Language learning | English » Antal-Heller - Hogy mondjuk angolul, Egyszerűbb beszédhelyzetek

Datasheet

Year, pagecount:2008, 137 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:348

Uploaded:December 24, 2022

Size:68 MB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

Antal Mária - Heller Anna Hogy mondjuk angolul? (Egyszerűbb beszéd!:tdyzetek) Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Szerkesztette JUHÁSZ GYULA Előszó Bírálta DR. SlPŐCZY GYŐZŐ Ahyanyelvi lektor SUSAN KAYE KUTOR ISBN 963 17 7298 S Az élet nap mint nap számtalan olyan egyszerű helyzetet teremt, amelyben az embernek magyarázkodnia, kérdeznie, válaszolnia, méltatlankodnia, dicsérnie - egyszóval kommunikálnia kell. Az egyszerű helyzet is rögtön bonyolultabbnak tűnik azonban, ha idegen nyelvi közeg vesz körül minket, idegen nyelven kell a dolgokra reagálni. Úgy véljük, széles körű igényt elégítünk ki. 1980-tól k,: zdődően, amióta alapfokú állami nyelvvizsgát is lehet tenni, és e vizsga részeként a jelöltnek ún. szituációs párbeszédet kell produkálnia, mind többen igénylik, hogy ilyen jellegű feladatgyűjteményt kaphassanak kézbe. A feladat újszerű­ sége érthetően felkeltette mind a vizsgára készülők, mind pedig a

szakemberek érdeklődését. Rövidesen kiderült, hogy ezek a feladatok jó lehetőséget adnak a megtanult nyelvi anyag aktivizálására. Mintát jelentenek arra, hogy az életben gyakran előforduló helyzetek milyen nyelvi viselkedési formákat kívánnak meg. Ilyen módon a vizsgától függetlenül és azon túlmenően, segítséget jelentenek mindazoknak, akiknek például turistaúton, idegen országban tett látogatáskor, külföldi vendég fogadásakor vagy kiküldetésben kell az idegen nyelvet használniuk Ez a kötet 290 ún. egyszerűbb beszédszituációt tartalmaz, amelyek mindegyike az előbb feltételezett helyzetet tükrözi valamilyen módon. A szituációk sorrendje a kötetben nem témához kötött. A könyvet forgatva az olvasó kicsit úgy érezheti magát, mintha valóban idegen nyelvi környezetben kellene váratlan helyzetekre reagálnia. Mindazonáltal a Tárgymutató segít3 sé~ével lehetőség nyílik arra is, hogy az olvasó az egyes témakat

sorban nézze át. A Tárgymutató ugyanis emelkedő rendben közli azoknak a feladatoknak a számát, amelyek az e~yes té~ákhoz ~orolhatók. Tekintve azonban , hogy a valósagban ntka a „tiszta" helyzet, amelyik ellenvetés nélkül sorolhat? e~)ik vagy másik címszó alá - és csak oda-, egyegy sz1tuac1ó több címszónál is szerepel Ha tehát az a feladat, hogy „Kérjen feivilágosítást telefonon " , akkor az 1~ind a telefon, mind a felvilágosí tás címszónál megtalálhato. Ugyanez a helyzet, ha például a feladat valamilyen ruhá-• zati cikknek a vásárlása. A szókincs és a nyelvi fordulatok alapján ez a szituáció a „Vásárlás" -nál és az „Öltözködés" nél is szerepel. Azoknak a beszédheíyzeteknek a számát amelyek több helyen is szerepeinek, dőlten szedtük. Könyvünk bal oldali lapjain magyar nyelven olvasható a feltételezett helyzet és az ebből adódó feladat , alatta pedig ugyancsak magyarul a megoldás.

Nagyon sok feladathoz több megoldás .is készült Ennek az a magya~ázata, hogy sok helyzetben többféle reakció képzelhető el, s ezek mindegyike tipikus lehet. Ilyen esetben a szerzők arra törekedtek, hogy az egyik megoldás egyszerűbb nyelvi szintet képviseljen. · A jobb oldalon . a megoldás vagy megoldások idegen nyelvi variációja található. Hangsúlyozm szeretnénk hogy ~em szó szerinti fordításról van szó, hanem a magyar és idegen nyelvi változat olyan párhuzamáról, hogy mindkettő az adott helyzetben, az adott nyelvre leginkább jellemzö szóhasználatot tükrözze. Vannak olyan esetek ugyanis, amikor a szó szerinti fordítás egyenesen nevetséges lenne Mindezek után néhány szó arról, hogy a könyvvel kapcsolatban milyen munkaformákat ajánlunk. . Hangsúlyozni szeretnénk, hogy itt nem a hagyományos ertelemben vett tankönyvről van szó, hanem gyakorlókönyvrőL Nem is elsősorban íróasztalhoz kötött munkát javaslunk. Nagyon jól

elképzelhető , hogy utazás közben vagy valahol a várakozás perceit felhasználva forgatj uk, szinte 4 kicsit a rejtvényfejtés könnyed és mégis komoly, hasznos tevékenységét utánozzuk. Olvassa ei tehát a feladatot (stimulust) és utána ötletadónak az első magyar megoldást. A:z idegen nyelvű oldalt takarja le Ha úgy látja, hogy idegen nyelvi szókincsének hiányai miatt képtelen a magyar változat idegen nyelvű reprodukálására, akkor -- amennyiben több megoldás is van próbálkozzon a második vagy harmadik változattal Ha egyik sem biztat sikerrel , nézze meg az idegen nyelvű oldalt is és úgy próbálkozz.on újra Amennyiben rögtön bele t ud vágni az idegen nyelvű reprodukálásba, a feladat megoldása után ellenörizze magát a jobb oldali idegen nyelvű szöveg alapján. Természetesen az sem baj, ha nem szóról szóra egyezik megoldása a könyvével, de a nyelvhelyességi hibákat javítsa! Addig próbálkozzon, amíg viszonylag

folyamatosan nem sikerül idegen nyelven a párbeszédet reprodukálnia. Ekkor a felad,,t alapján akár új megoldást is alkothat, hiszen a könyvben természetesen csak minták szerepelnek. Így haladjon végig a feladatsoron. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a feladarok különböző nehézségi foko t képviselnek. Tapasztalati alapon kell kiválasztania a felkészültségének meg felelőeket - , azokat, amelyek a már ,neglévő tudására épülnek, és nem elsősorban a szókincsét fejlesztik, hanem inkább a nyelvi normák szempontjából adnak eligazítást. A címmel összhangban így kívánunk útmu tatást adni arra vonatkozóan, hogyan is mondanak valamit adott helyzetben idegen nyelven Budapest, 1983 A szerkesztő 5 Tárgymutató I. Bemutatkozás Család Családi események, ünnepek 25, 26, 52, 63, 84, 188, 189, 190, 192, 193, 290 II. Társasági érintkezés 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 35, 36, 39, 41, 43, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60,61,62,65,69, 71, 73, 76, 77, 89, 90, 91, 96, 99, 100, 104, 110, 122, 123, 129, 132, 133, 136, 139, 144, 146, 148, 150, 154, 158, 165, 172, 177, 178, 183, 189, 190, 191, 192, 201, 203, 205, 231, 234, 235, 238, 251, 252, 255, 256, 257, 266, 282, 284, 285 III. Közlekedés, utcai információk 1, 3, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 28, 29, 39, 42, 44, 46, 50, 64, 66, 68, 72, 73, 79, 87, 90, 98, 99, 103, 106, 108, 109, 131, 140, 151, 173, 175, 207, 210, 212, 214, 237,243,248, 262, 272, 273,274,275,276,277,279,281,286,287,289 IV. Szálloda, lakás, szállás 2,22,30,37,38,53,67, 70,82,83,94,97,99, 107,114,115, 116, 120,142,211,213,228,290 V. Étterem, étkezés 19, 20, 31, 95, 117,136,253,255 VI. Vásárlás, szolgáltatás 7, 8, 49, 72, 75, 81,111,118,121,124,126,127,128,130, 135, 138, 141, 143, 145, 147, 149, 152, 153, 157, 159, 161, 162, 164, 168, 174, 197, 200, 202, 204, 206, 209, 215, 216, 218, 224, 226, 227, 229, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 254 VII. Öltözködés, külső

megjelenés 7, 8, 12, 113, 121, 123, 127, 130, 135, 138, 143, 145, 147, 6 152, 168,221, 222, 223, 224,226, 227, 229, 231,, 239, 244, 245,246 Vlll. Munka, háztartás, tanulás 14, 33, 40, 43, 51, 52, 55, 58, 69, 84, 85, 96, 156, 163, 176, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187; 194, 195, 196, 198, 199, 215, 219 IX. Szabad idő (sport, tévé, rádió, mozi, színház, újság stb ) 14, 32, 33, 40, 43,45,47, 51 , 52, 55, 57, 58,69, 74, 80, 84, 86, 93, 96, 105, 125, 156, 163, 166, 167, 169, 170, 176, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 194, 195, 196, 198, 199, 215, 219, 230, 232, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 269, 280 X. Egészség, betegség Orvos 4, 33, 34, 54, 64, 76, 80, 81, 129, 137, 203, 21 7, 220, 225, 228, 265, 267, 268, 270, 271 XI. Hivatalos szervek (rendőrség , vám) 5, 46, 48, 50, 78, 134, 160, 171, 278 XII. Posta, bank 88, 92, 101, 102, 103, 112, 155, 277, 283 XIII . Telefon 6, 9, 21. 23, 24, 34, 37, 39, 40, 45, 67, 69, 82, 84, 104, 113, 117, 120, 126, 139, 158 XIV.

Időjárás 104, 119, 148, 165, 208, 233, 236, 237, 239, 242 7 Beszédhelyzetek 1. Kérdezze meg a szálloda portását, hogy juthat el legkönnyebben a repülőtérre! - Délután négy órára kint kell lennem a repülőté­ ren. Kérem, mondja meg, hogyan jutok el a legkönnyebben oda - A közvetlen reptéri járatok az Utazási Iroda előtt állnak. A buszok félóránként indulnak - Akkor inkább taxival· megyek. Sok a csomagom Hívna egyet? Fél óra alatt kiérek? - Az a forgalomtól függ. Ilyenkor már csúcsforgalom van Induljon háromkor! 8 2. A Érdeklődjön szállás után egy utazási irodában! - Jó napot kívánok! Három napot szeretnék a Balatonnál tölteni a jövő hét végén. Milyen szálláslehetőségeik vannak? - Vagy szálodában vagy fizetővendég-szobában tudjuk Önt elhelyezni. A fizetővendég-szoba olcsóbb - Az utóbbit választanám, ha van a szobához fürdőszoba és a ház nincs túl messze a vízparttól. - Rendben van.

Mindjárt keresek ilyen lehetősé­ get. B - Jó napot kívánok! Szállodai szobát szeretnék foglalni holnapután tól három napra a Mátrában. 1. "Whats the quickest way to get to the airport? I have to be there at (by) four." "Airport buses leave from outside the travel agency (Air Terminal). They run every 30 minutes." "I think Id better take a.taxi with all that luggage (baggage). Will you please call one for me? " "What time do you want it for, Sir/Madam ?" "Can I get there in half an hour? " "Well, that depends on traffic. The rush hour (peak hours) will have begun by then, so youd better start at 3. (You ought to start at 3)" 2. "Good morning. l d lik e to book a room at Lake Balaton for 3 nights next weekend. What kind of vacancies have you got?" "We can place you ina hotel or with a family. The latter (one) is, of course, cheaper." "ld like to stay with a family, provided theres a

private bathroom and the house isn t too far from the beach. (provided the beach is in easy reach)" "Ali right, Sir/ Madam. 111 find you something suitable." A "Good moming. Id like to book a room for three nights in the Mátra-Hills from the day after tomorrow on." B 9 - Egy- vagy kétágyas szobát szeretne? - Kétágyasat. A reggeli benne van a szoba árában? - Igen. - A szobákhoz van külön fürdőszoba? - Igen. - Szeretném, ha az ablakok a hegyekre néznének. Van ilyen szoba? - Azonnal felhívom a szállodát, és mindent megkérdezek. Foglaljon addig helyet! 3. A 10 Kérje meg a taxisofőrt, hogy vigye gyorsan a pályaudvarra, mert félóra múlva indul a vonata! - Jó napot kívánok! Kérem, vigyen nagyon gyorsan, a lehető legrövidebb úton a főpályaudvarra, mert fél óra múlva indul a vonatom ! - Ne aggódjon, húsz perc múlva kint vagyunk. - Nagyon köszönöm! "(Do you want) a single or a double room ?" "Double.

Is breakfast included in t he price? " "Yes, it is". "Does the room have a private bathroom ?" "Yes, it does." "ld like a room facing the hills. Is that possible?" "If you will take a seat over there, Ill ring up the hotel and ask. (111 phone t he hotel to make sure while you sit down over there.)" 3. "Good afternoon. Can you take me to the main railway station as quickly as possible? My train leaves in half an hour." "Dont worry, Sir/ Madam. 111 get you there in twenty minutes. (Youll be there in twenty minutes)" "Thanks." A B - Jó napot kívánok! Még éppen időben érkezett. Fél óra múlva indul a vonatom. Ugye húsz perc alatt kint vagyunk a pályaudvaron? - Megpróbáljuk, amit lehet! - Csak nehogy lekéssem a vonatot! - Nyugodjon meg, még eléri! "Good morning. Youre just in time My train leaves in half an hour. We can be at the railway station in twenty mínutes, cant we? (You

can get me to the railway station in twenty minutes. cant you ?)" "Well, Sir/ Madam, Ill do my best." "l dont want to miss my traín ! " "Dont worry, youll catch it ! " B C - De jó, hogy találtam egy szabad taxit! Jó napot kívánok! Nagyon gyorsan a főpályaudvarra! Fél óra múlva indul a vonatom! Ugye, még elérem? - Reméljük. Nagyon sietek ! Adja ide a csomagjait! "What luck ! A free taxi! Good afternoon ! Quick, to the main railway station ! My trains due to leave in half an hour ! Do you think we can make it?" "Sure. 1 11 do my best Your luggage (baggage), Sir/ Madam?" C 11 4. A B Nem érzi jól magát, fáj a feje, szédül. Forduljon orvoshoz! - Jó napot kívánok, doktor úr! Külföldi vagyok. Nagyon kellemetlen, ha az ember külföldön megbetegszik, de sajnos tegnap óta nagyon rosszul érzem magam. Állandóan fáj a fejem és gyakran szédülök Szinte egész nap tárgyalásokat kell folytatnom

különböző üzemekben, de képtelen vagyok odafigyelni. - Azonnal megvizsgálom . - Kérem, doktor úr, a barátaim Önhöz küldtek, mert reggel óta nagyon rosszul érzem magam. Ide is egyik barátom hozott el kocsival, mert nagyon szédülök. Kérem, mondja meg, hogy mitől fáj ennyire a fejem, és mitől szédülök így? Még soha nem éreztem magam ilyen rosszul ! - Azonnal megvizsgálom, talán csak megfázás! 4. ·Good morning, doctor. Im a visitor here, and its rather unpleasant to fali ill abroad. Ive been teeling rather poorly since yesterday. I have a splitting headache and feel dizzy I have business talks almost all day and can hardly concentrate." "Let me examine you." A ·Good morning, doctor. Ive been sent to you, as l ve been feeling rather poorly since early this morning. I was given a lift here, as I feel dizzy What do you think is making me feel so dizzy and giving me this bad headache? Ive never felt so had before ! " "Lets have a

look at you. It may be a bad cold (It might only be the flu.)" B s. Ellopták a pénztárcáját. Forduljon a rendőrség­ hez, és mondja el, hogy mit észlelt! - Jó napot kivánok l Panaszt szeretnék tenni ismeretlen személy ellen. Be szeretném jelenteni, hogy a pénztárcám eltűnt. Benne volt az összes készpénzem. Azt hiszem, egy áruházban lopták el ma délelőtt tíz és tizenegy között. Tessék, itt a valutaeladást igazoló papírom a banktól Fizetni akartam a pénztárnál, de a pénztárcám nem volt sehol. Hazamentem , mindent átkutattam, de nem találtam. Egyébként is emlékszem, hogy amikor elindultam, beletettem a belső zsebembe - Nem gyanakszik senkire? - Nem lakom messze az áruháztól, így gyalog mentem el odáig. Nem messze az áruháztól feltűnt, hogy egy ősz hajú férfi jön utánam. Ő is bejött, és 12 s. "Goocl morning. ld like to lodge (place) a complaint against an unknown person Id like to announce t he loss of my wallet

with all my cash I think it was stolen ín a department store between 1O and 11 this morning. Here is my currency receipt from the National Bank (my bank) When I wanted to pay at the cashiers I realized my wallet had disappeared . I went home to see ifit was there But I couldnt find it anywhere. Anyway, I remember putting it into my breast pocket before leaving." " Is there anyone you suspect of th~ theft?" "l live near the department store, so I walked. Not far from the store 1 noticed a tall grey-haired man 13 mindig mögöttem volt. A pultnál is szorosan mö • göttem állt. Lehet, hogy ő húzta ki a zsebemből anélkül, hogy észrevettem volna. Persze lehet, hogy tévedek . - Nyugodjon meg kérem, utánanézünk! 6. A Közölje tel.e fonon egy külföldi ismerősével, hogy mikor, milyen járattal érkezik hozzájuk. Kérje meg, hogyha lehet, menjen ki Ön ~lé a repülőtérre ! - Halló. 122 3045 - Itt Rita Smith beszél. Tessék? - Szervusz Rita,

örülök, hogy te vetted fel a kagylót. Hogy vagy, mikor jössz hozzánk? - Augusztus l-én érkezem hozzátok a 116-os MALÉV-járattal, reggel kilenc órakor. Ki tudnál jönni elém a repülőtérre? Nem ismerem ki magam a várc ,sotokban. Megteszed? - Tehát a MALÉV 116-os járat, reggel kilenckor. - Pontosan. - Rendben, ott leszek. Alig várom, hogy lássalak! B 14 - 122 3045. - Halló, itt X. Y Budapestről Smith Ritával szeretnék beszélni - Én vagyok. Tessék? - Nem tudom, megkaptad-·e a levelemet. Megírtam benne, hogy augusztus 12-én kilenc órakor érkezem hozzátok a 116-os MALÉV-járattal, és ha tudsz, gyere ki elém a repülőtérre. - Nem kaptam meg a leveledet, jó, hogy telefonálsz. Mi volna, ha a repülőtér városi központjában találkoznánk? -Jó. - Akkor ott várlak 9 óra 45 perckor. following me. He entered the store behind me and followed me closely all the time. He may have robbed me without my noticing it Of course, 1 might be wrong, but .

" "Dont worry, Sir, we~II investigate the matter. (Well look into the matter.)" 6. "Hallo. 122 3045" " Rita Smith speaking. Yes?" "Ob, is that you, Rita? lm glad you answered." "Oh, how are you? When are you co.ming to see us?" "lm arriving in your town on 1st August at 9. My flight No is MA 116. Do you think you could meet me at the airport? Im a stranger in your town, you see." "So, MA 116, at 9 oclock in the morning? " "Thats correct." "O. K 111 be there Im looking forward to seeing you." A " 122 3045" "Hallo, this is X Y from Budapest. Could I speak to Rita Smith, please?" "Speaking." "1 wonder if youve received my letter in which I let you know that Im arriving in your city on August 12th at 9 a. m Flight No MA 116 1 wonder if you could meet me at the airport." "I havent got your letter; its good you phoned. How about meeting at the air

terminal?" "0. K" "0. K Then 111 meet you there at 9: 45" B 15 7 A B Vásároljon cipőt egy áruházban r - Mennyibe kerül ez a barna cipő, amit most próbáltam fel? Nagyon tetszik. Ugye, bőrből van? - Igen, kérem. Csak 20 font - Igazán nem is olyan drága, és valóban nagyon szép. Fél számmal nagyobb van? -- Sajnos, ebből a fazonból már csak ez az egy pár van. - Akkor elviszem, hiszen úgyis tágul egy kicsit. - Megmutatná, kérem, azt a finom bőrcipőt ott a második polcon, jobbra, lent? - Parancsoljon! - Felpróbálhatom? - Tessék! - Nagyon tetszik! Ugye, jóll áll? És éppen jó a méret is. Nagyon szeretem a kényelmes félcipőket Mennyibe kerül? - Egy kicsit drága. De azt hiszem, megéri Pulóvert vásárol. Érdeklődjön az eladónál a puló ver minőségéról, kezelhetőségéről ! A - Kérem, mutassa meg nekem azt a lila pulóvert! Ott, a második polcon. - Tessék! Ezt? .: Tetszik a színe Hányas ez a

1)Ulóver? - Közép . - Az éppen jó nekem. Ugye, lehet mosni? Milyen anyagból van? - Természetesen mosható és nem kell vasalni. 50% gyapjú és 50% műszál. - Önnél fizetek? -- Nem, a pénztárnál. 7. "How much aré these shoes I ve just tried on? I quite like them. Theyre made of leather, arent they ?" "Y es, they are. They cost only 20 pounds " "Well, they arent Íhat expensive. I may as well buy them. ·- But could you , by any chance, give me a pair half a size larger ?" "Unfortunately, this is the last pair in this style." " O . K Ill take this pair then lm sure theyll stretch a bit in wear." "Would you please show me thos e brown walking · B shoes on the second shelf on the bottom right hand side ?" " Here you are." "Can I try them on ?" "Certainly." "I quite like them. I think they loo~ nice on me And its the right size for me. I love comfortable walking shoes. How much

are they ?" "X" "Well, they arent cheap !" "But theyre worth the price." 8. 8 16 A "Could you show me that purple pullover Uumper) on the second shelf, please?" "This one ? " "Yes. Ilike the colour What size is it ?" "Medium." .That s good Is it washable? What s it made of ?" "50% wool, 50% man-made. Its washable and you dont have to iron it. " "Good. Do I pay here?" "No, at the cashiers." A 17 B - Ez a kék pulóver itt a pulton nagyon tetszik. Ugye, jó rám ez a méret? - Nem, ez kicsi! -- Egy számmal nagyobb nincs ebből? - De van ! Ez nagy méret. - Ó, de ez tiszta gyapjú; akkor egy számmal · nagyobb kell, mert összemehet. - Sajnos; nagyobb nincs, de ne mossa, hanem tisztíttassa a pulóvert, és akkor nem megy össze! 9 Külföldön van. Háziasszonya vacsorával várja Ön csak fél órával a megbeszélt idő után tud hazaérni. Telefonáljon

háziasszonyának, és kérjen elnézést! - 330 5667 . - Jtt Zita. Bocsásson meg asszonyom, csak azért kkionálok, mert nem tudok ma hétre otthon lenni vacrnrára. Fél nyolcnál előbb semmiképpen nem érd, haza. Nagyon sajnálom Kérem, ne várjanak vacsorára! --- Kár! Beteszem a vacsoráját a hűtőszekrénybe. - - Nagyon köszönöm, és még egyszer elnézést! "330 5667" " Hallo. This is Zita Im just ringing to tel1 you l hat I wont be able to be at home at 7 for dinncr tonight. I shan t be back before half past seven Jm terribly sorry. Dont wait with (supper) dinner." "What a pity ! 111 put your supper into the fridge ." "Thank you, and please excuse me." A B - 330 5667. - Zita vagyok. Ne haragudjon asszonyom, de ma csak fél órával később tudok hazamenni, így nem leszek ott vacsoraidőben. Körülbelül fél órával később jövök Ne várjanak rám! •·-- Rendben van. Csak nincs valami baj? - Nem, nem semmi! Majd

elm1. -~lem ! Fél nyolcra otthon vagyok. Még egyszer elnézést ! "330 5667" "Hallo. T his is Zita speaking Im calling to teli you that unfortunately I cant be back at supper tirne. I may be half an hour or so late, Im sorry Please dont wait for me." "O. K Is anything the matter?" "Oh, no. lll tel1 you when I get home Ill be there at half past seven. lm sorry for the trouble" B 10. Érdeklődje meg, hogy a pályaudvarról hogy juthat el a repülfüérre ! A - Bocsánat! Idegen vagyok ebben a városban, most érkeztem. Meg tudná mondani, mivel juthatok el innen a legkönnyebben a repülőtérre? A i8 " l like that blue sweater over there. Is it my size?" „ No, Im afraid its not your size. Its too small for you. " Do you have the same style in one size larger?" Y es, here you are; this one s a large. " "Oh, but this is all wool. Then Ill need a larger ~ize, it may shrink. " "Unfortunately,

theres no larger size. Youd better not wash it, but have it dry-cleaned, then it wont shrink." B 9. 10. "Excuse me. Im a stranger in this town lve just arrived. Can you please tell me the way to the airport ?" A 19 20 - A legjobb, ha taxival megy. - Nem szükséges, mert csomagom alig van, és nem kell sietnem. - Akkor busszal menjen. Elkísérem a buszmegállóig - Köszönöm. Youd better take a taxi." "1 dont think thats necessary. lve hardly any luggage and Im not ina hurry." "Then take a bus. Ill show you the way to the stop." "Thank you very much." B - Bocsánat ! Nem ismerem ki magam eb,ben a városban, pedig már többször is jártam itt. Megmondaná, hogy mivel menjek a repülőtérig? - Jöjjön velem ! Én is azzal a busszal megyek, amire Önnek is szállnia kell, hogy elérje a repülő­ téri különjáratot. Majd megmondom, hogy hol szálljon át a repülőtéri járatra. - Nagyon köszönöm. "Excuse

me. I dont know this city very well, although lve been here before. Could you teli me how to go to the airport from here?" "Come with me. I happen to be going to get on the bus you have to take to catch the airport coach. 111 teli you when to get off and change to the airport coach." "Thank you very much." 11. Magyarázza el egy külföldinek, hol és milyen jegyet kell váltania Budapesten, ha ·tömegközlekedési eszközeket akar igénybe venni ! - Elnézést ! Meg tudná mondani, hol és milyen je.: gyet kell váltanom, ha busszal vagy villamossal akarok utazni? - Szívesen! Minden trafikban vagy a buszok, ill. villamosok végállomásainál árusítanak busz- vagy villamosjegyeket. Vannak jegyautomaták is a metrómegállókban A villamosjegy sárga és 1 Ft, a buszjegy kék és 1,50 Ft. Trolira is villamosjeggyel szállhat fel. Felszállás után kezelni kell a jegyet A jegyet őrizze meg, amíg le nem száll, mert jöhet az ellenőr. A metróra nem

kell jegy, hanr rn a bejáratánál 1 Ft-ot kell bedobni az automatába A földalatti első, sárga vonalára viszont a villamosjegy érvényes . - Hű, de bonyolult! B 11. "Excuse me. Could you please tel1 me where and how to get tickets for buses or trams in Budapest?" "Of course. Tickets are sold in every tobacconists and at bus or tram (street car) terminuses (termini). There are ticket machines at underground stations too. Tram tickets are yellow and cost one forint, bus tickets are light blue and cost one forint fifty. You can use tram tickets on trolley-buses as well. On the bus or tram you have to punch your ticket. But keep it until you get off, it may be checked by an inspector. You dont need tickets for the underground, called Metro There are slot machines at the gates, a one forint coin has to be inserted. For the first, yellow line of the underground you have to use the yellow tram tickets." "Well, all that sounds rather complicated." 21

- Nem! Csak először tűnik bonyolultnak! Igaz, a legtöbb pestinek bérlete van Budapesten, mert így sokkal olcsóbb és egyszerűbb az utazás. "It isnt really. Besides, local people all have monthly tickets, because transport is cheaper and simpler then." "Thank you." 12. Ismeretlen személlyel kell találkoznia a pályaudvaron. Érdeklődjön részletesebben az illető külsejé- A Szívesen kimegyek a barátod elé a pályaudvarra, de kérlek írd le röviden a külsejét. Magas vagy alacsony, milyen színű a haja, szemüveges-e vagy nem és általában hogyan szokott öltözködni ? Gondolom , kb. olyan idős lehet, mint te - A legjobb lesz, ha megmuta tom a fényképét ! - Persze! Szóval magas, barna hajú, szemüveges. Biztosan meg fogom ismerni! "1 dont mind meeting your fricnd at the station. But youll have to describe him. What does hc !ook Szívesen kimegyek a vendégért a pályaudv arra, de kérem, írja le a külsejét, mert nem

ismerem. A múltkor nem ő volt nálunk. - A kolléga ismeri a vendéget, mert ők már találkoztak itt nálunk. Legjobb, ha megkérdezi! - Köszönöm. Ez lesz a legegyszerűbb! őt fogom megkérdezni. " I dont mind meeting your visitor at the station . But please tel1 me what hes like, Ive never met him. Last time another man came (Last tim:- i t was another man who came from that company. )" "Your friend in the office knows him, hes met him several times. Youd better ask hím " · "Thanks. Good idea! I will" ről? B 13. A - Késik a repülőgépe. Érdeklődjön az informác iós irodában a gép indulásár ól! - Jó napot kívánok! Meg tudná mondani, mikor fog végre a 206-os járat elindulni? Nekem holnap korán reggel fontos tárgyalásom van. - Sajnos még nem tudjuk pontosan megmondani a kedves utasnak. - Egyáltalán mi az oka a késésnek? Hiszen a gép itt van, és az időjárási viszonyok sem olyan rosszak! 22 A like? Is he tall

or .short, what colour hair has he got, does he wear glasses how does he usuaHy dress? Is he about your age?" " I d better just show you his photograph. " "Fine. Ah, so hes tall, has brown hair, and specs I hope l11 recogníse him. " 8 13. "Good morning. Could you tel1 me when Flight No 206 is going to take off? I have importan t talks early tomorrow morning. " "Unfortunately, we cant tel1 you yet, Sir/ Madam." "Whats the reason for the delay? The aircraft is here, the ~eather is O. K" A 23 - Valóban így van! De az ellenőrzés során valami műszaki hibát fedeztek fel. Kérjük türelmét - Köszönöm. "Thats correct, but when the plane was being checked some technical problems were discovered . Please excuse the delay." "Thank you." B - Jó napot kívánok! Meg tudná mondani, hogy miért nem indul már a 206-os járat? - Sajnálom, kérem ! A gép nem indulhat ilyen ködben. - Ó ! Ez

borzasztó! Köszönöm. " Good morning. Can you please tel1 me why the departure of Flight No 206 is delayed ?" "Yes, Sir/ Madam. The airliner cant take off jn such fog." " How awful ! Thanks anyway." 14. A hét végére kirándulást tervezett. Munkája miatt nem tud elutazni. Panaszkodjék erről a barátjának! - Hát ez borzalmas! - Most miért vagy ilyen dühös? - Nem tudok a hét végén veletek menni sielni ! - Hogyhogy? - A főnököm közölte velem, hogy pénteken vidékre kell mennem egy kollégámmal együtt, külföldi partnereinket kell elkísérni. Jó lesz, ha vasárnap estére hazaérek ! - Ne bosszankodj ! Elmegyünk legközelebb ! 15. 24 Külföldi városba érkezett, ahol szeretné meglátogatni egyik barátját. Hívja fel őt telefonon! - 125 5206. - Halló! Szervusz. Én vagyok X Y Budapest· ről ! Te vagy az, Péter? - Szervusz! Pestről telefonálsz? Mi újság? - Dehogy Pestről! Itt vagyok nálatok. Ma érkeztem - Te

itt vagy? Nagyszerű! Hát miért nem jöttél azonnal hozzánk? B 14. "This is awful ! " "What are you so angry about again? (Whats the matter this time ?)" "I cant go skiing with you at the weekend." "Why not?" "My boss wants a colleague and me to go to the country on Friday. We ll have to accompany some foreign business partners. I dont think well be back before Sunday night!" "Bad luck ! (Never mind!) You can join us next time." 15. "125 5206" " Hallo. XY from Budapest speaking Is that you, Peter?" "Yes. Hello ! ! How nice to hear you Are you phoning from Budapest? Whats new?" "No, not from Budapest. Im here in Ive just arrived." "Here! Thats great ! Why didnt you come straight to my place?" 25 - Hivatalos úton vagyok itt, és a cégem a Carlton Szállodában foglalt nekem szobát. A repülőtérről egyenesen idejöttem, de szeretnék veled találkozni. Mikor

alkalmas? -- Akár azonnal. Örülök, hogy láthatlak 16. A Utcán van. A barátja figyelmetlenül lép le az úttestre, nem veszi észre a közeledő autót Figyelmeztesse! - Vigyázz! Autó! Most majdnem elütött! - Igen, épphogy elkerültem! -- Hogy lehetsz ilyen figyelmetlen! Itt óvatosnak kell lenni, mert ez elég forgalmas környék. - Máskor vigyázni fogok! B 26 16. Külföldön van. Egyik barátja vacsorára hívta meg Néhány mondatban köszönje meg a meghívást! - Igazán nagyon kedves tő ied, hogy meghívsz vacsorára ! Köszönöm ! - Már az egész család nagyon vár ! - Azért is nagyon örülök ennek a meghívásnak, mert eddig nálatok mindig csak szállodákat meg vendéglőket láttam. Ezeket már jól ismerem De egy itteni igazi otthont még nem láttam, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogyan laktok, hogyan éltek. Sokat olvastam ugyan az angol lakásokról és életmódról, de mégis más olvasni, mint látni. 17. " lm on business. A

room has been booked for me at the Carlton. But ld like to sce you When would be a good time for you ?" "Why not now? Come right away. l m looking iorward to seeing you. (! cant wait to see you)" - Állj! - Jaj, ha most nem szólsz, akkor a kocsi elé szaladok. Köszönöm - Pedig már fékezni sem tudott volna, olyan közel volt hozzád . - Hogy került ide ez a kocsi? Hiszen zöld van ! Thank you for the invitation to your dinner narty. Its very kind of you " "Were all looking forward to having you." "lm particularly glad about the party, as J have only seen hotels and restaurants in this country, so lm fairly famíliar with them. But as for a home, lve never seen one yet. Im eager to see how you !íve, what a home here is like. ln novels lve come across descriptions of English homes, the way of living; but seeing one with my own eyes is, of course. di fferen t " 17. "Look out! Stop! A cars coming ! " "Thanks; it almost hit

me." "Yes, it was a narrow escape ! Dont be so careless. You must be careful here, traffic is pretty heavy." "All right, all right; I wont do it again." A "Look out! (Watch out!)" "Oh, no! Id have been hit if you hadnt warned me. Thanks" "And you were too close. The driver couldnt have braked." " But what on earth was be doing here ? We had the green light, hadnt we ? " B 27 - Igen, de bekanyarodni azért szabad. És ezt nem vetted észre. 18. A A taxiban észreveszi, hogy a szállodában felejtette a pénztárcáját. Keressen megoldást! Beszélje meg a helyzetet a sofőrrel ! - Hűha! Álljunk meg ! - Mi baj van? - Most vettem észre, hogy a pénztárcám nincs nálam. Biztosan a szállodában hagytam a másik zakóm zsebében (a másik táskámban)! Most mi legyen? Messze vagyunk már a szállodától? -Nem! - Akkor, kérem, forduljunk gyorsan vissza! És kérem, várjon meg a szálloda előtt! Egy

pillanat alatt visszaérek. B 19. Nagyon siessen! Tíz perc múlva ott kell lennem. Mindjárt elő is készítem a pénzt! Hol a pénztárcám? Jó ég! Hát persze a másik kabátomban (táskámban) maradt! Mit tegyek most, annyira kell sietnem! Megtenné nekem, hogy ha megérkezünk a céghez, azonnal felhívom a szállóban a szobatársamat, ő még ott van, és kifizeti Önnek a pénzt. Természetesen a visszautat is. Különben lekésem a tárgyalást ! - Rendben van! Nem szívesen, de megteszem! - Nagyon köszönöm! Nagy segítség nekem! - A vendéglőben "Thats right. But cars can turn here, cant they? You didnt realise this." 18. "Oh, no! Stop!" "Whats the matter?" "lve just noticed that I dont have my purse (wallet) on me. I must have left it ín the pocket of another jacket (ín another handbag) Well, what shall we do now? Are we far from the hotel?" "No, not really." "Then please turn back. And wait for me

outside 1he hotel. lll just be a minute" A "Could you please speed up? Im in a hurry. I must reach my destinatíon in ten minutes. Ill get the fare ready. But wheres my wallet? Goodness ! 1 must have left ít in my other jacket (handbag). What shall l do? I m in such a hurry. Would you do me a favour? As soon as we arrive at the company Ill ring up my room-mate, hes (shes) still in 1he hotel. If you will dríve back to the hotel, he (she) could pay you, your return trip included, of course. Or else Ill be late for the talks" "O. K I will do it, although not very gladly (Im not too happy about it.)" "Thank you. Youve been very helpful" B 19. nincs az asztalon kenyér. Kérjen a pincértől! A 28 Pincér ! Szabad kérnem egy kis kenyeret, mert nincs az asztalon. - Azonnal hozom ! - Köszönöm! - "Waiter ! Can I ask you for some bread? There isnt any on the table." "Of course, Sir/ Madam. Right away ! "Thank you." A

29 B - Pincér! Egy pillanatra legyen szíves idejönni! - Parancsoljon! - Kérem, hozzon néhány szelet kenyeret, mert én mindenhez kenyeret eszem, és az asztalon a kenyereskosárban nincs. - Elnézést. Azonnal hozom! - Nincs semmi baj ! Köszönöm! 20. Vendégségben van. A hús sótlan Kérje el a sótartót! - Elnézést, ideadná a sótartót! Kicsit sótlan a hús ! Különben nagyon finom! - Önnek sótlan? - Igen, mi fűszeresen főzünk otthon, talán azért érzem így! - Parancsoljon a só l "Excuse me, would you pass me the salt, please ?" ("I think the roast beef needs some salt.") "Do you think so?" "Yes, and besides at home we salt everything heavily." "Here you are." A B - Elnézést, éppen Ön előtt van a sótartó. Ideadná? Nekem egy kicsit sótlan a hús - Önnek is? Pedig egyébként nagyon finom! - Köszönöm! Így már kifogástalan. "Excuse me. Would you please pass me the saltccllar? I

think this roast beef needs a little salt" "You think so too? Otherwise its delicious." "Thank you. Now its perfect" B 21. Cseng a telefonja. Kiderül, hogy téves a hívás Próbáljon segíteni! - - 515 3798. - Halló! Jó napot kívánok! Thomson urat kérem a 202-es szobából ! - Kit? Ez, kérem, magánlakás. Valamelyik szállodát hívta, ugye? - Igen, az Astoriát! - Akkor téves kapcsolás! Milyen számot hívott? - 515 3792. - A miénk egy számmal tér el ettől. Próbálja meg még egyszer ! - Bocsánat! - Ugyan, semmi ! A A 30 " Waiter, could you come here, please?" " Yes, Madam/ Sir?" Could I please have a few slices of bread, I eat bread with every meal , and there isnt any on the table." ·Sorry, Madam/ Sir. l11 bring you some" " Thats all righ t. Thank you" B 20. 21. "515 3798 "Hallo. Can I speak to Mr Thomson, room 202 ?" "Who? This is a private pho ne. You wanted one of

the hotels, didnt you ?" "Yes, Hotel Astoria." "Youve got the wrong number. What number did you dial ?" "515 3792" "Our number differs by only one figure. Try again ." "Excuse me." "Not at all." A 31 B 515 3798. - Halló ! Beszélhetnék Thomson úrral? - Sajnos téves számot hívott. - Elnézést. - e - 515 3798. - Jó napot kívánok! Főpályaudvar? - Téves kérem, ez magánlakás. Sajnos hasonlóak a számok. Naponta többször itt keresik a főpálya­ udvart. Próbálja meg, kérem, újból, és ha megint a mi számunk ugrik be, nem veszem fel. - Köszönöm. 22. A B 32 Külföldi ismerőse érkezik Budapestre. Üdvözölje őt, és közölje vele, hogy milyen szállást foglalt neki! - Üdvözlöm! Nagyon örülök, hogy végre látom! - Én is! - Kényelmesen utazott? - Aránylag igen ! Köszönöm, hogy kijött elém! - Hát ez természetes ! Foglaltam Önnek az Astoriában egy egyágyas szobát

tusolóval. Remélem, meg lesz elégedve ! - Ó, biztosan! Nagyon köszönöm! - Adja ide az egyik bőröndöt, segítek. Mindjárt odaérünk a kocsimhoz, és elviszem a szállóig. Ott majd segítenek a bejelentkezésnél. - Köszönöm! Igazán nagyon kedves! Jó napot kívánok! Végre megérkezett! - Üdvözlöm! Ne haragudjon, hogy annyit kellett rám várnia! - Hiszen nem tehet róla. A vonat késett Foglaltam magának egy egyágyas kényelmes szobát az Astoriában az első emeleten, ahol a múltkor is lakott. Tudom, hogy az nagyon tetszett Önnek Most mindjárt odaviszem kocsival. - "515 3798" "Hallo. Can I speak to Mr Thomson, please?" lm afraid youve got the wrong number." · "Im sorry." B "515 3798" "Hallo. Is this the Main Railway Station ?" "Wrong number. This is a private number Unfortunately the numbers are similar We often get calls for the station. Try again and if we are connected again, I wont answer

it" "Thank you." e 22. "Welcome to Budapest! Nice to see you at last." "Im glad too." "Have you had a comfortable flight?" "Yes, quite. Thank you for meeting me" "No need to thank me. (Not at all) lve booked (reserved) a single room for you with a shower bath at Hotel Astoria. I hope itll be 0 K" "Im sure it will. Thank you" "Let me have one of your cases. Ive parked my car near here, Im going to drive you to your hotel and help you check in." "Thats very kind öf you." A "Welcome to Hungary. Good morning Youre here at last ! " "Good morning. Excuse me for keeping you waiting" "lts not your fault that the train was late. Ive reserved a comfortable single room for you in Hotel Astoria. Its on the first floor, where you stayed last time too. I remember you liked it l11 drive you there." B 33 - Nagyon köszönöm ! 23. A 34 Utcai telefonfülkéből

szeretne telefonálni. A fülke foglalt, és a telefonáló még öt perc múlva is beszél. Figyelmeztesse udvariasan, hogy fejezze be a beszélgetést ! - Bocsánat! Kérem, fejezze be a beszélgetést, mert nagyon sürgősen kellene telefonálnom, és a környéken csak ez az egy fülke van. Már percek óta várok! - Elnézést, mindjárt! Még valamit meg kell beszélnem! - Ne haragudjon, orvosért kell telefonálnom, mert a házunkban a szomszédom rosszul lett. - ó, bocsánat. Azonnal Tessék! - Köszönöm! B - Elnézést! Már régóta várok itt a telefonra, és Ön még mindig nem fejezte be a beszélgetést! Nagyon sürgősen fel kell hívnom valakit. Volna szíves megengedni, hogy telefonáljak? Rövid leszek. Utána folytathatja a beszélgetést A másik fülke sajnos rossz! - Mindjárt. 24. Telefonon keres valakit. Kiderül, hogy az illető házon kívül van Szeretné, ha visszahívná Önt Hagyjon üzenetet a számára - 222 8513. - Halló! Jó napot kívánok! X

úrral szeretnék beszélni! - Sajnos házon kívül van ! Mit mondhatok neki, ha visszajön? - Kérem, mondja meg neki, hogy Johnny Walker (a saját név betűzve) kereste, nagyon fontos ügyben, és hívjon vissza! Engem öt óráig itt megtalál! "Thank you, you are very helpful." 23. "Excuse me. May I ask you to finish your conversation? I have an urgent call to make and this (one) seems to be the only box in the area. Ive been waiting for several minutes." "Sorry. Just a minute Theres one more thing we have to discuss." "Im sorry, but Ive got to call for a doctor, somebody in our house has been taken ill." "I beg your pardon. Here you are" "Thank you." A "Excuse me, lve been waltmg here for quite a while and you havent finished your conversation yet. I have an urgent call to make Would you please let me phone, it wont take long. Then you can resume yours. The other box is out of order" " Just a

moment." B 24. "222 8513" "I wonder if I could speak to Mr X, please?" "Im afraid he isnt in just now. Can I take a message?" "Would you teli him that Johnny Walker cal!ed, W-A-L-K-E-R and that its urgent. Please ask him to call me back : I 11 be in until 5." 35 . --: Tudja X úr az Ön számát? - Azt hiszem. De azért a biztonság kedvéért megmondom: 220 9107 Kérem, ne felejtse el közölni X úrral, hogy az ügy nagyon fontos, holnapig nem ér rá. Tehát még ma hívjon vissza! - Ne aggódjon! Kb. egy óra múlva visszajön! · (Viszonthallásra !) - Köszönöm! (Viszonthallásra !) 25. 26. 36 Ön kiküldetésben van külföldön. Éppen most érkezett a partnervállalathoz Mutatkozzék be a portán, és érdeklődjön, hogy hol találja az illetékest, aki Önnel tárgyalni fog. - Jó ,napot kívánok! - Jó napot kívánok! Tessék! Kit keres? - Carter kisasszonyt keresem. Még ma kell vele beszélnem. - Ön

külföldről jött? - Igen. Nagy vagyok, Magyarországról jöttem, a HUNGAROFRUCT nevű külkereskedelmi vállalattól. Tízkor találkozom vele itt - Igen, rendben van. A kisasszony várja Önt! - Melyik szobában találom? - A második emeleten a 20-as szobában, ~ Használhatom a liftet? - Természetesen. Ha gondolja, felszólok Carter kisasszonynak, hogy jöjjön le Önért. - Köszönöm, nem szükséges, megtalálom ! Külföldi tárgyalás szünetében a családról esik szó. Egy véletlenül Önnél lévő fénykép alapján mutassa be a családját! - Jaj de jó végre ez a kis szünet! Ez a sok tárgyalás! Kimerítő, nem? "Does he know your number?" "I think so. But, Ill give it to you, to be on the safe side: 220 9107. Please tel1 him that its very important, it cant wait until tomorrow So he should call me back today." "Dont worry, Mr Walker. Hell be back in about an hour." "Thank you." 25. "Good morning." "Good

morning. Can I help you ?" "lm looking for a Miss Carter. Ive got to talk to her today." "Are you from abroad? ( . an overseas businessman ?)" "Yes, my names Nagy. lm from Hungary on behalf of Hungarofruct Foreign Trading Company Ive got an appointment with her at 10 a. m" "Let me see. Yes, shes expecting you" "Where can I find her?" "Room 20, second floor." "Can I use the lift ? " "Of course. But if you wish, I can phone her and ask her to meet you here." "No, thank you, thats not necessary. I can find my way." 26. "A short break at last ! We badly need it after so many talks. Its exhausting, isnt it?" 37 - Igen, én is így gondolom! Jó Önnek, mert most hazaugorhat, megebédelhet, láthatja -a családját. Az én családom több ezer kilométerre van innen! - Van Önnél véletlenül fénykép a családjáról? - Hogyne! - Hadd lássam ! - Nos, ez itt a feleségem, ez itt

én vagyok, és köztünk ott ül a lányunk, egy hét múlva lesz három éves. De a születésnapjára már otthon leszek - Nagyon szép felesége van, és nagyon aranyos a kislánya. - Köszönöm! 7. A Egy hivatalos vacsoráról - bár még nincs késő el szeretne menni. Mentse ki magát és búcsúzzon el! - Bocsásson meg, de nekem rövidesen el kell mennem! - Ugyan! Ne siessen annyira! Olyan kellemes itt! - Ez igaz! Én is nagyon jól érzem magam, de ma este még sajnos sok dolgom van. Elő kell készülnöm a holnapi tárgyalásokra Igazán nagyon sajnálom, de holnap még úgyis találkozunk! Önök még maradjanak csak nyugodtan, érezzék magukat jól! A viszontlátásra! - Nagyon kár! A holnapi viszontlátásra! B 38 - Hát akkor, ne haragudjanak, de én búcsúzom! - Csak nem akar már menni? - Sajnos mennem kell. Még rengeteg dolgom van, ami nem várhat holuapig. Igazán nagyon sajnálom, mert nagyon jól éreztem magam Holnap még úgyis látjuk egymást, hiszen

kikísérem a repülő­ térre. - Nagyon kedves. Hát akkor a viszontlátásra! - Viszontlátásra ! "Yes, it is. How nice that you can rush home, have lunch with your family and see them in the evening. But my family is thousands of miles away (from here)." "Do you, by any chance, have a picture of your family ?" "Yes, 1 do." "May I see it?" "This here is my wife, thats me and sitting between us is our little daughter. Shell be three in a weeks time. But l11 beat home for her birthday" "Your wifes very pretty and your daughters a sweet little girl." "Thank you." 27. "Sorry, but I must be going soon." "Why are you ín such a hurry? You are having a good time, arent you ?" "Oh yes, lam. Im enjoying myseJf, but I still have a lot to do tonight. 1 must prepare for tomorrow s talks. lm so sorry, but we ll meet tomorrow morning anyway I don t want to bother you, please stay on. See you

tomorrow" "What a pity ! See you tomorrow." A "Im terribly sorry to leave you, but I must be going now." "But you certainly dont want to leave yet ?" "Im afraid I must. lve got a lot to do that can t wait until tomorrow. Its been a pleasure to be with you. lll be seeing you off to the airport tomorrow, so well meet then." "Thats very kind of you. See you tomorrow" "So long." B 39 28. A 28. "Excuse me, do you mind if I open the window?" "Im afraid I do. You can open it when the trains standing, but not now, please. When its moving theres a terrible draught (draft, US) and Im very sensitive to draughts." "All right." A B - Bocsánat! Kinyithatnánk az ablakot? Olyan jó idő van kint! Hadd jöjjön be egy kis friss levegő! - Csak, ha áll a vonat. Menet közben minden csupa kosz lesz ! - Igaza van! Akkor majd csak az állomáson húzzuk le az ablakot ! "Excuse me, would you

mind if we opened a window? Its so nice outside. We could let in some fresh air." "Not before the train stops, please. All the dirt will come in if we keep the window open while its moving." "Youre right. Wcll open it when we get to a station" B C - Bocsánat! Lehúzhatnánk az ablakot? Olyan meleg és fülledt a levegő itt bent a fülkében. - Nem tudom, nekem nincs melegem. Most voltam beteg, és félek, hogy újra megfázom Kérem, ha megy a vonat, ne húzzák le az ablakot. Vagy cseréljünk helyet, és odaülök az ajtó meBé, akkor talán nem fogok megfázni. - Kérem, ahogy gondolja! "Excuse me, do you mind if I open the window? lts so hat and stuffy in here. ( in the compartment)" "I dont really know. I dont feel warm at all Ive just been ill (sick) and Im afraid Ill catch a cold again. Please dont open it until the train stops Or lets change seats, I may not catch a cold if I sit near the door." "As you like." C

29. Egy hivatalos vacsoráról közlekedési nehézségek miatt elkésik. Hogyan mentegetőzik! - Jaj, bocsánatot kérek a késésért. Igazán soha nem szokott ilyesmi velem előfordulni, s ráadásul a szállodám közel v.an Egyáltalán nem számítottam ilyen nagy forgalomra. Komoly forgalmi akadályok voltak mindenütt A saroknál már ki is szálltam a taxiból, mert egyszerűen nem tudott tovább menni, és idáig futottam. A 40 Vonaton utazik. Valaki szeretné lehűzni az ablakot, azonban Ön ezt nem akarja Mit mond? - Bocsánat! Ugye, kinyithatom az ablakot? - Kérem, ne! Ha áll a vonat, akkor lehet, de nem most, mert menet közben nagyon nagy a huzat. Nagyon érzékeny vagyok a huzatra. - Kérem, rendben van. 29. "Excuse me for being Iate. Im not usually late and on top of it all my hotel isnt far from here. But I hadnt expected such heavy traffic. There were bottle-necks (traffic jams) everywhere. I got out of the taxi at the corner as the road was blocked and

ran here." A 41 - Nem történt semmi. Én is csak most érkeztem Aggódtam, hogy nem talál ide! Ilyesmi minden nagyvárosban előfordul ! "lve just arrived too. So its all right l was worried that youd lost your way Such things do happen in big cites" B Bocsasson meg, kérem, a késésért! Hát ez a csúcsforgalom Önöknél is borzalmas! Lépésben haladnak a jarművek. Háromszor váltott zöldre a lámpa, mire végre átment a villamos. Pedig nincs messze innen a szállodám ! Még egyszer elnézést! - Semmi baj ! Az én hibám. Mondhattam volna, hogy jöjjön metróval, az igazán gyors! "Excuse me for being late. The rush hour is terrible here too. Cars are just crawling along We had the green light three times before our tram could cross the juncjion. And my hotel isnt far away ! Im very sorry !" "There is no need to apologize. Its my fault I should ve told you that its quicker by underground." 30. Érdeklődjön a barátja

számára olcsóbb szállás - B 30. után egy idegenforgalmi irodában! - Jó napot kívanok ! - Jó napot kívánok! Parancsoljon! - Egy otthoni barátom megkért, hogy szerezzek nekik itt szállást, mert június l-től két hétre el akarnak jönni. - Milyen szállásra lenne szükség? - Hát, egy kétágyas szoba kell, lehetőleg teljes ellátással, és ne legyen túl drága. - Tehát akküi szálloda kizárva. Azt hiszem, panzióra gondol a barátja - Egy ifjúsági szálló vagy turistaház is jó lenne, hiszen úgyis egész nap távol lesz. Jó lenne azonban, ha a szálláson lenne valami tusolási lehetőség is. - Azonnal utánanézek. Foglaljon addig helyet - Köszönöm! 31. A 42 Vendéglőben van. A megrendelt ételt hidegen hozták ki Küldje vissza, és fejezze ki nemtetszését! - Pincér ! Pincér ! "Good afternoon. " "Good afternoon. Can I help you ?" "Id like to book a room for a friend of mine for two weeks from 1st June. (June

lst)" "What kind of accommodation would he like?" "Well, a double room at a reasonable price, if possible with full board. "So then a hotel is out of the question. I think a boarding house is the thing your friend has in mind." "A youth hostel or any other hostel (guesthouse) would be idea! for my friend and his wife as theyre going to be out during the day anyway. Whát they will need is a shower bath. " "Well, let me check on (see) what we have to offer. Take a seat." "Thank you." 31. "Waiter ! Waiter ! " A 43 B - Tessék, kérem ! - Valóban nagyon gyorsan hozta, amit rendeltem, de ez az étel teljesen hideg. Egyszerűen nem lehet megenni ! Kérem, vlgye vissza, és hozzon me, leget! - Nagyon sajnálom! Természetesen visszaviszem. De amikor kihoztam, még meleg volt. - A konyhától idáig, az asztalig csak nem hűl ki teljesen az étel ! Akkor Önöknél nem is lehet meleg ételt fogyasztani ! ?

"Yes, Sir/Madam!" "Ive really been served quickly, but the food is completely cold. Its impossible to eat it: Please, take it back and bring me some hot food." "lm sorry. 111 take it back, of course, but it was hot when I brought it." "It cant have got cold ~hile you were bringing it from the kitchen to my table. Then no one would ever eat anything hot in this restaurant!?" - Pincér ! Pincér! Órákig vártam, hogy kihozza az ételt, de nem szóltam semmit. Ez az étel ehetetlen ! Teljesen hideg! Kérem, hozzon egy tál meleg ételt, de nagyon gyorsan, mert már nincs időm, és éhes vagyok mint egy fa,rkas ! -- Bocsásson meg a kedves vendég! Azonnal! "Waiter ! Waiter !" "Yes, Sir/Madam !" "Look ! Ive been waiting for this dish patiently, I didnt complain, although it really did take a long time. But this food is uneatable, its completely cold ! Please, bring me something hot, but be quick, lve no more time to

spare and lm as hungry as a bear." "Im awfully sorry about this, Sir/ Madam. Right away !" 32. 32. A 44 B Két mozijegyet vásárol. Egymás mellé már nem kap. Próbáljon legalább egymáshoz közeli jegyeket szerezni ! - Kérek szépen a holnap esti előadásra két jegyet. De ne nagyon el őre! - Sajnos, már alig van jegyünk. Két egymás m~l- · letti pedig már egyáltalán nincs. - Akkor mindegy, hogy hová, de adjon két olyan jegyet, amelyek közel vannak egymáshoz. Hátha tudunk valakivel cserélni. - Nem hiszem. Egyedül kevesen járnak moziba De itt van a két jegy. - Köszönöm. "Can 1 have two seats for tomorrows showing? Not in the front rows if possible." "lm afraid therere hardly any tickets left, and none next to each other (none side by side) (no adjacent seats)." "Then it doesnt matter where the seats are. Please give me two which arent too far from each other. We may be able to change seats with someone."

"1 dont think youll be able to. Few single seats are sold. But, anyway, here you are" "Thank you." A 45 B A holnap esti előadásra kérek két jegyet. Mindegy hová! - Az sajnos nem jó. Akkor adjon, kérem, két olyan helyre jegyet, amelyek nincsenek messze egymástól. Ilyen nincs? - De ilyen akad! Tessék ! - Köszönöm! - De ilyen akad! Tessék ! - Köszönöm! 33. Önt egy hétre betegállományba vették. Hogy közölné ezt telefonon a főnökével ? - Halló ! Itt Smith Építkezési Vállalat. A - - Halló! Szervusz Péter, itt Tóni. Bent van a fő­ nök? - Szervusz! Adom! Várj! - Jó napot kívánok, Z. úr! Most jövök a rendelőből Az orvos kiírt egy hétre Egy hét múlva kell visszamennem ellenőrzésre. Tudja, már tegnap sem voltam jól! Nagyon magas a lázam, az orvoshoz is csak taxival tudtam elmenni. Nagyon rosszul vagyok. Valami influenza, mondta az orvos - Igen, ez most járvány! Pihenjen és gyógyuljon meg! - Köszönöm!

B 46 Halló ! Szervusz Jack ! X. Y vagyok ! Add a fő­ nököt! - Szervusz ! Máris ! Várj ! - Jó napot kívánok, főnök (Mrs. Roberts) ! Sajnos egy hétre betegállományba vett az orvos Most jöttem vissza a rendelő b ől. Alapos influenza - Hát ennek nem örülök. Éppen most, amikor a legtöbb a munka. - "Could I have two seats for tomorrows showing? It doesnt matter where." "Im afraid we dont have any more seats side by side for the evening showing, only for the matiné." "Thats no good. Then will you please give me two seats not too far from each other? Are there any?" "There might be a few left. Yes, here you are" Thank you." B 33. "Hello. Smith Construction Company" "Hello, Peter, Tony speaking. Can I talk to the boss ?" "Hello Tony yes, hes in. 111 put you through Bye. Hold on" "Good morning, Mr Z. Ive just been to the doctor Hes put me on the sick-list for a week 111 have to have a

check-up in a weeks time. You · know I was already feeling ill yesterday. Ive got a high fever. I even had to take a taxi to the doctor s To tell you the truth I feel awful. The doctor says its the flu." "Oh yes, there are lots of cases of the flu about now. Take it easy for a while and get w~ll" "Thank you." A "Hello. Good morning, Jack Can you give me the boss ?" "Hi. Here she is Hold on" "Good morning, Mrs Roberts. Ive been put on the sick list for a week. lve just returned from our G P. lts a bad case of the flu " "Oh, how inconvenient ! Right now, when theres so much to do in the office (shop)." B 47 - Tudom. Nagyon sajnálom Sajnos a vírusoknak nem lehet parancsolni! Akkor viszontlátásra egy hét múlva! - Viszontlátásra és jobbulást! 34. A B 48 Egy családtagja belázasodott. Hívjon orvost telefonon! - 220 4223. Dr Z W rendelője - Halló, R. P-né vagyok, volna szíves megmondani a doktor

úrnak, hogy a fiam/lányom tegnap belázasodott. Nagyon magas a láza Nem tud semmit enni, és nagyon rosszul érzi magát. Kérem, mondja meg a doktor úrnak, hogy ő jöjjön ki, mert a fiam/lányom nem tud felkelni, és így nem tud bemenni a rendelőbe ! - Egy óra múlva ott lesz, asszonyom. Mondja csak a címüket! - Marx tér 8. És tudja, Robertsék ! Kérem, siessen! Nagyon aggódom! Adjak valami gyógyszert neki, amíg nem jön? - Semmit, asszonyom. Mindjárt ott lesz a doktor úr, és ne idegeskedjen! Bizonyára influenza r - Halló ! Ügyelet ! -- Kérem, jöjjenek ki azonnal, a férjem nagyon belázasodott éjszaka; 39 fokos láza van. Nagyon hirtelen szökött fel a láza. Este még nem volt semmi baja. Most éjsza½a lett hirtelen rosszul, és rettenetesen rázza a hideg. - Azonnal kimegy, kérem, az ügyeletes orvos. Mondja a nevet és a címet! "I know., I m sorry But you can t give orders to viruses (you cant tel1 viruses what to do) I should be back to work

ina week." "Goodbye and speedy recovery." 34. "220 4223 WZs surgery. "Hello. My names Mrs PR Could you teli Dr W Z that my son (daughter) was taken ill and developed a high fever yesterday? He (she) has no appetite whatsoever and feels generally very weak (run down). lm worried Could you please ask Dr WZ to come and see hím (her)? He (She) is too feverish to get up and see him in his surgery (office)." "0. K Dr ZW will be at your place in about an hour. Could you give me the address ?" 8 Marx Square, the Roberts. And thank you lm glad he can come, but please ask hirn to hurry. Shall I give him (her) sorne medicine in the meantime?" "No, Madam, thats not necessary. Dr W Z will be with you soon. Dont worry, lrn sure its just a cold." A All night service." "Hella. Could a doctor come and see my husband? He developed a high fever during the night Its now 39 °C. It all came so suddenly, he was all right in the evening.

He feels cold and is shivering." "The doctor on duty will go and see your husband in half an hour. Can I have your name and address ?" B 49 Az utcán találkozott egy régi ismerősével, és emiatt a megbeszéltnél kicsit később ért haza. Magyarázza el ezt a helyzetet ! -- Ne haragudj, hogy késtem! De képzeld ei, találkoztam egy régi kollégámmal. Te is ismered, a Központi Bankból. Annyit beszélt Hiába mondtam, hogy nekem mennem kell, mert vársz rám, mindig azzal jött, hogy még ezt, meg még ezt hallgassam meg. Alig tudtan;t elszabadulni! "Excuse me for being la.te (coming home later than usual). Just think, l happened to meet an old friend. You know him, Freddy from the Central Bank. He kept 0 1: talking It was no use telling him you were expecting mc home. He had so many t hings to teli me. I could hardly get rid of him" A 8 -•-· Hol voltál ilyen sokáig? Már azt hittem, nem is találsz haza! - Jó, jó, tudom,

megbeszéltük, hogy fél hétkor vacsorázunk, és utána moziba megyünk. De találkoztam egy régi szomszédunkkal Tudod, felettünk laktak, két évvel ezelőtt költöztek el és olyan jó volt egy kicsit elbeszélgetni vele a régi dolgokról. Ne hc-;.ragudj, kérlek! -- üe már késő van, negyed hét ! Mikor akarsz moziba menni? --- Vacsorázzunk most gyorsan, és elmegyünk a nyolcórás előadásra! "Where have you been all this time? I thought youd never come." "I know wc agreed to have supper at half past six and then go to the pici urcs. But I met an old neighbour of ours They used to live above us and rnoved ho.use two years ago It was so nice to chat about oki things . You arent angry with me, darling, are you? "Bm its late , you know. Look , its a quarter past six. When do you wan t to go to the cincma ?" " Lets have a quick supper and we can easily catch i he 8 o clock showing." B 36. Hívja meg Magyarországon tartózkodú

külföldi munkatársát vacsorára! - Ha nem nagvon fáradt, van egy ötletem! --- Hallgatom! - Szeretném meghívni vacsorára. Mit szólna hozzá, ha két óra múlva találkoznánk a Budapest szálló éttermében? Két óra alatt reri -lbe hozzuk magunkat . és akkor hét óra körül várom az étteremben Rendben van? - Örömmel elfogadom a meghívást ! Akkor viszontlátásra estig! 35. A A 50 35. 36. "If you arent too ti n~d . I have a suggestion for tonight" "Yes ?" l d like to invite you for dinner. (W ould you carc 1.0 have dinner with us ?) How about meeting in two hours time in the restaurant of the Budapest Hotel? We can get ready in two hours, cant we? , d we could meet in the restaurant about 7. Is that aH rig h with you ?" Yes, fine. Sounds like a good idea And thank vou for the invitation. So, see you later" A 51 52 B - Remélem, holnap nem fog ilyen sokáig tartani a tárgyalás. Szeretném meghívni vacsorázni - Nagyon

kedves ! - Hova szeretne menni? - Én nem vagyok itt ismerős. Ajánljon Ön valamit! - Jó! Akkor holnap hét óra körül találkozzunk a Fórum-szálló éttermében. Remek, hangulatos hely, vannak specialitások is, kitűnő a konyha! Megfelel ez így Önnek? - ó, hogyne! Köszönöm a meghívást! 37. }oglaljon szállodai szobát telefonon cége vendége , szamara. - Halló! Jó napot kívánok! Az Astoria-szálló portája! -- X. Y vagyok, a Külkereskedelmi Vállalat kirendeltségéről Szobát szeretnék foglalni Önöknél - Rendelkezésére állunk ! Mikorra, hány napra és milyen szobát parancsol? - A vendégünk május 3-án érkezik, és három napig marad. Egy egyágyas, fürdőszobás szobát kérek, lehetőleg az első emeleten A szoba ne legyen túl zajos, az ablak inkább a parkra nézzen! - Tud várni egy kicsit? Azonnal utánanézek, hogy van-e ilyen szobánk. - Igen, várok. A szobát a vállalat nevére foglalják! · - Rendben van ! A 102-es szoba le ·m

foglalva május 3-ra. - Viszonthallásra ! "I hope our talks tomorrow wont last thi s long. I d lik e to invite you for dinner then." "Thats very kind of you." "Where would you like to go?" "lm not familiar with your town. You suggest something." " O. K Then lets go to the restaurant in the Forum Hotel. The place has an atmosphere youre bound to like, and the foods very good. Would that be 0. K ?" "Oh yes ! It sounds great. Thank you for the invitation" B 37. " Reception desk of the Astoria Hotel !" "XY speaking from Z Foreign Trading Company. I d like to reserve a room." "Yes, when do you want it for, for how long and what kind of room should it be?" "Our guest is arriving on 3rd May and will be staying for three nights. We want a single room with a private bathroom, if possible on the first floor. It shouldnt be very noisy (should be rather quiet). The windows should overlook the

park, if possible." "lf youll wait a minute l11 check and see if we have a suitable room." "Ill wait. and oh yes, please charge it to our company, will you ?" "Here we are: weve reserved room 102 for your business partner for May 3." " Thank you. Goodbye" "Goodbye, Sir/ Madam." 53 38. A 54 Szállodában van. A megrendelt egyág~·as szoba helyett kétágyast kapott Reklamáljon! - Van egy kérésem (panaszom)! -- Tessék mondani! - X. Y vagyok a 205-ös szobából Én egyágyas szobát kértem. Ez a szoba viszont kétágyas Ha valakivel meg kell osztanom, az nekem nagyon kényelmetlen Nem szeretek ismeretlen emberrel együtt aludni! Ha viszont egyedül veszem ki, cirá-gább, mint az egyágyas. De szívesen ráfizetek még, csak teljesítsék az eredeti kívánságomat! - Foglaljon helyet, azo11nal utánanézek! -- Köszönöm! B - Kérem, fel vagyok háborodva l Én egyágya s szobát kértem, erre kaptam egy

kétágyast, amit valakivel meg kell osztanom, szóval nagyon kényelmetlen, ha pedig egyedül veszem ki, drágá bb! - Sajnos, kérem, nincsenek egyágyas szobáink ! - És ezt nem tudtá k az utazási irodában! Akkor minek kérdezik az embert, hogy mit akar, ha úgyis azt kapja, ami van! -- Elnézést, mi nem tehetünk róla ! 3Y. Ön két nap múlva érkezik egy olyan külföldi városba, ahol barátja lakik. Beszélje meg vele telefonon a találkozást! Próbáljon könnyíteni a barátja helyzetén, hogy annak ne kelljen a repüWtérre kimennie Ön elé! - 220 4229. - Halló! Szervusz! Itt X. Y Budapestr ő l Te vagy az W.? 38. " Good afternoon. lve got a request (comp!ain t) to make." "Yes, Sir/ Madam." " f m XY from room 205. I booked a single room but this one is a double one. If I have to share it wilh someone thats very inconvenient. I hate shar- ing it with a complete stranger. lf, on the other hand, I rent it aione, it s more expensivt:: t harr

a single one. But I d rather pay somewhat rner e te be on m y own (te h ave my privacy). " "W ould you please take a seat, ll! check aud see what we ca n do ." "Thank you ." A "This takes the cake ! (This really burns me up r) l 11ave a complaínt to make ! T askcd for a single ·nom, what l ve received ís a doubk one, tha t 1 eitt1er have to share with so meone , which is very uncomfortable, or which is more expensive if 1 rem it ali alone." ··Sorry to say, we dont have any singk rooms. " " And tlie· travel agency apparently didn t know t ha t. W hy on earth do they ask tourists what t hev want, if theyre given anything ?" l m awfully sorry, its not our fault." B 3·!1 . " 220 4229 "XY speaking from Budapest. I d like to taik to W." 55 ~ Igen! Szervusz! Mi újság? Hogy vagy? Örülök, hogy hallak. - Holnapután érkezem hozzátok repülővel, csak azért hívlak. - Ez remek, akkor majd kimegyek

eléd a repülő­ térre! - Nézd, olyan messze van tőletek a repülőtér. Minek fáradnál oda ki? Majd én bemegyek a központba a repülőtéri járattal, és ott várj ! - Hát ahogy gondolod! - Vagy van még egy jobb ötletem. Menjek taxival egészen a lakásotokig? Hogy megkíméljelek a fáradozástól. Ez megfelelőbb így neked? - Jó, maradjunk akkor az utóbbiban! Mikorra várhatlak? - A gép négy órakor érkezik, gondolom úgy l /2 6 felé ott leszek nálatok. - Alig várjuk, hogy itt légy! 40. A B 56 Egy vállalati igazgatóval k.ell telefonon beszélnie Természetesen a titkárnő veszi fel a telefont. Beszéljen vele! - 280 3082. - Jó napot kívánok! Butler vagyok! Az igazgató úrral szeretnék beszélni ! - Jó napot kívánok! Milyen ügyben keresi az igazgató urat? - Fontos vállalati ügyben. Kérem, mondja meg, hogy a minisztériumból szeretnék vele beszélni. - Igen, azonnal kapcsolom ! - Köszönöm! 280 3082. Howards Áruház - Halló! Jó napot

kívánok! Butler vagyok! Az áruforgalmi igazgató bent van? - Jó napot kívánok! Milyen ügyben? - "Speaking. Hello X ! Nice to hear you How are you ?" "Whats new?" "Im arriving in your town the day after tomorrow, thats why Im ringing." "That7 s marvellous ! Ill meet you at the airport." "Look, the airport is so far away from your place. Why should you go so far? (Why should you go to so much trouble?) l11 take the special service to the air terminal, you can meet me there." "Fine. (As you like)" "Or . Ive got another idea I can take a taxi (cab) and go to your house to save you the trouble. Is that morc convenient ?" "Good idea! What time are you due to arrive?" "The plane arrives at 4 p. m So I think I can make it to your place by about half past five." "Great ! Were all looking forward to seeing you." 40. "280 3082" "Can I speak to the general manager, please? My

name s Butler." "Good morning, Mr Butler. What shall I tel1 him youre ringing about ?" "Its about business, lm from the Ministry. " "Just a moment, Mr Butler. Ill put you through" "Thank you." A "280 3082 Howards Department Store." "Can I speak to the sales manager, please? My names Butler." "Good morning, Mr Butler. What shall I tell lf1m its about ?" B 57 - Magánjellegű Dgy. Beszélhetn ék vele? Vagy még mindig tárgyal? Én kerestem ugyanis délelőtt is. - A tárgyalás még mindig t art, de a dja meg a telefonszámát, és majd visszahtvjuk ! - Sajnos nincs telefonom, majd inkább én próbálkozom ! - Ahogy gondolja! Viszonthailásra ! - Köszönöm! Viszonthallásra ! 41. 42. Jf~ülföldi barátját hívja 1m:g ulihortáha vacsorára! Beszélje meg vele zzt is, hogy lalál odu : - Jó, hogy van egy kis szünet a két tárgyaiás között. Így legalább megmondhatom Önnek, hogy holnap

estére szeretettel várjuk vacsorára. Remélem , el tud jönni ! - 0, iv ;.:ín nagyon kedvesek 1 Nagyon szívesen megyek! -- Az eg~:sz család szeret ettel várj a . Most gyorsan odaadom " n2, ;,,:gy k:uTy ámat, rajta van a címem . A legegyszerubb, ha taxival jön ei odá ig. At ui,:•át könnyen meg lehet ismerni, mer t való di fa~or , és az urca elején van egy régi sárgás szí nű barokk templom. A negyedik házban lakunk ettől Kétemeletes ház Ha megmondja, hogy pontosan mikor jön, várom a kapuban -- Nagyon köszönöm! Hánykor jöjj ek? Lehelne hétkor? - Rendben, a kkor hétkor várom ! A holna pi viszontlátásra! 41. "What a good thing theres a shor t break in our talks . Now I can ask you if youd care to come to my place fo r dinner tom orrow. I hope youre free." "Thats very kind of you . ld love to :•, "We rc all looking forward to sceing you. This is my (visiting) card. H ere s my a ddress Youd bettcr take a taxi T;1e street

is easy to recognise, its a real avenue lined wit h trees and ,tt one end of i t lhere is a yellow baroque church . Ve iive in the fo u rth house frorn iL Hs a two storeyed building. If you teli me when youll be arriving, Ill meet you at the gate." "Thank you . What time should I be there? " "Could you make it at 7 oclock ?" "Fine. Then 7 oclock See yo u tomorrow " Érdeklődjön a pályaudvaron a Bécsbe induló vonatról ! f:tkezni is szeretne, tehát az étkezőkocsiról is kérdezzen! -- Jó napot kívánok ! Legyen szíves megmondani , hogy mikor indul a vonat Bécsbe? 58 "Im a friend, its private. C an I talk to him or is he still at the board m~et ing ! l ra ng bim carlier this n1orning. " "lm afraid he s still engaged. Bur i f you give me your number , hell r ing yo u bél.CL" "Unfortunatel y, lm not ~ll the phone, so Ill try again. " "As you like. Goodbye" "Thank you. G oodbye 42.

"Good morning . Could you please t eli me when the Vienna t rain is due to leave here? (when the Vienna train is going to ieave ?) (when the train to Vienna leaves ?)" 59 - A Wiener Waltzer? Igen. Egy fél óra múlva. És melyik vágányról? A csarnok ötösről. Nem tudja véletlenül, van rajta étkezőkocsi? Mindig van. Messze van ide az ötös vágány? Nem, ez az itt szemben! Köszönöm! 43. · Külföldi tárgyalópartnerével vacsorázik A vacsorára eljön az osztályvezetője is, aki még nem ismeri a külföldi vendéget. Mutassa be őket egymásnak ! A - Jó estét kívánok! Nahát szinte egyszerre érkeztünk! - Jó estét kívánok! - Engedje meg uram, hogy bemutassam Önnek osztályvezetőnket, Jónás Pált, aki beszél angolul. Jónás úr nagyon szerette volna már megismerni Önt! De amikor nálunk tárgyalt, ő nagyon gyakran el volt foglalva vagy éppen külföldön volt! Jónás úr, engedje meg, hogy bemutassam kitűnő külföldi

üzletfelünket, X. Y urat! - Örvendek. - Örvendek. - Remélem, jól fogjuk érezni magunkat ezen az estén! B 60 - Jó estét kívánok! Remélem, nem régen vár! - ó, nem, én is most érkeztem! Jó estét kívánok! "The Wiener Walzer you mean ?" "Yes." "ln 30 minutes." "From which platform?" "Platform five in the hall." "Do you happen to know if the train has a restaurant car?" "It always has one." "Is platform 5 far from here?" "No, its right over there." "Thank you." 43. "Good evening ! We seem to have arrived almost at the same time." "Good evening." "Let me introduce my boss, Mr P. J , our head of department, to you. He speaks English He has been keen to get acquainted with you. But whenever you were here he was either engaged or abroad. Mr J this is Mr XY, one of our foreign business partners." "How do you do." "How do you

do." "1 hope we re going to have a good time tonight." A "Good evening Mr P. J I hope you havent been waiting long. (we haven t kept you waiting)" "Oh no, lve just arrived. Good evening" B 61 - Hadd mutassam be egymásnak az urakat 1 Jónás Pál, cégünk osztályvezetője és X. Y úr, cé günk egyik régi külföldi üzletfele! Menjünk talán az étterembe ! 44. 62 Magyarázza el külföldi ismeri,sének, hogy a budapesti tömegküzlekedési eszközökön nem lehet jegyet venni, hanem az előre megváHoU jegyeket kell érvényesíteni. - Képzelje el, bünte!t5t .kellett fizetnem a villamoson, mert nem volt jegyem - Hogyhogy: - Nem tudtam , hogy a járműveken Önö knéi nem lehet jegyet váltani. - Nos, akkor elmagyaráwm, hogy van ez nálunk Trafikokban vagy a járművek végállomásánál Ie-het j egyet venriÍ . A viliarnos-, trolijegy és az egyik földalatti vonaira a jegy sárga és I Ft. A buszjegy kék és 1,50 Ft-ba kerül.

A icgyeket a iármüveken felszerelt készülékeken kezelni kell, és ha jön az ellenőr, fel kell mutatni a kilyukasztott, érvényes jegyet. A másik két rnetróvonalná! máském van A bejáratnál 1 Ft-ot k ell bedobni az automatába. Most már világos? - Igen, most már nagyjából énem! De ezt eddig senki nem mondta nekeir ! "l dont think you two know each other. Let me introduce you. (Meet Mr P J, our bead of department) This is Mr P J, our head of department This is Mr XY, one cf our foreign business partners. Weve had ong-standing relations (Weve been doing business together for a long time). Lets go in." 44. "I was fined on a tram the other day for not having a ticket." "Oh, were yoú? (How come?) (Were you, really ?)" "I hadnt had the slightest idea that you can t buy a tickct on public vehides in Budapest." "Then Ill tel1 you what to do. You can get tickets ín tobacconists and at the termini (terminuses) of buses and

trams and at Lhe underground stations. Tickets for trams (street cars) , trolley buses and one of the undergrnund lines, the yellow o ne, are yellow and cost one forint; bus tickets are blue ami ;.:ost Ft 150 You have to punch your tickets after getting on, (there are special devices for that). When tickets are occasionally checked, you have to be able to show the inspector a punchcd .ticket valid for that route The two other underground lines opcrate in a differ:·nt way. There you inscrt a one-forínt coin at the gate Thats aI! Is it clear now?" " Well. morc or less l think I understand now But I havenc been told that before (Ive nevet hcard that before) ." 63 45. A 64 Külföldön van. Hívja fel a szállodából barátját, és kérje meg, hogy kísérje el városnézésre! - Halló! Szervusz! Te vagy az X.? Itt Y - Szervusz! Mi újság? - Ma szabadnapom van, csak holnap folytatódnak a tárgyalások. Már annyiszor voltam ebben a városban, és mégis alig

ismerem. Ráérsz most? Nem volna kedved velem jönni városnézésre? Te biztosan sok mindent el tudnál nekem magyarázni, és azt is tudod, hogy mit érdemes megnézni. - De, nagyon szívesen veled megyek ! Nincs most éppen semmi dolgom. Kora délutánig ráérek - Akkor egy fél óra múlva gyere elém a szállodába! B - Halló ! Szervusz! Megismerem a hangodat. Én vagyok az, X ! - Hát te itt nálunk? Mikor érkeztél? Melyik szállodában laksz? - Már három napja jöttem, de annyi dolgom volt, hogy egy pillanatra sem értem rá. Ma viszont szabad vagyok, és holnap megyek már haza. Az Astoriában lakom. Azért hívlak, hogy nincs-e kedved velem jönni városnézésre Alig ismerem ezt a várost. Pedig gyakran vagyok itt! Sétáljunk együtt a városban, ha ráérsz! 46. Külföldi városban apróbb közlekedési kihágásért megállítja egy rendőr. Igazolnia kell magát Kiderül, hogy útlevelét az étteremben hagyta, ahol ebédelt Magyarázza el a helyzetet a

rendőrnek! A - Uram! (Asszonyom!) Ez nem a kijelölt gyalogátkelőhely! Kérem az iratait! 45. "Can I talk to Mr X? This is Y speaking." "Speaking. Hi Y ! Whats new?" "I have a day off. We resume talks tomorrow Ive been. to this city so often and still I hardly know it Could you spare me the afternoon? (Are you free this afternoon ?) Do you f eel like guiding me on a sight-seeing tour? (Do you feel like showing me round your city?) You must know where to go (whats worth seeing) and you could explain things to me." "ld be glad to go with you. lve no urgent work to do and Im free until early (in the) afternoon." "Fine. Then l11 meet you outside my hotel in half an p.our" · "Right. See you then !" A "Hi. Is that you, Peter? This is X speaking" "Hi. Youre here? When did you arrive? Which hotel are you staying at?" "lve been her~ for three days, but Ive been so busy I havent been able to give you a

ring. But today lm free and tomorrow Im flying home Im staying at the Astoria. I wonder if you could spare me a few hours and take me on a sight~seeing tour around this city. Though Ive been here several times I hardly know it. Lets go for a walk together downtown (in the centre), shall we?" B 46. "Sir/Madam, this isnt a pedestrian crossing ! Can you produce any identification ?" A 65 - Bocsánat! Nem is figyeltem, hol megyek át, éppen körülnéztem, amikor megállított. Azonnal adom az útlevelemet! Egy pillanat! Nem találom. Az étteremben még megvolt, amikor fizettem ! Bizonyára ott hagytam az asztalon ! Csak ott hagyhattam! De jó, hogy megállított! Különben nem vettem volna észre, hogy eltűnt az útlevelem ! - Önnel megyek az étterembe ! - Kérem! "Oh, Im sorry, I didnt pay attention to the crossing, I was just having a look round when you stopped me. Heres my oh, wait a minute, it must be here, I cant find my passport. lm sure I had

it in the restaurant when I was paying. I must have left it there. Its a good thing you stopped me, otherwise I shouldnt have realis~ ld lost it." "Ill accompany you to the restaurant." "If you wish." B - Uram! (Asszonyom!) Tilos helyen ment át! Kérem az iratait ! - Nem is figyeltem, hogy a zebra arréb van, annyira sietek! Egy pillanat. De hol az útlevelem? Most ebédeltem az étteremben, és ott még megvolt. Bizonyára ott hagytam ! Megyek és megnézem ! - Elkísérem ! - Jaj, csak meglegyen ! "Sir/Madam ! Its prohibited to cross here. Can I see your identification ?" "Yes, I was in a hurry, I didnt notice that the zebra crossing was further on. But wait a rninute, wheres my passport? lve just had lunch in that bistro over there, lm sure I still had it then. I must have left it there. Let me go and look for it" "lm going along with you." "O. K I hope I find it!" 47. Moziba szeretne menni, de nincs ideje jegyet

venni. Kérje meg a barátját, hogy segítsen! - Halló ! Szervusz Dávid I Itt Anna. Nincs kedved ma moziba menni? - .De igen Miért, van jegyed? - Nem, éppen erre akarlak megkérni. Én nem tudok kijönni a munkahelyemről a jegyárusítás kezdetekor, mert sürgős munkám van, és be kell fejeznem, de úgy hallottam, hogy nagyon gyorsan elfogynak a jegyek, mert itt, az Odeonban egy remek film megy. Előadás előtt már biztosan nem kapunk Neked közelebb is esik a mozi Nem tudnál estére két jegyet venni? - Dehogynem ! Szívesen ! A 66 B 47. "Hello, David ! Ann speaking. How about going to the pictures (a movie) today?" "Good idea! Have you got tickets ?" "No. Thats the point I cant get out of my office when they start selling tickets as I have an urgent job to finish. But the film (movie) at the Odeon is said to be marvellous, so tickets will soon be sold out. I thought you rnight book two tickets for tonight as you arent far from the cinema

Could you ?" "Why not? Gladly. (0 K)" A 67 B De jó, hogy találkoztunk! Szervusz Anna. - Szervusz Dávid! - Nincs kedved ma este moziba menni? Nagyon szeretném megnézni azt a filmet, amit az Odeonban játszanak, mert rövidesen leveszik a műsorról. De nekem rohannom kell vissza a munkahelyemre. Pedig most akartam mozijegyet venni. Nem vennél két jegyet estére, és munka után találkoznánk? - Nagyon szívesen! Megveszem a jegyeket. Akkor este! 48. Külföldre érkezik. A vámvizsgálat során néhány mondatot kell váltania a vámtiszttel. Önnél csak személyes jellegű tárgyak és .néhány apróbb ajándék van - Jó napot kívánok! Vámvizsgálat! Kérem az út- A - leveleket is! Van valami elvámolnivalója? - Nem, nincs. Csak néhány személyes holmi van nálam, amire az ittlétem alatt szükségem van. - Valami ajándékot nem visz? - De igen! Viszek néhány apróságot; jellegzetes magyaros holmikat és néhány piperecikket. Soroljam

fel? - Nem, köszönöm! Rendben van! B 68 · - Jó napot kívánok! Vámvizsgálat! Van valami elvámolnivalója? - Nem, nem hiszem. Elmondom, mi van nálam Ugyanis még nem voltam külföldön, és bár elolvastam a tájékoztatót, hátha valamit nem jól értettem. A személyes holmijaimat viszem és néhány kisebb ajándékot barátaim számára. - Ez az egy bőröndje van? - Nem, még van egy szatyrom is. - Köszönöm, rendben! További jó utat! "Hello, Ann! Im glad weve met !" "Hello David ! " "What about going to the pictures tonight? I d like to see that film at the Odeon, it wont be on much longer. But I must rush back to my office I was about to buy tickets but I can hardly afford (dont have) the time. I wonder if you could boof two for tonight. We could meet after work, couldnt we?" "O. K Ill get the tickets See you later !" B 48. "Good morning. Customs control Can I see your passport, too? Have you got anything to

declare?" "No, I havent, only things for my personal use t~at l11 need during my stay." "Have you got any presents for friends ?" "Yes, I have, a few souvenirs, typical Hungarian folk art and some cosmetics. Shall I list them?" "No, thank you, thats 0. K" A "Good morning ! Customs control. Have you got anything to declare ? " "Well, I dont think so. l11 tel1 you what Ive got with me, because Ive never been· abroad before. So Im not sure, although Ive read your instructions. lve only got my persona! belongings and a few presents for my friends." "Is this the only case you have?" "No, I have a bag too." "Thank you, thats all right. Have a nice trip !" B 69 49. - Jó napot kívánok! - Jó napot ~ívánok ! Mit parancsol? - Tudna nekem valami jó szappant ajánlani? Külföldi vagyok, és véletlenül otthon felejtettem az összes piperecikkemet. - Igen, ez a szappan kiváló

minőségű! Adhatok még valamit? - Valóban remek illata van! Igen, még szükségem van egy fogkrémre és egy fogkefére ! - Tessék! - Köszönöm! 50. "Good morning." "Good morning. Can I help you ?" "Can you recommend me a good soap? Im a foreigner here and Ive just realised that lve left all my toilet articles behind." "Weil this soap is excellent. Anything else, Madam ?" "Ob, it does smell pleasant. Yes, I need a toothbrush and toothpaste too" "Here you are, Madam !" "Thank you." 50. Külföldi .repöl6térre érkezik Kiderül, hogy az egyik b6röndje elveszett. Forduljon az illetékes tisztvisel6höz 1 - Jó napot ldvánok ! Borzalmas dolog történt! - Tessék! Mbndja el kérem! Hátha tudunk segíteni! - Itt a repülőtéren, a vámcsarnokban kiderült, hogy nincs meg az egyik b6röndöm. Benne volt az összes ruhám és néhány fontos jegyzet. - Ilyesmi sajnos megesik. Kerestetni fogjuk Kérem,

mondja el, milyen volt az a bőrönd ! - Barna, közepes nagyságű, cipzáras, bőrből készült táska volt. Egy kis táblácskán rajta volt a nevem és az otthoni címem. - Mindent elkövetünk, hogy mihamarabb megkerüljön! 70 49. Külföldre érkezik. Kiderül, hogy otthon felejtette a legfontosabb piperecikke!t. Pótolja a hiányt, vásároljon be egy szaküzletben! "Good afternoon ! Something awful has happened to me!" "Yes, whats the matter? Maybe we can help you!" "It was only herein the customs hall that I noticed one of my cases is missing. Ali my clothes and some important papers of mine are in it." "Such things do happen. Well try to look for it Tell me what your case was lik~. (Could you describe your case ?)" "lts a brown, medium size leather case with a zipfastener. It had a label with my name and homeaddress on it" "Well do our best to find it." 71 51. 52. Külföldi ismerőse munkájáról

érdeklődik. Beszéljen neki röviden a munkahelyéről és a munkájáról! - Már annyiszor akartam kérdezni, hol is dolgozik tulajdonképpen? - Tanár vagyok egy gimnáziumban; nyelveket tanítok. Korábban egy vállalatnál dolgoztam, de a gyerekek között sokkal jobban érzem magam. Ezt a munkát szeretem. A kollégáim nagyon kedvesek és segítőkészek, néhány igazi jó barát is akad köztük. Az igazgatónővel pedig ·jól kijövök Szabad időm persze kevés van a tanítás és dolgozatjavítás után. !vfégis megéri itt dolgozni - Valóban nagyon érdekes lehet a munkája és változatos! 51. "lve been meaning to ask you several times what you do for a living." "Im a teacher ina secondary grammar school; I teach languages. I used to work for a company, but I prefer working with children, in fact I love teaching them. I have some good friends among the peope at work, and the atmosphere in the staff room is very good. I get on very well with all the

teachers including the headmistress. Teaching and marking papers dont leave me a lot of leisure, but its worth working at the school." "Weil, your job must be interesting and varied." 52. Egy külföldi város idegenforgalmi irodájának képkell várnia a pályaudvaron. Nem ismeri az illetőt személyesen. Közeledik valaki, akiről feltételezi, hogy őt várja Szólitsa meg, és beszéljen vele! viselőjét 72 A - Bocsánat uram, ne haragudjon, nem Ön érkezett most X. városból, mint az Idegenforgalmi Hivatal képviselője? - De igen ! És Ön kicsoda? - X. Y vagyok; az itteni Idegenforgalmi lrocfa dolgozója; engem bíztak ineg azzal, hogy fogadjam Önt. Elmondták, hogy milyen a külseje, ezért mertem megszólítani. Szóval akkor Y úrhoz van szerencsém ! - Igen! - ·Akkor talán menjünk a kocsihoz, itt áll a pályaudvar előtt. Adja ide a csomagját! "Excuse me, Sir/Madam, ara you the representative from X Tourist Office?" "Yes, I am.

And you ?" "My names XY; I work for the local tourist of. fice, I am to welcome you on behalf of my company. Ive been given your description, thats why I dared to address you. So youre Mr/Mrs/Miss Y." "Thats correct." "Then lets go to my car, its parked outside the railway station. Can I give you a hand with your luggage? (May I help you with your luggage ?)" A B - Bocsánat, uram, ne haragudjon, hogy megszó- · lítom ! Nem Ön Y. úr X város Idegenforgalmi Hivatalának képviselője? "Excuse me, Sir/Madam, for addressing you. Are you Mr/Mrs/Miss Y from X tourist office?" B 73 - De igen! Ön az itteni iroda képviselője? - Igen! Z. W vagyok; itt dolgozom az itteni Idegenforgalmi Irodában. Engem küldtek Önért Nagyon örülök, hogy ilyen szerencsésen megtaláltam. 53. A Vállalata külföldi vendége egy évig fog hazánkban tartózkodni. Tudakolja meg tőle, milyen lakásban szeretne lakni ! - Örülök, hogy

szerencsésen megérkezett! Né- hány napig szállodában fog lakni. Aztán majd bérelünk lakást Meg is kérdezem Öntől, hogy hol szeretne lakni, a város melyik részében? - Önre bízom, hiszen nem ismerem a várost ! -,- És mekkora lakásra lenne szüksége ; hány szobára? A családja is jön? - Nem, a családom nem jön. Két szoba elég! - Van valami különleges kívánsága? - Igen, szeretném, ha lenne erkély. - Mindennek utánanézek, és azt hiszem, két nap múlva már be is költözhet ! B 74 Halló ! X úrral szeretnék beszélni ! - Én vagyok! - Y vagyok Budapestről. Szeretném megkérdezni Önt, hogy a szállással kapcsolatban milyen kívánságai vannak, hiszen rövidesen megérkezik hozzánk. Hol óhajt lakni, mekkora lakásra van szüksége? Jön a családja is? - Szívesen laknék a Duna-parton, és jön a feleségem is, úgyhogy neki külön szoba kellene ! - Minden rendben lesz! Remélem, meg lesz elégedve! - "Yes, I am. And youre from the

local office, I guess." "Thats right, my names ZW, Ive been sent to meet you. Im glad Ive found you without any trouble." 53. "lm glad youve had a pleasant trip. Youll be staying in á hotel for a few days, then were going to rent an apartment (flat) for you. But first I must know where, in which part of the city youd like to live." "Well, you decide, I dont know your city yét." "And what size would suit you? How many rooms? Is your family coming along?" "No, my family isnt coming. Two rooms will do" "Do you have any special requirements ?" "Yes, Id like to have a balcony." "Ali right, Ill see to it, and I think in two days time youll be able to move in." A "Could I speak to Mr X?" "Speaking." "My names Y, lm from Budapest. lm ringing to ask you what kind of apartment youd li~e to have here. Youll be arriving soon so we need to know where youd like to live, how many rooms

you want to have, ifyour familys accompanyingyou." "ld like to rent an apartment on the bank of the Danube. My wife is accompanying me, so Ill need a room for her, as well." "0. K Mr X, Ill see to it I hope everything will be to your satisfaction." B 75 54. A B 54. Az utcán találkozik egy régi ismerősével, akirlil tudja, hogy beteg volt. Váltson vele néhány szót t Érdeklődjön a hogylétéről! - Örülök, hogy végre látom! Jó napot kívánok! Hogy van? Hallottam, hogy milyen beteg volt, kórházban is feküdt. Remélem, most már teljesen egészséges! - Igen, köszönöm, most jól vagyok, teljesen rendbe jöttem. - Ezt örömmel hallom. Hát vigyázzon magára ! Fő az egészség ! - Jó napot kívánok! - ó, hát magát is lehet látni! Üdvözlöm! Hallottam, hogy sielés közben eltörte a lábát! Szörnyű dolog, amikor az embernek hetekig otthon kell feküdnie, az utcára sem mehet ki. Azért még óvatosan kell járnia De

most már bizonyára rövidesen helyrejön! A családja egyébként jól van? - Igen, köszönöm! Most már én is javulok lassan! - Hát, jobbulást, és vigyázzon magára! 55. A 76 Lakásra vagy autóra gyűjt, és emiatt nehezen jön ki a fizetéséből. Panaszkodjon erről barátjának! - Én nem tudom, hogy van ez! Az embernek a fizetése sosem elég ! A hónap végére alig marad pár fillérem! Pedig lakásra is kell takarékoskodnunk. Örökké mégsem lakhatunk albérletben! És az albérlet is nagyon drága ! - Miért nem vállalsz valami mellékállást? - Mert fizikailag nem bírom ! Így is kimerülök a munkanap végére ! "Good morniQg. How nice to see you ! How are you? I was told you were ill and in hospital. -I ·hope youre all right now." "Thanklyou, Im fine now. Ive completely recovered" "Im glad to hear that. Take care Your health is the most important thing." A "Good morning." "Good morning. Im gl~d to see you I

was told youd broken your leg while skiing. How awful it must be to be confined to your room for weeks. You still have to walk very cautiously. But I hope you are getting well. Hows your family?" "Thank you for asking, theyre fine, and Im recovering gradually." "lm glad to hear that. I wish you a speedy recovery And look after yourself" B 55. "1 dont know what the matter is with us. We can never seem to make ends meet. Besides we must save for a flat. After all we cant always Iive in digs ! It s extremely expensive ! " "Why dont you get a part-time job?" "It would be too much for me. I already feel exhausted at the end of a working day without a second job" A 77 Fizetésből B pénzt gyűjteni, nem hálás dolog ! Pedig feltétlenül kell egy kocsi, mert a szüleim vidéken élnek, gyakran betegeskednek, és kocsival . gyakrabban tudnám látogatni őket! De használt autót nem akarok venni. Inkább újat veszek, ha

drágább is ! . "Its impossible to save up on your salary ! And I badly need a car, as my parents live in the country. Theyre sickly (their health is poor) and if I had a car, I could visit them more often. But I dont want to buy a second-hand one, even if it is much cheaper. Id rather buy a new one" B C - Borzalmas, hogy az ember egész életében csak takarékoskodik. A fizetés alig tart ki a hónap végéig, hogy lehet még félre is rakni belőle telekre ! Nem hiszem, hogy tudunk telket venni. - Hát ha már csak ez hiányzik, kár annyira takarékoskodni! "Isnt it terrible that you must put money aside as long as you live? Our salary hardly lasts till the end of the month. Ive no idea how well manage to buy a plot. " "Well, if that is the only thing you still lack, theres no point in saving." C - !§6. 56. Önnek jó szórakozást, kellemes ünnepeket, jó pi"enést kívánnak. Válaszoljon néhány szóval! A - Akkor már csak az

ünnepek után találkozunk ! Kellemes ünnepeket kívánok nektek ! - Én is hasonlóképpen nagyon boldog karácsonyi/húsvéti ünnepeket kívánok neked és az egész családodnak ! "So I wont see you again before the holidays. Have a nice holiday ! " "The same to you and all your family." (Merry Christmas and a Happy New Year!) (Happy Easter holidays !) A B Ma este mész táncolni? Igen! Akkor jó szórakozást ! Ti pedig színházba mentek, nem? De igen! Én is jó szórakozást kívánok nektek. Igazán kitűnő darab ! Láttam ! "You are going out dancing tonight, arent you ?" "Yes, I am." "Well, have a nice time." "Thanks, and you? Are you going to the theatre?" "Yes, we are." "Enjoy yourselves. Its a good play, Ive seen it" B - A hétfői viszontlátásra ! És minden jót a hétvégére! - Én is kívánok neked, meg az egész családodnak kellemes hétvégét. Pihenjetek sokat !

"See you on Monday, and have a nice weekend l" "Same to you ! and all your family ! Get some rest!" C - - C 78 79 57. A ,Hívja meg új ismerősét egy koncertre! .--,- Szeretném, ha eljönne velem egy Bartók-hangversenyre ! Itt a műsor ! A zenekar és a karmester · kiváló ! A második részben egy világhírű zongorista játszik! Örülnék, ha elfogadná a meghívásomat. - Nagyon köszönöm! Kedves, hogy rám gondolt. - Akkor hét órakor a Zeneakadémia előtt találkozunk; a hangverseny 1/2 8-kor kezdődik! B - Nem tudom, hogy mennyire szereti a hangver.senyeket általában, különösen Bartók zenéjét, de örülnék, ha meghívhatnám egy Bartók-hangversenyre hoinap estére! Éppen van két jegyem! Sajrtos műsorom nincs, de holnapig szerzek egyet. A hangverseny holnap lesz, hét órakor kezdődik az . Erkel Színházban ., Nagyon köszönöm a meghívást ! Nagyon szeretem a Bartók-muzsikát Örömmel elmegyek! Értem jönne a

szállodába? - Természetesen! Akkor holnap hatkor a szálloda halljában! 58. Fh,tal rokona meglátogatja. Az illető mostanában A kezdte főiskolai tanulmányait. Üdvözölje őt, és kezdjen beszélgetést új élményeiről ! - Szervusz! - Nahát, nem láttalak, mióta felvettek a főiskolá­ ra! Kerülj beljebb ! Erre! - Nagyon örültem, mikor hallottam, hogy sikerült a felvételid. Na, és hogy érzed magad az új környezetben? Milyenek a csoporttársaid ? És milyen egyáltalán a főiskolai élet? Sokat kell mesélned! A vizsgaidőszakban nagyon sok a dolog? Persze, te ügyesen be tudod osztani az idődet, · mindig is okos voltál! 80 "Theres a marvellous Bartók concert tonight. Would you care to join me? Look this is the programme. Both the conductor and the orchestra are outstanding. ln the second part there is a world-famous pianist ld be glad if you could come" "ld love to. lts very kind of you to think of me" "Then meet me at 7

outside the Academy of M usic, the concert begins at half past." "1 dont know whether you like concerts in general and the music of Bartók in particular, but Id like to invite you to a Bartók concert for tomorrow night. I happen to have two tickets Unfortunately, I dont have a programme, but we can get one tomorrow. lt begins at 7 at the Erkel Theatre" "Thank you very much, I love Bartóks music, and lm very glad about the concert. Could you pick me up tomorrow at my hotel?" "Of course. See you tomorrow at 6 in the lounge of your hotel." 57. A B 58. "Hello !" "Hella! How nice to see you ! I havent seen you since you were admitted to college. Come in, this way." "1 was so glad to learn that youd been admitted to college. How do you like it? What are your fellowstudents like? Whats life like at the college? You II have to teli me a lot. You must have to wor k hard before your exams. But Im sure you can make goód use of

your time. Youve always been sensible." A 81 B · - Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Gyere, menjünk fel hozzám, hiszen itt lakom nem messze! Miért nem látogatsz meg, és mesélsz az új élményeidről. - Éppen készültem ! - Hát mesélj! Mi újság? Hallottam, felvettek a Zeneakadémiára. Ez aztán a siker ! De te mindig nagyon is tehetséges voltál! És hogy tetszik a főis­ kolás élet? Milyenek az új társak? Vannak már barátaid? Gyere, főzök egy jó teát, és mindent elmondasz! 59. "What a coincidence ! Im glad weve met. Come and see me at (come round to) my place, I live just tound the corner. Why dont you ever come and tel1 me about your new experiences?" "I was just about to visit you." "Good ! So tel1 me about yourself. I h(>Jlr you were admitted to the Academy of Music. That is great ! Youve always been talented ! How do you like life at the Academy? Do you have a lot of new friends? What are they like? Come on !

Ill make you a nice cup of tea and you can tel1 me everything ! " Váratlanul találkozik egy jó ismerősével. Kezdjen vele beszélgetést! Érdeklődjön a közös ismerősök­ B 59. ről! 82 A - Nahát, milyen régóta nem láttuk egymást. Az egyetem befejezése óta ! Hogy kerülsz ide? - Néhány hónapja én is itt dolgozom. - És hogy vagy? Arra még emlékszem, hogy megnősültél/férjhez mentél. Vannak már gyerekeitek? Hogy van a családod? Mit tudsz a többiekről? Én alig találkozom valakivel Néha, összefutok valamelyikkel Gyere, üljünk be ebbe a preszszóba, és beszélgessünk egy kicsit, ha van időd! - Remek ötlet ! B - Úgy örülök, hogy találkoztunk. Amikor elindultam erre a konferenciára, gondoltam rá, hogy találkozni fogunk . Értesíteni nem tudtalak, mért elvesztettem a címedet. Hogy érzed magad? És a feleséged (férjed) hogy van? Majd mesélek neked a régi csoporttársakról, hiszen te biztosan ritkábban találkozol velük,

mint én. Gyere, menjünk be ebbe "lts a long time since we last met. I think that was at graduation. Funny meeting you here of all places !" "lve been working here for a few months." "And how are you? As far as I know you are married. Do you have any children? Hows your family? What do you know about our old friends? I hardly ever meet anyone. Once in a while I run into somebody. Come on, lets go into this coffee-bar, and you can tel1 me all about yourself. If you can . spare a few moments, that is" "Great !" A "lm so glad we met. When I came to this conference I thought I might see you I couldnt let you know as I lost your address. How are you? And . your wife (husband)? I can tel1 you a lot about our old friends, I think I see them more often than you do. Come on, lets go into this hotel, th,ats B 83 a szállodába, itt lakom. Ha van időd, egy kicsit elbeszélgethetünk ! - Nagyon szívesen!. Csak hazatelefonálok ! 60. A

Búcsúzzon el külföldi barátjától, aki két hetet töltött Önnél! Egyébként jövőre Önnek is szándékában áll meglátogatni barátját. - Kár, hogy már el kell utaznod! Még néhány na- pot igazán maradhattál volna! Annyi mindent akartam még mutatni neked! Majd legközelebb ! Vigyázz magadra, szerencsés utat, és üdvözlöm a családodat! · Jövő évben, remélem, újra találkozunk! - Várunk jövőre X-ben! - Nagyon köszönöm! Igyekszem élni a meghívással! - Minden jót, jó utat! B - Szép volt ez az egy hónap, de gyorsan eltelt. Szinte most érkeztél! Én nagyon jól éreztem magam a társaságodban, remélem, te is jól szórakoztál! Mindenkit üdvözlök otthon nálatok, és jövő­ re, ahogy megbeszéltük, ellátogatok pár napra hozzátok! - Ne csak pár napra gyere! Várunk szeretettel! 61. A Köszönje meg külföldi barátjának a vendéglátást! - Eljött az ideje, hogy megköszönjek neked mindent ! Még soha nem éreztem ilyen

jól magam, mint most itt nálatok! Csodálatos ez az ország! És milyen kedvesek itt az emberek! Annyit fáradoztál, hogy én jól érezzem magam, igazán köszönöm! Remélem, te is hamarosan ellátogatsz hozzánk! 84 where lm staying. We can have a little chat if you have time." "Gladly. But first let me make a telephone call from your hotel." 60. "What a pity you have to leave so soon ! You should stay a few more days. There are still so many things I wanted to show you. Next time, perhaps. Take care of yourself Have a good trip ! Give my regards to your family ! And I hope to see you next year !" "Well be expecting you next year in X." "Thanks. I hope to be able to make it" "Ali the best. Goodbye" A "lts been a nice month, but time has passed quickly. You seem to have just arrived, I hope youve had a good time, as for me, I ve enjoyed your company greatly. Give my love to everybody at home. Then, as agreed, 111 be

visiting you for a few days next year." "Make it longer, not just a few days. Were looking forward to having you" B "Time has come to thank you for everything. Ive never had such a good time as with you here. This is a wonderful country! And the people have been so friendly! Youve gone out of your way to give me a good time. Thanks for everything ! I hope to have you as my guest soon, too." 61. A 85 86 B - Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál, amíg itt voltam! - Ugyan, a városnézés, múzeumlátogatás, kirándulás nekem is élmény! - Szép tőled, hogy ezt mondod! Nekem igazán feledhetetlen élmény volt az egész itt-tartózkodásom ! Mindig emlékezni fogok erre a három napra! Remélem; viszonozhatom kedvességedet, ha majd rövidesen ellátogatsz hozzánk! - Hogyne, hamarosan ! "Thank you for giving me such a delightful time B during my stay." "Look, sightseeing, visiting museums and hiking were pleasant for me

too." "lts nice of you to put it that way. For me, my whole stay here has been a unique experience. Ill always cherish happy memories of these three days. I hope to be able to return your hospitality · soon when you come and see us." "Yes, I will, soon." 62. A Üdvözölje barátját karácsonykor! - Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok neked és egész családodnak! "Merry Christmas and a very Happy New Year to you and all your family ! " B - Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok valamennyiőtöknek ! "Happy Christmas and a prosperous New Year to all of you." B C - Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog újévet kívánok szeretettel neked és az egész családodnak ! "I wish you and your family a very happy Christmas and all the best with health and happiness for 19 . " C D A karácsonyi ünnepek alkalmából valamenynyiőtökre szeretettel

gondolunk, és boldog új évet is kívánunk! "With best wishes for a merry Christmas and a prosperous New Year." D 63. Mutassa be külföldi ismerősének barátját, akivel együtt várta őt a pályaudvaron! - Engedje meg, hogy először bemutassam barátomat, Molnár Pétert. Matematikatanár, de sajnos nem beszél angolul. Majd én leszek a tolmács Molnár úr felajánlotta, hogy elvisz bennünket ko:. csiján az Ön szállodájába. Az én kocsim sajnos rossz. - 62. A 63. "Meet a friend of mine, Mr Peter Molnár. Hes a teacher of mathematics, but unfortunately he doesnt speak English. 111 do my best to interpret Mr Molnár has offered to drive us to your hotel, as my car has broken down." 87 64. A Rosszul érzi magát a villamoson, kérjen ülőhelyet! - Bocsánatot kérek, nagyon rosszul érzem ma- gam; hányingerem van, szédülök ! Átadná valaki a helyét, mert kapaszkodni sem bírok ! "Excuse me, I dont feel well 1 Im dizzy and

feel nauseous (sick). Could anyone let me have a seat? I cant even hang onto a strap !" B - Bocsánat~ de nem tudok már tovább állni, mindjárt összeesem, olyan rosszul vagyok. Megengedné valaki, hogy leüljek? Ahogy jobban leszek, visszaadom a helyet ! "Excuse me, I cant stand any longer, lm afraid rm going to faint; could anyone let me sit down? As soon as I f eel better Ill give you back your seat." 65. Magyarázza meg barátjának, hogy ma nem ér rá vele tölteni az estét 1 - Szeretnélek megkérni valamire ! Ráérsz ma A este? - Nem, sajnos ma este nem érek rá. Rengeteg munkát hoztam haza magammal a munkahelyemről, és holnapra meg kell csinálnom, mert holnap van a határidő. Szívesen segítek bármiben, ha nem olyan sürgős. Holnap hívj fel telefonon, és megbeszéljük, hogy mikor jövünk össze ! - Rendben! Egyáltalán nem sürgős! B 66. A Van két színházjegyem. Ráérsz ma este? Nem akarsz velem színházba jönni? - Nagyon

szívesen mennék, de sajnos ma túlóráznom kell. Nem is tudom, mikorra érek haza Igazán sajnálom, olyan •régen voltam már színházban! - Kár ! Majd talán máskor ! - Autóval megy és észreveszi, hogy egy másik kocsi valamilyen hiba miatt az út mellett áll. Ajánlja fel a segítségét! - Látom, hogy baj van. Tudok esetleg valamiben segíteni? Hátha sikerül rábukkannom a hibára! - Köszönöm a segítőkészségét ! 88 64. A B 65. "Id like to ask you for a favour. Have you got some time this evening ? " "Im sorry to have to refuse you, but Im busy tonight. lve taken home a lot of work that I simply must finish by tomorrow, as that is the deadline. Otherwise Im always ready to help you if it isnt so urgent. Give me a ring tomorrow and we can decide on a time to discuss matters" A "lve got two tickets for the theatre for tonight. Are you free? Would you like to come with me?" "Id love tp, but Im working late today; I dont

even know when Ill g~t: home. lm sorry, I havent been to the theatre for a long time." "What a pity ! Perhaps another time." B 66. "I see youre in trouble. Could I help you in any way? Perhaps together we could find the trouble?" "Thank you for offering to help." A 89 B - Megálltam, mert látom, baj van. Tudok esetleg valamiben segíteni? Szakember után kellene nézni! Tudja mit? Kitesszük az elakadási háromszöget, és beviszem Önt a legközelebbi szervízállomásra. Ők majd elvontatják és megjavítják a kocsit! - Igaza van! Köszönöm! "Ive stopped to see if I could help you. Has your car broken.down? Wed better find a car mechanic I suggest setting out the red emergency triangle and Ill give you a lift to the nearest garage. Theyll tow your car away and repair it." B C - Látom, nem tud továbbmenni. Segíthetek? - Sehol nem találom a hibát. - Majd mindjárt megnézem közelebbről! Mondja, ne nézzük meg

először a tankot? Aha, de hiszen nincs egy csepp benzinje sem! .ön nem vezethet nagyon régen ! - Köszönöm! Valóban vadonatúj a jogosítványom! "I see your cars broken down. Can I help?" "I cant find out the trouble." "Let me have a look. How about checking the petrol (gas) levei? Look, its empty You cant be an experienced driver ! " "Well, youre right, my licence is brand new. Thanks anyway ! " C 67. Külföldön van, szállodában. Szobájából hívja fel a lakását a szállodai központon keresztül! A ~ Jó napot kívánok! Az 501-esből beszélek. Lehet innen, kérem, Magyarországra telefonálni? - Igen! - Akkor rendelje meg, legyen szíves a hívást: Ma. gyarorszá~on Péccsel szeretnék beszélni, de sajnos nem tudom az ország és a város előhívószámát, csak az előfizető számát : 102-30. - Azonnal megrendelem, és majd felkapcsolom, ha jelentkezik! - Soká jön be Pécs? - Nem tudom! B 90 - A szálloda

központjával beszélek? Az 501-es vagyok. Magyarországra, Pécsre szeretnék telefonálni; az előfizető száma 102-30 - A beszélgetést nem kell megrendelni ! 67. "Good evening. lm speaking from room No 501 Can I phone to Hungary from here?" "Yes, you can." "Then could you please put me through to Pécs (P-É-C-S) Hungary, telephone No 10-230. Unfortunately I dont know the code number, only the subscriber.s" "Ill put you through, you can talk after Ive rung you." "How long will it take for the call to come through ?" "I dont kBow." A "Operator? lm speaking from room No 501. Id like to telephone to Pécs (P-É-C-S) Hungary, No 10-230." "Theres no need to book the call." B 91 - Közvetlenül lehet hívni? Csak tárcsáznom kell? - Igen. Először az ország és város számát, majd az előfizetőét. 68. Vonatát lekéste. Érdeklődje meg, mikor megy a következő vonat! A - Sajnos,

hiába futottam annyira, már nem sikerült elérnem a vonato1!1at. Éppen most ment el Meg tudná mondani, hogy van-e még ma vonat Londonba? - Hogyne! - Mikor indul a következő? - Gyors? - Igen! - Köszönöm ! B 69. A - Bocsánat, ez volt a Washingtonba közlekedő gyors? - Igen. - Indul még ma vonat a főváros felé? - Hogyne! Egy óra .múlva! - Ez a jegy érvényes arra a vonatra is? - Igen, a menetjegy minden vonatra érvényes ! - Az a vonat is gyors? - Washingtonba innen csak gyorsvonatok közlekednek! Cége egy külföldi üzletfelével beszél telefonon, de rosszul hallja őt. Pontosítsanak néhány dolgot 1 Néhány szót betíiztessen is! - Ne haragudjon, de ismételje el újból az üzene- tet, mert nem értettem pontosan! Azt hiszem jobb lenne, ha felhívná Önt a kollégám, amikor visszajön. - Jó ötlet! Ma egész nap itt vagyok. 92 "Is it automatic? Do I simply dial direct?" "Yes, first the code number, then the subscribers." 68.

"There was no point in running so fast, Ive missed my train. Could you please tell me if theres another train to London today?" "Of course, there is." "When does the next one leave?" "ln an hour." "Is it a fast train?" "Yes, it is." "Thank you." A "Excuse me, was that the train to Washington D. B e.?" "Yes, it was." "Is there another one today to Washington?" "Yes, there is, in an hours time." "Is my ticket good (valid) for that one too?" "Oh yes, all tickets are good -for every train." "Is it a fast one too?" "There are only fast trains from here to Washington D. C" 69. "Excuse me, could you please repeat that, I couldnt catch it properly. I think my colleague had better ring you (call you) back when he comes back." "Good. lm in all day today" A 93 - Akkor mondja még egyszer a nevét! Betűzze is kérem !

A telefonszámát tudja a kollégám? - lgen. A nevem: Hoiko Takana (H-o-i-k-o T-a-k-a-n-a) "Could · you repéat or rather spell your name, please? Does my colleague know your number?" "Yes, he does. My names Hoiko Takana (T-a-k-a-n-a). B - Mit mondjak, ki kereste a főnököt? Legyen szíves betűzze a nevét, mert nem értettem! - Hoiko Takana. (H-o-i-k-o T-a-k-a-n-a) - Kérem, mondja el még egyszer, hogy milyen ügyben akar beszélni X. úrral Ugye, valami olyasmiről volt szó, hogy egy hét múlva jönnek hozzánk látogatásra? - Pontosan! - Amint megjön a főnök, átadom neki az üzenetet, és vissza fogjuk Önt hívni! "Who shall I tel1 my boss was ringing ? Could you please spell your name, I couldnt quite catch it." "Hoiko Takana (T-a-k-a-n-a)." "What is it that you want to see him about? Is it about your visit here next week ?" "Thats correct. " "As soon as my boss comes in Ill teli him and he will call you

back." 70. Észreveszi a szállodában, hogy a mosdó csapja rossz. Jelentse be a hibát ! - Jó napot kívánok! Hibát szeretnék bejelenteni! - Tessék! - A szobámban a mosdó csapja nem működik. Nem tudom kinyitni. Tegnap még semmi baja nem volt. Nem tudom, mi történhetett! - Azonnal megnézetem! A 94 B 70. "Good morning. I have a complaint" "Yes ?" "The tap of my wash-basin has gone wrong. I cant turn it on. It was all right yesterday I dont know whats happened to it." "Ill send someboy to check it. (Ill have a mechanic fix iL)" A B - Jó napot kívánok! Van egy kis baj! Tessék mondani! A tusolóban a mosdó csapja elromlott. Egyszerűen nem lehet kinyitni! Kérem, csináljanak valamit - Természetesen, azonnal intézkedem! "Good morning. Theres something the matter !" "What is it?" "The tap (faucet) in the shower bath has gone wrong. I simply cant turn it on Please do something about

it" "Of course, well see to it." B C Halló! Porta? Kérem, jöjjön egy vízvezetékszerelő ! - Mi történt? "Hella! Reception desk? Could you send a plumber at once ? " "What is the trouble?" C - 95 -,., A szobámban a kezemben maradt a mosdó csapja, amikor megengedtem a vizet; és most ömlik a víz! Nem tudom elállítáni ! - Azonnal ott leszek egy szerelővel 1 "As I was turning on the tap in my room it came off, and now were flooded. I cant turn it off !" "l11 be with you in a moment, l11 bringa plumber along." 71. A Érdeklődje meg az utcán a pontos időt! - Bocsánat I Otthon felejtettem az órámat! Meg tudná mondani, hány óra van most? - 9 óra 5 perel -Köszönöm! "Excuse me, Ive left my watch at home, could you tel1 me the time?" "lts five past nine." "Thank you 1" B - Bocsánat ! Megállt az órám I Kérem, mondja meg, hogy mennyi a pontos idő 1 - 9 óra 5

perc. - Köszönöm! "Excuse me, my watchs stopped. Could you please tel1 me the time ? " "lts five past nine." "Thank you very much 1 B C - Elnézést I Külföldi vagyok, és ami.k or megérkeztem az Önök országába, elfelejtettem átállítani az órámat. Most nem tudom, hogy hány óra van Megµiondaná? - Készséggel. 9 óra 5 perc - Köszönöm. Mindjárt be is állítom az órámat 1 "Excose me, Im a stranger here, and on arrival I forgot to set my watch. Could you tel1 me the exact time?" "Certainly. Its five past nine" "Thank you. l11 set my watch" C 72. Külföldön .van Érdeklődje meg az újságárusnál, lehet-e valamilyen magyar újságot kapni! - Jó napot kívánok I Szeretném megkérdezni, hogy van-e Önöknél valamilyen magyar újság is? Magyar vagyok, és hetek óta vagyok itt, már nagyon jó lenne tudni, hogy mi minden történt azóta otthon! - Vannak magyar újságjaink! - Folyóirataik is? -

Igen. -Akkor kérek egy Magyar ·Nemzetet és egy Új Tükör nevű hetilapot 1 A 96 71. A 72. "Good morning. Id like to know if you have any Hungarian newspapers. Im Hungarian and Ive been here for weeks, I wish I knew whats happening in my country." "Yes, Ive got Hungarian newspapers." "And periodicals?" "Those too." "Then letme have a Magyar Nemzet and an Új Tükör Magazine." A 97 B - Jó napot kívánok! Vannak Önöknél magyar újságok is? A kirakatban ugyanis csak egyet látok. - Sajnos csak ezt az egy magyar újságot tartjuk. - És folyóirat? - Magyar folyóirat egyáltalán nincs ! - Akkor kérem azt az újságot! Mai? - Nem, sajnos két nappal ezelőtti ! - Nem baj, nekem minden otthoni esemény új, hiszen már hetek óta vagyok itt. 73. Elkésett valahonnan. Mentegetőzésében hivatkozzon arra, hogy nem kapott taxit! - Elnézést a késésért! Nagyon szégyenlem magam ! Nem ismerem ki magam ebben a

várósban, ezért úgy gondoltam, inkább taxival jövök. De a taxiállomáson egyetlen kocsi sem volt, sokáig kellett várnom, míg végre jött egy! - Semmi baj ! Fő, hogy itt van! A 98 "Good morning. Do you sell Hungarian papers? I can see only one in your shopwindow." "Thats right, we only keep that one." "How about periodicals?" ".We dont have any" "Then please let me have that newspaper. Is it todays?" "Oh, no, lm afraid its two days old." "Well, I dont mind. Every news item, however old, is new to me. lve been here for weeks now" B 73. "Excuse me for being late. lm really ashamed I dont know this city very well, so I thought ld better take a taxi. But there werent any in the taxirank (at the cab-stand) I had to wait a long time until one came." "Never mind. Its all right now (The important thing is youre here.)" A B - Elnézést! Taxival jöttem, azt hittem, így .iyorsabb lesz

De okosabb lett volna metróval jönni A szállodából telefonáltattam taxiért, de senki nem vette fel a kagylót! Azután kimentem az utcára, és végre sikerült elcsípnem egy szabad kocsit! - Nem történt semmi! · "Excuse me for being late. I came by taxi (cab), but I should have come by underground (subway, US) instead; it would have been much quicker. I ordered a taxi from my hotel but . they wouldnt ailswer, so I went into the street to hail one." " It s all right. " B e - Elnézést! Azt hittem, Önöknél könnyebb taxit kapni. Ezért nem is rendeltem meg előre, hanem az utcán próbáltam egyet fogni. De mindegyik foglalt volt ! Még egyszer bocsánat a késésért ! - Ugyan ! Szóra sem érdemes! "Sorry for being late. I thought it was easier to get a taxi here, so I didnt order one in advance. I wanted to hail one in the street But they were all occupied (taken) Do excuse me !" "Theres no need to apologize!" e 99 74.

A Kérdezze meg ismerősétől, hogy mit tervez a nyáron! - Te most mész szabadságra, ugye? - Igen . - És hova utaztok? Külföldre mentek, vagy itt lesztek a telken? - Külföldre utazunk ! - És hová? Mennyi időre? Kocsival mentek? - Spanyolországba megyünk! Kocsival, - Mikor indultok? - Három nap mú{va ! B - Ugye, Ön holnaptól szabadságon van? - Igen. - És ha szabad kérdeznem, hova utaznak? - Egy kicsit utazgatni fogunk az ország nyugati részén. - Az is remek ! Az ember nem mehet minden évben külföldre! Nagyon drága dolog! Ha szükségük van szállásra Vas megyében, én is tudok valamit segíteni. - Nagyon köszönöm, de már minden elő van készítve! 75. Vásároljon egy jó útikönyvet Franciaországról! - Jó napot kívánok! - Jó napot kívánok! Mit parancsol? - Egy útikönyvet szeretnék Franciaországról! Segítene nekem? - Hogyne! Nagyon szívesen! Több útikönyvünk is van ! Milyet parancsol? 100 74. "Youre soon going on

holiday (vacation), arent you ?" "Yes, we are." "And what are your plans for the holiday? Are you going abroad or are you staying at your holiday cottage?" "Were going abroad." "Where and for how long? Are you going by car?" "Were going to Spain by car." "When are you leaving?" "ln three days." A "You are going on holiday tomorrow, arent you ?" Yes, we are." "What are you doing during your holidays ?" "We are touring the West of this country." "That can be very pleasant too. You can t go abroad every year. It s not that cheap, is it? lf you need accommödations in county Vas, I can help you." "Thanks, but everything has been settled (arranged)." B 75. "Good morning." "Good morning. Can I help you ?" "ld like to have a good guidebook on France. Could you help me?" Of course, gladly; we have several guidebooks on France.

Which one would you like? (What kind are you looking for?)" 101 - Szeretném, ha lennének benne jó térképek, autótérképek, mert kocsival megyek. Örülnék, ha lennének benne ötletek, hogy hova lehet menni kirándulni, milyen részeket érdemes megnézni I Ez az első utam Franciaországba. - Itt van ez a két könyv I Éppen most kaptuk 1 Nézze talán meg I Melyik tetszik? - Jobb szeretném a színeset. 76. Barátja az utóbbi időben nagyon lefogyott. Érdek - Csakhogy látlak I Szervusz 1 - Szervusz! - Mi van veled? És milyen rosszul nézel ki I Te nem voltál soha ilyen sápadt ! És hogy lefogytál 1 Van valami baj ? Csak nem vagy beteg? - Nem, nincs semmi bajom, azt hiszem, de mostanában rengeteget dolgozom ! - Vigyázz magadra ! "I d like to have one with good road-maps and streetmaps of large cities, as we want to tour France by car. I d appreciate one with ideas for tours, and details on places of interest, beautyspots. Its going to be my first

trip to France" "Take a look at these two, theyre quite up-todate. Which one would you like?" "I prefer the c~lour one." 76. lődjön hogylétéről! A B - Nahát, amióta nem láttalak, megváltoztál I Lefogytál, nem? - De igen, egy kicsit fogytam mostanában. - És sápadt is vagy I Beteg voltál? - Nem, ne aggódj! Csak az a baj, hogy régen nem voltam szabadságon I Nagyon kell egy kis pihenés. - Hát persze I Menj el üdülni valahova I Az egészség a legfontosabb, szokták mondani. 77. Vendégségben süteménnyel kínálják. Utasítsa vissza udvariasan. Hivatkozzon a fogyókúrájára ! - Nem, köszönöm, nem kérek több süteményt 1 Egyet megkóstoltam, de többet nem merek. - Miért? Talán nem szabad édességet ennie? 102 "Hi I How nice to see you !" "Hi 1" "Whats the matter with you? You look pale 1 Youve never been so pale I Youve also lost weight, havent you? Is there anything the matter? I hope not."

"No, theres nothing the matter with me, I simply have a lot of work to do these days." "Take care of yourself 1" A "Gosh, youve changed a lot since I last saw you I Youve lost weight, havent you?" "Well, yes; I have lost some weight recently." "And youre pale too. Have you been ill?" "Oh no, dont worry, the trouble is I havent been on holiday for a long time. I badly need some relaxation (a rest)." "You certainly do. Have a change somewhere Health is above wealth, as the saying goes." B 11. "No, thank you, no more cakes. Ive had one It was very nice, but I darent have any more." "Why, are you on a diet?" 103 .- Tulajdonképpen nem! Hetek óta egyáltalán nem eszem édességet. Csak így tudok lefogyni ! Még a teát és a kávét is cukor nélkül iszom, Ha pár kilóval kevesebb vagyok, sokkal jobban érzem magam! 78. Kérje meg a vonaton útitársait, hogy némi átrendezés árán

segítsenek önnek is elhelyezni a cs~mag· jait ! - Bocsánat ! Ugye, van még itt egy szabad hely? - Igen. - De sajnos rengeteg a csomagom. Ha a folyosón hagyom, mindenkinek útjában lesz! Viszont ha egy kicsit átrendeznék a csomagjaikat, talán az enyémek is fölférnének ! Megtennék? - Hogyne! Pillanat ! - És kérem, segítsenek nekem ezt a nehéz bőröndöt fölrakni ! Köszönöm ! 104 78. A külföldi ország vámtisztviselője félreértés folytán el akarja vámolni az itthon vásárolt fényképezőgépét. Magyarázza meg neki a helyzetet ! - Jó napot kívánok! Van valami elvámolnivalója? - Nem, nincs semmi! - Kérem csak azt a fényképezőgépet ott a csomagtartóból! Ilyen értékes darabot nem engedhetek ki az országból! - De kérem, ezt a fényképezőgépet én évekkel ezelőtt vettem otthon. Magammal hoztam az útra Tessék, itt van róla a vámáru-nyilatkozat is, a kivitelkor aláírta a magyar vámtiszt és az Ön egyik kol- . légája. - Az

más ! Elnézést ! 79. "Well, actually I am. I havent had any sweets for weeks. I even drink my coffee ahd tea without sugar And believe me I feel much better after losing a few kilos." "Good morning ! Have you got anything to declare?" "No, nothing." "Could I please have a look at the camera: over there on the rack? Well, I cant let anything that valuable be taken out of this country." "But I bought this camera years ago in my home country. I have brought it along on this trip Look, here is my customs · declaration farm signed by both a Hungarian customs official and a colleague of yours stating that I had it with me when I left Hungary." "ln that case, please accept my apologies !" 79. "Excuse me, is this seat taken ?" "No, it isnt." "Unfortunately, I have a lot of luggage. If I leave my cases in the corridor, theyII obstruct free passage, (block the way), but if you·would be so kind as to

rearrange your bags, mine could be put on the rac.k too Would you please do it for me?" "Of course, at oóce !" "And would you please also help me lift this heavy case? Thank you ! " 105 80. A B 81. A 106 Egyik ismerőse gyakran betegeskedik. Beszélje rá, hogy sportoljon! - Nem nézel ki valami remekül! Csak nem vagy beteg? - Nem is tudom. Gyakran vagyok náthás, és állandóan fáradtnak, kimerültnek érzem magam - Erre csak egy gyógyszer van. Én is így voltam, mindig rosszul éreztem magam, fájt a fejem, nem volt étvágyam, gyorsan elfáradtam. Aztán egy barátom rávett, hogy sportoljak egy kicsit Na, nem komolyan! Naponta egy kis futás vagy úszás. Ez segített. Egy hónap múlva jól éreztem magam - Mondták a kollégáid, hogy sokat betegeskedsz. Kerestelek már többször a munkahelyeden, de mindig beteg voltál. - Igen. Mostanában gyakran érzem magam rosszul. Nem tudom, mi bajom Az orvosok nem találnak semmit. Olyan

fáradtnak érzem magam állandóan! Mindig csak aludnék! - Persze, mert nem mozogsz, csak ülsz az irodában! Soha nem vagy kint a jó levegőn ! Ez nagyon befolyásolja az ember egészségét. Sportolj valamit! Ússzál, kocogj! Ezek nem drága sportok! Én is azt csinálom rendszeresen, és mindig kipihentnek érzem magam. Amióta rendszeresen úszom , még egyszer sem voltam beteg! Képeslapokat, levélpapírt és borítékot szeretne vásárolni külföldön. Menjen be egy papírüzletbe és vegye meg a szükséges dolgokat! - Jó napot kívánok! - Jó napot kívánok! Mit parancsol? - Levélpapírra és hozzá borítékokra lenne szükségem. Valami szépet szeretnék ! - Tessék, ezekből lehet válogatni! 80. "You dont look very well ! I hope you arent ill." A "As a matter of fact, I dont really know. I often catch a cold and I feel run down and exhausted all the time." "Theres just one remedy for that. I had similar symptoms, was always feeling

poorly, had frequent headaches, no appetite and was complaining of fatigue. Then a friend persuaded me to go in for some sport. Not seriously, of course A bit of jogging and swimming every day lt did me a great deal of good. ln a months time I was feeling fit" "1 hear that you are often ill. I tried to find you at your job several times but you were always ill." "Yes, thats right, lately Ive been in rather poor shape. I really dont know what the matter is, neither do the doctors I always feel tired and sleepy, I could sleep day and night." "I know what the matter is! You dont get any exercise; you just keep sitting in your office ! You never breathe a bit of fresh air. Lack of fresh air has a negative impact (effect) on peoples health. Take up some kind of sport. Swim or jog, these sports arent expensive. I do the same and always feel fit; I havent been ill since I started swimming regularly. B 81. "Good morning ! " "Good morning ! Can I

help you ?" "I need some writing paper and envelopes. Could you show me something ·nice?" "Here. Make your choice" A 107 - Ezenkívül szükségem volna még néhány képeslapra is Swansea-ről. Kiválasztom, és megmondom a számait, jó? - Természetesen! "Good. I also need a few picture post-cards of Swansea. lll have a look and give you the numbers, shall I ? " "Yes, of course." B - Jó napot kívánok! - Jó napot kívánok! Mit parancsol? - Néhány levélpapírra és hozzá borítékra lenne szükségem. Egészen egyszerűt szeretnék - Tessék! Adhatok még valamit? - Igen, néhány születésnapi levelezőlapot is kérek. Mutatna nekem néhányat? - Hogyne! Parancsoljon! "Good afternoon !" "Good afternoon. Can I help you ?" "1 need some writing paper and matching envelopes. Plain ones, please" "Here you are. Anything else?" "Well, yes. Greeting cards for birthdays (birthday

cards). Can I have a look at some?" "Certainly. Here you are" 82. Kérje meg a szálloda portását, hogy amig Ön távol van, vegye át a telefonon érkező üzeneteket! - Szeretném megkérni, hogy a számomra érkező télefonüzenetet pontosan vegye át ! X. Y vagyok a 206-osból. Bizonyára fog keresni egy barátom, de sajnos nekem fontos tárgyalásra kell mennem! - Kérem! Készséggel átveszem ! A B - Kérem, nekem sajnos most el kell mennem. De megbeszéltem valakivel, hogy ilyen idő tájt keresni fog telefonon. Tovább már nem tudok várni! Ha felhív X. Y, és engem, Z W-t keres, kérem, vegye át a nekem szóló üzenetet, nagyon fontos ! - Természetesen! 83. Kérdezze meg egyik útitársát, hogy milyen házban lakik, milyenek a lakáskörülményei! - Most már tudom, hogy melyik városban lakik, de még nem is említette, hogy milyen a lakása. - Bérlakásban lakom, egy négyemeletes ház második emeletén. A 108 B 82. "Would you

mind taking a telephone message for me? ,1 am XY from room 206. · A friend will be ringing me, but unfortunately I have to leave now on business." "Of course, Sir/Madam. 111 take it" A "I have to leave now although a friend is due to ring me soon. 1 cant wait any longe~ So could you please take the message when Mrs XY rings me, ZW? lts important." "Of course, 1 will." B 83. " Now that I know which town you live in, may I ask you what your home is like?" " I live in a flat (apartment, US) on the second floor of a four-storey block of flats (GB) (apartment house, US)." A 109 - Hány szobája van? Összkomfortos a laká~? Van telefonja is? - Kétszobás, összkomfortos a lakás, telefonom sajnos nincs. "How many rooms have you got? Have you got hot and cold running water? Are you on the phone?" "lts a modern two-room (two-bedroom) flat but unfortunately , Im not on the phone." ~ "You have a good

life here, you have a house of your own (a detached house). Im sure you have a garden round it, dont you? Is it far away from the centre?" "Yes, I have a garden, I must admit its a bit far from town, but we dont mind . We have our peace and quiet, besides the air is good here." "How big is the house? (How big a house is it?) How many rooms have you got? How do you heat them ?" "We have central beating. Ali the three rooms are evenly heated." B Önnek igazán remek dolga van, ha saját háza van ! Bizonyára egy kis kert is tartozik hozzá? Nincs nagyon messze a város központjától? - Igen, van egy kis kertem is. A ·központtól, igaz, messze van, de a jó levegő, a nyugalom miatt nem bánom. - És mekkora a ház? Hány szoba van? Milyen a ház fűtése? - Központi fűtésű. Mind a három szobában egyforma meleg van 84. Szolgálati úton külföldre utazik. Az előzetes megállapodás ellenére sem várja a repülőtéren senki Nem tudja

szállása címét sem, csak a cég nevét, amelyik meghívta. Hívja fel a céget a repülőtérről és magyarázza el helyzetét! - Halló! Jó napot kívánok! Protokollosztá ly? Itt X. Y beszél! · - Igen, parancsoljon·! - Kérem, most érkeztem az Önök városába repülőgéppel. Már egy órája itt várakozom a repülőté­ ren, de úgy látom, hogy megbeszélés ünk ellenére senki sem jött ki elém! Sajnos nem tudom a szállásom címét és azt sem, hogy foglaltak-e nekem szállást. Fogalmam sincs, hogy hova menjek innen! Nagyon kellemetlen a helyzetem, kérem, segítsen! Nézzen utána, hogy legalább megtudjam, hol lakom! Akkor taxival odamegyek! 110 B 84. "Good morning. Protocol department? This is XY speaking." "Yes ?" "Well, Ive just arrived by air; Ive been waiting at the airport for over an hour, but as far as I can see no one has come to meet me, although I was to be met. Im afraid I dont know where to put up or if you have

booked accommodation for me; Ive no idea where to go from here. Im in ~n unpleasant situation, please help me. Could you please check, so that I, at least, know where to stay. Then 111 take a taxi there." 111 - Bocsánat ! Nyilván téved~s történt ! Mi csak egy óra múlva vártuk ! 85. Jelentkezzen egy nyelvtanfolyamra! Kérdezze meg az ügyintézlit a lehet6ségekről, feltételekről. Magyarázza meg, hogy alapfokon tudja a nyelvet! - Jó napot kívánok! X. Y vagyok, és ebben a városban dolgozom Előreláthatólag még két évig maradok itt. Szeretném az Önök nyelvét jól megtanulni Szeretném megérdeklődni a nyelvtanfolyamok feltételeit: heti hány órában oktatnak nyelvet, mikor kezdődnek a foglalkozások, mennyit kell fizetni? - Az órák délután öt órakor kezdődnek, és . kell befizetni egy félévre. Heti 12 órában oktatunk - Én mindössze alapfokú ismeretekkel rendelkezem, kiutazásom előtt egy félévet tanultam angolul. Ugye; elsősorban

társalgást tanítanak? - Kívánság szerint. Szakmai nyelvet is oktatunk - És mikor kell beiratkozni? Most is lehet? - Hogyne .! - Mikor kezdődnek az új tanfolyamok? - LegkQzelebb január 2-án. 86. Érdeklődje meg külföldi ismerősétől, van-e a kö- A zelben jó mozi vagy színház! - Nagyon szeretnék már Önöknél egyszer szín- házba vagy moziba menni! Nem tudná megmondani, hogy van-e itt a közelben mozi vagy színház? - Színház sajnos csak a központban van, de mozit kettőt is talál. - Jó filmeket adnak itt? - A közelebbi nagyon jó mozi. Általában remek filmeket játszanak. 112 "Im awfully sorry, Sir/ Madam ! Obviously, a mistake has been made. We were expecting you an hour from now." 85. "Good afternoon. My name is XY Im working in this country and will be staying here for two more years. ld like to improve my English So ld like to know what your terms for language courses are. How many lessons are there a week? When do classes

begin? And what are the f ees?" "Classes begin at 5 p. m, the fees for a term are There are 12 lessons a week. " "I must admit lm only a beginner, ld studied English for only half a year before my departure. Do you mainly teach conversation ?" "We teach whats required. We also teach English for special needs." · "When can I enrol? Would now be all right?" " Certainly." "When do new courses begin ?" "The next course begins on 2nd January" 86. "ld love to go to the theatre or cinema (theater or movie theater, US) in this country. Could you tel1 me if there is one near here?" "lam afraid all the theatres are in the centre (are downtown, US), but there are two cinernas close to here (nearby) (in the area)." "Do they play good filrns ?" "The nearer one is an excellent cinema. There are usually good filrns on there." A 113 B - Alig ismerem ezt a várost, még azt a

környéket sem nagyon, ahol lakom. Nem tudja véletlenül, hogy arrafelé van-e jó színház vagy mozi? úgy szeretnék már egy kicsit kikapcsolódni. - Én is arrafelé lakom, és van a közelben egy remek kis színház. Moziba nem nagyon járok, nem is · tudom, hol van ott a környéken mozi. ., És jp darabokat játszanak ebben a színházban? - Mindig telt ház van, mert nagyon jó a színház műsora; , - Jegyeket lehet kapni - Nem mindig. 87. 88. 114 előadás előtt is? Ön eltéved egy idegen városban. Kérjen felvilágosítást, hogyan juthat el a főútra! - Bocsánatot kérek! Idegen vagyok ebben a városban, nem ismerem ki magam, és eltévedtem. Meg tudná nekem mondani az utat a High Streetre? Ha nincs messze, mehetek gyalog is? Vagy inkább valamilyen járműre szálljak? - Nincs messze, busszal csak egy megálló, de mehet gyalog is. Mindig előre kell mennie, és a piacnál majd forduljon jobbra! Így kijut a High Streetre. Kérdezze meg a bankban a

tisztviselőt, hogy utazási csekket váltanak-e ! - Elnézést! Nem tudom, hogy jó ablakhoz jöttem-e, csak felvilágosítást szeretnék kérni. Váltanak Önök utazási csekket? - Igen ! De a négyes ablaknál ! -:- Köszönöm. "I hardly know this city, not even the area I live ín. Do you happen to know if there s a good theatre or cinema there? ld love to relax a bit." "I, myself live in that area, so I can tel1 you theres a good theatre in the vicinity. I dont often go to the cinema, so I dont even know where there are cinemas." "And are there good plays on? (Do they put on good plays in this theatre?)" "They usually play to full houses, as their programme is good." "Can you book seats before performances?" "Rarely. (Not very often)" B 87. "Excuse me ! lm a stranger in this town and Im rather at a loss ; I m afraid lve lost my way. Could you tel1 me the way to the High Street? Is it worth walking, ifit isnt

too far, or shall I take some vehicle ?" "Well, it isnt far, actually one stop by bus; or you can walk. Go straight along this road and turn right at the market place. Youll be right there in the High Street." 88. "Excuse me ! I wonder if this is the right counter. Do you cash travellers cheques ?" "Yes, we do. But go to counter 4" 115 89. 90. A B e 91. 116 Kérdezze meg kiilföldi barátjától, hogy tetszett neki az Ön városa, mit talált szépnek vagy különösnek stb. - Nagyon kár, hogy már elmész! Igazán maradhatnál még néhány napot! Akkor sokkal többet tudnék mutatni neked a városunkból ! - Sajnos, mennem kell! De hisz~n így is nagyon sok mindent láttam! - Igazán érdekelne, hogy mi tetszett itt nálunk neked a legjobban és mit találtál a legszokatlanabbnak ! Persze arra is kíváncsi vagyok, hogyan tetszettek neked az itteni emberek! - Hamaros an indul a vonat, készülődnöm kell, de majd levélben mindent

megírok! Kérjen udvari~snn bocsánatot attól a személytől, akinek a buszon véletlenül a lábára lépett! - Bocsánatot kérek, hogy a lábára léptem, remélem nem fáj, de annyian vannak, hogy szinte nem is tudok állni! Még egyszer elnézést kérek! - Kérem! 89. "What a pity you have to go now ! You should stay a few more days. Then I could show you round this city.,, "lm afraid I must be going now. And I have seen a lot here." "ld be interested to know what youve liked here most and what youve found strange or appalling. What is your opinion of the people here?" "Look, my train is due to leave soon, I must get ready, but 111 teli you everything in a letter." 90. "Sorry for treading on your toes, I do hope I havent hurt you. But this bus is so crowded I can hardly stand on my own two feet ! I do apologise ! " "Its quite all right!" A okoztam fájdalmat. Olyan figyelmetlenek az emberek! - Kérem, előfordul! Im

sorry, but I was pushed myself. I hope I havent hurt you. People are so thoughtless " "That s all right." B - Ne haragudjon kérem, hogy ráléptem a lábára, de olyan hirtelen állt meg a busz! Nem tudtam kapaszkodni! - Kérem, nem történt semmi ! "I apologise for stepping on your foot, but the bus braked so suddenly, I couldnt holdon properly. " "Its all right. (Thats quite all right)" C - ·Bocsánat, de valaki meglököt t! Remélem, nem Udvariasan mondjon le egy vacsorameghívást. Magyarázza el, hogy már egy nappal korábban hazautazik! - Igazán nagyon sajnálom, de nem tudom elfogadni a szombat esti meghívást. Pénteken este 91. "lm terribly sorry I cant accept your invitation for Saturday night. But I must be flying back home 11 7 mindenképpen haza kell repülnöm. Nagyon fontos ügyben várnak otthon. Talán egy másik alkalommal De nagyon köszönöm, hogy gondolt rám ! - Nagyon sajnálom, de ha utaznia kell, akkor

nem tartóztathatom ! 92. 93. 118 Érdekllidje meg, hogy a bank mikor van nyitva és szom~aton van-e pénztár! - Jó napot kívánok! - Jó napot, sajnos már zárva vagyunk. -:-:-- Akkor szeretném megkérdezni, hogy milyen Onöknél a nyitvatartási rend. - Minden hétköznap 8-12-ig vagyunk nyitva. - Nagyon rossz időpont, éppen munkaidő. Szombaton is van pénztár? - Nem, nincs. - Akkor ezek szerint délután mindig zárva vannak és természetesen a naptári ünnepnapokon is? - Igen, így van. - Köszönöm a felvilágosítást ! Külföldi barátja délután öt órakor fel akar menni a Várba, hogy megnézze a netezetességeket. Mondja meg neki, hogy ilyenkor már nem érdemes felmenni, mert hamarosan minden múzeum és kiállltás bezár! - Mennyi is· az idő? Már öt óra! Akkor most menjünk fel a Várba egy kicsit körülnézni! - Nagyon szívesen, de ne haragudj, ennek ilyenkor már semmi értelme sincs. Hat órakor minden múzeum és kiállítóterem bezár,

legföljebb csak sétálni lehet az utcákon. Csak csütörtökön vannak hosszabb ideig nyitva a múzeumok. on Friday night. I have some important matters to tend to at home. I hope I can accept yoÚr invitation another time And thank you very much for thinking of me." "What a pity, but if you have to go back, it can t be helped. (1 cant hold you back)" 92. "Good afternoon." "Good afternoon. Im afraid we re closed" "Oh, then Id like to know what your office hours are." "From 8 to 12 on weekdays. (Monday through Friday 8-12)" "How inconvenient: during my (ones own) working hours ! How about Saturday? Are you open then ?" "No, we arent." "Well, that means you are always closed in the afternoon, ahd on bank holidays, I guess. " "Thats right." "Thank you for the information." 93. "Whats the time? Its already five. Then lets go to the Castle and have a look round."

"With pleasure, but Im afraid theres no point in going now; all the museums and exhibition halls close at six, we could only stroll in the streets of the Castle District. Thursday is the long evening for museums. But its up to you ! If you f eel like walk119 - Ahogy gondolod ! Ha van kedved, sétálhatunk. De szerintem, holnap egész nap van időnk. - Igazad van ! 94. A B 95. A Rendeljen a szállodában egy egyágyas szobát! Mondja el az igényeit! - Jó napot kívánok! 94. "Good morning." "Good morning. I want a single room with a private bathroom It should be light with the window facing the street. And one more thing Im very sensitive to the cold, can your rooms be properly heated ?" "Oh yes ! How long do you want to stay?" "At least three days - possibly longer." "Now let me see . ah, we have a room with a private bathroom free on the fifth floor, windows facing the street, and the lift is 0. K" "Thank

you." A - Jó napot kívánok ! Szobát szeretnék foglalni. Egyágyas, fürdőszobás, lehetőleg világos szobára lenne szükségem, a szoba ablaka az utcára nézzen. És még valami. Nagyon érzékeny vagyok a hidegre, a szobáikat, ugye, jól lehet fűteni? - Hogyne ! Mennyi ideig marad nálunk? - Előreláthatólag három napig. Esetleg tovább - Megnézem ! Az ötödik emeleten van egy ilyen szobánk, fürdőszobával, az ablakok az utcára nyílnak, a lift mindig működik ! - Köszönöm! - Jó napot kívánok! - Jó napot kívánok! Mit óhajt? - Egy egyágyas, fürdőszobás, világos szobára lenne szükségem, amelynek az ablaka az utcára néz. Nem nagyon meleg a szoba? Mert ebben a hő­ ségben nagyon kellemetlen levegőtlen helyen aludni! - Természetesen ! Azonnal utánanézek! Mennyi ideig marad nálunk? - Három napig biztosan ! "Good evening." "Good evening, Sir/Madam. Can I help you ?" "Yes, Id like a single room with a private

batliroom, if possible a sunny one with windows overlooking the street. And are the rooms very bot? Its impossible to get any sleep in this heat-wave unless the room has fresh air." "Of course. Now let me see How long would you like to stay?" "At least three days." B Magyarázza meg külföldi ismerősének, hogy abban az étteremben, ahol esznek, szeszes italt nem szolgálnak fel ! - Mit innál ebéd után? - A legszívesebben sört! 120 ing, we can. On the other hand, we have time all day tomorrow." "You are right !" 95. "What would you like to drink after lunch ?" "Perhaps a beer." A 121 - El is felejtettem neked mondani, hogy itt szeszes italt nem szolgálnak fel ! Talán valami üdítő italt ajánlhatok? - Jó, rendben van! Ebéd után valahol máshol is ihatunk még sört ! "Oh, Ive quite forgotten to teli you that this is an unlicensed restaurant, they dont serve alcoholic drinks. Perhaps a soft

drink" "0. K After lunch we can have a beer somewhere else." B - Akarsz valamit inni? Mi legyen az? - Valami kólát vagy üdítő italt szívesen! - Jaj de jó, hogy ezt mondod! Teljesen el is felejtettem, hogy ebben a vendéglőben szeszes italt nem szolgálnak fel. - Láttam. (Észrevettem) Így a jó, hiszen tudod, hogy vezetek ! "Do you want something to drink?" "Yes, a coke or some other soft drink." "lts a good thing you said that, Id completely forgotten that this is an unlicensed restaurant." "Ive noticed. Its a good thing; you know Im driving." 96. Mondja meg a barátjának, hogy ma este korán nem vacsorázhat vele, mert nyelvórája van. Javasoljon neki későbbi találkozást! - Nagyon sajnálom, de hat órakor nem tudok veled találkozni, hogy vacsorázni menjünk. Este ugyanis angolórám van. - És meddig tart? - Nyolc óráig tart. Ha eljössz értem, utána még mindig elmehetünk valahová. Ott a közelben

is tudok két jó éttermet Tudod, hova kell jönni, ugye? Egyszer már voltunk ott együtt. - Persze, könnyen odatalálok! Akkor nyolckor a nyelviskola bejárata előtt! 97. Kérdezze meg a szálloda portásától, hagyhat-e ott poggyászt, amig három napra másik városba utazik! A - Kérem, nekem most három napig X-ben lesz dolgom. De három nap múlva visszajövök A szállodai szobát is így foglalták nekem Ha itthagyok néhány csomagot, amire nekem ott nincs szükségem, megőrzik? Mindenesetre meghagyom a címem, de olyan rossz ennyi nehéz csomaggal utazni! B 96. "lm sorry I cant meet you at six tonight to go out for supper. I have an English lesson" "And how long will it last?" "Until eight oclock. If you meet me there afterwards, we can still go out There are two good res 1s, . d ont you ? taurants nearby. You know wh ere 1t Weve been there once together." "Right. I can find it easily At eight then, outside your language

school." 97. Look, I have to leave for X now, butlm returning in three days. My room has been booked this way Could I leave some luggage that I wont need there with you? Will you keep it for me? Ill let you have my address in X, in case you need it. But I dont want to travel with all my luggage." A 123 - Hogyne, szívesen! A neve legyen rajta minden darabon. Hány csomagról van szó? - Csak két bőröndről ! Köszönöm! "Of course. Make sure that every piece bears your name. How many pieces (bags) do you want to leave here?" "Two cases. And thank you" B - Kérem, erre a hétvégére elutazom. Nincs lefoglalva szoba számomra A jövő hétfőn visszajövök · Nem szeretnék minden csomagot magammal cipelni. Megőrizné nekem ezt a két bőröndöt, amíg vissza nem jövök? - Szívesen! "Im leaving for the weekend. Theres no room reservation for me here, but Ill be returning on Monday. I dont want to take all my luggage; could you

store these two suitcases for me until I return?" "Certainly, Sir / Madam." 98. Kocsival van külföMön, de a motorral valami baj történt. Allítson meg egy autóst és kérje meg, hogy vigye el a legközelebbi városig! Magyarázza meg neki, hogy sürgős dolga van! - Ne haragudjon, hogy megállítottam I Elromlott a kocsim motorja, nem tudok továbbmenni, de egy óra múlva fontos megbeszélésem van a városban. Nincs időm már arra sem, hogy megnézzem, mi a hiba. Ön is a városba megy? Elvinne? - Igen, a városba megyek ! Üljön be, természetesen elviszem ! A B 124 - Elnézést! A városba megy? Elvinne? - Ten~észetesen. Mi történt? Lekéste a vonatot? - Nem! Látja, az ott az én kocsim. De valami baj történhetett a motorral, nem tudok elindulni. Nem merek hozzányúlni, mert nem értek a műszaki dolgokhoz. Egy óra múlva pedig a városban kell lennem egy fontos tárgyaláson ! Köszönöm a kedvességét! B 98. "Excuse me for holding

you up. The engine of my car has broken down, I cant drive on, but in an hours time I have important talks in town. I dont have the time even to try to find the fault. You are driving to . , arent you? Could you give me a lift?" "Yes. I am going there, get in quickly, l11 take you, of course." A "Excuse me. Are you driving to ? Could you give me a lift?" "Of course, I can. Whats the matter? (What has happened ?) Have you missed your train ?" "No, I havent. That car over there is mine, can you see it? But something must have happened to the engine. I cant start it I darent touch it, because Im not good at technical things And in an hour I must be in . , I have important talks Thank you very much, youve been most helpful." B 125 99. 99. Villamoson utazik egy külföldi városban. Az esernyőjét az ablaknak támasztja Az Önnel szemben ülő utas véletlenül 111agával viszi leszálláskor. Figyelmeztesse udvariasan, bogy az

ernyő az Öné, adja vissza, bizonyára tévedett! . - Uram! Ne haragudjon! Az az ernyő, amit a ke- . zében tart, az enyém Idetámasztottam az ablaknak, Ön pedig egyszerűen magával vitte Bizonyára véletlenül, tévedésből vette el az ablakból Visszakaphatom? - Elnézést, szórakozott vagyok, tényleg nem is figyeltem! 100. A Külföldi barátja meglátogatja. Ennek Ön nagyon örül. Hogyan üdvözli a pályaudvaron? - De jó, hogy végre megérkeztél! Már nagyon "Sir! Excuse me, Im afraid the umbrella youre holding is mine. I leant (leaned) it against the window and youve· simply taken it, Im sure by mistake (unintentionally) (accidentally) May I have it back?" "lm so sorry, Im so absent-minded, it happened by accident." 100. "lts so nice to see you ! I was looking forward to seeing you. I was overjoyed about your letter in which you let me know about your arrival. H ave you had a good trip? I hope youll be able to relax here and have a

good time." "Im so very happy to see you too !" A vártalak! Úgy örültem a levelednek, amiben értesítettél, hogy jössz! Remélem, jól utaztál! Itt majd kipihened magad, és ki is kapcsolódsz! - Én is nagyon örülök, hogy végre látlak! B Nahát, hogy ennyi idő után végre csak eljöttél! Úgy örülök neked! Már mióta ígéred, hogy eljössz hozzánk! Remélem, majd jól érzed magad nálunk! - Én is nagyon örülök, hogy el tudtam jönni! "To see you after so many years, isnt it great? ! Im so glad ! Youve been promising to come and see us for a long time and it has finally come true ! I hope youre going to have a good time here." "I am glad to have been able to come, too." B 101. Mondja el egy külföldinek, hogy kell nálunk táviratot feladni! - - Elnézést! Segítene nekem a távirat . kitöltésében? Külföldi vagyok és nem tudom pontosan, hogyan kell kitölteni a nyomtatványt 126 101 . "Excuse me,

could you help me fill in this telegram form? lm a foreigner here and dont exactly know how to do it." 127 - Hogyne ! Nagyon szívesen ! Mindent, a szöveget és a címzést is nyomtatott nagybetűvel kell leírni, hogy olvasható legyen. Csak tintával szabad kitölteni! Van tolla? Ott az ablaknál kaphat A címzést pontosan és részletesen írja, ne felejtse el az irányítószámot! 102. A A rossz idő miatt mondjon le telefonon egy tervezett kirándulást ! - Halló! Te vagy az Péter? Itt Pál! - Szervusz Pál! Tessék! - Azért hívlak, hogy megmondjam nektek, nincs kedvem ilyen időben kirándulni menni. Nagyon fúj a szél, és megállás nélkül esik az eső ! Ilyen idő­ ben kirándulni kész megfázás! Halasszuk a jövő hétre ! Hátha akkor már jobb lesz az idő ! - Igazad van ! Akkor a jövő hét végéig még felhívlak! 128 "Id like to send these letters and postcards to Hungary by air maii. How much will they cost? (Whats the postage for

them ?)" " . each for letters and for postcards" "Thank you. Can I leave them with you or shall I drop them in the letter-box (pillar-box) (mail-box) outside?" "You can give them to me." 103. Tudassa barátaival táviratban mikor, melyik járattal érkezik ! - Swissair kétszázhetvenkettessel nyolc húszkor érkezem hétfőn. 104. 102. Kérdezze meg, milyen bélyeg kell légipostával Magyarországra küldendő levélre vagy ·levelezőlapra! - Ezeket a leveleket és levelezőlapokat légipostá~ val Magyarországra szeretném küldeni. Kérem, mondja meg, hogy milyen bélyeg kell a levelekre és milyen a levelezőlapokra ! - . a levélre, a levelezölapokra - Köszönöm! Átveszi a leveleket, vagy a postaládába kell bedobnom? -Átveszem! 103. "Of course, with pleasure ! Both the address and the message itself have to be printed in block capital letters, so that they are legible. Everything must be written in ink. Do you have a pen?

If not, you can get one at one of the windows. Be careful about the address, write it out in full and dont forget the post code (zip code, US)." Arriving Monday eight twenty pm Swissair Flight number two-seven-two. 104. A "Hello, Peter, this is Paul." "Hello, Paul! Whats up?" "lm ringing to tell you that I dont feel like going out hiking in such awful weather. Theres a strong wind and it hasnt stopped raining all (the) morning. Wed certainly all catch a cold if we went out Lets put it off until next weekend, shall we? We · may have better weather then." "I think you re right. Ill ring you up before then" 129 B - Halló! Te vagy az Péter? Itt Pál! - Szervusz Pál! Tessék! - Ti mindenképpen el akartok menni ilyen időben is kirándulni ? - Hát persze! Holnap reggelre még jó idő is lehet! - A meteorológia szerint holnap is ugyanúgy fog fújni a szél és esni is fog, mint ma. Ilyen időben nem élvezet a kirándulás! Én

inkább otthon maradok! - Ahogy gondolod! Mi még majd meglátjuk! 105. Kérdezze meg barátját, van-e kedve a hétvégét az Ön balatoni hétvégi házában tölteni ! - Van egy remek ötletem a hétvégére! Úgyis olyan ritkán találkozunk. Hétvégén lemegyünk a Balatonhoz, van ott egy kis faházam. Nincs kedved velünk jönni? Ott tölthetnénk az egész hétvégét ! Meglátod, nagyon jól éreznéd magad ! Igazán szép a kert, és a Balaton sincs messze, talán öt perc. Elfogadod a meghívásomat? - Igen, nagyon köszönöm! 106. A 130 Magyarázza meg külföJdön, hogy bár ott a kocsija, nem mer vezetni, mert fél a nagyvárosi forgalomtól! - Miért nem kocsival jött idáig? úgy tudom, itt a saját kocsija! - Igen, ez igaz. De amióta megérkeztem, ott áll a szálloda előtt. Nagyon félek a nagyvárosi forgalomtól, különösen, ha idegen helyen vagyok Nem érzem magam biztonságban a volánnál. Inkább nem vezetek. Meg aztán nem is ismerem ki magam a

városban, csak eltévedek. Országúton, az más! "Hello, Peter, this is Paul." "Hello, Paul. Whats up ?" "Do you insist on going out hiking in such terrible weather?" "Of course, we do. It may change for the better by tomorrow morning." "The weather forecast for tomorrow is rain and wind, just like today. Who enjoys walking in such weather? Id rather stay at home." "Weil, its up to you. We haven t made up our minds yet." B 105. "Ive got a marvellous idea! We don t see much of you anyway ! Were going to Lake Balaton for the weekend. I have a wooden cottage (a log cabin) on the shore. Would you like to join us for the weekend? Im sure youd enjoy yourself We have a pretty garden and the beach is a five-minute walk. Are you coming?" "Id love to. Thank you for the invitation" 106. "Why havent you come by car? As far as I know, you drove to this country." "Thats correct. But ever since I

arrived here its been standing parked outside my hotel. Im afraid of heavy traffic in big cities (urban traffic), especially when Im abroad. I dont feel safe at the wheel. So I prefer not to drive Dont forget Im not familiar with this city, I could easily get lost. Its different on the -highway (motorway) !" A 131 B - Úgy látom, Ön soha nem használja a kocsiját! - Ez így igaz! Én otthon egy sokkal kisebb városban lakom, és nem vagyok hozzászokva a nagy forgalomhoz, félek tőle. Inkább buszra szállok! Nem ismerem jól a várost ahhoz, hogy vezessek! Másrészt tovább tartana egy út kocsival, mint busszal vagy villamossal ! 107. Kérdezze meg a szálloda portását, hogy a reggeli ára benne van-e a szoba árában? - . És még egy kérdés: szeretném tudni, hogy a reggeliért külön kell-e fizetnem, vagy ez is benne van a szoba árában. - A reggeli ára benne van a szoba árában ! A B - Bocsánat, még mielőtt fölmennék a szobába, szeretném

megkérdezni, hogy a reggeli benne van-e a szoba árában, mert nekem nem lenne fontos, én ugyanis soha nem szoktam reggelizni! - Sajnálom, benne van kérem! - És nem lehetne reggeli· nélkül szobát kapni? - Nem, ez előírás! 108. Kérdezze meg egy információs irodában, hol van a Nemzeti Múzeum! - Jó napot kívánok! - Jó napot kívánok! Miben segíthetek? - Kérem, nem tudok eligazodni ezen a Budapesttérképen. A Nemzeti Múzeumot keresem Hallottam, hogy nagyon szép gyűjteménye van Elmagyará~ná, hogyan jutok el a múzeumig? - Hogyne ! Készséggel ! 132 "As far as I can tell you never use your car in this country!" "Thats right. ln my country I live ina much smaller town, so Im not used to this heavy traffic, Im scared by it. I prefer to take a bus ! ·And I dont know the city well enough to be able to find my way around. On the other hand itd take longer by car than by bus or tram." B 107. " . One more question: I d like to know if

breakfast is included in the price or if I have to pay separately" "By regulation, breakfast is included in the price of a room." A "Excuse me, but before going up to my room. ld like to ask if breakfast is included in the price, I, for my part, dont much care for it, I never have breakfast." "lm sorry, Sir/Madam, it is." "And couldnt I get a room without breakfast?" "Im afraid not, its a general regulation !" B 108. "Good morning." "Good morning. What could I do for you ?" "Could you help me find the National Museum? I am not able to make bead or tail of this street-map of Budapest. Could you explain to me how to get there? I was told it has a fine collection." "Of course, with great pleasure !" 133 109. Hívja fel telefonon a pályaudvart, és érdeklődjön a zürichi expresszről ! - Halló ! Pályaudvari információ ! - Szeretném megkérdezni, hogy Zürichből mikor

érkezik meg az expressz, és hogy van-e késése? - . órakor - Van késése? - Nincs. - Köszönöm! 109. "Railway station enquiries." "Hello, Id like to know when the Zurich express is due to arrive here." " . oclock p m" "Is it running late ?" "No, it isn t." "Thank you." 110. Nem értette meg, amit mondtak. Kérje, hogy ismételjék meg a közlést ! A - Tessék? Bocsánat, elismételné, amit mondott; olyan nagy zaj van itt, hogy nem értettem semmit ! - Készséggel ! "Pardon? Could you please repeat that? I couldnt quite catch it, its so noisy here." "Certainly." A B - Kérem, nem értettem pontosan, amit mondott, mert olyan rosszul lehet hallani a telefonban. Elismételné? - Természetesen! "I beg your pardon? 1 didnt quite catch what you said. Your voice isnt quite clear on the phone Could you repeat it? "Of course." B C - Tessék? "Pardon?" C 111. 110.

Menjen be egy könyvesboltba, és érdeklődje meg, hogy árulnak-e műszaki szakkönyveket, valamint útikönyveket ! · - Jó napot kívánok! - Jó napot kívánok! Segíthetek a választásban? - Igen. Szeretném megkérdezni, hogy lehet-e Önöknél műszaki · szakkönyveket kapni. - Mi nem tartunk műszaki szakkönyveket. - Hol lehet ilyesmit venni? - Két utcával arrébb van egy műszaki könyvesbolt. Valami mást esetleg? - Igen ! Meg szeretném nézni, hogy milyen útikönyveik vannak. Úgy látom, ebből nagy a választék - Igen, nézzen körül ! 111. "Good afternoon." "Good afternoon. Can I help you ?" "Do you sell technical literature here?" "No, Im afraid we dont stock technical books." "Where do you think they would have them ?" "Theres a special technical bookshop two blocks further down this street. Anything else you need?" "Weil; Id like to see what ·sort of guidebooks (travelogues) you have. You

seem to have a lot of them." "Yes, please have a look around." 135 112. 113. 114. 136 Bankban van. Pénzváltásnál kérje meg a pénztárost, hogy kisebb címletű papírpénzt és érméket is adjon? - Bocsánat ! Megkérhetném, hogy ne csak ilyen nagy címletekben adjon pénzt? Szükségem lenne kisebb címletű papírpénzre is, sőt inkább apróra, mert itt az automatában akkor azonnal tudnék bélyeget venni. - Természetesen ! Ahogy kívánja! Telefonon beszél meg találkozót valakivel, akit még nem ismer. Írja le saját magát, és hogy mit fog viselni a találkozáskor 1 - Természetesen, akkor várni fogom a pályaudvaron, ahogy megbeszéltük. - Igen, de miről fogom Önt megismerni? - Hát megpróbálom leírni, milyen vagyok. Olyan 185 cm magas, vékony, barna hajú, barna a bajuszom és a szakállam is. Barna kordnadrág lesz rajtam és egy drapp dzseki Ennyi talán elég, így már megismer, ugye? -;- Remélem! Szállodai szobájából

eltűnt egy kézitáskája. Jelentse a recepción, és irja Jé, milyen volt! - Bejelentést szeretnék tenni. Most, amikor bementem a szobámba, észrevettem, hogy eltűnt az egyik kézitáskám. Mindenhol kerestem, de nem találom sehol Tegnap este még megvolt, hiszen néhány iratot is beletettem Nem tudom, hova tűnhe­ tett. Bemehet valaki más is a,szobámba? - Csak a takarítószemélyzet! Kérem, írja le, milyen volt a táska, és mi volt a tartalma ! Azonnal utánanézek, és meglátom, mit tehetek. 11;2. "Excuse me, could you give me smaller denominations? ln fact, 1 need small change to buy stampsfrom the slot machine." "Of course, here you are." 113. "Well then, Tll meet you at the railway station as arranged. But how am I going to recognise you?" "Weil, 111 try to describe what I look like. Im about 185 cm tall (6 feet tall), lanky with brown hair, a moustache and a beard. l11 be ~earing brown corduroy jeans with a beige jacket. I

hope that will do. Youll be able to recognisc me, wont you ?" "I hope so." 114. "lve got a complaint. On going into my room a few minutes ago I noticed that one of my bags had disappeared. Ive looked for it everywhere but havent been able to find it. Im sure I still had it last night, I remember putting some paper into it. lve no idea where it can be. Does anyone have access to my room ?" "No one but the cleaning staff. Please describe it and tel1 me what it contained (and its contents). lll check and see what I can do." 137 - Barna aktatáska. Cipzárral záródik lratok voltak benne, némi készpénz és néhány magánlevél Különösen az iratok miatt nagyon fontos lenne, hogy megkerüljön! - Mindent elkövetek! 115. A Kérdezze meg a szálloda portásától, maradhat-e még egy napig, mert meg akarja hosszabbítani otttartózkodását ! - Szeretném megkérdezni, hogy megkaphatom-e a szobát holnapra is. Egy nappal tovább van dolgom az

Önök városában - Nézzük csak! Még időben szólt! Lehet! Igen. B Egy nappal meghosszabbították a tárgyalásokat. Maradhatnék egy nappal tovább ugyanebben a szobában? - Igen, lehet. 116. Panaszkodjon a recepc1on, hogy ma reggel sem volt meleg víz a szobájában, holott előző nap már szólt, és akkor megígérték, hogy minden rendben lesz! - Kérem! Tegnap egyszer már · bejelentettem, hogy nincs a szobámban meleg víz. Akkor megígérték, hogy intézkednek Ma hazajövök, meg akarok mosakodni, újra nincs meleg víz! Megkérdeztem a szobaszomszédomat, nála volt! Tehát megint csak nálam nincs ! Azt hiszem, hogy a szoba árában a meleg víz is benne van ! - Bocsánat! Most már valóban azonnal intézkedünk! 138 - "lts a brown briefcase with a zip-fastener. I had official papers in it, spme cash and a few private letters. It is especially important to find it because of. the papers" "Well, Sir/ Madam, 111 do my best." 115. "ld

like to ask you if I could stay for one more night. (Can I have my room for tomorrow too?) Ive got to stay in your city one day longer." "Well, let me sec. Yes, its possible Its a good thing you told me early enough." A · "My talks will take a day longer. So ld like to have this roorn for onc rnore night . Is that possible?" "Yes, ít is." B 116. "1 already told you yestcrday that there was no hot water in my roorn . Then you promised to do something about it. When I came back today I realised when I wanted to wash that again there was no bot water. l asked my next-door neighbour but he had hot water. So its only my room I believe the price of the room íncludes hot water" "lm terribly sorry about this, Sir/ Madam. 111 see to it immediately." 139 117. - Étterem. - Halló! Jó napot kívánok,! Itt 410-es szoba. - Igen. Tessék! - Itt lakom az Önök szállodájában. Szeretnék ma ·estére három személy részére

asztalt foglalni. Úgy fél ·nyolc körül jönnénk. Ha lehetne, az ablaknál lévő sarokasztalt szeretném, mert az nagyon kellemes hely. - Igen, kérem, lefoglaljuk az asztalt. Virág legyen az asztalon? - Nem, köszönöm. 118. 118. "I want a toy for my son." "How old is he?" "Six." "What exactly would you like to have ?" "Could you recommend me something that demands skill and ingenuity, a conceptual toy?" "We have some, Ill show them to you." 119. Mondja el, hogy Önre nagy hatással van az id6járás ! Egy derűs nap a kedélyét is derfissé teszi stb. - Mit szólsz ehhez a csodálatos tavaszi naphoz? Az embernek mindjárt más a hangulata! - Igazad van. Nekem is sokkal jobb a kedvem, ha kinn szép idő van, süt a nap ! Engem nagyon befolyásol az időjárás. Rossz, esős időbeli rossz a hangulatom is, de a derűs idő mindjárt felfrissít! 140 "Good morning, restaurant. What can I do for you

?" "Good morning. This is roomNo 410 Im staying herein your hotel and would like to book (reserve) a table for three for tonight. For about half past seven. Could we have the corner table by the window? lts such a pleasant place" "Of course, well reserve that table for you. · Do you want flowers on it?" "No, thank you." Kérjen a játéküzlet eladójától valami ügyességi játékot hatéves gyerek részére! - Szeretnék valamilyen játékot a fiamnak. - Hány éves a kisfiú? -Hat. - Mégis mire gondolt konkrétabban? - Ha tudna ajánlani valami ügyességi játékot! - Van néhány, mindjárt megmutatom. 119. 117. Telefonon foglaljon asztalt a saját szállodájában ma estére, három személy részére, fél nyokra ! "A lovely spring day, isnt it? It picks you up, right away, doesnt it?" "I agree. A bit of sunshine or nice weather outside can raise my spirits (make me cheerful) too. The weather has a great influence

(impact) on me. On a dull, rainy day I feel sad and downhearted, but fine weather never fails to cheer me up." 141 120. 121. 122. A B 142 Telefonáljon egy szálloda portá,jára, és érdeklődje meg, hogy kaphat-e egy kétágyas, zuhanyozós szobát június elsejétől kezdve öt éjszakára ! - Halló! Jó napot kívánok! Az Astoria portája! - Szeretnék egy kétágyas, zuhanyozós szobát foglalni öt éjszakára. Június elsején érkeznénk Lehet róla szó? - Egy pillanat, azonnal utánanézek, hogy van-e akkorra még szobánk! Az emelet mindegy? - Igen. Feltéve, ha van lift - Igen. Rendben van J únius elsej é től öt éjszakára ! Milyen névre legyen? - X. Y Meg tudná mondani, hogy kb mennyibe kerül a szoba egy éjszakára? - Hogyne! . forint egy éjszakára - Köszönöm! Kérje meg az eladót, hogy mutasson bélelt bőr­ kesztyűt szürke színben. Nem tudja pontosan, hányas méretre van szüksége, de majd felpróbálja - Mutatna nekem szürk e

bélelt bőrkesztyűt? - Milyen méretben? - Olyan régen vettem már, sajnos nem tudom hányas kesztyű kellene nekem. De majd felpróbálom és meglátjuk ! - Szerintem 7 és feles kell a hölgynek ! Ez a pár például tetszik? - Nagyon jó lesz. Csomagolja be, kérem 120. "Good a fternoon, Hotel Astoria!" "Good afternoon. 1 want to book a double room with a shower bath for five nights from June the first on. Is that possible?" " One moment. Im checking what we have for the first of June. You dont mind which floor?" "No, assuming your lifts work." "Of course ! 0. K A double room for five nights , beginning on June the first . Whats the name please?" "XY. Can you tel1 me how much its going to cost per night?" "Yes, itll be . forints per night" "Thank you." 121. "Could you show me sóme lined leather gloves ín grey?" "What size do you take?" "lm not sure. lts a long time

since I last bought gloves. But l11 try some on and well see" "I think you need a size 7. How do you like this pair?" "Theyre very nice, l11 take them. Wrap them up for me, please." Mit mond, ha társaságban valakinek bemutatják? - Nagyon örülök. "lm glad to meet you." 122. A - Örülök a szerencsének. " Pleased to meet you." B 143 C - Nahát, végre egyszer személyesen is találkozhatunk. Eddig mindig csak telefonon beszéltünk 123. Mondja meg udvariasan ismerősének, hogy nem tetszik az a zakó (blézer), amit vett. Beszélje rá, hogy vigye vissza az üzletbe ! - Mit szólsz a blézeremhez? Ma vettem a városban. - Egész jó. Más színben is volt? - Igen, volt még sokfajta: piros, drapp, fekete. - Olyan régen szeretném, ha vennél magadnak egy pirosat. Olyan jól áll neked! Nem nézzük meg holnap együtt, hátha ki lehet cserélni? . 124. Két kosztümöt (öltönyt) választott ki magának a

ruhaosztályon. Kérdezze meg, van-e próbafülke, és elviheti-e egyszerre mind a kett6t, mert fel szeretné őket próbálni ! - Elnézést kérek, hol találom próbafülkét? - Ott a pénzt~rnál ! - Elvihetem mind a két kosztümöt egyszerre felpróbálni? - Tessék parancsolni ! a 125. 144 Uszodai ismerősével kezdeményezzen beszélgetést a sportról! .; Remek volt ez a kis úszás! Teljesen felfrissültem! Ugye, Önnek is jólesett? - De mennyire! - Szokott rendszeresen sportolni? - Nem, sajnos. Csak néha úszom - Mi a kedvelt sportága? - Sok mindent szeretek, de talán a tenisz. - Játszik is vagy csak mint néző szokott kimenni a versenyekre? "How nice to meet you at last in person. Weve often talked on the phone" C 123. "How do you like my néw blazer? I bought it this morning in town." "Not bad. Was it available in other colours too?" "Yes, they had it in red, beige and black." "Ive been wanting a red one for you

for quite a long time. How about going back to the shop tomorrow? They may be willing to change it for a red one." 124. "Excuse me, wheres the fitting-room ?" "Over there next to the cash-desk." "May I take both the suits to try on ?" "Certainly, Sir/Madam." 125. "This little swim has been great ! I f eel quite fit now. Have you enjoyed it too?" "Oh, yes, very much." "Do you go in for any sports ?" "No, not regularly. I have a swim once ina while" "What s your favourite sport?" "Well, I like lots of sports, but perhaps tennis is my favourite." "Do you play it yourself or are you just a spectator?" 145 - Sajnos ritkán, nincs időm játszani. - A tévében sem szokott megnézni egy-egy teniszbajnokságot? - De, ott igen. 126. 127. A B 146 Telefonáljon egy autóalkatrész-üzletbe! Kérdezze meg, hogy tartanak-e Skoda-alkatrészeket, s ha igen, mikor vannak

nyitva? - X. Y autó- és alkatrészkereskedés ! - Halló! Érdeklődni szeretnék, hogy tartanak-e Skoda-alkatrészeket? - Igen. - És mikor vannak nyitva? - Szombat kivételével, mindennap 9-18 óráig. - Köszönöm, odamegyek. - Nincs mit! Viszonthallásra ! Panaszkodjék egy üzletben, hogy az ing (blúz), amelyett vett, hibás, ezért cseréljék ki vagy adják vissza a pénzt ! - Tegnap vettem itt Önöknél ezt a blúzt, de sajnos csak otthon vettem észre, hogy hibás. Nézze! Szeretném kicseréltetni. - Sajnos ugyanilyet, ugyanebben a méretben nem tudok már adni, elfogyott. - Akkor szeretnék valami mást vásárolni a pénzért! - Tessék körülnézni! - Egy héttel ezelőtt vettem itt ezt a blúzt, egyszer kimostam, és tessék nézni, ennyire összement. Pedig úgy mostam, ahogy a használati utasításon volt. Kérem vissza a pénzem - Nem adhatjuk vissza a pénzt. - Kérem a panaszkönyvet ! "1 do play tennis, but unfortunately, not very frequently. I don t

have the time" "Do you sometimes watch tennis competitions on TV? " "Oh yes, I do." 126. "Hello, XY car dealer and spare parts." "Hello. I want to enquire about spare parts for Skoda cars. Do you stock any? " " Yes, we do. Come round and have a look" " And what are your business hours ?" "On weekdays from 9 a. m to 6 p m" " lll be róund . Thank you " "Not at all. Do come round !" 127. "1 bought a biouse here yesterday and only noticed at home that it has a flaw. Look ! Id like to have something else for it. (Id like to change it for another one)" " Im afraid weve run out of this type of blouses, I cant give you one in the same size." "Then Id like to have something else for it. " "Of course, have a look round. " A "I bought this blouse here a weck ago and it shrank after one washing. Lock ! I followed the instructions carefully I d like my

money back" "Jm afraid we cant give you your money back." "Let me see the complaint book. " B 147 128. Kérjen a csemegeüzletben egy csomag jó minliségft kávét, finomra darálva r - Nagyon jó minőségű kávét szeretnék, 1 fontot, "1 want a pound of first class coffee, finely de ha lehet, finomra darálva ! - Többféle jó minőségű kávénk van. Tessék! Melyiket kéri? - Ebből az 1 fontosból kérnék szépen egyét. Mennyit fizetek? - Két font. ground." "We have several different brands. Which one would you like ? " "Give me this one-pound packet, please. How much is it ?" "Two pounds." B Tudna nekem valamilyen nagyon jó minőségű kávét ajánlani? - Hogyne, tessék választani, itt látható az összes a polcokon. - Akkor abból a 25 dkg-osból szeretnék, egy csomaggal. Megkérhetném arra, hogy finomra darálja? - Igen. Tessék 70 Ft "Can you recommencl me a very good brand of ·

coffee?" "Of course, have a look roun~ you can see all our brands on these shelves." "Then give me one of those 250 gramme (gram) packets. Can I ask you to grind it fine?" "Of course, Sir/Madam. Here you are Thatll be 70 forints." 129. Kívánjon jobbulást hosszabb ideje beteg barátjá" nak! 4056. 203 - Halló! 128. A A - - Szervusz. Y X beszél Ne haragudj, hogy zavarlak ! Csak azért hívlak, mert hallottam a kollégáktól, hogy beteg vagy Ha valamiben segíthetek, csak szóljál nyugodtan! Szeretnék neked jobbulást kívánni! Remélem, most már hamarosan rendbe jössz! - Igazán nagyori kedves vagy! Már hamarosan visszamegyek dolgozni, sokkal jobban vagyok. B 148 Már hetek óta nem láttalak ! - Szervusz! - Hogy vagy? Nem nézel ki valami jól, csak nem vagy beteg? - Sajnos igen. - A B 129. "Hello, 203 4056" "Hello YX speaking. I dont want to bother you, Im just ringing to ask you how you are; I was told by

friends that you were ill, I want to wish you a speedy recovery and if I can be of any help, just teli me. I hope youll be well soon" "Its very kind of you. I feel better now, and will soon go back to work. Thank you for asking" A "Hello, I havent seen you for weeks." "Hello, how are you? Whats the matter with you, I hope you arent ill ?" "lm afraid so." B 149 A 130. 131. 132. A 150 Mi bajod van? Kaptam egy nagyon súlyos influenzát. Ó, te szegény! Vigyázz magadra és jobbulást! napokban majd felhív lak telefonon! Kérdezze meg a cipőboltban, hogy a csizma vízálló-e! - Ez a cipő vízálló? - Igen. - Hordhatom esőben is? - Igen. Rajta van minden a használati utasításon - Köszönöm. Érdeklődjön . egy információs irodában a városnéző körsétákról ! - Jó napot kívánok ! - Jó napot kívánok! Tessék! - Városnéző körsétán szeretnék részt venni. Honnan indulnak? - A mi irodánk előtt lehet

felszállni a buszra. - És mennyibe kerül? - Többféle körséta van, és az ár attól függ, hogy melyiken kíván részt venni. - Mikor indulnak a buszok? - Minden órában. De itt van egy tájékoztató, ebben mindent megtalál, ami a városnéző körsétával kapcsolatos! Kívánjon kellemes időtöltést, jó utazást üdülni induló barátjának! - Nem is tudtam, hogy már holnap elutaztok. Akkor, amíg vissza nem jöttök, már nem is találkozunk. Hát kívánok nektek nagyon kellemes utazást, jó időt és jó pihenést az üdülés alatt ! - Köszönöm! "What is it ?" "Ive caught a very bad case of the flu." "lm sorry to hear that. Take care of yourself and get well ! 111 ring you up one of these days." 130. "Are these boots really waterproof?" "Yes, they are." "Youre sure I can wear them in the rain?" "Yes, you can. It says so in the instructions" "Thank you." 131. "Good

morning." "Good morning." "Id like to ask about sight-seeing tours. Where do they start from?" "Buses can be boarded here outside our office." "How much are they?" "There are several tours and the price depends on the type." "At what time do they start?" •·•Every hour on the hour. Here, this is a leaflet about our sight-seeing tours, you can find all the details concerning thern in it." 132. "1 hear youre leaving tomorrow. So I wont see you until your return. I hope you have a nice trip, good weather and a lot of rest during your holiday." "Thank you." A 1.51 B - Ti rövidesen elutaztok . -ba, ugye? - Igen, a jövő héten megyek szabadságra. - Én viszont már holnaptól szabadságon vagyok, tehát majd csak utána találkozunk. Kívánok szerencsés utat és kellemes k~kapcsolódást ! - Köszönöm, rámfér ! 133. Búcsúzzon el vendéglátóitól ! Unszolásukra, hogy

maradjon, hozzon fel udvarias kifogást! Köszönje meg a vendéglátást! - Köszönöm a kedves vendéglátást, de nekem sajnos mennem kell ! - Ugyan, maradj ·még, hiszen olyan kellemes így együtt! - Igen, de már nagyon késő van, és nekem holnap nagyon korán kell kelnein, mert vidékre utazom ! Ne haragudjatok! Nem szívesen megyek el, hiszen nagyon jól érzem magam veletek. Köszönök még egyszer mindent! Szervusztok!, 134. B 133. "Im afraid I must be going now. Thank you for a very pleasant evening." " Do stay a bit longer, its so nice to be together !" "Yes, it is. But I cant stay any longer Its getting late and Ive got to get up early tomorrow, as Im travelling to the country. You will excuse me, . wont you? Im not keen on leaving, as I enjoy your company. Thank you again for the agreeable evening. Bye-bye" Tilosban parkolt, ezért a rendőrség valósziníileg elvontatta a kocsiját. Érdeklődjön a rendőrőrsön Írja le, milyen

volt a kocsi!, - Jó napot kívánok! - Jó napot kívánok! Tessék! - A kocsimat keresem. Délelőtt az X és Y utca sarkán parkoltam, de csak pár percre, mert valamit sürgősen el kellett intéznem. Mikor visszatértem, nem találtam a kocsit A járókelők közül többen mondták, hogy elvontatták a tilosban parkoló autókat. Hogyan kaphatnám vissza? - Írja le, kérem, a kocsiját, és mondja meg, hogy mi volt benne ! - Egy bordó 1200-as LADA, rendszáma: . A hátsó ülésen van egy kockás takaró, a csomagtar152 "Youre leaving soon for . , arent you?" "Yes, Im going on holiday next week." "lm taking my holiday from tomorrow on, so I wont see you until after our vacations. Have a nice trip and relax ! " "Well, I badly need it (Itll do me a lot of good.) Thanks." 134. "Good morning." "Good morning. What can I do for you ?" "Ím looking for my car. I parked it earlier this morning at the corner of streets

X and Y for a few minutes, as I had some urgent business to attend to. When I returned my car had disappeared Some of the passers-by told me that it had been towed away, along with other cars which were parked ina no-parking area. How can I get it back ?" "Describe your car and its contents." "lts a purple LADA, registration No.: Theres a checked blanket on the back seat and there are 153 tóban pedig két bőrönd, mind a kettő barna; éppen hazautazni készülök. A kesztyűtartóban és az első ülésen különböző személyes holmik vannak. - Igen, nálunk van a:z; autója. Ha kifizeti a büntetést, viheti is ! 135. A Vásároljon egy kis méretű anorákot! Mondja el pontosabban, hogy milyet szeretne 1 - Sötétkék, kis méretű anorákot szeretnék. - Milyenre gondolt? Többfajta is van ebben a méretben és színben. - Olyat szeretnék, aminek elől zsebei és cipzárja van. - Tessék, nézze meg ezt! B - Van kis méretű, sötétkék

anorákjuk? De elől zsebesre és cipzárosra gondoltam. - Sajnos ebben a méretben nincs olyan, amit szeretne. Sötétkék cipzárosat tudnék adni, de nincs rajta zseb. - És valami más színben? - Pirosban van. Tessék! - Ez megfelel. Megveszem - Biztosan meg lesz vele elégedve ! - Igen, biztosan. 136. Asztalnál ül vendégeivel. Biztassa őket, hogy vegyenek fagylaltot vagy vegyenek még süteményt 1 - Vegyetek még fagylaltot ! Olyan finom I Vagy A talán nem ízlik? - Dehogynem! Csak félek, megfájdul a torkom. - Akkor legalább süteményt! Magam sütöttem! - Köszönöm, süteményt még kérek. 154 two suitcases in the boot (trunk US), both are brown. I was on my way home I had sevaral persona! things in the glove compartment and on the front seat. " "Yes, your car is here.- Once youve paid the penalty (fine) you can take your car" 135. "Im looking for a navy blue anorak, size small." "What style would you like? Weve got several

different ones in this size and colour." "ld like one with a lot of pockets and zip-fasteners in front." "Here, have a look at this one." A "Do you have any navy blue anoraks, size small? I d like one with pockets and zip-fasteners in front." "lm afraid we dont have one like that in your size. I could give you a navy blue one without pockets, though." "And in other colours?" "Oh yes, we have one in red. Here you are" "Well, Ilike this one. l11 take it" "Im sure youll be pleased with it." "Yes, Im sure I will." B 136. "Have some ice-cream ! Its delicious ! Dont you like ice-cream ?" "Yes, I do. I m just afraid I 11 get a sore throat" "Weil, then, at least take some cakes. I baked them myself." "Thank you. Ill have some more cakes" A 155 B - Ne kéressétek magatokat! Vegyetek még, akár fagylaltot, akár süteményt vagy mind a kettőt !

Hiszen alig ettetek még valamit! Csak nem azt akarjátok mondani, hogy nem ízlik? ! - ó, ugyan! Minden nagyon finom, de képtelenség ennyit enni ! 137. Elesett és megütötte a bokáját. Panaszolja el az orvosnak! Kérjen fájdalomcsillapítót ! - Jó napot kívánok, doktor úr! - Jó napot kívánok! Tessék, mi a panasza? - Elestem, és rettenetesen megütöttem a bokámat? Annyira fáj, hogy nem is tudok rendesen járni. Alig tudtam idáig is eljönni, pedig itt a sarkon történt a baleset. Nem tudom, hogy csak megrándult-e vagy talán el is törött - Azonnal megröntgeneztetem ! - Addig is kérem, adjon egy fájdalomcsillapítót, mert iszonyúan fáj . -Azonnal! 138. A B 156 Kérje meg az eladó, hogy mutasson Önnek hároméves kisfiának való nadrágot. Legyen könnyen mosható, és ne kelljen vasalni! - Hároméves kisfiúnak szeretnék nadrágot. - Milyenre gondol? - Ha lehet, könnyen mosható legyen, és ne kelljen vasalni! - Egyszínűt vagy mintásat

adjak? - Talán inkább egyszínűt, csak ne legyen világos. Azt hiszem, ez jó is lesz. Köszönöm - Hároméves kisfiú részére keresek nadrágot. - Milyen színben? "Help yourselves ! Have some more ice-cream or cakes or even both. Youve hardly eaten anything Im sure you dont like them." "Everythings delicious ! Its just impossible to eat so much." B 137. "Good morning, doctor." "Good morning. Whats the trouble?" "Ive just fallen down and hit my ankle. The pain is so intense that I can hardly walk. I had difficulties in coming here although it happened just round the corner. I wonder if its sprained or broken" "l11 have it X-rayed immediately. " "Could you please give me a pain-killer in the meanti me? It really hurts." "Certainly." 138. "Im looking for a pair of trousers for a threeyear-old boy." "What kind do you have in mind?" "Something that is easy to wash and

doesnt need ironing." "Should they be plain or patterned ?" "Rather plain and not too light, if possible. I think this pairll do. Thank you" A "Id like a pair of trousers for a three-year-old boy." "What colour would you like?" B 157 - A szín nem fontos, a legfontosabb, hogy könnyen mosható legyen, és ne kelljen vasalni. Ez a kék-fehér kockás jó is lesz. Mennyibe kerül? - 8 font. Balra van a pénztár - Köszönöm. 139. 140. 141. 158 Mondjon le telefonon egy vacsorameghívást! Hivatkozzon külföldi útjára! Kívánjon mindenkinek kellemes szórakozást! - 515 3792. - Szervusz X., itt Y beszél Csak azért hívlak, mert meg szeretném mondani, hogy sajnos nem tudok elmenni a vacsorára. Éppen előtte való nap utazom Svédországba. Csak most tudtam meg Nagyon sajnálom, talán majd egy más alkalommal sikerül jobban összehoznunk. Mindenkit üdvözlök a társaságból, és kívánok nektek kellemes szórakozást!

- Igazán kár, de hát akkor majd legközelebb! Jó utat! Buszon utazik. Kérjen jegyet a Fő utcáig, és kérje meg a kalauzt, hogy szóljon, ha odaérkeztek! - A viteldíjat kérem! - Kérek egy jegyet a Fő utcáig! - Tessék ! Húsz penny! - Külföldi vagyok és nem ismerem itt ki magam, szólna majd, hogy hol kell leszállnom? - Természetesen! Bemondom. Kérdezze meg az áruházban, hol van a cipöosztály és van-e játékosztály ! - Ez itt, ugye, az áruházi információ? "The colour really doesnt matter, what does is that they should be easy to wash and need no ironing. This blue and white checked pair is nice, 1 may as well take it. How much is it?" "Eight pounds. Youll find the cash desk to the left." "Thank you." 139. "515 3792" "Hello, XY speaking. Im ringing to tel1 you that 1 wont be able to go to your dinner party. Im terribly sorry but I have to leave for Sweden right the day before. lve just learnt about it Perhaps

another time. Give my regards to everyone there and have a good time ! " "What a pity you cant come. 1 hope youll be able to make it another time. Have a good trip !" 140. "Fares, please !" "One to the High Street !" "Here you are. Thatll be twenty pence" "Im a foreigner here, would you mind telling me when we get there? (when I have to get off?)" "Ali right. Ill call it out" 141. "Is this the inquiry (information) desk ?" 159 - 142. 143. A 160 Igen. Tessék, miben segíthetek? A cipőosztályt keresem. Második emelet. És még valami: van játékosztály is? Hogyne! Itt a földszinten ! Köszönöm! Külföldön van egy tengerparti üdülőhelyen. Próbáljon magánházban szállást szerezni! Érdeklőd­ jön a feltételekről! - Jó napot kívánok! Szobát keresek! Itt láttam a táblát az ablakban, hogy „Szoba kiadó". - Jó napot kívánok! Igen, van még kiadó szobánk. Hányan

vannak? - Csak én egyedül. - Jöjjön, nézze meg! Ha tetszik, az Öné! - Köszönöm! Szeretném megkérdezni, hogy mennyibe kerül egy személyre, egy éjszakára a szoba. Használhatom a fürdőszobát is? És mi van még benne a szállás árában? Benne van a reggeli? Hogy meddig maradok, azt előre nem tudom megmondani; ez az ártól is függ, meg attól is, hogy fogom magam érezni. Vásároljon egy közepes méretíi, szürke női gyapjúpulóvert! - Szeretnék egy közepes méretű, szürke női pulóvert, lehetőleg gyapjút. - Sajnos szürkében nincs gyapjúpulóverünk, de van nagyon csinos szintetikus. Tessék! - Felpróbálhatom? - Persze! Ott jobbra van a próbafülke. "Yes, it is. Can I help you?" "Yes, lm looking far the footwear department." "On the s,econd floor." "Another question: do you have a separate toy department?" "Of course; it s here on the groi.md floor" "Thank you." 142. "Good

afternoon. ld like to rent a room Youve got vacancies?" "9ood afternoon. Yes, we stiU have vacancies How many persons do you want it far?" "Only myself. " "Come and have a look. You can take it if you like it." "Thank you. Id like to know how much it is per person far one night, if there is a private bathroom; and whats included in the price. Is breakfast included? I cant tel1 you how long Im staying, it depends partly on the price and partly on how good a time Im having." 143. "Im looking far a grey woollen (gray woollen US) pullover in medium far myself." "lm afraid we dont have woollen pullovers in grey at the moment, but there are some pretty synthetic ones. Here they are, have a look" "Can I try this one on ?" , "Of course, madam, the fitting room is over there on the right." A 161 B - Pulóvert szeretnék a saját részemre, közepes méretben, szürkét, ha lehet gyapjűból. - Tessék.

Ez nagyon szép pulóver, kiváló minő­ ség. Az ára 500 Ft - Csak ilyen nagyon sötét van? Nincs világosabb szürke? - Sajnos. Ebből is ez az utolsó - Azt hiszem, elviszem. Kérem, blokkolja le! 144. Váratlan látogatója jön. Kérjen elnézést a rendetlenRgért ! Magyarázkodjon I Kinálja meg a vendéget valamivel! - Parancsoljon, fáradjon beljebb, de ne nézzen körül, mert borzasztó nagy rendetlenség van. Éppen a könyvszekré~yemet rendezem, nagyon nagy munka. Elnézést, de nem számítottam látogatóra! - Inkább én kérek elnézést, hogy ilyen váratlanul állítottam be. De most érkeztem, és a telefonszámát nem tudtam, csak a cimét Gondoltam, meglátogatom - Nagyon jól tette! Nagyon örülök Önnek ! Mivel kínálhatom meg? Mit inna szívesebben kávét vagy teát? - Egy teát kérek inkább ! - Egy pillanat, azonnal fölteszem ! 145. B 144. "Come on in. But dont look round, the roomsin a terrible mess. lve just been rearranging my

bookcase and its quite hard work, actually. lm sorry for the mess but I wasnt expecting visitors." "/ beg your pardon for dropping in on you. But, you know, lve just arrived, and didnt know your telephone number, only your address. So I thought I d come round." "lm glad you did. Youre most welcome! What can I bring you? Do you prefer tea or coffee?" "ld rather have tea, please." "Just a mi1mte, l11 put the kettle on." Kérdezze meg az edényüzletben, hogy a tál tíizálló-e ! - Legyen szíves megmondani, a tál tűzálló? Nem fog megrepedni, ha beteszem a sütőbe? - Neni. Még nem volt panasz rá 162 "ld like a medium-size grey woollen pullover for myself." "Here, this is very pretty and of excellent quality. It costs 500 forints." "Are they all so dark, dont you have a lighter shade of grey?" "lm afraid not. And this is the !ast one in this style." "1 guess 111 take it. Can you write it

up for me?" 145. "Is this dish really heat-resistant? Wont it break if I put it into the oven?" "No, it wont, its heat-resistant. We havent had any complaints so far." 163 146. 147. A B 164 Kérdezze meg Magyarországon tartózkQdó külföldi vendégét, mit szeretne a közeli napokban megnézni! Ajánlja fel, hogy elviszi egy érdekes kisvárosba! - Most már néhány napja itt vagy nálunk, Magyarországon. Szeretném tudni, mi mindent láttál eddig. - Igen sokat láttam, elsősorban Budapestet! - Mit szeretnél még megnézni? - Talán egyszer nem lenne rossz egy másik városba is ellátogatni !. - Jó ötlet! Van egy javaslatom. Mit szólnál hozzá, ha elmennénk Szentendrére? Nem tudom, hallottál-e már erről a csodálatos kisvárosról; mindössze 20 km-re van Budapesttől északra, a Dunakanyarban Csodálatos a táj, és a város maga igazi gyöngyszem. Érdemes lenne megnézni És elmehetnénk kocsival! - Nagyszerű! Kabátot szeretne

venni. Kérdezze meg az eladót, hogy szerinte Önnek milyen méret kell! · - Szép tavaszi kabátot szeretnék, de nem tudom a méretemet. - Úgy nézem 42-es jó lesz. De milyen színűre gondolt? - Valami világosra. - Nagyon szép kabátok érkeztek, tessék választani, ez itt mind 42-es. - Tavaszi kabátot szeretnék vásárolni, segítene? Ugyanis nem tudom milyen méret kell nekem. - Úgy gondolom vagy 40-es vagy 42-es. Próbálja meg inkább a 42-est, mert Ön elég magas. Tessék itt vannak. - Köszönöm. 146. "Youve been in this country for a few days now. Im curious to know what youve seen so far." "Well, Ive seen a lot, mainly Budapest." "What else would you like to see? Perhaps it would be a good idea to go somewhere outside Budapest." "Thats a good idea!" "I have a suggestion; lets go to Szentendre! Have you heard about it? Its a wonderful little town only twenty kms north of Budapest, in the Danube bend. The countrysides

lövely and the town itself is a gem. I think its worth a visit We could go there by car ." "Great ! " 147. "Id like a spring coat, but Im afraid I dont know my size." "Size 42 should fit you. What colour have you got in mind?" "A light colour." "We have some nice spring coats in, these are all 42s. Make your choice" A "lm looking for a spring coat, can you help me, please? Im not sure of my size." "I think size 40 or 42 should fit you. Y ou d better try on a size 42, youre fairly tall. Here they are" "Thank you." B 165 148. Kérdezze meg vendégeitől, nem fáznak-e, kapcsolja-e be a ffitést ! - El is felejtettem kérdezni, hogy nem fáztok-e. Nálunk általában ennyi szokott lenni a hőmérséklet, mert nem bírjuk a nagy meleget. De ha akarjátok, szívesen bekapcsolom a fűtést Nehogy fázzatok! Nem, nagyon kellemes ! Én is így szeretem. 149. 148. "I forgot to ask you if

youre cold. We usually keep itat this temperature, we dont like the rooms to be too hot. But if yöu like, I can tum the heating on. I dont want you to catch a cold" "Oh no, its very pleasant, Ilike it this way." Kérdezze meg qy múzeumban, ho&Y árulnak-e szines katalógust a.ldállitásról ! - Szeretném megkérdezni, hogy kapható-e a kiállításról katalógus. Olyan szép ez a kiállítás, hogy szívesen vennék egyet, színeset. - Igen, van. - És mennyibe kerül? · - . font 150. Ha nincs, aki bemutassa Önt egy ismeretlen személynek, hogyan mutatkozik be.? A - Bocsásson meg, mi még nem ismerjük egymást. Engedje meg, hogy bemutatkozzam! X. Y vagyok 149. "Please, can you teli me if there are catalogues about this exhibition for sale? Its such a fine show, Id love to have a colour catalogue of it." "Oh yes, we have some." "How much are they?" " " 150. "1 dont think weve met before. May I introduce

myself? lm X Y from Budapest, Hungary." A "We havent met before, have we? Let me introduce myself. My names X Y I come from Sopron, Hungary" B Budapestről. B - Ha megengedi, bemutatkoznék, még nem találkoztunk ! X. Y vagyok Sopronból, Magyarországról 151. Érdeklődje meg egy információs irodában, milyen klállitások vannak nyitva vasárnap délelőtt! - Jó napot kívánok! - Jó napot kívánok! Tessék! - Érdeklődni szeretnék a múzeumok nyitvatartási rendjéről. Kaptam ugyan egy füzetet, amiben sokféle program található, de a múzeumok nincsenek benne. Hallottam, hogy van néhány nagyon érdekes kiállítás Hétköznap azonban dolgozom, így 166 151. "Good morning." "Good moming. Can I help you ?" "ld like to ask about museums which are open on Sunday momings. lve got a brochure but I cant find anything about museums in it. I have been told about some highly interesting exhibitions. I work on weekdays, so I

only have time on Sun167 csak vasárnap érek rá, főleg délelőtt . A múzeumok vasárnap délelőtti nyitvatartásáról tudna felvilágosítást adni? - Itt van, -kérem, egy prospektus, ebben mindent megtalál! 152. A Ruhát próbál egy áruházban. Kérdezze meg az eladót, nem gondolja-e, hogy a ruha ujja túl hosszú, a kabát pedig túl rövid! - Mi a véleménye, ez jól áll? .Nem túl hosszú az ujja? - Nem. Pont jó - Félek, hogy a kabát egy kicsit rövid. - Hozhatok egy számmal nagyobbat, de akkor viszont az ujja már túl hosszú lesz. - Köszönöm, akkor talán egy másfajtát próbálnék meg. B - Azt hiszem, egy kicsit hosszú az ujja. Mit gondol? - Szerintem jó. - És a ruha nem rövid? - Most ez a divat. A térdig érő Vegye meg, ez az utolsó és nagyon szép. - Nekem is nagyon tetszik, akkor kérem ! 1S3. Kérdezze meg egy áruházban, hol van a mosdó! - Elnézést ! Megmondaná, hogy hol találom a mosdót? - Minden emeleten, rögtön a 168

lépcsőnél. days, mainly Sunday mornings. Can you give me some information about museum hours on Sundays?" "Here, this leaflet will tel1 you everything you need." 152. "Do you think this is a good fit? Arent the sleeves too long?" "No, I think theyre perfect." "lm afraid the jacket is a bit too short." "1 can bring you another one in a larger size. But then the sleeves really will be too long." "Then perhaps l11 try on another style." A "lm afraid the sleeves area bit too long, dont you think?" "No, they seem to be perfect." "How about the length, isnt the skirt toq short ?" "This length is fashionable now: knee-length skirts. I think it looks extremely nice, I suggest that you take it, its the last one." "I like it too, l11 take it." B 153. "Excuse me, could you please tel1 me where the Ladies (Gents,) room is? (where the lavatories are ?) (where the loo

is?)" "Theres one on every floor near the stairs." 169 154. 155. 156. 170 Valaldtlíl, aki most érkezett külföldről, kérdezze meg, milyen volt az idő ott, amikor elindult. Kellemes volt-e a repülőútja? - Kellemesen utazott? - Igen, köszönöm jó utam volt. De milyen hőség van itt! - Miért? Milyen volt aZ idő Önöknél, amikor elindult? - Nálunk sokkal hűvösebb volt már napok óta, mint itt, mondhatnám hidegebb. Érdekl6djön a postahivatalban, hogyan kell ajánlott levelet feladni ! - Ajánlott levelet szeretnék feladni. Mi ennek a módja? - Ki kell töltenie egy űrlapot, és meg kell fizetnie a külön postai díjat. - Hol találok ilyen űrlapokat? - Itt az ablak mellett. - Segítene nekem a kitöltésében, mert külföldi vagyok. - Hogyne, készséggel ! Beszéljen arról, miért venne legszivesebben automata mosógépet, ha megengedhetné magának! - Nektek milyen mosógépetek van otthon? - Sajnos csak a hagyományos régi. Ha több

pénzem lenne, csakis automata mosógépet vennék Szerintem ez a leghasznosabb háztartási gép. Képzeld el, beteszed a piszkos ruh4t, és egy idő múlva tisztán kiveszed. Mindent megcsinál helyetted a gép, és te ezalatt például megfőzöl a konyhában, vagy akár elmész hazulról. Rengeteg időt lehet megtakarítani vele ! 154. "Did you have a pleasant trip?" "Yes, I did, it was quite nice. But it sure is bot over here!" "Why, what was the weather like in your country when you left?" "lt had been much cooler for days. Much colder than here, in fact." 155. "I want to send a registered letter. (ld like to maii a reiistered letter.) How do I do it?" "You have to fi.11 in a form and pay the extra postage for it" "I see. Where do I get the forms?" "Here they are, by the window." "Would you help me fill it in, please? Im a stranger here." "Certainly." 156. "What kind of

washing machine have you got?" "Unfortunately, only a traditional, old one. If I · could afford one, ld buy an automatic washing machine. ln my opinion its one of the most useful J).ousehold appliances Just think, you just load it and. after a certain period of time you take out the clean clothes. lt really does everything for you ln the meantime you can cook in the kitchen or even leave home. You can save a lot of time with it " 171 157. 158. A B 172 Kérdezze meg egy nagy áruházban, van-e konyhafelszerelési osztály és hol van ! - Elnézést, meg tudná mondani, hogy van-e konyhafelszerelési osztálya az áruháznak? - Igen, van. - És hol találom? - A harmadik emeleten, a lépcsőtől balra. - Lift van! :. Igen, itt mindjárt jobbra És mozgólépcső ott - Köszönöm. Telefonon keresik egy családtagját vagy kollégáját, aki házon kívül van. Ajánlja fel, hogy átad neki üzenetet ! - 798 2535. - Halló! Beszélhetnék X. Y-néval? - Jó

napot kívánok! Én a kollégája vagyok, X. Y.-né házon kívül van Nem tudom, pontosan mikor jön vissza Mit mondjak neki, ki kereste? Hagyhat üzenetet is, ha akar, átadom szívesen. - Igazán nagyon kedves! Csak annyit mondjon, hogy Z. kereste, és hívjon vissza, ha megérkezett! - Megmondom neki. Mi is volt a név? - Megismételné? -Z. - Rendben van Z. úr A telefonszámát tudja? - Igen. - Köszönöm. Viszonthallásra - 798 2535. - Halló! X. Y-nét keresem! - Jó napot kívánok! A feleségem sajnos nincs itthon. Mit mondjak neki, ki kereste? Ha esetleg valamit üzenni akar, mondja meg, szívesen átadom 157. "Excuse me, could you tel1 me if you have a hardware department in your store?" "Yes, we have." "Where is it?" "On the third floor, to the left of the stairs." "Is there a lift? (elevator US)" "Yes, there is, to the right here. And theres an escalator over there" "Thank you." 158. "798

2535" "I wonder if I could speak to Mrs XY?" "Good morning. Im afraid shes not in just now Im a colleague of hers. I dont exactly know when shes coming back. Who shall I tel1 her was ringing? Can I give her a message?" "Yes, please. Would you tel1 her that Z called And could she ring me back when she returns ?" Yes, l11 tel1 her. What was the name please?" A "z." "Would you please repeat that ?" "Z· - - -." "Ali right Mr Z. Does she know your number?" "Yes, she does." "Thank you. Goodbye" "798 2535" "1 wonder if I could speak to Mrs YX?" "Good evening, Im afraid my wife isnt in just now. Can I take a message?" B 173 - Z. vagyok, egy régi barátja Majd este űjra hívom - Kérem ! Viszonthallásra ! 159. 160. Kérdezze meg az elektromos üzletben, hOIY van-e használati utasítás a grillsüt6höz ! Érdekléidjön u ár iránt is, mert az

árcédulát nem látja! - Legyen szíves megmondani, van használati utasítás a grillsütőhöz? - Igen, tessék! - Mennyibe kerül? Nem látom sehol sem az árcédulát. - Úgy látszik leesett; 1500 Ft. - Köszönöm, akkor kérem. "Yes, please. Im Z, an old friend of hers lll ring back later in the evening." "Ali right. Goodbye" 159. "Tell me, please, are there any instructions for how to use this grill ?" "Yes, here you are." "How much is it? I can t see the price tag." "It must have come off. It costs 1,500 forints" "Good. lll take it" Magyarázza meg külföldön a megfelel6 hatósáp 160. személynek, hogy hamarosan lejár a vízuma, de még néhány napig dolga van. Kérjen felvllágosftást, hogy hol és hogyan hosszabbitbatja meg tartózkodási engedélyét! - Érdeklődni .szeretnék, hogy mi a teendő akkor, ha h;jár a vízumom, és hivatalos elfoglaltság miatt még egy hétig maradnék. Hol

és hogyan hosszabbíthatnám meg a vízumot? - Mikor jár le a vízuma? - Két nap műlva. - Adok egy lapot, azt ki kell tölteni, és beleírni azt is, hogy milyen céllal tartózkodik nálunk. Utána majd elmagyarázom, hogy ezzel a lappal hova kell mennie. 161. Kérje meg az eladót, hogy a dobozt szépen csomagolja be, mert ajándékba viszi! - Tudja, ajándékba viszem a dobozt. Arra szeretném kérni, hogy szépen csomagolja be és kösse át ! Viszontlátásra! 174 "Can you teli me what to do if my visa expires but I still have to stay for another week because of business matters I have to attend to? How and where can I have it renewed ?" "When does it expire?" "lt expires in two days." "lll give you a form, fill it in specifying the purpose of your stay here. Then Ill teli you where to take this application form." 161. "This is going to be a present. Could you p lease gift-wrap it for me? Thank you. Goodbye" 175 162.

163. 176 Kérje meg a fotóüzletben az alkalmazottat, hogy a most vásárolt filmet mindjárt tegye is bele a fényképezőgépbe! Kérdezze meg, hogy a kidolgozás ára benne van-e a film árában! - Jó napot kívánok! Ebbe a fényképezőgépbe ké1 rek egy színes filmet ! - Szabad a gépet? Ez a film jó lesz? - Nem nagyon értek . a fotózáshoz Beletenné a . gépbe? én beletepénztárnál, a - Hogyne ! Amíg kifizeti szem. - Köszönöm! Ha visszahozom ide a filmet előhí­ vásra, azért külön kell fizetnem, vagy az benne van a film árában? - Nem, azt külön kell fizetni. - Csak azért gondoltam, mert ez a film egy kicsit drága! - Adhatok olcsóbbat is, de ez a legjobb a jelenlegi fényviszonyok mellett. - Nem, nem, marád ez! Kérdezze meg külföldi ismerősét, mennyi náluk általában a dolgozók fizetett szabadsága! Mondja el, hogy nálunk ez általában három hét, de lehet hosszabb is! - Nálunk a kezdők mindig arra panaszkodnak, hogy kevés a

szabadság. Ők ezt különösen megérzik hiszen közvetlenül az iskola után bizony na gyon nehéz megszokni a kezdeti, aránylag rövid szabadságot. Később azután az évek számával természetesen nő a szabadság is A fizetett szabadság legalább három hetet tesz ki. Azonkívül még különböző szabadságformáink vannak : a közismert hároméves gyes kisgyerekes anyák számára, ··azután a gyérekek számától függően pótszabadság is 162. "Good morning. Can I have a roll of colour (color, US) film for this camera?" "May I have a look at your camera, please? How about this film?" "lm afraid Im not a great photographer. Could you load my camera for me, please?" "Of course, while youre paying at the cash desk 111 load it for you." "Thank you. When I bring the film back do I have to pay for developing or is it included in the price?" "No, Im afraid developing is extra." "1 just thought so because

the film is quite expensive." "You could buy a cheaper kind, but this is the best one for the light at this time of year." "O. K lll take this one" 163. "As far as paid holidays are concerned: well, new employees are always complaining that they hardly have any paid holidays. Im not surprised that right after school its difficult to get used to it after long school holidays. Later on, the longer theyve worked the longer the years leave is. Everyone has at least 3 weeks annual paid leave. Besides that, there are different other types and reasons for holidays. Young mothers may take maternity leave for three years, then depending on the number of children they are entitled to extra holidays. If 177 jár az anyáknak; és ha valaki továbbtanul, de úgy, hogy ez a munkahely érdeke .is, tanulmányi szabadságban részesül Önöknél hogyan van szabályozva a dolgozók szabadsága? 164. 165. 166. 178 Menjen be egy órásüzletbe, és mondja meg,

hogy megállt az órája! Kérje meg a mestert, hogy nézze meg! - Jó napot kívánok! Miben segíthetek? - Elromlott az órám. Nem tudom, mi történt vele, de nem jár Megnézné, hogy mi baja? Hátha csak az elem merült ki? - Azonnal megnézem, és ha lehet, helyben meg is javítom. - Nagyon köszönöm! Reagáljon a szokásos módon ismerősének arra a megjegyzésére, hogy szörnyű hőség van, már hetek óta nem esett. Füzze hozzá, hogy hosszú évek óta ez a legszárazabb .nyár! - Borzasztó, milyen hőség van! Hetek óta egy csepp sem esett ! - Hát ami igaz, az igaz. Hosszú évek óta nem volt ilyen száraz nyarunk. Én is alig bírom ezt a hősé­ get. Jó lenne már egy kis eső! Kérdezze meg külföldi barátját, tud-e egy érdekes könyvet ajánlani, ami nyelvileg könnyű, és jó arra, hogy este az ágyban olv~sa ! - Te bizonyára tudsz ajánlani nekem egy jó könyvet, ami érdekes is, de nyelvileg nem olyan nehéz. Tudod, hogy még nem beszélek jól

angolul, a nyelvet viszont állandóan gyakorolni szeretném. Vala- somebody attends an evening cotirse besides working, and if its connected to his work, he is entitled to a certain number of paid holidays. How many paid holidays do employees have in your country?" 164. "Good afternoon. What could I do for you?" "My watch has stopped. I dont know what the matter is. I suppose its simply the battery, but could you have a look at it?" "Of course. If only the battery has run down or if its something small, I can do it while youre waiting." "Thank you." 165. "What a beat wave ! (What terribly hot weather !) There hasnt been a drop of rain for weeks." "No, there hasnt. This has been the hottest and driest summer for decades. I can hardly bear it either. I wish we had some rain ! (I wish we d get some rain soon !)" 166. "Could you recommend me an interesting book which isnt too difficult. You know, my English is

rather poor at the moment, but I d lik e to practise 179 mi olyan regényre lenne szükségem, ami szórakoztat, és jó olvasmány elalvás előtt. - Egy kicsit nekem is gondolkodnom kell. 167. 168. A 180 Kérdezze meg külföldi ismer6sét61, hogy országában milyen a sportélet 1 - Önöknél is úgy szeretik az emberek a sportot mint nálunk? - Igen, aránylag sokan sportolnak és sokan érdeklődnek a sport iránt. , - Sajnos nálunk nem minden sportág egyformán kedvelt. Ez nyilván az anyagiaktól is függ, mert pl a sieléshez, a teniszhez drága felszerelések kellenek. De futballozni mindenki szeret nálunk, és azt hiszi, hogy tud is. Az Önök országában mi a kedvelt sportág? - Van több is. Természetesen a futball áll az első helyen, aztán a vízi sportok és talán az atlétika. - Sokan járnak ki egy-egy sporteseményre vagy meccsre? - Főleg futballmeccsre. Vásároljon egy 12-es, vilá1oskék, bosszú ujjú inget! - Tudna nekem segíteni? - Hogyne. -

Szeretnék egy 12-es, világoskék, hosszú ujjú inget! - Kb. milyen árbán? - Ne túl drágát, de valami jobb minőségűre gondoltam. - Tessék. Nagyon szép a színe is, I osztályú - Köszönöm, jó lesz. it. What·I have in mind is an entertaining bedside novel." "Let me think for a moment. (1 must give it a thought.)" 167. "Are sports as popular in your country as they are in mine?" "Yes, quite a few people go in for some sort of sport, a much greater number, on the other hand, are spectators." "Not all sports are equally popular, Im sorry to say. For some sports the equipment is quite costly, like for skiing and tennis. But everybody thinks he can play football and people are fonfi of it too. Whats most popular in your country?" "Weil, lots of things. Soccer, perhaps, has the lead, then water sports and athletics." "Do a lot of people go to matches and other sport events ?" "Oh yes, mainly to football

(soccer) matches ! " "Can you help me, please ?" "Certainly, Sir." "lm looking for a light blue shirt with long sleeves, size 12." "What price range did you have in mind?" "Weil, it shouldnt be too expensive, but of rather good quality." "Here you are, sir, this one is first class, and the colour is really nice." "Ali right, l11 take it." A 181 B - Szeretnék egy 12-es, világoskék, hosszú ujjú inget! - Sajnos 12-esben csak sárgát és sötétkéket tudok adni. - Megmutatná esetleg a sárgát? - Hogyne. - Jaj, ez a szín egyáltalán nem tetszik! Köszönöm szépen. Nem kérem 169. Kérdezze meg ismerősét, hogy érdeklődik-e a politika iránt, és milyen újságot szokott olvasni 1 - Nálunk a legtöbb családban az a szokás, hogy az ember megnézi a Tv-híradó valamelyik számát, és ezzel úgy nagyjából tájékozódik is a világ és az ország legfontosabb eseményeiről. Minden hét

végén van egy kitűnő adás, az elmúlt hét legfontosabb politikai eseményeiről Újságot sokkal kevesebben olvasnak, inkább tévét néznek Önöknél hogy van ez? Önt érdeklik egyáltalán a világ eseményei? Milyen újságot szokott olvasni? Ami engem illet, én egy napi- és két hetilapot járatok. - Engem érdekel minden, ami a világban történik, így aztán két napilapotis járatok, egy helyit és egy· országosat. 170. 182 Mesélje el külföldi ismerősének, mit szeret jobban, a rádiót vagy a televíziót! Mondja el, miért! Kérdezze őt is erről ! - Nálunk az emberek már kevesebbet hallgatnak rádiót, mindenki tévét néz, ha jó a műsor, ha rossz. Persze ehhez hozzájárul az is, hogy nagyon sok embernek van ma már színes készüléke, és egyre több a színes program. Én a magam részéről ritkán tévézek, gyakrabban hallgatom a rádiót, mert érdekesebbek a rádióműsorok. Ön hogy van ezzel? Mit szeret jobban, a rádiót vagy a

tévét? "Id like to have a light blue shirt with long sleeves, size 12." "Im afraid we have no light blue ones in size 12, I can give you a yellow and dark blue one in a 12." "Could you show me a yellow one please ?" "Of course." "lm afraid I dont like this colour. I wont take it, thank you:" B 169. i"Most families in this country watch the news on TV; that is how they get informed about current events in an~ outside the country. Every weekend we have a one-hour summary on television about the most important events of the past week. Fewer people read newspapers regularly, they prefer TV. How about you? Are you interested in politics? What kind of newspapers do you read? As for me, I subscribe to a daily paper and tvo weekly magazines." "Im interested in everything that happens in the world. So I subscribe to two daily papers, a national and a local paper" 170. "People listen less to the radio these days,

the vast majority in this country watch TV, whether the programme is good or bad. What contributes to this is the fact that more and more people have colour sets and there are more and more colour programmes. As for me, I hardly ever watch TV, I prefer the radio, as radio programmes are better. How about you, which do you prefer?~ 183 - Én a tévével teljesen kikapcsolódom. A rádió mellett miµdig csinálok valami mást is. - Önöknél is vannak színes programok? - Hogyne! 171. "For me television is complete relaxation. When I listen to the radio, I always do something else at the,same time." "Do you also have colour programmes ?" "Of course, we do." 171. Kérdezze meg a vámtisztviselőtől, hogy mit vihet be az országba vámmentesen ! - Jó napot kívánok! Vámvizsgálat! Van valami elvámolnivalója? - Nem tudom, hogy az a néhány konzerv és tábla csokoládé, amit az útra hoztam magammal, érdekli-e Önt1 Kell rá vámot fizetni? -

Nem, amit saját céljaira visz, arra nem. - És mit lehet az országba vámmentesen behozni? - Itt van, kérem, egy tájékoztató, ezt tessék elolvasni, ebből mindent megtud! - Köszönöm. "Good morning. Customs control ! Do you have anything to declare?" "Im not sure. I wonder if I should declare the few tins (cans US) and bars of chocolate I have. Ive brought them along for myself." "Well, if theyre for your own use, you dont have to declare them." "Which are the duty-free items one can bring into your country?" "Here is a brochure, read it, it tells you everything." "Thank you." Köszöntsön valakit születésnapja alkalmából! 172. - Születésnapod alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánok! - Fogadja el ezt a szerény ajándékot születésnapja alkalmából, és engedje meg, hogy a családom nevében is sok boldogságot kívánjak! "Many happy returns of the day !" A

"Accept this modest present from my family and me for your birthday. Happy birthday !" B e - Születésnapodra a legjobbakat kívánom: sok sikert és szerencsét az életben ! "Happy birthday to you ! We wish you much success and good health all your life ! " e 173. Kérdezze meg egy idegentől, hogy hol van a légitársaság városi irodája ! 172. A B - Elnézést kérek ! - Tessék! - Nem tudja véletlenül megmondani, hogy a repülőtér belvárosi irodája hol van? 184 173. "Excuse me, could you please teli me where the air terminal is ?" 185 - Nem messze innen, én is arra megyek, elkísérem! - Nagyon köszönöm! 174. "Its not far from here. Im going past it, so I can go with you." "Thank you." Vigye be rádióját egy szervizbe. Érdeklődjön a javítás feltételeiről ! - Jó napot kívánok! Elromlott a rádióm. Érdekszeretnék, hogy meg tudnák-e nézni, mi a baja. - Természetesen. Hagyja csak itt -

Mennyibe fog kerülni? - Ezt most nem tudom megmondani, először meg kell találnunk a hibát. - És mikor lesz kész? - Jövő csütörtökre. - Köszönöm. lődni 174. "Good morning. My radio set has gone wrong I wonder if you could have a look at it and repair it." "Of course, you can leave it here." "How much will it be?" "lm afraid I cant tel1 you now, we must first see what the matter is." "And when will it be ready?" "Next Thursday." "Thank you." 175. Kérdezze meg külföldi ismerősét, hogy van-e náluk nyári időszámítás! A - Remek lesz, ha ellátogatsz hozzánk jövőre! Szóval, akkor mindent elrendeztünk. Ja, és még valamit! Vigyázz, ha márciusban jössz, mert akkor van nálunk, Angliában a nyári időszámítás kezdete. Ne tévedj az időpontokkal! Nálatok is van ilyen? - Hogyne! "lm looking forward to having you next year as our guest. I think weve settled everything Oh, one

more thing; if you come in March, thats when summer time begins in England. So dont make a mistake with your time schedule. Do you have summer time here?" "Yes, we do." A B - Néhány éve nálunk is bevezették a nyári időszámítást. Az első napok egy kicsit mindig nehezek az átállás miatt. Nálatok is van nyári időszámítás? - Igen. KUlönösen a menetrendek miatt szoktak nehézségek adódni. "Summer time was introduced here a few years ago. The first days after the change are always a bit difficult. Do you also have summer time? "Yes, we do. It always creates problems with the time schedule." B 176. A Érdeklődjön ismerősétól a munkájáról ! - Mióta dolgozik a jelenlegi munkahelyén? Szereti ott a munkáját? Mi a beosztása? 186 175. "How long have you been working at your present job? (for your present employer ?) Do you like your job? Whats your responsibility? (What are your responsibilities ?) (What are you in

charge of ?)" 176. A 187 "I rang you up last week in your office but I was told youd changed jobs. When did you change jobs?" "Ive been working for the Tanács körút branch of the National Savings Bank for a month. You know its the one near the Astoria Hotel." "Well, and how do you like it ?" "Well, my first impressions arent bad. The atmosphere seems to be good, the girls are nice and my boss is 0. K Ilike the work, its quite varied I have every Saturday off (free), and whats most important, my salary is 400 forints higher than it was at my previous job." B B A múlt héten hívtalak telefonon, de azt mondták, már nem dolgozol ott. Mikor változtattál munkahelyet? - Kb. egy hónapja dolgozom a Tanács körúti OTP-ben, tudod, az Astoriánál, ott a sarkon. - Na és hogy tetszik? - Jók az első benyomásaim. Jó a légkör, a kollégák nagyon helyesek, rendes főnököm van, a munka tetszik, változatos Minden szombat szabad

és ami a legfontosabb, 400 Ft-tal magasabb a fizetésem, mint az előző munkahelyemen volt. 177. Hogyan köszön valakinek, ha délelőtt találkoznak, és hogyan búcsúzik el később? (nem bizalmas barát) - Jó napot kívánok! - Viszontlátásra ! "Good morning, nice to see you. Goodbye." A , Üdvözlöm! - Minden jót! "Hello ! How are you? See you later." B A B - 177. 178. A Mutasson be valakit a feleségének (férjének) ! - Engedd meg Mária, hogy bemutassam neked kedves külföldi barátomat, akivel már olyan régen ismerjük egymást! X. Y úr Tokióból Mária, a feleségem - Örvendek. - Örvendek. "Mr X Y, Id like to introduce you to my wife, Mary. Ive known Mr X Y for a long time, he comes from Tokyo." "How do you do." "How do you do." B - Már olyan régóta várok az alkalomra, hogy bemutassam neked kedves külföldi barátomat, akiről már annyi meséltem itthon. Ez Mária - Igazán örülök.

- Örvendek. "Mary, meet Mrs X Y, one of my business partners Ive told you so much about. Mrs Y has been eager to meet you." "Nice to meet you." "Olad to meet you." 188 178. A B 189 179. 180. 181. 190 Ösztöndíjjal kapcsolatban hallgatják meg Önt. Mondja el, mi a végzettsége, .képesítése, szakmája! - A jelentkezési lapjáról látom, hogy elektronikával szándékozik foglalkozni. - Igen, ezért folyamodtam az ösztöndíjért. - Milyen végzettsége van? Kérem, mondjon el magáról mindent, amit szakmailag az ösztöndíj szempontjából fontosnak tart! Hol végzett és mennyi gyakorlata van? - Nyolc éve végeztem a Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán kitüntetéssel. Azóta ugyanannál a vállalatnál dolgozom Többször tárgyaltam hivatalosan külföldön a cégem nevében. Több nyelven beszélek különböző szinten. Ezt az ösztöndíjat szakmai továbbképzésre szeretném felhasználni Kérdezze meg külföldi

barátját, hogy országában mennyit keres egy átlagos szakmunkás I Mondjon néhány szót a hazai helyzetről is 1 - Nálunk a szakmunkások elég szép fizetést kapnak. Persze ez a szakmától is függ De egy kezdő szakmunkás keresete sem kevés, és sok egyéb szociális kedvezményben részesülnek még. Nálatok mennyit keres egy átlagos szakmunkás? - A szakmunkások nálunk is jól keresnek. Kérdezze meg külf.öldi ismer6sét61, melyik a szabadnapja, s hogy hazájában vannak-e szabad szombatok I Mondja el neki röviden, hogy nálunk milyen a munkarend 1 - Egész héten ugyan rengeteget dolgozom, de a hétvége az enyém., Nálunk minden szombat szabad, és pénteken is valamivel korábban fejeződik be a munkaidő. Igaz, hogy a többi napokon egy fél 179. "I see from your application form that you want to study electronics. " "Yes, thats why Ive applied for the scholarship." "What are your qualifications? Tell me everything that you think

is important in obtaining the scholarship. Your training, experience " "1 graduated from the Budapest Technical University s Faculty of Electrical Engineering eight years ago with honours. Ive been working for the same company ever. since Ive negotiated contracts abroad on behalf of my company several times. I speak several foreign languages at varying levels. If I get the scholarship I intend to use it to further my studies in electronics." · 180. "Skilled workers are fairly well-paid in my country. Much depends on the industry they work in But even a beginning skilled worker, mainly in engineering, makes a relatively good living. And workers have some social benefits, too. How much does an average skilled worker earn in your country?" "Well, they can make a fairly good living." 181. "One has to work hard during the week, but the weekend is free. We have every Saturday off in this country and even Friday is somewhat shorter than the other

weekdays. On the other hand, one has to 191 órával tovább kell dolgoznunk, de megéri! Önöknél is van szabad szombat? - Igen, nálunk is minden szombat szabad, így az embernek van ideje kis utazásokra, hosszabb kirándulásokra, és bejárhatja az országot. 182. Mondja el külföldi barátjának, hol tanulta és hogyan gyakorolta a nyelvet! - Remekül beszélsz angolul! Hol tanultál meg ilyen jól? - Először még a középiskolában ; ott remek tanárunk volt. Azután később egy nyelviskolában tökéletesítettem a tudásomat Még ma is járok nyelvtanfolyamra, hogy ne felejtsek Nyelvet nagyon könnyen felejt az ember! Ha külföldön vagyok, igyekszem gyakorolni az angolt amennyire lehet, és néha hivatalos tárgyalásokat is kell folytatnom. Emellett, ha időm engedi, olvasok angolul; ez nagyon sokat segít ! A Hogyan bátorít valakit arra, hogy szólítsa ezentúl a keresztnevén ! - Sokkal egyszerűbb, ha a keresztnevemen szólít, hiszen már ismerjük

egymást ! - Nagyon örülnék neki, János! B - Szólítson, kérem, nyugodtan csak a keresztne- 183. vemen. Az mégsem illik, hogy én Önt keresztnevén szólítom, Ön pedig engem nem. Még ha idősebb is vagyok! - Ez igazán nagyon kedves, Péter ! 192 work half an hour longer from Monday to Thursday, blt its worth it. Bo you have Sat-urdays off too?" "Yes, we also have our Saturdays off. And its a good thing. You can go on longer outings, take trips and tour the country." 182. "Your English is really good. Where did you learn it ?" "I began learning English at grammar school; we had a marvellous teacher. Later I attended an evening language course to improve my command of English. I still attend a course just to keep up with it. A foreign language is easy to forget When Im abroad I try to practise my English as much as possible. Now and then I have business talks in English Besides that - and this is the most important t4ing - I read English

whenever I have some time · tó spare." 183. "Weve known each other for some time now, how about using first names from now on?" "Good idea, John!" A "Please cal! me by my first name, it isnt fair that I should use your first name and you dont use mine. Even if I am older." "Thats very kind of you, Peter !" B 193 184. Kérdezze meg ismerősét, hány órát dolgozik hetenként, és mondja el, hogy Ön mennyit dolgozik! A - Nálatok hány órát dolgoznak hetente? - Nálunk most már kb. egy éve minden szombat szabad, és pénteken is korábban fejeződik be a munkaidő. Igaz, a többi napokon egy fél órával többet kell dolgozni. A hosszú hétvége azonban nagyon jó! "What are your working hours ?" "For about a year now weve had our Saturday off and working hours on Friday are shorter too. This means that on other weekdays weve got to work a bit longer. But long weekends are worth it !" A B - Hány

órát dolgoztok általában hetente? - Nálunk a legtöbb dolgozó 44 órát dolgozik hetente, de ez iparáganként változik. Mivel én tanár vagyok, nálunk ez egészen másképp van. A heti kötelező óraszámunk 20, de ehhez hozzájön még az otthoni munka: a dolgozatjavítás és a másnapi tanításra készülés. Újabban az iskolákban is sok helyen bevezették a szabad szombatot. "How many hours do you work a week on the average?" "ln this country most employees work 44 hours a week, but this varies according to the industry. As Im a teacher, its quite different with me. I have 20 compulsory lessons a week, besides marking papers and preparing lessons at home. Lately many schools have introduced the five-day week, too." B 185. Kérdezze meg külföldi ismerősét, van-e eMd- és kávészünet a munkahelyén és mennyi az 1 - Ti is a munkahelyen ebédeltek? - Igen. - És mennyi ebédszünetetek van? Mert nekünk egy fél óra az ebédszünet, de azt

nem fizetik. - Nálunk egy óra, fizetett. - És mikor kávéztok vagy teáztok? Van erre külön szünet? - Igen, délelőtt és délután is negyed óra. 186. 184. 185. "Do you also have lunch at the canteen at work ?" "Yes, we do." "And how long is your lunch break? We have got half an hour but its unpaid." "We have one hour, paid." "And when do you have coffee or tea? Do you have an extra break for them?" "Yes, we do. Both in the morning and in the afternoon we have a quarter of an hour" Magyarazza el ismerősének, hogy Ön nem lakik 186. messze a munkahelyétől, ezért reggelente általában gyalog megy, munka után pedig elmegy a feleségé- ért (férjéért) ! - Én nagyon messze lakom a munkahelyemtől, nagyon sokszor kell átszállnom. Így általában egy órát tart, míg odaérek. 194 "1 work rather far from my home, I have to change vehicles several times to get there, so it usually ta,Jces me an

hour." 195 - Akkor nekem szerencsém van! Én olyan közel lakom a munkahelyemhez, hogy reggelente gyalog megyek. Egy kis mozgás nem árt ! Az egész tizenöt perc. Munka után pedig - mivel nekem korábban fejeződik be a munkaidőm - még elmegyek a feleségemért (férjemért), mert ő messzebb dolgozik. Így azután együtt jövünk haza. - Magának valóban nagy szerencséje van ezen a téren! 187. Mesélje el ismer6sének, miért érdemes vagy fontos az Ön munkája! Mi az, amit legszívesebben csinál ! - Te szereted a munkáda t? - Tudod, én egy utazási irodában dolgozom. Rengeteg ember jön be hozzánk, szinte sohasem unatkozom. - És mi az, amit leginkább szeretsz a munkádban? - A munka az utazási irodában azt jelenti, hogy emberekkel kell foglalkozni, s ezt nagyon szeretem. Jó érzés, ha valakinek tudok egy szép utat ajánlani vagy megszépithetem üdülésüket. 188. A 196 187. "Do you like your job ?" "You know I work in a travel

agency (Im a travel agent.) Its never boring, lots of people come into the office." "What is it that you most enjoy about your work?" "Working as a travel agent involves dealing with people, thats what I love doing. It feels good to be able to recommend someone a nice trip or help them enjoy their holidays." Érdeklődjön ismer6sétlH családi körülményeiről! - Ön nős? - Igen. Már van két lányunk is - Mikor házasodtak össze? - Most júniusban volt a nyolcadik házassági tvfordulónk. Bizony eléa régen volt már az esküvőnk B "Then Im luckier ! I work so close to my home that I walk to my office every morning. Its good exercise. It doesnt take longer than 15 minutes As I finish work before my wife (husband) does, I pick her (hiin) up, she (be) works somewhat farther away. Then we usually walk home together" "Youre really lucky in this respect !" - Ön házas? - Voltam három évig, de egy évvel tunk. - Gyerek van?

ezelőtt elvál- "Are you married? " "Yes, I am. And weve got two daughters" "I see. How long have you been married? (When did you get married ?)" "For eight years now. (Eight years ago) We had our eighth wedding anniversary last June. Its a long time, isnt it?" "Are you married? " "I was for three years. Last year we got a divorce" "Do you have any children ?" 188. A B 197 - Szerencsére nincs. - És most egyedül él? - Tudja, milyen nehéz ügy a lakás. A szüleimnek viszont van egy szép családi házuk. Testvérem nincs, mivel három szoba van, így visszamentem. De sok a probléma, minél előbb szeretnék egy külön lakást, mivel nekem is szükségem van magánéletre. 189. A Gratuláljon valakinek, akinek gyereke született! - Gratulálok. Fiú vagy lány? Lány. És hogy van a feleséged? Köszönöm jól. B - Öregem, ez aztán a meglepetés ! Évekig semmi és most egyszerre kettő!

Szívből gratulálok az ikrekhez! És hogy hívják őket? - Anikó és Péter. - .Nahát, és még hozzá egy fiú és egy lány! Örülök 190. Most hallotta, hogy ismerőse hamarosan megházasodik. Beszéljen vele erről, és gratuláljon neki ! - Nem szép tőled, hogy az utolsó pillanatig ennyire titokban tartottad az esküvőt! Most mondják, hogy a jövő héten lesz. - Igen, csütörtökön délután két órakor a XIV. kerületi házasságkötő teremben. - Hát, őszintén gratulálok, biztosan nagyon szép menyasszony leszel! És utána hova utaztok nászútra? 198 "No, fortunately not." "So you live by yourself?" "No, I dont. You know what a problem housing is. On the other hand, my parents have a detached house. It has three rooms, and as I have no brothers or sisters I was able to go back to my parents But there are difficulties. I ~eed some privacy, so I d like to get a home of my own as soon as possible. " "Ive just heard you

have a new baby ! Congratulations ! Is it a boy or a girl ?" "lts a girl." "And hows your wife?" "Thank you, she s fine." "Well, you did give us all a sutprise ! For years ,youve been childless and now you have two ! Congratulations on the twins ! What are they called ?" "Ann and Peter." "How nice ! And theyre a boy and a girl. Im so happy for you !" 189. A B 190. "How inconsiderate of you to keep your wedding a secret until the last moment. Ive just been told that youre having it next week." "Thats right, at 2 oclock on Thursday in the registry office in the 14th district." "Congratulations ! Youll make a beautiful bride ! And where are you going on your honeymoon ?" 199 - Két hétre Jugoszláviába a tengerhez. Már alig várom! - Kellemes nyaralást, sok napsütést kívánok ! Remélem, jól érzitek majd magatokat 1 191. 192. 200 Üdvözölje kedvesen rég nem látott

ismerlisét! Érdekllidjön, hogy él! - Te vagy az, Kati ! Ezer éve nem láttalak ! Hogy vagy? - Nahát; Éva! Láttam, amikor bejöttél az üzletbe, de annyira megváltoztál, hogy nem ismertelek meg. - Na, gyorsan mesélj, mi történt veled azóta! Mióta is?. - Utoljára két éve találkoztunk. Jól vagyunk Közben született egy fiam. Eddig a szüleimnél laktunk, a múlt hónapban pedig kaptunk egy kétszobás lakást Mutassa be régi ismerősének azt a lányt (fiút), akivel jegyben jár I Mondja el, mikor szándékoznak összeházasodni! - Engedd meg, Éva, hogy bemutassam a vőlegé­ nyemet! - Szervusz! - Szervusz! - Hamarosan megesküszünk. - Gratulálok! És mikor lesz a nagy esemény? "Were going to the seaside fü Yugoslavia for a fortnight (for two weeks). I cant wait (Im looking forward to it)" "Have a nice honeymoon, I hope you enjoy yourselves and have a lot of sunshine on the trip ! " 191. "How nice to see you, Kate ! I havent seen

you for ages ! How are you?" "Is it you, Eve? I saw you coming into the shop, but youve changed so much, I could hardly recognise you." "Well, tel1 me all about yourself. How has life treated you ever since? Ever since we last met, I mean. When was that?" "We last met two years ago. Were doing fine I have a son now. We lived with my parents until last month, when we got a two-room flat." 192. "Meet my boyfriend (girlfriend), X. This is Eva, an old friend of mine." "Hi !" "Hi ! " "Were going to get married." "Congratulations ! When do you plan the wedding for?" 201 - Az a tervünk, hogy fél év múlva, tavasszal vala- mikor, talán májusban. De a pontos időpontot nem döntöttük el, ez még több dologtól függ. Még azt sem tudjuk, hol fogunk lakni. Tudod, eddig mind a ketten kollégiumban laktunk, és most keresünk albérletet. De nagyon nehéz ügy ! És drága! 193. .Kérjen

tanácsot külföldi ismer6sét61: mit vigyen haza ajándékba férjének (feleségének) a születésnapjára! - Anita, olyan gondban vagyok. Tudod, Tamásnak most a jövő héten pénteken, 12-én lesz a születésnapja, és még nem vettem neki semmit I Olyan nehéz egy férfinak vásárolni I Neked mindig olyan jó ötleteid vannak, adj tanácsot most is, légy szíves! - Először is attól függ, mennyi pénzt akarsz rá költeni. - Kb. f 20-ot ($ 50) - Nem tűi sok, de ennyiért is szép ajándékot lehet venni. Tudom, hogy nagyon szereti a zenét, nem? - De igen. - Akkor miért nem veszel neki egy pár szép lemezt? 194. 193. "Can I ask you for some advice? Ive got a problem; you know Tom has his birthday next week, on Friday the twelfth. And I havent bought him anything yet. lts difficult to find something for a man. Youve always got good ideas, what do you suggest ?" "First of all, I have to know how much money you want to spend." "Well, about

twenty pounds. (fifty dollars)" "Thats not too much, but well be able to find something nice for him. As far as I know, he !ikes music, doesnt he.?" "Yes, he does." "Then, why dont you btiy him a f ew nice records ?" (How about buying him a few nice records ?) 194. Kérdezze meg ismer6sét61, milyen háztartási gépeket használnak! - Nekem sajnos sok időmet veszi el a házi munka. Egyre azon gondolkozom, hogyan lehetne csökkenteni ezt az időt. Te hogy állsz ezzel akérdéssel? Nálatok mi a helyzet? Egyáltalán milyen gépeitek vannak? 202 "Were thinking of having the wedding in half a year, some time in the spring, perhaps in May. We havent decided on the time yet, it still depends on a lot of things. We dont even know where were going to live. You know so far weve both been living in student hostels and now were looking for some sub-tenancy (now we may move into digs.) You know how difficult and expertsive that is ! " "Im

afraid I spend a lot of time doing household chores. I wonder how I could save time How do you solve this problem? How much do labour saving devices help in doing the housework? What .kind of household gadgets have you got?" 203 - Mi mindent megvettünk, amit csak lehetett. Szinte mindenben segítenek. A porszívót, a mosógépet találom a leghasznosabbnak Centrifuga nem kell, ha automata mosogép van. De van már elektromos szárítónk is. 195. 196. 204 Kérdezze meg külföldi ismerősétől, hogy náluk milyen háztartási gépeket lehet részletre venni. Mondja el, hogy nálunk úgyszólván mindent! - Önöknél Angliában milyen háztartási gépeket lehet részletre venni? - Nálunk minden gép vásárolható részletre, vagy kölcsönözhető. Csak az a baj, hogy magas a kamat - A részletre vásárlás nagy könnyebbséget jelent. Ezen a téren mi nem panaszkodhatunk. Magyarországon szinte minden tartós fogyasztási cikk vásárolható részletre, pl

mosógép, hűtőszekrény, mélyhűtő, centrifuga, bojler stb. Kérdezze meg ismerősétől, ők hogyan szervezik meg otthon a háztartási munkát. Panaszolja el, hogy Önnek nem sokat segítenek 1 - Ti otthon hogyan osztjátok meg egymás között a házi munkát? - Mindenkinek megvan a maga feladata, még a gyerekeknek is. - Látod, én ezt nem tudom elérni. Nekem alig segítenek valamit Magam csinálok szinte mindent; főzök, takarítok, vásárolok, vasalok stb. Így aztán soha semmire nincs időm, és mindig fáradt vagyok. "We have bought everything possible, they help us with almost everything. I find the hoover (vacuum cleaner) and the automatic washing machine most useful. You dont need a spin-drier if you have an automatic washing machine. Lately weve acquired a drier too. (electric drier)" 195. "What labour saving devices can you buy ín England on hire-purchase?" "All of them can either be bought on hire-purchase or can be rented. The

trouble with hire-purchase is that the interest rate is quite high." "Hire-purchase is usually a great help. ln this respect we cant complain. ln Hungary you can get almost all durable consumer goods on hirepurchase, like washing machines, fridges, freezers, spindriers, boilers etc." 196. "How do you share household chores in your family?" "Everyone ín my family has his or her own duties (share of the work), even the children." "Thats it, I can never get them to help me. No one ever helps me in any way. (They hardly ever help me.) I have to do everything myself I cook, do the rooms, the shopping, the ironing, and so on and so forth. So l never have any time (leisure) left, and Im constantly tired. (No wonder Im always tired.) 205 197. 198. 199. 206 Mondja el barátjának, hogy miért nem szeret kiárusításkor vásárolni! - Hallom, hogy hétfőtől egy héten keresztül kiárusítás lesz a Nagy Áruházban. Nem akarsz valamit venni?

- Hát, kellene egy-két dolog. De őszintén szólva, én nem szeretek ilyenkor vásárolni. Ami olcsóbb, az általában rosszabb minőségű vagy nem divatos. S ami még rosszabb, nem tudod kicserélni a vett árut, ha hibás. A tömegről nem is beszélve! Kérdezze meg külföldi barátját, hogy beszél-e idegen nyelveket, hol tanulta azokat, és milyen idegen nyelveket tanulnak náluk általában 1 - Igazán jól beszélsz magyarul. Hol tanultad? - Egy tanfolyamon. - Milyen nyelven beszélsz még? - Franciául. - Nálatok milyen nyelveket tanítanak? - Sok nyelvet tanítanak nálunk felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Az általános iskolában még csak egy nyelv kötelező, de a középiskolákban már kettő. A felnőttek számára különböző nyelviskolák működnek Elsősorban a franciát és a németet tanulják nálunk a legtöbben. Kérdezze meg ismer6sét, miért nem vonja be gyerekeit is az otthoni munkába I Magyarázza meg, hogy ezt korán kell elkezdeni I

- Látom, állandóan rohansz, soha sincs semmire időd. Miért nem szoktatod rá a gyerekeket, hogy segítsenek neked? 197. "1 hear there are going to be sales in the big shopping centre (center US). Do you want to buy anything?" "As a matter of fact, I need one or two things, but to tel1 you the truth, I dont like shopping during the sales. Anything on sale is of inferior quality or out of fashion. And on top of all that, you cant take them back later on if the goods prove to be faulty. Not to mention the crowds!" 198. "Your Hungarian is very good indeed. Where did you learn it (pick it up) ?" "At a language course." "Do you speak any other foreign languages?" "Yes, French." "What languages are taught in schools in your country?" "Both children and adults are taught several foreign languages in this country. ln primary schools theres only one foreign language, but ín secondary schools pupils have two

foreign languages. Therere several language schools for adults. French and German are the most commonly taught foreign langauges" 199. "As far as I can see youre always ín a hurry. Youve never got any spare time. Why don t you get your children to help you with the household ?" 207 - Tudod, még nagyon kicsik. A kislányom hatéves, a fiam nyolc - Hát, szerintem egy hatéves, illetve nyolcéves gyerek egy-két dologban tudna már segíteni; pl. rendet csinálni maga körül, törölgetni, néha valamit vásárolni stb. Ha most nem szokják meg, később sok bajod lesz velük 200. 201. 202. 208 Javasolja barátjának, hogy inkább a nagy belvárosi áruházba menjen vásárolni, mert ott a legnagyobb a választék, és mérsékelt árak vannak! - Nem nézzük meg ebben a kis üzletben a zakót? - Én a helyedben inkább a nagy, belvárosi áruházba mennék. Tudod, ott a főtéren Ott a legnagyobb a választék - És nem drágább ott minden? - Nem,

mérsékelt áraik vannak. - Jó, ahogy gondolod. Mit mond annak, aki elmondja, hogy gyászeset történt a családjában? - Fogadja őszinte részvétemet ! Magyarázza el külföldi ismerősének, hogy nálunk az üzletekben és áruházakban általában mindenki készpénzben fizet, csak mostanában kezd elterjedni a csekk használata! - Önöknél Magyarországon milyen formában lehet fizetni az üzletekben? - Nálunk eddig mindenki készpénzben fizetett, csak mostanában kezdenek az emberek csekket használni. A csekk szerintem nagyon jó dolog, mert nem kell az embernek mindig olyan sok pénzt magánál tartani ! "You see theyre still too young. My daughters six and my son is eight." "I think Band 8 year olds can already help with one or two things : they can put things away in their own rooms, they can dry the dishes or shop for a few things. If they dont get used to it now, you 11 have trouble with them later on." 200. "Lets go and see if we can

get that jacket ín that small mens shop. " "If I were you, Id go into that big department store in the centre (downtown US) instead. You know, the one near the main square. They have a good selection." "And arent they more expensive?" "Oh, no, they have reasonable prices. " "O. K" 20L "Accept my deepest sympathy in your great bereavement." (Im deeply sorry about your great loss.) "Whats the form of payment (how do people pay) in shops (stores) in this country?" "Weve only paid ín cash so far. Paying by check is just beginning to spread. ln my opinion it is a very good idea, as you dont have to carry so much money on you all the time." 209 203. A sajnálatos dologról számol be: egy családtagja beteg. Vigasztalja ! - Sajnálatta l hallom ezt. B - Olyan szomorú vagy, csak nincs valami baj nálatok? ~ De sajnos van! A sógornőm beteg, már három hete van kórházba n. Nem tudják pontosan , mi

baja. - Ó, szegény. De ne aggódj! Egy alapos kivizsgálás hosszú ideig tart A kórházna k jó híre van, lelkiismeretes orvosok, nővérek dolgozna k ott Meglátod, hamarosa n meggyógyul! 204. Figyelmeztesse barátját, hogy .vásárláskor legyen óvatos, mert mostanában minden áruházban sok zsebtolvaj van ! - Én akkor itt le is szállok, beugrom az áruházba . - Itt jól lehet vásárolni, nagy a választék. De legyél nagyon óvatos, csukd be jól a táskádat, mert mostanáb an sok a zsebtolvaj. Képzeld, a múltkor az egyik ismerősömnek ellopták pénztárcá ját az összes papírjaiva l együtt! - Köszönöm a figyelmeztetést. Az ember nem lehet elég óvatos ! a 205. A nagyon érdekes eseményekről számol be Önnek. Adjon hangot csodálkozásának! - Nahát! "Im sorry to hear that." A "You seem to be so sad. I hope there s nothing the matter?" "Im afré).id there is My sister-in-law is ill, shes been in hospital for three

weeks now and the doctors dont know what the trouble is." "Im really sorry to hear that. But you shouldnt worry. A thorough check-up takes some time The hospital has a good reputatio n (is very good), the doctors and nurses are very conscientious. She ll soon get well, youll see." B 204. "Bye-bye, Im getting off here. I want to go into this departme nt store." "Its a goód one with quite a great variety (selection). But be very careful, keep your bag shut, there are more and more shoplifters these days. A friend of mine had her purse stolen the other day and all her document s were in it." "Thank you for the warning. You can never be too careful!" 205. Ismerőse B - Emlékszel Annára a gimnáziu mi osztályun kból? - Persze, aki nagyon ügyes volt tornában. Miért, mi van vele? 21 0 203. Beszélgetőpartnere "Amazing ! Isnt it amazíng? " A "Do you remembe r Ann? She was in our class in grammar school. "The

one who was so good at gymnastic s? Why, what has happened to her?" B 21 1 - Képzeld, felvették a Színművészeti Főiskolára! - Nahát, ezt nem gondoltam volna! Alig akarom eihinni. Mindig tornatanárnak készült De mindenesetre örülök, és ha találkozol vele, mondd meg neki, hogy őszintén gratulálok, és további sok sikert kívánok! 206. "lmagine, shes been admitted to drama school ! (the College of Dramatic Art.)" "Amazing ! Would you have believed it ? I can still hardly believe it. She always wanted to become a physical education teacher. Anyway, Im glad for her. If you should meet her, tel1 her I wish her much success and c ongratulations ! Ismerőse megkérdezi Önt, hogy érdekli-e megvétel- 2%. re egy viszonylag drága árucikk. Utasitsa vissza udvariasan azzal, hogy ilyen drága holmit nem engedhet meg magának! -- A férjem hozott külföldről egy pár gyönyörű bőrcsizmát. És képzeld, kicsi Nem érdekel? 37-es -

Megmutatnád? A méret jó lenne. Mennyibe kerül? - Hát ez az, nem olcsó, sőt: 2200 Ft. - Ennyit sajnos nem adhatok ki egy pár csizmáért. A férjem sem értené meg, miért költök ilyen drága cipőre, mikor fontosabb dolgokat sem tudunk megvenni! De köszönöm, hogy szóltál! "My husband has brought me a pair of leather boots from abroad. They re gorgeous, but too small for me. Would you like to buy them? Theyre size 37." "Could you show them to me? The size would fit me. How much are they?" "Well, they aren t cheap, ón the contrary: 2,200 forints." "Im afraid I cant afford to pay so much for a pair of boots. My husband wouldnt understand why I have to spend so much on boots when we have more important things to buy. Thanks anyway for mentioning it" . 207. 212 Érdeklődje meg, mikor indul a sétahajó. mi az útvonala és mennyi ideig tart az utazás 1 - Legyen szíves megmondani, mikor indul a sétahajó ? Mi az útvonal, s

meddig tart a hajóút? - Hétköznap délelőtt tíz órakor. Szombaton és vasárnap délelőtt 1/2 10-kor és délután 4-kor. - És mi az útvonala? - Leányfalu, Göd és vissza. - Mikor érkezik vissza? .-: Az út négy óra hosszat tart - Köszönöm. . 2!}i, "Could you tel1 me the schedule of pleasure boats ! What s the route and how long does the cruise take?" "They start at (sail) (set sail) at ten on weekdays. At half past nine a.m and 4 pm on Saturdays and Sundays." "And whats the route?" "Leányfalu, Göd and back to Budapest." "When do they get b,ack?" "The cruise takes four hours." "Thank you." 213 JJ:l3. 2.39 21,t 211. Panaszolja el, hogy teljesen átázott; többé soha n~m ludlgat az időjárás-előrejelzésre, amely száraz; derült időt igért 1 ·--:- Képzelje, tegnap rettenetesen megáztam. A rádió száraz, 4erűs időt ígért, és ezért én könnyen öltöztem, ernyőt sem

vittem magammal Erre mi történt? Zuhogott az eső Soha többé nem hiszem el amit a rádió időjárás-jelentése mond. --·· Hát bizony, gyakran téved a rádió. Vannak helyek, ahol alkudni kell. Mondja meg a kereskedőnek, hogy az ár, amit kér, túl magas. Ön csak alacsonyabb árat hajlandó fizetni ! - Ne haragudjon, de ezért a táskáért 50 dollár sok . Nagyon tetszik, valóban nagyon finom bőrből készült, de 30 dollárnál többet nem vagyok hajlandó fizetni érte! Néztem máshol is táskákat, nagyon szépek, divatosak voltak, és kb. 30 dollár körül volt az áruk . Kocsijából kifogyott a benzin. Kérjen meg egy másik autóst, hogy vigye el a legközelebbi benzinkúthm: ! - Sajnos kifogyott a benzinem. Megkérhetném, hogy elvigyen a legközelebbi benzinkúthoz? ·-·-· Tessék, szálljon be! Külföldön van. Érdeklődjön telefonon szálláslehetőség iránt! - Hotel Dia na, recepció . --- Halló! Jó napot kívánok, érdeklődni szeretnék, hogy

van-e július 2-6-ig kiadó, egyágyas, fürdő­ szobás szobájuk? --- Igen, van. 208. "lmagine, yesterday I g<;>t soaked (wet) through. The weather forecast predicted a dry and bright day, so I dressed lightly and didnt take an umbrella along. And what do you think happened? It poured. Never again shall I !isten to the radio weathermen !" "Well, actually theyre often wrong." 209. "Well, fifty dollars for this bag is too much. I like it and the leather se~ms to be quite good, but lm not willing to pay more than 30 dollars for it. Ive seen handbags elsewhere that were nice and fashionable, but nowhere above 30 dollars. (They dont charge more than 30 dollars anywhere.)" 210. "Excuse me, lve run out of petrol (gas US). May I ask you to give me a lift to the nearest filling station (garage)?" "Of course, get in." 211. "Reception desk of Hotel Diana." "Id like to ask if you have a single room with a private

bathroom available for four nights between 2nd and 6th J uly?" "Yes, we have." 215 - - Mennyibe kerül·éjszakánként? - f 32 - Köszönöm, az ár megfelel. Kérem, jegyezze elő nekem. A nevem A Miller - Igenis, hölgyem. -- Még egy kérdés : hol és mikor tudok étkezni? ~ Nálunk az épületben reggel 7-9-ig van reggeli, délben 12-2-ig ebéd és este 7-10-ig vacsora. - Köszönöm. 212. 213. 216 Valakinek a kocsijában ül, aki felajánlotta, hogy elviszi egy darabon. Beszélje meg, hogy hol száll ki! - Ott a térnél nagyon jó lesz! Még egyszer nagyon köszönöm, hogy idáig is elhozott, nagy segítség volt, de innen már nincs messze, ahová megyek. Viszontlátásra! Ismerőse a fővárosba költözött. Ennek kapcsán kérdezze meg őt, hol szeret jobban lakni, vidéken vagy nagyvárosban ! Ön is mondja el saját véleményét.! - Úgy tudom, csak egy-két éve élnek a főváros­ ban, azelőtt vidéken laktak. Megszokták már az itteni

életet? Hol jobb lakni? Budapesten vagy vidéken? - Nagyon nehezen tudom megszokni a nagyvárosi-életet. Nyugodtabb volt az élet vidéken A levegő tiszta, szennyezetlen. - ·- Én viszont szinte el sem tudom képzelni az életemet, csak nagyvárosban. Vidéken valóban nyugodtabb az élet, de kevesebb a kulturális lehetőség, kisebb az. áruválaszték Én a nagyvárost választom! "How much is it per night?" "f 32." "Thank you, thatll be fine. Can you book it for me? The name is A. Miller" "Of course, Madam." "One more question. Where and when can I have my meals?" "We have a restaurant in the hotel. Breakfast is between 7 and 9, lunch between 12 and 2 and dinner between 7 and 10." "Thank you." 212. "Can you drop me off somewhere near the square? Anywhere will do. And tharik you very much for giving me a lift, its a great help. I dont have far to go from here. Goodbye" 213. "Ive just been

told that you havent been living in the capital long, only for a f ew years; you used to live in the country. Have you got used to living (life) here yet? Where is it better to live, herein Budapest or in the country?" "Its difficult for me to get used to life here. Life in the country is much quieter. The air is fresh and unpolluted." "I, however, can hardly imagine living anywhere else but in a big city. I admit that life in the country is calmer, but there arent as many cultural facilities and the variety in the shops is much poorer. So, as for me, I d choose a big city. " 217 214. 215, 216. 218 Kérjen a pályaudvaron· felvilágosítást a Firenzébe induló gyorsvonatokról I Másnap kora reggel szeretne utazni. Kérdezze meg azt is, mennyibe kerül a jegy, és mennyi idő alatt érnek Firenzébe ! - Szeretném megérdeklődni, mikor indul gyorsvonat Firenzébe? .:: Mikor szeretne utazni? - Holnap reggel. - Egy 1/2 6-kor és egy másik 1/4 9-kor.

-,- Mennyibe kerül a jegy? - 800 líra. - És mennyi idő alatt ér a vonat Firenzébe? - Két és fél óra alatt van ott. - Köszönöm. 214. "ld like to get some information on fast trains leaving for Florence." "When do you intend to travel ?" "Tomorrow morning." "There s one at 5 : 30 and another one at 8 : 15." "How much is a ticket ?" "800 lire. " "And how long does the fast train take to get to Florence?" · "Two and a half hours. (Two hours and a half)" "Thank you." Fürdőszobájában elromlott a csap. Kérdezze meg a házban lakó ismerősét, tudna-e vízvezeték-szerelőt ajánlani 1 - Nem tudna véletlenül vízvezeték-szerelőt ajánlani? - De igen. A szomszéd házban van egy nagyon jó vízvezeték-szerelő. Évek óta ő javít nálunk mindent Mi a baj ? - A fürdőszobában csöpög a csap. Megmondaná a szerelő nevét és címét? Mikor találom otthon leginkább? -

Tessék, a név és cím. S ez a telefonszáma Hat óra felé általában otthon van. - Köszönöm, hogy segített. Menjen be egy rádió- és televíziószervizbe, és kérdezze meg, tudnának-e szerelőt küldeni, mert a televíziója nem műkodik ! - Jó napot kívánok! Elromlott a televízióm, szeretném megkérdezni, hogy ki tudnának-e küldeni egy szerelőt? 215. "Could you recommend me a plumber?" "Oh yes, I could. Theres one in the höuse next door. He has repaired éverything for us for years now. Why, what s the matter?" "We have a dripping tap (faucet US) in the bathroom. Could you tel1 me his name and address? And when am I most likely to find him at home?" "Heres the name and address and this is his telephone number. Hes always home around 6 p m" "Thanks for the help." 216. "Good morning. My television set has gone wrong, I d like to ask if you could send a mechanic to repair it." 219 - Igen, semmi

akadálya. - Melyik napon várhatom? - Holnap délelőtt. A nevét, címét és telefonszámát legyen szíves ! - A nevem : . , a címem: és a telefonszámom : . Kérem, hogy délután kettőig jöjjön a szerelő! 217. Szeretné kitisztíttatni a felöltőjét. Menjen be a tisztítóba és kérdezze meg, vállalnak-e vegytisztítást ! - Jó napot kívánok. Azt szeretném megkérdezni, hogy vállalnak-e vegytisztítást. - Igen. Miről lenne szó? - A felöltőmet szeretném kitisztíttatni. Kb mennyi idő múlva jöhetek érte? - Két hét múlva. 219. Mesélje el ismerősének, hogy Ön a legtöbb háztartási gépet maga meg tudja javítani, ezért nem kell mesterembert hívnia ! - Elromlott a porszívónk. Tud egy jó szerelőt, aki háztartási gépekkel foglalkozik ? 220 217. Hívjon fel egy fogorvosi rendelőt. Beszéljen az írnokkal, kérjen egy olyan időpontot, amikor az orvos fogadná Önt! - Halló, Kovács doktor úr rendelője! - Itt Kiss Éva. Szeretném

megkérdezni, mikor tudna fogadni a doktor úr. - Egy pillanat. Holnap nagyon elfoglalt, de talán holnapután 1/2 4-kor. - Sajnos én akkor dolgozom. És egy kicsit később nem lehetne? - Akkor jöjjön ide 1/2 6-ra. --- Az nagyon jó lesz. Köszönöm 218. "Certainly." "When should I expect the repairman ?" "Tomorrow morning. Can I have your name, address and telephone number?" "My name is: . , address: , tel number: Could he please come before 2 oclock p.m ?" "Dr Kovácss surgery" "This is Eve Kiss speaking. ld like to know when Dr Kovács could see me in the near future. (I d like to make an appointment with Dr Kovács.)" "Let me see (Let me check) his schedule: hes very busy tomorrow, how about half past three the day after tomorrow? Would that suit you ?" "Im afraid Im still at work at half past three. Couldnt it be somewhat later ?" "Well, how about half past five, would that be all right

with you, Miss Kiss?" "Oh, yes, thats fine. Thank you" 218. "Good evening. I wonder if you do dry-cleaning?" "Yes, we do. What do you want dry-cleaned?" "Id like to have this overcoat dry-cleaned. When can I collect it? (When will it be ready ?)" "ln two weeks. (ln a fortnight)" 219. "Our hoover (vacuum cleaner) has gone wrong. Can you recommend me a good mechanic who could mend it !" - Nem, ugyanis szerencsére nekem ilyen gondom nics. Nálunk otthon a legtöbb javítást magam végzem, így nincs szükségem mesteremberekre .~ Szerencsés ember ! 220. Kérdezze meg egy kórház portásától, hol van a járóbeteg-rendelés! - Megmondaná, hol találom az ambulanciát? - Igen. Az első emelet jobbra - Köszönöm. 221. A Kérdezze meg tárgyalópartnerét, lehet-e a megbeszéléseken köznapi öltözékben megjelenni, vagy jobban teszi, ha ünnepélyesebben öltözik ! - Mit gondol, hogyan öltözzem fel a

megbeszélés- re; egyszerűen vagy inkább ünnepélyesen? - Azt hiszem, jobban teszi, ha ünnepélyesen jelenik meg. B - Ön szerint mit vegyek fel a megbeszélésekre: öltönyt nyakkendővel? - Tudja, itt nagyon sokat számít a megjelenés. Jobb, ha ünnepélyesebben öltözik fel! 222. Kérdezze meg barátját, mit gondol, kell-e már hajat vágatnia ! - Szerinted nem túl hosszú a hajam? Nem kellene A B 222 "rm afraid I cant. I have no such trouble as I do all my own repairs. So I never need to call a mechanic" · "You are lucky ! (Youre a lucky man !)" 220. "Excuse me., could you teli me where the outpatient department is?" "Yes. First floor, to the right" "Thank you." 221. "How do you think one should dress for the talks? Are casual clothes 0. K or is it necessary to dress up?" "1 think youd better dress formally." A "Whats ádvisable to wear at the meeting, formai or casual clothes? Do

you think Id better wear a suit and tie?" "You know appearances do matter here. lf I were you, I d dress formally." B 222. már elmennem a fodrászhoz? - Hát, rád férne egy kis hajvágás. - Igazad van, holnap úgyis, ráérek, elmegyek. "Do you think I already need a haircut ?" "Well, I do think its time you had one." "Youre right, Ill have time tomorrow, l11 have it done." A - Nézd, nem kellene már levágatni egy kicsit a hajamból? "Do you think I should have my hair cut? Isn t it too long.?" B 223 ~ Szerintem most nagyon jó a hajad! Ráérsz elmenni egy-két hét múlva. - Jó, tudod, hogy adok a véleményedre. · 223. A Magyarázza el ismerősének, hogy utazásnál legjobban szereti a műszálas ingeket, mert azokat könnyű kezelni, és nem kell vasalni! - Tudja, én utazásnál leginkább a kevert műszá­ las ingeket szeretem. - Én ki nem állhatom a műszálas holmikat, csak a pamutot szeretem.

•- Nekem is van otthon jó néhány pamutingem, de azokat utazáskor nehéz kezelni és vasalni is kell. A kevert szálból készültek praktikusabbak. B - Ha valahova utazom, mindig csak kevertszálas ingeket viszek magammal, mert könnyen moshatók, és vasalni sem kell őket! - Milyen igaza van, bár őszintén szólva a pamutholmikat jobban szeretem, de utazáskor nem praktikusak. 224. Mondja el barátjának, hogy valaha hosszú hajat hordott, de most már nem, mert nem kényelmes és nem is divat már! - Mikor fiatal voltam, hosszú évekig hordtam hosszú hajat, és nagyon szerettem. - És akkor miért vágattad le? - Meguntam, nem kényelmes, és már nem is divat férfiaknak! S egy üzletember nem járhat hosszú hajjal! A 224 "If you ask me, its very good now. You dont have to have it cut yet. Perhaps in one or two weeks time." "O. K You know I appreciate your opinion" 223. "You know, I prefer shirts made of mixed fibres when

travelling." "I cant stand clothes made of synthetics, I only wear cotton shirts." "1 have lots of cotton shirts at homé, but " en route" (while travelling) they re difficult to handle. Besides, they need ironing. Those made of cotton and man-made fibres are drip-dry." A "Whenever I travel I take shirts made of míxed fibres with me, because theyre easy to wash and dont need ironing." "Youre right, though I must admit I prefer cotton shirts. Theyre rnore pleasant to wear but difficult to take care of when you travel." B 224. "1 used to have long hair when I was young, I wore it long for quite a long time and I liked it." "Then why did you have it cut ?" "Ob, I got tired of it. It wasnt very comfortable, and anyway, it isnt fashionable for rnen any more. Besides, a businessman cant wear long hair, can he?" A 225 B - Mondd, hol vágták le ilyen jól a hajad? -- Van egy jó fodrászom a

belvárosban. Nem régen járok oda, mert hosszú évekig hosszú hajat 1 hordtam. ---· És meguntad? -- Még most is jobban tetszik a hosszú haj, de nem kényelmes, és már nem divat. 225. Hivja fel az orvost, és kérje meg, hogy jöjjön minél hamarabb, mert a gyereke nagyon rosszul van! ·-·- Halló, V „ kerületi rendelőintézet, dr. Szabó --· Jó estét! Nevem Nagy János. A kislányom nagyon rosszul van. Szeretném megkérni, hogy ha tud, minél hamarabb jöjjön ki. ,-- Mi a panasz? - - Lázás, 39 fok, rázza a hideg és hányingere van. ---- Egy negyedóra múlva ott leszek. Szabad a cí-- V kerület, Irányi u 2 Nagy János nagyon köszönö m . 226. Előre is Rutiaanyagot szeretne venni. Kérdezze meg az el1uennyi kell egy középhosszúságú, hosszú ~,ljil ruhához! ---- 13bből a kockás anyagból szeretnék egy ruhát. Mennyi kell rá? -- Attól függ, milyen fazonra gondolt. - Térdig érő, hosszú ujjúra. -- Akkor ebből az anyagból egyszer a

hossza és az ujja hossza, tehát kb 160 cm. "Tell me. Where did you get such a good haircut ?" "I have a good hairdresser downtown. I havent been going to her far long, as I used to have long hair." "Did you get fed up with it ?" "Well, yes. Actually I still prefer long hair, but it isnt very comfortable and it s out of fashion too." B 225. "Fifth district health centre. Doctor Szabó speaking" "Good evening, my · name is János Nagy. My daughter is very ill. Id like to ask you to come and see her as soon as possible." "What are the symptoms ?" "She s developed a high f ever, 39 degrees Centigrade, shes shivering and feels sick. (is nauseous)" "O. K Ill beat your place in fifteen minutes The address please?" "Number two, Irányi Street, fifth district. The name is János Nagy. Thank you for coming" 226. 21.1]61!, A B --- .Ebb61 a bordó anyagból szeretnék egy hosszú ujJú

ruhát magamnak. Mennyit vegyek belőle? 226 "Id like to make a dress from this checked material. How much do you think I need?" "It depends on the cut." "Midi-skirt and long sleeves." "Then you need about 1.60 metres from this double-width rnaterial, that is once the full length and the length of the sleeves." A "I want to have a long-sleeved dress made from this purple cloth. How much do you think I should buy?" B 227 - Milyen lesz a ruha hossza? - Középhosszú, tehát térdig érő. -- Ebből az anyagból három és fél méterre van szükség. 227. Fodrásznál van. Rendeljen hajmosást és hajvágást Mondja meg, hogy ne sokat vágjanak le a hajából! - Szeretném megmosatni a hajam, és egy kicsit levágatni belőle. - Kb. mennyit vágjunk le? - 2-3 cm-t. - Be is rakjuk? - Nem, köszönöm, csak így egyszerűen megszárítom. 228. A Ün a megbeszélt időben érkezik az orvosi rendelő­ be. Kérdezze meg az

ír:nokot, hogy bemehet-e ! -- Jó napot kívánok! A doktor úr 3/4 9-re r~ndelt be. Bemehetek? -- Hogy hívják? -X. Y - Igen, minden rendben. A doktor úr már várja! B - Jó-napot kívánok! X. Y vagyok, a doktor úr azt mondta, hogy ma 1/4 3-ra legyek itt. Bemehetek? - Sajnos egy kicsit várnia kell. Üljön le addig 229. Telefonon rendeljen farmernadrágot aL "ruház katalógusa alapján! Mondja meg, hogy a 273-as számon nyilvántartott cikket kéri, világosbarna színben. Küldjék el a cíniére ! - Halló. Katalógusrészleg 228 "What will the length be?" "Knee-length." "You need 3 and a half metres from this materi al." 227. "I d like my hair washed and cut as well." "How much would you like to have it cut, Madam?" "Two or three centimetres, please." "Shall I set it for you?" "No thartk you, ust put me under a hot dryer. (111 just have it dried.)" f 228. "Good morning ! I

have an appointment with Dr X for a quarter to nine. Can I go ín?" "Whats the name, please?" A "XY" "Yes, thats all right. Dr X is expecting you " "Good afternoon. My name is XY, I have an appointment with Dr Z for a quarter past two today Can I see hím ? " "Im afraid youve got to wait a bit. Do sít down in the meantime." B 229. "Maii order service." 229 - Halló! Jó napot kívánok. Szeretnék rendelni Önöknél egy farmernadrágot. A katalógusukban a 273-as számon szerepel. Világosbarna színben szeretném, 42-es méretben - Igen, van belőle. Elküldjük a címére Szabad a címét? 230. 231. A B 230 Kérdezze meg ismerősét, mit szeret jobban, a mozit vagy a színházat! Hívja meg színházba! -- Mit szeret jobban: a mozit vagy a színházat? - Inkább a színházat, de a jó filmeket is szívesen megnézem. -·- Gyakran jár színházba? ·- Sajnos nem, a jó darabokra nagyon nehéz jegyet

szerezni. - Na, akkor most itt az alkalom! Van péntek estére két színházjegyem. Lenne kedve eljönni velem, ha szabad pénteken? -- Köszönöm a meghívást, nagyon szívesen elmegyek. "Good evening. I want to order a pair of jeans, listed in your catalogue (catalog US) as number 273. ld like them in beige, size 42" "0.K Sir/Madam Well maii (post) them for you. Y our narne and address please?" " . Thank you" "Thank you." 230. "Which do you prefer, the cinema or the theatre?" "Weil, I prefer the theatre to the cinema (pictures) but I dont mind going to a good movie (film) either." "Do you often go to the theatre?" "Im afraid not, its so hard to get tickets for good plays." "Then Ive got a good idea! Come to the theatre with me if youre free on Friday. I ve got t wo tick-ets Would you like to come!" "Id love to. Thank you 231. A társaságban valaki panaszkodik, hogy fázik. Javasolja,

hogy vegyen fel kardigánt! Kérdezze meg, hogy adjon-e kölcsön neki egy vállkendőt (kötött kabátot)! - Olyan hideg van itt. - Fázik? Vegyen fel egy kardigánt! Nehogy megfázzon! - Sajnos csak kabátom van. - Kölcsönadhatom a vállkendőmet, nekem úgysincs rá szükségem. - Köszönöm, nagyon kedves. "lts rather cold ín here." "Are you cold? Why dont you put on a cardigan ! I dont want you to catch a cold." "Im afraid Ive only got a coat here." "Shall I lend you my shawl? I dont need it anyway." "Thank you, thats very kind of you." A - Látom fázik. Nem lenne jó felvenni egy kötött kabátot? -- Igen. Csak sajnos nincs nálam "Youre cold, arent you? Youd bettcr put on a jersey. "Youre right, but I havent brought one." B 231 - Felajánlhatom az enyémet. Nekem még van egy kint a kocsiban. - ·- Köszönöm, nagyon kedves Öntől. 232. Elővételben szeretne inozijegyet venni. Érdeklőd­

jön a lehetőségekről! -- Nem tudja véletlenül, lehet elővételben jegyet váltani ehhez a filmhez? -- Igen, azt hiszem. - Hány nappal az előadás előtt? - - Azt hiszem, két nappal. 233. 234. 235. 232 "I can offer you mine. I have another one outside in the car." "Thank you; thats been most kind of .vou " Figyelmeztesse barátját, hogy az időjárás-jelentés szerint rossz idő lesz! Öltözzön melegebben ! -- Csak így jössz? Pedig a rádió szerint szeles, havas, esős idő lesz! Jobb lenne, ha hoznál magaddal ernyőt, felvennéd a ballonkabátodat és a sapkádat! -- Lehet, hogy igazad van, köszön9m, hogy figyelmeztettél . Vendégségben van~ Adja át egy barátja üzenetét, aki arra kérte, hogy mentse ki a házigazdánál, mert nem tud a meghívásnak eleget tenni. - Hát Tamást hol hagytad? - Sajnos nem tudott eljönni, megkért, hogy mentsem ki. Nagyon sajnálja Megígérte, hogy feltétlenül jelentkezik a napokban telefonon, és

majd elmondja; Ajánlja fel az irodájába belépő ismerősének , hogy helyezze magát kénye~embe ! - Jó napot kívánok! Nagyon meleg van itt. Nyugodtan tegye le a kabátját és kalapját! Helyezze magát kényelembe ! 232. "Do. you happen to know if tickets for this film can be bought in advance?" "Yes, I think so. " "How many days before (ahead) of the performa nce?" · "I think two days before." 233. "Is t his all you re wearing? The weatherman has predicted wind . and sleet You d better put on a raincoat and.cap If I were you, ld bring along an umbrella too." "You may be right. Thank you for reminding me " 234. "Whats with Tom ? Do you know anything about Tom? Why hasnt he come?" "Tom sends his apologies but he cant come. He asked me to excuse him, he said he would ring you up soon and explain. " 235. "Good morning. Its rather bot here, so perhaps youd like to take off your coat and

hat . Make yourself comfortable. " 233 - Köszönöm. Hova tehetem a kabátomat? - Ott a sarokban a fogasra akassza fel, legyen szíves! -236. Mondja meg ismerősének, hogy ha a hét végén szép idő lesz, összejövetelt rendeznek a kertjében. Nagyon örülne, ha ő is megtisztelné látogatásával! -- Mit csinálsz a hét végén? - Még nem tudom. Miért? - Ha szép idő lesz, akkor a kertben rostonsütést rendezünk. Összejövünk egy páran, és szeretném, ha te is eljönnél! Volna kedved? - Igen. Köszönöm a meghívást Feltétlenül ott leszek! 234 "What a nice and bright day we re havíng, arent we?" "Yes, we are." "I hope its going to be like this all day, at least until we board our plane this afternoon." "I hope so. Dont worry, the weather forecast promised lasting fine weather." 237. Figyelmeztesse külföldi barátját, hogy óvatosan vezessen, mert az utak jegesek, csúszósak, és helyenként köd van ! -

Tudom, hogy kitűnően vezetsz, most mégis arra kérlek, vezess óvatosan. Nagyon jegesek, csús:a>sak az utak! Helyenként alig lehet látni, olyan nagy a köd. 238. 236, Reagáljon barátjának arra a megjegyzésére, hogy remek, derűs idő van! - Milyen szép, derűs idő van! Nem? -- De, nagyon szép. - Remélem, ilyen is marad ! Legalábbis addig, amíg délután fel nem szállunk a repülőgépre. -- Ne izgulj , a rádió szerint tartósan jó lesz az idő! 237. "Thank you, where can I put my coat?" "Theres a coat-rack over there in the corner, where you can hang it up." "l know youre a careful driver, still Id like to warn you to be very careful. The roads are icy and slippery. Visibility is very poor ín places because of the fog. " 238. "What are you doing at the weekend ?" "Nothing special. Why?" "If the weathers nice, were going to have a barbecue-party in the garden. Were having a few people over and wed

like you to come too. Would you care to come?" "Yes, Id love to. Thank you for the invitation I certainly will." 235 239. Mondja el barátnőjének, aki külföldről készül idejönni, hogy milyen ruhákat hozzon magával! Te-. gyök fel, áprilisban fog egy hetet itt tölteni! - Szóval áprilisban jössz egy hétre? - Igen, ha semmi neni jön közbe. Szerinted mit vigyek magammal? .,;, Hát nálunk áprilisban elég szeszélyes az időjá­ rás. Hol hideg van, hol pedig gyönyörűen süt a nap. Ezért feltétlenül hozz magaddal meleg holmit, pulóvert, nadrágot, enyhébb időre pedig szoknyát, blúzt Természetesen el ne felejts valamilyen kabátot is hozni ! 240. Ajánljon ismerősének egy jó cipőüzletet ! - Kellene vennem egy pár jó utcai cipőt. Szerinted melyik üzletbe menjek? - Hát, mostanában elég csúnya cipőket lehet látni, de a Váci utcában, ahogy mész a Vörösmarty tér felé, bal oldalon van egy nagyon jó cipőüzlet.

Múltkor is olyan jól tudtam ott vásárolni. Nézd, épp az a cipő van rajtam. - Valóban nagyón jól néz ki, még ma elmegyek oda. 241. Javasolja külföldi ismerősének, hogyha szép ajándéktárgyat akar venni, iparművészeti boltba menjen! - Szeretnék valami szép ajándékot venni a feleségemnek. Hova menjek, mit ajánl? - Ha igazán megfelelő minőséget szeretne a pénzéért, menjünk be egy iparművészeti boltba. Ott igazán nagy a választék, gyönyörű darabok vannak, biztosan talál olyat, ami megfelel Önnek! - Köszönöm a tanácsot. Menjünk oda ! 236 239. "So youre corning ín April for a week ?" "Thats right, if nothing comes up. What kind of clothes do you think I should take with me?" "Well, in April its still very changeable here. One moment .its cold and the next theres wonderful sunshine. So youd better bring along some warm clothes too: pullovers and slacks; and skirts with blouses for milder weather. Of course, dont

forget to bring a cöat with you." 240. "I badly need a pair of good walking shoes. Which shoe shop do you think I should go to?" "Well, you can t get nice shoes anywhere these days. But theres a good shoe shop in Váci Street, ön the left side, not far from Vörösmarty Square. I was able to get some nice shoes there the other day. Look, Ive got them on now, how do you like them ?" "Theyre really nice. Ill go there today" 241. "Id like to buy a nice present for my wife. Where do you think I should go?" "If you really want good value for your money, lets go to a folk-art shop. They have lots of things to choose from and there are some really fine things there. Youll certainly find something you like." "Thank you for the idea. Lets go " 237 242. Mesélje el partnerének, hogy eddig mindig szerencséje volt az időjárással, akár nyáron, akár télen ment üdülni! Mondja el, milyen idő volt! - Képzeld,

mennyire nem volt szerencsénk. Egész héten esett, egyszer sem tudtunk fürödni! -- Szegények! Ez tényleg szerencse dolg;:i. Furcsa, de mi akár télen, akár nyáron megyünk üdülni, mindig szép időnk van. Tavaly is, a Balatonnál 28 °C körül volt, sokat strandoltunk, remek színt kaptunk. Vagy pl most télen a hegyekben is Sok hó volt, ugyanakkor gyönyörűen sütött a nap, rengeteget sieltünk. 243. A Kérdezze meg az áruházban, hogy az Ön által vásárolt sötétkék ing (hiúz) valóban színtartó-e! - Legyen szíves megmondani, ez a sötétkék blúz (ing) színtartó? - Igen, de nem ajánlom, hogy mosógépben mossa. - Miért? Színezi a többi ruhát? -- Ha túl meleg a víz, elképzelhető. 238 "We had bad luck again with the weather duting our vacation. It rained all during the week, we couldnt even go swimming once (We werent able to bathe.)" "Im so sorry for you. Its really a question of luck. Its funny, but weve always been lucky so

far, whether we went on holiday ín summer or winter. Last summer, when we were at Lake Balaton, the temperature was around 28 °c (degrees Centigrade). We were able to bathe a lat and we got a marvellous sun-tan . Or recently on our winter trip to the mountains. We had a lot of snow with gorgeous sunshine It was a pleasure to ski (We were able to ski a lot.)" Kérdezze meg a pályaudvari csomagmegőrzőben, hogy otthagyhatja-e másnap estig a csomagjait! - Itthagyhatom ezeket a csomagokat holnap estig? - Igen, semmi akadálya. -- Most fizetek? - Nem, ráér, majd ha jön értük. Tessék, itt a cédula 244. 242. 243. "Can I leave these bags with you until tomorrow evening?" "Yes, certainly." "Do I pay now?" "No, you dont. You can pay when you collect them. Here s your ticket" 244, "Please tel1 me if this dark blue shirt (blouse) is colour-fast." "Yes, it is. But youd better not wash it in the wa- A shing

machine." "Why, will the colour run in t.he wash ?" "If the waters too hot, it will." 239 B - Lehet ezt a sötétkék inget (blúzt) mosógépben mosni? - Igen, lehet. Nem ereszti a színét 245. A gyerekruhaosztályon egy kislányruhát vásárolt. Azt szeretné megtudni, hogy nem fog-e összemenni a mosásban. - Van még egy kérdésem. Nem fog összemenni ez a ruha a mosásban? - Attól függ, hogy tetszik mosni. Túl meleg vízben nem szabad ! - Köszönöm. 246. Kérdezze meg az eladót, jól áll-e Önnek ez a tavaszikabát ! Azt hiszi, derékban bő; megvásárolná, ha be tudnák venni ! - Ön szerint jó nekem ez a tavaszikabát? - Igen, én úgy látom, ez a maga mérete. Mi nem tetszik .rajta? - Azt hiszem, derékban túl bő. Különben nagyon tetszik, és meg is venném, ha itt be tudnák venni. - Sajnos mi itt nem alakítunk. Nincs egy jó varrónője? : Sajnos nincs. Akkor köszönöm, nem viszem el a kabátot. "Can this dark

blue shirt (blouse) be washed in the washing machine?" . "Yes, it can. The colour wont run" B 245. "One more question. Will this dress shrink in the wash?" "Well, it depends on how you wash it. You shouldnt wash it in hot water. Then it is shrinkproof" Thank you." 246. "Do you think this spring coat fits me ?" "Yes, 1 think its your size. Why whats the matter ?" "1 think its too Wide in the waist. Otherwise l like it. l d buy it if it could be taken in in the waÍst" "Im afraid we cant do alterations here. Perhaps you have a good dressmaker?" "No, 1 havent. Im sorry, then I wont buy the coat." 247. 247. 240 A zöldségesnél salátát és borsót szeretne venni. Kérdezze meg, mi mennyibe kerül ! - Mit adhatok? - Kérek két fej salátát és 1 font borsót. Mennyibe kerül a saláta darabja? - 20 penny. - És a borsó fontja? -- f 1.50 "Can l help you ?" "1 want two

lettuces and a pound of peas. How much are the lettuces each?" "20 p." "And the pound of green peas?" "f 1.50" 241 ----- Akkor csak a salátát kérem. A borsó ilyenkor még tűl drága ! - Tessék! 40 pennyt· kapok. 248. 249. 250. 242 Kérjen információt egy járókelőtől, hogy van-e vasárnap déle16tt nyitva élelmiszerbolt 1 ::- Ne haragudjon, hogy megszólítom, van itt valahol a közelben egy élelmiszerüzlet, amely most nyitva van? - Itt nincs. De ha bemegy a belvárosba, a pályaudvarnál van egy üzlet, amelyik vasárnap délelőtt is nyitva van. De siessen, mert csak H-ig! - És hogy jutok el leghamarabb oda? - Itt felszáll a 48-as villamosra, megy három megállót és ott van. Kérdezze meg udvariasan a pénztárost, miért van öt tétel a számláján, holott csak négyet vásárolt! - Ne haragudjon, de nem történt itt valami téve- . dés? A számlámon öt tétel van, és én csak négyet vásároltam. - Elnézést!

Tévedtem, itt a 20,20 Ft. Kérdezze meg, mennyibe kerül egy tucat tojás, és mi a különbség az elsli és másodosztályú között! - Mennyibe kerül egy tucat tojás? - Attól függ melyik. Kétféle minőségünk van - Igen, látom, hogy van első és másodosztályú, de az ár nincs kinn. - Az első osztályú darabja 2,50 Ft, a másodosztályúé 2, 10 Ft. - És mi a különbség a két minőség között? - Az első osztályú nagyobb. "Then let me just have two lettuces, the peas are still too expensive at this time of year." "Here you are. Thatll be 40 p" 248. "Excuse me, can you please tel1 me where I can find a grocer s shop that is open now?" "You wont find anything open near here. Except if you go downtown. Near the railway station theres a shop that keeps open on Sunday mornings. But youll have to hurry, its only open until 11 oclock." "And how can I get there?" . "Get on a tram number 48 here, ride three stops

on · it and you are at the station." "Thank you so much." 249. "Excuse me, how is that possible? There are five items on my bill and lve only bought four." "lm so sorry, I made a mistake. You get Ft 2020 back." 250. "How much is a dozen eggs ?" "lt depends on the quality. There are two types" "Yes, I can see. You have two different qualities, but there is no price-ticket on them." "First class eggs cost Ft 2.50 each, second class are Ft 2.10" "And whats the difference between the two qualities ?" · "The size. First class eggs are bigger" 243 251. A B 252. 253. Vendégei vannak. Kérdezze meg őket, mit innának szívesen: bort, sört vagy inkább üdítő italt! - Mit hozhatok? Bort, sört vagy inkább üdítő italt? - Ugyan ne fáraszd magad! Nekünk különben is teljesen mindegy. - De van ·itthon minden, semmi problémát nem okoz. - Jó, akkor legyen sör! - Mit innának

szívesen? Bort, sört vagy üdítőt? - Hát ha lehet választani, akkor inkább sört kérnénk. Borzasztó hőség va,n, az ember állandóan szomjas. - Mindjárt hozom, betettem pár üveggel a hűtő­ be, hogy jó hideg legyen ! Vendégségben köszönje és dícsérje meg az egyik ételt! - Köszönöm. Rég nem ettem ilyen finomat ! Kérdezze meg ismerősét, hogy ízlett neki külföldön a koszt! Mondja el, hogyha külföldre megy, igyekszik olyan ételeket enni, amelyek az adott országra jellemzőek ! - Hallom, most jöttél haza külföldről. Milyen volt? Hogy ízlett az ottani koszt? · - Köszönöm, jól éreztem magam, a koszt pedig kitűnő volt. - Ettél speciális ételeket ? .- Hogyne - Tudod, ha én külföldre megyek, elsősorban olyan ételeket eszem, amelyek az adott országra j ellemzőek. Azt hiszem, ez természetes, mert ez is hozzátartozik az adott nép életéhez. 251. "What can I bring you? Wine, beer or soft drinks ?" "Dont bother.

Its all the same for us" "But Ive got them all in the house, its no bother." "O.K, then lets have beer" A "What would you prefer to drink: beer, wine or some soft drinks ?" "Weil, if I can choose, then ld rather have beer. Its so hot, Im terribly thirsty." "Fine. Ive put a few bottles into the fridge Ill go and get them. Theyre nice and cold" B 252. "This is really delicious ! Its been a long time since I tasted anything so good !" 25:3. "I hear youve just returned from abroad. What was it like? How did you like the food there?" "I had a very good time. And the food was delicious" "Did you eat any special, national dishes ?" "Of course, I did. " "You know, whenever I go abroad I try to eat food that is typical of that country. I think this is only natural, as the way of cooking is an integral part of a nations habits." 244 ~45 254. - Mit adhatok? - Olyan

szakácskönyvet keresek, amelyben nemzeti ételek receptjeit találom. - Tessék, van több fajta is, különböző országokból. - Ez a görög mennyibe kerül? - f 8. - Köszönöm, ezt elviszem. 255. A B 257. A Mit mond, ha egy idősebb személynek segíteni akar a kabátját le- vagy felvenni? - Megengedi, hogy feladjam a kabátját? - Engedje meg, hogy segítsek! Vendégségben van. Rá szeretne gyújtani, de nincs tüze. Kérjen! - Kaphatnék egy kis tüzet? Sajnos nincs nálam az öngyújtóm. 246 "What ~an I do for you ?" "Im looking for a cookery book (cookqook US) with national dishes in it (with the recipes of national dishes in it)." "Here you are. We have a lot of them from various countries." "How much is this Greek one?" "Eight pounds." "l11 take this one then." 255. Hívja meg a barátját szombaton vacsorára. Kérdezze ineg, mi a kedvenc étele ! - Ráérsz szombaton este? - Igen. Miért? -

Szeretnélek meghívni hozzánk vacsorára. Mi a kedvenc ételed? ~ Rád bízom a választást ! - Valamilyen magyaros étel lehet? - Nagyon jó ötlet! - Nem baj, ha csípős lesz? Tudod, mi mindent elég fűszeresen eszünk. - Dehogy. Az az igazi, én is úgy szeretem - Akkor várunk szombaton, úgy hét óra felé. 256. 254•. Egy könyvesboltban vegyen olyan szakácskönyvet, amely nemzeti ételek receptjeit tartalmazza ! "Are you free on Saturday night?" "Yes, I am. Why?" "Then Id like you to come over for dinner. Whats your favourite dish ?" "Ill leave the choice to you." "Can it be something typically Hungarian ?" "Good idea!" "Do you mind if the food is hot? We season everything. (We use a lot of spices)" "Oh no. I love it hot too" "Good. Then well be expecting you on Saturday at about seven." 25(í. "Let me help you with yqur coat." ("Let me take your coat. ") ,

-"Have you got a light? I havent got my ligheter on me." B 258. - Bocsásson meg ! Szeretnék egy kis tüzet kérni. Érdeklődjön a mozik műsoráról! - Nem tudja véletlenül, milyen új filmeket vetítenek mostanában? - Elég jó a műsor. Jó pár új filmet mutattak be Konkrétan milyen típusú film érdekli? - Nagyon szeretem például a krimiket, a tudományos-fantasztikus filmeket. - Na, akkor nézze meg a Corvin mozi műsorát! 259. 260. 248 ("Excuse me. Could I have a light ?") Folytasson beszélgetést egy színházi előadással kapcsolatban ! A darab nagy siker volt. - Tegnap színházban voltunk a férjemmel. - Melyikben? - A Vígszínházban. - Mit láttatok? - Egy modern darabot, egy amerikai írótól. - Na és hogy tetszett? - A darab nagy siker, telt ház volt, nagyon nehéz rá jegyet szerezni. Nekem nagyon tetszett Kitűnő a szereposztás, főleg a címszereplő színésznő. Ajánlom; nézd meg te is, ha teheted! Kérdezze

meg barátját, mi a kedvenc tévéműsora. Mondja el azt is, hogy mit szeret a tévében! - Szereti a tévét? - Igen, elég gyakran ülök a képernyő előtt. - És mi a kedvenc műsora? - A politikai jellegű műsorok közül A HÉT 258. "Do you happen to know whats on at the cinema ?" "There are good films on. Quite a few new ones are being shown. What pictures are you interested in exactly?" "I like crime stories (thrillers) and science-fiction films, for instance." "Ah, then the film at t.he Corvin is something for you." 259. "My husband and I went to the theatre !ast night." "Which one did you go to?" "The "Vig" (The Comedy Theatre)." "What did you see?" "A modern play by an American writer (author) (playwright)." "How did you like it?" "The play is a great success so there was a full house and the tickets were sold out. I really liked it. The cast was

marvellous, especially the·leading actress ! I really do recommend you see it. (You should see it if you can.)" 260. "Do you like watching TV?" "Weil, I quite often watch it." "And whats your favourite programme (favorite program, US) ?" "Of the political commentaries I prefer the Hét." 249 - Én elég ritkán nézek televíziót. De nagyon szeretem a krimit és a különböző vetélkedőket Sajnos elég kevés az igazán jó műsor. 261. 262. Közeli ismerősével beszélgessen a futballról! - Önöknél is olyan népszerű a futball, mint itt nálunk Magyarországon? - Elég sokan szeretik nálunk is, de úgy gondolom mégsem annyira, mint Önöknél. - Az igazság az, hogy az emberek itt elsősorban nézik a meccseket, de kevesen játszanak. És sajnos a csapatok nem olyan jók, mint régebben. 261. "Is soccer as popular ín your country as it is here?" "It has lots of fans, but I dont think its as popular as

in your country." "I must admit (to tel1 you the truth) people prefer watching the matches, there are few who play it. (Most people are spectators, not participants.) And our teams arent so good as they used to be, I m sorry to say." Érdeklődje meg egy utazási irodában, hogy milyen feltételek és lehetőségek vannak családi sítúrákra ! - Érdeklődni szeretnék, milyen Utat tud ajánlani, ahol sielni is lehet. - Rendszeresen indítunk sítúrákat Csehszlovákiába. - Hány naposak ezek az utak ? - Egy- és kéthetesek. - Értem. A családommal egy hetet szeretnék tölteni a hegyekben Mik a feltételek? - Fejenként 1500 Ft, félpanzió. Van érvényes útlevele? - Igen. Mikorra tudna nekünk helyet biztosítani? Négy személyről lenne szó. - Lássuk csak, a jövő hét pénteken indul egy csoport, abban még van hely. 250 "As for me, l dont watch the telly very often but 1 enjoy crime stories and different quiz programmes. Unfortunateiy there are

few really good programmes." 262. "ld like to know what kind of ski tóurs you organise." "We have regular ski tours to Czechoslovakia." "For how many days ?" "We have one and two-week tours." "I see. ld like to spend a week in the mountains with my family. What are your terms?" "It costs 1,500 forints per person with half board. Do you have a valid passport?" "Yes, we have. When could you book places for four persons ? " "Let me see. We have a tour starting next Friday, I could book you 4 places on that one." 251 263. 264. 265. 252 Kérdezze meg, hogy ismerősének mi a hobbija. Mondja el, hogy Ön nagyon szeret kertészkedni! - Mivel foglalkozik legszívesebben a szabad idejében? Van valamilyen hobbija? - Igen, az utazás. És Ön? - Én is szívesen utazom, de azért leginkább a kertben szeretek dolgozni. Tudja, van egy kis telkünk vidéken, nem messze Budapesttől Tavasztól késő

őszig rengeteg a munka, de nem panaszkodom, mert örömmel csinálom. Jó a levegő, kell nekem az a kis mozgás Nemrég kezdett bélyeget gyűjteni. Mivel tudja, hogy barátja régi, hozzáértő gyűjtő, kérjen tőle tanácsot! -- Egy idő óta én is bélyeget gyűjtök. Tudom, hogy te már tizenöt-húsz éve foglalkozol bélyegekkel. Mit tanácsolsz? Milyen szakkönyveket, katalógusokat vegyek? - Minden évben megjelenik az új magyar katalógus, arra feltétlenül szükséged van. Egy-két szakkönyvet pedig adok neked kölcsön Beszélje rá ismerősét, hogy minél hamarabb menjen orvoshoz, mert betegnek látszik ! - Mondd mi van veled? . - Miért? - Már hosszabb ideje figyellek. Nem nézel ki valami jól! Szerintem elég sokat fogytál is Legjobb 263. "What s your favourite pastime? Do you have a hobby?" "Yes, I do. Travelling is my hobby How about you ?" "1 like travelling too, but what I most enjoy doing in my leisure time is gardening. We

have a small plot in the country, not far from Budapest, Theres so much to do in the garden from early spring till late the autumn. (fall, US) But Im not complaining, I love doing it The air is fresh and besides I need some exercise. " 264. "Ivé been collecting stamps far a few years now. As I know that youve been dealing with stamps for over 15 years now, Id like to ask you for some advice. What kind of special literature, ~ooks, journals and catalogues should I buy?" "Theres a new Hungarian catalogue that is published once a year, youll need that by all means. And I can lend you a few other books youll want to read." 265. "Whats the matter with you ?" "Why ?" lve been watching you for some time and you dont look very well. ln my opinion youve a}so lost a considerable amount of weight. Youd bet- 253 lenne, ha minél előbb elmennél a körzeti orvoshoz. Az egészséggel nem szabad játszani ! Vigyáznod kell magadra! - Igazad van,

ma délután el is megyek a rendelő­ be! 266. 267. Korán el kell mennie egy összejövetelről, mert felesége betegen fekszik otthon. Indokolja távozását! - Ne haragudjon, hogy ilyen hamar el kell .mennem, de a feleségem otthon fekszik betegen - Csak nincs valami komoly baj? - Remélem, nincs. Lázas, fáj a torka, az orvos azt mondta, hogy influenza, még kb. egy hétig kell feküdnie. Nem szeretném ilyenkor sokáig egyedül hagyni, hátha szüksége van valamire. - Megértem. Jobbulást kívánok a feleségének ! 254 266. "Im sq sorry to have to leave so soon, but my wife is lying at home ill (sick)." "I hope its nothing serious." "So do I. She has a fever and a sore throat, the doctor said its the flu. She may have to be confined to bed for another week I hate leaving her alone when she isnt well. She may need my help" "I understand. And I wish her a speedy recovery (I hope she gets well soon !)" Érdeklődje meg, milyen

számon lehet a mentqket hívni! Valaki rosszul van. -- Megmondaná, hogy milyen számon hívhatom a mentőket? Valaki rosszul van. - A 04-en. 268. ter see a doctor as soon as possible. Dont gamble with your health ! You shöuld look after yourself ! " "Youre right ! Ill go to the local health centre this afternoon." Kérdezzen meg egy idegent, hol lehetne most, késő este orvosi receptet beváltani! - Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem vagyok ismerős errefelé, és sürgősen gyógyszerre lenne szükségem. Hol lehet itt beváltani receptet? - A szomszéd utcában, a sarkon van egy gyógyszertár, ahol éjjeli ügyelet is van. Csöngessen, és megkapja a szükséges gyógyszert. 267. "Excuse me, could you tel1 me what number to dial for the ambulance? Somebody has fa.inted" "04. ,, 268. "Excu~e me, Im a stranger here and dont know where to get a certain medicine thats urgent. Ive got a prescription to be taken to a chemist s

(pharmacy)." "There is a dispensing chemist round the corner, it has an all night-service. Ring the bell and theyll serve you (and youll be served)." 255 269. 270. Meséljen arról, hogy . férje (felesége) hobbija a fényképezés ! - A feleségem (férjem) néhány éve szenvedélyesen fényképez. - Gondolom, akkor már rengeteg képet csinált. - Igen, nem tudjuk már hová tenni a sok felvételt. Néhány kép egész művészi Igaz, ez kicsit drága hobbi, de azt hiszem, megéri Ha érdekli, egy~ szer megmutatok néhány képet. - ő maga nagyítja és másolja őket? - Csak a fekete-fehéreket. Kérdezze meg az orvosi rendelőben, mikor rendel a fogorvos. Mondja el röviden az asszisztensnőnek, hogy mi a panasza! - Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, mikor van rendelés a fogászaton? - Sajnos már csak holnap reggel 8-tól. Nagyon · sürgős? - Igen. Annyira fáj a fogam, hogy alig látok Semmilyen gyógyszer nem használ. - Akkor menjen el a

klinikára, ott van ügyelet is. Biztosan tudnak segíteni. - Köszönöm a szívességét. 271. 256 Beszélje rá barátját, hogy próbáljon lefogyni! - Én a te helyedben megpróbálnék lefogyni. - Szerinted nagyon kövér vagyok? - Hát őszintén szólva - ne haragudj - de 7-8 kg-mal több vagy, mint szabadna. 269. "My wife (husband) has been a keen photographer for .the past few years" "I suppose she (he) has taken a lot of pictures." "Oh yes, she (he) has. We hardly know where to put all the pictures. Some of the pictures are quite artistic. It-s a níce ~obby, even though it isnt cheap, but its worth the while. If you are interested, I can show some of them one of these days" "Does she ·(he) develop and print them herself (himself) ?" "Only the black-and-white ones." 270. "Good evening. Can you tel1 me when the dentist has surgery hours? " "Im afraid not before tomorrow morning at 8 oclock. Is it

urgent?" "Yes, it is. Im in such pain I can hardly see No pain-killer seems to help any more." "Then youd better go to the university hospitai, they ha ve a night duty and will be able to help you." "Thank you, youve been most helpful." 271. "If I were you, ld try to lose weight." "Why, do you think Im overweight?" "Weil, to be frank - I hope you wont mind me saying so - youre 7-8 kilos more than you should be." 257 - Mit ajánlasz? - Mozogj többet, vacsorára egyél nagyon keveset, és csak minimális mértékben ke~yeret és burgonyát. Kerüld a zsíros húst és általában az állati zsírokat. Vegyél egy fürdőszobamérleget, és ellenőrizd a súlyod mindennap ! 272. 273. Egy idegen városban kérje meg a rendőrt, hogy irányítsa Önt a városközpont felé ! - Jó napot kívánok! Elnézést kérek, szeretném, ha segítene, ugyanis eltévedtem. - Hova akar menni7 - A városközpontba. Ott lakom a

városháza mellett - Oh, ez nagyon egyszerű lesz! Ott a sarkon van a 42-es busz megállója. Azzal elmegy a végállomásig, ahol azonnal felismeri majd a városháza épületét El sem tévesztheti ! - Köszönöm. A Érdeklődjön a buszon egy másik utastól, hol kell leszállnia a repülőtérhez! - Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem vagyok ismerős errefelé. Hol kell leszállnom a repülőtérhez? - 258 272. "Excuse me, could you help rrie please? Ive lost my way." "Of course, Sir/Madam. Where would you like to go?" "To the centre of town, Im staying near the town hall." "Oh, thats very easy. ·Look, at the corner over there youll find the stop for bus number 42. Get on it and ride until you come to the terminal, youll recognise the town hall there. You cant miss it" "Thank you." Mielőtt kiszáll a taxiból, kérdezze meg a vezetőt, mennyit kell fizetnie! - Mennyit fizetek? 274. "What do you suggest I

(should) do?" "Er, I think you should get more exercise, you should eat very little for supper and almost no bread and potatoes. Try to avoid fatty meat and animal fats, in general. Then I suggest that you buy a bathroom scale and chech your weight every day." A második megállónál. Köszönöm. 273. "How múch is there on the metre? (How much does the metre say ?") 274. "Excuse me, Im a stranger here, where do I have to get off for the airport?" "At the second stop." "Thank you." A 259 B - Meg tudná mondani, hogy hol kell leszállnom a repülőtérhez? - Sajnos rossz buszra szállt, ez az ellenkező irányba megy. - Melyik busz visz ki a repülőtérre? - A következő megállónál leszáll, átmegy a túloldalra, onnan indul a 82-es. Azzal a végállomásig megy. Ott a repülőtér El sem tévesztheti - Köszönöm. 275. 276. 260 Magyarázza el egy külföldinek, hogy Budapesten, ha buszon vagy villamoson jegy

nélkül utazik, az ellenőr komoly pénzbírsággal sújthatja ! - A buszra, villamosra, trolibuszra előre kell je• gyet váltani, és a jegyet kezelni kell a felszálláskor, mert a tömegközlekedési eszközökön nincs kalauz. Ezt nem szabad elfelejteni, mert ha az ellenőr észreveszi, hogy nincs kezelve a jegye vagy esetleg jegy nélkül utazik, komoly pénzbírságot kell fizetnie. Egy idegen valamilyen útbaigazítást kér Öntől. Kérjen gondolkodási időt, majd adjon útbaigazítást! - Meg tudná mondani, hogyan jutok el a Déli pályaudvarra? - Egy pillanat, nekem is gondolk, -inom kell, mert több lehetőség is van. Igen, megvan! Talán a legegyszerűbb lenne, ha itt felszállna a villamosra, menne két megállót, és ott átszállna a metróra. Az egyenesen elviszi a pályaudvarra, az a végállomása. "Excuse me, could you please tel1 me where to get off for the airport?" "lm afraid youve taken the wrong bus, this one goes in the opposite

direction." "So which one will take me to the airport ?" "Get off at the next stop and cross the road. Thats where the 82 has a stop. You should take an 82 and ride until you come to the airport, its the last stop, so you cant miss it." "Thank you." B 275. "Before you get on a bus, tram or trolleybus you have to have a ticket and after getting on you have to punch it. There are nQ conductors on public transport vehicles in Budapest. You mustnt forget to punch the ticket, because if youre caught with an unpunched ticket or without one, youll be strictly fined." 276. "Excuse me, could you tel1 me the way to "Déli pályaudvar" railway station ?" "Wait a minute, I must think it over as there are several possibilities. W ell, yes, now I know Your best bet is to get on a tram here, get off at the second stop and change ther; to the underground. It will take you straight to the railway station. lts actually the last

station." 261 277. Egy járókelő postahivatalt keres. Adjon útbaigazítást! - Jó napot kívánok! Meg tudná mondani, hogy hol találok itt egy postát? - Igen. Menjen ezen az úton egyenesen, nem kell se jobbra, se balra fordulnia, míg meg nem lát egy nagy sárga épületet. Az a mozi, és onnan pár lépésre, ugyanazon az oldalon van a posta ivieg fogja · ismerni, egy nagy modern épület. - Köszönöm. 278. Próbáljon magyarázkodni a rendőrnek, hogy miért lépte túl a sebességhatárt! - Jó napot kívánok! Mi a baj? - Túl gyorsan hajtott, és nem lassított a kereszteződésnél. - Ne haragudjon, hogy vitatkozom, de csak 60 km-es sebességgel mentem, és a kereszteződés előtt lelassítottam. 279. Magyarázza el autós barátjának, hogy adott eset•• ben elsőbbséget kellett volna adnia ! - Hát ne haragudj öregem, de most te voltál a hibás. Nem neked volt elsőbbséged, el kellett volna engedned a Wartburgot. -- Jó, jó, de most már

késő bánat. Legközelebb jobban figyelek! 280. "Excuse me, could you tel1 me where I can find a post office near here?" Yes. Go straight along this street until you come to a big, yellow building. You dont have to turn · either to the left or to the right. That yellow building is a cinema and the post office is a few steps further on on the same side of the road. You cant miss it, its a big, modern building." "Thank you." 278. "Good morning ! Whats the matter?" "Weli, sir, Im afraid you broke the speed limit and didnt slow down at the junction." "Im sorry to have to contradict you, but I was well within the speed limit and I did slow down be. fore the junction I was driving at 60 kilometres per hour. (I was going 60 kms per hour )" 279. "lm sorry to tel1 you, but this time you were in the wrong. You didnt have the right of way You shouldve let the Wartburg overtake you." "Well, yes. But its too late now to be

sorry Next time Ill be more careful." 280. Ismerőse érdeklődik, hogy hova utazik a nyáron. Mondja el, hogy egy nyugat-európai körútra készül a férjével (felesigével), és már mindent elintézett, ami szükséges (útlevél, vízum~ valuta). - Utazol valahová a nyáron? 262 277. "Are you travelling somewhere on holiday this summer?" 263 - Igen. Egy nyugat-európai körutat tervezünk, ha nem jön közbe semmi. - Már mindent elintéztetek, ami az utazáshoz kell? - Az utat a COOPTOURIST Utazási Iroda szervezi. Ebben az a legjobb és legkényelmesebb, hogy mindent ők intéznek: az útlevelet, vízumot, valutát. Már minden megvan, csak az útra várunk - Kellemes utat ! 281. Érdeklődje meg a pályaudvaron, hogy lesz-e csatlakozása Bécsből Velencébe ! - Meg tudná nekem mondani, hogy van-e cs atlakozásom Bécsből Velencébe? - Melyik vonattal utazik? - A vonat Budapestről reggel nyolc órakor indul, de nem tudom pontosan mikor ér

Bécsbe. : - 12.10-kor Onnan 13 órakor indul tovább egy vonat. - És ha esetleg lekésnéÍn? Mikor indul a következő? - 15.10-kor - Köszönöm.- 282. 264 Kérdezze meg barátját, hogy érdeklik-e a színes diák, mert szívesen meghívná egy vetítésre valamelyik este ! Beszéljék meg az időpontot ! - Nyáron sok szép helyen jártam, és sok diát készítettem. Némelyik igazán jó Ha érdekel, szívesen megmutatom neked valamelyik este "Oh, yes, we are. Were looking forward to a nice Western European round trip, unless something crops up ." "Have you arranged everything for the trip yet ?" "lts being organised by Cooptourist" travel agency. The most conveníent thing about it is that they arrange everything, including passports, visas and the currency matters. They have already arranged· everything, we dont have to do anything but set off." · "Have a nice trip ! " 281. "Could you please teli me if there are

connections at Vienna for Venice?" "Which train are you taking ?" "My train Ieaves Budapest at 8 a.m for Vienna, but Im not sure when it arrives." "It arrives at 12: 10 and you can change at 1 p.m for another train to Venice." "And if I should miss it? Wh-en does the next one leave?" "At 3: 10 p.m" " Thank you." 282. "Last summer we saw wonderful places and I took a lot of slides. Some of them really arent bad Would you care to see them one of these days ?" 265 -- Persze, hogyne! Én magam is nagyon érdeklő­ döm a diák iránt ! Mikor lenne neked alkalmas ? -- Mondjuk holnapután, pénteken este hatkor. - Remek, én is ráérek. --- Akkor várlak 1 Ne felejtsd el! 283. Társaságban kérdezze meg, hogy rágyújthat-e! - Nem zavarja a füst ? Rágyújthatok? - Csak tessék ! B -·- Bocsánat, szabad itt doháµyozni? - Igen. - Kérek szépen egy hamutartót! 266 "ld Iike to withdrnw money

from my bank account. (depositor s book)" "Please go to teller number two. " "Thank you." 284. Búcsúzáskor kérje meg ismerősét, hogy írjon egy pár sort, ha megérkezett! - Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy, és nem szeretsz levelet írni, így csak arra kérlek, irj egy pár sort, ha megérkeztél, hogy tudjam, minden rendben ment! -Ígérem, megteszem. 285. A 283. Mondja meg a postán a tisztviselőnek, hogy pénzt szeretne felvenni a folyós1;ámlájárói ! (kivenni a betétkönyv bői) - Pénzt szeretnék felvemli a folyószámlámról. - Fáradjon a kettes ablakhoz! --- Köszönöm. 284. "Id love to. Im greatly interested in slides myself." "Which time would suit you ?" "How about Friday, the day after tomorrow at 6 p.m ? " . "Great ! Thats a good time for me too" " Good. So until Friday ! Don t forget !" "Im glad to have met you. I know that youlre

very busy and don t like writing letters, so what Id líke to ask you is that you drop me a few lines when youve arrived, so that I know everything is O .K " " I promise I will." 285. "Do you mind if I smoke ?" "Oh no, not at ail." A "I wonder if 1 can smoke here." "Oh yes, you can. " "Then could I have an ashtray? Thank you." B 267 286. 287. 288. 289. 268 Kérdezze meg az utazási iroda alkalmazottját, hogy a társasút részvevői honnan fognak indulni! - Legyen szíves , megmondani , az NDK-körút részvevői hol fognak gyülekezni? - A Ferihegyi repülőtér előcsarnokában, egy órával a gép indulása előtt, tehát reggel 1/2 9-kor. Jegyváltáskor kérdezze meg a repülőtársaság irodáján, ·hogy útközben leszállnakne valahol? - Érdeklődni szeretnék, hogy a londoni gép, amelyik reggel 1/2 9-kor indul ínnen Fel"ihegyről, leszáll-e útközben valahol. - Igen, egyszer

Frankfurtban 3/4 10-kor. - És mikor megy tovább ? - Huszonöt perc múlva. - Köszönöm . Panaszolja el a szálloda portásának, hogy szobája túl meleg! Kérje~ hogy intézkedjék! - Ne haragudjon , de problémám van a szobával - Tessék. Miben segíthetek? - Az a helyzet, hogy a szoba túl meleg. Ablakot nem tudok nyitni, mert olyan zajos. Nem lehetne lejjebb venni a fűtést? - Megpróbálok valamit tenni az Ön érdekében. - Nagyon köszönöm. Kérdezze meg a repülőtéren, hogy honnan indulnak a városközpontba közlekedő buszok! - Meg tudná mondani, hogy honnan indulnak azok a buszok, amelyek a városközpontba mennek? - Rögtön a főbejáratnál van a megálló. 286. "Could you please tel1 me where th~ participants of the GDR tour should gather?" "ln the lounge of Ferihegy airport an hour before take off, i.e at 8: 30 am " "Thank you." 287. "May I enquire if the flight to London that leaves at 8:30 a.m has a stop-over anywhere

?" "Yes, it has. ln Frankfurt (Germany) at 9:45 am "And when does it f!y on (take off) in Frankfurt?" "After a 25-minute stop-ovcr." "Thank you ." 288. "Excuse me, l. have a complaint to make about my room." "Y cs, Sir/ Madam ? What can I do for you? (What is it ?)" "The problem is that the room is too hot. I cant open the window as its so noisy. Couldnt you turn down t he beating?" III see what l can do to help you. " Thank you ." 289, "Could you please tel1 me where buses (coaches) or the air term:nal leave from ?" "Right outside the main e11tr:ince." 269 290. 270 Amikor megérkezik a hotel recepciójába, mutatkozzék be, mondja meg, hogy Ön az, akinek a cége h~írom nappal ezelőtt szobát rendelt. --· Jó napot kívánok. A nevem Nagy Ferenc Három nappal ezelőtt a cégem rendelt Önöknél egy egyágyas szobát. - Igen, a harmadik emeleten tudok adni egy egyágyas,

fürdőszobás szobát , ha megfelel. -- Köszönöm. - Szabad az útlevelét? Tessék, itt a kulcs. Legyen szíves kitölteni ezt a bejelentő lapot! 290. "Good afternoon. My name 1s Ferenc Nagy Three days ago my company booked a single-room for me here far two nights." "Yes, thats right. You have a single room with a private bathroom on the third floo r. Will that suit you ?" " Yes, I think so." "Can I have your passport, Mr Nagy? Here is your key. Would you please register ? (Will you please sign the registration book ?)" 271 Tankönyvkiadó Vállalat A kiadásért felelős: Petró András igazgató Szegedi Nyomda Raktári szám: 56 181 TA-3613-C-20/ b-8485 83-210 - Szegedi Nyomda Felelős vezető: Dobó József igazgató Felelős szerkesztő: Siórétíné Gyepes Jucit Műszaki vezető: Lojd Lajos Grafikai szerkesztő: Takács László Műszaki szerkesztő: Rózsahegyi Róbert A kézirat nyomdába érkezett: 1983 . január Megjelent:

1984. február Példányszám: 34000 Terjedelem: 13,43 (A/ 5) ív Készült : fényszedéssel, íves ofszet.nyomással, az MSZ 560 l - 59 és az MSZ 5602-55 szabvány szerint