos emelő leszerelése a gépkocsiról • • • • • , • A billentő szerkezet teleszkópos emelőjének szétszerelése és a tömitőgyüi-ü kicserélés,e •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 271 271 272 272 272 XIX. BERENDEZES A PÓTKEREK LEERESZTESÍRE ÉS FELEMELÉSÉRE XIX. 1, A hidraulikus vezérlésü pótkerék tartó XIX. 2 Levegős vezérlésü pótkerék tartó • • • • • • • • • • • • • • • • . . 273 274 XX . A K:N :S xx. xx. l. Javasolt kenőanyagok Olajfeltöltéa . . • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • t 2, IAüszaki karbantartási terv • • • • , • • • Az olajtöltés kicserél,,ése a főd.uabokban • • • • • • • • • Müszaki karbantartás a bejé.ratásnál • • • • • • • • • Karbantartás a menet befejezése után • • • • • • • • MSZ-I Karbantartás 1600 l-es tüzelőanyagfogyasztás v agy 4000 es futás megtétele után • • • • • • • • • • • • • , • • • • 2. MSZ-I karbantartás 3200 l - es tüzelőax:cyagfogyasztás vagy 8000 km- es futás megtétele után • , • , , • • • • • , • • • MSZ-II karbantartás 6400 l - es tüzelö~agfogyasztás vagy 16000 km- es futáe megtétele után •• • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • km- 275 275 276 2?6 276 277 • • 2?? • • 278 • , 278 XX. ,; A TATRA 148 tipusu gépkocsi kenési terv e • • • • • • • •

• • • • • • , A csörlő berendezés kenési terve • • • • • • • • • • • • , 280 . . . 284 Xll . Ch:LSZERSZAMOK ÉS SFlli:D~SZUU:KPK 285 XXII . M E L L É K L E T E K 290 XXII. 1 Kenési terv e . . - XXII. 2 A fontosabb szerelési kötések meghuzási nyomatékai 29,8 • . 290-1 290- 2 !A .Tl ll ll- 8 J4V lr1 .sI ázn :O RY V di a u l ut ~o aa Mog3 olo 0tUa a I&zloltod.6■ 1 l>o ta rt6 Ip u1 !r&1"1 Jo lol 6e 1 Ss &U 6- kwloott.0161 Vi ll al& t go ad o: ui ba o Sz or ltl Ht Dt .n4 la~ ••u 6 - 1 Sr u6 ig ug at 6 lla lt: 41., - 61 lll ua lti u.e rlc en !o r3 o4 ol. , 38 t6 1 /l/ 5/ 1v - P1 4ú llo leg ll n4 11 t6 11 :hs lll t a IOZl>O l:1 •" lt r ~ b O 5~ ., , , ~ SO D au ia J 25 5 p. , vn •• "• Cl l/8 - Jel .11/B l>ob . 7br , 6- ft M t6 1 Ta rp ~ ---,.•----=-- 1 , , 1) I e; Il1ll„IZ1ÍI.l1l: IIC)llSC)S 1)1.Í 711) 2 .( ) ILl