Latin nyelv | Középiskola » Latin-magyar történelmi szójegyzék

Adatlap

Év, oldalszám:2008, 9 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:272
Feltöltve:2008. október 04
Méret:83 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Latin-magyar történelmi szójegyzék Antikvitás A adoptio, onis, f: örökbefogadás adoratio, onis, f: a császároknak bemutatott isteni hódolat, imádás aedilis, is, m: a városi rend fenntartásáért felelős hivatalnok aerarium, ii, n: kincstár, pénztár ala, ae, f: lovascsapat alimentatio, onis, f: közétkeztetés aquaeductus, i, m: vízvezeték augur, uris, m: madárjós augustus 3: fenséges, a császárok mellékneve auxilium, ii, n: segítség, segédcsapat B bellum, i, n: háború, bellum civile: polgárháború C castra, orum, n: katonai tábor censor, is, m: vagyonbecslő, erkölcsbíró hivatalnok, censor perpetuus: örökös censor census, us m: vagyoni besorolás, összeírás christianus 3: keresztény cippus, i, m: sírkő, feliratos kőoszlop = sztélé (gör.) classis, is, f: osztály, hajóhad, hadsereg clementia, ae f: kegyesség, megbocsátás cliens, entis, m: pártfogolt collegialitas, tatis, f: egyszerre több személy viseli ua. hivatalt

collegium, ii, n: iparosok érdekvédelmi testülete = corpus, oris, n colonia, ae, f: gyarmat, a császárkorban római jogú település colonus, i, m: bérlő comitia, orum, n: népgyűlés, comitia curiata: curiák gyűlései, com. centuriata: vagyoni alapon szervezett gyűlések, com. tributa: lakóhely alapján szerv Népgyűlés commendatio, onis, f: a császár hivatalos ajánlási joga conductor, oris, m: nagybérlő consul, is, m: konzul, a legmagasabb rendű hivatal, consul designatus: a következő évre kijelölt c., consul sine collega: egyedüli c curia, ae, f: a szenátus tanácsháza D decemviri, orum, m: tíz tagú bizottság decurio, onis, m: községi tanácsos deductio, onis, f: veteránok letelpítése dictator, is, m: rendkívüli hivatal Divus 3: Isteni dominatus, us, m: egyeduralmi forma duumviri, orum, m: kettős bizottság E edictum, i, n: törvényerejű rendelet electrum, tri, n: borostyánkő eques, equitis, m: lovas(katona) exilium, ii, n:

száműzetés F fascis, is, m: hatalmi jelkép, vesszőnyaláb (etruszk er.) fasti, orum, n: naptár fides, fidei, f: hűség fiscus, i, m: császárkorban államkincstár foedus, deris, n: szövetség foederatus 3: szövetséges forum, i, n: piactér, Forum Romanum: Róma gazd.-i, pol-i, szakrális központja, Forum Boarium: marhapiac G gens, entis, f: nemzetség H haruspex, icis, m: béljós (etruszk) I immunitas, tatis, f: mentesség, felmentés imperator, is, m: hadvezér, a császárkorban uralkodói méltóságnév imperium, ii, n: (fő)hatalom, birodalom, summum imperium: teljhatalom indictio, onis, f: 15 évenkénti adókivetés initiatio, onis, f: beavatás Iuno, Iunonis, f: Iuppiter felesége, az istenek királynéja Iuppiter, Iovis, m: római főisten, Iu. Capitolinus: Capitoliumi Iu iurisdictio, onis, f: (büntető)bíráskodás ius, iuris, n: jog, ius connubii: a házasságkötés joga, ius commercii: vagyonszerzés joga, ius suffragii: a szavazás joga, ius

honorum: hivatalviselés joga K L latifundium, ii, n: nagybirtok legatus, i, m: követ legio, onis, f: légió, hadosztály lex, legis, f: törvény libertas, tatis, f: szabadság limes, itis, m: megerősített határvonal M magistratus, us, m: hivatalnok maiestas, tatis, f: méltóság, laesa maiestas: felségsértés manipulus, i, m: század, a legio alosztálya Mars, rtis, m: Mars (hadi)isten, Mars Ultor: Bosszúálló Mars municipium, ii, n: csökkentett római polgárjoggal rendelkező település munus, eris n: közmunka N nobilitas, tatis, f: a római köztársaság vezető rétege O P pater, tris, m: (ős)atya, pater patriae: a haza atyja patricius, ii, m: előkelő pax, pacis, f: béke, pax Romana: általános béke a birodalomban, ara Pacis: a Béke oltára plebeius 3: közrendű plebs, bis, f: köznép pomerium, ii, n: városhatár pontifex, ficis, m: pap, pontifex maximus: főpap potestas, tatis, f: hatalom, tribunicia potestas: tribunusi hatalom praefectus, i,

m: felügyelő, praefectus praetorio: testőrség parancsnoka, praefectus Aegypti: Egyiptom császár által kinevezett helytartója, praefectus annonae: a gabonaosztás felügyelője, praefectus urbi: Róma elöljárója praetor, is, m: a konzul után következő hivatalnok praetorianus 3: császári testőrséghez tartozó princeps, ipis, m: előkelő, a császárkorban a császár egyik jelzője, princeps senatus: a szenátus első embere, amici principis: a princeps barátai, consilium principis: a princeps tanácsa principatus, us, m: a korai császárkor uralmi formája proditio, onis, f: hazaárulás proletarius, ii, m: vagyontalan római polgár proscriptio, onis, f: jegyzék provincia, ae, f: Itálián kívüli bekebelezett terület Q quaestor, oris, m: pénzügyi tisztviselő R rex, regis, m: király S sacrosanctus 3: szent és sérthetetlen scrinium, ii, n: császári hivatal senatus, us, m: vének tanácsa, államtanács, senatus consultum: szenátusi határozat

servitus, tutis, f: (rab)szolgaság servus, i, m: rabszolga, servi publici: állami, városi rabszolgák socius, ii, m: szövetséges superbus 3: gőgös T tributum, i, n: adó, tributum capitis: fejadó triumphus, i, m: diadalmenet triumviratus, us, m: 3 férfi szövetsége U Urbs, is, f: Város=Róma V vectigal, is, n: adó Z Latin kifejezések Ab Urbe condita: A Város alapításától fogva (T. Livius történeti műve) ager publicus: állami közföld Campus Martius: Mars-mező cursus honorum: a hivatalviselés rendje cursus publicus: állami posta damnatio memoriae: vki emlékének a megsemmisítése büntetésképpen domus Augusta: császári család homo novus: a családjából hivatalt először betöltő személy ludi saeculares: százados játékok magister equitum: a lovasság parancsnoka Magna Graecia: Nagy Görögország=a dél-itáliai görög gyarmatvárosok Mons Sacer: Szent Hegy ordo equester: lovagrend panem et circenses: cirkuszt és kenyeret pater

familias: családfő patres et conscripti: a szenatus megszólítása: ’ atyák és összeírtak’ res privata: magán birtokok terra sigillata: ’védjeggyel ellátott agyagtárgy’, speciális római kori kerámia tribunus plebis: néptribunus Virgines Vestales: Veszta-szüzek Görög kifejezések anachórésis: elvándorlás apostata: hitehagyott leiturgia: ingyenes közszolgálat nekropolis: temető neos Hélios: új Napisten (Caligula) tetrarchia: négyes hatalom Közép- és koraújkori történelem A abbas, abbatis, m: apát ablegatus, i, m: követ adoptio, onis, f: örökbefogadás affinitas, atis f: sógorság, házasság útján létrejött rokonság archidiaconus, i, m: főesperes archidioecesis, is, f: érsekség, érseki egyházmegye archiepiscopus, i, m: érsek arma, orum, n: (nemesi) címer armalis, is m: címeres levél ebből: armalista: címeres levéllel nemesített személy articulus, i, m: szabályzat, törvénycikk assessor, oris, m: esküdt = assessor

iuratus aulicus 3: udvari B banus, i, m: bán, banus Croatiae: horvát bán beatus 3: szent beneficium, ii, n: javadalom birsagium, ii, n: bírság C caducitas, atis, f: magvaszakadás cantor, oris, m: éneklőkanonok cappella, ae, f: kápolna capitulum, i, n: káptalan, capitulum cathedrale: székeskáptalan, capitulum collegiatum: társaskáptalan castellanus, i, m: várnagy castrum, i, n: vár, erődítmény causa, ae, f: ok, per centurio, onis, m: száznagy, százados census, us, m: földbér civitas, atis, f: (szabad királyi) város cognatio, onis, f: rokonság collecta: rendkívüli adó comes, itis, m: ispán, gróf, comes palatii: nádor, comes curialis: udvarbíró, comes capellae: kápolnaispán, comes confiniorum: határispán, comes parochialis: (megyés) ispán, comes supremus/principalis: főispán comitatus, us, m: (vár)megye communes, ium, m/f (ált. pl): köznép confirmatio, onis f: megerősítés confiscatio, onis, f: elkobzás congregatio, onis, f:

(ország)gyűlés, congregatio generalis: vármegyei közgyűlés conscriptio, onis, f: összeírás consiliarius, ii, m: tanácsos consilium, ii, n: tanácskozás, gyűlés, Consilium Locumtenentionale: Helytartótanács consistorium, ii, n: Szentszék contributio, onis, f: adó conventio, onis, f: egyezmény conventus, us, m: egyházi gyülekezet corroboratio, onis, f: megerősítés curia, ae, f: udvar (királyi v. pápai) custos, odis, m: őrkanonok D decima: dézsma, tized decurio, onis, m: tíznagy, tizedes diarium, ii, n: (hivatalos, országgyűlési) napló dioecesis, is, f: egyházmegye districtus, us, m: kerület divisio, onis f: osztály, vagyonmegosztás donatio, onis, f: adomány dos, dotis, f: hitbér, hozomány = dotalitium, ii, n duellum, i, n: bajvívás dux, ducis, m: herceg E ecclesia, ae, f: egyház, e. cathedralis: székesegyház episcopus, i, m: püspök exercitus, us, m: hadsereg, maior exercitus: hadnagy F festum, i, n: ünnep fideicommissium, :

hitbizomány fiscus, i, m: királyi kincstár frater, tris, m: fiútestvér, atyafi, frater germanus: édes testvér, frater carnalis: apai féltestvér, frater uterinus: anyai féltestvér fumalia, ium, n (csak pl.): füstpénz = denarii fumariarum fundus, i, m: telek G H homagium, ii, n: vérdíj I ianitor, oris, m: ajtónálló indigena, ae, m: bennszülött, hazai indigenatus, us, m: honfiúsítás inquilinus, i, m: zsellér instantia: kérvény iobagio, onis, m: jobbágy, iobagio castri: várjobbágy iudex, icis, m: bíró, iudex curiae regiae: országbíró, iudex servientium/iudex nobilium=iudlium: szolgabíró, iudex regius: királybíró, iudex extraordinarius: fellebviteli bíró iudicium, ii, n: bírság iurisdictio, onis, f: igazságszolgáltatás, joghatóság ius, iuris, n: jog, törvény, ius statuendi: jogszabályalkotási jog, ius stapalae: árumegálítási jog, ius patronatus: kegyúri jog, ius gladii: pallosjog, ius capillare: hajadoni jog, ius viduale:

özvegyi jog K L lector, oris, m: olvasókanonok liber, eri, m: szabad ember libertinus 3: szabados, felszabadított rabszolga lignatio, onis, f: faizás, erdőhasználati jog litterae, arum f: oklevél, litterae privilegiales: kiváltságlevél, l. apertae: nyílt oklevél, l clausae: zárt oklevél M magister, tri, m: mester, magister tavernicorum regalium: királyi tárnokmester, m. agazonum regalium: királyi lovászmester, m. buchariorum/pincernarum regalium: királyi pohárnokmester, m. dapiferorum regalium: királyi asztalnokmester, m janitorum regalium: királyi ajtónállómester magistratus, us, m: elöljáróság magnas, atis, m: mágnás, főúr, báró mandatum, i, n: parancs mansio, onis, f: telek, jobbágytelek marchio, onis, m: őrgróf, határispán miles, itis, m: katona, vitéz, lovag N nobilis, is, m: nemes, előkelő, nobilis unius sessionis = curialista: egytelkes nemes notarius, ii, m: jegyző O octava, orum, n: nyolcad telek, vmely ünnep nyolcadik napja

officialis, is, m: tiszt, hivatalnok oppidum, i, n: (mező)város oratorium, ii, n: kápolna P Pascha, ae, f: Húsvét patens, entis, : parancslevél pater, tris, m: (szerzetes)atya pauper, eris: szegény, közember Penthecostes, idis, f: Pünkösd perceptor, oris, m: adószedő, perceptor generalis: főadószedő personalis, is, m: személynök plebeius 3: közember pontifex, icis, m: főpap, pontifex Romanus: római pápa populus, i, m: nép, populus castri/castrensis: várnép porta, ae f: jobbágytelek, udvar postulatum, i, n: kérés praedium, ii, n: föld(birtok), puszta praefectio, onis, f: fiúsítás praefectus, us, m: elöljáró praepositus, i, m: prépost pridies, iei, f: előző nap primipilus, i, m: lófő primogenitura: elsőszülöttség primoris, is, m: főnép, főember pristaldus, i, m: poroszló privilegium, ii, n: kiváltság promontorium,ii, n: szőlőhegy propositio, onis, f: javaslat prothocollum, ii, n: jegyzőkönyv protonotarius, ii, m: ítélőmester

Q R reambulatio, onis, f: határbejárás regnicola, ae, m: országlakos regnum, i, n: királyság restauratio, onis, f: megújítás, helyreállítás rex, regis, m: király, rex iunior: ifjabb király rusticus 3: földműves, közember S sanctus 3: szent senatus, us, m: tanács, testület sceptrum, i, n: kormánypálca, jogar sedes, is, f: szék, székhely, sedes iudicaria=sedria: megyei törvényszék, sedes dominalis: úriszék secretarius, ii, m: titkár sessio, onis, f: (jobbágy)telek, sessio circularis: kerületi ülés, sessio regnicolaris: országos ülés siculus 3: székely siculitas, atis, f: szabad, székely jogállás sigillum, i, n: pecsét statutum, i, n: (helyhatósági) rendelet subinquilinus, i, m: házatlan zsellér subsidium, ii, n: hadiadó T terragium, ii, n: földbér testimonium, ii, n: bizonyság testamentum, i, n: végrendelet thesaurarius, ii, m. kincstartó tricesima: harmincad(vám) U urbarium, ii, n: jobbágyszolgáltatások jegyzéke urbura:

ércbeváltás haszna V vicecomes, itis, m: alispán vigilia, ae, f: virrasztás, ünnep előestéje villicus, i, m: városbíró, falunagy vita, ae, f: élet, életrajz vulgaris 2: közrendű Z Kifejezések adscriptus glebae: röghöz kötött canonica visitatio: egyházlátogatás, vizsgálat iudicium/tabula septemvirale/is: hétszemélyes tábla loca credibilia/testimonialia: hiteleshely locumtenens personalis praesentiae regiae: a királyi személyes jelenlét helytartója lucrum camerae: kamara haszna malefactor publicus: közbűntettes manus publica: közjegyző m.p = manu propria: saját kezével Nativitas Christi: Karácsony nota infidelitatis: hűtlenség placetum regium: királyi tetszvényjog, engedély plenaria authoritas: teljhatatlom quarta puellaris: leánynegyed remedium animae: lélekváltság repraesentatio humillima: alázatos felírat rusticitas mera et perpetua: örökös jobágyság status et ordines: karok és rendek voto communi: közmegegyezéssel

Földrajzi nevek Agria, ae, f: Eger Agriensis 2: egri Buda, ae, f: Buda Budensis 2: budai Danubius, ii, f: Duna Iaurinum, i, n: Győr Iauriensis 2: győr Quinqueecclesiae, arum, f: Pécs Quinqueecclesiensis 2: pécsi Strigonium, ii, n, Esztergom Strigoniensis 2: esztergomi Transilvania, ae, f: (különböző helyesírással előfordulhat) Erdély Transilvanensis 2: erdélyi Waradinum, i, n: Várad Waradiensis 2: váradi Wesprimium, ii, n: Veszprém Wesprimiensis 2: veszprémi