Nyelvtanulás | Magyar » Szabó Dávid - Szleng és lexikográfia

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 154 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:36

Feltöltve:2014. október 15.

Méret:2 MB

Intézmény:
[ELTE] Eötvös Loránd Tudományegyetem

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Szabó Dávid Szleng és lexikográfia Argot et lexicographie A francia és a magyar szleng a szótárírás tükrében Approche lexicographique aux argots français et hongrois Habilitációs értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Bölcsészettudományi Kar 2011 Elıszó Magyarországon a rendszerváltozás óta nagyon sokat és nagyon keveset változott a szleng tudományos megítélése. Már nem szokás ideológiai, társadalmi szempontból veszélyes jelenségként utalni rá1, de bı két évtizeddel az után, hogy a szlenget (is) tiltani akaró gondolkodásmód megszőnt államideológiának lenni, ezeknek a normával szembehelyezkedı változatoknak a vizsgálata továbbra is periférikus helyet foglal el a nyelvészeti kutatásokon belül. Nemcsak a preskriptív szemlélető és az elméleti nyelvészet, de a szociolingvisztika sem igazán tud mit kezdeni vele2, pedig a szlengkutatás éppen az utóbbival áll szoros kapcsolatban: a szleng mint nyelvi

jelenség társadalmi összefüggései nélkül aligha (vagy csak nagyon felszínesen) értelmezhetı. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a perifériák nyelvezetének kutatása a nyelvtudományon belül is perifériára szorul, de ez a frappánsnak tőnı megállapítás aligha áll meg a lábán. A szleng ugyanis nem foglal el periférikus helyet a nyelvhasználaton belül. Ez bizonyos szlengváltozatokra, mint például az alvilág nyelvezete, kétségtelenül igaz ugyan, de egyáltalán nem vonatkozik a mindennapi nyelvhasználatot átszövı, széles körben használt közszlengre3. A szlengkutatás marginalizálása egyfelıl tudományos szempontból értelmezhetetlen elıítéletekkel, másfelıl elméleti-módszertani jellegő okokkal magyarázható. Ugyanakkor az aligha vonható kétségbe, hogy a szleng mint nyelvi-nyelvészeti jelenség létezik, és ha már egyszer létezik, a nyelvtudomány aligha engedheti meg magának, hogy ne 1 Vö. VARSÁNYI György (1988),

„Argó nyelvi elemek szépirodalmi és publicisztikai szövegekben”, Magyar Nyelvır, 112, p. 136 és SZABÓ Dávid (2004), L’argot des étudiants budapestois, Paris, L’Harmattan/ADÉFO, p. 10, 71 2 Vö. SZABÓ 2004: 10-11 3 Vö. KIS Tamás (1997), „Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához”, in A szlengkutatás útjai és lehetıségei, KIS Tamás (szerk.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p 250-251 2 törekedjen egy ennyire hangsúlyozottan megmutatkozó jelenség minél pontosabb leírására. Hiszen a nyelvi jelenségeken keresztül magunkat, a beszélı embert ismerhetjük meg. A leíró nyelvészet a szlenghez a leggyakrabban alkalmazott nyelvészetként, a lexikográfián keresztül közelít. Ez egyrészt a szleng nyilvánvaló lexikológiai4 aspektusaival magyarázható, másrészt azzal, hogy a szlengszókincs tabu jellege sokakat vonz, s így üzleti szempontból megérheti szlengszótárakat megjelentetni. Sajnos azonban az elsısorban

üzleti megfontolások ritkán eredményeznek igazán jó szlengszótárat, ezzel is magyarázható, hogy az elmúlt bı két évtized folyamán Magyarországon megjelent viszonylag nagyszámú szlengszótár meglehetısen vegyes képet mutat5. A szlengszótárak általában vett minısége persze csak részben magyarázható a szlengkutatás marginalizációjával és a kiadók kereskedelmi szempontjaival. Habilitációs dolgozatomban a szlengszótárírás különbözı kérdéseit igyekszem körüljárni a magyar, a magyar-francia/francia-magyar és a francia lexikográfia esetében, kitérve nyelvtıl független, általános problémákra is. A téma kétnyelvő, magyar-francia jellege illetve maga a tudományterület, a (kétnyelvő) lexikográfia indokolja, hogy a disszertáció is két nyelven íródott: az elı- és utószó magyar nyelvő, a két magyar fejezethez (1. és 4 fejezet) francia absztakt tartozik, míg a hét francia nyelvő fejezetet magyar absztrakt egészíti

ki. Az elıszót követı négy fejezet (I. rész), bár érinti a szlengszótárírás alapkérdéseit, tulajdonképpen szótárkritikának tekinthetı. Az 1 fejezet (Három fontos szótár) napjaink három legfontosabbnak ítélt francia szlengszótárát elemzi részletesen, de ez az írás, mind között a leghosszabb, ezt megelızıen végigvezeti az olvasót a francia szlengszótárírás évszázadain. A 2 fejezet (Les dictionnaires de l’argot hongrois [1989-2009]) a rendszerváltozás óta eltelt bı két évtized hazai szlengszótártermését mutatja be. A két 4 Bár a szlenget nem lehet kizárólag sajátos szókészletként kezelni (vö. pl KIS 1997: 245, 251 ill SZABÓ 2004: 214-217), de nyilvánvaló lexikai vonásai miatt szinte kínálja magát a szótárjellegő feldolgozáshoz. 5 L. pl KIS Tamás (2008), „A szlengszótárkészítés mőhelytitkaiból”, Magyar nyelvjárások, XLVI, p 71-102 3 következı fejezet az általános kétnyelvő lexikográfia

nézıpontjából közelít a szlenghez: a 3. fejezet (Les registres non conventionnels dans le dictionnaire bilingue) egy általános magyarfrancia, az 4. fejezet (Nemsztenderd változatok egy új francia-magyar szótárban) egy franciamagyar szótár esetében vizsgál nemsztenderd lexikai elemeket feldolgozó szócikkeket A következı három fejezet (II. rész) a szlengszótárkészítés két fontos kérdését elemzi Az 5 és a 6. fejezet (Les nanas, les gonzesses et les meufs; Dictionnaire de spécialité – dictionnaire général) az ekvivalencia problémáját, míg az eredetileg nem csak lexikográfiai megfontolásból íródott L’argot commun tel qu’on le parle. Problèmes méthodologiques de la recherche argotologique sur le terrain a szociolingvisztikai igényő anyaggyőjtés kérdését járja körül. Az utolsó két fejezet (III rész: L’argot – un langage au masculin ? és Mots d’homme, mots de femme. À la recherche de différences génolectales en argot

hongrois) elsısorban nem lexikográfiai jellegő: pontosabb lenne ebben az esetben „alkalmazott lexikográfiáról” beszélni. A szótár(tan) itt a szlenghasználat és a társadalmi nemek közötti összefüggés elemzésében volt segítségemre. Reményeim szerint a szlenglexikográfia alapvetı kérdéseinek bemutatásával és elemzésével, konkrét esetekben alkalmazható javaslataimmal bizonyos mértékben én is hozzájárulhatok a magyar szlengszótárírás emancipációjához. 4 I. rész Szótárkritika 1. fejezet Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai1 Trois dictionnaires importants. Les dictionnaires de l’argot français de nos jours Suite à une présentation succincte des principales étapes de quatre siècles de lexicographie argotique française, du Jargon ou langage de l’argot réformé paru en 1628 au Dictionnaire de la zone accessible sur Internet, dans ce travail, nous nous concentrerons avant tout sur les trois dictionnaires

de l’argot français qui, à notre avis, ont le plus marqué l’argotologie française de notre époque : le Dictionnaire du français non conventionnel de Jacques Cellard et Alain Rey (1980), le Grand Dictionnaire de l’Argot et du français populaire de Jean-Paul Colin, Jean-Pierre Mével et Christian Leclère (1990) et Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités de Jean-Pierre Goudaillier (1997). 0. Igaz, a franciáknál az elmúlt évtizedekben nem volt rendszerváltás, de egy közelmúltban megírt tanulmányomhoz hasonlóan (l. 2 fejezet), ebben az írásomban is az elmúlt bı húsz év lexikográfiai termésére koncentrálok majd elsısorban. Csak míg ott francia nyelven a rendszerváltás utáni idıszak hazai szlengszótár-termését elemzem, most egy tágabb kitekintést követıen három olyan, közelmúltban megjelent szótárt veszek majd górcsı alá, amelyek meggyızıdésem szerint kiemelkedı hatással voltak napjaink francia

argókutatására: Cellard és Rey Dictionnaire du français non conventionneljét2, Colin, Mével és Leclère 1 A témából adódóan írásomban az argó kifejezést a francia gyakorlatnak megfelelıen nem csupán tolvajnyelvi, hanem a szlenggel megegyezı általánosabb értelemben, a szleng szinonimájaként fogom használni. Az argot franciában végbement jelentésváltozásához vö. pl SZABÓ 1997: 160, 162-163 2 A három szótár közül a legkorábbi, Cellard és Rey munkája valójában nem az elmúlt két évtized folyamán jelent meg, de mind a mai napig kapható 2. átdolgozott és bıvített kiadása 1991-ben látott napvilágot 6 Grand Dictionnaire de l’Argot et du français populaire-jét és Goudaillier Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités c. munkáját Nem áll szándékomban a hagyományos angol-francia csipkelıdésbe bekapcsolódni, de kezdetnek mégis álljon itt egy angol párhuzam: Kis Tamás a magyar

szlengszótár-termés „nagyságának” viszonylagosságát érzékeltetendı Julie Colemanre hivatkozik, aki szerint „csak az 1990-es években több mint 300 angol szlengszótár jelent meg, de egy kivételével már az 1920-as évek óta nem volt olyan évtized, amikor legalább 100 szótár ne látott volna napvilágot” (KIS 2008: 71-72). Bár ennek az adatnak a hitelességét nincs okom kétségbe vonni, de valószínő, hogy még a hatalmas angol nyelvterület esetében is csak úgy kaphatunk ilyen számokat, ha a (rendkívül) kis terjedelmő, minden tudományos igényt-igényességet mellızı, alapvetıen kereskedelmi célokat szolgáló ill. félamatır/amatır kiadványokat, sıt a korábbi munkák új kiadásait is beleszámítjuk. Amint már utaltam rá, nem célom a francia argószótárírás történetének részletes bemutatása, de mielıtt az említett három szótár alaposabb elemzésére kitérnék, röviden bemutatom a fontosabb elızményeket és a

jelentısebb kortárs kiadványokat. A francia argók 1989-ben megjelentetett, igaz nem minden szempontból megbízható bibliográfiája (DESCAMPS-HOCQUET 1989: 73-108) 262 francia argószótárat sorol fel, igaz, ez a feltehetıen hiányos lista eleve nem számolhat a munkám szempontjából legérdekesebb idıszak, az elmúlt bı 20 év termésével. Az interneten közzétett Bibliographie des dictionnaires d’argot, de français « populaire » et de français familier3 a XV. századtól kezdve 491 szótárat tart nyilván, és ez az amúgy nehezen ellenırizhetı adat nem tartalmazza a különbözı szótárak újabb kiadásait, ill. utánnyomásait Az argó és szótárainak sokszínőségérıl sokat elárul az a mód, ahogy a honlap szerkesztıje csoportosítja a mőveket. 3 A francia argó-, városi népnyelvi és bizalmas http://www.languefrancaisenet/Argot/BibliographieDesDictionnaires nyelvi szótárak bibliográfiája. 7 Az általános argószótárakat

speciális argószótárakkal állítja szembe, amelyeknek sora szinte vég nélkül folytatható: szakmai argók4 és zsargonok5; rendırségi argó; nyomdai argó; újságírói argó; politikai argó; tızsdei, pénzügyi argó; orvosi argó; hentesek argója; postai argó; taxisargó; kamionos argó; bolhapiaci argó; az emberi test az argóban; szexuális argó; a prostituáltak argója; párizsi argó, Párizs az argóban; italok az argóban; ifjúsági nyelv, mai külvárosi nyelv; kábítószeres argó; argó és vallás; háborús és katonai argó; hadifoglyok és deportáltak argója; diákargó; sportargó; (szerencse)játék-argó; színházi és filmes argó; zenészargó; autós, motoros, repülıs argó; rádióamatırök argója; tengerészargó6. Az „egyéb” kategóriába kerültek a vadászattal, a halálos ítélettel (?), a tulajdonnevekkel és a szépirodalmi argóval kapcsolatos szótárak, és külön csoportot alkotnak a kétnyelvő szótárak, amelyek

között sajnos nem találunk magyar-francia7 ill. francia-magyar argószótárt I. A francia argószótárak – rövid történeti áttekintés Csakúgy, mint bárhol másutt a világban, a legkorábbi francia argószótárak szerkesztıit elsısorban az az igen gyakorlatias cél motiválta, hogy szélesebb közönség számára érthetıvé tegyenek egy veszélyesnek tartott titkos „nyelvet” (COLIN, CARNEL 1991: 29), a szigorú értelemben vett mai magyar terminológia szerint is argónak nevezhetı tolvajnyelvet, azaz az alvilág jellegzetes, titkos nyelvhasználatát. A titkosnyelvi funkció eltúlzása vezet aztán ahhoz 4 Természetesen a mai magyar terminológia a legtöbb itt felsorolt speciális szótárat szlengszótárnak nevezné. Ugyanakkor ez a lista jól illusztrálja, hogy az idık folyamán a franciában mennyire tág és általános jelentést kapott az argot kifejezés. 5 Hangsúlyozzuk, hogy itt francia értelemben vett zsargonról, azaz nemsztenderd

szaknyelvrıl van szó, a francia jargon és a magyar zsargon kifejezések jelentése ui. eltér egymástól (vö pl SZABÓ 1997: 169-171 és CSERESNYÉSI 2004: 73). 6 Tanulságos lenne, még ha itt erre sajnos nincs is lehetıség, kvantitatív szempontból is elemezni ezt a listát: azaz melyek azok a kategóriák, amelyeket a legtöbb szótár képvisel. 7 Noha egy monográfia mellékleteként ilyen is létezik (vö. SZABÓ 2004: 243-322) 8 a francia lexikográfiában napjainkig széles körben elterjedt tévhithez, miszerint a szótárírók az argó sírásói lennének, hiszen azáltal, hogy érthetıvé válnak, az argóelemek éppen argóságukat vesztik el (CARADEC 1989: 10; vö. COLIN, CARNEL 1991: 37, Denise François-Geiger in COLIN et al. 1990: XI) Mielıtt a bevezetésben említett három fontos mai szótár részletesebb elemzésére sort kerítenék, röviden bemutatom a francia argószótárak történetének fontosabb mérföldköveit: kilenc valamilyen

szempontból jelentısnek tekinthetı szótárat a XVII. század elejétıl napjainkig. 1. Le jargon ou langage de l’argot réformé8 (1628) 1628-ban (vagy egyes források szerint 1629-ben)9 jelenik meg Párizsban az elsı „valódi” argószótár (COLIN, CARNEL 1991: 29) második kiadása (az elsınek nincs nyoma), amelyet egy bizonyos Olivier Chéreau-nak – egyebek között vallásos mővek szerzıjének – szokás tulajdonítani. A mindösszesen tíz lapos füzetke, amely a XIX század közepéig számos kiadást ért meg, eredetileg 216 szót tartalmazott, míg az 1836-os jelentısen bıvített kiadás már 685-öt (CALVET 1994: 18). Fontos hangsúlyozni, hiszen lényeges argótörténeti adalék, hogy a címben szereplı argot még nem nyelvváltozatot jelent, hanem az alvilág zárt közösségét, amelynek titkos nyelve a jargon azaz zsargon. Ez az évszázadokon át rendkívül népszerő könyv sokak fontos forrása lett (pl. a hamarosan tárgyalandó Vidocqé), és

innen erednek az argó mesterséges jellegére vonatkozó legendák, melyeket legalább is részben Bárczi Géza is átvett (BÁRCZI 1980: 240-241). 8 A zsargon avagy a megreformált argó nyelvezete (a szerzı fordítása). 9 Vö. http://wwwlanguefrancaisenet/Argot/ChereauXVII#tocLink5 9 2. Vidocq, E-F, Les Voleurs10 (1836) A rendkívül kalandos éltetet élt Eugène-François Vidocq rablóból lett pandúr: megjárta a börtönöket, majd magas pozícióba került a rendırségnél. Személye Vautrin alakjának megformálására ihlette Balzacot, míg győjtésébıl nem csak a késıbbi argószótárírók, hanem különbözı mőveihez Victor Hugo is bátran merített (CALVET 1994: 26). Munkája, amelynek teljes címe Les Voleurs, physiologie de leurs mœurs et de leur langage (A tolvajok, erkölcseik és nyelvezetük fiziológiája), öt részbıl áll, ezek közül kettı argószótár. A hosszabbik az argókifejezéseket oldja fel franciául, a rövidebb köznyelvi

francia címszavak argómegfelelıit adja meg. Vidocq bevallottan sokat merített Villon zsargonban íródott balladáiból és a fentebb bemutatott Le jargon ou langage de l’argot réforméból11, bár állítólag csak olyan szavakat vesz át, melyeket maga is ismer. Viszont korában ritka filológiai igényességrıl tesz tanúbizonyságot, amikor forrásait egy ill. két csillaggal feltünteti Az egyes források szerint nem is Vidocq, hanem egy bizonyos Saint-Edme által írt (vö. pl LARCHEY 1881: XXXIII) két kötetes mő mintegy 1500 szavas szótárrészében egyes szócikkek meglepıen terjedelmesek. Ilyen például a magának a nyelvváltozatnak szentelt arguche (= argó) szócikk vagy a hajdani legendás alvilági társadalom meghatározó tagjait (cagoux vagy archi-suppôt, Coësré stb.) bemutató szócikkek Valószínő, hogy a Le jargon ou langage de l’argot réforméban leírt alvilági társadalom-szerkezet széles körő ismertsége leginkább Vidocqnak

köszönhetı. 10 A tolvajok (a szerzı fordítása). 11 Ennek címét pontatlanul adja meg. 10 3. Delvau, Alfred, Dictionnaire de la langue verte12 (1866) Delvau szótára nyitja meg az egyre nagyobb nyelvészi alapossággal elkészített munkák sorát. Fontos újdonsága, hogy elıdeitıl eltérıen nem az alvilág egzotikus titkos nyelvezetét kívánja elsısorban bemutatni: Párizsban mindenki az argót beszéli, ahány mesterség, annyi zsargon létezik (DELVAU 1867: XI). Bár terminológiája nem teljesen egyértelmő, de angol szakkifejezéseket (cant és slang) segítségül hívva megkülönbözteti az alvilági argót és a párizsi tömegek argóval tőzdelt beszédét, a városi népnyelvet. Érdeme még, hogy – ha nem is elég módszeresen, de – gyakran feltünteti a szavak etimológiáját, használói körét, sıt datálja is az adatokat. 4. Larchey, Lorédan, Dictionnaire historique d’argot13 (1878) Ez a számos kiadást megért szótár a képzett

nyelvész Larchey korábbi munkáin, az 1858-as bizalmas nyelvi szótáron14 és az egy évvel késıbbi, és az argószótár alcímében is szereplı Excentricités de la langue française-en15 alapul. Delvau-hoz hasonlóan Larchey is hosszú, de nyelvészeti szempontból lényegesen modernebb bevezetıt főz mővéhez. Ebben sok szempontból ma is vállalhatóan mutatja be az argószókincs keletkezését. Hangsúlyozza, hogy nem csupán az alvilág nyelvhasználata érdekli: az argót univerzális jelenségnek tekinti, amely jelen van minden társadalmi osztály beszédében. Kitér módszertani kérdésekre is Ír a datálás hasznosságáról, a példákat pedig a „neologizmusok útlevelének” (LARCHEY 1881: XXVIII) nevezi. Külön dicséretet érdemel a szótár az idézett mővek és újságok részletes felsorolása miatt. Larchey egyébként meglehetısen kritikus elıdjével, Vidocq-kal szemben, 12 Argószótár (a szerzı fordítása). A lényegében az argó

szinonimájának tekinthetı langue verte kifejezést a mai szakirodalom alig használja. 13 Történeti argószótár (a szerzı fordítása). 14 Dictionnaire des familiarités françaises. 15 A francia nyelv hóbortosságai (a szerzı fordítása). 11 ugyanakkor deskriptivista létére – vagy talán épp azért, a „támadási felületet” redukálandó – nagy tisztelettel beszél a Francia Akadémiáról. 5. Bruant, Aristide, L’argot au XXe siècle Dictionnaire français-argot16 (1901) A másik hírességhez, Vidocqhoz hasonlóan a századvég neves sanzonénekese, Aristide Bruant sem maga írta legendás szótárát: a mő legnagyobb részben valószínőleg Léon Drouin de Bercy munkája (BRUANT 1993: VI-VII). Az argóban és párizsi népnyelven íródott, a fıvárosi alvilág „hétköznapjait” romantikus köntösben ábrázoló dalok szerzıjeként elhíresült kabarétulajdonos Bruant már azzal is eltér elıdeitıl, hogy nem az argókifejezéseket

fordítja franciára, hanem a köznyelvi francia szókincs mellé győjti az argómegfelelıket. 50 ezer ekvivalensével mind a mai napig ez a leggazdagabb francia-argó szótár! Bruant (de Bercy?) munkáját dicséri még a rendkívül gazdag (és olvasmánynak is szórakoztató) irodalmi példaanyag. A szótár erénye még az elavult szavak megcsillagozása Ha nem is elég következetesen, de bizonyos szócikkek esetében a használói kört ill. a földrajzi eredetet is feltünteti. Az eddigiekben a francia argószótárírás korai idıszakát17 mutattam be röviden, még ha Bruant szótárával már meg is érkeztünk a XX. századba Éppen ennek tudatában inkább tömör ismertetésre szorítkoztam szoros értelemben vett szótárkritika helyett. A történeti 16 Az argó a XX. században Francia-argó szótár (a szerzı fordítása) 17 Tegyük hozzá, hogy természetesen ez a meglehetısen hosszú korai idıszak is további szakaszokra osztható: a XIX. század

elıttrıl tudatosan csak az elsı igazi argószótárat, a XIX század közepéig különbözı kiadásai révén folyamatosan jelen lévı Le jargon-t vettem figyelembe. Ennek utolsó kiadásai idején Vidocq már lényegesen korszerőbb és gazdagabb mővet jelentet meg, de a tudományos igényő argószótárírás igazából a század második felében indul be Larchey és Delvau munkáival. Ebbıl az igen termékeny idıszakból három szótárt emeltem ki, de példaként még említhetjük Jean La Rue (Dictionnaire d’argot [Argószótár], 1894), Charles Virmaître (Dictionnaire d’Argot fin-de-siècle [Századvégi argószótár], 1894) vagy Georges Delesalle (Dictionnaire ArgotFrançais & Français-Argot [Francia-argó és argó-francia szótár], 1896) szótárait. 12 áttekintés most következı részében viszont már napjaink szótárait közvetlenül elıkészítı, ill. kortárs mővekrıl lesz szó, és ebbıl következıen a bemutatás szempontjai is

változnak, az áttekintés esetenként kritikusabbá válik. A múlt század elsı felét18 átugorva, az áttekintés második részét a francia argólexikográfia egyik legjelentısebb alkotásával kezdjük: 6. Esnault, Gaston, Dictionnaire historique des argots français19 (1965) A negyedszázaddal annak megjelenése után a nagy múltú Larousse kiadónál éppen Esnault szótárát váltó Colin-féle szótár elıszavában Denise François-Geiger mint a legmegbízhatóbbat említi ezt a munkát (COLIN et al. 1990: XV), és én magam is személyesen tapasztaltam, hogy még a 90-es évek elején is egyfajta etalonként tekintettek párizsi nyelvész körökben erre az évtizedekkel korábban megjelent lexikográfiai munkára. Erre, a különösen az adatok datálása és az etimológiák szempontjából igen gazdag és megbízható munkára jelentıs mértékben támaszkodott két nemzetközi tekintetben is referenciának számító hatalmas lexikográfiai vállalkozás, a

Trésor de la Langue Française és a Grand Robert20. A sokak szerint pótolhatatlan munkaként a francia könyvpiacról mind a mai napig hiányzó szótár erıssége még a szlenglexikográfiai alapmőként olvasható, a francia argószótárak történetére is részletesen kitérı bevezetés. Hibája viszont a források nem elég szisztematikus, nem mindig elég precíz feltüntetése. 18 Természetesen ebben a bı fél évszázadban is születtek fontosabb szótárak, azonban ezek részletesebb bemutatására ebben a tanulmányban nem vállalkozom. De feltétlenül említsük meg legalább Jean Lacassagne és Pierre Devaux L’argot du “milieu” (Az alvilág argója, 1935) és Géo Sandry és Marcel Carrère Dictionnaire de l’argot moderne [A modern argó szótára, 1953] c. mőveit 19 A francia argók történeti szótára (a szerzı fordítása). 20 http://www.languefrancaisenet/Argot/DHAF 13 7. Caradec, François, Dictionnaire du français argotique et

populaire21 (1977) Jean-Paul Colin, aki maga is szótáríró, egy társszerzıként jegyzett cikkében meglehetısen negatív képet fest a 80-as/90-es évek fordulóján elérhetı francia argószótárak színvonaláról (COLIN, CARNEL 1991: 30), és jelentıs részben a kereskedelmi szempontokat hibáztatja, csakúgy, mint Kis Tamás jó másfél évtizeddel késıbbi, és a magyar szlengszótárírás helyzetét elemzı tanulmányában (KIS 2008: 72). Nos, Caradec szótára egyfajta állatorvosi ló ebbıl a szempontból. Vannak ennél sokkal gyengébb munkák is, de mivel rangos kiadó adta ki (Larousse) és egészen napjainkig számos kiadást ért meg, sok kárt okozhatott a tudományos igényő argókutatásnak és –lexikográfiának22. Caradec – mit sem törıdve a franciában végbement jelentésváltozásokkal – a lehetı legkonzervatívabb módon közelít az argóhoz: argószótáríró létére azok közé tartozik, akik úgy gondolják, hogy az argókifejezések

megjelenésük pillanatában elveszítik argotikus jellegüket (CARADEC 1989: 10). Alighanem ezért is került szótárába olyan sok a városi népnyelvbe23 ill a bizalmas köznyelvbe tartozó lexikai elem. Utal arra, hogy az argószavak jelentıs része átkerül a városi népnyelvbe, de nem húzza meg egyértelmően a határt ez utóbbi és az argó között. Bár az újabb kiadások címe N’ayons pas peur des mots24, a foglalkozására nézve inkább író, mint nyelvész Caradec-nek akadnak egyértelmően nyelvmővelı gesztusai: az elıszó végén például megnyugtat mindenkit, aki attól félne, hogy az argószótár veszélyt jelenthet a Francia Akadémia szótárára. A legnagyobb baj természetesen nem ez, hanem az, hogy a szótárhasználók megzavarását elkerülendı (?), a szerzı mintegy 5000 szavas szótárában nem ad etimológiai magyarázatokat, és fıleg nem tisztázza sem a címszavak, sem a 21 A francia argó és városi népnyelv szótára (a szerzı

fordítása). 22 Az amúgy kitőnı internetes abc de la langue française honlap részben épp kevéssé tudományos volta miatt dicséri (http://www.languefrancaisenet/Argot/Caradec1977) 23 Ezt a magyarban elavult kifejezést (vö. BÁRCZI 1980: 280-297, SZABÓ 1997: 167-168) jobb híján használom a kevéssé iskolázott nagyvárosi rétegek nyelvváltozatának jelölésére. 24 Ne féljünk a szavaktól (a szerzı fordítása). 14 példamondatok eredetét25. Erısen puritán szócikkei így talán könnyen áttekinthetıek, de rendkívül információ-szegények. 8. Seguin, Boris – Teillard, Frédéric, Les Céfrans parlent aux Français Chronique de la langue des cités26 (1996) Ez a kilencvenes évek közepén kiadott, és 230 oldalas terjedelme ellenére csupán 40 lapos szótárat tartalmazó kötet már minden szempontból a kortárs szótárirodalom részét képezi, és alighanem az elsı, amely (al)címében az azóta – kis változtatással – bevetté

vált langue des cités változatra utal. A könyv igazi értéke, hogy a szótárat egy külvárosi alsó középiskolában27 tanító tanárok saját diákjaik bevonásával készítették el, és a mő legnagyobb része ennek a sajátos lexikográfiai kísérletnek a részleteit meséli el : rendkívül érdekes és tanulságos szociolingvisztikai28 olvasmány. 9. Le dictionnaire de la zone29 Végül elértünk napjainkhoz, az internetes szótárakhoz. Mivel az internetes argószótár mint mőfaj külön tanulmányt érdemelne, így csupán a francia szlengkutató körökben alighanem leginkább elismert szótárról ejtek néhány szót. A Dictionnaire de la zone 2011 25 Csupán arra utal a bevezetıben, hogy itt-ott hallotta, vagy olvasta ıket. 26 A fıcím lefordíthatatlan szójátékot tartalmaz: a „franciák” beszélnek a franciákhoz. Csakhogy a Céfran a külvárosi francia szlengben jelenti azt, hogy francia. Tehát olyan franciákról van szó, akik nem úgy

nevezik magukat, és nem is úgy beszélnek, mint a többség. Az alcím kevésbé problematikus: a lakótelepi francia nyelv krónikája. Itt csak a lakótelepi nyelv okozhat gondot Valójában mind a langue des cités, mind szinonimája, a français contemporain des cités egy mai, elsısorban a bevándorlók lakta külsı városrészekben beszélt szlengváltozatot jelent, amelyre talán szerencsésebb kül- vagy elıvárosi nyelvként utalni. 27 A francia collège a tanulók életkora szempontjából többé-kevésbé megfelel a mi általános iskolánk felsı tagozatának. 28 A szó tágabb, vulgarizáló értelmében. 29 Kb. Külvárosi szótár Míg az imént tárgyalt cité egyfajta, gyakran kül- ill elıvárosban található lakótelepet jelent, a zone senkiföldjét, veszélyes külvárost. 15 szeptemberi állapotában 1873 címszót és 234 frazeológiai egységet tartalmaz, és a szócikkeket nagyszámú, pontosan hivatkozott idézettel illusztrálja. Ezzel

végére értünk tanulmányom több évszázadon átívelı, és a francia argólexikográfia legfontosabb mérföldköveit röviden bemutató elsı részének. Nyilván lesznek, akik hiányolnak belıle bizonyos szótárakat, akár a korai30, akár a késıi31 idıszakból, de meggyızıdésem, hogy csak olyan munkák kaptak helyet a felsorolásban, amelyek valamilyen szempontból (akárcsak negatív példaként is, mint Caradec szótára) fontos szerepet játszottak a francia argószótárírás történetében. II. Három fontos kortárs szótár Tanulmányom második részében három, a mai francia szlengkutatás szempontjából meghatározó jelentıségő szótárt fogok bemutatni. A legkorábbi (CELLARD, REY 1980) három évtizeddel ezelıtt jelent meg elıször, de 1991-es kibıvített kiadása máig a francia argó iránt érdeklıdı nyelvészek és „amatırök” egyik legfontosabb segédkönyve. Az idırendben második (COLIN et al. 1990) a klasszikus

Esnault-szótárat váltotta a kilencvenes évek elején a Larousse kiadónál, és 2006-ban látott napvilágot jelentısen kibıvített új kiadása, míg a 30 Pl. nem említettem Pechon de Ruby 1596-ban Lyonban kiadott munkáját, a La vie généreuse des mercelots, gueux et boémiens-t (A vándorkereskedık, koldusok és cigányok kalandos élete), amely egy közel 200 szavas szószedetet tartalmaz, és noha korábbi, mint a Jargon ou langage de l’argot réformé, de jóval kisebb jelentıségő annál. És kimaradt Granval a maga idejében nagyon sikeres verses mőve, a Cartouche ou le vice puni (Cartouche avagy a kiérdemelt büntetés, 1725), amihez egy nagyrészt a Jargonból merítı szótár is tartozik (CALVET 1994: 21). 31 Nem jutott hely népszerő krimiírók fıleg saját regényeik nyelvezetét bemutató szótáraira, mint Albert Simonin-tıl a Le petit Simonin illustré (Kis Simonin példákkal, 1957), amelyhez Jean Cocteau írta az elıszót, vagy Auguste Le

Bretontól a Langue verte et noirs desseins (Lefordíthatatlan szójáték: kb. Argó és sötét tervek, 1960). Simonin mővére rímelt az argotikus és szókimondó nyelvezetérıl híres énekes, Pierre Perret szótára: Le petit Perret illustré par l’exemple (Kis Perret sok példával, 1982). Ezek azonban inkább dokumentumként, nem pedig lexikográfiai munkaként érdekesek. 16 harmadik (GOUDAILLIER 1997), amelynek 2001-ben jelent meg kibıvített új kiadása, az általánosabb és múlt felé fordulóbb elızı kettıvel szemben, egy új szlengváltozat – a kül- ill. elıvárosi nyelv – bemutatását célozta meg. Az elemzés során a szlengszótárakkal kapcsolatban Kis Tamás által (KIS 2008: 75-96) és saját korábbi írásaimban (SZABÓ 2010: 55-56, SZABÓ 2011) megfogalmazott kritériumokból fogok kiindulni. Azaz a) egyértelmően határozza-e meg a szerzı szótára tárgyát, a jó esetben a mő címében is szereplı szlengváltozatot ill.

–változatokat, és egyértelmően elkülöníti-e ezeket az egyéb nemsztenderd vagy akár sztenderd változatoktól? Ez az elsı kritérium természetesen többé-kevésbé magában hordozza azt a kérdést is, hogy a szerzı kínál-e elfogadható választ arra az amúgy kétségtelenül fogas kérdésre, hogy mi is a szleng. b) Kiderül-e, hogy a szerzı honnan, milyen módon győjtötte címszavait és példaanyagát, és ha igen, akkor ez a módszer megfelel-e a modern élınyelvkutatás vagy legalábbis a hagyományos filológia követelményeinek? Tegyük hozzá, hogy a szótár használhatósága szempontjából közel sem mindegy, mekkora a bemutatott címszóállomány és az azt illusztráló példaanyag. c) Mennyire logikus ill praktikus a címszavak kiválasztása, és mennyire áttekinthetı és informatív a szócikkek felépítése? d) Feltünteti-e a szótár a szlengszavak etimológiáját, és ha igen, mennyire megbízhatók az etimológiai magyarázatok?

Természetesen mindezek a kritériumok magukban foglalják a választ azokra az alapvetı kérdésekre is, hogy mennyire információgazdag, megbízható és aktuális a vizsgált szótár. A fıbb vizsgálati szempontok rövid áttekintése után most következzen a három, napjaink francia szlengkutatása szempontjából meghatározónak tekinthetı munka bemutatása. 17 1. Cellard, Jacques – Rey, Alain, Dictionnaire du français non conventionnel32 (1980) A XX. századi francia lexikográfia egyik kiemelkedı alakja, Alain Rey33 és a kulturális újságíróként is ismert, de egy vaskos argotikus irodalmi antológiát is jegyzı Jacques Cellard szerkesztette ezt a koncepciójában több szempontból is újító szótárat, amelynek 1991ben a híres Hachette által megjelentetett, átdolgozott és bıvített kiadása 3500 szócikket, 350 frazeológiai egységet, 15000 idézetet és a kötet végén egy konvencionális francianemkonvencionális francia szószedetet tartalmaz.

A mő legfıbb újítása már a címben megmutatkozik: nevében és koncepciójában ez nem argó- vagy szlengszótár (bár valójában persze az), hanem a „français non conventionnel”, azaz a „nemkonvencionális” francia nyelv szótára34. A kifejezés a nyolcvanas évek fordulóján, tehát az elsı megjelenés idején a franciában legalább annyira szokatlan volt, mint ma a magyar fül számára, és a szótár vitathatatlan sikere ellenére a kifejezés azóta sem vált széles körben elfogadottá a francia szakirodalomban. Ez alighanem azzal is magyarázható, hogy a szerzık nem tudták nyelvészeti szempontból megfelelıen alátámasztani terminológiai újításuk létjogosultságát. Ennek ellenére ne gondoljuk, hogy a rutinos szótárszerkesztı Rey és az újságírói vénával is megáldott Cellard35 csupán kereskedelmi megfontolásokból adott szótárának új nevet. A szerzık elıszavukban tudatosan megkülönböztetik a nemkonvencionális franciát az

argótól, amelyet a mai magyar szakirodalomhoz hasonlóan csupán a bőnözık, a társadalom peremére szorult elemek „nyelveként” értelmeznek. Ugyanakkor ez a nemkonvencionális francia részben magában foglalja az argót, egyszerre több és kevesebb is annál. Részét képezik még a „városi 32 A nemkonvencionális francia nyelv szótára (a szerzı fordítása). 33 Többek között a nagy presztízső Robert szótárak fıszerkesztıje. 34 Könnyen elképzelhetı, hogy a szerzık Partridge híres Dictionary of Slang and Unconventional English (A szleng és a nemkonvencionális angol nyelv szótára) címő, elsı ízben 1937-ben megjelent mővébıl vették az ötletet. 35 Hosszú ideig vezette a Le Monde nyelvi rovatát. 18 népnyelv” és az erısen bizalmas nyelvhasználat jellegzetes kifejezései is, viszont a szerzık nem tartottak igényt a szakargók/szakszlengek szókincsére. Mint írják, számukra nem létezik olyan nyelv, amit argónak lehetne

nevezni36, csak a francia nyelv létezik, amelyben kisebbnagyobb számban elıfordulnak nemkonvencionális szintaktikai vagy lexikai jelenségek. Cellard és Rey külön hangsúlyozzák, hogy a negatív elnevezésnek megvan az az elınye, hogy tudatosítja azt a tényt, hogy ezeknek a kifejezéseknek a használatakor a beszélı társadalmi konvenciókat hág át (CELLARD, REY 1991: IX-X). Szembetőnı, hogy az argótól mint kifejezéstıl való elhatárolódás és más, szélesebb körben elterjedt nemsztenderd változatok beemelése a modern értelemben vett szlenggel (vö. pl. KIS 1997: 240-243) rokonítja a nemkonvencionális nyelvet, másfelıl a szintaktikai jellemzık említése a francia szakirodalomban nem igazán kedvelt „non standard”37 szinonimájává tompíthatja az újonnan alkotott összetételt. Az is tény, hogy szerzık ráéreztek és egyfajta megoldást kínáltak a tágabb értelemben vett argó ill. a szleng definiálásának, behatárolásának

nehézségére, ugyanakkor a probléma megoldásaként egy új kifejezésnél többet alig nyújtanak, definíciójuk semmiképpen sem tudja visszaadni a szleng mint jelenség összetettségét. Munkájuk már említett sikere ellenére valószínőleg ezért sem gyakoroltak komolyabb hatást a francia szlengkutatás elméletére és terminológiájára. A szótár vitathatatlan erıssége, hogy nagyon jól behatárolt korpusszal dolgozik: tudatosan kerülve a túl régi és a túl friss adatokat, a szerzık az 1880-198038 közt eltelt száz év termésébıl válogattak olyan, viszonylag gyakran és huzamosabb ideig használt szavakat és kifejezéseket, amelyek nem vagy csupán speciális stiláris minısítéssel szerepelnek az általános szótárakban. A leírt „szlengváltozat” meghatározásán túl fontos újítás még a 36 Hívjuk fel itt a figyelmet egy látszólagos ellentmondásra: Cellard és Rey elıbb megkülönbözteti az argót a nemkonvencionális franciától,

valamivel késıbb pedig már tagadja az argó létét. Ám a második esetben az argóról mint nyelvrıl, komplett nyelvi rendszerrıl van szó. 37 Nemsztenderd. 38 Az új kiadás már az 1880-1990 között eltelt 110 év anyagából merít. 19 rendkívül gazdag írott korpusz (regények, újságok, folyóiratok: több mint 300 mő) alapos és precíz használata. Minden egyes szót ill kifejezést tágabb kontextusában megadott, pontosan hivatkozott, elsısorban szépirodalmi idézet illusztrál. A szótár így egyfajta argotikus irodalmi antológiaként is forgatható – rendkívül élvezetes olvasmány. Viszont éppen a hatalmas írott korpusz kizárólagos használata és a tudatosan vállalt idıbeli korlátok jelentik Cellard és Rey szótárának egyik gyenge pontját. Az argó, a szleng jellemzıen beszélt nyelvi jelenségek (még ha más nyelvekhez hasonlóan francia nyelvterületen rendkívül sok irodalmi mő merített is belılük), ez a könyv pedig

alapvetıen az irodalmi argót dolgozza fel. Ráadásul a szépirodalom mint mővészet bizonyos mértékben szinte mindig mővi, tehát a spontán nyelvhasználat visszaadására csak korlátozott mértékben alkalmas. A választott idıbeli korlátok és a munkamódszer következtében ráadásul a szótár sem történeti, sem aktuális, naprakész39 szótárként nem igazán funkcionál, persze nem is ez a célja. Különösen az utóbbi sajnálatos, még ha tudjuk is, hogy a legfrissebb szlengelemek lexikográfiai rögzítése egyértelmő kockázatot hordoz. Már utaltam rá, hogy Cellard és Rey munkája több száz frazémát, rögzült kifejezést tartalmaz. Ezek nem önálló címszóként, hanem valamelyik címszó (általában az elsı fınév) alá rendelve szerepelnek a szótárban. A szócikkek jól áttekinthetık és – az idézeteknek valamint az etimológiának (l. késıbb) köszönhetıen – többnyire meglehetısen hosszúak, de ez, pontosabban a szócikkek

olvasmányos és információ-gazdag volta inkább a szótár elınyére válik. Érdekes, hogy ha létezik ilyen, a szerzık a címszó konvencionális jelentését is megadják, és fehér vagy fekete négyzetekkel jól követhetıen jelölik a címszó adott jelentésének konvencionális ill. nemkonvencionális jellegét. Két fehér négyzet: konvencionális, két fekete négyzet: nemkonvencionális, egy fekete és egy fehér négyzet: átmenet nemkonvencionálisból konvencionálisba, egy fehér és egy fekete négyzet: átmenet 39 Tegyük hozzá, hogy legújabb, 1991-es kiadása éppen a szigorúan értelmezett idıbeli korlátok miatt nem avult el napjainkra, hiszen még új korában sem törekedett a legújabb szlengszavak bemutatására. 20 konvencionálisból nemkonvencionálisba. A szleng sajátosságait figyelembe véve a legutolsó kategória meglehetısen problematikus, ugyanis míg az meglehetısen gyakori, hogy szlengelemek szélesebb körben elterjedve

fokozatosan sztenderdizálódnak, a köznyelv részévé válnak, ennek a fordítottja általában nem fokozatos: ha egy köznyelvi kifejezést szlengként használunk (pl. magyarul a gáz szót nem légnemő anyag értelemben alkalmazzuk), akkor az azonnal szlenggé (nemkonvencionálissá) válik. És ennek az ellenkezıjérıl Cellard és Rey ebbe a csoportba tartozó (meglehetısen ritka) példái sem tudnak meggyızni (pl. en prendre pour son grade „leszidják, letolják”). A szócikkeket történeti-etimológiai magyarázatok zárják le. Ez utóbbiak – tudván tudva, hogy a nemkonvencionális (szleng-) etimológiák esetében mennyire bizonytalan területre merészkedünk – alapos és precíz filológusi-etimológusi munkáról tanúskodnak. Összefoglalólag elmondhatjuk, hogy a definíciós pontatlanságok és a meglehetısen kevés szócikk mellett éppen az róható fel leginkább Cellard és Rey szótárának, ami egyben fı erénye is: egy kizárólagosan írott

korpusz rendkívül alapos, pontosan hivatkozott lexikográfiai feldolgozása. Sok fontos szó és kifejezés hiányzik belıle, és egyáltalán nem törekszik a spontán beszélt nyelv rögzítésére, de a maga kategóriájában lexikográfiai remekmő. Kár, hogy az 1991-est nem követte újabb kiadás, ugyanis ez a kitőnı munka, bár vitathatatlanul jelen van még napjaink francia szlengkutatásában, már inkább a dicsı lexikográfiai múlt, mint a jelen része. 2. Colin, Jean-Paul – Mével, Jean-Pierre – Leclère, Christian, Dictionnaire de l’argot40 (1990) Jean-Paul Colin, a besançoni egyetem nyelvészprofesszora és a Larousse kiadót képviselı Jean-Pierre Mével a CNRS41-nél tudományos kutatói státusban lévı Christian 40 Argószótár (a szerzı fordítása). 21 Leclère közremőködésével 1990-ben jelentette meg a legendás Esnault-szótárat (1965) felváltani hivatott, 6500 címszót valamint azok változatait és derivátumait tartalmazó

munkáját. Ennek immár 10000 címszavasra bıvített, Colin által alaposan átdolgozott új kiadása 2006-ban látott napvilágot Grand dictionnaire de l’argot et du français populaire (A francia argó és népnyelv nagyszótára) címmel. Ez a címváltozás is utal a szótár anyagának behatárolásával kapcsolatos problémára. Ugyanis a nevében még csak az argóra utaló elsı kiadás is számos argónak/szlengnek aligha tekinthetı lexikai elemet tartalmaz (pl. bosser „melózik”, bouffer „kajál”, flic „zsaru – vö SZABÓ 2010: 60), amelyeket a Le Petit Robert egynyelvő francia értelmezı szótár 2001-es kiadásához hasonlóan mi is a bizalmas nyelvhasználat kategóriájába sorolunk. Ezt a problémát az új kiadást szerkesztı Colin látszólag megoldja a „városi népnyelv” címbe iktatásával, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a városi népnyelv, a français populaire meglehetısen problémás kategória, még akkor is, ha a magyar

szaknyelvvel ellentétben a franciák még mindig széles körben használják. A probléma onnan ered, hogy a français populaire etimológiája és elsı definíciója szerint „a nép által napjainkban beszélt francia nyelv42”. Viszont a nép fogalma az évszázadok, sıt az utóbbi évtizedek folyamán is rengeteget változott, eredetileg csupán a nagyrészt iskolázatlan tömegekre vonatkozott. Egyet kell értenünk Françoise Gadet-vel, aki azt írja, hogy „[l]a dénomination de français populaire est très peu satisfaisante, et nous ne la conservons que parce qu’elle revêt une certaine réalité pour les membres de la communauté.”43 Az a tény, hogy a nyelvészeti szempontból problémás kifejezés a francia közönség számára egyértelmő (?) jelentéssel bír, természetesen Colinék számára is némi mentséget jelent. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a fentebb 41 Centre national de la recherche scientifique: francia kutatóintézetek hálózata 42 A

szerzı fordítása. Eredetileg „français tel qu’il est aujourd’hui parlé dans le peuple” (GUIRAUD 1986: 6) 43 „a francia városi népnyelv kifejezés rendkívül kevéssé kielégítı, és csak azért ırizzük meg, mert a közösség tagjai számára bizonyos jelentéssel bír” (GADET 1992: 27)(a szerzı fordítása). 22 kipécézett szavak (számos más címszóhoz hasonlóan) nem népnyelvi, hanem bizalmas minısítésőek, és a két kategória – bizonyos egybeesések ellenére – alapvetıen különbözik44. Colinnek és szerzıtársainak szótára a fentebb vázolt problémák ellenére is biztos lábakon állt az argó definíciójának tekintetében. Az elsı kiadáshoz Denise François-Geiger, a francia szlengkutatás kiemelkedı alakja írt ma már klasszikusnak számító elıtanulmányt, és a szótár tartalmazza Henri Bonnard eredetileg a Grand Larousse de la langue française (1971) számára írt argot szócikkét is45. Jellemzı azonban, hogy

François-Geiger tudományos szempontból igen értékes bevezetése az új kiadásból már kimaradt, miközben a népszerő krimiíró, Alphonse Boudard nyilvánvalóan kereskedelmi szempontból fontos elıszavát meghagyták. Colin és Mével mentségére tegyük hozzá, hogy Cellard-hoz és Reyhez hasonlóan ık is részletes és pontos használati útmutatót csatoltak munkájukhoz. A szókincs eredetérıl azonban alig árul el valamit a szótár. Pontosabban FrançoisGeiger bevezetıjébıl46 és a rendkívül gazdag bibliográfiából arra következtethetünk, hogy fıleg írott forrásokat, köztük korábbi szótárakat használtak fel az anyaggyőjtéshez. Ezt erısíti meg az a megjegyzésük, hogy kizárólag a XVIII. század47 végétıl napjainkig bizonyíthatóan elıforduló alakok kerültek be a szótárba (COLIN et al. 1990: XIX) Mindenesetre az anyaggyőjtés körülményeinek tisztázatlansága és az írott dokumentumok (szinte) kizárólagos használata levon

ennek az amúgy szócikkszám tekintetében (10.000 címszó valamint 2000 variáns és derivátum) egyedülállóan gazdag, köznyelvi francia-argó szójegyzékkel is kiegészített szótár értékébıl. 44 Egy városi népnyelvet használó segédmunkás és egy mővelt köznyelvet beszélı egyetemi tanár is használhatja a beszédhelyzet függvényében többé-kevésbé bizalmas vagy választékos módon a rá jellemzı nyelvváltozatot. 45 Sıt az elsı kiadás még Pierre Larousse eredeti argószócikkének fakszimiléjét is leközli. 46 Utalunk itt egy megjegyzésre, amellyel amúgy nem értünk egyet: „seuls les termes attestés à l’écrit ont droit de cité dans les dictionnaires„ azaz „csak az írásban elıforduló kifejezéseknek van helyük a szótárban” (COLIN et al. 1990: XVI)(a szerzı fordítása) 47 Az új kiadás esetében már a XVI. század végéig nyúlt vissza az anyaggyőjtés 23 A mő erısségei közé tartozik viszont a

rendkívül gazdag példaanyag. A pontosan hivatkozott idézetek nagyszámú szépirodalmi mőbıl, dalszövegbıl, újságból származnak. De tegyük hozzá, hogy a példák megadása nem olyan következetes, mint Cellard és Rey esetében, ráadásul a példaanyag egy kisebb része pontosabban meg nem határozott eredető saját példa. Ami a címszóállományt illeti, Cellard és Rey szótárához képest a Colin-Mével (különösen az új kiadás) jóval aktuálisabb, ám a sok évszázadra visszanyúló alapvetıen írásos anyag következtében leginkább mégis egy történeti argószótárról van szó, nagyszámú régies, sıt elavult kifejezéssel48. A rögzült kifejezések bizonyos címszavak, többnyire egy fınév alá lettek rendezve. Maguk a szócikkek jól áttekinthetık, de a nomenklatúra terjedelmébıl is adódóan gyakran jóval rövidebbek, mint a Cellard-Rey szócikkei. Érdekesség, hogy az argóra jellemzı képzık és bizonyos argóváltozatok (pl. a

napjainkban rendkívül produktív verlan49) is önálló szócikk formájában jelennek meg. Pontosabban az új kiadásban az elméleti szócikkek már csak utalás formájában vannak jelen magában a szótárrészben, és a kötet elején egy, a francia és nem francia szlengváltozatokat bemutató szószedetben fejtik ki ıket. Colin és Mével munkájának emellett még külön erıssége egy másik, a szlengre (is) vonatkozó nyelvészeti terminológiát (pl. metafora, metatézis, metonímia) kifejtı szószedet A szócikkek végén etimológiai utalásokat ill. magyarázatokat találunk Ezeknek (alighanem jelentıs) része bevallottan a szótáríró elıd, Esnault mővén alapul. Az etimológiákat jegyzı és azokat az új kiadás számára alaposan átdolgozó-kiegészítı Colin külön felhívja a figyelmet a szleng-etimológiai kutatások bonyolult és problémás voltára: a szlengszavak eredetének kinyomozása rendkívül nehéz feladat az argó eredeti titkos jellege,

egyes használói csoportok nomád életmódja, a szlengre jellemzı játékosság valamint a 48 Ezeket a szótár többnyire régiesként, ill. elavultként is jelöli 49 Szótag- ill. hangfelcserélésen alapuló szóalkotási mód 24 forrásanyag bizonytalansága és amatırizmusa miatt (Colin et al., 2006: 13) Még ha mindezzel természetesen egyet is kell értenünk, tegyük hozzá, hogy Colin etimológiai magyarázatainak túlzott tömörsége gyakran kelt hiányérzetet a szótár használójában. Bár etimológiát minden egyes szócikk végén találunk, de a magyarázatok számos esetben csupán a jelentésblokkok egy részére vonatkoznak. Összességében elmondhatjuk, hogy Colin, Mével és Leclère argószótára a nomenklatúra gazdagsága tekintetében kiemelkedik napjaink (és a közelmúlt) francia kínálatából, hiszen ha figyelembe vesszük a címszavak mellett azok variánsait és a szócikkekben feloldott frazeológiai egységeket, a bemutatott anyag

több mint 15000 szót és kifejezést ölel fel. Ugyanakkor hiába jóval aktuálisabb, mint Cellard és Rey munkája, a győjtés filológiai jellegébıl és a szerzık alapvetıen diakrón szemléletébıl adódóan ez a szótár leginkább történeti argószótár, mint olyan viszont jóval kevésbé következetes (bár sokkal gazdagabb), mint a Dictionnaire du français non conventionnel. 3. Goudaillier, Jean-Pierre, Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités50 (1997) Jean-Pierre Goudaillier, a Sorbonne nyelvész professzora a XX. század utolsó évtizedeiben kialakult új szlengváltozat, a français contemporain des cités legmegbízhatóbb lexikográfiai feldolgozásával jelentkezett a 90-es évek második felében. A világhírő nyelvész, Claude Hagège soraival bevezetett szótár máig legújabb, 2001-es átdolgozott és kibıvített harmadik kiadása mintegy ezer szócikket és egy francia-külvárosi szleng szószedetet tartalmaz.

Mielıtt az olvasók kevesellnék a szócikkszámot, tegyük hozzá, hogy Goudaillier munkája a két fentebb bemutatott szótárral ellentétben jelentıs részben élınyelvi kutatáson 50 Kb. Jó dumád van! A mai külvárosi francia nyelv szótára (a szerzı fordítása) 25 alapul, kizárólag szinkrón anyagot tartalmaz, és nem a tág értelemben vett francia argó/szleng, hanem egy konkrét szlengváltozat bemutatására törekszik. De mielıtt az anyaggyőjtés kérdését részletesebben értékelnénk, érdemes visszatérnünk a címben is említett szlengváltozat elnevezésének és meghatározásának problémájához. Mint már korábban utaltunk rá, a français contemporain des cités szó szerint „mai lakótelepi francia nyelvet” jelent. A cité többnyire kül- vagy elıvárosban épült, társadalmi és urbanisztikai okokból is meglehetısen (el)zárt lakótelep, ahol az elsı- ill. többed generációs bevándorlók a lakosság jelentıs

részét teszik ki. Ezekben a jellemzıen nagyvárosi gettókban alakul ki a 90-es évekre egyfajta új, interetnikai (GOUDAILLIER 2001: 7) városi népnyelvként51 a „lakótelepi francia”, amelyet a speciális szókincs mellett sajátos kiejtés is jellemez. A szótár egyik fı erısségének tekinthetı, szlengelméleti szempontból is megkerülhetetlen elméleti bevezetı részletesen leírja, definiálja a kérdéses szlengváltozatot, majd számos példával illusztrálva bemutatja a jellegzetes szóalkotási módokat, köztük a már korábban említett, rendkívül produktív verlant. A bevezetıben írja le a szerzı részletesen az anyaggyőjtés folyamatát is. A szótár másik nagy erıssége, hogy a szócikkek jelentıs része – ahogy már korábban is utaltunk rá – jól dokumentált terepmunka eredménye. A korpusz kisebb része (Colin és Mével munkájához hasonlóan) kortárs írott anyag (filmforgatókönyvek, dalszövegek, regények, újságok)

feldolgozásán alapul. Egyedüli érdemi kritikaként itt azt fogalmazhatjuk meg, hogy a jellemzıen párizsi szóanyagban néha déli (Marseille-i) kifejezések is felbukkannak (pl. mia „szépfiú”), és, még ha ezek is tényleges kutatás alapján kerültek a szótárba, esetlegességük miatt talán szerencsésebb lett volna csak az észak-francia (párizsi) anyagra koncentrálni. 51 A városi népnyelvvel való bizonyos hasonlóságok ellenére azonban szerencsésebb szlengváltozatról beszélni (vö. SZABÓ 2006: 209) 26 A rendkívül gazdag, precízen hivatkozott, a címszavak illusztrálásához következetesen használt példaanyag is a Goudaillier-szótár vitathatatlan értékei közé tartozik. Ennek kapcsán talán csak azért érheti a szerzıt némi kritika, hogy bizonyos – pontosan nem tudni, milyen alapon kiválasztott – példamondatokat lefordít az ötvenes-hatvanas évek klasszikus francia argójára, amit pusztán kereskedelmi szempontokon túl

semmi sem indokolhat. Maguk a szócikkek információban gazdagok, jól áttekinthetıek (e téren mindhárom bemutatott szótár dicséretet érdemel). Az elızı kiadásokhoz képest új kifejezéseket csillag jelöli, ami tovább pontosítja a szóanyag datálását. A sok idegen eredető szó és a français contemporain des cités már említett fonetikai jellegzetességei indokolttá teszik bizonyos címszavak esetében a kiejtés fonetikus átírással való feltüntetését. Az anyag szinkrón jellegébıl és az elvégzett nyelvészeti kutatás alaposságából is adódóan a szisztematikusan megadott etimológiai magyarázatok általában megbízhatóbbak, mint a két másik elemzett szótárban. A fentiekbıl is következik, hogy Goudaillier szótárának a nagy elınye egyben hátránya is: ez a kiadvány csak egy szociolingvisztikai szempontból jól behatárolható szlengváltozat szinkrón nyelvészeti-lexikográfiai leírására törekszik. Colin és Mével munkájával

ellentétben nem általános szótár, sem a kortárs szlengváltozatok, sem az elmúlt idık szlengváltozatainak tekintetében. De nem is akar az lenni, és a maga szabta keretek között jobb, megbízhatóbb szótár, mint jóval nagyobb terjedelmő társa. Ugyanakkor joggal feltételezhetı, hogy az utolsó kiadás óta eltelt évtized alatt a Goudaillier-szótár bizonyos fokig elavult, vagy legalább is vesztett címében is említett aktualitásából. Ezért is különösen jó hír, hogy tudomásunk szerint hamarosan megjelenik a mő régóta várt, jelentısen bıvített új kiadása. 27 III. Konklúzió helyett52 Bár tanulmányunkban részletesebben három fontos kortárs szótárat elemeztünk, az elsı részben igyekeztünk átfogó képet adni a francia argószótárírás történetérıl. Természetesen ez a történeti áttekintés is erısen szelektív volt abból a szempontból, hogy mindössze kilenc, bár többségében vitathatatlanul jelentıs szótáron

keresztül mutattuk be három és fél évszázad termését. A lexikográfiai szempontból kevésbé jelentısnek ítélt munkákon kívül tudatosan nem tértünk ki a tulajdonképpen a szoros értelemben vett argószótárak elıdeinek tekinthetı bírósági szólistákra53, ahogy a szlengszótárak bemutatásánál is az általános54 szótárakra koncentráltunk. Így nem kerülhettek górcsı alá a különbözı szakszlengek, eredeti francia értelemben vett zsargonok55 szótárai56, ahogy a több szótáríró (pl. Caradec) által is az argóval/szlenggel összevont „népnyelv” kivételével a többi nemsztenderd változat – mindenek elıtt a bizalmas nyelvhasználat57 – lexikográfiai feldolgozásai is kívül rekedtek vizsgálatunk keretein. Azt már korábban is hangsúlyoztuk, hogy néhány kivételtıl58 eltekintve, kizárólag a maguk idejében igényesnek és jelentısnek tekinthetı munkákat mutattunk be részletesebben59. Azt ugyanis Kis Tamás a

magyar 52 Ha már egyszer francia a téma, akkor zárjuk le ezt a tanulmányt egy jellegzetes francia fordulat, az en guise de conclusion egyik lehetséges magyarításával. 53 Ezek közül az egyik legismertebb a Coquillardok híres, 1455-ös dijoni perének a szóanyaga (l. CALVET 1994: 16-18). 54 Bár csupán, egy szociolingvisztikai szempontból pontosan körülírt szlengváltozatot mutat be, de tematikai és funkcionális szempontból Goudaillier szótára is közel áll az általános szótárakhoz, és semmiképpen sem tekinthetı szakszleng-szótárnak. 55 Már utaltunk a francia eredető zsargon terminus magyar és francia értelmezése közti különbségre (vö. SZABÓ 1997: 169-171 és CSERESNYÉSI 2004: 73). 56 Így többek között nem foglalkoztunk az eredetileg dalszerzı és énekes Pierre Perret hatalmas anyagot feldolgozó (13210 szócikk), de az abc de la langue française honlap által (http://www.languefrancaisenet/Argot/Perret2002) erısen lehúzott

szaknyelvi szótárával (Le parler des métiers [A mesterségek nyelvhasználata], 2002). 57 Ezért is maradt ki, noha mellızése szakmailag is indokolt lett volna, Claude Dunetontól a Guide du français familier (Útmutató a bizalmas franciához, 1998). 58 Pl. az „állatorvosi ló” Caradec-szótár 59 Ezért sem esett szó például Albert Doillon Dictionnaire de l’argot (Argószótár) címő, sokat ígérı, de valójában korábban megjelent, nem túl igényes kisszótárakból úgy-ahogy összefércelt, 2010-es szótára. 28 szlengszótárírásra vonatkozó kritikájához (KIS 2008) hasonlóan mi is kijelenthetjük, hogy az igen gazdag kortárs vagy közelmúltbeli francia argószótár-termés számottevı része sajnos felületes, fıként korábbi szótárak anyagát továbbörökítı, alapvetıen kereskedelmi céllal létrehozott „termék”. Bizonyos kritikai megjegyzéseink ellenére ez természetesen nem mondható el a tanulmányunk második felében

részletesen elemzett három szótárról, még Colin és Mével mővérıl sem, amelyet pedig alighanem a legtöbb kritikával illettünk. Mindhárom szótár kiváló lexikográfusok és nyelvészek által szerkesztett, a francia és a nemzetközi szlengkutatás szemszögébıl jelentıs munka – reményeink szerint a részletes elemzésbıl is kiderült, hogy nem alaptalanul használtuk a címben a „fontos” jelzıt. Jacques Cellard és Alain Rey nemkonvencionális francia szótára komoly „merítésbeli” korlátait leszámítva ideális történeti argószótár. Jean-Paul Colin és Jean-Pierre Mével (Christian Leclère közremőködésével írt) argószótára mind idıben, mind az egykorú változatok tekintetében jóval többet markol, de több szempontból is (a példaanyag gazdagsága, etimológiák használhatósága) kevesebbet fog. Ugyanakkor e munkák jóvoltából a frankofón közönség két meglehetısen jó történeti argószótárral is rendelkezik,

ráadásul ez a két lexikográfiai munka sok szempontból nagyon hasznosan kiegészíti egymást. Természetesen lehetne (és kell is!) még messzebbre és még alaposabban visszanyúlni a múltba60, de a két tárgyalt szótár szócikkeinek áttekinthetısége és a gazdag példaanyag használata tekintetében nemcsak a magyar, de akár az angolszász szlengszótárírás számára is követendı példa lehet. 60 A merítés nagysága tekintetében bámulatra méltó Jonathon Green Cassel’s Dictionary of Slang (2005) c. angol szlengszótára, amely több mint 85000 szócikket tartalmaz (és akkor még nem is utaltunk a nemrég megjelent három kötetes Greens Dictionary of Slangre). Azonban tegyük hozzá, hogy Green szócikkei a tárgyalt francia munkákhoz képest jóval szikárabbak. 29 De hogy állunk napjaink és a közelmúlt francia szlengjével? Jean-Pierre Goudaillier français contemporain des cités szótára néhány apróságtól eltekintve remekül

illusztrálja, hogy milyennek kell(ene) lennie egy kortárs szlenget élınyelvi kutatások és gazdag írott dokumentáció alapján bemutató szótárnak. Goudaillier munkája azonban „csak” egyetlen egy – bár napjaink francia közszlengjére is igen erıs hatással levı – változatot próbál rögzíteni, azaz a Colin-Mévellel ellentétben nem általános szótár. Viszont az utóbbi, ahogy már errıl korábban is esett szó, inkább a korábbi szlengváltozatokra koncentrál, és a kortárs változatokat csak írott források alapján mutatja be. Az ideális alighanem egy Goudaillier valamint Colin és Mével illetve Cellard és Rey módszereit-lehetıségeit ötvözı új nagyszótár lenne. Persze tanácsot adni mindig könnyő Felhasznált irodalom BÁRCZI Géza (1980), „A ‘pesti nyelv’”, in A magyar nyelv múltja és jelene, Budapest, Gondolat, p. 237-279 (1 kiadás: 1931-32) BÁRCZI Géza (1980), „A városi népnyelv kérdéséhez”, in A magyar nyelv

múltja és jelene, Budapest, Gondolat, p. 280-297 (1 kiadás: 1941) Bibliographie des dictionnaires d’argot, de français « populaire » et de français familier [A francia argó-, népnyelvi és bizalmas nyelvi szótárak bibliográfiája] (http://www.languefrancaisenet/Argot/BibliographieDesDictionnaires) BRUANT, Aristide (1993), L’argot au XXe siècle. Dictionnaire français-argot [Az argó a XX. században Francia-argó szótár], hn, Fleuve Noir (1 kiadás: 1901) CALVET, Louis-Jean (1994), L’Argot [Az argó], Paris, PUF. 30 CARADEC, François (1989), N’ayons pas peur des mots. Dictionnaire du français argotique et populaire [Ne féljünk a szavaktól. A francia argó és városi népnyelv szótára], Paris, Larousse (1. kiadás: 1977) CELLARD, Jacques, REY, Alain (1991), Dictionnaire du français non conventionnel [A nemkonvencionális francia nyelv szótára], Paris, Hachette (1. kiadás: 1980) [CHEREAU, Olivier] (1741), Le Jargon ou langage de l’argot

réformé [A zsargon avagy a megreformált argó nyelvezete], Troyes, Jean Oudot (2. kiadás: Párizs, 1628)(http://www.archiveorg) COLIN, Jean-Paul, CARNEL, Agnès, (1991): „Argot, dicos, tombeaux” [Argó, szótárak, síremlékek], Langue française, 90, p. 28-39 COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (1990), Dictionnaire de l’argot [Argószótár], Paris, Larousse. COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (2006): Grand dictionnaire de l’Argot et du français populaire [A francia argó és népnyelv nagyszótára], Paris, Larousse. CSERESNYÉSI László (2004), Nyelvek és stratégiák, Budapest, Tinta. DELVAU, Alfred (1867), Dictionnaire de la langue verte [Argószótár], Paris, E. Dentu (1. kiadás: 1866) DESCAMPS-HOCQUET, Marguerite R. (1989), Bibliographie des argots français [A francia argók bibliográfiája], Paris, Sorbonnargot. ESNAULT, Gaston (1965), Dictionnaire historique des argots français [A francia argók

történeti szótára], Paris, Larousse. GADET, Françoise (1992), Le français populaire [A francia népnyelv], Paris, PUF. 31 GOUDAILLIER, Jean-Pierre (2001), Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités [Jó dumád van! A mai külvárosi francia nyelv szótára], Paris, Maisonneuve & Larose (1. kiadás: 1997) GUIRAUD, Pierre (1986), Le français populaire [A francia népnyelv], Paris, PUF (1. kiadás: 1965). KIS Tamás (1997), „Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához”, in A szlengkutatás útjai és lehetıségei, KIS Tamás (szerk.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p. 237-296 KIS Tamás (2008), „A szlengszótárkészítés mőhelytitkaiból. Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára”, Magyar nyelvjárások, XLVI, p. 71-102 LARCHEY, Lorédan (1881), Dictionnaire historique d’argot [et] des excentricités du langage [Az argó és a nyelvi hóbortosságok történeti szótára], Paris, E. Dentu (1 kiadás:

1878). Le dictionnaire de la zone. Tout l’argot des banlieues [Külvárosi szótár A teljes elıvárosi argó] (http://www.dictionnairedelazonefr) SEGUIN, Boris, TEILLARD, Frédéric (1996), Les Céfrans parlent aux Français. Chronique de la langue des cités [A lakótelepi francia nyelv krónikája], Paris, Calmann-Lévy. SZABÓ Dávid (1997), „A francia argó”, in A szlengkutatás útjai és lehetıségei, KIS Tamás (szerk.), Debrecen, Kossuth, p 159-183 SZABÓ Dávid (2006), „Peut-on parler de phonosymbolisme en argot hongrois ?” [Beszélhetünk-e hangszimbolikáról a magyar szleng esetében?], Revue d’Études Françaises, 11, p. 209-217 32 SZABÓ Dávid (2010), „Nemsztenderd változatok egy új francia-magyar szótárban”, Revue d’Études Françaises, 15, p. 53-64 VIDOCQ, E.-F (2007), L’argot des voleurs [A tolvajok argója], Houilles, Editions Manucius (1. kiadás: Les Voleurs [A tolvajok], 1836) 33 2. fejezet Les dictionnaires de l’argot

hongrois (1989-2009) Bilan de vingt années de lexicographie argotique1 Magyar szlengszótárak. 20 év szlenglexikográfiájának mérlege 2009-ben ünnepeltük a kommunizmus romjain megszületett Magyar Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulóját 1989, a rendszerváltás éve alapvetı változásokat hozott mind a magyar szlengkutatás, mind a könyvkiadás területén. A prőd kommunista rendszer a fennálló társadalmi különbségekért érthetetlen módon felelıssé tett szlenget és annak kutatását is elutasította, ami természetesen nem jelentette azt, hogy maguk a szlengváltozatok ne virágoztak volna. A kommunizmus bukásának egyik következménye a könyvpiac liberalizációja és számos új könyvkiadó megjelenése volt. Bár a változások a magyar szlengkutatásnak is új lendületet adtak, a nyelvtudománynak ez az ága hazánkban továbbra is háttérbe szorul, miközben a szlengszótárak száma egyre nı. Ebbıl az is következik, hogy az elmúlt

húsz évben az elsısorban kereskedelmi célból megjelentetett kiadványok száma jócskán meghaladja a tudományos igényő munkákét. Ez az írás húsz év magyar szlengszótárkiadásának a mérlegét kívánja megvonni. 0. Les antécédents : l’époque communiste (1947-1989) Nous avons fêté en 2009 le vingtième anniversaire de la proclamation de la République hongroise, née des cendres du communisme. Ce dernier avait été une période particulièrement néfaste du point de vue de l’argotologie hongroise (aussi). Rendus injustement, voire inintelligemment, responsables de l’existence de clivages sociaux, les 1 Ennek a fejezetnek az elsı változata 2010 februárjában a Brnói Egyetemen a Paris 5 Egyetem közremőködésével szervezett „Expressivité vs identité dans les langues” c. konferencián hangzott el 34 argots et l’argotologie n’étaient pas les bienvenus à l’époque communiste : les idéologues marxistes, qui visaient la création

d’une société sans classes, semblaient confondre la cause avec l’effet en considérant l’argot, manifestation de l’existence de différences sociales, comme une des causes de ces différences. Une autre raison du mauvais traitement réservé aux variétés de type argotique était le renforcement des traditions prescriptivistes et puristes de la linguistique hongroise par la fausse pudeur caractéristique du régime (SZABÓ 2004 : 71). La seule variété « argotique » dont l’étude était tolérée voire encouragée était la langue des jeunes, mais cette orientation des recherches impliquait dès le début ses propres limites. Sans oublier l’attitude puriste caractéristique d’une grande partie de ces travaux, l’hypothèse de départ supposant l’homogénéité de la jeunesse contemporaine était fausse. De plus, les cadres théoriques (le refus d’examiner le phénomène comme une sous-catégorie d’un ensemle plus vaste, argot ou slang) rendaient le domaine de

recherche trop étroit pour aboutir à des conclusions vraiment intéressantes (KIS 1997 : 264-265, SZABÓ 2004 : 72-74). Ce refus idéologique de l’étude des variétés argotiques n’a tout de même pas empêché les argots d’exister et d’évoluer comme si de rien n’était, ni certains argotologues de continuer à travailler « dans leur coin ». Même s’il est vrai qu’aucun travail argotologique important n’a été publié en Hongrie entre la fin de la deuxième guerre mondiale et le début des années soixante, et que les publications des années soixante et soixante-dix se limitaient essentiellement au recensement du lexique de la langue des jeunes, il ne faut pas oublier que cette période a également été marquée par deux des entreprises les plus ambitieuses de l’histoire de l’argotologie magyare2, condamnées à demeurer à l’état de manuscrit (KIS 1997 : 263, SZABÓ 2004 : 72). 2 Nous pensons notamment au dictionnaire de la « langue bâtarde »

(ZOLNAY Vilmos, GEDÉNYI Mihály, A magyar fattyúnyelv szótára [Dictionnaire de la langue bâtarde hongroise], Budapest, manuscrit, 1945-1962) et au dictionnaire étymologique de Zolnai (ZOLNAI Béla, Jassznyelvi etimológiai szótár [Dictionnaire étymologique de l’argot], Budapest, sous forme de fiches, sans date). 35 1. A partir de 1989 Le changement de régime a amené la libéralisation du marché du livre, impliquant l’apparition d’un grand nombre de nouveaux éditeurs, et a donné un nouvel élan aux recherches argotologiques qui avaient commencé à se réveiller dans les années 19803. Nous sommes entièrement d’accord avec Kis (1997 : 257) qui fait remonter, d’une manière symbolique, les débuts de la période moderne de l’argotologie hongroise, caractérisée par l’intensification des recherches sur le slang4, à 1989, date de la parution du dictionnaire de slang hongrois-anglais de András et Kövecses (voir ci-dessous). L’intensification des

recherches, sans entrer trop dans les détails, peut être illustrée notamment par les activités de l’atelier constitué à l’Université de Debrecen autour de T. Kis et surtout par celles de Kis lui-même qui dirige chez les Presses universitaires de Debrecen une collection argotologique5. Mais il faut aussi faire mention ici du premier colloque international d’argotologie organisé en Hongrie, qui a eu lieu à l’Université Eötvös Loránd de Budapest en 2005, et dont les actes ont été publiés en 20066. Néanmoins, malgré ce nouvel élan des recherches argotologiques, nous sommes obligé de constater que vingt ans après la chute du communisme, l’argotologie reste une branche marginale, largement ignorée des sciences du langage (SZABÓ 2004 : 10-11), alors que le nombre des dictionnaires de l’argot hongrois ne cesse d’augmenter. Il s’en suit que parmi ces derniers, les entreprises essentiellement voire purement commerciales, sans oublier celles de tendance

prescriptiviste, sont en supériorité numérique écrasante par rapport aux ouvrages de 3 Citons ici l’article publié en 1980 par Péter (PÉTER Mihály, « Szleng és költıi nyelvhasználat » [Slang et langage poétique], Magyar Nyelvır, vol. 104, 1980, p 273-281) 4 L’argotologie hongroise contemporaine préfère utiliser le terme szleng, issu de l’anglais slang, à argó, d’origine française, qui renvoie à l’argot des malfaiteurs. 5 Pour des informations plus détaillées voir http://mnytud.artsunidebhu/szleng/szl kut/indexhtml 6 Voir SZABÓ Dávid (éd.), « L’argot : un universel du langage ? », Revue d’Etudes Françaises, N° 11, 2006 36 vocation scientifique. Cette communication se propose de faire le bilan de vingt années de lexicographie argotique en Hongrie. 2. Vingt années de lexicographie argotique en chiffres Le site Wikipedia consacré aux dictionnaires de l’argot hongrois7 – édité selon ses dires par T. Kis – recense

trente-sept dictionnaires de l’argot hongrois publiés pendant les vingt dernières années (trente et un sans tenir compte des rééditions). Ce site ignore la plupart des dictionnaires en ligne, ce qui, vu la nature aléatoire de certains travaux publiés uniquement sur Internet, nous semble une décisions tout à fait justifiable. Le chiffre 37 comprend les éditions étrangères comme le Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache de Dahn (1999) publié à Hambourg ou le dictionnaire en annexe à L’argot des étudiants budapestois (SZABÓ 2004), les rééditions remaniées et augmentées de dictionnaires plus anciens (par exemple, KIS 1991 ou KÖVECSES 1998, voir plus bas dans le texte), les premières publications d’œuvres inédites plus anciennes (par exemple, ZOLNAY, GEDÉNYI 1996), ainsi qu’un seul des dictionnaires accessibles uniquement en ligne (http://szleng.bloghu/) 7 http://hu.wikipediaorg/wiki/Magyar szlengsz%C3%B3t%C3%A1rak list%C3%A1ja 37

Figure 1. Répartition des dictionnaires selon le type d’argot représenté Si nous examinons les dictionnaires selon le type d’argot représenté, nous trouvons que huit d’entre eux s’intéressent à l’argot commun hongrois, huit à l’argot des étudiants (y compris celui des élèves du secondaire), cinq (avec les rééditions) à l’argot militaire, deux à l’argot des malfaiteurs, deux à l’argot carcéral et un seul à l’argot de l’aviation. Quant aux éditions bilingues, les dictionnaires hongrois-anglais/anglais-hongrois arrivent en tête avec huit éditions (dont des rééditions), deux dictionnaires ont été publiés dans le domaine hongrois-allemand, et un seul dans le domaine russe-hongrois. 3. Critères d’évaluation des dictionnaires Il ne nous est pas donné de présenter ici tous les dictionnaires sur notre liste. Ajoutons que certains d’entre eux, de par leur dimension ou leur qualité, ne méritent pas qu’on s’attarde là-dessus. Dans ce

qui suit, nous allons présenter et évaluer cinq dictionnaires (ANDRÁS, KÖVECSES 1989, KIS 1991, KÖVECSES 1998, PARAPATICS 2008 et SZABÓ E. 2008) que nous jugeons représentatifs d’un certain point de vue et/ou qui ont marqué la 38 lexicographie argotologique hongroise. Dans notre analyse, qui s’appuie en partie sur les travaux théoriques de T. Kis (KIS 1995, KIS 2008 : 75-96), nous allons évaluer les dictionnaires sélectionnés selon les critères suivants : • délimitation du sujet du dictionnaire : l’auteur ou les auteurs définissent-ils clairement l’argot et le distinguent-ils sans ambiguïté des autres variétés non standard ou des autres variétés argotiques (absentes du dictionnaire) ? • authenticité de la nomenclature : sait-on quand, où et dans quelles conditions le corpus a été recueilli ? • authenticité des exemples : les exemples sont-ils tirés de situations de communication réelles et/ou de sources bien documentées ? • étymologies

: le dictionnaire propose-t-il systématiquement des étymologies (fiables) pour les entrées ?8 Avant de commencer l’analyse, il faut constater que même si le corpus que nous allons présenter est représentatif d’un point de vue lexicographique, il ne l’est pas dans le sens où, contrairement à la tendance générale, la majorité des dictionnaires sélectionnés n’ont pas été des entreprises essentiellement commerciales et sont en général dénués de préjugés puristes. 4. Dictionnaire d’argot hongrois-anglais de András et Kövecses (1989) : les « pionniers » T. Kis (1997 : 257) considère la parution de ce dictionnaire bilingue comme un événement majeur dans l’histoire de l’argotologie hongroise. Les deux auteurs avaient commencé la collecte des données en 1977, mais leur dictionnaire, dont la nomenclature 8 Naturellement, l’analyse pourrait être plus approfondie : nous pourrions examiner, par exemple, dans les détails la microstructure des

dictionnaires, si la dimension du présent travail nous le permettait. 39 consiste en environ six mille mots, n’a pu être publié qu’une dizaine d’années plus tard9. L’importance du travail s’explique d’une part par le fait que András et Kövecses, qui s’appuient sur des cadres théoriques solides, s’intéressent à l’argot (commun) dans le sens moderne du terme, et d’autre part par le traitement novateur de leur matériel. Le lexique argotique hongrois y est présenté d’une manière thématique : des mots-clés en hongrois usuel, avec leurs équivalents anglais standard, sont suivis d’une série de synonymes argotiques hongrois (du moins, dans le cas des thématiques plus importantes) auxquels sont associés, par l’intermédiaire de numéros, une série d’équivalents anglais potentiels, complétés d’exemples illustrant leur utilisation. Ce choix offre une solution au problème des équivalences dans le dictionnaire bilingue d’argot10. Le plus

grand avantage du dictionnaire de András et Kövecses est sa multifonctionnalité : c’est à la fois un dictionnaire monolingue d’argot hongrois, un dictionnaire bilingue hongrois anglais et un dictionnaire de synonymes hongrois ou anglais. 9 Les auteurs ont aussi publié, deux ans plus tard, un dictionnaire d’argot anglais-hongrois qui n’a pas pu égaler l’originalité de leur premier dictionnaire. 10 Dans un dictionnaire bilingue d’argot, il est souvent plus difficile de proposer des équivalents que dans un dictionnaire de type général. Le traitement thématique, tout en ayant des inconvénients, a l’avantage d’attirer l’attention de l’utilisateur sur cette difficulté tout en proposant un certain nombre d’équivalents potentiels. 40 Figure 2. Exemple du traitement thématique du lexique argotique par András et Kövecses (1989 : 171) : deux entrées consacrées à nı « femme » Mais il ne faut pas passer sous silence les points faibles du

dictionnaire non plus. Le corpus – de source incertaine11 – avait, du moins en partie, plus de dix ans au moment de la publication. Bien que les auteurs soient des linguistes et des lexicographes affirmés, leur définition de l’argot semble un peu vague. En ce qui concerne l’argot hongrois, il n’y a malheureusement aucun exemple pour illustrer l’utilisation des synonymes proposés. Par 11 Il s’agissait probablement de plusieurs enquêtes de type divers. 41 contre, l’absence d’explications étymologiques peut s’expliquer par la macrostructure d’un dictionnaire bilingue. 5. Dictionnaire de l’argot militaire de T Kis (1991, 2008) : un modèle du dictionnaire consacré à un type particulier d’argot Le dictionnaire de Kis, édité par les Presses universitaires de Debrecen, qui a également été publié par un grand éditeur budapestois en 199212 sous un titre modifié, comprend 4952 mots et repose sur des bases théoriques particulièrement solides. En

effet, il contient une étude introductive qui reste à ce jour un des piliers théoriques de l’argotologie hongroise. Chez Kis, nous n’avons aucun doute quant à l’authenticité du corpus : quoique pas assez systématique13, l’enquête, et ainsi l’origine et la date de chaque mot vedette, est particulièrement bien documentée. Il est vrai que les articles ne sont pas très riches en exemples, mais du moins ces derniers sont de source authentique. Les étymologies sont, naturellement14, fiables, quoique parfois un peu laconiques : Kis ne donne des explication que dans les cas – par ailleurs assez fréquents – où, selon lui, cela s’impose. Mais même avec ces quelques défauts, son dictionnaire d’argot militaire reste, avec l’ouvrage de András et Kövecses, le travail lexicographique le plus impressionnant de ces vingt dernières années. 6. Dictionnaire d’argot hongrois de Kövecses (1998, 2009) : complet et lacunaire à la fois Plusieurs années après la

mort de L. András, l’autre auteur du dictionnaire d’argot hongrois-anglais a publié, chez Akadémiai Kiadó, le plus grand éditeur de dictionnaires en Hongrie, le dictionnaire d’argot hongrois le plus complet des vingt dernières années : environ 12 KIS Tamás, Bakaduma [Paroles de bidasses], Zrínyi, Budapest, 1992. 13 Au début, l’auteur n’avait pas l’ambition d’accomplir un travail d’une telle envergure et a dû modifier sa méthode au coup par coup. 14 Kis étant actuellement le spécialiste sans doute le plus reconnu d’étymologie argotique en Hongrie. 42 sept mille mots. Néanmoins, étant donné que son travail a l’ambition d’être un dictionnaire de l’argot hongrois en général, ce chiffre nous laisse quelque peu sur notre faim. En plus, le livre commence par une préface et un avis aux lecteurs de tendance puriste et prescriptiviste qui reflètent sans aucun doute les craintes de l’éditeur (SZABÓ 2004 : 10). Mais Kövecses est un bon

linguiste qui ajoute à son dictionnaire une étude intéressante sur l’argot. Il n’empêche que les limites de son corpus – dont les origines sont peu connues – ne semblent pas avoir été tracées de façon assez nette (il abonde notamment en termes que nombre de linguistes qualifieraient plutôt de familiers) (FODOR 2000). Nous pouvons également déplorer l’absence d’exemples et d’explications étymologiques. 7. Dictionnaire d’argot hongrois de Parapatics (2008) : la solution commerciale Le dictionnaire de Parapatics, le plus récent parmi les ouvrages de grande diffusion15, permet d’illustrer les principaux défauts des travaux lexicographiques à vocation essentiellement commerciale (KIS 2008). Cependant, le vrai responsable n’est sans doute pas la jeune auteure, mais l’éditeur (Tinta) qui est pourtant une des maisons d’édition les plus connues et les plus respectées dans le domaine des dictionnaires et des ouvrages scientifiques. Ce dictionnaire dont

le titre prometteur annonce l’argot (hongrois) en général, ne contient que deux mille entrées, et repose sur des bases théoriques bancales. Le type d’argot représenté est mal défini : il s’agirait probablement de l’argot des étudiants ou de l’argot des jeunes, sans que cela soit précisé dans l’ouvrage, mais une partie considérable des éléments répertoriés semblent n’avoir rien de particulièrement argotique. Le corpus, peu représentatif, est d’origine douteuse : nous ne savons presque rien de l’enquête qui aurait permis de collecter les données, mais nous apprenons que nombre de dictionnaires plus anciens ont été mis à contribution. Il n’y a pas d’explications étymologiques, mais ce qui est beaucoup plus grave, c’est que les 15 Celui de E. Szabó (voir ci-dessous) a paru chez un éditeur universitaire inconnu du grand public 43 exemples, selon les dires de l’auteure elle-même, ont été forgés de toutes pièces, ce qui est

inexcusable dans le cas d’un dictionnaire dont le rôle serait d’enregistrer non pas l’idiolecte de l’auteur, mais des usages caractéristiques de certaines communautés linguistiques. Par contre, la parution du dictionnaire de Parapatics a été précédée d’une campagne publicitaire impressionnante, sans précédent dans l’histoire de la lexicographie argotique hongroise. 8. Dictionnaire de l’argot des prisons de E Szabó (2008): sur les traces de T Kis Ancienne étudiante de T. Kis, E Szabó a été fidèle dans son travail à la méthodologie élaborée par ce dernier. Son dictionnaire comprenant 5096 entrées repose sur une enquête bien documentée conduite dans seize établissements carcéraux de Hongrie. S’appuyant sur les travaux théoriques de Kis, elle précise sans ambiguïté ce qu’elle entend par argot et opère une distinction nette entre argot des prisons et argot des malfaiteurs. Il est dommage que les exemples soient plutôt rares (cela

s’explique sans doute par la nature essentiellement lexicologique de l’enquête), mais ces derniers ont l’avantage d’être authentiques. Les étymologies sont fiables, mais pas assez systématiques. 9. Quel avenir pour les dictionnaires de l’argot hongrois ? Les dictionnaires que nous venons de passer en revue sont atypiques dans le sens où la plupart d’entre eux ont été élaborés avec des visées descriptivistes, reposent sur des cadres théoriques sérieux (à l’exception de celui de Parapatics) et peuvent être considérés comme des entreprises lexicographiques importantes16. Cependant, vu les intérêts des éditeurs et le nombre peu élevé des argotologues dignes de ce nom, nous devons nous attendre dans un 16 Malgré nos critiques, ce constat est valable même pour le dictionnaire de Kövecses (1998). 44 proche avenir à l’apparition sur le marché de nouveaux dictionnaires d’argot du type commercial, sans oublier les œuvres dilettantes et/ou

prescriptivistes, voire puristes17. Nous sommes d’accord avec Kis (2008 : 97-98) qui prédit également la parution de nouveaux dictionnaires d’argot bilingues18 et de nouveaux dictionnaires de variétés particulières d’argots, dont des argots de métiers. Mais nous attendons plus particulièrement qu’un beau jour le « grand dictionnaire de l’argot hongrois », projet si cher à T. Kis, soit enfin publié Bibliographie ANDRÁS T. László, KÖVECSES Zoltán (1989), Magyar-angol szlengszótár – HungarianEnglish Thesaurus of Slang, Budapest, Maecenas, 391 p DAHN, Thomas C. (1999), Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache (Ungarisch– Deutsch), Hamburg, Helmut Buske Verlag, 16+328 p. FODOR István (2000), « Szleng – bizalmas köznyelv. Gondolatok két új szótár kapcsán » [Argot – langue familière. Réflections sur deux nouveaux dictionnaires], Magyar Nyelvır, 124/2, p. 248-253 KIS Tamás (1991), A magyar katonai szleng szótára [Dictionnaire de l’argot

militaire hongrois], Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 319 p. (2e édition remaniée : 1992, 3e édition remaniée et augmentée : 2008). KIS Tamás (1995), « A magyar szlengszótárak » [Les dictionnaires de l’argot hongrois], Magyar Nyelvjárások, XXXII, p. 79-94 17 Il suffit de citer ici quelques extraits d’une interview avec K. Vasné Tóth, auteure d’un dictionnaire d’argot estudiantin hongrois qui vient de paraître (et qui est ainsi absent de nos statistiques) : « Les expressions très grossières n’ont pas été retenues. () Mon objectif est () de montrer aux étudiants, ainsi qu’aux adultes, combien ce langage est riche et ingénieux. » (CSIDER, István Zoltán, Él még a szekunda [Il est toujours possible d’avoir une bulle], Népszabadság, 30 avril 2010, p. 17) 18 Après la parution de dictionnaires hongrois-anglais, hongrois-allemand et russe-hongrois, celle d’un dictionnaire d’argot bilingue hongrois-français serait particulièrement

souhaitable. 45 KIS Tamás (2008), « A szlengszótárkészítés mőhelytitkaiból » [Les secrets de l’élaboration d’un dictionnaire d’argot], Magyar nyelvjárások, XLVI, p. 71-102 KÖVECSES Zoltán (1998), Magyar szlengszótár [Dictionnaire de l’argot hongrois], Budapest, Akadémiai Kiadó, XXXVI+360 p. (2e édition remaniée et augmentée : 2009) PARAPATICS Andrea (2008), Szlengszótár [Dictionnaire de l’argot], Budapest, Tinta Könyvkiadó, 143 p. SZABÓ Dávid (2004), L’argot des étudiants budapestois, L’Harmattan/ADEFO, p. 71-77 (http://mnytud.artskltehu/szleng/szabod argotbppdf) SZABÓ Edina (2008), A magyar börtönszleng szótára [Dictionnaire de l’argot carcéral hongrois], Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 231 p. ZOLNAY Vilmos (1996), GEDÉNYI Mihály, A régi Budapest a fattyúnyelvben [Le vieux Budapest en argot], Budapest, Fekete Sas, 136 p. Sites Internet : http://mnytud.artskltehu/szleng/indexphp http://hu.wikipediaorg/wiki/Magyar

szlengsz%C3%B3t%C3%A1rak list%C3%A1ja http://szleng.bloghu/ 46 3. fejezet Les registres non conventionnels dans le dictionnaire bilingue1 Nemsztenderd regiszterek a kétnyelvő szótárban. Bizalmas, szleng, vagy vulgáris, választékos vagy irodalmi: a regiszterek, nyelvváltozatok pontos feltüntetése ugyancsak megnehezíti a szótárszerkesztık életét. A szótárhasználók gyakran és tegyük hozzá, okkal kritizálják a szótárak minısítéseit, pedig azok nemegyszer hosszas vita eredményeként születnek meg a szótárszerkesztıségekben. Holott definíciókban igazán nincs hiány, de még ha elméletben viszonylag könnyő is a bizalmasat a szlengtıl megkülönböztetni, gyakorlatban sokszor rendkívül nehéz, sıt szinte lehetetlen objektív módon eldönteni, hogy egy adott kifejezés inkább a szleng vagy inkább a bizalmas nyelvhasználat kategóriájába tartozik-e. Ebben a tanulmányban a nemsztenderd regisztereket és változatokat (a szótár francia

minısítései fam., arg, pop et vulg) vesszük górcsı alá egy magyar-francia kéziszótárból (PERROT et al. 2003) származó korpusz alapján 0. Familier, argotique ou vulgaire, soutenu ou littéraire, les registres ou niveaux de langue constituent un domaine particulièrement délicat de la lexicographie. Les utilisateurs critiques trouvent souvent que les choix des dictionnaires sont arbitraires, alors que ces choix sont en général le résultat de longues discussions au sein des équipes lexicographiques. Pourtant, ce n’est pas les définitions qui manquent, mais même si, en théorie, il est relativement facile de distinguer familier et argotique ou soutenu et littéraire, en pratique, il est souvent très difficile voire impossible de trancher, de déterminer de manière objective si, par exemple, tel ou tel mot appartient plutôt à l’argot ou à la langue familière. 47 Dans cet article, nous examinerons les registres que certains spécialistes regroupent sous

la mention non conventionnel2, c’est à dire ceux qu’on considère en général comme marginaux par rapport à la norme linguistique : il s’agira donc essentiellement des mentions fam., arg, pop et vulg des dictionnaires Nous analyserons un corpus hongrois tiré d’un dictionnaire hongrois-français3, donc en dehors des problèmes de définitions et de jugements, nous devrons faire face à des difficultés qui résultent de l’adaptation d’une terminologie linguistique française à un corpus hongrois. 1. Au niveau théorique, nous pouvons faire la distinction entre les différents registres non conventionnels de la façon suivante. L’argot est essentiellement un vocabulaire particulier utilisé au sein de groupes socioprofessionnels plus ou moins fermés, par lequel le locuteur affiche son appartenance au groupe en question et se distingue des autres, de la grande majorité des sujets parlants4. La fonction cryptique est une des fonctions essentielles des langages de ce

type, mais on peut parler d’argot sans l’emploi conscient et voulu de mots secrets, les fonctions ludique et conniventielle caractérisant sans doute davantage les argots au sens moderne du terme. Outre les argots parlés au sein de différents groupes socioprofessionnels, nous ne devons pas ignorer l’importance d’une variété argotique utilisée au niveau de toute la société, dont le vocabulaire est en train de passer dans la langue familière voire dans la langue courante, tout en conservant une « nuance » argotique : c’est-àdire que ces mots, bien que largement utilisés et connus, sont toujours considérés comme 1 Ennek a fejezetnek az elsı változata a következı kötetben jelent meg: LOFFLER-LAURIAN, Anne-Marie (szerk.)(2001), Études de linguistique générale et contrastive Hommage à Jean Perrot, Paris, Centre de recherche sur les langues et les sociétés, p. 427-436 2 Pour une définition du français non conventionnel cf. CELLARD-REY 1991 : IX-XI 3 Il

s’agit du dictionnaire hongrois-français élaboré au Centre Interurniversitaire d’Études Hongroises de l’Université de Paris 3, sous la direction de Jean Perrot (PERROT 2003). 4 Pour une définition moderne de l’argot, voir par ex. GUIRAUD 1958 : 5-6, 97 48 argotiques par une grande partie des membres de la communauté linguistique (FRANÇOISGEIGER 1989 : 27-28). Contrairement à l’argot, le registre familier concerne non seulement le vocabulaire, mais aussi la prononciation ou la grammaire. Le choix, de la part du locuteur, d’un terme familier, est beaucoup moins conscient que celui d’un mot d’argot, et dépend avant tout de la situation de communication dite familière ; il s’agit de situations où le locuteur est entouré de personnes qu’il connaît bien (amis, membres de sa famille, etc.), et avec qui il entretient des relations intimes ou d’égalité. La langue familière est donc le résultat d’une diminution de l’attention portée à sa

façon de parler ou d’écrire. Cependant, étant donné que les argots constituent une des sources essentielles du vocabulaire familier, il est souvent difficile de trancher si tel ou tel mot d’origine argotique largement diffusé au niveau de la société doit être considéré comme argotique ou comme familier. La variété dite populaire est doublement problématique. D’une part, sa définition traditionnelle en tant que le français parlé dans le peuple (GUIRAUD 1965 : 6) ne semble plus répondre aux exigences de la linguistique moderne. Il serait sans doute plus justifié de parler de variétés non-standard urbaines. L’emploi de termes populaires dépendrait davantage des origines sociales et de l’éducation du locuteur que de ses intentions (cf. argots) ou de la situation de communication (cf. langue familière) D’autre part, compte tenu des changements sociaux survenus dans le courant du XXe siècle, la distinction, dans les dictionnaires, d’un vocabulaire

spécial propre aux couches situées en bas de l’échelle socio-économico-culturelle ne paraît plus très naturelle, d’autant plus que les mots qualifiés de populaire sont en général usités dans toutes les couches de la société, et que dans la plupart des cas, aucun critère objectif ne permet de les distinguer des termes familiers ou des mots d’argot commun largement diffusés. Il faut ajouter que dans le cas de certaines langues étrangères, le terme langue populaire pose également un problème de traduction, c’est-à-dire que par exemple, en 49 hongrois, il est plus facile d’expliquer ce qu’on entend par populaire que de trouver un vrai équivalent. Ce phénomène s’explique non pas par l’absence d’une variété langagière équivalente en Hongrie, mais – au moins en partie – par le fait que pour la linguistique hongroise, pendant très longtemps, la notion de langue parlée dans le peuple évoquait quasi exclusivement les parlers régionaux.

Finalement, la notion de vulgaire n’est pas sans ambiguïté non plus. Elle fait penser soit aux gros mots, aux obscénités, aux mots tabous, soit au bas langage des couches les moins cultivées, ce qui, d’un autre point de vue, nous permet de retrouver la langue populaire. En plus, même si nous n’acceptons que la première définition, donc, nous entendons par vulgaire ce qui est lié à l’expression de tabous sociaux, il faut admettre que la caractérisation de tel ou tel mot comme vulgaire implique un jugement très subjectif. Est-ce la forme du mot ou son référent qui est ressenti comme vulgaire? Pour certains « argotophobes »5, argots et vulgarité vont toujours ensemble, tandis que l’emploi des mots qu’on peut qualifier de vulgaires semble être lié de façon évidente aux situations familières. Quant à l’équivalence entre le terme français vulgaire et le hongrois vulgáris, il faut noter que le dictionnaire monolingue MÉK6 utilise vulgáris également

pour des germanismes dont l’emploi est déconseillé par le bon usage du hongrois. Ainsi, même si au niveau des définitions il n’est pas difficile de distinguer les registres mentionnés plus haut, lorsqu’il s’agit de l’usage quotidien, il est souvent impossible d’opérer une distinction objective entre un mot d’argot commun ayant quitté son micro-argot d’origine, un terme populaire employé dans tous les milieux sociaux, ou un élément familier. C’est pourquoi certains spécialistes essaient d’éviter ces catégories du français non officiel, soit en les regroupant sous l’appellation français non conventionnel (comme Cellard et Rey), soit en 5 Terme emprunté 1991 : 10-12. 6 à Jean-Pierre Goudaillier. Voir FRANÇOIS-GEIGER, GOUDAILLIER Magyar Értelmezı Kéziszótár, 1972, Budapest, Akadémiai Kiadó. 50 faisant d’un de ces registres, par exemple du familier, un terme générique (DUNETON 1998 : 14-22). 2. Cela implique que les

lexicographes non plus ne disposent pas d’outils spéciaux qui permettent d’attribuer un registre à un mot de façon indiscutable. En ce qui concerne les niveaux de langue non conventionnels, ce sont avant tout les mots argotiques et familiers qui posent un problème, étant donné que pour le populaire, c’est la légitimité de toute la catégorie qui peut être mise en doute, alors que le registre vulgaire semblerait manquer d’objectivité scientifique. Même dans un dictionnaire de très bon niveau comme Le Petit Robert, dans lequel les mentions de registres sont revues chaque année, on peut s’interroger sur la validité de certaines marques. Pourquoi l’édition de 1993 du Nouveau Petit Robert tient-elle à distinguer un sens argotique et un sens familier de mec ? Pourquoi le mot meuf est-il considéré comme argotique et familier à la fois?, etc. Il n’empêche que le lexicographe bilingue qui travaille dans le domaine francohongrois éprouve bien moins de

difficultés quand il s’agit de caractériser des mots non conventionnels français, les dictionnaires unilingues modernes et régulièrement remaniés tels Le Petit Robert ou Le Petit Larousse étant – malgré leurs imperfections – des outils d’une valeur indéniable. Par contre, en ce qui concerne le hongrois, le lexicographe doit souvent faire face à des difficultés qui résultent de l’absence de dictionnaires suffisamment modernes et régulièrement revus et corrigés. Lors de l’élaboration du dictionnaire hongrois-français en question, lorsqu’il fallait indiquer le registre d’un mot hongrois, l’équipe lexicographique n’avait à sa disposition que des dictionnaires unilingues datant dans le meilleur des cas du début des années 70 (et témoignant d’un esprit puriste évident), ou des dictionnaires bilingues 51 dont les plus récents remontaient à la fin des années 807. Étant donné qu’en 25, et même en dix ans, les registres non conventionnels

peuvent subir des changements considérables (par exemple, un mot d’argot peut disparaître ou, au contraire, rejoindre la langue familière ou même la langue courante), nous avions souvent le sentiment que les mentions des dictionnaires plus anciens devraient être corrigées. Dans ces cas-là, c’était les hungarophones de l’équipe – cinq ou six personnes selon le moment – qui devaient se mettre d’accord sur le registre. Plus exactement, c’était le nomenclaturiste hungarophone qui devait d’abord valider ou refuser la mention des dictionnaires qu’il utilisait pour son travail, ou proposer éventuellement une marque pour les mots introuvables dans les autres dictionnaires, et sa décision pouvait être corrigée le cas échéant par les autres Hongrois de l’équipe, lors des différentes relectures. Le registre non conventionnel qui est de loin le plus souvent signalé dans la partie hongroise du dictionnaire en question est le familier. Cela n’a, bien sûr,

rien de très surprenant. Mais la prépondérance du familier sur les autres niveaux analogues est frappante même par rapport à un dictionnaire comme Le Robert. Ce phénomène a plusieurs explications. D’une part, comme nous avons vu plus haut, la linguistique hongroise a des difficultés pour interpréter le registre dit populaire. Pour son côté trop subjectif déjà évoqué, nous essayions d’éviter le plus possible la mention vulgaire, laquelle était généralement remplacée par très familier. La catégorie du familier s’élargissait également au détriment de son voisin argotique. Cela s’explique essentiellement par le fait que nous trouvions que s’agissant d’un dictionnaire « moyen » constitué de moins de 50 mille articles, la grande majorité des mots qu’on pourrait qualifier à la rigueur d’argotiques étaient déjà trop connus et usités pour être attribués à un argot au sens strict du terme. Il est vrai qu’une partie des 7 Parmi les sources

des nomenclaturistes il faut faire mention avant tout du MÉK déjà cité, et du Magyar-angol kéziszótár (dictionnaire hongrois-anglais) de MAGAY et ORSZÁGH (1990, Budapest, Akadémiai Kiadó). 52 éléments lexicaux qui ont ainsi reçu la mention fam. pourraient être regroupés sous le nom argot commun, mais ce terme utilisé presque uniquement par des argotologues reste peu connu du grand public. 3. Dans la deuxième partie de notre travail, nous examinerons une partie des mots et expressions hongrois qualifiés de familiers par notre dictionnaire. Lors de son travail, un lexicographe a rarement l’occasion de soumettre un article au jugement d’un nombre important d’individus. Le travail minutieux qu’exige l’élaboration d’un dictionnaire est trop long pour qu’on puisse se permettre d’examiner systématiquement la validité de tel ou tel aspect des articles en menant des enquêtes pouvant être interprétées statistiquement. Pendant l’élaboration de ce

texte, nous avons pris 50 mots et expressions marqués comme familiers dans le corpus du dictionnaire. Dans le cas des lettres A et Sz, nous avons sélectionné tous les termes familiers dont la nuance non conventionnelle ne dépendait pas d’un contexte trop particulier, et nous en avons retenu près de la moitié, c’est-à-dire 50 mots. En établissant notre corpus définitif, nous faisions attention à ce que tous les principaux types de mots familiers que nous avions pu distinguer soient représentés à peu près proportionnellement à leur importance dans le premier corpus. Par types, nous entendons essentiellement des mots qu’on pourrait aussi qualifier d’argotiques, des mots traditionnellement considérés comme vulgaires, des mots proches de la langue courante, et des mots auxquels on aurait tendance à attribuer une autre mention comme régional, littéraire, etc. À partir des 50 expressions et mots familiers retenus, nous avons élaboré un questionnaire. Nous avons

demandé à nos informateurs de rattacher chaque mot à un niveau de langue, bizalmas (familier), szleng/argó (slang/argot), vulgáris (vulgaire), köznyelv (langue courante) ou egyéb (autres). Le fait que slang et argot figurent ensemble – malgré certaines différences entre les définitions françaises 53 et anglaises – s’explique par le fait que la terminologie hongroise utilise parfois les deux comme quasi-synonymes. La catégorie autres (pouvant correspondre selon le cas à des registres comme régional, vieilli, etc.) servait à éviter l’embarras du choix Les questionnaires ont été remplis par 25 personnes âgées entre 20 et 60 ans (dont 16 entre 20-40 ans, et neuf de plus de 40 ans), 15 femmes et dix hommes, tous habitant Budapest et ayant fait des études supérieures. Naturellement, ni le nombre, ni la répartition socioculturelle et géographique de nos informateurs ne permet de tirer des conclusions généralisables. Mais ceci était loin d’être notre

but. Nous voulions simplement augmenter considérablement le nombre des “relecteurs” (outil dont les lexicographes ne disposent pas normalement) pour pouvoir poser certaines questions liées à la problématique de l’attribution des registres dans un dictionnaire. Les 50 mots et expressions du questionnaire étaient les suivants : mi az ábra? (quoi de neuf?) ; adj isten / (<terme rural de salutation>) ; agyonüti az idıt vmivel (tuer le temps en faisant qc) ; szétloccsan az agyveleje (se faire sauter la cervelle) ; ajaj(aj)! (oh la la / ouille ! ouille ! ; ajnároz (cajoler/dorloter) ; akku (batterie) ; maga alatt van (avoir le moral à zéro) ; alhatnékom van (j’ai sommeil) ; alkoholelvonó (centre de désintoxication) ; almás (c’est fichu) ; eltesz vkit 1áb alól (liquider qn) ; álomszuszék (<feignant>) ; alsós (<élève de l’école primaire>) ; amondó vagyok (être d’avis de/que) ; mőszaki analfabéta (nul en technique) ; az anyját! (nom

d’un chien !) ; anyjuk (<la mère>) ; apafej (<mon grand>) ; apanázs (<rente>) ; átugrik a szomszédba (faire un saut chez les voisins) ; az atyaúristenit! (nom de Dieu !) ; autókázik (se balader en voiture) ; átvág (arnaquer) ; nagy ázsiója van (avoir la cote) ; szabi (vacances) ; szalma (célibataire); szájmenése van (il n’y a pas moyen de l’arrêter); szajré (butin) ; szájtépés (boniments) ; szaki (<mon petit vieux / mon pote>) ; szaros (merdeux) ; szaxis (saxo) ; szédült (dingue) ; szekál (bassiner) ; szeleburdi (étourdi) ; széltoló (fumiste) ; szemétláda (salaud) ; szépfiú 54 (bellâtre) ; szerszám (pénis) ; szerv (flic) ; szexırült (obsédé sexuel) ; szia! (salut !) ; szilva (eau de vie de prune) ; színmővészeti (Conservatoire d’art dramatique) ; szipós (sniffeur de colle) ; szivar (type) ; micsoda szivás! (quelle merde !) ; szófosás (<logorrhée>) ; szopik (en baver). Seule une minorité des mots et

expressions ont été qualifiés de familier par nos informateurs. Il s’agit de sept termes : alhatnékom van, anyjuk, autókázik, szabi, szalma, szédült, et szekál, dont le dernier a été considéré comme argotique par le même nombre de personnes. Parmi les registres non conventionnels, c’est l’argot qui a été le plus souvent choisi. Les 16 mots et expressions rangés dans cette catégorie sont ábra, almás, eltesz vkit láb alól, apafej, átvág, szájmenés, szajré, szájtépés, szaki, szaxis, szerszám, szerv, szivar, szívás, szipós et szekál. Sept mots et expressions ont été caractérisés comme vulgaires : szétloccsan az agyveleje, az anyját!, az atyaúristenit!, szaros, szemétláda, szófosás et szopik. Le niveau le plus souvent choisi – même s’il ne devance que de peu l’argot – est la langue courante avec 20 premières places : agyonüti az idıt, ajaj(aj)!, ajnároz, maga alatt van, alkoholelvonó, álomszuszék, alsós, amondó, mőszaki

analfabéta, apanázs, akku, átugrik a szomszédba, ázsió, széltoló, szexırült, szia!, szeleburdi, szépfiú, szilva, színmővészeti. Pour un seul mot, adjisten!, autres devance les catégories que nous venons de citer. Pour alhatnékom van, la fréquence des mentions autres égale celle des mentions fam. Il est important d’ajouter que dans le cas d’une majorité « confortable » des mots et expressions examinés, c’est-à-dire 35 sur 50 termes, les trois registres non conventionnels (argot, familier et vulgaire) ensemble devancent la langue courante, donc ces 35 éléments lexicaux ont été rangés du côté des variétés non officielles. 55 Avant d’essayer de tirer des conclusions, il faut préciser que la plupart des personnes interrogées n’avaient pas de formation linguistique. Ainsi, il n’est pas impossible que – malgré les explications de l’enquêteur – certaines définitions ne soient pas devenues suffisamment claires pour certains de nos

informateurs. Nous supposons par exemple que bizalmas (familier) est une catégorie moins connue pour le grand public hongrois que le szleng (argot). Et en ce qui concerne ce dernier, ce ne sont pas les définitions contradictoires des spécialistes qui manquent, et que savons-nous des micro-définitions individuelles qu’en font les non-linguistes ? En plus, nous avons vu plus haut qu’au niveau de leur emploi quotidien, les mots familiers et argotiques sont souvent difficiles à distinguer même pour les spécialistes. Et il ne faut pas ignorer non plus le côté subjectif déjà évoqué du registre dit vulgaire. Un questionnaire de ce type n’analyse pas l’usage réel. Il examine plutôt l’idée que des locuteurs ont de certains phénomènes linguistiques. Si 25 informateurs sur 25 disaient qu’un mot donné ne s’utilise pas, cela indiquerait sans doute que les lexicographes devraient se poser des questions quant à la place d’un tel mot dans un dictionnaire pas trop

détaillé ou spécialisé. Cependant, l’indication des registres constitue un travail délicat qui nécessite une formation linguistique et une certaine expérience lexicographique. Donc, compte tenu des conditions et des caractéristiques de l’enquête, les résultats que nous venons de passer en revue doivent être traités avec une certaine précaution. En ce qui concerne le dictionnaire bilingue en question, le fait qu’une majorité convaincante de 50 mots et expressions qualifiés de familier par l’équipe lexicographique avait été caractérisée comme non conventionnelle par les informateurs est rassurant, mais indique également qu’il restait encore du travail à faire lors de la mise au point définitive. 56 Ce sont avant tout deux aspects du problème qui méritent d’être examinés plus en détail. Il s’agit d’une part des mots qui ont reçu la mention slang/argot Ce sont pour la plupart des mots bien connus dans toutes les couches de la société

hongroise. Il y en a qui sont des mots issus de l’argot des malfaiteurs comme szajré qui, tout en étant parfaitement transparent pour la quasi-totalité des Hongrois, a conservé une coloration argotique, c’est-àdire qu’on associe à la pègre en l’entendant. Un mot comme szipós est un ancien mot d’argot devenu pratiquement un terme technique ; c’est le seul moyen de parler en hongrois usuel d’un sniffeur de colle. Un autre mot comme szívás avait encore toutes les caractéristiques des éléments argotiques dans les années 80, mais de nos jours, c’est un mot tout à fait courant pour les moins de 45-50 ans et un mot bien connu même pour la génération des grand-parents, les 60-70 ans. Une partie des mots d’argot ont un côté vieilli comme almás ou szivar, c’est-àdire que ces mots ne semblent plus être à la mode Il y a des termes qui se sont retrouvés dans la catégorie argotique sans doute à cause de leur rareté ou leur aspect relativement désuet :

on pourrait citer par exemple szekál ou surtout szaki, dont la mention argotique a été une vraie surprise : il s’agit en effet d’un terme d’adresse qui correspond assez bien du point de vue de son statut stylistique à ce que les Français appellent populaire. C’est un mot dont les origines remontent dans le parler de la classe ouvrière et qui s’est vulgarisé par la suite. Il n’a donc rien de particulièrement argotique, sa place dans ce registre s’explique probablement en partie par les origines socio-économiques de nos informateurs, ainsi que par son côté relativement vieilli. Malgré ces quelques doutes, on peut conclure que la majorité des mots et expressions qualifiés d’argotiques lors de notre enquête appartiennent non pas aux argots classiques, mais à l’argot vulgarisé et répandu dans tous les niveaux de la société, l’argot commun. Les mots qui ont été majoritairement rangés dans la catégorie de la langue courante sont aussi d’un

intérêt particulier. Le nombre important des mots de ce type illustre bien le processus ininterrompu du passage de termes non conventionnels dans la langue standard. Le 57 fait que ces mots portent une mention non conventionnelle dans le dictionnaire s’explique sans aucun doute aussi par les marques de niveaux trop sévères ou vieillies de dictionnaires plus anciens, ce qui témoigne de la difficulté d’échapper à certaines traditions puristes. Il n’empêche que même cette liste est à prendre avec précaution, car on y trouve des mots qui au moins par leur degré relatif de familiarité (akku par rapport à akkumulátor ou szia! par rapport à jó napot! se distinguent de synonymes nettement plus soutenus qui n’en appartiennent pas moins à la langue de tous les jours. Il ne faut pas ignorer totalement les catégories vulgaire et autres non plus. Certains d’entre les termes vulgaires ne diffèrent de la langue standard que par le fait que ce sont des jurons (az

anyját!, az atyaúristenit!). Un adjectif comme szaros est considéré comme vulgaire parce qu’il réfère à une matière tabou (l’excrément) sans euphémisme. Pourtant, son emploi caractériserait surtout la langue familière. Certains des mots qualifiés de vulgaire sont par contre les résultats de procédés qu’on considère traditionnellement comme argotiques : ainsi, szemétláda (poubelle) signifie par métaphore salaud ou ordure, alors que szopik (en baver ; littéralement sucer) résulte de l’image déplaisante d’un homme qui doit sucer le pénis d’un autre. Ce qui explique sans aucun doute la mention vulgaire attribuée au verbe Pourtant, szívás, substantif formé du verbe szív qui est synonyme de szopik et remonte à la même image, est considéré non pas comme vulgaire, mais comme argotique. Parmi les mots vulgaires, on trouve également l’expression szétloccsan az agyveleje dont tous les éléments appartiennent sans aucun doute à la langue courante,

et même soutenue, en ce qui concerne le verbe. Ici, c’est probablement la brutalité de l’image exprimée qui explique la mention vulgaire. 4. En guise de conclusion, nous devons de nouveau insister sur la difficulté de juger avec objectivité le statut des mots et expressions en position inter-registre. C’est le cas de bien des 58 mots non conventionnels employés par de nombreux locuteurs dans tous les niveaux de la société. Et naturellement, la grande majorité des éléments non standard qu’on retrouve dans un dictionnaire « moyen » (environ 50 mille vedettes) font partie de cette catégorie. Ainsi, plutôt que de perdre son temps lors de discussions sans fin en essayant de trouver le registre particulier qui correspond le mieux (et avec lequel les utilisateurs du dictionnaire ne seront pas forcément d’accord), le lexicographe a probablement intérêt à regrouper les différents registres non officiels sous un terme générique, qui pourrait être par

exemple familier ou non conventionnel. Cette solution pourrait être envisagée surtout dans le cas de dictionnaires pas trop spécialisés qui se limitent au vocabulaire courant. Pour terminer, ce qui nous paraît le plus important en matière de dictionnaires bilingues, c’est d’indiquer sans ambiguïté quels sont les mots « dangereux » – c’est-à-dire non conventionnels – auxquels les utilisateurs du dictionnaire doivent faire particulièrement attention. Bibliographie CELLARD, Jacques, REY, Alain (1991), Dictionnaire du français non conventionnel, Paris, Hachette, (1ère édition : 1980). DUNETON, Claude (1998), Le guide du français familier, Paris, Éditions du Seuil. FRANÇOIS-GEIGER, Denise (1989), L‘argoterie, Paris, Sorbonnargot. FRANÇOIS-GEIGER, Denise, GOUDAILLIER, Jean-Pierre (éd) (1991), « Parlures argotiques », Langue Française, 90, Paris, Larousse. GUIRAUD, Pierre (1958), L‘argot, Paris, PUF. GUIRAUD, Pierre (1965), Le français populaire, Paris,

PUF. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française 1, 1993, Paris, Dictionnaires Le Robert. 59 PERROT, Jean (éd.) (2007), Magyar-francia kéziszótár – Dictionnaire hongrois-français, Szeged, Grimm (1re édition : 2000). SZABÓ Dávid (1997), « A francia argó » [L’argot français], in A szlengkutatás útjai és lehetıségei, KIS Tamás (éd.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p. 159-183 SZABÓ Dávid (1991), L‘argot commun des jeunes parisiens, mémoire pour le DEA, Paris, Université René Descartes – Paris V. 60 4. fejezet Nemsztenderd változatok egy új francia-magyar szótárban1 Les variétés non standard dans un nouveau dictionnaire français-hongrois. Le lexicographe qui s’intéresse à une variété langagière non standard doit faire face à deux problèmes essentiels : a) comment définir le sujet de son dictionnaire, que ce soit l’argot, la langue familière ou une autre variété non standard, et comment le

distinguer des catégories analogues ?, et b) comment et selon quelle méthode collecter le corpus sur lequel reposera son dictionnaire ? Avant de commencer le travail méticuleux de l’élaboration du dictionnaire, il faut trouver des réponses adéquates à ces questions. Il serait également intéressant de savoir dans quelle mesure les principes valables pour un dictionnaire spécialisé sont applicables dans le cas d’un dictionnaire bilingue de type général. Dans mon travail, j’examinerai le problème du traitement des variétés non standard dans un dictionnaire français-hongrois récemment publié. 0. Bevezetés A szótárírónak, ha valamely nemsztenderd nyelvváltozat speciális szótárán dolgozik, két alapvetı problémával kell szembenéznie: a) hogyan határozza meg szótárának tárgyát – legyen az szleng, bizalmas köznyelv vagy más nemsztenderd változat – és hogyan határolja el azt más, rokon kategóriáktól, ill. b) hogyan, milyen módszerrel

győjtse össze a szótárának alapjául szolgáló korpuszt? A szótárszerkesztés aprólékos gyakorlati munkája csak azután következhet, ha erre a két kérdésre megnyugtató választ kapunk, és sajnos Magyarországon a nemsztenderd nyelvhasználat bemutatását megcélzó szótárak (alapvetıen szlengszótárakról 1 A fejezet elsı változata a Revue d’Études Françaises 15-ik számában (2010, p. 53-64) jelent meg 61 van természetesen szó; vö. KIS 2008: 72) jelentıs része már ennek a két alapvetı pontnak a tekintetében is csalódást okoz. Érdekes kérdés, mennyiben érvényesek a fenti kitételek egy általános kétnyelvő szótár szerkesztése során. Írásomban a nemsztenderd változatok lexikográfiai feldolgozásának kérdését egy néhány éve megjelent Francia-magyar kéziszótár (BÁRDOSI, SZABÓ D. 2007) esetében kívánom körüljárni. 1. Nemsztenderd változatok A nemsztenderd fogalmára talán nem árt röviden kitérni. Szemben

a spontán módon kialakuló normával (l. MOREAU 1997: 214), a sztenderd tudatos kodifikációs folyamat (WARDHAUGH 1995: 32) eredményeként jön létre, és ami ezen a kimunkált normatív modellen kívül esik, nemsztenderdnek tekintendı. Az angol eredető kifejezés magyar írásmódja sem problémamentes: Wardhaugh mővének magyar kiadásában (WARDHAUGH 1995) még a „nem standard” forma szerepel, Kontránál a nemstandard és a nemsztenderd is elıfordul (KONTRA 2003), míg én – Cseresnyésihez (2004) hasonlóan2 – a szó magyar kiejtésének és így a magyar helyesírás logikájának jobban megfelelı nemsztenderd mellett tettem le a voksom. A nemsztenderd változatok közé sorolhatunk csoportnyelveket, mint a szleng vagy a franciában is szerencsétlen nevet viselı, magyarul pedig csak igen nehezen megnevezhetı langue populaire („városi népnyelv3”), stílusrétegeket, mint a bizalmas vagy a durva 2 És a nyelvészeti gyakorlatot nem tükrözı Magyar

helyesírási szótárral (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005) tudatosan szembe helyezkedve. 3 Valójában a kevéssé iskolázott városi rétegek nyelvhasználatát jelöli – vö. BÁRCZI 1980 és SZABÓ D 1997: 167-168. 62 nyelvhasználat, szociolingvisztikai értelemben vett regisztereket (vö. WARDHAUGH 1995: 48), mint a zsargon4 illetve bizonyos regionális változatokat. Tegyük hozzá, hogy a sztenderddel egyen értelmő köznyelv és a nemsztenderd változatok különválasztása elméletileg sem könnyő feladat. A sztenderd beszélık bizalmas stílusú nyelvhasználatát nevezzük bizalmas köznyelvnek, amelynek kapcsán teljes joggal merülhet fel a kérdés: ez most itt köznyelv, azaz sztenderd, vagy bizalmas, azaz nemsztenderd? A különbözı szlengtípusok tárgyalásakor Eric Partridge kitér a sztenderd angolt beszélık által használt sztenderd szleng fogalmára is (PARTRIDGE 1970: 143). Ugyanakkor a szlenghasználók jelentıs része nyilvánvalóan nem

a sztenderdet beszéli, ahogy a nemsztenderd társadalmi vagy regionális nyelvváltozatok használói is beszélhetnek többékevésbé bizalmas módon. Számomra a sztenderd-nemsztenderd elkülönítésének kulcsa az, hogy egy bizonyos nyelvi jelenség megfelel-e a hivatalos, kodifikált nyelvi modell, azaz a sztenderd elvárásainak vagy nem. És mivel a válasz egyértelmően nem, így a Partridge-féle sztenderd szleng vagy a bizalmas köznyelv is nemsztenderd változatnak tekintendı. Mivel a vizsgálandó francia-magyar szótárban a zsargon nem szerepel mint rétegnyelvi minısítés, a durva nyelvészetileg meglehetısen nehezen értelmezhetı5 kategória (vö. SZABÓ D 1997: 168-169), míg a tájnyelv (ide értve a „városi népnyelvet” is) meglehetısen összetett viszonyban áll az egyéb nemsztenderd változatokkal6, cikkemben a továbbiakban elsısorban a szlengre, és másodsorban az annak legszélesebb körben elterjedt 4 Fontos itt hangsúlyozni, hogy a francia

értelmezésben általában nemsztenderd szaknyelvként definiált zsargon francia és magyar meghatározása nem egyezik meg (vö. pl SZABÓ D 1997: 169-171 és CSERESNYÉSI 2004: 73). 5 Bár lexikográfiai szempontból kétségtelenül lényeges. 6 A szleng és a tájnyelv viszonyáról vö. KIS 1997: 242-243 63 változatától, a közszlengtıl gyakran nehezen megkülönböztethetı7 bizalmas nyelvhasználatra fogok koncentrálni. 2. A szlengszótárszerkesztés problematikája A szleng mint lexikográfiai kategória azért is kerül írásom középpontjába, mert a hazai speciális szótárírás történetében lényegesen fontosabb szerepet játszott, mint a bizalmas (köz)nyelv (vö. pl KIS 1995) Alapvetıen egyetértek Kis Tamással, aki a jó szlengszótár kritériumai között említi a szótár tárgyának pontos meghatározását és a korpuszgyőjtés körülményeit (KIS 2008: 75-76 és 84-86). Nyilvánvalóan nem szerencsés, ha a szerzı jóval többet

ígér, mint amit nyújtani tud8, vagy nem tesz egyértelmően különbséget szleng és bizalmas köznyelv között9. Egy igazán jó szótár esetében elengedhetetlen tudni, hogy a publikált szóanyag mikor, milyen közegben, milyen módon lett összegyőjtve. Természetesen egy megfelelıen dokumentált irodalmi anyaggyőjtés is értékelendı (l. pl COLIN et al 2006), de alapvetıen beszélt nyelvi jelenségrıl lévén szó, az igazi cél a tényleges, mindennapi nyelvhasználat feltérképezése kell, hogy legyen10. A hitelesség természetesen a példaanyag esetében is alapvetı kritérium11, és talán nem túlzás egy alapos szlengszótártól azt is elvárni, hogy a lehetıségekhez képest tüntesse fel a címszavak etimológiáját. A két utolsó szempont 7 A szlenget és a bizalmas köznyelvet természetesen fontos (vö. pl FODOR 2000) megkülönböztetni, ami elméletben könnyő, gyakorlatban viszont nem minden esetben egyértelmő (l. SZABÓ D 1997: 168) 8 Pl.

a címben beharangozott általános szlengszótár helyett alapvetıen diákszleng-szótárat jelentet meg (pl PARAPATICS 2008). 9 L. Fodor Kövecses (1998) és Dahn szótáraira vonatkozó, sok szempontból jogos, bár konklúzióiban vitatható kritikáját (FODOR 2000). 10 Anélkül, hogy a szociolingvisztikai igényő élınyelvi kutatás módszertani kérdéseiben elmerülnénk, pozitív példaként említhetjük Szabó Edina (2008) szótárát, külföldrıl pedig Diana Looser (2004) szintén börtönszlenggel kapcsolatos munkáját vagy Goudaillier (2001) francia külvárosi szleng-szótárát. 11 Fel sem merülhetne, hogy valaki saját maga találja ki a példáit (vö. pl PARAPATICS 2008: 11) 64 tekintetében a hazai szlengszótáraknak csupán töredéke állja ki a próbát, bár természetesen akadnak pozitív ellenpéldák is12. 3. A kétnyelvő szlengszótárak: az ekvivalencia kérdése A kétnyelvő szlengszótárak esetében természetesen mások a

hangsúlyok, hiszen itt elıtérbe kerül az ekvivalensek kiválasztásának a problémája, de ez még nem jelenti azt, hogy ennek a szótárcsoportnak az esetében ne lenne fontos kritérium a tárgy pontos behatárolása és a szó- ill. példaanyag hitelessége Az ekvivalensek megtalálásának nehézségét egy a szlengben igen produktív témakör, a „nıt, lányt” jelentı lexikai elemek esetében kívánom bemutatni. a „nı, lány” megfelelıi a klasszikus francia argóban: baladeuse, fendasse, fesse, fumelle, girèle, grognasse, laitue, largue, marque, marquise, ménesse, morue, pépée, poule, poulette, pouliche, poupée, volaille stb. (COLIN et al 2006: 899), a mai „külvárosi” szlengben (français des cités): bitch, carte bleue, charnelle, fax, fébosse, fillasse, findus, gadji, garce, iatchbi, mastercard, radasse, rate, rumo, souris, tabataspèche, tainp(u), tasse, taspé, taspèche, tchébi, tchiab, ww stb. (GOUDAILLIER 2001: 31-32), és a magyar szlengben:

anyu, baba, bébi, bige, bögre, bır, bringa, buksza, bula, cica, csaj, csajszi, csibe, dög, gádzsi, hús, jérce, liba, luca, maca, madár, manci, mirza, moha, mucus, muff, nıci (KÖVECSES 1998: 349) 12 Mindenek elıtt KIS 2008 vagy SZABÓ E. 2008 Pozitív francia példaként említhetı GOUDAILLIER 2001 65 A szinonimasorok természetesen mindkét francia szlengváltozat és a magyar szleng esetében is szinte tetszılegesen folytathatók lennének, de alighanem ennyi példa is bıven elegendı annak illusztrálására, mennyire kemény dió szlengváltozatok esetében a megfelelı ekvivalens(ek) kiválasztása. Milyen alapon kapcsoljon össze a szótáríró két szót? Milyen mértékben számítson az etimológia, azaz a gadji magyar megfelelıje legyen a gádzsi, csak mert mindkettı ugyanabból a cigány szóból ered? Metaforikus szóalkotás esetén mennyire fontos a képek hasonlósága, tehát feltétlenül összetartozik-e a volaille „szárnyas” és a madár?

Vagy még inkább a poulette „jérce” és a jérce? És mit tegyünk tág értelemben vett szinonimáikkal, mint a poule „tyúk” (vagy ez utóbbi mindenképpen tyúk lesz a magyarban?) ill. a csibe, a liba stb? A megoldás nyilvánvalóan nem ez. Sokkal fontosabb szempont, hogy a szavak használatának ideje (ne párosítsuk az elavultat az aktuálissal), a használók köre (ne kerüljön egymás mellé a közszleng és az alvilági argó), használatuk gyakorisága és esetleges speciális jelentésük ill. konnotációjuk megfeleljen A két francia szinonimasorból az elsı meglehetısen kortalan, sok elavult szóval, a második aktuális, viszont egy markánsan behatárolt szociolingvisztikai közeget képvisel: a francia agglomerációk bevándorlóktól hemzsegı külés elıvárosi „gettóinak” jellegzetes nyelvhasználatát. Ezeket a tényeket a lexikográfus semmiképp sem hagyhatja figyelmen kívül. Ahogy azt sem, hogy pl a baladeuse vagy a marque eredetileg

prostituáltat jelent, a fendasse ill. a fesse a nıt mint a férfi szexuális vágyának tárgyát jeleníti meg, míg a bitch és a taspèche erısen pejoratív stílusárnyalatú szó (vö. SZABÓ D 2008: 48-53) Egy kétnyelvő szótár többnyire egy bizonyos nyelv(változat) szóállományát igyekszik meglehetıs részletességgel bemutatni, az idegen nyelvi megfelelık nyugodtan ismétlıdhetnek, azaz egy francia-magyar szlengszótárban pl. a csaj szó számos szócikk esetében elképzelhetı mint ekvivalens. Természetesen ettıl még a szlengszavak párosítása 66 bonyolult feladat marad. Erre a problémára kínál jó (ha nem is tökéletes) megoldást a szókincs tematikus, „tezaurusz-szerő” feldolgozása, ami a gyakorlatban nem különálló szavak, hanem szinonimasorok egymáshoz rendelését jelenti (l. ANDRÁS, KÖVECSES 1990). 4. A szleng megjelenése az általános kétnyelvő szótárban Az általános kétnyelvő szótár szerzıje alapvetıen

más igényeknek kell, hogy megfeleljen, mint egy szlengszótár, tehát egy speciális szótár szerkesztıje, és ebbıl a különbségbıl lényeges módszertani eltérések is adódnak. Míg egy szlengszótár szerencsés esetben alapvetıen a szlengre koncentrál, addig az általános kétnyelvő szótárnak – legalább is a kéziszótárnak megfelelı terjedelemtıl kezdve13 – nyelvváltozatok sokaságát kell kezelnie. Az Akadémiai Kiadó Francia-magyar kéziszótárában (BÁRDOSI, SZABÓ D., 2007) a nemsztenderd változatok mellett jelen van természetesen a választékos stílus, a belga, a kanadai és a svájci francia nyelv jellegzetes szókincse, sıt 50 tudományág alapvetı terminológiája is. De a szótár minısítései között szerepel még többek között a rég(ies), a ritk(a), a táj(nyelvi) és a tréf(ás) is. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között nem juthat (de nem is kell, hogy jusson) olyasfajta figyelem a szlengre és az egyéb

nemsztenderd változatokra, mint a speciális szótár esetében. Érdemes megvizsgálnunk a Francia-magyar kéziszótár idıbeli-gyakorisági, rétegnyelvi ill. stilisztikai minısítéseire vonatkozó adatokat (1 ábra) 13 De bizonyos mértékig már a kisszótárak esetében is. 67 1. ábra Idıbeli-gyakorisági, rétegnyelvi ill stilisztikai minısítések száma a Francia-magyar kéziszótárban14 Szembetőnı, hogy a lexikai minısítések közül messze a bizalmas (4811 elıfordulás) a leggyakoribb a szótárban, megelızve a választékost (2036) és a régiest (1619). Tehát egy nemsztenderd stílusréteg minısíti a legsőrőbben a szótár címszavait ill. azok jelentésváltozatait, míg a többi nemsztenderd változat ill. stílusréteg lényegesen ritkábban fordul elı: a durva 84, a szleng pedig 205 említéssel képviselteti magát. Ez a szám különösen az utóbbi esetében tőnik alacsonynak, még akkor is, ha nem speciális szleng-, nem

is nagy-, hanem (kb. 51 ezer címszavas) kéziszótárról van szó Összehasonlításképpen napjaink legnagyobb francia argószótára15 (COLIN et al. 2006) mintegy 10 ezer címszót tartalmaz Tegyük azonban hozzá, hogy a Francia-magyar kéziszótár a tájnyelvi és a tréfás minısítéső szavakat nem számítva is 5100 nemsztenderd elemet vonultat fel, és ez a meglehetısen magas szám a teljes címszóállomány mintegy 10%-ának felel meg. A felmerülı kérdésekre a szótárszerkesztés ide vonatkozó elveinek rövid áttekintésétıl remélhetjük a választ. 14 A rövidítések feloldásai: biz = bizalmas, pej = pejoratív, rég = régies, ritk = ritka, táj = tájnyelvi, tréf = tréfás, vál = választékos. 15 A magyarban általában tolvajnyelvként definiált argót a francia vonatkozásában általánosabb szleng értelemben használom. 68 5. Nemsztenderd változatok a Francia-magyar kéziszótárban: módszertani kérdések Tanulságos lehet összevetni

a szlengszótárírás fentebb részletezett alapelveit az általános kétnyelvő (francia-magyar) kéziszótár készítése során alkalmazott gyakorlattal. Az elsı, a nemsztenderd változatok és stílusok azonosítására és megkülönböztetésére vonatkozó kritériumra a késıbbiekben fogok kitérni. Ami az anyaggyőjtést illeti, nemsztenderd elemek a Le Nouveau Petit Robert francia egynyelvő értelmezı szótár 2007-es kiadásából, Goudaillier (2001) külvárosi szleng-szótárából és saját győjtésbıl (korábbi nyelvészeti kutatás és elsısorban az internetre támaszkodó aktuális anyaggyőjtés) kerültek be a szótárba. Egy általános szótár hatalmas szóanyagát figyelembe véve aligha várhatunk el olyan típusú, nyelvészeti kutatáson alapuló anyaggyőjtést, mint ami egy speciális szótár esetében alapkövetelmény (kellene, hogy legyen). Ráadásul tudomásom szerint a nagy angolszász vagy francia szótárkiadókéhoz hasonlítható

számítógépes adatbázissal Magyarország még nem rendelkezik (bár e téren kétségtelenül történt elırelépés), a vizsgált szótár esetében pedig nem is magyar, hanem francia adatbázisra lett volna szükség Ugyanez vonatkozik a Francia-magyar kéziszótár példaanyagára is. A példák nagy része a Le Nouveau Petit Robert-bıl és az internetrıl származik. De míg a szótár egészének tekintetében egyik fı célkitőzésünk a példagazdagság volt, ez a nemsztenderd kategórián belül elsısorban a bizalmas minısítéső szavak esetében valósult meg. Ami a szleng elemeket illeti, elsısorban megelégedtünk azzal, hogy egy vagy több megfelelınek ítélt ekvivalens kíséretében bekerüljenek a szótárba. Márpedig ez ellentmondani látszik annak az általam is vallott nézetnek, miszerint a szleng egyike a mindennapos nyelvhasználat során legfontosabb szerepet játszó változatoknak. A magyarázatot az általános (kétnyelvő) szótár és a

speciális (szleng-) szótár céljai és lehetıségei közötti, fent részletezett különbségeken túl konkrétan a szleng és a bizalmas 69 köznyelv különválasztásának nehézségében találhatjuk meg. Arra már korábban is utaltam, hogy elméleti síkon a csoporthoz/réteghez tartozást, a kívülállóktól való elkülönülést többékevésbé tudatosan kifejezı, bizonyos esetekben titkos nyelvi funkcióval is bíró szleng egyértelmően megkülönböztethetı az alapvetıen az egymást jól ismerı emberek kötetlen társalgási stílusát jelentı bizalmas köznyelvtıl. A gyakorlatban azonban a szleng és a bizalmas nyelvhasználat közötti határ könnyen átjárható, annál is inkább, hogy az elsısorban a szókincset érintı szlenghasználat kereteit jellemzı módon a bizalmas társalgási nyelv adja. Konkrét esetekben a két kategória megkülönböztetése nyilvánvalóan nem a kiscsoportszleng, hanem a szleng legszélesebb körben elterjedt

változata, a közszleng esetében igazán problematikus (KIS 1997: 247-251), márpedig a vizsgált szótárba (nem nagy- és nem speciális szótárról lévén szó) fıleg szélesebb körben használt, az ún. közszlengbe tartozó elemeket igyekeztünk felvenni. Egy szlengszótár esetében elvárható lenne, hogy a közszleng és a bizalmas köznyelv közötti képlékeny határvonalat a konkrét szócikkek esetében lehetıség szerint igyekezzen meghúzni16, egy általános (kétnyelvő) szótár esetében viszont az tőnik igazán fontosnak, hogy felhívjuk a szótárhasználó figyelmét arra, hogy nem semleges stílusértékő, köznyelvi szóról, hanem nemsztenderd elemrıl van szó. És erre a célra a kétes esetekben tudatosan választott biz címke tökéletesen megfelelt. Tegyük még hozzá, hogy ez megfelel az általunk fontos forrásként használt Le Nouveau Petit Robert szótár gyakorlatának is, amelynek stílus- ill. rétegnyelvi minısítéseit17 csak nagyon

indokolt esetben változtattuk meg. 16 Ez sok speciális szótárnak sem sikerül (vö. KIS 2008: 75-76), számos szótáríró pedig kellıen tág cím választásával kerüli meg a problémát: pl. Colin et al (2006) már többször említett argószótára számos, a Francia-magyar kéziszótárban bizalmasként minısített elemet tartalmaz (pl. bosser „melózik”, bouffer „kajál”, flic „zsaru”), amelyek jelentıs része semmiképpen sem tekinthetı szlengnek; ugyanakkor a szótár pontos címe Argot & français populaire [Argó és városi népnyelv], azaz a bizalmas elemek szerepeltetése nem vitatható. 17 Fontos megjegyeznem, hogy a Le Nouveau Petit Robert-ben használt, de nyelvészeti szempontból problematikus (l. fent) pop = városi népnyelv minısítést összevontuk az azzal sok szempontból rokon biz kategóriával. 70 A szlenggel kapcsolatos példaanyag szegényességét is a bizalmas kategória tág értelemben vett használata magyarázza. Ui

a hatalmas többségben lévı bizalmas minısítéső szócikkeket gazdag példaanyag egészíti ki, és amint láttuk, ennek a szóanyagnak egy része szigorú nyelvészeti kritériumok alapján inkább a közszlengbe tartozik. Az etimológia feltüntetése az általános kétnyelvő szótárak esetében nem számít alapkövetelménynek. Annál fontosabb viszont az ekvivalensek pontos megválasztása Ugyanakkor ezen a téren is eltérés mutatkozik a speciális és az általános szótárak céljai, ill. lehetıségei között. Egy általános kétnyelvő szótár nem tör(het) az árnyalatok olyan precíz visszaadására, mint – ideális esetben – egy kétnyelvő szlengszótár. Az általános kétnyelvő szótár esetében indokoltabbnak tőnhet viszonylag kevés, széles körben alkalmazható ekvivalens használata. A következıkben konkrét példákon keresztül igyekszem illusztrálni az elmondottakat. Visszatérve a korábban is érintett tematikához, „lány, nı”

jelentéső nemsztenderd elemeket válogattam össze a Francia-magyar kéziszótárból (zárójelben találjuk a Le Nouveau Petit Robert minısítéseit és meghatározásait)18: belette n fn 2 szleng csaj (Le Nouveau Petit Robert 2007: FAM19. Fille considérée comme facile [könnyővérő nı]20.) caille n fn 2 szleng csaj (PR 2007: FAM. Terme d’affection [kedveskedı megszólítás]) fatma n fn 2 szleng, pej arab nı/lány 3 szleng csaj (PR 2007: Femme arabe, domestique dans les pays du Maghreb, au temps de la colonisation [arab nı, cselédlány a Maghrebországokban a gyarmatosítás idején].) 18 A Le Nouveau Petit Robert-rel való összevetést az indokolja, hogy egyrészt általános (tehát nem speciális) szótár, másrészt a Francia-magyar kéziszótár legfontosabb lexikográfiai forrása volt. 19 A francia minısítések feloldásai: fam. = bizalmas, région = tájnyelvi, arg = argó, szleng, pop = városi népnyelv, vieilli = régies. 20 A szerzı fordításai.

71 gazelle n fn 2 szleng csaj (PR 2007: RÉGION. (Afrique) FAM Jeune fille, jeune femme [fiatal lány, fiatal nı].) gonzesse n fn; biz csaj; belle ~ jó csaj (PR 2007: FAM. Femme, fille [nı, lány]) meuf n fn; biz csaj (PR 2007: ARG. FAM Femme, jeune fille [nı, fiatal lány]) moukère n fn; rég, szleng spiné, spinkó (PR 2007: POP. et VIEILLI Femme [nı]) nana n fn; biz csaj (PR 2007: FAM. Jeune fille, jeune femme [fiatal lány, fiatal nı]) souris n fn 3 szleng pipi, tyúk, csaj (PR 2007: FAM. Jeune fille, jeune femme ; bonne amie [fiatal lány, fiatal nı; (vkinek a) kedves(e)].) Szembetőnı, hogy a Le Nouveau Petit Robert-ben nem minden esetben (caille, fatma) szerepel a Francia-magyar kéziszótárban megadott szleng jelentés. Ez (reményeim szerint) a kétnyelvő szótár szerkesztése során az aktuális szlengre (és egyéb nemsztenderd változatokra) fordított fokozott figyelemmel magyarázható. Ezt támasztja alá az is, hogy bizonyos, az egynyelvő francia

szótárban még regionalizmusként elıforduló elemek (fatma, gazelle), nálunk már az aktuális franciaországi szlenghasználatnak megfelelıen jelennek meg. Az ekvivalenciák tekintetében látható, hogy többnyire a gyakori, kellıképpen semleges, sokféle beszédszituációban/kontextusban használható csajt kínáltuk fel, de ettıl a gyakorlattól régies vagy legalább is kevésbé aktuális szavak (moukère, souris) esetében eltértünk. A (köz)szleng és a bizalmas köznyelv közötti választás nehézségére jó példa a meuf vagy a gonzesse: mindkettı a szőkebb értelemben vett szlengbıl eredeztethetı, de széles körben elterjedt szó. 6. Konklúzió Írásomban a szlengszótárírás alapelveinek rövid áttekintése után egy konkrét szótár esetében vizsgáltam azt a kérdést, hogy mennyiben kérhetıek számon a speciális szlengszótáraknál elvárható kritériumok egy általános kétnyelvő szótáron. Vizsgálódásom 72 eredményei

reményeim szerint megerısítik azt a feltételezést, hogy az általános kétnyelvő szótár a speciális szótárétól eltérı céljai és lehetıségei bizonyos módszertani különbségeket feltétlenül indokolttá tesznek. Ami természetesen nem változtat azon az alapvetı elváráson, hogy mind a speciális, mind az általános szótárnak a szleng és az egyéb nemsztenderd változatok és stílusok esetében is a tényleges nyelvhasználat minél pontosabb visszaadására kell törekednie. Felhasznált irodalom ANDRÁS T. László, KÖVECSES Zoltán (1989), Magyar-angol szlengszótár, Budapest, Maecenas. BÁRCZI Géza (1980), „A városi népnyelv kérdéséhez”, in A magyar nyelv múltja és jelene, Budapest, Gondolat, p. 280-297 (1 kiadás: 1941) BÁRDOSI Vilmos, SZABÓ Dávid (szerk.) (2007), Francia-magyar kéziszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (2006), Grand dictionnaire de l’Argot et du français

populaire, Paris, Larousse (1. kiadás: 1990) CSERESNYÉSI László (2004), Nyelvek és stratégiák, Budapest, Tinta Könyvkiadó. FODOR István (2000), „Szleng – bizalmas köznyelv. Gondolatok két új szótár kapcsán”, Magyar Nyelvır, 124/2 (http://www.c3hu/~nyelvor/period/1242) GOUDAILLIER, Jean-Pierre (2001), Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris, Maisonneuve & Larose. KIS Tamás (1995), „A magyar szlengszótárak”, Magyar Nyelvjárások, XXXII, Debrecen, p. 79-94 73 KIS Tamás (1997), „Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához”, in A szlengkutatás útjai és lehetıségei, KIS Tamás (szerk.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p. 237-296 KIS Tamás (2008), „A szlengszótárkészítés mőhelytitkaiból. Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára”, Magyar myelvjárások, XLVI, p. 71-102 KONTRA Miklós (szerk.) (2003), Nyelv és társadalom a rendszerváltozáskori

Magyarországon, Budapest, Osiris. KÖVECSES Zoltán (1998), Magyar szlengszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. LOOSER, Diana (2004), „Lexicography on the inside: doing time in every New Zealand prison”, International Journal of Lexicography, 17/1, p. 69-87 MOREAU, Marie-Louise (szerk.) (1997), Sociolinguistique Concepts de base, Sprimont, Mardaga. PARAPATICS Andrea (2008), Szlengszótár, Budapest, Tinta Könyvkiadó. PARTRIDGE, Eric (1970), Slang To-day and Yesterday, London, Routledge and Kegan Paul (1. kiadás: 1933) REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain (szerk.) (2006), Le Nouveau Petit Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert. SZABÓ Dávid (1997), „A francia argó”, in A szlengkutatás útjai és lehetıségei, KIS Tamás (szerk.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p 159-183 SZABÓ Dávid (2004), L’argot des étudiants budapestois, Paris, L’Harmattan/ADÉFO. (http://mnytud.artskltehu/szleng/szabod argotbppdf)

74 SZABÓ Dávid (2008), „L’argot – un langage au masculin ?”, in « Du sexe, rien d’autre », KÁLAI Sándor, LİRINSZKY Ildikó, SKUTTA Franciska (szerk.), Debrecen, Studia Romanica különsz., p 45-55 SZABÓ Edina (2008), A magyar börtönszleng szótára, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. WARDHAUGH, Ronald (1995), Szociolingvisztika, Budapest, Osiris-Századvég (1. kiadás: An introduction to Sociolinguistics, Oxford, 1986). 75 II. rész A kétnyelvő szlengszótárírás két fontos kérdése: ekvivalencia és anyaggyőjtés 5. fejezet Les nanas, les gonzesses et les meufs – ou comment faire un dictionnaire bilingue argot-argot ?1 Hogyan készítsünk kétnyelvő szlengszótárat? Ez a fejezet a kétnyelvő szlengszótárak szerkesztésének fıbb kérdéseit vizsgálja egy leíró nyelvészeti munka mellékleteként megjelentetett magyar-francia szlengszótár, és azon belül a „lányt, nıt” jelentı kifejezések kapcsán. Bár röviden

érinti az adatgyőjtés, a nomenklatúra-behatárolás és az etimológiai magyarázatok problémakörét is, de fıként az ekvivalensek kiválasztásának kritériumaira koncentrál. Az ekvivalensek keresése során elsısorban a jelentések (beleértve a konnotációt is) és a beszédközösség, illetve a használatot jellemzı idıszak és gyakoriság egyez(tet)ésére kell törekedni, ezek ui. lényegesen fontosabb szempontok, mint az etimológiák esetleges egybeesése. 0. Ce chapitre s’intéressera à la problématique de l’élaboration d’un dictionnaire d’argot bilingue, et plus exactement à l’aspect qui constitue la différence sans doute la plus marquante entre un dictionnaire d’argot bilingue et monolingue : le problème des équivalences. Notre raisonnement s’appuyera sur des exemples pris dans un dictionnaire d’argot hongrois-français publié en 2004 (SZABÓ 2004 : 243-322). 1. Le dictionnaire en question, intitulé Dictionnaire hongrois-français de

l’argot des étudiants budapestois, avait été présenté d’abord en annexe à une thèse de doctorat soutenue en 2002 à l’Université Paris 5 (SZABÓ 2002 : 268-406), et a paru deux ans plus tard sous une forme 1 A fejezet elsı változata elıadás formájában a Sorbonne Nouvelle – Paris 3 egyetemen hangzott el 2007. március 8-án. 77 remaniée. Il est important de souligner ici qu’il ne s’agissait donc pas d’un dictionnaire indépendant, mais plutôt d’une façon pratique de présenter le corpus sur lequel reposait la partie fondamentale d’une thèse de doctorat : l’analyse lexicologique contrastive de l’argot commun des étudiants budapestois (SZABÓ 2004 : 99-222). Cette constatation explique certains « défauts » du dictionnaire : la présence d’hapax et d’autres éléments problématiques, 2 rares ou incertains, l’absence de certains éléments argotiques fréquents , et surtout le refus systématique de proposer des équivalents

argotiques français. Dans le dernier cas, nous avons consciemment évité la chasse – pleine de pièges – aux équivalents français, le but n’ayant pas été d’élaborer un « vrai » dictionnaire, mais de présenter un corpus hongrois au public francophone. Pourtant, cette annexe peut aussi être considérée comme un vrai dictionnaire de l’argot 3 4 estudiantin hongrois : elle contient un lexique assez riche, environ 2500 mots et expressions , 5 issu exclusivement d’une enquête bien documentée , ainsi que des exemples assez rares mais 6 authentiques , et propose systématiquement des explications étymologiques, ce qui est à nos 7 yeux une des tâches les plus importantes et les plus intéresantes pouvant être assignées à l’auteur d’un dictionnaire d’argot, même si grand nombre de lexicographes-argotologues ne semblent pas en être conscients. Mais elle se distingue des « vrais » dictionnaires d’argot bilingues dans la mesure où, dans la plupart

des cas, seul le sens des mots vedettes hongrois 2 S’agissant d’une analyse strictement descriptive, seuls les éléments recueillis par l’enquête (décrite dans SZABÓ 2004 : 101-106) avaient droit de cité dans le dictionnaire. 3 Et malgré sa parution en langue française chez un éditeur étranger, elle est en effet classée par la littérature spécialisée parmi les dictionnaires représentatifs de l’argot des étudiants hongrois (cf. par ex, PARAPATICS 2008 : 14, 17 ou PUSZTAI 2010 : 171). 4 Le dictionnaire de l’argot hongrois actuellement le plus médiatisé (PARAPATICS 2008) n’en contient que 2000. 5 Ce qui, malheureusement, est loin d’être une pratique généralisée en lexicographie argotique hongroise (cf. par ex., KIS 2008 : 84-86) 6 Pour le problème de l’authenticité des exemples, voir aussi la critique sévère mais justifiée de Kis (2008 : 96). 7 Et certes une des plus difficiles aussi. 78 est indiqué en français, mais des équivalents

argotiques ne sont pas proposés. Pour faire référence au titre de cette communication, les mots nana, gonzesse ou meuf ne sont pas exploités par ce dictionnaire comme équivalents potentiels d’éléments argotiques hongrois signifiant « fille, femme » : nous nous contentions généralement des mots neutres du français usuel que nous venons de citer entre guillemets. 2. Depuis un certain temps, nous envisageons de publier l’annexe de L’argot des étudiants budapestois (SZABÓ 2004) comme un dictionnaire indépendant. Mais malgré le fait que nous semblons disposer déjà d’un dictionnaire « clés en main », la tâche à effectuer reste énorme. Il faudrait avant tout mettre à jour la nomenclature, enlever ou marquer en tant que tels les éléments devenus désuets, ajouter des mots récents : l’enquête sur laquelle reposait le travail publié en 2004 remonte en effet au printemps 20008. Et les buts d’une enquête linguistique, dont les résultats seront

présentés à des spécialistes, et d’un dictionnaire destiné à un public beaucoup plus large, n’étant pas les mêmes, il faudrait se débarrasser des éléments « atypiques » à occurrence unique et compléter la liste de termes existants mais non attestés par l’enquête en question. La liste d’exemples devrait également être actualisée et considérablement enrichie. Naturellement, l’enrichissement de la nomenclature et des exemples fait poser un certain nombre de questions méthodologiques (SZABÓ 2004 : 101106)9. Sans oublier la reprise du travail étymologique, particulièrement intéressant mais plein de dangers : dans le dictionnaire en annexe à SZABÓ 2004, nous avons essayé de proposer systématiquement des explications étymologiques. Nous espérons avoir trouvé la bonne filiation dans la plupart des cas, mais sur environ 2500 mots vedettes, il reste certainement un 8 Dix ans, c’est une longue période dans la vie d’une langue, et nous savons que

les argots changent plus vite que les langues en général. 9 La méthode mise en œuvre pour la collecte des données est une des clés de la crédibilité d’un dictionnaire (voir par ex., les aspects méthodologiques décrits dans GOUDAILLIER 2001 : 36-43 ou LOOSER 2004) 79 nombre relativement important de cas douteux voire irrésolus10, sans oublier les étymologies des mots et expressions nouvellement inclus sur la liste. Tout en insistant sur l’importance des tâches que nous venons de passer en revue, dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur la problématique des équivalences, laissée consciemment de côté lors de l’élaboration du dictionnaire d’argot hongrois-français en annexe à SZABÓ 2004. 3. Tous les lexicographes bi- ou plurilingues, tous les traducteurs et interprètes savent combien l’appariement entre le mot vedette et son équivalent en langue étrangère est une tâche difficile, et cette difficulté semble encore plus importante dans le

domaine des argots, langages pauvres en thématiques et riches en synonymes11, ayant une préférence pour le sens connotatif sur le sens dénotatif (SZABÓ 2004 : 35 ; HOFFMANN 1996 : 239). Afin d’illustrer le problème de choisir un (ou plusieurs) équivalent(s), nous examinerons une des thématiques les plus productives – sans doute dans les argots en général, et certainement dans les argots hongrois et français : celle des éléments lexicaux signifiant « fille » ou « femme » (pour les thématiques majeures des argots hongrois et français, voir par ex., SZABÓ 2004 : 205-209 ; GOUDAILLIER 2001 : 16-17, 31-33). Nous allons d’abord passer en revue les mots vedettes de SZABÓ 2004 ayant la signification de « fille » ou « femme » et nous essaierons d’évaluer les principaux critères du choix d’équivalents argotiques français par la suite : 10 En raison de la marginalisation synchronique et diachronique des variétés argotiques, ainsi que de leur caractère

essentiellement oral, les recherches étymologiques constituent une tâche particulièrement difficile dans le domaine des argots. Cette tâche n’est aucunement facilitée dans le cas de l’argot hongrois par le nombre particulièrement élevé d’éléments d’origine étrangère, empruntés à l’allemand, à l’hébreu, au romani, au yiddish, etc. 11 Dans son glossaire « thématique » français-argot, le dictionnaire d’argot français actuellement le plus complet (Colin et al., 2006 : 855-957) propose 132 équivalents argotiques (y compris les variantes) pour « (être) ivre », mais ne connaît aucune expression pour « (être) sobre ». Il y a 71 termes pour « vin », un seul pour « lait » 80 Articles relatifs à la notion « fille, femme » pris dans le dictionnaire d’argot hongroisfrançais en annexe à SZABÓ 200412 : bige n fille, femme (< rég.13 bige « sorte de jouet » [BENKİ, 1967-1976]14 [?]) (9) biguci n fille, femme (=> bige, par subst. de

f) # blekhól 1. postérieur, vulve 2 femme (< angl black hole « trou noir », par gliss de s) bringa n 1. femme, copine (5) 2 postérieur 3 voiture # 4 eltolja a bringát s’en aller (1, 2, 3 < hgr. fam bringa « vélo », par gliss de s 4 littéralement « partir en poussant son vélo ») buksza n 1. vulve # 2 femme (6) 3 prostituée (< buksza « porte-monnaie », par gliss de s) bula n 1. vulve # 2 fille, femme (7) (< tsig bul « postérieur ») cafat n 1. prostituée 2 fille, femme (< cafat « lambeau », par gliss de s) # cafka n 1. prostituée (3) 2 fille, femme (2) (=> cafat) cápa n fille, femme (< cápa « requin », par gliss. de s) # céda n prostituée (< hgr. litt céda « femme de mauvaise vie ») # cica n fille, femme (< cica « petit chat », par gliss. de s) # cicababa n femme jolie et superficielle (=> cica et baba « poupée ») # csaj n fille (< tsig. ; cf sinto chhaj « fille ») (11) csajbinkó n fille (=> csaj, par subst. de

f) csajci(ka) n fille (=> csaj, par subst. de f) # 12 Pour des raisons pratiques, la liste des vedettes signifiant « fille, femme » n’est pas exhaustive. La présentation des articles est fidèle à celle utilisée dans SZABÓ 2004. Les vedettes en caractères gras sont suivies de l’indication de la catégorie grammaticale. Les explications étymologiques sont données entre parenthèses Des références sont indiquées entre crochets dans le cas de certaines étymologies problématiques. Le nombre d’occurrences d’un mot dans le corpus est indiqué par un chiffre entre parenthèses, par ex. (3) Les mots à occurrence unique attestés en dehors du corpus sont accompagnés du signe #. 13 Les abréviations utilisées dans les articles sont les suivantes : acc. = accusatif, all = allemand, angl = anglais, arg. = argotique, enf = enfantin, fam = familier, gliss de s = glissement de sens, hébr = hébraïque, hgr = hongrois, litt. = littéraire, rég = régional, subst de f =

substitution de forme, tsig = tsigane, yid = yiddish 14 BENKİ Loránd (dir.)(1967-1976) : A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (Dictionnaire historique et étymologique du hongrois), Budapest, Akadémiai Kiadó, Vol. 1-3 81 csajka n fille (=> csaj, par subst. de f, jeu de mots sur csajka « gamelle ») csajóca n fille (=> csaj, par subst. de f) csajszi n fille (=> csaj, par subst. de f) (6) csajszli n fille (=> csaj, par subst. de f) csajvadék n fille (=> csaj, par subst. de f) csibe n fille (< csibe « poussin », par gliss. de s) # csirke n fille (< csirke « poulet », par gliss. de s) gádzsi n fille, femme (< tsig. ; cf sinto gādzhi « paysanne ») (9) jérce n fille (< jérce « poulette », par gliss. de s) # lina n fille (< prénom Lina, diminutif de Karolina[?]) lubáré n fille (< tsig. acc lubnya < lubni « prostituée » [?]) luca n fille (< prénom Luca) # lúd n fille (< lúd « oie », par gliss. de s)

madár n fille (< madár « oiseau », par gliss. de s) # pipi n fille (< hgr. enf pipi « poulet, cocotte », par gliss de s) (3) rányi n fille (< tsig. ; cf sinto rāni « dame ») # siksze n femme (< hgr. arg siksza « bonne ; fille juive » < hébr Schikse, yid Schekez, jeune fille) (2) spiné n femme (cf. hgr arg spí « patron de café » < all arg spie, même sens, et né« madame » ou all arg Spinne « prostituée » [BENKİ, 1967-1976]) (9) spinkó n femme (=> spiné, par subst. de f) (5) spinkóci n femme (=> spiné, par subst. de f) tyúk n femme (< tyúk « poule », par gliss. de s) (6) tyukesz n femme (=> tyúk, par subst. de f) tyukica n femme (=> tyúk, par subst. de f) 4. Pour faire de ce dictionnaire qui, à l’origine, était plutôt un « document de travail », un dictionnaire destiné au grand public, il faudrait naturellement enlever les éléments non 82 représentatifs15, les hapax, comme par exemple lina, et il faudrait

compléter la nomenclature par des éléments caractéristiques de l’usage actuel, mais absents du corpus16. Un nombre important d’exemples, tirés de contextes authentiques, devrait être ajouté, et les indications étymologiques devraient être revues et, si nécessaire, complétées et corrigées17. Mais, comme promis, dans ce travail, nous nous concentrerons sur le problème des équivalents. Les articles présentés ci-dessus nous permettent de constater que les équivalents français proposés ne reflètent ni la nature argotique, ni la variabilité des vedettes hongroises : en conséquence d’un choix lexicographique conscient, les différents mots et expressions argotiques hongrois sont rendus en français par les termes neutres d’usage courant fille et femme. Et c’est tout à fait justifiable dans le cas d’un dictionnaire dont le but était de décrire uniquement la langue ou le langage de départ, le cas échéant, l’argot estudiantin hongrois. Cependant, un

dictionnaire d’argot bilingue destiné non seulement à un milieu restreint de linguistes mais à un public plus large dont des traducteurs et des étudiants, se doit d’être un dictionnaire argot-argot. Autrement dit, plutôt que de décrire simplement la langue ou variété de départ, il doit également « décrire » d’une certaine façon la langue d’arrivée aussi en proposant des équivalents au vrai sens du terme. Pour les retrouver, nous avons jugé utile de confronter les mots vedettes hongrois à une liste comparable, la série synonymique « fille, femme » en argot français que nous avons réunie en nous appuyant sur deux dictionnaires d’argot français d’édition récente qui comptent parmi les plus fiables sur le marché : Grand dictionnaire de 15 Il ne s’agit pas ici d’une représentativité statistique, l’enquête à l’origine du corpus ayant été de type qualitatif et non quantitatif. 16 Par ex., par des termes récents comme buláta

(http://szlengbloghu) 17 A titre d’exemple, l’origine de l’élément bige remonte très probablement non pas à un simple jouet, mais à un jeu traditionnel dans lequel le rôle d’un trou et de bâtons peut permettre une interprétation sexuelle. 83 l’Argot et du français populaire (COLIN et al. 2006)18 et Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités (GOUDAILLIER 2001)19. Synonymes de « fille, femme » en argot français : a) argot traditionnel : baladeuse, bergère, cajole, chèvre, crabesse, fatma, fatmuche, fendasse, fesse, fiasse, frangine, fume, fumelle, gavalie, gonzesse, girèle, greluche, grognasse, julie, lam(e)dé, laitue, lamfé, largue, larque, lesbombe, lésébombe, loumi, loute, marque, marquise, méfa, meffe, ménesse, miquette, morue, moukère, mouquère, mousmé, nana, negifran, nénesse, nénette, pépée, pépette, polka, poule, poulette, pouliche, poupée, punaise, romi, ronfle, rouchie, roumi, sagœur, sauterelle,

sœur, souris, tassepé, tordue, typesse, volaille, zyguesse, etc. (COLIN et al 2006 : 899-900) b) français des cités : belette, bitch, caille, charnelle, clira, dama, damoche, djig, fatma, fébosse, feumeu, fillasse, gadji, gavali, gazelle, go, gorette, meuda, meuf, og, racli, radasse, rate, rumo, soua, tasse, taspé, taspèche, taupe, zesse, zessgon, zouz (GOUDAILLIER 2001 : 31-32). 5. Comment procéder pour trouver l’équivalent ou les équivalents qui conviennent ? Selon quels critères pouvons-nous établir des liens d’équivalence entre des vedettes hongroises et certains éléments des listes françaises ci-dessus ? Devons-nous considérer par exemple l’identité étymologique comme un critère fondamental ? Ainsi, l’équivalent français de gádzsi devrait être gadji, étant donné que les deux mots remontent au même étymon romani (SZABÓ 2004 : 272 ; COLIN et al., 2006 : 376) Bien sûr, les correspondances étymologiques directes 18 Le dictionnaire de Jean-Paul

Colin et al., publié chez Larousse, tâche de recueillir l’argot français dans le sens le plus large du terme, mais les aspects diachroniques évidents du travail effectué en font essentiellement un dictionnaire de ce qu’il est convenu d’appeler argot traditionnel. 19 Pour une définition du français contemporain des cités (FCC), qui peut être considéré à la fois comme une variété argotique contemporaine et comme un nouveau français populaire, voir GOUDAILLIER 2001 : 6-15 et SZABÓ 2006 : 209. 84 de ce type sont rares entre les hongrois et le français, quoique nous puissions citer d’autres exemples aussi, issus de diverses thématiques : hongrois csór et français chourer/chourav(er) « voler », d’origine romani, ou hongrois dzsoint et français joint « cigarette de haschisch », empruntés à l’anglo-américain20, etc. Mais sans remonter à des étymons communs, des mots peuvent témoigner de procédés de formation identiques, mis en œuvre

indépendemment dans différentes langues. Nous pensons notamment à l’universalité évidente de certains emplois métaphoriques21. Il suffit de citer ici les noms d’oiseaux susceptibles de désigner la femme dans les argots hongrois et français : hongrois jérce « poulette », lúd « oie », pipi « poulet, cocotte » (sans oublier csibe « poussin », csirke « poulet », madár « oiseau », tyúk « poule », etc., également présents dans notre dictionnaire) et français caille, poule, poulette, volaille Pour revenir à la problématique des équivalences dans un dictionnaire bilingue argot-argot, s’il s’agit d’une métaphore animalière dans la langue de départ, faut-il chercher aussi une métaphore comparable dans la langue d’arrivée ? Autrement dit, doit-on traduire jérce par poulette ou tyúk par poule, parce que l’identité sémantique s’accompagne de l’identité de l’image évoquée ? 6. La réponse aux questions posées ne peut certainement pas

être affirmative L’identité étymologique, tout en constituant une piste intéressante, doit être traitée par le lexicographe avec une certaine précaution, étant donné que la coïncidence des étymons ou l’analogie des 20 Le romani est surtout l’anglais constituent les principales sources communes des argots hongrois et français contemporains (pour des listes plus détaillées d’éléments communs voir SZABÓ 2004 : 120, 124). 21 Il n’est pas exclu qu’une partie des emplois métaphoriques ou métonymiques identiques soient des calques et remontent ainsi à un étymon commun. Citons la série hó, neige, snow : ces trois termes signifient « cocaïne » en argot hongrois, français et anglais, et témoignent d’un glissement de sens fondé sur une métaphore identique. Il s’agit probablement de la traduction d’un terme de l’argot de la drogue internationalement connu (snow ?), donc d’un calque, mais l’identité des trois éléments pourrait également

résulter de trois processus indépendants mais analogues reposant sur la même réalité extralinguistique. Nous sommes convaincu que dans bien des cas ces coïncidences témoignent de l’universalité des mécanismes argotiques. 85 procédés de formation peuvent cacher dans bien des cas des différences importantes. Par exemple, bien que gadji figure chez Goudaillier (2001 : 150) avec la signification « fille, femme » correspondant à la signification de gádzsi en hongrois, le fait que Colin et al. (2006 : 376) le donne uniquement comme le féminin de gadjo (« pour les gitans, tout individu non gitan » ou « homme naïf »), semble indiquer qu’en français, il s’agit d’un mot beaucoup moins généralisé qu’en hongrois. Tandis que gádzsi appartient sans aucun doute en hongrois à ce qu’il est convenu d’appeler argot commun, gadji en français relève de l’argot au sens plus strict du terme. L’identité des métaphores peut aussi être trompeuse : tyúk

évoque souvent en hongrois une femme stupide ou d’un certain âge (HOFFMANN 1996 : 71-72), alors que Colin et al. (2006 : 646) proposent pour poule deux sens vieillis (« prostituée », « maîtresse ») et un sens généralisé « fille, femme ». La référence à un emploi dépréciatif dans la partie étymologique semble rapprocher le mot de la vedette hongroise, mais la possibilité d’emplois affectueux confirme nos doutes : poule, tout en étant un bon équivalent pour tyúk dans un dictionnaire hongrois usuel-français usuel, ne l’est pas dans un dictionnaire argot-argot. 7. Bien que nous admettions qu’un équivalent étymologiquement identique peut apporter un plus indéniable à un article de dictionnaire, nous devons donc trouver des critères plus fondamentaux du point de vue du choix d’un équivalent. Le premier de ces critères serait l’identité sémantique. Nous avons souligné plus haut dans ce travail que contrairement, par exemple, aux jargons, les

argots semblent préférer le sens connotatif au sens dénotatif : le sens des éléments argotiques est souvent un peu flou, mais ce qu’ils évoquent en plus de leur sens primaire peut avoir beaucoup d’importance. Certes, baladeuse, bitch, charnelle, fendasse, findus et morue signifient sans exception « fille, femme », mais ne sont pas des synonymes au sens strict du terme. Baladeuse, bitch et morue 86 ont tous les trois la connotation de « prostituée », charnelle et fendasse font apparaître la femme comme objet du désir sexuel de l’homme (SZABÓ 2008 : 49), alors que findus signifie une fille « particulièrement maigre, sans poitrine » (GOUDAILLIER 2001 : 141). En plus, ces termes sont tous péjoratifs, mais à des degrés variés. Aucun d’entre eux ne conviendrait donc à un mot vedette générique et neutre comme csaj, le terme sans doute le plus fréquent de la liste hongroise. 8. Le deuxième critère fondamental de l’appariement du mot vedette avec

l’équivalent est la simultanéité de l’utilisation des deux termes. Les argotismes hongrois inclus dans le dictionnaire en annexe à SZABÓ 2004 ont été recueillis par une enquête conduite en 200022, donc le lexique en question est contemporain du corpus publié par Goudaillier (2001) dans son Dictionnaire du français contemporain des cités23. Par contre, nous devons nous tenir sur nos gardes en cherchant des équivalents potentiels dans l’œuvre de Colin et al. (2006) Ce dictionnaire, le plus complet des dictionnaires de l’argot français actuellement sur le marché, tâche de présenter aussi les argots contemporains, mais le caractère essentiellement historique du travail effectué par les auteurs, et la nature littéraire des sources en font en majeure partie un dictionnaire de l’argot traditionnel, donc, une partie considérable des éléments répertoriés ne sont pas caractéristiques de l’usage contemporain. Par exemple, pour ne citer que quelques exemples

choisis parmi les synonymes de fille ou de femme énumérés ci-dessus, la citation illustrant l’utilisation de girèle est datée de 1960, les deux exemples de l’article lam(e)dé remontent en 1953 et 1960, alors que lesbombe est présenté comme vieilli. Les deux précédents ne sont pas caractérisés comme tels, mais étant donné que rien n’indique qu’ils 22 Malgré la datation précise de l’enquête en question, les aléas des enquêtes par questionnaires et le nombre important des enquêteurs (les étudiants de notre séminaire d’argotologie) pourraient expliquer la présence dans ce corpus de certains éléments pouvant être considérés comme vieillis : par ex., céda ou siksze 23 La première édition de l’ouvrage de Goudaillier date de 1997. 87 restent utilisables/utilisés en ce début de millénaire, il semble plus prudent de ne pas les proposer comme équivalents d’éléments argotiques hongrois caractéristiques de l’usage en l’an 2000. 9. Le

troisième critère serait la compatibilité des milieux, des utilisateurs Nous venons de constater que les corpus inclus dans SZABÓ 2004 et GOUDAILLIER 2001 sont contemporains. Néanmoins, ces deux dictionnaires présentent l’argot caractéristique de milieux fondamentalement différents : l’argot estudiantin (SZABÓ 2004) et l’argot des banlieues peuplées de jeunes (bien souvent) issus de l’immigration et menacés de l’échec scolaire et du chômage. D’un point de vue sociologique, ces deux milieux et ces deux variétés langagières sont ainsi incompatibles, donc, a priori, la liste de Goudaillier n’est pas susceptible de fournir des équivalents convenables. Nous venons de dire a priori, car une partie du lexique du français contemporain des cités (FCC) étant issue d’autres variétés argotiques plus anciennes (GOUDAILLIER 2001 : 22-23), et une autre partie de ce langage ayant déjà été diffusée vers d’autres variétés argotiques françaises24 (parmi

lesquelles les argots estudiantins), certains termes feraient sans doute de bons équivalents25. 10. Le quatrième critère fondamental est celui de la fréquence Nous avons déjà effleuré ce problème en examinant les mots d’origine romani gádzsi et gadji. Il est évident que, malgré l’identité étymologique, un mot assez rare, caractéristique de l’argot de certains milieux relativement fermés, et inconnu sans doute de la majorité des francophones (gadji), ne peut pas traduire fidèlement un terme d’argot commun largement utilisé en hongrois (gádzsi). 24 Un mot comme meuf, caractéristique à l’origine du FCC, figure comme un mot d’argot passé dans le langage familier dans l’édition 2007 du Nouveau Petit Robert. 25 Mais de nouvelles recherches lexicographiques et/ou linguistiques seraient nécessaires pour retrouver les mots du FCC également caractéristiques des argots estudiantins français. 88 11. Afin d’illustrer ce raisonnement d’un exemple

concret, prenons un mot neutre, sans connotations particulières, fréquent en argot commun hongrois contemporain : csaj. C’est un mot d’origine romani, donc étymologiquement opaque pour les locuteurs hungarophones, qui s’utilise depuis des siècles en hongrois argotique, mais qui se situe depuis plusieurs dizaines d’années déjà à la périphérie (sinon à l’intérieur) du hongrois familier26. C’est-à-dire qu’il faudrait trouver un ou plusieurs équivalent(s) français qui soi(en)t utilisé(s) avec une fréquence élevée en argot commun contemporain et qui signifie(nt) « fille, jeune femme » sans aucune connotation (péjorative, méliorative ou autre) particulière. Après consultation du Nouveau Petit Robert 2007 et du Grand Dictionnaire de l’Argot et du français populaire (COLIN et al. 2006), nous arrivons à la conclusion que tous les trois mots figurant dans le titre de cette communication pourraient faire l’affaire : nana, gonzesse et meuf. Ce sont

trois termes très fréquents qui signifient sans exception « (jeune) fille, (jeune) femme » dans le français argotique/familier contemporain. Les deux premiers, attestés depuis le XIXe siècle, ont – à l’instar de csaj – un long passé argotique, mais reçoivent dans les éditions récentes du Nouveau Petit Robert la mention familier, alors que le troisième, le plus récent et sans doute le plus fréquent de nos jours, est considéré par le dictionnaire comme un argotisme passé dans le langage familier. Certes, meuf, issu du verlan, procédé très productif depuis les années 1980, semble « plus argotique27 » que csaj, mais il a l’avantage d’une utilisation généralisée actuelle. Nana et gonzesse sont beaucoup moins à la mode qu’à leurs époques respectives (où ils ont été au moins aussi fréquents que csaj ne l’est en hongrois depuis bien longtemps), mais 26 Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises (par ex., SZABÓ 2004 : 39) combien il peut

être difficile de distinguer dans la pratique l’argot commun (ou le slang) généralisé et le lexique du langage courant de ton familier, bien que – sur le plan théorique – argot et langage familier soient des catégories bien distinctes. Csaj est sans aucun doute ce que Le nouveau Petit Robert appelle mot d’argot passé dans le langage familier, et vu qu’il semble avoir conservé une « coloration » argotique, il est difficile de trancher s’il appartient plutôt à l’argot commun ou à la langue familière, mais ses nombreux dérivés (csajci, csajszi, etc.) se situent indiscutablement du côté argotique du continuum non standard. 27 Catégorie subjective à défaut d’enquêtes représentatives relatives à l’utilisation des mots en question. 89 restent des mots largement utilisés. Les trois équivalents proposés, avec meuf, le plus actuel en tête, auraient l’avantage d’offrir des solutions pour les emplois très diversifiés de csaj. Revu et

corrigé selon les critères que nous venons de mentionner, l’article csaj se présenterait de la façon suivante : csaj n meuf, gonzesse, nana (< tsig. ; cf sinto chhaj « fille »)28 12. L’auteur d’un dictionnaire d’argot bilingue ne peut pas éluder le problème de l’équivalence. La solution proposée par András et Kövecses (1989) dans leur dictionnaire d’argot hongrois-anglais ne résout que partiellement le problème. Les deux lexicographes, à la première vue, associent non pas des vedettes isolées à leur(s) équivalent(s), mais par le traitement thématique du lexique argotique, ils combinent des séries synonymiques dans les deux langues29. Mais au sein de ces listes de synonymes, ils sont bien obligés d’opérer des choix en indiquant des correspondances plus étroites. Dans ce chapitre, nous nous sommes mis à la recherche des critères fondamentaux de l’appariement entre le mot vedette et son équivalent. Nous avons essayé de démontrer que

l’identité sémantique, la simultanéité et la fréquence de l’emploi des éléments, ainsi que la compatibilité des milieux dans lesquels ils sont utilisés, sont des critères bien plus importants que l’identité étymologique. Néanmoins, bien que l’observation de ces critères puisse, à nos yeux, rendre le travail lexicographique plus efficace, elle ne le rend pas pour autant beaucoup plus facile : la chasse aux équivalents ne vient que de commencer 28 Naturellement, l’article pourrait voire devrait être complété par une transcription phonétique de la vedette, de marques d’usage permettant de choisir parmi les équivalents et d’exemples authentiques illustrant leur utilisation. 29 Naturellement, ce procédé ne peut fonctionner que dans le cas des thématiques relativement importantes de l’argot ; à défaut de synonymes, les mots sont traités de façon traditionnelle. 90 Bibliographie ANDRÁS T. László, KÖVECSES Zoltán (1989), Magyar-angol

szlengszótár – HungarianEnglish Thesaurus of Slang, Budapest, Maecenas COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (2006), Grand dictionnaire de l’Argot et du français populaire, Paris, Larousse (1re édition : 1990). GOUDAILLIER, Jean-Pierre (2001), Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris, Maisonneuve & Larose. HOFFMANN Ottó (1996), Mini-tini-szótár (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára) [Dictionnaire des jeunes adolescents. Dictionnaire des synonymes du langage contemporain des élèves hongrois], Pécs, University Press. KIS Tamás, 2008, « A szlengszótárkészítés mőhelytitkaiból » [Les secrets de l’élaboration d’un dictionnaire d’argot], Magyar nyelvjárások, XLVI, Debrecen, p. 71-102 LOOSER, Diana (2004), « Lexicography on the inside: doing time in every New Zealand prison », International Journal of Lexicography, 17/1, p. 69-87 PARAPATICS Andrea (2008), Szlengszótár [Dictionnaire de

l’argot], Budapest, Tinta Könyvkiadó. PUSZTAI Ferenc (2010), « A szleng a szótárakban » [L’argot dans les dictionnaires], in Szótárak, szólások, nevek vonzásában, BÁRDOSI VILMOS, KISS Gábor (éds.), Budapest, Tinta Könyvkiadó, p. 170-177 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain (éds.) (2006), Le Nouveau Petit Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert. SZABÓ Dávid (2002), L’argot commun des étudiants budapestois, thèse de doctorat (dir. Jean-Pierre Goudaillier), Université René Descartes – Paris 5. SZABÓ Dávid (2004), L’argot des étudiants budapestois, Paris, L’Harmattan/ADEFO. (http://mnytud.artskltehu/szleng/szabod argotbppdf) 91 SZABÓ Dávid (2006), « Peut-on parler de phonosymbolisme en argot hongrois ? », Revue d’Études Françaises, N° 11, Budapest, p. 209-217 SZABÓ Dávid (2008), « L’argot – un langage au masculin ? », in Du sexe, rien d’autre. Actes du Colloque des

Journées d’Études Françaises, KÁLAI Sándor, LİRINSZKY Ildikó, SKUTTA Franciska (éds.), Studia Romanica, Hors série, Debrecen, p 45-55 92 6. fejezet Dictionnaire de spécialité – dictionnaire général : Le problème des équivalents dans un dictionnaire d’argot bilingue1 Speciális szótár – általános szótár: az ekvivalencia kérdése egy kétnyelvő szlengszótárban. Nyelvészek generációinak erıfeszítései ellenére a nemsztenderd regiszterek és változatok (szleng, bizalmas nyelvhasználat, zsargon stb.) meghatározása és fıként megkülönböztetése továbbra is gondot okoz a lexikográfusoknak. De míg a funkcionális vagy szociológiai kritériumokat használó nyelvész számára inkább elméleti a tét, addig a lexikográfusnak, aki többnyire nem támaszkodhat általánosítható nyelvészeti kutatások eredményeire, konkrét esetekben kell döntést hoznia. Ez a tanulmány a speciális szótár és az általános szótár

szerkesztıjének nézıpontját összevetve vizsgálja a fent felvázolt problémát az ekvivalensek kiválasztásának esetében. 0. Malgré les efforts d’on ne sait combien de linguistes2, la définition et la distinction des registres et variétés non conventionnels – argot, français familier ou populaire, jargon – continue de poser problème aux lexicographes. Alors que l’enjeu est essentiellement théorique pour le linguiste, qui dispose notamment de critères fonctionnels ou sociologiques pour opérer une distinction, le lexicographe est, le plus souvent, obligé de prendre des décisions dans des cas concrets sans avoir recours aux résultats d’enquêtes sociolinguistiques 1 Ez a fejezet a pécsi Journées d’études françaises keretében 2010. március 19-én elhangzott elıadás átdolgozott változata. 2 Pour les difficultés de définir ce que nous entendons par argot ou slang, voir par exemple KIS 1997 : 240. Pour celles relatives à la définition du

français populaire, on peut consulter GADET 1992 : 27. En ce qui concerne la distinction entre familier et populaire, on peut par exemple se référer à GUIRAUD 1986 : 9. Et pour l’opposition entre argot et jargon, on peut se tourner vers Denise François-Geiger dans COLIN et al. 1990 : XIV 93 d’une envergure suffisamment importante. Cette communication se propose d’examiner certaines conséquences de ce problème, relatives au choix des équivalents, en comparant le point de vue de l’auteur d’un dictionnaire spécialisé avec celui de l’auteur d’un dictionnaire de type général. 1. D’un point de vue théorique, nous disposons depuis longtemps de définitions bien élaborées pour les différents registres et variétés non standard. Le familier est le résultat d’un laisser-aller, sans nuance péjorative, en matière de langage, le populaire, terme peu satisfaisant, correspond à l’usage urbain spécifique aux couches situées en bas de l’échelle

socio-économique et culturelle, le jargon est un langage technique non conventionnel caractérisé essentiellement par la fonction économique, alors que les argots sont des variétés liées à des groupes ou couches plus ou moins clos, qui, grâce à leurs fonctions crypto-ludique, conniventielle et identitaire, permettent aux locuteurs d’afficher leur appartenance au groupe et de se distinguer des non-initiés (voir SZABÓ 2004 : 58-60). Néanmoins, toutes ces variétés supposent des situations de communication de ton familier, et dans la pratique, la limite peut être plutôt floue entre familier, populaire et argotique (surtout en ce qui concerne l’argot commun, les argotismes sortis du lexique des micro-groupes qui les ont créés – voir FRANÇOIS-GEIGER 1989 : 27, SZABÓ 2004 : 38-41), sans oublier les glissements fonctionnels toujours possibles entre jargon et argot (cf. FRANÇOIS-GEIGER 1991 : 7 et SOURDOT 1991 : 23). Certains lexicographes essaient de remédier à

cette situation en adoptant une terminologie suffisamment souple. Citons à titre d’exemple Cellard et Rey qui optent pour le terme français non conventionnel (CELLARD, REY 1991) ou Colin qui pour la nouvelle édition de COLIN et. al, 1990, choisit – à l’instar de nombreux lexicographes – le titre Argot & français populaire (COLIN et al., 2006) 94 2. Dans une récente publication (SZABÓ 2010 ; voir aussi chapitre 5), nous avons analysé certaines conséquences lexicographiques de ces flottements catégoriels du point de vue des choix de l’auteur d’un dictionnaire bilingue de type général et nous sommes arrivé à la conclusion que les objectifs et les possibilités d’un travail lexicographique de ce type autorisent un traitement différent de celui qui doit être exigé de la part d’un dictionnaire d’argot au sens propre du terme. Cette constatation pourrait expliquer la supériorité numérique écrasante de la mention familier sur la mention argotique

dans un dictionnaire français-hongrois de publication récente (BÁRDOSI, SZABÓ, 2007) ainsi que la faible variabilité qu’on peut observer au niveau des équivalents. 3. Dans le présent chapitre, nous essaierons d’aborder la même problématique dans le cas d’un dictionnaire d’argot bilingue, c’est-à-dire un dictionnaire spécialisé (O. NAGY 1970 : 143) dont une des fonctions essentielles est de faciliter le travail des traducteurs (KIS 1995 : 85). Contrairement à l’article qui vient d’être mentionné, dans notre analyse nous ne nous appuierons pas sur un dictionnaire existant, mais examinerons la question de l’équivalence dans un dictionnaire d’argot français-hongrois hypothétique, dont nous aurions grand besoin. Dans SZABÓ 2010, nous avons passé en revue les principaux critères de l’élaboration d’un dictionnaire d’argot. Ces critères sont les suivants : a) la délimitation précise du matériel du dictionnaire, b) les circonstances de la

collecte du corpus, c) l’indication de l’étymologie. 95 Naturellement, le premier critère implique que l’auteur du dictionnaire est capable de proposer une définition scientifiquement fondée du phénomène argotique. Le deuxième critère concerne non seulement l’authenticité de la nomenclature, mais aussi celle des exemples. Le troisième critère, celui des explications étymologiques fiables et de la datation, peut également être exigé de la part d’un dictionnaire d’argot digne de ce nom. À ces critères, dans le cas d’un dictionnaire d’argot bilingue, s’ajoute un quatrième : celui du choix des équivalents. Dans cette communication, c’est ce quatrième critère qui sera examiné plus en détail. 4. Nous avons vu qu’un dictionnaire général pouvait se contenter d’indications moins précises qu’un dictionnaire de spécialité (SZABÓ 2010 : 60-61), à condition d’indiquer clairement la nature non conventionnelle/non standard des mots

vedettes et des équivalents. Par contre, il est évident que cela ne devrait pas être suffisant dans le cas d’un dictionnaire de spécialité. Mais dans quelle mesure un dictionnaire d’argot doit-il/peut-il viser la précision dans le choix des équivalents ? Nous allons examiner certains aspects de ce problème à travers des exemples issus d’une série synonymique importante : les mots signifiant « garçon, homme3 ». 5. Un dictionnaire d’argot français-hongrois à vocation à la fois diachronique et synchronique pourrait contenir, entre autres, des mots vedettes comme les mots suivants issus de COLIN et al. 20064 : chêne, gonce, goncier, gonze, grelu, jules, matz, mec, mironton, miston, nonce-du-gon, noncier-du-gon, poilu, tordu, 3 Dans SZABÓ 2010, nous avons examiné une série synonymique encore plus riche, les mots signifiant « fille, femme » (Voir aussi chapitre 5). 4 Malgré de nombreux exemples actuels, un dictionnaire plutôt de type historique. 96

liste qui peut être enrichie par les termes signifiant « individu5 » : fias, fiasse, figure, frangib, frangin, frère, frimant, fromage, gazier, glandu, gnafron, gnard, gnasse, gniasse, gugusse, gus, gusse, Gustave, indien, jeton, keum, keumé, lard, mecton, messière, micheton, orgue, outil, pante, pantre, paroissien, pékin, pèlerin, pilon, pinguouin, pomme, rom, rombier, tranche, viande, zig. Bien sûr, vu la vocation historique du dictionnaire de Colin et al., tous les mots de ces deux listes ne devraient sans doute pas être inclus dans la nomenclature d’un dictionnaire d’argot bilingue destiné au grand public. Nous pensons notamment à des termes comme nonce- et noncier-du-gon que Colin et al. considèrent comme vieillis ou messière qui, selon les auteurs, appartient à l’argot ancien6. Par contre, les séries synonymiques en question devraient être complétées de termes actuels, par exemple ceux proposés par le dictionnaire de Goudaillier7 (2001) : gadjo,

hamster, lascar, nombo, payo, raclo, scarla À défaut de corpus issu d’enquêtes de terrain, nous nous tournons, pour illustrer notre raisonnement, à des dictionnaires de l’argot français, mais n’oublions pas qu’un dictionnaire 5 Notons que la distinction entre homme et individu ne nous paraît pas toujours bien fondée. 6 Naturellement, un dictionnaire d’argot bilingue, à l’instar d’un dictionnaire général, peut également tenir compte d’éléments vieillis d’une certaine importance, mais le caractère historique de la liste ci-dessus alourdirait inutilement la nomenclature d’un dictionnaire d’argot bilingue. 7 A l’opposé de la série « fille, femme », que nous avons analysée dans plusieurs travaux (par ex., SZABÓ 2010), celle relative à la notion « garçon, homme » n’est pas considérée par GOUDAILLIER 2001 comme une des thématiques majeures du français contemporain des cités. 97 d’argot digne de ce nom devrait reposer sur une

enquête bien documentée8, à l’instar du dictionnaire de Goudaillier (2001). Côté hongrois, nous avons la chance de disposer d’un corpus argotique recueilli il y a une dizaine d’années, et organisé sous la forme d’un dictionnaire d’argot hongrois-français9. Les synonymes de « garçon, homme » (ainsi que d’individu) y présentés sont notamment aladár, alak, arc, buksó, csácsó, csákó, csávó, csocsesz, csóka, dezsı, elem, faszi, fazon, ficere, fickó, ficok, fifi, figura, fószer, fred, gácsér, gádzsó, gecihuszár, hapek, hapi, hapó(k), hapsi, haver, inas, ipe, ipebarát, ipse, ipsze, ipszinger, jampi, janicsár, jankó, józsi, kan, kani, kóró, krapek, krappancsák, krapsi, lator, latró, madár, majom, mandarin, mandró, manus(z), mókus, muki, muksi, muksó, nıkupec, odák, pacák, paci, paculák, pacurák, pali, pasas, pasi, pasek, pasinger, pocok, pofa, pók, skam, srám, srámó, szivar, sztábsz, tag, tagesz, tagosz, tojás, ürge,

ürgebáró, ürgentyő 6. L’appariement entre un mot vedette argotique et un équivalent en langue étrangère est une des tâches les plus difficiles auxquelles un lexicographe doit faire face. Nous pourrions faire comme András et Kövecses (1989) en associant des listes de synonymes10, mais ce choix ne nous priverait pas de l’obligation d’opérer des distinctions plus fines pour aboutir à des équivalents au sens propre du terme. Dans une récente communication mentionnée plus haut11, nous avons analysé le problème de l’équivalence dans le cas d’un dictionnaire d’argot bilingue hongrois-français, et 8 Et en grande partie sur une enquête de terrain, vu le caractère essentiellement oral des variétés argotiques. 9 Le dictionnaire en question a été publié en annexe à un ouvrage descriptif sur l’argot estudiantin hongrois (SZABÓ 2004 : 243-322) et compte tenu de la date de l’enquête (2000) aurait besoin d’être réactualisé. 10 Les deux auteurs

se servent de marques d’usage et d’exemples pour permettre des rapprochements plus fins. 11 Voir chapitre 6. 98 nous sommes arrivé à la conclusion que l’identité sémantique (y compris le sens connotatif), la correspondance entre les périodes et les milieux d’utilisation et la fréquence sont des critères beaucoup plus pertinents que la proximité étymologique ou l’analogie des procédés de formation mis en œuvre. Ainsi, malgré l’identité étymologique, gádzsó ne semble pas constituer un bon équivalent pour gadjo, étant donné que ce dernier est un terme argotique au sens propre du terme, c’est-à-dire, un élément lexical propre à l’usage d’un milieu relativement isolé, alors que gádzsó appartient à l’argot généralisé qu’on a l’habitude d’appeler argot commun. Et malgré une certaine ressemblance entre les métaphores auxquelles ils doivent leur existence, nous pouvons faire la même remarque à propos de hamster et du hongrois

ürge12 « spermophile ». 7. Dans ce qui suit, nous tâcherons d’illustrer les principes énumérés ci-dessus dans le cas de deux argotismes français courants : mec et keum. Le premier, qui est attesté en argot ancien dès le début du XIXe siècle avec le sens « chef », prend la signification généralisée de « homme, individu » vers le milieu du XIXe siècle (COLIN et al. 2006 : 504) Dans notre analyse, nous nous concentrerons uniquement sur la deuxième signification. Le second, défini comme « individu, type » et formé par verlanisation à partir du précédent, est beaucoup plus récent : sa première attestation écrite remonte au début des années 198013 (cf .COLIN et al 2006 : 450). Mec, un élément argotique très fréquent depuis bientôt deux siècles, a droit à deux blocs sémantiques dans Le Petit Robert 2007 : « homme énergique, viril », avec la mention arg., et « homme, individu quelconque » ou « individu masculin », avec la mention fam. Keum,

quant à lui, reçoit la mention familier, et les équivalents proposés sont « mec, garçon ». Malgré la marque d’usage familier attribuée à chaque terme par Le Petit Robert, la 12 Le terme hongrois appartiendrait même plutôt à la langue familière. 13 Le Petit Robert le fait dater des années 1970. 99 dualité arg./fam du premier et l’origine verlanesque relativement récente du second font de ces mots des représentants typiques de ce qu’il est convenu d’appeler, depuis FrançoisGeiger, argot commun. Néanmoins, cette constatation ne fait pas des deux mots des synonymes « absolus », étant donné que leur passé, leur fréquence et même leurs connotations sont différents dans une certaine mesure. Keum, mot beaucoup plus récent, semble connoter plutôt un garçon ou un jeune homme, alors que mec, terme plus neutre, est considérablement plus fréquent14. Nous venons d’exclure d’entre les principaux critères de la recherche d’équivalents

l’identité ou la proximité étymologique. Ajoutons que dans le cas de ces deux termes, la tentation n’est pas trop grande, mec (qui est à l’origine de keum) étant un mot opaque, d’origine discutable (COLIN et al. 2006 : 504), et le verlan un procédé quasiment inconnu en argot hongrois15. Côté hongrois, nous avons donc besoin de mots d’argot commun actuels, relativement (dans le cas de keum) voire très fréquents (dans le cas de mec), sans aucune connotation particulière mais avec une nuance d’argot des malfaiteurs (mec) ou avec une connotation jeune et, dans une certaine mesure, « banlieusarde16 » (keum). Après élimination des termes plutôt familiers qu’argotiques (par ex., alak, elem, tag), des mots trop rares, atypiques (par ex., csácsó, ficere, skam) ou à connotation particulière (par 14 Tout en sachant que la validité scientifique de ce type de recherche est très discutable, nous avons effectué des vérifications sur Google selon lesquelles mec

est beaucoup plus fréquent sur Internet que keum. 15 Nous ne connaissons que quelques exemples isolés et généralement anciens comme, par ex., zimó < mozi « cinéma ». 16 Bien que keum ait été créé avant l’apparition de la variété dite français contemporain des cités, dont l’émergence dans les banlieues des grandes agglomérations de France est attestée surtout depuis les années 1990, son origine verlanesque en fait un mot associé à ce type d’argot. Il figure par ailleurs dans le dictionnaire de français contemporain des cités de Goudaillier (2001). 100 ex., gecihuszár, nıkupec et kani, ayant des connotations sexuelles), nos propositions sont les suivantes : mec n m (ember) fickó, pasas, (férfi) pasi keum n m csávó, gádzsó17 8. Si le résultat n’est que partiellement satisfaisant, cela s’explique non seulement par l’inexistence, dans le contexte hongrois, d’un procédé comme le verlan et d’une variété analogue au français

contemporain des cités, mais aussi par le fait que nous ne disposions en hongrois que d’un corpus relativement restreint et pas assez actuel. Les équivalents hongrois proposés pour mec n’ont pas la nuance argotique du mot vedette français, mais ils ont l’avantage d’être fréquents et neutres, tandis que pasi18 permet de rendre compte du sens « individu masculin ». Bien qu’ils ne puissent pas évoquer le même milieu d’utilisation que keum, les équivalents associés à ce mot ont le mérite d’être spécifiques à un usage jeune et d’avoir une coloration nettement plus argotique que les équivalents hongrois de mec. 9. Il est intéressant de vérifier comment le dictionnaire bilingue de type général (BÁRDOSI, SZABÓ 2007) traite le même problème. Dans le cas de keum, les équivalents se situent plutôt du côté du hongrois familier (pacák, ipse, srác), mais dans le cas de mec, le dictionnaire général arrive pratiquement aux mêmes résultats que notre

dictionnaire d’argot 17 Ici, nous nous concentrons sur la problématique de l’équivalence. Mais n’oublions pas qu’un article de dictionnaire digne de ce nom devrait contenir aussi des exemples authentiques, une datation et des explications étymologiques. 18 Pour pasi en tant que mot caractéristique de l’usage féminin, voir SZABÓ 2009. 101 « hypothétique » (fickó, pasi). Ce qui prouve que même si les objectifs et les possibilités d’un travail lexicographique de type général ne sont pas les mêmes que ceux d’un dictionnaire spécialisé, les deux types d’ouvrage peuvent, dans certains cas, arriver aux mêmes résultats. Bibliographie ANDRÁS T. László, KÖVECSES Zoltán (1989), Magyar-angol szlengszótár – HungarianEnglish Thesaurus of Slang, Budapest, Maecenas BÁRDOSI Vilmos, SZABÓ Dávid (éds.) (2007), Francia-magyar kéziszótár [Dictionnaire hongrois-français], Budapest, Akadémiai Kiadó. CELLARD, Jacques – REY, Alain (1991),

Dictionnaire du français non conventionnel, Paris, Hachette (1re édition : 1980). COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (1990), Dictionnaire de l’argot, Paris, Larousse. COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (2006), Grand dictionnaire de l’Argot et du français populaire, Paris, Larousse. FRANÇOIS-GEIGER, Denise (1989), L’argoterie, Paris, Sorbonnargot. FRANÇOIS-GEIGER, Denise (1991), « Panorama des argots contemporains », Langue française, 90, Paris, Larousse, p. 5-9 GADET, Françoise (1992), Le français populaire, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? » GOUDAILLIER, Jean-Pierre (2001), Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris, Maisonneuve & Larose. 102 GUIRAUD, Pierre (1986), Le français populaire, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? » (1re édition : 1965). KIS Tamás (1995), « A magyar szlengszótárak [Les dictionnaires de l’argot hongrois] », Magyar Nyelvjárások, 32,

Debrecen, p. 79-94 KIS Tamás (éd.) (1997), A szlengkutatás útjai és lehetıségei [Argotologie : méthodes et possibilités], Debrecen, Kossuth. O. NAGY Gábor (1970), « Szótártípusok [Les types de dictionnaires] », Magyar Nyelv, 66/2, Budapest, p. 135-146 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain (éds.) (2006), Le Nouveau Petit Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert. SOURDOT, Marc (1991), « Argot, jargon, jargot », Langue française, 90, Paris, Larousse, p. 13-27 SZABÓ Dávid (2004), L’argot des étudiants budapestois, Paris, L’Harmattan/ADEFO. (http://mnytud.artskltehu/szleng/szabod argotbppdf) SZABÓ Dávid (2009), « Mots d’homme, mots de femme. À la recherche de différences génolectales en argot hongrois », in Standard et périphéries de la langue, KACPRZAK, Alicja, GOUDAILLIER, Jean-Pierre (éds.), Łόdź, Oficyna Wydawincza LEKSEM, p 313322 SZABÓ Dávid (2010), « Nemsztenderd változatok egy új

francia-magyar szótárban [Des variétés non standard dans un nouveau dictionnaire français-hongrois] », Revue d’ötudes Françaises, 15, Budapest, p. 53-64 103 7. fejezet L’argot commun tel qu’on le parle Problèmes méthodologiques de la recherche argotologique sur le terrain1 A közszleng, ahogy beszélik. A szleng szociolingvisztikai vizsgálatának módszertani kérdései. Az autentikus szlenganyag győjtése nem csak a kutató, hanem a lexikográfus számára is rendkívül fontos. A szlengkutatás hagyományosan leginkább szólisták és kérdıíves vizsgálatok révén igyekszik adatokhoz jutni. Abban ugyanakkor nem lehetünk biztosak, hogy tényleg beszédszituációkban, és használják-e amennyiben az igen, így győjtött pontosan kifejezéseket hogyan. valóságos Párizsban és az agglomerációban élı szakmunkástanulókkal készített interjúim során a szociolingvisztikai kutatás bizonyos módszereit használtam fel. A kutatás

során nem árultam el igazi céljaimat, és a diáktársak bevonásának és a kérdések tematikájának köszönhetıen közszlengben vizsonylag gazdag anyaghoz jutottam, amelyben a nemsztenderd elemek kontextusban vizsgálhatók. A ideális megoldás azonban egyértelmően egy adott csoport szlenghasználatának résztvevıi megfigyelése lenne. 0. Au lieu de pénétrer le monde dangereux des définitions, celle de l’argot commun ou même de l’argot, mon exposé portera sur la méthodologie de la recherche linguistique sur l’argot. La question essentielle que nous allons nous poser sera la suivante : comment peut-on obtenir un corpus d’argot dans un contexte naturel, de sorte que la matière qui nous servira de point de départ pour l’analyse de l’argot reflète l’usage réel ? 1 Ennek a fejezetnek egy korábbi változata a következı helyen jelent meg: COLIN, Jean-Paul (szerk.) (1996), Les argots : noyau ou marges de la langue ?, BULAG, különszám,

Besançon, p. 215-226 104 L’enquête que je voudrais passer en revue a été conduite à Paris et en banlieue parisienne en 1991 et 1996 et elle a été en partie incluse dans mon mémoire de DEA de linguistique (SZABÓ 1991) écrit sous la direction de Denise Francois-Geiger et soutenu la même année à l’Université de Paris 5, dont le sujet a été l’argot commun à l’usage dans un milieu lycéen à Paris. Par argot commun – terme lancé par Denise Francois-Geiger (FRANÇOIS-GEIGER 1989 : 27) – j’entends le niveau le plus généralisé et vulgarisé de l’argot, des éléments lexicaux qui ont cessé d’être employés uniquement au sein de groupes sociaux plus ou moins clos, et qui, ayant conservé une nuance argotique, sont utilisés par un grand nombre de personnes « argotisantes ». Ces mots sont, en général, toujours considérés comme argotiques, mais leur emploi se caractérise avant tout par la fonction ludique et la volonté de se montrer

différent, qui sont également les principaux critères du slang – par opposition au cant – selon la définition d’Eric Partridge (PARTRIDGE 1970 : 6-7). 1. Si on fait le tour des enquêtes consacrées aux argots des jeunes, menées en France et en Hongrie dans les années 1980-90, on trouve que la plupart ont été des enquêtes par « listes de mots », c’est-à-dire, l’enquêteur a demandé ouvertement à ses informateurs de noter les termes argotiques qu’ils utilisaient, ainsi que de les expliquer et de les mettre dans un contexte2. Par la suite, c’est le corpus ainsi obtenu (ou un corpus écrit) qui sert, en général, de point de départ pour la réalisation de questionnaires. Cependant, les enquêtes de ce type posent un certain nombre de problèmes. Les recherches consacrées à la langue parlée ont révélé que nous ne savons pas consciemment comment nous parlons en réalité. C’est-à-dire que les expressions argotiques qui nous viennent à l’esprit

lorsque nous établissons une liste 2 En ce qui concerne les enquêtes examinées, voir SZABÓ 1991 : 54-59. 105 de mots ne sont pas forcément celles que nous employons réellement ou celles que nous prononçons le plus souvent. Sans oublier que lors d’une enquête sur l’argot, nous avons régulièrement affaire à des éléments « maudits » de la langue, à des mots tabous, dont l’emploi est souvent contesté par les locuteurs qui, pourtant, les utilisent dans des contextes naturels. Le corpus obtenu risque ainsi d’être représentatif de l’idée qu’un certain nombre d’argotiers ont de leur façon de parler et non pas de l’argot lui-même. De plus, ce type d’enquête ne tient pas compte de l’utilisation et de la fonction de l’argot dans une situation de communication réelle. 2. Lors de mes enquêtes sur l’argot commun dans un lycée technique parisien, ainsi que dans plusieurs établissements de banlieue, j’ai essayé de suivre l’exemple des

recherches sociolinguistiques de William Labov (LABOV 1972a et b) et de John Baugh (BAUGH 1983). Il est vrai que leurs enquêtes ne visent pas spécialement l’argot, mais la description de la langue parlée dans un contexte naturel, cependant, lors de l’analyse du parler des Noirs américains dans des ghettos urbains, ils ont dû faire face à des problèmes qui concernent aussi l’étude de l’argot dans son usage réel ; c’est-à-dire, des problèmes liés à l’initiation, à la justification de la présence et de l’activité du chercheur ou au paradoxe de l’observateur, notion introduite par Labov : « The problem of observing how people speak when they are not being observed » (LABOV 1972b : 209) ; pour obtenir ses données, le chercheur doit justement observer, donc gêner son informateur. Une des solutions proposées par Labov à ce paradoxe est le choix du sujet de conversation. En parlant d’un sujet passionnant ou de quelque chose qui fait peur, on oublie plus

facilement la situation artificielle liée à une interview. Le chercheur peut également améliorer ses résultats en interviewant plusieurs personnes – dans le cas idéal, des amis – en même temps. Néanmoins, l’unique solution vraiment sûre que Labov puisse proposer pour le paradoxe de l’observateur, c’est 106 l’observation participante, c’est-à-dire le fait de s’introduire dans le groupe examiné et de l’observer tout en participant à ses activités. 3. Dans le cas de mes enquêtes à Paris, j’ai essayé d’app1iquer certaines méthodes de la recherche sociolinguistique à la recherche argotologique. Dans ce chapitre, je me concentrerai sur l’enquête conduite au lycée technique Jacquard – ou, plus exactement, au lycée professionnel qui en faisait partie, dans le 19e arrondissement de Paris, où j’ai fait quelque huit heures d’enregistrement3 avec dix élèves en première année de BEP électronique et électrotechnique, tous des garçons,

dont l’âge variait entre 16 et 19 ans. Je suis arrivé dans ce lycée professionnel un peu par hasard, grâce à une étudiante qui y travaillait comme surveillante. Au début, j’avais voulu mener l’enquête dans un lycée d’enseignement général, mais le fait de travailler dans un lycée professionnel avait plusieurs avantages : on n’a sans doute pas tort de supposer que les élèves d’un lycée professionnel parlent d’une façon moins consciente que des lycéens ayant un enseignement plus complexe, plus approfondi, du français. Contrairement à un lycée « bourgeois », les élèves d’un lycée situé dans un quartier populaire (le 19e) sont plus proches de la « rue », des bandes, des activités illégales, ainsi leur parler contient très probablement davantage d’éléments qui ont un rapport étroit avec les argots au sens classique du terme. Néanmoins, il fallait encore que je justifie ma présence parmi les lycéens et mes efforts qui visaient à obtenir

un corpus d’argot. Afin de ne pas fausser les résultats, je n’ai pas révélé aux élèves mon identité et mon intérêt réels, j’ai dit plutôt que j’étais un journaliste hongrois faisant une enquête sur la vie des jeunes Parisiens, ce qui n’était pas tout à fait faux, vu que, pour des raisons tout aussi sociolinguistiques que personnelles, je m’intéressais 3 Le total des enregistrements montait à environ 20 heures. 107 réellement à la vie et aux conditions sociales des élèves interrogés, et que mes interviews n’étaient pas sensiblement différentes des interviews de type journalistique. Cependant, mon enquête, comme de nombreuses autres enquêtes linguistiques, posait également un problème éthique. En disant que j’étais journaliste, je n’ai pas dit la vérité aux élèves Mais ceci peut être, j’espère, justifié par des raisons scientifiques, ainsi que par le fait que je ne leur ai causé aucun tort. Le fait que je ne suis pas

français a aussi posé quelques petits problèmes – mais uniquement d’ordre linguistique. À part le fait que pour un francophone, il est probablement plus facile d’établir une certaine connivence linguistique avec un autre francophone que pour un non-francophone, c’était plutôt un avantage d’être étranger : pour certains élèves, des immigrés de deuxième génération, c’était apparemment plus rassurant de parler de certains sujets avec un « journaliste » venu de loin qui repartirait loin bientôt. Cela peut surprendre certains qu’un non-francophone travaille sur l’argot français, pourtant, le fait d’être venu d’ailleurs permet souvent une plus grande objectivité. Cependant, il est vrai que l’examen de l’argot suppose une bonne connaissance de la langue française, ainsi que certaines connaissances argotiques. Dans le cas de mes interviews faites au lycée Jacquard, le célèbre paradoxe labovien semblait se présenter à plusieurs degrés :

comment faire oublier aux informateurs qu’il s’agit d’une situation quelque peu artificielle, et comment procéder pour que mon corpus ne soit pas uniquement un corpus de français parlé, mais un corpus d’argot commun ? L’emploi de l’argot, y compris l’argot commun, présuppose une certaine familiarité ; en plus, l’argot n’est pas spécialement tourné vers la communication, or, si l’on accepte de donner une interview, c’est précisément parce que l’on veut communiquer quelque chose au journaliste. Nous voilà revenus au paradoxe de l’observateur. 108 Cependant, le sujet de mon enquête, l’argot commun, représente le niveau le plus généralisé de l’argot ; il s’agit, selon sa définition, d’éléments d’origine argotique qui ont déjà quitté le micro-argot cryptique au sein duquel ils avaient été formés, et qui sont déjà utilisés et compris par une partie considérable de la société. S’ils ne sont pas encore le français parlé

de tout un chacun – car leur emploi dépend considérablement des conditions dans lesquelles le message est transmis, des intentions du locuteur, souvent en rapport avec la fonction cryptoludique – leur fréquence dans un corpus de français parlé non-soutenu est plus élevée que celle des éléments argotiques au sens traditionnel du terme. Mes espérances d’obtenir un corpus plus ou moins argotique étaient également fondées sur le fait qu’à l’époque, j’étais (et j’avais l’air) assez jeune, et que mes vêtements n’étaient pas bien différents de ceux des lycéens (jeans et baskets). Avant de les interviewer, j’ai essayé de discuter avec les élèves plusieurs fois dans les récréations, et même, si l’occasion se présentait, en dehors de l’établissement. J’insistais sur le tutoiement, ce qui était facile et tout à fait naturel dans certains cas, plus difficile dans d’autres. J’ai employé un ton familier avec eux, et j’ai utilisé

moi-même des mots d’argot, tout en faisant attention à ne pas exagérer. Le vocabulaire argotique que j’ai employé pour rendre le ton plus familier – et aussi pour provoquer un peu – comprenait, d’une part, des mots que j’utilisais souvent avec mes amis français (par exemple meuf, flic, mec) et, d’autre part, des mots utilisés fréquemment par certains élèves (bahut, chelou, prendre la tête à qqn). J’ai aussi tenté d’introduire dans la conversation des sujets qui – intéressants pour les lycéens ou en rapport avec certaines activités favorisant l’emploi de l’argot – pouvaient susciter une fréquence plus élevée de termes argotiques. Pour que la situation d’interview soit la moins artificielle possible, je me suis servi d’un tout petit magnétophone qui n’avait l’air que d’un baladeur, et j’ai même fumé avec des élèves (rien que des cigarettes) dans des salles ou cela était, bien sûr, interdit. 109 4. Les questions posées

d’une interview à l’autre étaient essentiellement les mêmes, mais leur ordre et formulation variaient selon les situations, étant donné que je préférais laisser parler mes informateurs, si le sujet semblait les intéresser, plutôt que de les interrompre. Les premières questions, relativement neutres, servaient à engendrer la conversation. Elles portaient sur l’âge de l’élève, sur ses études, sur la raison pour laquelle il avait choisi ce lycée, sur les professeurs, etc. Par la suite, j’ai introduit des sujets que j’avais jugés plus passionnants pour eux, et qui pouvaient leur faire oublier le fait d’être observés : les manifestations des lycéens en automne 1990, les casseurs, ainsi que l’ambiance dans un lycée sans filles. Ce dernier sujet me permettait de les questionner sur des situations, des activités dans lesquelles ils parlaient argot : sur ce qu’ils faisaient quand ils étaient avec leurs amis, sur les fêtes, les concerts, le cinéma, le

sport, ainsi que sur ce qu’ils pensaient des meufs. Après avoir demandé où ils habitaient, j’ai également posé la question, inspirée par celle sur le « danger de mort » (LABOV 1972a : 354) des interviews de Labov, si c’était dangereux d’habiter dans leur quartier. À la fin des interviews, sans dévoiler tout de même mon identité réelle, je les interrogeais également sur leur langage, sur les raisons de parler en verlan, etc. Grâce à l’expérience de mes premières interviews, j’ai pu ajouter à ma liste quelques nouveaux sujets auxquels je n’avais pas pensé ou que je n’avais pas osé aborder au début : la mode, le rap, les tags, la drogue, la vie dans les cités, la « guerre des bandes », les bagarres après les concerts, ainsi que dans le cas d’élèves d’origine étrangère, des questions sur le bled, c’est-à-dire, au sens élargi, le pays d’origine. Lorsque j’interviewais quelqu’un pour la deuxième fois, je faisais le choix de mes

questions en fonction de la première conversation, en revenant souvent sur des sujets qui avaient paru intéressants la première fois. J’ai complété mes interviews en notant – après les 110 interviews – certains faits extralinguistiques que je jugeais importants pour l’interprétation d’une situation donnée, ainsi que les mots argotiques entendus en dehors des interviews. Pour faciliter la communication et rendre la situation plus naturelle, j’ai essayé d’interroger plusieurs élèves en même temps. Quatre sur les sept conversations enregistrées au lycée Jacquard se sont déroulées avec la participation de deux ou trois élèves, mais j’ai également fait trois interviews individuelles. C’est aussi grâce aux bonnes relations entre la surveillante qui m’avait introduit au lycée et les élèves que ceux-ci m’ont accepté et que je suis arrivé à faire des interviews d’un ton familier avec plusieurs d’entre eux. 5. Pendant la notation des

éléments argotiques, j’ai fait la distinction entre l’emploi au premier degré et l’emploi au second degré. J’entends par emploi au premier degré le fait que tel ou tel mot a été prononcé sans le concours direct de l’enquêteur, c’est-à-dire que ce dernier n’avait pas demandé à l’informateur de donner un exemple ou n’avait pas provoqué l’emploi du mot en 1’utilisant lui-même. Les quelque huit heures d’enregistrement dont se compose le corpus Jacquard contiennent près de mille mots et expressions non conventionnels (Cf. CELLARD, REY 1991 : IX-X), c’est-à-dire qualifiés d’argotique, de familier ou de populaire (termes souvent discutables) par les dictionnaires ou ignorés par ces derniers, ce qui correspond à plus de 200 éléments lexicaux différents. Leur fréquence est sans doute nettement moins élevée que dans les conversations non observées que les informateurs mènent avec leurs co-argotiers, néanmoins, on peut constater qu’une

certaine familiarité s’est établie malgré la situation a priori peu favorable, dont la preuve est l’apparition d’éléments argotiques, parfois en 111 fréquence assez considérable. Même l’argot au sens traditionnel du terme y fait son apparition (gar pour cigarette, à tékéte pour à côté, sans oublier les autres formes verlanisées). La fréquence des termes non conventionnels employés dépend, naturellement, du degré de familiarité entre l’enquêteur et les informateurs (qui varie d’une interview à l’autre, et même pendant les entretiens), du sujet de conversation (par exemple, si l’on accepte de les aborder, la drogue ou les tags sont des thèmes particulièrement favorables) et, avant tout, de la présence des co-argotiers, dont naissent des clins d’œil verbalisés, et grâce à laquelle la fonction cryptique caractérisant les argots classiques réapparaît parfois même lors d’une interview journalistique, comme ceci peut être illustré

par le passage suivant. Alors que j’étais occupé à chercher quelque chose, les deux jeunes se taquinaient: "S. : « Ben, alors, B, qu’est-ce que t’as fait hier soir ? B. : Rien S.: Tu m’avais raconté que t’avais vu un super film et ça t’avait bien plu, en France B. Ta gueule ! » (SZABÓ 1991 : 83) Il est juste de parler de fonction cryptique, vu que l’enquêteur n’était pas censé comprendre les termes voir un film et en France, qu’i1 n’allait comprendre que plus tard : le premier évoque la masturbation (« quand tu es, le soir, dans ton lit et tu vois le film et tu te tapes un cinq contre un »), le second est utilisé comme injure par des jeunes qui « ne sont français que parce qu’ils ont la nationalité française » (explications d’un élève). À la suite de mon enquête au lycée professionnel Jacquard, j’ai mené une autre enquête dans un lycée d’enseignement général dans le 16e arrondissement de Paris. J’ai utilisé 112 un

questionnaire comprenant des éléments lexicaux tirés du corpus Jacquard. Les réponses données par les lycéens (pour la plupart des lycéennes, alors qu’au lycée professionnel il n’y avait que des garçons) semblent renforcer l’hypothèse selon laquelle il existerait un argot commun des jeunes, différent de l’argot commun généralisé (voir l’Annexe). I1 ne m’est pas donné maintenant d’ana1yser plus en détail le corpus obtenu au lycée Jacquard, ni les autres interviews réalisées en banlieue parisienne au milieu des années 19904. Bien sûr, l’enquête que je viens de décrire n’est qu’un tout petit pas vers l’observation participante de l’argot commun dans son usage réel. Néanmoins, c’est un corpus de français parlé qui, contrairement aux listes de mots, contient des mots et expressions argotiques qui ont réellement été employés, ainsi que de précieuses informations relatives à leur utilisation. Bibliographie BAUGH, John (1983), Black

street speech: its history, structure and survival, Austin, University of Texas Press. CELLARD, Jacques, REY, Alain (1991), Dictionnaire du français non conventionnel, Paris, Hachette (1re édition : 1980). FRANÇOIS-GEIGER, Denise (1989), L’argoterie, Paris, Sorbonnargot. LABOV, William (1972a), Language in the Inner City : Studies in the Black English Vernacular, Philadelphia, University of Pennsylvania Press. LABOV, William (1972b), Sociolinguistic patterns, Philadelphia, University of Pennsylvania Press. 4 Pour un descriptif plus détaillé, voir SZABÓ Dávid (1997), « Methodological Problems of the Sociolinguistic Study of Youth Slang : Paris Teenagers’ Argot Commun », in Jugendsprache – langue des jeunes – youth language, ANDROUTSOPOULOS, Jannis K., SCHOLZ, Arno (éds), Frankfurt am Main, Peter Lang, p 49-57 113 PARTRIDGE, Eric (1970), Slang To-day and Yesterday, London, Routledge and Kegan Paul (1re édition : 1933). SZABÓ DÁVID (1991), L’argot commun des

jeunes Parisiens, Mémoire pour le DEA, Université René Descartes – Paris 5. Annexe Questionnaire utilisé dans un lycée du 16e arrondissement de Paris Âge : 17 ans Sexe : F Indiquez le sens du mot souligné dans la phrase ; est-ce que vous employez le mot souligné avec le même sens ? 1. Le loto, c’est pas cher, mais ça rapporte que dalle5 Sens : rien Je l’emploie : oui 2. Tu vois tous ces buildings, rien que du béton, et tu flippes Sens : avoir peur Je l’emploie : non 3. L’oncle chez qui j’habite s’est embrouillé avec mon père Sens : s’est disputé Je l’emploie : non 4. Pour accoster une meuf, il faut que tu soies bien sapé Sens : habillé Je l’emploie : oui 5. Je suis monté eftef chez moi Sens : - Je l’emploie : 6. J’peux quand même pas dire à mon père : « Donne-moi dix keus ! » Sens : francs Je l’emploie : non 7. Elle était super agressive quand elle taxait des cigarettes Sens : demandait Je l’emploie : oui 8. Mais si vous vous faites

choper, on va vous foutre en taule Sens : prison Je l’emploie : non 9. On s’est envoyé des vannes pendant le cours de maths Sens : taquineries Je l’emploie : oui 10. Si tu danses bien, les filles vont flasher sur toi 5 Les phrases 1 et 16 proviennent de chansons de Renaud Séchan. 114 Sens : te repérer Je l’emploie : oui 11. Prosper était mon pote et je n’avais pas de raison de le buter Sens : frapper Je l’emploie : non 12. À gauche sur la photo, c’est le mec qui habite à tékète Sens : - Je l’emploie : non 13. A la fin de l’histoire, il lui a mis une dérouillée Sens : il l’a frappée Je l’emploie : non 14. Elle me tapait tellement le moral que j’en avais marre Sens : détruisait Je l’emploie : non 15. Le dealer a refusé de donner la cachette où était entreposée la came Sens : drogue Je l’emploie : oui 16. Quand Bob a massacré le flipper, on n’avait plus une tune en poche Sens : argent Je l’emploie : oui 17. Sarcelles, c’est chanmé,

c’est direct comme l’Amérique là-bas Sens : - Je l’emploie : non 18. Si tu veux être habillé classe, tu t’habilles classe, c’est comme ça Sens : bien, chic Je l’emploie : oui 19. Il y en a qui parlent verlan que pour frimer Sens : crâner Je l’emploie : oui 20. Oh non, Michael Jackson, c’est naze ! Sens : nul Je l’emploie : oui 21. La politique, ça me prend la tête Sens : m’embête Je l’emploie : oui 22. Assure, ne dis pas n’importe quoi ! Sens : Sois bien Je l’emploie : non 23. Le quartier où j’habite est assez chaud, j’aime pas rentrer seul le soir Sens : mal fréquenté Je l’emploie : oui 24. Je suis né au bled, ça fait 11 ans que j’habite en France Sens : village perdu Je l’emploie : oui 25. Les jeunes immigrés se bastonnent avec les keufs a Créteil Sens : flics, policiers Je l’emploie : non 26. Les vaches ! Ils ont réussi à se barrer Sens : partir Je l’emploie : oui 27. Si tu parles pas bien avec les filles, elles vont penser

que t’es un niaukor 115 Sens : nigaud Je l’emploie : non 28. Je n’ai pas de copains dans le village de mes grands-parents, là-bas, y a que des hards Sens : durs Je l’emploie : non 29. Je ne vais pas à des concerts de rap, je ne veux pas qu’un taré me plante Sens : tue (coup de couteau ?) Je l’emploie : non 30. Quand mes amis ont débarqué, j’étais encore au lit Sens : sont arrivés Je l’emploie : oui 31. Dans ce bahut, il n’y a que des shootés Sens : drogués Je l’emploie : non 32. On voulait nous muter dans un autre lycée chelou Sens : louche, bizarre Je l’emploie : non 33. Donne-moi une gar, j’en ai plus Sens : - Je l’emploie : non 34. Il me répond alors : « Moucave toi-méme ! » Sens : - Je l’emploie : non 35. On allait dans des soirées pour se taper un délire Sens : s’amuser Je l’emploie : oui 36. J’ai pas pu aller au boulot, ma bécane était cassée Sens : mobylette Je l’emploie : non 37. Le shit, ça roule dans ce bahut Sens :

drogue Je l’emploie : oui 38. Il est allé rechercher celui qui l’avait toïé Sens : - Je l’emploie : non 39. Pour être beau, ça suffit pas de porter un fute large Sens : pantalon Je l’emploie : oui 40. Nous, on aime pas les filles qui se la jouent, on aime les filles cools Sens : se donner un genre Je l’emploie : oui 41. Il m’a répondu : « ies aï » Sens : - Je l’emploie : non 42. Le pauvre mec était tout seul hier soir ; il a vu le film et il s’est tapé un cinq contre un Sens : - Je l’emploie : non 43. Tout le monde se tabassait à l’entrée Sens : se faisait frapper Je l’emploie : non 44. C’était une gonzesse en costard, un chapeau sur la tête 116 Sens : costume Je l’emploie : oui 45. Elle m’a donné un coup de boule, je me suis étalé par terre Sens : coup de tête Je l’emploie : non 117 III. rész Alkalmazott lexikográfia: szlengszótárak a szociolingvisztikai kutatásban 118 8. fejezet L’argot - un langage au masculin ?1

A szleng – férfinyelv? Számos nyelvészeti kutatás vizsgálta már a társadalmi nem nyelvhasználatra gyakorolt hatását. A nık és férfiak nyelvhasználatával kapcsolatban európai és észak-amerikai vizsgálatok során megfigyelték, hogy a két nem másként viszonyul a nyelvi normához: a nık általában normakövetıbbek, mint a férfiak. A vizsgálatok megerısítették azt a sztereotípiát is, miszerint a nık kevésbé beszélnek „csúnyán” (vagy legalább is kevésbé illik úgy beszélniük). Mindebbıl logikusan következne, hogy a szleng használata is kevésbé jellemzı a nıkre, mint a férfiakra, de e téren olyan hatalmasak a szlengkutatás adósságai, hogy a szleng = (alapvetıen) férfinyelv „egyenletet” a nyelvtudomány jelen állása szerint hipotézisként kell kezelnünk. Ebben az írásban a kérdés bizonyos aspektusait mai francia szlenszótárakból győjtött korpusz szemantikai elemzése révén kívánom körüljárni. 1.

Introduction Nombreuses sont les recherches sociolinguistiques ayant visé les différences sexolectales, c’est-à-dire, les différences langagières liées à l’appartenance sexuelle des locuteurs. « On ne connaît pas de société humaine où le sexe des individus ne constitue un paramètre de différenciation sociale », lisons-nous dans l’article sur le sexe de Sociolinguistique. Concepts de base (MOREAU 1997 : 258) Au sein de certaines 1 Ennek a fejezetnek az elsı változata a debreceni Journées d’études françaises kötetében jelent meg: Du sexe, rien d’autre. Actes du Colloque des Journées d’Études Françaises, KÁLAI Sándor, LİRINSZKY Ildikó, SKUTTA Franciska (éds.), Studia Romanica, Hors série, Debrecen, p 45-55 119 communautés linguistiques, femmes et hommes semblent parler des variétés bien distinctes : rappelons l’exemple souvent cité et non moins controversé des langues « féminine » et « masculine » des Indiens Caraïbes

(WARDHAUGH 1995 : 283-284) ou celui des langages de femmes japonais ou chinois (CSERESNYÉSI 2004 : 86-88). Dans le cas des variétés citées, il semblerait justifié de parler de sexolecte ou de génolecte, c’est-à-dire, de sociolecte déterminé suivant le critère de l’appartenance sexuelle (CSERESNYÉSI 2004 : 78). En ce qui concerne les langues indo-européennes, y compris le hongrois, langue finnoougrienne devenue « européenne », les différences sont moins marquées entre la façon de parler des hommes et des femmes. Des enquêtes sociolinguistiques menées aux États-Unis ont révélé qu’on pouvait observer des différences systématiques dans le choix lexical des deux sexes : certains noms de couleur, par exemple, lavender « lavande » ou mauve « mauve », sont beaucoup plus fréquents dans la bouche des femmes (WARDHAUGH 1995 : 284). Mais la différence sans doute la plus systématiquement observée concerne le positionnement par rapport à la dichotomie

standard – non standard. Des enquêtes conduites dans des pays aussi divers que la Belgique, le Canada, l’Angleterre ou la Hongrie, ont démontré que les femmes ont tendance à suivre la norme plus fidèlement que les hommes (MOREAU 1997 : 259, CALVET 1993 : 48-50, KONTRA 2003 : 188-189). Une autre caractéristique souvent reflétée par les études consacrées aux différences de nature sexolectale, qu’on pourrait à juste titre désigner comme stéréotype ou attente stéréotypée, est que les femmes parlent ou, du moins, devraient parler moins « grossièrement » que les hommes, qu’elles devraient éviter plus soigneusement les tabous de la langue (ARMSTRONG et al. 2001 : 85) 120 Il suit de cette constatation que l’utilisation de variétés argotiques serait moins caractéristique des femmes que des hommes2. mais les enquêtes argotologiques s’intéressant aux différences sexolectales ont été bien trop sporadiques pour que, dans l’état actuel des

recherches, on puisse arriver à une telle conclusion (qui, par ailleurs, correspondrait à la fois à des observations argotologiques voir par exemple SZABÓ 2004 : 206 et à des stéréotypes3). 2. L’argot : un langage d’hommes ? La plupart des linguistes, argotologues ou non, s’intéressant aux variétés argotiques sont d’accord : les argots sont avant tout des langages d’hommes, utilisés majoritairement par des hommes et, surtout, créés essentiellement par des hommes. Comme le dit un spécialiste de l’argot américain, « . speakers of slang are mostly men (moreover, macho men) who are commonly regarded as having extreme views and negative biases against women4. » (KÖVECSES 2006 : 151). Une opinion semblable a été formulée par une linguiste française : « [il] est indéniable que l’argot et la langue verte sont de création essentiellement masculine. L’argot définit les intérêts propres aux hommes et reflète leur vision du monde » (YAGUELLO 1978 :

34). Il est important d’ajouter ici que ma propre enquête de terrain visant l’argot des étudiants hongrois semble également témoigner d’une vision du monde spécifiquement masculine. Parmi les thématiques identifiées dans ce lexique estudiantin composé d’environ deux mille cinq cents mots et expressions, c’était la notion femme/fille qui arrivait en tête avec cent quarante et un synonymes, tandis que la série synonymique 2 Rappelons ici que l’argot ne constitue qu’un domaine parmi d’autres au sein de l’immense ensemble étiqueté comme « non standard » et surtout que argot et grossièreté, bien qu’ils puissent aller de paire, sont des notions bien distinctes (SZABÓ 1997 : 168-169, ARANA BUSTAMANTE 2006 : 11). 3 Nous pouvons évoquer ici les résultats préliminaires d’une enquête par questionnaires conduite à Budapest avec la participation des étudiants de mon cours de sociolinguistique à l’Université Eötvös Loránd (ELTE). 121

homme/garçon n’occupait que la sixième position. Or, cette apparente supériorité féminine ne s’expliquait sans doute pas par la supériorité numérique des filles à la faculté des lettres, mais plutôt par le fait que même dans un milieu à forte présence féminine, l’argot continue à véhiculer la vision du monde masculine de ses créateurs. Cette constatation est corroborée par l’analyse sémantique des séries synonymiques en question : de nombreux éléments lexicaux synonymes de fille ou de femme caractérisent en effet la femme comme objet du désir (sexuel) ou comme « proie » facile, souvent méprisable (SZABÓ 2004 : 206). Il serait cependant faux de conclure de ce qui précède que les argots sont des variétés langagières exclusivement masculines. Mes propres enquêtes regorgent d’éléments argotiques hongrois ou français connus et utilisés par des femmes5, qui seraient certes, en grande partie, de création masculine6, mais il est difficile

d’imaginer que les représentantes du « beau sexe » n’en font pas une utilisation – du moins sur certains points – différente de celle caractéristique des hommes. Et il n’est pas moins probable que dans certains milieux fermés (des écoles de filles ou des prisons pour femmes) ne se forment des argots typiquement féminins. Dans la suite de ce chapitre, je me propose d’effectuer une analyse sémantique de deux thématiques importantes – les synonymes d’homme et de femme - d’une variété argotique française (le français contemporain des cités) pour aboutir, selon mes hypothèses, à la conclusion suivante : bien que les éléments lexicaux en question soient utilisés, pour la plupart, par des filles/femmes comme par des garçons/hommes, le vocabulaire examiné reflète dans son ensemble une vision du monde masculine. Il s’agirait donc essentiellement d’un 4 « . les utilisateurs du slang sont majoritairement des hommes (de plus, des hommes machistes) qui

sont censés avoir des opinions extrémistes et des préjugés à l’égard des femmes. » (traduit par l’auteur) 5 Je fais notamment allusion à des enquêtes sur les différences sexolectales conduites à l’aide de mes étudiants en argotologie à l’Université Eötvös Loránd de Budapest. 6 Pour ne citer qu’un exemple hongrois typique, souvent entendu dans la bouche de filles : tele van a tököm « j’en ai marre », littéralement « j’en ai plein les couilles », est une expression sans aucun doute d’origine masculine, ce qui n’empêche pas de nombreuses filles de l’utiliser. 122 lexique d’hommes, créé par des hommes, dont se servent également des femmes pour en faire une utilisation (sans doute) typiquement féminine. 3. Synonymes de fille/femme en argot traditionnel : des exemples sexolectalement marqués Le meilleur moyen de faire ressortir les différences éventuelles entre un argot de femmes et un argot d’hommes est de mener une enquête de

terrain (par questionnaires, interviews ou observation participante) auprès d’un nombre comparable d’utilisatrices et d’utilisateurs d’une variété argotique donnée ou de plusieurs variétés argotiques comparables7. Mais un même terme pouvant être utilisé aussi bien par des femmes que par des hommes, une telle enquête ne nous renseigne pas, dans le cas de la majeure partie du vocabulaire analysé, sur les origines – masculines ou féminines – des éléments lexicaux recueillis. Les mots d’argot sont comparables aux histoires drôles au sens où ils naissent dans des groupes (très) restreints de locuteurs (KIS 1997 : 248, SZABÓ 2004 : 56), et, ainsi, les conditions exactes de leur création ne sont que très rarement enregistrées par les linguistes qui, de ce fait, sont obligés de passer par des reconstitutions morphosémantiques pour retrouver la filiation de tel ou tel élément argotique. Dans cet article, je vais effectuer une analyse

sémantico-étymologique de deux thématiques majeures de l’argot pour voir dans quelle mesure les exemples choisis peuvent être identifiés comme sexolectalement marqués, c’est-à-dire, comme des éléments dont les origines peuvent être liées à l’une des deux sexes avec une forte probabilité. 7 C’est une enquête par questionnaires de ce type que nous sommes en train de conduire avec les étudiants de mon cours d’argotologie à ELTE. 123 Avant de commencer l’examen d’un corpus d’argot relativement homogène, le français contemporain des cités, je vais essayer d’illustrer la méthode choisie à l’aide d’exemples pris dans un dictionnaire d’argot traditionnel8 (COLIN et al. 1990 : 698-699) : baladeuse, fendasse, fesse, fumelle, girèle, grognasse, laitue, largue, marque, marquise, ménesse, morue, pépée, poule, poulette, pouliche, poupée, volaille sont tous des synonymes des femme/fille. Pour des raisons de simplicité, je restreins cette

analyse introductive à une seule thématique et je présente un corpus choisi. Je considère tous ces exemples comme sexolectalement marqués pour la raison qu’ils reflètent une vision du monde essentiellement masculine. Le sens, ou un des sens, de baladeuse, laitue, largue, marque, ménesse, morue, poule, pouliche et volaille est « prostituée »9. Girèle (à l’origine, girelle) est défini simplement comme « fille » par Colin et al. (qui parlent tout de même d’un emploi dévalorisant), mais nous ne devons pas oublier le rôle que les noms de poissons (voir, par exemple, morue dans notre liste) ont joué dans l’argot de la prostitution pour désigner le souteneur (le maquereau) et la fille (voir CALVET 1994 : 39-40, CELLARD, REY 1991 : 558). Bien que Colin et ses co-auteurs ne fassent pas état de cette filiation, dans marquise nous pouvons sans doute reconnaître une déformation par attirance paronymique de marque, alors que le rapport de poulette avec poule est

évident. 8 Le dictionnaire de Jean-Paul Colin et al., publié chez Larousse, tâche de recueillir l’argot français dans le sens le plus large du terme, mais les aspects essentiellement diachroniques du travail effectué en font essentiellement un dictionnaire de ce qu’il est convenu d’appeler argot traditionnel. 9 Pour les étymologies, si ce n’est pas indiqué autrement, voir COLIN et al. 1990 124 Fendasse (de fente « vulve ») et fesse font apparaître « la femme, considérée d’un point de vue érotique ou pornographique », poupée et sa variante pépée font référence à une « fille, femme (souvent de mœurs légères) » (COLIN et al. 1990 : 258 et 512), alors que les nuances péjoratives de fumelle (cf. femelle) et grognasse (de grogner, avec l’adjonction du suffixe péjoratif –asse) sont évidentes. Il est difficile d’imaginer que les mots qui viennent d’être présentés aient été inventés par des femmes10. 4. L’analyse de deux

thématiques majeures en français contemporain des cités Dans ce qui suit, je vais examiner les mots appartenant à deux thématiques importantes11 d’une variété argotique contemporaine, le français des cités12 : les synonymes de femme/fille et de garçon/homme, pour comparer dans quelle mesure les mots analysés témoignent de l’appartenance sexuelle de leurs créateurs. Les exemples recueillis figurent sans exception dans le dictionnaire de Jean-Pierre Goudaillier (GOUDAILLIER 2001). Ajoutons tout de suite que l’auteur du dictionnaire ne considère pas la série synonymique garçon/homme comme une des grandes thématiques du français des cités (GOUDAILLIER 2001 : 16-17 et 31-33) ; mon choix de comparer cette thématique à celle de la femme peut cependant se justifier par des raisons de complémentarité sémantique évidentes, sans oublier que du point de vue de l’argotologie générale, la série garçon/homme peut être considérée à juste titre comme une

thématique importante13. 10 Bien sûr, un mot formé dans un certain milieu, peut acquérir une nuance qu’il n’avait pas à l’origine dans une autre communauté. Mais les éléments en question semblent avoir été des mots d’hommes dès leur création 11 Pour les principales thématiques argotiques voir, par exemple, SZABÓ 2004 : 205-209. 12 Pour une défintion du français contemporain des cités, qui peut être considéré à la fois comme une variété argotique contemporaine et comme un nouveau français populaire, voir GOUDAILLIER 2001 : 6-15, SZABÓ 2006 : 209. 13 Il suffit de citer ici l’importance de cette thématique en argot hongrois (SZABÓ 2004 : 206). 125 Synonymes de garçon/homme et de fille/femme en français contemporain des cités : a) « garçon, homme » : gadjo, gossbo, keum, lascar, mia, payo, pélo, raclo, timal, zyva. b) « fille, femme » : belette, bitch, bombax, bombe (atomique), caille, carte bleue, charnelle, clira, dama, damoche,

djig, fax, fatma, fébosse, feumeu, fillasse, findus, flambeuse, frangine, gadji, galle, garce, gavali, gazelle, gazière, gine, go, gorette, iatchbi, mastercard, meuda, meuf, mururoa, og, payotte, racli, raclette, radasse, rate, rumo, scarlette (o’hara), sister, sœur, soua, souris, tabataspèche, tainp(u), tasse, taspé, taspèche, taupe, tchébi, tchiab, ww, zesse, zessgon, zoulette, zouz. Il suffit d’un coup d’œil pour comprendre pourquoi Goudaillier ne considère pas la série a) comme une grande thématique : je n’ai recensé que dix mots voulant dire « garçon » ou « homme » contre cinquante-huit signifiant « fille » ou « femme ». Mais même ce déséquilibre semble corroborer l’hypothèse de départ, c’est-à-dire, dans un milieu essentiellement masculin ou, du moins, dominé par une vision du monde masculine, la femme – souvent en tant qu’objet du désir sexuel ou victime d’un mépris viril – est une notion bien plus importante que l’homme

(SZABÓ 2004 : 206 et KÖVECSES 2006 : 151). Ce dernier devient plus important en tant que copain, ami au sein d’une bande ou représentant d’une communauté donnée (GOUDAILLIER 2001 : 16-17). Quant aux mots de la liste a), seuls gossbo, mia et timal pourraient, hypothétiquement, refléter une vision du monde ou, du moins, une utilisation typiquement féminine, sans que cette hypothèse puisse être appuyée d’exemples ou d’explications contenus dans le dictionnaire de Goudaillier. Gossbo est le 126 verlan de beau gosse, mais l’exemple cité témoigne d’une utilisation masculine14, mia signifie « beau gars, dragueur » en marseillais, notion qui, en théorie, pourrait aussi bien caractériser l’usage féminin que l’usage masculin, alors que timal, de petit mâle, est un terme antillais utilisé surtout comme interjection15. Rien ne prouve donc que ces expressions témoignent d’une utilisation spécifiquement féminine, tandis que les autres termes sont soit

relativement neutres (par exemple, keum), soit typiquement masculins : lascar, par exemple, dérive du persan laskhar « soldat ». Ajoutons que le rapport des femmes à la sexualité n’est pas du tout le même que celui des hommes : pélo, un emprunt au romani, a beau avoir signifié « sexe masculin » avant de signifier « homme », rien n’indique qu’il ferait apparaître l’homme comme objet du désir dans l’usage des femmes. Mais passons à la liste b) dont l’analyse semble beaucoup plus « prometteuse » du point de vue des différences sexolectales. Il y a plus d’un tiers des expressions qui, du moins à l’origine16, font référence à une prostituée ou à une femme en tant qu’objet du désir des hommes. Bitch (emprunté à l’anglais) et ses déformations verlanesques iatchbi, tchébi et tchiab, ainsi que la série tasse, taspé et taspèche, sont tous des mots originellement très péjoratifs signifiant « prostituée » ou, du moins, « femme (trop) facile

» voire « prostituée débutante ou occasionnelle ». Tabataspèche, mot-valise formé à partir du nom Tabatha Cash, actrice et ancienne star du porno, et de taspèche, complète la série précédente, rumo est le verlan du mot morue cité plus haut dans cet article, radasse signifie, à l’origine, « prostituée qui fait le rade, racole par conséquent 14 « Chouffe Djamel, il s’la pète, il joue le gossbo, c’te baltringue (Est-ce que tu as vu Djamel, qui n’arrête pas de frimer, de jouer le beau gars ? Quel idiot ! » (GOUDAILLIER 2001 : 164). 15 Pour les sens et les étymologies, voir GOUDAILLIER 2001. 16 Dans le cas de certains termes, Goudaillier parle de désémentisation par rapport au sens argotique initial : taspèche, obtenu par verlanisation de pétasse, ne signifie plus « prostituée débutante ou occasionnelle », mais « femme, jeune fille », tout en conservant souvent une nuance péjorative (GOUDAILLIER 2001 : 266). 127 dans la rue, les bars »

(GOUDAILLIER 2001 : 236), tandis que tainp(u) est naturellement putain en verlan. Un autre groupe important de mots représente la femme du point de vue du désir sexuel des hommes. Carte bleue, fax et findus (il faut penser à des filets de poisson surgelés) renvoient à une fille sans poitrine, alors que, logiquement, mastercard est une fille à la poitrine avantageuse. Les éléments de la série bombax (de bombe, qui dérive par apocope de bombance), bombe (atomique) et mururoa17 signifient « fille très belle », charnelle réfère, avec une connotation péjorative, à une fille « particulièrement en chair » (GOUDAILLIER 2001 : 92), alors que, pour terminer, ww veut dire « fille vierge » en faisant référence aux plaques minéralogiques des véhicules neufs qui comportent les lettres ww. Sans avoir des connotations d’ordre sexuel, certains mots n’en expriment pas moins des nuances péjoratives plus ou moins évidentes : nous pouvons citer par exemple fébosse (de fée

Carabosse), fillasse (fille avec le suffixe péjoratif –asse)18 ou garce. Même la série de petits animaux à fourrure qui signifient métaphoriquement « femme » (belette, rate, souris, taupe) témoignerait d’une vision du monde masculine, du moins, selon Cellard et Rey qui disent à propos de souris, exemple classique en argot traditionnel, qu’il s’agit d’un « désignant zoomorphique banal, intermédiaire entre le mépris, la méfiance et l’amusement » (CELLARD, REY 1991 : 779) en pensant sans doute à des sentiments que l’existence des femmes provoque chez l’homme. Bien entendu, tous les éléments lexicaux de la liste b) ne se prêtent pas à une analyse de ce type, ce qui ne les empêche pas forcément d’être nés à la bouche de garçons plutôt que dans un milieu féminin. Ajoutons que notre corpus comprend de nombreux termes obtenus 17 Atoll en Polynésie française abritant un centre d’essais nucléaires. 18 Ce mot peut aussi signifier «

prostituée ». 128 par verlanisation (outre les exemples déjà cités : clira, djig, feumeu, meuda, etc.), et selon mes propres observations19, la création verlanesque est plus une affaire de garçons que de filles. Sans entrer davantage dans les détails de l’analyse étymologique de notre corpus, nous arrivons à la même conclusion qu’à propos des mots d’argot traditionnel (voir point 3) : la majeure partie de ce lexique a très probablement été créée dans un milieu d’hommes. D’un point de vue synchronique, il serait sans doute plus précis de dire créée ou empruntée, car de nombreux éléments de la liste viennent d’argots plus anciens (frangine, radasse, souris, etc.) ou de langues étrangères (bitch de l’anglais, gadji du romani, zouz de l’arabe, etc.) En guise de conclusion Dans cet article j’ai essayé de répondre à la question de savoir si les mots d’argot témoignaient de l’appartenance sexuelle de leurs créateurs. La réponse est

affirmative bien que seule une partie du lexique de deux thématiques importantes d’une variété argotique contemporaine, ainsi que quelques mots choisis d’argots plus anciens, ait été analysée. Il serait néanmoins intéressant d’appliquer dans le futur une analyse analogue mais plus approfondie à un corpus d’argot plus vaste. Pour terminer, je tiens à souligner que, malgré la domination masculine constatée, il ne faut surtout pas penser que l’argot soit un domaine exclusif des hommes : nous avons vu dans l’introduction de ce travail que même les mots nés dans la bouche des hommes sont souvent utilisés par des femmes, de même que les femmes créent aussi des mots d’argot, et une des tâches sans doute les plus intéressantes de l’argotologie contemporaine serait justement d’enregistrer et de décrire l’usage que font les femmes de ces termes d’origine masculine, ainsi que de retrouver les créations spécifiquement féminines. 19 Des observations

faites lors d’enquêtes de terrain menées en banlieue parisienne entre 1991 et 1995 (SZABÓ 1998) 129 Bibliographie ARANA BUSTAMANTE, Raùl (2006), « Agression et transgression : les tabous brisés du langage. Gros mots et vulgarité dans l’espagnol du Mexique », Revue d’Études Françaises, 11, Budapest, p. 11-25 ARMSTRONG, Nigel, BAUVOIS, Cécile, BEECHING, Kate (éds.) (2001), La langue française au féminin, Paris, L’Harmattan. CALVET, Louis-Jean (1993), La sociolinguistique, Paris, PUF. CALVET, Louis-Jean (1994), L’argot, Paris, PUF. CELLARD, Jacques, REY, Alain (1991), Dictionnaire du français non conventionnel, Paris, Hachette. COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (1990), Dictionnaire de l’argot, Paris, Larousse. CSERESNYÉSI László (2004), Nyelvek és stratégiák [Langues et stratégies], Budapest, Tinta Könyvkiadó. GOUDAILLIER, Jean-Pierre (2001), Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris,

Maisonneuve & Larose. KIS Tamás (1997), « Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához » [Viewpoints and Notes on Hungarian Slang Research], in A szlenkutatás útjai és lehetıségei [Argotologie : méthodes et possibilités], KIS Tamás (éd.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p 237-296 KONTRA Miklós (éd.) (2003), Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon [Langue et société dans la Hongrie de l’époque du changement de régime], Budapest, Osiris. (Voir aussi chapitre 7). 130 KÖVECSES Zoltán (2006), « Metaphor and ideology in slang : the case of WOMAN and MAN », Revue d’Études Françaises,11, Budapest, p. 151-166 MOREAU, Marie-Louise (éd.) (1997), Sociolinguistique Concepts de base, Sprimont, Mardaga. SZABÓ Dávid (1997), « A francia argó » [The French Argot], in A szlenkutatás útjai és lehetıségei [Argotologie : méthodes et possibilités], KIS Tamás (éd.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p. 159-183 SZABÓ

Dávid (1998), « Methodological Problems of the Sociolinguistic Study of Youth Slang : Paris Teenagers’ Argot Commun », in Jugendsprache - langue des jeunes - youth language, ANDROUTSOPOULOS, Jannis K., SCHOLZ, Arno (éds), Frankfurt am Main, Peter Lang, p. 49-57 SZABÓ Dávid (2004), L’argot des étudiants budapestois, Paris, ADÉFO/L’Harmattan. SZABÓ Dávid (2006), « Peut-on parler de phonosymbolisme en argot hongrois ? », Revue d’Études Françaises,11, Budapest, p. 209-217 WARDHAUGH, Ronald (1995), Szociolingvisztika, Budapest, Osiris-Századvég [1re édition : An Introduction to Sociolinguistics, Oxford, 1986). YAGUELLO, Marina (1978), Les mots et les femmes, Paris, Payot. 131 9. fejezet Mots d’homme, mots de femme. À la recherche de différences génolectales en argot hongrois1 Férfiszavak, nıi szavak. Genolektális különbségek a magyar szlengben A szlenget hagyományosan a férfiakra jellemzı nyelvváltozatnak szokták tekinteni. Ezt a véleményt

bizonyos mértékig alátámasztják az elmúlt évtizedekben folytatott genolektális kutatások is, amelyek arra engednek következtetni, hogy a nık jobban tartják magukat a nyelvi normához, mint a férfiak. Ugyanakkor a szlengkutatás, módszeres genolektális kutatások hiányában, nem tudja megerısíteni ezt a feltételezést. A szlenghasználók szexuális hovatartozására áttételesen a szlengszókincs etimológiai elemzésébıl is következtethetünk, de a legjobb módszer mindenbizonnyal a nıi és férfi környezetben folyó szlenghasználat leírása. Ez a fejezet két, magyar diákok körében folytatott kérdıíves vizsgálatot mutat be. 1. La notion de « génolecte » ou la variation sociolinguistique selon le sexe Nous n’allons pas nous attarder longtemps sur les différentes études sociolinguistiques qui ont visé, surtout depuis le dernier tiers du XXe siècle, les différences langagières systématiques liées à l’appartenance sexuelle des locuteurs.

Il est difficile d’imaginer une société humaine où le sexe ne constitue un paramètre de différenciation non seulement sociale (MOREAU 1997 : 258) mais également linguistique. Pour les variétés sociolinguistiques définies selon des critères sexuels, les sociolinguistes ont l’habitude d’appliquer les termes « génolecte » ou « sexolecte », formés sur le modèle de sociolecte (CSERESNYÉSI 2004 : 78). Des variétés féminines et masculines bien distinctes ont été décrites – ou du moins 1 Ennek a fejezetnek az elsı változata a következı kötetben jelent meg: KACPRZAK, Alicja, GOUDAILLIER (szerk.) (2009), Standard et périphéries de la langue, Łódź – Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, p 313-322 132 signalées – surtout en dehors du domaine occidental2, par exemple, au Japon ou en Chine (CSERESNYÉSI 2004 : 86-88), sans oublier que dans certains cas, même ces descriptions de phénomènes lointains sont sujettes à controverse (WARDHAUGH 1995 :

283-284). Quant aux communautés linguistiques d’Europe et d’Amérique du Nord, l’écart entre l’usage féminin et masculin semble moins marqué, quoiqu’on signale par exemple des différences systématiques entre locuteurs et locutrices dans le choix d’adjectifs dénotant des couleurs dans le cas de l’anglo-américain (WARDHAUGH 1995 : 284). Mais la différence le plus fréquemment observée, et la plus intéressante du point de vue de l’argotologie, est sans doute que les femmes suivent plus fidèlement la norme que les hommes, et qu’elles évitent (ou, du moins, sont censées éviter) plus soigneusement les tabous linguistiques : cette constatation repose notamment sur les résultats d’enquêtes conduites dans des pays aussi divers que la Belgique, le Canada francophone, la France, l’Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la Hongrie (MOREAU 1997 : 259, ARMSTRONG et al. 2001 : 85, CALVET 1993, 48-50, TRUDGILL 1972 : 179-195, KONTRA 2003 : 188-189).3

2. La variation génolectale en argot Il s’ensuit de ce que nous venons de constater que l’utilisation de variétés argotiques serait moins caractéristique des femmes que des hommes. Et les linguistes, argotologues ou non, semblent d’accord : les argots seraient essentiellement des langages d’hommes, créés et utilisés en majeure partie par des hommes. Cette opinion est partagée notamment par Marina Yaguello, spécialiste connue des parlers féminins, qui cite Jespersen pour qui « la langue “forte” et l’usage de l’argot sont des caractéristiques sexuelles secondaires de l’homme » 2 Par domaine occidental nous entendons ici essentiellement les langues indo-européennes parlées en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que certaines langues non indo-européennes (dont le hongrois) qui s’utilisent dans un contexte socio-géographique comparable. 3 Pour une discussion plus détaillée du sujet cf. MOREAU 1997 : 258-265 (l’article d’Agnesa Pillon) ou

YAGUELLO 1978. 133 (YAGUELLO 2002 : 41) et par Zoltán Kövecses, éminent argotologue hongrois, qui pense que les utilisateurs du slang sont majoritairement des hommes – voire des hommes machistes – qui sont, en plus, censés avoir des préjugés à l’égard des femmes (KÖVECSES 2006 : 151). Bien que nous ne pensions pas que l’argot soit un phénomène langagier exclusivement masculin (D. SZABÓ 2008 : 47), cette constatation est également corroborée par nos propres analyses thématiques du lexique de l’argot estudiantin budapestois (D. SZABÓ 2004 : 206) Cependant, il faut signaler ici que les enquêtes argotologiques s’intéressant aux différences génolectales ont été bien trop sporadiques, donc, dans l’état actuel des recherches, nous devons être prudents en insistant sur l’exclusivité masculine de l’argot (D. SZABÓ 2008 : 46). 3. Des mots génolectalement marqués Pour vérifier le bien-fondé de la constatation selon laquelle l’argot serait

avant tout un langage d’hommes, nous pouvons procéder de deux façons en examinant soit les origines soit l’usage de variétés argotiques. Autrement dit, nous pouvons nous interroger sur l’appartenance sexuelle des créateurs des éléments argotiques, ou bien nous pouvons nous pencher sur l’usage d’un point de vue synchronique en cherchant des réponses à des questions du type : tel élément lexical est-il utilisé de préférence par des femmes ou par des hommes ? Ou les femmes en font-elles une utilisation différente que les hommes ?, etc. La première approche exige avant tout un travail étymologique et sémantique et ne peut aboutir, logiquement, qu’à des conclusions hypothétiques étant donné que nous ne pouvons remonter que virtuellement à l’époque de la naissance d’un mot ou d’une expression. L’identification d’éléments lexicaux génolectalement marqués permet néanmoins de caractériser avec une forte probabilité les inventeurs d’une

expression donnée suivant les critères de l’appartenance sexuelle. Les exemples ci-dessous, synonymes de « fille, femme » choisis dans un 134 dictionnaire d’argot français traditionnel (COLIN et al. 2006 : 899)4 et dans celui d’une variété argotique actuelle, le français contemporain des cités (GOUDAILLIER 2001 : 31-32), sembleraient ainsi témoigner de l’appartenance sexuelle de leurs créateurs : synonymes de « fille, femme » en argot français traditionnel : baladeuse, fendasse, fesse, fumelle, girèle, grognasse, laitue, largue, marque, marquise, ménesse, morue, pépée, poule, poulette, pouliche, poupée, volaille ; et en français des cités : bitch, carte bleue, charnelle, fax, fébosse, fillasse, findus, garce, iatchbi, mastercard, radasse, rate, rumo, souris, tabataspèche, tainp(u), tasse, taspé, taspèche, tchébi, tchiab, ww. Sans entrer dans les détails du sémantisme et de l’étymologie de ces termes5, il semble évident que ces mots qui

signifient – du moins originellement – « prostituée » (baladeuse, marque, pouliche, radasse, tainp(u), etc.) et/ou « femme de mœurs légères » (pépée, poupée, tabataspèche, etc.), font apparaître la femme considérée d’un point de vue érotique voire pornographique (fendasse, fesse, charnelle, mastercard, ww, etc.) ou ont des connotations péjoratives évidentes (fumelle, grognasse, morue, bitch, tasse, taspé, taspèche, etc.), n’ont pas été créés dans un milieu féminin (D. SZABÓ 2008 : 48-53)6 L’analyse des exemples cités – tout en insistant sur le fait qu’il s’agit d’exemples choisis7 donc pas nécessairement représentatifs – semble ainsi corroborer la constatation hypothétique formulée dans la partie 2. 4 Le dictionnaire de Colin et al. est un dictionnaire d’argot au sens le plus large du terme qui contient également des éléments argotiques tout récents, mais la nature diachronique du travail lexicographique effectué en fait avant

tout un ouvrage représentatif de ce que nous préférons appeler argot traditionnel. 5 Nous renvoyons le lecteur aux explications fournies par les deux dictionnaires cités. 6 Voir aussi chapitre 8. 7 Par exemple, l’analyse étymologique d’un lexème pourtant très répandu comme meuf ne permet pas d’aboutir aux mêmes conclusions. 135 4. Deux enquêtes sur la variation génolectale conduites à Budapest (2006-2007) Les exemples que nous venons de passer en revue ont été tirés de variétés argotiques françaises afin de mieux illustrer le concept de mots sexuellement marqués. Cependant, la prédominance de formes témoignant d’une vision du monde essentiellement masculine semble également caractériser les variétés argotiques hongroises : il suffit de citer ici l’exemple de la représentation de la femme, qui y apparaît le plus souvent comme prostituée, dans l’argot hongrois des prisons (E. SZABÓ 2008 : 21) Dans la deuxième partie de notre travail,

nous allons nous pencher sur l’argot hongrois pour présenter deux exemples concrets de l’autre approche, celle qui vise à identifier non pas les créateurs probables, mais les utilisateurs typiques des éléments argotiques, abstraction faite de l’appartenance sexuelle de leurs créateurs. Ajoutons qu’il n’est pas rare de constater qu’un terme inventé selon toute probabilité dans un milieu masculin soit utilisé aussi par des femmes.8 4.1 L’enquête « sociolinguistique » Les deux enquêtes dont nous publierons ici les résultats préliminaires ont été conduites en 2006-2007 avec le concours des étudiants des séminaires d’argotologie et de sociolinguistique du Département d’Études françaises de l’Université Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest. Si l’adjectif sociolinguistique est entre guillemets, c’est que, à nos yeux, toute enquête s’intéressant aux argots doit être sociolinguistique, étant donné que l’argot, fait langagier de nature

sociologique, ne peut pas être interprété sans tenir compte du contexte sociologique. Ce que nous entendons ici par sociolinguistique, c’est que la recherche en 8 Rappelons ici un exemple cité dans le précédent chapitre : en argot commun hongrois, l’expression tele van a tököm, littéralement « en avoir plein les couilles », qui signifie « en avoir marre », est sans aucun doute d’origine masculine. Or, elle n’est pas rare dans la bouche de filles (D SZABÓ 2008 : 47) 136 question tâchait de découvrir ou de confirmer des différences génolectales en hongrois par l’intermédiaire d’un questionnaire basé sur des variables grammaticales, phonétiques et lexicales. C’est-à-dire que le questionnaire ne visait pas spécialement l’argot, mais les questions relatives au lexique peuvent être intéressantes d’un point de vue argotologique aussi. D’une part, enquêtés et enquêtées devaient souligner les mots qu’ils ou elles utilisaient parmi seize

mots sexuellement marqués, proposés par les auteurs du questionnaire, dont plus de la moitié appartiennent aux registres argotique ou familier. D’autre part, ils devaient proposer eux-mêmes des mots caractéristiques de l’usage masculin ou féminin, tâche également susceptible de faire apparaître des éléments non conventionnels. 4.2 L’enquête sur l’argot L’autre enquête, menée à la même époque par en partie les mêmes étudiants, cherchait à découvrir des différences de type génolectal spécifiques à l’usage argotique. Cette recherche se composait de deux étapes : d’abord, nous avons élaboré un questionnaire qui était censé recueillir le plus grand nombre de synonymes possible pour quatorze thématiques majeures de l’argot hongrois. Choisies en fonction des résultats d’une enquête plus générale conduite en 2000 dans un milieu estudiantin budapestois (D. SZABÓ 2004 : 101-106, 205-209), les thématiques abordées, susceptibles d’attirer

un grand nombre de synonymes argotiques, ont été les suivantes : argent sexe de la femme drogue bon/bien sexe de l’homme parties du corps mauvais faire l’amour uriner/déféquer femme ivresse vomir homme alcool 137 Les questions relatives à des séries synonymiques ont été complétées d’autres visant plus ouvertement les différences génolectales ; dans ces cas, nous demandions à nos informateurs/informatrices de citer des mots d’argot typiquement féminins et masculins. Le dépouillement de ces questionnaires remplis par un nombre quasi égal de femmes et d’hommes âgés entre 18 et 30 ans nous a permis par la suite d’identifier des mots qui semblaient présenter des spécificités de nature génolectale. Dix-huit d’entre eux, insérés pour la plupart dans des phrases, ont été utilisés pour l’élaboration d’un second questionnaire permettant ainsi de poser des questions sur des mots concrets : pour éviter les malentendus, les

enquêtés devaient d’abord donner le sens des mots relevés et préciser par la suite s’ils les utilisaient ou non. Dans l’état actuel des recherches, plus de cent femmes et plus de cent hommes ont rempli le questionnaire « sociolinguistique » et le second questionnaire argotologique, c’est-àdire qu’au total, plus de quatre cents personnes, âgées d’entre 18 et 30 ans et équitablement réparties entre les deux sexes, ont participé en tant qu’informateurs aux deux enquêtes. Étant donné que certains termes apparaissaient dans les deux questionnaires, on a pu avoir accès à l’opinion de plus de quatre cents personnes à leur sujet. Compte tenu du fait que jusqu’à nos jours seule une analyse préliminaire a été effectuée, et pour éviter la présentation d’un grand nombre de termes argotiques hongrois inconnus aux non-hungarophones, nous allons insister dans ce qui suit sur quelques exemples qui nous ont paru particulièrement intéressants. 5. « Pasi

» : un mot typiquement féminin Pasi veut dire soit simplement « un homme (quelconque) », donc, dans un registre équivalent, « type, mec » en argot commun hongrois, soit « un homme vu d’un point de vue 138 féminin ; un homme en tant que partenaire potentiel »9. Il a été formé par apocope et suffixation à partir de pasas « type, mec », issu du français passager, emprunté au XIXe siècle par l’intermédiaire de l’allemand Passagier « voyageur, passager » (BENKİ 1976 : 117). D’abord caractéristique de l’argot du milieu et du hongrois populaire, ce terme s’est vulgarisé par la suite pour rejoindre l’argot commun voir le hongrois familier10. Dès le début de l’enquête « sociolinguistique », nous avons identifié ce terme comme un mot typiquement féminin, et cette hypothèse de travail a été confirmée par les enquêtes : il y a 187 occurrences chez 204 femmes, et seulement 75 chez 215 hommes11. Les éventuels lecteurs hungarophones ne seront

pas surpris de constater que c’est un mot caractéristique de l’usage féminin, mais à nos connaissances, il s’agit de la première enquête qui confirme ce pressentiment. Ajoutons cependant que nos questionnaires n’ont pas permis de faire la distinction entre les deux sens cités plus haut. 6. « Haver » et « hugyozik » : deux mots problématiques Ces deux termes qui, comme nous allons le voir ci-dessous, seraient caractéristiques du langage des hommes, sont également représentatifs de ce que nous pouvons appeler argot commun ou langue très familière12. Les mots d’argot au sens traditionnel du terme, c’est-àdire, ceux utilisés essentiellement au sein de micro-groupes sociologiques (KIS 1997 : 248250 ; D SZABÓ 2004 : 56) sont trop rares pour être représentatifs dans le cas d’enquêtes quantitatives, ce qui nous oblige à faire face à la difficulté d’appliquer la notion de variable sociolinguistique aux éléments argotiques (ANDROUTSOPOULOS 1999 : 134).

9 Ce deuxième sens, fondé en partie sur les réactions des étudiants des séminaires argotologique et sociolinguistique de l’Université Eötvös Loránd, n’est confirmé qu’indirectement – par le choix des exemples – par les dictionnaires d’argot hongrois (PARAPATICS 2008 : 94). 10 Pasi reçoit la mention « familier » par la nouvelle édition du dictionnaire de la langue hongroise d’Akadémiai Kiadó (PUSZTAI 2003). 11 Ce mot faisait partie des termes figurant sur les deux questionnaires. 12 Haver et hugyozik ont droit respectivement aux mentions « familier » et « vulgaire » dans PUSZTAI 2003. 139 Le premier mot, haver « copain, pote », vient du yiddish chawer « ami » (SZABÓ 2004 : 276). Selon notre hypothèse de départ, c’est un mot typiquement masculin, or, compte tenu des résultats de l’enquête, l’écart n’est pas très important : 77 occurrences chez 102 hommes et 51 chez 103 femmes13. Ces chiffres pourraient en effet s’expliquer

par le fait que le représentant d’un sexe peut aussi utiliser des mots caractéristiques de l’autre sexe en en faisant une utilisation « secondaire ». C’est-à-dire que, par exemple, une femme peut prononcer des mots que son mari a l’habitude de dire en parlant des amis de ce dernier. L’autre mot, hugyozik « pisser », issu du vieux fond ouralien du hongrois, doit, quant à lui, attirer notre attention sur le fait que malgré la nature plus particulièrement masculine des variétés argotiques, les termes les plus fréquemment cités ne sont pas forcément des mots d’homme. Pasi, mot typiquement féminin, serait utilisé par plus de 90 % des femmes interrogées, tandis que l’un des éléments le plus typiquement masculins, hugyozik, n’est cité que par environ 50 % des hommes (54 occurrences chez 103 hommes contre sept occurrences seulement chez 102 femmes). Cette contradiction pourrait résulter du fait que les mots d’homme sont soit des mots plus spécifiquement

argotiques, donc connus dans un milieu plus restreint, soit des mots tabous, comme dans le cas de hugyozik. 7. En guise de conclusion Dans ce travail, nous avons présenté certains résultats préliminaires de deux enquêtes sur les différences génolectales en argot hongrois. Ces recherches menées dans un milieu estudiantin ne permettent pas, selon nos observations, de parler de variétés argotiques distinctes définies selon les critères de l’appartenance sexuelle du locuteur, par contre, nous avons pu identifier des éléments lexicaux caractérisant davantage l’utilisation de l’argot par les femmes ou par les hommes. Nous sommes convaincu que l’analyse définitive et 13 Haver et hugyozik ne figurent que sur l’un des deux questionnaires. 140 l’élargissement des enquêtes décrites ci-dessus permettront de retrouver une quantité non négligeable d’argotismes spécifiquement féminins ou masculins. Le plus intéressant serait néanmoins de décrire des

variétés argotiques parlées au sein de milieux plus ou moins fermés de femmes14 pour découvrir des usages typiquement féminins des argots, ces langages traditionnellement15 réservés aux hommes. Bibliographie ANDROUTSOPOULOS, Jannis K. (1999), « A nyelvi (szociolingvisztikai) változó fogalmának kiterjesztése a szlengre » [Extending the concept of the (socio)linguistic variable to slang], in Mi a szleng ?, KIS Tamás (éd.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p 109-134 ARMSTRONG, Nigel, BAUVOIS, Cécile, BEECHING, Kate (éds.) (2001), La langue française au féminin, Paris, L’Harmattan. BENKİ Loránd (éd.) (1976), A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára [Dictionnaire historique et étymologique du hongrois], Budapest, Akadémiai Kiadó, vol. 3 CALVET, Louis-Jean (1993), La sociolinguistique, Paris, PUF, p. 48-50 COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (2006), Grand dictionnaire de l’Argot et du français populaire, Paris, Larousse (1re

édition : 1990). CSERESNYÉSI László (2004), Nyelvek és stratégiák [Langues et stratégies], Budapest, Tinta Könyvkiadó, p. 78-88 GOUDAILLIER, Jean-Pierre (2001), Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris, Maisonneuve & Larose. 14 Malheureusement, même Edina Szabó, une chercheuse ayant mené ses enquêtes dans des prisons où femmes et hommes sont séparés, semble ignorer le sexe comme source de variation langagière (E. SZABÓ 2008) 15 Nous considérons aussi les argots comme des langages essentiellement masculins (cf. plus haut dans ce texte), mais des variétés plus spécifiquement féminines devraient exister depuis des dates éloignées dans le temps. 141 KIS Tamás (1997), « Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához » [Viewpoints and Notes on Hungarian Slang Research], in A szlengkutatás útjai és lehetıségei, KIS Tamás (éd.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p 237-296 KÖVECSES Zoltán (2006),

« Metaphor and ideology in slang », Revue d’Études Françaises, 11, Budapest, p. 151-166 MOREAU, Marie-Louise (éd.) (1997), Sociolinguistique Concepts de base, Sprimont, Mardaga, p. 258-265 PARAPATICS Andrea (2008), Szlengszótár [Dictionnaire de l’argot], Budapest, Tinta Könyvkiadó. PUSZTAI Ferenc (éd.) (2003), Magyar értelmezı kéziszótár [Dictionnaire de la langue hongroise], Budapest, Akadémiai Kiadó. SZABÓ Dávid (2004), L’argot des étudiants budapestois, Paris, ADÉFO/L’Harmattan. SZABÓ Dávid (2008), « L’argot – un langage au masculin ? », in Du sexe, rien d’autre, KÁLAI Sándor, LİRINSZKY Ildikó, SKUTTA Franciska (éds.), Actes des Journées d’Études Françaises, Studia Romanica, Hors série, Debrecen, p. 45-55 SZABÓ Edina (2008), A magyar börtönszleng szótára [Dictionnaire de l’argot hongrois des prisons], Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. TRUDGILL, Peter (1972), « Sex, covert prestige, and linguistic change in the urban British

English of Norwich », Language and society, 1, p. 179-195 WARDHAUGH, Ronald (1995), Szociolingvisztika [Sociolinguistique], Budapest, OsirisSzázadvég, p. 282-293 [1re édition : An Introduction to Sociolinguistics, Oxford, 1986) YAGUELLO, Marina (2002), Les mots et les femmes, Paris, Payot, (1re édition : 1978). 142 Utószó Munkámban a szleng lexikográfiai bemutatásának kérdését igyekeztem két nyelv, a francia és a magyar esetében körüljárni. A szlengkutatás alapkérdéseinek – így például a szleng definiálásának – tekintetében a szükséges minimumra szorítkoztam. Ami a szleng és a lexikográfia kapcsolatát illeti, nem törekedtem a probléma teljes körő bemutatására: a szlengilletve szlenget is tartalmazó általános szótárak makro- és mikrostruktúrájának kérdéseit nem elemeztem átfogóan, hanem azokra a szempontokra helyeztem a hangsúlyt, amelyek a szleng (illetve más nemsztenderd kategóriák) szótári feldolgozásának

esetében különösen fontosnak tőntek számomra. Természetesen e kérdések között is akad olyan, mint például a példaanyag kiválasztása és prezentálása, amely fontosságához képest kisebb súllyal jelent meg munkámban, ám ennek ellenére bízom benne, hogy a témakör legfontosabb aspektusaira legalább sikerült felhívnom a figyelmet. Habilitációs disszertációm I. és II része egyaránt tartalmaz szótárkritikai és -elméleti részeket. De míg az I rész új és régi, speciális és általános szótárak elemzése közben próbálja megfogalmazni a szlengszótárírás alapkérdéseit, a II. rész (pontosabban a 6 fejezet) egyetlen, átdolgozásra váró kétnyelvő szlengszótárból kiindulva boncolgatja az ekvivalencia kérdését. Az I. rész elsı két fejezete (2 és 3 fejezet) napjaink francia és magyar szlengszótárait mutatja be, sıt a francia esetében ezt még egy történeti áttekintéssel is kiegészíti. A franciák világviszonylatban

is irigylésre méltó helyzetben vannak a szlengkutatás és a szlengszótárírás hagyományainak és lehetıségeinek tekintetében, ami természetesen nem jelenti azt, hogy az ı esetükben ne lenne szükség még frissebb és még jobb szótárakra. A magyar szlengszótáríráshoz hasonlóan a franciára is igaz az a megállapítás, hogy a könyvpiacon megjelenı kiadványok jelentıs része alapvetıen kereskedelmi célból készült, többé-kevésbé 143 silány munka. De a jogos kritikák ellenére a magyar szlengszótárírás is viszonylag komoly hagyományokkal rendelkezik kelet-közép-európai mércével mérve, és fel tud mutatni több jelentıs szótárat is, bár (természetesen) a könyvesboltokban ezekhez többnyire meglehetısen nehéz vagy lehetetlen hozzáférni A 4. és az 5 fejezet egy-egy magyar-francia és francia-magyar általános kétnyelvő szótár esetében vizsgálja a szleng, pontosabban a nemsztenderd változatok kérdését. Legfontosabb

tanulságként megállapíthatjuk, hogy az általános (kétnyelvő) szótár szempontjai nyilvánvalóan eltérnek a speciális szótárak, tehát a szlengszótárak szempontjaitól, és ez bizonyos egyszerősítést mindenképpen indokolhat: ilyen például a közszleng és a bizalmas nyelvhasználat összevonása egy általános bizalmas minısítés alatt, még akkor is, ha nyelvészeti szempontból ez a két kategória egyértelmően elválik egymástól. A II. rész elsı két fejezete (6 és 7 fejezet) a két- vagy többnyelvő szlengszótárírás egyik legfontosabb problémáját, az ekvivalensek megválasztásának kérdését boncolgatja átdolgozásra váró magyar-francia (6. fejezet) és „virtuális” francia-magyar (7 fejezet) szlengszótár esetében. Mindkét fejezet alapvetı konklúziója az, hogy az idegen nyelvi megfelelık kiválasztásának esetében a használati idıszak és gyakoriság, a konnotációt is magában foglaló jelentés és a használói kör

egyezése sokkal fontosabb szempont, mint az etimológiák esetleges egybeesése. Minden szlengszótár legalapvetıbb kérdése az, hogy honnan származik a feldolgozott szóanyag. A jól dokumentált, szakszerő leíró nyelvészeti módszerekkel győjtött korpusz nem csak a deskriptív nyelvészet, hanem a szlengszótárkészítés szempontjából is kötelezı alapfeltétel. A 8 fejezet egy olyan, Párizsban folytatott, szociolingvisztikai igényő terepmunkát ír le, amely ha nem is kvantitatív, hanem elsısorban kvalitatív megfontolásból a szlengszótárírók számára is hasznos kiindulópont lehet(ne). 144 Munkám III. része továbbra is kapcsolódik a szlenghez és a lexikográfiához is, de itt a szlenglexikográfia alkalmazott tudományként, szociolingvisztikai alapkutatások segédeszközeként jelenik meg. Mind a 9, mind a 10 fejezet a genolektusok, a nıi és a férfi szlenghasználat közötti különbségek kérdését vizsgálja, és itt a

különbözı francia szlengszótárakból merített lexikográfiai anyag etimológiai-szemantikai vizsgálata az elsıdleges szlenghasználók nemi hovatartozásának (hipotetikus) megállapításában van segítségünkre. A III rész egyben példa lehet arra, hogy a leíró nyelvészeti szempontokon túl a szlengszótárak az élet számos területén hasznosíthatók (a nyelvészeti kutatáson túl l. pl fordítás, nyelvtanítás). A szlengszótárírás fıbb kérdéseinek bemutatása mellett fontos célom volt még, hogy lehetıségeim szerint javítsak a szlenglexikográfia tudományos-szakmai megítélésén. Tudományos szempontból ugyanis nem elfogadható (sıt értelmezhetetlen), hogy ilyen-olyan elıítéletek miatt ne vegyék komolyan a lexikográfia valamely ágát, márpedig a szleng esetében még mindig rengeteg az elıítélet. Leíró nyelvészeti és lexikográfiai szempontból nincs olyan, hogy „csúnya” szó. A nyelv, a beszélı ember szempontjából minden

szó fontos, mert nem csak valami másról, de saját magunkról is fontos információt közöl. A szleng illékony, gyorsan változó jellege sem elfogadható ellenérv: egyrészt bizonyos szlengszavak meglehetısen stabilak (gondoljunk csak a csaj szó több évszázados történetére), másrészt, ami kérészélető, azt akkor kell a lehetı legnagyobb pontossággal rögzíteni, amikor lehet, és egy adott (rövid) idıszakra jellemzı elemként kell hozzá viszonyulni. A szlengszótárírás ugyanannyira fontos, mint a speciális illetve szakszótárírás bármely más ága. Épp ezért szükségszerő, hogy a szlenglexikográfiára is ugyanazokat a szigorú kritériumok alkalmazzuk, mint a szótárírás bármely más területére. Budapest, 2011. szeptember 2 145 Általános bibliográfia ANDRÁS T. László, KÖVECSES Zoltán (1989), Magyar-angol szlengszótár – HungarianEnglish Thesaurus of Slang, Budapest, Maecenas ANDROUTSOPOULOS, Jannis K. (1999), „A nyelvi

(szociolingvisztikai) változó fogalmának kiterjesztése a szlengre – Extending the concept of the (socio)linguistic variable to slang”, in Mi a szleng? [Qu’est-ce que le slang ?], KIS Tamás (szerk.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p. 109-134 ARANA BUSTAMANTE, Raùl (2006), „Agression et transgression : les tabous brisés du langage. Gros mots et vulgarité dans l’espagnol du Mexique”, Revue d’Études Françaises, 11, Budapest, p. 11-25 ARMSTRONG, Nigel, BAUVOIS, Cécile, BEECHING, Kate (szerk.) (2001), La langue française au féminin, Paris, L’Harmattan. BAUGH, John (1983), Black street speech: its history, structure and survival, Austin, University of Texas Press. BÁRCZI Géza (1980), „A ‘pesti nyelv’” [Le langage budapestois], in A magyar nyelv múltja és jelene [Le passé et l’avenir du hongrois], Budapest, Gondolat, p. 237-279 (1 kiadás: 193132) BÁRCZI Géza (1980), „A városi népnyelv kérdéséhez” [Sur la question du hongrois

populaire], in A magyar nyelv múltja és jelene [Le passé et l’avenir du hongrois], Budapest, Gondolat, p. 280-297 (1 kiadás: 1941) BÁRDOSI Vilmos, SZABÓ Dávid (szerk.) (2007), Francia-magyar kéziszótár – Dictionnaire français-hongrois, Budapest, Akadémiai Kiadó. 146 BENKİ Loránd (éd.) (1976), A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára [Dictionnaire historique et étymologique du hongrois], Budapest, Akadémiai Kiadó, vol. 3 BRUANT, Aristide (1993), L’argot au XXe siècle. Dictionnaire français-argot, hn, Fleuve Noir (1. kiadás: 1901) CALVET, Louis-Jean (1993), La sociolinguistique, Paris, PUF. CALVET, Louis-Jean (1994), L’Argot, Paris, PUF. CARADEC, François (1989), N’ayons pas peur des mots. Dictionnaire du français argotique et populaire, Paris, Larousse (1. kiadás: 1977) CELLARD, Jacques, REY, Alain (1991), Dictionnaire du français non conventionnel, Paris, Hachette (1. kiadás: 1980) [CHEREAU, Olivier] (1741), Le Jargon ou langage de

l’argot réformé, Troyes, Jean Oudot (2. kiadás: Párizs, 1628)(http://wwwarchiveorg) COLIN, Jean-Paul, CARNEL, Agnès, (1991): „Argot, dicos, tombeaux”, Langue française, 90, p. 28-39 COLIN, Jean-Paul, MÉVEL, Jean-Pierre, LECLÈRE, Christian (2006), Grand dictionnaire de l’Argot et du français populaire, Paris, Larousse (1. kiadás: 1990) CSERESNYÉSI László (2004), Nyelvek és stratégiák [Langues et stratégies], Budapest, Tinta Könyvkiadó. DAHN, Thomas C. (1999), Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache (Ungarisch– Deutsch), Hamburg, Helmut Buske Verlag. DELVAU, Alfred (1867), Dictionnaire de la langue verte, Paris, E. Dentu (1 kiadás: 1866) DESCAMPS-HOCQUET, Marguerite R. (1989), Bibliographie des argots français, Paris, Sorbonnargot. 147 DUNETON, Claude (1998), Le guide du français familier, Paris, Éditions du Seuil. ESNAULT, Gaston (1965), Dictionnaire historique des argots français, Paris, Larousse. FODOR István (2000), „Szleng – bizalmas

köznyelv. Gondolatok két új szótár kapcsán” [Argot – langue familière. Réflections sur deux nouveaux dictionnaires], Magyar Nyelvır, 124/2, p. 248-253 FRANÇOIS-GEIGER, Denise (1989), L’argoterie, Paris, Sorbonnargot. FRANÇOIS-GEIGER, Denise (1991), „Panorama des argots contemporains”, Langue française, 90, Paris, Larousse, p. 5-9 GADET, Françoise (1992), Le français populaire, Paris, PUF. GOUDAILLIER, Jean-Pierre (1991), „Argotolâtrie et argotophobie”, Langue française, 90, Paris, Larousse, p. 10-12 GOUDAILLIER, Jean-Pierre (2001), Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris, Maisonneuve & Larose (1. kiadás: 1997) GUIRAUD, Pierre (1958), L‘argot, Paris, PUF. GUIRAUD, Pierre (1986), Le français populaire, Paris, PUF (1. kiadás: 1965) HOFFMANN Ottó (1996), Mini-tini-szótár (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára) [Dictionnaire des jeunes adolescents. Dictionnaire des synonymes du langage contemporain des

élèves hongrois], Pécs, University Press. http://hu.wikipediaorg/wiki/Magyar szlengsz%C3%B3t%C3%A1rak list%C3%A1ja http://mnytud.artskltehu/szleng/indexphp http://szleng.bloghu/ http://www.dictionnairedelazonefr 148 http://www.languefrancaisenet/Argot/BibliographieDesDictionnaires KIS Tamás (1991), A magyar katonai szleng szótára [Dictionnaire de l’argot militaire hongrois], Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó (2e édition remaniée : 1992, 3e édition remaniée et augmentée : 2008). KIS Tamás (1995), „A magyar szlengszótárak” [Les dictionnaires de l’argot hongrois], Magyar Nyelvjárások, XXXII, p. 79-94 KIS Tamás (1997), „Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához – Viewpoints and Notes on Hungarian Slang Research”, in A szlenkutatás útjai és lehetıségei [Argotologie : méthodes et possibilités], KIS Tamás (éd.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p 237-296 KIS Tamás (2008), „A szlengszótárkészítés mőhelytitkaiból” [Les

secrets de l’élaboration d’un dictionnaire d’argot], Magyar nyelvjárások, XLVI, p. 71-102 KONTRA Miklós (éd.) (2003), Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon [Langue et société dans la Hongrie de l’époque du changement de régime], Budapest, Osiris. KÖVECSES Zoltán (1998), Magyar szlengszótár [Dictionnaire de l’argot hongrois], Budapest, Akadémiai Kiadó (2e édition remaniée et augmentée : 2009). KÖVECSES Zoltán (2006), „Metaphor and ideology in slang : the case of WOMAN and MAN”, Revue d’Études Françaises,11, Budapest, p. 151-166 LABOV, William (1972a), Language in the Inner City : Studies in the Black English Vernacular, Philadelphia, University of Pennsylvania Press. LABOV, William (1972b), Sociolinguistic patterns, Philadelphia, University of Pennsylvania Press. LARCHEY, Lorédan (1881), Dictionnaire historique d’argot [et] des excentricités du langage, Paris, E. Dentu (1 kiadás: 1878) 149 LOOSER, Diana (2004),

„Lexicography on the inside: doing time in every New Zealand prison”, International Journal of Lexicography, 17/1, p. 69-87 MOREAU, Marie-Louise (szerk.) (1997), Sociolinguistique Concepts de base, Sprimont, Mardaga. O. NAGY Gábor (1970), « Szótártípusok [Les types de dictionnaires] », Magyar Nyelv, 66/2, Budapest, p. 135-146 PARAPATICS Andrea (2008), Szlengszótár [Dictionnaire de l’argot], Budapest, Tinta Könyvkiadó, 143 p. PARTRIDGE, Eric (1970), Slang To-day and Yesterday, London, Routledge and Kegan Paul (1. kiadás: 1933) PERROT, Jean (szerk.) (2007), Magyar-francia kéziszótár – Dictionnaire hongrois-français, Szeged, Grimm (1. kiadás: 2000) PUSZTAI Ferenc (szerk.) (2003), Magyar értelmezı kéziszótár [Dictionnaire de la langue hongroise], Budapest, Akadémiai Kiadó. PUSZTAI Ferenc (2010), „A szleng a szótárakban” [L’argot dans les dictionnaires], in BÁRDOSI VILMOS, KISS Gábor (szerk.), Szótárak, szólások, nevek vonzásában [L’attirance

des dictionnaires, des dictons, des noms], Budapest, Tinta Könyvkiadó, p. 170-177 REY-DEBOVE, Josette, REY, Alain (szerk.) (2006), Le Nouveau Petit Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert. SEGUIN, Boris, TEILLARD, Frédéric (1996), Les Céfrans parlent aux Français. Chronique de la langue des cités, Paris, Calmann-Lévy. SOURDOT, Marc (1991), „Argot, jargon, jargot”, Langue française, 90, Paris, Larousse, p. 13-27 150 SZABÓ Dávid (1991), L‘argot commun des jeunes parisiens, DEA-disszertáció, Paris, Université René Descartes – Paris V. SZABÓ Dávid (1997), „A francia argó – The French Argot”, in A szlenkutatás útjai és lehetıségei [Argotologie : méthodes et possibilités], KIS Tamás (szerk.), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, p. 159-183 SZABÓ Dávid (1998), « Methodological Problems of the Sociolinguistic Study of Youth Slang : Paris Teenagers’ Argot Commun », in Jugendsprache -

langue des jeunes - youth language, ANDROUTSOPOULOS, Jannis K., SCHOLZ, Arno (szerk), Frankfurt am Main, Peter Lang, p. 49-57 SZABÓ Dávid (2004), L’argot des étudiants budapestois, L’Harmattan/ADÉFO, p. 71-77 (http://mnytud.artskltehu/szleng/szabod argotbppdf) SZABÓ Dávid (2006), „Peut-on parler de phonosymbolisme en argot hongrois ?”, Revue d’Études Françaises, 11, p. 209-217 SZABÓ Dávid (2008), „L’argot – un langage au masculin ?”, in « Du sexe, rien d’autre », KÁLAI Sándor, LİRINSZKY Ildikó, SKUTTA Franciska (szerk.), Debrecen, Studia Romanica különsz., p 45-55 SZABÓ Dávid (2009), „Mots d’homme, mots de femme. À la recherche de différences génolectales en argot hongrois”, in Standard et périphéries de la langue, KACPRZAK, Alicja, GOUDAILLIER, Jean-Pierre (éds.), Łόdź, Oficyna Wydawincza LEKSEM, p 313322 SZABÓ Dávid (2010), „Nemsztenderd változatok egy új francia-magyar szótárban” [Des variétés non standard dans un

nouveau dictionnaire français-hongrois], Revue d’ötudes Françaises, 15, Budapest, p. 53-64 151 SZABÓ Edina (2008), A magyar börtönszleng szótára [Dictionnaire de l’argot carcéral hongrois], Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 231 p. TRUDGILL, Peter (1972), „Sex, covert prestige, and linguistic change in the urban British English of Norwich”, Language and society, 1, p. 179-195 VARSÁNYI György (1988), „Argó nyelvi elemek szépirodalmi és publicisztikai szövegekben” [Éléments argotiques dans des textes littéraires et journalistiques], Magyar Nyelvır, 112, p. 136-142 VIDOCQ, E.-F (2007), L’argot des voleurs, Houilles, Editions Manucius (1 kiadás: Les Voleurs, 1836). WARDHAUGH, Ronald (1995), Szociolingvisztika, Budapest, Osiris-Századvég (1. kiadás: An introduction to Sociolinguistics, Oxford, 1986). ZOLNAY Vilmos (1996), GEDÉNYI Mihály, A régi Budapest a fattyúnyelvben [Le vieux Budapest en argot], Budapest, Fekete Sas. YAGUELLO, Marina (1978),

Les mots et les femmes, Paris, Payot. 152 Tartalom Elıszó I. rész: Szótárkritika 1. fejezet: Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai 2 5 6 2. fejezet: Les dictionnaires de l’argot hongrois (1989-2009) Bilan de vingt années de lexicographie argotique. 34 3. fejezet: Les registres non conventionnels dans le dictionnaire bilingue 47 4. fejezet: Nemsztenderd változatok egy új francia-magyar szótárban 61 II. rész: A kétnyelvő szlengszótárírás két fontos kérdése: ekvivalencia és anyaggyőjtés 76 5. fejezet: Les nanas, les gonzesses ou les meufs – ou comment faire un dictionnaire bilingue argot-argot ?. 77 6. fejezet: Dictionnaire de spécialité – dictionnaire général : Le problème des équivalents dans un dictionnaire d’argot bilingue.93 7. fejezet: L’argot commun tel qu’on le parle Problèmes méthodologiques de la recherche argotologique sur le terrain. 104 III. rész: Alkalmazott lexikográfia: szlengszótárak a

szociolingvisztikai kutatásban 118 153 8. fejezet: L’argot - un langage au masculin ? 119 9. fejezet: Mots d’homme, mots de femme À la recherche de différences génolectales en argot hongrois. 132 Utószó. 143 Általános bibliográfia. 146 154