Földrajz | Természetföldrajz » Jéger Gábor - A világ regionális földrajza

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 76 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:72

Feltöltve:2014. november 01.

Méret:2 MB

Intézmény:
[ME] Miskolci Egyetem

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

A Világ regionális földrajza Névanyag és térképgyőjtemény A tansegédlet az alábbi tárgyakhoz szükséges: MFKST 219 Egyéb világrészek társadalomföldrajza I. MFKST 220 Egyéb világrészek társadalomföldrajza II. MFKST 730001 Kontinensek tájföldrajza II. A tansegédlet az alábbi tárgyakhoz ajánlott: MFKST 225 Európa társadalomföldrajza I. MFKST 217 Európa társadalomföldrajza II. MFKST 6402 Európa földrajza 2. Készítette: Jéger Gábor PhD hallgató Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék 2010. január Miskolc Tartalomjegyzék Általános tudnivalók .3 Irodalomjegyzék .4 A jegyzet felépítése .5 Európa ismétlı térképek.6 Ázsia .11 Közel-Kelet, Irán, Afganisztán.12 FÁK (Európai országok nélkül).15 Hindusztáni félsziget .20 Mongólia, Kína, Koreai-félsziget, Japán.25 Délkelet Ázsia.31 Ausztrália és Óceánia .36 Ausztrália és Óceánia.37 Afrika .42 Észak-Afrika és a

Szaharai országok .43 A Guineai-öböl partvidéke és Közép-Afrika .48 1 Kelet-Afrika .53 Dél-Afrika.56 Amerika.61 Kanada, USA, Mexikó .63 Közép-Amerika.68 Dél-Amerika.71 2 Általános tudnivalók A gyakorlat teljesítésének feltétele az órákon való részvétel, valamint minden zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintre való megírása. Hiányozni két alkalommal lehet, ennél több hiányzás esetében aláíráspótlásra kerül sor. A félév végén gyakorlati jegy pótlás vár arra a hallgatóra is, aki a félév alatt írt zárthelyik legalább felét nem írja meg elégségesre. Zárthelyi dolgozatot minden térségbıl írunk, olyan felbontásban, ahogyan az ebben az anyagban megtalálható (a tartalomjegyzék szerint). A kontinensek országai és fontosabb adatai címő fejezetekbıl zárthelyiben csak az országot és annak fıvárosát kell tudni, de az országot vaktérképen is fel kell ismerni! Minden zárthelyiben egy vaktérkép

szerepel, amelyre 20 földrajzi nevet kell bejelölni és röviden mindegyiket jellemezni is kell az itt található anyag és a gyakorlaton elhangzottak alapján. Minden ZH 20 pontos A pontozás a következıképpen alakul: - 20-19 pont jeles - 18,5-18 pont jó - 17,5-17 pont közepes - 16,5-15,5 pont elégséges - 15 pont alatt elégtelen Amennyiben a hallgató, ország szintő tévedést vét, abban az esetben egyetlen hiba esetén is elégtelen a zárthelyi! A meg nem írt, illetve elégtelen zárthelyiket a félév utolsó hetében lehet pótolni, hamarabb pótlásra lehetıség nincs. Akinek a pótzárthelyi is elégtelen, az már csak a vizsgaidıszakban szerezhet gyakorlati jegyet. A gyakorlati jegyen javítani szintén az utolsó héten lehet, ekkor maximum három zárthelyit lehet újra írni. Azonban az a hallgató aki újra írja valamelyik elızıleg sikeres dolgozatát, elfogadja azt is, hogy az új jegy akár rosszabb is lehet a réginél és minden

esetben az új ZH eredmény kerül beszámításra a gyakorlati jegybe. A tankönyvek alapján készített jegyzetet sajátkészítéső térképek egészítik ki, amelyek a zárthelyi dolgozatok alapját is jelentik. A felhasznált könyvek listája, a 4 oldalon, az Irodalomjegyzékben található meg. 3 Irodalomjegyzék: Horváth G. - Probáld F - Szabó P (2008): Ázsia regionális földrajza, Eötvös Kiadó, Budapest, 617 p. Probáld F. – Horváth G (1998): Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 439 p. Probáld F. (2002): Afrika és a Közel-Kelet földrajza, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 395 p Probáld F. (2004): Amerika regionális földrajza, Trefort Kiadó, Budapest, 359 p Probáld F. – Szabó P (2007): Európa Regionális Földrajza 2, Eötvös Kiadó, Budapest, 539 p Rudl J. (1999): A Szovjetunió utódállamainak földrajza, Dialóg Campus kiadó, BudapestPécs, 332 p 4 A jegyzet elkészítéséhez igénybe vett

internetes oldalak, amelyek elsısorban a friss adatok beszerzésében voltak hasznosak: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének hivatalos honlapja: www.unorg A Központi Hírszerzı Ügynökség hivatalos oldala: www.ciagov Az Európai Unió portálja: www.europaeu Az OECD honlapja: www.oecdorg A Népesedésügyi Hivatal honlapja: www.prborg Az említett oldalakról a felhasznált adatok közül minden esetben a legfrissebb található meg a jegyzetben, így az adatok 2009. július és 2010 február közöttiek Az oldalak közül elsısorban a www.europaeu és a wwwoecdorg oldalak ajánlottak a hallgatók számára. Ezek ugyanis olyan adatokat és információkat tartalmaznak, amelyeket nem csak a tantárgy elsajátításához, hanem egyéb tárgyakhoz és a mindennapi életben is használni tudnak. A jegyzet felépítése A jegyzet 7-11. oldalán ismétlı térképek találhatóak Európáról, amelyek a már tanultak felelevenítését, ismétlését szolgálják. A 12. oldaltól

kezdıdıen kontinensenként rövid általános leírás és térképsorozatok segítik a tanulást és egészítik ki az elıadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat. A térképek, csak kiegészítik és nem helyettesítik a gyakorlatokat! Minden a tartalomjegyzékben szereplı országcsoporthoz 5 térkép tartozik, az alábbi felosztásban: 1. az országcsoport országai; 2 a fıvárosok; 3 a fontosabb városok; 4 természetföldrajzi ismeretek; 5. GDP Egyetlen kivétel akad ez alól, a Mongólia, Kína, Koreai-félsziget, Japán térképsorozat, ahol helyet kapott egy hatodik térkép is a legjelentısebb kikötıkkel. 5 Európa 6 Európa fıvárosai 7 8 9 10 Ázsia Földünk legnagyobb kiterjedéső kontinense, 44,5 millió négyzetkilométeres területével a szárazföldek 29,9%-a tartozik a kontinenshez. A Föld népességének a 60%-ának, mintegy 4 milliárd ember otthona. A legnagyobb területő ország, nagy része a kontinenshez tartozik. Ez

Oroszország a maga 17 millió négyzetkilométeres nagyságával. Lakóinak száma, azonban csak 142 millió fı A legnépesebb ország Kína, 1,3 milliárd lakosával, de nem sokkal van lemaradva tıle a Föld második legnépesebb állama India sem, a maga 1,15 milliárd fınyi lakosságával. A világgazdaságban legnagyobb jelentısége Japánnak van, amely a Föld egyik leggazdagabb országa. Egyre nagyobb szerepet tölt be azonban Kína is, amelynek feltörekvı gazdasága jelenleg a leggyorsabban fejlıdı a világ országai között. Ezt a támasztja alá a térségrıl készült térkép is, amely a kikötıket ábrázolja és jól látható, hogy Kína a kereskedelemben milyen kimagasló szerepet játszik. Gazdasági szempontból ki kell emelni az Arab-öbölt, amely jelentıs olajkitermelı terület, amelybıl vagyonát megalapozta, napjainkban pedig egyre nagyobb szerepet játszik a térség az idegenforgalomban. Oroszország déli részén a kıszénre épült

iparkörzetek, a Kuznyecki-medence valamint az Urál hegység keleti elıtere jelentıs nehézipari központok. Nehéziparával kiemelkedik még a kínai Madzsúria, valamint Japán nagy város tömörülései, amelyek fıként a precíziós iparágakra szakosodtak. Kereskedelmi szempontból is rendkívül jelentıs Ázsia, hiszen a Föld 30 legnagyobb forgalmat lebonyolító kikötıje közül 23 a kontinensen található (Az elsı 20-ba csak 2 nem Ázsiai kikötı van). Az elsı három: Shanghai (Kína), Szingapúr, Ningbo (Kína). Természetföldrajzi szempontból is sok tekintetben a legek kontinense Ázsia, ugyanis itt található a Föld legmagasabb pontja a Mount Everest (8850 méter) Nepál és Kína határán. A Föld legmélyebb szárazföldi pontja, a Holt-tenger partján (-397 méter) Jordániában. De itt van a legnagyobb édesvízi tó, a Bajkál-tó Oroszországban. Valamint a legcsapadékosabb hely, a Khasi-hegység déli völgyeiben, ahol 11 000 milliméter feletti az

éves átlagos csapadékmennyiség, Cherrapunji városának térségében. A legtöbb esı ami egy év leforgása alatt esett több, mint 26 000 milliméter volt A leghidegebbet is itt mérték a Földön, a verhojanszki katlanba (Oroszország), Ojmjakon városában, ahol -77,8 Celsius volt a legalacsonyabb érték, amelyet feljegyeztek. 11 Közel-Kelet, Irán, Afganisztán 12 13 14 FÁK (Európai országok nélkül) 16 17 18 19 Hindusztáni félsziget 21 22 23 24 Mongólia, Kína, Koreai-félsziget, Japán 25 26 27 28 29 30 Délkelet Ázsia 31 32 33 34 35 Ausztrália és Óceánia A „kontinens” a legkisebb területő és népességő. Legnagyobb országa a kontinensnyi sziget, Ausztrália, amely a két nagy szigetbıl álló Új-Zélanddal és az Új-Guinea keleti felét elfoglaló PápuaÚj-Guineával, valamint a csendes-óceáni szigetvilág országaival együttesen alkotja a

legkisebb kontinenst. Területe alig több, mint 9 millió négyzetkilométer, lakóinak száma pedig mindössze 39 millió fı. Ebbıl a területbıl és népességbıl Ausztrália részesedik a legnagyobb arányban. A kontinensnyi ország területe 7,6 millió négyzetkilométer, amellyel a hatodik legnagyobb, népessége pedig az 51. helyre rangsorolja. 22,2 millióan lakják Gazdasági jelentısége is Ausztráliának a legnagyobb. A mezıgazdaságban legjelentısebb a juh tenyészétés szerepe, amely nem csak itt, de Új-Zélandon is kiemelkedı fontosságú. Ausztrália természetföldrajzi adottságai miatt nagyrészt terméketlen, jelentıs részét sivatag foglalja el. Kis területen lehet növénytermesztést folytatni, Pert, Adelaide és a Nagy-Vízválasztó hegység nyugati elıtere alkalmas a búza termesztésére. Az ország ásványkincsekben és színesércekben gazzdag. Ipari körzetei a nagyvárások környékén alaukultak ki, fıként Perth, Melbourne, Brisbane

és Sydney jelentısek. Meg kell azonban említeni Kalgoorliet, amely település környékén jelentıs nikkel bányászat folyik és az ország ÉszakNyugati részét ahol nagy vasércbányák mőködnek. A vasércet Port Hedland és a tıle nyugatra fekvı Dampier kikötıjén keresztül exportálják. Óceániában az ipari tevékenység olyan kuriózumai is megtalálhatóak voltak, mint a guanó bányászat, amely Nauru egyetlen bevétele volt évtizedeken keresztül, mára azonban a bányászat abba maradt és itt is, mint más szigeteken (Fidzsi, Tahiti, Hawaii) a turizmusra próbálják fektetni a hangsúlyt. A Föld egyik talán legismeretlenebb területe is itt található, ez Pápua-Új-Guinea belsı vidéke, amelyet sőrő esıerdı fed. Az ország belsejérıl keveset tudni az áthatolhatatlan növényzet és az ebbıl fakadó rendkívüli elzártság miatt. Az óceáni területet három részre osztjuk, Melanéziára, Mikronéziára és Polinéziára. Lakóikat is ezek az

elnevezések illetik (Melanéz, Mikronéz, Polinéz) A legjelentısebb természeti érték a Nagy-Korallzátony, amely Ausztrália észak-keleti partja mentén húzódik. Keleten húzódik a nagy vízválasztó, amelybıl két jelentıs folyó a Murray és a Darling ered. 36 Ausztália és Óceánia 37 38 39 40 41 Afrika Afrika a harmadik legnagyobb és második legnépesebb kontinense Földünknek. A Föld területébıl 20,4%-al, 30,2 millió négyzetkilométerrel részesedik, míg lakosságából 1,1 milliárd fıvel. Ami a teljes lakosság 16,5%-a. A kontinens legnépesebb országa Nigéria, népessége 155 millió fı 2009-ben. Ezzel a Föld nyolcadik legnépesebb állama. A legnagyobb területő ország Szudán 2,5 millió négyzetkilométeres területével. Az országok összesített rangsorában ezzel a 10 helyet foglalja el A kontinens gazdaságára rendkívüli módon rányomta bélyegét a gyarmati sor. Északon Franciaországnak volt hatalmas

összefüggı gyarmatbirodalma, keleten az Egyesült Királyságnak, Tanzánia kivételével észak-déli irányban a kontinensen végighúzódó birodalma volt. Ezen kívül, Olaszországnak, Németországnak, Portugáliának, Spanyolországnak és Belgiumnak volt gyarmata Afrikában. A XX század elején, csupán Etiópia és Libéria volt független ország a kontinensen Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak az afrikai kiaknázatlan nyersanyagkészletek. Ezek közül a legjelentısebbek a nigériai olajtartalékok, valamint az Atlasz hegység érclelıhelyei. De rendkívül fontos a nyugat-szaharai foszfát, vagy a mauritániai vasérc bányászat is. Természetesen a rézöv ércei és a Kongói Demokratikus Köztársaságban valamint a Dél-Afrikai köztársaságban bányászott gyémánt a világ élvonalába emeli az érintett országokat. Zambia rézérc bányászatban a kilencedik a világon. Dél-Afrikában a gyémánt és a színes ércek bányászata mellett jelentıs

az urán és a kıszén bányászat is. Itt mőködnek a világ legmélyebb bányái Mezıgazdasági szempontból a kontinens középsı része a jelentıs, a legfontosabb termékek, a kaucsuk, a gyapot, a kakaó, a kávé és a földimogyoró. A kontinens jelentıs részét sivatagok borítják. Közülük a legnagyobb az Észak-Afrikát szinte teljes egészében uraló sivatagok rendszere, amelyet összefoglaló néven Szaharának hívunk. A Szahara területe több, mint 9 millió négyzetkilométer. A sivatag keleti részén a Danakil-sivatagban (Etiópia) mérték a Földön a legmelegebb átlaghıméréskletet Dallol városában (amely mára lakatlan), ahol az éves középhımérséklet 34,4 Celsius volt 1960 és 1966 között. Azonban tartósan 30 Celsius felett van az évi középhımérséklet 42 Észak-Afrika és a Szaharai országok 43 44 45 46 47 A Guineai-öböl partvidéke és Közép-Afrika 48 49 50 51 52 Kelet-Afrika 53

54 55 Dél-Afrika 56 57 58 59 60 Amerika Népességszáma alapján a harmadik, területileg a második legnagyobb kontinens. 912 millió lakója 42,5 millió négyzetkilométeres területen él. Természetesen a népesség eloszlása nem egységes Több 10 milliónál is népesebb nagyváros található a kontinensen. Sao Paulo 17,7 millió lakosú, New York 16,6 millió, Los Angeles 13,1 millió, Buenos Aires 12,5 millió és Rio de Janeiro 10,6 milliós agglomerációval tömöríti a kontinens lakosságának 7,5 %-át. A legnagyobb területő ország Kanada majd 9,98 millió négyzetkilométeres területével, amellyel Oroszország után a második a világon. A legnépesebb ország pedig az USA 312 millió lakosságával, amellyel a két, milliárdos lakosságú ország után a harmadik a Földön. A világgazdaságban a legjelentısebb szerepe az Amerikai Egyesült Államoknak van, amely az alig 500 éve felfedezett kontinens elsı állama is egyben,

13 alapító tagállama 1776-tól független. Több olyan terület van azonban a térségben amelyek még napjainkban is valamely európai országhoz tartoznak. A kontinens nyelvi alapon osztható két részre, az angol anyanyelvő északi részre, amely Kanadát és az USA-t foglalja magában, valamint Latin-Amerikára, amely az összes többi országot csoportosítja, amelyek legtöbbjének a hódítások óta az anyanyelve spanyol, néhány kivétel akad csak, közülük a legjelentısebb Brazília, amely portugál gyarmat volt, így ott anyanyelvként a portugált használják. Az USA szerteágazó gazdaságán és iparán kívül külön említést érdemel Kanada nikkel érc termelése valamint, az Alberta államban jelen lévı szénhidrogén kitermelés. Ezen felül szénhidrogének esetében Mexikó és Venezuela kıolaj vagyona is jelentıs. Jamaica (4. a világon), Brazília (5), Guyana (6) és Suriname (11) bauxit bányászata a világ élmezınyébe tartozik. Dél-Amerika

legnagyobb nehézipari tömörülése a Belo Horizonte – Rio de Janeiro – Sao Paulo háromszögben helyezkedik el. Az Andok mentén elhelyezkedı országokban jelentıs a színes érc bányászat, Chilében a rézérc, Bolíviában az ónérc és Peruban az Ólomérc a legjelentısebbek. Mezıgazdaságilag az USA-é a vezetı szerep, mind állattartásban, mind növénytermesztésben. Fıként a szarvasmarha tartás a jelentıs, de nagy a sertés állomány is. A növénytermesztésben a gabonaféléké a vezetı szerep, a legnagyobb a búza vetésterülete. A kukorica és a gyapot is fontos helyet foglalnak el az államok mezıgazdaságában. 61 Latin-Amerikában a legfontosabb a paraguayi és argentínai szarvasmarhatartás, amely a hatalmas füves pusztát, a Pampát használja ki. Növénytermesztésben az amazonasi kaucsuktermelés a legfontosabb. A kontinensen található a legdélebbi és a legészakabbi állandóan lakott település is a Földön. A legdélebbi a déli

szélesség 54,5 fokán található a Tőzföld Argentínához tartozó részén. A legészakabbi település pedig a kanadai Ellesmer szigeten az északi szélesség 82,2 fokán található Alert nevő városka. Természetföldrajzi szempontból fontos, a Dél-Amerika teljes hosszán végig húzódó Andok, amelynek Altiplano nevő fennsíkján található a Föld legmagasabban fekvı hajózható tava a Titicaca-tó. A legnagyobb kiterjedéső trópusi esıerdı az Amazonas-medencét foglalja el, amelyen a föld legbıvizőbb folyója, az Amazonas halad keresztül. Ez a folyó hozta létre a legnagyobb hordalékból felépített szigetet, amely a Marajó nevet viseli. A kontinens legkeskenyebb része a panamai földszoros, amelyen keresztül egy 77 kilométeres csatorna vezet, ahol a hajók lerövidíthetik az Atlanti- és a Csendes-óceán közötti utat. Így idıt és üzemanyagot spórolva, hiszen nem kell megkerülniük Dél-Amerikát. Közép-Amerikában, Nicaraguában

található a Nicaragua-tó, amelynek különlegességét az adja, hogy egyedül itt élnek édesvízi cápák a világon. A kontinens északi része észak-déli nyitottsága miatt a tornádók legjelentısebb képzıdési helye. Észak-Amerika keleti oldalán az Appalache hegység, nyugati oldalán a Sziklás hegység vonulatai húzódnak. Kanada jelentıs része szinte sík, felszínét a jégárak alakították, amelyek számtalan tavat hoztak létre. Köztük a Nagy-tavakat (Felsı-, Michigan-, Huron-, Ontario-, Erie-tó), amelyeken keresztül a világ leghosszabb vízi határa húzódik az USA és Kanada között. Szintén e két ország között található a Föld leghosszabb egyenes határvonala. Kanada északi részén a kontinentális területen túl nagyon sok kisebb-nagyobb sziget található, amelyek közül több a világ 10 legnagyobb szigete között is szerepel. A világ legnagyobb szigete a Dániához tartozó Grönland, amelynek területe 2,1 millió

négyzetkilométer, de a Baffin-, a Victoria- és az Ellesmer-sziget is az elsı 10-ben kap helyet. 62 Kanada, USA, Mexikó 63 64 65 66 67 Közép-Amerika 68 69 70 Dél-Amerika 71 72 73 74 75