Gépészet | Gépjárművek » Tamás-Virágh - Zsiguli szerelési kézikönyv, LADA 2104, 2105, 2107, 2108

Alapadatok

Év, oldalszám:1989, 203 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:392

Feltöltve:2018. május 04.

Méret:23 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11000 Anonymus 2020. március 05.
  Nehezen olvasható.

Tartalmi kivonat

IADA 2104 2105 2107 2108 Tamás György - Virágh Iván Tipusismertetés Szerkezeti ismertetés Bejáratás es karbantartás Gyári paraméterek 0,m0m 2104 2105 2107 2108 . • . AJÁT KEZŰLEG UTOSOKNAK í1fil0fil 2104 2105 2107 2108 Tamás György .Virágh Iván MÜSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 1989 S1.akmailag elknőri1te Czollner b ig.monJ okl. gépészmérnök Mészáros Ferefl( okl. gépé~rechnikus C Tamás György, Virágh Iván, 1989 ETO: 629.1146083 ISSN: 0134-1383 ISBN: 963 10 7762 4 Kiadja a MGsz.alci Könyvkiadó Felel& kiadó: Szúcs Péter igazgató Felelős szerkes:zró: Had„ Emil okl. gépéi;zmérnök 89.137666-13-2 Alfóldi Nyomda Debrecen Fe lelós ve,;et6 : Be nkö István velerigazgató A szedés a Műs-aki Könyvkiadóban késr.üll K6ri1.s Károly Orlai Sándor A borítót tervezte: Ko11áts Tibor A könyv ábráit rajzolta: Bádovszky Zoltán Műs:lakj vezető: Műsz.aki szerkesztő: A könyv formátuma: B5 (vrerjedelme.:

19,25 (AS) Ábrák s:z.áma: 186 Aronossági s.lám: 42 353 MŰ: 4056 -h-8991 A kézirat lezárva: 1987. <lcctmber Tartalom l. Egy kis Lada-történelem l. 1 A gyár és az edd1g g,yárlQtt alaptípusok bcmu1a1ása . 2. A négy alaptípus (VAZ-2104, 2105, 2107 és 2108) 2.1 2.11 2. 12 2.13 2. 14 2 .2 2.3 nép.) alápt1pus általános ismenetése VAZ-2!05 VAZ-2104 VAZ-2!07 VAZ-2108 A k.önyVben hasznait ménékcg)!>égek Mi mii jelent. A A A A A 3. A motor 14 14 14 17 19 20 " 26 27 3.U A VAZ-2J(l5 (2104) és 21071ipus.ú motorok A két alapmotor általános le1rása . A karburátor és a 1W:elóanyag~ellátás. Vezérlési rends-.ter a VAZ-2105 (2104) és 2!07 t ipusú motorokon 3.14 Kenón:nds.:erek 3.15 t-lútörends-urck . Bdllitási értékel- 3. 1 3.1l 3.12 3. 1ó 3.2 3.21 3.22 3.2 3 3.24 3.3 3.3 1 3.32 3.33 3 .34 3 .35 3.36 3.37 3.3tl 3 .3 9 3.310 :u.11 3.312 3.313 3.3 14 . A VAZ-2108 (21081. 21083) t1~ú motor A motor általános

leírM.:i A karburátor és a tuze16anyag-ellátás . A motor olajozása . A hUtörendsier . A motoroknál gyaknlbban előfordul() hibák és awk }3Vítása . A motor nem indul A mo1or üresjáratban c:8)·enlótlcniil Jár vagy lefullad . A motor nem ad,a le az elóin tclje~ítményt, nem gyorsul megfelelően A forganyústengely föcsapágya kopog . A haJtórúdcapágyak kopog.isa A dugáttyú.k kopogása A szívó- és kipufogósi-.elepek ko~ása Nagy az olajnyomás 9 meleg motornál Nem megíeleló az olajn)·omás a meleg motor lirl--Sjáratában . Megnövekedeu az olajfogyasztás . Meg.nb·eke<len a rüzelőanyag-fogyasztb Túlmelegsz,k a motor .• A kicgyenlítótartályban gyorsan csökken a folyad é-ks:rint . Zajos a ,czérmUtcngcly hajt61á.nca 27 28 30 37 38 39 41 41 43 45 46 49 ,o 50 50 " 52 53 53 53 53 54 54 54 55 56 56 4. Az erőátvitel 4.1 4. !t 4 . 12 4 . 13 4. 14 4.15 4 .2 4.2l 4 .22 4.23 4.3 4 .31 A tengelykapcsoló .

A VAZ-2105 (2104) és a 2107 típusok tengelykapcsolója . A tengelykapcsoló műszaki adatai és beállítási énékei [VAZ-2105 (2104), 2107) . A VAZ-2108 (2109 és 2110) lípu~ tengel)·kapcsolóJa Beállítási értékek (VAZ---2108) A VAZ-2105 (2104), 2107 és 2!08 tipu~k 1cngdykasxwlóin;;il előforduló hibák A sebességváltómű A VAZ-2105 (2104) és 2107 tipu~k :.cbességált-6m1hc A VAZ-2108 (2109, 2110) scbességváltómU,·c és hajtómű,·e A VA7.,-2 l 05 (2104), 2107 és 2108 lipusú szcmél~•(IUIÓk sebesség,·áltómúvében és hajtóművében előforduló hibák, azok iavílási lehetőségei A kardánhaj1ás A VAZ-2105 (2104) és 2107 tipvsú gépkocsik kardantcngclyénél előforduló hibák és azok ja,·ítlha . 5. A futómű 57 57 57 57 59 61 62 64 64 66 69 7l 71 73 5. 1 5.1 1 5. l2 5.13 S.2 S.2 1 5.22 S.23 5.3 5.31 5.3 2 5.33 5.34 5.4 5.41 5.42 5.43 5.44 5.5 Az első futómU . A VAZ- 2105 (2l()4) és 2107 elSó futómUve . A

VAZ- 2108 clsó futóműve . A VAZ-2I05 (2104). 2107 és 2108 típusok első futóművének beállítási értékei . A hátsó futómü . A VAZ-2105 (2104) és 2107 típusok hát:.ó futómUve A VAZ-2108 típus hátsó íutómÚC . A2 elöförduló hibák . A kormányucrkci:et . A VAZ- 2105 (2104) és 2107 típusok kormányszerke1.e1e A VAZ-2!08 kormányszcrkcu:tc A korm.inyszerkezctbcn előforduló hibák [VAZ-2105 (2104), 21071 A VAZ-2108 típus kormánys1.erkczctében előforduló hibák A fékberendezés A VAZ-2105 (2104) és 2107 lípusú gépkocsik féks«rkezete . A VAZ-2108 típus féks1erke1.ete A VAZ--2105 (2104) és 2107 típusoknál előforduló hibák . A VAZ-2108 típusnál előforduló hibák A keréktárcs.a és a gumiabroncs 73 73 75 77 78 78 79 80 94 94 95 96 100 10 1 101 103 105 108 1 IO 6. A villamos rendszer 6.1 6.11 6 . 12 6.2 6 .2 1 6.22 A2 akkumulátor A VAZ-2105 (2104), 2107 és 2!08 típusú gépkocsik akkumulátorai A2. előforduló hibák és

azok kijavítása A generátor . A V~2105 (2ll)4) b 2107 típusok generátorai . Az előforduló hibak és kijavításuk . 111 1 12 112 113 1 13 114 115 6 .23 6 .24 6 .2 5 6 .3 6.3 l 6.32 6.4 6.4 l 6.42 6.43 6.5 6.5 1 6 .52 6 .53 6.6 6 .6 J A töllésellenörző lámpa jelfog6ja A VAZ-2108 típus generátora . A7. előforduló hibák okai és kijalításuk módja Gyújtáskapcsoló-inditó szerkezet . Gyújtáskapcsoló-iJ}dító szerkezet a VAZ--2105 (2104) és 2107 tipusokd Gyúj1áskapcsol<Hndíl6 szerkezet a VAZ-2108 típusnál . Az indítómotor A VAZ-2105 (2104) és 2 107 típusú motorok inditómotorja . A VAZ-2108 típus indítómotorja . A VAZ- 2105 (2104), 2107 és 2108 tipusok indítómotorJánál clő(ordul6 hibák, awk okai és javít ásuk módja . A gyújtóberendezés A gyújtóberendezés a VAZ-2105 {2104) és 2 107 típusoknál A VAZ-2108 típus gyújtóberendezése . A VAZ-2!05 (2104), 2107 b, 2108 típusok gyújtóbcrcndezéseiben elő• forduló

hibák és azok javításának módja . A karburátor üresjárilli mágncss.2c!cpét ·ezérlő e lek1ronika A VAZ-2105 (2 104) é.,; 2107 t ípusok e le ktropncumatikus üresjárati Czérlőrcnds:zere 6 .62 6.7 6.71 6.72 6 .73 6.S 6 .8 1 6.8,2 6.83 6.84 6.85 6.86 A VAZ- 2108 típu~ú motor üresjárati elektronikus rendszere . Az o lvadóbiztosílók A VAZ-210 5 (2 104) tfpu~nál alkalmazott biztosítók és fogyasztók rendszere A VAZ-2107 típusnál alkalmazott biztosítók és fogyasztó k rendszere A VAZ-2108 típusnál alkalmazou bi21ositók és fogyasz.tók rendS?ere Világítási rendszer A VAZ--2!05 (2104) és 2107 típus világitási rendszere . A VAZ-2104 típus világítási rendszere . A VAZ-2108 típus világilási rendszere . A hidraulikm mtlködtciéru fényszóróállitó . A2 irányjel.7ő berendezések A fé.klámpa, a hátramenet-világítás a motortér- és coomagtér-lilágítás a rendszámtábla világí1á.s, a hátsó ködlámpa, a

uu1stér-világitás a kézi· féklámpa b, a nyilott ajtót jelző lámpa . A világílási rendszerben előforduló hibák és azok javítása . A múszerlal A VAZ-2I05 (2104) típus müsurfala . A VAZ-2107 típus szerelvényfala . A VAZ-2108 típus szerelvényfala . l 16 116 117 119 119 L19 119 121 123 124 128 128 129 131 136 136 137 138 138 13S 138 145 J47 147 148 150 150 0 6.87 6.9 6.9l 6.92 6 .93 6.94 6.95 6.10 1 6 .101 6 .102 Ellenőrző műsurek A míiszerekben előfonluló hibák és azok javítási módja . Az ablak és a fénys.zóró törlő- és mosóberendezésci Az ablaktörlő . A szélvédő, a hátsó ablak, a fén)•szórók törlő- és mosóbcrcndezéseinél előforduló hibák és i1iok kijavítása . 6 .11 A vilfamos kürt 6 .12 A fűtés és szellőzés villamos motorja 6. 121 A szellózó-fíító ventilátor villamos motorjában előforduló h ibák okai és javításuk módja . 6. 13 A hűtőremh,zer ventilátorának villamos motorja 151 1.51

153 153 1.57 157 161 163 166 167 170 173 L73 174 175 7. A karosszéria 7. 1 7.1l 7. 12 7.2 7.2 1 7.22 7.23 7.24 7.3 7 .4 Az ülé:t.ck A VA.&2105(2104)b 2107 t1pusol ül6ci • A VAZ-2108 1ipus ultci . A VAZ-2105 (2104). 2107 6 2108 t1pusnk a11ó1 A VAL.--2!05 aJtói A VAí".,-2 104 ajtói A VAZ-2!07 ajt<li . A VAZ-21()8 aJtÓI • . A l.w hpusok fulóbcrcndczésc1 A komkió ellem ,·«tckm 176 176 .• •• 176 177 177 179 179 179 179 179 1X1 8. Karbantartás . 8.1 8.11 Kö1ck-m cll,mor~l . bealhtzol A VAL--2IOS (21CM) b 2107 lipul!Ok b.12 A VA/.-2108 típus R.2 K1schb jJh-l!á!;()k, bc.alh1/lsol házi c l~é&J:::,é ellenőrzési cllcnór"✓.61 és kcnó1 1112 lt2 • • é, kcnts;i elomi.-a, ll1 dőir:i.~1 lb2 IS,8 ISN 8.2 1 A bord:i~SIJJ k1-lllÓC, cscrétc 8.22 A ~clcrhélZII állatba 8.2J 8.2 & tl.2 5 tU. ts.3 1 8.32 S .3 A l)UJIIIS bcállitau b dknón6e . A IYUJÓl)Crl)llk és állapotuk Egyéb hdllilásoJ. A

gépkoc,,1 tiv titá~ . Ko rr61,ió ellem -.·édck m KUlső b béhl1 t1szlil.t A lald1<1J;\ lbebb ~,u~Cmd. ~-11au 1}5 llffl 200 201 WI 201 Wl •• 201 1. Egy kis Lada-történelem 1.1 A gyár és az eddig gyártott alaptípusok bemutatása A s,.ovjef autóg,yán :ís kezdetét 1924 májm,ától számítjuk. amikor i;, a má1u;, 1-,ei ünnepségen V{)rfu téren ,.felvonul! azc:ISO liz AMO- F15-üs típusú 1eherau16 Ezeket a kocsikat r6zbcn a f·IAT licence alapján orosi: munkáwk már QOVjct gyárban ké~ítctték. A Vörös tér, bemuiatkozá;,I ;,úntc évenként követte egy-egy új autógyár á tadása ~.igy UJ $1Cmély- vagy 1chc rau1ó-l1pus hemuta1ása ill sorowtgyárlá;,ána~ az clkczdé,c. A ~ZOjCt a u1óg)·ártás iga1.i föpróbájának a II. iJ{1gháború 1ekinthctó amikor a sZcmély- és 1ehcrautók, ill. a ktilimkges katonai jármU·ck 11:tcm;id lá!ták cl a VOrös Hadsereget. A háboru befeJe7ése után különbozö ~cmélyó 1eheraut6k

SQH)7.atgyáná;,át kezdték meg, á kOzönük az olyan ismert 11puwké1. nü,11 a Moszk·ics, a PobJeda. a Volga maJd a ZaporoI >lt A ~lOJel autóiparban a nag) J3lto-Lás a 60-as b e kben kö,elkezeU be. amikor al SZKP XXIII kongrcss1,u$án határozat .,,illetell a világ cgy,k legnagyobb ~cmélyautógyaranak fc lép11ésérc. A :!>lél"lÖd61 1966, augm,ztus 14-én 1rtiik alá a torinói FJAl. Aulóg)árral, a me lynek ér1elmében a FIAT 124-csrc a lapo1.01t (1 1 ábra) korzerü autógyárat ép1tcnck a Volga partJán. A gyár ép11ését 1967-ben kezdték mc, , és 1970 augu:,;,tu.,;íban már ~orozatban kés1ültck a />1guhk 11:rctrci A SZOIJCtunió szélso~égcs 1<lőJára,;1 6 ul• „1szo nyai tecték :.;;ub,égcsM: 1967-bcn u „éI autoJanak" ,;Jasnou HA1 124-e~ alap11pu, ;11- Slvat119/ próbai.lton fi mé9 TOllnóbrtfl k6Hűft Fiat 1:M tlput , ül a ZlllguH pro101,pu111 1.2 A. VAZ- 2101, •uda1200tipua: 1.3 6br• A. VAZ- 2102 • i.ci

1200 kombi lipua alakí1á~á1. Ilyen váltOZl;ltás vol1 az első futómű és a rugózás mcgcr()6itésc, a 1árcsafé k és a kétkörós fékrendSler alkalmazá~a. a karos,;zériafc nék!cmez és egyes hegesztési csomópontok megcrösítése, a haláSO!>abb tűt őberendi.2:és Az credeli FIAT-111otor OHV vezérlését a korszeriibb felülvezé relt OHC rendszerre a. tkítonák át, és hidrnulikával müködtcnék a teogelykapcsolót is. Az el:sö él>en min<löss,z(: 2 l 500 darab Zsiguli VAZ- 2101 alaptípus készült, 1974 októberében már napi 2230 kocsi gördült le a gyár h.irom szere lőszalagjáról A2 clsö, a VAZ-2101 (1.2 ábra), amit o lyan típusok követtek, mint a 2l02 (1.3 ábra), a 2101 l (14 ábra) a 2102 1 & 2103 (1.5 ábra), a 2106 (l6 ábra), a 2121 (1.7 ábra), a 21033, a 21035,11 21061 a 21012 a 21022, a 2105 (l.8 ábra) a 21051, a 21053, a 21056, a 21057. a <11 058, a 2 104, a 21043, a 2H)46, a 21047 és a 2107 ( 1.9 ábra) &d a 10

opusok még a;, N edcu, hagyományos konstrukciós megoldást - elöl a motor, amely kardántengely k()zbciktatásával hajlja a hátsó kerekeket - képviselté k. (Kivételnek szán1ítou a négykc rék-hajtásti N iva Lada, a VAZ-2 121) Még a helenes évek végén elkezdték a tervezését cg)· új elsőkerék-hajtású Lada típuscs.aládnak A sorozaigyártásr& előkészített VAZ2 108 alaptípus! 1984-ben nmtallák be a nagy nyilvánosságnak, & ,.60 é,·es a szovjet autógyárIá~" clncvezésü jubileumi kiállításon (110 ábra). A Lada VAZ- 2I08 új alaptípus kezde tben a S1,Jmtny1k nevet kapta, majd Samara típus• jelzéssel ,·onult be a ncmzctkö.zi autó1ípu~nyilvántartá!>ba A ~vjet tervezők alkoua prototípust átadták a nagy lapa$Zlalatokkal rendelkező Porsche Mű ­ vek lervezőintézetének, hogy további korszerű­ sítéseket, ,,finomításokat· ,,égczune k a karosz- 1.-4 t b<I AVAZ-21011, 1 l.adl 13001ipul l.!i áb r1 A VA:Z

2103, 1 L.ld• 1$00 hpu• U.ábca A VAZ-2121,1 Nlva 1600 tipua 1.saor„ A VAl. 2106, a Uldt 1600 t1pu1 1.a ao,a AW.Z- 2105~ u .-- · ~~ utoll690tla-.Z: 2101 12 . Lacll , 1.10 ábra A Lada samara GL (nyveali exp<:1rtvailtozaT) ,zéri(in. a motoron, az tróat~·nden és a íutómuvön Ezek után került sor a háromaJ(ós VAZ- 2108 hpu~ámot "1:i.elö koc~i wrozatg}ártá~ra Küzben dkésLlllt a pmtotipu~a és a !,OT07--ittgyarlaS kczd.!se elou állnak az ()taJtó~ .AZ- 2109 6 a luxu~klVltdii, de n)új!ott csomagtarló"al kézüló VAZ- 21010 változatoknak Három külöuböW 1eljesítményú motor soro.l3tgyánására készült fel a Volga menti gyár - a 2108-as 1288 cm3--csrc, 47.8 kW (65 LE) a 21081-es 1099 cm3-esre, 40,5 kW (55 LE) és a 21083-.is 1499 cm3 -esre 55,2 kW (75 LE) A Samara-motorok katalizatorU> kivitelben 1s késziilnd: . hogy alkalmasak legyenek nyugati exportra. Próbapadi kísérletei folynak egy-egy dízel- és turbómommak

1s. Ezenkívul, mire kOnyvimk mcgje!enil, remélhető leg forgalomba kerülnek a kéthengeres VAZ- 11 ! 1 típusú kiskocsik . Könyvtink. a VAZ-2104, a YAZ-2I05 és a VA/ - 210i hátsókerék-hajtású, valaonot a VAZ- ~ 108 dsökcrék-hajtá~ú alapt1pilsokkat foglalkoLik. Az u1obbival l1:;.Sé bo·ebben, méfl egy tclJe~n új tipuscsal:ídró! van szó, amelybo::n tén)eges konsrrukciós vállozrntásokat "égcztck. Tcrmészetc~n ez kihat az ápolására, szerelésére is Ezeknek az átalakításoknak egy részét az üg)t!"S kCW. megfelelő gyakorlattal rendelk czó autós maga is clvégc.zhcti, dc vannak ol)an munlák rs amelyeket csak lelkészüli megfekló mű­ szereklel, Un. ,célszerszámokkar · rende lke1ő i;ZeI"i:.:ck képc~k elvége zni Gondolunk p l o lyan niúvelerekre. mini a n1eg:{eleló szdephé::ag beállítása a betétla pkákkal, a karburátor beszabályozása a kedvezö fog)·as.::tásra és a:: c lö1n !v:e11oye1.öanyag-k1bi:x:$átási

normák bctarlál►á 13 2. A négy alaptíp us 2.1 A négy alaptipua általáno• lamertet6M Szcrt.c,e11 klépubbcn a kWS11kus épttbmódoc ~á~~~i8 ::~:/;:,1~k::~;~~~:!c~ k=~,a~ VAZ-2104, a VAZ-210S ts a VA.l-2107 alapt1pu.sok A három alapt1pu, közoctt tlnyege:s különb5é1e1 a motorok 1den1ilc A VAZ-2104 és a VAZ- 210.5 alaptípusokl>a az újabb bordás• szíjas veUnnütcnicl y-haJWú mo1ort épi1ik be. a VAZ-2107-né l az acél Nonon- lá.nco1 ,·mrműtcngcly-ha11ásu motort alkalmamlk N)Ugat1 exportra Nova, Nova JunK)r, Nova Sptc1al lípusjclziKkkel mh motorvanáaók iS íorgakJml>a kerülnek. A llárom alapt1pusnal nemcsak a mo1orok tCIJcs11mtnyc, rendszere ki!lönbö1ó ha- nem kisebb-nagyobb változtatások találhatók a rnüszcrfak>n, a hrossú:na bc1$ejébtn ts lúl- seJén. Az. clsókcrék-tul 1tásu VAl-2108 alapcípus 2.1Mlra AVAZ 2:l05t., 14 a 70-ö é,,~kben k,atakult kons1nd:aós Clwkcl képviseli, Az döl keresztbe beép1!CII négy-

hengeres motor néa:y• vagy ötfokozatU U:b<:sség• ,áltómü közbcilr.tatjyv aJ haJ1,a az c:ls6 kereke· ke:1. A h•rom- & otaJlós karouzéria un•meredek" levágihu k1képzéS$t:I készül, 11 VAZ2l010 !Lpusnál a VW Polóhoz ha-;onló „lépcső­ ze:tes·· fark1kcpd)1 alkalmaaák. 2.11 A VAZ-2105 Az 1. fe,czc1be11 rnár ~zóba kc:ruh hogy 11 1orinó1 t-lAT 124-cs &opuSnak a 10-·ibbfcjkszt eu 6 lorstclUSI.ICII vához:ata a 2s,,ul1, 111 1 uda alapt1puiCUlád b ez "-ona1kozik a VAZ- 2105 típusra 1s (2.1 ábra) Ez a tipu~ a klassziku, 2.ll &bra Az.-pottr■ k6uitettlökhlirhó nélk.ON, spoj l - Lad■ Nova épílésmódot kép~·iseh . tehát elöl a mcnetirán) nyal párhuzamosan e lhelyezen motor, amdy a tengelykapcsoló. a sebességváltómű a kardán• lengely és a kiegyenlítőmü koibeiktatasával hajtja meg a hátsó kerekeke1. A régebbi Lada típusoktól megkülönbözteti a S1.ögletes első lám• parendszcr, a módos1to11

hütőrács, a fényszórótisztító és -mosó berendezés, az első ajtó egyrészes üvege, a belülrő l állítható oldalsó iw.apillantó t ükör és a gumibetétes alumínium lokhárító faportváltozata lö khárítók (22 nélktil, csak spojlerekkel készül. Újszerűek a gumibeté tes, új rendszerű hátsó lámpák A korsierübb, jól áttekinthető műszerfa lon könnyen kezelhe tők a különböző kapcsolók, figyelem elterelése nélkül észlelhe16k a műszerek, 1chát vezet éscrgonómiailag sokat fojlőclci tt az clözó Lada típusokl1oz képest. A leglényegesebb váltw.b a motoron ment végbe, ezzel bővebben a 3 . fejezetben foglalko- tunk. A VAZ- 2105 legfontosabb adatai (2.3 á bra)· A karosszéria hossui, mm szélessé ge,mm magassaga, mm 4128 1620 1446 (1388 ) A legalacsonyabb pont az út felszínétől a motor első fclfuggesz1ése ke reszt tartójámil, mm a hátsó híd kieg}enlítőmú-házánál, mm a motor olajteknőjénél, mm 162 157 167

A k ülönböző magass.igí érlékek 530 m m atmérőjű abroncsra vonatkoznak l·ordulás, kör az első lökháríló az első szélső pontján , mm ke réknyom tengelyén, mm Tengelytáv, mm N)úDlllÍ elől. mm hátul, mm Az 3Jtók suíma Az ülőhelyek száma A kocsi szánl7 1ömege (tuzel&111yag és felszerelés né-lkul), kg Hasznos terhelése + 50 kg csomag, kg Teljes tömege (hasznos terhelés né lkúl). kg Te ljes tömege menet kés.zen, kg A:z első tengely terhelhetősége üresen. kg teljes terhelés.~I kg A hátsó tengely u:rhelhet~ge üresen, kg teljes 1erheléss.:l, kg 11 $00 11 200 2424 1365 1321 930 400 995 1395 545 760 450 760 IS A legnagyobb sebessége, km/h 1cljes 1erhe léssel vezető + CJY utas 0)0rS,ulás O-ról 100 km/h $CbeMtgrc,, 1el,es terhe~! vezető + egy utas A kOQói Uresjántttí kifutása 50 km/ h 143 145 20 18 sebé:Wgnél, m 400 Kapasdodóképcss égc. % 36 A fCku1. súirat amaltburkolaton 80 km/h Kbcsségnél, m 38

Tüzd rnlnyas•fogyastt:IS l)IN norma alap)á.n 100 km/1 90 km/h $Cbcsségntl 7.J 120 km/h scbcsségnfl 10.2 városban 10,2 Von1a1ha16 utánfutó, ráfu1ó fé kke l. kg 1000 500 fé k nélkul. kg A2 alapt1pu$. á VAZ-2105 forgalomba ken,! még VAZ-21051. VAZ-21053 VAZ- 21056 VAZ- 21057 és VAZ - 21058 hpusváltozatok• kal 2,3. 6bB A VAZ- :llOS tlpu.ü g,ipkoul leob M6t-NI AQMgglljllOll, ., ,~00 16 A 21 05I•be a régi 1.2 l-es, a 21053-ba v 1,5 l-es moloroka l szere lté k. A VAZ ·2IOS6 a VAZ-2105 11pussal, a VAZ-2 1057 a VAZ 2I053 11pusváh07.a11al b a VAZ-21058 a VAZ-21051 upu:.,•i ltozaual C&)·czik meg az tal a ktilönbséggel. hogy a kormány a Johb o ldalra került és a scbc~grnérőn II mérfcildbcOQ.tásl 1s ícltuntették Az NSZK-ban c:x:portra lerül NOa Jr (2.4 ábra), Nou Jr. L Nova b r,,o•-a Spcaál upus,cl7-6ekkcl Egy részük U,l háritó né l kul nyúj• tolt s poJICrc kkcl kerül fo rgalomba . A ktilöobség a motmhálblln 1alálha16 A Nma a

lap11pusba az acfl!jnc ,tdrlbcs 1442 cm"•~55 kW--Ol (75 LE), a r,,o-a Jr alap11pusba az 1189 cm-e~. 44 kW-os (60 LE) mo1orok1u é pítik. A Nóvli Spccidl crőforrá~ tv 144 2 cm•cs, a l-,1d:i Ncwa Jr. L motor,a lU 1189 cm1 -cs . a1tw1 1--. xportrl nem a bordá»ltJll -c:drmu1cngel)·haJlásu motorváltozattal ,;/llill1tJák, hanem a ha jlyOm á nyos acéllá ncos rcnd~1crrcL :t.4 at,r1 41.adaNOYIJf 2.12 A VAZ-2104 F.z a kombi llpt~ a régi VAZ- 2 I02 1ovábbfqlesz1eu „allozata A b~-C!ria de,e megeg)ezjk a VAZ-2IO:<; IIJVSéval (25 ábra) a hátsó lciképdl,,c a komh1 ,cllcguek mcgfcklöen . :iltozik Az ötödik háhó ajtaja fcln)itható A hálsó ulésck átalak11N,.·al a cM>mai;tbbcn 305 l.g come~ teher s,alhtható A hju6 abla~ol ,·illa~ mosó- és t1~11tóbererMk~ I ~ fd:Qcrd1ék. TelJCM:n ma, a hat-6 v1lágith1 rendszere. i,orgalomba kcnil még a VAZ- •-"- AYAZ-2104~ 21083 1500 cm3-ei Jánc,czérlésű mo1orral ) U rche. azon)1,ul a VAZ-21046

é~ a VAZ21047 jobbkormáO)~ klllelbcn SS Al. NSZK-ba exportra kcrulő tipu~k No,·a Kombi L él, Kombi GL ,cLlésUek, amelyek a1. 1.3 6; l 5 l-es motorokril ulalnak A pólkcrék 6. a tU2Cloanyag-tanál y a hátsó oomagtano ala l.eriih A tw1sö ablak mo5Óbercndezésénck folyadéktinlályát a c~xnagtér ,obb oldalábll , Ullyc1,,ztcm!k. . , J ,, "" "l 2.S, ,, AV.U-2104 1óbb~ill A VAZ- 2104 (lHMJ) k1fontosabb adiilhli (2.6 ábra) Az első tengely tcrhelhcl&.égc urcsen, kg 520 Ol Ul:ll> A i.arosSlérta hos).la mm -Zéic~. mm magas.( Jaa, mm a GL•nél. mm ~.íraz tomcgc (tulelóran)&J ts ícl~ertlés nélkul), kg 1 cl,es tömege (hasz~ tc,hel6 nélkul), kg ld.JCS iomege mcnc1kts1cn, kg Ha52.llOS tcrhelés kg A CSQmag.térben vállítható tőmq, kg a Wlh1oct teher térfogata, ma a si:álhtott tömeg Ot uta~nál, kg • szálhtott törne& két utllSflal. k& Von1atha1ó utánfutó. ráfu1ofékkcl, k& az 1,5 l•C$ motornál. kJ

fék ntllu.il kg 18 4115 1620 1443 1508 + 80 l,.g lomc& CSCtén, kJ két um + 305 kg 1omc1 esetén, kg A hátso tengely tcrhelhct6ségc UrcStn, kg ol utas + 80 -1 lómf:& betén, k& l.é1 uub + 305 kg tomca esetén, kg A kg,rn.g)obb scbcuégc km,h 945 teljes terheléssel IOZO 1475 45.5 430 t ,3 80 305 1020 1300 500 1,.éc uua»al T uzclöanyag- fogyasztás. 64) 585 500 834 890 VAZ- VAZ- 2104 135 21043 143 145 137 11)0 km/1 90 km1h sc~gnél 120 km/ h scbCsségntl váro,,ban Tengclyt6v . mm N)Omlh e löl, mm hátul. mm · 10,2 10,2 10.5 2424 1365 1321 2.13 A YAZ-2107 A karosszéria kulsó vonah·ezetbe mc!:&Cl)C:2lk a VAZ-2105 11puSé,·al. Változast jelent a hUlórács 1:iképúsc: és a lökhárítók szcrkcl:CIC, amely részben hasonlít a VAZ-2 IOS típusra. MAs felépítésű a hátsó lám parcndsler 1s (27 ábra) Unycgcs áltcniwk vannak a ~ n a bclsc:Jében rs. A műszerfal tO·ábbi kapaolokbl mU5ZCre kkel bőviilt, •&Y

mo1orfordula1Slám mé rfo·cl, időmérő ó rá val 1~ felszerelték. De más u. lJIÓ az Ul6ck k iképz6c is Az C8)C$ ·álto7ásottal a me&felelö fe,cze1cknél fogl•I Ollnk, fgy pl. a 3 fe,ezetbcn böl,-ebben fu&lalk07lnk a motorral. Nyugati c::xportra a 2107 L, a 2 IU7 LS és a 2107 G L tipu)jelzésekkel kerül. N, I l1pus molor,a 128s cm-es sebcwgvlltómu-e nég)ioko1atú Az LS és a GL mowrp 1442 an-t) 6 mar o1fókozatu kbcs:.ég,·áll6mu"c l szerelték fel, a GL típusok lökháritó néllül, hossz11on spoJlc• rckkel ké$7.Ulnek A VAz„2101 katalwitorral IS fo,plomba kerül a nyuga11 OCSZágolb,an, sói lulon rnegrendel6 re ö1fokm.a1ú i;cbessé3válh)fflUCI LS beszerelnek. A fény~zórókat ellátták nlQSÓ- 6 IIS.llílóbcrcndezéssel A k>kháriló kul-óleg ha~lil a VAZ- 2105-re de fémfdükte nem mau hanem fén)·czctt. A VAZ-2107 lq;fontostbb adatai (2.8 ábfa): A kar0$SZ.éria 4145 (4136•) hossz.amm $Úlcsstge,mm 1620 1446 magassága.

n1m (1388°) A legalac§On)abb pom a,: ut felszínét~ a moc:or e:bó fe:lfuggesztáe kcrcl,,(I• 1anójánil, mm a hátsó h1d k1egyenhtőrnu-há11inál. 162 157 mm • motor olaJtcknöjinél. mm 167 A kiilönbóz.6 magassági é:nékek 530 mm ,1mérój(T at,roncsra vonatkoznak A 1ordulás1kOr-érték ek megegyeznek a VAZ2105 11pusb·al. 4 AJ. a11ól5lama A7 Ulóhe-l)ck i-7.ama A kocsi ~ru 1omege (tu;,clóan)ag é~ lctszerelés nélkúl), kg 1-la<Jnos terhelés-+ 50 kg t)()ffl3.g, kg Tcl,e-s tomcg ( h a ~ tethotlt:s néllúl). •• lelJCS 1ömc1 menetkés.7cn, kg •,--• ~---·----,-•!--.-~ . ,,, ,,, •> 96> 400 1030 --~ 1430 l.716brl A VAl-2107 19 B - 5 2.8 ébnl A VAZ- 2107 tipusú ~ loob """9teí A eslllaQgal jeloll méfet cernei.anéllwl ~ Az első tengely terhelhetősége üresen. kg teljes terheléssel, kg A hátsó tengely 1erhellletósegc üresen, kg teljes terheléssel, kg Legnagyobb ~bességc, km/h 1cljes

terheléssel vezető + egy utas Gyorsulás O•ról 1()() km/h sebességre. s telje.s te rheléssel ve2ető + egy utas Kapaszkodóké~g, % ,,. 565 774 150 145 17 2.1 4 A YAZ-2108 Jelenleg három alaptípus késziJI kerék-hajlású Lada Samarából ; a:, új clsö- ~: =~hi::~;j~~~~~.08 (29abra), Von1a1ható utánfutó 20 1365 1321 74 A fékút. száraz aszfalt útburkolaton 80 km/ h sebességnél, m 38 Tüzelőanyag-fogyasztás DIN norma a lapján, J00 km/1 90 k m/h sebességnc!I 7,9 (7.0•) 120 km/h sebességnél 10,7 (9,6*) városban 10,9 (9.2*) ráfutófékk:el, kg f ék nélkül, kg T e ngelytá v, mm N)Omtáv e löl. mm hátul. mm 600 300 2424 - a luxuskiv1telü VAZ-21010. Három különböző teljesírményíi motor sorozatgyártására készült fel a gyár: a 2l08 1288 cm3-s, 47,8 kW (65 LE) , a 21081 1039 cm-es, 40,5 kW (SS L.E) és a 21083 1499 cmi-es, 55,2 kW (75 LE) váltOzatokra. A motorok nyugati exportra katah7.átoros változatban is készulnclc A

kocsik négy- vagy ö tfokozatú sebességváltómfü·el kerülnek forgalomba A gyár tájékoz1a1ója szerint a 2 1 tá blá2a1ba n közölt kombinációk készülnek 2.1 11/blizai Klllönböt6 Lada típusok kombinációi VAZ-2 108 AZ-2109 AZ --Z1010 21081 2108 ? 1083 1.1 1-es mo tor l .l l-esmot<11 ,S 1-e~ mo101 Hí ro lllll.JtÓika 1os1iéna Ot11.jtóskJIOUtéria Motortípus O:,j1óskaro~m!ria Ot sebe»égfok-,z.mi -,. A k~talidtorr~I ellátott gépko-:sik Z,9. 6bn Ax • ~•hajluú Lada s.m-a VAZ-2108 allpt,put (lrnci exi:-ortdltouO 21 Forrás: http://www.doksihu A szerkezet i njzok & a koai alapos ,uanulm,nyozása u1ml kiderül, hogy jóformml e&)etlcn alkatré sz sem egyezik mea az eddigi Lada típu• $0kéval. A aereszabat05dg Km tii fenn, meri minden szcrkeuti ckme a 1eljesen új konstrukciós elvek alapján készul. Megnehezíti a szcM• zek mu nUj,1 az a té ny. boay a gyir szAmos új szerszám haSU1ála1á1 írja elő a jaYítbi és a be· ,

11ítási munUkhoz. A mo1ortér elégé 1,gas, az egyes surkcu:ti riszek lt6nn)cn hozúférhelőt. ami arinyla& lcegyu.criisí11 a s:terclési, a bdlbtást A kocsi minden rbúnél érződik a tcrveWkne k az egyszcn1$égre , eaybcn a megbkh1116úgra Y&ló törc hésc, így pl. a tengelykapcsoló t,o,, dcnhuullal mil.ködik v-,y a karo,ar,tor 2 1orkáoat a pillan&óm:lepc 1s mechanikusan vczb rclt. Az egész koa;i általiban a 70-C$ 80-as é ve k konscrukciós szinw111alát t ükrözi. de eg)·es szerkezeli elemeknél, mini pt a yilJafflOI bcrcndezést"WI mar a 90-cs évd: teduuktp1 hllz. ntltü, IOk a nyomtaKMt mmk.Of", 12 alkat• részekhez $pcciális aat lakozóldal kapcsolódnak a kábele k. A a,yújtás mechanikus mcguakító nélküli elektronika. A gyujtási clck1roníkát Hallrcndsier(I tcladó ,~rl, A villaffl06, 111 ckkt• ronikus be.rcndeűsck k1fc1ksz1ésébcn aklh an közreműk ödött a va,zprémi Bakony MúYek és a Remix Gy,r. A későbbiekben a

hiYata~ gyári adatokon klvill megadjuk az NSZK-1esztclét 1apasz1alata1t ti. A.2 ülésckszáma Az ülések s;1.4ma (kbillcntett hálsó lámlánál) l-18.SZnOI terhe~ k1 A csomagtérben dhclye::thct6 teher tömege négy utasnil, kg egy utunil. ka A mene1kéu gipk()C5.Í t&ncge, k1 A fóbb mérete k a 2.IO & 211 ábrákon haló k. 5 2 425 50 275 900 lát• A karouúria hos.sza,mm u.ék:ulae, mm magasúga. mm Tengelytliv, mm Nyomtá v · elöl,mm hátul.mm 22 4006 1648 1335 Legnagyobb $Cbcssé-g, km/h 1,1 l-es motor esetén 1,3 l-es motor ese1én I.5 l-es mocor esetén Tü2dóany83•íogy am.ás 100 km/1 1,11-cs motor esetén 1.3 l-es motor ese1én négyfokozat ú sebességváltómú,·e l 90 km/h khessé&,nél 120 km/h sebessorg:Ml ·- ö1fokoutu se:bes.séa11áltómfü·el 90 kmlh sebességnél 120 km/h sebességMI városban 1,5 l-es motOf esetén négyfokoiatu scbe~jdhómú~c l 90 km/h sebe~gnél 120 km/h sebességnél 14-0 150 155 6. 11 6.0 8,1 7.9 5,4

8.0 7,9 6, 1 8.1 varosban 8,7 otfokoutu w:bcsségYállómú~ I 90 km/h sebességnél 5.7 120 km/h !>Cbe~g.nél 7.7 városban 8.7 A kg.kisebb f0rdulásl kor (a eépkoo1 clsó kerekeinek kw:éptengcl)ébcn mérve). m A legnagyobb ~be~!. km/h 148 G)ön:uW O-ról 100 km/h ~bességre. ) 1el,cs terhelésnél 19 egy személl)-cl 1crhcl· e 16 A gépkoni n,aximális kapas,kodóképes~gc bejáratott n1otorral, v.1l6rd burkolatu, száraz úton (amelynek hossla eplább a gipkelal kémercsc:H~I megegyc1.1k) ttIJCS terhc!Hscl, álló helyzetből mdulva az 1. stbcsség• fokozatban. % 34 A gépkocsi flkútp tel,cs terhelésnél. 80 km/h scbt:ssegnél, es;yenes. Wra1 "lábfékkcl, on m csak egy féklr:Or működ!CléséYcl, m 38 85 A kö,-c1tcr.ő adatokat u NSZK-ban észen tesztelésné.l kapták (1eh6t chéré5 khe1 a hi11atá los gyári adatóklól) 2460 1390 1360 Les.nagyobb sebesség (motorfordulatszám 5700 1/min, IV s,cbesség• fokozatban). km/h 151 - 9"91 "

" l J. ~ ~ 23 / ~1 + -7 24 A gyorwlóképcsség a lakulása 0 . 60 km/h s 0 . 80 km/h s 0 . 100 km/h, s 0 . 120 km/h, s 400 m távolság lefu!ása, 6,2 10,1 16,1 52,3 állóhely,.c1ből s 19,7 1000 m 1ávolság le futása. állóhclp;etből, s 373 A motor rugalma$.Ságának adatai 40 - 100 km/ h sebességre 16,0 ( Ill. sebességfokozatban) s 40 - 100 km/h sebesség.re (IV. sebesstgfokmatban), s A motor utaslerébcn mért tin. ,z ajossági" értélr:ek, dB 50 km /h sebességnél 80 km/h sebességnél 100 km/h sebességnél 130 km/h sebességnél 140 km/h sebességnél 27,J 67 70 73 79 80 2.2 A könyvben használt mértékegységek A Mini~itcrtanács 8/1976. (IV 27) szá1ru; rendelete előírfa Magyarors:tágon a ne m1c1közi mértékeg,Jség-reodszer, a S~téme lntcmational rnénékeg.ységeinck (jele: SI) a has:mála1á1 A rendelet :íltal mcg.határozou, néhány SI- rendszeren kívüli mértékegység 1980 január l - ig még használható /Qlt.

Könyvi:inkbcn az SI mértékegységei has,zntiljuk, dc pl olyan fontos adalut mini a legnagyobb 1cljes11mény vagy a leg11agyobb fo rgatónyomaték zárójelben a régi értéket 1~ megadják t ehát a kW (LE) ill N·m(m·kp) mcghatármá.()k szcrq,clnck, Tem1ésu1escn ez a htcrtcljcsíunényre, a kW/1-re (LE/1) is von.11koz,k /z új meghatározás szerepel a gépkocsi tömegénél (?>úlya) . agy a gumiabroncsok bcl:só nyomá~nál is A tüzelő;myagnál is az ECE normát használjuk, tehát a 90 km/h, a 120 km/h scbesióégnél, ill. a ,,árosi forgalomban mért fogyasztást adjuk meg. f:.nJekcs hogy cg)C> autógyárak a ka tilúgu~aikban csak a LE-tcljesí1mény1, ,,agy a 100 kmre eső átlagfogyasztásl közlik Japán gyárak gyakran n1egadnak o lyan adatot, hogy 11 túzelöan)•aggal hány km tehető meg. vau az amerika i típusoknál egy gallonnal hány mérföld tehctö meg. Verscnykocsiknál, fgy a Formula l -es típusoknál a motor legnagyobb teljesítmé nyét

váhozat• lanul LE-ben adjá k meg. Gondoljuk, hogy köny• vünk sok olvasójál megzavarja pl. a kW-meghatározás az eddig megszokott LE helyett Ezért néhány példát közlünk, hogy a hagyom.ínyosról hogyan lehet á1számítani az SI mértékegységre agy viszont. 1 LE • 0,7355 kW, ill. 1 k W • 1,36 LE A gyako rlatban úgy ége1zük az á1számi1ás1, húgy a LE számé rtéket megszorozzuk a felkerekített 0,736-tal. Például: 100 LE= 100 ·0,736 • 73,6 kW; 75 LE • 75 ·0,736 • 55,2 kW. A kW-ról LE-re való á1Slámí1ásnál a kWértéket megszorozzuk 1.36-dal Például: 100 kW „ I00· 1,36 " 136 LE ; 75kW • 75·1,36 • J02LE. érthető, hogy a Lada gépkocsiknál LE • 45,5 kW, LE•5 1.5 kW, LE., 57,5 kW, a65 LE a 48,0 kW 1eljcsítményértéknck fele l meg, igy a 62 a70 a 78 A rnaMmális forgat6r1yoma1ék á1számitásá1 a köve1kezöképpen ,,.égezhetjük el : l m · kp • 9,80665 N · m, felkerekítve 9.807 N·m; l N·m • 0, 101972 m

·kp. felkerekítve 0,102 m·kp. lgy a Lada kocsikná l 94 N· m • 9,6 m · kp, 87 N · m • 8,9 m ·kp, 123 n · m - 12,5 m·kp stb. értékek találhatók A gunua br<,ncsok belső légnyumását bar-ban vagy MPa-ban (megapasca lban) adjuk meg. 1 kp/cm 1 (a1) "" 0,980 665 bar, felkerekítve 0,98 bar; 1 kp/cm 1 - 101 325 Pa = 1,01 MPa: ! bar = l.0!9 716 kp/cmi, felkerekítve 1,02 kp/cm; 1 MPa - 0,986 923 kp/cm2 • fd kcrckílC 0,99 kp/cm~. A gyakorlatban a Lada típusoknál megadott, p l. 1,8 11 - 1,77 bar, ill 1,8 MPa értéknek felel meg. 25 Forrás: http://www.doksihu 2.3 Ml mit jltlent? t.ecaac,obb ÍOtJlliÓll) OIIUIIÜ: u adof1 fon1Dla1sz imon Az egyes Lada 11pusok musu.ki Jelltmzóin d. ismenclésckor $ÚmO$ fogakxnma.l Lalalkozunl r. A következókben czekel értclernszc :nkn ma• A motor egyik fizikai JCUemz6jc a forgatónyo ma1ék, amelyet • tclp1tmln y ~ n adott ÍOfdula1súm ha1,roz meg. A forgatónyo matéko1 N · m/íordula1 adja mc1-

&)&rázzuk meg. F•r•• A lé$ löket hcngerfura.101 mm-ben ad}ák mci Ez meac:gyezilr u altalnw:o lt duganyu alap61mér ó,tvcl. A dugattyú felső é$ alsó holtpont közotll ú!Ját lökethcmzna.l nevetik ts !Mntkét mm-ben A tU7.e68nyag egyik lényeges jeUenuője ai ok• tanszam. Az e&)~ onzagokb an mas és mas a a motorban le116 hengerek sdmAból, furatából, hcn1in okianszáma és ezeknél különböző nCCkkcl latJ:.lk d Magyarországon a normal 86, a s:.u~r 92 és a, rxtra 98 okt,nszám ú Az C&)~ Lnda 11pusokn6I. igy az ÚJ SamaránA I Jént·cgcs, lqy még az un. NJOrat® fdószaJc alatt U a kocs1hm adott „Kclclts.i konyv -ben $:Crtpló m,nöscg:ct ha2náljuk . Más néven „k()l11prCM1.ió„iszony"-nak OCCZZUk adait lll()f;Orra ,elkw.ó ZOfl)~a m ~ I ) Ez a ,,iszonyszi.im, kW/1 (lc/1) azt ,elenti, hogy a fékpadon mén motor kgnagyob b 1el,cs1tm~n)ét á1szam1.tJák 1000 cm 3 ~ökcttér foaat~a l::.c a súm tájékozratást ad a motor

konstrukci ó~nal »inise 1cdtno6g lajtnak korszcrusé gé- adJAk mea Lökttti rfopl Ré,ebbi elnevezbe a ,.hcngerun anak>m amit lolclhcM uból súnutanak ki b, cm mena.egys,égben adják meg, de előfordul a „htcr" me&hatiro7.ás is Sirilt:Si vlslc>ny Az. a k:,keuérfogat és a sürnés, 1érfogat osszcgének a 111szooyá1 Jelenti a suntési térfoptho. r képe~! Lepac;yo bb motorteljf fit miny az MOH fordullts;w non A% curópt.i DIN uabviny s:ttnnt fékradon mér• ve a lendl.erék cn hasznos11h ató legnagyob b 1e1- pitmény kW-ban (LE) mcg.a,ha u adou f0<dulatsúm on Ulertt>lj,N ilméft) ,ól. Tel)CSllmé fl)kMneg (-súly) l::gy-egy 3Ut6t,pus l!)Otsulásá t a ICIJCS1tmén y• tomcg (•wly). kg/kW (kg/LE) határona meg amcl) k1fe,CZJ, hogy I kW (1 I.E) motonc]J"Sll- ményrc hány kg tömeg Jut De a kon~n.ikc ió koructu)< gére 1s leM1 cbból uinékbó l ko,·e1kcztc1m 3. A motor 3.t A YAZ-2105 (2104) és 2107 típusú motorok A

hátsókcrék-hajtá~ú VAZ típusú személy• autókba a FIAT 124-es 1ováhhfejlcsztc1t. nég)· illemű, négyhengeres, vízhűtéses, Ouo-rcndszerú motorját építik be. Az OHC vezérlési rcndszen a lka!ma.zzák, ami azt jelenti, hogy a fchil clhcl)CZCII vezém1űtengely "ezé rli a függQSzdepckc1 Az álló soros elrende1é~ motor hengerei a karter fe lsö részével cgyüll közös egységet alkotnak (3. 1 ábra) Ez a henger1ömb A hűrőfo lyadék csatornái a hengerek tclJCS 3.1ibr• A YA:1.- 2105 -9irt)ene6t •nrl«i~ fa hengerfojlll<lfN;2 alllté1; 3 11vez ~ y ~támkarlrnl,; 5vel~ : 6 a " ™ ~ ha1:a: , l o m ~ j a : 1 ave2érm(Jlengelybordésuíjtárcsája: 8~ : 9 hMQ8rfejlömltéS hosszában vég.igfumak így elősegítik a dugattyű és a dugattyűgyúrűk húté~t. és csökkentik a hcngertöm b egycnlötlcn fclmelcgedéséböl adódó deformációkat. A hengenómb alsó részén helyezkedik e l az öt helyen csapigyazon forgaty1yűs1engely,

amelynek két végét karmantyús védik. lÓmÍIŐgyíirúk A VAZ-2104 és a VAZ-2105 motoroknál a hengertömb külső ré szén van a vezérműten­ gelyt hajtó bordásszíj. A hengertömb als6 részé1 az acéllemczb()I sajtol! karter zárja le. A hengerfejek egy közös Önlényt alkotnak. Ebbe sajiolják az öntöuvas. szelepvezetö-hüvelyeke1 és szelepüléseket A hengerfejen levő vezérműtengelyt a íorgattyústengely hajtja kétsoros, görgós. atéllánccal, amit egy félautomatikus készülék tan feszesen (32 ábra) A VAZ-2 105 (2104) típusnál a bordásszíjat ugyanc$ak egy rugóS í.Zerkezct tartja feszesen (3.3 ábra) A vezérműtengely a szelepeket rövid szelepemelő himbákon keresztül mozgatja. A forgattyústengely öntöttv:aj)ól ké.ttül A dugallyúk acélbetétes ónozott felületú alumíniumötvözetből késwlnek. Egy-egy dugattyún két kompresszió- és egy o lajlehúzó gyúrú található. A motor kenési rendsure kombinált - stilallyús és

szóróolajozás - rendszerű A motor hűtése zárt rendszerű, szivattyús (olyadékhútés. A motor t ii:l.előanyag-rendszere a levegő­ $7.Üróből , a Weber-rendszerű karburátorból, a mechanikus 1üzelöanyag-szivauyúból ts a tar• lályból áll. A karburátor kéttorkú, erősáramú A forgattyúházal szcllőztetörcndszerrel láÍták el. Feladata a kartergázok e lvezetése El azén font0$, mert a kartcrgázok ronlják az olaj minő­ ségét. A hütö·~ntilátort a VAZ-2105 (2104) típusnál ékszíjjal a forgattyústcngelyröl hajtják meg, míg a VAZ- 2107 típusnál villamos motort alkalmaznak erre a célra. A gazdaságos üzem és környezetvédelem érdekében a VAZ- 2 105, a VAZ- 2104 és a VAZ-2107 karburátorait 27 . 3.2"bt-l AVAZ 2 1 0 7 ~.M ~ A~~. ~~ , - ~ ~ - 2 ~.,~ ·- - ~4az~~ lfrná,;et911;1;51 frorgl~ten olfr~l, IS IIIIJIC IINMMt t6d0~. 7-~t6~ 11~~ .2 ,, ~ ~. e• 11szit6Q(lfg,a ~~ . 7 ~•• , ••~~.ro~-1111-r•

f6!90 k.oNOlill,; Jmó~••~qllM~ , köl~ ~ r2 1 liOnm ~ . ,, az ollfWWlllfU hetll)~1,1.f~;A,,l&r1~ B,Dafll!I Ollollpor lljllÓINIÍ I"~~ ., C,. 1~~f , 1,-.,lldlMn,F, 1~~ clcktropncumat1kus U1etJárat1 su~l)"OZÓlcndsze1Tcl uercltik ki. 3.11 A ktt atapnoto, ~ ietlUII A VA.Z- 2105 (2104) kt,foutosabb adatai Hcn1crck száma Hcn&ctfurat ts dug:m)llökct, mmxmm He~rmkb:11 1 lokettc.rfogat, ,m• Lökcutrfoga t össze5cn, cm Ntvlcptelp .unétay 5600 1/mtn fordulatsúmo n, kW(LE) Lcgnal)Obb forpl00yoma .1tlr: 3-iOO 1/min fordulatsúmo n. N ·m(m·kp) 28 . ,. 323,2S 12~ 48 (65) ~(9,6) Sú.ritési "•SZOny Gyujwl sorrend Ürcsjára11 íordula111Jm, 1/min Ola1nyomb 85 -C-0n és 5600 1/min fOfdubtszámon, ba, kp/cm2 1:8.5 1-3-4-2 850. 900 3,43 , . 4,4 1 3,5. ,4S Le:glr:Jscbb olajnyomis 85 -C h6mérséklc1en és 850. 900 l /min fordulatszámon bakp/cm2 0,49 0.5 Szclepbt:ui~ 20 °C--Of motoron, mm 0,14.0,ló 75 .80 -COS motoron, mm mm 0,18 0,20

Litenel,tultm ény. lr:W/1 (LE/1) Az égétitr térfogata, cm 1 Keo6olaJ-111Cnt1ydotg. 1 Hú1öfolyadék-mennyiség, 1 38,1 (51.8) 41.3 3,75 9,85 ,, ,, u.,M A VAZ-2105 típus motorlnM f e ~ l a tamaa.:bvrkQlta 2 ■ motorelsOfelluggal!~ ttmasza. 3 a h«l9Crtömbl!arirMja:" koo;rol; 5 ~ lemez. tl müanyao u,oete!OgyúlQ; 7 a támasz o;gdia: 8ütkl)l0,9111$imau~:IO!llbit,t;ll a llKll<X hlit$(l~k létnau■ :12ulvtartögy0,(l; !3 a molOft21Sófollugges.rléSénekkffllSztartója A motort általában minden hagyományos Lada típusnál három, ill. két rugóval kombinált guniibakkal rögzítették a karosszériíiho-.t (34 ábra). A két első rögzít6pont a motor súlypOflt• j.ánál, két oldalról kapcsolódik a k:mlM:lériához a harmadik rögzítóponl a sebességváltómű-ház bal Qldalán található. A $2ÍVÓ$Zelepek króm • ni l.kel acélból, a kipufogószelepek króm-nikkclmolibdén ill ma,1gán tartalmú acélból kéS7iiltck A VAZ-2107 motorja a

régebbi VAZ-2103 korszer0$ílett váltQz.ata Érdekes hogy meghagyták a régi ósmotor 76 mm-e: dugattyúátmérőjét, és csak a löketet emelték meg 80 mm h05$ZÚságúra. A tapasztalatok sz.crint a bordá=ija~ vezérmútengdy-hajtás nem váltolla be a honáfú7ön reményeket, e1.ért az acéllánoos rég, m :goldást használják a VAZ- 2107 típusnál. Valamennyi exportra kerülő hagyományos Lada tipusnál az acéllá~ megoldfuit alhlmaz.:,,ák A VAZ- 2107 l(lgfOnlc>sabb adau1i Hengerek száma Hcngcrfurat és dug:myúlúkct, mmxmm Hengerenkénti lökettérfogat, cm Lökc:ttérfogar öss-u~n. cm Az égéstér térfogata. cmi Névleges teljesítmény 5600 1/min forcJulatsúmon, kW(LE) Legnagyobb forgatónyomaték 3500 1/min fordulatszámon, N·m (m·kp) Sürít6i vinony Oresjá.rali fordulatszám, 1/min Gyújt~ i sorrend Olajnyomás 85 9C-nál és 5600 1/min fordulatszámon. bar (kp/cm 2) 76X80 563 1452 46,4 55.2 (75) 108 (J0.8) 1:8,5 820 . 900 1- 3- 4 - 2 3.43

„441 (3 ,5 „4,5) Le,;k1sebb olaJnyomás 85 °C-nál és 820 . 900 ! /min fordulatszámon. bar (kp/cm2 ) A kipufogó gáz.ok CO-tarta!ma üres,jára1ban., t()mcgszázalékban 0,49 (0,5) 29 Forrás: http://www.doksihu S,,~phwg 20 "Cos motoron. mm 75 .85 "Cos motoron, mm Literteljesítmény, kW/1 (LE/1) Kenőolaj-mcnnyist&, l Hút6folyadék-mcnny1stg, 1 0,IS 0,20 38 (51 ,6) 3,75 9.85 3.12 A urburiito, N • tillef6anyag. latn A hagyományos fclép1tésú - h.Atsókcrék-haJtású - Lada típusú s:cmélyautókban a karburátor szerkezeti elem, amelyen a Jc,cöbb változtatást végezték. Ennek oka igen k&cnfeh6, ~ figydembe „es.sruk az utóbbi é„ek intcnziv törnyezavédelmé1, valamint a benunntl való fotozon lakarék05kodúl A Ladik 25 30 % -át CKJ)Ortálják, lgy etótérbc kcn!lt • gv:daságos az: a üzemeltetés. A karburátor kiilOTl&lcn 1980-tól változott ,okai. A régebbi Lada--b.rburítoroht alaphpusnak tckintjÜk. Rcndsuriik:

csóánmu, kéttorkú, mechanikus mű.kodbú, ami azt ,ckntt, hogy a primer torok fOJt(JQeiepéock kb. hiromnegycd rbzig való nyitásakor kezdett a.ak a sukundcr íojt62:clep nyitni, A kuburátort kicgész,teue az a utomatikus ind11ós:t:erkczct. a mcmbránm gyorS1IÓIZJva1tyú & az uszóház-lricg)·c nhtó sulep A pnmer foJtó!ulcp ten,ety& taWható a motor forgatcyúháút sull6ztct6 rcocbumck a tolóúr,a. amely lt&Wlyotta a foraanyúhh olajg6unek a visszavezet~t Ezu:I dlnCk, hogy üresjáratban csak minimális ol8J86;t juthat a szfvócsóbe, és !ty nem változik a ke,erCk osszc. 1é1elc. A fojtószelep lázi1 és az urespfali csavu tornyékét az 00.W:ttten h0t6fol,-dék mekgjtene Em: aztn voh mibég men a ICIJ évszak t>.n induliskor a 1J10tor hidc& ,gy a benzinkicsapódás a ~veg6b61 igen nagy mt!rtékú, és ezáltal kedvcl.6tlenül alakult a M:el6anyagfogyasztás A 1uxd6anyaa szintjét u US76hazban az úszó sz.abályona Innen kenil a benzín a

fótúwóküoo, keverikaövön át a kis & na,y lég1orotba A fuvókiloo uámot vannak, amelyd: a mCreteikre utalnak. A főiégfúvóUn a fel$6 peremen le6 sz.ám, pl. 170 vagy 190 axt jelenti, hogy a fúvóka furatátmérője 1,Z, ill 1,9 mm A fő tüzd6anyagfúvótán a súmok a fej oldalfehuctén olvashatók, pl 135 vqy 125 Ezek a IZÚ,Ok a ÍÚYÓU itmérőjét ,elentlk, tehi.t az Jitmér6JUk 1,35, ill 1,25mm. A luuburitor kiegés:tít6 szcrke:tetei még a 30 tdarCkbcrendcú:s, a forpnyúh.iz-szeU&tetb a tolattyú, az ÜUSJÚ1111 rendsleT, a g)OfSRlvtilyl)ll, a foJtószc.lcpekct mozgató szerkezet stb A módosítások alkalmhal sok minden lekerült. majd úJabb u.crkeze1i elemeket éphettek be az átalakítoU karburitorokba. A komerú karburitor képv.sel6,e az 1980 márttusitól bevezeten ,,O.zon" elnevet&ú tarbul1i1on::saüd, amely a VAZ-2JOS-1107010-20 Wmon került nydvintanásba. Ezt már pilQSilottik a pneumallkus ve:térlésO

gyúJtAsmcgsz,akító-elosrt6val Itt a gátpedál csak az első fokozat Í0Jl6s2clcpét nyitja meehanikuS311 (3S 4ibra) A múodi.k 1orok nyitúát egy szerkezet rcteueh am.J esd a nagyobb pudásnál Okiódlk, & ekkor 1esi, lehctów, hos;y • .uuum hatására - a mindenkon tcrhcléii v15lJOflyoknak mcifckl6en a múc,dik torok foJtósi:clepe is nyisson, A karburátorban üresjárati helyzetben mindkét íoj16szelep - egy kiQmy néhány mm-es rb1 haeyva - ún,a van Enntl a típusnál mncs fojtóukp1 álhtócsa,ar amcll)CI az ürcsjJinm íordulauúmot 1UWl)•(,tru lehelne A7 urcs)irati rendszer a íoJtós,zdep helyzetétől fu&&ctknül szabilyo2hat6. Ezt a karburátort rtgi 1ípusú gyújt.6smegsiakitó·e~t6 val már nem lehel közösen hattná1ni A foJ!ószekpház mele&f1ésé1 is elhagyták. A l)Ol$11ÓSZi"•ttyu nqysá.Vt 1$ a fellrc csokken1e11ét Kevesebb Uros an)"agol bocsJit ki b a IUZelőanyag-foS)ti71Jis is k.b 5 tO %-kal csökken!. A

VAZ-2107-1107010 jelű karburllt0r1 1980 jut111U-ét6lszereltlk a VAZ-2103. a VAZ-2106 ba VAZ-21061 tipusu l.adákba EMCk adata, nagypibó nlCJe&)ClnCk ••.20··-as t1pus Mhltai- val A kon.zerúbb 2105-1107010-40 ,ehl karburá1or clőttor 1982-ben jelent meg a VAZ-2105 lipU$Ú személyautókban. Ez a régebbi „Ozon„ karbunitor továbbfcjlcsztcu valtozata, 111 már az un. ,t(M()tizembcn" az W"Qjirat nem hp bcnunt A karburátor teF7iil1 vákuum vezérelte uresJarati szeleppt:I & villamos mlkrokapaolóval. Az. üresJárati elektronika elve a 36 ábrán l~that6. Működésének lén)cgc, hoay u ún „tolóüumben" ne keriil,00 lekslcgct benzin a motorba. A rendszer í6 eleme a V máp,euzdep, amely kCt oldalról tap Vttérlést. Az eo,k okialról Vttérb a foJl6sukp múkodtctó tar1ára sze relt M mikrokapcsoló, ami Crúkeli a mindenkori foJtós:lelepá11út, A múik oldalról n e leki- Ali:MbuJátortojl~mechaniku• 3.7 A hlliürotóhüvelyfel~ u

ü.ej6rati HpnevmMlllu•~ U.Wlyozcievarjainl f a 1 q 1 ~ vezérlO kar: 2 a s.u,kundtr kamra IOjl6• s z ~ mOkÖdWIÖ kal: 3 a primef Umra roit~elepéndl 1 ~ye;.t 111uekunde<lce,rrw111~nleptr,ek ~ 1 l!alérOl6kar; 5 e8 karhozrugónkerellztvlkac,csolódó kar; l l l U ~ k a n l fl fOjtó&z~ ~ 7 a pneum1111t1ws múkOdlelts ~ - 8 111 sulu.,r,oe, ~ • fo,óueleoét vewlőklllr. 0 111 l&gntkulaSl • pr,euma!lkus mOkódletO renduerhez ve.zelO csatonWI; 10 tömlliÖpef&ety: 11 a Székunder k.a1TYa ~ ;,n&umabkus müködletO~- ronikus vezérlőegység mfíködteti, am1 a gyújtások szárnál. ill a motor fordulatszámát énékeli „Tolóüzemben· (pl. lcjtmenetnél) a karburátor fojtószclepc zárt helyzetben van, és eklor a tengelyen le,·ó villamos mikrokapcsoló kikapcsol. Ugyanakkor az „elektronikus agy" sem kapcsol. hisun a gyújtáSok S2áma, ill a motor U . Mini A! ii"Jwtll ele«lronl~ múllödéMnek Yázleta i ezlYOCIJ6; 2

vákwmceellakoz4; , az ~ t o t s.zabalyoió vákulmdobOz: 4 kar1lurál0f: 5 esatllllkol:U • ~; Z ~ : S a 10-.S $Umil ~ ?~~9~~:i~=u!~;.:811 ,.;lua, 111 11 k e I ~ caavar,a ó • k-"kmenny,seg """" ltam.uzah>ratban:21ánlül •1131w0161)ef~ fordulatsúma e1.c nem teszi szukségcssé Mivel a V mágnesszelep sem a mikrokapa,olótól, sem az elektronikus vcdrlőcgységtól nem kap feszültséget, ezért elzárja a vákuumot, amely a szívócs6 és a karburátor üresjárati rendszerének J vákuumdob07.a köZön alakult ki lgy az üresjárati szelep teljes egészében felfekszik a fészkére és elzárja a bentln útját Ha a motor fordulatszáma 1200 1/min alá esik , akkor a V mágnesszelep az clcklr0oilms vezérlőegységtől - amely a motor fordulatszámát érzékeli - azonnal feszültségei kap. E rre kinyit, és szabaddá teszi a vákuum ú1ját a SZÍÓCSÓI.ÓI a karburátor iJresjárati vákuumdobozáig A vákuum hatására a 57clcp - a

bcállítócsavamak mcgfclclócn - visszahúzódik, és szabaddá teszi a benzin útját, bi.zlosítva a motor üresjárati iiZemé1. A motor i.Jresjáratának beállítása ponlm munkát igényel mivel ettől függ a motor hizelő­ anyag-fogyasztása és a levegősu:nnyezé$ mértéke. Tehát nem elég a motor fordulatszámának a házi beállítása, hanem múSzcr SI.Ükséges a CO-tartalom megállapításához. Ebhől adódik, hogy már egy ilyen egyszen:í munkát is megfelelő műszerre l kell "égei:ni. A2 uresjáral kél szabályozóeleme a keverék összetételét meghatározó C$3.Var b a keverék mennyiségét vezérlő csavar A keverék mennyiségét vcz.érlő csavar becsavarásakor a ke·erék mennyisége csökken, ~ Ö5SZC· tételt szabályozó csavar b,eC$:l,varásakor a ke11e- ~~;i~!:::;d!!~~rt:::nnö:n~::g~;;~~:, 31 hogy dkeriil ,a • húi illitpwobt, ill. hogy a pontos gyári bdJIJWl DC bolypthassü:, a csavarokra műanyag ütköz6hüvclycket 5-aJtolta k

(3.7 íbra), amelyek csak fél fo rdubual engedik elfordítani a csavatokal. Az esetleges pótlólagos bdllításnál a szervizben lefeszítik a mllanyag huvclyekct, majd IJ.,abt teszock • hd)lkre A gyúban kék !lmlú bü„c:llyd, a Rel"IU-kben plTO$ bc:tf1ekk.el rópitlk a csa"arokat Unyc:ges, hogy az úresJárat áJlílását meleg mo1oron v~gezzék, a hút6folyadék hőmérséklete 89 . 90 °C, az olajt pedig 75 85 ~ legyen, és a m:lcphézagok és u d6gyújtá5 szógc 1s pontos,an legyen beillitva J.J rdblu,u Y ,-1105-1101010-40 jdtt k&Iburitor b-lld.111 adatai I. torok 2 torok A lij:1orolr. átmérŐjt, mm 22 Ake.-er61tamra itmtrÓJC,mm " " / ke~tfl:karburitor bdllítási 1úma 36 · lu. emulzió,cső bdl!ithl Íma · 1.01 1.62 1.7 1.7 H5 o., A1. luesjinti 11iltUl1nya,-fuvók1 auntr6;e, mm 0.6 o.• · 0.4 0.4 A.J)onitó:uivallylÍ td~•itmfflye 10 loketnB, Cffl 1 A dúsilóbelffl<kzés 1.,:,J6an)·ag-íU·&1jinú

11m~ó;e mm , 254 - - -.-15 - - - - ---+- - · - o., A dlriít6bcttnderntmul1iófúri ki;in1k ,1mttö;e, mm u 0.7 A 2 kamra foj1óutk~ mükodtct6 pneumauka fú~ókUtmtr6jc. mm /u. ú,zó és a karbur1horftdél közólti tívol,i,:, mm 1 u 1.0 6,5 • 0,25 A 2. kamra fojtóaukpét , úköcl1etó pn,ellffllulra Ciilbpitóíli•ók11a•ulr ,1r11e16;e.mm A.1Uu61<im,~, 32 0.8 1211 . . -- AIIW:6~-•., ~ A YAZ- 2107 ~ . ~ 1 U l t l u f ~ 1 ~. :J utap, 4 ,, 5 1 • ~.tl a~1111t,1--Z() 11fi,Tut1~ CMV•" ,,.,,:ouszo 10 •,et ,a~va~.2•~~~1 & ~ ~ - : 4 & ~ IWlwa ~~ rOlµtW!I IIM-: 5 ~ UI. fS11 ~ YetéfiCIIIAl)II TU ind~ M U tl0- ~IOl!.ltoffla111 rudjll; f ~ IQl6,rud." l lltg• ~~l,t,gl,tftlfUd.10~ A fon1osabb bcálhtits, ítda1ok: IIU~VOlIONll,Ll 2.llldllaz~ A7. urcspnt,11 rnocM fordulatszám, l/m1n A kipufogó gál CO-tar1:!ln1a, ~ . N l l - - - - - - 14 ~ f t l g D D 850 .• 900 . ~(:IMOme. , s ~-u1---.r:o lq,).

11w:itotud llll6elam " ~ - ~ I(, 1. 1,5 A l.l táblázatban megadjuk a VAZ-2IOS1107010--40 jdú karburitor bcállllás1 aJalail A karburátor helyes múkodésénck cs,1l kl1:lde a megfelelő 1uzel6an)agszm1 bu.t~tisa a A VAZ-2 107 k.arbur4i1or mú!Zaki adatai! a 3.2 1,bliiatban adJuk ~, A hirSók.c rtk-ha~ Uda lOC1wk mocor,a1n a 1111.cloanya1-ellátás1 rcnducr azonos A koc:st ,ol bcálhtou uszórcn<bzc• ~gitségéd (3.8 ~bra). 1231.561 A, Uszó és a karburátor fedeléhez s1mu)ó J() a!itét kózotti táOls.6g 6S :t 025 mm khct, amit a 8 ny<Jv h.aJlításával ,u11hatunk br A7 u)Z6 11:t: 0.25 mm-~ clmozduWt a J 1,masz1appa1 .abthat,uk be UnycgtJ, hogy ~ uszó nydvc l onn)edtn érintse a 4 tűszelep 5 gol)6Ját A karburator a motor legkén)ncbb 11lkatrésze. Javítá~ t bauuk a mcgfd~lö ctlvcr~- :!~~~t,=.;~~e:,:;;:;c: ~;~~~ em: a kbóbbtc.kbcn még -wzatérunk A VAZ.-2107 mot0r1ara a 2107-ll070J0~s <1),,1,0nt a ,clü karburáton s:terdték, újabban

2107-1107010-40-cs JC!v .karburát ort ép111k be En~l a típusnál más iocntóauto matö (3.9 a,; ,bra). IU ni ncs szívatókar (310 iibra) szcrcpé1 hőka!>COló vcuc át (csal a nyu• Cl) automata pll c.xpon lípu:Sotnál) A húlÖÍOl)adfk 50 "C--os h6mtrsékkténél lclJCSCn kln)ilp a.t altOMata a llga.appan1yú1, ami a fogyasztás stcmpon1Jából igen lénycgn. 14 l1 12 3.10lbra A V,! :2101 kui V9arinü hlóeg!Miló~fftif 1• ~ ~ ) 1 1 2 ~ ; 3. l!Mwatc,, pnme, " - " - - ~ 4 von6n,,d Sazinóo~ZMIV! lle,f.0-~7~: ·-~~.-Nl~CNIOml; 9 ~ ~ - • o ~~ llhimblill#.12apN T-rkaffl,e~~ pMIII ketftrli ~ . , , ieo Ila-, 13 a 14 a ~ oss.HkOlóft 11ar 33 hát$() jobb oldalán függőlegesen elhelyezett ( kivétel a kombi VAZ- 2104, ahol laposan fekS2:ik a hátsó csomagtartó alan) tartályból a motor által hajtott 1ápszivattyú $.Zívja a liiZciőanyagot és nyomja a karburátorba. A szivattyú nl07,gatórúdját a tengelyén levő excentrikus

tárcsa mükődlcti (311 ábra) A siÍÓ-- és nyomószelcp műanyagból és a szclepűlések sárgaré~ készü!lek. A lezárófedél és a szivattyúhaz között s.zúrőszita található A szivattyú fö egysége: a me mbrán, amely három rétegből két,züJ1 (3.12 á bra) A két felső ún. ,,müködő" membrán érintkezik a benzinnel Az alSÓ, az ún . ,biztonsági" membrán érintkezik az olajjal. Ez a kadályoZ2a meg, hogy a forgattyúházból a kanergázok a benzinnel érintkező membránok.hoz jur-sanak azonkívül esetleges membránrepedés eseté n meggátolja, hogy a tüzelőanyag a karte1be kcrilljon, ami súlyos kő• ve1kcz.ményekkel járhat 12. tJb/4:ar VAZ-2107-1107010 jeli k.ttburilot ~állítási adUai p l . torok 2. torok A légt orok t1méröie. mm 2l 25 A ke~rökamra ~tmeró)c. mm 28 36 ,., A ktvcrckk.;,buuítor bdllití ~i ,dma A főlégfUvóh itmérőie. mm l.l l.l FIS FIS At. ilrc,jll,ali tliulöanyag-íúvóka átmérője mm

o., Az llmJÍl-ati légfú,óka átmé,ője. mm 1,7 Agyouító,.zi,·utyÍ fúv&nit mfrő,e , mm · ,., 0,6 0 ,7 o.• 0 .4 7t25 % A dúdtóberendclf·s tizclÖanyag•fUvókáján,k átmérÖJC, rnm ,., A d ih!tó~rendeiés ltgfú~·ökíj.ínak ítmCíöjc, mm 1.2 A ,., d Usitoberendué, emulz,ófúvól<:íj.íruk átmérÖJe mm 0,7 u Az. ú~ó éi k11rb11rt 10rfcdél kozötti d,·olsíg, mm l.l 6,S l 0.25 12tl 34 J.11 ~ A lüzelöanyag-lJZlvattyú reluerew.e lhengartomboldallira A0.27 033 mm VillStag • ldlét: 8070 080 mm Va$1$g a~lél. d a mozgató Olórvd UlyúU,,;a A tüzelőanyag -tartályt ó lombc·onah1 acéllemezből sajtolják, heges211k, ma1d külseJét feketére festi k. A 1artály a lsó részén kicsavarható záródugó van a tartály tis::tilható~ga céljából A sz1vattyu 1el~si1ménye 55 60 1/h M előin nyomás 22 . 30 k Pa (021 0,29 bar) (0,22 . 03 kp/cni2 ) Mivel a motor legfontosabb e leme a karburátor, befejezésül

összefoglaliuk fe1lödésé11e k tor1éncté t. Az első karburátorok a Web-, 32-DCRZ (VAZ-2101-71701 ··0") lipuSjclci viselték. Ili- e bá.i miatt kfr1•ctte a nagyobb kcverőtorkú és ma gasabb benzinsiintű VAZ-2101-1107010-01 típusú. A követke1,ő tipust a VAZ-2101 J I070!0-02 jelűt 1975-ig gyártották Itt mcgváltoztallák a tiiZelőanyag- és légfúvókák furatait A ,.dúsabb" keverékkel javult a motor dmamikája dc riövekedctt a t üzclőanyag-fogyasztás és a CO-tartalom. Figyelembe véve a köm)·ezetvédclmi cl6írá<.0kat, 1979-ig gyánonák a VAZ-210111070!0-03-a~ t ipusl Ennél gyárilag lczarták az üresjárati levegőt állító ~avart. fa a tipus sem felelt meg a 1echnikai s:1invooalnak és !980 Januárjától már csak az „Own" VAZ-2105- 1107010-IO jelú karburátorokat szerelték be,;. A torokátméröt 28 mm-re csökkentették, és a második torok p1llangó>l.ckpét mar -álwum ~abályozta. A gyúJtásék>&ztóban

ekkor még csak centrifugális elögyúj1ás-s1.abályotó ,·o lt A követkc1.ö fái,sban a gyüJtásmegPak1ló vákuumos előgyúJtár.-szabál)·ozót kapott Ehhez mar a VAZ-21U5-ll07I0-20 jelű karburátor tar101ou. Ezt kö,ette a „40-es Jelú karburator :1mcl)•cn már elektronikus C7érlésll UresJárati rendszer múkodött. Jelenleg az 1,2 és l,J l-es mo1oroknál a VAZ2105-1107010-40-es, az 1.5 l-es motoroknál a VAZ··2107- 1 l070-40-c~ JCIU karburátorokat alkalmazzák. Ezek fö tulaJdonságai; - ekktromku$ rcndszeru - a fordulam:ámtól 6 a terheléstől fliggő . urcsjárati rendszer: - ":íkuum nyitJa a mámik torok pillangó- ,,ekpé<c - is fel• - vákuumos elógyújtás-s1.abályozóval &terelték; az ún .,toló" Urcsjáratb:m lciárJa az alap~ ~~~ ·f ~ 1arat fú~·6karcnd~1erét: U -•r , 10 - elektromos mikrokapcIOló ért.ékeli a gál1,~, pedál helyzetét. .A o A karburátoralkatré~ia3.13,a314ésa 11 ~ 3.15 ábrákon láthatók A

karburátor ~r.es része a 12 A száraz, papírbc,;tétcs lcvcgfuzíírő a )>.lÍÍrőhúból, a fedélből és a !ilűröelcmból áll A lc"egó• 1 bc·t:zetó csonkon egy állitókar található. Nyári .v üzemmódban közvetleniil szivJa a levegőt a motorhW.ból, télen egy rugalmas (Wvezcték scgit• ségével a kipufogócsonk kómyezctéból kapja az 3.12 elómclcgiteu levegőt A lüalőanyag-tzlvartyú aufkezata Egyes lipu~változatok?n a nyári téli ú.leml uM>~2rögWOCMvar;38Wtl f membf&n módot. ill +I~ °C alatll é~ feletti uzcmmódot ,1$ a rkr&l!t9tt ,oló<l)d, 5 alatél, tomoléS; !l v.sszahúió RIQ<); kével állítják. Má~ típusváltozatoknál b1metáll7als-ó!Ulvatfyúh,IZ;8Uílrlibelét,iJrógzí~rok IClllmbarugó. 11 hmba; 12 l&ngely kapcsoló ,;an. - (~ -~ ( f 1 f{:1~ 4---~t ~ ~Á 1~.l ~,/;-. D ~· ~ - ff ., !1J ;° • ~~ lcvlgőszúró. 35 3.13 6br■ A VAZ · 2107 kartluritoráRP alkatlfflltl 1 ■

S2elcunaeflajlószelep~tikU$mOködlelll 13 a prlme!i.;amra~: lfiu11k~ k,,a $.1:ero,lelWk rúdtt: 2 a ~ müködM16 szei,, ezet hául. 3 mellllnn; f a p,wunat,lws mOkódlel6 s:Miezet fedele: 5 ■ uekurooer kamra átmeneti rvnd:,.u,rénok lüUIOanyag·fuvól<4-: 8 ~ag,túvóka-t>éz; 7aS2elurlderkamrak~ ~ : 8 agyoisltóSDvattyú porlaszlója:9agyo,sllóU;,,attyú áll, ~ ; ,o a ~ k a t n r á l ( i ~ j , : l.ll &S2eiklrldel k&nvá keverékt:IJÖJe. 12 1 primer kamra Jötégfvv6k,,, IOhizell:iaoy8g•lúvól<wa: fS I prime,r kMwa J(lluzelőel)1119• li;,vókéja;l6 ■ 9)()1Sil6sz1Vl1!1yú ÜilóC:Savll, ,; 17 1 z0,93)árlti~erlÜlel68nyap--fuvóicé"; l81ü.!:91őaorl)lllg­ líN6ka•ház;79agyo<sllóSJ:ivall)U~ófl,gói8; 20 a 9YOf$ifóUivattyú membra,,, : 21 1 QIIOlSitóS2,.,atTyu lede"1;22al)fimer kamrakJS~23akarv,~ó rugótl.:Ualégcsappantyvtff(lkQdt(llókal:25afoJtösze~ ~szel<ó((ltúó: 26 a visszsh)zó nJ90 lartója 3.14 bfto A UrtxmM.Of

iifM;l111ti ~ Yu»ti I IOjtösze1epe1cMza.2aprimer1o;amralojtMtelepe, 3 ai átmeneti ÜZeiMl6d furatao; .f uabétyozhatO luoit: 5 ~ z ( I I O csaloma: 6 a á."Jsitó t(iJG; 7 • kényszerúresfarat dúslt ~ k háza 8 a dúsM ~ 91 <tnftól apnel.llT&OkUss;:eleppe!ÖSS2ekótötómió; 1(1ak~nléMyiSégetu■báty(,zóc&avar: 11a~111<~ ~(;.$3~a,:12~űre$j6rat,ke,tw$klll(k~l(I csat,oma:t3a ki11Wétofgya,ibes~ élftócaava.,a; lf a karburátofhá2 ladele: 15 a 1Wburátor Ül8jalrati rendS.z9ralfllklev~; l6 a kfoobuf• io i.l"esiá,ralirerxbl~~ag-llil~ 17NllrlS· jéra11ren<mertOzelOanyag-cea!Offla>il.l8al«!Yerótéf; 19 ■ poeumatikUSs.zelep szal,:in,csonkjénakted&le: 2(>pMtmatikusszelep;2J .T"dafab:A1SZIV6csőh6Z: s,~~~lwsh0$z~l)w~ {csalt é!1Y" tipu9okoo alkalmazzák) 36 3.15•bol AvM11ino,mik~•~ i a m.l ~1,og>:,CO:konzol:2m•~SOl6 JaX>jt6s.:elepeketwozértókar: 4aprlmerkamra loiló~~ rögltlelt kar A a 4 kM

lutlyuláse 3.16 ibra A VAZ. 2107 Hllautomata UlnctMzit<I szerta~ 1 záró.anya; 2 lánciéSzito haz: 3 nyon,ónJd 4 nigos blzt0$ilóQyúfU: 5 du(lattyún,otl. 6 IUdOt, 7 OUQaetvu a fl96, 91<.upo,$1111; IOrvgósa&tél 3.13 Vedrlé&i rendszer a VAZ-2105 (2104) és 2107 tipusU motorokon A VAZ-2107 és az exportra kerüló ,·alamennyi lípusnál a vezérműtengelyt kétsor~ (116 $7C• mcs) aoélt:ínc hajtja a fQrgattyústcngelyról (lásd a 3.2 ábrát) A láncot félautomatikllli működésű csűslhsaru tartja feszesen (3. 16 ábra) Az öt helyen csapágyv.ott vuérmíítengciyt ma már uj technológiával hőkezelik, színe sütétszurke. A felületi kemény réteg vastagsága 0,6 . 0,8 mm A ~ezérmütcngelyrc 1984-töl felírják a gyártási évszámot. Az acéllánc megnyulása nem lehel tobb, miJ,1 4 mm, ha cz1 az értéket meghaladJa. akkor feltétlenül ki kell c~rélm. 3.,,,, A VAZ-2105 tlpuaú motor vllZérmiihajlál,I 1 el~ ~éód(edéf: 2

1$$Z.1ö96r90; 3 lffzitórugó, , • .,,zérmll:enpetyt t1áJt6 tlO<diSSlif, :5 a "eierma l;)jU,$;Ílak~.6u~attyt,tes a 11VUjlaselDaztOt elQwO• ~ó~éksz,~:gak>rgatt-,ll~ logasS.ZoJlárc:SáJil: !OkóHpsö~: 11 a l s ó ~ ; 12 a genet31M 6S a ~ a o . k siivatlyl,J3• lllt)l6 ~ •J- Mj~ ter,gery: 7 ~~: 8 IIZ olaJUIYattyút "5 a IWJfl4$· lilfctr.a, IJ kliincskerek (C:!IP Oll)ft$ t,pussoroza l0koo) 37 3.18 61:lra A~lunusalkatl"ffn! 1 H elep; 2 ~ít,őgyOr(l; J ~z(lt(lpo<M/y, 4olajtefel(i 81)1r.a;5a~~•-: GabelSOrugó ~ ; 7bilb6rugó; 8k.w! rugO; 9111)6""1~; IObetél, 11 mollö01elő kar; 12rugó, IJsuWJyo,i~ t4.-i:::;15csavarpereely; 16nigótogzít6 A VAZ 2105 motoron bordám.íjjal ha1tják meg a vezérműtengelyt (3.17 ábra) Ennél a megoldásnál a bengerfeJ 6 a swlepfcdél rövidebb, men kívülre keriilt a hajtó bordás.<1tij A szijat és a rugós feszít&.zerke2etet műanyag fedél ·édi a k.ülsö behatásoktól A szíj

reszessége két csavar oldásával állilható be a megfelelő értékre Cseréje általában 30 40ezcr km megtétele utáo szükséges. de előfordulhat , hogy előbb rojto7.bdni kezd a széle ami már az elhav(lá)ódá$ következménye A szelepeket a ezérmGtengely működteti a szabáJyozócs.avar gömbfcjén elmozduló acél szelepemelő himbákon keresitül. A2 állítócsavarok e lmozdulását biztmitóanya akadályozza meg(318 ábra) A szelepet két - egy belső és egy külső - rugó tartja zán bely.u:1bcn A szelephézagok beállítása házilag d·égezhet6 feladat. Idővel megváltoznak a szelepbéza,gok, ami nóveli II motor zaját, fogyasztását b C5Ökkenti a szelepek élettartamát (3.19 ábra) 38 3.19 ábra AVA2. 210Smotor~•~ metuet.e a tZiVÓPelepMI t W!Zéfmüieogely.2szelepmozgllló kar, Job,;jlerel(l~.,szl~ 5 uaWty,nóe$avar; 6 b<zl0$.i!óanya; A tlézag a kar éS a vc-zélmülertg,ely bu~ """ A lánc és a bordás.szíjfeszítő

beállításával a szelephézag s.zabalyoz,h ával részletesebben a 8 feJezetben foglalkozunk. 3 .14 Kenörendszerek A VAZ- 2105 (2104)ésa VAZ-2107 motoroknak kombinált nyomó és SWró kenőrendsi,erük van. A forgattyús-, valamint a vezérmütengely cs.ipágya• bütykei az olajszivauyút hajtó fog11skcrék és tengely kenése nyomóola,oúsú A résekből kifolyó és forgó vafamint mo-;:gó alkatrészek állal felhordon olai keni a hengerek falait, a duga ttyúkat, az azokon levő dugattyúgyürűke1. a $.Uleph1mbáka1 és a szelepszárakat (320 ábra). A kenórendszer a következő föbb =rkei:eti egységeket tanalma.zza ; - olajszivattyú, - a szűrővel ellá1011 szi 6csonk, 1 3.20abrl AVAZ- 2105Ufl~ 1 - ~ i l. 1 kaltefgáZl6ml6k; 2 Ul)(1!6bilooe:W!lr., 3 1 belöl16nyilii~ ~ - ~tie:. 4csöelonk 5hötg6slelephil6 $liitp ~.7ot-1Jll/vopa,lca6s-eze1Cpe1sel):81 1 2 ~ ~ v.Hamos adó,a; 9 olaisz(Jro, 10 ~ 0 2óe$0; 13 ,ogz,16es iom,~k; 14 csatjaltozó; 15 IÖ!JZ~k

lól.l°"9Jszivatl)uhaµisan alklti"ffleo1718 19u011Ju,v-1~alklttesleo - a motor bal oldalához p,rhuiamosan erósítcll főáramkbrű s.zúrö, - a szí,.ócsonkban levő olajnyomást határoló szelep, - az olajnyomásjclro műi;.zcr és a lámpa adófe,e A motorban a kenóofaj útja A szivattyú az olajleknőböl fel11.2ívja az olaJat , fa a hcngertöm bbcn levő csatornán keresztül a fóáramkörii s.zúröbe nyomja Az olaj á ttüröból a hengertömbben végigfutó olajeoszló vezeté ken át eljut a forgattyústcngcly fekvő cs.apágyaihoz és az olajszivattyú hajtótengelyének két csapja.hoz Majd a forganyústengely fekvócsap-ágyaitól a forgattyús1cngcly belső csatornáin átjutva keni a hajtórúdcsapágyakat Innen a hajtórudak fejein levő furatokból kiáramoh·a szóró• ola}ozással keni a hengereket. A hengerfejben elhelyezett vezérmOtengely, veúrmútengcly• ~págyak és bütykök. szclephimbák ~ szelep- szárak ken~ a hcngertömbben,

valamim a hengerfejben lc~·ö c~tomákon és a ve:zérm(ltengelyben levő központi csatornán megy végbe A VAZ- 2107-nél a vezérmű láncát a vezérmű1engely első csapágyából és az o lajy:ivattyú haj16tengelyének első pcrselyéból kiáramló olaj keni. Az olajnyomás villamos adófeJét az olajc losztó vcze1ékbe tQrkolló cutomába épi1enél: Az o lajnyomás 85 "C-on és 5600 1/ min fordulatszámon 3,5 „.45 bar a legkisebb megengedett olajnyomás a 750 800 1/ mm fordulatszámon 05 bar 3.15 Hűtőrendszerek A VAZ- 2I05 (2104) és a VAZ-2107 motorok h(llé.se folyadékos, tárt rendszerű Fő egységei: - centrifugálszivattyú. - hűtő, - tágulótartály, - termosztát. - ékszijhajtásos (a VAZ- 2107- nél villamosmotor-hajtású), nagylapátos ventilátor, - hőmérséklet -jeladó, a VAZ-2107-nél a ventilátormoton ki- és bekapcsoló adófcj. A meleg húiöfolyadék a hengerfejből a tern1osz1át szelepének állásától függően a hűtőbe vagy a

rövidre z.áró vezeté ken kereszlül a ,iz szivattyúba. majd innen a mQIOr hengenömbjébc á ramlik. A motor hűtőrcndszeréhcz kapcsolódik 39 3.21iibt• A YAZ-21(11, 8 YAZ-21(11,, • IAZ- 2107 • • YAZ- 2121 tipu9dt ~~os~ 1 racllálol. 2 8 ,wato,1111jlO , motor: 3 lefttel wdOieme,, 4 ~llÍUIÖ kapesoló. 5 ~ , t l k ~il0- ·-- IM!My7~~CIO ·--=- M •tolyadtkiranyaamot orlaiOI, H a JofyaOtkriny:,,~II IOI. Sz•~lran,a•~ x. a~etrnozolM a f~afflCIIOrllllll dJó~,~.Z,o,,,m,t . QNr• 5~.tlkDnlOnyilN atz!llltlyu .-itlyMloll,7ict~ ,szie,p liiiNek.i JQ &anó; 11~,2~ °"""" l3~al06IIIIGI , . ~anylCl15toglllll t a karol.súna futóbcrendclbc A hútOf"cnds,zcrhcz ltapa,oltil a kuburátor ptllanlÓ(Ckpbazí nak a fütését is. A t6,aulótartál)· a h(h6folyadtk Cérfoga l• és nyo1IWv:lltozása1t cg:,enliti ki. A vientil.átoc nagylaP,tos és müanya,t,61 ktszult A lap:fitot csavart mfflyprofi!úak. A DJ aök• kcntáérc a

lapétok osztása ~m t>C:,enlc1cs, • végeik hátsó része lekerelutett (3.21 ábra) A VAZ-Zt07 típus ventilátorlit villamos motor hajtJ.a A mocor uzan1 h6mérs&ktél a 1enn01§llj1 suWJyozu. A f&ttkp 80 83 "C-nil nyit (A nyi1,si értéket a termosztát alJánfcltú.ntetik) Ha a hűtőfolyadék dén• 94 . 96 °(-os értéket, 40 a tenDORtál celjcscn ny11n aR (3.22 ábra) A hút6 o"Í7.aÖVCS rcndw:rú A hüt6 felső és nlsó gyúj16kamrája é$ Qí0ve1 sá rgarézből l észúl- tek:. A csöveket acélborJákkal merev111k Ha a hút6folyadtk k,tagul, a felesleg u. ,1crCSZ1ó~ lepen a tjplótartályba ánlmhk Tulmdcge· déwl ez a szdcp lezár. és dkor mcgnovcksuk a nyomás a rcndsurben. 1gy emctkcd1k a hűtő hólcadása A 0,.5 bar 1úlnyonuskor a !óldcp 1smé1 sza- baddi ltSll I folyadi!:k UIJ.11 a liguk>tarta!)ba A VAZ-2107 11puson az első !YUJtólamrán hcl~zlék cl a villamos híit6vcntilátor motorját kapq!()ló adó bc!tétjét, 3

.16 BN!lítási értékek Az egyes alkatrészeknél már megadtuk a külön böző beállítási énékekct. Fejezetünkben néhány kiegészítő adatot koz.liink Nagyjavítás uHin a motor próhajárat ási terhelése, próbapadon ellenörzésc céljából (terhelés nélkül): 850 . 900 / min 1000 l/min 1500 1/ min 2000 ! /min rforga ttyl,te ni:~l► A "ezérmű-w.e!cphézagok szabályo·Lásán3.k sorrendjét a 3.3 táblázatban k()7öjük Vigyázzunk, hogy a beáUítás hideg vagy meleg motoron az.előírt feltételek között menjen Yégbc A VA?- 2105 tipusú mO(Qrn,i/. - hideg motoron (20 °C). 0,14.,0, 16 mm; - meleg motoron (75 . 85 "C) 0.JS 0 ,20 mm 2 min, 3 min, 4 min, 5 min. A ~ű1i1és, ulemben elford lti,1~ ögc. ls;,·Qhcnge r q.áml, fok " Az tíllltandó <zdq,á rnimorá<~ 1 180 360 S40 A VAZ-1107 dpusú motomdl - hideg motoron (20 "C), 0,15 mm; - meleg motoron (75 . 85 CC) 0,20 mm A meleg motor hűtőfol yadékának

hőmérsék­ ~e lete 20 lc11egő-hőmérsékle1e11, teljes tcrhclé-~ sen, 90 kmtb $Cbcsségnél 95 "C. A hengerfej-t ömítési méretek, 0 mm VAZ- 2101. VAZ- 2103 VAZ- 2107 0 76 mm. VAZ- 2 101 l. VAZ- 2106, VAZ- 2121 VAZ- 210 5 A karburátorúsW tömeg.e Az úsWház és a karburátorfedél közön i tá·olság 0 79111m, 0 79 mm. 11.13 g 7,5 ± 0.25 11lll 32. A VAZ-2108 (21081, 21083) tipusü motor Az elsőkerék-hajtású Lada Sámara tipuscs.alád egy teljesen új motorkoncepcíó kialakítását telle A ked·c-ro s úlyponte losztás, vála- sxükségessé. mint az erőát11ítelr szerkezetek megfelelő kapcsolódása érdekében i1 motort a menetiránynak keresztbe épíictték be (3.23 ábra) Ez a tény a tef,·ezőket a mo tor kisebb kiterjedésű méretezésére szorította. Sikérillt a tervezőknek ezt az e lképzelést mcg·alósítani, igy az 1.3 1-e~ motor tömegét 92 kg-ra, a,: 1,5 1-esél pedig 95 kg-ra csökkentenék. A Samara motorja 20 kg-mal lett

könnyebb, mini a VAZ- 2 105 t,pusé-. A hengerek közötti 95 mnM:s távolságot is 85 mm-re csökkentették. lgy rövidebb lett a motorblokk és a főtengely. A hajtókar kis és nagy fejei közöni 136 mm-es távolság is 12 Ln1m-re esőkkent A szelepek is rövidebbek lettek, a régebbi I l i mm -ről 102 mm-re csokk.ent méretük Mivel a s:r.clcpck n:zérlésénél nem alkalmaznak himbákat . így az egési mozgatórendszer kisebb helyet fog.lai el (324 ábra) Rövidebb a Yczér· mlltengcly, a bütykük profilját is mcgválto-Lta11ák. mert közvetlenül mozgatják a szelepeket A7. olajszivattyú a motor úo ,,első részére" került, és a főtengel yről kapja a hajtását. A mo1orblokkba n kapolt helyec a kisebb méretű vizszivatlyú, amit OOrdásS?Jj hajt A hengerfej a!u41 míniumömvényböl készüh, besajtolt öntöttvas s:zelepülésekkel és szclcpvczctó perselyek.kel A liizelöanyag-stivatt)U a vezérmütengcly hátsó végétől ka pja a közvetlen

haJtást, ugyancsak 3.24 IIM A VAZ- 2108motof~re Tllflnp&rtej; 2t.ze1eJ,; 3 s : ~: 4 11- ~ ~ ; 5 v , m l r ~ : G • SUIWJ)o,zóalál4t: 7 ~ 1 6 s.pQ,A a v e n ~ bu:yke • k a ~óalíitelk62ölllh6ZaQ 42 mellé szerelték vks.zintcscn az elektronikus g)újtásjcladót és -elosztót (3.25 ábra) (Nem véle tlenül írtunk jeladóról, mert a Samara motorján nem található mechanikus működésű gyújtásmegszakító, hanem a szükséges villamos jeleket a Holl-elven működő, forgó réselttárcs.ás adókészülék biztosítja az clek:uon1.ka számára) A motor $2:Cl"Ves része a kéttorkú, esóaramú, teljesen mechanU,:us vezérlésű karburátor. (Ellentétben az „ózon" típusú karburátorokkal, a második: torok pillangós:zelcpc nem vákuum segíCségével mozog, hanem közVellen kapcsolásű me.chanikus áttételi rcn<h:zerrel) A motorhm: tartozik a tengelykapcsöló, a négy- .vagy ötfokozatú scbcsségvállómú, a kicgyenlítömú és az ahhoz

kapcoolódó hajtó féltengelyek Talán érdekli iu: olv~t. hogy honnan ered a VAZ- 2108 tipus „Samara" elne~·czése. A gyár közelében ömlik a Volgába a kis Samara íolyócska. Régi hagyomány, hogy az ott élő emberekhez közel álló földrajzi neveket adjanak az egyes 3.25 Mwa - A~-Nlv~ ff•gy(I~ • vtl~J ~ 1 g y ü ~ H a / l- tan<b-t9!G); 21nag~ség0 kábelel!.rbg?:~ 3 . 5 ~: , a ueio- Anllllil•-vattw,,.z~ háZ1: i a ~ l l á l é l , ~ .•lül:~• $,l.V311y!, típusoknak, mint pl. a Volga 1>7l:mélyauiok ai::y a Kamaz teherautók esetében. A motor terveresekor olyan alapvető :>2cm• pontok b vezérelték a 1cnczókct, hogy 3Jánylag kevés legyen a tüzelőauyag-fogyav.1á~ a VAZ-2105-höz képest csökkentsék a kiJ lső mérete ket és a tomegct. ,·égezctiJI ami ma már igen lényeges - á kipufogó ~ok o·u oél i.e e~bb szennye1,6anyagot bocsa~sanal,, k1 A célkitűzéseket nagyJából sikcrult lclJC~11eni, ebben aktívan

részt vették a Porsche Mll„ck tap.a,;,ztalt tcnczói is De igazolJa ezt az a tény is, hogy 1986 ,·égéo. anukor megvála~toHák 31 ,,év autóJát", mint i.smcrctcs, az Opc:l Omega nyene el az első helyet. és ebben a nagyon erős mezőnyben a Lada Samara a I L helyre kertill. Az „éI ;iutóját·• 1 964-től válasi:lják meg. és ez idő alatt ez ,·olt az el.só alkalOm, hogy a ~ocialista a utógyártás valamelyik t1puscát jclöllél btn levő nyugati normá k e lérésére, 111. szoros mcgköuhtésére (3.26 ábra) A dugattyúk tömege 50 g-m.il kóonyebh lett A motor csende1,ebb Járását seg1tc11e elő, hogy a henger és a duganyú közolli illesztést 0,025. 0,045 mm-re csökkenteuék. A főtengely é11 az álló csapágyak k01,0lt 0,026 . 0,070 mm a h3J• tókarcsapágyakmil 0,020 . 0,076 mm az 11lt~· tési hézag. A duganyúk a lum1niumőntvényböl kés1ültek oly„ n pontossággal, hogy nmc:;~bég a 10mcge Slénnli váloga1á.sra A dugatt)úba 1

k~:~~::~·~~: SC0~:::·: ~:::~:;: ri:: 3.21 A motor általános leirása A Samara motorcsalád három 11pu~Jcl:tcssel, 111. úrtanalommal ké.szul ; - a VAZ- 2108 1288 cm. 3 - a VAZ-21081 1099 cm , - a VAZ- 21083 1499 cm3 űrtartalommal. A VAZ- 2 108 Jellemzői kedvező képel multit· nak. A motor gazdaságos és csendes uzemél elsősorban azzal énék cl, hogy megvált()l.tatták a gyártá5i tcchnok)gia sz.ámos elemét és az ún illesztés.i tíiréseket 1s szigoritották a már érvény· :uG. ábr• A VAZ-2108, ■ 21011 • ■ 21083 ■Japmo(OI 43 Forrás: http://www.doksihu ndp ti. Vi:zszulles sikban nézve ovális, fügólcp síkban hordó alakú b kUPQf. Ezlrt a helyes á1mér6 csak a cupuc1 $.11pban llltrbctli A fchilcle érdesebb, mint a régié volt, olyaa, miniha fü1o m mcne1c1 metszettek voln;1 rá. fgy jobban megtartp n olajfilmet és CSOkkenti • kopás mértékt1. A dugattyún és a haJtóka•on jclzésclr Wilhatók, ame:l)<k.kel líjékazódni lehel

á mérclukról A dupllyún icli nyílnak • bcvcreléskor a gyúJláscioutó felé kell mutatni• A duganylicsapszcg hőke-1.ch ac:tlból készul és ~ nck jelzik, hoa,y mélyik mérettartományba llrtozik: - kék 1. OS21tlyú 7.óld - 11 OWliil)U - piros Ill. ~ilyú A dugauyugyurük öntotn-asból k.ésrolnek A felső k001preadógyúrú hordó alaku b mcgcgye.:ik a VAZ-2!03 lípuséval, a kbzépső gyű­ rűt a VAZ-2101 hpustól kapta. ha111éka10,25 0,40 mm-ad:. A harmadik ob}Cúnl vélei $l.lmmctnkusan ,llftll bigva hblttk~ 025 0,50 mm-aick. Valamcnny1 g)unl "feluktc krómomU a A hajtókarok kovkiolt acélból lr.évulnek és henger Wma megtalálható ra1tuk megfelelő A forgaltyústcngclyck an)·aga OfltOUadl, ot ponton uaPa;yazva. Fdúlctét l J mm-cs cdzt:n réteg védi. Na&)OO lényeges, hogy• haJtókaroa Jevö tn)akat ill a aapig)"ak cuvarp11 az előirt n}oma1ékkal húzzál:: mc1. Általában a Samiu;1,-motorokmil alapk.é,dés a &)ári

célsuf:;;l6mok, mér6Jdomolr. ha~nalata és a csa·arolr.nak az clli1rt nyomatékkal való mcghuzása A tcncclyhcl hal C:$:áVU ~111 a k:ndkereket Ettk SZC"rdélotre a J)3r q:cn ,;;ogi::>ru ttthnológi.át ir elő A hengertömb anyaga kUlönk,es. OIWZOII . óntOttvas. A hengcrfurat mfretét Ol kuionbim> betűvel ,elölü:. A ~ r c k felülete as lasonk> érdcs.stgú, rrunl a du&allyúlé Erre a ,obb ken6• képts.ség kialakítása M!cmpontJából van ~ukség A hengerfej alumlmulnOfltvényblil készü lf, besajtolt öoiönvas m:lc-pek:mekkel. A hengerfej, • vczérmülcngcl)-<N~ak , maga a vcdrmt1iengely és a mlcpházfcdil tel,cs,en UJ rMg• oldb. A veztrmi:ncn,el)-aapágyak lé1 rbzböl állnak A hengcrlcpavarokal clÓS7.0r CS3k 20 . 25 CLCr km meg1é1cle Ulán, maJd a 75 80 ezer km lefutásaután kell mcghlJ7m. t-clulctén 20 mm SUles ts 0.035 mm mély olapávoka1 alak11n11ak. ki A hc:ngcrfeJtómÍlés ocm ddo,milódd, 6 • virtér fdóh résren niplmb

tom11óklule1e1 helyeznele el ·1 ellát nak az e~11 gyán tom1tólemczck, -belétek és alátétek hu.ználhatók Sp,:ciáli~ hengcrfejc:,avarok:u alak1w1tak ki, és minden acrdéi1iél ellcnőrum kell Ila 1.H5 rom-oél ~bbak, aionnah cs,créJuk 12:U. q~ A műhelyekben at eddig alkalmvou ,av11»1 tcdtnolúgl4lt b • fcl)elme1 gyokcre$Cn meg kell valtoztatm Ptktanak lcir}Uk ;a hcn#(:rleJCl,a"an.Jl mcghuzásan11k menetét I a m.:gadott $0Nendbcn a csavarokat 16,9 N · m nyomatékkal mcghll7n1 (3.27 abra), l két pcn: tcszul1Kgk1.:JJ,cn!ih) szum:t J a ~-ar utánhut-N 785 N m n}()fTla1élr.bl 4 két perc minc1. S a csavarok utánl,U,.;1wi 90""·bl, 6 két pert stunc:t. 7 a csa,.arok utol~ meghuzasa 1smét 90"-os c lforditá»al A vcztrmútcngel)cn 1 3-a.~ és 4-ci bu1ykök ~b.tdoo forognak E:rrc azert van $/ulrtc:, mcn tdc kerul egy olaJS,tUTó be,endcús. amely• k1r1c:rp70kból kiszuri a !tlennyezódbckct hogy ne u.~1túk a kenóolaJII Az égés1ér ék 1laku, é!

a bclsó k1képzb,c Ol)an, hogy a bes.z1vot1 kc1,eréknck a legjobb ar1111lá~1 bizto:11,a Minl már cn1h1e11Uk . a $Ulcpc:ke1 himba nélkul a tIUt)·kok lÖZl>ellcnul mozg.ttpik A szelep és I bu1yok k02ólt a hólaguld.i hé:laJ nem csattmtl hanem a mért 11fnynck megfelcl6 vastapáp.1 keményfémlapkák cseréJévcl változ1a1ható Hideg 20 "( hőménéklelú OKIIOmál a s.ziv6sttlcp hézaga 0,2 ±0,05 mm, a lupufogonclcpoél 0,3.S ± mm A 3 · 4,25 mm h.itárok kótotl 005 aulhméteren.kém vallOtlk u abtétek vastagsáp Mércttil • fclulelukOO ,u fcl1un1e1~ (3.28 10 tételén). Az alli/4$ hóvJos Mm ~thdó ti, mert t~z sp«úiiu .tzrnttlmok iJ músttllk szüicstgruk (3.29 ábra) o.os ,t»-a J 44 10 ·-Ut.~, .,-,--2~3~ --S•~fDIIIOn,,g6.71a MOIUgl), •~e~,o ~•• ll~C:SffZ• A 11uérmútcngclyt bordás.sziJ haJl}I meg a forpuyustcngclyr61. bt a boniáswj mukod1c11 a büt6fol).tdék-szivanyut IS Meclcleló fcs;zo ~ CCY korhagy05 tengelyen le,6 larcwt„al

álhlhaló. A rögzítóanyá1 mcglazit,a a feSl-1IÖgórg6t élforga1va álhtható be a bordáwiJ clóm fcszcs~ge (3.30 ábra) Szíjcserénél "S>hlunk :uo., ~ lle;ó ~ 1 ■116~2~.,~, ~~5~9)Uru.fle,z,il090VI) , ~.e • ~ ~ hogy a ,clölésck a megíekló pontokra krNIJC· nck. Ilyenkor pt az clo&YuJtüt nem kell u16la,& illilani, men a ,-czérmü1engcllycl a &)UJlb· elo:mó CIY egységet alkot 3.22 A karbt.lnlltor és a tüzelőanyag-eflátás os.-u 1 tüzcl6anyaa-tarti1Jyal. A fele5kga bcnzm egy YÍSSZaQ.ltpó uclcpcn kcrcutul visszaárarnlil 1 1anályba, és íg) ruegfclcl6 hómérséklch s.zm11:n is tanható. A motQr hcngcr:1be a lc,·cgó h6szabál)m-ón kcresztUI JUt be Ez cay bimclállo5 szerkezet, amely +25 "( alau clzá:rp. a hideg levc&6 u1)i1, VWVflt + 35 ídcu a mckj 1c.·e&ó áramlisál zárja le. A katbur~tQr f0Jtónclcpc11 mechanikus sznkeze1 ffl0.cga11a ull)ancsal lét· zcl,·c-J.érclhctő az ún 1nd1tócsappantyU,

más ni,·en a hidcgmd116 is (JJ I ábra) A 1uzd6anyago1 egy nem ~1.uedhel6 szuron kerCSllul • ~,·aU)Ú JUIIIIIIJI cl a karbunilOfba. A SZl,lllyút & eúrmú1cngelren kŐ btal)ol. muködtct1. Fclszerdésk<k ai dóirt lokcthc)tg kulönboz6 alá1é1ek.kel 4111th:itó be A VAZ· 2108 motorra a kétkamrás. cmulzifu tipusú A karburitun kcttós CliOrcnJw:r !.Oli ·e . -~---~ A~~ f ~ ~.217,#1 ~ a tnlM6tl ., Forrás: ? ahttp://www.doksihu 9 10 1. . •~, 4 --f 1 3.31 ~111 A lulrbutlko, lflÚködletó .fftll ~--•e; r ~ f . 17 <Asszlllútó ,ug,6ok;- 4 ~ . 5 ~ ; 0 ~ 7 • ,, ~·•hlOag,ndilO C(~)~QIOné. • ~- ~ , , ~ . , 2 ~ 1 3 ~ 14~. ; ,s~ tvaara1110,~lómOk<)d le,IOka}lr,; 17rugó VAZ-2108-1107010 hpu~mlJ karbu.11uort ttereltélc lel (3.32 ábra) A larbunuon kte&)·Cfflitctt usróhtuaJ, • kartcrplokat clw"-órcndw:rrcl az 1 kamra foJtÓ$Qlcp,ónáJáMk, mclcgitésé,cl b • 2 kamrát blokkolással hilllik cl ·rovábbi qcrkettti elemei: a,

I. b • 2 lan1ra két föadasoló-renduerc. at I kamra Sauncncu rends«réc rna~ ~ l o um:}lITTlt• rwdl:tcr. a 2. kamra átmeneti rcndslcre a takartkbcrendezés, a dw;11óbercndca:~ a mcmbrii~ 8,)0f· sitóu.ivauyu & az ancht61u:rkczct A 2 kamra pillangÓlilelcpe a k.kor nyit, amikor az 1 szelepe már 2/3-ra kinyitott. A kóvctk.c-LÓ 333, J34, 335 abrak a karbwa1or c&)n Slerkezcti eleme11 ,bruolják A lxalhlbl értékeket a 3.4 tábláut ad,a meg Ez a kon)" elsósorban nem a w.kembcreknek ad u1muta1ás1, erre ;,1 célra a ~UNizckbcn 1s vam1ak „kezelési útmutatások" , amelyek részletesebben tartalmauák a teendőket f.ún a közólt •brik csak • karburator CJY•cgy eleme mük~ról adnak •llalánol tá)tl.óltattit A karbunnor u.crltc1cte igen bonyotull, a megfelelő fO&)aSZtás1 és légS1:cnnyezési énékck beállitása gyári cél~zcrvámoka1 mu~tcrckct és felkblt.ilt szakcmbcrckel igényel etén a s:t:akképaHég nélküb autósoknak 00-cbb

szerelési k1ra1oht nem adunk. Mcghibasoclu CloClén leghel)c)Ctit, a megfelelő p,aLmühcly felkeresése, még akl.or l~ ha csale li7 uresJárat bdllitáláról van v,6 3.23 A motor olajoú„ A VAL.··2108 motornak kombm•lt ola,o:,r:á,i rcnJ.oere ,,--an /liromi>v/4,01,1w,,t végzik a forpnyustengel) fó. és ha1tókarcqpqya111ak a -e1trtengcly Qa.PJ•mak a kenbét ,. Ak~., ,, •IAOtO (-Of, m•• ~ - 1 luZeiOllnylg·IOtlIIO: 2 a lor~ttyvhál: 1.zallOzOlótlIIO,e: 3 lrlrtuáaOf· ~ a é k tor,0;5., zo~• 7•-.umol~ 3-33- ibr• A klrburálor Mzának alkatrtsn,I 1 a grors.it6szivaltyú memtwan,p 2 • ~tóurvattyu llajökar)II. 3 feoél 4 11 gyo,t,ftóuiYanyú m C i ~ butyke- 5 t12 „e-,-6átvdeti ú.zemmód takiltékberencJet~ leó(tle 6 • lalo.atékbe-<eoCleléS membrá,,, 1 a tal<arel<befendelés 11.lzelOanyag-lúvók~ 3 a takarékbe-<en:le-z~s uel■pl 9 agy()l&itós:t1valt)úv,s,.:ll(NpÓszelepe: IOagl()l$itó• sz,vattyút.;r,,~

• tüzel0anyag-acla(IOl6sz~: 11 fuvólca,cs,ó,v""-: 12 a l616gMóUk a keve,ékc~kel; 13 a ló tüzei6arlyag-,V,,ól<;ák. 14 a hod(lglnd,lol> tJn,ft>urkOlatát róg,Zitókon2ol; J5 a 2 kamra szabélyoz6cN"111i 16auaWityozóe:u var rögzílöfe; 17a ,ogziló~. 18 az l kamra l ( ) j l ó ~ ~ ó csa.-r; 19 a lojl0szeleplll mül<öálet01Ve: 2ó a 2 lulm,a l o f t ó u ~ a llajlólWOkkal: 2J a 2 . kamra rel&SZ&lökalJa: 22 a 2 kamla rete,.z~1■: 23 a 2 kálrrra ~6SM!tf>teogetye a kwaL 3.34ábra ~ irfljNti ~ - ~ ~• rjlll /akeveték rnefllly1ségétueW.tyozO,csavar:2akeY9rék 24 ~ 1. ka<Jlll lqtOuelepe, 25 • 2 iqlmra loftósz■!epe: 26 a J<.eye,ékrnono&ég szeW,lyozócsav~duQóia 27 • 2. l<amra v,nzahúZO rugója: 28 k e ~ , za~lyozó c;U11ar; 2f1 karbu1.t!OtMZ, 30 u,es(átati aJtO- ~ ~Q cu. -: 3 1ómi~ : cs.avar: 31 az uresi,t,al~ ~ , a szab;UyozócsavartOmi~J■ 32a1o.aft>Ufálor-elömelegiió k vezetél<é.

3.35ábra A karbu"10f hidegindító azeru1 rnemtrin: 2 az~lywóc:uvar: 3 rnemt,f.tfllúd, 4 müköólet6 k.ar; (4 1 l<ortátozo pniN; 4 ,2 tel56 profi! afll8CflalllkoJS nyitá$13. 4,3perem &JC ,nclitóhéu,g b<zlo.5,Usáfa):5ir,~:6kar7~0 ,ugó;8vonórud:9UllbátyOlóCSaV8f-rógl1tó, IOazl kamra lojtO.uelepe 47 1., t4b/4t11r VAZ-2108-1107010 tlpusuámú karl>uritc. beállltúi adatai Torok A levegők1mr1 fortérője. mm A tég1orok .í1métője mm l2 21 " A fúvókac:iő tipus.i A fóadacoló-rcnducr !il1mme-111kUi a lllU IŐail)l,1:-Ít!Vók;i. jck a l~ fúvóka jclt 16 21529 /J. 1 torok iireijáiati és áuncnet11c-nds:ter: a 1üzel&.ny1g-fúvóka jelc a létíúvóhie lc 22316 ., 110 us A 2 torok j1mcne11 rt<nd5zerc a ! Ottl& nyag-fú•óka)Ck: " 120 J.70 O~ i16urrkczct , tütelóanyag.fúvóka j(l: " a fúv61cac:ső .ítmér<í1:, mm 0.03 40 " 40 11 -~ Atindt1<Mze1k<"ZCI IÍpu~ lnd

itóhhacok l<!gcs.appant yúnál (B hézag ) mm k:11mú.kodteté, l ,0 ÍOJtÓp.elcpnél (C héu g), mm A ,·ák uumc$3lla koz ó fura tátméróje. mm 48 1,l To,ok 1 2. J . 0,20 At ll~ó távol,.íga a foJéit61 mm A lihzel~p tur„ titméróJC mm 1,80 (1ÓcsJ1lakoú, 11 tJrtályh()i. mm 0 .70 ., 1 SzóróolaJQt.ást kapnak a hcngerfalak, a úuganyúk és gyűriíik, a dugatty~apszcgck a vczérn1ütcngcly bllt)ke, és a srclepsárak Az olajszivauyu fogaskerekes rendg.eni, és a hengertómb elülső homloklch.dClén hcl)CZk<"dÍk c-1. Az o laJS"livanyut a forgauyústengely haJIJ-1, A mechanikus veszteségek csökkc111ésére 1rocho1dális. kapcsolódásu fogaskackckct alkal- el. Az olaJszivall)Ú csal, szakműhelyben pvit• ható. A nem mcgfolcló ola;nyomásnál lámpi gyullad 1,.í a műszerfalon maznak. A hútörcndszcr :t.árt, foly adékhútésű kényszer• kcringtct6ú külön ,;zi~·attyúval és kiegyenlitótartáUyal van

kiegél,,;l.Itve (336 ábra) A ~ntrifug;füs hű1őfol}adél,-sz1va1tyút a bordá¼l1J ha11- A f6iiromu olujszú,,-(j szét nem ~,crclhctO kiJtclü. A2 ola,cserc csak mclci mowmál végezhető 3.24 A hütörendt.zer 10 J 2 A hütöntnctuer • M snrbme l k~illilartál):2 H róe&avar:3 atanályho7vezetó lt;lrr,I0, 4-.,,nl!la~5 mosmolQl- ~ $ u ~IQf; ó h(l!ö. 7 a ~~ wllomos ~,a: 3.37~ AM<flIOUülsnl1C.eUCle J bevez~•hú:Oldl:2~.3~00 S ktotffZIOcsavar. 9 a ~ kleres.ltöesavarja, 1011b1eS(, llhúWolya(lélc-U1-.8ny(, l2~utaslér IOllés. 4 a lo8Qéstltósz&lép rugója 5 OOvezetöCSOlIII a rno!Ollol. 6 k,egnl:i!öSZelep, 7 k N e ~ t,;,eoberancle2~radlá10ra. J3 • ~ é s c s a p j , l •5Z•Yattyuho2 8 • ~rugó)ll; ll l(lgnlep;TO cs6- 4 au,vóesővvle~; l51óm!6: 16 8rm()$it;)( cSOtlkaloogytlnl•!OtarWytót 11 mo.tga!ówd 49 Forrás: http://www.doksihu ,a. A hútóradiátor ,entilátorjt v1llamol moi:or (3.37 ábra) Siclcpét egy hőre

érzékeny betét forgatja , a melyet adon hómélSekleten egy hőre 87:t:2 ~-ná l kezd i kinyitni, hogy a folyadék érzékeny adó kapcsol be. 111 ki Rabad utat kapjon a radiátorba. és ou mcgleleló Folyadekcsere esttén a fútókiszúllk ~PJa hómérséklclre lchúljon Hibás. ha cgpltalin legyen ny1h·a, és ellen6rizm „cll, hogy "PUbo- nem mükod1k ~•gy I02 C•nál a szelep nyitása réko k ne maradJanak a folyadékban. lhdeg, 8 mm-né l ki)Cbb. majd meleg motornál is ellenórinúk a folyadék A hücö alumm1umból késZtih, }3Y1tásá1 csak szinljét. g)ári cil9 erszámoUi:a l lehet ,tgc;uu A húlóA hutőrendsur fontos eleme a tcrmosnit rendszer kic~1cő mús:t:cn: a ho~r~kktmér o. 3.3 A motoroknal gpkrabban .aófordutó hlbilk es azok piviUl11 (A VAZ-2108 a lkrttrés1 ei1 S megkulór1boz1c1és.scl JclólJük) 3.31 A motor nem indul A h1b.1 oka ~incs tuzclóan)al a karburá1orban a) cltöm6dón a t uzel6anyag-vczc ték "a&) a s:turő; (S) b)

me&fl1básodot1 a 1uzeiőan)llg•s:rn·att)u a} fuvassuk k,, CM:t!cg mo,~uk ki a tu;,clő&n)ilg• tamil)t. 1t ~e1,e1ékct t$ a uúrót: () bJclknöriaul aw,auyu múködbott t:li cscrélJUk ki a h1btiJ allatr6zckc1 Hibás a gyuJtóbcrcndczé s IXhcbbet a 4, ÍCJCZetbcn A kartxuátor légcsappantyuµ (hldeg.1ndllóJa) nem n,-11 az dsó robbaná.sokrt-1 1v, ,nditóbcrendczés slruh mcmbr,nJál csuélJUk k1 mo tornál Nem d1r a légcnppan1yu (hKkgmd11ó) hideg S;,untcssuk mc& a muködtelö kar .voros ll101&WI A gyuJláS beb.pnolüllor nem ny11 a karburiitor ekktrornágnesct 1Ztlcpc (.SJ a) s,-.akadás a vekl)-·ezérló Cfl:~géhcz és a ,.ákuumszckphe z haladó lábclbcn b) hibti az elektromágneses szelep ~czérló- uJ dlcnóm:tul a ·tzctékcke1 6 11 c~a1lakmá-.okat, ocrélJuk ici a hibás CZCtéltt b) cserélJuk lt ■ vczérlótgysétet <gy,lgc az. ckklrondgnocs s,,clcp e} hibis e) csc:rélJuk k1 a szclcpd.ct 3.32 A motor űresiratbM

egyenk>ttenül J, vagy lefuHed A hiba oka E lálhtódo11 az uret-Járat bcu.abályozasa Álhtsuk be 11 ures}&ralOC Hamis levegőt én.lelunk a vízle~·ezc:tó C!Őon kerc$7.1UI (-seréljük k1 3 CSOCl so A hiba oka Hibás a karburátor üresjárati takarékberendezésének vezérlőrendszere le,·egöbes.zivás a takaré-kbcrcndczést a szívócsővel összckÖlő lömlőkön keres.ztül h) hibás a pneumalikus szelep vezérlőegysége ci hib:is a pneumatikus uelep d) meghibásodott vagy clállflódoU a mikró· kapcsoló ,·agy az érintkezÖC!.avar (S) Lcvcgöbc.1vás a fékráscgílő hibás tömlőjén keresztül a) Hibá~ a karburátor dektromágnesc.s szelepének vezérlőrendszere a) ellenőri7.zük a tomlőkct 6 csa1lako1;i!;aikat a hibásat cscréljuk ki b) CM:réljük ki a ~ezérk>egységckc1 e) C)>Crélji.ik ki a pneumat ikus szelepc1 d) ellenőrizzük , majd :ílln~uk be a kapcsolói. tiszthsuk meg a csa, ar ,,égét GcrélJúk ki a tömlőt Usd

a 3.3-L pontot (S) Lc .egöbe1>zh·ás a 57ívócr,6 valamelyik töm1tésénél lhi1.zuk meg a rögzítóanyákat, a tömítéseket CM:réljük ki l:.lá lhtódtak a hé1agok a vczérmünél A hézagokat cllenőri7.úíl és álhtsuk be lhbás a karburátor 11) cls.7cnnycződtc k a fú,·6kák és csatornáik IJ) v1z került a karburá1orba lcvegó·d fu,•a.o;suk a1 a fuvókákal b) 1isztitsuk k1 a ka rburáu>n és a tllzelőanyag­ a) tartályt r) nem megfelelő áZ md11óbcrc11<lc1Xs membránjának töniítéS<! e) a 10m1161 cserélJi.ik ki H1b:b a gyújtóberen<lezés l3ŐCbbet a 4 . fcJCzclbcn Lc,·cgöbcs.:ívás az Econ mú~er vagy a gyúj1áielom6 ,·ákuum tömlő,iénél (S) A c<;ÖCkCI cscré-ljUk ki 3.33 A motor nem adja le az ek>irt teljesi1ményt, nem gyorsul megfele~n A hiba oka A Javítás módja A. karburálor foJtószelepei nem nyitnak ki teljesen Suibályozzuk be a foJtó.-Zclcpckct működtető rudazatot

Ebzcnnye7.ődött a lc·cgőszurő Cseré!Jük k1 a lccg&.zúró bctélJét Hibás a gyújtóbcrcndcz6 u~ a 4 . ÍCJCZ-CICI Hihá~ a ti.w:lóanya&-súvaltyú C.scrélJUk ki a hibá1> a lka1ré<1,ele1 Hibás a karburáior a) h1bás a gyorsitósz1vanyú a) d lenóri1,;,ük a tclJC.S1tmCnyé1 a h ibá~ a!ka1- b) elszennye-tódtek a főfúvókák részekc1 ~réljuk ki bi ~únteu h;:vegóvel ruva$$Uk á t a fi.ivókákát rJ a légcsappantyú nem nyit ki tclj=n <) d) nem megfelelő a ti.i:zelőanyagszmt az uszóházban eJ a rnkarékberendezés membránJának tömítése rüs. (S) dJ n uszót szabályozzuk be, ha lyukas, ellenőrizzük az mdítóbcrcndezésa, az elkopott alka trészeket cseréljük ki cseréljük ki ~J C)>CrétjüJ. ki a membránt A hiba oka A javítás ruódJa Eilömödött a tü.zelőanyag-tarlály szcllfuő­ CM>ve (S) Fúvass.uk át E lállitódott a szelephézag E llenöri.zzuk és állitsuk be a ~elephézagot (3.38

ábra) lccgővel a S?<:llőwcsóvct Nem Ol(:gfeleló a kompresszió a OOlor hengcrciben: 1 MPa-nál (10 kp/cm::, kisebb; a) átszakadt a he ngerfejtömítés b) beégtek a dugattyúk. cltönek a gyűrűk e) a szelepek fe lfekvése rossz d) a hengerek és duganyúgyürúk erősen kopnak ki(;s.eré!ni a tÖlllÍléSI b) 1isz1ítsuk ki az egységet, lő rés. <:X:tén ci,créljük a dugatlyút vagy a gyúrút e) cs.cré ljük a s:elep<:t és viisgáljuk át a s;-elcpulésckct d) dug:myúcs.crc és a hengerek felfurba szükséges a) 3.34 A forgattyúslengely föcaapágya kopog A kopogás tompa, fémes Jellegű és a ÍOJtóslClep hirtelen nyitásakor, urc~járatban észlclhe1ő. A hang frchcnc-1á1a a furdulals:z.ám oÖC~vel cmelkedJk. A forganyústcngcly nagy oldalhézaga mi att a fordulatszám áltoz1a1ásal:or kopogó hangot hallunk. figydem! A felsoro ltakban közólt h ibák és ál- 3.31 a,- 14 --,l!Mag ,11iláu a YA.Z- 2105 (2104) motorjin 1 !11t6CSavat;2

rögzlOarlya(lényege4.hogy a bNlh tisn61 a mol0rnemlehet20C-Mlmaleg,llt,b} talában á motorban az egyszerű beállítással meg nem szüntethető hiányosságok esetén forduljunk feltétlcnul a s.urvízhcz Ez külöOOSCn a VAZ2108 mot orra vona1kozik A szervizek rendelkaock < ilyco hibák e lhárításához szúhéges alkatrészekkel, szerszámokkal, műszerekkel és megmunkálógépekkcl A hiba ok.a Túl nagy az előgyújtás At. előgyújtási ~bályozzuk be Nem megfelelő az olajnyomás Lásd a 3.39 pontot Meglazultak. a lcndítőkarok rógzít6Gavarja1 Nagy a hézag a föcsapágyak csapjai b a perselyek között Nagy a hézag az ütköző félgyürlik és a forga1tyús1cnge1y között 52 A 3.35 A ha~ónldcoapégY"" • - hajtólKbapágyak kopogása élesebb hangú. mint a fócsapágyaké. A kopogás üresjáratban a fojt~lepek hirtelen nyitásakor hallható. A hi bás henger a gyüjtógyertyák kivételével b(:. ha1árolható. A hiba oka A

javitás módja Nem ldelégitó az o lajnyomb Lásd a 3.39 pontot Túlságosan nagy a hézag a forga1tyús1engely hajtórúdcsapjai és a csapágycsészék köl.Ött 3.36 A dugattyúk kopogása Nem éles, tompított hangú. Kis fordulaiszámon és terhelésen észlelhető. Nagy a hézag a dugauyúgyúnik és a gyúrfihor• nyok között. A hiba észklése esetén forduljunk szakmU- Nagy a héz.ag a dugatt)Uk és a hengerek kWött hclyho::z. 3.37 A SZÍVÓ· é s kipufogószelepek kopogása de ritkább. mint a fótengelytöl eredő hangok, A nagy szelephézagot szabályos kopogás ,elz.i, mert a vezérmóte.ngely c$3k fele fordulatszámmal forog A hiba oka A iav1tás módja Nagy a hézag Állítsuk be a hézagot (A VAZ- 2!05 (2104) szelcphézag:inak állítása a 3.39 ábrán látható) a n,gót Eltört a Sttleprugó Cseréljük ki Nagy a hézag a s-Lelcpszár és a u.clcpvezetö CserélJ.lk ki a hibá~ a lka1részt k07.őtt Elkoptak a Czérmű1c,1gely butykei

Meglazultak a szabály,nócsavar cllananya1 CscrélJtik ki a vezérmü1engelyt és a szelephimbákat (VAZ-2IOS (2104) és VAZ- 2107 motorján) Állítsuk be a hézagoc é~ hÚ1.Zuk meg a csavarokat (VAZ-2105 (2104) és VAZ-2!07 ITl()IOtJában) 3.38, Nagy az o lajnyon-11s a meleg motornál A hiba oka A javítás módja Berágódott ~ o lajnyomiis-a-.ökkentó szelep A szelepei c:seréljilk ki T ú l ~ merev az olajnyomás-csökkentő Szelep rugója (S) Cseréljük ki a rugót 53 3.39 Nem megf9lelö az ol1Jnyomii• • meleg motor urnjaratllban A7. ola Jlly<>más~enló szdcpbe A $7.elCpcl 11szt11suk mca éi az olap•m·a11yu1 mossuk li.1 idegen anyag kerult A 7 o laJ~láttyú fopslerekci kopottak Az olapZ1·all)UI ja"11ta5uk meg Az olaJn)~-csol len16 szelep bcraJ6don (.) A szelepet oc-rélJul. k1 J,,agy a héug a for&3ll)U!.tcngcly fóaapJ<l,i 6, a peo;elyci kö zött A csapokat ~ iszolJuk mei. pcrscl)clc1 cscréljuk ki Nem mc&fddó llpu!-U

ke~,a1 h.3sznalunl CICrélJul k1 at: olaJ-111 a, dóut mu~JUrc Nagy a htug a ,,a.lrmú1engCly aar,,1 éi. a Clo3páe)háLak ko1-)II Fordul1unl l>LAkmúhcl)hc1 lI ~pa8)• 3.310 Megn6vekedett az olajfogyasztu A hiba Okd Ola}!>LIUr&á,1 an a tom,t~lnél Ca,arokat huzzul mcJ, ugy tktkJ a 1om1tt.cke1 és toms,ek:ndkct C-<rclJuk ti A d ugatt)U3Yünik és II d ugattyuk, , 11lamm1 a lu:ngcr kopoual Hcngerlura,. duga ll)u, ilugattyug)·lirü t-scréJC Lb,zcnn~e.Wdou a torpn)llház vt:Uóa)rcn<bu:re () A dugatl)Uj:yúruk c ltmlck A d ugauyugyurúlc t c~crélJuk A dug.,ll)ul)Ürúk c lk06i:osodtak, Ala~ ti."11tb utan ccrélJul megkkló milIÖSq:We a nem !Tk!gkklo kcnoolaJ mtau A ~elcpd. olaJterdó ~pká, kopottak •3&) C,;oerélJuk la sérilltck A :,.;i;clepf:,l:;m1k ,·ag) lclCpC"l,ClÓ perselyek l.oponal,; ~ aL ola,a1 v olaJtercló ~ pkákat A s.i:ek~kcl c:w:rélJuk, • hcngcrfc,cl 1a,1tl>UL meg 3.311 Megnöwk«Mttt a tuzel6-nyag-fogya

sztás A h,ba olr;a A ka rburátor légQappantyúja (h,dcgmdít6ja) nem n) 11 k1 tcl }C",,Cn Nem megícldó a &érkocsi irán)t&rh1s.a 54 . É llelorLé> u1án a <.é:rull 11lka1régeket CM:rélJük A gumik lecplyonwJt cllenóna:u). és álhbuk be, e nenonauk a fékrenö~zcrt ,, , k, rel ek ,gcomctri:lj:11 A jaVttás módja A hiba oka Nem megfelelő az előgyújtás beállítása Álli1suk be a megfelelő elógyújtást Hibás a gyújtáselosztó vákuumszabályozója Cseréljük ki a vákuums:zabályozót vagy a:z egész gyújtásdosztól Magas a 1üzelóanyagszin1 a) a tűszelep nen1 zár a) ellenörizz.ük, és ha szükséges, cseré ljük ki b) az úszók mozgása nem megfelelő az. egész lűszelepet b) ellenőrizzük, ha szükséges, akkor cseréljük ki A karburátor légfúvók.ái elszennye2őd1ek Tísztitsuk meg a fúvókákat (fúvassuk át Rossz a takarékbcrendezés membránjának Cseréljük ki a membránt levegővel) a

tömítése (S) Meglazult a 1akarékberende1.és rugója (S) A karburátor üresjárati szelepe nem 1.ár az (m ,.1o)óüzemben·· a) hibás az elektronika bJ hibás a p11euma1ikus szelep ( ) rossz a mikrokapcsoló d) hibás az üresjárati berendezés t) nem kapcsol be a végálláskapcsoló (S) /) szakadás van a vezetékben Cs,crélji.tk ki a rugót o) cserélJük ki b) cseréljük ki e) állítsuk be, vagy cseréljük ki d) a hibás alkatrés:zekel cseréljük kí e) csis;,.oljuk meg az érint kező felületeket /) cllcnőrizzúk a vezetéket. és a hibás részt cseréljük ki Nem megfelcló a sűrítés Lásd a l.33 pontot 3.312 TúlmelegSZik a motor A hiba oka A javítás módja Meglai:ult a szivattyúi és a gcncráton hajtó t kszl) Állitsuk be az ékszíj feszességét KeéS a hútöfolyadék Töltsük fel a Elállítódott a gyújtás Állítsuk be az előgyújtást EIStenn)CZődötl A hút6t tisztítsuk meg lc·egóvcl ·agy v.Íl• sugárral a

hútő felülete hütőrendszen Hibás a 1crmosz1át Cseréljük ki a termosztátot Hibás a hútó zárócsavarjának a szelepe Cseréljük ki a :tárókupakot Hibás a hútófolyadék-szivattyú Ellenőrizzük, Nem működik a ventilátor villamos motorja (VAZ -2101, S) ~a jelfogót Ellenőrizzük a megfe lelő szintre ha nem javíth;lló. akkor cseréljük a villa mos motort, az adóját SS Forrás: http://www.doksihu 3.313 A kiegyenlítőtartályban gyorsan csökken a folyadékszint A Juba oka Sérult A A javítás módja hűtő töm lők Javitta$$Uk agy C$e-réljük ki sérühek, a bilincsek felt.vu!rak Szi,·llrgás van a fűtőberendezés csapjánál Szivllrgás ,•tm a s.zivattyú tömszelencéjénél Megsérült a hűtő zárÖC$avarja A h1bá$ tömlőket , tömítéseket cseréljük. a bí!inc.sckc1 hu1zuk meg c~rélji.Jk ki a csapot Cseréljük ki a tömszetcncét Cseréljük ki Megsérült a hengerfeJtömités CserélJük kí a

hengerfe1tömités.1 Folyadékszivárgásl észlelünk a mowrónt,·ény mikrorepedésein Ví1.ny0rnássa1 cJlenörizziik :t, ö nt·én} tömitettségét 3.314 Zajos a vezérm űtengely hajtólánca A motor általános z.ajszin tjé1ől a kopott hajtó• lánc hanrua mcgkülönböz.tcthető Kis fordulalszámon ,iól hallható (e5,ak a VAZ-2107 mocornál) A hiba oka A javítih módja Csökkent a lánc fc~ssége Feszitsük meg a láncot Eltört a A láncfeszítő láncfeszítő csús1,ósamJa w.erke1et berágódott Cseréljük ki Szúnlcs.sük meg a berágódá~I ~s a1 ol:ál 4. Az erőátvitel 4.1 A tengelykapcsoló A tengelykapcsoló, m ini mmd.-,n gépJármUné! a különböző Lada típusoknál is egy mcgbízha16 s;-erkezeti elem. A mowr és a scbesség~·á!tómü kOzé építenék be. Scg,itségével a rl)(IIOt és a hitJtómű elválasztható egymiMól, ami a kocsi indításako r, a sel>csségíoko-Liitok kapcwlásakor és megálláskor szükséges. A

Lada alaptípusaí- nál, így a VAZ- 2104, a VAZ-2!05 és a VAZ-2107 típusoknál még a hagyomán}>S clr<:n(k1.6t a lkalnmzlák, teM1 a ho~ ba beépítelt motort kfü•cti a vele szervesen össieépitcu tengelykapcsoló , a sebcs.ségváltómü a kC>C!;i hosszvonaláo ,-égighúzódó kardántengely. a hátsó futóművel szerves egységet alkoló ki<&)Cn lítömű. ~-aJamint á merev fé ltengelyek és ~ kerekek. A Lada Samara cl«.Okcrék-hiijtású, így más v erőátvitel s.zerkc:~ti fclCpllfuc is A keresztbe b,;-ép11cn motor szel·es egységet alkot a 1engclykapcsol6vaL a sebe~g,,áltómuve l. ,·atarnln1 a kk:gyenlítöműwl, innen egy-egy féltengely hajtja meg a két első kerek et. A 1cngt:lyk apo;oKl müki)déS(" minden típusnál. tehát a1, első- 6 hátsókerék-hajtásúnál is mcgcgyt·zik, csak a menetirányhm. képest más a hdy:ete, tehát 90"-01 zár be a kocsi hca tengelyéhe-z képest. A tengclykapcwló mindeg)ik vál tozatnál

tárcsá~, sz.áraz rcndsierú, csak a tt1ükOOte1ésúk más-más elvek alapJán történik. ami11el a részlcres l;)rgyalásnál bővebben fog lalkót:unk 4.11 A YAZ- 2105 (2104) és 2107 típusok t,ngelyt<apcsolója A hagyomány(~ Lada tipusok cr6át.,itele a FIAT 124 némileg 1ovábbféjlcsz1cn ,·á!tozata. A VAZ- 2105 (2H)4) és a VAZ.- 2 107 típusok TengelykapcsolójiI megegyezik. Egytárcsás száraz, állandóan zárt, közpomi membrános rugó1·al és rugós lcngéscsillapitóval ellátott s,:crkezet l4. 1 ábra) A kapcsolótárcs:ín szegecseléssel röglí1c11 200 mm külső és 142 mm belső át- métÓJŰ 3.3 mm 11asrng a fékbt1é1hcz hasonló .inyagú rárcsa található, ez ad1a a nyomólaphoz a o:ús:r.ásmentc,; kapcsolatot i k::ipcsolótárcsa pontos kOzponli fulá~a igen lént·cgc), a surló<lóbetétek tengelyirányú ülése nem k:hel tobb 0,5 mm-nél. A kapcoolótámán hat tekercsrugó IS án a l()ké-1>!,Zerú terhelések kiegycnl11ésirc. A

tengelykapcsoló műki:X:hc16.e hi<lrautikus rcndS7.erü Szerkezete: a főhengcr, a mozgatópedál a kiscgitö szcrYomct·hanizmussal és tartó1engelyé<,el, a munkahenger, a oo,·eze1ék és a fé kf<>lyadéktartály (4.2 ábra) A pedál lenyomásakor a fóhcngcrbcn a dugatt)U összenyomja a fékfolyadékot, ami a 00,tzctéken kérCS;ttUI nyomási ad a 1engelykapcsoló kicn1 elő"ill:lj a·a 1 Qcrves egységei a lkotó munkahengcmek, is e lmozdítja azt alapáll:tiából (4.3 ábra) ~kgbízharó működése megköeleli az idönkénti dlcnörze~t. ill l:>cá11lt3$;11 4.12 A tengelykapcsoló műszaki adatai és beállitásl értékel iVAZ- 2105 (21 04). 2107 1 A súrlódóbetélek ki.zlSO álméröj(: mm A súrlód<;>bctétck belső átmérője. mm 200 142 A kapcsol6tárcsa súrlódóbetétcmck megengedett legnagyobb utésc. mm A pedál holtjátéka. mm A főhe nge noló rúd és a dugattyú közötti hézag, mm A munkahenger tolórúdjának

holtjátéka. mm A pedál teljes e lmozdulása. kb mm A tengelykapcsoló kinyomásához szükséges legnagyobb erő a pedálon, N 0.25 25 . 35 0,4 . 2 4 . 5 140 176 57 11 4.1 i>ra A tene-lykal)QOló ~ f a llldrauhk.a légteleni•~ 2 J rugószeglle$. • rl)"OfnólW: 5 ~ mecm<anM nyomO~: tvcsa, ti lendk«6k. , sebe"60v.11116rnü 7 ~~; a 1ögzlt(lcsa ,., 9 nyelffkwN, 10 i . ~ 11 ~ 12 a ~ ~. 13 e ~ v e f y cs.apigye:1f~,s,~ burl<Dla1a: l6"9Ó; l7üma$Zlógy0,0; 18~11. 1$1aklerTWIIOvilla porvéd6QIII"· tolófVdfl, :ioaHilóanya: 21 e11anany1, n harang. 23 munkananQéf: 2, m,~!lhlucó n,go, 2s n,gó- -•• -~ 4.2 6bra A tengetyklpet,oló-pecWL Ha mükö0titl6 hldraullka t a főlleogef~a:2i.z~3 ;l,le<~(luegyerlil0l llirat 4 aeS(l(:$(Jnl<.~ 5c,0c;,c;n::,; rugoJ; r!IQl,tóala1~t 7a ~augalt)Ujll; 8 ~ : 9a IOlórvd dugattyúp, 10 tion:,,,i; 11 a ~ M a Nol(p«I& tanója, 12 a ~ -ped;61s.z~, 13aPtd4,I

viPZahút6rugója;14a~mo~(tJl&s,.ta,ol6J,1, J S ~ ; H J a ~nyútolórúdJa: 1 7 ~: 18rtlgl:~ü.10belép0fur,11: 20li:lm!t6gy0ni (gyOrüs ueleQ): 21 ■ dugattyú ,tk:11nl(lflntl; 22 a henger munkavre,ge: 23 "-90, 24 .uitél; 25 ct,1)6 SS 0 ,5 mm közé esik-e . Ilyen hézag szükséges a tengelykapcsoló teljes bckapcSolásáhoi:. A hézag nagysága a 4.2 ábrán láthaló, a 14 csavarral állítható. A hézag mérete akkor JÓ ha a tolórúd éppen érinti a dugauyu végér, agy ha a pedál im::l>járati holtjátéka 0,4 . 2 mm. 6 5 A lef19elykapcsolót müködlető munk■ti.nger e,kiemeiövilla !~a;290ffltámau:3k,nyom6hüve!y·~ 4 oolórud 5 subáfyozóanya: 6 ~ . 7 v,ssiahúló,, A nyomórugó támaS1.tÓpere mének elm<Y.«:lulá~ amely ii nyomótárcsa l,ó 1,1-es e lmozdulását ad1a (a legkisebb megengedett érték. 1,4 mm), mm A fóhcngcr átmérője. mm A föhengcr rugójának hossza. terheletlen állapotban, mm 21 ±2 N terhelésnél, mm

57±4 N terhcl6néL mm 8 i9,o5~g:gn 92 71 34 Áhalában két olyan művelet van a tengelykapcsolónál, a mii házilag is d tudunk ,·égc:mi; a tengelykapcsoló-pedál hol1já1ékának a beilllitása és a működtető hidraulika légtelcnftése. A többi javí1ás1 bÍl.Zuk javítóqiiihdyre A tengelykapcsoló-redál holtJátékának a nagysága 2S . 35 mm Ennek mcgfeldőc::n a tolóníd hol1já1éka : 4 . 5 mm, a támaszlóperem dorzsgyürúje é~ a kinyomóhü,·ely csapágya közötti hézag pedig 2 mm (lásd a 4.2 ábrái) A pedál holtjátéka a 4 .3 ábra jelöléseit has::rnál11a az 5 anyá,·al állltható é.s a 6 ellenanyával rögzíthető Mielőtl a pedál holtjátékát bcállítanfok. ellenönnük, hogy : tolórúd k a fóhenger dugattyúja kozotti hézag 0, 1. A pedál elmozdulá ának teljes nagysága nem állítható, ennek értéke kb. 140 mm ami fugg a tolórúd és a föhenger dugall}úJán;:ik ·ége közótti hézag nagyságá16t, a 1engelybpcs,.,1ópcdál

holtjáiékának mértékétől és attől milyen a fóhenger működletó szerkeze1e Előfordul. hogy a megh1básodo11 1engelykapcwló nem emel ki teljesen, c:rről a következőképpen g)·őzödhettink meg A pedált titközésig 1öbbször nyomjuk le és kö,:ben változó kisehb-nagyobb énékü rugalmasságot érLűnk. Ez annak a jele hoicY a műkodtető h1drauhkába levegő került. A ltgu:lemtCS menete a köve1kezii Ellcnorizzuk a folyadék~zintet ha szükséges, töltsünk utána folyadékot A munkahenger légtelen1töcsa"arJára h1ivunk rá egy tömlör, é!- a másik végét merítsük egy folyadékkal teli edénybe. E;rntán már ~gítőre "an s:zi.ikségunk a mű­ velel elvégzéséhez. Fél fordulattal (5.avarJuk ki a légtclcnitÓ· csavart. A segítő - aki bcitll a koc--siba - 1öl>b a lkalommal hmelen nyomja le é.5 eg,Jenletc~n erew.e visYa a pedál! mmdadd1g, am1g lég- 3 ~~~ot~ ~e~t;:i~~~~l~~=~lt iit:;~~~s állapotában csavarjuk be a

légtckmtöcsavart, vegyük le a tömlőt. és a ~avarra teg}iik rá a poivédő sapkát. Elófordulha1. hogy nem szűmk meg a légbuborékok táOZása Ebben az esc11x!n ellenőnzzük a csőkötések meghúzását mnc~-c szivárgás, vagy nincs-e repedés a c,öClCtékcn Elúfordulhal az ,s, hogy h ibásak a 10-. vag} a munkahenger tömHőgyűrüi. A tl,ngclykapi;:wlo esetleges más jellegű hibája e<,e:1én tordulJunk szakmühelyhe1. 4.13 A VAZ-2108 (2109 és 2110) típus tengelykapcsolója A VAZ- 2108 aJaptípusnál a 1engelykapc:ioló, a scbességváltómú és a ktcgyenlítómű sierkezet1 egységei képez. Szerkezete egytárcsás szá- raz rcnds.zcrü, központi nyomórugóva) (44 60 4.5 ibra A YAZ-2105 tOp,11 ~~peso~jinak mechlonillus mOköche(ö • ~ 1 a huiaj 1ogil!ók.11J11; 2 ~ t J fi)g~i0kQnro! 4 alaté,5s.zabétyozóanya: 6 a buó;olata!SO vege 7hu2all>ltkOlat 8 a t:,u,l<Olal felS6 vége; 9 gun·,i, :tközó: 10 huzal: l l ~!lll)C~ é s lt~ar10konrol.

12 ~ ; ábra). Huzalos (bowdcn) mcchanikivat működ1c1hetó amit kiegészít egy rugós szcrvobcrcndezés Az egytáresás tcngclykapcsolóban e gy lamellás központi J J nyomónígó van. A tengely· kapcsoló 10 burkolatát hat 9 rögzítőcsavar rögzíti a lendkerékh,ez., és három pár rogalmai 19 összekötólemez aatlakoz1a1ja a 8 nyomótárcsiihoz. A 18 lcngésaillapító rugókkal felszerelt 5 kapcsolólárcsa a scbe!légváhómű 6 primer tengelyének (nyeleskerekéoek) bordáin helye-Lkedik el. A tengelykapcsolót mechanikus. huzalos Slerkezct múlcödteti (4-5. ábra) A 1engdykapcsolónak és fékpedálnak cg) köz& tengelye van, amit a lJ konzol tart. A működtető JO h112.al 12 rögzítókengyele a 13 pedál felső karjával v311 összekapcsolva, és a 7 huzalburkolat végét a 9 gumiiltkö2.ő rögzíti A hw-al mMik végét az J huzalrös-dló kar a tengelykapcsoló 20 kiemelóviUa-karjáhm rögzíli. A huulburkolat 6 alsó végét két 5

S"LabáJ)Ozóanyával és a 4 alátét $eg.ítségéveJ a 3 konzolhoz eróshették A konzol már a sebcsségváltómú-hizban ,3 pedál; 16 Jf. J s z ~ z e s karJII; 1:s bo2tos,t~ ; „ szll<V00Prendez"5 lolO<(ldia; 11 ~ 19 hézag,né<6: 20 ;1 ~ k.VJ3 8 ny11aspe,eme ; 111 rugólámasz; ;1 h.:1101<ar 1alálható. Különben az 5 anyákkaJ átlí1ha16 be a pedál megfelclö holljá1éka is. Mint már emlíleHük. a VAZ-2 I08 moiorjának, erőátvitelének ellenőr-d~rc beállitására gyári célszerszámok szük~gesek, és ez Vónat• ko.rik a tengelykapcsoló holtjátéká nak besublil)Ozására is, 1ehá1 hávlag e z a munka nem oldható meg. 4.14 BeálHtási értékek (VAZ-2108) A tcngclykapcsokS•pcdál és a működtető kar holtjátéka. mm A súrlódóbetétck megengl--<lctt legnagyobb ülése, mm A nyomórugó clm07.dulása, mm Nyomótárcsa e lmozdulása, mm Kiemelóvilla visszahúzó rugójának hossza, mm A szervoberendezés rugójának

h~a,mm J,5 . 4 o., 7 ± 0 ,J 1,4 81 62 61 4.15 A VAZ-2105 (2104), 2107 és 2108 tipuSOk tengelykapcsolóinál előforduló hibák 4.15 1 A tengelykapcsoló nem kapcsol ki teljesen, hanem ,,húz" A javítás módja A hiba oka Nagyok a hézagök a (2105, 2104, 2l07) működ1ctő s.urkezetbcn Ellenőrizzük és v.abályonuk be Nagy a kiemelövilla karjíinak a holtj.ltéka (2108) S7.abályo1Tuk be a holtjátékot A kapcsolótárcsa vetemedése (2105, 2104, 2107. 2108) Egycngcssuk vagy cscréljuk ki a 1árcsá1 Felületi egyenetlenségek a kapcsolótárcsa dönsbetétjcin (2105, 2104, 2107) Megtis.z111ani vigy ki~rélni A kapcsolótárcsa agya berágódott a nyeles.kerék bordáiba (2l05, 2104, 2107, 2108) Tis.i1itás, esetleg alkatré~re szükséges A szegocsek meglazulása l&g) dörzsbetéltörés A bc.1éteket cseréljük k1 az üté!t cllenőnzzuk (2105. 2104 2107 2108) A nyomótárcsa elferdülése ,.agy vetemedése (2105, 2104, 2107, 2108) A

1cngclykapcsoló-burkola1 cscréJé! szil.ksége!,,, a nyom6tárcsával és rugó·al együn Eltön a nyomólapot a burkolanal összckötó lemez (2105, 2104, 2107) A burkolatol 6 a nyomótárcsál cserélni kell Levegő Légteleníteni kell a r,rndncn kcriilt a hidraulikus rendszerbe (2105. 2104, 2107) Folyadék szivárog a (2105, 2104. 2107) csővezetékből Meg kell húzni a ®vezeték kotéscit. a hibás demeket cserélni kell, majd légtelenusuk a rcndszcn Folyadéksiivárgá.s a főhengerbol vagy a munka.hengerből (2 105, 21()4, 2107) A tömítőgyűrük cscré,c szük~gc,s, ma,ct légteleníteni kell a rcnds.zcn A fékfolyadéktartály zárókupakjinak furata e lszennyczódöll, légritkulás keletkezett, a tömitésekcn keresztül levegó került a főhengerbe (2105, 211)4, 2107) A furalot ttsz1ítsuk meg, é~ légtclcni1sük a rendsun Tömítcrlenség van a főhenger tömítő,gyünjjéDek elszennyezódésc vagy kopása miatt (2105, 2104, 2107) 62 A töndté$l

lisztíumi kdl. mcghibásodá5 esetén cseréljük Forrás: http://www.doksihu 4.152 A tengelykapcsoló nem kapcsol be teljesen, hanem „ csUszik A hiba oka A javítás módja Nem megfelelőek a hé7.agok a működtető surkezctbcn (2105, 2104, 2107, 2108) Be keU állítani a A kapcsolótán"Sa döJ7.Sbctétjci elkoptak vagy beég1ek (2105, 2104, 2107, 2108) A dör1.sbetéteket vagy a telJes kapcsolólárcsál ki kell cseréln i Olaj került a dört.Sbclétekre, a lendkerék és a nyomótárcsa felületeire (2 !05, 2104, 2!07, 2108) Az olajos felületeket mos.~uk le lakkbenzinnel, a hibás 1ömszelencéke1 cseréljük ki A fóhenger lciegyen!ítőfurata e lszennyeződöu (2105, 2104. 2107) Mossuk k.i, tis:ttítsuk még, majd légtelcnítsuk A múködtetó szerkezet sérül! vagy berágódon (2!05, 2H)4, 2 107, 2108) Állapítsuk meg a hibát, és szükség esetén cseréljük a s.zcrkczetet megfelelő hézagokat 4.151 Rángatások bekapcsolt tengelykapcsolónál

A hiba oka A javítás mód1a A kapcsolótárcsa agya bcrágódott a nreleskerék bordáin (2105, 2104, 2107) Bordáht 1isztíb11k, kenjük, és ha szükséges. a hibás alkatrés.:ekel e!>eréljtik OlaJ került a dörzsbetétekrc, a lendkerék és a nyomótárcsa felületére (2!05, 2 104, 2 107, 2108) Mossuk le a dördibetétekc1, a bibis tömszelencéket cs.créljük Berágódás a működtető ~.crkezet ben (2I05, 2104, 2107, 2108) At. előidézó hibái s:i:üntes~ük meg, a hibás a lkalrészeket cseréljük A nyomótárcsa ve1cmcdc11, ~·agy felületi hiba keletkezett (2!05. 2 104 2107, 2108) A burkola101 (:)Créljuk a nyomótárcsával egyuu A kiipcsolótárcsa dörz.sbetétei erősen meg.koptak (2105, 2104, 2107, 2!08) dlcnőriuii.k Dörzsbetélet rög;tító szegecsek meglazul1ak (2105, 2104. 2107, 2108) A hibás szcgcc;.ckct, csc1lcg a tcl,es betétei cseréljük ki A dörzsbetéte ke1 cseréljük, a tárcsák fduletél 4.154 Fokozott zaj a t

engelykapcsoló müködése közben A hiba oka A javitás módja A kinyomócsapágy kopása, sérülése ész.lelhető és crö,s olajszivárgás van (2105, 2 104, 2107, Csapágycsere szüksége.s 2IOS) A sebességváltómű nyeleskerekének első =págya kopou (2105, 2104, 2107) Csapágycscrc szükséges Bcrágódások a kiemelővilla súrlódási pontjainál (2108) A sorját csis:tOljuk le, majd m=uk és kenJük az alkaués:zelcet 63 4.155 Fokozon zaj a tengelykapcsoló kikapcsolásakor A hiba oka A javitas módja Kiny<.>mócsapágy kopott, sérult, ,agy olaJszivárgást 6clelűnk (2108) CserélJúk ki a csapágyat Berágódások vannak a kicmelóv1!1a-kar surlódó pontjainál (2l08) A )o()TJ3l Ci;ÍSZOIJuk le, ma,cl mossuk és kenjük a1katréSJ:re 37 A ldcmelő"illa vb~.uihúzó rugójának 1örél>C vagy elko~S3 (2!05. 21()4, 2107) A rugót cseréljük ki A nyomótár1.Sát a burk<>lattal öS,;7ckótó Burkolatcsere a n)om61.ircs:h·al

lemezek 10résc (2105, 2104, 2l07) 4.156 Fokozott zaj a tengelykapcsoló bekapcsol8sakor A hiba ola A J3Vitb módja A kapcsolótárci.a lengés,;:s,lllapitó1 e l1önek A tclJCS kapcso!ótán.~ cseréje szükséges (2107, 2104. 2108 2105) 4.2 A sebességváltómu A gépkoc-;mak !IZúnm motortelJCSítmény c.-;ctén kúlönbözó scbesstgcke1 kell elérnie, és k: kell küzdenie a fdlCpó menetelicnáltásokal. ft)ból a célból a motor fordulats:lámát a scbcs:.égváltómü közbeiktatásával meg[eldő fokozatokban áttételezni khe1. A scl:>e$~gváltómüvel Uresjirat és hátramcoct is létc~íthető. A Lada t1pusú :§Ze• mélyautóknál négy~ és i>lfokozatú sebességváltómű·c1 alkalmaznak. Az egymásba kapcsok>dó fogaskerekek kerilleli scbe.s:;égc azon(», mivel viszont átmérőjill. (ezáltal a fogszámuk i$) kulOnbözó, a fordulatszámuk is különbö1ó Sebességváltáskor a:t egymásba kapcsolódó csú:QÓ· hüvelyeket csak azonos kerilleli

sebessér,nél khct „zajmentesen" múkódtetn1. Ezért a fő­ tengelyen a fogasl.c:rekcket a következő fokozat bekapcsolása előtt vagy le kell fékewi, 11agy fe l kell g}Orsítani. A kapcsolást a sz1nkronelemek könoyítilr. meg, amelyek fclgyorsi1ják vagy ]e lassítJák a fogaskerekek forgását, és 1gy állítják elő a $7,ilk~ges együttforgást. Az egyes (okozatokat a hagyományos Lada tlpusolmál ké12e! lehet állani a sc:.bessép·áltókarral, A Lada Samaránál - a keresz1bc és elóbbre elhdyeun $Cbc$ségváltómú miatt - egy egyszerű .iUéle!1 is alkalmaznak 64 4.2l A VAZ-2105 (2104) és 2197 ttpusok sebességvl!ittómüve A hagyumányos Lada személyautók .cbc»ég• váltómüve négy- vagy ötfokozatú. Mind a négy vagy öt elóremene1i 11ebességfokon1 szinkronizált. &ck a fogaske rekek ferde fogazatúak, álJandó kapcsolódással. A hátramenet fogaskerekei egyenes fógazatúak és ~k bekapco,oláskor vannak hajtva (46 ábra) A

sebességváltómű-ház alumíniumöntvényből készül. Az első résie a tellgelykaJ)CJ()lóházho7 kapcsolódik. A házat sajtolt fedél zárja le A há1só részét alumini umfcdél zárja, itt található a kapcsolószerkeu1, a hátramenet fogaskerekei és a scbességméró-haJtás. A sebcsségváltómú•húban vannak a sebe~· ségvá ómú fő elemei: a nyelcs!engely, azel.ó téttengely a sebességváltómű főtengelye a szirikronkapcsoló a hátrameneti tolófogaskerék és a működtető szerkezet. A nyckstengcly két csapágyon forog, amelyek kozlll a1: egyik a forgauyústengely égébcn kiképzeu fészekben, a másik a 1Cbes.ségváhómúhá7 elülső falán helyezkedik cl A hátSQ ré~zén két l{)gaskcrék van. AL egyik ferde! fogazalú, a tengelyből van kimunkálva é~ állandó kapcsolat• ban van a mellette levő foga1kerékkcl. a másik 4 .6ábril A VAZ 2105 (2104) es • VAZ 2107 lipullDk aebeffégv.ift6miirinK ko r f l d ~ , , 1soteoee:2az

01a~Menó<Zö01t1.var3 "N &ebe~zatfO{>asken,biuelölét1~.f a lll Solbei;~1attogasl<.e<N az e ~ 5 elöloílltnQ8lv: 6 az eACileneogety élSö csapágy■ 1 a nyomOta,es.a csava,p,;3 • zel&dcsapA,gy~tirC$&)11 9aztltöléllllnga f y á l i l ~ ~ °911- 10 i1 IV. ~ Ul IZlllkr,:inn;gcl nyomó• W<::séfa. 11 nyeln!enge,Y: 12 elSő ívdél: 13 IOmueif!fq, kér8ke, 1481:sö~. 15 f«ISely~~ - 16 Mt>&s~~Móm0-flá.z, 1 7 ~ 13tlnye4e$k9"1<kel (nyekistef9eYJ ~l<.apcsol0d0Jog,sl<elék 19abofdi~Kigllt90$~.20" 111 ,eQt,sMg:• toi,;ozats.znlu(ln°911:,l,;=0tu,a:21 atllés a lV ~ - lr::wat s.ztnklon kapcsolóhuvetye 22 a 111 Mtbésségfokcwit •~e10g)Q"ű;,e. 23alll Hl:les~ozatsz~ 2.f a Hl &eOeSSeglokozat logaskltf9ke, 25 :;i 11 ~Ség• a IV. sebességfokowt s2mkroníogaskerd:c amit a tengelyhez hege.s:tettck A fótcngely három l-sapágyon nyugszik. A Ill és a IV. sebességfokozal fogaskereke a főten­ gellyel forog.

az 1 Sebességfokozat fogaskereke a főtengelyre hJjzott hőkezelt acélperse!)ben forog. A hátramenet kivételé,el minden fokozat $Zinkronizá!t. A szinkronkapcsoló minden foko· zatnál egyaránt csúszó kapcsolóhüvclyből. aüszó kapcsolóagyból. rcteszelógyűrúböl és rugóból fokoz.i1togaskereke ,26az l ésa ll sebos$égirol<oza1 sz,n1uon~~a,gya; 2 7 ~ ; 28 ha1!8111MM111 fo9ask•éll: 29 az 1. sebesség°<OUI logasi<e<elo;énekpen,et~•:30kaz~~- 31hatra"""°"°VW~i 32 a &ebc$$égv~óbr rezgé,cs~Jeo,t6 kupo$ támasza. 33 persely; 3-4!, 35 távtart6pe,&lty: 30 rugalmas zaródUg(I: J7kúlSOporvec» tiul1<0lat 3B belső boo<Olat 39 gtirm;IUl!e1; f{) wtie, MgVáll~. ,, ., Nit,ó~tomsie8rnie•2a~y csallak~ . fj • bordu~(-ögz ilő~a ""akal&nlef"!Oely~kózponk>$llóQ)(lr(ilöm1~; 45 ~6gyurú: ◄$atx::m4$leflgely hátsócsac:41gya. -47 .a Mbe•~ haJtó logask8fell. f8 a set>euégi"ltfo

hajtasa, f9h.its61eóé1(187&--161walarNlr"tl),t~ a l~fOO.Zibk • hi~~v,Namos liapc$(116j,it): !i<>h.6trameneti karpc;solóvlla:51háttameoetifo9asketé!s 52az elOté~llátramonetifOOaSl,.9feke:53 ■ ti,,tra ­ mM&belOtit ·logllskei~t:er,g,)lye. f>fat1 llOlbessegfoko:iat tooas<orékci:55 ~ ; 5ti n w -s lecf&SZlóesavar áll. A szinkronkap::soó gyúrú,e és a csúszó kapcwlóhüvely érnnkezö felületei közötu sürlódás következtében a két tengely közötti fordulat• ~m-kük;,nbség k1cgycnlítodik. ezáltal lehetőé válik a fogaskerekek sima kapcsolódása. A hátrameneti tolófogaskerékbe egy fém• kcramia perselyt csapágy.aztak amely srabadon forog a rög;i:ítell tengelyen. A tolófogaskerék hátrameneti villájának homya gyűrű alakú. Hát• ramenet bekapc:10lásalcor az össZcs fokoz.a! 65 ~mkronkapcsol6Ja serolege$ helyzetbe.n lan A hátramenet ~ álló helyZetbcn k.apcsolható A $ebe$.ségvá!tómü működtető

szerke zete a kapcsolórudakból, a kapcsolóvilUiból és a fokozatk1választ6-házból áll. A kapc~lórudazatot golyók rögzítik semleges vagy bekapcsol! helyzetben. A mükódte16 szerkezetet ol:,an reteszeléssel is ellátták, amely megakadalyozza cgyideJúleg több fokozat kapcsolását A scbc~ségváltómü-ház hátsó íedelén van a kapcsolókar (4.7 ábra) amely vezérh a működtet() ucrkczetel A sebe$!i.égvált6műnél lén)cge~ adai a,,: egyes !okozatok ánéteh aránya, amit a 4.1 táblázatban adunk meg A sebe!iS-égvá ltóműbcn a hazai gyámnányú Hykomol-K olaJ tölthető. tel,es e~réJe 30 eicr km lefutása után Qüksége~ 4 r ttib/4;,~t A VAZ-210~. (2104) N I VAZ- 2107 sebe~lt6m~ rokoutainak ínét~li aránya .,7•bnl S.:bo:sstg fokout A NbNMogViltókar~ {VAZ-2105 (2104), VAZ-2107) 1 a vlss,zatlúZó rugó C$1Mll)a. 2 elá1éir 3 vmzllhuzó rvg<>; 4 tomftOaWé-1, s ve:i:etOC$N.l:e IS alálél 7 alal&I; 8 halélOló·

0$.IY1Wtl$o8be•,;,égv•ttóQr; IOgómblámU,, J F ~ 12 rugó: 13 t.1imasffl al#i4:t 14 b<tI0$1tógy()ru, 15 aláltt IBperem; 17rugóSalálltt 18anra, 19katmartl)u: 20 keoQy$1, 21 bill$ö bur1i.olal 22 a ker ruo,11; 23 fo9anlyu; 24 úllö:ó pá,na. 2, 11911~ ~ ; 26 ui-.tartó huvely; 21 ruoa1mas persely: 28 UlÓl)&fM!y AZ 2105 1 "Al. 2107 Áttétd 13.7$ 1 11 111 IV llálrJm~nd 1 J ,67 1 2,10 1.20 1 1 :l.36 1 1.00 1:3,Sl 1"1.00 1:3.87 1 4.22 A VAZ-2108 (2109, 2110) sebességv"tómüve és hajtóműve 4.8Mra Az. e,lt() k a r d í , ~ -1ttme {VAZ- 2105 (210.), VAZ-2I07) 1 t,JITll~;2kozpontosltónuvety:3karwna 41omszewm,::e:5öfflSMillnOe•k.anmil;6~; 1p(lrfogó;8cs.apágy;9rö!µ,kSgyiira lO$/lfll;l1~· wla:12p011ogó;l3~~ Al. clWkerék-haJlásu S1mara 11pux:salád szüksége&Sé tette egy 1elJcsen ÚJ sebesség·áltómú kialakitását, amely sicrvc~ egységet alkot nemcsak a tengelykapcsolóval, hanem a kiegyenlitőmüvel, valamint a

haJtórcndszcrrcr is. A hagyományos Ladákkal ellen1étbcn elmarad a hátsó futómJvct ös.szckOtő, 1JI haJIÓ kardántengely A7 első kerekeket hajtó féltengelyek köz• ~~~~~I O 66 ~ 1J 1211 4.9 libra A VAZ-2108tipc,,• négytokozatU Mb<eS"JVt ~ h o s ~ 1 a ttog,,!liykapllsoló k~ y a . 2 a teogelykapesol6 k ~ a kapc~wzé-lóplrselye ; 3 • ~ - 1 1111ht haJ6 k)ga$k9ték 4tllr!l"lykap::~Sléltengely-~ tlbofygókéfél<.7bolygóke,ekt~ 8 k,egyenti6mü•lw: 11 a kHi>l;yllf"ll,lómv ~~Y310l!lk SlalJ#yológyü,Ujll 10, 12wokronbetellOOZtMlk 11 ulkozó télgyűr(ik.13 a bofdáslef19llYlo03Skefel<Melr t5 IUOotl)Ö$<:"Prlgya ;l4bon;lás~ , 15 lll s~al16tnii.t1z hats6 fi!Oe4e 16pntner!Cr,gefy; 17Mt:ieSMQv•llómu·lw: 4.10,bra Az otfOIIOU!ú MbKNgviltómü k•ultö u.rtwut (VAZ 2108) 1 a borclásleOgefl lV ~IOl<OUl.1tlaklWljtoft IOQaSkélllk• : 2 a bg,d:bier,g,,ly V set:,,,s,i~gfQk<,m1111nal< hajloll: ~ skerel<e. 3

;u V -MbesMgtol<oat 5zinkmn be<endelfle. 4 boroastengery S a ~égvMórr1oH~z ledete;6hórg0$lN19,?pM)e(~,IU V setfiS,eg· to;:ozatot hajló ~ ék; 9 • ~~ ro,;.,,1óutl<nói-ze, I O ~ m ü-hát Ctlcnul az cröálvitel há1.áho1 kapc~k>dnal (4.~ ábra) A Lada Samaráho1: né{!.Y· és 01fokoza1u sebe,,;égváltómU készúl A togaskcrckek két 1engclyrcnds2ercn hel)•e2kcdnek cl (49 ábra) A tcngel)•kapcsol6t61 kozvetlcnul kapJa a haJtás1 a nyclcs1cngely, amelyen megtalálhatók a JV.• 111 <14 V. sebesség!okoza1 hajtó fogaskere kei Ezek állandó kapcsolatban vannak a bordásttngcl)en lcŐ hajton fogaskerekekkel. A bordástcngclycn helyezkednek cl a szmk• ronberendezés .szerkeze:i e leme, A 49 ábrán latható clrcndczéi; a négyfokmatu s.ctx-Mégváltómüre vonatkot1k Öt fokoza, esetén egy-eiy logaikerékpárral (4. IO ábra) tovább 00·UI a Mbes:.égváhómú A bordásteugclyen an még a k1egyenli1omuvet hajló fogaskerék is. A ki<,gycnlítómu

két bolygókerekes. A szerke1etét a 4 11 ábrán 1~merhc1juk meg A két féltengely innen kapJa 11 hajtását. A sebeS-liégváltómü-ház lényeges ~zerke1et1eleme a múködtctö szerkezet ( 4 12 ábra) Ez a 10 scbcs.ségváltókiuból, a Jl alsó gömbtalpból a 8 vonórl1dból a ó sebességkíválasztó rúdból és a 2 scbességkiválasztó-műból áll. Se- 67 4.11 áb111 A k iegyenlilömG u~zelol (VAl-21011) la~eréklengely:2t+llengely-logaskerekek; 3 a~hajtólogaskerék; ., luegyenli irnil-Mz; 5bolygól<(lfM<, 6h,,JIOtl logMl<•ék 4.12~, A Mbee.Mgv•ltonlO mOkÖdteCÖ uerq-.(VAZ-2108) 1 a~~;2HtlMHg1uvilaarlO--mO; 3, 5 Mib!IUéykiYilautó karok; ., ~ -1M; 6 tebességkNé.laRIO rud: 1 csukle): 8vonorud; 9 ~ 1. IO ~ ó l < a r ; 11 a Urgi)mbcsap,a; 12 gömblalp; 13 ~ gítségével a ~-ezetóülésből a mcgfelelö sebességfokozatok. kapcso!ha1ók A sebességkivéilasztó szerkezet külön egységei képe-z. A scbességki·álas:ttó surkeze:1

há7,ában két tengely ,·an Az egyikre a háromkarú scbességidvála$ZIÓ emelől és a rctes:teló kengyelek.cl szcrcllék A tengely a kengyelek nyílásain keresztül halad át, és megak.adal)Qna a kengyelek forgását Az emelő egyik karja az előremeneti fo k07ft1Qkat kapcSólja, a másik a háu.imenelct A harmadik kari a sebességkiválasz1ó rúd karja mw:gatja A scbcs.ségmérö óra hajlék()ny 1engclyc a kicg)·cnlílómú-házon levő fogaskoszorúról hpja a hajtást (4.11 ábra 3 létcl) Mi,·el állandóan hajton, ezért nem hipoid, hanem homlokfogas- 13 12 2 J 4 1 6 s na 9 10 9 a kerekeket alkalma:.mak a sebességváltómübcn, kenóan)·aga a motorhoz is alkalmazon olaj, 6 ei,ak 60 ezer km-enként szüksége~ cserélni. Szorosan a hajtómürendsterhez tartozik a2 e lső­ kerék-hajtás, ami két auklós tengellyel kapci,olódik a kerekekhez (4. 13 ábra) Egy-egy 10 tengelyen két azonos 5ZÖgsebess.égű C5U kló találha1ó A 1engely a bal kerék

hajtásánál töntÖr rudból, a JObbnál c:sóböl készült . A külsö csukló az / házból, a 6 golyókosrorűból. a J belső foglalatból és 4 hat golyóból áll A csuklóházban 6 a foglalatban hornyok vannak a golyók elhelyezésére. Hoss:zirányű síkbln a hornyok sugár a lakban helyezkednek el, Í$Y a aukló 429-r.a fordítható el. A csuklóház borda$ vége az clsó kcrékagyb.i 1lles:zkedik é$ anyával rögzi1enék 1 6 s4 1 2 , 4,13 .e,, Az.i6 h,,jló,, ,,UNUZete(VAZ-2108) 1 a külaó CS!Acl6 hllza; 2 llillosilogyo,}: 3 iogtalat; ., golyil; 5 kii1$6 kengyel; S gotyókoszoni; 1 Utkoiö~ ; s,,,d<iOOrl<OIIUI belsöltengyat U J k ~ lel"9eY: 11 A tb6 csukló röQlIIOte, !:! 8 belső ~lóhua: 13 a bel91)csukl0 h h a t o a k t l o ~ 68 4,2. tiblduu A csuk.ló foglalata a tengely bordáin az ütköző gyűrű és a btzt0$Ílógyíirü kö;,ött hel)·ezkedik e l. A belső csuklónál a há7ban és a foglala1ban a hornvok egyenesek. így az alkanészek

ho:szanti irán);b.<l elmozdulhatnak Ez azelsőkcrék-felfüg• gcs.ztés és az eróálÍleh szerkezt"l rezgé$C követ • kenéhen jelentkező elnK)zdulások k1egyen!ítéséhez ~zukséges. lényegc}, 1udm, hogy a c~uldókban az al katré~ck eg)Cnként nem , ó;ak komplenen ~ré!hetok A 4.2 1áblazm a tipus,·áltozat )(l)öégváltó• mu,énd. 3llétch ar~nyát 1anal111aua .-cUiívJuk a ftgyc lme1 hog}· a VAL- 21~ teng<:l}kapcsolójának, sebcsségvallomfü·éoek első ha11ómű·ének a szereléséhez és beállítás.áhOl gyán cél~.terSlámok ~zuk~geSék Házi j3iUhUia, nem 11wawljuk 6 a legkisebb rcmkllenc~ségnél azonnal fordulJlmk a Uda S,1mara karhantan :hára bcrendc1c11 muhd)ekhc7 A YAZ-2 108 (21081, 21083, 2109 é.s 2 11 0) s e ~i ltómGle fokou u inak i u fteli arinya ~t>ti~égfokout Á11é1ch 11ány ------+--,-,,.•,-,-- - 1 l9S 1 :1.351 IV 1:0.94 1 - - - ---1-- -- - -f 1 :OJ84 - - - - - + - - -- - - llá!tan.-n-t - - - -- 1 3.SJ - - -

-- - -- 4.23 A VAZ-2105 (2104), 2107 és 2108 típusú személyautók sebes.ségváttómüvében és hajtóművében e lö l o rdu~ h ibák, azok javítási lehetőségei 4.231 Zaj a sebességváltóműben l.a111ak a csapág)lik ~2 105, 2 104, :? 1tl7. 2 1ml) O,crélJui. k1 A 1ogas.,crckek és ,q ml,ron~lcrke1c1 kopiia (2105. 2l04 21U7 2!08) Ki kdl c,,erélm az elkopott alkatr61.ckc1 i.cé}, a:, olaJ a M:btsiég·!iltomü-hizb:m (2 1-15. 2104 2107 2108) l-el kell toltcm olau .il m mlán m:gall:-op11ouuk és mcp,unteUiik a ~iwárgá}, okát A tengelyek h~irányu elmo2<lula~a 11ag,, l2105, W)4, 2 107) c~apágy v:1gy a 1ar w alk:Hr6.Jcmc k c-cré,c ~1ukl.égcs 4.232 Nehezen lehet a sebességfo kozatot kapcsolni A lno.l oka A pv11as mOOf1 A tcngelykapc-soló nem emel ki 1c1,c,se,11 t2I05. 2104, 2107 2!08) Bővebben a 4.15 pontban foglaU:útun i ajav11á~ nlódJihal A Cbességváltókar gOmbcsuklóp bcraió<lott (2105. 2104, 2l07) Le kell cw,rol n1 a gón1böuklO

surló<lo folli!cte11 A M:be~:.égki,álasz10 rúd agy a sebe,-,ség,•altv• rudak nehezen mozognak a 11yílásokba11, tls.:cnn}Ctód6 rúddeformáció miau (2108) A rudat 11~111suk meg. é~ ~ rélJi1i,, i1 a hiba~ .ilkatré~ckct A scbe~ség~ahókar deformál6(k)l1 2105. 2 104, 2107) Eg)·cngc-.sük k1 a kan vaizy c,,crélJuk kt 69 A hiba oka A javhás mód1a A villák kapaolónidjai nehezen mozognak, a rcteszelőcsapok beékelődnek (2105, 2 104, Javil!.uk ki "agi• c:scréljilk ki az clkopoll alkatré.uckct 2107) A scbességk.iválasztó szerkezet rögzitései fellazultak. vagy ai a 1kairészek deformálódtak (2108) Húzzuk még & rOg.iílű,--savarokat a h1bás alkatréSleket cseréljük ki Meglazuh a 4 .12 ábrán lát haló /J kengyel, vagy dállítódóll a sebességváltást működtető A kengyel lazulását szúntcs.sük meg, és szabályozzuk be a mű k ödte!Ö szerke1e1et .surkezet (2108) A CSÚS2.Óhüve ly nehezen morog a kapcsoló•

agyon, 2107) elszennyeződtek Tisl.lítsuk 111cg az aH:, ;mévckct a bordák (2105, 21 04. Deformálódtak a sebességváltómű villá i (2105, 2104, 2107) Eg)c11gc~suk ki 1gy o.trd1ük k, a villá kat 4.233 A sebességfokozatok maguktól kikapcsolódnak vagy nem kapcsolhatók pontosan A h iba oka A javítás mód,a E lkoptak a kapcsolórudak go l)ói és fészkei, kilágyultak a rögzítórugók (2105, 2104, 2107. 2108) ü,créljilk ki a A szinkronberendezés reteszelógyúrUl elkoprnk Cseréljük ki a rctci.zclögyúrükct sérűll ó, kopo11 alka tré!-1.eket (2 105. 2104 2 107 2 0S) Eltörtek a s,:inkronbcrendezés rogói (2105. 2104, 2107) CM:rélJi.ik ki a rogóka t E lkoptak a szinkronbcrcndczések golyói. rugói és ékei (2 108) Cseré ljük ki a sérült és kopott alkatrészeket Elkoptak a szinkronberelldeiés kapcsoló~ hüvelyei vagy a fogaskoszorú fogai (2l05, Ocréljúk ki a2. elkopott alk111rés:r,ekct 2104, 2107, 2108) Deformálódtak a

sebességki·iilasz1ó karok (2108) Cseréljü!.: ki a ka rokat Elkopon a sebesség)dválasztó rúd csuklójának műanyag perSCl)C (2108) Cscréljtik ki a perSCl)Cket, ese1leg a védőburkola101 i$ 70 4.234 OUj szivárog a sebességváltóműből A hiba oka A j:wi1ás módja E lkopott a nycléskcrék, a kerék.hajtó 1cngclyek a sebességmérő hajt:: ba vagy a sebességkiválasztó rúd tömszelencéje (2105, 2104, 2!07, 2108) (.)(crél1Uk ki a töm~telencét Meglazult a sebcs.>égváltómti hazának vagy fedelének a rögzít6e, mcgsérultek a 1ömílő alálétek (2 108) Huuuk meg a csa~arokat, anyáka1, c:.erél1uk k1 Meglazult a tcngél)k.apcsoló háiá1 a sebesség- l-lúuuk mt.g az anyakat áhómű a7 aláté1eket házához rögzítö csavar (2105. 2104 2107) 4.3 A kardénha;tas A kardán1engely viszi át a motor forgatónyomatékát a scbességviíltóműről a hátsó tengelyre. A kardántengely müködését nem 1,avarha11ák a hátsó lengely rugbzó

mozgása 6 :i. motor torziós lengései. füért a kardántengely két vagy három csukl(>ból és cs(iS,7.óré~ből áll Általában rugalmas c~apággyal csökkcnrik a lengését, e1,enkh•iil az egyenle te.s járásuk érdekében statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozzák ( lát-d a 4.8 áb· rál). A VAZ-2105,a VAZ-2 104 6a VAZ-2]{)7 típusoknál a kardánhajuls az dső és a hátsó kardántengelyek.bői a köi:bcn~ fclfüggcsnésekből, egy rugalnrns tárcsából é~ két kardán csuklóból áll. A kardámcngcly vékony falú acé l- csőből késztil. Elülső végére egy 1-~1llag alakú agyal erösítelck, amely gum1támán kcrc~z1UI kapc~lódik a sebességvál!ómú bordástcngelyének J1asonló alakú végződéséhcz. A tengely hálsó ,·égé1 eg) go!yó~págy rögi11i. és kar• dám.~ukló-csőtengely-kardánc:ukló ösveálhlitsban kapö,o!ódik a kiegyenlítomúhin A közbenső <-~págyas rög.711és cWkkcnti a krm.lántcngely menet közbeni rezgésél Az

e/(() gumibetétes (Hardy-) tárcsának is ez a feladata A két hátsó kardáncsukló (HOókt"·CSukló) is n:zgéscsökkentő :;zcrcpct tölt be, de leliet0,·é le:.z1 a hátsó h td S7abad moLgását Í$ Altalában 30 ezer Ji.m-cnkt:nt s,:Uhéges 3l ellenőrzés a lil>.l11tás és a ken6 4.311 Kopogás a kardánhajtásban induláskor, hirtelen gyorsitas Y&QY sebességváltés esetén 4.31 A VAZ- 2105 (2104) és 2107 tipusú gépkocsik kardántengelyénél elölorduló hibák és azok Javítása A hiba oka A javíta~ modja Mcglazul1ak a rugalmas kapcsolónak és a k.ardánc~uklók pcrcmcinck rögzí1őcsavarja1 és anyái {2l05, 2104, 2107) Az anyákat huzzuk meg az cló1r1 ll)Omatd.kal Túlzott hézag keletkezet! az első kardán1cngcly bordásk óté.$cinél (2105 2W4 2107) Ellcnörizm kell a hézagm. ha meghaladJa a 0.3 mm-t aklwrcscréljlik ki az al katrózdl·I Tülságos.an nagy hé;,ag van a kardáncsuilól,, fa"11-Suk ki a csuklókat, ncrélJuk

l;.1 a megkopott a lkatrészeket csapágyaiban (2105, 2104, 2107) 71 4.312 Z8J és rezgés hallható a kardánhajta&ban A hiba Oka Deformálócllak a kardántengelyek (2105, 2104. 2!07) Egye1igt·tnl kdl ·agy ki kell cserélni a tengelyeket Az első tengely é~ a megfelelő a lkatrés,-,ek Jelölé.sei nem egyeznek (2105 2104 2107) Szere!Jük le a kardánhaJtá~t. az alka1r6zckc1 allitsuk a ,elöléseknck nicglele lő helyzetbe Kiegyensúlyozatlanok a kardántengelyek (2105, 211)4, 2107) Ellcnóriui.ik niaJd egye11súlyoauk ki a kardán1engc!y1 Megkopon vagy megsérült a rugalmas kapcsoló• perem központosító perselye vagy a ~lx::~g- CserélJül ki a rugalmas kapcroló peremét a persellyel együtl, valamint a bordástengel) kOzpontos11ógyt1rüjét vá ltómű hordást engelyének kö:zpontosítógyú:U,e (2 105, 2104. 2107) Megnövekedett a hézag a rógz1t~pág) ban (2105, 2104, 2107) Megsérült a rögzít6cs-apágy (2 105, 2104. 2107) CserélJi.ik k,

Meglazultak a csapágyat a karosszériához rögzítő anyák (2 105, 2104, 2107) HU1.:1uk meg a ke rcszuartó rógznoanyái1 Nagy a hézag a kardáocsuklók csapágyaíban Az elkopott alkatré9:eket e!oeréljlik . 1 vagy „berágódtak·· (2105, 2104, 2107) Meglazult a rugalmas kapcsolóperem 1omstelencéjénck foglalata (2105. 2104, 2107) Húzzuk meg és nyom1uk t)Ss.ze a toglalalQt olajs.zivárgá~ esetén cseréljilk ki a tbmszclcncét Meg.lazult az első kardántengely villáját rögzítő anya (2 !05, 2104. 2107) Húu.uk meg az anyát, majd m~·glazulás ellen blZIOSil~uk Nem elegendő a bordáskötés kenb.e (2105 Kenjük be az előírt kellÖ;o,yaggal 2104. 2107) 4.313 Ola)SZivárgist i!szlelünk A hiba oka Meglazult a rugalmas kapc50lópcrem tömszelencéjének a foglalata, clkopon a 1ömí1és (2105, 2lt)4, 2107) Húzzuk meg a tóm~etcn<:ét. ~?<>r11wk fosu ia foglalatot, vagy sérülés esetén a kopott 1ömszdcncét c,scréljiJk ki Megsérűltek

agy megkoptak a kardáncsuklók töms:t.elcncéi (210S, 2104 2 107) SzercljiJk szét a ~uklókát. 6 c:erél1Uk ki a töm.szelencéket n 5. A futómű A Lnda tipusu "Qcmélyautók futó111ű.,e a FIAT 124 a lapt1pus továbbfcjlcs;,,:1c11 változata. Fclép1• a klasszikus kom,trukóós cln~kc1 kép„iscli. A mo1or a kardántengely közbciktatás.hat haJIJa meg a hátsó kerekeket. Ezt a mcgoldas1 a lkal- fé:,e maztak a VAZ- 2105 (2104) és a VAZ-2107 11pusolrniil. A Lada Samara t1puscsaládnál a:,, e lOI kcre~1bc beépi1en moto r két rugalma;, féltengely közbeiktatásával adJa át crqét ~ clsb kerekeknek. A fu1ómú legfontosabb és legkényesebb ~crkczcti eleme a J:iegyenhtömu (differcnc1álmú). h:lad<1ta hogy kanyarban a ha11011 kerekek fordulats.zám-külonbségeu kiegycnlihé Kanyarban a k ülönböző úh1akaYok miau a kü lső ~crekd.nek gyorsabban kell forog• n1uk, mint a belső kerekeknek. A kicg)Cnl1tó• műben lévő bolygókúpkcrékck

kOrforgásuk kóZ· ben még forgó mozgást is végeznek. e1ál1al eg)enh1ik ki a fordulats.zam-kü lőnbségct A rég, Ládáknál a merev háts6 hidban van a loegyc11l1tömú. A Lada Samaránál vhzont szerkeze11 eg)ségc1 a lkol a motor a sebc>Ségváltómú•hal:7.al 6 a kicg)·cnli1ómíivcl. A futómü lényeges szerkeze1ei még a kerekek felfüggesztése a rug61:ás a lengése-s1ll:ap1tás. a stabilizátorok a lcrckck, a kormányszerkezet 6 a fékbcrcndc16 5.1 Az elsö futómü A VAZ- 2 105 és a VAZ- 2 107 t1puwk clW· l crék-fclfüggcsztésück. függ<:1lcn rendszcru kcresztlengökarokkal csa~·arrugókkal 6 ken& müködésü hidraulikus k ngé~ifü1p1tó kkal. A Lada Samarán:i1 a felfüggesztés független. McPlu,rson-rendszerü. cssh·arrug6kkal kcttrn muködésü lengéscsillap11ókkal és a kcrékhajtá, rugalm:t!> ffltCll!!Clye1vel. 5.11 A VAZ-2105 (2104) és 2107 elsö futómüve Az ch,ö 1u1ómu szerke1ctét a7 5. 1 abra ,7cmltl1c11 A l"clsö

és az alsó kng<)karok két gOmbe:<uklóval csalláközn&k a tcngcl)CM>llkhm A gombcsuklok acél gömbcsapból. fCmkcrámm pen.elyből itllnak, amcl)·Ck lemezből ~jioh é, rés.zbcn ()Svchegc·sztcn házban helyezkednek el A kerékagy kél kúpgörgős csapágyon forog,. amely a 1cngclycsonkon hcl>·czkedik cl. A c~pagyhézag a 1cngcly~11kon kvö csavaranya mcghuzashal á lhtható be A bal oldalon Jobbmenetes, a ,obb oldalon balmene1c az an)a A tcngelycsonkok megkiilónböztctésérc a Jobt> lllsú gömlx.~uklótartón egy 5 mm ~dlh horn)OI a lak1tanak ki AJ. 5 J ábrát tanulmán)ozva lathatö ~) al ,thó és a lel$6 lengőkarok :.Lilcmblokkal csatla• koznak a megfelclö forgás1engclyhci. Az első lcngókar tengelye a kcrc$Zttar1ohoz kapcM>lódik. A tengely és a kereszttartó ko.lou be;lhtó a la• létek vannak. hekkel lehet az ,:ISI) kcn:kckcl beálhtan1. A kcrékfclfuggcl>Ltés hengeres 1eJ.crc~rugo1 a, ab,ó lcngokarok éc1. az dW dobl~·mc-d

kololl helyezkednek cl (5.2, ábra) Adatai a , 5 13 pontban 1alálhatól. meg C~rénél ~~g)~l(r r~· n11nd a két rugót UJJal kell pö1olm. A gépkoc,1 ~labililá~át IIÓocli a kcrCl>Ltlcng,61 ,tat)lhzáló rud. amclyn:k kulonoscn a kanyarban ,an nagy szerepe. 73 5.1Mlra Az ellolS ~ i.tfűsl~:rt 1 stab.kUtorrúó-rog;zilő: 2 gutrnpe,sety 3 $taibllld1k>mlcl 4 a k3tOSSUW8 hOls.l:lllrtója; 5 alsó ~ 6i,umi-fémC91.M(ló,7al:só~ 8 iogrilOcsavilfOk 9~•1Mf&vil(I; IQl!eke<c5UQO. I I S ~ - bd11ncs, 12 ~ t ó , 13 ,ogz;iocsa,,i,,, "~ rögz1tOc,.avar;T5,og,z1101anó;l6<0g,ZilőeNvar 17 ,i llsö QÖfllbCNrp cM$.Zebglalata 18 • gombcsap ~ • 29 fögz116cs.avar: 20gum,g,ö,mbc:MZ1: 21 a lels6gombc ~ y csap6gya, 22 ~ 1 ZJ alsó~ , 2 , 1 , ; o ~. 25~gi)mbeNrp260nbollos,tó •~•kW>Y• · 27 ~tiei 28 ~ : u . 29 • ~ bufkolat uoo~meui. 30 gorrbc$apé,gyhaz: 31 a QC5mo· CMSze logWata: 32 telSö tengOkar: 33 1 gómt)CSuklO zaróCMvar,a. 3<1

lefIQökaf•mcr• v,I0, 35n,gólHllatanlló, 36 • i,um,oa,nat tamasM 111,c.- 37 • ~ lapító! lámas:rtó csésze-: 38 gum11)411ma. 39 rógzltóanya 40 tá mHzlólin:U: 1 SZ,g,&be° • ~1: 42 IVQOlámaSZ; 43 ~ 44 g,.,rnt-lém cwkló: 45 bffll,tó alátélek, 46koz~tél 47~iKltartó. 48 ~uttat10 49bels0 ~ : Wkulsö pe-n;.lly: 51 gimip«Mly: 52 ülTIMZld aé1M:53n:ig.z11<loanya, Az. e l a 6 k l r • ~ • k«esilmetuete a bal oldlolon [VAZ-2105 {210ol), Vil-2107) Anyfl a ke<él<~ak•l$.$áh02 iZUK&égn a!á1étllk91mutatja 1 1 k C f ~ . 2 ~fC!Ml3~•lelso ~IO:Slelsol.lng0kar:6~: 7alel&O lenQöf<Mi.ngelye;8akeféS-z!Ul~ rögz:1tóCUva(ia: 9 szabalyozó a élé18k; 10 kerflill""1ó, 111.J aJtó leogOl<#lengefye. 12isó~; 13 a lllngé-s• CMl,aptó IOQZítócSavarjil: 14 a llngüCSiN~to J60Zft6Swlel(~J5 .11Sóg6mbcsokl6 74 Az e lsó futómű beállítás.a igen lény<"gcs feladat a kocsi stabilitása á lra1ában a biztonsága

szemponijából, ezért ezeket a n1Unkáka1 csak megfelelő műs.zer1:kkel és célszerszámQkkal fel• ~ereit múhclyekben végezhetjük cl a gyári elő­ irásoknak megfelelően Akadályon vak, álhaladáskor a karosszéria é< a kerekek lengésbe jönnd, amely las.san csillapodik és ~ak bi70nyos idő ulán siünik meg Ha egy lengési idő alatl a kereke ket úJabb lókó éri, akkor ÚJ lengé:re:k keletkeznek. amcl)ek ai Clőző lcngé~ket er&it ik. Ilyenkor a kerekek ugrálnak. erősen COOkken a Jármű :labilita~a A lengési 1dő1 ezért lcngéscsillapitóval OOkkentcni kell. A lengéscsillapítóban olaj fékezi a dugau yúk mozgását. A VAZ- 2105 2 104 6 a VAZ- 2!07 lípu~kban tckszkóprendszerú lengéscs1llapitók q,inak. amelyek mindkét irányba c~illapÍlanak (5.3 ábra) A lengéscsillapítók házilag nem javíthatók. o la;~1várgás, meghibáM><lás e~etén a cseréJük :,:ukségcs A JObb és bal oldali lcngéscsillapitól egy:.zerre 4"Seréljuk!

Helyes múködésükről izsgálópadon győződhetünk meg. Nag)OTI lén)cge!>, hogy a !cngJscs1llapítóka1 c:-iik 1elJesen fügs:ölegc!> állapotban szabad tarolm. 5 .12 A VAZ- 2108 elsö futómUve S.3ibra A 1lát&o tutómiibe be+píten ~,esltl"l)I~ -k.ettk 1 ft!Só rögzilótu; 2 nyomóazal. 3 n y o m ó , l ~ .:ívOSl~r5s:ivóueleprug(>;6szilószalep~ iár<yef: 7 n~Tep: 8 rl)Ol"llós:~1: flk~ zó sznparlya. 10 k""",jlóZó ~ - 11 duQ;"lllyu, 12 kllllgó.l:d SZlllklpany;;a-aláit; 13 kwugózó sz~cWk 14~yü<ü, t/is~.14!átét: f 6 u ~ 17 ~érw:elep:18~e4ep.-ugó:19álefHZtósze!tp-tányfi: 20fofy~rol0 21 "-9B!lyúrud: 22 ~ 23 tlu!"koiat. 24 lolyaci91<tj,Qló-~ : 25 ~U"IÓ~ ; 26 gu,n, 10mitőgyurü, "21 véd6gy(lnl•illálél: 4 281ómszel«lce. 29 tomsze1ence-1<>91a1a1 3 0 ~ 0 31 ÍC()~t.llrOló-anta: 32 N>lsö ,ogzltillul A Ladá Sam ara cbő futómúvc tuuetlcn rugoZá!>u. tele:zkópm,

hidrauliku!> lcngéscsillapnótarlókkal hengeres 1ckcrcsrugókkal első kere~zllengokarral és ~1abilizá1orral fclftiggc!>i:tvc {5 .➔• ábra) A fclfuggc!l-7.tés szerkezetét az 55 abrán t:1nulmányozhatjuk A rögzítfa fö e leme a 7 teleszkopos hidraulik~ lcogé$C$1llap116 amely ve;,ct, ó c~illapí1ja a fu1omúvc1. A tclc!-Zkópalsó ré~zé1 a ó cs.warok (2 db) erősítik az 5 tcngcly<·s<:m hoz A tartó ov:álil, n}•1lásán á1mcno !dS() ó na~aron c:,i;centere: csap 6 a látélkiképzó 1alálható A csavar forgat;úá,,al állitha1ó azebókcrékdölés A tclcszkópo5 tartóhoz van crősítw a f(J hengeres rekercsrugó. a poliure1á nlapból ké5,2itlt 11 berugózáshatároló. atanunt a 7 lengé~1llapi10 /5 fclsó 1"Sapigyazása a /4 oapággyal A !első csapágyazási (5.6, á bra) i:mb1ZIOMIO / anya rőgz1ti a karos.<Zériához Rugalmas esap• ág)•a lehető,.·é teszi a futómútartó mozgái-á1 6 D>1llap11ja a bizonyos frekvenc1áJú

rezg6ekct 75 J 5 .4 ~ A VAZ-2108-N elsO MomUlének ,nmléhetö raiz;a. Jól vl.-dja • MC:Pl!Unon-rendazeríi t l r ü ~ aHfUDWlnek 9tfff""(l., 5.6 étlrl Az ea.6 ke ~lug,spnrtH !első c upagyaz1u, (VAZ- 2108) / fetsó (::l.tlptijy11z,tlst a kaross zlinlihDz rógzitó a riy» 2 a berugódsh.itiroló, Abeá!htis1héi"(I 5.S 6blII Az ei.6 ~HüggNzlN leleNIIÓPOS tartóp • . ,caonl<kal 1 ketébggyal {YAZ 2108) „ 1 1 lelfüOOesztésloM ~ ) a ; 2 Wl., agy; 3 ~ sa 4 .aMJi ~ 1 8 SlengélyCSOllll:O~HVV 7 it,lei,2kópoalllr,gMcsillapiló; 8 ~ : 9 a n,gó alSó ~ : W aleltogget.z,ésrugótal; I / ~: 12 t>er9óH!shatároló: 13 a feltügges.i:lés ~ a l < h!M ~ zt,,; 14 • lel$Ö<:$ilpág~a i u ~a: 15 a lart6 IN,O~yWsa 76 J ,, a ·--0 Az 55. ábrán látható 14 csapágy b iztosítja a tartó elfordulását a kormányrou kerékkel. A te ngelycsonk alsó része a gömbcsuklón ker<.~1UI van kapcsolatban 11 folfuggcszt6 kcrc:sitt•

lengökarJá al. A különböző 1erhelésckt!1 ahos~iranyU merevítők veszik fel amelyek a · gumifc,m csukló kkal, a kc rcsztlcng()karral és a iartó - konwl!al ,·annak összekapcsolva. A forgá~i 1cngcly hos;szirányU dőlésszögét alátétekkel leh<!-t :ílluani. A tcngcly<:Sónkban kéti;oros. lárt t~pagy van, c~ak belső gyúrűjén van a kerékagy, az dW 6. a há1só kerékagyak an)·ái jobbmeneleM!k és eg)tormák. AL. 57 és az 5,8 ábrákon a VAZ-2 1ill! clsö lutómŰének tartója 6 az cb.őkerék- fe l foggev­ tó dcmc1 láthatók 5.13 A VAZ- 2105 (2104), 2107 és 2 108 típu sok elsö futóművének beállitásl értékel Ai 910 k• r"-l• lfuggesztn „ i.m; (VAZ 2108) l 4 ~ 2 boe-rug(lzáshaláfOIO; :1 lel.só ~ }ilZU, esapagy; S rvgócs.t$lt!t 6 rugó 7 Slab/tlyolócUYII< , 11or~osa1a 1e1. si~o1a- ,o~zasha!$doló • s.1 ibra Az t4t6fu10míi IMHkópos i.,,t)jl (VAZ-2108) lberug,OZA$-$Z~ , 2$l111,epl.{,re5ál<: 3szelepfofl6áresa:

.isze1~ ""· 6 5 . : ~I , s:zelopao~a. 8"90; ,.,, l O s . t ~: 1110j16Wesa: Az dloO tvtómü,ck be.ilhláM :i:ógcmck tllcnór1óc és beszabál}űZása csak spe<:1ális ,,izsgálópidon ~·égczhctó el Ezt :1 munká t hb1lag nem ~abad mcgkí:>éreln1! A7. ellcnör1ésrc és u1ánall1tásra mmden cse1bt·n uükség van ha valanulycn Javítási ,,égez1ck a furómüvön vagy azt ,alam,lycn károsodás b1e A VAZ- 2105 (2104) és VAZ-2 107 11pusok kcr<=kbe.ilhtás1 wögc1 - kcrékdoléw,ög - o,.lph<111a<lól6szög - kcrékbsvccaria-. I I IOmílőgy(itO, T9kifflsZele~ 2010glal6t: 211(,milögo,OO 22vé<lógyunl:23•flJf; ~ ~-s:IA!olO ; 1 . 7 mm 2000 . JOOO km lclu1;N1 Ul,m az UJ bdlh1á,1 értékek ; T2~ttyú, T3 ~ l!,illolyów,lflf,1"1Y9JII: 14~: 1$búv~1val1)ü: IS rugó. 17~l(ltőperM!fy; ~!:~~:~; O l0 :!:20 (0 5 ± 20 ) ; ➔ ± JtJ (.130:!:JO ) - kl·rékOSl>lclartas 2 .J mm (-.l5mmJ A zaroJClben lc,·ő adacok a

1crhclcclcn g.ipkoc~ira vonatkoznak A ~ é~ a bal oldah kcrd; c:.tphátradól<hi szögei kQz011 O3ll -nél n:ni lehet nagyobb különbség. 77 Lényeges, hogy a csaráiYakban csak a 1>Zóvje1 Litol-24-es zsirnak megfelelő hazai minőség hasz.oálhaÓ Az új, bejáratott állapotban lc,ö ó telJc5en megterhelt, 320 kg h ~ tömegű VAZ-2!08 személygépkocsmál a ke ré kbcállítá:.i !tZÖgek; - kerékdőléss1ög - ~phátradölésSzóg h~irányú keresztirányú - kcrékÖ$.57eta rtás o~±JO: 1°30±30, 0±30; 0:tl mm. Nagyon lényeges. hogy a bc:ilhtást c:ak !tp,eciálís mérőpadon ,·égczzék cl a gyári céb,1ers1ámok fclha~nálá:á,•al, valam1n1 az elő1rt nyoma• té kkal húzzák meg a különböző c~avarok:n é!t anyákat. 5.2 A hátsó futómű A VAZ-2105 (2104) é:. a VAZ-2107 típuwknál merev hátsó hidat a lkítlmazn11k, e;,;ek kö1e pén található a k iegycn l itőmű. A hátsóhíd • felfüggesztés két tckercsrugóbóL

hidraulikuslcngéscsillapítókból. !légy homirányu egy k~rc~~tirán yú be kötő-, ill stab1lllálórüdból, két oldalsó válamint a híd k&cpén clhclyclCtt gumilitközó• bői áll. l u 1alálható még a fékerő-iUtbályozó a mellyel az S.S alfe,ezetben (<>j!aliozuni A VAZ-2108-llál független 1.:crékfclfoggc~ !ésl a lkalma.mak, oavarrugókkal, kell& mű­ köd6ú hidraulikus lengéscsillapítókka l k1egé~zít,·c. Tcrm6zctescn iu is :;zen•es része a harsó fu tóműnek a fé kerő-szabá lyozó szerkezet. A fut ómú szerke2ete eg)•:-;,;erűbb. m iru a hagyol"llá~ nyo~ Ladáké. men az eróárvirclt az első futómu közvetíti . tartói. A hid középső része k1$Zélesedik amit tedél zár le. Ezel! található az olaJbctóltó nyílá~ Első részéhez kapc:.olódik a haránthaJl6mUhát A haránthajlómű a kúpke rélJ1ajt1is1 é~ a bolygó• kereke~ kicgycl!litöm1hc1 fogla lja magába. A kúpfogaskerék kél kúpgörgó:. csapagron

nyugszik A haJtÓ kU-pfogaskcrckek tcngelyvégéhe7 kapc!<iolódik a kardánhajtá:. iapcsolóperemc A tányérkcreke1 ~varol rögi:itik a kicgycnhtőmű-ház pereméhez. amely klipiOrgm C!-apagyon forog A kicgyenhtómú !t<:Crke2ctét az 5-.9 abra ~lcmléltct1. Kúpkcreies lét bolygókerekes ~zerkeat Javi1á~1 lx:állítá5a csak a mcgfdclö múS1erekkcl 1domdarabúkkal óMCNimokkal tel• ,;,ercll műhelyben vé~c1hc10. A habó hid szen.cs tar10,éka i a ICIIC!lgci)Cl Rcl>6 ,·égci bordásk()1és.~el csatlakowak a fél• tcngcly-kupfoga:.kcrckekhc1, a 1Ulso végeik golyOM-~ápágyakra táma!trl.o<loak A ,;:~apa11:yakat rogzító bUIO!>itógyürüket JOO QC-ra metegm·c hú1Ják fel a tcngel)ckre Ca,arok rogii· tik k1VUlról a féltcngcly~•k pcreméhcl a kcr,O:k13.rcrát é: a lékdobol A hál!>6 hid lén}cges ~ze rkezeu eleme a két tekercsrngó A gumi rezgés~•llap11ó gylrúkkcl fo l-zercl1 1ckcrc~rugók fclM> H:"gúkkcl a karosszériához, al:.ó

,égllkkcl a hát-0 hidra hegc~zteu f"Lgó1án~érokrn támaszi.t)dnaJ 5.21 A YAZ-2105 (2104) és 2107 típusok hátsó futómüve A hipoid fogazató kúpkerék:haJltissal cllátoll h átsó hid féltcngcl)CÍ félig tehermente!títenek A hajtó és a haj tott kúpfogaskerekek a csatla• kozási pont .és a zaj s:zcrint vannak páro~1tva A hátsóhíd-ház két S<!Jlolt elemből készul, amelynek végeihet hegcSlléS-$C1 kapq;olódnak a kovécsoh a<:élkarimák, ezekben helyezkednek cl a félte ngelyek csapágyai. A hátsóhíd-hál végeihe2 hegesztve csatlakoznak a rugók csészéi, a felfüggesztőrudak. valamint a lengéscsillapító k 78 5.9: •t:,ra A kie-gyenhtomu (d1rt.-~~1mu> u•11<tztte [VAZ 2105 (2104). VAZ 2107 1 ha;l61oga.si<érék2haJIOl"tioga511efe; 3 ~ 0kelek .f~-fogasker-:,Sl>O!ygóllenll<Mtlgdy 6 "-gy,m,1,t()mHIU. r a k+egy,eNclOmiJ·hU CS8)agyfcdoél fi.lgtttöcsavarok8 aluegyenl,:óm0-t>azc,-apagyle(le4e

9blztos,1ó1t1,.,z 10csapág)"szablll)ozo-1o~a 11/lajl~ 1,noH1:-esa1-:etesz1,a„y„00Mtóf,(Ja.<po,te1)1é 2a1aw,t18J<:saJgum,pe.-sety•rog7,tOC-M„11rS 1-•1lrl<l pl)1$81y6 aalt,j1!~1T-lm.t$rt:,la~l:8 (115❖ ho»cl· wanyu U1mas.1161ud: 9 st,geteló alátél l<JalSó r u g ~ (S. IO ábra) A rugók 123::tO,i mm atmérÖJU aeélhuzalból kés.áil nck A tckcrc~rugó hcll-0 <tlm~rőjc 102,7± 1 mm, a muködO mlnctck :-Lama K a tckcr~ló jobb irítn)U A 235 crö hatáS/Jra cn.~zc11yom6dou ru~óka1 h(),;~1u~ai,::uk alapJan két o~7tályha )<,(:m11Jak a 27J mm ncl ho,z -.zabb rugók az A =talyba, a 273 mm-nél rovidcbb rugói a IJ osztályba tarto1nak A, A 0)-7tal)·u rugók Je le :sárga a IJ outélyuaké Wld C~rc C,Ctén ~ak egyforma o!.1talyúak kcriJlhctnek beépllfare Bárn11l)Cn rugóproblémávill lcg,JObb a szcrvahcz torduln1 A rugók állapota (ez u clsó futómúrc i~ vunatko.:ik) házilag is mcgÍl!igiilható: nem deto!!lálódtak-c, a

gum1iitköZók , az a1áté1ck épck -d A l t alában taná(.~ ezeket a szcrkc:.:cti ck:mekct legalább íéléve11kén1 álnézn1, megti~1titan1, a korró1i& foltok c lrásohtása uián a tartó hcngcrckél bdCS!cni. A fu16műrends.;,er má~•k ló eleme a lengés ~,!lapító. Műk006c ~ ,:hangban van a rugók- 1 f ~ ben,gó78S lou1kO.ZOte: 12 rogz,l()Csava1; 13 teiso no~1,~waryJ bekoklrurllarll: J4 rugó 75 ,1 OO<i,gd:z;,;.,rkozo ICIS01art6ja. 16,vgó<:~le l7$l,ge,l(!lő#all~I lt telső ,ugocse,ie. 19 a feke-ő-~2ab81yoio• múkoUleto r11:1 1aftafya .-0 gun,pe-6ely: 21 tar101ut 22 rogz,t0c$ava, 23 alatél 2 g,J""pet~efy; 25 ~5•~,)p,(6·1Nld. 2(! be<u96láG• segédo.iU<ózt> 27 aiatéltafcsa 26 OO-Olótúdt!lrfó 299"""· persety.301e1S,6~,,anyubek~u03110Qi1!0Csivv; 32. 3,3 ,ogz,l{i!Mtók: $f f(,,kfotyA<IIJ~C50-0atial<ozas 351él<.ero-stab-llyozó 3 6 ~: 37rllil<ód1elö !er,gc!y 36 tam11Sltól8one? 39 IOQ711<)C~V(II,

•O rogz,ro,;;~avar. 41 m,,ko(Jte10 kar ,2 pe,&elyloglalat 43 tlll"asz10P;!l~ 4 kto<e-szi,,ányu békok)fud 5 leóQ,é$CS!llap,lO kal. Clért Qak olyan t1puwk ha,,,na lha1ól amelyeket eredetileg a gyarban bcép11cttd Ellcncsak próbapadon végcLhcto, hati Ja itá~ukat nem ajánlJuk C,s;:ik 1>aw~an c-crélhctok N.ig)·on lénycgö hogy a próbapadon ::t:20 T tlcl!,() fol )·adék-hőmér>é k lctu lcngé~,,,.il lap11óJ:a1 i,-,~alianak. ntt:n csak így kapunk 31(), érté• örLóUk l,:.cl,;cl 5.22 A VAZ-2108 t,pus hátsó futóműve A Lada Samara háf:<.ó lutómÜC lén)cgc~n e~)" ".CrUbb mint a hagyomán)OS Lada lipw,okiEz ér1hctó, rocr1 az crö átad:b:iban nem ~c~7 r6zt Rendszere független kcrékfeltúggcs:.:tó csa·arrug.ókkaL kicgés::11~·c kc11ós mukO<hc16 u h1llrauhku~ 1elcszkópos lcngé~1H;ipitökkal. S/crkeic1é1 tc kint"C (5.11 ábra) kél ht>--~lminyú 13 karból és a mcn:v itőkön kcrc~ztlll hoaáJuk hegeszictt

12 karöS!.1ekotóböl alt 79 S.11 1br• A hMIOll:erék-t e t f ~ -.-Ufflt (VAZ- 21Cl81 1 gum,-fém ~ld; 2 !a!tólon.Zol, 3 lengHC$111W•11)•burkolat 4berugódshaté,,Ql6:,bur1<0Ur.1~6 alá111M7,~•ló· ~ - s iaviano perMly: 111cogesc.lldlap,tó: 10 vOQe181ó alált.ll nigó;l2karblsz~1J a t-a1$0~1k kar,a 14 rog.i"6l<OnzOI 15 perem 16 pe,,ery A fe lfüggesztés kariam vannak a lcngéscsillap1· tók 14 rögzílőkonzolja1 és a há1só kere kek /5 rögzítöpercmci. A 16 persel)ekbc ~ajtolják a gumi-fém csuklókat. A csuklókon kcn:sz1u huzódnak a karosszériáho1 rögzító c;avarok A / / rugó egyik végével a 9 lcngéseo;ifü1p1tó csév.C}érc a felsó végével a 10 ~zigttélö :tlálétcn kcrcsztul a karosWriahoz kapcsolódik . A kerékfelfüggesztés az 5 . 12 ábrán 1anulmányozha16 A lengé$CSillapJ1ót (5.13 ábra) a 9csa,·ar rög21ti a hosszirányú karho,; A lcngéscsillapitó felul csapos rögz.ltésü, a szcrkc-1etét az 514 ábra mutatJa

be igen szemléletesen. A;,; 5JJ,,ábrán látható / J kerékagyban 1alálható az első futó• 15.12ábra A ;obb hataó kerétl 1elftJ9gesztffe jVAZ 210I) ·-~ 1~ ;2 a karljll,lnli-lém~)ll;J a ~~$Zéoa konl<M,a a fe11úggest141skar 16Qz1WoSéhez; 4 karcsatta~zó S.13 ábra A httló IUtÓllKI le-ngtse11iU"911óJanak rogz1teM (VAZ 2108) 1 ~ at.2~á$határoló Jlámalátél 4 a fll(J6 ~tel!)•~~tjt. 5 a félluggett165 •ugó~k telSO "mc:sés.?é)EI: 6 • le~s,HN)lló ~tlyl)rudJil rögzítő pama, 7 • rugó a,ls6 1•mcs&széte $ iengéses,t1ap,10 9 a lefl{lescsdlapllór(l9Zftócsa~a,;a 10 1 ~e•• ~ ,ogz1W!csaVar;11 lffékOQO; l2ke.~agye~ 13ke<él<l9). 141~YJ5 any• 16biztos116gyüru; ,1n,16c$ll~ művel azonos .étsoro-; dc khcbb méretű 12 c~apágy. A Samara rugóit,~ két, A és /Josz1ályba sorolták. jcluk sárga, ill zold Lényeges, hogy a lcng6· o.illapHó ellenörzésc csak próbapadon végezhe1ő a futómű alkatrémseréihcz gyári

célszer számok szilkségesck, ezek nélkül házi Javít ással a futómű menetstabilitása és rugózá~ romlik és IOábbi meghibásodás kö,·ctkczhct be. 5 .23 Az. előforduló hibák A következőkben felsoroljuk a hibák &lelhető jeleit. ícltétdczhe1ő okát és a kijavh:is módját A VAZ-2105 (2H)4) és a VAZ-2107 t/pusok1131 több a valószínűség. hogy egyes hibákat a 80 jól fclkés.zült, kocsijál jól ismerő ~utós maga i$ k11avíthatja, A VAZ -2 108 1pusnál ennek kisebb a valósz.inüsége Példaképpen mcgemlitjllk, hogy a lengclykapcSölóhoi; 5. á ~bességvállóműh&,: 13, az cl:.őkcré k-haJtáshoz 3, az el ső telfüggesz~ 16.hez 16 , a hátsó felfügge!-7té~hez 9, tehát a futómű javít ásához 46 gyári cél~cn.zám ~ztikségc~ amcl)•d nélklll a legegyszerűbb műve l et , cin végczhc1ü e l. Al előforduló hibákná l fcl1un1e11ük, hogy melyik 11ptN3 vonatkozik, ill val:imcnn}i Lada vállozimiI áltaht110$ érvéiiyű. A

hátsó f.ifüg(le~I leng,tl(:9Ul9pí1Q)i1>11k uerl<arllla (VAZ. 2108} 1 K,rugól:&SSreleo lll)á,J$. 2• k1rug,m i s ~ fugój3 3 3 l(JrlQózássi,e-lep t.ényér1a: 4 alilté1 5 a k• ugozassze,e,p ta1CHI: 6 • ~zll&$ZO!ep fottO!MC:S.aJ(l 7 doQ8tlYu: Bduga1t)ugvüril;ga1u11o1yrne1<1ptar,yer,- IO ■ ll;Halyó­ sze1eprugo,a. 11 határolotanyer r2 1évt;Jrl()pe,sely: 13 !art.Illy 14 OU(:lattyurud: 15 a berug0záShal3fOló CMPagjllzha . l6 ar,v11: l71Qmolőal,Uét; l8adug,:l~i,,O ~ ) & : 19 !OITISZeler.oe: 20 a lattaly tom,IOg)(jo,iJ<I, 2J a dugattyufOO -.ezeioperset,fe• 2:2 ~ : 23 a b8rl.,góUIH:Z~ lc,>glatHIB, 24 a u ,vásztelCp rugója ZS e ben.)90zás,;zlle!) lány,1<)3 26 a ~Ul$:ll:elep lojl01áte$.11,J3: 27 a bQfugóWS~(.I) lárcsai 21 11 ~HJO,C,Z11· $ZMlp háza: 29 QuO"ll•ltYlI CSUl<l6 5.231 Zaj és kopogás jelentkezik menet közben a felfüggesztésben A VAZ- 2J 0S i:s a VAZ-21071ipu50ál A hiba oka A ja v1tás mód1a

Hibásak a lengfa,.,"S1llapítók Cseréljlik agy jav!lsuk ki a lcngéscsillapítóka1 Meglazultak a haránt lengés-lolabihzátorrudak H uzzuk meg a ru<l rOgzítőc:,<ivar,ail és an}<ut: a g11111iágyazás megkopáµ esetén cserélji.lk ki okc1 rogz1tőc.-s1varja1 A karok l-Zilcntblokkjának k opása Cseréljük ki a l>Zilcntbclétct A lengéM:sillapítók rögzítésének megla1ulás.1 Húzzuk meg a rögiitóanyákat 6 -c, aw110k;1t cserélJük k1 a leng6cs1llapitó•tiilben lc"ő pcrselycke 1 111. a lengéscsillapító-fül gumiperselyeinek kopása A karok gömbcsuklóina k kopása C~réljúk ki a gómb<:l-11klókai !-okozott hézag a kerékcsapág)akban S:zabályouuk be a csapágyakat a h&a~ol, vagy ~rélJi,k k1 Túl nagy a kerekek kiegyensúlyozatlanl-ág,a EgyensUlyoxzuk ki a ke rekeket A kerék1árc~k deformálódtak ü,erélJi.lk ki a tárc,ákat Val.amelyik rugó eltört vagy megereszkedett Cs.erélJük k1 a rugót 81 A

hiba oka A javftb módja A hátsó felfüggesztésrudak gumiperselyet kopottak Cseréljúk ki a perselyeket Kopogás hallható a felfuggcs;,:tés .Jehitée·· CscrélJuk ki a tónkremcnt ijtkö:tőket miatt, a gumiütköző 1önkremen1 A háuó felfüggesztés gyakori ,Jeluté~. a hátSÓ híd túlterhelése következtében Ne 1erhelJük túl a gépk~i hátsó r67.ét A VAZ-2108 típusnál A hiba oka A )<lv1Uís módja Meghibásodlak a lengéscsi!lapítók Cseréljük ki vagy javítsuk meg a lcngéscsillapitókat Meg)aiuh a lengéscsillapítók rögzí1ése. vagy megkoptak a lengéscs1llapit6-fükk perselyei Húzzuk meg a lcngéscs1!1apít6kat rögzitö ~varokat és anyákat. cscré!jllk ki a kopou vagy sérült alkatrészeket és gumipámái A felfüggesztéskarok gum1perselye1nek kopása Óieréljuk ki a persel}Ckct Valamelyik rugó cltön vagy megereszkedett úcrélJuk ki a rug61 Kopogás a berugózáshatároló sérülésének köv·etkeztében fellépő

felfüggesztés .Jelütésci·· miatt Cseré1Uk k1 a hibás ha1árol6ka1. 1chcrmentesí1sük a gépkocsi hátsó tengelyét 5.2 32 Az elaő kerekek bNl!itási szögeit nem ~ beszabályozni Csak a VAZ-2105 (2104) és a VAZ-2107 1ÍP"snál A hiba oka A1 alsó lengőkar tengelye deformálódott Cseréljl.lk ki a tengely1 A felfüggesz:tés kcrc.szttartója deformálódon Javítsuk meg vagy o.eréljük ki a kerc~nanót az alsó lengókartengelyek el.só rögzi1ócsavarjamál A szik-ntbk.>kkok kop:>ttiik Cscréljuk ki a szilentblokkokat A lengelycsonk, a felfüggesztés leng6karjai vagy a karosszéria el.s6 részének elemei de formálódtak Cseréljük il dcfonn.ilódott alkatrészckcr egyengessük ki a karosszéria első részének elemeit 82 5.233 A gé~ocsl ettér az egyenes haladási Iránytól Csak a VA.Z- 2105 (2104) és a VAZ- 2107 lípusnil A hiba o ka A j3.ollás módja Eltérő a levegőnyomás a gumiabr<>ne:.okban Állitsuk be az elóin

lc·cgőnyomai.t a gumi· abroncsokban Az cl~ kcrck(k beállítási !.löge1 clállitóchak F.lle nőrizzuk a kerekek h<állua-áf, (S ,tiik"<!g esetén :.abályoauk be Nem megfelelő a cr.apágjhéug az e l-ö Szabályouuk be a hé.tagot kerekeknél A 1engelycsonk vagy a kngökarQk deformálódtak Cscréljuk ki a deto,málódott aika:resz.ekel Nem egyforma a felfüj!8csz1éi. rugóinak rugalma¼ága C-.;,1élJ1ik "-1 a rugalmasragat elc-zt:;tt ru~ó1 Nem telje5en o ld ki a kéi:ifék Ja ~rtuk k1 .a htba1 állmuk tx; 11 i<éólckr:t Jelentős az C<cerélJük ki a kopou gum1abro=1kat. derítsük ki é:. háribuk el a hiba okit eltérés a gumi abron<:sok kopásá.ban Mcgnovckedcn az clsó kerekek kiegyensúlyoz.at!ansága Egyensúlyoz.zuk kj a kerekeket A hátSÓ híd hclytete Clállítódott a hát.só felfUggesztés bekötőrúdjainak deformálódása miatt Eg)e ngö~Uk ki Hl!1) ~rélJUJ. ki a beki:,! rudakat 5.23 4 A2 első kerekek ö

ngerjosztese, s.zöglengése, szltálása" észk,lhetó A hiba oka A ja"itás mód/a A gumiabroncsok levegOnyomá~a nem telel meg a2 eloírásoknak Állít~uk be a normáil1> lc, cg.On}oma>I a gum1abroncwkban lkgnövekedett c:sapágyhé1:ag a kcrékagyakban S1.al,ály01zuk a hézagot Nem megfelelően működnek a lcngé~illapítók 1eglazult ak a kerékagygombc,,;,uklók csaps,-.eg• rógzító anyái. deformálódott a tengclycwnk Az első kerekek beállítási szögei e lállítódtak A lengőkarok ~ ilcntblokkJal kO?Jltak A kerekek k iegyensúlyozom ága nem A gömbesuklók kO!X)t1ak megfelelő CserélJük k1 vagy J,a,Vihuk neg csillapitókat <1 lei1,:-S:i,. El!enőrirruk a i.wmbc$uklói c-,;apv:q!,•~-m~·"rőg,áté,-ét , ha ez mcg1dclő H:gyul, k a tengelycwnkot, e llen;Jril.lük h vük,i!; e-setén cseré!Jük k, Szabályoauk he a kcrékbdlhtá~, v011-eke1 Cseréljúl,. k, a lJilcntblokkokat Elknóri1.1ük és cncn~úl}ozw k ki a

kcrck:kd Cse rélJiik k1 a gom~uklókac Forrás: http://www.doksihu 5.235 Az első kerekek függőleges lengése és gyakori kemény ütések észktlhetök A hiba oka A javítás módJa A kerekek kiegyens.Ulyorousága nem megfelelő Ellenőrizzük A folfiig,gesztésn1p,6inakcsokkrnt arugalmassága Cseréljük ki a rugókat Nem megfelelően működnek a lengéscsillapítók CserélJuk ki vagy JavíttaMuk ki a lengé~· csillapitókat Nem meg.felelően működik a s1abilizitor HU1.zuk meg a rudat rögzítő =varokat és anyákat, a kopott gumituskóka1 és a defonnálódon rudat cseréljük ki és e.gyen$Ul)Q7zuk ki a kere keket S.236 Megnövekedett a hézag a gömbcsuklóban A hltm oka A javhás módja A gömbcsukló alkatrészeinek sUrlódó folilletc1 kopottak, a porvédő nem megfelelő zárása vagy sérülésekor bekövetkezelt elszennyeződése miatt C~réljuk ki a gömbcS;uklót és a ix>rvédöt S.237 A gumiabroncsok futótelükrte gyorsan kopik A hiba o ka

A J3Vitás módja Egyenttkn u1on nagy sebességgel haladunl. (helytelen vezetési stílus) A sebességet az út minőségétől függően válas!>Wk meg A kerekek megcsúsznak a .gépkocsi túlzol! Kerüljilk a htrtelen g>o~itásokat gyorsítása miatt (helytelen vezetési sti!us) Gyakori fékedsck mian a kerekek blokkolnak ,roseo Megfelelöcn haí.LnálJuk a fékekc1 ne fékczzunk Az. első kerekek beállílási szcigci cláll1tódtak Álht~uk be a s.:ögcke t Megnövekedctl a hézag a kerék.agy csapá,gyaiban Sz.abályOztUk a héza,gol A gépkocsit túltcrhclti.Jlc Ne ~PJilk lúl az üzemeltctés1 ütmuta tólxut fcltilntctctt megengedett terhclésekc1 Nem haj1onuk "égre a kcrekeJ. ajánkm cseréjét CserélJü k fel egymással a kereke ket az üzemeltetési u1así1ásnak megfeelckn 5.238 A gumiabroncsok csikorognak a f,>rtMókban A hiba oka A Javítás módja Nem egyforma a gumiabron<::;okban a nyomás Állícsuk be a n)0111Mt a ll()rmának

megfelelően A tengelyc<,onk vagy a lengőkarok dcformálódá!.a és a lengókalQkat 84 CserélJuk ki a 1engdyc:sonkokat ;,2.39 , gumiabron cs fvtófeSOlete egyenetlen úl kopik A 1av1tb módJa A hiba oka Tulzon ~ g a kan)afba.n (hd)lelen vetttés-1 i.lllus) h.tCSuSlh a kanyarban a fclfuggö,J:16 hibája CsoUentsuk I k&n)arban a kbt~gc1 J ■,•ítwk k1 a lclfu,sp.,21é":I mian A ki:rekcl kicgycm,ul)o,.a1lanság11 (a hu(>iclulc1 ~km. a kerülcl mcottn Cl)enktescn elhelyezkedő foltok vannak. dc ha huzal1llJQbb ick1g közlckedunk . k1egyeni,ulyozatlan kcrélikel, ll lulófelulet közepén is) Egyensul)O Wh,uk k1 a kcrckckcl A kerekd. cgycnc1lcnu l fékczóond ~z.abal)uaul , a ltkrendvcrt ,.-m mulodnd mcgfdelocn a lcngácsll~p ttok C~rdJuk U ,·agy ),l1113">llk L1 a lcngé!>· c-;1llaptl<>bl S1.abályo,n,1k a kerekek dólésszogét l;-.lalh1ódo11 a kcrcLck dőléwöge (a lutóklulet bcbó S3VJ31 kopnak) (wkkent a le,-egó nyomá.a a

gum,abr~tk ban {n;i,g.)foku kopá!> 1 lu16fclukt szelem) ~agy a lc,cgó nyomtsa a au,mut>~ lban (nagyfoku kopás a futófclulet k01épsö s.á~J;iban) Az cl$0 kerekek O!>W:Ctarttill nem C~Ch (a íutólelultt btls6 sávja kopi.k) 1 u ~ nagy u. első ktre:kd ()Sletan , (1 futófelukt tubó s.á"Ja kopik) A ,obb é) Cjl~lomw a bal oldali kerekeknek nem ménd.u az Q!,,-ze1artáfa Allibul be az clu1rás ~;,cnnu lc,ct,Ol1)<"m~t Áll1buk t,e v eló1ris SZt:noll lc,-tp~.xn ul 4 1J.t1w, be a ker,tkO!~lelanbl Álhu,uk ~ a kcré~wcta rtá~t J-llcnón.uuk nem dcformilódr ak a kormánymú é- a fclfuqcl>Zt6 allaué-1c1 S1abáhoau k a l,·rékO-,."ctartal e, a kcrtkcsap0k dólffim&:b 5.2310 Ot a kerék q)cne1lcn kopá, a futoíduk1 leNktén l:J,)·cmul)vz zuk ki a kerekeket S,,crcl6 kötbcn elmozdultak a k1el)cmúl)07.ó wh-ok b a gumiabroncsok E&)en,ul)o uuk k, a kerekeket A kerdpan1 dcformalód ou A gum1ahroocsol <,tru!ttk 1cgno,ckcd en a

keritlccsapág l,alban a ht,~ Eg)cngc»uk lu a kcrtlp.antoc II,) ~rclJul l1 Ci)Cn~úyouuk ki a kerekeket ().erél,uk ki a pnuabronoc >kat ts e1 o"1:n-.ullou~k ki a kcrckckc1 ~zabál)ozzuk a helagot 85 5.2311 Szivárog a hidraultkaolaj a lengéscsillapttóból A hiba oka A Javitás módía A dugatt)Úníd töm:.zclencéjc kopott vag) megsérült O.eréjük ki a tömszelencét Idegen szilárd részecskék kerültek a 1őmí16gy(íni tömílőpereme alá M~~uk át a Jengé~11lapitó a lkatrészeit, cserélJi.ik k1 ,·agy !ZűrjUk át a folyadékot A 1anály tOmí1őgyúnije kitágul, vagy megséri.ih Cseréljük ki a tömftögyúrüt Leverődések, karcolások, bemaródások vannak a dugattyúrúdon, a krómozás teljesen lekopoll Cseréljük ki a kopott vagy séruh duga11yúruda 1 és a tömszclcncét Kilazult a tartály záróanyája Meg~érúlt a tartály a töm1tőgyúrü Húzzuk meg az anyát kölletél)en Álhtsuk be a oicgfelelő hidrnulikaolajmennyiMgct

TUlságOsan sok a h1drauhkaotaj a lengéscsillapítóbim (Az ebben a pontban köWlt ,avításokat a (5-erélJük ki vagy Javittassuk meg a tartályt megfelelően fe!készUt1 si:~,kműheJ)ben végeztessük.) 5.2312 A lengéscslllapilók &légtelen ellenilla&a kirugózás közben A h iba oka A javit!IS módJa Nem zár hermctiku!>dfl a kut,gozit~ V.Cle pc: vag} az átercsitös.:célcp CS(•rélJuk ki a s1.elepd: sél"Ult akatr6zé1t lllgy ja,,.1t:uk meg a7okat EltorOtt á dug,myúgyiirü vagy beszorul! a hOffl)ába Cserél)ú!. ki a gyűrűt vágy siUntes~Uk meg be~rutá~l Elégtelen a folyadékmennyiség a $Zivárgá~ m iatt Cseréljiik ki a sértilt alkatré~?eke1. és tölbilk fe l folyadékka l A kovctke:d5 rész a VAZ- 2105 (2104) 6 a VAZ.-2H)7 tlpu~ok há1W futómü,,,énck előforduló hibáit közli. 5.2313 Megnövekedett zaj h allható a hátsó kerekek felől A hiba oka A javítás módja Meglazultak a kerekek rbgzítOQ,3varpi Húzzuk meg a

kerekek ( A féltcn,sely golyóscsapágya megkopott va,gy tönkrement 86 rögzitőcsavarjai t Vizsgáljuk meg a féltengelyt, és e.,réljllk ki csapágyat á 5.2314 Állandóan erös zaj hllllatsz.t a hátsó hid mük6d6M közben A h1bn oka A Javítás módJa A h.tts6 hld tartó}I dcformUódon Egyengasuk k1 a 1an61 és cllcn()tiuu.k mére1c11 A íéhcn,ctyek dcformfilódtak és mcgengcdhe1c1k.n Utésiik van Egycngcssut a m1cngelye:kc1 Ha ,eteni~n mcgséruhck, cs<:rélJuk k1 azokat A bord1hkötés megkopou a féltengely foga~kcrckCM!I Cg)Ült C)éréljük ki a kopoll vagy iélUlt allatrészcket A ha116mú fogaslcrckctnck .13) aapag)inal Hatirozzuk a haJ!Ófmhct bc;illdsa Clálhtódon, sérulle). lg} kopottak l::.léi!t clen o l111menny1ség ,cn1 liclégitó a lcnafscsallaptt6k mukodésc mca. hibai ts )8IIWk meg Álhtsuk vima a;i: o lajszintet, 6 clknóm.1uk nem szivárog-e a tómítéscn kcrcvtul 11.ag) a hátsó hid 1an6;Aban ~ az5.23II és v 52312 pon10U1

5.2315 lai hallatszik a gépkocsi gyors u". közben A k1cgycnlitőmú C)Opágyai ko}).lttak vagy a hdyzc1uk e lállilódott Vegyúk le a h/lJtómtivet, javatwk meg. 57ijklé$ esc1én c:scrél;uk ki az a lkatrét.Zekcl Hcl)1Cknul áll11ott10, be a föhaJiómU fogaskerekeinek kapc:50Mdásá1 a f6haJtómú Szablilyouul a kapnolódnl ,13llaQlkOr A té l1cngely napágya1 koponak Cseréljük ki a csapág)akat Elégtelen az ola1mcnn)1~g Álhtsuk 55U au ola,szintct. ts cllcnónzzuk SZZU&U & tom1lésd:MI ag) a hauo hkt 1artó}ában ni~~ 5.2316 laj hllllatazik motOfffkket való tauiüs kózben A hiba oka He ly1clcn a kapcsolódá~i hézag a föhaJtómU Coga,;kcrcke1 kcuött Szabályozzuk be a hézagot Mcgnovckcden a csapá&)háag a hlJIÓ Íogbkcrtk C$8págp1ban a kanmarogz1tO anyag k1lvul~sa vagy a csap4igykopás miatt Ellcnórizzuk • ha116 fogaskcrtk forgás, cllenállásá1. huauk me-g az an)at -agy cseréljük ki a kopott alkatr6zckc1 87 5.2317 Zaj

hallatszik a gépkocsi gyorsitá&a es motOfral való fékezése köZb&n A hiba oka A Javítás módja A hajtó fogaskerék csapágyai kopottak vagy C:.eréljük ki a sérült alkatrészeket tönkrementek Helytelen oldalirányú hézag van a föhaJtómú fogaskerekeinek fogai közön Ellenöriuuk a fogaskerekeket, a sérülteket cs.créljük k1, állítsuk vissza a normális oldalirányú hézagot a foga~kérckek fogai kbzött 5.2318 Zaj hallatszik kanyarban haladáskor A hiba oka A 1avitás módja Szorulnak a bolygóke rekek a tcngclyilkon Cseréljük ki a hoérült vagy kopotl a tkatrészeke1 Bemaródá.sok vannak a bolygókerekek tengelyének súr1ódó folüle1é n A kismértékű érdCMégtl tisttÍlSUk le finomszemcsés ,:si~lóvászonnal, a hiba 1a,•ithatatlansága esetén cseréljük k i a bolygókerekek tengelyét Szorulnak a féltengely fogaskerekei A fogaskerekek él> a ktCgytnlítőmű illc:.zkedő íelulcteinck kisménékű :.érül6e esetén

tis.ztítsuk le azoka1 csiszolóvászonnal, a ~érult a lkatrészeket ki kell cserélni Nem megfelelő a héiag a S:iab.ályozzuk a hézagot kieg)·enlítőmú fogaskerekeinek fogai kö:zött A féltengel)•ek csapágyai sérültek Cseréljük ki a csapágyakat 5.2319 KopogN a gépkocsi indulásakor A hiba oka A j.l,,itás módja Megn<hekédett a hézag a fóhaj t6mü-fogbkerék 1engelyének a karimával alkotou bordáskölésén Cscréljilk ki a sérillt vagy kopótt alkatrés:.:ckct Bemaródások vannak a bolygókerekek tengelyének súrlódó felületén A kismértékű érdességet tis.:lhtsuk le finoms::cmcSCs csis:i:olóv5zonnal a hiba javí1ha1a1lansá,ga esetén escréljllk ki a bolygókerekek tengelyt t Szorulnak a féltengely fogaskere kei a ki egyenlitőmübcn A fogaskerekek és a k,egyenlítómú illeszkedő fclülc1cinek kisménékti séNlésc csc1én tisztítsuk k awkat csiuolóvá.szonnal, a iériilt a lka1részd:et cseréljük ki Ne m megfele1ó a

hézag a k iegyenlítómú fogaskerekeinek fogai köz.öct Sz.abályo12Uk a hé1ago1 88 A hiba oka A javilás módja A féltcngel)d csapiigyai sérültek CscrélJük ki • csapágyakat MCJXÖCkcdctt • htzq a hajtó fopikcrék tcn~lyéoek hmnávtl alkotott bordúk.64ésén Ci.créljük k1 • karimát és a föh•jtómú fot:a.skcK:lmt Mcgno,.ekcdctt a főhaj1ómU fogllkcrekeinek kapcsolódási hézaga Sl.abályozzuk a hézagot Mc1lazultak a hátSÓ felfügg~té~ llú:o.uk meg a csava rokat bckö1őrúdJa11 rogtít6 Q.aarok 5.2320 Ola)azlvárgás A baJIÓ fogaskerék tomS2Ck~JC kopott va&Y~riilt A féltengely töm.vclenctjc kopott, amit a fékburkolalok. 1 fékdobok b fékpofák olaJC)SOdása alapjm állapíthalWI„ ffi<g f lkOOrf".uuk a félttngdy üté~1 a tartó behajlá:sát. egyenl"SUk ,·agy cscrflJük ki • sérül1 alkaubzckct. CKrélJuk ki a töm• ".dcncét Meglazultak a hátsó htd hajtómUhfo~ t rógzítő ($;Ivarok;

mc~rültek a tömítő alátéttk llúzzuk meg a cwnarokat ; CCré lJtik ki 11 1ömí1ő ali té1de1 5.2321 Kopog6s a kardánhljtuban lndul.Nkor, hlrte~ gyorsításkor v~y sebeSMgVilttaskor A hiba oka A javítá~ Mcg.Wultak a tengC:l)hpcsolól 6 a kanlin• cwklók kanmá11 rög1:1tó csavarok b anyák lluauk meg a, anyákat az d6it1 nyoma1ikkal McgnövekedeU Uini,CflClális hézag [11 kardánte ngely bordáskö1~ben első Megnövekedeu a hb.ag a kanlinc:wllók c,;ap4igyaiban módJa E lleo6Tiu.:uk rt héug nagy~ágát; ha 30 mm-nél nagyobb, c.,créljúk ld a kopoll alkatrészeke1 Jav,tsuk k1 a c:sulr.lólat a kopotl alka1részcl ~réjtvcl 5.2322 Zaj hlHatszfk •• vibráció van • kard6nhajtUNn A tuba oka A kardántcngelrck deformálódtak A ja--.itás módp E&)Cngc~uk 5aJIÓfl vagy escréljuk ki a tengelyekcl Az első tcngdy t$ • megfelelő tcneelykapcsoló Slcrclbi JC~1 nem ~ k e,ot.c , Szerel JÜk le a kardinhaJtúl 6 illi1Sük be a szél.:izcrclbtor

felvitt JClóltsck cgyben,bél 89 A hiba oka A kardántcngielyek kiegycnsUlyoutlanok Ellcn6rizzük a kiegycnsúlyoz.bt; ha a k1C&)ensúlyozatlans4& ~rtékc mcg.halidp az e161.n tnéltci, akkOC UJR ki kell ~mől)Olm Megkopott vagy megsérül! a tengclybpcsoló karimájának központosÍIÓ hülelye ts a sebcssta,.,ltómű bordtistengclyének központositó 1)11.rúje közbenső A CscrtlJúk lu a 1en1elykapcsoló kanmáJát a hüvellyel cgyün és a bordástengcly kozp(>nlOSító gyűrűjét tl,muz csapq)hinga mcgnővekcdctl A közbenső tl,masz. megstrült Meglazultak • ke,cszuanó1 a karosszériáho7 Cs.crélJUk ki a támas11 HU12uk meg a kcreszuanót rogzító an)ákat rogzi16 any6k Me~Ckcdcn a háag a kardmc:suklók cu.págyaiban, va&Y 5,Wrulnak a csuklók Jav11suk meg a auklól. kicscréhl! a kopott Meglazult a haJlékony tengelykapcsoló-karima tomszekrla:jlnd: foglala1a Nyomjuk ös.sle a tömszclencét és nyon1Juk be a for,Ltlaú1. ObjsndtpS

esetén cserél1uk ki a lömw:k:ncit Meglazult ll7 anya első kardántengely villáJál roa,116 Eltgtek:n a bordúkötés kenése atkurészckct KapcsolJuk le az első hrdántcngel)1 a hit:sóról. húzzuk meg u anyát, ma,1(1 az a-nyát pontozó"·td biztosft.uk Kcnjuk a bordás1::0tésl u előln n1rral 5.2323 A ken&lnyag azlv,rvN A hiba oka A }lv11ú mód,a Meglazult a tcngelykapaoló-kanm a törosielcncéjénck foglalata., meakopott a 1ómité$ N)OmJu. össze a tómszelcnct1 6 nyomJU be a foglalat át, a kopott tómyclencét cscréljuk ka A kardincsuklók lömszckrla:i siriiltck vagy kopottak SzcrcJuk Rét a auldókat, és cscréljUl k, a tömszclcnctt 5.2324 A VAZ-2108 .a-6k,trjk-ha, csuklóa 1 " ~ M I Jrtintkezö hibák Zaj. kopopli td: az tW ktttbk ld6I aozps kim>ea A hiba oka A csukió alkatrészei kopottak Cscréljuk ki a kopon "asY sénill esul:lók11t A kcrékhaJtó tengelyek dcform,lödtak Cscrél111k lu • tcngclycket 90

Forrás: http://www.doksihu A kenőanyag szi,,,rog A hiba-oka A belső vagy külsö A javí1ás módja ,·édőburkolat sérül1 Cseréljük ki a kenő:r.sín és a csuklóban a védőburkolatot A fejelct végén ÖSSlefoglalóan bemutatjuk a VAZ-2108 típus első es hátsó futómúé bch jelentkező toábbi hibák okait és isnier1e1jú.k javítási módjaít is 5.2325 Hanggal és szemmel tapasztalható rendellenességet( a futóműben A hiba oka Hibásak a felfüggcs.ztés tanói Cseréljuk ki vagy javitsuk meg a tartókat Meg.lazullak a mcrcvfrö komiolpi, vagy Húu.uk meg a csavarokat cseréljllk ki a kopon a keres:itlen.gés-stabilizátorrudat a karosszériához párnákat rögzítő csavarok . A merevÍtók vagy a rúd gumipámái kopottak Meglazult a fclftlggcsztéstanót a karos.szériához csapágyazás Hllzruk rn,eg a felső cs.ipágya:tfu rogzítóanyáil A 1anócsapágyazás-ház gumiJa ös~ezsugorodou, szakadt vagy levált C!>eréljük ki a 1anó

csapágyazását A felfüggesztés lengökarjai, mcrcvitői vagy a stabilizátorrúd tartói. gumi-fém csuklói megkoptak CSt-réljuk. ki a c:suklókat A fe lfüggesztés lengókarjának gömbcsuklója kopott Gcréljük ki a gömbcsuklót A felfügges:ztés rugója összenyomódott vagy ellön Cseréljilk ki a rugót A berugózásha1ároló megrongálódott CscrélJiik ki a bcT1.1gózibhatároló1 A kerekek nagyménékbcn l:iegyensúlyozatlanokká váltak EgyensUJyon.uk ki a kerekckel rögzítő felső 5.2326 FolyadékUivárgást észlelünk a hátsó felfüggesztés tengésceillapltó}ából A hiba oka A javítás módja A dugattyúrúd tömszelcncéjc kopott vag) tönkrement Cscrél1ük k1 a 1()flmelentét Bcülödésck, bcrágódások láthatók a dugatt)llrúdon, a krómbevonat megsérült Cseréljük ki a kopou vagy hibás duga11ytimda1 és a tömS7 elencét A tanóház (hátsó felfüggesztése lengéscsillapító-tanálya) 1ölrutögyürűje ös.szezsugorodou

vagy megsérült Cseréljük ki a gyűriit 91 Forrás: http://www.doksihu 5.2327 A hátsó felfüggesztés kirugózása nem megfeielő (hibás a lengéscsillapító) A hiba oka A ja~·itás módJa A k.irugózáwelcp vagy a túlfolyásszclcp tömítetlen Cscréljuk ki a szelepek sérült alkatrészeit vagy Jalítsuk ki a hibát Szivárgás kovetkez.tébcn nem megfelelő a folyadék menny,sége Cseréljük ki 8, hibás a lkanés.zekct , és pótoljuk a hiányzó folyadékot Bcrágódások lattnak a dugattyún, a hengeren és a dugattyúgyúrún Q.ert"ljük ki a hibás a lkatrészeke t és a folyadékot A vezetőpersely 1ctlonrétege kopott vagy sérült CserélJük k1 a vczctőpcrselyt A kirugózás.szelep rugója összenyomódott CserélJi.ik k1 a rugót Idegen szennyezések vannak a folyadékban SzúrJük ál agy cseréljuk ki a fOl)•adékot 5.2328 A hátsó felfüggesztés berugózása nem megfelelő A hiba oka A berugózás.szelep 1öm[te1len CscréljUk ki a

hibás al.l catrésieket vagy iavjtsuk ki a hibái Szi.,árgás köClkeztében nem megfelelő a fol)•adék mennyisége Oerélji.ik ki a hibás a lkauészekct éi pótoljuk a hiányzó fol)"adékot Szennyezen a folyadék Szűrjük A berugózásszelep tárcs.ái kopot1ak Cseréljük ki a kopott vagy !.érült táHSáka1 ál "agy cseréljük ki a fol)·a dékot deformálódtak vagy eltortek 5.2329 A felfüggesztés gyakran „átüt" A hiba o ka A Javítás módja A felfüggewé$ rugója ósszcn)"ómódott Cseréljük ki a rugói Nem mUködiJc :i felfüggesztés 1ar1ója (a há1só felfüggesztés lengéscsillapítója) Cseréljük ki vagy Javitsuk meg a tartót (a hátsó felfüggc:R.:t6 lcngéscsillapítóját) 5.2330 TUI nagy a hézag a gömbcsuk.lóban A hiba oka A javíllh módja A gömbcsukló alkatrészeinek súriódó felüleie kopott, a burkolat tömítetlensége vagy séril.lésc következtében létrejött s.zennyerodés miau C-scrélJiik

ki a gömbcsuklót é~ a 92 védőburkolatot Forrás: http://www.doksihu 5.2331 A gépkocsi ehér az egyenea vonalú haladasi lrénytól KuW>nbözó a lc,·cg6nyomá~ • gumiabronc!"iOkban Álhl-.uk be a mclfclcló le, CJ•wt)xnau A kcrékbeállitás, szögek dálh!ódtak S1.ah1d)"OUUk be ll kcréJhtalh1<ni :zogd,et A fdfüggcsnhtanók egyik felső csapri1yaoo!M-a C-.<rtlJllk l, a Npag~w-;ht megrongálódot1 l:.ltér6 a felfuU«zlés rugó1nal rugalmai,uaa C~rél)Ul lu az •.clfara<lt" ru,01 Jdcntós a különbség a gumi:ibroncsok kopásában C~rélJuk ki a kopott gunu:ihulncwkat (állap1N.1k mc~ a lopá~ ukal t, h;irit>11k cl a baJI) A7 elso kereke i. fokw-011an kicgycnsúlyo:r.atlanol l:.11,)Cn-ulyottuk L1 A lelfuggcli,7.lé~ egyik rugó}fl 0,S,Zcnyomou ,-,y chört C!loerélJul. l1 a ru~ A géptoc:s, há1.SO tcngcl)C elmozdult (l fclfusgeszl6 i k(lrok pe~cl)cmel. ko p:ha mm\ C--.c1d1uk ki A klfuggc~t6 lar,ai rJdurmálódtak

C.crél,uk k1 a klluftl("SZU kar}ólit :t. :i. kcrd,cl.ct JM:N.1,clet 5.2332 A gumlabroncaok futófelülete fokozottan kopik A hiba oka ll1r1clcn gyorsmf.sok m1a11 a Lcrckck mcgc~úsznak (helytelen ,.,c;,ctéstcchmka) Gyakori a kcrékbJotk°áSO fékcz6 (hcl)1den ,Cl:Ctkltthmka) 1:.hUhlódtak a kcrékbeálhtá)1 szogek :,.1;1balrou:uk be A gépkocsi tultcrhelt Ne lép1uk tul a., u,cmcltct61 u1a,11ai,txm ck11rt mc,cn gedt-11 tethcksckel ,1 . erékbc,1U1t(lI vo~d~·t 5.2333 A gumiabroncaOk futófelülete egyenetlenül kopik A hiba oka N11gy sc~ggel haladunk a kanyarokban (helytelen "Cl:Ct61echnika) A fclfüggart6 kn&öka.rp,mal l()Olbcsuklói Ja~1hul. mca a t, lfo~lcl A kerekek kiegycnsúlyoz::r.tllrnok Ett)Cllúlyoo:uk k1 a kcrekckc1 b a gum1-fé:m csuklót fokOlOltan kopnak 93 5.3 A kormányszerkezet 5.31 A VAZ- 2105 (2104) es 2101 típusok kormányszerkezete A koimán)mu a gépk=i lutomllvének legfontosabb 6. legkényesebb szcrkc;:c ti eleme

Feladata a Jármú haladá~i irányá11ak mcgtattáu és esetleges mcg·á ltoztatá~.l Ezeket a kormánymozgáwkat ú,:y kell a kormányozott kc~eke krc: átvinni, h<.,gy azokat fu tásuk kölbcn az ne zavaqil Évtizedek során többféle:- kormányrendv-en késútettek A legegy-z erübb, a mit & nz a lkalmazou al ósautón. ahol egy karral kotvctknül forgatták cl "iU el-0 kerekeket A sebesség 1 lel.Jt~i!méll) a kOC$i tön1egének növekcdb,c már bonyolultabb Qerkezct eket igényelt. Elért fogalilécc.,;; ~igás globoid~ígás, ~avaro[);Ós, iolyósorns konnán,·mü~·cke t ;;lakíton ak ki. A legtöbb rend:r.zemél kÖ7·e1len mcchamku a kormtmykcrék é.s a kormányzott kerekek kolrini kap--c>lat A v:lctés kényelmének biztons;(g ának a nö,elt<t>re ún vcn-okmmányl>kat is alkakmt71U1. aOOI hidrauliku~ ~umatiku,,; é~ mcch,miku~ áttétellel. Újabban cektromká·a l vezérelve ló,M:lítik a megfelelő l1L~ást. Többslifl">én a;, d:;ő

két kereket kormányQnák, d:: úJabhan tért hoditanak a négykcrék kormányz.a--ű ~,:cmélygépkocs,-lípuwk ú;, A hagyo,riányos e irende2S:sü Lada típusoknál gklhoidoigás mir, .-, Sarms rn típu--c~aládnál a fog~lécc~ mcgold3~t alíalmazník Ezeknél a típus.oknál globou:löigas kormányrcnd $Zcrt alkalmaznak Az egész kormánymechanizmus kél fő e lemet tartalmaz a ko rmánym űvet és a kormánynidazatot A kormánymíi felépítése az 515 ábrán látható Legfon10!iabb alkatrészei a 2 1 ko rmánykerék, a kél 24 kardáncsukJóval megosztott /9 tengely fa a 18 kmmánygép. A kormánykerék röglílőtanó lemezé n. JObb oldalon van a fénysi:óró, a szélvédőmosó és -tiszlitó berendezés kapcsolóJa, bal oldalon a1 irányJelző, majd a latta a tompíron és a táol~ági fényxzó rók, a kürt és a „fénykürt" kapcwlója A kormánykereket a három ré~zrc o sztótl kél ka rdáocsuklóval megszakímtt tengely köti ÖS.QC a kormánygéppcl (5.16

ábra) Ez a megoldás tóbb feladat elvégzésé1e a lkalmas, a lcglén)·Cgesebb. OOgy ütköZéses balcsc1nél lehetővé 1em hoi~Y a korm:myszc rkelcl k lha1ol,on. A rná~ik fela dat clső:.()rban kényclro1 céh), csillapitp a korm:inyke rékcn a futómű rczgéscmck kc llc llle tlen ha1ásá1. A konnánymú sze rkezeté:1 az clőzö 11pusokhoz képest m6do:sitották. a globoidci;1ga gol)ÓS· ~pág)at kapott. Kereszt· és hosszmctszc1ét az 5 .17 ábrán 1anulmányozhatjuk A Jormányk:erék forgó mozgását a lakítJa át olyan a ltcmatÍ 5.15 6bra A konnányt,erendezN IIUrltH:e„ 1 dclals6nyom!ávrud: 2korrnanyltibr 3 kb.lépső nyotnt,évrud ◄ lWnba 5 sn ~YO,ZO· luely 15 az ebó le-lfuwnztk alSO p b· C$1Jk~ J;11:7 ~ k; 8 Uel$6-l· iügges.?1n lelSO gombcsudo1a : 9 a teoge1yc&Ollk jobb nyom18-bria, 10 hmbatart0 konzQI; 11 rugó: 1218:aú tógy,)ril; !3<:~ ; 14 a korményk9rék tongelyét rog,i,16 kOfllOI csöve: 15alili&t: 16r69Zítögy0rű, 17 a

kormállyklffél<felll6 16ngefye; 18 • kormoinroP h&Za; 111a ~ er6k l l ó z ~ ; 2 0 di$ll)u(l(Olat: 21 li.onn3o~kerék, 22 roprtókonzol; konzolt 1ogz,t0 n• lilm,u : 2◄ t l<ardár.CSUkl6a,ogz,ió­ C$3Varokkal: 25akarOWén:a h0$$.:t:itrt6~ 94 s. ,~ -, r- S.17 tb1• A ko,~nr9"P-Hete 5.11,tlíll A •-tnymü helyzete ·- M,6.-~cu,,w„ t1~oggzoW";CN 1. 2a~ , 311111órog,i,~ u.inc1Z~l31~11!91fyelf~ ns--,~fQ& anp~ 15•c:19"~ l 6 . 0 ~ l 1 i s ó MIIIOlllllnymuh,i.z~vte lltluillNkozon~ g , o t y ~ lls.z~ó,,t, 191«1&1lOQl)rO(lter,gel)ll gofyóte~; 20 IOfflstMneia a ,olOlfffl, e IMll!T1"1y1okaik0ztpa(lhl iyl~ mozg.6"5á, amely a kormAnyrudazat k0loe111é)é~d lörJ1IJa JOl,bra U&)" biilra a kcrcLek<t AL ~1t1t1 aránya 1:16.4 Ut~lageJ)"ilCN wcrlc«lnd: rllnik a korminyrudaza1 amely 1rapézbrol, ~ritóbilirock nyom1ávrudak aomb- c~uklók pontQS,l.n ÖSS"tch11ngoh 1 u ~ .~ l N ~ ~ 3 ·

~ , , . 5tcill fU191 , ~ allor~.9,ogz,iaw,y !Ofl46$ Jflllffl· rends.lcréből áll. H~trlln)a, hogy akár egy b1lmcI r0&71tuo,narp• .ak a lvulása fdbonthatJa ai dsó kerekek 1co-inc1niji1 / U1ouakból kt,derul, hc,g) hazda, C$1k IISZ• 111ha11uk a kormány1,Utkeu1c1. a mtglV111 csavarokat utánhúl.lUIIJUk és ellen6rn:hclJllk a gömbcsuklók gumi porvédóinck állapotát. A házi clk:nónés elSÖIOrb.an arra irányulh:n, hoj:y konn)·cn forgatható-e a kormán)kcrH„ mert a holljátét nem lu.bdha1pi mtg az 5"-oc U a kormán)kcrék kcrulctén mérve ltl .20 mm-t ,e1tn1 Ezeken kivul. h;a blirm,l )cn rcndcllcnclistt;c-t 1apa>J:1alunk. vigyuk )lcrv1zbe a kocs,t mert a bdlhráshoz, a Ja<1t!sho.e ugyancsak ullri tél• s.tcruámok Szübéguck Kulönoscn akkor llilllla1nat elő ilyen h1bü:, ha az első kerekelie1 ,.1Jam1l)1:n eros n)Omn én pl a prdasze,él)nd, utlozunk agy egyéb elÓ$Zakos eróha1,~ fo a Lcrckckc1. Külóo felhívjuk a figycht1c1 a

karonzériáhOJ" erós1lelt h1mbalartóra. A k1kopot1 peNel)·ei már soli. &Qlldol okoztak kulonos,en az cbó fu1,6mú gcomcrnájánali. pon101,, bdll1taYkor Az ccbz korm.tnp,zcrke1,e1 háZI karbantartasára mé,: • 7 ICJClCtbcn "·iM.zaténmk, 5.32 A YAZ-2108 kormánytztrtteMM A ,AL- 2JO~-on m;ir lugbécc-, i.orman) OCrcndN~I 1llalmaznal, amcl) lulonc,wn /U cl~l.crH-haJllU llpu)()lon ~•h be )Ol (51~ abra), K1~bb cró1 1gén)d s kcrekel kornian) • zá~a é, JObhan érclhc1ó m aan a, ül. TcrmévclC~n 111 1, találhatok b1mn)o<- bi1:tot1~lli1 6 lén)ctm1 :i.ccrkezeo elemek A liormany&1:crlczc:t mcrv-ctct tanulmán)01U fcltllml hos> a komu.n)1Cngel) t5 a lerél kOlé eg) pcrt0111lt 00CI hcl)eZlek (21 létCI.Yamu lokédékc,o) ami balc~1nél ~cgyúr(iehc CSOkkcnt1 a kormán) okom.1 mcllka~1 séruléscker A kerekei rc,gé,;ét • 10 rugalma~ kapcwlóhlnely c-.olkcn11 1, 11) a kormán)rudxl lcrhl:lul 1~·bh lbráoó érlez1l a korman)keréUtc1. A

lonnanymú cgyucruhb a hag)om„n)o,,. Ladal clsó futomihéhcz kcpcst A lorman)mu 1:;. ke,cscbb szerkezeti clemmél kapcsolódik 11 kerekekhez (5.19 ábra) 95 5.18 íbr• Akonnt,nyl>MenMzáanri< .(VAZ~2108) 1 nyomtávrúdlej; 2 • rudfei ~ : 3 lltrl9fllyciOllk; 4 anya:5 ~zó.onórúd;flbalnyoml;ivnJd; 7 a nyomtavwclak8111 °98Sléchel rog.?itő CS8Vi1Vok kOlffl8lIYll f092ítökengye!e. IQa ~ - ™ u a ; l l ~ t l2~azeM,>I0- 8 jobb nyomtáVfuO; 9 a 23ko,~e,i&k,24goly~y;251<0rmánytengety; 20 a o;slbJó;ol,a1 al$Ó tefle, 21 a korm.án~ly ,ogz ,lokQnzolja; 28védősapi<.a 2 9 ~ ~ ; 3() ~ tooa,&keték; 31 goly65$$pagyl 32 btZIOSitógyilrü; 33 véd6 alátét . 3" iom,,ogyo,o: 35 ~y,,ya gyütü; 10-a léc tampersel)>e: 11 Ne; 18 wmMymüllll. 3t5 porterel6. 37 az iJtkozótöm,t6Qyiir(it& 38 az 1,1ll<QZO an)áJ~nak ~tó9),:inlfe: 3P a léc vtkozo,e. ~o rugG: 41 lZ vlkozö a->yáJa, 42 a ~ 1 6 csapsz~; 198 kapcoolóriuvel)o

s.zotftó0Sav31Ja 20 lUglllrr-S kapcsoló· huv91v: 21 • dcuburkol.ot ~~reY•, 22 k»:l1-kaz6, f3 ~édöSapk.11 "4 8 ~SIIP belé)$: A Jek)lés ti kormanym(,hazon: B ,elOli&S ~ PQftl!rel()n Házilag 111 íi; a esávarok.at ,-alammt a kormányművel ,•édő gumi harmonikájának az épségét ellenőrizhetjük A VAZ- 2108 kormányszerkezerének javítá~á, beállítását csak gyári céls7,erszámokkal lehel végezni, ezcnkívUI na♦ gyon szigorúan előírják, hogy az egyes csavarok milyen n}omatékkal húzhatók meg. Mindebből az követke.Lik, hogy bármilyen hibánál a Lada Samara $ZCTVizl kell igénybe venni. 5.33 19mez; 13 blzk>Sil~z; 14 gumi-lém csu1(16; 15 96 lómi* A kormányszerkezetben etőforduló hibák Elsöként a VAZ-2105 (2104) és a VAl.-2107 típusok kormánys.zerkczctével majd a VA Z- 2 lOS ko rmá nys.terkezetének hibáival foglalkozunk Ezt azért tesszük, mert 1eljesen más a kom1ányrcncbzcr kialakítása a hagyományos 6 az

elsőkeré.k♦hajlású Ladákon S.19 Mlfa A konn.i>nyt)ctffKkozés kapcsolata a tengelyesonkhot (VAZ-2108) 1 rogZi(lli<Crlgv,JI; 2 uimau; 3 kor~ny,">U, .f iömlK: .S QW ekOIOhlVel~ 6 rögi:1lóesa~ar: 7 kormánytengety 8 J-amaflybufkolal 11re1so1. 9 ,;o,m:nyl<é,ék; ro cYpágr 11 kOrmányteng&lyl~rló: 12 korm&o)WrkOlat (~$6): IJ swt>i,alywórud 14 nyomHi1111(!1ej; 15 n.,gós gyüru: 1$~000Slij)lia. 11 1om,to(;)Ulü 5,3.31 Megnöveti;edett a konnánykerék holtjátéka A hiba oka A kormán)mu A javítb módJa rőgzítoc~a"ariai mcglal1.d1ak Húzzuk meg a csavarkOtést Mr.gnilvckcdett a hézag a kormányrudazat gömbc:.uklóiban Ellenőrizzük 6. Megcngcdhct<,tlcn hé1:ag keletkcicu az dsó kerékagy csapágyaiban !"vabátyo22uk be a hézagot Megengedhetetlen hézag kelctke:tell a görgő és a C!>iga kapcsolódásánál Szabál}ou:uk be a hézagot huzruk meg az anyákat Nagy a hézag a honba tengelye é~ a pcrsel)•ek

közön c ~e,éljük k1 a pcrsdyeket vagy a komplett himbatanót Nagy a hézag a c~igac,-.apágyakban Szabályov:uk be a hézagot 97 5.332 A konninytc:erwk nehezen forog A hiba oka A Jlllo1lás módja A kormányrudaz.at alka1r6:zc1 deformálódtak CscrélJuk ki a deformálódoll alkatré~ckct Az clsó kerekek bdlb1isi S2.0CC1 dállttódtll EHtnónnuk a kerekek bdlh1~t b uabályozzuL be A görgő i.s a ci.1ga kapcsolódis1 htzaga S,abályozzuk be a hé1ago1 clállitódoll A himba tcngel)·énck 5ZabalyozóanyáJa tul van huzva Csoktcn1 a k""Ceón)"Omás az dsó kerekek Ln1t)uk meg é~ isrnét huu.uk meg a n)Omalékkal Álhuuk be az clóu1 lc,cp)-omai,t mcgfc l dő gum1abroncsa1ban A gömbcsukló alhtrés.t:ci ~ rultck Nincs olaJ a htlcnónzzuk és c<,CrélJul ki a W:rult alkatrészeket Ellenőrt7,.i:ük 6 kormán)múházban pótOIJuk a hiany.(() ola1a1 S,uk:ség csc1tn cserélJlk ki a 1ómS1.clcncit A konnánybercndc:11!:s fclsó 1engcl)~•1

mcgsérüllck c-~rélJuk ki a aapáJ)akat 5.333 Zaj (kopogás) hllllatszik a ko r m í n y b t ~ Nagy a hb.ag az cb6 kerékagy tsa~l)aiban Szabályonuk be a htw,01 A kormányrudaz.at gómbcsapjának anyái meglaiultak Ellc1~riv.ük és huauk meg az an)áka1 Na,y a hézag a h11nba tengelye « a persclycL """ C.)CrélJUk k1 a perScl)"Ckct ""&8) az e&é1 ta rtOI Mcglnult a himba tcngelyéock siablil)OW"anyája A görgő és a CAga kapcsolódás.i htzaga vagy a csigacsapágyakbln a hézai; dálhtódott t-lunuk meg az an)lit a mcgkleló n)omatélhl "-agy a hú.a& a konninyndua1 suml) aukló1ban Meglazultak a kormánymúház vagy• h1mbatartó CxrélJuL ki• nyonu.,tc,ckct ,--agy a fl)l1TI1a, rudakat S,.abllyoouk be a né:r:agot Elkn6r1aűk és huzzuk meg a Meglazultak a nyomtávkar rógz1t6in)»• Huuuk meg a2. Mcgluultalr. a konnlnybercndc:r:6 el61ét• 1engc:lyénck rogn16csavar,a1 Huuuk meg a csa,·aran)ákat

rőgiítócsavarja1 98 an)»kat ~aran)·■ kal Forrás: http://www.doksihu 5.334 Nagy az első kereket< öngerjesztő berézáaa A hiba oka A javítás módja Nem megfelelő a levegönyomás a gumi- Ellen6ri7.zük és á!lílsuk be a megfelelő le·tgönyomá~t abroncsokban Az első kerekek beá!litási szögei clállitód1ak Ellenórizzijk é,s ,sio;abályozzuk be a kerékbeállítási .szögeket Megengedhclct len hé7,ag ,•an a.i: clsó kerékagy cs.apág)aiban Szabályouuk be a hézagot A kerekek kiegycnsúlym.atlanok Egyensúlyoauk ki a kcrckeke1 A kormányruditzilt gömbcsapjainak anyái meglazultak Ellenőrizzük 6 húuuk rneg az anyákat A kormánymú vagy a himbali.l:rló rögzítőcsavarjai meglazul1ak Ellenőrizzük és huu:uk meg a CS.1Vil:ril:nyákat A gorgö és a csiga kapcsok,dás1 hézaga e lállítódon S1abályonuk l>t a hézagot 5.335 A gll!pkocsi eltér (,,elhllz") az egyenes haladási iri1nytól A hiba oka Eltérő a

!evcgónyomás a gumiabrone:.okban A javitás módja Ellenőriuük é~ állítsuk be a megfelelő lc·egőnyomást Az első kerekek beállítási ~ögei elállítódtak szabályozzuk beat. első kerekek beállítási szögeit Eltérő ~ elsö felfüggesztés rugóinak Cseréljük ki Ellenőrizzük és a hibás rugókat összenyomódás.a Deformál6d1ak a 1engely<:sonkok. ill. a fclfuggcsztés lcngőkarjaí Ellcnőriuük a 1engelycMlnkokat és a lengő­ karokat, C$tré1Jilk ki a hibás alkatré.szckc1 A kerékfékek nem oldanak tCIJCSCll Ellenöri:aük a íékrcndS1cr állapotát 5.336 A gépkocsi nem atabll A hiba oka A ja"ilás módj<1 Elállítódtak az el~ kerekek bcállít ibi sZOgci Ellenőriaük és .szabályonuk be a kerekek Nagy a hézag az elsókcrék-cs.apágyban Sz.abályoauk be a hézagot A kormányrudazat gömbcsapjának anyái meglazultak Ellenőrizzük Nagy a hézag a kormányrudaz.a1 gümbcsuklóiban Cseréljük ki a nyomtá·feJeket

vagy a n}"omt:h·• karokat beállítás i S7.ógeit és húzzuk meg az anyákat 99 A hiba oka A jalítás módja A konnánymú vagy a h imb.atartó rögzltő• csavarjai mcglarultak Ellel1Órizzük és htí1.:1uk meg a csavarnnyákat Nagy a hézag a görgő és a csiga kapcsok)dásánál Su1bályozzuk bé a hézagot A tengelycsonkok, ill. a kifüggesztés lcngőkarjai deformáló<l1ak Ellenőrizzük a tcngelycsonkokat és a lcngökarokat; cseréljük. k1 a deformálódott alkatré~kcl 5.337 Olajszivárgást észlelünk a konnánymíiházból A hiba oka A javífás módja A kormányf6kar vag) a ~ igaccngcly 1ömszelcncéje meg,kopoll Cseréljük ki a tömszelencét A kormánymüház feddeit rögzító csavarok mcglazul1ak t-lúzzuk meg a csavarokat A CS<"réljük ki á tömítö alátéteket tömílő alátétek séniltek 5.34 A VAZ-2108 típus kormánysz:ef1<ezetében előforduló hibák 5.341 A kormánykerék holtjátéka megnövekedett

A hiba oka A javíllh m6dp Meghu.ultak a rudak gömbcsapJai1 rögzílő anyák Ellcnörizzúk. rnaJd húnuk meg az anyákat Megnövekedett a hézag a rudak gömbcsuklóiban Cseréljük ki a nidfe,cket A rudak gumi-fém ~uklói rnegk.OJ)lak Cseréljük ki a gumi-fém ~uk tókat vagy a rudakat A fogasléc űtköui.lnyája mcglvult SZ<lbályo:auk be a kormánymUvet és biztosítsuk az an)·fi1. A kormánytcng(ly rugalmas ka~lóhúvclyénck pcrselyci megkoptak 100 C~réljűk ki a M!rult alkatré.7ekct C:,eréljük ki a rugalmas kapc.IOlóhüvclyt Forrás: http://www.doksihu 5,3.42 Zaj (kopogás) hallatszik a kormányberendezésbÖI A hiba oka A jav1tás módp A nidgOmbcuklók anyát meglazultak El!enóriatlk é:.c húuuk meg az an}ákal · A log~l6c ütközőaoyá1 meglazultak Siabályouuk bé a kormán)mlh·et, fa bizlOSÍISUk az anyákat A kormánymU rögzitése nieg!azuh HU72uk ineg a A rugalmas kapcsolóhüve!y .itsó peremét Húzzuk meg a

ka~lóhü·ely alsó peremét rögzit6 csavart a fogaskerék-tengelyen rögzitö csavar meglazult rőg;iilóanyákat 6.343, Nehezen forog a kormánytl:erék A h iba oka A javít:b módja A fdfúggc:.ztés támasza fclsó csapágyazásában meg~riilt a csapágy Cseréljük ki a cs.apág)akat vagy 37 egt~z szerkCLCtct A támpcrsdy vagy a fogasléc ütközője mcgsénilt C.seréljuk ki az alkatrészeket ta feledkezzünk meg) Kicsi a levcgőnyom~ az el~ gumiabroOC!>Okban Ál!ít:,uk be a A rudak göml)c1;uklóinak alkairészci Cseréljük ki a, alkatrészeket niegfelelő kenésről nc lc·cgönyomas1 mc~ri,iltck A felfuggcvtés tclc~kópos tartóJa mcg:;cnilt 5.4 A fékberendezés A gépkoc~i futómUvének Jegkén)·esebb szerkezeti eleme a fék. A fékszerkczeuel felszcrdt kerekeknek a járművet meghatározoll idő alan álló hclyzctb<: kell hoaúuli. és biZlOSítaniuk kell az! clmozduJás e!lcn. Ennek megfelelően üzemi 6 rögz,ítóféket alkalmaznak. Ezek

·egymútól fuggetlenul mükOOnek. A jármú mozgási energiája a fékszcrkezetben a surlódá5 folytán hővé iilakul át. Régebben mcchilnilrus, maJd hidraulikus, iii pneumalikus rendszerű fékeket alkalmaztak A rög:zitőfék mechanikus rcJKtswrű A fékek lehetnek dob-, ill. tircsaftkek A fok<rzott biztonság érdekében ún kétkörOS rendzcrt a lkah:namak, ahol egy-cl!-} hátsó vagy clsó fékszerkezet dolgozik szinkronban. így ~ egyik fükör hibája esetén két kerék.kel h btztom,ágo),lln megáll a gépkOC!>i CserélJük ki ,.,agy 1av1tsuk m-g a fdfiigge::tl-:, canójá t 5.41 A vAZ.:21os (2104) és 2101 lipusú gé-pkocsik fékSHrkezete A hagyományos Lada p!:pkoc:,1kra az <&Zc~ kerekekre ható, hidrnu!ikus rendsurú üzemi. valamint a csak a hátsó kerekekre haló mcchanikll!> rendszerű rögzítő- és bizlon~gi féJ.e1 sz.ereltek Az egyik fékkör az első, a má~1k a hát.só kerekek fékrendszerét múkbdteti N első kerekek fékjei két

munkah:-ngerrel mozgatott ké1pofás tárcsafékek (5.20 ábra) A fékezést a fékláR.;a két otdalárá ~zc:,uló fékbetétek végzik A rárcSüflkek főbb adatai - tárcsaá.lméró, mm - t:ircsavastagság, mm - a legkisebb megcngedetl vastag$.llg mm 252.7 10 101 - a t;ircsa legnagyubb, még engedélyezett ütése, mm - a Mkbetétek legkisebb vastagsága, 0,15 1,5 - a müködtetö duganyú átmérője, mm 4 ,8 Mivel a fék éle1biztons.ágot jelent minden házi javí1ását kerüljük. egyedül u ehő fékpofák cseréje megengedett. Az önbeálló fékpofás hátsó dobfékeke1 dugattyúval egyetlen hidraulikus munkahenger működteti . A dcbfék főbb adowi - a fékdob bclsö á1méróje, mm - a még megengedett átmérő kopás után, mm - a fékbetétek legkisebb v35tagsága, 250 mm - hézag a fékbetétek és a dob között, mm - a múködlctő dugattyú álmérője, mm 2 , az e150 lé«.llÜkodletó uerbzel légtel8Mó eSÖCSOllll;a: 2 • munkiiheng,e,N

őUze~; 3 a dOltSllelt1el< kO!),UJeltőtenel< Yll;lmos .-~~-, 11 inuniuihenger OJ92~- 5 11 munka.leoger ŐI~•-: 6 QOl"l5be!ét, 0.1 015 20.64 Szerkeze-tél az 5.21 ábra szemlélle1i A fékfolyadék útját, mielőu a hátsó fékeket muködtetné, a fékeró-subályozó szakítja meg, és a hátSÓ kertlekct fékező erőt sz.abálywza az dsó fékekhez képest. A dugattyút a szabályoz6kar mOköche1i, amely egyik végével a dugattyúra hat, a másik vége a hátsó futómű"el van összekötve. A rendszerben két folyadékth van. A fékfolyadék az egyik térbe kerül, a másik térből kilépő folyadék pedig a hátsó fékek munkahengercibe áramli.k Normáliun mind a két térben egyforma a folyadék- S.21 ,, , Mt.ö kdli: fjli:nrbnw 1 léld&rtOltnH, 2 a "1<j)Olák ~OUteluló rugóla, 3• .O~Orug0; 400:trtartO~;S fékpol,I és a be1ét·6 l+kdob; 7 rögzjtöc&a~• 102 ~1:::resat~ •-kelffl [VAZ-2105 (21°), VAZ-2107j 251.6

~o~=~~S:,; !=~~. 12 1~eg-rOl)li!ölart6, 13 !élcnyereg. 14 vedO()un<aat, 15 sasszeg; 16 a fékpofa oyom(ltugóia: 17 ~!(pofák: 18 munk;ltienge,: 7i felcta,rcsa ll)Omás. A fékezés megkezdésekor a kocsi hátsó része megemelkedik, csökken a hátsó kerekekre ható tcrhelél;., ,·alamint a fékerő-szabályozóra gyakorolt terhelés. Ekkor a szabályo-L6 műko­ désbe lép és biztosítja a megfelelő folyadéknyomást, ill. fékerőt A pedál müköcheti az 5.22 ábrán látható 8 főfékhengert, amely s:er,·es egységet alkot az / "ákuumos fékrásegítő (fékcrónövclő) szerkezettel Ez csak a motor üzeme köz.bén működik, amikor a motor szívócsövében légri1kulás Kelet- kez:ik. A szív6™,vct tömlö köti össze a fé krásegítfü-cl A szerkezet akth an nem v= részt a fékezőerő nölelésében, C$3k CWkkcnti a pedál nyomásához m.ilc:séges erői tehát nem íárasztJa ki a gépkocsi IC:ZCtójét. A főfékhenger felett múanyag edény

tárolja a fékfolyadékot, kulön,,álaszt3 az egyes fékkör(lkct A géplcocsi kézifékkel rögzíthető. A félch;ltáS csavaranyávtil állítható. Lényeges, hogy a Kéziféke t működtető alk alfészek könnyen mozogjanak, ez különösen a bowdcn burkOlálOS részére 1 r,.,,,!,;"UI vonatkozik 5.42 A VAZ-2108 típus fékszerkezete 5 .22 -1X1 A l-"kped.61uerkeui IVAZ Fclépilése cllilcg megegyezik a régi Lada 1ípusokéval. A kétkörös mcgoszlá$ az~mban má:), mint a régebbi típu>Oknál, az egyik kör a ,obb el ső és a bal hátsó. míg a másik kö r a bal cl$6 CS a Jobb hátsó fékekre. ha! A kézifék a hálsó kerekeket rögz1ti 111 i~ a pedál s::oro~ cro,séget alko1 a fék rásegítővcl (5.23 és 524 ábra) és a :~~~~~~:~:~)~o~!/:.~~~r~~~k~~:~l~::;o~ 210$ (2104), VAZ- 2107] 1 YákuutnOSféllef()n(WIII0; 2 IOlórud: Jl,tkped,al. 4a!~kapcsc:,4Qu!köto,,t!lakapcso!Oariyé;a. 6lékl~kapcsoló7pedai,,-,sszahuzOJUQ(i.81óteklleOgef -

háts6 futómú mindkét fékkörhi)z tanozó fék• szerkeze1é1 (5.26 ábra) szabályozza a tcrhclésn<:k mcgfelelöen A tár~fék egydugattyús megoldású (527 ábra) A hátsó dobfék egy dugaty• tyúval mUkö<lik (5.28 ábra) A kéz1fék a hátsó kerekekre hat. liatáS05Saga csavaranyával álhlható $.23 -bra Fékmuköcftilt6 t.ffrktz~ (VAZ- 21 08) l l ö i v k ~;2t~,W,,.3 Y~IOlyilldél<-SZiN&Oó 4 YillkuutnOS féll•ill$911•I0.5lól"ud,61~7afeJlimpakapc$01ó utkozOfe 8 9 a félo:~mpak~soló ,o,gz,t,Oanyill< 10 f.,lillmpakap,:SOk) 11 V!$llilhuZ0 rugó 5.24 Mire A d kuumo. lékrliugitó azarkiet(VAZ-2106) t aug.attyúrucl; 2 lormlogyűri); J lél<rá seg,to 11izaoak CM$Zé)e, • ilabatyo.zó<:savw: 5 lőffli1ib: O ,,ss;z~zo "96, 716cu,var; $1Qm11(1b,,Jlltola1, fi hal", IOmembr. 11 f ~ : 12 dugattyú: /3 szel$plW: 14 légsz(lrö: 151016rud: tdVISSZallúlO rugó, 17 SZelep,vg◊, / 8 Slelef). Jill)efsely 20 utkozQ; 21 :5zelapt,,áz;

A vák.imril 8 kulscl legk()n kamra: e . Duatornák 103 " w J~-i, J 2 ~J !i.25ábra A léiNlkh&ng&J é• ■ lélrtoly~rtily (VAZ-2108) lfólékh~2töm~:Jballilótsj0bbhit:sókM rnOködtelöduQatty(o: 4 lá.1aflóg,UfU; 5 tcmiögyuni; s szor,,&ugo. , tug,6ttnyo1r: s ,,,,,ah!J,o n,g0, 11 a111él S.:V 6b11 1u eiaó kerekek tlll,cUlélr;S.Hrketelt (VA2-2106) lel<~., , ~1arcsa; 2 a lé4:poial vezi&IOfe. 3 f<i,kpoflllk. 5 héngef; fi dugatfyú, 7 iom,tóg101U: 8 a veze10Csap ~óóOblrl<Ql(l~, 9 veze1()c$ap; 10 veOOl>.HkOlat fOC$.ivar; 1r11pt;t,els68Sat,ajhá1sókoflmük00leló ~ltyú: 12 összekÖIOPefSety: 13 lar1My. 14 ■ foly~uintel ,elZO VIHamos adófej S.26ébl"■ A ~■ró-aubillyozó aaruate (VAZ-21011) 1 a nyomUSZai>MyOzó húa, 2 ,;t,,g,,ltyu, 3 VédM.ilpk11, ,f bl,Zk>Móg,0,0 5 a dugattyu perMlw,: 6 • dl.9attyl tugófa; 7 a h4l: pe,se,y.; 8 b,zt0$/t6g)(lfü, 9Umalá1et; IO&IOl6lolj1Ömi~ gyilr(li:

ta.manló~ 12 a IOk»e) persefyónel<ll!IÓtll,1J a52elepul,ts tom,lógy(k(i,., ,, szelepullls: 1s iöm,10 ~let, 16Uróc:sa~a,, 17S.Zeleprug,ó, 18,zelep, lil ■ tololej ~.1010ió• lé!: 21 • ~ltyvtejlbon11Me. 22 1ám- lliéltt, 23 1 °1gatty,;rűcl lómft4M; 24 IÖmilOdugó; A D a IO/ékllllfl98!tel OSS.Zél<ötöttkamrálr;B Cahlibó ke,<iAl<lékh8ngllrekl,;el ÓSNekOIÖII kamrák; K,IJ,H~iagol<. 104 5.28 ·br• A t,.at,o dob1é41 He<Qutc (VAZ- 2108) 1 a kerek:;i,gy rog.z,tóanyt,a 2 ker+kagy 3 a lél(p,:,t# i:só OSSZ~fugója, 4 Tékpofa, 5~Zt10fl.90, f5 k~lélc• henyer. 7 1e1Ső ósszehúzó rugó: 8 le$zil(,M,c; 11 ;a ~ kar e~ s.zegc IQ kh1!éUN 11 ~ ktanó leme-? 5.43 A VAZ-2105 (2104) és 2107 tlpusoknál e léiforduló h ibák 5.431 Nem hatékony a fékezés AJav,lá~ módp A hiba oka Féktolyadék i;zivárog az k,•réklék első vagy hát~, munkahcngc reibő l c~rélJúk k1 ,1 ,nunkahengcrt"k h1has alkat• ré~eir. mossuk

é~ ~dirítsuk meg a fékpofákat és a fékdobok.it, légtdel!1N1k ;1 h1draul1ku~ míikod1e1ó rendszert Le vegő került a fékrcnd~zcrtx· ,1,.-tcg-éllltck a főfékhenger gumitömí1ésci Légtckr11buk a fékrendgcrt C3"Créljük k, a 1öm,té,;c~c1 és lég.1clcn11~uk a rend"-7ert Mcg!>éri.tltck tt hidrauhku~ múködte t 6ű s;.erke7et gum 11ömló i 5.432 A vezető akarata ~leni fékeződés működő motornál A hiba o ka A ,a, i1á~ m<J(lp Lc·cgóbeszívás észlelhető a vákuumm ráscgít6bcn a i;,:élcpház és a ,·édős.apk(I közön Oka : a) a fedé ltömílé$ tönkrement vagy clfcrJUlt. ill. ro~sz a rögzí1ése a rösZítő a lkatrészel sérülése követ keztében, agy a töm1tés Véi;eauk e l a kön~tkczó mú, elctckct : ul cscrélJül k1 a "ákuumo~ ra";:gul.11 kopou meg bJ nem elegendő a fedéltömités kenése bJ v<:gyuk le a ,é(iöS,apla1 és toh~unk kcn,.u ,11·1 a töm11ésbc 105 5.43 3 Nem te1;es a

fékkloldás a:z összes keréken A h iba oka A fékpedálnak nine1> holtjátéka a féklámpa• ka~ l ó helytelen beállitása miau Szabályoz.zuk be a kapcwló helY7etét Elállíródotl a vákuumos rásegítő szabál)OLÓcsav11rJának kinyúlá~ a főfékhenger rög7ítéM sikJához viszonyí1va Szabályozzuk be a s.zabál)Ozóe"savar kinyulá1>at (1,25 . 02 mm közön an a hcl)Cl> érték) A vákuumos rásegítő szclcpháza bcrágódQu a membrán duzzadása, ill. a rásegítő fedél• lömítésének vagy a védös.apka bern:milá~n;:ik következtében Cserétjúk li ;:, vákuu,n~ rás.egítőt A főfékhenge r k iesyenlírőfurata eltömődö tt Ti1>Ztítsuk ki a furatot é1> légtclcní11>uk a h,drautikus műl.ödtetó rendszert A lőfél.hengc r gumit()mitésci megdunadtak Gondosan mossuk át az egész rendszctl fékfolyadékkaL cscréljuk ki a hibás gum1clcmckc1. lé gtclcnÍlsuk a hidraulikus rnllkOOtch> reodszcn mivel a

folyadékba benzin, ásványi o laj i,tb. került A lolékhcngcr dugattyllp bc~rutt Ellc11őrizziik 6 szuhég e~tén C1>Créljuk k1 a tofékhengcrt. légtcleni•~Uk ;i rcndsLer1 5.434 ~ egyik kerék leléke:zódik felengedett fékpedál esetén A hiba oka A JáV1tá~ módja A hátsó fé kpofák fesziiörugój a meglazult vagy e ltört CM:rélJUk ki a rugót A duganyú beszorult a kerékfék mu11kahe11gerébe korrózió következtében Szereljük szé1 a hcngcri. 11sztítsuk meg és mos~uk ki az a lkatrészcke1, a :.érillt alka1részckct cscré ljúk ki A munkahenger tömitőgyűrűi megduzzadtak. mi,·el a folyadékba t U.Zcl&lnyag 111 kenőanyag került C~ré lji.ik k, a gyűrűkc1 mln-l>llk ki a hidraulikus míiködtető rendszert fékfOl)·adékkal Nin~ hé~g a fékpofák és il fékdob köZott Si:abályouuk bé a kéi:ifékct Elállítódott a féknyereg helyzete a féktárcs.ához viszonyítva, mivel meglazultak a tartóhoz rögzítő csavarok 11lu uk

meg a rögzitöcsavarokat. s-tUk$C;g eseté n cseré ljük ki a ~rű l l a lkatrészeket A fék1árcsa fokozonan út (rn(,ghaladja a Köszörüljiik át a tárcsái, ha vastagsága kisebb 9 mm-nél, akkor cseréljük ki 0.15 mm-e) 106 5.43S A gépkocsi kisodródik vagy eltér az egyenes haladul iránytól A hil::>a oka A javítás módja Fékfolyadék SZi·árog az egyik mu nkahcngerből Cseréljük ki a tömítéseket és légtcle.nirsük a rendszert A kerékfék munkahcngerénck dugattyúja beszorult Ellcnöria.uk és szüntessük meg a szorulást a munu.hengerben, szükség esetén cseréljúl!i a sérült a lkatrészeket acéleső cl10mödött benyomódás szennyerodés kövelktztébcn Valamelyik V!ll!,) Elférő a levegőnyomás a gumiabroncsokban Cseréljük ki -.agy 1isztilsuk meg a oo,·ct és !égtclcníbuk a rendszeri Szabályozzuk be a lc-.·c gónyomast Helytelen a kerekek beállítása Szabályozzuk be a bcálli1ási szögekc1 A téktárcsák,

fékdobok és fékbetétek elszennyez&itek vagy otajosodtak Tis.ztitsuk meg a fé kszerkezet alkat részeit Nem megfelelő a fékeró-szab:ílyoz6 beállítása Álhhuk be a fékaő-szabMyozót Hibás a fékerő-~Mlym:ó Jav1tsuk meg vagy cscrélji.ik ki a fékerő• ~b:ílyozót 5.436 Fékezéskor fokozott nyomást kell gyakorolni a fékpedálra A hiba Qka A Javítás módja Ehzcnnyeződöu a v:ikuumo:, fékráS<:g1tó Cseréljllk ki a JcCgószürőt le~cg&zűrO,e A vákuumos fékrásegitő szelepháza berágódon a membrán duzzadása. ill a fékráseg1tő fedéltOnrnésénd: vagy a véfJősapkának a beszorulása kO~ctkei:tében A vákuumos fékrásegitőt ;t ÖSS2ek<>lő tömlő meglazult a molor súvócsö·é,,el megsérült "agy a rögzítése Cseréljük ki a vákuumoi. fékrá,;cg1tot Cs.:rélJük ki a tömlőt , •agy húzzuk mCg a rögzitőbi l i ncsen csőcsonkon A hengcrtömítésck megduzzad1ak, mivel a fékfolyadékba bc111.in,

ásványi olaj stb került Ckmdosa11 m~uk ki a rendszert. cserélJuk ki a sérült gumlelcmcker, niaJl-1 légtclenibük a rcnd~crt 107 5.437 A fékek csikorognak-vagy sivitanak A hiba oka A 1av1tás módja A hátsó fékpofák fes:tílőrugói mcggyengülrek Ellenőriz:t:ük a feszítőrugót. szukség eS(:tén ~réljükki A hátW fékdobok o, á lisak Es.ttcrgállassuk körkörösn::: a dobokat A dör-Lsbetétek bcolajosod1ak Mosószcre~ mdcg viv:cl, fémkefével 11s,>.tít~uk le a betéteke1. Aka<lályo-uuk meg hog) folyadék vagy kenőanyag kerúljbn a fékpofákra ~ ffkbctétck el koptak ,·agy zárványokat t1r1almaznak Cseréljük lo a tékpofáka1 . ffklárcsának túl nagy az ütése vagy •g}enetlen a k"pása. KbszOniljúl-. át a 1árC$áL l i;i a va~1ag:~<1g:a kisebb 9 mm-nél. cscréljiJk k1 5.44 A VAZ-2108 tlpusnál előforduló hibák 5.441 Könnyen )ár a fékpedál A hiba oka A 1a, 1tás módJa Fol)adéks.zivárgás a

kerékfékhen,serckból Cserélji.il- ki a kertk1ékh:11gerd, hib:h :,lkatro!,,1cn, mo<-~uk t, ~zárn~uk mc@ a pol:ika1 a tárcsákilt ú a <k)bc)kat. l~itdcnit,ük i tékműködter,, ~2:rke,:e1~1 Levegő keriih a fékrcndszerbe Mcg5érültck a tömil6gyűrük a tMékhenger~n Létteleníl:.tik a rend~zert C!>tn!ljtik ki a <1 gyűrűkc1 és tégtclcnibül. á li.>rnitókct 6 J(;gtc!cn1hük rcnd~crl Mcgsérul1ck a h1<lrauliku~ fékmükodtetö ~zerkezet gumitómlöi C~ré!;ük ki a rendszeri A féktárcsa fokozonan üt (0.15 mm-nél na~yobb) űi v.oljuk le a !árc~át; ha a tárc.a vastag:aga 10.l:! mm-:1él ki)Cbb, cscrélJúk ki 5.442 Nem hatékony a fékezés A hiba o ka A 1avl1ás módJa A fékpofák <lönsbctétci bcolajosod1ak M~uk át és szárítsuk meg a tékpofolrnt A dugattyúk beékelődte k a kerékfékhengcrekbc A fékpofa dörzsbelétei teljesen elkoptak A fék.szerkezetek hitmelege<llek 57.iintcssük meg a bcékt:lödés

okait, ~rCIJük ki a hibás a lkatrészeket, légtclcn11suk a rendszeri c~réljül,, ki a fékpofákat Azonnal állj1.111k meg és hagyjuk lehülru a fék.szerkezetei Nem megfele lő döl7sbctétekkel elláton fékpofákat szereltünk be a fékbe Csak a gépkocsihoz has.ználjunk előírt minfuégU fékpofák.a: 5.443 Nem teljff a fékkioldés a z: óssz:es keréken A h iba oka A Javílá~ módja A tékpedálnak nincs holtJáféka Állítsuk be a pedál holtJátékát Elállítódott a vákuumos (ékrá:.cgítö duga11yúrúdját szabályozó ~avrtr kinyúlá$3 a főfékhenger rögzít őfelü letéhez ,·iszony11va Állíts.uk be á !>Zlbályoz6cs,war k,n)úl:hát (helyes értéke 1.25 0,2 mm) A vákuumos fé kr.seg1tó szelcpháza bcékclődott a membrán fcldu7.7adásának vágy a •édóburkolat bc~rulá:cinak következtében Cscréljú. ki a ,·ákuumos fékrá-cg110t A tofékhenger gumi tómítógyúrüi megduzzadtak a to lyadékba kerüli benz.m áS•án)I o

la; stb m,att Gondosan mo~~uk át a rend~zen l~kfúl),ad<:kkal. C$Crél;ük ki a htb:h gumikat lég1eJen11~Uk a hidraulikus mükOOtcto v:crkc1.ctc-t A li>lé khcngcr dugauyúja bcékclődou EllenónuUk 6, ~i.ihég c:ctén c,crélJuk k1 a folékhcngcri, lég1eteni1sUk a tékrcndw.ért S.444 Egy kerék fékeződik felengedett pedál esetén A hiba oka A J3Vilás. módja Eltört vagy mcgla-zull a hatsó fékpofák szorítórugója CserélJi.ik ki a rugót KorrózKl következtében bcrágódoll a dugauyü a tékmunkahcngcrbcn Szereljük )Zél a hcngcn. 11sztit~uk meg ó m~suk ál az. alkatrészeket CM:rélJuk k1 a hibásakat. légtclcmbuk a rendszen A !é khcngcr törnítögyürüi mcgdu.zzadtak CscrélJük ki .t gyüníket fékfolyadékkal mós.Suk át a íékmüködtc tő rcndszcr1 a lolyadékba került benzin. ásványi olajok ~tb mi:iu légtelem11;.ük a rendszert A féknyereg hclyczdc á fé ktár<.Sához viuonyítva mcg,·:íltozott, a pofa,•eze1ó1 a

tcngcly~nkhoz rögzitó csavarok meglazulása miatt Húau~ meg a rOgzi1öcs.a~·:iroka1, s1-llk~g C$Clén e;,,,créljuk ki :; hiba alkalré!>.ZlkCI 5.445 A gépkocsi megcsUszik vagy farol fékezéskor A kcrékfékhcngcr dugatlyúja beékdödöu EllelÖriizUk é~ s.züntes~ük meg a dugall}U bcékclódésél a hengerben, szukség e,etén l-SC::réljuk ki a hibás alkatrés:ieket és lég1eleni1sük a rcndszcn A fék acék:sövci valamelyikének eltómódé.se benyomódás vagy szennye1.ődés következtében CserélJuk k1 a ®vc, vagy tisztm,uk ki . és légtckmtsllk a re11dszert A tár~k. a dobok és a fékbetétek Ti~títsuk meg a íékS-1.erkclclek alkatré!>Ztll ~ennyczödtck vagy beolajozódtak 109 A hiba oka A javítás módJa A fékerószabályozó működtető szerkeze1ének nem megfelelő beállítása S2abal)OU.ujl bt a működtető 9erkezelcl Hibás a fé kerö-.szabályozó Javítsuk meg avaiy cscréljllk k1 a 9~lbátyozót E lá llítódtak a

kerékbcállí1ási szögek Állítsuk be a kcrékbcállító szögekcl Különböző a le·cgónyomás a gumiabron<:S,Okban Állítsuk be a megfelelő le·egónyomá~1 5.4A6 A fékezés csak fokozott ped8lerönél hatésos A hiba o ka A kijavítá-. módJa H ibás a vákuumos fékrásegítő C~réljúk k1 a vákuumos fékrá~gítö1 Meg.sérült a vákuumos fékrá~gítót a moror :szívócsövéha kapc10ló tömlő. vagy meglazult a tömlőrögzítés a csonkon C~réljúk ki a tömlőt agy húzzuk meg a rögzítóbilinc,,ci1 A kcrékhengerck tömítógyűnli megduu.adtak a folyadékba került beruio. a~ványi olajok stb miatt Gondosan mo~~uk á1 az egész rend~1er1. a rncghibásodon gumielemckct. légtcleni,~Uk a rendsu:rt 5.447 A lékek sfvítanak vagy berezegnek lékelés közben A hibá oka A ja,·itas módj.11 Meglazult a hátsó fékpofákat O»zehúz.ó rugó Eilenórizzuk az öss.zchuzó rugói ~Uk:ég esetén CSt.réljük ki A fékdobok oválisra

kop1ak E.21ergá1ással ,avitta~uk meg a dobot A íékbetétek beolajosod1ak Tisztitsuk meg a be1é1ckc1 fémkdévcl. meleg rro()SÓucrcs ví1.zel Slüntessük meg a folyadék vagy a kcnóany3g fékpofákra kerllésénck A fékbc1é1ek kopouak ,·agy idegen anyagokkal Cseréljük ki a lékpoíáka1 vc~élyét szennyeződtek A féktárcsa túlságosan út agy cgymctlcnül kopott c~iszoljuk át a tárcsfs1- l la a va~tag~ág.i 10.8 mm-nél kisebb, cscrélJuk k, 5.5 A keréktárcsa és a gumiabroncs A VAZ-2I05 (2104) és a VAZ-2107 IÍJ)USO· kon a k<:-réktárcsa mérete : 1277-330 (SJ-13), a gumiabroncs acélradiál rendsun.i: l 75/70SR 13 jdú. (Egyes típusokon: 165 SR 13) 110 AVAZ-2108 típus kcréktárcsájának mérete: 5J-13 vagy 4 1/2 J-13. a gumiabroncs actlradiál széles, alacsony szeh, ényű : 165/70 R 13 vag) 155/80 R 13jelü. 6. A villamos rendszer Valílmennyi Lada 11pusnál a villamos rcndi.LCr .cgyve1ctékc$ a ncgat1v pólus a testre kapcwl va A

villamoi, rcnd~er magába foglalja: a villamo~ energiái fejlest16. hiroló 6 felhal>Ználó berendezéseke t, valamint a villamos -nergíát iovábbító kábelhálózatot Az áramkórOk többsége a g)újtáskapcsolón keresztút kap rc- 1til1séget. természetesen "annak olyan berendl·z6ck amelyek állandóan áram a latt vannak pl. a kllrt a szivargyúJIÓ az utaslér-vitágítái, az ela k adasje lző vagy a féklámpa. A villamos be rcmk;:6ckct oh•adóbizto:;itók ~«hk általában ~6 16 A értékűek , tcrmészctel>Cn i11 ii. vannak uramkörök. amdyckct nem ,·éd bi1,t~tó p l a &) UJláS, íll in.;fító, a fénys:z6r6kapcsol6 jclfogójii :1 generát or gerjew.tése Alkalmaznak o lyan je lfogókat i~ amelyeknek a kapcsolók 1ehcrmentc• s.i16c a lö fcladaluk kis tcrhck:ssel naiyobb 1clJCSitményú berendelések etérelhctők a ha<;,:- 6. 1 1dbláu11 A.•·ezetH:zinekj-lölé~ lk 1 ű 1, Szin S,;,tű S.,ín h •M1 0 N1

U11<.·<s,;ág3 n P l I.! Piro< R61saslin $2ürke 1 V1lároskd;. )I(" $;rp 3 Zóld K Bm11 h·kct~ nálatá,al. A VAZ- 2105 (2 104), a VAL- 2 10 7 6 a VAZ- 2108 a laptípuwl már knrv.eni labelrendszerrel kéSJ:ulnek. amcl~ckbcn az tgyn szerkezetek dugavnlóeg)!>égekkcl bpc~lha1ók ÖS~l.C (6 1 ábra) A ,·e1e1él,.ek win1elölése11 a ó J tt-iblá :ath:111 löWIJUk G 7 s ,.,~ A VA.Z-2108 SZ9f91Yeflyl•líi- kit,etrenct • támozoft müe,nya,g CUU• kozó dupuolóklull r m(lue-rllll; 2 sw·ine1,e4o11 ~eg.3mos2e11a1-wag1as . ~ 1 , i«lyeró-szabily(Jzójl: 4 llugyáll:ISU lütóYenW:.IOf-kapc$Oló, 5 • k,J>(I .,,tagit&, ~ (i e 1al<ada, 1elz(I; 1 hat"6 koctimpa,. e a há1sóablaktutése 9 ur c , s ~ 111 Forrás: http://www.doksihu 6 .1 Az akkumulátor A L:da gépkocsik.mii az a kkumullltort a mo1orház különbőzó réls;,:ein helyezik el Tobofék: megold;issal, általában a lsó rógzítóoa·a rral CtÖ· sít ik az

akkumulátort a rnótorház karowérialcmczéhez 6.11 A VAZ-2105 (2104), 2107 és 2108 tipusú gépkocsik akkumulátorai Tipusjde Né·lcgcs feszültség, V Névleges kapacitM, A · h Kisüh!$i áramcrösség, A Ki.sutési áramerősség öninditó haswálatánál. A 6 C.T-55 12 55 2.75 225 Az akkumulátor elekirolítszintJél alta!áb<lll 500 km-enként, de legalább kéthetenkén1 iiZúk• ségeellcnöril.n1 kck:ktrol1t szint}(! 5 !0mm· rd a S2Jge1elólcme2ek felső ~le folett kg)·en, de nem lehet maga$abball a betóltönyíl.:h al;;() f>l.élénél (62„ 63- ábra) Az elpárolgott elektrolitot desi1illalt vízzel kell póto111 Ha ritkan ha~ználjuk a gépkOC$it. akkor !egal~bb ~ithaonta kubő aramforrá>ról fol kell IQ]lt)m aL .ikkumulá lort Ez kúlönÖS<!n a téli ic!Qszakban lén}·cges. Sőt ha hideg időben nem ha~álJUk a gépkocsit. hasaios ki~zerem az akkumulátofl é~ $zobahömérséklctcn tárolni. A fel töltés allapo1á1 az clek1rolit ~űru-ég,

fokából lehet megállapítani. sűnlségméröel Nagyon fontos a,: akkumulátor állandó ti~.i:lán tarta~a. Ila egycs pólusoknál az elektrolit „1, virágzik". akkor a legJObb ellenszer a káhelsaru al::i lile vagy múanyag alátétet hd)•Cll1 és. a ki· CZCtésckc1 korróziö,·é dó uím1l bekenni. &.2 Mira Az a ki<umulli lor ei.klrOl,ISZlntjéoek elle1órffM ~kony~so,.1 6.3áb<a .U akkumu•tor nwtuete 1 akkumullilOrház: 2 !8dél: 3 u,6Csavar. 4 be1ollónyl!ás és az eléklrOWSZllll l!!lleflór.!ésere szolgáló~: 5 ntl)aliv ootv~z~. 6 az @löH1111aklrOlil~2!!!1 112 6.12 Az. előforduló hibák és azok kija1<itasa 6.121 A gé~ocsi üzemettetése közben az akkumulátor gyorsan kisul A hiba ob A J31lá~ modJd A i:n.:rttor hai1ll~tip mcgcs11"71k :::.,at>ál)Oúu·I b,: a !-liba~ a tl·i:erJtor l::llcnow:zuk a icnnatort "J!IJ fc.:c~gd 1 , tllamo, hcrc11dcié~3. r:!loucr h·n Kc<c,.,Uk 111cg u ár:imvi-áriá,

hd~·ét mcgséri.i!tck a ,wigetclód (U,Jp·~11! logy:i~tókn,il a ki~ü1é,i á<J!11 1 111A-nd é, p-•it~ul. k, a ,üuk,1 nagwbb) Rö ,JzJrlát a lcmc7ck !,;.()7011 C"l.:rél1uk kt u akkumulatort A gépkoclban a mcgcnge1kt1nél tohh uj h))l}:l~?IÚI havn;ilunk KO~~ui. k aL UJ áramlor>avtnkat J1 del.twlit 1Jc~:n anyae:t>kkal ~,c-ml~c,dt 1 rcs-V-úk le ;ti cld.trOhltlL fll<l-"UJ Ji 6 !Oltsuk lel a/ cloll! O-GCtélclu t i,11,1 ek,;.trohttal at ; 1Jikumula1or1 Ti,.:t11,uk meg ;v akkumufator tcliJlc t~·t 6.122 Elektrolit kenilt az akkumutátor teli.rletére A, ,11.kumul&k)rb,m mq:cmcllctktl ;11 dcktrollt C7 kilr(l,Cc<.cnót ol0,11,11 Alln,ul,, b.· az clom ckl,1wlt1-lmtc1 !::kktrohtvi.irg,b <ma l,iJon kc,cvtUI (erdJuk k1 lllllJC e, klü rcptd~-.ekcn a7 ;iU.umulaton l·cllorr az elektrolit ;t t.:nOttOr cúhat(Ntn naie.) le"2iilt~ie miatt C:-.ertl1i1k kr a cflcr;h>r kvuh,c1!,vahahom1a1 J dt<>rr a, clcktroht é;;;

tulmrlctcd.::tt a~ a kkumulátw, a lcm-:>Ld> ,wlfatvso<.lnaJ t,;.i, áramcrá<-é(!~cl "C}!Cl-l"iii, cl ;v cllcnör10 tö!t61 é, a k1,utót 6.2 A genorátor A motor mUkOOésc alall a generátor ~zolgaltatJa a ,1Uamos fogyas11ólc S7-ámára siük~ge~ cnergiát és tölti az akkumulátort. A generá1or elclcrro01ág neses gerjesi1ésü, báromf&zi~U váltakozó áramú szinkrongenerátor. A lceletkezö vál1ak016 aram01 JiOOak cg)Cmrany1tják. A gcncrator szahályw.ását clek1roniku~ tcvülf>é!f,73Mlyo1ó \:p.i amdyl"I a gcncratorhazra szcrdtck fa,1 1,i~a nem lehet.-éges megh1bá>O<la~ c-ctén a réjc vUks.égcs e-.e1 IJ Forrás: http://www.doksihu 6.21 A Jorgóresi 1ekercsenek a<l"uJi A VAZ-2105 (2104) és 2107 tipusok - huzalátmérö. mm - menetszám generétoral Tipus (ó.4 ábra) Névleges feszültség. V Forgási rány Leadott áramerős:.ég (13 V feszültség és 5000 !/min 6-222 " jobb fordulatszámon), A

47 A legnagyobb fordu latsuim, 1/min A motor és a generátor köz.ött1 áttélel arán)a A kef ék mérete. mni Kcfcs.zorító erő, N (kp) 13000 l :2.04 3x8X8 4,3 (0.44) A: oltörést. tekerrsb1ek adatai - huzalá1mérö, mm a fázisok száma lekercsc!k száma fázisonként egy tekercs menetszáma ellená llás. n 1.2 3 • 10 0.12t0005 , J 0,1)5 4,85 - ellenállás. !l · 4,3±0,2 A generátor karbantartása: aLéhzijak feszcs!>égének ellenőrzé~. alarninl 60 OOO km-enként a kdék és a csüs.zógyün1k állapotának elfenör76C, A gcncráwr s.zcrvcs tartozéka a 112 A típui-u e lektronikus feszúltségszabályozó. Ese1lege<, meghibásodáskor működése házilag is ellenőriz• he1ő (6.5 ábra) A kiszerelt szabál)·Ozó 1U és a 8 kivezc1ésci közé kOMllnk egy 12 V/1 . 3 W lclJCSílmén)·ú 1zz61. A kape,oolókra, valammt a 1c-i.1rc kapcsoljuk egy (24 V-os) akkumulátor 12 V tc-sillltségét. Az izzó világit Ezu1án adjunk 15 . 16 V

feszúltségct, az iuó kialszik Ha a le· 1rtaka1 észlclJük, akkor JÓ a feszultsé~abál)Ozó. Ha másképpen visdkcd1k, akkor h ibás és ,1 N- réie ~zilkséges. 1(1 --,~ 11 •"1Hli.cll „ 11.4libr■ A G·222 lipu1,ú v-er;IOt lfftúllMgf;ubalyozo 1 keletató; 2 all nubvezetek d1911~1-11. ll11Zl}tllrc11,Jl2acsaoflgylwlSO,bg€1tóatflM11& Jazé<,ntke20i.:$llva, sz~,4e,gyen,tatlylló• e,g)Wg. 5 é<llllke:ocs-avw: 6 il1616Sr 7 forgófffl • UOIM 13 ~or,!OC$11Vaf. , a fof9)f&s: csapégya 15 SlOl"llÓ· pe,sel):ffl~azjf1111keZOgy(lr()lc01c111Ian.17ufl<Olö· pe,Sefy. IIJ)e!S(lly 19kond9!v;itcw; 20alapzat 9acsapágybe1SG1092110.iA!éfjt, IOl&c»lahajlill>laalon 21 leUu/1.~flbAlywö 22 blot~olat · . i · ~ 2 O 0 CQ CCI 0 c;1 0 J ~ 6.5 íbra A IHurffl MUG~1>411yod> eli.nön:"8 1al<lwm!Mllor:2~~: 312W k!fje$itmMyO, 1ZV-061ZZO 114 6.6 ábra Az. RC-701 tipusú ~i.r&zöléim~ . ~ Upc■olQI 87 8G as

JC/sr l~teiterCS; 2""Z90· 3 t<inlke~öi< 1,&gyWWUI; 6.22 Az ek>forduló hibák és ki)avltásuk 6.2 21 A töttésellenön:ö lámpa világit vagy rendszeres idóközönként felgyullad a gépkocsi haladása közben A hiba oka A ja,·ítás módJa (súilik a generátort hajtó éksziJ Szabályozzuk az ékszíj fe.s::eSM:gét Szakadás van a töltésellenőrző lámpa El lenőrizzük ó állí1suk helyre a kapcwlalOI Ellcnőriuuk és szabályozzuk bl ,agy Jelfogójának „8.5" kapcsa és a generátor csil lag.kapcsolá~ának középpontja között 6.6 ábra) Elállítódott vagy megsérült a töltésellenőrző lámpa jelfogója es<::réljük ki a Jelfogót ~zakaúás a gerjes.ztűtekercs tápáramkörében Állítsuk helyre a kapcsolatot Megsérült a generátor fes1.ü ltség~zabá!y026 Cscrélji.tk ki a fewül tségszabá!yozót ,clfogója 1 géoerátor kcféi megkoptak vagy felakadt.ik, a l:SÚ.s-1:ógyúrűk

011idálód1ak Oe-réljük ki a kefetartó! töröljük le a rungg)·a! gyűrúket & kefékkel egyl.111, benru111el megnedYe~1,ett Szakadá~ vagy tcsizárlat van a generátor ierjeszrötekcm,ében Üicréljllk ki a forgor621 Rövid;,árlát van a gcncrá1or egy llgY tobb pozitív d iódájában {.,"seréljük ki a generálor egyenirányító blokkját Szakadás van a generátor egy ·agy több d,ódájában Cseréljük l.i a generátor cgycniránptó blokkját Szakadás van a menetek között, zárlat van a? állórész tekercsében Cseré ljük k1 az állórészt 6.222 A generátor müködlk, az akkumulátor gyengén töltődik A hiba oka A jalitás módja G)engén 1311 megfeszítve az ékszíj: nagy tordulatST.ámon é$ a generátor terhelés alani Szabályozzuk az ékszíj fc!>Zcs.ségét működésekor megcsúszik ~icglazult a 11czetéksarok rögzitése Ti~rítsuk meg a2 akkumulátor kivci~,16cit a generátoron és az akkumulátoron; az

oxidációtól. húzzuk meg a kapcsokat oxidálódtak az akkumulátor ki·ezetö kapcsai; =réljük ki a sérült vezetékeket megsérültek a vezetékek Meg:h1báS00011 az akkumulátor Cseréljük ki az akkumulátort Megsérült a fesziiltség.~abá!yozó CserélJük ki a Zárlat lan a kefctanót rögzítő csa,.ar fs a kdét a feszültségsvi.bályozó 8 kapcsá·al Szüntes.~ijk meg a zárlatot, vttgy <:ScrélJllk l, összekötő vezetéksín között a kefetartó fcszűltségszabál)·Ozót műanyag alapJát 6.223 TUttöltődik az akkumuJator A hiba oka A pvítás módJa Hibás a fci.zültségs:,,abátyozó Cseréljük ki a fcszültsé~abál)OZÓI Hibá~ az akkumulátor Cseréljük ki az akkumulátort Zárlat a kefetartó! rögzí1ő C$3.Var és a kefél a fcSZiiltségs1.abályozóval összekötő ve1ctéksin közön Szüntessük meg a zárlatot. vigy cseréljük k1 a kdc1artó mUanyag alapját 6.224 A generátor túlságosan zajos A ,avílá~ módja

Meglazult 3 generátor é k~íjtárc&áJának an)·áJa Húzzuk meg ai. any:lt Megsérillték a generátor csapágyai Cseréljük ki a csapágyaka t 6.23 A töltésellenőrző lámpa jeHogója 6.24 A VAZ-2108 tipus generátora Ha áll a motor vagy a ge~rá1or feszültsége nem az akkumulátor töltéséhez. akkor a PC-702 tipusú 1dfogó a műszerfalon lcvö ,·örös sz.ínü lámpái kapcsolja be Múködését a 67 ábrán tanulmányozhatJuk. A motor beindulása után a lámpának ki kell aludnia. az egyenirányított fazisfcSlultség a jelfogón o ldja az érintke;,,ó ket, és mc~akad az össu.kOttctés Ha az ellenőrző lámpa nem ab:7lk ki akkor hiba van a gcncrá1orban vagy a jelfogóban Az érintkezőket A generátor típus.a Legnagyobb ára me rősség elegendő nyitó fci.zültség V • 53±04, 3 uírófc~(iltség V " 0.2 LS a je!fogótekercs ellenállása 29"2 n. megszakító áramcr&ség A • 035 13 Vés 5000 timin fordula1számnál, A

Szabályozon feszültség. V Lcgnag)obb fordulatmm, llmin A motor és a generátor ánttele 37.3701 55 14,1±0.5 13000 1:2 .04 Rcnds.u:re: háromfánsu diódás cgycn1rá ny11óal és elektronikus fe~ült~gszabályozó·al (67 abra) 6.7 jbr• A VAZ- 2108 9-rát<rinak btkötibi d>:tau ? alkomulátor: 2 gene,8tor, J tlZIOISit6blOkk: 4 ~ 116 100!1,2W:5 Q y u j t i ~. 61"1ime<fr, 7611ésallen(irzÓU,mpa 8YOllmér6 -6.25 Az előforduló hibák okai es kijavltásuk módja 6.251 A gyUjtás bekapcsolásakor az ellenöt2ö lámpa nem gyullad ki, az ellenőrző műSZl!Tek működnek és a voHmérö normál feszültséget mutat a motor mütcödése közben A hiba oka A ja ítffs módja 1-.aégcu az cUcnőT7ö lámpa ü.eréljük k1 az ellenőr-Ló !ám1>át ~1;akadás van az eltenőrLÖ lámpa iapararnkt,rébcn Ellcnórizzúk a vezetéke! és csarlakm.:i~ai1 a kapcwlócgységtól a kombinált mlis7.crig valamint az érintkezés megbízh;llósága1 a lampafogb,lat

ki~elétóci és a komh1n:il1 müszcr kapcsolótáblája köZol 6.252 A gyújtás bekapcsolásakor az ellenörzö lámpa nem gyullad ki. az ellenórzó müszerek nem működnek A h1h;1 oka A 1av11ás módjá Jl.1ég:tt IIZ 5 tm-:rmitó a kapi:solócgy~égbcn C~réljuk ki a biz1~i1ó1 ~1.:ibdá~ van il k ombmíilt mű=r :aparamkórébcn e, cs11tlikoz=i1 :i ~ap,:--11!~~~é!i,1\ Eltcnöri,2:Uk a „o·· 6 .,tJI" ,c,ctekcl:1 a korr:tiinált l!litv.crie ------ 6.253 Az. ellenörzö liimpa nem alszik ki a motor be-lndila&a után, a wOltmérö mutatója a skala elején, a plros tartományban helyezkodik el A h)JIO$Zelep ped;i.ljanal knyom:·"a é~ e lengedése ut~n az dlcnör1o 1amp1 l,ah;,1k ó a ,, 1 lhnl:m oormál :cszillt~gc1 mu1a1. A hiba oka A ja1Uh m&IJa 1-cm gcrjcv.t a generátor a motor ki~ fordulat• qamán, a kapcsoiótgy~gbtn 1alálha16 $Cgéddknállások forra<;ztásánal <.c!riilée miatt A kapcso!óe g)~égben t:i.Jatható

Cgédcllcnálláwkat forras:,,:uk hc --------------------------·-···. iP 6.254http://wwwdoksihu Forrás: Az. enenön ö ljmpa vtl6gít • motor működHe k6zben, • vottmér6 mutató) , • s kála a piros tarto m,nyba n van vagy INNn kl1" • lkala tieJre A gcnerá1o r haJ~l}I CSID.l1l Siakadás "a&) r()1durLa1 van a p:r,eszió 1ekcrc. aramellá tó dtódáiba n ,legh1bw.odot1 1 ÍC!>l:ulbtpzabál)WO (rO„ui7,árJat a U ~s az. Ul ki,·czclts d, kOloll) Szakadá s van a g,cnerá1or egy vagy 1obb t:g)Cmrán}llÓJába n. ro„1d1aila1 an a neg111,v cgyemrán)1tókba n ~1.:aladá~ vagy mcnct7ár la, fin a1 1morl v• 1ekucsbe n. a 1derc 1esuárla10:, A gcncrn!Or gl·r,csztó tc kcr~·,e kh·cze1é~ 1 te~Zirbl O)ak ,. ;en, Subalyo, :zvk bé a )J:1J k:.-J"csségél Cltril,ul . k1 a ~ruh d,ódaka1 üertl,uk Ja a fe5lült~ ~bály01 & C~rél,ul . ki 11 cgycnufin)1ló Cg)tgct ( -.crélJUk ki a ~ne rétor illórévt t ~1Un1cssü k mc& a zirlale)(,

,·aS) NcrélJul ki a generáto r forgórtsz t1 6.255 Az. eHen6rz ó i•mpa nem világit a motor mOködé M közben, a voltmtrö mutatója • akála elejlln. a plros tartomjn yben " vagy frokonto t.ln khér • sUla eletfe A hiba o ka l",10C$ érmllczé~ a fcs.lult~g uah&l)<> lÓ 8 l.,,·et:t•~l>(1 b a kcf;a-t,,e n:r-k lóz<>!t cs Ul A i.cfék koponü, ,18} (cnnakad1ak, 37 érmtkC(ó gyúnik o,i1dál6d tak .1q;h1bá!>Odo1 t ~ ícs,ultM!g ,,abál)Oz ó t-.ukadás II l1l l 1ve1e1tse k ~ a tesi lOlOlt) Le~lalad t a VCl.ttk a kcfctJnó B kivclttés cről Szakada , .na generátor „61·· duga-za és a kápc,olóc 1ység kOWtt Ro-ldzarla1 ,·an a poti11v egycmrá n)ítóban Mcgs.fru ilti ;t gtr~11)( d1era k1,C:n-t6 t1 é~ az él1ntltezögyúrük kOzom forrasz1ás CJil.W!Juk le a fes7:illtségs:tabá1)"l6 B 6 lll k1,.u1é~1t, vala-nanl a kdék k,~ett t1l, haJhm1k be .il stabiilyozó A1~·ezc16c11 ( ,crélJuk k1 a kcfe1anó t a keftklel Cj)llt.

benzinbe márcou tiuta ron#)al törOIJuk me1 a gyürúket (.crélju l ki a fe~ul()éPLabál)Olól Ko:»IJI,; be a ·cictékCt t:.llenonu uk a „ k6" vcze1ékc l é~ csa1lakoz ása1t a gcneráto rt6l kapaoióc gystgig CscrélJuk ki a, cgyemrá ny116 ei v-.tgcl h .NT~k fel 8 k,vcu-lés ckcl lg) C1,Cré1 Juk l1 a JCncritlo r lorgóréw él 6.256 A voltmérő mulatója a motor múködf fe köxben a 8kíola végen, a piros tartonWln yban ill A hiba oka Mci)éru lt I feQ.ultslgszabá1)016 (róvtdziir lat van a S.:i,·czeié:s é$ a te~, köa>u) 118 6.257 A generátor túlságosan zajos A hiba oka A jalítás módja Meglazult a generátor szíjtárcsájának anyája Húuuk meg az anyát Meg.sérültek a generátor csapágyai Q.eréljük ki a csapágyakat Mcnct-z.árhu vagy testzárlat van az illórész,e~crcsbcn (a generátor bug) CscréljUk k1 az állórészt R.övidzárla1 an a generá1or egyik cgyen1rá nyilójában CM:rélJuk ki az cgyemrányíló egységet A

kefék nyikorognak Töróljuk mc:g a keféket b . az érm1kczögyűrükc1 benzinbe mártoll lisz1a ronggyal 6.3 Gyiljtáakapcsoló-lndító szerkezet A gépkoc:M villamos rendszerének legfontosabb szerkezeti e leme a gyújtáskapcsoló-indí1ó. A gépkocsi b121on~ága, megbízható üzeme nem kis mértékben ennek a kombinált szerkezetnek a rnúködésétöl függ. Két fó rés:ból áll: - a bi1:10nsági zárral ll)Ílható 6. zárható kor- va·· allásbiin "•sszahúzódik. Az egyes kapcsoló allásnal a 62 tablázat alapJán kapcsolja az egyes aramkörökc1. A VAZ-2I05 (211)4) és a VAZ2107 kö7,ÖII az a különbség, hogy a VAZ-2 107nél a „Gyújtás" á llásban a 35- 15/2-cs pontról a !ütés. a „há1ramenct" lámpa és a hálsó ablak tü1ése kapja az áramot. A többi fogyasztó áramdlátá~át a 30-INT ér a 30/ 1-15/ 1-cs ~at lakozá°J,, b1zto~1tják mányszcrke:t.etből , - a .,illamos kapcsolóból fa utóbbi kapcM>lja be a

gyújtást, a generá!Or gcrje!v.tÖ áramkörét és a különböző fogyas2tóka1, tőbbc:k közou a leglényegcsebbe1, az indltómot()r kapcsolómágncsének az áramkörél A VAZ- 2105 (2 104) 1,.1 a VAZ -2107 t ipusok BK-347 típusú kapcsolóinál még nincs ún. ráindítás"-reteszelo, vagyis járó mo tornál ismét rákai:x:solható az indítómotor. A VAZ - 2108 típusoknál a ráinditózás már nem fordulhat cló, men az indílómotor ismételt bckapciOl;i~a C$.lk alló motornál lchetsé11es. 6.31 GyUjtáskapeso~-lndltó szerkezet a VAZ- 2105 (2104) és 2107 típusoknál A BK-347 típusú kapcsoló a kormányoszlop bal oldalán helyezkedik el és két csavar rögzíti. A kapcsolórészen nyolc kivezető érintkező található, ezek közül a „P„ csatlakozót nem ha.sz nálJák, az .,INT pontra a rádiókészülék kapcsolható A kormányzár nyelve a „Parkolás" helyzetben - ha a kulcsot kihúzzuk - a kormánykerék rúdjá1 reteszeli, majd a

„Kikapcwl- 6.32 GyiljtáSkapcsol6-indit6 szerkezet a VAZ-2108 tipusnál A VAZ - 2108 l1pusnál a KZ-81 lipUSJClü gyúj1áskapcsol6-indit6 &!erkezetel a kormány0$ZlOp JObb oldalára 52:erellék. A kapcsolórészen hét k1-eZctés van a kivezető kábelekre rög.zít(:lt müanyag csatlakozóház.OOn A kapcsoló egyes állásaiba kapcsolt áramköröket a 6.3, táblázat ~2en1léltc1i. A kapcsolási váz!atol a 6 8 ábrán tanulmányozhatjuk. A KZ-81 típusú kapcsoló lö egységeit a 6.9 ábra szemlélteti E&)·es 1ípus• ~áltozatoknál a 2108-3704005 típusszámú kor~zcrús1te1t kapcsolót is használJák, e nnek a szerelése egyszerűbb. de szerkezetileg megegyezik a KZ-81 t1pusszámt.ival 6.4 Az indítómotor Al inditómotor feladata az álló moton az e lsö hatásos gyújtások lét re;ön éig forgatni. Az e hhez t-Zükséges nromatékot fogaskerékhaj1ás viszi át a fendkerékre. A2 indítómotor tengelyén kis 119 6.2 tdblá:at ,u inditókulu egyes helyt

cfcíben • fogyuuók í ramellí1ísa [VAZ-2l0S, (2 104) él VAi-2107] tv. F,:;siuh.ség indítókulcs hclyZctc énnttc :tők 0 alatt lc•·ö 30 .::~ 30/1 )hndcn k1hpesol.,, kulrs n~m húzha!Ó ki, ko1mán}·lár nincs bekapcw!.-a 30-S:T A külsO ••ilági1á1. fénys1óró távotJg, fényéMk a Jss11Jel-é11 a mű~zerck viJ:igítá<a lOfl 1511 A &YÚJl.ls,cndvcr az lir-siírah dtkttonika az i,,nyJ~tző a .sz~lvédő ~blak 1orl6"jc a &<ncr,101 g<-r~ ~zt6tckcr::s::, a hátr~m~n~ti liimpa (a kulcs nem húr.h~tó k i) K1bp,:;solva 1 G}újt:h 30/1 15!2 A fén)~lorólc 1omp1toU és lá~olság1 l~n,.: a füté, a fény~zóró torlÖ.í" és mo>ó,a a 1-Zéh·ldÖ ablak mo,;óji 1 hít<Ó 3bl~k 1ö1 IŐJ< mo,Oja. a motOf hiitőn, nt, 1-torl (•·c1trtő íraml01) ~ luítsó :ibla k túté!oe (~cié1 l ő á r:imkor). kodlámp:; (i II. !ndÍIÓ(ll<JOr 30 so lndítómot<ir (kult.s fCnl v~h~tő k1J 30/l 15/1 Ill. 30-ltT

Lásd n indlt&ukl 1. hclyictc 30-IKT U~d H mdílókuk• 1 hclyretét {a kormányl:ir bebpc,OI) P;arkol:h 30Jl·P Állandó frsziU«;:g alatt vannak. fugJCll:núl az uHl ,tóo;uln hélyic1C1ől a;i utas1~1•világí1~~ a ff klámpa l kiirf, elakaclán jelző villogó é1 • hordoLható lími» c~llakoiója •i - - - -- - - - -, r--------7 1 1 INT fll -,=. , 1 1 0 : 1 1 1 1 1 1 1 1 L .J1 U . 6brll A gyúj l á a b ~ U l c l ki~ 120 vulaUI (VAZ- 2101) 6.9 tbf• I+. KZ-81 lipusu gyűjúsinditó kapesoló su,but,e {Vl+.Z 2108) /tarldUngyel:2 ktibl!k;$111tl~Ú,$. 3kap(;solóház; ,v,llatn0$.k1pcsol,,H-ZSzársze-keretekúlSö bum:ila1; .A11•~í1ocsaps,wg11,ra111:B lrormányrogl1ló e&1r()St,e,g 6.J, rtiblá~al At ind.ílókuk:iegyu helynceiben a fogyaz1ók árameüá t:ba (VAZ- 2108) " Fc~zu!t~§ 1nd,tó alatt le•·o h el)"lel< frintkczők 306 30/1 1 Gyi>Jt.í, 30-INT .l0 /1 15/1 30 1512 11 Önindító 111

PHko lis Külső •,lá,t.itáis líi,2crm,•gvil,gi1i, Fén)·1:bés a ffriy i z6 ó1,, o r<dgú11 té nyé ,·~I. RidióOtrenda~ J 0.11 A gc11<1rit<:ir gc1jesuőt.:kcm,e r,) ÚJóber:ndc z~ Seit•·od6h·cg-1 01lő A katb uritor w n ; árJti ckktromágncs.-, ~ 1,péo-:lr wúrl&tr"g< lrlinn d l ók. H:í1r~mmcl1 ••1lít11lá• [11-n őriő 1nü~-1ek A fény!-l.ó16k lúmpi1ott f , o, u iigúh fén)c, Ködl~mp,jk l·énrmkó• tó1!ó bcre-nd,·zé,d 11:ít~ó 11b lak t Orló Hi.to& abl~k m,·I-J!il,;, Abla~m"ó bercnd,•z é-, A tiiTés vtntilá to ra. A motor h ii1ó1c:1d~za~nd ,·cnuti tou 15jl 30 $0 lnd itómo to , JO-INf U :1d a1!.hl"l)ZN<t 30 -INT 30/1-P P:arkol:íii ihigití.i logaskerék van. amely mechanikus vagy v1ltam& ulon bekapcsolódik a lendkerék fogaskm;,:oni Jába, n1ajd a motor beindulásakor órtmag.ától 1issuilér a kiindulási htly.:etébc Erre a célra egyenáramú illamos motort alkalmaznak.

dc léteznek hidrauhkus, pneumatikus és mcchani ~u~ mdí1óbcrcnde1.ések 1s 6 .41 A YAZ-2105 (2104) és 2107 tlpusú motorok mditómotorja A hag}OmaJ1yo,. VAZ-2105 (2104) tsa VAZ2107 típuwkban a CT-221 típusú négypólu~ú nég}kefés, "egyes gerjesité~ű . egyenáram:i motort haszná lják az inditás céljára Elck nomágnc- 12] 6.10 •1:1r■ Az. SZT221 t;pllSú lndit6mol0r tlouzmetn~ 1 a ~ csapagy■; 2"fél á1csa. 3 kefelarld: 4 vé«I· 13 rnotorpa,i.zs 14 snbadontiJ!ó IS lo<yoré$Zcs■ ~y; 16kapesólóagy; 17útköZ0rl90, J(Jh.atán)lólemez: J9 10~gó,resz, 2()11.Z üeHés:t pólusa 21 OS$zll!húz6 csa~ai: 22 113Jt6 logaslo:&lélc. 23 k(,Uek!Of 24 a rfi19"11SkaDCsoió lemez: 5 érintM,z~aroi<: ll rnagneska!)Csolő-~: 7 éfifltMlt~z: 8 a bohólóm~ lúkércse. 9 vasmao: 10 Yi$SZahúZ6 rugó. 1 f müli;ódt~ 12 Yill■leny81y: étlotkez<i<;aavllrj<I ses táVlczérléssel kapcsolható be. Az indítómotor jobb oldalán

helyezték e l és karimatöltés• sel rögzítenék a tengelykapcsolóház fedeléhez. Szerkezetét a 6. 10 ábra szemlélteti Műszaki adatai Üzemi feszültség, V Né vleges teljesit mén} kW Forgásirány Gerjesztés 12 1.3 JObb vcues Hajtásrnód : fogaske ré k, görgős szabadonfutó kapcsolóval Az indítómotor íogaskerekénck fogszáma A kefék mérete. mm Tömege, kg ?Xl X:~ 6 8 ,5 Áramfellélel 260 a maximális tcljesí1ménynél, A 35 üresjáratban, A A mágneskal)C$(lló teljes 13.88 1602 elm01.dulása, mm A motor főáramkörű 1, 1 x5,3 tekercsének mérete, mm ré1.S7alag Menet$Zám 122 A motor mellékáramkörű tekercsének hutalárméröjc, mm Menetsiám A forgórész hornyainak száma Kollek!Oí$1.ám A tekercs huzalméretc, mm 10 A mág11eskapcsoló huzalátméröJe. mm Menetszám 0.59 170 31 31 l.65X3,4 rézsulag 1,3 252 A forgór6z1engely első részén helyci:kedik e l a hajjórész. amely a görgős szabadonfutó kap-c~lóból és a

fogaskerékből á ll A nabadonfutó kapcwló a nlOtQr inditá&akor átviszi a forgó :::~i~j:;~~~:,~:~:~!!~s: ~~~k:t~ ~:~!i~k::~;.g ~1::iá~~~e~y~::i~a:;~klef:~ szességét kell időnként ellenőriz.ni Az indítómotort 40 OOO km·cnként kell kitiszlí1am, a c~úszó, forgó íelületeket lekenni. A kefél 12 mm-nél nem lehetnek rövidebbek. A mág• ncskapcsoló érintke"Léseit il}enkor megti!-Ztítjuk. Az indítórendszer kapcsolá~i vázlatál a 6.11 ábra mutatja be. 1.11Mlofa M:ifldllOMOIOr~yu:lag 1 n;liti)fflOIOr, 2~elMllOli.k , ~ 9""•""· .5 Jl,,1Q,,multl0f ,----, ~~~~ t.12abra A-.Z 2 1 o t l i p u s ~ ~ , - ·- JftCl,~J~,30-,-MOr.•~ U.2 Aramfel,t1el a ma,mn.ah!ló 1cl~1tmén~ntl, A A YAZ-2108 tipus mditomotorja UIC)J,ira,ban, A A motor il)ŰJtóg)Crlyll felőli oldalán a 1engcl~ kapcsolóház mellett lan a 29-3708 tipl.l)U 11cJYUjCfJC5Ztésú, cgyeniramú indítómotOt, ktttttcraes ckktrom~ ~huzó ,elfogMal

ia~k• adatai Ottm1 fe~zultség, V Nhteges teljesítmény, kW 12 l,J "" Sok mindenben kulónbo11I. at eddig h,1-)lnált 11pu~luól, pl. homlokkolkl1ora ts a hát~paJUban clhclyezcn kcfii ,-alam1n1 kéttckerC:SC:i br, csolóm4&ncse é$ ,clfogóp ,·an A kaJ)QOIA~• vázlalOC a 6 . 12 t;bra lSmtIICII A kefék 12 mm• nél l.1-cbhel nem lehetnek, hi cnn}irc lclop1al, ,lkkor ~1.ok~gc>,~ vahk a ki(crélé~iiL l.:!J 6.43 A VAZ-2105 (2104), 2107 t-s 2108 típusok lodítómotorJánál elöforduló hibák, azok okai és javításuk módja 6 .431 Az. indltómotor bekapcsolásakor ti forgórész nem forog, a behüzó jettogó nem működik lVAZ-2105 (2104), 21071 / hiba oka A javítás 1n6dja Hibfu ~a gy teljesen kisult az akkumulátor Töltsúk fel vagy cscrélJük ki az akkumulátort E rúscn ox1dálódtak az akkumulátor pólus.sarui TiY.lttsuk meg a póluss:1ruka1 b a vczttéJ~ruirnt, kenjük !e ,-a1elim1el és húzzuk meg éi. a vezetébaruk, a saruk

gyengén vannak meghúzva őket ROvid7.árlat tcsltiirlat vagy !17akadáí van a behúzó jelfogó teke1C"ébcn Ci-crélftik k1 ;, 1elfogó1 l dapc.-olódoll a C7etCbaru a behúzó ,elfogó , agy a gyujtásk;ipc~ló „50"-es duga.l;:o6 aljuitáról Állíbuk helyre a kapcsola to t A gyújtáskapcsoló érmtkczOrés:1,.e hib1s : nem ,.árnak a „30 és ni ,SO" érintkezők c~ré!júk ki a gyúJtAskaresúló érm1ke10r,!-szét A behúzó jdfu1,<> vasrnas.,a bcrágódon Szcrcjtik k A jelfogót 6 ellcnörizzuk :1 il~mas megfelelő mozgását 6.432 Az indítómoto r bekapcsolásakor e forgórész nem, ill. túlságosan lassan forog, a behúzó ;&lfogó működik [VAZ-2105 (2104), 2107) Hibás ag~ kisült az akkun•ulátor löltsuk rei v,igy c<.eréljük k i az akkumul álvrt Az akkumulátor pólu»aroi 6 a vc~té:1,:~::.ruk oxidálódu.k, a ~aruk i yengén vannak mcghú:l•a Tbzt1l~uk meg a pólu<,.,;r,ruk at 6 a vctcték· ~arukat, kenJük

le vazelinnel és húzzuk meg A bchú.W jelfogó érintkczőcsavar;ai Olidí!ód1ak Tisztítsuk meg az érintkezóc~avarokal őket Meglazultak a ver.etéksarukat a bchúló jdfogó érin1kci~warpihoz rögzitó an)ák Húuuk meg az anyák:it A kollektorol beégtek, a kefék lctahdla k vagy rncgkoplak T1~líbuk meg a kollckton. cscrélJuk ki a keféket Szakadás van a✓• állóré<,z., ,II a forgórész tek ercsében C-.eréljük ki az :Ulór6- tei-ere-Sé1 ·agy a forgóré:;zt Zárlat van a kollektorlcmcz.ck a tekercsmenetek közolt, a forgórész vagy az állór6z tckercseiben CscrélJi.ik ki a hibás alkatrészeket A „pozüí-." ket"e tanója te~tzárlat05 SzUntcssúk meg a zárlatot vagy cserélJuk ki a fedelet a kollek1or oldalán 124 6.433 Az lndit6molor bekapcsol„akor a forgóféU: forog, • lendkerék nem forog IVAZ- 2105 (2104). 21071 A hiba oka A :,.Zabadonfuló kapcsoló megcsúszik bllenörizzúk a, md1tómo1o r1 tr~gak>padon.

~réljúk ki a bpc:solót Cset él1Uk ki a kan . 111 ICg)U„ 1~7a lkhérc a 1cngcl)I A kapcsoló h:tJtógyűrűje vagy az iilkozórugó cltort Ci,c-rélJul k1 a lapc;olót 6.434 Az. Indítómotor az:abályll~nul zörög a forgórész: forgha közben iVAZ- 2105 (2104), 2107] A hiba ola A o.apág)J)CTSClyck vagy a forgórész 1cngcl)· c:-:1pJa• hílságo~an elkoptak CM.·ré lJiil l 1 a forgóré<;z pcrcl)ctt AI 1nd116k;ar rög111ésc mc,:lazuh "a.gy a k ddc Hu:auk meg a r(>Jlt1oc-.a,awka1 ig,~ µ11,uli k1 az md1tómo1o r1 a haJtómü okSaün d1ön A1 md1tómotor ferdén an rogi.11e Ellcnönzzuk a1. 111d1tómotor ToV1lé-ét Mcgl11zul1 az állórés, pólu~rögz1tése lluuuk meg a pólu, r ~itöc-,.1nar}il1 ,a 1orgóeé$l hol.:t:áb a pólllShol) A h3JIÓ fogaskc~k. 111 a lendkerék fqga~• klNOTUJina k foga, sérultck Nem oldódik a kapcsolás a foa,1~kerék 6 a le ndkerék kó:l:btt " a h.aJlókar bcr-,ódol1 bl a hpcsoló berágódott a forp&

tengc,I)• bordáin <J a kapcsoló vagy a behúzó jelfogó rugól meglai:uhak. ill dlönck dl lcugroct a rog.zi16gyűrű a bpcso66agyról rl a bc.húro ,elfogó vasmagJa fela kad! 1uln1elcgcdis következtében /1 hib.is a gyújlá~kapcsoló érintkc1órésze nem n)ilnak a „ 30" 6 a:, .,50·· érintlrClÖl aJ acrélJuk ki a l ;m bJ hSlhtsuk nW!& a bordáka t ,. , lt•n1ul b,• a motorolau111 ,, c,,eréljük ki ll kapc<;Qlóc -lt. ;1 hchlll1 ,r:líogót JJ cscréljuk li a h,b.o allam:vd:t rJ ~rélJuk ki II bchuzó Jel!Ofol J) cllc nóriaUk a.1 é r11ukc i o k h1lx1tlan 1;,r;i,J t a kulcs luk>nboro hcl)-ll:lét-cn. c-crél1ul l• a hiba:. é m11kc1ol e1 125 Forrás: http://www.doksihu 6.43S nem müködik Az lndit6motor bekapceol6sakor • forgórész Mm forog, • behúzórNgnn (VAZ-2108) A hiba oh A ,a,.,w modp Hibás vagy tel,esen kisult az akkun1ulawr Crosen oxidilód1ak az a kkumuláror pólu»arui és a ,ctttébaruk. a saruk uengén „&!Inak

Tolt~uk fel A&> cserélJuk ki u al.kumu16to rt T iRt11suk n~g a pólu:.olit és H:í:Ctéh;irukat , kenJük le uzc:lmnel és huu.uk meg meghuz„-a McnetU1rla1, testzarlat 11agy s,.akadá) , an a behlizómi~ behtizótt kcrcsében Szakadá5 „lin az. índttómotor b c h ~ n c k C~rélJuk k111 betlu:r.ómagn<:)t lllenórizzuk a H•zctékekct és a kotf,,.d,cl ~ tápáramkOfében az mdilómotor á a l)UJltskapcsoló, dugas:u1 L.özoni ar-an1körbcn H ibál.a l a gyuJláskapcM>ló érin1!1nöi, érin1kero1i. nem zárnak a ••30" ti . C~rélJúk ki I g)úJ1áskapcwl6 érullkczöil Bcr.igód,L a b e h ~ fegp"CnCIC Vel)ük le a má&,nnkapt")Olól. eUenóna:ul hogy konn)tn mozog•e a legp·cne1 ~o·· 6.436 AJ:. Indítómotor bekapcaUakor • forgólffz nem, vagy nagyon 8saan forog, a beh(izóm6gnesb tkapc:aol (VAZ. 2108) Hibás vagy k1súh az akkun1ul átor I olbúl. lel ugy (S(;réliuk k1 u akkumulitort O xidalódtak az a kkumulátor

pó!ussarui Tisz111:.uk n~g a pólus~rukat és a ,eieték• wrukat. lcnJ11 le azokat Uehnnel h huzzul n1eg b a ,·ezc1éksaruk. gyengtn "-annak me&huzu a saruk O xidálódt 11k a behúzómll.gncs érin1ke1öcsa,·arJa1 .,agy meglazultak a IIC7Ctébarukat az érint ke1ő• 1 1.sztítsuk mea az érintke1,IJC!,a,arok111 • huu.uk meg a 11eze1éke ke t rogzítő a t1):lrn1 csa,·arokon röpHó anyák A kolkklor beégen. 1 ltfék felakadtak "•ID megkoptak Szakadá5 11agy z.árlal 1d:.ercseiben ln az álló· "a&Y forgóré~ A po.zi1iv ltfe tan ó,a te~1zar!a1os 126 Tasihtsuk meg a kolkktort. cseréljUI k1 a keféket Cseréljük ki a, álló, 11aay forgóré~zl Stuoles.~k meg a tárlatot ai) C$eré1Juk k1 a ko llektor oldaliin lc/0 f~Jet 6.437 Az. i ndltómotor bekapcsolása után a behúzómágnes többszö r be-, majd ki kapcsol (VAZ-2108) A hiba oka A Ja-áfás módja Ki~i.ilt az akkumulátor TOlt~uk fe l az akkumulátort Szakadás vag~

zárlat van a behúzómágnes Cseréljuk ki a behú1.ómágr1es1 ké!>k.ltctőtekercsében Nagyménékli feszültségesés van a bchW-()111,ignc!> tápáramkörében a veteléksaruk crös m1dálödása miau , Elleoöriuük a vezetékeket és kötéseit az akkumulátor éi; gyúj1á:skapc~l6 ,.30"-as dugas,.a, valamint az indítómotor és a g)ÜJtáskapcsoló 50"•es duga --zai közötti áramkórbcn 6.43 8, Az i nditómotor bekapcsolásakor a forgórész forog, a lendkerék pedig nem (VAZ- 2108) A hiba oka A Jav,tás módJa ( ~Úí,,Zik a i.7~-ibadonfutó kapcsoló EllelÓrizzuk az mditQmo1or1 próbapadon. cscrélJűk ki a kapcsolót A i.apc~oló karja eltört vagy a tengelye kiugrott ü ,eréljuk ki a kart, vagy tc,g ytik helyére a tcngcl)t A kapcwló haj 1ógyűni1e vagy u1lö2örugója dtórt C:scrélJiik k1 a kaix;:.ólót 6.4 3,9 Az Indítómotor sz.abálytalanut zörög a forgórész forgása közben A hiba oka A ,aví1á~ módJa A

cs.ipágypersclyck vagy a forgórész~tengelyöapok 1úlságosan megkoptak CserélJilk k1 ai. 1nd11ómo1or1 ·agy a tengel)ka pcsolóhái:at Mcglazul1 az indítómotor rögzitése vagy el1örl a íedele a ha11ás oldalán Hűuuk meg a rögzítöanyákat va~y jav11~uk meg az mditómoton Al mdítómotor ferdén van rngz1tw Ellcnőnzzük a1 induómotor rögz116ét Meglazult az állórész pólussarujának rögziré* honáér a pólu$hoZ) Húzzuk meg a pólu~saru rOgz1tÖCT,a/arjá1 kg.érühek a haJtó fogaskerék vagy ;:, lcndkerékk()W)ni foga i CserélJuk ki a haJtást agy a lclldkerekc1 (a forgórész 127 A hiba oka A fogaskerH. nem ITI07clul ki a lendkerékkel való kapcsolódásból· " a haJtOkar bcr.:igódott bl a kapc:;oló bcrágódoll a forgór61 1eugcl)ének bordáin cJ megJa.zuhak >;agy e llönek: kapclOló "agy a bchU7i>mágm:~ rugúi ti) f:) a bu.t0~ítógyürű lö,t:ahdl a kapcsoló agy részéról a behu7.ómá,!)OC$ feg~VC17ClC

bcrngQ(loH JJ hiba~ak a gyújtá:J.::aJ)C )ló érimke1ő1 , nem nyitnak a „JO"•a~ é1, u „io· ·•c érimkc1.ók a! c~1clJü. k, a kan h) t1u:1itsuk mc,11, a borllák,d fa kcnJúk h,: motoroh:11jal d t·~él1ük ki a ka~lót ,-agy a bchll.lón1,1~ncil r.11 l":CíélJUk ki a mq~~rüll :1!J,,a1rés1áet ,.,c,élJUk 1,;,i a OChu1,,magnCl ,aru, vuntc-.ajk ml~ a bcra1;6:J,ht fi cllcnórietuk. hd)ll>-e a:; énmlc:czok t:a1a ,;; a ru,·U1tá~kul,;~ .ülOnböú) hcly-tctcilx:n; twrChük ki a h1bi1, énn1kc71ikc1 I!) 6.5 t:h-~1ab.ilyozó, kontlo:nlátor ó naiykszúlf~J!Ü A gyújtóberendezés clos?.to A .!::)•UJtásmcgszakí16-c~tó a haJlá">I az ol aj- Valamennyi Otto-rend-.ierü motorban villan,o, sz1k1a gyújlja meg a bcs.7i„oll bcni:ITT•kvegó ke,,·créket. A ,·illamos ,;,z1krá1 gyúj16bc:rcnde1<!!> adJa. A Lada tipusú gépkooik gyúJtórend~cR" a következő fó demekből áll: gyúJtas.mcgszakí16-ck>sz16, gyúJtólderrs,

kis- é5 nagyfeuúllségű kábelek, a gyújtógyertya és a VA7,-2! t1pusesaládnál áZ dektronikui, v·ct.érlQCg~~ 11an:,út nxJt:ga1,1 foga~kcrékról ka))ja úgy, ho~ a J!.)llJ~SCk)YIÓ 1:ngcly hige a logaskcrék mc11Jdclöcn kialakimtt hornyolt furatába illc,-;,:1,,cJik. A 12 V fcSIult!égti áramOl a ka!ap:i<:-vs kapcwló sza,ilja meg, mozgását a tengelyen kvó nég) biJtyök s7.ab;ilyova A mcgwakilóérinlkc,,{k (lllílhalók, hogy u clöin 04:tO,Oi mm-e, h<:1.ag N:1artha10 lcinen A ha1tóu:ngcl)hc1 ké !)CSI a ~<:i:érlől;)utykók elfordulnak a fordulat ~tám fuggvényében a ccntrifug.:ih~ ~abál)O/Ó ~g1tség6·el. A ccntnfugáli~ ~rkc-:c1 li l:i5 liJkkal tud e lfordulni, a tengelyhe:i: képe~!. Hatá-át v 11100 1/min fonJulatvam felelt kad1 kife1tem két )úlyt rOp:116 rug<> nem C~)· IUilllil méretű . A tllCSZ3kÍIÓ alaplapja Í$ ellor dul. mo~atisat vákuumos ~crkczct végzi, amdy a k.&rburatorral ·an kapc°lacban ittY a mmdt-nkon

fordula1v~1m 6 lerhclé~ aninv:iban állitJil ht: a megfelelő clógyújtá,;,énékc1, ;m<:ly a VAL-21U5 C:. a VAL-2107 alaphpu:okná! a fclsó h<ilrponl clótt 5 .7 A mcgszakitó~zcrkl·1ctct khilrcjl cirJa a múanyag clO-t:tofcdé J t6. l 3 ábra) l·l ül nagyfo-Ziilliégü kivezclŐI ranalmvó műanyag hVból és rugós grafitb<.1t tc> áramclvcictó kdébö!, ezenkívül forgó mü- A gyújtbmcgs.zak1t6-elrnztó vabálwua ;1 gyújtógyertyák wikráinak idöpontjá1 él> .or• rendjét, ill. adja a mcgfeleló ,mpulnm A gyúJtólekerc:,; szolgálta!Ja a nagyft·szu)LIC.t1J (JO 000 . 30 OOO V) áramot agyujtóg)ert~ának A gyújtógyertya k ladata. hogy bcv·czc~Y: a nagyfcs.tülbégű 8)ujtóáramot az é~éi>térbe 6 ott szikrat létcs11$Cn. Mindezt a VA:L-210~ tipusoknál kicgé:s,:óti ~-gy ekktro111kU$ vc1.c1locgység anu,·el maJd a b 52 pontban lxhd:lbl:n fog!alkorunk. 6.51 A gyújtóberendezés a VAZ-2105 (2104) és 2107 tlpusokoál A VAZ-•210.S

(2104) é:s a VAí - 2!07 llpuu gépkoa;tkra a lálr:uumos elögyúJtú-~bályoz,ó. val ellárou 30.3706 típusú gyúJt:UmesQ8k11ódosztó bcrcndezé!t:ke1 szerelnek ki S:i:crke7etc a kö·etkcz6 egységekből al!: k1sfcszült$ég:ú ffiC-g.$Zakító, centrifugális és vákUUln() Cló!YúJ- 128 <lfl).lg closltótárCiából áll AJ. d=1ótárQlban elhelyeztek eg~ 5000 . 6000 JI-Ol lava~url clléoall:i:.t A m;;,gsakítóérin1lczők körou a v1krazá~ l.-sőkkentéiére a kisfe!s1ultségó kiv:zctci l~ a test kázé egy 0.2 025 µF-o, kXldc1uálúrt 1i. kapcsoltak A2 elemló a nag)fcszüllsoé&ú ir•• moc • gyújtólckercst61 kapp Ubekn A g)"UJIÓlekerC$ feladata, hQey a kisfcsnihSoé&U ( 12 V) 1mpulzu.wk~ a g)Üjtógyent ·a elck1r6dái kotótt levő légré5 álUléséré alkalmas nagyfcSL.Ulbé&ú (1125 kV) iliramot cló:ill11si A gyuj1óg)cnyák 175-os höénélr:Uek. M 14)( l,256E ,cluek 19 mm hc>Mlú menettel b 05 06 m1ll,mé1cre:s

elektróda~za,ial A gyuJ1ós;i:erkc-1.e1 ffl(1h11ható mükód6étól l"ug,g a motor gazda~p. mu1máhi 1cl,ei1tmfoy1 adó üzeme (614 ábra) Tehát ne YárJuk meg. lqy ·alamely1k ré:ue mcgh1básod1k A meg.v:ak1tóérmtkczök ícluk:tét és a légrifsl le&· alább 2000 . 3000 km-enih,1 ellenónaul dc Cl. OftllLOnk a TI88)ÍCS7ulhégü rblrc ll> Ila megrepedtek a nag)fc~ultségú kábclcl gumi• harang,a,, cserélJuk kí u,akra. Nagy f18)cln1c1 ford1tsunk a kábelek JÓ 41111po1ára 1s. Uár a gyjri .ulcmeltclési u1aS1tá1," 30 OOO km-enként irja clo a gyuJtóg)erlya tSCréJét. dc a S)akorlat 11•· zolla, hogy 14. 15 (X)() lm k-futasa u1in vui~~ már a acrc Sót mmden 1ck-t a}ánb•~ UJ l)enyikkal keulcm, a nagy hidegben a m<.MOr C7,I meghálá lja. A1, előgyújtás lx:á llíl:hn tubilag nag)on kOrulménycs, pont0$ munkát csak <haSfl0$lhh1 mu- fordulatS✓.ámnak megfelelően A:J 1:t l•-~ s.rcrcklcl a szcnubcn lehet ,tgn:m Ha ulal11 induló

clő&)uJtási énék a lcndlerékcn b a tcnrl:stlclc1ben IS érdl"kd a háza bcálhtb ttthno- FCI) kapoolóhaiion leÓ ,cici: alapjan dlcnófll· klglá},l, az hasznoi. utmu1a1ai1 kap a ~~hal- hctó (617 ábra) A mc1klclo Clóg)UJI·~ a adott ,,uzcmcltc161 utai.11as··-ban g) u1tasme~al.:1tó--elósz1ó házának clforgatasa val khct-.éges A peremen oi,nás és,+·· &la• mini . -·· jel található bg) osztás egy foknak 6.52 kk-1 mci (6 18 4ibra). A VAZ-2108 típus gyüjtóMrendeHM A 1/all-cffclfus alapján mui.000 „mcpza• k1to" ,cicit a 36-37}4 1,pusu ckktromkus beA Ulda Samara h~ládhan tel~n úJ 1,)1.IJ· rendezés dolgoua ki b adJa á1 a 273705 11pusu tai.1 rcnds7en alkalmvnak (615 ábra) 8,)UJIÓlckercsnek. A 40.3706 hJ)ISU n1echan1kus mc~nk1tó A.1, egéS✓• dcktronikus g)UJl:lbrendszcr bon)Onélküli / /a/1-effektus alapján mükodő ve,érléssel lullság11 ~úkségcssé tcszi, hoSY minden ellenőr• ~ereit closztóadó(eJCt vkv.mtes bclyz1:tben

a zé,;1 bcalhtást csak szakmúhclylx-n ,·égt>:acncl, , ·c zérmutengcly ,igtr;: 11Zcrclték ((i.16 ibra) fTKgfclelo muszcrck has7.nálalál-al Az clckuoAz clóg)lÍJlá!:t ákuumo5 b ocntnfupl~ v:c,- mia n·ztrloblokkja nem p~1tha1ó mcgh,bt-o• tczct szabályozza a m1ndenloo 1crhd6nck és da--a ~tén a tcl,e:s cs,eré,c ~uhégcs. „14.atl,a A 9yujtoo.r1M1un v•-~VNl9ü lMZ 2105 (.210ol) VAZ 2t07J 1~2~ 3 ~~ 4 ~ 5~ .G~ 111k~ IZ9 130 f.17 ~ A IIYútltl ldöpont bHllítHa • ten;•l)llapcsolOM.l nyi„Ublon 10 -;111 aipjin 1 $1<,1,Jii, 2 ie(llé$ a lendl<.•reken 6.1•• 6brl A IIYú)U,t)lü«>.iouto i1u, a v~•rm~y vé9ir• (a nyil a .,lti!Ojelr1 mo111J 6.53 A VAZ-2105 (2104), 2107 és 2108 tipulOk gyújtóberendezéselben el610rduló hibák és azok javiüNlnak módja 6.531 A motor nem indul A hiba oka Nem folyik áram a meg~kítók érirukezöin ker(•sztül: a1 )ZcnnycWdtck. oxidálódtak vagy beégtek aJ 1is.ztitsuk k a mcgsi.akító

érintkező i ; dudor é!, kráta képződöu az érintkcrőkön (erózió); túlságosan nagy a hézag az érintkezők k07.ött vagy ki lágyult a nyomórugó l>J a kisfeszültségíi áramkörben a ve1.e1ékck rögzítése meglazult, vagy tcst zárlai van a CZctékckben r, meghibásodott a gyúj1áskapcsoló. 11cm záródnak a „ 15/ 1 ~ .30/1" számú bJ ellenő rizzük a vezetékeket érintkezők rl/ átütöU a kondenzátor (rÖidtárlat) tJ ~zakadás ·an a gyújtótckcr~ primer ai érintk ezőket 6 si:abál yozzuk a közöttük lcvö héz.ago1: a nyomórugó k1lágyulás.a esetén cseréljük kim érmtkczöcg)·sége1 e) 6 a csatlakouísokat, cscré ljlik ki a sérúlt vezetékeket ellenörízziik és szúk.!>ég csc1én cseréljúk k1 a gyúj1á,,;k apcsoló1 agyat érintkczőkt·t tartalmazó részét dJ C$eréljük ki a kondenzátort e) c:,.créljük ki a gylljlótekercset tckeraébcn N;;-m nyitnak a megszakító érintkezői: u) elállítódott a hézag

a megszakító érintkezői k&ött bJ erősen mcgkopotc a te.xtolil betét vagy a mcgmtkítókalapács perselye a) siaMlyoz;i;uk a hézagot az érintkezők között bJ cseréljük ki az llllőt az érmtke7.ókkcl eg)·ütt 13 1 A hiba oka A jaÍlás módja Nem jut cl a nagyfesziiltség a gyújt6gyer1yáh01 aJ nem ü lnek szorosan a fészkllkbcn, beszakadtak ,·agy oxidálódtak a nag)fc~til t:ségü vezetékek "égei; a vczc1ékck cröscn szennyeződtek vagy megsérült a sz1getelésük b) az érintkező :w.énrúd kopoll vagy sérült, felakadt a gyúj táselontó fedelében f) az áram „szökik" a gyújt ás,clOS7.IÓ fede lében leŐ repedésen agy bcégésen keresztül, a fedé l belső íclulctén levő kormon ,·agy ncdvcsségcn kucszt(i! dJ „szivárog" az áram a gyújrásclos:uó pipa repedésein vagy beégéscin kcrcszttil 4!) elégett az cllemillás a gyújtáseloRtóban JJ -v,akadás vagy testzárlat an a gyÜJtótckcrc~ szekunder

tekercsében a/ cllcn<>riu.Uk 6 lillibuk helyre a v1llamo~ kap(:sol;:11oka1. tiszhtsuk meg vag) c:créljúk ki a C7.etékckct bJ clicnóriuük 6 Y.ük~g c~étén CS(rélJúk k1 a fede1etd el lenőnz:zllk 6 tiSLtitsuk meg a tcdclct a ncdC~gtöl és a koromtól, ha n:p,;:dé~ck ,annak ra11a, cscréljlLL ki a fedelei dJ ellcnőri:u.:llk és SIlik~& ectén t-scrélJuk ki az clos-.rtopipá1 ~} c:.cré lJúk la a;• cllcnállá~I j ) CM::rélJük ki a &)ÚJIÓtckcrc-.el Nem a gyújtási sorrendnek mcgfclek1Cn kapcsoHák rá a nagyfoS7-Ultségű vezetékeket .i gyUj1áselosztó-fcdél érinlkezóire E11cnőn?Zuk é~ csatlakmta~~uk a ~c,ctékekct az 1 ·· 3-4-2 gyujtás1 sorrend ->LCrin, Az elektródák kö7.C>tti hézag nem fe lel meg az el6írásnak vagy bcolajoz6<:ltak a gyuJIÓ· T1>7.11buk meg a gyert)ákat ó á lhbul,, az ek.tródáik közötti hézagot f)C gyertyák Mcgséri,iltck a gyúj tó&)Crlyál. (repedések C~crélJi.ik ki a g)••

myábt a &t.igctclésbcn) Ro,,;,;, az előgyújtás beállítása 6.532 A motor egyenetlenül jár vagy üres;áralban lefullad [VAZ- 2105 (2104), 2107) A hiba ok.a A javná~ m6dJa Túl:i-ágosan nagy az előgyújt ás a motor hengereiben Ellcnön:allk 6 állítsuk lx: az Nagy a hé1.ag a gyüj1ógyerl)!ik etcktródái Ellcuőriuük köi::ött Ki("!,,1 a hézag a mcgsukító érintkeiöi kÖ7i:itt Ellenórizzuk és álht~uk be ál kózötti hézagot E lége11 az ellenállás a gyújtásel~róban Cscréljüi,;, ki az ellenállást 132 előgyújtást és álim1k hc a hfaagot ai e lck1ródák kózbtl érintke1ők 6.533 A mo tor egyenetlenül és nem stabilan }ár nagy fordulatszámon A hiba oka A javítás módja Meglazult a mcgw.akitó mozgó érin1kezőjének rugóJa Cseréljük ki a mcgs7.akitó érin1kezőit tan ó üllőt az éri.mkezővd cgyiltt Nagy a megs,zakítóérintkezől- közötti hézag Ellenőrizzük és szabályozzuk közöni hézagot

Ki!ágyultak az elögyújtás-l.7abátyozó röpsúlyok rugói c~rélJük ki a rugókat, ellenőrizzük az elögyújtás-s:,,.abály<nót próbapadon a, érintkezők 6.534 Egyenetlen a motor működése minden fordulat&lámon [VAZ-2105 (2104), 21071 A hiba oka A kijavítá:. módja Megsérültek a ez.e1ékek a gyúJtás rendsxerCben, mt·glazultak a C7.ctékek, vagy oxidálódtak a H!ZC!éksaruk tllenöri:,,zük a vezetékeket és a e5,31lakozásokat. A sérült vezetékeket cscréljllk ki Szenn~·ezödtck., beégtek , clállí1ód1ak a meg~kíló érintkezői Tisz1ítwk le az a hézagot Csökken! a li;:ondenz.áwr kapacitása vag) R,!ka(lá) an benne Ellenörizzük és szükség esetén oeréljük k1 a kondenú1on Mcgkopoll vagy megsérült a qénr(ld a gyújtáselosztó tcdclébcn, k ilágyul! a szénrúd rugója üerélJúk k1 a gyújráselosztó-fedél u.énrúdjá1 érimkezőket é:. ~rnbályro:;uk Erősen beégett a gyűjráselositó pipa központi

érintkezöje Timilsuk le a központi érmtkc-lÖt Repedések, szennyczódésck vagy bcégésck vannak a gyújtáselosztó pipában vagy a fedélben Ellcnőrinü k és. Túlzottan nagy a gyújtásck>sz.16 1engclyének Ut6c. nagymértékú a 1cngely pc-í$elyének kopása Ellenöriz:rük és cscrélJiik ki a sérült alkatrészeket vagy a gyúj1ásclos.z1ó1 Beégtek vagy beolajozódtak a gyújtógyen)•ák. Ellenőrizzük a gyenyákat. tiszt 11suk meg a koromtól. szabályozzuk az e lektródák közötti kormos "agy repedt a gyertya szigctelóJC ~ühég c:.ctén <:M!réljük k1 a pipát vagy a fedelei hé1,ago1. a sérült gyenyát cseréljük ki 6.535 A motor nem adja le a teljes teljesitményt és nem gyorsul megtetelöen iVAZ-2105 (2104), 2107] A hiba oka A kija·ítás módja Helytelen az elógyúj1ás szögének beáltitása Elk.nőruzük Szorulnak ai előgyújtás-$Zabál)07.Ó röpsúlya, k1lágyul1ak a röpsúlyQk rugói Ellenórizzük és

cseréljük k1 a sérúlr .ilka1részeket A megszakílókalapács perselye erósen megkopott az érintkczökkel együtt Ellenőrizzük és állirsuk be ai e~}ÚJtíi:. szOgét és cseréljük ki a mcgszakítóüllőt 13.1 6.536 A motor nem indul (VAZ- 2108) A h iba oka A1. elektrQnikához nem jutnak e l a fc~ültségimpulzusok a mechanikus érintkező nélküli jelad616l : a) szakadás van a gyújtáselosztó-adó és a kommu1á1or közöui vezetékekbe,1; bJ hibás az érintkezés nélküli jeladó a) e llenőrizzük a vezetékeket és a kötéseket; cseréljük ki a sérült vezetékeket: b) e llenőrizzük a ,eladó! az ún. átmeneti dugas.zolócsaUakmó és v()ltn,éró segit>égével: cseréljük ki a hibá jeladót A z áramimpulzusok nem jutna k cl a primer gyúj16tekere5re: a) sz.akadás an az elektronikát a gyúj1ás- u) ellenórizzllk a e.tetékeke1 és a kötéseket; kapcsolóval vagy a gyújtótekcrC:Sel összekötő vcze1ékben; bJ hibás az

eleklronika ; b) ellenórír.Lük az elektronikát oszcillográf cseréljük ki a hibás vezetékeket: segítségével; ha hibás. ~rélJük ki: e} nemz.árnak a gyújtáskapcsoló, 15/l··•cs e) ellcnőri.ttük és ~réljük ki a g)·tij1áskapcsol6 hibás é rintkezóit és a .,30/1"-cs érintkezői Nem jut él a nagyfesiüllség a gyújtó8}Crtyákhoz: a) a nagyfcszültstgU vcze1éksaruk meglazultak a} el1eo6ri1,.2ük és javíts uk meg a k01éscke1 a fészekben, leszakadtak vagy o,i;idálódtak; ti$Ztfauk meg vagy cseréljük ki a vezetékek e rősen !óZCnnyezcuck .agy a vezclékeket; megsérült a szigetclésük; b) a szénérintkező kopolt vagy sérül! a gyújtáselosztó-adóban, fennakadt a fcdélben: cJ „áramszivárgás· van a gyújtás.elosztó-adó fedelének repedésein vagy bdgés.ein, a ícdél belső fe lület én leÓ koromlerakódáson vagy ncdvcsségclI kereszltil : dJ .,á ram$2ivá rgás" van a gytijtáselosztó-adó pipáján leŐ

repedéseken vagy bcégéscken keresztül; e) !cégen az e llcnállb a gyújtáselosztó-a dó pipájában: /) niegsérült a g}újtótckcrcs A nagyfeszültségú vezetékek helytelenül csatla koznak a gyúj1áselosztó-adó fedelének b) ellenórl7.zük szükstg esetén cserélJük k i ~ a uénérintkezót: e) c llcnórittük, tisztítsuk meg a fedelet a nedves.ség1öl és koromcrakódástól Ha a fedélbcn repedések vannak. akkor cseréljük ki; dJ ellenőrizzük., szükség esetén cserélJük ki az elosztópipá t ; t) cseréljük ki az clm.zt6pipát; /) cscréljilk ki a gyújtótekercset Ellcnóriuük és csat lakoztassuk a vcz.c1ékeke1 a gyújtási sorrendnek megfelelően érintkezőihez ( J-3-4 - 2) Beolajosodrak a gyújtógyenyák elektródái vagy az elektródák közötti hézag eltér » . elóirt Tisztítsuk meg a gyertyákat és .illítsuk be az elektródák közöm hézagot értéktől Mcgsériilte k a g}újtóg,yer1yák (repedések tannak a szigetelőn ) A

gyúj1ási 134 időpont beállítá~ helytelen Cseréljük ki a gyertyákat Ellenőrizzük és állítsuk be a gyújtási időpon tot 6.537 A motor egyenetf&nül müködlk vagy üresjáratban lefullad (VAZ- 2108) A hiba oka A javítás módja Túl korai a gyújtás II mo1or hengerciben Ellenőrizzük Nagy a hézag a g)újlógycrtyák eleklródái kö1011 Ellenőrizzük és állí1suk be a?, e lckt~ódák közöm hézagot és á llit suk be ai előgyújHht 6.53 8 A motor egyenetlenül és bizonytalanul jár nagy tordulatWmon (VAZ-2108) A hiba oka A javílás módja Meglazultak az clőgyújtá~•vabályozó róp:,.ulyainak rugói a gyújtásclosztó-adóban Cseréljük ki a rugókat, ellenöriauk a centrifugális szabályozó müködésél vizsgá~padon 6 .53 9 Kihagyások vannak a motor működésében minden fo rdulatszámon (VAZ- 2108) A hiba oka A javítás módja Mcgsérultck a vezetékek a gyújtóbercndczésbcn, meglazult a CZétékck rögútése vagy

oiidálódtak a vczctéksaruk Ellenórin:ük a CZetékeket 6 a kotés.ekct Cseréljük ki a ~rült vezetékeke1 A gyúj1ásclosz1ó-adó fedelében levő siénérmt kczö kopon agy sérült Cseréljük ki A2 e!O!>ltópipa központi érintkezője e rősen bcégcn C!>lszoljuk meg a központi érintkelól Repedések, ~zcnnyczódésck vagy beégések vann::ik az closztópipán, a gyújtá.sclosztó•adó fedelén EllenórizzUk 6 cseréljük k, .u closz16p1pát vag) a fedelei Az cleklródák koponak vagy a 8-)Újtógyenyák boolajosodtak. jelentős a korom!erakódás; rcpt·désck vannak a gyertyaszigetelőn Ellenőrizzük a gyertyák.-1, tisz1íbuk meg a koromlcrakódástól. á!li1suk be az elektródák közölti hézagot. cscrélJük ki a sérult gyenyákat Hibás az. elektronika : a p rimer gyújtótekercsre JUIÓ impulzusok alakja eltér a normálistól La-arszúrő saru ~igctclésc átüt A iavarszúró ;aru tömítógyÜrúJe megsérűh A a uénérintkcz.őt

Oszcillográffal ellenóriuűk áZ ckklromkát. a hibásat cscréljiik ki Cseréljük ki a zavars.zürö sarut 0.Créljllk ki a 1narszürö saru, 135 Forrás: 6.5310 http://wwwdoksihu Nem megfelelő a motor teljesitménye és gyorsulóképessége (VAZ-2108) A hiba oka A Javitá~ módja Helytelen az dőgyujt~ bcállí1ása Elknmizzuk é~ allit•uk be aL e lQiyUJl(bt Az előgyújtás-szabályozó r~úlya1 elakadtak, a röpsúlyok rugói meglazultak E lknórizzuk é.~ cserélJul k1 :i sérü lt a lkat rész:,ket Hibás az e lektronika: a primer gyuJtótckcn.) impul7usaínak alakja d tér a normálistól Elk:nóri7.zuk az elektronikai os1cillognillal 6 ha hibás, ~l>Cr~~ljuk ki 6.6 A karburátor üresjárati mágnesszelepét vezérló elektronika Már a régebbi VAZ- 2Jú3 típu:.okban 1s a lkalmaztak clektromág11eses szelepet a ka rburá tor ü resjárat i rendszerében. amely a gyűJlá$ ki~ap-csolása kor elektromágneses Sd:lcp scg11ségC•el elzárta a be.nzin

útját, és igy mep2ünt az un utánégés a motor hcngncibcn. Változást }(lcnte tt a 2 105• 1107010•40 típusú karburamr megjelenése 1982•ben Az „ózoo" típusu karburátorok már elcktropm· umalikus rendszer alapJán szahátyoz1ák az ürc~járatot 6.61 A YAZ-2105 és 2107 tipusok elektropneumatikus üresjárati vezérlő­ .,,, Az lÍJ0llná11 fels.:crdt karburátoroknál üresJáratban az ún ,toló-üzemben" az elektromágneses stclcp lezárja az üresjárall bent:inadagolási E gyébkén! tolóiu.cmbc n amrJor a gépk<X~it ,, lcndulct v1-s.z1 oak clorc vaE!) kjtmcnctben :l, ü1c~1arati rmdszeren kcrc<;.zlül a ,ákuum hita• ~rn a bc~ivott tuzclöanyag fe lestcge~n jut d motorba és így kárba vész, ill. szcnnye:1 a kör• ll}l llICt Ekkor a s;,j•ócsút>cn kialakult rnkuum ,.ezérh áL Urnjáratot Lényeges S,Z.t::riretcti eleme egy rn(lgne-ydcp A m;1gnc.,;;szelep ic, oldalról kap n·zérlést az eg)1k ré!>l.ról a karburátor

m,krokapcsolója, a má,1k rész.ró! egy e lektronikus blokk mUlödt~I( ameh .-1 motor fordulatl!Zámá 1 érLékd i ! ~,10u1,emlxn„ .i karbur,1or fo;to:>Zelepe Lár· <I án. és e kkor a mikrokapcsoló k1kapc;,ol A, c lc k1ror1ika 1lycnk.or nem ~zabályoz mert a for• dulaw.ám nem indokolJa Mivel~, má~~c!ep l>(ffi .i miJrokapc,;okitól sem az cldtromlátúl nem kap tc~ültségct, Clért cl/árja a vákuumot amcl} a sz.ivóoo és a kaiburátor üre~J:irati r::nd, 2crének vákuumdoboza kWölt Jött létre fgy íll Ure,;iarat1 ~clep elzárJa a be11Li11 utját. Hn a motor fordul;i1~1.áma 1200 11mm ala c~iJ., a mágncs!>ZCkp az e lektroniká tól - amcl~ 0 1 1 1 1 1 L j G.19~•• A kai~OJ ,1ektropn11umalilwt ú1ffj4i, ;J1i 1Ubtlyozóreodl.nf6nek luip,;;solni ~Zlttt 1 gyúflólei,;erc•. 2 ekkumulillOI; 3 gaomu:,r: 4 ~l,R,)nll<S 136 ~ezenooe<enoezes 5 miknlli.apc~oló; 9 e l e i < ~ ~Muumsze1Bp, 7 cs.:,tlitl<~ól)lokk fJ g)Ultaskapcsoló a

lotdulatszámot érzékeli - fcszulbége1 kap. Erre kinyit , szabaddá !eszi a Yákuum útJ;it a -.zwócW b az űresjár<111 vákuumdoboz koron A ,ákuum hMá~ra a szelep - a bcálhtásnak me2klclflen - visszahúzódik. és sl<lbaddá tev1 a b(;n,m ÚIJ.tl, biztos1tva az Ute~1árat1 ü:t:emct Elofordul, hogy az e ld„uomt.a h ibájából a mo1or urcsjáratban ag) 1olów:cmb<:n leáll l l}Cnkor gyol"$ $Cg.itség, ha a :>Lívócsonkról J()Ő ";lk1mmtomló t közvctlcnul a karburátor üres• Jarali "á kuunuJobozának csonkjára illcs;,;tjUk ·1crmÓLCICstll ez csak ideíglencs megoldás. Bar m1lycn probléma adódik az ures1árao ekkt• romkavaL legjobb >z:lkműJ1clyhen a hiba> alkatriv.lkct kk-seréltetn1 ,. kapcsolási ,á1lat a 619 ábran 1a111;:itó 6.62 A YAZ-2108 lípusU motor uresjarati elektronikus rendszere A VAL-2!08 tipusnál I> /:lll Uflsjárati sz;.balymh rendsu:r, de itt 1eljescn cleklroniku> mük i)di-1oű é, ~ cn-·cs

egy~B,CI alkot az ekk1roniku, gyújtással. Működését a 6 20 ábra mutatja be A gyújtái,, bekapcsolásakor a k arburátor l-es szelepe még zárva an. dc a 10 állítócsavar zár1a JJ e l,d:irorukus „czérl6blokk. 5-ös szimú érint· kt•zője éi. a 1es1 közöHi áramköri Ekkor- fo~:tuflsé,gcl kap az urcsjárat 12 elektromágneses Qelepe é~ k1nyi1 a IUZélőanyag-fúvóka Amikor a motor focdulatszáma 1900 1/ min (ordulatszám alá esik. a ,·czérlő elektromka lekapcwl, dc az clcklmmágncscs szclt• p tovább kap áramot a blol-k 5-ős számú kontaktu~áról. A fojtószelepek (kénys1,erlircsjárat) h1nclcn zárá~kor a 10 álhlóes,a·ar 1t·rhcli az 5-öS pontot . ezért kikapcsol az ckk1romág nci,,es ~clcp, és lezárja az úrcsj.ira1ot Ha a főtengely ford uta1saima w,-ább esokkcn 1650 [/ min énékre. akkor a szelep v c!cktroniku. blokktól ismét kap áramoL és meg• n}1hk a keerék útja. Ez a rendszer m::m<:~ak a sn·nnyc1.őan}agol kibocsá1ásá1

mé™!kti dc c~olktnli a ttlz.:· !őtnyag-fogyasztást j, A szabá• l}o zorendszer kapcsolás.át a 6 2 1 ábra !,LCmlél1ct1 Einc~ 11pusáltow1oknál mások a ki-be kaix,solá~i fordul::mzamok. sőt a tcngelykapcwló-pcdálra egy k ulón m ikrokapc~ló1 is szc- 2 6.20 ábr, A VAZ-2108 llpus Urbl.lraio1ánllk e1<e1e1,on~11, pn.umaliku11 i,irnjlir11l i ve zMor•ncbnr• 1 .a!t>urlit«: 2 rnd,tócs;appsnfyu; 3 mozgat»>Zerkuet; 4riosz,g,e-lel6tiett-l.5h0$Z,gele46~Z 6:U1vó(:$6 7 a.z ur1t5J,Ei,r,;rt, r"1d$Z(II" ln(eie9 ~,zes k• ~ ftlll"IŐ$ég flUóesavar,a. ~ a loi!Oueiap mozgatd,l,,arJa: fQflb$Ze1e,pa:i.t6Csa~31,a,~a1 ~ ~-e, ,oa 1 1 ~z ure!ija,ab rllnduer ■torn!ócsalOmája. 12 etel<tro13elektron,l,;u$>1ele,lól)lol,k 14g~PC$Qló. 1 $ ~ 1 0 1 , 16eleklr~s ~~ kozpontt beroodezés (agyi,µst ,s vezét1,) 17 gyUitólekeres 18 llal),-teszuflSégü k~ , Yl$H: , . 19 9YU1Ulsekl$ZtO +mptllZUUOO llúte" •~ndszeme 137 0--S-" ,

- 7 1 1 CP 1 1 ;::r: " 1 1 1 1 1 „ ., ,, -<- L J >- 1 L J 6 .21tb,t A klrl:MJrMor tlelrtropneumatikut vila.m0$~1Ha 1 ;;;,.ji,r■U renct.u,tnk 1 gyújtOtekefcs, 2 mokKlk~ó a brbu<ij klfban; ,3 . :ie,1(1 eleklronil<.a; 4 i i , t r ~ - - l ~ 5 tloszlóblokk: 6g~ relnek. Meghibásodás ese1én nem Javítha16, a cseréje szükséges. 6.7 Az o lvadóblztositók A villamos rendszer fogyasztói biztosítókon kcreszlül kapják az áramoc. A Lada kocsiknál 8 és 16 A énékü biztosilókat alkalmaznak. Egyes bere ndezések meghibásodásakor, záTlato knál, az áramkört édó b iztosító kiolvad, és. elejé1 vesii esetleg egy 1úzesetnek. vagy nagyobb meghibásodásnak A biztosítókat a motortér különböző pontjain helyerik el. Az egyes biztosítóhclycket számozzák. hogy a különböző áramkörök kőny­ nycn azúnosíth atók legyenek 6.71 A VAZ- 2105 (2104) tlpusnál a lkalmazott biztoaitók H logyaaztók rendszere A

VAZ-2 1O5 (2104) lípusnál a motortér hátsó felén található a biztositódoboz (6.22 ábra) Egyes tipusváltozatoknál a doboz mellé szerelik a 12 pólusú diagnosztikai csatlakozót, ami a szefltzek munkáját gyorsít,a meg a hibamcgállapításkor és a beállít áskor. A biztositóvaJ védel! áramköröket a 6.4 táb• láza! lartalmazza. 6.72 A VAZ-21O7 típus nál a lkalmazott biztosítók és fogy$8.Ztók rendszere A VAZ- 2107 típusnál a motortérben helyezik el a 17 billOSítékOl és a hat jelfogót 1analmaz6 dobozi. ES)CS 1ipusoknál e mellé szerelik a 12 pólusú diagnosztikai c~atlakozót. A biztosítóval védel! áramköröket a 6.5 táblázat cartalmazza 6 .73 A VAZ- 2108 típusnál alkalmazott biztositók ée fogyasztók rendszere A biz:tos.ítókat és a jel fogókat rnrtalmaz6 kapcsolótábla a !égbes7ivó csőben helyezkedik el (6.23 ábra) A kábelek műanyag dugaszokkal csa tlakoznak az egyes csat lakozási po,uokhoz (6.24 ábra ) A biztosító·al

védeu áramköröktt a 6.6 tábláza t tartalmaua 6 .22 ibf"I /u OIY~ i tólt ff a j,o,11 ~ tllrlO<lobou 138 6 4. rdb/iull OlvadóbktOsll(m.l ,·f dett áramkörök u VAl- 2105, (2104) dpu~nál A Oizt o, ító n i ma AramerQ~ség. A A véoen •ramkörok A fiitl.Sbcrcndezé,s ullami» motorja A hál!ameneli t•mpa AZ dd:tromignck< 1q;,zckp A mik rokapcsoló Az ~u:umul,ilo, colikét ,e!tö lámp~ 1clfo&6ia AL akkumulí tor 1ól1ké1 ,ckl.S !í min AL ure,jirati etekiromian~.es lltlcp A hi Hó ablak f,J1é<é t.,clző !ímpa A hát<ÓJbbk fü!é<ének Jel fogója (teker~,) A kt,Zl) Űtat1óvil iÍj Ítá>a At ab !aktó1lő 1cl1ogÓja abbklö1lÖ 111Jmos motorJa A ilélvódőmosó >1Uamo,; mocorp A:t abl~k törlők é, a fén)·uórómo~<i,k Jd!ogÓja {énnlkclŐk 1 A lényvó16tórlök "11lamc» mo1or1ai A frny~t61ótó1lÖk •·11Jam01 motor1aI A 1ény,zó1ómo,;Ók ,·1lbmos motorp A7 A há t,ó ablak íűté,éo.ikJC!ío,ója A

hlt$Ó ~blJk f útöbctét,·1 A l1dólh31Ó " St1v1Tg)"IÍJIÓ 16 (~ll n tkclŐkl min (!.lltlalQZ<lp ViUamo<kun N:HÍ.íl)JClLÖk 10 Az nán)JCllÖk ~ lfo~ÓJa Al. IIIÍ nyj<,l!Ők >11»Za~ltÖJ~ A tl.mlöanyq-u ruléko! jdző Umpa Az clé&tckn olaJR)omást J"lzÖ 1.imp;a A koml>1nílt mü~z.cr A•·ollmi:ró A kélifék j.:liölampáJJnak JdÍOSÓJ~ Akéz ,ffk ,c lzől, m paJ;J A fi:ktoly;odfk <1.mt1,ét jdzÖ l:im p;i 11 Az uum!r mennya~1,ilágí1í,1;1 A f~kl.folpÍk 12 A 1:ivohi~i fény {bil o ldal) A f~ny<ZÓrÓlörlŐ C, •mo<Ó JdfQgÓJ;o (l~k. ,rc,) 139 A 6.4 r6bl4zol folyratdsa A bilt&<ító ~z:í.ma 13 Á ramerfüs.l-g A A vi<lcn á,amkorOk A uivoliág, fény ljOQb oldal} AláYQliágiffoyt ,elzó línlpa A míí,iereket mcgv,lígi1ó límpllk Az ehŐ v ~10$1 fény (bal o ldal} A h;it~ó 1·:iros1 fény (jobb olda.l 1 / l dsdmtábla•Vllígíti~ (Jobb oldal) A mo tor!l,cf mesvilij:itó !ámp1 A

váro~1 limy 1d2Ölím p~ja " AZ el.ö várv~, fl:n) (J<>bb Olihl) A háuó ,·i10,,1 fony (bal old$!) A 1cndsUmtábla•v1lígitás (bal vldal) A ~ ivng)"ÚJtó-vilí,sitá~ A míi,urelet rnci••1lígi1ó lámpál A gyuJlá!. az mJitóm<>tor a ~DCrÍIOr (a ~•JtUIÓtdcrcKt kivé1·c) a fény<lórók tompitoU és ◊l)lí&úti fén y~i )t"ifotóind: á ramkörei! nem vé<h o lvadób12.toiitó A b1i1osi16dol)<,,~ban a kö~1kc1ÖeJyWgek ,elfogóil hctycuék cl (a menetirán) ucrinti jobb oldalrÓI): a h,uóablal•Híté<. a siéhé<IÖ· é, a fény,z6r61vrlő é< -rno,ó • tl•ol,~gi fén y 6 a tompitoH ffoy. 6.23ib„ A Vl+.Z-2108 tlpus ~ 1lódobc>U , a -iyszóróton(ij911ogója. 2 a liatsóabla!<--mosO od0- ,e11096ia,. 3 az -Mly- és az etakadáSfllZO Je1°9611 " M lblal<öriO jellogóia, 5 • ~ az inók allp04á1 9 IJAen(irz(i.19HogQ~: 6aMt~at:,Lakl(l~ - a k JllfoOóJI. 7 tlrWék boZIO&llók; 8

1 lénysz61ó k (Of&dguti l é n y ) ~ ~°90/1, 9 1 k.)mpllOtt lé<I~ kapesolO~nak 11:llog613. 10tut03-ilók; 11 a h ( j ~~ato< kape90ió)ának ietk9ÓJa; 12 a kun. k~ n ak Jellogc,ja 140 ~ 5. rébldlllf 01,,dóbiztosító,·al védet! i ramkörök a V AZ-2107 llpuMtál A biztoslt6 száma A1amc1Ö:lség. A A fiitöbe-rendezh Y1!1amu$ n1u10,ja A hiuamcnct, lámpa A h.Íl~Ó ablak (Úté<-,inck ,eltogÓja A Uuó ablak íütüét JClzö lí mp.1 A SLél„é<;IŐINlÍIÓ ~lfogÓJa A ~e1~dőt, szti1ó villamos mo,orp A :1ztl>·i!dőmo,ó vilb.mos motorJa A f.:nys1Ófó!1;;ititóés •ffiOSÓJ<lfot;ó,a (0,1intk,•1ók) A ffnysz&ót1~l ito v11lamos motorJa A f<n)<2órórno~ó,,.,l1mos mQtorj;I A kc:sttyútanó ,fügltása. l.4 Tuu,lék 16 A hít,ó at>l.ak fííl~V:nek ~!fogója (érintk~7Ők) A hát>Ó 1bl.ak fúlóbelékl A,1ivutyliJIÓ A nyitott aj1ókj<:liQlámpái A ho1.Jozh ató lámP3 rsaHakotó,a Al&3 16 A v11!amo~

kürt kap.:so!ó ,-:l10gó11 A villamos kiirt A hútówntl!jtor vmamos motorjjn:ak ~11v~ó;a ctrilltl.·1Ökl A hltő.-·nt,liitor v,tbmo5 mql<;uj1 At. U:Jiny,elzőlámp,í, Az 1rfo) i;:-b.Jt clk nóaő lámp-iik AZ 1rfoyjdtÖ ,:S ,·é,;rh,,1)(.(llámpil, k~1-;,, -,1ói A vé!.lhdyz,:-t}"llÓ dknőrzQ límpáµ 10 Ai a kkumulá101 lOité.61 J••!~ó IÍmp;i jdfogÓj11 AL akkumulátor tciltési1 tl~ncirt6 lámpa AZ clá(rOniku, wzcrll5blol<k A1 ~lektropneun11111ku~ sulep Am,krokap.:«;>IÓ A lordulaltlimmérö At •rinyjdi:ok hpc.0l61~ A1. 1r:ínyi,·iz6ke1 cUcnorzö lámpa A.2irány,-tl26 , tékfolradék;;zint;étJdZőlánlpz , kfz•kk,Jl!IZÖ~m~)ll A ké1.1fik·j,:lzó!fol pl kjpt:rolój~ A íütóber.::nd-iés v11tarnu« motor1:inakjdfoi,:ÓJ~ (ld,~•~•l Forrás: http://www.doksihu 6.5 rib/4:,it fc/yt11tli11 A bittosít6 szima AramffÓuég, A A ~·éden i ramkö1ók A hütőventilátor hőkapcso!óJa 10 A 1azet8an yag-unalékot jeli:ö ámp;a. Az.

tl~&telcn olajnyom,ht jelző lám~ A íe:1i:1lll:1ésmérő Aiutas1é1v1Jág[1á:1a Aíéklímpik 12 1, A tí,·olsiii íény (jobb o ldal) A fényszórót1ntító~ •motó kaperoló jelfogója (tektrc~} A tho1s1Íji fény (bal o ldal} Az oru.á,úti fény }"ltSlámpája A7. első hel yut1e lző límpa (bal o ldal) A háuó hcl>·zetjel:i;Ő lám~ (jQbb oldal) Arendu.imtábla-n!ágítás A mot,,uhá:i; vi[á,ítá4 A he lytctjcbő t.imp:lka t e llenőrtő tímpák 15 15 Al el ső helyutjeliö lámpa (jobb oldal) A hátsó hdyzc:tje!iö lirnpa (bal old~!} A u 1varoú11ó -,·1lágitás A müszerftl•vi~ítái 16 A lom pitott fényszóró (J<ibb oldal) A fé nyszórót1:12.tító és -mo5ó kapc$01ójínak jelfogója (tekercs) A IOlll pÍIOtl h.n)·,1óró (bal oldlll) 17 A h:it:;ó 1:odlámp~ A hátsó lcö(llámpa. dk·nórLÓ liimpiJa A g)"Újtás. az mditómotor a generátor (a gc:rjcutó teker<:1el kis·évi::) a finynórók tom pított é s

orrnigúti fénye, jelfog ómak , iamir.Orell nem véd1 olYldób,210,ító, A biztosítÓdot>oiban a kó,"tlkczó egységek jtlfo,ó,t h d)·tztlek el (a imnetirány a~rinti jobb oldalról):a hátsóablak-fiíté,, a fé nyizótólisztító, 1 villamos kürt. a villamo, vc:ntilí tor , a fénymi1ó o rmi&;út i fénye. a ífnyuór6 tompított fény( Egyes típusviltótatokon m6dosulhatnak a fel soro lt:h-amk.öiök 142 6.6 "":•t Otvadóbiato,ít~al Tfdctt irlfflkörölr. 1 YAZ-2108 llpull61 A bl1to1ító sdma Artmtr6uq, A vf:den irtmlr.01 mtgncvedse A T11Ulc!lr. FéftynÓfÓhutító motor I bclr.■ pc,oliskor finyu.6fót l~ztíló Jelfog~nntlrcz6i A (ény116rómo1ót bekapcsoló ~elep 16 + flll)~tÓlÓlilltÍIÓ motor Ul.cme k Ol~II RnrmSt6tiutitó ,:1toeótd,ncselr. A(itÓ"tllhlítormolOIJI Al. 1bblrffl06-llivall)IÍ molorjll A ll;hó abbktörl6 mo,orjl A hfüó 1bl1kmosó id6j,.:l(o16Ja A h,1~ lblakmo,ó k1pc10lószelepc A 11,1vtd6mosó

l:al)Ck)lóuelepe A hü15ndi.ítor ,·tnlllhor,nak ~lfoe;ó-u·ktrc,t A ki1W.blak-flitis kapaold,jiaak ,tlfoeó--lektlttt A h,uo■ bbt.fú1is dlencírt6 liml)ajt lrJnyjcl1.6k, irí nyje1zcí rnepuk(1ó-jelfoJój1 el~k1dli)}clL6 Al. 11•ny)lltcí ellenör1Ö limpjl,j1 IUlnlllt"tilí,mpa A uil"4dc.ítód6 motor,a ft )llfcsó;a Á l(lICl,IOr ,erjnt1c.í1elrtHK Cllldítiskor) Az obinyomist elknc.írzcí l!mpa A itlVIIÓ elle11óuő !4mp4jl A kfofék tlie nőuő lámp4Ja qSTOf" jcliőlám p:ucnd.JUr A hú1c.ífol)adélr hőmfrtfklctct FItó músur A li1UMl11y1pt1nt-lr.1Fllcí Úllllllf.kjclLÓlilnpjJI Aftlr."mpaiuÓI UC111ft.91tágítb 143 6.6 tdbl,fr~r folyrartisa Jel A bl7IOSÍIÓ u.íma Aramw5s~. A f«n.:lsúmtíbla•••1f:ítiti, Motortér•••iligítá~ Mihzc1falV1láJ;it.í~ A helykljdtÖk dlc n őrió lámpája A fűtés:itlító k11ok mcgy1lág:ít61nóJa A 51,lafgytijtó met;vilaító lll.Ój~ " A ra(hátorv~n111.itor motorja éta

kap,::.olójelfoeó éru"HkllÖI A kiirt is kapc$01Ój:Ílllkjdfogója Dal olda h fénys1óró(hcl>·1-etj.>lzO) Bal h:itsó l.ím~ (hel ytctjdzÖ) 10 Jobb o !d•h fén)"SlÓTÓ ( hclyzcl)"lZŐ) Jobb h.íuó lámpa {helyUl]"ll6} lrányjelzÖ. iríny ielzOés at elakadá>t ,.:ltö mc1s1akitó ,elfogó (elakad.íi:)CIZésnél) Az elakadli~t j,.IZÖ ellcn<Írzö Umpiia 12 IU!ióablak fiith (fütö11<:1il) A h ítióablllkfUt.!sjelfo&ó•éluHkczl!i A hordo,. h~tó lámpa c,atlJk•nó fo~alata Szi,·argylijtó 13 Jobb oldali fényuóró (t3vols.ág1fény) " Baloldali fény$ZQl"ó(t.i>-ollí &1 fl:ny) " lt.l Oldali fCn nzóró (tompjtotl (Cn y) llá1$Ó l.ímpa (kóJlimpa) 16 A háhó l:ödlimp,1 dkn.Önő izzóji Jobb oklali fcnyuó,6 (tompított fény ) Nem ,·éd1 olvadóblitosltó a bp<:so!6-jelfo&ókat 144 16 kövelkező A t.í,·ol$Íg:í fény elknórzö límpij:i áramkórökel : a

&YÚJl,ht. u indítómotort, ,1 ge ner;i10,1 é~ a fént·uóró- 6.24 i,bra A lulpcSOlotllOllk kapuollisi vizlllt.11 (1 v1HetékN rl )elOl,e,Sél)en a k ult,6 Wmjety a c:ullallozo • ümi,t, • belsó uám"IJy pedig a dugasz sú!MI jet.nti) ~ i a , w c Je"()Q61a. K6 a tenvszoróto!lo tw:l<on:leléS K3 az ablaktorlö ie,lfogója. K4 al: egc>k illl,POU,1 elleoIOf,O li.apCsoióJ(lll8k Jtlfo9<)ia K 7 azabU11éfflelö1< i!u3mellaf6 jtIIOOjlc)J,11 (rw>C5 "115l1Nllvé): KB a ~"1 k lll)C$016ian&k JellOgó~ : K9 a hút0rer<:1s1e<-ven1,1a1or IT"(IIOr)Mlak J(!IIOQó(bélul llJéffooóhelj-ell a ~tett enntkezó- Upcsol6Jef!09ó1<1 Kl()ahátsóablakrnoteg1 é s t X ~ ~lh,;l~Lá,ca lalhatók): 1(5 3 lén)·st6<ól< 01:U~ ~ ~iog()Kll ■ lenyszórókl0mj)1101l létye.kap,;$OIO~ KI 3 M1$ó ablak mosóberGndezésének 1d0:,811ogó~. 1<2 az waoyrei1ölc Ha vestteiz1s megsuk,tó,a,>all ,ellOQó,a v. 6.8 Világítási

rendszer , VAZ- 2105 (21U4), a VAZ-2!07 6 a VAZ2 108 11pu.;ok első és Mtsó ,·ilag1tá~i rtnJ~re khcrövé 1t•~1 . hogy az izzók a motor-, 111 a t-wm.tgtérből legyenek cserélhetők A fén~-~zóró k ak1t ásmcntcs bcállí1a:á1 optikai mti- s.Lcrrel ,égL1k, Valamcnn~ 1 11p,uinal a hati,ó tcrhclé,;ncl, mcglclclőcn fény~roró-bcálhlaI la>1rckcio ~égczhe1ö a mu,1crfötról A köctkczö 6 .7 és 6 8 tablaiatban tcböroh 1aol.a1 ép11c11ék lx· az cg)C 1lág1ta,1 pontokra 145 Forrás: http://www.doksihu 6.1 rdb~t111 A VAZ- 2105~ (2104) és 2107-es 1ípusoko11 alkllmazou 11.ZóümpO:jeJe és 1elje,l1ménye AZ ?10~ VAZ 1107 T ipus Watt TipUl "" 12 60•55° 60~55 AK 12 60•5S• A 12 4 A ll l l l W~tt Ellölémpac:wpo,1 fé-ft)lolÓfÓ .-,,01 fén~ 11,ny,eltö A 12 4 A ll 21-J llihÓ "mpa~wp()fl k0dlimpaé-1Yi.rot1 viro,1 dny,e,lzö 11,111~~1 ffkljmpa Old.al•ó irinylllÓ Rrnd1úm1ábla UtlléT Sz.:ttlólimpa Mo1o"é1-~11icid1

Kt1U)·Gtartó Si1v•rarUjtó MÍÍSlC!YllágÍ!il Vf:u)tti.6-clk-n6nN bin)l"l!Mllen0ft 1 v,,011f~n)·-tlk:n611.é1 T,~01,,1ifény-.1 Ucn6rié, Atk11nn1U.1m1olté, T~lóu1m-t„ul d, Ola1ntomh,clió Kétiftk~ lzh h~ktol~~k-z111t A Mt~ tOdlin,pa etlenórt-tw llí1,6t,blakfUth-tllntö1«:J An)·1to1t,Jló,cl,é ,-r O,lv11iJítí.1 A 1l 2:1•5 A ll ll l A 12 21 l A 12 21 l A 12 4 AC 12 5 AC 12 5 A 1l ll 3 Ail 5 A 12 4 A 12 4 A11112) A I.} 0S 1 A11112 l MOIJ2 l AMll 12 ) A)tll 12 l A lll:! J A ll 12 3 A l l 1,l A 12 1.l All 1.l A 12 1.2 11 2h·5 ll . 21 ll ll ) l l l 3 A 12 21-) A 12 4 A 12 ll A 12 ll AU- 21 A 12 4 A<: 11 - S AC 12-5 A 12 ll 3 All A 11 A 11 A 12 A ll A 12 A ll A ll A 12 A I! A ll 5 4 4 3 1 08 1 U 1,l 1.l 3 1 u u 1,l A 1l 1,l 1.l 1.l ll A ll u A ll u A 12 5 AMH 12 l u ll A u l.l 1.l l.l l 1.l 1.l 1.l .,, All:Qlt6. -~rizlloM ~o•. ~•lllr,, J • Nnyu~ók 2 ~MOr. 3 ~ .acti ltrnpa, ~ CN~zóegyt,tO e:

müN«~ltt•·kapetllllói 7Q)ÚJIA$lc,ctoló: 8a koült0""6Qltl ,1~ t 1 ~r~~(Cll#a l/AZ.-2107-•senJ; I0W,"V)lllO -~~llakl,lli90 ~IIM.-norio ~ 1 z ~ ~ ~ l3 ~ --~~t4• ftllló~~ -.czo- ~ 6.8 tdblátai A VA Z - 2108, a VAZ-2109 é$ a VAZ- 21010 típusú g~pkOCiikon alkalmnou izzók adi,1ai H típui.izímt Ttp,u Fény.ióró1,ivols:igi ,h tompított A!- 12-60.55 Al l-4 Hcly•.e1j;,:l,;6 lámpa El~ö irlnyjdző llil$Ó l:odllimpa t12 11 J A12 21 -3 H,;,lyutj.)lző i12-5 lrí nyj<,l,;6 Hi tr•men~ti !ímt>,J FH.lámpa Oldal;;ó1ránnd1:6 R~odu.ím1ibl1-v1" gítá~ Al2 21 3 A2 2 1 3 A 12 21 3 Al2 3 1 All 5 uu,t fr-Vlligltü A 2 5 Hordozható lámpa Mo1or1ir-,·ilÍ~ÍtÍ< A l 2 3-1 All 10 s.uvargyújtó-vitátitá, A12 4 cllcnőr iő A VAZ-2105 és 2107 tipus világitasi rendsare A kuls6 v1lágilás kapcsolá~i rendszeré! a ó.25 ábrán láthatjuk Az égői: cseréjéhez: az: első támp~k nál a belső burkolatot csavarjuk le

(6.:% és 6 27 á brák) Hasonlóan végezzük a hátsó lámpák iv.óinak c.-eréJét is l628 ábra) m 1 2 3 4 A tenyazór6 ■ mo!Orh.iz tlól f a ~,zsz,nuis dnyU szat>Myozu ~u~ar,a, 2 mOany,q OutkOUll. 310glalat4 ■ 1uOQöieOeSlfa/lyl,SlllWtlyOUS M(hzcrvi!:i.~ítá• CNl~illtll lldyz~tj-lllŐ ellcnőm,) tímp, Th·olsis•fCnyclk:n6r1.l51,mp,a lriny~lzö 6.81 iuó;.t lláUÓ ködUm~ elkn óuése IUl«<lblak-fütésdknóriés.: A l 2 1.2 Fi:kfolyu,léh z,nt -dkn6rt.éw ŰlliJnyom~,-.-lkn6rz~~ Elab dás)"IZÖ c ll enőrits A)::kumulátort01té$TuzclÖ•nf.tgtamlH:- ~llcnönés .S-lOP" fclirat Afűtésbrokat ITlgvi!ág.ító1irók , az • ~ ó ,zz6fanak foglalata: 2 az irtny,elzó Izzói■. J illUálSló~e<.IO()ura ,ma&nyag~1s1envsz~- S1.ivató,,llrnón;6121:ó 1ZZó toglalllta. 6 lé:lmilógyün), 7 ~awsi (tietyzet1lll.zo) 1éfly llZóJ 6.2 ab,■ A "1só lámp.-blol<k &nrkeffl■ 112-2 1-3 tipuSúlZZó. 2

véOOOINQk3A12-4 1,pUSU OWÍ 4 tómilóg)Ul"U, 5 1~ 51 147 6.82 A YAZ-2104 típus világitilsi rendszere A VAZ-2104 típus. első lámpái megegyeznek a VAZ-2105 llpuséval, vi57,on1 a hálsó lámpák függőlegcS síkban helyezkednek el (6.29 ábra) A kombi kaTOM:1.éria s7,ükség~ tette a kapcsolá$i rendszer megváltoz1atását is Ehhez a 630 ábra ad ú1mu1atá~t. 6.83 A VAZ-2108 tipus világítási rendszere A7 clsö és a há1s.ó lámpák imí a motortérból ill. a csomaglartóból a védóburák levétele után A 6.31 ábrán az első lámpák belső fele látható a védőburkolanal, megjelölve az álli16cs.avaroka1 A 632 ábra már a burkolat nélküli foglalatokat ábra20lja S.29 ,, A IAZ- ZHW tlpus Mlsó lámpablolikja 1 l(LJl$őa.zfllltS bu,-, 2avi1101111ényesa "-<ldlámpa kelMá!as ~zóia: 3 lfá/1),e!Zó. 4 li;klbmpa 5 a hóltra~ tlZÓ}il cserélh etők. 6.84 A hidraulikus működtetésü fénysz6rÓÍllllít6 A VAZ- 2!05 (21!)4) és a

VAZ-2107 lípu:.ok egy részét felszerelték a kocsi hátsó terhelését korrigáló hidraulikm rendszerű fénys.zóróállitóval Hasonló berendezés található a VAZ-2108 tipuson is, kwé·c a VAZ-2I0811ípusvál1ou101, ahol a szerkezetet nem építenék be. és a korrekció nem végezheló cl A VAZ-2105 (2104), a VAZ-2107 és a VAZ-2I08 tlpusokra szerelt hidraulikus szcrke1 c1 a múszerfalról egy gombbal állítható (6.33 ábra) Az ikerdugauyús fő­ hengert a múszerfalra erősÍlétték, és 5 mm külső és 2 mm belső átmérójü múanyag csö köti ös.~e a lámpatestek.be szerel! munkahengerekkel A rendszerbe fék.folyadékol töltöttek teljesen légmentesen lezárva, mert ez a megbízható mű­ ködésének alapfchétclc. A főfékhengcrbcn két dugattyú van, tehát minden lámpát különváJas.z!011 hidraulika mozgal A két dugauyú szinkronban működik Ha a forgatógombot a múszerfalon balra forgatjuk fény$ZÓrók a legmaguabb állásba kerülnek. A

főhengcrbcn „ellensúlyként· egy 2,8 mm átmérőjú acélhuzalb61 készült rugó is található. Egy-kél csavar kivételével az egész szcrkczcl múanyagból kés:zül. Minden sze- 6.31 ibnl A VAZ- 2toe 14~• t.nysz:órólnak kézi illltóesa,)111 lvlzu,nt,e,silhlóc,a,,ar:21ugpOlag&s ell,lóe$1Vat a.30 ,M A IAZ-2104 lipus hátaó vil.igflbi • ~ kapc90látl vhlata 24 váro,i v.ihg11as, 25 rend:Szimlábla·Vllllgilú; 2IJ hátsó kóakimpa; 32 h(llra-11 ~ : 35 léllámpa, -IIO l.6!$0 lfány,ellO; 52 a tw!eltlanyagszinr )ela(lója: 63 ll Kitóbe<eoclel"5 háromMáSú kapcsolóp: 61 feUullUtg• CSl(il(kenl0~ 65 a /(ilObaando,~sWllmo, venblll.10ra: 66 k~ I O l á gitas: OlkapcK,ló: 6811 S l ~ 9 S l~OfólOl10és-llIOSó ~ } l l 69 11~étvéclOloriojeltog,lji:1. 70a széfved()l()rl(i ~ , 77 · ~ $lllltllt)lmobia,. 72utaslé<"-Ylillgitás 73 3 hátsó a,,tOk ~ 74 ai elulSO ijt6k ~ o i a . 7!i a féoyslór6tör1ök • s -mosók ~ , a . 76 a ~Or6•

IÖf1Ök motorJII, 77 a f6nru6r6molló- u,v11:ty1., molOf",a 78 a M ISóabblk ~ k killQC$OIOJ,a;79ahlilsóllblllk IOléoooek ellenörzó ~ - 80 a hál-Só aDlaJ< lűléSéoek Jello9ólll, 81 ~ : 82lwnkapcsoló. 3 1<llwnos ~ur1 !UdugaSzolóal}Zet: 85SZNa,,gyúji6:87 a tuitso ablak !Ör10·é-Smos6ben.indaz~~ 88 allilsó ahllll<ol mo,s.6 belendeffl szivat!yujána,; motorJ11 89 ~ ablakotrort(l"°°;90CSOOWIIQ16• Y~ág1t.l,S 148 149 6.33 i,~ A fanya.zórOk hidraulikus 6.32 A i.npz:o,o egölnek elhefyu,!:N • •m16u,rkeu1• mo10<tM;,en 1tohenger 11zan1~ 1: 2 aflégy- f k.apcsolódoboz: 2 NQóS reieszek 3 MnySz6<6tzzó 4a~ar0:Silétl) iuó1a ;Mlé:,(I •R1lógomb. 3 ~ 4„nyu6(6 &.3 abQ Al ir.yje,lzo •• az elakadást je,liö UpeWlasl Yál:lalll 1 az d nyJl,61< ~ • fenv•zOról<ti.n, 2 11kkumuta1«: J ol(l.)l,s6 k3pcsoió}l.9azll"ányieflőt>tl<ap::$01iUt J81VJ Ml1np11 • Mr,elzöli.: 4 geMra!Of 5

uerelObk:>klt, 6 gyIJ1tais- lo.apc:9016 7 ei elallll<IIISt Jf!Ui kapcoló,a 8 -anyjl:llzö rel6 csak céh.a:rszámma1 végczhetö mert az alkatrészek könnyen cllömck. Meghibásodás c~tén az cgbz szerkezetet ki kell cserélni. A később kialakított csatlakozási pontjaira 5 mm-es szorítóbilincset helyeuünk. &t legjobb házilag, vékony sárgaréz lemezből elkészíteni. Minden Javításnál, u1ámöll6nél, a fékfolyadék inJekcióstűvel tölthető be, és a rend„z,m léglclcmtcm kell. 6.85 Az irányjelző berendezések AL iránytclzö és az elakadá-.1 JClro rendszer a kövctkc:ző fő surkczeti eltmckból áll: elol és hátul 2 -2 borostyám,árga fényii ISO jelzőlámpa, a ametyeta~m6r()benhol~Zlel-. tC: 10 az Nklldl!S· ,tlzO 69 u irány~ ""9U.all1!ó ,elfogo,a, 11 at lfány· jtlzók 6góo I hetsó 16mpa1&Mben kórmanyoszlop bal oldalára szereli harom. 111 ölállhu kapc$01ó a villogást biztositó jelfogó (lehet

elektromechanikus és elek1ronikus rcndszcrú) cs a visszajelző lámpa. Az elakadásjclző­ nél egy kulön ka ~ló, valamint az ös~cs lámpát müködtelö jelfogó is található. Az írányjelzö jclfogójál általában a műszerfal belső oldalára szerelik. Az clőín ritmus 90±30 villogás percenként -20&. +5if környezeti hómérséklc cné l 92 W 1crhclésnél és 108 15 V üzemi fcszült:ségnél A je lenleg gyártott Lada típusoknál a kor• mánykerék egyenesbe forga1ásakor a2 1rá nyj(:lző-kapcsoló önműködően kikapcsol. Ha valamelyik irányjelző lámpája kiég. az ellenor7,Ó izzó a müstt.rfa!Ofl állandó fénnyel világit. A kapcsolási ázlat a 634 ábrán látható 6.86 A féklámpa, a hatramenet-világitás, a motortér• és csomagtér-viUtgttas, a rendsúmtábla-vllégítáa, a hát s(> ködlámpa, az utastér-világitás, a kézlféklámpa és a nyitott ajtót jelző lámpa A t~kpedál i;,rtókonroljára ~7.ertl1ék fel a

féklámpaka pcwlöt (s1oplámpakapcwlót) ~kchaniku~ kapcsolfozcrkczet amely a fékpe<lál lell)Omásakor áramo( ad a két hát~ féklálllpának , ~be~gvál16nn1bc ép11enék be az1 a kaptWlót. amely a hitramcnct-foko:fll bekapcsolásakor zárja a hálsó blokkba beépített fehér tényű lá mpa áramkörét. A motorház és a c:somagtér-világítás más-más ka~lórendszer sze- rint múködik. A motortér-világításl a fedlap felnyitásakor egy kapcsoló kapcsolja be A csomagtartónál nincs külön kapcsoló a rcndsi:ámtábla világítótcste világitja meg. Csak egyes típusváltozatoknál a lkalmaznak külön kapcsolót A hátsó ködlámpa csak a fényszóró bckapc$0lá$ákor helye:r.helő feszültség alá A2 utastérben l evő világítás magától kapcsolódik be az ajtók kinyitásakor, .agy kézzel is bekapcsolhalók Ezek a;: ajtókapcsolók kapcsolJák be az ajfók szélébe bcépitcn piros fényű jelzőlámpákal i~. Ilyen ajtólámpákat csak a VAZ-2 !07

típusokba s;:erelnek. Az utaslét-világítás á limpatcstbc beépít<·tt kapaolókkal is bekapcsolható A vilagítá~i rendszerhez tartozik a bchúwtt kéziféket je lzö lámpa is, A behúzon kézifék bckapcy:,lp azt a kapcsolót, mely egy Jelfogó közbeiktatásával vill<,gó vör()S fénnyel ad figyelmeztető jelzési. A Jelfogó tekercsének ellenáll ása 26 n . A beés kikapcsolási ritmus 108 15 V fc-s-t:lih!>égnél - 40 . +40 ·e között perccnkéi11 60 120 A +cllogo 11pu~~záma PC-492. 6.87 A világítási rendszerben elélford11ló hibák es azok javltása 6.3,71 Egyes égők nem világitanak a tenyszórókban és a lámpákban A hiba oka A Javi1ás módja K1ég1ek a b iztos1tók Ellenőrizzük és cserél1ük ki a biztos110kat (derítsük ki a h iba okát és háríbuk cl) t.iég1ck az izzók C<,erélJük ki az iuókai Mcgsérillh.,k a vezetékek, oxidálódrnk a "CZeték~ruk vagy meglawltakaezctékek~llakozása i Ellenőrizzük és

cseréljük k1a sérült czctékc kct. tisztítsuk le a ve:eCéi->aru1 6.872 Nem működnek a féklámpák A Ja•i1ás módja Megh1básodoll a féklámpakapcsoló Ellcnőnzz.ük próbalámpáva l. 6 ~réljuk k1 a hibás fékl:ímpakapcsolól I SI 6.873 Nem kaJ)(:solható át a fényszórók o rszágUti és tompított fénye A hiha oka Ox1dalodtak a tényw.órók lényvaltokipc,olói:mllk érintkczfü 1h lll- il JCl1◊gó G<:réljuk ki a kapo;olót l:: l knőriuúk és CSt.:réljuk ki a Jelfogót ····------------ - - -- - - -- - - - -- b.874 Nem rógz1toclnek az Irányjelző- OS a fényváltókapcsolók karjai ···------·----~ ------------ j.avitá~ - - -- - - - -- módja I ),.iugn11tak a Larrög71tó gol)ók C<.erCIJiik k, :kg.>érultd :l karrög11I() ~)Ivók fékd (~r(!IJük k1 a l.:apc--0161 ,1 ka1x:~nlót 6.875 Az irany,etző-kapcsoló nem kapcsol ki automatikusan a kanyarodás befejeztével A l11ha vlw A jav1tás módJa ~torul ar

irnnyJd rü-L.apc-o!ó karJ;m:iL , 1.>Laalhtó :tcrkczcl•· Az 1ranyJ.:lzo•kap:!>olo múk1wltc1() bti1~kc1 mcgL.oprnL ~ag} ctiönck 6.876 Nem kapcsolhatók be az Irányjelző• és a f«?nyv;iltókaJ)(:solók karjai ~wruln<.1L a L:m,kat rög11tő gol~óL. ~,orul at 1rnn),tel10 lrnrJiinak vi,vaállitó ,,.•rl•izct•· C,cré lJúL. k, a kapcülot CM.rélJük k1 a kapc-(1lót 6.877 Nem müködik az ir.inyjelzö lámpa A hit,;, ola A Javitá~ módJa c~réljük k1 az izzói f:lcghibá.M)dott az irá nyJdió és az e lokadá~I jdtő megszakító JClfogója. ill s·kk1mn1káJa 151 Cseréljük k1 a mcp7.11kiló ,teltog:61 ill. az e lektronikát Forrás: http://www.doksihu 6.878 Az irinyjetz.ők bekapctolá.S#o r az ~llenönö ljmpa i lla ndóan vilt:gít, nem vlllog A h,bá oka Kiégen az első ""!:Y a h~uo lámpa 1a.ója CserélJulr: l.1 az iaót 11,bás a mcgi1.ali1ó ,clfoeó,a, ill a;, clelrtromka úcrélJUlr: ki a h1bas betendclél / VAZ

2108-nál előfordulhat. hOi) az o r ~dgúti és ,.,ros1 világflás jelfogóinak v- érint l clÖi oudálóc.ltalr: e-lén nem vilqi1 ,-alamcl)1„ IT.JÓ Ilyenkor hsztító spni)•YCI t~IIWk DJC"g a7 érm1kczókc1. Az irány,clzó lámpak valamelyik mó1.1nak a kié-gé~t Jdcn11, ha az cllcnlkLt) lámrJ dupla ritmussal VllJoa. Miclóu mcgismcrltcd• ntn„ a tobbt lllamos bcrcnde.:6 ,;zerettt-=d ncauk meg • négy alapt,pus {a VAZ-2!05 (2104). a V/-2 107 és á VAZ-21081 muwcr• 111lo1nal. fckrtté~t 6.9 A műszerfal A ~pkocstk muszerfala músu-r<"kcl, cllcnórzó lampáka t é$ k ulonbor.ő knpcwlóknt tartalmaz figyelembe vették. hogy a mu!ó:1:erfal, a ,clzöiámPk éuklbe ne ninp cl a "czcto h&)-clmét a forgalomtól. 10·ábbá a hpookA l.c7elése mmél kCCscl>b IC~tmotga~t 1gényCIJCfl A1 ckktromlr:a cltcrJC(lésc gyöl.erC$C:n átalakl1011a a műs,crfalak szc,LC7elél külalakpít mJ$ 30 . 35 éwcl ClClőtl tllalában a C ~ r ó lllt a fő

mOQcr. ma nllir nem nlka a ícdélzcli komputerek a lkalmazása és a kulónbö1.ő mu1a11» müszerek hdyencs1tésc a folyadékkristályo s d1ii1iíli:s kijttzokkcl. A mÚSlcrck C&)fC IÖbb fel· ada1oc ,·esznek ,, a ,czet6161, s ha nem tudN„ onmagul. korrigálm c::5a„ akkor adna! figyel• ln<"ZICIŐ jcl7él. Sorou.1gyánúb an „bnilnek ~yan mlhzcr1alak, amelyek akusz11ka,laC, hanggal lollit ha k)&ylán a 1uzetöanyag vagy túl~pCék az cló1rt -cbcs.iégcl A há rom Lada IÍpusnjl végigkísérheló a mfüacrfalak fcJl6dése Nyomtaion áram· kor-rei kts:zutnek és a Ubclkötcs<k műanya, házas csatla„Ol6Ual kapcsolódnak a műszer falakhcrL. Ax 11zók a miíuerfal cWST<"dönt6é,·el cscrélhet6k. A m~erc„ által:iban nem javi1hatók, rnc1tuba1sodásult csc1tn a acréJük szuk• ~ . A kapaolóht n,p körmöl rog;tillk & Tervezői 1.ivúlrol k1emdhewk itl i1 h1bi) kapcsolóo - ,gyakran - érintl.ezi-stiszlltó ,pri) kJ1the1 6.91 A

VAl-2105 (2104) típut mlJszerlata A t,.35 tbrán a VAZ-210~ (2H») mU,:Z:r• 1:i.lanak egyes szerkezeti elemei l,11ha1(>l 17 / a széhéd6• és fényll.rórótorlö ,·alamm1 a m(r.,óbcrernkzés kapcsolókar,a, A VAZ-2104 llpus ht.só ablaklorl6 & · mosó bercndcZNtnek harom.allasu k~lopi,t a 11 csa"arrogznó t,e: l)faC !t,LCtehk. Akkor múködncl ha a gytJJliskapcsoló kulcs az 1 Vll!l:) a II hcly,mben áll A „Ulonboro átLt.1 ll lO,cllCZÖL; - 1. állas: ablal1orló k1kapc$t:>ha, II. állás: a s;,éhédótörlő uakas1~n múkl;ldik. - Ill. ,uas: toly;,1ma1osan mu„odi) A magunk fdé hu:ton kar bckapcso!Ja • rnosoi. ha égncl a fényszórók. llkk<,r /iramot kap a fény• vflr61örl6 ts a -~ ,,. A AZ-214);$ lipusnál a lJ kapcy.>Jó •00 r<:Sdnd: megn)OCM.Ukor a haHó abfalcorlo működik. l!>mélcll dc nem rógz11e11 megnyomá<ánAI bekapcsol a mosóbercndez~s "· 1 a ,.,llamos kuit hpc:soK>,J :u dnyjclro kapcwlója AHor mútod,l ha

a gyúJtiska~ az 1. ~l)tctbcn „an AJ A állásban ,obbra, a II állásban balra jdci. Ila a kormány cgyencc: tii, akkor kíkapcsolóJ1k 4 a fényszór6l. "~ltókarp Akkor mukOdik ha a 46 túlsó wlq,ltis kapdOló,a be IUI tap~l"a é,, a &)ÚJlá.kapc:soló ku~ az 1 vau· a 111 helyzetben van. A fényváltók:u állása· 1 állá.~: a (én)SZÓrók n1nc-wnel bekapaoh,a. - II. állás: a tompí1ot1 fény éj, - Ill. állás: a lálOlsági ft!ny ég A táOlsigi fén) bckapcsoll316 napp;1I a l.art magunk ícll hu12Uk t ha 153 154 Forrás: http://www.doksihu 5 az uras.tér ~dlőzte1ő- és íűtési rendsierinek á llit ható o lda lsó tcrelöi 6 a mús1,erck folya matos megvilágít3~ának kapcsolója. Qak a külső világítás kapcsolásakor működik . 7 a moto rházfedél n)Ítókarja. Ha fé nyszórók hidra ulikus relldszcrénck állitógombja. IJ a hordozható lámpa duga~wló alga1a. 10 t engel)kapcsoló-pedál. / / gyújtiskapcsoló. Különböző

á!lhai U állás: minden. a ko rmá1lylár i,; kikapcsolva, 1. á llás: gyújtási helyze1, - II. á llás : az indító mo1or működik, - I ll . állás : a gyújtás kika pcsolva, a kuleso1 k ihúzva bekapc-,olódik a kormányzár. - motornál a generátor feszültségét mutatja. A piros skálában álló mutató az akk11mulátor kimerülését jelzi, tehát valamilyen generárorprobléma 3 11. A fehér skálaréSL - váltakozó a töltéskisülé st jelzi A zöld imzö a nonnal állapotot mutatja égén a piros jel a generátor meghibásodásából eredő túttölt6t Jelent,. J J a városi tompitoll fény bekapcsolásá.1 Jelző z()ld színnel világító lámpa. 32 az irányjelzők jclzőlámpáJa JJ a távolsági fény kék színnel világ1tó jelző• lámpája. 34 a fíhöberendczé.i villamos vent115:toranak háromállású kapcsolója. Csak bekapcsol! gyújtásnál működik két különböző fordulatszámnál Jj a hál.só ablak fúféskapcsolója Beépített

narancssárga szín ű i1.7óval 16 km-számláló. J 7 sebességmérő. 18 jclzólámpablokk 19 a ködlámpa bekapc;;.olása1 ,elző naranCf• ,árga fény. 40 a kéziíék bckapcsolásál (gyújlás bckapcM>lt a llapota a lat!) JClző villogó piros fényű lámpa 41 a fékfolyadékszintet jelző lámpa, Piros s111mel világit. ha az elöírtnál ki~cbb mennyiség •;m a tartályban. 42 1an alék jelzőlámpa. Péld ául e rre kOthcto az első ködlámpa kapcsolója. 43 tOltéscllcnőíW lámpa. A gyliJta~ bckapc!,0lasakor piros fénnyel gyullad k i, a motor el111dulásakor elalszik Ha égve marad, akkor hiba~ a generátor 44 a hútőfol yadék -hőméro. A p1rc5 tarlománybao álló mutató a t1ilmelcgedést ,elcnt1 Uyenkur le kell á llni é~ meg kell kerc$m a h ibát előidéző okot 45 olajnyorná~t 1d1.I) lámpa A mocor lx:mdu lása után - ha rendbc11 van a kcnórcnd~.:er a piros fér1y elalszik 46 a külső v1lág1tás kapcsolóJa. A ~ rclvényfal v11lamo~

kapci,olás.at éi, kip~·wlalát az egé:z villamos rend~,-erh:1 a 6 36 J bra ~cmléhet1. 12 fékpedál. /J a vészjelz6 (elakadásjelző) világító kapcwlója ( ismétel! megnyomásakor kika~J) 14 gázpedál 15 a fűtőberendezés elo~z1ókarja /6 sebességváltó kar. 17 kézifé kka r. Fclitda ta a gépkocsi rogzitése, CS.Zély esetén a lábfé kkcl Cg)QCrt(: is használható 18 ~ivargyújtó. Megvilágító Jámpája a külső világítással és a műszerfal-világítással cgyi<kjUlcg kap feszültséget. IY a rádió készülék helye. 20 h a1nutarló. Tisztításkor a felső rógzirőrugó lenyomásakor kivehe tő. 21 kesz1yutartóretesz. Kinyitásakor bekapcwkxlik a be lső világítá~a 12 az utastér fü tését és szdlőúsél ~abályozó három kar. 23 múanyag zárókdél. (A VAZ- 2104 ttflllSnal ide kerül a hálsó ablaktörlő és -mo:iéi kapcwlója) 24 mfu;.zerfal 25 a műs.«rfalat rögzítő csavarok, Ezek oldá• •,: h·al a b lokk c

lörcbilte11thető. 26 a hátsó ködlámpá k kapcsolója (narari~ ,árga fén nyel jelzi a bekapcsolást). 6.92 27 a rüu:lőanyag-tanalékot jelző lámpa (na- A VAZ- 2107 típus szerelvénytala r:mcssá rga fénnyel világít, ha a tartályban már csak 4 . 6,5 1 riizelóanyag ·an) Szerkezetileg hasonht a VAZ· ·2105 11pu~ho1. 28 tüzelőanragszin1e1 jelző műszer. dc tobb funkciót végez. A szerel·énylal :verke29 ko mbinált műSzcr 1.Cll elemeit a 637 ábrán láthatjuk A1 ellenőrző műszere k kapcsol.á-,i váLlatat a 30 voltmérő. Bekapcsöll g)·újthnál (álló moto rnál) ílZ akkumulátor feszültségét jelzi, járó óJS ábra ~zcmléltd i A mú~zerfal huzalozá~a 155 9 "5" .,& 73 -24 28 32 35 ½5 2 :~ ri- o >" ~ ° -~,M ~ Í 81 ,,o 35 32 28 24 . A VAl 2105 1ipul fflÜSN(1al6nell N vlUamos rendanlenek kllpeeoWi„ nyomtaton iramkorrcl kéRult, a h1belko1cgel muanyag cs.atlakotó"at ka~lódnak 1 ~ ; 2 N ~ k m u l

a l o l ~ j l t l ö. ~.3gene,Mot:•~5~ f~togllllM.7aWO rlQllponladOta, 6.93 ·~~ l ( ) Q ) ú j t 6 1 8~~1wrea,ll~.12 ~. 1"gyúfl:6gyertylk; 1flel(ls(nkul .~1511co:tro- ~~ 1 • ~ ~ : 17akúll0~ ~ ,• • ~ ó t O k ~ , , . ~ ~ , . , 2 0 • ~ ~ 2,,~~Ö!UÓjll.121~~0 lltO,a 23 elüll6Mlyt~ l••o.J llmo6t~1 11-o ~"OSl ~ ~zó,, 2$ Je<OSZMILlobll•V,lági1U IUój(,, 20rTOlorter· . ""1~0~ 21,m0szic ~ ~- 2t1•halM~WÓ I. 1flMMó~~J01., , ~31a4N,.az,6s~:Jl~ ~ .,, • ~ , - - ~ , i z é 34Uir.YJllz6k„ll él,z~fMOS•U•k11ó jll!IOQ6,II 35 ~ : ~ IZ lf~Jel,zók klll)C:IOl6fa; 37 t.kltnll)II• kJipcloló.38 "1)Clll,Ol,30QllclalM•an,,IIL!,ek « J h e l t ó ~ . f / 1 ~ ~ "11~~ .,,, ~ U a z • ~ ~ , a l , 0 ~ 451.-ároli lfnybe+.apclolál,ll,el~ kmpl, ,ff11"°"91frY bekapclOlásal ,el,!O IMT,pa. 41 k ~ m()!zef 48·.nakluimulao f~,-ZO < f 9 • ~ ~ ~ !iO. - . ~ . ~ j l l b : ) ~ , , , ~., ~~-Z

OIAlfOIIIO OII $21tu1eio.ny~,n1 1~~S,1h(j!OIO lyadM• h01T.5éklel k1~ l ~ aclÓMI $f ~ ó 55 ~ - l)l()lr.k, 5151 ~z,-l( ~ J I I Z Ö ~ 5 7 1 ~ hldr~.-w:tA ~•~ ,.0,,51,,~~""6 11trp, :SS., ,~ e o a ~ l l N k ~ ~o ~ moge.zaluló ~ ,, • iei#ék ~ ,t!UI 11."l);l kape~, 621 ttkelt hl(lrlll,lllku, Nl!dll„tnek IMll~aban 1 ~ ,ellO ~ ~ . 63 111116~ t é s , ,,, ~ ~ . . .,~, fllO . IOrJI.,•~ ~ ~ ~ ~ megvMgitó~ .f7a~<IDbo z~ló ~ k a p c ~;68 ilU6iY600Wllgk l~ót0• bi()ldl()kuvegtóll(), ·n-6ber--ieee, ,,ot,,~. #112.wdG~~~~ 10•~~ . ,,~""11 ~ ~ 7 2 & 1 ~~~71•h01Wa,l(lli,bM.0 ~ . 1fHelubO~~~ 7/S 1 ~6fbk 10r16- ta molObertn<le.féSének ~ TOIMnys.,O <ól~~~molO I, 1,a.,,,6rl)k1ro1óo •eo•cled ~ , .,, ,,hattO IIIOWJll. 111,, ~ ~encleHMnlk ()e4.apc:PII~ ;etlO lámpa; 80 ■ hMtó t,()laJ,; mtollgll6tifenóezéNMk ,ettov6ia: 81 1 IMtó lfl/;llllk ~11), betlll"de~~:121.--kun~ .,, l<unOII,, .

ilhmdolhM& . ~ - - A YAZ-2108 t~• azerefrirnyfala A Lada Siimara i,,-zerclvényfalán a ltalában meg• találhacók azok II müszerd. amelyek jclk:mti k .a hasonló kategónáJú Cípuso„a1 A lcgfon10S3bb ml.l)L(rek me11a~lhatók, dc pt htán)ak a mo1ortordulatszám-m ér6 mUs,cr Tennbtclcscn l"Zck II műszerek utólag 1s felS-lcn:lhctö k. A szerelvényfal kényes li:tcr kezcrí elemei a korm;inyo:zlop két okiahin clhclyclcU kape:solóbk>lr;kok A surclvén)fal szcrkcutél a 6.39 abran lathllJuk Az cne) egységek clnc,czését t, mü~odé~üket a l,(hctkczókbcn 1,mtrtCtJtik / f:YÚJt;bmd1ló-ka~ k> nl:gy ,1llá.>-1I 0 állá): minden, 11) a kormanp.ir ~ k1kapaolu. :a kuks nem hw:ható . 1. állá: a g)u1tás ki1>ej(1[,,a a kulc~ nem ChCtó kt (&arái~llás), 11. :íllá,: at inditómolor mlkOOlclé-c (a 1,.uks nem -Chcló }a), Ill. 311,:h, a l)UJtás l1kapcsol„a a kulcl l1hu1;hakor bcuiril, 3 kormárl~7:lr l 1nó1tólapc~oló kulcs (a

:,,orv,1mát a lutcwkal ow-.eí<>só karikán közhk) J 1Jt6zárak kuk-$.a 4 muszerfllll. j u1astér-szclló16 és -futé~ i,,()7pont1 nytl;"a· t, a szeUÖJ:és 6 a fütés oldal>4) ím·oka1 7 ke.szt)illatlÓ X uJságtartó pok I csavanaró dugó. IQ a há1só ahlal. futé~m:i,, lap,-:oloJa I J a hátsó ködlámpa lapl,olóJa, 11 a.t elak3d;1M Jelző kapa,ok,)p lkn~tlfflil--11· l.or v clknórzó l1mpák ,~ lllognal /J lI kulIQ H lág,11a ~ háromall,bü kap,.--,,,,lklJa: U állá~: k1kapcwlva, 1. állU: 11 városi v1lág1tás kapoohil 11 áll:b: :a fényszórok 1, fcv:űlL<.éJ ila kcrulnck. J.J a su:lkmc10 és huc~, 1iar1c-0Jok bk1U,a / j ~ bc~ségvlllló kar, télcjén feltúnlChc, hogy 11cgy- 11:tg) ölfokozat u-e /ó kézifékkar (vc.szél)hcl~1e1bcn J 1-ibfékkcl l.o,osen i:S haszralha1ó) 11 hamutartó. Ili szi„argy"1j1ó. 157 S .38 ábn AZ 611klórzö mi d ~ k&pe&Ol611 v UIIUI 1 akk~átor; 2 U ola,,~s jellll miis-1:et efle<oón:O

lanlpájánkérz&ke!Ojle;3generilOl; 4 ~ ziekalo, 5gyúftóte1<1t<c■;6110méró-érzekell:I; 7 a ljgNélapWzétlO- egyMglJ; 8 csall.tkozóegy$ég; P g y ~ !58 -- r() a i,,,1~n~ wn1it1 e ,•"1tel~t,e1Zó~et; 1,~zömOs.zerbeép,winallenón:o lampiv~ 12 l()njylats.zállllllérO; 13 a hú~adék-homéfUldetél miif6 mONer: 14 a "lel(lafl:,~ ~l"l)ét ,ts tarlalél<t1 ietiO m(hm,r 36 JS J4 " " U9. ~ A VAZ-2108 ue„IYM )f.i• (Jelm.gyarázat • azövegben) 159 28 a motorházfedél-nyitó fogantyúja. /9 szélvédő és fényszóróüveg, hátsó ablak tőrló• és mosóberendezésének kombináU kap29 kombinált irá nyjel:r.ó, kiilsőfény· fény• csolója. Az egyes állásokban (640 ábra) a kö- -zóró• és p:ukolófény•kapesoló A bekapcsolt gyújtá!>nál az eS}eS állásokban a követke:r.ő funk• ~·ctkező funkciói vannak: 1. szélvédötörló, hátsóablak-törlő 6 -mosó c16kat végzj ( lásd a 643

ábrát)· kikapcsoha. 1. az irányjelző k ikapcsolva, a to mpiton II. a szélvédő üveg szakaSZO> törlése (nem rögzített), fén) bekapcsolva. ha a 13 kapcsoló is be van kapcsol·a, Ill. a szélvédő ü,cg S1,1kaszos tbrlé~ (rögII bal oldali irányjcbó (nem rögzih·e) ZÍlétt helyzet), Ill. bal oldali i rányjelző ( rógzítC) IV. a szélvédő üveg törlése 1 sebes">éggcl, IV. jobb o ldali irányjelző (11em rögzítve) V. a széh·édő üveg törlése 2 rcbcsséggel, VI. magunk íelé húzva széh·é<ló ü"eg moV jobb o ldali irányjclw (rögZitve), sása (nem rögi:ítctt). Ilyenkor bekapcsol V I. magunk felé húzva a távolsági fény~zóró mint „íénykürt" bekapcsolva (nem röga törló 1s. Ha világi! a fény57,óró akkor bekapcsol a tbdóje és a mosója is, zítve). VII. a hátsóablak-törlő bekapcsol (rögzít,e), VII. előrcnyomva a táOlsági fénys1óró be· VIII. a hátsóablak-mosó és ·törlő bekapcsol

kapcsol·a, Ila a 13 kapcsoló is bckapcSOlt (nem rögzítve). hclylefben van (rögzítve). 20 gázpedál. Ha a gyújtás-indilókul~ a Ill. ál/á~ban van ]f fékpedál. akkor a kar LI I. helyzetében a bal oldali az V 22 1engelykapc:,oló-pedál. 2.i a karburátor „hidcgind1tó" sz1vatókarja helyzetben a jobb oldali parkolólámpák világí1an;1k Kihúzás esetén a je1.ölámp,a kigyullad JO kombinált müszer. l4 kurtk.apcsoló J/ km-óra. a 40, a 70 és a 100 km/h ér1ékck 25 napi km-~mláló nullázó gombJa. Egyt·~ külOn megjelölve. Az órában helyenék e l a napi tlpusvált(Wltokn11 a S(bcsségméró óra alsó réfa az összes km·!>Zámlálót. szében található. 31 az Eoon niüs.zer scg1ti a vcretöt a gwda26 a műszcrvilágHás•er&ség szabíily01ásáoak kapcsolója. Csak akkor működik, ha a külső vi• ~agos vezetési stílus kialaldtá~ban Ha a mutató a fehér tartományban áll, akkor ga7.daságoi, a,, hígítás be van kapc$Olva. 27

hidtaulikU$ fényszóróá11itó gomb. Cuk lhcm ha a sárgában, akko r növekszik a lüzck- egyes típw,váltotil.lokra v,crclik fol állítófoko- a nyag-fogyasztás 33 tü1.elöany1g•méró műszer A kigyulladó 1.ata1 a következők: narancssárga lámpa a 4 . 65 1 tartalékol Jel/, - úres gépkoc.i, c;a a vezetővel .J4 ,·oltmérő Jel7i az akkumulá1or és a genc- teljes terheléssel rator üiemi feszültségét. - ,·czető és négy utas, Jj hütöíolyadék-hömérö. Ha a mutató a ,·öros - vezető és teljes CSOOlagtartó•tcrhclés. 5 J 10 11 12 6.41i,bfa 160 tu Mllllórz.ó ~llIJNlk bkilócja (Jelmagyarazat a umo,, &."2 lbrt . . "., · ~ - -,,. , ,~, ~ , .c > , 2 ~• , ~ , " " - 7~8viro91W,OI Mll•~H>~ litrtomtlnyba kerül, akkor ellcnőnz1ch11 kell a lllanw>S vcntiláton 6 11 1crmo$zta101. Jó at ellenőrző l~mp,k blokkja. Az Cl}e, lampal funkcióját a 641 ábra Remléhcll 1 v1llocó 7:0ld fénnyel

,cin a Jobb .,,,,, bal oldah irányjelzést (ha valamcl)ik 1n.o kiég aUor )laporább a Hllogás). 1 u külső világ1hh bckapcsolá~t JClli "/Old lénn)d. J a hál~ kodlám~ hd,apcsolh:11 JCl7.6 nananavmű lámpa 4 • tá,Ol~&i fén)v.ófó bek~la,•11 )Ctzó kék fény j a hátsó ablak fűJé~nd. bekapcso1Íll3t ,cbó mmmcwínü fény. 6 a .,Stop" fchrat k1gyulli1d ha - k,C)4 a.t ola1nyon1$, 11laaony a íékf<Myadfk s;zmt,e. bchuzott állapotban van a kévfél. A7 UI csak akkor fol)Ulhat6. ha a ••h,ha -· clhantt,-a után kialszik a ,Stop" fchrat 7 Oí~ fénnyel jeli,, ha ki~i az olBJll)Omás. :, Örös fénnyel JCl7i, ha a lacsony II fékfolya• dék ~ntje. 9 ,·oros ,·illogó fény tein az clakadú,tel:1.6 bckupaoh hclytttét 10 a karburátOf" sz1v116)inak a k1huzou álU· f(>lát jelzi. / / vörös fénn)Cl jelzi a bchU1.0t1 ké1iféke1 ~- oltt.11 Slcp·blol,,12~ 1 3 ~ f4 ~ ~ l 5 ~ U N t l 0 . 1 8 1 1 0 M 1 f N O 1 7 ~ 1 , ; t , . ,•

• ~ U - ~ . JZ az akkuniulá1or1Jl1é~1 cllcnőIT.ő lámJ)a l lawnló clrcndc-1.bü a VAl-2 1081 a VAl 21083 é1> a VAZ- 2109 t1pu"c)l 57~td·én;fala ,, Klitel :ri VAZ-21086, ahol a korn1.in) ,oob oldalon tal;alhaló ö e nnd,: mcgfcldocn , .11011 a mu~lcrd:: clhcl)c1é~ (li.42 11bra) 6.94 EHenönö mOszereti; AYAL.-2105(2104),aV A/ 2l07~aVAL21~ ttpusok szerchén)(altn kuk>nbow n1U5lC· rek "ilnnak, amel)"Ck ~n,hzcre<.en införmta01 adnak a motor. ill a gépkocsi mcgb11ha1ó mükodé~éről A múszcr,:k bck01ó1 vázlatát a 64J ábrán láthatjuk A mú~rck egy rés.le mc-cha rukus. nagyobb réve lllamu!ó rcodvcru ,11 ,czerlésu 6.!U I A sebt~mérő, 111 knMtllim liló A VA.Z-2 105 (2104) t1pu~u gé-pkoci1ra 17)~02 müS1en szerdnd. Ennek nincs napi km t1pui.u :;.zánilál6,a Rukán h1búod1k meg, ilyenkor !.ZBkmuhcl)hc:z kell fordulni tcctobb aclbcn • kicscrélbük mik.séges Ha11asa1 hajlékon) tcn• gcly közvetítésé,-cl a

sebcsségváJtómű b61 kapja. Régebbi kocsiknál előfordul, hogy SlOrul a haJ• 161 e.u~ A ,nO.,, k"flCIIOl611 vhlata laklwmoM.lor:2gene,,•l ~;"•~~)ll or,3az~jltil61Mlpl tió,,. ~ - ~., ~ .--s,~-=-, ,~)lll6 ~ • a z ~ , . a z ó ~ n i ~ lékony tengely, s,61 cl is törhet. LeiJObb ~·édc• kezés, ha ht~venként finom O,a1at cwrgatunk a haj~ kony tengely burkO,a16ba. A VAZ-2107 llpus ~a.mró,tét ellátták mEg a napi km-teljCSiunén)I mutató számsorral ,~. A nullizis csak 6116 kocsmái égcdtctc5 cl az tllítógomb balr• forgatásával. A VAZ-2108 C[pus r.cbcsségmér6Jénd: is van napi km-száml41ója. A visszaálhtó gombol ,iagy a míbzcrfalon, va,y magán a müszw:n helyetik el. 6.942 A atOtorfordullllil.6m•miró A VAZ-2 I07 tipusnál ekklrornkw. nK>loríordulatszám-mb6t 11 bdpíteltek a mlhzerfalba A megfelelő ,chmpulzusob.t a l)UJt61:ckcrcs I ,clú kapaáról ltap,a. Elektronikus l)"UJIÚ alkalmazásánAI elöfordulhac, hogy nem

működik Például a CP-1280-as típusú berendezésnél a „crp" kivezetést egy 2.7 Hl-os elle nállással le kell terhelni. A VAZ-2105 (2104) 6 a VAZ- 2108 tipu$0kba utólaa l$ l:lesttrelhetó clek1ron1Lus rcndu.erii motorlordulauúm-mtro amely • gazdaáp vczct6hcz 1d nagy seg,15~1 6.943 A Wilófoty~ h6nMnaktit •éN iniuer Az éntkel6fe,ct a henee,rleJ bal oldalaba csavanák be. Az ériitcl6fcjbc hőt"e ériit cny cllenilltit építenek be, amely a vtllllmos ellcna bút6folyadék hőmé~kktfnck függvényében változtacja Ha az érzékelő ellenállása "ását 162 1 0 1 ~ . a i g-~ , t u : O ~ a; 11 1 1<11,lflo -- ~oltillapoq.t,tlOltl rP"~ló, ,2.~~u,nqtCJlllO llmoll 131~D9l ".~látó ~ ~ llmpe. ~ ~ . 1 $ 1 1 , , ú i ~~ JU00 . 5000 !l a l,,kála de1én van a mu1ató 98. l 10 cllcnálli!értfknél ÖrO!I tanomán~ban 411 a mutató Hideg motornál bckapcsoh f.>UJtás netén a múszcr mutat6JánaL a skáb d c,tén kell lennie.

llasonló fclépllf.W a VAZ- 2108 múQCtC" lt1 a1 adó 640 . 1320 U cllenálllisánál a muuer mutaC6Ja a skála elcJén. 77 89 !l-n11 a ~or(» ,~ála elején. 40 50 n esetén a végtn áll n 6.944 A 1•1öuyap,:in1e1 jdzó mtiZtt Két egységből le·6d1k OSSZe. a muizcrb61 Cs a tú1clőanyag-tartályba werelr adófe1ből. A:l adó• ICJbcn egy úszókar mozog, amely eay ékOO) huakllcnálWOr clmoldul. Üres tan"y e~tén 315.345 n félig toltótt urtát)nál 108 12& 11 b ceh tanát)11ál 7 n az adófcJ cllcnalltia. Az usd>kar végén lclÓ énntkczö akkor úróet1k, ha a 1nrtály 1artalma 4 . b,S 1, anut lámpa Jelez a muS1erlalon. A VAZ- 2108 11pusnál alkalmawu mus.zer hasonló ídép1tbú, mint a VAZ-2105 6 a VAL-· 2107 lxrendt16t-1 6.945 Az o lajn)omásmé rö A VAZ-2105 (2104) n1űsierfalán csak izzó. 16mpa jClzt, hogy megícldó a motorban • kenő­ rendszer olajnyomáa. A2 MM- 120 hpwú adólc,e1 a mo1orhengcnomb bal oldalán htlyczlék cl.

Az elektromos érinlkczök 2060 kPa (0,2 . 1,6 kp/cm2) nyomáson zárnak, ill nyitnak A VAZ-2107 tlpusnál már mulató& műszer is 1alálha1ó. ahol at MM-393A t,pusu érzékeló n1CJiltoz1a1ja ai ellenálli.út az ola1n~k megfelelően. A mLiszcr mutató,a 285 335 (l esetén a skála elején. 100135 U-nál a skála loo:epén áll. 0,25 0 cserén végállnba kerial A mü~rbcn C&) lámpa is ,elzi a nem meafdelő D)Om,st, számára a ,ckke1C&)MM-1201 ,pusu adófe1 adJa. A VAZ-2 108-nál nin~ múszcr. c~k ,clzölámpa A2 ola1nyomlisnak megfe lelőe n az adófeJ 2 ~0 . 60 kPa (02 06 kp/cm ) ll)Omásnál zárja, 11 n) 1t.t3 az acamlon 6.-,,46 A rnltmérő Valan1enn)·• Lada 111:,usrlal lalalható vollmérő. Bd.apcsolt g)"U11ás"I de áUó morornál az akkumulj1or fcszúltsé"t mu1a1p uzcm kozbcn Vl· vont a gcneráror által szolgáltatou k-Rull5-éget JC.·ld A műszer b1b11cllérésc 12 és 14 V köZött nem hal11dhatja meg a 0.4 V-01 20:t:5 ~e~

hornér~klercn. A VAZ-2107 müsuréMI a h,baehérn 12 14 V esetén nem haladha1p meaa ±:}v énéke1 Hasonló Jellemzői ·annak a AZ- 2108-nál ha~nál1 mís1.crnck is 6.947 A.t Eron 1Mr6 A ~ákuumos rendszerű m(iszer1 csak a VAZ 2108 tiposokban alkalmazzák. Ez vákuumméro mus.zer amely a ll1VÓC:SŐ"tI ln kapcsolatban Ha a mú:szcr mutató,a a sUla fehér 1.anoma n)aban mozoe. akkor gazdaslip a ,·c-ze1b1 )t1· lu,, a sárga lartomán y már a pazarló ,·c;,c:1ést JCl11. Segit~g~vcl a vezető mcgdlaszthatJa azt a mo1orfordula1súmoi ts sebt:s.ségfolwzat<M .1mc:Jynél a legazdasá1053bb a ,-e:zetés dl kJ• leesebb a l1Zd6anyag-fogyasz1ás. ldönkénr 1:llcnorizzuk, hos) a 1omlö~a1lakozó ,tgc:1 rend• hcn vallnak-e. A VA2-2IOS (2104) 6 a VAZ-2107 IIJ)U• ,olra utólag 1:. l:lsu:relhcio 6.95 A mOwerekben •16forduló hibák es azok tavitásl módja b.951 K,eg • mus.zerbiztosrtó A hiba oka 6.952 Nem jelez a hútöfolyadék-hömér b A hiba oka Mci-.elIII a

muszcr K1 kell<:$tréln1 ~kg.,éruh az adó K1 kell cserélni Me~rühck a vezetékek. ,·agy oddálódtak a C?.Ctékck csa1laltozása1 • vezetékeket Ll1enőrizzuk . IIVILl~Uk meg a.&) cseréljiJk ki 163 Forrás: http://www.doksihu 6.953 A műszer mutatója állandóan a lörös tartományban áll A hiba oka Megsérült a mfü,zcr Megsérült az adó Zárlat~ a vezeték Cseréljúk ki CM:réljiik ki E llenörizzuk, sziikM!g esetén c.erél1ül 6.954 A tüzel öanyagszlntet jelző műszer nem mutat A hib.l oka Meg5érült a mlif,zer Cs.eréljlik ki Mc~rült a CZCték vagy oxidálódtak a csatlakozók a ,.e:,etékcket Ellcnőnzzlik. 11~111suk, e5-elleg c-«réljuk ki Megsérül! az adófej U) a hajlékony kábel elszakadt az ellenál!ástekercsbcn tJ rossz a esústla érintkezője b) sz.akadás van dJ kilyukadt az ÚSZÓ forrasszul meg. esetleg c:,,::rél1uk ki az adót b) <7 adót Q.érélJiik ki kell hajlítani d) cseréljük k, a1 Uszó1 vagy

henzinálló raga~ztóval rngas."1:1lk meg a) e) utána 6.955 A tüzelöanyagszintet jetzö müszer mutatója állandóan a végállásban van A hiba oka Megsérült a műszer Cseréljük ki Zárlat van az adó hajlékony CZCtékc és a bcvczctócső között Ha1litá"--<tl ~uotess.úk m(:g a zárlatot Az érzékelő OMZCkötő ~·ezeléke testzárla10& Szünlcssuk meg a 1árla101 6 .956 Teli tartálynál nem mutat a műszer A hiba oka A ja-ítá:. módp Rosszul van beállíl"3 az ÚQÓ hatarolóJa Után kell állirnni 1 . 2 mm•rel 164 6.957 A műszer mutatója vibrál és gyakran a „O"•ra illl A hiba oka A javítás m(>.Jja Ro~s.z az adó ellenállása és a csúszka között A csúszkát u1án kell hajlí1ani a kapcsolat Szakadás van az. ellenállástekeresben Ki kell cserélni az adót 6.958 Allandóan ég a tartalékot jelzö lámpa A hiba oka A javítás módp Zárlat van a kábel és a levtzet6<::só köwu

Hajm~uk d a ,·e«-téket Az érzékelővezet ék testzárlatos Sz.ürites~ük meg a 2ár!Mo1 6.959 Nem világit a tüzelőanyag-tartalékot jelző izzó A hiba ()ka A javítás módja K1égeu IIZ izzó Q(:-réljük ki Ox1dálód1ak az érintkezők Tisz1its1,1k meg az édntke1.6ke1 Nem zárnak az érinlkezők Hajli1suk meg az érintkezőket ~akadás "an a ·ezetéklx:n Q.eréljük ki a ,·eietéket 6.9510 A gyújtás bekapcsolásakor nem vil8git az ohljnyomást jelző Izzó A hiba oka A javítás módja Kiégcn az égő Cscréljlik ki Megsérült a1. érzékelő Cscréljlik ki Szakadii5 van a ,·czetékber. ,ag} oxidálóotak a kapcsolók Ellenörizztik, tls:itítsuk meg. esetleg ~n:l1iik ki a vezetéket 6.9511 Az. olajnyomást je-lzö Izzó állandóan világit vagy nagy fordulatszámon kialszik A hiba oka i iavitái módja Hibás az énékelő Cseréljük ki Kicsi az olajnyomás Elhárít~val a 3. fejezetben foglalkozunk 165 Forrás:

http://www.doksihu 6.9512 Állandóan világit a kézifék behúzott állapotát Jelző 14impa A hiba oka A javítás módja Szakadás van a jelfogó tekercsében Cseréljük ki 6.9513 Nem világit a kézifék behúzott állapotát jelz6 lámpa A hiba o ka A jaÍlás módja Kiégett az izzó Cseréljük ki A jelfogó érimkezői oxidálódrak vagy nagy Tisztítsuk meg, .illítsuk be a hézagot a hézag Hibás a lámpa kapcsolója (a kézifékkamál) Cseréljük ki a kapcsolót 6 .9514 Nem müköellk a sebességméró A hiba oka A j avf1b mód;a Fell112ultak a hajlékony tengely rögzítóanyái Húzzuk utána az an)•ákal Elszakadt a hajlékony tengely Cseréljük kí Hibás a $ebességmérő szerkezete Cseréljük ki 6.9515 ZI~ • Nbes.ségmérö hlljtékony tengelye A hiba oka A javf1ás módja Deformálódott a burkQlat Cseréljük ki a teljes tengely, A tengely hajlítási sugara 100 mm•nél kisebb Egyengessük ki és lljból szereljük be Általában

ugyanazok a hibák jclkmzóck mind három alaptípusra. Megemlítj ük még, hogy a előfordul, hogy rosszul érintkezik a nyomta1011 áramkörrel. Leg· jobb. ha a kérdéses lámpafog!ala101 llj ra kicseréljük A müsurfalat két rugós reteu. rögzíti a szerelvényfalon Ki• és beszereléskor ,igyázzunk, hogy a műszerfal hátoldalán levő nyom1atot1 áram• kör& műanyag; lap nehogy megsérüljön a VAZ- 2108 múszerfaJa izzóinál 166 6.10 Az. ablak é8 a ffllyazóró törlő- és mosóberendezétei A VAZ- 2105 és a VAZ-2104 egyes típus• váhoza1ai1 felszerelik fényszórótörlö és -mosó berendezéssel is. A VAZ- 2 104 hát:só ablaká1 a törló- és mosóberendezés tanja 1iu1án. A VAZ2108 típusok többségét hátsó 1ödővel és mosóva l 1s felszerelik 6.101 Az ab1Mctöt1ö AVAZ- 210S (2104) ablak1orlő és -mo!16 kapMlá~t a 6,44., s;,;erkczetét a 645 ábra wemléhct1 A ma.ximáhs 11yomaték II haJtómú 1cngelyf!n. N- m (m kp) Aramfelétcl I

N m n)oma1éknál. A H111ómU fordulab.Záma, 1, mm ,. 2 (0.20) 50 Al Cg)Cnáramu mCMor uerke1,etét a 6 .45 abn láthatjuk. A JCllogó pcrccnké-nll kllpt"iOlási .-:ama A tekercs cllcnallása. f! A .,cllogo ellenállna 0 9 . 17 66±2 2.l:t 1 l:t. a Jelfogó ICMt JchCIÓé a motOf Q,alfh10, mukodt<:tését (a mu~<:rl:il bal o ldalán talál• ható) A VA.Z-2107 ablaktor16Jénck és -motópnak kapcsoliisa hason~ a VAZ-2105 11pis:hoz. A haJtómú maximális nyomatéka is megeg)c• z1k a VAZ-2!05-rc szcrclté,·cl. A fénysl6ró 1örlő• é; rnosóbcrcndczé~ntk k.apcsolá~t a 646 ábrán lá1ha1Juk A VAL.-2108 típmba $210VJCI ésma&)arl,)art· manyu tor1óbcrtndezésckct épitettek. Az alkairbzd csereszabatosak Az ablaktorlo "·illamos mol0rJa mágneses ger,c~1ésu, háromkef6 é; kéisebc~ségú. Kis ~hességnél (647 ábra) Bl ii kefén, nagyobb sebességnél ab kefén kcrc~11ul kapp a for&órész a tápfcs.tult;éget A ,illa"° moton a

tuhcrheléstól e-ty bttp11cu .tetmob1mctalr b1210Sttó ,éd1 A 17,1,kas:ros uiemct az 52.3747 11pusu ,elfQtó IC)ZI khetóvé Az ablakmo1Ó 01-all)UJa a ha116motorral ,·an osszcép1t· ~. A mowifol)adék ú tJ4t a ~1:él·édőre, a h6t:,ó ablakra 6 a íénys.zórókra clcktromágnesc, ~<:- . l u . ~ u m C N - ~ Y&daUI l~IOf.2&!al:llakmoeO ~moec:,,ia J~r•1014ullblalOOrl6.-rroom o10rJ11,51Nfll0CIICld< 6~.1&1,it;il{,kl(lrlóM&z~ kapc~ t &.I ~ ~ 6.4S41br• MűYN A B•onr llflU--, 9blaktot16 .,, MOtCM" .IIE-241 MMotell . ,. , ~ , ~ , - ~ ~----···~~~ . h&l:415lwaz~•~7•,. , 1 1 ~ IOkollM 1 1 & . I ~ ~ ~ 1 2 ~ z. 1Jname~O "~~ 15 CNf!fiOvpe11;ety: 11, hál ,., 168 :: i-R-7 1 1 1 1 L- - t 169 Forrás: http://www.doksihu kp szabilyozz.a Az cgtsz bcrende~ kapcsolá· sál a 6.48 llibrá n lálha!Juk A 51,tlvédőtörlő hajtómo1orjának jellcmi6i : 1. scbcsstg lengbszáma II. sebessq lengésszíma

Áramfclétcl, A 1. sebesstg II. sebesség 30 . 40 55 . 70 A hátsó ablakot torló motor és h&Jtómú szerkezete hasonló a szélvidőéel. lgy szé1Szcdhe1ó, javi1ha16 és 11s1.1í1hat6 Pe rcenként 50 kcuös mozgási ~égcz. 2 A at lramfel,élclc A 4537◄7 11pusu .tellugó ,égri :1 kikapcsolás 5 ,i,-os késkl· lct6éL 3.! A motorkapcsok.:J jtlfogó sui ggatjqi, ciklus/min A mosóberendezés mágnessulepemck tekerci;cllcnállása, 0 A fénySl6rótörlők motorja, nc:m sznclhetők szét. me&J11bi~ko, • cscréJuk Rukséga Perccnklnt 4.5 60 mozpst ,qt"md, iram felvételuk 1,5 A. L.teknd a bertnde~"Cknck a mc1b1di:1tó mú• lodése igen lon1os. A e>ár,tag lezán allatrisull"t ne próbálJul ia,11an1, megbizható múkod!· w l. C)ll a lK)t:ré lésUk utan ,·árhat6 A VAZ- 1105 (2104) & a VAZ- 2108 tipusok.nil 6.1021 Az. llblaktörló villamOI motorja nem működik, bar a blztosil6 nem ~ ki A hiba oka A p~uá~ módp Me.gsérultck a

v1llam& motor láp,·Clctékei oxidál6dtak a ,·ezctéksaruk Ellenőrinu k a vczetékeke1, a ~rüllckct c:scrélJul ki. T iszt1tsuk nIC& a sarukat Megsérull ai ablak10fl6 kapcsolóp ücrélJúk k1 • kapoo6t A villanl05 motor keféi felakadtak, a kollektor t>xldálódott EllcnőnnUk 6 minte~~uk meg il kefék felakad ását, vagy (:)CtéljUk ki .a sérult alb1részekc1 hszl1tsuk me1 a kollektort erősen A "lllamc» motor ,cu-1éle v.alahol cbzakad1 Ellenőnauk Szakadás van a villamos mQlQr f,:,raórés.zének lekcrcsében Cseré lJUk k1 a forgóré~t Htgy a .-illamos i:s !i7.Ük5éa esctCn forra»Zuk meg az elszakadt vezetéket motort 6.1022 Az. ~örlb villamos motorja nem működtk • blztositó ki9ett Rövidzárlat van a v1ll11mo:s molor forgórészének CscrélJúk k1 1 villamos mo1or1 Az ablaktötl6 t.arja> ddormikídtak i:s holúémek a karo5Rénáhw vagy cserél,uk ki az ablaktodót tekercsél)cn A lapÁIOk ho7.záfagy1ak 170 112.

üveghCl Ellenórizzuk, ecenaö)(ik t, a k.arokat, Vá1as.szuk le meleg v11icl Q litpátol:at a1 üvegről 6.1023 Az. ablaktörlö villamos motorja szakaszos üzemmódban nem működik A javítá,;. módja A hiba oka Megsérült az ablaktörlő kapcsolója Megsérült a:.r: ablaktörlő jelfogója ; uJ szakadás van a je lfogó tekercséhen Qeréljiik ki a kapc<,olót u) cserélJük ki a Jelfogót b) Czelékzár lat van az érintkezö1artón b) szüntessük meg a zárlatot rJ hézag van a jelfogó megswkitóérintkczói e) i;.:üntc~ük meg a hézag<>t szl,Jkség e~1én 11) cseréljük ki a jelfogót dJ hcl)ez1.ük s,1a a jelfogó fcg)·vcr:i:ctét közön kiugrott a jelfogó fcgyvczctc 6.1024 Az ablaktörlö villamos motorja szakaszos üzemmódban nem áll le A h1b.1 oka A javítás módja Az a blaktörk) j<:lfogójának: mcgs.:akf161cken::se k1ége11 Cscréljúls ki az ablaktörlő jclfogóját A v11lamos motor hajtóműve logaskerekén IC Ö

bú 1yök nem haJlít1a cl .i égálláskapcsoló rugós lcmcU:t llaJlitsuk meg a kaJ)QOlólemezt oly módon. hogy a búl)Ök d tudja azt hajh1ani , vi llamos mo1or •égálláskapcoolójána k beégtek Tisztítsuk meg a kapcwló é rimkezfü! Az ab laktörlő Jclfog6Ja beégtek S,:üntc~~úk rmg a hibát. 11::zhtsuk le érintkc-Lői mcg:.za kitóéri ntknői a ~gszakítóérin1kczókc1. vagy cscrélJúk ki ajelfogól 6.1025 Az. ablaktörlö villamos motor}& szakaazos üzemmódban leállásokkal működik A törtök nem állnak vissza a kllndutó helyzetbe A hiba ok a A Jalilás módja A villamos motor égálláskapC•j,olójifoak 1,!rimkezói oxidálódtak vagy nem megfelelően :,,2oro~ az érintkezésűk TisztílWk meg a kapcsoló érintkczoi1. vagy hajlítsuk be a végíillá~kapcsoló lemeiét 6.1026 Az. ablaktörlő villamos motorja működik, a lapátot< nem mozognak A hiba oka A javílás módja KitOrtck a villamos motor haj16mííénck 1ogaske

rékfogai Cseréljük ki a fogaskerekeket Meglazul! a forgattyú rögzítés.e a loga~tengclyén haj tómű Ellenöri7 zi,ik és hUzz.uk meg a forgan yú rógzítőan yáját 171 A VAZ-2108 típumáJ 6.1027 Nem működik az ablaktönö villamos motor}a, a blmetallbiztosító nem védi az áramkört A hiba o ka A ja,ítás módja Megsériiltek a -1llamos motor 1áp,ezc1ékc1, oxidálódtak a vezetéksaruk Ellenőrizzük a vezctékckcl. cserélji1k ki a sélUltéla:t. csi~IJuk le a ~ruka1 Megsériill a,, ablak1örló•ká~ló C~réljllk ki a kapcsolót A Ílltmms mo1or kd éi fclakad1ak. crösen szcnn)cződőtt á kollektor Szuntcssük meg a kefék fclakadása1. ~ iszoljul k a kollckton 6.1028 Nem működik az abtaktörllS villamos motorja, bár a blmetallbiztositó védi az áramkört A hiba oka A javitas módj.l Deformálód1ak az ablaktörlő vonó rüdjai, és hozzáérnek a karOSSlériáho:.: Ellenőriauk. egyengessük ki a Onórudak<tt, ,·agy cseréljúk

ki áZ ablaktörlól A lapátok hm.z:ifagytak az i,i·cghc? Vál~uk le a 1apátoka1 meleg viucl az Ű·egról Az ablaktörlő .s2erkezc1ébc idegen lárgy kcrúlt Ellcnőnuuk és 1amlit~uk e! az ídq1.en tárgyal 6.1029 Az ablaktörh5 villamos motorja szakaszos üzemmódban nem működik A jt1ví1ás móclja Hibá~ az ablaktörlő á1kápcsoló1a C~réljilk ki az á1kapcso:61 1iibá~ az ablak1örJő jetíogója. Cseréljük ki a jelfogót 6.10210 , Az. ablaktör1ő villamos motorja a szakaszos üammódban nem áll meg A hiba oka Hib;h az <1blaktórló jelfogóJa Cseréljük ki a JClfogót A illamos motor haJlómúve foga~kcrckén levő bűtyók nem hajlítja k i a ·égáll~kapcsoló rugós lemezét 1-iajht.suk be a végállá~Japcsoló leme1é1, ho&J a bút}·öl: iut kihaJlílhas~a. vagy hajlítsuk be a kapcsok> érin tkező it A villamos motor 11égállásJ.apa;,olójánal: űi~oljuk le érintkezői e!S2cnnycződtek 172 a 11égálláslcapcsoló é

rmtkczó1t 6.10211 Az ablaktörlő villamos motorja mOködik, a lapátok nem ~ n a k A hiba oka A javítá~ módja K1tör1ek. a villa~ moto, ha11ómÜén levő togaf.kertk togai C~rélJUk ki a fogaskerekek.cl Meglazult a for,gaU)Ú rö11:zitése a haJtómü Hu,.zuk meg a forgatlyú rog7i1óan) áját, bcállft "a a,;l $dl~ hcly,:ctéb<: lo~ast engel) én 6.11 A villamos kürt i VA.l-2105 (2104) é~ a VAl--2107 sépl:C)("1,1kra két jclzőlúnOt szerelne!,, maga;; 6 mély hangút. T1pusjd c : C-304 A klirl szcrkc,:Ctét a 649 ábrn kapcsolási ·állatát a 650 .,l)ra wcmléhcti A kúrtOk hangsz1111jé1 a H cravarral áll11h111juk Ha ez nem scg11 -zét kell vcdni. és az érintkezőket meg kell t il!✓t ítam Ch,.:l·:zcrel~kor az credc1i illátétel lccll ·iwa1cnn1 1 vasmag 6 a tcs:yver,c1 kö1,ótt a hézag 0.1 t005 mm legyen 6 .49 jbra A C·304" a C-305 t,pur.u villamos kur1ok azlff1<aa-l• 6.12 A fútés és s.z:eJlözés villamos motorja A

~1.cllii:torcrnJ~1crbc bcépitdt Cntilator ·1lla- f membrán; 2 a rog.z,iu énntkéz6 lanóia; I hangd,ffuror 4 g)VITI. 5 ~ lnlkO:ö : 6 k ~: 7 vasmag 8 S.Zabalyolócsa181 911}6, l()hl(j, 11 t&r61emel f2 mágnes.:ál ,:; nyel, mo~ momrp h:tn„lm(illá->u kaJ)C<;()lóval hd)Cl- hctö i.J7cmhc ldJCStlményc, \, t ontulat~záma. 1/min aranitchétclc:. A A c-.okkcnten tordulab1~1m , L m1n llTJmfchétdc. A JOOO -U 2200 · A pcrmam::n~ niágnci,ö mótor :sOkkcntctt ~d k:,.ségét egy l :i U-o:s cllcmillá~ svrba ka1>,ol;isával érik cl Jav!lá~a nem tche1~gcs hiba lSClén cscrél111 kell. A bekötési ,·azla t vE a 65 L abrán látha q uk 6.50 tbra A jelzókül1ok kapcsolás, vá1lllta 1 ,o(t6ki.irlolr 2a,alwl<urtól< kapc$0!6J3 3 $Wfll(iol()l<k g,ene,ratot, 5 8".JUl"lllrt&IOf 4 6.51 ábra A lutobe, enottH vmarnos motorjának k.lpcso~,1 vá2latat L 1 1 1 j1 7 l alül(lt)e(f!lldeU~ • brno&mo!OtJa; r•T 7 !~%~~!~~~~k tJ.-fJ

;~~-5/:::=6:Y$09 J d<tanólemei; 2rvgó.31010kar 4horog: 5 m(;Í((ldtlltoaoél!IUl&j, 6 n y,l ók1U 173 6.121 A szellőzö-tütö venti"1:or villamos motorj6ban et61orduló hibák okai es javitnuk módja 6.1211 Nem működik a villamos motor A hiba oka A ja,•i1:is mód Ja .sérültek a vezetéke k vagy o:ii:idálódtak ElleOOriaü~ és javil~uk meg a kotésckct. Cseréljiik ki a sérult veze1ékcket a vezetékköt ésck K1éget1 a 4-cs bi7.t0$itó ;i. kapcsolócgysé-gben Megsérült a füiőberendezés kapc;IOlója: nincs feszültség a kapcsoló kivezetőkapcs.ain Cseréljük ki a biztm.ílót Ellenőrizzük a kapc;olót, ~ük~g esetén cseréljük ki A villamosmotor keféi beakadtak vÍlgy elkoptak. i.zakadás van a íorgórésztekercsben vagy a kollektor szennyeződöu EllenóriaUk a villamos motort; j<wíbuk meg vag} cseréljük ki Testzárlat van a forgórésztekercsnél; a villa m~J:$ motor bekapcsolásakor kiég a biztrn.iló C:scrélJük

ki a villalTIO!> motort 6.1212 A villamos motor forgórésze !Usan fOrog A h iba oka Elszennyeződött A javítás módJa ~·agy oxidálódou a kollektor Menetzárlat van a forgórémekercsbén A forgórész tengelye berágódoll a c~págyakban Tls.ztitsuk le a kollektort Cseréljük ki a villamos mo1ort ~reljük szé1 a villamos motort, c~,swljuk k 1c.ngclycsapoka1 a 6.52 llb„ A ventil-101 villamos rnoto,,., k bpc901ásl vú19ta i .a v-nlililormotorja; 2vilamoshöbp<:M>lo:3aklwn-&Jlitor: 4 g ,t tor. 5 C$allakot óegy,ég: 6 a villamo$ molOr kl!QCsolcl!e,togóia; 7g ~ 174 A VAZ-21081ipus szellóW• é~fütövcntilátor• motorja részben hasonló fe l építésű. mini a többi Lada típusé. A ké1 csökkenten sebességfokoza 101 egy 0,23 O-os és egy 0.82 n--0s ellenállással o.lnk el Ellenállás nélküli bekapcsolásnál a motor a harmadik sebességen, teljes fordul.ttS;clmmal 1orog (4000 1/ min) A moior terheli fordulatszáma 4100:!: 200 11 mm ,

áramfelvétele 14 A. 6.13 A hütörendazer ventilátorának villamos motorta A VAZ- 2105 típusváltozatok. egy részénél a VAZ-2107 és a VAZ-2108 a lamennyi váho • zatánál a hűtőventilátort villamos motor forgatja. A mo1ort a hűtő alsó t anályának bal o ldalába becsavart TM- 180 1ípusú hőérzékelő 92 ±:"2 cc nál bckapcsolJa. és 87±2 cC -nál kikapcsolja A mo1or teljC$itmén)t 110 W. fordula1s,áma 2600± J()() 1 / min, áramfelvétele 14 A A hútőrends.zer villamos kapcsolási vázlatá t a ó.52 ábrán, a motor szerkezetét a 6 53 ábrán láthatjuk. A VAZ- 2108 típusok kapcsolási vázlatát a ci.54 ábra szemlél!et i A hőmérséklct•kapcsolót a hútőtar1ály jobboldalán helyezték el, ami az a ramkört 99±3 cC-nál járja és 94±3 °C-nál nyitja. Vannak 11pusváltoza10k ahol ez az érték 92±3 ill. 87 :!:3 cc 6.53 ilobra A VAZ- 2103, a VA.2-2106 ffa VAl-2121 tiputokori ■tklllmuofl hütöventH,tor villamos motori■ , hal: 2 a

lol"~ résztel,;e,cse-, 31eoel; 4kollektor: /:i • lorgóréUlango,ly•:6keresztt.&rtó: 7hfe!Mló: 8 r09zitöesavar. 9 pe,-manens ~ (pöhnj ~e. 6.14 A diagnosztikai csatlakozó A VAZ- 2105 ( 2104). a VAZ-2107 és a VAZ2 108 t ípusok egy részét - elsőwrban a nyuga1i cxporlra kerülő gépkocsikat - d iagnosztikai ci.atlakozással szerelték fel A mo1orhá?ban elhelyezett 12 pólusú csatlakozó lehcJővé teszi hogy a szervizekben percek a latt e llenőrizzé k a kocsi legfontosabb jellemzőit. A diagnosztikai csatla koi.óra a kö·etkezó ellenőrző pontokal kolőtték: 6.5ibra A motor hu16vefllil1ora1 múkoctt1ó vlU•mo molOI k■pcsolátlvUl■ta v,~- , vllamo molo<; 2 a h0kapc$OIO; 3 ~ y s é g 4 gyú1ta!i,kapc$(IIO; 5 a veMlii.tor VlllamOS mo«>r,a,-k kapc5()10jOlfogO;t - az akkumulá1or ,.+" pólu~a; - a generátor -30-·-ai. kivczctél,c; - a,,-" test: 15 pon1;a1; - a duganyú felső hohpontjának ér.:ékelő~ - a gyújtótekem I és

175 7. A karosszéria A Lada t1pu~ú gépkocsik karosszériája 7.an c~y• ~get képező. önhordo:,,ó, hcge~tctt acébtcrkc• lCI. A FIAT 124-re alapozoll VAZ- 2105 és a VAZ-2107 típusok szimmetrikus elrendezé~úck, c.lQI nyíló morn r háztetővt l , bó-égcs tcrjedelmú csomagtart(lal és négy ajtóval tcrvczcu modellek. A VAZ-2 1()4 már ötajtós kQlllb1 kivitel, ahol :1 hátsó ulésck dőrcdontésé,cl a hátsó csomag,ér tovább növelhető. A VAZ-2108 és a VAZ-2109 ttpu-.ok m1r a kor igényét köve1ve csapot! hátúak, 1gy 1ermé~zc1cs.en kevesebb C$0mag hclyczhctő cl mini hagyományos fcltpít6.ú Ladákban A VAZ-2108 háromaJtós kiÍlclbc-n készul , nagy- méretü, felntitha16 hálsó ajtóval, a CSQmagol kén)clmes ki- és bchclyezésé~. A ké nyelmes beszállás érdekében az első ulések clőredönlhoe1óek. A hátSQ 1Hést:k lec,ukásával a csomagtér 1s megnöve lhető A VAZ2109 lipus már ötajtó:,; megoldá$J, ezért a7 el,sl, úl6,ek nem

dön1 hctők . Ebben a fcjc zetlx"n elsősorban aL Ulé--ekre. a nyitó• é~ 1.ársi:crkezetekre a fÜlőbcrcnde7ésr,:, q1lam m1 a;, ablakcmclörc ford1t1m k nagyohh IIS)Clmc1. 7.1 Az ütések A VAZ-1105 (2104). a VAZ-21 07 és a V/:108 clW iilésc1 owtou ki1111ctlld:, állítható fej párnával előre és hálra tolharól. A1 úlésd, hat• t amlaja állítható. a VAZ-21()5 6 a VAZ-2 I07 t1pusn6I ;1 hátsó iiló.ck rögz1te11ck a 2104 6 a VAZ-2 108 hpusnál clfüedönthelők. é löl a biz.ton~ag, óvckct a hát~ ull:Seknét csak ,1 rögzités.i pontoka1 építenék b-, dc utólag ;1 három bl.Ztonsági ov 1<k is bezcrdhc16 l16e a 2 108-aM. ahol már g)árilag beszerelték a hátsó ul6et, b1zt0nsagi ŐCII. A VAZ-2 1W-:-nál Cg} oldalsó retesz fdold;b;hal az elso Ulésck e lOr.:UOnthctóck e, 1gy kényelmesebb a hátsó utr~térbe a belépés 7.11 A VAZ-2105 (2104) és 2107 típusok ülései Kcztlctbcn műanyag, rnaj<l tcxtilanpgga1 komi. bmáll műanyag,

·égül tclJesen tcx1ilbcvona1 bur"-olJa az üléseket A 1isz1i1áwn k1,ül más karbantartá~t nem igényelnek Az clsó idések clörchatra állí1ása ,•alamint a háUámla úőléss1ögének a beszabályozása ai ülés alaui gombbal és állíló· karral „ége7Jw1ő. A fcjlámlák magasságál rugó, szerkezet rog:t.11i Gondot á ltalában az okoz, ha ,édöhU7.ato1 akarunk tenni az ülésekre Az dsö ~ ulésekné.J könnyen megy a hát~knal a 1ámlt1 \,lb!--}6~~~~:-:-:;, -.:---=== ~ ~~~~::~feté/ak~~r ~di: ~~n~~:~ ::t:!~;~~~. 1 íl 7.1, ;t,br, /U első ültwk ,zefkez,ew 1 hattáml.a, 2 ulé,rffl, 3 ~ UIQfoi-z,, 176 .,,,:a Az elsö ulések kiszereiéi,.énél a csúsiósinckct le l.cll csavarozni a karOSSléria knéklcmczéről Ilyenkor hasznos az áll1t6s,zcrke1.c1e1 mcg1iszt1• 1am 6 a ~úszó-m01gó fe lülc1ckct ipari vaieli11• ncl vékonyan bekenni. A VAZ-2 !05 clő u lésének szerkeze1e a 7 1 ábrán lát ha16 7.2•b<a A VA.Z-210$e1M (;lea,ének

uer1i;Htte , pamaalllo: 2 pa,~. 3 h(ltt;mlll 4 ijli,mól&Z, s a tt,tam,u vái.-1 6 a fe1tamsz llilz,et(Íjé: 7 sauzeg 8 a htlttimla d()rllöl<asjának OOl,l.isa 9 a MNlmiaoono ste,i,:e1et l<aria 10 MU~<14>. 11 a hllttllmlll ~ s wget szeblityozG sz01ke2et. 12 alatec 13 a <IOlok~og~ szabály,ml "e<1<c,u,1 ka1)311ak l311ö;/l, l4rogzit6csal"M. 15 1tar16 rógziló• C$9V11to k; 17SlfW$Zetó 1s a mozgat0Mll l<afj11. 19 a l ~ : l<orlzol. 21 a koruoll rögi,tó löc$!Mlrok 22 k,irz,Os 1 :,s-0 7.12 A VAZ- 2108 tipus ü lései A VAZ ·2 J()S hát.i;ó ülésének -v;erke;:ete Cg)• i,,i:erű. Ktemdésc dou az oldal!,() csuklópántokat rog.z1tő csavarok eltávolításával az ú16kicmél· hctö. A háttámla kiemelése a r<:les1eló oldá$t 6 a cs.uklópántok ki~·étclc után lehc1~gc!> Bo• 11yololt;i.bb az első úlé$Ck ~i:erke;eete~ A ICIJC ulé.s a CSÚS7ósinck kiszerclésb-el kiemelherö Az ul6ek belsejében egy

dólésszögállitó és egy oldó-reteszelő szerkezet ti:1lálha16. Az iij1ó fclóh o ldalon van a nyitóretesz. amuick oldása után az ülés e lőredönthető. A perkczctet tartsut tisztán, a mo-1,górészekct negyed-. iU félévenként ,pari vazelinnel kenjük be Nem án M a mű k öd1etőhuza l-házba ~·é kony su~árban o lapt csurgatunk, ez megkönnyíti a mwga1b.it Az elso ulés :.zcrkczclc a 72 ésa 73 ábrán lá1hat6 7.3 ibf11 A VAZ- 2108 hétüomllláHtló ., •bizlot1itó szerk-t• 1 t,orog 2 11 torog "-":jQJll: 3 11 hittwnla ci0ié$SZ(,gét ullbatyozO uer~e ze,t alsó N!"M) . 4 a M tl~a tlólffsz0get s.zabátyozOszenoezittlelsoei,eme 511 háuam1a<1ootO• s.tll<l<Ol 4!1ténell vonólJel;;t 6 ll YOrlólu dllk tkfrko&illal, 7 a óOn16sl8fl<eza4 kaIÍlo.,k ~ • - s l<O,U(II 9 sU1111onberendezft 7.2 A VAZ-2105 (2104), 2107 és 2108 tlpusok ajtói , VAZ - 2!05 6 a VAZ-2 107 tipuOkban J.é1 d:,.ó ké t hát>O aJtÓ egy

mútorh:Uk<!él é~ egy n,omagtan ófedél ,·an. A VAZ- 2104-nél a hálsó c somagtartófedél helyen egy felfelé ny1tha1ó ,IJtÓI építettek b,c. A VAZ- 2 !0M-nál csak ké l o ldalsó ajló van, a hát~ harmadiJ. aJIÓ u~ya11c ~1J felfelé nyitható A könyv nem foglalJozik rél.zle1cscn a VAZ- 2109 típussal ame lynél mar o t aj161 a lkalmaznak. M int érdekességet cmhlJuk meg, hogy a JuxuJo• J.1v 1 telű VAZ-2 IO 10-nél van olyan lípu~válto,:át ahol nin~ 01ödik hátsó 3JIÓ, hanem rl) ÚJIOII Cll0mag1artól é" ehhe z ranozó fede let ép1lll• tc k be. ~-elhwJuJ. a figyelmet, hogy u ablakcmeki 6 a zarszerkezetek Javitá$a aránylag nagy :,.;-akcrtclmct igén)CI így az clöforduló hibáknál a 177 12. t,,Hs r,~ ~ Cl ~~J 178 5 6 1// )ltn-ileket ,-cmik itfn)be. Természctt:stn tt nem Jtlenu azl, hoC) 12 aJtók bctsó burkolatai 2 . 3 6·cnként ne bontsul le Ez vért 1, nuk· ~f!C), mert hajlamosak u ajtó belső r6zci 11 10.:sdásodásra

Egy-egy 1l)·cn a lkalomma l a mbdamcntcsí16 utln a fcbó felult1e1 JÓ m1nő­ ~gu ftslékkel fessuk be. EUenóriuUk az 11,ió-pantobt a határolóht - hoiY tilltál: lcl,)tncl, 2-. h::lonta lorr<>l!Ól·Mó $J>nl}· ·cl fúuul k Dc e, Onalkozil. a :tá1Vcrl:c·u1el:re " l" 7.21 A VAZ-2105 •jtól A1 ablakemelő uerkcut 6. a zárak muluxJOét "7.4, a 75 6 a 76 6brák nagyon ér1he1ően ,Lémléllcllk. Külön llgydmcl érdemel II motor• háltCIÖ zárszerkezete (7.7 ábra) Gyakran dö1ordul hogy elszakad a nyitó acélhutal elért mar az cl)(} hetclbcnoc.rélJul: ki sokcru ~-Jenhu,allal Szakadás esc1én ,,en nag) munh II lar J.1n)11ása Haszno!<i ha a motorházban a mol· a:a1c)larra crös mu:m)ag DllIÓrl rógz11unk A.1 :1célhuLal S-Lakadás.& cctén a 1ető ~cll6;,6rátán J.cré~1Jul cmclJúk lo a ,~lnór1 és 1gy k1 tudjuk 11)11111 - minden káro,,oda~ nélkül - a Lao.1crke- 7.22 A VAZ-2104 ajtói A Oéj) o ldalsó aJl(l mcgC-g)C:tik a

VAl.··2 105 11puloéval. Az otcidik h•t~ a116 fclfcli n)1hl A zarsz,crkeze1rc f0fd11~nk n.a,gy figyclmc1 mert l.u,m)cn rozsdásoc:hk tehát rcndszcrCial 1~111~ ,ul A hátsó a JlÓI k1táma5.l:t6 tcici;zkópol nem Ja,11hi116k. meghibá~á~ esetén i;1übégc~ a J1reréléM!k 7.23 A VAZ-2107 ajtói . cl OOk)gra h1-nánk fel a figyelmet A J1n)1tutt :IJIOkat bcép1tet1 lámp.iktduk Ezek lllllhágára nagy figye lmet forJ1t:runk. mert sok oed,•csség én. blófordul hoeY a1 IJIÓ és a ka~éna J.özo111 áuncnőtabcl mcg1onk fu d1rlfUO$ tcw Lthct,égcs. hogy cscréJuk egy 111 múíél 6 Ulltll mát szulcsq,cs.s,é vahk A moturh&Ztctót cay 1clcP.kóp tar1Ja n)1tott állapo{ban Mcghlbhodása esetén nem 1:w1tható cserélni kdl 1.1 ""8 A z ~ ~ • YAZ 21• tipuanat J~•IOlamaz.2~°" 90 3nuzat "9090 S hu:i:ab.otkoill s a z ~ tnfloez« 7.24 A VAZ-2108 ajtói • t.c, okialliÓ :tJtó ablalemclo,c b Zán2creu1c a7 eddigi tapasztalatok alap.Jiln mcgbizható

lon.1,1rukció (78, ábra) A mo1orháztc1ő clorcny,hk. ezért nag) h&)Cl• mc1 lord1bunk a ny,tó- é~ rctcs.:d&,erkezetére ·1art~uk állandóan ti,-ztán. b rendszeresen fuJJuk be J.orrÓ7-ió ellen ,·tdc) ~ta)•-cl Ha~ a n)Uó aoflhuu.l1 sokcrú t,o,,dcnHbclrc cserélni A hal.SO •Jtót kmynotl illapo1ban cg) lck,zl,6J)(b 1:Crlcze1 rogz1t1 A C51llap,1ása gázzal lorlé• n1J. F-cllcjCS rncgh1bá<iOd1hakor az eaé Iá maszloknrl ki kell ~rélm, mcn nem Jl\llhaló 73. A Ladi hpuSOk füt~znei A1 Ci,l)C hpusok futohcrCndclése11 a . llcl61 lon)d „ 1~01enetik. Eloforduló gpkor1 nlej!· hibá~xhh: a radiátor 6 a csap folyá~1 NaS) nmnk11 11 k,~crelés(.lk a r11d1átor kisebb szi"ár• gása e,ellc& f01Tasztils.sal Jll"1tha1ó n&j)Otib h1banál QCrélni kell. U11anoak ntllI P"1tha10 a C!<i.aJ>SCm h1ba~1én a 1cl,escseréjes:ruk-,é,c Fclhl<JUk ftgyclmct, hOI}" a csap t5 a CS.lCk c-.atlakotásához 01md1g UJ tum,té"iel:et

1cgyunJ 179 7.1iofll A YAZ- 2107fulóbt. -nde~•ze<U r- 7 8 9 10 1 1 7.10 •br• 21 20 19 18 17 AVAZ 2U•tulÓN . ~ J ~ ~ t r u g , ) S e n y t. 3 • ~ ( t l ) boolollul.,-:no rnolOf:5,,, ,,ke,ei,;e 6 111 tltll~a lOf U()tltl) bun.olatt r a uéMld6 ~ 1t1uvaio ~ -, • .,,, ió~~ P•~• ~ ~ " " ,oalúlO- bete,ldt.1,l)tlb)--11111~-♦ -- ~lOg,.,, ,,, 12k)llwk) ,,, l.fk-,gyei; 15be♦ l~- l f ~ 1 7 c a a p 1P~ 138lulob♦tetlcl♦dl(tlll}~ 20IOn~ 2 , . ~ z w ~ ~ Ahal:an évenlénl hÍ.Z:2uk meg a lőmlők sio• ntóbihncseit is. Hasznos ha a gyar• bilincseket m<1r ai. clsö hetekben lecseréljúk jÓ minő:égű ci.a1,aros típusra Aránylag hamar meghibásodik a VAZ-2105 és a VAZ- 2107 1ipusok három- allásu tűtövcntilátonina k ·illa= ~apc~ója. faltani nem lehet. cserélni kell A 7.1} ábra a VAZ- 2!07 a 7 10 abra a AZ- 2 10!! fútóbcrende1.ésének szerkezetét v.cmléltct, a 71 l ábrán pedig a lcegő U1já1

l;itjuk a szerkeze• müködtc1ésckor. ha a !.árhányók:u (7 12 ábra) és a kü~tOOréve1ct műanyag be1éttel burkol1atJuk létez1k o l)·an magyar talalmány, a WE-606--os6 a WE-607-cs 11pusnevű, a mellyel Mlks.:zomsára nih·clhelö ( IU . 15 év) a karosvéria korróziótól véde ll é lettartama. Lén}ege, hogy müanyag édőbcté1:k telszcrclfaévct közn:1lcnül mcgédi a fém162eke1 ezcnk,vúl Ol)a» légárnmlás1 hely1,Clll 1crcm1. amely megakad31yo1za a korróziói ii:órnk létrcjöttél 7.4 A korrózió elleni védetem A gyártás alau korró1.ió elleni édőan}agokkal ~z1getelik a l.ada-kamsszériákat Euől függetlenül szükséges - még ÜJ állapotban - az utólagoi korrózió ellem védelme. A legtöbb !i,Zerviz mir kia lakítntta a iru.·gfclcló lcchnológiál amh•el a édőanyagoka1 fe!vistik a kaross.zériára Lé11yeges az évenkénti ellenőrzése Jól bevált módszer 7.12 ibni A műanyag 11.e rek~tt l<Q<IWIO ~I v+c-1, (WE-606) 181

8. A karbantartás Koa.ink kl)en akár Rolls Roya:, akár egy k,~ Polski HAT 126i. egyaránt igériycl bllQO)QS l.arban1ar1ást Nem vélc1lcn, ha eg y Jaguar vagy 1 er11tri mocorháztctejét kinyitjuk. olyan 1rszta~ csillops 1aru1 a ittmunk elé, m1n1ha egy 7.iebórát ~mlélnénk Autónk a rcnck7erö karbantartást igencsak meghálálja. A:L ilyen munkák vta,zése közben tdöbcn és,Jelhc:tunk olyan hibákat. amelyek klsőbb nagyobb károk d6idé:zói lthctnd:,dca IISltamotorban isel6nyös barm1lyen dlenórús, bcalhtás ,·agy JBoitá~. Mindez fokozottan érvényesul a hv:linkban for&alomban lcvO, az „ok$(,bb" kategónátxl 1an02ó ).ltmélyautóclpusolntl A kuban1aná~ munkakal állalában három fó c~oportba M>rolhatJuk : /. A S)át által e~n b120n)O$ km ICl~lésc utan szubégn elknónbd:. karbantanasok h beállítások 2. Az cietleges 1av1tbnk és beáll11isok amelyek k isebb részét a megfelelő szenúimmal és mmimáh~ szakmai 1smcrctd:kd rendclke--ro

autós maga tS elvigczhtu. Dc az ilyen munkak tobbsége a liZCn,1zt, sukcmben igén)b, főleg a karburát orral. a g}IÍJlással, a fékkel, a kormány- nyal éi. ma&Aval a motorral kapcsolatos hibák ,avitásánál Minda fokozottan ér,rén)~ a VAZ-2108 l>amani hpusok.ra ahot pl a Szekplltzagok be· állilásához is &Yári cél~1.eruámok és alkatrészck i.zilkségesd 8.1 Kötelezó ellenörzések, búllltnok Al. CiJCS Lada gépkocsik nál IS clö1na a &Yair• hogy minden 500. 2000 2500, IO OOO 15 OOO 20 OOO. 30 000 40 OOO 45 O(X), 60 OOO 75 OOO kilométer tclJCS1tésc:: után m ilyen cllcnőrzéi.re karban1artMra ,·an ~ Uksig. a~lyck a laptipu-unként „áUouiak Ezckt-t a munkákai a garanua Jdós;zakában-Cg) t,cn belul 10 OOO km••ga iiakszel11ek ch·égzik Az elsó év, Vll8,) a lO OOO km megtétele után haszoos .fi )ZCrvizek 1~én)bc·é1elc. dc a k ésőbbie kben - el~rban tdöszakc» mú!,Uki ,,zsaák cl611 1~ Terméstt1e~n ez nt"m ,clt-nti azt.

hot) bi:ro-n}·rn munkákat ne magunk vCgezzunk d, pl a hutőfolyadék. az akkumulátur ckklrOh!Já, a kenőolajszin1 ellenórzé.w, urántollést- él&) a a, ~)UJl<>g)erl)al. llvtan lllttáY 8.11 A VAZ-2105 (2104) a 2107 típuaok kenési ekS,. I eUenórzMI „ A 8. 1 tablátat közh, hogy 500, 2500, JO OOO 20 OOO, 30 000, 40 OOO ts 60 OOO km teljesítése után mil yen feladatok elvép.se szükKgcs a gépkOCSl surketttén N t-gyn: pontok me&)la1áro1ásához a 81 és a 82 ábfil adnak keli6 útmutatást {a 2105 21051 2l0S3 2IOS6 21057 ZWS8. 2104 2 1043, 21046 211)47 és 2 107 vámJcllcl clla1011 minden "!ll<Wltra). Nem bcszéhc pl. a Mc~non-rendSlelU elsó lutómü bcálhtisúol. amel) még a JÓI fclkészult 8.12 wakembcrtól ii goodo) munU1 kuvctel J. Altahinos karbantartás aminek a nagyobb A VAZ-2108 típus ellen6rzffl és kenffl réue ugyancak házilag is elvégezhet6 Ide tar- el6írásai lOZilt a ~ kulsó és belső risnántanása, az A 8.2 cablátal

korli ho&) az 500. • 2000 a el)"SZCrúbb hibák kij,11tása, kisebb sériUésck. 1S OOO a 30 OOO a 45 OOO • 60 OOO. a 75 OOO karcolások, lc,·eród6ck rcndbehoia1tla a ka- kilométer lcfutáü ulán milyen felad:uok clvég• rosszérián, dc ilyen jcllcga munka a h !gcu izzók iésc srühéges, Az egyes pontok mcghaulrozákicserélése 1,. ~hoz a 8.3 ábra ad megfelelő útmutat;ht 182 183 184 BI 1~/tt:•1 Ehft6nái és brbanmthl mu1tkilr: a VA.Z ·110$ (2104) "5 a VAZ-2107--esseflkoc,ikoli hléikoi. km,cnkinc f.ofpU)lihil 1 Ol:tjl.SCIC . , MobJlllRI elknOu~ isutinlúllniC 1 IOOOO l,ni~n.ílnnbj AJ JJt°""rllOk a IIÜ.ódttt6 huulolr. l cntw AZ IJláhll,rOl,ók. a RJJáook !«rkczctcn.:t lr,f!lh( 4 llioóhid S Srb.:néJlillómíl LZS 2EF LZS IFP Azlllé•s11>,:tk.:ln: A z.ír,ze1k~Ulek kenése Az t11t6dmJ$lité~k kenése l-0000 A,ot.j, ,,,, ,rkn6uciC uu.11:ot1C11, , U)tnjcn,:k ,:lkftO•Ülc 10000 A~ obiu•nt

~lknórns.: 1,11:ín1ultt-: 10 OlJO Az dóút !0000 LlS-11:.P 20 OOO lZS . ~O ooo , 101ou,l~J tO 0011 LZS 2fP LZS 21:J> k.,nőan)lll .i 1on1il~~k ~lknOrtésc 10 lnliilónl,otor A hornyok pcr<:l)cl. iopitnd k ,not" A ,nba.SOnTUIÓ t•uzógyür,i . ken.!si 10 K l°JhRlilómii• Ob)C$Crc 21:., . DiffertllC,ilm(I 60 OCIO 1) Kormánym ű A 8.2 ábra alap,an 1 Gumubrone1 EIÖÍII ktnóan).t• f llenQrdi. ol,jcicrc A nyom.át clkn6nfse . , 18S ,,, ld6kö:r. km,<,nként 2 AkklJmulítor 3 Villamo$ be,endeúsek Ai elektrohtu:int elle nőné!-f , Ellen6, i1nia 1:enerátorl,a világítást . a jelzőberendezheket. 2 500 10000 ajel.iőmüsureket fellöllöttsé&el~nőrzése lOOOO 4 Akkumulátor A s Bordámíj Afe:1u:1séeuabJ.lyoi:i:1a 10000 Első Ellenőrizn i 10000 felfűgges,;tés 1. ~nerátoruíj• 10000 7 a nyomtávkarok,u , Jömbtimuwkat a nyomtá~rÚdC$uklókat. a c umi •édőlrnrkokat és sapkálm

. u B Ebő fékek titközőkonzolokat EUendriz.ni a fékbetétek iUapotát, 10 OOO esetleg cserélni 9 10 ~rburátor A 1üze lőanyag-szürő meg11utitáu., az ürcsjírati dektropneumarlka el~nfüzése 10 OOO Levegő1ziliő Jücs.?1éln1abeté1e1 10 OOO A bime1á!szabályozóellenőrzé:se 11 KarosnCna Ajtók, kiiuöbök nyílásainak a megliizlitba. a Urtuínyóüree ek tíntitisa. n ajtózil bdllitha l O 000 Ellenóriini. tiszti1an1 u i:rintkezl5k~t, a Mur;◊t bcillita ni•• • A gyiiJthl időpo nt 10 000 tlltnórzéscésbdllitíu."* 13 Tüulőanyag· Kllintítani.t aürót 10 OOO nivany(l 14 Olajnűró., IGcscrélnl 10000 15 Kerekek A kíeg)en~ú.!~01í~ dlenőni!w A kerekek fe le~1Hé5t. Elknómni is utáníllitan1 u t liö fulómGvet 10 OOO 186 Felhaszruílt anyag ,,, 16 Megnevezés ldőkin, km•cnkén1 Hütórcnd~zer Feltó l1eni az el&írt u illt1c. EUenór1r.ni ninc;s,e szivár&:h IOOOO 17 Fél::tómkik• •

EUcnómni , h• uük~e, cserélni kell. 10 OOO 18 Tcngelykapc$016 miík ódtetó hldrautikija A foly1dék uint eltenőné)C. c llenQ„rni n n:s,e n ivárgji 10000 19 Fékhidrauhka A foln dékumt cllenöú ése. fel!öltést, 1 uwárgis cllcnórzé~. IOOOO Felhannílt an)at • villa mO$ kapc,io[6k bd11ití3 20 Gyújt.S,yerlya Ellcn6m n i a hétagot, sz0k$ég e.~tén bdllitani. Jd,~tőkg új1a c,crélm IOOOO 21 Moto,t• A·~ii:lcphéz~g ~!Jft ísa. 11 üre~Jám besub"yodJ.1 10000 22 Kormfoym,rkezet A kormí ny holtjiiÍtékinak bdllh,sa 10000 23 Mo10,- A tornJők. a lfoafogó megt1sz1ít:ha 20000 IZ!llÖ«h Ellcnónzni I tómlők, a légsielepfedé l íllapolí t 24 TengelykaJl("wló•• A holtJáték bdllí0 s3 20000 25 k öt&lemek ( llcnQritnJ és ud.nhiim i a mot or a kuouiéua, tt alvíi kötóelemeu 20000 26 Fény~t.C)fó Beillíbni ~ tompított íényt, 20 OOO tlk: nőrizn(uá!lító h illrau h kít 27 A.kkumu laltor

28 T<!rmouti t. 20000 E:Uenómni a mfik ódéllét. tömlÖk ~ a cutb.kotiu,k illapotÍl 20000 Át mosni. kilistlílani A tütclőanyag u int dknőrz6<! u o.htóhítbln 20000 Hítsó íik Ellcn6mni 1 fékt;,etéteket, -~ ie!! 20000 éskétifék C1erélni.bú11itani aké11fék<!t•• h útlíren<ls1.e1 tömlfö 29 30 Karl:-ur.h or é1•fék~(lj[ holtJj1ékát*" 187 ),.lea,ncvezó, Az cl>·ép.cndő m unka Időköz. k m-enként Jl TO«iibnra,:unály J2 Kerc;zatab1!iú10r A gum,párník ellenőrzése 30000 33 Le11~,- Ellcnőnin i 30000 Fc!használt anyag 20000 I Sllffllp,fn!Clyckc t eJi!lapltók 34 Fékcrő-nabí !yozó Ellcn61i.zni a m(iködhét 30000 3S ffltrásegi16 pnorl!matika Ellenőrizni . 30 000 36 GyúJIÓgyertya 37 :Ylo tor 38 lnditómotor esetleg kicscrél111 a szelepház védösa.pldjit Ki<:scrHn i 30000 A kollekto1 meg1mtítái., 40000 30000 akcfékcllenőrlé.5f, ha szükiég.,s cserélni

kell Mcgtlsztílamag>•Ür(iket, 11 kcfé kcl . ha szük~gcs, C$erélm kell 41 ll(i16reni:1$zc1 ICK"mélni 60000 Folyiu;léko: kkserélni 60000 • ú; KS:pko«in az cls6 o~icscrél az első 2000.3000 km mcgtéfci<l utfo kell végezni u Új gépkocsin • m(iveletc kct az elsö 2000. 3000 km megtétde utá fl végezzük t>l u• El1~1$tór 1 30 000 km OWJ létele után kell elvé&f,?llt. , 1ábláza1 a 2108, 210Sl , 21083, 210S6 számmal jel7,ett lál1or.atokra vonatkozik (A kön:r, kéziratának lezárásakor a gyár még nem közölte a VAZ-2109 és a 21010 típusokra vona1kmó adaiokat.) 8.2 Klaebb javítások, beállítások házi e-lwgzése A Lada szeinélyau1ótipusokban bizonyos munkál: elvégezhelók házilag 1s, természetesen ez típusonként ,.áJlozik A leg1öbb esetben viszont 188 s.zukségci az utólagos mŰ$Zl·rcs ellenörzés is Mcn pl. a VAZ- 2108-on végső csctlx-n v1~ zuálisan is beállítható az e16gyúJtas mér,ékc. lk: a

korszeni diag noQtikai mfüi,zcn scmmil,c-n v.akmai rutin nem pólolhatja 8.21 A bordasszlj, éksz:IJ fesz.itése, cseréje Alt:dában nem tanáes<b megvárni, amig magától elszakad az ékszíJ. A várható meghibásodás jelei legtöbbször már időben jelentkeznek. Az erősen rojtos ~éle. a kereszlirányú repedései már a 81 rdbldzat Ellen& d.q é-s b rbanm tísi munkil a VAZ-2101$, a VAZ- 21031, a VAZ-2108) a VAZ-ZJ09 is a VAZ-21010 típusű gépkoc&ikon !<lö.:oi " km-.enkért HlenÖn!t1t1hid11uliku, ~llít& urkeicte-t Fény,zótCMllítás 2 45 - 3 A,wérmü f1ai;m.::,á1u, h,1Jli~ 4 Vcúrmü 6 ll<Otutómií 7 Kaibtrr.ttor ooo- 10. 1~000 Gyújt6gyNty1 . Hknónini beáliil3RÍ a,iiµkkv,•,séc,·1 e, 1s ooo• C-.erchu a togarnu ,uju 60 OOO , , -----JO ooo~ fllenő1un1 a f~<71ÖCkn,á 1gu1ntxc,ukl1ik vcJÖ!xirításan.til (tullli), 11 1ér!I i,:.urru ,wk!ók a 1ckszkóp:illvtnyQk frt1ó 1imas,1c1ak

é< ~ kcr.--iistal>,11Í!or pjrnák.ibp<llat 15 OOO• [Uenómr11 a, urc,jÜatl ekkt ronik11 és 1,11vJIÓ nlÜkodév.;t l:l dllitrn1a1 ure,;ár1t1fordul11 ,l;ÍlllOI é1 a CO.lia!x-cl-;iUst 1 u•ók~k. , lek?p:k m~gt„ztitasa 1tUtcl&ny1i;~tnl h<:illít.i11 ! Ko11n.ín)• ,ierkezet 4~ OOO ~lknő111m a gumh~•uklók a gunuborítiwk ~• {tdtld: iillapoca1 lkt éktklc~rCloi E llenő1irni a hőmtr<é~k:! 15000 - .ublilyoiót 10 NyQmf,. f;l(,•nön.tn, .10000 si~bilyo1.ó 189 Forrás: http://www.doksihu 8.2 tdb/4iat folyfqtdsa Megneve iés 11 Az:o.lvíz At elvégzendö munka JdókOl. km-enként Ut~nhúzni a rögzltócsavarokat 30000· IS 000* Felhuznilt anyag é$a motor IŐJZ ÍI ÖC-le me1 12- Ahfüófutómú Ellenőriz ni az elemek 13 A motor Az oLaJszint e llenőrt.ése ésutí ntólése állapotát E:ttcnönzni a zaJOn(g:H 500 Elö{n o la] at fel1Q lteni 1 S OOO• Elk:nöritni a t omíté~ket IS 000" /1.

brten1,elló1-1ető rtnd12tr !ll<gt19Ctj!Ísi 45 OOO Elosi.tótcngely•fedél rúg:Zítéiént-k ctlcnórzCse, meghúdsa 14 1ö zelóanyag• rendszer A termo~zti1 el!enőrzé~c 75 OOO A hűtőfol )•adék cseréje 60 OOO A finomsiürő c<créje Atomitct!$égcllenöm!se 1$ E.lckuomos AkkumuUtor foly:o.dékm n1}éw:k !x1tnd.,ZÉ$Ck és a ,Grüséinekelk n őrzés.:: Azakkumulátor.k"•c:,etC::k megthzt]l:Í<a El!cnőnz n i 190 15000 1s ooo~ soo~ )0 000 a v1lásítáil, a fény• 6 hans • jelzést. az ellenönö míi1zneket, • fiitötutet. az ablak tOrlót, .mosótazablakriitéit aiyúj1,~i 1enducr1, aielógylj dsértékél AZ e1öirt fol}-a dékk31 feltöl tetni Dcszhllí ll vlzzcl utántöl!eni Korrózió ellen vMöz,írral l;K,kenm Et6ín 1ipu,okh! ~icwrélni a rncsfckctcdclt 15000 Elkn6n1.01 a kmyomóc<apágy u josság,h lS 000" ~í.!lítan1:oJ>«lá)holtJátékit 30000* IZZ<ika t 8.2 tdbldiat folylafá-O

Időköz. km-enként 17 KleJyenl ít őtu tíly E.Ucnőnz n i a fo lyadékm ntct u ooo• fclhaunílt ant·ag o.su1hüt6 - >---------------<---< folyadékkal ut.ín• tölteni Eltenőnzni a re ndszer he1metikusság.it Ellenörii.ni a kcnóotajszinle t 15 000" Mo torolaJ.ial utántöltcni Olajcsere 75 000 Mo1oroJaJj.al tölt h ető íel E!lcnönzni 1 1Örnité5.eket a ~be»éj d lt6ka1•c1ukl<i gum1harangJinak ufüapotít 19 El~őm.ck 20 tlsV kerék 15 000" hajt 6tcnselyci t;llcn6nzni a •édéSburkó la tok :füapotá1 21 22 Ke rekek llu,llllullku~ fékrend,zer Ellenönini a len•gőnyomást 30000 AZ el,Ö kerék d őlés~zögén ck bcilli1sa 30000" Ellcnöriini a tömitettségct. a tömllík h csö,·c k állapotát 1sooo• h uásá nakcl!cnőn:ésc I S OOO* Ah.its<ifékhatásinakclknörzésc 30000" A fékfolyadék$Ct1n1 cllcnéSné!e és 111.into(tése 15 OOO• Azclsö fék 23 Vákuumos ,oo Kc rekcl::

felcscrélé~ Fékfolyad ék ~re 30000 A hatékonnágcllenÖrz,he- 4l OOO A holtj,i!ék ellen6n.éte 30000· At d óirt m1nósé&ú folyadékUI íékrisecitő 24 Fék ~dál 191 ki 1 Az~ndómwnb 2~ Ko1m.inykerél 26 Kuo».i:t11a ld6to.i km--cnkhn 15000 A lu.1A11óan)a&-l~rlí1y kdó:kwlltljln,k 30 OOO 1.itol-24 é••ur-6,-n,kkl,nh.A tuzelóany•1-zír,xlpk1, i1 IJIÓk a k.Jibai,k ld,c~~ KJUUhUIW I ku~oboi,, n IJlol UOO() 1•iulv(,~dó turat•,1 30000• }()00() A t • >c,tl Jl-loll mii,flo:1.-l-1 ll új gc:pkO<;"Jl/lfl U ds6 2000 tm-rle"I k„JI ehcg-zm A,,.,,• lrlQtorb,n HOO kM--cnlócnt wb,,,,,;ti•·áiltómiilkn 45 OOO l,n-,,nkócnt irjll dó• h~óoli,cwrél At Oi.lJJlÍÍ!Öl c:-~l 1<,i,11~1 ~ubad mc1h11t111 kukok fo11,6k hat1n,fü1a t1IOl ., AYAZ2210II . ~ ~ . tlMINtNi~ 192 közeli vagy az azonnali cserére figye lmeztetnek A generátorrögzítés meglazítása ut.in lccscré lhctJük a stíj

&t, majd & gyári e löírást1ak megldelóen fes:zí1sük meg, és a (eszilőkengyelt ismét rögzítsiik (8.4 ábra) E.z a munka a három Lada típusnál hasonlóan égczhctö el. Nagyobb go11do1 jele11t a VAZ - 2105 (21()4) és a VAZ-2108 vezérmű bordás laposszijának a l-:-créjc. M indkét t ípusnál szüksége- a gyá ri , 1.er(lési előírások bctanása A VAZ-2105 (2104) típusnál a7 el ső 201)(1 . JCIOO km lefutása, majd minde n 10 OOO km megtétele u1án á llítani kel! a súj fcw.csségét A lt5 ábr:i al:ipján kö·elhetjük a mul!k:i ml.nctét 6 a !Ju·c lctck sorrendjél : / Vegyük le a lJ k h,6 é<l<Ífcdclct. 2 . l azibuk meg a 11 feszílőgőrgő k01lZOIJát rosz11ö 6 csavarokac, és cg}enleteSén forgassuk 1 elcs.tif: 2 geoottllOI; 3 Jesz,lókengy&t f iogz;IOC!ó&V&r, A ai eksi~be-/la~rn611~• (aponto16r1ék• 1 llAdOII lipUS •.KuzQWJ-,, ~ ~ ""9) meg a fól c ngelyt .ké t-h:irom fordul:ittál llyc11kor a ll

rugó a utomatikusan beállítja a 10 bordlh,llJ i.zühéges feszességét J. Efőbb a ,obb oldali, maJ{l a bal oldáh ó . ,aq1ro ka1 huizuk meg helyezzük c l e, rögzu,u k a 8 fe l ső védőfcdc l ct 1-1111(1(11 ()(.) OOO km rnegtCtc!c után c~rélJük l.1 a bord:hsz1ja 1 tí j ra fal a niüvcktél szcrv11• illlomáson a1án!atos clvégc7.lctni ahol e 111űvdc­ l él -.zakképzctt ~e111ély;:Ct szak"SZcrűen végzi d ~zükség cse1én ez a c~re házilag 1s clvégc1.he1ő a kóClkező Wrrcndtx-n {;1 ~-5. ábra jclölésc1• hl): J, Vcgyúk le a "entilátor l éhzijá1 6. a 1-J fel!,() Cdofcdclét 2. A forga!l)Ú~tcngclyt forgat:! illesszlik &;;: "le a1, / tárcsán levő C jcldel . Az 5 kó;:épW édiílt-dé lnél éi, a vel"érmürengely 9 szijtárc~áján l,,: ·Ö /· JélCt pedig a hengerfej fedelén lcv6 J:. jellel ho1,zuk ,:gy hcl)"l"elbe J . Vegyük le a2 5 középMJ fa J a l:ó édö1-dclct 4. Vcg)"iLk le a /2 rugót, lazib

uk meg a 6 ko11i OIJál toljuk cl a bal szélső helyzetlx é~ vegyúk k a /0 bordásS7íjat. 5. Az lij szíjat helyezzük ki a: / 1áruára, 11lc~s.zúk be a forg;myústcngely 4 fogas tárcsáJá ba ,s, a I 1 olajszivattyú hajlótcngclyének a 8.5 a br• A .l rtT1Y1$n99fY bordáuzija• ltajwffn-ak vHit 1 • ro,g.a11yusténgltfy$z11~ 1a : 2aYOrltd• tortM)ló.;bz11 3al$(1vécl(lle<lef: 4 ato,911t1Y1,,s,~loQll,s,~•Jl!lrt$l1& 5 ko.zép$0 védófedél: 6 a /euil(lgorgcj l<onZotJOlllilk rogz:,loCSaY.111,11; 7 18Uitógorv6; 8 lel$ö védblod81 9 8 . - e ~ ~ l y $Z~la<~ 10 botlüS:Ui1: ti a ~sz,IOgór9(>kQniQlfll; ,zakonZQI~ 13 .az Olaµ>11a11~ú M,Jtó iongetyéna-,; sz1/lárcsaia,: A j&)lé$ a s.!~láfCsárt B Da lel$,O hOtll)OlII ~ a Vf!ze rm(i~ly hli11áU,n.11c ~ - C )IIIOlés a lorganyust$ng81y u,prcsaJán; E ;vlotff a t1enQ9r1e1 leclelén: F te"IOléS 1 ~elé<mulengetv SZ1Jf,r~ 1M 193 Forrás: http://www.doksihu tárcsájába és a 7

feszit6g,ürgóbc, majd fcvit&ii~ meg a s,:fjat. 6 . A „nérn:i(íteng;ely 9 tárc<ájárn aL chil~i o ldaltól tegyilk fel a s:1:ijat, a // konzolt rt)Oflljuk el jobbra, és hcl~·cuuk v1sv.a a 12 rugót is 7. Hclyeuúk vissza az 5 közép$(i ·é<lófc<lclct meghúz"a a rögz1t~varokat 8. A forgat1yúMcngely1 for~-!;uk e! kél fordulilt1al és ellen<irizzilk v E é:> ;v, f pontQk egybeesé$ét a C és á fJ jelek ill,=szkedé~nél: ha a Jelek egybeesnek, akkor clőbh a 6 Jobb Qldali. majd a bal o ldali csa„an huzruk meg Ha a jelek nem e~ck egybe, akkor i,me1cljük meg a szíj felhel~e,ési műveletét 9. Helyca:uk fel é~ erősilsük meg a J, 5 b édőfedelel, 1egyuk fel a vcntilá!Or 2 s.zíJit, é~ az elöírásoknak megfelelően fes2iL<;(ik m~g JO. Végezetül a &)ÚJl<hi id<>pOntot 1~ álh1 ~uk be A VAZ-2108 llpu~mil Í- (X.6 ábra) a vezér 116. ■bni mütengel)·t a forgattyú~tcngclyen rügziten / lxlr- AVAZ 2108 t,pua

veZ:efml.iletlgely bordUUijMhcajtáriaon.úvazl, dásszíJtárcsára f<!szillő ó bordássziJ haJIJ<I 1 il lofgatt)l,St~ybordáss.z,1!/1<(;$313 23hú{Mz1vattyu Ugyanc~ .i SZÍJ hajlja mci a hÜlöfolyadék ~ hiitt,sa. 3 fe-SHogorg,:! , hitso ~ - ~ • llt!léffllú• allyú 2 szi"Jfárcs.ájál is AJ görgő il V1J fev1tésé1 ~yh;aJűu 61X>f,;1t,ss:,J 7aleui1ögorgóa11,1c1e-ng,e,y,e · végu, A gOrgó il hengerfejhez rl.1g7ite11 7 kö,- A~ a htlsó -edofedelen 8 reio-es a wtii,rnutengty hagyós tengelyl·n forog. A tengelynek a rögtitó si,1uir~ Cjélölnazoiaµ,~tty,, lell(i,lf:l<l DJeloln á torgattyúslengetyen csavarhoz vi$Wn}:ilOtl clfordilá$sh-al ~n1bál1ozha1juk a sz:ij fev.ességét A bordásszíj f~es.~égénel< álhtá~1 a kü-et- h:ngel)ének 1ogzi16anyaJaL I!~ hel}C?:uk fel tt kez:ő sorrendben végezhető : lügas.ZIJ cl~ 11édöfedclé! / . Vegyük le a bordás~zij cl~ védófedelCI Keni!Juk a szij rúlfcs;-ilé~r, mi~-el ez. ,,-lcntó2 A

generáton hajtó SZiJláíCM rog;e:itöcsaat- ~Ln ~Heni! az élctt,irtamat ! ján:íl fogva fordítsuk cl a forgatt}m.l<!ngciyt két Nag)on lén)egcs, hogy a forgattyu~tengcly1 tordulattal az óramutató Járásá·al m1:gegyezó ~-<lk a C!.avar mcghuzás1 rán~jban {azóramutató irányban. pr.i~,,d megegyéző irnnyban) ,;zabad megforJ Ellenörizzuk a SZ•J fcvességét, a kvcs~é~ duam a e7értcngel) Yíjtárcsájánál ag} ;1 ~7ÍJnormális értékűnek szám1tha1ó, ha a <"7innü- Earcsa rögz1tócsaar1,inál fogva tcngely és a forgattyústengcly ~iJtá~1 kó1.ött A bordá.SV1Jat a gyár clóirasa szc nm 6( 1 OOO a ~z1j kózepét 15. 20 N (1,5 2 kp) eró,cl k1iomC1ercnkén1 =-rélm kell Általában cn a kilencven fokkal el tudJuk rorditani. ffiUCICICI lcgj(>bb a szakrnühclyre bani. b:ir 4. Ha a sziJkségcs erő ki~bb az ek»rtnál ,m::gklcló g~akorl<11tal házilag i,; elége1heu:i l<Uitsuk meg a feszítógorgó rögzitőanyáját, forA OOrdás.Qij

eeréje· d1tsul e l 10 .15 fokkil a tengelyét a hatlapú fejrészénél &Z óramutató Jár<bával ellenkező irányban. és húvui meg ismét a tengely rOgzitöanyáJ~t 5. Ujból fordítsuk meg a forgattytistengelyt az óramutatoval ruegegye.W irányban két forduia1t-,I és ellenőrizzük a 5-7íj fesze$Ségé1 6. Ha a szíj még igy ~m eléggé feszes, ismCteljük meg a szíjfeszítő mú,elctckc1 7. Ha a szíj fe:v:c:1-Sége megfelelő, húzzuk m<-g 39,2 N·m (4 m-kp) nyomatékkal a k"7iló,gőrgő 194 / . 1-ékczzilk le a gépkocsi1 a kéz1féHcl t~ kapcwljuk be a scbes.ségval1ómú I scbcsségtokozatá1 2. Vegyllk le a foga,;Qlj el,;ő védófcdelér 3. La7ilsul meg a generátor haj1ószijá1 és Cgyuk le a viJtárcsákról. Vegyük le a gel"lerá1or1 hajto §ziJtárcsát 1~ a forgallyú5 lcngelyr61, majd csavarjuk vissza a szíjtárC$3. rögzít6esavarJÍI 4 . Afütsuk be a sebességváltómű karját sem- leges helyzetbe, és lordítsu.k el a

forgattyÚ$tengelyt az óramutató járásával megeg)CZŐ irányban olyan helyzetbe. hogy a tengelykapcsoló burkolatának nyílásán kercsuül a lendkeréken látható jelölés a skála köiépsó osztásán.il leg)CO E közben a ve1.érműtcngcly szíjtárcsáján levő B Jélölésnek (lásd a 8 .6, ábrát) a hátsó védőfedél A 1elölésével szemben kell elhelyezkednie. 5. Larítsuk meg a J fc~itógOrgó 7 tengdyé· nel ri.ig:títőanyájáL és fordítsuk cl a tengcl)t o lyan hcl~•zctbe, amelynél a szij fCIJesen fellvul. cgylk le a ve1,érm(ítengely h.iJtÓ$Ziját a szij• tarcsákról ó. l-lelyeuilk fel az új szíjat a forga11yú!>ICll· tél} slijtárcsájára, és megfes.,:itve a UÍJ két ágit hd yc1.zilk fel a bal ágat a hútőfol)·adék•szivauyu 2 ~újtárcsájára i~. majd ill<:Mzük azt a feszítógörgűre llelye2zük fel a szíJat a ezérmútengely .1 S7Íjtárcsájára és a görgő tengelyét az óranmrntó járásásal ellen kező

iránybán forga1va cg) kissé re~ítsük meg. A szíj clrendezé~nél ugycljunk arra. hogy ne hajlit$uk be crÖStn 7. Fordítsuk cl a forganpís1engclyt u óramegegyező irányban 6 elleneg}bee$nek-e a1, A és /J jelölések, alamint hogy a lendkerék jcl61ésc a ~kála kózéJ)W ol>Zt á~ával s.u-:mben helyezkedik~ el 8. Ila a Jelölések nem esnek egybe ismételjul meg a szíj beállítását. Ha a jclölésck cgybec~nck, akkor csa,·arjuk ki a csa·art a forga11yus1enge lybő L álli1suk be a generátort hajló szíj1ám-át és rógzítsuk azt az alátétes csav<1rral, at llöirt meghúz:bi nyomalékkal. ami 1029 N · m ll0,5 m kp). 9. Szabályozzuk be a szij fcszc~gé1 az e lö todbcn leírtaknak megfclelöe,, és he!}cv:Uk ld a bordá$$llj el,só ,édőfedelét 10. Hclyczzuk fel a generátor haj16szíjá1 é, ,.::abályoí:zuk be a kszességét az előírhnak meg- mutató járásával őm.zük, megfelelő gyakorlattal e-.::t a mú,·elc1e1 házilaj •~

clvégezhe1jük. A VAZ-2108-nál már nem ilyen egyszerit a feladat. A megfelelő hézagot acéllapkákkal allit• ják be. igy c-zekhc7 a munkákhoz gyári célsur~zámok &2:ükségesek ezért há7,ilag nem ~c:gvhetök cl De ennek a típusnak ,s közreadJuk a bcálhtá~i technológiáját azok s.wmara akikcl érdekel ez az érdekes munka. 8,2.21 A VAZ-2105 (2104) és a VAZ- 2107 típuSOk szelephéugának állitása J:hnden 10 OOO km lefo1á~á után. új gépkocsiknál az első 2000 J(H)() km meg1étclc ulán cllenónzzük a ezérlőbutykök és a velepemelö karok kö2öt1i A h&ago1 (8.7, ill 88 ábra) amd)ncl hideg mo toron 0.15-nek kell lennie mind a ~.::ivó• mmd a kipufogósielepeknél UJ mo1oron e művelet dvé[!.Zésc ?lőn d lcn• onuük a hengerfej. a vezérműtengel) ~pá~haza, :1 SZWÓCSO és a k1pufogó-gyÜJtŐCiÖ IÖ87-1· féM:t. maJd hW:zuk mlg a C1>avaroka1 A hengerfeJ mindegyik Q;3varját ckU:etl·scn la:1.11~uk meg 30 -kal, és a 89, ill a ~10

ábrán tcltunlCtclt som:ndb1:n hu.zzuk meg A e1,a·arok mcghúzib1 nyomaték 115 N·m (1 1.5 m kp) legyen. A tdclően / J. Elknőriauk és szukség e:-etén SZlbályo1::ul be az elógyúj1ás1 8.22 A szek,phézag állítása A mcgteleló szelephézagtól függ a motor csendes Járá~a, ga,.da~go~ üzeme a kipufogó gázok ti-.:m1sága és nem kis mértékben a motor élet• tartama. A VAZ-2105 (2104)és a VAZ- 2107 11pusoknál cs.avarokkal és rögzítóanyákkal állítJák be a szelcphézagokat Ezeken a típusokon 8.7 ábr• A VAZ- 210:5 (21().t) vezénnüvenotk s#fkeiere 1 butyöll,2ernelöo.ll•3~1,91o~ 4 u eAop; 5 -""ilóCSbvar: 6 rog,z,tóarlya. A e,nn11<e2esi pont 195 mr:o , , I 1 1 . 11 !.! . 8.11, ilb- A VAZ- 2 106 (2104) . ~ y~ytl,az rógzdóarl~m eg~-•.-clja 1 .1 6br• AVAZ 2 107upw.,rin n0,, ~ ,.~ . ,, .,,••1 ,, A VAZ 2105 (2104) ~ ffl01oron • ~lc:wYM>IIIM9 "oU9i aor,.,o:I, o:r:rJ 6 I S 1.12 áibr•

AV.U- 2 1 1 1 1 ~ ~ ~ ,, .-cl)I, 1.13 ai>nl A VAZ 2105 (2UM) Y e ~ t y e M k tlHll!Ui-1 j,tt,.,I 1.10ibra, A VAZ 2107 l1pu•u motoron a hfflgfffejcNva,011: meglluUSi IOrr.ndlt 196 9 l.14 6bra A VAZ 2107 ,,.HffllÜingl)lllftft bNlh-11 j,tl,tl A ,citrmü1engtl) ~h.izat röc,:1t6 anyjh1 egyenkles erővel , 1 811 • 111 a 8 12 fb~n lelrnnmctt :sorrendben kell mcghW:m. A ,é:pö meihU%:1~1 n)·omaté k 22 N - m (2.2 m · ~p) A heu1.gok brálfttá sdnak a sorren,lfe: / A f01engely1 (a fóumgcly az inditól,.OtOfll· hoz oaUak02Ó speci"~ kulcaa.l ford1d1a1ó oak d u 1nd11óköróm mcg.huzti1 oktalan) u óra- mu1a1ó járásával mcgei)ezó ír;i,nyba foraa1va a hlrt"$án lc,·ő A jelet álht$Uk egy vOntllb-íl a ~c,.érm(itcngcly házán levő 8 jelzéssel (8 13 • 111 1114 11bra), 1/)Cnkor a negyctS1k henger dugauyuja a lelW holtpontoo, a sün1és1 utem ,·égén ,·an, b m1ndké1 :izclep zánoa an. 2. Álh1suk be a !17elcpc:mcló karol 61 ,ezérmutengely

bü1yke1 k<kótti hé1ago1 a ncg)l<h" h<:nger k1pufog()S2depénél (a 8. vezértöbUl)Ök) b , u harmadik henge, ~ 1vószdepénél (n 6. vc• zérl(lhut)·ök). Ehhez a mü,·ele1he1 lazuMik meg a ~ .7 brán láthllló 6 ruaz11őanyát ~ az 5 lilhlóc-,a,-r forga1ásá,•a1 ill,1suk be a ~uk-3-at:, hiza• got. 11mcf)·e1 a ,·ezérlőbu 1yot és a szelcpcmclo ~1H kuzé helyezt·tt hé.cagméró wgítségévd lehet cUcnórizm. J. Kulcuill ebben n hcly-Lclben tarwa 1; 5 c:,,m&n. 52 N m (52 m kp) nyomatékkal hul• LUL n11:1! a (> clkntm)ál, b útra cllenoro.zuk a hela,ot " A 1orgauyustcngt"l)I lél tordulanal elíoru11,.i a ~U- tablL:a1b1n mepdou wrrcodbcn a lh1.~uk lx- a ~ c:-kphé~ngokat 8 J. 1"114:•t A udtpW&,. te-:á!IÍli,I ,otrtndje j Tc&)uk a helyére a hcngtr1CJ ledeh!I. b huzzuL meg a rögzitöan,-ikat 5 (N -m) (m kp) nyomatékkal A munLa ehégzé$C u1án cllcnóriauk a.e ,n d 1tó kOröm mcghúzá~1 nyomalékát. aminek 122

N·m-nck (12.2 m kp-nak) kell lennie, 8.222 A VAC-2108 szetephéug6nak éllitasa A VAl.-2108-nál a szelepeket ko:,·etlcnul a C7érmütcngcly butykei mozgatJák a henger alaku siclcpemelök közbciklntás.ával karmcchamzmus nélkul Mmt már cmhtettuk a mc-e:fcltk) htzagok11 alálétlaptikkal 61ht,.U be A ,·cdrmutcngcly bul)kC1 6 a $Zabályoro alátétek k()ZC.)tll ~aanak hideg motor esc1é:n ).ll"~lClepcknél 02±05 mm 6 kipuíog6stclepd,nél 035±0,05 mm érlékiinck kell lcnmc A hé:r.1i1go1 a ~zabályozó al,1é1eL ,astagság,ul -.abal)·OUuk 1analél,. alka1részlén1 3 425 mm ha1aroL l,.O,,o u U05 mm-es ~pcsolbcn ultozó -.a~u ~abál)Oro alátéteket 57jJl1t a !-:)-ár Iv 11la• a, t.ljit~áJl:át a telllktén fchuntc11k, A hé1ago1 a lc(lvctkc;.:l !>Orrcnd ,1,erint o-abá, l}OUuk be (a 8.15 libra 1anulmányozá:ra ~f!lt & mcgénésbcn). , . Ve&)lk k a hengcrftJ ledtltl 6 a lIJ ctló .,~•g· ,~-1. ,édokdclé1. !. A 677812YSl:i -zimu kukoal C)1t:lr1u!,

Li a gyustóayen)llkat éi. 111,·ohtsuk el a, nlaJat (ha~nált in1ckciós.1ű a lc g,obb erre a célra) a hcngcrfc-J lclSO r6zéból J. Vt1)4IJük meg a CZérmú1engcl) bul)l,e,, n~l lelukt~I: c:zcken Mm ~aba,J beragóda)()l• A főkrigdr dfordul~<l sz<.IJ:C 1 (d,6 h<.lllpont utín K1pufosó- Slit6- >.l<kp •Nkp 40.$0 220 230 (10 4 )0 ,so. S90 a.15 A ~beh9tye-•hH~lla~ • VA2- 210I IIPUM!il 1 sz-,~zó .U-1; 2 (17 7(1(1()ll50I •zimu iotzlf1,I~ 197 Forrás: http://www.doksihu nal:, .,kagylós , kopási nyomoknak és mély karooknak lenniük 4. Hclyazük fel a hcngerfeJ fedelé t rOgzí1ó tócsavarokra a szelepcmelók besüllyesztésérc alkalmas 67.78009503 számú készúléket 5. Forgassuk meg a forga11yústengcly1, ho~ a szijtárcsán ~ a bordás.szíj hátsó fedelén lcvo állító jelölések egyboe$$Cllek (Jásd at 8.5 ábrát), majd fordítsunJc még (2,5-3 fogg&I) a vezérmúteogely szíjtá,Q.áján Ekbzbcn az első hengerben az

égési ütem állítódik be. 6. Hézagméróvcl ellenőrizzük a hé7ago1 i ve• zérmúten,gely J. és 3 bütykéoél 40.500--01 6/7s~.:5~%~:e~~~7i/1~!:c~,1; a szelepe melót és bi21osítSUk az ahó hely,;e1ében a 67.78009504 számú rögzítóvcl, behelyezve azt a szelepemelő .ttélc és a vezérműtengely kO,;é. 8. 6778009505 ~"lmú késztilékkcl távohtsuk e l a -.abályo:,6 alá1é1e1, és mikrométerrel mérJÜk meg a v~tagságát 9. Határouuk meg az uJ a látét v~1agsagá1 á kóvctkc1.ő képlel S2Crin1: H "" B+(A-C), ahol: fi az uJ alátét vas1a~ga, mm: B a kiemelt alátét vastagsága, mm; A a mé rt hézag, mm, C a névlege4 hbag, mm. Példa a ki~zámitáshoz: Tegyük lel, hogy A • 0,26 mm: B • 3.7S mm: C - 02 mm (SZÍIÓSzclep esetén) mérctü. Ebből 1-1;. 3 75 + (026 - 02) • 3,81 mm A hézag ± 0.05 mm-<:~ hirési határát figye lcmbe "éve az ÚJ alá1ét .astagságát 3,8 mm-re ~-arasxtJok. JO. Helycuuk be az úJ

41,"abályozó alátétet a :-zelepemclőbe, 1ávolitsuk cl a 67.78009504 rógzitó ~cuuímOl, és újból ellcnőrb-.zük a hézagot Ha a be!i2abályozás1 hely~n végezluk c l a 0.2 vagy 035 mm lastagiágu hézagmérő könynyen behelyezhető J / . Fokozatosan forgassuk meg a forganyú$• tengelyt félfordulatonké~t. ami a Czérmü~e~gely SZÍJtárcs:iján le·ó jclolés 90"--os e lfordulasa• nak felel meg. /2. Szabályouuk be a többi szelephézagot is, betanva a 8.6 táblázatban előírt :sorrendet /J. Töltsünk olaJat a hengerfej íelsó rémbc:, helyezzük fel a h<!ngerfcJ fedelet és a bordásuíj elsó fedelét 198 8.23 A gyújtás beállítása és ellenórzése A VAZ- 2105 (2H)4) és a VAZ- 2107 lípusokba mechanikus megszak ító•al müköd6 gyújtó• berendezést S7.erdtek Ellcnőr;;éloC általában JO 000 km-enként s:zükliég«. Ha a körülményd engedik, szakmühclyben végeztes.-úk e l a gyUJtássaJ kapcsolatos munkákat mert a megfelelő

beállíiás csakis műs.zcrreJ lchctsége~ fa fokozo11an vonatkozik a VAZ-2108 típusra, amelynél mechanikus megszakító né fkúli jeladó adja a megfelelö impulzusoka1 az e le ktronikának. A Samaránál nincs s.zükség a rend szeres karbantanásra amnkíviil a gyúJtóbercnde,;6 eg)CS elemei nem ja11í1hatók , csakis újra cseréJhc ,ók. A ponros hibamegállapitás o:-zcilloszkópos mű­ szerrel történik, a gyár által kidolgo1.0u tcchnologia a lapján 8.231, A YAZ- 2105 (2104) és 2107 típusok gyú)tásának beállítása és et~rz&se A múvele1c1 10 OOO km-enké nt végea:ük e l. Ellenőrizzük a mcgsuikftóérintkczók fe!Uktél. Ha az egyik érintkezörOl a másikra :,,ok a fémkrakódás. akkor tiSZtÍliuk meg lapos túrcszelóel A megszak ilókalapács ,érintkezőjén a t el~es beégés! nem aJánlato s e lluntetni, legjobb ~Jra kicserélni. Ellenőrizzúk és s:ükség szerint IIS7,• rnsuk meg az érintkezőket az elosttófcdéföen és a forgórészben.

Ti-S7.f3, benzinbe mártou :M:arvaq)Örrcl vagy m,b. szálakat nem hagyó anyaggal tOröljük át a mcg"2.ak1t6 érintkc7Qit, forgórészt az cl~,;tOlt~é t kU/)() és belső felületét Ellcnőnzzuk a mcgsak11óérir11kc7.ők kö:011, héwgo1. amely 04 ±0,05 mm értékű ehhez - a torgattyustengelyt iorgat"a állítsuk a 1.,ú1yk01 o lyan helyzetbe, hogy a n1egs;;,.akitóérintkaől maximálisan nyitva legyenek: - a hé7.agmérő,·el cllenőrizzuk a héza,got; ha nem felel meg az előírásoknak, akkor laznsui. meg a csa,•arokat és a horonyba hclycictt c:.avarhúzóval 111ozd1tsuk el a megszakitóénntkczó támaszát a szükséges rá,olságra A beállítás e llégzésc után a ~·arokal ütkó-,;ésig húzzuk meg. Ellenőriuük az előgyUJtás szögének bcálhtá- ~t. amihez: - egy 12 V-os ellcnőf"W lámp.i egyik "tZctékét csarlakoztassuk a kilezetókapocshoz, a másik végél pedig a te~rhez; - kaJ)QOIJuk be a l)Ujtá!>t b la~n ford1t:suk cl

:i forga U)ÚSICngdyt. Hit a, elóg)IJtás V•Jgc helyesen "•n bdllitu, akkor az dknúrl.Ó h1mpa kig)ullad cltM • foridót1)1htt·n,:cl) etSLJJl~Jlin,o1k ,el(;,lohc t3-btt:$.lk a k ó ~ ~~Jofedél ,c~löévcl, a torl()rbz crinl~c,~ 1)Cdig a, cl,O ~11~ a ncsycdil heng,md, a.-: IOtóledékn !e,·() ériniktt-OJé,·el l.t:1ul t1cm- lx. 11:i .a ,clolé!,d lleffi csno:í, C!Obc :a jd,,~Wmpa lli)Ulladá)(Ü;Of, akkor aL clógyúJtá~ LUil;t ól l.O,ctkcz6kl!ppcn alhtsuk ht lor~assuk a lo".111)-u,1en~cl~1 ol~a1, Mlylcl be. amilor a fvrgods;,tnnlkaó i ,e vebn , ~ il ncgyedil. hengcrlkk al tl,)Vtófcdékn te,; l!rintkClÓ)i! lclé áll. ll)llllor az cho Villt) m·~)ed1k henger dugathuµ 11 lorp:.,111~u•11:11 icl)en mé1c ~--lai a kbú OOltroru ,:lóu hd)cztcJ,l. cl; IJlll)llk 1n;;:g a rogz111io~fl)i1I é, fonlrr,11k cl a jcyUJláSCk)!,JIÓ hálát a, or.unuiato Jar,1,1n;tk mc~Jdclo 1rnn)ba a m.:11:vak11oérmllc,1•l uvtt<.Uk&lá1J: . l.t-Hln lorg1,,ul el v

óramu11110 ;a,,,111 ellentéte) irtmh1 ;v elov1áha1~1 a JCl1,"11mr;i l 1g)ullad.1i-111;,: 1·kkor 0"11111~"" O;"•fTIJUJ a tr>rgórés.,t 117 oramulaló J;ira~,al dlcnktc, uan)ba. ht~ ni: zavar,-n ennek a ht,ltj;1téki, .1lhhul a/ ck""-(tohaz111 • ,-:111,)l(nlpil ,,,)u1la,fa~nak tw:l)tt·lébe (a mcw,ukil,>érmtkc• 1ol :i m{i~1ak1tá<: l.c~deh hcly,ekhcn van11ik): Jt dO"Lloh.U;ll ebben 3 hd„1c1hcn m,:ira,tu huaul mrg a toS71lóall) al. hOt() ■ focgóriu érintkczö,c a rw:l)edti. henger• ~~ a7 closztóícJdén IC<Ő érintke.rŐJC kié áll- °" 4 . A 1engel}t a hálhoz képcl ilyen hel~utbcn moti,:1a.m a hdyeuul b-U az ek>w:1ót a kvkébc úg). hogy a rCh:1lCken átffl(nó lengel)mnal kb rarhuumos k&Ycn a motor 1engelyrnn.i!áal < ICJ!.)úk i~Vd • loo1olt, mcghúza) nélkúl o."~uariuk fel a fOt!JJlöan}at b ,clLólámpa -cg1t,;igt<cl ~lit-ul tit pont~n veiócúJtób~~1 Uj ~plr.OC>ln •

D1eg)lill11úénntkczók lrwooi é~ aJ clóg)UJtás sz.)gtnek beállili~t a;: chn 2000. JOOll km mcgtélClc után e llcnóril1iil 20 01.10 lm-enlént o,,;ppenisunl,, 2 , l csq,p moh,lfnlaJat al VlaJV7~>n)ila.ba, h1.:1J~ot 8.232 A VAZ-2108 .wrtronlkus gyúftásának elSenorZIN8 :kd1amlu;,, m.:gv;1l1tó nélluh cldtT11mlu, g~u11a, biz1~1tJa a megteld<) n<.1~vfevuttléJ!u .arlfflll4 a g)UJtóg)~rtyal Wollra Legfonto~ahb a l;jhclcl. a aumihuan~ 11!>Llin lar1N lé· n~C(t:C>. log) m111J,:11 leld UJ Jt~CTl)alftal ke:JJUrlk 1-knó~éCC>CCI ("11,,,:nőnuuk. h<&Y 3/ ("k1vtó• é mo.vgole Jd hd,;ejebc:n 11v1ák-e u Cnn1Le2o-c:wx-,,c,k ,/, C~Jla,1 Ul(V cllCftOlJJtx.IJUk , ha a 1~·n· *""· fd)ka(X"ll()lóhá7.ról !c-c;,,sáü, ,1 l(Unl• ,édotc<k• kt A vtroh!,,.,,,ióp fén)~u,:;,irat 1ran)1t,uk a kapt"WIJuk k, a JyúJliht. hehcnul kJ 1<1 d· O~llotcdclct lL h:taa é, fö~11,uk a kct rll)cÓ, kmcnel A "~.ttrmú

bor~ haJl(br11Wl (VA/· ,:! 105, 211,),&) oerié,r C"Ctén elaU1tód1k u c!JsYliti~ vogc a.,: olap11-lllt)ú haJtóten~cl~e tárt"JJjnak cllord11ása 1111a11 Ebben a, e,cthcn az cloft)liJta "1ogél a kQ,·ctkc.10képpc-n álhbul be: I A lorp1t)Weogcl)1 clk>rgal,·a tlk."»Wl U"~C a 4 ,clolésl a 2 jclok~I (8.16 ahra) /1 A ,clo16 pedig kb. ClSen ca)hc a B ~k>lé~ (lusd a 8. 13, 111 a 814 ábrái) Ilyenkor II ne l?)C<hk henger dugauyupi a ut11é~ u1em é,:cn 5 kal van a klC) holtponl .1l;1tt 2. Vel)Uk lt a g)ii:Jlá~,·k1l1orol a lcdekt hmbuk meg a rog.l1tóanyat cs ,·culik l1 f/vktb(1I at ck>sztot J. A 8)ÚJtáiclosztó ten,ttl~ét álli1,uk U) u- ,1. IIMll,tofr.t ll•to,ptt~~ 1 • IOoaelog:,i,ita,I J11t.1S-<1$etofl)l,iCM:3alJ"41 a le!$0 lloflpoot )elOlfM I loo<,1al!yu~•.,, ~ I Ú I & <I 199 Forrás: http://www.doksihu lcndkerikTc. A7. alaplordulatszimo n a lcndkeré• ken le,ó ,el 0 . 2 osztún)1rl 1érhe1 el •

forgás irá nyába. Ha nem ezt ta~ aljuk, a gyűjlás­ adófoj há:t.,nak rópi16csavárját ll:dtsuk meg é~ óvatoun forgas.sult el, amig a helya fnéke1 nem kap,uk. Az elektronikus l)UJlis ~cs cg)sége1 nem JaHthatók, hiba esetén C!toertlm szükséges 8.24 A gyújtógyorty. , , Tobb helyen már cmlitettuk. hogy a Lada-motornál IO OOO km-nél todbb ne hasln-IJuk a &)11J· 16g)-cn~ka1. SÓI minden 1ele1 úJ aycnyákkal kczdJünk. Motorunk , 1talános clkn6rdsekor - fé l vagy háromnegyed évcnkénc - nbzuk meg a gyújtógyeny,kat •~ A aycn yák állapota sok aorgb mellel! néha eZI d motorcsorgtsnd. hh·1ak) Oka : - ne m megfelelő az el68)újtás ("88) a nnak SZ3· balyozója). - a s.zü stgcsntl alacson)abb oktanvJmu bcni:m1 használunk b. VastaR jthrr lerakódus a súgt1elou•t1tn tf· rgeu köu ps4 t fd1róda, /tm~s raig6 a: oldultltktród/m. A jelek a motor ill a l)"Crtya túl• mdegcdtsbe uta lnaJ.: A lchc1séac<i okok: - rossz • ~n)-a

hóiné„e. hibás u d6&YúJtás, - hiba van a hűtő• vagy a kipufogórcnd <Jetbcn, - rendclknes lera kódások .annak 3- ég61érhen Y. V,asta, j,lce~ lcoromluolcodas a s11gndo1m,n Tobb okOl6,a lehel; - 1ul mag.as hőéné kü a g>cnya, - tul dú) a kCCrék (a h rbunitoron kell álli• 1ani), tul solr:at .;;ma1ózunl - a motort bemdege<l6 nélkül. rendszeresen r0„td utakon, sok Jcál14s~I ha~ntllJul f U. 0 /a)OI /dne ferakddús a :wgr:1d61es1e11 t 1 1.1: elt:ktr(X}Oko,1: - lulságo§an LopouaL a dugat1)1JJDi,rul. C!ICllcg 3(amcl)1L gyenya torou, hibás a ~dcpbeáll1tib . I J. Vastag stin- u koromleraAodúst1 s:1geudo· t,j((fl tS llt tld.tr6dalcon A lehc1)é3c;, okok: nagy t.Mm!kú gye n)a - kopót! dugat1)1JgyUnlk. - lúl sok a nio tor hidci!Jlira1á.-a 12. Ou,vautmcsis Sttfl· ts porlt:rak6</ás a , :.1g,1eló~s1en ,s ot ,ldtr6dak(>n l;lorcgedeu, 3&) IU!,,Sl.uf szerelt lcvepzúró o k01U IJ. ,ag)obb s1iru:,rncu rondrr tór,a "s:Jc• raJ.ott

Kimarad a g)UJl,s, Ezt a hibát 11 1ulzo11 L1méle1. a tulságosan kis fordulatw:ámon Járatá~ 1) q kozhatJ•· El) másik khetségcs o k. hogy a S)UJtásk1maradáso t a l)IJIÓTenckZer h1WJából mindenről 1ulkodlk I. A poruW#IStl~klótt ,s Ot ,kk1ródokon ,g,·arant Jnt,, vagy hol.llllynurk, krakodús1 lá1hatun/,,. Ez a kép a no rmális (adalékanyag nélktili) benzinnel járaton motorra JCllcmro. A gyúJtú és a wburtitor beillitáa mcgfekló. a sot krakódis azonban arra utal, hogy e1 a 8)ertya mir hal sokal .fu101C AJinta1os k1• cserélni és télen már nem halJ.náhu, 2. Világru filwmstem<:sls krakódás o st~nel6• tntor. sqljl<hl, • A:o:lps6 d ,lctrlHhut Atlagos ,.-ezctés& s11lusn jól be1h1on moiorra iMgfelcló höérh!kU gycnyara utal J , Sdrgas feralcódá.salcotépSOefelc1r()(/an Normális uzemtl ,clent, • 57uperbcrmnnel ntúkodó moi:ort>an. A nK>Cot bcslabal~ozása megfdeló 4. Sá1JOS krakodás : ele-klrodtilcon a a mnw ~lt~n.

1dágosabb a sz1gtr,t6I~Inr U1,Yano:sak ólomtartalmu adalékanyagot, .,agy•~ m:igas ok1á nsúmu benzin hasc:nálatál J(kn11, mcgfekk.l UlCmtQJUlrnényck mdlell 5. A ,Uosstikus pilda; ,olJlk,bama ~·agy c:so• adódnak koládibama, finomst.tm€St!S k,ak6dás a Sltgt· 14. ,1:/ui,g~tdn( st1gnefóusI raolmdI rtlört.slen e lektr6d6k. A gyúJtás é$ a karbu• u tm csek a lcuups6 tldtr6dd11 A molor, il l a ráto r bcálhtása opti m,hs l)Ctlya tul melegen uzc!MI. O kok: 6. V,tagosbarna lerolcódb o s1,~n1V1 M - l"O§SZ hőlrttkü gycrt)a, a porttU111 l~~tge a lco1.lps6 rl,A:tr6da kQ"4I - hú1ó rendszcn hiba, SOltNQf<n a rűttl6anyagMt kn-ert m011>rk1mdo rendelle nes lerakódások m1an helyi l ul me lcadatilc16I. gcdéscL az égéstérben. 7. D uYWI sirülts, ltp,mogtis a sz,gtrtk>tts~n 15. Ftkttt: fntilcre tmfilct"tte10 JOholc a svgr• mtgfogJOlt kozq,só tklctróda i,lukstffl. A7 ola)()Zm1 rendszer h1bá1ára utalKopoaA,sos "1i8Y dc1onkió,s é~s

(a ue~p- n3k s k1p1tb után megszunnek ey 200 8.25 Eg yéb brillltások A három Lada alaptípu:.oo számos o l)an szerkeze11 elem találhal6, aoicl)·ek ellenőrzését ja v11á~t há2ilag nem ajánljuk. bek kozé tarto• .ák a kormány, a fék, a 1engel)·kapcsol6, a sebc;,ségváltómú és a futómü Az egyes fcjezctel:~n fe!lün1etc11 hibák észlelésekor azonnal fordulJunk a szakmühclyhcz. mert p l a Lada Samara elM.1 fotómü,·ének bcállítására, c llcnőr?ésére gyári célszcrszámokra van szükség. dc ez ,·onatkozik még a ko rmányszerkezel l>cállítására 1s 8.3 A gépkocsi tisztítása Gépk oc;,mk rcnd:.Lcre;, ápolái;a, karban1ar1á~a nagymértékben k,hat ,m,::gbú.haló th-cmére és é lcuanamara. Kialakult gyakorla1 hogy lcgal,ibb hetenként mosni és tisztltam szilkség~ a koc;,it. Igen $0kan szereti k 6 kényszerülnek is e;,1 maguk végezni. ami igen sok előnnyel ,~ Jár A karosszéria Jcm~~át összekapcsolhatjuk bi.wnyo~ cllenördSScl

b, amellyel feldcríthetü11k ol)an k1~cbb hibákat. amelyek később nagyQbb ba1ok clQidéW1 lehe1nek. Kijav11h:ttjuk a lakko1á;, k1,cbb sérülé~il, utánahüzhatJuk a meglazult C!!>3.varokat ldcs-crélheljiik il n~gsériilt szigctelé,;;ti kábele ket 3g) ésnevehctjUk a gumik term6ze1ellene~ kOpását Dc van még egy igen nag} haszna a,( ilyen há.:1 ja,11ásoknak: ,obhan m egismerjük gépkocsrnk szerkezetét és egy-cg} aratlan hiba javítá$át biztosabb kézzel végczi.uk cl. Ill akS7crücn tudJuk élmagyaráu,i a fcl1élclezctt h ibat a ,,akmllhelyben 8.31 Korrózió elleni vedele m A .orro:16 a;: autóg)árílknak 6 a tu1aJdonrn,oknak egyarán1 M>k gondol okm Bár ilM:gycs11pu• :,ok gyártás közben kapnak bizonyos ;ilapvé<klmct. de napJaink m tenzív vegyi k0myczct, :weny• ll}Clődése nagyon rövid idö alan megtámadja elsősorban a karossiér,a alSQ fdü lctc11. A 11éhany napos k~ival első utunk azah·áz·édclcmhcz vezessen Az egyes hazai szakm

űhe lyek nap• jaink legjobb a láZédelmi eljárásait alkalmazzák. Természete~en évenként cllenőnlhCtjuk a ka• ro~~éria bevonatának állapotát. s ahol kvcrödé· sekct észlelünk. j:iví1suk ki 8.32 Külsö és belsö tisztítás A kulsó karbantartás ma mar nem ok(u gondol. Olyan samponok kapható~. amelyek mcgk,mélik a lakkozás felu lcté t Uj k00$mál hat hónap elteltével, maJd negyedévenként ha.QJlOS valarmlyen fén)czőanyaggal átkenni a lakkozott fclule1eket. ÉZek olyan édöré1ege1 alkotnak amelyek elősegítik a vízcseppek nyom nélküli lepcrgését. Több é,es koe5iknál mur használnunl kell a polírpai;ztáka1. dc erek h:hználatára csak <.hcnkéni van ;,Zükség A VAZ-2105 (2104), a VA/.-2107 és a VAZ-2l08 típusokban már nem találhatól. kromozon alkat rés.:ck Gondot els&orban a lokhántók fémfclülctei okoznak lu két megoldá~t aj{mlh:uunk. Az egyik hogys,:1ncelcn lakkal "011• JUk be. a másik, fa ez eszté11ka1lag is

Ja"1t kot~inkon a fekete mau JC5ték hM7nálata A kuhö é~ bclsó gumialkatr~eket gum,.,édó fes1él,,ct vagy szilikooo~ spray-vel félé·enktnt kenJúk át . ill. fuJjuk le A felengedett ragas,,tá~kat i~Ja"1t~ul,, i~métclt ragasztá;,sal Kulönősen a VAZ -2105 é$ ;:i VAZ- 2!07 t1puwk cwmag1ar1ójának gum11ömitései igé• nyelnek nagy fig)Clmet. A gumi"Zéleke1 !elemelve kiderül, hogy mar a íélhcs kocsinál ,~ találhatók rozsda!l)Omok. Megfclelo rozsdamcntes1t6 után az eredeti festékkel fcs;iik be Ilyen mcglepcl6M:I szolgálhatnak a padlósző­ nyegek h. A g1uri,~zőnycgek fclhaJtása után &)akún, hogy roz:danyo mok vannak a padlólemezen Ekkor,~ hasooló az eljárás ro:sdamcntcs1• 16 ulán fcssuk be a kmcL fc lulctél. 1-ia~~JlO ha évenként por:;z1,·óval kitakantJuk a.: utast~r ó a t·somagrartó belsejét, maJd k1iavítJuk a fei;.léklcpauogzásokat a raga;zwn burkolatokat Ez1 óss,ekapcsolhntjuk a ktil0nbóz0 mmgó. lorgo alkatrés:,el

foztnás.ávat lekenésé"el (pcJalok , aJl◊Z-,anérnk ha1ár0 Jók stb) 8.33 A lakkozás kisebb sérüléseinek Javitása G)ako11 a kisebb karcola!>Ok mcg,cknéiC. Ar;mylag rl)0ffi ntlküh e llüntet6uke1 házilag 1~ eh·égezhcrj uk. Ha a karcolás ne m túl mély - az a!apozo fc~- :!01 Forrás: http://www.doksihu tét.lg nem hatolt be, csak a iominooc $énem: fel - , akkor megpróbálkozhatu nk a pohrozással. A finom a.iswl(»Zemcsékct is tartalmazó polírozéi,szert uayan rend$leres fénye2é$rC nem a}ánlJUk dc a Kriilts kom)lkénck alapoc áldoraólése va~úleg halvtny11p, esetleg cl 1s liinteh a karooltsz. Ma az eredményt ncm találjuk k1clégítőnck (vagy pt • karcol.ú eabzen a fém11 hatolt) akkor aprólikosabb munkát kell ~tgcznűnk. Elószöt SZlgetcl&u.lqgal határOIJuk körúl a karoolbt, hogy az ép feluk:tckct megvédji.lk a .beavatkodsunktó r· Szükségúnk lesz a lapozó festék.re amel~t általhn SZÖfbató formában b árus1tanat.

Jav11ómunünkhorz VISWflt ki:$ hegyes vt!&u cc:sct a legmegfekl6bb. ezén a dobozos fes1ékszóróból nyomjunk Cl) keveset egy üvegpohárba. Tiutilá$ és zsírtalanitás ulán a ,·ékony ccsc:ttel húttuk kí a karcolis vonalát. maJ(I az alaporol ha&)-Juk mepradru Az ercdc:11 színnel mecegyczó lakkf~ék k.1válaútása: nem kónrl)Ú feladat A hv,ai festékek I.Ozul Vlll()nlag széles ionskátáJú a Ncolw: Ujabban Pre·em márkanéven kaphatók ki.Jk>nbcizö szími autózománcok A szórha1ó románc• anyagokn1 akkor i$ az e16bb1 n6dsl.ert érdeme~ alkalmam1, vagyis az uYCgpohárba kinyomott tcstéket eaeucl h0rd1uk fel. Még koonyebb ~ dolgunk, ha a gepkocs, crede11 1a vJt{líest ékél használjuk. (A koc-;i belsején fehiin~ctik a gyári U.m Szarnál) A 20máncfeS1ék mcgmtadiu u1án taOh™-1. d • s.z1getek»zalago1 majd a l k ~ IC:l1ldarabbal annak ntgasztóny0ma11 K Utána 1smel a;, egyszer már •Jánlou polítozóanya1 koCtkezik . amellyel az

ecsetelés hcl)tl szinle el)·becs4l4>1 JUk az eredeti festékrlteggcL A (clule1 au1óbalzsammal ielfén)c:césc reméltk:1ókg la1ha1atlanná teszi a karcolást KOnyvunk teriedelmc nefl enge<.h, hogy a haLi karbamartaMal b~hebbcn foglalkoaunl. dc ehhez ~ ~1)ige1 adnak a s.ler?ok korabbi . Hog)an 1nvább? 2Mgul11Lada·· e kót1y,·einck J . 2 6 J ki:1dá,-a1 "•k> 190 Ft !1fil®fil2104 !J,fil®fil 210 7 !J,filfil 2108