Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Vállalkozási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga, 2017.02.22.

Alapadatok

Év, oldalszám:2017, 24 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:49

Feltöltve:2019. február 23.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ (Születési hely, idő) (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TŰK szám: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É1vényességiidő: 2017. febrnár 22 0800 óra Minősítő neve: Mészáms László Beosztása: fóosztályvezető Készült: 1 eredeti és 480 fin. példányban Egy példány: A.2, lap Kapják elosztó szerint. Eza: sz. fin példány T 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes szakképesítés-ráépülés könyvelő 2712012. (VIIL 27) NGM re11delet (25/2014 (VIIL26) NGM re11delet által módosított) Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli feladatok A vizsgafeladat időtartama: 180 perc A vizsgafeladat aránya: 30% A vizsga ideje: 2017. február 22 0800-óra Segédeszköz: kizárólag számológép használható! 2017. február KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

················································· (Születési hely, (vizsgázó olvasható neve) 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes idő) könyvelő Számviteli feladatok írásbeli vizsgatevékenység [ Kidolgozási idő: 180 perc [ A kérdés típusok pontszámai Elérhető pontszám I. II. III. 78 14 8 IV. Összesen VI. V. 100 Elért pontszám Eredmény %-ban „Megfelelt eredmény"-hez szükséges minimális %pont 60 Érdemjegy (számmal) betűvel jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) 90-100% 80-89% 70-79% 60-69% 0-59% . . , . , , aláírása Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő neve A vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: Vizsgaelnök megbízó levelének azonosító száma: . Szóbeli vizsga dátuma: . 2017. hó nap

················································" Vizsgaelnök neve KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ aláírása T/2 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javít ást szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! A megoldásokat minden esetben a dolgozatban kell elvég ezni, pótlapon abban az esetben lehet dolgozni, ha már a dolgozatban üres rész nincs! I. Feladatcsoport 178 p 1 A FEBRUÁR Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2016 decem ber 31-i főkönyvi kivonat egy részének forgalmi adatai (fo1intban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! 111. Alapítás-átsze1vezés aktivált é1iéke 113. Vagyoni é1iékűjogok 114. Szellemi tennékek 1174. Szellemi termékek értékhelyesbítése 1191. Alapítás átszervezés é1iékcsökkenése 1193. Vagyoni é1iékűjogok é1iékcsökkenése 1194.

Szellemi teimékek é1iékcsökkenése 123. Epületek 127. Epületek é1iékhelyesbítése 129. Epületek értékcsökkenése 131. 11űszaki berendezések 139. Műszaki berendezések értékcsökkenése 143. Egyéb berendezések 149. Egyéb berendezések értékcsökkenése 161. Befejezetlen beruházások 162. Felújítások Befejezetlen beruházások terven felüli értékcsökkenése és annak 168. visszaírása 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 177. Tartós részesedések étiékhe!yesbítése 194. Egyéb tartósan adott kölcsönök 195. Egyéb tartós bankbetétek 211. Alapanyagok elszámoló áron 221. Segédanyagok 227. Hulladék 229. Alapanyagok árkülönbözete 231. Befejezetlen termelés 235. Félkész tenné kek 238. Félkész tenné k KEK 251. Késztennékek 258. Késztermék KÉK 264. Aruk eladási áron 265. Aruk árrése 27. Közvetített szolgáltatások 28. Betétdíjas göngyölegek KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 6.000000 9.000000 11.000000 . . . .

110.000000 24.000000 . 70.000000 . 40.000000 ············ 21.888000 657.000 1.355000 25.606000 10.200000 4.895000 11.306000 4.883000 1.155000 336.000 1.887000 . 12.100000 1.810000 20.800000 2.000000 23.768000 11.569000 2.355000 1.238000 T/3 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 311. 316. 321. 341. 333. 351. 352. 353. 361. 368. 3689. 372. 373. 374. 375. 381. 382. 384. 386. 391. 392. 393. 411. 412. 413. 414. 4171. 4191. 443. 444. 451. 452. 453. 4541. 4542. 456. 461. 466. 467. 468. 469. 476. 479. 481. 482. 483. 493. 494. Belföldi követelések Külföldi követelések Követelés kapcsolt vállalkozással szemben Belföldi váltókövetelések Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Immateriális javakra adott előlegek Beruházásokra adott előlegek Készletekre adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelések Különféle egyéb követelések Saját rezsis beruházás AFA elszámolási számla Jelentős tulajdoni részesedés Egyéb részesedés Saját

részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénztár Valutapénztár Elszámolási betétszámla Deviza betétszámla Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Jegyzett tőke Tőketatialék Eredménytatialék Lekötött tatialék Ertékhelyesbítés étiékelési tartaléka Adózott eredmény Tatiozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kaoott előlegek Belföldi szállítók Külföldi szállítók Belföldi váltótatiozások Társasági adó elszámolása Előzetesen felszámított AFA Fizetendő ÁFA AFA elszámolási számla Helyi adó elszámolási számla Rövid lejáratú kötelezettség (osztalékfizetéshez) Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások

passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Adózás előtti eredmény elszámolása Adózott eredmény elszámolása KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 14.645000 9.090000 11.456000 1.355000 8.400000 3.211000 2.477000 1.887000 2.566000 3.678000 0 3.456000 12.856000 ············· 12.999000 1.544000 303.000 22.688000 3.030000 1.112000 2.465000 887.000 40.000000 13.400000 0 ············· . 36.400000 33.978000 10.213000 44.867000 34.344000 2.998000 56.213000 10.605000 . 2.899000 122.456000 151.366000 11.300000 877.000 4.881000 3.679000 22.466000 1.556000 39.314000 T/4 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 51. 52. 53. 54. 55. 56. 571. 581. 582. 814. 815. 86. 87. 91-92. 96, 97. 974. 979. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bé1járulékok Terv szeiinti értékcsökkenési leírás Saját termelésű készletek állományváltozása Saját

elöállítású eszközök aktivált é1iéke Eladott áruk beszerzési é1iéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Belföldi értékesítés árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek Egyéb pénzügyi bevételek Kiegészítő • • • • • • • • 202,020.000 81.966000 51.488000 199.651000 12.306000 59.850000 . 11,900.000 0 102.444000 0 102.881000 82.678000 866.355000 44.583000 30.210000 0 0 információk a hiányzó adatok megállapításához. (Könyvelni nem kell): A Társaság évente egyszer, a fordulónapon számolja el a terv szeiinti é1iékcsökkenési leírást. Év közben állományváltozás nem történt! Minden imrnateiiális javakból és tárgyi eszközökből csak egyetlen darab van!! (Hanninc napos hónap okkal és 360 napos évvel számoljon!) Az értékeket forintra kerekítve

állapítsa meg, de a főkönyvi kivonatba az é1iékeket ezer forintra kerekítve írja be. Az alapítás-átszervezés esetében egyetlen átszervezés történt 2014. május 15-én. A Társaság döntése értelmében a hasznos élettartamot öt évben határozták meg, a leírás lineáris és a bruttó é1iéke 6.000000 forint volt A vagyoni é1iékű jogok esetében esetében egyetlen beszerzés tfüiént 2012. szeptember 15-én. A Társaság döntése értelmében a hasznos élettatiamot nyolc évben határozták meg, a leírás lineális és a bruttó értéke 9.000000 forint volt A szellemi tennékek esetében az egyetlen beszerzés 2013. május l-jén történt. A Társaság döntése értelmében a hasznos élettatiamot négy évben határo zták meg, a leírás lineáris, a maradványérték 2.000000 forint és a bruttó é1iéke pedig 11.000000 folint volt. Az immateliális javak számviteli törvény szerinti terv szelinti é1iékcsökken ési leírását a társasági

adótörvény elfogadja. Az épületek tekintetében az egyetlen beszerzés 2000. szeptember l-jén tö1iént. A Társaság döntése értelmében a hasznos élettartamot negyven évben határo zták meg, a leírás lineáris, a maradványérték 20.000000 forint és a bruttó é1iéke 110.000000 fmint volt. A TAO törvény é1ielmében az értékcsökkenés 2 % A műszaki gépek tekintetében az egyetlen beszerzés 2013. november l-jén tö1iént. A Társaság döntése értelmében a hasznos élettartamot négy évben határo zták meg, a leírás az évek száma összegének módszerével, a maradványérték 10.000 .000 folint, a bruttó értéke 70.000000 forint A TAO törvény értelmében az é1iékcsökken és 14,5 %. Az egyéb berendezések setében az egyetlen beszerzésre 2008. márciu s l-jén került sor. A Társaság döntése értelmében a hasznos élettartam nyolc év, a leírás lineális, a KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/5 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ • • o

• • • maradványé1iék 10.000000 forint, a bruttó értéke pedig 40000000 forint volt A TAO törvény é1ielmében az é1iékcsökkenés 14,5 %. Az é1iékhelyesbítés csak a fökönyvi kivonatban lévő összegeket taiialmazza. A Társaság a jegyzett tőkéjének (részvényeinek) 29 %-át vásárolta vissza 110 %-os árfolyamon. A lekötött tmialék a fökönyvi kivonatban szereplö tételeken kívül más értéket nem tmialmaz. A félkésztennékek és a késztennékek esetében a tervezett közvetlen önköltség magasabb a tényleges közvetlen önköltségnél és a nyitókészlet 20.300000 forint Az 581. számla jellegét (Tmiozik vagy Követel) Önnek kell megállapítania!! A tárgyévi váltótmiozások kiváltott ellenértéke 10.000000 forint, kamata évi 6 % és lejárata 8,5 hónap. (Hanninc napos hónapokkal és 360 napos évvel számoljon!) További kiegészítő információk: (Ha van mit, könvvelni kell!) • • • • • • • • • A

mérlegkészítés időpontja 2017. április 10-e, a fordulónap minden év december 31 Az adózás előtti eredmény adott (39,314.000 forint), azt számítani nem kell! Szintén adott az egyéb ráfordításokból (86-ból) a követelések elszámolt é1iékvesztése (11,830.000 forint) és az egyéb bevételekből (96-ból) a követelések visszaírt értékvesztése (21.519000 forint), azt számolni nem kell! A társasági adó mé1iéke 10 %. (A minimumadót is állapítsa meg!) A Társaság 25 % osztalékot szeretne fizetni. Az előzőeken kívül más adóalap módosító tétel nem volt. A Társaság a 2016. évben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el A Társaság 2017. április 02-án befektetései után a 2016 évre 11801 EFt osztalékot kapott. Az alapanyagok tekintetében az elszámolóár alacsonyabb a tényleges beszerzési árnál. Az ÁFA és a társasági adó elszámolási számla követelést mutat, a többi kötelezettség jellegű számla tmiozást

mutat. 1. feladatrész: 40 p Állapítsa meg a hiányzó 571. fökönyvi számla záró egyenlegét, valamint a 1191, a 1193, a 1194., a 129, a 139, és a 149 terv szerinti értékcsökkenés számlák záró értékeit (A 710 oldalak) Továbbá állapítsa meg a hiányzó a 1174, a 374, a saját részvény névértékét, a 414., a 231, 581 jellegét (T vagy K) és a 456 fökönyvi számlák záró é1iékeit KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/6 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2. feladatrész: i 21 p 1 A fenti infonnációk felhasználásával állapítsa (13. - 14 oldalak) meg társasági adó alapját, a társasági adót, az esetleges könyveléseket, az osztalék alapját, a tervezett osztalék összegét, az adózott eredményt, az osztalékfizetési korlát számítását, a maximális osztalékot és a kifizethető osztalékot. 3. feladatrész: 9p A fenti információk felhasználásával állítsa össze (15. oldal) a Társaság Egyszerűsített Éves Beszámoló

„A" változatú mérlegének Eszköz oldalát. 4. feladatrész: 8p A fenti infonnációk felhasználásával állítsa össze (15 . oldal) a Társaság Éves Beszámoló „A" változatú mérlegének Forrás oldalát. Egyszerűsített 1. feladatrész mellékszámításai: 571. Terv szerinti értékcsökkenés megállapítása: Pontszám: 26p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/7 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Értékcsökkenések megállapítása: Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés Megnevezés Adótörvény szerinti értékcsökkenés Pontozás A 2016. évi értékcsökkenés KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/8 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Fordulónapi értékek meghatározása Számla szám Megnevezés 1191. Alapítás-átszervezés értékcsökkenése 1193. Vagyoni 1194. Szellemi termékek értékcsökkenése 129. Épüle tek értékcsökkenése 139. Műszaki 149. Egyéb berendezése értékcsökkenése értékű Érték Pontozás

jogok értékcsökkenése berendezések értékcsökkenése llellékszámítások: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/9 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1174. Szellemi termékek értékhelyesbítése: forint Pontszám: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/10 KORLÁTO ZOTT TERJESZTÉSŰ 374. Saját részvények, saját üzletrészek: ,, , forint Pontszám: 2p Saját részvények, saját üzletrészek névérték: . forint Pontszám: 1p 1 414. Lekötött tartalék: forint Pontszám: 2p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/11 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 231. Befejezetlen termelés: forint Pontszám: 4p 581. Saját termelésű készletek állományváltozása jellege: T Figyelem: A helyes jelleget karikázza be! Csak egyetlen K 11.900000 forint lehetősége Pontszám: van!! lp 456. Belföldi váltótartozások: forint Pontszám: 2p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/12 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 2. Feladat rész megoldása: A társaság i adó alapján ak megálla

pítása a számviteli törvény szerint: A társaság i adó alapján ak megállapítása a minimu madó szerint: Az esetleges társasági adó könyvelése: Adózott eredmén y megállap ítása: Az osztalék alapjána k (működő tőkének) a megállap ítása: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/13 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ A tervezett osztalék megállapítása: Osztalékfizetési korlát szánútása: Maximális osztalék megállapítása: . EFt Kifizethető osztalék megállapítása: . EFt KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/14 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 3. Feladatrész megoldása: MÉRLEG „ A „ változat ESZKÖZÖK adatok ezer forintban SorMegnevezés szám A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. III. TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. II. III. IV. KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK e. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Tárgyév Pontozás 4. Feladatrész

megoldása: MÉRLEG „ A „ változat FORRÁSOK ezer forintban Sorszám Megnevezés D. Saját tőke I. JEGYZETT TÓKE Tárgyév Pontozás Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névé1téken II. III. IV. V. VI. VII. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE ( -) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ERTÉKELÉSITARTALÉK ADÓZOTT EREDMÉNY E. F. Céltartalékok Kötelezettségek I. II. III. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/15 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ II. Feladatcsoport 14 p A FEBRUÁR Zrt. (a továbbiakban: Társaság) néhány kiemelt információja a számviteli politikából a következő: • • • • A Társaság költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban könyveli, összköltség típusú eredménykimutatást készít. A készletekről év közben mennyiségi

és értékeli nyilvántartást vezet. A Társaság kizárólag ÁFA körös é1iékesítést végez. Az ÁFA ahol szükséges 27 %. A Társaság elvállalta egy épület felépítését, melyhez minden szakemberrel rendelkezik, csak tervezője nincs. Az épület felépítésének szerződés szerinti é1iék 30000000 forint + ÁFA volt. A tervezésről a Társaság szerződést kötött a Tervező Kft-vel, melynek szállítói számlája a Társasághoz 2016. július l-jén megérkezett a közvetített szolgáltatásról A számla szerinti ár 2.000000 forint+ ÁFA A fizetési határidő 150 nap, ha viszont 10 napon belül tfüiénik meg a pénzügyi rendezés, akkor 25.000 forint skontót kap a Társaságunk A pénzügyi teljesítés 2016. július 06-án megtörtént A Társaság 2016. augusztus 20-án az épületet felépítette, a vevő átvette és a Társaság kibocsátotta a számlát a szerződésnek megfelelően - melyet a vevő elfogadott. A Társaság 2016. szeptember

l-jén a belföldi vevőjétől egy nyolc hónap futamidejű, évi 6 % kamatozású váltót fogadott el. A feladat megoldása során kizárólag a I. Feladatcsoport főkönyvi kivonatában lévő számlaszámokat használja és ezen feladat teljesen független az I. Feladatcsoportban szereplő értékektől! Feladat: Könyvelje le a idősorosan a fenti gazdasági eseményeket, még a fordulónapi! is -ha van. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/16 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Kontírozó ív a II. feladatcsoporthoz Dátum és megnevezés nélkül a feladatrész nem értékelhető! Dátum Megnevezés Számla K T KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Forint T K T/17 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ III. Feladatcsoport Sp A FEBRUÁR Zrt. (a továbbiakban: Társaság) néhány kiemelt infonnációja a számviteli politikából a következő: • • • • A Társaság költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban könyveli, összköltség típusú eredménykimutatást készít. A

készletekről év közben mennyiségi és értékeli nyilvántartást vezet. A Társaság kizárólag ÁFA körös értékesítést végez. Az ÁFA ahol szükséges 27 %. A Társaság 2016. szeptember l-jén egyik belföldi vevőjének készterméket é1tékesített A kiszámlázott árbevétel 10.000000 f01int + ÁFA volt Az eladott késztermék tényleges közvetlen önköltségen számított é1téke 7.500000 forint volt A belföldi vevőnktől nem megfelelő minőség miatt 2016. szeptember 06-án visszaérkezett a késztennék 10 %-a A helyesbítő számlát elküldtük, a készterméket visszavételeztük. Megállapodásunk é1telmében a vevő a ténylegesen eladott mennyiségre 10 % engedményt kélt, melyet elfogadtunk és megadtunk. A helyesbítő számlát elküldtük A feladat megoldása során kizárólag a I. Feladatcsoport főkönyvi kivonatában lévő számlaszámokat használja és ezen feladat teljesen független az I. Feladatcsoportban szereplő értékektől!

Feladat: Könyvelje le a idősorosan a fenti gazdasági eseményeket. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/18 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Kontírozó ív a III. feladatcsoporthoz Dátum és megnevezés nélkül a feladatrész nem értékelhető! Dátum Megnevezés Számla K T KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Forint T K T/19 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/20 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/21 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/22 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/23