Medical knowledge | High school » Egészségügyi alapismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Datasheet

Year, pagecount:2008, 22 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:217

Uploaded:October 04, 2008

Size:90 KB

Institution:-

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!

Comments

No comments yet. You can be the first!


New comment

Content extract

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22 Azonosító jel: EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Evangélikus hittan emelt szint írásbeli vizsga 0802 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók Istenhez fordulok, reá bízom ügyemet. Jób 5,8 Az evangélikus hittan emelt szintű érettségi írásbeli feladatainak megoldására 180 perc áll rendelkezésére. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges, azokhoz segédeszközt nem használhat. Kék színű tollal dolgozzon! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető. Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem kapható. Ha a megadott válasz hibás elemeket tartalmaz, akkor nem adható maximális pontszám. Amennyiben valamelyik feladatnál kevésnek bizonyul a rendelkezésre

álló hely, úgy a vizsgáztatók által biztosított lepecsételt fehér lapon folytathatja az írást, egyértelműen jelölve a feladatszámot. A pótlapon tüntesse fel azonosító számát! A címlapon mindenképp jelölje meg a beadott tisztázati és piszkozati pótlapok számát. írásbeli vizsga 0802 2 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: Ószövetségi témakör 1. Keresse meg a meghatározáshoz tartozó nevet, helyszínt, eseményt! (6 p) Dárius király parancsa ellenére nyitott ablaknál imádkozik Istenhez Valaki hajnalig tusakodott vele egy gázlónál Jónás nem akar ebbe a városba menni Ennek az ünnepnek az elrendelését csapások sora előzi meg Jeremiás tanítványa, íródeákja Hegy, amelynél a Baál papokat lemészárolták 2. Mely ószövetségi könyvekből valók az alábbi idézetek? Ahol tudható, írja le, ki mondja kinek, milyen helyzetben! (4 p) Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves

legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz! Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! mondja Istenetek. Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! írásbeli vizsga 0802 3 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: 3. Mutassa be részletesen Ámósz prófétát! Vázolja azt a kort, amelyben működött! (20 p) írásbeli vizsga 0802 4 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: Újszövetségi témakör 4. Jelölje a térképen az alábbi földrajzi neveket, illetve helyezze el a történeteket helyszínük alapján! (4 p) a: Jerikó b: Názáret c: Jézus mennybemenetele d: Péter elhívása 5. Döntse el mindegyik

állításról, hogy igaz-e vagy hamis! (4 p) i h Az ősgyülekezetekben gyűjtést rendeztek a jeruzsálemi hívek számára. Lukács evangéliumában nem József, hanem Mária kapja az angyali üzenetet. Máté evangéliuma a legkorábban keletkezett evangélium. Jézus perében Kajafás nem talál két egybehangzó tanút, így szabálytalanul folytatja tovább a tárgyalást. János evangélista nem ismerte a korábban keletkezett evangéliumokat, ezért tér el műve gyökeresen a szinoptikusok beszámolóitól. Pál Jeruzsálemben született, és buzgó farizeusként itt került kapcsolatba a kereszténységgel. A zsidó hagyomány szerint Isten királysága akkor kezdődik, ha a Messiás megérkezik az Olajfák hegyére. A Hegyi Beszéd tulajdonképpen újszövetségi parancsolatgyűjtemény. 6. Határozza meg az alábbi két fogalmat, a másik két meghatározás mellé pedig adja meg a megfelelő fogalmat! (6 p) élő víz szinedrium Vallási párt, amelynek tagjai nem

hittek a feltámadásban. Jézus ezt a bűnt követi el a farizeusok szemében, amikor bűnöket bocsát meg, ill. amikor kimondja: Én vagyok írásbeli vizsga 0802 5 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: 7. Folytassa az alábbi újszövetségi igéket! (6 p) Nekem adatott minden hatalom Dicsőség a magasságban Kegyelem néktek és békesség 8. Mutassa be részletesen Péter vallástételének történetét, annak körülményeit, az esemény jelentőségét! (20 p) írásbeli vizsga 0802 6 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: 9. Foglalja össze, milyen fő problémával foglalkozott a Kru 48-49-ben tartott jeruzsálemi zsinat! (10 p) írásbeli vizsga 0802 7 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: Dogmatikai témakör 10. Hogyan tekint az evangélikus egyház a Szentírásra? (20 p) írásbeli vizsga 0802 8 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan

emelt szint Azonosító jel: Egyháztörténeti témakör 11. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! (6 p) zsinat eretnekség misztika 12. Keresse meg a párokat! (8 p) a) Markion Hexapla Tertullianusz Apológia Ignatiosz Ellentétek az Ó- és Újszövetség között Origenész Szmirnaiakhoz írt levél b) Türelmi Rendelet 1671 Carolina Resolutio 1681 A gyászévtized kezdete 1731 Az artikuláris helyek kijelölése 1781 13. Mely korból, kitől származnak az alábbi idézetek? (6 p) „Próféták által szólt rígen néked az Isten Azkit igírt, ímé, vígre megadta Fiát. Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal, Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess. Néked azírt ez lűn prófétád, doktorod, ez lűn Mestered, ez most es, melyet az Isten ada.” írásbeli vizsga 0802 9 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: „Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül! A

király koronájának legszebb ékszerei a jótettek, azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék.” "Hiszek az egy Úr Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt: Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől: született, nem teremtetett, egylényegű az Atyával, és általa lett minden." 14. Mutassa be a reformáció terjedését Németországban a wormsi birodalmi gyűlést követően! (20 p) írásbeli vizsga 0802 10 / 12 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Azonosító jel: Világvallások témakör 15. Húzza át a sorba nem illő kakukktojást, választását indokolja meg! (10 p) mecset, minaret, ereklye, Korán-versek, mihráb judaizmus, sintoizmus, iszlám, katolicizmus, protestantizmus Hanuka, Purim, Peszáh, Diwali, Szukót Biblia, Ganésa, Védák, Korán, Tao

Te-king, Lámaizmus, Brahmanizmus, Hinajána, Mahajána, Zen 16. Foglalja össze a hinduizmus reinkarnációra vonatkozó tanítását! (10 p) írásbeli vizsga 0802 11 / 12 2008. május 22 Azonosító jel: Evangélikus hittan emelt szint témakör feladat sorszáma maximális elért témakör pontszám pontszám pontszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. Újszövetség 7. 8. 9. Dogmatika 10. 11. 12. Egyháztörténet 13. 14. 15. Világvallások 16. ÖSSZESEN A vizsgarész pontszáma Ószövetség 6 4 20 4 4 6 6 20 10 20 6 8 6 20 10 10 160 80 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba bevitt pontszám Írásbeli vizsgarész pontszáma (Feladatsor) javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0802 Dátum: . 12 / 12 2008. május 22 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0802 EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Evangélikus hittan emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1. Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 6 pont Dániel, Jákób, Ninive, Páska, Báruk, Kármel 2. Fél pont adható a könyv helyes megnevezéséért (a vers megadása az értékelési útmutatóban csak tájékoztató jellegű), további fél pont egyéb konkrét információkért. Összesen 4 pont. Zsolt 23, Dávid zsoltára 2Móz3,5, Isten szólítja meg Mózest az égő csipkebokornál. Ézs 40,1. Deutero-Ézsaiás vigasztalja a fogságban lévőket 4Móz 6,24-26 (elegendő Móz-t megadni!): Ároni áldás 3. Maximum 20 pont adható az alábbi értékelési szempontok szerint Izrael politikai és gazdasági helyzete a Kr. e 8 sz közepén Izrael vallási helyzete II. Jeroboám király uralkodása idején Ámósz személye, prófétai elhívása és feladata Ámósz helye a próféták

között Legfontosabb témái Ámósz figyelmeztető próféciái, társadalomkritikája A kultusszal kapcsolatos próféciák Ámósz látomásai Ámósz üdvpróféciái 3 3 2 2 3 3 3 1 4. Helyes jelölésenként 1-1 pont adható 5. Helyes válaszonként 0,5 pont adható, összesen 4 pont igaz, igaz, hamis, igaz, hamis, hamis, igaz, hamis írásbeli vizsga 0802 2/4 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Javítási-értékelési útmutató 6. Az adott fogalom meghatározása 2-2, a fogalom megadása 1-1 pont Összesen 6 pont Eredetileg a friss forrásvizet jelentette, átvitt értelemben Isten életet adó igéje. Nagytanács, a zsidóság legfelső hatósága. Szadduceusok Istenkáromlás 7. Idézetenként 2-2 pont, összesen 6 pont mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok

nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,18-20) Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. (Lk 2,14) Istentől a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (1Kor 1,3) 8. Maximum 20 pont adható az alábbi értékelési szempontok szerint A történet Jézus életének összefüggésében Jézus kérdése a tanítványokhoz Általános vélemények Jézusról Péter vallástétele, annak értelmezése és jelentősége Jézus válasza A messiási titok 4 2 3 4 3 2 9. Maximum 10 pont adható az alábbi értékelési szempontok szerint Forrásunk a zsinatról – ApCsel Pál beszámolója a pogányok megtéréséről A zsidókereszténység és pogánykereszténység fogalma A jeruzsálemi zsinat alapvető kérdése Az apostolok véleménye, a zsinat döntése Jézus Krisztus gyülekezetébe tartozás „feltételei” 1 1 1 2 2 3 10. Maximum 20 pont adható az alábbi értékelési szempontok szerint A Szentírás

mint Isten kinyilatkoztatását tartalmazó könyv A Szentírás mint emberi alkotás Istentől ihletett könyv Mértékadó norma A reformáció Sola Scriptura elve A Szentírás értelmezési lehetőségei A Szentírás élet- és emberformáló hatása 3 2 3 2 3 3 4 11. Magyarázatonként 2-2 pont, összesen 6 pont Az egyház döntéshozó fóruma Az egyház tanításaival ellenkező tanok hirdetése Olyan vallási irányzat, amelyben nagy szerepe van az érzéseknek, lelki élményeknek írásbeli vizsga 0802 3/4 2008. május 22 Evangélikus hittan emelt szint Javítási-értékelési útmutató 12. Páronként 1-1 pont, összesen 8 pont Markion – Ellentétek az Ó- és Újszövetség között Tertullianusz - Apológia Ignatiosz – Szmirnaiakhoz írt levél Origenész - Hexapla Türelmi rendelet - 1781 Carolina Resolutio - 1731 A gyászévtized kezdete - 1671 Az artikuláris helyek kijelölése - 1681 13. 1 pont a kor, 1 pont a személy meghatározása

Összesen 6 pont Sylvester János, 16. sz István király Intelmei, 11. sz Nicea-Konstantinápolyi hitvallás, 4. sz 14. Maximum 20 pont adható az alábbi értékelési szempontok szerint A wormsi birodalmi gyűlés határozata Luther Wartburgban – bibliafordítás Wittenbergi események, a rajongók mozgalma Luther gyülekezetszervező tevékenysége Melanchthon professzori és reformátori tevékenysége Augsburgi birodalmi gyűlés, Ágostai hitvallás Fejedelmek és városok a reformáció mellett 2 2 3 3 4 3 3 15. A kakukktojás helyes felismeréséért 1-1 pont adható, az indoklásokért szintén 1-1 pont, összesen 10 pont. ereklye – ez nem tartozik hozzá egy iszlám mecsethez A sintoizmus az egyetlen többistenhívő vallás A Diwali hindu, és nem a judaizmus ünnepe Ganésa nem szent könyv, hanem hindu istenség A brahmanizmus nem a buddhizmus valamely formája 16. Maximum 10 pont adható az alábbi értékelési szempontok szerint A reinkarnáció

meghatározása A karma törvénye Az élőlények hierarchiája Az emberi lét célja a hinduizmus tanítása szerint A végső cél elérésének útjai A reinkarnáció tanításának hatása a mindennapi életre írásbeli vizsga 0802 4/4 2 1 1 2 2 2 2008. május 22 l (*) jelölt feladatoknál (általában a felsorolásoknál) több helyes megoldás is lehetséges, mint a feladat utasításában megoldásként elvárt (pl., Írjon hármat/3/ !). Ezeknél a feladatoknál a megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül. - Minden feladatnál maximálisan adható pontszám mellé írja a vizsgázó által elért pontszámot, illetve összesítse a megadott teljesítmény lapon! írásbeli vizsga 0811 2 / 10 2008. május 26 Javítási-értékelési útmutató Egészségügyi alapismeretek emelt szint Teszt jellegű feladatok 1. Húzza alá az egészségre vonatkozó hamis állításokat! - 3 pont

Statikus állapot Aktív folyamat Nem statikus állapot Egészségkultúráltságtól független A külső és belső környezet egyensúlya Passzív folyamat (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 2. Karikázza be a teljes értékű fehérjéket tartalmazó élelmiszerek betűjeleit! A. B. C. D. 2 pont Gabonák Húsok Gyümölcsök Tej (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 3. Tegyen x jelet az igaz állítások mellé! - 3 pont A rostdús táplálékok segítik a bélműködés rendben tartását. Védőoltásokra csak betegség esetén van szükség. A rizikófaktorok növelik a betegségek kialakulását. Betegség csak külső kórokok hatására jön létre. A fokozott lelki megterhelés betegséghez vezethet. x .x . .x (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 4. Csoportosítsa az alábbi tüneteket a megadott szempontok alapján! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre! 4 pont 1. A légzésszám: 9/perc 2 A légzésszám: 19/perc 3. A pulzusszám: 48/perc

4 A pulzusszám: 96/perc Izgalom hatására: 2., 4 Altatószer hatására: 1., 3 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) írásbeli vizsga 0811 3 / 10 2008. május 26 Javítási-értékelési útmutató Egészségügyi alapismeretek emelt szint 5. Párosítsa a csontokat a jellemzőikkel! A. B. C. D. E. 5 pont Kulcscsont Lapockacsont Kéztő Orrsövény Járomcsont 1. 2. 3. 4. 5. Nyolc csontból áll, két sorban elhelyezkedve. Kiemelkedő része a pofagumó. „S” alakú páros csont. Az orrüreget középen kettéosztja. Háromszög alakú páros, lapos csont. A.: 3, B: 5, C: 1, D: 4, E: 2 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 6. Húzza alá az igaz állításokat! - 4 pont A verőerek külső rétegét kötőszövet építi fel. A vörösvérsejtek termelődéséhez B12-vitaminra van szükség. A vvt-szám élettanilag: 7,5–9,9 mmol/l. A B-lymphocyták ellenanyagok termelésével a humorális immunitásban játszanak szerepet. Az „AB” vércsoportú

egyén vörösvérsejtjei nem tartalmaznak agglutinogént. A vénák falában félhold alakú billentyűk találhatók. A nyiroksejtek szemcsés plazmájú fehérvérsejtek. A veleszületett vérzékenységet AIDS-nek nevezzük. (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 7. Írja a kipontozott vonalra a véralvadásra vonatkozó hamis állítások betűjeleit! A. B. C. D. 2 pont Az alvadék képződése az endothel sérülése után indul meg. Az alvadás megfelelő mennyiségű Na-ion jelenlétében megy végbe. A faktorok aktiváló hatására a thrombin prothrombinná alakul. A fibrinogénből fibrinszálak képződnek. B., C (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) írásbeli vizsga 0811 4 / 10 2008. május 26 Javítási-értékelési útmutató Egészségügyi alapismeretek emelt szint 8. Állítsa számozással sorrendbe a szív ingerképző-vezető rendszerének a részeit! 5 pont 2. Pitvar-kamrai csomó 4. Tawara-szárak 1. Sinus csomó 3. His-nyaláb 5.

Purkinje rostok (A vizsgázó csak abban az esetben kaphatja meg az 5 pontot, ha a megoldásában mindegyik fogalom mellett a helyes sorszám szerepel! Részmegoldásra részpont nem adható!) 9. Tegyen x jelet a hamis állítások mellé! 3 pont - A mértéktelenül fogyasztott kávé fokozza a savtermelést. - A gyomornedv elválasztását fokozza a zsíros ételek fogyasztása. x - Fekélybetegség fokozott idegi megterhelés következtében is kialakulhat. - A székrekedésre hajlamos egyénnél kevésbé alakul ki aranyér. x - Tápanyag-igényünket csak az életkor befolyásolja. x (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 10. Csoportosítsa a vese szerkezetét alkotó részeket a megadottak szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre! 5 pont 1. Hajszálérgomolyag, 2 Henle-kacs, 3 Vizeleti pólus, 4. Egyenes gyűjtőcsatorna, 5 Bowman-tok A Malpighi-féle vesetestecskék részei: 1., 3, 5 A csatornarendszer részei: 2., 4 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11. Húzza alá az igaz állításokat! - 2 pont Freud a személyiség működésének központjába az ösztönt helyezi. A kiegyensúlyozott ember tartózkodó és érzékeny. A frusztráció és a konfliktus csökkentésének módszere lehet az identifikáció. Az introvertált típusú ember kifelé forduló. (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) írásbeli vizsga 0811 5 / 10 2008. május 26 Javítási-értékelési útmutató Egészségügyi alapismeretek emelt szint 12. Tegyen x jelet az emlékezésre vonatkozó hamis állítások mellé! 4 pont - Az emlékezés során a korábbi élmények felidéződnek. - Az emlékezés két szakaszra oszlik, a kódolásra és az előhívásra. - A hosszú idejű memória csak a régi információk megőrzésére szolgál. - A felejtés egyik oka az inaktivitás. - Retrográd amnéziáról beszélünk, ha a fejsérülést követő időtartamra vonatkozik az emlékezetkiesés. - A konfabuláció az emlékezés minőségi

zavarai közé tartozik. - Az információk megőrzése függ a tanulási időtől is. - A felidézés során az előzetesen megtanultak előhívásáról van szó. . .x .x . .x .x . . (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 13. Írja az alábbi állítások sorszámát a megfelelő korcsoporthoz! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 pont A látás és a mozgás koordinációja kialakul. Kialakul a járás és megjelenik a beszéd. Gőgicsél, ha foglalkoznak vele. „Mi ez?” korszak a jellemző. Megjelenik az „éntudat”. A „kukucsjátékban” részt vesz. Csecsemőkor: 1., 3, 6 Kisgyermekkor: 2., 4, 5 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 14. Húzza alá az igaz állításokat! 5 pont Az újszülött életképességének a felmérése a következő tünetek alapján történik: - Szívműködés Testtömeg Légzés Fejkörfogat Izomtónus - Testhossz - Reflexingerlékenység - Mellkaskörfogat - Testarányok - Bőrszín (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) írásbeli

vizsga 0811 6 / 10 2008. május 26 Javítási-értékelési útmutató Egészségügyi alapismeretek emelt szint 15. Csoportosítsa a kisiskoláskorú gyermek jellemzőit a szempontoknak megfelelően! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre! A. B. C. D. E. F. G. 7 pont Önállóan oldja meg a feladatot. Szegényes a szókincse. Figyelme gyorsan elterelhető. Túlzott mozgékonyság jellemző rá. Gyakran és feleslegesen kérdez. Munkatempója gyors. Gyorsan átáll egyik feladatról a másikra. Iskolaérett magatartás: A., F, G Iskolaéretlen magatartás: B., C, D, E (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) Rövid választ igénylő feladatok 16.* Soroljon fel az egészséget veszélyeztető tényezők közül ötöt! 5 pont - Elégtelen személyi higiéne - Mozgásszegény életmód - Helytelen életmód - Káros szenvedélyek - Környezetszennyezés - Tartós idegrendszeri túlterhelés (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 17. Válaszoljon a kérdésekre!

Válaszait írja a kipontozott vonalakra! 4 pont Mi a védőoltás célja? A védettséget a betegség lezajlása nélkül alakítsa ki a szervezetben. . Hogyan történik a védőoltások hatásának a meghosszabbítása? Emlékeztető oltásokkal . Hogyan hat a láz a pulzusszámra? Növeli a pulzusszámot . Hogyan hatnak a szervezetre a drogok közül a stimuláns szerek? Növelik a szervezet aktivitását. . (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) írásbeli vizsga 0811 7 / 10 2008. május 26 Javítási-értékelési útmutató Egészségügyi alapismeretek emelt szint 18. Sorolja fel a remesebél szakaszait a béltartalom haladásának megfelelő sorrendben! 4 pont 1. Felszállószakasz 2. Haránt szakasz 3. Leszállószakasz 4. Szigmabél (A vizsgázó csak abban az esetben kaphatja meg a 4 pontot, ha a megoldásában mindegyik sorszám mellett a helyes fogalom (megnevezés) szerepel! Részmegoldásra részpont nem adható!) 19. Válaszoljon a szaporodás

élettanára vonatkozó kérdésekre! 4 pont Mennyi a petesejt élettartama? Kb. 24 óra . Hogyan jön létre a „zigóta”? A petesejt és spermium egybeolvadásával (egyesülésével). Hány kromoszómát tartalmaz a „zigóta”? 46 kromoszómát Hogyan jön létre a méhen kívüli terhesség? A zigóta nem a méhnyálkahártyáján, hanem a méhkürt falán tapad meg. . (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 20. Sorolja fel a hártyás labirintus részeit! - 4 pont A tömlőcske A zsákocska A hártyás ívjáratok A hártyás csiga (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) írásbeli vizsga 0811 8 / 10 2008. május 26 Javítási-értékelési útmutató Egészségügyi alapismeretek emelt szint 21. Írja le, hogy hol helyezkednek el az agykamrák! 3 pont Az I. és II agykamra: az agyféltekék állományában A III. agykamra: a köztiagyban A IV. agykamra: az utóagyban (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 22. Sorolja fel az alvás

mélységének fázisait sorrendben! 4 pont 1. Szendergés 2. Felületes alvás 3. Közepesen mély alvás 4. Mély alvás (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 23. Írja le az óvodáskorra jellemző négy alapérzelmet! - 4 pont Düh Félelem Öröm Szeretet (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 24. Fogalmazza meg röviden, mit jelent a kevert táplálás! 2 pont A csecsemő a szopás mellett más táplálékot is kap. (A helyes válaszra 2 pont adható!) írásbeli vizsga 0811 9 / 10 2008. május 26 Javítási-értékelési útmutató Egészségügyi alapismeretek emelt szint 25.* Jellemezze a serdülőkorúakat a kérdésekre adott válaszokkal! 6 pont Mely életkor a szűkebb értelemben vett pubertás időszaka? 13 – 16 (18) éves kor Milyen fiziológiai változások kísérik a pubertáskort? Írjon hármat! - A fiúk válla szélesedik A lányok csípője szélesebb lesz, mint a fiúké A serdülő keze, lába megnő Arcvonások megváltoznak,

eltűnnek a gyermeki lágy vonások Szembetűnő a hossznövekedés Megjelennek a másodlagos nemi jegyek Mi okozza a mitesszerek és a pattanások megjelenését? Írjon kettőt! - Hormonális zavarok - Elégtelen bőrápolás - Emésztési zavarok (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) írásbeli vizsga 0811 10 / 10 2008. május 26