Mechanical engineering | High school » Gépészeti alapismeretek középszintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2007

Datasheet

Year, pagecount:2007, 18 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:232

Uploaded:May 27, 2007

Size:261 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25 Név:. osztály: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gépészeti alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0621 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint Fontos tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvassa el. A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítgatni tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a feladatrészeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a végeredményeket

N-ban, m-ben, s-ban, illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve adja meg! Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható! írásbeli vizsga 0621 2 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint Teszt jellegű kérdéssor 1. Készítse el az 5 mm vastag lemezből készült alkatrész mérethálózatát! A méreteket a saját rajzáról vonalzóval mérje le! 4 pont 2. Szerkessze meg a henger teljes felülnézetét! Nevezze meg a henger alap- és fedőlapját határoló görbéket! 4 pont A görbék neve: 3. Készítse el az alkatrésznek csak a belső átmérőket és belső hosszméreteket tartalmazó méretszám nélküli mérethálózatát! 4 pont írásbeli vizsga 0621 3 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint 4. Válassza ki négyből azt a két tűrést, amivel megvalósíthatjuk a két 17 mm névleges átmérőjű csatlakozó alkatrész laza

illesztését! 3 pont Méret Tűrés ∅17k6 +0,012 +0,001 -0,006 -0,017 +0,018 0 +0,039 +0,028 ∅17g6 ∅17H7 ∅17s6 . 5. Az igénybevételek hatására az alkatrészekben normális és/vagy csúsztató feszültségek ébredhetnek. Karikázza be az alábbi igénybevételek közül azoknak a betűjelét, amelyeknél csak normális feszültségek lépnek fel! 3 pont a) hajlítás b) csavarás c) nyomás d) egyidejű hajlítás és csavarás e) egyidejű húzás és hajlítás 6. Írja fel egy belső nyomással terhelt cső elméleti falvastagságának kiszámítására alkalmas összefüggést! Értelmezze az összefüggésben szereplő betűjeleket! 3 pont 7. Az alábbi, csavarkötések elemeire vonatkozó megállapítások vagy igazak, vagy hamisak Ha igaznak tartja a megállapítást, írjon I betűt a megállapítás utáni pontozott vonalra, ha hamisnak tartja, akkor H betűt írjon! 3 pont a) Ászokcsavart akkor célszerű alkalmazni, ha az összekötendő elemek

egyikében zsákfurat van, és a kötést gyakran kell bontani . b) A koronás anya önmagában is alkalmas csavarbiztosításra c) A hernyócsavarnak nincs fejrésze, egy végig menetes orsóból áll . 8. Vázoljon le egy hengergörgős csapágyat félnézet – félmetszetben! 4 pont 9. Ismertesse röviden az alábbi fogalmat! Eutektikum: 3 pont írásbeli vizsga 0621 4 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint 10. Egészítse ki az alábbi állítást! 3 pont Ha az alapfém és az ötvöző atomjai között nagy a méretkülönbség, akkor . vegyeskristály keletkezik 11. Karikázza be a helyes állítás betűjelét! Szobahőmérsékleten a vas kristályrácsa: a) hexagonális, b) térközepes köbös, c) lapközepes köbös. 3 pont 12. Számítsa ki az aszinkron motor fordulatszámát, ha a szinkron fordulatszám 1 n0 = 1500 és a szlip 5%! min 13. Mi a villamos töltés mértékegysége? Húzza alá a helyesnek tartott

választ! kV, A ⋅ h, A⋅s, 4 pont 3 pont mW 14. Egy transzformátor feszültségei U 1 = 230 V, U 2 = 24 V , szekunder árama I 2 = 2,5 A Számítsa ki, a primér tekercs áramerősségét! 3 pont 15. Mi az ergonómia? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a) A domborzati viszonyok felmérése. b) Kristálytani vizsgálati módszer. c) Az emberi tényezőkkel, munka- és lakókörnyezettel foglalkozó tudományág. írásbeli vizsga 0621 5 / 12 3 pont 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint Feladatsor 1. feladat Maximális pontszám: 10 Az egyik oldalon konzolos tartóra F1 = 3 kN, F2 = 4 kN és F3 = 2 kN erő hat. Feladatok: Határozza meg számítással a) az FA ; FB reakcióerők irányát és nagyságát kN-ban, b) a hajlítónyomaték nagyságát a tartó C, D, B keresztmetszeteiben, c) a veszélyes keresztmetszet helyét! írásbeli vizsga 0621 6 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti

alapismeretek középszint 2. feladat Az acélsodrony kötélnek F = 90 kN terhet kell tartani. Maximális pontszám: 10 Feladat: Számítsa ki, hogy hány darab d = 1,6 mm átmérőjű elemi szálból kell a kötélnek állnia, ha a N kötél anyagára megengedett feszültség σ meg = 200 ! mm 2 írásbeli vizsga 0621 7 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint 3. feladat Maximális pontszám: 10 Tárcsás tengelykapcsoló méretezése. Adatok: − az érintkező tárcsafelületek külső átmérője: − az érintkező tárcsafelületek belső átmérője: − a tárcsák anyagára megengedett felületi nyomás: Dk = 660 mm , Db = 520 mm , p meg = 55 kPa , β = 1,8 , μ = 0,4 , − a megcsúszással szembeni biztonság: − a súrlódási tényező: − az átviendő teljesítmény: P = 150 kW , 1 n = 2000 . min − az átviendő fordulatszám: Feladatok: a) Számítsa ki a tengelykapcsoló-tárcsák összeszorításához

szükséges nyomóerőt! b) Ellenőrizze, hogy a felületi nyomás a megengedett érték alatt marad-e! írásbeli vizsga 0621 8 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint 4. feladat Maximális pontszám: 20 Axonometrikus ábráról alkatrészrajz készítése. Feladatok: a) Szerkessze meg a szükséges számú vetületeket! Az elölnézet teljes metszet legyen! b) Készítse el a mérethálózatot! írásbeli vizsga 0621 9 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0621 10 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0621 11 / 12 2007. május 25 Név:. osztály: Gépészeti alapismeretek középszint a témakör a témakör maximális elért elért maximális pontszám pontszám pontszáma pontszáma 1. 4 2. 4 3. 4 4. 3 5. 3 6. 3 Teszt 7. 3 jellegű 50 8. 4 kérdéssor 9. 3 10. 3 11. 3 12. 4 13. 3 14. 3

15. 3 1. 10 2. 10 Feladatsor 50 3. 10 4. 20 100 ÖSSZESEN 100 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 témakör a feladat sorszáma javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám Teszt jellegű kérdéssor Feladatsor javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0621 12 / 12 Dátum: . 2007. május 25 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 0621 GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Teszt jellegű kérdéssor 1. A tényleges méretszámok a feladatsorban szereplő ábra nagyságától függően eltérhetnek a megoldáson szereplő méretszámoktól! 4 pont 2. 4 pont A görbék neve: kör, ellipszis 3.

Csak a 3 belső átmérőt és a 3 belső hosszméretet kell értékelni. A hosszméreteknél más felépítésű helyes méretmegadás is elfogadható. 4 pont 4. ∅17H7 / ∅17g6 írásbeli vizsga 0621 3 pont 2/6 2007. május 25 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 5. a), c), e) 3 pont 6. 3 pont D⋅ p 2 ⋅ σ meg s: falvastagság D: a cső belső átmérője p: a csőben uralkodó nyomás σmeg: a cső anyagára megengedett feszültség s= 7. 3 pont a) I b) H c) I 8. 4 pont 9. Eutektikum: hűtés során ömledékből keletkező két szilárd fázis elegye 3 pont 10. 3 pont Ha az alapfém és az ötvöző atomjai között nagy a méretkülönbség, akkor beékelődéses (intersztíciós) vegyeskristály keletkezik. 11. b) 3 pont 12. 4 pont n = n0 ⋅ (1 − s ) = 1500 ⋅ (1 − 0,05) = 1425 1 min 13. Aláhúzással válassza ki a villamos töltés mértékegységét! A⋅s 3 pont 14. 3 pont I1 = U2 24 ⋅ I2 =

⋅ 2,5 = 0,26 A U1 230 15. c) írásbeli vizsga 0621 3 pont 3/6 2007. május 25 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Feladatsor Amennyiben egy helytelen részeredmény a további lépésekben felhasználásra került, és az adott lépés elvégzése egyébként hibátlan, az így kapott eredményt a pontozás szempontjából „helyes végeredménynek” kell tekinteni! 1. feladat a) Maximális pontszám: 10 4 ∑M i =1 Ai =0 0 = − F1 ⋅ l1 + F2 ⋅ (l 4 − l 2 ) − FB ⋅ l 4 + F3 ⋅ (l3 + l 4 ) − F1 ⋅ l1 + F2 ⋅ (l 4 − l 2 ) + F3 ⋅ (l 3 + l 4 ) FB = = l4 − 3 kN ⋅ 0,1 m + 4 kN ⋅ (0,5 − 0,12) m + 2 kN ⋅ (0,08 + 0,5) m = 4,76 kN ↑ 0,5 m [] 4 ∑M i =1 Bi 3 pont =0 0 = − FA ⋅ l 4 + F1 ⋅ (l 4 − l1 ) − F2 ⋅ l 2 + F3 ⋅ l3 F ⋅ (l − l ) − F2 ⋅ l 2 + F3 ⋅ l 3 = FA = 1 4 1 l4 2 pont [] 3 kN ⋅ (0,5 − 0,1) m − 4 kN ⋅ 0,12 m + 2 kN ⋅ 0,08 m = = 1,76 kN ↓ 0,5 m b) M C =

− FA ⋅ l1 = −1760 N ⋅ 0,1 m = −176 N ⋅ m M D = − FA ⋅ (l 4 − l 2 ) + F1 ⋅ (l 4 − l1 − l 2 ) = = −1760 N ⋅ (0,5 − 0,12) m + 3000 N ⋅ (0,5 − 0,1 − 0,12) m = 171,2 N ⋅ m M B = − FA ⋅ l4 + F1 ⋅ (l4 − l1 ) − F2 ⋅ l 2 = = -1760 N ⋅ 0,5 m + 3000 N ⋅ (0,5 − 0,1) m − 4000 N ⋅ 0,12 m = −160 N ⋅ m c) Mivel M C > M D > M B , ezért a veszélyes keresztmetszet a ”C” keresztmetszet. σ max ≤ σ meg A = 2 pont Maximális pontszám: 10 2. feladat σ max 3 pont F = A F σ meg írásbeli vizsga 0621 }σ meg = F A ⇒ A 90 ⋅ 10 3 N = = 450 ⋅ 10 −6 m 2 N 200 ⋅ 10 6 2 m 4/6 5 pont 2007. május 25 Gépészeti alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató d 2 ⋅π ⇒ 4 4 ⋅ 450 ⋅ 10 -6 m 2 4⋅ A = 223,8 ≈ 224 db z= 2 = d ⋅ π (1,6 ⋅ 10 -3 m) 2 ⋅ π A= z⋅ 3. feladat a) Az összeszorításhoz szükséges nyomóerő A tárcsa középátmérője: D + Db 660 + 520 Dm =

k = = 590 mm = 0,59 m 2 2 A teljesítményből a súrlódóerő: F ⋅ D ⋅π ⋅ n β ⋅P = s m , 60 s 60 ⋅ 1,8 ⋅ 150 ⋅ 10 3 W 60 ⋅ β ⋅ P min Fs = = = 4370 N 1 Dm ⋅ π ⋅ n 0,59 m ⋅ π ⋅ 2000 min A tárcsákat összeszorító erő F 4370 N Fny = s = = 10925 N 0,4 μ 5 pont Maximális pontszám: 10 2 pont 4 pont 2 pont b) A felületi nyomás ellenőrzése ( Dk2 − Db2 ) ⋅ π (0,66 2 m 2 − 0,52 2 m 2 ) ⋅ π A= = = 0,1297 m 2 4 4 Fny 10925 N p= = = 84232,8 Pa ≈ 84,23 kPa A 0,1297 m 2 Mivel p = 84,23 kPa > pmeg 55 kPa , a tárcsa nem felel meg. 4. feladat Maximális pontszám: 20 A feladat értékelése: Vetületek: Mérethálózat: írásbeli vizsga 0621 2 pont 12 pont 8 pont 5/6 2007. május 25 Gépészeti alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0621 Javítási-értékelési útmutató 6/6 2007. május 25