Ezoterika | Tanulmányok, esszék » H. P. Blavatsky - Titkos tanítás I

Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 230 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:348

Feltöltve:2009. május 12.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

H. P BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS THE SECRET DOCTRINE A TUDOMÁNY, A VALLÁS ÉS A FILOZÓFIA SZINTÉZISE Satyât Nâsti Paro Dharmah „Nincs magasztosabb vallás az igazságnál” Fordította: Dr. Hennyey Vilmos és Szlemenics Mária A fordítást ellenőrizte, átdolgozta: Reicher László Számítógépes változat: Szabari János, 2002 Magyar Teozófiai Társulat EZT A MUNKÁT MINDEN FAJOK ÉS MINDEN ORSZÁGOK IGAZ TEOZÓFUSÁNAK AJÁNLOM, MERT ŐK AKARTÁK, ÉS SZÁMUKRA KÉSZÜLT. 2 A fordítók előszava az első magyar kiadáshoz A XIX. század hetvenes éveiben egy mozgalom indult el a világon, hogy az ősrégi keleti bölcseletek tanításait a nyugatnak hozzáférhetővé tegye E mozgalom kezdeményezője és vezetője H. P Blavatsky »Ő volt az első, aki feltárta a nyugat előtt e csodás tanok létezését« mondja Pierre Loti Blavatsky legfontosabb műve a Secret Doctrine (A Titkos Tanítás) Ezt a munkát tesszük fordításban a magyar nép számára

hozzáférhetővé. Vállalkozásunkat egy, a hazájától elszakadt magyar teozófus tette lehetővé, aki nemes lelkű áldozatkészséggel keresetének jelentékeny részét szenteli arra, hogy ez a munka magyar nyelven megjelenhessen, és aki még azt sem engedi meg, hogy nevéről e helyen megemlékezzünk. H. P Blavatsky nemes lelkű, kiváló intellektuális, szellemi és pszichikai erőkkel megáldott, előkelő, orosz származású hölgy volt Gyermekkora óta meg volt győződve, hogy úgynevezett szellemi vezetője van, kit sokszor látott álmában, s aki csodálatos módon őrködött felette. Húsz éves korában, 1851-ben, legnagyobb örömére Londonban szemtől szembe találta magát vezetőjével. Ez egy hindu férfiú volt, aki valamilyen küldöttséggel Londonban járt Azt mondta H. P B-nek, hogy nagy szüksége lenne rá, mert ő egy társulatot akar szervezni, és ha H. P B is úgy akarja, világmissziót teljesíthet, ami azonban számára igen sok

fáradtsággal, munkával, önfeláldozással és megpróbáltatással jár. Ha hajlandó volna erre, akkor neki néhány évet Tibetben kellene töltenie, hogy e fontos feladatra előkészítsék* Ez a férfi Morya Mahatma volt, annak a testvériségnek tagja, amelynek fő célja az emberiség szellemi fejlődésének előmozdítása. E testvériség tagjait Bölcsesség Mestereinek, Idősebb Testvéreknek, Mahatmáknak nevezik. Ezek a Mesterek a tibeti hegyekben élnek, a pusztulástól megmentett régi kéziratok, könyvek stb. birtokában vannak, és életüket az emberiség szolgálatának szentelik A testvériség egyik tagja, Koot Hoomi Mahatma, azt írta Mr. Sinnett-nek:* »Több, mint egy negyed évszázada dolgozom éjjel-nappal, hogy megálljam helyemet annak a láthatatlan, de mindig dolgos seregnek a soraiban, mely olyan feladaton dolgozik és olyan feladatra készít elő, amely nem hozhat más jutalmat, csak azt a tudatot, hogy az emberiség iránt megtesszük

kötelességünket.« ( 242 o) E Mesterek létezését sok gondolkozó teozófus legendának vette, kétkedő mosollyal fogadta. Most azonban, hogy e Mahatmák levelei nyomtatásban is megjelentek, a Mesterek és az egész Testvériség létezéséhez már alig férhet kétely. Ez a Testvériség elérkezettnek látta az időt, hogy a nyugatnak, a Sötét Korszak (a KaliYuga) első ötezer esztendejének végével kiadjon néhány olyan igazságot, amely alkalmas arra, hogy »materializmus haladását meggátolja és a szellemi öngyilkosságra való hajlamot gyengítse.« Ezekkel a Mesterekkel jött tehát érintkezésbe H. P B, őt szemelték ki arra a feladatra, hagy a nyugatnak hozzon valamit az ősrégi keleti tanításokból. * Reminiscences of H. P Blavatsky and „The Secret Doctrine” by Countess Constance Wachtmeister The Mahatma Letters to A. P Sinnett by A T Barker, London, Fischer Unwin * 3 H. P B attól a pillanattól kezdve, hogy Morya Mahatma-val találkozott,

nagy feladatának élt Bejárta a világot, hogy az okkultizmus rejtélyeit, a régi vallások jelképeit tanulmányozza S mikor elérkezett az ideje annak, hogy végső kioktatását nyerje, engedett a Mahatma hívásának és elment Tibetbe. Minthogy a tibeti tartózkodását illetőleg kételyek merültek fel, amelyek így a S. D megbízhatóságát is érintik, olvasóinkkal néhány idézetet közlünk, amelyek e tartózkodásáról szólnak. H P B, amint az idézetekből ki fog tűnni, több ízben járt Tibetben Éveket töltött ott kiképzés céljából. Később pedig, mikor Indiában élt, szintén átjutott Tibetbe, és találkozott Mestereivel. Maga H P B 1883-ban ezt írja: »Több ízben éltem Kis-Tibetben és NagyTibetben, együttvéve hét évnél tovább Időztem a lámák kolostoraiban, voltam Tzi-gadze(Shigatse)ban, a Teshu Hlumpo territóriumban, és ennek szomszédságában; még beljebb is voltam, és olyan helyeket látogattam meg, ahol európai még sohasem

járt.« (L A Modern Panarion. H P Blavatsky) 1886-ban, Sinnett-hez írt levelében H. P B elbeszéli, hogy álomban vagy transzban átélte tibeti életének néhány jelenetét, és hogy minden pontosan úgy játszódott le, mint 16 évvel ezelőtt. Megint Koot Hoomi Mahatma házában volt, a szoba egyik sarkában ült a gyékényen, és a Mester (Mahatma) lovagló öltözetben járkált fel és alá a szobában. Valamit kérdezett H. P B-től, és a kapott válaszra mosolyogva megjegyezte: »De furcsán is beszél angolul.« H P B ugyanis ettől a tibeti Mahatmától tanult meg jobban angolul beszélni És ezt fontos tudnunk, mert így értjük meg, miért egyezik angolsága és stílusa Koot Hoomi Mester angolságával, stílusával. Gyermekkorában volt ugyan angol nevelőnője, de Yorkshire-ból való lévén, olyan rettenetes tájszólással beszélt, hogy a 14 éves Blavatskyn sokat mulattak Londonban, mikor apjával ott járt. Erre ő nem mert többé angolul beszélni, és

csaknem teljesen elfelejtette Ebben a levélben továbbá elmondja, hogy más alkalommal, ugyancsak álomban vagy transzban azt látta, hogy Koot Hoomni Mahatma régi háza előtt állt, és nézte, amint lebontják. Ekkor H. P B néhány szenzar* mondatból álló szöveget nyújtott át neki, hogy átnézze. Ezeket Morya Mahatma nővérének a szobájában fordítatta angolra, midőn a Mahatma távol volt Koot Hoomi Mester átolvasta, kijavította az írásjeleket, és így szólt: »Már javul az angolsága is.« Elmondja végül, miként búcsúzik Morya Mahatma nővérétől, annak gyermekétől és az összes chelák-tól, amikor Morya Mahatma Európába visszaküldte. Az előbb említett könyv »The Mahatma Letters« stb. a Mahatmáknak A P Sinnett-tel 1880-1884. folytatott levelezését tartalmazza Mivel a legjártasabb magyar teozófus körökben sem ismerik még ezt a könyvet, ezekből a levelekből merítettünk, H. P B tibeti tartózkodásáról néhány adatot Koot Hoomi

Mahatma így ír: ». Ez a lelki állapota szorosan összefügg Tibetben való okkult kiképzésével, és azzal, hogy egymagában kellett őt a világba küldeni. Csaknem egy évszázados eredménytelen keresés után vezetőinknek meg kellett ragadniuk azt az egyetlen alkalmat, hogy európait küldjenek Európa földjére összekötő kapocsul.« (XXVI levél) Egy következő alkalomról pedig így szól: »Nem hiszem, hogy valaha annyira meg lettem volna hatva egész életemben, mint mikor a szegény öreg asszony rajongó elragadtatását láttam nem régiben, mikor mindketten találkoztunk vele természetes testünkben. Egyikünktől három, a másiktól majdnem két évig el volt választva. Még a flegmatikus Moryát is kihozta * Ez még a szanszkritnál is régebbi nyelv a régi beavatottak nyelve. 4 egyensúlyából a látvány, amelynek ő volt a főhőse. Hatalmával kellett élnie, és mély álomba kellett meríteni, különben megrepedt volna valamelyik ere.

lázas kísérletében orrát a Sikkim-i sárral bekent lovagló kabátjához dörzsölni! Mindketten nevettünk, de meg voltunk hatva« (LIV levél, 314 o) Más helyen pedig ezt olvassuk »H. P B kétségbe van esve A Chohan most nem engedte meg Moryának, hogy H P B. ebben az esztendőben a »Black Rock«-on túl menjen (XVI levél, 116 o) Megint más helyen ezt: »Még ha Madame B. kapható is arra, hogy az A L Társaságnak »gyakorlati oktatást« adjon, attól tartok, túlságosan sok idő telt el már azóta, hogy az adytum-ban volt, s így nem sok hasznát vehetik a gyakorlati magyarázatoknak . De félek, nagy szüksége van arra, hogy néhány hónapot a régi mesterével üdülésül a havasok között töltsön, mielőtt ilyen nehéz feladatot rá lehetne bízni. Vegye gondjába, ha hazatértében önnél megszáll Idegrendszere irtózatosan meg van támadva, és ezért vele vigyázva kell bánni« Következő levéltöredékből egy időpontról is értesülünk, melyben

H. P B Tibetben tartózkodott: »H. P B olyan beteg, hogy újra el kell majd vinnem, mint 1877-ben, - pedig igen nagy szükség van rá a központban - de félek, hogy szervezete felmondja a szolgálatot.« (270 old) H. P B munkássága főleg két irányú volt Az egyik a Teozófiai Társulat alapítása, a másik irodalmi működése. Itt csak ez utóbbiról szólunk néhány szót Első nagy munkája az »Isis Unveiled.« (Fátyoltalan Isis) Igen nagy feltűnést keltett, különösen Amerikában, mert teljesen új gondolatkörbe, az okkultizmusba és a metafizikába vezette olvasóit. Indiában szerkesztette a »Lucifer« folyóiratot, mely később a »Theosophist«nek adott helyet Későbbi művei közül csak még a költői szépségben kiváló »The Voice of the Silence« (A Csend Hangja) c. kis könyvét említjük Ezt 1889-ben Fontainebleau-ban, egy nap alatt írta meg. Ugyanabból a forrásból merítette, amelyből a Secret Doctrine alapját képező Dzyan Könyve

származik. Indiából betegen Európába tért vissza, és 1886-ban hozzáfogott a Secret Doctrine megírásához. Dr A Keightly, ki a S D sajtó alá rendezésében neki segített, azt írja: »Feladatától nem vonhatta el gond, szenvedés, fájdalom. A reumától elnyomorítva, a néhányszor majdnem végzetessé vált súlyos szív- és vesebajoktól szenvedő nő, szüntelen dolgozott, és ott ült az íróasztala mellett, amikor a szeme és keze a tollat vezethették. Mi csak általánosságban segítettünk. figyeltünk arra, hogy a legvilágosabban fejezzük ki a gondolat jelentését. De az egész munka ő reá nehezedett « Ő maga azt írja: »A Titkos Tanítás nem értekezés vagy bizonytalan elméletek sorozata, hanem magában foglalja mindazt, amit ebben a században a világnak kiadni lehet.« »Évszázadok fognak eltelni, mielőtt sokkal többet közölnek belőle. « »A huszadik században a Bölcsesség Mesterei talán egy képzettebb és alkalmasabb

tanítványt küldenek. Ez végső és visszautasíthatatlan bizonyítékot fog adni arról, hogy van egy Gupta-Vidyâ-nak nevezett tudomány.« (L alább a 27 old,) 5 Koot Hoomi Mester pedig azt: írta egyik levelében:* »Én magam javítottam, vagy az én utasításaim szerint javította ő (H. P B), azokat a más teozófusok műveiben előforduló hibákat és téves felfogásokat, melyeket ebben a munkában javít és magyaráz. Sokkal értékesebb munka, mint az előbbi művek Az okkult igazságoknak rövid összefoglalása és még sok-sok évig lesz ez a kútforrás, amelyből a komoly tanítvány felvilágosítást és tudást meríthet.« A Secret Doctrine megjelenése óta nagyon sok év múlt el, ezer meg ezer ember foglalkozott e tanokkal, rágódott rajta, magyarázgatták, és egyéni felfogásuk szerint gyakran el is ferdítették. Nem a mi feladatunk, hogy e természetes fejlemények bírálatába bocsátkozzunk, de egy kontraverzióval, jobban mondva,

ugyanazzal, amellyel H. P B e munka későbbi lapjain oly behatóan foglalkozik, itt foglalkoznunk kell, mert a Titkos Tanítás I kötete a Kozmogóniával foglalkozik A. P Sinnett »Esoteric Buddhism« c könyvében azt írta, hogy a földláncnak három fizikai bolygója van: a Mars, a Föld és a Merkur; H. P B ezt megcáfolta Ebben a kérdésben később a teozófusok körében kételyek támadtak, és ezért A. Besant-hez fordultak az ő véleményéért A. Besant a Lucifer XIII Nov 1893 203 oldalán így nyilatkozott: Igen könnyen magyarázható meg a látszólagos ellentmondás, amely egyrészt közvetlen hírnöküktől, H P Blavatskytől előadott, és másrészt a Sinnett-től értelmezett Mester-tanítás között van. A »Naprendszer« szón múlik minden. Ha ezt a kifejezést a nyugati tudomány »Naprendszere« értelmében vesszük, akkor Sinnett mondata értelmetlen. De ha a levelek sorozatához fordulunk, amelyből ezt az elszigetelt, a Marsra vonatkozó részletet

idézte, akkor azonnal látjuk, hogy a levelezésben milyen értelem fűződik a »Naprendszer«-hez. Én természetesen magukhoz a levelekhez folyamodtam, másolataim vannak róluk, hogy a rejtvényt megfejtsem, és azt találtam, hogy K. H Mester a kifejezést sajátos és teljesen határozott értelemben használta« Ilyen láncban a Földünk alkotja a D. gömböt; a Mars láncban a Mars a D gömb, a Merkur láncban a Merkur a D. gömb ».A tudomány naprendszerének többi bolygója nem tartozik az ezoterikus filozófia naprendszeréhez, s ennek nem ismerése idézte elő a zavart. A nyugati olvasók természetesen a maguk módján értelmezik a kifejezést, mert nem tudják, hogy a tanításban egészen más értelemben fordul elő. És így ismét azt látjuk, hogy a Mesterek tanításai következetesek« Ezzel szemben azonban a Lucifer XVII. dec 1895 271 oldalán, ugyanerről a kérdésről, A Besant-nak következő nyilatkozata jelent meg: »Újabban teozófus körökben a

régi Mars- és Merkur-vita bizonyos mértékben újra feléledt, és hozzám fordultak, hogy nyilatkozzam, vajon világosabbá vált-e már ez a tárgy. A Lucifer XIII. k 206 oldalán magyarázatot írtam, amely az akkor kezeim közt lévő okiratokat tekintetbe véve, kielégítőnek látszott. Éppen Indiába készültem, mikor a cikket megírtam Sinnett szokott nagylelkűségével hallgatott távollétemben, de mikor visszajöttem, megmutatta nekem az eredeti. levelet, amelyre az Esoteric Buddhism-ban tett állítását alapozta; ezt a levelet a Titkos Tanítás részben idézi A levél azok közé tartozott, melyeket Sinnett az első időkben kapott, és amelyről nekem másolatom nem volt Ez az eredeti levél, a Mesternek a kérdésben tett állításáról minden kétséget eloszlatott, mert kategorikusan azt mondja, hogy a Mars és a Merkur részei annak a láncnak, melynek negyedik gömbje a Földünk! Mivel a Tár* C. Jinarajadasa: Letters from the Masters of the Wisdom, 54

old 6 sulatot akkor éppen Judge ügye nyugtalanította, Sinnett nem akarta ezt a kérdést feléleszteni, csak azért, hogy az ő felfogását igazolja, de most már nincs okunk arra, hogy ne rendezzük a dolgot. A tények a következők: a Földlánc, az A, a B, a Marsból, a Földből, a Merkurból, valamint az F. és G gömbökből áll stb stb Az igazság kívánja, hogy nyilvánosan állítsam: az eredeti levél Sinnett állítását igazolja. Áttanulmányoztuk az összes Sinnett-hez írt Mahatma leveleket, ott nincs más levél, mely ezt a kérdést érintené, mint az, amelyet H. P B szóról-szóra közölt a Titkos Tanítás említett helyén. Ezt a kérdést azért kellett itt bővebben megemlítenünk, mert a mai teozófiai irodalom általában Sinnett álláspontjára helyezkedik. De erre az álláspontra nem helyezkednek sem a Mesterek, sem H. P B, sem pedig az ezoterikus filozófia Mindezek szoros kapcsolatba hozzák a Földlánc princípiumait az EMBER

princípiumaival Ha tehát a földláncnak három fizikai gömbje (t i Merkur, Föld, Mars) volna, akkor az embernek is három fizikai testének kellene lennie Van még valami, amit a nyugati elmék egykönnyen nem fognak fel: miért olyan fontos dolog az emberiség fejlődésében a Fehér Testvériség őrizte, régi bölcseleteknek és tanoknak időnkénti felelevenítése és terjesztése? E kérdés felvetésénél nem csak maguknak e tanoknak nagy jelentőségére gondolunk, ezek nagy részét a nyugati elme csak hosszas tanulmányok útján értheti meg, mert a nyugati tudomány nem segítheti őt ezek megértésében. Ezek a tanok abból a szempontból is jelentősek, hogy a velük való foglalkozás lelki elmélyedésre indítja a teljes materializmusba elsülylyedt nyugati gondolkozást, és ez az elmélyedés a legbiztosabb út a lelki felemelkedés, az anyagiasságtól való felszabadulás és ezért az emberi haladás felé. De viszont e tanok hirdetői ugyanezért nem

győzik eléggé hangoztatni, hogy nem dogmákról van szó, melyeket vakon kell elfogadni, mert a vakhit nem lelki elmélyedésre és szellemi tevékenységre indít, hanem lelki tunyasághoz, fanatikus korlátoltsághoz és az anyagban való elmerüléshez vezet. E tanokat tehát kritikával kell fogadnunk, elfogultság nélkül mélyedjünk el bennük, de belőlük csak annyit fogadjunk el, amennyit meggyőződésünkké tudunk tenni, s annál többet fogunk megérteni, mennél többet foglalkozunk velük. A tekintélyekre és kijelentésekre való hivatkozás, az újabb és újabb fejlemények, magyarázatok, tanítások vak elfogadása tehát merően ellenkezik a teozófiai mozgalom alapgondolatával, és veszélyezteti az eredeti, ősi tanok terjesztéséből fakadó jótékony eredményt. Az újabb fejleményekkel szemben ugyanazt a kritikai szellemet kell tehát alkalmaznunk, amelynek szükségességét az eredeti tanok tanulmányozásánál is állandóan hangsúlyozzák a

Mahatmák és a teozófia hirdetői. H. P B mondja az »Isis Unveiled« előszavában: » emberek és pártok, felekezetek és iskolák csak: világ-tiszavirágok. Gyémánt-szilárdságú szikláján egyedül az Igazság örök és tökéletes.« Ami már most a magyar fordítást illeti, a következőket jegyezzük meg: 7 Helena Petrovna Blavatsky e mű egyik oldalán azt mondja: » Merész a kísérlet európai nyelven leírni az időszakonként örökké visszatérő TÖRVÉNY nagy színjátékát, amelyet a tudatos első fajok fogékony elméjébe véstek azok, akikre az Egyetemes Elméből tükröződött reá. Merész, mert a szanszkrit nyelven - az Istenek nyelvén - kívül nincs az az emberi nyelv, mely csak megközelítőleg is erre alkalmas lenne. E munkának hiányosságát tehát meg kell bocsátani a jó szándék kedvéért, mely megírásra indított.« Még merészebb és nehezebb a kísérlet, a sokkal tökéletesebb angol nyelvből a magyar nyelvbe

átültetni e korszakalkotó művet. A magyar olvasó önzetlen munkánkért nekünk is meg fogja bocsátani, ha nem oldottuk meg a feladatot úgy, ahogy szerettük volna. Nagyon lelkiismeretesen jártunk el. Összehasonlítottunk minden mondatot a német és francia kiadással, és lehetőleg kerültük azokat a hibákat, melyeket ezekben a kiadásokban találtunk, és amennyire ezt nyelvünk eltérő szerkezete ezt megengedte, igyekeztünk pontos fordítást adni A hű fordítást többre értékeltük a stílus szépségénél, noha nagy gondot fordítottunk arra is, hogy a szöveg a helyes magyarság szempontjából is megállja helyét. E munkában nagy segítségünkre volt a nem teozófus tanárjelölt Fincziczky István, aki e célból az egész munkát végig átnézte és helyesbítette, és akinek itt is köszönetet mondunk. A verseket ő öntötte költői formába Az angol nyelv természetéből kifolyólag egy-egy mondat igen gyakran két, sőt néha több értelmű. Ha

a rendelkezésünkre álló eszközökkel nem tudtuk megállapítani a helyes értelmet, - pedig emiatt sokszor váltottunk levelet Leonard Bosmannal, a Secret Doctrine-ban legjártasabb angol teozófussal, akinek szintén hálás köszönetet mondunk - alkalmazkodnunk kellett az angol mondatszerkezethez, nehogy a magyaros szerkezettel csupán egy értelmet adjunk annak, aminek többféle értelme is lehet. Kétféle angol kiadás van Az eredeti I kiadás, ezt H. P B maga rendezte sajtó alá 1888-ban (ennek hű mása a II kiadás) és az A Besant javította III. kiadás Ez a jelen I kötetben nem mutat lényeges eltéréseket Mindazonáltal, hogy az elhangzott kívánságoknak megfeleljünk, az első kiadást fordítottuk, de a III. kiadásban előforduló eltéréseket is feltüntettük, jegyzetekben *-gal jelölve. A magyar olvasó tehát mindkét kiadás birtokában lesz. A szanszkrit és hindu szavakat úgy írtuk, ahogy H. P B írta azokat, a görög és latin szavakat a nálunk

szokásos módon. Az idézetek más betűtípussal való szedését a III kiadásból vettük át, a könnyebb áttekinthetőségért Az eredeti angol szót könnyebb megértés végett zárójelben a magyar szó után tettük, nemcsak oda, ahol éreztük, hogy a magyar szó nem fedi teljesen az angol szó értelmét, hanem gyakran akkor is, amikor az angol szó latin származása folytán talán ismertebb, mint a magyar szó. Egyes kifejezéseket következetesen ugyanazzal a szóval fordítottunk, p. o substanceot »állaggal«; matter-t pedig »anyaggal«, noha tudjuk, hogy sok helyen a »substance«-nak talán jobban megfelelt volna az »anyag« szó; a »mind« (manas)-t mindig »elmé«-vel; a nagyon nehezen fordítható »aspect« szót: »megnyilvánulás«-sal, »oldal«-lal, »szelmpont«-tal; sőt itt-ott az »aspektus« szót kellett használnunk stb. A Stanzákat úgy hozzuk, mint az I. kiadásban, t i a magyarázatuk zárójelben a Stanzában van, nem pedig jegyzetben,

mint a III kiadásban A bibliai idézetekre rendszerint Károlyi Gáspár fordítását használtuk. A sajtóhibákat és helyesbítéseket a következő kötettel hozzuk. 8 AZ OLVASÓHOZ A szerző - vagyis inkább a leíró - szükségét érzi, hogy bocsánatot kérjen a nagy késedelemért, amely miatt ennek a munkának a megjelenése ennyire eltolódott. Betegeskedés és a vállalkozás nagysága okozta ezt. Még a most kibocsátott két kötet sem tölthette be a tervezetet, és nem is végezhetett kimerítően a tárggyal, mellyel foglalkozik Nagy mennyiségű anyagot készítettünk már elő Ez az anyag az okkultizmus történetét tárgyalja úgy, ahogy az árja faj nagy Adeptusainak életében foglaltatik és mutatja az okkult filozófia befolyását az életmódra, mint amilyen jelenleg és amilyennek lennie kellene. Ha a közönség a jelen köteteket kedvezően fogadja, nem kímélünk semmi fáradságot, hogy a tervezett munkát teljesen befejezzük. A harmadik

kötet már egészen elkészült, a negyedik is majdnem* Megemlíthetjük, hogy nem ilyennek terveztük a művet, amikor megjelenését először hirdettük. Akkor az volt a tervünk, hogy a „Secret Doctrine" az „Isis Unveiled"-nek javított és bővített kiadása legyen. Csakhamar azonban úgy találtuk, hogy más tárgyalási módra van szükség azokhoz a magyarázatokhoz, amelyekkel kiegészíthetnénk az utóbb nevezett munkában és az ezoterikus tudományt tárgyaló más művekben már közreadottakat. Épp ezért az „Isis Unveiled"-ből a jelen munkába alig vettünk át húsz oldalnál többet. A szerző nem tartja szükségesnek, hogy olvasóitól és bírálóitól elnézést kérjen a munkában előforduló számos stílushibáért és a tökéletlen angolságért. Mert ő külföldi, és e nyelv ismeretét csak idősebb korában szerezte meg. Azért használta az angol nyelvet, mert az elterjedtségénél fogva a legalkalmasabb eszköz ama igazságok

hirdetésére, amelyeket kötelessége a világ elé terjeszteni. Egyáltalában nem kinyilatkoztatásként tárja fel ezeket az igazságokat, és a szerző nem kívánja, hogy olyan misztikus tan kinyilatkoztatójának tekintsék, amelyről most hall először a világ. Mert az, amit ez a munka tartalmaz, megtalálható elszórtan a nagy ázsiai és régi európai vallások ezer meg ezer kötetében, de titkos jelek és szimbólumok által elrejtve S ezért maradt eddig észrevétlen. Most megpróbáljuk a legrégibb tanokat összegyűjteni és azokból egy harmonikus, csorbítatlan egészet alkotni. Az írónak elődeivel szemben az az egyetlen előnye, hogy nem kellett személyesen kutatnia és elméleteket felállítania. Mert e műben annak adja egy részét, amire őt magát előbbre haladott tanítványok oktatták, s amit csak néhány részletben egészített ki saját tanulmányával és megfigyeléseivel. Sokat a műben foglalt tények közül azért kellett közzétennünk,

mert az utóbbi években számos teozófus és a miszticizmus sok tanítványa vad és képzelődő elmefuttatásokba bocsátkozott. Arra törekedtek ugyanis, hogy a velük előzetesen közölt kevés adatból oly gondolatrendszert alkossanak, mely nézetük szerint teljes. Felesleges megmagyaráznunk, hogy ez a könyv nem a Titkos Tanítás a maga teljességében. Ez csak néhány válogatott részlet az alapvető tanokból Különös figyelemmel voltunk azokra a tényekre, melyeket egyes írók az egészből kiragadtak és valódiságukból teljesen kivetkőztettek. De talán kívánatos világosan megállapítanunk, hogy az e kötetekben foglalt tanítások, bármilyen töredékesek és hiányosak, nem tartoznak kizárólag sem a hindu, zoroaszter, kaldeai vagy az egyiptomi valláshoz, sem pedig a buddhizmushoz, iszlámhoz, judaizmushoz vagy a kereszténységhez. A Titkos Tanítás a lényege mindezeknek A különböző vallási alakulatokat, * H. P Blavatsky elhalálozott,

mielőtt a III és IV kötetet kibocsátotta volna (Ford) 9 melyek mind innen erednek, most visszavezetjük eredeti elemükbe, oda, ahonnan minden misztérium és dogma kinőtt, kifejlett és testet öltött. Több mint valószínű, hogy a közönség nagy része ezt a könyvet mesének fogja tartani, még pedig a legvadabb mesének, mert vajon ki hallott valaha is Dzyan könyvéről? Az író tehát kész arra, hogy teljes felelősséget vállaljon mindenért, ami e műben foglaltatik, s hogy szembeszálljon még azzal a váddal is, hogy az egészet kitalálta. Tisztában van azzal, hogy a munkának sok a hibája. Csak azt vitatja, hogy ez az új Genezis – bármily regényesnek látszódjon is – logikus összefüggésénél és következetességénél fogva mindenesetre felér azokkal az „munkahipotézisekkel," amelyeket a modern tudomány oly készségesen elfogad. Figyelembe vételre számít továbbá e munka nem azért, mert valami dogmatikus tekintélyre

hivatkozik, hanem mert szorosan a természethez kapcsolódik és az egyöntetűség és analógia törvényeit követi. A munka célját így határozhatnánk meg: megmutatni, hogy a természet nem „atomok véletlen együttese", és megjelölni az ember jogos helyét a világegyetem tervezetében. Az a célja, hogy elnyomottságukból felemelje az ősi igazságokat – az összes vallás alapját, és hogy bizonyos terjedelemben felfedje azt az alapegységet, amelyből mindannyi származik. Végül szeretné megmutatni, hogy a modern műveltség tudománya sohasem közelítette meg a természet okkult oldalát. Az író meg van elégedve, ha sikerült neki ezt bizonyos fokig elérnie. Az emberiség szolgálatában írta és az emberiség s a jövő nemzedékek ítéljék meg. Az író nem ismer el kisebb ítélő bírákat Ócsárláshoz hozzászokott, rágalmazás nap-nap után éri, rossz nyelvű megszóláson néma megvetéssel mosolyog De minimis non curat lex. London, 1888.

október H. P B 10 BEVEZETÉS „Gently to hear, kindly to judge.” „Hallgasd meg barátságosan, ítéld meg jóságosan.” Shakespeare (V. Henryk, Prol) Mióta Angliában a teozófia irodalma megjelent megszokták, hogy tanításait „Ezoterikus Buddhizmus”-nak nevezzék. Megszokták ezt a tévedést és a mindennapos tapasztalaton alapuló régi közmondás szerint: „A hiba mint lejtőn fut lefelé, míg az igazságnak fáradságosan kell felfelé mászni.” Vagy: „A tévedés futva jár, az igazság ballagva sem” Régi szólások gyakran a legbölcsebbek. Az emberi elme nehezen marad teljesen szabad az előítélettől, és gyakran alkot döntő véleményt, mielőtt a tárgyat minden oldaláról alaposan megvizsgálta volna Értjük ezt különösen arra a gyakori kettős tévedésre, hogy a) a teozófiát a buddhizmusra korlátozzák, és b) hogy összetévesztik Gautamá-tól, a Buddhától hirdetett vallásos filozófiát az „Esoterikus Buddhizmus”-ban

nagyjában körvonalozott tanítással. Alig képzelhetünk el ennél nagyobb tévedést Hathatós fegyvert adott ez ellenségeink kezébe a teozófia ellen, mert, amint egy híres pâli tudós nagyon találóan kifejezte, az említett könyvben „sem ezotéria, sere buddhizmus" nem volt. A Sinnett munkájában adott ezoterikus igazságok abban a pillanatban nem voltak már ezoterikusak, amikor azokat nyilvánosságra hozták; de Buddha vallását sem ölelte fel ez a munka, hanem csak egy eddig rejtett tanítás néhány tételét. Ezeket a jelen kötetekben sok mással kiegészítjük, kibővítjük és megmagyarázzuk De még így is csak kis sarkát lebbentjük föl a fátyolnak, noha sok alapvető tételt adunk a Kelet TITKOS TANÍTÁSÁ-ból. Mert senkinek, még a legnagyobb élő adeptusnak sem engednék meg, és nem is tehetné – még ha akarná se, - hogy válogatás nélkül kiadja a gúnyolódó, hitetlen világnak azt, amit hosszú eonokon és korszakokon át olyan

eredményesen rejtve tartottak. Az „Esoteric Buddhism” kiváló munka volt, csak a címe volt nagyon szerencsétlen, habár nem is jelentett többet, mint amennyit a jelen mű címe: a TITKOS TANITÁS. Szerencsétlennek bizonyult, mert az emberek a dolgokat inkább látszatuk szerint szokták megítélni, mint értelmük szerint, és mert ez a tévedés most már olyan általánossá vált, hogy még a Teozófiai Társulat legtöbb tagja is áldozata lett. Brahminok és mások azonban kezdettől fogva felszólaltak a cím ellen, és hogy önmagammal szemben is igazságos legyek, megjegyzem, hogy az „Esoteric Buddhism” c. munkát csak teljesen készen láttam, tehát nem tudhattam, hogy a szerző hogyan fogja a „Budh-ism" szót írni. Ez egyenesen azokat terheli, akik először hozták a tárgyat a nyilvánosság elé, de nem mutattak rá arra a különbségre, amely a „Buddhizmus” - az Úr Gautamá-tól hirdetett és az ő címe Buddha „a Megvilágosodott” után

elnevezett, vallásos etikai rendszer között - és a „Budhizmus” – a „Budh”, ismerni, szanszkrit szógyökérből származó Budha, a „Bölcsesség” vagy tudás (Vidya), azaz a megismerő képesség – között van. Mi, India teozófusai magunk vagyunk az igazi bűnösök, noha annak idején minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy a hibát helyrehozzuk. (Lásd Theosophist, 1883 június) Könnyen elkerülhettük volna ezt a sajnálatos és helytelen elnevezést, csupán a szó helyesírásán kellett volna változtatnunk, és általános megegyezéssel „Budhizmust”-et kiejtenünk és írnunk „Buddhizmus” helyett. Különben ez utóbbi szót így sem írják és ejtik ki helyesen, mert a magyarban „Buddhaizmus”-nak és követőit „Buddhaisták”-nek kellene neveznünk. 11 Ez a magyarázat feltétlenül szükséges ilyen munka bevezetésénél. A „BölcsességVallás” az egész világ valamennyi népének öröksége, mégis az „Ezoterikus

Buddhizmus”-ban (az eredeti kiadás Előszavában) azt az állítást találjuk, hogy „két évvel ezelőtt, (tudniillik 1883-ban) sem én, sem pedig más élő európai, nem ismerte még alapelemeit sem annak a Tudománynak, amely itt először jelenik meg tudományos formában” stb. Ez a téves állítás gondatlanságból csúszhatott be, mert a jelen mű írója mindent tudott, amit az Esoteric Buddhizmmus „felfed”, és még sokkal többet, - tudta ezt évekkel előbb, mint sem kötelességévé tették (1880-ban), hogy a Titkos Tanítás kis részét közölje két európai férfival, akiknek egyike az „Esoteric Buddhizmus” írója volt. Pedig bizonyos, hogy nekem, e könyv írójának, meg van az a határozott, bár az én szememben inkább kétes értékű kiváltságom, hogy európainak születtem és nevelkedtem. Ezenfelül Amerikában még az Isis Unveiled megjelenése előtt, kioktatták társamat, H. S Olcott ezredest és két európait a Sinnett által

kifejtett filozófia tekintélyes részében. Olcott ezredesnek három tanítója volt, közöttük az első magyar beavatott, a második egyiptomi és a harmadik hindu. Az ezredes engedélyt kapott, hogy különféle módon nyilvánosságra hozzon néhányat ezekből a tanításokból, a két európai ezt azért nem tette, mert nem volt rá engedélyük: idejük még nem érkezett el a nyilvános munkára. De elérkezett mások számára és a Sinnett által írt több érdekes könyv e ténynek kézzel fogható bizonyítéka. Mindenek felett fontos megjegyeznünk, hogy magasabb tekintélyre való hivatkozás nem növeli semmilyen teozófiai könyv értékét. Az etimológiában Ádi és Adhi Budha, az egy (vagy az Első) és a „Legmagasabb Bölcsesség" olyan kifejezés, melyet Aryâsangha Titkos értekezéseiben használt, és most valamennyi misztikus északi buddhista használ. Ez szanszkrit kifejezés, a legrégibb árják így nevezték el az Ismeretlen istenséget; a

„Brahmâ” szót még nem találjuk a Vedák-ban és a korai munkákban. A feltétlen Bölcsességet jelenti és „Ádhibúdha-t” Fitzedward Hall „mindennek első, meg nem teremtett oká”-val fordítja. Mérhetetlen korszakoknak kellett elmúlniuk, mielőtt a Buddha jelző, hogy úgy mondjam, annyira emberivé vált, hogy halandókra is alkalmazhatták, s - végül a „megingathatatlan Bölcsesség Buddhá”-jának nevezték el azt, akit páratlan erénye és tudása erre érdemessé tett. „Bodha” az emberrel veleszületett isteni értelem, vagy „megértés”, „Buddha" annak elsajátítása egyéni iparkodás és érdem útján. „Buddhi” a megismerés képessége, a vezeték, amelyen az isteni tudás az „Ego”-hoz eljut, a jónak és rossznak megkülönböztetése, egyúttal az „isteni lelkiismeret” és a „Szellemi Lélek”, amely Átman-nak hordozója. „Amikor Buddhi felszívja (megsemmisíti) Én-zésünket (Ego-tism) valamennyi Vikára-ival,

Avalôkitêshvara nyilvánul meg nekünk, és elértük Nirvana-t vagy Mukti-t.” Mert „Mukti” ugyanaz, mint Nirvana, azaz mentesség a Mâyâ vagy káprázat hálójától. „Bodhi”-nak hívnak egy Samádhi-nak nevezett különös „transz” állapotot is, melyben az egyén a szellemi tudás tetőpontját éri el. Oktalanok azok, akik a Buddhizmus, s ennek folytán a „Budhizmus” ellen vak és korunkhoz nem illő gyűlölettel vannak, tagadják ezoterikus tanításait, (pedig ezek a Brahminoknak tanításai is) csupán azért, mert a név olyasmit sejtet velük, ami szemükben káros tanítás - mivel ők monoteisták. Oktalannak kell őket nevezni, mert a nyers és logikátlan anyagiasságnak korszakában vagyunk, s ebben csupán az ezoterikus filozófia állhat helyt azoknak az ismételt támadásoknak, amelyeket minden ellen irányítanak, amit az ember benső szellemi életében legdrágábbnak és legszentebbnek tart. Az igazi filozófus, az Ezoterikus Bölcsesség

tanítványa egyáltalán nem törődik személyiségekkel, dogmatikus hitekkel és egyes vallásokkal. Sőt mi több Az ezoterikus filozófia kibékíti az összes vallásokat, meg- 12 fosztja őket külső emberi ruházatuktól és megmutatja, hogy gyökerük azonos minden más nagy vallás gyökerével. Bebizonyítja, hogy a természetben szükség van egy feltétlen Isteni Princípiumra, s épp oly kevéssé tagadja az Istenséget, ahogy nem tagadja a Napot. Az ezoterikus filozófia soha sem tagadta Istent a természetben, sem pedig az Istenséget, mint a feltétlen és elvont Létező-t (Ens). Csak az úgynevezett egy-istenimádó vallások istenét nem fogadja el, az embertől saját képére és hasonlatosságára alkotott isteneket, az Örökké Megismerhetetlennek istenkáromló és szomorú torzképét. A feljegyzések, amelyeket az olvasóval közlünk, az egész világ ezoterikus tanításait ölelik fel emberiségünk kezdete óta. S a buddhista okkultizmus ezekben

csak az őt megillető helyet foglalja el, semmivel sem többet. Valóban Gautama metafizikájában a „Dan” vagy „Dzsnyana”1 („Dhyan”) titkos részei - bármily nagyszerűeknek látja is az, aki nem ismeri az őskor Bölcsesség-vallásának tanításait – csak igen kis része az egésznek. A hindu Hitujitó nyilvános tanításait a Bölcsesség-vallásnak csak erkölcsi és fiziológiai oldalára korlátozta, tehát csak az Erkölcstanra és az EMBER-re. A meg nem látott és testetlen dolgokat, a Lét titkát földieken kívül, a nagy Tanító nyilvános előadásaiban egyáltalában nem érintette, s a rejtett Igazságokra válogatott Arhatjait tanította. Az Arhatokat a híres Saptaparna barlangban (a Mahâvansa Sattapanni-ja), a Baibhâr hegy közelében (a pâli kéziratok Webhâra-ja) avatták be. Ez a barlang Râjagriha-ban, Mogadha régi fővárosában volt Fa-hian-nak Cheta barlangja ez, amint ezt néhány régész2 helyesen gyanította. Az idő és az emberi

képzelődés rövidesen végeztek e tanítások tisztaságával és filozófiájával, mihelyt az Arhatok térítési munkájuk közben, azokat titkos és szent körükből átültették a metafizikai fogalmakra Indiánál kevésbé előkészített talajba: Kínába, Japánba, Sziámba és Burmába. Hogy miként bántak el e nagy kinyilatkoztatások eredeti tisztaságával, kitűnik, ha az ókor néhány úgynevezett „ezoterikus” buddhista iskoláját modern köntösükben tanulmányozzuk. Ezt nemcsak Kínában és más buddhista országokban észlelhetjük, hanem még Tibetben is, a be nem avatott lámák és mongol újítók gondjaira bízott számos iskolában. Az olvasót tehát arra kérjük, tartsa szem előtt azt a nagyon fontos különbséget, mely az ortodox buddhizmus, azaz Gautama, a Buddha nyilvános tanítása és az ő ezoterikus Budhizmusa között van. Az ő Titkos Tanítása egyébként egyáltalában nem tért el az ő idejében beavatott Brahminok

tanításától Buddha az Árja föld gyermeke volt, született hindu, Kshatria, és a „kétszer születettek” (a beavatott brahminok) vagy Dvidzsák tanítványa. Tanítása tehát nem térhetett el az ő tanaiktól Buddha egész újítása csak az volt, hogy nyilvánosságra hozta azoknak a tanításoknak egy részét, amelyeket addig a Templom Beavatottjainak és aszkétáinak „varázs” körén kívülállók előtt eltitkoltak. Buddhát fogadalma kötötte, tehát nem taníthatott mindent, amibe őt beavatták. S bár filozófiája az igazi ezoterikus tudás alapján épült fel, a világgal e tudásnak csupán külső, anyagi testét közölte és lelkét választottjai számára őrizte meg. (Lásd a II kötetet is) Az orientalisták között sok kínai tudós hallott a „Lélek Taná”-ról, de úgy látszik, egyikük sem értette meg igazi jelentőségét és fontosságát. Azt a tant titokban - talán túlságosan titokban – tartották a szentélyen belül. A

titokzatosság, amellyel legfőbb dogmáját és célját - Nirvánát - körülvették, annyira próbára tette és izgatta a kérdéssel foglalkozó tudósok kíváncsiságát, hogy átvágták a gordiuszi csomót, mert azt logi1 Dan, most a modern kínai és tibeti fonetikában chan-ná lett; ez általánosan használt elnevezése az ezoterikus iskolának és irodalmuknak. A régi könyvekben, a Dzsnyana szót így határozzák meg: „újra alkotni az Én-t elmélkedés és tudás útján”, egy második benső születés Ennélfogva Dzan, Djan, fonetikusan a Dzyan könyve 2 Úgy látszik az első, aki ezt felfedezte, Beglor volt, Buddhagaya-ban főmérnök és kiváló régész 13 kusan és kielégítően megfejteni nem tudták, és kijelentették, hogy Nirvána a teljes megsemmisülés. A jelen század első negyedének vége felé a világirodalomban egy külön ág támadt, és irányában évről-évre mind határozottabbá vált. Általában szanszkrit és

orientalista tudósok szakszerű kutatásain alapult, soi-disant és ezért tudományosnak tekintették. Hindu, egyiptomi és más ősi vallásokat, hitregéket és emblémákat úgy értelmeztek, ahogy a szimbológusok akarták, és így gyakran a nyers külső formát nyújtották a benső értelem helyett. Figyelemre méltó munkák jelentek meg gyors egymásutánban szellemes dedukciókkal és elmélkedésekkel. Ezekben circulus viciosus-ként rendszerint az előre megállapított végkövetkeztetések a premisszákkal cseréltek helyet, amint ez több szanszkrit és pâli tudós következtetéseiben (szillogizmus) is előfordul. Ilyen munkák a könyvtárakat inkább fallikus és szexuális imádásról, mint valódi szimbológiáról szóló értekezésekkel árasztották el, amelyek egymásnak ellentmondottak Talán ez az igazi oka annak, hogy mélységes hallgatásban és titoktartásban eltelt hosszú évezredek után megengedték, hogy az őskor Titkos Tanításának néhány

alapvető igazsága most körvonalaiban napfényre kerüljön. Szándékosan mondom „néhány igazság,” mert az, amit továbbra is el kell hallgatni, még száz ilyen kötetben sem férne el, és nem is volna szabad közölni a szadduceusok mai nemzedékével. De mégis jobb, ha most keveset adunk, mintha teljeset hallgatnánk azokról az életbevágó igazságokról. A mai világ az ismeretlen felé való őrült vágtatásában sebesen halad előre a szellemi síkkal ellenkező, anyagi síkon, és a mai emberek nagyon is hajlanak arra, hogy összetévesszék az ismeretlent a megismerhetetlennel, valahányszor a probléma a fizikus felfogó képessége elől kitér. A világ most óriási küzdőtér valóságos völgye a viszálykodásnak és örökös küzdelemnek - halottak városa, amelybe eltemettük Szellem-Lelkünk legmagasabb és legszentebb törekvéseit S ez a lélek minden újabb nemzedékkel jobban bénul és sorvad. A társadalom „szeretetreméltó hitetleneit és

jól nevelt elvetemültjeit,”1 akikről Greely beszél, kevéssé érdekli a múlt halott tudományának feltámasztása. De van a komoly tanítványoknak egy tekintélyes kisebbsége, mely igényt tarthat arra, hogy megismerje azt a néhány igazságot, amit most adhatunk. Most sokkal inkább, mint tíz évvel ezelőtt, amikor az Isis Unveiled, és amikor utána más hasonló művek megjelentek; mind kísérletek arra, hogy az ezoterikus tudomány titkait megmagyarázzák. A legerősebb kifogások egyike, egyúttal a legkomolyabb is azok közül, amelyekkel a munka helyességét és megbízhatóságát majd megtámadják, a bevezető STANZÁK ellen fog irányulni: „Hogyan bizonyíthatók a bennük foglalt állítások?” Igaz, hogy a jelen kötetekben idézett szanszkrit, kínai és mongol munkák nagy részét egyes orientalisták ismerik, a főmunka azonban, vagyis az, amelyből a Stanzákat merítettük, európai könyvtárakban nincsen meg. Dzyan (vagy „Dzan”) Könyvét

filológusaink egyáltalában nem ismerik, vagy legalább is nem hallottak róla ezen a néven. Ez természetesen nagy akadály azoknak, akik a hivatalos tudományban elfogadott kutatás módjait követik De az Okkultizmus tanítványának és minden igazi Okkultistának ez mit sem jelent. A közölt Tanítások lényeges tartalmát ezer meg ezer szanszkrit kéziratban elszórtan megtalálhatják. Ezeket részben már lefordították, - mint rendesen eltorzított értelmezéssel - részben ezután kerülnek majd sorra Tehát minden tudós megvizsgálhatja, hogy helyesek-e az itt közölt állítások, és ellenőrizheti is a legtöbb idézetet Néhány új adatot, (csak az avatatlan orientalistának új) és a Magyarázatokból vett idézeteket azonban aligha fogják megtalálni. A tanítások között néhány olyan is van, amelyeket eddig csak élő szóval adtak tovább. De még ezekre is találhatunk minden esetben utalásokat a brahmani, kínai és tibeti templomirodalom temérdek

köteteiben. 1 The „amiable infidels and accomplislied profligates” of Society. 14 Akárhogy is legyen, és bármit is mondjanak a rosszindulatú bírálók az íróról, egy tény egészen bizonyos. Vannak a Himaláján túl ezoterikus iskolák, amelyeknek elágazásait - DélAmerikát nem is említve - Kínában, Japánban, Indiában, Tibetben és még Szíriában is megtalálhatjuk Eme iskolák tagjai azt állítják, hogy birtokukban vannak az összes szent és filozófiai művek kéziratban és nyomtatásban, valóban az összes munkák, melyeket valaha írtak, bármely nyelven vagy bárminő betűkkel, amióta az írás művészete megkezdődött, a jelképes hieroglifáktól kezdve egészen Cadmus és Devanâgari abc-jéig. Minden korban azt állították, hogy amióta csak elpusztult az Alexandriai Könyvtár (l. Isis Unveiled II köt 27 o), a Testvériségek tagjai együttes fáradsággal szorgalmasan felkutattak minden olyan munkát, amelyből a beavatatlan a Titkos

Tudomány egy-egy rejtélyét végül is felfedhette, és megérthette volna. S akik erről tudnak, azt is mondják, hogy az efféle műveket aztán csak három példányban hagyták meg, és tették el biztos helyre, a többit megsemmisítették. Indiában, az utolsó ilyen értékes kéziratokat Akbar1 császár uralkodása idején helyezték biztonságba és rejtették el. Továbbá azt is állítják, hogy az utolsó példányig megsemmisítettek minden oly szent könyvet, amelynek szövege nem volt jelképekben eléggé elrejtve, vagy amely közvetlenül a régi misztériumokra vonatkozott. Előbb azonban titkos írással gondosan lemásolták úgy, hogy a legjobb és legokosabb palaeográfus se fejthesse meg. Akbár uralkodása alatt egyes fanatikus udvari emberek maguk is segítettek a brahmanoknak, hogy kézirataikat elrejthessék, mert megbotránkoztak azon, hogy császárjuk bűnös kíváncsisággal érdeklődik a hitetlenek vallásai után. Ilyen volt Badáoni, aki

leplezetlen borzalmat érzett Akbarnak mániájával szemben, mellyel a bálványimádó vallásokkal foglalkozott.2 Ezenkívül az összes nagy és gazdag tibeti kolostorokban (lamaseries) sziklába vájt, földalatti kripták és barlang-könyvtárak vannak abban az esetben, ha a gonpa és a lhakhang a hegyek között feleszik. A nyugati Tsaydam-on túl, Kuen-lun3 magányos hágóin, több ilyen rejtekhely van. Altyn-Toga hegylánc mentén, ahova európai lábát eddig még nem tette, egy háztelep van, mélyen a hegyszorosban. Kis házcsoport ez, inkább falucska, mint kolostor, szegényes külsejű templommal. Közelében egy öreg láma, remete lakik, s vigyáz rá Zarándokok azt mondják, hogy az alatta levő folyosókban és termekben akkora könyvgyűjtemény van, hogy a leírás szerint, még a British Museum-ban sem férne el.1 1 Max Müller tanár kimutatja, hogy Akbar sem megvesztegetéssel, sem fenyegetésekkel nem csikarhatta ki a brahmanoktól a Védák eredeti

szövegét. S a tanár mégis azzal dicsekszik, hogy az európai Orientalistáknak ez a szöveg megvan. („Lectures on the Science of Religion” 33 o) Nagyon kétes, hogy Európának megvan-e a teljes szöveg és a jövőben talán igen kellemetlen meglepetés vár az orientalistákra. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben.) 2 Badáoni „Muntakhab-ul-Tawarikh”-jában azt írja: „Őfelsége nagyon szereti kutatni e hitetlenek felekezeti tanait (annyian vannak, hogy meg sem lehet őket számlálni és kinyilatkoztatott könyvük is temérdek) . S mivel ők (a Sramana-k és Brahminok) az erkölcs, a természet- és vallástudományokról írt értekezésekkel felülmúlnak más tudósokat, s a jövőbe látás mesterségében, szellemi erőben és emberi tökéletességben magas fokot érnek el, bizonyítékaikat észokokra és bizonyságra alapították, és tanításaikat olyan mélyen oltották be, hogy senki sem ébreszthet immár kétséget Őfelségében, még akkor

sem, ha a hegyek porrá morzsolódnának, vagy ha az ég hasadna szét”. Ezt a munkát „Jahângir uralkodásáig titokban tartották, és nem hozták nyilvánosságra” (Ain i Akbari, fordította Dr Blochman, 104 1 Jegyzet) - Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van, mégpedig úgy, hogy első mondata ott az utolsó. 3 A Karakorum hegyek Nyugat-Tibetben. 1 Ugyanaz a hagyomány azt is mondja, hogy Tarim-nak most elhagyatott és víz nélküli vidékén, e valóságos vadonban, Turkesztán szívében, régi időkben virágzó, gazdag városok terültek el. Jelenleg csak néhány zöldellő oázis enyhíti némileg a vidék kihalt magányát. Az egyik ilyen oázis egy nagyváros sírhantján támadt 15 Valószínű, hogy mindez felidézi a kételkedés mosolyát. De ne vesse el az olvasó ezeket a hagyományokat, mielőtt a következő, jól ismert tényeken nem gondolkozott Az Orientalisták együttes kutatása, de különösen az a munkásság, melyet az utóbbi

években az összehasonlító nyelv- és vallástudomány terén fejtettek ki, megállapította, hogy megszámlálhatatlan kézirat, de még nyomtatott könyv is, amelyről tudják, hogy megvolt - most többé nem található Eltűntek anélkül, hogy a legcsekélyebb nyomuk maradt Ha jelentéktelen munkákról lenne szó, akkor természetes volna az a feltevés, hogy az idők folyamán elpusztulni hagyták, és hogy az emberi emlékezet nevüket is elfelejtette. De nincs ilyenekről szó, mert most bebizonyult, hogy legtöbbjük még meglevő művekhez a helyes kulcsokat tartalmazta Pedig a Magyarázatok és Értelmezések e kiegészítő kötetei nélkül a legtöbb olvasó ezeket a munkákat egyáltalában nem érti meg. Ilyenek pl Lao-ce, Confucius elődjének munkái2 Azt mondják, hogy 930 könyvet írt az erkölcsről és vallásról, hetvenet a mágiáról, öszszesen ezret. Nagy munkája, tanításának szíve, a „Tao-te-King”, vagyis a Taosse szent írásai azonban -

Stanislas Julim szerint - (Tao-te King XXVII. o) körülbelül csak „5000 szóból” állnak, alig egy tucat lapból. De Max Müller azt találja, hogy a „szöveg magyarázatok nélkül érthetetlen, úgy, hogy Julien-nek a fordítás céljából több mint hatvan magyarázóhoz kellett fordulnia.” Ezek közül a legkorábbi Kre 163-ból való Látjuk tehát, nem korábbi időből Ezt a „legkorábbi” magyarázót tehát négy és fél század előzte meg, s így bőséges idő telt el, hogy Lao-ce igazi tanítását, beavatott papjait kivéve, mindenki előtt elburkolják. A japánok közt vannak most Lao-ce legtanultabb papjai és követői, s ezek egyszerűen nevetnek az európai Kína-tudósok tévedésein és elméletein. A hagyomány pedig megerősíti, hogy azok a Magyarázatok, amelyekhez a nyugati Kína-kutatók (sinológusok) hozzáférhetnek, nem az igazi okkult feljegyzések, hanem szándékosan homályos szövegek Megerősíti azt is, hogy az igazi magyarázatok,

valamint majdnem az összes szövegek régóta eltűntek az avatatlanok szeme elől. S mit talál a tudós, ha a szemita vallások ősrégi irodalmát kutatja, ha a Kaldeai Szentírásokat tanulmányozza, a Mózesi Biblia idősebb nővérét és oktatóját, úgyszólván főforrását, a kereszténységnek alapját és kiinduló pontját? Mi maradt meg, hogy megörökítse Babilon ősrégi vallásainak emlékét, hogy tanúságot tegyen a kaldeai mágusok terjedelmes csillagászati megfigyeléseiről, hogy igazolja nagyszerű és kiválóan okkult irodalmuk hagyományát? Csak néhány töredék, melyről azt mondják, hogy Berosustól való. De ezek majdnem értéktelenek, még vezérfonalnak sem használhatjuk annak jellemzésére, ami eltűnt. Mert a caesareai püspök ő reverenciájának kezén mentek át és kétségtelenül mai napig nyomát viselik e kiválóan igazságszerető és megbízható kéznek Ez a püspök más vallások szent feljegyzéseit önkényesen

megnyirbálta és így adta ki. Mert mi is a története ennek az értekezésnek, amely az egykor oly nagy babiloni vallásról szól? Ezt a várost a sivatag homokja elnyelte és maga alá temette. Az oázis senkié, de mongolok és buddhisták gyakran látogatják Ez a hagyomány is beszél téglákkal és hengerekkel telt óriási, földalatti helyiségekről és nagy folyosókról. Lehet, hogy csak mende-monda, de lehet, hogy valóság (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van.) 2 Ha Kína felé fordulunk, azt látjuk, hogy Confucius vallása az öt King- és a négy Shu könyvén alapszik. Ezeket a magukban véve is eléggé terjedelmes könyveket bőséges magyarázatok kísérik, és ezek nélkül még a legkiválóbb tudós sem merne a szent kánon mélységeibe hatolni. (Max Müller „Lectures on the Science of Religion” 185. o) Nem is tudtak a kánon mélyére hatolni, és ez bántja a Confucius követőket, amint ezt ennek a testületnek egy igen képzett tagja

Párizsban, 1881-ben felpanaszolta. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van.) 16 Berosus, Belus templomának papja, Nagy Sándor számára írta görögül. Alapul vette azokat a csillagászati és időrendi feljegyzéseket, amelyeket e templom papjai megőriztek, s amelyek 200.000 éves időszakra terjedtek Ez az értekezés elveszett Az első században Kr e Alexander Polyhistor kivonatot készített belőle - az is elveszett. Eusebius (270-340 Kr u) ezeket a kivonatokat használta fel, amikor Chronicon-ját írta. Eusebius, aki az új vallásnak védő és előharcosi szerepét vállalta, nagyon veszélyesnek tartotta a kaldeai szentírásokat, mert igen hasonlók, majdnem azonosak a zsidó szentírással.1 Az új vallás pedig elfogadta a zsidó szentírásokat, és ezzel együtt egy nevetséges időszámítást. Majdnem bizonyos, hogy Eusebius nem kímélte Manetho egyiptomi szinkronisztikus tábláit, annyira nem, hogy Bunsen2 őt a történelem felettébb

lelkiismeretlen megcsonkításával vádolja. És Szókratész, egy ötödik századbeli történetíró, valamint Szincellusz, Konstantinápoly alpatriarchája (nyolcadik század), a legmerészebb és legelszántabb hamisítónak bélyegzik. Feltehetjük-e tehát, hogy kíméletesebben bánt volna el a kaldeai feljegyzésekkel, amelyek máris fenyegették az oly hirtelenül elfogadott új vallást? Így tehát ezeknek, a több mint kétes töredékeknek kivételével, az egész kaldeai szent irodalom teljesen eltűnt az avatatlan szeme elől, akárcsak az elsüllyedt Atlantisz. Berosus Történelméből néhány tényt a II. kötet, II részében közlünk Ezek nagy fényt vethetnek a Bukott Angyalok igazi eredetére, akiket Bel és a Sárkány személyesítenek. S ha a kutató immár a legrégibb árja irodalom, a Rig-Véda felé fordul, és e tekintetben szorosan maguktól az említett orientalistáktól nyújtott adatokat követi, azt fogja találni, hogy a Rig-Védát a mai napig

sem értik meg helyesen, noha csak „körülbelül 10.580 verset, vagy 1028 himnuszt tartalmaz”. Pedig ott vannak a a Brâhmana-k és a rengeteg más jegyzet és magyarázat Miért van ez? Nyilvánvalóan azért, mert a Brâhmana-k „az eredeti himnuszokra vonatkozó skolasztikus és legrégibb értekezések” - maguk is kulcsra szorulnak. Ezt pedig az orientálisták nem tudták megszerezni. Mit mondanak a tudósok a buddhista irodalomról? Vajon ismerik-e azt teljességében? Határozottan nem Valóban semmit sem tudnak a lámaizmusról, noha az északi buddhisták Kanjur-ja és Tanjur-ja 325 kötetre terjed, s minden kötet, úgy mondják, „négy-öt fontot nyom.” A Déli Egyház szent kánonja pedig, amint a Szaddharmálamkára-ban3 mondják, 29.368000 betűt tartalmaz, vagyis az értekezéseken és magyarázatokon kívül, „ötször vagy hatszor annyi anyagot, mint amennyi a bibliában van”. Az utóbbi Max Müller szerint csak 3.576180 betűt tartalmaz S noha ott volt

„az a 325 kötet" (valóságban 333, mert a Kanjur 108, és a Tanjur 225 kötet), „a fordítók nem adták a hű szöveget, hanem beleszőtték saját magyarázataikat, hogy különféle iskoláiknak a dogmáit igazolják”.4 S mi több, Max Müller tanár azt mondja: „mind a déli, mind az északi buddhista iskolákban az a hagyomány, hogy a szent buddhista Kánon eredetileg 80.000, vagy 84000 értekezést tartalmazott, de legtöbbje elveszett, úgyhogy csak 6000 maradt meg”. „Elvesztek”, mint rendesen, az európaiak számára. De ki állíthatná teljes bizonyossággal, hogy a buddhisták és a brahminok számára is elvesztek? 1 Erre csak most jöttek rá, s ezt csak most bizonyították be George Smith felfedezése nyomán. (L Chaldean Account of Genesis c. könyvét) Ennek az örmény hamisítónak (Eusebiusnak) köszönhetjük, hogy több mint 1500 éven keresztül félrevezették az összes civilizált nemzeteket, s ezeket a zsidó levelezéseket közvetlen

isteni kinyilatkoztatásnak vették. 2 Bunsen „Egypts Place in History” I. kötet, 200 o 3 Spence Hardy: The Legends and Theories of the Buddhists, 66. o 4 2 E. Schlaginweit: Buddhism in Tibet 78 o 17 Csodálatosnak tűnik, hogy majdnem 76.000 értekezés elveszhetett, ha megfontoljuk, hogy a buddhisták felette szentnek tartanak minden sort, amely Buddháról vagy az ő „Jó Törvényéről” szól. Aki ismeri az események természetes folyását, az aláírná azt, hogy inkább az ellenkezője történhetett meg. Mert ebből a 76000 értekezésből öt- vagy hatezer megsemmisülhetett az Indiában folyt üldözések és az Indiából történt kivándorlások ideje alatt Ezzel szemben teljesen bizonyos, hogy buddhista Arhatok már 300 évvel a mi időszámításunk előtt1 megkezdették térítő útjaikat, hogy az új vallást Kasmíron és a Himaláján túl terjesszék. Kínába 61-ben Kr e értek,2 amikor Kashiapa indult oda Ming-ti császár meghívására, hogy az

„Ég Fiát” a buddhizmus tanaival megismertesse. Különösnek hangzik tehát, ha az orientalisták ilyen veszteségről úgy beszélnek, mintha valóban megtörténhetett volna Mintha egy pillanatra sem gondolnának arra a lehetőségre, hogy a szöveg csak a Nyugat számára és az ő számukra veszett el. Mintha lehetetlen volna, hogy az ázsiai népek olyan páratlanul vakmerők lehessenek, hogy legszentebb feljegyzéseiket idegenek számára hozzáférhetetlenné tegyék, s így megakadályozzák, hogy más fajok azokat kigúnyolhassák, s azokkal visszaélhessenek, „bármennyire magasabban” is álljanak ezek a fajok náluknál. Majdnem az összes orientalista kifejezett sajnálatából és számos esetben tett bevallásából (l. pl Max Müller: Lectures), a közönség biztos lehet abban, hogy a) a régi vallások kutatójának valóban kevés adat áll rendelkezésére, hogy megalapozza azokat a végső eredményeket, amelyekhez e vallásokat illetőleg rendszerint

eljut, és b) ez az adathiány legkevésbé sem akadályozza meg őt abban, hogy határozott dogmákat állítson fel. Azt képzelnénk, hogy a fáraói Egyiptom szertartásait és hittételeit legalább is jól kellene ismernünk, mindenesetre jobban, mint India nagyon nehezen érthető filozófiáját és panteizmusát. - Hiszen az egyiptomi teogóniára és misztériumokra vonatkozóan a klasszikusok és számos más író révén igen sok feljegyzés maradt reánk, míg India vallásáról és nyelvéről Európának a jelen század kezdete előtt alig volt fogalma. S a Nílus mentén az egész ország területén ott állnak a mai napig az évről-évre, napról-napra kiásott friss emlékek, és ezek ékes szóval mondják el történetüket. És még sincsen így, mert nem ismerjük. A tanult oxfordi filológus maga vallja be az igazságot, amikor azt mondja: Noha . még látjuk a piramisokat és a templomok és labirintusok romjait, amelyeknek falait jelképes írások,

istenek és istennők különös képei borítanak Az idővel dacoló papirusztekercseken még egyes, az egyiptomiaknak mondhatni szent könyveiből való töredékekre is bukkanunk. Mégis, bár e titokzatos faj régi feljegyzéseiben sokat megfejtettek, Egyiptom vallásának főforrása és szertartásos istentiszteletének eredeti értelme még távolról sincsen előttünk teljesen felfedve3 I Itt is megmaradtak a titokzatos jelképes okmányok, de eltűntek a kulcsok. Pedig csakis ezek segítségével érthetők meg. Mégis, a tanár úr következőképpen érvel. Azt találta, hogy „nyelv és vallás között természetes összefüggés van” és másodszor, hogy volt egy közös árja vallás, az árja faj különválása előtt, egy közös szemita vallás, a szemita faj különválása előtt, és egy közös turáni vallás, 1 Lassen (Ind. Altertumskunde, II köt 1072 o) kimutatja, hogy egy buddhista zárda a Kailâs hegységben 137-ben Kr e épült, és Cunningham

tábornok még ennél is korábbi időt említ 2 Reverend T. Edkins: Chinese Buddhism 3 Oly kevéssé ismerik legnagyobb egyiptológusaink az egyiptomiak temetkezési szertartásait, és a nem különféleségét feltüntető jeleket a múmiákon, hogy ez az ismerethiány nevetséges tévedésékbe sodorta őket. Csak egy vagy két éve annak, hogy Boulaq-ban, Kairó mellett fedeztek fel ilyent. A múmiáról, melyet egy jelentéktelen fáraó feleségének tartottak - hála a nyakán függő amulett feliratának - kiderült, hogy Sesostris Egyiptom legnagyobb királyának a múmiája! (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben) 18 a kínai és a többi turáni osztályba tartozó törzsek különválása előtt, és valóban csak „három régi vallási központot" és „három nyelvi központot” fedezett fel. Ezen az alapon, noha éppoly kevéssé ismeri azokat az ősi vallásokat és nyelveket, mint eredetüket, habozás nélkül kijelenti, „hogy igazi,

történelmi alapot nyertek immár a világ eme fővallásainak tudományos tárgyalására”. Valamely kérdésnek „tudományos tárgyalása” még nem biztosíték arra, hogy annak „történelmi alapja” is van. S még a legkiválóbb filológusnak sem szabad ennyire hiányos adatok mellett saját következtetéseit történelmi tényként előadnia. Kétségtelen, hogy a kiváló orientalista a világ megelégedésére alaposan bebizonyította, hogy a fonetikus szabályoknak Grimm-féle törvénye szerint: Odin és Buddha két különböző személyiség, egymástól teljesen különálló, és ezt tudományosan kimutatja. De a legcsekélyebb „történelmi alapja” sincs, amikor megragadja az alkalmat, és ugyanakkor azt mondja, hogy Odin-t „mint legfőbb istenséget oly korszakban imádták, mely a Véda és Homérosz (Compar. Theol 318 o) idejét jóval megelőzte”. A történelmet és a tényeket saját következtetéseinek rendeli alá Lehet, hogy ez az

orientalista tudósok szemében nagyon „tudományos” eljárás, mégis a valóságtól nagyon távol esik Világosan bizonyítja, hogy az állításnak történelmi alapja nincsen, az a körülmény, hogy az időszámítás tekintetében a Védák esetében, a különféle kiváló filológusoknak és orientalistáknak, Martin Haugtól ugyancsak Max Müllerig, ellentétes a nézetük. „Benső meggyőződés” gyakran csak lidércfény, biztosan útbaigazító világítótorony helyett De a modern összehasonlító mitológia tudománya sem tud ennél jobb bizonyítékot adni, amikor azt állítja, hogy egészen hamis úton jártak azok a képzett írók, akik az utolsó századon át hangoztatták, hogy „kellett léteznie egy ősi kinyilatkoztatásnak, amely az emberi nem őseinek jutott . és melyet töredékekben Görögország és Olaszország templomaiban őriztek meg”. Mert ez az, amit az összes keleti beavatottak és punditák időről-időre hirdettek a világnak.

Egy kiváló szingaléz pap közismert dologként mondta az írónak, hogy a Szent kánonhoz tartozó legfontosabb buddhista értekezéseket elrejtették európai punditák számára hozzáférhetetlen országokban és helyeken. Az elhunyt Swámi Dayánand Sarasvati pedig, korának legnagyobb szanszkrit tudósa Indiában, régi brahmani munkákat illetőleg, ugyan erről a tényről biztosította a Teozófiai Társulat néhány tagját. Ez a szent és tanult ember nevetett, amikor azt mondták neki, hogy Max Müller tanár „Előadásai”-ban kijelentette, hogy csak kevés támogatóra talál mostanában az az elmélet, hogy „volt ősi rendkívüli kinyilatkoztatás, mely az emberi faj atyáinak adatott.” Válasza sokat sejtető volt: „Ha Mr Moksh Mooller” - így ejtette ki a nevét - „brahmin volna, és velem jönne, elvezetném egy gupta barlangba (rejtett kripta) Okhee Matha közelében, a Himalájában, ott hamarosan rájönne arra, hogy az, ami Indiából a

Kálápáni-n (az óceán fekete vizén) keresztül eljutott Európába, szent könyveink egyes részletei kiselejtezett másolatainak csak darabjai voltak. Igenis, volt „ősi kinyilatkoztatás”, és az még most is megvan, nem is fog soha elveszni a világ számára, hanem újból meg fog jelenni, noha a Mleicská-knak természetesen várniuk kell.” Amikor még tovább kérdezték erre vonatkozóan, már nem akart többet mondani. Ez Meerut-ban történt 1880-ban. Kétségtelen, hogy kegyetlen volt az a megtévesztés, amellyel a brahminok a múlt században Calcuttában kijátszották Wilford ezredest és Sir William Jones-t. De ezek nagyon is rászolgáltak, és senkinek sem tehetünk ebben az ügyben inkább szemrehányást, mint maguknak a Misszionáriusoknak és Wilford ezredesnek. Sir William Jones maga tanúskodik arról, hogy a misszionáriusok (l Asiat Researches I 272) elég együgyűek voltak, s azt állították, hogy a „hinduk még most is majdnem keresztények,

mert az ő Brahmâjuk, Vishnu-juk és Mahesa-juk nem más, mint a keresztény Szent-Háromság.1 Jó lecke volt 1 l. Max Müller: „Introduction to the Science of Religion” Lecture On False Analogies in comparat Theology 288. és 296 o és köv Ez arra az ügyes hamisításra vonatkozott, hogy a régi puránai kéziratok közé 19 ez. Kétszeres óvatosságra indította az orientalistákat, de egyeseket talán túl félénkké is tett, és ennek visszahatása alatt az előre megállapított következmények ingája túlságosan a másik irányba lengett ki. Mert a Wilford ezredes számára gyártott „ez az első szállítmány a brahmani piacról” most szemmel láthatólag azt a szükségességet és kívánságot keltette fel az orientalistákban, hogy majdnem minden ősi szanszkrit kéziratot modernnek nyilvánítsanak, s így teljesen igazolják a misszionáriusokat, ha ezek azután felhasználják az alkalmat. Hogy ezt meg is teszik, még pedig értelmi képességük

teljes felhasználásával, azt mutatják legutóbbi nevetséges kísérleteik, melyekkel azt akarják bizonyítani, hogy a Krishnáról szóló egész puranai történetet a brahminok a bibliából lopkodták ki! De a tények, amelyeket az oxfordi tanár ezekre a most hírhedt betoldásokra vonatkozóan, (ezeket annak idején a brahminok Wilford ezredes kedvére csinálták, de ezt később nagyon megbánta), Science of Religion c. felolvasás sorozatában felhozott, egyáltalán nem változtatnak azokon a következtetéseken, melyekhez kikerülhetetlenül el kell jutnia annak, aki a Titkos Tanítást tanulmányozza. Mert igaz, az eredmények azt mutatják, hogy sem az Új-, de még az Ó-testamentum sem vett kölcsön semmit a brahmánok és buddhisták régibb vallásából. De ebből nem következik az, hogy a zsidók nem vettek át mindent, amit tudtak, a kaldeai feljegyzésekből. Ezeket Eusebius később megcsonkította Ami a kaldeusokat illeti, ők első tudásukat

kétségtelenül a brahminoktól kapták. Rawlinson ugyanis letagadhatatlan védai befolyást mutat ki Babilon korai mitológiájában Vans Kennedy ezredes pedig már régen megállapította - és helyesen, hogy Babilónia kezdettől fogva a szanszkrit és brahmin tudás székhelye volt. De mindezek a bizonyítékok kell, hogy értéküket veszítsék Max Müller professzor legújabb elmélete mellett. Hogy mi ez az elmélet, azt mindenki tudja. A fonetikus törvények kódexe most általános eszköz lett arra, hogy sok nemzet istenei között az azonosságot és „összefüggést” megállapítsák. Így noha Merkur (Budha, Thot-Hermes stb.) anyja Maïa volt, Buddha (Gautama) anyja is Mâja és Jézus anyja szintén Mâja (érzékcsalódás, mert Mária annyi, mint Mare, a tenger, a nagy érzékcsalódás jelképe), - mégis a három személy között nincs összefüggés, nem is lehet, amióta Bopp felállította a fonetikus törvények kódexét. A mi orientalistáink ama

igyekvésükben, hogy összegyűjtsék a meg nem írt történelem sok-sok szálát, merészen járnak el, amikor a priori tagadnak mindent, ami nem egyeztethető össze saját következtetéseikkel. Így mikor mindennap új felfedezések bizonyítják, hogy az idők éjjelében, a messze múltban, nagy művészet és tudomány virágzott, ők a legrégibb nemzetek néhányától még az írás ismeretét is megtagadják, s barbároknak minősítik őket kultúrnépek helyett. Pedig még mindig bukkannak rendkívüli műveltség nyomaira, még KözépÁzsiában is Ez a civilizáció tagadhatatlanul történelem előtti És hogyan lehetne civilizáció valamiféle irodalom nélkül, évkönyvek vagy krónikák nélkül? Csak a természetes észjárásnak kellene az elhunyt nemzetek történelmében az eltörött láncszemeket pótolnia. Az a megszakítatlan óriási hegyfal, mely Tibet egész fennsíkját beszegi, a Khuan-Khé folyó felső folyásától le a Kara-Korum hegyekig,

évezredeken át magas civilizációnak volt szemtanúja és különös titkokat mondhatna el az emberiségnek. Annak a vidéknek keleti és középső részei, a NanSchajn és az Altjne-taga, valamikor olyan városokkal voltak borítva, amelyek nagyon jól versenyezhettek Babilonnal Amióta ezek a városok utolsót leheltek, egy teljes geológiai korszak vonult el a vidék fölött. Ezt bizonyítja a Tarim-medence közepén elterülő óriási síkság, futóhomok-buckáival és ma terméketlen kihalt földjével Az utas csupán a határszéli vidékeket ismeri, ezeket is csak felületesen. E homok-fennsíkok belsejéből nem hiányzik a víz, és ott vannak friss, virágzó oázisok. A most megbízhatatlan talajra európai ember még nem merészkedett A zöldülő oázisok egyikéhez-másikához még a bennszülött utas sem juthat el, hacsak lapokat illesztettek, amelyekre helyes és régi szanszkrit nyelven megírták mindazt, amit e punditák Wilford ezredestől hallottak:

Ádámról és Ábrahámról, Noéról és három fiáról stb. stb 20 be nem avatott. Orkánok „felkorbácsolhatják a homokot és elsodorhatnak egész síkságokat”, de nem pusztíthatnak el olyasmit, amihez nem férhetnek. Mélyen a föld belsejébe beépítve, a földalatti raktárakat nem fenyegeti veszély. S mert bejárataik ilyen oázisokban vannak elrejtve, nem kell attól tartani, hogy bárki is felfedezze azokat, még akkor sem, ha hadseregek törnének is be e homoksivatagba, mert: „Sem tócsa, sem bokor, sem ház nincs egy sem arra, S hegylánc emel falat fogakra szétszakadva, A perzselt hátú messze sivatag körül . ” De nincs szükség arra, hogy az olvasót átküldjük a sivatagon, amikor a régi műveltség ugyanazon bizonyítékait feltalálhatjuk ugyanannak az országnak még aránylag népes vidékein is. Csercsen oázist például, amely körülbelül 4000 lábnyira fekszik a Csercsen-Darja folyó színe felett, minden oldalról ősi városok

romjai veszik körül. Vagy 3000 ember képviseli itt maradványát a körülbelül száz kihalt nemzetnek és fajnak, amelyeket etnológusaink még név szerint sem ismernek. Az antropológus nagy zavarban volna, ha rendeznie, osztályokba és alosztályokba kellene sorolnia őket, annál is inkább, mert mindeme vízözön előtti fajoknak és törzseknek utódai maguk is épp oly keveset tudnak elődjeikről, mintha a holdból estek volna le. Ha eredetük felől kérdezik őket, azt válaszolják, hogy nem tudják, atyáik honnan jöttek, de hallották, hogy első (azaz legkorábbi) őseiken e sivatagoknak nagy szellemei (genii) uralkodtak. Ezt tudatlanságnak és babonának tudhatjuk be, s mégis a Titkos Tanítás szempontjából a válasz ősi hagyományokon alapulhat. Egyedül a Khüraszan-törzs állítja azt, hogy jóval Nagy Sándor ideje előtt arról a vidékről jött, amelyet most Afganisztánnak neveznek, és népmondával erősíti meg állítását. Prjevalsky ezredes

(most tábornok) orosz utazó egészen közel Csercsen-oázishoz két rendkívül nagy város romjait találta meg. Ezek közül a régebbit az ottani hagyomány szerint egy hős óriás pusztította el, 3000 évvel ezelőtt, a másikat a mongolok tették tönkre, időszámításunk tizedik századában. „A két nagy város területe most tele van különös és heterogén maradványokkal, törött porcelánnal, konyhaeszközökkel és emberi csontokkal, amelyeket a futóhomok és sivatagi szél hordott össze. A bennszülöttek gyakran találnak vörösréz- és aranypénzeket, kiolvasztott ezüstöt, fém rudakat, gyémántokat, türkizeket, és ami a legnevezetesebb - törött üveget. Valami nem rothadó fából, vagy más ilyenféle anyagból készült koporsókra is bukkantak, s ezekben igen jó állapotban levő bebalzsamozott holttestekre. A férfi múmiák mind rendkívül magas, erőteljes emberék, hosszú hullámos hajúak Sírboltot is találtak tizenkét férfi

holttesttel, ülő helyzetben Más alkalommal külön koporsóban fiatal leányt fedeztünk fel Szemét arany korong zárta le, állkapcsát arany karika tartotta, mely álla alól kiindulva körülfogta a fejét. Szűk gyapjú ruha volt az öltözete, keblét arany csillagok borították, míg a lábát meztelenül hagyták.” (N M Prjevalsky egy felolvasásából) Ehhez a híres utazó hozzáfűzi, hogy egész útjukban a Csercsen folyón végig, legendákat hallottak a sivatag futóhomokjában réges-régen eltemetett huszonhárom városról. Ugyanez a hagyomány él a Lob-nor mellékén és Kerja oázisban is. Az ilyenféle civilizáció nyomai, valamint ezek és hasonló hagyományok feljogosítanak arra, hogy hitelt adjunk az India és Mongólia művelt és tanult bennszülöttjeitől is megerősített hagyománynak, amikor a homoktól visszahódított óriási könyvtárakról és a régi MÁGIKUS tudomány különféle maradványairól szól, amelyeket mind biztonságba

helyeztek. 21 Összefoglalva a mondottakat, a Titkos Tanítás a régi és történelem előtti világnak általánosan elterjedt vallása volt. Elterjedésének bizonyítékai, történetének hiteles feljegyzései meg vannak ma is az Okkult Testvériség birtokában levő, titkos barlangkönyvtárakban. S meg van itt az okiratoknak teljes lánca is, melyek rámutatnak a Titkos Tanítás jellegére és jelenlétére minden országban, valamint nagy adeptusainak tanításaira. Ez az állítás még nyer szavahihetőségében, ha megfontoljuk a következő tényeket: Azt a hagyományt, hogy az ősrégi pergamenek ezreit megmentették, mikor az alexandriai könyvtár elpusztult; azt, hogy ezer meg ezer szanszkrit munka Indiában, Akbar uralkodása alatt eltűnt; a Kínában és Japánban elterjedt általános hagyományt, hogy az igazi régi szövegek, - a több ezer kötetnyi magyarázatokkal együtt, amelyek nélkül érthetetlenek - avatatlan kezek számára régóta

elérhetetlenné váltak; Babilon óriási szent és okkult irodalmának eltűnését; azoknak a kulcsoknak elveszését, amelyek egyedül fejthették volna meg az egyiptomi hieroglif feljegyzések ezer meg ezer rejtélyét; Indiának azt a hagyományát, hogy az igazi, titkos magyarázatok, melyek egyedül teszik érthetővé a Védákat, titkos sírboltokban és barlangokban vannak a beavatott számára, noha az avatatlanok számára láthatatlanok; továbbá azt, hogy a buddhisták is ugyanazt hiszik saját titkos könyveikről. Az okkultisták kijelentik, hogy mind ezek biztonságban vannak a Nyugat kifosztó kezei elől, hogy újra megjelenjenek egy felvilágosodottabb korszakban, amelyre az elhunyt Swámi Dayânanda Sarasvati szavaival élve: „a Mleushák-nak, (kiközösítettek, vadak, az árja civilizáción kívül levők) várniuk kell.” Mert nem a beavatottakon múlik, ha ezek az okmányok az avatatlanok számára most „elvesztek”, és nem is vezette eljárásukat

önzés vagy az a kívánság, hogy az életet adó szent tudományt maguknak foglalják le. Voltak a Titkos Tudománynak részei, amelyeknek mérhetetlen időkre rejtve kellett maradniuk az avatatlan szeme előtt De csak azért, mert oly roppant fontosságú titkokat a készületlen tömeggel közölni, annyit jelentett volna, mintha lőporraktárban meggyújtott gyertyát adnának a gyermek kezébe. Körvonalakban válaszolhatunk talán egy kérdésre, amely gyakran felmerült a tanítványok elméjében, ha ehhez hasonló kijelentésekkel találkoztak. „Megérthetjük,” - mondják, - „hogy a tömeg elől el kell rejteni olyan titkokat, mint amilyen például a Vril, vagyis a sziklarobbantó erő, melyet a philadelphiai I. W Keely fedezett fel, de nem tudjuk megérteni, hogyan lehetne veszélyes egy olyan tisztán filozófiai tanításnak felfedése, mint például a bolygóláncok fejlődése” A veszély abban volt, hogy olyan Tanítás, mint amilyen a bolygólánc, vagy a

hét faj, egyszersmind megfejtését adja az ember hetes természetének, mert minden princípium kölcsönösen összefügg valamely síkkal, bolygóval és fajjal, és az emberi princípiumok minden egyes síkon kölcsönösen összefüggnek a hétszeres okkult erőkkel, s ezek az erők a felsőbb síkokon roppant nagy hatásúak. Így bármely hetes beosztás egyszerre kulcsot ad azoknak a roppant okkult erőkhöz, s az ezekkel való visszaélés kiszámíthatatlan bajt hozna az emberiségre. Ez talán nem volna kulcs a jelen nemzedéknek, - különösen nem a nyugatiaknak, - mert ezeket megvédi az okkult tudás iránti vakságuk és tudatlan anyagias hitetlenségük. De nagyon is kulcs lett volna a kereszténység első századaiban azoknak, akik az okkultizmus igaz voltáról meg voltak győződve, és hozzá még egy süllyedő korszakba is léptek, amikor az okkult erőkkel való visszaélés és a leggonoszabb boszorkányság mindennapi dolog volt. 22 Igaz, hogy az

okmányokat elrejtették, de magát a tudományt és azt, hogy ez valóban létezik, soha sem titkolták annak a templomnak papjai, amelyben a MISZTÉRIUMOK nevelési eszközül és az erényes életre való ösztönzésül szolgáltak. Ez tehát nagyon régi és mindig új dolog. S a nagy adeptusok - Pithagorasztól és Platóntól a neo-platonistákig - újra meg újra ezt hirdették. A nazarénusoknak új vallása változtatott azután rossz irányban, a századokon át megszokott rendszeren. Van azonban egy jól ismert, nagyon különös tény, és ezt az írónak egy pap erősítette meg, aki éveken át egy orosz követséghez volt beosztva. A szentpétervári cári könyvtárakban ugyanis több okmány van, mely bizonyítja, hogy több orosz misztikus utazott az Ural hegységen át Tibetbe, hogy Közép-Ázsia ismeretlen kriptáiban tudásra és a beavatásra tegyen szert. Ez még a múlt század végén és a jelen század elején is megtörtént, amikor a Szabadkőművesség

és a Misztikusok Titkos Társaságai zavartalanul virágoztak Oroszországban. Az utasok közül sokan tértek vissza évek múlva olyan nagy tudással, amilyet Európában sehol sem szerezhettek volna meg. Felsorolhatnánk több esetet és jól ismert neveket, ha az ilyen közlés nem volna kellemetlen a szóban levő Beavatottak még élő rokonságának. Aki a Szabadkőművesség évkönyveit és történetét lapozgatja az orosz főváros levéltárában, meggyőződhetik az említett tény valóságáról Ez csak megerősítése annak, amit már sokszor ezelőtt is állítottak. Sajnos, nagyon meggondolatlanul. Mert ahelyett, hogy e közlések használtak volna az emberiségnek, még rossz karmát is okoztak maguknak azok, akik rosszindulatúan, tudatos kitalálással és szédelgéssel vádolták az igaz, de csak kevéssé ismert igazságok hirdetőit. De a baj most már megtörtént, és az igazságot nem szabad még továbbra is eltagadni, bármi is legyen a következménye

Új vallásról van-e szó? - Kérdik tőlünk Szó sincs róla Nem vallás az és filozófiája sem új, mert amint már mondottuk, olyan régi, mint a gondolkozó ember. Tanait nem most hirdetik először, hanem óvatosan kiadták nem is egy európai beavatottnak, s ezek tanították is - így különösen az elhunyt Ragon. Nem csak egy nagy tudós állapította meg, hogy sohasem volt vallásalapító, akár árja, akár szemita vagy turáni, aki új vallást kitalált, vagy új igazságot kinyilatkoztatott volna. Ezek az alapítók mind csak közvetítők voltak, nem pedig eredeti tanítók. Csak új formáknak és magyarázatoknak voltak a szerzői, míg az igazságok, amelyekre ezek felépültek, olyan régiek, mint maga az emberiség. Kezdetben sok igazságot élőszóval nyilatkoztattak ki az embereknek Ezeket a templomok adyta-iban őrizték és örökítették meg MISZTÉRIUMOK alatti beavatás útján és személyes átadás révén Ezek közül a nagy igazságok közül -

amelyek csak az igazi Bölcs és Látnok számára valóságok - választottak ki a vallásalapítók egyet vagy többet, és kinyilatkoztatták azokat a tömegnek. Így minden nemzet sorra kapott néhányat az említett igazságokból, saját helyi és különleges szimbolizmusának fátyla alatt. Ez fejlődött ki azután az idők folyamán többé-kevésbé filozófiai istentiszteletté, Pantheonná, mitikus álruhában. Ezért Confucius is a történelmi időszámítás szerint igen régi törvényhozó, noha a világtörténelemben nagyon modern Bölcs. Dr Legge1 azt állítja róla, hogy „határozottan csak közvetítő, nem pedig alkotó”, és kimutatja, hogy Confucius maga azt mondotta: „Csak tovább adok; nem teremthetek új dolgokat. Hiszek a régiekben és ezért szeretem őket”2 (Max Müller idézete a Science of Religion-ban) E mű írója is szereti a régieket, és ezért hisz bennük és Bölcsességük modern örököseiben. És mivel mindkettőben hisz,

továbbadja most azt, amit ő maga kapott és tanult mindazoknak, akik elfogadják Ami azokat illeti, akik talán visszautasítják bizonyságtételét, azaz a 1 2 Lün-Yü (§. I a) Schott: „Chinesische Literatur” 7 o „Life of Confucius” 96. o 23 nagy többséget, - az író nem neheztel rájuk. Épp olyan igazuk van a maguk részéről, ha tagadnak, mint amilyen igaza van neki, ha állít Mert ők az IGAZSÁG-ot két egészen különböző nézőpontból tekintik A tudományos kritika szabályaival egyetértően, az Orientalistának a priori vissza kell utasítania minden oly bizonyítékot, amelynek helyességéről nem tud személyesen meggyőződni. És hogyan fogadhatná el nyugati tudós puszta hallomásra azt, amiről nem tud semmit? Csakugyan amit e kötetekben adunk, azt épp annyira élő szóval kapott, mint írott tanításból válogattuk ki. Az ezoterikus tanításoknak ez az első részlete Stanzákon alapul, amelyek az etnológia előtt ismeretlen népnek

feljegyzései. Azt állítják, hogy olyan nyelven vannak írva, amely a filológiában ismert nyelvek, és tájszólások névjegyzékéből hiányzik. Azt mondják e Stanzákról, hogy olyan forrásból (Okkultizmusból) erednek, melyet a tudomány nem ismer el. Végül olyan közvetítő hozza őket, kinek hitelét állandóan lerontják a világ előtt Lerontják mindazok, akik nekik alkalmatlan igazságokat gyűlölnek, vagy akik valamely különleges szeszélyüket akarják megvédeni. Ennek folytán arra számíthatunk, hogy e tanításokat visszautasítják, és ebbe eleve bele kell nyugodnunk. Senki, aki az egzakt tudomány bármely ágában „tudós”-nak tartja magát, nem is veheti komolyan ezeket a tanításokat. A priori kinevetik és visszautasítják majd azokat ebben a században, de csakis ebben Mert időszámításunk huszadik századában a tudósok kezdik majd felismerni, hogy a Titkos Tanítást sem nem kitalálták, sem nem túlozták, sőt ellenkezőleg, csak

nagy körvonalaiban közölték;1 végül pedig azt, hogy tanításai korábbi időkből valók, mint a Védák. Nem nevettek-e a Védákon még csak ötven évvel ezelőtt, nem utasították-e vissza őket és nem nevezték-e „modern hamisítás”-nak? Nem mondották-e egy időben, Lemprière és más tudósok nyomán, hogy a szanszkrit a görögtől származik, és ennek egy tájszólása? Max Müller tanár mondja nekünk, hogy 1820 körül a brahminok, mágusok és buddhisták szent könyveit nem is ismerték, még a létezésüket is kétségbe vonták, és nem volt egyetlen egy tudós sem, aki a Védá-ból . , a Zend Avesta-ból, vagy . a buddhista Tripitaka-ból egy sort is fordíthatott volna Most pedig a Vedák-ról bebizonyult, hogy a legrégibb őskor műve, s megmaradásuk majdnem csoda számba megy” (Lecture on the Vedas.) Ugyanezt fogják mondani az Ősi Titkos Tanítás-ról, amikor majd letagadhatatlanul be fogják bizonyítani létezését és feljegyzéseit.

De évszázadok fognak eltelni, mielőtt sokkal többet közölnek belőle. Amikor az „Isis Unveiled” írója, körülbelül tíz évvel ezelőtt a zodiákusi titkok kulcsairól szólva, azt mondta, hogy ezek majdnem elvesztek a világ számára, azt jegyezte meg: „Az említett kulcsot hétszer kell megforgatni, hogy az egész rendszer megfejthető legyen. Mi csak egyet fordítunk rajta, és ezzel az avatatlannak egy szempillantást engedünk a titokba Boldog az, aki az egészet megérti!” Ugyanezt mondhatnók az egész Ezoterikus rendszerről. Az Isis-ben egyszer fordítottuk a kulcsot, nem többször. Sokkal többet magyarázunk meg ezekben a kötetekben Abban az időben az író alig tudta a nyelvet, amelyen a művet írta, és sok olyan dolgot nem volt szabad nyilvánosságra hoznia, amelyről most már nyíltan beszélnek. A huszadik században a Bölcsesség Mesterei talán egy képzettebb és alkalmasabb tanítványt küldenek Ez végső és viszszautasíthatatlan

bizonyítékot fog adni arról, hogy van egy Gupta-Vidyâ-nak nevezett Tudomány, és hogy végre megtalálták a világban most ismeretes összes vallások és filozófiák forrását, amely - úgy mint az egykor oly titokzatos Nílus forrásai - oly hosszú időkre feledésbe ment, s így el volt veszve az emberek számára. 1 Ez nem jövendölés akar lenni, hanem egyszerűen állítás, mely a tények ismeretén alapul. Minden évszázadban történik kísérlet, hogy a világnak megmutassák, hogy az Okkultizmus nem üres babona Ha egyszer megengedik, hogy a kaput egy kissé nyitva tartsák, minden századdal jobban ki fog tárulni. Az idők komolyabb tudásra megértek, mint amilyent eddig megengedtek, noha ez a tudás aránylag még mindig igen korlátolt. 24 Ilyen munkát - mint ezt - nem egyszerű Előszóval, hanem inkább egy egész kötettel kellene bevezetni. Kötettel, mely csupa tényeket adna, s nem pusztán fejtegetéseket Mert a TITKOS TANÍTÁS nem értekezés

vagy bizonytalan elméleteknek sorozata, hanem magában foglalja mindazt, amit ebben a században a világnak ki lehet adni. Teljesen haszontalan volna közzétennünk e műben az ezoterikus tanoknak még eme részeit is, amelyek rejtett voltukból most kikerültek, ha nem állapíthatnánk meg előbb azt, hogy ilyen tanítás valóban létezik, hogy létezése hiteles vagy legalább is valószínű. Az ilyen megállapítások, mint amilyeneket most tenni készülünk, rászorulnak arra, hogy különféle tekintélyek megerősítsék. Nevezetesen régi filozófusok, klasszikusok, sőt egyes tanult egyházatyák is Ezek közül néhányan ismerték e tanokat, mert tanulmányozták, láttak és olvastak róluk írt munkákat; néhányan még személyesen is be voltak avatva a régi Misztériumokba, amelyek előadása közben az ősrégi tanításokat jelképekben mutatták be. Kell, hogy az író történelmi és megbízható neveket adjon, hogy jól ismert régi és új szerzőket

idézzen, elismert tehetségű, éles ítélőképességű és igazságszerető szerzőket. Kell, hogy megnevezzen néhány híres mestert a titkos művészetekben és tudományban és ezek Misztériumaiban, amint ezeket felfedték, vagyis inkább részben előadták a közönségnek különös ősrégi alakjukban. Hogyan is kellene ezt megtennünk? Mi a legjobb módja, hogy ezt a célt elérjük? Ez volt a mindig újból felmerülő kérdés. Hogy érthetőbbé tegyük szándékunkat, példával fogjuk megmagyarázni. Ha egy utazó jól ismert vidékről egyszerre áthághatatlan sziklák félelmetes sáncával körülvett terra incognita határához ér, mely kilátását elzárja, talán nem nyugszik meg abban, hogy ez felfedező vállalását meghiúsítsa. A határt nem szabad átlépni De ha már nem is juthat el személyesen a rejtélyes vidékre, talán mégis talál módot arra, hogy megvizsgálhassa azt a lehető legkisebb távolságról, ameddig még eljuthat. Ha tehát

felmászik az előtte levő hegyek legmagasabb csúcsára, akkor a hátrahagyott vidékek ismerete megsegíti abban, hogy általános és meglehetősen helyes fogalmat alkosson a hegyek mögött felevő területekről. Ha egyszer fent van, tetszése szerint szemlélheti a vidéket, összehasonlíthatja azt, amit homályosan lát azzal, amit lent éppen elhagyott, most, mikor fáradozásának hála, túl van a ködök és a felhők borította csúcsok vonalán. Ilyen előzetes megfigyelő pontot ebben a két kötetben nem adhatunk azoknak, kik helyesebben akarnák megérteni a szövegben adott őskor előtti korszakok titkait. De ha az olvasó türelmes, és pillantást vet Európa vallásainak és hiteinek jelen állapotára, hogy ezt összehasonlítsa és ellenőrizze azzal, amit a történelem a keresztény időszámítást közvetlenül megelőző és követő korokról tud, akkor mindezt ennek a munkának III. kötetében fogja megtalálni Ebben a kötetben rövid áttekintést

adunk majd a történelemben szereplő valamennyi kiváló adeptusról, és le fogjuk írni a Misztériumok hanyatlását. E hanyatlás után kezdték az emberek elfelejteni, és ez időtől fogva kezdték rendszeresen és véglegesen kiküszöbölni az emberek emlékezetéből, a beavatás igazi természetét és a Szent Tudományt. Ettől az időtől kezdve tanításai okkulttá váltak, és a Mágia nagyon gyakran a Hermetikus filozófia tiszteletreméltó, de sok esetben megtévesztő, zászlója alatt vitorlázott. S amint a Krisztus előtti századokban az igazi okkultizmus volt általános a misztikusoknál, úgy a kereszténység kezdetét követte a mágia, vagyis inkább a boszorkányság, okkult fortélyaival. Bármily nagy és buzgó volt azokban a korai századokban az a fanatikus törekvés, hogy a pogányok mentális és intellektuális munkájának minden nyomát kiirtsák, ez még sem sikerült. De a vakbuzgóság és türelmetlenség ugyanaz a sötét démoni szelleme

azóta is rendszeresen kiforgatott értelméből minden olyan fényes lapot, melyet a kereszténység előtti kor- 25 szakokban írtak. De még bizonytalan feljegyzéseiben is eleget őrzött meg a történelem abból, ami megmaradt, hogy részrehajlatlan világosságot vessen az egészre. Hadd időzzön tehát rövid időre az olvasó az íróval együtt a kiszemelt megfigyelő helyen Arra kérjük, hogy egész figyelmét arra az évezredre irányítsa, melyet a Krisztus születésének éve oszt ketté, a kereszténység előtti és utáni időszakra. Ez az esemény - akár helyes történelmileg, akár nem - mindenesetre első jeladásul szolgált arra, hogy a legkülönbözőbb védő sáncokat emeljék a múlt gyűlölt vallásainak esetleges visszatérése ellen, sőt még az azokba való visszapillantás ellen is. Gyűlölték őket és féltek tőlük, - mert ezek a vallások nagyon is erős fényt vetnek a most az „Új szövetség”-nek ismert tanításnak újkeletű

és szándékosan burkolt értelmezésére. Bármily emberfeletti volt is a korai egyházatyák iparkodása, hogy a Titkos Tanítás-t még az ember emlékezetéből is kitöröljék, mindannyian kudarcot vallottak. Az igazságot sohasem lehet megölni Ezért nem sikerült, hogy a föld színéről elsöpörjék teljesen e régi Bölcsességnek minden nyomát, és hogy béklyóba verjenek és elnémítsanak minden mellette bizonyító tanút Gondoljunk csak arra, hány ezer, sőt millió kéziratot égettek el, hány olyan emlékművet zúztak porrá, amelyen indiszkrét feliratokat és jelképes ábrákat találtak. Gondoljunk a korai remeték és aszkéták csapataira, melyek a Felső- és Alsó-Egyiptom romba dőlt városai között sivatagban, hegyekben, völgyekben és fennsíkokon barangoltak, hogy felkutassanak és elpusztítsanak minden obeliszket és oszlopot, minden tekercset és pergament, melyhez hozzáférhettek, ha a tau jelképe, vagy bármely más jel rajta volt, melyet

az új hit kölcsönvett és magáévá tett. Akkor tisztán fogjuk látni, miért maradt meg olyan kevés a múlt feljegyzéseiből. Valóban a korai és a középkori kereszténység és az iszlám fanatizmusának ördögi szelleme kezdettől fogva a sötétségben és tudatlanságban szeretett élni és mind a kettő elérte azt, hogy: A nap olyan legyen, mint a vér, a föld, mint sírhalom, A sírhalom pokol és a pokol még nagyobb sötétség.1 Mind a két vallás karddal hódította meg követőit. Mind a kettő az emberi áldozatok egetérő sírhalmán építette fel templomait. Időszámításunk I századának bejárata felett végzetesen ott izzottak a baljóslatú szavak: „IZRAEL KARMÁJA” A mi századunk kapuja felett a jövőbe látó más szavakat olvashatna. Ezek a karmára utalnak, amiért ravaszul meghamisították a TÖRTÉNELMET, szándékosan elferdítettek eseményeket, és amiért az utókor nagy egyéniségeket rágalmazott meg és torzított el a

felismerhetetlenségig, a Dzsagannâtha két szekere - a Vakbuzgóság és az Anyagiasság között; az egyik felette sokat fogad el, a másik pedig mindent tagad. Bölcs az, aki az arany középúton halad, s a dolgok örök igazságában hisz. Faigi Diwán, - amely egy „ezernyi szektához tartozó szabadgondolkozónak csodás beszédeiről tanúskodik”, azt mondja: A feltámadás napjának gyülekezetén, amikor minden elmúlt dolog megbocsáttatik, a Kabah bűnei is megbocsáttatnak a keresztény templomok pora kedvéért. Erre Max Müller tanár azt válaszolja: Iszlám bűnei épp annyit érnek, mint a kereszténység pora. A feltámadás napján mind a kettő, a mohamedán is, a keresztény is meg fogják látni vallásuk tanításának hiú voltát. Az emberek a vallásért harcolnak a földön; de az égben majd rájönnek, hogy csak egy az igazi vallás, - Isten SZELLEM-ének imádása.1 1 1 Lord Byron Introduction to the Science of Religion. Max Müller 257 o 26

Más szóval: „Nincs magasztosabb vallás (dharma) az igazságnál" - „Satyân Nâsti Paro Dharmah" - a benaresi Maharaja mottója, melyet a Teozófiai Társulat is magáévá tett. Ahogy az Előszóban már mondottuk, a Titkos Tanítás nem változata az Isis Unveilednek - amint ezt eredetileg terveztük. Inkább annak magyarázatára szolgáló munka, és noha teljesen független ettől, mégis annak nélkülözhetetlen kiegészítője. Sokat, ami az Isis-ben volt, alig érthettek meg az akkori teozófusok. A Titkos Tanítás most fényt fog vetni az előbbi munkában még megoldatlanul maradt számos problémára, különösen a bevezető lapjaira; ezeket ugyanis sohasem értették meg. „Isis” két kötetében csak futólagos pillantást vethettünk az okkultizmus körképére, mert csupán a történelmi időnkön belül eső filozófiákkal, és az eltűnt nemzetek szimbolizmusával foglalkoztunk. A jelen munkában részletes Kozmogóniát és az Emberiségünk

Ötödik faját megelőző négy faj fejlődéstörténetét adjuk. S most két nagy kötet magyarázza azt, amit az Isis Unveiled-nek csak első lapján jeleztünk, a műben pedig itt-ott néhány célzással érintettünk. De a jelen kötetekben sem kísérelhettük meg, hogy az Őskori Tudományok terjedelmes áttekintését adjuk, mielőtt le nem tárgyaltunk olyan óriási kérdéseket, mint amilyen a Kozmikus és Bolygói evolúció, és amilyen azoknak a rejtélyes emberiségeknek és fajoknak fokozatos fejlődése, amelyek a mi „Adam”-i emberiségünket megelőzték. Ezért a jelen kísérletnek, amellyel fényt vetünk az ezoterikus filozófia néhány rejtélyére, valóságban semmi köze sincs a korábbi munkához. Engedjék meg az írónak, hogy példával világítsa meg, amit mondott. Az Isis I. kötete „egy régi könyv”-re való hivatkozással kezdődik: Olyan régi, hogy régészeink vég nélkül törhetnék rajta fejüket, és még sem egyeznének meg arra

nézve, hogy milyen anyagra van írva. Ez az egyetlen, most létező, eredeti példány Az okkult tudományról szóló, legrégibb héber okmányt a - Siphrah Dzeniouta-t - ebből állították össze, mégpedig olyan időben, amikor az említett könyv már irodalmi ereklye számba ment. Az egyik képe az Isteni Esszenciát ábrázolja, amint fénylő ívként ÁDÁM-ból2 kiárad, előre halad, hogy kört alkosson, és azután, amikor kerületének legmagasabb pontjára ért, a leírhatatlan dicsfény újra visszahajlik, és a földre tér vissza, hogy örvényében (vortex) egy magasabb emberi fajt hozzon. Amint közelebb és közelebb ér bolygónkhoz, a Kiáradás mind sötétebb lesz, és amikor a földet érinti, olyan fekete már, mint az éjszaka. A „nagyon régi Könyv” az az eredeti munka, melyből Kiu-ti sok kötetét összeállították. De nem csak ezeknek és a Siphrah Dzeniouta-nak szülője ez a kis könyv. Tőle ered még a Sepher Jezirah3 is, amelyet a héber

kabbalisták Ábrahám patriarchájuknak tulajdonítanak(!), továbbá a Shu-King könyve, Kína eredeti Bibliája, az egyiptomi Thoth-Hermes szent könyvei, a Purana-k Indiában, és a kaldeai Számok Könyve, de maga a Pentateuch is. A hagyomány azt mondja, hogy Sen-zar-ul van megírva, a titkos papi nyelven, hogy „Isteni Lények” diktálták a Világosság Fiainak Közép-Ázsiában, az 5. faj (ez a miénk) legelején Mert volt idő, amikor nyelvét (a Sen-zar-t) minden nemzet Beavatottja ismerte, mikor a toltékok ősei A nevet az ανθρωποσ görög szó értelmében használjuk. Jehoshua Ben Chananea rabbi, aki Kr. u körülbelül 72-ben halt meg, nyíltan kijelentette, hogy a Sepher Jezirah Könyve segítségével „csodákat” művelt, és hadat üzent minden kételkedőnek. Franck a babiloni Talmudból idézve, két más csodatevőt (Thaumaturgists) említ: Chanina és Oshoi rabbikat (Lásd: „Jerusalem Talmud, Sanhedrin.” 7 stb fej és Franck: „Die

Kabbalah” 55 és 56 o) Sokan a középkori okkultisták, alkimisták és kabbalisták közül ugyanezt állítják, és még az elhunyt modern Mágus, Eliphas Lévi is nyíltan megerősíti ezt nyomtatásban a Mágiáról szóló könyveiben. 2 3 27 épp olyan könnyen értették meg, mint az eltűnt Atlantisz lakói, akik viszont a Mánushi-ktől, a 3. faj bölcseitől örökölték, utóbbiak közvetlenül a 2 és az 1 faj Dévá-itól tanulták Az Isisben említett „ábra” ezeknek a fajoknak, és a mi 4 és 5 fajunk emberiségének fejlődésére vonatkozik a Vaivasvata Manvantarában vagy „Kör”-ben Minden kör az emberiség hét korszakának juga-iból áll Ezekből négy elmúlt a mi életciklusunkban, és majdnem elértük az ötödik középpontját. Az ábra jelképes, ezt mindenki könnyen megértheti, és a kezdettől fogva öleli fel a kérdést. A régi könyv leírja a Világegyetem fejlődését, és megmagyarázza mindennek eredetét itt a földön,

beleértve a fizikai embert is. Megadja a fajok igazi történetét az elsőtől az ötödikig (a miénkig), de azon túl nem megy. Egyszerre vége szakad a Kali Juga kezdetén, éppen 4989 évvel ezelőtt, Krishna, a ragyogó „Napisten,” az egykori hős és újító halálakor. De van még egy könyv. Tulajdonosai nem tartják nagyon réginek, mert a Sötét Korszakkal született, és csak olyan idős, mint ez, vagyis körülbelül 5000 éves Mostantól számított, körülbelül kilenc év múlva fog végződni az első öt évezrednek első ciklusa, amely a Kali Juga nagy ciklusával kezdődött. S ekkor be fog teljesedni e könyvben (a Sötét Korszakra vonatkozó jóslatok első kötetében) foglalt utolsó jóslat Nem kell sokáig várnunk, és sokan közülünk meg fogják látni az Új Korszak Hajnalát Ennek a korszaknak a végén a fajok több tekintetben le fognak számolni egymással. A Jóslatok II kötete majdnem készen van Buddha nagy követője, Sankarâchârya

ideje óta készítik elő. Még egy fontos pontra kell rátérnünk. Ez első helyen áll egy egyetemes, ősi Bölcsesség létezése mellett adott bizonyítékok sorozatában, - mindenesetre a keresztény Kabbalisták és Tanítványaik számára. A tanításokat néhány egyházatya legalább is részben ismerte Tisztán történelmi alapon azt állítják, hogy Origenes, Synesius, sőt még alexandriai Kelemen is, maguk be voltak avatva a misztériumokba, mielőtt az alexandriai iskola neo-platonizmusához a gnosztikusokét kapcsolták a kereszténység leple alatt. Sőt mi több A titkos iskolák néhány tanítását - noha semmi esetre sem valamennyit - a Vatikánban is megőrizték. E tanok azóta alkatrészeivé váltak a misztériumoknak - eltorzított hozzátételek alakjában, melyeket a latin egyház az eredeti keresztény programhoz csatolt. Ilyen a szeplőtlen fogantatásról szóló, most elanyagiasodott dogma. Ez magyarázza meg azokat a nagy üldözéseket, amelyeket

a római katolikus Egyház az Okkultizmus, a Szabad kőművesség és általában a más hitű (heterodox) miszticizmus ellen megindított. Konstantin napjai voltak az utolsó fordulópont a történelemben, egyúttal ama hatalmas küzdelem időszaka is, amely azzal végződött a nyugati világban, hogy megfojtották a régi vallásokat, a tetemeiken felépült új vallás kedvéért. Attól fogva minden megengedett és meg nem engedett eszközzel, erőszakosan és könyörtelenül elzárták az utókor kíváncsi tekintete elől a kilátást, hogy az ne tudjon a messze múltba, az „Özönvíz”-en és az Édenkerten túltekinteni. Minden kijáratot eltorlaszoltak, minden feljegyzést, melyhez kezük hozzáférhetett, megsemmisítettek Mégis még az ily megcsonkított feljegyzésekből is elegendő maradt meg, hogy biztonsággal azt mondhatjuk, megvan bennük az eredeti tanítás tényleges létezésének minden lehető bizonyítéka. A töredékek túlélték a geológiai és

politikai kataklizmákat, hogy elmondják a történteket Minden töredék bizonyítja azt, hogy a most Titkos Bölcsesség egykor az egyetlen kútforrás volt, a mindig folyó, örök forrás, amelyből egyaránt táplálkozott minden folyócskája, - valamennyi nemzet későbbi vallása - az elsőtől az utolsóig. Ez az időszak Buddhával és Pithagorasszal kezdődik és a neo-platonistákkal és gnosztikusokkal végződik. Ez a történelemben megmaradt egyetlen gyújtópont, amelyben utoljára futnak egybe az elmúlt korszakokból áradó, ragyogó fénysugarak, melyeket nem homályosítja el a vakbuzgóság és a fanatizmus. 28 Ez kényszerítette az írót arra, hogy a legrégibb múltból vett tényeket mindig a történelmi időkből gyűjtött bizonyítékokkal igyekezett megmagyarázni. Nem volt más útja, tehát megkockáztatja azt, hogy ismételten megvádolják a módszer és rendszeresség hiányával. Meg kell tudnia a közönségnek, hogy világszerte ismert

Adeptusok, sok beavatott költő, író és minden kor klasszikusai azon voltak, hogy az emberiség feljegyzéseiben megőrizzék legalább csak azt, hogy ilyen bölcselet létezett, ha nem is őrizhették meg tanítását. Az 1888 év beavatottjai megérthetetlenek maradnának, lehetetlenül regés alakok, ha nem lehetne kimutatnunk, hogy hasonló beavatottak a történelem minden korszakában éltek. Kimutatnunk pedig csak úgy lehetett, hogy megneveztük azt a fejezetet és verset, amelyekben ezeket a nagy egyéniségeket említik, akiket más vízözön előtti és vízözön utáni, a „művészetekben” híres Mesterek hosszú és végtelen sora megelőzött és követett. Félig a hagyomány és félig a történelmi bizonyítékok alapján csak így mutathattuk meg, hogy az Okkult Tudás és azok az erők, amelyekkel az okkultizmus az embert felruházza, nem egészen képzeletbeliek, hanem olyan régiek, mint maga a világ. Múlt és jövendő bíráimhoz ennélfogva nincs

szavam - akár komoly irodalmi bírálók legyenek, akár ama irodalmi üvöltő dervisek, akik az író népszerű vagy népszerűtlen volta szerint ítélnek meg könyveket, s akik, alig hogy betekintettek tartalmába, mint halálhozó bacilusok, a test leggyöngébb részeire telepednek. Oda sem ereszkedem le, hogy tudomást vegyek azokról a bomlott eszű rágalmazókról, - szerencsére kevesen vannak - akik dühöngnek a náluk ismertebb írók ellen, és még árnyékukat is megugatják, mert azt remélik, hogy a közönség figyelmét vonják magukra, ha ily írónak hitelét rontják. Ezek éveken át azt hajtogatták, hogy a Theosophist-ban hirdetett tanokat, melyek az Esoteric Buddhism-ban jutottak legtökéletesebben kifejezésre, mind a jelen író találta ki, azután pedig megfordultak, és az Isis Unveiled-ről és a többiről azt híresztelték, hogy Eliphas Lévi-től(!), Paracelsus-tól(!!) és mirabile dictu, a buddhizmusból és a brahmanizmusból (!!!) vett

plágium. Éppen úgy vádolhatnák Renan-t, hogy a Vie de Jésus-t a szentírásból lopta, és Max Müllert, hogy Sacred Books of the East, vagy Chips című munkáit a brahminok és Gautama, a Buddha filozófiájából vette. De a közönségnek általában és a Titkos Tanítás olvasóinak megismételhetem, amit mindvégig hangoztattam, és amit Montaigne szavaiba öltöztetek: „Uraim, én itt csak bokrétába kötöttem a leszedett virágokat, sajátomból nem adtam hozzá semmit, csak a szálat, amely őket összetartja". Tépjék a „szálat” darabokra, és vágják szét foszlányokra, ha úgy tetszik. Ami a TÉNYEK bokrétáját illeti, - azt soha el nem tüntethetik, legfeljebb nem veszik figyelembe Többet nem tehetnek Búcsúzásul még néhány szót szeretnénk szólni erről az első kötetről. Némely az imént szóba hozott tárgy talán nem látszik helyén valónak olyan Bevezetésben, mely főképpen kozmogóniára vonatkozó részt előz meg, de a már

említett megfontolásokhoz még egy másik is járult, és ez arra indított, hogy azokat is érintsem. A megállapításokat minden olvasó mindenesetre saját ismerete, tapasztalata és tudata szerint fogja bírálni, arra építve, amit már ismer Ezt a tényt az írónak állandóan szem előtt kell tartania, ezért hivatkozik oly gyakran ebben az első könyvben olyan dolgokra, amelyek tulajdonképpen a munka egy későbbi részébe tartoznak. De nem lehetett ezeket elhallgatni, nehogy az olvasó úgy nézzen erre a munkára, mint egy tündérmesére, mint valamely modern agy képzelődésére. Így a Múlt segítségünkre lesz abban, hogy megértsük a JELENT, ez pedig abban, hogy jobban megbecsüljük a MÚLTAT. A mai tévedéseket meg kell magyaráznunk, és ki kell irtanunk S mégis több mint valószínű, - sőt a jelen esetben biztosra vehetjük - hogy a hosszú 29 korszakok és a történelem tanúsága, csak a nagyon intuitív emberekre lesz hatással, ami anynyi,

mintha azt mondanánk: nagyon kevésre. De ebben és minden hasonló esetben az igazságszerető és hívő ember azzal vigasztalódhat, hogy megajándékozza a kételkedő modern szadduceust megátalkodott makacsságának és vakbuzgóságának matematikai bizonyítékával és emlékeztetőjével. A Francia Akadémia levéltárában még mindig megvan valahol a valószínűség híres törvénye, melyet algebrai művelettel néhány matematikus dolgozott ki a kételkedők számára Így szól: „Ha két személy bizonyít egy tény mellett, s így mindegyik a bizonyosság 5/6 -át adja annak, akkor e ténynek bizonyossága lesz, azaz valószínűsége úgy fog aránylani valószínűtlenségéhez, mint 35 az 1-hez. Ha három ilyen bizonyíték találkozik, a bizonyosság 215/216 lesz. Tíz személy egyezése, melyek mindegyike ½ bizonyosságot állít, 1023 /1024 –et ad, stb. Ilyen bizonyosság kielégítheti az okkultistát is, és ennél többet nem kell kívánnia. 30

ELŐSZÓ LAPOK EGY TÖRTÉNELEM ELŐTTI IDŐSZAKBÓL Egy Ősi Kézirat van az író szeme előtt - pálmalevelek gyűjteménye, amelyeket valami különleges, ismeretlen eljárással vízzel, tűzzel és levegővel szemben ellenállóvá tettek. Az első lapon tiszta fehér körlap, fénytelen, fekete alapon. A következő lapon ugyanaz a körlap, de pont van a közepén. Az első, amint ezt a tanítvány tudja, a Világegyetemet ábrázolja az Örökkévalóságban, mielőtt a még szunnyadó energia újraébredt, mielőtt az Ige* későbbi rendszerekbe kiáradt volna. A pont az eddig szeplőtlen körlapon, a Tér és az Örökkévalóság a Pralaya-ban: a megkülönböződés (differentiation) virradatát jelzi. Ez a Pont a Világtojásban (l. II Rész: „A Világ-Tojás”), a benne levő csíra, amely a Világegyetemmé, a MINDEN-né, a határtalan, időszakonként megjelenő Kozmosz-szá fog válni, mert ez a csíra időszakonként és váltakozva szunnyadó és tevékeny. Az egy

kör az isteni Egység, ahonnan minden ered, és ahova minden visszatér. Kerülete - egy szükségképpen korlátolt jelkép, az emberi elme korlátoltságára tekintettel - jelzi az absztrakt és mindenkor megismerhetetlen JELENLÉT-et (Presence), és a síkját, az Egyetemes Lelket, noha a kettő egy. Az, hogy csak a körlap fehér és az alapja köröskörül fekete, világosan mutatja, hogy csupán a síkját ismerheti meg az ember, noha ez az ismeret is még homályos és ködös. Ezen a síkon kezdődnek a Manvantarikus megnyilvánulások, mert ebben a LÉLEK-ben szunnyad a Pralaya alatt az Isteni Gondolat1, amelyben minden jövendő Kozmogónia és Teogónia terve van elrejtve Az EGY ÉLET ez, az örök, a láthatatlan, de mégis Mindenütt-Jelenlevő, kezdet és vég nélkül való, s mégis időszakos rendszeres megnyilvánulásaiban, amely időszakok között a nem-Létezés sötét titka uralkodik. Öntudatlan és mégis feltétlen Öntudat; felfoghatatlan (unrealisable),

mégis az egyetlen önmagában létező valóság (reality), valóban „káosz az érzékeknek, Kozmosz az értelemnek.” Egyetlen feltétlen sajátossága (attribute), s ez Ő MAGA az örök, szüntelen mozgás. Ezt hívják ezoterikus nyelven a „Nagy Lélegzet”-nek;2 ez a világegyetem állandó mozgása, a határtalan, mindig jelenlevő TÉR értelmében Ami mozdulatlan, az nem lehet Isteni. Már pedig valóságban nincs semmi feltétlenül mozdulatlan az egyetemes lelken belül. * Angolban: „Word”. Ezt a sajtóhibát a III kiadásban „World”-re (világ) javították Alig szükséges az olvasót még egyszer figyelmeztetnünk arra, hogy az „Isteni Gondolat”, éppen úgy mint az „Egyetemes Elme” kifejezésre nem úgy kell tekinteni, mintha még csak homályosan is, valami értelmi folyamatot jelezne, hasonlót ahhoz, aminőt az ember kifejt. Az „Öntudatlan” a teremtést, vagyis inkább a Fejlődést célzó, nagy tervéhez „minden tudásnál magasabb,

tisztánlátó (clairvoyant) bölcsesség” révén jutott Ez a Vedanta nyelvezetében feltétlen Bölcsességet jelent. Csak akik megértik, hogy milyen magasra szárnyal az Intuíció az érvelő gondolat lassú folyamata fölött, azok alkothatnak igen halvány fogalmat arról az abszolút Bölcsességről, mely az Idő és a Tér fogalmát meghaladja Az elme, ahogy mi ismerjük, változó tartamú, erősségű, összetételű stb öntudati állapotokra bontható szét - valamennyi végül is az érzékelésen alapszik, ez pedig Maya Az érzékelés szükségképpen ismét korlátozást tételez fel. Az ortodox Theismus személyes Istene érzékel, gondolkozik, és érzelmeknek van alávetve; bánatot és „ádáz haragot” érez De az ilyen lelki állapotok elgondolása világosan magában foglalja azt az elképzelhetetlen feltevést, hogy az izgató ingerek kívülről hatnak rá Nem is szólva arról a lehetetlenségről, hogy változatlanságot tulajdonítunk olyan Lénynek,

melynek érzelmei együtt hullámzanak ama világok eseményeivel, amely világokon uralkodik Így az olyan Személyes Istenről alkotott fogalmak, aki változatlan és végtelen, lélektanilag, vagy ami még rosszabb, filozófiailag nem bizonyulnak helyesnek. 2 Platón Beavatottnak (Initiate) bizonyul, amikor a Cratylus-ban azt mondja, hogy a θεός szó θέειν „mozogni”, „szaladni” igétől származik, mert az első csillagászok, akik az égitestek mozgását megfigyelték, a bolygókat θεοί-nek, isteneknek nevezték. (l II könyv: „A kereszt és a Kör szimbolizmusa”) Később a szó más kifejezést hozott létre: άλήθεια - „Az Isten Lélegzete" 1 31 Majdnem öt századdal Kr. e Leukippos, Democritos tanítója azt állította, hogy a Tér örökké tele van szüntelen mozgástól hajtott atomokkal. Ez a mozgás idővel, amikor ezek az atomok összetömörültek, forgó mozgást hoz létre, és a kölcsönös összeütközések

oldalmozgásokat szülnek. Epicuros és Lucretius ugyanazt tanították, csakhogy az atomok oldalmozgásához a vonzódás (affinity) fogalmát is fűzték - ami okkult tanítás Amióta az ember örökségét elfoglalta, amióta először jelentek meg a bolygó építői, amelyen él, a meg nem nyilatkozott Istenséget egyetlen filozófiai aspektusában ismerték fel és gondolták el, mint egyetemes mozgást, mint a teremtő Lélegzet Természetben való rezdülését. Az okkultizmus az „Egy Létezés”-t így foglalja össze: „Az Istenség titokzatos élő (vagy mozgó) Tűz, és ennek a láthatatlan Jelenlétnek örök tanúi a Világosság, Hő és Nedvesség”, ez a háromság magában foglal a természetben minden jelenséget,1 és minden jelenségnek oka. Az Intrakozmikus mozgás örök és meg nem szűnő; a kozmikus mozgás (a látható, vagyis az érzékelésnek alávetett) időszakonként ismétlődő. Mint örök elvontság a MINDIGJELENLEVŐ, mint megnyilvánulás

mind a jövő irányában, mind az ellenkezőben véges, a kettő pedig alfája és omegája az egymást követő újra építéseknek. A Kozmosznak - a NOUMENON-nak semmi köze sincs a jelenségek Világának okozati viszonyaihoz. Csakis az iratra-kozmikus lélekre, a változatlan Isteni Gondolatban levő eszményi világegyetemre vonatkozva mondhatjuk: „Soha sem volt kezdete, és vége sem lesz”. S bár testére, vagy Kozmikus szervezetére nézve nem mondhatjuk azt, hogy volt első, vagy valaha lesz utolsó felépítése, mégis minden új Manvantara-kor szervezetét úgy tekinthetjük, mint az elsőt és az utolsót abból a fajtából, mert minden alkalommal magasabb síkon alakul ki . Csak néhány éve, hogy azt állítottuk: Az ezoterikus tanítás, éppúgy, mint a buddhizmus és brahmanizmus, de még a Kabbala is, azt hirdeti, hogy az egy végtelen és ismeretlen Lényeg (Essence) öröktől fogva van, és rendszeres és harmonikus egymásutánban vagy tétlen, vagy

tevékeny. A Manu költői kifejezésmódja ezeket az állapotokat Brahmâ „Nappalainak” és „Éjjeleinek” nevezi Brahmâ vagy „ébren” van, vagy „alszik”. A Svâbhâvika-k, vagyis a buddhizmus legrégibb iskolájának filozófusai (ez az iskola Nepálban még most is megvan), ennek a „Lényegnek” (Essence) csak tevékeny állapotáról elmélkednek, s Svâbhâvat-nak nevezik. Együgyűnek tartják, hogy a tétlen állapotban levő elvont és „megismerhetetlen” erőről elméleteket állítsanak fel. Ezért mind a keresztény teológusok, mind a modern tudósok ateistáknak mondják őket, mert egyikük sem tudja ez iskola filozófiájának mélységes logikáját megérteni. A keresztények nem ismernek más Istent, mint a megszemélyesített másodlagos erőket, amelyek megalkották a látható világegyetemet, és melyek az ő vallásukban az emberi alakot öltöt Istenné váltak, - a hímnemű Je1 Nominalisták, amidőn Berkeley-vel együtt úgy érvelnek,

hogy „lehetetlen . a mozgás elvont fogalmát megalkotni a mozgó testtől függetlenül” („Principles of Human Knowledge". Bevezetés 10 sz), feltehetnék a kérdést: ,,Mi az a test, amely azt a mozgást előidézi? Anyag-e? Akkor Személyes Istenben hisztek?” stb. stb Ezekre később válaszolunk e Könyv Függelékében. Addig is, mint koncepcionalisták követeljük jogainkat Roscelini-nek a nominalizmusról és a realizmusról szóló anyagias nézeteivel szemben. Edward Clodd, a tudomány egyik legképzettebb szószólója mondja: „Felfedezett-e a tudomány valamit, ami gyengíti a régi szavakat, vagy ellentmond nekik, amelyekben minden múlt, jelen és eljövendő vallás Lényege benne van, vagyis: cselekedjél helyesen, légy irgalmas, járulj alázatosan Istened elé?” Egyetértünk, feltéve, hogy e szóval: Isten nem a durva antropomorfizmust jelöljük, amely még mindig gerince a ma általános teológiai felfogásunknak, hanem a jelképes fogalmát

annak, ami a Világegyetem Élete és Mozgása. Ha ezt fizikailag ismerjük, akkor ismerjük a jelen, múlt és jövő időt, amint a jelenségek egymásutánjában létezik, s ha ezt erkölcsi tekintetben ismerjük, akkor ismerjük, hogy mi volt, mi van és mi lesz az emberi öntudaton belül. (L„Science and the Emotions” London, Finsbury-ben, South Place Chapel-ben tartott előadás, 1885. dec 27-én) 32 hovává, aki mennydörgés és villámlás közepette tombol. A racionális tudomány pedig a buddhistákban és a Svâbhâvikákban az őskor „pozitivistáit” látja Ha ez utóbbiak filozófiáját egyoldalúan ítéljük meg, akkor materialistáinknak saját szempontjukból igazuk lehet A buddhisták azt állítják, hogy nincs Teremtő, hanem a teremtő erők végtelen sokasága, amely együttvéve az egy örök állagot (substance) alkotja Ennek lényege kifürkészhetetlen - s így igazi filozófus nem elmélkedhet róla Szókratész állhatatosan

visszautasította, hogy az egyetemes létezés rejtélyéről vitatkozzék, s mégis soha senki sem gondolt volna arra, hogy ateizmussal vádolja, kivéve azokat, akik vesztére törtek Egy tevékeny korszak kezdetén - mondja a Titkos Tanítás - ez az Isteni lényeg (essence), örök és változatlan törvénynek engedelmeskedve, kívülről befelé és belülről kifelé terjeszkedik. Ez a jelenségekben megnyilvánuló, vagy látható világegyetem az így fokozatosan mozgásba hozott kozmikus erők hosszú láncának végső eredménye. Hasonlóképpen, amikor visszatér a tétlen állapot, az Isteni lényeg összehúzódik és az előző teremtés műve lassanként, és fokozatosan feloszlik. A látható világegyetem felbomlik, anyaga szétszóródik és a „sötétség” magányosan egyedül mereng újra a „mélység” színe felett. Hogy a Titkos Könyvekből vett szóképet használjuk, amely a gondolatot még tisztábban kifejezi, „az ismeretlen lényegnek” egy

kilégzése hozza létre a világot, és egy belégzése okozza eltűnését. Ez a folyamat örökkön öröktől fogva ment végbe, és a jelenlegi világegyetemünk csak egy a végtelen sorozatban, amelynek nem volt kezdete és nem lesz vége. (l „Isis Unveiled”, továbbá „Brahmâ nappalai és éjjelei” a II. Részben) Ezt az idézetet, amennyire csak lehet, meg fogjuk magyarázni a jelen munkában. Noha, úgy ahogyan most közöljük, semmi újat nem tartalmaz az orientalista számára, mégis ezoterikus értelmezése talán sok olyat foglal magában, ami eddig teljesen ismeretlen maradt a nyugati tanítvány előtt. Az első ábra üres körlap: ○, a második ábra az ősrégi jelképben szintén körlap, de benne van egy pont: ⊙ - az első megkülönböződés az örökön-örök természet időszakos megnyilvánulásában, a nem-nélküli és végtelen „Aditi az AZ-ban” (Rig Véda), a pont a körlapban, vagyis a potenciális Tér az absztrakt Térben. A harmadik

fokon a pont átmérővé alakul át, így: ⊖ Most egy Isteni szeplőtlen Anya-Természetet jelképez, a mindent átölelő, feltétlen végtelenségen belül. Mikor az átmérőt függőleges vonal metszi, így: ⊕ a világ-keresztté válik. Az emberiség elérte harmadik gyökérfaját; ez a jele annak, hogy az emberi élet megkezdődik. Mikor a kör kerülete eltűnik, és csak a ╋ marad meg, ez azt jelzi, hogy az embernek az anyagba való esése beteljesedett, és a NEGYEDIK faj kezdődik. A kereszt a körön belül tiszta pantheizmust jelképez; mikor a kereszt kör nélkül maradt, az ábra fallikussá vált. Ugyanaz és mégis más jelentősége volt, mint a körbe írt TAU-nak, vagy mint „Thor kalapácsá”-nak, az úgynevezett Jaina keresztnek, vagy egyszerűen Szvasztikának, a körön belül. A harmadik jelkép - az átmérő vízszintes vonalával két részre osztott kör - a teremtő (még tétlen, passzív, mert nőnemű) Természetnek első

megnyilvánulását jelenti. Az emberről alkotott, a nemzéssel kapcsolatos, első homályos fogalom nőnemű, mert az ember jobban ismeri anyját, mint atyját. Ezért szentebbnek tartották a női istenségeket, mint a férfi istenségeket A Természet ezért nőnemű és bizonyos fokig tárgyias és megfogható és a szellemi princípium, amely megtermékenyíti, el van rejtve Azzal, hogy a körben levő vízszintes vonalra függőleges vonalat húztak, alakult a Tau - ⊤ - a betűnek legrégibb alakja. Ez a harmadik gyökérfajnak volt a jele (glyph), szimbolikus Bűnbeesésének napjáig - vagyis, amikor a természe33 tes fejlődés folytán a nemek különváltak; ekkor az ábra kettős jellé, vagy jelképpé vált: vagyis a kör, azaz a nem-nélküli élet átalakult, vagy különvált. A mi Ötödik Fajunk alfajaival, ez a jel a szimbológiában a legelőbb alakult fajok1 héber zákhár-jává és negébäh-vá vált; azután átváltozott az egyiptomi jellé (az élet

emblémája), és még később a Vénusz jelévé ♀. Azután jön a Szvasztika (Thor kalapácsa, vagy a mostani „hermetikus kereszt”), amely teljesen elvált körétől, s így tisztán fallikussá lett. Káli Juga-nak ezoterikus jelképe a megfordított ötágú csillag, két ágával (csúcsával) ég felé fordulva: - az emberi boszorkányság jele; ezt a helyzetet minden okkultista „bal kéz”-ről valónak ismeri fel, és a szertartásos mágiában használják.2 Reméljük, hogy ennek a műnek olvasása közben a nagyközönségnek a panteizmusról alkotott, téves fogalmai meg fognak változni. Helytelen és igazságtalan, hogy a buddhistákat és az Advaita Okkultistákat ateistáknak nézik. Ha nem is mind filozófus, de legalább mindegyik logikus gondolkodó, mert ellenvetéseik és érveik szigora következtetésen alapulnak Valóban, ha a hinduk Parabrahman-ját úgy tekinthetjük, mint más népek rejtett és névtelen istenségeinek képviselőjét, akkor ebben

a feltétlen Princípiumban megtaláljuk az ősképet (prototípus), amelynek a többi mind másolata. Parabrahman nem „az Isten”, mert ő nem valamely Isten3 „Ő az, ami legfőbb és nem legfőbb” (parâvara), magyarázza a Mandukya Upanishad (2. 28) Ő „Legfőbb” mint OK, nem legfőbb, mint okozat Parabrahman egyszerűen, mint „Páratlan Valóság” (Secondless Reality), a mindent magában foglaló Kozmosz, vagyis inkább a végtelen kozmikus Tér - természetesen a legmagasabb szellemi értelemben. Mivel Brahman (semleges) a változatlan tiszta, szabad, el nem pusztulható, legfőbb Gyökér „az EGY igaz Létezés, Paramârthika”, és az abszolút Chit és Chaitanya (értelmiség, öntudat), azért nem lehet megismerő, „mert az AZ (THAT)-nak nem lehet tárgya a megismerésre”. Mondhatjuk-e, hogy a láng a Tűz lényege? Ez a Lényeg a „Világegyetem ÉLETE és VILÁGOSSÁGA, ellenben a látható tűz és a láng: pusztulás, halál és minden rossz”. „A

Tűz és a Láng elpusztítja az Arhat testét; lényegük azonban halhatatlanná teszi őt”. (Bodhimor, II könyv) „A feltétlen szellem megismerése, mint a nap fénye, vagy mint a tűz melege nem egyéb, mint maga „a feltétlen Lényeg”, mondja Sankarâchârya. Ő „a Tűz szelleme”, nem a tűz maga; ezért „a tűznek sajátosságai (attributes) a hő, vagy a láng, nem sajátosságai a Szellemnek, hanem annak, aminek ez a Szellem az öntudatlan oka”. A fenti mondat nem igazi alaphangja-e a későbbi Rózsakeresztes filozófiának? Parabrahman, röviden mondva, összefoglaló aggregátuma (collective aggregate) a Kozmosz végtelenségében és örökkévalóságában, az „AZ" (That) és „EZ" (This), amire szétosztó aggregátumokat (distributive aggregates) alkalmazni nem lehet.4 1 L. a „Source of Measures” c jelentős művet, ahol az író megmagyarázza a zákhár szónak az igazi értelmét, amelytől a „sacred”, „sacrament” szavak

származnak Ezek, bár tisztán fallikusak, most a „szentség" fogalommal rokon értelműek. 2 A nyugati matematikusok és néhány amerikai kabbalista mondják, hogy a Kabbalában is „a Jehovah névnek értéke egy kör átmérőjének az értéke.” Tegyük hozzá ehhez a tényt, hogy Jehovah a harmadik Sephiroth, azaz Binah, ami nőnemű szó, és megvan a rejtély kulcsa. Ez a név (Jehovah,) a Genezis első fejezeteiben kétnemű, de bizonyos kabbalisztikus átalakulások útján, teljesen hímneművé, kainikussá és fallikussá válik A zsidók a pogány istenek közül választottak istenséget, és különleges nemzeti Istent csináltak belőle. Ehhez fordultak, mint az „egy élő Istenhez”, az „Istenek Istenéhez”. Azután ezt az istentiszteletet egy-Isten-imádónak (monoteistának) hirdették Ez a tény azonban nem változtatja ezt az istenséget azzá az EGY Princípiummá, melynek „egysége nem fér össze többszörösödéssel, változással vagy

formával,” különösen akkor nem, ha priapikus istenségről van szó, amilyennek Jehovát most kimutatják 3 Parabrahm is not „God”, because It is not a God. 4 L. G A Jacob őrnagy: „Vedanta Sara”, valamint Cowel fordításában „The Aphorisms of Sândilya” 42. o 34 „Kezdetben Ez volt az Én, csak egy”.1 (Aitareya Upanishad) A nagy Sankarâchârya úgy magyarázza, hogy „EZ” a világegyetemre (Jagat-ra) vonatkozik, míg a „kezdetben” szó azt jelenti, hogy a megnyilvánult világegyetem újra létrejötte előtt Ezért a panteisták nem a teremtőt, vagy inkább teremtőknek összefoglaló aggregátumát tagadják, amikor visszhangozzák azt, ami az Upanishadokban épp úgy megvan, mint a Titkos Tanítás-ban, t. i hogy „ez” nem tud teremteni; ők csak nagyon logikusan vonakodnak attól, hogy „teremtést” és különösen alakítást - tehát valami végest - a Végtelen Princípiumnak tulajdonítsanak. Szerintük Parabrahman passzív ok, mert

Feltétlen Ok, a feltételektől független (unconditioned) Mukta. Csak korlátozott Mindentudást és Mindenhatóságot nem tulajdonítanak ez utóbbinak, mert ezek mégis csak tulajdonságok (amint az ember felfogásában visszatükröződnek) és mert Parabrahman-nak, mint a „Legfőbb MINDEN”-nek, (Supreme All), a Természet mindenkor láthatatlan Szellemének és Lelkének, a változhatatlannak és öröknek, nem lehetnek tulajdonságai. A feltétlenség természetesen kizárja azt, hogy a végesnek vagy feltételezettnek bármely fogalma vele kapcsolatos legyen. És ha a vedantista azt állítja, hogy tulajdonságok csupán Parabrahman emanációjához tartoznak, és ezt elnevezi „Isvara plus Májá"-nak és Avidja-nak (Agnoszticizmus és Nem-tudás, inkább mint tudatlanság), akkor nehéz ebben a felfogásban ateizmust találnunk.2 Minthogy nem lehet Sem két VÉGTELEN, sem két FELTÉTLEN egy olyan világegyetemben, melyet határtalannak tartunk, ezt a magában

létezést alig fogatatjuk fel úgy, hogy személyesen teremt. A véges „lények” érzékei és felfogó képessége számára az AZ a Nem-„létezés” (Non-„being”), abban az értelemben, hogy ez az egy LÉTEZÉS (BE-NESS). Mert ebben a MINDEN-ben van elrejtve a vele együtt öröktől fogva való (coeternal) és egyidejű (coeval) emanációja, vagy a benne rejlő kisugárzása, mely miután időszakonként Brahmâ-vá (a hím-nő potenciává) lesz, a megnyilvánult világegyetemmé válik, vagy - azzá kiterjeszkedik. Narayana a Tér vizein (absztrakt) mozogván, átváltozik a konkrét állag vizeivé, melyeket ő mozgat, aki a megnyilvánult IGÉ-vé, vagyis Logosszá válik Az ortodox Brahminok kelnek ki legjobban a Panteisták és Advaitee-k ellen, és ateistáknak nevezik őket. Kénytelenek azonban elfogadni azt, - ha ugyan a Manu-nak van valami tekintélye ebben a kérdésben - hogy Brahmâ, a teremtő meghal minden „Korszakának” végén (100 isteni esztendő

- olyan időszak, melyet a mi éveinkben tizenöt számjeggyel lehet csak kifejezni). Még sincs közöttük olyan filozófus, aki ezt a „halált” más értelemben fogná fel, mint a létezés megnyilvánult síkjáról való ideiglenes eltűnés, vagyis időszakos pihenés értelmében. Az Okkultisták ennélfogva a fenti tanra nézve egyetértenek az Advaitee Vedanta filozófusokkal. Kimutatják, hogy lehetetlen bölcseleti alapon elfogadni azt a gondolatot, hogy a feltétlen MINDEN teremti, vagy éppen fejleszti az „Arany Tojás”-t, amelybe szerintük bevonul, hogy átalakuljon Brahmâ-vá, a Teremtővé, aki később istenekké és az egész látható Világegyetemmé terjeszkedik ki. Azt mondják, hogy feltétlen Egység nem válhat végtelenséggé, mert a végtelenség valaminek határtalan kiterjedését, és ennek a „valaminek” állandóságát 1 „This was the Self, one only". Mindazonáltal elfogult és nagyon is fanatikus keresztény orientalisták

szeretnék bebizonyítani, hogy ez tiszta ateizmus. Jacob őrnagy is bizonyítja ezt „Vedanta Sara” c munkájában Mégis az egész ókor visszhangozza a vedantai gondolatot: „Omnis enim per se divom natura necesse est, Immortali aevo summa cum pace fruatur.” (Lucretius: De rerum natura, II. 646, 647) 2 35 tételezi fel. És az Egy Minden, így mint a Tér, - mely ezen a Földön, vagyis a mi létezési síkunkon egyetlen értelmi és fizikai képviselője - az észlelésnek sem tárgya, sem alanya Ha feltételezhetnénk azt, hogy az Örök Végtelen Minden, a Mindenütt jelellevő Egység, ahelyett, hogy az Örökkévalóságban léteznék, időszakos megnyilvánulással ezer és ezeralakú Világegyetemmé, vagy megsokszorozódott személyiséggé válik, akkor ez az Egység megszűnne egység lenni. Helytelen Locke-nak az a gondolata, hogy „tisztán a tér (pure Space) sem ellenállásra, sem mozgásra nem képes” A Tér sem „határtalan űr”, sem

„feltételektől függő teltség,”1 hanem mind a kettő A feltétlen elvontság síkján az örökké megismerhetetlen istenség, - amely csak a véges elmék2 számára, és a mayavikus észlelés síkján űr, a Plénum (teltség) a feltétlen tartalmazója mindennek, ami van, akár megnyilvánult, akár nem, s ezért: az a FELTÉTLEN MINDEN. Nincs különbség a keresztény apostol mondása: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk”, és a hindu Rishi-é között: „A Világegyetem Brahman- (Brahmâ-)ban él, tőle ered és hozzá visszatér”; mert Brahma (semleges) a meg nem nyilvánult, ez a világegyetem in abscondito; Bralmâ pedig a megnyilvánult, a Logosz; ezt hímnővé3 tették a jelképes ortodox dogmákban. Mivel mindkettő a Beavatott Apostol Istene és a Rishi-é, a meg nem látott (unseen) és a látható TÉR. Az ezoterikus szimbolizmusban a Tért „a Hétbőrű Örök Anya-Atyának” nevezik A meg nem különböződött felületétől a megkülönböződött

felületéig hét rétegből áll. „Mi az, ami volt, van és lesz, akár van világegyetem, akár nincs; akár vannak istenek, akár nincsenek?” kérdezi az ezoterikus senzar Káté. És az adott válasz: a TÉR Tehát nem az egy, ismeretlen, mindig jelenlevő Istent a Természetben, vagy a Természetet in abscondito vetik el, hanem az emberi dogma Istenét és a megtestesített (humanized) „Igét”. Végtelen elbizakodottságában és vele született gőgjében és hiúságában, az ember szentségtörő kezével maga alakította az Istent abból az anyagból, amelyet saját kicsi agyműhelyében talált, és rákényszerítette az emberiségre, mint az egy fel nem fedett TÉR-től4 1 Space is neither a „limitless void” nor a conditioned fullness. A két legfőbb istenségnek, Brahmâ-nak és Vishnu-nak a neve is már régen kellett volna, hogy sejtesse ezoterikus jelentőségét. Mert az egyiknek, Brahman vagy Brahm-nak gyökerét egyesek a Brih, „növekedni” vagy

„terjeszkedni” szótól származtatják (l, Calcutta Review LXVI. kötet, 141) A másikét pedig, Vishnu-ét a Vis gyökértől, „áthatni”, „behatolni a lényeg természetébe”, mert Brahmâ-Vishnu az a végtelen TÉR, amelynek az Istenek, a Rishi-k, a Manu-k, és ebben a világegyetemben minden, csak a potenciái – Vibhútayahai. 3 L. Manu történetét Brahmâ-ról, aki testét hím- és nőneműre osztja, utóbbi a nőnemű Vâch, akiben Virâj-ot teremti, és hasonlítsd össze ezt a Genesis II, III. és IV fejezetének ezotériájával 4 Az okkultizmus valóban a levegőben van ennek a mi századunknak a végén. Nem régiben megjelent, sok más munka között, különösen egyet ajánlanánk az elméleti Okkultizmus tanítványainak, akik a mi speciális emberi síkunk birodalmán túl nem merészkednek. A mű címe: „New Aspects of Life and Religion”, Henry Pratt, M. P-től Az egész könyv csupa ezoterikus tétel és filozófia, de utóbbit a befejező

fejezetékben a szerző feltételes pozitivizmusnak látszó szelleme többé-kevésbé korlátozza Mindazonáltal azt érdemes idézni, amit a Térről, mint „az ismeretlen Első Ok”-ról mond: „Ez az ismeretlen valami, amint így az Egyetlen Egység első megtestesítésének ismerik fel, és azzal azonosítják, láthatatlan és megfoghatatlan” (feltesszük, hogy az absztrakt Térről van szó); „és mert láthatatlan és megfoghatatlan, azért megismerhetetlen is.” És ez a megismerhetetlenség arra a téves feltevésre vezetett, hogy csak egyszerűen űr, csak befogadó képesség (capacity). De még ha feltétlen űrnek tekintjük is, meg kell engednünk, hogy a tér vagy önmagában létező, végtelen és örök, vagy hogy rajta kívül levő, mögötte és felette álló első oka volt. „És mégis, ha ilyen okot találhatnánk és meghatározhatnánk, ez csak arra vezetne, hogy ráruháznánk a tulajdonságokat, amelyek különben a Térre illenek, s így a

kezdet nehézségét csak egy lépéssel hátrább tolnánk, anélkül, hogy több világosságot nyernénk az első okról”. (5 oldal) „Éppen ezt tették azok, akik egy antropomorfikus Teremtőben hisznek, egy Istenben, aki a világegyetemen kívül van (extra-cosmic), nem pedig a világegyetemben lévő (intracosmic) Istenben. Pratt igen sok témája, mondhatnánk a legtöbb, régi kabbalisztikus eszme és elmélet; ezeket teljesen új köntösben mutatja be: valóban „Új nézőpontok” (New Aspects) a természetben rejlő okkultról. A Tér azonban, ha úgy tekintjük, mint „állagi 2 36 eredő, közvetlen kinyilatkoztatást. Az okkultista elfogad kinyilatkoztatást, de csak úgy, hogy az isteni, de azért mégis véges Lényektől, a megnyilvánult életektől ered, nem pedig a meg nem nyilvánulható EGY ÉLET-től. Azoktól a lényektől, kiket Legelső Ember-nek (Primordial Man), Dhyani-Buddha-knak, vagy Dhyan-Chohan-oknak hívnak. E lények a hinduk

„RishiPradzsápati-i”, az Elohim vagy „Isten fiak”, valamennyi nemzet Bolygó Szellemei, kik az emberek szemében Istenekké váltak. Az Okkultista Ádi-Sakti-t is, bölcseletileg Májá-nak, és az emberi Májá okának tekinti, mert Ádi-Sakti Múlaprakritinek, az AZ örök gyökerének, közvetlen kiáradása és Brahmâ-nak, a teremtő oknak, az Egyetemes Lélek Akâsa-i alakjában való nőnemű megnyilvánulása (aspect). De ez az állásfoglalás nem akadályozza őt meg abban, hogy létezésében higgyen addig, amíg ez a létezés tart, vagyis egy Mahámanvantara idejére, és abban sem, hogy az Akâsa-t - Múlaprakriti kiáradását1 - gyakorlati célokra alkalmazza, mivel a Világ-Lélek kapcsolatos valamennyi, a tudományban ismert és ismeretlen természeti jelenséggel. A világ legrégibb vallásai - exoterikusan, mert hisz az ezoterikus gyökér vagy alap egy és ugyanaz - a hindu, a mazdeai* és az egyiptomi. Azután jön az ezektől származott kaldeai mely

most teljesen elveszett a világ számára, kivéve az eltorzított szabeanizmust, amelyben a régészek most ismertetik. Azután mellőzve egy egész csomó vallást, amelyeket később megemlítünk, következik a zsidó; ez a vallás ezoterikusan így a Kabbalában, a babiloni mágia nyomdokain halad; exoterikusan, így a Genezisben és a Pentateuch-ban, allegorikus legendák gyűjteménye. Ha a Genezis négy bevezető fejezetét a Zohar megvilágításában olvassuk, azt látjuk, hogy ezek a Világ-Kozmogónia egyik kiválóan filozófiai jellegű lapjának töredékei. (l III. könyvet: Gupta Vidya és a Zohar) Jelképes formájukban csak gyermek-mesék, csúnya tövisek a tudomány és a logika testében, a Karma nyilvánvaló hatása. A rabbik, akik jól tudták, hogy Pentateuch-juk mit jelent, kegyetlen bosszúból hagyták, hogy ezek a fejezetek bevezetésül szolgáljanak a Kereszténységhez Néma tiltakozás volt ez megrablásuk ellen és a zsidók most határozottan

fölényben vannak hagyományos üldözőik felett A fent említett ezoterikus vallásokat, az Egyetemes tanítás megvilágításában, e munka folyamán fogjuk megmagyarázni Az Okkult Káté a következő kérdéseket és feleleteket tartalmazza: „Mi az, ami mindig van?” „A Tér, az örök Anupadaka.”2 „Mi az, ami mindig volt?” „A Csíra a Gyökérben.” „Mi az, ami mindig jön és megy?” ,,A Nagy Lélegzet” „Akkor tehát három Örökkévaló van?” „Nem, a három csak egy. Az, ami mindig van, egy; az, ami mindig volt, egy; az, ami mindig lesz és válik (is ever being and becoming), szintén egy: és ez a Tér.” egységet” - az „Élet eleven forrását” - éppen úgy, mint az „Ismeretlen Oknélküli Ok” is, a legrégibb dogma az Okkultizmusban, és évezredekkel korábbi, mint a görögök és latinok Pater-Aetherje. Így az „erő és anyag, mint a Térnek potenciái, elválaszthatatlanok és az Ismeretlennek ismeretlen

megnyilatkoztatói”. Valamennyiüket megtaláljuk az árja filozófiában; ott Visvakarman, Indra, Vishnu stb. stb személyesítik meg őket Mégis az említett munkában nagyon filozófiai módon és sokféle szokatlan megvilágításban jutnak kifejezésre 1 A Múlaprakriti kifejezést (Múla, „a gyökér” és prakriti, „a természet”) a meg nem nyilvánult ősanyagot jelenti, amelyet a nyugati alkimisták Ádám Földjének neveztek el. A Vedántisták e kifejezést Parabrahman-ra alkalmazzák, ellentétben a megnyilvánult anyagi világegyetemmel. Az anyag a vallási metafizikában kettős és az ezoterikus tanításban hetes, mint minden más a világegyetemben. Az anyag mint Múlaprakriti, meg nem különböződött és örök; mint Vjakta, megkülönböződötté és feltételezetté válik, a Svetâsvatara Upanishad I 8, és Devi Bhâgavata Purâna szerint A Bhagavad Gitáról szóló négy felolvasás szerzője, Múlaprakriti-ről szólva azt mondja: „Az ő (a

Logosz-nak) objektív szempontjából Parabrahman Múlaprakriti-nek látszik . Természetesen neki ez a Múlaprakriti, anyag, amint bármely anyagi tárgy nekünk is anyag . Parahrahman abszolút és feltétlen valóság, és Múlaprakriti föléje vetett fátyol-féle" (Theosophist VIII. kötet, 304 o) * Régi perzsa. 2 „Szülőnélküli”-t jelent, l. később 37 „Magyarázd meg, ó, Lanoo (tanítvány)”. - „Az Egy, megszakítatlan Kör (gyűrű), kerület nélkül, mert sehol sincs és mindenütt van; az Egy a Kör határtalan síkja, mely átmérőt csak a manvantarikus időszakok alatt mutat; az Egy az oszthatatlan pont, mely sehol sem található, de a manvantarikus időszakok alatt mindenütt észlelhető; az Egy a Függőleges és a Vízszintes, az Atya és az Anya, az Atyának csúcsa és alapja, az Anyának két vége, amelyek valóságban sehova sem érnek, mert az Egy a gyűrű, valamint az e gyűrűben levő gyűrűk is. Világosság a sötétségben

és sötétség a világosságban, „a Lélegzet, mely örök.” Kívülről befelé halad, ha mindenütt van, és belülről kifelé, ha sehol sincs - (azaz Májá,1 az egyik központ2) Kiterjeszkedik és összehúzódik (ki- és belégzés). Amikor kiterjeszkedik, az anya kibocsát és szétszór; amikor összehúzódik, az anya visszavon mindent, és magába gyűjt. Ez hozza létre a Fejlődés és Feloszlás időszakait, a Manvantara-t és a Pralaya-t. A Csíra láthatatlan és tüzes, a Gyökér (a kör lapja) hűvös, de a fejlődés és a manvantara alatt ruhája hideg és ragyogó. Forró lélegzet az Atya, ő falja fel a sok-arcú (heterogenous) Elemnek ivadékát, és meghagyja az egyarcúakat (homogeneous). Hűvös Lélegzet az Anya, teherbe esik velük, alakítja, szüli, és kebelébe visszafogadja őket, hogy (Brahmâ Napja, vagy a Manvantara) Virradatakor újra alakítsa őket. ” Hogy az átlag-olvasó tisztábban megérthesse, meg kell mondanunk, hogy az Okkult

Tudomány Hét Kozmikus Elemet ismer. Négy teljesen fizikai és az ötödik (Éter) félig anyagi, ez a mi Negyedik Körünk vége felé láthatóvá fog válni a levegőben, hogy mint a legfőbb uralkodjék a többi elemen az egész Ötödik Kör idején. A hátralevő kettő most még egészen kívül esik az emberi észlelés körén. De e kör hatodik és hetedik fajában már elvétve megjelennek, majd és a 6 illetőleg 7 körben ismertté fognak válni3 Ez a hét elem számtalan alelemével (sokkal több van, mint amennyit a tudomány ismer) az EGY és egyetlen Elemnek 1 Az ezoterikus filozófia, amely Májá-nak (vagyis a tudatlanság káprázatának) tart minden véges dolgot, szükségképpen ugyanabban a megvilágításban kell, hogy tekintsen minden intrakozmikus bolygóra és testre, amelyek mivel megszervezett testek, tehát végesek is. Ezért a kifejezés: „kívülről befelé halad stb” a mondat első részében, a Mahámanvantarikus időszak virradatára

vonatkozik, vagyis a nagy újrafejlődésre, amely időszakonként bekövetkezik, miután a Természet minden összetett formája (a bolygótól a molekuláig) teljesen felbomlott végső lényegébe és elemébe. A mondat második része a részleges vagy helyi manvantara-ra vonatkozik; ez lehet nap- vagy csak bolygó-manvantara is. 2 „Központ” („center”) alatt energia központot vagy Kozmikus gyújtópontot (focus) kell értenünk. Amikor egy bolygónak úgynevezett „teremtése” vagy kialakulása végbement amaz erő folytán, melyet az Okkultisták ÉLET-nek, és a Tudomány „energiá”-nak nevez, akkor a folyamat belülről kifelé megy végbe; minden atom, úgy mondják, az isteni leheletnek teremtő erejét rejti magába. Ezért, míg egy-egy abszolút pralaja után, amikor az előbb meglevő anyag csak EGY Elemből áll, és a LÉLEGZET „van mindenütt”, ez a Lélegzet kívülről befelé működik; addig a kisebb pralaja után, amikor minden megmaradt

status-quo-ban - úgyszólván megdermedt állapotban, mint a hold - a manvantara első megrezdülésekor, a bolygó vagy bolygók belülről kifelé kezdenek életre kelni. 3 Az eszmék fejlődési korszakaiban érdekes megfigyelni, hogy ősi gondolat miként tükröződik vissza modern elmélkedésben. Vajon Herbert Spencer olvasta-e és tanulmányozta-e a régi hindu filozófusokat, amikor „First Principles” c. munkájának egyik részletét (482 o) írta? Vagy talán benső percepciónak független felvillanása késztette őt arra, hogy félig helyesen, félig helytelenül ezt mondja: „mert a mozgás éppúgy, mint az anyag, mennyiségében meghatározott(?), ezért, úgy látszik, hogy amikor a változás, amely az anyag elosztásában mozgás folytán jön létre, határhoz ér, bármely irányban terjedjen is(?), az elpusztíthatatlan mozgás erre ellenkező elosztást tesz szükségessé. Nyilvánvaló, hogy a vonzás és taszítás egyetemesen együtt létező erői,

melyek amint láttuk - szükségképpen ritmust hoznak létre az összes kisebb változásokban mindenütt a világegyetemben, ily ritmust a változások összességében is tesznek szükségessé. - Ezek az erők majd mérhetetlen hosszú oly időszakot okoznak, melyben a túlsúlyban levő vonzó erők általános összehúzódást eredményeznek, majd pedig mérhetetlen oly időszakot, melyben a taszító erők vannak túlsúlyban, és általános szétoszlást okoznak - tehát a kifejlődés és feloszlás váltakozó időszakait.” 38 csak feltételes (conditional) átalakulásai és megnyilvánulásai (aspects). Ez az elem nem Éter,1 de még Akâsa sem, hanem ezeknek Forrása. Az Ötödik Elem, melyet a tudomány most egészen nyíltan védelmez, nem a Sir Isaac Newton-tól feltételezett Éter - noha ő így nevezi el, mivel elméjében valószínűleg az „Aether”-rel, az ókor „Atyja-Anyjá”-val társította. Newton ihlettől vezetve mondja: „A Természet

állandóan körben dolgozó munkás, folyadékot fejleszt szilárd testekből, megszilárdult testeket légneműekből és légneműeket a megszilárdultakból, finomat a durvából, durvát a finomból. Így talán az összes dolgok az Étertől származtathatók" (Hypoth 1675) Az olvasónak szem előtt kell tartania, hogy a közölt Stanzák csak a mi saját Bolygórendszerünk Kozmogóniáját tárgyalják és azt, ami körülötte látható egy Nap-Pralaya után. Az Egyetemes kozmosz fejlődésére vonatkozó titkos tanítást nem adhatjuk, mert a legfejlettebb elmék sem tudnák megérteni ebben a korszakban, és úgy látszik, nagyon kevés a Beavatott, még a legnagyobbak között is, akinek meg van engedve, hogy e tárgyról elmélkedjen. Sőt mi több. A Tanítók nyíltan mondják, hogy még a legmagasabb Dhyani-Chohan-ok sem hatoltak be soha sem ama határokon túlterjedő titkokba, mely határok a Naprendszerek milliárdjait elválasztják az úgynevezett

„Központi Naptól”. Ezért az, amit adunk, csak a mi látható Világegyetemünkre vonatkozik, „Brahmâ egy Éjjele” után. Mielőtt az olvasó tovább haladna, hogy elmélyedjen a Dzyan könyve Stanzáin, melyek a jelen munkának alapjául szolgálnak, feltétlenül szükséges, hogy megismertessük néhány alapvető fogalommal. Mert ezek hatják át az egész gondolatrendszert, amelyre a figyelmet felhívjuk, és mert ez a gondolatrendszer ezeken épült fel. Ez az alapvető gondolat számra kevés és tiszta felfogásuktól függ mindannak a megértése, ami azután következik Ezért nem kell mentegetődznünk, amikor az olvasót arra kérjük, hogy előbb ezekkel ismerkedjék meg, mielőtt magának a műnek olvasásához fogna. A Titkos Tanítás három alapvető előterjesztést tesz: 1.Egy mindenütt jelenlévő, örök, határtalan és változhatatlan PRINCÍPIUM (ALAPELV), amelyről lehetetlen elmélkedni, mert meghaladja az ember felfogó képességét, és mert

bármilyen emberi kifejezés vagy összehasonlítás csak kisebbítheti. A gondolat határán és elérési lehetőségén túl van, - Mandukja szavaival: „elgondolhatatlan és kimondhatatlan” Hogy ezek a gondolatok az átlagolvasó előtt világosabbá váljanak, induljon ki abból a feltevésből, hogy van egy feltétlen Valóság, amely minden feltételhez kötött megnyilvánult létezőt megelőz. Ez a végtelen és örök Ok, amelyet a jelen európai bölcseletlen homályosan mint „tudattalant” és „megismerhetetlent” fogalmaznak meg - a gyökértelen gyökere „mindennek, ami volt, van és valaha lesz.” Az örök Ok természetesen minden tulajdonságtól ment, és a megnyilvánult véges létezővel lényegében semmi viszonyban nincsen. Inkább „Létség”(Be-ness), mint létező (Being), (szanszkritban Sat) és minden gondolat vagy elmélkedés fölött van. 1 Bármi is legyen a Természettudomány nézete e tárgyról, az Okkult Tudomány korszakok óta

tanította, hogy Akâsa - amelynek az Éter legdurvább alakja - az ötödik egyetemes Kozmikus Princípium (ennek felel meg és ettől ered az emberi Manas), kozmikusan: ragyogó, hűvös, a hőt átbocsátó (diathermanous) plasztikus anyag, mely fizikai természetében teremtő, legdurvább megnyilvánulásaiban (aspects) és részeiben viszonylagos (correlative), de magasabb princípiumaiban nem változó. Előbbi állapotában az al-gyökérnek nevezik, és ragyogó hővel kapcsolatban „holt világokat kelt új életre” Magasabb megnyilvánulásában (aspect) a Világ Lelke, az alsóbban - a ROMBOLÓ. 39 Ezt a Lét-séget (Be-ness) a Titkos Tanításban két nézőponttal jelképezik. Egyrészt jelképezik az abszolút elvont térrel, amely puszta alanyiságot képvisel; a tér az egyetlen dolog, amelyet az emberi elme semmiféle fogalomból ki nem zárhat, és az egyetlen, amelyet önmagában fel nem foghat. Másrészt jelképezik az abszolút, elvont mozgással, amely a

feltétlen öntudatot képviseli. Még nyugati gondolkodóink is kimutatták, hogy az öntudat számunkra felfoghatatlan, ha a változástól elkülönítjük; a mozgás pedig legjobban jelképezi a változást, mely lényeges jellemzője. Az egy valóság ezen utóbbi megnyilvánulását a „Nagy Lélegzet” kifejezés is jelképezi. Oly szemléltető jelkép ez, hogy nem szorul további magyarázatta Így tehát a Titkos Tanítás első alapigazsága ez a metafizikai EGY ABSZOLÚT-LÉTEZÉS (BENESS), amelyet a véges értelem a teológiai Szentháromsággal jelképez. De talán segítségére lehetünk a tanítványnak, ha itt néhány további magyarázatot adunk. Herbert Spencer újabban azzal az állítással módosította agnoszticizmusát, hogy az „Első Ok”1 természete, lényegében talán ugyanaz, mint az öntudaté, mely bennünk felbuzog: röviden, hogy a Kozmoszt átható személytelen valóság a gondolatnak tiszta noumenonja. Az okkultista az „Első Ok”-ot

sokkal logikusabban az „Ok nélküli Ok”-tól, az „Örökkévaló”-tól és a „Megismerhetetlen”-től származtatja. Spencert ez a felfogása nagyon közel hozza az ezoterikus és Vedanta tanításhoz2 Parabrahman, az egy valóság, az abszolút öntudat mezeje, vagyis az a lényeg (Essence), amely a feltételes létezéshez való minden viszonyon kívül áll, és amelynek a tudatos csak feltételes jelképe. De amint gondolatban eltávolodunk ettől a (számunkra) abszolút tagadástól, azonnal jelentkezik a kettősség: a szellem (vagy tudat) és az anyag, az alany és a tárgy ellentétében. Szellemet (vagy tudatot) és az anyagot azonban nem szabad független valóságnak vennünk, hanem mint az Abszolútnak (Parabrahman-nak) két oldalát vagy megnyilvánulását, amelyek a feltételes akár alanyi, akár tárgyi létező (Being) alapját alkotják. Ha erre a metafizikai hármasságra úgy tekintünk, mint minden megnyilvánulás gyökerére, akkor a Nagy Lélegzet

a kozmosz előtti gondolatalkotás jellegét ölti magára. Az erő és minden egyéni tudat forrása és eredete (fons el origo), és a kozmikus fejlődés nagy tervében a vezérlő értelmet szolgáltatja. Másrészt a kozmoszelőtti gyökér-állag (Múlaprakriti) az Abszolút azon megnyilvánulása, amely a természet összes tárgyias síkjának alapja Amint a kozmoszelőtti gondolatalkotás minden egyéni öntudat gyökere, úgy a kozmoszelőtti állag az anyag alapja (substratum); megkülönböződésének különféle fokain. Ebből kiderül, hogy az Abszolút e két aspektusának ellentéte, a „Megnyilvánult Világegyetem” létezésének lényeges kelléke. A kozmikus állagtól külön, a kozmikus gondolatalkotás mint egyéni öntudat nem nyilvánulhatna meg, mivel az öntudat csak anyagi eszközön (szanszkritul upádhi) át buzog fel mint „én vagyok én”; mert fizikai alap szükséges ahhoz, hogy az egyetemes elme egy sugarát az összetettség bizonyos fokán

összpontosítsa. Viszont a 1 Az „első” szükségképpen feltételez valamit, ami „elsőnek jött létre,” ami „az első időben, térben, rangban” és ennélfogva véges és feltételes. Az „első” nem lehet a feltétlen, mert megnyilvánulás Ezért a keleti Okkultisták az elvont mindent az „Ok nélküli EGY OK”-nak, a „Gyökértelen Gyökér”-nek nevezik, és az „Első OK”-ot a Logoszra korlátozzák abban az értelemben, melyet Platón ad ennek a kifejezésnek. 2 L. Subba Row négy igen jó előadását a Bhagavad Gita-ról Theosophist, 1887, febr 40 kozmikus gondolatalkotástól külön, a kozmikus állag üres elvontság maradna, és az öntudat kibontakozása nem jöhetne létre. Ennélfogva a megnyilvánult világegyetemet kettősség hatja át, amely mint „megnyilvánulás”, mintegy a KÍVÜL-lét (EX-istence) igazi lényege. De mint az alany és a tárgy, a szellem és az anyag csupán ellentétes sarkai, csak megnyilvánulásai az

azokat szintézisbe foglaló Egy Egységnek, éppúgy a megnyilvánult világegyetemben ott van „az”, ami a szellemet az anyaghoz, az anyagot a szellemhez köti. Ezt a valamit, amit a nyugati gondolkodás jelenleg még nem ismer, az okkultisták Fohat-nak nevezik. Az a „híd”, amelyen át az isteni gondolatban lévő eszmék a kozmikus állagba, mint a „természet törvényei” vésődnek. Fohat így a kozmikus gondolatalkotás dinamikus energiája, vagy a másik oldalról nézve, értelmes közvetítője, minden megnyilvánulás vezérlő ereje, az „Isteni Gondolat”, amelyet a Dhyan Chohanok,1 a látható világ építői adnak tovább, és tesznek láthatóvá. Így a szellemtől, vagy kozmikus gondolatalkotástól ered tudatunk, és a kozmikus állagból erednek a különféle tudathordozó eszközök, amelyben a tudat egyénivé válik, és öntudatot vagy visszatükröződő tudatot ér el. Fohat pedig különféle megnyilvánulásaiban az elme és az anyag

közötti titokzatos láncszem, az éltető princípium, amely minden atomot életre villanyoz. A következő összefoglaló majd világosabb képet ad az olvasónak: (1) Az ABSZOLÚT, a Vedantisták Parabrhman-ja, vagy az Egy Valóság, SAT, amely . mind Abszolút Lét, mind Nem-Lét. (2) Az első megnyilvánulás, a személvtelen, és a filozófiában a meg nem nyilvánult Logosz, a „megnyilvánult” előfutára. Ez az „Első Ok”, az európai panteisták „Öntudatlan”-ja (3) Szellem-anyag, ÉLET, a „Világegyetem Szelleme”, Purusha és Prakriti, vagy a második Logosz. (4) Kozmikus fogalomalkotás, MAHAT vagy értelem, az egyetemes világ-lélek; az anyag kozmikus noumenonja, az értelmes működés alapja a természetben, és a természet értelmes működésének alapja; MAHA-BUDDHI-nak is nevezik. Az EGY VALÓSÁG; kettős aspektusai a feltételekhez kötött világegyetemben Továbbá a Titkos Tanítás azt állítja, hogy: 2. A Világegyetem örökkévalósága

összességében (in toto), mint határtalan sík időszakonként „játszótere a szüntelenül megnyilvánuló és eltűnő számtalan világegyetemnek” Ezeket „megnyilvánuló csillagoknak” és az „örökkévalóság szikráinak” nevezik. „A zarándok örökkévalósága”2 olyan, mint az „önmagában-létezés (Self-Existence) szemének egy-egy rebbenése”. (Dzyan könyve) „A világok megjelenése és eltűnése olyan, mint a rendszeres tengerjárás árapálya és dagálya” A Titkos Tanítás e második állítása a kiáramlás és visszaáramlás, az apály és dagály időszakossága örök törvényének feltétlen egyetemességét jelenti, amelyet a fizikai tudomány a természet minden részlegében megfigyelt és feljegyzett. A nappal és éjszaka, az élet és haA keresztény teológia arkangyaloknak, szeráfoknak stb nevezi őket 2 „Zarándok”-nak nevezik Monádunkat (a kettőt az egyben), megtestesüléseinek ciklusai alatt. Ez az egyetlen,

halhatatlan és örök princípium bennünk, elválaszthatatlan része a teljes egésznek - az Egyetemes Szellemnek, ahonnan kiáradt, és ahova visszamerül (is absorbed) a ciklus végén. Ha azt mondjuk, hogy az egy szellemtől kiárad (emanate), ügyetlen, helytelen kifejezést használunk, megfelelő szó hiányában A Vedantisták Sútrâtmâ-nak (Fonalléleknek), nevezik, de magyarázatuk is eltér némileg az okkultistákétól; a különbségnek magyarázatát azonban magukra a Vedantistákra hagyjuk. 1 41 lál, alvás és ébrenlét váltakozása annyira általános és kivétel nélküli tény, hogy bennük könynyű felismerni a világegyetem egyik abszolút alapvető törvényét. Továbbá a Titkos Tanítás tanítja: 3. Minden lélek alapvető azonosságát az egyetemes felső-lélekkel (Over-Soul), mivel ez maga is az ismeretlen gyökér egy aspektusa, továbbá, hogy minden lélek - az előbbi egyegy szikrája - a ciklikus és karmikus törvénynek megfelelően,

köteles a megtestesülés (vagy a „szükségesség”) körén az egész időszakon át végig zarándokolni. Más szóval, semmilyen tisztán szellemi Buddhi-nak (isteni Léleknek) nem lehet független (tudatos) létezése, mielőtt a szikra, mely az egyetemes hatodik princípium tiszta lényegéből - vagyis a FELSŐ LÉLEKBŐL (OVER-SOUL) eredt: (a) át nem ment ama Manvantara megnyilvánult világának minden elemi formáján és (b) egyéniséget nem szerzett. Erre az egyéniségre eleinte természetes ösztönzés (impulse) és később magaindította és magatervezte, a karmája által korlátozott erőkifejtés útján tehet szert. Így emelkedik az értelem minden fokán áthaladva a legalsóbb Manasztól a legfelsőbbig, az ásványtól és növénytől, fel a legszentebb Arkangyalig (DhyaniBuddhá-ig). Az Ezoterikus Bölcselet sarkalatos tétele nem tesz lehetővé az ember számára semmilyen kiváltságot vagy különleges képességeket, hanem csakis azokat amelyeket

saját Én-je (Ego-ja) szerzett meg személyes erőkifejtés és érdem útján, a lélekvándorlás és újraszületés hosszú során át. Ezért mondják a hinduk, hogy a világegyetem Brahman és Brahmâ, ugyanis Brahman a világegyetem minden atomjában van, mert a természetben lévő hat princípium mind eredménye különféleképpen megkülönböződött megnyilvánulása a HETEDIKNEK és az EGYnek, az egyetlen valóságnak a világegyetemben, legyen az akár kozmikus, akár mikrokozmikus. Ezért tekinti a metafizikai antifrázis1 káprázatnak, májávikusnak a megnyilvánulás és forrna síkján, a hatodik princípium (Brahmâ, Brahman hordozójának) pszichikai, szellemi és fizikai változatait. Mert, noha ez a hetedik princípium, vagyis az Egy Valóság a gyökere egyénileg minden atomnak, és összességében minden formának, mégis kinyilatkozott, megnyilvánult, időleges megjelenésében semmivel sem több, mint érzékeink múlékony káprázata. (l tisztább

meghatározás végett a Függeléket: „Istenek, Monádok és Atomok”, valamint „Theophania”, „Bodhisatva-k és Újraszületés”, stb. stb) Feltétlenségében (absoluteness) az Egy Princípium a két aspektusában (Parabrahman és Múlaprakriti) nem nélküli, feltétlen és örök. Időszakonkénti (manvantarikus) kiáradása - vagy legelső kisugárzása - szintén Egy - de kétnemű és megjelelése szempontjából (phenomenally) véges. Ha a kisugárzás maga is kisugároz, akkor valamennyi kisugárzása szintén kétnemű, hogy alsóbb megnyilatkozásaikban hím- és nőnemű princípiumokká váljanak. A Pralaja után az első, ami tevékeny életre újra ébred a plasztikus Akâsa, az Atya-Anya, az Éter Szelleme és Lelke, vagyis a kör felületének síkja; ez minden - akár nagy, akár kisebb - Pralaja után történik. (Kisebb Pralaja status-quo2 -ban hagyja a világokat) A tért kozmikus tevékenysége előtt, „Anyá”-nak, az újraébredés első fokán

pedig Atya-Anyának hívják. (l Magyarázatok, II Stanza.) A Kabbalában is Atya-Anya-Fiú Ezek a keleti tanítás szerint a megnyilvánult Világegyetem Hetedik Princípiuma, vagyis annak „Atma-Buddhi-Manas”-a (Szellem, Lélek, Értelem), s ez a hármasság elágazik, és a hét kozmikus és hét emberi princípiumra oszlik Ellenben a keresztény misztikusok nyugati Kabbalájában ez nem más mint a Hármasság, vagyis a 1 Szavak használata ellenkező értelmükben. A nagy kozmikus Pralajá-k alatt - de meg a Nap-Pralajá-k alatt is, nem a fizikai szervezetek azok, amelyek status-quo-ban maradnak, legkevésbé pedig pszichikai princípiumaik, hanem csak akâsai vagy asztrális „fényképeik”. De a kisebb Pralajá-k alatt a bolygók, ha egyszer utolérte őket az „éjjel”, sértetlenül maradnak, noha holtan, mint ahogy egy óriás állat, ugyanaz marad korszakokon át, ha a sarki jég elnyelte és beágyazta. 2 42 Szentháromság, és okkultistáiknál a hím-nő

Jehovah, Jah-Havah . Ebben rejlik az egész különbség az ezoterikus és a keresztény háromság között. A misztikusok és a filozófusok, a keleti és a nyugati panteisták összefoglalják a világkeletkezés előtti (pregenetic) hármasságukat a tiszta isteni elvontságban. Az ortodoxok emberi alakba foglalják (antriopomorphize) Hiranyagarbha, Hari és Sankara - három személye a megnyilvánuló „Legfőbb Szellem Szellemének” (e címmel üdvözli Prithivi - a Föld - Vishnu-t, első Avatar-jában) - az alkotásnak, fenntartásnak és rombolásnak tisztán metafizikai, elvont tulajdonságai. Ez a három, isteni Avastha-ja (szó szerint: személye (hypostases)) annak, „ami nem múlik el a teremtett dolgokkal” (vagy Achyuta, ami Vishnu-nak egyik neve). Az ortodox keresztény pedig a személyes teremtő Istenségét felosztja a Szentháromság három személyére, és nem ad helyet magasabb Istenségnek. Ez a magasabb Istenség az Okkultizmusban az elvont Háromszög;

az ortodoxoknál a tökéletes Kocka A teremtő istenre, vagy az istenek összességére a keleti filozófus úgy tekint, mint Bhrântidarshanatah-ra - „hamis felfogásra”, mint olyasmire, „amit megtévesztő megjelenések folytán anyagi formának tartunk”, s úgy magyarázza, hogy az, az Ego-i, a személyes és emberi léleknek (az alsóbb ötödik princípiumnak) csalóka (illusive) felfogásában keletkezik. Ez szépen jut kifejezésre a Vishnu Purâna egy új fordításában:* „Ez a Brahmâ, a maga egészében lényegét tekintve, mint Prakriti nyilvánul meg, - mint a kifejlett és mint a még ki nem fejlett (Múlaprakriti) - de megnyilvánul, mint a Szellem és megnyilvánul, mint az Idő is1. Szellem, a kétszer született, a Legfőbb Brahmanak2 első megnyilvánulása (leading aspect); a következő egy kettős megnyilvánulás, a kifejlett és ki nem fejlett Prakriti, és az utolsó, az idő. Az orpheus-i teogóniában Kronos-t is létrehozott Istennek, vagy

tevékeny ható tényezőnek tekintik. A szent szimbolizmus a Világegyetemet; újraébredésének e fokán, teljes Körrel ábrázolja a gyökérponttal a közepén. Ez a jel egyetemes volt, ezért találjuk a Kabbalában is A Nyugati Kabbala azonban, mely most a keresztény misztikusok kezében van, egyáltalában nem ismeri, noha a Zohar-ban világosan fel van tüntetve Az e szektába tartozók a végén kezdik és a születés előtti (pregenetic) Kozmosz jelképének ezt a jelt: ⊕ használják, s a „Rózsa és Kereszt Egyesülésének”, az okkult nemzés nagy rejtélyének nevezik, - innen a Rózsakeresztesek (Rózsa, Kereszt) neve! Mert, amint a Rózsakeresztesek legfontosabb, s egyúttal legjobban ismert jelképéből megítélhetjük, van egy jelkép, melyet mostanig sohasem értettek meg, még a modern misztikusok sem.* Ez a jelkép a „Pelikán”, mely mellét felhasítja, hogy hét kis fiát táplálja - a Rózsa-Kereszt Testvéreinek igazi hitvallása és a Keleti

Titkos Tanításnak közvetlen származéka. Brahma-t (a semlegest) Kalahamsa-nak nevezik, ami a nyugati orientalisták magyarázata szerint, az Örökkévaló Hattyút vagy libát jelenti. (L III Stanza, 8 magyarázat) És annak nevezik Brahmâ-t, a Teremtőt is Ezzel egy nagy tévedésre irányul figyelmünk Brahma-t (a sem* A III. kiadásban az előbbi mondat így szól: „Ez szépen jut kifejezésre ama jegyzetek új fordításában, amelyeket Fitzedward Hall fűzött a Vishnu Purâna Wilson-féle fordításához. * A III. kiadásban: Brahma 1 That Brahmâ in its totality has essentially the aspect of Prakriti, both evolved and unevolved (Mulaprakriti), and also the aspect of Spirit and the aspect of Time. 2 Így Spencer, - ámbár ő éppúgy, mint Schopenhauer és von Hartmann csak egy oldalát tükrözteti vissza a régi ezoterikus filozófusok tanításainak és ezért olvasóit az agnosztikus kétségbeesés zord partján teszi le áhítatos szavakba foglalja a nagy titkot:

„Az, ami mennyiségében változatlanul megmarad, de formájában mindig változik ama érzékelhető megjelenésekben, melyeket a világegyetem nekünk mutat: ismeretlen és megismerhetetlen erő, amelyről kénytelenek vagyunk elismerni, hogy határtalan a Térben, kezdet és vég nélküli az Időben.” Csupán a merész teológia törekszik a végtelent megmérni, s az elérhetetlent és megismerhetetlent leleplezni, de a tudomány vagy filozófia sohasem! * Az I. kiadásban ez a mondat így hangzik: „As may be judged, however, from the most important, as the best known of the Rosicrucians symbols, there is one which has never been hitherto understood even by modern mystics.” A III kiadásban új bekezdés nélkül így szól: „This may be seen from one of the most important and best known of their Symbols, one which has never been understood even by modern Mystics. 43 legest) illetné meg a Hamsa-váhana elnevezés, (Ő, aki* a hattyút használja hordozójául) és

nem Brahmâ-t, a teremtőt, aki az igazi Kalahamsa, míg Brahma (a semleges) hamsa és „ahamsa”, amint ezt a magyarázatban ki fogjuk fejteni. Hadd értessük meg, hogy a Brahmâ és Parabrahman kifejezéseket nem azért használjuk itt, mert ezoterikus névjegyzékünkbe tartoznak, hanem egyszerűen azért, mert a nyugati tanítványok jobban ismerik őket. Mind a kettő teljesen egyenértékű a mi egy, három és hét magánhangzójú kifejezéseinkkel, amelyek az EGY MINDEN-t és az Egy „Mindent a mindenben” jelentik. Ezeken az alapfogalmakon nyugszik a Titkos Tanítás Nem volna itt helyén való, ha e fogalmakban rejlő észszerűség védelmére kelnénk, vagy ha azok bizonyításába bocsátkoznánk. De arra sincs időnk, hogy kimutassuk, hogy e fogalmak valóban megvannak minden gondolatrendszerben vagy filozófiában, amely e névre érdemes - bár igen gyakran megtévesztő álruhában. Mihelyt az olvasó tisztán megértette őket, és meglátja a világosságot,

melyet az élet minden kérdésére vetnek, akkor nem fognak előtte többé igazolásra szorulni, mert igazvoltuk olyan nyilvánvaló lesz neki, mint a nap az égen. Áttérünk tehát a Stanzák anyagára, amelyek ebben a kötetben foglaltatnak. Körvonalas vázlatot adunk itt róluk, abban a reményben, hogy könnyítjük a tanítvány feladatát, ha néhány szóval elébe helyezzük a Stanzák gondolatmenetét. A kozmikus fejlődés története, amint ezt a Stanzák vázolják, úgyszólván ennek a Fejlődésnek (Evolution) elvont algebrai képlete. Ezért a tanítvány ne várja, hogy itt megtalálja valamennyi állapot és átalakulások felsorolását, amelyek az „Egyetemes” fejlődés első kezdetei és jelenlegi állapotunk között vannak. Ilyen leírást adni lehetetlen volna, és meg sem értenék olyan emberek, akik még annak a létezési síknak sem tudják felfogni a természetét, mely legközelebb áll ahhoz, amelyre jelenlegi öntudatuk korlátozódik. A

Stanzák eszerint elvont képletet adnak, amelyet mutatis mutandis (a szükséges változtatásokkal) minden evolúcióra alkalmazhatunk: a mi parányi földünkre, a bolygói láncra, amelynek ez a Föld egyik bolygója, a Naprendszerre, amelyhez ez a lánc tartozik és így tovább, mindig feljebb emelkedve, míg az elme elszédül, és a megerőltetéstől kimerül. Az e kötetben adott hét Stanza ennek az elvont képletnek hét időszakát képviseli. A fejlődési folyamatnak arra a hét nagy fokozatára vonatkoznak, és azt a hét fokozatát írják le, amelyekről a Purana-k mint a „Hét Teremtés”-ről, és a Biblia mind a Teremtés „Napjai”-ról szólnak. Az I. Stanza leírja az EGY MINDEN-nek (ONE ALL) állapotát a Pralaya alatt, az újraébredő megnyilvánulás első megrezdülése előtt Pillanatnyi gondolkozás után is értjük, hogy az ilyen állapot csak szimbolikusan fejezhető ki, mert azt leírni nem lehet. De még

képletesen is csak tagadó kifejezésekkel írható le Mivel ez az önmagában (per se) való Feltétlenség állapota, azért nem lehetnek olyan különleges tulajdonságai, amelyekkel mi pozitív kifejezésekkel szoktunk tárgyakat leírni. Ezért ezt az állapotot csak sejtetni lehet mindazoknak a legelvontabb tulajdonságoknak tagadó kifejezése* A III. kiadásban: az, amely 44 ivel, amelyeket az emberek, mint felfogó képességük számára elérhető legtávolabbi határokat, inkább éreznek, mint megértenek. A II. Stanzában leírt állapotot a nyugati elme annyira azonosnak látja az első Stanzában említett állapottal, hogy a különbség gondolatának kifejezése maga egy egész értekezést kívánna. Ennélfogva az olvasó ihletére és magasabb felfogó képességeire kell bíznunk, hogy amennyire tudja, megértse a használt allegorikus kifejezések értelmét. Sőt emlékeztetnünk kell arra, hogy mindezek a Stanzák inkább a benső képességekhez

fordulnak, mint a fizikai agy közönséges felfogásához. A III. Stanza leírja a világegyetemnek életre való újra-ébredését a Pralaya után Leírja a „monádok” felmerülését az EGY-ben való felolvadottságuk állapotából, a legkorábbi és legmagasabb állapotot a „Világok” kialakulásában. A Monád kifejezés olyan, hogy egyaránt alkalmazható a legnagyobb Naprendszerre vagy a legparányibb atomra. A IV. Stanza a Világegyetem „Csírá”-jának megkülönböződését mutatja az öntudatos Isteni Hatalmak hetes rangfokozatába. Ezek az Egy Legfőbb Energia tevékeny megnyilatkozásai Ők az egész megnyilvánult világegyetem mintázói, alakítói és végezetül teremtői, abban az egyetlen értelemben, amelyben a „Teremtő” nevet felfogni lehet Ők vezetik és irányítják a világegyetemet, ők a fejlődést (evolution) irányító és ellenőrző értelmes Lények, mert megtestesítései az EGY TÖRVÉNY ama megnyilvánulásainak, amelyeket a

„Természet Törvényei”-nek ismerünk. Általában Dhyáni-Chohan-ok néven ismerik, de a Titkos Tanításban minden csoportjukat külön névvel jelölik meg. A fejlődés ezen állapotáról, a hindu mitológiában, mint az Istenek „Teremtéséről” beszélnek. Az V. Stanza a világ kialakulásának folyamatát írja le Az első a szétszórt Kozmikus Anyag, azután a tüzes „forgószél”, egy ködfolt képződésének első foka. Ez a ködfolt sűrűsödik, és változatos alakulásokon át Naprendszerré, esetleg bolygó-lánccá, vagy egyes bolygóvá alakul ki. A VI. Stanza egy Világ kialakulásának ezután következő fokozatait vázolja, és kifejti egy ilyen világ fejlődését egészen a negyedik nagy időszakáig, amely megfelel annak az időszaknak, amelyben most élünk. A VII. Stanza folytatja a történetet, és az ember megjelenéséig vázolja az élet leszármazását, s ezzel lezáródik a Titkos Tanítás első Könyve A II. Könyv anyaga az

„Ember” fejlődése ebben a körben, ezen a Földön való első megjelenésétől addig az állapotig, amelyben most találjuk. JEGYZET A Stanzákat, melyek az egyes szakaszok tételét alkotják, mindvégig változtatott, modern alakjukban adjuk, mert a hasztalannál is rosszabb volna, ha még nehezebbé tennénk a tárgyat azzal, hogy az eredetinek ősi nyelvezetét használjuk zavaros stílusával és szavaival. A 45 DZYAN Könyvéhez írt eredeti senzar magyarázatoknak és jegyzeteknek kínai, tibeti és szanszkrit fordításaiból kivonatokat adunk. Ezek most először jelennek meg európai nyelven Szinte szükségtelen kijelentenünk, hogy itt csak részleteket közlünk a hét Stanzából. Ha teljes egészükben közölnénk őket, a néhány képzettebb okkultista kivételével senki sem értené meg. Arról sem kell biztosítanunk az olvasót, hogy épp úgy, mint a legtöbb avatatlan, az író, vagyis inkább a szerény feljegyző sem érti meg azokat a megtagadott

részleteket. Hogy az olvasást megkönnyítsük, és hogy ne kelljen nagyon gyakran jegyzetekre hivatkoznunk, legjobbnak találtuk azt, hogy egybeolvasszuk a szöveget és a jegyzeteket, és hogy inkább a szanszkrit és tibeti tulajdonneveket használjuk az eredetiek helyett, amikor ezeket kikerülni nem lehetett. Annál is inkább tettük ezt, mert az említett kifejezések mind elfogadott, rokonértelmű szavak (szinonímák), míg az eredeti kifejezéseket csak a Mester és csélái (tanítványai) használják egymás között. Így, ha az I. Sloka fordításánál a főneveket és szakkifejezéseket használnánk, amint a tibeti és a serzár szövegek egyikében találjuk, az így hangzana: Tho-ag Zhi-gyu-ban aludt hét Khorlo-n át. Zodmana-nak zhiba-ja Minden Nyug kebel Konch-hog nem; ThyanKam nem; Lha-Chohan nem; Tenbrel Chugnyi nem; Dharmakaya megszűnt; Tgenchang nem lett; Barnang és Ssa Ngovonyidj-ban; egyedül Tho-og, Yinsin, Sun-chan és Yong-grub éjjelében

(Paranishpanna), stb. stb, - ami tiszta tohuva-bohu-nak hangzanék. Mivel ezt a munkát az Okkultizmus tanítványainak oktatására írtuk, és nem filológusok számára, bátran kerülhetjük az ilyen idegen kifejezéseket, amikor csak lehetséges. Csupán a lefordíthatatlan kifejezéseket hagytuk meg, ezek érthetetlenek volnának, ha jelentőségüket meg nem magyaráznánk, de valamennyi ilyen kifejezést is szanszkrit alakjukban adjuk. Szükségtelen az olvasót arra figyelmeztetnünk, hogy ezek majdnem minden esetben a szanszkrit nyelv későbbi fejleményei, és az Ötödik Gyökérfajhoz tartoznak. A szanszkritot, amint most ismerik, nem beszélték az atlantiak, és a legtöbb filozófiai kifejezést, melyet a Mahábhárata időszak utáni Indiának rendszereiben használtak, nem találjuk a Védák-ban, de az eredeti Stanzákban sem fordulnak elő, hanem csak a velük egyenértékű kifejezések. A nem teozófus olvasó, ha úgy tetszik neki, tündérmesének tarthatja

mindazt, ami ezután következik, vagy legjobb esetben álmodozók még be nem bizonyított elmélkedésének, a legrosszabb esetben pedig olyan elméletnek, mely szaporítja a múlt, jelen és jövő sok „tudományos” hipotézisét. Ezek közül néhány már megdőlt, mások még tartják magukat. A miénk semmi esetre sem rosszabb, mint sok úgynevezett tudományos elmélet, de mindenesetre filozófikusabb és valószínűbb. Tekintettel a bőségesen szükséges magyarázatokra és értelmezésekre, a jegyzetekre való hivatkozásokat a szokásos módon1 jeleztük, míg a magyarázatokra szoruló mondatokat betűkkel jelöltük. Kiegészítő anyag található a Szimbolizmusról szóló fejezetekben Ez alkotja a II Részt, sőt kiterjed a III Részre is Ezekben gyakran sokkal több a felvilágosítás, mint magában a szövegben. 1 Mi e célra számokat használunk, és *-gal jelöljük az I. és a III kiadás közti különbségeket (Ford) 46 I. RÉSZ A KOZMIKUS

FEJLŐDÉS DZYAN TITKOS KÖNYVÉBŐL VETT HÉT STANZA FORDÍTÁSA MAGYARÁZATOKKAL 47 „Sem van, sem nincs, nem voltak, sem derült egek, Sem messze nyúló téres égi boltozat. Mi az, mi mindent eltakart? Mi volt a rejtő? A víz fenéktelen mélysége volt-e az? Nem volt halál - s mégsem volt semmi halhatatlan, Nem volt határ az éj és nap között. Csak az Egyetlen Egy lélegzett lélekzettelen, És addig nem volt más Rajta kívül. Sötétség volt s mindent sűrű ködbe burkolt A mély homály – a fénynélküli óceán – A rejtő méhben rejlő csíra, egy egész Természet, megpezsdült a forrongó melegre. Ki a titok tudója? Itt ki hirdetője? Honnan, honnan való e nagyszerű teremtés? Maguk az Istenek később születtek Ki tudja, honnan jött e millió létező? Azt, hogy honnan való e nagyszerű teremtés, Akár maga akarta, vagy ha néma volt is, A Legfőbb Látnok, Ő, ki fönt a mennybe trónol, Ő tudja azt csupán - vagy

tán még Ő se tudja.”* „Öröklét távolába nézve . Mikor a Földnek nem volt még alapja sem, Voltál. S ha majd a földalatti láng Szétzúzza börtönét, s a formát elnyeli, Te mégis úgy leszel, mint voltál azelőtt, S nem ismersz változást, ha megszűnt az idő. Végtelen gondolat! Ó, Isteni ÖRÖKLÉT.”+ * + Rigveda, Mandala X. 129 1-7 John Gay (1685 - 1732) A Thought on Eternity (Gondolat az örökkévalóságról) Szabó Lőrinc fordítása. 48 A KOZMIKUS FEJLŐDÉS HÉT STANZÁBAN, FORDÍTÁS DZYAN KÖNYVÉBŐL. I. STANZA. 1. Az Örökkévaló Szülő, mindenkor láthatatlan ruhájába burkolva, újra hét örökkévalóságon át szunnyadt 2. Az Idő nem volt, mert alva feküdt az állandóság végtelen ölében 3. Az Egyetemes elme nem volt, mert nem voltak Ah-hi-k, hogy magukba foglalják 4. Az üdvösséghez vezető hét út nem volt A nyomorúság nagy okai nem voltak, mert nem volt senki, aki őket előidézze és senki, akit ők tőrbe

csalhattak volna. 5. Egyedül a sötétség töltötte meg a határtalan mindenséget, mert atya, anya és fiú újra egy volt és a fiú még nem ébredt fel az új kerékre és azon való zarándoklására. 6. A hét magasztos Úr és a hét Igazság megszűntek, és a Világegyetem, a szükségesség fia, elmerült volt a Paranishpanna-ban, hogy kilehelje őt az, ami van, és még sincs. Semmi sem volt 7. A létezés okai megszűntek; a látható, ami volt és a láthatatlan, ami van, örökkévaló nem-létezésben, az egy létezésben pihent 8. Egyedül a létezés egyetlen formája terült el határtalanul, végtelenül, ok nélkül, álomtalan álomban és az élet öntudatlanul lüktetett az egyetemes Térben, azon a Mindenütt-Jelenléten végig, melyet a Dangma „Megnyílt Szeme” érzékel. 9. De hol volt a Dangma, mikor a Világegyetem Alaja-ja a Paramárthá-ban volt, és a nagy kerék Anupadaka volt? II. STANZA 1. Hol voltak az építők, a manvantarikus virradat

fénylő fiai? Az ismeretlen sötétségben, Ah-hi Paranishpanna-jukban A nem-formából, a világ gyökeréből – a formát alkotók – a Devamâtri és Svabhavat a nem-létezés boldogságában pihentek. 2. . Hol volt a csend? Hol voltak a fülek, hogy azt érzékeljék? Nem! Nem volt se csend, se hang. Semmi, csak a szüntelen, örök lélegzet, mely nem ismeri önmagát 3. Az óra még nem ütött; a sugár még nem villant bele a csírába; a Mátripadma még nem duzzadt meg. 49 4. Szíve még nem nyílt meg az egy sugár befogadására, hogy ez, mint három, azután néggyé váljék Májá ölében 5. A Hét fiú még nem született meg a Világosság szövedékéből A Sötétség egyedül volt Atya-Anya, Svabhâvat és Svabhavat sötétségben volt. 6. Ez a kettő a Csíra, és a Csíra - egy A Világegyetem még el volt rejtve az Isteni Gondolatban és az isteni Kebelben. III. STANZA 1. A hetedik örökkévalóság utolsó rezgése rezdül át a

végtelenségen Az anya megduzzad, s mint a lótusz bimbója, belülről kifelé terjeszkedik 2. A rezgés végig száll, gyors szárnyával érintve az egész világegyetemet és a csírát, mely a sötétségben lakozik: a sötétségben, mely az élet szunnyadó vizei fölött lélegzik. 3. A sötétség világosságot sugároz, és a világosság egy magányos sugarat bocsát le a vizekbe, az anyamélységbe. A sugár átvillan a szűz tojáson, a sugár rezgésre készteti az örök tojást, s arra, hogy leejtse a nem-örök csírát, mely a világ-tojássá sűrűsödik. 4. Azután a három a négybe esik A ragyogó esszencia belül is hétté, kívül is hétté válik. A fénylő tojás, mely magában három, megalszik, és tejfehér pelyhekben terjed szét az anya mélységeiben, a gyökérben, mely az élet óceánjában nő. 5. A gyökér megmarad, a világosság megmarad, a kelyhek megmaradnak, és mégis Oeaohoo egy. 6. Az élet gyökere benne volt a halhatatlanság

óceánjának minden cseppjében, és az óceán ragyogó világosság volt, ami tűz és meleg és mozgás volt. A sötétség elmúlt, és nem volt többé; eltűnt saját lényegében, a tűz és víz, az atya és anya testében 7. Íme, ó Lanoo! A kettőnek ragyogó Gyermeke a páratlan ragyogó Dicsőség, a Sötét Tér Fia, a Világos Tér, aki felmerül a nagy Sötét Vizek mélységéből Ez Oeaohoo, a Fiatalabb a *. Felragyog, mint a Nap Ő a Bölcsesség lángoló Isteni Sárkánya Az Egy Négy, és a Négy magához vesz hármat, és az egyesülés létrehozza a Sapta-t, akiben benne van a hét, amely Tridasa-vá, a seregekké és a sokaságokká válik Nézd, felemeli a Fátylat és kibontja keletről nyugatra, kirekeszti a felsőt, és meghagyja az alsót, hogy mint a nagy Amitás látható legyen. Kijelöli a ragyogók helyét és átváltoztatja a felsőbbet partnélküli Tűz-Tengerré, és az Egy megnyilvánultat a Nagy Vizekké. 8. Hol volt a csira és hol volt most

a sötétség? Hol van a láng szelleme, amely a lámpádban ég, ó Lanoo? A csíra Az, és Az a világosság; a rejtett, sötét apának fehér, fénylő fia. 50 9. A világosság hideg láng és a láng tűz és a tűz meleget hoz létre, mely vizet fejleszt, az élet vizét a nagy anyában 10. Az Atya-Anya szövedéket fonnak, melynek felső vége a Szellemhez, az egy Sötétség világosságához van erősítve és az alsó annak árnyékos végéhez, az Anyag hoz; és ez a szövedék a Világegyetem, a két állagból egybeszövött, amely Svabhavat. 11. Kiterjeszkedik, mikor a tűz lehelete rajta van; összehúzódik, ha az anya lehelete érinti. Azután a fiak szétválnak és elosztanak, hogy a „nagy nap” végén anyjuk kebelébe visszatérjenek, és vele újra eggyé váljanak; amikor lehűl, ragyogó lesz, a fiuk saját énjeiken és szíveiken keresztül kiterjeszkednek és összehúzódnak; átölelik a végtelenséget. 12. Azután Svabhavat Fohatot küldi, hogy

megkeményítse az atomokat Mindegyik része a szövedéknek. Tükörként visszasugározván a „Magában-Létező Urat”, mindegyik rendre maga egy-egy világgá lesz. IV. STANZA 1. Hallgassatok, ti Föld fiai, tanítóitokra - a Tűz fiaira Tudjátok meg, hogy nincs sem első, sem utolsó, mert minden csak egy szám, mely a nem-számból eredt. 2. Tudjátok meg, amit mi, az Első Héttől származottak, amit mi, az Ős-Lángból születettek, Apáinktól hallottunk. 3. A fény ragyogásából - az örök sötétség sugarából - termettek a térben az újra ébredt erők: az egy a tojásból, a hat és az öt; azután a három, az egy, a négy, az egy, az öt - a kétszer hét, a végösszeg. És ezek: a lényegek, a lángok, az elemek, az építők, a számok, az arúpa, a rúpa és az erő, vagy az isteni ember - a végöszszeg. És az isteni emberből áradtak ki a formák, a szikrák, a szent állatok és a szent atyák hírnökei a szent négyen belül. 4. Ez volt a Hang

Serege - a Hét isteni anyja A hét szikrái alárendeltek, és szolgái a hét elsejének, másodikának, harmadikának, negyedikének, ötödikének, hatodikának és hetedikének. Ezeket hívják köröknek, háromszögeknek, kockáknak, vonalaknak és alakítóknak; mert így áll az Örök Nidána - az Oeaohoo. 5. . amely: - „Sötétség” a Határtalan vagy a Nem-Szám, Adi-Nidâna Svâbhâvat: I. Az Ádi-Szanat, a Szám, mert ő Egy II. Az Úr Svâbhâvat Hangja, a Számok, mivel ő Egy és Kilenc III. A „Forma nélküli Négyzet” És ez a Három a O-be zárva a szent négy, és a tíz az Arupa Világegyetem; azután jönnek a „Fiak”, a hét Harcos, az Egy, a kihagyott nyolcadik és Lehelete, amely a Világosság Hozója. 51 6. Azután a Második Hét, ezek a három-nemzette Lipikák Az elutasított Fiú Egy, a „Fia-Napok” számtalanok. V. STANZA 1. A Legelső Hét, a Bölcsesség Sárkányának hét első Lélegzete, szent körforgása Leheletükkel

sorra létrehozzák a Tüzes Forgószelet 2. Akaratuk hírnökévé teszik A Djyu Fohat-tá lesz; az Isteni Fiak Gyors Fia kiknek fiai a Lipikák, körben futva teljesíti küldetését. Fohat a paripa és a Gondolat a lovas Mint a villám surran át a tüzes felhőkön; hármat és ötöt és hetet lép a hét felső és a hét alsó régión át. Felemeli hangját és hívja a számtalan szikrát és egymáshoz fűzi őket. 3. Ő az irányító szellemük és vezetőjük Amikor munkáját megkezdi, szétválasztja az alsóbb világ szikráit, amelyek ragyogó hajlékukban lebegnek, és örömükben megrezdülnek, és ezekből formálja a kerekek csíráit. A tér hat irányában helyezi el őket, és egyet a középre - a központi kereket. 4. Fohat csigavonalakat rajzol, hogy a hatodikat egyesítse a hetedikkel - a Koronával; a Világosság Fiainak egy-egy Serege áll minden szögleten, és a Lipikák - a középső keréken. Ők azt mondják: „Ez jól van” Az első Isteni

Világ kész, az első a második Azután az „Isteni Arúpa” visszatükröződik Chhájá Loka-ban, Anupadaka első ruhájában. 5. Fohat ötöt lép, és szárnyas kereket épít a négyzet mindegyik sarkán a négy szent és seregeik számára. 6. A Lipikák körülírják a háromszöget, az elsőt, a kockát, a másodikat és az ötszöget a tojáson belül. Ez az „Át ne lépj”-nek nevezett gyűrű azok számára, akik leszállnak és felszállnak, azok számára, akik a Kalpa alatt a „Légy velünk” nagy napja felé haladnak előre. Így alakult az Arúpa és a Rúpa; egy világosságból hét világosság; a hét mindegyikéből hétszer hét világosság A „Kerekek” ügyelnek a Gyűrűre VI. STANZA 1. A Könyörület és Tudás Anyjának, Kwan-Yin-nek, a Kwan-Yin-Tien-ben székelő Kwan-Shai-Yin „Hármasságának" hatalmánál fogva, Fohat az ő nemzedékük lehelete, a Fiaknak Fia, miután előhívta az alsóbb mélységből Sien-Tchan képzeletbeli

formáját és a hét elemet:* 2. A Gyors és Ragyogó létrehozza a hét Laya központot, amelyeken a „Légy velünk" nagy napig semmi sem győzedelmeskedik - és elhelyezi a világegyetemet ezeken az örök alapokon, körülvevén Hsien-Tchant-t az Ősi Csírákkal. A VI. Stanza 1 Skolája sokkal régebbi, mint a többi Stanza, bár azok is nagyon ősiek E vers régi szövege, amely az orientalisták számára teljesen ismeretlen, nem tájékoztatná a kutatót. * 52 3. A hét közül - először megnyilvánult egy, hat rejtett, megnyilvánult kettő - öt rejtett; megnyilvánult három - négy rejtve maradt; négy létrejött - három rejtve maradt; négy és egy tsan felfedett - két és egy fél rejtve maradt; hat fel lesz fedve egy félre téve Végül hét kis kerék forog; egyik szüli a másikat 4. Az idősebb Kerekek hasonlatosságára építi, s az el nem pusztuló központokra helyezi őket Hogyan építi őket Fohat? Összegyűjti a tüzes port Gömböket

alkot a tűzből, átfut rajtuk és körülöttük, életet öntve beléjük, azután mozgásba hozza őket, egyeseket erre, másokat arra. Hidegek - melegíti őket Szárazak - megnedvesíti őket Ragyognak - legyezi és lehűti őket Így cselekszik Fohat az egyik Virradattól a másikig, Hét Örökkévalóságon át 5. A Negyedikben, a fiak felszólíttatnak képmásaik teremtésére Egyharmada megtagadja Kettő engedelmeskedik Kimondatik az átok: születni fognak a negyedikben, szenvedni fognak, és szenvedést fognak okozni Ez az első háború 6. Az idősebb kerekek lefelé és felfelé keringtek Az Anya ikrája megtöltötte az egészet. A Teremtők és a Rombolók csatáztak egymással és csatáztak a Térért; a mag megjelenik, és folytan újra megjelenik. 7. Számítsad ki, ó Lanoo, ha ismerni akarod a te kis kerekednek pontos korát Negyedik küllője a mi anyánk Érd el a Nirvanához vezető tudás negyedik ösvényének negyedik „gyümölcsét”, és érteni

fogsz, mert látni fogsz VII. STANZA 1. Nézd az érző, forma nélküli élet kezdetét Először az istenit, az anya-szellemtől valót; azután a Szellemit; - a hármat az egytől, a négyet az egytől és az ötöt, amelytől a három, az öt és a hét. Ezek a háromszorosak és a négyszeresek lefelé; az első Úr „elmeszülte" fiai, a Ragyogó Hét. Ők azok, ó Lanoo, akik te, én és ő Ők, akik feletted és Föld Anyád fölött őrködnek 2. Az egy sugár megsokszorosítja a kisebb sugarakat Az élet megelőzi a formát, és az élet túléli az utolsó atomot. A számtalan sugáron áthalad, az életsugár, az egy, s olyan, mint sok drágakövön átvont fonál. 3. Mikor az Egy kettő lesz, megjelenik a „háromszoros” A három egy; és ez a mi fonalunk, ó Lanoo, szíve az ember-növénynek, amelyet Saptaparna-nak neveznek 4. A gyökér, a négy lámpabél háromnyelvű lángja, sohasem hal meg A lámpabelek a szikrák, melyek a hétből kicsapó,

háromnyelvű lángból veszik lángjukat; az egy hold sugarai és szikrái a Föld valamennyi folyójának hömpölygő hullámaiban viszszatükröztetve. 5. A szikra Fohat legfinomabb fonalán függ a lángon Májá hét Világán át utazik Megáll az elsőben és fém és kő; átmegy a másodikba, és íme - növény; a növény hét formán át forog, és szent állattá válik. Ezeknek egyesített tulajdonságaiból ala- 53 kul Manu, a gondolkozó. Ki formálja őt? A hét élet és az egy élet Ki fejezi be? Az ötszörös Lha. És ki tökéletesíti az utolsó testet? Hal, bűn és soma 6. Az első szülöttől kezdve, a csendes figyelő és árnyéka közötti fonál minden változással erősebbé és ragyogóbbá válik A reggeli napfény dicsőséges déli ragyogásra vált . 7. Ez a te jelen kereked - mondá a Láng a Szikrának Te vagy én magam, a másom és az árnyékom. Beléd öltözködtem, és te vagy a váhanom, a „Légy velünk” napig, amikor te

újra magammá és másokká válsz, magaddá és magammá. Ekkor az építők, miután felvették első ruhájukat, leszállnak a ragyogó Földre, és uralkodnak az embereken - akik ők maguk. Így végződik a sötét, zavaros, majdnem érthetetlen ősi elbeszélésnek ez a része. Most pedig megkíséreljük, hogy világosságot vetve ebbe a sötétségbe, érthetővé tegyük ezt a látszólagos értelmetlenséget. 54 A HÉT STANZA ÉS A BENNÜK FOGLALT KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA A STANZÁK ÉS SLOKÁK SORRENDJÉBEN. I. STANZA A VILÁGEGYETEM ÉJSZAKÁJA 1. AZ ÖRÖKKÉVALÓ SZÜLŐ (Tér), MINDENKOR LÁTHATATLAN RUHÁIBA BURKOLVA, ÚJRA HÉT ÖRÖKKÉVALÓSÁGON ÁT SZUNNYADT (a) A „Szülő Tér”* az örök mindig jelenlevő oka mindennek, a felfoghatatlan ISTENSÉG, melynek „láthatatlan ruhái” misztikus gyökere minden anyagnak és a Világegyetemnek. A Tér az egyetlen örök dolog, amelyet igen könnyen elképzelhetünk, elvontságában változhatatlan és

befolyásolatlan attól, hogy van-e benne objektív Világegyetem vagy sem. Minden értelemben kiterjedés nélküli és önmagában létező. „AZ”-nak1 első megkülönböződése a szellem, mely ok nélküli oka mind a Szellemnek, mind az Anyagnak Az ezoterikus katekizmus tanítása szerint, sem határtalan űr, sem feltételektől függő teltség, hanem mind a kettő. Volt és mindig lesz. (L Előszó 45 és köv o) Így a „Ruhák” a meg nem különböződött Kozmikus Anyag noumenonja helyett állnak. Ez nem az anyag, amint mi ismerjük, hanem az anyag szellemi lényege, és az elvont értelemben vett Térrel együtt öröktől fogva van, sőt vele egy A gyökér-természet (root-nature) a látható anyagban levő szubtilis láthatatlan tulajdonságoknak is a forrása. Úgyszólván az EGY végtelen Szellem lelke. A hinduk Múlaprakriti-nek nevezik, és azt mondják, hogy ez az ősállag (primordial substance), amely alapja minden jelenség Upadhi-jának, vagy

hordozójának (vehicle), akár fizikai mentális, vagy pszichikai. Ez a forrás, ahonnan Ákâsa kisugárzik (a) A Hét „Örökkévalóság” hét aeont vagy időszakot jelent. A szónak „Örökkévalóság”, ahogy ezt a keresztény teológia felfogja, nincsen értelme az ázsiai ember előtt, ha csak nem alkalmazzák az EGY létezésre; és az örökkévalóság (sempiternity) szó is, mely csak a jövőre szóló örökkévalóságot jelent, nem egyéb, mint helytelen kifejezés.2 Ilyen szavak nem léteznek, és nem is létezhetnek filozófiai metafizikában, és az egyházi kereszténység eljöveteléig ismeretlenek voltak. A Hét örökkévalóság, a hét korszakot jelenti, vagyis azt az egy korszakot, mely időtartamban megfelel egy Manvantara hét korszakának, és kiterjed egy MahaKalpa, vagyis a „Nagy Korszak” időtartamára – 100 Brahmâ esztendőre – összesen 311,040,000,000,000 esztendőre. Minden Brahmâ-esztendő 360 Brahmâ „nap”-ból és ugyanannyi

„éjszaká”-ból áll (a Chandrayána vagy holdév szerint számítva); és egy „Brahmâ-nap" 4,320,000,000 emberi évből áll. Ezek az „Örökkévalóságok” a legtitkosabb számítások közé tartoznak, melyekben, ha az igazi összeghez akarunk eljutni, minden számnak 7x (7 az x-edik hatványon) alakúnak kell lennie. X a szubjektív, vagyis valóságos világban való ciklusok * A III. kiadásban: A „Szülő”, Tér Szanszkritul: Tat, angolban: That. 2 A Vishnu Purâna II. k VIII f azt mondja: „A halhatatlanság a Kalpa végéig tartó létezést jelenti”, és Wilson, a fordító, jegyzetben hozzáteszi: „Csak ez értendő az istenek halhatatlansága (örökkévalósága) alatt. Ők az egyetemes feloszlás (vagy Pralaya) végén megsemmisülnek”. Az ezoterikus filozófia azonban azt mondja: Ők nem „semmisülnek” meg, hanem abszorbeáltatnak. 1 55 természete szerint változik, s minden számjegy vagy szám, mely a különféle ciklusokra

vonatkozik, vagy azokat képviseli a legnagyobbtól a legkisebbig, az objektív, vagyis valótlan világban szükségképpen kell, hogy a hétnek többszöröse legyen. A hozzá való kulcsot azonban nem adhatjuk meg, mert ebben rejlik az ezoterikus számítások titka, és közönséges számításoknál nincsen értelme „A hetes szám”, mondja „a Kabbala”, az Isteni Misztériumok nagy száma; a tízes szám minden emberi tudás száma (a pithagoraszi dekád); 1000 a tízes szám a köbön, és ezért a 7000 szintén jelképes. A Titkos Tanításban a 4-es szám és számjegy a hím jelkép, de csak az elvontság legmagasabb síkján; az anyagi síkon a 3 a hímnemű, és a 4 a nőnemű; a merőleges és a vízszintes a szimbolizmus negyedik fokán, amikor ezek a jelképek a nemző-erők jelei lettek a fizikai síkon. I. STANZA – Folytatás 2. AZ IDŐ NEM VOLT, MERT ALVA FEKÜDT AZ ÁLLANDÓSÁG (duration) VÉGTELEN ÖLÉBEN (a) (a) Az idő csupán érzékcsalódás,

amelyet öntudatunk állapotainak egymásutánja idéz elő, miközben az örök állandóságon áthaladunk, és ahol nincs öntudat, amelyben ez a csalódás létrejöhet, ott nem létezik, hanem „alva fekszik”. A jelen csak matematikai vonal, mely az örök állandóság azon részét, amelyet mi jövőnek nevezünk, elválasztja attól, amelyet múltnak hívunk. Semminek a földön nincsen valódi állandósága; mert semmi sem marad változatlan vagyis ugyanaz - a másodperc billiomod részéig sem Az az érzés, melyet az „idő” felosztásának tényleges voltából merítünk, és mint jelent ismerünk, a dolgoknak érzékeinkkel közvetített, pillanatnyi megpillantásából vagy pillantások sorozatának elmosódottságából ered, amint ezek a dolgok az eszmények világából, melyet jövőnek hívunk, átmennek az emlékek birodalmába, amelyet múltnak nevezünk. Ugyanígy tapasztaljuk az állandóság érzetét a pillanatnyi villamos szikránál is, a szem

recehártyájára gyakorolt, elmosódott és folytatólagos hatás következtében A valódi személy vagy tárgy nemcsak abból áll, amit egy-egy pillanatban belőle látunk, hanem össze van téve valamennyi különböző és változó állapot összességéből az anyagi formában való megjelenésétől kezdve, a földtől való eltűnéséig. Ezek az „összességek” léteznek öröktől fogva a „jövő”-ben és fokozatosan az anyagon áthaladnak, hogy örökre a „múlt”-ban létezzenek. Senki sem mondaná, hogy a tengerbe ejtett fémrúd létezni kezdett, amikor a levegőt elhagyta és megszűnt lenni, amikor a vízbe került, és hogy a rúd maga csupán abból a keresztmetszetéből állott, mely bármely pillanatban összeesett azzal a matematikai síkkal, mely elválasztja, de ugyanakkor egyesíti a levegőt az óceánnal. Így van ez személyekkel és tárgyakkal, melyek a „lesz”-ből (to-be) kihullanak a „volt”-ba, a jövőből a múltba s érzékeink

számára egy-egy pillanatban egész lényüknek - hogy úgy mondjam - keresztmetszetét mutatják, amint útjukban egyik örökkévalóságból a másikba, az időn és a téren (mint anyag) áthaladnak. Ez a két örökkévalóság alkotja az állandóságot, amelyben valóságban minden létezik, ha érzékeink alkalmasak lennének arra, hogy ezt a létezést felismerjük. I. STANZA – Folytatás 3. AZ EGYETEMES ELME NEM VOLT, MERT NEM VOLTAK AH-HI-K, (égi lények) HOGY MAGUKBA FOGLALJÁK (s ennélfogva megnyilvánítsák) (a) (a) Elme a tudat összes állapotainak megjelölésére használt elnevezés, amelyeket a gondolat, akarat és érzelem fogalmai alá csoportosítunk. Mély álomban a fogalomalkotás 56 megszűnik a fizikai síkon, és az emlékezet fel van függesztve; így erre az időre az „elme nem létezik”, mert az a szerv, melynek segítségével az Én fogalmat alkot és emlékezik, az anyagi síkon ideiglenesen megszűnt működni. Egy-egy noumenon a

létezés bármely síkján csak úgy válhat jelenséggé, ha ezen a síkon megfelelő alapon vagy eszköz (vehicle) segítségével megnyilvánul, s a Pralaya-nak nevezett pihenés hosszú éjszakája alatt, mikor minden létező (existence) feloszlott, az „EGYETEMES ELME” megmarad, mint a mentális tevékenység állandó lehetősége, vagy mint az az elvont, abszolút gondolat, amelynek az elme a konkrét relatív megnyilvánulása. Az AH-HI-k (Dhyan-Chohan-ok) a szellemi lények együttes sokasága, ők az angyalok seregei a kereszténységben, az Elohim-ek és a „Hírnökök” a zsidóknál, akik az isteni, vagyis az egyetemes gondolat és akarat megnyilvánulásának hordozói (vehicle). Ők azok az értelmes erők, amelyek a természetnek a „törvényeket” adják, és ezeket a természetben működtetik, mialatt ők maguk is törvények szerint működnek, amelyeket hasonló módon náluk magasabb hatalmak rájuk szabtak; de mégsem a természet erőinek

„megszemélyesítései,” amint ezt tévesen gondolják. A szellemi lények ezen hierarchiája, amellyel az Egyetemes Elme tevékeny működésbe jő, olyan, mint egy hadsereg - „sereg" valóban melynek segítségével egy nemzet hadiereje nyilvánul meg, és amely hadtestekből, hadosztályokból, dandárokból és ezredekből stb. áll Mindegyiknek megvan a maga egyénisége, vagy élete, a korlátolt mozgási szabadsága és korlátolt felelőssége. Mindegyiket egy nagyobb egyéniség foglalja magában, és az érdekei ennek alá vannak rendelve, és végül mindegyik kisebb egyéniségből áll. I. STANZA – Folytatás 4. AZ ÜDVÖSSÉGHEZ (Moksha1 vagy Nirvána) VEZETŐ HÉT ÚT NEM VOLT (a) A NYOMORÚSÁG (Nidána2 és Májá) NAGY OKAI NEM VOLTAK, MERT NEM VOLT SENKI, AKI ŐKET ELŐIDÉZZE, ÉS SENKI, AKIT ŐK TŐRBE CSALHATTAK VOLNA (b). (a) Hét „Ösvény” vagy „Út” vezet a Nem-Létezés boldogságához, amely az abszolút lét, létezés és tudat.3

Ezek nem voltak, mert a Világegyetem addig üres volt, és csupán az Isteni Gondolatban létezett. Mert az4 (b) a tizenkét Nidána vagy oka a létezésnek. Mindegyik az előtte való oknak okozata, és viszont maga az utána következőnek oka A Nidána-k együttvéve a négy igazságon5 alapszanak. Ez a tanítás különösen jellemzi a Hínajána rendszert6 A láncolatos törvény (catenated law) folyamának elméletéhez tartoznak; e törvény az érdemet és érdemtelenséget teremti meg, és végül a Karmát hozza teljes lendületbe. Ez a rendszer azon a nagy igazságon alapszik, hogy az újraszületéstől félnünk kell, mivel ebben a világban való élet csak szenvedést, nyomort és fájdalmat juttat az embernek. Maga a halál sem tudja az embert tőlük megszabadítani, mivel a halál csupán a kapu, melyen át egy másik földi életbe lép, miután annak küszöbén a – Devachanban – egy kissé megpihent. A Hínajána rendszer vagy a „Kis Eszköz” („Little

Vehicle") iskolája igen régi eredetű; míg a Mahájáná későbbi korból való, mert csak 1 Nippang Kínában; Neibbani Burmában; vagy Moksha Indiában A „12” Nidana (tibeti nyelven Ten-brel chug-nyi) a létezés legfőbb okai, a létrehozott okok láncolatából eredő okozatok. 3 Being, Existence, Consciousness. 4 t. i a Világegyetem (ford) 5 Buddha szerint a négy igazság: a szenvedés, a szenvedés oka, a szenvedés megszüntetése, és a szenvedés megszüntetéséhez vezető ösvény. (ford) 6 L.VP Vasiliev on Buddhism 97-99 o 2 57 Buddha halála után keletkezett. Mégis az utóbbi tanításai olyan régiek, mint maguk a hegyek, amelyekben ősrégi idők óta ilyen iskolák voltak. A Hínajána iskola és a Maháyána iskola is (utóbbi a „Nagy Eszköz” iskolája) tulajdonképpen ugyanazt a tant hirdetik. Jana (vagy szanszkritban Váhan) misztikus kifejezés; mind a két „eszköz” (vehicles) erősen hangoztatja, hogy az ember megszabadulhat az

újraszületések szenvedéseitől, sőt még a Devachan hamis boldogságától is, ha bölcsességre és tudásra tesz szert, mert csak ez oszlathatja el az érzékcsalódás és tudatlanság eredményeit. Májá vagy érzékcsalódás az az elem, mely minden véges dologgal együtt jár. Mert minden, ami van, csak relatív, nem pedig abszolút való, mivel a megjelenés, melyet a rejtett noumenon minden megfigyelővel szemben magára ölt, a megfigyelőnek megismerő képességétől függ. A vadember gyakorlatlan szemének a festmény eleinte színfoltoknak és sávoknak értelmetlen zavara, míg a művelt ember szeme azonnal arcot vagy tájképet lát. Semmi sem állandó, csupán az egy rejtett feltétlen létezés, mely magában foglalja valamennyi valóság noumenonját. A lét bármely síkjába tartozó lények, egészen a legmagasabb Dhyan-Chohanokig, fokozatban olyanok, mint a laterna magicá-val színtelen ernyőre vetített árnyak, de mégis relatíve minden dolog

valódi, mert a megismerő szintén csak tükörkép, és a megismert dolgok ennélfogva az ő számára épp olyan valódiak, mint ő maga. Bármely valóságuk legyen a dolgoknak, azt bennük keresnünk kell, mielőtt vagy miután az anyagi világon villanásként átsurrantak. De ilyen létezést mindaddig nem ismerhetünk közvetlenül, amíg olyanok az érzékszerveink, hogy csak anyagi létezést hoznak öntudatunk körébe Bármilyen síkon működjék is öntudatunk, arra az időre mi, valamint az e síkhoz tartozó dolgok is, számunkra az egyetlen valóságok. Amint a fejlődés létráján emelkedünk, észrevesszük, hogy a fokozatokon, amelyeken áthaladtunk, árnyakat tartottunk valóságoknak. Az Én-nek felfelé való haladása fokozatos ébredések sorozata, és minden előrehaladás azt a gondolatot hozza magával, hogy most, végre elértük a „valóságot”. De a Májá okozta csalódásoktól csak akkor szabadulunk meg, ha elértük az abszolút Öntudatot és a

magunkét vele egyesítettük. I. STANZA – Folytatás 5. EGYEDÜL A SÖTÉTSÉG TÖLTÖTTE MEG A HATÁRTALAN MINDENSÉGET (a), MERT ATYA, ANYA ÉS FIÚ ÚJRA EGY VOLT, ÉS A FIÚ MÉG NEM ÉBREDT FEL AZ ÚJ KERÉKRE1 ÉS AZON VALÓ ZARÁNDOKLÁSÁRA (b). (a) A „Sötétség az Atya-Anya, a világosság a fiúk”, mondja egy régi keleti közmondás. A világosságot csak úgy képzelhetjük el, hogy valamely fényforrásból ered, amely okozza S mivel az ős-világosság esetében ez a forrás ismeretlen, ámbár az ész és a logika erősen megkívánja, azért nevezzük el az értelem szempontjából „Sötétség”-nek. Ami a kölcsönzött vagy másodlagos világosságot illeti, bármi is a forrása, az csupán ideiglenes, májávikus lehet. A sötétség tehát az örök anyaméh, amelyben a fény forrásai megjelennek és eltűnnek. Ezen a mi síkunkon a sötétséghez nem járul semmi, hogy belőle világosság legyen, sem a világossághoz, hogy sötétség legyen.

Egymással felcserélhetők, és tudományos szempontból a világosság csak egy neme a sötétségnek és megfordítva Mégis mindkettő ugyanannak a noumenon-nak jelensége; ez feltétlen sötétség a tudományos elmének és csak szürke félhomály az átlag-misztikus felfogásának (perception), noha a Beavatott szellemi szemének 1 „Kerék” szimbolikus kifejezés világra vagy gömbre, ami azt mutatja, hogy a régiek tudták, hogy Földünk keringő gömb, nem pedig mozdulatlan négyzet, amint ezt néhány Egyházatya tanította. A „Nagy Kerék” létezési ciklusunk, vagyis a Maha Kalpa egész időtartama, azaz a hét bolygóból vagy Gömbből álló láncunknak egész körforgása a kezdetétől a végéig; a „Kis Kerekek” a Köröket jelentik, ezekből szintén hét van. 58 feltétlen világosság. Hogy mennyire látjuk a fényt, mely a sötétségben világít, az látóképességünktől függ Ami nekünk világosság, az némely rovarnak sötétség és

a tisztánlátó (clairvoyant) világosságot lát ott, ahol a rendes szem csak feketeséget. Mikor az egész világegyetem álomba merült, - visszatért volt az eredeti elemébe, - akkor sem fény központ nem volt, sem szem, hogy lássa a világosságot, és szükségképpen sötétség töltötte be a határtalan mindenséget. (b) Az Atya-Anya a hím- és nőprincípium a gyökértermészetben, az ellentétes sarkok, amelyek mindenben, a Kozmosz minden síkján megnyilvánulnak, vagy kevésbé allegorikus szempontból, a Szellem és az Állag, melyeknek eredője a Világegyetem, vagyis a Fiú. Ők „újra Egy”-ek, mikor „Brahmâ Éjjelén”, a Pralaya alatt, az objektív Világegyetemben minden visszatért egyetlen első és örök okába, hogy a következő virradatkor újra megjelenjen, amint ez időszakonként megtörténik. „Kárana” – az örök ok - egymagában volt Világosabban mondva: Kárana egyedül van „Brahmâ Éjjelei” alatt. Az előbbi objektív

világegyetem felolvadt az egy eredeti és örök okába, és úgyszólván felolvadt állapotban van meg a térben, hogy újra megkülönböződjék és kikristályosodjék a következő Manvantarikus virradatkor; ezzel kezdődik Brahmá-nak - a világegyetem szimbólumának - új „Nap”-ja, vagyis egy új tevékenysége. Ezoterikus nyelven Brahmá az Atya-Anya-Fiú, vagy a Szellem, Lélek és Test egyszerre S mindegyik személy szimbóluma egy-egy sajátosságnak, (attribute) és minden sajátosság vagy tulajdonság az Isteni Lélegzet fokozatos kiáradása ciklikus megkülönböződésében, involúcionálisan és evolúcionálisan Kozmikus-fizikai értelemben ez a világegyetem, a bolygói lánc és a föld; tisztán szellemi értelemben az Ismeretlen Istenség, a Bolygói Szellem és az Ember, - a kettőnek fia - a Szellem és az Anyag teremtménye, és ezek megnyilatkozása, amikor időszakonként, a „kerekek” vagy a Manvantara-k alatt, megjelenik a Földön. (L II Rész:

„Brahmâ Nappalai és Éjjelei.”)* 1. STANZA – Folytatás 6. A HÉT MAGASZTOS ÚR ÉS A HÉT IGAZSÁG MEGSZŰNTEK (a) ÉS A VILÁGEGYETEM, A SZÜKSÉGESSÉG FIA ELMERÜLT VOLT A PARANISHPANNA-BAN (b) (abszolút tökéletesség, Paranirvána, ami Yong-Grüb), HOGY KILEHELJE ŐT AZ, AMI VAN, ÉS MÉG SINCS. SEMMI SEM VOLT (c) (a) A hét magasztos úr a Hét Teremtő Szellem, a Dhyan-Chohan-ok, akik a héber Elohím-nek felelnek meg. Ez az Arkangyalok ugyanazon hierarchiája, amelyhez a keresztény teogóniában Szt. Mihály, Szt Gábor és mások tartoznak Míg azonban p o Szent Mihály a dogmatikus latin teológiában, csak a hegyfokokon és az öblökön őrködhet, addig az ezoterikus rendszerben a Dhyani-k sorra őrködnek bolygói láncunk egy-egy körén és egy-egy nagy gyökérfaján. Azt is mondják róluk, hogy ők küldik Bodhisattva-ikat, a Dhyani-Buddha-k (ezekről l. alább) emberi képviselőit minden körben és fajban A hét igazságból és kinyilatkoztatásból

vagy inkább a feltárt tokból csupán négyet adtak át nekünk, mivel mi még a negyedik körben vagyunk, és eddig a világnak is csak négy Buddhája volt Ez nagyon bonyolult kérdés, és később kimerítőbben fogjuk tárgyalni. Eddig „Csak négy igazság és négy Véda van” – mondják a hinduk és a buddhisták. Hasonló okból ragaszkodott Irenaeus négy evangélium szükségességéhez. Mivel azonban egy-egy kör kezdetén minden új gyökérfajnak kell, hogy legyen külön kinyilatkoztatása és * A zárójelben levő szöveg a III. kiadásban elmaradt 59 legyenek kinyilatkoztatói, a következő kör meg fogja hozni az ötödiket, az utána következő a hatodikat és így tovább. (b) „Paranishpanna" a feltétlen tökéletesség, amelyet a tevékenységnek egy-egy nagy időszaka, vagy egy-egy Mahá Manvantara végén, minden létező elér, és amelyben megmarad a nyugalom következő időszakában. Tibeti nyelven Jong-Grüb-nek nevezik A Jogáchárya

iskola idejéig, a Paranirvána igazi mibenlétét nyilvánosan tanították, azóta azonban teljesen ezoterikussá vált. Innen van az, hogy annyi róla az ellentmondó magyarázat Csakis igazi idealista értheti meg A Paranirváná-t kivéve, mindent ábrándképnek kell tekintenie annak, aki ezt az állapotot meg akarja érteni, és aki meg akarja tudni, hogy a Nern-Én (Non-Ego), az Üresség és a Sötétség hogyan lehet Három az Egyben, egyedül Önmagában-létező és tökéletes. Azonban csak relatív értelemben feltétlen, mert még feltétlenebb tökéletességnek kell helyt adnia a következő tevékenységi időszak magasabb színvonalú kiválóságához mérten. A tökéletes virágnak, mint olyannak meg kell szűnnie, és el kell hervadnia, hogy tökéletes gyümölccsé fejlődjék - ha szabad ezt a sántító hasonlatot használnunk. A Titkos Tanítás azt tanítja, hogy fokozatosan (progressive) fejlődik minden, a világok éppúgy, mint az atomok, és hogy ennek

a bámulatos fejlődésnek sem felfogható kezdete, sem elképzelhető vége nincs. A mi „Világegyetemünk” csak egy a végtelen sok világegyetem közül, valamennyi a „Szükségesség Fia”, mert láncszemek a világegyetemek nagy Kozmikus láncában, és mindegyik okozat az elődjével és ok az utódjával szemben. A Világegyetem megjelenését és eltűnését úgy vázolják, mint a „Nagy Lélegzet” egy ki- és belehelését. A „Nagy Lélegzet” örökkévaló, és minthogy Mozgás, azért az Abszolút egyik megnyilvánulása a három közül, - a másik kettő: az Elvont Tér és az Állandóság (Duration). A „Nagy Lélegzet” kilehelését az Isteni Lélegzetnek nevezik és a meg nem ismerhető Istenség - az Egy Létezés - lélegzésének tekintik Ez az Istenség úgyszólván egy gondolatot lehel ki, mely Kozmosszá válik (L „Isis Unveiled”) Hasonlóképpen az Isteni Lélegzet belehelésekor a világegyetem ismét eltűnik a „Nagy Anya”

kebelébe, aki azután „láthatatlan ruhájába burkolva" alszik. (c) Az alatt, „ami van, és még sincs”, magát a „Nagy Lélegzetet" értik. Erről csak mint feltétlen létezésről beszélhetünk, de nem képzelhetjük el, mint a létezés olyan formáját, melyet a Nem-létezéstől megkülönböztethetnénk. A három időszak - a jelen, a múlt és a jövő - az ezoterikus filozófiában egységes idő, mert a három csak a jelenségek síkjához való viszonylatában összetett szám, de a noumenon-ok birodalmában nincs elvont értékük. Az írás mondja: „A múlt idő egyúttal a jelen idő és a jövő idő is, amely noha nem jött létre, mégis megvan”, ez a Prasanga Mádhjamika tanításnak egyik tétele, melynek dogmáit ismerik, amióta a tisztán ezoterikus iskoláktól elvált.1) Röviden: az állandóságról és az időről alkotott, összes képzeteinket érzékelésünkből vezetjük le, az eszmetársítás törvényei szerint Bár

elválaszthatatlanul egybekötöttek az emberi tudás viszonylagosságával, mégsem léteznek, kivéve az egyéni Ego tapasztalatában, és elmúlnak, amikor az Ego fejlődési útja eloszlatja a jelenségekben való létezés (phenomenal existence) Májá-ját. Mi lehet más például az idő, mint öntudati állapotaink körképszerű egymásutánja? Egyik Mester mondja: „Bánt, hogy ezt a három ügyetlen szót kell használnom: múlt, jelen és jövő, - ők a szubjektív egész objektív fázisainak gyarló fogalmai, és a célra épp oly kevéssé alkalmasak, mint a balta művészi faragásra.” Filozófiai alap- 1 L. Dzungarian Mani Kumbum, „The Book of the 10000 Precepts”, valamint VP Vasiliev: „Der Buddhismus” 327, 357. o stb 60 igazság, hogy Paramátha-ra kell szert tennünk, nehogy egykönnyen Samvriti martalékává legyünk.1 I. STANZA – Folytatás 7. A LÉTEZÉS OKAI FÉLRE LETTEK TÉVE, (a) A LÁTHATÓ, AMI VOLT ÉS A LÁTHATATLAN, AMI VAN, AZ

ÖRÖKKÉVALÓ NEM-LÉTEZÉSBEN, AZ EGY LÉTEZÉSBEN PIHENT (b) (a) „A Létezés okai” nemcsak a tudomány előtt ismert fizikai okokat jelentik, hanem a metafizikai okokat is; ezek legfőbbje a létezés vágya, mely a Nidána és a Májá eredménye. Ez az érzékelő életre irányuló vágy kifejezésre jut mindenben, az atomban és a napban, és visszatükrözteti az Isteni Gondolatot, amely objektív létezéssé hajtódott ki, törvénnyé, hogy a Világegyetem létezzen. Az ezoterikus tanítás szerint ennek a feltételezett vágynak és minden létezésnek igazi oka örökre rejtett marad, és első kiáradásai (emanations) a legteljesebb elvontságok (abstractions), amelyeket az értelem elgondolhat. Szükségképpen fel kell tételeznünk, hogy ezek az elvontságok okai az anyagi Világegyetemnek, amint ez az érzékeknek és az értelemnek jelentkezik, és hogy ők az alapjai a másodrendű és alárendelt természeti erőknek; ezeket a nagy tömeg minden korban emberi

alakba öltöztetve, Istenként vagy istenekként imádott. Leletetlen bármit is úgy elképzelnünk, hogy ne legyen oka; ha ezt megpróbáljuk, akkor holtpontra juttatjuk az értelmet. Ez lényegében az az állapot, amelyhez az értelemnek végül el kell jutnia, ha megkíséreljük visszafelé nyomozni az okok és okozatok láncát. De mind a tudomány, mind a vallás erre a holtponthoz vezető állapotra sokkal gyorsabban ugrik, mint ahogy szükséges; mert egyik sem ismeri a metafizikai elvontságokat, amelyek egyetlen felfogható okai a fizikai megtestesítéseknek (concretions). Ezek az elvontságok mind konkrétebbé válnak, amint létezésünk síkját megközelítik, míg végre az anyagi Világegyetem formájában öltenek alakot Ez a folyamat a metafizikait fizikaivá változtatja, hasonlóan ahhoz a folyamathoz, mellyel a gőzt vízzé lehet sűríteni, és a vizet jéggé fagyasztani. (b) Egy Örökkévaló Nem-Létezésnek gondolata, amely Nem-Létezés azonban az Egy

Létezés, képtelenségnek látszik, ha nem gondolunk arra, hogy a létről (being) alkotott fogalmainkat a létezésről (existence) való jelen tudatunkra korlátozzuk, s így e fogalomból szűkebb körű kifejezést csinálunk, általános helyett. Ha a meg nem született gyermek abban az értelemben gondolkozhatna, amit mi gondolkozásnak nevezünk, akkor a létezésről való fogalmát hasonló módon az anyaméhen belüli életre korlátozná, mert csak ezt ismeri. És ha tudatának meg akarná magyarázni a születés utáni élet fogalmát (mely számára halál), akkor ezt az életet, mivel nincsenek adatai, amelyeken elindulhatna, és mivel nincs meg a képessége, hogy ily adatokat megértsen, - valószínűleg így határozná meg: „nem-lét, mely azonban valódi lét.” A mi esetünkben az Egy Lét (the One Being) minden Noumenon noumenon-ja, és tudjuk, hogy a noumenon-ok a jelenségek alapjául szolgálnak, és hogy ők adják a jelenségeknek a valóságnak azt a

halvány képét is, melyben jelentkeznek. De e noumenonok megismerésére jelenleg sem érzékünk, sem értelmünk nincsen. A bányász szabad szeme talán nem ismeri fel az egy tonna aranytartalmú kovakőben elszórt, észrevehetetlen arany atomokat, mégis tudja, hogy megvannak, sőt azt is, hogy csupán ezek adnak a kovakőnek valamely meghatározható érté1 Világosabban mondva: „Igazi öntudatra kell szert tennünk, hogy megérthessük Samvriti-t, vagyis „az ámítás eredetét.” Paramártha rokonértelmű a Svasam-vedana szanszkrit kifejezéssel, vagyis „visszatükröződés, mely önmagát elemzi.” A „Paramártha” jelentőségét a Jogáchárya-k másképpen értelmezik, mint a Mádhyamika-k, de egyik sem magyarázza meg a kifejezésnek valódi és igazi ezoterikus értelmét. Lásd alább a 9 Slokát. 61 ket. És az aranynak a kovakőhöz való ez a viszonya, talán gyengén, de mégis megvilágíthatja a noumenon-nak a jelenséghez való viszonyát. De

a bányász tudja, milyen lesz az arany, ha a kovakőből kiolvasztják, míg a közönséges halandó nem tud fogalmat alkotni a dolgok valóságáról, ha azokat különválasztják a Májá-tól, mely őket elfátyolozza és elrejti. Egyedül a Beavatott (Initiate), elődjeinek számos nemzedékétől szerzett nagy tudásától gazdagon, irányíthatja „Dangma szemét” a tárgyak lényegére, melyre semmiféle Májá-nak nem lehet befolyása Itt válnak azután igen fontosakká az ezoterikus filozófiának a Nidáná-kra és a Négy Igazságra vonatkozó tanításai, de ezek a tanítások titkosak I. STANZA – Folytatás 8. EGYEDÜL A LÉTEZÉS EGYETLEN FORMÁJA TERÜLT EL HATÁRTALANUL, VÉGTELENÜL, OK NÉLKÜL, ÁLOMTALAN ÁLOMBAN, (a) ÉS AZ ÉLET ÖNTUDATLANUL LÜKTETETT AZ EGYETEMES TÉRBEN, AZON A MINDENÜTTJELENLÉTEN VÉGIG, MELYET A DANGMA1 (b) „MEGNYÍLT-SZEME”2 ÉRZÉKEL. (a) A modern gondolat arra törekszik, hogy a látszólag igen eltérő dolgokra nézve

egy homogén alap ősrégi eszméjéhez folyamodjon, - az egyneműségből fejlődött különneműség gondolatához. Biológusok most keresik az egynemű protoplazmát és vegyészek az ősanyagot (protyl), miközben a tudomány azt az erőt kutatja, melynek megkülönböződései a villamosság, a mágnesség, a meleg stb. A Titkos Tanítás ezt az eszmét a metafizika birodalmába viszi, és feltételezi, hogy „a Létezésnek csak egyetlen egy formája” van, s hogy ez minden dolognak alapja és forrása. De talán ez a mondás: „a Létezésnek egyetlen formája” nem is egészen helyes A szanszkrit szó: Prabhavápjaja annyi, mint „a hely, vagy inkább a sík (plane), melyből minden dolog ered, és amelybe minden felolvad”, mondja egy magyarázó. Ez nem a „Világ Anyja, ahogyan Wilson (l. Vishnu Purána I könyv) fordította, mert Dzsagad Joni (amint FitzEdward Hall kimutatta) nem annyira a „Világ Anyja” vagy a „Világ Méhe”, mint inkább a „Világegyetem

Anyagi Oka”. A Purána-magyarázók szerint, ez Karana - az „Ok”, - de az ezoterikus filozófia szerint: ennek az oknak eszményi szelleme Másodlagos állapotában ez a buddhista filozófus Svábhávat-ja, az örök ok és okozat, a mindenütt-jelenlevő, mégis elvont, az önmagában-létező plasztikus Lényeg (Essence), és minden dolog gyökere ugyanabban a kettős megvilágításban nézve, mint ahogyan a vedantista Parabrahm-jára és Múlaprakriti-jére tekint: a két aspektusú Egy. Valóban rendkívüli dolognak látszik, hogy nagy tudósok lehetségesnek tartják, hogy a Vedanta és különösen az Uttara Mímánsa „a buddhisták tanításából keletkezett”, mikor éppen ellenkezőleg, a Buddhizmus (Gatutama, a Buddha tana) „keletkezett” a Titkos Tanítás tételeiből, és teljesen ezeken épült föl. A Titkos Tanításból, amelyen az Upanishad-ok3 is nyugszanak, iparkodunk itt egy részletet vázlatosan közölni. Sri Sankaráchárja4 tanítása szerint ez

az érvelés tagadhatatlanul megáll. 1 Dangma megtisztult lelket jelent: valakit, aki Jivanmukta lett, a legmagasabb beavatott (adeptus), vagyis inkább úgynevezett Mahátma. „Megnyílt szeme” a látnoknak benső, lelki szeme, és a vele megnyilvánuló képesség; nem a közönséges értelemben vett tisztánlátás (clairvoyance), vagyis a távolbalátás képessége, hanem a lelki intuíció, mellyel közvetlen és biztos tudást szerezhetünk. Ez a képesség szorosan összefügg a „harmadik szem”-mel, melyet a mitológiai hagyomány bizonyos emberfajoknak tulajdonít. Bővebb magyarázatot a II könyvben találunk. (A III kiadásban ez az utolsó mondat elmaradt) 2 Indiában „Siva szemének” hívják, azonban a nagy hegyláncon túl ezoterikus nyelven mint „a Dangma megnyílt szemét” ismerik. 3 És mégis olyan valaki, aki tekintélyre tart számot, név szerint Sir Williams Boden, a szanszkrit nyelv tanára Oxfordban, éppen napjainkban tagadta ezt a tényt.

The Victoria Institute of Great Britain előtt, 1888-ban jún. 4-én tartott évi beszámolójában, így szólt hallgatóihoz: „A buddhizmus eredetileg ellene fordult minden magányba vonuló aszketizmusnak . ha az a célja, hogy az ember a tudás fenséges magasságait elérje Nem 62 (b) Az „álomtalan álom” a keleti ezotériában ismert hét öntudati állapot egyike. Ez állapotok mindegyikében az elmének más-más része jő működésbe, vagy amint vedántista mondaná, az egyén létének (being) más-más síkján öntudatos. A kifejezést „álomtalan álom” ebben az esetben képletesen a Világegyetemre alkalmazzák, hogy az embernek ezzel az öntudati állapotával némileg azonosat fejezzenek ki. Ez az állapot ürességnek (blank) látszik, mert éber állapotunkban nem emlékszünk rá. A mesmerizált személynek is öntudatlan ürességnek látszik az alvása, amikor rendes állapotába visszatér, noha úgy beszélt és cselekedett, ahogy az

öntudatos egyén szokott. I. STANZA – Folytatás 8. DE HOL VOLT A DANGMA, MIKOR A VILÁGEGYETEM ALAYA-JA (a Lélek, mint mindennek alapja, Anima Mundi) PARAMÁRTHA-BAN (a) (Abszolút Létezés és Öntudatosság, ami abszolút Nem-Létezés és Öntudatlanság) VOLT ÉS A NAGY KERÉK ANUPÁDAKA (b) VOLT? (a) Itt évszázados skolasztikus vitatkozások tárgyával állunk szemben. A két kifejezés „Alaya” és „Paramártha” több okot szolgáltatott arra, hogy iskolák szétváljanak, és hogy az igazságot különböző szempontból széthasítsák, mint bármely más misztikus kifejezés. Alaya, szó szerint „a Világ Lelke”, Emerson-nak „Over Soul"-ja, és az ezoterikus tanítás szerint, időszakonként változtatja természetét. Alaya változik a tevékeny élet-időszak alatt az alsóbb síkokhoz viszonyítva, beleértve a mienket is, noha benső lényegében örökkévaló és változatlan azokon a síkokon, melyek az embernek és a Kozmikus Isteneknek

(Dhyani Buddha-k) elérhetetlenek. Ez időszak alatt nemcsak a Dhyani-Buddha-k egyek lélekben és lényegben Alayaval, de még a Jógában (misztikus meditációban) erős ember is „képes lelkét vele egyesíteni” (Áryásanga, a Bumapa iskola.*) Ez nem a Nirvana, hanem a legközelebbi állapot hozzá. Innen ered a vélemények eltérése. A Yogáchárya-k (a Maháyáná iskolából) azt mondják, hogy Alaya az Ürességnek (Voidness) megszemélyesítése, és mégis Alaya (Nyingpo és Tsang, tibeti nyelven) az alapja minden látható és láthatatlan dolognak. Azt is mondják, hogy noha lényegében örökkévaló és változatlan, mégis visszatükröződik a Világegyetem minden dolgában, „mint a hold a tiszta csendes vízben” Más iskolák kétségbe vonják ezt az állítást Ugyanígy van ez Paramártha-val A Yogáchárya-k szerint, ez a kifejezés annyit jelent: az, ami szintén más dolgoktól (paratantra) függ A Madhyamika-k pedig azt mondják, hogy Paramártha,

Paranishpanna-ra, vagy az abszolút tökéletességre van korlátozva. Azaz, ennek a „két igazságnak” kifejtésénél (a négy közül) a Yogáchárya-k azt hiszik és állítják, hogy (ezen a síkon mindenesetre) csak Samvritisatya, vagyis relatív igazság van, a Madhyamika-k pedig azt ta- volt sem okkult, sem ezoterikus tanrendszere . melyet a közönséges ember elől elrejtettek volna”(!!) És tovább: „. Mikor Gautama Buddha pályafutását megkezdte, a jóga későbbi és alacsonyabb formáját, úgy látszik, kevéssé ismerték” És azután ellentmondva önmagának, a tudós előadó nyomban ezt mondja hallgatóinak: „A Lalita-Vistára-ból megtudjuk, hogy Gautama idejében általános volt a testi kínzás különféle fajtája, az önsanyargatás és az önmegtagadás.” (!!) De az előadó úgy látszik, nem is tudja, hogy a kínzásnak ez a fajtája és az önsanyargatás éppen a jóga alacsonyabb formája; a Hatha jóga, mely „kevéssé ismert”

és mégis olyan „általános" volt Gautama idejében. 4 Még azt is vitatják, hogy mind a Hat Darsana (filozófiai iskolák) Buddha befolyásának nyomait viseli, és hogy vagy a buddhizmusból merítettek, vagy görög tanításból erednek. (L Weber, Max Müller stb) Az a benyomásunk, hogy Colebrooke, aki a „legmagasabb tekintély” ilyen dolgokban, régen elintézte ezt a kérdést, amikor kimutatta, hogy „a hinduk ebben az esetben a tanítók voltak, nem pedig a tanítványok.” * A III. kiadásban a zárójel közti rész helyett: „amint ezt a Yogáchárya iskolaiból való Aryasangha mondja.” 63 nítják, hogy Paramárthasatya, „abszolút igazság”1 létezik. „Ó szerzetesek, egyetlen egy Arhat sem érheti el az abszolút tudást, mielőtt eggyé nem vált Paranirvana-val. Parikalpita és Paratantra az ő két nagy ellensége.” (Aphorisms of the Bodhisattvas) Parikalpita (tibeti nyelven Kun-ttag) azoknak a tévedése, akik képtelenek arra, hogy

felismerjék mindennek üres voltát és illuzorikus természetét, akik valaminek a létezésében hisznek, ami nincs, p. o a Nem-Ego. Paratantra pedig, bármi is legyen, az ami csupán függő vagy okozati összeköttetés folytán létezik és aminek el kell tűnnie, amikor eltávolítják az okot, amelyből származik, például a lámpabél lángja. Semmisítsd meg, vagy oltsd el, és a láng eltűnik Az ezoterikus filozófia azt tanítja, hogy minden él és tudatos, és nem azt, hogy minden élet és tudat olyan, mint az emberé vagy az állatoké. Az életre úgy tekintünk, mint „a létezés egyetlen formájára”, mely az úgynevezett anyagban megnyilvánul, vagy amit helytelenül szétválasztunk, és az emberben szellemnek, léleknek és anyagnak nevezünk. Anyag a lélek megnyilvánulásának eszköze (vehicle) a létezés e síkján, és a lélek a szellem megnyilvánulásának eszköze egy magasabb síkon. És ez a három egy háromság, mindannyit áthatja az őket

egyesítő Élet Az egyetemes élet gondolata egyike azoknak a régi fogalmaknak, melyek ebben a században az ember elméjébe visszatérnek, minthogy az antropomorfikus teológia alól már felszabadultunk. Igaz, a tudomány megelégszik azzal, hogy kutatja vagy feltételezi az egyetemes élet jeleit, és eddig még nem volt elég merész arra, hogy még csak suttogja is: „Anima Mundi!” A „kristály-élet” eszméjét, amelyet ma a tudomány elismer, félszázaddal ezelőtt kigúnyolták volna. Botanikusok most a növények idegei után kutatnak, nem azért, mert feltételezik, hogy a növények úgy érezhetnek, vagy gondolkozhatnak, mint az állatok, hanem mert azt hiszik, hogy szükség van valami szervezetre, mellyel a növényi fejlődést és táplálkozást megmagyarázzák, s hogy ez a szervezet ugyanazt a tevékenységet fejti ki a növény életében, mint az idegek az állati életben. Alig tartjuk lehetségesnek, hogy a tudomány oly kifejezések puszta

használatával, mint „erő” és „energia”, még továbbra is palástolhassa önmaga előtt azt a tényt, hogy azok a dolgok, melyekben élet van, élő dolgok, akár atomok, akár pedig bolygók. De mégis mit hisznek a benső ezoterikus iskolák? - kérdezhetné az olvasó. Mit tanítanak az Ezoterikus „Buddhisták” e tárgyról? Szerintük „Alaya”-nak kettős, sőt hármas a jelentősége Az elmélkedő Maháyána iskola Yogáchárya rendszerében, Alaya mind a kettő: az Egyetemes Lélek (Anima Mundi), és az előre haladott Beavatott (Adept) Én-je. „Az, aki a jógában erős, akarata szerint, elmélkedés útján eljuttathatja Alaya-ját a létezés igazi mivoltába (the true Nature of Existence)”. Aryásangha,2 Nagârjuna versenytársa azt mondja: „Alaya létezése abszolút és örök.” Egyik értelemben Pradhána, amit a Vishnu Purána-ban így magyaráznak: „Ami a ki-nem-fejlett ok, azt nevezik a legkiválóbb bölcsek nyomatékosan Pradhánanak,

eredeti alapnak Ez a finom (subtile) Prakriti, vagyis az, ami örökkévaló, és ami egyszersmind van (vagy magában foglalja azt, ami van), és (ami) nincs: vagyis ami csupán folyamat” 1 „Paramârtha” szanszkritban öntudat (Self-Consciousness), Svasamvedana, vagyis „a visszatükröződés, mely önmagát elemzi”, - két szóból alakul, Parama (minden felett) és ârtha megértés (comprehension). Satya feltétlen igaz létezést vagy esse-t jelent. Tibeti nyelven Paramárthasatya Dondampai-dempa Ennek a feltétlen valónak vagy ténylegesnek (reality or actuality) ellenkezője Samvritisatya, - az, ami csak relatív igazság. Samvriti „hamis felfogást” (conception) jelent, és a káprázatnak, Májá-nak eredete; tibeti nyelven ez Kundzabchi-denpa, „Káprázatot teremtő látszat”. 2 Aryasângha kereszténység előtti Beavatott (Adept) volt, és egy ezoterikus buddhista iskola alapítója, noha Kőrösi Csoma valami okból a Kr. u VII századba helyezi Volt

még egy másik Aryásangha is, aki időszámításunk első századaiban élt, és valószínű, hogy a magyar tudós összetéveszti a kettőt 64 „Prakriti" azonban helytelen kifejezés, és Alaya jobban magyarázná meg, mert Prakriti nem a „fel nem ismerhető Brahma”.1 Tévedés azok részéről, akik semmit sem tudnak az emberi fajok bölcsője óta meglevő okkult tanítások egyetemességéről, és különösen tévedés ama tudósok részéről, akik egy „ősi kinyilatkoztatásnak” még a gondolatát is elvetik, ha azt tanítják, hogy csak maga Anaxagoras, vagy csak az ő idejében ismertette valaki az Anima Mundi-t, az Egy Életet vagy „Egyetemes Lelket”. Ez a filozófus csakis azért hozakodott elő ezzel a tanítással, hogy szembe helyezkedjék Demokritosznak a kozmogóniáról való túlságosan anyagias felfogásával, amely a vakon hajtott atomok exoterikus elméletén alapult. Clazomenei Anaxagoras azonban nem volt ennek az elméletnek

feltalálója, hanem csak hirdetője, úgy mint Platón is. Amit ő Világ-Értelemnek, a nous-nak (νους) nevezett, vagyis azt a princípiumot, mely nézete szerint, teljesen különválasztott és ment az anyagtól, és céltudatosan cselekszik2, azt Indiában réges-régen, sokkal előbb, mint Kr. e 500 évvel, mozgásnak, az EGY ÉLET-nek vagy Dzsívatma-nak nevezték. Csakhogy az árja filozófusok soha sem ruházták fel a szerintük végtelen princípiumot, a „gondolkodás" véges „sajátosságával” Ez természetesen Hegel és a német trancendentalisták „Legmagasabb Szellemé"-hez vezet - olyan ellentéthez, amelyet hasznos lesz kifejtenünk. Schelling és Fichte iskolái messze eltértek az egy abszolút princípium kezdetleges ősi felfogásától, és a Vedánta alapvető gondolatának csak egyik oldalát (aspect) tükröztették vissza. Még az „Absoluter Geist” is, melyet von Hartmann az Öntudatlanról szóló pesszimisztikus filozófiájában

ábrázolt, hasonlóképpen igen messzire esik a valóságtól, noha az európai gondolkodásban leginkább megközelítette a hindu Advaitee tanokat. Hegel szerint az „Öntudatlan” sohasem vállalta volna a mindenség kifejlesztésének nagy és fáradságos feladatát, ha nem remélte volna, hogy ezáltal tiszta Öntudatra tesz szert. Ezzel összefüggésben meg kell jegyeznünk, hogy amidőn öntudatlannak határozzák meg a Szellemet, amelyet az európai pantheisták Parabrahm-mal azonos értelemben használnak, akkor a „Szellem” kifejezéshez nem fűzik a megszokott értelmet. A „Szellem” kifejezést, jobb hiányában, mély rejtély jelképezésére használják. Azt mondják, hogy a jelenségek „mögött” rejlő „Abszolút Öntudat”, melyet csak személyes elem hiányában neveztek el öntudatlanságnak, az ember felfogó képességét túlhaladja. Az ember, aki képtelen arra, hogy egyetlen fogalmat is alkosson, kivéve tapasztalati jelenségek

kifejezéseivel, már lényének szervezeténél fogva képtelen arra, hogy felemelje a fátylat, mely a Feltétlen fenségét elrejti. Csupán a felszabadult szellem képes halványan elképzelni annak a forrásnak természetét, amelyből eredt, és ahova végül is vissza kell térnie. Mivel azonban a legmagasabb Dhyan-Chohan csak meghajolhat a Feltétlen Lény magasztos rejtélye előtt, mert nem ismerheti, és mivel a tudatos létezésnek még eme legmagasabb fokán - Fichte mondását ismételve: „az egyednek az egyetemes öntudatba való elmerülésekor” - sem foghatja fel a Véges a Végtelent, és nem is alkalmazhatja rá saját értelmi tapasztalatainak mértékét, hogyan mondhatják, hogy az „Öntudatlan"-nak és a Feltétlennek lehetne akárcsak ösztönszerű késztetése (instinctive impulse), vagy reménye is arra, hogy tiszta öntudatra szert tegyen?3 Vedantista soha sem fogadná el ezt a hegeli gondolatot. Az okkultista pedig azt mondaná, 1 „Az

elválasztatlan (indiscrete) ok egységes és mind a kettő, ok és okozat is és azok, akik az első Princípiumokat ismerik, Pradhána-nak és Prakriti-nek nevezik. Ez az elválasztatlan ok, a fel nem ismerhető Brahma, aki mindenek előtt volt” (Váju Purána), vagyis Brahma nem maga hozza működésbe az evolúciót, vagyis nem teremt, hanem csak különféle aspektusban mutatkozik, ezek egyike Prakriti, ami Pradhána megnyilvánulása. (A III. kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 Értem a véges Öntudatot. Mert hogyan érheti el ezt a feltétlen, ha csak nem egyszerűen mint megnyilvánulást, amely megnyilvánulások legmagasabbját, mint az emberi öntudatot ismerjük? 3 L. Schweglers „Handbuch der Geschichte der Philosophie", Sterling angol fordításában, 28 o 65 hogy ez (a gondolat) tökéletesen ráillik a felébredt MAHAT-ra, azaz már a jelenségek világába vetített Egyetemes Elmére, - ez az első megnyilvánulása a változatlan feltétlen-nek -

de sohasem magára a Feltétlenre. Azt tanítják, hogy a „Szellem és Anyag, vagy Purusha és Prakriti az Egynek és Páratlannak két legelső megnyilvánulása (aspects) csupán.” Az anyagot mozgató Nous, az éltető Lélek ereje különböző fokú; ez a lélek benne rejlik minden atomban, meg nyilatkozik az emberben, szunnyad a kőben, és ez a pantheista eszme, hogy egyetemes Szellem-Lélek hatja át az egész Természetet, valamennyi filozófiai gondolat között a legrégibb. De az Archaeus sem volt Paracelsus vagy tanítványának Van Helmont felfedezése; mert ez megint ugyanaz az Archaeus, vagy „Atya-Ether” - az élet számtalan jelenségének megnyilvánult alapja és forrása - helyhez kötve. Az ehhez hasonló számtalan elmélkedés egész sorozata csupán változatai ennek a témának, melynek alaphangját ez az ősi kinyilatkoztatás ütötte meg. (L II Rész „Az Ős-Állag”) (b) A kifejezés Anupádaka, „szülőnélküli", vagy nemzők nélküli,

misztikus megjelölés; melynek a mi filozófiánkban többféle értelme van. Rendszerint égi lényeket, DhyanChohan-okat vagy Dhyani-Buddha-kat értenek e név alatt Mivel azonban ezek misztikusan megfelelnek a „Mánushi (vagy emberi) Buddha-k” néven ismert emberi Buddháknak és Bodhisattváknak, ezért ezeket is Anupádáknak nevezik, mihelyt egész személyiségük már egybeolvadt egyesített hatodik és hetedik princípiumukkal – vagyis Atma-Buddhi-val, és így a „gyémánt lelkű” (Vajra-sattvas),1 vagy teljes Mahatmákká váltak. A „Rejtett Úr”-nak (Sangbai-Dagpo-nak), „az abszolúttal egybeolvadt”-nak nem lehet szülője, mert ő Magábanlétező, és egy az Egyetemes Szellemmel (Svayambhú),2 a Svabávat-tal legmagasabb aspektusában. Az Anupadaka hierarchiája nagyon rejtélyes Tetőpontja az egyetemes Szellem-Lélek, és alsóbb foka a Mánushi-Buddha; de még minden, lélekkel ellátott ember is Anupádaka szunnyadó (latent) állapotban. Innen a

kifejezés „a Világegyetem* Anupadaka volt” (l. II Rész, Ős-Állag)*, ha a Világegyetemről van szó, alaktalan örök és feltétlen állapotában, még mielőtt az „Építők” kialakították volna. 1 Vajra gyémánttartó.+ Tibeti nyelven Dorjesempa; sempa annyi, mint lélek; gyémántszerű (adamantine) sajátossága a jövőben való elpusztíthatatlan voltára utal. Az „Anupádaka”-ra vonatkozó magyarázat a Kala Chakra-ban - ez a Kanjurnak Gyu(d) részében az első - félig ezoterikus Téves elmélkedésre vezette az orientalistákat a Dhyani-Buddha-król és az ezeknek megfelelő földi Mânushi-Buddha-król. Az igazi tanítást egy következő kötetben (l. „Buddha rejtélye”) fogjuk érinteni, és a maga helyén bővebben megmagyarázni (+ A III kiadásban: Vájrapáni vagy Vajradhara gyémánttartót jelent.) 2 Hogy ismét idézzük Hegel-t, ki Schelling-gel együtt úgyszólván elfogadta az időszakonként újra meg újra megjelenő Avatárá-k

(ezek a Világ-Szellemnek bizonyos alkalomra szolgáló megtestesülései az emberben, amint ezt a nagy vallásújítók eseteiben látjuk) pantheista gondolatát: „Az ember lényege a szellem . és a valóságot csupán úgy érheti el, hogy kivetkőzik véges voltából, és átengedi magát a tiszta öntudatnak A Krisztusember, akiben mint emberben, láthatóvá vált az Isten-ember egysége (az egyénnek az Egyetemes öntudattal való azonossága, amint ezt a Vedantisták és néhány Advaita tanítja), halálával és általában véve történetével maga mutatta be a Szellem örök történetét, történet ez, melyet minden embernek önmagában kell megvalósítania, hogy mint Szellem létezhessék.” - Philosophie der Geschichte, Sibree angol fordítása 340 o * a III. kiadásban: a nagy kerék (Világegyetem) * a III. kiadásban a zárójelben foglalt rész elmaradt 66 II. STANZA A DIFFERENCIÁLÓDÁS FOGALMA 1. HOL VOLTAK AZ ÉPÍTŐK, A MANVANTARIKUS VIRRADAT

FÉNYLŐ FIAI (a)? . AZ ISMERETLEN SÖTÉTSÉGBEN, AH-HI (Chohanikus, Dhyani - Buddhikus) PARANISHPANNA- JUKBAN, A NEM-FORMÁBÓL (Arupa), - A VILÁG GYÖKERÉBŐL - A FORMÁT (rupa) ALKOTÓK, A DEVAMÁTRI1 ÉS SVABHAVAT, A NEMLÉTEZÉS (b) BOLDOGSÁGÁBAN PIHENTEK. (a) Az „Építők”, a „Manvantarikus Virradat Fiai”, a Világegyetem igazi teremtői, és ez a tanítás, mely csak a mi bolygórendszerünkkel foglalkozik, a Hét Gömb „Őreinek” is nevezi őket, mert e rendszer építőmesterei. A Hét Gömb exoterikus értelemben a Hét bolygó, és ezoterikus értetemben a mi láncunk hét földje, vagy gömbje (bolygója) is. Az I Stanza kezdő mondatában említett „Hét Örökkévalóság” mindkettőre vonatkozik a Maha-Kalpa-ra, vagyis „a (nagy) Brahmá Korszak”-ra, és vonatkozik a Nap-pralaya-ra, s a mi bolygórendszerünk e pralaya után magasabb síkon következő feltámadására. Van sokféle pralaya (látható dolog feloszlása), amint ezt másutt

kimutatjuk. (b) Paranishpanna, ne felejtsük el, a summum bonum (a legfőbb jó), az Abszolút, ennélfogva ugyanaz, mint Paranirvána. Nemcsak a végső állapot, hanem az alanyiságnak az az állapota is, amely semmivel sincs viszonyban, csakis az egy feltétlen igazsággal (Para-márthasatya) ennek a síkján. Ez az állapot az embert oda vezeti, hogy helyesen fogja fel a nemlétezés teljes értelmét, s ez, amint már megmagyaráztuk, a feltétlen létezés Előbb vagy utóbb minden, ami most látszólag létezik, valóban és tényleg Paranishpanna állapotában lesz. De az öntudatos és öntudatlan lét (being) között nagy a különbség. Paranishpanna állapota Paramártha, az Önmagát elemző öntudat2 (Svasamvedana) nélkül, nem boldogság, hanem egyszerűen megsemmisülés (Hét Örökkévalóságra). Így a nap égető sugarainak kitett vasgömb átmelegszik, de nem fogja érezni vagy méltányolni a meleget, viszont az ember igen Csupán „tiszta és a

személyiségtől el nem homályosított elmével és sokféle létezés érdemének áthasonítása (assimilation) után, amelyeket a létnek a maga összességében (az egész élő és érző Világegyetem) szentelt”, szabadulhat meg az ember a személyes létezéstől, egybeolvad és eggyé lesz a Feltétlennel3 és megmarad Paramártha teljes birtokában. II. STANZA – Folytatás 2. HOL VOLT A CSEND? HOL VOLTAK A FÜLEK, HOGY AZT ÉRZÉKELJÉK? NEM! NEM VOLT SE CSEND, SE HANG (a). SEMMI, CSAK A SZÜNTELEN, ÖRÖK LÉLEGZET (Mozgás), MELY NEM ISMERI ÖNMAGÁT (b). 1 „Az Istenek Anyja”, Aditi vagy a Kozmikus Tér. A Zoharban Sephiranak, a Sephiroth-ok Anyjának hívják és Shekinah-nak a legelső formájában, in abscondito (elrejtve). 2 Self-analysing consciousness. 3 Ezért a Nem-létezés „Abszolút Létezés” az ezoterikus filozófiában. Ez utóbbi azt tanítja, hogy még Adi-Budha (az első vagy ősi bölcsesség) is addig, amíg megnyilvánult, egyik

értelemben káprázat, Májá, mert az összes isteneknek Brahmá-t is beleértve, a Brahmá korszak végével meg kell halniuk. Csak a Parabrahm-nak nevezett elvontság - akár Ensoph-nak nevezzük, vagy Herbert Spencer szerint a Megismerhetetlennek - az „Egy Abszolút” valóság. Az Egy páratlan Létezés ADVAITA a „Második nélküli” és a többi mind Májá Ezt tanítja az Advaita filozófia. 67 (a) Az a lehetőség, hogy dolgok megszűnnek létezni, és mégis megvannak, a keleti filozófiának egyik alapvető gondolata. A kifejezések eme látszólagos ellentmondása mögött természeti tény rejlik. Az a fontos, hogy ezt értsük meg, semhogy szavak felett vitatkozzunk Közismert példa hasonló látszólagos ellentmondásra (paradox), a kémiai vegyület. Még vitás a kérdés, vajon az oxigén és a hidrogén megszűnnek-e, amikor egyesülnek, hogy vizet alkossanak. Egyesek úgy érvelnek, hogy mivel a víz felbontásakor újra megtaláljuk őket, mindig ott

kellett lenniük. Mások amellett kardoskodnak, hogy mivel tényleg teljesen más dologgá válnak, kell hogy arra az időre, mint olyanok megszűnjenek. De egyik fél sem képes a leghalványabb fogalmat alkotni valamely dolog valódi állapotáról, amely más dologgá vált, és mégsem szűnt meg önmaga lenni Azt mondhatnánk, hogy az oxigén és a hidrogén víz alakban a nem-létezés állapotában vannak, de ez mégis igazibb létezésük, mint a gázalakban való. S ez halványan jelképezheti a Világegyetem állapotát, mikor „Brahmâ Éjjelei” alatt alvásra tér, vagyis megszűnik - hogy felébredjen, vagy újra megjelenjen akkor, amikor az új Manvantara virradata visszahívja abba az állapotba, amelyet mi létezésnek nevezünk. (b) Az Egy Létezés „Lélegzet”-ét az ősrégi ezotéria csak a kozmogónia szellemi oldalára (aspect) alkalmazza, más esetekben az anyagi síkon a vele egyértelmű - mozgással helyettesíti. Az Egy Örök Elem, vagy

elemet-tartalmazó hordozó (Vehicle), a minden értelemben méret nélkül való Tér Vele együtt létezik a végtelen állandóság (duration), az ősanyag (s ennélfogva el nem pusztuló anyag) és a mozgás, az abszolút „állandó mozgás”, mely az „Egy” Elem „lélegzete”. Ez a lélegzet, amint láttuk, meg nem szűnhet, még a Pralaya-k örökkévalósága alatt sem (L „Káosz, Theos, Kozmosz” a II Részben)* De az „Egy Létezés Lélegzete” még sem vonatkozik az Egy Ok nélküli Ok-ra, vagy a „Minden-Létre” (All-Be-ness); (megkülönböztetésül a Minden-Létezőtől (All-Being), ez Brahmâ, vagyis a Világegyetem). Brahmâ-t (vagy Hari-t),* a négyarcú Istent, aki kiemelte a Földet a vizekből, és azután „véghezvitte a Teremtést", csak eszközül szolgáló Oknak tartják, nem pedig az eszményi Oknak, amint ez világosan kitűnik. Úgy látszik, eddig egyetlen egy orientalista sem fogta fel teljesen azon purána-i versek igazi

értelmét, amelyek a „teremtést” tárgyalják. Ezekben Brahmá az oka azoknak a potenciáknak, amelyeket később kell létrehozni a „teremtés” munkája céljából. Egy fordító azt mondja:* „és tőle (from him)1 indulnak ki a potenciák, amelyek megteremtendők, miután a valódi okká váltak”, de ez a fordítás így lenne helyesebb: „és ettől (from it)2 indulnak ki a potenciák, amelyek teremteni fognak, amint a valódi okká válnak” (az anyagi síkon). Ezen az egy (ok nélküli) eszményi okon kívül nincs más ok, amelyre a világegyetemet vissza lehetne vezetni. „Aszkéták legméltóbbja! - potenciájánál fogva - azaz ezen ok potenciájánál fogva, - minden teremtett dolog a benne rejlő, vagy tulajdon természete szerint jelenik meg”. A Vedanta-ban és a Nyaya-ban nimitta a tevékeny ok, szembeállítva upadána-val, az anyagi okkal (és a Sánkhya-ban pradhána mind a kettőnek tevékenységét foglalja magában). Az ezoterikus filozófia

ellenben, mely mindezeket a rendszereket összhangba hozza, nem elmélkedhet másról, mint az upádáná-ról Legközelebb áll hozzá a Vedanta, amint az Advaita Vedantisták magyarázzák. Az, amire a Vaishnava-k (a Vasishta-dvaita-k) gondolnak, mint eszményire (ideal) megkülönböztetésül a reálistól, - vagy* A III. kiadásban a zárójelben foglalt rész elmaradt A III. kiadásban a zárójelben foglalt szavak elmaradtak * A III. kiadásban ez a mondat így szól: Példának okáért a Vishnu Purâna-ban (Wilson I-IV) a fordítás a következő 1 hímnemű névmás. 2 semleges névmás. * 68 is Parabrahm és Isvara -, nem találhat helyet nyilvánosságra hozott elmélkedésekben, mert még ez az eszményi is helytelen elnevezés, ha arra alkalmazzák, amit emberi értelem nem foghat fel, még a beavatotté (adept) sem. Hogy valami, vagy valaki ismerje önmagát, ahhoz öntudat és felfogóképesség szükséges (mindkettő korlátolt képesség bármely alannyal való

vonatkozásban, kivéve Parabrahmot). Ezért az „Örök Lélegzet, mely önmagát nem ismeri” A végtelen nem foghatja fel a végest A határtalan nem lehet viszonyban a határolttal és feltételessel Az okkult tanításokban az Ismeretlen és a Megismerhetetlen MOZGATÓ, vagy a Magában-Létező: a feltétlen isteni Lényeg. S így, mivel Abszolút Öntudat és Abszolút Mozgás, azért - azoknak korlátolt érzékei számára, akik leírják ezt a leírhatatlant - öntudattanság és mozdulatlanság. Konkrét öntudatot nem tulajdonít hatunk elvont öntudatnak, éppúgy amint a nedvességet nem tulajdoníthatjuk a víznek - a nedvesség saját magának a tulajdonsága, és oka a nedves minőségnek más dolgokban. Az öntudat korlátozást és minősítést foglal magában, valamit, amiről tud és valakit, aki erről tud. De a Feltétlen Öntudat magában foglalja a megismerőt, a megismert dolgot, és a megismerést, tehát mind a hármat, és mind a három egy. Senki sincs

tudatában több ismeretnek, mint ismerete ama részének, melyet éppen akkor visszaidézett emlékezetébe, mégis olyan szegény a nyelv, hogy nincs kifejezésünk annak a tudásnak megkülönböztetésére, amelyre jelenleg nem gondolunk, attól a tudástól, amelyet képtelenek vagyunk emlékezetünkbe idézni. A felejtés azonos a nem emlékezéssel Mennyivel nagyobb nehézséggel kell küzdenünk, hogy olyan kifejezéseket találjunk, amelyekkel elvont metafizikai tényeket vagy különbségeket akarunk leírni, és megkülönböztetni Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a dolgoknak neveket adunk aszerint, aminek nekünk látszanak. A feltétlen öntudatot „öntudatlanságnak” nevezzük, mert nekünk úgy látszik, hogy szükségképpen annak kell lennie, éppen úgy, amint a Feltétlent „Sötétség”-nek nevezzük, mert véges értelmünk számára egészen áthatolhatatlannak látszik. Mégis felismerjük, hogy az ilyen dolgokról alkotott felfogásunk nem

felel meg az igazságnak Akaratlanul is megkülönböztetjük értelmünkben, például az öntudatlan abszolút öntudatot, és az öntudatlanságot, amennyiben magunkban az elsőt valamely meghatározatlan tulajdonsággal ruházzuk fel, mely gondolatainkkal el nem érhető magasabb síkon megfelel annak, amit saját magunkban, mint öntudatot ismerünk. De ez nem olyan fajtája az öntudatnak, amelyet megkülönböztetni tudnánk attól, ami nekünk öntudatlanságnak látszik. II. STANZA – Folytatás 3. AZ ÓRA MÉG NEM ÜTÖTT; A SUGÁR MÉG NEM VILLANT VOLT BELE A CSÍRÁBA (a); A MÁTRI-PADMA (ANYA LÓTUSZ) MÉG NEM DUZZADT MEG1 (b) (a) Az „Örök Sötétség” sugara, kibocsáttatásakor, ragyogó fénysugárrá vagy életté lesz, és belevillan a „Csírába” - a Világtojás pontjába, amit az elvont értelemben vett anyag képvisel. De a „Pont” kifejezést nem úgy kell érteni, mintha az a Tér egy bizonyos pontjára vonatkoznék, mert minden atom közepén van

csíra, és ezek a csírák összességükben alkotják „a Csírát”. Jobban mondva, mivel atomot a fizikai szem számára láthatóvá tenni nem lehet, ezeknek összessége (ha ugyan ezt a kifejezést alkalmazhatjuk olyasvalamire, ami határtalan és végtelen) alkotja az örök és elpusztíthatatlan anyag noumenon-ját. 1 A kifejezés nem költőies, de nagyon szemléltető. (L a III stanza jegyzetét) 69 (b) A természetben levő kettős teremtő energia (erő és anyag az anyagi síkon) egyik jelképe a Padma, India vízi lilioma. A Lótusz a meleg (tűz) és a víz (gőz vagy Éter) szülöttje A tűz minden filozófiai és vallási rendszerben az Istenség Szellemét képviseli,1 a tevékeny, a hím, a nemző princípiumot. Az éter, vagyis az anyag Lelke, a tűz fénye, képviseli a passzív női princípiumot. Ebből áradt ki minden ebben a Világegyetemben Ezért az Éter, vagy a Víz az Anya, és a Tűz az Atya. Sir Wiliam Jones (és előtte az ősi növénytan)

kimutatta, hogy a Lótusz magja - még csírázás előtt - tökéletes alakú leveleket tartalmaz, parányi alakját annak, amivé később mint tökéletes növény válik. A természet ezzel megmutatja, hogyan formálja meg előre alkotásait, . minden tökéletes virágú növénynek magja egy már kialakult növény-embriót foglal magában.2 (L II Rész: „A Lótusz virág, mint Egyetemes Jelkép.”)* Ez magyarázza meg ezt a mondatot: „Az Anya még nem duzzadt meg” - az ős szimbológiában ugyanis, a formát rendszerint feláldozzák a benső vagy alapgondolatnak. A Lótusz, vagy Padma különben is igen régi és kedvelt jelképe magának a Kozmosznak és az embernek is. Ennek okául általában felhozzák először is azt a tényt, hogy a Lótusz magja, mint említettük, magában foglalja a jövendő növény tökéletes kicsinyített alakját, ezzel a példával jelzi, hogy minden dolog szellemi ősképe meg van az anyagtalan világban, mielőtt még ezek a dolgok a

Földön anyagot öltenének. Másodszor azt a tényt, hogy a Lótusz növény a vízen keresztül nő, gyökere az ilusban, vagy iszapban van, és virágját fent a levegőben tárja ki. A Lótusz így jelképezi az ember életét és a Kozmoszét is, mert a Titkos Tanítás szerint, mind a kettőnek elemei ugyanazok, és mind a kettő ugyanabban az irányban fejlődik. A Lótusznak az iszapba süllyesztett gyökere képviseli az anyagi életet, a vízen áthaladó szára utal az asztrális világban való létezésre, a vízen úszó, és az ég felé nyíló virágja jelképezi a szellemi létet. II. STANZA – Folytatás 4. SZÍVE MÉG NEM NYÍLT MEG AZ EGY SUGÁR BEFOGADÁSÁRA, HOGY EZ LEHULLJON, MINT HÁROM A NÉGYBE MÁJÁ ÖLÉBEN (a) (a) Az Ős-Állag (Primordial Substance) még nem ment át a kozmosz-előtti rejtett voltából (latency), megkülönböződött objektív voltába, sőt még nem is vált a Tudomány (az ember számára mostanáig) láthatatlan Ősanyagává

(Protyle). De mihelyt üt az órája, és mihelyt fogékonnyá lesz az Isteni gondolat (ez a Logosz, vagyis az Anima Mundi, az Alaya hímnemű megnyilvánulása) Fohatikus hatásának befogadására - megnyílik a szíve. Megkülönböződik, és a HÁROM (Atya, Anya, Fiú) néggyé álakul át. Ebben rejlik a Szent Háromság és a Szeplőtlen Fogantatás kettős rejtélyének eredete Az Okkultizmus első és alapvető tétele az Egyetemes Egység (vagy Homogeneitás) három megnyilvánulásban (aspects) Ez tette lehetővé, hogy az Istenségről fogalmat alkothattak, mivel az Istenség, mint Feltétlen Egység, a véges értelemnek örökre felfoghatatlan marad. Még a kereszténységben is. (L II Rész: Ős-állag és Isteni gondolat) Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van, s a zárójelben foglalt rész elmaradt. 2 Gross: „The Heathen Religion”, 195. o * A III. kiadásban a zárójelben foglalt rész elmaradt 1 70 „Ha hiszel abban az energiában, mely a növény

gyökerében tevékeny, vagy elképzeled a földben* rejtett gyökerét, gondolnod kell szárára vagy törzsére, leveleire és virágaira. Nem képzelheted el azt az energiát, függetlenül ezektől a dolgoktól. Az életet csak az Élet Fája utján ismerhetjük meg. ” (Precepts for Yoga) Az Abszolút Egység felfogásunkban teljesen összetörne, ha nem lenne szemünk előtt valami konkrét, ami ezt az Egységet magában foglalja. És mivel az istenség feltétlen, ezért mindenütt-jelenlevőnek is kell lennie, nincs tehát egyetlen egy atom sem, amely ne foglalná ŐT (IT) magában. A gyökerek, a törzs és a sok-sok ág három különböző tárgy, és mégis csak egy fa. A kabbalisták mondják: „Egy az Istenség, mert végtelen, hármas, mert mindig megnyilatkozik” Ez a megnyilatkozás hármas a megnyilvánulásaiban (aspects), mert amint Arisztotelész mondja, a természetben minden testnek három princípiumra van szüksége, hogy objektívvé váljék: privatio,

alak és anyag1 Privatio, a nagy filozófus értelmezése szerint ugyanaz, mint amit az okkultisták az Asztrális Fénybe - az Anima Mundi legalacsonyabb síkjába és világába - vetődött ősképeknek neveznek. E három princípium egyesülése egy negyediktől függ - az ÉLET-től, mely az elérhetetlen magasságából sugárzik szét, hogy a létezés megnyilvánult síkján egyetemesen szétterjedt Lényeggé (Essence) váljék. És ez a NÉGYESSÉG (Atya, Anya, Fiú, mint EGYSÉG, és négyesség mint élő megnyilatkozás) vezetett a szeplőtlen fogantatás ősrégi fogalmához, mely most végül a keresztény egyház dogmájává kristályosodott ki. És az egyház, a józan ész határait átlépve, ezt a metafizikai gondolatot megtestesítette (carnalized) Mert csak a Kabbalát kell olvasnunk, és magyarázó számrendszerét kell tanulmányoznunk, hogy megtaláljuk e dogma eredetét. Ez a dogma tisztán csillagászati, matematikai és főképpen metafizikai A

természetben levő hím elem (ezt személyesítik a hím-istenségek és Logoszok - Virádzs vagy Brahmâ, Hórusz vagy Ozírisz, stb.) szeplőtlen forrásból ered, de nem tőle születik Ezt a forrást az „Anya” személyesíti meg Mivel ennek a hímnek van „Anyja”, nem is lehet „Atyja”, mert az Absztrakt Istenség nem-nélküli és nem is Lény (not a Being), hanem Lét-ség (Beness), vagyis maga az Élet. Hadd fejezzük ki ezt a „The Source of Measures”* írójának matematikai nyelvén. Mikor az „Ember-mérték”-ről és az emberszám (kabbalisztikus) értékéről beszél, azt írja, hogy ezt nevezik a Genezis IV. alapján: az „Ember egyenlő Jehovah” mértéknek és így kapják meg: 113 X 5 = 565; ez az érték ilyen alakban is kifejezhető: 56,5 X 10 = 565. Itt az ember-szám, a 113, tényezője lesz az 565 X 10-nek, és ezt a számbeli kifejezést (kabbalisztikusan) Jod, He, Vau, He, vagyis Jehovahnak olvassák. Az 565-nek az 56,5 X 10 alakja azt

kívánja kifejezni, hogy a hím (Jod) princípium a nőneműből (Éva) árad ki; vagyis úgyszólván, hím elemnek születése szeplőtlen forrásból, más szóval: „szeplőtlen fogantatás” Így ismétlődik a Földön az a misztérium, mely a látnokok szerint az isteni síkon játszódott le. A szeplőtlen Égi Szűznek (vagy a meg nem különböződött kozmikus ősanyagnak, az Anyag végtelenségében) Fia újraszületik a Földön, mint a földi Évának - anyánknak, a * A III. kiadásban „soil” ( föld) helyett „soul” (lélek) Ezt a sajtóhibát a német fordításba is átvették A Visishtádvaita filozófiát követő Vedántista azt mondaná, hogy Parabrahmam, noha az egyetlen független Valóság, mégis elválaszthatatlan a háromságától. Hogy Ő három: „Parabrahmam, Chit és Achit”, mivel a két utolsó (Chit és Achit) függő valóság, és képtelen arra, hogy külön létezzen. Vagy még világosabban: Parabrahmam az ÁLLAG - változatlan,

örökkévaló és felismerhetetlen - és Chit (Átman) és Achit (Anátman) a tulajdonságai, amint a forma és a szín tulajdonságai valamely tárgynak. Ez a kettő Parabrahmam ruhája vagy teste, jobban mondva sajátossága (Saríra). Okkultista és advaitee Vedantista sokat tudna ez ellen az állítás ellen mondani. * „A mértékek eredete”. 1 71 Földnek - Fia. Egészében Ő az emberiséggé válik, - a múlt, jelen és jövő emberiségévé - mert Jehovah vagy Jod-he-vau-he kétnemű, vagy mindkettő, hím és nőnemű. Fent a Fiú az egész Kozmosz; lent ő az EMBERISÉG. A három vagy háromszög Tetraktis-szá lesz, a szent pitagoraszi számmá, a tökéletes négyzetté, és hatoldalú kockává a Földön. A Makroproszopus (a Nagy Arc) most a Mikroproszopus (a Kisebb Arc); vagy a kabbalisták szerint „az Idők Véne (the Ancient of Days)”, aki leszáll Adam Kadmonra, hogy megnyilvánulásának eszközéül használja, Tetragrammaton-ná alakul át. Ő most

„Májá ölében,” a nagy káprázat ölében van, s közte és a valóság között van az asztrális fény, az ember korlátolt érzékeinek nagy megtévesztője, ha csak a Tudás Paramárthasatya által segítségre nem jön. II. STANZA – Folytatás 5. A HÉT FIÚ MÉG NEM SZÜLETETT MEG A VILÁGOSSÁG SZÖVEDÉKÉBŐL A SÖTÉTSÉG EGYEDÜL VOLT ATYA-ANYA, SVABHAVAT ÉS SVABHAVAT SÖTÉTSÉGBEN VOLT (a). (a) A Titkos Tanítás az itt közölt Stanzákban főképpen a mi Naprendszerünkkel és különösen a mi bolygói láncunkkal foglalkozik. A „Hét Fiú" eszerint a bolygói lánc teremtői Ezt a tanítást később kimerítőbben fogjuk megmagyarázni. (L a II Részben „A Teremtő Istenek Teogóniá-ja”.) Svâbhâvat, a „Plasztikus Lényeg” (Essence), mely betölti a Világegyetemet, minden dolognak gyökere. Svabhavat a buddhisták szerint, úgyszólván konkrét megnyilvánulása (aspect) annak az elvontságnak, melyet a hindu filozófiában

Múlaprakriti-nek neveznek. Teste a léleknek, ugyanaz, ami az Éter Ákâsa-nak, mivel Ákâsa az Éter éltető princípiuma Kínai misztikusok a „létezés”-sel (being) rokonértelművé tették. Nágádzsuna-nak (Kínában Lungshu) Ekasloka-Shástra-jában, melyet a kínaiak Yih-shu-lu-kia-lun-nak neveznek, az áll, hogy Yeu eredeti szava: „Létezés”, vagy „Subháva”, „az állag, mely önmagának ad állagot”, de így is magyarázza: „cselekvés nélkül és cselekvéssel”, „a minőség (nature), melynek nincs saját minősége.” Subháva két szóból összetett: su, csinos, szép, jó és bhâva, létezés (being), vagy a létezés állapotai. Svabhavat a Subháva-tól ered, és sva annyi, mint én II. STANZA – Folytatás 6. EZ A KETTŐ A CSÍRA, ÉS A CSÍRA - EGY A VILÁGEGYETEM MÉG EL VOLT REJTVE AZ ISTENI GONDOLATBAN ÉS AZ ISTENI KEBELBEN. Az „Isteni Gondolat” nem foglalja magában az Isteni gondolkozónak fogalmát. A Világegyetem maga ez

a gondolat, mely másodlagos vagy megnyilatkozott okban visszatükröződött Nemcsak a múlt, jelen és jövő Világegyetem, - ami véges gondolattal kifejezett emberi és véges fogalom - hanem a Világegyetem a maga egészében, a Sat (lefordíthatatlan kifejezés), az abszolút lét, melynek múltja és jövője örök jelenben kristályosodik ki. Brahma (semleges), éppúgy, mint Paracelsus Mysterium Magnum-a, örök rejtély az emberi értelemnek Brahmâ-t, a hím-nőt - Brahma-nak megnyilvánulását (aspect) és emberi alakot öltött tükörképét (reflection) a vak hit felfoghatja, a megérett emberi értelem azonban visszautasítja. (L II. Rész „Ős-állag és Isteni Gondolat”) 72 Innen ered az az állítás, hogy a Teremtés drámájának, hogy úgy mondjam, előjátéka idején a Világegyetem, vagyis a „Fiú” még rejtve van az „Isteni Gondolatban”, amely még nem hatolt be az „Isteni Kebelbe.” Jól megjegyzendő, hogy ez a gondolat gyökere és

eredete a szeplőtlen szüzektől született „Isten fiak”-ról szóló allegóriáknak. 73 III. STANZA A KOZMOSZ ÉBREDÉSE l. A HETEDIK ÖRÖKKÉVALÓSÁG UTOLSÓ REZGÉSE REZDÜL ÁT A VÉGTELENSÉGEN (a) AZ ANYA MEGDUZZAD, S MINT A LÓTUSZ BIMBÓJA, BELÜLRŐL KIFELÉ TERJESZKEDIK (b) (a) A „Hetedik Örökkévalóság” látszólag ellentmondó kifejezés, mert felosztja az oszthatatlant, mégis az ezoterikus filozófia elfogadja használatát. Ez a filozófia a határtalan állandóságot feltétlenül örök, egyetemes Időre, és feltételes Időre (Khandakála) osztja fel. Az egyik a végtelen Idő (Kála) elvontsága vagy noumenonja, a másik Mahat (a manvantara-i időtartamtól korlátolt Egyetemes Értelmiség hatásaként időszakonként megjelenő jelensége (phenomenon). Egyes iskolák szerint, Mahat Pradháná-nak első szülötte (ez a meg nem különböződött állag, vagyis: Múlaprakriti-nek, a gyökér-természetnek időszakonként történő

megnyilvánulása). Pradhána-t Májá-nak, az Érzékcsalódásnak nevezik Azt hiszem, hogy az ezoterikus tanítás ebben a tekintetben eltér a Vedantai tanítások mindkét iskolájától, az Advaita és a Visishtadvaita iskolától. Mert az ezoterikus tanítás azt mondja, hogy Múlaprakriti, a noumenon magában-létező és eredet nélküli - röviden, szülőnélküli, Anupádaka (egy Brahman-nal) - Prakriti pedig a jelensége (phenomenon). Ez időszakonként jelenik meg, s nem egyéb, mint Múlaprakriti tükörképe (phantasm). Így Mahat, Gnâna-nak (a gnózis-nak), a tudásnak, bölcsességnek, vagy a Logosznak első szülöttje - a feltétlen NIRGUNA-tól (Parabrahm „a minden jelzőtől és tulajdonságtól ment” egyetlen valóság. L az Upanishad-okat) visszavetített tükörkép. Egyes vedantisták szerint azonban Mahat Prakriti, vagyis az anyag megnyilvánulása. (b) Ezért „a Hetedik Örökkévalóság utolsó rezgését” külön nem „rendelte el” valami

Isten, hanem az az örök és változatlan TÖRVÉNY erejénél fogva következett el. Ez a törvény okozza a tevékenység és a nyugalom oly személtetően és egyszersmind oly költőiesen „Brahmá nappalainak és éjjeleinek” nevezett nagy időszakait. Az Anya „belülről kifelé” való terjeszkedése, amit egyebütt „a Tér Vizei”-nek, „Egyetemes Anyaméh”-nek stb. neveznek, nem valamely kis központból, vagy gyújtópontból kiinduló terjeszkedést jelez, hanem nagyságra, korlátozásra, vagy területre való minden vonatkozás nélkül, a határtalan alanyiság épp ilyen határtalan tárgyiságba fejlődését jelenti. „Az örökkévalóságban mindig jelen lévőt, a (nekünk) örökre láthatatlan és anyagtalan Állag, időszakos árnyékát a saját síkjáról Mája ölébe vetette.” Ez azt foglalja magába, hogy ez a terjeszkedés csak állapotbeli változás volt, nem pedig nagyságban való növekedés; hiszen a végtelen terjeszkedés kizárja a

nagyobbodást. „Kiterjeszkedett, mint a Lótusz bimbója”, mert a Lótusz növény nemcsak mint kicsinyített alakú embrió van meg a magjában (fizikai jellemző sajátossága), hanem ősképe jelen van eszményi alakban az Asztrális Fényben, „Virradat”-tól „Éjjel”-ig, a Manvantarikus időszak alatt. Természetesen így áll ez minden egyébre ebben az objektív világegyetemben, az emberre és a pondróra, az óriás fákra és a legkisebb fűszálra A rejtett Tudomány azt tanítja, hogy mindez csak ideiglenes visszatükrözése, árnyéka az Isteni Gondolatban levő örök eszményi ősképnek. Újra meg kell jegyeznünk, hogy a szó „Örökkévalóság” itt csak az „Aeon” értelmében áll, s így csak arra a látszólag végtelen, de mégis határolt tevékenységi ciklusra terjed ki, melyet Manvantara-nak nevezünk. Mert mi a Manvantara, vagy inkább egy Manu-antara igazi, ezoterikus jelentősége? Ezoterikusan* any A III. kiadásban e szó helyett:

szóról-szóra 74 nyit jelent, mint „két Manu között.” Ezekből minden Brahmá-Napban tizennégy van, és minden ilyen „Nap” négy korszaknak 1000 aggregátumából, vagyis 1000 „Nagy Korszak"-ból, vagy Mahayuga-ból áll. Elemezzük most ezt a szót, vagy nevet: Manu Az orientalisták és szótáraik azt mondják, hogy a kifejezés „Manu”, Man „gondolkozni" gyökérszótól ered, ennélfogva annyi, mint a „gondolkozó ember.” De ezoterikusan minden Manu, mint saját külön ciklusának (vagy Körének) emberi-alakot öltött védnöke, csupán megszemélyesített eszméje az „Isteni Gondolat”-nak (mint a hermetikus „Pymander”). Ezért minden Manu külön Istene; teremtője és alkotója mindennek, ami az ő saját Manvantara-ja, vagy létezési ciklusa alatt megjelenik. Fohat teljesíti a Manu-k, (vagy Dhyan-Chohan-ok) megbízásait és ő indítja az eszményi ősképeket arra, hogy belülről kifelé terjeszkedjenek, vagyis hogy

fokozatosan lefelé áthaladjanak valamennyi síkon, a noumenon-tól a legalacsonyabb phenomenon-ig, hogy végül az utolsó síkon teljes objektivitássá váljanak, a legnagyobb káprázattá, vagyis a legdurvább anyaggá. III. STANZA – Folytatás 2. A REZGÉS VÉGIG SZÁLL, GYORS SZÁRNYÁVAL (egyidejűleg) ÉRINTVE AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMET ÉS A CSÍRÁT, MELY A SÖTÉTSÉGBEN LAKOZIK: A SÖTÉTSÉGBEN, MELY AZ ÉLET SZUNNYADÓ VIZEI FÖLÖTT LÉLEGZIK (mozog) (a). (a) A pitagoraszi Monád-ról is azt mondják, hogy a magányban és sötétségben lakozik, úgy, mint a „csíra”. Az a gondolat, hogy a Sötétség „lélegzete” mozog „az élet szunnyadozó vizei” felett - ami az ősanyagot jelenti a benne rejlő Szellemmel -, emlékeztet a Genézis első fejezetére. Eredetije a brahmana-i Náráyana (a Vizeken mozgó), aki a keleti okkultisták öntudatlan Mindenének (vagy Parabrahm-nak) örökkévaló Lélegzetét megszemélyesíti Az Élet Vizei, vagy a Káosz -

a szimbolizmusban a nőnemű princípium - az a vákum (mentális látásunk számára), amelyben benne rejlik (latent) a Szellem és az Anyag. Ezért állította Demokritosz, követve tanítóját Leukipposzt, hogy mindennek az ősi princípiumai az atomok és egy űr (a vákum), a tér értelmében; de nem az üres tér értelmében, mert a peripatetikusok és valamennyi régi filozófus szerint „a Természet irtózik az űrtől.” Valamennyi kozmogóniában a „Víz” ugyanazt a fontos szerepet játssza. Alapja és forrása az anyagi létezésnek Tudósok összetévesztve a szót a dologgal, a víz alatt az oxigén és hidrogén meghatározott kémiai vegyületét értették, s így különleges értelmet adtak egy kifejezésnek, melyet az okkultisták általános értelemben használnak, és a kozmogóniában metafizikai és misztikus értelemben alkalmaznak. A jég nem víz, a gőz sem víz, noha mind a háromnak teljesen azonos a vegyi összetétele III. STANZA - Folytatás

3. A „SÖTÉTSÉG” VILÁGOSSÁGOT SUGÁROZ, ÉS A VILÁGOSSÁG EGY MAGÁNYOS SUGARAT BOCSÁT LE A VIZEKBE, AZ ANYAMÉLYSÉGBE A SUGÁR ÁTVILLAN A SZŰZ TOJÁSON, A SUGÁR REZGÉSRE KÉSZTETI AZ ÖRÖK TOJÁST, S ARRA, HOGY LEEJTSE A NEM-ÖRÖK (időszaki) CSÍRÁT, MELY A VILÁG-TOJÁSSÁ SŰRŰSÖDIK (a). 75 (a) Az anyamélységbe eső magányos sugár úgy értelmezhető, mint a káoszt átható Isteni Gondolat, vagy Értelem. Ez azonban a metafizikai elvontság síkján történik, vagyis inkább azon a síkon, amelyen valóság az, amit mi metafizikai elvontságnak hívunk A szűz tojás, amely egyik jelentésében az elvont értelemben vett tojás-ság - vagyis az az energia, amelyet megtermékenyítés fejleszt ki - örökkévaló és örökké ugyanaz És amint a tojás megtermékenyítése elejtése előtt történik, úgy a nem-örökkévaló, időnkénti csíra, - ez a szimbolizmusban később a világtojássá válik - amikor az említett szimbólumból felmerül,

magában rejti az egész Világegyetem „ígéretét és potenciáját.” Noha a gondolat önmagában természetesen absztrakció, a szimbolikus kifejezés egy módja, mégis igazi jelkép, mivel vég nélküli körnek ábrázolja a végtelenség gondolatát. Az elme elé varázsolja a határtalan térből és térben felmerülő Kozmosz-képet, egy nagyságban mérhetetlen Világegyetemet, ha objektív megnyilvánulásában nem is vég nélküli A tojás hasonlata az Okkultizmusban tanított azon tényt is kifejezi, hogy minden megnyilvánult dolog ősi alakja, az atomtól a bolygóig, az embertől az angyalig, gömbszerű (spheroidal) A kör minden népnél az örökkévalóság és végtelenség jelképe volt - a farkát nyelő kígyó De hogy felfoghassuk ennek jelentőségét, úgy kell elgondolnunk a gömböt, amint azt központjából látjuk A látó- vagy gondolatmezőnk tehát olyan, mint a gömb, sugarai önmagunktól indulnak ki minden irányba, és szétterjednek a

térben úgy, hogy körülöttünk mindenfelé határtalan kilátást engednek. Ez Pascal és a Kabbalisták jelképes köre, „amelynek középpontja mindenütt van, de kerülete sehol nincs,” egy olyan gondolat, mely e jelkép összetett eszméjébe behatol. A „Világ Tojás” talán egyike a legáltalánosabban elfogadott jelképeknek és szellemi, fiziológiai és kozmológiai - jelentésében egyaránt igen sokat mondó. Ezért megtaláljuk minden világ teogóniában, ahol gyakran a kígyó jelével társítják, mert ez mind a filozófiai, mind a vallási szimbolizmusban az örökkévalóság, a végtelenség, az újjáalkotás, a megifjítás és a bölcsesség jelképe (emblem). (L II Rész: A Fa, a Kígyó és a Krokodil imádás)* Teljesen igazolta e szemléltető jelkép választását a látszólagos önteremtés és kifejlődés titokzatos volta, mely a tojásban kicsiben megismétli a Kozmikus fejlődés folyamatát. Mindkettőt a láthatatlan teremtő szellem

kiáradásának hatása alatt, a meleg és nedvesség okozza A „szűz tojás” mikrokozmikus jelképe a makrokozmikus ősképnek - a „Szűz Anyá”-nak - a Káosznak vagy az Ősmélységnek. A hímnemű teremtő (bármely név alatt) a Szűz nőneműtől ered, a sugártól megtermékenyített szeplőtlen gyökértől. Ki ne látná be e jelkép sokat mondó voltát, ha jártas a csillagászatban és természettudományokban? A Kozmosz, mint befogadó természet, megtermékenyített, - de mégis szeplőtlennek hagyott tojás; mihelyt határtalannak tekintették, nem ábrázolhatták másképpen csak gömbszerűen. Az Arany Tojást hét természeti elem vette körül, „négy (éter*, tűz, levegő, víz) kész (ready), három rejtett.” Ezt az állítást a Vishnu Puránában találhatjuk, ahol az elemeket „Envelopes” (burkok) szóval fordították, és még egy titkosat tettek hozzá - „Aham-kâra”-t. (l Wilson Vishnu Purâna, I könyv 40 o) Az eredeti szövegben

nincsen szó „Aham-kâra”-ról; hét elemet említ, anélkül, hogy az utolsó hármat egyenként felsorolná. * A III. kiadásban a zárójel közti rész elmaradt Mrs. Cooper Oakley, aki H P B-vel tanulmányozta a S D eredeti kiadásának azt a példányát, amelyet mi is használunk, az „ether" szót kitörölte és „earth” (föld) szóval helyettesítette, ami helyes javítás, mert az éter még a három „rejtett” elemhez tartozik. A III kiadásban ezt a tévedést nem helyesbítették (Ford) * 76 III. STANZA - Folytatás 4. (Azután) A HÁROM (háromszög) A NÉGYBE (négyszög) ESIK A RAGYOGÓ LÉNYEG BELÜL IS HÉT, KÍVÜL IS HÉT LESZ (a). A FÉNYLŐ TOJÁS (Hiranyagarbha), MELY MAGÁBAN HÁROM, (Brahmâ vagy Vishnu három személye, a három „Avastha”), MEGALSZIK, ÉS TEJFEHÉR PELYHEKBEN TERJED SZÉT AZ ANYA MÉLYSÉGEIBEN, A GYÖKÉRBEN, MELY AZ ÉLET ÓCEÁNJÁBAN NŐ (b). (a) Szükségesnek látjuk, hogy megmagyarázzuk a mértani alakok

használatát, és a számokra való gyakori hivatkozásokat, mert ezek valamennyi régi írásban előfordulnak. (L a Purâna-kat, az egyiptomi papiruszokat, a „Holtak Könyvét”, de még a Bibliát is.) A ,,Dzyan Könyvében” valamint a Kabbala-ban kétféle számot kell tanulmányoznunk - a számjegyeket, amelyek gyakran csak ámítások, és a Szent Számokat; ezeknek értékét az okkultisták beavatás útján ismerik meg. A számjegy csupán szokásos jegy (glyph), de a Szent Szám mindennek alapvető jelképe (symbol). Más szóval az egyik tisztán fizikai, a másik tisztán metafizikai, és a kettő oly viszonyban áll egymással, mint az anyag a szellemmel - az EGY Állagnak két végső sarka. Amint Balzac, a francia irodalom öntudatlan okkultistája valahol mondja, a szám az elmének ugyanaz, mint az anyagnak valamely „felfoghatatlan tényező;" (talán a profánnak, de nem a beavatott elmének). A szám, amint ezt a nagy író gondolta, Entitás1 és

ugyanakkor Lehelet is, mely abból emanálódik, amit ő Istennek nevezett, és amit mi a MINDEN-nek hívunk Az a lehelet, mely egyedül szervezhette meg a fizikai Kozmoszt, „ahol semmi sem kapja meg formáját másként, csak az Istenségen át, amely a szám hatása.” Tanulságos e tárgyra nézve Balzac szavait idéznünk: Nem különböztetjük-e meg egymástól a legkisebb és a legnagyobb teremtményeket mennyiségük, minőségük, kiterjedésük, erejük és tulajdonságaik szerint, melyeket mind a SZÁM szülte? A számok végtelensége elménknek bebizonyított tény, de erről fizikai bizonyítékot nem adhatunk. A matematikus azt fogja mondani, hogy a számok végtelensége létezik, de be nem bizonyítható. Isten mozgással felruházott Szám, amelyet érzünk, de be nem bizonyíthatunk Mint Egység megkezdi a Számokat, de ezekkel semmi közössége nincs A Számok létezése az Egységtől függ, amely egyetlen Szám nélkül nemzi a többit. Micsoda! ti, akik

nem tudjátok sem megmérni, sem felfogni azt az első elvontságot, melyet az Istenség adott Nektek, ti mégis, azt remélitek, hogy mértékeitek alá tudjátok vonni a Titkos Tudományok misztériumát, mely ugyancsak ettől az Istenségtől származik? És mit éreznétek, ha elmerítenélek benneteket a MOZGÁS végtelen mélységeibe, abba az Erőbe, mely a Számot szervezi? Mit gondolnátok, ha hozzátenném, hogy a Mozgást és a Számot,2 az IGE nemzette, a Látnokok és Próféták Legfőbb „Értelme”. Ezek a rég elmúlt időkben érezték Isten hatalmas Leheletét, aminek bizonyítéka az Apokalipszis. (b) „A ragyogó lényeg (essence) megalvadt és végig terjedt a Tér mélységein”. Csillagászati szempontból ezt könnyen magyarázhatjuk; ez a „tejút", a világ-anyag, vagy az ősanyag legelső formájában Nehezebb azonban ezt néhány szóval, vagy néhány sorral is megmagyaráznunk az Okkult Tudomány és Szimbolizmus szempontjából, mivel ez a kép

(glyph) a legbonyolultabb. Egy tucat jelképnél (symbol) többet foglal magában Mindenek előtt, a 1 A következő idézet Serafitá-ból való, az eredeti szövegből azonban azt látjuk, hogy Balzac a számot talán nem lénynek, hanem valami valóságnak, magában is létezőnek gondolta. (Ford) 2 A Számot valóban, de soha a Mozgást. Az okkultizmusban a Mozgás szüli a Logoszt, az Igét 77 rejtélyes tárgyaknak1 egész panteonját, - mindegyikük határozott okkult jelentőséggel bír - ezt abból az allegóriából merítették, amely szerint a hindu Istenek a „tengert köpülték.” Nemcsak Amrita-t, az élet, vagy halhatatlanság vizét merítették ebből a tejtengerből, hanem „Surabhi”t, a „bőség tehenét” is; ezt a „tej és túró forrásának” nevezik. Innen a tehén és a bika általános imádása; az egyik a termelő, a másik a nemző erő a Természetben. Ezek olyan jelképek (symbols), melyek mind a Nap-, mind a Kozmikus Istenekkel

függnek össze. A „tizennégy értéktárgy”-nak okkult célokra szolgáló sajátos tulajdonságait itt nem ismertethetjük, mert ezeket csak a negyedik Beavatáskor magyarázzák. Megjegyezzük mégis a következőket A „Satapatha Brahmâna"-ban azt találjuk, hogy a „Tej-tenger”-t a Sata Yug-ban köpülték, vagyis az első korszakban, mely közvetlenül a „Vízözönt” követte. Mivel azonban sem a RigVéda, sem a Manu nem említik ezt a vízözönt, nyilvánvaló, hogy itt nem a „nagy” vízözönt értik, sem azt, mely Atlantiszt elsodorta, de még Noé vízözönét sem. A Rig-Véda és a Manu ugyanis korábbiak, mint Vaivasvata „vízözöne”, mely a Negyedik Faj nagy tömegét érte. Ez a „köpülés” a föld kialakulása előtti időszakra vonatkozik, és közvetlenül összefügg egy másik egyetemes hagyománnyal. E hagyomány különféle és ellentmondó változatai végül a „Menynyei harc” és az Angyalok bukásáról szóló

keresztény hittétellé alakultak ki Az orientalisták kifogásolják azt, hogy a Bráhmana-k ugyanazokról a tárgyakról gyakran különféleképpen írnak, és állításaik gyakran összeütközésbe kerülnek. De a Bráhmana-k főképpen okkult munkák és ezért céltudatos ámításra használják őket Közhasználatban és közbirtokban csak azért maradhattak, mert a tömegnek teljesen érthetetlenek voltak és még ma is azok, különben réges-régen, már Akbar napjaiban eltűntek volna a forgalomból. III. STANZA - Folytatás 5. A GYÖKÉR MEGMARAD, A VILÁGOSSÁG MEGMARAD, A PELYHEK MEGMARADNAK, ÉS MÉGIS OEAOHOO (a) EGY (b) (a) A Magyarázatok szerint OEAOHOO „az Istenek Atyja-Anyja”, vagy A HAT EGYBEN, vagy a hétszeres gyökér, melyből minden ered. Minden a hangsúlytól függ, amelylyel a hét magánhangzót kiejtjük, mert ejthetjük egy, három, sőt hét szótagként, ha még egy et függesztünk a végső o-hoz Ezt a misztikus nevet közzétették, mert

a hármas kiejtés alapos uralása nélkül mindenkorra hatástalan marad. (b) Ez* minden élőnek és létezőnek El-Nem-Különített voltára vonatkozik, legyen az aktív, vagy passzív állapotban. Egyik értelemben Oeaohoo „Mindennek Gyökértelen Gyökere”, tehát egy és ugyanaz Parabrahman-nal; más értelemben a megnyilatkozott EGY ÉLET-nek, az Örök élő Egységnek - neve. A „Gyökér”, amint ezt már magyaráztuk, tiszta tudást (Sattva)2, örök (Nitya) feltétlen valóságot, vagy SAT-ot (Satya) jelent, akár Parabrahm-nak, akár Múlaprakriti-nek nevezzük, mert ez a kettő az EGY-nek két aspektusa. A „Világosság” 1 A „tizennégy értéktárgy”. Az elbeszélés, vagy allegória a Satapatha-Brâhmana-ban és másutt található A buddhista misztikusok japán nyelven írt Titkos Tanítása, a Yamabooshi, csak „hét értéktárgyat” említ Ezekről később szólunk. * III. kiadásban „Ez” helyett: „Egy” 2 Eredetileg Sattva megértést

jelentett és Sankara (acharya) szerint, ez antahkarana. Azt mondja: „áldozatok és más megszentelő eljárások útján tisztult” A Katha-ban (1 148 o) Sankara azt mondja, hogy Sattva buddhi-t jelent, és általában így is használják (The BHAGAVAD GITA, a The Sanatsugâtiya és The Anugitâval, angolra fordította Kâshinâth Trimbak Telang, M. A, kiadta Max Müller, 193 o) Bármilyen jelentőséget is tulajdonítsanak a különféle iskolák ennek a kifejezésnek, az Aryasanga Iskola okkult tanítványai Sattva-nak nevezik a kettős Monádot vagy Atma-buddhi-t. Atma-buddhi ezen a síkon, megfelel Parabrahm-nak és Múlaprakriti-nek a magasabb síkon. 78 ugyanaz a Mindenütt-jelenlevő Szellemi Sugár, mely behatolt az Isteni Tojásba, azt immár megtermékenyítette, és felhívja a kozmikus anyagot, hogy kezdje meg megkülönböződésének hosszú sorozatát. A pelyhek az első megkülönböződések, és valószínűleg arra a kozmikus anyagra is vonatkoznak,

amelyről azt tartják, hogy a „Tejút” eredete - vagyis az az anyag, melyet ismerünk. Az első Dhyâni-Buddha-któl eredő kinyilatkoztatás szerint, ez az „anyag” - a Világegyetem időszakonkénti alvása alatt - a legfinomabb, melyet csak a tökéletes Bodhiszattva szeme lát meg. Ez a ragyogó és hűvös anyag, a kozmikus mozgás első újraébredésekor, a Térben elszóródik és a Földről nézve, pelyheknek és csomóknak látszik, akárcsak a savóban úszó túró. Ezek a pelyhek és csomók a jövendő világoknak a magvai: a „Csillag-anyag” III. STANZA - Folytatás 6. AZ ÉLET GYÖKERE VOLT A HALHATATLANSÁG (Amrita)1 ÓCEÁNJÁNAK MINDEN CSEPPJÉBEN, ÉS AZ ÓCEÁN RAGYOGÓ VILÁGOSSÁG VOLT, AMI TŰZ ÉS MELEG ÉS MOZGÁS VOLT. A SÖTÉTSÉG ELMÚLT, ÉS NEM VOLT TÖBBÉ2; ELTŰNT SAJÁT LÉNYEGÉBEN, A TŰZ ÉS VÍZ, AZ ATYA ÉS ANYA TESTÉBEN (a) (a) Mivel a sötétség lényege feltétlen világosság, azért a Sötétséget használják arra, hogy

megfelelő módon képletesen ábrázolja a Világegyetem állapotát a Pralaya, vagyis a feltétlen nyugalom vagy nemlétezés időszaka alatt, úgy amint ez véges elménknek mutatkozik. Az itt említett „tűz”, „hő” és „mozgás” természetesen nem a fizikai tudomány tüze, melege és mozgása, hanem ez anyagi megnyilvánulások lényegének alapjául szolgáló elvontságok, noumenonok, vagyis e lényeg lelke - a „magánvaló dolgok”.3 Ezeket, amint a modern tudomány bevallja, a laboratórium műszereivel megfigyelni egyáltalán nem lehet, de még az elme sem foghatja fel azokat, noha épp oly kevéssé térhet ki az elől a következtetés elől, hogy ezek, a dolgok alapjául szolgáló lényegek kell, hogy létezzenek. Tűz és Víz, vagy Atya4 és Anya itt az isteni Sugarat és a Káoszt jelentik. „A Káosz, amikor a Szellemmel való egyesüléséből értelemre tett szert, az örömtől ragyogott, és így jött létre a Protogonos (az elsőszülött

világosság)”, mondja egy Hermes-töredék. Damascius a „Theogony”-ban* Dis-nek nevezi, „Minden dolog intézőjének.” (L Cory: „Ancient Fragments”, 314. o) A Rózsakeresztesek tanítása szerint - az avatatlan ezeket ez egyszer helyesen magyarázza és tárgyalja, igaz, hogy csak részben - „a Világosság és a Sötétség magukban véve azonosak, s csak az emberi elme választhatja el őket,” és Robert Fludd szerint „a Sötétség magára vette a fényt, hogy láthatóvá tegye magát.” (On Rosenkranz) A Keleti Okkultizmus tanítása szerint, a SÖTÉTSÉG az egy igazi valóság, a világosság alapja és gyökere, nélküle az utóbbi sohasem nyilvánulhatna meg, egyáltalán nem is létezhetne. A világosság anyag, és a SÖTÉTSÉG tiszta Szellem A Sötétség eredeti metafizikai alapjában, alanyi és feltétlen világosság; 1 Amrita annyi, mint „halhatatlanság”. L. az 1 magyarázatot ehhez a stanzához 3 Things in themselves. (Ding an sich) 4 L.

„Kwan-Shai-Yin” A szövegben használt igazi nevet nem adhatjuk (Ez a jegyzet a III kiadásban elmaradt.) * Ez a szó a III. kiadásban elmaradt 2 79 míg ez utóbbi, minden látszólagos ragyogásában és dicsőségében, csak árnyékok halmaza, mivel sohasem lehet örökkévaló és csupán káprázat, vagyis Májá. Még az értelmet bántó és a tudományt bosszantó Genesis-ben is, a sötétségből teremti Isten a világosságot: „és sötétség vala a mélység színén”, (I. fej V 2) nem pedig megfordítva „Ő benne (a sötétségben) vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.” (Szent János 1 4) Jöhet még nap, amikor az emberek szeme megnyílik, és akkor majd jobban megértik, mint most, János Evangéliumának versét, mely így szól: „És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.” Akkor meg fogják látni, hogy a szó „sötétség” nem az ember szellemi látására vonatkozik, hanem

tényleg a „Sötétségre”, a feltétlenre, amely nem fogadta be (nem ismerheti meg [cannot cognize]) a mulandó világosságot, bármennyire fenséges is legyen az emberi szemnek. Demon est Deus inversus Az ördögöt hívja az Egyház most Sötétségnek, pedig a Bibliában (lásd: Jób) „Isten fiának”, a kora reggel fénylő csillagának, Lucifernek nevezik (Lásd: Isaias-t)* A dogmatikus fortélyosságnak egész filozófiája rejlik ama ok mögött, amiért Lux-nak (Lucifernek), „a Reggel”, vagyis a manvantarikus Virradat „Fénylő Fiának” nevezték az első Arkangyalt, aki a Káosz mélységeiből termett elő. Az Egyház Lucifert vagy Sátánt csinált belőle, mert magasabb és öregebb, mint Jehovah, és mert fel kellett őt áldozni az új dogmának. (L a II könyvet) III. STANZA - Folytatás 7. ÍME, Ó LANOO!1 A KETTŐNEK RAGYOGÓ GYERMEKE, A PÁRATLAN RAGYOGÓ DICSŐSÉG, A SÖTÉT TÉR FIA, A VILÁGOS TÉR, AKI FELMERÜL A NAGY SÖTÉT VIZEK

MÉLYSÉGÉBŐL EZ OEAOHOO, A FIATALABB A * (akit te most mint Kwan-Shai-Yin-t ismersz. - Magyarázat) (a) FELRAGYOG, MINT A NAP Ő A BÖLCSESSÉG LÁNGOLÓ ISTENI SÁRKÁNYA AZ EKA CHATUR (négy) ÉS CHATUR MAGÁHOZ VESZ HÁRMAT, ÉS AZ EGYESÜLÉS LÉTREHOZZA A SAPTA-T (hét), AKIBEN BENNE VAN A HÉT, AMELY TRIDASA-VÁ2 (a háromszor tíz), A SEREGEKKÉ ÉS A SOKASÁGOKKÁ VÁLIK (b). NÉZD, FELEMELI A FÁTYLAT ÉS KIBONTJA KELETRŐL NYUGATRA. KIREKESZTI A FELSŐT, ÉS MEGHAGYJA AZ ALSÓT, HOGY MINT A NAGY AMITÁS, LÁTHATÓ LEGYEN. KIJELÖLI A RAGYOGÓK (csiIIagok) HELYÉT, ÉS ÁTVÁLTOZTATJA A FELSŐBBET (tér), PARTNÉLKÜLI TŰZTENGERRÉ, ÉS AZ EGY MEGNYILVÁNULTAT (elem) A NAGY VIZEKKÉ (c). (a) A „Ragyogó Tér, a sötét Tér fia”, megfelel az új „Virradat” első megrezdülésekor a nagy Kozmikus mélységekbe ejtett Sugárnak. Ez a Sugár a mélységekből megkülönböződve újra felmerül, mint Oeaohoo, a fiatalabb (az „új ÉLET”), hogy az életciklus

végéig mindennek a csírája legyen. Ő a „Test nélküli ember, aki magában foglalja az isteni Gondolatot” Philo Judaeus szavaival, a Világosság és az Élet létrehozója „A Bölcsesség Lángoló Sárkányá”-nak nevezik, először, mert ő az, amit a görög filozófusok a Logosz-nak, az Isteni Gondolat Igéjének hívtak. Másodszor, mert az ezoterikus bölcseletben, ez az első megnyilvánulás - az Oeaohoo-nak, a „Fiú Fiá”-nak,* az Egyetemes Bölcsességnek összessége vagy * A III. kiadásban a zárójelben foglalt utalás hiányzik Lanoo tanítvány, chela, aki a gyakorlati ezotériát tanulmányozza. 2 „Tri-dasa” vagy háromszor tíz (30) kerek számmal, vagy pontosabban 33 - szent szám, és a védai istenségekre vonatkozik. Ezek a 12 Aditya, a 8 Vasu, a 11 Rudra és a 2 Ashwin - a Nap és Ég ikergyermeke Ez a hindu Pantheon alapszáma, mely 33 crores, vagyis több mint háromszáz millió istent és istennőt sorol fel. * A III. kiadásban „Son

of the Son” helyett: „Son of the Sun”, ami annyit jelent, mint a „Nap Fia” 1 80 aggregátuma - magában foglalja a Hét Teremtő Sereget (Sephiroth), és így a megnyilatkozott Bölcsesség lényege. „Aki Oeaohoo világosságában megfürdik, azt sohasem tévesztheti meg Májá fátyla.” (b) Kwan-Shai-Yin azonos és egyértelmű a szanszkrit Avalôkitêshwara-val. Mint ilyen, ő kétnemű istenség, akárcsak a Tetragrammaton és az ókor valamennyi Logosza.1 Csak néhány szekta Kínában személyesíti meg (anthropomorphise) és női tulajdonságokkal2 ábrázolja. Női alakjában Kwan-Yin, a Könyörület Istennője lesz, és „Isteni Hang”-nak3 nevezik Kwan-Yin Tibetnek és Puto kínai szigetnek védő istene. Itt mind a két istenségnek sok kolostora van4 (L II Rész Kwan-Shai-Yin és Kwan-Yin) (c) A „Bölcsesség Sárkánya” az Egy, az „Eka” (szanszkrit) vagy Saka. Különös, hogy Jehova neve héberül szinté Egy, Echod.* „Neve Echod” mondják

a rabbik. A filológusoknak kellene eldönteniük, hogy a kettő közül melyik származik a másikból a nyelvészet és szimbólum szempontjából; az biztos, hogy nem a szanszkrit. Az „Egy” és a Sárkány kifejezéseket a megfelelő Logoszaikkal való összefüggésben használták a régiek. Jehovah - ezoterikusan Elohim - szintén a Kígyó vagy Sárkány, amely Évát kísértette meg. És a „Sárkány” régi jelképe az „Asztrális Fény"-nek (az Ős princípiumnak), amely a „Káosz Bölcsessége” Az őskori filozófia nem ismeri el sem a jót, sem a rosszat alapvető vagy független hatalomnak, hanem a Feltétlen MINDEN-ből (az örök Egyetemes Tökéletességből) indul ki, és visszavezeti mind a kettőt, a természetes fejlődés folyamán át, a tiszta Világosságra, amely fokozatosan formába sűrűsödik, és így válik anyaggá vagy rosszá. A korai és tudatlan Egyházatyákon múlott, hogy ennek a jelképnek (a Sárkány) filozófiai és magasan

tudományos eszméjét az „Ördög”-nek nevezett, nevetséges babonává alacsonyították. Ezt a későbbi Zoroaszter követőktől vették át, akik ördögöket, vagy a Rosszat látták a hindu Dévákban. Így az Evil (Rossz) szó kettős átalakulás útján, DEvil-lé (Diabolos, Diable, Diavolo, Teufel) lett A pogányok azonban jelképeiket filozófiailag mindig meg tudták különböztetni A kígyó eredetileg az isteni Bölcsességet és Tökéletességet jelképezte, és mindig a lelki újraszületést és halhatatlanságot jelentette. Ezért nevezte Hermész a Kígyót valamennyi lény között a legszellemibbnek. A Hermész bölcsességébe beavatott Mózes a Genesis-ben ugyanazt mondja A Gnosztikus Kígyó, hét ma1 Ezért az ókor magasabb istenei mind az „Anya Fiai”, mielőtt az „Atya fiaivá” lesznek. Olyan logoszokat, mint Jupitert, vagy Zeuszt, Kronosz - Szaturnusznak, „a Végtelen Idő”-nek (Kâla) fiát, eredetileg hím-nőnek ábrázolták.

Zeuszról, mint „szép Szűz"-ről beszélnek, és Vénuszt szakállal ábrázolták Apolló eredetileg kétnemű, Brâhma-Vâch is az a Manu-ban, és a Purana-kban Ozírisz felcserélhető Izisz-szel, és Hórusz kétnemű Végül Szt. János látomása szerint (a Jelenések könyvében) a Logosz, akit most Jézussal hoznak kapcsolatba, hermafrodita, mert úgy írja le, hogy női melle van. Ugyancsak kétnemű a Tetragrammaton = Jehovah Van azonban két Avalôkitêshwara az Ezotériában: az első és a második Logosz. (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 2 A politika és a tudomány mai világában nincs olyan vallási jelkép, amely elkerülné azt, hogy megszentségtelenítsék, sőt nevetségessé tegyék. Dél-Indiában az író látott egy áttért bennszülöttet, aki pujah-t (indiai szó, szertartást jelent. Ford) végzett, áldozatok kíséretében, egy Jézus szobor előtt, mely azonban asszonynak volt öltözve, és orrában gyűrűt viselt. Mikor ennek

a maskarának a jelentőségét kérdeztük, azt válaszolta, hogy ez Jézus Mária egyesítve, és hogy ez a Padre engedelmével történt, mivel a buzgó áttértnek nem volt pénze, hogy két szobrot vagy „bálványt” vásároljon, ahogyan nagyon helyesen egy másik jelenlevő, de át nem tért, hindu nevezte ezt a szobrot. Ez dogmatikus kereszténynek istenkáromlásnak tetszik, de a teozófus és okkultista az áttért hindunak a logika pálmáját nyújtja. Az ezoterikus Christos a gnózis-ban, természetesen nem-nélküli, de az exoterikus teológiában hím- és nőnemű. (III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 3 A gnosztikus Sophia, úgy mint a régi rendszerekben is, a Szentlélek, és mindennek teremtője. Ő a „Bölcsesség”, aki Ogdoadnak (bizonyos értelemben Aditi nyolc fiával) „Anyja”. Az „Atya” sokkal későbbi találmány A legkorábban megnyilvánult Logosz mindenütt nőnemű volt - a hét bolygói erőnek az anyja 4 L. Rev J C Edkins

„Chinese Buddhism”-át A nevezett mindig helyes tényeket ad, noha következtetései gyakran tévesek * A III. kiadásban „Achad” 81 gánhangzó a feje felett, a hét hierarchiának, a Hetes vagy bolygói Teremtőknek a jelképe. Ezért a hindu kígyó is, Sesha vagy Ananta, a „Végtelen” - Vishnu-nak egyik neve, s ez a kígyó1 az ő első Vahan-ja, vagy hordozója az ős-vizeken. Mégis valamennyien különbséget tettek a jó és rossz Kígyó (a kabbalisták Asztrális Fénye) között. A jó kígyó az isteni Bölcsesség megtestesülése a Szellemi birodalomban, és a rossz kígyó a Rossz, az anyagi sikon.2 Jézus elfogadta a kígyót a Bölcsességgel rokon értelemben, és ez tanításának egy része „Legyetek bölcsek, mint a kígyók”, mondá „Kezdetben, mielőtt az Anya Atya-Anyává lett, a tüzes Sárkány egyedül mozgott a Végtelenségben”. (Book of Sarparâjni.) Az Aitareya Brâhmana a Földet Sarparâjni-nak nevezi, a „Kígyó

Királyné”-nak, és „Anyja mindennek, a mi mozog” Mielőtt bolygónk (és a Világegyetem is) tojásdad alakúvá lett, „Kozmikus porból (vagy tűzködből) való nagy farok, mint kígyó mozgott és csavarodott a Térben”. „A Káoszon mozgó Isteni Szellem”-et minden nép tüzes kígyó alakjával jelképezte, amely az ősvizekre tüzet és világosságot lehel mindaddig, amíg a kozmikus anyagot kiköltötte, (incubated) és arra kényszerítette, hogy felvegye a farkát szájában tartó kígyó gyűrűalakját. Ez nem csak az Örökkévalóságot és Végtelenséget jelképezi, hanem a Világegyetemben, tüzes ködből kialakult, valamennyi test gömbölyű alakját is. A Világegyetem, valamint a Föld és az Ember is, időközönként kígyómódra levetik régi bőrüket, hogy pihenési idő után újat vegyenek magukra. A kígyó bizonyára nem kevésbé szép vagy költői kép, mint a hernyó és a báb, melyből a pillangó fejlődik, Psyche, az emberi lélek

görög jelképe. A „Sárkány” a Logosznak is volt a jelképe mind az egyiptomiaknál, mind a gnosztikusoknál Hermész Könyvében, Pymander, a nyugati földrész Logoszai között a legrégibb és legszellemibb, Hermésznek a „Világosság, Tűz és Láng” Tüzes Sárkánya alakjában jelenik meg. Pymander, a megszemélyesített Isteni Gondolat, mondja: A világosság Én vagyok, Én vagyok a Nous (az elme vagy Manu), Én vagyok a te Istened, és sokkal idősebb vagyok, mint az emberi princípium, amely az árnyékból, (a „Sötétség”ből vagy a rejtett Istenségből) árad ki. Én vagyok a gondolat csírája, a ragyogó IGE, az Isten FIA. Minden tehát, ami benned lát és hall, az a Mester Igéje, (Verbum) a Gondolat (Mahat), s ez Isten, az Atya.3 Az égi Óceán, az Aether az Atya Lehelete, az éltető princípium; az Anya, a Szent-Lélek . mert ezek nincsenek elválasztva, és egyesülésük az ÉLET Itt félre nem ismerhető visszhangját találjuk az Ősi

Titkos Tanításnak, amelyet most kifejtünk. Csakhogy a Titkos Tanítás az Élet-Fejlődés élére nem az Atyát helyezi, aki a harmadik helyre kerül, és az „Anyának Fia”, - hanem a „MINDENSÉG Örök és Szüntelen Lélegzetét” A Mahat (Értelem, Egyetemes Elme, Gondolat stb), mint Vishnu jelenik meg, mie1 De ahogy a logoszokat és a Hatalmi Hierarchiákat, úgy ezeket a kígyókat is meg kell különböztetnünk egymástól. Sesha vagy Ananta, „Vishnu nyugágya” jelképes elvontság, amely a végtelen Időt jelképezi a Térben Ez magában foglalja a csírát, és időközönként eldobja ennek a csírának virágját, a megnyilvánult Világegyetemet; a gnosztikus Ophis pedig hét magánhangzójában ugyanazt a hármas szimbolizmust foglalja magában, mint az ősrégi tanításnak Egy-, Három- és Hétszótagú Oeaohoo-ja; azaz az Első meg nem nyilvánult Logoszt, a Másodikat a megnyilvánultat, a háromszöget, mely a Négyszögbe, a Tetragrammaton-ba

tömörült, és az utóbbinak sugarait az anyagi síkon. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 A régi pogányok Asztrális Fénye vagy Étere ugyanis - a Szellem-Anyag. (Az asztrális Fény egészen modern elnevezés). Kezdődik a tisztán szellemi síkon, leszállása közben mindig durvább lesz, míg végre a mi síkunkon Májá-vá vagyis a kísértő és ármányos kígyóvá válik. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben) 3 Az „Atya-Isten” alatt itt kétségtelenül a hetedik princípiumot értik az Emberben és a Kozmoszban, mert ez a princípium Lényében (Esse) és Természetében elválaszthatatlan a hetedik Kozmikus princípiumtól. Egyik értelemben ez a görög Logosz és az ezoterikus Buddhisták Avalôkitêswara-ja. 82 lőtt mint Brahmâ vagy Siva megnyilatkozik, mondja Sânkhya Sâra (16. o)* Tehát a Mahat éppen úgy, mint a logosz, többféleképpen nyilvánul meg (has several aspects). A Mahat-ot az Úrnak nevezik az Első Teremtésben.

Ebben az értelemben ő az Egyetemes Tudás, vagy az Isteni Gondolat. De „azt a Mahat-ot, amely először jött létre, (később) Egoizmusnak nevezik, amikor mint „Én”* születik; ezt hívják a „második Teremtésnek”. (Anugîta XXVI fej)* És a fordító (tehetséges és tanult Brahmin, nem európai Orientalista) jegyzetben megmagyarázza: vagyis, mikor Mahat az Öntudat érzésévé - Én-né - fejlődik, akkor önzés lesz a neve. Ezoterikus nyelvezetünkben ez azt jelenti, amikor Mahat az emberi Manas-szá (vagy még a véges Istenek Manas-szává is) átalakul és Aham-sággá (Aham-ship) válik. Hogy miért hívják a Második Teremtés (vagyis a kilencedik, a Vishnu Purâna-ban, a Kumara teremtés) Mahat-jának, azt a II. Könyvben fogjuk megmagyarázni (d) A „Tűz-Tenger”, tehát a Felsőbb Asztrális (vagyis a noumenoni) Világosság, a gyökérből, Múlaprakriti-ból, a meg nem különböződött Kozmikus Állag-ból való első kisugárzás, mely Asztrális

Anyaggá lesz. A „Tüzes Kígyó”-nak is nevezik, ahogyan ezt fent leírtuk Ha a tanítvány emlékezetében tartja, hogy csak Egy Egyetemes Elem van, amely végtelen, meg nem született és meg nem halhat, és hogy a jelenségek világában minden egyéb csupán annak az Egynek különféleképpen megkülönböződött megnyilvánulása, és átalakulása (most korrelációknak nevezik), a Kozmikus eredményektől a mikrokozmikus eredményekig, az emberfeletti lényektől az emberalatti lényekig, röviden mondva, az objektív létezés teljessége, - akkor az első és legfőbb nehézség el fog tűnni, és úrrá lehet az okkult Kozmológia felett.1 Valamennyi keleti és nyugati Kabbalista és Okkultista elismeri, (a) hogy az AtyaAnya azonos az ős Aether-rel, vagy Akâsa-val (Asztrális Fénnyel)2 és (b) hogy egynemű volt mielőtt kifejlődött volna a „Fiú”, - kozmikus értelemben a Fohat - mert ő a Kozmikus Villamosság. „Fohat megkeményíti és szétszórja a hét

fivért” (Dzyan könyve III) Ez azt jelenti, hogy az Ős-Villamos Lény (Electric Entity) - mert a keleti okkultisták ragaszkodnak ahhoz, hogy a Villamosság Lény - életre villanyozza az ősanyagot, vagy a pregenetikus anyagot, és szétválasztja atomokra. Az atomok maguk pedig minden élet és tudat forrásai „Minden formának és az életnek megvan az egyetemes agent unique-je, s ezt Od-nak, Ob-nak és Or-nak3 nevezik; aktív és passzív, pozitív és negatív, mint a nap és az éj. Ez az első világosság a Teremtésben” (Eliphas Lévi: Kabbala), - első Világossága a legelső Elohim-nek, ez az Ádám, a „hím és nő” vagyis (tudományosan) A VILLAMOSSÁG ÉS AZ ÉLET. A régiek kígyóval ábrázolták, mert „Fohat sziszeg, amint ide és oda siklik” cikkcakkban. A Kabbala Teth ‫ ט‬héber betűvel ábrázolja, ennek jelképe a kígyó, amely olyan nagy szerepet játszott a Misztériumokban. Általános értéke kilenc, mert az abc-nek kilencedik betűje

és kilencedik ajtaja az ötven kapunak vagy bejárónak, amelyek a lét rejtett titkaihoz ve* A III. kiadás hozzáfűzi: Fitzedward Halls edition in the Bibliotheca Indica A III. kiadás még hozzáteszi: (As the feeling itself) * A III. kiadás hozzáfűzi : K T Telang angol fordításában, 333 o 1 Mind az egyiptomi, mind az indiai teogóniában volt egy rejtett Istenség, az Egy, és a teremtő kétnemű Isten. Így Shoo a teremtés Istene, Ozirisz pedig eredeti, ősi alakjában az Isten; „kinek neve ismeretlen” (L Mariette: Abydos II. 63 o és III kötet 413, 414 o 1122 sz) 2 L. a következő jegyzetet 3 Od a tiszta életet adó Világosság, vagyis a mágneses fluidum; Ob a halál-hírnök, varázslók alkalmazta iszonyatos rossz fluidum. Or a kettő együtt: maga az Asztrális Fény Meg tudják-e mondani a filológusok, hogy az Od, - vagyis az a kifejezés, melyet Reichenbach az életfluidum megjelölésére használt - miért egyúttal tibeti szó a világosság,

fényesség és ragyogás megjelölésére? Az „Eget” is jelenti, okkult értelemben. Honnan ered e szó gyökere? AKASA azonban nem ugyanaz mint az ÉTER, hanem sokkal magasabb valami, amint ezt ki fogjuk mutatni. * 83 zetnek. Ez a mágikus erő (agent) par excellence, és a hermetikus bölcseletben ez jelenti az „ősanyagba ömlött Életet”, a minden dolgokat alkotó lényeget és a formájukat meghatározó szellemet. Van azonban két titkos, hermetikus művelet, az egyik szellemi, a másik anyagi, viszonylagosak és örökre egyesítettek. El kell választanod a földet a tűztől, a finomat (subtile) a szilárdtól (solid). azt, ami a földtől az ég felé emelkedik, és az égből újra a földre leszáll. Ez (a szubtilis világosság) minden erő hatalmas ereje, mert legyőz minden finom dolgot és behatol minden szilárdba. Így formálódott a világ. (Hermész) Nem csupán Zenon, a sztoikusok megalapítója, tanította azt, hogy a Világegyetem fejlődik, és

hogy ősállaga a tűz állapotából átalakul a levegő állapotába, és azután a víz állapotába stb. Ephezosi Herakleitosz állította, hogy a tűz az az egy princípium, mely minden természeti jelenség alapja A Világegyetemet mozgató értelmiség tűz, és a tűz értelmiség Anaxamenes ugyanezt mondta a levegőről, és milétoszi Tálész (600 Kr. e) a vízről Az ezoterikus Tanítás pedig kiegyezteti mindezeket a filozófusokat, és kimutatja, hogy egyiknek rendszere sem volt teljes, noha mindegyiknek igaza volt III. STANZA - Folytatás 8. HOL VOLT A CSÍRA, ÉS HOL VOLT MOST A SÖTÉTSÉG? HOL VAN A LÁNG SZELLEME, AMELY A LÁMPÁDBAN ÉG, Ó LANOO? A CSÍRA AZ, ÉS AZ A VILÁGOSSÁG; A REJTETT, SÖTÉT APÁNAK FEHÉR, FÉNYLŐ FIA (a). (a) Az első kérdésre a tanító második kérdéssel felel, mely rávezet a válaszra. Ez a válasz egyetlen mondatban tartalmazza az okkult filozófia egyik leglényegesebb igazságát Rámutat arra, hogy vannak fizikai

érzékeinknek észrevehetetlen dolgok, s ezek sokkal fontosabbak, valódiabbak és állandóbbak, mint azok, amelyek magukra az érzékekre hatnak. Mielőtt a Lanoo remélhetné, hogy az első kérdésben foglalt érzékfeletti, metafizikai problémát megértse, kell hogy a második kérdésre tudjon válaszolni, viszont éppen a második kérdésre adott válasza adja meg neki a kulcsot, hogy az első kérdésre helyesen válaszoljon. Erre a Stanzára vonatkozó szanszkrit magyarázatban sok kifejezés van a rejtett és felnem-fedett Princípium megjelölésére. A hindu irodalom legkorábbi kézirataiban ennek a Felnem-fedett, Elvont Istenségnek nincs neve Rendszerint AZ-nak (szanszkritban Tat-nak) nevezik, és jelenti mindazt, ami van, volt és lesz, vagy amit az emberi elme ilyennek felfoghat A „Mérhetetlen Sötétség” a „Forgószél” stb. elnevezéseken kívül, melyek természetesen csak az ezoterikus bölcseletben fordulnak elő, - még így is nevezik: „A

Kalahansa-tól való”, a „Kala-ham-sa”, sőt még a „Kala Hamsa” ( fekete hattyú). Itt az m és az n felcserélhető, és mind a kettő úgy hangzik, mint a francia orrhangú an, am vagy em, en (Ennui, Embarras stb).* Amint a héber Bibliában, úgy a szanszkritban is sok rejtélyes szent név sem mond többet az avatatlan fülnek, mint valami közönséges és gyakran durva (vulgar) szó, mert a szent név anagrammatikusan,1 vagy másképpen el van rejtve. Ez a szó Hansa vagy ezoteri* A III. kiadásban az em, en és a zárójel közti magyarázó szavak elmaradtak Ez a szó a III. kiadásban elmaradt 1 A betűk kicserélése. (Ford) * 84 kusan* „Hamsa” éppen ilyen eset. Hamsa ugyanaz, mint „A-ham-sa” E három szótag jelentése: „Én vagyok Ő” Ha pedig a szótagokat másképpen elrendezik, akkor „So-ham”: „Én Ő vagyok.” Soham annyi, mint Sah, azaz „ő” és aham „én”, vagyis „Én ő vagyok”* Aki érti a bölcsesség nyelvét,

annak ez az egy szó magában foglalja az egyetemes rejtélyt: azt a tanítást, hogy az ember lényege azonos az isten-lényeggel. Innen ered a Kalahansa, (vagy hamsa) jelkép (glyph) és a róla szóló allegória, valamint a semleges Brahma-nak (később a hímnemű Brahmâ-nak) adott „Hansa-Vahana” név, azaz „ő, aki a Hansa-t* hordozójául (vehicle) használja”. Ugyanazt a szót úgy is olvashatjuk: „Kal-aham-sa”, vagy „Én vagyok Én”, az Idő örökkévalóságában, ami megfelel a bibliai, vagy inkább a zoroaszteri: „Én vagyok, aki vagyok” mondásnak. Ugyanezt a tanítást találjuk a Kabbala-ban Ezt bizonyítja S Liddel McGregor Mathers, a tanult kabbalista ki nem adott kéziratának következő kivonata: A három névmást: ‫ ינא‬,‫ החא‬,‫אוה‬. Hoa, Attáh*, Ani; Ő, Te, Én, a héber Qabalahban, a Macroprosopus és a Microprosopus fogalmának jelképezésére használják. „Hoa”-t, „Ő”-t a rejtett és titkos

Macroprosopus-ra alkalmazzák; Attáh-t, „Te”-t a Microprosopus-ra, és Ani-t, „Én”-t az utóbbira, amikor „Őt” beszélve ábrázolják. (L Lesser Holy Assembly 204 és folyt.) Meg kell jegyeznünk, hogy a nevek közül mindegyik három betűből áll, és ezekből az Aleph ‫א‬, A betű, az első szónak Hoa-nak vége, Attáh-nak és Ani-nak kezdete, mintha a kettőnek összekötő kapcsa volna. De ‫ א‬az Egység, és ennélfogva a valamennyin át működő, változatlan Isteni gondolat jelképe A Hoa szóban azonban az ‫ א‬mögött vannak a ‫ ו‬és ‫ ה‬betűk, a Hatos és az Ötös szám, a Hím és Nő, a Hexagram és a Pentagram jelképei. És e három szónak Hoa, Attáh, Ani számai a 12 a 406 és a 61 Ezeket a Kilenc Kamarás Qabalah1 a 3, 10 és 7 kulcsszámokra vezeti le, ami a Temura exegetikai2 szabályoknak egyik alakja. Hasztalan megkísérelnünk, hogy a titkot teljesen megmagyarázzuk. A materialisták és a modern Tudomány emberei

soha sem fogják megérteni, mivel ahhoz, hogy tiszta fogalmat alkossunk róla, először is el kell fogadnunk azt, hogy van egy egyetemesen szétáradt, mindenütt jelenlevő, örök Istenség a Természetben; másodszor meg kellett fejtenünk a villamosság rejtélyét igazi lényegében, és harmadszor hitelt kell adnunk annak, hogy az ember az Egy Nagy EGYSÉG (a Logosz) hetes szimbóluma a földi síkon. Ez az Egység Maga a Hét magánhangzóból álló jel, az IGÉ-be3 kikristályosodott Lélegzet Aki mindezekben hisz, annak még hinni kell az Okkultizmusban és a Kabbala-ban említett hét bolygónak a 12 zodiákusi (állatövi) jellel való sokféle összefüggésében. Továbbá, minden bolygónak és minden csillagképnek bizonyos befolyást kell tulajdonítania, amint mi is tesszük Ez a befolyás, Ély Star (egy francia okkultista*) szavaival: „a sajátossága, mely jótevő vagy rossz hatású, ez pedig a bolygó Szellemétől függ, aki rajta uralkodik. Ez a szellem a

maga részéről szintén képes arra, hogy befolyásolja a vele összhangban vagy rokonságban levő embereket és dolgokat”. * A III. kiadásban e szó helyett: szó szerint Ez az utolsó mondat a III. kiadásban elmaradt * A III. kiadásban: Hamsa * A III. Kiadásban: Ateh 1 The Qabalah of the Nine Chambers. 2 Az exegesis a Szentírást magyarázza egy bizonyos rendszer alapján. (ford) 3 Ez megint Fichte és a német panteisták elméletéhez hasonlít. Fichte tiszteli Jézust, mint a nagy tanítót, aki hangsúlyozta, hogy az emberi szellem egy az Isten-szellemmel (az Adwaita tanítás), vagy az egyetemes Princípiummal. Nehéz a nyugati Metafizikában egyetlen egy elmélkedést is találnunk, amelyet nem előzött volna meg az Ősi Keleti filozófia. Kant-tól Herbert Spencer-ig csak a Dwaita Adwaita és Vendanta tanításoknak többékevésbé elferdített visszhangját halljuk * A harmadik kiadásban e szó helyett: astrologer = csillagjós. * 85 Ezeknél az okoknál

fogva, és mivel kevesen hisznek az imént mondottakban, most csak azt közölhetjük, hogy mind a két esetben a Hamsa a jelképe (akár „Én”, „Ő”, Lúd vagy Hattyú) fontos jelkép, mely p. o* az Isteni Bölcsességet ábrázolja, azt a Bölcsességet, mely a sötétségben van, s az embernek elérhetetlen. Minden hindu tudja, hogy az exoterikus használatban Hamsa mesebeli madár. Ez, amikor vízzel kevert tejet adtak neki eledelül, (az allegóriában) szétválasztotta a kettőt, megitta a tejet és otthagyta a vizet; így mutatott jellegzetes bölcsességet, mivel a tej jelképesen a szellemet, és a víz az anyagot jelenti. Hogy ez az allegória nagyon régi és a legkorábbi ősidőkből származik, mutatja az, hogy a Bhagavata-Purâna-ban bizonyos „Hamsa” vagy „Hansa” nevezetű kasztot említenek, amely par excellence az „egy kaszt” volt, amikor ugyanis réges-régen az elfelejtett múlt idők ködében a hinduknál csak „Egy Véda, Egy Istenség, Egy

Kaszt” volt. A Himalájában van „Hamsa” nevű hegylánc is; ezt a régi könyvekben úgy írják le, hogy a Meru hegytől északra fekszik, és hogy a vallási misztériumok és a beavatások történetébe tartozó jelenetekkel függ össze. Tévedés, hogy az orientalisták ezoterikus szövegeikben és fordításaikban, KálaHamsa-t, tartják Brahmâ-Pradzsápati hordozójának (vehicle). Ők ugyanis Brahmá-t, a semlegest, hívják Kála-Hamsa-nak, és Brahmá-t, a hímet, Hamsa-Vaháná-nak, mert valóban „az ő hordozója vagy Váhanja hattyú, vagy lúd.” (Lásd: „The Hindu Classical Dictionary”)* Ez tisztán exoterikus magyarázat. Ha azonban Brahma, az örökkévaló mindaz, aminek az orientalisták leírják, és az, ami a vedantai szövegeknek is megfelel, t i elvont istenség, amelyet semmiféle emberi tulajdonság leírásával nem jelmezhetünk, és mégis fönntartják, hogy őt (he) vagy azt (it) Kâla-hamsa-nak nevezik, akkor ezoterikusan és logikusan

hogyan válhat valaha is Brahmá, a megnyilatkozott, véges Istenség Vahan-jává? Éppen a megfordítottja áll. A „Hattyú vagy Lúd” (Hamsa) jelképe a hím vagy időleges istenségnek,* az Elődleges Sugár kiáradásának és arra szolgál, hogy Váhan-ja vagy hordozója legyen annak az isteni Sugárnak, mely különben nem tudna megnyilatkozni a Világegyetemben, mivel antiphrastikusan1 maga is a Sötétségnek egy kiáradása, legalább is a mi emberi értelmünk számára. Tehát Brahmá a Kâla-Hamsa, és a Sugár a Hansa-Váhana. Amilyen különös ez a választott jelkép, épp olyan sokat mondó is. Igazi misztikus értelmében egyetemes anyaméh fogalmát jelenti, amelyet a „mélység” ősvizei ábrázolnak, vagyis az egy sugár (a Logosz) befogadására és rákövetkező kibocsátására szolgáló nyílást. Ez az egy sugár magában foglalja a többi hét teremtő sugarat vagy hatalmakat (a logoszokat vagy építőket). Ezért választotta jelképül a

Rózsakereszt a vízimadarat, a hattyút vagy pelikánt2 hét kicsinyével Ezt a jelképet minden ország vallása módosítva magáévá tette EnSoph-ot a „Pelikán Tüzes Lelkének” nevezik a Számok Könyvében3 Minden Manvantara* A harmadik kiadásban a „p. o” helyett: többek között A III. kiadásban e helyett jegyzetben: Hasonlítsd össze Dowsons Dictionary of Hindu Mythology 57o * A III. kiadásban hozzáteszik: Brahmá-nak 1 Szavak használata jelentésükkel ellentétes értelemben. (Ford) 2 Nem számít, hogy a madárfajta cygnus, anser vagy pelecanus (hattyú, lúd vagy pelikán), mivel mindegyik vízimadár, vizeken úszik vagy lebeg, mint a Szellem, és azután ezekből a vizekből kiszáll, hogy életet adjon más lényeknek. Pontosan ez a Rózsakereszt Tizennyolcadik foka jelképének igazi jelentősége, noha később eszményesítették a Pelikán anyai érzésévé, amint megtépi keblét, hogy hét kicsinyét vérével táplálja 3 Mózes megtiltja, hogy

a pelikán és hattyú húsát egyék (De uteronomy XIV. 16 17), s a tisztátalan szárnyasok közé sorolja őket, de megengedi, hogy „a kopasz sáska, bogarak és szöcskék fajtájából valókat” egyék (Leviticus XI. 22) Ezt tisztán élettani (physiological) okból teszi S ennek csak annyiban van köze a misztikus szimbológiához, amennyiben a „tisztátlan” szót - de más szót sem kellene betű szerinti értelmében olvasni és érteni. Ez a szó is, ezoterikus mint a többi, és „Szent”-et is jelenthetne A leplezés nagyon sokat mondó, ha bizo* 86 ban mint Narâjan vagy Swájambhuva (a Magában-létező) jelenik meg, és behatol a VilágTojásba. Ebből az isteni kiköltés (incubation) végén mint Brahmá vagy Pradzsâpati kerül elő, mint a jövendő Világegyetem szülője (progenitor), amellyé kiterjeszkedik. Ő Purusha (szellem), de ő Prakriti (anyag) is Ezért Pradzsapati csak akkor válik a hím Brahmá-vá, ha már két félre osztotta önmagát

- Brahmá-Vach-ra (a nő) és Brahmá-Virádzs-ra (a hím). III. STANZA - Folytatás 9. A VILÁGOSSÁG HIDEG LÁNG, ÉS A LÁNG TŰZ, ÉS A TŰZ MELEGET HOZ LÉTRE, MELY VIZET FEJLESZT, AZ ÉLET VIZÉT A NAGY ANYÁBAN (Káosz) (a) (a) Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Stanzákban használt „Világosság” „Tűz és Láng” szavakat a fordítók a régi „Tűz-filozófusok”1 szótárából vették át, hogy jobban kifejezésre juttassák az eredetiben használt ősrégi kifejezések és jelképek értelmét. Különben európai olvasónak teljesen érthetetlenek maradtak volna. De az okkultizmus tanítványának a használt kifejezések eléggé világosak. Mindezek - „Világosság”, „Láng”, „Hideg”, „Tűz”, „Meleg”, „Víz” és az „élet-vize” a mi síkunkon származékai vagy, amint modern természettudós mondaná: korrelációi a VILLAMOSSÁG-nak. Hatalmas szó, és még hatalmasabb jelkép! Szent nemzője egy nem kevésbé szent

nemzedéknek: a Tűznek - a teremtő, a fenntartó és a rombolónak; a Világosságnak isteni őseink lényegének; a Lángnak - a dolgok Lelkének Villamosság az EGY ÉLET a Létezés felső fokán, és az Asztrális Fluidum, az alkimisták Athanorja, a legalsóbb fokon; ISTEN és ÖRDÖG, Jó és Rossz . És miért nevezik a Stanzákban a Világosságot „hideg láng”-nak? Mert a Kozmikus fejlődés rendjében, (amint ezt az okkultista tanítja) kozmikus hő hozza létre a mi síkunkon az anyagot mozgató energiát az anyag atomokká való első formálása után, és mert a kozmosz, szétválasztott anyag értelmében - ez előtt az időszak előtt nem volt. Az első ősanyag, egyidejű az örökkévaló Térrel, „sem kezdete, sem vége nincs”, „sem forró, sem hideg, hanem sajátos különleges természetű”, mondja a Magyarázat. (II könyv) Meleg és hideg viszonylagos tulajdonságok, és a megnyilvánult világok birodalmába tartoznak, amelyek mind a

megnyilvánult Hylé-től származnak; feltétlenül szunnyadó (latens) állapotában (aspect), erre mint a „hideg Szűz”-re, és életre való ébredése után, mint az „Anyá”-ra hivatkoznak A régi nyugati kozmogóniai mítoszok azt állítják, hogy kezdetben csak hideg köd volt (ez volt az Atya) és a termő iszap (az Anya, Ilus, vagy Hylé), a melyből a Világ-kígyó, az anyag, mászott elő. Eszerint az Ős-anyag, mielőtt a soha meg-nem-nyilvánulónak síkjáról felmerül, és Fohat hatása alatt felébred a tevékenység rezgésére, csak „hűvös Sugárzás, színtelen, alaktalan, íztelen és minden tulajdonságtól és aspektustól ment.” Ilyenek még az elsőszülöttei is, a „Négy Fiú”, akik „Egyek és Hétté válnak” Ezeknek a lényeknek (entities) tulajdonságairól és neveiről neveztek el a régi keleti Okkultisták négyet a hét legelső „Erőközpont” vagy atom közül Ezek később a nagy Kozmikus „Elemek”-ké fejlődnek, és

most a tudományban ismert körülbelül hetven alelemre oszlanak Az első Dhyan Chohan-ok négy ősi nyos babonákkal hozzuk kapcsolatba, p. o az orosz népével, amely nem azért nem eszik galambot, mert „tisztátalan,” hanem, mert az a hit, hogy a „Szent Lélek” galamb képében jelent meg 1 Nem a középkori alkimistákéból, hanem a Mágusok, a tűzimádókéból, ahonnan a Rózsakeresztesek vagy a per ignem Filozófusok, a teurgusok utódai, kölcsön vették a Tűzre, mint misztikus elemre vonatkozó összes eszméiket. 87 tulajdonsága (primal natures) jobb kifejezés hiányában, az úgynevezett „Akásai”, „Éterikus” „Vizes” és „Tüzes” tulajdonság. A gyakorlati okkultizmus nyelvén ezek oly gázok tudományos meghatározásának felelnek meg, amelyeket, hogy világos fogalmat adjunk mind az okkultistának, mind a laikusnak - mint Parahydrogénes,1 Paraoxigénes, Oxyhidrogénes, és Ózonos vagy talán Nitr-ózonos gázoknak kell

meghatároznunk. Az utóbbi erők vagy gázok (az Okkultizmusban érzékfeletti, de atomos anyagok) a leghatásosabbak és legtevékenyebbek, ha durvábban megkülönböződött anyag síkján fejtik ki erejüket.2 Ezek az elemek egyúttal elektropozitívak és elektronegatívak. III. STANZA - Folytatás 10. AZ ATYA-ANYA SZÖVEDÉKET FONNAK, MELYNEK FELSŐ VÉGE A SZELLEMHEZ (Purusha), AZ EGY SÖTÉTSÉG VILÁGOSSÁGÁHOZ VAN ERŐSÍTVE, ÉS AZ ALSÓ ANNAK (a Szellemnek) ÁRNYÉKOS VÉGÉHEZ, AZ ANYAGHOZ (Prakriti); ÉS EZ A SZÖVEDÉK A VILÁGEGYETEM, A KÉT ÁLLAGBÓL EGYBESZÖVÖTT, AMELY SVABHAVAT. (a) (a) A Mandukya (Mandaka) Upanishad-ban áll: „Amint a pók kiveti és visszahúzza hálóját, amint a fű a talajból nő . úgy származik a Világegyetem az elmúlhatatlan egytől” (I. 1 7) Brahmá mint „az ismeretlen Sötétség csírája”, az az anyag, amelytől minden kiindul és kifejlődik, „mint a háló a póktól, mint a hab a víztől” stb. Ez csak úgy

szemléltető és igaz, ha Brahmá-t, a „Teremtő”, a brih gyökérből, növekedni, kiterjeszkedni, származtatják. Brahmá „kiterjeszkedik”, és a saját állagából szőtt Világegyetemmé válik. Ugyanezt a gondolatot fejezte ki oly szépen Goethe mondván: Zúg nyüstje Időnek: így dolgozom én Az isteni mez eleven szövetén.3 III. STANZA - Folytatás 11. KITERJESZKEDIK (a Szövedék), MIKOR A TŰZ (az Atya) LEHELETE RAJTA VAN; ÖSSZEHÚZÓDIK, HA AZ ANYA (az anyag gyökere) LEHELETE ÉRINTI. AZUTÁN A FIÚK (az Elemek a megfelelő Erőikkel, vagy Értelmiségeikkel) SZÉTVÁLNAK, ÉS ELOSZLANAK, HOGY A „NAGY NAP” VÉGÉN ANYJUK KEBELÉBE TÉRJENEK VISSZA, ÉS VELE ÚJRA EGGYÉ VÁLJANAK (a). AMIKOR (a Szövedék) LEHŰL, RAGYOGÓ LESZ, A FIÚK SAJÁT ÉNJEIKEN ÉS SZÍVEIKEN KERESZTÜL KITERJESZKEDNEK ÉS ÖSSZEHÚZÓDNAK; ÁTÖLELIK A VÉGTELENSÉGET (b). (a) A Világegyetem kiterjeszkedése a Tűz lehelete alatt igen sokat mondó, ha a „Tűzköd”

időszakára gondolunk, amelyről a modern tudomány annyit beszél, és valóságban olyan keveset tud. παρά „felett”, kívül. Mindezek és sok más valószínűen a vegytanban hiányzó összekötő kapcsok. Más néven ismeretesek az alkímiában és ama okkultisták előtt, akik csodás erőkkel (phenomenal powers) dolgoznak. Az „Elemek”-nek bizonyos módon való egyesítése, és újból való egyesülése, vagy felbontása útján, az asztrális tűz segítségével, a legcsodásabb dolgokat hozzák létre. 3 So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit, Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid. 1 2 88 Nagy hő felbontja az összetett elemeket és feloldja az égi testeket ősi elemükre, mondja a magyarázat: Ha egy test, akár élő, akár holt test, már eredeti alkatrészeire bomlott fel, mert vonzásvagy hatáskörébe került valamely fókusznak, vagyis hő(energia) központnak, melyből igen sok mozog ide-oda a térben, - akkor gőzzé válik. Ilyen test

az Anya kebelében marad, addig, amíg Fohat összegyűjti a Kozmikus anyag néhány csomóját (ködfoltok), s ezt az anyagot újra mozgásba hozza azzal, hogy indító erőt (impulse) ad neki, kifejleszti a szükséges hőt, és azután magára hagyja, hogy saját új növekedését kövesse. (b) A Szövedék - azaz a világanyag vagy az atomok - terjeszkedése és összehúzódása itt a lüktető mozgást fejezi ki. Mert az atomok egyetemes rezgését, annak a végtelen és határ nélküli Anyagóceánnak rendszeres összehúzódása és kiterjeszkedése okozza; melyet a Svabhavat-tól kiáradt anyag-noumenonnak nevezhetnénk. De még másra is utal Mutatja, hogy a régiek ismerték azt, ami most rejtvénye sok tudósnak és különösen a csillagászoknak tudták, hogy mi okozta az anyag vagy világszövedék első meggyulladását, ismerték a paradoxont, hogy a lehűléssel járó összehúzódás meleget termel és ismertek még más ilyen kozmikus rejtvényeket - mert

kétségtelenül arra mutat, hogy a régiek ismerték az ilyen jelenségeket. „Minden atomban van belső és külső meleg,” mondják a kézírásos Magyarázatok - melyekhez az író hozzáférhetett - „az Atya (vagy Szellem) lehelete és az Anya (anyag) lehelete (vagy melege)”. A Magyarázatokból kitűnik, a modern elmélet téves volta, t i hogy a nap-tüzek a kisugárzásból eredő hőveszteség miatt ki fognak aludni. Különben a tudósok maguk is beismerik, hogy ez a feltevés téves Mert, amint Newcomb tanár kifejti (Popular Astronomy 506508 o), „a légnemű test összehúzódik, ha hőt veszít, és az összehúzódás folytán keletkezett hő nagyobb mennyiségű, mint az a hő, melyet el kellett veszítenie, hogy az összehúzódás létrejöjjön”. Az a paradoxon, hogy valamely test annál melegebbé válik, mennél nagyobb a kihűléséből eredő összehúzódás, hosszú vitákra vezetett Úgy érveltek, hogy a hőtöbblet elvész kisugárzás folytán,

már pedig, ha feltesszük azt, hogy a hőmérséklet nem süllyed egyenlő arányban a térfogat csökkentésével állandó nyomás mellett, ez annyit jelent, hogy semmibe sem vesszük Charles törvényét (Nebular Theory, Winchell)*. Igaz, hogy az összehúzódás meleget fejleszt, de az összehúzódás (lehűlés folytán) nem fejlesztheti azt az egész hőmennyiséget, mely bármely időpontban a tömegben jelen van, de még állandó hőmérsékleten sem tarthatja a testet stb. Winchell tanár iparkodik megszüntetni az ellentmondást - amely valóban csak látszólagos, amint ezt J. Homer Lane bebizonyította - oly módon, hogy „a melegen kívül még más valamit” is feltételez „Nem lehetne-e ez”, - kérdi - „egyszerűen a molekulák közötti taszítás, mely valamiféle távolság-törvény szerint változik?”* De még ez sem zárja ki az ellenmondást, ha csak nem nevezik el ezt a „melegen kívüli valamit”: „Oknélküli Meleg”-nek, a „Tűz

Leheleté”-nek, a mindent-teremtő Erőnek, hozzáadva az ABSZOLÚT ÉRTELMET; nem valószínű azonban, hogy a Természet Tudomány ezt elfogadja. De bárhogy is van a dolog, csak el kell olvasnunk ezt a Stanzát, és látni fogjuk, hogy régies kifejezés módja ellenére is sokkal tudományosabb színvonalon áll, mint a modern tudomány. * A III. kiadásban ez az utalás elmaradt A III. kiadásban jegyzetben: (Winchell, World-Life 83-85 o) * 89 III. STANZA - Folytatás 12. AZUTÁN SVABHAVAT FOHATOT KÜLDI, HOGY MEGKEMÉNYÍTSE AZ ATOMOKAT MINDEGYIK (közülük) RÉSZE A SZÖVEDÉKNEK, (Világegyetem) TÜKÖRKÉNT VISSZASUGÁROZVÁN A „MAGÁBAN-LÉTEZŐ URAT” (az Elsődleges Világosságot), MINDEGYIK RENDRE MAGA EGY-EGY VILÁGGÁ LESZ1 „Fohat megkeményíti az atomokat”; azaz energiát öntvén beléjük: szétszórja az atomokat, vagyis az elsődleges anyagot. „Önmagát szórja szét, miközben az anyagot szétszórja atomokra.” (Kézírásos

Magyarázatok) Fohat segítségével vésődnek az Egyetemes Elme gondolatai az anyagba. A „Kozmikus Villamosság” elnevezés, melyet némelykor reá alkalmaznak, már némi fogalmat ad Fohat természetéről. De a villamosságnak általánosan ismert tulajdonságaihoz, ebben az esetben, még másokat is kell hozzáadnunk, beleértve az értelmet is. Érdekes megjegyeznünk, hogy a modern tudomány arra a következtetésre jutott, hogy az agy minden tevékenységét villamos jelenségek kísérik. („Fohatról” közelebbi részleteket az V Stanzában és Magyarázatokban találunk.) 1 Ezt abban az értelemben mondják, hogy a tűztől eredő láng vég nélküli, és hogy az egész Világegyetem lángjait egy egyszerű mécsről lehetne meggyújtani, anélkül, hogy a mécs lángja fogyna. 90 IV. STANZA A HÉTSZERES HIERARCHIA 1. HALLGASSATOK, TI FÖLD FIAI, TANÍTÓITOKRA - A TŰZ FIAIRA (a) TUDJÁTOK MEG, HOGY NINCS SEM ELSŐ, SEM UTOLSÓ, MERT MINDEN CSAK EGY SZÁM,

MELY A NEM-SZÁMTÓL EREDT (b). (a) A „Tűz Fiai”, a „Tűzköd Fiai” és ehhez hasonló kifejezések magyarázatra szorulnak. Egy nagy ősi és egyetemes rejtéllyel függnek össze, és nem könnyű dolog ezt megvilágítani A Bhagavat gitá-ban (VIII. fej)1 van egy részlet, amelyben Krishna jelképesen és ezoterikusan így szól: Megmondom az időt (a körülményeket) . melyben a jámborok (devotees) úgy távoznak (ebből az életből), hogy vissza többé nem térnek (nem születnek újra), vagy úgy, hogy visszatérnek (hogy újra testet öltsenek). A Tűz, a Láng, a nappal, a világos, növő (szerencsés) hold ideje, az északi napforduló hat hónapja, . ha ezekben távoznak (halnak meg), azok, akik ismerik a Brahman-t (jógik), a Brahman-hoz mennek. A füst, az éjjel, a fogyó, sötét (szerencsétlen) hold ideje, a déli napforduló hat hónapja, ekkor (ha meghal) a jámbor, a holdfénybe (vagy házba, az asztrális fénybe) megy, és visszatér (újra

születik) Azt mondják, hogy ez a két ösvény, a világos és a sötét, örök ösvények ebben a világban (vagy nagy kalpa-ban, „Korszak"-ban). Az egyiken távozik az ember, hogy soha többé vissza ne térjen, a másikon visszatér.” Ezek a kifejezések: „Tűz”, „Láng”, „Nappal”, a „világos hold ideje" stb. valamint „Füst”, „Éjjel” és így tovább, melyek csak a hold-ösvény végéig vezetnek, érthetetlenek ezoterikus ismeret nélkül. Mindezek különféle istenségek nevei, melyek a Kozmikus-pszichikai Hatalmakon uralkodnak. Gyakran beszélünk a „Lángok” Hierarchiájáról (lásd a II Könyvet), a „Tűz Fiai”-ról stb. Sankaráchárya, India legnagyobb ezoterikus mestere azt mondja, hogy a tűz istenséget jelent, mely az Időn (kála) uralkodik. A bombay-i Káshináth Trimbak Telang M. A, a Bhagavat gitá tehetséges fordítója, bevallja, hogy „nincs világos fogalma e versek jelentéséről.” (81 1 jegyzet) Ellenben

teljesen megérti az, aki ismeri az okkult tanítást Ezekkel a versekkel összefügg a nap- és holdjelképek rejtélyes értelme: A Pitri-k holdbeli istenségek és a mi őseink, mivel ők teremtették a fizikai embert. Az Agnishvatta-k, a Kumárák (a hét misztikus bölcs) napbeli istenségek, noha ők szintén Pitri-k; és ők „a Belső Ember alkotói”. (Lásd II Könyv) Ők: „A Tűz Fiai” - mert ők az Elsődleges Tűzből fejlődött első Lények (a Titkos Tanítás „Elmék”-nek nevezi őket). „Az Úr emésztő Tűz” (Deuteronomy IV 24); „Megjelenik az Úr (Christos) az égből az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában." (2 Thessal I 7 8) A Szent Lélek leszállott az Apostolokra „kettős tüzes nyelvek” (Apostolok Csel. II 3) alakjában; Vishnu, mint az utolsó Avatar, Kalki-n a Fehér Lovon, tűz és láng közepette fog visszatérni És Suoshyant szintén le fog szállni Fehér Lovon „tűz fergetegében” „És láttam, hogy az ég

megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala . Isten Igéjének neveztetik” (Jelenések XIX 13) A Tűz az Aether legtisztább formája, épp ezért nem tekintik anyagnak, ha1 A Bhagavat gîtâ költői nyelvezetű magyar fordítását nem vehettük át, mert a Titkos Tanításban közölt szöveget nem fedi teljesen. (Ford) 91 nem a Tűz az Aether egysége, a második megnyilvánult istenség - egyetemességében. Van azonban két „Tűz”, és az okkult tanításokban különbséget tesznek közöttük. Az elsőről, a Központi Szellemi Napban elrejtett, tisztán, alaktalan és láthatatlan tűzről, mint „hármas”-ról (metafizikai értelemben) beszélnek. A megnyilvánult Kozmosz Tüze azonban Hetes, a Világegyetemben, és Naprendszerünkben is „A tűz vagy tudás* az érzékcsalódás síkján minden cselekedetet eléget”, mondja a Magyarázat. „Ezért „Tüzek”-nek hívják azokat, akik a tudást megszerezték és felszabadultak.” A

hét érzékről szólva, ezeket Hotri-kkal, vagyis papokkal jelképezik, a Bráhmana* ezt mondja az Anugîtában: „Így ez a hét (érzék: szaglás és tapintás és szín és hang stb.) az emancipáció tárgya” és a magyarázó* hozzáfűzi: „Ettől a héttől kell az Én-nek (Self) emancipálódnia. „Én” (én-nekem itt nincsenek tulajdonságaim)* kell, hogy az Én-t (Self) jelentse, nem magát a beszélő Brahmana-t”. („Sacred Books of the East” Kiad Max Müller, VIII. kötet, 278 lap) (b) A kifejezés „Minden csak Egy Szám, mely a Nem-Számtól eredt” újra arra az egyetemes és filozófiai tanításra vonatkozik, melyet a III. Stanza 4 slokájánál már magyaráztunk Ami feltétlen, az természetesen Nem-Szám; de későbbi jelentésében Térben és Időben is alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az idő minden növekedése része egy nagyobb növekedésnek, egészen a korlátlanul meghosszabbított időtartamig (duration), amelyet az emberi

értelem elgondolhat, hanem azt is jelenti, hogy semmiféle megnyilvánult dolog nem gondolható el másnak; mint egy nagyobb egész részének. Az egész aggregátum ugyanis az Egy megnyilvánult Világegyetem, amely a meg-nem-nyilvánultból, vagyis az Abszolútból ered. Ezt nevezik a Nem-Létezés-nek vagy a „Nem-Szám”-nak, hogy a LÉTEZŐ-től vagy az „Egy Szám”-tól megkülönböztessék. IV. STANZA - Folytatás 2. TUDJÁTOK MEG, AMIT MI, AZ ELSŐDLEGES HÉTTŐL SZÁRMAZOTTAK, AMIT MI, AZ ELSŐDLEGES LÁNGBÓL SZÜLETETTEK, APÁINKTÓL HALLOTTUNK (a). (a) Ezt a II. Könyvben megmagyarázzuk és az „Elsődleges-Láng” elnevezés megerősíti azt, amit a IV. Stanza fenti magyarázatának első pontjában mondottunk Az „Elsődleges” és az utána következő hét Építő között az a különbség, hogy a „Legelsők” Sugara és közvetlen kiáradása az első „Szent Négy”-nek, ez a Tetraktis, azaz az örökké Önmagában-Létező Egy (jól

megjegyzendő, hogy a Lényegben Örök, nem pedig a megnyilatkozásban, és hogy különbözik az egyetemes EGY-től). A Pralaya alatt szunnyadó, és a Manvantrara alatt tevékeny „Legelsők” az „Atya-Anyá”-tól (Szellem-Hyle vagy Ilus-tól) erednek, ellenben a másik megnyilvánult Négyesség és a Hét egyedül az Anyától származnak. Ez az a szeplőtlen Szűz-Anya, akit az Egyetemes MISZTÉRIUM beárnyékol, de meg nem termékenyít, - mikor a Laya vagy a meg nem különböződött állapotából felmerül. A valóságban valamennyi természetesen egy; de megnyilvánulásuk (aspects) a létezés különféle síkján különböző. (Lásd II rész, XII § „A Teremtő Istenek Teogóniája”) Az „Elsődlegesek” a Létezés Létrájának legmagasabb fokán állnak. Ők a Kereszténység Arkangyalai, azok, akik megtagadták, hogy teremtsenek, jobban mondva, hogy szaporod* A III. kiadásban: a Tudás tüze A III. kiadásban: Narada * III. kiadásban: a fordító * A

III. kiadásban zárójel között: (Abban a mondatban „Én nekem nincsenek tulajdonságaim”) * 92 janak, - amint ezt a későbbi rendszerben Mihály tette és amint Brahmá legidősebb „Elmeszülte fiai” (Vedhá-k) tették. IV. STANZA - Folytatás 3. A FÉNY RAGYOGÁSÁBÓL - AZ ÖRÖK SÖTÉTSÉG SUGARÁBÓL - TERMETTEK A TÉRBEN AZ ÚJRA ÉBREDT ERŐK (Dhyan Chohan-ok): AZ EGY A TOJÁSBÓL, A HAT ÉS AZ ÖT (a); AZUTÁN A HÁROM, AZ EGY, A NÉGY, AZ EGY, AZ ÖT - A KÉTSZER HÉT, A VÉGÖSSZEG (b). ÉS EZEK: A LÉNYEGEK, A LÁNGOK, AZ ELEMEK, AZ ÉPÍTŐK, A SZÁMOK, AZ ARUPA (forma nélküli), - A RUPA (testekkel), ÉS AZ ERŐ VAGY AZ ISTENI EMBER - A VÉGÖSSZEG. ÉS AZ ISTENI EMBERBŐL ÁRADTAK KI A FORMÁK, A SZIKRÁK, A SZENT ÁLLATOK ÉS A SZENT ATYÁK (a Pitri-k) HÍRNÖKEI, A SZENT NÉGYEN BELÜL1 (a) Ez a Számok szent Tudományára vonatkozik: ez a tudomány valóban olyan szent és olyan fontos az okkultizmus tanulmányozásánál, hogy e tárgyat még

ilyen nagy műben is, mint a jelenlegi, nehéz volna kifejtenünk. Ezeknek a Lényeknek Hierarchiáin és helyes számain épül fel az egész Világegyetem rejtélye Ezek a lények (számunkra), ritka alkalmak kivételével, láthatatlanok A Kumara-kat például „Négy”-nek hívják, noha valóságban heten vannak, mert Sanaka, Sananda, Sanatana és Sanat-Kumara a fő aidhâtra-k (őseik után nevezik így),2 akik a „négyszeres rejtély”-ből származnak. Hogy érthetőbbé tegyük az egészet, felvilágosításért brahmanai tanításokhoz kell fordulnunk, ezeket egyes olvasóink jobban ismerik. A Manu szerint, Hiranyagarbha: Brahmá, az első hím, akit az észrevehetetlen (undiscernible), Oknélküli OK formált „Arany Tojásban, mely ragyog, mint a Nap.” Így mondja a Hindu Classical Dictionary. „Hiranyagarbha” jelenti az arany, vagyis inkább a „Ragyogó Anyaméh”-et vagy Tojást. Jelentése rosszul illik össze a „hím” jelzővel Bizonyos, hogy a mondat

ezoterikus értelme eléggé világos. A Rig Védá-ban mondják: „Az (That), minden lénynek Ura az istenek és az ember egyetlen éltető princípiuma”; kezdetben az Arany Méhben, Hiranyagarbha-ban keletkezett. - Hiranyagarbha a Világ Tojás, vagyis Világegyetemünknek gömbje Ez a Lény minden bizonnyal kétnemű Bizonyítja ezt a jelképes történet Brahmá-ról, aki kettéválik, és egyik felében (a nőnemű Vách-ban) újra teremti önmagát, mint Virádzs. „Az Egy a Tojásból, a Hat és az Öt” adják az 1065 számot, az elsőszülöttnek értékét (később a hím, és nő Brahmâ-Prádzsápati), aki a 7 és a 14, illetve a 21 számnak felel meg. A Pradzsápati-k, úgy mint a Sephiroth-ok csak heten vannak, beleértve a hármasságnak (triad) összetett (synthetic) Sephira-ját, amelytől erednek. Így Hiranyagarbha-tól vagy Pradzsápatitól, a három-egytől (triune) (az ős védai Trimurti: Agni, Vaju és Surya) árad ki a többi hét vagy ismét tíz, ha

elválasztjuk az első hármat, mely egyben és mint egy, a háromban létezik; valamennyi ezenfelül benne foglaltatik abban az egy „legfelsőbb” Parama-ban,* melyet Guhya-nak, vagyis „titok”-nak és Sarvátma-nak, a „Felső Lélek”-nek neveznek. „A Létezés (being) hét Ura úgy fekszik elrejtve Sarvátma-ban, mint a gondolatok az egy agyvelőben.” Ez 1 A 4, melyet az Okkult számjegyekben a Tetraktis, a Szent vagy Tökéletes Négyzet ábrázol, Szent Szám valamennyi nép és faj misztikusainál. Egy és ugyanazt jelenti a Brahmanizmusban, Buddhizmusban, a Kabbalaban és az egyiptomi, kaldeai és más számrendszerekben 2 (Their patronymic name.) * A III. kiadásban: a „Legfelsőbben”, a Parama-ban 93 áll a Sephiroth-okra is. Vagy heten vannak, ha a felső Háromságnál kezdjük, Kether-rel az élükön, vagy tizen - exoterikusan. A Mahábhârata-ban a Pradzsápati-k száma 21, vagyis tíz, hat és öt (1065), háromszor hét.1 (b) „A Három, az Egy,

a Négy, az Egy, az Öt, (összegükben kétszer hét) a 31415-öt képviselik, - a különböző rendű és a benső vagy körülvont világba tartozó Dhyan-Chohan-ok számbeli hierarchiáját.2 Ha ezt a számot az „Át ne Lépj” (lásd V Stanzát) nagy kör kerületére helyezik3 - a Dhyanipasa-nak, „az Angyalok kötelének” nevezett kör kerületére, (ez a „kötél” elválasztja a jelenségek Kozmoszát a noumenonok Kozmoszától, amely nem esik jelenlegi öntudatunk érzékelési körébe) - s nem nagyobbítjuk számcserével4 és kiterjesztéssel, akkor ez a szám anagrammatikusan és kabbalisztikusan mindig csak 31415, mivel ez a körnek és a misztikus Szvasztiká-nak száma, újra csak a kétszer hét. Mert akármerről számítják is a két számcsoportot, ha külön-külön összeadják egyik számot a másik után, vagy pedig összevissza, jobbról vagy balról, mindig csak tizennégy az eredmény. A matematikában ez a jól ismert képlet, vagyis hogy a kör

átmérője úgy aránylik a kör kerületéhez, mint 1 a 3,1415, azaz a π (pi) értéke, ahogy ezt a hányadost nevezik, - ennek kifejezésére matematikai képletekben mindig a π jelképet használják.* Ez a számsor kell, hogy ugyanazt jelentse, mert az 1 : 314.159-t, valamint pontosabban az 1 : 31,415,927-t, úgy dolgozzák ki a titkos számításokban, hogy kifejezzék az „első szülött”-nek különféle ciklusait és korszakait, vagyis 311,040,000,000,000-t törtszámokkal, és a 13,415 számot is adják olyan művelet útján, mely jelenleg nem tartozik reánk. Hivatkozhatnánk arra, hogy Ralston Skinner, a The Source of Measures (a Mértékek Forrása) szerzője, az Alhim héber szót ugyanazokban a számértékekben - 13,154-nek olvassa (ugyanis elhagyja a zérókat és permutációt alkalmaz): mivel ‫( א‬a) annyi, mint 1; ‫( ל‬l), mint 3 (vagy 30); ‫( ה‬h), mint 5; ‫( י‬i), mint 1, a 10 helyett; és ‫( ם‬m) annyi, mint 4 (40) és

anagrammatikusan - 31,415, amint ő magyarázza. A metafizikai világban nincsen száma annak a körnek, melynek a középen egy Pont van és Anupádaka-nak (szülő és szám nélkülinek) nevezik, mert nem szerepelhet semmiféle számításban. A megnyilvánult világban ellenben a Világ-Tojás vagy Kör körül van írva azokon a csoportokon belül, amelyeket Vonalnak, Háromszögnek, két egyenlőszárú háromszögből alakult Ötszögnek (pentacle), a második Vonalnak és a Kockának* (vagyis 13514-nek) neveznek. És amikor a Pont Vonalat szül, s így átmérővé vált, mely a kétnemű Logoszt ábrázolja, akkor a számok 31415-té válnak, vagyis háromszöggé, vonallá, kockává, a második vonallá és ötszöggé (pentacle). „Mikor a Fiú elválik az Anyától, akkor az Atyává lesz”, mert az átmérő a Természetet vagy a nőnemű elvet ábrázolja. Ezért mondják: „A létezés (being) világában az egy Pont megtermékenyíti a Vonalat - a Kozmosz Szűz

Méhét (a tojás alakú 1 A Kabbala-ban ugyanezek a számok Jehovah értéke, vagyis: 1065, mivel a nevét alkotó három betűnek - Jod, Vau és kétszer He - számbeli értéke 10 (‫)י‬, 6 (‫)ו‬, illetve 5 (‫ ; )ה‬vagy újra háromszor hét, 21. „Tíz a lélek anyja, mert az Élet és a Világosság benne egyesült”, mondja Hermész. „Mert az egy szám a Szellemtől született, és a tízes szám az anyagtól (káosz, nőnemű); az egység alkotta a tizet, a tíz az egységet.” (Book of the Keys.) „A Temura, a Kabbala anagrammatikus módszere segítségével és az 1065 (21)-nek ismeretével egyetemes tudás érhető el a Kozmoszról és titkairól” (Yogel Rabbi) A Rabbik a 10, 6 és 5 számot az összes számok között a legszentebbnek tartják. 2 Megmondhatjuk az olvasónak, hogy egy amerikai Kabbalista most fedezte fel ugyanezt a számot Elohimra is. A zsidók Chaldeából kapták Lásd: „Hebrew Metrology” a Masonic Review-ban, 1885 július

McMillan Lodge No. 141 3 Ezt természetesen a legelvontabban kell értelmeznünk. Csak szimbolikusan Úgy, hogy ezek a magasztos lények, akiket a 31415 számok képviselnek, vagyis: - a „Lényegek”, a „Lángok”, az „Elemek”, az „Építők” és a „Számok” - az „Át-ne lépj” nagy körén „az Angyalok kötelén” belül vannak (Ford) 4 Permutációval. * A III. kiadásban az utolsó mondat elmaradt * A III. kiadásban: kocka, „cube” helyett „square” azaz : négyszög vagy négyzet 94 zérót) - és a szeplőtlen Anya megszüli azt a formát, amely az összes formákat magába egyesíti (combines)”. Pradzsápati-t hívják az első nemző hímnek és „Anyja férjének”1 Ez alapgondolata valamennyi későbbi, szeplőtlen anyáktól született isten-fiaknak Nagyon megerősíti ezt az a jellemző tény, hogy Anna (Szűz Mária anyjának neve), akiről most azt állítják a római katolikus egyházban, hogy szeplőtlen módon szülte leányát

(„Mária bűn nélkül fogantatott”), a kaldeai Ana-tól, az Égtől, vagy Asztrális fénytől, Anima Mundi-tól származik. Innen van, hogy Anaita-t, Devi-durga-t, Siva feleségét szintén Annapúrna-nak és Kanya-nak, a Szűznek nevezik. „Uma-Kanyá” az ő ezoterikus neve, és jelenti „a Fény Szűzét”, az Asztrális fényt sokszoros megnyilvánulásainak egyikében. (c) A Dévá-k, Pitri-k, Rishi-k; a Sura-k és Asura-k; a Daitya-k és Aditya-k; a Danavak és Gandharva-k stb.: valamennyinek megvan a rokonértelmű megnevezése mind a Titkos Tanításunkban, mind a Kabbala-ban és az Angyalokról szóló héber tanításban is. Hasztalan azonban régi nevüket megadnunk, mert ez csak zavart okozna. Sokat közülük még ma is találhatunk az isteni és égi hatalmak keresztény hierarchiájában Mindazok a Trónok és Uradalmak, Erők és Fejedelemségek, Kerubok, Szeráfok és démonok, az Égi Világ különféle lakói, régi ősképeknek modern másai. Maga a

szimbolizmus, mely nevükben rejlik, ha ezeket görögbe és latinba ültetjük át, és rendezzük, elegendő arra, hogy ezt kimutassa. Ezt később különféle esetekben be fogjuk bizonyítani. A „Szent Állatokat” a Bibliában épp úgy megtaláljuk, mint a Kabbala-ban és meg van az értelmük (még pedig igen mélységes) az Élet kezdetének történetében. A Sepher Jezirahban az áll, hogy „Isten belevéste a Szent Négybe dicsőségének Trónját, az Óphanm-et* (a Kerekeket vagy a Világgömböket), a Seraphim-et, a Szent Állatokat és a szolgáló angyalokat, és ebből a háromból (a Levegő, a Víz és a Tűz- vagy Éterből) alkotta a hajlékát”. Ekként készült a világ „három Seraphim2 - Sépher, Saphár és Sipper által”, vagyis „a Szám, Számok és Megszámlált” által.3 A csillagászati kulcs szerint ezek a „Szent Állatok” az Állatöv jelei IV. STANZA – Folytatás 4. EZ VOLT A HANG SEREGE - A HÉT ISTENI ANYJA A HÉT SZIKRÁI

ALÁRENDELTEK ÉS SZOLGÁI A HÉT ELSEJÉNEK, MÁSODIKÁNAK, HARMADIKÁNAK, 1 Ugyanezt a kifejezési módot találjuk Egyiptomban. Mut először is „Anyát” jelent, és jelzi azt a szerepet, melyet azon ország háromságában neki tulajdonítottak Nem csak anyja, hanem felesége volt Amen-nak; ennek az istennek egyik fő címe „Anyjának férje”. Mut istennőt „Mi asszonyunknak”, a „Menny királynőjének” és a ,,Föld királynőjének” nevezték. „Így osztozik ezekben a címekben a többi anya-istennőkkel: Isis-szel, Hathor-ral stb.” (Maspero) * A III. kiadásban: Auphanim * A III. kiadásban: „és” helyett: „mint” 2 Nézetünk szerint nem „Seraphim”, hanem „Sepharim” (Ford.) 3 A IX. és X részből a szószerinti fordítás a következő: „Tíz Sephiroth, amely a felfoghatatlanból származik, Egy Ő az élet Elokimjának szelleme aki az örökkévalóságokban él! Hang és Szellem és az Ige, s ez a Szent Szellem. Kettő: Szellem a

Szellemből Tervezett és alkotott ezekkel huszonkét alapvető betűt, három Anyát és hét kettős betűt és Tizenkét egyszerűt és ezekből egy szellemet. Három: Víz a szellemből; ezzel tervezte és alkotta a pusztát és az ürességet, az iszapot és a földet Virágágynak tervezte azokat, falnak alkotta, és útnak borította. Négy: Tűz a Vízből Ezzel tervezte és alkotta a dicsőség trónját és a kerekeket, a seraphimet, a szent állatokat és a szolgáló angyalokat, és a háromból Ő alapította hajlékát, mert mondva vagyon: „Ő angyalait szellemekké és szolgáit tüzes lángokká teszi.” Ezek a szavak „alapította hajlékát”, világosan mutatják, hogy mind a Kabbala-ban, mind pedig Indiában is az istenséget a Világegyetemnek tekintették, és eredetileg nem volt az a Kozmoszon kívül álló Isten, ami ma. (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben) 95 NEGYEDIKÉNEK, ÖTÖDIKÉNEK, HATODIKÁNAK ÉS HETEDIKÉNEK (a). EZEKET

(„szikrákat”) HÍVJÁK KÖRÖKNEK, HÁROMSZÖGEKNEK, KOCKÁKNAK, VONALAKNAK ÉS ALAKÍTÓKNAK; MERT ÍGY ÁLL AZ ÖRÖK NIDÂNA - AZ OI-HA-HOU (az Oeaohoo permutációja) (b).1 (a) Ez a Sloka újra a Dhyan Chohan-ok Hierarchiáit elemzi röviden. Indiában Déváknak (isteneknek) vagy a Természet tudatos, értelmes erőinek nevezik őket Ennek a Hierarchiának felelnek meg a jelenlegi fajok, amelyekre az emberiség osztható Mert az emberiség, mint egész, valóságban ennek a Hierarchiának megtestesített (materialized), noha még mostanáig tökéletlen kifejezése. A „Hang Serege” kifejezés szorosan összefügg a Hangnak és Beszédnek rejtélyével, ezek pedig okozata és következménye az oknak - az Isteni Gondolatnak Amint ezt P. Christian a „lHistoire de la Magie” és „lHomme Rouge des Tuileries” tudós írója szépen kifejezte: „minden egyénnek kimondott szava, de még a neve is nagymértékben meghatározza jövendő sorsát.” Miért? Mert:

„Amikor Lelkünk (elménk) gondolatot teremt vagy felidéz, akkor a jel, amely ezt a gondolatot ábrázolja, önmagától bevésődik az asztrális fluidumba. Ez felfogja és – hogy úgy mondjam – visszatükrözi a létező (being) minden megnyilvánulását.” „A jel kifejezi a dolgot: a dolog a jelnek (rejtett vagy okkult) ható ereje (virtue).” „Amikor egy szót kiejtünk, akkor felidézünk egy gondolatot és megjelentetjük; az emberi beszéd magnetikus erejével kezdődik minden megnyilatkozás az Okkult Világban. Egy Név kiejtésével nemcsak Lényt határozunk meg, hanem azt a Szó (Ige) kibocsátásával egy vagy több Okkult erő hatása alá helyezzük, ennek a hatásnak kiszolgáltatjuk. Minden dolog számunkra az, amivé a Szó teszi, mikor a dolgot megnevezzük. Minden ember Szava (Igéje) vagy beszéde, anélkül hogy erről tudna, ÁLDÁS vagy ÁTOK. Ezért gyakran végzetes reánk, hogy a GONDOLAT sajátosságait és tulajdonságait, valamint az ANYAG

tulajdonságait és sajátosságait most még nem ismerjük.” „Igenis, nevek (és szavak) vagy ÁLDÁSUL, vagy ÁTKUL szolgálnak; bizonyos értelemben, vagy üdvösek vagy ártók, ama rejtett hatás szerint, amelyet a Legfőbb Bölcsesség elemeikhez fűzött, azaz a szót alkotó BETŰKHÖZ és az ezeknek megfelelő SZÁMOK-hoz.” Ez szorosan vett igazság, ezoterikus tanítás, amelyet az Okkultizmus valamennyi Keleti Iskolája elfogadott. Mind a szanszkritban, mind a héberben és valamennyi más abc-ben minden betűnek megvan az okkult jelentése, és megokolt értelmezése (rationale). Minden betű oka és következménye valamely előzetes oknak, és kombinációjuk gyakran a legnagyobb mágikus hatást hozza létre. Különösen a magánhangzók tartalmazzák a legokkultabb és legfélelmetesebb erőket A Mantra-kat (ezek ezoterikusan inkább mágikusak, mint vallásiak*) a Brahmanok éneklik, és ez áll a Védá-kra és más Szent írásokra is. A „Hang Serege”, a

„Logosz Seregé”-nek, vagyis a Sepher Jezirah „IGÉ”-jének az ősképe (prototype). Ezt az Igét nevezik a Titkos Tanításban „az Egy Számnak, mely a NemSzámtól ered” - az Egy Örök Princípiumtól Az ezoterikus teogónia a megnyilvánult Egygyel kezdődik; ez ennélfogva nem örökkévaló sem jelenlétében, sem létezésében (being), noha lényegében (essence), mégis örökkévaló. Kezdődik tehát a számok számával és a 1 E szó betű szerinti jelentése az északon élő Keleti Okkultisták szerint körben mozgó szél, forgószél. De ebben az esetben ez a kifejezés a szüntelen és örök Kozmikus Mozgást jelenti, vagy jobban mondva az Erőt, amely azt mozgatja. Ezt az Erőt hallgatólag mint az Istenséget fogadták el, de soha meg nem nevezték Ez az örökkévaló Kárana, a mindig hatékony Ok. * A III. kiadásban: inkább mágikus, mint vallásos fohászkodások (invocations) 96 megszámlálttal.1 A megszámlált a Hangtól ered, a nőnemű

Vâch-tól, a „százalakú” Satarupa-tól vagy a Természettől. Ettől a 10-es számtól vagy teremtő természettől származott az egész Világegyetem, vagyis az Anya (az okkult zéró vagy „nulla”, mely az Egységgel „1”-gyel, vagyis az Élet Szellemével való egyesülésében állandóan nemz és szaporodik) Az Anugitâ-ban (VI. fej 15) egy brâhmana és felesége között folyt beszélgetést találunk a beszéd eredetéről és okkult sajátosságairól2 A feleség kérdi, hogy a beszéd hogyan jött létre, és hogy melyik előzte meg a másikat, a beszéd-e vagy az értelem. A Brâhmana azt mondja neki, hogy mikor Apâna (a belégzés) úrrá lesz, akkor ő Apâna-állapotba hozza azt az értelmet, mely még nem érti meg a beszédet vagy a szavakat, és ilyenformán megnyitja az értelmet. Ezután elmond egy történetet; ez a beszéd és az értelem közötti párbeszéd „Mind a kettő elment a Létezés Énjéhez (Self of Being), (azaz az egyéni Felsőbb

Énhez - amint Nikalantha gondolja; Pradzsâpati-hoz, Ardzsuna Misra magyarázó szerint) és arra kérte, hogy oszlassa el kételyüket, és döntse el, melyikük előzte meg a másikat, és közülük melyik előbbre való. Az úr erre így felelt: „Az Értelem előbbre való” De a beszéd így válaszolt a Létezés Énjének, mondván: „Tulajdonképpen én teljesítem kívánságaidat”, értvén ez alatt, hogy az Én beszéddel szerzi meg azt, amit kíván. Erre az Én visszafelelt neki, hogy két értelem van, a „változó” és a „változatlan.” „A változatlan nálam van”, mondá, „a változó a te uralmad alatt” (vagyis a beszéd uralma alatt), az anyagi síkon. „Ez utóbbival szemben te előbbre való vagy” „De mivel, ó te szépséges, személyesen jöttél, hogy velem beszélj (úgy, ahogyan tetted, azaz büszkén), ezért ó Sarasvati! Soha se beszélj (erős) kilélegzés után.” „A beszéd istennő” (Sarasvati Vâch-nak egyik későbbi

formája vagy megnyilvánulása (aspect), a Titkos Tudásnak vagy Ezoterikus Bölcsességnek is istennője), valóban mindig a Prâna és az Apâna között maradt. Hanem, ó Nemes! ő Apâna széllel, (éltető levegővel) menve, mint akit űznek . Prâna (kilégzés) nélkül, felfutott Pradzsâpatihoz Brahmâ-hoz) és azt mondta: „Segíts meg, ó szent uram!” Azután újra megjelent Prâna és táplálta a beszédet. És ezért a beszéd sohasem szól (erős) kilégzés után. Mindig zajos, vagy zajtalan E kettő közül a zajtalan előbbre való, mint a zajos (beszéd) . Az (a beszéd), amely a testben Prâna segítségével jő létre, s mely azután Apâna-ba megy át (átváltozik) és azután Udâna-val a (Beszéd fizikai szerveivel) azonosul. , végül a Samâna-ban marad („a köldöknél a hang alakjában, mint minden szónak anyagi oka,” mondja Ardzsuna Misra). Így szólt hajdan a beszéd Ezért az értelem kitűnik változatlanságával és az Istennő

(beszéd) változó voltával.” Ez a jelképes történet az Okkult törvény lényegét érinti. Ez azt írja elő, hogy hallgatnunk kell, ha olyan titkos és láthatatlan dolgokról tudunk, amelyeket csak a spirituális értelem (a hatodik érzék) tud észlelni és „zajos”, vagyis kiejtett beszéd nem fejezhet ki. Az Anugîtânak ez a fejezete - mondja Ardzsuna Misra - megmagyarázza a Prânâyâma-t, vagyis azt, hogy a jóga gyakorlatokban hogyan szabályozzák a lélegzést. Ez a módszer azonban inkább az alacsonyabb jógához tartozik, ha csak előbb a két magasabb érzéket meg nem szereztük, vagy legalább is nem alkottunk róluk tiszta fogalmat. (T i hét érzék van, amint ezt ki fogjuk mutatni) Az úgynevezett Hâtha-t az Arhat-ok mindig helytelenítették, és még most is helytelenítik Az egészségre káros és magában soha sem fejlődhet Radzsa jógává Ezt a történetet azért idéztük, hogy megmutassuk, a régi metafizika milyen elválaszthatatlanul

kapcsol össze minden érzéket és tevékenységet, akár fizikait, akár értelmit, értelmes lényekkel, vagyis inkább „Értelmekkel”. Azt az Okkult állítást, hogy az emberben és a természetben hét érzék van, 1 A „megszámlált" (numbered) szerintünk a „megnyilvánult.” (Ford) Az Anugîtâ része a „Mahâbhârata” Asvamadha Parvanjának. A Bhagavatgîtâ (kiad Max Müller) fordítója ennek folytatásának tekinti. Eredetije egyik legrégibb Upanishad 2 97 amint az öntudati állapotok száma is hét, megerősíti ugyanannak a munkának VII. fejezete, mely a Pratyâhâra-ról szól. (Pratyâhâra az érzékeknek, Prânâyâma pedig az „éltető szeleknek” vagy a lélegzésnek megakasztása és szabályozása) A Brâhmana a történetben a „hét áldozó pap (Hotris) szervezetéről beszél.” Azt mondja: „Az orr és a szem, és a nyelv, és a bőr, és az ötödik, a fül (vagyis a szaglás, látás, ízlés, tapintás és hallás), az

elme és a megértés a hét áldozó pap külön-külön elhelyezve”; s ezek bár „igen kis területen laknak, még sem veszik észre egymást,” azaz az érzékeknek ezen a síkján egyik sem veszi észre a másikat, kivéve az értelem. Mert az értelem azt mondja: „Nélkülem az orr nem szagol, a szem nem fogad be színt stb. stb Örök vezére vagyok valamennyi elemnek (azaz érzéknek) Nélkülem az érzékek soha sem élénkek, olyanak, mint az üres hajlék, vagy mint a tüzek, melyeknek lángja kialudt. Nélkülem az összes lények olyanok, mint a félig száraz, félig nedves tüzelőfa, azaz nem foghatnak föl tulajdonságokat, vagy tárgyakat, még ha az érzékek erőlködnek is.”1 Ez természetesen csak az érzékek síkján vonatkozik az értelemre. A spirituális értelem (a személytelen MANAS felsőbb része, vagy megnyilvánulása) nem vesz tudomást a fizikai emberben levő érzékekről. Hogy milyen jól tudták a régiek, hogy az erők viszonylagosak,

és hogy ismerték az észbeli és fizikai képességnek és tevékenységnek a legutóbbi időkben felfedezett valamennyi jelenségét, és még sok egyéb rejtélyt is, - az világos lesz előttünk, ha ennek a (filozófiai és misztikus tudás tekintetében) megbecsülhetetlen munkának VII. és VIII fejezetét olvassuk. Ott látjuk az érzékeket, amint civakodnak azon, melyiket illeti meg a felsőbbség, és hogy Brahman-t valamennyi teremtmény urát szólítják fel döntő bírájuknak „Mindegyiktek a legnagyobb és mégsem a legnagyobb", vagy amint A. Misra mondja: a dolgok felett álltok - és mégis egyiktek sem független a másiktól „Mindegyiken a másiknak tulajdonsága uralkodik Mindegyik legnagyobb saját hatáskörében, és valamennyi támogatja egymást. Csak egy a változatlan (élet-szél vagy lélegzés, az úgynevezett „jóga-belégzés”, amely az Egy-nek, vagy Felsőbb ÉN-nek lélegzete). Ez a saját Én (vagy az Énem) felhalmozva a sokban

(számos formában)” Ez a Lélegzet, Hang, Én, vagy „Szél” (pneuma) a Hét Érzéknek Összefoglalása (Szintézis). Mindannyian mint noumenon-ok kisebb istenségek és ezoterikusan - a hetes és a „HANG Serege.” (b) Azután látjuk a Kozmikus anyagot, amint szétszóródik és elemekké alakul, csoportosítva a misztikus négybe az ötödik elemen - az Éteren, Akâsa burkán belül; Akâsa az Anima Mundi vagy a Kozmosz Anyja. „Pontok, Vonalak, Háromszögek, Kockák, Körök” és végül „Gömbök” - miért és hogyan? Mert, mondja a Magyarázat, ilyen a Természet első törvénye, és mert a Természet általánosságban minden megnyilvánulásában geometrizál. Van egy az anyagban rejlő törvény, - nem csak az ősanyagban, hanem a jelenségek síkján, a mi síkunkon megnyilvánult anyagban is - mely szerint a Természet egymással viszonylagosságba hozza geometriai alakjait és később összetett elemeit is. E törvény mellett nincs helye véletlennek,

vagy eshetőségnek. Alapvető törvénye az Okkultizmusnak, hogy a természetben nincs nyugalom, vagyis hogy a mozgás nem szünetel2 Ami nyugalomnak látszik, csupán az egyik formának a másikba való átváltozása; az anyag (substance) változása együtt jár a forma változásá- 1 Ez mutatja, hogy a modern metafizikusok, hozzá sorolva a múlt és jelen metafizikusait: Hegelt, Berkeleyt, Schopenhauert, Hartmannt, Herbert Spencert, és ráadásul még a modern Hylo-idealistákat is, - nem egyebek, mint erőtlen másolói a régmúlt őskornak. 2 E törvény ismerete engedi meg az Arhat-nak és segíti őt abban, hogy Siddhi-jeit, vagyis a különféle rendkívüli jelenségeket (phenomena) véghez vigye, p. o alkatrészeire bontja az anyagot, tárgyakat egyik helyről a másikra átviszi. 98 val. - Ezt tanítja az Okkult fizika, mely, úgy látszik, jóval megelőzte az „Anyag megmaradása” elvének felfedezését A IV Stanza Magyarázata1 azt mondja: „Az Anya az

élet tüzes Hala. Szétszórja ikráját, és a Lélegzet (Mozgás) ezeket felmelegíti és kifejleszti Az (ikra) szemek hamarosan vonzzák egymást, és a pelyheket alkotják az Óceánban (a Tér Óceánjában). A nagyobb csomók egyesülnek, és újabb ikrát fogadnak be tüzes pontokat, háromszögeket és kockákat Ezek megérnek, és a meghatározott időben néhány csomó elválik és gömbszerű alakot ölt Ezt a folyamatot csak akkor viszik végbe, ha a többi azt meg nem akadályozza. Ezután a * számú törvény kezd működni. A Mozgás a (Lélegzet) a forgószéllé válik, és keringésbe hozza őket”2 IV. STANZA - Folytatás 5. * AMELY: - „SÖTÉTSÉG”, A HATÁRTALAN VAGY A NEM-SZÁM, ÁDINIDÂNA SVÂBHÂVAT: A  (az x, az ismeretlen mennyiség helyett) I. AZ ADI-SANAT, A SZÁM, MERT Ő EGY (a) II. AZ IGE HANGJA, SVÂBHÂVAT, A SZÁMOK, MERT Ő EGY ÉS KILENC3 III. A „FORMA NÉLKÜLI NÉGYZET” (Arúpa) (b) ÉS EZ A HÁROM A -BE (a határtalan

körbe) ZÁRVA A SZENT NÉGY, ÉS A TÍZ AZ ARUPA (alanyi, forma nélküli) VILÁGEGYETEM (c); AZUTÁN JÖNNEK A „FIAK”, A HÉT HARCOS, AZ EGY, A KIHAGYOTT NYOLCADIK ÉS LEHELETE, AMELY A VILÁGOSSÁG-HOZÓJA (Bháskara) (d). (a) „Adi Sanat”, szó szerint fordítva, az Első vagy az „Eredeti ős”. Ez a név a kabbalai „Idők Vénjé”-t és a „Szent Aggastyán”-t (Sephira és Adam Kadmon) azonosítja Brahmâ-val, a Teremtővel, akit többi neve mellett, Sanat-nak is hívnak. Svâbhâvat a fizikai természet misztikus Lényege, alakítható (plastic) gyökere. Ha megnyilvánult „Számok”; állagának egységében a legmagasabb síkon: a Szám. Ezt az elnevezést a buddhisták használják, és rokonértelmű a négyszeres Anima Mundi-val, a kabbalai „Ősképek Világá”-val, ahonnan „a Teremtő, Formáló és az Anyagi Világok” erednek. A Scintillák vagy Szikrák, a többi különféle világ, melyeket ez a három világ magában foglal. A 1 Ezek régi

magyarázatok, amelyeket modern megjegyzésekkel függesztették a Stanzákhoz, mivel a magyarázatok szimbolikus nyelvezete rendszerint épp oly nehezen érthető, mint maguk a Stanzák. 2 „The Modern Genesis” c. tudományos vitamű írója, Rev W B Slaughter, bírálva a csillagászok álláspontját, azt mondja: „Kár, hogy ennek az elméletnek (ködfolt) pártfogói nem hatoltak be mélyebben a (keringés kezdetének) megvitatásába Egyik sem bocsátkozik e kérdés megokolt kifejtésébe (rationale) Hogyan ad a lehűlés és összehúzódás folyamata a tömegnek keringő mozgást? A kérdést hosszan tárgyaljuk a Függelékben. Az Anyagias tudomány soha sem oldhatja meg. „A Mozgás örökkévaló a meg-nem-nyilvánultban, és időszakos a megnyilvánultban” mondja egy okkult tanítás. „Amikor a meleg, amely a LÁNG-nak az Ősanyagba való leszállását okozta, mozgásra készteti részecskéit, akkor ez a Mozgás a Forgószéllé lesz” Egy csepp folyadék

gömbszerűvé alakul, mert atomjai önmaguk körül forognak végső, felbonthatatlan, noumenoni lényegükben; felbonthatatlan, legalább is a természettudomány számára. * A III. kiadásban a pontok helyett : Az Oi-Ha-Hou 3 Ami annyi mint tíz, vagy a tökéletes szám a „Teremtőre” alkalmazva; ezt a nevet adták a teremtők öszszességének, akiket az egyisten imádók Egybe foglaltak össze. Az „Elohim”, Adam Kadmon vagy Sephira - a Korona ugyanis a 10 Sephiroth-nak hím-nő szintézise. A népszerűsített Kabbala-ban Ők a megnyilvánult Világegyetem jelképe Az ezoterikus Kabbalisták azonban követik a keleti okkultistákat, s elválasztják a felső Sephiroth háromszöget (azaz Sephira, Chochmah és Binah) a többitől; így marad hét Sephiroth. Ami Sâvbhâvatot illeti, az orientalisták ezt a kifejezést úgy magyarázzák, hogy ez a Térben eloszlott Egyetemes alakítható (plastic) anyagot jelenti, talán egy kissé a tudomány éterjére gondolva. De az

okkultisták szerint a misztikus síkon azonos az „ATYA-ANYÁ”-val (L. fentebb) 99 Világok mind Kormányzóknak vagy Uralkodóknak vannak alárendelve. Ezek Rishi-k és Pitrik a hinduknál, Angyalok a zsidóknál és a keresztényeknél, és Istenek a Régieknél általában (b)  Ez azt jelenti, hogy a „Határtalan Kör” (Zéró) számjeggyé vagy számmá csak akkor válik, ha a kilenc számjegy közül valamelyik megelőzi, és így értékét és erejét (potency) megnyilvánítja. Az Ige vagy a Logosz ugyanis, a HANG-gal és a Szellemmel1 (a tudat forrása és kifejezése) egyesülve, a kilenc számjegy helyett áll, és így a zéróval alkotja a Tizet (Decade), mely magában foglalja az egész Világegyetemet. A háromság alkotja a Tetraktis-t vagy a Szent Négyet, a körön belül. A Körbe írt négyzet ugyanis a leghatalmasabb valamennyi mágikus ábra között. (c) Az „Egy Kitaszított” rendszerünk Napja. Ennek exoterikus változatát a legrégibb

szanszkrit írásokban találhatjuk. A Rig Véda-ban Aditi, a „Határtalan” vagy végtelen Tér, egyértelmű az „Anya-Tér”-rel, és egyidejű a „Sötétség”-gel Max Müller így fordítja: „a látható végtelen, amit puszta szemmel láthatunk (!!); a végtelen kiterjedés a Földön túl, a felhőkön túl, az égen túl”. Nagyon helyesen nevezik „az Istenek Anyjának”, DÉVA-MATRI-nak, mert az ő Kozmikus anyaméhéből született meg rendszerünknek valamennyi égiteste - a Nap és a bolygók. Ezért képletesen így írják le: „Nyolc Fiú született Aditi testéből; ő megközelítette az Isteneket héttel, de magától eltaszította a nyolcadikat Mârttânda-t” a mi Napunkat. Az Adityaknak nevezett hét fiú kozmikus vagy csillagászati szempontból, a hét bolygó S mivel a Nap e számból ki van rekesztve, világos hogy a hinduk tudhattak, és tényleg tudtak is egy hetedik bolygóról, anélkül hogy Uranusnak nevezték volna.2 De ezoterikus és

teológiai szempontból, hogy úgy mondjam, az Âditya-k eredeti és legrégibb értelmükben, a hindu Pantheonnak nyolc és tizenkét nagy Istene. „A hét megengedi a halandóknak, hogy lássák hajlékukat, de önmagukat csak az Arhatoknak mutatják meg”, mondja egy régi közmondás „Hajlékuk” itt a bolygók helyett áll A régi Magyarázat jelképes történetet közöl, és ezt meg is magyarázza: „Az Anya nyolc házat épített, Nyolc házat Nyolc Isteni fiának, négy nagyot és négy kicsit. Nyolc fényes napot, koruk és érdemeik szerint Bal-ilu (Mârttânda) nem volt megelégedve, pedig az ő háza volt a legnagyobb Hozzáfogott (a munkához), amint az óriás elefántok szokták. Belehelte (beszívta) gyomrába fivéreinek éltető levegőjét Fel akarta falni őket A négy nagyobb messze távol volt; messze a királyságuk3 szélén. Őket nem rabolta meg (nem érintette) és ők nevettek. Akármit is csinálsz,Uram, bennünket el nem érhetsz, mondák De a

kisebbek sírtak. Panaszkodtak az Anyának Ő száműzte Bal-i-lu-t Királyságának központjába, ahonnan nem tudott elmozdulni. (Azóta) ő (csak) lesi és fenyegeti őket Üldözi őket, lassan 1 „A Szellemmel és a Hanggal egyesülve”, ez vonatkozik az Absztrakt Gondolatra és a konkrét Hangra, vagy annak megnyilvánulására, az Ok okozatára. Adam Kadmon vagy Tetragrammaton a Logosz a Kabbala-ban; ennélfogva ez a háromság megfelel a Kabbalában Kether, Chochmah és Binah legmagasabb háromszögének. Binah nőnemű erő, de ugyanekkor a hímnemű Jehovah is, mivel Chochmah természetében, vagyis a hímnemű Bölcsességben osztozik. 2 A Titkos Tanítás azt tanítja, hogy a Nap központi Csillag nem pedig bolygó. Mégis a Régiek hét nagy Istent ismertek és imádtak, a Napot és a Földet nem számítva. Melyik volt az a „Rejtély-Isten” („Mystery God”), akit elhallgattak? Természetes, hogy nem Uranus; ezt Herschel csak 1781-ben fedezte fel. De nem

ismerhették-e talán más néven? Ragon, a „Maconnerie Occulte” írója azt mondja: „Az Okkult Tudományok csillagászati számítások útján felfedezték, hogy számszerint hét bolygónak kell lennie; ez arra indította a régieket, hogy a Napot is felvegyék az égi harmónia hanglétrájába, és vele töltsék be az üres helyet. Valahányszor azután olyan hatást éreztek, amelyet az ismert hat bolygó egyike sem gyakoroltatott, azt a Napnak tulajdonították. A tévedés csak látszólag jelentékeny, de gyakorlati eredményeiben nem volt az, valahányszor a régi csillagjósok Uránusz helyébe a Napot tették. A Nap ugyanis központi csillag, aránylag mozdulatlan, csak saját tengelye körül forog, és szabályozza az időt és mértéket. Nem is lehetne igazi rendeltetésétől eltéríteni” A hét napjainak elnevezése is téves. „A vasárnapot Uránusz napnak (Urani dies, Urandi) kellene neveznünk”, fűzi hozzá a tudós író 3 A bolygó-rendszer. 100

maga körül forogva; ők hamar elfordulnak tőle, s ő messziről követi az irányt, amelyben testvérei a házukat övező pályán1 haladnak. Ettől a naptól kezdve az Anya testének izzádtságával táplálkozik. Megtölti magát az ő leheletével és hulladékával Ezért taszította el (az Anya) őt magától.” Mivel a „kitaszított Fiú” a Napunk, világos, - amint ezt fent megmutattuk - hogy a „Nap-Fiúk” nem csak a mi bolygóinkra vonatkoznak, hanem általában véve az égitestekre, Surya - aki maga is csak visszatükrözése a Központi Szellemi Napnak - ősképe mindazoknak a testeknek, amelyek utána kifejlődtek. A Véda-kban Loka-Chakshuh-nak - „A Világ Szemé”nek (a mi bolygói világunk szemének) nevezik, és ő a három főistenség egyike Egyaránt nevezik Dyaus és* Aditi fának, mert nem tesznek különbséget köztük az ezotérikus jelentésre nézve, vagy e jelentést nem veszik figyelembe. Úgy ábrázolják, hogy hét ló, vagy egy

hétfejű ló húzza. A hét ló a hét bolygójára vonatkozik, a hétfejű ló pedig ezeknek az Egy Kozmikus Elemtől való közös eredetére. Ezt az „Egy Elemet” képletesen „Tűz”-nek nevezik A Véda-k (Haug: Aitareya-Brâhmana-ja is, 1. 1)* azt tanítják, „hogy a tűz valóban valamennyi istenség.” (Narada az Anugîtâ-ban) A jelképes történet értelme világos, mert mind a Dzyan Könyve Kommentárja, mind a modern tudomány megmagyarázza, ámbár e kettő több részletben eltér egymástól. Az Okkult Tanítás elveti a ködfolt-elméletből keletkezett feltévést, vagyis azt, hogy a (hét) nagy bolygók a Nap központi tömegéből alakultak ki, mindenesetre elveti azt, hogy ebből a mi láthátó Napunkból keletkeztek. A Kozmikus anyag első sűrűsödése természetesen valamely központi mag körül, szülő napja körül történt; de a mi Napunk - így tanítják - az összehúzódó forgó tömegből csupán korábban vált el, mint a többi. S így a

Nap idősebb, nagyobb testvérük, s nem apjuk. A nyolc Áditya, „az istenek”, mind az örök állagból (Üstökös anyag2 - az Anya) vagy a „Világ-Anyagból vannak alkotva. Ez egyszersmind az ötödik és a hatodik KOZMIKUS Princípium, és éppúgy az Egyetemes Léleknek Upadhi-ja vagy alapja, amint az emberben, a Mikrokozmoszban - Manas3 Upadhi-ja Buddhi-nak4 Egész költemény szól a keletkezés előtti (pregenetic) csatákról, amelyeket a növekedő bolygók megvívtak a Kozmosz végső kialakulása előtt. Ez magyarázza néhány bolygó rendszerének látszólagosan megzavart helyzetét Mivel egyes bolygók holdjainak síkja fel van billentve, s azért úgy látszik, mintha hátrafelé mozognának. (Így van ez pl Neptunusz és Uránusz holdjainál, pedig azt mondják, hogy e bolygókról a régiek nem tudtak semmit) Ezeket a bolygókat harcosoknak, Építőknek nevezik, és a római katolikus egyház az égi Seregek vezetőinek tartja őket, ami ugyanezekre a

hagyományokra vall. Azt tanítják, hogy a Nap, miután a Kozmikus Térből kialakult, tömegének mélységeibe vont annyi Kozmikus életerőt, amennyit csak bírt, s elnyeléssel fenyegette gyöngébb „testvéreit” még mielőtt a vonzás és taszítás törvénye véglegesen szabályozódott volna. Ez az első bolygók végleges kifejlődése, és a ködfoltok gyűrűképzödése előtt történt Azután a Nap táplálkozni kezdett „az Anya hulladékából 1 A csillagászat arra tanít, hogy „a Nap mindig ugyanabban az irányban forog tengelye körül, amelyen a bolygók megfelelő pályájukon keringenek.” * A III. kiadásban „és” helyett „vagy” * A III. kiadásban L Telang, Anugîtâ, X 9; és Haug, Aitareya Brâhmana, 1 1 2 Az Üstökös-anyagnak ez a Lényege (Essence), így tanítja az Okkult Tudomány, teljesen különbözik minden a modern tudományban ismert kémiai vagy fizikai jellegzetességtől. Eredeti formájában, a naprendszereken túl, egynemű

(homogeneous), és teljesen megkülönböződik (differentiates), ha egyszer a Föld régióiba lép Ez a lényeg, melyet megrontott a bolygók légköre és a bolygóközi anyagnak már összetett materiája, csak a mi megnyilvánult világunkban különnemű (heterogeneous). 3 Manasz - az Elme-Princípium, vagy az emberi Lélek. 4 Buddhi - az isteni Lélek. 101 és izzadtságából”; más szóval az Éternek („az Egyetemes Lélek lélegzetének”) ama részeiből, amelyek létezéséről és alkatáról a tudomány eddig még teljesen tájékozatlan. Sir William Grove (l. Correlation of Physical Forces, 1843, 81 o és Address to the British Association, 1866.) hasonló elméletet fejtett ki Szerinte: „a rendszerek lassanként átváltoznak légköri hozzáadás vagy elvonás, vagy pedig ködfolt anyagból eredő növekedés vagy fogyás útján” és továbbá: „talán a Nap légnemű anyagot sűrít, amint a Térben halad és ekként meleg fejlődik.” Tehát az

ősrégi tanítás még ebben a korban is eléggé tudományosnak látszik.1 W Mattieu Williams felvetette a gondolatot, hogy a Nap a szétterjedt anyagot vagy Étert, amely a Világegyetem hősugarait felfogja, ekképpen tömegének mélységeibe vonja. Ez az Éter kihajtja onnan a korábban sűrített, és melegét vesztette Étert, majd összeszorul és elveszti melegét, hogy azután maga is ritkított és lehűlt alakban kihajtva, újabb hőmennyiséget nyeljen el (absorb). Feltételezi, hogy ezt a hőmennyiséget az Éter ilyen módon leköti, újból sűríti, és a Világegyetemek2 Napjai újra szétküldik. Soha a Tudomány nem vetett fel olyan gondolatot, amellyel az okkult tanításokat ennél jobban megközelítette volna. Mert az okkultizmus ezt úgy magyarázza, hogy ez a Mârttânda visszaadta „elhasznált lélegzet”, s hogy ő így az „Anya-Tér” „izzadtságával és hulladékával” táplálkozik. Ami Neptunuszt,3 Szaturnuszt és Jupitert csak kevéssé

érinthette, az olyan aránylag kis „Házakat”, mint Merkurt, Vénuszt és Marsot megölte volna. Mivel Uránuszt nem ismerték a tizennyolcadik század vége előtt, a jelképes történetben említett negyedik bolygó neve egyelőre még rejtély marad előttünk (d) Mind a „hét”„Lélegzetét”Bhâskara-nak (világosságot hozó) nevezik, mert ők (a bolygók) eredetükben valamennyien üstökösök és napok voltak. Az Elsődleges Káoszból (ez most a fel nem oldható ködfoltok noumenonja) Manvantarikus életté fejlődnek ki azáltal, hogy az örök anyag legelső megkülönböződései (differentiations) összecsoportosulnak, és felhalmozódnak. A Magyarázat szépen fejezi ki: „S így a Világosság Fiai, a Sötétség Szövedékébe öltöztek” Képletesen „Égi Csigák”-nak nevezik, mert (számunkra) alak nélküli ÉRTELEM-jeik (Intelligences) láthatatlanul laknak csillag és bolygói otthonukban, és ezeket úgyszólván a hátukon viszik magukkal.

Amint látjuk, a régi csillagászok, még Kepler, Newton, Leibnitz, Kant, Herschel és Laplace előtt, hangsúlyozták, hogy valamennyi égitest és bolygó eredete közös. Hő (a lélegzet), vonzás és taszítás - a mozgás három nagy tényezője azok a feltételek, amelyek mellett ennek az ősi (primitive) családnak valamennyi tagja születik, fejlődik és meghal, hogy újra szülessen „Brahmâ egy Éjjele” után Ilyen éjjelen az örök anyag időszakonként visszaesik ősi, meg nem különböződött állapotába. Ennek természetéről a legritkább gázok sem adhatnak fogalmat a mai fizikusnak. Az ősatomok láthatatlan szikrái, eleinte Erőknek központjai, molekulákba különböződnek, és - fokozatosan tárgyszerűségbe (objectivity) lépve - Napokká válnak, légneművé, ragyogóvá, kozmikussá. Az egy „forgószél” (vagy mozgás) végül megadja az alakba való ösztönzést és a kezdő mozgást, s ezt a sohasem pihenő Lélegzetek - a Dhyan Chohan-ok

szabályozzák, és tartják fenn. 1 Igen hasonló gondolatok vannak W. Mattieu Williams: „The Fuel of the Sun”, Dr C William Siemens: „On the Conservation of Solar Energy” (Nature XXV 440-444 o March 9 1882) és Dr P Martin Duncan: „Address of the President of the Geological Society”, London, May, 1877. c munkákban 2 L. Alexander Winchell L L D Comparative Geology 56 o 3 Ha Neptunuszról beszélünk, akkor nem mint okkultisták, hanem mint európaiak szólunk. Az igazi keleti okkultisták állítják azt, hogy még sok fel nem fedezett bolygó van a mi Naprendszerünkben De Neptunusz nem tartozik e rendszerhez, ámbár Napunkkal látszólag összefüggésben van, és ez hatással is van reá. Azt mondják, hogy ez az összefüggés májávikus, érzékcsalódás 102 IV. STANZA - Folytatás 6. AZUTÁN A MÁSODIK HÉT, EZEK A HÁROM- (Ige, Hang és Szellem) NEMZETTE LIPIKÁK AZ ELUTASÍTOTT FIÚ EGY, A „FIA-NAPOK” SZÁMTALANOK A Lipikák lipi „írni”

szótól ered. Betű szerint annyit jelent, mint az „Írók”1 Misztikus értelemben ezek az Isteni Lények Karmával - a Kiegyenlítés Törvényével - kapcsolatosak. Ők ugyanis a Feljegyzők vagy Évkönyvírók, s az Asztrális Fény (számunkra láthatatlan) tábláira „róják az örökkévalóság nagy képtárát”. - Ez hűséges feljegyzése (record) az ember minden tettének, sőt még gondolatának is - mindennek, ami volt, van, vagy valaha lesz a jelenségekben megnyilvánuló Világegyetemben. Ez az isteni és láthatatlan festmény az ÉLET KÖNYVE, amint az „Isis”-ben mondottuk A Lipikák vetítik a Világegyetem tervét a passzív Egyetemes Elméből a tárgyszerűségbe (objectivity), s az Építők e terv szerint építik fel újból a Kozmoszt minden Pralaya után. Ők a Jelenlét Hét Angyalának felelnek meg, ezeket a keresztények mint a Hét „Bolygó Szellem”-et vagy a „Csillagok Szellemei”-t ismerik Ők közvetlen másolói az Örök

Gondolatalkotásnak - vagy az „Isteni Gondolat”-nak, ahogy Platón nevezi. Az Örök Feljegyzés nem képzelet-szőtte álom, mert ugyanazokkal a feljegyzésekkel találkozunk a durva anyag világában is. Dr Draper mondja: „Árnyék sohsem esik falra anélkül, hogy azon állandó nyomot ne hagyna; ez láthatóvá is válik, ha megfelelő eljárást alkalmaznak . Lehet, hogy barátaink arcképei, vagy tájképek szemünk elől el vannak rejtve az érzékeny lemezen, de azonnal megjelennek, ha megfelelő előhívót alkalmazunk. Az ezüstös vagy üveges lemezen egy-egy szellem (spectre) van elrejtve mindaddig, amíg csak bűvészetünkkel (necromancy) elő nem hívjuk a látható világba. Legmeghittebb (privat) szobánk falain ott, ahová kizártnak tartjuk, hogy hívatlan tekintet behatolhasson, és magányunkat valaha megszentségteleníthesse, megvannak tetteink nyomai, árnyékképei mindannak, amit cselekedtünk”2 Dr. Jevons és Dr Babbage azt tartják, hogy minden

gondolat elmozdítja helyükből az agy részecskéit és mozgásba hozva, szétszórja őket a Világegyetemben, és azt is gondolják, hogy „a létező anyagnak minden részecskéje szükségszerű feljegyzése mindnek, ami történt.” (Principles of Science II. k 455 o) Így a régi tanítás polgárjogot kezdett szerezni a tudós világ elmélkedéseiben A negyvenkét „Becslő”, akik Amenti birodalmában, mint a Lélek vádlói, Osiris előtt állnak, az istenségek ugyanazon osztályába tartoznak, mint a Lipikák. Párhuzamot is vonhatnának közöttük, ha jobban megértenék az egyiptomi istenek ezoterikus jelentését A hindu Chitra-Gupta, Agra-Sandhani-nak nevezett, feljegyzéséből számol be minden egyes Lélek életéről; a „Becslők” a beszámolót az elhalt szívéből olvassák, s ez (akár) Yama, Minos, Osiris vagy Karma előtt nyitott könyvvé válik. Ők mind csak utánzatai és változatai a Lipikáknak és Asztrális Feljegyzésüknek. A Lipikák

azonban nem a Halállal, hanem az Örök Élettel öszszefüggő istenségek A Lipikák kapcsolatosak minden ember sorsával és minden gyermek születésével. Minden gyermek élete ugyanis már az Asztrális Fényben van megrajzolva, - nem mint végzete, hanem csak azért, mert mind a jövő, mind a MÚLT, örökké a JELEN-ben él. Ezért mondhatjuk a Lipikákról azt is, hogy befolyást gyakorolnak a Csillagjóslás Tudományára (Science 1 Ez a Négy „Halhatatlan”, amelyeket az Atharva Véda, mint a négy világtáj „Őrét” vagy Gondnokát említi. (L LXXVI fej 1-4 és köv) 2 Draper: History of the Conflict between Religion and Science. 132-133 o 103 of Horoscopy). S el kell ismernünk, hogy e tudomány megbízható, akár akarjuk, akár nem Mert, amint a Csillagjóslás (Astrology) egyik modern tudósa (adept)* megjegyzi: A fényképezés most már oly csillagok, és bolygók milliárdjait rögzíti meg, amelyeket eddig a legerősebb távcsővel sem tudtak

felfedezni. Ez azt mutatja, hogy a csillagrendszer vegyi hatással van a készülék érzékeny lemezére. Így könnyebben megérthetjük, hogyan lehet a gyermek születésekor a naprendszer is befolyással agyvelejére - mely még minden benyomástól ment - egész határozottsággal és aszerint, hogy akkor az állatöv (zodiac) milyen csillagképe áll a zeniten. * A III. kiadásban e szó helyett: Professor 104 V. STANZA FOHAT: A HÉTSZERES HIERARCHIÁK GYERMEKE 1. A LEGELSŐ HÉT, A BÖLCSESSÉG SÁRKÁNYÁNAK HÉT ELSŐ LÉLEGZETE, SZENT KÖRFORGÁSÚ LEHELETÜKKEL, AMIKOR ITT AZ IDEJE, A TÜZES FORGÓSZELET HOZZÁK LÉTRE (a). (a) Ez a Stanza talán a legnehezebben magyarázható valamennyi között. Nyelvezetét csak az érti, aki alaposan ismeri a keleti jelképes kifejezésmódot és ennek céltudatosan homályos nyelvezetét. Bizonyára felmerül a kérdés: Hiszik-e az okkultisták, hogy mindezek az „Építők”, „Lipikák” és „Világosság Fiai” -

Lények, vagy ezek csupán szóképek-e? Erre világosan válaszolhatunk: „Ha nem is tekintjük a képeket, melyekkel az Erőket személyesítik, mégis el kell fogadnunk, hogy ezek a Lények léteznek, hacsak nem akarjuk tagadni azt, hogy a fizikai emberiségen belül szellemi emberiség is él. Mert ezeknek a Világosság Fiainak seregei és az ISMERETLEN MINDEN első megnyilvánult Sugarának „Elme szülte Fiai” a szellemi embere igazi gyökere” Hacsak nem akarunk hinni abban a filozófiaellenes tételben, hogy minden ember születésénél külön lélek teremtetik, - s hogy így e lelkekből „Ádám” óta, nap-nap mellett, újabb tömeg özönlik be, - akkor el kell fogadnunk az okkultizmus tanítását. Ezt a maga helyén meg fogjuk magyarázni. Nézzük tehát, hogy mi lehet a Stanza okkult* jelentése. A Tanítás szerint, - még a legmagasabb - a Szellemi Elsődleges Intelligenciáknak is át kell haladniuk az ember-állapoton, hogy istenivé, teljesen öntudatos

istenné váljanak. De ha azt mondjuk: emberi-állapot, ez nemcsak a mi földi emberiségünkre vonatkozik, hanem azokra a halandókra is, akik bármely világban laknak, vagyis azokra az értelekre, akik elérték a megfelelő egyensúlyt anyag és szellem között, amelyet mi elértünk. Elértük, amikor elhagytuk a Negyedik Kör Negyedik Gyökérfajának középpontját Minden Lénynek, személyes tapasztalás útján, maga magának kellett megszereznie a jogot, hogy istenivé váljék Biztos, hogy Hegel, a nagy német gondolkozó, ismerte ezt az igazságot, vagy intuitív módon megérezte, amikor azt mondta, hogy az Öntudatlan csupán azért fejlesztette ki a Világegyetemet, „mert remélte, hogy ezáltal tiszta öntudatra tesz szert”, más szóval, hogy EMBERRÉ lesz! Mert ez annak a gyakran ismétlődő Purâna-i mondatnak is rejtett értelme, amely szerint Brahmâ-t állandóan az „a vágy indítja, hogy teremtsen.” Ez magyarázza meg a következő mondás rejtett

kabbalai jelentését is: „A Lélegzetből kő lesz; a kőből növény; a növényből állat; az állatból ember; az emberből szellem és a szellemből isten.” Az Elmeszülte Fiúk, a Rishi-k, az Építők stb. más világokban és az előző Manvantarak-ban mind emberek voltak, akármilyen is volt formájuk vagy alakjuk Mivel ez a tárgy rendkívül misztikus, épp azért igen nehezen magyarázhatjuk meg minden részletében és vonatkozásában. Az evolúciós teremtésnek egész rejtélye foglaltatik benne. A Slokának egy vagy két mondata élénken idézi emlékezetünkbe a Kabbala-ban foglalt hasonló mondásokat és a Király-zsoltáros (CIV)* nyelvezetét, mert mind a kettő, ha Istenről beszél, úgy mutatja őt, mint „aki a szeleket teszi követőivé” és „a lángoló tüzet szolgáivá.” De az ezoterikus tanításban ezt a mondást képletesen használják A „tüzes Szél”* a fehér-izzásban levő Kozmikus por, amely csupán mágnesesen követi a

„Teremtő Erők” irányító gondolatát, mint a vasreszelék követi a mágnest. Mégis ez a kozmikus por valamivel több, mert a Világegyetem minden atomja az öntudat lehetőségét (potentiality) foglalja magá* A III. kiadásban: az okkult Stanza jelentése A III. kiadásban: CIV zsoltár 4 * A III. kiadásban: „A Tüzes Forgószél” * 105 ban, és mint Leibnitz Monádjai önmagában és a maga számára egy Világegyetem. Atom is, angyal is. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a modern Evolúciós-iskola vezető tudósainak egyike, A. R. Wallace, tulajdonképpen helyesli az itt kifejtett egész gondolatot, amikor kifejti, hogy a „természetes kiválasztás" nem lehet a fizikai ember fejlődésének egyetlen tényezője. Azt tartja, hogy az ember fejlődését olyan magasabb Értelmiségek irányították és mozdították elő, akiknek közreműködése szükséges tényező a Természet rendjében. De ha már elfogadtuk ezen lények működését az egyik

helyen, akkor csupán logikai következtetés, hogy azt meszszebbre is kiterjesszük. Éles határvonalat itt nem húzhatunk V. STANZA - Folytatás 2. AKARATUK HIRNÖKÉVÉ TESZIK (a) A DGYU FOHAT-TÁ LESZ, AZ ISTENI FIAKNAK GYORS FIA, KIKNEK FIAI A LIPIKÁK,1 KÖRBEN FUTVA TELJESÍTI KÜLDETÉSÉT FOHAT A PARIPA ÉS A GONDOLAT A LOVAS, (azaz: Fohat irányító gondolataiknak befolyása alatt van) MINT A VILLÁM SURRAN ÁT A TÜZES FELHŐKÖN (kozmikus ködök) (b); HÁRMAT, ÖTÖT ÉS HETET LÉP A HÉT FELSŐ ÉS A HÉT ALSÓ (a leendő világ) RÉGIÓN ÁT. FELEMELI HANGJÁT ÉS HÍVJA A SZÁMTALAN SZIKRÁT, (atomokat) ÉS EGYMÁSHOZ FŰZI ŐKET (c) (a) Ez mutatja, hogy a „Legelső Hét” Váhan-jának (az eszköz vagy a megnyilvánult alany (subject), mely az őt irányító Erő jelképévé lesz) használja Fohat-ot, s ezért nevezik „Akaratuk Hírnökének” - a „tüzes forgószél”-nek. A kifejezés - „Dgyu Fohat-tá lesz” - nem szorul magyarázatra. Dgyu az egy

igazi (mágikus) tudás vagy Okkult Bölcsesség, és mivel örök igazságokkal és ősokokkal foglalkozik, majdnem mindenhatósággá lesz, ha a helyes irányban alkalmazzák. Ellentéte Dgyu-mi, az, ami csak érzékcsalódásokkal (illusions) és hamis látszatokkal foglalkozik, mint a mi ezotérikus, modern tudományunk. Dgyu itt a Dhyani Buddha-k összesített bölcsességének kifejezése. (b) Minthogy az olvasó talán nem ismeri a Dhyani Buddha-kat, jó lesz, ha most mindjárt megmondjuk, hogy az orientálisták szerint, öt Dhyani Buddha van. Ők a „mennyei” Buddhák, és az emberi Buddhák ezeknek a megnyilvánulásai a forma és az anyag világában. Ezoterikusan azonban hét Dhyani Buddha van; ezek közül eddig csak öt nyilvánult meg2 és kettő még eljövendő a hatodik és hetedik gyökérfajban. Ők úgyszólván örök ősképei az ezen a földön megjelenő Buddha-knak, s ezek mindegyikének megvan a saját isteni ősképe. Így p o Gautama Sâkyamuni-nak a

Dhyani Buddha-ja: Amitâbha, s általa nyilvánul meg, valahányszor ez a nagy Lélek testet ölt a földön. Így tett Tzong-Kha-pa3 esetében is Mint a hét Buddha összefoglalása (synthesis), Avalôkitéswara az első Buddha (a Logosz) volt és Amitâbha benső Istene Gautama - nak, akit Kínában Amita (-Buddha)-nak neveznek. - Ők, amint Rhys Davids helyesen mondja, minden földi, halandó Buddha „dicsőséges másai a misztikus világban, akik felszabadultak ezen anyagi élet lealázó körülményei alól. Ők a felszabadult Mánushi-Buddhá1 Az „Építők”, a Bolygói Szellemek és a Lipikák közötti különbséget nem szabad szem elől veszteni. (L. e Stanza 5 és 6 Slokáját) 2 L. P Sinnett: „Esoteric Buddhism” 5 javított kiadás, 171-173 o 3 Az első és legnagyobb Újító, aki a „Sárga Sapkásokat”, a Gyalugpa-kat alapította. Szül 1355-ben Kr u. Amdo-ban, és Avatára-ja volt Amitábha-nak, ami Gautama Buddha mennyei neve 106 k, hivatottak

kormányozni a Földet ebben a Körben. Ők az „Elmélkedés Buddhá-i” és mindegyikük Anupâdaka, (szülő nélküli), - azaz isteni lényegből, önmagából született Az exoterikus tanítás azt mondja, hogy minden Dhyani-Buddhá-nak megvan az a képessége, hogy önmagából egy hasonlóan isteni fiút teremtsen - egy Dhyani-Bodhisattva-t. Ez a Mánushi (emberi) Buddha halála után elvégzi ez utóbbinak munkáját. Már most ez a tanítás azon a tényen alapszik, hogy a jelölt (candidate) valóban Bodhisattva lesz, azzá teszi őt a Nagy Beavató (High Initiator). Mert ezt a legmagasabb beavatást olyan valaki végzi, akit beárnyékol „Buddha Szelleme” (Az orientálisták azt hiszik, hogy Buddha teremtette az öt Dhyani Buddhá-t!). (c) Fohat-tal kimerítően kell foglalkoznunk, mivel egyike a legfontosabb szereplőknek, sőt talán a legfontosabb az ezoterikus Kozmógoniában. A későbbi mitológiától nagyon eltérő legrégibb görög Kozmogóniában, Eros az

elsődleges (primeval) háromságnak (Chaos, Gaea és Eros) harmadik személye. Eros ugyanaz, mint a kabbalai Ain-Soph, (mert Chaos anynyi min TÉR, χαινο, khaino, „űr”), a Határtalan MINDEN, Shekinah, és az Idők Vénje, vagy a Szent Lélek. Így Fohat is más a még meg nem nyilvánult Világegyetemben és más a jelenségekben megnyilvánult és Kozmikus Világban Ebben Fohat az az Okkult, villamos, életadó erő, mely a Teremtő Logosz Akaratából egyesíti és összehozza az összes formákat, mert megadja nekik az első ösztönzést, mely idővel törvénnyé válik. De a meg nem nyilvánult Világegyetemben Fohat nem ez, amint Eros sem a későbbi, csillogó szárnyú Cupido, vagy a SZERELEM Fohat-nak még semmi köze sincs a Kozmoszhoz, mert a Kozmosz meg nem született, és az istenek még alszanak az „Atya-Anya” ölében Fohat elvont filozófiai eszme Magától még nem hoz létre semmit, ő csupán az a potenciális teremtő erő, amelynek tevékenysége

folytán, valamennyi jövendő jelenségnek NOUMENON-ja, úgyszólván megoszlik, hogy misztikus érzék feletti folyamatban újra egyesüljön, és kibocsássa a teremtő sugarat. Mikor az „Isteni Fiú” előre tör, akkor Fohat a hajtóerővé lesz, a tevékeny Erővé, mely okozza, hogy az EGY, KETTŐVÉ és HÁROMMÁ válik - a megnyilvánulás Kozmikus síkján. A hármas Egy megkülönböződik a sokba, és azután Fohat átalakul azzá az erővé, amely az elemi atomokat összehozza, és csoportosulásra, és egyesülésre készteti. Ennek az ősi tanításnak visszhangját megtaláljuk a korai görög mitológiában. Erebos és Nyx a Chaos-ból születnek, viszont ők, Eros tevékenysége folytán, szülik Aether-t és Hemera-t, - a felsőbb világok és az alsóbb vagy földi világok világosságát. A Sötétség szüli a világosságot A Purânâ-kban is látjuk, hogy Brahmâ „Akarata”, vagy kívánsága a teremtésre irányul, és Sanchoniathon főníciai

kozmogóniája azt tanítja, hogy a Kívánság, (póthosz), a teremtés princípiuma. Fohat közeli kapcsolatban van az „EGY ÉLET”-tel. Az Ismeretlen Egy-tő1, a Végtelen ÖSSZESSÉG-től, árad ki a megnyilvánult EGY, vagyis az időszakonként megjelenő, Manvantarikus Istenség. És ez az Egyetemes Elme Ha el van választva ősforrásától, akkor a nyugati kabbalisták szerint, ő a Demiurgos vagy a teremtő Logosz, és a hindu vallásban a négyarcú Brahmâ. Összességében, - ha az ezoterikus tanításban úgy tekintik, mint a megnyilvánult Isteni Gondolatot, - a magasabb teremtő Dhyan Chohan-ok Seregeit képviseli Az Egyetemes Elme fejlődésével egyidőben Adi-Buddha-nak - az Egy Fenségesnek és öröknek rejtett bölcsessége is megnyilvánul, mint Avalôkiteswara (vagy megnyilatkozott Isvara). Ez az egyiptomiaknál Osiris, a Zoroaszter-követőknél Ahura Mazda, a hermetikus filozófusnál a Mennyei Ember, a platonistáknál a Logosz és a vedantistáknál

Átman.1 A megnyilvánult Bölcsesség vagy Mahat hatása alatt - Mahatot képviseli ez a számtalan szellemi Energia-központ a Kozmoszban - az Egyetemes Elme visszatükröződése áttárgyiasul (becomes objectively), a buddhista ezoterikus filozófus szerint, Fohat-tá. Az Egyetemes Elme a Kozmikus gon1 Subba Row, úgy látszik azonosítja a Logosz-szal, és így is nevezi. (L a „Theosophist”-ben megjelent négy előadását a Bhagavat gîtâ-ról.) 107 dolatalkotás és az az intellektuális Erő, mely az ilyen gondolatalkotást kíséri. Fohat végig surran AKÂSA hét princípiumán, és - amint mondottuk - a megnyilvánult állagra, vagyis az Egy Elemre hat, szétkülönbözteti (differentiates) Energiaközpontokra, s ezzel megindítja a Kozmikus Fejlődés törvényét. Ez azután, az Egyetemes Elme Gondolatalkotásának (Ideation) engedelmeskedve, létrehozza a létezés (being) mindmegannyi különféle állapotát a megnyilvánult Naprendszerben. A Naprendszer,

melyet ezek a tevékenységek létrehoztak, hét Princípiumból áll, mint minden egyéb ezeken a központokon belül. Így tanítja ezt a Himaláján-túli Ezotéria Azonban minden filozófia saját módja szerint osztja fel ezeket a princípiumokat. Fohat tehát a megszemélyesített elektromos életerő, valamennyi Kozmikus Energiát összekötő, transzcendentális Egység, a láthatatlan, valamint a megnyilvánult síkokon. Hatása - mérhetetlen arányban - hasonlít egy, AKARAT létrehozta, élő Erőhöz azokban a jelenségekben, amelyekben a látszólag alanyi hat a látszólag tárgyira, s azt cselekvésre készteti. Fohat nemcsak élő jelképe ennek az Erőnek, nemcsak magában foglalja ezt az Erőt, de az okkultisták Lénynek (Entity) tekintik, - mert az erők, melyekre hat, kozmikusak, emberiek és földiek, és megfelelő befolyással vannak mindezeken a síkokon. A földi síkon hatása érezhető abban a magnetikus és hatóerőben, melyet a magnetizáló erős

kívánsága hoz létre. A Kozmikus síkon, benne van az alkotóerőben, mely a dolgok kialakításában - a bolygó-rendszertől a szent János bogárig, s az egyszerű százszorszépig - végrehajtja a Természet elméjében vagy az Isteni Gondolatban rejlő tervet a dolgok fejlődésében és növekedésében. Fohat metafizikai értelemben, az istenek tárgyiasult gondolata; a „testté vált Ige” egy alacsonyabb fokon és hírnöke a Kozmikus és emberi gondolatalkotásnak: a hatóerő az Egyetemes Életben. Másodlagos megnyilvánulásában Fohat a Nap-Energia, a villamos életadó fluidum1 és a fenntartó negyedik princípium, úgyszólván a Természet állati Lelke vagy - az elektomosság. Indiában Fohat Vishnu-val és Surya-val kapcsolatos, Vishnu Istennek korábbi szerepével, mert Vishnu a RigVéda-ban nem nagy isten. A név Vishnu, vish „áthatni” gyökérből származik, és Fohátot az „Átható”-nak és a kézművesnek nevezik, mert ő formálja az atomokat

a nyers anyagból.2 A Rig Véda szent szövegeiben Vishnu is a „Nap-Energiának megnyilvánulása”. Úgy írják le, hogy három lépéssel átmegy a Világegyetem Hét birodalmán, és így a védai Isten nem nagyon hasonlít a későbbi idők Vishnu-jához. Ezért a kettő3 ebben az egy szerepben azonos, s egyik a másiknak utánzata. 1 1882-ben a Teozófiai Társulat Elnökének, Olcott ezredesnek, szemére vetették, hogy egyik előadásában azt állította, hogy elektromosság anyag. Mégis ezt állítja az Okkult Tanítás „Erő”, „Energia” talán jobb elnevezés mindaddig, míg az európai tudomány olyan keveset tud igazi természetérő1. De mégis anyag, amint az éter is anyag, mert épp úgy atomikus, noha az étertől néhány foknyira van. Nevetségesnek látszik, ha azzal érvelünk, hogy mivel a tudomány nem tudja mérni, valamit nem nevezhetünk anyagnak A villamosság „anyagtalan” abban az értelemben, hogy molekuláit nem vethetjük alá az

érzékelésnek és kísérletnek. Mégis lehet atomikus, s ezt állítja az okkultizmus is - ennélfogva anyag De tegyük fel, hogy nem vagyunk tudományosak, ha a villamosságról ilyen kifejézésekkel beszélünk A tudomány energia-forrásnak, vagy egyszerűen energiának és erőnek nevezi; már pedig hol van az az Erő, vagy az az Energia, amelyre gondolhatnánk anélkül, hogy egyúttal anyagra is gondoljunk? Maxwell, a matematikus, az elektromosság és jelenségei terén a legnagyobb tekintélyek közül való, évekkel ezelőtt azt mondta, hogy az elektromosság anyag, s nem csupán mozgás. „Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy az elemi állagok atomokból állnak, akkor ebből szükségszerűen az következik, hogy a villamosság is, akár a pozitív, akár a negatív, meghatározott elemi részekre oszlik, amelyek úgy viselkednek, mint a villamosság atomjai”. (Helmholz, Faraday Lecture, 1881) Mi ennél is tovább megyünk, és azt állítjuk, hogy az elektromosság

nem csak állag, hanem hogy egy Lény kisugárzása (emanation). Ez a Lény sem Isten, sem ördög, hanem azoknak a számtalan Lényeknek egyike, akik kormányozzák és vezetik világunkat a KARMA örök TÖRVÉNYE szerint. (L e könyv Függelékét) - Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van 2 Ismeretes, hogy a homok a rezgésben levő fémkorongon úgy helyezkedik el, hogy a szabályos alakzatok egész sorozatát adja. Vajon a tudomány megmagyarázhatja-e teljesen ezt a tényt? 3 T. i Fohat és a korai Vishnu (Ford) 108 A „három és hét” lépés épp úgy vonatkozik az emberlakta Hét gömbre, melyről az ezoterikus tanítás szól, mint a Föld hét birodalmára (regions). Bárhogyan tagadják is az olyanok, akik orientalistáknak tartják magukat, az exoterikus hindu szentírások határozottan hivatkoznak a mi bolygói láncunk hét világára vagy gömbjére De hogy milyen különösen függnek össze mindezek a számok más kozmogóniák ugyanolyan számaival,

és azok jelképeivel, azt láthatjuk azokból az összehasonlításokból és párhuzamokból, melyeket a régi vallások tanulmányozói vontak. A Rig Véda-ból idézett „Vishnu három lépését”, „a Világegyetem hét birodalmán át” különféleképpen értelmezték a magyarázók Szerintük kozmikusan „a tüzet, villámot és a Napot” jelenti, és hogy Vishnu a lépéseket a Földön, e légkörben és az égen tette; úgy is magyarázták, hogy ez a törpének (Vishnu megtestesülése) „három lépése”*. Noha Aurnayábha mélyebb filozófiával - és csillagászati értelemben igen helyesen - úgy értelmezi, hogy ezek a lépések a Nap különféle állását jelentik: a napkeltét, a delet és a napnyugtát. Csak az ezoterikus filozófia magyarázza ezt meg világosan, ámbár a Zohar is nagyon filozófikusan és érthetően fejezi ki. Megmondja, és világosan kimutatja, hogy kezdetben az Elóhim-okat (Alhim) Echód-nak*, „egy”-nek vagy „az Istenség

egy a sokban” nevezték. Ez nagyon egyszerű eszme panteisztikus felfogásban (a panteizmus filozófiai értelemében természetesen). Azután jött a változás: „Jehovah az Elóhim” Így egyesítették a többet, és megtörtént az első lépés a monoteizmus felé S most térjünk át a kérdésre: „Hogyan lesz Jehovah-ból Elóhim?” A válasz ez: „Három lépéssel" alulról. Az értelme világos1 Ezek a lépések kölcsönösen és viszonylagosan jelképezik a Szellemet, a Lelket és a Testet (az EMBER-t). Jelképei a körnek is, mely Szellemmé, a Világ Lelkévé és annak testévé (vagy a Földdé) alakult át Ain-Soph kilépve a Végtelenség Köréből, melyet ember fel nem foghat, „Egy”-gyé - az ECHOD-dá, az EKA-vá, az AHU-vá válik. (Ain-Soph a Kabbalában ugyanazt jelenti, mint Parabrahm, mint a mazdeanok Zeroana Akerne-ja, vagy mint bármely más „FELISMERHETETLEN.”) Azután Ő (vagy ez) (he or it) fejlődés útján, átalakul az Egygyé a

sokban, a Dhyani-Buddha-kká, az Elohim-okká, vagy az Amshaspend-ekké, és a harmadik lépéssel a test vagy „Ember” teremtésébe ér És az ember vagy Jáh-Hovah, a „hím-nő”, benső isteni lénye, a metafizikai síkon újra Elohim-mé válik. A kabbalai eszme azonos az Ősidők Ezoteriájával. Ez az ezotéria valamennyinek közös tulajdona és nemcsak az Árja 5-ik faj, vagy pedig számos alfajai valamelyikének sajátja Nem tarthatják sajátjuknak sem az úgynevezett turániaiak, sem az egyiptomiak, kínaiak, kaldeusok, sem pedig az ötödik gyökérfaj hét alfajának valamelyike, hanem valójában a harmadik és negyedik gyökérfajé. Ettől származott az ötödik faj Magva, a legkorábbi Árják A Kör minden népnél jelképe volt az Ismeretlennek – „a Határtalan Tér”-nek, absztrakt ruhája egy örökké jelenlevő elvontságnak - a Megismerhetetlen Istenségnek. Ábrázolja a korlátlan Időt az Örökkévalóságban. A Zeroana Akerne szintén: az

„ismeretlen Idő Határtalan köre” Ebből * Ez az utolsó mondat a III. kiadásban elmaradt A III. kiadásban: Achad 1 A 3, 5 és 7 számok fontosak a spekulatív szabadkőművességben, amint ezt „Isis”-ben kimutattuk. Egyik szabadkőműves ezt írja: 3-at, 5-öt és 7-et lépnek, hogy a körülmenést jelezzék Jelenti a három felületet (faces) a 3, 3; 5, 3; és 7, 3-nak stb. Néha ebben az alakban szerepel: 753/2 = 376x5 és 7635/2 = 3817x5 és a 20612/6561 hányados köbmértékben adja a Nagy Piramis méreteit stb. stb Három, öt és hét misztikus számok A hetet és a hármat a szabadkőművesek épp úgy nagyra tartják, mint a Párszik, mert a háromszög mindenütt jelképe az istenségnek. (L Oliver: the Masonic Cyclopaedia és Pythagorean Triangle) A teológia doktorai (így p o Cassel), természetesen azt mondják, hogy a Zohar magyarázza és támogatja a keresztény háromságot. (!) Pedig ez utóbbi * származik a pogányok ∇-éből, az ősi

okkultizmusban és szimbológiában. A három lépés metafizikailag arra vonatkozik, hogy a szellem leszáll az anyagba, a Logosz mint sugár esik a szellembe, azután a lélekbe és végül az ember fizikai formájába, amelyben ÉLET-té lesz. (A III, kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 109 a körből árad ki a sugárzó világosság - az Egyetemes NAP vagy Ormazd1 - és ez utóbbi azonos Kronos-szal, aeoli formájában, a kör formájában. Mert a kör Sar és Saros vagy cikkely, és ő volt az a babiloniai Isten, akinek kerek látóköre látható jelképe volt a láthatatlannak. A Nap pedig az az EGY Kör volt, amelytől a Kozmikus gömbök származtak, és róla azt tartották, hogy ezeknek vezére. Zeroana, Vishnu-nak köre, vagy csakrája s ez a rejtélyes jelkép egy misztikus meghatározása szerint „olyan görbe vonal, melynek legkisebb része is, bármerre meghosszabbítva, végül mindig önmagába tér vissza, és egy és ugyanazt a görbe vonalat alkotja -

vagyis azt, amit mi a körnek nevezünk.” Nem lehet ennél jobb meghatározást adni az Istenség természetes jelképéről, és szemmellátható természetéről. Az Istenség kerülete mindenütt van (a határtalan), és ennélfogva központja is mindenütt van; más szóval a Világegyetem minden pontjában A láthatatlan Istenség ennélfogva a Dhyan-Chohan-ok is, vagy a Rishi-k, a legelső hét és a kilenc, az őket egyesítő egység nélkül és tíz, ezzel együtt. Ebből lép az Istenség (It)2 az Emberbe. Visszatérve a IV Stanza Magyarázatához (4), az olvasó meg fogja érteni, hogy miért van a Himaláján túli Csakra-ba rajzolva a ∆, □,  (háromszög, első vonal, négyszög, második vonal és ötszög, ponttal a középen; így:  vagy más változatban), és hogy másrészt miért adja az Elóhím-ek kabbalai köre, ha a ‫( םיהלא‬Alhim vagy Elóhím) szó betűit számértékükben olvassuk, a híres 13514 számot, vagy anagramma útján, a

31415-t - a csillagászati π (pi)-t. Ez a Dhyáni Buddhá-k, a Geber-ek, a Gebórím, a Kabiri-k és az Elóhím rejtett jelentése. Mindezek „nagy emberek”-et, „Titánokat”, „Mennyei Embereket” jelentenek, és a földön „az óriásokat.” A Hét minden népnél szent szám volt. De egyik sem alkalmazta fiziológiai szempontból anyagiasabb célokra, mint a héberek Ezeknél a 7 főleg a nemző szám volt, 9 pedig a hím ható szám, (causative number) és a kabbalisták kimutatják, hogy a két szám ‫( צע‬90, 70)-t, vagy étz-ot, - „Éden Kertjének Fáját”3, a negyedik faj „kettős hermafrodita vesszőjét” alkotja. A hinduknál és általában az árjáknál ellenben sokfélét jelentett, és majdnem kizárólag tisztán metafizikai és csillagászati igazságokra vonatkozott.4 Rishi-jeik és isteneik, démonjaik és hő1 Ormazd a Logosz az „Elsőszülött” és a Nap. „It”a semleges névmás. 3 Ez volt a „Szentek szentjé”-nek jelképe,

a nemi elválasztás 3-a és a 4-e. A 22 héber betű majdnem mindegyike nem más, mint fallikus jelkép. A két fent bemutatott betű közül az egyik az ayin, negatív nőnemű betű, képletesen szem; a másik hímnemű betű, tsádi, hal-horog, vagy dárda (Ez a jegyzet a III. kiadásban a szövegben van.) 4 Azt mondja egy kabbalista, még meg nem jelent munkájában, melyben összehasonlítja a Kabbalát és Zohárt az Árja Ezoteriával, hogy: „A héberek világos, rövid, tömör és pontos beszédmódja erősen felülmúlja a hinduk döcögő szóbőségét. - Párhuzamot vonva a Zsoltáros így szól: „Szám nyelvemmel beszél, én nem ismerem a te számaidat! (LXXI 15) A hindu képes beszéd (glyph) tökéletlenségénél fogva gyakran belekever lényegtelen szempontokat, és ugyanazt a kölcsönvett tollazatot mutatja, amely a görögöknek (a hazug görögöknek) megvolt, és a szabadkőművességnek megvan. A nyers és egyszótagú héber nyelv (látszólagos)

szegénysége azt bizonyítja, hogy sokkal távolabbi őskorból származik, mint az említett nyelvek, s hogy ez volt a forrás (!?) vagy legalább közelebb állt a régi eredeti forráshoz, mint bármelyikük.” Ez teljesen téves! Tudós testvérünk és levelezőnk úgy látszik, a hindu vallási rendszereket a Sástra-kból és Purâna-kból ítéli meg, valószínűleg az utóbbiakból. Még pedig modern fordításukban, melyekben az orientálisták a felismerhetetlenségig eltorzították e tanokat. Filozófiai rendszerükhöz, az ezoterikus tanításukhoz kell fordulnunk, ha össze akarjuk hasonlítani Kétségtelen, hogy a Pentateuch szimbológiája, de még az Új Szövetségé is ugyanabból a forrásból ered De Kheops piramisa csak nem későbbi keletű, mint a mózesi könyvek? Pedig Piazzi Smyth tanár úgy találta, hogy méretei megismétlődnek a Salamonnak tulajdonított mítikus templomon. Ha tehát csakugyan olyan nagy az azonosság, mint ahogyan állítják,

akkor a szolgai másolók csakis a zsidók lehettek, nem pedig az egyiptomiak. A zsidó írásjelek (glyphs) - de még a héber nyelv is - nem eredetiek. Átvették az egyiptomiak-tól, a koptoktól és hikszoszoktól. Az elsőktől Mózes nyerte bölcsességét A koptok valószínűen rokonai, sőt talán szülői a régi főníciaiaknak. A hikszoszok a zsidók (állítólagos) ősei, amint ezt Josephus: „Apion ellen” c művében (I 25) kimutatja. Igen ám, de kik ázok a Hikszosz pásztorok? És kik az egyiptomiak? A történelem mit sem tud erről a 2 110 seik történeti és erkölcsi jelentőségűek és az árják soha sem építették vallásukat tisztán fiziológiai jelképekre, ahogyan ezt a régi héberek tették. Erről meggyőznek az exoterikus hindu szent írások. Hogy ezek az elbeszélések csak ámítások (blinds), kiderül abból, hogy egymásnak ellentmondanak Majdnem minden Purâna-ban és hőskölteményben más beállításban találhatók. Ha

ezoterikusan olvassuk, - valamennyi ugyanazt jelenti Így egyik elbeszélés felsorol hét világot, kizárva az alsóbb világokat, amely szintén hét Ennek a tizénnégy felsőbb és alsóbb világnak semmi közük a hetes lánc osztályozásához, ezek a tisztán éterikus, láthatatlan világokhoz tartoznak. Ezeket másutt fogjuk figyelemre méltatni Jelenleg elegendő utalnunk arra, hogy szándékosan emlegetik őket a lánchoz tartozóknak. „Egy másik felsorolás a hét világot így nevezi el: föld, ég, mennyország, középső birodalom, születési hely, áldottak háza és igazság hajléka. Ez a felsorolás „Brahmâ Fiait” a hatodik világba helyezi, és azt állítja, hogy az ötödikben, vagy Dzsana Loka-ban születnek újra az általános tűzvészben elpusztult állatok.” (L Dowson: Hindu Classical Dictionary) Néhány igazi ezoterikus tanítást a „Szimbolizmusról" szóló fejezetben adunk Aki megérett rá, az meg fogja érteni rejtett jelentését

V. STANZA - Folytatás 3. Ő AZ IRÁNYÍTÓ SZELLEMÜK ÉS VEZETŐJÜK AMIKOR MUNKÁJÁT MEGKEZDI, SZÉTVÁLASZTJA AZ ALSÓBB VILÁG (ásványi atomok) SZIKRÁIT, AMELYEK RAGYOGÓ HAJLÉKUKBAN (gázfelhők) LEBEGNEK, ÉS ÖRÖMÜKBEN MEGREZDÜLNEK, ÉS EZEKBŐL FORMÁLJA A KEREKEK CSÍRÁIT A TÉR HAT IRÁNYÁBAN HELYEZI EL ŐKET, ÉS EGYET A KÖZÉPRE - A KÖZPONTI KEREKET (a) (a) A „Kerekek” - amint már magyaráztuk - azok az erőközpontok, amelyek körül a legelső Kozmikus anyag kiterjeszkedik, és miután áthaladt a sűrűsödés mind a hat fokozatán, gömbszerű alakot vesz fel, és végül glóbuszokká, vagyis gömbökké alakul át. Az Ezoterikus Kozmogónia egyik alapvető dogmája, hogy az élet Kalpa-inak (vagy korszakainak) idején a MOZGÁS, mely a Pihenés korszakai alatt minden szunnyadó „atomban ott lüktet, és rajtuk átrezdül”1 (Dzyan Magyarázat.), a Kozmosz új „Nap”-ra való ébredésétől kezdve, mind jobban keringő mozgásra hajlik - Az

„Istenség FORGÓSZÉLLÉ válik” A kerekeket Rotae-nak is nevezik, - az égi gömböket mozgató kerekeinek, amelyek a világ teremtésében részt vesznek, ha a csillagok vagy bolygók éltető princípiumáról van szó. Mert a Kabbala-ban az Ophannim*-ek képviselik őket, akik a Csillagok és Éggömbök angyalai, és ezeknek éltető lelkei. (L Kabbala Denudata, „De Anima” 113 o) kérdésről. Csak kutat és elméleteket állít fel, s ezeket a történetírók képzeletéből meríti (L „Isis Unveiled” II 430-438. o) Bunsen azt mondja: „A Kamismus vagy a régi kopt Nyugat-Ázsiából való, és magában foglalja a szemitizmus néhány csíráját, s ez bizonyítja, hogy az árják és a szemiták egy fajból származnak.” Azt tartja, hogy Egyiptomban a nagy események 9000 évvel Kr. e játszódtak le Tény az, hogy az ősi ezotériában és az árja gondolatban mély filozófiát találunk, míg a héber írásokban csupán nagyon meglepő találékonyságot,

amellyel dicsőítik a fallikus tiszteletet és a szexuális teogóniát. (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 1 Azt kérdezhetné valaki, és az író sem mulasztotta el megkérdezni: „Ki állapíthatja meg, hogy e két mozgás különböző, hiszen az egész természet eredeti lényegére ment vissza, és senki sem láthatja, - még a DhyanChohan-ok sem, mert ezek mind Nirvana-ban vannak?” A felelet erre: „A Természetben mindent az analógia elve szerint kell megitélnünk. Noha a legmagasabb istenségek (Arkangyalok vagy Dhyani-Buddha-k) sem tudnak behatolni a mi bolygó-rendszerünkön és a látható Kozmoszon messze túl fekvő rejtélyekbe, mégis voltak a régi időkben nagy látnokok és próféták, akiknek megadatott a képesség, hogy a múltba visszapillantva, felfogják a Lélegzés és Mozgás rejtélyét akkor, amikor a világok rendszerei pihentek, és időszakonkénti álmukba mélyedtek.” * A III. kiadásban: Auphanim 111 Az a törvény,

hogy az elsődleges anyagban örvénylő mozgás van, a görög filozófia legrégibb fogalmai közé tartozik, e filozófia első, történelmi bölcsei majdnem mind a Misztériumok Beavatottjai voltak. A görögök az egyiptomiaktól vették át, s ezek a kaldeusoktól, akik tanítványai voltak az ezoterikus iskolába tartozó Brahminoknak. Leukipposz és abderai Demokritosz - a Mágusok tanítványa - azt tanították, hogy az atomoknak és égi gömböknek ez a körforgása örök időktől fogva megvolt.1 Hiketasz, Herakleidész, Ecphantosz, Pythagorasz és valamennyi tanítványa a Föld forgását tanították. Az indiai Aryabhata, aztán Aristarchosz, Szeleukosz és Archimédesz, épp oly tudományosan számították ki a Föld keringését, akár csak a mai csillagászok. Anaxagorasz ismerte az Elemi Örvények elméletét, és helyben hagyta 500 évvel Kr. e vagyis majdnem 2000 évvel előbb, mint ahogy ezt Galileo, Descartes, Swedenborg és végül, csekély

módosítással, Sir W. Thomson újra hangoztatták (Lásd „On Vortex Atoms” c. művét) Ha igazságosak akarunk lenni, látnunk kell, hogy mind ez a tudás az ősrégi tanítás visszhangja. Ezt a tanítást kíséreljük most megmagyarázni Hogy a legutóbbi századok emberei hogyan jutottak ugyanazokra az eszmékre és következtetésekre, amelyeket megdönthetetlen igazságokként a titkos Adyta-ban tanítottak évezredekkel ezelőtt, ez olyan kérdés, amellyel külön foglalkozunk. Egyeseket a fizika tudományában tett természetes haladás és az egyéni megfigyelés vezetett Mások, - p, o Kopernikusz, Swedenborg és még néhányan, noha igen tanult férfiak voltak, tudásukat sokkal inkább intuitív, mint a szokott módon, rendszeres tanulmányozás útján megszerzett, gondolatoknak köszönhették.2 A „Tér Hat iránya” itt a „Kettős Háromszöget” jelenti, ez a tiszta Szellem és Anyag, az Arupa és a Rupa egybekapcsolódása és egyesülése, aminek

jelképe a Háromszögek. Ez a kettős Háromszög Vishnu jele, de Salamon pecsétje is, és a Brahminok Sri-Antara-ja. 1 A föld tengely körüli forgását a pythagoraszi Hiketasz tanította, valószínűleg már 500 évvel Kr. e Tanítványa Ecphantosz, valamint Platón tanítványa, Herakleidesz is ezt tanították Szamoszi Aristarchosz már 281ben Kr e kimutatta, hogy a megfigyelés tényei támogatják azt a feltevést, hogy a Nap mozdulatlan, és hogy a Föld kering pályáján. A központi nap elméletét a Tigris melletti Szeleuciába való Szeleukosz kb 150-ben Kr e tanította. (500-ban Kr e Pythagoras tanította - H P B) Azt is mondják, hogy Archimédesz, Psammites c munkájában, hangoztatta a központi nap elméletét. Arisztotelész határozottan azt tanította, hogy a Föld gömb alakú. Bizonyítékul hivatkozott a Föld árnyékának holdfogyatkozáskor látható alakjára (Arisztotelész, De Coele II. könyv XIV fej) Ugyanezt az eszmét védte Pliniusz is (Nat Hist

II 65) Ez a felfogás, aztán, úgy látszik több, mint ezer esztendőre elveszett az ismeretek köréből (Alex. Winchell, L L D: Comparative Geology, IV Rész, „Pre-Kantian Speculation” 551. o) A III kiadásban a zárójelben foglaltak helyett: (Winchell, World-Life 551-2.) 2 Hogy Swedenborg, aki aligha tudhatott valamit a buddhizmus ezoterikus eszméiről, általános felfogásában mégis megközelítette az okkult tanítást, az kiderül az Örvény Elméletről szóló értekezéséből. Clissold fordításában, amelyet Winchell tanár idéz, a következő összefoglalást találjuk „Az Első Ok a Végtelen vagy Határtalan. Ez hozza létre az Első Végest vagy Határoltat” (A megnyilvánult Logosz és a Világegyetem) „Ami határt hoz létre, az analóg a Mozgással (L. az első Stanzát, fent) A létrehozott határ: pont; ennek Lényege mozgás; mivel azonban ennek a Lényegnek nincsenek részei, azért ez a Lényeg nem igazi Mozgás, hanem csak arra való

connatus. [A III kiadásban helyesen: „conatus" t i „törekvés”] (A mi tanításunkban nem „connatus”, hanem a meg nem nyilvánultban levő örök rezgés átváltozása örvénylő mozgássá a jelenségek vagy a megnyilvánulás világában.) „Ettől az elsőtől származik terjedés, a tér, az alak és az egymásután vagy idő Valamint a mértanban a pont vonalat hoz létre, a vonal felületet és a felület testet, úgy itt is a pont connatusa vonalakra, felületekre és testekre irányul. Más szóval a Világegyetem benne van (in ovo) az első természetes pontban a Mozgás, amelyre a connatus irányul körmozgás, mivel a kör valamennyi alak között a legtökéletesebb. A Mozgás legtökéletesebb formája az örök körmozgás, vagyis olyan mozgás, mely a középpontból a kerület felé és a kerülettől a középpont felé halad.” (Idézve a Principia Rerum Naturalia-ból) Ez tisztán és egyszerűen Okkultizmus 112 V. STANZA - Folytatás 4.

FOHAT CSIGAVONALAKAT RAJZOL, HOGY A HATODIKAT EGYESÍTSE A HETEDIKKEL - A KORONÁVAL (a); A VILÁGOSSÁG FIAINAK EGY-EGY SEREGE ÁLL MINDEN SZÖGLETEN (és) A LIPIKÁK - A KÖZÉPSŐ KERÉKEN. ŐK (a Lipiká-k) AZT MONDJÁK: „EZ JÓL VAN (b).” AZ ELSŐ ISTENI VILÁG KÉSZ, AZ ELSŐ (most) A MÁSODIK (világ). AZUTÁN AZ „ISTENI ARUPA” (a Gondolat forma nélküli Világegyeteme) VISSZATÜKRÖZŐDIK CSHAYALOKÁ-BAN (a legelső forma árnyszerű világa, vagyis az intellektuális), (az) ANUPÁDAKA ELSŐ RUHÁJÁBAN (c) (a) „Spirális Vonalak” rajzolása mind az ember, mind a Természet princípiumainak fejlődésére vonatkozik. Ez a fejlődés, mint minden a természetben, fokozatosan megy végbe (Ezt „Az Emberi Fajok eredetéről” szóló II. Könyvben fogjuk látni)* A Hatodik princípium az Emberben (Buddhi, az Isteni Lélek), bár a mi fogalmaink szerint csupán lehelet, még mindig valami anyagi, ha összehasonlítjuk az isteni „Szellem"-mel (Átman), amelynek

ő a hordozója vagy eszköze. Fohat, az ISTENI SZERETET (Eros) szerepében, a vonzalom és a rokonérzet elektromos energiája Képletesen úgy tüntetik fel, hogy iparkodik a tiszta Szellemet, az EGY feltétlentől elválaszthatatlan Sugarat, a Lélekkel egyesíteni; ez a kettő alkotja az Emberben a MONÁD-ot, a természetben pedig ez az első kapocs az örökké feltétlen és a megnyilvánult között. „Az első most a második” (világ) - a Lipiká-k világa - ugyancsak erre vonatkozik (b) A „Sereg” minden sarkon az angyali Lények (Dhyan-Chohan-ok) Serege. Feladatuk, hogy az egyes régiókat vezessék, és őrködjenek felettük a Manvantara kezdetétől a végéig A keresztény Kabbalisták és alkimisták szerint ők a „Misztikus Őrök”, és mind a szimbológia, mind a kozmogónia szempontjából vonatkozásban állnak a világegyetem számbeli rendszerével. A számok, melyekkel ezek a Lények összefüggnek, nagyon nehezen magyarázhatók, mert mindegyik szám

bizonyos eszméknek több csoportjára vonatkozik, asszerint a határozott „Angyal” csoport szerint, amelyet képvisel. Ebben rejlik a nehézség (nodus) a szimbológia tanulmányozásánál. Sok tudós nem tudott vele megküzdeni, azért inkább azt tette, amit Nagy Sándor tett a gordiuszi csomóval Innen erednek a különböző téves felfogások és tanítások. Az „Első a Második”, mert az „Elsőt” igazában nem lehet elsőnek számítani, vagy ennek tekinteni, mert ez a noumenonok birodalma a legelső megnyilvánulásában: az Igazság Világának, vagy SAT-nak küszöbe. Ezen át jut el hozzánk az EGY VALÓSÁG-tól - a Névtelen Istenségtől - kiáradó közvetlen energia A lefordíthatatlan kifejezés SAT (Létezés, Beness) itt is helytelen felfogásra vezethet, mert ami megnyilvánult, az nem lehet SAT, hanem csak valami jelenség, mely nem örökkévaló, igazában még a jövőben sem tart örökké. Sat egykorú és egyszerre létezik az Egy Élettel,

„Páratlan”, de mint megnyilvánulás, mégis csak Májá - mint minden egyéb. A „Valóság e Világát” csakis a Magyarázat szavaival írhatjuk le „Fényes csillag, mely lehullott az Örökkévalóság szívéből; a remény világító tornya, amelynek Hét Sugarán csüng a Létezés Hét Világa.” Valóban így van; mert ez az a Hét Világosság, melynek visszaverődései az emberi, halhatatlan Monádok - az Átman, vagyis az emberi nem minden teremtményét besugárzó Szellem. Először ez a hetes Világosság; azután: - * A III. kiadásban a zárójelben foglalt utalás elmaradt 113 (c) Az „Isteni Világ”, - a legelső Világosságon meggyújtott számtalan Világosság - a Buddhi-k, vagy az utolsó Arupa (forma nélküli) világ forma nélküli isteni Lelkei; a régi Stanza titokzatos nyelvén, a „Végösszeg”. A Kátéban a Mester kérdezi a tanítványtól: „Emeld fel fejedet, ó Lanoo; egy vagy számtalan világosságot látsz-e ragyogni

fejed felett a sötét éjféli égen?” „Egy Lángot látok, ó Gurudeva, számtalan el nem választott szikra ragyog benne." „Jól mondod. És most nézz körül, és nézz önmagadba Különbözőknek érzed-é valamiképpen azt a világosságot, mely benned ég, és a világosságot, amely a te embertestvéreidben ragyog?” „Semmiképpen sem különböző, noha a rab Karma béklyóiban sínylődik, és noha külső ruhája félrevezeti a tudatlant, hogy azt mondja: „a Te Lelked és az Én Lelkem." Alapvető törvénye az Okkult Tudománynak, hogy a Természetben lévő összetett testek minden alkotó részének végső lényege teljesen egy és ugyanaz. Ez áll, a szó szoros értelmében, a Csillagra és az ásványi atomra, a legmagasabb Dhyan Chohan-ra és a legkisebb véglényre, és ezt akár a szellemi, az értelmi vagy a fizikai világra vonatkoztatjuk „Az Istenség határtalan és végtelen kiterjedés”, mondja egy okkult alapigazság. Innen ered,

amint megjegyeztük, Brahmâ1 neve Mélységes filozófia rejlik a világ legrégibb istentiszteletében, vagyis a Nap- és Tűz-imádásban. A természettudományban ismert valamennyi elem közül csak a tüzet nem tudták eddig még pontosan elemezni. Határozottan állítják, hogy a levegő az oxigén és nitrogén gázoknak a vegyülete. Mi a Világegyetemet és a Földet határozott vegyi molekulákból összetett anyagnak tekintjük Beszélünk a legelső tíz Földről, és mindegyiket görög vagy latin névvel látjuk el. Azt mondjuk, hogy a víz kémiailag oxigén és hidrogénből áll De mi a tűz? Erre komolyan azt felelik, hogy az égés eredménye. Hő és világosság és mozgás, fizikai és kémiai erők korrelációja, általában véve. És ezt a tudományos meghatározást Webster Lexikonja, filozófiai szempontból kiegészíti még egy teológiai meghatározással, s úgy magyarázza: a tűz „a büntetés eszköze, vagyis a bűnét nem bánó büntetése egy

másik állapotban.” - Ezt az „állapotot" mellékesen említjük, szellemi állapotnak tartják; csakhogy a tűz jelenléte meggyőző bizonyíték lehetne anyagias mivoltára. S mégis, mikor Bain tanár arról az érzékcsalódásról szól, hogy jelenségeket azért tartunk egyszerűeknek, mert megszoktuk őket, azt mondja: „A nagyon megszokott tények látszólag nem szorulnak magyarázatra, sőt arra szolgálnak, hogy segítségükkel megmagyarázzuk mindazt, amit velük összefüggésbe hozhatunk. Így annyira egyszerű jelenségnek tartják valamely folyadék forrását és elpárolgását, hogy az nem is szorul magyarázatra, és kielégítően magyaráz meg más ritkább jelenségeket. A tanulatlan elme egészen érthetőnek tartja, hogy a víz felszárad, de a természettudományban jártas embernek a folyékony állapot rendellenes és megmagyarázhatatlan. Tudományos szempontból igen nehéz kérdés: hogyan gyújthatunk lángon tüzet, pedig ezt kevesen

tartják nehéznek”. (Logic, II. R 125 o) Mit mond az ezoterikus tanítás a tűzről? Azt mondja, hogy a „Tűz” az EGY LÁNGnak legtökéletesebb és legtisztább visszatükröződése a Mennyben és a Földön. Élet és Halál, eredete és vége minden anyagi dolognak. Ez az Isteni „ÁLLAG” Így nemcsak a TŰZIMÁDÓK, a Parsi-k, de még a magukat „tűz gyermekeinek” nevező vad amerikai vándortörzsek is, hitükben több tudományosságot, és babonáikban több valóságot mutatnak, mint a modern fizika és más tudomány összes elmélkedései A keresztény, aki azt mondja: „Isten élő 1 A Rig Védában váltakozva és azonos jelentésben találjuk a Brahmanaspati és Brihaspati neveket. L a „Brihad-aranyaka Upanishad-ot” is. Brihaspati istenség, akit az „Istenek Atyjá”-nak hívnak 114 Tűz”, és a pünkösdi „Tüzes Nyelvek”-ről és Mózes „égő bokrá”-ról beszél, épp annyira tűzimádó, mint akármilyen más „pogány”.

Valamennyi kabbalista és misztikus között a Rózsakeresztesek határozták meg a Tüzet a leghelyesebben és legpontosabban Vegyél egy olcsó mécsest, csupán olajjal tápláld, és lángján meggyújthatod az egész földkerekség lámpáit, gyertyáit és tüzeit anélkül, hogy mécsed lángja fogyna Ha az Istenség, a gyökér-Egy, örökkévaló és végtelen állag („Urad Istened emésztő tűz”), és soha fel nem emésztődik, akkor nem következetes, hogy nem tartják filozófiai tanításnak az okkultizmus tanítását, mely így szól: „Így alakultak az Arupa és a Rupa világok; EGY világosságból hét világosság; a hét mindegyikéből hétszer hét”, stb. stb V. STANZA - Folytatás 5. FOHAT ÖTÖT LÉP (miután először már hármat lépett) (a) ÉS SZÁRNYAS KEREKET ÉPÍT A NÉGYZET MINDEGYIK SARKÁN A NÉGY SZENT . ÉS SEREGEIK (sokaságok) SZÁMÁRA (b) (a) A „lépések”, amint már magyaráztuk, (l. a IV Stanza Magyarázatát) mindkettőre, a

Kozmikus és az Emberi princípiumokra vonatkoznak. Az exoterikus felosztás szerint három Emberi princípium van (Szellem, Lélek és Test), ezoterikus számvetés szerint pedig hét - a Lényeg, három sugara és négy megnyilvánulása.1 Aki tanulmányozta Sinnett „Esoteric Buddhism” c. könyvét, könnyen meg fogja érteni elnevezésüket Két ezoterikus iskola van, jobban mondva egy iskola, mely két részre oszlik Az egyik a benső Lanoo-k számára, a másik a külső, vagy félig laikus csélá-k számára, a Himaláján túl* Az első iskola az emberi princípiumok hetes felosztását tanítja, a második pedig a hatos felosztást. Kozmikus szempontból az, hogy Fohat „ötöt lép”, itt az Öntudat és Létezés öt felsőbb síkjára vonatkozik; a hatodik és a hetedik (lefelé számítva) az asztrális és a földi, vagyis a két alsóbb sík. (b) „Négy szárnyas kerék minden sarkon . a négy szent és seregeik (sokaságok) számára.” Ez a „négy

Mahárádzsah” vagy a Dhyáni-Chohan-ok nagy Királyai, a Dévá-k, akik a négy égtájat őrzik. Ők a Kormányzók vagy Angyalok, akik Észak, Dél, Kelet és Nyugat Kozmikus Erőin uralkodnak Mindegyik Erőnek megvan a maga határozott, okkult sajátossága Ezek a LÉNYEK a Karma-val is kapcsolatosak, mivel a Karma fizikai és anyagi közvetítőkre szorul, hogy határozatait végrehajtsa. Ilyen közvetítők pl a négyféle szél, amelyről a Tudomány nyíltan beismeri, hogy részint rossz, részint jó hatással vannak az emberiség és minden élőlény egészségére. Okkult filozófia van abban a róm kath tanításban, amely a különféle csapásokat, amilyenek a járványok, háborúk és egyebek, észak és nyugat láthatatlan „Hírnökei”-re vezeti vissza. Ezekiel mondja: „Isten dicsősége kelet felől jön” Jeremiás, Ézaiás és a Zsoltáros erősen állítják, hogy minden rossz a Nap alatt északról és nyugatról jön. Ez az állítás tagadhatatlanul

jövendölésnek hangzik, ha a zsidó népre alkalmazzuk. Ezért mondja Szt. Ambrózius is (Amosról, IV fej), hogy éppen ez okból „átkozzuk az északi szelet s ezért kezdjük a keresztelés szertartását, nyugat felé fordulással, tudniillik így jobban megtagadhatjuk azt, aki ott lakik; ezután kelet felé fordulunk.” 1 A négy megnyilvánulás: a test; élete vagy vitalitása; a „mása” (double) és a Kâma-rupa. Az első három eltűnik a személy halálával; a negyedik a Kama-loka-ban oszlik fel. * A III. kiadásban: Két ezoterikus iskola van a Himaláján túl stb 115 A „Négy Mahárádzsah”-ban - a Négy égtáj kormányzójában való hit egyetemes volt és a keresztények1 még ma is hisznek bennük. Ezek Szt Ágostont követve „Angyali Erények”nek és „Szellemek”-nek nevezik őket, ha maguk sorolják fel, és „Ördögök"-nek, ha pogányok említik. Hol van azonban ebben az esetben a különbség a pogányok és a keresztények

között? Arisztotelész Platónt követve úgy magyarázta, hogy a στοιχεια (sztoikheia) kifejezést a csak test nélküli princípiumokra értették, melyek kozmikus világunk négy nagy tájának mindegyikéhez helyeztettek, hogy őrködjenek felette. Eszerint a pogányok épp oly kevéssé tisztelik és imádják az elemeket és a négy (képzeletbeli) világtájat, mint a keresztények, hanem csak az ezeken uralkodó „isteneket” tisztelik. Az Egyház kétféle Csillagi lényt ismer: Angyalt és Ördögöt A kabbalista és az okkultista csak egyfélét, és egyikük sem tesz különbséget a „Viláosság Rektorai” és a Kozmokrátorok vagy „Rectores tenebraharum (a Sötétség Rektorai) között Ezeket látja, és ezeket fedezi fel a Római Egyház egy-egy „Világosság Rektorá”-ban, mihelyst más néven hívják, mint ahogyan ő nevezi. Nem a „Rektor” vagy a „Mahárádzsah” büntet vagy jutalmaz „Isten” engedelmével vagy parancsa vagy anélkül,

hanem maga az ember. Tettei, vagyis Karmája hoz reá, mint egyénre, és mint közösségre, (így néha egész nemzetek esetében) mindenféle rosszat és szerencsétlenséget Mi OKOK-at hozunk létre, s ezek ébresztik fel a megfelelő erőket a csillagvilágban. Ezeket az erőket mágnesszerűen és ellenállhatatlanul vonzzák azok, akik az okokat létrehozták, és az erők visszahatnak rájuk Nem az számít, hogy ezek az egyének elkövetik-e a rosszat, vagy egyszerűen csak elgondolják, s roszszat forralnak. A gondolat anyag;2 így tanítja a modern Tudomány S a létező anyagnak minden részecskéje kell, hogy feljegyzése (register) legyen mindennek, ami történt, amint ezt Jevons és Babbage a „Principles of Science” c. munkájukban mondják olvasóiknak A modern tudomány napról-napra, mind jobban belesodródik az okkultizmus örvényébe; kétségtelen, hogy ez öntudatlanul történik, de nagyon is észrevehető A tudomány két fő elmélete - az Elme és az

Anyag viszonyáról - a Monizmus és a Materializmus. Ez a kettő a negatív lélektan egész területét fedi, a német panteisták – félig okkult nézeteit kivéve.3 1 A tudós Vossius, Theol. Cir I, VII-ben így szól: „Noha szt Ágoston azt mondta, hogy ebben a világban minden látható dolog mellett egy-egy angyali erény van mint őrző, mégsem szabad itt egyéneket értenünk, hanem egész fajtákat (species); minden ilyen fajtának valóban meg van a saját őrző angyala. Ebben ő egyetért valamennyi filozófussal . Nekünk ezek az angyalok a dolgoktól különválasztott szellemek a (pogány) filozófusoknak pedig istenek voltak.” Ha azonban megfigyeljük a „Csillagok Szellemei” tiszteletére, a róm kath Egyházban elrendelt szertartást, akkor ezek a szellemek erősen „Istenek”-nek látszanak, és sem a régi, sem a modern pogány tömeg nem tisztelte és imádta őket jobban, mint ma Rómában a nagy műveltségű keresztény katolikusok. 2

Természetesen nem a német materialista Moleschott értelmében, aki arról biztosit, hogy a „Gondolat az anyag mozgása.” Ez az állítás páratlan képtelenség Mentális és testi állapotok, magukban véve teljesen ellentétesek De ez nem vonatkozik arra az állításra, hogy minden gondolat fizikai kísérő jelenségén (agyváltozás) kívül, tárgyszerűen (objective) - noha számunkra csak érzékfeletti módon tárgyszerűen - megnyilvánul az asztrális (mentális) síkon. (L The Occult World, 89, 90 o) A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van 3 A jelenkori tudomány gondolkozóinak az elme és az anyag viszonyáról szóló nézeteit két feltevésre vezethetjük vissza. Ezek szerint mind a két nézet egyformán kizárja a fizikai agytól (melyen keresztül megnyilatkozik) különvált, független lélek létezését Ezek: (1) A MATERIALIZMUS. Ez az elmélet úgy tekint a mentális jelenségekre, mint molekuláris változás eredményére az agyban, t. i azt

tartja, hogy a mozgás érzéssé alakul át Az anyagiasabb iskola régente annyira ment, hogy az elmét azonosította „a mozgás egy különös fajtájával” (!!). Ezt a nézetet szerencsére most már a legtöbb tudós maga is képtelenségnek tartja. (2) A MONIZMUS, vagyis az Egy Állag tana (Single Substance Doctrine) kifinomított formájú negatív lélektan. Egyik szószólója, Bain tanár, találóan „guarded Materialism”-nek (óvatos materializmusnak) nevezi el. Ezt a tanítást igen sokan helyeslik, és olyan emberek, mint Lewes, Spencer, Ferrier és mások támogatják A gondolatot és a mentális jelenségeket rendszerint úgy fogja fel, mint alapjában véve, az anyagtól teljesen különbözőket, de mégis úgy tekinti, hogy ezek egy és ugyanannak - de bizonyos állapotú - állagnak két oldala vagy megnyilvánulása. Azt mondják, hogy a gondolat mint gondolat, teljesen más valami, mint az anyagi jelenségek, mégis a gondolatot csak az „idegmozgás alanyi

oldalának" kell tekintenünk, bármit is értsenek ezen a tudósok. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 116 Alexandriai Kelemen szerint az egyiptomi templomokban óriási függöny választotta el a szentélyt a hívők helyétől. A zsidóknál is így volt Mind a két népnél a függönyt öt oszlop (az Ötszög, Pentacle) tartotta; ezek az öt érzékünket és ezoterikusan az öt Gyökérfajt jelképezték. A függöny négy színe pedig jelképezte a négy világtájat és a négy földi elemet Az egész allegorikus jelkép volt. A négy égtájnak és Elemnek négy Uralkodója révén ismerheti meg öt érzékünk a Természet rejtett igazságait és egyáltalában nem, ahogy Kelemen magyarázza, tudniillik, hogy az elemek per se részesítették a pogányokat az Isteni Megismerésben, vagyis Istenről való ismeretben.1 Az egyiptomi jelkép szellemi volt, a zsidóké pedig tisztán anyagi, és valóban csak a vak elemeket és a képzeletbeli

„tájakat” vette figyelembe. Mert mi volt a négyszögű szentély értelme, melyet Mózes a pusztában emelt, ha nem lett volna annak is ugyanaz a kozmikus jelentősége? „Csinálj függönyt. kék, bíborpiros és karmazsin színűt”, és „öt oszlopot sittim fából a függöny számára. négy rézkarikát a négy sarkára finom fából léceket. a a szentek-szentje négy oldalára, északra, délre, nyugatra és keletre Kérubokkal mestermunkával.” (Exodus XXVL XXVII fej) A szentek-szentje és a négyszögű udvar, a Kérubok stb. éppen olyan volt, mint az egyiptomi templomokban A szentek-szentje négyszögű alakja ugyanazt jelentette, amit még ma is jelent a kínaiak és tibetiek exoterikus istentiszteletében - azaz a négy világtájat Tehát ugyanazt, amit a piramisok, obeliszkek és más hasonló négyszögű építmények négy oldala jelent. Josephus igyekszik ezt megmagyarázni Azt mondja, hogy a szentek-szentje oszlopai ugyanazok voltak, mint a Tyrus-ban a

négy elemnek emelt oszlopok, ezeket olyan talapzatokra helyezték, melyek négy sarka a négy világtáj felé nézett. Még azt is hozzáfűzi, hogy: „a talapzat sarkain az állatövnek (Zodiac) az a négy jele volt”, amelyek ugyanezeket az irányokat jelképezik. (Antiquities I VIII XII fej) Ennek a gondolatnak nyomaira akadunk a zoroaszteri barlangokban, India sziklába vájt templomaiban és az ókor valamennyi, a mai napig fennmaradt, négyszögű, szent épületében. Ezt Layard határozottan kimutatja, aki a négy világtájat és a négy eredeti elemet minden ország vallásában megtalálja, az obeliszkek négyszögű alakjában, a piramisok négy oldalában, stb. stb Ezeknek az elemeknek és tájaiknak kormányzója és igazgatója volt a négy Mahárádzsah. Ha a tanítvány többet szeretne tudni róluk, csak össze kell hasonlítania Ezékiel Látomását (I. fej) azzal, ami a kínai buddhizmusból (még ha ez csak exoterikus tanítás is) ismeretes és meg kell

vizsgálnia ezeknek a „Nagy Királyok”-nak* külső alakját. Rev Joseph Edkins véleménye szerint ők „a Devák*, akik mind négyen egy-egy szárazföldön uralkodnak; a hinduk ugyanis a világot négy részre osztják.”2 Mindegyikük egy szellemi lényekből álló sereget vezet, hogy megvédje az emberiséget és a buddhizmust. A buddhizmust védő szerepüket félretéve, a négy égi lény szerepe a következő: Ők az emberiség védői és a Karma Közvetítői a Földön. A Lipikák ellenben az emberiségnek jövőjével foglalkoznak Ez a négy egyszersmind a négy élő teremtmény, akik Ezékiel látomásában „emberre hasonlítanak”; ezeket a bibliafordítók Kerubok-nak, „Szeráfok"-nak stb. nevezik; az okkultisták „Szárnyas Gömbök”-nek, „Tüzes Kerekek”-nek és a hindu Panteonban sok más néven ismeretesek. Mindezek a Ghandarva-k, az „Édes Énekesek”, az Azura-k, Kinnara-k és Naga-k allegorikus ábrázolásai a „négy

Maharajah”-nak. A Szeráfok az Ég Tüzes Kígyói A Meru-hegy leírásában egyik he1 Így a mondat: „Natura Elementorum obtinet revelationem Dei” (Kelemen Stromata-jában, R. IV para 6.), vagy mind a kettőre alkalmazható, vagy egyre sem Lásd a Zends II köt 228 old és Plutarchos De Iside, amint ezt Layard, Academie des Inscriptions 1854. XV kötetben összehasonlította * A III. kiadásban : „A Dévák Nagy Királyai”-nak stb * A III. kiadásban a „Déva” szó itt elmaradt 2 Pedig a hinduk mind exoterikusan, mind ezoterikusan hét világrészt ismernek, és Kozmikus Dévájuk nem négy, hanem nyolc, és ezek a kompassz nyolc iránya, nem pedig a világrészek felett őrködnek. (Vesd össze: Chinese Buddhism. 216 o) Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van 117 lyen így említik őket: „a dicsőség fennkölt tömege, az Istenek és mennyei kórusok tiszteletre méltó tartózkodási helye. elérhetetlen a bűnös embernek , mert Kígyók őrzik”

Megboszszulóknak és „Szárnyas Kerekek”-nek hívják őket Most, hogy megmagyaráztuk feladatukat és mivoltukat, lássuk, hogy mit mondanak a Kerubokról a keresztény bibliamagyarázók: „A szó héberben annyit jelent, mint a tudás teljessége. Ezeket az angyalokat kiváló tudásuk miatt nevezik így, s ezért használták fel őket olyan emberek megbüntetésére, akik isteni Tudást színleltek.” (Cruden így magyarázza „Concordance” című művében, a Genesis III. 24 nyomán) Ez nagyon helyes. S bár ez a magyarázat határozatlan, mégis mutatja, hogy a „Bukás” után, az Édenkert bejáratához állított Kerub idézte fel a tiszteletre méltó magyarázókban, azt a gondolatot, hogy a tiltott Tudomány, vagy Isteni Tudomány elsajátítása büntetéssel jár. - Ez a Tudás rendszerint egy másik „Bukás”-t idéz elő, t. i az istenek vagy „Isten” bukását az ember megbecsülésében. Mivel azonban a jó öreg Cruden semmit sem tudott a

Karmáról, megbocsáthatunk neki Az allegória mégis sokat sejtet velünk Meru-tól, az istenek lakóhelyétől, nagyon kicsi a távolság az Édenkertig; de még kisebb, a hindu Kígyók és a hét Ophita Kérub között (melyek harmadika a Sárkány volt), mert mind a kettő őrizte a Titkos Tudás birodalmának bejáratát. De Ezékiel világosan írja le a négy Kozmikus Angyalt: „És látám és íme forgószél jött. felhő, amely körül fényesség vala és belőle négy lelkes állat formája tetszék ki. emberi formájuk vala És mindeniknek négy orcája vala és négy szárnya. emberi orca, továbbá oroszlán-orca és bika-orca és sas-orca ” (Itt „Ember”-t tettek „Sárkány” helyébe. V ö: az „Ophita Szellemek”1 ) „És mikor ránéztem a lelkes állatokra, íme egy-egy kerék vala a Földön mind az ő négy orcájuk felől. mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna. mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben és

látám izzó ércként ragyogni*. ” stb (Ezékiel I fej) Az Építőknek, a Bolygói szellemeknek és a Lipikáknak három fő csoportja van. Minden csoport Hét alcsoportra oszlik Még a három főcsoportot sem tudjuk részletesen tárgyalni, bármily terjedelmes is egyébként jelen munkánk; ez ugyanis külön kötetre menne. Az „Építők” képviselik az első „Elme-szülte” Lényeket (Entities), s ennélfogva az első RishiPradzsápati-kat; továbbá Egyiptom Hét nagy Istenét, akiknek feje Osiris; a zoroaszteri Hét Amshaspend-et; Ormazd-dal az élükön; vagy az „Arc Hét Szellemé”-t; az első Háromságtól elválasztott Hét Sephiroth-ot, stb. stb2 Ők az „Éjszaka” után minden „Rendszert” felépítenek, vagyis inkább újraépítenek. Az Építők második csoportja kizárólag a mi bolygóláncunk Építésze. A harmadik csoport pedig a mi Emberiségünk őse - a mikrokozmosznak Makrokozmikus ősképe. 1 A róm. kat Egyház angyalai, akik

ezeknek az „Arcok”-nak megfelelnek, az Ophitáknál a következők voltak: a Sárkány - Rafael; az Oroszlán - Mihály; a Bika vagy Ökör - Uriel; és a Sas - Gabriel. Ez a négy kíséri a négy Evangélistát, és bevezeti az Evangéliumokat. * A III. kiadásban az utolsó mondat hiányzik 2 A zsidóknak, a kabbalistákat kivéve, nem volt szavuk a kelet, nyugat, dél és észak kifejezésére. Ezt a gondolatot tehát előtt, mögött, jobb és bal jelentésű szavakkal fejezték ki, és exoterikusan igen gyakran összetévesztették a kifejezéseket. Így még zavarosabbá és nehezebben érthetővé tették a Bibliában a valóság elpalástolására használt kifejezéseket (blinds) Ha hozzáfűzzük azt a tényt, hogy I Jakab angol királynak negyvenhét Biblia-fordítója közül „csak három értett héberül és ezekből kettő meghalt, mielőtt a zsoltárokat lefordították volna” (Royal Masonic Cyclopaedia), akkor könnyen érthető, hogy mennyire megbízható a

biblia angol fordítása. Ebben a munkában rendszerint a Douay-féle róm kat fordítást követtük 118 A Bolygói szellemek általában a csillagok és különösen a bolygók éltető szellemei. Ők intézik az emberek sorsát, akik mind vagy az egyik, vagy a másik csillagkép alatt születnek. A második és harmadik csoport más rendszerekhez tartozik, de tevékenységük ugyanaz, és valamennyien a Természet különféle birodalmain uralkodnak. A hindu exoterikus Panteonban ők az őrző istenségek, akik a kompassz nyolc irányát őrzik - a négy fő és a négy mellék világtájat. Nevük Loka-Pâlas, „a Világ fenntartói vagy őrei" (a mi látható Kozmoszunkban) Legfőbbjeik Indra (kelet), Yama (dél), Varuna (nyugat) és Kuvera (észak) Elefántjaik és hitveseik természetesen a képzelet és a későbbi gondolat szüleményei, noha mindegyiküknek van okkult jelentése. A Lipikák (leírásukat a IV. Stanza 6 Slokája adja) a Világegyetem Szellemei, az

Építők ellenben csak a saját bolygóink istenségei A Lipikák a Kozmogenezis legokkultabb részéhez tartoznak, s ezt itt nem közölhetjük Hogy a Beavatottak (még a legmagasabbak is) ismerik-e ezt az angyali rendet teljesen, mind a három fokozatában, vagy csak az alsóbbat, mely a mi világunkra vonatkozó feljegyzésekkel függ össze, azt az író nem tudja megmondani, de inkább az utóbbi feltevéshez hajlik. A legmagasabb fokukról csak egy dolgot tanítanak: a Lipikák összefüggnek a Karmával, mert annak közvetlen Feljegyzői.1 V. STANZA - Folytatás 6. A LIPIKÁK KÖRÜLÍRJÁK A HÁROMSZÖGET, AZ ELSŐT, (a függőleges vonalat vagy az I. számot), A KOCKÁT, A MÁSODIKAT ÉS AZ ÖTSZÖGET (pentacle) A TOJÁSON (kör) BELÜL (a). EZ AZ „ÁT NE LÉPJ”-NEK NEVEZETT GYŰRŰ AZOK SZÁMÁRA, AKIK LESZÁLLNAK ÉS FELSZÁLLNAK (valamint azok számára is), AKIK, A KALPA ALATT, A „LÉGY VELÜNK” NAGY NAPJA FELÉ HALADNAK ELŐRE (b) . ÍGY ALAKULT AZ ARUPA ÉS A

RUPA (a Formanélküli Világ és a Formák Világa); EGY VILÁGOSSÁGBÓL HÉT VILÁGOSSÁG; A HÉT MINDEGYIKÉBŐL HÉTSZER HÉT VILÁGOSSÁG. A „KEREKEK” ÜGYELNEK A GYŰRŰRE A Stanza folytatja az Angyali Hierarchia Rendjeinek részletes osztályozását. A Négyes és Hetes csoportból árad ki az „elmeszülte" Tíz, Tizenkettő, Huszonegy, stb csoportja Valamennyi újra hetes, kilences, tizenkettes alcsoportra oszlik, és így tovább úgy, hogy az ember belekavarodik az égi seregek és lényeknek ebbe a végtelen felsorolásába; mindegyiknek megvan a maga határozott feladata a látható Kozmosz kormányzásában, ameddig ez létezik. (a) A Sloka első mondatának ezoterikus jelentése az, hogy a Lipikáknak nevezett lények, a Karmikus jegyzőkönyv-írók át nem léphető korlátot emelnek a személyes EGO és a szémélytelen ÉN (Self), az előbbinek Noumenon-ja és Szülő-forrása, között. Innen az allegória Körülírják a megnyilvánult anyagi világot

az „Át ne Lépj” GYŰRŰN belül Ez a világ (objectiv) jelképe az érzékcsalódás síkján sokra osztott EGY-nek, Ádi-nak (az „Első”), vagy „Eka”-nak (az „Egy”); és ez az Egy az összegyűjtő aggregátuma vagy összessége e látható világegyetem fő Teremtőinek vagy Építészeinek. A héber okkultizmusban nevük Achath, nőnemű, „Egy” és Echád* szintén „Egy”, de hímnemű. Az egyistent-imádók (monotheists) 1 A Szent és Titkos tudás jelképe az ókorban általában a Fa volt. Írást és feljegyzést is értettek rajta Innen a Lipika szó, az „írók”, vagy írnokok; a „Sárkányok”, a bölcsesség jelképei, akik a Tudás Fáit őrzik; a Hesperidák „arany” almafája; a Meru hegynek kígyó-őrzötte „Buja Fái” és növényzete. Juno, aki Jupiter egybekelésekor fát ad arany gyümölccsel, egy másik alakja Évának, aki Ádámnak almát nyújt át a Tudás Fájáról * A III. kiadásban: Achad 119 hasznukra

fordították (és most is hasznukra fordítják) a Kabbala mélységes ezotériáját, amennyiben a nevet, amelyen az Egy Legfelsőbb Lényeget ismerik, ennek megnyilvánulására, a Sephiroth-Elohim-re alkalmazzák, és ezt Jehovah-nak nevezik. Ez azonban teljesen önkényes, az ész és minden logika ellenére történik, mert az Elohim kifejezés többes számú főnév, azonos a CHIIM többesszámú szóval s gyakran ezzel össze is kötik.1 De ezenfelül az okkult metafizikában, helyesen szólva, két „Egy” van - az egyik a Feltétlenség és Végtelenség elérhetetlen síkján, amelyről elmélkedni nem lehet, és a Második „Egy” a Kisugárzások (Emanations) síkján. Az első Egy sem ki nem sugárzik, sem fel nem osztható, mert örök, feltétlen és változatlan A Második mindezt megteheti, mert úgyszólván az első Egynek visszatükröződése (ugyancsak a Logosz vagy Isvara az Érzékcsalódás Világegyetemében)2 Önmagából sugározza ki a hét Sugarat

vagy Dhyan-Chohan-okat - amint a felsőbb Sephirothháromság kisugározza az alsóbb hét Sephiroth-ot Más szóval a Homogén a Heterogén lesz, az „Ősatom" (Protyle) az Elemekre különböződik szét. Ezek azonban, hacsak vissza nem térnek eredeti Elemükbe, sohasem léphetik át a Laya-t, vagy zérópontot Innen az allegória. A Lipikák elválasztják a tiszta szellem világát (vagy síkját) az Anyag síkjától. Akik „leszállnak és felszállnak", - vagyis a testet öltő Monádok és a tisztulni törekvő emberek, akik felszállnak ugyan, de még nem érték el egészen a célt, csakis a „LégyVelünk” napon léphetik át az „Át-Ne-Lépj körét”. Ezen a napon szabadítja fel magát az ember a tudatlanság béklyóitól, és teljesen felismeri, hogy a személyiségén belül levő Egója - melyet tévesen sajátjának tartott - nincs elkülönítve az EGYETEMES EGO-tól (Anima SupraMundi). Ezzel az ember belemerül az Egy Lényegbe, hogy nemcsak

eggyé váljék „velünk” (a megnyilvánult egyetemes életekkel, amelyek „EGY” ÉLETET alkotnak), hanem hogy ezzé az életté legyen. Csillagászati szempontbál tehát, az „ÁT NE LÉPJ Gyűrű”, melyet a Lipikák a Háromszög, az Első Egy, a Kocka, a Második Egy és az Ötszög (Pentacle) köré rajzolnak, hogy ezeket az alakokat körülírják: újra csak magában foglalja a 31415 jelképét, vagyis a matematikai képletekben állandóan használt együtthatót (a π értéket), mert a mértani alakok itt a számjegyek helyett állanak. Általános filozófiai tanítás, hogy ez a gyűrű túl van azon az övön, amelyet a csillagászatban ködfolt-övnek neveznek Ez azonban épp oly téves felfogás, mint amilyen téves a Purána-i és más exoterikus írásokban a Devaloka világok és égboltozatok 1008 világának helyrajza és leírása. Tudjuk, hogy mind az ezoterikus, mind a világi tudományos tanítások szerint, olyan kiszámíthatatlan távolságban is

vannak világok, hogy a legközelebbinek fénye, - s ez épp most érkezett el a modern Kaldeusokhoz - valószínűen már jó ideje elhagyta fényforrását, amikor elhangzottak a szavak „Legyen Világosság”. De ezek a világok nincsenek a Devaloka síkon, hanem a Kozmoszunkban vannak. 1 A Sepher Jezirah-ban és másutt ez a mondat: „Achath-Ruach-Elohim-Chiim" azt mutatja, hogy Elohim a legjobb esetben is kétnemű, a nőnemű elem majdnem uralkodó, mert így hangzik: „EGY Ő (nőnemű), az Élet Elohimek Szelleme.” Amint fent már mondottuk, Achath nőnemű és Echád hímnemű, s mind a kettő EGY-et jelent (A III. kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 Ezt a metafizikai tanítást alig fejthetnénk ki jobban, mint ahogyan Subba Row „Bhagavad gîta" c. előadásaiban tette: „Múlaprakriti (Parabráhmam fátyola) a Logoszon (vagy „Isvara”-n) át működik, mint az egy energia. Parabrahmam az egy-lényeg, amelytől egy energia központ kel életre,

ezt itt Logosznak fogom nevezni . A keresztények az Igének hívják és ez az isteni Christos, aki örökké atyja kebelében van A buddhisták Avalôkitêsvaranak nevezik . Majdnem minden tanításban kialakították azt a gondolatot, hogy egy szellemi energia-központ létezik, amely meg nem született és örökkévaló. Ez a Pralaya idejében Parabrahman kebelében van, és a Kozmikus tevékenység idejében mint öntudatos energia-központ indul ki . ” Mert amint az előadó előrebocsátja, Parabrahman sem ez, sem az, sőt még nem is öntudat, mivel nem hozható összefüggésbe sem anyaggal, sem bármivel, ami feltételes. Sem Ego, sem Nem-Ego, de még Átma sem, hanem valóban: egyetlen forrása a létezés minden megnyilvánulásának és módjának. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben) 120 A vegyész az anyagi síkkal foglalkozik, s annak laya vagy zéró pontjáig hatol, és itt megakad. A természettudós vagy a csillagász billiókkal számolja a

mérföldeket a ködfoltokon túl, és azután ő is megakad. A félig beavatott okkultista azt képzeli, hogy ez a laya-pont olyan síkon létezik, amelyet, ha nem is fizikai, az értelem mégis felfoghat. De a teljesen Beavavatott tudja, hogy az „Át-Ne-Lépj” gyűrű nem hely, hogy távolsága nem is mérhető, de hogy mégis létezik a végtelenségnek feltétlenségében. A teljesen Beavatottnak e „Végtelenségé”-ben nincsen sem magasság, sem szélesség vagy vastagság, de minden megmérhetetlen mélység, mely a fizikaiból a „para-para-metafizikaiba” ér le. Mikor a „le” szót használjuk, a mélység lényegét értjük, - a „sehol és mindenütt”-et, nem pedig a fizikai anyag mélységét Ha gondosan átkutatjuk a népszerű vallások exoterikus és durván emberi alakba öltöztetett (anthropomorphic) jelképeit, akkor még ezekben is megtaláljuk homályos nyomát annak a tanításnak, amely a Lipikák őrizte „Át-Ne-Lépj” körben megtestesült.

Megtaláljuk így még a Visishtádwaita Vedanta felekezet tanításaiban is. Ez pedig egész Indiában a legszívósabban ragaszkodik az antropomorfizmushoz. Mert azt olvassuk a felszabadult lélekről, hogy: Miután Moksha-t (a boldogság állapota, a „Bandha-tól vagy a rabságtól való megszabadulás”) elérte, a PARAMAPADHA-nak nevezett helyen boldogságot élvez. Ez a hely nem anyagi, hanem Suddasattva-ból való (a lényeg, melyből Isvara - „az Úr” teste alakult), Ott a Muktá-k vagy a Jivatmá-k (Monád-ok), akik Moksha-t elérték, soha többé nincsenek alávetve sem az anyag, sem a Karma tulajdonságainak. De ha akarják, testet ölthetnek a Földön1, hogy a világgal jót tegyenek. E világból a Déva Yana-nak nevezett út vezet Paramapadha-ba, vagyis az anyagtalan világokba. Mikor valaki Mokshá-t elérte és a test meghal: „A Dzsiva (Lélek) Sukshma Sarira2-val a test szívéből a Brahmarandra-hoz a fej tetejébe megy, átvonulva Sushumna-n. Ez az ideg a

szívet a Brahmarandra-val köti össze A Dzsiva Brahmarandra-n tör át és a Napsugarakon át a Nap (Suryamandala) területére megy. Azután a Napnak egy sötét pontján át Paramapadha-ba tér. A Dzsiva-t útjában a jógával szerzett Magasztos Bölcsesség vezeti3 A Dzsiva így tovább halad Paramapadha-ba az Athivahika-k (hordozói az ő átmenetében) segítségével. Ezek Archi-Ahas Aditya, Pradzsapati stb. néven ismeretesek Az itt említett Archi-k tiszta lelkek stb stb” (Pundit Bhashyacharya F. T S Visishtadwaita Catechisma) Egyetlen egy Szellem sem lépte át soha ennek a gyűrűnek tiltott vonalát, a „Feljegyzőket” (Lipikák) kivéve, és egy sem fogja átlépni a következő Pralaya napjáig. Mert ez a határ elválasztja a végeset - bármennyire végtelen is az az ember szemében - a valójában VÉGTELEN-től Az említett „fel és leszálló” szellemek tehát azok „seregei”, akiket határozatlan kifejezéssel „Égi Lények”-nek nevezünk. A

valóságban egyáltalán nem azok A Létezés hierarchiájának magasabb világaiba tartozó lények, olyan mérhetetlenül magasztosak, hogy előttünk feltétlenül Isteneknek és együttvéve ISTEN-nek látszanak De mi, halandó emberek, is szükségképpen ilyennek látszunk a hangyának, amely saját képességeinek megfelelően okos1 Ezekről az önkéntes testöltésekről a mi tanításunkban mint Nirmánakája-król (az embert túlélő szellemi princípiumok) beszélünk. 2 Sukshma-sarira „álomszerű”, képzelet szőtte test. Ilyen testet öltenek az égi Hierarchia alsóbb Dhyaniai. 3 V. ö ezt az ezoterikus tanítást a „Pistis-Sophia”-ban (Tudás = Bölcsesség) talált gnosztikus tanítással Ebben az értekezésben Sophia Achamoth-ot úgy tüntetik fel, hogy útjában a Magasztos Világosság felé eltévedt a Káosz (anyag) vizeibe, és hogy Christos megszabadította, és az igazi ösvényre segítette. Jegyezzük meg, „Christos” a gnosztikusoknál a

személytelen princípiumot jelentette, a Világegyetem Atman-ját, és a minden emberi lélekben lakó Atma-t - nem Jézust; ámbár a British Museum-ban levő régi kopt kéziratokban a „Christos” nevet majdnem mindig „Jézus”-sal [A harmadik kiadásban ezenkívül: „és más nevekkel.”] helyettesítik 121 kodik. Ki tudja, a hangya talán szintén egy személyes Isten bosszuló kezének tartja a gyermek kezét, aki csintalanságból egy pillanatban szétrombolja a hangyabolyt, sok hét munkáját hosszú évek a rovarok időszámításában. A hangyának ez nagyon fájhat, a gondviselés és a bűn kapcsolatának tulajdoníthatná a meg nem érdemelt szerencsétlenséget, és épp úgy, mint az ember, azt gondolhatná, hogy ez ősszülője bűnének következménye. Ki ismeri az igazat? Ki tudná bizonyítani vagy tagadni ezt? Korunk legnagyobb önhittsége: állítani, hogy az egész Naprendszerben rajtunk kívül nincsenek gondolkodó és értelmes lények, az

emberi síkon. A tudomány jogosan csak azt állíthatja, hogy nincsenek láthatatlan Értelmek, amelyek ugyanolyan feltételek közt élnek, mint mi. De azt már nem tagadhatja teljesen, hogy létezhetnek világok a világokon belül, egészen más feltételekkel, mint amelyek a mi világunk természetét alkotják. Azt sem tagadhatja, hogy lehetséges bizonyos korlátozott közlekedés1 egyes ilyen világok, és a mi világunk között. A legmagasabb világokba tartozik, amint tanítják, a tisztán isteni Szellemek hét rendje; a hat alsóbba olyan hierarchiák tartoznak, amelyeket az emberek alkalomadtán láthatnak és hallhatnak, s ezek érintkeznek is földi ivadékaikkal. Ez az ivadék felbonthatatlanul van velünk összekötve, mert minden emberi princípiumnak közvetlen forrása ezeknek a nagy Lényeknek természetében van. Ők látnak el a megfelelő láthatatlan elemekkel, amelyek bennünk vannak A fizika tudománya továbbra is foglalkozhat az élő lények élettani

szervezetével (mechanism), és folytathtja eredménytel kísérleteit, hogy érzelmeinket, észleléseinket szerves hordozóik működésére vezesse vissza. Különben is, amit ezen a téren valaha el lehet érni, azt már elérték, és a tudomány tovább nem mehet. Áthághatatlan fal előtt áll, és erre rajzolja azt, amit nagy élettani és lélektani felfedezéseknek tart. De ezek mindegyikéről be fog bizonyulni később, hogy nem ér többet egy tudományos képzeletből és érzékcsalódásból szőtt pókhálónál A fiziológia tudománya csak fizikai formánk szöveteit elemezheti és kutathatja.2 A bennük levő magasabb hat príncípium örökre ki fogja kerülni az olyan lélektől vezetett kezet, mely céltudatosan mellőzi és visszautasítja az Okkult Tudományt A „LÉGY VELÜNK Nagy Napja” tehát olyan kifejezés, melynek egyetlen érdeme szószerinti fordításában rejlik. Nem könnyű jelentését olyan közönségnek felfedni, mely az okkultizmus

misztikus tanítását, vagyis még inkább, az Ezoterikus Bölcsesség vagy „Budhizmus” tanítását nem ismeri. A fenti kifejezés e tanítás sajátságos kifejezése, és a be nem avatott számára éppen olyan homályos, mint az egyiptomiak elnevezése Az egyiptomiak ugyanezt a Napot a „JÖJJ-HOZZÁNK Napnak”3 nevezték. Ez azonos az előbbi kifejezéssel, bár jobb volna, ha a 1 A legnagyobb európai származású filozófus, Immanuel Kant, biztosít arról, hogy ilyen érintkezés semmiképp sem valószínűtlen. „Bevallom, hogy nagyon is hajlandó vagyok azt állítani, hogy a világban Anyagtalan természetek léteznek, és saját lelkemet ezeknek a lényeknek osztályába helyezem Nem tudom, hol s mikor, de valamikor be fogják bizonyítani, hogy az emberi lélek még ebben az életben is felbonthatatlan összeköttetésben áll a szellemvilág valamennyi anyagtalan természetével, hogy kölcsönösen hat ezekre és benyomásokat kap ezektől.” (Träume eines

Geistersehers; idézve C C Masseynek Hartmann: Spiritismus c könyvéhez írt előszavában) Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben 2 Mindaz, amit a modern fiziológiai kutatás pszichológiai problemákkal kapcsolatban felderített, és amit a dolgok természeténél fogva még felderíthetett volna az, hogy minden gondolatot, érzést és indulatot bizonyos idegmolekuláknak más és más elrendezése kísér. Büchner, Vogt és hozzájuk hasonló más tudósok szerint a gondolat a molekulák mozgása; ebből szükségszerűleg az következik, hogy szubjektív öntudatunk tényét teljes elvontságnak tekintsük (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 3 L. Paul Pierret, Le Livre des Morts: „Le Jour de Viens á nous” cest le jour oú Osiris a dit au Soleil: Viens! Je le vois rencontrant le Soleil dans 1Amenti.” (XVII fej 61 o) A Nap itt a Logosz (vagy Christos vagy Horus helyett áll, mint központi Lényeg összefoglaló értelemben, és mint a kiáradt Lények

lényege, amelyek állagban (substance) különböznek ugyan, de lényegben nem. Amint a Bhagavad gîta előadója mondja: „nem kell azt gondolnunk, hogy a Logosz az egyetlen energia központ, melyet Parabrahm megnyilvánított; számtalan más központ is van . és számuk majdnem végtelen Parabrahman kebelében” Innen erednek a „Jöjj Hozzánk Napja” és „Légy velünk Napja” stb. kifejezések Amint a négyzet a Négy szent Erőnek vagy Hatalomnak - a Tetraktys-nak - jelképe, úgy a Kör mutatja a határt a Végtelenben; ezt sem ember, még szellemileg sem, sem Déva, sem Dhyan-Chohan nem lépheti át. A ciklikus fejlődés idebe alatt „leszállók és felszállók” Szellemei 122 „légy” igét ebben a jelentésben inkább a „Maradj” vagy „Pihenj-velünk” kifejezések akármelyikével helyettesítenénk, mert a kifejezés a PIHENÉS-nek arra a hosszú időszakára vonatkozik, melyet Paranirváná-nak nevezünk. Az egyiptomi szertartások exoterikus

magyarázata szerint minden elhunytnak lelke - a Főpaptól kezdve a szent bikáig, Ápiszig - Osiris-szá lett, osirizálódott. Csakhogy a Titkos Tanítás mindig azt tanította, hogy minden Monád csak létezésének 3000 ciklusa után osirizálódik igazán Ez tehát erre az esetre is áll A „Monád”-nak, mely a „Hét”-nek természetéből és tulajdon Lényegéből született (legmagasabb princípiumát közvetlenül a Hetedik Kozmikus Elem zárja magába), meg kell tennie hetes körforgását a Létezés és formák Ciklusán végig, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig, és azután megint az embertől az Istenig. Paranirvana küszöbén újra felveszi eredeti Lényegét, és újra a Feltétlenné válik. a „vasövű világot” csupán azon a napon fogják átlépni, amelyen Paranirvana küszöbéhez közelednek. Ha ezt elérik, pihenni fognak Parabrahman vagyis az „Ismeretlen Sötétség” kebelében, s azután ez valamennyiük számára Világosság lesz - az

egész Mahapralaya, a „Nagy Éjszaka”, vagyis 311.040000000000 évi Brahman-ba való elmerülés időszaka alatt. A „Légy-velünk-Napja” ennek a nyugalomnak időszaka, vagyis Paranirvána A „Jöjj el hozzánk Nap” különös kifejezésre vonatkozó egyéb adatok végett 1. még Viscount de Rougé „The Funerary Ritual of the Egyptians” című könyvét. Ez a nap megfelel a keresztényeknél az utolsó ítélet napjának, amelyet vallásuk olyan durván anyagiasított. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 123 VI. STANZA VILÁGUNK NÖVEKEDÉSE ÉS KIBONTAKOZÁSA 1. A KÖNYÖRÜLET ÉS TUDÁS ANYJÁNAK (a), KWAN-YIN-NEK1, A KWAN-YINTIEN-BEN (b), SZÉKELŐ KWAN-SHAI-YIN „HÁRMASSÁGÁNAK" HATALMÁNÁL FOGVA, FOHAT AZ Ő NEMZEDÉKÜK LEHELETE, A FIAKNAK FIA, MIUTÁN ELŐHÍVTA AZ ALSÓBB MÉLYSÉGBŐL (káosz) SIEN-TCHAN (a mi Világegyetemünk) KÉPZELETBELI FORMÁJÁT ÉS A HÉT ELEMET: (a) A Könyörület és Tudás Anyját, Kwan-Shai-Yin

„hármasságá"-nak nevezik, mert metafizikai és kozmikus korrelációiban ő a Logosz-nak az „Anyja, Felesége és Leánya”. A későbbi teológiai fordításokban ő lett az „Atya, Fiú és (a nőnemű) Szent Lélek” - a Sakti vagy Energia - a háromnak a Lényege. Így a Vedantisták ezotériájában Daiviprakriti, - Esvara a Logosz2 által megnyilvánult Világosság - egy s ugyanakkor a Logosznak, vagy Parabrahm Igéjének az Anyja és Leánya is. A transz-himalájai tanításokban pedig - a jelképes és metafizikai teogónia hierarchiájában - ő „az ANYA”, vagyis az elvont, eszményi anyag: Mulaprakriti, a Természet Gyökere. Metafizikai szempontból Ádi-Bhúta-nak korrelációja, amely a Logoszban, Avalokitéswâra-ban nyilvánult meg. És a tisztán okkult és kozmikus szempontból ő Fohat3, „a Fiúnak Fia”, a kétnemű (androgynous) energia, mely ebből a „Logosz Világosságá”-ból származik, és a tárgyszerű (objective) Világegyetem

síkján mint a rejtett és mint a megnyilatkozó Villamosság nyilvánul meg, - s ez az ÉLET. (b) Kwan-Yin-Tien annyit jelent, mint a „Hang dallamos mennyországa”, Kwan-Yin hajléka, vagy szószerint az „Isteni Hang”. Ez a „Hang” rokonértelmű kifejezés az Igével vagy a Szóval: „Beszéd”, mint, a gondolat kifejezése. Itt ráakadunk a Bath-Kol héber szó öszszefüggésére, sőt talán eredetére is Bath-Kol „az Isteni Hang leánya” vagy az Ige, vagy a hím- és női Logosz, a „Mennyei Ember”, vagy Adam Kadmon, aki egyszersmind Sephira is. Biztos, hogy ezt a hindu Vâch, a Beszéd vagy a Szó istennője, előzte meg. Mert Vâch Brahmâ-nak lánya és női fele, amint mondottuk, olyan valaki, akit „az istenek nemzettek” éppúgy, mint Kwan Yin és Isis (aki szintén lánya, felesége és nővére Osirisnek) és még más istennők, a nőnemű Logosz, úgyszólván a Természetben levő ható erőknek istennője, a Szó, a Hang (Voice or Sound) és a

Beszéd. Ha Kwan Yin a „dallamos Hang”, akkor Vâch a „dallamos tehén, amely, mint Anya-Természet, tej helyett táplálékot és vizet adott” (a nőnemű princípium) - „amely ellátást és táplálékot nyújt” A teremtés munkájában a Pradzsapatinak társa Hím- és nőnemű, ad libitum (tetszés szerint); ilyen Ádám és Éva. Ő Aditi-nek egyik formája mely az Éternél magasabb princípium - ő egyik formája Akâsa-nak, s ez a Természet összes erőinek összefoglalása (synthes). Tehát mindkettő, Vâch és Kwan-Yin, az Okkult hangnak 1 Ezt a Stanzát a kínai szövegből fordítottuk és megtartottuk az eredeti kifejezéseknek megfelelő neveket. Az igazi ezoterikus neveket nem adhatjuk, mert csak megzavarná az olvasót A brahmani tanításban nincsenek a megfelelő kifejezések Vâch, úgy látszik, több tekintetben megközelíti a kínai Kwan Yin-t, de Indiában nincsen az a rendszeres Vâch-tisztelet e név alatt, mint amilyen a Kwan Yin-tisztelet

Kínában. Soha exoterikus vallásrendszer nem fogadott el nőnemű teremtőt és így a népszerű vallások kezdetétől fogva úgy tekintettek a nőre és úgy bántak a nővel, mint aki alantasabb a férfinél. Csupán Kínában és Egyiptomban volt egyenrangú Kwan-Yin és Isis a hímnemű istenekkel. Az ezotéria nem veszi figyelembe a két nemet Legmagasabb istensége nemnélküli és alaktalan, sem Atya, sem Anya. Első meg nyilvánult lényei, égiek és földiek egyaránt, csak lassanként lesznek kétneműekké (androgynous), hogy végül két határozott nemre váljanak szét (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van, és ezzel kezdődik a Stanza magyarázata.) 2 The Theosophist, February, 1887. 305 o First lecture on the Bhagavad gîta 3 Az előadó a 306. lapon mondja: „a fejlődés a Logosz értelmi energiájából indul ki, nem csak a Mulaprakriti-be zárt hatóerők következtében. A Logosznak ez a Világossága az összekötő láncszem az objektív anyag

és Esvara (vagy a Logosz) szubjektív gondolata között Több buddhista könyv Fohat-nak nevezi Csupán ezzel az egy eszközzel dolgozik a Logosz”. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 124 (sound) mágikus potenciája a Természetben és az Éterben. Ez a „Hang” hívja elő a Káoszból és a Hét elemből Sien-Tchan-t, a Világegyetemnek képzelet-szőtte alakját. Így a Manu-ban Brahmát (a Logosz is) úgy ábrázolják, hogy testét két részre: hím és nőre osztja. A női felében, Vâch-ban teremti Viradzs-ot, aki saját maga, vagyis újra csak Brahmâ. Tudós vedanta okkultista erről az „istennőről” szólván megmagyarázza, miért nevezik Esvara-t (vagy Brahmâ-t) Igé-nek, vagy Logosznak, és hogy tulajdonképpen miért is hívják Sabda Brahmam-nak, Ezt mondja: „A magyarázatom egészen misztikusnak fog látszani, de ha misztikus is, óriási a jelentősége, ha helyesen értik. Régi iróink azt mondták, hogy négyféle Vâch van (Lásd

a Rig Védá-t és az Upanishad-okat.) Vaikhari-Vâch az, amit kiejtünk A Vaikhari-Vâchnak valamennyi fajtája a Madhyama, azután Pasyanti és végül a Para-alakjában1 létezik Ezt a Pranavat azért nevezik Vâch-nak, mert a nagy Kozmosz négy princípiuma Vâch e négy alakjának megfelel. Az egész megnyilvánult Naprendszer pedig Sukshma formájában, a Logosz világosságában vagy energiájában van meg, mert a Logosz energiája felfogódik, és átvivődik a kozmikus anyagra Az egész Kozmosz tárgyszerű formájában Vaikhari-Vâch, a Logosz világossága a Vâchnak Madhyama formája, a Logosz maga a Pasyanti formája és Parabrahm a Para formája vagy aspektusa. Ennek a magyarázatnak megvilágításában iparkodnunk kell megértenünk a különféle filozófusokat, akik azt állították, hogy a megnyilvánult Kozmosz az Ige, mely mint Kozmosz nyilvánult meg.” (Lásd a Bhagavadgita-ról szóló fent említett előadást) VI. STANZA - Folytatás 2. A GYORS ÉS

RAGYOGÓ LÉTREHOZZA A HÉT LAYA2 (a) KÖZPONTOT, AMELYEKEN A „LÉGY VELÜNK” NAGY NAPIG SEMMI SEM GYŐZEDELMESKEDIK, ÉS ELHELYEZI A VILÁGEGYETEMET EZEKEN AZ ÖRÖK ALAPOKON, KÖRÜLVEVÉN SIEN-TCHANT-T AZ ELEMI CSÍRÁKKAL (b). (a) A hét Laya központ a hét Zérópont. A Zéró kifejezést olyan értelemben használjuk, mint a vegyészek. Azt a pontot jelöljük meg vele, ahol az ezotériában a megkülönböződés számítása kezdődik. A Központokból indul ki az elemek megkülönböződése, amelyek Naprendszerünk szervezetébe lépnek E központok mögött sejteti velünk az ezotérikus filozófia az Élet és Világosság „Hét Fiá”-nak, a hermetikus és valamennyi más filozófia hét Logoszának, halvány metafizikai körvonalait. Gyakran felvetették a kérdést, hogyan határozhatók meg szabatosan Fohat erői és tevékenységei, mivel látszólag azokat az erőket és tevékenységeket fejti ki, melyeket a népszerű vallásokban a személyes Istennek

tulajdonítanak. A választ éppen most adtuk meg az V Stanza Magyarázatában Amint a „Bhagavadgita-ról szóló előadások” helyesen kifejezik: „Az egész Kozmosznak szükségszerűen léteznie kell abban az Egy Energia Forrásban, amelytől ez a világosság (Fohat) kiárad.” Akár hétnek, akár csupán négynek vesszük is a Kozmosz és az ember princípiumait, a fizikai Természetben levő, és a Természet erőinek száma hét Ugyanez a tekintély állítja, hogy „Pradzsna, vagyis a felfogó képesség (capacity of perception) hétféleképen nyilvánul meg, az anyag hét állapotának megfe- 1 Madhya, olyasmire alkalmazzák, aminek kezdete és vége ismeretlen, és Para végtelent jelent. Ezek a kifejezések mind a végtelenségre és az idő elosztására vonatkoznak. 2 A szanszkrit Laya szótól, az anyagnak az a pontja, ahol minden megkülönböződés megszűnt. 125 lelően,” (Personal and impersonal God)*. Mert „amint az emberi lény hét

princípiumból áll, úgy a Naprendszerben is a megkülönböződött anyag hét különböző állapotban fordul elő.” Így van ez Fohat-tal1 is. Ő Egy és Hét, és a Kozmikus síkon ott van Ő az összes olyan megnyilvánulásban, amilyen a világosság, a hő, a hang, a vonzás stb, és Ő a VILLAMOSSÁG szelleme, ez pedig a Világegyetem ÉLETE. Mint elvontságot (abstraction) az EGY ÉLET-nek nevezzük; mint tárgyiasult (objective) és látható Valóságról, hetes megnyilvánulási fokozatról beszélünk Ez a megnyilvánulás a legfelsőbb fokon az Egy felismerhetetlen KAUZALITÁS-sal kezdődik, és mint az Anyag minden atomjában benne rejlő, Mindenütt-jelenlevő Elme és Élet végződik. A tudomány azt mondja, hogy ezt az Életet nyers anyag, vak erő és értelem nélküli mozgás fejlesztette. Az Okkultisták ellenben értelmes TÖRVÉNY-re és érző ÉLET-re utalnak, és hozzáteszik, hogy Fohat mind ennek vezető Szelleme De ő mégsem személyes Isten, hanem

azoknak a mögötte rejlő, más Erőknek kisugárzása, amelyeket a keresztények Istenük „Hírnökei”-nek hívnak. (Ez az Isten valójában csak az Elohim, vagy helyesebben egy a Hét Teremtő közül, kiket Elohim-oknak neveznek.) Mi pedig: „az Élet és Világosság legelső Fiai Hírnökének” hívjuk. (b) Az „Elemi Csírák” a Tudomány Atomjai és Leibnitz Monádjai. Ezekkel tölti be Fohat Sien Tchan-t (a „Világegyetem”) Tien-Sin-ből (az „Elme Mennyországa” vagy szó szerint: az, ami feltétlen). VI. STANZA - Folytatás 3. A HÉT (elem) KÖZÜL - ELŐSZÖR EGY MEGNYILVÁNULT, HAT REJTETT; KETTŐ MEGNYILVÁNULT - ÖT REJTETT; HÁROM MEGNYILVÁNULT - NÉGY REJTETT; NÉGY LÉTREJÖTT - HÁROM REJTVE MARADT; NÉGY ÉS EGY TSAN (törtrész) FELFEDETT - KÉT ÉS EGY FÉL REJTETT; HAT MAJD MEGNYILVÁNUL - EGY FÉLRETEVŐDIK (a). VÉGÜL HÉT KIS KERÉK FOROG; EGYIK SZÜLI A MÁSIKAT (b) (a) Ezek a Stanzák ugyan az egész Világegyetemre vonatkoznak, egy-egy

Mahâpralaya (egyetemes pusztulás) után, mégis ez a mondat analógiásan Földünk legelső (noha összetett) Hét Elemének fejlődésére és végső kialakulására is vonatkozik, amint ezt az Okkultizmus minden tanítványa észreveheti. Ezekből most négy elem már teljesen megnyilvánult Az ötödik - Éter - csak részben nyilvánult meg, mert még alig vagyunk a Negyedik Kör második felében. Az ötödik elem tehát csak az ötödik körben nyilvánul meg teljesen A világok, beleértve a mienket is, mint csírák eredetileg természetesen az EGY Elemből fejlődtek ki, amikor ez a második állapotában volt, (az „Atya-Anya”, a megkülönböződött Világlélek; ez azonban nem az, amit Emerson „Over-Soul”-nak nevez). Nevezzük akár a modern tudomány szerint kozmikus pornak és tűzködnek, vagy mint az Okkultizmus - Akâsa-nak, Dzsivátma-nak, isteni asztrális fénynek vagy „Világ-Lélek”-nek. De a fejlődésnek ezt az első állapotát, megfelelő idő

múlva, a következő állapot követte. Sem világot, sem égi testet nem lehetett volna felépíteni a tárgyi (objective) síkon, hacsak az elemek már eléggé meg nem különböződtek volna a Laya-ban pihenő eredeti Ilus-ukból. A Laya kifejezés rokonértelmű a Nirvana-val. Valójában minden állagnak nirvanai feloszlása ez, mikor is az állagok egy-egy * Subba Row: Five Years of Theosophy, „Personal and impersonal God.” (The Theosophist, IV kötet, 1883. február 195 old) 1 „Fohat”-nak több jelentése van. (Lásd V Stanza Magyarázatát és alább) „Az Épitők Építőjé”-nek nevezik, mert az Erő, amelyet megszemélyesít, alkotta Hetes láncunkat 126 életciklus után eredeti állapotuknak nyugalmába (latency) elmerültek. Ez az árnyéka annak a ragyogó, de test nélküli anyagnak, amely volt, a nemlegesség (negativeness) birodalma, melyben a Világegyetem tevékeny erői szunnyadó állapotban vannak, nyugalmuk időszaka alatt. Ha elemekről van

szó, állandóan szemükre vetik a Régieknek, hogy „egyszerűeknek és felbonthatatlanoknak gondolták őket”.1 Ez újra igazolatlan állítás Semmi esetre sem érheti ez a vád a beavatott régi filozófusokat, hiszen ők találtak ki kezdettől fogva allegóriákat és vallási mítoszokat. Ha nem ismerték volna Elemeik különnemű voltát (Heterogeneity), akkor nem személyesítették volna meg a Tüzet, Levegőt, Vizet, Földet és az Étert. Kozmikus isteneik és istennőik nem lettek volna megáldva annyi utóddal, oly számos fiúval és leánnyal. Ezek mind elemek, amelyek valamennyien a megfelelő Elemtől és Elemben születtek. Az alkímia és az okkult jelenségek még elméletben is, érzékcsalódás és tőrbeejtés lettek volna, ha a Régiek nem ismerték volna minden egyes elem lehetséges erőit, korrelatív tevékenységét és tulajdonságát, amelyek a Levegő, Víz, Föld - de még a Tűz összetételében is közreműködnek. A Tűz még ma is terra

incognita (teljesen ismeretlen) a modern tudomány előtt. Mozgásnak, fényés hőfejlődésnek, égésállapotnak nevezi, - tehát röviden: külső megnyilvánulásaiból határozza meg, és nem ismeri mivoltát. De a modern tudomány, úgy látszik, nem vesz figyelembe valamit, tudniillik azt, hogy kezdetben bármennyire megkülönböződtek is ezek az egyszerű kémiai atomok, mégsem voltak azok az összetett testek, amelyeket a tudomány ma ismer Ezeket az atomokat nevezte az ősrégi filozófia: „tulajdon Szülőik teremtőinek”; tulajdon anyjuk atyáinak, fivéreinek, férjeinek; s ezeket az anyákat megint tulajdon fiaik leányainak, mint például Aditi-t és Daksha-t. Sem a Víz, sem a Levegő, sem a Föld (általános kifejezés szilárd testekre) nem léteztek jelen alakjukban, és ők az anyag azon három halmazállapotát képviselték, melyeket egyedül ismer el a tudomány. Ezek ugyanis mind – még a tűz is – a teljesen kialakult bolygók légkörétől már

átalakított (recombined) termékek, úgy hogy a Föld kialakulásának első időszakaiban egészen sui generis (sajátos) dolgok voltak. S miután a Naprendszerünkben uralkodó feltételek és törvények teljesen kialakultak, továbbá Földünk, valamint minden más bolygó légköre, hogy úgy mondjam, a saját olvasztó tégelyévé vált, az Okkult Tudomány azt tanítja, hogy a térben állandó csere folyik a molekulák, helyesebben az atomok között, egymással korrelációba lépnek, és így minden bolygón megváltoztatják egyenértékű Történelemelőtti őseink árnyai viszonozhatnák a bókot a modern természettudósoknak, most amikor a vegytan új felfedezései William Crookes F. R S-t annak elismerésére indították, hogy a tudomány még ezer mérföldnyire van attól, hogy megismerje a legegyszerűbb molekulák összetett voltát Tőle halljuk, hogy terra incognita (teljesen ismeretlen) a vegytanban egy igazán egyszerű, teljesen egynemű (homogenous)

molekula. Azt kérdi: „Hol kell meghúznunk a határvonalat, nincsen-e kivezető út ebből a helyzetből? Annyira meg kell-e szigorítanunk az elemek vizsgálatát, hogy csak 60 vagy 70 jelentkező mehessen át rajta, vagy ki kell-e tárnunk a vizsga kapuit oly szélesre, hogy a felvételek számát csupán a jelentkezők száma korlátozza?” És azután a tudós kémikus meglepő példákat hoz fel. Azt mondja: „Vegyük az ittrium esetét Megvan a határozott atomsúlya, minden tekintetben egyszerű testhez hasonlóan viselkedik, tehát mint elem, amelyhez ugyan hozzáadhatunk valamit, de semmit el nem vehetünk. S mégis ez az ittrium, ez az egyneműnek tartott egész, ha bizonyos módon felbontjuk, egymással nem egészen azonos részekre bomlik, amelyek tulajdonságaik fokozataiban eltérők. Vagy vegyük a didymium esetét. Ez olyan test, mely az elem minden ismert tulajdonságát bírja Nagynehezen el tudták választani tulajdonságaiban hozzá nagyon közel álló más

testektől, és e válságos folyamat közben igen szigorú kezelésnek és pontos vizsgálatnak vetették alá. De jött egy másik vegyész, és ezt a már egyneműnek tartott testet a frakcionálás sajátod eljárásával két testre bontotta fel: a praseodymiumra és a neodymiumra. Ezek némi tekintetben eltérnek egymástól Sőt mi több, még most sem vagyunk biztosak abban, hogy a neodymium és a praseodymium egyszerű testek-e? Ellenkezőleg, ezek is az oszthatóság jeleit mutatják. Ha tehát valamely elemnek tartott testről a megfelelő kezelés után kiderítjük így, hogy eltérő molekulákból áll, akkor joggal kérdezhetjük, nem lehetne-e hasonló eredményre jutni más elemeknél is, sőt talán valamennyi elemnél, csak meg kell találnunk az eljárást. De még azt is kérdezhetnénk, hol áll meg ez a szétválasztó folyamat, - folyamat, mely természetesen különbségeket tételez fel minden fajtának egyéni jellegű molekulái között És ezeknél az

egymást követő szétválasztásoknál természetesen olyan testekre akadunk, melyek mind jobban és jobban hasonlítanak egymáshoz.” (Presidential address before the Royal Society of Chemists, March 1888) - A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van. 1 127 alkatrészeiket. Néhány tudós, még pedig a legnagyobb fizikusok és vegyészek közül, már kezdi sejteni ezt a tényt. Az Okkultisták ősidők óta ismerték A spektroszkóp (külső bizonyíték révén) csupán a valószínű hasonlóságot mutatja ki a földi és csillagi anyag között Többet nem tehet. Nem mutathatja ki, vajon az atomok éppen úgy és épp olyan feltételek mellett vonzzák-e egymást, mint állítólag a mi bolygóink atomjai fizikai és kémiai értelemben. Elhihetjük azt, hogy a hőmérséklet fokozatai, az elgondolható legmagasabb foktól a legalacsonyabbig, az egész Világegyetemben és az egész Világegyetem számára egy és ugyanazok De - eltekintve a feloszlástól és újra

egyesüléstől - a sajátosságok minden bolygón különbözők S így atomok olyan új létformákat alkotnak, amelyekről a fizikai Tudomány nem is álmodik, és amelyeket fel nem ismerhet. Amint azt a „Five Years of Theosophy” (242 oban) már kifejeztük, az üstökös-anyag lényege pl „teljesen eltér azoktól a vegyi és fizikai tulajdonságoktól, amelyeket a föld legnagyobb vegyészei és fizikusai ismernek". Ennek az anyagnak természete is változik bizonyos módon, amikor légkörünkön sebesen áthalad. Így nem csak bolygóink elemei, de még a Naprendszerben levő valamennyi testvérének elemei is, épp annyira különböznek összetételükben egymástól, mint a Naprendszerünk határán túl fekvő kozmikus elemektől.1 Ezért a mi elemeinket nem vehetjük alapul, mikor azokat más világok elemeivel hasonlítjuk össze2 Eredeti, szűzies állapotában az Örök Anya kebelébe zárva, minden atom, ha az Anya birodalmának küszöbén kívül születik,

folytonos szétkülönbözésre van ítélve. „Az Anya alszik, de mégis mindig lélegzik” És minden lélegzése kiküldi proteusi termékeit a megnyilvánulás síkjára. Ezeket a kiáradás hulláma magával ragadja, Fohat szétszórja, és a mi bolygónk vagy más bolygó légköre felé, vagy azon túl hajtja Ha ebbe egyszer belejutott, akkor az atom el van veszve. Eredeti tisztasága örökre elveszett, ha csak a sors ki nem ragadja egy „Kiömlő áramba” („a current of Efflux”) vivén. (Ez okkult kifejezés, és teljesen más folyamatot jelent, mint a szó köznapi értelme.) Ekkor újra a határszélre kerülhet, ahol egykor elveszett, és ha nem a felső térbe, hanem a belső térbe menekül, a differenciális egyensúly állapotába jut, és szerencsésen újra felszívódik (re-absorbed). Ha igazán képzett okkultista-alkimista leírná „Egy atom életét és kalandjait”, ezzel biztosan magára vonná a modern vegyész legnagyobb megvetését, de talán

utólag háláját is.3 Akárhogy is legyen, „Az Atya-Anya Lehelete hideg és ragyogó, amikor kiárad és forró és romlott lesz, hogy újra lehűljön, és a benső Tér örökkévaló kebelében megtisztuljon", mondja a Magyarázat. Az ember hideg, tiszta levegőt szív be a hegy tetején, és mikor kileheli, az tisztátalan, meleg és átalakult. 1 Ezt ugyanaz a tudós ugyanabban az előadásában újra megerősíti. Idézi Clerk Maxwell-t, aki azt mondja: „az elemek nem feltétlenül egyneműek (homogeneous)” Továbbá azt írja: „Nehéz közbeeső változatoknak kiválasztását és kirekesztését elgondolnunk, mert hova mehettek ezek a kiküszöbölt molekulák, ha – amint okunk van hinni – az állócsillagok hidrogénje stb. minden tekintetben a mienkkel azonos molekulákból van összetéve.” És hozzáfűzi: „Elsősorban kétségbe vonhatjuk ezt a feltétlen molekuláris azonosságot, mert következtetésünkben eddig nem volt más segédeszközünk,

csak a spektroszkóp Ezzel szemben elfogadott tétel, hogy két test spektrumát csak úgy lehet pontosan összehasonlítani és megkülönböztetni, ha azokat azonos hőmérséklet, nyomás és minden egyéb fizikai feltétel mellett vizsgáljuk meg. Határozottan láttunk a Nap spektrumában sugarakat, amelyeknek azonosságát megállapítani nem tudtuk.” 2 Minden világnak meg van a maga Fohatja, aki saját hatáskörében mindenütt-jelenlevő. De annyi Fohat van, amennyi világ. Mindegyik megnyilvánulása erejében és fokaiban különböző Az egyéni Fohatok Egy Egyetemes Gyűjtő (Collective) Fohatot alkotnak. - Ez az aspektus-Lénye az egy feltétlen Nem-Lénynek, s ez az abszolút Létezés (Be-Ness), „Sat”. Azt mondják, hogy „Minden Manvantara alatt millió és billió világ jön létre” Ennélfogva sok olyan Fohatnak kell lennie, akiket tudatos és értelmes Erőknek tartunk Ez kétségtelenül a tudományos elmék nagy bosszúságára (disgust) szolgál.

Mindazonáltal az okkultisták - mert erre alapos okuk van - minden természeti erőt az anyag valódi, noha érzékfeletti állapotának tartanak, és azt állítják, hogy ezeket az erőket olyan Lények, akik a megfelelő érzékekkel rendelkeznek, észlelhetik is. 3 Valóban, ha elképzeljük, hogy van ilyen vegyész, akinek még intuíciója is volna, akkor bátorsága talán jutalmat aratna, ha egy pillanatra kilépne a szorosan vett „egzakt tudomány” szokásos kerékvágásából, amint ezt a régi alkímisták tették. 128 Mivel minden bolygónak magasabb légköre a szája és az alsóbb a tüdeje - így a mi bolygónk embere csupán az „Anya hulladékát” leheli be, s ezért a „végzete, hogy tőle meghaljon”.1 (b) A folyamat, amelyre úgy hivatkozunk, hogy „a kis kerekek közül egyik szüli a másikat” fentről számítva a hatodik világban megy végbe, és az egész megnyilvánult Kozmosz leganyagiasabb világának síkján - a mi földi síkunkon.

Ez a „Hét Kerék” a mi bolygóláncunk (lásd az 5. és 6 sloka magyarázatát) „Kerekek”-en általában a különféle gömböket és erőközpontokat értenek Ezek azonban itt a mi hetes gyűrűnkre (Ring)2 vonatkoznak VI. STANZA - Folytatás 4. AZ IDŐSEBB KEREKEK HASONLATOSSÁGÁRA ÉPÍTI, S AZ EL NEM PUSZTULÓ KÖZPONTOKON HELYEZI EL AZOKAT (a). HOGYAN ÉPÍTI AZOKAT FOHAT? ÖSZSZEGYŰJTI A TÜZES PORT GÖMBÖKET ALKOT A TŰZBŐL, ÁTFUT RAJTUK ÉS KÖRÜLÖTTÜK, ÉLETET ÖNTVE BELÉJÜK, AZUTÁN MOZGÁSBA HOZZA AZOKAT, EGYESEKET ERRE, MÁSOKAT ARRA. HIDEGEK - MELEGÍTI AZOKAT SZÁRAZAK - MEGNEDVESÍTI AZOKAT RAGYOGNAK - LEGYEZI ÉS LEHŰTI AZOKAT (b). ÍGY CSELEKSZIK FOHAT AZ EGYIK VIRRADATTÓL A MÁSIKIG, HÉT ÖRÖKKÉVALÓSÁGON ÁT3 (a) A Világokat „idősebb Kerekek hasonlatosságára” építik, tudniillik az előbbi Manvantara-kban létezett, és Pralaya-ba átment, Kerekek hasonlatosságára, mert a Kozmoszban mindennek, - a Napnak és a fűben mászó

szent-jános bogárnak egyaránt - születésére, növekedésére és pusztulására EGY a TÖRVÉNY. A tökéletesedés munkája, minden új megnyilvánuláson keresztül, szüntelenül tart, de az állag-anyag (Substance-Matter) és az erők egy és ugyanazok. És ez a TÖRVÉNY minden bolygón alsóbbrendű és különféle törvényekben működik Az „el nem pusztuló Laya Központok” nagyon fontosak, és jelentésüket teljesen meg kell értenünk, ha tiszta fogalmat akarunk alkotni az Ősi Kozmogóniáról, amelynek elméletei most az okkultizmusba mennek át. Egy dolgot már most megállapíthatunk A világok nem épültek sem a Laya központokon, sem azok felett, sem a Laya központokban, mert a zérópont állapot, nem pedig matematikai pont. (b) Tartsuk szem előtt, hogy Fohatról, a Kozmikus Villamosság építő Erejéről képletesen azt mondják, hogy éppúgy, mint Rudra, ő is Brahmâ-ból* pattant ki, „az Atyának agyvelejéből és az Anyának kebeléből”,

és hogy azután átváltoztatta magát hímmé és nővé, vagyis pozitív és negatív villamossággá polarizálódott. Hét fia van, ezek a fivérei Fohatnak mindannyiszor meg kell születnie, valahányszor fía-fivérei (son-brothers) közül kettő túlságosan egymás közelébe kerül, - akár ölelésről, akár birkózásról legyen szó. Hogy ezt megakadályozza, összeköti és egyesíti a különböző természetűeket és elválasztja a hasonló alkatúakat Mindenki láthatja, hogy ez a dörzsöléssel előidézett villamosságra vonatkozik, és arra a törvényre, hogy két különböző villamosságú tárgy vonzza, és két azonos villamosságú taszítja egymást. 1 Aki át akarná alakítani (allotropise) a renyhe oxigént ózonná, az alkímiai aktivitás fokáig úgy, hogy tiszta lényegére vezetné le (erre vannak eljárások): ezzel valami „Élet Elixír"-t fedezne fel, és ezt gyakorlati célokra alkalmazhatná. (A III kiadásban a szövegben) 2 A

„Ring” szó elvétve a „Lánc” értelmében fordul elő. (Ford) 3 Brahmanai számítás szerint 311,040,000,000,000 évből álló időszak. * A III. kiadásban: Brahmâ fejéből 129 A Hét „Fia-fivér” pedig a Kozmikus mágnesség hét formáját képviseli és személyesíti. A gyakorlati Okkultizmusban a „Hét Gyökeres”-nek nevezik őket. Ezeknek együttműködő és tevékeny ivadéka más erők között: a villamosság, mágnesség, hang, világosság, hő, kohézió, stb. Az Okkult Tudomány azt mondja, hogy ezek rejtett viselkedésükben érzékfeletti hatások, és az érzékek világában objektív jelenségek. Az elsők felfogására rendkívüli képességek kellenek, - az utóbbiak észrevételére a rendes fizikai érzékek is elegendők Ezek valamennyien, még inkább érzékfeletti, szellemi tulajdonságok tartozékai és azok kisugárzásai. Ezek nincsenek megszemélyesítve való és tudatos OKOK-ban, hanem ilyenekhez tartoznak Az ilyen lények

leírását teljesen hasztalan volna megkísérelni. Az olvasónak szem előtt kell tartania, hogy tanításunk ezt a jelenségekben megnyilvánult világegyetemet nagy Érzékcsalódásnak tartja. Szerinte tehát valamely test annál inkább megközelíti a valóságot, mennél közelebb van az ISMERETLEN ÁLLAG-hoz, mert így mindinkább távolabb van a Maya e világától. Ezért, noha az öntudat e síkján való megnyilvánulásaikból testük molekuláris szervezetére nem következtethetünk, mégis szervezetük (a beavatott Okkultista [adept Occultist] szempontjából) határozottan objektív, ha nem is anyagias, a relatív noumenoni Világegyetemben, - ha ezt a megnyilvánulttal szembeállítjuk. A tudomány emberei nevezhetik Erőnek vagy Erőknek, amelyeket az anyag hoz létre, vagy pedig, ha úgy tetszik, akár az „anyag mozgásmódjainak.” Az Okkultizmus ellenben a hatásokban „Elementálokat” (erőket) lát, és az ezeket létrehozó közvetetten okokban értelmes

ISTENI munkásokat. Ezeknek az Elementáloknak (amelyeket a Kormányzók biztos keze vezet) a tiszta anyag elemeivel való szoros összefüggése - mondhatnánk korrelációjuk - eredményezi a mi földi jelenségeinket, tudniillik a világosságot, hőt, mágnességet, stb. Természetesen soha nem fogunk egyetérteni az amerikai szubsztancialistákkal1, akik minden erőt és energiát „Lény”-nek neveznek, legyen az akár fény, hő, villamosság vagy kohézió Épp így nevezhetnénk Lénynek a kocsi kerekei- nek gördülésétől előidézett zajt, de így összetévesztenénk és azonosítanánk ezt a „zajt” a kint levő kocsissal és a kocsiban ülő irányító Értelemmel. De igenis mi, amint ezt ki is mutattuk, Lénynek nevezzük a „kocsisokat” és az azokat irányító Értelmeket, - a kormányzó Dhyan Chohan-okat Az „Elementálok”, a természeti erők, a cselekvő, noha láthatatlan, vagy inkább észrevehetetlen, másodlagos okok, és ők maguk a valamennyi

földi jelenség fátyla mögött rejlő elsődleges okok eredményei. A villamosságot, fényt, hőt, stb helyesen nevezték el „a mozgásban levő anyag kísértetének vagy árnyékának”, tudniillik ezek az anyagnak érzékfeletti állapotai, s mi ezeknek csak a hatásait ismerhetjük meg. Hogy tehát a fenti hasonlatot kiegészítsük: a fényérzet olyan, mint a gördülő kerekek zaja, egy megnyilvánuló hatás csupán, mely csak a megfigyelő számára létezik A legközvetlenebb ok, mely az érzetet létrehozza, a kocsishoz hasonlít, ez a mozgásban levő anyag érzékfeletti állapota, egy Természeti-Erő vagy Elementális. De, amint a kocsi tulajdonosa irányítja a kocsist a kocsi belsejéből, úgy e mögött az erő mögött, ott vannak a magasabb és noumenoni okok, az Értelmek.* Ezeknek lényegéből sugároznak ki ezek az „Anya”-állapotok, létrehozván az Elementáloknak vagy pszichikai TermészetiSzellemek számtalan milliárdjait, épp úgy, mint minden

esőcseppben létrejönnek a természet parányi véglényei (Infusoria). (Lásd: „Istenek, Monádok és Atomok, III Rész, XV) Fohat irányítja a princípiumok áthelyezését egyik bolygóról a másikra, egyik csillagról a másikra - a gyermek-csillagra. Ha valamely bolygó meghal, akkor éltető princípiumai áthelyeződnek egyegy laya vagy alvó központba Ilyenben ugyanis potenciális, de szunnyadó energia van; ez így életre ébred és új égitestté kezd kialakulni. (Lásd alább: „Néhány téves Teozófiai Felfogás stb.") 1 Lásd: „Scientific Arena”, havilap, 1886. július, augusztus és szeptemberi számait Ez a folyóirat általános filozófiai tanításokkal és ezeknek a korunk vallási gondolatvilágára való hatásával foglalkozik Kiadja: A Wilford Hall, Ph. D LL D New-Yorkban * A III. kiadásban: ott van a magasabb és noumenoni ok, az Értelmek Ennek stb 130 Igen nevezetes, hogy a természettudósok egyrészt őszintén bevallják,

hogy egyáltalában nem ismerik még a földi anyag igazi természetét sem, - az elsődleges-állag ugyanis szerintük inkább álom, mint komoly valóság, másrészt mégis döntő véleményt mondanak erről az anyagról, és tudni vélik, hogy ez az anyag különféle összetételekben mire képes, mire nem. A tudósok csak nagyon felületesen ismerik (az anyagot) és mégis dogmákat állítanak fel. Csak „a mozgás egyik módja”, semmi egyéb. De az élő ember leheletében levő erő, mikor porszemet fúj le az asztalról, szintén és tagadhatatlanul „a mozgás egyik módja”; épp így tagadhatatlanul nem az anyagnak vagy a porszem részecskeinek tulajdonsága, és kiárad abból az élő és gondolkozó Lényből, aki lehelt, akár az indíték öntudatosan, akár öntudatlanul keletkezett. S valóban, mikor az anyagot - olyasmit, amiről mind máig mit sem tudnak - felruházzák egy benne rejlő tulajdonsággal, és ezt Erőnek nevezik, amelyről még kevesebbet

tudnak, akkor sokkal komolyabb nehézséget teremtenek, mint ha elfogadnák minden természeti jelenségnél a mi „természeti-szellemeink" közreműködését. Az okkultisták azt állítják, hogy az összes, úgynevezett természeti erők, u. m a villamosság, mágnesség, fény, hő, stb stb korántsem anyagi részecskék mozgási módjai, hanem, in esse, azaz végső szervezetükben, megkülönböződött megnyilvánulásai annak az Egyetemes Mozgásnak, melyet ennek a kötetnek első lapjain tárgyaltunk és magyaráztunk. (L Előszó) Mert ők, ha helyesen kifejezik magukat, nem azt mondják, hogy az anyag elpusztíthatatlan és örök, hanem ezt csak az anyagnak lényegéről és állagáról (azaz mindennek gyökeréről, Mulaprakriti-ről) állítják. Mikor Fohat-ról azt mondják, hogy „hét Laya központot” hoz létre, akkor ez azt jelenti, hogy a NAGY TÖRVÉNY (a teisták Istennek nevezik) formáló vagy teremtő célból megállítja, vagyis inkább

megváltoztatja, saját állandó mozgását hét láthatatlan ponton, a megnyilvánult Világegyetem területén belül. „A nagy Lélegzet a Téren át hét lyukat fúr Laya-ba, hogy azok a Manvantara alatt körben forogjanak.” (Okkult Káté) Mondtuk, hogy Laya az, amit a Tudomány zéró-pontnak vagy zéró-vonalnak nevezne, t. i a feltétlen nemlegesség birodalma, vagyis az egy valóságos abszolút Erő. Ez annak hetedik állapotának NOUMENON-ja, amit mi tudatlanságunkban „Erő”-nek nevezünk, és annak tekintünk; vagyis meg-nem-különböződött Kozmikus Állag Noumenonja, amely magában véve elérhetetlen és meg-nem-ismerhető dolog a véges felfogás számára. Ez egyúttal gyökere és alapja a tárgyiság és alanyiság összes állapotainak; a semleges tengely, nem a sok megnyilvánulás (aspects) egyike, hanem annak központja. Talán megvilágítjuk ennek az értelmét, ha semleges központot próbálunk elképzelni - ez mindazok álma, akik állandó

mozgást akarnak feltalálni Egy „semleges központ” egyik szempontból (aspect) bármely adott érzékcsoportnak határpontja. Képzeljünk el tehát két egymásra következő síkot, ezek mindegyike megfelel az észlelőszervek egy-egy hozzátartozó csoportjának. Meg kell engednünk, hogy e két anyagi sík között szüntelen forgalom áll fenn, és ha követjük, (mondjuk) az alsóbb sík atomjait és molekuláit, felfelé menő átalakulásukban, akkor észrevesszük, hogy ezek olyan pontra érnek, ahol egyáltalán túlmennek az alsóbb síkon használt képességeink határán. Tényleg az alsóbb sík anyaga itt a mi számunkra eltűnik észlelésünk elől, vagyis helyesebben, átmegy a magasabb síkra. És az anyag ilyen átmeneti pontnak megfelelő állapota bizonyára különös és nem egykönnyen felfedezhető tulajdonságokkal bír. Ilyen „Hét Semleges Központ"-ot1 hoz tehát létre Fohat, aki, Milton szavaival: „Jól ásott alapokon . építésre

várnak ”, az anyagot működésre és fejlődésre készteti. Azt hisszük, hogy ezt a nevet használta Mr. Keely arra, amit ő „Éterikus Központok”-nak is nevez A philadelphiai Mr. Keely, a híres „motor” feltalálója, amelyről az ő bámulói remélték, hogy a világ hajtó erejét majd egészen felforgatja. 1 131 Az elsődleges-atom (anu) nem tud sokszorozódni, sem születése előtti, sem elsőszülötti állapotában; ezért nevezik „VÉGÖSSZEG"-nek, természetesen átvitt értelemben, mert ez a „VÉGÖSSZEG" határtalan. (Lásd I Kötet „Függelék”-ét) Ami a semmiség puszta szakadéka a természettudós számára, aki csak a látható okok és okozatok világát ismeri, az az okkultista számára az isteni Plenum (Teltség) határtalan Tere. Többféle módon is kifogásolják azt az elméletet, amely a Kozmosz kifejlődésének (evolution) és visszahúzódásának (involution) vagy felszívódásának (reabsorption) örökre

váltakozó folyamatát tanítja és a brahmanai és ezoterikus tanítások szerint kezdet és vég nélküli folyamat. Így azt mondják az okkultistáknak, hogy ez lehetetlen, mert „a modern tudományos filozófia összes elméletei szerint, a természet szükségképpen kimerül”. Ha a természetnek a „kimerülésre” való hajlama valóban olyan hatalmas érv az Okkult Kozmogónia ellen, akkor viszont mi azt kérdezhetjük: „hogyan magyarázzák a pozitivisták, szabadgondolkozók és tudósok a minket körülvevő, működő csillagrendszerek seregeit”? Egy örökkévalóságon át volt idejük „kimerülni”; hogyan van tehát, hogy a Kozmosz azóta nem vált óriási élettelen tömeggé? Még a Holdról is csak feltételesen hiszik, hogy „kimerült”, holt bolygó és a csillagászat, úgy látszik, nem ismer sok ilyen kihalt bolygót.1 A kérdésre nem lehet választ adni. De ettől eltekintve, meg kell jegyeznünk, hogy az a gondolat, hogy az

„átalakítható (transformable) energia mennyisége" a mi kis rendszerünkben idővel elfogy, tisztán a Napról alkotott megtévesztő képzeten alapszik, tudniillik, hogy a „fehér-izzón forró Nap” pótlás nélkül, állandóan kisugározza melegét a térbe. Erre azt válaszoljuk, hogy a természet kimerül és eltűnik ugyan a tárgyi síkról, de a nyugalom egy-egy időszaka után újra előjön az alanyiból, és újból felszáll A Kozmoszunk és a természet csak azért merül ki, hogy egy tökéletesebb síkon újra megjelenjék minden egyes PRALAYA után. A keleti filozófusok anyaga nem a nyugati metafizikusok „anyaga” és természete. Mert mi az Anyag? S mindenek előtt, a mi tudományos filozófiánk nem az-e, amit Kant olyan helyesen és udvariasan így határozott meg: „Tudásunk korlátainak tudománya?” Hová vezette a tudományt az a sok kísérlet, hogy összekösse, egybefűzze és meghatározza a szerves élet valamennyi jelenségét, csupán

fizikai és vegyi megnyilvánulások segélyével? Általában csak feltevésekre, melyek mint szappanbuborékok egymás után szétpukkadtak, mielőtt még a tudomány emberei a tényleges valóságot fölfedezhették volna. Mindez elkerülhető lett volna és a tudás óriási léptekkel haladhatott volna előre, ha a tudomány és filozófiája tartózkodtak volna attól, hogy csupán az ő anyagjuk hiányos ismeretére építsenek elméleteket.2 1 A Hold csak annyiban holt, amennyiben benső „princípiumairól” van szó - azaz pszichikailag és szellemileg, bármennyire képtelennek is lássék ez az állítás. Fizikailag a Hold csak olyan, mint a félig bénult test Az okkultizmusban találóan az „őrült anyának", a nagy égi őrültnek nevezik. 2 Igen jó példa Uránusz és Neptunusz. Ezeknek holdjairól - számszerint, egyiknek négy, másiknak egy azt tartották, hogy keletről nyugatra haladnak pályájukon, míg a többi hold mind nyugatról keletre kering Ez

mutatja, milyen megbízhatatlan minden a priori következtetés, még ha a legszigorúbb matematikai számításokon alapszik is. Kant és Laplace híres elmélete, t i hogy a Naprendszerünk a ködgyűrűkből alakult ki, főképpen azon a feltevésen alapult, hogy valamennyi bolygó ugyanabban az irányban kering. Laplace annyira bízott ebben a tényben, melyet az ő idejében matematikailag bebizonyítottak, hogy ő, a nagy csillagász, a valószínűség elméletével számítva, fogadni akart három milliárdba, hogy a következő fölfedezésre kerülő bolygórendszernek ugyanaz lesz a sajátossága, t. i a kelet felé való mozgás A matematika tudománya változatlan törvényeivel „a további kísérletek és megfigyelések elbántak”. A mai napig általánosságban elfogadott gondolat, hogy Laplace tévedett. De néhány csillagásznak végül sikerült kimutatni (?), hogy a tévedés csak abban állt, hogy tévesnek tartották Laplace állítását. S most iparkodnak

is a tévedést helyrehozni anélkül, hogy az általános figyelmet a baklövésre (bévue) vonnák. Sok ilyen kellemetlen meglepetés vár még oly elméletekre is, amelyek tisztán fizikai jellegűek. Hát még milyen kiábrándulások érhetnek bennünket transzcendentális okkult természetű kérdésekben? Az Okkultizmus minden esetre azt tanítja, fogy az úgy nevezett „visszafelé keringés” valóság. (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van.) 132 Ha fizikai értelem nem tudja megszámlálni még a homokszemeket sem, amelyek néhány mérföldnyi tengerpartot takarnak, ha nem tudja kideríteni azoknak a homokszemeknek végső természetét és lényegét sem, amelyek a természettudós tenyerén tapinthatók és láthatók, akkor hogyan szabhatja meg egy-egy materialista azon törvények határait, amelyek az elsődleges káosz atomjainak állapotát és létezését változtatják meg? Vagy hogyan tudhat valami biztosat is az atomok és molekulák

képességeiről és erőiről, mielőtt és miután ezek világokká alakultak? Ezek a változatlan és örök molekulák - még számtalanabbak a térben, mint a tengerparton fekvő homokszemek - létezési síkjuknak megfelelően szerkezetükben úgy eltérhetnek egymástól, amint a lélek-állag különbözik hordozójától, a testtől. Azt tanítják, hogy minden atomnak hét létezési síkja van, és hogy minden síkon a kifejlődés és felszívódás meghatározott törvényei uralkodnak A csillagászok, geológusok és természettudósok még megközelítőleg sem ismerik azokat a kronológiai adatokat, amelyekből ki kell indulniuk, hogy bolygónk korát vagy naprendszerünk eredetét meghatározzák. Ezért vetődnek minden új elmélettel messzebbre és messzebbre a tények partjától a spekulatív ontológia mérhetetlen mélységeibe1, Az analógia törvényét a Naprendszereken-túli és Napon-inneni bolygók építőtervében nem alkalmazhatjuk szükségképpen

azokra a korlátozott feltételekre, amelyeknek minden látható test a mi létezési síkunkon alá van vetve. Az Okkult Tudományban ez a törvény a Kozmikus fizika első és legfontosabb kulcsa. De legkisebb részleteiben kell tanulmányozni és „hétszer kell megforgatni”, hogy az ember megérthesse. Az okkult filozófia az egyetlen tudomány, amelyből e törvényt megismerhetjük. Következésképpen, hogyan dönthetné meg valaki annak az okkultista állításnak igazát, hogy t. i „a Világegyetem örök a maga feltétlen összességében és véges csak a feltételes megnyilvánulásaiban”, azzal az egyoldalú fizikai megállapítással, hogy „a természet szükségképpen kimerül”? Ezzel - a VI. Stanza 4 Slokájával - végződik a Stanzáknak az utolsó Mahapralaya vagy egyetemes pusztulást követő Egyetemes Kozmogóniára vonatkozó része. A beálló Mahapralaya ugyanis elsöpör a térből minden megkülönböződött dolgot, Isteneket, atomokat

egyaránt, mint megannyi száraz falevelet. Ettől a verstől kezdve, a Stanzák általában csakis a mi Naprendszerünkkel foglalkoznak, tehát az abban levő bolygóláncokkal és különösen a mi bolygónk történetével (a negyedik bolygó és lánca). Valamennyi, ebben az I kötetben még következő Stanza és vers csakis Földünk és a rajta levők fejlődésével foglalkozik. Ami a Földet illeti, igen különös - természetesen csak a modern tudomány szempontjából különös - tanítás áll fenn Ezt ismertetnünk kell De mielőtt teljesen új és nagyon is meglepő elméleteket tárunk olvasónk elé, néhány magyarázó szót kell előrebocsátanunk. Ez feltétlenül szükséges, mert ezek az elméletek nemcsak a modern tudománnyal kerülnek összeütközésbe, hanem bizonyos pontokon ellentmondanak más Teozófusok korábbi állításainak is Pedig ezek a Teozófusok magyarázataikat és közléseiket ugyan arra a tekintélyre alapítják, mint mi.2 Ez azt a

gondolatot kelthetné, hogy ugyanannak a tanításnak hirdetői határozottan ellentmondanak egymásnak. Valójában azonban ez a különbség csak onnan ered, hogy a korábbi íróknak hiányos felvilágosításokat adtak Ők így tévesen következtettek, és elhamarkodott megállapításokat tettek közzé, mindezt azért, mert a közönségnek teljes rendszert akartak ad1 Az Okkultisták azonban teljesen megbíznak saját pontos csillagászati és matematikai feljegyzéseikben, kiszámítják az emberiség korát, és azt állítják, hogy az ember (mint különvált nem ebben a Körben, éppen 18,618,727 év óta létezik. Ezt mondja t i a brahmani tanítás, sőt még néhány hindu naptár is 2 „Esoteric Buddhism” és „Man.” A III kiadás hozzáteszi: „Fragments of Forgotten History” 133 ni. Azért ne csodálkozzék az az olvasó, aki már a Teozófia tanítványa, ha ezeken a lapokon azt látja, hogy különféle teozófiai munkákban megjelent állításokat

helyesbítünk, és egyes oly homályban maradt részeket magyarázunk meg, melyeknek eddig szükségképpen hiányosaknak kellett maradniuk. Sok olyan kérdés van, amelyet még az „Esoteric Buddhism” (a legjobb és legpontosabb az összes e fajta munkák között) szerzője sem érintett. Másfelől még ő is több téves felfogást hozott be. Ezeket most igazi misztikus megvilágításukban kell megjelentetni, amennyire erre a jelen író képes Tartsunk tehát rövid szünetet a már megmagyarázott és az ezután következő Slokák között, mert a kozmikus időszakok, amelyek azokat elválasztják, mérhetetlen időtartamúak. Ez elég időt enged majd nekünk arra, hogy madártávlatból tekintsük át a Titkos Tanítás néhány olyan részét, melyeket a közönségnek többékevésbbé határozatlan és néha téves megvilágításban mutattak be. NÉHÁNY EDDIGI TÉVES TEOZÓFIAI FELFOGÁS A BOLYGÓKRÓL, KÖRÖKRŐL ÉS AZ EMBERRŐL A tizenegy kihagyott Stanza

között van egy, amely teljesen leírja a bolygóláncok egymást követő kialakulását, az után, hogy az első kozmikus és atomikus megkülönböződés az ősi Akozmizmus-ban1 megkezdődött. Fölösleges tehát most arról beszélnünk, hogy „törvények keletkeznek, mikor az Istenség teremteni készül”, mert (a) a törvények, vagy inkább a TÖRVÉNY örök és meg nem teremtett; és (b) az Istenség a TÖRVÉNY és viszont. Sőt az egy, örök TÖRVÉNY fejleszt ki mindent, hetes elv alapján, a (leendő) megnyilvánult Természetben; többek között a világoknak számtalan kerek láncait is, amelyek hét gömbből állanak, és fokozatosan vannak elhelyezve a forma-világ négy alsóbb síkján (a három többi világ az Ősképek Világegyetemébe tartozik). Ebből a hét gömbből csak egy, t i a legalsóbb és leganyagiasabb van a mi síkunkon, vagyis észlelésünk körében, a többi hat ezen a síkon kívül esik, és ennélfogva földi szem nem láthatja.

Minden ilyen világlánc egy másik alsóbb és kihalt lánc ivadéka és teremtménye - úgyszólván újraszületése Hogy jobban megvilágítsuk, arra tanítottak, hogy a bolygók mindegyike hetes, akár ismertek, akár ismeretlenek; az a lánc is hetes, amelyhez a Föld tartozik. (L Esoteric Buddhism) (A régiek a bolygók közül csak hetet tartottak szentnek, mert ezeket a legnagyobb uralkodók vagy istenek kormányozzák, nem pedig azért, mert nem ismerték a többit2). Például olyan bolygókat amilyen a Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz stb. stb, vagy a Földünk, éppúgy láthatjuk, amint a mi földgömbünket valószínűen látják más bolygók lakói, ha ugyan vannak ilyenek, mert ezek a bolygók valamennyien egy síkon vannak De ezeknek a bolygóknak felsőbbrendű társ-gömbjei a földi érzékeinken egészen kívül eső más síkokon vannak. Mivel alább úgyis megadjuk viszonylagos helyzetüket, és mivel ábrát is függesztünk a VI Stanza 6 Sloka

Magyarázatához, itt csak néhány magyarázó szóra van szükségünk. Ezek a láthatatlan kísérők különösképpen megfelelnek annak, amit mi az emberben „princípiumoknak” nevezünk. A hét gömb három anyagi és egy szellemi síkon van; megfelel az emberi felosztásban a hét princípiumunk három Upadhi-jának (anyagi tudathordozók) és egy szellemi hordozójának (Vahan). Ha tisztább mentális fogalomalkotás kedvéért az emberi princípiumokat úgy képzeljük el, ahogyan a következő ábrán elrendeztük, akkor így felelnek meg a bolygói felosztásnak: 1 2 T. i Kozmosz-nélküli (előtti) állapot Sokkal több bolygót sorolnak fel a Titkos Könyvek, mint a modern csillagászati munkák. 134 A számok itt meg vannak fordítva, mert az egyetemesből indulunk ki, és a részlegesre térünk át, ahelyett, hogy az induktív vagy Arisztotelészi módszert követnénk. A szellemet soroltuk fel elsőnek, és nem hetediknek, ahogyan szokásos, de

tulajdonképpen nem volna szabad. Az emberi princípiumokat az Esoteric Buddhism és más művek nyomán rendszerint így nevezik: 1. Atma; 2 Buddhi (vagy Szellemi Lélek); 3 Manas (Emberi Lélek); 4 Kama Rupa (a vágyak és szenvedélyek hordozója); 5. Linga Sarira; 6 Prana; 7 Sthula Sarira Az alsóbb síkok sötét, vízszintes vonalai az emberi princípiumok esetében az Upadhik, a bolygólánc esetében pedig a síkok. Ami az emberi princípiumokat illeti, az ábra természetesen nem hozza őket pontos rendben, de mégis mutatja azt a vonatkozást és analógiát, amelyre most felhívjuk az olvasó figyelmét Azt fogja látni, hogy az anyagba való leszállásról van itt szó, a kettőnek összeegyeztetéséről - mind misztikus, mind fizikai értelemben, és egybeolvadásukról arra a nagy bekövetkezendő „létért való küzdelemre", mely mind a két entitásra vár. „Entitás” talán különös kifejezés, ha gömbre alkalmazzuk De a régi filozófusok, akik a

Földet óriási „állatnak” tekintették, bölcsebbek voltak a maguk korában, mint a modern geológusok a magukéban. Plinius, aki jó dajkánknak és anyánknak nevezte a Földet, az egyetlen elemnek, mely nincs ellenséges indulattal az emberrel szemben, valóbbat mondott, mint Watts, aki képzeletében benne látta Isten zsámolyát. Mert a Föld csak az ember zsámolya, hogy rajta magasabb világokba (regions) emelkedjék. Előcsarnoka „ . a dicsőséges hajlékoknak, rajta át szüntelen tolong hullámzó tömeg.” Ez azonban csak azt mutatja, hogy milyen csodálatosan alkalmazkodott az okkult filozófia mindenhez a Természetben, és hogy társítása mennyivel logikusabb, mint a fizika tudományának élettelen, feltevéses következtetései. Ezek után a misztikus jobban felkészült az okkult tanítás megértésére. Ámbár a modern tudomány minden hű tanítványa azt együgyű badarságnak tarthatja, sőt annak fogja is tartani. De az okkultizmus tanítványa

azt mondja, hogy az itt tárgyalt elmélet sokkal filozófikusabb és valószínűbb minden egyéb tanításnál. Mindenesetre logikusabb, mint az 135 újabban kifejtett elmélet, hogy tudniillik a Hold olyan kihajított rész, melyet a Földünk akkor vetett ki magából, mikor még olvadt állapotban levő gömb volt, folyékony, alakítható tömeg.1 Azt mondják, hogy a bolygóláncoknak megvannak a „Nappalaik" és „Éjjeleik”, vagyis a tevékenység vagy élet és a tétlenség vagy halál időszakai - és az égen úgy viselkednek, mint az emberek a Földön: magukhoz hasonlókat nemzenek, megvénülnek, személyükben elpusztulnak, azonban szellemi princípiumaik tovább élnek utódaikban, s ily módon élnek ők is tovább. Anélkül, hogy megkísérelnénk azt az igen nehéz feladatot, hogy valaménnyi kozmikus részletében az egész folyamatot írjuk le, amit mondunk, mégis elég ahhoz, hogy róla megközelítő fogalmat adjunk. Mikor egy-egy bolygólánc

utolsó körében van, első vagy A gömbje mielőtt végkép kihalna, minden energiáját és „princípiumait" egy szunnyadó, semleges erőközpontba, egy „laya-központba" küldi, és ezzel a megkülönböződött anyagnak vagy állagnak egy új magjába önt lelket, azt tevékenységre hívja, életet ad neki. Tegyük fel, hogy ilyen folyamat ment végbe a Hold „bolygó”-láncában. Tegyük fel továbbá az érvelés kedvéért, (noha a lejjebb idézett Darwin-elmélet nemrégiben megdőlt, ha azt, hogy megdőlt, még nem is bizonyították be a matematikai számítások) hogy a Hold sokkal öregebb, mint a Föld. Képzeljük el a Holdnak, hat társgömbjét - hosszú időkkel előbb, mint mikor a mi hét gömbünk közül az első kifejlődött volna, - viszonylagosan teljesen ugyanabban a helyzetben egymással, mint amilyent láncunk társbolygói ma foglalnak el Földünkkel szemben. (Lásd az „Esoteric Buddhism”-ban: „The Constitution of Man" és

„Planetary Chain.”) Így könnyű lesz elképzelnünk azt is, hogy a Holdlánc A gömbje mint adja át életét a Földlánc A gömbjének, és meghal Azután az előbbinek B gömbje energiáját az új lánc B gömbjébe küldi Erre a Holdlánc C gömbje megteremti a C utódgömbjét a Földláncban Azután a Hold (a mi mellékbolygónk2) bolygóláncunk legalsó gömbjébe - a mi Földünk D gömbjébe - önti át egész életét, energiáját és erejét; s miután áthelyezte ezeket egy új központba, tulajdonképpen holt bolygóvá válik, s a tengelykörüli mozgása csaknem teljesen megszűnt a mi gömbünk születése óta. A Hold most hideg maradéktömeg, az új test után húzódó árnyék, élő erői és „princípiumai” e testbe ömlöttek át Arra van ítélve, hogy hosszú időkön át mindig kövesse a Földet, hogy ivadéka vonzza őt és ő vonzza azt. Állandóan szipolyozva (vampirised) gyermekétől, 1 Samuel Laing, a „Modern Science and Modern

Thought” írója azt mondja: „A csillagászati következtetések olyan bizonytalan adatokon alapuló elméletek, hogy egyes esetekben hihetetlen kicsiny az eredmény, mint p. o 15 millió évet adnak a naprendszerben lefolyt teljes kialakulás folyamatának Másokban az eredmény alig hihetően nagy, mint p. o abban az elméletben, hogy a Holdat akkor dobta ki magából a Föld, mikor három óra alatt fordult meg tengelye körül. Pedig a jelenleg megfigyelt legnagyobb lassúbbodást véve alapul, 600 millió év kellene, hogy a Föld huszonnégy óra helyett, huszonhárom óra alatt forduljon meg” (48 l) Ha a fizikusok elfogadhatnak ilyen elméleteket, miért vetnénk el, mint nevetséges túlzást a hindu időszámítást? (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 Tagadhatatlanul mellékbolygó, ez azonban nem gyengíti azt az elméletet, hogy hulláját kivéve mindent odaadott a Földnek. Hogy Darwin elmélete megálljon, az éppen most megdőlt feltevés mellett (1

az utolsó jegyzetet), egy még kevésbé összeegyeztethető elméletet kellene kitalálni A Hold, úgy mondják, majdnem hatszor olyan gyorsan hűlt ki, mint a Föld. (Winchell: World-Life) „Ha a Föld 14000000 éves, kérgének képződése óta, akkor a Hold csak tizenegy és kétharmad millió éves ettől az állapotától számítva . ” stb És ha a Holdunk csak Földünkből kiloccsant valami, miért nem lehet hasonlóra következtetni más bolygók Holdjainál? A csillagászok „nem tudják.” Miért ne lehetnének Vénusznak és a Marsnak holdjai, és hogyan alakultak ki, ha léteznek? Mert, azt mondjuk, a tudománynak csak egy kulcsa van, - az anyag kulcsa - amivel a természet titkait feltárhatja. Az okkult filozófiának viszont hét kulcsa van, és az megmagyarázza azt is, amit a tudomány nem lát. Merkurnak és Vénusznak nincsenek holdjai, de voltak „szülői” éppen úgy, amint a Földnek volt. Mind a kettő sokkal idősebb, mint a Föld, és mielőtt

utóbbi eléri a hetedik körét, anyja a Hold, ritka levegővé fog válni, amint az más bolygók holdjaival már is történt vagy még nem történt meg, mert vannak bolygók, amelyeknek több holdjuk van. Ez újra rejtély, s a csillagászat egyetlen Oedipusa sem oldotta meg (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben) 136 azzal bosszulja meg magát, hogy át és átitatja ártalmas, láthatatlan és mérges befolyásával, mely természetének okkult részéből kiárad. Mert ő holt és mégis élő test Korhadó hullájának részecskéi telve vannak tevékeny és pusztító élettel, noha a test, amelyet egykor alkottak, lélek nélkül való és élettelen. Ezért kiáradásai egy időben jó és rossz hatásúak - ez a körülmény párhuzamát találja a Földön abban a tényben, hogy a fű és a növényzet sehol sem olyan nedvdús és burjánzó, mint a sírokon, ugyanakkor azonban a temető vagy hulla-kigőzölgések ölnek is. És mint minden halott-evő szellem

vagy vámpír, a hold barátja a varázslóknak, és ellensége a vigyázatlan embernek Ősidőktől fogva és a thessaliai boszorkányok későbbi idejétől kezdve, egészen a jelen néhány bengáliai tántriká-jáig, minden okkultista ismerte a Hold természetét és tulajdonságait, de a természettudósok előtt zárt könyv maradt. Ilyen a Hold csillagászati, geológiai és fizikai szempontból. Ami metafizikai és pszichikai természetét illeti, ennek okkult titoknak kell maradnia ebben a munkában, éppúgy amint az „Esoteric Buddhism” c. könyvben is az maradt, az ott található (113 o) inkább merész kijelentés ellenére is, hogy „a nyolcadik szféra rejtvényei között most már nem maradt sok rejtély”. Ezek valóban olyan természetű dolgok, „melyekről a beavatottak (adepts) nem nagyon nyilatkoznak a be-nem-avatott tanítványoknak”. S mivel soha jóvá sem hagyták, de még meg sem engedték, hogy ezekről következtetéseket közzétegyenek, mi is

mennél kevesebbet szólunk róluk. Mégis anélkül hogy „a nyolcadik szféra” tiltott talajára lépnénk, hasznos lesz, ha néhány, a holdlánc monádjaira - a „holdbeli ősökre”, vonatkozó kiegészítő tényt adunk, mert ezek a később tárgyalandó „Ember-fejlődés taná”-ban vezető szerepet játszanak. Ez közvetlenül elvezet bennünket az ember hetes szervezetéhez S mivel az utóbbi időben vitatkoztak azon, hogy a mikrokozmikus lény felosztásánál melyik a legjobb osztályozás, két rendszert csatolunk ide, hogy az összehasonlítást megkönnyítsük. Az alább közölt rövid cikk T Subba Row, nagytudású vedantista filozófus tollából való. Előnyt ad a Radzsa Jóga brahmani osztályozásának, és metafizikai szempontból teljesen igaza van De mivel ez tisztán ízlés és kényelmesség kérdése, mi ebben a munkában a Himaláján túli „ezoterikus Arhat-iskola” „hagyományos” osztályozásához tartjuk magunkat A következő táblát

és magyarázó szöveget a madrasi „Theosophist” után nyomattuk; ugyanezt a „Five Years of Theosophy" c. műbe is felvettük. A HETES FELOSZTÁS A KÜLÖNFÉLE HINDU RENDSZEREKBEN Alább táblázat alakjában adjuk az ember princípiumainak osztályozásait, melyeket a buddhista és vedanta tanítók elfogadtak: 137 OSZTÁLYOZÁS AZ EZOTERIKUS BUDDHIZMUSBAN. VEDANTAI OSZTÁLYOZÁS 1. Sthula Sarira Annamaja-kosa1 2 2. Prana Pranamaja-kosa 3. Prana hordozója (vehicle)3 4. Kama Rupa Manomaja-kosa 5. Elme: a) Akarások és érzések stb b) Vignanam Vignanamaja-kosa 6. Szellemi Lélek5 Anandamaja-kosa 7. Atma Atma OSZTÁLYOZÁS A TARAKA RADZSA JÓGÁBAN Sthulopadhi4 Sukshmopadhi Karanopadhi Atma A fenti táblázatból látható, hogy a buddhista osztályozásban foglalt harmadik princípium a vedanta osztályozásban nincsen külön feltüntetve, minthogy ez csupán Prana-nak hordozója. Azt is látjuk, hogy a negyedik princípium bennfoglaltatik a harmadik

Kosa-ban (Burok), mivel ugyanaz a princípium csupán hordozója az akaraterőnek s ez csak az elme energiája. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Vignanamaya Kosa-t a Manomaya Kosa-tól különállónak tekintik, mert a halál után az elmének alsó része, hogy így nevezzük, elválik a magasabb részétől. Az alsóbb szorosabb rokonságban van a negyedik princípiummal, mint a hatodikkal, s ez utóbbihoz kapcsolódik a magasabb rész, mely valójában az ember magasabb szellemi egyéniségének az alapja. Itt is hangsúlyozhatjuk olvasóink előtt, hogy az utolsó rovatban említett osztályozás a legjobb és legegyszerűbb minden Radzsa jógával kapcsolatos gyakorlati célra. Noha hét princípium van az emberben, mégis csak három a különálló Upadhi-ja (alapok), és Atma-ja ezek mindegyikében a többitől függetlenül működhetik. Ezt a három Upadhi-t a beavatott szétválaszthatja anélkül, hogy önmagát megölné De nem választhatja el a hét princípiumot

egymástól anélkül, hogy szervezetét el ne pusztítsa A tanítvány most már jobban fogja látni, hogy a Radzsa jóga három Upadhi-ja és Atma-ja, és a mi három Upadhi-nk és Atma-nk, valamint a többi három felosztás között valójában csak igen csekély a különbség. Mivel ezenfelül a Himaláján inneni vagy a Himaláján túli Indiában, a Patandzsali, az Arjasangha vagy a Mahajana iskolák minden beavatottja kell, hogy Radzsa jógi legyen, ennélfogva elvben és elméletben el kell fogadnia a Taraka Radzsa osztályozást, akármilyen más osztályozást is használ gyakorlati vagy okkult célokra. Így nagyon keveset határoz, vajon a három Upadhi-ról és ezek három megnyilvánulásáról és Atmaról, az örök és halhatatlan szintézisről beszélünk-e, vagy ugyanezeket a „hét princípium”-nak nevezzük. Azok kedvéért, akik esetleg nem olvasták a teozófiai kiadványokban a Nap kozmoszában levő hetes világláncok tanát, vagy ha olvasták is, de nem

értették meg, a tanítást röviden megismételjük: 1. Minden a metafizikai, valamint fizikai Világegyetemben hetes Ennélfogva azt tartják, hogy minden égi testnek, minden bolygónak, akár látható, akár láthatatlan, van hat társ1 Kosa (kosha) szószerint annyi mint „burok”, minden princípium burka. 2 „Élet” Az asztrális test vagy Linga Sarira. 4 Sthula-Upadhi vagy princípium alapja 5 Buddhi 3 138 bolygója.1 Az élet fejlődése ezen a hét gömbön vagy testen, az elsőtől a hetedikig, hét KÖRBEN vagy hét ciklusban halad előre 2. Ezek a gömbök oly folyamat útján alakulnak, amelyet az okkultisták „a bolygóláncok (vagy gyűrűk) újraszületésének” neveznek Amikor egy ilyen gyűrű hetedik és utolsó körébe lépett, a legmagasabb, vagyis első gömb „A”, ahelyett, hogy mint előbbi köreiben, bizonyos időre nyugalomra - vagy „elsötétülésre” térne, kezd kihalni, és követi őt a többi mind, az utolsóig. A

„bolygói” feloszlás (pralaya) közeledik, és órája ütött; minden gömbnek át kell adnia életét és energiáját egy másik bolygónak. (Lásd később a II ábrát) 3. Földünknek, mint láthatatlan, magasabb rendű társgömbjeinek, „urai”-nak, vagy „princípiumainak” (l. a I sz ábrát) látható képviselője, hét körön át kell élnie úgy, mint a többinek A három első kör alatt kialakul és sűrűsödik; a negyedik alatt megszilárdul és megkeményedik; a három utolsó alatt fokozatosan visszatér első, éterikus formájába: úgyszólván átszellemül. 4. Emberisége teljesen csak a negyedik - a mi mostani körünkben fejlődik ki Eddig a negyedik élet-ciklusig, csak alkalmasabb elnevezés hiányában, nevezik „emberiség"-nek. Mint bábbá és azután pillangóvá változó hernyó, az Ember, vagyis inkább az, amiből az ember lesz az első körben valamennyi formán és a terrnészet valamennyi birodalmán halad át, és a

rákövetkező két körben pedig valamennyi emberi alakon át. Amikor a jelen életkörök és fajok sorozatában a negyedik kör kezdetén a mi Földünkre érkezik, az EMBER az itt megjelenő első forma, és csupán az ásvány- és növényország előzték meg - sőt ez utóbbinak az ember segítségével kell fejlődnie és evolúcióját folytatnia. Ezt a II Kötetben fogjuk megmagyarázni Az eljövendő három körön át az Emberiség, de maga a gömb is, amelyen él, mindig arra fog törekedni, hogy újra felvegye eredeti formáját, egy Dhyan Chohan-i Sereg alakját. Az ember éppúgy, mint minden más atom a Világegyetemben, igyekszik egy-egy Istenné és azután az - ISTEN-né válni „Már a második körtől fogva a fejlődés teljesen eltérő terv szerint halad. Csak az első körben van az, hogy a (mennyei) ember az A. gömbön emberi lénnyé lesz, és (újra) ásvánnyá, növénnyé, állatá a B. és C gömbön stb A folyamat teljesen megváltozik a második

körtől kezdve; azonban Ön megtanult óvatos lenni . és én azt tanácsolom Önnek, hogy ne szóljon semmit, mielőtt nem jött meg az ideje . " (Kivonat a Tanító különféle tárgyról szóló leveleiből) 5. A D gömbön (Földünk)2 minden élet-ciklus hét gyökérfajból áll Az éterikussal kezdődnek és a szellemivel végződnek a fizikai és erkölcsi fejlődés kettős útján haladva - a földi kör kezdetétől a végéig. (Az egyik „bolygókör” az A gömbtől a G gömbig, a hetedikig; a másik a „gömb köre” vagyis a földi.) Ezt az „Esoteric Buddhism”-ben nagyon jól megírták, s egyelőre nem szorul további magyarázatra. 6. Az első gyökérfaj, vagyis az első földi „emberek” (bármilyen volt a formájuk) a „mennyei emberek” ivadéka volt; ezeket a hindu filozófiában helyesen a „holdbeli ősök”-nek vagy Pitri-knek nevezik, s hét osztályuk vagy hierarchiájuk van. Mivel mindezt bővebben a következő fejezetekben és a II.

Kötetben fogjuk magyarázni, itt erről nem kell többet szólanunk 1 2 Lásd a III-ik ábrát a VI. Stanza 6 Sloka magyarázatában E műben nem foglalkozunk a többi Gömbbel, legfeljebb alkalomadtán. 139 A már említett két munka, amely mindakettő az okkult tanításból vett tárgyakkal foglalkozik, külön figyelmet érdemel. Az „Esoteric Buddhism”-t sokkal jobban ismerik teozófiai körökben, de még rajtuk kívül is, semhogy szükséges volna érdemeire itt hosszabban kitérnünk. Kitűnő könyv, és még kitűnőbb volt a hatása Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy egyes téves fogalmak vannak benne, és hogy sok teozófust és más olvasót a Keleti Titkos Tanításra vonatkozó téves felfogásra vezetett. Azonfelül egy kissé túl anyagiasnak is látszik A „Man” címú könyv, amely később jelent meg, megkísérelte, hogy az ősi tanítást eszményibb szempontból mutasson be, néhány látomást az asztrális fényből átültessen, s

néhány olyan tanítást közöljön, melyeket részben egy Mester – sajnos félreértett – gondolataiból merített. Ez a munka is a korai emberfajok földön való fejlődéséről szól, és néhány filozófiai jellegű, kitűnő részletet tartalmaz. Egyébként azonban nem egyéb, mint érdekes kis misztikus rege. Célját tévesztette, mert e látomások helyes átültetésére nem voltak meg a szükséges feltételek Az olvasó tehát ne csodálkozzék, ha a mi köteteink, több tekintetben ellentmondanak, ezeknek a korábbi leírásoknak. Az ezoterikus „kozmogónia” általában, és különösen az emberi Monád fejlődése, oly lényegesen eltér ebben a két könyvben és más függetlenül dolgozó kezdők teozófiai írásaiban, hogy lehetetlen folytatnunk ezt a munkát anélkül, hogy ki ne térnénk arra a két korábbi könyvre. Annál is inkább, mert mind a kettőnek sok a bámulója - különösen az „Esoteric Buddhism”-nak. Elérkezett az idő, hogy

egyet-mást megmagyarázzunk erről A tévedéseket most helyesbítenünk kell, és ki kell javítanunk az eredeti tanítás alapján. Amennyire az egyik munka kifejezetten a materialista tudomány felé hajlik, éppoly túlságosan eszményi és itt-ott fantasztikus a másik. A nyugati elmének szinte felfoghatatlan az a tanítás, amely a gömbök körláncán végig haladó, időszakos „elsötétülések”-kel és egymást követő „körök”-kel foglalkozik. Ebből eredtek az első zavarok és téves felfogások Egyik ezek közül, az „ötödik", és a „hatodik" körbeliekre vonatkozik Akik tudták, hogy egy-egy kört hosszú Pralaya, t i a nyugalom időszaka, előz meg és követ, amely áthidalhatatlan szakadékot nyitott meg a két kör között, amíg csak el nem érkezett a megújult élet-ciklus ideje, - azok nem tudták megérteni azt a „tévedést”, hogy a mi negyedik körünkben „ötödik” és „hatodik” körbeliekröl beszélnek. Gautama

Buddha-t „hatodik-körbeli”-nek tartották, Platon és más nagy filozófusokat és elméket „ötödikkörbeliek”-nek. Hogyan történhetett ez? Egyik Mester azt tanította és meg is erősítette, hogy még most is vannak ilyen „ötödik-körbeliek” a Földön. Noha úgy értettük, hogy az emberiség még a „negyedik-körben van”, máskor mintha azt mondotta volna, hogy az ötödikben vagyunk. Erre egy másik Tanító „apokaliptikus választ” adott: - „Néhány esőcsepp még nem monszun, noha ennek érkezését jelzik” . „Nem, nem vagyunk az ötödik körben, hanem ötödik körbeli emberek jöttek közénk az utolsó néhány évezredben” Ez még a Szfinx rejtvényénél is megfejthetetlenebb volt! Az okkultizmus tanítványai fejüket a legvadabb okoskodásokra adták Jó ideig iparkodtak túlszárnyalni Oedipust, és kiegyeztetni a két állítást Mivel a Mesterek olyan némák maradtak, mint maga a kő Szfinx, hát állhatatlansággal,

„ellentmondással” és „ellentétességgel” vádolták őket. De a Mesterek csak hagyták burjánzani az okoskodásokat, hogy ezzel olyan leckét adjanak, amelyre a nyugati elme nagyon is rászorul Az orientalisták zagyvalékot csináltak a hindu exoterikus filozófiából, mert önhittek és gőgösek, és mert módszerük az, hogy minden metafizikai fogalmat és kifejezést materializálnak, s nem adnak helyet a keleti szóképnek és allegóriának. A teozófusok most ugyanazt tették az ezoterikus tanítással Világos, hogy a teozófusok mindmáig egyátalában nem értették 140 meg az „ötödik és hatodik körbeliek” kifejezés értelmét. Pedig ez egyszerűen csak ennyi: minden „kör” új fejlődést hoz magával, sőt az ember értelmi, lelki, szellemi és fizikai szervezetében teljes változást, mert mindezek a princípiumok folyton emelkedő fokozatban fejlődnek. Ebből következik, hogy olyan emberek, mint Konfucius és Platón, akik lelkileg,

értelmileg és szellemileg a fejlődés magasabb síkjaihoz tartoztak, a mi negyedik körünkben olyanok voltak, mint amilyen az átlag ember lesz az ötödik körben. E Kör emberisége arra van hivatva, hogy a fejlődés létráján mérhetetlenül magasabbra emelkedjék, mint ahol a mostani emberiségünk áll Hasonlóképpen Gautama Buddha - a megtestesült Bölcsesség - még magasabban állt, és még nagyobb volt mindezeknél az embereknél. Ezeket tudniillik ötödik körbelieknek, Buddhá-t és Sankarâchâriá-t pedig allegórikusan hatodik körbelinek nevezik. S így rejtett bölcsesség van abban a megjegyzésben: „néhány esőcsepp még nem monszun, noha ennek érkezését jelzi", pedig akkoriban „kitérő” válasznak vették És most az Esoteric Buddhism című könyvben tett megjegyzés igazsága teljesen ki fog derülni: Ha az ember egy teljeseit ismeretlen tudomány bonyolult tényeit először tárja gyakorlatlan elme elé, akkor lehetetlen ezeket az

összes, kellő megszorításokkal. és rendellenes fejlődésükkel együtt előadni. Előszörre csupán az általános szabályokkal kell megelégednünk, és csak később foglalkozhatunk a kivételekkel. Ez különösen olyan tanulmányra áll, melynél rendszerint a tanítás hagyományos módszerét követik E módszer minden új gondolatot úgy iparkodik a tanuló emlékezetébe ültetni, hogy előbb megdöbbenést keltsen, és a megdöbbenést csak később oszlatja el. E megjegyzés írója, maga is mondja, az okkultizmusban „gyakorlatlan elme" volt. Saját következtetései és a körülmény, hogy jobban ismerte a modern csillagászati elméleteket, mint az ősrégi tanítást, egészen természetesen és anélkül, hogy észrevette volna, néhányszor téves eredményre juttatták. E tévedések inkább csak részletkérdéseket, mint valami „általános szabály”-t érintettek. Ilyenre akarunk most rámutatni A tévedés nem nagy, mégis olyan, hogy sok

kezdőt téves fogalmakra vezethet. De mivel a korábbi kiadások téves fogalmait az ötödik kiadás jegyzeteiben kijavították, úgy talán a hatodikat is kijavítják majd, és tökéletesbítik. Az ilyen tévedéseknek több oka volt. (1) A kényszerűség, mely a tanítókat az úgynevezett „kitérő válaszok” adására bírta. A kérdéseket t i olyan állhatatosan sürgették, hogy figyelmen kívül hagyni már nem lehetett, de másrészt csak részben volt szabad rájuk válaszolni. (2) Ezt a helyzetet nagyon gyakran félreértették, és alig méltányolták megfelelően a közmondást: „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.” Ennek eredményeképpen az európai laikus-csélák néha önkényes okoskodásokban lelték örömüket Ilyen volt: (a) a „nyolcadik szféra rejtélye” a Holdhoz való viszonyában, és (b) a téves állítás, hogy a földlánc két felsőbb gömbje, a két jól ismert bolygónk: „a Földön kívül. csak két más látható

világ van a mi láncunkban Mars és Merkur” (Esoteric Buddhism, 136. o) Ez nagy tévedés volt. De ezért, épp úgy hibáztatnunk kell a Mester határozatlan és ki nem elégítő válaszát, mint a tanuló éppolyan határozatlan és bizonytalan kérdését. A kérdés ez volt: ,,Merkuron kívül, még milyen, a közönséges tudományban ismert, bolygók tartoznak a mi világrendszerünkbe?” Ha már most a kérdező elméjében ,,Világrendszer” helyett a mi földláncunk vagy „füzér”-ünk szerepelt, nem pedig a „Naprendszer világai”, ahogy kellett volna, akkor természetesen félre lehetett érteni a választ. Mert a válasz ez volt: „Mars, stb. és még négy más bolygó, melyről a csillagászat nem tud semmit Sem A, B, sem Y, Z, nem ismeretesek, de nem is láthatók, bármilyen tökéletesek is a fizikai eszközök.” Ez világos: (a) a csillagászat valóságban még semmit sem tud a bolygókról, sem a régiekről, sem pedig azokról, amelyeket a modern

időkben felfedeztek; (b) a társ-bolygók, A- 141 tól Z-ig, azaz a Naprendszer egyetlen láncának felsőbb gömbjei, semmiképpen sem láthatók.1 Ami a Marsot, Merkurt és „a többi négy bolygót” illeti, ezeknek a Földhöz való viszonya olyan, hogy erről egyetlen Mester vagy magasfokú okkultista soha sem fog szólni,2 még kevésbé fogja megmagyarázni a természetét. S most határozottan kimondjuk, hogy az előadott elmélet lehetetlen, akár a modern csillagászat bizonyítékaival, akár azok nélkül is. A fizika tudománya bizonyítékai, bár ezek még nagyon határozatlanok, csakis a tárgyi Világegyetemünkkel egyforma anyagú síkon levő égitestekre vonatkozhatnak. Mars és Merkur, Vénusz és Jupiter, valamint minden eddig felfedezett (vagy csak felfedezendő) bolygó, per se, egy ilyen láncnak a képviselője a mi síkunkon Ezt világosan megállapította Sinnett „Tanító"-ja, számos leveleinek egyikében: „a naprendszerünkben és rajta

kívül van még más, számtalan Manvantarikus bolygólánc, s rajtuk értelmes lények.” De sem Mars, sem Merkur nem tartoznak a mi láncunkhoz Mint a többi bolygók, ezek is hetes Egységek, rendszerünk „láncai”-nak nagy seregében, és valamennyi éppúgy látható, mint ahogy felsőbb gömbjeik láthatatlanok. Ha még azt is felhozzák, hogy a Tanító levelében bizonyos kifejezések könnyen félrevezethettek, a válasz erre: - Ámen; ez igaz. Az „Esoteric Buddhism” szerzője ezt jól tudta, amikor azt írta, ilyen „a hagyományos tanítás módszere. megdöbbenést kelt” s ezt vagy szétoszlatja, vagy nem, - ez az esettől függ. Mindenesetre, ha azt hajtogatják, hogy ezt már előbb is meg lehetett volna magyarázni, és hogy közölhették volna a bolygók igazi mivoltát, amint most teszik, akkor ez a válasz: „abban az időben ezt nem találták alkalmasnak, mert újabb kérdések egész sorozatát nyitotta volna meg vele, s ezek olyan ezoterikus

természetűek, hogy nem válaszolhattak volna rájuk, és így csak zavart okoztak volna”. Már kezdetben kijelentették, és azóta ismételten megerősítették, hogy (1) egyetlen egy teozófus sem, még ha elfogadott cséla is - nem is szólva a laikus tanítványról - számíthat arra, hogy neki alaposan és teljesen megmagyarázzák a titkos tanításokat, mielőtt nem tette le a Testvériségnek visszavonhatatlan fogadalmát, és át nem ment legalább is egy beavatáson. Ugyanis a közönségnek számjegyeket és számokat kiadni nem lehet, mert a számjegyek és számok az ezoterikus rendszer kulcsa. (2) Amit eddig lelepleztek, az csupán az ezoterikus tartalma volt annak, amit a világvallások majdnem valamennyi exoterikus Szentírásában találhatunk - főképpen a Brahmâna-kban, a Véda Upanishad-jaiban, de még a Purana-kban is. Ez csupán kis része volt annak az anyagnak, amelyet most a jelen kötetek sokkal bőveben hoznak nyilvánosságra. De még ez is nagyon

hiányos és töredékes. Mivel az író, midőn jelen munkáját megkezdte, biztosra vette, hogy a Marsról és a Merkurról szóló okoskodás téves, levélben kért a Tanítóktól magyarázatot és hiteles értesítést. Mind a kettő idejében megérkezett, és itt ad szószerinti kivonatot belőlük: 1 Kivétel természetesen mindazok a bolygók, melyek a negyedik helyen vannak, mint p. o a mi Földünk, a Hold stb stb Az összes küldött vagy kapott levelek másolatai e könyv írója birtokában vannak, kivéve egy pár személyes érdekű levelet, - amelyben, amint a Mester mondja, nem volt tanítás. Mivel kezdetben az írónak az volt a kötelessége, hogy válaszoljon, és megmagyarázzon bizonyos részeket, amelyek érintetlenül maradtak, több mint valószínű, hogy e másolatokhoz fűzött rengeteg széljegyzet ellenére is, a szerző - mert nem tudott jól angolul, és mert félt, hogy túlságosan sokat fog mondani - talán helytelenül közölte a kapott

felvilágosítást. Minden egyes esetben magára veszi a teljes felelősséget De tovább nem nézheti, hogy a tanítványok még ezután is tévedések hatása alatt maradjanak, vagy azt higyjék, hogy a hiba az ezoterikus rendszerben van. (Ez a jegyzet a III. kiadásban a szövegben van) 2 Ugyancsak ebben a levélben az Esoteric Buddhism írójának egyik tanítója határozottan azt mondja, hogy ez lehetetlen. Így ír: - „Értse meg, hogy Ön olyasmit kérdez, ami a legmagasabb beavatás körébe vág, és hogy én (csak) általános áttekintést adhatok, de nem merek és nem is akarok részletekbe bocsátkozni. ” 142 „ . Tökéletesen igaz, hogy Mars jelenleg az elsötétedés állapotában van, és Merkur éppen most kerül ki belőle. Hozzáteheti, hogy Vénusz az utolsó Körében van Ha sem Merkurnak, sem Vénusznak nincsen holdja, ennek okai: . (l a fenti jegyzetet, ott felsoroltuk az okokat), valamint azért is, mert Marsnak két holdja van, amelyekre

nincs joga Phobos ezt a BELSŐ holdnak tartják - egyáltalán nem hold. Amint ezt Laplace már régen és Faye napjainkban megjegyezték (l. Comptes Rendus, XC köt 569 o), Phobos periodikus ideje túlságosan rövid. Ezért „valami hibának kell lenni az elmélet alapgondalatában", mondja helyesen Faye Továbbá mind a kettő (Mars és Merkur) hetes lánc, éppoly függetlenek a Föld sziderikus uraitól és fölebbvalóitól, amilyen független Ön Hüvelyk Matyi (Tom Thumb) „princípiumaitól” - ezek talán az ő hat fivére voltak, hálósapkával vagy enélkül. „A kíváncsiság kielégítése sok ember számára a tudás végcélja” mondta Bacon, akinek éppúgy igaza volt, amikor biztosra vette ezt az igazságot, mint ahogyan igazuk volt azoknak, akik ő előtte ismerték, abban, hogy a BÖLCSESSÉGET a tudástól elválasztották, és mértéket szabtak annak, amit egy bizonyos igőben közölni lehet. Jusson eszébe, hogy: „ . Tudás ugyan

lakik A főben, melyet kölcsön-gondolat telít, De bölcsesség csak abban, mely sajátjára figyel . ” Ezt sohasem vésheti elég mélyen azok elméjébe, akikkel ezoterikus tanításokat közöl.” Íme, még néhány kivonat egy másik, ugyanattól a tekintélytől eredő levélből. Ezt válaszul adták a Tanítók néhány eléjük terjesztett ellenvetésre Ezek az ellenvetések nagyon tudományos, de felületes okoskodásokon épülnek, és a körül forognak, hogy nem lenne-e ajánlatos az ezoterikus elméleteket a modern tudomány következtetéseivel összebékéltetni Ifjú teozófus írta, óvásként a „Secret Doctrine” ellen és éppen a szóban forgó tárggyal kapcsolatosan. Kijelenti, hogy ha volnának ilyen társ-Földek, „akkor ezek csak jelentéktelenül kisebb mértékben lehetnének anyagiak, mint a mi gömbünk.” Honnan van tehát, hogy nem láthatók? A válasz ez volt: „. Ha a pszichikai és szellemi tanítást jobban megértenék, akkor

majdnem lehetetlen volna még csak elképzelni is ilyen képtelenséget. Valóban Önök nem haladhatnak addig, amíg azon fáradoznak, hogy az egyeztethetetlent - azaz a metafizikai és spirituális tudományokat megbékítsék a fizikai vagy természeti filozófiával. A „természeti” szó előttük (a tudomány emberei előtt) ugyanis azonos azzal az anyaggal, amelyet testi érzékeikkel észlelhetnek. A mi gömbünk, s ezt kezdettől fogva tanítottuk, a leszálló ív legalján van ott, ahol az érzékelésünk alá eső anyag a legdurvább alakjában jelentkezik. Ennélfogva csak ésszerű feltennünk azt, hogy a Földünket beárnyaló gömböknek más és magasabb síkokon kell lenniük. Egy szóval mint gömbök EGYÜTTVÉVE EGYSÉGET ALKOTNAK, de NINCSENEK ÁLLAGEGYSÉGBEN FÖLDÜNKKEL1 és így egészen más öntudati állapothoz tartoznak. Bolygónk (és a többi bolygó mind) hozzáilleszkedett emberi lakóinak sajátos állapotához. Ez az állapot lehetségessé

teszi azt, hogy puszta szemmel láthassuk a mi földi síkunkal és anyagával azonos lényegű égi testeket és így a Jupiter-, a Marslakók és a többiek láthatják a mi kis világunkat. Mert öntudati síkjaink mivoltukban ugyanazok, a megkülönböződött anyag ugyanolyan rétegében vannak - és csak fokozatban különböznek egymástól. Ezt írtam: „A kisebb Pralaya csak a mi kis GÖMBFÜZÉRÜNKET érinti". („Füzérek”-nek neveztük a láncokat, mikor még a szótévesztések korszakában voltunk) „Ilyen füzérhez tartozik a mi Földünk” Ebből aztán világosan azt lehetett érteni, hogy a többi bolygó is „füzér” vagy LÁNC. Ha ő (értve rajta 1 As Globes, they are in CO ADUNITION but not IN CONSUBSTANSTIALITY WITH OUR EARTH. 143 az óvást emelőt) ilyen magasabb síkon Ievő „bolygóknak”, még halvány árnyékképét (silhouette) is óhajtaná Iátni, akkor előbb a közte és a következő sík között levő asztrális

anyagnak finom felhőit is el kellene távolítania . ” Így könnyű megértenünk, miért nem láthatjuk még a legjobb földi messzelátóval sem azt, ami anyagi világunkon kívül esik. Csupán azok, akiket adeptusoknak nevezünk, szólhatnak tekintélyük (authority) erejével az ilyen dolgokról, mert ők tudják, hogyan kell mentális látásukat irányítani, és a fizikai és a pszichikai tudatukat áthelyezni a létezés más síkjaira. És ők világosan ezt mondják: „Élj az ilyen tudás és erők elérésére szükséges életet, és a Bölcsesség természetszerűen szegődik hozzád. Ha egyszer öntudartodat összhangba tudod hozni az „Egyetemes Öntudat” hét húrjának valamelyikével, a húrokkal, melyek a Kozmosz hangszekrényén végig futnak és az egyik örökkévalóságtól a másikig rezegnek; ha alaposan tanulmányoztad a „szférák zenéjét”, akkor, de csak akkor, részesítheted tudásodban szabadon azokat, akiket teljes biztonsággal

részesíthetsz benne. Addig is légy óvatos Ne szolgáltasd ki a jelen nemzedéknek a nagy igazságokat, a jövendő fajok örökségét. Ne akard feltárni a létezés és a nem-létezés titkát olyanoknak, akik nem tudják fölérni ésszel Apolló HEPTACHORD-jának - a ragyogó Isten lantjának - rejtett jelentését. E lant hét húrjának mindegyikében ott lakozik a Kozmosz Szelleme, Lelke és Asztrális teste E Kozmosznak csak külső burka került most a Modern Tudomány kezeügyébe. Légy óvatos, lelkedre kötjük, óvatos és bölcs, és vigyázz mindenek fölött arra, hogy miben hisznek azok, akik Tőled tanulnak, nehogy önmagukat ámítva, másokat is félrevezessenek. mert ez a sorsa minden igazságnak, amellyel az emberek még meg nem barátkoztak Maradjanak inkább a bolygóláncok és más Kozmosz-feletti és Kozmosz-alatti rejtélyek az álmok birodalmában azok számára, akik maguk nem látnak, de még hinni sem tudják, hogy mások Iátnak. ” Sajnos,

hogy kevesen követték közülünk a bölcs tanácsot, és így igen sok megbecsülhetetlen gyöngyöt dobtunk oda az ellenségnek, a bölcsesség sok drágakövét, és mivel ez nem tudta felismerni értékét, megfordult és széttépett bennünket. „Képzeljük el", írta ugyanaz a Mester két „laikus csélá”-jának, - így nevezte ugyanis az Esoteric Buddhism íróját és még egy urat, aki ennek egy ideig tanuló-társa volt - „képzeljük el, hogy A MI FÖLDÜNK, HÉT BOLYGÓBÓL VAGY EMBERT-HORDOZÓ VILÁGBÓL ÁLLÓ CSOPORTBAN AZ EGYIK BOLYGÓ. (A hét boIygó az ókor szent bolygói és valamennyi hetes) Íme, az élet-áram eljut A-hoz, vagy helyesebben ahhoz, aminek rendeltetése, hogy A legyen, és ami addig még csak kozmikus por („laya-központ”). stb”* Ezekben a legelső levelekben ugyanis a kifejezéseket még meg kellett alkotni, és szavakat képezni. A „gyűrűk”-ből gyakran „körök” lettek, és a „körök”-ből életciklusok,

és megfordítva Az egyik levelező egy „kör”-t „világgyűrű”-nek nevezett Erre a Mester azt írta: „Azt hiszem, ez további zavarra fog vezetni. Úgy egyeztünk meg, hogy körnek nevezzük egy-egy monádnak útját az A gömbtől a G vagy Z gömbre. A „Világ-gyűrű” helyes nagyon tanácsolja Sinnet úrnak, hogy állapodjon meg az elnevezésekben, mielőtt tovább menne ” A megállapodás ellenére is e szótévesztés miatt sok hiba csúszott be a legkorábbi tanításokba. Némelykor még a Fajokat is összetévesztették a „körök”-kel és a „gyűrűk”-kel, és ez * „Mester-levelek”, 81. o 144 a tévesztgetés vezetett hasonló tévedésekre a „Man”* -ben is. A Mester kezdettől fogva így írta: „Mivel nem közölhetem Önnel az egész igazságot, sem azt a sok elszórt töredéket nem vethetem napfényre. nem tudok az Ön megelégedésére cselekedni”* Ez volt a válasz a következő kérdésekre: „Ha igazunk van, akkor az

ember-korszak előtti egész létezés 637,” stb. stb A számjegyekre vonatkozó minden kérdésre ez volt a válasz: „Iparkodjon a 777 megtestesülésnek problemáját megoldani Ámbár meg kell tagadnom az útbaigazítást de ha magától megoldja a problémát, akkor kötelességem Önt megerősítenem”* De soha sem oldották meg, az eredmény pedig csupa kellemetlen meglepetés és tévedés volt. Még az égitestek és a makrokozmosz hetes szervezetéről szóló tanítás is - ahonnan a mikrokozmosz vagy az Ember hetes felosztása ered - mostanáig a legezoterikusabb tanítások közé tartozott. A régi időkben csupán a Beavatáskor a ciklusok legszentebb számjegyeivel együtt közölték. De nem tervezték az egész Kozmogónia rendszer feltárását - ezt jelentették ki az egyik teozófiai lapban.1 Nem is tartották lehetségesnek egy pillanatig sem akkor, amikor az „Esoteric Buddhism” írójának leveleire válaszolva, a kérdések egész seregére csak

igen kevés felvilágosítást, csak néhány töredéket adhattak. Ezek között olyan problémákat kutató kérdések is voltak, amelyekre egyetlen egy MESTER-nek sincs joga válaszolni, akármilyen magasrangú és független is, mert ezzel leleplezné a világ előtt a régi templom-testületek (collegetemples) legszentebb és legrégibb rejtélyeit Ennélfogva csak nagy körvonalakban közöltek néhány tanítást, a részleteket állandóan elhallgatták, és kezdettől fogva rendszeresen kijátszottak minden olyan törekvést, amely több felvilágosítást akart tőlük kicsalni. Ez egészen természetes is A Purâna-k a Tudás hét ágáról szólnak Ezek közül a négy Vidja következő: „Jadzsnya-Vidja” (vallásos szertartások végzése bizonyos eredmények elérés végett); „MahaVidja”, a nagy (Mágikus) tudás, ez most Tantrika-tiszteletté fajult el; „Guhja-Vidja", a Mantra-k és igazi ritmusuk vagy éneklésük, a misztikus varázslások, stb.

tudománya; „ÁtmaVidja” vagy az igazi Szellemi és Isteni bölcsesség Csupán ez az utolsó világíthatja meg feltétlenül és véglegesen az előbbi három tanítását Átma-Vidja segítsége nélkül a többi három csak felületes tudomány marad, mértani mértékek, melyeknek van ugyan hosszúságuk és szélességük, de mélységük nincs. Olyanok, mint az alvó ember, kinek lelke, tagjai és elméje, mechanikai mozgásra, zavaros álmokra, sőt még alva-járásra is képesek, tehát látható eredményeket tudnak létrehozni. De ezek csak az ösztön, nem pedig az intellektus okozta hatások, és semmi esetre sem teljesen tudatos szellemi indító okok következményei. A három elsőnek említett tudományból sokat adhatnak közzé és magyarázhatnak meg. De, hacsak tanításaikhoz ÁtmaVidja nem adja meg a kulcsot, örökre olyanok maradnak, mint a széttépett könyv papírszeletei, mint nagy igazságok árnyai, amelyeket a legszellemibb emberek is csak

homályosan látnak, de amelyeket teljesen felismerhetetlenné torzítanak azok, akik minden tovasurranó árnyékot falra akarnak szegezni. Továbbá egy másik nagy zavart idézett elő a tanítványok elméjében a Monád fejlődéséről szóló tanítás hiányos előadása. Hogy teljesen felfoghassuk ezt a folyamatot, valamint a * A III. kiadásban: „Man: Fragments of Forgotten Truth” „Mester-levelek”, 94. o * Uo. 82, 83 o 1 „Lucifer”, 1888. május * 145 Gömbök születésének folyamatát is, sokkal inkább metafizikai oldaláról kell vizsgálnunk, mint az úgynevezett statisztikai szempontból, mert ez számjegyeket és számokat ölel fel, amelyeket ritkán szabad általánosságban használni. Sajnos, kevesen akarnak ezekkel a tanításokkal csupán metafizikai értelemben foglalkozni A nyugati írók között a tanításunkban legjártasabb is, a Monádok fejlődéséről szólva („Esoteric Buddhism”, 46 o) ezt állítja munkájában: „ilyenféle

tiszta metafizikával jelenleg nem foglalkozunk” Ha ez így van, - amint a Tanító a hozzáintézett levélben megjegyzi: „Mire jó tanításunkat hirdetni, mire jó ez a fárasztó munka, ez az ár elleni úszás? Miért kell a nyugatnak. tanulnia a kelettől olyasmit, ami soha nem lesz ínyére a külön ízlésű aesthetikusoknak?” És felhívja levelezőjének figyelmét „az irtózatos nehézségekre, amelyekkel mi (Adeptusok) találkozunk valahányszor metafizikánkat a nyugati elmének akarjuk magyarázni.” S jól teszi, mert metafizika nélkül sem okkult filozófia, sem ezotéria nem lehetséges. Ez olyan, mintha úgy akarnánk megmagyarázni az élő ember lelkének és elméjének legmeghittebb és legszentebb működését, vágyait és érzelmeit, a szeretetet és gyűlöletet, hogy hullája mellének és agyvelejének anatómiai leírását adjuk. Most pedig vizsgáljuk meg a fent említett két tanítást, amelyet az „Esoteric Buddhism” alig érintett,

és egészítsük ki, amennyire csak szabad. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK ÉS MAGYARÁZATOK A GÖMBÖKRŐL ÉS A MONÁDOKRÓL Az „Esoteric Buddhism” két megállapítását akarjuk szóba hozni, és a szerző véleményét idézzük. A 49 oldalon (V kiad) ezt mondja: „ . A szellemi monádok ásványi létezésüket nem végzik be teljesen az A gömbön, de azután befejezik a B gömbön s így tovább Többször végig mennek az egész körön, ásványi alakban és azután többször mint növények, és többször mint állatok. Szándékosan nem közlünk jelenleg számjegyeket,” stb. stb Ezt bölcsen tette, mert a számjegyeket és számokat nagyon is titokban tartják. Ezzel most részben felhagytak. De talán jobb lett volna, ha a körökre és a fejlődési körforgásokra vonatkozó helyes számokat akkoriban vagy teljesen megadták volna, vagy teljesen elhallgatták volna. Sinnett világosan felismerte ezt a nehézséget, amikor (a 140 oldalon) ezt mondta: „A

közönség nem egy könnyen találja ki, miért tartózkodnak annyira az okkult tudás birtokosai attól, hogy a Kozmogóniára vonatkozólag számbeli adatokat közöljenek, és a benem-avatott nehezen érti meg, miért kell ezeket titokban tartani.” Világos, hogy voltak erre okok. Pedig ez az eltitkolás az oka a legtöbb fogalomzavarnak egyes keleti és nyugati tanítványoknál És éppen a szóban lévő két tanítás elfogadása látszott nagy nehézségbe ütközni, mert nem voltak adatok, amelyekre támaszkodhattak volna De ez már így volt. Mert - s a Mesterek ezt sokszor kijelentették - az okkult számításokba tartozó számjegyeket a fogadalmat tett csélák körén kívül továbbítani nem szabad, és még ők sem szeghetik meg a szabályokat. Hogy érthetőbbé tegyük a dolgot, az adott tanítást kibővíthetjük, és néhány kérdést megoldhatunk bár csak úgy, hogy a matematikai szempontot mellőzzük. Mivel a gömbök és a Monádok fejlődése szorosan

összefügg egymással, ezért mi egybevonjuk ezt a két tanítást. Ami a Monádokat illeti, arra kérjük az olvasót, ne feledje el, hogy a keleti filozófia elveti a 146 nyugati teológia dogmáját t. i hogy minden újszülött csecsemő újonnan teremtett lelket kap Ez a dogma épp annyira nem filozófikus, amennyire lehetetlen a természet gazdaságában. A Monádoknak, melyek fejlődnek, és azáltal válnak mind tökéletesebbé, hogy sok egymást követő személyiséget asszimilálnak, minden új Manvantara-ban korlátolt számúaknak kell lenniük. Ez feltétlenül szükséges, ha az újraszületés, a karma és az emberi Monádnak saját forrásába - az abszolút Istenségbe való fokozatos visszatérésének tanítására gondolunk Így, bár a többé-kevésbé fejlett Monádok seregei majdnem megszámlálhatatlanok, mégis véges számúak, akárcsak minden egyéb a megkülönböződés és határoltság e Világegyetemében. Az emberi „princípiumok” és a

világláncok felszálló gömbjei kettős ábrájából (I. ábra) kitűnik, hogy az okok és okozatok örök láncolata és tökéletes analógia uralkodik a fejlődés valamennyi vonalán, és ezek kötik össze azokat. Egyik szüli a másikat - a gömb is, a személyiség is De kezdjük az elején Már vázoltuk nagy körvonalaiban a folyamatot, amelyben az egymást követő bolygóláncok kialakulnak. Hogy elejét vegyük a téves felfogásoknak, még néhány részletet adunk Ezek fényt fognak vetni saját láncunk, a holdláncnak ivadéka, emberiségének történetére. A következő II. ábra 1-gyel jelzett oldala a hét bolygóból álló „holdláncot” ábrázolja, a hetedik, vagyis az utolsó körének kezdetén; a 2.-vel jelzett oldala a „földláncot”, amely csak lesz, de még nem létezik. Mindegyik lánc hét gömbjét ciklikus sorrendjükben A-G-vel, a földlánc gömbjeit még ezen felül kereszttel, (+), a Föld jelképével jelöltük Ne feledjük el, hogy a

bármely hetes láncon ismételten közben vándorló Monádok fejlődési fokuknak, tudatuknak, és érdemüknek megfelelően hét osztályba vagy hierarchiába tartoznak. Kövessük tehát megjelenésük sorrendjét az első Körben az A gömbön E hierarchiáknak megjelenési időközei bármely gömbön úgy alakulnak, hogy ha a 7 osztály, az utolsó, az A gömbön megjelenik, akkor az 1. osztály, az első, éppen átment a B gömbre, és így tovább lépésről-lépésre az egész láncon körös-körül S épp így a Holdlánc hetetedik körében, amikor a 7. osztály, az utolsó, elhagyja az A gömböt, akkor ez a gömb nem álomba merül, ahogyan eddig a korábbi körökben tette, hanem 147 kezd haldoklani (bolygói pralaya-ba kezd térni)1; és haldokolva sorra átadja - amint említettük - „princípiumait” vagy élet-elemeit és energiáját stb. egyiket a másik után, egy-egy új „laya-központ”-nak, s ez kezdi a Földlánc A gömbjének kialakítását.

Hasonló dolog történik a „holdlánc” minden gömbjével. Egyik a másik után alakítja ki a „földlánc” egy-egy új gömbjét Holdunk a sorozatnak negyedik gömbje volt, és az érzékelés ugyanazon a síkján volt, mint a Föld. De a holdlánc A gömbje addig nem lesz egészen „holt”, amíg az első osztálynak első Monádjai a G vagy Z gömbtől, a „holdlánc” utolsójáról, át nem mentek a Nirvánába, mely a két lánc között rájuk vár. Így van ez a többi gömbbel is, - amint mondtuk, - mindegyik szüli a „földlánc” megfelelő gömbjét. Továbbá, ha az új lánc A gömbje készen van, akkor rajta a Holdlánc Monádjainak első osztálya vagy Hierarchiája a legalsóbb birodalomban ölt testet, s így tovább, fokozatosan előre haladva. Ennek eredménye az, hogy az első körben csupán a Monádok első osztálya éri el a fejlődés emberi fokát, mert a második osztály mindegyik gömbre későbben érkezik, s így nincs ideje, hogy ezt a

fokot elérje. A 2 osztálybeli Monádok tehát csupán a második körben érik el a kezdetleges emberi fokot, és így tovább a negyedik kör közepéig. De ekkor - és ebben a negyedik körben, amelyben az emberi fok teljesen ki fog fejlődni - az emberi birodalomba vezető „kapu” bezáródik és ezentúl az „emberi” Monádok, t i a fejlődés emberi fokán álló Monádok, száma teljes. Mert a Monádok, amelyek ekkor még nem érték el az emberi fokot, éppen az emberiség fejlődése miatt annyira elmaradnak mögötte, hogy az emberi fokot csak a hetedik, és egyszersmind utolsó Kör végén fogják elérni. Tehát ők nem lesznek emberek ezen a láncon, hanem egy jövendő Manvantara emberiségét fogják alkotni Jutalmuk az, hogy sokkal magasabb láncon lesznek „Emberek”-ké; így részesülnek ők a karmikus jóvátételben. Egyetlen egy kivétel van, és ennek megvan az oka; erről később fogunk szólni - Mindez pedig megmagyarázza a fajok közti

különbséget Látjuk tehát, mennyire teljesen azonosak a Természeti folyamatok a Kozmoszban és az egyéni emberben. Az ember leéli élet-ciklusát, és meghal A „magasabb princípiumai” ezek a bolygólánc fejlődésében megfelelnek a körben vándorló Monádoknak - Devachan-ba térnek. Ez megfelel a „Nirvana”-nak, és két lánc közötti nyugalom állapotának Az ember alsóbb „princípiumai" lassanként feloszlanak, és a természet újra felhasználja őket új emberi princípiumok alakítására. Ugyanez a folyamat megy végbe a világok feloszlásában, és kialakulásában is Az analógia tehát a legbiztosabb vezető az okkult tanítások megértésében Ez „a Hold hét rejtélyei”-nek egyike, és most fedik fel. A japánok a hét „rejtélyt” Yama-busi-nak nevezik. A Lao-Tze felekezet misztikusai és Kioto aszkéta szerzetesei, a Dzendó-nak, „a hét drágakő”-nek nevezik. Csakhogy a japán és kínai buddhista aszkéták és beavattottak

még tartózkodóbbak „tudásuk” közlésében, mint a hinduk - ha ugyan lehetséges még tartózkodóbbnak lenni. Az olvasónak nem szabad szeme elől elvesztenie a Monádokat, és amennyire csak lehet, fel kell őt világosítanunk mibenlétükről anélkül, hogy a legnagyobb rejtélyekkel visszaéljünk. Különben az író, nem is állítja azt, hogy e kérdésben minden részletet ismer A monád sereget nagyjában három osztályra oszthatjuk 1 Az okkultizmus többféle pihenés-időszakot (Pralayát) ismer. Minden gömbnek van egyéni Pralayája, amikor az emberiség és élet a következő gömbre megy át - ez tehát hét kisebb Pralaya minden körben. A bolygóPralaya ez akkor következik be, mikor a hét Kör befejeződött A Nap-Pralaya, mikor az egész rendszernek vége, és végül az Egyetemes, Maha- vagy Brahmâ-Pralaya, „Brahmâ korszakának” végén. Ez a három fő pralaya vagy „a pusztulás időszakai”. Van még sok kisebb pralaya, ezekkel azonban most

nem foglalkozunk 148 1. A legfejlettebb Monádok-nak (a Hold-Isteneknek vagy „Szellemeknek”, ezeket Indiában Pitri-knek nevezik) feladata, hogy az első körben átmenjenek az ásvány-, növény- és állatország egész hármas ciklusán, ezeknek legéterikusabb, legfinomabb és kezdetleges alakjában, hogy az újonnan alakult lánc természetébe öltözzenek, s azt áthasonítsák. Ezek érik el az A gömbön az első körben legelőbb az emberi formát, (ha ugyan lehet formáról beszélni a majdnem alanyinak birodalmában). Ezért ők vezetik, és ők képviselik az emberi elemét a második és harmadik körben, és végül kifejlesztik árnyékukat a negyedik kör kezdetén, a második osztály, vagyis az utánuk következők számára 2. Azok a Monádok, amelyek elsőknek érik el az emberi fokot a három és fél kör ideje alatt, és emberekké1 lesznek. 3. A késlekedők, az elmaradt Monádok, ezek karmikus akadályok miatt egyáltalán nem fogják elérni az

emberi fokot ebben a ciklusban vagy körben. Itt csak egy kivétel van, erről később szólunk, amint már ígértük is. A külső formát vagy testet az asztrális test körül földi erők hozzák létre. Ugyanez áll az alsóbb birodalmakra is. De a belső vagy igazi EMBER fejlődése tisztán szellemi Ekkor a személytelen Monád nem halad többé az anyag különféle formáin át, - ezek a formák a legjobb esetben is, egész más síkon bírnak csak ösztönnel és tudattal - mint a külső fejlődés folyamán. Hanem a „zarándok-lélek” vándorol nemcsak az anyag különböző állapotain, hanem az öntudat és önpercepció állapotain át, vagyis e lélek appercepció útján jut percepcióra. (lásd: „Istenek, Monádok és Atomok.”) A MONÁD felmerül a szellemi és értelmi öntudatlanság állapotaiból, és közvetlenül a mentalitás síkjába lép, átugorván a két első síkot - amelyek oly közel vannak az ABSZOLÚThoz, hogy egy alsóbb síkon levő

dologgal semmiféle korreláció nem lehetséges. De az egész világegyetemben nincsen más sík, amelynek a perceptív- és apperceptív-minőségek majdnem végtelen fokozataiban tágasabb határa vagy nagyobb hatómezeje volna. E síknak annak azután megfelelő kisebb síkjai minden „forma” számára, az „ásvány” monádtól kezdve addig, amíg ez a monád az ISTENI MONÁD-dá fejlődik ki. De a Monád az egész idő alatt egy és ugyanaz, csak megtestesülései különbözők, a szellem részleges vagy teljes elsötétedésének egymást állandóan követő ciklusaiban, valamint az anyag részleges vagy teljes elsötétedései 1 A megtévesztő „Emberek” kifejezést kell itt használnunk. Ez jó bizonyíték arra, hogy mennyire nem alkalmas bármely európai nyelv ezek finom megkülönböztetések kifejezésére. Nyilvánvaló, hogy ezek az „Emberek” sem külső alakra, sem természetre nem hasonlítottak a mai emberekhez. Azt kérdezhetnék: miért nevezik

őket akkor egyáltalában „Embereknek”? Mert semmilyen európai nyelvben nincsen olyan kifejezés, mely a kívánt fogalmat megközelítené. Az „Emberek” szó legalább megjelöli azt, hogy ezek a lények „MANUK”, gondolkozó lények voltak, bármennyire is eltértek alakban és értelmiségben tőlünk. Valóságban azonban, szellemiessésgük és értelmességük tekintetében inkább „Istenek” voltak, mint „Emberek”. Ugyanezzel a nyelvbeli nehézséggel találkozunk, az „állapotok” leírásánál, amelyeken a Monád áthalad. Metafizikai értelemben természetesen képtelenség a Monád „fejlődéséről” beszélnünk, vagy azt mondanunk, hogy a Monád „Emberré” lesz. De ha csak megkisérelnénk ügyelni a nyelv metafizikai pontosságára olyan nyelvben, mint az angol, akkor még legalább is három külön kötetre terjedne a munkánk, mert ez igen sok szóismétléssel járna, ami pedig nagyon kifárasztaná az olvasót. Nyilvánvaló, hogy a

MONÁD sem haladni, sem fejlődni nem tud, sőt még nem is érintik azok az állapot-változások, amelyeken átmegy. Ő nem ebből a világból vagy síkból való. Az isteni fény és tűz elpusztíthatatlan csillagához hasonlíthatjuk, Földünkre ledobott mentő deszka azoknak a személyiségeknek, amelyekben lakik. Beléje kell kapaszkodniuk e személyiségeknek, hogy így isteni természetében részesülve, elérjék a halhatatlanságot Magára hagyva, a Monád nem kapaszkodik senkibe, de a fejlődés soha nem pihenő árja, mint a „deszkát”, úgy fogja egy másik megtestesülésbe sodorni. (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 149 alatt. Ez tudniillik a két poláris ellentét, aszerint, hogy a Monád a mentális szellemiség birodalmába száll fel, vagy az anyagiság mélységébe száll le Térjünk vissza az „Esoteric Buddhism”-ra. A második állítás arra az óriási időszakra vonatkozik, amely az A gömbön az ásvány- és az ember-időszak1

között van, s így szól: „Az ásvány-időszak teljes kifejlődése az A gömbön előkészíti az utat a növényi fejlődésre. Mihelyt ez megkezdődik, az ásvány élet-hulláma átömlik a B gömbre Mikor a növény-kifeljődés az A gömbön befejeződött, és az állat-kifejlődés megkezdődik, akkor a növény élet-hulláma átömlik a B gömbre, és az ásvány élet-hulláma a C gömbre megy tovább. Végül az ember élet-hulláma érkezik az A gömbre.” - (49 old V kiadás) És így megy ez három körön át, azután meglassul, és végül megáll a mi gömbünk küszöbén, a negyedik körben, mert az ember-időszakot (a leendő igazi fizikai ember időszakát), a hetediket, most érte el. Ez világos, mert így mondja: „ Vannak fejlődési folyamatok, amelyek megelőzik az ásványbirodalmat, és így a fejlődés egy hulláma, igazában néhány hulláma, megelőzi az ásvány-hullámot a gömbökön való körülhaladásában." - (Ugyanott) Most

pedig idézzünk egy másik cikkből, t. i „The Mineral Monad”-ból, a „Five Years of Theosophy” c. könyvből (273 és köv oldalak) : „Hét birodalom van. Az első csoport magában foglalja az elementáloknak vagy keletkező erőközpontoknak három fokát Kezdődik Mulaprakriti (vagy inkább Pradhâna a legelső homogén anyag) megkülönböződésének első fokával, és tart a harmadik fokáig - azaz a teljes öntudatlanságtól a félpercepcióig. A második vagy magasabb csoport magában foglalja a birodalmakat a növénytől az emberig Az ásvány-birodalomban a „Monádikus-Lényeg” fokozataiban, ha ezt fejlődő energiának tekintjük, a fele út vagy fordulópont Három (a fizikai előtt levő) fokozat az elementális részen; az ásványbirodalom; három fokozat a tárgyias fizikai2 részen; ez a fejlődés láncának (első vagy bevezető) hét láncszeme.” „Bevezető”, mert előkészítő láncszemek. S bár valójában a természeti fejlődéshez

tartoznak, mégis helyesebben természet-alatti fejlődésnek mondanánk Ez a folyamat haladásában a harmadik fokon, a negyedik fok küszöbén megáll, ekkor lesz a természet-fejlődés síkján az első, igazán emberhez vezető fokozattá, s így a három elementális országgal - a tizet alkotja, a Sephiroth-i számot. Ezen a ponton kezdődik: „A szellem leszállása az anyagba, ennek a fizikai fejlődésben felszállás felel meg; az anyagiság legmélyebb mélységeiből (az ásvány) való újra-felemelkedés a status quo ante felé, amelyet a konkrét szervezetnek fokozatos eloszlása kísér - fel Nirváná-ba, a megkülönböződött anyag eltűnése pontjáig.” (Five Years of Theosophy, 276 o) Világos tehát, hogy miért áll meg gömbünk ajtajánál, a negyedik ciklusában vagy körében az, amit az „Esoteric Buddhism”-ban találóan „fejlődés-hullám"-nak, ásvány-, növény-, állat- és ember-„impulzusnak” neveznek. Ezen a ponton egyesül a

Kozmoszi Monád (Buddhi) az Atmikus Sugárral, és ennek hordozójává lesz, azaz (Buddhi) appercepciójára ébred 1 Az „ember-időszak” kifejezést itt azért használtuk, mert meg kell neveznünk azt a negyedik birodalmat, mely az állat-birodalomra következik. De valósággal az „Ember”, az A gömöbön, az első körben, nem Ember, hanem ennek csak ősképe, vagyis asztrális régiókba tartozó, kiterjedés nélküli, tükröződése (Ez a jegyzet a III. kiadásban a szövegben van) 2 „Fizikai” itt kozmikus célokra és munkára megkülönböződöttet jelent. Ez a „fizikai” rész, bár tárgyszerű más síkok lényeinek észlelése számára, de nekünk mégis teljesen alanyi a mi síkunkon 150 (Átman-nak); s így a fejlődés egy új hétfokú létrájának első fokára lép; ez végül a Sephiroth-i fa, a Korona tizedik (a legalsóbbtól számítva felfelé) fokára fogja vezetni. A Világegyetemben minden az analógiát követi. „Mint fent, úgy

lent”; az Ember a Világegyetem mikrokozmosza Ami a szellemi síkon történik, az megismétlődik a Kozmoszi síkon. A konkrét az absztrakt csapásán halad, a legmagasabbnak szükségképpen a legalacsonyabb felel meg; az anyagi a szelleminek Így a Sephiroth-i Koronának (vagy felsőbb háromságnak) megfelel a három elementális birodalom; ezek megelőzik az Ásványt (l a Five Years of Theosophy-ban, a 277. oldalon levő ábrát), és a Kabbalisták nyelvén szólva, megfelelnek a Kozmoszi megkülönböződésben, a Forma és Anyag világainak, a Szellem-fölöttitől kezdve az Ősképek világáig. Mi a Monád? És mi a viszonya az Atomhoz? A következő válasz azokon a magyarázatokon alapszik, melyeket a szerző, a fentebb említett „The Mineral Monad” c. cikkében, ezekre a kérdésekre adott A második kérdésre ezt válaszolja: „Egyáltalában semmi viszony nincs közte és az atom vagy a molekula közt, amilyennek ezeket a tudomány jelenleg gondolja. Nem

hasonlíthatjuk össze a mikroszkopikus szervezetekkel, - ezeket valamikor a poligasztrikus véglényekhez (infusoria) sorolták, most pedig növényeknek tekintik, és az algákhoz számítják - de nem azonosíthatjuk a Peripatetikusok Monas-szával sem. Fizikai vagy szervezeti szempontból az ásvány-monád különbözik az emberi monádtól, mert utóbbi nem fizikai, és összetételét kémiai képletekkel és elemekkel kimutatni nem lehet.” Egyszóval, amint a Szellemi Monád Egy, Egyetemes, Határtalan és Oszthatatlan, noha sugarait tudatlanságunkban az emberek „Egyéni Monádjainak" nevezzük, épp úgy az ásványMonád is Egy - és tőle ered a számtalan fizikai atom, melyeket a tudomány most kezd individuáltnak tekinteni. Az ásvány-Monád ugyanis a fejlődés-körnek a szellemi Monáddal szembenlevő hajlásán van. „Különben hogyan lehetne matematikailag a négy birodalom fejlődését és spirális haladását magyarázni? A „Monád” az ember két

utolsó, a 6-dik és 7-dik, „princípium”-ának egyesítése, és pontosabban szólva, az „emberi monád” kifejezés csupán a kettős lélekre (Atma-Buddhi-ra) alkalmazható, de legmagasabb, éltető princípiumára, Atma-ra egyedül, nem. Mivel azonban a Szellemi Lélek, tőle (Atma-tól) elválasztottan, nem tudna létezni (no existence, no being), azért nevezték el így. Már most a Monádi vagy inkább Kozmoszi Lényeg - ha ugyan szabad így neveznünk - az ásvány, növény és ember birodalomban fejlődése fokozataiban mégis különböző, ámbár egy s ugyanaz a ciklusok sorozatain át, kezdve a legalacsonyabb elementálissal, fel a Déva birodalomig. Nagyon téves lenne a Monádot úgy képzelni, hogy különvált Lény gyanánt, egy meghatározott ösvényen, halad lassan az alsóbb birodalmakon át, és hogy az átalakulások számtalan sorozatai után emberi lénnyé érik meg; röviden, hogy Humboldt Monádja visszavezethető az amphibol (Hornblende) egy

atomjára. „Ásvány-Monád” helyett, a fizikai tudomány szempontjából, mely minden atomot megkülönböztet, természetesen sokkal helyesebben mondhattuk volna: „az a Monád, mely Prakriti ásványbirodalomnak nevezett formájában nyilvánul meg” Az atom, (amint ezt a szokásos tudományos elméletek fejtegetik), nem valaminek részecskéje, nem lélek-éltette valami, arra hivatva, hogy hosszú korszakok múlva emberré fejlődjék Hanem ez a még nem individuált Egyetemes Energia konkrét megnyilvánulása; az egy Egyetemes Monád folytatólagos (sequential) megnyilvánulása Az (anyag) óceán mindaddig nem oszlik szét potenciális és alkotó cseppjeire, amíg az élet-impulzus árja el nem éri az ember-születés fejlődési fokát. Az egyéni Monádokra való különválás hajlama fokozatos és a felsőbbrendű állatok majdnem el is érik A peripatetikusok a Monasz szót, pantheisztikus értelemben, az egész Kozmoszra alkalmazták. Az okkultisták pedig, noha

kényelem szempontjából elfogadják ezt a gondolatot, megkülönböztetik az absztraktból a konkrétba áthajló fejlődés egyre tökéletesedő állapotait. Erre mutatnak az ásvány-, növény-, állat-Monád kifejezések A kifejezések csak azt jelzik, hogy a szellemi fejlődés hulláma útja folyamán az illető kör ívén halad át. „Monádi lényeg” a növénybirodalomban kezd észrevétlenül az egyéni öntudat irányába különböződni Mivel a Monádok egyszerű (uncompounded) dolgok, - amint Leibnitz helyesen meghatározta - azért őket, a megkülönböződés 151 fokozatain, a szellemi Lényeg élteti, s úgyszólván ez alkotja a Monádot, - nem pedig az atomok csoportosulása (aggregation); ez utóbbi csupán az eszköz és az állag, amelyet az értelem alsóbb és magasabb fokozatai hatnak át.” (Id munka 274, 275 oldal) Leibnitz a Monádokat elemi és elpusztíthatatlan egységeknek gondolta, felruházva más egységeknek való adás és a tőlük

való elfogadás képességével, s így ők határozzák meg az összes szellemi és fizikai jelenségeket. Ő találta fel az appercepció kifejezést, amely az ideg- (nem észlelés [perception], hanem inkább) érzékeléssel (sensation) együtt, kifejezi a Monádi tudat állapotát valamennyi birodalmon át, fel az emberig. Így szigorúan, metafizikai nézőpontból, talán helytelen AtmaBuddhi-t MONÁD-nak nevezni, mert anyagi nézőpontból Atma-Buddhi kettős, és ennélfogva összetett. De az anyag = szellem és viszont; a Világegyetem és az őt éltető Istenség egymástól elválasztva nem képzelhető el. Ugyanez áll Atma-Buddhi-ra is Buddhi, Atma hordozója és ugyanabban a viszonyban van Atmá-val, mint Adam Kadmon, a Kabbalai Logosz, En-Soph-val, vagy Mulaprakriti Parabrahm-mal. Még néhány szót a Holdról. Kérdezhetné valaki, hogy mik azok a „Holdbeli-Monádok”, amelyekről az előbb beszéltünk. A Pitri-k hét osztályának leírása később

következik, most csak néhány általános magyarázatot adunk. Mindenki előtt világos, hogy ezek olyan Monádok, melyek életciklusuknak a holdláncon való befejeztével, a földláncon testesültek meg A holdlánc ugyanis alsóbbrendű, mint a földlánc. Vannak azonban olyan más részletek, amelyeket ide csatolhatnánk, de ezek a tiltott területhez oly közel járnak, hogy kimerítően nem tárgyalhatjuk A titkot teljességben csak a beavatottra bízzák, annyit mégis mondhatunk, hogy a mi holdunk csak láthatatlan princípiumainak durva teste. Tehát, amint hét Föld van, épp úgy hét Hold is van, ezek közül csak az utolsó látható. Ugyanez áll a Napra is; látható testéről azt mondják, hogy Máyá, azaz visszatükröződés éppúgy, amint az ember teste is az. „Az igazi Nap és az igazi Hold épp olyan láthatatlanok, mint az igazi ember”, ez okkult mondás. És mellesleg megjegyezhetjük, hogy azok a régiek, akik a „hét hold” gondolatát először

felvetették, nem is voltak olyan együgyűek. Mert, ámbár ebben a gondolatban ma csak csillagászati időmértéket látnak, még pedig igen anyagias formában, mégis e külső burkon keresztül, még felfedezhetjük a mélységesen filozófiai gondolat nyomát. Valóságban a Hold csak egy tekintetben bolygója a Földnek, t. i hogy fizikailag a Föld körül kering. De minden más tekintetben, a Föld a Hold bolygója és nem megfordítva Akármilyen meglepőnek is látszik ez az állítás, van rá tudományos bizonyítékunk. Bizonyítja az ár-apály, egyes betegségek formáinak időszaki váltakozása; ezek egybevágnak a Hold fázisaival. Nyomát felleljük továbbá a növények növekedésében és főleg az emberi fogamzás és terhesség jelenségeiben. A Hold fontosságát és a Földre való befolyását minden régi vallásban elismerték, főképpen a zsidók, és sok pszichikai és fizikai jelenség megfigyelője is észrevette. De a tudomány szerint a Föld

hatása a Holdra csupán a fizikai vonzás, amely pályáján keringésének oka. Ha valaki azt mondaná, hogy ez a tény elegendő bizonyíték arra, hogy a Hold valóban a Föld mellékbolygója a tevékenység más síkjain is, és a felfogása mellett kitartana, akkor ezzel a kérdéssel válaszolhatnánk: vajon az anya, aki gyermeke bölcsőjét körüljárja, őrizvén gyermekét, alárendeltje-e gyermekének, vagy függ-e tőle? Igaz, hogy egyik értelemben mellékbolygója, mégis határozottan öregebb és fejlettebb, mint a gyermek, akit őriz. A Hold játssza tehát a legnagyobb és legfontosabb szerepet mind a Földnek a kialakításában, mind annak emberi lényekkel való benépesítésében. Valójában a „holdbeli 152 Monádok” vagy Pitri-k, az ember ősei, válnak az emberré. Ők azok a Monádok, akik az A gömbön lépnek a fejlődés ciklusába és áthaladva a bolygók láncán, kifejlesztik az emberi alakot, amint ezt előbb kimutattuk. A negyedik kör

ember-fokának kezdetén ezen a gömbön, kihelyezik „kiszivárgás” útján („ooze out”) asztrális másukat, a III körben kifejlesztett „majomszerű” formákból Ez a légies, finomabb alak a minta, mely köré a természet a fizikai embert építi Ezek a „Monádok” vagy „isteni szikrák” tehát a „holdbeli” ősök, maguk a Pitri-k Mert ezeknek a „holdbeli-szellemek”-nek „emberek”-ké kell lenniük, hogy „Monádjaik” elérhessék a tevékenység és öntudat magasabb síkját, azaz a Manasa-Putrá-k síkját. A harmadik gyökérfaj utolsó részében ezek látják el „elmé”-vel az „értelmetlen” burkokat, amelyeket a Pitri-k teremtettek és éltettek. Éppen így Földünk hetedik köre embereinek „Monádjai” vagy Én-jei lesznek a Földi „Ősök”, s ezek fogják megteremteni azokat, akik náluk magasabban fejlettek lesznek, miután a mi A, B, C, D stb. gömbjeink élet-energiájukat más laya-központokba helyezték át, életre

ébresztve azokat, hogy a létezés még magasabb síkján éljenek és cselekedjenek. Most már világos, hogy a természetben a fejlődés három időszakos Upadhi kialakítására, hármas képlete van, vagyis helyesebben a fejlődés három különféle képlete és ezek a mi rendszerünk minden pontján szétválaszthatatlanul egymásba szövődtek, és egymással összevegyültek. Ezek a Monádi (vagy szellemi), az intellektuális, és a fizikai fejlődés Ez a három: ÁTMAN-nak, a hetedik, az EGY VALÓSÁG véges megnyilvánulása vagy visszatükröződései a kozmikus érzékcsalódás mezején. 1. A Monádi fejlődés, amint ezt neve is mutatja, a Monádok növekedésére és a Monád tevékenységének még magasabb állapotokba való fejlődésére vonatkozik, összeköttetésben az 2. intellektuálissal, melyet a Manasa-Dhyani-k, (a Nap-Dévák vagy Agnishvatta Pitrik) képviselnek, ők „adják az embernek az értelmet és tudatot”, és 3. A Fizikai; ezt a Hold Pitri-k

Csájá-i* képviselik, körülötte tömörítette a természet a jelenlegi fizikai testet. Ez a test szolgál eszközül (vehicle) arra, hogy Manasz segítségével és a tapasztalatok felhalmozásával - a véges „növekedhessék” (félrevezető szót használva) és átalakulhasson a VÉGTELENBE; a mulandó az Örök és Abszolútba. E három rendszer mindegyikének megvannak a saját törvényei, és a legmagasabb Dhyani-k vagy Logoszok különféle csoportjai kormányozzák és vezetik őket. Mindegyik képviselve van az ember - a nagy Makrokozmosz Mikrokozmosza - szerkezetében (constitution) S e három áramlás benne való egyesülése teszi őt azzá az összetett lénnyé, aki most. A „Természet”, a fizikai fejlődés-energia segítség nélkül sohasem tudna értelmet kifejleszteni, - ő csak „értelem nélküli formákat” teremthet. Ezt AZ EMBER FEJLŐDÉSTANÁban látni is fogjuk A „holdbeli Monádok" nem tudnak haladni, mert még nem érintkeztek

eléggé a „természet” teremtette formákkal, ami segítségükre lehetett volna a tapasztalatok gyűjtésében. A Manasa-Dhyani-k töltik be a hézagot, és ebben a körben ők képviselik az értelem és az elme, a „Szellem” és az „Anyag” közötti kapocs fejlődési energiáját Emlékezzünk arra is, hogy az első körben az A gömb fejlődés-ciklusába lépő Monádok a fejlődés nagyon különféle fokozatán vannak. Ezért némileg bonyolult a dolog Foglaljuk össze tehát: * csájá: tudathordozó élő ember, test. 153 A legfejlettebb Monádok (a holdbeli Monádok) az emberi csírafokot az első körben érik el; a harmadik kör vége felé földiekké válnak, bár még igen éteri emberi lények. Az „elsötétülés” időszakában a gömbön maradnak, mint a negyedik kör jövendő emberiségének magva és így ebben a negyedik, t. i a jelenlegi, kör kezdetén az emberiség úttörőivé válnak Mások az emberi fokot csak későbbi körökben

érik el, azaz a másodikban, harmadikban vagy pedig a negyedik kör első felében. Végül a valamennyi közül leginkább visszamaradók, t i, azok, amelyek a negyedik kör középső, fordulópontján túl is még állati formákban vannak, a mostani Manvantara-ban egyáltalában nem lesznek emberek. Csak a hetedik kör végén érik majd el az emberiség küszöbét, és akkor rajtuk lesz a sor, hogy a pralaya után egy-egy új láncba bevezessék őket, idősebb úttörők, az emberiség ősei, vagy a Mag-Emberiség (Sishta), vagyis azok az emberek, akik ezeknek a köröknek a végén az összesek élén lesznek. Talán nem szükséges a tanítványnak még tovább magyaráznunk a szerepet, melyet a negyedik gömb és a negyedik kör a fejlődés tervében játszik. Az előző ábrákból, amelyek, mutatis mutandis, körökre, gömbökre vagy fajokra alkalmazhatók, kitűnik, hogy egy-egy sorozat negyedik tagja egyedülálló helyzetet foglal el. A többitől eltérően a

negyediknek nincsen „testvér” gömbje, saját síkján és így ő alkotja az egész lánc ábrázolta „mérleg” támaszpontját. Ez a végső fejlődés-kiegyenlítődésnek gömbje a karmikus mérleg világa, az Igazság Csarnoka, ahol lezárják a számadást, amely a Monád e ciklusban még hátralevő megtestesüléseinek további útját meghatározza. Ezért Monád nem léphet át többé az ember-birodalomba, ha a Nagy Ciklusban ezt a középső fordulópontot már túlhaladta - vagyis a mi gömbünkön: a negyedik körben, a negyedik faj középpontján túl, e ciklus ajtaja bezáródott, a zárszámadás készen. Ha másképp volna, ha egy-egy új lelket teremtettek volna az elhalt emberi lények számtalan milliárdjai számára, és ha nem lett volna újraszületés, valóban nehéz lenne, hová helyezni annyi „szellemet”, még ha test nélküliek is De a szenvedés eredetét és okát sem lehetne sohasem megmagyarázni. Az okkult tanítások nem ismerése, és

a vallásos oktatás leple alatt az emberre erőszakolt téves fogalmak, teremtették meg a materializmust és az ateizmust, mint a dolgok állítólagos isteni rendje ellen való tiltakozást. A most ismertetett szabálynak egyetlen kivélele a „néma-fajok”. Monádjaik már emberi fokon vannak, még pedig azért, mert ezek az „állatok” később jelentek meg, mint az ember, sőt félig az embertől származnak; utolsó leszármazottjaik az emberszabású majmok és más nagy majmok. Az ember ezen bemutatásai valójában csak eltorzított másai a korai emberiségnek Ezt azonban teljes figyelemre fogjuk méltatni a következő kötetben A magyarázat, csak főbb gondolatait véve, ezt mondja: 1. „A földön minden forma, és minden porszem (atom) a térben, az ön-kialakulás lázában arra törekszik, hogy a MENNYEI EMBER-ben eléje helyezett mintaképét kövesse Az atom involúciója és evolúciójának, külső és belső növekedése és fejlődésének célja egy

és ugyanaz - az ember; az ember mint a legmagasabb fizikai és végső forma ezen a földön; a MONÁD abszolút teljességében és éber állapotában - mint az isteni megtestesülések tetőpontja a Földön.” 2. „A Dhyani-k (Pitri-k) BHUTA-ikat (másaikat) magukból fejlesztették, ez a RUPA (forma) lett a monádok (hetedik és hatodik princípiumok) hordozója, amelyek a három előző Kalpa-ban (kör) befejezték vándorlásuk ciklusát. Azután ők (az asztrális mások) lettek a kör első ember-fajának emberei. De ezek nem voltak tökéletesek és értelmük nem volt” 154 Ezt a következő kötetben meg fogjuk magyarázni. Az ember - vagy jobban mondva a Monádja - e kör egész kezdetétől fogva létezett a Földön. A mi saját ötödik fajunkig azonban a külső formák, amelyek ezeket az isteni asztrális másokat takarták, minden alfajjal változtak és sűrűsödtek. A növényzet alakja és fizikai alkata vele egy időben változott, mert alkalmazkodniuk

kellett ennek a gömbnek folyton változó életfeltételeihez a kialakító ciklus geológiai időszakaiban. És így állandóan változni fognak, minden gyökér-fajjal és minden fő alfajjal, egészen a hetedik, utolsó fajig ebben a körben. 3. „A benső, a most elrejtett ember, akkor (kezdetben) a külső ember volt Ő volt a Dhyani-k (Pitri-k) származottja, az atyjához hasonló fiú. Mint a lótusz, melynek külső alakja fokozatosan felveszi a benne levő minta alakját, így fejlődött kezdetben az ember alakja belülről kifelé. A ciklus után, melyben az ember úgy kezdte nemzeni utódait, mint a mai állatvilág, ennek fordítottja következett be. Az emberi magzat átalakulásaiban most mindazokon a formákon megy át, melyeket az ember fizikai teste felvett a három kalpa-ban (körben) Ezekben ugyanis az értelem nélküli (mert tökéletlen) anyag vak tapogatódzásával iparkodott a Monád köré formát alkotni. Manapság a fizikai embrió: növény, kétéltű,

emlős és csak végül válik emberré, aki önmagában fejleszti saját éteri mását. Kezdetben ez a más (az asztrális ember) az anyag hálójába került, mert értelem nélküli volt.” Ez az „ember” azonban a negyedik fajba tartozik. Amint láttuk, a MONÁD a megelőző három Körben áthaladt a természet minden országán, és minden átmeneti alakba be volt zárva. De a Monád, mely emberivé lesz, nem az Ember Ebben a körben már semmilyen birodalom egyedeit nem éltetnek olyan Monádok, amelyek rendeltetése, hogy a következő fokozatokon emberivé váljanak, hanem csak a megfelelő természetország alsóbb Elementáljai éltetik őket1 Kivételek az ember után következő legmagasabb emlősök: az emberszabású majmok Ezeknek az a sorsuk, hogy ebben a mi fajunkban kihaljanak, s ekkor felszabadulva, Monádjaik a hatodik2 és hetedik fajoknak asztrális emberi formáiba (vagy a legmagasabb elementálokba) és azután az ötödik körben legalsóbb emberi

formákba menjenek át. Az utolsó emberi Monád az 5-dik gyökérfaj kezdete előtt testesült meg.3 A lélekvándorlás (metempsychosis) ciklusa az emberi Monád számára be van zárva, mivel a negyedik 1 Ezek az „Elementálok” pedig csak a következő nagy Bolygó-Manvantara-ban lesznek emberi Monádok. 2 A Természet soha sem ismétli meg magát, ilyenformán a mai emberszabású majmok nem léteztek a Miocén korszak közepe előtt. Ettől kezdve mint minden keresztezés, úgy ezek is, az idő folyamán mind nagyobb és nagyobb hajlandóságot mutattak visszatérni az ős-szülők típusához: a fekete és sárga óriás LemuriaAntlantiakhoz. Hasztalan a „hiányzó láncszem” keresése Millió meg millió év múlva a hatodik gyökérfaj vége felé élő tudósok a mi jelenlegi fajainkat, helyesebben a megkövesült maradványaikat, kicsi, jelentéktelen majmoknak, a genus homo egy kihalt fajtája maradványainak, fogják tartani. (Ez a jegyzet a III kiadásban a

szövegben van) 3 Az ilyen emberszabású majmok kivételek, mert nem voltak a természet tervében, hanem az „értelem nélküli” embernek közvetlen alkotásai és teremtményei. A hinduk az emberszabású és a többi majmokat az Istenektől származtatják, mert a harmadik faj emberei egy más síkból való istenek voltak, akik „értelem nélküli” halandókká lettek. Ezt a tárgyat már tizenkét évvel ezelőtt az „Isis Unveiled”-ben érintettük, annyira amennyire akkor lehetett. A 278-279 oldalakon az olvasónak azt tanácsoltuk, hogy forduljon a „Brahminokhoz, ha meg akarja ismerni a majmok iránti tiszleletük okát. Talán megtudná akkor (az olvasó), - ha ugyan a Brahman érdemesnek tartaná, hogy neki magyarázatot adjon - hogy a hindu nem lát egyebet a majomban, mint amit a Manu is akar, hogy lásson: az emberi családdal legszorosabb összeköttetésben lévő fajok átalakulását, a végső tökéletesedés előtt álló, saját fajába oltott,

fattyúhajtást. Megtudná továbbá, hogy a művelt „pogányok” szemében a szellemi vagy belső ember és annak földi, fizikai burka külön-külön dolog Hogy a fizikai természet, az erőknek és fizikai korrelációinak ez a nagy összetétele, mely állandóan a tökéletesedés felé tart, szükségképpen használja fel a rendelkezésére álló anyagot. Haladás közben alakít és átalakít, végül az emberben munkáját elérve, csak őt mutatja fel, mint az isteni Szellem befogadására egyedül érdemes tabernákulumot.” 155 körben, és az ötödik fajban vagyunk. Az olvasónak - legalább is annak, aki olvasta az „Esoteric Buddhism”-ot, - szem előtt kell tartania, hogy az ebben és a II. kötetben következő Stanzák csakis a negyedik körünkben zajló fejlődésről szólnak. Ez a kör a fordulópont ciklusa Az anyag, legmélyebb mélységét elérve, ezután felfelé törekszik, hogy mindinkább szellemivé váljék minden új fajjal és minden új

ciklussal Ezért vigyázzon a tanítvány, hogy ne lásson ellenmondást ott, ahol nincs, mert az „Esoteric Buddhism”-ban a körökről általánosságban beszélnek, itt pedig csak a negyedikről, vagyis a mi jelen körünkről van szó. Akkor az alakulás munkája volt; most pedig az átalakulás és tökéletesedés munkája a fejlődés útján. Végül, hogy befejezzük ezt a különféle, de kikerülhetetlen téves fogalmakról szóló kitérést, az „Esoteric Buddhism”-ban felhozott egyik állításra kell utalnunk, amely szerencsétlen módon befolyásolta sok teozófus gondolkozását. Az éppen említett munkából idéznek állandóan egy szegényke mondatot e tanítás materializmusának bebizonyítására. A 48 oldalon (V kiadás) a szerző, kitérve a gömbökön levő szervetek (organisms) fejlődésére, azt mondja: „Az ásvány-birodalom épp annyira nem fogja többé fejleszteni a növényt. ahogy a Föld nem tudta az embert a majomból fejleszteni, amíg

csak erre impulzust nem kapott.” Vajon ez a mondat szószerint a szerző gondolatát tolmácsolja-e, vagy egyszerűen (ahogy mi is gondoljuk) íráshiba. Ez a kérdés eldöntetlen marad Nagy csodálkozással állapítottuk meg, milyen rosszul értették meg egyes teozófusok az „Esoteric Buddhism”-ot. Ők ugyanis azt hitték, hogy e mű hathatósan támogatja a Darwinféle fejlődés elméletét, és különösen a majom-őstől való leszármazás elméletét Egyik tagunk írja: „Talán Ön is észrevette, hogy a teozófusok háromnegyed része, sőt még a társulaton kívül állók is, abban a hitben vannak, hogy az emberi fejlődés kérdésében a darwinizmus és a teozófia egyetértenek. Mi ilyesmit nem vettünk észre soha, és amennyire tudjuk, az „Esoteric Buddhism” sem nagyon jogosított fel erre a feltevésre. Ismételten állítottuk, hogy a Manu és Kapila tanította fejlődés a modern tanoknak alapja, de sem az okkultizmus, sem pedig a Teozófia nem

támogatta soha a mostani darwinisták vad elméleteit - legkevésbé pedig az embernek majomtól való leszármazását. Erről többet későbben De az „Esoteric Buddhism”-ot (47 o. V kiadás) kell csak felütnünk, hogy megtaláljuk ez az állítást: „Az ember az állat birodalomtól teljesen különböző birodalomba tartozik” Ilyen világos szavú és kétségtelen állítások mellett, nagyon különös, hogy figyelmes olvasót annyira félrevezethette e könyv, hacsak az olvasó nem akarja a szerzőt nagy ellenmondásokkal vádolni. Sőt ugyanazon az oldalon, a jegyzet egy német tudományos munkát is említ. Azt mondja, hogy egy hannoveri tudós nemrégiben kiadott egy könyvet, címe: „Über die Auflösung der Arten durch natürliche Zuchtwahl”, s ebben igen ügyesen kimutatja, hogy Darwin teljesen tévedett, amikor az embert a majomra vezette vissza. Azt állítja, hogy ellenkezőleg, a majom származott az embertől Rámutat arra, hogy kezdetben az emberiség

jelen fajunknak és az emberi méltóságnak, erkölcsileg és fizikailag, mintája és ősképe volt, még pedig formai szépsége, vonásainak szabályossága, koponyájának fejlettsége, érzéseinek nemessége, hősi felbuzdulása és eszményi felfogásának nagyszerűsége miatt. Ez tisztán brahmani, buddhista és kabbalista filozófia A könyv tele van képekkel, ábrákkal, stb. Állítja, hogy az ember fokozatos fizikai és erkölcsi hanyatlása és süllyedése az etnológiai átváltozásokon keresztül kimutatható, egészen a mi időnkig S mivel egy része máris visszafejlődött majmokká, a kikerülhetetlen szükségesség törvénye folytán a mai idők művelt emberét is hasonló utódok fogják követni. Ha jelenből következtetünk a jövőre, sokkal valószínűbbnek látszik, hogy ilyen szellem nélküli és anyagias faj majomként végzi életét, s nem mint Szeráf De ámbár a majom az embertől származik, mégis biztos, hogy az emberi Monád, ha egyszer

elérte az emberiség színvonalát, soha többé nem testesülhet újra állati formában. (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 156 Minden kör megismétli a megelőző körnek fejlődés-munkáját magasabb fokon. Néhány magasabb emberszabású majom kivételével, amint ezt már említettük, a Monádok beáradása (inflow) vagy a belső fejlődés megszűnt a következő Manvantaraig Nem ismételhetjük elég gyakran, hogy a teljesen kifejlődött emberi Monádoknak előbb célt kell érniük, és csak azután jelenhet meg a jelöltek új sarja ezen a gömbön, a következő ciklus elején. Így tehát szünet van, és ezért jelenik meg a negyedik körben az ember a Földön korábban, mint bármely állati teremtmény. Erről még szólunk majd De még azt is hangoztatják, hogy az „Esoteric Buddhism” szerzője mindvégig a „darwinizmust hirdette”. Kétségtelen, hogy a könyv egyes részei talán okot szolgáltathatnak erre a következtetésre. De

különben maguk az okkultisták is készséggel megengedik, hogy a Darwin-féle elmélet részben helyes, nevezetesen a későbbi részletekben, a fejlődés másodrendű törvényeiben és a negyedik faj középpontja utáni időre vonatkozó részben. A történtekről a természettudomány valójában nem tudhat semmit, mert ilyen dolgok teljesen kívül esnek kutatása körén. De az okkultisták soha sem engedték meg, és nem is fogják megengedni, hogy az ember ebben a körben vagy bármely más körben majom volt, vagy hogy valaha azzá lehetne, akármennyire „majom-szerű” volt is azelőtt. Ezt ugyanaz a tekintély is megerősíti, akitől az „Esoteric Buddhism” szerzője kapta útbaigazításait. Az okkultisták ellen az említett munka következő soraival érvelnek: „Elegendő kimutatnunk, hogy épp oly ésszerűen elképzelhetnénk - ez pedig szükséges, ha ezekről a dolgokról egyáltalában beszélni akarunk - oly élet-hullámot, amely ásványi formákat

hoz létre, mint olyat, mely majomfajt ősember-fajba emelne”. Azoknak, akik ezzel a kitétellel hozakodnak elő, mely szerintük „határozott darwinizmus”-ra vall, az okkultisták válaszképpen a Mester (Sinnett „tanítója”) magyarázatával felelhetnének, mert ez, megcáfolja ezeket a sorokat, feltéve, ha a nekik tulajdonított szellemben vannak írva. Ennek és több más levélnek másolatát, két évvel ezelőtt (1886) küldték a jelen munka írójának kiegészítő széljegyzetekkel ellátva, hogy a „Titkos Tanítás”-ban belőlük idézhessen. E levél ama nehézségek megfontolásával kezdődik, amelyekkel a nyugati tanítványok találkoznak, midőn korábban közölt néhány adatot akarnak összeegyeztetni az embernek az állatból, t. i, az ásvány-, növény- és állatbirodalomból való fejlődésével, és azt tanácsolja a tanítványnak, hogy tartsa magát az analógia és megfelelések tanához Azután érinti a Dévák rejtélyét, sőt még

az istenekét is, akiknek oly állapotokon kell átmenniük, amelyeket megegyezés alapján neveztek el: „ásványosodás”nak (Inmetallization), „növényesedés”-nek (Inherbation), „állatosodás”-nak (Inzoonization) és végül a megtestesülésnek (Incarnation). Ezt megmagyarázza, rámutatván a kudarc szükségességére, még a Dhyan Chohanok éteri fajaiban is Erre vonatkozólag azt mondja a levél: „Ezek a kudarcot-vallók” már odáig haladtak és szellemültek, hogy csak erőszakkal lehetne őket visszavetni az alsóbb birodalmakon áthaladó Dhyan Chohanságból egy-egy új, kezdődő fejlődés örvényébe. Ezek után a levél éppen csak céloz a bukott Asura-król szóló allegóriában foglalt rejtélyre. Ezt a II kötetben fogjuk megmagyarázni Mikor a karma elérte őket az emberi fejlődés fokán, „Akkor utolsó cseppig ki kell üríteniük a megfizetés keserű poharát. Azután aktív erővé lesznek, és összekeverednek az elementálokkal, a

tiszta állatbirodalom előrehaladt lényeivel, hogy lassan-lassan az emberiség teljes típusába fejlődjenek.” 157 Látjuk tehát, hogy ezek a Dhyan Chohan-ok, nem mennek át a három országon, mint az alsó Pitri-k; és a harmadik gyökérfajig emberi testet sem öltenek. Eszerint, amint a tanítás mondja: „I. kör Az ember az első körben és az első fajban a D gömbön, a mi Földünkön, éterikus lény volt (holdbeli Dhyani, mint ember), nem-értelem-nélküli, de erősen szellemi, és az analógia törvénye szerint, negyedik kör első fajában is ilyen volt. Minden következő fajban és alfajban. jobban és jobban beburkolt, vagy megtestesült lénnyé válik, de még mindig túlnyomóan éteri. Ő nem-nélküli, s éppúgy mint az állat és növény, durvább környezetének megfelelő óriási testet fejleszt.” „II. kör Ő (az ember) még mindig óriási és éteri, de teste mind szilárdabbá és sűrűbbé válik, fizikaibb emberré. De még

mindig inkább szellemi, mint (1) értelmes, mert az elme fejlődése lassúbb és nehezebb, mint a fizikai testé ” „III. kör Itt teljesen tömör vagy szilárd a teste, eleinte óriásmajom alakú, és ekkor értelmesebb, vagy helyesen mondva, ravaszabb, mint szellemi Mert a lehajló ív olyan pontjára ért, ahol a kezdődő értelmiség (2) elsötétíti és beárnyékolja eredeti szellemiségét. A harmadik kör utolsó felében óriási alakja kisebbedik, test-szövete javul, értelmesebb lénnyé lesz, noha még mindig inkább majom, mint Déva. (Mindez majdnem pontosan megismétlődik a negyedik kör harmadik gyökérfajában)” „IV. kör Ebben a Körben az értelem roppantul fejlődik Az (eddig) néma fajok elsajátítják a mi (jelenlegi) emberi beszédünket ezen a gömbön, és ezt itt, a negyedik fajtól kezdve, tökéletesítik, és a tudás gyarapodik. A negyedik kör (valarnint a negyedik faj vagy atlanti faj) fele útján, az emberiség a kisebb

Manvantara-ciklus forduló pontját átlépi. a világ tele van az értelmi tevékenység és a szellemhanyatlás eredményeivel. ” Ennyi a hiteles levélből. Most pedig a későbbi megjegyzések és kiegészítő magyarázatok következnek Ezeket jegyzetek alakjában ugyanaz a kéz írta a lapok aljára „(1) . Az eredeti levél általános tanítást tartalmazott - madártávlati képet - és nem részletezett semmit. „Fizikai emberről” beszélni, és ezt az állítást a korai körökre korlátozni, annyi volna, mint visszajönni a csodálatos és ötletszerű kifejezésre „bőr-köntösűek” Ez az első „természetet,” az első „testet”, az első „elmét” jelentette az észlelés első síkján, az első gömbön, az első körben. Mert a karma és a fejlődés: „ . formánkba sok-sok furcsa végletet zsúfolt Különböző Természetekből1 ötvözé csodásan . ” „(2) Ezt tegye helyébe: - most azon a ponton van (analógiásan, és

mint a harmadik gyökérfaj a negyedik körben), amelyen a kezdődő emberi értelmiség elsötétíti és beárnyékolja az ő („az angyal”-ember) eredeti szellemiségét, - és ön megkapja az igazi értelmet. ” A szöveg, a zárójelben levő szavak és mondatok és a magyarázó jegyzetek, ezek mind a Tanító szavai. Magától értetődik, hogy szükségképpen óriási a különbség az ilyen kifejezések „tárgyszerűség” és „alanyiság”, „anyagiság” és „szellemiség” között, ha ugyanazokat a kifejezéseket a létezés és észlelés különféle síkjaira alkalmazzák. Mindennek relatív értelmet 1 Ez itt, a természetünket és testünket alkotó, hét hierarchia vagy Pitri-k és Dhyan Chohan-ok Természetét jelenti. 158 kell adnunk. Ezért nem kell csodálkoznunk azon, hogy a saját okoskodásaira hagyatott szerző megtévedt, mert bármennyire készséges is volt a tanulásra, mégis teljesen járatlan volt az ilyen homályos

tanításokban. De a „körök” és a „fajok” közötti különbséget sem határozták meg eléggé a küldött levelekben, mert erre eddig nem volt szükség, hiszen bármelyik keleti tanítvány egy pillanat alatt kitalálta volna a különbséget. Különben idézhetünk a Mester leveléből (1888) „A tanításokat kelletlenül közöltem. Úgyszólván csempészkedtem És midőn csak egy levelezővel maradtam, a másik N. úr annyira összezavarta a dolgot, hogy alig mondhattam valamit, amivel át ne léptem volna a törvényt” Azok a teozófusok „akiket talán illet”, meg fogják érteni, hogy ez mit jelent. A „levelek”-ben, amint mindebből kitűnik, soha sem mondtak olyasmit, ami arra az állításra jogosított volna, hogy az okkult tanítás valaha is hirdette, vagy bármely Adeptus elfogadta, kivéve képletesen, azt a képtelen, modern elméletet, amely az embert és a majmot egy közös őstől - az igazi állatfajból való, emberszabású majomtól

- származtatja. Még ma is sokkal több a „majom-ember” a világon, mint az erdőben az „embermajom" A majom Indiában szent, mert a Beavatottak jól ismerik a származását, noha ezt az allegória sűrű fátyla rejti el. Hanuman, Pavana-nak (Váyu „a Szelek Istene”) a fia Andzsana-tól, Kesarî nevű szörnyetegtől,* noha e leszármaztatást többféle módon adják elő. Az olvasó, aki ezt emlékezetében tartja, a II. kötet több helyén elszórva, meg fogja találni ennek az elmés allegóriának egész magyarázatát A harmadik faj „emberei” (akik külön váltak) szellemiségük és tisztaságuk folytán Istenek voltak, de mint emberek még értelem-nélküliek. Ezek a harmadik fajbeli „emberek” - az Atlantiak ősei - épp olyan majomszerű, intellektuális szempontból értelem-nélküli óriások voltak, amilyenek a harmadik körben az emberiséget képviselő lények. Erkölcsileg nem voltak felelősek E harmadik faj „emberei”, a náluk

alacsonyabb állati fajokkal, válogatás nélkül társultak, és megteremtették azt a hiányzó láncszemet, mely hosszú idők múlva (csak a tercier korszakban) ősi elődje lett az igazi majomnak, a ma élő majom családnak.1 Így a legelső tanítások, bármennyire ki nem elégítők, határozatlanok és csupán töredékek voltak, meg sem tanították azt, hogy az „ember” a „majom”-ból fejlődött. De az „Esoteric Buddhism” szerzője sem állítja sehol ilyen szavakkal. Mivel azonban a modern tudomány felé hajlik, kifejezésmódja talán megenged ilyen következtetést. A negyedik, az Atlanti fajt megelőző ember, bármennyire hasonlított fizikailag valami „óriás-majom”-ra, - t i „az ember mása, akiben még nincs emberi élet” - mégis gondolkozó és máris beszélő ember volt. A „Lemuro-Atlanti” nagyon művelt faj volt. Ha elfogadjuk a hagyományt, s ez pontosabb történelem, mint az okoskodó feltevések, amelyek manapság e néven

szerepelnek, akkor azt kell mondanunk, hogy a Lemuro-Atlanti faj, legalább is a harmadik faj vége felé, műveltebb volt mint mi, összes tudományunk és züllött civilizációnk ellenére. És most térjünk vissza a Stanzákhoz. * A III. kiadásban: Andzsana-tól, Kesarî nevű szörnyeteg feleségétől És ha ez ellentmond az előbbi állításnak, hogy t. i az állat később jelent meg, mint az ember, akkor kérjük az olvasót, tartsa szem előtt, hogy az állat szón csak a placentás emlősöket értjük. Abban az időben olyan állatok éltek, melyekről az állattan még csak nem is álmodhat, és a szaporodás módjai nem voltak azonosak azokkal, melyeket a modern fiziológia ismer. Egyáltalán nem helyes ilyen kérdéseket nyilvánosan tárgyalni, de ellentmondás vagy képtelenség nincs benne. (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 1 159 VI. STANZA - Folytatás 5. A NEGYEDIKBEN (Körben vagy az élet és létezés forgásában a „hét kisebb

kerék" körül) (a), A FIAK FELSZÓLITTATNAK KÉPMÁSAIK TEREMTÉSÉRE. EGYHARMADA MEGTAGADJA. KETTŐ (harmada) ENGEDELMESKEDIK* E sloka jelentését csak akkor foghatjuk fel teljesen, ha már elolvastuk a II. kötetben, az „Ember fejlődéstaná”-ban és magyarázataiban foglalt, részletes, kiegészítő értelmezéseket. E Sloka és a megelőző negyedik Sloka között hosszú idők múltak el; és most csillan fel egy másik kor hajnala és napkelte. A mi bolygónkon lejátszódó dráma negyedik felvonása most kezdődik. De hogy jobban megértse az egész színdarabot, az olvasónak vissza kell fordulnia, és csak azután haladhat előre. Ez a vers az ősrégi könyvekben leírt, általános kozmogóniába tartozik, míg a II. kötet részletesen fogja leírni az első emberi lények „teremtését”, vagyis helyesebben, formálását. Ezt követte a második és azután a harmadik emberiség, vagy más néven „az első, második és harmadik gyökér-faj”.

Nemcsak a szilárd Föld kezdte meg fejlődését folyékony tűz-gömb, tüzes por és protoplazmás árnyalak (phantom) formájában, hanem az ember is. (a) A „Negyedik” szót csakis a magyarázatok tekintélye alapján értelmezzük „negyedik kör”-nek. Épp úgy jelenthet azonban negyedik „örökkévalóságot”, mint „negyedik kört”, de még a (mi) negyedik gömbünket is. Mert, amint ezt ismételten ki fogjuk mutatni, a Föld a negyedik gömb az anyagias élet negyedik vagy legalsóbb síkján. Mi most a negyedik körben vagyunk, ennek fordulópontján, ahol a szellemnek és anyagnak tökéletes egyensúlyba kellett jutnia.1 A Magyarázat a Slokát értelmezve, ezt mondja: „A szent ifjak (az istenek) megtagadták, hogy sokszorosodjanak és hozzájuk hasonló és fajtájukhoz tartozó fajokat teremtsenek. „Ezek nem nekünk való formák (rupas) Növekedniük kell még.” Megtagadják, hogy a náluk alantasabbak chhaya-iba (árnyékok vagy képek) menjenek Így

kezdettől fogva az önzés érvényesült még az istenek között is, és a Karmikus Lipikák rájuk vetették szemüket” Ezért későbbi születésekben szenvedniük kellett. A második kötetben látni fogjuk, hogy hogyan érte utól a büntetés az isteneket. VI. STANZA - Folytatás 6. KIMONDATIK AZ ÁTOK (a): SZÜLETNI FOGNAK A NEGYEDIKBEN (Fajban), SZENVEDNI FOGNAK, ÉS SZENVEDÉST FOGNAK OKOZNI (b). EZ AZ ELSŐ HÁBORÚ (c) * A III. kiadásban ehhez a Slokához kapcsolódik a következő 6 Sloka, ami helyesnek látszik, mert az I kiadásban így két 6. sz Sloka van 1 Amint látni fogjuk, ebben a korszakban történt, - amikor a negyedik, az Atlanti faj műveltségének, tudásának és emberi értelmességének is legmagasabb fokát érte el, - hogy a fajok fiziológiai-szellemi kiegyenlítődésének végső válsága az emberiséget megosztotta, és két homlokegyenesen ellenkező irányú útra terelte, a tudás vagy Vidya JOBB és BAL-felőli ösvényeire. A

magyarázat szavai szerint, a fehér és fekete mágia magvait így hintették el azokban a napokban. A magvak lappangtak egy ideig, és csak az ötödik faj (a mi fajunk) korai időszakában csíráztak ki. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 160 (a) Általános hagyomány, hogy a fiziológiai „Bukás” előtt a faj szaporodása, akár emberi, akár állati, a Teremtők vagy ivadékuk AKARATÁ-ból történt. Ez a szellemnek bukása volt a nemzésbe, nem a halandó ember bukása. Már megállapítottuk, hogy a szellemnek, hogy öntudatossá váljék, át kell haladnia a létezés minden ciklusán s a földön legmagasabb fokát az emberben éri el. A szellem, per se, öntudatlan, negatív ELVONTSÁG. Tisztasága benne rejlő; nem érdemmel szerzett; ezért, amint már mondtuk, minden Egónak, hogy a legmagasabb Dhyán Chohan-ná váljék, mint emberi, azaz öntudatos lénynek, a teljes öntudat fokára kell érnie, s ez számunkra az emberben van összefoglalva. A

zsidó kabbalisták, akik úgy érvelnek, hogy semmiféle szellem nem tartozhat az isteni hierarchiába, amíg Ruach (szellem) nem egyesül Nephesh-sel (élő lélek), csak megismétlik a keleti ezoterikus tanítást. A „Dhyán-nak ÁtmaBuddhi-nak kell lennie; mihelyt Buddhi-Manasz elválik halhatatlan Átma-jától, amelynek ő (Buddhi) a hordozója, Átman a NEM-LÉTEZÉS-be megy át, s ez a feltétlen létezés”. Ez azt jelenti, hogy a tisztán nirvána-i állapot, a szellemnek a létezés (Be-ness) eszményi elvontságához való visszatérése, s ez nincs vonatkozásban azzal a síkkal, amelyen a mi Világegyetemünk végzi ciklusát. (b) „Kimondatik az átok” nem azt jelenti ebben az esetben, hogy azt valamely személyes lény, isten vagy magasabb szellem mondta ki, hanem csupán azt, hogy létrejött az ok, amely csakis rossz eredményeket szülhetett, és hogy egy karmikus oknak okozatai csak rossz megtestesülésekbe, tehát csak szenvedésbe vezethették a

„lényeket", akik a természet törvényei ellen cselekedtek, és így megakadályozták szabályos fejlődését. (c) „Sok háború volt”, ez több szellemi, kozmikus és asztronómiai kiegyenlítés küzdelmére vonatkozik, de főképpen az embernek máig végbement fejlődésének rejtélyére. A Hatalmak vagy tiszta Lényegek, - „akik felszólítattak, hogy teremtsenek”, amint már mondtuk, oly rejtélyre vonatkozik, amelyet - másutt megmagyarázunk. A nemzés titka nem csak a természet legrejtettebb titkainak egyike, amelynek megoldásán hiába törték fejüket az embriológusok, - hanem egyszersmind isteni ténykedés, mely magában rejti azt a másik, az angyalok „bukásának” nevezett, vallásos vagy inkább dogmatikus rejtélyt. E szerint, az allegória jelentésének megmagyarázásával bebizonyulna, hogy a Sátán és lázadó serege csak azért utasították vissza a fizikai ember megteremtését, hogy az „isteni Embernek” váljanak közvetlen

megváltóivá és teremtőivé. A jelképes tanítás nemcsak misztikus és vallásos, de, amint ezt később látni fogjuk, határozottan tudományos jellegű. Mert a „lázadó” angyal, ahelyett, hogy csak vakon működő közvetítő maradt volna, akit egy megmagyarázhatatlan TÖRVÉNY mozgat és vezet, független ítélőképességre és akaratra való jogát követelte, és kierőszakolta a szabad cselekvés és felelősség jogát, mivel az emberen és angyalon egyaránt a karmikus törvény uralkodik.1 1 A „New Aspects of Life" c. munka szerzője kabballisztikus nézeteket magyarázván, a bukott angyalokról azt mondja: „A jelképes tanítás szerint a szellem, amely csupán Isten végrehajtó eszköze volt, kifejtett és kifejtendő működésében saját akaratúvá lett, és amidőn saját akaratát tette az isteni kívánság helyébe, megbukott. Innen van, hogy a szellemek birodalma és uralma, és a szellemi cselekvés, melyek a szellemi akarásból

áradnak ki, s annak eredményei, kívül állanak a lelkek birodalmán és az isteni működésen, azzal ellentétesek és annak ellentmondanak.” Eddig jó; de mit ért a szerző, amikor ezt mondja: „Amikor az ember meg volt teremtve, emberi volt alkatában, emberi volt vonzalmaiban, emberi reményeiben és törekvéseiben Ebből az állapotból bukott az állatiság, a vadság állapotába? Ez homlokegyenest ellentmond a keleti tanításunknak és még a kabbalisztikus gondolatnak is, amennyire mi látjuk, és magának a bibliának is. Testiséggel és állagisággal színezett pozitív filozófiának tűnik fel, noha nagyon nehezen mondhatnánk meg egészen bizonyosan, hogy mit is értett a szerző. (lásd a 235. oldalon) Mindazonáltal „Bukás a természetesből a természet-fölöttibe és az állatiba” - a természetfölötti ebben az esetben a tisztán szellemi értelemben - azt jelenti, amire mi gondolunk (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van.) 161 „És

lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a Sárkánnyal; és a Sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány; ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti.”* Ugyanennek a történetnek kabbalisztikus változata a Codex Nazaraeus-ban, a nazarénusok szent írásában foglaltatik, ők Keresztelő Szent János igazi misztikus keresztényei és Christos Beavatottjai. Bahák-Ziwa-nak, a „Geniuszok Atyjának” azt parancsolták, hogy teremtményeket alkosson (teremtsen) De mivel „Orcus-t nem ismeri”, nem boldogul, és Pthahil-t, egy még tisztább szellemet, hívja segítségül, aki még kevésbé boldogul. Ez ismétlése az „Atyák”, a világosság urai balsikerének, akik egymás után kudarcot vallanak (II Kötet 17. Sloka) Most pedig előbb megjelent munkánkból

fogunk idézni: „Ekkor a teremtés színpadára a szellem1 lép (az úgynevezett Föld-szellem vagy a Lélek, a Psyche, melyet szt. Jakab „ördögi”-nek nevez) az Anima Mundi-nak vagy az asztrális fény alsóbb része. (lásd e Sloka végét) A nazarénusoknál és a gnosztikusoknál a Szellem nőnemű volt Így a Föld szelleme, látván, hogy Pthahil2 a legújabb (a legutóbbi) ember miatt a fényesség „megváltozott”, és hogy a fényesség helyére „hanyatlás és baj lépett”, felébreszti Karabtanost3, „aki őrült volt, értelem és ítélet nélkül” és azt mondja neki: - „Kelj fel, nézd a legújabb ember (Pthahil) fényessége (világossága) kudarcot vallott (abban a törekvésében, hogy embert hozzon létre vagy teremtsen), és látható e fényesség apadása. Kelj fel, jöjj anyáddal (a Spiritus), és szabadíts ki magadat a korlátokból, melyek fogva tartanak, s amelyek tágasabbak, mint az egész világ”. Ezután az őrült és vak anyag

egyesülése következik, melyet a szellem (nem az Isteni lehelet, hanem az asztrális szellem, mely kettős lényegénél fogva anyaggal már megfertőzött) hízelgései vezetnek, és miután az ANYA ajánlatát elfogadta, a Spiritus „Hét Alakot” fogan, és a hét csillagot (bolygót), amelyek a hét főbűnt is képviselik, az isteni forrásától (szellem) különvált, asztrális léleknek és az anyagnak, a bujaság vak ördögének, ivadékát. Ezt látva, Pthahil kezét az anyag mélysége felé kinyújtja, és azt mondja: - „Hadd létezzék a Föld, amint a hatalmak hajléka is létezett.” Belemártva kezét a káoszba, melyet megsűrűsít, megteremti a mi bolygónkat.”4 Azután a Codex folytatólag elmondja, hogyan választották el Bahak-Ziwa-t a Spiritustól és a Geniuszokat vagy Angyalokat a lázadóktól.5 Azután Mano6 (a legnagyobb), aki a legnagyobb FERHO-val lakik, hívja Kebar-Ziwá-t (Nebat-Iavar bar Iufin Ifafin neve alatt is ismeretes), az élet

táplálékának gondnokát, és szőlőtőkéjét7, ő a harmadik élet, és megsajnálván a lázadó és ostoba Geniuszokat féktelen nagyravágyásukban, ezt mondja: * A III. kiadásban: Jelenések könyve XII 7-9 Dunlap kimutatja, Irenaeus, Justinus vértanúra és magának a Codexnek tekintélyére hivatkozva, hogy a nazarénusok a „Szellemet” Földünkkel való viszonyában nőneműnek és „Gonosz Hatalomnak” tekintették. (Dunlap: Sod, the Son of the Man, 52. o) (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 Pthahil azonos a Pitri-k seregével, akik csak „buroknak teremtették az embert”. A nazarénusoknál ő a világosság királya volt, és a teremtő; de eben a példában ő a szerencsétlen Prometheus, aki nem tud szert tenni az isteni lélek alkotásához szükséges Elő Tűzre, mert nem ismeri a titkos nevet, a kabbalisták kimondhatatlan, vagy közölhetetlen nevét. 3 Az Anyag és a testi vágy szelleme; „Kamarupa” „Manas” Elme nélkül. 4 L.

Frank: Codex Nazaraeus és Dunlap: „Sod, the Son of the Man” 5 Codex Nazaraeus. II 233 6 A nazarénusoknak ez a Mano-ja nagyon hasonlít a hindu Manu-ra, a Rig Véda Mennyei Emberére. 7 Én vagyok az igazi szőlőtő és az én Atyám a szőlőműves (János XV. 1) 1 162 Geniuszok (Aeonok) Ura1 nézd, mit tesznek a Geniuszok, a lázadó angyalok, és miről tanácskoznak.2 Ők azt mondják: Hívjuk elő a világot és szólítsuk életre a „hatalmakat” A Geniuszok a Fejedelmek, „a világosság fiai”, ám te vagy az „Élet Hírnöke”.3 KEBAR-ZIWA, a Fényesség hatalmas Ura, hogy ellensúlyozza a hét „rosszra hajló” princípium, a Spiritus ivadéka befolyását, hét más életet (a főerényeket) hoz létre, amelyek saját formájukban és fényükben „a magasból”4 tündökölnek, s így helyreállítják a jó és a rossz, a fény és a világosság között az egyensúlyt.” Itt találjuk meg az ősrégi jelképes kettős rendszerek ismétlését,

mint amilyen a Zoroaszteri is, és felismerjük a jövő dogmatikus és dualisztikus vallások csíráját; ez a csíra pompás fává növekedett az egyházi kereszténységben. Ez már körvonala a két „Legfelsőbb”nek - Istennek és a Sátánnak De a Stanzákban ilyen gondolat nem található A nyugati keresztény kabbalisták legtöbbje - főképpen Eliphas Lévi, arra törekedve, hogy az okkult tudományokat az egyház dogmáival összebékítsék, mindent elkövettek, hogy az „Asztrális Fényből” kizárólagosan és elsősorban az első egyházatyák Pleroma-ját csinálják, a bukott angyalok seregeinek, az „Archon”-ok és „Hatalmak” lakóhelyét. De az „Asztrális Fény”, habár a Feltétlennek csak alsóbb megnyilvánulása, mégis kettős Ez az Anima Mundi, és soha sem kellene másnak tekintenünk, kivéve kabbalisztikus értelemben. A „fénye” és „Élő Tüze” között fennálló különbségnek mindig jelen kellene lennie a Látnok és a

„Pszichikus” elméjében. Ennek a „Fény”-nek magasabb megnyilvánulása az Élő Tűz, és ez a Hetedik Princípiuma Nélküle csak anyagból való teremtmények jöhetnek létre Az „Isis Unveiled”, ahol teljes leírását adtuk, ezt mondja: Az asztrális fény vagy Anima Mundi kettős és kétnemű. Az (eszményi) hímnemű része tisztán isteni és szellemi, ez a Bölcsesség, ez a Szellem vagy Purusha: míg a nőnemű része (a nazarénusok Spiritusa) bizonyos értelemben anyaggal van megfertőzve, valóban anyag és ezért máris rossz. Ez minden élő teremtmény életprincípiuma, és szolgáltatja az embereknek, állatoknak, a levegő madarainak és minden élőnek az asztrális lelket, a fluidum-szerű périsprit-et. Az állatokban a legmagasabb halhatatlan léléknek csak szunnyadó szikrája van meg. E lélek csak megszámlálhatatlan fejlődési sorozatok után fog kifejlődni; s e fejlődés tana benne van a kabbalisztikus alapigazságban: kő növénynyé,

növény állattá, állat emberré, ember szellemmé és a szellem Istenné válik. A keleti Beavatottak hét princípiumát még nem magyaráztuk meg, amikor az „Isis”-t írtuk, hanem csak a félig-exoterikus Kabbala5 három kabbalisztikus Arcát. De benne van ezekben a Dhyán Chohanok első csoportja misztikus természetének leírása, a regimen ignisben, a tűz régiójában és „törvényében (vagy kormányzásában)”. Ez a csoport három osztályra oszlik, melyet az első egybe foglal; ez összesen négy, vagyis a „Tetraktis”. Ha valaki figyelmesen tanulmányozza a Magyarázatokat, az angyali természetekben ugyanazt a haladást találja, t i a passzívtól egészen az aktívig E lények utolsója ugyanis éppen olyan közel van az Ahamkára elemhez (a világ vagy sík, amelyben az Én-ség vagy az Én-vagyok-ság érzete kezd kialakulni), amilyen közel vannak az elsők a meg-nem-különböződött lényeghez. Az előbbiek Arúpa-k, test-nélküliek; az utóbbiak

Rúpa-k, testtel bírók. 1 A gnosztikusoknál Krisztus, - valamint Mihály is, aki vele bizonyos tekintetben azonos - „az Aeonok Feje” volt. 2 Codex Nazaraeus II. 135 3 Ugyanott. 4 Lásd: Pherecydes Kozmogóniáját. 5 Megtalálhatjuk azonban a kaldeai „Számok Könyvében”. 163 Isis II. kötetében (183 és köv o) a gnosztikusok és az első zsidó-keresztények, a nazarénusok s az ebioniták filozófiai rendszerével elégségesen foglalkoztunk Ezekből kitűnik, hogy azokban a napokban - a mózesi zsidók körén kívül - milyen nézeteket vallottak Jehovahról. Valamennyi gnosztikus őt inkább a rossz, mint a jó elvvel azonosította Szerintük ő Ialdabaóth, „a Sötétség fia” volt. Ennek anyja Sophia Achamoth, Sophiának, az isteni Bölcsességnek, (ez az első keresztények nőnemű szentlelke) - Akâsa-nak1 leánya volt Ezzel szemben Sophia Achamoth az alsóbb Asztrális Fényt vagy Étert személyesítette meg. Ialdabaóth2 vagy Jehovah, egyszerűen a

hét teremtő angyal, az Elohim-ek, és az alsóbb Sephiroth-ok egyike. Ialdabaóth magamagából létrehoz hét más Istent, „Csillagszellemeket” (vagyis a holdbeli ősöket3), ez ugyanis egyet jelent.4 Valamennyi az ő képére van alkotva, (az „Arc szellemei”) és egyik a másiknak tükörképe, s amint fokozatosan eltávolodtak alkotójuktól, sötétebbek és anyagiasabbak lettek. Ők is lépcsőzetesen elhelyezett hét régióban laknak, mert fokaik a szellem és anyag létráján fel és le mennek.5 A pogányoknál és keresztényeknél, a hinduknál és kaldeusoknál, a görögöknél és római katolikusoknál is, a szövegeket ugyan kissé eltérően magyarázzák, valamennyi Geniusza volt a hét bolygónak, valamint a hetes láncunk hét bolygói gömbjének, amelyek közül a mi Földünk a legalacsonyabb helyzetű. (L Isis, II. kötet, 186 o) Ez köti össze a „csillagbeli” és „holdbeli” szellemeket a magasabb bolygói angyalokkal és a hinduk

Saptarishi-éivel, (a Csillagok hét Rishi-je). E szellemek ezeknek a „Rishik”-nek alárendelt angyalok (hírnökök) és az ő kisugárzásuk a lemenő fokozatokon. Ilyenek voltak, a filozófikus gnosztikusok felfogása szerint, az Isten és az Arkangyalok, akiket most a keresztények tisztelnek! A „bukott angyalok” és a „mennyei harc” legendája ilyenformán tisztán pogány eredetű, Indiából jön, Perzsián és Chaldeán át. Az egyetlen rájuk való hivatkozás az eredeti keresztény tanításban a Jelenések XII-ben található, amit pár lappal előbb idéztünk is. Így a „SÁTÁN”, ha nem az egyházak babonás, dogmatikus, nem filozófiai szellemében nézzük, nagyszerű alakjává nő annak, aki a földi embert isteni EMBER-ré tette, aki a MahaKalpa hosszú ciklusán át az Élet Szellemének törvényét adta neki és felszabadította őt a tudatlanság bűnétől, s ennélfogva a haláltól.6 VI. STANZA - Folytatás 6. AZ IDŐSEBB KEREKEK LEFELÉ ÉS

FELFELÉ KERINGTEK (a) AZ ANYA IKRÁJA MEGTÖLTÖTTE AZ EGÉSZET (Kozmosz),7 A TEREMTŐK ÉS A ROMBOLÓK 1 Az asztrális fény ugyanabban a viszonyban áll Akâsa-val és Anima Mundi-val, mint a Sátán az istenséggel. Egy és ugyanaz a dolog két oldaláról nézve: a szellemiről és a lelkiről, - az éter-felettiről (az anyag és a tiszta szellem összekötő kapcsa) és a fizikairól. Lásd a különbséget nous, a magasabb isteni bölcsesség, és psyche, az alsóbb és földi között (Szt. Jakab III 15-17) Lásd „Demon est Deus inversus”, e kötet II részét Ialdabaóth összetett név, mely áll Ialda ‫„ ךלי‬a gyermek” és Baóthból ‫ צוחב‬a tojás és baóth ‫„ חוחב‬káosz”, üresség, űr vagy pusztaság; vagyis a káosz tojásában született gyermek, úgy mint Brahmâ. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 3 Akik a Kabala-t tanulmányozzák, azok jól ismerik Jehovának a Holddal való összefüggését. 4 A

nazarénusokról l. Isis Unveiled II köt 131 és 132 o Az igazi Christos igazi követői mind nazarénusok és keresztények voltak, és szembe helyezkedtek a későbbi keresztényekkel 5 Lásd fentebb a hét világból álló holdlánc ábráját (II. ábra), ahol épp úgy, mint a mi láncunkban, vagy bármely más láncban, a felső világok szellemiek, míg a legalsókat, legyen az akár a Hold, akár a Föld vagy bármely más bolygó, elsötétíti az anyag. 6 L. Isis II kötet, 186 o 7 Figyelmeztetjük az olvasót, hogy a Kozmosz Stanzáinkban gyakran csak a mi Naprendszerünket jelenti s nem a Végtelen Világegyetemet. 2 164 CSATÁZTAK EGYMÁSSAL ÉS CSATÁZTAK A TÉRÉRT; A MAG MEGJELENIK, ÉS FOLYTON ÚJRA MEGJELENIK (b) (a) Itt egy időre befejeztük kitéréseinket. Ezek, habár megszakítják az előadás menetét, szükségesek az egész terv megvilágításához. - Tehát újból visszatérünk a Kozmogóniához A kifejezés: „Idősebb kerekek”, a mi láncunk

világaira vagy gömbjeire vonatkozik, amilyenek a „megelőző körökben” voltak. A jelen Stanza, ha ezoterikusan magyarázzuk, a kabbalisztikus munkákban teljesen meglelhető. Megtaláljuk ezekben annak a számtalan gömb fejlődésének igazi történetét, amelyek egy időszakos Pralaya után fejlődnek ki, új formákká építve régi anyagból. Az előbbi gömbök felbomlanak és átalakulva, tökéletesedve újra megjelennek az élet egy-egy új fejlődése fázisában. A Kabbalában a világokat szikrákhoz hasonlítják, . amelyek a nagy Építő - a TÖRVÉNY kalapácsa alól pattognak elő. Ez a törvény valamennyi kisebb Teremtőn uralkodik. Az iménti összehasonlító ábra mutatja, hogy a két rendszer, a kabbalisztikus és a keleti, egymással azonos. A három felső, az öntudat három felső síkja, ezeket mindkét iskolában csak a Beavatottak előtt leplezik le, és csak nekik magyarázzák, az alsóbbak képviselik a négy alsó síkot, - a legalsó a mi

síkunk, vagy a látható Világegyetem. Ez a hét sík megfelel az emberi öntudat hét állapotának. Az embertől függ, hogy a benne levő három magasabb állapotot összhangba hozza a Kozmosz három magasabb síkjával. De mielőtt ezt az összhangba hozást megkísérelné, életre és tevékenységre kell ébresztenie a három „székhely”-et És mégis hányan tudják csak felületesen is felfogni Atma-Vidyá-t . 1 Az Arupa vagy „alaknélküli” ott, ahol a forma megszűnik az objektív síkon. 2 Az „Őskép” szót itt nem abban az értelemben kell venni, amelyben a platonisták vették. Itt nem a világot jelenti, amint az istenség Elméjében létezett (ez volt a platonista felfogás), hanem első mintának készült világot, melyet a fizikailag következő világoknak követniük és tökéletesíteniük kell, noha tisztaság tekintetében megromlanak. 3 Ez a kozmikus tudat négy alsó síkja, a három magasabb sík az ember értelmének jelenlegi

fejlettségében elérhetetlen. Az emberi tudat hét állapota teljesen más kérdés 165 (Szellem-Ismeret) vagyis azt, amit a Sufik Rúháni-nak neveznek. Az olvasó még tisztább Magyarázatot talál a fent tárgyaltak ról a Saptaparna - az embernövény Magyarázatában* (b) „A Mag folyton megjelenik és eltűnik.” Itt „Mag” a „Világcsíra" helyett áll, amelyet a tudomány nagyon ritkított állapotú anyag-részecskéknek tart, de az okkult fizika „szellem-részecskéknek" tekinti őket, azaz érzék-feletti anyagnak, a kezdetleges megkülönböződés1 állapotában A teogóniában minden mag éterikus organizmus, melyből később égi lény, egy-egy Isten fejlődik. „Kezdetben” az, amit misztikus nyelven „Kozmikus Kívánság”-nak neveznek, feltétlen világosságá fejlődik. A minden árnyék nélküli világosság pedig feltétlen világosság volna, - más szóval feltétlen sötétség - amint ezt a természettudomány bebizonyítani

iparkodik. Ez az árnyék az ősanyag formájában jelenik meg, vagy képletesen - ha úgy tetszik - a teremtő tűz vagy hő szelleme alakjában. Ha a tudomány visszautasítja a költői beszédet, a képletes kifejezésmódot, és a kezdetleges tűzködöt akarja benne látni, szívesen beleegyezünk Akár így, akár úgy, akár Fohat, akár a tudomány híres EREJE, ez a valami névtelen épp oly nehezen határozható meg, mint a mi Fohatunk. Ez a Valami, „késztette keringő mozgásra a Világegyetemet”, ahogy Platón mondja, vagy amint ezt az okkult tanítás kifejezi: „A központi Nap okozza, hogy Fohat az ősport golyókba gyűjtse, és hogy arra kényszerítse őket, hogy összehajló vonalakban mozogjanak, s végül egymáshoz közeledjenek és egyesüljenek.” (Dzyan könyve) „A világcsírák minden rend és rendszer nélkül a Térben el vannak szórva, gyakorta összeütköznek végső egyesülésük előtt, egyesülésük után pedig vándorokká

(Üstökösökké) lesznek. Ekkor kezdődnek a csaták és küzdelmek Az öregebbek (testek) vonzzák a fiatalabbakat, míg mások taszítják. Sok elpusztul, mert erősebb társaik felfalják őket Amelyek megmenekülnek, világokká válnak”2 Biztosítottak arról, hogy van - különösen német nyelven - néhány, a csillagos égen lefolyt, ilyen, a létért való küzdelmekről szóló, képzelet-szőtte, modern elmélkedő munka. Örülünk ennek, mert a miénk okkult tanítás, és az ősidők sötétségébe nyúlik vissza Az „Isis Unveiled”-ben kimerítően tárgyaltuk. E korábbi, tudniillik 1876-ban írt munkánk mindkét kötetén vonulnak át Darwin-féle fejlődés elméletével egyező gondolatok, az égi és a földi seregek között, a létért és fensőbbségért folytatott küzdelmek és a „legalkalmasabb túlélésének” eszméje. (Lásd „Isis Unveiled” tartalomjegyzékében: „Evolution”, „Darwin”, „Kapila”, „Battle of Life” stb.

szavakat) De a gondolat nem volt a miénk, hanem az őskoré Már a purânai írók ügyesen szőtték össze az allegóriát a Kozmikus tényekkel és az emberi esemé* A III. kiadásban: Ennek jobb megértése céljából l „Saptaparna”-t a „Tárgyjegyzetben” Minden csillagásznak, vegyésznek és természettudósnak legalább is pszichométernek kellene lennie, ha látni és fölmérni akarná azt a különbséget, azt az óriási mélységet, amely a földi anyagot az érzék-feletti anyag finomabb fokaitól elválasztja. Saját magának kellene érzékelnie azt a különbséget, amelyben most hinni sem akar. Évekkel ezelőtt Elizabeth Denton, kora egyik legtanultabb, de egyúttal egyik leganyagiasabb és szkeptikusabb asszonya, - Denton tanár, a jól ismert amerikai geológus és „The Soul of Things” írójának felesége szkepticizmusa ellenére a legcsodálatosabb pszichométerek egyike volt Egyik kísérletében, midőn borítékba zárt meteorkő-szilánkot

helyeztek homlokára, bár nem tudta, hogy mit tartalmaz a boríték, a következőket mondta: „Mily nagy a különbség a között, amit itt ismerünk anyagnak, s a között, ami ott anyagnak látszik! Az egyikben az elemek olyan durvák és szögletesek, csodálom, hogy egyáltalán el tudjuk viselni, még inkább, hogy folytatni akarjuk velük jelenlegi viszonyunkat; a másikban valamennyi elem olyan finomult, annyira mentes attól a kiállóan durva szögletességtől, mely itt az elemeket jellemzi, hogy csak ezt tekinthetem igazi létezésnek, nem pedig az ittenit”. (Id munka, III kötet, 345-6 o) (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 2 Ha gondosan elemezzük és megfontoljuk, ez olyan tudományos, hogy még a mai késő korszakunkban is megfelel a tudománynak. 1 166 nyekkel. Minden szimbológus láthatja, az asztro-kozmikus dolgokra való célozgatást, még ha nem is tudja teljesen felfogni jelentésüket. A nagy „Mennyei Harcok” a Purânakban; a

„Titánok harcai” Hesiodos és más klasszikus írók műveiben; az Osiris és Tifon közötti „küzdelmek” az egyiptomi legendákban, sőt a skandináviai legendákban leírt „csaták”: valamennyien egy és ugyanarra a tárgyra vonatkoznak. Az északi mitológiában Lángoknak, Muspel fiainak, csatáiról van szó, akik Wigred mezején harcoltak. Mindezek az Égre és a Földre vonatkozók; jelentésük kettős, sőt gyakran hármas, és ezoterikusan épp úgy alkalmazhatók fenti, mint lenti dolgokra. Valamennyi a csillagok, istenek és emberek küzdelmére, a gömbök elhelyezkedésére, és a nemzetek, törzsek közti felsőbbség elnyerésére vonatkozik A „létért való küzdelem" és a „Legalkalmasabb túlélése” feltétlenül kezdett uralkodni attól a perctől kezdve, amelyben a Kozmosz a létezésben megnyilatkozott, és ez nem kerülhette ki a régi Bölcsek megfigyelő szemét. Innen Indrának, az Égboltozat istenének, szüntelen harcai az

Asurákkal, akik magas istenekből Kozmikus démonokká süllyedtek; innen a Vritra-val vagy Ah-hi-val való harca, továbbá a lefolyt csaták, csillagok és csillagképek, Holdak és más bolygók között, - amelyek később mint királyok és halandók öltöttek testet. Innen a Mennyei harc is, melyet Mihály és serege a Sárkány (Jupiter és Lucifer-Vénusz) ellen vívott, amikor is a lázadó sereg csillagainak harmadrészét lehajították a térbe, és „többé nem volt helyük a mennyben”. Amint már régen megírtuk: „Ez a titkos ciklusok alapja és sarkköve. Mutatja, hogy a Brahmán-ok és a Tanaim-ok a teremtésről és a világ fejlődéséről egészen Darwin módjára elmélkedtek és megelőzték Darwin-t és „iskoláját” a fajok természetes kiválasztásának és fokozatos fejlődésének és átalakulásának kérdésében. Voltak öreg világok, s eltűntek, mert a fiatalok legyőzték őket, stb stb” („Isis Unveiled” II köt 200. o) Az az

állítás, hogy t. i az összes világok (csillagok, bolygók stb) - mihelyt egy imént elhalt égitestnek felszabadult princípiumai életre keltettek egy, az ősállag laya (meg nem különböződött) állapotában levő magvát - azok először üstökösökké, azután Napokká válnak, és végül lakható világokká hűlnek le, épp olyan régi tanítás, amilyen öregek maguk a Rishik. Látjuk tehát, hogy a Titkos Könyvek világosan tanítanak olyan csillagászatot, amelyet még a modern gondolat sem vetne el, ha alaposabban megértené e tanokat. Az ősrégi csillagászat, az ősi természettan és matematika, a modern tudomány nézeteivel azonos nézeteket fejeztek ki, és közöttük sok olyan van, mely még sokkal nagyobb fontosságú. Határozott tantételek: a „létért való küzdelem” és a „legalkalmasabb túlélése", s ez épp úgy áll a világokra ott fent, mint a mi bolygónkra itt lent. Bizonyos, hogy a tudomány, noha „teljesen nem vetheti

el” ezt a tanítást, teljes egészében mégsem fogadja el. Mert a tanítás határozottan állítja, hogy csak hét „önmagától” született, legelső „isten” van, akik a hármas EGY-ből áradtak ki Más szóval, hogy valamennyi világ vagy égitest, (mindig szigorú analógiára támaszkodva) egyik a másikból alakult ki, mikor a „Nagy Korszak” kezdetén a legelső megnyilvánulás már beteljesedett. Az égitestek térben születését, a „zarándokok"-nak a „tüzek” ünnepére gyűlt tömegéhez vagy sokaságához hasonlítják. A templom küszöbén hét aszkéta jelenik meg hét meggyújtott tömjénpálcával. Ezek tüzén a zarándokok első sora meggyújtja saját tömjénpálcáját Ezután minden aszkéta feje körül forgatja tömjénpálcáját és tüzet ad a többi zarándoknak. Így van ez az égitesteknél is Valamelyik „zarándok” tüze meggyújt és élétre ébreszt egy-egy laya központot, mire az „új központ” a térbe rohan,

és üstökössé válik. Csak ha már elvesztette gyorsaságát és ennélfogva tüzes farkát, adja magát a „Tüzes Sárkány” nyugodt és egyensúlyozott életre, mint az égitestek családjának rendes, jóravaló polgára. Ezért mondják: 167 „A Világ-Léleknek nevezett, egynemű Elemből, a Tér mérhetetlen mélységeiben, született Kozmikus anyag minden magja, a létezésbe lökve, a legellenségesebb viszonyok között kezdi meg az életét. A megszámlálhatatlan korszakok során át, a végtelenségben kell magának helyet kiverekednie Mindig körben forog, nála sűrűbb és már megállapodott testek között, ugrásokkal haladva előre, s egy-egy őt vonzó központ felé húzódva, - akár csak a hajó, mely a helyenként sással benőtt és zátonnyal tele folyamba sodródott, kikerülni igyekszik más testeket, melyek felváltva vonzzák és taszítják. Sok elpusztul, tömegüket nagyobb tömegek oszlatják szét, és ha egy rendszeren belül

születtek, akkor főképpen a különféle Napok feneketlen gyomrába kerülnek. (Lásd a Magyarázatot a IV Stanzához) Azok, amelyek lassabban mozognak, és ellipszis pályára hajtódtak, előbb-utóbb megsemmisülésre vannak kárhoztatva Mások pedig parabolikus íveken mozognak, s gyorsaságuk folytán, rendszerint kikerülik pusztulásukat." Néhány erős kritikájú olvasó talán azt gondolja, hogy az égitesteknek az üstökösállapoton való áthaladásáról szóló ez a tanítás ellentmond az imént tett állításnak, t. i hogy a Hold a Földnek anyja. Talán azt fogják képzelni, hogy csak intuícióval lehet a kettőt összhangba hozni De igazában ehhez nem kell intuíció Mit tud a tudomány az üstökösökről, eredetükről, növekedésükről és későbbi sorsukról? Semmit - egyáltalán semmit És miért olyan lehetetlen, hogy valamely laya központ - egynemű; szunnyadó kozmikus protoplazma-csomó, ha hirtelen megelevenedik vagy felgyúl, - alvó

helyét elhagyva, nekivágjon a Térnek, és tovaperdüljön a feneketlen mélységeken át, hogy erősítse egynemű szervezetét megkülönböződött elemek felvételével és gyűjtésével? És az ilyen üstökös, miért ne telepednék le az életben, hogy ott tovább éljen, és lakott gömbbé váljék! „Fohatnak sok hajléka van” - mondják. „Négy tüzes (elektropozitív) fiát a Négy Körben helyezi el; - ezek a körök az egyenlítő, a napkör és a két térítő tehát: a forró égalj - „hogy az égövek fölé helyezett Négy Misztikus Lény felett őrködjenek”. Továbbá: „Más hét (fiú) van megbízva, hogy az Anyag-Tojás (Földünk és két sarka) két végén levő hét forró és hét hideg Loka-n (az ó-hitű brahmánok poklai) uralkodjanak.” A hét Loka-t másutt „gyűrűk”-nek és „körök”-nek is nevezik. A régieknél hét sarkkör volt, és nem kettő, mint az európaiaknál; mert Meru hegyről, az Északi sarkról, azt mondták,

hogy hét arany és hét ezüst lépcső vezet hozzá. Az egyik Stanza különös állítását, t. i hogy „Fohat és fiai énekei RAGYOGÓAK voltak, mint a déli Nap és a Hold együttvéve és hogy a középső Négyszeres körön belül levő Négy Fiú LÁTTA atyja énekeit és HALLOTTA Napos-holdas ragyogását, a Magyarázatban e szavakkal értelmezik: „A Föld két hideg végén (az Északi és Déli Sarkok) működő Fohatikus Erők, melyek éjjel sokszínű ragyogássá váltak, az Akása (Éter) néhány tulajdonságával vannak felruházva – színnel, hanggal egyaránt”. „A Hang az Akása (éter) jellegzetessége: levegőt szül, melynek tulajdonsága a tapintás; ez (dörzsöléssel) színt és fényt hoz létre . ” (Vishnu Purána) A fentiek talán őskori zagyvaságnak látszanak, de az olvasó jobban meg fogja érteni, ha az északi és déli sarkifényre gondol, mely a földi elektromos és mágneses erők eme központjaiban mutatkozik. A két sarkról

mondják, hogy a Kozmikus és földi életerő (villamosság) raktárai, felfogói és leadói Tudniillik a villamosság feleslege a Földet már régen darabokra robbantotta volna, ha nem lett volna ez a két természetes „biztosítószelep” Most már van is egy elmélet, s legújabban alaptétellé is vált, t. i hogy az északi fény jelenségét fütyüléshez, sziszegéshez és recsegéshez hasonló, erős hangok kísérik, melyeket maga a jelenség 168 hoz létre. (De l Humboldt tanár az Aurora Borealisról szóló művét, és erről a vitatott kérdésről folytatott levelezését) VI. STANZA - Folytatás 7. SZÁMITSAD KI, Ó LANOO, HA ISMERNI AKAROD A TE KIS KEREKEDNEK (láncodnak) PONTOS KORÁT, NEGYEDIK KÜLLŐJE A MI ANYÁNK (a Föld) (a) ÉRD EL A TUDÁS NEGYEDIK ÖSVÉNYÉNEK NEGYEDIK „GYÜMÖLCSÉT”, MELY NIRVÁNÁHOZ VEZET, ÉS ÉRTENI FOGSZ, MERT LÁTNI FOGSZ. (b) (a) A „kis kerék” a mi gömbjeink lánca, és a negyedik küllő a mi Földünk1, a

lánc negyedik tagja. Egyike azoknak, amelyekre a „Nap forró (pozitív) leheleté"-nek közvetlen hatása van Nehéz volna azonban korát kiszámítani, amelynek kiszámítására a Stanza felszólítja a tanítványt, mert a Nagy Kalpa időtartamának számait nem adták meg nekünk, és a kisebb Jugák korát is csak megközelítőleg szabad közölnünk. Azt mondja: „Az idősebb kerekek egy örökkévalóságig és egy fél örökkévalóságig keringtek”. Tudjuk, hogy egy örökkévalóságon 311,040,000,000,000 esztendőnek a hetedrészét, vagyis egy Brahmâ korszakot értenek. De mit érünk ezzel? Azt is tudjuk, hogy ha alapul vesszük a fenti számot, akkor mindenek előtt el kell venni Brahmâ 100 esztendejéből (vagyis a 311,040,000,000,000 évbő1) két évet, ennyi esik a Sandhyak-ra (alkonyatok), marad tehát 98, mert a misztikus 14x7-et kell megkapnunk. Mi azonban nem tudjuk, mikor kezdődött meg pontosan a mi kis Földünknek fejlődése és kialakulása.

Ezért lehetetlen korát kiszámítanunk, hacsak meg nem adják születésének idejét ezt eddig a TANÍTÓK megtagadták E kötet végén és a II kötetben mégis találunk néhány kronológiai célzást. Ne feledjük azonban, hogy az analógia törvénye épp úgy áll világokra, mint az emberre, és hogy amint „Az EGY (Istenség) Kettővé (Déva vagy Angyallá) válik, és a kettő-ből a három (vagy ember) lesz, stb. stb épp úgy a tanítás szerint csomók (világanyag) vándorokká (üstökösökké) lesznek, ezek pedig csillagokká, a csillagok (örvényközpontok) a mi napunkká és a mi bolygóinkká, - hogy csak röviden fussuk át az egész fejlődést.2 (b) Exoterikus munkákban a beavatás négy fokáról beszélnek; ezeket szanszkritban a „Strôtâpanna”, „Sakridâgâmin”, „Anágámin” és „Arhat” néven ismerik. A Nirváná-ba vezető négy ösvényt ugyancsak így nevezik ebben a mi negyedik körünkben Az Arhat, noha láthatja a múltat, jelent

és jövőt, még nem a legmagasabb Beavatott Mert az Adeptus maga, a beavatott jelölt egy magasabb Beavatottnak a csélája (tanítványa) lesz. Még három magasabb fokon kell áthaladnia az Arhatnak, hogy az Arhat-ság létrájának legmagasabb fokára jusson. Vannak olyanok, akik még ebben a mi ötödik fajunkban ezt az utóbbi fokot elérték, de az átlag aszkéta ezeknek a magasabb fokok elérésére szükséges képességeket csak ennek a gyökérfaj végén, valamint a hatodik és hetedik fajban fogja kifejleszteni. S így mindig lesznek Be1 A gömbök vagy égitestek hét alapvető átalakulását, vagy inkább alkotóanyaguk részecskéinek átalakulását, következőképen írják le: (1) a homogén; (2) a légnemű és ragyogó (gázféle); (3) túróhoz hasonló (ködszerű); (4) atomi, éteri (a mozgás és ennélfogva a megkülönböződés kezdete); (5) csíraszerű, tüzes (megkülönböződött de csak az elemek csíráiból összetett, t. i az elemek a

legkorábbi állapotában; ugyanis hét állapotjuk van, ha teljesen kifejlődtek a mi Földünkön); (6) négyszeres, gőzszerű (a jövendő Föld); (7) hideg és függő (t. i a Naptól, az élet és a világosság szempontjából) (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 2 Ez nem lehet annyira nem-tudományos, mert Descartes is azt gondolta, hogy „a bolygók azért forognak tengelyük körül, mert valamikor ragyogó csillagok voltak, örvény-központok”. (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van.) 169 avatottak és be-nem-avatottak ennek a kisebb Manvantara, azaz a jelen élet-ciklus végéig. A 7-dik fokú „tűz-köd” - Arhat-ok csak egy foknyira vannak Hierarchiájuk gyökér-alapjától (Root-Base). Ez a Hierarchia a legmagasabb a Földön és a mi földi láncunkon E „GyökérAlap” nevét nyugati nyelvre csak néhány összetett szóval fordíthatjuk: - „az örökéletűemberi-Banyánfa” Ez a „Csodás Lény” - úgy mondják - „magas

régióból” szállt le, a harmadik korszak elején, még mielőtt a harmadik faj nemei különváltak volna Ezt a harmadik fajt néha összefoglalóan „a Passzív jóga Fiai”-nak nevezik, t. i ezt a második faj öntudatlanul hozta létre. Mivel ez utóbbi értelmileg tétlen volt, azt hiszik róla, hogy állandóan az üres vagy absztrakt elmélkedés (contemplation) egyik állapotában volt elmerülve, amely a jóga állapotához szükséges. E harmadik faj létezésének első vagy korai részében, amikor még a tisztaság állapotában volt, a „Bölcsesség Fiai" testet öltöttek ebben a harmadik* fajban, és Kriyasakta-val utódokat hoztak létre. Ezeket hívják „Ad Fiainak”, vagy a „Tűzköd” fiainak, az „Akarat és jóga Fiainak”, stb. Öntudatosan hozták őket létre, mert a fajnak egy részét már a szellemi vagy felsőbb értelmiség isteni szikrája éltette Ez a nemzedék nem volt külön faj. Eleinte csak csodás lény volt, „a

Beavató”-nak hívták, és utána féligisteni, félig-emberi lények csoportja Az őskori genesis szerint bizonyos célokra „félre tevődtek", hogy az emberek soraiból kikerülő beavatottaknak, itt a földön és a jelen ciklusban ők szolgáltassák mintegy a tápláló talajt. Róluk mondják, hogy a bennük megtestesült legmagasabb Dhyani-k előbbi „Manvantarák-ból való Muni-k és Rishi-k” Ezek az úgyszólván szeplőtlen módon született, „Akarat és jóga Fiai” teljesen elkülönítve maradtak az emberiség többi részétől. Az imént említett „LÉNY”, akinek névtelenül kell maradnia, a Fa, és ágai a következő korszakokban valamennyi, a történelemben ismert, nagy Bölcs és Főpap: ilyenek Kapila Rishi, Hermes, Enoch, Orpheus, stb. Mint látható (objective) ember, ő a titokzatos (a profán embernek - mindig láthatatlan), noha mindig jelenlevő Személyiség. Keleten sok legenda keletkezett róla, különösen az okkultisták és a

Szent-Tudomány tanítványai körében Alakját változtatja, mégis mindig ugyanaz marad. És ugyancsak ő az, aki a szellemi hatalmat gyakorolja az egész világ beavatott Adeptusai fölött Amint mondtuk, ő a „Névtelen”, akinek annyi neve van, de nevei és mibenléte mégis ismeretlenek. Ő a „NAGY ÁLDOZAT”-nak nevezett „Beavató” (Initiator). Mert a VILÁGOSSÁG küszöbén ül, és innen tekint, a Sötétségből a Világosságba, amelynek körét nem fogja átlépni. De el sem hagyja helyét ezen életciklus utolsó napjáig Miért marad a magányos Virrasztó a maga-választotta helyen? Miért ül ő az elsődleges-bölcsesség forrásánál, hiszen már nem iszik belőle többé, mert immár nincs mit tanulnia, nincs, amit Ő ne tudna - sem ezen a Földön, sem a mennyországában? Mert a magányos, sebzett lábú zarándokok haza vezető útjukban az utolsó pillanatig nem biztosak abban, hogy vajon nem tévednek-e el a Földi-életnek nevezett, káprázat és

anyag határtalan sivatagjában. A Virrasztó minden fogolynak, akinek sikerült magát felszabadítani a test és a káprázat béklyói alól, szívesen megmutatná az utat a szabadság és világosság régiójába, amelynek ő önkéntes száműzöttje. Mert, röviden mondva, feláldozta magát az emberiségért, ámbár ez a NAGY ÁLDOZAT csak kevés Kiválasztottnak válik hasznára. Az ember öntudatának első ébredésétől kezdve, ennek a MAHA-GURU-nak közvetlen, csendes vezetése mellett lettek az emberiség összes, alacsonyabb istenségű tanítói és oktatói az első emberiség vezetői. Ezektől az „Isten-fiak”-tól kapta a gyermek-emberiség az öszszes művészetekre és tudományokra, valamint a szellemi tudásra vonatkozó, első fogalmait * A III. kiadásban: Gyökér-Fajban 170 Ők rakták le legelső alapköveit ama régi civilizációknak, amelyek olyan nagy zavarba ejtették a tudósok és kutatók modern nemzedékét.1 Noha az „Isis

Unveiled”-ben ezeket a dolgokat alig érintettük, mégis jó lesz az olvasót emlékeztetni arra, amit az I. köt 587-593 oldalain Közép-Ázsia egyes Szent Szigeteiről mondtunk, további adatokat pedig a II. kötetben, „Az Isten-fiak és a Szent-Sziget"* című részben talál. Talán még néhány magyarázattal segítséségére lehetünk a tanítványnak, hogy pillantást vethessen a szóban forgó rejtélybe, noha csak elszórt, töredékes magyarázatokat adhatunk. Legalább egy részletet akarunk világos szavakba önteni a titokzatos „Isten-fiak”-ról. Ezektől a Brahmaputra-któl származtatták le magukat a nagy Dvidzsa-k, a régi idők beavatott Brahmánjai. A modern Brahminok ezzel szemben azt akarják elhitetni az alsóbb kasztokkal, hogy ők a szó szoros értelmében, közvetlenül Brahmâ szájából jöttek elő. Ez ugyanis az ezoterikus tanítás, mely még azt is mondja, hogy noha az „Akarat és jóga fiai”-nak eme leszármazottjai (természetesen

szellemi értelemben), idővel két ellenkező nemre váltak szét, amit később „Kriyasakti”-elődjeik is megtettek, mégis elfajzott utódaik még ma is bizonyos tiszteletben tartják a nemzési ténykedést és még mindig a vallásos szertartás mezébe öltöztetik, holott a civilizáltabb népek csupán állatias ténykedésnek tartják. Vessük csak össze a nyugati felfogást és szokásokat a Manu rendelkezéseivel, amelyek Grihasta, vagyis a házas élet törvényeire vonatkoznak. Az igazi Brahmin eszerint valójában „az, akinek hét őse ivott a holdnövény (Szóma) nedvéből", és ő „Trisuparna”, mert megértette a Védák titkát 1 Aki ezt az állítást kétségbe vonja, hadd magyarázza meg más, éppoly észszerű alapon annak a rendkívüli tudásnak a titkát, amellyel a régiek rendelkeztek; pedig azt mondják róluk, hogy alsóbbrendű, állathoz hasonló vademberek-ből, a paleolit korszak barlang-embereiből fejlődtek. Ha meg akarja ismerni

az igazi isteni művészetet, és megérteni az arányosság minden szabályában és törvényében elrejtett, mély ezoterikus jelentést, akkor forduljon az olyan munkákhoz, amilyenek p. o az Augustus korában élő Vitruvius Pollio, építészetről szóló munkái, mert ezekben az arányosság összes szabályai megfelelnek a régi beavatás alkalmával tanított szabályoknak. A paleolit korszakból való barlang-embertől leszármazott ember csak nem fejthetett ki ilyen tudományt segítség nélkül, még az évezredekig tartó gondolat- és értelem-fejlődés ellenére sem A harmadik gyökérfajban megtestesült Rishi-k és Dévá-k tanítványai továbbadták tudásukat nemzedékeken keresztül, Egyiptomnak és Görögországnak, az arányosság törvénykönyvével együtt, amely most már nincs meg Épp így adták ezt tovább a negyedik faj, az Atlantiak Beavatottjai a Cyklopjaiknak t. i a „Ciklusok” vagy a „Végtelenség Fiai”nak; ezeknek neve szállt át a

gnosztikus papok még későbbi nemzedékeire Ezeknek az isteni tökéletességű építészeti arányoknak tulajdonítható, hogy a régiek meg tudták építeni a következő korok csodáit: templomokat, piramisokat, barlang templomokat, „Cromlech”-eket (két óriási kőre helyezett kőtábla), „Cairn”-eket (kőhalom), oltárokat. Ezek azt bizonyítják, hogy olyan gépek és mechanikai ismeretek birtokában voltak, amelyekhez képest a modern ügyesség csak gyermekjáték; ez a modern ügyesség saját maga is, „százkezű óriások műveinek” nevezi. (L Kenealy „Book of God”) Modern építészek talán nem teljesen mellőzték ezeket a szabályokat, de annyi empírikus újitást tettek hozzá, hogy a helyes arányokat elrontották. Vitruvius adta át az utókornak a halhatatlan isteneknek emelt görög templomok építésének szabályait. És Marcus Vitruvius Pollio az építészetről szóló tíz könyve csak ezoterikusan tanulmányozható, - mert ő beavatott

volt. A Druida-körök, a Dolmen-ek, India, Egyiptom, és Görögország templomai, az Európában levő tornyok és a 127 város, - amelyekről az Institut francais megállapította, hogy „cyklop-eredetűek”, - mind beavatott, pap-építészek alkotásai. S ezek azoktól származtak, akiket joggal az „Építőknek” nevezett, „Isten-fiak” tanítottak. A megértő utókor ezekről a leszármazottakról ezt mondja: „Nem használtak sem vakolatot, sem cementet, sem acélt, sem vasat a kövek faragására és mégis oly mesteri módon dolgozták ki, hogy gyakran nem is lehet észrevenni az összeillesztés helyét, noha ezekből a kövekből sok, 18 lábnyi széles, p. o Peruban, söt Cuzco várának falaiban még ennél is nagyobb kövek vannak” (Acosta IV. 14) „Továbbá Syene kútja, mely 5,400 évvel ezelőtt épült, mikor ez a hely éppen a térítőn feküdt (t i. helyzete azóta megváltozott), úgy volt megszerkesztve, hogy délben, pontosan a nyári napforduló

pillanatában, a Nap teljes korongja visszatükröződött a felszínén. Ez olyan alkotás, melyet Európa összes csillagászainak egyesített tudása most nem tudna létrehozni. (Kenealy: „Book of God” 118 o) (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van.) * A III. kiadás hozzáteszi: a IX Stanzához fűzött részben 171 És az ilyen Brahmin ma is tudja, hogy ennek a fajnak legelején szellemi fogalmaik nem voltak összefüggésben a fizikai környezettel, mivel a pszichikai és fizikai értelem aludt, és a tudat még fejletlen volt. Tudja továbbá, hogy az isteni ember állati - noha külsőleg emberi - formájában élt, és ha volt benne ösztön, nem járult hozzá ön-tudat, hogy megvilágítsa a szunnyadó ötödik princípium sötétségét. Mikor a Bölcsesség urai, a fejlődés törvényétől indíttatva, beléárasztották a tudat szikráját, akkor ez mindenek előtt a szellemi teremtőivel való együvé tartozás és egység érzetét ébresztette

életre, és serkentette tevékenységre. Amint a gyermek első érzelmei az anyjára és a dadájára irányulnak: az ősember ébredő tudatának első törekvései azok felé irányultak, kiknek elemeit saját magában érezte, de akik mégis rajta kívül és tőle függetlenül voltak. Ebből az érzésből keletkezett az ODAADÁS, és ez lett az ő természetének első és legfőbb hajtóereje Mert ez az egyetlen, ami természetes a mi szívünkben,* mely velünk született, és egyaránt megtalálható a csecsemőben és a fiatal állatban is. Az ősembernek ezt az elnyomhatatlan, ösztönszerű törekvését szépen, és mondhatni intuícióval írta le Carlyle, felkiáltván: „A nagy antik szív egyszerűsége mennyire gyermeki, komoly ünnepélyessége és mélysége mennyire férfias! Az égbolt derül felette, bárhol jár-kel a földön, előtte az egész föld misztikus templom, istentisztelet minden földi munka. Tündöklő lények suhannak át hétköznapjain,

angyalok szállnak, az embereknek Isten üzenetét hozva. Meglepetések, csodák veszik körül az embert; csodák közepette él1 A kötelesség nagy törvénye hatalmas, mint a két végtelenség (a pokol és mennyország), eltörpítve és megsemmisítve minden egyebet, - még valóság volt és még mindig az: csak a köntöse holt, de lényege tovább él minden időkön és minden örökkévalóságon keresztül.” Él letagadhatatlanul, és teljes, törhetetlen erejében, és hatalmában ott vert gyökeret az ázsiai Árja-szívben és közvetlenül, a harmadik faj első „elme-szülte” fiai, - Krijasakti gyümölcsétől ered. Az idők folyamán a Beavatottak szent kasztja csak ritkán, korszakonként hozott létre ilyen tökéletes teremtményeket: bensőleg különböző, noha külsőleg ugyanolyan lényeket, mint azok, akik létrehozták őket. Míg a harmadik ősfaj gyermekkorában: Még egy magasztosabb fajú teremtmény Hiányzott csak, s terveztetett ezért.

Tudatra ébredt és nagyobb szívű, Uralkodásra termett s a többit vezetni. * Létrehozták, kész, tökéletes hordozóul magasabb világokból való, testetöltő lakók számára, akik ezentúl ezekbe a Szellemi AKARAT alkotta és az emberben levő természetes isteni erők teremtette formákban kezdtek lakni. A tiszta szellem gyermeke volt ő, értelmét nem mocskolta be földi elem leghalványabb árnyalata sem. Csak fizikai teste tartozott az időbe és az életbe, mert értelmét közvetlenül felülről kapta Az isteni bölcsesség élő fája volt Ezért hasonlíthatjuk össze a skandináviai legenda Világ Fájával, amely nem tud elhervadni és meghalni, amíg az élet utolsó csatáját meg nem vívták, bár közben Nidhogg sárkány állandóan rágja gyökerét. Mert így rágta az idő foga Krijasakti első és szent fiának testét, de benső lényének gyökerei örökre romlatlanok és erősek maradtak, mert ezek a mennyben nőttek, és terjedtek, nem a

földön. Ő elseje volt az ELSŐK-nek, és ő volt a többinek magja Voltak még más „Krijasakti Fiak", ezeket egy második Szellemi törekvés hozta létre, de az első még ma is az isteni Tudás Magja maradt; ő az Egy és a Legfőbb, a földi „Bölcsesség Fiai" között. Erről a A III. kiadásban e helyett: „az ő szívében, mely vele született” stb Az, ami természetes volt az ősember szemében, csak most vált csodává számunkra, és az, ami az ő számára csoda volt, soha sem volna kifejezhető a mi nyelvünkön. * Ovidius: Metamorfózis, I. könyv, 76-77 o * 1 172 tárgyról nem mondhatunk többet, csak azt tehetjük még hozzá, hogy minden korban - még a miénkben is - voltak nagy intellektusok, akik helyesen értették meg ezt a kérdést. De hogyan jut fizikai testünk a jelenlegi tökéletesség fokára? Természetesen évmilliókig tartó fejlődésen keresztül, de sohasem az állaton áthaladva, sem állattól eredve, amint ezt a

materializmus tanítja, mert, ahogy Carlyle mondja: . Létezésünk lényege, a bennünk levő rejtély, mely „Én”-nek nevezi magát - ó, de milyen szavaink vannak az ilyen dolgok kifejezésére? - Mennyei lehelet; a Legmagasabb Lény kinyilatkoztatja magát az emberben. Ez a test, ezek a képességek, a mi életünk, mindez nem a NÉVTELEN-nek a ruházata? A mennyei lehelet, vagy jobban mondva az élet lehelete, - a bibliában Nephesh-nek hívják - benne van minden állatban, minden élő parányban és minden ásvány-atomban. De az embert kivéve egyiknek sincs tudata ennek a legfőbb Lénynek1 a természetéről, mert egyik formájában sincs meg az az isteni harmónia, mely az emberben megvan. Úgy van, ahogyan Novalis mondta, s azóta senki sem mondta jobban, és Carlyle megismétli: „A Világegyetemben csak egy templom van, és ez az Ember Teste. Semmi sem szentebb, ennél a fenséges formánál Az eget érintjük, ha kezünket az emberi testre tesszük Ez csak

úgy hangzik, mint egy retorikai szóvirág, de még sem az Ha jól meggondolják, tudományos ténynek bizonyul, kifejezése a tiszta igazságnak. Mi vagyunk a csodák csodája, - a nagy megfejthetetlen Rejtély”* 1 A hindu népen kívül nincs nemzet a világon, melyben az odaadás érzése vagy a vallásos miszticizmus érzése, jobban kifejlődött és előtérbe lépett volna. Lásd, hogy mit mondanak Max Müller munkái erről a sajátosságról és nemzeti vonásról Ez a harmadik faj tudatos ős-embereitől való közvetlen örökség * A III. kiadás hozzáfűzi : „Lectures on Heroes” 173 VII. STANZA 1. NÉZD AZ ÉRZŐ, FORMA NÉLKÜLI ÉLET KEZDETÉT (a), ELŐSZÖR AZ ISTENIT (hordozó) (b), AZ ANYA-SZELLEMTŐL VALÓT (Atman); AZUTÁN A SZELLEMIT (Atma-Buddhi, Szellemlélek)1 (c); (újra) A HÁRMAT AZ EGYTŐL (d), A NÉGYET AZ EGYTŐL (e) ÉS AZ ÖTÖT (f ), AMELYTŐL A HÁROM, AZ ÖT ÉS A HÉT (g). EZEK A HÁROMSZOROSAK ÉS A NÉGYSZERESEK LEFELÉ; AZ ELSŐ

ÚRNAK (Avalókitéshvara) „ELMESZÜLTE” FIAI, A RAGYOGÓ HÉT (az „Építők”)2. ŐK AZOK, Ó LANOO, AKIK TE, ÉN ÉS Ő. ŐK, AKIK FELETTED ÉS ANYÁD, BHUMI (a Föld) FÖLÖTT ŐRKÖDNEK. (a) A Teremtő Hatalmak hierarchiája ezoterikusan hét rendre (vagyis 4 és 3) oszlik a tizenkét nagy Renden belül; ezeket az állatkör tizenkét jegye ábrázolja. A megnyilvánuló fokozatokba tartozó hét rend ezen kívül még a Hét Bolygóval is kapcsolatos Valamennyien újra feloszlanak az isteni Szellemi, félig Szellemi és éteri Lények számtalan csoportjaira. A Fő-Hierarchiákat ezek közül a nagy Négyes jelzi, vagy exoterikusan, Brahmâ „négy teste és három képessége”; a buddhista rendszerben pedig a Panychâsja, az öt Brahmâ vagy az öt Dhyani-Buddha. A legmagasabb csoport az úgynevezett isteni Lángok-ból áll; ezekről, mint a „Tüzes Oroszlánok”-ról és az „Élet Oroszlánjai”-ról beszélnek; ezotériájuk az Oroszlán jegyében van

legbiztosabban elrejtve. Ez a felsőbb isteni világ magja (Lásd a Függelék első lapjain levő Magyarázatot.) Ők a formanélküli Tüzes Leheletek; egyik megnyilvánulásukban azonosak a felsőbb Sephiroth-HÁRMASSÁG-gal, amelyet a kabbalisták az „Ősképek Világába” helyeznek. Ugyanazt a hierarchiát, ugyanazokkal a számokkal a japán rendszerben is megtaláljuk, a „Kezdetek”-ben, amint ezt a shinto és a buddhista felekezetek tanítják. Ebben a rendszerben az ember fejlődéstana megelőzi a kozmosz fejlődéstanát, minthogy az isteni az emberibe merül, és megteremti - az anyagba való leszállása fele útján a látható Világegyetemet. A legendaszerű személyeken - jegyzi meg tiszteletteljesen Omoie - „a magasabb (titkos) tanítás és magasztos igazságainak sztereotipikus megtestesüléseit kell értenünk". Nem fejthetjük ki ezt a régi rendszert teljes terjedelmében, mert túlságosan sok helyet foglalna el, de helyén való lesz róla

néhány szót mondanunk. A következőkben rövid áttekintését adjuk az ember és a kozmosz fejlődéstanának, és ez mutatja, milyen erős visszhangra talál ugyanaz az ősi-tanítás az egymástól legtávolabb lakó népeknél is. Mikor még minden Káosz (Konton) volt, három szellemi Lény jelent meg a jövendőbeli teremtés színpadán: (1) Ame-no-mi-naka-nushi-no-kami, „A Központi Mennyország isteni Uralkodója”; (2) Taka-mi-musubi-no-kami, „az Ég és a Föld fenséges Isteni sarja”, és (3) Kamu-mi-musubi-no-kami, egyszerűen „Az Istenek Sarja”. Ezek forma- vagy állagnélküliek voltak, (a mi arúpa hármasságunk), mivel sem az égi, sem a földi állag még nem különböződött meg, „de a dolgok lényege sem volt még megalkotva”. 1 2 Ez a Kozmikus princípiumra vonatkozik. A hét teremtő Rishi, most a Göncölszekér csillagképpel kapcsolatosak. 174 (b) A Zohar-ban, - amelyet Moses de Leon a szíriai és kaldeai keresztény gnosztikusok

segítségével rendezett, és újra kiadott a XIII. században, és később még sok keresztény javított és nézett át és a Bibliánál alig ezoterikusabb - ez az isteni „Hordozó” nem úgy jelenik meg többé, mint a „Kaldeai Számok Könyvében”. Igaz ugyan, hogy Ain Soph, az ABSZOLÚT, VÉGTELEN Nem-Dolog, szintén az EGY-nek, a megnyilvánult „Mennyei Ember” (az ELSŐ OK) formáját használja szekereként (Merkábáh, héber nyelven, Vahan szanszkrit nyelven), vagy hordozójaként, hogy leszálljon a jelenségekben megnyilvánult világba, és itt megnyilatkozzék. De a kabbalisták nem mondják meg, hogy hogyan használhat az Abszolút egyáltalán valamit, vagy hogyan nyilváníthat valamely tulajdonságot, hiszen mint a Feltétlen, ő minden tulajdonságtól ment, de azt sem magyarázzák meg, hogy ez valójában az Első Ok (Platón Logosza), az eredeti és örök GONDOLAT, mely Adam Kadmon-on, a Második Logosz-on át, mintegy megnyilvánul. A „Számok

Könyvé”-ben megmagyarázzák, hogy EN (vagy Ain, Aiôr), az egyetlen magában létező, míg a „Mélysége” (a gnosztikusoknál Bythos vagy Buthon, melyet Propator-nak neveznek), csak időszakonként megjelenő. Ő Bhrahmâ, megkülönböztetésül Brahma- vagy Parabrahmtól. A Mélység, a Világosság Forrása, vagy a Propator, a meg nem nyilvánult Logosz, vagyis az elvont Gondolat és nem Ain Soph, melynek sugara Adam-Kadmont, „hím- és nőnemű”, vagyis a megnyilvánult Logoszt (a tárgyias Világegyetemet) használja szekér gyanánt, hogy így megnyilvánuljon. De a Zohar-ban a következő képtelenséget olvassuk: „Senior occultatus est et absconditus; Microprosopus manifestus est et non manifestus.” (Rosenroth Liber Mysterii, IV I) Ez tévedés, mert a Microprosopus vagy a mikrokozmosz csak a megnyilvánulásai alatt létezhet, és a MahaPralaya-k alatt elpusztul. Rosenroth Kabbalá-ja nem útbaigazító, hanem igen gyakran rejtvény Mint a japán rendszerben,

az egyiptomi és minden régi kozmogóniában is - ezen az isteni LÁNG-on, az „Egy”-en gyúl meg a három leszálló csoport. Potenciális létezésük a magasabb csoportban van, és ők most határozott és különvált lényekké válnak Ezeket nevezik „az Élet Szüzeinek”, a „Nagy Káprázat”-nak stb. és együttesen a „Hat ágú Csillag”-nak Az utóbbi majdnem minden vallásban a Logosz, mint az első kiáradás jelképe Indiában Vishnu jelképe (a csakra vagy kerék) és a kabbalában a Tetragrammaton jele, az „Ő a négy betűből álló”, vagy - képletesen „Microprosopus tagjai”; ezek részint tizen, részint hatan vannak. A későbbi kabbalisták, de különösen a keresztény misztikusok torzították el sajnálatos módon ezt a nagyszerű jelképet.1 Mert a Mennyei Ember „tíz tagja”: a tíz Sephiroth De az első mennyei ember a világegyetem meg-nem-nyilvánult Szelleme, és sohasem kellene őt lealacsonyítani a Microprosopusba, vagyis a

kisebb arcba, mert ez az embernek a földi síkon való ős-képe2 Erről azonban késöbb. A hatágú csillag a természet hat erejére vagy energiájára, a hat síkra, princípiumra stb. stb vonatkozik, melyeket mind a hetedik, vagyis a csillag középpontja egyesít Mindezek, a felsőbb és alsóbb hierarchiákat beleszámítva, az „Égi vagy Mennyei Szűz”-től3 erednek; ő minden vallásban a nagy anya, a kétnemű, a Sephira-Adam1 Valójában a szofizmák és paradoxonok évszázadokon át tartó szüntelen munkájának eredménye, hogy a Microprosopus-t - aki filozófiai értelemben határozottan különbözik a meg-nem-nyilvánult örökkévaló Logosztól, „az Atyával egy”-től, azonosították Jehovah-val, vagyis az Egy élő Istennel (!), pedig Jehovah = Binah, a nőnemű Sephiróth (a III. kiadásban: „Sephira”) Ezt a tényt nem véshetjük eléggé mélyen az olvasó elméjébe (A III. kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 A Microprosopus, amint

mondtuk, a megnyilvánult Logosz; ilyen sok van. 3 Sephira a Korona, Kether, de csak az elvont princípiumban, mint a matematikában használt x (az ismeretlen mennyiség.) A megkülönböződött természet síkján ő Adam-Kadmon-nak - az első kétneműnek a nőnemű fele A Kabala azt tanítja, hogy a „Fiat Lux” kifejezés (Genesis I Fej) a Sephiroth-ok alakulására és fejlődésére vonatkozott, s nem a világosságra, mint a sötétség ellentétére Simeon rabbi mondja: „Ó, társaim, ó társaim, az ember mint kisugárzás egyszerre volt férfi is, nő is, valóban Adam-Kadmon, és ez e szavak értelme 175 Kadmon. Egységében, az ősi világosság a hetedik vagy legmagasabb princípium, Daivi prakriti, a meg nem nyilvánult Logosz világossága. De megkülönböződésében Fohattá, vagy a „Hét Fiú”-vá lesz. Az elsőt a kettős háromszög közepén levő pont jelképezi, az utóbbit maga a hatszög vagy a Microprosopus „hat tagja”; a hetedik Malkuth, a

keresztény kabbalisták „Menyasszonya", vagyis a mi Földünk. „Az első az „Egy” után: az isteni Tűz; a második: Tűz és Aether; a harmadik: Tűzből, Aetherből és Vízből áll; a negyedik Tűzből, Aetherből, Vízből és Levegőből.”1 Az Egy nem foglalkozik az embert-hordozó gömbökkel, hanem a benső, láthatatlan gömbökkel. „Az elsőszülöttek” a világegyetem ÉLETE, szíve és érverése; a második az ELMÉJE vagy „Tudata”2, amint ezt a Magyarázat mondja. (c) Az égi lények második rendje a tűzből és az éterből valók, (megfelelnek a Szellemnek és Léleknek, vagyis Atma-Buddhinak), nevük légió; még alaknélküliek, de határozottan „anyagiasabbak”. A másodlagos fejlődésben vagy „Teremtés”-ben - ez félrevezető szó ők az első megkülönböződések Nevük mutatja, hogy ők a megtestesülő Dzsivák, vagy Monádok ősképei, és az élet tüzes szelleméből állanak. Tiszta napsugárként halad át rajtuk a

sugár, amelynek ők adják a jövendő hordozót, az isteni lelket, Buddhi-t. Ők közvetlenül a mi rendszerünk magasabb világának seregeivel vannak összefüggésben. Ezekből a kétszeres Egységek-ből sugárzanak ki a háromszorosak. A japán kozmogóniában a káosz tömegéből egy tojáshoz hasonló mag jelenik meg, mely magában rejti az egész egyetemes, valamint a földi élet csíráját és potenciáját, és ekkor különböződik meg az említett „három-szoros”. „A hímnemű éterikus” (Yo) princípium felszáll, és a nőnemű, a durvább vagy anyagiasabb princípium (In) az anyag világegyetemébe vettetik, mikor az égi elválik a földitől. Ettől a nőneműtől, az anyától, születik meg az első kezdetleges látható lény. Ez éterikus alak, vagy nem-nélküli, és mégis tőle és az anyától megszületik a hét isteni szellem Ezekből fog kiáradni a hét teremtés, épp úgy amint a Codex Nazaraeus-ban Karabtanos-tól és az Anya Spiritus-tól

születik a hét rosszra hajló (anyagi) szellem. Túlságosan hosszúra nyúlna, ha a japán neveket itt elsorolnánk, mégis fordításban közöljük sorrendjüket: (1.) A „láthatatlan nőtlen” a teremtő logosza a nem-teremtő „atyának”, vagyis ennek megnyilvánult teremtő ereje. (2.) A „sugártalan mélységek (Káosz) Szelleme” (vagy Istene) Ebből lesz a megkülönböződött anyag vagy a világanyag és az ásványbirodalom is (3.) A „növénybirodalom szelleme”, a „dús növényzet szelleme” (4.) A „Föld szelleme” és „homok szelleme”, ennek természete kettős; az első magában foglalja a hím elemnek, a második a nő elemnek potenciáit Kettős természetű Lény Ez a kettő EGY volt, mert még nem voltak kettőségük tudatában. Ebben a kettőségben benne voltak (a) Tsu-no-gai-no-Kami, a hímnemű, sötét, izmos lény, (b) Iku-gai-no-Kami, a nőnemű, a szőke, gyengébb vagy gyengédebb lény. Azután (5. és 6) Kétnemű vagy kettős

nemű szellemek és végül „Legyen világosság, és lőn világosság! Ez a kettős ember.” (Auszüge aus dem Zohar 13-15 o) (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van). 1 Lásd a következő jegyzetet. Ezek az elemek: Tűz, Levegő stb nem pedig a mi összetett elemeink 2 Ez a „Tudat” nincs a mienkkel viszonyban. Az „Egy megnyilvánult" tudata, noha nem abszolút, mégsem feltétlen (unconditioned) Mahat, (az Egyetemes Elme), Brahmâ-Teremtőnek, de Pradhâna-nak (a meg nem különböződött anyagnak) is első teremtménye. 176 (7.) A Hetedik, az „anyá”-tól legutoljára kiáradt szellem jelenik meg, mint az első isteni emberforma, határozottan hím- és nőnemű Ez volt a hetedik teremtés, valamint a Puránákban is az ember: Brahmâ hetedik teremtése. Ezek a Tsanagi-Tsanami az égi hídon (tejút) szálltak le a Világegyetembe és „Tsanagi messze lent a mélyben észrevette a felhők és a víz kaotikus tömegét, drágakövekkel kirakott

lándzsáját a mélységekbe vetette, és szárazföld jelent meg.” Azután ők ketten elváltak, hogy kikutassák Ono-koro-t, az éppen-teremtett szigetvilágot stb. (Omoie) Ilyenek a japán exoterikus mesék, a héj, mely ugyanannak, a Titkos Tanításban található igazságnak magvát rejtik el. Visszatérve az összes kozmogóniák ezoterikus magyarázatára: (d) A harmadik rend megfelel Atma-Buddhi-Manas-nak, szellem, lélek és értelemnek, és ezt a „Hármasságok”-nak nevezik. (e) A Negyedik Rend anyagi lények. Ez a Rupa-k (Atomikus alakok)1 között a legmagasabb csoport Az emberi, tudatos, szellemi lelkek melegágya Az „Elmúlhatatlan Dzsivá”knak nevezik, és az alattuk levő rend segítségével létrehozzák az első hetes2 sereg első csoportját - a tudatos és értelmes emberi lény nagy rejtélyét Ez a Lény a termőföld, benne fekszik elrejtve privatiójában a csíra, mely a nemzésbe fog esni A fizikai sejtben ez a csíra azzá a szellemi potenciává

lesz, mely az embrió fejlődését vezeti és oka, hogy a benne rejlő tulajdonságok és képességek átöröklődnek. A szerzett képességek továbbadásáról szóló Darwinféle elméletet az okkultizmus sem nem tanítja, sem el nem fogadja Szerinte a fejlődés egész más vonalokon halad. Az ezoterikus tanítás szerint a fizikai fokozatosan a szellemiből, értelmiből és pszichikaiból fejlődik A fizikai sejtnek ez a belső lelke - ez a sejt-plazmán uralkodó 1 Figyelemre méltó, hogy a modern vegytan elveti az okkultizmus és a vallás babonájaként az elementáloknak, Angyaloknak stb. nevezett anyagi és láthatatlan lényekről szóló elméletet Persze soha sem tekintett bele ezeknek a testnélküli lényeknek a filozófiájába, nem is elmélkedett rajtuk. Pedig a megfigyelések és felfedezések kényszeríthették volna arra, hogy elfogadja és felismerje a kémiai atom fejlődésében is a haladásnak ugyanazt az arányát és rendjét, amelyet az okkultizmus a

Dhyanok-ra és az Atomokra nézve elfogad, mivel az analógia az ő első törvénye. Fentebb láttuk, hogy a Rúpa-angyalok legelső csoportja négyes, mivel mindegyikhez egy-egy elem járul a leszállás sorrendjében. A kémiában az atomok is a lefele haladásukban monatomikusak, diatomikusak és tetratomikusak, stb. Ne feledjük el, hogy a tűz, a víz, a levegő vagy az úgynevezett „Ős-Teremtés Elemei” nem azok az összetett elemek, amelyek a Földön találhatók, hanem ezek noumenoni, homogén elemek - a földi elemek - szellemei. Azután következnek a hetes csoportok vagy seregek Ha táblázatba rendezve ezeket, az atomokkal párhuzamosan helyezzük el, akkor ezen lények természete, a lefelé való haladás fokozataiban matematikai pontossággal az összetett elemeknek felel meg, az analógia szempontjából. Ez természetesen csak okkultista készítette táblákra vonatkozik, mert ha az angyali lények fokozatait egy sorba helyeznénk a tudomány kémiai atomjainak

fokozataival - a feltételezett héliumtól kezdve az urániumig akkor természetesen eltérés mutatkoznék. Utóbbiaknak csak az asztrális sík négy legalsó rendje felel meg Az atom, helyesebben a molekula vagy kémiai elem három magasabb princípiumát csakis a beavatott DangmaSzeme láthatja. De ha a vegytan a helyes utat akarná megtalálni, akkor az okkultisták táblázata szerint kellene kijavítania táblázatát, - ezt aligha fogja megtenni. Az ezoterikus filozófiában minden fizikai részecske magasabb noumenon-jához - t. i a Lényhez kapcsolatos, melynek lényegéhez tartozik - és tőle függ Mind fent, mind lent, a szellemi az Isteniből fejlődik, a pszicho-mentális a szellemiből - ennek alsóbb síkját már az asztrális színezi - az egész élő és (látszólag) élettelen természet párhuzamos irányban fejlődik, és sajátosságait épp úgy fentről, mint lentről nyeri. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 A hetes szám nem csak hét

lényre vonatkozik, hanem hét csoportra, vagy seregre is, amint már magyaráztuk. A legmagasabb csoport, az Aszurá-k, Brahmâ első testében születtek - mely „éjjel”-re változott Ez a legmagasabb csoport hetes, t. i hét osztályra oszlik, mint a Pitri-k; ezekből három arupa (testnélküli) és négynek teste van. (L Vishnu Purâna I Könyv) Ők valójában inkább a mi Pitri-jeink (ősök), mint azok a Pitri-k, amelyek kivetítették az első fizikai embereket (Lásd a II kötet) 177 „szellemi plazma” a kulcs, mely egy napon fel fogja nyitni a biológusok terra incognitójának kapuját, melyet most az embriológia sötét rejtélyének neveznek. (L szöveget és jegyzetet alább.) (f) Az ötödik csoport nagyon rejtélyes, mivel összefügg a mikrokozmoszi ötszöggel, az embert ábrázoló ötágú csillaggal. Indiában és Egyiptomban ezek a Dhyáni-k kapcsolatosak a krokodilussal, és hajlékuk a Bak jegyében van. De ezek a hindu asztrológiában

felcserélhető kifejezések, mivel ezt a (tizedik) állatkörjegyet Makara-nak, szabadon fordítva, „krokodilus”nak nevezik. A szót magát okkult módon különféleképpen értelmezik; ezt később ki fogjuk mutatni. Egyiptomban az elhúnyt embert, - kinek jelképe az ötszög vagy az ötágú csillag, melynek ágai az ember tagjait jelentik, - képletesen krokodilussá átváltozva ábrázolják. Sebekh vagy Sevekh vagy „hetedik” - mondja Gerald Massey - mutatja, hogy az értelem jelképe volt, de valójában ennek jelképe nem a krokodilus, hanem a sárkány. Ő a „Bölcsesség Sárkánya” vagy Manas, az „Emberi Lélek”, Elme, az Értelmes princípium, melyet a mi ezoterikus filozófiánkban az „Ötödik” princípiumnak hívunk. Az elhúnyt „Osirizált”, a „Holtak Könyve” vagy Szertartáskönyv LXXXVIII. fejezetében, krokodilus-fejű múmia alakú Isten formájában ezt mondja: (1) „Én vagyok az Isten (krokodilus) a félelemnél elnökölök. az

emberek lelke közé érkezik Én vagyok az isten-krokodilus, pusztításra küldettem.” Ez célzás az isteni, szellemi tisztaság romlására (mely bekövetkezik, ha az ember megszerezte a jó és a rossz tudását); célzás az összes teogóniák „bukott” isteneire és angyalaira. (2) „Én vagyok a nagy Hórusz hala.” (Amint Makara: a „krokodilus”, Varuna-nak hordozója) „El vagyok merülve Sekhemben.” Ez az utolsó mondat megerősíti és ismétli az ezoterikus buddhizmus tanítását, mert közvetlenül az ötödik princípiumra (Manas-ra) utal, vagyis lényegének legszellemibb részére, amely elmerül Atma-Buddhi-ban, benne felszívódik, és eggyé lesz vele az ember halála után. Mert Se-khem, Khem isten (Hórusz-Osiris vagy Atya és Fiú) lakása, vagy loka-ja, ennélfogva Atma-Buddhi „Devachan”-ja. A Holtak Szertartáskönyve szerint az elhunyt Hórusz-Thot-tal Sekhem-be lép, és onnan „mint tiszta szellem jő elő” (LXIV. 29) Az elhúnyt így

szól: (30 vers). „Látom, mint alakulnak át örökké az (én és a különféle) emberek formái. Tudom ezt (a fejezetet) Aki ezt tudja felvesz mindenféle élő formát” A 35. versben mágikus formulával megszólítja azt, amit az egyiptomi ezoteriában „ősi szívnek”, vagy újra-testesülő princípiumnak neveznek, t. i a permanens EGO-t Az elhunyt ezt mondja: „Oh, szívem, ősi szívem, szükségem van rád átalakulásaimhoz . ne válj el tőlem a MérlegSerpenyők felügyelője előtt Te vagy a személyiségem a mellemben, isteni társam, ki őrködöl a húsaim (testeim) felett ” Sekhem-ben fekszik elrejtve a „Titokzatos Arc”, vagyis a hamis személyiségben elrejtett, valódi ember, Egyiptom hármas-krokodilusa, mely jelképe Atma-Buddhi-Manas-nak, a 178 magasabb Háromságnak vagy emberi Hármasságnak.1 Valamennyi régi papiruszban a krokodilust Sevekh (Hetedik)-nek nevezik; a víz ezoterikusan az ötödik princípium Amint már mondtuk,

Gerald Massey kimutatja, hogy a krokodilus volt a hetedik lélek, legfelsőbb a hét közül - „a látatlan Látó”. Még exoterikusan is Sekkiem: Khem Isten lakóhelye és Khem: Hórusz, aki megbosszulja atyja, Osiris halálát, azaz megbünteti az ember vétkeit, amikor az testnélküli lélekké válik Így az „osirizált” elhúnyt Khem Istenné vált, aki „learatja Aaru földjét”, azaz aratja jutalmát vagy büntetését, mert ez mennyei hely (Devachan), ahol az elhúnyt búzát kap, az isteni igazság eledelét. Az égi lények ötödik csoportja, úgy látszik, magában foglalja a világegyetem szellemi és fizikai megnyilvánulásának kettős tulajdonságait: Mahat, az Egyetemes Értelmiség két, úgyszólván, pólusát, és az ember kettős természetét, a szellemit és a fizikait. Ezért öt a száma, megduplázva tíz; ez hozza kapcsolatba Makará-val az állatkör 10 jegyével. (g) A hatodik és hetedik csoport a négyes alsóbb tulajdonságaiban

részesednek. Tudatos, éterikus lények, épp olyan láthatatlanok, mint az éter, s úgy erednek a négy első központi csoportjából, mint a fa ágai, és maguk is számtalan oldal-csoportot hajtanak. Ezek közül a legalsóbb rendűek a természet-szellemek, vagyis a számtalan fajtájú és változatú elementálok, tehát a forma és anyag nélkülitől kezdve - teremtőik eszményi GONDOLATAI - le az atomikus, bár az emberi érzékelésnek láthatatlan szervezetekig. Ez utóbbiakat az „atomok szellemeinek” tartják, mert csak egy lépéssel vannak hátrább a fizikai atomnál, és érző, ha nem is értelmes, teremtmények. Mindannyian a karmának vannak alárendelve, és ezt meg is kell szenvedniük minden ciklusban. Mert a mi tanításunk szerint a világegyetemben, akár a mi saját rendszerünk, akár más külső vagy belső világokról2 van is szó, nincsenek olyan kiváltságos lények, amilyeknek a nyugati vallások és a judaizmus angyalai. Dhyáni Chohan-ná

fejlődni kell. Dhyani Chohan nem születhetik meg, vagy nem jelenhetik meg hirtelen az élet síkján, mint teljesen kifejlődött angyal A jelen Manvantara égi hierarchiája a következő életciklusban magasabb világokba megy át, és helyet csinál egy új hierarchiának, mely emberiségünk választottjaiból fog állni. A létezés végtelen kör a feltétlen örökkévalóságon belül, melyben számtalan benső, véges és feltételes ciklus van. Nem volna személyes érdemük az Isteneknek, hogy ők Istenek, ha már ilyeneknek teremtődtek volna. A lények ilyen osztálya, melyek azért tökéletesek, mert már sajátos, szeplőtlen természettel születtek, jellegében sátáni örök igazságtalanság, egy mindig jelenlevő gonosztett szimbóluma lenne, ha szembesítjük az emberiség, vagy akár az alacsonyabb teremtmények szenvedéseivel és küzdelmeivel. Szabálytalanság és lehetetlenség a természetben Ezért a „Négy”-nek és a „Három”-nak úgy kell

testet ölteniük, mint az összes többi lénynek. Ez a hatodik csoport, majdnem elválaszthatatlan az embertől, hiszen tőle kap mindent, kivéve a legmagasabb és legalacsonyabb princípiumait, azaz szellemét és testét. A közben levő öt emberi princípium valójában ezen Dhyani-k3 tulajdon lényege. Csupán az Isteni Sugár (az Atman) ered közvetlenül az Egytől Ha kérdik: Hogyan lehetséges ez? Hogyan érthetjük meg, hogy ezek az „Istenek” vagy angyalok egyszerre lehetnek saját kiáradásaik és személyes énjeik is? Úgy kell-e 1 Ezen egyiptomi vallási jelkép igazi, bár rejtett jelentésének van egy könnyebb magyarázata. A Krokodilus elsőnek várja be és fogadja a reggeli Nap emésztő tüzét, épp ezért csakhamar a Nap hőségét személyesítette meg. A napkelte olyan volt, mint „az Isteneket éltető, isteni léleknek” megérkezése a földre az emberek közé Innen ered a különös szimbolizmus. A múmia feltette a krokodilus fejét,

jelezvén, hogy ő a földről érkező lélek (A III. kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 A „magasabb világ”-nak nevezett világ nem helyzeténél fogva magasabb, hanem mert minősége vagy lényege felsőbbrendű. De az átlagember olyannak képzeli a mennyországot, és fejünk fölé helyezi 3 Paracelsus Flagae-nak nevezi őket; a keresztények „Őrző Angyalok”-nak; az okkultisták „Ősök”-nek, „Pitri”-knek; ők a hatszoros Dhyani Chohan-ok, testük összetételében megvan a hat szellemi elem - valójában emberek, csak fizikai testük nincs. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 179 ezt értenünk, mint az anyagi világban, ahol a fiú (egyik értelemben) az atyja is, mert vére, csontjainak csontja, húsának húsa? Erre a Tanítók ezt felelik: „Valójában így van.” Azonban mélyen bele kell merülnünk a LÉTEZÉS rejtélyébe, mielőtt teljesen megérthetjük ezt az igazságot. VII. STANZA – Folytatás 2. AZ EGY SUGÁR

MEGSOKSZOROSÍTJA A KISEBB SUGARAKAT AZ ÉLET MEGELŐZI A FORMÁT, ÉS AZ ÉLET TÚLÉLI A FORMA UTOLSÓ ATOMJÁT (Sthúlasarira, a külső test) AZ ÉLETSUGÁR, AZ EGY SZÁMTALAN SUGÁRON ÁTHALAD, S OLYAN, MINT SOK GYÖNGYÖN ÁTVONT FONAL (a). (a) Ez a sloka azt a gondolatot fejezi ki, hogy az életfonál, Sútrátman átvonul az egymást követő ivadékokon. Ez tisztán Vedantai gondolat, amint már másutt kifejtettük Hogyan magyarázhatjuk meg ezt? Hasonlathoz, jól ismert példához, kell folyamodnunk, noha az ilyesmi szükségképpen tökéletlen, mint minden analógia, melyet használhatunk. Mielőtt ezt tennénk, azt szeretnénk kérdezni, vajon természetellenesnek vagy talán „természet-fölötti”nek tartjuk a folyamatot, melyben a magzat egészséges, néhány fontot nyomó gyermekké nő és fejlődik, de vajon miből fejlődik a gyermek? Egy parányi kis pete részecskéjéből és egy spermából. Azután látjuk ezt a csecsemőt hatlábnyi magas emberré

fejlődni! Ez összefügg az atomi és fizikai kiterjeszkedéssel a mikroszkópikusan kicsiből valami igen nagyba, a puszta szemmel láthatatlanból a láthatóba és objektívbe. Mindezekkel foglalkozott a tudomány, és mondhatom, embriológiai, biológiai és fiziológiai elméletei eléggé helyesek, amennyire az anyag pontos megfigyelése lehetséges. De az embriológia tudománya eddig még nem adott megfelelő választ a két legnehezebb kérdésre, t. i melyek a magzat kialakulásánál működő erők, és mi a fizikai, erkölcsi és értelmi hasonlóság „átöröklés”-ének oka. Ezeket nem is fogja megoldani mindaddig, míg a tudósok nem hajlandók elfogadni az okkult elméleteket.1 Ha ez a 1 A Darwin iskola materiálistái és evolúcionistái nem tennék jól, ha elfogadnák Weissmann tanár, a „Beiträge zur Descendenzlehre” szerzője nemrégiben kidolgozott elméleteit az embriológia fent említett rejtélyeinek egyikéről, amelyről az gondolja, hogy

megoldotta. Mert, ha ezt a rejtélyt teljesen megoldják, akkor a tudomány már átlépett az igazi okkult birodalmába és örökre kilépett a Darwin tanította átalakulás birodalmából. Ez a két elmélet a materializmus szempontjából össze nem egyeztethető Az okkultista nézőpontjából azonban az új elmélet megoldja mindezeket a rejtélyeket. Akik még nem ismerik a valamikor buzgó darwinista, Weissmann profeszszor, felfedezését, azoknak gyorsan pótolniuk kellene e mulasztást A német embriológus-filozófus - átugorva a görög Hippokratészt és Arisztotelészt, visszament a régi árják tanításához - elénk hoz egy parányi sejtet, egyet abból a sok millióból, melyek egy-egy organizmus kialakulásában közreműködnek. Ez a sejt, egymagában és segítség nélkül, állandó osztódás és sokszorozódás által, meghatározza a jövendő ember (vagy állat) pontos mását, fizikai, értelmi és pszichikai jellegzetességeivel. Ez a sejt vési az új

egyén arcára és alakjára a szülők vagy valami távoli ős vonásait, és ugyancsak ez a sejt adja át neki őseinek intellektuális és mentális sajátosságait és így tovább. Ez a Plazma testünk halhatatlan része, amely az egymást követő áthasonulások folyamata segítségével fejlődik Darwin elméletének ideje lejárt; ő ugyanis az embriológiai sejtet tekintette a lényegnek, vagyis valamennyi többi sejt kivonatának; erre azonban az átöröklést visszavezetni nem lehet. Csak két módon magyarázhatjuk meg az átöröklés rejtélyét: vagy a csírasejt anyagában van meg az a képesség, hogy az átalakulások egész ciklusán tudjon áthaladni, amelyek egy különálló szervezet felépítéséhez és ezután az azonos csírasejtek megteremtéséhez vezetnek, vagy pedig ezek a csírasejtek nem az egyed testében jönnek létre, hanem közvetlenül attól az ősi csírasejttől erednek, mely hosszú nemzedéken át apáról fiúra szállt. Weissmann az

utóbbi feltevéstt fogadta el, és ezen az alapon dolgozott tovább. Erre a sejtre vezeti vissza az ember halhatatlan részét Eddig helyes. És ha ezt a csaknem helyes elméletet elfogadják, hogyan fogják a biológusok ennek az örökkétartó sejtnek első megjelenését megmagyarázni? Hacsak az ember nem úgy „nőtt”, mint a „halhatatlan Topsy”, és hacsak egyáltalán nem is született, hanem a felhőkből hullott alá, hogyan keletkezett benne ez az embriológiai sejt? (Ez a jegyzet a III. kiadásban a szövegben van) 180 fizikai jelenség nem is lep meg senkit, csak legfeljebb az embriológust hozza zavarba, miért tartanánk a mi intellektuális és benső növekedésünket, az emberi-szelleminek az Isteniszellemibe való fejlődését lehetetlenebbnek, mint a másikat, vagy miért látszana annak? Az utolsó jegyzetben említett fizikai plazmához vegyük hozzá az anyag minden lehetőségével felruházott ember „csíra-sejt”-jéhez a „szellemi

plazmát”, hogy úgy mondjam, vagy azt a fluidumot, mely magában foglalja a hat princípiumú Dhyán öt alsóbb princípiumát - és ha eléggé spirituális vagy, hogy megértsed, megvan a titok. S most térjünk át a hasonlatra. „Ha az állat-férfi magva az állat-nő földjébe vetődik, akkor az a mag mindaddig nem tud csírázni, amíg a hatszoros Mennyei Ember öt erénye (a princípiumok fluiduma vagy kisugárzása) meg nem termékenyíti. Ezért ábrázolják a Mikrokozmoszt ötszögnek a hatszögű Csillagban, a „Makrokozmosz”-ban („Ανθρωπος”, az okkult embriológiáról szóló munka, I k) „A Dzsiva működése ezen a Földön ötféle jellegű. Az ásványatomban kapcsolatos a Föld Szellemeinek (a hatszoros Dhyáni-k) legalsó princípiumaival; a növényi részecskében a másodikkal - Prana-val (élet); az állatban mindezekkel, hozzáadva a harmadikat és a negyediket; az emberben a mag mind az ötnek gyümölcsét befogadja. Különben nem

születik többnek, mint állatnak”1 Tehát egyedül az emberben teljes a Dzsiva. Ami a hetedik princípiumát illeti, az csupán az Egyetemes Nap egy sugara Mert az értelmes teremtmény csak ideiglenes kölcsönként kapja azt, aminek vissza kell térnie forrásához. A fizikai testet a legalacsonyabb földi életek formálják, a fizikai, kémiai és fiziológiai fejlődés útján. „Az Áldottaknak nincs közük az anyag tisztulásához.” (Kabbala, Kaldeai Számok Könyve) A végeredmény ez: az emberiség, első, ősképű, árnyszerű alakjábán, az Élet-Elóhimek (vagy Pitrik) leszármazottja. Tulajdonságaiban és fizikai megnyilvánulásában közvetlen ivadéka az „Ősök”-nek, a legalacsonyabb Dhyáni-knak, vagy a Föld Szellemeinek. Erkölcsi, pszichikai és spirituális természetét az isteni lények olyan csoportjának köszöni, melynek nevét és tulajdonságát a II. kötetben adjuk meg Kollektív értelemben: az emberek különféle szellemek seregeinek

keze-műve; disztributív értelemben ezen seregek tabernákuluma, és alkalomadtán és egyedenként, egyeseknek a hordozója (vehicle). A jelen, teljesen-anyagias, ötödik fajunkban, a negyediknek földi szelleme még erős bennünk; de közeledünk ahhoz az időhöz, amikor a fejlődés ingájának lengése határozottan felfelé fog irányulni, és egy vonalba fogja emelni az emberiséget a primitív harmadik faj szellemiségével. Az emberiséget gyermeksége idején teljesen ez az angyali sereg alkotta, ezek az angyalok voltak a negyedik faj éltető szellemei és ők laktak azokban a szörnyű és óriási agyag-tabernákulumokban, melyeket az életek2 megszámlálhatatlan miriádjai építettek, amint a mi testünket is ezek építik fel. Erre a mondatra a jelen Magyarázatban később térünk ki. A „tabernákulumok” szövete és a forma arányossága javult; növekedtek és fejlődtek az őket hordozó gömbbel együtt, de a fizikai tökéletesedés, a szellemi benső

ember és az ő természete rovására ment. A föld és az ember 1 Azaz hülyének születik. A Tudomány csak homályosan sejti ezt az igazságot, talál is az emberi testben baktériumokat és más véglényeket, de ezeket csak véletlen és rendellenes látogatóknak tekinti, és nekik tulajdonítja a betegségeket. Az okkultizmus egy-egy „életet” lát minden atomban és molekulában, legyen az ásvány vagy emberi test, levegő, tűz, vagy víz, és azt állítja, hogy a mi egész testünk ilyen „életek”-ből épült fel. Hozzájuk úgy viszonylik a legkisebb mikroszkopikus baktérium, mint az elefánt a legkisebb infusoriához (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 181 három középső princípiuma minden fajjal anyagiasabbá vált; a lélek visszalépett, hogy helyet adjon a fizikai intellektusnak; az elemek lényege a most ismert anyagi és összetett elemekké vált. Az ember nem az „Úr Isten” kész teremtménye, nem is lehetne az soha. De

igenis ő gyermeke az Elóhim-eknek, amit olyan önkényesen egyes számra és hímneműre változtattak. Az első Dhyáni-k, megbízva, hogy saját képmásukra embert „teremtsenek”, csak árnyékaikat vetíthették ki, finom mintául az anyag természeti szellemeinek munkájához. (L a II kötet) Az Ember kétségtelenül fizikailag a Föld porából alakíttatott, de teremtője és alkotója sok volt. Azt sem lehet mondani, hogy az Úristen lehelte orrlyukába az élet leheletét, hacsak ez az Isten nem a mindenütt jelenlevő, bár láthatatlan „EGY ÉLET”-tel azonos, és hacsak nem hiszszük, hogy „Isten” végzi ugyanazt a műveletet minden élő Lelken, vagy Nephesch-en; ez t. i az eleven Lélek, és nem az isteni Szellem vagy Ruach, amely csakis az embernek biztosítja a halhatatlanság isteni fokát. Ezt az állat a fejlődés ezen ciklusában nem érheti el A zsidók és manapság a modern nyugati metafizikusok helytelen megkülönböztetésének tulajdoníthatjuk,

hogy ők összetévesztik az „élet leheletét", a halhatatlan Szellemmel1, mert hármas embernél Szellem, Lélek, Test - többet megérteni, s ennélfogva elfogadni nem tudnak. Ez a protestáns teológusokra is áll, ők a negyedik evangélium, III. fej 8 versét fordításukban teljesen kiforgatták értelméből Szerintük a vers így szól: „A szél fú, ahová akar”, pedig az eredeti szövegben, valamint a görögkeleti egyház fordításában így szól: „a Szellem megy, ahová akar” Így az ember fizikai működéseivel kapcsolatos pszichikai, szellemi és mentális viszonyokról szóló filozófia szinte egy kibogozhatatlan kusza csomó. Nem értik most helyesen sem a régi árja, sem az egyiptomi pszichológiát. Ezek nem is érthetők, hacsak el nem fogadjuk az ember benső princípiumainak ezoterikus hetes, vagy legalább is a vedantai ötös osztályozását Ha ezt nem fogadjuk el, soha sem fogjuk megérteni a metafizikai és tisztán pszichikai, sőt még a

fiziológiai kapcsolatot sem, az egyik síkon levő Dhyáni Chohan-ok vagy Angyalok, és egy másik síkon levő emberiség között. Keleti ezoterikus munkák eddig még nem jelentek meg, de megvannak az egyiptomi papiruszok, s ezek világosan beszélnek a hét princípiumról vagyis az „Ember Hét Lelké”-ről.2 A Halottak Könyve felsorolja mindazokat az „átalakulások”-at, amelyeken az elhúnyt átmegy, miközben egymásután leveti mindezeket a princípiumokat; ezeket az érthetőség kedvéért éterikus lényekké vagy testekké anyagiasították. De azokat, akik ki akarják mutatni, hogy a régi egyiptomiak nem tudtak semmit az újraszületésről, és nem is 1 A „New Aspects of Life” tudós és nagyon filozófikusan gondolkozó szerzője az olvasóval meg akarja értetni, hogy a Nephesh hajah (élő lélek), a héberek szerint „az Élet Szellemének vagy Leheletének az ember megelevenülő testébe való ömléséből keletkezett vagy ez okozta, és ki kellett

szorítania ezt a szellemet, elfoglalnia annak helyét az így alkotott énben úgy, hogy a szellem átment az élő lélekbe és eltűnt benne”. Ő azt tartja, hogy az ember testét anyaméhnek kellene tekinteni, amelyben és amelyből a lélek fejlődik. (Ezt úgy látszik, többre tartja, mint a szellemet.) Ami működését illeti, és tevékenysége szempontjából, a lélek szerinte kétségtelenül magasabb a Máyá e véges és korlátolt világában Azt mondja, hogy a lélek az „ember megelevenült testének végső termése” Így a szerző a „Szellem”-et (Átma-t) egyszerűen az „élet leheletével” azonosítja A keleti okkultisták nem lesznek egy véleményen vele, mert álltása azon a téves felfogáson alapszik, hogy Prána és Átman vagy Jivátman egy és ugyanaz a dolog. A szerző érvelésének támogatására, kimutatja, hogy a régi hébereknél, görögöknél, de még a rómaiaknál is Ruach, Pneuma és Spiritus - szelet jelentettek A zsidóknál

tagadhatatlanul ezt jelentette, és a görögöknél és rómaiaknál is nagyon valószínűen A görög Anemos (szél) szó és a latin Anima, „lélek” között gyanítható a rokonság. Mindez nagyon erőltetett. Alig lehet azonban e kérdés eldöntésére megfelelő teret találni, mert D Pratt, úgy látszik, gyakorlati kézzelfogható tényekkel dolgozó metafizikus, kabbalista-pozitivista-féle, míg a keleti metafizikusok, de különösen a vedántisták mind idealisták. Az okkultisták is a túlzó vedánta iskolából valók Ők az Egy Életet (Parabrahm) nevezik a Nagy Leheletnek és a Forgószélnek, de teljesen elválasztják a hetedik princípiumot az anyagtól, és tagadják, hogy azzal bármiképpen kapcsolatos vagy összefüggő volna. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van). 2 L. „The Seven Souls of Man”, Gerald Massey előadása, 2 o 182 tanították, emlékeztetnünk kell arra, hogy szerintük az elhunyt „Lelke” (az Ego vagy Én) az

Örökkévalóságban él, halhatatlan, „egy-idejű a Naphajóval”, és vele tűnik el a szükségesség ciklusában. Ez a „Lélek” felmerül a Tiaou-ból (az élet okának birodalmából) és nappal együtt van a Földön élőkkel, és minden éjjel tér vissza Tiaou-ba. Ez fejezi ki az Ego-nak időszakos létezéseit. (Halottak Könyve, CXLVIII) Az árnyék, az asztrális alak megsemmisült, az „Uraeus felfalta” (CXLIX, 51.), a Manes-ek meg fognak semmisülni, a két iker (a 4 és 5 princípium) elszóródik; de a Lélekmadár, „az isteni Fecske - és a Láng Uraeus-a” (Manas és Átma-Buddhi) az örökkévalóságban fognak élni, mert ők anyjuknak férjei1 Csak hasonló szül hasonlót. A Föld testet ad az embernek, az istenek (a Dhyáni-k) adják neki öt benső princípiumát, a pszichikai árnyékot, amelynek gyakran ezek az istenek az éltető princípiumai. A SZELLEM (Atman) egy - és oszthatatlan Mert mi a Tiaou? A reá való gyakori célzás a Halottak

Könyvében rejtélyt foglal magában. A Tiaou az Éjjeli Napnak az ösvénye, az alsó félgömb vagy az egyiptomiak pokoli régiója; ezt ők a hold eltakart felére helyezték. Ezoteriájuk szerint az emberi lény a holdból jött elő (hármas rejtély - csillagászati, fiziológiai és pszichikai szempontból egyaránt), átment a létezés egész ciklusán, azután visszatért születési helyére, hogy onnan újra kiinduljon. Az elhunytat úgy ábrázolják, hogy nyugatról érkezik, Osiris-tól megkapja ítéletét, feltámad mint Hórusz Isten, a csillagos egek körül kering - ez jelképes áthasonulása Rá-vá, a Nappá. Miután keresztül ment a Nút-on is (az égi mélységen), újra visszatér Tiaou-hoz: áthasonulás Osirisszá, aki mint az élet és termékenyítés Istene a Holdban lakik. Plutarchos (Isis és Osiris, XLIII fej.) leírja az egyiptomiak ünnepét, amelyen „Osiris-nak a Holdba való bemenetelét” ülik meg. A XLI fejezet* életet ígér a halál

után, és az élet megújhodását Osiris-Lunus védnöksége alá helyezi. A Hold volt ugyanis az élet megújhodásának és az újraszületésnek jelképe, mert növekedik, fogy, elhal, és újra megjelenik minden hónapban. A Dankmoe-ban (IV 5) mondják: „Ó, Osiris-Lunus! Te, aki megújhodásodat megújítod”. És Safekh ezt mondja I Seti-nek (Mariette: Abydos, 51. tábla): „Te megújítod magad, mint Lunus Isten az ő csecsemő korában” Még jobban megmagyarázza a Louvre-ben levő papirusz (P Pierret, „Etudes Egyptologiques”) „Közösülések és fogamzások bőségesek, ha e napon ő (Osiris-Lunus) az égen látható”. Mondja Osiris: „Ó, te egyetlen ragyogó sugara a Holdnak! Kilépek a (csillagoknak) keringő tömegéből Nyisd ki nekem a Tiaou-t, Osiris N számára Kimegyek nappal, hogy megtegyem tennivalómat az élők között” („Halottak könyve" II fej), - t i a megfogamzásokat létrehozni Osiris volt a „nemzésben megnyilatkozott

Isten”, mert a régiek sokkal jobban ismerték a hold-testnek a fogamzás rejtélyeire való tényleges okkult befolyásait, mint a mai emberek.1 1 Íme egy sokat mondó hasonlóság az árja vagy brahmani és az egyiptomi ezoteria között. Az előbbi a Pitri-ket hívja az ember „holdbeli őseinek”, és az egyiptomiak szerint Taut-Esmun, a Hold-Isten az első emberi ős. Ebben a „hold-isten”-ben „jutott kifejezésre a már előtte meglevő hét természet-erő, és ezek benne egyesültek, mint az ő hét lelke; ezeknek ő volt a megnyilvánítója, mint nyolcadik (innen a nyolcadik szféra) A kaldeai Heptakis vagy Iaó hét sugara, - amint a gnosztikus köveken ábrázolják - ugyancsak a lélek hetességét jelzi” „A misztikus HÉT első alakját az égen a Göncölszekér hét nagy csillaga ábrázolta, ez a csillagkép az egyiptomiaknál az Idő Anyját és a hét elemi erőt jelképezte”. (L a Hét Lélek stb) Minden hindu jól tudja, hogy ugyanez a

csillagkép Indiában a Hét Rishi-t ábrázolja, és a neve Riksha és Chitra-Sikhandin. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van.) * A III. kiadásban e helyett: a Rituale-ban 1 A legrégibb rendszerekben a Hold mindig hímnemű. Így Soma is a hinduknál égi Don Juan-féle, „Király” és Buddha-nak, - a Bölcsességnek atyja, bár törvénytelenül Mindez okkult ismeretre mutat, bölcsességre, 183 Később, mikor a Holdat istennőkkel kapcsolták össze,2 - Dianá-val, Isis-szel, Artemis-szal, Juno-val stb, ez a kapcsolat mind fizikai, mind pszichikai szempontból a fiziológia és a női természet alapos ismeretén alapult. De kezdetben a Nap és a Hold voltak az egyetlen látható, és (hatásaikban), hogy úgy mondjam, érzékelhető pszichikai és fiziológiai istenségek - az Atya és a Fiú. A tér és a levegő általában, vagyis az egyiptomiaknál a Noot-nak nevezett égboltozat kiterjedése, volt e kettőnek rejtett szelleme vagy lehelete Az „Atya és

Fiú” tevékenységei felcserélhetők voltak és harmonikus együttműködésükkel hatással voltak a föld természetére és emberiségére Ezért tekintették EGY-nek, noha megszemélyesítve KÉT lényre válnak Mind a kettő hím volt, mindkettőnek megvolt a külön munkája, noha együttműködtek az emberiség kauzatív nemzésében. Ez jelenti csillagászati és kozmikus szempontból szimbolikus nyelven azt, - ami az utolsó fajainkban teológiává és dogmává lett De a kozmikus és asztrológiai jelképek mögött ott voltak az antropográfia és az ember legelső nemzésének okkult rejtélyei. Ezeknél nem fog segíteni és nem is segíthet a jelképek ismerete, - de még a zsidók vízözön-utáni jelképes nyelvének kulcsa sem - kivéve az, ami az exoterikus használatra kiadott, nemzeti szentírásokban erre vonatkozik. Mindez, bármennyire ügyesen leplezték is, az egyes népek igazi ős-történetének igen kis része volt, és gyakran - mint a héber

szentírásban is - az illető nemzetnek csupán földi, emberi, nem pedig isteni életére vonatkozott. Ez a pszichikai és szellemi elem a MISZTÉRIUM-ba és a BEAVATÁS-ba tartozott Voltak olyan dolgok, melyeket soha sem jegyeztek fel papírtekercsekre, hanem, mint Közép-Ázsiában is, sziklákba és földalatti barlangok falaiba véstek. Különben volt idő, - s ekkor „csak egy nyelv és egy tudás volt” az egész világon amikor az ember többet tudott erededetéről, mint amennyit most tud. Tudta, hogy bármennyire nagy szerepe legyen a Napnak és a Holdnak az emberi test alkotásában, fejlődésében és növekedésében, mégsem ők voltak a Földön való megjelenésének közvetlen okozói. Ezek a közvetítők valójában az élő és értelmes hatalmak, akiket az okkultisták Dhyáni Chohánoknak neveznek. Erre vonatkozólag a zsidó ezoteriának egy igen tudós csodálója a következőket mondja: „A Kabbala kifejezetten azt mondja, hogy Elóhim „általános

elvontság”; ezt a matematikában „állandó együtthatónak” vagy „általános függvénynek” nevezzük; minden szerkezetnek része, amely nem részleges, azaz az általános viszonya 1-nek : 31415-höz az (asztro-Dhyáni és) Elohisztikus számjegyekhez.” Erre a keleti okkultista így felel: „Úgy van, elvontság a fizikai érzékeink számára. Szellemi precepciónk és benső szellemi szemünk előtt azonban az Elohim-ek vagy Dhyáni-k nem nagyobb elvontságok, mint amilyen elvontságok számunkra: lelkünk és szellemünk. Vesd el az egyiket és elveted a másikat is - mert ami bennünk a tovább élő lény, az részben ezeknek az égi Lényeknek közvetlen kisugárzása, részben ők maguk. Egy dolog azonban bizomelyet a hold-rejtélyek alapos megismerésével szereztek meg, beleértve a szexuális nemzésre vonatkozókat is (L. II köt II r XVII §: „A Szentek Szentje”) (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 Ha a vasárnapi iskolákban a

haszontalan Biblia-leckék helyett a szegények rongyos seregeinek az asztrológiát tanítanák, - legalább is annyit, amennyi a Hold okkult tulajdonságaira és a nemzésre való rejtett befolyásaira vonatkozik, akkor nem kellene tartani a népesség szaporodásától. De a Malthus követők hírhedt könyveihez sem kellene fordulniuk, hogy azt meggátolják Mert a Hold és konjunkciói szabályozzák a fogamzást; ezt Indiában minden asztrológus tudja. A korábbi fajokban és ennek a fajnak a kezdetén varázslóknak és bűnözőknek tartották azokat, akik a Hold bizonyos fázisaiban házas közösségben éltek De talán még ma is jobbak volnának ezek, az okkult tudással való visszaélésből származó bűnök, mint a napjainkban, az okkult befolyások ismeretének hiánya folytán, elkövetett bűntettek. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 184 nyos. A zsidók teljesen jártasak voltak a boszorkányságban és a különféle rossz hatású erők

gyakorlásában. De néhány nagy prófétájuk és látnokuk, p o Dániel és Ezékiel kivételével, (Enoch ugyanis sokkal korábbi fajba tartozott, minden nemzettel közös faji jelleget képviselt, és így nem tartozott egy nemzetbe) keveset tudtak az igazi isteni okkultizmusról, de nem is akartak vele foglalkozni, nemzeti karakterük ellene volt mindennek, ami nem volt közvetlen vonatkozásban a faj, törzs és egyén érdekeivel. Ezt bizonyítják saját prófétáik és azok az átkok, melyeket ők a „nyakas fajra” szórtak De még a Kabbala is világosan mutatja a Sephiroth-ok vagy Elohim-ek és az emberek közötti viszonyt. Ennélfogva az okkultista csak akkor hajlandó átnyújtani a kabbalistának a győzelem pálmáját, ha az már bebizonyította neki, hogy Jehovah-nak, Binah-val, a nőnemű Sephira-val, való kabbalisztikus azonossága még más szub-okkult jelentéssel is bír. Amíg azonban Jehovah az „egy élő Isten” elvont értelmében egyes számot

jelent, mely metafizikai koholmány, és csak akkor válik valósággá, ha mint kisugárzást és Sephira-t az őt megillető helyére teszik - jogunk van állítani, hogy a Zohár (mindenesetre a SZÁMOK KÖNYVE e mellett szól) eredetileg, még mielőtt a keresztény kabbalisták értelméből kiforgatták és még most is, ugyanazt tanítja, mint mi. Tudniillik szerinte az ember nem Égi EMBER-ből sugárzik ki, hanem a Mennyei emberek vagy Angyalok Hetes csoportjából Ugyanezt találjuk „Polmandrés, az Isteni Gondolat”-ban. VII. STANZA - Folytatás 3. MIKOR AZ EGY KETTŐ LESZ - MEGJELENIK A „HÁROMSZOROS” (a) A HÁROM EGY (-be fűzött); ÉS EZ A MI FONALUNK, Ó LANOO, SZÍVE AZ EMBERNÖVÉNYNEK, AMELYET SAPTAPARNA-NAK NEVEZNEK (b). (a) Mikor az egy kettő lesz, megjelenik a „háromszoros”, t. i mikor az Egy Örök tükörképét a megnyilvánulás világába ejti, akkor ez a tükörkép, „a Sugár”, szétkülönbözteti a „Tér Vizét”, vagy a „Halottak

Könyve” szavaival: „Az elsődleges-világosság sugarának ragyogása megszünteti a Káoszt, eloszlatja a teljes sötétséget a (Központi) Nap IGÉJÉ-nek nagy mágikus hatalma segítségével.” A Káosz hím-nővé, és a világosság kiköltötte vízzé lesz, és ,,a hármas lény előjön mint: Első-szülött.” „Osiris-Ptah (vagy RÁ) megteremti saját tagjait (mint Brahmâ tette), t. i a Ciklusban, (XVII 4) az ő fázisainak megszemélyesítésére hivatott isteneket” A MÉLYSÉG-ből előjövő egyiptomi Rá, az Isteni Egyetemes Lélek megnyilvánult aspektusában. Náráyâna, „az Akâsa-ban elrejtett, és az éterben jelenlevő” Purusha is az Ez a metafizikai magyarázat, és a fejlődés leges-legelejére, jobban mondva, a teogónia kezdetére vonatkozik. E Stanza jelentése még nehezebben érthető, ha az ember és az ő eredetének rejtélyére való vonatkozása szempontjából magyarázzuk A tanítványnak alaposan meg kell értenie azt, amit

„körök”-nek nevezünk, ha világos fogalmat akar alkotni arról, mit jelent az, hogy az Egyből kettő lesz, és ez azután a „háromszoros”-ba alakul át. Ha az „Esoteric Buddhism”-hoz fordul, - ez az első kísérlet az ősi kozmogóniának megközelítő körvonalokban való vázolására, akkor azt fogja látni, hogy a „kör”: láncunk hét gömbjének1 1 Néhány ellenséges indulatú bíráló azt iparkodik bebizonyítani, hogy korábbi munkánkban, az „Isis Unveiled”-ben, nem közöltük sem az ember hét princípiumáról, sem láncunk hetes alkotásáról szóló tanítást. Bár abban a műben csak célozgathattunk erre a tanításra, mégis több helyen nyíltan említjük az ember és a lánc hetes alkotását. A II köt 420 oldalán az Elohim-ekről szólva azt mondjuk: „Ők a hetedik ég (vagy szellemi világ) fölött maradnak, mert a kabbalisták szerint, ők formálták egymásután a hét anyagi világot, jobban mondva, kíséreltek világokat

alkotni, amelyek a mi világunkat megelőzték s a mi világunk eszerint a hetedik. A mi gömbünk 185 és a rajta levő ásvány, növény és állatbirodalomnak, (az ember az utóbbiba tartozik, és ennek élén áll) a születő anyagi természetnek sorozatos fejlődése, egy teljes életcikluson keresztül. Ezt a Brahminok „Brahmâ egy Nappalá”-nak nevezik. Röviden, a „kerék”-nek (a bolygóláncunknak) egy forgása Bolygóláncunk hét gömbből áll (vagy hét külön „kerék"-ből, más értelemben véve a szót) Ha a fejlődés lefelé A bolygótól G-ig áthaladt az anyagon, egy kört alkot A negyedik forgás fele útján, s ez a mi jelen „körünk”, „a fejlődés elérte fizikai kibontakozásának tetőpontját, művének koronája: a tökéletes fizikai ember, és mostantól kezdve munkája a szellem felé irányul”. Mindez alig szorul ismétlésre, mert az „Esoteric Buddhism” jól megmagyarázta. De ez a könyv alig érintette az ember

eredetét, és az a kevés, amit mondott, sok olvasót vezetett félre Ezt most valamivel jobban megvilágíthatjuk, de csak annyival, hogy a Stanzákat érthetőbbé tegyük, mivel a folyamatot a maga helyén, t. i a II kötetben, úgyis kimerítően fogjuk megmagyarázni. Minden „kör” (lefelé haladva) csak tömörebb alakban való ismétlése az őt megelőző körnek, épp úgy, mint minden gömb - le a mi negyedik gömbünkig (maga a Föld) - sűrűbb és anyagibb mása, az őt sorban megelőző árnyszerűbb gömbnek, a három magasabb síkon. (L a III. ábrát) A fejlődés, felfelé tartó útjában, a felfelé hajló íven, hogy úgy mondjuk, spiritualizálja, és éterizálja mindennek általános mivoltát, felhozván annak a síknak színvonalára, amelyen a szemközti íven levő testvér gömbje van Ennek eredménye az, hogy (bármely körben) a hetedik gömb elérésekor, minden fejlődő dolog visszatér abba az állapotba, amelyben kiindulásakor volt, - minden

alkalommal a tudat-állapot egy új és felsőbbrendű fokával gazdagítva. Világos tehát, hogy az „ember eredeté”-nek, ahogy nevezik, ebben a mi jelen körünkben, vagy élet-ciklusunkban ezen a bolygón, ugyanazt a helyet, ugyanazt a sorrendet kell elfoglalnia, mint a megelőző körben, - nem tekintve a helyi körülményekre és az időre vonatkozó részleteket. Azután meg kell magyaráznunk, és nem szabad elfelejtenünk, hogy amint minden kör munkájával az úgynevezett „Teremtők” vagy „Építők” egy-egy külön csoportja van megbízva, úgy van ez a gömböknél is. Tudniillik minden gömb munkája külön „Építők” és „Őrök” - a különféle Dhyáni Chohán-ok felügyelete és vezetése alatt áll. A hierarchiának az emberek „teremtésé”-vel2 megbízott csoportja tehát külön csoport; ebben a ciklusban árnyszerű embert fejlesztett, amint őt is a harmadik körben egy magasabb és még szellemibb csoport fejlesztette. Mivel ez a

csoport - a szellemiség lefelé haladó fokain - a hatodik, azért a jövendő embernek árnyszerű alakjánál többet nem fejleszt - a saját maga légies, alig látható, átlátszó mását. Az utolsó, a hetedik csoport a földi szellemek (elementálok); ezek fokozatosan alakítják, építik és sűrítik az ember fizikai testét. Az ötödik hierarchia feladata, hogy ezeket az üres, éterikus, állati formákat éltesse, és hogy értelmes emberré tegye. Ezt a hierarchiát, azok a titokzatos lények alkotják, akik Indiában és Egyiptomban a Bak, Makara vagy „Krokodilus” csillagképén uralkodnak Ez azonban ama tárgyak közül való, amelyekről a közönségnek csak nagyon keveset mondhatunk. Valóban REJTÉLY, de csak annak, aki el akarja vetni, hogy a Világegyetemben értelmes és tudatos szellemi léa „láncot” feltüntető ábrában természetesen a hetedik és a legalsó. Mivel azonban ezeken a gömbökön a fejlődés ciklikus, azért a mi gömbünk az

anyagba való leszállás ívén a negyedik. És ugyancsak a II köt 367 oldalán ez áll: „Az egyiptomi felfogásban, valamint az összes, a filozófiára épült vallásokban, az ember nem csupán. a lélek és a test egyesítése volt; háromság volt, ha hozzávették a szellemet, és e tanítás szerint az embernek ezenkívül teste, asztrális formája vagy árnyéka, állati lelke, magasabb lelke és földi értelme, egy hatodik princípiuma stb. stb volt, azután - a hetedik - a SZELLEM” Olyan világosan szólunk ezekről a princípiumokról, hogy még a Tárgymutatóban is megtaláljuk (683. oldal): - „Az ember hat princípiuma”, mivel a hetedik szorosan véve, a hatnak szintézise és nem princípium, hanem az Abszolút MINDEN-nek egy sugara. 2 A Teremtés szó használata helytelen, mert a keresztényeken és zsidókon kívül, semmiféle más vallás, még az indiai Visista-Adwaitee-k sem - pedig ott még Parabrahmam-ot is megszemélyesítik - hisznek a semmiből

való teremtésben, hanem a már létező anyagból való fejlődésben. 186 nyek léteznek, és aki a teljes öntudatot csak az emberre korlátozza, de azt is csak „agyműködés”-nek tekinti. A szellemi lények közül - sokan az emberben testesültek meg, megjelenésének kezdetétől fogva, de ennek ellenére a Tér végtelenségeiben még mindig olyan függetlenül léteznek, ahogy azelőtt léteztek Világosabban mondva: ilyen láthatatlan Lény testileg jelen lehet a földön, és nem kell otthagynia helyét és működése körét az érzékfeletti világokban. Ha ez magyarázatra szorul, nem tehetünk egyebet, mint hogy az olvasó emlékezetébe idézzük a spiritizmusban előforduló hasonló eseteket - noha az ilyen esetek nagyon ritkák, tudniillik ritkák, ami a lény1 mibenlétét illeti, mely testet ölt, vagy ideiglenesen egy médium testét foglalja el. Amint egyes emberek férfiak és nők - akár sajátos szervezetük, akár elsajátított misztikus

ismeretük folytán, „másuk”-ban láthatók egy-egy helyen, s testük eközben mérföldekre van, ugyanez történhetik meg a felsőbbrendű lények esetében is. Filozófiai szempontból az ember, külső formáját illetőleg, egyszerűen állat, alig tökéletesebb, mint a harmadik körbeli majomszerű őse. Ő élő test, nem pedig élő lény (being), mivel a létezésnek az „Ego-Sum”-nak felfogásához ön-tudat szükséges, és az állatnak csak közvetlen tudata vagy ösztöne lehet. Ezt olyan jól értették a régiek, hogy még a kabbalisták szerint is, a test és a lélek egymástól független két élet.2 A lélek, melynek testi hordozója az asztrális, éterikus anyagú burok – meghalhat, és az ember mégis tovább élhet a földön - azaz a lélek megszabadíthatja magát tabernákulumától, és azt különféle okokból el is hagyhatja. Ilyen okok: az őrület, szellemi és fizikai romlottság stb.3 Amit élő emberek (Beavatottak) meg tudnak tenni, azt a

Dhyáni-k, az akadályozó test nélkül, még jobban meg tudják tenni. Ezt hitték a vízözön előtti emberek, és igen gyorsan kezd benne hinni a modern intellektuális társadalom, a spiritizmus körében épp úgy, mint a Görög és Római Egyházakban. Ezek ugyanis azt tanítják, hogy angyalaik mindenütt jelen vannak. A Zoroaszter vallás követői Amsháspend-jeiket kettős lényeknek (Fravashi) tekintették. Ezt a kettősséget - legalább is az ezoterikus filozófiában - a szemünkkel látható, a térben levő, számtalan világok szellemi és láthatatlan lakóira alkalmazták. Damasciusnak (a hatodik században) a kaldeai szentírásokról 1 Az úgynevezett „Szellemek”, amelyek néha elfoglalják a médiumok testét, nem a testükből felszabadult személyek Monádjai vagy magasabb princípiumai. Ilyen „Szellem” csak elementális lény vagy Nirmânakâya lehet. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 2 A „New Aspects of Life” szerzője a 340-351.

o (Genesis of the Soul) a következő kabbalisztikus tanítást adja: „Azt tartották, hogy az egymással azonos sötétségű és sűrűségű szellem és anyag működésükben egyesülésre hajlanak, és hogy az így teremtett szellemek, testnélküli állapotukban, létraszerű fokozatokban úgy voltak elrendezve, hogy megismételték az elementális vagy a meg-nem-teremtett szellem sötétsége és átlátszósága fokait. Ezek a szellemek testnélküli állapotukban olyan elementális szellemeket és elementális anyagot vonzottak, tulajdonítottak el, emésztettek meg és hasonítottak át, amelyeknek állapota az övéikkel megegyezett” „Ők tehát azt tanították, hogy a teremtett szellemek állapotaiban nagy a különbség és hogy a szellemvilág és az anyagvilág benső társulásában, az át-nem-látszó, testnélküli szellemek az anyagi világ sűrűbb részei felé vonzatnak, és ennélfogva e szellemek a Föld központja felé törekednek, ahol megtalálják

az állapotuknak leginkább megfelelő feltételeket. Az átlátszóbb szellemek a bolygót körülvevő aurába mentek át, a leglégiesebbek a mellékbolygókon leltek otthonra” Ez kizárólag a mi elementális szellemeinkre vonatkozik, semmi köze sincs a bolygói, csillagi, kozmikus vagy inter-éterikus, értelmes erőkhöz vagy „angyalok”-hoz, amint a Római Egyház nevezi őket. A zsidó kabbalisták, de különösen a gyakorlati okkultisták, akik a szertartásos mágiát űzték, kizárólag a bolygók szellemeivel és az úgynevezett „elementálisok”-kal foglalkoztak. Ennélfogva a fenti idézet az Ezoterikus Tanítás csak egy részét öleli fel. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 3 Különösen a kínai és buddhista filozófia okkult tanítása az, hogy a „lélek” (azaz az örök szellemi Ego) a láthatatlan világokban lakhat, miközben teste tovább él a Földön. (Lásd ennek magyarázatára „Isis Unveiled” I. köt 602 old) Sok

lélek-nélküli ember él közöttünk, mert ez épp úgy előfordul gonosz materialistáknál, mint olyan személyeknél, „kik a szentségben haladnak előre, és soha sem térnek vissza” (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 187 szóló feljegyzése eléggé bizonyítja e tanitás egyetemes voltát, mert így szól: „Ezekben a szentírásokban a világ hét Cosmocrator-a („a Világ-Oszlopok”), akiket szent Pál is említ, kettősek - egyik csoport feladata a felsőbb világokon való uralkodás, a másiknak az anyagi világok vezetése, és a felettük való őrködés”. Ez Jamblichus véleménye is, aki világosan megkülönböztette az arkangyalokat és az „Archontes"-eket (L „De Mysteriis” II rész, 3 fej) Mindez természetesen a szellemi lények rendjei vagy fokozatai közötti különbségre is alkalmazható; ebben az értelemben iparkodik a róm. kat egyház is magyarázni és tanítani a különbözőséget Tanítása szerint ugyanis az

arkangyalok isteniek és szentek, másaik azonban ördögök1 A „fravashi” szót azonban nem szabad ebben az értelemben vennünk, mert egyszerűen valamely minőség, vagy tulajdonság ellenkező oldalát vagy fonákját jelenti. S ha az okkultista azt mondja: „az ördög az Isten megfordítottja", (a rossz az érem másik oldala) akkor nem ért rajta két különvált aktualitást, hanem ugyanannak az Egységnek két aspektusát vagy oldalát. De a legjobb élő ember is ördögnek látszanék a teológia Arkangyala mellett. Annak talán van bizonyos oka, hogy lenézik az alsóbb „mást”, mert hiszen sokkal mélyebben merült az anyagba, mint eredetije. De arra még sincs ok, hogy ördögnek tekintsék, pedig a róm katolikusok ezt állítják minden érvvel és logikával szemben. (b) Ennek a Slokának záró mondata mutatja, milyen régi az a tanítás, hogy az ember alkatában hétszeres. Az embert éltető és valamennyi személyiségén áthaladó életfonál,

vagyis a Földön való újraszületés (Szutrátma-ra való célzás) a fonál, amelyen valamennyi „szelleme” fel van fűzve - a „háromszoros”, a „négyszeres” és az „ötszörösnek” lényegéből szövött; ezek magukban foglalják az összes megelőzőket. Panchâsikha, a Bhâgavata Purâna* (XX. 25-28) szerint, a hét Kumâra egyike, akik Sveta-Dvipa-hoz mennek, hogy Vishnu-t imádják. Később látni fogjuk az összefüggést a „nőtlen" és Brahmâ-nak „sokszorosodni nem akaró”, tiszta fiai és a földi halandók között. Addig is világos, hogy az „Ember-Növény”, a Saptaparna, a hét princípiumra vonatkozik, és hogy az embert az azonos nevű,2 a buddhistáknál szent, hétlevelű növényhez hasonlítják. A Saptaparna-ra és az okkultizmusban és szimbológiában olyan fontos hetes számra vonatkozó egyéb részleteket a jelen munkának II. kötetében, a szimbolizmusról szóló II részében: „Saptaparna", „A Hetesség a

Védák”-ban stb fejezetekben találunk VII. STANZA - Folytatás 1 A szellem és az anyagi „mása” (az emberben megfordítva) közötti azonosság még jobban megmagyarázza, hogy miért zavarják össze a neveket és egyéniségeket, valamint a Rishi-k és Pradzsapati-k számát; ez különösen áll a Satyayuga és a Mahabhárâta-i korszak Rishi-ire és Pradzsapati-ire; erről a zavarról már jelen munkánkban szóltunk. Ez az azonosság továbbá megvilágítja a Gyökér- és Mag-Manuk-ról szóló Titkos Tanítást (L II kötet: „Az Emberiség legelső Manu-iról” c fej) A tanítás szerint nemcsak a mi emberiségünk eme őseinek van meg a maga ősképe a Szellemi Világokban, hanem minden emberi lénynek is. Ez az őskép az ember hetedik princípiumának lényege. Így a hét Manu-ból lesz 14; a Gyökér Manu az eredeti ok és a „Mag-Manu” az eredménye. A Satyayuga-tól (az első állapot) a hőskorig, ezeknek a Manu-knak és Rishi-knek száma 21 (A III

kiadásban ez a jegyzet a szövegben van.) * A III. kiadásban: Padma Purana Asiatic Researches XI 99 100 2 A Halottak Könyvében említett egyiptomi allegória, amely a „lélek” jutalmáról szól, a mi hetes tanításunk mellett bizonyít, költői nyelven. Az elhunytnak Aaru mezején egy darab földet adnak A Manes-ek, a holtak megistenült árnyai learatják azt a termést, amit életükben cselekedeteikkel vetettek a hét rőf magas gabonát, amely 14 és 7 részre felosztott területen nő. Ez a gabona a táplálékuk, ez vagy élteti, vagy megöli őket Amentiben, a birodalomban, amelynek egy részét Aaru mezeje teszi Mert amint a himnusz mondja (XXXII fej 9), az elhunyt itt vagy elpusztul, vagy tiszta szellemmé válik az örökkévalóság számára, a földön eltöltött vagy eltöltendő „hétszer hetvenhét élet” folytán. Igen szemléltető gondolat, hogy gabonát aratunk „cselekedeteink gyümölcse” képpen (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van)

188 4. GYÖKÉR, A NÉGY LÁMPABÉL1 HÁROMNYELVŰ LÁNGJA, SOHASEM HAL MEG (a). A LÁMPABELEK A SZIKRÁK, MELYEK A HÉTBŐL KICSAPÓ, HÁROMNYELVŰ LÁNGBÓL, (felsőbb hármasságuk) VESZIK LÁNGJUKAT; AZ EGY HOLD SUGARAI ÉS SZIKRÁI VISSZATÜKRÖZŐDVE A FÖLD („Bhumi” vagy „Prithivi”2) VALAMENNYI FOLYÓNAK HÖMPÖLYGŐ HULLÁMAIBAN (b). (a) A „Háromnyelvű láng”, amely soha sem hal meg, a halhatatlan szellemi hármasság, az Átma-Buddhi és Manas. A két első minden földi élet után asszimilálja Manas termését A kialvó és kioltott „négy lámpabél” a négy alsó princípium, beleértve a testet. „Én vagyok a hárombélű láng, és a lámpám belei halhatatlanok", mondja az elhunyt. „Belépek Sekhem (az Isten, kinek keze elveti a testtől különvált lélek létrehozta cselekvés magvait) birodalmába, és belépek a Lángok régiójába, melyek megsemmisítették ellenségeiket”, vagyis megszabadultak a bűnt létrehozó „négy

lámpabéltől”. (L Halottak Könyve I Fej VII. és The Mysteries of Ro-stan) (b) Amint a milliárdnyi ragyogó szikra táncol a tenger vizén, felette egy s ugyanaz a Hold tündöklik, úgy csillognak és táncolnak Máyá hullámain a mi eltűnő személyiségeink is, a hallatatlan MONÁD-EGO csalóka burkai. Megjelennek, mint holdsugár okozta sok ezernyi szikra, és csak addig tartanak, míg az éj királynője fényét az élet hömpölygő vizeire árasztja: a Manvantara időszakában. Azután eltűnnek, s csak a sugarak, - a mi örök Szellemi Énjeink jelképei - maradnak meg, újra elmerülve az Anya-Forrásban, és mint előbb voltak, újra egyek az Anya-Forrással. VII. STANZA - Folytatás 5. A SZIKRA A LÁNGON, FOHAT LEGFINOMABB FONALÁN FÜGG, MAYA HÉT VILÁGÁN ÁT UTAZIK (a). MEGÁLL AZ ELSŐBEN (birodalomban) ÉS FÉM ÉS KŐ; ÁTMEGY A MÁSODIKBA (birodalomba) ÉS ÍME - NÖVÉNY; A NÖVÉNY HÉT FORMÁN ÁT FOROG, ÉS SZENT ÁLLATTÁ VÁLIK (a fizikai ember első

árnyéka). (b) EZEKNEK EGYESÍTETT TULAJDONSÁGAIBÓL ALAKUL MANU (ember), A GONDOLKOZÓ. KI FORMÁLJA ŐT? A HÉT ÉLET ÉS AZ EGY ÉLET (c) KI FEJEZI BE? AZ ÖTSZÖRÖS LHA. ÉS KI TÖKÉLETESÍTI AZ UTOLSÓ TESTET? HAL, BŰN ÉS SOMA (a hold) (d). (a) A mondat: „Máyá hét világán át,” itt a bolygólánc hét gömbjére és a hét körre, vagyis a „szikra” vagy Monád előtt levő, aktív létezésének 49 állomására vonatkozik. Fohat fonala az előbb említett életfonál. Ez a filozófia legnagyobb problémájára vonatkozik, - az élet fizikai és anyagi természetére, melynek független mibenlétét a modern tudomány tagadja, mert ez a tudomány nem tudja megérteni. Csak az újraszületésben és karmában hívők érzik homályosan, hogy az Élet egész titka megnyilvánulásainak szakadatlan sorozatában rejlik, akár a fizikai testben, akár ettől különválva. Mert ha: 1 A négy lámpabél háromnyelvű lángja megfelel a Sephiroth-i fa (l. VI Stanza

Magyarázatát) négy egységének és a három kettősségének (Ez a jegyzet a III kiadásban a szövegben van) 2 Felesleges újra ismételnünk, hogy az itt használt kifejezések már szanszkrit fordítások, mert az eredeti elnevezéseket Európában nem ismerik, és még nem is hallottak róluk; használatuk csak még jobban megzavarná az olvasót, és így céljukat nem érnék el. (Ez a jegyzet a III kiadásban elmaradt) 189 „Az élet, százszínű ablakos dómhoz hasonlón, Megfesti az Öröklét hófehér sugarát” ő mégis része ennek az Örökkévalóságnak, mert csupán az élet értheti meg az életet. Mit jelent ez „a lángon függő” „szikra”? DZSIVA, a MONÁD MANAS-szal való kapcsolatban, vagy inkább annak aromája – az, ami megmarad minden személyiségből, ha arra érdemes, és ha Átma-Buddhi-n, a lángon, az élet fonalán függ. Bárhogyan is értelmezzük és akárhány princípiumra is osszuk fel az emberi lényt, könnyű kimutatnunk,

hogy ezt a tanítást valamennyi régi vallás támogatja, a védaitól az egyiptomiig, a zoroaszteritől a zsidóig. A zsidóknál a kabbalisztikus művekben találunk állításunk támogatására bőséges bizonyítékot. A kabbalisztikus számok egész rendszere az isteni hétszeresen alapszik, amely a háromságtól függ le, így képezve a tizest és annak permutációit, a 7, 5, 4 és 3, amelyek végül mind magába az EGY-be merülnek: a határtalan és végnélküli körbe. A Zohar ezt mondja: „Az Istenség (az örökké láthatatlan Jelenlét) a tíz Sephiroth-on át nyilvánul meg, amelyek az ő ragyogó tanúi. Az Istenség olyan, mint a tenger, amelyből egy BÖLCSESSÉG-nek nevezett folyam ömlik ki, s ennek vizei az Értelemnek nevezett medencébe ömlenek. A medencéből, mint hét csatorna, a Hét Sephiroth jön elő Mert tíz annyi, mint hét: a tíz négy Egységet és három Kettősséget tartalmaz”. A tíz Sephiróth megfelel az EMBER tagjainak. „Mikor

Adam Kadmon-t alkottam, akkor az Örökkévaló Szelleme az ő Testéből, villámként csapott ki, és egyszerre hét millió ég hullámaira szórta fényét, és az én tíz dicsőségem voltak a tagjai.” De Adam Kadmon-nak sem a feje, sem a vállai nem láthatók, ezért olvassuk a Sephrá Tseniouthá-ban („Book of the Concealed Mystery”): „Az Idő kezdetén, miután az Elóhim-ek („Világosság és Élet Fiai” vagy az „Építők”) az örök lényegből kialakították az Eget és a Földet, hatosával alkották a világokat.” A hetedik Malkuth volt. Ez a mi Földünk (l Mantuan Codex) a maga síkján; ez a sík az öntudatos létezés valamennyi síkja közül a legalsó. A Kaldeai Számok Könyve mindennek részletes magyarázatát tartalmazza. „Adam Kadmon testének első hármassága (a hét1 sík három legelsője) addig nem látható, míg a lélek az Idők Vénje előtt nem áll.” E felső hármasság Sephiroth-jai: „1. Kether (a Korona), melyet

Macroprosopus homloka képvisel; 2 Chochmah (Bölcsesség, hímnemű Princípium), a jobb válla; 3 Binah (Értelmiség, nőnemű Princípium), a bal válla” Azután jön a hét tag (vagy Sephiroth) a megnyilvánulás síkjain; ennek a négy síknak összességét Microprosopus képviseli (a kisebb Arc) vagy Tetragrammaton, a „négy-betűs” Rejtély. „A hét megnyilvánult és a három rejtett tag az Istenség Teste.” Így a mi Földünk, Malkuth, a hetedik és egyszersmind a negyedik világ; negyedik, hogy ha fent az első gömbnél kezdjük a számítást, hetedik, hogy ha a síkok szerint számítjuk. 1 Az „élő Lélek”-nek vagy az embernek formálása világosabban fejezné ki a gondolatot. A Bibliában az „Élő lélek” az emberrel rokonértelmű kifejezés. Ez a mi hét „Princípiumunk” 190 A Földet a hatodik gömb, vagyis a „Yesod” (alapvetés) nevű Sephiroth hozta létre, vagy amint a Számok Könyvében mondják: „Ő (Adam Kadmon) Yesod

által termékenyíti meg a primitív Havah-t” (Éva-t, vagyis a mi Földünket). Ha ezt misztikus nyelven kifejezzük, akkor megkapjuk annak a magyarázatát, hogy Malkuth-ot miért tartják a Tetragrammaton vagy Microprosopus (a 2. Logosz), a Mennyei Ember, Menyasszonyá-nak, holott őt „az alsóbbrendű Anyá”-nak, Matronának, Királynőnek és az Alapvetés Királyságának nevezik Amikor minden tisztátlanságtól ment lesz, egyesülni fog a szellemi Logosz-szal, ami a 7-ik kör, 7-ik fajában a „SABBAT” napján való megújhódás után fog megtörténni. Mert a hetedik napnak is van okkult jelentősége, amelyről teológusaink még nem is álmodnak. „Amikor Matronitha-t, az Anyát elkülönítik, és szemtől szembe állítják a Királlyal, a Sabbat kiválóságában, valamennyi dolog egy testté válik”, mondja a „Idra Zúta Quaddisha” XXII. fej 746 verse „Egy testté válik” azt jelenti, hogy minden újra felszívódik az egy elembe, az emberek

szellemei Nirvani-kká válnak, és minden más elemei azzá lesznek, amik előbb voltak – ősanyag, vagyis meg nem különböződött anyag. „Sabbat” pihenést vagy Nirvana-t jelent Ez nem a hetedik nap a hat nap után, hanem a hét „nap”-pal egyenlő időtartam, vagyis hét részből álló bármilyen időszak. Így egy pralaya időtartama egyenlő a manvantara-val, vagyis Brahmâ egy-egy éjjele egyenlő ezzel a „nap”-jával. Ha a keresztények zsidó szokásokat akarnak követni, akkor azok szellemét kellene átvenniük, nem pedig holt betűjét: azaz, egy hét napból álló hétig kellene dolgozniuk és hét napig pihenniük. Hogy a „Sabbat” szónak misztikus jelentése volt, mutatja az a megvetés, melyet Jézus a sabbat-nappal szemben tanúsított, továbbá az, amit Lukács XVIII. 12 mond Sabbat itt a teljes hét értelmében szerepel (L a görög szöveget, ahol a hetet Sabbat-nak nevezik. „Én kétszer böjtölök a Sabbatban”) Pál, aki Beavatott

volt, jól tudta ezt, mikor az égben való örök nyugalomról és boldogságról, mint Sabbatról szól: „és boldogságuk örökkévaló lesz, mert ők mindenkor (egyek) lesznek az Úrral és örök Sabbatot ülnek.” (A zsidókhoz írt levél IV 2)1 Ha a Kabbalát úgy vesszük, amint azt a kaldeai Számok Könyve foglalja magában, s nem úgy, amint - formájából kivetkőztetve - a keresztény misztikusoknál találjuk, a két rendszer között, a Kabbala és az ősi ezoterikus Vidya között, a különbség valóban nagyon csekély, s csupán lényegtelen alaki és kifejezésbeli különbségekre korlátozódik. Így a keleti okkultizmus Földünket a negyedik világnak említi, mint a lánc legalsóját, amely felett, két oldalán hat gömb van, három-három egy oldalán. A Zohar ellenben a Földet alsónak, vagy hetediknek nevezi, hozzátéve, hogy a többi hattól függ minden dolog, ami benne van a „Microprosopus”ban. A „kisebb arc” kisebb azért, mert

megnyilvánult és véges, „hat Sephiroth-ból alakult”, mondja ugyanaz a könyv. „Hét király jön és meghal a háromszor elpusztított világban” (Malkuth, a Földünk, elpusztult a három kör mindegyike után, amelyeken átment) „És uralmuk (a hét királyé) megszűnik” (Számok könyve I VIII 3) Ez a hét fajra vonatkozik, amelyből öt már megjelent, és ebben a körben még kettőnek kell megjelennie Japánban, a kozmogóniáról és az ember eredetéről szóló Shinto allegorikus elbeszélések ugyanerre a hitre engednek következtetni. C. Pfoundes kapitány Japán kolostoraiban majdnem kilenc esztendőn át tanulmányozta az ország különféle szektáinak alapjául szolgáló vallást. Ő így szól: 1 Ezt a bibliai szöveget nem vehettük át Károlyi Gáspár fordításából, mert nem egyezik az angol szöveggel. (Ford) (IV 3-tól) 191 „A Shinto gondolat a teremtésről a következő: A Föld (in) a Káoszból (Konton) kivetődött lerakodás

volt, és az Egek (yó) a felszálló éterikus lényegek; az Ember (Ma-jin) e kettő között jelent meg. Az első embert Kunito-ko tatdzi-no-mikoto-nak hívták, és még öt más nevet is adtak néki, és azután jelent meg a hím- és nőnemű emberi faj. Izanagi és Izanami nemzették Ten-shoko daijin-t, az elsőt a Föld öt istene közül”. Ez az „öt isten” egyszerűen a mi öt fajunk. Izanagi és Izanami a kétféle „ős", a két előző faj; ők szülik az állat-embert és az értelmes embert Ki fogjuk mutatni (II. köt 2 rész), hogy a hetes számról és az ember hetes alkatáról szóló tanítást valamennyi titkos rendszerben hangsúlyozták. A nyugati Kabbalában épp oly fontos szerepet játszik, mint a keleti okkultizmusban. Eliphas Lévi a hetes számot „a Mózesi teremtés és valamennyi vallás jelképei kulcsának" nevezi. Kimutatja, hogy a Kabbala még az ember hetes beosztását is híven követi, mert a „Clef des Grands Mystéres-jében

adott ábra hetes. Ezt meglátjuk, ha egy pillantást vetünk az „Une prophetie et diverses pensées de Paracelse” 398. oldalára, bármennyire ügyesen leplezi is a helyes gondolatot Továbbá csak rá kell tekintenünk „a Lélek kialakulása”1 c. ábrára (VII tábla 37 o Mathers Kabbala c munkájában), amelyet ő Lévi-nek fent említett művéből vett át, és ugyanazt fogjuk találni, csakhogy másképpen értelmezve. Íme az ábra a kabbalisztikus és az okkult elnevezésekkel ellátva: 1 Nephesch Ádámba, a porból való emberbe lehelt (állati) „élet lehelete”. Ez tehát az Élő Szikra, az éltető elem Manas nélkül, azaz „a gondolkozó Lélek” vagy elme nélkül, vagy amit Lévi ábrája helytelenül Nephesch-nek nevez Manas helyett, Átma-Buddhi értelem nélküliek ezen a síkon, és működni nem tudnak. Buddhi a plasztikus közvetítő, nem Manas. Manas „az értelmes közvetítő a felsőbb hármasság és az alsóbb négyesség között” De

kabbalisztikus művekben sok ilyen különös és furcsa átalakítás található - ez meggyőzően bizonyítja, hogy irodalma szomorú zűrzavarrá vált. Nem fogadjuk el ezt az osztályozást, és csak azért közöljük, hogy kimutassuk a miénkkel egyező részeket. (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van) 192 193 Táblázatba rendezve adjuk meg most mindazt, amit egyrészt a nagyon óvatos Eliphas Lévi ábrájának magyarázataként mond, és amit másrészt az Ezoterikus Tanítás tanít, - és a kettőt összehasonlítjuk. Lévi is különbséget tesz a kabbalisztikus és az Okkult Pneumatika között. (L „Histoire de la Magie 388 389) Eliphas Lévi, a kabbalista szerint A teozófusok szerint KABBALISZTIKUS PNEUMATIKA EZOTERIKUS PNEUMATIKA 1. A Lélek (vagy Ego) beburkolt világosság; és ez a világosság hármas 1. Ugyanaz, mert Atma-Buddhi Manas. 2. Neschamah - „tiszta Szellem” 2. Ugyanaz1 3. Ruach - a Lélek vagy Szellem 4. Nephesch – a

plasztikus közvetítő2 3. Szellemi Lélek 4. Közvetítő a Szellem és az ő Embere között, az értelem székhelye, az elme az emberben. 5. Helyes 5. A Lélek ruhája: a képmás (asztrális Lélek) a kérge (teste). 6. A képmás kettős, mert visszatükrözteti 6 Igen feleslegesen apokaliptikus Mimind a jót, mind a rosszat ért nem mondja, hogy az asztrális viszszatükrözteti mind a jó, mind a rossz embert; azt az embert, aki mindig a felső hármasság felé törekszik, vagy különben a négységgel eltűnik. 7. Imágó, test 7. Ugyanaz, a földi képmás OKKULT PNEUMATIKA Eliphas Lévi szerint 1. Nephesch halhatatlan, mert a formák pusztításával újítja meg életét. (De Nephesch, „az élet lehelete", helytelen megnevezés, felesleges rejtvény a tanítvány számára). 2. Ruach fejlődik a gondolatok fejlődésével (!?) OKKULT PNEUMATIKA Az okkultisták szerint 1. Manas halhatatlan, mert minden új megtestesüléssel önmagából valamit hozzáad

Átma-Buddhi-hoz, és így áthasonulva a Monáddal, osztozik halhatatlanságában. 2. Buddhi-t öntudatossá teszik azok a gyarapodások, melyeket Manastól kap az ember minden új testöltése és halála után. 3. Neschamah fejlődő, feledés és pusztu- 3 Atma nem fejlődik, nem felejt, nem lás nélkül. emlékszik. Nem tartozik ehhez a síkhoz, csupán az örök világosság sugara ő, mely az anyag sötétségére és rajta át világít, ha az anyag erre hajlandó. Eliphas Lévi vagy akarattal vagy akaratán kívül összezavarta a számokat. Az ő 2 száma nálunk az 1 szám (Szellem); s mivel nála Nephesch a plasztikus közvetítő, és egyszersmind az Élet, tehát valóságban ő csak hat princípiumot vesz föl, mert a két elsőt ismétli. 2 Az Ezotéria ugyanazt tanítja. Manas azonban nem Nephesch; ez utóbbi nem is az asztrális princípium, hanem a 4. és egyúttal a 2 prâna is, mert Nephesch az „élet lehelete” mind az emberben, mind az állatban vagy

rovarban: a fizikai az anyagi élet lehelete, melyben nincs szellemiség. 1 194 4. A léleknek három lakóhelye van 4. A Lélek (kollektív értelemben, mint a felsőbb hármasság), a negyedik, t. i a földi gömbön kívül még három síkon él, és örökké van a három sík legfelsején. 5. Ezek a lakóhelyek: a halandók síkja, a 5 A lakóhelyek ezek: a Föld a fizikai Felső Éden és az Alsó Éden. ember vagy az állati lélek számára; Kama-Loka (a Hádész, a Limbo) a test nélküli ember vagy a burka számára; Devachan a felső hármasság számára. 6. A képmás (az ember): szfinx, mely a 6 Helyes születés rejtvényét adja fel. 7. A végzetes képmás (asztrális) meg7 Az asztrális, a Kama (vágy) által, ajándékozza Nephesch-t tulajdonságai- mindig lefelé az anyagias szenvedéval; de Ruach e (megromlott) Nephesch lyek, és vágyak világába vonzza helyébe, a Neschamah inspirációival Manas-t. De ha a jobbik ember vagy egyetértésben megszerezte

képmást tudja Manas a végzetes vonzástól szabadulni adni. iparkodik, és Átma, a Szellem felé törekszik, akkor Buddhi (Ruach) győz, és magával viszi Manas-t az örök szellem birodalmába. Mindebből kiviláglik, hogy a francia kabbalista vagy nem ismerte eléggé az igaz tanítást, vagy kiforgatta, hogy neki és céljának megfeleljen. Így, ugyanarról a tárgyról, a következőképpen folytatja, és mi okkultisták az elhúnyt kabbalistának és csodálóinak következőképpen válaszolunk: 1. A test Nephesch öntőformája; Nephesch Ruach öntőformája; Ruach Neschamah ruháinak öntőformája. 1. A test követi Manas jó vagy rossz szeszélyeit; Manas iparkodik Buddhi világosságát követni, de ez gyakran nem sikerül neki. Buddhi Átma „ruháinak” öntőformája, mert Átma nem test, nem forma, sem más valami, és mert Buddhi csak képes értelemben a hordozója. 2. A Világosság (a lélek) úgy személye- 2 A Monád személyes én-né válik, ha sül,

hogy (testbe) öltözik s a személyiség testet ölt; és ebből a személyiségből csak akkor, marad meg, ha az öltözet akkor marad meg valami Manas révén, tökéletes. ha Manas elég tökéletes ahhoz, hogy Buddhi-t áthasonítsa. 3. Az angyalok arra törekednek, hogy 3. Helyes emberekké legyenek; a tökéletes ember, az istenember, felette áll minden angyalnak. 4. Minden 14,000 évben a lélek megifjúhodik és a feledés időszakos, boldog álmában pihen. 4. Egy időszak vagy „egy nagy korszak” vagy Brahmâ-nap tartama alatt 14 Manu uralkodik; ezután Pralaya következik, amikor valamennyi lélek a Nirvana-ban pihen. (lelkek=Egok) 195 Ilyenek a Kabbalában az ezoterikus tanításnak eltorzított másolatai. Lásd azonban az „Emberiség Legelső Manu-it” is a II. kötetben De térjünk vissza a VII. Stanzára (b) A jól ismert kabbalisztikus aforizma így szól: - „Kő növénynyé, növény állattá, állat emberré, ember szellemmé és a szellem Istenné

válik”. A „szikra” egymásután élteti az összes birodalmat, s csak azután lép az isteni emberbe, hogy éltesse; az isteni ember és elődje, az állatember között elképzelhetetlen nagy a különbség. A Genesis helytelenül fog bele antropológiájába (valószínűleg, hogy leplezze a tanítást) és partra sehol sem ér1 Ha úgy kezdi, ahogy kellene, akkor először is az égi Logosszal, „a Mennyei Emberrel”, találkoztunk volna, aki mint a Logoszok egyesített Egysége fejlődik. Ebből pralayikus álmuk után, a Logoszok összességükben jönnek elő, mint az első „hím és nő” vagy Adam Kadmon, a biblia „Fiat Lux”-a, amint ezt már láttuk. A pralayai álom, Egybe gyűjti a Máyávikus síkon elszórt számokat, akárcsak a tányéron lévő, egymástól különvált higany gömböcskék egy tömegbe egyesülnek De ez az átalakulás nem a mi Földünkön történt, sem valamely más anyagi síkon, hanem az örök gyökér-anyag első

differenciálódása alatt a Tér Mélységeiben A mi születő gömbünkön a dolgok másképpen mennek végbe. A Monádot vagy Dzsivát, amint ezt az „Isis Unveiled”-ben mondtuk, I.kötet 302 o, a fejlődés törvénye mindenek előtt az anyag legalacsonyabb formájába - az ásványba - veti A Monád a kőbe zárva (vagyis abba, ami a negyedik körben ásvánnyá és kővé lesz), hétszeres körforgás után, mondjuk, mint zuzmó jön elő. Innen a növényi anyag valamennyi formáján áthaladva, úgynevezett állat-anyagba megy át. Ekkor arra a pontra ért, amelyen mintegy a csírája lesz annak az állatnak, amelyből majd a fizikai ember lesz. Mindez egészen a harmadik körig mint anyag, forma nélküli, és mint öntudat, értelem nélküli. Mert a Monád vagy Dzsiva magában még szellemnek sem nevezhető: ő egy sugara vagy lehelete az ABSZOLÚT-nak vagy inkább Abszolútságnak, és mivel a feltétlen Homogenitásnak nincs kapcsolata a feltételes és relatív

végességgel, azért a mi síkunkon öntudatlan. Ezért a Monádnak az anyagon kívül, mely jövendő emberi formájához kell, szüksége van: a) szellemi mintára vagy ősképre az anyag számára, hogy eszerint kialakuljon, és b) a fejlődését és haladását vezető értelmes tudatra. Egyikkel sem rendelkezik, sem a homogén monád, sem az értelem nélküli, noha élő anyag. A porból való Ádámnak szüksége van arra, hogy az Élet Lelkét: a két középső princípiumot leheljék bele. Ezek az értelem nélküli állat érző élete, és az Emberi Lélek, mert az első értelmetlen a második nélkül. Csak ha az ember a potenciális kétneműből már hím- és nőneműre különült, részesül tudatos, értelmes egyéni Lélekben (Manas), amely „az Elohim princípiuma vagy értelme”. Hogy ezt megkapja, ennie kell a Tudás gyümölcséből, mely a Jó és a Gonosz Fájáról való. Hogyan érheti el mindezt? Az okkult tanítás azt tanítja, hogy mialatt a Monád

körben haladva leszáll az anyagba, maguk az Elóhim-ek is - vagy a Pitri-k, az alsó Dhyáni Chohan-ok - lépést tartva vele, magasabb és szellemibb síkon fejlődnek, és saját öntudati síkukon, relatíve ők is leszállnak az anyagba. Ha egy bizonyos pontra érnek, találkozni fognak a testesülő, értelem nélküli, a legalacsonyabb agyagba zárt monáddal, és egyesítvén a két potenciát, a szellemet és az anyagot, ez az egyesülés létre fogja hozni a térben a „Mennyei Ember” földi jelképét - a TÖKÉLETES EMBERT. 1 A Genesis bevezető fejezeteinek célja nem az volt, hogy még csak allegóriában is, elénk tárja Földünk teremtését. E fejezetek az örökkévalóság valamely határozatlan időszakának metafizikai fogalmát ölelik fel, amikor a fejlődés törvénye egymásután kísérelte meg a világegyetemek alkotását. A gondolat a Zoharban világosan kifejeződik: „Voltak régi világok, alig kezdtek létezni, s máris eltűntek; ezek forma

nélküliek voltak és szikráknak neveztettek Mikor a kovács a vasat üti, a szikrák szerteszét röpülnek Ilyen szikrák a legelső világok; nem tudtak tovább élni, mert a Szent Vén (Sephira) még nem vette fel a Király és Királynő (Sephira és Kadmon) (kétnemű vagy ellenkező nemű) alakját, és a Mester még nem fogott munkához. L Zohar „Idra Suta” III könyv 292. b o A Legmagasztosabb a világ Építőmesterével - Logoszával - tanácskozik a teremtésről („Isis Unveiled” II. kötet 421 o) (Ez a jegyzet a III kiadás a szövegben, de az utolsó mondat és Isis Unveiled-re való hivatkozás a III. kiadásban elmaradt) 196 A Sánkhya filozófiában a Purusha-ról (a szellemről), mint valami tehetetlenről beszélnek, amíg csak fel nem száll Prakriti (az anyag) vállaira, mely viszont, magára hagyva, értelem nélküli. De a titkos filozófiában fokozatoknak tekintik őket A szellem és az anyag, ámbár eredetükben mindkettő egy és ugyanaz a

dolog, ellentétes irányban kezdenek fejlődni, mihelyt a megkülönböződés síkján vannak - a szellem fokozatosan az anyagba süllyed, az anyag pedig eredeti állapotába emelkedik fel, t. i a tiszta szellemi állagba Mind a kettő elválaszthatatlan, mégis, örökké el vannak választva. A fizikai síkon két azonos sark mindig taszítja, a negatív és pozitív pedig kölcsönösen vonzza egymást; így állnak szemben egymással: a szellem és anyag is. - Ők ugyanis ugyanannak a homogén állagnak, a világegyetem gyökérprincípiumának két sarka Amint a Pitri-k eljöttek a fizikai vagy állatember alkotására, és ebben öltöttek testet, úgy jönnek be utánuk a mi síkunkba, és öltenek testet a Mennyei „Ősök” (az előző világokból való Lények, Indiában Sishtak-nak hívják), mikor eljön az ideje annak, hogy a Purusha felszálljon Prakriti vállaira, a Tökéletes Ember kialakítására. Az első 2½ faj kezdetleges embere csak az első állat, mely

fokozatosan a legtökéletesebb emlősállattá fog fejlődni. Így a két teremtési folyamat - az állati és isteni ember teremtése - nagyon eltér egymástól A Pitri-k éteri testükből még éteribb és árnyékszerűbb hasonmásaikat vetítik ki, ezeket hozzájuk való hasonlatosságuk miatt manapság „mások”-nak vagy „asztrális formák”-nak nevezhetnénk.1 Ez adja a Monádnak az első lakását, ez ad a vak anyagnak mintát, hogy ettől kezdve erre és e köré építsen. De az Ember még nem teljes Ez a tanítás minden Ősi Szentírásban nyomot hagyott; kezdve Sváyambhuva Manu-tól (Manu, I. Könyv), akitől a hét ősi Manu vagy Pradzsapati eredt - s viszont ezek mindegyikétől egy-egy ősi emberfaj származott - a Codex Nazaraeus-ig, amelyben Karabtanos vagy Pthahil (a vak buja anyag saját Anyjával, „Spiritus”-szal nemz hét alakot, amelyek mindegyike az eredeti hét faj egyikének őse. (c) „Ki alkotja Manu-t (az embert) és ki alkotja az ő testét?

Az ÉLET és az ÉLETEK, a Bűn2 és a Hold”. Itt Manu a szellemi, menynyei embert, a bennünk levő igazi, el nem haló, EGO-t jelenti, amely az „Egy Élet” vagyis a Feltétlen Istenség közvetlen kiáradása. Ami pedig külső fizikai testünket illeti, a lélek tabernákulumának házát, a tanitás róla nagyon különös; annyira különös, hogy ha magyarázata nem alapos, és megértése nem helyes, akkor a jövő egzakt tudománya fogja csak teljesen igazolni az elméletet. Már említettük, hogy az okkultizmus a Kozmoszban semmiféle szervetlen dolgot nem fogad el. A tudomány alkalmazta „szervetlen anyag" kifejezés csupán azt jelenti, hogy az úgynevezett „élettelen anyag” molekuláiban szunnyadó, lappangó élet fel nem ismerhető. MINDEN: ÉLET és még a homokszem minden atomja is egy-egy ÉLET, noha ez felfogásunkat és percepciónkat felülmúlja, mert ez az élet az okkultizmust elvetők ismerte törvények határán túl van. Tyndall mondja:

„Még az atomokat is mintha az élni vágyás ösztönözné” Kérdezhetnénk: Honnan ered tehát „a szerves alakba való elhelyezkedés” hajlama? Lehet-e ezt valamiképpen is megmagyarázni, hacsak nem az okkult tudomány tanítása alapján? „A be-nem-avatott számára”, mondja egy Magyarázat, „a világok az ismert Elemekből épültek fel. Az Arhat felfogásában ezek az Elemek maguk, gyűjtő értelemben: egy isteni Élet. Osztó értelemben pedig, a megnyilvánulások síkján, a számtalan és megolvashatatlan 1 Lásd az Isis-ben II. kötet 297-303 o a Codex Nazarenus tanítását; tanításunknak minden tétele más alakban és allegóriában ott található. 2 A „Bűn” szó különös, de sajátságos okkult viszonyban van a Holddal. Kaldeai nyelven pedig a holddal azonos jelentésű. 197 életek1 sok-sok milliói. Egyedül a tűz EGY, az Egy Valóság síkján; a megnyilvánult, s ennélfogva a látszólagos Létezés síkján, részecskéi tüzes

életek, s ezek a tőlük emésztett, más életek rovására élnek. Ezért hívják őket „FELFALÓK”-nak „Minden látható dolgot ebben a Világegyetemben ilyen ÉLETEK építettek fel, a tudatos és isteni legelső embertől kezdve, az anyagot felépítő öntudatlan erőkig (agents.)” A formanélküli és meg nem teremtett EGY ÉLET-től árad ki az életek Világegyeteme. A mélységből (Káoszból) először hideg, ragyogó tűz (gázszerű fény?) nyilvánult meg, amely a Térben a „pelyheket” alkotta. (Talán föloldhatatlan ködfoltokat?) Ezek harcoltak és nagy meleg fejlődött a sok találkozás és összeütközés folytán, és ez hozta létre a keringést Aztán jött az első megnyilvánult ANYAGI, Tűz, forró lángok, az égi vándorok (üstökösök). A hő nedves gőzt fejleszt; ez alkotja a szilárd vizet (?); aztán a száraz ködöt, aztán a folyékony ködöt, a vízzel telt ködöt, mely kioltja a zarándokok (üstökösök) fényes

ragyogását és szilárd vizes kerekeket (ANYAG-ból való gömböket) alkot. Bhumi (a Föld) megjelenik hat testvérével.2 Ezek állandó mozgásukkal létrehozzák az alsóbb rendű tüzet, hőt és vizes ködöt; ez adja a harmadik Világelemet - a VIZ-et; és valamennyinek leheletéből születik meg a (légköri) LEVEGŐ. Ez a négy, a Manvantara első négy időszakának (Körének) négy élete A három utolsó következni fog” Ez azt jelenti, hogy minden új kör egy-egy, a tudomány előtt manapság ismeretes, öszszetett elemet fejleszt ki. A tudomány azonban elveti az elemek primitív elnevezését, és inkább alkatrészekre osztja azokat Ha a Természet: az „Örökké-leendő" a megnyilvánult síkon, akkor ezeket az Elemeket is ugyanabban a megvilágításban kell tekintenünk, t, i. fejlődniük, 1 Vajon öntudatlan-e Pasteur első lépése az okkult tudományok felé, mikor kijelenti, hogy ha volna merészsége kifejteni gondolatát erről a tárgyról,

akkor azt mondaná, hogy a szerves sejtekben olyan életerő van, mely nem szünteti meg tevékenységét a feléjük tartó oxigénáram megszűntével, és ezért nem szakít magával az élettel sem, pedig ennek a gáznak beáradása tartja ezt fenn? „Hozzátenném, - mondja Pasteur - hogy a csíra fejlődését bonyolult jelenségek hozzák létre, melyek közé főleg az erjedési folyamatokat kell sorolnunk”; és az élet Claude Bemard és Pasteur szerint, csak erjedési folyamat. Hogy vannak a természetben lények vagy életek, amelyek levegő nélkül élni és prosperálni tudnak még a mi gömbünkön is, azt ugyanezek a tudósok bebizonyították. Pasteur úgy találta, hogy az alsóbb rendű életek közül sok, p o a Vibrion és néhány mikróba és baktérium élhet levegő nélkül, sőt éppen ellenkezőleg, a levegő megöli őket. Ezek a szaporodásukra szükséges oxigént a körülöttük lévő különböző anyagokból veszik Aerobák-nak nevezi őket, mert

a mi anyagunk szövetein élnek, mikor ez már többé nem része egy teljes és élő egésznek (s ezt nevezi akkor a tudomány, nem nagyon tudományosan, „holt anyagnak”) továbbá anaerobáknak is hívja. Az egyik fajta leköti az oxigént, és hathatósan hozzájárul az állati élet és növényi szövetek pusztításához; egyúttal a légkörbe olyan anyagokat küldenek, amelyek később más szervezetek alkotásához járulnak hozzá. A másik fajta végül elpusztítja vagy inkább megsemmisíti az úgynevezett szerves anyagot, mert végső elpusztulás lehetetlen közreműködésük nélkül Egyes sejtcsírák, mint pl az élesztőé, fejlődnek és szaporodnak a levegőn, de ha megfosztják ettől, akkor a levegő nélküli élethez alkalmazkodnak, erjesztő anyagokká válnak, lekötik a velük érintkezésbe kerülő anyagok oxigénjét, és így tönkre teszik azokat. Ha a gyümölcssejteknek nincs elég szabad oxigénjük, akkor erjedésbe mennek át, és

előmozdítják az erjedést. „Ezért a növénysejt élete ebben az esetben, mint anaerób lény nyilvánul meg Miért legyen tehát a szerves sejt ebben az esetben kivétel?” kérdi Bogolubof tanár Pasteur kimutatja, hogy a szöveteink és szerveink anyagában magának elég oxigént nem találó sejt, ugyanúgy létesít erjedést, mint a növénysejt, és Claude Bernard úgy gondolja, hogy Pasteurnak, az erjesztő anyagok képzésére vonatkozó gondolatát megerősíti az a tény, hogy az urea a felakasztott ember vérében növekszik. ÉLET tehát mindenütt van a Világegyetemben, és az okkultizmus azt tanítja, hogy az atomban is megvan L még később, e szakasz végén (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van.) 2 Védai tanítás szerint „három Föld van, amely három mennyországnak felel meg, és a mi Földünk (a negyedik), melynek neve Bhumi”. Ezt a magyarázatot adják a mi exoterikus, nyugati orientalistáink De ezoterikus jelentése és a védákban

található hivatkozás szerint, a mi bolygói láncunkra vonatkozik, t i három „Föld” a leszálló íven, és három „mennyország”. Ez ugyancsak három Föld vagy Gömb, de sokkal éterikusabbak, a felemelkedő vagy szellemi íven A három elsővel leszállunk az anyagba, a másik hárommal emelkedünk a Szellembe; a legalsó Bhumi, a mi Földünk; ez alkotja a forduló-pontot, hogy úgy nevezzük, és potenciásan annyit foglal magában a szellemből, mint az anyagból. Ezt később fogjuk tárgyalni (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van.) 198 haladniuk és szaporodniuk kell, a Manvantara végéig. Eszerint azt tanítják, hogy az első kör csak egy elemet fejlesztett ki, és úgyszólván csak egy aspektusú természetet és emberiséget. Ezt egyesek nagyon nem-tudományos módon, bár de facto lehet, hogy így van: „Egy dimenziójú Tér”-nek nevezték el. A második kör két elemet hozott létre, és azokat fejlesztette, - a tüzet és a földet -

valamint a Természet ezen állapotához alkalmazkodó emberiséget, ha ugyan emberiségnek nevezhetünk olyan lényeket, amelyek az ember előtt ismeretlen feltételek mellett élnek. Ez, ismét szokásos kifejezést használva, szigorúan képes értelemben (és csakis ebben az értelemben használható helyesen) - „két dimenziójú fajta” volt. A természetes fejlődés folyamatai, melyeket most szemügyre veszünk, meg fogják világítani, de egyszersmind meg fogják fosztani hitelétől azt a módszert, mellyel a két, három, négy vagy több „dimenziójú tér” tulajdonságairól elmélkedni szoktak. Mellékesen érdemes ráutalnunk arra a helyes, de tökéletlen intuícióra, amely - spiritisztákat, teozófusokat, sőt még nagy tudósokat1 is - arra késztetett, hogy használják „a tér negyedik dimenziója” modern kifejezését. Először is semmi jelentősége nincs annak a felületes együgyű feltevésnek, hogy maga a tér valamely irányban megmérhető. A

„tér negyedik dimenziója” kifejezés csak teljesebb alakjában „az ANYAG negyedik dimenziója a Térben”2 lehet érvényes. De még így kiegészítve is szerencsétlen mondat, mert, amellett hogy a fejlődés haladása bennünket valószínűen meg kell hogy ismertessen az anyag új tulajdonságaival, valójában már az ismert tulajdonságok is meghaladják a három dimenziót. Nyilvánvaló, hogy az anyag tulajdonságainak, vagy talán a legjobb kifejezést használva, az anyag jellegzetességeinek mindig közvetlen viszonyban kell lenniük az ember érzékeivel. Az anyagnak van kiterjedése, színe, mozgása (molekuláris, mozgás), íze és szaga, s ezek megfelelnek az ember meglevő érzékeinek. A következő tulajdonság, melyet az anyag kifejleszt - nevezzük egyelőre ÁTHATOLHATÓSÁG-nak - az ember következő érzékének fog megfelelni, amelyet „Normális Tisztánlátás”-nak nevezhetünk. Amikor tehát egyes merész gondolkozók szomjúhoztak egy negyedik

dimenziót, hogy megmagyarázzák vele az anyagnak az anyagon való áthatolását és csomóknak megkötését egy végtelen kötélen, akkor valójában az anyag hatodik jellegzetességének hiányát érezték. A három dimenzió tényleg az anyagnak csak egy tulajdonságára vagy jellegzetességére vonatkozik - a kiterjedésre. Az átlagos józanész joggal lázad fel a gondolat ellen, hogy lehetnek olyan állapotok, amelyekben a hosszúság, szélesség és magasság három dimenziójánál több dimenzió van. Ezek a kifejezések és maga a „dimenzió” kifejezés is mind: egy gondolat-síkhoz, a fejlődés valamely állapotához, az anyag valamely jellegzetességéhez tartoznak Amíg a Kozmosz anyagát a mérőpálcával mérik fel, addig csak háromféleképpen tudják megmérni, és nem többféleképpen S amióta a mérés gondolata először fogamzott meg az ember értelmében, azóta csak három irányban tudtak mérni, de nem többen. De ezek a gondolatok egyáltalán

nem helyezkednek szembe azzal a bizonyossággal, hogy idővel, az emberiség képességeinek szaporodtával, az anyag tulajdonságai is szaporodni fognak. Addig is ez a kifejezés még sokkal helytelenebb, mint a „Nap kelte és nyugta” szokásos kifejezések. Most visszatérünk és megvizsgáljuk az anyag fejlődését a körökön át. Már mondtuk, hogy az anyag a második körben, képes értelemben, két dimenziójúnak nevezhető. Itt azonban valamire fel kell hívnunk a figyelmet. Ez a képes és határozatlan kifejezés - amint azt épp most láttuk, egy és ugyanazon gondolat-síkon - talán az anyag második jellegzetességének felel meg, amely viszont megfelel az ember második érzékelő képességének vagy második érzékének. De e két, egymásba font fejlődésmenet olyan folyamatokra vonatkozik, amelyek 1 Zöllner tanár elméletét nagy örömmel fogadta több spiritiszta, aki tudós: így a szt.pétervári Butlerof és Wagner tanárok is. 2 „A Realizmus

tévedése, hogy valóságot ad elvontságoknak. A Térre és az Időre gyakran úgy tekint, mintha ezek el volnának különítve az elme összes konkrét tapasztalatától, ahelyett, hogy ezek általánosításainak venné, bizonyos aspektusokban”. (Bain, Logic, II R 389 o) 199 csak egy kör határain belül mennek végbe. A természet első megnyilvánulásainak sorrendje, amelyekkel a körök egymásutánja összefügg - amint már jeleztük – az elemek, t. i (okkult értelemben) a Tűz, Levegő, Víz1 és Föld fejlődésére vonatkozik. Mi csak a negyedik körben vagyunk, és névjegyzékünk megszakad. A harmadik fajnak (ez hívatva van, hogy az általunk ismert emberiségbe fejlődjék) öntudat-központjai a harmadik elem t. i a víz2 percepciójáig jutottak el. A negyedik körbeliek a már meglévőkhöz hozzáadták a földet mint anyagállapotot, valamint a három többi elemet is jelenlegi átalakulásukban. Egyszóval, az úgynevezett elemek közül egyik sem

volt a három megelőző körben olyan, amilyen most. Amennyire mi tudjuk, a TŰZ tiszta AKÂSA lehetett, a teremtők és „építők” Magnum Opus-ának első anyaga, azaz asztrális fény, amelyet az ellentmondásokra hajlandó Eliphas Lévi egyszer „a Szentlélek testének”, másszor „Baphomet"-nek, „Mendes Kétnemű kecskéjé”-nek nevez3. A LEVEGŐ lehetett egyszerűen nitrogén, „az Égi Dóm Támaszainak lehelete", aminek a mohamedán misztikusok nevezik; a VÍZ, az az ősi fluidum, mely Mózes szerint szükséges volt élő lélek alkotásához És ez talán a Genesis-ben előforduló szörnyű ellenmondásoknak, és nem-tudományos állításoknak oka. Válaszd el az első fejezetet a másodiktól; olvasd el az elsőt, mint az Elohisták szent írását, és a másodikat, mint a sokkal fiatalabb Jehovistákét, s ha az ember a sorok között olvas, mégis mindig a teremtett dolgok megjelenésének ugyanazt a sorrendjét 1 Az elemek fenti sorrendje a

helyes sorrend az ezoteriában és a Titkos Tanításokban. Milton-nak igaza volt, mikor „a Tűz, Levegő, Víz és Föld Hatalmairól” szólt. A Föld, amilyennek ismerjük, nem létezett a 4-ik kör előtt, t. i száz meg száz millió évvel ezelőtt, geológiai Földünk születésekor A gömb „tüzes, hideg és ragyogó volt, s ilyenek voltak éterikus emberei és állatai is az első körben”, mondja a Magyarázat Ez képtelenség vagy paradoxon a mai tudomány szerint. „Ragyogó, sűrűbb és nehéz a második körben; vizes a harmadikban!” Az elemek tehát fel vannak forgatva. 2 Ha a geológusoktól szolgáltatott adatokból kellene következtetnünk, akkor azt mondanánk, hogy nem volt igazi víz - még a szénkorszakban sem. (Ők azt mondják, hogy a szén óriási tömegei (ezek akkor a légkörben elszórva, mint szénsav léteztek) egyrészt a növényekbe szívódtak fel, másrészt, nagy részült a vízzel keverődött. Ha tehát ez így van, és ha

elhisszük, hogy a kátrányos szenet, lignitet stb. adó növények képzéséhez és a mészkő stb. alkotásához hozzájáruló összes szénsav abban a korszakban, légnemű alakban, a légkörben volt, akkor folyékony szénsavból álló tengereknek és óceánoknak kellett lenniük De hogyan előzhette meg e feltevés mellett a devon és szilúr - halak és puhányok - korszaka a szénképző időszakot? A légnyomás is százszor nagyobb lehetett jelen légkörünk nyomásánál. Hogyan bírták el ezt szervezetek, ha még oly egyszerűek voltak is, mint a halak és puhányok? Blanchard érdekes munkát írt az Élet Eredetéről, mely társainak elméleteiben néhány furcsa ellenmondásra és zavarra világít rá. E művet az olvasó figyelmébe ajánljuk 3 Eliphas Lévi nagyon helyesen nevezi ezt egy „a természetben lévő erőnek", amelynek „segítségével egyetlen ember, ha ura néki. fel tudja forgatni a világot, s meg tudja változatni a világ

képét”, mert „ez a transzcendentális Mágia nagy Arkánuma”. Fordításban idézzük A E Waite (The Mysteries of Magic), a nagy nyugati kabbalista szavait, s talán jobban megmagyarázhatjuk, ha itt-ott egy-két szót hozzáfűzünk, hogy ugyanarról a tárgyról szóló nyugati és keleti magyarázatok között levő különbséget kimutassuk. A szerző a nagy Mágikus Erő-ről ezt mondja: „Ezt a mindent környező és mindent átható fluidumot, ezt a (központi vagy szellemi) Nap fényétől elszakadt sugarat. megrögzítve a légkör súlyától (?!) és a központi vonzás erejétől az asztrális fényt, ezt az elektromágneses étert, ezt az élő és fénylő hőséget, régi szobrokon Isis övével ábrázolják, mely két rúd körül csavarodik. a régi teogóniákban pedig a saját farkába harapó kígyóval, a bölcsesség és Szaturnusz jelképével” - a végtelenség, halhatatlanság és Kronosz - az „Idő” - nem pedig Szaturnusz isten vagy a

bolygó jelpépével „Ez Medea szárnyas sárkánya, a caduceus kettős kígyója és a Genesis kísértője; de ugyanez Mózesnek a Tau körül csavart rézkígyója is végül, az exoterikus dogmatizmus ördöge, és valóban ez a vak erő (nem vak, és Lévi tudta ezt), amelyet a lelkeknek le kell győzniük, hogy a Föld láncaiból felszabaduljanak, mert „ha nem szabadulnak belőlük”, akkor ugyanaz az erő, amely létre hozta őket, el fogja őket nyelni, és visszatérnek a központi „örök tűzbe”. Ezt a nagy archeus-t most fedezte fel egy ember, csak egy ember számára - a philadelphiai J W Keely Másoknak, noha fel van fedezve, mégis majdnem hasznavehetetlennek kell maradnia „Eddig mehetsz. ” Mindez igen értelmes és helyes, csak egyben téves, ezt később a szövegben meg fogjuk magyarázni. Eliphas Lévi nagy baklövést követ el, hogy állandóan azonosítja az asztrális fényt azzal, amit mi Akâsa-nak nevezünk. Hogy ez tulajdonképen micsoda,

azt a II kötet, 2 részében fogjuk kifejteni (A III kiadásban ez a jegyzet a szövegben van). 200 találja - vagyis: Tűz, (világosság) Levegő, Víz és EMBER (vagy a Föld). Mert a mondat:* „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” helytelen fordítás; ez nem „Ég és Föld”, hanem a dupla vagy kettős Ég, a felső és az alsó Egek, vagyis az ősállag szétválasztása az (érzékeinknek) láthatatlan és érzékelésünknek látható, kettős mivoltára. Az ősállag felső részeiben világos volt, az alsókban - vagyis a megnyilvánult Világegyetemben - sötét. „Elválasztá Isten a világosságot a setétségtől (V. 4); azután teremté az égboltozatot, a levegőt, (5) „Legyen menynyezet a víz között, amely elválassza a vizektől”, (6.) azaz, „a mennyezet alatt való vizeket (a mi megnyilvánult, látható Világegyetemünket) a mennyezet felett való vizektől”, vagyis (a számunkra) láthatatlan létezés síkjaitól. A második

fejezetben (a Jehovistákéban) előbb a növények és füvek teremtetnek meg, és csak azután a vizek. Az első fejezetben is előbb jön létre a világosság, és csak utána a Nap. „Isten megteremté a földet és az egeket és minden mezei növényt, mielőtt a Földben lett volna, és minden mezei füvet, mielőtt kihajtott volna; mert az Elohim („istenek") még nem bocsátottak vala esőt a földre, stb.”1 (II 5) Ez képtelenség, ha csak el nem fogadjuk ezoterikus magyarázatát. A növények meg voltak teremtve, mielőtt a földben lettek volna; mert akkor a föld nem olyan volt, mint ma, s a mezők füve megvolt, mielőtt úgy nőtt volna, mint most, a negyedik Körben. Eliphas Lévi, a láthatatlan Elemek és az előbb említett „ősi tűz” természetét magyarázva és tárgyalva, ezt az „ősi tüzet” következetesen „asztrális fény"-nek nevezi. Számára ez a „Grand Agent Magique”. Tagadhatatlanul az, de csak akkor, ha a Fekete Mágiáról

van szó, és csak legalsó síkjain annak, amit mi Éternek nevezünk, és aminek noumenon-ja Akâsa. De az ortodox okkultisták még ezt is helytelennek tartanák. Az „asztrális fény” csupán Paracelsus régebbi „sziderikus Fénye”; s amikor azt mondja, hogy „minden létező tőle fejlődött, és hogy fenntartja, és újra teremti az összes formákat”, akkor csak a második állításával mond igazat. Az első mondata téves, mert, ha minden létező általa (vagy az ő útján) fejlődött, akkor ez nem az asztrális fény. Az utóbbi nem foglal magában minden dolgot, hanem a legjobb esetben is csak tükrözője ennek a mindennek. Eliphas Lévi azt írja: „A nagy mágikus „tényező” az élet-princípium negyedik kiáradása (mi azt mondjuk, hogy ez az első kiáradás a belső Világegyetemben, és a második a külsőben, a mi világegyetemünkben), amelynek a Nap harmadik formája . mert a nappali-csillag (a Nap) csak visszaverődése és anyagi

árnyéka az igazság Központi Napjának, mely a Szellem értelmi (láthatatlan) világát világítja meg, és maga is csak a FELTÉTLEN-től kölcsönzött fényesség”. Eddig igaza van. De mikor a nyugati kabbalisták ez a nagy tekintélye hozzáteszi, hogy az mégsem „a halhatatlan Szellem, amint ezt a hindu Főpapok képzelték”, - mi azt válaszoljuk, hogy rágalmazza az említett főpapokat, mert ilyesmit nem mondtak és még a Purânai exoterikus írások is egyenesen ellentmondanak ennek az állításnak. Nincs az a hindu, aki Prakriti-t a „halhatatlan Szellem”-mel valaha is összetévesztette volna. Az „asztrális fény” csupán az anyagi Kozmosz, tehát Prakriti legalacsonyabb síkjánál magasabb. Prakriti-t mindig Máyá-nak, káprázatnak nevezik, és a sorsa az, hogy Pralaya-kor a többivel, beleértve az isteneket is, eltűnjék. Mivel kimutatják, hogy Ákâsa még nem is az éter, így azt gondoljuk, hogy semmi esetre sem lehet az asztrális fény.

Akik nem tudnak a Purâná-k holt betűje mögé látni, azok Ákâsa-t néha a Prakriti-vel, az éterrel és még a látható éggel is összetévesztették! Az is igaz, hogy azok, akik az Ákâsa kifejezést következetesen „éter”-rel fordították (mint p. o. Wilson), mert úgy találták, hogy a régiek Ákâsa-t a „hang anyagi okának” nevezik, sőt csakis ez az egy tulajdonsága van (Vishnu Purâna): tudatlanságukban azt hitték róla, hogy * A harmadik kiadás hozzáfűzi: „az első” fejezetben (az Elohistákéban.) Ezt a bibliai szöveget nem vehettük át Károlyi Gáspár fordításából, mert ez nem egyezik az angol szöveggel. (Ford) 1 201 fizikai értelemben „anyagi”. Viszont az is igaz, hogy Ákâsa sem végtelen, sem halhatatlan, ha e tulajdonságokat szó szerint értelmezik, mivel - a metafizika és filozófia szerint - semmi anyagi vagy fizikai, s ennélfogva feltételes és ideiglenes, nem lehet halhatatlan. De mindez téves, mert mind a két

szót, Pradhâna-t (ősanyag) és a hangot mint minőséget, félreértették; az első kifejezés (Pradhâna) határozottan rokonértelmű Mulaprakriti-vel és Akâsa-val, és a második (hang) az Igével, a Szóval vagyis a Logos-szal. Ezt könnyű bebizonyítanunk, mert a Vishnu Purâna* következő mondatai kimutatják: „Kezdetben sem nappal, sem éjjel, sem ég, sem föld, sem sötétség, sem világosság nem volt. . Csak az EGY volt, az értelemmel felfoghatatlan, vagyis az, ami Brahma, Pums (Szellem) és Pradhâna (ősanyag). ” (I könyv II fej) Mi tehát Pradhâna, hacsak nem Mulaprakriti, mindennek gyökere, más megnyilvánulásban? Pradhâna-t végtelennek és halhatatlannak tartják, noha azt mondják róla, hogy később elmerül az istenségben, mint minden egyéb, hogy így a Pralaya idején csak az EGY abszolút maradjon meg. A magyarázó az Istenséget így írja le:* „Csak egy Pradhânika Brahma Szellem, t. i AZ (THAT) volt”, és megmagyarázza, hogy ez

az összetett kifejezés: főnév, nem pedig magyarázásra használt származékszó, vagyis nem olyan valami, ami össze van kötve Pradhâna-val1. Ezért Pradhâna még a Purâna-kban is Parabrahm-nak egyik megnyilvánulása, nem fejlődésfolyamat, és ugyanannak kell lennie, mint a vedantai Mulaprakritinek „Prakriti első állapotában = Ákâsa”, mondja egy vedantai tudós (L „Five Years of Theosophy”, 169. o) Majdnem elvont természet Ákâsa, tehát, Prâdhana egy másik formában, és így nem lehet éter, a mindig láthatatlan tényező, melynek még a természettudomány is udvarol. De asztrális fény sem Ez, amint mondtuk, a hétszeresen szétkülönböződött Prakriti-nek2 noumenon-ja - az atya nélküli Fiúnak örökké szeplőtlen „Anyja”, aki „Atyává” válik az alsó megnyilvánult síkon. Mert MAHAT Pradhâna-nak vagy Ákâsa-nak első terméke; Mahat - az Egyetemes értelmiség „amelynek jellemző sajátossága Buddhi" - tehát a Logosz,

mert őt hívják „Iswará”-nak, Brahmâ-nak, Bhâva-nak stb. (L Linga Purâna LXX fej 12 és köv; és Vâyu Purâna IV fej, de különösen az előbbi Purâna előbbi fejezet VIII. 67-74) Röviden, ő a „teremtő”, vagyis az isteni értelem, teremtő működésében, „minden dolog oka”. Ő az „elsőszülött”, akiről a Purâná-k azt mondják, hogy „Mahat és az anyag* a Világegyetemnek benső és külső határai”, vagy a mi nyelvünkön, a kettős természetű (elvont és konkrét), negatív és pozitiv sark, mert a Purâna hozzáteszi: Így, - amiként (a teremtésben) Prakriti hét formáját (princípiumát) Mahat-tól a Földig számították, - tér vissza egymásután pralaya-kor (pratyâhâra) ez a hét, egymásba. Brahmâ tojása (Sarvamandala) hét égövével (dwipa), hét óceánjával, hét régiójával stb feloszlott (Visnu Purâna, VI könyv 3 IV. fej) * A III. kiadás hozzáfűzi: Wilson I 23, 24 A III. kiadásban e mondat helyett: „A

szószerinti fordítás a következő” 1 A tanítványnak továbbá meg kell jegyeznie, hogy a Purâna dualisztikus rendszer, és nem fejlődésen alapuló, és hogy ebben a tekintetben sokkal többet talál ezoterikus szempontból a Sankhya-ban, és még a Mânava-dharma Sâstra-ban is, bármennyire különbözzék is az utóbbi az előbbitől. 2 A Sankhya filozófiában a hét Prakriti vagy „termékeny termékek” (productive productions): Mahat, Ahamkara és az öt tanmatra. L „Sankhya-kârika”, III és Magyarázatát * A III. kiadásban: Föld és Mahat 3 Ezt felesleges a hinduknak mondanunk, akik Purâna-ikat könyv nélkül tudják, de nagyon hasznos emlékeztetnünk orientalistáinkat és azokat a nyugati olvasókat, akik Wilson fordítását irányadónak tartják, hogy a Vishnu Purâna eme angol fordításában a legnevetségesebb ellenmondások és tévedések fordulnak elő. Így a hét Prakriti vagy Brahmâ tojása hét övének azonos tárgyáról szóló két

leírás teljesen különbözik egymástól. Az I * 202 Íme, miért nem nevezik az okkultisták Ákâsa-t asztrális fénynek, vagy éternek. „Atyám házában sok hajlék van” szembesíthető az okkult mondással: „Anyánk házában van hét hajlék” vagy sík, legalsója felettünk és körülöttünk van - az asztrális fény. Az elemek, akár egyszerűek, akár összetettek, nem maradhattak ugyanazok láncunk fejlődésének kezdetétől fogva. A Világegyetemben minden állhatatosan halad előre a Nagy Ciklusban, de szüntelen fel és lemegy a kisebb ciklusokban. A természet soha sem áll meg a manvantara-ban, mert mindig leendő,1 nemcsak levő, és az ásvány-, növény- és ember-élet mindig az uralkodó elemekhez alkalmazza szervezetét, s ezért azok az elemek akkor megfeleltek nekik, amint a mostaniak is megfelelnek a jelen emberiség életének. Csak a következő körben, vagyis az ötödikben, szűnik majd meg feltételezett lenni az ötödik elem, az

éter Ákâsa durva teste, ha ugyan lehet ennek is nevezni - és annyi dolognak közvetítője (agent), mint amilyen jelenleg, hanem valamennyi ember számára olyan ismert természeti ténnyé fog válni, amilyen most a levegő. És csak abban a körben tudnak majd azok a magasabb érzékek teljesen kibontakozni, amelyek növekedését és kifejlődését Ákâsa segíti elő. Amint már jeleztük, várható, hogy már a jelen kör megfelelő időszakában részben ismertté válik - az áthatolhatóság - az anyag azon jellegzetessége, amelynek csak a hatodik érzékkel együtt kellene kifejlődnie De a következő körben szolgálatunkra jövő következő elemmel, az áthatolhatóság az anyag annyira nyilvánvaló tulajdonsága lesz, hogy legsűrűbb formái sem akadályozzák jobban az ember érzékelését, mint a sűrű köd. Térjünk azonban vissza az életciklushoz. Anélkül, hogy hosszasan kitérnénk a magasabb ÉLETEK-ről szóló leírásra, figyelmünket jelenleg csak

a földi lényekre és magára a Földre kell irányítanunk. Azt mondják, hogy a Földet az első kör számára a „Felfalók” építették; az elemekben ők felbontják és szétkülönböztetik más életek csíráit Feltehetjük, hogy majdnem az történik, amit a világ jelen állapotában az aerobák végeznek, amelyek aláássák és meglazítják valamely szervezet kémiai alkatát, s ezzel átalakítják az állati anyagot, és különböző alkotású állagokat hoznak létre. Az okkultizmus elveti a tudomány u n azoikus korszakát, mert kimutatja, hogy sohasem volt idő, mikor a földön ne lett volna élet Ahol az anyagnak csak egyetlen atomja, részecskéje vagy molekulája van, még a leggázneműbb állapotában is, ott élet is van benne, ha csak szunnyadón és öntudatlanul is. „Bármi hagyja el a Laya állapotot, az tevékeny életté lesz, a MOZGÁS, az Élet alkímiai oldószere (solvent) örvényébe sodortatik; szellem és anyag két állapota az EGY-nek,

amely sem szellem, sem anyag, mivel ez a kettő a szunnyadó, abszolút élet” . „A Szellem első megkülönböződése a TÉR-nek (és a Térben) és az anyag a szellemnek első megkülönböződése. Ami sem szellem, sem anyag - az: AZ (TAT) - az oknélküli OK-a a Szellemnek és anyagnak, amelyek a Kozmosz okai. AZT nevezzük az EGY ÉLET-nek vagy Intra-Kozmikus Lehelet-nek” (Dzyan Könyve, III. Magyarázat, 18 szak) köt. 40 o szerint a tojás kívülről hét burokkal körülvett, és Wilson magyarázza, hogy ez a „Víz, Levegő, Tűz, Éter és Ahamkâra” (az utolsó szó nincs is a szanszkrit szövegekben). Az V kötetben a 198 oldalon pedig ugyancsak erről a Vishnu Purâna-ról azt