Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Vállalkozási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga, 2017.03.29.

Alapadatok

Év, oldalszám:2017, 20 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:47

Feltöltve:2018. december 20.

Méret:3 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely. idő) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRI UM TŰK szám: 28/2-32/2017. KORLÁTOZOTfTERTESZTÉSÜ Érvényességi idő: 20 17. március 29 0800 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: fóosztályez.ető Készült: 1 erooeti és 380 fin. példányban Egy példány: 1 L lap Kapják elosztó szerint. Eza: sz. fin példány 63 T 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes szakképesítés-ráépülés könyvelő 2 712012. ( J11/ 2 7) // GM rendelet (25/2 014 (VII126) N GM rendelet által módosított) Komplex szala11ai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: A izsgafeladat i dőtartama: Számviteli felad atok 180 perc A vizsgafeladat aránya: 30% A vizsga ideje: 2017. március 29 0800-óra Segédeszköz: kizárólag számológép használható! P. H 201 7. március KORLÁTOZOTT TERJ ESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ . (Születési hely. (vizsgázó

olvasható neve) idő) 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő Számviteli feladatok írásbeli vizsgatevékenység Kidolgozási idő: 180 perc A kérdés típusok pontszámai Elérhető pontszám I. II. III. IV. 61 10 22 7 V. Összesen VI. 100 Elért pontszám Eredmény %-ban „Megfelelt eredmény"-hez szükséges minimális % pont 60 Érdemjegy (számmal) betűvel jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen ( 1) 90-100% 80-89% 70-79% 60-69% 0-59% . ······························ aláírása Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő neve A vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: Vizsgaelnök megbízó levelének azonosító száma: . Szóbeli vizsga dátuma: . 2017. Vizsgaelnök neve KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ hó nap aláírása T/2 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást

szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! A megoldásokat minden esetben a dolgozatban kell elvégezni, pótlapon abban az esetben lehet dolgozni, ha már a dolgozatban üres rész nincs! 1. Feladatcsoport 161 p 1 Az ÁPRILIS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2016 december 3 1-i főkönyvi kivonat egy részének forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat (a forduló11api devi:ás tételek értékelése nélkül) az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kivül minden információt tartalmaz! 1 l 1. 112. 113. 114. 1173. 1174. 1191. 1193. 1194. 123. 127. 129. 131. 138. 139. 143. 147. 149. 161. 162. 168. 171. 177. 194. 195. 211. 221. 227. 229. 231. 235. 238. 251. 258. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyo~értékűjogok Szellemi tennékek Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése Szellemi termékek értékhelyesbítése Alapítás átszervezés értékcsökkenése Vagyoni értékű

jogok értékcsökkenése Szellemi termékek értékcsökkenése Epületek Epületek értékhelyesbítése Epületek értékcsökkenése Műszaki berendezések Müszaki berendezések terven felüli é rtékcsökkenése és annak visszaírása Müszaki berendezések értékcsökkenése 1 Egyéb berendezések Egyéb berendezések értékhelyesbítése Egyéb berendezések értékcsökkenése Befejezetlen beruházások Felújítások Befejezetlen beruházások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartós részesedések értékhelyesbítése Egyéb tartósan adott kölcsönök Egyéb tartós bankbetétek Alapanyagok elszámoló áron Segédanyagok Hulladék Alapanyagok árkül önbözete Befejezetlen tennelés Félkész termékek Félkész tem1ék KEK Késztermékek Késztermék KEK KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 1 8. 220000 4.566000 2.655000 9.667000 8.322000 4.000000 3.599000 2.555000 9.321000 88.999000 23.655000

22.344000 39.785000 0 22 .1 27000 39.55 1000 13.672000 12.455000 3.255000 1.399000 1.466000 23.156000 4.522000 23.477000 3.467000 11.347000 1.334000 665.000 1.458000 3.541 000 3.277000 855.000 8.666000 1.111000 T3 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 264. 265. 27. 28. 311. 316. 321. 341. 333. 351. 352. 353. 361. 368. 372. 373. 374. 375. 381. 382. 384. 386. 391. 392. 393. 411. 412. 413. 414. 4171. 4191. 443. 444. 4491. 451. 452. 453. 4541. 4542. 456. 461. 466. 467. 468. 469. 476. 479. 481. Aruk eladási áron Aruk árrése Közvetített szolgáltatások Betétdíjas göngyölegek Belföldi követelések Külföldi követelések Követelés kapcsolt vállalkozással szemben Belföldi váltókövetelések Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Immateriális javakra adott előlegek Beruházásokra adott előlegek Készletekre adot1 előlegek Munkavállalókkal szembeni követelések Különféle egyéb követelések Jelentős tulajdoni részesedés Egyéb részesedés Saját részvények,

saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszon)1 megtestesítő értékpapírok Pénztár Val utapénztár Elszámolási betétszámla Deviza betétszámla Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Ertékhelyesbítés értékelési tartaléka Adózott eredmény Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Pénzügyi lízing miatti kötelezettség Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott elő l egek Belföldi szállítók Külföldi szállítók Vál tótartozások Társasági adó elszámolása Előzetesen felszámított AF A Fizetendő AFA AFA elszámolási számla Helyi adó elszámolási számla Rövid lej áratú kötelezettség (osztalékfizetéshez) Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek Bevételek passzív időbeli elhatárolása

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉS Ű 34.566000 20.467000 2.466000 1.978000 8.5 10000 7.038000 2.466000 3.682000 4. 192000 1.348000 5.146000 2.437000 1.235000 8.32 1000 3.423000 5.399000 . 15.624000 3.476000 1.208000 6.311000 10.263000 1.455000 11.437000 3.566000 60.000000 3.411000 3.528000 . . 71.200000 15.200000 0 33 .567000 45.148000 3.546000 19.125000 13.201000 3.562000 1.455000 45.466000 55.148000 12.344000 2.345000 12.434000 2.348000 T4 KORLÁTOZOTT TERJESLTÉS Ű 482. 483. 493 . 494. 511. 52. 531. 532. 533. 541. 55. 56. 57 1. 581. 582. 814. 815. 861. 863 1. 8662. 8672. 8686. 869. 871. 873. 8742. 876. 879. 911. 93. 96 1. 9631 . 9632. 9662. 9664. 969. 972. 974. 976. 979. Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Adózás előt1i eredmény elszámolása Adózott eredmény elszámolása Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Hatósági díjak. illetékek Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási díjak

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Terv szerinti értékcsökkenési leírás Saját termelésű készletek állományáltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Ertékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv sz. értéke Káreseményekkel kapcsolatos fi zetések, fizetendő összegek Követelések elszámolt értékvesztése Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke Különféle egyéb ráfordítások Részesedésekből szánnazó ráfordítások és árfolyameszteségek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések. értékpapírok, bankbetétek visszaírt értékvesztése Atváltáskori. értékeléskori árfolyamveszteség Egyéb pénzügyi ráfordítások Belföldi értékesítés árbevétele

Exportértékesítés árbevétele Ertékesítert immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek. kés kamatok, kártérítések Követelések visszaírt é11ékvesztése Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése Különféle egyéb bevételek Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamatjellegű bevételek Atváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség Egyéb pénzügyi bevételek 23.125000 2.367000 302.476000 88.569000 1.437000 11.426000 4.867000 44.687000 4.869000 10.866000 22.311000 . 1.666000 33.487000 2.658000 5.466000 1.458000 11.322000 30.266000 0 4.61 6000 44. 588000 29.4 16000 5.073000 . 16.11 7000 548.902000 66.412000 2.820000 4.655000 3.488000 4.666000 0 8.333000 21.566000 8.830000 . 5.828000 Kiegészítő információk a hiányzó adatok megállapításához. (A devizás tételek

értékelésének eredményét könyvelni is kell): • A külföldi követelések között 23.000 EURO (melyből 8000 EURO barter miatt keletkezett). a valutapénztárban 4000 EURO, a deviza betétszámlán 33 000 EURO, a beruházás-fejlesztési hitelen 50.000 EURO és a külföldi szállítók között 43000 EURO (melyből 2.000 EURO befejezetlen beruházáshoz kapcsolódik) található A fordulónapi M B árfolyam 305 Ft!EURO. KORLÁTOZOTT TERJESZ I"ÉSÜ TIS KORLÁTOZOTT TERJ ESZTÉSŰ • • • • • • Az értékhe lyesbítés csak a főkönyvi kirnnatban lé,,ő összegeket tartalmazza. A Társaság a jegyzett tőkéjének (részvényeinek) 11 °Ó-át vásárolta vissza 88 ° o-os árfolyamon. A lekötött tartalék a főkönyvi kivonatban szereplő tételeken kívül más értéket nem tartalmaz. A félkésztennékek és a késztermékek esetében a tervezett közvetlen önköltség alacsonyabb a tényleges közvetlen önköltségnél és a nyitókészlet

16.300000 forint Az 581. számla jellegét (Tartozik vagy Követel) Önnek kell megállapítania!! A Társaság a devizás tételek fordulónapi értékének a megállapításakor az MNB árfolyamot al kalmazza. További • • • • • • • • • kiegészítő információk: (Ha van mit, könyvelni kell!) A mérlegkészítés i dő pon tj a 2017. április 05-e, a fordulónap minden év december 31 Az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás 27 .865000 forint volt A társasági adó mértéke 10 %. (A minimumadót is állapítsa meg, és ha ez magasabb, eleget tesz a minimumadó kötelezettségének!) A Társaság 5 % osztalékot szeretne fizetni. Az e lőzőek en kívül más adóalap módosító tétel nem volt. A Társaság a 2016. évben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el A Társaság 2017. áprili s 10-én befektetései után a 2016 évre 2555 EFt osztalékot kapott. Az alapanyagok tekintetében az elszámolóár alacsonyabb a tényleges

beszerzési árnál. Az ÁFA és a társasági adó elszámolási számla követelést mutat. a többi kötelezettség jellegű számla tartozást mutat. 1. feladatrész: 15 p Állapítsa meg és könyvelje le a devizás tételek fordulónapi értékelését (és dolgozza be a feladatba!), valamint állapítsa meg a hiányzó a 4171., a 374, a saját részvény névértékét, a 414. és az 581 főkön yvi számlák záró értékeit 2. feladatrész: 9p A fenti infom1ációk felhasználásával állítsa össze a Társaság 1016. évi összköltség eljárással készült egyszerűsített éves beszámolóját (9. oldal) 3 . feladatrész: 121 p 1 A fenti infom1ác iók felhasználásával állapítsa ( 13. - 14 oldalak) meg társasági adó alapját, a társasági adót, az esetleges könyveléseket, az osztalék a lapját, a tervezett osztalék összegét, az adózott eredményt, az osztalékfizetési korlát számítását. a maximális osztalékot és a kifizethető osztalé

kot. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T6 KORLÁTOZOTT TERJ ESZTÉSŰ 4. feladatrész: 8p A fenti infonnációk felhasználásával állítsa össze ( 12. oldal) a Társaság Egyszerűsített Éves Beszámoló „A" áltozatú mérlegének Eszköz oldalát. 5. feladatrész: 8p A fenti infonnációk felhasználásával állítsa össze ( 12. oldal) a T ársaság Egyszerűsített Éves Beszámoló „A" változatú mérlegének Forrás oldalát. 1. feladatrész mellékszámításai: A devizás tételek fordulónapi értékelése: Pontszám: 6p KO RLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/7 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 41 71. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka: forint Pontszám: 2p 374. Saját részvények, saját üzletrészek: forint Pontszám: 2p Saját részvények, saját üzletrészek névérték: . forint Pontszám: 1p 414. Lekötött tartalék: forint Pontszám: 2p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T,8 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 581. Saját

termelésű készletek állományváltozása: forint Pontszám: 2p 2. Feladatrész megoldása: Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL ezer forintban SorMegnevezés szám I. Ertékesítés nettó árbevétele II. Aktivált sa ját tel jesítmények értéke III. Egyéb bevételek Tárgyév Pontozás 1 ; Ehh/i/: visszaírt értékvesztés 1 IV. Anya2:iellegű ráfordítások V. : Személyi jellegű ráfordítások VI. Ertékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés ÜZEMI TEVEKENYSEG EREDMENYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai A. B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY i XII. Adófizetési kötelezettség D. ADOZOTT EREDMENY e. 1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T, 9 KORLÁTOZOTT TERJ ESZTÉSŰ 3. Feladatrész megoldása: A társasági adó alapjának megállapítása a számviteli törvény szerint: A társasági adó

alapjának megállapítása a minimumadó szerint: Az esetleges társasági adó könyvelése: Az osztalék alapjának (működő tőkének) a megállapítása: A tervezett osztalék megállapítása: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Tr!O KORLÁTOZOTT T ERJ ESZTÉSŰ Osztalékfizetési korlát számítása: Maximális osztalék megállapítása: . E Ft Kifizethető osztalék megállapítása: . EFt KORLÁTOZOTT TE RJESZTÉS Ű T/1 1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉS Ű 4. Feladatrész megoldása: MÉRLEG „ A „ változat ESZKOZOK adatok ezer forintban 1. II. Ill. lMMATERIALIS JAVAK T ARGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök 1. II. Ill. JY. KESZLETEK KÖVETE LESEK ERTEKPAPIROK PÉNZESZKÖZÖK e. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Pontozás Tárgyév Megnevezés Sorszám A. Befektetett eszközök 5. Feladatrész megoldása: MÉRLEG „ A „ változat FORRÁSOK ezer forintban Megnevezés Sorszám D. 1. II.

Ill. I. V. VI. VII. Saját JEGYZETT TOKE Ehhlfl: visszavásárolt tul ajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE ( -) TÖKETARTALEK EREDMENYTARTALEK i LEKÖTÖTTTARTALEK ERTEKELESITARTALEK ADOZOTT EREDMÉNY Céltartalékok Kötel ezettsé2ek 1. HATRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK HOSSZU LEJ ARA TU KÖTELEZETTSEGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. G. Pontozás 1 tőke E. F. 111. Tárg) év Passzív időbeli elhatárolások FORRASOK ÖSSZESEN: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉS Ű 1 i 1 T 12 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ II. Feladatcsoport 10 p Az ÁPRILIS Zrt. (a továbbiakban: Társaság) néhány kiemelt infonnációja a számviteli politikából a k övetkező: • • • • A Társaság költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban könyveli, összköltség típusú eredm énykimutatást készít. A terv szerinti értékcsökkenést évente egyszer szám olja el. Az értékcsökkenés elszámolása során 30 napos hónapokkal és 360

napos évvel számoljo n. Az ÁFA ahol szükséges 27 %. A Társaság 2016. május l-jén térítés nélkül átadott egy termelő berendezést egy másik cégnek. A termelő berendezést a Társaság 2014 október l-jén szerezte be és aktiválta a beszerzési értéke 2.400000 fori nt volt, az üzembe helyezési okmán y értelmében nyolc évig szándékozott használni, lineáris leírás szerint. A terme l ő berendezés 20 15 december 31-i könyv sze1inti értéke 1.900000 fo rint volt (Az érték nem tévedés, gondolkozzon el, hogy miért e1rnyi! !) Az ÁFA-t nem terheljük át. Az eszköz piaci értéke átadáskor 1850000 forint volt. A feladat megoldása során kizárólag a I. Feladatcsoport főkönyvi kivonatában lévő számJaszámokat használja és ezen feladat teljesen független az 1. Feladatcsoportban szereplő értékektől! Feladat: Könyveljen le a idősorosan a fenti gazdasági eseményeket. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T 13 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉS

Ű Kontírozó ív a II. fcladatcsoporthoz Dátum és megnevezés nélkül a feladatrész nem értékelhető! Dátum Megnevezés Forint Számla T K T K 1 KORLÁTOZOTT TERJE SZTÉSŰ TI14 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ III. Feladatcsoport 22 p Az ÁPRILIS Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2016 november l-jén zárt égü pénzügyi lízingszerződést kötöt1 a LIZI GELÖ Zrt-vel. A szerződés értelmében a lízingtárgyat - amely jelen esetben egy gyártósor volt - a szállító közvetlenül a lízingbe vevőnek számlázza. A gyártósor számla szerinti ára 60.000000 forint + ÁFA volt, a vagyonszerzési illeték 10 % A lízingszerződés értelmében a futamidő 10 év, kamata évi 6 %. A törlesztő részlet és a kamat minden hónap elsején esedékes. a kamatot időarányosan számolják el A Társaság még ugyanezen a napon aktiválta is a gyártósort. Az üzembe helyezési okmány értelmében a gyártósort 10 évig használja a Társaság, az

értékcsökkenés elszámolása évente egyszer történik a fordulónapon és 6.000000 forint maradványé1iéket állapítottak meg (360 napos évvel és 12 hónappal számoljon.) A Társaság az ÁFA-t és a vagyonszerzési illetéket 2016 november 08-án az elszámolási betétszámlájáról átutalta. A Társaság rendelkezik m egfelelő mennyiségű számlapénzzel. éhány kiemelt infonnációja a számviteli politikából a • • • • következő: A Társaság költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban könyveli, összköltség típusú eredménykimutatást készít. A Társaság az átsorolásokat (év közben és év végén is) rögzíti a könyveiben . A Társaság kizárólag ÁFA körös értékesítést végez. Az ÁFA ahol szűkséges 27 %. A feladat megoldása során kizárólag a 1. Feladatcsoport főkönyvi kivonatában lévő számJaszámokat használja és ezen feladat teljesen független az 1. Feladatcsoportban szereplő értékektől! Feladat:

Könyvelje le a 2016. évi gazdasági eseményeket (még a fordulónapit is) idősorosan. A Társaság a pénzügyi kötelezettségeit az elszámolási betétszámJájáról teljesítette. KORLÁTOZOTT TERJ ESZTÉSŰ T 15 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Kontírozó ív a III. feladatcsoporthoz Dátum és megnevezés nélkül a feladatrész nem értékelhető! Dátum Megnevezés Számla T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Forint T K Tt!6 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ IV. Feladatcsoport 7p Az ÁPRILIS Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2016 december 15-én 10000 EURO értékű 3.5 hónapos futamidejű évi 6 %-os kamatozású váltót bocsátott ki a külföldi szállítói tartozásának részbeni kiegyenlítésére. (A számlavezető bank deviza ételi árfolyama 30 1 Ft/EURO. az eladási árfolyama 305 EURO, MNB árfolyam 302 ft!EURO) Kiemelés a számviteli politikából és egyéb információk: • A Társaság a devizás tételeket átlagárfolyamon értékeli. • 360

napos évvel és 12 hónappal számoljon. • A fordulónapi árfolyamok: A számlavezető bank deviza ételi árfolyama 305 Ft/EURO, az eladási árfolyama 309 EURO, MN B árfolyam 306 Ft/EURO • A külföldi szál lítón 30.000 EURO található 9000000 forint értékben • A fordulónapon összevontan árfolyamnyereség van. A feladat megoldása során kizárólag a I. Feladatcsoport főkönyvi kivonatában lévő számlaszámokat használja és ezen feladat teljesen független az l. Feladatcsoportban szereplő értékektől! Feladat: Könyvelje le a 2016. évi gazdasági eseményeket (még a fordulónapit is, és a szállító számla értékelését is) idősorosan. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T/17 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉS Ű Kontírozó ív a IV. feladatcsoporthoz Dátum és megnevezés nélkül a feladatrész nem értékelhető! Dátum Megnevezés Forint Számla T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ T K T1 l 8 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT

TERJESZTÉSŰ T /19