Nyelvtanulás | Angol » Angol középfokú nyelvvizsga-tesztek, megoldással

Adatlap

Év, oldalszám:1999, 87 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:16886
Feltöltve:2004. június 11
Méret:659 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA TESZTEK A NYELVVIZSGÁN Tartalom Előszó . 1 A tesztgenerálás szempontjai . 9 A teszt értékelése . 10 2. teszt 16 3. teszt 21 4. teszt 26 5. teszt 31 6. teszt 36 7. teszt 41 8. teszt 46 9. teszt 51 10. teszt 56 11. teszt 62 12. teszt 68 13. teszt 73 14. teszt 78 15. teszt 83 l6. teszt 88 11.

teszt 93 18. teszt 99 19. teszt 104 20. teszt 110 Megoldások . 115 TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA Előszó A feleletválasztós teszt a nyelvtudásmérés legobjektívabb módja. A feladatot ért számtalan bírálat ellenére, amelyek a feladat életszerűségét kérik számon, a világ legtöbb nyelvvizsgáztató intézménye használja. Ennek nemcsak a gyors, objektív elbírálhatósága az oka, hanem az összehasonlító kutatások eredményei is, amelyek kimutatták, hogy összefüggés van a vizsgázó feleletválasztós tesztre kapott pontszáma és a tényleges nyelvtudása között. Az állami nyelvvizsgán 50 kérdésből álló tesztet kell a vizsgázónak 30 pere alatt megoldania szótár használata nélkül. Választását az eredménylapon X-szel jelöli A javítás átlátszó

sablonnal történik A feleletválasztós tesztnek, mint vizsgafeladatnak legfőbb célja és értelme a passzív nyelvtani és lexikai ismeretek mérése. Passzív tudáson a helyes nyelvtani szerkezetek, szóalakok és jelentések felismerésének a készségét értjük Ez a meghatározás egyben rávilágít a feladat lehetőségeinek korlátaira is. A vizsgázó a megadott lehetőségek közül kiválasztja a jót, nem pedig létrehozza azt. A gyorsaság és objektivitás mellett a teszt egy másik előnye az, hogy előre adott a teljesítendő nyelvi színvonal. A vizsgázó, elővigyázatosságból, nem taktikázhat úgy, hogy kihagyja azokat a szerkezeteket, amelyeket nem, vagy nem biztosan ismer (mint például a fogalmazásnál, ahol biztonságból törekedhet az egyszerűségre). Mindezeket a szempontokat mérlegelve a nyelvvizsgafeladatok kidolgozásakor a szakemberek úgy látták célszerűnek, hogy a maximálisan elérhető 100 pontból - optimális tesztmegoldással -

15-öt lehessen megszerezni. A középfokú vizsgateszt elsősorban nyelvtani ismereteket kér számon, feltételezi a célnyelv nyelvtani rendszerének globális ismeretét. Az 50 részfeladat igyekszik minél nagyobb területet átfogni, de semmiképpen sem törekszik teljességre. Kiemelten foglalkozik azokkal a problémákkal, amelyek a vizsgázók anyanyelve és a célnyelv közötti különbségekből következnek. Az azonos nyelvi jelenségeket bemutató lépések gyakran hasonlóak Ez részben a nyelvi probléma lényegéből adódik (például bizonyos igeidőket értelemszerűen csak meghatározott más igeidőkkel vethettünk össze), részben az ismeretek elmélyítését szolgálja. A tesztfeladatokat egy számítógépes adatbankban tároljuk, amelyekből egy megadott szempontrendszer alapján egy tesztgeneráló program válogat. A tesztgenerálás szempontjait a következőkben részletesen ismertetjük. Jelen kötetünkben 20 darab 50 lépésből álló

feleletválasztós tesztfeladatot mutatunk be, amelyet a számítógép választott ki a fent említett tesztbankból. Az összeállítás reprezentatív, tehát alkalmat ad arra, hogy a nyelvtanuló, a leendő vizsgázó, ill. tanára, megbízható pontossággal tudja mérni, hogy az állami nyelvvizsgán adott pillanatban hogyan teljesítene. Két-három feladatsor megoldása után pedig mind ő, mind tanára pontosan tudni fogja, melyek azok a legfőbb nyelvi jelenségek, amelyek elsajátítására nagyobb hangsúlyt kell fordítania. Reméljük, hogy a következőkben megadott generálási szempontrendszer, és az azon alapuló feladatok, jelentősen javítják majd a nyelvvizsgára való célirányos felkészülés hatékonyságát. A megoldások a kötet végén találhatók Tanács: a nyelvet nem lehet tesztek megoldásával megtanulni. A teszt mérési eszköz. Kiválóan alkalmas arra, hogy passzív nyelvtani ismereteinket elfogadható pontossággal felmérje, és így

támpontokat adjon a nyelvtanulónak és tanárának a hiányosságok csökkentésére. Ha tehát valaki a gyakorlás során lényegesen 60% alatt teljesít, akkor nem az a megoldás, hogy éjjel-nappal teszteket oldjon meg, hanem az, hogy nyelvtudását egyéb módon fejlessze. A tesztgenerálás szempontjai TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA A részfeladatok (lépések) megoszlása I. Verb Phrase (Igecentrikus szerkezetek) 23 lépés Present Perfect Present Perfect Continuous Simple Past Past Continuous Past Perfect Simple Present Passive (Szenvedő) Causative (Műveltetés) Conditionals (Feltételes mód) Auxiliaries (Segédigék) Non-finite forms (Igeneves szerkezetek) Reported Speech (Függő beszéd) Noun Phrase (Főnévcentrikus ill. nominális szerkezetek) 10 lépés Countable, Uncountable Nouns (Megszámlálhatóság) Pronouns (Relative pronouns) (Névmások, vonatkozó névmások) Articles (Névelők) Modifiers (Bővítmények, jelzők) Adjectives, Comparison (Melléknév

fokozás) II. Phrasal Verbs, Prepositions III. 7 lépés Szabadon választott 10 lépés (egyéb igeidők, egyeztetés, szórend, rövid válaszok, question tags, tagadás, but, however, neither, nor, Thats , why, határozók stb.) A teszt értékelése A feleletválasztós teszt értékelése az alábbi pontskála szerint történik 16-22 = 1 pont 23-29 = 3 pont 30-35 = 5 pont 36-38 = 7 pont 39-41 = 9 pont 42-44 = 11 pont 45-47 = 13 pont 48-50 = 15 pont 16 helyes választás alatt nem adunk pontot, ugyanis ez az eredmény lehet véletlenszerű (pl. ha a vizsgázó minden kérdésnél csak az ,, A"-t húzza be, akkor 25% körüli eredményt érhet el). A nyelvvizsgázónak arra kell törekednie, hogy 60%-os teljesítményt, azaz 9 pontot, vagyis legalább 39 helyes választ érjen el, vagy annak közelében teljesí TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 1. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. was a lovely day, I went for a walk in the park A/ As it C/ For there B/ For it D/

As there 2. "He said he had met my friend three weeks before" "" A/ Has he? C/ Hadnt he? B/ Did he? D/ Didnt he? 3. " have change for a dollar?" "Sorry, no" A/ Do you happen to C/ What B/ Will you D/ Can you 4. " that fax yet?" "No, Im still typing it" A/ Would you send C/ Have you sent B/ Are you sending D/ Did you sent 5. The last time to the museum was last month A/ I went C/ I have been B/ I have gone D/ I was going 6. A/ We discussed that the last week B/ Ive had a cold for the last week. C/ I was in New York at last Christmas. D/ I saw him in the last month. 7. is the inflation rate that worries the government A/ Any time C/ Raising B/ That D/ It 8. ! A train is coming A/ Look out B/ Look at C/ Look after D/ Look for 9. composition is good enough A/ Both C/ Neither B/ None D/ All 10. he got, the house seemed A/ The near - the far C/ The more near - the more far B/ The nearer - the farther D/ As near - as far 11.

Dont worry it A/ by B/ because C/ at D/ about 12. Which paper would you me to buy? A/ recommend C/ say B/ suggest D/ advise 13. The police walking past church A/ are - C/ is - the B/ are - the D/ is - - TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. About two hundred people when the plane crashed A/ thought to die C/ were thought to die B/ are thought tohave been killed D/ thought to have been killed 15. The watch has disappeared Who it? A/ need have stolen C/ should have stolen B/ could steel D/ could have stolen 16. I couldnt help when I heard what had happened A/ laugh C/ to laugh B/ laughing D/ to be laughing 17. They home by this time A/ are being B/ will been C/ would be D/ will have be 18. You can have book A/ both B/ either C/ all D/ each the 19. He wants his friend to pay the damage done A/ because C/ for B/ at D/ 20. As soon as we well give you a ring A/ arrived C/ will arrive B/ are arriving D/ arrive 21. Peter hasnt got a pet I havent A/ got, too C/ got one, either B/

got, either D/ got one, too 22. A meeting of the business partners take place before the contract was signed A/ had expected C/ had been expected to B/ was expected D/ expecting to 23. If you in July, Id have given you accommodation in my house A/ would eome C/ had come B/ came D/ would had come 24. George didnt come to see the exhibition on Monday because he it before A/ had seen C/ has seen B/ saw D/ was seen 25. Wed better not wake her up, ? A/ shouldnt we C/ would we B/ did we D/ had we 26. The workers wont stop striking until they the pay rise A/ dont got C/ will got B/ havent got D/ have got 27. "How long working here?" "Ten years" A/ you have been C/ are you B/ have you been D/ were you 1.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. Some friends of mine dropped for a drink after the theatre A/ off C/ on B/ in D/ out 29. You may be able to find a pair of boots your size at the TESCO A/ with C/ at B/ in D/ for 30. The speaker smiled A/ friendlily B/

friendly C/ in a friendly way D/ as friendly 31. How long have you ? A/ made Peter do your homework B/ made your homework done C/ had done your homework D/ made Peter to do your homework 32. How has he tried to escape from home? A/ long time C/ much time B/ long ago D/ many times 33. He told drive his car A/ me I can B/ I may C/ me I could D/ to me to 34. She looks very pale, she be ill A/ ought to C/ must B/ needs D/ can 35. My friend told me his parcels A/ never open C/ dont ever open B/ to not open D/ never to open 36. In the lounge there is a A/ nice small round table B/ small nice round table C/ nice round small table D/ round small nice table 37. Admittedly, making up mind is not always as easy as that A/ somebodys C/ his B/ ones D/ our 38. Nick his dog to the vet; he would have cured him A/ ought to have taken C/ could take B/ may have taken D/ should take 39. I cant with his aggressive driving any longer A/ stand up C/ come down B/ put up D/ make off 40. Her

father will not let her yes A/ saying C/ to say B/ say D/ be said 41. If Joan every day, she wouldnt fail her exam A/ practises C/ should practise B/ practised D/ will practise 1.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42. Ted called wrong number B/ any A/ the 1.teszt D/ a C/ - 43. Tom is by far boy in his class A/ the tallest C/ the taller B/ a taller D/ tallest 44. How did you manage that mountain? A/ have elimbed C/ to climb B/ climbing D/ having climbed 45. Ive got to do today, including jobs both at home and at the office A/ a lot of works C/ so many works B/ loads of work D/ lots of works 46. "Sarah told me yesterday that shed found a snake in her hotel room" "Im sure she your leg when she said that. " A/ has pulled C/ has been pulling B/ was pulling D/ had pulled 47. This is always happens to inexperienced drivers at night A/ which C/ what B/ that D/ 48. Graz, is in Austria, is his native town A/ C/ that B/ what D/ which 49. By the time I get there,

the film A/ will have finished C/ is finishing B/ finishes D/ had finished 50. If only she soon A/ comes B/ would come C/ will come D/ had come TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 2. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. "Im afraid Ive spilt the coffee on your new table-cloth Im awfully sorry" "" A/ Never mind ! C/ So much be the trouble. B/ Nothing at all. D/ Dont care. 2. " did you drive on the first day of your trip?" "To Berlin" A/ How many C/ How long B/ How far D/ How much 3. nothing for breakfast, we had to go to the buffet to buy a sandwich A/ Having had C/ We have had B/ Having not had D/ Since having 4. people dont realize the dangers of driving in a busy city A/ Most C/ Most of B/ The most D/ The most of 5. the central station there is a lovely beach A/ Near C/ Close at B/ Next D/ In front 6. Shoes during the sale cannot be exchanged A/ bought C/ having bought B/ what you have bought D/ what you bought 7. By March I my exam, I

hope A/ will be passed C/ have passed B/ will have passed D/ pass 8. Dont stand up until the bus A/ has stopped C/ will not stop B/ doesnt stop D/ hasnt stopped 9. Each of them was busy doing own homework A/ his C/ the B/ hes D/ theirs 10. For years and years they for a new car, and now theyve bought one A/ save C/ had saved B/ have been saving D/ are saving 11. He agreed to accept the offer he wasnt satisfied with it A/ while C/ although B/ in spite of D/ since 12. He asked the pharmacist to give him something for sore throat A/ the C/ such B/ a D/ 13. She has moved out Now she lives 99 Baker Street A/ at C/ on B/ in D/ under 2.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. Grandfather showed me everything he had collected A/ C/ what B/ how D/ which 15. Father thinks he has the right to decide everything since gives the money A/ it is he C/ it is him B/ it is he who D/ he is that who 16. She s already her mother A/ as pretty as B/ so pretty than C/ as pretty than D/ so pretty as

17. I him two weeks ago A/ met B/ meet C/ have met D/ was met 18. I am not keen on football, and I dont much like athletics A/ too C/ also B/ either D/ neither 19. I have interest in economics A/ hardly C/ any B/ few D/ little 21. Id have lent him my bike if he me to A/ has asked C/ would have asked B/ had asked D/ asked 22. Ill have to buy shoes A/ two pieces of B/ a pair of C/ two D/ a couple of 20. I never knew where A/ had the girls run B/ the girls had run C/ the girls have run D/ have the girls run 23. Im awfully sorry, but I the password just now A/ dont remember C/ am not remembering B/ couldnt remembered D/ cant remember back 24. If we take off now we should be in New York 8 A/ by C/ from B/ until D/ to 25.If you your wife didnt like bearded men, you shouldnt have grown one A/ knew C/ were knowing B/ have known D/ should known 26.It was pleasing her well again A/ seeing - to look C/ to see - to look B/ seeing - looking D/ to see - looking 27.Its no use him

of cheating on his wife A/ criticise C/ accusing B/ accuse D/ criticising 2.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28.John his car repaired for over sixteen months A/ hasnt had C/ has B/ does D/ is having 29.Last week my friend had an accident He to hospital immediately A/ needed being taken C/ had had to be taken B/ had to be taken D/ needed be taken 30. A lot of old people wish they some sport when they were younger A/ had done C/ would have done B/ would do D/ should have done 31. My friend always looked pilots He had a great respect for them A/ over C/ at B/ up on D/ up to 32. Peter askeá Mary how many books A/ she had read C/ did she read B/ she has read D/ was she reading 33. Hell have to give smoking if he doesnt want to die A/ up C/ over B/ in D/ on 34. The children will have to attend school, whether they want to or A/ dont C/ not B/ no D/ wont 35. John the words, but he refused to A/ should have learned C/ must to learn B/ must have learning D/ has learned 36. Granny

asked whether anyone her glasses anywhere A/ sees C/ has seen B/ saw D/ had seen 37. They purchased from various manufacturers A/ a lot of different forms of equipment B/ a lot of different form of equipment C/ a lot of different sort of equipment D/ some equipments 38. He told us story that we all laughed A/ such funny a C/ so a funny B/ so funny D/ such a funny 39. This statue two years before you graduated A/ had been erecting C/ erected B/ had erected D/ was erected 40. Two strangers were standing by the window One of them was smoking, was drinking vodka A/ the other C/ other one B/ the another D/ another 41. We our next holiday in Italy A/ probably spending C/ will spend probably B/ are probably spending D/ are going to probably spen 2.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42. We to have coffee now A/ can B/ will need to C/ are going D/ will be 43. What you change your mind? A/ did make C/ made B/ got D/ did have 44. While I the bell rang A/ cook B/ had cooked C/ was

cooking D/ will cook 45. As I had plenty of money, I to help her A/ could C/ have B/ was able D/ ought 46. Will you the dog while we are abroad? A/ mind for C/ take care after B/ look after D/ care of 47. He gave me everything I had always wished for A/ that C/ what B/ which D/ who 48. You have drunk hardly A/ nothing . B/ anything C/ something D/ somewhat 49. You remembered to lock the door when you left home, A/ didnt you C/ hadnt you B/ do you D/ dont you 50.Their house is ours A/ similar to B/ the same that C/ as D/ like to 2.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 3. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1."Have your kids been to the zoo yet?" "Yes, they said they there" A/ had been C/ were being B/ would have been D/ will have been 2."I dont like taking a cold shower" "I can never get used to taking a cold shower " A/ either C/ too B/ also D/ neither 3."How many apples have we got?" "" A/ There isnt any apple

C/ Only little. at home. B/ There arent some. D/ Not too many. 4. a long time since I was in Italy A/ It had been C/ Theres B/ There has been D/ Its 5. pretty woman she is ! A/ What a B/ How C/ How a D/ What 6. is not allowed in that room at all A/ No smoking C/ Smoking B/ A smoking D/ Any smoking 7.Each in their home suited the style of their house A/ furnitures C/ piece of furniture B/ items of furniture D/ furniture 8. of the telephones at the reception are working A/ Ones C/ Any B/ None D/ No one 9.The sales manager offered a company car but he didnt want it A/ has C/ had to be B/ was D/ is 10. was appointed head a doctor A/ The friends of hers C/ A fried of her B/ The friend of hers D/ A friend of hers 11. Can you the horses for me while Im in hospital A/ care C/ take care B/ look to D/ look after 12. with a host family is a better way of practising English A/ The living C/ Living B/ Live D/ Life 3.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 13. yourself and call me up every

evening A/ Mind for C/ Take care of B/ Look out D/ Beware of 14. Tomorrow my grandfather and my grandmother for fifty years A/ will have been married C/ will have married B/ will marry D/ will be married 15. Could I the oil level checked? A/ make C/ have B/ want D/ ask 16. I cant lend you money until I my salary A/ collect C/ will colleet B/ wont collect D/ dont collect 17. What do you think of modern ballet? A/ the our C/ the B/ D/ a 18. Have you ever done worth mentioning? A/ some C/ anything B/ any D/ somewhat 19. She the guests their rooms A/ has just shown C/ just showing B/ just has shown D/ just had shown 20. He has always liked fitness He body strengtheneng exereises three times a day A/ is doing C/ does alway B/ does D/ had done 21. She said she me, but she didnt A/ will visit C/ would have B/ would visit D/ will have vi 22. We invited friends to supper and its too la to put them now A/ away C/ off B/ on D/ over 23. We never to go near the border A/ have told C/ have

been 1 B/ have been told D/ was telling 24. It is very urgent I want it as quickly as A/ did C/ do B/ will done D/ done 25. I wanted to buy a Sony camcorder, but the the last one yesterday A/ has sold C/ was selling B/ was sold D/ sold 26. Id rather you it a secret A/ keeping B/ keep C/ kept D/ to keep 3.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 27. If the teacher me more time, I could have done the test A/ had given C/ would give B/ gave D/ has given 28. If we had not watered the plant every day it A/ will have died C/ will die B/ would have died D/ has died 29. When the doctor examined me he a prescription for me A/ drew up C/ put down B/ made out D/ filled 30. It was the bottom shelf she kept her wedding ring A/ where - C/ where - in B/ in that - D/ what - in 31. Its been a fantastic tour, ? A/ hasnt it B/ isnt it C/ wasnt it D/ doesnt it 32. Its a greater feeling to give to receive A/ so C/ as B/ then D/ than 33. Why dont you stay us during your holiday in Hungary? A/ at C/

by B/ with D/ over 34. As a top athlete, he run 10 miles every day when he was preparing for the Games. A/ had to C/ could be B/ should D/ might 35. Marys baby good care of recently A/ hasnt been taken C/ wasnt taking B/ hasnt taken D/ isnt taken 36. One of their experts inflation in Russia A/ has been studying C/ was studied B/ has studying D/ had studying 37. Edward is said to be a less known relative A/ to the King C/ by the King . B/ of the King D/ of the Kings 38. Take your swimsuit you decide to swim A/ may be if C/ for perhaps B/ or else D/ in case 39. The students notice of what the teacher said A/ took not C/ did take not B/ didnt take any D/ didnt take some 40. We will be touring Scotland June A/ in whole C/ during the whole of B/ the whole of D/ during the whole 3.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 41. The traffic sign says clearly that drivers not park on the pavement A/ should C/ might B/ will D/ have 42. The small town they spent the weekend had no cinema A/

in which - C/ where - in B/ what - in D/ in that - 43. Theres a parrot on the shelf you A/ above C/ over B/ at D/ of 44. What lovely pears! How in a pound? A/ many are there C/ much are they B/ much are there D/ many are they 45. We bought for Christmas A/ three toasts B/ three breads C/ three loaves of bread D/ three slice of bread 46. When I went into the living room, all the members of the family cards A/ had played C/ have played B/ played D/ were playing 47. When a Belgian goes to Holland, take his passport? A/ need he to C/ does he have to B/ ought to D/ should 48. He behaved a poor man, but he spent money he pleased A/ as - as C/ like - as B/ like - like D/ as - like 49. I a new car A/ can afford buying B/ cant afford to buy C/ can afford buy D/ allow myself buying 50. Your windows need Would you like me it for you? A/ washing - doing C/ to wash - doing B/ washing - to do D/ to washing 3.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 4.teszt 4. TESZT Válassza ki a helyes

megoldást! 1. "Someones knocking" "I " A/ m to go C/ ll go B/ go D/ m opening 2. I this hat since my wedding A/ had C/ had had B/ ve had D/ was having 3. George was ill in his later years, he still went for outings A/ But C/ In spite of B/ Although D/ Despite 4. A/ How is Joe? B/ How was the party like? C/ How is the health service in your country? D/ How do you call "corn flakes" in Hungarian? 5. like hamburgers A/ The most of the Americans B/ Most of Americans C/ The most Americans D/ Most Americans 6. Paul has no free time A/ Judith also not. B/ Nor has Judith. C/ Neither Judith has. D/ Judith hasnt too. 7. open the window? A/ Would you like that I B/ Will I C/ Shall I D/ Do you want that I 8. A/ The gold is a kind of metal B/ Gold is a kind of metal. C/ The gold is sort of metal. D/ A gold is the sort of metal. 9. On this occasion the jury was not divided vote was unanimous A/ Theyre C/ Theirs B/ Theirs D/ Their 10. someone get a car

mechanic, please ! A/ Shall C/ May B/ Should D/ Will 11. I saw your brochure at the exhibition, and I to ask you to send me further information about skiing in France A/ had written C/ write B/ am writing D/ was writing 12. Would you please tell him to ring me back the moment he ? A/ will have arrived C/ is going to arrive B/ will arrive D/ arrives 13. You must be here on time Everyone else A/ is C/ does B/ will also D/ are TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. You a driving licence for this job Youll only have to use the computer A/ dont need C/ mustnt have B/ neednt D/ havent got 15. I to work every single day when I had a job in Canada A/ drove C/ drived B/ drive D/ drew 16. I can turn way: right or left What do you think? A/ both C/ any B/ either D/ each 17. Lions cannot live without killing food A/ for C/ B/ of D/ the 18. My wife suggested some money from a friend A/ get C/ to get B/ getting D/ for to get 19. We our new washing machine only for three days when it broke down

A/ had had C/ have had B/ had D/ have 20. My watch doesnt keep the right time I A/ must have had it repaired C/ have to have it repaired B/ can have repaired it D/ had to make it repaired 21. He doing more exercises since he had his heart attack A/ could C/ has B/ has been D/ would have 22. If I some free time on Saturday, Ill go to the pictures A/ will have C/ had B/ have D/ would have 23. The engine wont start again I a lot of trouble with it during the last few days A/ were having C/ have had B/ had D/ had had 24. Your father mentioned in prison in 1957 A/ having been C/ to be B/ going D/ to have been 25. I wonder if to drink alcohol in the disco A/ allow C/ I will allow B/ I would be allowed D/ I have allowed 26.The that we got from the study was completely useless A/ pieces of informations C/ information B/ informations D/ amount of informations 27.The receipt within eight days A/ have to return C/ is to have returned B/ is to return D/ is to be returned 28.Finally you

who will regret missing the opportunity to learn surfing A/ therell be C/ thaCll be B/ itll be D/ will be 4.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 4.teszt 29. She is the director with the sympathy A/ fewest C/ least B/ the smallest amount D/ most minimum 30. I have returned of the books I borrowed A/ any C/ the most B/ quite a many D/ mos 31. When answering the questions, both applicants sounded the same A/ much C/ as like B/ most D/ very 32. The case was full clothes A/ with B/ of C/ in D/ by 33. Are you going to the airport to see them ? A/ out C/ at B/ off D/ away 34. If you can hold a minute, Ill tell Ann youre on the phone A/ for C/ on B/ off D/ up 35. "Listen, the Pope is ", he called A/ in the broadcast B/ in the television C/ at the air D/ on the air 36. That was cases that the defense lawyer has had for years A/ much more easier C/ enough easy B/ some easy D/ one of the easiest 37. My husband acted as if he me A/ would own B/ owned C/ is owning D/ were

had 38. I have warned her A/ several times B/ much time C/ many occasions D/ enough often 39. He studied the manuscript was found in the monastery A/ that C/ it B/ what D/ 40. The robber was a red-haired man Thats all Ive been told A/ what C/ which B/ that D/ whom 41. Alex has gone to hospital to visit his grandmother A/ a C/ the B/ some D/ 42. I have no idea when on Fridays A/ the shops had closed B/ are the shops closed C/ do the shops close D/ the shops close TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 43. I wanted the pop star, but I had an accident A/ to meeting C/ meeting B/ meet D/ to meet 44. "1ve come here for the windsurfing" "So youve just con have you?" A/ to windsurfing C/ windsurf B/ to windsurf D/ so that you windsurf 45. Sheila should be in the office by eight but hardly ever tur before half past eight A/ out C/ up B/ in D/ back 46. The psychiatrist wanted to learn if his patient enough sleep A/ can get C/ has got B/ is getting D/ was getting 47. The

speaker to have arrived first A/ told C/ was saíd B/ said D/ expected 48. "What at 9 last night? I rang the bell but nobody answe A/ were you doing C/ have you been doing B/ could you be doing D/ had you done 49. Dont touch the screen, you? A/ should C/ didnt B/ will D/ could 50. If I were you, I at a hotel A/ stayed B/ will stay C/ would stay D/ had stayed 4.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 5. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. "Were you sleeping when I arrived?" "Yes, " A/ I was C/ sleeping B/ I slept D/ I did 2. The castle in the 16th century A/ built C/ was building B/ had built D/ was built 3. love their homeland more than anybody does A/ A French C/ The French B/ French D/ The Frenchman 4. is correct and is no question about it A/ It - it C/ Ihere - it B/ It - there D/ There – there 5. nearly everybody at the reception, I enjoyed myself A/ Having been C/ After knowing known B/ I know D/ Knowing 6. the applicants who had written

came to the interview A/ No one of C/ Nobody of B/ Neither D/ None of 7. you danced with at the garden party, is getting married on Saturday A/ Jane Smith who C/ Jane Smith, B/ Jane Smith, who D/ Jane Smith 8. As soon as I the book, Ill give it to you A/ read C/ have read B/ will have read D/ will read 9. By Christmas the old cathedral will restored A/ C/ have B/ be have D/ have been 10. All landed saPely after the attack A/ the aircrafts C/ aircrafts B/ the aircraft D/ aircraft 1l. Either the driver or the policeman to blame for accident A/ was C/ has B/ were D/ will 12. She her arm when she fell down A/ has wounded C/ has injured B/ hurted D/ hurt 13. She on the balcony when the fire broke out A/ sunbathed C/ has been sunbathing B/ was sunbathing D/ was being sunbathing 5.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. He couldnt make himself understood in Mexico because spoke Spanish A/ little C/ some B/ a little D/ not 15. He didnt want to marry her, and she didnt want to marry A/

either C/ neither B/ also D/ too 16. He first played the piano A/ when 4 years old was he B/ when he had 4 years C/ at the age of 4 D/ at age of 4 years 17. Shes satisfied with her married life A/ no longer C/ more so B/ not more D/ already not 18. I if I had been warned in advance A/ never have tried C/ wouldnt have never tried B/ would never have tried D/ never would have tried 19.I at home since my mother got better last week A/ ate C/ had been eating B/ have been eating D/ was eating 20.I her if she had told me about her umvillingness to hav child A/ would have married C/ would never have married never B/ never would married D/ wouldnt have never marrie 21. The love story I read last night was A/ such good book C/ such impressive B/ rather too impressive D/ fairly good 22. I lent sugar to my next door neighbour A/ all C/ my all B/ all the D/ all of 23. She diant like him because he always made her A/ to cry C/ crying B/ cry D/ cried 24. My wife earns I do A/ twice as

much money as B/ twice the money as C/ double the money than D/ twice more money than 25. We still have a few left A/ piece of fruit B/ strawberry C/ fruit D/ oranges 26. I couldnt imagine who from my glass before A/ had drunk C/ drank B/ dia drink D/ could drink 27. Ill be driving 8 oclock A/ to B/ until C/ as far as D/ up to 5.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. Ill wash the car while you the grass A/ will be cutting C/ are cutting B/ ll cut D/ will be cut 29. If only I travellers checks to the States with me last year ! A/ took C/ would have taken B/ had taken D/ have taken 30. If you helped him, he thank you A/ might C/ can B/ will D/ must 31. Is there anything I could drink ? A/ out of C/ from that B/ out of it D/ from what 32.It looks its going to rain A/ as if B/ as C/ like as D/ like as if 33. Nobody knew any food left after the party A/ if there is C/ if there was B/ if was there D/ if is there 34. Lets get going, A/ shall we B/ will we C/ do we D/ wont

we 35.My hair needs A/ cut B/ cutting C/ to cut D/ to be cutting 36.Mary has the shock caused by the crash A/ got over C/ got past B/ got under D/ got round 37.No one knew exactly how the housing problem was A/ solving C/ to be solving B/ to be solved D/ have solved 38.He waited for the plane A/ land B/ to have landed C/ to land D/ being landing 39.Id like to get married before twenty-five A/ I will be C/ I have been B/ I am D/ I am being 40.George his exam since his failure last June A/ may be passed C/ may have passed B/ can be passing D/ can have passed 41.Someone answer the complaint A/ got to C/ need B/ have to D/ must 5.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42."I dont need this fountain pen" "Give it " A/ out C/ away B/ up D/ off 43.The ski instructor me how turn left or right A/ can I C/ am I able to B/ could 1 D/ I could 44. They got married only last October but they dont seem to well A/ get round C/ get away B/ get on D/ get through 45.

is basic subject at school A/ A history - a C/ History - B/ History - a D/ The history - the 46. Dont spend your money useless things A/ by C/ at B/ for D/ on 47. Youd better not to surf again A/ trying C/ tried B/ to try D/ try 48.Where did you say ? A/ had you gone B/ you will go C/ did you go D/ you had gone 49.I dont want to sack Bob Hes a friend of A/ her C/ ours B/ ours D/ you 50.Stop worrying your son A/ about B/ with C/ of D/ on 5.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 6. TESZT Válassza ki a helyes megoldást 1. " the omelette yet?" "No, Im still making it" A/ Will you eat C/ Have you eaten B/ Do you eat D/ Were you eating 2. "Lets play tennis, shall we?" "" A/ No, Id better dont. C/ No, I would better not. B/ No, Id rather not D/ No, I would not. 3. did your wife last cook? A/ Since when B/ How long C/ How long ago D/ How many time ago 4. We 10 minutes before the teacher arrived A/ had waited C/ were waíted B/ have waited D/

should wait 5. going to that party? I think it would be a waste of time A/ Is it worth C/ Is it any use of B/ Is it senseless D/ Is there any point 6. I have bought two ties but I dont wear of them A/ either C/ both B/ none D/ any 7. We raised money to help A/ those homeless B/homeless C/ the homelesses D/ the homeless 8. you mind in shifts? A/ Would - to work B/ Would - work C/ Do - working D/ Could - working 9. Jack was in the shop, he had his car stolen A/ While C/ During B/ As long as D/ Until 10. My boss works than anybody else A/ more harder C/ more hardly B/ harder D/ more hard 11. Does this key belong to you or is it ? A/ our C/ his B/ my D/ her 12. Why do you insist dancing if you cant? A/ to C/ on B/ in D/ 13. Tom crossed the Sahara on his motorbike without A/ any trouble C/ some trouble B/ a single trouble D/ many trouble 6.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. George is his television tuned A/ doing C/ making B/ wanting D/ getting 15.He almost never

listens to anybody, ? A/ doesnt he C/ has he B/ does he D/ hasnt he 16. "How many people came to the party?" " " A/ Very few C/ Not a lot of . B/ Hardly nobody D/ Quite some 17. The mountain guide suggested A/ us returning C/ us to return B/ to us to return D/ that we should return 18. She "yes" only a minute ago, but she is already sorry about it A/ had said C/ said B/ has said D/ would say 19. 1 cant this noise any longer A/ stand up C/ put down B/ stand D/ put up 20. I am getting worried about them They an accident A/ may have had C/ might be having B/ may be having D/ might had 21. I hate A/ an office work B/ office work C/ office works D/ the office work 22. I think she would be unhappy if you her to diuorce you A/ told C/ would tell B/ have told D/ tell 23. I wish we in peace A/ would live B/ live C/ have lived D/ to live 24. Im not used like that A/ to being talked to B/ to talking to C/ to talk D/ that they talk to me 25. If our

guest to arrive, I dont know what we would give hiI to eat A/ happens C/ happened B/ would happen D/ were happening 26. If you continue to learn so hard, you all the grammar by the end of the course A/ would have learned C/ would learn B/ will be learning D/ will have learned 27. Heavy smoking is likely his lung cancer A/ to be causing C/ causing B/ to have caused D/ the cause of 6.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. It was to hide A/ quite too dark B/ dark enough C/ dark very much D/ enough dark 29. Your face is red ? A/ Were you drinking B/ Have you been drinking C/ Have you been drunk yourself D/ Had you drunk 30. Its ages I saw you A/ since B/ for C/ before D/ ago 31. Helen doesnt eat meat her husband A/ So doesnt C/ Neither does B/ So does D/ Nor doesnt 32. His father has three part-time jobs keep his large family A/ in order C/ because B/ to D/ that he will 33. Since his operation he to smoke A/ wasnt let C/ wasnt permitted B/ hasnt been allowed D/ hasn been

let 34. We coffee whiIe our host was phoning A/ were made have C/ were said having B/ were told have D/ were asked to have 35. The theme park was fun because A/ it was a lot of doing C/ it was such a lot to do B/ there were so many to do D/ there was so much to do 36. I asked my friend she had had for breakfast A/ if C/ what B/ which D/ that 37. The doctor recommended that she stay in bed A/ should C/ ought B/ need D/ would better 38. It is still unclear what to the fire A/ should have led C/ could lead B/ may have led D/ was to have led 39. The notice said: "Look ! Children crossing" A/ up C/ out B/ at D/ away 40. Yesterday my boss walked into his room without his shoes on, made everybody smile A/ C/ that B/ what D/ which 41.There was we could do A/ anything B/ some C/ everything D/ nothing 6.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42.Ron for half an hour when Julia arrived A/ has been waiting C/ was waiting B/ had been waiting D/ had been waited 43.This is pudding

I have ever eaten A/ the most bad C/ the worse B/ baddest D/ the worst 44.He ate, drank, nor smoked A/ nor B/ neither C/ either D/ not 45. When I was a child we football every day A/ had played C/ have been playing B/ used to play D/ were used to play 46. We were worried get lost in the desert A/ that we can C/ that we may be B/ that we might D/ that we will 47. When you in England, youll be impressed by the politenes of the British A/ arrive C/ had arrived B/ arrived D/ will arrive 48. Who with at this time yesterday? A/ were you having dinner C/ you had dinner B/ did have dinner D/ have you had dinner 49. Im not sure the time A/ in B/ for C/ by D/ of 50. That table a lot of room A/ takes in B/ takes up C/ takes out D/ takes on 6.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 7. TESZT Válassza ki a helyes megoldást 1."I saw the cup final last night" "" A/ I saw also. C/ So did I. B/ So I saw. D/ I havent. 2."Did he break his leg when he fell down?"

" " A/ 1 dont hope so. C/ I hope not. B/ I hope no. D/ No, I hope. 3. I were able to swim ! A/ If only C/ I would like it B/ I hope that D/ Wish I 4. a good feeling not to know about the dangers A/ It was C/ There was B/ How was D/ What was 5. did you read happened? A/ What - where it had C/ Where - it had B/ How - had it D/ Where - had it 6. into the pool is prohibited A/ Any jumping C/ Some kind of jumping B/ A jumping D/ Jumping 7.There is built-in storage space in bedrooms A/ each one of C/ all B/ every of D/ all of 8.Children are not usually allowed in British pubs A/ under the age of 14 C/ less than 14 year B/ under 14 year D/ aged 14 year 9.Nowadays young professionals their military service after raduating A/ have begun C/ usually begin B/ used to begin D/ are used to begin 10.Stop shouting ? A/ dont you B/ wont you C/ shall you D/ do you 11.My friend promised me a lift home A/ to give C/ that he will give B/ giving D/ having given 12.Do you really dislike

rock music? A/ all the C/ the B/ D/ a 13. The travel agent told me no information about the hotel A/ further C/ some more B/ farther D/ any more 7.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. I cant put all that noise A/ on B/ along with C/ up with D/ away 15. Mr Smith and Mrs Hull introduced us to a colleague of A/ theirs C/ their B/ theirs D/ theirs 16. The lovers first 20 years ago A/ met C/ have met B/ meet D/ had met 17. She did her best at the exam She any better then A/ wouldnt have done C/ wouldnt be able to do B/ couldnt have done D/ couldnt be able to do 18."How did you like the cabaret?" "Well, it was " A/ so fun C/ such funny B/ rather too interesting D/ pretty good 19.The foreman spoke behalf the workers A/atthe-of C/on-of B/ on - for D/ in - for 20.I would rather you A/ are not going B/ didnt go C/ not go D/ dont go 21.Ill vacuum the carpets after the baby A/ woke up C/ will wake up B/ will have woken up D/ has woken up 22. Shes still

under age, she cant vote yet A/ as C/ because B/ so D/ since 23. Theres no one to look our dog while we are on holiday A/ after C/ to B/ for D/ up at 24. I want the best for my children A/ nothing other C/ nothing else except for B/ nothing but D/ nothing with the excepting of 25. Ive got to do today, including jobs both at home and at the office A/ a lot of works C/ so much works B/ a great deal of work D/ lots of works 26. If pensions were satisfactory, we for the time we retire A/ wouldnt need save up C/ wouldnt have to save up B/ wont have to save up D/ shouldnt have saved up 27. Do you have in the tank? A/ much petrol B/ many wine C/ lot of petrol D/ a lots of petrol 7.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. "My watch is slow" "You " A/ must have had it C/ should have it mended repaired B/ must have repaired it D/ should make it mended 29. "Peter is unemployed" "How long out of work?" A/ has he been C/ was he B/ he will be D/ had

he been 30. My fiancée asked me if many girlfriends before A/ I had had C/ did I have B/ I have had D/ had I had 31. Sue prefers coffee tea A/ than B/ to C/ as D/ from 32. We built a fence around our garden so that nobody on lawn Al cant walk C/ could have walked B/ would walk D/ will walk 33.Greg is a lot his brother A/ taller as B/ taller than C/ more tall than D/ taller then 34. Mark is considered an excellent teacher All his stude~love him A/ that he is C/ having been B/ to be D/ being 35. Who have done it but he? He was the only person that kn about it A/ could C/ can B/ need D/ will 36. Sorry about the mistake - I all night A/ had worked C/ have been working B/ had to have work D/ had been working 37. Things like that with A/ ought not to deal B/ should not be dealt C/ should deal D/ ought to deal 38. The getaway car was red Thats all I can tell you A/ what C/ which B/ D/ whom 39. His new car A/ has stolen B/ has been stolen C/ is been stolen D/ will to be

stolen 40. The young girl didnt get home dawn A/ until C/ to B/ as far as D/ up to 41. The announcer was told gum while speaking A/ not to chew C/ not chewing B/ dont chew D/ didnt chew 7.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42. Its no use going to the second-hand market The cheaper articles are A/ sold out C/ sold off B/ sold up D/ sold away 43. There were applicants to interview A/ rather many C/ too much B/ far too much D/ too many 44. Is there any chance of tickets for tonights performance? A/ we getting C/ getting B/ having got D/ get 45. If I buy this dictionary too, I four A/ would have C/ will have had B/ shall have D/ am having 46. All the passengers with the bus journey by the time they arrived in Sicily A/ were feeding up C/ fed up B/ have fed up D/ had been fed up 47. Everybody is looking forward to a reply from you A/ be got C/ have got B/ get D/ getting 48. Whats the matter? You to have been treated badly A/ are tooking C/ look B/ are seeming D/ seem 49. While

the baby , her mother cooked dinner A/ was sleeping C/ was to be slept B/ had slept D/ was slept 50. The last person was my grandfather A/ with whieh I played C/ I played chess with chess B/ who with I played D/ whom I played chess 7.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 8. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. "Will Betty come to the party?" "Im not quite sure, but I think " A/ so C/ yes B/ it D/ that 2. , the longer the days got A/ He went to the north farther B/ The more far to the north he went went C/ The norther went he D/ The further to the north he 3. he didnt earn much, he took part in an expensive trip A/ Despite C/ Even though B/ Contrary to D/ In spite of 4. a shame we didnt recognize the boss in the street A/ Whats C/ Its B/ Hows D/ Theres 5. the two candidates sounded good enough A/ Both C/ Neither of B/ None of D/ No one 6. the piano since I took up the intensive course in programming A/ I havent never played C/ I played B/ I havent

played D/ I was playing 7. I saw a man through the window when I arrived home A/ to be climbing C/ climbing B/ to climb D/ to have climbed 8. you feed my dog? A/ Should B/ Will C/ Do D/ Have to 9. Leave the door of the fridge open until the ice inside A/ has melted C/ will not melt B/ will melt D/ hasnt melted 10. The inliation this year has been than predicted A/ more higher C/ a lot higher B/ much more high D/ very higher 11. She asked me if I to solve the math homework A/ were able C/ could B/ was able D/ had able 12. I asked George what drinking A/ he was C/ he will B/ was he D/ will he 13. I cant use my car because the road A/ builds C/ is building B/ is being built D/ has built 8.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 8.teszt 14. How long the engineers to find the fault? A/ will take C/ takes B/ take D/ did it take 15. While Mary was having a bath Peter the detective story on TV A/ had been watching C/ was watched B/ has watched D/ was watching 16. In Italy I bought

for my father A/ one trouser C/ trousers B/ a pair of trouser D/ a couple of trousers 17. We have been living in Budapest since my husband a good job here A/ has got C/ has been getting B/ got D/ did get 18. I suggested a car in America to explore the country A/ to rent C/ him renting B/ him that he rented D/ he should rent 19. The supermarket wont close 9 oclock A/ to C/ as far as B/ till D/ while 20. "Why does he look so terrible?" "Because he all night" A/ had been drunk C/ has been drinking B/ drinks D/ is drinking 21. If I had enrolled in the course a little earlier, now I queue up A/ wouldnt have to be C/ dont have to B/ wouldnt have to D/ wont have to 22. If only I about the dangers of hitchhiking in Africa A/ wouldnt tell C/ had been told B/ werent tell D/ would have been told 23. Our love will last A/ forever B/ every time C/ all time D/ always 24. Ill show him his timetable when he A/ came C/ comes B/ will come D/ would come 25. We eat the

same thing for breakfast every day A/ much C/ most of B/ most D/ very 26. I cant concentrate in this noise Everybody A/ has talked C/ talks B/ is talking D/ was talking 27. Peter hasnt received a penny for working extra time John hasnt received A/ it, too C/ one, either B/ it, either D/ one, too TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 8.teszt 28. He a story to amuse the people at the party A/ made up C/ took up B/ lifted up D/ put up 29. How would they that problem, he wondered A/ get over C/ get in B/ get under D/ get away 30. good results are to be repeated A/ Last yearss B/ Last year C/ Last years D/ Last years 31. you and me, I think hes rather stupid A/ Between C/ With B/ Among D/ Together 32. You should put aside you inherited A/ C/ that B/ that what D/ what 33. Is this bread we have for supper? A/--C/--the B/ the - the D/ the - 34. This motorway long ago A/ should have built B/ should have been built C/ should be built D/ ought to have built 35. The bed has been removed

A/ in that I slept B/ I slept in C/ which I slept D/ where I slept in 36.We were told uncooked food in India A/ never eat C/ to not e B/ never to eat D/ dont ever eat 37. Why your car painted? A/ dont you have B/ havent you C/ do you not make D/ you not get 38. The window of my car has been smashed Who it? A/ need have done C/ should have done B/ could do D/ could have done 39. The police two people A/ is arresting B/ arrests C/ have arrested D/ has arrested 40. I wonder if any of the passengers the air crash A/ survives C/ has survived B/ survive D/ had survived 41. They set for Australia yesterday A/ in B/ - C/ away D/ off TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42. He can hardly walk He be ill A/ have to B/ need 8.teszt C/ must D/ can 43. This medicine is not with food A/ to take C/ to have taken B/ to be taken D/ have to take 44. The bank robber drove away two hostages with him A/ taking C/ to take B/ took D/ were taken 45. She doesnt believe she will ever have A/ a room

of own C/ a room of her own B/ an own room D/ a room of hers 46. We made quickly A/ friend B/ the friends C/ friends D/ our friendship 47. What you sneeze? A/ does make B/ makes C/ do you make D/ does it make 48. You much money for hiking A/ dont need C/ mustnt have B/ neednt D/ havent got 49. Are we leaving? But we have seen hardly A/ nothing C/ something B/ anything D/ somewhat 50. She doesnt care fashion A/ for B/ with C/ of D/ on TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 9. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. " good care of this old house and accustomed to its discomforts," she said A/ I have took - have grown C/ I take - grew B/ I took - get D/ I have taken - have grown 2. "Listen, the Prime Minister is " A/ in the broadcast C/ at the air B/ in the radio D/ on the air 3. "She said she hadnt met my sister at the party" " " A/ Has she? C/ Hasnt she? B/ Did she? D/ Didnt she? 4. "Which period of history are you interested in?"

"In " A/ World War the second C/ World War II B/ Second World War D/ the World War two 5. a good thing your mother didnt find out A/ Its C/ Theres B/ Hows D/ Whats 6. tickets are getting more expensive, I still like going to the cinema A/ But C/ In spite of B/ Although D/ Despite 7. Its impossible to be a good teacher without children A/ love C/ loving B/ the love D/ to love 8. has she known Jim? A/ How long ago B/ Since how long C/ For what time D/ How long 9. was wearing a black gown during the ceremony A/ Every graduate C/ Both graduate B/ Every graduates D/ All graduate 10. Would you help me to carry all ? A/ this luggage C/ these luggages B/ these luggage D/ pieces of luggages 11. Does this umbrella belong to or is it yours? A / hers C/ her B/ he D/ his 12. I havent read any Dickens A/ too C/ also B/ either D/ so 13. The police couldnt find any evidence A/ further C/ furthest B/ farther D/ farthest 9.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. She has promised

to come to see me next month A/ in this C/ in B/ the D/ 15. We arranged to meet at the airport but she didnt show A/ out C/ up B/ in D/ on 16. However hard he tries to turn the key, it turn A/ cant C/ shant B/ wont D/ not going to 17. I go riding a lot, but I havent had a chance to do it since I left school A/ frequently C/ used to B/ am used to D/ ever 18. Id rather Tim at once A/ had left B/ leaves C/ left D/ to leave 19. They say we can see their house when they in A/ will have moved C/ will move B/ moved D/ have moved 20. He is studying very hard at the moment, because he his exam next week A/ is taking C/ would take B/ has taken D/ will have taken 21. My mother-in-law is very difficult to with A/ get on C/ get through B/ keep on D/ keep of 22. If my father about it earlier, he would have told you A/ heard C/ would have heard B/ had heard D/ would hear 23. If I won a lot of money, I a house with a garden A/ d buy C/ had bought B/ d have bought D/ ll buy 24. Is that the

shop yesterday? A/ have you seen B/ youve see C/ did you see D/ you saw 25. He said it was terrible He felt the whole house A/ to shake C/ to be shaking B/ shake D/ to have shaken 26. Dining out was not something he ever felt A/ like to do C/ to do B/ like doing D/ as doing 27. Last night I when the lights suddenly A/ was having supper - came on B/ had supper - came on C/ was having a supper - were coming on D/ was having supper - were coming on 9.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. The mechanic the payment for servicing the car A/ will be sent C/ going to send B/ will sending D/ will be send 29. My daughter always practises the violin in the afternoon, annoys most of our neighbours A/ what C/ that B/ which D/ 30. Not members of the committee were present at tt meeting A/ each C/ every B/ all the D/ the whole 31. Jill asked Joe how many rooms A/ he had booked C/ did he book B/ he has booked D/ was he booking 32. My girl-friend is much yours A/ nicer as C/ more nicer

than B/ nicer than D/ nicer then 33. When I the work of one department I was moved to another one A/ had learnt C/ was learning B/ learn D/ have learnt 34. Will you please stop, Id like to get the car A/ out of C/ away B/ from D/ rid 35. His mother was she phoned all his friends and colleagues A/ so much worried C/ so worried as B/ so worried that D/ as much worried as 36. The tree was too high for the dog A/ to climb C/ for climbing to B/ climbing D/ so that climb 37. This is Henry, son works for my brother-in-law A/ whose C/ that of B/ of whom D/ 38. The shop assistant notice of what the customer said A/ took not C/ did take no B/ didnt take any D/ didnt take some 39. The police good enough cars to catch all criminals A/ doesnt have C/ has not B/ dont have D/ hasnt got 40. The tax on petrol go up this month A/ is expected to C/ will expected to B/ expects to D/ is to expect 41. My grandmother always told me anything in the kitchen A/ not to touch C/ not touching B/ dont

touch D/ didnt touch 42. These oranges look very nice How in a kilo? A/ many are there C/ much are they B/ much are there D/ many are they 9.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 43. The librarian said we leave our books on the table A/ werent able C/ werent allowed B/ werent D/ couldnt 44. The scientists experiments with this material for years now, but they havent got any results yet A/ have been doing C/ were doing B/ had done D/ had been doing 45. We to have a ride in the car Will you join us? A/ can C/ are going B/ will D/ will be 46. This is the most diffieult year you are at university A/ during C/ in B/ at D/ on 47. The boss never makes him for the damage he causes A/ to pay C/ paying B/ paid D/ pay 48. Shall I the alarm-clock for you? A/ wound up C/ ring up B/ pull up D/ wind up 49. You didnt think it was a good idea, ? A/ did you C/ wasnt it B/ didnt you D/ was it 50. I have known her we were children A/ for C/ from B/ already D/ since 9.teszt TESZTEK A

NYELVVIZSGÁRA 10. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. " travelling a lot?" "No, I like it" A/ Do you like C/ Do you prefer B/ Do you mind D/ Would you rather 2. "Sheila works in a bank, doesnt she?" "Thats right, " A/ she works C/ she doesnt B/ she does D/ she is 3. "Do you know whose these books are?" "They are " A/ his C/ her B/ my D/ their 4. "Since when standing in this queue?" "An hour I dont think Ill wait any longer" A/ you have been C/ are you B/ have you been D/ were you 5. did he tell you waiting for me? A/ What - where he was C/ What - where would he B/ Where - he was D/ Where - was he 6. has a pattern of white and red dots A/ Neither shirt C/ Each of shirts B/ Both shirt D/ Neither shirts 7. in listening to that lecture? I think it would only be a waste of time A/ Is there any point C/ Is it any use B/ Is it pointless D/ Is it worth 8. Its very important to choose the right kind

of for your flat A/ furnitures C/ furniture B/ items of furnitures D/ piece of furnitures 9. wages you earn, you live A/ The higher - the better C/ Highest - best B/ Higher - better D/ The highest - the best 10. rather ill, I went to bed early A/ Feeling C/ Feeling myself B/ Because felt D/ I felt myself 11. you help me, please! A/ Might B/ Should C/ May D/ Will 12. my cats while Im away A/ Care B/ Look to C/ Take care D/ Look after 13. was not till after 2 oclock when my husband got in A/ That C/ Then B/ There D/ It 10.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. I had to ask him several times, but then he me his prizewinning photos A/ didnt show C/ hadnt shown B/ had been shown D/ did show 15. Henry speaks languages; it will be easy for him to talk to people in foreign countries A/ a number C/ few B/ more D/ quite a few 16. Michael wanted to ask Ann if him A/ will she marry C/ she marries B/ she would marry D/ she has married 17. I hope you can your brother to repair my

hoover? A/ do C/ have B/ make D/ get 18. Mothers always worry their children A/ by C/ on B/ because D/ about 19. Mini skirts, I really hate, are unfortunately very fashionable now A/ which C/ what B/ that D/ 20. She the office as soon as she gets back A/ would ring C/ will have rung B/ rang D/ will ring 21. She asked the chemist to give her something for bad cold A/ the C/ such B/ a D/ 22. He can fight a lion A/ as B/ like C/ the same that D/ similar than 23. My grand-daughter is only two but she has already learni sing songs A/ any C/ few B/ some D/ not many 24. How long your girl-friend, Paul? A/ do you know C/ have you been knowing B/ have you known D/ are you knowing 25. I this computer for 2 years and its no longer modern A/ have C/ am having B/ had D/ have had 26. Grandfather can never find his glasses A/ somewhere C/ everywhere B/nawhere D/anywhere 27. I hardly ever watch the news TV A/ in the C/ in B/on D/ona 10.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. I think a

coat, it must be very cold outside A/ I must have put on C/ Id better put on B/ I should have been D/ I would put on put on 29. I wish we to see that play It was terribly boring A/ didnt go C/ wouldnt go B/ havent gone D/ hadnt gone 30. I would have explained it all if he me to A/ has asked C/ should have asked B/ had asked D/ asked 31. I always read a book while on the beach A/ Ive laying C/ lying B/ I laying D/ being lying 32. If I all my money, Id be able to buy that hat A/ dont lose C/ hadnt lost B/ wouldnt have lost D/ didnt lose 33. I had my ear-phones on and could not hear that the telephone A/ has rung C/ was ringing B/ rung D/ has been ringing 34. Lets get a move on, ? A/ shall we B/ let we C/ will we D/ do we 35. Ted doesnt eat any meat A/ Neither does John. B/ So doesnt John. C/ John doesnt too. D/ John doesnt that either. 36. The TV reporter to find out if the Prime Minister would meet the representatives of the major parties the next day. A/ wanted C/ is

wanting B/ wants D/ was asked 37. People often complain feeling weak and tired in the spring A/ for C/ over B/ of D/ from 38. She to tell us about the project A/ wont ask C/ will be asked B/ will ask D/ will asking 39. He broke his knee he was playing basket-ball A/ until C/ while B/ as long as D/ since when 40. My parents dropnow and again to see us A/ off C/ on B/ in D/ out 41. Speak to grandma a bit louder she will hear you better A/ that C/ for B/ in order D/ so that 10.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42. The block of flats was renovated last year A/ the Browns live in C/ what the Browns live in B/ in that the Browns live D/ where the Browns live in 43. I go swimming twice week A/ C/ a B/ the D/ on 44. The house hasnt changed a lot we lived here a year ago A/ before C/ from B/ since D/ after 45. Your shoes have every day A/ cleaned C/ been cleaning B/ to clean D/ to be cleaned 46. We must look for it until we it A/ find C/ dont find B/ wont find D/ will find 47. When

the children got to the cinema they realized that to buy tickets A/ nobody had C/ everybody have forgotten remembered B/ nobody has D/ nobody has forgotten remembered 48. When you Helen, tell her Im expecting her for dinner A/ have seen C/ are going to see B/ will see D/ see 49. While she was looking out of the window, the pick-pocket to steal her purse A/ could C/ had B/ was able D/ ought 50. He mentioned her friend the other day A/ meeting C/ to meet B/ had met D/ to have met 10.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 11. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. "Robert told me that,he’d seen a UFO yesterday” "Im sure , your leg when he said that" A/ has pulled C/ has been pulling B/ was pülling D/ had pulled 2. "Was he listening when the lecturer began to speak?" "Yes, he „ A/ was C/ had B/ listened D/ did 3. "This palace around 1600," the guide said A/ has been built C/ was building B/ had built D/ was built 4. did you ride your

bike yesterday? A/ How long ago C/ How longer B/ How far D/ How much 5. people dont really listen when you complain A/ Most C/ Most of B/ The most D/ The most of 6. The patients have been waiting for the doctor A/ since an hour C/ far half an hour B/ since half an hour D/ for two oclock 7. Dont try to open the drawer before you the key to it A/ got C/ will get B/ are getting D/ get 8. You shouldnt throw that paper , put it in the litter-box A/ off C/ out of B/ away D/ over 9. Each of the girls was busy with own work A/ her C/ B/ hers D/ theirs 10. The driver his arm in the accident A/ has been wounded C/ has wound B/ has hurted D/ has hurt 11. The baby ill in all his life A/ isnt being B/ hasnt been C/ hadnt been D/ wasnt 12. The tourists couldnt speak to the people in China because they spoke Chinese A/ little C/ some B/ a little D/ any 13. She got pneumonia and was taken to see specialist A/a-a C/the-a B/ - - a D/ the - - 11.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. My

assistant is all right hes left to do the job the way he wants to A/ as long as C/ meanwhile B/ in case D/ so far as 15. He is so interested in his job that nothing happens can disturb him A/ whichever C/ what B/ which D/ that 16. The owner of the factory thinks he can do anything since pays our wages A/ it is he C/ it is him B/ it is he who D/ it is who 17. If I had known the answer, I you A/ never have asked C/ wouldnt have never asked B/ would never have asked D/ would have never asking 18. If you again, you would succeed A/ would have tried C/ tried B/ try D/ had tried 19. I this magazine around for days without opening it, but Ill start reading it now A/ carry C/ have been carrying B/ am carrying D/ had been carrying 20. My wife can hardly believe that she 40 next year A/ is going to be C/ would be B/ ll have been D/ is being 21. My children dont like eating spinach and they dont want to have any carrots A/ too C/ also B/ either D/ nor 22. I dont think your parents will

put your bad temper any longer A/ away C/ up B/ up with D/ on 23. His boss needs some more before he can decide the matter A/ informations C/ piece of information B/ information D/ pieces of informations 24. People usually dont like those who make they do A/ twice as much money as C/ double the money than B/ twice as the money as D/ twice more money as 25. Francis wondered who his camera before A/ had used C/ should use B/ did use D/ could use 26. Hes trying to learn language, its his hobby A/ the Finnish - latest C/ the Finnish - latter B/ Finnish - last D/ Finnish - latest 27. Dad is very hungry Isnt there anything left from dinner for him? A/ off C/ over B/ of D/ out 28. Its the I can do for you A/ less B/ least C/ fewest D/ more 11.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 29. If only I if the oven is switched off ! Now Ill have to go back to make sure A/ checked C/ would have checked B/ had checked D/ have checked 30. If you told her, she help you A/ might C/ can B/ will D/

must 31. It wasnt known any casualties in the accident A/ whether there are C/ whether there were B/ whether were there D/ whether are there 32. Physics difficult I suppose you dont like A/ is - it C/ are - them B/ are - it D/ is - them 33. The grass in our garden needs A/ cut C/ to cut B/ cutting D/ to be cutting 34. The passengers waited for the coach A/ coming C/ to come B/ to have come D/ came 35. Someone the building since then A/ may be entered C/ may have entered B/ can be entering D/ can have entered 36. Mary cant come with us, she look after the children A/ got to C/ need B/ has D/ must 37. I think Ill have to buy some milk, it A/ had all gone C/ is all gone B/ was all gone D/ went all 38. Children must eat some vegetables, whether they want to A/ dont C/ not B/ no D/ wont 39. The first time to the opera this season was yesterday A/ I went C/ I have been B/ I have gone D/ I was going 40. My mother made me everything on my plate A/ eating C/ eat B/ to eat D/ to

have eaten 41. The reactions of the mice by the vets A/ have observed C/ are being observed B/ are observing D/ having been observed 42. The policeman explained to me how get to the bank from the station A/ can I C/ am I able to B/ could I D/ I could 11.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 43. This morning our managing director got a letter of resignatic by his deputy A/ wrote C/ signature B/ signed D/ signing 44. Youve missed too many classes Youd better not any more A/ missing C/ missed B/ to miss D/ miss 45. When we the room, the orchestra was playing a waltz A/ would enter C/ entered in B/ left from D/ entered 46. When she arrived in London she found that thi pronounciation was quite different from at school A/ such as she learned C/ what she had learned B/ which she learned D/ she has learned 47. Do you think Tom will be there or will he have finished? A/ a any more C/ yet B/ already D/ still 48.You never dine out, ? A/ do you B/ have you C/ dont you D/ havent you

49.Have some more ! You have drunk hardly A/ nothing C/ something B/ anything D/ somewhat 50. Nancy stays in the shop until 6 oclock, and then Ill A/ take up C/ take of B/ take over D/ take on 11.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 12. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. cant do it myself I need A/ some helpings B/ a little help C/ little help D/ a lot of helps 2."How long John?" "For ages" A/ have you known C/ are you knowing B/ do you know D/ have you been knowing 3. "Im going to the concert tomorrow" "" A/ I too will. C/ So am I. B/ So might I. D/ Also I. 4. "That young thief " A/ needs beating B/ must beating C/ could be beating D/ needs to beat 5. "Whose glasses are these?" "Oh, theyre " A/ her C/ their B/ mine D/ your 6. "Why do these eggs smell so strange?" "I them, you know" A/ have burnt C/ burn B/ had burnt D/ was burning 7. "Did you see anything?"

"" A/ No, I did nothing. B/ There was nothing. C/ No, nothing. D/ There wasnt nothing. 8. uncles gave me books for my birthday A/ Each of my C/ Each one of B/ Every of my D/ Every one of 9. few people they knew in Moscow had a day off A/ The C/ How B/ Some D/ Such 10. As it dark, I decided to stop working A/ was got C/ gets B/ was getting D/ is getting 11. As soon as I eating, I did the washing-up A/ had finished C/ have finished with B/ will finish D/ did finish 12. Just as I entered the kitchen, I saw the kitchen gloves A/ to be burning C/ burning B/ to burn D/ to have burnt 13. By this time tomorrow Helen her driving test A/ is passing C/ will past B/ has passed D/ will have passed 12.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. Im sorry I lost sight of him, I him only if he hadnt been running so fast A/ would have been C/ had followed able to follow B/ will have followed D/ could follow 15. DonL throw that bag , it can be useful one day A/ off C/ out of B/ away D/

over 16. The robber coming out of the bank A/ had seen C/ will have seen B/ has seen D/ was seen 17. George started work only a month ago and he already has friends A/ a few C/ not many B/ lot of D/ none 18. Mary listened eagerly to her mother was saying A/ what C/ that what B/ that D/ 19. I hiking with my friends now and then A/ have been going C/ am B/ when D/ go 20. I dont like cooking but I My wife is in hospital A/ ought C/ need B/ have to D/ must have to 21. I offered my car A/ for her B/ to her C/ her D/ up to her 22. I told every single competitor I expected of them A/ what C/ who ; B/ which D/ 23. I used to play football a lot when I was younger but I a few years ago A/ put it on C/ gave it up B/ finished it off D/ put off it 24. I wish she me a little A/ can love B/ would love C/ loves D/ has loved 25. Im sorry that Helen has left you , you can always find another secretary A/ Therefore C/ Still B/ Thats why D/ That was 26. If I were not so understanding, I

you A/ wouldnt have been C/ cant have forgiven able to forgive B/ wont forgive D/ cant forgive 27. In winter I wear A/ this boot B/ a boot C/ pair of boot D/ boots 12.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. It is two years since he last to me A/ hasnt spoken C/ spoke B/ has spoken D/ didnt speak 29. It was kind me home A/ of your taking B/ that you taking C/ of you to take D/ hat you take 30. The forecast said rain, ? You ought to take a raincoat A/ maybe C/ isnt it B/ didnt it D/ wrong 31. My father never has any time He work so much A/ shouldnt C/ mightnt B/ oughtnt D/ wouldnt 32. My grandmother said that people are very insensitive these days A/ C/ a B/ that D/ every 33. Jack always his notebook He should really be more careful A/ loses - C/ is - losing B/ had - lost D/ used to - lose 34. Will you my dog while I am on holiday? A/ care C/ look after B/ take care for D/ mind for 35. My boss made every Monday last year A/ me do overtime C/ for me to make overtime B/ me

work overtime D/ me doing overtime 36. The pupils were told the microscope in their teachers absence A/ never touch C/ to not touch B/ never to touch D/ dont ever touch 37. The host asked where on earth A/ the guests had gone C/ went the guests B/ the guests go D/ the guests are going 38. His coach made him the exercise A/ to repeat C/ be repeating B/ repeat D/ to be repeating 39. There was some salt in this box a minute ago Now there is A/ no C/ some B/ fewer D/ not any 40. This is not picture the previous one A/ more beautiful - as C/ such a beautiful - as B/ so beautiful - as D/ such a beautiful - than 41. We are looking forward to in Mexico A/ landed C/ have landed B/ land D/ landing 42. We asked the hostess have A/ which bed could we C/ what bed we may B/ which bed we could D/ what bed might we 12.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 43. They wanted to go home bus, but they missed the last one A/ with C/ on B/ by D/ in 44. When we got to Peters house a car parked

outside the garage A/ it was C/ there was B/ it has been D/ there has been 45. When I came back into my room my wallet A/ had been gone C/ was gone B/ has gone D/ went 46. Which of the following phrases means: "He asked me out"? A/ He asked me a few questions when I got outside. B/ He wanted me to go outside. C/ He said he would meet me outside. D/ He invited me to go out with him. 47. What Ill do? A/ you do expect B/ you expect C/ do you expect D/ expect you 48. When I arrive home will you be awake or will you have gone to sleep? A/ any more C/ yet B/ already D/ still 49. You neednt be grateful, its can do for you A/ the leastest C/ a least B/ the less D/ the least 50. Your face is red and you look so sad You ? A/ has cried, hasnt you C/ had been crying, hadnt you B/ have been crying, D/ was crying, wasnt you havent you 12.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 13. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. "I good care of this old car of mine and put up with its

ways," the old man said A/ have took - am able C/ take - could B/ took - have been D/ have taken - can able to 2. "Did the children really ruin the furniture?" "Yes, they A/ did C/ ruin it B/ have ruined D/ had ruined 3. "Is this coat Peters?" "Oh, its , I think" A/ her C/ my B/ his D/ your 4. sisters gave me books for my birthday A/ Each of my C/ Each of B/ Every of my D/ Every of 5. is available in your size A/ Neither blouse B/ Both blouse C/ Each of blouses D/ Neither blouses 6. is very expesive nowadays A/ Furnitures B/ Items of furniture C/ Furniture D/ A piece of furnitures 7. is right, is no doubt about it at all A/ It - it C/ There - it B/ It - there D/ There - there 8. are somewhat overweight A/ Most Hungarians B/ The most Hungarians C/ Most of Hungarians D/ The most of the Hungarians 9. After accident at P E class, Mike was not allowed to go to school for a week A/ the - C/ - - the B/ the - an D/ - - 10. At Easter we

went to Matras for a week A/ - - the C/ the - B/ - - D/ the – the 11. Bill has been waiting for me A/ an hour ago C/ for an hour B/ since an hour D/ for one oclock 12. By the end of the year the new building will built A/ C/ have B/ be have D/ have been 13. By the time she left school, she all the books in the school library A/ has read C/ had read B/ has been reading D/ read 13.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. The professor wanted to live the university where he taught A/ next C/ close B/ near D/ on 15. He didnt sleep aIl night, and she didnt sleep A/ either C/ neither B/ nor D/ too 16. He got his first passport A/ when 14 years were his age B/ when he had 14 years C/ at the age of 14 D/ at age of 14 years old 17. The receptionist said they pay extra for using the swimming pool A/ didnt have to C/ had better to B/ would better D/ oughtnt ! 18. I the opportunity to talk to him yet A/ did have C/ hadnt got B/ havent had D/ wasnt having 19. He is always looking

the morning papers A/ for reading C/ at to read B/ forward to read D/ forward to reading 20. His teacher cant his laziness any more A/ catch up with C/ come down with B/ put up with D/ make off with 21. I dont really know he is talking about A/ what C/ that B/ which D/ 22. He never said where he A/ borned B/ was born C/ bore D/ was beared 23. I arrived late at the airport and saw my plane A/ to take up C/ take off B/ take up D/ to take off 24. He had to wait at the crossing before the traffic lights A/ were changing C/ have changed B/ had changed D/ changed 25. My mother never let me no A/ saying C/ to say B/ say D/ dont say 26. I wish I who to turn to A/ know B/ have known C/ would know D/ knew 27. Im not sure whether he was serious or not He have been joking A/ mustnt C/ can B/ could D/ oughtnt 13.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. If he ate less, he lose weight A/ had to C/ would have B/ has to D/ might 29. In most offices in Britain, work at nine oclock A/

begins C/ begun B/ is began D/ will beginning 30. She looks shes going to faint A/ as if C/ like as B/ as D/ if 31. Lets sit down here, ? A/ shall we B/ will we C/ do we D/ wont we 32. One of the compan~s lawyers the case for months now A/ has been studying C/ was studying B/ has been studied D/ had studied 33. She attended an evening course A/ for learn English C/ for learning English B/ to Learn English D/ for to learn English 34. We must our season tickets A/ have - renewed C/ get - to renew B/ make - renewed D/ make – renew 35. The car, was a green Toyota, was on sale A/ that C/ what B/ which D/ 36. My wife wanted to know where that night A/ I had been C/ was I B/ I am D/ I have been 37. Her boss made her the whole job again A/ to do C/ be doing B/ do D/ to be doing 38. The visitors how candles were made in the old days A/ were shown C/ had be shown B/ had shown D/ have showed 39. This is not problem the one mentioned earlier A/ more important - as C/ such an

important - as B/ so important - as D/ such an important – than 40. Our landlady told us have A/ which room could we B/ which room we could C/ what room may D/ what room might we 41. There are fish in this pond A/ few B/ a lot of C/ a few D/ many 42. What of the new management? A/ is Bill thinking C/ has thought Bill B/ does Bill think D/ has been Bill thinking 13.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 43. What when the inspector arrived? A/ did he done C/ has he been doing B/ was he doing D/ has he done 44. If you had done as I told you, you A/ had succeeded C/ will succeed B/ succeeded D/ would have succeeded 45. What would you do if the children the keys to the flat? A/ would lose C/ lose B/ lost D/ have lost 46. When I saw grandpa for the last time, he was driving his tractor A/ C/ by B/ with D/ in 47. When we the room, the radio was playing soft music A/ left for C/ entered in B/ left from D/ entered 48. Where did she say ? A/ did she want to sit B/ she wanted sitting

C/ does she want to sit D/ she wanted to sit 49. Which play would you me to see? A/ rather C/ say B/ suggest D/ advise 50. you can do is to listen to me A/ At least C/ The last B/ The less D/ The least 13.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. "" asked the mother when she entered the kitchen and saw the mess A/ What had you done? C/ What were you done? B/ What have you D/ What was done? been doing? 2. "I hope you didnt forget my card on your way to school?” "Oh, Im so sorry, I did." A/ posting C/ having posted B/ to post D/ to have posted 3. "Im afraid I spilt some red wine on your table-cloth Im terribly sorry" "" A/ Never mind! C/ Cheerio! B/ Nothing! D/ You are weleome! 4. weight you lose, the better you look A/ More C/ The more B/ The most D/ Much 5. Did you ask him he went in the car on Monday? A/ how quick C/ how long B/ how far D/ how much 6. employees are satisaed with the new

management A/ More C/ The most B/ Most D/ The more 7. would like to meet you and your family A/ One of my friend C/ One my friend B/ A friend of mine D/ A friend of me 8. After Tim his driving test, he will get a car A/ is passing C/ has passed B/ will pass D/ passed 9. After work we went to McDonalds and had two hamburgers A/ everybody C/ for each B/ each D/ ourself 10. I am sure Jane the answer to all difficult questions A/ had known C/ is knowing B/ knows D/ is known 11. Before deciding what to buy, the price? A/ were you asking C/ have you asked B/ are you asking D/ do you ask 12. The children in bed by 8, but I found them up playing at half past A/ must have been C/ must be B/ should have been D/ would have been 13. By May you your English exam, I hope A/ will be passed C/ have passed B/ will have passed D/ pass 14.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. I dont know where Newton A/ was beared C/ borned B/ bore D/ was born 15. She agreed to come with us she wasnt very

keen A/ while C/ although B/ despite D/ since 16. My friend asked me what I before he called A/ may be doing C/ had done B/ do D/ should do 17. Can you give me anything for bad toothache? A/ the C/ such B/ a D/ 18. When we worked in Liverpool we lived 32, York Road A/ at C/ on B/ in D/ under 19. He wont be a great help He A/ hardly works C/ hardly is working B/ works hard D/ is working hard 20. Richard needed money he had in the bank A/ lot of C/ a few B/ the whnle ~f D/ all the 21. The competitors swam as though their lives on it A/ depended C/ would have depend B/ would depend D/ depends 22. He wrote down everything he knew in his diary A/C/ what B/ how D/ which 23.I cant go, is expected A/ it is he B/ it is he who C/ it is him D/ it is who 24. The cook wanted to buy 6 eggs and 2 of wine A/ dozen C/ dozens - hundred bottles hundreds bottles B/ dozens D/ dozen - hundred bottles hundreds bottles 25. He on the motorway A/ used to driving B/ got using to drive C/ was used

to driving D/ used to drove 26. I you to help me, if there was anybody else here A/ wouldnt ask C/ wont ask B/ couldnt asked D/ would have asked 27. I hate modern art and I dont enjoy modern music A1 too Cf also B/ either D/ nor 14.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. My parents have invited people to our wedding reception A/ lot of C/ such a lot ` B/ lots of D/ much 29. Ive got tickets for the „Titanic” Would you like ? A/ come with me C/ coming with me B/ to come with me D/ to coming with me 30. If you post your letter now it should be in London Friday the latest A/ by C/ from B/ until D/ to 31. Ive always looked to musicians I find them wonderful A/ over C/ at B/ through D/ up to 32. My mother is very ill, she for 3 days now A/ hadnt eaten C/ wasnt eating B/ didnt eat D/ hasnt eaten 33. Everybody knew what for a living, but nobody cared A/ did he do C/ he was doing B/ he has done D/ was he doing 34. Its such a pity you are duty, I wanted to invite you to my party

tonight A/ off C/ of B/ on D/ away 35. I cant cut this cardboard with , its too hard A/ the scissor C/ a scissor B/ a pair of scissor D/ scissors 36. My husband is always tired He work so hard A/ mightnt C/ shouldnt B/ oughtnt D/ wouldnt 37. She mustnt ho,pe All may be well in the end A/ give up C/ give over B/ give in D/ give on 38. Drivers have to obey traffic rules and regulations, whether they want to or A/ dont C/ not B/ no D/ havent 39. My friend says that his house is not big enough and so he is a room built on A/ got C/ having B/ caused D/ making 40. Youngsters shouldnt such noise on a Saturday night A/ to making C/ to make B/ to be making D/ be making 41. This much better by an expert A/ could do C/ could be done B/ would have done D/ could have to do 42. I saw two children sitting on the bench One of them was reading, wasnt doing anything A/ the other C/ an other B/ the another D/ another 14.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14.teszt 43. When she arrived home,

she not having stayed longer A/ was regretted C/ regrets B/ regretted D/ will have regretted 44. While I in the mountains, I my ankle A/ was sküng C/ was sküng - broke was breaking B/ did ski - broke D/ skied - was breaking 45. Would you the children while I am away shopping? A/ mind for C/ take care B/ look after D/ care of 46. You can get everything you wish for A/ that C/ what B/ which D/ who 47. You neednt for him, hell go when he has finished A/ to waiting C/ to wait B/ waiting D/ wait 48. You have your lunch at 1 oclock, ? A/ havent you got B/ do you C/ have you D/ dont you 49. Why didnt you leave earlier? I told you I A/ wouldnt have come C/ didnt come B/ have not come D/ wasnt coming 50. Youll be able to swim, if you A/ try hard B/ tried hard C/ would try hardly D/ should try hardly TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 15. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1.A/ For I waited at the bus stop eight long hours B/ I waited for at the bus stop eight long hours. C/ At

the bus stop for eight hours long I waited. D/ I waited at the bus stop for eight long hours. 2."Are you going to tell him?" "No, but I , if I knew more about it" A/ can C/ would B/ am D/ will 3. "I cooking by the time you get home" A/ will be finished C/ will have been finishing B/ will finished D/ will have finished 4. "Nice day" "" A/ Yes, there is. B/ Yes, it is, isnt it? C/ I think it so. D/ No, I think too. 5. Swiss speak German A/ Not each B/ None C/ Not every D/ Not all 6. have you been working for Siemens? A/ How much time C/ How many times B/ Since what time D/ How long 7. he isnt rich, he spends much money on luxuries A/ In case C/ However B/ In spite of D/ Despite the fact that 8. Dont drive is getting dark and is still ice on the roads A/ It - there C/ It - it B/ There - there D/ There – it 9. wont be back till Sunday They have gone sküng for a week A/ Lambeths C/ The Lambeths B/ The Lambeth D/ Lambeths 10.

Do you know my cousin - the one who to Rome and back on a bicycle twice? A/ had been driving C/ has ridden B/ drove D/ has been riding 11. He told me that he his house for the previous two months A/ has built C/ have been building B/ had been building D/ had been built 12. I myself more - it was a wonderful concert A/ wouldnt have enjoyed Cf wouldnt be able to enjoy B/ couldnt have enjoye D/ couldnt been able to enjoy 13. I dont feel good today I did yesterday A/as-so C/as-as B/ such - as D/ as – than 15.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. I hate watching action films TV A/ in the C/ in B/ on D/ on a 15. Hes looking a job with good prospects A/ for C/ to B/ up to D/ after 16. Exhaust fumes are likely the air A/ to blame for pollution C/ blaming to pollute B/ to blame to pollute D/ to be blamed for polluting 17. It nearly 5 years since I that book A/ is - wrote C/ was - have written B/ was - wrote D/ has been - have written 18. It didnt worry me A/ none B/ in the

least 19. Its you didnt know A/ some nonsense to pretend B/ no point in pretending C/ a little either D/ in all C/ no sense of pretend D/ no good pretending 20. Sheila likes going to the disco and A/ I like too C/ so go I B/ so like I D/ so do I 21. Father is in his study and to be alone A/ wishes C/ has wished B/ is wishing D/ has been wishing 22. My grandmother, over 90; still likes outings A/ whichs C/ thats B/ whose D/ whos 23. No wonder you are tired! You all day A/ had worked C/ are working B/ did worked D/ have been working 24. I`wo commandos in yesterdays fighting A/ have killed C/ killed B/ were killed D/ were being killed 25. He is said a very good painter A/ that he is C/ having been B/ to be D/ for being 26. He sounded as if he just about to say yes A/ had had C/ had B/ had been D/ were 27. She enjoys sitting the sun A/ in B/ on C/ at D/ under 15.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. She hasnt arrived yet I wonder what have happened? A/ could C/ would B/

need D/ ought 29. Some of those are really awful A/ furnitures C/ furniture B/ items of furniture D/ item 30. He help having big ears A/ must B/ cant C/ neednt D/ is not to 31. The cyclist rode away after down the old man A/ being knocked C/ knocked B/ was knocking D/ knocking 32. The butchers the corner of Oak Street and Elm Street A/ at C/ in B/ through D/ on 33. The Mediterran cruise was A/ great funny C/ great funs B/ a great fun D/ great fun 34. Last Saturday we went to the cinema and we went to ~restaurant A/ than C/ at last B/ afterwards D/ meanwhile 35. They would be rich if they my advice A/ have taken C/ take B/ had taken D/ would take 36. There are unemployed this year than last year A/ far many C/ most B/ much more D/ far more 37. These towels need A/ to change B/ be changed C/ changing D/ have changed 38.We are good neighbours and we well together A/ get along C/ get down B/ get up D/ get off 39.They were going to go on strike in June but now theyve the

strike A/ called down C/ called away B/ called out D/ called off 40. Theyll hate if we make them work together A/ one to another C/ one to other B/ each other D/ each the other 41. This is the first time I him A/ can meet C/ have been meeting B/ met D/ have met 42. Everyone must do best A/ her B/ their C/ ones D/ his 15.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 43. We were surprised when we that the fence between the two properties removed A/ were learning - had been C/ knew - was B/ learned - had been D/ had known - had been 44. We have food in the fridge A/ few C/ a few B/ a lot of D/ many 45. They went through the war, was a trauma for everybody A/ that C/ which B/ what D/ 46. Were short of milk Ask Bob some A/ that he brings C/ that he would buy B/ in order to buy D/ to buy 47. He from his car while he was in the library A/ stole his wallet C/ had his wallet stolen B/ had stole his wallet D/ had his wallet been stolen 48. While I the TV my house was broken into A/ was

watching C/ have been watching B/ had watched D/ have watched 49. Who me clear the road when there is a heavy snowfall? A/ do helping C/ helping B/ did help D/ will help 50. You hardly ever get angry, ? A/ have you C/ do you B/ dont you D/ havent you 15.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 16. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. "Is your house like the Greys?" "Yes, its almost the same as ” A/ them C/ they B/ theirs D/ theirs 2. "Can we leave now?" "No, I my suitcase" A/ am still packing C/ have still been packing B/ am packing yet D/ am already packing 3. "How many bananas have we got?" "" A/ There isnt C/ Just little any bananas at home. B/ There arent some. D/ Not too many. 4. the more I like him A/ I see him the more often B/ I see him the most often C/ The most often see I him D/ The more often I see him 5. a pity I didnt meet him earlier A/ Whats C/ Its B/ Hows D/ Theres 6. did you hear called? A/ What - how

she was B/ How - how she was C/ What - she was D/ How - what was she 7. the two men Iiked working in the city A/ Both C/ Neither of B/ None of D/ Either 8. After accident with his motorbike, Bill had to walk to school A/ the - C/ - - the B/ the - an D/ - - 9. As soon as I entered the house, I saw something A/ to be moving C/ moving B/ to move D/ to have move 10. At Easter we went to Alps for a few days A/--the C/--B/ the - D/ the – the 11. By the time she was 20, she all Shakespeares sonnets by heart A/ has learnt C/ had learnt B/ has been learning D/ learnt 12. He asked me if I to write with my left hand A/ can C/ could B/ was able D/ might 16.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 13. He wanted to know what doing A/ she was C/ she will B/ is she D/ had she been 14. I any opportunity to see that film yet A/ didnt have C/ hadnt got B/ havent had D/ wasnt having 15. I cant understand he is talking about A/ what C/ that B/ which D/ 16. I dont think she in Hungary A/

brought up C/ bringed up B/ was brought up D/ was bringing up 17. I dont think youngsters to smoke at school A/ should be allowed C/ should allow B/ should be permit D/ should let 18. I buy shoes for my son every September A/ one pair C/ a pair of B/ the D/ a couple of 19. I think Sundays are boring in Britain A/ each C/ none B/ every D/ all 20. I waited and waited for her to get home she was stuck in a traffic jam A/ During C/ While B/ Meanwhile D/ In meantime 21. I wish I whom to turn to A/ know B/ have known C/ would know D/ knew 22. Iam going to work in the office 6 oclock A/ to C/ as far as B/ until D/ as long as 23. If the security guards find him, hell be in trouble A/ ever C/ whenever B/ anyhow D/ anyway 24. He got what he wanted talking very cleverly A/ by C/ with B/ of D/ 25. Jim hasnt got a car Andy hasnt A/ got, too C/ got one, either B/ got, either D/ got one, too 26. I hate flying I think the most worrying part is when the plane A/ takes off C/ takes up B/

lifts up D/ raises 27. My husband was terribly upset about failing his exam but now hes A/ got over it C/ got past it B/ got under it D/ got round it 16.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. Our schools football team for this year has much more talent than A/ last years C/ last years B/ that of last year D/ last year 29. Henry (meeting an old colleague in the street): "Hello! I didnt know you were in town. How long home?" A/ have you been C/ were you B/ are you being D/ had you been 30. She would like to get married before A/ she will be C/ she has been B/ she is D/ she is being 31. The manager made five times last month A/ me work overtime C/ me have overtime B/ me to work overtime D/ me making overtime 32. The car, was a black Mercedes, was stolen A/ that C/ what B/ which D/ 33. The children were told their fathers study A/ never enter C/ to not enter B/ never to enter D/ dont ever enter 34. I had a sore throat The beer was cold for me to drink A/ so C/ too B/

enough D/ fairly 35. My landlady made me for gas and electricity, too A/ to pay C/ be paying B/ pay D/ to be paying 36. Look, what beautiful roses ! Who them? A/ need have brought C/ should have brought B/ could bring D/ could have brought 37. The police to question the suspects A/ is starting now C/ have started B/ has started D/ has 38. There is something wrong with our washing machine Ive asked the mechanic to see . it as soon as possible A/ into C/ for B/ at D/ to 39. The lights are on, so she working A/ have to be C/ must be B/ need be D/ is to be 40. the drawer he took out a revolver A/ Opening C/ To open B/ Opened D/ Open 41. Next week I 30 A/ would be B/ shall be C/ shall have been D/ am being 16.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42. I bought fruit at the market A/ few C/ a few B/ a lot of D/ many 43. What when the bomb went off? A/ did he done C/ has he been doing B/ was he doing D/ had he been doing 44. It would be terrible if you out of petrol on a desert road

A/ have run C/ run B/ would run D/ ran 45. I wonder what he would have done if he his way in the forest A/ would lose C/ loses B/ had lost D/ has lost 46. He was busy packing, because he that night A/ left C/ had left B/ was leaving D/ will have left 47. You a driving licence for this job Youll only work in the shop A/ dont need C/ mustnt have B/ neednt D/ havent got 48. He worries too much money A/ about C/ of B/ over D/ on 49. He said he would like to go, ? A/ hadnt he C/ wouldnt he B/ would he D/ didnt he 50. Your cheeks are wet You ? A/ has cried, hasnt you C/ had been crying, hadnt you B/ have been crying, D/ were crying, were you havent you 16.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 17. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! l. A/ Always before starting you should check your oil B/ Before always starting you should check your oil. C/ You always should check your oil before starting. D/ You should always check your oil before starting. 2. "Lets go for a walk" "No,

my TV programme then" A/ Ill have missed C/ Ill miss B/ Im to miss D/ Ill be missed 3. "Ive been having problems with my stomach lately" A/ youve been having C/ youve B/ you have been D/ have you 4. "Lovely weather" "" A/ Yes, theres. B/ Yes, it is, isnt it? C/ I think it so. D/ No, there isnt. 5. "What at 9 last night? I rang the bell but nobody answered the door" A/ were you doing C/ have you been doing B/ could you be doing D/ had you done 6. babies cry at night A/ Not each B/ None C/ Not every D/ Not all 7. have you been studying maths? A/ How long time C/ How many times B/ How much D/ How long 8. is getting dark and is still no electricity in the district A/ It - there C/ It - it B/ There - there D/ There – it 9. wont be back till Sunday They have gone to the mountains for two weeks A/ Taylors C/ The Taylors B/ The Taylor D/ Taylors 10. A new bridge over the Danube these days A/ is being built C/ is being building B/ is

building D/ is built 11. He studying hard ever since he came back from his holidays A/ was C/ has B/ has been D/ is 12. The customs officer said they pay duty on those bottles of whisky A/ had to C/ had better to B/ would better D/ ought 17. teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 13. Last year her father was terribly upset about her leaving the country, but now hes . it A/ got round C/ got over B/ got past D/ got under 14. She my favourite actress A/ has been always B/ has always been C / is always D/ tends being 15. I cant bear animals beaten A/ having seen C/ to have seen B/ seeing D/ see 16. I told them to stay, but of them left A/ none C/ a few B/ few D/ any 17. He wanted to find out how often A/ the trains ran C/ have the trains run B/ do the trains run D/ run the trains 18. I wish you talking I cant hear what the speaker is saying A/ would stop C/ would have stopped B/ stop D/ had been stopping 19. Id be interested what the rate of exchange is A/ knowing B/ to know C/ if

I should know D/ if I know 20. Ill do the dishes after I lunch A/ had C/ ll have B/ ll have had D/ ve had 21. He was keen on her a diamond ring A/ buy C/ buying B/ to buy D/ to have bought 22. Im looking a house with three bedrooms and a big garden A/ for C/ to B/ like D/ back 23. I-Ier father is not sure whether Sarah was telling the truth or not. She have been lying A/ mustnt C/ can B/ could D/ oughtnt 24. If you on Boxing Day, you can taste our Christmas pudding A/ came C/ come B/ shall come D/ coming 25. It looks its going to clear up A/ as if C/ like as B/ as D/ if 26. Its a year now since my husband his job A/ lost C / was lost B/ has been lost D/ has lost 17. teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 27. In the course of an exchange program a Dutch girl stayed us for a couple of weeks. A/ at C/ by B/ with D/ over 28. Tim likes going fishing and A/ so am I C/ so go I B/ so I like D/ so do I 29. My brother is 4 years than me A/ elder - older C/ elder - elder B/ older - more

old D/ older – elder 30. My mother-in-law, almost 90, still goes to the hair-dressers every week A/ whichs B/ whose C/ thats D/ who s 31. Now I what having a dog A/ am seeing - means C/ see - is meaning B/ see - means D/ am seeing - is meaning 32. The teacher wanted to find out how long his students to complete the task he had given them. A/ does it take C/ has it taken B/ it took D/ would it take 33. She will probably come unless you tell her not to A/ will C/ dont B/ D/ wont 34. Our familyll go to the seaside because we like lying the sun A/ in C/ at B/ on D/ over 35. Some of the shown in the museum are really valuable A/ furnitures C/ furniture B/ items of furniture D/ item 36. Nobody help the way he feels A/ must C/ neednt B/ can D/ may 37. The big dog down on the rug A/ laid C/ lied B/ lay D/ was laying 38. He didnt stop his car after down the poor cat A/ being knocked C/ knocked B/ to knock D/ knocking 39. The supermarket is the corner of Main Street and Park Road A/

at C/ in B/ upon D/ - 17. teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 40. The new shopping centre is being built on the site of the old theatre A/ hardly C/ actually B/ monthly D/ formerly 41. Our Christmas party is always A/ great funny C/ great funs B/ a great fun D/ great fun 42. I havent got with my car A/ any problem B/ any problems C/ the problems D/ problem 43. They were going to get engaged next week but now theyve A/ put it down C/ put it up B/ put it away D/ put it off 44. Theyll hurt if we dont stop them from fighting A/ one to another C/ one the other B/ each other D/ each the other 45. This teacher can get along not only with his students but also with parents A/ theirs C/ theirs B/ their D/ there 46. We our new computer for three days when it broke down A/ had had C/ have had B/ have D/ were having 47. We cant sit in the car until the rain A/ stops C/ will be stopping B/ will stop D/ will have stopped 48. We heard about her accident, upset us all A/ that C/ which

B/ what D/ 49. What you choose such a dangerous job? A/ made C/ got B/ had D/ did get 50. You look exactly A/ like your sister B/ as your sister C/ as your sister does D/ similar your sister 17. teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 18. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. "Michael studies at the university, doesnt he?" "Thats right, ” A/ he studies C/ he doesnt B/ he does D/ he is 2. "I wonder what the children , there is much noise" A/ can be doing C/ would be doing B/ must be doing D/ should be doing 3. "I think theyll get divorced" "" A/ No, I dont think C/ No, I dont either. they wont. B/ Yes, so do I. D/ Neither do I. 4. "I am afraid your homework is very much like Toms and Peters." "But, its not the same as " A/ them C/ they B/ theirs D/ theirs 5. the children to bed by the time your wife arrived? A/ Had you been put C/ Were you put B/ Had you put D/ Have you put 6. crossing the Channel, we got into

a terrible storm A/ While C/ For B/ In D/ At 7. did he tell you doing on Saturday? A/ What - what he was C/ Why - what would he B/ What - he was D/ How - was he 8. is my favourite sport A/ Any riding B/ The riding C/ Riding D/ Some riding 9. slippery that we decided not to go by car A/ It was so C/ It was so much B/ There was so much D/ There was so 10. liked the hist ory teacher A/ Every student B/ Both student C/ All student D/ Each students 11. Two girls entered, was carrying a big bag A/ each C/ any B/ every D/ some 12. they went to Malta on holiday A/ Last spring C/ In last spring B/ The last spring D/ At last spring 13. All weekend the water pipes were A/ having been mended C/ being mended B/ mending D/ having mended 18. teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. You shouldnt wear my shoes A/ Put off them! C/ Put them on! B/ Take them off! D/ Pull down them ! 15. He here this afternoon yet A/ isnt being B/ hasnt been C/ hadnt been D/ wasnt 16. Dad you as soon as

he hears the news A/ would ring C/ will have rung B/ rang D/ will ring 17. Mum asked me if I write to her when I there A/ would - got C/ would - will get B/ will - getting D/ could - will get 18. I never believed a word he said A/ C/ in which B/ that which D/ what 19. The poor child got injured and to the doctors surgery A/ had been C/ had taken B/ took D/ was taken 20. He wanted to find out if to smoke in the school A/ he allows C/ he will allow B/ he would be allowed D/ he has allowed 21. My son is already about his brother A/ as strong as C/ as strong than B/ so strong than D/ so strong like 22. I for three hours and now Ill stop A/ have been ironing C/ had ironed B/ have to iron D/ am ironing 23. The pupils school uniforms for the past decade A/ have had to wear C/ must wear B/ have to wear D/ had wear 24. I always have dinner in the same restaurant on Sundays, but . I had last Sunday was the tastiest of all A/ - - one C/ the - one B/ a - the one D/ - - the one 25. I

always ask my mother me when I have to get up early A/ that she will wake C/ to wake B/ waking D/ wake 26. I was the first to finish my test-paper A/ to write C/ of writing B/ writing D/ write 27. I have retired, so I have free time and money now A/ a lot of - little C/ many - few B/ few - many D/ a little - a few 18. teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 28. Poor grandfather has been in hospital for 2 weeks now he is better now? A/ Do you think C/ Are you thinking B/ Have you thought D/ Did you think 29. Agnes has lost her purse but she hopes it will turn somehow A/ to C/ in B/ back D/ up 30. Dinner is ready Lets sit down to the table, ? A/ shall we C/ will we B/ let we D/ do we 31. None of the refused to fill in the questionnaire A/ students asked C/ students having asked B/ asking students D/ students asking 32. This room needs up A/ tidy B/ tidying C/ to tidy D/ to be tidying 33. This letter posted 2 days ago A/ has been C/ had been B/ was D/ will have been 34. Not

members of the choir were present at the rehearsals A/ each C/ every B/ all the D/ the whole 35. Films like Casablanca always A/ make me to cry C/ have me cried B/ make me cry D/ let me to cry 36. The performance starts in this morning this morning A/ 11 oclock C/ on 11 oclock B/ at 11 oclock D/ on this morning at this morning 11 oclock 37. Read the text out for him he will learn the pronunciation correctly A/ that C/ for B/ in order D/ so that 38. I always did she asked me to A/ that C/ which B/ what D/ 39. The number of children who cant read properly will rise if the present teaching methods . unchanged A/ will remain C/ have remained B/ dont remain D/ remain 40. You these exercises for an hour, but you finished after half an hour A/ should have practised C/ must to practise B/ must have practising D/ have practised 18. teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 41. Its time you earning your own living A/ starting C/ would have started B/ will start D/ started 42. The school has

changed a lot I left it 2 years ago A/ before C/ from B/ since D/ after 43. What nice apples ! How in a kilo? A/ much is C/ much are B/ many are there D/ many is 44. Politicians said people in bad housing conditions A/ were not living C/ had not been lived B/ have not lived D/ have not been lived 45. Im going to a party with Peter He is calling me at eight so I must be ready then A/ at C/ out B/ up D/ for 46. We to that lecture We didnt hear anything of interest there A/ ought not to go C/ neednt go B/ neednt have gone D/ wouldnt have gone 47. You can get out as soon as the car A/ stops C / will stop B/ stopped D/ is stopping 48. Your teeth wont be white unless you them A/ wont brush C/ brush B/ dont brush D/ will brush 49. This puppy is so sweet, just mine ! A/ like C/ similar B/ the same that D/ alike 50.The printing of this book is terrible I A/ can read it hard C/ can read it hardly B/ can hardly read it D/ can hard read it 18. teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 19.

TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. A/ What did he say how much it would cost? B/ How much did he say it had cost? C/ How much he said would it cost? D/ What did he say how much was it going to cost? 2. A/ Washing up is that I hate doing B/ What I hate doing is washing up. C/ That I hate doing is washing up. D/ Its washing up what I hate doing. 3. "How long him?" "Oh, for a few years, I think" A/ have you known C/ are you knowing B/ do you know D/ have you been knowing 4. "I hope Maryll pass her exam" "" A/ No, I dont think C/ No, I dont either. she wont. B/ Yes, so do I. D/ Neither do I. 5. "Why does this fish taste so strange?" "I am afraid I it" A/ have burnt C/ burn B/ had burnt D/ was burning 6. "Can you tell me the time please?" "" A/ Not at all C/ Yes, of course. B/ Excuse, I cant. D/ Yes, please. 7. money he has, the happier he is A/ More C/ The more B/ The most D/ Much 8. do whatever she

wanted A/ She made the dog B/ She forced the dog C/ The dog was made D/ She got her dog 9. the lake there is a lovely old church A/ Near C/ Beneath B/ Next D/ In front 10. would like to ask you a favour A/ One of my friend C/ One my friend B/ A friend of mine D/ A friend of me 11. lie is lie no matter how you put it A/ C/ The B/--the D/A-a 12. She has been reading since she A/ has arrived C/ had arrived B/ arrived D/ was arriving 19.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 13. After the concert we went to our local pub and ordered a glass of beer. A/ everybody C/ for each B/ each D/ ourself 14. Tom at the dentist at 730, but he didnt arrive before 8 A/ must have been C/ must be B/ should have been D/ would have been 15. Dont decide until you thought things over very carefully A/ have C/ dont have B/ will have D/ wont have 16. Each cost $50 last year A/ of these gadgets B/ instruments C/ of our device D/ equipments 17. Dave is terribly lazy He A/ hardly works B/ works hard

C/ works a great deal D/ works nearly nothing 18. He took money he could find A/ lot of C/ a few B / the whole of D/ all the 19. I cant understand why it takes my wife ages to whenever we go out A/ dress out C/ dress on B/ get dressed D/ dress herself 2O. Tim the car while I was cooking dinner A/ washed C/ was washed B/ has washed Df was washing 21. I this report around for a week and havent even looked at it A/ am carrying C/ carry B/ have been carrying D/ was carrying 22. I you, if I had heard the news A/ wouldnt ask C/ wont ask B/ couldnt asked D/ would have ask 23. I am looking to you A/ for talking B/ forward to talk C/ at to talk D/ forward to talking 24. I have invited friends to our Christmas party A/ lot of C/ a lot many B/ lots of D/ much 25. I was standing in the queue I got completely fed up and left A/ till C/ as while B/ as far as D/ up to 26. I wish I you the truth, A/ wont tell B/ dont tell C/ hadnt told D/ am not telling 19.teszt TESZTEK A

NYELVVIZSGÁRA 27. Im so sorry for my grandmother She suffers a lot of diseases A/ of C/ from B/ by D/ for 28. Ive got some tickets for the football match on Sunday, I ’d like you A/ come with me C/ coming with me B/ to come with me D/ to coming with me 29. If Id been you, I so impolite to people who wanted to help me A/ wont be C/ hadnt been B/ werent D/ wouldnt have been 30. I could see a in the hall A/ pretty small round table B/ small pretty round table C/ pretty round small table D/ round small pretty table 31. It is not worth your dishwasher Buy a new one A/ to repair C/ repaired B/ repair D/ repairing 32. Your homework is full mistakes You could have done better A/ with C/ in B/ of D/ by 33. My guests when I got home A/ already arrive C/ had already arrived B/ had arrived yet D/ have already arrived 34. Nearly to buy their own homes A/ each of neighbours C/ everybody wants wants B/ everyone want D/ both wants 35. The teacher didnt want the students to go on talking

during class She said A/ "If I were you, Id stop talking." B/ "Stop and talk, will you?" C/ "What about stopping and talking?" D/ "Ill make you stop to talk." 36. Her husband is said a very popular painter His paintings sell very well A/ that he is C/ having been B/ to be D/ being 37. That old house is at last A/ being renovated B/ been renovated C/ renovating D/ renovates 38. The teacher suggested that they their school uniforms at the party A/ would wear C/ wearing B/ should all wear D/ all wearing 39. The tree stands near the river is the oldest one in the part A/ what C/ the one B/ which D/ - 19.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 40. The cooking by somebody else every day A/ is doing C/ being done B/ is done D/ is being done 41. The porter asked the door open for me A/ if should he leave C/ should he have left B/ if he should leave D/ if do I want him to leave 42. This steak smells bad We it away A/ had better throw C/ had to

throw B/ had rather throw D/ must have throw 43. We went out for a walk the bad weather A/ in spite of C/ instead of B/ although D/ even though 44. I wonder what at this time next week A/ will he be doing C/ will he doing B/ will he to do D/ he will be doing 45. While they well do the shopping A/ are playing C/ will play B/ will have played D/ will be playing 46. She was everything John has always wished for himself A/ that C/ what B/ which D/ who 47. You should have folded the sheets A/ like this C/ as this B/ as I told D/ similar this 48. You shouldnt have spilt your milk, you? A/ did C/ should B/ would D/ have 49. If you kindly wait a moment Ill see what can be done A/ will C/ shall B/ should D/ wouldnt 50. Sheila has always been great help to her mother A/ C/ the B/so D/a 19.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 20. TESZT Válassza ki a helyes megoldást! 1. My father subscribe ta the Newsweek A/ said to me C/ suggests me to B/ suggested that I D/ encouraged me 2. "If

you want to drive a car, do you an international driving licence?" A/ need C/ ought to B/ must D/ have to 3. her photos is very good A/ Every B/ All of C/ All D/ Each of 4. This is the first time that his paintings in Hungary A/ have exhibited C/ have been exhibited B/ exhibited D/ were exhibited 5. I must ring now, my boss is coming A/ C/ off B/ up D/ on 6. Ill send you a cable as soon as I there A/ shall get C/ get B/ will have got D/ will get 7. This bed-linen needs A/ be changed. B/ to change C/ have changed D/ changing 8. You the doctor Im much better now A/ hadnt had to call C/ wouldnt need to call B/ mustnt have called D/ neednt have called 9. people will accept the price-rises happily A/ No one C/ Few B/ A little D/ None 10. You can first vote A/ at the age 18 B/ when 18 years are your age C/ when you are 18 years D/ at age of 18 years old 11. While they dinner well go for a drive A/ will have C/ will be having B/ will have had D/ are having 12. The

chickens were when we A/ feeding - were arriving C/ being fed - arrived B/ fed - were arriving D/ to feed – arrived 13. If this horse goes on winning, most of the races by the end of the year A/ she would have won C/ she will be won B/ she would win D/ she will have won 20.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 14. windows are usually made of glass A/- - C/ the B/ the - the D/ - - the 15. Our new car cost far than the old one A/ most C/ much B/ more D/ many more 16. Do you every spring? A/ have cleaned your coat B/ have your coat cleaned C/ get cleaned your coat D/ make your coat cleaned 17. I am so unlucky I bought a car engine wont start A/ whose C/ that B/ D/ which 18. Nick was that he didnt get a promotion A/ much disappointing C/ awfully disappointing B/ terrible disappointed D/ bitterly disappointed 19. was Mrs Smith who came late A/ Who C/ It B/ There D/ This 20. has achieved great results in science A/ The man C/ The men B/ Man D/ Men 21. I cant live you A/

without B/ instead C/ from D/ together 22. "Did they try any famous wine?" "Yes, they said some" A/ they have tried C/ did they try B/ they had tried D/ they do try 23. My eyes hurt - I the computer too long A/ have been using C/ use B/ have used to D/ am using 24. The police suitable information about organised crime A/ dont have C/ doesnt have B/ has not D/ is of 25. After I writing my paper, I read it through A/ having finished C/ was finishing B/ have finished D/ had finished 26. Who did you say with? A/ you wanted to go B/ did you want to go C/ do you want to go D/ you wanted going 27. saw your boss in an expensive restaurant A/ One of my friend C/ A friend of my B/ A friend of mine D/ One my friend 28. "Julia said she had given up her job" "" A/ Did she? C/ Has she? B/ Didnt she? D/ Hadnt she? 20.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 20.teszt 29. My father told me Ray again A/ not to meet B/ not meet C/ dont meet D/ not meeting

30. If there were no price-rises, we so much money on food A/ wouldnt have to spend C/ wont have to spend B/ wouldnt need spend D/ shouldnt spent 31.The hitch-hiker wanted to get the car, so the dri stopped A/ on C/ out B/ out of D/ off 32. When the customer entered the shop, the shop assistants and nobody paid any attention to him. A/ were chatting C/ chatted B/ had chatted D/ have chatted 33. I can well with my colleagues, although they are much older than I am A/ get round C/ get on B/ get through D/ get away 34. We were looking at was a strong tower some centuries ago A/ it C/ what B/ that D/ which 35. Its no use to learn to ski, just by watching other people sküng A/ to try C/ in trying B/ try D/ trying 36. Since the accident she to drive the car A/ wasnt allowed C/ hasnt been let B/ wasnt let D/ hasnt been allowed 37. They say that the longer than the A/ rich live - poor C/ rich lives - poor B/ riches live - poors D/ rich live – poors 38. "Do you need to clean

the whole flat?" "No, but I if you helped me" A/ would C/ shall B/ may D/ will 39. He could not deliver because the audience wasnt listening A/ very many C/ the most of his speech of his speech B/ his all speech D/ very much of his speech 40. Its not a good idea this small knife for chopping up the meat A/ to use C/ using B/ to using D/ you use 41. Agnes has no brothers or sisters A/ Nor has Sarah. B/ Sarah also not. C/ Sarah hasnt too. D/ Neither Sarah has. TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 42. There is a plane which Milan in 20 minutes A/ arrives C/ arrives to B/ leaves to D/ leaves for 43. They invited all their friends to the wedding party, but hardly turned up A/ some people C/ someone B/ anyone D/ everyone 44. She cooked and served the dishes A/ neither C/ both B/ either D/ or 45. The bank clerk asked me A/ if sign my name B/ signing my name C/ whether sign my name D/ to sign my name 46. It was my birthday yesterday and she didnt phone me A/ still C/ even

B/ already D/ else 47. "How did he go to London?" " the companys car" A/ In C/ On B/ With D/ By . 48. She her aunt since her uncle died A/ didnt visit C/ hasnt visited B/ visits D/ wants to visit 49. I think my credit cards with me in case I want to buy something A/ I must have taken C/ I should have been taken B/ would take D/ Id better take 50. He was typing when he someone the office door A/ saw – passes C/ could see- to pass B/ was seeing – pass D/ saw - passing 20.teszt TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 1. TESZT A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B 2. TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MEGOLDÁSOK A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B 3.TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B 4.TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B 5.TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50. B 6. TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 7. TESZT A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. MEGOLDÁSOK 8. TESZT B C X X D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. A X B 9.TESZT C

D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B 10. TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B X X 11. TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B X 12.TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B X C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 13. TESZT A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B MEGOLDÁSOK 14.TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B X X C 15.TESZT D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B 16.TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B X 17.TESZT C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B C 18.TESZT D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B X C D X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA 19. TESZT A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B X X C MEGOLDÁSOK 20.TESZT D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B X C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X