Oktatás | Könyvtári ismeretek » A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NAT-ban

Adatlap

Év, oldalszám:2013, 13 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:16
Feltöltve:2020. augusztus 15
Méret:895 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NA T-ban A könyvtárhasználat tanításának alapvető célja, hogy oktatásának során a tanulók olyan eszköztudást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és feldolgozó tevékenységük során alkalmazni tudnak. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információ szerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módja a több éven keresztül tanult informatika tantárgy. A könyvtárhasználat tan a kerettanterv egészét átszövi. A forrásalapú ismeretszerzésre vonatkozó ismeretek megjelennek a közös követelményekben, az informatika és a szaktárgyak alapvető követelményrendszerébe építve. Az ismeretkör két jellegzetes részből áll: A könyvtári ismeret, az elsajátítása során eszközzé alakul,

lehetővé teszi bármely tantárgy aktív elsajátítását, ha az azokat tanító kollégák ismerik ezeket a képességeket és alkalmazzák tantárgyuk tanítása során. Ilyen értelemben a könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat is, megvalósul benne a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt. Könyvtár pedagógiai program: Óraszámok:a befogadó tárgyakban: 1. az informatikában ( lehetőleg tömbösített könyvtárhasználat tanórák keretében) 2. a magyar irodalomban • a szaktárgyakban alkalmazás szintjén A könyvtárhasználati modul ajánlott óraszáma az alapfokú oktatásban: Kerettanterv +helyi tanterv (magyar órákból) 2 2 2 Kerettanterv + helyi tanterv: informatika keretében 2 2* Összesen: 10 óra A kerettanterv alapkövetelményeit figyelembe véve építhetjük be a könyvtár használattani ismereteket és követelményeket, a könyvtárhasználatra épülő megoldásokat és módszereket a

szaktárgyakba és az osztályfőnöki órákba. Az alapozás a könyvtáros tanár feladata, az önálló információszerzés, tanulás képességének kialakítása, a kommunikációs kultúra fejlesztése a nevelőközösség, az egész iskola feladata. Az adott tanórai keretben fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy könyvtárhasználókká váljanak, életmódjukba természetesen illeszkedjék az önálló ismeretszerzés. A tananyag szerkezete: Spirális szerkezetű ismeretek: Eszköztudás jellegéből adódóan elsősorban ily módon építkezik a könyvtárhasználati tananyag, s az évek folyamán egyre gazdagabb tartalommal telítődik. Lineáris szerkezetű ismeretek: - Viselkedés a könyvtárban. Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint - Könyvtárhasználati szabályok. A könyv szerkezete és tartalma -A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrend Dokumentumtípusok - Lakóhelyi Gyermek könyvtár. Nyomtatott és nem nyomtatott

dokumentumok - Raktári rend. Dokumentumtípusok Segédkönyvek - Kézikönyvtár - Bibliográfiák,mutatók - Könyvtári katalógusok( szak és tárgyszó katalógusok) - Szellemi munka technikája Taneszközök: A törvény előírásainak megfelelő a könyvtár: a szakmai követelményeknek próbál megfelelni , de a szűkös anyagi források miatt sok a hiányosság ezen a területen. pl: applikációs táblák, diafilmek, videofelvételek, kazetták, CD lemezek, tankönyv, feladatgyűjtemény,munkafüzet, tanári kézikönyv, megfelelő példányszámú, gyermekek részére készült segédkönyv, folyóirat. Tevékenységi formák, eljárások, módszerek: Az egykönyvű, ismeret centrikus képzéshez, az egyirányú ismeretközvetítéshez képest elmozdulást jelent a könyvtárban végzett szaktárgyi tevékenység, a forrásalapú tanulás, a tanulói tevékenységet központba helyezi kreatív, fejlesztő jellegű tanulási formák, módszerek alkalmazása felé. A

könyvtári forrásokkal, eszközökkel megvalósuló ismeretszerzés jellemzője, hogy teret enged a tantárgyi témák, problémák különböző nézőpontú megközelítésének, a megszerzett ismeretek problémahelyzetben történő alkalmazásainak, az egyes tantárgyak kereteit átlépő témakörök (projektek) feldolgozásának. A könyvtári munkát igénylő tantárgyi témák feldolgozása közben a diákok megismerik az adott szaktárgy intézményes, dokumentációs forrásait, és megtanulják az információk összegyűjtésének, szelekciójának, rendszerezésének és bemutatásának technikáit és módszereit. Mindebből az következik, hogy a könyvtár eszközi felhasználása nemcsak és nem elsősorban a megtanult tantárgyi ismeretek további bővítését, hanem a tudáshoz vezető kreatív, fejlesztő célú módszerek, a szellemi munka technikai elsajátítását szolgálja. Tanulói tevékenységtípusok: · szaktárgyi tematikus gyűjtőmunka - egyéni

és csoportos · irodalom, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához ·kiselőadás tartása vagy írásbeli beszámoló készítése egy-egy komplex, több tantárgyat érintő problémáról • egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári dokumentumok segítségével • sajtófigyelés aktuális társadalmi problémákról. stb Ellenőrzés, értékelés: Évfolyamonként, a tanegység végén írásbeli ill., folyamatos szóbeli értékelés megerősítéssel A tantárgy jegyébe részarányosan beleszámít a könyvtárhasználati ismeretek értékelése.) Célok, feladatok : Az iskolánk kiemelt területként kezeli a tanulók megtanítását arra, hogy a számukra fontos információk megtalálásához szükséges ismereteket, készségeket kialakítsa és fejlessze. Napjaink technikai fejlődése lehetővé s egyben nélkülözhetetlenné teszi az információk gyors,pontos megszerzését. Ha ennek a technikáját már

gyermekkorban elsajátítják, akkor későbbi tanulmányaik, illetve munkájuk során sem kerülnek hátrányos helyzetbe az információszerzés és feldolgozás miatt. Mindent megtanulni nem lehet. De meg lehet tanulni azt, hogy az, amire szükségünk van, hogyan és hol találhatjuk meg. Ezt tartjuk fontosnak s ezért kezeljük kiemelt területként a könyv és könyvtárhasználat tanítását. • Felkészíteni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, melynek valóságos háttere a könyv és könyvtárhasználat hagyományos és elektronikus formája. · Ismerjen meg különböző funkciójú könyvtárakat. ·Az információkeresés és feldolgozás technikái, módszerei épüIjenek be minden tantárgy ismeretanyagába, illetve követelményeibe. • Legyenek képesek arra, hogy a különböző információforrásokból a szükségleteiknek megfelelő információkat megtalálják, s alkotó módon felhasználják. • Tudják, hogy az információk értéke

különböző, azokat kritikával kell fogadni, s helyességét ellenőrizni. Ez különösen az Interneten elérhető elektronikus dokumentumoknál fontos Legyenek tehát aktív és kritikus befogadók! • Az Információs Társadalom kívánalmainak megfelelő szemléltető, felkészültségű módszereket, technikákat ismerő és alkalmazó tanulók nevelése. • Az információszerzés, feldolgozás és felhasználás írott és íratlan etikai szabályainak megismertetése és alkalmazása. Fejlesztési követelmények: · Ismerje meg a könyvtár alapvető feladatait, elrendezését, típusait. · Tanuljon meg tájékozódni a könyvtár tereiben és az állományrészek között. · Ismerje meg a könyvtári viselkedés alapvető normáit, s azokat tartsa be. ·Ismerje meg az alapvető hagyományos és elektronikus dokumentumokat s tudja azokat használni. • A kézikönyvtárnak a tájékoztatásban betöltött funkcióját ismerje, s legyen képes a feladataihoz megfelelő

kézikönyv (nyomtatott és elektronikus) használatára. · Tudja használni a könyvtár katalógusainak hagyományos és elektronikus formáját. ·Legyen képes a feladataihoz megfelelő forrás kiválasztására (hagyományos és elektronikus), ezekből információkat gyűjteni és feldolgozni. • Tudja az idézés és a forrásra hivatkozás szabályait, s azokat alkalmazza is. Célok: • A legfontosabb kézikönyvek használatának és a tájékozódásban betöltött szerepének ismerése. · Különböző könyvtártípusok szerepének, feladatának megismerése. · Tárgyi katalógusok használata. ·Tudjon a legfontosabb kézikönyvekben keresni. Ismerje azok tartalmi és formai jellemzőit, használatuk módját. · Ismerjen meg különböző könyvtártípusokat. Tudja, hogy melyik milyen funkciót lát el ·lsmerje meg a tárgyi katalógusok felépítését, használatának jellemzőit. Tudjon keresni egy-egy témához a tárgyi katalógusokból. Ismerje meg az ETO

főosztályait, próbáljon meg egy- egy témához tárgyszavakat alkotni. Ismerje meg a különböző keresések alapvető lépéseit • Kézikönyvek és segédkönyvek használatának gyakoroltatása, adott témához információk gyűjtése. • Ismerje meg a hivatkozás, idézés szabályait. A továbbhaladás feltételei : · Ismerje a kézikönyvtárhoz tartozó könyvtípusokat. Tudjon a szabadpolcon keresni · Tudjon keresni a segédkönyvekben. • Ismerje a legfontosabb könyvtártípusokat. Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár, nemzeti jellegű könyvtára pedig a Debreceni Egyetemi Könyvtár. • Tudja, hogy a szakjelzet és a tárgyszó a dokumentum tartalmát fejezi ki. Segítséggel tudja használni a szak és a tárgyszó katalógust. Értékelés: A tanórán szerzett ismeretekről szóban ill. írásban adnak számot a tanulók K ö n y v é s k ö n y v t á r has z n á lat Cél : A különböző könyvtártípusok

szerepének, feladatának megismerése. A kézikönyvek használatának és a tájékoztatásban betöltött szerepének megismerése. Önálló könyvtári kutatómunka: különböző típusú dokumentumok keresése és kiválasztása, értékelése és felhasználása. Tevékenységi formák: Információ gyűjtés különböző dokumentumtípusból. A továbbhaladás feltételei : A tanuló ismerje az információhordozók típusait. Legyen képes - az információhordozók használatával - önálló anyaggyűjtésre, hallott és írott szövegek lényegének kiemelésére. Az ismeretek bővítése: a könyvtári katalógusok Tartalom :A könyvtári katalógusok A tovább haladás feltételei : A tanuló ismerje a könyvtári katalógusokat. Legyen képes egy megadott témához többféle forrásból anyagot gyűjteni. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ALSÓ TAGOZATON A könyvtárhasználat a helyi tantervekben: A könyvtárhasználat a NA T egészét átszövi. A

forrásalapú ismeretszerzésre vonatkozó ismeretek megjelennek a közös követelményekben - kommunikációs kultúra és tanulás -, később pedig a NAT Informatika műveltségterületben és a szaktárgyak alapvető követelményrendszerébe építve. A megtanított ismeretek rendszeres alkalmazás, gyakorlás útján válnak élővé, s így lesz a tantárgy is tantárgyközivé. Óraszámok: Az éves óraszámok az anyanyelvi órák makro tanterveiben jelennek meg, helye az osztályterem, illetve az iskolai könyvtár. Spirális szerkezetű ismeretek: Eszköztudás jellegéből adódóan elsősorban ily módon építkezik a könyvtárhasználati tananyag, S az évek folyamán egyre gazdagabb tartalommal telítődik. Lineáris szerkezetű ismeretek: Súlyponti ismeretkörök évfolyamonkénti fogalmi kifejtése. Évfolyamonkénti lineáris szerkezetű ismeretek az alsó tagozatban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Viselkedés a könyvtárban. Könyvtárhasználati szabályok . A könyv

szerkezete és tartalma . Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint. Dokumentumtípusok. A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrendes leíró katalógus. A kézikönyvtár . Taneszköz: A törvény előírásainak megfelelő könyvtár a szakmai követelményeknek megfelelő összetételű és feltártságú könyvtári állomány, jól fejlesztett kézikönyvtár. Diafilmek, videofelvételek, kazetták, CD-lemezek, tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, tanári kézikönyv. Megfelelő példányszámú gyermekek részére készült segédkönyvek, folyóiratok Értékelés: Évfolyamonként két féléves összetett gyakorlati könyvtárhasználati feladat kapcsán. Ezek a jegyek részarányosan beszámítanának a magyar anyanyelv jegyébe. A könyv- és könyvtárhasználati órák tevékenységinek egymásra épültsége az alsó tagozatban TEVÉKENVSÉGFORMÁKAZ1.ÉVF OLYAMON TEVÉKENYSÉGFORMÁK A 2. ÉVFOL YAMON ÉVI 4 ÓRÁBAN ÉVI 4 ÓRÁBAN

Gyermekkönyvek válogatása megadott témához, egyéni érdeklődés szerint. Látogatás az iskolai könyvtárban. 1 1. Válogatás a korosztálynak készült könyvekből: leporellók, képesköny- 2. vek,mesekönyvek . ,., .J Kölcsönzés Eligazodás a könyvekben a tartalom- 2. A könyvtárban elvárt viselkedési jegyzék alapján. szabályok tanulása. Szavak magyarázata gyermek lexikonok használatával . 4. ,., .J Ismerkedés a gyermeklapokkal. 4. Tartalma Gyermekkönyv tartalmának megállapítása kép és szöveg együttes értelmezésével. Tájékozódás a gyermeklexikon betűrendjében . Tartalma • • A könyvtárhasználat szabályai. A könyvtár terei, szolgáltatásai. A • könyvkölcsönzés módja . • A könyv tartalmi és formai elemei, főbb adatai . Olvasási szokások alakítása a könyvtárban . Gyermeklexikon használata TEVÉKENYSÉGFORMÁK A 3. ÉVFOLYAMON ÉVI 4 ÓRÁBAN Gyermeklexikonok szerkezete, használata . •

Gyermeklapok TEVÉKENYSÉGFORMÁK A 4. ÉVFOLYAMON ÉVI 6 ÓRÁBAN • 1. 1. Könyvek keresése a szabadpolcon szerző és cím szerint. 2. Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek témájának megállapítása (cím és tartalomjegyzék alapján) és csoportosításuk a főbb állományrészek szerint. Látogatás a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Mesegyűjtemények, gyermekek részére készült verseskötetek válogatása a szabadpolcon. 2. ,., .J ,., Ismeretlen szavak értelmezése -, . gyermeklexikon és értelmező szótár segítségével. A magyar helyesírási szótár használata. 4. Tartalma Megadott szempontok alapján a könyvtár megfigyelése, a tapasztalatok feljegyzése. Az iskolai és a gyermekkönyvtárról szerzett tapasztalatok összehasonlítása, a hasonlóság és a különbség rögzítése írásban és rajzban. Ismeretlen szavak, fogalmak keresése lexikonban, szótár betűrendjében. • A könyvtár terei és állományrészei . A könyvek

tartalmi csoportjai: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom. A szótárak szerkezeti jellemzői, • használata. Adatok, információk gyűjtésének, • célszerű 5. • 6. Fogalmak, nevek témakörök keresése enciklopédiákban a mutatók és a tartalomjegyzék alapján. Azonos fogalmak keresése az alapvető segédkönyv-típusokban: hasonlóságok és elrendezésének módja. különbségek. A könyvtárhasználat alapozó ismeretek az 1. osztály makro tantervébe · · A tanulók könyvtárlátogatás alkalmával szerezzenek élményeket. Ismerjék meg a helyes könyvtári viselkedés szabályait. Szerezzenek tapasztalatokat a könyvtárról. 2. Belépő tevékenységformák: Látogatás az iskolai könyvtárban. Válogatás a korosztálynak készült -könyI vekből: leporellók, képeskönyvek, mesekönyvek. A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok tanulása. Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával. Alapkövetelmények, feladatok: A

könyvtár terei, szolgáltatásai. A könyvkölcsönzés módja Olvasási szokások alakítása a könyvtárban. Gyermeklexikon használata · A könyvtár megismerése. · Élményszerzés a könyvtárlátogatás alkalmával. · Válogatás a gyermekkönyvek között. Értékelés: A tanegység végén tudáspróbával, valamint szóbeli értékeléssel folyamatosan . Dokumentumismeret · · · · A könyvtári betűrend Szerző és cím fogalma A könyvtár állományrészei A kölcsönzés módja A kézikönyvtár használata: Lexikonhasználat · · · · Gyermeklexikonok A lexikon, a Címszó és a szócikk fogalma Betűrend A lexikonok elhelyezése a könyvtárban A könyvtárhasználati alapozó ismeretek beépülése a 2. osztály makrotantervébe 1. Cél: • 3. Témák: Sajátítsák el a tanulók a könyvtárhasználat rendjét. • • • Ismerjék meg a betűrend szerepét a könyvtári rendben. Alakuljon ki bennük az olvasás • szeretete, a könyvek

védelme iránti igény. Ismerjék meg a könyv főbb részeit, tudják megállapítani a könyv szerzőjét és címét, • tudják használni a tartalomjegyzéket. Le- A könyvtár sajátosságai, a könyvtárhasználat rendje = Könyvtárhasználat alapvető szabályai A könyv adatai, tartalmi, formai elemei (2. óra)= 1 óra (szerző, cím, kötéstábla, számozott oldal) Gyermeklexikon, szócikk. (2 óra) gyenek képesek (segítséggel) használni a gyermeklexikont. 2. Belépő tevékenységformák: 4. Alapvető követelmények, feladatok: Gyermekkönyvek válogatása A könyvtár használata közben a • • meghelyes adott témához, egyéni érdeklődés viselkedési szabályok elsajátítása. szeA könyv főbb adatainak, rint. Kölcsönzés • szerzőjének és Eligazodás a könyvekben címének a megállapítása, lényeges • tartalomtartalmi és formai elemeinek a jegyzék alapján. megkülönTájékozódás a gyermeklexikon • böztetése. betűSzócikk

keresése (segítséggel) rendjében . • gyermek• Ismerkedés a gyermeklapokkal. lexikonokban, keresés tankönyvek, Gyermekkönyv tartalmának gyermekkönyvek • megállatartalomjegyzékében, pítása a kép és a szöveg együttes gyermekújságban. értelmezésével. 5. Értékelés: A tanegység végén tudáspróbával, valamint szóbeli értékeléssel folyamatosan. A könyvtár általános rendje Dokumentumismeret • Könyvtárlátogatás . • A könyvtár állományrészei A könyvtárak használati • Audiovizuális és elektronikus dokumenszabályai, állományegységei . tumok használati és kölcsönzési szabáA kölcsönzés és a beiratkozás • lyai . szabályai . Az iskolai könyvtár használati • szabályzata. Az iskolai könyvtár feladata és • szolgáltatásai . Olvasási szokások • megalapozása. - . A kézikönyvtár használata • Az olvasóterem használati rendje. • A kézikönyvek elhelyezése a könyvtárban. • A kézikönyvek

jellemzői . • A lexikon. az enciklopédia és a szótár fogalma A könyvtárhasználati alapozó ismeretek beépülése a 3. osztály makrotantervébe 1. Cél: • Témák: A tanulók bővítsék további ismereteiket I • a könyvtárban elhelyezett dokumentu• mok rendjéről. (Raktári rend) A betűrend segítségével találják meg a könyveket. • lom, ismeretterjesztő irodalom. A szótárak szerkezeti jellemzői, használata. Adatok, információk gyűjtésének, célsze- • I• Ismerjék meg a gyermekek részére I szerkesztett sorozatokat, tudják, hogy tanul• mányaik során melyeket hasznosíthatják. Rendszeresen használják a helyesírási szótárt. 2. Belépő tevékenységformák: • A könyvek tartalmi csoportjai: szép iroda- • szabadpolcon a gyermekeknek szóló • A könyvtár terei és állományrészei. Könyvek keresése a szabad-polcon I szer- rű elrendezésének módja. Írás-, könyv- és könyvtártörténet. 4.

Alapkövetelmények, feladatok: • Ismerkedés a könyvtár rendjével (raktári rend). ző és cím szerint. • • Szépirodalmi és ismeret-terjesztő művek témájának megállapítása (cím és tartalomjegyzék alapján) és csoportosításuk a főbb állományrészek szerint. Ismeretlen szavak értelmezése gyermeklexikon és értelmező szótár • A könyvek csoportosítása tartalmuk szerint: szépirodalom és ismeretterjesztő irodalom megkülönböztetése. • A sorozat szerepe az önálló ismeretszerzésben. • A lexikon és a szótár megkülönbözteté- segítségével. se. • A helyesírási szótár kezelésében való gyakorlottság. A magyar helyesírási szótár használata. Értékelés: A tanegység végén tudáspróbával, valamint szóbeli értékeléssel folyamatosan. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS RENDJE • • • • • Gyermekkönyvtár látogatása . A könyvtárak terei és állományegységei. A kölcsönzés és a beiratkozás

szabályai . Az iskolai könyvtár használati szabályzata. Az iskolai könyvtár feladata és szolgálta- DI REKT T ÁJÉKOZT ATÁSI ESZKÖZÖK Gyermeklexikonok, enciklopédiák, • szótárak. A lexikon, az enciklopédia és szótár • fogalma. • A mutató fogalma • A betűrend. A kézikönyvek elhelyezése és használata a könyvtárban . fRÁS- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET: DOKUMENTUMISMERET A könyv részeihez kapcsolódó • Írástörténet . • fogalmak. • Könyvtörténet . • A szépirodalmi könyvek csoportjai . • A nyomtatás története. A könyvtári főosztályok (ETO) tásai • A könyvtárhasználati alapozó ismeretek beépülése a 4. osztály makrotantervébe 1. Cél: • • 3. Témák:: Szerezzenek élményeket a tanulók a • lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Szerezzenek tapasztalatokat a • nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok köréről. • Ismerjék meg a legfontosabb • A lakóhelyi gyermekkönyvtár (terek,

állományrészek, szolgáltatások). Gyermekek részére készült gyermekI apok, gyermekrovat. Az enciklopédia jellemzői, gyermekenciklopédiák. gyermekeknek szóló kézikönyveket (segéd- • A nem nyomtatott dokumentumok alaptípusai. Szaktárgyi feladatok megoldása a meg- könyveket) Szerkezeti jellemzőinek ismerete • • alapján legyenek képesek a tanulók, a feltett ismert dokumentumokkal. kérdésekre adandó válasz megkeresésére, lényegkiemelésre. 2. Belépő tevékenységformák: 4. Alapkövetelmények, feladatok: Látogatás a lakóhelyi • gyermekkönyvtárban. Mesegyűjtemények, Ismerkedés a lakóhelyi • gyermekek régyermekkönyvtár szére készült verseskötetek szolgáltatásaival, a gyermekeknek válogatása a szabadpolcon. szóló folyóiratokkal. Megadott szempontok alapján a Tapasztalatok alapján a • • könyvtár dokumentumtípumegfigyelése, a tapasztalatok sok megnevezése. feljegyzéA könyv tartalmának megállapítása se. •

a Az iskolai és gyermekkönyvtárról megismert szerkezeti elemek • szersegítségézett tapasztalatok összehasonlítása, vel. hasonlóság, különbség rögzítése • A kézikönyvek, lexikon- szótárírásban rajzban. enciklopédia megkülönböztetése. Ismeretlen fogalmak, szavak Gyermeklexikonok, a helyesírási • • keresése lekszótár xikonban, szótár betűrendjében. használata. Fogalmak, nevek, témakörök • keresése enciklopédiában a mutatók és a tartalomjegyzék alapján. • Azonos fogalmak keresése az • 5. Értékelés: alapvető segédkönyv-típusokban; A tanegység végén tudáspróbával, hasonlóságának valaés különbségének megállapítása. Tények és adatok gyűjtése mint szóbeli értékeléssel • segédkönyfolyamatosan. vekből tantárgyi témához. A szerzett ismeretekről jegyzet, vázlat segítségével beszámoló. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMISMERET RENDJE A könyvtárak használati szabályai, • • A

könyvtár folyóirat részlege . állományegységei (audiovizuális és • A folyóiratok kölcsönzési szabályai . elektronikus dokumentumok) • A gyermekfolyóiratok jellemzői . A könyvtártípusok fogalma: iskolai, • • A szerkesztő fogalma gyer"Az én újságom" - válogatás mekkönyvtár, szakkönyvtár . • Benedek A zenei könyvtár használati Elek és Pósa Lajos • szabályzata . gyermekújságaiból, az 1889-1914-es évekből KÖNYVTÁRTÖRTÉNET A KATALÓGUS: Híres magyar A katalóguscédula és a katalógus • • könyvtárak . fogalma . • A katalógusok fajtái . A SZELLEMI MUNKA • A betűrend és a szakrend . TECHNIKÁJA A négy év során elsajátított alapvető könyv és könyvtárhasználati ismeretek összessége: • Kézikönyvek használata • Katal ógus- használat . I • Folyóirat-használat .