Betekintés: Ezermester, 1977, 6. szám

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Motorosoknak! Teleszkóp Simsonm A MAGYA i KOMMU N ISTA IFJUSÁ GI s z övcrst G KÖZPON TI BIZOnSÁ G ÁNAK BAIU<ÁCSOLÓ FOl YÓlfATA 19n 6. n á m. XXI évfolyam Fösxe rke ut6: SZŰCS JÓZSEF Snri<eulÓSq 10S1 Budape>< V. ker.. Munruch Ferenc utca 15 r ei.r<:>n : 111-12-. A Silllson kismotor hátsókerékrelfüg ges:désének kiegés:títesét az indokolja, hogy - különösen csomaggal - leng, Imbolyog a hátulja. Ez tette szükségessé a változtatást. A z eredmény kiváló lett. A finomabb rugózás és lengéscsillapítás mellet&. a teleszkópokkal megszűnt a hátsó rész oldalirányú mo7gása. A fő eredmény kéliégkívül a biztonságosabb közlekedés, de nem lényegtelen, hogy így például nagyobb, terjedelmesebb csomagot is elbír. A megoldás a kóvctkezó· a nyereg alatti tartó T-kereszt metszctú acél- Posu külde mények · IUI Budapest, SOI Pf. H Ta n~dó nolgábtunk : 10Si Budapest V Beloianr11sz u 10 Telefon: 120.787

K1a d,a u lfjuúgi lapkia dó Válla la t felelős ko>dó : Or. PETRUS GYÖRGY Kiadólu a l 137i Budapest, VI • Ré-ny utca 16 . Telefon 116-6W. Megj<!lenik havonta egyszer Te rienti a Macyar Posta. Elöf1>ethet6 b.irmely p0Sn h1v.ataln:il, a kézbesitöknel a Posu Hlrlap uzfete oben M a Posta Kóxponto Hf<lap lrodállá l (K HI. 1900 Budapest V Jozsef nádor tér 1 ) kózvede nul "1111 oekkbef1Ztús1 lapon {csekks:umh1úm 21S 96 162..) El6111ecéJo df1 . negyedévre 12, Ft fél éVrt! l i . Ft. e c bz évre 48, Ft Kozlésre • lk..tmad an k~z.ratokat. képelcet, ra1ltokat nem 6nunk meg és nem Jl.itta1unk VtSSU Index: l5 l1J ffi n .1118 At.hen>eum Nyomda Kozma utca• ~ uzeme. Budapest. - fotá<161 mélynyomás A bof-lto ollsetnyomas. f e lel6J veutö: SOPRONI Bt l A ve1eT1cngato A TARTALOMBÓL: CSALADI t:S HETVEGI HAZ Ablak roló Onmüködö szivattyú Emeletes szobasarok Az epítesi eng edelyról Kürtöskolácshoz sutöhenger Napóra EDZETT IFJUSA

GÉRT Gumi gokart Túracsóna~ ból, a rnjz alapján keszílhetó el (12-3). A nyeregtarló csőhöz, ílL rúdhoz b1hnccsel erósithetö A fokozott mei·evítés érdekében olyan a kiképzése, hogy a bilincs két vissz::ihajlílott vége egyben a teleszkópok belső oldali tartója is (4). Az alsó tartó szinten elkészíthető a ra1z alapján. A beálhtasnál azon- ban arra nagyon úg velJimk. hogy a két teleszkóp párhuzamos legyen. Oss:zeszereléskor a csava1· (1.) meghuzása elölt üljünk fel a motorra. cs rugózlassuk. hogy az alsó tartó a legopt1malisabb múködési helyzet~ kenllJon Nagyon egyszen.í és praktikus a c~omagt,uto is. amely szinten Símson gyártmány {kiegészítve a képen láthalú tartóval). A tar tón levő 6 mm átmerőjü rúd k ihúzhat ó lesz, ha az egyik oldalán e kéz7.cl oldható csavart lehajtjuk. A rúd szerepe kettős. egyrészt menet kúlben a láska nem vész !:l, másr észt megakadályozza a tartó 1.ehajlasát is. IMRIK GlORGl

Sopron Fotókkal illusztrált ötletének díja 300.- Ft-os utalvány. ** * JATEK Gitórhur-leszorito Lepketar Kavics-zoo AUTO, MOTO R Teleszkópos Simson Akkuör Antennaszerv•z labvédö R1garo Gk-mognó M K 25 böl 6 10 12 23 26 30 2 15 5 :?O 3? l 3 3 9 24 ELEKTRON! ~ Elektronikus hangszer Csatlakozó magnóhoz Exponálóóro OTLETPARADt: EZERMESTERN t:L Al. EM „ l-IOL, MIT?" - lexikon NOP 4 25 25 8 12 14 29 1977/ 6 1 ALAt:T S/.erezwnk egy lduloll, k ise leJlc.t:etl autóg umit Ilyet m<i m á r útonutrclen talalhutu nk, vai.:y kerhetu n k a utos 1smerüsemktöl. Szuk ségunk hs7. meg egy - legalább 10 mm va stni.: rell•gc•ltlemez lapra Men•te kb. 400X400 mm legyen. d e célsze1·ú f igyele mbe Vl•nn1 az ahrnncs mérete it. A kereskedelem töb b féle kereke t 1s krnal. A. kepelnkcn l.ithato ,.Ja r müh oz · a V ai.- és Edcnyboltok ha n ka pha tó, Sl„a b vanyos zsúrkocsi-ke rekeket hasznaltuk fel. de jobb . ha elösebb kerekeket S7ereh mk

k1skocsm k rn, ho,zy nunel tová bh fs hi7.ton"n i.:osubban has.o:núl ha s911k a gye1·ekek Szt>r eu.ünk n)(~g be a futómu suuan nk megfe lelii belsó á l nwrójü alatétlkl•t és né~y cL rab :1 mm átmeröJü :.assl.cget. Gumi gokart Yárosi gy erekt>k júl ismerik a del>zka .llá szerelt csapágyakon rut1>, guruló kio; j.armuvt>t, amelyen e sorok írója is gycrmekkoranak sok boldog óráját töltötte. Az idö ,·iszont halad, a kis jár d..l- jár.r.1ivc k is kors-zerusödtek, a r~icket túli.7arnyalta a tech nika. lmc itt az i1j módi : az .tutókerek-gokart ((imkép). A kcw:ítési t echnolugio1 egy m unda lba n is lc1rhato: egy h asznált gumidbrunCi alá tegyünk VJstag rctfgelllemez- l.,put. s a keUol rogJuk bsszt> négy d. ab unb E-állos kerékkel. E lsó m üvcletkenl hclyt."u.uk a rurncrle mez lapot a kopen}Te, és hat.Ar ozruk mei.: a fu ratok helyet. C elSl.lrü a kopeny o ldalso ívelt részen ck le~maga.sabb p ontjan beJelolm A r

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


e legeltleme:r. sarkait füreszelJuk le 1who,zy az.ok megserlliék a goka1 lo;r.okal E:rnlan vegyi.lk fiizyelembe a lutómü szarnna k atmenij~l. és e itv ml·~feleló fu roval k esz1ti;unk lyukah al a rétegdtlemez sa rk.i m es u g um1.1br oncs ol<la l< (1). A .csúrkocsrke r ék S:&1ff.1l felsö ve~<·l61 kb 3 mm- re fur1uk at 3 mm atmérójú fúr6val. Dugjuk most fel a !i ira t a re tege ltlemez fu1·atan és a1. „br)ncs ny i lft~an, m••Jd mer1ü k le hnny alatl•ll•l h úzha t unk a k iálló smrvégre. A/ a fontos, hogy a sas!..t:egel méi.t eppen, szorosan be tud1ult he lvezn í a szácvég 3 mm álmé- Ml AB fJMS ~ÉrtGELT LEMEZ „ * * D röjü fu ralaba (2). A helyere tett sas sze g s "ínut h a Jlsu k S7.ét. A gum1kopenyt elénk szrnű olajfestékkel fessuk be, a z ,.a lvazhoz sótétebb színt 1s hasmálhatunk Célszerü vegezetul a forgó részeket néh á ny csepp ola1jal m ég gorduléken ye b bc hm n1 A z onbeélló kerekeken

gurul< gumi gokart na~von mozgékony Ar. út legkisebb egyenetlensége 1s váratlan irán yVli.ltoztat11st nko:Ulal P.:wrt csak a parkok aszfallo:.10ll terem, es útjain. valamin t olyan já1·dakon hasznalh a lu a m e lyeke t 1-2 m~s Cúsáv v alaszt e l az ú ttesttol Lejtós utakon n e eni.:rdjuk „ kozlekedni" vele a gye1 ekek•·t • Hogyun leh et u i.:okarttal Jf s"8ni ? Erre 1s vá laszt adnak képernk, testv érek, barátok relváltva tolhatJak cgy m.1st (3), h a pedig tobben elkes71llk, versc ny e:tni lehet vele A gumi 1!0k :.w l hun ülő róv1d kötéll e l hú:r.h:ito 1s Tt·ha t ki ér előbb cé lba• (bagyi) Akku-ellenőr Bizonyára sokan kerültek már olyan kellemetlen helyzetbe, hogy amikor valahová siettek, az autójuk csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem indult e l. Pedig volt üzemanyag és szikra is. Mi lehet ilyenkor a hi- ba? Feltehetően ~ ~.........~ kimerült az akkumu- ,u + ........~~~-+-<.> l.>-;l2J ZD R2

ELEKTROMOS KAPCSOLÁS látor Megdöbbenéssel vesszuk ezt tudomásul, hiszen nem 1s olyan régen ellenöríztúk. Megnéztúk a desztillált viz szintjét, s ha a lacsony volt utánatöltöttimk. Az akkumulátor feszultségi állapotát azon ban cs7ünkbe sem Jutott ellenörizm Pedig az autóhoz mellékelt használati utasítás felhívja a figyelmet az akkumulátor Ceszültségének rendszeres vizsgálatarA. (K úlöniisen !ontos ez télen.) Az előírt feszültségi állapot cellavizsgálóval ellenóri7hetö. De kmek van ilyen műszere? A gépkocsik műszerfalán van már clakadásj el tó lampa. kézifék-ellenórzö lá mpa, toltésJelzó lámpa. de az akk um ulátor „!llapotát" jelző lámpa még egyik típusnál sem található meg. Ezért most eg v olyan ellenőrző lampa tervét ismertetJük, amelynek felvillanása a gépkocs1-akkumuláto1 feszültségi szintjének csökkenésete íi~yelmeztet. o- Az eUenóri;ó lámpát műkódtetó kapcsolá:> a lkatrészei

egy 15X29 mmes bakelit lemezre szerelhetök, s az 1AKKUz; egész egy d obOzba helyezve u mű­ szerfal mögött helyezhető el A szukséges alkatrészek. R l = l kohm, R2 = 330 kohm. R 3 = 31 kohm, R4 = 560 ohm (0,1-0,25 W <Jsak), TI es T2 = BC 108 B, BC 239 B, ZD - BZX 71 Cl 1 vagy ZPD 11, esetleg 2 db ZPD 5,6 :>oi:-ba kapcsolva, (9 V-os, akkuhoz ZPD 7,5. 6 V-os hoz ZPD 5.1). LD piros LEED dtó da. CQY 40 <0 5 mm) vagy CQY 41 <0 1,8 mm). CJ t * - h- Cépltocsi anlenna ltarbanlarlás Ha azt akarjuk, hogy gé pkocs1·r ádiónk kifogástalanul műkodjon, ne recsegjen, meghatározott időközön­ ként az antenmit gond ozni kell. Külonosen a koves. rázós utakon okoz kelle metlen zóre1cket az e lhanyaJ.(olt antenna, s az idegesítő hangzavar elterelheti a vezetó figyelmét a v~ze­ téstól Érdemes néhány percnyi karbantartó munkával megelözn1 a bosszúságot. esetleg egy s úlyos balesetet. A kihúzott antennát elósz.ör puha, t iszta. száraz ruhá val

töröljü k át Miután megt isztilotluk a rl akódott portól és egyéb szcnnyezódéstől. egy másik. szintén puha ruhadarabra cseppentett olajjal vagy szilikon 7.sir ral kenJtik át. Végül egy listla s/,.a raz ruhával úgy toról1uk át a7. antennát, h~y azért maradjon rajta egy egészen vékony védöréteg az 01::11ból vagy a szilikon asirból. Ezt a műveletet a nyán hónapokban legalább hetenként. télen ped11~ mé~ gyakrabban 1smételJi.tk meg. A motorikus antennát mindig csak a szennyezödéseklől, portól csapadéktól megtisztítva huzassuk vissza. Az ilye n antennát nem szabad kézzel kihúzni vagy vísstatolm. Időnként ellenónzzük és húz.r.uk utána az anlennarógzítö csavaranyát is. h-1 HAGYAMZAT • cilchlnlc mellett lilllat6 ;.telchu Bútorcsö••ent6• - kicsiknek Egyetlen fán többféle gyümölcs Betonvibrátor házllag Hegesztés Ill. DX-etéi•nek új tévéerösílő Keadöknek detektoros rádió A kocka nincs elvetve f

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Katedrál-üveg .,festmény" Autaltálca CJ~~ ~ kiiz..,..f......albfpt ...... •••raimot l....,... C..lc ;61 ...., „ ilbl. Pouter·kasiroaös Tartalék viahálóaat Kazettás rádióör Augusztus végén jelenik meg IO oldalas különszámunk az „IZWESEN - CWZEROEN•• * ·-ii- •Mndmol&lcal Wulthec6 ••. *ErMed, n Jit, el4a6r ..,„. ;.lent anrq. úi lco..Vulccl6. ** * A huai lahethfpkhea i.,W. tott, icdolaozott N&lunlc "• alap;in. 1.-..cn. ..., „„ 6 tlet 3 A követkeY..oltben egy olyan egyszerű, billentyűsor nélküli elektronikus hangszert ismertetünk, amelyet a kevésbé ji rtas ezermesterek is könnyen elkészíthetnek. A hangszerrel egyidőben csak egy hang szólaltatható meg, dc ettől rüi:-getlenill alkalma« a kísérletezésre, monoton dallamolt lljá&s7ásá ra. Zlnekarokban szólóhangs zcs·k<nt is all„alm:izható. Működése Az cHéle hangszt>n~kn~I ,, le~tQbb nchézsé~et a bilp1eciz

rnet·hanikus kialakítlisa jelen1L Ennél a hangS7.ernél a b Ule ntyilkct a fedőlapján e lhelyezett fóliáslemezból , nyomtatott aramkori technikával k1a la kítolt t·rzékelós01· helvell csili. Ereket az érzékelőket egy t apogatóvol ~ intvt• sz.ólaltatjuk meg a kivánt h an got. A hangszer ha n golása - az: i~ényelmek megfelel ően - Sf.éles hatmok kt.zött v;llt lztatható. (Az elkészített hangszer a no:·m .11 citera han1w1:1c;fmak megfelelő) lentyűzet Az alapi11 amkor e~y m ultivi br<1tor, amelyn ek második traro:is:1101·,hoz v;iltoztatható é rtékü baziselltmállusok kapcso lhatók (1). A k úlonbozó frekvenc1ÜJÜ hangok kclte.sét az • ~z1 lehetővé, hogy a multivi brátor frekvt•n- CtaJat a bá7.isellenallás és a csatlakozó kondenzátor alkotta időállandó határo7..za meg. A frekvencia m<gvalloztatAsához e kettő közül elegendő csak az egyik értékén ek a megválto7.tatáia is. Esetünkben a csatoló kondenzátor 22 nF-os

fix értékű, míg a bázisellenallások a hangmagasságok szerint beállitotl változó értékuek A tapogatóval mindig a kívánt hangnak megfelelo értélcürc beallítoU bázisellenáll.íst kapcsoljuk a tranzisztorr a . Ezek tnmmerpotenc1ométerek Az alacsonyabb frekvenciák beallításához 2 Mohmos, a magasabbakho~ 100 kohmos tmnmerpotenciométerek tartoznak f gy a mulhv1brútor - s ezáltal a hangszer is - két oktáv terJedelcml::cn hangolható A T3 t ranzisztoros elválas7.tó fokozatot egy hangszíns7.abál}OZÓ rész kóveu. Ezzel utólagos hangszínkonekdót végezhetunk. + TI. 10k 5n 12~ 50k A 50J.J 8 2x 8C 121 AC725 OA 1160 AC728 B - ! A • > .1) ER ZEKELŐKNOZ 1fvfQ (MAGASABB HANGOKHOZ) - 2~ A T4 t1.11M1„1 t111 .1 :. pfl•s7.ultc;ég lrz1 nyos me1 ékl. sta1 1h/. 1 1s.11.1 zols,: l A laan s7ert c{"lszer(i telt.>pról mú ~t•d ·1111 . ti.: ,1 ku lon szü1 rs1 ol nt.•m kell i.:ond s t< dna Elkészítése ih111,m

l•l<I nt• ttu< ho~ h. n~sterunkct m1l}c-n 1 an1-of,1"1 1•lruncll/.t:~b<:n nki.1 juk mcgép1tcn1 !:.:l.et kc:.:>;r. k m1·i.: ,1 dobo;1 lm ni.1 •·11 , zt S7t~ctclo c;n~tgbo - fa, mu<1m .1r.,: k, sz1t"ui< cl A rl baLb.1 kerul a mq.;ép1tell -•llJl s11f,1s (2), .i I< •ctér1· nr.cl1J: rn~~hsTuk fel nz e1 mtke1ow1 t A fo!I, ~ h •mt.a<I p,11hu4:1r:11san a dobozteto ei.) >esret ll1·nwlhctl11c 11l.1k1buk. mlrl nz aln kerul a kulon pant>lnn <l h1·lvllC• t 111rnmerpotenc- oml!te1 ~or A1. t.>1..-ekeló cs1kok s1..elerrC fu1 JUnl< P<...,v-eg· k ~ yukal azokon VlZ<„:,,ul ~t ,1 clohoz btl><.tcból a tnmnw1 pot1•nrmm(• k r1•khw 1uto i l?t•ti·kck<I A ke.u h ... ng:,,rtI lrnn1:ola<in1 ltgt>gyszerübb1•n zolll:OIH ITI<l<1ll< fon "lJ.:its<~CviI vi•gCzhclJuk el Kapcsnl .1uk be a t;Ípfcs1.ultsc-get es a fc>szu ttsé-gszaba ozót csa V<lrJUk kct1ep a h 1ngC1 Ís1.nh, lvozot

maxim!ths f 1l,1sba Ezutan S/olaltn„suk ml~ az o~szehasonhlásra ha~zm1ll hanl-{!Sl;er nkl."lv s1erintl lei:,at:1rson~·:ibb han..,Jat es ene megleleHlen ,1 J11tsuk be nz eli.ó 1nmmt.>rpotenc101wh .·1 A tap1g,1to lh•kt1öd.cdl sorban tovrbblepve az k t;1vokon V<>J:•~ lllltilll, 0c a/ eJ.; ls hangokat C"> a 1 va~y lc;mgoka t Kl~C. ( ; BOR 1 ud &)( 1 Öllotch cl jCl(I - Jó 1 u ns1 utalvan ~ CilárhúT-leszOlíló 1-; , n k i; l"E:-"...., 110 e .i"Kt> (A k t•p ) khl·tove teszi lgV renroa1 nh V<1C.: l~ .1kl,1 al 1 l• n li :1ttel!:kr bú1 mely 1l.111gn1 mbc K 11:us1.11unh ILl„11 „, 11nalm<1s • rekesztt>sekel <1mel. <.•k akknr <;z11ks1•ges<.•h. ;im1kor egy <.•nekest „ t ;.; lgv elt ro !111n~nvmbt·n ~11110 hangsze11 k<H k1 (r r.1 A z. ••l kt>!l l éi, m•m okn.l s1e1.,z;1m- v.igy any a~p1 oblé111.11 111.n·.1111s .1 l<1s n,zk111ho1. nem kell egyeb, mini egy 7ll-llll mm

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


hosvu "tI- LI.! :mr1 rr11n hosszu, kb 1.!i l·m zéles •11111 1<;;,wJai: (IUH toleg t1·~:t 1llll bfvont IPgyl•n) es k c>t clm·.1b r n ~l ( 1n 1 ·1·n1•k1•t .1 rt p okhoz h;as:1.natnak}, vul .1 mm t Ct; m 1. v,1·. 1s11. pcl:laul l·~y kabelcl.11 ab v 1gl ldo hr•1 1 ( U k t•p ) A i7l~ llC~ d rCSzelJUk tomp:u n, • 1 m~.l1ket •h n ·1 11:11!.; ;1 l„s:r,1ha.1tott gurn1s.1:·1l.1i:: (j.;( b< Ft•lsn•1 t: !csl,111 t•lt•~/.111 sltt.:t•t dui:uuk Jl " i.:um "-" l.1J! 1•p·1k nni:h1cn . m. Jil m .H! rsovon Helvc:auk a cs cl ., l!1t;u • v„ " 1.c,. s l i.! l~tre rur . 1 el ,, J!um o;z,11 1i.: 1n 1o;1k < < ({ k p ) „ P A 5 l 1 L 1 ntoclem, nag)paneles „gyári" lakAsokban a nyárral viluatéró probléma a hel:vlségek védelme az erős napsugánástól. A falpanelek szerkezetükbóJ adódoan - f1eg vékfm)Sá1n1k miatt - nem alkalma!oak redónytokok befogadására. De bármilyen más típusú

árnyékvetö (zsalu, spaletta) beszerelése Is neh&kes és (a homlokzatok egylfgét óvandó) batóS. lgilag tilos Is. Mivel a szobiik ablakkeretei kapcsolt (ún. leschauer-) rendnerüek, a külön nyitható, régebbi ablakoknál hasmálatcb rolók sem szerelhetők fel . A lakác:ok tartozéS..át alkotó sötftító fügirfiny pedlir nem b izlo<;it lt"ljeI söt f t seget és nem nyujt teljei. védel01et a.I! erós napsm;áná„ ellen. Az elégtelen árnyékolá„ rruaU a lakások nyáron, a betonelemek erós felmelegt-désc t"1I hókisui:á..,..asa miatt még éjszaka is s.rJnte elviselht-trtlenül melegek iS fJill((ltek. D e a bútorok Is kiszáradnak k huzataik metrtakuln&k, mei:sínylik a napfen)·t. A KAPCSOLT I ABLAKRA I. c~ehszlovák Drcvovvn>l>n OPl által gyártott és nálunl. az Ezer1nlstcr es Utföro boltokbiin kaphatn A r~i.t 11 1 1 • 1 impregnáh •arton redl~ 1 v ·~zonl ,1 kapcsolt .tblakokb.1 feb.n•rclesr< keszult Anyaga

kullinlt•i.:esen 1mpregnalt c1trnm$brga karton (mert sok s:r.rn k1probálása ulan beígazolodotl. ht>J.:) a nnpsugárzásnttk leginkább n (·1trom.<>arga áll e ill•n) s tobb éves has:r.nálat uwn sem fakul k1 FelhuJ:Otl !llapotban (5 kcp) a k1la lást s.rflmotlevóen nem :.ravarja ly iknsi!Ja 11 kartont (4 kep) A ielervs1les ~tan a bels• ablak bal felsö ~arkaba e~y 4 mm es lyukat fúr1unk (2. kep) amclvcl gömbolyü reS7.clovd tis:r.litsunk k1, me11. a k1111lo s:11lánl,ok akad;lyoi"ltlk a r<flöm·zs1 111-1r sM!b.id „futawr· EzuUin a furatoo elolrol es h,1luhol hely<J:Zuk be :i. vt"zetó rcmhúvclyCkCt A lvukkal sJ:embt.>ni !Xlrokban vésővel vagy eles kcssel alnk1tsunk ki vu1atot. hogy a ;i:s1nór az ablakok O.is:recsukasa utAn i.e S7oruljon Végül u redőny L>lllort fuauk at kep) L fémhúvelyekkel ellátott yukon e!> a dupla 1.smór vegét lás suk el a műanyag gombokkal (A !>ZerkeLcl<I JÚl S7.<mléltet1 az • A ab (.l

ta) 1~en tR}"szeru es gyors. A ~1.crelts lez <1z 1 S7.. kc p uu lálh,1lo szcrszamok kellenek. A kapcsolt ablakken~­ tek leemelése utan csavaquk S7.ét az e~ es kereteket A redóny• a kUlsö keret bdsö oldal.ín. a felsó keretlec :ilsti élér~· 2 du L.itsavat ral kell fol erös1tcn1. A fek~.1varnzá~ elölt a keményf&11! késLült ablakkeretbe 1 mm-es füroval furjunk elö. Ctgányfúrót ne haszn áljunk, mert az könynyen fcllep1 ; 1 fal! A re<lonyt csu k leeni:cdttt helyze tfben lehet ftki.a„·arozni ! Ezért ku 1 mcis gondda, do! uv:unk, mert a r~av~1huzó kónnven le<"súo;zik és ki- 6 Gyakran elöfo1dul, hog, .i 1Cdony „nem <M.k le· mas;tatúl 16) A hiba egyik oka az lehet, hog,li ol zsmór o.,:t"Jmara kialak1tolt va1at nem elég mély, C1w1 l abbo.n a zsmor s:r.orul Sokkal gyakrabbnn fordul clö azon ban, hogy a i:edöny srelei hozzáérnek a k<relhez és az akadálvoz.ta a ,,leesest·· Ilyenkor a redőny két széleból

vúgjunk le 1-Z m m -t, de a „harmondrn <Kl<"S lapjain külön kulön 11 A kel ablaktahla által kozrezart redóny v1s;r.onyla~ tisztán marad legí<ljebb cn,·hén porosodik A port a lSNOR ABLAKUVEú - FELSÖABLAKRAM,~ l51N0f. FEL SO FAL[[ Barkácsgépek o;zarnyak szélCSdVarása ut.o.n puha roflgf:}al egyszerűen csak 1oro1Júk le 1 1gyclcm portorlésre vizeo; rnhál ne használjunk A l Lllom a kel ablukuvcg krizou a knrcx kulsó hatásoktu l megleheto:;en vedctt, 1gy helyes szereles es kezeles mellett 4-5 évig 1s hasmálhato. Ha idoko7ben a zsinór k 1rOJlosodna, a;tl kiinn~·en kirserHhetJlik 111 40 97 cm kozott1, ami lehetóve te~n valamennyi na.lunk haszna lat os kapcsolt nblakbpusra - a buktathator.a is fclsz.erelését Szelesscget a.l alJ lalcráma belső felének mérésevel kapJuk meg A csomagban talalható kis celofán7.acskóbar vannak a telszerele1;hez szukséges ,anyngok valammt 2 db műanyag kornng (amelyek kozul n.i: "g iket a bdsó

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ablakrflma belsö falara S.lereljük - s azon a redőnyzs n1wt ·:ihurkolálsal 1·ou/itht•tJlik) A rcd6n} ,1rn szelc~s~etöl foi.:goen 5!J-80 Ft kozótt van, és felszercleSlhez ablakonként 30 pCrc szukseges Dc ezek fejében „ nyár íoha mfin kellemes, arnyékos, hüvos lcs:r a swbfanh Bo,r1 megtérul hát a Ot fckfetcs cs a munka (7 kép} e 1977 maJuS 4 11 ko1.ott rendez tek meg Rrnoban a fogy asztás1 c1k kek VUI nem7..ctko7l szakvásarat / kialht11.s Jol tukrozte d rendewk a ap1 ndolalal . Beke~ es mastas t1eL> •.• n•nnalal n Ci.!LSr (ffihcn!kgnck Nagyon s.lép ruhákclt, textilipari lermckekcl. butorok.11 hangs7eieket hu-<1dástechnika1 cikkeket bónpan -argyak,at J,1ttunk a k1álhtá.son. dc 11t·kunl. - b1zonr.l1,1 t>rtheto leg JObb:rn ,, MCHKURIA Kulken~ske citlm1 V111l11lal (Pi aga) pav1lonJa tetszett U~l vclJuk a s.-.ep, 1zleses sze1szamok laitan Oascl elso bont<>0lda 1i1nkat 1s) rnli.: azok 1s kedvet kap n:ik a bnrl.ac.,olashoz. akik eddig n<m

n·tlck a kczu}:bc lcilapacsot i.em Rcndk1vul na~· volt a kez s.i:c1-i;ui mok v:il aSlleka Kozuluk tr<icmcs megemltten. a NAREX i: a1 cdJcg~·cl íori.!.1lom ket u1o UJ sLers.i:.1mok111 (ketseLesseges fu101-;ept;k - / - t·sofogt•k vágó- es vesoo;;;ic1 s~moK kt>z1 furcs..ck kulonfele ke z1 falurok famcgmunk ..... lo s:iiers1a mok. t•lt•kt1 <•mos gvaluk - B - .is talos ,,, acsvesok. marok v.alamm u"" ,u hurok) K1,11l1toltak a1: igen p1 ,ikhkus COMBI kt•s1:ldekel 1s am~h" a kú lti nídc k•<gMnto e!-z.kozc kk< sze es koruen nlkulinn:i:hatok Rcmc•liuk. hog a Brnóban bemu latoll s;u:1"1>1:,11nnk T01<lesen a h,7.111 boltoJ,b<Jn ts kaphatok les1nek - h - KERESIK ~ kuz&..ar!-t..t.~ág AJÁNLJÁK C ve<·ka ittJ .m bra t1s1.u-11i olVll~óuk mc-,.:vetdre kt•rc~i lapunk SS<G-o s e·f ol:-;,1mának ptl11,ll)IUt. elme: 82900 D rall„11va , ltnvnako"I " cssn. lg~·ancsak ffl(I:(· l<lrc- k fn>lk

l"punk Ptltl. y:ut: l ro•1ulk ~ 011.rn Clflil D t·brr•·c-n, .1 ~·c-rei; 11 4.) " 19iO C"~. a1 l ~i.!-~:-. t"- "" J,76-n..; t•1ftth.tm Ptlo d anV.t11t • Tf•l~Yli .Jl11.st•l (R201 V f>s:rp r~m. 111 a? o J- ,. , az 19;:;: ;.,.,, az r. .:.) 1913 6-7 -~-. .1..in1okat t•fol~ .1m I" hhny:tlt ; ,., •• , t9i4-7l-7h o-; Hon .uh I~•·an (971Y.1 <l.i;ombachrl. "" „ri lnl u . IJ.) a7 1l1U;1-:~-il-i l-ri t íob lnl lJtl"t~ t•t~t•t.- 11ya11. Vass 1 „,„1„ IMOOO s„•k„. C...lu•rvar, N t•p- Műszaki könyvek, ezermestereknek J enb (;. .b or: ltort,,,„, repuloJ:tpCk clmü, a .luszai.t K i.adó .ilt•I m··~J•·lt•nte­ t ett kün~~·I a esak frch>l..luduknt"k I Nn•lfl(S oh-.l•m: y, holott ugy;u1l~:lk "rkllhk 1 Ju·1•u·u·~Lol P>l"1rgorllt·ktol A m aki k 1vt 11c-sl, hogy.m és mlvc•l le tt kl·pCs a1. rmb<r, <snk s.ajá1 ludá,át lit

tba.etve, inotor nt!lkúl a Dltdapr-tt- t •árus u t nak rtwgfll„10 tJn-ol!>.ti:r:1 elr„pt1lm, ugy ol»ll"a majd ""glg. mini , ·alanl) rorclulato~ rc-i:(onyt. A ru.11::ic:u-á"L.lt a si:t·rzo - (i;yakorlu re p u lö. oktaló, t Cr<7.nm<-rnók é• ci:yN1iil· a llo k c p c-"*1-l:ú gr.tflkus egy ~.trmclybnnl km(inllI:" t„ llct.sci:e, u 1ap nkon át„ui:árzó t·.,. rcpütt•i-,L.tITU:t<", s a nynap.sáJ:: rltkasa.- s x.mb a n wno p r(t"l1ilá">·1 a d ja. A !oZCr10 áll.óll rajzol t, 210 ábrá • I 111u n tr:Ut :?f H olflala<i 1:<pklilc-•u kcíny•· ára 48.- FI . láttuk - hallottuk ,.el bc tut ató. A J9GJ-6.i-~~---G!l-ill·ls Ezutt.al r(:Jlvén:yk edllo ol·a.-.ólnk11ak a ICJ:<l:YS2.frubb yag1:111. a fáal b .lrkár,ol;s tesz a f eladata. Jontosabban: gyufa •z.- kkal k ell ügylk<d nlök. Elus~ r rakj ák ki 16 gyufas7ál b61 m. A é.t>rán l át hat 6 S négyzc-t<t. S m

ost Jön a Cela dat : 2 db J:YUfasr.;AJ felc~lésév1·1 élö más ho·1 hc-1vc-1f„f •r1 alak!t":lk 61 111:1 ,.. ,·fol~ am llatt prlrlan)·.nt; lapp mdor (?~ZJ S: i-.: p , .. n„~011:~1 llt 61.) az 19W·tol t971Hi; m<·gJ (•h;nt v.ámoli.tt; G aj;u J áno 1r.:ion K öfo•·sa. S•·ly••m u. n.1 1960-tót „„ 174- IJ: ttl<){J r l rul SL:inlukal; 1•.lrl(.S 8f.J~ oni,:y•„. , .,.tlogány 11. ~r..) az J9l?· t ol 197G-ii: ntri:Jrhnt C:J:<" P<·ld „uyo· k :41 llrrr7.eg l mr<· (llGl B p. A 11r1·I u. 2.) ai 197-tol 176-ig mlJ:Jfl(nt wámnk..I; l<arnc-r 7.oltán CloJ3• l.lp. K .11>.ir 11. 3.) a7 197r-76„ball nui:: Jc•h•nc s1: nnli: rF;,)"•"" J>t•l (32011 G~ tl(tnynll. A :JK .,R Ci fd•·n loJuon·n·· "inruz..a· f"i lan„I.. llJ:UJ.tbb l..ol•C< < S ;:lK -bCfj h ar V ••ll: .>IU:lkl 3kUVllka C"llllll munkáj a A ltJ- 1-I kor3b.•n r11ink, .am " ki "

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ft>J bc>lh11~;i1:wn.11 "" u·nveró,sz<·Lt•n·~ntI tóbbc·I .t k.ar cut1n1 .• rnH, - al..ir hng fok<„, i a 1-...ni::li..u•~t. akár mc-rr tump1t.an1 kfv..lnja kunn t"7(téntk a 7:tj.at. a kn11)·1·hol l ehrrtc•rndhet a l<i:fouto~abb .1&up.-mcrctekkrl. 17& oldaton, IJI. 11bráv.-.1 32,- • t-(rc ,.a,árnl h ilö m••i:. / •• v .1.sú 1m o <11·1l••1.(os" soro1:„t q k ÖINt• C"-ljkt>lils Z oll.!rn „ ll odc-llVIL<lÍI kc-:r.dokn<"k" a HO, J T 1-~ S nlir•·t Q modell· a"" pályá k u•n „11„el-t·vio""" "m" teli r a 10,- r:1 •• • ·01ósoro:vu„ n . lott•u• tlr S:r.1m„u o„.i...„: J 11ill 111fll"tt1• 11.- ... . koll)" .,1:•rt „. „„ (". 110 oldalon Jl. 1íbr;.1.I 1unlJ• O·• bC .• ".1Uant.:i •·l1ue·h•tc•l. ha.;-ner.,1„11 4 k~­ ....d1ttkr-h ,,, . . ba I ,u1 J1u r1

"io.-c·rk•""tc·s«-l>t•u jrlt·Ht nt(~ a ••• lnukai ("rd••k•"i"i.~:!<"k. ·hutl „uror1t 11•c11j.abb. tu.- 1 1 u 11 köttlt ::.: ,,t 77 1•• 2~4 oltJ.slon . ZGO k e~p1n•l. 0 „. rus A nrlrás 100. - r t-os t11k. bu<1.1pr-.i1 olva,ón kat fzért vá,árlaO u tah ·ann)·a l d1jaz a „KIVALO VALLALAT" cimmel tüntetté• Grotulálunld 11 •i. a nóg)f7.ctek or, , hogy ót llllyrtt C!lak owgy ICJ;ycn . / t 11 bb i 14 S7.ál m.1rad ;t h l· lyí•n . t"<.alc ez a kflto kerol úJ lu·lyr„. 1111 ~ikcrúle . rak jlk k i a B s1rrint1, <J:Y· má,11oz kapcso16cto, <J:Yfl>rma g db u•i: !alapot .1a j ct "l:l e 11ck el <l:Y "r.al J:lU· f at 4< l:<t ICJ:Y<I< t>g(>,7.<n t 1·l r•-. ei;OI a mei:marad 6 12 TÁiat ál<·snr>orto"ltv.1, vafamc-11uy1 m egm o.r.d lt:l.!.a„al ala"ll,<nak ki darab. d e ui:ya nc-""k 1•i:;vm:a~hu,;

kapC-•Olód (1 k fgyf orma síluchomot. (Segu,(•J:lll ann~.-lt, lwi:~ · e zek •J:f,z<"n má· al<t kuak 1~-z11c-1<.) J m"gfeJ •ht " rle:r:(l1apon. <I:)<" vonala k kal m<i:raJwltan k(·rJOk bCkOI d cnl. ll.1Ju•I r<•JIV11 uni.. ?k ef"l:du~. llllk•·t. p r •U-1 rc 1J u„1:-•· mt·r:hJt<"" fl.tlon., kc•oi1rcl h·~kor. ,,. C.4.U ilnk n) t•rt•·. ri :h.ó>H•n„· Jn-"•·r tJunatlJ o,i. H c„a J„ ., •. , ja111o.LUt· ren)·· Godán .Jo1,.-f b kc•nc·,•·•. S1nko Jc" 11.tgctotna ~Lar„·„1-.i. H a·t,, pll1n1án 111. S111j 6 ,Jó7" 1ti••ll•~ri· u11111l<ló•i. 1•at;1 ""r nu u t U offt.•r .J•r10~, K a1ny t.A...:1lch1•· . K ~1t1t·r t 17..;t•bc·t. buda t•P,tl Ol·a~•>htk. sffJffll i)·hdd, <•nt"~" Gyermekvédő Az emeletes hazakban lakö k1si;,en•kes cs:il.1dr1knak ,Handó gondot, fflelmet okot. a

nyitott ablak, erkclyajlo Mit lehet tenni, hogy a ny1lva hai.:yott vai.:y felejtett :iblakon ne masszon ki. vagy az aJlón nf mCnjcn ki az erkélyre a gyerek? A hatodik emeleti lakcisunkbnn ugy oldoll.llm meg a problemat. hogy ci.:y Hl cm hosszú lánc cf.(v1k vt>gére sr.cmc"iesuv.u·t. 11 másikra karabinert crósitettem A csavart lánccal Kerti tűzhely lapzárta ulán ér•ea:ett: A lapunkat is kiadó lfjüsági lapkiadó Völlalalot mojus 1-e al•otmával tPr11•10-kio~yj10 ll•~".,.4 ... Ezermester rejtvény pfld~ny.aic . Somni:-yi A dolf ,,"kúU ol·~„(mk (65?1 tkotm.my 11. 13.) t•lad:lr• klnálj a a lap 77/t v.im cik kc-1 kő:r.ül erc-d<tl„~i:<­ is nag y ú d e klod••• áltott ki a l .ad a- ~átort 34.) ,., •• r ...bt-", •a..:y 1nc#;.1.I" m •4(J(•f("ttt ft I CSl f"f..:t•>: A .t t•lnn11t ldösz.kb1U1 érkezett f,l!rcvétNc-k ko11ll fig:y<"i..mrr m Ht6 S 7.omt>.ith i ltbor

gyort ol••a1ónl<4 (9024 Győr, K.. h·ár1a u. 9. b . f aki " ~7/J 7ám ?110 1 ro•·at áb a n köz~lt lllr ólioM•irOllt kiCogisoJJ:i Joggal: (;g)· 1·alóban nc-m c"Jnerll a r u rótllzi!s. O h ·a,onk !Jg:v„lmt.sségét SO,- J-t-oa n tah•: n1•a1 honoralJuk. A u tc-lrr kt·rlSi a7 r•r.7-r.s-61-:t-66-os évfoly•m c-i;ye, „1„111.ut. hel)rltúk k 1ruilJa v IS61 2 3-G5 -66-6~„-~ ,., folyam frl<l>ICf:n ptldány .ur. o oro iC-> l~láo (3130 IU.ttony", Ku"uth Ot J:i.j ktr<.Si a1 19:>7-tol 197G-h: llHJ:JC-11.nt „,,mol< (1::1"" p oJdányalt , <Str<"bt• ldnalJll ·" l96:i-77·ii: • •t; .Jano ... Maradek lég1 bol Cl·mentc~ ha barccsal lP• tettem .1 kcpen láth.1tó kt•rli tú1.hllyt-t A lClt•jt•l kis mCrt•lű vörós tegl.tkkal bu1·koll:im A tfü:frl et k1sse lcJtosre mel> ilettem. hogy a csapadék kifoly1on bclole. A1. eg~·1k oldalához kis padkát cp1tetlem, .1z a

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


t11nyer- es lflc-nytartr1 A lüztcr felet ti Mtson - erös pa n1zwn az alufol~s etelek, husok fel ora alatt finomra súlnek A tu1. hely mone - kovácsoltvasbol - el !ord1thal11 bo~rácstarlot kész1tettem A 1·ablohust u~van<.">ak kovácsoltvas „n~ án;akun · sútjuk mc.c; ZSIDI L AS7 LÚ Al!tOlt"Od Fotóval 1lhL<i.Ztrált otletém·k <h 1110.- F• os ,·ásádá~1 ul:tlvam , O-? Lábvédő bébi-l<ádból A kt"ömotor tulaJdonosok n p ~ taborllnnk aJá nlom s;i:creny ol ldem et, a . kmölt" müanyag beba(urosztö lwdbfll keszitett labvédöt. A munkát an.al kezdtem. hogy a kádat fel.só plrernet<)} merve ti S7appantnrtó feloh ves.:énél 115 mm-re a masaknál Pt!<h s.: 70 mm-re mCgjeloltcm E:i:után fomíüreszlappal kor bevagtam, maJd 1 hfli"ö7.tens.:el v~bCn 1s elfün•"zcltem Fc ·• 1lc:;che1. .i!OXJ mm e J,jpo lból keszstettcm ket ket ro ec c•t A felsőket alummsum 57.CJ!CCSekkel a kflddarabokhoz

erosatcttem é a ben zantank M 6 1 s csavarJa h l fogat wm Az also merevalőkll il m torblnkk fclso foHos.:ato, M 6 os csavar Ja afa tettem lerne7.aliltctckkcl A kozeprészt rnegtoldot tam -l mm as lag ple x 1lapokkal Termcszetcsen az nlso darabokból kivágtam hütc hCt S7.uk!wge<;; nyilast A drirabc kat h•mezcs;ivarr:il fogtam ossze. maJd n kt!s:i: labvt.flót lefu1Larn mlrorest k kel LESD. 1 IST-AlI. f:rd •<. Fotöv.l 1llus.d1alt otlett-m.k da. Ft os utalvany 1110 - láne cgyult - a keretbe, egy masak s4t!· mescsaart pedig a siarnyba haJtOt tam. a foldtól 180 cm maga."! •" n M nst mi nyugodtan lehet !i7.tllo1tetn i. m t•r t a rovad 1clc-1i: örí7<l h•nu l ha~oll ~·erek m111tt nem ~oncl a nyitott ajto ill abl:ik OROSZ Gll LA lger f nt1 kk:1l 11l u"ö~h:ílt u tlcten(k ch .1 200, Ft os ásaa l:ha utalva n A legtobb szulo mandcnt mt·i.:tt·v pacmy. edtl·len ~yc1 mcke eges St!· ges n) ugodi fe1lodl•séé1 l Ma " .111111 csak khN

k1tu .1lunk t•lkt sz1111nk a:rert, hoi.;..v k1cianyunk n<1pJm ?.1v.11talanul. kcnyelmcscn kljenck Ta vnsszal Pl ldnul szum oghal l s<lt: 1el t unk a g)trm„hkocsara LS a J r ka ra, holt .1 ka„b.lb:tl m· b.mlsf1k a legy<-k ,, S/Unogok c·s mas bug;irnk A lc.s&ab 11l h.110 ~t lt•anck k1l> •mii.! sa - mes.: a kc1·etrc Cc .tatcll h loe as - dllando gondot k z ti Elen u~v srg1tctlunk ho~ , halo vAgnlt i;zelca m1•ntén es.:r S.: e1 tra J:ínA)at iwor!>tln v<·i.:•s.:huzluk /.1. osSZl 11adl sml:ik tnt•gak;idulv ;c1iI 1 S/ ovc•I lo v.íbha horni ·1t DR . ...orROXI ,1ma"d<odá!> 1 t-c 11 Eh vegt.•rc . ercdcla c:s.av.inm} 1-:tl - ,1c:cl kmezböl haJlilutt, keng} <ls1e1 u fulcl e10~1lellcm A keng~clbe lO mm ht ~"Vu. n ~g,.... kt e tmct t ulomacd g11tltli m e~ .an) bscs.n ari 11 lfogall L"koa 1e ,ha1t 11 nt•gszog.U:d 1 b n kerekp 11 Has7.n 1l 1t n kav 1 a kcr kpa1 an L57. a s1>maglart I" e var L tt rugalmas km

p.1ttanthal< k a kla t• rnrgallaskoa nem kell min< tzlma" tg,1t111 L lI" l-,T N ,~ . Bud 111c- t tl " utal„. Falhoz. 1aho1. 1) ctl kerl.k 1om sa.>al 1 n hcz a halsó teni:el) bal ol a <.;;t(f( ll "I 1- olmtll 11 -Zll áll 11 Ft os ul,1lv lll t•K 11111- 9 A meleg nyari na pokon a növények szomját csak önfozes· sel tu d1uk oltani, a mihez b oségesen kell vize t a termöteruletre juttatnunk. A huza mosabb ide ig tarto öntözeshez pedig va· !amilyen szivattyu 1s szükséges. A kisebb há:rta1i g a zdaság okban a zonba n nincs minde· nütt megfele ló teljesitmenyú motoros n1vattyu. Ott, a hol elég magas a talajvíz, a víz egyszeru á sott kútta l 1s elérhe tö A vizet azonban az ilyen kutböl is szivatty úval kell ki· emelni. A ta lajvíz felszinre emelesere Pjotr Antonovics Radcsenko moszkva i s1ov1et feltalál o (l. kep) ke tfele, igen ötle· tes el1aróst is kid olgozott. Ezeket a z a lábbiakban ismerte t jük

•• Onműködő szivattyú a SZU-hói ~ A lábpumpás megoldáshoz csupan kel csőre. é:s lJ.:." (vagy kt• ) gum m .1t.1"1cl1<u v:tl u tapos1 pumpura van szuksc~ (1.1 kep) Vt"~vunk egr. kb 2 cm bll!oÖ 11tmt·1 u hUffiJCSf•Vd. t;s azt cni::ed1ul· lt• a kulb..a A lSiinck 10 mdyen k t 11 a v11.IJ1· mt•rulnn., dP cgcsn•n 11< t•1· 1...n le a kut flmt•kt· i·t• E zt .11 t·:.o v Cl - 117 tl:..S/ertiSlS! kc>dvee1t n C//itl< V l7("S(UU k . A VIZCS<• kutba erÖ vcgt• al Í eg) ma ik C~o - <1 lrg<·"o - Mg1tsei:evel vezessunk s iirtlftt leC·~őt 01~- mooon. hog· • ke lelkt•zt•tt lcr.hu.ion~kok a "1..lsi•hen tmllk1·d jenek h•lfelé A lt"gbu!Jon;lcok 11.w i>Ztn fe 1n:1~11l< e lu 1 toljak 11 v11.csöben levo v !:oszlopot (2a) l!:.ii a me~ulda>t .1 ha 1 szaknvel· .mnmmut" """allll1Mk neven úgyeJ1unk arra. hr ,.;y a ,., .t·so al. <l1111z <ikad.Jivtalan u l ht

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


•:rzafoly!v 1ssé>k. púlli>d h .1c:si•k a 11.. Ezert a l<et l"!oCJel (a !. ahran J;i11tal mt>i. 1lr!a•ok alan1t>ly1lw .1lap.1anl UJ!Y kell cr!)•mu<;hri.t C!.ctllaku1tain1. hrt~· a v1n ...óue él l<Ve~ó ~s a víz CJ.: arant lw ludjon 1ramoln1 11..1 a v11.:<·so keres1.l11whzl.tt tul nag,v, <1klwr un c11ml7 ú ni.•gplllll 11.!tn 1·i1k t tm lll 1 on 1<- 11r s tu l 1 1 r, • B U CSOVES A BELSÓ CSOVES ll.:bubo1t-kok kdctkeznek amelyek nem kqJe:,ek CIP~<ndo mennr1s<"J,:U vizet ,, felszmrc· hruni H.1 u.onb.in 111 val 1szt 1uk me~ .1 v1zcso fttmerö1e1, akkor elt.1 hlt uk. h 1g v a csohen frlfc>h• t(1rcko lt•i.:bubowkok kio; <lu~óként 111aguk t•lolt tolt 1k .1 v11osv.h1po1 (A Vi/.Csu ;ll.mlo 1 hdso klll"•Ztmet„7elt• crp lZll I 3 cm 1) Kaserlett.•k b11.o n 1tJi1k. h g} 1 hl«r liiL k1t>melesehl7. kb m 1-.fel hk sw 1tctt. n.1cyobb n"omasu IPVt>J..!Örr 1-(utra v 111 stuk "!-:.

lób,Pumpo A levcgo Üt1tbe w felh1vna lh lJUk a gt1rn11TMll.t1 re1ruvattc;·11-a szuli.:;.1lu lahpum pö t . Ezen kívül nlkalm<.17.halo .unmonwva , ll cgm t 1 .-ag, n1tro;:;ennt l Lol tot J:°ilLl>al.icll 1s Az anllll< ,nws v1z ceyl!Jkllll müll. ~yal<t•nt 1 fc>lha" n;ílhato (/ mammut s.l Vattyu dónyosen :il h. 1lm.1Lhato a vet.:y .parban. 1;; cltlrniszcnp;11 han s ~ nn" 11 cl CllltsChl•n. val 1m1 nt :i b.1n•as1.atbon ) 0 gum1csö gum1csó ~ Az önműködő megoldasu C TOLCSÉRES b1! ncs 1g1·n knnnen múi-udtcllwl > lah r l>1nrs uksq:; rnt•1 t d v1 onozi;,„1 , thlr.l ,, 7 • nfr~1. Cg1k lcgna~v bb t.lerg1 fon as d 11.i1> 2.oh:„1t.1t ja kcp) 1„•1 s1.e ~erri 1 11.!t"i <hai.:•1 llllllt ll•Jn kii " bon •lull -11•rkc1 n 1. d 111 P1c 11· ll.Hksf:nl-. 1 1 •t ~ • • mt lth.inv rsobol gu mi lo mlo l.lol ll gu111i.t.~.tkbol, "Ollamml l !>ÍÍ t>kbul ,.fÍ, atty u h 1t l •llli n •k tol}

arnat m krmodin 11nika 1 1otpm atok t 11ll>s1 .I• k (4 •ui.1) "·"atln1 107. mf:g pump" 1 < g· t,l) 1ox 1 müonyag ..,., U t ..., 060 ..,. muonyJ• u e. f cs~ •I r .!ad A nap ""hal ,u n 1k hata. 1 1 1 tt•,ti·t.: ll lllh i.;t•clnck, lllt.:1 ;.:1.1l 1· 1ktaroitn.1l. . •t·I mr tl n.imikll al 1!)l111 t nyf: stl•nnl 17 1;...„ Jeli tlnu1L ti 1·nl.rg1 11 .1kko1 leht•l kulono 111 lw-;1rri•„in f< 1..... ,1 1cl11 ni . h 1 ·1 fc•lnwlt•f.(l<i<tt •cc;t <:!!r jóval éllac:o;ony 1bb homl1 srklctu tlslnc•k adja le ·1 ho jé Radcscn ko vlzk1cmclóJcben ·l iegalacsonyabb hömersékletu kozeg maga a kutban 1e.C1 t/.. llITlelynck hó mérsek letc mekft nyün na1> lwn a 11: ·t·gOC· ól 15-2.l fokkal 1s kevesebb lclwt // .rntomal1kos Iégs úntó fo kellé·k< egy 1 ui:al m:i~ anr.u~l.Jr-1 .... ~„, g um itömló . amely Jchft akár egy lé;:;.~<. mh, futballa d , bdso ·al!y ki,cbb

gépkocs1tomlö 1s Lcnye1-t hof;: a be w iyom<Lc;val ozú:. hatnsara rug~lmasan valto?hasio„ • .z:..1k · l~rfoga a A .zsakot" (vai.:y nagyméretű luttballc nt, slranrllabdall egy i::um1csó sl·;.:1lc;~gévfI c.sall,k01.lassuk c·gy elpa1 ologtaló kond~n1 lorho:>~ ho<:seré öhoz. A kondenzátort csovekbol kon ~Ytn os ... z~ tud Juk allita m A csovcket aJanlatos fekete „1murt· feSIPm, h 1-(Y close gitsuk " kondenzator mind hul.1sosahb rr.dc~C<lcsc>t A1 igy liss1ealh tott herme tiku s r en dszerb e toltslink gyorsar. hev u lö lolyndékot, például kk1retan t L1m1vCi a puharszcltn bll legó „kocsai::okat 1s tol1 1k A 1•11m1ballo n t holyezzuk tg) he r metikusan - ~11 hato !dlnyl ·C mely1·t két n yil á>t kt· szítslin k Ar P!?,y1k nyll.hba kerul a b(felé l..illo, k1fek n}·itó szelep. s abból az elozoCkbt>n m;i1 c•irt szivally1 gazcsove mclul k 1 A mÜ!>lk nvtl. „h c1 n yomús hal:i>m·a k .ft>ll zaró le(!b<•erC~zt

o velc>ppt <;t:Nl:IJunk (4. ilbra) Ilyen el vu i;:>(ll•pek vannak a V"rn) omasmCröhen, a parfümpumpakban slb ) Az ed~ ny tlrlol!a a Cs :i k.Jt,1~ult ballon terfog::ita na14Yjttbo e v!l1n1.1n kh 10 httr lc>gyen. A mííköclés A nap -.ui:::ira1nnk mc:le:...ctöl az e púrologtatoban lCVO Colyacték felmelegszik, kitag ul t•:- J?Ozzé válik. A gum1lallon 1i.;v foltoltildfü .ond 1 térfogata megno. ezaltal az ece.nybol i<1sv>nt1.• a.r Nl ugyanCsak hl:Vlilo. ta.?.Ulo levei.:öt. A e lj!(• ;, ~azcsuvun keresir.tü l múkodésbe hozLa a v11t>melo mammuts11vnttvut Ezután a vf1Cs<VOn ft>iaram lo 1z elvégz1 a kondcnzator kelli1 lehúté„et •s AJánlatos tehL•t a kondemiátor t a „ zártlevegötorfóly 10l-es es -==~!!!9w.,. kivezető " szelep ------ ./. /evego· • beengeda szelep / klorocetóf feltö/tö csap hocserér6 (matt fekete csovek) -@A -~ - ------... ---- ... „ ----- ----- ---

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


-... -...... ... ---.--- víz cso /eveJJdCsŐ - ... ...... ~ ~ ~ -~ ------------ ------------------------------ k1s11vattyu ..mlt v1z ~uJtc:::ére szol!!fllo ho1d01a helyezni A huu;s1 hot.1<;0Sabbá tehetJuk, ha a vizcsö vegcre e~y permetezót helye1unk (3 abr·a). A kondenwtorban a v1z oko.rta lehiíles hatasura gőz ismét Colyadékka ,•ahk a ballon eúlt.al ossLehU7.Ö<lik. tt!rfo~ata k11;ebb le;,z A nvilo o;zívószelepen ke1esz tid ismét leve~o .111.1mc•lhat az edenybe, es a nap su .:.:aratnak hatására a folyamat elolrol kezdód1k. A pe11 dusok 20-30 pen·enként kovd1k eJ!)ma.c;t A folyamat éJs-.mka sem s;tünik meg (feltéve hogy a levegó hömer:séklete és a laroloban levő talaJV1z hömerséklete koLOtlt kulónb~ min1m11m 10 C-!ok ami meg elegendő .a fenn tarh1c;hoz) A i:>eriodusok hidegebb Jevegoben te1mes;retesen nem 20-30 perccnkent. hanPm ntkabl>an kovPtik egyméisl. At. . lzob1llatyel i rac1onahz<1lo1 ny 1man St. J ,,

Ezermestereknél Leve lbt•111 m egl11asn a lapJ<lll k c .-estuk fel SurJan And ras budript•.st uh•asónkat, hog) h1rt adjunk utletc·1n1I A Kandv KA lnwm V1llamo,.,1pan F ütskola tia.lgató Ja. leha t me1-: f1.a1 „1 t•ntbt~, ·1 l;1 1nU a k mégis ;11.t b1 /1111y 1t1alt apnsztnl l ezermcslCrt 1sm•·1hdllml meg szem&l~·Cben Vcn<llglaloni tobl,, hobbmah 1s hodol Cl!Vszer1 l ta..,i.t t PROM< 1NTOH SE hhrl .11 tl!á~:t v.1koi:.J l<1l ,„in;ik, l>t.lll Vlcltl}·cs fntos. n ·ndslercscn barkncsol Mu11kái Ku/ul reszlelt>sebbcn .L leg 1Clcntóst:bht:t .,., ,Pmt>leles s1obal 1nuta JUk most be dt• .1 t ibbt, kisebb 1111•gva1{1<;1 lolf ()lltlt 1s k•lvrlt sre anclto. Emeletes szobasarok C1mk t pu nk<.in 101 la lha lo, hol!,Vlln lthel cg• -&311Yl 50 Cm a laplerulelü. IRll "m mni,µis sr.ob.u·c·c;zt usz111tps 1ranan kt•l l<.>os .tun1 , szintt• mcgk lls1c r NWt .1 la lc<ifcl u lelel. A „h nloS/•>ba· vav,~ 1s a

CekvohCI k e l d n ra b ,1:11111,..,.3011)<.20 mm-t·s leszka ku:wtl hch·c:1kecM· el A !> tsu deszk11l..ip <i f 1lhr1z va n Nós1tve míg a hát..u. sT11s J OI hllható homlo k clt•!>l k n l ha n m oa.-ab ~OX!iO mm ken·s .l melszelu 0~7.lop t trtja (ti polcok oldalainul helyeil.lrn<lnek t•I> / s taln ltt:is erdekebcn a h 1ml )kd c.•szka kll ,·eget <:els/.c•r u a flllho?. 1:> rÖJ!.it ltlli A z á i,r u w ll e lt p 11 h u.r.a mosan az 1gy ne m u1111 to „úruk l alál h~ló. oda kcrnl nck ,, t11szparn,,k A fe1res7 ro lull cg.· lalrn szereli l;im1>ates t S/.<>l,.:allalJa 1 v1lag1t ils llt> b u11tool1la lun lcon A beJar·11 kel ulclalnnul elhelre.l<l1 polcok Cf.!.l 1ke - d JObb olrlalt „sullyes lett . m1g n bal oldali polc lapp1l kórtu:cl háromszoJ,!CI( lat l.Jlk A 200 mm st.l!t•s 1000 mm h11ss1:11 polco, CgymAsloh tavnll;f114a .JOO mm A bcJdrcfttal s:remben1 falon lt:PlSiifohlk találhatok. azok SCg tst•grvel k1

1.-lltr"Ő mPg a fekhCI (1). A folcls7.mlt•n le v o in unkaasl 11 1 .alakl>an helnYked1k 1. / hossz bb1k asztal folott. falra , kasz••tt. re kevckrc os-r.loll polcso1 alall ato ea fuggonny 1 t.akurhalo e A ri:wiclcbt> mu11kaa vla l .tlult csak f1c>k van, Íg hot.z: l<: h<•I 11n1 E/. " muhelv1 <·~:.i: ei!}·ben 2 1ulolabor A 57.ersl<lmr.11 véetdenul egyszer1.. mégis p rakllkus A fa 1 a eros1tett 4 <lh TlSz1nks le crc fugj!o eges 311X 10 mm kc-restl m<tszt-tll lén~k ker ul lt•k, nmPlvekt· kamp• k hurkok és kulnnbozó f o1 rn.iJúra haJlilott szegek leiz1k leht.1Öve a ~rs11dmok b17.tonsngos ríi~:tilé-sPt A Sl~r.;r. mfalon hellctkCdik még c-1 a sol tlk.1mn1- ~m p11. .iz expnnalöór a. s a tui~1 k1o; ar•mcloszto duboz A megfelelö v1lrig1last az állilható 1ranyú lümpu b11.tosil.1a (6) A rov1debb m11nkat1S"-l.lll m1•lle tl - l h um lol<dt1::1Jca alatl fJ~ón) v.ilas1t1a el a műhdyl a stobától. 1tlctve az ot•

levő m>.~sz­ laltól. és a bl;!ratol 1s függ< nv bo nt1.1 Asztal és pad Suqan Andra s a farnunkak h1ve t11kro/1k <1 helv1sCg tohb1 butm·n t:ll 0% ..... SaJál keszitest1 aszt.ala ei. az ahh oz tarlo:t.<l kél „ padsor" C~yszerü ­ l;t.>gC mellett klllemcs hangulatú szo basarkol !<epe" (8). Csapozás rn:•lku l facsavaros ki>lt~sCI á llította őket i>szs1.c. A rt>n cl lovu l „talikus vúzakal pácolas utan st.inlll<n lakka l vonta be. 1gy Jól k 11:>mll kCd ik a fa S7.ep ~J:t.<•­ lata At a~v:talt m úrván)•la p borítj a. a padokat harnmrctc~ G b ulJ,rltip. A Cal melle t ti pati ífil e - hútláml.ll;;énl - bútorszov<tlcl b onloll h.1bs1,1vacs lapvkat helyezett (E~y m e:.;fllCló merntll mar• 11nrlap beszt•r.r.é-sc nem oksc1 dolog, Ct.ert cg vastag plt•x1 vai.: v uvcgla p 1:. mcglCSZi.) „Hangpol<" S/.obuJn0<1k „hani~oc; cliize" a 1.z.0basarokban fe)w(•rflt pokso1. ..tmelven a 1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ad10. a magnó és a 1eml:t..1at szi> tal;ilt iwlyet (-1). At. alSl• l·i-ltu(latos;in ffillClezett - p1)Jcokon a magnrikaz1..·t tak es a langlerne1.ck kaptak hl• lyct. A v1s1.n ny lag 11;1gy <úlyt v1sClo - haromre legü lt•mczlJö! k1s.r.a bott - po lcnkaf T - kere:;;r,t mCls;wlű iclomact>lbol kiuh1kitotl kon/nlok tmlJiik. Takaró-rács -,oh. l.ih.ast c:-.úíilanak < ;.1 g<vlwn Hklc1rok (ol élj kaJyht.lk) [USlt-;ÍIVCi Kt pu nk (5) b 1zmw1tja cl;) szep rúc:sl"" 1 1111 ll akarh~1t í " k illy hacso A :WX JO mm ei; lece>kból k 1alak ttott n ks1 a tlis;r,ek is hCh e;1,hetok Hangfal-konzol Laltu k a.r.l 1s, h<1i;> a ket szt.erc hangszór ó dobo7. a fal1·a ker ult ec; elfor ctít halo. ira ny b a ál • thaló (7). h nl gvzelacóJból m cghaJlilott kom;ol Iallol ela lló véi.:éh ez c5avanl.o; kiilt•i.Ml 1llls1.ked1k a doboz teteje. A csa .anis kolés l chclőve lesz1 a han~Cal liarmil yt•n 1ra1wu clfnrd1tását Gömbtelefon

l".inta,i:iallú~ <illet a kcpekt:n (2-J) ~l)mbtt>ldnn. A1 a lsó gomb tet t •J tn heb•t•zkc<l1k e l a tárcsa. a fel i.o fel gom boJ;;bCn perllg a hallgato ~s a mikrofon Hazitclefonkénl lntú not:n hast: n ulható. de a telefonba ló za thut nem csatlakm.tathat o 1 J,1lhatn Mobildísz .f:rclcke:. tlarab a forgo (mobil) sz• bnrl1sz T alpazata ban átteteles slinkronmotor forgatja lassan körb e a Lc11~elyrc kulün bozö m<ídon felc1·ói.i lltl pingp1>n~labdalwt. H a a mobilt Cl{ll< oldalról mei.:vilagilJa. akkor torgao; l<<izben a l akasban izetszórt lahct aarn~·ak !a lhatok B ágy i J. Lapunk 1976 lZ., 19111 3. és 5. na· mában azokat a budapesti címeket közöltúk, ahol beszeredletOk a barkácsoláshoz szükséges különféle anya gok. Most a vidéki, barkáesanyagokat i s árusító boltok, telepek címét adjuk közi-e, cl.sóként az eszak- Magyarorsz.i.g és Dél~Dunán­ tul területén levökét. Rec sk, KOMU&h u .

oeL-DUNANTúL EZt:a.MESTER BOLTOK: Mohács, Dózsa G yörsy u. U. P tcs, Szalal A. út Szc~d, Wosinszky u . Kaposv6r, Má Jui. 1. u . 16. 7.alat>gCr .szt>i;, Ko,•ác.s Ká roly tá 4, TITAN KERESK. VALL. (barluies·, vas- és nerszúaboltok) : Pécs, Endrrsz G y 8rgy út Péc„. Citrom ú t •b. il:SZAK-MAGYARORSZAG EZERMEST E R BOLT OK: Mi.Sk ole, Szt:ehenyl u . 11-13. N ylrcgyháza, Szarvas u . 51. Eget. Egésiesét;ház u. 11. D ebrecen, Csapó u. 16. Salgótadán, P alón: 1. ccr 1. VASVlf,L BARKA CSB OLTOK: ~llskolc Széc.hcnyt u. 111. ~áwrui/oltljhCly. K R-lnczy u . II. Klsvarda , Lenln u . 20. Nyfregybha, Bet hlen G . u . . D ttbtc<cn, V o.-oshadserci: u . 23. VAS VILI MEZOGAZDAS AGI IES K E RTESZ ETI BOL TOK: Ml<kolc, !11au. K ároly u . t l. Ml:;l,ol<. A dy Endre u . 16. Pécs, Lenin U r e. K a pusár, MAJus 1. út 2. KaposvAr, Ady Endre u . (Iparcikk bolt) Kaposvár, Ady Endtt u . ( AFESZ m ez6pzd. bodt) Sztrenc:s, R ákóed u. 88. Debrecen, T

ótfnlusl tér 1. F üzesabony, IfJúo;ágl ül Hatva n, H Aman K ató tit Eger, D obó tér 10. ,,Mút" VAl .LALAT ARUStr()Hl!LYEI (lJ é~ használt ac:tltcrmék c k , Jterft esek , ker tkap11<, válogatott haszonv as&k, bord ók, badogedényckt : K n.zlneb„rrik:l, G orkij u . We-zökóvcsd , Lövell u . 12. llhskllc, SaJópa.rt ()zd , ()zd- Bolyo k Sárospalak, Vásérhdyi a . Szerencs , D ell Jpartcl<p De b recen, P ostakcrt 6. B uettyóüjraJu, K ossuC.h u. n. Debrecen, Sz ikgát HRJdúb&zörmény, Kórhiz t& 1. naJ„únárus, P etofi u . 12. K lsvárdR, R udas u . 9, Mátészalka, Fúrst s. u SS. Ny(rbáto.r, S :igvá rl Endre u. "Jy írcgyh áza, Káll4t u. 2. P ilsp ökla d Auy, DamJanlcb u . 2. E ger, TihRrnér vastit.álJomtis, J>fü:esabony. Kcrcc~ndl u . 1oz-10t. Gyöngyös, B orn<>m l<;5Za u . S. G yllugyö:;, K arácsondi 1t lt. wn, B Rtthvány u. G9 a H eves, D ob ó u . 40. JA.u:apátl, Beloiannisz u . 11. .Yá sz~ny,

Zagyvaput K a.lCal:. G yarma ti u . Kunhegye~, Kossuth u . 1. K unszentmárton, Végh u . 1fczottir. Szolnoki u. "Jagykalllzsa. VGrösbadaereg u. i . Zalaeg fllSZeg, Rak6czl u. s. (barl<ác,;boll) . Mleff" VALLA.LAT A.BUSfTOllELYEI (ttJ és hru.:r.mlt 1„0 1n„dlok . l emezek, k e · rílt-<nn~·agok. hatizom •a ,o;ak , v ashordók) : B nlRtonboglár , lltagyb frt>k d 016 Barcs, BaJcsy-Zs. u. 119. Bony b á d , IUkó(".tf u. U . Csurgó, Bé k e u . 3. DombóvA.r, BAross u. 1. Kaposvú , A cbim Andris u. 2 Kaposv4r, Cllttl 1t 2. Komló, Bajcsy-Z s. u. 31. LentJ, FG u. n . Mal"Call, Klsi; ;J. alib. u. · M ohács, Budapestt orszáciJt IM. Nagyatid. Rákóczi u . zo. Na~. SOl1logyi 8 . u. U. Paks, Keresrt u. •· Gomba U . t . Slk.lós. V a mtáUo""4 SJ6fok. F G u. Hl. szekszárd, Bof:ll!Wói u e. J;ab, V6rösha4screg u. a. Zalae gerszeg, Bakl u, Zala~-ztntgrot. Cs ö m gti d(UG ~s, u. SZPUTNYIK SZALJUT Bp. IX .• TÜMMLER FORELLE

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


VETYEROK VIHR MOSZKVA CRESCENT ~ típusú csónakmotorokhoi alkatréu ek nagy válasi tékban 14 ct. Szolnok, Mártlrok u . 1. · Tiszafüre d, Poroal61 u . H . Török szffitmlklós, 06zsa Gyö rgy u . Röday u. csónak- motor all(atreszbolt A " 111 l urozos mosho2 oli g h osonh l hot ö romo n t1ko 1ona k nya ran ta nag y a vonze re se. A kemptngfelu erele sen k1v ul persze eg y kónnyu v1111armu i s kell hoz za A csöna kep1tes ugyan nem könnyu me sterség, á m a vm t urazos;hoz ha11l og 1s lehet megfelel o j a rmuvet kész1teni . Lapunkb a n e ddi g mór 10 neh any kulon· b ozo llpusú t i smert ettünk, lad1kt öl ke zdve motorcs0nak1g . M ost a cimképünkön l a thal o, turá za sho z i deális ki sha j ót francia laptársunk, a System- 0 ótd ol g ozott lerve al apjá n i smert etjük, to vá bb b ov1tji.Jk az eddigi „ vala szt éko t „. lme n e hony odot, amely b 11o nyóra kedveltté teszt o k1shajöt H ossza 3200 mm, önsul ya 25-30 kg, 150 kg

terhet szalli tha t é s ke t személyes Polónkj o1 a csonak feneke re merölege sek. Gyorson megepi the tö. A ken csonak gepkocsin is sza lli thata s o kel legszelsó fenekbordoho· cs.ok Ai egyik retcgelt lemez táblaro terv 101zu k a "apjan sz kesszuk k u ha10 fenek (t) kont 1r1ot s huzzuk meg o bo,Qo k helyet A elesleges onyag o 1 11óg1uk le. Egy ta blo u o nban nem ad10 lo a tclies hoióf eneket, ezérl ken ytele nek vagyunk toldan i Az osszeillesztett arabako t (1. 2) 150 mm szél es rete qelt lemez cs1k kol fog 1uk ossz e. Rogasz 1okent sz1nlelen Re z•sztón lakkot hasi 1·ol1unk. A hevedcrlopot vo rösré z szeg e· (fkke ·s erösitsuk 0 fenek et dorob oht>z A nogyoll 1a1ofenek n elere 1obb 01 b1 lról rogosszuk fel o ho ssztorl o l e ceket (5) Soino s ezeket i s toldonunk kell, ezért o doroboko t úg y erösítsuk a feneklapra, hogy t oldott reszük o no · gyobb fenékdo roban l egyen. (A toldos hossza h a t szorosa o l éc va sl agsogo nok ) A feneklapo t e

zuta 1 fordít su k me s ag asszuk f el a merevotö hossz borJoknt 6). amelyek eg yben a csonok ironytoriosol •s uolgol1ok A hossrme · rev1taket a retcgelt lemez felÖl beho 1 toti focsovaro kkol e rosit suk meg A n•pso h osszmerev1 tö - a mely egyben a kulsö ge1inc •S - horom dombból all (() o A k1merev1tell nekropro - o esve• bo osszefutó ol do lso h ossztartók korc - t0goss1uk b e a z orr ·, illet ve o fo rto kel (8) A dorobol kívul-bclil egy eg„. 2 mm -es redernPzbol hOJfilOlt :Heglelte (7, 9) rogzítsuk a gc11nchez A bo <Onyok o l so dorab1oil p onto son o Fcnt>klop oldol so ho ssztorta1 {5) koze 1 leszt"e rógz1tsuk ideigl enesen Az ol· dolso bokony darabok nem egyformak oldolso bordoler (11) tortoZtk. me1cv tó lop nem A liol csok egy 15 mm vast ag merevítölop ( 3) csotloko11k o fcnl-kbordolioz. olt o merP111tól op e g yben 01 ol· dolso bordo s A ho•dodorobokot (10. 11 ) es a merev1to tupvkot (12 13) pon !oson derek szogbe o l11tvo :igas)L

1k ossze mo1d focsavorokkal crós1t suk m<g . Am1g o bordók SlÖrodnok, l u f)uk k1 o fenéklap FocsOOrjoinok lyuko 1t A megszáradt bordokba fure szeljunk l e sz ket o belso merev1tolecek (16) szo mo ro A kész. lecsiszo lt bordó ko t most ma r vegl egese n crös ít suk a helyükre. A fo e saoorokot o fenek oljo felöl ha 1tsu k o bordókbo A cso110<fejeL. ulÓ csepeg te ssunk Rcz szlon lakkot A kinagyolt old o lpo lanko k ket · ket d o ro b,ot (3 4) ponto so1 1llEsz t"e eyy he vederlappol megc1os1tve rogosszuk mo1d szegecsel1uk o,~ze A palánkokat pontoson reszel1uk c1 k11oizol t meretre r s kózépról k11ndulva (A) . 1obbro balra bordóro l· borda ro hol adva mi nd kettót egyszerre csovorozz uk o bordó khoz, vo lom1nt o lenék liossztorto l écéhez A po onkokr o kerulo focso1o1o rok l yukai t ct: szerü elobb b c1elOl n es ki furn1 A bordak elet, to110bbó o p olonkok es a f1ossztartá k bardo khaz s1mulo e lel m: f.., ,ed1uk el bekenni lakkal. Vegul o pa

lolkokat rog z1tsuk a tóké l eoldo1a1oll reszeh ez 1s (B) Az uldolpo lónkok olso. eq yenes szélére sn•gcn unk egy 25 X 5 mm es tokoról ece t (15) Ezutá n egy nrhezebb munkofolls kovetkez1k. a felső hossztartó lécek (14) polonkakro erós1 t~se A csovaro~ lyukort mo st 1s előre késZtlsuk el, s a hassztor l ol toldju k o ssz e A lecek felerösilését o polonkokhoz lio sun oo n. kózéprö k1 1ndul110 ke zd1uk el Az utolso bordók ulo lese csa k 1go zon nehez dolgunk, hiszen a l éceke t egyreszt a tökek fele, masreszt ped g a polonk felfele 1velo szeleh ez ho Irtva kell i lleszte nr Ar egymastol 60 80 mm re behajt ot t focsovorok, es o v1szonylo 9 vekony. csomomenles 1(-c ko nny1t1 ugyan munkonkol de ozert nagyon ugye 1 nk orra. 11og7 a fokozoloso n ha1 11011 e el e ponto son lcovesSf! o polor kok 1vef1 el ét M 1vt ón o fe!só hosszta rtóka t frl csavaroztuk cros1huk o bord o k sorkm bo o belso mcrev1tó leceke t ( 16) s Csónokunkot elol es hotu k s rvel t fed élzet

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


(21) borilJO Ezek egyben mc ev1hk is o csónak borda n"l kul orr es for reszel, s <)yuttol 11ed1k rn o1d cso mog101nkot az eset leg beveródö voztól A kél fedc lze t konluqól tervro1zu nk olopian roj zol1uk meg de csok el óhoJ l itós utón vogj uk kelte H o1 1l osolioz o fedPlrcl eket h elyezzük eg r CJ ~yobb oszlo lapra A cs1.1csok olo tegyunl( e gy egy tOO mm vastag fotombot . s o ko icpvono lukro l e ktessúnk 700 X 50 X 50 mm-es zórlecel A 1ctegclt leme1t ned ves1tsuk be, mosd o zorlecet s oz o lotto levö fedélzetekel p1llonatszontoval szo nhuk az oszl ol l opjóra M asnop o mor megl1011ttot1 fedelze tt:>kcl vóg1uk kelte, s pon toson 1llesnuk o csonok arroro, i lletve o l aróra Ezt ko vet oen o edélze tekre szegezzu k l <I o su rün befúreszelt s ogy koon)e n 1veltrc ho1I thoto szegelylPceket (22) mo1d o hoblecet (24) cs o merL"V·IÓlecet (23) A hot so f edcli elre crös1tsuk fel o kes keny hóttómlo t (2!1) is A ké t fedelzetct csovorozóssa„

loklcol bekenve erós1Huk o helyuk1e ® @ © @- ~ ~ 100J .tenek ® - - ~ - - -- ~ --- - ~ - -- - - - -- -- . 2440 150 5mm VASlA6 tEVEOER .... . ® / S mm VASIAG 11:IEDER -~FEOtLZEl • •I · 2200 320 • I· 360 T~KE rfs 2440 © © ---(760) 750 : =---===---= 920 1EOER tORZET VONALA Öl<E ffSZKE: 360 J0k15 Az EM tervrajzsorozata Tiira- esonak -:~~·····t~:~~ - -- - ------ - - --- -- - - . --- ----- - - * !-:- ~.Az ijléstik :;-... ] A cso nok most mo r kesz de nincs 1•1eg mire ulnunk Az e l sö uleshcz o llitsunlc óssze egy leckeret e t (17). A z ulolapot (18) szegel iuk fel o keretre a kel o daloro csovooouulc fel o hattom lo me revitoJet (20) orro meg o hóltomlöt (19) A hóts6 ulés m ndossze egy leckerel e (17) szegeit retege lt emezdarab A keret f észkeit azonban oz elso ü l estol Clteroen alakítsuk k . A észkeket 1goz1t suk o bo dokhoz Az úlesek szelessege legfelicbb 500 mm egyen. Az e l so

ü lés pontos helyét maid o proboutokon ho tÖro1Z:uk meg mer t o t helyezésevcl 1 ommelhetiuk k1 csonokunkot pontoson dol goztunk, o h o iot nyugod tan hagyjuk na tur színben. Felü letet sz1ntelen Rez1szto n l a k ka l horomszor kenjuk be Az esetleges mel ycdeseket , hézagokat feltétllnu l töl tsuk ki folyekony foval. majd a 1ov1tot1 reszeket cs1 szo JUk s1mo ro. M ivel o jovítasok meglatszonak, o csona kot fe hér, vogy mó s színu Re21s1 tó n wmo nccol k1vul bel u l ken1uk be Meg1egyezziJk, hogy o kétkomponensu Rezisztón szín es z·omoncok bekeveresuk uton egymással vagy fehérrel keverhe tök lgy sze p v1lógos pos1tel szlnekct keverhetun k lcí, omelyeket a ha1ó a lap színeként a1ánlunk A sötet szineket e.so k diszoto cs1kozashoz hosznol1uk (0) ele1ket gyaluval kerek1tsuk le s m1ndket rudat csiszolj uk si mára Ezt l<ovetoe o ok lsuk k1 01 eve1ótollo ~ vel t lesz et A tollak onyoqo 5-6 mm vostog re legelt lemez Szelesseguk 130 mm 1osszuk 400 mm A tollokot

o fedebe le.khez hosonlaon ho jl lsuk ve ltre ozokat focsavorokkal és lo k ko l rag a szt vo rooz1tsuk o rudakra A toltok vcqc e szege •1unlc 0.5 mm -es rez e me zb ol hoJI lott elvédoket s a lopótokot tobbszor ken1uk be Rez1szton lokko l A n ya gszükség let Db M eret 2 2440 122oxs 1000 100 15 2500 25X25 20oox1s 15 2000X15X30 2000x2ox1 s 2ooox 2sx s OOOX20X 5 1000X 50X 50 5WX15X2 1 V ,, 8 lakkozzuk 4 vagy mázoljuk? 1 11 Csanokunk most mór t e ljesen Ken, < supón o loonyog véddmerö kell gon closkodnunk H a Cl fa erezete szep s 18 kesz1tescvel nem e rdemes baj lodnunl hiszen szetszcdhe to ko1olcevezot v1 szonylog olcson vosorolhatunk o sport bol tokban Ha me91s m o gunk vóllolko zunk k1ol o kítasu kro okkor két 2500 30 > 15 mm es su rü erezetu. csomn mentes fenyólécet ragasswnk óss1e A z 4 2 8 2 1 1 A nyag retegelt le me lecek -0 g re. le m e1 KÉRJÜK, FIGYELJEN EGY PILLANATRA! Tudia-e, hogy az „ U" alakú profilüveg· bőt telies

falfelületek képezhetők ki az alábbi illesztési módok szerint : egyrétegú fedés (1- 2) lcétrétegü fedé s (3-4) A p rofilüveget szórt fényóterentó képessége, n ilórd só ga, egyszerű beépíthető sége, lcönnyü tiutítósa ra ngos he lyre emeli a többi építőanyagga l nemben. A uíntelen, valamint a sa rga és a zöld szinú változa t, tová b - bá a huialuálas kivitel lehető­ séget ad a legmegfelelőbb típus lciválantásara A szelvényelc szélessege 25 cm A gyártható maximólis hosuuság 300 cm Beszerezhetó ÜM MISKOLCI ÜVEGGYÁR 3501 Miskolc, Totor ut 28 a TÜZÉP-telepeken és az AMFORA-ÜVÉRT 1erakatoknál •• „Orölíéletű" lepkéi A nyon szumdo egyi k hasznos 1dotölt ése o k1rónd ulós, o természet meg 1smerese a mely nek 19 en siorok oztato resze o lepkegyu1t és. A lepkék elfogoso hoz sok mor gosro, tutkosósro va01 s1ükseg, maid o sikeres va daszat ot ot thon o mási k elmeny követi, o gyui tem eny

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


rend sierezese Tolon nincs 1s olyon 1skoloskoru gyerek, aki ne kerget ne o szep, szme s lepkeket A nap polt lepkék 1111ogos reteken, novényekkel szegelyeiett ut ok ment én, nopos erdokben, foleg virogdus t1sztó sokon kosrolokon s1kso gokon es hegyv1dekeken gyu1thet ok Fogás hálóval Ll•J.:l,1J1111vcbhl• 1 h IO"" fughatun l< lepkét S.1Jnos lfpkl11iUlt mn l tit/. bc:;zc1 c:m1, cJc kntlll) lll k~1:1thc­ lunk 0 .i mm cs 1 1i.:uln1.1s huzalbol. lprun) t•lhol lli nylonhar 1srn11hol / "Ji cm ltnw1 OJtl ken•llt .il 1k 1lotl nuzal kél (•gfI h 11htsuk p.11 hut.l mo.wn, m:iJd :i (j() 70 cm hoss~ú :,i•p r.a:w~ltx> ke:w •un ,1 ÍUhk1wk mpgl!lelo .1 alul A kas 111clyl•11L•sckht •el HJt ti kl>t rulet rros koitrí:1.Ó7.>HlllJ 1 11 JÓ o;z r .111 kb l .l cm hoss1on kkcrJuk t 111.1J<I .v 1•ges/. rucl.1l ;:rnJt k be o festt-kklI l IJkkal A h Jll h11111 crn vara Jl•k fel n 1 t EJt kfsz.llhel uk tullbol, clf ni 1 sói b ha krsllc l1 :r..c t

nv lonhni 1s m nld)(JI vw r1uk N~ ,. ot d.11 :ah ha 11sm11 ol varuuk lf a fl•J1 e<i7.l mn cl n.. huss.i:tb.111 vaiuuk fel a h:u 1o;rwfis1.,1 kal ~:; ug ~cpelJUh (1-!..) m isi a 01kuknt hoA lgy xstik kclctkturk / 7.,,,k s1. 1hmt •n mn1 adt szl.li 1 v.1n J k k rb khpl)t SJ.alns.!s.tnl <; 111 1ni.;7. lsuk n ch ol vaua G> UJt -; t 1 lc~>ket ne re plebt n " PJuk lI. hm1um arJ uk ffilI!. am J.t ll-s.t..111 VJlnmlI 1k 1r.h:rn Ekkor •~!lpJut< 1 n h.1lot, 1n.1 cl c-mclJult no lcpkCl - h.1tul1 ol k<urhlC - két keu<l 1s megfnghalJuk Ha ,, 1111 at lnsw mlJ.:1 npp:mtJuk. aL. 111nal clpusL.lul P.zut.in i.:11mho!>.lU1 l s1u1·a tci.:~·uk rlulmzb.1 va1~,, H "~1rnyn1t usz~7eh.1JlVa, lfpke1.1rto bakb11 tolt mt zPI agy <;Ürü cukorolda~ lot t>:;llkg 1-2 d l allott sort F.i«I< a , t1111>m 1tnlok od&csaloJ!alJak .1 ll·pkcklI, s 1gy s mle há hn7. 1011 ,1 AlUJl<•m1•n1•" A lepklfo~:·1sl r>111lil<k.1l ko11nv1t hct

•uk meg IhenlI< m: nl:1bb1ak .1) l l;lrom dt•c1 h 1rnasorl fozzunk """7< t~Y 1h-c1 „uru cukornlclall 11, maj<l 1t•gv11J1l• h1·le ru•han 1:-0lIJP rumot JlClni 111~1lotl nwzrl haJ!v 1unk 1 r> h,1 lllll!ll"Jldt. ontsunk 111 •ll:Ú ll;,V hl V1nfI kfVl:-0 rtJlllll( Knrp, s lis1.thül ktsL.1Lsunk hlJ! 11c oc•t s cinlsunk hn.f.l.l kt Vl:S h1i.:1 Preparálás A1. m •..,zc!:) UJtott lcpkeke1 otthon .i tor iw7t•pen szú1·Jul{ 11! mcrolc-gcsen rle v1~~-.1nunk, lll hogy ml·gsu t.sulc a llPIH•k t11r~k1·n} 1 ba1l csápJait A :;c.u ll 11k:it nu fogdossuk OSSJC. m1·rt akkut u lumpor lehull J>rt•par. hs elolt a mcreve al t k1sl-:11 Cicit lepkrkol puh1tanunk kl•ll pr ll>.trul1uk A rov:ulut m1m1ig 5 i.E „ :.LT l EPIE r„1 a hf1hi kll"flel :s n ,J(!lt•s s?.i•J 11 A.lll 100u1.et bont„ 1k 1 lcpkCre / p1h 20 PARAFA/ " . FOCEDULA Lapo!> porceL1n lán) el ba lll::Yi.lllk vizts homr.kot, mnjd mTn

hclycaunk 117.oformm:il, h1pl1m an~.1nn u l , km bollal vng· ccclclc1nl á1Ullotl 1t.a tospap1rt A p1·t•parálanrlu lcpkckct .;zíirjuk át i.:ornbostúcl C.S u~y te i.;yuk a homok lol ulh µapu lll, t~ fod uk lt· okel St:llls su1JU uvem~el (1 1br.1) A llpkek 24 i1ra alatt Ct.>lpuhul nnk cs cl<kor a k:.7.1lúdcsaikán mPi.:ke:al hetJu k a k1kesz1ttsulcet. ,1 fes11tE~u­ kel Feszítődeszka A lepkék s Clrn) élit l<pkcfcsz1t.) des.tk.m fes:r. súk 1<1 A mt1 cv falu ft•sz1lo kb -10- O cm hosszu g, 1lult, telJtscn s1mara csiszolt rlosrka A kN vcgc1 e t r. mw„sal Sl.emlwn • sic ezzunl< Kt:l kll k1ft•lc emt•lkedo <kt•I ug. hr ~· km:ulluk kb 1 CfT-tS hé ~s m 1 arl n .tunk 1 cm l < lemwt (2 .ili>r ... ° 1 he7.ag en} k kel a,.:y parafa Ezut m 1 <. " egNJ.unk 5 IU cm .t~lcs, simára alult. i:orcsmen tes hnrsfa ru fade zl at ui: hog~ lwzcpt:n m; tdJon 1 lm drs aly 11 A naltl ·ll a vthUrJesJka kulro sicéle él ss1.linak

k~thni mnda ld t t " ..!} 1s a vlílyu lcmt•:a-be szu rt t u c>J: h . rmad rlSl.lvcl emrl kt:<lJtn a vah·u s:Ltle folc A lúr< fd<;zu 11 lepl<i>ket mlrnli g1•sen nyomjuk bele a w1lyuban lcvo lemt>A lcozepvon 1lába Ekkor a s .11 n)<1k cppen 1 1ft•kszenek a leJlo~ d tS11k1 1. Tu!cl szununk az <l-:} 1k fol:.ö /. ,, rw ... es uru· 1gaz1 t isuk hoi.o al s ~I • dt•rckszogben nllJon .i lltl}l • aia Egy méMk lúvrl ugy i-cnd•·z111k tl a7 also sllli(u nyaltlll hogy a 1s JOl lalhllto leg ln Ezut 11 3~ mm slléles 6-10 cm hoss1u pnpu alaggal fes-L1t5uk le sz~111n ,11 at A p p1rszalagokal a s r n„1kon lovul rog1. tsiik i:omb o;tuvc 1 (3 ábral V1J:, .11.7 nk hug a •r nyak t~ 1 meswtes lnrtasbar lei::rcntk s fölc1t ne t 1 Jlnck mtcg -1 ab1 a) Tehnt n lepkH e nagron mel}rc Se nn&;) 11 mag:1si.1 ne nynmJuk a v Ja lbn A hljJk.1t is lehctolcg termr· szell" tm lasuknak mcgfolelóen. laz.in k11wuJh:1 m tsuk A 1gy k1fes tett kpkékct t

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


utlln l<m ull>elul c·ru h e li g hai.;}JUI< s1.a1az szlll 1s hlIH n K1 .lfa s ultin vli::}uk le a pup1rcs1kokat. ~ a siaraz, lermeszlles testu1rtftsb:m lt1prcpar lt Jcplc(>t· ti ;.:vuk itil ~éli (Kin tarol&lobnlb<l Tárolódoboz A kpkekct uvegfedelű dobozban t,u olJllk (" ab1 al frJl · m ndel!lk l 1 s 1kszerucn ncvuk1• E. ht 11111IJ 1k Muc 1 Lászl Allath .1l.1 r o lo mu kom {•t) •ru form nagr&1g tár ódobc z kal r: 1 vagy lrartonhf>l kes t hc tJ Uk A dohol.< k alJ 1r.1 en c t zunk puhafa ILceket, paror.1 dugol<.11 . gy r 1klCel e 1kok t meh ckbC konn} cn bcl u1 alJuk mbo.<; ket A doboz bclseJ ecs te J k be r v&1ru to ol dnttnl ts kis i.: b tr• P, unk ~lolx lt H:t a d b megtelt szigetel legmentesen ragasztós lai:s:al (cel lux ~I), l~ teAfuk sanraz, amvek s 111.11} 11· OVJUk a fag,vtul. valamin ;>„ ,1s mt•lt·glol (A glolxill ir ni potolm kell) H 1 21 „ 1 l<:lÓ. ~ utlu o. prh:oo t.•tt·ben <lf>ll

i.; 61 u1 1<16 mon ,..., " 1111„nd<> lakhelye s:tc rinh oll••Hkl" 111n 11rs VIJ J>< 1 ~ (..-i....cJaOI cll.lo f< kl~--~·tJ.il " lai lllcUtkmem~cn /. rad ~<>lt nyilalko7.Jttul ~) ~ldar.yt>an arról. llOI:> nem esl.k tulCIJdon"7AT ,. Jcor Alo1ais 111: (1ll<·lol1~ l<orIJ ut.:is • lnl f m..-nktit l<.i.pcllt); a JoJ?..:zabl.lyb~ • lm"lo:I 1 &:edL o1 n:ti:l/obb ;.ikas tpltkc esetlbmn ll lakn ll~yl haw„ui: hatnrr r~-.Ull lllY P•· <l: y· 1 •n "rrl11, h ol!y „1r. • p1itc1„ l;!Ry<>bu ln· kfls mCJ;:••1.>1lkC re Jo1~osu lt a JC>gx:lab:.llyban n<i:e J:t.-.:lrnn l 11a gyobb. : ulaJdut ">Ler<lés1 kon:ltOZI~ i>lll <..,Ó helyl•l~ ~pltésc t."Clli><>n R7 IJW ( • kc~ t..alAcsl s1.akl.gn1.1otutn-1 ~rrv 1.11cll>IC - mulcran • i) t··....... c.~e&<f1 - " MA). llt" N<:pk 7.tá• ,„~ KtfWón a, b.l<dl "-PJ" IAI

ki. l t onyllHlO) 1 ar "I l!Of:Y " n;JJ{:VObb hel ylst•I( óphtM" IU (.lphkto ~·tlhlv.•Lú,,ucrt UVnkt·ny, >:é.ntik lo(.Yakun.U.S h or. "7.Úks<Jo!t."S A tkerelernlJln mt1thalAro utt t......,t„kben f t: .-b muv.ak1 lrr· ...1;„, I~ illOln1 krll lb n kc!rt·lt·m tll<h•l•~ n •ll llo klclt k .11. lI •11 1 kllVI ICl"l(ll }fkl<k nttlll f••lt l tllI< m1:ii: 1 > l • loku PIU KV• h t i; • kir<lml-z t - h:i1:~ ti " •I h1.•nt>1> 1 1 ~ra ti :la f~ Az építési engedélyek .. JOl(l>t..ibály•ut a ko7elmult.han m11dos1tott„k. A7 c1.erm ei. tcrkCdés fontos atcazata a1 ip1tcs. ezert a küv c lklZÖkbrn - tömordve - imertd iílk a Jt•lenlel( t•rveoy~ w aboalyuk.tt. R <meljük , euel i segatJnk r pllkMIÖ olvai.óinkal •i mcgfelclo en g-Nlrly mc-.:-s:1w:1.1 w hen, dletv1• megkJm c-ljuk a LiJ k..;r.:l r lrn ut.m járk.il.1„tól - tulfk;uun t ,,,~, kurl.L-07.-; at„

nf"!m cr;n • puJet .t·t>l<C7etl ••élto:i:t.·u~aJ Járó lo?llljlll!WI hCl)or<•4111tAsa IOlakllás... hll bnnak kllvcLke>~•~-n a ~"!ldeltclot11r vt11ot~· hn..o;znAl.ot:lnalC módja nem váll•>- ( ....k f>p•*"" tfli; •·<l•·•~ .o..IM p já n C~CJ..hctC. n ~k 1 >lt•, tpuK:l cpllbi•· atal • t ru.a, b(l -t1c.;,. (otmelcU~p1tes. told.a!()< ••Pite!). lrlöt~ bcc:-pilotW mí11u•kl mci:u,.c.tá...a. ...-1.trloc<1.. vá· t uzl.alásso• J• r<• f tlujh(„,:l, hely·eath::l"I• cs tcb<•nt:isa. q>tlk>t tetÖZlhfl kll.c.terül..i.n51 l a1.h11to hnmldkL<Lt.un, "Al(Y a lu•r1tést!lI hllrdriul>t"I Cfl<lfVA1, Íl.1)llCllUá.nl ltI CSJ- •n~ : IP.lk - 11rm ü dul<Y.erulctl Jro7..„+t:ben •lZ tg,Vt-bként bejelentés :.lapJ/m v~ahlIO m1ntlcn "l>llt-..1 munka h~C- -PUICt cs n>A>. {piUl><ltly ~zo1111 ló léte."! ?.Mc • -

<4>ll•~ben not·);lrvu k •••H:ny maga<iá1.llo;a. Ri:y ku <i n,llO ll~~lt.ése, • 50 kJ: nlll 11;Jlyobb o;ulyu •y a .,..l.6s:e1viato1 11urnltott:1n 5 m tcm~I ina~a,;ibb antenna llMr.-.ll<"e: k<•ll< rtlll"len wigy nlnU.a <pt1h ttel .kclpC"SU l:l l05 h >r)C)lOI<• Jtl.H":-.tllClva~y pince meiivuá •n)ólJ:;k:bocsalolll3 <:1ta„i 11 r.oJt:i11) 11kn11 h te<átésc a telken a l<"t<•p ~ni enek n telek· h ·~rt<.t 3 m oJo;.gon hlIÜI l~nnely. a H·l ck h,•lf:rh•·n pccth: 1 ~ nl t 1n1·~h<t 1.1do nu•,.: áltnJUtta-...s (T• "ar; h•l11111..-, a lt"h•k h:olin. nn~hun • unk •• k c" ll7. 01><1 •• s;o~ u wnu 1 •·l11llyei hclo oly.ln mrUrkPpilltl •~ mcli~· 6p!tmoov épit · bóvi"sc f tluJ1lasa l :iko u<1Ulttlctk„n ~1>111>1 r J t. .:1 1 lvnc„ .kc. tj li<·n n t·•n Jón tl•t.1c- takoa"- va~-,. thhlhtt•!!.,t ·Jf

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


va.:) ln l :tjd on,. ,.rzt·~l kor lá· "•" .>l.a m.i h o:lJSC:I: l zlclh umiol< 1-.• , 1 1· ,.,„ J"" k h $l Jt „H · „ Cl 1i.:y 1111 11 l rr :r••t k.1.C""tt<... ál· 1lllok l 3ift lJlU •II. l(l cl1 1l n ku..&U!·ulein 1 IRUU,LÓ hv1n1u;k"1„:u4 ""J.:Y a kt11t.t•c;c-11 1 r . ,..., n.Al!<>bb <<"J:- ••l!Y c!mtébla ell~IH7C..;t" ii. llhk homlok nalán k~riLCs 1 lt "1t{:s(" Po<<I!• dor sn·m t:;) üJIC• tr:lr.:va• v•i::v t•rá)! lllt!ár oln, lmmpc1~11i!O 1ovftbb; a hlkcn kcle<t.kei.rtt <;r.••nnyv!z k a 1clckh11tltron bclUll clhclycu...~ 1 ICI !!a l.1~1. kköió J ~a SIO)J:Alf ép!t• llttm)" h IC5llA:-" / l>CJlIMll"I köllI 7ett• "•l:1wk n n1unk 1 Ct>k n ·i:l<<r<l•"" • cltit.l kl"I l<-S:Lt Lenn f.puri rni::cd.-1) b eJdcu&l-" url kill ,.,. s:• ......llfk n

al.•bt 1 , munk:Uc épul< l 11nni 1 k , .• ír ,k &~y l< lÖ7.fl nt-lk l<lujh~sn. • qmlMhcn v •la 1ra1 vn1:v osuóu11 ~pi­ , !rbontn.a 1u1 !lllnál< .klh ct.l<< ~n pu • r rendelt~ ,·:i~y h:t 1ti1aUilll<>t &c:g A.7 <pÜJo•U>1-.1 levo laka~ok üd11 lte1wstl!Elk v •ll.v t11l:11<1on <7~1"7~ kor tn •s nlé c.;6 mái; h1·1yL~ • 11:•k nu>(lJn •<k 1 •·.J! o:ma nas: ·<;.AJIA nem llozJJc 11 . .Ji tn •H·l n1.1t9uny .ihll 1.crh 11hvcnyill6>t (>;:kobm• t<Tllll .kl"Cbb k " <elJ"•a -.;zoti::U~ tlrrocai.u 1""1 t 10t1hh; b.lrm1lyt.·n lllonul:hi <P•ll• 1 lehA t."-7 a ~1.<1nl ,11"<.Jolc jo~OI( tTclrltcll nPm „t-n1 r m hunt ,.,..,, 22 .... t.hu fokon Na~)·ku ·<eben • l"J>l.. .,.. UI(), h.1l„:>.1g 1 jo)!kon1·.l lelruh.11< •tl mo1s köz.<>· ;.h•·n ;.i1ogv~1"1 "2<l"< E:p!wlir,yl

hll•ha~I Jo~órn·I ki rwm ruh:11011 vai oskhlll)tI<• k• ~-...,t:h<·n a véroi;I tan:1" ,-.~rchuu.ú mA....- • 1U<tftlr,.: a uu·~yc1 vá- •• lnri;y~ 14"utrukon h. r>< „,.:r,... ·~f ""~yo<Ool<M~lx-n 1>11C<i1Ö<1ur s1 nnt~yu ti rlli::yav i;y trior. 1. rolo k0lP<>S71D 111 cbt>ll " ltlkt•n l;(h••k!.Ut•!l lOOVllnlk 11 t:s epll aan:.c„ b épf>7Akll!ll71:"3llq ~(hf Engedélykérés A,1 í>llV1.on a:r t l" u1~;u1nn fekvc·" „7.t!rml ,•pit•IPiUG~a hutósá.-tth ku dt.•J) l !11 lll<hkca <-·l~o fo 1rfJ-;b:1n az .1rra ffIU],,rrr ,llMI u;f>-mt.tt •.ut• ~ 1 tnrlh"ik„ lct ek 1„n)ujt .t!Í\lll 1 11 k;.,.... k e lrn1-ht ....1 " k1l"l("tkft7.o 1n... urk h ·1t·k<t < 11 snt0Ln1 a1 t•p1Uet e PII< • u át ga roll> < k1r.iu t e·~ p leklnvban he )Sllnr:iJ70I az • r nka Jte 1y,o.rf>11 (6 ·korn

y~lk.t il d e n cmlt"l<ct m l<:lnll•k J~llo-.:li va~v 1t{;> ·~ PJ J<lcn tii~~ ~pu nct lo:b - o •lckt kllr nitP7L"lrt rult~rt lclt·khau • n be ull c·lh„ lia~v h:irom) J>tld.111;1tban, - ... égO te nunl<n esclN>en múemull, ,.,., • ruull "P•h" t•, ..,. <1>itr" munt<.r 111i1vakl <flt )<i·I muaT1l(ic1 Priill«„.(.>; ~ n 11Arom pt-t- .1ánvbnn n te""" oty1llltknn11t a k JJ"Juu• ck .k<>l 111Jyt..atn11 cs:vc11111.(-.i!.l<.1f•I 1•i::v-ri:y p<l I nv ban - Dudnpe<tl 1tkCtit<pl..., Cie blO ;; t,,v ln. <l h< twn.o ~ !Isi ll~~ 1Unlcll 1.57 1 l i / :n Oki .1lot "l!I p(·lö:lny ban fl tkót0 1llmÍ11Y(~( <ZCOlhI IJ:Otlll·" bemul 1 :i~ll ll 1g.17.ollt.1tok) · >r1 ..., • ll e16- kf( .,.lk.k:i-v „ sl ,, "o.glI 1 c•pfimt-nl 1t2 o•pt • ,.,rdlI) ben a mucmltk vNklem. n Aro!lk• p á y a ki 7.CJclt<k ~~lme IJáDhl

c~•lenke l nHCho1•ro- 1ott 104 , ~,..,u.„""" " nlul At •·pltto·ul a h.,~.n:latb:i <·teli en~c t1elv1 •fi I< I lllUllk O beh 1 mhou l:i napon bCIÜI lra,l>nn koa ll l<;O foku PII•" llA u.:AJ? k.., 1 k <-. ll"lll• kit 1.-k e""t •l:is.1•I •1 ... e ....1k p.:.tcSl • n,..cct1 d 11J "°" ="" t1 •·p1f,..,. muult.it lnJ,;:rd~I ni·l k t ill. v:u~y allill tll"r ll m<ulon i:rri•·k e1. a1 cph < CS!< pllelt p 11 <ok1 1 1 Ila• i:1 "" hun "" niar.1d.„I •·ni:•·fllln kÖ<11 ki·rn ll:i n1r>ilt 11itU~yi h6toctai.: ~ ly n 1 pbiC") h b •n u.....·11 n1•m r<rv.lt!lí el trrn 11 ei•„at~ro1 >ti 1<11 e a vi· vMk lMl y , jU~kOrN.i lll1.61t,.: a m<Jl<I •nr<>>• 1<,.;ui:v1 fel:t<fftl11 Mt: • ..Kt.I lc•l< ~ltcll k(lllCn) n..-orn uzum <.J)Ul<lt>en t.-,:y Jócr(io; Ll

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


lc,lltc~ ennf 1 naiiyobb motnt v:.1.w 11) en rnnwrral h&JlOtt munka~(-p ki> nnl. ll ethon1lokza1 (r>t rttcl) kirakat- n " , e 11b•:r tr111 rkod6srn • un 1 9olgdJ11 n onnan <-r•lteu l clhalyreAlUtott tal1k I C.ll bőv1 t ett 11.ictC>lCJt ~lmorolou 11 lft nwi;:tc11 ,·pulttbt n VBll ltu 1 n 1 1nn á.tUSI k C"J"Ía1t·tl fCll"Hh. l:Ot. mns .ooli-;1 hhllldl í:111t(SUJ!Yl hc1 •...ii:1 Jr>g<korn·I ít-lrull.i7.ott ;lroslcorny...-.k1 ku;.>;.c?i!bt.n " .m, tanát•s vb lp1• tt.."°!Y• rc1a<1.11ot ell:ltö ó7.8k11:111.t:a.S~1 N«:•n •• lllctolLIJ: a llllJ:>t-• aru.o;I kcrulrt IU .at.,1 to:piu-....ucv1 h:u ,x:tr.1 ;toJ.!kt:rrt• lel m·1n ru1~~u1l aro kornytlk1 kó:zs<-11 LA-n n14~Y u~~to•n: a &ncJ(yt.:1 városi " "· 1> •·puku1-:v1 r1 loll<fatot <11.~l< s7akvt"" • l::i:> ·~ k• "~ ht n é v;1 r ~b n 1 Ht„J.tY•I t• n t ir rt.> epfl •i.:Y

1 u•1 •d&tol lfllh ll„klt(llll(at h1 /.VC A íll· hO">b:in mc..:vel l thb.u A foarosl • } k ;s ,... e „ <t<><oJtrnények han n i latb a .~e „ Lrltt(il ont!C<.o l ~ ha.t~ eni:e<i~t 1JU1>ll "" k•·rillelJ lllVAt:•I . ;,{)L>b k•ll~brn J~ral n1vatal 1- osb,10 8 ,;ir„,. t&l3r~ •·n cpu•utzvr rrtadatol • 1111„ ~1.11>11:t12ga 1as1 "<l"Ve. A r,1,aro.ban es mq:ye1 vt.rn..<Oll<l>on n 1 n•nro" ko:iuleu 1.•1•cs vb P l ll"li:Yl h b<l.t!Ol <>I •t.h vak1h•:ui:11t6~1 ... ~~ ~ ki Nke 1.-1t-1u •7 ft C7<klt 1 3 m 16 Cll"6t.:t111 b.-JUI n nd• I 11 ctI( bt-het:bcn 1 h! J .l •n·r 1 1 n •u abl t~rn!al . plttsf. llo• Jrl~m" alap,JAu eh tJ:<•Ahct 1 • puc•;i t.p11.:-,.u~y1 hatósagok Használatba veteli és fennmaradási engedely nLv.at;•I kl~l?~<ll htl ~) 1 Engedélyező kul-.eJ••nck ben ndezes diszku

Ll~t:t1:1-.An1 „ rt v.ó v1 osza on " i: r n eo; "li ,.~ 1 •(•„ le nnmar 1d <I o·ni.:1 • l"t .ulluu 11 <·111t f!1 hn t 1sf.~ ll1onbnn 11 ft„•nn11-..11. :l ~.,, ·n~rch lv Jo.u.tfeel at C>V1<lt•jult• • .1 I" t rtt·lte 1n••„ ftnak 1 ~tllt:I 1 1n ti rt d r~;i.-11 h ll ...., :fll I< bhat Épületek megelőző és utólagos homlokzatvédelme korszerű festékekkel és védőanyagokkal ! Új homlokzatoknál kiválóan alkalmazható a kézi és gépi úton egyaránt felhordhat ó VLIESIN müanyagbázisú színvakolat A Vliesin egy rétegben biztosítja a felület tartós védelmét és esztétikus megjelenését. ICorszerü alapozói lehetöséget nyújtanak különböző eredetű homlokzatok felújítására : VLIESIN FIXATIV egrenletes szivóképességet biztosító alapozó, VLIESIN PUTZH~RTER régi, krétásodó, porló valcolatolc felújításának alapozója, REPAINTIN lehetővé teszi o régi

diszperziós festékelclcel képzett homlokzatok felújítását, újrafestését a régi festékréteg eltávolítása nélkül. A harminc színben kapható Vliesin elöirás szerinti felhasználása esetén a homlokzatra 5 éves garanciát vállal a CHEMICAL A hagyományos vakolat műanyag tulajdonságú lesz. ha • SZILIKOFOB 7607 víztaszító hatású hid rofobi:r:ó ló szerrel kezelik. A SZILIKOFOB 7607 anyaggal kezelt felület ví:r:tas1ító, póro1óró, öntisztuló tulajdonságú leSl. A SZILIKOFOB 7607 az épület külsö megjelenésén nem valtoztat. Kapható a TÜZÉP-telepeken. Szaktanácsadás : CHEMICAL marketing o sztályán 1075 Budapest VII .• Kc1inc1y u 10. Telefon : 221- 066 23 H~J;ot,1 z1•n•llt>m volna i.zt•mt•ly :. •pkoc.sin1b.1 egy knzllt.1s magnctníont. dl• .1 kcreskedcl<mhen kaphato nu11"1mngnok.1t <lrlaganak ual.1lt."lm F.1-1.•1 t a m<i.:levö MK 25-os l<a7.t.tfus ma~nomn Kis.o;t at<1lal<1toll.11n,

es :11.l sic ellem .1 i::épkocs1ba A m:ngnon k1v11l S%ukst·~es me1~ C~~· ·I ohm. 5 V / •s hangszoro, egy 10 kohnws loJ::lln lm1kus potcnc1ométcr. ci.::v AD lfil llU e.s knmpkmtnler lr:inz1sr- lo1p. (12 V-os .1kkumul.1l 1 •~t.lenl t.s 1·i::v :13 ohm 10 W w; hu .llt•llen- allus. A m11gneto! n lg) 1k 1cs1.e a •nerev i7.Crlliilapra 1 p1t<tt OlfCh<.1 s1erkc7t•l Ar lck1•slccny1tvc lov;ibhra is a dobn1.ban mur;ad A m{1s1k rest. l hangs nro eI az erós1tö mnshoa kerül A dobozt a honi.:s:w1 o mtllelt i belső v1dnszfal rnt•n lE>n f1•mfúri~„1l:1ppal .„„, .igJUlt kt·llc f ÜrCS7CIJUk e a ( l-.•ln· lyut 1~ A levagolt resz oldallapJ. t 1s varuul< ll k r.,~nsS2uk a mechaml a1 nlkat1 e ekel lnrtnlmaz d bot. t z 1l z.tr uk le a keletl<e7.cl n / dob111. de,én kcsz1tsunk egy lO mm álme1 öjü lyulcal (az ÚJ poknc1oméler s-lámára) hntul ped g ket h 4 mm DlmHÓJul no Ccltrös1 t~sh ez) at " 330 2,71<. 101<. (n E,::y !u1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


osth·anez da t< b tti l Vllg, e k 1 a hangs7.Ór •w1 las t A lemf.2.rt: IOOk 100 180mVa. - ]]0 3NTT " 0 ..... • n ri 73„ r1.11- c. sc1.11-c, a c 219 ., .:. r-... -„ „ • 0 0 r e „ AC 187 AC188 (2 I .... .,,, l - , ADl6 0 --· ACl88 ;t /., 6] 0 E 6] !ci.t. n~· hanhsr.oróselymet, mJJd J,:umi (lile) .ll.iwt elhelyezése ut.un crös1tsük f lll a hangc7 )ri>t és az erösilót Jz e lcl.l ronikus res:z. atép1tesét a végtran1.1sl!tor-pár k1cserélesevcl kczdjuk (1. ábrn) A7 AC 167 típ ui.ü npn 1--.111.1s1.tor hch-ére .11. AD Hil, :-i;r. AC lllil hel}·c1·e pedii: a1. AD 16:! t.ranzisztor kerül ügyeljunk a tra:i 1:1-.zlorok helyes l>ekötf>sén, nehoi:: v felcsertljuk a ltivetetes""l•·t (2. ábra). Kwlán az i?ró<:!lé ",..,, fllemil kaphatJa az akkumulato1 1· V-ru; ít.:s.1:ultsé~..-t. amelynek hatasara a k1meró Mjes1tmenv mci::dupláwdtl< Az eredeti 8 ohmos hangs1.óró helyetti 4

ohmos tovnbb nö.eh a teljesítményt (Az AD pán-a cs n 33 <>h mos ellcnállásn.1 1; V-os aklwmulátor eseten nmcs s1.l.okséi:.) Az akku m ulá tor reszultSt.·ge egy :.13 ohmos huzalelhm.•lláson l<crcsztul Jlll a motoraramkö1 be. f gy a kb 11 V f, -;zultsei:: mai nem károsilhatja nwi: a tran.1:1sztorokal es a dwdakat A k<•mbinállCeJ jelét egysU?1ú árnyekolt lcúbden ve1.cssuk mr. crósítö bemenetere. A to?·lőfej négy vezc·tckét távolítsuk el 1 eredeti potenciométert ikt.:is~uk K1, és helyére kössük be o dobozba s.erelt új potenciométert, kéterű arnyékolt vezetek kel. A berendezés vázlata a l . ábrán látható. Ha a magnetofon Zsil{uliba kt>.ru l (más bpusú gépkocsiba is best.erclhetó), a hangfalat a kesztyűtartó lllJához csavarozzuk, belulról merevítö vasle mezt alka lmazva. A mai:netofont a fű töcsa torna elülső falúra Crósítsuk (szintén merev1tölemezel<keU. Fontos a csavarol< stabil tartása, mivtl a

kés7.ülék nincs alatámasztva. (a mat::nú lilvenné a l<otsi rezgéseit) Ha a rázódas miatt a for<lulms mm nem lenne eizyenletes, a kie~.enlitö görgő rugóját cse reIJük k i erósc1.>bre. Lehet, hoizy euíllul esökken a s zalai;:sebesséi;t. de az a motoráramkörben levó polenciomélcrrel lllnnállítható. IFJ UVEGES LÁSZJ,ó Ricse Fotóval illuszt.r;ill ollCt.ének dijn ~00.- Ft-os vásarlas1 uwlvány Csatlakozó-egység magnóhoz Magnetownomon JUck-csntlakozasú <i ki- é.-. bemenet. Hogy készulel<cmcl sokoldaluhban használhassam, egy l<is csatkll<o?.o-eru·:;l•gct allitoltam össze. A kis dobn.i:bnn eg) kct;ill;í::.u kapcsolót, egy ölpólusu tu chcl-aljzatol es egy j.i.ck-huvclyt helyeztem el Az allcalrés;;r•k1..•l a ra1 szerint kapcsoltam ossze. A kapc~oló egyik állá><.lb.m ki vC:•t.cl. a m1i>ikban lejátszás lchCts(•ges A jack-hüvelyhe7. a saj.1t az öt pólusú tuchelhez a „venélég„ magnc tofont

csalh1koztatom. KONC7. PttER Sopron őtletdija 100,- Ft-os vásárlási utalvany Miltrofonltopcsolós M20 KA P CSOLÓ M A HHG M:ln-as mugnetofon 1nrkrofonJL1 és tavkapcsolóJ;i lciilön .1ljazatba c>atlakortatható. Ila a kés;r.ulel<hez tavkapcsolós mikrofont kívanunk hasznfilni, selejtes tuchel al1zatbul vegyunk k1 ei:y énntkczőt, helyeziuk be azt a magnó m1krofon-csatlakozójanak urescn levö, „4··-jclü nyílásaba, és k1allo véi:enck elforcJ1tasával rógzitsuk. Ezután a7. alJat:.ll ezen (4) pontJát kossi.Jk ossze n starto;topkapcsoló bal oldali, a ,.2· pontj at (lest) pedig a kapcsoló jobb oldah kivezetésével. {gy a magnetofon mind a m1l<rofon t.avkapcsolójával, mind az eredeti távkapcsolóval múkodtethető DIC.. KRUTS AY MlKM)S ÖtletdíJa utalvány 100.- Ft-os Ajka v0sarlás1 Exponálóóra Szabad 1dömben az elektronikán k1vi.Jl fotózással 1s foglalkozom. A fel szerelés közul nagyon h iányzott egy expona!óóra Sa1nos a

s~aki.Jzlet­ ben kaphatót clr!gának találtam. ezért e lhatároztam, hogy m;:igam ké· szilek egyet. A külonbozö reles megolcltisokho7 sok alkatresz és gyakran nem ís kaphatú elem kellett volna. Egyik sntkboltban láttam autom;.it.a-mosógép idözitó kapcsolót A bból készítettem exponálóórftt. Az cgesz szerkezet néhány percnyi munlcA.vtl elkészíthetö A7 alkatrészek ko„űl a GL háló:zatJd1.ó kis méretű ghmm, a K J időzi­ tök<1pcsoló 0-5 perc kozolt, a K2 kt•lúramkii1ös l<a pcsoló, amellyel a:t. 1döz1töl<apcsoló kiiktatható az áramkcirból A7 exponálóórát jól s1.1getel- ten 1art fadobozba szereltem elen~edhetetlen aJ"Tu a b11ton9ligos has1.- nalatho:t. LOY ÁRPÁD Ötlctd1ja utalván.v 100,- Dun aújváros Fl-os wsárlási S ok.iu szerc•tik az ínycncf.llaloka.t. .S, hogy hozzaj~"nak a finom.c;ágokhoz, ncnlr< és korra v ;1lo tckint.-l n élk ül m ai: uk látna k .tz étel d k rszitt:,fh <z. T

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


élln " k ony h .ib .an :wrgo„kollnak. onna n ar&1!.olják ,u a-.ztalra a 1•ndtl."lll11r.1szt .1lo m } tll("<,l·i:c•l«•t , nyaron t>tC lil: a s7.a bad ba n knMlko.r.i.K m1i.:~· ohh h·hclliic~g kül önhi:t-s. jöizü tMllltJ.:< kc-..r.it ~„<:C t aJalá„nra.• boi.:n<o; ,., .i szal onna,iito n; a r mar !.11111< t<nlH"i7~I C"o tartoz1·k 1L a (al11.11i t a h 1·t n ·i::1 haz.•kn.1k. L „111111krnrn is tőbbsziir k ö11il túnk wah;ulfrr i süt c"hlJ:. foz„-; b <"L ziiksc.glS 11·~zkozök­ rnl <i:rill -tu:rJ1rly, rahloh u.„„utö-ny a r„. 11N„CO)tiiltö i.tb.) k e!-.z1t<o„i ú tm111ah>I. : o„t " - fd teh Ctol"n m <·i:: k e·esCk alt,11 hmerl - k ürto> k .Ll.CS silk„rhl"z s:r.ii k„.:g1•, hen i::c-r t mut;at jnk b e. fra nd.1 la 11t:irMmk . a Bricohig r m a i-;on pr.ati<tll< n~ muan (tl lllk t•p ). h i1·g t..,z1h-séül io;mCrt l"t jük a

k1i r tu~al.a<shoz i.ziik..-4.gtS t eszta O!.."t"létclét., ·alammt a <iaifr, tc-dmnluJ!i:jOLI. ,;„ „ Sütőhenger kürtőskaláeshoz FalX>I kes/ltwk a hCnge~t. mlrt J7. :v: „1ga1:1 Kt.n•ssunl< teh t egy ~flo mm hosszu. kb. l•h mm atllltll.JÚ swr 1z bükkfát Ne lcizyenek rajta ~ocsolc. nt l1·gH·n repi tit. t>s fókcnt ne legyen lx-tN: a Ca (ha a kt:-1 g(( kflJtJUk. l.ithat ov,, Vé!lik. hogv van-e bennl bognr- v.1:-,y ~u­ kac1.1mtJ A fad.irabot e~z:"r~altctssuk kuposra ho~,. 1100 1 ! .. . 1 ; : .sii. ..j8 egyik vége 100, a m:is1lc 140 mm atmerÖJŰ legyen (Al:um•k Van MULTIMAX bark:ícsgépe, aI. házilag is k1esztcrgtil hatja a k upoi; hcmgert, Jcgfe}Jebb Cgy kissé rov1dcbb les„„ mert l. gép eszterga részének maxim 1lis csucs tavols<iga 3fl0 mm ) Es1:terg4l„" utan :iJ.1po. n rs15.mljuk meg a henger palAstJát. Tobb kpcsoben. ll(•szór durva, TT*.jcl 1oko7lltos;m finom.abb cs1s1.olópapi.·1.1l Hu a fa

repcdesre hajlamos. a kct vegé1 l mOlit simr1t~unk fém karikat. de ngy hogy h h:m<l<k ecy s1kha kerul1enek a hengcrpala <>1ta1. A lengPlv lt>hlt llmtnÚ. de lwnnnbb kt.·t dau1hból kcsz1tem Lcnvei;:c hogv a hcm:e1 kisebb atmérÜJÜ veJ? n le~.1t.1bL 110 mrr.. a m.is1kon mtg 2~0-aoo mm l<iall jnn fz utóbh n1 k!1ül a hajtókar A tcchnnló,::1a tl!Yszc1·ü. a henge1 Vt•ge..1bl hduru11k t>S ;i tcngely1·ket heutjuk. hf>r 1J{aszt1uk llg vamJ.: erősítjük frl 1 hajtók,111 26 s (<tz egy k da1abot : rur1uk. a m.1s1kat sioros.an bcut JUk) A f.1kngcly atmerÖJe 15-25 mm kówll valtozhat A ten!-!clv cs a h,1Jto~ar ft>mbol 1s elkést1theto, mert a fahenger nem ad ;1t annyi h.=.t ho,::y a felmelegedett rcmlrnrl ne foghus~uk meg A suttihrnger kialak1that6 fcmleme;i>ol 1s L<·hetüleg l"Ol!damt•ntes ll:tll. t sze1 ez7Unk be A l<1szabult lcrntzt ha 11Jto;uk sima hengc>rr(> (pontosabban csonkakuppá) A vegckel. zárJuk le lemez

t:i.rcsákk.il. és azokra crós1L>uk a t.e~e yvegekct illet e a forgatokart KCll mt:i:: kel : nl~u<U .i!h·.my 1s Hos."zuk legal bb ~o-&; ~·rr. legyen hogy JÓ mélyen .1 Coldbe c;z.urh::issuk A v1lbs fu.1gn. l Jobb a fernullvan). mert a fa megg ulhdhat a l)i!IU •SllI A le~zurt :1lhm1yok kuze. 1Jlctle a h< ni::er ~l;i teg vu 1k réml<:flsit Abhtt rakhatjuk ma)d a pai ,.1:sa1 t;s ft>J 1s fo1!Ja a o;utcskor lctsopogti tésztűt lS nt<lvec;1tö.111vagnt (A) Tészta•eeept ==================== El!} k ilogramm kal.1l·stes1.tC1hoz a1 .1labb1 anyai:ok :tük.ségcs<lc- 0 ~ ki! h:zt 4-i dkg pol<:ukor, 5 dl~ l.aJ dl> loj.i<; :3 <1Kg eles, u. ~ dl i.~j A kesz téslt 1 lcluletel 1t•l-;11mk ma 1<1 ti-B dkg cukrnt 5 dk li.11e1, H--ll 1 l k~ dtobelet A :.lltes ko1ben1 n<d Vcsíteshc7. 10 dl;&! cukorbol 0,1 dl "irből es l dkg va1bol kés"itúnk lceVllt 1-.et. (A v17be t<ssrnk a v 111at é> a <:ul<rnl. es Úf.

ft.lföz- ,.„ 1uk) Mdc~ tejjel (40-42 C-fok) érlelt kovcssLal, v.ilaminl porcukorral. egt.:Sl. toJa::>s"lll és a v1ssuimaradt tejjel hszttcl tevtat gyúrunk. t:.:1 l~lés után a tesr.t t fel centiméter vastagra nvújtjU< ~„ kél Ct•ntime .cr s7élc" .-s1kokra vágjuk A csikolwt i.l vaj:r, t•tl ce„ll lcl( zs11·111otl) KU(}l1:s lu-ni;errc c-~avorJlk ugy, h11,.;y n a"dnl<nel tnk111· 1ak ei.o•m:isl. A lt:s1.ta felult-tet kt•nJuk meg elkevtlt to1asfeher1ével majd knst~ll vculwrb.Jn es vagcli.lll chobél ben ht>ngerf!E<;„ul< mer~ (esetleg egyenl<ltSen 17.lllJlll< m~f() Sütés ========================== Az 1~ elóke„r.1tet1 te„.r.tat l0-211 perei~ érlel 1uk 1a funottk. 1lacstési".t.incíl vnl~1mivel rovidf:bb 1de1g) A oecrtlt llsztill a hengeneJ egvutl t<-gyi.Jk nz illlvanvr 1 •s par.uson (7.art hEly1segben eslllcg infnsütoben vaizy ga7hmg lillött) lassu íorl!at<s küzben szép pirosra, p1-

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ros,tlb:irn<ira sutjuk Ko„Den a ne,lvesitoanyai:.gal tol>bszor Joc~oljuk meg (B ). A tésztát meg melegen húzzuk le a hengerröl (C, D). KihÜltS utan s1.clctelJiJk k.1 rikara. majd feliJlelél v11ní 11;1~ (Ukorral nw1-:hmtvt: l.1l:iljuk. 1) F D ** EZERMESTEREK, BARKÁCSOLÓK ! Széles vála11téltlal várják Onöket boltjaink Budapesten és a megreszékhelrelcen. BARKACSARUK, ELEKTROMOS ARUK, KUISZERSZAMOK, KOIUU)ZJO<iATLO ANYAüOK, MODElLEZtSI ALAPANYAGOK. BARKACSMOHElVEK: Obuda Ill., Vöröslcere11t u. 11. Ujpalota XV„ Frankovics M. u. 57 63 • Vállalat 27 .......... •••• „„ • ••• t mad.u.a ~::· A l{l•k els1ml•tödcs (I« k~oml a saJ· 110 ~ ors;m Jelentkl·z•K a fan lS le- E <11 ol< m(i!.)eknesc·km Jlt<1J.1l.la11 mar •nn} 1ra 1avul az idnJ11ras h11~r „ ....... . elvt:~t-hetö p()<aul a fatduletcl-. <••••• „ ••• eleim< lakko1..<;;1 feslt">t· A homN scldt•l

emelked~scvel 1m:i.:ke/du<hk a lopren~és d l.mrkacsolol< könhl•n mivel •~" hogyan kezt>lJl•k a f.ihtl/ll ••••• • • „ •• l<at. a fob .rit;i<;okat . a1 lrkéh·korl tokat stb., ho,.:y a;i: 1dö1ar:isáll11. tar .. ....... . .„ •• „ •••• „ ······· ..„. „ ....... „ ••••••• „„„ •••••• l:1snt Ja a lakkretei,:el •l w A llUDALAKK Feslt>k- cs Mu g ,·ant.1,.:) ar awn termt>kc1ról adunk t.aJékodaL.ist aml.lyekN a bark.ali>- A nJpfen· ultraabo ya s uga1 a1 ron· c„11111 hat•"·m.ik hosc:;tabb cl<•!:: elh n.ill. dc t;utos vtrlc-lmt•t ez ~m ke- lok lln ds.tlrt>i>cn haszmtlnuk A1 a c.:élunk. hogy e le1·melcck<l alla e!> ugy h.1v.na1, ak fel. hoi.:: bcv.matuk tetS/l • s IS le~(11 A llUDALAKK tcrm(kt•k k11/11l tobb<n 11 SIRAl .Y csónaklnkkot h.1v tart s lS kitett f,1fclulctek vécl<hm•rc A SI· c~onakl..ikkot, amtnl an a

a/ dnCV(Jl.(•st• IS utal, (ábol k CSLUll CM• RAl.Y n;.ilwk. lad ikok stb vedl•lmer c cini goztak k1 IV i l a!..k tch 1 n itbc mcrul6 rafelulctc-k védelmt>t <;70IAal Jé, C l·bböl lllr„doan pi 1 f.th.1.1..1 kulsü fclliletcl nem vedi o!Yan t.irtosan. nm1h·ent .1 lJar kac-;, l ... k remi nt•k tóll . .......... ... ..... .. .......... ......... .......... ...... . ... ... .. „. .......... E1 1111n.ik turlhuto le. hol-. „11n••• ••• „ ••• .......... telln l .1ldmk agy a SIRALY cs11. ....... nal<l;1kk 1s .11lal;lban nem n·dak „. a rnt a nApfen}· ult a1bolva su••••• „.„„ ........ 1!:1rninak karos1to ha1ti9l1tol .•• ..... . •• „ „. •••„ •••• •„ • E ,,1g11rak lt;1tiisara .1 ai.: ..... ····· • • •„ ••••••• „ •••••• meg >arnul. kt·s<.ihb mcgs..clirkúl ,1h•.......... b:in lassu kt.>m1.1i átal.1kulas meey ....... ve,.:bl. am1 ann 1lc

..<lor<gcclcs<l><ll ••••• „ •••• ...... . ... 11y1lanul m<i.: Mcgvaltn11k a r.1 .... anvag ......... ,;z1la1:d<Kt,..1 lula cJons:ih,1. 1gy „ •••••••• UJt vuldmet 11 tos cs tets1etoi, 1~ le~yt•n na l Jnk az 1d0Jar·as v1s1.ont..1gsagainal< ••••• „ •• llcn lllOl vmlclc-n lakk m·rn annyira 1sme1 t mtnt J ~IHALY csonaklakk Ez a lald<ÍftJW ta rt "sabbun .Cd1 .aL 1<löJa1;.c; v1szont~J!sa;.:a111.1k kitelt f,1f<lt1lrt«ktl mmt a SI HA 1 Y csonulclakk ... ..... ........ .......... t 11 ••••••••• ••••••••• „„ • • • „ ••••• •••••••• „ „„ •••••• „ ••••••••• mc~ raan~ „ ••••••••• „ •••••••• ~llt•nnllúkepe~i:. kulunbo7.Ö .swm hl·n s fai ontna. meg<;7.Ünik n timad,i"fl 11 A h:i~·om;inyos beercs1.tö olaJok- klll

tnrténo elökc.:eles - hl" azt bm mily le.>llrnsme1·etescn ege1:t~k 1<- cl - C"liist•gall ugynn a li.1 l<l<1c-le~ t<1pa <IÓS;it ll f1ihol d l a farunlo l,Oml1.tk / l ~ T lUi<AT flOI b11to~1t;111 SIRAI. c»onuklakkal • cs a lakk 001-JL"d kupcsolutban :1.11111 sem s1:;1bacl mt•gf<h•< lkezm. lto~· .1 szah.11lba11 dlilhL•zrt t l.1fdliklPk (íahúzak fal.luntcsok ~tb) 1•111l.;1ennt oly;m k111·n·c1.ellx•n vann:ak, ahol ma~as a lt•v~J!O rClatlv A THl~AT nCcl"(sSé~t<trlalmn ·~Y lS llllllCSZl lt!tn a ram•dvesség 1s Ha t•zt u ned esll>b faan) ,1got l.1ldt.1l >0 t be. lc..t.1rJuk u Íi1 felulclt•t as. ke-.obb1Ck soran a p.1ra f 11 mtlJc1ban t.>lta 010 nedVCll~·g ld .1v1 (Ja ,, lakkrett:J!t•1 a.t alatt pC<lw a funmlo gomb.ak tt1mad.1,.1 ;s czlllhetü .ban a:r esetben 1a S/ ntelt>n li1klc.1l kez<>ll. ícnycs f<h lel a:r •AlnY, W a TRINAT lakk 001 .111 bcl:t•v.• ö

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


any11glcent ;1 Xl AMO); 1mpltJ.:naln alapozol n•ls:zt•ru ·1lkalmil1n / XYL/ :vTON 1mp1 q~nálil ,i!;1p1JZÓ b1 lns me•~t·lo7o vt•do 45c; pusztito ,111 .iga a lu·k ei; vurosk rh;1dast n!..11.L11 faronto gombalcn~I<. v;1l mint .1 1·ov,11k.11·tc·vol<nek 1s A7. .1 l 1luloll z nu 1.a1·c1·ell !ll l<t•1>M1. amt.>ly mes::t1K:1d.1h·or.1.1 a faro 1u s::on1btík mes::lt ktw<k<;Ct lS ;1 m.11 m Cgl,1m.1Clott 1 tllll :i;.:ot 1!> t.11 lf11;:m 1 ch A XYl.AD„.COR fakNUtffVal o S/. ncs Cittt:l:;7.Ö a fn klult•lt>n rdcgct nem kcpe7.<Í Cnvédn an·a~. am 1 be<;z1vod1k a fübü MeJ;:ved a f unyagot 111. 1do 1r.1s km 1 s h.1tnsa11ldl s1embl•n. u,,:ya11.1l<ko1 splt 1áhs h;:1t11 11n).·ai.: t.l1 trilrnn miatt faronto gorn balc es rovarok ellen 1<; k1tüno llclCI met nyu i t ~rd~mes 11 sol lt bb z m• kd alh„lman11, mCrl a1;nk 1 nnpft m ulfraib"h 1 !.Ug:u .11 nak 1011<,olo h 1 t:siu ellen 1s vf.<l<nt!k A sz1n<-:. X)

l.ADEC H lelhas-.: n „las clt1ll JOl rei kell kclI n es 1 f.!ihord „1 kll cto1 n. kb ~o puc t I tt.>lte ulan suu (>C.;t,>ltel el kel dol i.:ozn1 (os7.lfltlI) n "í~bb fC lcth t:i Nddtlbell 1-1 k~ XYLAMON-n.11 , llllvt XYLADECOR-ral 111-12 m rafllul t vonhat" bt· t•gv ..w:>1 A X LAMON h<>l egv 1 XYl.Al>ECOH bol kN ha rom l l h·i.: It•lhoa d.1sa ctist.l.1 u A-1 a111agok·1t l11g1tam nem vab·ad 1 0 1>1 Eio -ei:,· 1eteg !Y-U.1radas1 1deJe .4 a 20 "C·nn Ist11lokat. pa1t:1kat sl.b c„ak mq;frlc·lu „1..illízl<lh utan l>ad 1smet hnsznal.1tba .Crtn Nt.> k l"EIJunk veluk ml hl asol<at. kapt.ir.1· kat Mindkct es an~ na 1<; al! a hasm lat uw ... tas su n11t allmlmaih to .1 Cann g c·1lt•lmé11 H~l) IClen h 1sawlatuk t l..l-lStl.ll h 1tőlc v 1i<• .acl <• l·cl l<"Ml l mulk 1cszk111 l kl~bcnzrnncl hszlalh~1!0 A m, 1 ~" szer b ont (lnl<l<1 z11Ul (nfclulet c·sak .1h ftn 1/

t•sellJen vcdhc•to XYLA MOt-nal. allt.•IY< X YLAnI COR 1·.11 ha a 1 e~t·bhi hCVotia tol !dJes egcszr bLrt csislulilssal •llr mar.i ssal cltavnhtolllik mélr 1111nak Ndekebcn. h OI! a kel favNlo rinyag mmEI m1 IHbll<n hrv1vcdlu.„, n a f:1b.1 önmagáh.111 llk ntlltd .111 a. h-> v szmtelen a„ 1dOJ,1r;is 1s1ontai:stls::a1 lllcn m•m llh mlS:: a fal. ·1.1r11.-.m a XYLAlWCOR r. 1l 1m~t!r­ ;1n~l:ll!.:.!i1 l ll..Vlltl uw~halAlk hnJhto es /z 111 t.1lm.1I oltozh:il r~ utt nfm tar 1- 1t•s1h•1t•s ft-l tlagni t.1 ...1 :E:!elmlszcrekkel Tnv11hh1 BUDALAKK Festék- és Műgyantagyár Műszaki Vevőszolgálata 1055 Hudapl-.t . Balassi H. u 7 Telefo n: 11 0- 6:57, 314-:>79 Telex : 22 - 5()67 (-) ahr.111~,ol l11dalj11l1 ;ít ri:v ln-rúddal. 11n.11c .u ll ••k.• n1ut.u f,t · 1utu.1110Jtat. i;ntn hJ u .•J a:z ór.1 .1 r11• Ju·n a .,aniok.it fflíf•lf~u. lllhf.1, k.trlon1n1plr :a"·P.f·•· 11111 ht 11 tlink r.1a , ..,o mru

h•1,vu •On 1 ·•t k.t·t t·~(·t 1 ••·:„hnk :t 1>0IU,t•l...on t h;uhh1ul.... ft·Jl.•. or 111•..thur.t. C ui.:. 1nala:1u11k :"le„ nunth..l lth""·~·· kth~61....tt .tkarn.4nk raj,oJn i 11. foltls:u111b ha.JfJ•ÜW•· l.. nn.t JL.Ó rur::.•f.,\ •••• "7c•tr...-,~gl ktiro ~ •. • ,, ntft:htJLh. Jnl.., f i:y r:tT~U) fl.O UO k k i .1 1umlnium trniCJ n·~1t l ll .lhr 1 ~ " t SLrlsi1 ., .U~JUI( t ]„,„„, tJ:)"(llf~rr. dt •J„•- ktt."Lcr oh ,tn ,„.~11·,rr. ho i:~ a nYei:• uUin ki .1-:-h.1<1sul< hrluhil• az lvrlu•r. . órnbf-o..,t•tt"il t"C"<Z„uk 01e·prn, n n1Ar• • tu-. 21. " ,,. t>lr1nhe·r ... •n.„tk mCl(f••Jl·l•1 1·n 01i.7lllt · l•lkurt 1• i=- cnlu n )o.teC. l: c.."IC"ClI " u• 1ul t• t• I>< 1 IJtutan 1 t t Liir onaUo .d ..al ,1111k l ~ Je~~J Jdhok ~r.c-nnt IG"· „trU t L lflrn 1>011 ...

o-.. idol n1uLU. "I , 11 J>t•chg n<nu ·•k "J:t d 6-1111 1 AJ nt m nap K<Jl„Ull, J," t IJt Ul:t ICNf,fJYTAKTÖ JV 1 a ,j ul..a .. , or;aap.t rt lur1..1dctlnta,uutt.Lk 1h;:11&11 (Vctnlk1J1 1 !JM), l~erf"llu·to nuuu·J„1•1111.-l n1ul(otlo or a~ •:rrk h·~··, ­ l•·i;kurv r rubb .,hn7 " ol/. ur.•~-•.•r.• ,,e• •·lt„ ~ • n:.11fe•n.) IJl n .uuunhlUl..tJ,,tn fel t„ll•HI•> U„t1u·tt·11h· ch.:tt..th ... ~Jft u1 t. U l"nrlf. k„,,h••,t" n11·a;: n1•1n lln• a.,. ,„„„ fc·l.adat. 1 t•lc·nh , unh.111 (g.·~1t·r u e~ kon1n t•n c"lh.f,,ilhtlC•. "· 1•••1u·cg1d .11. t•on• n&t•u~rral 1uul<odo <HA Í)., l h·t·t (/ ktf1) tUUUU 100,t h t· Huku 11" " lu,.a.blJJn ,„;, . .t•ll 1n teu1.u uh ..to""- 1M•t.11.1 ·" 1 U :11.r.1nt.tb.1n bc·ntu .i.t otln..tl Ulf"J:I t•untu~hh t Ullcttru :trA•

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ll-f""•..tn ntf"S:!i.ltuLtJltll u.a:;~obb e. ""ahh n~c·r•·1h1 ti ( 1k•r „ „,•hlh·tt hna clh Uo Jo1 ru..l hAJl ") rlkt·v1lllllo C• lmktI)) . 1·:... ,,, ... ruhlJ. Anyagolc apor.lnk •nl·„i:a llh11111111um. ~ l.11>.k hoz ll IQ n 1m krr-t-A,Unflvr1u „1l u nuu1un1 .tuk. ... llflULUk k&b..iJ...u krt. to i nuu ~ a1ununtun1 c,Lkbo1 h.tJhtou .1b1onr• ,..11 J,,nlJnlc "7C. l..c~· .ah· rOfll ho7 !4UO 1DD h0h,7U an 31:; t-.c-11 .t. .lr" t•k"to tln,.;,•h ltl nun ttnu·rnJU .-1ununn1nu llo·• MtU min. trn,:;rl)· t l<or.1lal1uw 11 •.11111111 " l.U"lJ:t f -. IVOI !I ttJ nuu·r.f un ou~bnl Itt v1t."iUt<„ 1. .„. ""· „.:•-, t T ,„. ,„,„, ,,. ,., """"s-:-~ ..:!.;o „ c·nl v ,.„., ,., ? db 10 nun . .. t:cunbhf·j 1 db 1 • un11111u1nl1.:nu·rhul 111 ./lI~-...; kt·" , r ·~•k C::1• ,,,:ahJ,,ho7 • 11 13 1/. 16 17

••„• nlnl .••,o ~„„ °·U a„ra a..ct "u h.rll. n UJl "J:•t~e.r:rl. lo.i Osu:eállitós I I Utl: 1. lr"l ,., ft (1 .... ,,., ,o " 11„hol" a l.th.ak•1„1. .1hrun ,oa...b 1 fnr· funt 11•• :.h•lt h• lllll„ ik "· .e d.u•hu:... 1 v•·„• e" h ,,,.. •.,; un "" :ti uk " " J „,u„n ~ 11 nuu ,., alumannunl •1 hJlll-l.11.11u a n . hlutut l. ll•nu ·"· 1í1 lr "•hh 111 h.t• ,7, n1lh 1 lttO ,,JUI kt ,,ll,ill" t 1 1 ~, 1 N„• "" .unu·ao•,1 .thnuu ,01 „ ,. „,. . ••• bho1.• „, „, fit" hl •• tcn•t•lLUIO ll t rurtul.... huf ... 191tf. 1t·1h.1,,„ ..... l I •nr~lCklot·n „„. 11.u.t11a,, ·~ h• 11u 1.;, h •~„ r•·J.u nu. t ro1 ~~ "1c11t Jult ld t "· ,, ... „.„ h·n:..•·h ro" ""ht•J tuk,tur h •l„1htl. hll,•h •u hc „11t11I a 1 •hlr •J1f

h „11 1 111~„ 1111 1 h "U 1111 a~ u •nh. l 11 l)it•J. 1 (lI t:.11 cl•t•,11 J c„nt , 1 rl 1 lllU 1lt1n. u1u11t h uu·1.hnl •·• v•l1tl • 1 11 ::•,1nbh1 f h lult h·f 11.onru 1 ,.1... hnl tii r fo !;1tt11hf1•1u1r hl 1..a11 nn1:. ut:,fJ.ri.Ntlc·L r~· cl u.1b• bul e t1n1uhoruh un 1k t;un1btt·Julc 11•1 trttt:•t t.;••H"t>t•rr ....,, n Jjatuh. tC: ...&• 11,.-JIUCS •• h1 1 f"lh·t• ,U; n. fc·l,u „. „• HO PfRf 20 15 C 5 v VI Vll VllL IX x XI Xll HO 20 15 n s 0 •S t-10 •15 •20 30 1. II. 111 IV 5 ldökorrekc10 •fl n.1run a k1•t l<d1~lll uf n•·n1 n11ndu: 1•onu~ n1t:n t•a.;,·ntA U8UI n J>flll c1„h h ,. •l„rta..n1 f"nl :lllanc1o. 1 nu<k kt·I 1 h•,ror. mt•r1 ., 1 nitt nt•n• h.ur. ukA •n Ja.uu•n1 rllap"7 lt.ikú ,,.,J).·nn li.t•nni..: 1 ko• UI K c·t"111t:r,r11t•k •l~,1·h•·,,t .:• n.tJJhl),•· l ht·u 11·•J:~

ohb. Jn1nt nA1tl~ oth.u• "i . ,, ·""od,101. nu•14f · tS ll< Cj.;•b1• n:t 1, ,„,,~ a „u„ 1.1 n1·1u 17. lK• t~ •nll lulI. h.&•ltIU • , , ,, 1 • ü"t ••J:t" /at" ht· . .- f 1 1u if1tt•U t·h un.itt •u· e t kcT4t t• UC-t"c•, k1rsr •·nhU·,.-r, ""11·11N< IJr a kli„·1n<101. ll OJ: 1W1porank rol h•oh11,h.a"""Uk .a poulo, u11t1 t• "-•u• 1• ldul). " lhul.•totl ldnl 1ut·r:t htl ";1·:00.httt·uuu t.all " 11 t 1rr iTOlstll "" ulof"J:. nhh kHllJ ,, 1 punh1 1llu 1ur~aU.t1t1t •~ thn1 , 1 ., l".I · ,..in1h..an kw..-11t 1u·rrnu11 ti•• ·•l f11-..:frh·lo ntC-r-t„th••d l101• 1tnf" . 11 u.1puk nullatA,ara oli::-:J t.l ,„,ptUUh.tn (apr • •• ). 31 • "PUfll h.1n ("1>1• n•IJfr 1.). a Jloarpouthan (Jt111 11 . ). : Hl 1Jo n t b.in (df"( •.!-1.) a1 tclo ... ltJ: • t

l t h• {trti•k•· 0 • t..kur jaT brank 1•on1n 1n · 1,101>u1ub " a ponlo" 1duJ ui.:. h.11• JUk m• t.:. ho~ • n.. t-ura ·" 11 nuu.uuu lth thi7. hUrM~H fj11..., .IJ: ff• UUJUIC. <11 lfln •J.: •nUtltrrt &:rAhktUtJftll t11utaCou hlot 1•1 uo,.n,lu·r 1 3n n llOr.w.nk 16 tJC" 1•1 kt·,tk , Cilt rt • 1nuca1ull u1ohc." hn11:l•duns.. lh pf"rc t·l . • rhruar 1?-e n..•p••rank l t 1u·n rl "h•t h hlilll „., ununk t .a pc-rt·~t Noporo bográcsban l C(< J• ,hlll r1a par p„r„ „ 1„11 ll<o " 11l1t t•r:.h lntrrtt"lt"k. K ffk 11.t,;; n • nld „ nanhol > tl. •·„L·rt • •1> 1r n•·Jcat 1::1,n,b11• nlflr( kt•l1 CUtt·11 1 " n K l·I hu,;„.-, fl·hllo•I 11 hni;r;,,·, IJ<t l•J•• Ju~1iS: a1,;t,1 * l:Hlv;s ~I• .f t •.n1u•rak•"nl h a,1n.,1h.t1.tulc ru " 11 n.,,1i1,t tc"nnl. " lu·11jf1ln1 ,, ll;1:1~}•k

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


1·ri111 mri:r ·h·lu1·n h f lo•l·•·,t•CI f.d<an.tl márl nut 1tja a, ul ~• beh· •dntUoU, btos1.llu 11 •p,rl.•1u•n * * „- • „, " n l K O Vl, S7K .lOl r lh • uulk kAI I• 11tu„11ra11 uUCl „ n rk I 1 o s f!„o;ÍlrlllI Ulah á11}" IJlt l 0 1)1 h a nem a tehetseg , a szorgalom, a tapasztalat, az ismeret - es m ind eze k tovobbodo so 1s Eze rt ker1ük o lva só inkat - akik lopu nk tortolm anok mórts 38 0 -ot 1r1ok - voltsak hon o r oriumro to len tu mukot, azaz: VEGYENEK Rt:SZT CIKKPAL VAZ ATUNKON A hotoridö : folyamato s! A kö z:oklesre alkalmas cikke ket t u olitásukn ok megfele loen - meg Jelentetj ü k é s ozokert a szok ásos ci kk hon oröriumnok megfelelo u talvanyt k üld ünk A „ CIKKPÁLYAZAT 1e l1g e vel be e rkezett cikk e ket - meg h a a u ü r1zes1g nem 1s kerulte k kozlesre - fe l evenként szah~urt erte keli A le g i obbnok b izonyulo bekuldoienek d1JO fe le ven kén t egy-egy SKIL 60420 t 1p usu borkocs

ru1ópisztoly (illetve, ha orra a bekü ld o nem ta r t 1gen yt, a p isztoly kere k1tett ciranok megfele lo vosorlosi u talvány). Az egy-e gy ev soro n leg1obbn o k 1telt cikk bek u l d oiet p e dig egy borot1 o r szág rango s borkocsk iolhtoso n ok me gtekm teset b11tos1to KULFOLDI UTAZASSAL (i lletve okodoly e sete n onol egyenerteku vosorlosi utolvon nyo l ) 1u tol mou:uk. Feltételek A bekü ldött cikkben leirt targyot e l kell késuteni, ha munkafolyamatot ir le, az csak a gyakorlatban mar b~volt lehet A ci kk ne legyen tobb 6 gepelt o ldol nol (oldolonke nt 30 sorral, soronké n t 60 b etuvel) A pop1rnok csok egyik o lda lara lehet 1rm, gepio pel, vagy o lva sható kéz:irosso l A l&iroit kel p éldo nybon kerjü A cikkh e z: mellek elt és a leírt torgyot - vagy mod srert keszen es keszúlte b en 1s b e m u toto fenykepek mm1m o ltso n 9 12 cm meretuek legye nek A ke p eken von al nytl. feh rot nem lehet ! A JO mmosegu es m in . 13 18 cm mer et ü színes fot ok, vagy 6

6 cm es szines d1opo1iti vok boritólop unko n koz:lése eseten. oz:oke rt kiem elt hono rori u mot fire tú n k l A roi zok lehetoleg a z ogazotl (gep- htrod o stech nska-, ep1to- 111. faipar stb ) szo bvonyokn ak meg eleloen. le h eto,e g neg yzetholo~ po pirro ro1rolt e gyerte lmu k opcsolo~• va gy h oro m nezetl vo zlotok egye n ek. Az egyes anya goko n (keuro tpo p ir, o bro, loto h oto, d 10 ke rete) sze repelJen a c1m (p i „ M unkapad"}. A b o ntekon a tel1es, p o ntos la kc1m e s nev (A szok cikk1rós te ch n 1kajot az EM 1974 2 szomobon tsmertettúk) A z olkoto t1pusu embert, a homo fobert 1ellem11 h ogy p r oblemo1 me goldosoro nemc sak k1ó tol val a m it, h anem art g ya korla t oson meg is vo los1t10 De n inc s meg minden k iben mmdket tuloJdo n sog - a ot lete t, a tervet sokon mosokto 10 JÓk. Ezert k erJu k a „ homo fo bereket n e z:o rJ Ok be lokosuk falai koze te hetségük b 11on y1tekait. hanem mun ko1k ko zreod oso val nyu1tsonok b o rott seg 1t seget a

többieknek An n ol 1s n k obb mert forodozosukot honoi a l eg eredmenyesebbe· P. t>lmouu k 1s kotors • údvozlettel A SZERKESZTöSt:G 1361 Bp„ 501 Pf 34 31 lJ.:M.111 a ll fit· nlkaJm:1, 1111,t hog· a m11dc1 n ,.,11 .isi kot nn•.r1·ll><:n r1· (Sl Plll"<IU kit s1kd IS ku/1 h hh hou •• 11111 e /1.•lh:.r l nu 1\ 1•i. i1ll.1l v1l 1i.:h /. J I~ 1 nll ... zcll" na1 1i.: kh·p 11 t n un• a- .1 ~ t:ll k.1·k k •d • t .i "t k 1111 ••J.111.l,V.L t IS ll fu l ) QOlÍ Kllil l ll:lh. S/. k .1- ll" l" 1/ll n.1 cs 1·1111·· vmt~ 11sl.I krhk 1lc c:.,1k 11 r.mt;Í71.m muhi-. hoi.:y a k.1v1c~b1°1l Cr senrauM, gomh.1. f•skakmh1 h•sz e ltag·1,:llok e n t n kd.alkolós EP01 JT I HA:l :JT kl-sY.1tinlll)<•kct 1 m bc1 ,.,,~ .1.1.111l.111k At. ll11bl11 olc•, 1 k. phato. dl .!-1 111 11;.. lrnt 1.·,..H I •H l·k 1 (,flTl K h1 lo lx CL 1sil ,1/ t. M n n11nd1.•r11.1 t A/. ut11hl11 nt 1 -.~1.n• - i7 t

m e kktl l 1 (,1 :;q.... :i m.11 m 11 ll l ,hll! kci/.llht>lll .,S/101 1),; a 11 .11; Ju l 1s,1k 11„"ta1, 1n 1111 •• , lJ.:l s n ,/,11 at. l<av11· 111 h1tvn 1l11111k hol /z ,·11ks1 hh ltluh 1 <>lJ.:111 a 1.u„:1s1t11 1.•s n Íl"lck lllpolll. ... 11 1 o;1111,1 IPl-./C 1ti...1·hb / v11.d, 1<, .1l l11zat11,,1k Ez11 t kuluno,c..•n fontos ,, ki .1las7.l.t 1>1•mk1·n ftll.1t f1:..111.1l l 1th.11c"1k. l• 32 „ , 1 - --~ - - " ----=-=

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!