Economic subjects | Accounting » Számvitel I. feladatgyűjtemény

Datasheet

Year, pagecount:2001, 109 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:1218

Uploaded:October 06, 2007

Size:914 KB

Institution:
-

Comments:
Szolnoki Főiskola

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!



Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZÁMVITEL I. FELADATGYŰJTEMÉNY 2001. Szerzők: Lakatosné Lévai Judit főiskolai docens Pusztai Lászlóné főiskolai adjunktus Seres Sándorné főiskolai adjunktus Lektorálta: Kőszegi Miklósné okleveles könyvvizsgáló, adószakértő 2 BEVEZETÉS Ez a munkafüzet a távoktatásban tanuló hallgatók számára készült, a " Számvitel és mérlegelemzés" c. tantárgyhoz szükséges számviteli alapismeretek elsajátítását szolgáló feladatokat tartalmaz. Célja, hogy a "Számvitel I" és a " Számvitel II" jegyzettel továbbá a "Számvitel II. munkafüzet"-tel együtt a Szolnoki Főiskola tantárgyi, tantervi követelményeinek teljesítéséhez felkészítse a hallgatókat. A munkafüzet az egyes fejezetek végén tartalmazza a feladatok megoldását is. A feladatok a számviteli alapismeretek elsajátítását általánosan szolgálják, de a 2000. évi C törvény, azaz a hatályos

számviteli törvény szabályait figyelembe véve készültek. A munkafüzet használata akkor eredményes, ha az elméleti ismereteket tartalmazó jegyzetet és az abban lévő minta feladatokat alaposan áttanulmányozza, és azt követően megoldja a munkafüzet feladatait. A feladatok megoldását csak akkor célszerű megnézni, ha elakad a megoldásban ill. a megoldását követően, hogy ellenőrizze tudását A sikeres tanulás feltételezi, hogy folyamatosan foglalkozik a tananyaggal, időnként ismétli is a már megismert tananyagrészeket. A megfelelő szintű tudás a feladatok megoldásában egy bizonyos tempó elérését is feltételezi, nem elég a megértés, szükséges a begyakorlottság is. Jó munkát kívánunk! a munkafüzet készítői Szolnok, 2001. augusztus 3 1. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS A BESZÁMOLÓ FELADATOK 1.01 feladat Egy Rt. adatai a fordulónapon: Megnevezés: Mérleg főösszege (millió Ft) 1999. 145 2000. 135 Éves nettó árbevétel

(millió Ft) 308 305 49 49 Foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma (fő) a) Milyen fajta beszámolót kellett / lehetett készítenie 2001-ben a fenti vállalkozásnak? . Indokolja a válaszát! b) A készítendő beszámoló milyen részekből áll? c) Milyen könyvvezetési módot kell alkalmaznia? 1.02 feladat Egy Kft. adatai a fordulónapon: Megnevezés Mérleg főösszege (millió Ft) Éves nettó árbevétel (millió Ft) Foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma (fő) 1998. 3 42 6 1999. 32 50 8 a) Milyen fajta beszámolót kellett /lehetett készítenie a vállalkozásnak 2000-ben és 2001-ben? . Indokolja a válaszát! b) Milyen részekből áll a készítendő beszámoló? c) Milyen könyvvezetési módot kellett alkalmaznia a fenti beszámoló mellett? 4 1.03 feladat Egy 1998. január 1 óta működő BT adatai a fordulónapon: Megnevezés Mérleg főösszege (millió Ft) Éves nettó árbevétel (millió Ft) Foglalkoztatottak

évi átlagos létszáma (fő) 1998. 25 49 1999. 25 48 2000. 28 60 8 8 10 a) 2001-ben milyen beszámoló készítési kötelezettsége van a fenti vállalkozásnak? . Válaszát indokolja! b) Meg kell-e változtatnia a beszámoló fajtáját? . Ha igen, melyik évben? . A készítendő beszámoló fajtája és részei:. c) Változik-e a könyvvezetés módja?. Indoklás! 1.04 feladat Kérdés Anyavállalat Részvénytársaság a/ Milyen beszámolót készíthet ill. köteles készíteni? b/ A fenti válaszában megjelölt beszámolási forma milyen feltételekhez van kötve? 5 Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviselete c/ A megjelölt beszámolási formához milyen könyvvezetési mód társul? 1.05 feladat Kérdés Egyéni vállalkozó Betéti társaság a/ Milyen beszámolót készíthet ill. köteles készíteni? Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe b/ A fenti válaszában megjelölt beszámolási

forma milyen feltételekhez van kötve? c/ A megjelölt beszámolási formához milyen könyvvezetési mód társul? 1.06 feladat Döntse el az alábbi állítások igazak (I), vagy hamisak (H). A v álaszoknál az állítás indoklása is szükséges! 1. Az időbeli elhatárolás elve csak a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál érvényesül Indoklás: I / H 2. A vezetői számvitel szabályait a számviteli törvény szabályozza Indoklás: I / H 3. Az anyavállalatnak két beszámolót kell készítenie, a saját egyedi beszámolóját és 6 összevont (konszolidált) beszámolót! Indoklás: I / H 4. A mérleg szerinti eredmény a mérlegben a forrás oldalon lehet pozitív és negatív előjelű is. Indoklás: I / H 5. A kapott kölcsön és a kapott hitel között nincs különbség, szinonim fogalmakról van szó Indoklás: I / H 6. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviselete is a számviteli törvény hatálya alá

tartozik. I/ H Indoklás: 7. A beszámoló fordulónapját a vállalkozás maga választja meg Indoklás: I / H 8. A jegyzett, be nem fizetett tőke bár követelés a tulajdonosokkal szemben, a saját tőke elemei között szerepeltetendő negatív előjellel. I / H Indoklás: 9. Az immateriális javak értékhelyesbítése abból adódik, hogy a számviteli törvény megengedi az immateriális javak mindegyikénél a piaci értékre való felértékelést I / H Indoklás: 10. Az egyéni vállalkozók is a számviteli törvény hatálya alá tartoznak és beszámolót kötelesek készíteni I / H Indoklás: 11. A valódiság elve kimondja, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló készítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. I / H Indoklás: 12. Értékhelyesbítést lehet elszámolni a készletek esetén, ha a készlet aktuális piaci értéke magasabb mint a könyv szerinti értéke. I / H Indoklás: 7 13. A

passzív időbeli elhatárolások közé tartozik a bevételt csökkentő elhatárolás is Indoklás: I / H 14. A beszámoló készítés napját a vállalkozás maga választja meg Indoklás: I / H 15. A számviteli törvény lehetőséget ad valamennyi befektetett pénzügyi eszköz piaci értékre való felértékelésére a mérlegben. I / H Indoklás: 16. A folytonosság elve kimondja, hogy a beszámoló és a könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. I / H Indoklás: 17. A váltók értékpapírok, ezért a mérlegben a vevőtől kapott váltók az értékpapírok között szerepelnek. I / H Indoklás: 18. Minden vállalkozás esetében igaz, hogy a bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor gazdaságilag felmerültek I / H Indoklás: 19. Az egyszeres könyvvitel keretében az egyéni vállalkozók is vezethetnek naplófőkönyvet, de nekik nem kell egyszerűsített

beszámolót készíteniük. I / H Indoklás: 20. Az éves zárás során a vállalkozás előbb az eredménykimutatást készíti el, és csak követően állítható össze a mérleg. I / H Indoklás: 8 21. Az alábbi vállalkozási formák beszámolási kötelezettségüknek egyszerűsített beszámolóval is eleget tehetnek 2003 de c 31-éig tartó üzleti évvel bezáróan, ha egyébként a törvény feltételeinek megfelelnek. Rt, egyéni vállalkozó, Betéti társaság, Kft, Kkt, iskolai szövetkezet I / H Indoklás: 22. Egy betéti társaság saját elhatározásból 2000-ben a kettős könyvvezetést választotta, de 2001-ben visszatér az egyszeres könyvvezetésre mert a mutatói ezt lehetővé teszik. Indoklás: I / H 9 1.07 feladat Sorolja be a következő vagyonrészeket a bemutatott példa alapján: Megnevezés Eszköz Forrás Immat. Tárgyi Befekt Forgójavak eszkö- pénzü.-i eszköz zök eszk. Csomagoló x x anyagok Pl. Épülő műhelyépület

Társasági adó túlfizetés Számítógépeknél használt szoftverek 4 évre kapott kölcsön utolsó évi törlesztőrészlete Vevőktől kapott előleg Tőketartalék Forgatási célú 4 éves futamidejű kötvények Részvény kibo-csátásnál kelet-kezett ázsió Elszámolási betét Eredménytartalék Előlegkövetelés dolgozókkal szemben Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Szállítónak adott váltó Kibocsátott kötvények miatti tartozás 10 Saját tőke Kötelezettség hosszú rövid 1.08 feladat Sorolja be az alábbi vagyonrészeket a bemutatott példa alapján: Megnevezés Eszköz Forrás Immat. Tárgyi Befekt Forgójavak eszköpü-i eszköz zök eszközök Készpénz Pl x x Kapott váltók Üzleti vagy cégérték Üdülőtelek Áruvásárlásra adott előleg Munkabértatozás Visszavásárolt részvények Betétdíjas göngyölegek Fogyasztási adótartozás 3 évre lekötött bankbetét ÁFA tartozás Árueladás miatti követelés Részvénytőke

Értékelési tartalék A tárgyévben 2 éves lejáratra adott kölcsön, az adós egy összegben törleszti 8 hónapra kapott hitel 11 Saját tőke Kötelezettség hosszú rövid 1.09 feladat Rendezze el a következő tételeket! (x-t tegyen a megfelelő helyre!) Eszközök és források Immate- Tárgyi Befekte- ForgóSaját megnevezése riális ja- eszközök tett pü-i eszközök tőke vak eszközök Termelőgép tartós bérleti joga ÁFA túlfizetés 5 éves lejáratú hitel következő évben esedékes törlesztő részlete Műhelyépület Épülő irodaház Betétdíjas göngyölegek Helyi adó előírt összege Tartozás árusvásárlás miatt A vállalkozás alapításának aktivált költsége Könyvelésben használt szoftverek Valutapénztár Kártérítés miatti követelés munkavállalótól 3 éves lejáratra felvett hitel, a törlesztés folyamatos 4 évi lejáratú állami kötvények árfolyamnyereség eléréséért Szállítónak adott előleg

anyagvásárlásra Törzstőke Raktárépület tartós bérleti joga Társadalombiztosítási kötelezettség 12 Kötelezettségek Hosszú Rövid 1.10 feladat Egy kereskedelmi KFT vagyonára vonatkozó adatok 2001. (!) dec 31-én: TB kötelezettség Vásárolt kötvények, a kamatjövedelem miatt, még 3 év van hátra a futamidőből, törlesztés a futamidő végén Bérleti jog (nem ingatlané!) Y Kft*-től 3 évre kapott kölcsön, ebből a következő évi törlesztő részlet 2 évre lekötött bankbetét (nincs részesedési viszony!) Vevőktől kapott váltó (nincs részesedési viszony!) Munkabértartozás Bolti berendezések, gépek Árukészlet Adótartozás Részvények: - társult vállalkozásban történt befektetésből - „ egyéb” mértékű részesedés Forgatási céllal beszerzett részvények (2 %-os mértékű a részesedés) 5 évre kapott hitel (nincs részesedési viszony!) összesen, ebből az első évi törlesztő részlet, egyenletes a

törlesztés Épületek Áruvásárlás miatti tartozás, Y kft*-nek Elszámolási betét Értékesítésből származó követelés: - Y kft*-től - nem részesedési viszonyban lévőktől, melyből nem ismer el az adós Csomagolóanyagok Mérleg szerinti eredmény Tehergépkocsik Személygépkocsi Jegyzett tőke A központi irodákban használt szoftverek Munkavállalókkal szembeni követelés Készpénz Eredménytartalék Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése .(?) Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Kötvénykibocsátás miatti tartozás a lakosságnak ebből, a következő évben történő visszafizetés *a részesedés mértéke 5 %-os! Feladat: Rendezze mérlegbe a vállalkozás vagyonát! Megoldás: 13 adatok ezer Ft-ban 1 200 10 000 3 200 9 000 3 000 13 000 3 600 4 000 17 000 32 000 4 800 8 000 2 000 4 400 16 000 . 19 400 6 000 14 000 6 000 4 000 500-at 1 700 . 11 000 4 600 96 000 1 400 100 300 18 000 2 400 400

. 3 000 4 500 1 500 Éves beszámoló mérlege, "A" változat, . év december 31 SorMegnevezés szám 01. A Befektetett eszközök 02. I Immaterális javak 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Számítások 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezésék, gépek , járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön

kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedések 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 14 adatok ezer Ft-ban Tárgyidőszak vége 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozásban 3.Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozóval szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Részesedések kapcsolt

vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvény, saját üzletrész 4. Fogatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK összesen D. Saját tőke I. Jegyzett tőke - ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre 2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban

álló vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 15 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvény kibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók ) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK összesen 16 1.11 feladat Egy vállalkozás vagyonára vonatkozó adatok 2001. (!) december 31-én (ezer Ft-ban): Épületek értéke Szállítónak adott váltó (egyéb részesedési viszony!) Késztermékek Bolti készletek Termelőgépek Beruházásra kapott hitel, 5 éves futamidőre ebből egyenletes törlesztés mellett a következő évi törlesztő részlet Folyamatban lévő beruházás értéke Értékesítésből eredő követelés anyavállalattal szemben Irodai berendezések értéke Göngyölegek Készpénz Kölcsön miatt még 3 évi követelés* (nincs részesedési viszony!) ebből:. Munkabértartozás Tehergépkocsik értéke

Eredménytartalék Elszámolási betét Halasztott bevételek Tartozások kötvénykibocsátásból (nincs részesedési viszony!), visszafizetés a futamidő végén Személygépkocsik értéke Vevőktől kapott előleg (nincs részesedési viszony!) Gyártási eljárások Anyagok Kapott váltók ( nincs részesedési viszony!) SZJA tartozás Szállítókkal szembeni tartozás (nincs részesedési viszony!) Befektetésre vásárolt kötvények Szállítónak anyagvásárlásra adott előleg Társadalombiztosítási kötelezettség Jegyzett tőke 8 hóra kapott forgóeszköz hitel (nincs részesedési viszony!) ÁFA visszaigénylés Költségek aktív időbeli elhatárolása Mérleg szerinti eredmény Jegyzett, be nem fizetett tőke Értékelési tartalék Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját tőke ázsióból származó része 32 000 2 800 21 000 8 500 48 000 10 000 . 4 500 3 200 10 000 1 200 500 9 600 . 8 000 11 500 - 4 000 15 000 300 7 200 2 400 700 2 400 2 400 1 650 2

000 3 400 12 000 1 500 2 800 . 1 600 1 900 350 12 000 8 000 3 500 . 20 000 *A kölcsön törlesztése egyenletes ütemben történik! Feladat: a) Helyezze el a vállalkozás vagyonára vonatkozó adatokat a mérlegben! b) Állapítsa meg mennyi a vállalkozás vagyona! 17 Megoldás: Éves beszámoló mérlege "A" változat, . év december 31 SorMegnevezés szám 01. A Befektetett eszközök 02. I Immaterális javak 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. adatok ezer Ft-ban Számítások 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezésék, gépek , járművek 3. Egyéb berendezések,

felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedések 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 18 Tárgyidőszak vége 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból

és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozásban 3.Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozóval szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvény, saját üzletrész 4. Fogatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK összesen D. Saját tőke I. Jegyzett tőke - ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre 2.

Céltartalékok a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 19 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvény kibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből

átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók ) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK összesen 20 MEGOLDÁSOK 1.01 feladat a) éves beszámolót Az Rt. a sz ámviteli törvény szerint, csak éves beszámolót készíthet, a részvényesek védelmét szolgálja ez az előírás, mivel ennek a beszámolónak részletesebb az adattartalma. b) Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet. c) kettős könyvvezetés 1.02 feladat a) 2000-ben és 2001-ben is

egyszerűsített éves beszámolót, vagy magasabb szintűt azaz éves beszámolót. A Kft. jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, így nem készíthet egyszerűsített mérleget és eredménylevezetést (egyszerűsített beszámolót) még akkor sem, ha mutatói megengednék. A törvény két feltétel együttes érvényesüléséhez köti a legegyszerűbb beszámoló alkalmazását, a vállalkozás formájához és az éves nettó árbevétel nagyságához! b) Egyszerűsített éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklet c) kettős könyvvezetés 1.03 feladat a) Egyszerűsített beszámolót készíthet, ha 2000-ben is azt készített (ill. az akkor hatályos törvény szerint egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés volt az egyszeres könyvvezetéssel alátámasztott beszámoló neve!), mert az éves nettó árbevétele csak egy évben haladta meg az 50 millió Ft-ot, és társasági formája Bt, továbbá 2001. előtt kezdte

meg működését b) 2004-ben biztos hogy át kell térnie, ha előbb nem válik számára kötelezővé az áttérés az éves nettó árbevétel növekedése miatt. A számviteli törvény szerint 2004-től megszűnik az egyszeres könyvvitellel alátámasztott beszámoló fajta. Készítendő beszámoló: egyszerűsített éves beszámoló, részei: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet. c) igen, mert egyszeres könyvvitelről kettősre kell áttérnie, mivel a törvény az egyszerűsített éves beszámolóhoz ezt a könyvvezetési módot rendeli. 21 1.04 feladat Kérdés Anyavállalat a/ Milyen beszámolót készíthet ill. köteles készíteni? • b/ A fenti válaszában megjelölt beszámolási forma milyen feltételekhez van kötve? • • • • c/ A megjelölt beszámolási formához milyen könyvvezetési mód társul? • Részvénytársaság saját egyedi éves beszámolóját összevont éves beszámolót • Éves beszámolót

többségi részesedéssel rendelkezik ill. meghatározó befolyást gyakorol más vállalkozásban a törvény egyéb kikötései nem mentesítik • nincs feltétel, a törvény szerint csak ez a beszámoló fajta alkalmazható Rt-nél • az anya és a leányvállalatai is kettő könyvvezetést alkalmaznak, és ezek egyedi éves beszámolóira épül kettős könyvvezetés Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviselete • nem tartoznak a törvény hatálya alá 1.05 feladat Kérdés a/ Milyen beszámolót készíthet ill. köteles készíteni? b/ A fenti válaszában megjelölt beszámolási forma milyen feltételekhez van kötve? Egyéni vállalkozó • nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá Betéti társaság Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe • Éves beszámoló • Egyszerűsített beszámoló • Az alábbi feltételek- • nek kell megfelelnie: - meghatározott vállalkozási forma, ez

fennáll! ( jogi személyiséggel nem rendelkező GT) - az éves nettó árbevétele két egymást követő 22 Nincs feltétel, a törvény ezt a beszá-moló fajtát írja elő c/ A megjelölt beszámolási formához milyen könyvvezetési mód társul? évben nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot, - 2001. előtt is jogosult volt egyszeres könyvvezetéssel alátámasztott beszámoló készítésére, és továbbra is megfelel a feltételeknek • 23 egyszeres könyvvitel • kettős könyvvitel 1.06 feladat 1. I Indoklás: A kettős könyvvitelben az adott időszak eredményének megállapításakor az elismert teljesítés elve érvényesül, de az egyszeres könyvvitelben a pénzügyi realizációs elvet kell alkalmazni, és ez utóbbi miatt nem alkalmazható az időbeli elhatárolás elve. 2. H Indoklás: A számviteli törvény csak a pénzügyi számvitelt szabályozza, a vezetői számvitelt a vállalkozás vezetőinek igényei határozzak meg és a

vállalkozás a számviteli politikájában kerül szabályozásra. 3. I Indoklás: A számviteli törvény szerint, az a vállalkozás amelyik anyavállalatnak minősül és egyéb - a törvényben rögzített okok miatt nem mentesül - elkészíti saját éves beszámolóját valamint a saját és a leányvállalatok éves beszámolói alapján a konszolidált éves beszámolót. 4. I Indoklás: A mérleg szerint eredmény a saját tőke része, ha pozitív a vállalkozásban hagyott nyereséget jelenti, ha negatív, azaz veszteség keletkezett az a saját tőke csökkenését jelenti. 5. H Indoklás: A kölcsön más vállalkozástól, magánszemélytől, a hitel pénzintézettől visszafizetési köte- lezettség mellett kapott összeg. 6. H Indoklás: A számviteli törvény szerint csak a fióktelepek tartoznak a törvény hatálya alá. 7. H Indoklás: A forduló nap a b eszámoló készítésénél az üzleti év utolsó napja, ami általában - a törvényben rögzített -

december 31. 8. I Indoklás: A mérleg eszköz oldalán csak a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott pénzeszköz található, ezért a f orrásoknál a saját tőke ezáltal a ténylegesen működő tőkére módosul. ( A társasági törvény értelmében a tőke egy része cégbejegyzést követő egy éven belül bevihető!) 9. H Indoklás: Csak a vagyoni értékű jogoknál és a szellemi termékeknél adja meg a törvény a lehetőséget. . 10. H Indoklás: 1997. januárjától kikerültek a számviteli törvény hatálya alól az SZJA törvény szerint adóznak és az adóhatóság felé van elszámolási kötelezettségük. 11. H Indoklás: Ezt az egyedi értékelés elve mondja ki. A valódiság elve szerint a k önyvvezetésben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, a kívülállók által megállapíthatóknak kell lenniük. 24 12. H Indoklás: Csak a befektetett eszközök egy

részénél ad lehetőséget a törvény az inflációs hatások miatt a felértékelésre, a forgóeszközökre nem. 13. I Indoklás: A passzív időbeli elhatárolás év végén eredményt csökkentő korrekció, ilyen a bevételt csökkentő elhatárolás is. 14. I Indoklás: A forduló nap, (azaz december 31.) és a b eszámoló letétbe helyezésének napja (a fordulónapot követő 150 napon belül) között a vállalkozás dönti el beszámolókésztés ( mérlegkészítés ) napját és a számviteli politikájában rögzíti. 15. H Indoklás: Csak a részesedésekre adja meg a törvény a lehetőséget. 16. H Indoklás: Ezt a következetesség elve mondja ki. A folytonosság elve többek között azt mondja ki, hogy a naptári év nyitómérlegében szereplő adatoknak meg kell egyezniük az előző év zárómérlegének adataival. 17. H Indoklás: Közgazdasági szempontból a v áltók értékpapírok, de a számviteli törvény szerint a forgóeszközökön belül a k

övetelések között külön mérlegtételként, vagy a követelések kapcsolt, ill. követelések egy részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben mérlegtételben kell szerepeltetni. 18. H Indoklás: Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásoknál nem igaz, pénzmozgáshoz kell kapcsolódniuk a bevételeknek és a költségeknek, ráfordításoknak. mert a 19. I Indoklás: Nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá, nincs beszámoló készítési kötelezettségük, de a S ZJA elszámolásának alátámasztására a b evételeik, k öltségeik elszámolására vezethetnek naplófőkönyvet. 20. I Indoklás: Az eredménykimutatásban levezeti a v állalkozás eredményt, ami mint a saját tőke egyik eleme kerül a mérlegbe. a mérleg szerinti 21. H Indoklás: A B etéti társaság, Kkt, iskolai szövetkezet azok a v állalkozási formák amelyekre a számviteli törvény megadja a lehetőséget, ha az éves nettó árbevételük két egymást

követő évben nem haladja meg az 50 millió Ft-ot, és 2001. előtt is ez volt a beszámoló formájuk De csak 2003 üzleti évvel bezáróan! 22. H Indoklás: Nem térhet vissza az egyszeres könyvvezetésre, mert 2001-től fokozatosan megszűnő könyvvezetési mód. 25 1.07 feladat Sorolja be a következő vagyonrészeket a bemutatott példa alapján: Megnevezés Eszköz Forrás Immat. Tárgyi Befekt Forgójavak eszkö- pénzü.-i eszköz zök eszk. Csomagoló x x anyagok Pl. Épülő műhelyx x épület Társasági adó x x túlfizetés Számítógépekx x nél használt szoftverek 4 évre kapott x kölcsön utolsó évi törlesztőrészlete Vevőktől x kapott előleg Tőketartalék x Forgatási célú 4 x éves futamidejű kötvények Részvény kibox csátásnál keletkezett ázsió Elszámolási x betét Eredménytarx talék Előlegkövetelés x dolgozókkal szemben Jegyzett, de még x be nem fizetett tőke* Szállítónak x adott váltó Kibocsátott x kötvények

miatti tartozás *a fenti besorolás a mérlegben való elhelyezésre vonatkozik, tartalma szerint: Eszköz / forgóeszköz / követelés 26 Saját tőke Kötelezettség hosszú rövid x x x x x x x x x x x 1.08 feladat Sorolja be az alábbi vagyonrészeket a bemutatott példa alapján: Megnevezés Eszköz Forrás Immat. Tárgyi Befekt Forgójavak eszköpü-i eszköz zök eszközök Készpénz Pl x x Kapott váltók x Üzleti vagy cégérték Üdülőtelek x Áruvásárlásra adott előleg Munkabértatozás Visszavásárolt részvények Betétdíjas göngyölegek Fogyasztási adótartozás 3 évre lekötött bankbetét ÁFA tartozás x Árueladás miatti követelés Részvénytőke x Értékelési tartalék A tárgyévben 2 éves lejáratra adott kölcsön, az adós egy összegben törleszti 8 hónapra kapott hitel Saját tőke Kötelezettség hosszú rövid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 1.09 feladat Rendezze el a

következő tételeket! (x-t tegyen a megfelelő helyre!) Eszközök és források Immate- Tárgyi Befekte- ForgóSaját megnevezése riális ja- eszközök tett pü-i eszközök tőke vak eszközök Termelőgép tartós x bérleti joga ÁFA túlfizetés x 5 éves lejáratú hitel következő évben esedékes törlesztő részlete Műhelyépület x Épülő irodaház x Kötelezettségek Hosszú Rövid x Betétdíjas göngyölegek x Helyi adó előírt összege x Tartozás árusvásárlás miatt A vállalkozás alapításának aktivált költsége x Könyvelésben használt szoftverek Valutapénztár x x x Kártérítés miatti követelés munkavállalótól 3 éves lejáratra felvett hitel, a törlesztés folyamatos 4 évi lejáratú állami kötvények árfolyamnyereség eléréséért Szállítónak adott előleg anyagvásárlásra Törzstőke Raktárépület tartós bérleti joga Társadalombiztosítási kötelezettség x x x x x x x x 28 1.10 feladat

Megoldás: Éves beszámoló mérlege "A" változat, . év december 31 SorMegnevezés szám 01. A Befektetett eszközök 02. I Immaterális javak 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. adatok ezer Ft-ban Számítások 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezésék, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan

adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedések 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozásban 29 3 200 1 400 19 400 17 000 + 11 000 4 600 2 400 8 000 Tárgyidőszak vége 92 400 4 600 3 200 1 400 54 400 19 400 28 000 4 600 2 400 33 400 8 000 - 2 000 2 000 - 13 000 10 000 13 000 10 000 400 1 700 32 000 3 500 400 65 600 33 700 1 700 32 000 13 200 3 500 - 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 3.Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozóval szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvény, saját üzletrész 4. Fogatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások 6 000 6 000 3 600 100 3 600 100 4 400 4 400 - 4 400 300 14 000 158 000 112 500 96 000 - ESZKÖZÖK összesen D. Saját tőke I. Jegyzett tőke - ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg

szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre 2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalékok F. Kötelezettségek 2 400 + 400 I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 30 3 000 18 000 2 800 - 1 300 45 500 - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvény kibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 14 300 300 14 000 - 3 000 12 800 6 000 21 800 3 000 12 800 6 000 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 23 700 1 500 3 200 - III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók ) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1 500 3 200 3 000 + 6 000 9 000 1 200 + 4 000 + 4 800 10 000 - 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK összesen 158 000 Mérleg szerinti eredmény a mérlegegyezőség elve alapján számítandó! Összes eszköz értéke = 158 000 - ismert

források értéke 159 300 mérleg szerinti eredmény - 1 300 veszteség 1.11 feladat Éves beszámoló mérlege "A" változat, . év december 31 SorMegnevezés szám 01. A Befektetett eszközök 02. I Immaterális javak 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. adatok ezer Ft-ban Számítások 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezésék, gépek , járművek 31 2 400 32 000 48 000 + 11 500 Tárgyidőszak vége 132 700 2 400 2 400 111 900 32 000 59 500 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 3. Egyéb berendezések, felszerelések,

járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedések 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozásban 3.Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozóval szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb

követelések III. Értékpapírok 1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvény, saját üzletrész 4. Fogatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK összesen 32 10 000 + 2 400 4 500 3 500 6 400 12 000 2 400 21 000 8 500 + 1 200 1 500 12 400 4 500 3 500 18 400 6 400 12 000 60 050 34 600 2 400 21 000 9 700 1 500 9 950 - 3 200 3 200 - 1 650 3 200 + 1 900 1 650 5 100 - 500 15 000 350 15 500 500 15 000 350 350 193 100 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 154 300 130 800 - D. Saját tőke I. Jegyzett tőke - ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés

névértéke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre 2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalékok F. Kötelezettségek 8 000 20 000 - 4 000 3 500 12 000 38 500 - I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvény kibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb

részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 7 200 8 000 23 300 - III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók ) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 33 15 200 7 200 8 000 - 2 000 + 1 600 700 3 400 3 600 700 3 400 - 2 800 8 000 + 2 000 + 2 800 2 800 12 800 300 - 91. 92. 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK összesen 300 Jegyzett tőke kiszámítása a

mérleg egyezőség elve alapján történik! 34 300 193 100 2. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ALKALMAZÁSUK FELADATOK 2.01 feladat Állapítsa meg az eszköz bekerülési értékét! A beszerzett import gépre vonatkozó adatok: vételár külföldi fuvardíj és biztosítási díj belföldi fuvardíj 12 % ÁFÁ-val Vám- és Pénzügyőrség számlája: vám ÁFA Beszerelés 25 % ÁFÁ-val 10 200 DEM 900 DEM 79 520 Ft 167 000 Ft 390 000 Ft 160 000 Ft DEM deviza árfolyama: vételi 124 Ft / DEM eladási 127 Ft / DEM A vállalkozás a számviteli politikában a devizás, valutás tételek értékelésére az átlagos deviza árfolyamot választotta. Megoldás: Megnevezés Számítás 35 Adat (Ft) 2.02 feladat A vállalkozás termelő beruházást hajtott végre, a finanszírozáshoz hitelt is igénybe vett! Az aktiválás időpontja: 2001. január 1 Adatok: vételár számla szerint 8 000 USD felár 3% belföldi szállítási díj 12 % ÁFÁ-val 33 600 Ft hitelkamat 15 %,

felvett hitel 1 000 000 Ft, futamidő 3 év. Törlesztés a futamidő végén Az üzem behelyezésig esedékes 2 hónap. . vámköltség 312 000 Ft VPOP által felszámított ÁFA 529 000 Ft szerelési költség 12 % ÁFÁ-val 75 040 Ft folyamatos karbantartás éves tervezett költsége 25 % ÁFÁ-val 43 750 Ft Deviza árfolyamok: vételi 214 Ft / USD eladási 222 Ft / USD A vállalkozás a számviteli politikában a devizás, valutás tételek értékelésére az átlagos deviza árfolyamot választotta. a) Határozza meg a gép bekerülési értékét! b) A vállalkozás 5 év alatt tervezi a gép leírását, 230 000 Ft maradvány értéket figyelembe véve. A géppel kapcsolatos ráfordításokat egyenletesen szeretné elosztani a hasznos élettartam alatt! Mennyi lesz az évente elszámolandó ráfordítás, részletezze felmerülés címenként! Megoldás: a) Megnevezés Számítás b) 36 Adat (Ft) Év Összes ráfordítás Kamat Karbantartási költség 1. 2. 3. 4.

5. ∑ Értékcsökkenési leírás 2.03 feladat A HOZ-VISZ kft alakulásakor az egyik tulajdonostárs egy automata gépsort apportált a vállalkozásba. Az apport ÁFA köteles, ÁFA mértéke 25 %. A gép adatai az apportáló vállalkozás analitikus nyilvántartásában: bruttó érték 3 200 000 Ft, elszámolt értékcsökkenés 1 800 000 Ft. A társak a létesítő okiratban a gépsort 1 600 000 Ft értékben fogadták el. A gép beszerelési költsége 85 000 Ft + 25 % ÁFA, a szerelő vállalkozás számlája szerint. Mennyi a bruttó értéke a fenti gépnek a HOZ-VISZ kft nyilvántartásában? Megoldás: 2.04 feladat A MÁZLI RT térítés nélkül kapott egy termelőgépet. A térítés nélküli átvétel ÁFA köteles, az ÁFÁ-t a MÁZLI Rt vállalta. Az átadó vállalkozás nyilvántartásában a gép adatai: bruttó érték 2 500 000 Ft, elszámolt értékcsökkenés 1 400 000 Ft. A gép piaci értéke átadáskor 1 050 000 Ft. A gép elszállítása számla

szerint 25 000 Ft + 12 % ÁFA összegbe került, üzembe helyezését a MÁZLI Rt saját vállalkozásban végezte, önköltsége 32 000 Ft, ÁFA 25 %. Mennyi a bruttó értéke a fenti gépnek a MÁZLI Rt nyilvántartásában? Megoldás: 37 2.05 feladat Tegye teljessé a táblázat adatait! Egy vállalkozásnál a tárgyi eszközök, immateriális javak év végi értékeléséhez a következőket ismerjük: (adatok ezer Ft) Halmozot Halmozot Könyv Piaci Év végi értékelés Az eszköz Bekerüt terv t terven szerinti érték Terven Visszaírható neve lési szerinti fe-lüli nettó dec. felüli terven felüli Mérlegérték érték értékértékérték 31-én értékértékcsökkenés csökkenés csökkenés csökkenés Értékhelyesbítés Telek 6 000 300 . 6 400 . . . Üzemépület 12 000 . 500 . 10 500 . . . Termelőgép . 4 455 100 . 550 . . . Tehergépkocsi . 1 920 50 . . 20 . . Szellemi termékek 850 . - . 100 . . . Egyéb információk: • A vállalkozás él az

értékhelyesbítés lehetőségével! • Épület: hasznos élettartam terv szerint 50 év, tervezett maradványérték 2 000 e Ft, 15 éve használják, lineáris leírás mellett. • Termelőgép: évek számának összege módszerrel amortizálják, tervezett hasznos élettartam 8 év, tervezett maradványérték 200 e Ft. Még 2 év van hátra a tervezett hasznos élettartamból.! • Tehergépkocsi: leírása teljesítményarányos, tervezett maradvány érték 800 000 Ft. Eddig az elméleti teljesítmény 40 %-át teljesítette • A szoftverek leírása degresszív módon történik, 45 - 35 - 20 %-os évi kulcsok mellett, még 0,5 év van hátra a tervezett hasznos élettartamból. Tervezett maradvány érték 0. Megoldás: 2.06 feladat Tervezze meg annak a termelőgépnek az amortizációját és a nettó értékét 4 év használati időt figyelembe véve, melynek a beszerzési költsége 800 330 Ft. a) a bruttó érték alapján: - lineárisan - degresszív kulcs

alapján: szorzószámok 1,4 1,2 1,0 0,4 - évek számának összege módszerrel - teljesítményarányosan, 1200, 1600, 1300, 900 óra évenkénti elméleti teljesítmény mellett. b) a nettó érték alapján, 40 %-os kulcs mellett. Megoldás: a) a bruttó érték alapján: - lineárisan Évek 1. 2. 3. 4. évi értékcsökkenés (ezer Ft ) nettó érték (ezer Ft) - degresszív kulcs alapján: a lineáris kulcsokat a szorzószámok alkalmazásával degresszívvé alakítva, Évek 1. 2. 3. 4. leírási kulcs % évi értékcsökkenés (ezer Ft ) nettó érték (ezer Ft) - évek számának összege módszerrel, ill. évente azonos összeggel csökkentett értékcsökkenés elszámolásával: Évek 1. 2. 3. 4. évi értékcsökkenés (ezer Ft ) nettó érték (ezer Ft) - teljesítményarányosan: Évek 1. 2. 3. 4. évi értékcsökkenés (Ft ) nettó érték (ezer Ft) b) a nettó érték alapján, 40 %-os kulcs mellett: Évek 1. 2. 3. 4. évi értékcsökkenés (ezer Ft

) nettó érték (ezer Ft) 2.07 feladat Egy vállalkozás adatai az év végi értékelés előtt a következők: Könyv szerint Forduló napi Megnevezés értékeléssel számított érték (ezer Ft) ezer USD ezer Ft 2 00 44 600 Vevők 2 450 Valutapénztá r 90 20 620 Devizabetét 110 24 860 Szállítók Árfolyam Mérlegérték különbözet (ezer Ft) (ezer Ft) . A számviteli politika szerint • a devizás, valutás tételek értékelésére a számlavezető pénzintézet deviza vételi és deviza eladási árfolyamának átlagát alkalmazza a vállalkozás, • jelentősnek a fordulónapi értékelésnél keletkezett árfolyam különbözet 600 e Ft feletti összege minősül. Feladat: a) Végezze el az értékelést a táblázat kitöltésével! A december 31-ei árfolyamok 225 ill. 231 HUF / USD b) Indokolja megoldását! 2.08 feladat 41 Válaszoljon a következő kérdésekre, válasza indoklást is tartalmazzon! 1. E gy vállalkozás az importált gép beszerzési

árába beszámította a sz állítása közben felmerült biztosítási díjat is. Helyesen járt-e el? 2. A vállalkozás október 10-én vásárolt egy számítógép vezérlésű termelőgépet és a számla beérkezése napjától, október 12-től amortizálni kezdte 25 %-os évi lineáris kulccsal . Helyesen járt-e el? 3. A "Program" Bt előállított egy szoftvert saját célra, előállítási költsége 150 e Ft A szellemi termékek között aktiválta 180 e Ft értékben, mert a piacon a hasonló szoftverek ennyibe kerülnek Helyesen járt-e el? 4. A "Vidor" Rt megvásárolta a " Hófehérke" Kft-t 120 000 e Ft-ért (ÁFA nélküli érték), és beolvasztotta saját vállalkozásába. A kft vagyona piaci értéken értékelve 205 000 e F t, melyet 75 000 e Ft kötelezettség terhel. Érinti-e az immatariális javakat a fenti esemény a "Vidor" Rt-nél? 5. A vállalkozás a tárgyalóterme díszítésére egy képzőművészeti

alkotást vásárolt március 5-én, és kifüggesztette. Zárómérlegében 3 negyedévi amortizációval csökkentett értékben szerepeltette a Tárgyi eszközök / Egyéb berendezések,. mérlegtételben Helyesen járt-e el? 6. A vállalkozás devizában kölcsönt adott 3 évre, melynek törlesztése az adós által a futamidő végén történik. December 31-én a d evizavételi árfolyam magasabb mint a t eljesítés napján volt, ezért átértékelte a k ölcsönt és így szerepeltette a Befektetett pénzügyi eszközök között. Helyesen járt-e el a vállalkozás? 7. A vállalkozás termelőgépet vásárolt, melynek finanszírozásához hitelt is igénybe vett A hitel t eljes futamidejére számított 850 000 F t kamatot beszámította a g ép beszerzési árába. Helyesen járt-e el? 2.09 feladat 42 Az alábbi feladatokban válassza ki a helyes választ / válaszokat: 1. Mérlegkészítést megelőzően nem kell leltárt készítenie annak a vállalkozásnak,

amelyik a főkönyvi nyilvántartással párhuzamosan folyamatosan vezeti az analitikus nyilvántartást az eszközökről és a forrásokról. a/ igaz, mert az analitika tartalmazza a mérleg alátámasztására szolgáló adatokat. b/ nem igaz, mert csak leltároznia nem kell a fordulónapra vonatkozóan, de leltárt köteles készíteni hiszen a mérlegnek ez az egyik alapokmánya. 2. A vállalkozás a határidőn túli követeléseire mérlegkészítéskor céltartalékot képzett, és az egyéb bevételek között számolta el. a/ helyesen járt el, mert a céltartalék képzéssel az eredmény bővül. b/ nem járt el helyesen, mert a céltartalék-képzés célja éppen az adózás előtti eredmény szűkítése, ezért a ráfordítások között kell elszámolni, mégpedig az egyéb ráfordítások között. c/ nem járt el helyesen, mert a követelésekre nem képezhető céltartalék. A hatályos számviteli törvény által meghatározott esetben a követeléseknél

értékvesztést kell elszámolni, ami az egyéb ráfordításokkal szemben a nyilvántartott követelés csökkentését jelenti. 3. A beszerzési árnak, mint bekerülési értéknek az ÁFA a) nem lehet része, b) csak a levonható ÁFA nem lehet része. 4. A minden üzembe helyezett tárgyi eszközt: a) az üzembe helyezés napjától kezdve amortizálni kell. b) vannak olyan tárgyi eszközök, pl. az értéküket megtartók (termőföld, képzőművészeti alkotások stb.), amiket nem szabad amortizálni 5. A beruházás beszerzési árába beletartozik: a) felszámított hitel / kölcsön kamata is, ha a beszerzéshez hitel / kölcsön igénybevételére került sor. b) csak az üzembe helyezésig felszámított költségek, ráfordítások lehetnek a beszerzési ár / költség részei, így a kamatnak is csak az üzembe helyezésig felszámított része. 6. A vállalkozás valutakészletét leértékelte, mert mérlegkészítéskor a valuta vételi árfolyama alacsonyabb

volt, mint a könyv (nyilvántartás) szerinti árfolyam 43 a) helyesen járt el, mert az eszközöknél a leértékelés a törvény szerint kötelező. b) nem járt el helyesen, mert az év végi értékelésnél a számviteli politikában rögzített, választott árfolyamot kell alkalmazni és az a törvény szerint nem lehet a valuta árfolyama. 7. A vállalkozás a hosszú lejáratú kötelezettségek közül kiemelte a következő évi törlesztéseket és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé helyezte. a) helyesen járt el, mert a következő évi törlesztés lejárata a fordulónapon már nem haladja meg az 1 évet. b) nem járt el helyesen, mert a kötelezettség keletkezésekor meghatározott visszafizetési határidőt kell alapul venni a besorolásnál. 8. Az éves zárás során a vállalkozás előbb az eredménykimutatást készíti el, ezután állítható csak össze a mérleg. a) Teljesen mindegy a sorrend. b) Előbb az eredménykimutatásban le

kell vezetni a mérleg szerinti eredményt. 9. A számviteli törvény szerint nem lehet terv szerinti értékcsökkenést elszámolni: a) a szellemi termékek b) a képzőművészeti alkotások c) a beruházások d) a könyvelésre használt számítógép után. 10. A vállalkozás élt a számviteli törvény adta lehetőséggel és a tárgyi eszközeit a Tárgyi eszközök között az egyes mérlegtételekben aktuális piaci értéken szerepeltette a mérlegben. a) Helyesen járt el, mert az inflációs hatások kiszűrésére, ill. a reális vagyonérték bemutatására lehetősége van. b) Nem járt el helyesen, mert a beruházások és a beruházásra adott előlegek nem értékelhetők fel. c) Nem járt el helyesen, mert a beruházások és a beruházásra adott előlegek nem értékelhetők fel, továbbá a felértékelés miatti értékhelyesbítést külön sorban kell szerepeltetni a mérlegben. d) Helyesen járt el, mert a befektetett eszközöket fel kell értékelni, ha

a december 31-ei piaci értékük magasabb a könyv szerinti értéküknél. 11. Melyik állítás / állítások igazak: 44 a) Minden vállalkozás december 31-ei fordulónapra vonatkozóan köteles leltározni. b) A mérleget alátámasztó leltár elkészíthető az analitikus nyilvántartás alapján. c) A vállalkozás csak akkor köteles a beszámoló készítéséhez leltárt összeállítani, ha nem vezet évközben analitikus nyilvántartást . d) A leltár a mérleg alapokmánya, fordulónapjuk megegyezik. 12. A számviteli törvény szerint nem lehet céltartalékot képezni: a) a behajthatatlan követelésekre, b) a korkedvezményes nyugdíjak fedezetére, c) bármilyen okból az óvatosság elve alapján 45 MEGOLDÁSOK 2.01 feladat Átlagos árfolyam = 124 + 127 = 125,5 Ft/DEM 2 Megnevezés vételár külföldi fuvardíj és biztosítási díj belföldi fuvardíj vám beszerelés Számítás 10 200 * 125,5 = 900 * 125,5 = 79 520 : 1,12 = 160 000 : 1,25 =

Bekerülési érték = beszerzési költség 2.02 feladat a) Átlagos árfolyam = 214 + 222 = 218 Ft/USD 2 Megnevezés Számítás vételár 8 000 * 218 = felár 1 744 000 * 0,03 = Belföldi szállítás hitelkamat aktiválásig 10 000 000 * 0,15 2 = 12 vámköltség szerelési költség 75 040 : 1,12 = Bekerülési érték b) bruttó érték ≈ - maradványérték leírás alapja hitelkamat, aktiválás utáni időszakra Adat (Ft) 1 280 100 112 950 71 000 167 000 128 000 1 759 050 Adat (Ft) 1 744 000 52 320 30 000 25 000 312 000 67 000 2 230 320 2 230 000 230 000 2 000 000 ⇒ ez költség lesz a használat során! karbantartási költség 5 év alatt az összes ráfordítás 425 000 = 1 000 000 * 0,15 (36 - 2) 12 175 000 = (43 750 : 1,25) * 5 , tehát évi 35 000 Ft 2 600 000 évi ráfordítás arányosan elosztva = 2 600 000 : 5 = 520 000 Ft / év adatok ezer Ft-ban Év Összes ráfordítás = 1. 2. 3. 4. 5. ∑ 520 520 520 520 520 2 600 Kamat + Karbantartási

költség + 150 150 125 425 35 35 35 35 35 35 46 Értékcsökkenési leírás 335 335 360 485 485 2 000 2.03 feladat Bekerülési érték a HOZ-VISZ KFT -nél: a létesítő okirat szerinti érték, 1 600 000 Ft + szerelési költség 85 000 Ft bruttó érték 1 685 000 Ft 2.04 feladat a nettó érték az átadónál 1 100 000 Ft > piaci érték 1 050 000 Ft, ezért a MÁZLI RT-nél a bekerülési érték : 1 050 000 Ft + szállítási költség 25 000 Ft + szerelési költség 32 000 Ft bruttó érték 1 107 000 Ft 47 2.05 feladat Egy vállalkozásnál a tárgyi eszközök, immateriális javak év végi értékeléséhez a következőket ismerjük: (adatok ezer Ft) Halmo-zott Halmozott Könyv Piaci érték Az Bekerülési terv terven felüli szerinti nettó dec. Terven felüli eszköz érték szerinti értékcsökkeérték 31-én értékneve értéknés csökkenés csökke-nés Telek Üzemépület Termelőgép Tehergépkocsi Szellemi termékek 6 000 12 000 3 000

300 500 5 700 8 500 6 400 10 500 5 060 4 455 100 505 550 5 600 1 920 50 3 630 3 650 850 765 85 100 - üzemépület terv szerinti értékcsökkenése: (12 000 - 2 000) * 15 = 3 000 50 termelő gép: 8 + 7 + 6 +5 +4 +3 +2 +1 = 36 egység leírt egységek száma 33 leírás alapja 4 455 * 36 = 4 860 33 bruttó érték = 4 860 + 200 = 5 060 tehergépkocsi: .bruttó értéke (1 920 : 0,4) + 800 = 5 600 szellemi termékek: halmozott terv szerinti értékcsökkenése 850 * 0,9 = 765 Év végi értékelés Visszaírható terven felüli értékcsökkenés 300 500 Mérlegérték Értékhelyesbítés 6 000 9 000 400 1 500 - 45 550 - 20 3 650 - - - 85 15 2.06 feladat A beszerzési költsége 800 330 Ft, ezért a bruttó érték ezer Ft-ra kerekítve 800 ezer Ft. a) a bruttó érték alapján: - lineárisan leírási kulcs = 100 % 4 év Évek 1. 2. 3. 4. = 25 % / év évi értékcsökkenés (ezer Ft ) 800 * 0,25 = 200 200 200 200 nettó érték (ezer Ft)

600 400 200 0 - degresszív kulcs alapján: a lineáris kulcsokat a szorzószámok alkalmazásával degresszívvé alakítva, Évek leírási kulcs % 25 * 1,4 = 35 25 * 1,2 = 30 25 * 1,0 = 25 25 * 0,4 = 10 1. 2. 3. 4. évi értékcsökkenés (ezer Ft ) 800 * 0,35 = 280 800 * 0,3 = 240 800 * 0,25 = 200 800 * 0,1 = 80 nettó érték (ezer Ft) 520 280 80 0 - évek számának összege módszerrel, ill. évente azonos összeggel csökkentett értékcsökkenés elszámolásával: évek számának összege = 4 + 3 + 2 +1 =10 egység 1 egységre jutó értékcsökkenés = 800 000 Ft : 10 egység = 80 000 Ft/egység Évek 1. 2. 3. 4. évi értékcsökkenés (ezer Ft ) 80 * 4 = 320 80 * 3 = 240 80 * 2 = 160 80 * 1 = 80 nettó érték (ezer Ft) 480 240 80 0 Az egyes évekre az évek számának összege alapján számolható degresszív leírási kulcs is pl. 1. évre 4 / 10 = 40 % és így is az 1 évi értékcsökkenés 800 e Ft * 0,4 = 320 e Ft. - teljesítményarányosan: Egységnyi

teljesítményre jutó értékcsökkenés = 800 000 Ft : 5 000 óra = 160 Ft/óra Évek 1. 2. 3. 4. évi értékcsökkenés (Ft ) 1200 * 160 = 192 1600 * 160 = 256 1300 * 160 = 208 900 * 160 = 144 nettó érték (ezer Ft) 608 352 144 0 b) a nettó érték alapján, 40 %-os kulcs mellett: Évek 1. 2. 3. 4. évi értékcsökkenés (ezer Ft ) 800 * 0,4 = 320 480 * 0,4 = 192 288 * 0,4 = 115,2 172,8 * 0,4 = 69,12 nettó érték (ezer Ft) 480 288 172,8 103,68 ⇓ a hasznos élettartam végén várhatóan ennyi a realizálható értéke, azaz a maradvány értéke! 2.07 feladat átlagos árfolyam = 225 + 231 = 228 Ft / USD 2 Megnevezés Könyv szerint ezer USD Vevők Valutapénztá r Devizabetét Szállítók összesen 2 00 2 90 110 - Forduló napi Árfolyam értékeléssel számított különbözet (ezer Ft) érték (ezer Ft) ezer Ft árfolyam árfolyam nyereség veszteség 44 600 200 * 228 = 45 600 1 000 450 2 * 228 = 456 6 20 620 24 860 - 90 * 228 = 20 520 110 * 228 = 25 080

- 1 006 Mérlegérték (ezer Ft) 100 220 320 45 600 456 20 520 25 080 - összevontan, árfolyam nyereség 686 > 600, Tehát a mérlegben a devizás tételek dec. 31-ei árfolyamon számított értéken kerülnek, a 686 e Ft pedig az eredménykimutatásban a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit érinti. 2.08 feladat 1. Helyesen járt el, mert a b eruházás esetén az üzem behelyezésig felmerült biztosítási díj a bekerülési érték részét képezi. 2. Nem járt el helyesen, mert nem a számla beérkezésétől, hanem az üzembe helyezés napjától, ill az azt követő hónap vagy negyedév első napjától - a vállalkozás döntése szerint - kell / le het amortizációt elszámolni. 50 3. Nem járt el helyesen, mert a saját előállítású eszközöket előállítási költségen kell aktiválni 51 4. Nem keletkezett cégérték a vállalkozás megvásárlása kapcsán, mert vételár 120 000 ezer Ft - kötelezettséggel csökkentett eszközérték

130 000 ezer Ft a különbözet negatív, és a pozitív különbözet az üzleti vagy cégérték az immateriális javak között! 5. Nem járt el helyesen, mert az értéküket megtartó tárgyi eszközöket, így a képzőművészeti alkotásokat nem lehet amortizálni. 6. Akkor jár el helyesen a v állalkozás, ha a d ecember 31-ei , a számviteli politikában rögzített, választott árfolyamon értékeli és megvizsgálja, hogy az összes devizás, valutás t ételre számított összevont különbözet jelentős-e. Ha jelentős, akkor átértékelve kell a mérlegben is szerepeltetni! 7. Nem járt el helyesen, mert csak az üzem behelyezésig felszámított hitelkamat lehet része a bekerülési értéknek. 2.09 feladat 1. b) nem igaz, mert csak leltároznia nem kell a fordulónapra vonatkozóan, de leltárt köteles készíteni hiszen a mérlegnek ez az egyik alapokmánya. 2. c) nem járt el helyesen, a h atályos számviteli törvény által meghatározott esetben a

követeléseknél értékvesztést kell elszámolni, ami az egyéb ráfordításokkal szemben a nyilvántartott követelés csökkentését jelenti. 3. b) csak a le vonható ÁFA nem lehet része 4. b) vannak olyan tárgyi eszközök, pl az értéküket megtartók (termőföld, képzőművészeti alkotások stb.), amiket nem szabad amortizálni 5. b ) csak az ü zem be helyezésig felszámított költségek, ráfordítások lehetnek a beszerzési ár, beszerzési költség részei, így a kamatnak is csak az üzembe helyezésig felszámított része. 6. b) nem járt el helyesen, mert az év végi értékelésnél a számviteli politikában rögzített, választott árfolyamot kell alkalmazni és az nem lehet a törvény szerint a valuta árfolyama.(De csak akkor értékelheti át, ha az összes devizás, valutás tételre számított összevont különbözet jelentős. 7. a) helyesen járt el, mert a következő évi törlesztés lejárata fordulónapon már nem haladja meg az 1

évet. 8. b) Előbb az eredménykimutatásban le kell vezetni a mérleg szerinti eredményt 9. b) a képzőművészeti alkotások c) a beruházások 10. c) Nem járt el helyesen, mert a beruházások és a beruházásra adott előlegek nem értékelhetők 52 fel, továbbá a felértékelés miatti értékhelyesbítést külön sorban kell szerepeltetni a mérlegben. 11. b) A mérleget alátámasztó leltár elkészíthető az analitikus nyilvántartás alapján d) A leltár a mérleg alapokmánya, fordulónapjuk megegyezik. 12. a) a behajthatatlan követelésekre, c) bármilyen okból az óvatosság elve alapján 53 3. EREDMÉNYKIMUTATÁS FELADATOK 3.01 feladat Az alábbi adatok ismeretében számítsa ki a vállalkozásra az eredménykategóriák számszerű értékét! adatok ezer Ft-ban Üzemi ( üzleti) tevékenység eredménye 220 000 Pénzügyi műveletek bevételei 180 000 Pénzügyi műveletek ráfordításai 160 000 Rendkívüli bevételek 50 000 Rendkívüli

ráfordítások 60 000 Társasági adó 18 % Fizetendő osztalék az adózott eredmény 75 %-a. Megoldás: Tételszám A. A tétel megnevezése Előző év B. C. D E. F. G. 54 Előző év(évek) korrekciója Tárgyév 3.02 feladat Az alábbi adatok ismeretében számítsa ki a vállalkozásra az eredménykategóriák számszerű értékét! A vállalkozás forgalmi költség eljárású eredménykimutatást választott! adatok ezer Ft-ban Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Kapott kamatok Fizetett kamatok Apportként átadott tárgyi eszköz társasági szerződés szerinti értéke Apportként átadott tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Osztalékként az adózott eredmény fele fizetendő Társasági adó mértéke 10 900 17 950 5 200 4 400 6 000 5 000 23 441,75 18 % Megoldás: Egyszerűsített éves beszámoló forgalmi költség eljárású eredménykimutatása, "A" változat adatok 1 000 Ft-ban TételA tétel megnevezése Előző év Előző

év Tárgyév szám (évek) korrekciója . I. . II. . III. . IV V. VI. A. VII VIII. B. C. IX. X. D E. X. F. G. 55 3.03 feladat Az alábbi adatok ismeretében állapítsa meg valamennyi eredménykategória értékét összköltség eljárású eredménykimutatás szerint! adatok e Ft-ban Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek Rendkívül ráfordítások Adófizetési kötelezettség Jóváhagyott osztalék 600 000 250 000 - 5 000 230 000 170 000 80 000 50 000 30 000 40 000 60 000 18 000 . . Megoldás: Összköltség eljárású eredménykimutatás Megnevezés . . Üzleti tevékenység hozamai . . . . Üzleti tevékenység ráfordításai A. Üzleti (üzemi ) tevékenység eredménye B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény . D.

Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény . F. Adózott eredmény - Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény adatok ezer Ft 3.04 feladat 56 Jelölje X-szel, hogy az alábbi gazdasági események melyik eredménykategóriát, milyen irányba érintik! A vállalkozás A típusú eredménykimutatást készít! sorÜzleti(üzemi) Pénzügyi művelet A rendkívüli Gazdasági esemény tevékenyeredményét eredményt ség eredményét sz. növeli csökkenti növeli csökkenti növeli csökkenti 1. Apportként átadott tárgyi eszköz nettó értéke 2. Bérköltség 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Eladott kötvények árfolyamvesztesége Váltókövetelés évet érintő kamata Térítés nélkül átvett jármű nettó értéke Értékesített késztermékek árbevétele Részesedés után kapott osztalék Külföldi szállító kiegyenlítésekor keletkezett árfolyamveszteség Anyagfelhasználás Belföldi termékeladás fogyasztási adója 57

MEGOLDÁSOK 3.01 feladat Tételszám A. IX. X. B. C. XI. XII. D. E. XIII. F. G. A tétel megnevezése Üzemi (üzleti ) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény 3.02 feladat Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás TételA tétel megnevezése szám I. Értékesítés nettó árbevétele II. Az értékesítés közvetlen önköltsége III. Értékesítés bruttó eredménye IV Az értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti ) tevékenység eredménye VII Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi műveletek

ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény X. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény Adózott eredmény = 23 441,75 • 2 = 46 883,5 58 adatok ezer Ft-ban Előző év(évek) Előző év korrekciója Tárgyév 220 000 180 000 160 000 20 000 240 000 50 000 60 000 - 10 000 230 000 41 400 188 600 141 450 47 150 Előző év adatok 1 000 Ft-ban Előző év (évek) Tárgyév korrekciója . . . . 10 900,0 17 950,0 55 375,0 5 200,0 4 400,0 800,0 56 175,0 6 000,0 5 000,0 1 000,0 57 175,0 10 291,5 46 883,5 23 441,75 23 441,75 Adózott eredmény = 46 883,5 = 100 % - 18 % adó = 82 %, ezért Adózás előtti eredmény = 46 883,5 : 0,82 = 57 175 3.03 feladat Összköltség eljárású

eredménykimutatás Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele ±Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek Üzleti tevékenység hozamai Anyagjellegű ráfordítások . Személyi jellegű ráfordítások . Értékcsökkenési leírás . Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai A. Üzleti (üzemi ) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény - Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény - Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény Üzleti tevékenység hozamai -Üzleti tevékenység eredménye Üzleti tevékenység ráfordításai -Egyéb ráfordítások Időszak összes költsége adatok ezer Ft 600 000 - 5 000 250 000 845 000 445 000 230 000 675 000 170 000 80 000 50 000 30 000

200 000 30 000 40 000 - 10 000 190 000 60 000 130 000 18 000 112 000 845 000 e Ft 170 000 e Ft 675 000 e Ft 230 000 e Ft 445 000 e Ft 59 3.04 feladat sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gazdasági esemény Apportként átadott tárgyi eszköz nettó értéke Bérköltség Eladott kötvények árfolyamvesztesége Váltókövetelés évet érintő kamata Térítés nélkül átvett jármű nettó értéke Értékesített késztermékek árbevétele Részesedés után kapott osztalék Külföldi szállító kiegyenlítésekor keletkezett árfolyamveszteség Anyagfelhasználás Üzleti (üzemi ) tevékenység eredményét növeli csökkenti Pénzügyi művelet eredményét növeli csökkenti A rendkívüli eredményt növeli csökkenti X X X X X X X X Belföldi termékeladás fogyasztási adója X 60 X X 4. GAZDASÁGI MŰVELETEK ELEMZÉSE ÉS KÖNYVELÉSE FELADATOK 4.01 feladat a) Egy vállalkozásban a következő gazdasági események történtek. A következő

táblázat segítségével elemezze az események vagyonra ill. vagyonra és eredményre gyakorolt hatását! 1) Árut vásároltak készpénzért 24 000 Ft értékben. 2) A bankszámláról 320 000 Ft készpénzt vettek fel. 3) Újabb árubeszerzés történt későbbi kiegyenlítésre 745 000 Ft értékben. 4) Forgóeszköz hitelt vettek fel 650 000 Ft összegben, amelyet a bank a folyószámlára folyósított. 5) Adótartozás kiegyenlítésére átutalt a v állalkozás 64 000 Ft-ot a b ankszámláról, a b ankértesítés megérkezett. 6) Nyomtatványt vásároltak 1 800 Ft értékben készpénzért, ami azonnal felhasználásra került. 7) Visszaküldtek 100 000 Ft értékű hibás árut az eladónak a 3. pontban történt beszerzésből 8) A szállítóval szembeni tartozást a felvett hitelből kiegyenlítették, bankértesítés szerint. 9) Értékesítettek 80 000 Ft értékben készpénzért 56 000 Ft értékben nyilvántartott árut. b) Melyik az a gazdasági esemény,

amely csak a vagyon összetételében idézett elő változást? 61 SorMiben történt változás? Eszköz, Forrás; Változás szám (Az érintett vagyonrész, eredmény- Költség / Ráfordítás, iránya Típus összetevő megjelölése) Bevétel + /– 62 Összeg (Ft) 4.02 feladat Elemezze az alábbi gazdasági eseményeket ! Miben történt változás? Gazdasági esemény E/F; Megnevezés K, R/B E Pénztár Példa: Készpénzt E Bankbetét vettek fel bankszámláról, 50 000 Ft-ot. 1) Szoftvertermék vásárlása 100 000 Ft- ért. A számlát még nem fizették ki. 2) Kölcsönfelvétel történt 2 000 000 Ft, 2 éves lejáratra. Az összeg a folyószámlára megérkezett. 3) 2 dolgozónak fizetési előleget adtak, 3-3 000 Ft -ot pénztárból. 4) A kötvények utáni 300 000 Ft kamat a folyószámlára befolyt. 5) A vállalkozás a felvett kölcsönből 500 000 Ft-ot visszafizetett, a bankértesítés megérkezett. 6) 600 000 Ft árut értékesítettek 800 000

Ft-ért. A vevők még nem fizették ki tartozásukat. Változás iránya, összege (Ft) + 50 000 - 50 000 63 Eredményre gyakorolt hatása nincs 4.03 feladat Elemezze a FIKTIV Kft-nél történt gazdasági műveleteket a táblázat kitöltésével! 1) Az egyik vevőtől 600 000 Ft követelés fejében váltót fogadtak el. 2) Árut vásároltak 800 000 Ft-ért 10 napon belüli kiegyenlítésre. 3) Hiteltartozás kamata címén a bank leemelt a folyószámláról 80 000 Ft-ot. 4) A havi gázfogyasztásról megérkezett a TIGÁZ 40 000 Ft-os számlája. 5) Hitelből fizették ki a szállítókkal szembeni 450 000 Ft tartozást. 6) Hiteltörlesztésre a bank leemelt a vállalkozás megbízása alapján 70 000 Ft-ot, a bankértesítések megérkeztek. 7) Egyik dolgozónak a pénztárból 15 000 Ft előleget folyósítottak. 8) A biztosító a vállalkozás tűzeset miatti kárából 275 000 Ft -ot megtérített, az összeget átutalta a bankszámlára és a bankértesítés

megérkezett. SorMiben történt változás? Eszköz, Forrás; Változás szám (Az érintett vagyonrész, eredmény- Költség / Ráfordítás, iránya Típus összetevő megjelölése) Bevétel + /– 64 Összeg (Ft) 4.04 feladat a) Elemezze a következő gazdasági eseményeket és kontírozza a könyvelési tételeket a megadott táblázat kitöltésével! 1) Egyik vevőtől 600 000 Ft tartozása fejében váltót fogadtak el. 2) Árut vásároltak 800 000 Ft-ért 10 napon belüli kiegyenlítésre. 3) A felvett hitel kamata címén a bank leemelt a folyószámláról 180 000 Ft-ot. 4) A havi áramfogyasztásról megérkezett a TITÁSZ 20 000 Ft végösszegű számlája. 5) A vállalkozás hitelből fizette ki az áruvásárlás miatt keletkezett tartozásának egy részét, 500 000 Ft-ot, melyről a bankértesítés megérkezett. 6) A 2. pontban vásárolt áru 1/4-ét minőségi hiba miatt visszaküldték az eladónak és megbízást adtak a banknak a fennálló tartozás

kiegyenlítésére. 7) A bankértesítés megérkezett a szállítói tartozás kiegyenlítéséről. Sorszám Elemző és számlakijelölő ív Elemzés Miben történt változás E/F Válto(A vagyonrész, eredményKtg ill. zás számlaösszetevő megjelölése) Ráf./ iránya osztálya Bevétel +/- Könyvelés = kontírozás Főkönyvi számla neve oldal Összeg (Ft) b) A fenti események közül melyiket nevezzük összetett gazdasági eseménynek? Sorszáma:. Miért? Indoklás!. 65 4.05 feladat Egy vállalkozás vagyonrészei 200. január 1-jén: (adatok Ft-ban) Anyagok Elszámolási betét Jegyzett tőke TB kötelezettség Késztermékek Pénztár Vevők Ingatlanok Vagyoni értékű jogok Mérleg szerinti eredmény Szállítók Műszaki berendezések, gépek, járművek Beruházási és fejlesztési hitelek Jövedelem tartozás a dolgozóknak 3 250 000 15 200 000 141 000 000 420 000 4 000 000 50 000 3 500 000 18 500 000 3 200 000 . 2 720 000 116 000 000 4 800 000 3 800

000 Gazdasági események január hónapban: 1. A mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba 2. A bank értesített, hogy a vállalkozás megbízására az egyik szállítónak átutalt 1 210 000 Ft-ot 3. Anyagot vásárolt a vállalkozás 10 napon belüli kiegyenlítésre, a beérkezett számla adatai: mennyiség 1 200 kg, egységár 500 Ft/kg 4. A bankértesítés megérkezett, az egyik vevőtől befolyt 1 220 000 Ft követelés 5. A vállalkozás a bankszámláról felvette a d olgozók decemberi bérének kifizetéséhez szükséges összeget, a bankértesítés is megérkezett. A bérek kifizetése megtörtént 6. A vásárolt anyagból minőségi hiba miatt 200 kg-ot visszaküldött a vállalkozás az eladónak 7. A vállalkozás 1 000 000 Ft-ért államkötvényeket vásárolt befektetési céllal, az ellenérték a folyószámláról kiegyenlítésre került, a bankértesítés megérkezett. 8. A vállalkozás készpénzért nyomtatványokat vásárolt 14

000 Ft értékben, ami azonnal felhasználásra került. 9. 800 000 Ft hiteltörlesztéséről a bankértesítések megérkezetek 10. A bank hitelkamatra leemelt a folyószámláról 140 000 Ft-ot, a bankértesítés megérkezett 11. A vállalkozás az anyagkészletéből - mert felesleges - 800 000 Ft értékűt 790 000 Ft-ért utólagos kiegyenlítésre értékesített. Feladat: a) Készítse el a vállalkozás nyitómérlegét! b) Szerkessze meg: - a nyitótételeket , - a gazdasági események könyvelési tételeit! c) Végezze el a könyvelést időrendben és főkönyvi számlákon is! 66 d) Készítsen főkönyvi kivonatot a könyvelés ellenőrzésére! e) Év végét feltételezve: • Állapítsa meg a vállalkozás eredményét összköltség eljárású eredménykimutatás készítése m ellett, majd végezze el az eredménykimutatás számláinak megszüntetését! (megjegyzés: feltételezzük, hogy nem fizetnek osztalékot, és eltekintünk az adófizetési

kötelezettségtől!) • Készítse el a zárómérleget! Megoldás: Eszközök Mérleg, 200. január 1 (adatok ezer Ft-ban) 67 Források Elemző és számlakijelölő ív Elemzés Miben történt változás Dátum (A vagyonrész, eredményvagy összetevő megjelölése) sorsz. E/F Ktg ill. Ráf./ Bevétel Válto zás iránya számla+/- osztálya 68 Könyvelés = kontírozás Főkönyvi számla neve olda l Összeg (Ft) Napló, 200. hó Dátum Tartozik számla sorsz. száma neve Követel számla száma neve Szöveg 69 1. oldal Összeg (Ft) Tartozik Követel 71 Főkönyvi kivonat, 200. Főkönyvi számla Forgalom (Ft) száma neve Tartozik Követel Eredménymegállapítás: összköltség eljárású eredménykimutatással évre Megnevezés Adatok ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb

ráfordítás A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. E. G. 72 Egyenleg (Ft) Tartozik Követel Eszközök Mérleg, 200. december 31 adatok ezer Ft-ban 73 Források 4.06 feladat Egy vállalkozás vagyona 200. január 1-jén: (adatok ezer Ft-ban) Tárgyi eszközök 13 000 Bértartozások 640 Jegyzett tőke 17 000 Árukészlet . Szállítók 240 Követelések áruszállításból 550 Elszámolási betét 2 140 Mérleg szerinti eredmény (veszteség) 1 160 Pénztár 50 Beruházási hitelek 2 000 a) Készítse el a vállalkozás mérlegét! b) Nyissa meg a főkönyvi számlákat! c) Könyvelje el az alábbi a gazdasági eseményeket a megnyitott főkönyvi számlákon! d) Könyvelés után válaszolja meg, hogy ha főkönyvi kivonatot készít a vállalkozás milyen adatokat kell / lehet leolvasni az Elszámolási betét

számláról? . . . Gazdasági műveletek: 1) Mérleg szerinti eredmény átvezetése. 2) A bértartozás kifizetése a bankszámláról megtörtént, a bankértesítés is megérkezett. 3) A pénztárból két dolgozónak összesen 6 000 Ft fizetési előleget folyósítottak. 4) Árut értékesítettek készpénzért, az 1 800 000 Ft-ról a pénztárbevételi bizonylatot kiállították. Az árukészlet fele került értékesítésre, beszerzési áron számított értéke feladás szerint . Ft 5) A készpénzbevételt befizették a bankszámlára, a bank értesítése is megérkezett. 6) Az anyagot vásároltak 50 000 Ft értékben, a szállító számlája megérkezett. 7) Kifizették a szállítónak a tartozást, a bankértesítés megérkezett. 8) Hiteltörlesztésre átutaltak 500 000 Ft-ot, a hitelkamatára 125 000 Ft-ot, a bankértesítés megérkezett. Eszközök Mérleg, 200. január 1 74 Források 75 76 MEGOLDÁSOK 4.01 feladat a) Sorszám Miben történt

változás? Eszköz / Forrás; Válto(Az érintett vagyonrész, Költség, Ráfordítás / zás Típus eredmény-összetevő megjelölése) Bevétel iránya + / -1) Árukészlet E + A/1. Készpénz E -2) Készpénz E + A/1. Bankbetét E -3) Árukészlet E + A/3. Szállítókkal szembeni F + kötelezettség 4) Bankbetét E + A/3. Forgóeszköz hitel tartozás F + 5) Adótartozás F -A/4. Bankbetét E -6) Anyagköltség K + Ö Készpénz E -7) Árukészlet E -A/4. Szállítókkal szembeni F -kötelezettség 8) Szállítókkal szembeni F -A/4. kötelezettség E -Bankbetét 9/a. Készpénz E + Ö Árbevétel B + 9/b. Árukészlet E -Ö Anyagjellegű ráfordítás (ELÁBÉ!) R + b) Az 1. és a 2 gazdasági esemény (A/1), csak az Eszközök összetételét változtatta meg A = alapvető gazdasági esemény Ö = összetett gazdasági esemény 77 Összeg (Ft) 24 000 24 000 320 000 320 000 745 000 745 000 650 000 650 000 64 000 64 000 1 800 1 800 100 000 100 000 645 000 645 000 80 000 80 000

56 000 56 000 4.02 feladat Gazdasági esemény Példa: Készpénzt vettek fel bankszámláról, 50 000 Ft-ot. 1) Szoftvertermék vásárlása 100 000 Ft-ért. A számlát még nem fizették ki. 2) Kölcsönfelvétel történt 2 000 000 Ft, 2 éves lejáratra. Az összeg a folyószámlára megérkezett. 3) 2 dolgozónak fizetési előleget adtak, 3-3 000 Ft -ot a pénztárból. 4) A kötvények utáni 300 000 Ft kamat folyószámlára befolyt. 5) A vállalkozás a felvett kölcsönből 500 000 Ft-ot visszafizetett, a bankértesítés megérkezett. 6) 600 000 Ft árut értékesítettek 800 000 Ft-ért. A vevők még nem fizették ki tartozásukat. Miben történt változás? E/F; Megnevezés K,R/B E Pénztár E Bankbetét Változás iránya, összege (Ft) + 50 000 - 50 000 Eredményre gyakorolt hatása nincs E Szellemi termékek +100 000 nincs F Szállítók +100 000 E F Bankbetét Hosszú lejáratra kapott kölcsönök +2 000 000 E E Egyéb követelés Pénztár + 6

000 - 6 000 E B Bankbetét +300 000 Pénzügyi műveletek +300 000 bevételei E F Bankbetét Hosszú lejáratra kapott kölcsönök -500 000 E R Áruk ELÁBÉ - 600 000 + 600 000 ------E B ----------------Vevők Árbevétel -----------------+800 000 +800 000 78 nincs +2 000 000 nincs van nincs -500 000 van ------------------------van 4.03 feladat Sorszám 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Miben történt változás? (Az érintett vagyonrész, eredményösszetevő megjelölése) Eszköz / Forrás; VáltoKöltség, Ráfordítás / zás Típus Bevétel iránya +/Váltókövetelés E + A/1. Vevők E -Áruk E + A/3. Szállítók F + Bankbetét E Ö Pénzügyi műveletek ráfordításai R + Anyagköltség K + Ö Szállítók F + Szállítók F -A/2. Rövid lejáratú hitelek (pl!) F + Bankbetét E -A/4. Rövid lejáratú hitelek F -Pénztár E -A/1. Egyéb követelések (Munkavállalókkal E + szembeni követelések) Bankbetét E + Ö Egyéb bevételek B + 79 Összeg (Ft) 600

000 600 000 800 000 800 000 80 000 80 000 40 000 40 000 450 000 450 000 70 000 70 000 15 000 15 000 275 000 275 000 4.04 feladat a) Elemző és számlakijelölő ív Dátum Elemzés vagy Miben történt változás sor(A vagyonrész, eredményszám összetevő megjelölése) 1) Vevők Váltókövetelés Áruk Szállítók Bankbetét Fizetett kamatok 2) 3) 4) Szállítók Anyagköltség Szállítók Rövid lejáratú hitelek 5) 6)* 7) Árukészlet Szállítók Szállítók Bankbetét Könyvelés = kontírozás Főkönyvi számla neve oldal E/F Válto Ktg ill. zás számlaRáf/ iránya osztálya Bevétel +/E -3. Belföldi vevők E + 3. Váltókövetelések E + 2. Áruk F + 4. Belföldi szállítók E -3. Elszámolási betét R + 8. Pénzügyi műveletek ráfordításai F + 4. Belföldi szállítók K + 5. Anyagköltség F -4. Belföldi szállítók F + 4. Rövid lejáratú hitelek E -2. Áruk F -4. Belföldi szállítók F -4. Belföldi szállítók E -3. Elszámolási betét

Összeg (Ft) K T T K K T 600 000 600 000 800 000 800 000 180 000 180 000 K T T K 20 000 20 000 500 000 500 000 K T T K 200 000 200 000 100 000 100 000 *A tartozás kiegyenlítésére csak megbízást adott a banknak, ez még nem gazdasági esemény! Csak ha megérkezik a bankértesítés akkor könyvelhető! b) Összetett gazdasági események sorszáma: 3. 4 Indoklás! nemcsak a vagyoni hanem a jövedelmi helyzetet is befolyásolják, azaz az eredménykimutatásra is hatnak. 4.05 feladat Eszközök Mérleg, 2001. január 1 (adatok ezer Ft-ban) Források Vagyoni értékű jogok 3 200 Jegyzett tőke 141 000 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű Mérleg szerinti eredmény 10 960 jogok 18 500 Műszaki berendezések, gépek, járművek 116 000 Beruházási és fejlesztési hitelek* 4 800 Anyagok 3 250 Szállítók 2 720 Késztermékek 4 000 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4 220 Vevők 3 500 Pénztár 50 Bankbetétek 15 200 Eszközök összesen 163 700 Források

összesen 163 700 * Az évi törlesztő részlet kiemelése nélkül! Mérleg szerinti eredmény = 163 700 - 152 740 = 10 960 80 Elemző és számlakijelölő ív Elemzés Miben történt változás Dátum (A vagyonrész, eredményvagy összetevő megjelölése) sorsz. 1. Mérleg szerinti eredmény (nyereség) Eredménytartalék 2. Szállítókkal szembeni köt. Bankbetét 3. Anyagkészlet Szállítókkal szembeni köt. 4. Vevőkkel szembeni követelés Bankbetét 5/a Készpénz (Pénztár) Bankbetét 5/b Készpénz (Pénztár) Bértartozás 6. 7. 8. 9. 10. 11/a 11/b E/F Ktg ill. Ráf./ Bevétel F F F E E F E Könyvelés = kontírozás Főkönyvi számla Válto zás számiránya laoszneve +/tálya 4. Mérleg szerinti eredmény + 4. Eredménytartalék 4. Szállítók 3. Elszámolási betét + 2. Anyagok + 4. Szállítók 3. Vevők E E E E F + + - 3. 3. 3. 3. 4. Anyagkészlet Szállítókkal szembeni köt. Kötvényállomány E F E + 2. 4. 1. Bankbetét Anyagköltség

Készpénz (Pénztár) Bankbetét Hiteltartozás E K E E F + - 3. 5. 3. 3. 4. Pénzügyi műveletek ráfordítása Bankbetét Vevőkkel szembeni követelés Árbevétel R + 8. E E + 3. 3. B + 9. Anyagkészlet Anyagjellegű ráfordítás E R + 2. 8. 81 olda Összeg (Ft) l T 10 960 000 K T K T K K 10 960 000 1 210 000 1 210 000 600 000 600 000 1 220 000 Elszámolási betét Pénztár Elszámolási betét Pénztár Jövedelemelszámolá s Anyagok Szállítók Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Elszámolási betét Anyagköltség Pénztár Elszámolási betét Beruházási és fejlesztési hitelek Pénzügyi műveletek ráfordításai Elszámolási betét Vevők T T K K T 1 220 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 K T T 100 000 100 000 1 000 000 K T K K T 1 000 000 14 000 14 000 800 000 800 000 T 140 000 K T 140 000 790 000 Belföldi értékesítés árbevétele Anyagok ELÁBÉ K 790 000 K T 800 000 8/00 000 Napló, 2001.

január hó Dát. Tartozik számla Követel számla sorsz száma, neve száma, neve jan.1 8 számla 4. Nyitómérleg 1. Vagyoni értékű jogok 1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 1. Műszaki berendezések, gépek, 2. Anyagok 2. Késztermékek 3. Vevők 3. Pénztár 3. Elszámolási betét jan.1 4 Nyitómérleg 6 számla 4. Jegyzett tőke 4. Mérleg szerinti eredmény 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Szállítók 4. Jövedelemelszámo -lás 4. TB kötelezettség 1. 4. Mérleg szerinti 4. Eredménytartalék eredmény Szöveg Nyitás Nyitás 420 000 10 960 000 1 210 000 1 210 000 600 000 1 220 000 3 800 000 600 000 1 220 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 100 000 1 000 000 100 000 1 000 000 14 000 14 000 800 000 800 000 Hitelkamat, bankértesítés szerint Anyageladás, számla szerint 140 000 140 000 790 000 790 000 Eladott anyag 800 000 800 000 3. 4. 5/a 2. 3. 3. Anyagok Elszámolási betét Pénztár 4. 3. 3. Szállítók Vevők

Elszámolási betét 5/b 4. 3. Pénztár 6. 7. 4. 1. 2. 3. Anyagok Elszámolási betét Anyagvisszaküldés Kötvényvásárlás befektetési céllal 8. 5. Jövedelemelszámolá s Szállítók Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Anyagköltség 3. Pénztár 9. 4. Nyomtatvány vásárlás Hiteltörlesztés 10. 8. 11/a 11/b 9. 8 ELÁBÉ 2. Belföldi értékesítés árbevétele Anyagok 82 3 250 000 4 000 000 3 500 000 50 000 15 200 000 163 700 000 - 141 000 000 - 10 960 000 10 960 000 Mérleg szerinti eredmény átvezetése Tartozás kiegyenlítés Anyagvásárlás Befolyt követelés Készpénzfelvétel bankszámláról Bérek kifizetése Elszámolási betét Vevők - 2 720 000 3 800 000 3. 3. 116 000 000 - Szállítók Elszámolási betét - 4 800 000 4. Elszámolási betét 18 500 000 - 2. Beruházási és 3. fejlesztési hitelek Pénzügyi műveletek 3. ráfordításai Összeg (Ft) Tartozik Követel - 163 700 000 3 200

000 - készletcsökkenése 83 Ny(4) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ny(4) 18 500 000 1. Vagyoni értékű jogok 3 200 000 1. Műszaki berendezések, gépek, járművek Ny(4) 116 000 000 Ny(4) 2. Késztermékek 4 000 0000 Ny(4) 5/a(3) 3. Pénztár 50 000 5/b(4) 3 800 000 8(5) 3 800 000 14 000 Ny(4) 3(4) 2. Anyagok 3 250 000 6(4) 600 000 11/b(8) Ny(4) 11/a(9) 3. Vevők 3 500 000 4(3) 790 000 3. Elszámolási betét 15 200 000 2(4) 1 220 000 5/a(3) 7(1) 9(4) 10(8) Ny(4) 4(3) 4. Nyitómérleg Ny(F számlák) Ny(E számlák) 163 700 000 163 700 000 4. Jegyzett tőke Ny(4) 4. Mérleg szerinti eredmény 1(4) 10 960 000 Ny(4) 10 960 000 dec.31(4) 164 000 2(3) 6(2) 4. Szállítók 1 210 000 Ny(4) 100 000 3(2) 9(3) 2 720 000 600 000 1 210 000 3 800 000 1 000 000 800 000 140 000 141 000 000 4. Jövedelemelszámolás 3 800 000 Ny(4) 3 800 0000 4. Eredménytartalék 84 1 220 000 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 800 000 Ny(4) 4 800

000 5/b(3) 4. TB kötelezettségek 100 000 800 000 Ny(4) 420 000 1(4) 10 960 000 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7(3) 1 000 000 8(3) 8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 10(3) 140 000 dec.31(4) 140 000 E = 0 9. Belföldi értékesítés árbevétele dec.31(4) 790 000 11/a(3) 790 000 E = 0 8. Anyagjellegű ráfordítások / ELÁBÉ 11/b(2) 800 000 dec.31(4) 800 000 E = 0 8. Anyagjellegű ráfordítások / Anyagköltség dec.31(5) 14 000 dec.31(4) 14 000 E = 0 E 5. Anyagköltség 14 000 dec.31(8) = 0 4. Adózott eredmény elszámolása dec.31(8) 800 000 dec.31(9) 790 000 dec.31(8) 14 000 dec.31(8) 140 000 Te = 164 000 dec.31(4) 164 000 E = 0 A főkönyvi kivonat az eredménykimutatás számláinak (5. 8 és 9 számlaosztály számlái!) megszüntetése előtt készült! 85 14 000 Főkönyvi kivonat, 2001. hó 31 Főkönyvi számla Forgalom (Ft) Egyenleg (Ft) száma neve Tartozik Követel Tartozik Követel 1. Vagyoni értékű jogok 3

200 000 3 200 000 1. Ingatlanok és . 18 500 000 - 18 500 000 1. Műszaki berendezések, . 116 000 000 - 116 000 000 1. Tartós hitelviszonyt 1 000 000 1 000 000 megtestesítő értékpapírok 2. Anyagok 3 850 000 900 000 2 950 000 2. Késztermékek 4 000 000 4 000 000 3. Vevők 4 290 000 1 220 000 3 070 000 3. Pénztár 3 850 000 3 814 000 36 000 3. Elszámolási betét 16 420 000 6 950 000 9 470 000 4. Jegyzett tőke - 141 000 000 - 141 000 000 4. Mérleg szerinti eredmény 10 960 000 10 960 000 4. Eredménytartalék 10 960 000 10 960 000 4. Beruházási és fejlesztési 800 000 4 800 000 4 000 000 hitelek 4. Szállítók 1 310 000 3 320 000 2 010 000 4. Jövedelemelszámolás 3 800 000 3 800 000 4. TB kötelezettség 420 000 420 000 4. Nyitómérleg 163 700 000 163 700 000 5. Anyagköltség 14 000 14 000 8. Anyagjellegű ráfordítások / 800 000 800 000 ELÁBÉ 8. Pénzügyi műveletek 140 000 140 000 ráfordítása 9. Belföldi értékesítés 790 000 790 000 árbevétele

összesen 352 634 000 352 634 000 159 180 000 159 180 000 A költség számlák átvezetése után! Eredménymegállapítás: összköltség eljárású eredménykimutatással 2001. évre Megnevezés Adatok ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele 790 Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítások 814 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 24 Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai 140 B. Pénzügyi műveletek eredménye - 140 C. Szokásos vállalkozási eredmény - 164 Most a Mérleg szerinti eredmény is! A 8. és 9 számlaosztály számláinak megszüntetése után a mérleg elkészítése! Már csak az 1 - 4 számlaosztály számlái - azaz a mérlegszámlák - mutatnak egyenleget! 86 Eszközök Mérleg, 2001. december 31 (adatok ezer Ft-ban) Vagyoni értékű jogok 3 200 Jegyzett tőke Ingatlanok és kapcsolódó

vagyoni értékű Eredménytartalék jogok 18 500 Műszaki berendezések, gépek, járművek 116 000 Mérleg szerinti eredmény (veszteség) Tartós hitelviszonyt megtestesítő 1 000 Beruházási és fejlesztési hitelek* értékpapírok Anyagok 2 950 Szállítók Késztermékek Egyéb rövid lejáratú 4 000 kötelezettségek Vevők 3 070 Pénztár 36 Bankbetétek 9 470 Eszközök összesen 158 226 Források összesen Források 141 000 10 960 - 164 4 000 2 010 420 158 226 * A következő évi törlesztő részlet kiemelése nélkül! Az eszköz és forrás számlák zárását már nem mutatjuk be! (Lásd a Számvitel I. jegyzetben!) 4.06 feladat a) Eszközök Tárgyi eszközök Áruk Vevők Pénztár Bankbetét Eszközök összesen Mérleg, 2001. január 1 Források 13 000 Jegyzett tőke 17 000 - 1 160 2 980 Mérleg szerinti eredmény (veszteség) 550 Beruházási és fejlesztési hitelek 2 000 50 Szállítók 240 2 140 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 640 18 720

Források összesen 18 720 Összes forrás = 18 720 000 - ismert eszközök = 15 740 000 Áruk 2 980 000 A mérleg szerinti eredmény számlát a T oldalon kell megnyitni, mert veszteség kerül nyilvántartásba vételre! A nyitását külön választottuk a többi forrás számlától! 87 Ny(4) Ny(4) Ny(4) 5(3) 1. Tárgyi eszközök 13 000 000 3. Belföldi vevők 550 000 3. Elszámolási betét 2 140 000 2.(4) 1 380 000 7(4) 8/a(4) 8/b(8) 4. Jegyzett tőke Ny(4) 8/a(3) 3(3) 2. Áruk 2 980 000 4/b(8) 1 490 000 Ny(4) 4/a(9) 3. Pénztár 50 000 3(3) 1 800 000 5(3) 6 000 1 800 000 4. Nyitómérleg Ny( Fszlák)19 880000 Ny(Eszlák)18 720 000 Ny (4) 1 160 000 640 000 290 000 500 000 125 000 17 000 000 Ny(4) 4. Mérleg szerinti eredmény 1 160 000 1.(4) 1 160 000 4. Beruházási hitelek 500 000 Ny(4) 2 000 0000 7(3) 4. Jövedelemelszámolás 640 000 Ny(4) 640 000 1(4) 4. Eredménytartalék 1 160 000 4/b(2) 8. ELÁBÉ 1 490 000 9. Belföldi értékesítés

árbevétele 4/a(3) 1 800 000 6(4) Ny(4) 2. Anyagok 50 000 4. Belföldi szállítók 290 000 Ny(4) 6(2) 240 000 50 000 8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8/b(3) 125 000 3. Munkavállalókkal szembeni követelések 88 3(3) 6 000 d) Elszámolási betétszámla adattartalma: T forgalom 3 520 000 Ft K forgalom 1 555 000 Ft T egyenleg 1 965 000 Ft 89 5. Összefoglaló feladatok FELADATOK 5.01 feladat a) "A" termék adatai: Nettó termelői ár Nagykereskedelmi haszonkulcs Kiskereskedelmi haszonkulcs ÁFA: 25 % Határozza meg a fogyasztói árat! 400 Ft/db 5% 8% b) " B " termék adatai : Bruttó nagykereskedelmi eladási ár: Nagykereskedelmi haszonkulcs Kiskereskedelmi haszonkulcs ÁFA: Határozza meg: - a termelői árat - a fogyasztói árat! c) "C" termék: adatai: Nettó nagykereskedelmi beszerzési ár: Nagykereskedelmi haszonkulcs Kiskereskedelmi haszonkulcs : ÁFA: Határozza meg: 825 Ft/db 10 % 12 % 25 % 540 Ft/db 8% 10 % 25

% - a termelői árat - a fogyasztói árat! 5.02 feladat a) "D" termék adatai: Fogyasztói ár: Nagykereskedelmi haszonkulcs Kiskereskedelmi haszonkulcs ÁFA: 1.932 Ft/db 12 % 15 % 25 % Mennyi a termék termelői ára? b) "E" termék adatai: Termelői ár: Nagykereskedelmi haszonkulcs Kiskereskedelmi haszonkulcs ÁFA: 3 200 Ft/db 6% 10 % 25 % Írja fel a termék technikai és tartalmi ársorát! 5.03 feladat A következő gazdasági eseményeket elemezze és szerkessze meg könyvelési tételeiket! 1) Árut értékesítettek készpénzért fogyasztói áron 1 200 000 Ft-ért, az áru a 25 %-os ÁFA kulcs alá tartozik. Az eladott áruk nettó beszerzési áron számított értéke 820 000 Ft. 2) Megérkezett a bank értesítése 480 000 Ft TB tartozás átutalásáról. 3) Megérkezett a bank jóváírási értesítése a befektetési célú kötvények utáni 540 000 Ft kamatról. 4) Megérkezett a bankértesítés, mely szerint a bank leemelt a

vállalkozás folyószámlájáról a rövid lejáratú hitel esedékes kamatára 25 000 Ft-ot. 5) Az egyik vevő 850 000 Ft tartozása fejében váltót adott, melyet a vállalkozás elfogadott. A váltó futamideje 90 nap, kamatláb évi 28 %. 6) Értékesítettek nettó eladási áron 800 000 Ft-ért árukat, ÁFA kulcsuk 25 %-os. Az értékesített áruk nettó beszerzési áron számított értéke 720 000 Ft. Elemző és számlakijelölő ív Elemzés Dátum Miben történt változás vagy (A vagyonrész, eredménysorszám összetevő megjelölése) E/F Ktg ill. Ráf./ Bevétel Könyvelés = kontírozás Válto Főkönyvi számla zás iránya számlaneve olda +/- osztálya l 91 Összeg (Ft) b) Melyik könyvelési tétel hatott az eredményre? Töltse ki az alábbi táblázatot! Tétel sorszáma Közvetlenül érintett Eredményre gyakorolt hatás: eredménykategória neve változás iránya (+ / -) és összeg 5.04 feladat Egy vállalkozás kiemelt számláinak

egyenlegei 199. október 15-én a következők : ( adatok e Ft-ban) Elszámolási betétszámla Pénztár Hosszú lejáratú hitelek SZJA tartozás Áruk Átvezetési számla 16 000 4 2 400 860 180 * 20 Előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA ÁFA pénzügyi elszámolása 2 800 3 600 450(T) *A készpénzbefizetésről nem érkezett meg a jóváírási értesítés! A fenti egyenlegek főkönyvi számlavázakra való felvezetése után könyvelje az alábbi gazdasági eseményeket számlasorosan! 1) Átutalták az SZJA tartozást, erről a bankértesítés megérkezett. 2) Megérkezett a készpénzbefizetésről a bankértesítés. 3) Árukészletéből értékesített 30 000 Ft értékűt 40 000 Ft + 25 % ÁFÁ-ért. A számla később kerül kiegyenlítésre. 4) Anyagvásárlás történt 80 000 Ft-ért , a készpénzes számla 20 % ÁFA-t is tartalmaz. 5) A vállalkozás megállapította az Á FÁ-val kapcsolatos teendőit, és a pénzügyi elszámolás megtörtént, a

bankbizonylat megérkezett. 92 5.05 feladat Egy vállalkozás kiemelt számláinak egyenlegei 200. november 1-jén: (Ft-ban) Elszámolási betét Átvezetési számla Áruk Beruházási hitelek 5 700 000 300 000 * 4 500 000 1 200 000 Előzetesen felszámított ÁFA 2 480 000 Fizetendő ÁFA 2 873 000 ÁFA pénzügyi elszámolási számla 506 000 T Jövedelem elszámolási számla 950 000 * A beruházási hitel törlesztéséről csak a bank terhelési értesítése érkezett meg. Feladat: a) Vezesse fel főkönyvi számlákra az egyenlegeket! b) Könyvelje le a számlákon a gazdasági műveleteket! c) Könyvelés után állapítsa meg és értelmezze az Elszámolási betétszámla egyenlegét! Gazdasági műveletek: 1) A bankértesítés megérkezett az előző havi ÁFA pénzügyi rendezéséről. 2) Felvették az október havi bérek kifizetéséhez szükséges készpénzt a bankszámláról. 3) A bérek kifizetése megtörtént. 4) Megérkezett a bank jóváírási

értesítése a hiteltörlesztésről. 5) Árut vásároltak, az eladó számlája megérkezett. nettó beszerzési áron számított érték 400 000 Ft, az áruk a 25 %-os ÁFA kulcs alá tartoznak. 6) Megérkezett a bank értesítése a készpénzfelvételről. 7) A szállító a vállalkozás kérésére a vásárolt áru árából - minőségi hiba miatt- 10 % engedményt adott. 93 94 5.06 feladat Egy vállalkozás adatai 200. november 1-jén: adatok Ft-ban Jövedelem-elszámolás Fizetendő ÁFA TB kötelezettség Belföldi szállítók Elszámolási betét 1 500 000 450 000 870 000 700 000 3 200 000 Belföldi vevők 500 000 Áruk 900 000 Előzetesen felszámított ÁFA 300 000 ÁFA pénzügyi elszámolása 220 000 T Gazdasági műveletek: 1) Árut értékesítettek készpénzért fogyasztói áron 1 300 000 Ft-ért, ÁFA kulcsuk 25 %-os. Az eladott áruk beszerzési áron számított értéke 840 000Ft. 2) Hitelt vettek fel 800 000 Ft összegben 10 havi lejáratra, a

bank terhelési értesítése megérkezett. 3) Árut vásároltak nettó beszerzési áron 1 080 000 Ft-ért, ÁFA kulcs 25 %, a számla megérkezett. 4) Az árueladásból származó bevételt a bankszámlára befizették. 5) A bank értesített: - a vevő átutalásáról, - a felvett hitel jóváírásáról, - a befizetett készpénz jóváírásáról. 6) A vásárolt áru 10 %-át minőségi hiba miatt visszaküldték a szállítónak. 7) A bérfizetéshez szükséges készpénzt felvették a bankszámláról, és kifizetése a dolgozóknak megtörtént. 8) Az október havi ÁFA összegének pénzügyi rendezéséről a bankértesítés megérkezett. 9) A készpénzfelvételről a bank terhelési értesítése megérkezett. Feladat: a) Könyvelje el idősorosan és számlasorosan a gazdasági eseményeket az egyenlegek számlákra való felvezetése után! b) Állapítsa meg az árukészlet záró állományának értékét beszerzési áron! c) Mennyi lesz a költségvetéssel

elszámolandó november havi ÁFA? 95 Napló, 200. hó Dátum Tartozik számla sorsz. száma neve Követel számla száma neve Szöveg 96 1. oldal Összeg (Ft) Tartozik Követel 97 5.07 feladat Egy vállalkozás kiemelt számláinak egyenlegei 200. október 1-jén, adatok Ft-ban: Áruk Elszámolási betét Átvezetési számla Előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA ÁFA pénzügyi elszámolása T Jövedelemelszámolás 2 687 000 3 102 000 *400 000 69 000 413 000 221 000 850 000 *Készpénz befizetés történt a bankszámlára, és a jóváírási értesítés még nem érkezett meg. Gazdasági műveletek: 1) Árut értékesítettek, a számla végösszege 1 625 000 Ft, ÁFA kulcs 25 %, a kiegyenlítés később történik. Az eladott áruk beszerzési áron számított értéke 1 100 000 Ft. 2) A készpénz befizetéséről a bankértesítés megérkezett. 3) A vevő kérésére az áru eladási árából utólag 4 % engedményt adtak. 4) A bank

értesített, hogy 800 000 Ft 2 éves futamidejű hitelt biztosit a benyújtott hitelkérelemre. 5) Bérfizetéshez szükséges készpénzt felvették a bankszámláról és kifizették a dolgozók járandóságát. 6) Bankértesítések érkeztek: - a hitelfolyósítás miatti terhelésről, - a készpénzfelvételről, - az ÁFA pénzügyi rendezéséről. Feladat: a) Az egyenlegek felvezetése után könyvelje el számlasorosan a gazdasági eseményeket! b) Állapítsa meg és értelmezze az Átvezetési számla egyenlegét! 98 99 MEGOLDÁSOK 5.01 feladat a) Termelői ár: Nagykereskedelmi .eladási ár (nettó): Kiskereskedelmi. eladási ár (nettó): Fogyasztói ár: b) Ft/db 400,00 400 • 1,05 = 420,00 420 • 1,08 = 453,60 453,5 • 1,25 = 567,00 Bruttó nagykereskedelmi eladási ár = = termelői ár • ( 1 + nagykereskedelmi haszonkulcs/100) • (1 + ÁFA/100) Termelői ár • 1,1 • 1,25 = 825 Termelői ár = 825 : 1,25 : 1,1 Termelői ár = 600 Fogyasztói

ár = = termelői ár • (1 + nagyker.haszonkulcs /100) • ( 1 + kiskerhaszonkulcs /100) • (1 + ÁFA/100) Fogyasztói ár = 600 • 1,1 • 1,12 • 1,25 = 924 c) Nettó nagykereskedelmi beszerzési ár = termelői ár • (1 + nagyker.haszonkulcs /100) 540 = termelői ár • 1,08 termelői ár = 540 : 1,08 = 500 Fogyasztói ár = 500 • 1,08 • 1,1 • 1,25 = 742,5 5.02 feladat a) Fogyasztói ár : 1 932 Ft/db Termelői ár: = 1 932 : 1,25 : 1,15 : 1,12 = 1 200 Ft/db Ft/db 3.200,0 192,0 = (3 200 • 0,06 ) 339,2 = (3 200 + 192 ) • 0,1 932,8 = (3 200 + 192 + 339,2) •0,25 4664,0 b) Tartalmi ársor: Termelői ár Nagykereskedelmi árrés Kiskereskedelmi árrés ÁFA Fogyasztói ár 100 Technikai ársor: Termelői ár + Fizetendő ÁFA Bruttó nagykereskedelmi beszerzési ár - Előzetesen felszámított ÁFA Nettó nagykereskedelmi beszerzési ár + Nagykereskedelmi árrés Nettó nagykereskedelmi eladási ár + Fizetendő ÁFA Bruttó nagykereskedelmi eladási ár

Ft/db 3 200 800 = (3 200 • 0,25 ) 4 000 800 3 200 192 3 392 848 = (3 392 • 0,25) 4 240 = Bruttó kiskereskedelmi beszerzési ár Bruttó kiskereskedelmi beszerzési ár - Előzetesen felszámított ÁFA Nettó kiskereskedelmi beszerzési ár + Kiskereskedelmi árrés Nettó kiskereskedelmi eladási ár + Fizetendő ÁFA Bruttó kiskereskedelmi eladási ár = fogyasztói ár 4 240,0 848,0, 3 392,0 339,2 3 731,2 932,8 4 664,0 5.03 feladat Elemzés 1/a Készpénz Árbevétel E/F Ktg ill. Ráf./ Bevétel E B 1/b Árbevétel B - ÁFA tartozás Árukészlet Anyag jellegű ráfordítások TB tartozás Bankbetét Pénzügyi műveletek bevételei Bankbetét Pénzügyi műveletek ráfordításai Bankbetét Vevővel szembeni követelés Váltókövetelés Vevővel szembeni követelés Árbevétel F E R F E B + + + E R + + E E E E B + + + Vevővel szembeni követelés ÁFA tartozás Árukészlet Anyagjellegű ráfordítás E F E R + + + Sorszám 1/c 2. 3. 4 5. 6/a 6/b 6/c

Miben történt változás Változás iránya +/+ + 101 Könyvelési tétel Főkönyvi számla számlaoszneve tálya 3. Pénztár 9. Belföldi értékesítés árbevétele 9. Belföldi értékesítés árbevétele 4. Fizetendő ÁFA 2. Áruk 8. ELÁBÉ 4. TB kötelezettség 3. Elszámolási betét 9. Pénzügyi műveletek bevételei 3. Elszámolási betét 8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3. Elszámolási betét 3. Belföldi vevők 3. Váltókövetelés 3. Belföldi vevők 9. Belföldi értékesítés árbevétele 3. Belföldi vevők 4. Fizetendő ÁFA 2. Áruk 8. ELÁBÉ olda l T K Összeg (Ft) 1 200 000 1 200 000 T 240 000 K K T T K K 240 000 820 000 820 000 480 000 480 000 540 000 T T 540 000 25 000 K K T T K 25 000 850 000 850 000 800 000 800 000 T K K T 200 000 200 000 720 000 720 000 b) Az eredményre ható könyvelési tételek: Tétel sorszáma Közvetlenül érintett eredménykategória neve 1/a Üzemi (üzleti) eredmény 1/b Üzemi (üzleti)

eredmény 1/c Üzemi (üzleti) eredmény 3. Pénzügyi műveletek eredménye 4. Pénzügyi műveletek eredménye 6/a Üzemi (üzleti) eredmény 6/c Üzemi (üzleti) eredmény Eredményre gyakorolt hatás: változás iránya (+ / -) és összeg + 1 200 000 - 240 000 - 820 000 + 540 000 - 25 000 + 800 000 - 720 000 5.04 feladat 3. Elszámolási betét E 6 000 000 1(4) 860 000 2(3) 20 000 5(4) 344 000 4. SZJA elszámolás 1(3) 860 000 E 860 000 4. Előzetesen felszámított ÁFA E 2 800 000 4(3) 16 000 311. Belföldi vevők 3/b(9) 40 000 3/(4) 10 000 E E 4. Egyéb hosszú lejáratú hitelek E 2 400 000 3. Pénztár 4 000 4(2szla) 80 000 2. Áruk 180 000 3/a(8) 30 000 E 4. ÁFA pénzügyi elszámolása számla 4. Fizetendő ÁFA E 3 600 000 3/c(3) 10 000 9. Belföldi értékesítés árbevétele 3/b(3) 40 000 8. ELÁBÉ 3/a(2) 30 000 5) Fizetendő ÁFA 3 610 000 Ft - Előzetes ÁFA 2 816 000 Ft - ÁFA pénzügyi elszámolása(T) 450 000 Ft ÁFA tartozás 344 000 Ft 102 3.

Átvezetési számla 20 000 2(3) 20 000 E 450 000 5(3) 344000 4(3) 2. Anyagok 64 000 5.05 feladat E 1(4) 3. Elszámolási betét 5 700 000 6(3) 113 000 E 5/a(4) 2. Áruk 4 500 000 7/a(4) 400 000 950 000 40 000 E 6(3) 3. Átvezetési számla 300 000 2(3) 950 000 4(4) 950 000 300 000 4(3) 4. Beruházási hitelek 300 000 E 1 200 000 4. Fizetendő ÁFA E 2 873 000 4. Előzetesen felszámított ÁFA E 2 480 000 7/b(4) 10 000 5/b(4) 100 000 E 2(3) 4. ÁFA pénzügyi elszámolása 506 000 1(3) 113 000 3. Pénztár 950 000 3(4) 471. Jövedelemelszámolási számla 3(3) 950 000 E 950 000 950 000 Számítás: 1) 4. Fizetendő ÁFA E - 4. Előzetesen felszámított ÁFA E - 4. ÁFA pénzügyi elszámolás E ÁFA követelés 7/a(2) 7/b(4) 4. Belföldi szállítók 40 000 5/a(2) 10 000 5/b(4) 2 873 000 Ft 2 480 000 Ft 506 000 Ft - 113 000 Ft c) A 3. Elszámolási betétszámla Tartozik egyenlege 4 863 000 Ft, a bankszámlán ennyi a betétállomány az adott napon.

5.06 feladat a) Az idősoros elszámolás csak az események tételeit tartalmazza! 103 400 000 100 000 Dátu m sorsz. Napló, 2001. november hó Tartozik számla szám a neve 1. oldal Összeg (Ft) Követel számla szám a neve Szöveg Tartozik Követel . 1 300 000 . 1 300 000 260 000 260 000 840 000 840 000 800 000 1 080 000 270 000 800 000 1 350 00 - Készpénzbefizetés, pénztárkiadási bizonylat szerint Vevőtől befolyt követelés, jóváírási értesítés szerint Hitelfelvétel, jóváírási értesítés szerint Készpénzbefizetés, jóváírási értesítés szerint Áruvisszaküldés minőségi hiba miatt 1 300 000 1 300 000 500 000 500 000 800 000 1 300 000 800 000 1 300 000 135 000 - 108 000 27 000 Készpénzfelvétel, pénztárbevételi bizonylat szerint Bérfizetés Visszaigényelt ÁFA jóváírása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 70 000 1 500 000 70 000 Áthozat: Árueladás készpénzért 1/a 3. Pénztár 9. 1/b 9. 4. 1/c

8. Belföldi értékesítés árbevétele ELÁBÉ Belföldi értékesítés árbevétele Fizetendő ÁFA 2. Áruk 2. 3. 3. 4. 4. 4. 3. Átvezetési számla 2 számla Áruk Előzetesen felszámított ÁFA Átvezetési számla Értékesítés miatti készletcsökkenés elszámolása Rövid lejáratú hitelek Hitelfelvétel, terhelési értesítés szerint Belföldi szállítók Árubeszerzés, számla szerint 3. Pénztár 5/a 3. Elszámolási betét 3. Belföldi vevők 5/b 5/c 3. 3. Elszámolási betét Elszámolási betét 3. 3. Átvezetési számla Átvezetési számla 6. 4. Belföldi szállítók 7/a 3. Pénztár 7/b 8. 4. 3. Jövedelemelszámolás 3. Elszámolási betét 4. 2. 4. 2. 4. 3. 2 számla Áruk Előzetesen felszámított ÁFA Átvezetési számla Pénztár ÁFA pénzügyi Értékesítés ÁFÁ-jának elszámolása 104 9. 3. Átvezetési számla 3. elszámolási számla Elszámolási betét Készpénzfelvétel, terhelési

értesítés szerint 105 1 500 000 1 500 000 Számlasoros nyilvántartás, itt a főkönyvi számlákon az egyenlegek feltüntetendők! 4. Jövedelemelszámolási számla 7/(3) 1 500 000 E 1 500 000 4. Fizetendő ÁFA E 1/b(9) 450 000 260 000 4. TB kötelezettség E 4. Belföldi szállítók 135 000 E 3(2 szla) 700 000 1 350 000 3. Belföldi vevők 500 000 5(3) 500 000 870 000 E 5/(3) 5/b(3) 5/c(3) 8(4) 3. Elszámolási betét 3 200 000 9(3) 1 500 000 500 000 800 000 1 300 000 70 000 E 3(4) 2. Áruk 900 000 1/c(8) 1 080 000 6(4) 6(2 szla) E 840 000 108 000 E 3(4) 4. ÁFA pénzügyi elszámolása számla E 220 000 8(3) 70 000 1/a(9) 7(3) 2(4) 3(3) 9(3) 3. Pénztár 1 300 000 4(3) 1 500 000 7(4) 4. Előzetesen felszámított ÁFA 300 000 6(4) 27 000 270 000 9. Belföldi értékesítés árbevétele 1/b(4) 260 000 1/a(3) 1 300 000 8. Eladott áruk beszerzési értéke 1/c(2) 840 000 1 300 000 1 500 000 389. Átvezetési számla 800 000 5/b(3) 800 000 1 300

000 5/c(3) 1 300 000 1 500 000 7(3) 1 500 000 4. Rövid lejáratú hitelek 2(3) 800 000 106 b) Árukészlet záró állományának értéke beszerzési áron = 2. Áruk számla T egyenlege = 1 032 000 Ft c) November havi elszámolandó ÁFA novemberben könyvelt fizetendő ÁFA novemberben könyvelt előzetesen felszámított ÁFA ÁFA tartozás , vagy 4. Fizetendő ÁFA K egyenlege 4. Előzetesen felszámított ÁFA T egyenlege 4. ÁFA pénzügyi elszámolás T egyenlege összevontan K egyenleg 260 000 Ft 243 000 Ft 17 000 Ft 710 000 Ft 543 000 Ft 150 000 Ft 17 000 Ft, ez ÁFA tartozás! 5.07 feladat E E 6/a(4) 6/b(3) 3(3) 2. Áruk 2 687 000 1/b(8) 1 100 000 E 2(3) 3. Átvezetési számla 400 000 2(3) 400 000 800 000 5/a(3) 850 000 850 000 4. Fizetendő ÁFA 13 000 E 1/a(3) E 4. Előzetesen felszámított ÁFA 69 000 3. Belföldi vevők 1/a(2 szla) 1 625 000 3(2 szla) 9. Belföldi értékesítés árbevétele 3(3) 52 000 1/a(3) 1 300 000 5/a(3) 850 000 123 000

4. ÁFA pénzügyi elszámolási számla E 221 000 6/c(3) 123 000 413 000 325 000 4. Jövedelem elszámolási számla 5/b(3) 850 000 E 850 000 3. Pénztár 850 000 5/b(4) 3. Elszámolási betét 3 102 000 6/b(3) 400 000 6/c(4) 1/b(2) 65 000 8. ELÁBÉ 1 100 000 4. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6/a(3) 800 000 850 000 107 3) Engedmény bruttó összege 1625 000 • 0,04 = 65 000 Ft ÁFÁ-ja 65 000 • 0,2 = 13 000 Ft 6) Az előző havi ÁFA kerül rendezésre, megállapítása az október 1-jei egyenlegek alapján: 4. Fizetendő ÁFA K egyenlege 413 000 Ft 4. Előzetesen felszámított ÁFA T egyenlege 69 000 Ft 4. ÁFA pénzügyi elszámolása T egyenlege 221 000 Ft összevont egyenleg 123 000 Ft, K egyenleg, tehát ÁFA kötelezettség! b) A 3. Átvezetési számla T egyenlegű, mert nem érkezett meg a jóváírási értesítés a felvett hitelről 108 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS . 3 1. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS A BESZÁMOLÓ 4 FELADATOK . 4 MEGOLDÁSOK . 21

2. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ALKALMAZÁSUK 35 FELADATOK . 35 MEGOLDÁSOK. 46 3. EREDMÉNYKIMUTATÁS 54 FELADATOK . 54 MEGOLDÁSOK . 58 4. GAZDASÁGI MŰVELETEK ELEMZÉSE ÉS KÖNYVELÉSE 61 FELADATOK . 61 MEGOLDÁSOK . 77 5. ÖSSZEFOGLALÓ FELADATOK 90 FELADATOK. 90 MEGOLDÁSOK . 100 109