Vallás | Keresztény » Faragó Ferenc - Bulányi György és a Bokor közösség sajtóvisszhangjai, 6. kötet

Alapadatok

Év, oldalszám:2022, 115 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:8

Feltöltve:2022. július 16.

Méret:18 MB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

BULÁNYI GYÖRGY ÉS A BOKOR KÖZÖSSÉG SAJTÓVISSZHANGJAI 6.KÖTET SZERKESZTETTE. FARAGÓ FERENC 2022. Élet egy 16 gyermekes nagycsaládban 32 5)0DflMíí] 2013. január 31 Nem az a jó család , amelyik konfliktusm entes, hanem ahol jól tudnak kijönni belőle A család egyik alapelve az anyagi egyszerűségre és a szellemi és lelki igényes­ ségre törekvés - mondta el lapunknak Király Ignácz, aki 16 gyermek édesap­ ja és 15 gyermek nagypapája. Feleségével, Zsikével kötött házassága egymás megbecsülésére és a keresztény elvekre épül. Király Ignácz megfogalmazása szerint a házasság egy életre szóló fejlődőképes szeretetszövetség, nem pedig szerződés. Számoljuk össze, hogy hány évet tanultunk azért, amiből élni szeret­ nénk, és számoljuk össze hány évet tanultunk azért, ami szerint élni szeretnénk, és máris szembeállítottuk egymással az anyagi csomagot az elvi csomaggal vallja a családfő.

Teológusként végzett és p a p n a k ké­ szült. M iért választotta mégis az apa­ ságot és a n agycsa ládo t? - Minden normális ember nagy kérdé­ seket tesz fel, amikor a személyi érettség azon fokára jut, hogy a helyét keresi az életben. M int hívő ember feltettem a kérdést, hogy vajon mit akarhat velem a Jóisten? Akkor két markáns arculat je­ lent meg előttem: jó pap vagy jó papa legyek? Az elhivatottság mindkettőben megvan. Szó sincs arról, hogy a papi hi­ vatást feladtam volna. Az élet Istennek tetszőén bonyolított formáját hivatás­ nak értelmezem, ami annyit jelent, hogy nem a hivatásomat adtam fel, hanem azt az irányt és életformát, amiben ezt megélem. Ezért végeztem el a teológiát Hittanári diplomával rendelkezem, de ha egyházi intézményben tanítottam volna, amellett nem tudtam volna eltar­ tani egy ekkora létszámú nagycsaládot. Elsajátítottam tehát egy „tisztességes” kétkezi szakmát, és

asztalosként végez­ tem. Van, ami szerint élni szeretnénk, ez az elvünk, és van, amiből élni szeret­ nénk, ez pedig a szakmánk. Feleségével m indig is nagycsaládot terveztek? Eleinte négy gyermeket terveztünk, egyet feleségem Zsike, egyet magam he­ lyett, egyet azokért, akiknek nem lehet, és egyet azért, hogy ki ne haljon a ma­ gyar hazánk. Az már romantikusan fia­ talos elképzelés volt, hogy két lány és két fiú legyen, ami meg is adatott. A terve­ zett négyet végül is betartottuk, hiszen négyszer négy gyerekünk van, ráadásul nyolc lány és nyolc fiú. Az első négy gyermek után igyekeztünk a családter­ vezést illetően kiművelődni, hogyan lehet úgy szabályozni a dolgokat, hogy az életigenlésünk megmaradjon, de az erőnlétünket és a határainkat is reálisan mérjük fel. Minden módszer ellenére két évre rá a feleségem babás lett. Utána már Zsikém szokta mondani: „Én vagyok a világ legönzőbb asszonya, mert nem

tudok meglenni kisbaba nélkül.” Ebből adódik, hogy jöttek-jöttek, mi pedig folyamatosan nőttünk fel a feladathoz. Nekünk ebbe bele kellett nőni, mert a család egy elkötelezettség, egy kihívás, amelynek meg kell felelni. A fejlődésben nem lehet nyugdíjba menni. M ilyen értékek mentén nevelték a gyerekeket? Gondolom, a vallás nagy szerepet já ts z o tt az életükben. A hit nem kizárólagosan játszott sze­ repet az életünkben. Minden vallás az barik ád q 2 0 1 3 . ja n u á r 31 r embereknek az Istenről alkotott álmát szövi struktúrába, az általam képviselt keresztény katolikus irány is, de ezen belül van egy radikálisabb vonalunk: a Bokor Közösség. Az elveink tehát elég radikálisak Jézus hegyi beszédére épülő­ en, ez pedig magában hordozza az élet­ igenlés minden változatát. Tehát például a gyermekelfogadást is. Van várva-várt gyermek, van elfogadott gyermek, de megölt magzat nincs. Ilyen alapelvekre épült a

családunk, ezért a jelszavunk: „Memento Vitae!” - Emlékezz az Életre! - M ivel lesznek m asabbak a gyerekek, ha nagycsaládban nőnek f e l i M ilyen többletet a d a szám ukra} Azt gondolom, hogy nagyon sok pluszt kapnak, persze nem anyagilag. Az egyik alapelv az anyagi egyszerűségre és a szellemi-lelki igényességre való tö­ rekvés. Nagy előnynek mondható, hogy nálunk mindig megvolt a közösség ott­ hon is. Több családon belüli csoportban működtek a gyerekek, esténként össze­ vándoroltak és klubéletet éltek valame­ lyikük szobájában. Tehát mindig élt egy érintkezési, ütközési fórum, ahol csi­ szolódhattak. Nem kellett mesterséges nevelési trükköket kitalálnunk ahhoz, hogy ezekből a kis csiszolatlan gyé­ mántokból csiszolódás révén drágakő alakulhasson, hanem egymást is alakí­ tották. Sokszor a szülőnek nem az a dol­ ga, hogy konfrontálódjon a gyerekeivel, hanem időnként elegendő figyelni rájuk, hogy a

szeretet rendje szerint működje­ nek a konfliktusmegoldásokban. Ebből adódóan kortárscsoport hatások érték a gyerekeinket a testvéreik révén is. Sosem tereltük szülői kényszerítésekkel őket, hagytuk, hogy a saját útjukat járják a mi példánk és terelgetésünk segítségével. Például jelentős előny, hogy megtanul­ ták, milyen egy férfi- és egy apakép, il­ letve egy női- és egy anyakép. Ez nagyon fontos volt, hiszen mindannyian tapasz­ taljuk, hogy milyen az, mikor valaki csonka családból származik. Szintén többletet ad, hogy megalapozott öntu­ dat alakult ki a gyerekekben a közössé­ gi „mi” tudatból. Kaptak egy normára szoktatást, hogy nem szabad lejáratni sem magukat, sem a családot, ugyanis egy 16 gyerekes családnak sokkal job­ ban oda kell figyelnie magára, mint egy megszokott méretűnek. Nálunk például Zsikém rettenetesen vigyáz, hogy az ott­ honunknak úgy kell kinéznie, hogy az ne járassa le a családot

egy-egy látoga­ tó előtt, hiszen az lejáratná az elveinket is. Feladatunk: megélni és megmutatni, hogy nehéz így élni, de jó. J b arik ád 2 0 1 3 . ja n u á r 31 Az öntudat é s a szerénység két egym ást kiegészítő erény, é s egy nagycsalád erre m egtaníthatja az embert 24 ó rás szolgálat - N ehéz} Igen, ebből nem lehet visszavonulni, ebből nem lehet szabadságra menni, ez egy komplett 24 órás szolgálat. Ezért nehéz. Most, hogy idősödöm, látom, hogy sajnos az ember fiatalabb kori hi­ bái fölerősödve jelennek meg, az inger­ küszöbünk más lesz, vagyis a nehézségi fok nem csökken. - Hogy tu d ta k m inden gyerm ekükre fig yeln i és m in d en kit a „jó irányba” terelni} A gyerekek k ö zü l sokan egye­ temre já rn a k , komoly szakm ájuk van, vagy éppen zenekarban já tszanak. Voltak jó elképzeléseink, amelyekért sikerült meghozni az áldozatokat is. Az egyik jó elképzelés például úgy szólt, hogy

mindenkinek legyen érettségije és egy szakmája. Akinek pedig van te­ hetsége és szorgalma hozzá, az tanuljon tovább. Ebből adódóan széles a skála a családban. Sikerült teljesíteni a terveket Ez alól egyetlen kivétel van, az pedig a tizennegyedik fiunk, ő középsúlyos ér­ telmi fogyatékkal született. Ez egy lime kórós fertőzés utáni babásság következ­ ménye. Aki megtanít bennünket érdek­ mentesen szeretni. - A gyerekek egymást is segítik és te­ relgetik} Igen, és ez a pozitív oldala ennek a „te­ relésnek”, de ugyanennek megvan a ne­ gatív oldala is, az hogy élesen kritizálják egymást, konfliktusokat generálnak. A konfliktusnál szintén az a lényeg, hogy szeretettel jöjjenek ki belőle. Nem az a jó család, amelyik konfliktusmentes, hanem ahol jól tudnak kijönni belőle. Konfliktus nélkül nem tudnánk csiszo­ lódni és fejlődni. Mindig a baj hozza ki az emberből a még számára is váratlan megoldásokat. Jó

látni, hogy összezár­ nak, összetartanak, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A legter­ mészetesebb, hogy ha valaki például a családi levelező listán vagy telefonháló­ zaton elkiabálja magát, hogy takarítani kellene a lakást, akkor öten-hatan azon­ nal ott vannak. Nagyon jól együttmű­ ködnek, a kirepültek is megtartották azt a közösség jellegű összetartást, amelyet kisgyermekkorban otthon éltek meg. - Egy ekkora család komoly szervezőm u n ká t igényel. Hogy tu d tá k a m in ­ dennapokat gördülékennyé tenni} - Megvolt a kelés és a fekvés időpontja, és e kettő közé szerveződött a minden­ napok feladatcsokra. Az esti lefekvés volt az igazi nagy kérdőjel, mert minél inkább növekedtek, annál inkább sze­ rettek volna tovább lazítani a tízórai lámpaoltáson. Sikerült bizonyos nor­ mákra szoktatni magunkat. Ennek ér­ telmében televíziót csak akkor nézhet­ tek, ha a tanuláson kívül legalább annyi

időt az olvasással is eltöltöttek. Egy má­ sik norma szerint 18 év alatt 10 órára, 18 felett pedig éjfélre illett otthon lenni. Ami nem azt jelentette, hogy mindig működött is, de ez volt a törekvési irány, ha pedig rendszeres kimaradások történ­ tek, akkor határozott „ejnye-bejnyében” részesültek. Előfordultak persze olyan helyzetek is, amikor össze kellett hívni a családi tanácsot. Ha ugyanis valami nagyon nehéz, megoldásra váró komoly gond van, akkor összehívjuk a családi Szerelem mint a Jóisten sodrása ! Névjegy Király Ignácz Király Ignácz teológusként végzett, majd kitanulta az asztalos szakmát. 16 gyermek édesapja és 15 gyermek nagyapja. Családjával 2011-ben nyerték el az „Év családja díjat’’. tanácsot, ahol mindenki elmondhatja az üggyel kapcsolatos véleményét, utána pedig hozunk valamiféle határozatot, szándéknyilatkozatot. A jóhoz odapo­ fozni nem lehet az embereket, csak az a megoldás, ha

odaszeretjük és odaszok­ tatjuk a normára nevelés szelíd eszköze­ ivel. A norm ákat tudatosan a la kíto ttá k vagy m aguktól a la ku lta k? - Volt egy része, ami abból adódott, hogy meg kellett találnunk a megoldást egy problémára. Míg máskor a magunk által jónak gondolt elvekből szükségsze­ rűen jöttek a normák. Érdekes ezeknek a hatása, a kirepült gyerekeink egyre töb­ bet mondják, hogy „most értem meg, miért tettétek velünk ezt vagy azt”. A szülői szándék irányát minden gyerek értékeli a családunkban. - Egy ilyen nagycsaládban hogyan za jlanak a z ünnepek? Az ünnep mindent felrúg. Nálunk a pénzügyminiszter asszony Zsike, de az ünnep nem lehet egy olyan kézben, ami a kemény takarékosság rendje szerint működik. Tehát az ünnep esetében az anyagi rész átkerül az én irányításom alá. A születésnapot mindig anya köszönti az asztalnál egy imával, visszaemlékezik a születésre, és az adott gyermek

sajátos­ ságaira. A névnapokat én köszöntőm, mert a gyerekek nem véletlenül kapták a neveiket, és nem véletlen álmodtunk belőlük valakit. Ilyenkor a gyerekek ajándékul megkaphattak olyasmit, ami­ re évközben nem jutott. Ma már a tár­ gyi jellegű ünnepi ajándékozás átment szellemibb jeliegűbe. Egy karácsonynál a legtermészetesebb, hogy nincs tárgyi ajándékozás - csak a még otthon levők körében - , helyette a családi összejövetel délutánján egy kis műsort adunk egy­ másnak. Most már ehhez az unokák is bekapcsolódnak. Jelenleg 15-en vannak A karácsony olyan időszak, amikor öszszejön a teljes család, ahogy az évközi ki­ emelt ünnepeken is. Idén például 40 éve lesz, hogy megházasodtunk, és 40 főből áll a család. - E zek szerin t családi zenekar is m ű­ ködik? - A gyerekek zenei nevelése kiskorukban kezdődött, hiszen szerettük volna, ha ér­ zelmileg a zene segítségével is fejlődnek. A Révület nevű

zenekarban a billentyű­ nél és a vokálnál Mártáé a főszerep, az énekes, zeneszerző, frontember Mátyás, a dobnál Benjámin, a basszusgitárnál pedig egyik vejem, Balázs működik közre, illetve van még egy srác a zene­ karban, de ő nem családtag. Folkrock zenét játszanak jó tartalmakkal. Árpád fiunk a szövegíró. A pincei asztalosmű­ helyemnek egyharmadát stúdiószobává alakítottuk át a hatékonyság érdekében. - Sokan a zza l érvelnek, hogy azért nem vállalnak gyerm eket vagy több gyermeket, m ert anyagilag nem tu d ­ nák fin a n szíro zn i. M ennyire szám í­ ta n a k a z anyagiak? - Számoljuk össze, hogy hány évet ta­ nultunk azért, amiből élni szeretnénk, és számoljuk össze hány évet tanultunk azért, ami szerint élni szeretnénk, és már­ is szembeállítottuk egymással az anyagi csomagot az elvi csomaggal. Ezek nem egy súlycsoportba tartoznak. Az élet tele van olyan lépéssel, melyet egy ősbizalom alapján

teszünk meg. Ez az ősbizalom lehet például a hit. Rengetegszer elő­ fordult, hogy gondosan megterveztem valamit, majd mégis mellényúltam. A jó házasság és a jó család nem az anyagi­ akra épül, hanem az anyagi szerénységre és a szellemi, lelki igényességre. Aki az anyagiak függvényében akar házasodni, az nem tudja, mi a szerelem. A szerelmet a Jóisten egy olyan csodálatos sodrás­ nak gondolta, ami át tudja lendíteni az embert a szakadékokon. Aki csak szá­ mításból kapcsol össze két életet a há­ zasságban vagy a gyerekek vállalásában, és a pénztári bevételt tekinti, az nem házasságot köt, hanem szerződést, ami addig tart, amíg ez a kikalkulált rend­ szer működik, ha pedig összeomlott, akkor bontják, válnak. Nem anyagiakra kell építeni a családtervezést, mert ha mi arra építettük volna, akkor nem itt tartanánk. Ha történik bármilyen prob­ léma, akkor azonnal akadnak segítőink, ugyanis a család nem puszta

vállalkozás. - M anapság úgy tűnik, m intha az emberek könnyebben fe la d n á k és ha­ marabb m ondanák ki, hogy elválnak. M ié rt lehet ez? - Egyszer a feleségem azt mondta: „Vál­ junk el, mert nem akarlak börtönbe juttatni.” A történethez hozzátartozik, hogy a kommunista rendszerben meg­ volt a magunk kihívása, hiszen teoló­ gusként osztályidegennek minősítettek és államvédelmi ügynökök figyeltek meg. Mikor a feleségem rájött, hogy valaki azzal a céllal jár hozzánk, hogy a közösségeinkről jelentsen, akkor azt mondta, váljunk el, mert ő nem tud okosan konspirálni. Ekkor elmentünk kettesben kirándulni, átbeszélgettük a dolgokat, és rájöttünk, hogy jó nekünk így együtt, mert van megoldás. Sajnos nálunk a családban is előfordult már vá­ lás a gyerekeinknél, ami rendkívül szo­ morú számunkra, de emberileg érthető, hiszen ha a házasságot úgy határozom meg, hogy egy életre szóló fejlődőképes

szeretetszövetség, és ezt nem tudja hozni egy pár, tehát negatív erők hullámoznak körülöttük, és meghalt a szeretetük egy­ más iránt, akkor lehet, hogy a két rossz közül a kisebbiket kellett választani. A megoldást magunkban kell keresni, sen­ ki nem tud kívülről házasságot menteni. Ha hibázik, az ember ne felejtse el, hogy bocsánatot is lehet kérni. Ez a világ nem kedvez annak a lelkiségnek, mely szerint az ember vallja be, ha hibázott. A válást meg kell előzni a fejlődésre törekvéssel. A sok válás oka, hogy az emberek szer­ ződést kötnek és nem szeretet-szövetséget. - M i a család legnagyobb értéke? - Él az emberekben egy tévhit, miszerint magunknak szüljük a gyerekeket, pedig ez nem igaz. Nem a mieink, csak ránk vannak bízva. Ami azt is jelenti, hogy a születés pillanatától indul a családról való egészséges leválási folyamat. De ahhoz, hogy egészségesen a saját lábára állhasson valaki, olyan értékeket kell

felvenni a röptető fészekből, ami majd segíti a mindennapjaiban. A család leg­ nagyobb értéke tehát, hogy azokkal gya­ korolhatjuk a szeretetet, akikkel talán a legkönnyebb. Nagyon nagy értéke, ha hagyományokra épül, vagyis őrizzük az elődeink érték-emlékét. A család egy értékfolyamat része. Ha ez rögzül a gye­ rekeinkben, akkor ők is továbbadják. A nagycsaládban az ember reális helyet határoz meg magának az életben, így szerénységet és öntudatot tanul. Az a baj, hogy a közelmúltbeli és a jelenkori társadalmi légkör rettenetes ellenszelet fúj ez ügyben. A Nyugatról beszivárgott önközpontúság nem reális, hanem ha­ mis énképet szül. Az öntudat és a sze­ rénység egymást kiegészítő két erény, és egy nagycsalád erre megtaníthatja az embert. Hazánk is ilyen értékmegőrző alapsejtekre épül. El kell szaporítani ezt a fajtát, mert ebben van reménység. Slnkovlcs Szilvia barik ád 2 0 1 3 . ja n u á r 31

1 0 FEJÉR M EG YEI H ÍR LA P 2020. MÁJUS 30, SZOMBAT H é tv é g e ZSOHÁR MELINDA s ma már tilalmas bikahaj szról, kakasnyakazásról. Fehér ruhás nagylányok fogtak ma­ guk közé a legszebbek között számontartott kislányokat, s a legeslegszebbiket megvá­ lasztották pünkösdi király­ nénak - érdekes, nem király­ lánynak. A pünkösdi király ingyen ihatott egész évben a kocsmában, merész, kemény legénynek kellett lennie, bár e kétes dicsőség hol előnyére, hol inkább hátrányára vált. A pogány időkbeli emléknyo­ mok kapcsán Szendrey felso­ rolja pünkösdöt még gonoszt, betegséget és férgeket elűző napként is, egészség-, szép­ ség- és termésvarázslással teli rítusokkal. sze rkesztoseg@ f m h .h u É des ünnep a p iin k ö s d , ta lá n y o s k e re s z té n y m a ­ g y a rá z a tta l! M é g h é t f ő n is ü n n e p e l ­ j ü k - a h ív ő k h itte l, a s z o k á s o k ő riz ő i a h a g y o m á n y

tis z ­ te le t é v e l, s h a íg y sem , úgy sem , ak ­ k o r le g a lá b b is k é s ő ta v a s z i ö r ö m m e l a s z a b a d n a p é rt. A talányosság a pünkösd ere­ deti meghatározásában rejlik, s a ma embere mit is kezd az efféle - de szép - ősi magya­ rázattal. S amilyen nehezen érthető pontosan a szakrális, az egyházi értelemben vett je­ lentése, annyi népszokás öve­ zi pünkösdöt életörömmel, vi­ dámsággal, mulatsággal, némi „rosszalkodással”, tobzódás­ sal. A magyar és a nemzetisé­ gi falvakban is annyi minden­ féle játékot, rítust találtak ki, s gyakoroltak még akár ötven éve is, mint valami ókori po­ gány vadulásban. Vagy lenne köze mégis a mi csuda szép pünkösdünknek a tavaszhoz és termékenységhez? Hát. És az ószövetségi zsidó vallá­ si ünnephez is, a tóra átadásá­ nak napjához, amint azt olvas­ hatni az okos ismeretterjesztő internetes oldalakon? A Szentlélek kiáradása, így

hangzik a húsvétra következő ötvenedik nap eseménye, s ez valljuk be, kevésbé érthető, mint a karácsony vagy a hús­ vét históriája. A szélzúgás és a tűz jelképe persze beszédes mindenképpen, s a Szentlélek A bicskei Csillagszeműek tánccsoport tagjai az ünnep kedvéért öltötték magukra a népviseletet. Képünkön: Kihári Zalán, Kende és Hanga, valamint Buzár Hanna és Dóra Fotó:Pesti Tamás P Ü N K Ö S D I VARÁZSLAT, fo h á sz e ső é r t kiáradása szép reményt ad terheink viselésében, a köteles­ ségek sorában. Megkoptak, megfogyat­ koztak népszokásaink, bár az újabb időkben tudatosan visszahozzuk őket, nosztal­ giából és szeretetből is. Fejér megyeiként kedves könyvem a rengeteg néprajzi témájú kiadvány közt Lukács László és Gelencsér József Szép na­ punk támadt című gazdag, há­ romkötetes munkája a megye népszokásairól. Pünkösdről Gelencsér József ír, helyen­ ként a kedves táj

szólással megjelenítve azok nyelvét, akik beszéltek a megőrzött tradíciókról. Sárkeresztesen „ződfarsangnak” mondták a lakodalmakkal, mulatságok­ kal viduló időszakot, a har­ sogó májusban vagy június A járvánnyal kapcsolatos folyam atosan frissülő, hiteles információk: elejében. Mert ahogyan hús­ vét mozgó ünnep, ezt követi a pünkösd is, eshet tehát május 10-e és június 13-a közé idén május 31. és június 1-je a kétnapos ünnep. A templom megtelt, Bodajk, a nevezetes búcsújáró hely benépesült, írja Gelencsér, a német ajkú móriakat még rézfuvós zenészek is kísérték. Pusztavámról gyalog érkez­ FEOL.hu tek, szent zászlók alatt vonul­ tak a derék katolikusok. Sárkeresztesen a reformátusok búcsúja családi összejövetelt jelentett, „tyúkot vágtak, le­ pényt, kuglófot sütöttek”, s a májusfadöntést sok helyütt ekkor tartották, többnyire hét­ főn. És a sok-sok népszokás között

emlegetik más tája­ kon a pünkösdikirály-választást, a legények virtuskodását kocsmázással, tánccal, lovas vetélkedéssel. Másik kedven­ cem A magyarság néprajza 1939-ből, amelyben Szendrey Zsigmond is megemlékezik a jeles napok között a pünkösdikirálykodás alkalmával tartott S á rk e re s z te s e n „ z ő d fa rs a n g ­ n a k " m o n d tá k a la k o d a lm a k ­ k a l, m u la ts á ­ g o k k a l v id u ló id ő s z a k o t Kicsi, karcsú könyvecske Szakái László Régi ünnepek a konyhában-ja, a jeles napok magyar étkeiről közöl recep­ teket. Pünkösdre idei rántott csirkét ajánl friss uborkasa­ látával, kunsági pandúrlevest j avail fiatal galamb és csirke húsának együtteséből, lúdgégetésztával, valamint cse­ resznyés lepényt és földiepres pitét. Nyílik a pünkösdi rózsa, érik a korai cseresznye, a zöld ágakkal megrakott váza is elég szép, még virág nélkül is üde. Az idei pünkösdön a

szemé­ lyes hála és fohász mellett vél­ hetően mindannyian egyként imádkozunk a Kárpát-meden­ cében az esőért. Sívó száraz­ ság sújtja dacosan zöldellő földjeinket, meddig bírják még? Kérjük a csapadékot, akár az ünnepi ragyogás he­ lyett is. Vagy legyen hát eső a pünkösdvasárnap és pünkösd­ hétfő utáni éjszakán, keddre virradóan, bőségesen. A SZEN TLÉLEK Fejér m egyében SÁGI ZOLTÁN zoltan.sagi@frrihhu A m a g y a ro rsz á g i k a riz m a tik u s m o z ­ g a lo m m a is m e rt fo rm á in a k h a z a i g y ö k erei az 1970e s é v e k k ö z e p é ig n y ú ln a k v is s z a . A k e z d e te k m é g h a t á re > z ó h e l y s z í n e i k ö z ö tt k é t m e g y e i t e l e p ü l é s is m e g t a ­ lá lh a tó . A két település között a ka­ pocs Dombi Ferenc személye volt, aki katolikus papként a közigazgatási értelemben vett megye területén előbb Alsószentivánon, majd Pátkán működött

plébánosként. Alsószentivánra a Csepel-szi­ geti Halásztelekről került, amely az egyházmegye térké­ pén még Székesfehérvárhoz tatozik. A pap életútját Nagy 1 Péternek a Koinonia hasáb­ jain megjelent 2011-es írása foglalja össze. E szerint Dom­ bi Ferenc 1927-ben született Szobon, de a középiskolát már Székesfehérváron végez­ te. 1948-ban érettségizett, és épp tornatanárnak készült, amikor sorsfordító élmény­ ben volt része. Erről maga így számolt be: „Én nem pap, ha­ nem tornatanár akartam lenni. Bokszoló voltam, harmadik az országos versenyen. Össz­ táncról tartottunk hazafelé, már elbúcsúztam a barátoktól, és egyedül keltem át egy lige­ ten, amikor megjelent Jézus, és azt mondta: papnak kell lenned! Vitáztam vele, hogy nem lehet, ebből botrány lesz. Épp akkortájt jelent meg a helyi újságban, hogy Dombi Ferencet a továbbtanulásban a párt támogatja.” Teológiai ta­ nulmányait

Székesfehérváron és Szegeden végezte. 1954 július 4-én Székesfehérváron Shvoy Lajos püspök szentelte pappá. Állami nyomásra 1960-tól csak falvakban működhetett. Király Ignác a halászteleki évekre így emlékezik: „A köz­ ség vagányai felkapták a fejü­ ket arra a hírre, hogy egy olyan pap került hozzánk, aki még bokszolt is régebben. Elment a fiatal amatőrök edzésére, ahol kesztyűt húzva, gyors és tiszta találataival tekintélyt ví­ vott ki. Ettől kezdve az is tisz­ telte, aki fütyült a templom­ ra.” Dombi Ferencet 1971-ben helyezték át Alsószentivánra, ahol az első prédikációja így hangzott: „Kedves Testvérek! „ A b b a n a% á tk o s , k o m m u ­ n is ta id ő b e n a z t g o n d o lta m : le g a lá b b Is te n ig a z s á g o s ” Isten nem igazságos. Akinek erről más a véleménye, azt mise után várom. Ámen” Az esetről szintén a Bokorportá­ lon beszámoló Lepsényi Mari így folytatja:

„Felháborodtam, mert abban az átkos, kommu­ nista időben azt gondoltam: legalább Isten igazságos. De Feri bácsi az irgalmas, a sze­ rető Isten képét építette fel bennünk az ott töltött hat év alatt.” A Bokor-alapító piarista szerzetes, Bulányi György oldalán 1967 óta bázisközös­ ségeket építő Dombi Ferencet meghatározó Szentlélek-élménye 1976. október 4-én érte Alsószentivánon. Erről később így számolt be: „Október első szombatján, Assisi Szent Fe­ renc neve napján, délben fél 12-kor a tv-t néztem. Hirtelen elment a kép, és azt éltem meg, hogy én eddig csak akadálya voltam Isten kegyelmének. Ezt nem lehet szavakkal kife­ jezni. Bementem a kápolnába, letérdeltem az Oltáriszentség előtt, és folytak a könnyeim. Egyszerre körülvett a fény, és azt éltem meg, hogy Jézus be­ lemerít a Szentiélekbe. Eksz­ tatikus állapot volt, de utána Dombi Ferenc prédikál béke és tisztánlátás töltött el.”

Eztán a hatóságok megvon­ pontjává lett. Pátka hatása ták tőle a működési engedélyt. sokakat elért, akik között ma Csak 1979-ben, pátkai plébá­ olyanok is vannak, akiket tánosként állhatott ismét szol­ gabb közösségük Pro Cultura gálatba. Itt működött egészen Álba Regiae díjjal vagy épp a 1987-es nyugdíjaztatásáig. Magyar Civil Becsületrenddel Közben a pátkai plébánia a jutalmazott. Ha a történettu­ kibontakozó hazai karizma­ domány a misztikus élmények tikus mozgalmak egyik köz­ hatásait is vizsgálhatná, még l Fotó: magánarchívum az is kiderülhetne: a rend­ szerváltáshoz vezető szabad­ ságfok kritikus tömegének eléréséhez valamiképp a Szentlélek Fejér megyei mű­ ködése is hozzájárult. Akinek szolgálatában Dombi Ferenc 2004-ben Székesfehérváron tért örök nyugalomra. X 36Z .T - ^ N A G Y C S A L Á D O L Y A N S P O R T . A M I T N E M LEHET S Z Ó L Ó J Á T É K O S K É N T Ű Z N I

Sok gyerek, sok lehetőség A ta v a ly i n yá r egy k im e re víte tt p illa n a ta : tizenkilenc, han gyányi em ber fa g y la lto z ik egy kőfa ln a k tám aszkodva a ragyogó napsütésben. - Nagy lá tószö get k e lle tt használni a felvételhez, m ásképp nem fé rtü n k volna a képre - m entegetőzik K irá ly Ignácz. A képen a családja látható. Felesége, Erzsébet, va la m in t tizenh at gyerm ekük és k é t uno káju k - é le tü k e lső családi nyaralásán. --------------------------------------------------------- ^ M i u A történet úgy kezdődött, hogy a Nagy- Öregbítettük a nagycsaládosok hírne­ családosok Országos Egyesülete (NOÉ) ta ­ vét - mondja mosolyogva Erzsébet. - Jól viselkedtünk - summázza Ignácz. valy tavasszal azt ajánlotta Királyéknak, hogy pályázzanak a Szociális és Család­ A Király családhoz érkező vendég csak ügyi Minisztérium által kiírt nagycsaládos a bejárati ajtó m ellett sorjázó

bakancsok­ -------------------------------------------------Hogy sport-e, pihenés-e, munka-e az a két hétvégi telek, amelyeken a családnak szükséges zöldséget és gyümölcsöt pró­ bálják megtermelni, nehéz eldönteni. - Aki azt tartja, hogy a hétvégi telek nyaralásra. Királyék addig évről évre két ból következtethet arra, hogy a lábbelik­ gúzsba köti az embert, nem érezte még a részletben nyaraltak: a nagyobbak a pa­ pával sátraztak, vízitúráztak, míg a kicsik otthon maradtak a mamával. hez valószínűleg jó néhány pár kamaszláb is tartozik. Tizenkét gyerek lakik még o tt­ hon, Erzsébetnek mégsem kell a felfordu­ lás m iatt mentegetőznie. tavaszi föld illa tá t - mondja Ignácz. - És én azt szeretném, hogy a gyerekeim megismeijék ezt az érzést. A nagymama sokáig azt duruzsolta, hogy a felajánlott lehetőség olyasmi le­ A tágas nappali falain könyvtárnyi het, mint a kanári-szigeteki nyereményút

könyv, igényes festmények, grafikák. - kész átverés - , és csak az első telefonüzenet nyugtatta meg, pontosabban az a hír, hogy a nyaralás olyannyira igazi, hogy még mosogatni sem kell. - Azt gondoltam: sok gyerek, sok lehe­ tőség - mondja Ignác, amikor pillantása a zongorára téved. A tizenhat közül Márta é lt a hangszer Királyék állítják, hogy tabutémák náluk nincsenek. - Egyszer szerettem volna, hogy ne be­ á ltal kínált lehetőséggel. A sportszenve­ széljünk valamiről, mégpedig az anyagi helyzetünkről - mondja Ignácz. - Ez több m int hat évvel ezelőtt lehetett, amikor napi megélhetési gondjaink voltak. Sze­ rettem volna, ha nem ez a téma áll a kö­ dély viszont családi vonás Királyéknál. zéppontban, és mindig ügyeltem arra, Királyék két faházat kaptak egy Balatonparti kempingben. Amikor a mikrobusz le­ parkolt a bejárat előtt, Ignácz fülét Mivel a közeli fitnesz-teremben tíz alka­ lom majdnem

hatezer forintba kerül, a lányok az otthoni aerobikedzéseknél ma­ radtak, a kiló só bevetésével készített hogy a szellemi igényeség kapja a legna­ gyobb hangsúlyt. De folyton jö tte k a ké­ rések, hogy erre vagy arra kellene pénz. így hát ebből sem le tt tabu. megütötte a suttogássá tom pított kiáltás: megjöttek! A kempingvezető arcán egy pillanat alatt suhant át szorongás és meg­ könnyebbülés, amikor meglátta a rende­ zett, ápolt gyerekeket. lábsúlyoknál, a sámliból kialakított sztep-padnál és az ólomból, lábosban ö n tö tt súlyzópároknál. - A sporthoz nem sok pénz kell, hanem sok lelemény - vallja az apa. - Gördülékeny, n yito tt, tiszta beszéd folyik nálunk, nem amolyan diplomáciai kenem-fenem - teszi még hozzá. - Ha nem a szülőkkel, akkor egymással beszél­ nek meg mindent a gyerekek. Régebben Í a t a v a s z T föld ILLATA * " 2002/ 07 /2 6 h e tiV á la s z 39 Környezet ► Hmég

családi fórumot is tartottunk, ahol a komolyabb kérdéseket a nagyobbakkal kö­ zösen vitattuk meg. És am it a fórumon együtt elhatároztunk, azt az érintettnek akár gyerek, akár szülő volt az illető - na­ gyon ajánlatos volt betartania. így számolta fel például Ignácz - fájó szívvel - az asztalosműhelyt, mert a gé­ pek zaja zavarta a gyerekeket a tanulás­ ban. A fe ln ő tt gyerekek között van még szakápoló, áruházlánci aligazgató, gyógy­ szerészasszisztens és borász. Robi orvos­ nak készül, Judit menedzsernek tanul, Lil­ lát („az a fajta, akiről lefaragni kell, és nem hozzáragasztani") a belsőépítészet vonzza. - Mindenkitől elvárjuk, hogy legalább érettségije és egy szakmája legyen mondja az apa. Ha valamelyik gyerek eléri a „szüksé­ ges és elégséges" képzettségi szintet, és B FÓH1VATÁSÚANYASÁG « Azt szokták mondani, hogy Erzsébet nem is főállású, de főhivatású anya. Az ő tisz­ te,

hogy születésnapokon visszaemlékez­ zen a fontosabb eseményekre, és hálaadó imádságot mondjon - névnapokon az apáé. A szokásos menetrend: „némi aján­ dékozás, tapsvihar, őrjöngés, ünnepi va­ csora". Ilyenkor kihúzzák a telefont Tizenhat gyerek, tizenhat különböző életút. Cili, a legidősebbek egyike kon­ duktor. Néhány hónapig Egyiptomban dolgozott, egy hercegi család gyermekei­ vel foglalkozott. Luxuslakosztályban élt, saját sofőrrel - rabszolgaként. Ha kibírta volna, egy év alatt megkereshetett volna egy otthonra valót. keresővé válik, a keresetét elkülönített bankszámlára fizeti be mindaddig, amíg otthon Lakik. Az első „négyes fogat" így alapozta meg az otthonteremtését. K - Semmi mással nem tudjuk támogat­ ni őket, m int azzal, hogy megspóroljuk nekik a keresetüket - mondja Erzsébet. És nincs képük elherdálni a pénzt azok­ nak, akik a család összkasszáján élnek. Királyék eredetileg

négy gyereket ter­ veztek. Aztán jö t t az ötödik, akit elfogad­ tak, és aki felborította az eredeti képle­ tet. A ttól kezdve újra és újra felvetődött a kérdés, hogy fel tudnak-e nőni a kihí­ váshoz. Közben azt is gondolták, hogy jó lenne kiegyenlíteni az arányokat. így le tt nyolc lányuk és nyolc fiuk - köztük a nyolcéves, középsúlyosán értelmi fogya­ tékos Csabi. - Sokan vágták már a fejünkhöz, hogy minek vállalunk ennyi gyereket, talán föl sem tudjuk nevelni őket. Persze szeret- HIRDETÉS D U N A S P O R T Ötkarikás időutazók augusztus 1-jéri D^ Q y i h % í v :g SINKI FIM v 40 h e tiV á la s z 20 02/0 7/26 Tizenhat aranyérem, vagyis min­ den idők legsikeresebb olimpiája magyar szempontból. Az 1952-es ötkarikás játékok hősei 2002-ben ismét öszszeállnak, és mint egy időutazó olim­ piai csapat ellátogatnak Helsin­ kibe, hogy a fél évszázados évfor­ dulóra az egykori sikerek hely­ színén

emlékezzenek. ZÖLD MORZE A korm ányzat és a civil szektor Budapest A Magyar Természetvédők Szövetsége és tagszervezeteik üdvözlik a korm ányzat civil szek­ torral kapcsolatos elkötelezettségét, n yitottságát a ci­ vil szférával való kommunikációra és a működési fe l­ tételek reformjára. M indazonáltal fe lh ívjá k a fig ye l­ m et arra, hogy a o v it szféra sokszínűsége és bonyo­ lu lt szervezettsége m ia tt nem lehetséges egységes ci­ vil képviseleti rendszert kialakítani, amely a kormány­ z a t kizárólagos tárgyalópartnere a szektorral kapcso­ latos kérdésekben. A társadalm i részvétel megvalósu­ lásakor létrejönnek azok a jogszabályok és intézm é­ n yi garanciák, amelyek biztosítják a nyilvánosság nitrwe részvételét a döntések meghozatalában. Papagájok a bánrévei határátkelőnél Bánréve »I Százezer fo r in t eszmei értékben védett m adarakat fo g la lta k le a vámosok a bánrévei

határ­ átkelőnél Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A bánré­ „K irály" nyaralás volt vei vám hivatalnál belépésre je len tkeze tt egy magyar fé rfi, akinek személyautójában a hátsó ülés alatt, egy fadobozban elrejtve 20 darab különböző fa jtá jú pa­ p agájt találtak. Az elkövető ellen természetkárosítás bűncselekménye elkövetésének alapos gyanúja m ia tt eljárás indult. nénk még legkisebbet is útjára engedni, de nem biztos, hogy ez megadatik. Végül is bármikor elmehet az ember, ha értel­ mes az élete. És kell-e annál értelmesebb lelki dolgok terén, és a felesleges rongy­ rázás elkerülését. Mert nem a drága dol­ gok tesznek minket boldoggá. Amikor a barátaik olyan programra hívják őket, amiről ordít, hogy nem több, m int a d i­ élet, m int értékeket átadni, ilyen sereg­ vat majmolása, igyekszünk ellenprogra­ nek? - teszi fel a költői kérdést Ignácz. De abban bízunk, hogy akiknek ennyi

testvére, igaz barátja van, azok nem ma­ radnak magukra. Több ez a Gondviselésre hivatkozásnál, konkrét, egymást támoga­ mot ajánlani, amiről azt reméljük, hogy jobban érdekli őket. Kína lecsap a környezetszennyezőkre Ismét kézbe vesszük a nyári képeket. - Vannak megismételhetetlen ünnepek az ember életében. Talán ilyen volt a ta ­ tó rendszerre gondolok. A nagy család olyan sport, amit nem lehet szólójátékos­ ként űzni, m int ahogy a kereszténységet és a magyarságot sem lehet. A NOÉ na­ gyon jó terepe a nagycsaládosok összeka­ paszkodásának. valyi nyaralás is - mondja Ignácz. - De ezen a nyaraláson nem születtek barátsá­ gok. Talán azért, mert nagyon oda kellet figyelni a mi népünkre, és ez minden sza­ bad vegyértékünket lekötötte. Folyton szemmel kellett tartani őket, nem tudtunk Peking ► ► ! A kínai kormány a nem zeti környezetvé­ delm i kampány keretein belül le á llítja 823, környe­

zetszennyezéssel vádolt vállalkozás működését. Ugyanekkor 283, környezetszennyezésben vétkes sze­ órákig cseverészni. Ilyenkor gondolom |SOKOLDALÚ IGÉNYTELENSÉG* - Kereszténységet és magyarságtudatot szeretnénk átadni a gyerekeknek, olyan hozzáállást, amely nem az értékek megra­ gadására, hanem azok továbbfejlesztésé­ re törekszik - mondják a szülők egymást kiegészítve. - Azt szeretnénk, hogy önálló lelkiis­ meretű emberek legyenek. Vegyék ma­ guknak a fáradságot és bátorságot ah­ hoz, hogy megkérdőjelezzék a dolgokat. Ne várják azt, hogy mindenért mások küzdjenek meg helyettük. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy sokoldalú igénytelenséget szeretnénk náluk v i­ szontlátni, azaz igényességet a szellemi, azt, hogy öregszünk. A NOÉ idei pályázatai révén talán a tavalyinál is több család nyaralhat mél­ tó szinten a rendelkezésre álló 72 m illió forintos keretből. Általában fejenként m ély

ügyét vizsgálják. A kormány kam pányindítója óta az önkorm ányzati környezetvédelmi irodák nyo­ m ozói több m in t 83 000 vállalkozást ellenőriztek egész Kínában. Ennek során kom oly környezet­ szennyezési problém ákat tártak fe l vegyi üzemekben, papírgyárakban, gyógyszervállalatoknál és egyéb olyan helyeken, amelyekkel kapcsolatban az utóbbi években Kína ígéretet te tt a problém ák leküzdésére. V édett le tt a medve Bulgáriában 10 ezer forintos támogatás adható, ami­ nek mértéke kivételes esetben - bizo­ nyos határok között - megduplázható. A legrászorultabbaknak a NOÉ megpróbál­ ja teljesen ingyenesé tenni az üdülését. zók a bamamedvét. Ezentúl tilos a medvevadászat, a medvekereskedelem, sőt a m edvetáncoltatás is. Bul­ gáriában szabadon és fogságban is sok száz medve él; a fogságban ta rto tt állato kat rendszeresen verik és A tavalyi mérleg: 50 m illió fo rin t, 950 kínozzák, hogy

engedelmeskedjenek tartóiknak. A család, 5 és fé l ezer lélek, 37 ezer ven­ dégéjszaka. És sok-sok nagy látószögű, szines fel­ vétel fagylalttól maszatos, boldog, han­ gyánknak látszó gyerekekről. medve nem jókedvében „tá n c o l"; fo rró fém lappal K ; László Dóra Szófia Védetté nyilvánították a bolgár törvényho­ edzik, hogy gyorsan kapkodja tappancsait. Karmaikat levágják, am i kom oly fájdalom m al és fertőzésve­ széllyel já r ; nagyjából annak fe le l meg, m intha egy ember ujjperceit csonkolnák. Forrás: www.greenfohu 2002/07/26 h e tiv á la s z 41 LAPUNK TARTALMÁBÓL : KASZA LÁSZLÓ A BULÁNYI-ÜGY « 1982. május 16, Nagymaros A magyaror­ szági báziscsoportok megtartották szokásos évi találkozójukat. A templomban összegyűlt híveket váratlanul érte a bejelentés : Lékai László bíboros megtiltotta Bulányi György piarista szerzetesnek, hogy közreműködjék a találkozón résztvevő

papok közös szentmisé­ jén. A résztvevők megdöbbenéssel fogadták a bíboros döntését. A bejelentést követő csend­ ben egy férfi lépett a mikrofonhoz, és felszólí­ totta a jelenlevőket : aki nem ért egyet a bíboros döntésével, hagyja el a templomot. A felhívást a hívők és papok jelentős része követte, » (KIPA május 20). A Svájci Katolikus Hírügynökség (KIPA) idézett jelentése kívülállók számára is világos­ sá tette, amit a magyar egyházi helyzet ismerői régóta tudnak : egyre jobban kiélező­ dik az a vita, amely a katolikus egyház vezetőinek egy része élén Lékai érsekkel és az egyházi kisközösségek elsősorban azok, amelyek Bulányi György köré csoporto­ sulnak között folyik. Ebben a vitában Nagymaros csak egy állomás. De fontos állomás, mert azzal hogy a papok és hívek egy része elhagyta a templomot, először merült fel konkrét formában Magyarországon a tradicio­ nális egyház és a

bázisközösségek közötti szakadás lehetősége. Egy ilyen szakadás be­ láthatatlan következményekkel járna. A ka­ tolikus egyház ugyanis a legtevékenyebb, legképzettebb, a vallást legkomolyabban vevő részét veszítené el. Számukat csak a « bulányisták »-ét Cserháti József pécsi püspök az osztrák TV munkatársának adott interjújában 25-30 ezerre becsülte. (ŐRT, 1982. május 11) Nem szorul bizonyításra, hogy a hazai rendszer érdekének tekinti a katolikus egyház megosztását, az ellentétek kiéleződését. Ugyanakkor egyes jelek a bázisközösségek és ezen belül a « Bulányi-ügy » kezelése arra utalnak, hogy (a hierarchia) egy része nem tanúsít elég ellenállást az egyházon belüli ellentéteket szító kormány-propagandával szemben és (vagy) nem veszi észre, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal az egyház elleni harc eszközéül használja fel. Az egyházi kisközösségek múltja Az egyházi kisközösség, a

bázisközösség nem csupán magyar jelenség. Megtaláljuk szinte mindenütt, ahol a katolikus egyháznak kö v ető i vannak. E lső so rb a n D élAmerikában, de Nyugat-Európában is Je­ lentkezésüket Johann Babtist Metz münsteri teológiatanár így indokolta meg : « Az egyház vezetőkre és vezetettekre tagolódott, minden kezdeményezésnek felülről kellett indulnia, társadalmi reformra nem törekedett, nem is igényelte azt. Az egyház a népért volt de nem vált a nép egyházává. Itt az ideje, hogy ne vezetőinket bíráljuk, miért nem vezetik job­ ban az egyházat, hanem tegyük mérlegre önmagunkat és bízzunk abban, hogy van bennünk is kezdeményezőerő. Ez nem új egyház alapítása, hanem a bázis újraéledése. Alulról jövő erőszakos forradalom nem fe­ nyegeti az egyházat. De fölülről még szelíd forradalom sem szokott elindulni. » (Refor­ matio, Bern, 1980 szeptember.) Ez az általános érvényű megállapítás foko­ zott

mértékben vonatkozik a hagyományosan konzervatív magyar egyházra. Á magyaror­ szági báziscsoportok kialakulásának oka azonban nem elsősorban ez, hanem a rend­ szer egyházpolitikája. A kommunista párt hatalomátvétele után feloszlatta a szerzetesrendeket, egyházi szer­ vezeteket, intézményeket. Az öntevékeny közösségi vallásos élet illegalitásba szorult. Egymástól személyes ismeretségen alapuló közösségek alakultak, amelyek azonban fokozott mértékben 1966 óta bizonyos laza kapcsolatba kerültek egymással. Irányzatok, egy-egy csoportra jellemző munkamódszerek alakultak ki. Ilyen irányzat a « regnumosok » gyökerei a két világháború közötti « Regnum Marianum »-hoz nyúlnak vissza , a « karizmatikusok » a nyugati karizmatikus mozgalom magyar megfelelője , a « Foculare » a Foculare-minta alapján töreked­ nek mély és alapos lelkiéletre , és a « bulányisták ». A « bulányisták » Mivel a jelenlegi vita

középpontjában első­ sorban ez utóbbi csoport áll, róluk részlete­ sebben. Ez a legjobban megszervezett központilag irányított mozgalom. Célja a radikális Krisztus-követés. Szentírásmagyarázata messzemenően szószerinti értel­ mezést jelent. Mivel az evangélium megélé­ sére törekszik, nem fordít sok gondot a társadalmi és kulturális viszonyokra. A bázis­ tagok nagyon alapos teológiai műveltséggel rendelkeznek. Az egyes kisközösségek általá­ ban 8-30 főből állnak. Vezetőik legtöbb esetben papok, de a « teológiai kurzus » elvégzése után világi személyek is lehetnek. Központi irányításuk ellenére az egyes cso­ portok nagy önállóságot élveznek. Elmélke­ déseiket, teológiai meggondolásaikat, vitáikat gyakran írásba rögzítik. Teológiájuk egyik lényeges sarkköve az erőszak-mentesség. Ezen a ponton kerülnek szembe az államhata­ lommal. mert egyes tagjaik a fegyveres szol­ gálatot is megtagadják.

Ugyanakkor azonban politikai kérdésekkel nem foglalkoznak. A mozgalom Bulányi György piarista szerzetestől kapta nevét. Bulányit a szerze­ tesrendek feloszlatása után 1951-ben elbocsá­ tották az egyházi szolgálatból. 1952-ben élet­ fogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1961-ben történt szabadulása után többször kérte eredménytelenül egyházi alkalmazását. Mindig hangsúlyozza, hogy. « magam és kisközösségbeli testvéreim nevében ünnepé­ lyesen kijelentem, hogy hit és erkölcs dolgá­ ban mindig hűek akarunk maradni Jézus egyházának tanításához. Közösségeink az .egyházon belül akarnak élni A hierarchiától érkező megérvelt bírálatokat mindig és gon­ dosan fontolóra vesszük. Precízen megfogal­ mazott kritikákra készségesen válaszolunk. » (Részlet Bulányi György Lékai bíboroshoz intézett 1982. április 10-i leveléből) Államhatalom bázisközösségek O Az államhatalom 1976 tavaszáig rendőrségi

ügynek tekintette a bázisközösségek tevékenységét. Illegális szervezkedéssel, az államrend megdöntésére irányuló összeeskü­ véssel, és más államellenes cselekményekkel vádolták őket. Tagjaikra súlyos börtönbünte­ tést róttak. Ez a helyzet 1976-ban megválto­ zott. Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányát hitelesítő 1976/8 számú törvényerejű rendelet lehetővé teszi, hogy kis csoportok magánlakásokban közösen imádkozzanak. Az ebben az időben kinevezett Lékai László esztergomi érsek lett az állam szemében a magyar egyház így a bázisközösségek felelőse. Rá várt a feladat, hogy megvalósítsa az egyház és állam közötti. 1950-ben kötött megállapodás második sza­ kaszába foglaltakat : « A Püspöki Kar a magyar egyház törvényei szerint eljár azok ellen az egyházi személyek ellen, akik a Magyar Népköztársaság törvényes rendje és kormányának építő munkája ellen fel­

lépnek. » 1976 után gyarkorlatilag bővült tehát az egyház vezetőinek működési területe, de nagyobb lett felelősségük is. Ezt a « nagyobb felelősséget » az Állami Egyházügyi Hivatal a maga részéről úgy interpretálta, hogy eszköznek használta a hierarchia vezetőit : rajtuk keresztül vonta felelősségre azokat az egyházi, vagy vallásos ügyekkel foglalkozó személyeket, akik ellen korábban rendőrségi eljárást indított. Ebből a helyzetből következik, hogy a báziscsoportok a hierarchiában egyre inkább az állam végrehajtó szervét látták, az egyházi vezetők pedig az állam és egyház közötti békés együttműködés zavaró elemének tekin­ tették a bázisközösségeket. Hozzá kell tenni, hogy a Püspöki Kar és a bázisközösségek viszonya már 1976 előtt sem volt kielégítő. A Bécsi Egyházszociológiai Intézet így elemzi a helyzetet : « A kiscsoportosoknak fájó emléke ma­ radt, hogy a Püspöki Kar 1961 március

15-i, általános megütközést keltő körlevelében az akkor éppen bíróság elé állított kiscsopor­ toktól ahogy írta úgy magát, mint a hazáját becsületesen szolgáló, törvényeit tiszteletben tartó katolikus papságot elhatá­ rolni kívánja.’ A kiscsoportok, amelyek a nehéz időkben a börtön árnyékában sem törődtek azzal, mit LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT : Rendőrségi provokációk Magyarországon a másként-gondolkodók ellen A bécsi « Die Presse » című napilap tudósí­ aktivistáit egymást váltogató autók követik, tója a lap 1982 június 19-i számában a mint az árnyék ; másfelől mindig nagyobb és következőket jelenti Budapestről : nagyobb számú fiatal csoportok beléjük köt­ A magyar hatóságok a rendszert bíráló csoportokkal szemben olyan módszereket alkalmaznak, amelyekről azt lehetett hinni, hogy régóta feledésbe merültek : a szociális célzatú SZETA (a Szegényeket Támogató Alap) több vezetőjét egy

hete állandóan köve­ tik az utcán és zaklatják őket. A másként-gondolkodók arról értesítették a « Die Presse »-t, hogy a titkosrendőrség két­ féle eljárást alkalmaz. Egyfelől a SZETA nek és megpróbálnak verekedést kiprovokálni. Az egyik SZETA-tagot belekeverték egy ártal­ matlan közlekedési balesetbe s ennek az lett a következménye, hogy az autóját « teljes ellen­ őrzés »-nek vetették alá. Az illető több pri­ vát-iratát lefoglalták. A hatóságok már elérték első sikereiket. Az állandó nyomon-követés eredményeként há­ rom rögtönzött földalatti nyomdának jutottak a nyomára és szétzúzták őket. Kasza László : A magyar katolikus egyház válsága (1.-2old) Halász Péter : Kádár János hiányos élet­ rajza (3.old) Konrád György : Az állami ember és a cenzúra (5.-6old) Hagy Csaba : A Protestáns Szabadegye­ tem találkozója (7.old) Baracs János : Az eladósodott KeletEurópa (8.old) Tardos Tibor :

Látogatás Simone Signoret-nál (9.old) Landy Dezső, Perneczky Géza és Tardos János tárcái. Borbándi Gyula, Faludy György, Farkas Péter, Hanák Tibor, Ölvedi János, Schöpflin Gyula kritikái MELLÉKLET : A 70 ÉVES SZABÓ ZOLTÁN András Sándor, Kemény István, Neményi Ninon, Sárközi Mátyás írásai, Czigány Lóránt összeállítása Szabó Zoltán kül­ földön megjelent munkáiból ismer el az egyházpolitika ‘egyházi tevékeny­ ségnek’, mit nem, hanem egyedül az Evangé­ lium tanítását vették figyelembe, az állam említett türelmi rendelete’ és VI. Pál pápa 1975-ben megjelent körlevele után mely­ ben a kiscsoportokat az egyház reménységé­ nek’ nevezte, még kevésbé igazodtak az egyházi és állami hatóságok most már közös kívánságaihoz. » (UKI PRESSEDIENST Nr. 22 1982 jan u ár) Feltehető, hogy az államhatalom az elmúlt években fokozott nyomást gyakorolt a Püspö­ ki Karra : járjon el a bázisközösségek

ellen. A rendszer bázisközösségekről alkotott vélemé­ nyét közvetve-kifejezi a békepapok szó­ csöve, a Katolikus Szó, amely az egyházi kisközösségeket a nácizmussal teszi egy sz in tre : « .a z úg y n ev ezett e lit­ kereszténység. bölcsője a hitleri Németor­ szág volt. A II világháború végén itthon is megszületett a kópiája. Mint aféle kópia nem sikerült. 10 esztendővel ezelőtt más nevet k a p o tt a g y e re k és l e tt b e lő le báziskereszténység.’»(Katolikus Szó 1977/2) Az államhatalom bázisközösségek elleni tevékenysége közvetlen intézkedésekben is megnyilvánult. 1977 tavaszán az Állami Egy­ házügyi Hivatal listát adott át a püspököknek, amelyen felsorolta azokat a papokat, akik a Hivatal véleménye szerint « káros tevékeny­ séget » folytatnak a bázisközösségekben. A Püspöki Kar a felsorolt papok ellen különbö­ ző intézkedéseket hozott. Legtöbbjüket áthe­ lyezte, másokat

figyelmeztetésben részesített. Á csalódás, hogy az egyházi kisközössé­ gekben működő papok nemcsak az államhata­ lommal, hanem saját egyházi vezetőikkel is szembe találták magukat, többjüket az ország elhagyására késztette, mások laicizálásukat kérték, egy pap pedig öngyilkos lett. Ezzel párhuzamosan a rendőrség is folytat akciókat a bázisközösségek ellen. Nyíltan fényképeznek összejövetelekre érkező, vagy onnan távozó személyeket, igazoltatják őket. A felvételek aztán ott vannak legközelebb a személyzetis asztalán, amikor « elbeszélget » a kérdéses bázisközösségi taggal, emlékezteti azokra a « nehézségekre » amelyek mun­ kaszerződése meghosszabbítása előtt állnak, utal az « átszervezések » jelentette leépítésre, amelyek miatt nem kell, hogy fájjon a feje « ha megváltoztatja életmódját ». Különös szakvélemények A Püspöki Kar részéről az elmúlt években több bázisközösségek

elleni támadás történt. Bár a Püspöki Konferencia egyhangúan hozza döntéseit, a bázisközösségek elleni dönté­ seket is, ismert tény, hogy lényeges véleménykülönbségek vannak a kérdésben a (Folytatás a 2. oldalon) 2. oldal 1982. 3szám IRODALMI ÚJSÁG A Bulányi-ügy (Folytatás az 1. oldalról) Püspöki Kar egyes tagjai között. Idevonat­ kozó írásaikból, nyilatkozataikból arra lehet következtetni, hogy Cserháti József pécsi püspök és Szennay András pannonhalmi főa­ pát tanúsít legtöbb megértést a bázisközössé­ gek iránt, (lásd Vigilia 1981 június, novem­ ber). Ugyanakkor a Dignitatis Humanae bizottság nyilatkozata szerint a Püspöki Ka­ ron belül a bázisközösségek legnagyobb ellen­ sége Bagi István segédpüspök, a Központi Szeminárium rektora. Őt tekintik az ügyben Lékai bíboros tanácsadójának. A Püspöki Kar többi tagja, elsősorban hagyományos tekintélytiszteletből, a bíboros

véleményét teszi magáévá. (Dignitatis Humanae III nyi­ latkozata 1982 január). A hierarchia bázisközösségek elleni táma­ dásainak központjában mindig a « bulányisták » álltak. Ennek több oka van : ez a csoport a legszervezettebb, központilag irá­ nyított, tehát mint egység a legalkalmasabb a támadásra ; ők azok, akik nézeteiket írásban rögzítik, ezért hivatkozni lehet állításaikra ; végül pedig a « bulányisták » kezdettől fogva nem titkolt gyanakvással és bizalmatlansággal kísérik a mindenekelőtt Lékai bíboros enge­ dékeny magatartását az államhatalommal szemben. A prímás kifogása a « bulányistákkal » szemben, hogy olyan teológai tano­ kat hirdetnek, amelyek nem egyeztethetők össze az egyház tanításával. A bíboros, akinek nemcsak feladata, de kötelessége is felügyelni az egyház tanításának tisztán tartására, eljá­ rást indított Bulányi György ellen. Az eljárás során a Rómában működő

Hittani Kongregáció elé terjesztették Bulányi Györgynek « Merre menjek ? » egykötetes, és « Keressétek az Isten országát ! » című hatkötetes müveit, amelyeknek alapján a bázisközösségekben az elmélkedések folynak. A Hittani Kongregáció a Római Katolikus Egyház tanításának tisztaságára felügyelő leg­ magasabb hivatal áttanulmányozta a köte­ teket és 1980 májusában nyilatkozatot tett közzé. A nyilatkozat döntő mondata : « E hét kötetben semmi sincs, ami ellenkezik az egyház tanításával. » Ezt a megállapítást Poggi érsek 1981 márciusában Budapesten megis­ mételte több egyházi személyiség és Bulányi György előtt. A Hittani Kongregáció egyértelmű döntése nem vetett véget a hierarchia részéről Bulányi ellen intézett támadásoknak. Gál Ferenc és Vanyó László professzorok, annak a négytagú teológus bizottságnak tagjai, akiket Lékai bíboros megbízott Bulányi György teológiai nézeteinek

megvizsgálásával, véleményt írtak két olyan tanulmányról, amely a « Testvé­ rektől ajándék Testvéreknek 1980 karácso­ nyán » című kötetben jelent meg. Részlet Gál Ferenc professzor szakértői véleményéből : « A teológiáról fogalma sincs, az egész nem más, mint zagyvalék. Fogalma sincs arról, hogy mi az üdvtörténet. Ugyanilyen zavaros a Szentírás, a hagyomány és a tanító hivatal összefüggésének az emlegetése is. mindent összefoglalva : egy önimádatban szenvedő ember megnyilatkozásairól van szó, és ezzel komolyan kár vitatkozni. » Ez a « teológiai szakvélemény» formai szempontból két vonatkozásban érdemel fi­ gyelmet. Az egyik a hangnem, a másik az a tény, hogy Gál Ferenc professzor nem tartotta szükségesnek megvizsgálni : valóban Bulányi György írta-e azt az elmélkedést, amelyet megbírált. Pedig helyénvaló lett volna az utánajárás, mert ez megkímélte volna a tekintélyes magyar teológia tanárt

egy kínos tévedéstől. Kiderült ugyanis, hogy ezt a Bulányinak tulajdonított elmélkedést De­ ine czky Jenő villam os-m érnök írta. Egyébként a Vanyó László professzor által megbírált és ugyancsak Bulányi számlájára írt tanulmány sem a piarista szerzetes írógépéből került ki, hanem Kovács Teréz nyelvészééből. (Demeczky Jenő és Kovács Teréz egyébként azóta kézről-kézre adott nyílt levélben vá­ laszolt Gál Ferenc és Vanyó László teológu­ sok bírálatára.) A teológia professzorok kínos tévedése azzal az « eredménnyel » járt, hogy fokozták a Bulányi György elleni támadásokat. Lékai bíboros, aki elfogadta a bázisközösségek 1981. május 24-ére szóló meghívását a nagy­ marosi találkozóra, nyilatkozatot akart aláí­ ratni a résztvevő papokkal, amelyben elhatá­ rolják magukat Bulányi Györgytől. A pró­ bálkozás azonban olyan ellenállásba ütközött, hogy a bíboros lemondott tervéről.

Egyébként a bázisközösségek véleménye az, hogy a bíboros csak azért fogadta el a nagymarosi meghívást, mert egy rendkívül kellemetlen eset nyilvánosságra jutása késztette erre. A Dignitatis Humanae bizott­ ság szerint « Lékai Bíboros a Szentatyának 1980 Húsvétján a magyarokhoz intézett és magyarul is megküldött levelét bázisközössé­ gek ellenes éllel újra fordíttatta. Róma nyomá­ sára azonban kénytelen volt az eredeti szöveg­ gel is megjelentetni a pápa levelét. ebben a kényszerhelyzetben fogadta el először a kö­ zösségek nagymarosi meghívását. » (A Digni­ tatis Humanae bizottság nyilatkozata, III. 1982 január.) Vizsgálat Az 1981-es nagymarosi események idején már folyt a négytagú teológus-bizottság vizs­ gálata Bulányi György ügyében. Lékai László bíboros Gál Ferenc, Vanyó László, Rózsa Huba és Erdő Péter teológia-tanárokat bízta meg Bulányi teológiai nézetének megvizsgálá­ sával. A

bizottság 1981 december 5-én maga elé idézte Bulányi Györgyöt. A kihallgatáson Lékai bíboros elnökölt. A kihallgatás a hivatalos jegyzőkönyv szerint feszült han­ gulatban folyt. Bulányi György érdemi, teoló­ giai kérdésekre nem volt hajlandó szóban válaszolni. Azt kérte : tegyék fel a kérdéseket írásban és ő szintén írásban válaszolhasson. Magatartását a jegyzőkönyv kiegészítésére szolgáló dokumentumokat tartalmazó, de­ cember 6-án kelt, Lékai bíboroshoz intézett levelében így indokolta meg : A főtisztelendő professzor urak fő állásban foglalkoztak a hittudománnyal. Magam életem utolsó három évtizedében 10-10 évig rab, szállítómunkás, majd műszaki fordító voltam. A főtisztelendő professzor uraknak volt módjuk előre készül­ ni a kérdések egzakt módon való megfogal­ mazására. A fötisztelendő bíboros úr átgon­ dolt feleleteket vár, félre nem érthető pontos megfogalmazásban tőlem. Azt

hiszem, túlbe­ csüli az erőmet. Úgy gondolom, nagyon méltányos és az ‘az igazságnak és az igazságosságnak nagyon pontosan’ megfelelő, ha a főtisztelendő bíboros úr biztosít nekem is felkészülési lehetőséget, hiszen nem is vagyok fő állásban teológus és nekem nem kérdést, hanem feleletet kell megfogalmaznom a kí­ vánt módon. A legmélyebb tisztelettel kérem tehát a főtisztelendő bíboros urat, szívesked­ jék nekem írásban átadni a főtisztelendő professzor urak kérdéseit, hogy a bíboros úr által megjelölendő néhány hét felkészülési idő leteltével feladatomnak jól megfelelhes­ sek, írásban eljuttatva válaszaimat a főtiszte­ lendő bíboros úr kezébe. » Bulányi válaszainak áttanulmányozása után február 22-én ismét maga elé idézte a Teológiai Bizottság a piarista szerzetest. A légkört érzékeltesse egy részlet Bulányi Györgynek a kihallgatásról készített feljegy­ zéseiből. « Gál :

Indítást éreznek gyalázni a püspö­ köket a szent szeretet nevében. Itt a gazem­ berség ! Üres szócséplés ! Ezek mind csak azért vannak, hogy szurkálják az egyház jelen tanítását. Megszállottak maguk ! Kár vi­ tatkozni magukkal, úgyis csak a magukét fújják ! Rózsa : Szent Pállal kapcsolatban második vonalat emleget ! Ilyet én még soha sehol nem olvastam. Bulányi : Attól még igaz lehet. Rózsa : De nem igaz ! (Beszél tovább, megpróbálok valamit mon­ dani, nem engedi, ő beszél. Újra megpróbá­ lom, újra nem engedi. Tiltakozom az ellen, hogy a szavamba vág.) Rózsa : Nem kell, hogy szóljon ! Bulányi : Kérem. » Bulányi György később nagyon keserűen emlékszik vissza erre a kihallgatásra : « .na­ gyon szomorú gondolnom arra, hogy 1952ben, a Rákosi rendszerben, a Péter Gábor által vezetett ÁVH-n az engem 60 napon keresztül kihallgató ateista őrnagy több tiszte­ letet tanúsított személyem és tevékenységem iránt,

mint amiben részem volt a két « dialó­ gusnak » semmiképp nem nevezhető találko­ zón. » (Részlet Bulányi Lékai bíboroshoz intézett 1982 március 7-én kelt leveléből). A Püspöki Kar lapja az Új Ember az ügy folytatásáról így számol be : « Röviddel ezu­ tán jelent meg az ‘Új Forrás’ című sokszorosí­ tott irat, amely az engedelmességről közöl az egyház tanításától eltérő nézeteket. Az irat szerzője ugyan nincs feltüntetve, de a tanul­ mány 41-ik pontjából egyértelműen kitűnik, hogy írója Bulányi György. Az ‘Új Forrás’ megjelenése után Lékai László bíboros ismét meghívta Bulányi Györgyöt, egy az emlí­ tett professzorok jelenlétében folytatandó tárgyalásra. Ezen azonban a meghívott már nem jelent meg ». (Új Ember, 1982 április 4.) A Püspöki Kar lapja nem tartja szükséges­ nek megemlíteni, miért nem jelent meg Bulányi György ezen a harmadik beszélgeté­ sen. Pedig a piarista

szerzetes március 7-én kelt, Lékai bíboroshoz intézett levelében megokolta ezt. Először is későn kapta meg a meghívást tartalmazó táviratot, de a másik ok fontosabb : « Nagy gonddal elkészített ‘Vá­ laszaimra’ a legutóbbi találkozó során minő­ síthetetlen minősítéseket kaptam. Mind a mai napig két hét múltán sem kaptam meg a találkozó jegyzőkönyvét, hogy láthassam, hí­ ven tartalmazzák-e ezeket a minősítéseket. Kétes értékű volna önként kitenni magamat harmadjára is annak, hogy órákon keresztül sértegessenek engem, enyéimet. » « Imádkozom bíboros úrért. » A Püspöki Kar március 9-10-én tartott ülésén hozta első, Bulányi ellenes döntését. Felszólította a piarista szerzetest : « .vonja vissza a tévesnek ítélt teológiai magyarázato­ kat és a hagyományos időn belül tegyen jelentést arról, miképp kívánja megtalálni az egyensúlyt a hagyományos egyházi tanítás­ sal. » (Új Ember,

1982 márc 21) Ez a határozat Gál Ferenc teológia­ professzor szakértői véleményén alapul. Gál hat pontban marasztalja el Bulányi Györgyöt. A hat pont közül négy olyan Gál Ferenc professzor szerint «az egyház tanításával össze nem egyeztethető teológiai megállapí­ tásra alapul », amely az Új Forrás címűt sokszorosított iratban jelent meg. (Új Ember, 1982 ápr. 4) Az ügyben váratlan fordulatot jelent Bulá­ nyi György Lékai bíboroshoz intézett, 1982 április 10-én kelt levele. Részlet : « Az ‘Új Forrás’ című kiadványt nem ismerem. Kiadó­ ját sem ismerem. Semmiféle kéziratot nem adtam számára sem közvetlenül, sem köz­ vetve. » Eszerint tehát másodszor mondtak ítéletet Bulányi György tanításáról olyan írások alap­ ján, amelyek nem tőle származtak. A « Digni­ tatis Humanae Bizottság » nyilatkozata felté­ telezi, hogy valaki éket kíván verni a Püspöki Kar és a bázisközösségek közé,

érdekének tekinti, hogy akár hamisított írások segítsé­ gével is ellentétet szítsanak a katolikus egyházon belül. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az « Új Forrás » című kiadványt senki nem ismeri, példányait a bíboroson és teoló­ gia professzorokon kívül senki nem látta. Megállapítja : « Nem tudjuk, honnan szár­ maznak a hierarchia információi a kiadványra vonatkozóan, de kívánatosnak tartjuk, hogy egyházunk vezetői vegyék fontolóra, nem él-e vissza valaki jóhiszeműségükkel. » (A Digni­ tatis Humanae Bizottság nyiltkozata, 1982 május 10.) A bíboros válaszlevelében kifejti : nem tartja szükségesnek megvizsgáltatni, ki miért hamisította az « Új Forrás »-ban közölt, Bu­ lányinak tulajdonított írásokat, mert mint mondja Bulányi személyes válaszai « .lé­ nyegében ugyanazt a tanítást tartalmazzák, mint az ‘Új Forrás’ ‘ENGEDELMESSÉG’ című cikke. A Püspöki Konferencia döntése alapján

ezeknek a téves teológiai magyaráza­ toknak visszavonására szólítom fel Önt. újból felhívom, hogy április 24-ig szíveskedjék részletes válaszát amely az egyház alapvető tanításával szembenálló nézeteinek visszavo­ nását tartalmazza hozzám felterjeszteni. » (Lékai bíboros Bulányihoz intézett 1982 ápri­ lis 14-én kelt leveléből.) A piarista szerzetesnek továbbra is az a véleménye, hogy nézetei összhangban állnak az egyház tanításával, így nincs mit visszavon­ nia és nem adta fel a reményt arra, hogy megértésre talál Lékai bíborosnál. « újból és könyörögve kérem Jézus egyházának nevé­ ben, írta a bíborosnak, hogy ne azoktól féltse az egyházat, akikben az egyház él és növekszik. Reménykedve kérdezem : a szere­ tet egyházában teljességgel reménytelen, hogy a pásztor jótestvéri szóval elbeszélget a rábízott testvérrel, akinek egyházat szolgálni akaró készségét többek között annyi

tiszteletteljes hangú írásbeli megkeresés is igazol­ ja ?. imádkozom, és imádkozunk bíboros úrért, hogy annyi kérés után végre fogja meg már kinyújtott kezünket és ne megsemmisíte­ ni akarónk, hanem pásztorunk legyen. » (Bu­ lányi Lékai bíboroshoz intézett 1982 április 19-én kelt leveléből.) A bíboros azonban nem hajlandó a « jótest­ véri szó »-ra. Következő lépéséről a Magyar Távirati Iroda tudósít : « A Püspöki Konfe­ rencia 1982 június 8-án 9-én tartott ülésén úgy határozott, hogy felfüggeszti Bulányi György jogát papi teendőinek gyakorlására. A felfüg­ gesztés ideiglenes. A végleges döntés a Római Hittani Kongregáció véleményezésétől függ. » (MTI, 1982 június 10) A hierarchia tehát egyik legszigorúbb fegy­ verét, a felfüggesztést alkalmazta Bulányi György ellen. A következő lépés a római Hittani Kongregáció döntése lesz. Néhány* megjegyzés 1. Az egyház szempontjából a

döntő kérdés természetesen az, hogy Bulányi György teoló­ giai meggondolásai összeegyeztethetök-e a katolikus egyház tanításával. Erre a kérdésre csak az tud válaszolni, aki ismeri Bulányi tételeit, az egyházi tanítóhivatal ellenvetéseit és Bulányinak az ellenvetésekre adott magya­ rázatát. A Magyar Püspöki Kar lapja, az « Új Ember » azonban csak a teológiai bizottság ellenvetéseit tette közzé. Bulányi válaszait bár ő ezt kifejezetten kérte nem hozták nyilvánosságra. így tehát csupán a « vádló » nézeteit ismerjük, a « vádlott » védekezését, érveit nem. Ez az oka annak, hogy a fenti dokumentáció csak az eseményeket rögzíti, a vita teológiai részére nem tér ki. 2. Külső megfigyelő számára szembetűnő a. az a hangnem, amelyet az ügy kivizsgálá­ sával megbízott teológusok « paptestvé­ rükkel » szemben használnak ; b. a teológusok felelőtlen felületessége, amikor nem járnak utána (csupán

egy telefon­ ba került volna) : valóban Bulányitól szár­ maznak-e azok az írások, amelyekre bírálatu­ kat alapozzák. 3. Tekintettel arra, hogy a. Lékai bíboros teljes főpapi tekintélyével a Hittani Kongregációhoz eljuttatott vádirat mögött áll ; b. a vádiratot összeállító teológiaprofesszorok kitűnő római összeköttetésekkel rendelkeznek ; elképzelhető, hogy a Hittani Kongregáció megváltoztatja korábbi, Bulányi Györgynek kedvező döntését és helyben hagyja a magyar teológusok elmarasztaló véleményét. Csupán találgatni lehetne, hogy ez milyen következményekkel járhat a magyar katolikus egyház számára. Feltételezhető azonban, hogy erre a helyzetre is vonatkozik az, amit Stefan Heym keletnémet író röviddel ezelőtt az NDK evangélikus egyházának helyzetéről mondott : « . Az egyház dillema előtt áll .Sokáig vasárnaponként három öregasszony és néhány idősebb úr hallgatta a prédikációt. Most pedig százak

tolonganak egyes templo­ mokban. Néhány fiatal pap magatartásával magyarázható ez, akik megértik az embere­ ket. Ahogy a náci időkben « hitvalló » és « hivatalos » részre szakadt Németországban az egyház, ma éppen úgy megoszlik konzerva­ tív papok között, akiknek semmi problé­ májuk sincs, sem egyházi vezetőjükkel, sem az állami szervekkel , valamint azok között a papok között, akik mindezt megkockáztat­ ják, és ennek fejében tele templomok előtt miséznek. A helyzet ismerője azt mondta röviddel ezelőtt : nálunk úgy beszélnek egyes papok, mint a forradalmárok, a funkcionáriu­ sok pedig úgy, mint a papok. » (Der Spiegel, 1982 május 31.) Most jelent meg harmadik kiadásban Aczél Tamás és Méray Tibor TISZTÍTÓ VIHAR című könyve. Az irodalmi eszközökkel megírt történelmi mű az 1953-56 közötti Magyarország és ezen belül a párt­ vezetés ellen fellázadt szellemi mozgalom nagyszabású freskója. 400 oldal,

kartonálva, DM 32,-, $ 16,Ugyancsak harmadik kiadásban kapható e munka tulajdonképpeni folytatása : Méray Tibor NAGY IMRE ÉLETE ÉS HALÁLA című könyve 400 oldal, kartonálva DM 32, -, S 16,Újváry- « Griff » kiadó Titurelstrasse 2, D-8000 München 81. tünk abban, hogy ma Magyarországon a szocialista társadalmi rend hívei vannak többségben. Különféle erők oda juttatták ezt a többséget, hogy a szét­ szórtság, az elszigeteltség veszélye nagyon is a nyakunkon van. Ez nem csu­ pán azért kellemetlen, mert az egyén rosszul érzi magát ebben az állapotban, hanem egy eszme védelméről, szolgálatáról, a megvalósításáért folyó harcról is szó van. () Ha ma társadalmi tudatunkból „száműzni” kívánják a szocia­ lizmus gondolatát, akkor ennek logikai következményeként eltorzítani vagy elfeledtetni szándékoznak Petőfi Sándor, Arany János, Vajda János, Ady Endre, Radnóti Miklós, József Attila életművét. S egyebek közt

Zrínyi Miklós gondolkodó és gondolkodásra késztető életművét is megcsorbítanák. (No comment. ) FÓRUM A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁGRÓL Tisztelt Hallgatók! Mielőtt összefoglalnám mondandómat, úgy érzem, fontos bemutatkoznom, mert így világosabbá válik mindaz, amit mondani szeretnék. Az „IPOLY” című független lapban olvastuk: A Nógrád megyei független demokratikus társadalmi szervezetek közös közleménye DEVCSICS MIKLÓS első titkár úrnak MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága SALGÓTARJÁN Megdöbbenéssel értesültünk Nógrád című lapjuk 1989. január 28-ai számá­ ban megjelent „Bankszakmát tanítanak a volt oktatási igazgatóságon” című tudósításból megismert, a megye társadalmát megkárosító adásvételi ügylet­ ről. Hangsúlyozottan előrebocsátjuk, hogy a közölt, tervezett hasznosítási iránnyal egyetértünk, sőt azt kifejezetten kívánatosnak, örvendetesnek tart­ juk. Tiltakozásunkat azért

jelentjük be, mert ön, illetve azok, akik a szerződés aláírására önt felhatalmazták kijátszva az Országgyűlés legutóbbi üléssza­ kán elfogadott 1989. évi költségvetési törvényt, annak takarékossági szelle­ mét újabb 52 millió forintot kívánnak pártjuk, illetve apparátusuk céljaira felhasználni, elvonni a társadalomtól azt a tekintélyes összeget, amely az adásvétel tárgyát képező „pártobjektum” vételárából származik. Álláspon­ tunk szerint a kérdéses épületet s annak teljes berendezését, felszerelését nem az MSZMP-tagok pénzéből, hanem az állami költségvetésből juttatott támogatásból vagyis mindnyájunk pénzéből! építették és hozták létre, s használták, birtokolták eddig kizárólag önök. Az eddigiekből következik, hogy ez az objektum nem az MSZMP, hanem a társadalom tulajdona. Éppen ezért követjük, hogy az adásvételből befolyt 52 milüó forintot az MSZMP számlájáról

haladéktalanul utalják át a Nógrád Megyei Tanács egy elkülöní­ tett alapjába, s az összeget egy erre a célra alakult, a megye vidéki telepü­ léseit is képviselő társadalmi bizottság döntése szerint egészségügyi, okta­ tási és közművelődési célokra lehessen felhasználni pályázatok alapján. Ezen közös közleményünket egyidejűleg megküldtük az Országgyűlés pártonkívüli-frakciójának, az MSZMP Központi Bizottságának, a hazai és a külföldi saj­ tószerveknek, hírügynökségeknek. Szécsény, 1989. január 28 FIDESZ Nógrád Munkáscsoportja FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT pásztói szervezete MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM balassagyarmati, érsekvadkerti, salgótarjáni, szécsényi szervezete 58 Lipien Mihály szeged-csanádi egyházmegyés munkáspap vagyok. 32 esztendős. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola után egy esztendeig dolgoztam a Pénzügyminisztériumban. Ezután 5 év teológia következett de hogyan? Lékai bíboros nem

vett fel az esztergomi szemináriumba, mert az ÁEH kihú­ zott a frissen felvett kispapok listájáról. Akkor az ÁEH-ba küldték fel a listá­ kat és ott pontosan tudták, hogy kik tartoznak kisközösségekbe s ez elégsé­ ges ok volt az eltávolításhoz. Udvardy püspök úr azonban nagy nehézségek árán, de felvett a szegedi szemináriumba. 1984-ben szenteltek pappá Szege­ den. Két évig Endrődön működtem, s ez idő alatt két konfliktusom volt a ha­ talommal. Az első akkor, amikor nem voltam hajlandó fizetni a honvédelmi hozzájárulást. Ez a kisebbik A másik, a nagyobbik akkor történt, amikor megtagadtam az állami eskü letételét. A Rómával való levelezgetés ideje alatt egy esztendőt Nagyszénáson működtem. Jelenleg egy építőipari válla­ latnál dolgozom, s mellette végzem a lelkipásztori munkát. A Bokor nevű ka­ tolikus bázisközösséghez tartozom. Amikor ma este a Metrótól a Jurta színház felé jöttem, megpillantottam

Bugár Pétert, az ÁEH elnökhelyettesét. Bosszankodtam, hogy egy barátom csőbe húzott programajánlatával és az estémet mellébeszélések hallgatásával kell eltöltenem. Most azonban nagyon hálás vagyok a mai este előadóinak azokért, amiket hallottam. Régóta élnek álmaimban mindazok, amelyek itt megvalósultak, illetve a megvalósulás útján vannak. Először is szeretnék néhány szót szólni az egyházügyi törvényről. Az én alapállásom az, hogy nem kell egyházügyi törvény, elégséges az, ha világo­ san megfogalmazódik a lelkiismereti és vallásszabadság. Véleményem szerint nem szabad, felnőtt, önálló egyházra van szükség, hanem sokkal inkább a küldetését megvalósító egyházra. Az állam törvényeket hoz, az Egyház Isten parancsait követi, Isten orszá­ gát építi. A kettő találkozhat és szembekerülhet egymással Csupán világos alapszabályokra van szükség: 1. Az alkotmány, a törvények mindenkire érvényesek

(Ezt fogalmazza meg az államhatalom). 2. Isten parancsainak lelkiismeretünk szerint való követelése a legfőbb szabály (Ezt fogalmazza meg az Egyház). Ebből azonban konfliktusok is származhatnak: például, ha egy püspök, pap vagy hívő nem tartja be a törvényeket, akkor felelősségre vonható, bör­ tönbe kerülhet. Ha olyan parancsot nem hajtott végre, ami ütközik Isten taní­ tásával, akkor mártír. Ha nem olyan, akkor bűnhődik a jogsértés miatt Az ilyen jellegű feszültségek, konfliktusok előre vezetnek. Szeretnék megemlíteni két hibás gyakorlatot: az egyik az előzetes álla­ mi hozzájárulás, a másik az állami eskü megkövetelése. Ezekkel biztosítja az államhatalom, hogy a rossz döntéseihez is asszisztáljon az Egyház. Vagyis olyanokat választ ki, enged egyházi tisztségekhez, akik mindenben engedel­ meskednek neki. Arra lenne szükség, hogy az egyház szabadon reagáljon az állam törvé­ nyeire, s ha kell, szegüljön szembe

vele. Bárcsak Ijjas József érsek akit a magyar egyház gyászol nem ágyban és párnák közt halt volna meg. Milyen konkrét problémáim vannak? Ma azokat engedik oda a hírközlő szervekhez, akik mindig jól tudták mit kell mondani, milyen mélyen kell meghajolni s így a sztálinista Miklós Imré­ nek asszisztáltak. Szeretném konkrétan megemlíteni Bakonyi Józsefet, aki mindeddig az állam egyházüldöző politikájához asszisztált, most pedig van képe odaülni az éjszakai „Napzárta” műsorban a lelkiismereti és vallássza­ badságról beszélni. Az elmúlt héten szombaton egy tiszántúli plébánián jártam. Amikor reg­ gel a plébános felolvasta az újságból Miklós Imre leköszönését, nagy öröm fo­ gott el minket. Ebben a lapban átolvastuk az új egyházügyi törvény irányel­ veit. Az első része igen megnyerte tetszésemet Amikor azonban a második részt olvastam, azonnal odapillantottam az anyag végére, hogy lássam, kinek a

neve szerepel ott: Rákosi Mátyásé vagy Sztáliné. Hát igen, az ÁEH nem bújhat ki a bőréből. A másik problémám, hogy nem kérik ki azok véleményét, akik eddig is bátran kiálltak Isten ügye mellett, vállalva a konfliktusokat, üldözéseket. Hadd említsek meg ezek közül a tiszteletreméltó emberek közül néhányat. El­ sőként a már Németh Géza református lelkész által is említett Bulányi Györ­ gyöt, azután Kovács László annavölgyi plébánost, Gromon András csabdi plébánost, Havassy Gyulát, aki Nagysápon működik, Halász Endrét Szadáról és végül a legfiatalabb tanúságtevőt, Kocsi Györgyöt, az iharosi plébánost. TÁBOR ÁDÁM LUMF Szentjóby-Hajas: LÉPJ BE A NÉPBE! Szomorú dolog, de főpapjaink megszokták a kollaborálást. Úgyis fogal­ mazhatnék: prostituálódtak. Paskai érsek úr beiktatása utáni első nyugati út­ ján Mindszenty-ellenes nyilatkozatot adott. Hazatérve pedig a Grósz-kormány melletti

hűségnyilatkozatot Főpapjaink nem képesek szabadon gondolkodni, nem tudnak önállósá­ gukkal mit kezdeni. Új püspökökre van szükség, akik nem az államot, hanem az Isten ügyét szolgálják. A jelenlegiek pedig mondjanak le A Vatikán ne kísérletezzen velünk, ne a fejünk felett kössön megállapo­ dást. Nem vagyunk kísérleti nyulak Az 1964-es megállapodásról még annyit, hogy egyetlen magyar püspök sem ismeri a tartalmát, de az ÁEH folyton erre hivatkozik, amikor valamit meg akar parancsolni. Megemlítem, hogy Udvardy püspök úr akire most is tisztelettel emlékezem megmutatta ne­ kem azt a levelet, amelyet Miklós Imre írt neki akkor, amikor felvett a szemi­ náriumba. A levélben ez állt: Lipien Mihály szemináriumba való felvétele ellentétben áll a Vatikán és a magyar állam által 1964-ben kötött megállapo­ dással. Hát szeretném végre megismerni azt a megállapodást, amely állítólag még az én szemináriumba kerülésemet

is tiltja. Ugyanez történt az állami es­ küm kérdésében is. Szeretném felhívni a figyelmet az éberségre. Vigyázni kell, hogy az ÁEH felszámolásakor az apparátus ne költözzön át a Művelődési Minisztériumba. Bugár Péterek sorsát, jövőjét figyelemmel fogjuk kísérni. Végül mivel mindenki fáradt , szeretnék még valamit elmondani. Amikor Udvardy püspök úr felvételiztetett, a fogadószobájában beszélget­ tünk. Egy idő után furcsa volt számomra mellébeszélése Majd elmondtam, hogy az a probléma velem kapcsolatban: kisközösséghez tartozom. Ekkor mutatóujját szája elé emelte és jelezte, hogy ez itt nem lehet téma, mert a szo­ bában lehallgatókészülék van. Amikor felkeressük püspökeinket, a köszönés után egy papírlapra írva mutatjuk meg, hogy a püspök úrral négyszemközt szeretnénk beszélni. Ez vagy erkélyre menést, vagy udvari sétát jelent, mert így kikerülhetők a le­ hallgatókészülékek. Nyíltan kell

tehát kémünk, hogy a püspökök dolgozószo­ báiból szereljék le a lehallgatókészülékeket. Szűnjék meg a telefonok lehall­ gatása, hogy püspökeink bátorságot nyerjenek, megerősödjenek ha már a Szentlélek nem erősítette meg őket. Befejezésül azt fogalmaznám meg, hogy ameddig az Egyház nem rehabi­ litálja az üldözött papjait ezzel is példát mutatva az államnak addig nem lesz előrelépés. Úgy gondolom, hogy az Egyháznak legsürgősebben saját identitását kell helyreállítania! Köszönöm a türelmüket! SZDSZ vitaest Jurta Színház, 1989. május 3 Kedves Barátaim! Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy ezennel személyesen jelenthe­ tem be itt a Legújabb Márciusi Front megalakulását. A Legújabb Márciusi Front, azaz a LUMF természetesen társadalmi szervezet, és mint ilyen, az al­ kotmány értelmében nem szorul semmüyen bejegyzésre, megalapítása kinyilvánításától fogva törvényes alapokon áll. Talán

hallottatok Ady Endre nevezetes duk-duk-affairjáról, melynek kapcsán Ady egy olyan állítólagos melanéziai törzsről a duk-duk-törzsről ír, amelyben a vezér sohasem tudja, hogy ő a vezér. A Legújabb Márciusi Front afféle fordított, vagy inkább radikális duk-duk-társaság: itt a tagok sem tudják, hogy ők tagok. A most felolvasó társaság sem tudta eddig a pillanatig, hogy ők tagjai a LUMF-nak. Pedig azok; és rajtuk kívül tagja még az a cir­ ca 150 000 ember, aki szerte az országban felvonult idén március 15-én a füg­ getlen szervezetek felhívására. Azt is le kell szögeznem: az itt felolvasók nem valamiféle k i t ü n t e ­ t e t t tagjai, még kevésbé vezetői, de még csak nem is képviselői vagy hang­ adói a Frontnak: egyszerűen csak most ők vannak itt a pódiumon és ezzel a közönség soraiban ülő LUMF-tagokkal együtt spontánul egy LUMF-sejtet alkotnak. Erről a helyről szólítok fel minden rokonszenvezőt: szerte az

országban alakítsanak LUMF-sejteket! természetesen egyáltalán nem fontos, hogy üyen néven sőt egyáltalán ne ilyen néven mindenféle más nevek alatt vagy minden cégér nélkül és a legjobb, ha nem is alakítanak semmit, csak egyszerűen próbáljanak meg azonosak lenni saját magukkal: lépjenek be a népbe. Mit akarunk mi, lumfisták azazhogy mit akartok ti, lumfisták és nem lumfisták? Egy- és többpártrendszeren, régi és új alkotmányon, szocializmu­ son és kapitalizmuson túl normális (néha abnormálisnak tűnőén extatikusan normális), erőszaktól, félelemtől, nyomortól mentes szabad, független, terem­ tő életet. Például. Mi, lumfista írók, például szabadok akarunk lenni minden cenzúrától és minden izlésterrortól: még a (politikai) szabadság vagy a szabadvers izlésterrorjától is. Mi, lumfista írók, például új m ű v e k e t teremtünk, új verseket, néha új szavakat is, mint például azt, hogy „LUMF”. Mi

lumfista írók függet­ lenek akarunk lenni ha már bénítanak saját előző stílusperiódusainktól, irodalmi csoportjainktól, honoráriumtól, de a honoráriumnélküliség-től is. A LUMF országosan közérthető ezoterikus avantgarde népi mozgalom. Mi, lumfista írók, tudjuk, hogy a szabad politikai-társadalmi élet nem elég az üdvösséghez, még a jó vershez sem de azt is tudjuk, hogy a rabság, elnyomottság, nyomor, terror még kevésbé elég hozzá. Ezért a LUMF már akkor ott ült a függetlenek kerékasztalánál, amikor még nem is volt ilyen kerékasz­ tal, amikor még az eszméje sem fogant meg, amikor független politikáról még szó is alig volt, amikor még LUMF se volt mert a LUMF maga a sza­ bad emberek és csoportok kerékasztalának, pár- és körbeszédének a S z e l ­ leme. 59 1991. október 29 11 Z sák b an futó m acsk ák Erzsébet-díj ’91 jelöltje Eszenyi Enikő rel mutatkozott be rendezőként az A sbóth utcai Kamara

Színházban. Lesz folytatás? - Valószínűleg csak a jövő évad­ ban. A West Side Storyt szeretném rendezni a Vígszínházban. Már ki van tűzve a bemutató napja: 1992. október 12., elkészült a szereposz­ tás, sőt a tánc- és énekpróbáknak is el kellett volna kezdődniük, de mostanáig nem oldódtak meg a jogdíjjal kapcsolatos problémák, így „áll” a produkció. - E z a kilencedik évadja a Víg­ színházban. Úgy alakult-e a pályafu­ tása, ahogy - Kilépve a főiskola ka­ puján - megálmodta, elképzelte? Férfibolondító „végzet asszonya” Játék a kastélyban című vígjátékában, Lady Anna, a sorsüldözött hercegné Shakespeare ül. Richárdjában, pajkos szubrett a Fekete Péter című Eisemann-operettben, cívódó szerelmes Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este című játékában, és legújabban Ro­ salinda az Ahogy tetszikben. Szinte minden este színpadon van. - Hopp bírja? - Nehezen. El is határoztam, hogy most

legalább egy fél évig csak a házon belüli repertoárdara­ bokban lépek fel. Fizikailag is elfá­ radtam. Tudja, hogy milyen sok­ szor kell fel-le rohangálni a Pesti Színház lépcsőin, az öltöző és a színpad között? De az igazi ok: egyenlőre képtelen vagyok bármit is tdcsikami magamból, ami előre­ lendítene, amellyel meg tudnék fe­ lelni az újabb „elvárásoknak”, ki­ váltképp a Rosalinda után. - Elégedetlen önmagával? - Nem erről van szó. Bár tény, hogy ilyen nehéz szerepet még so­ hase kaptam. Ehhez képest rövid volt a próbaidőszak, és bár túl va­ gyunk már a premieren, úgy ér­ zem, hogy még mindig nem va­ gyok készen a figurával. Volna még, kellene még csiszolni rajta! Hiszen Rosalinda egészen különlees szerep! A színésznők Hamletje! e kIván hatalmas kihívás és lehető­ ség, am§ly csak egyszer adódik a pályán! Érzem is, hogy valami lezá­ ródott vele, és valami egészen más, új, ismeretlen

kezdődik utána! A iróbák és a bemutató óta másként p, atom a világot. la - A z elmúlt évadban nagy siker­ Molnár Ferenc: PUBUUUSSYRUS AN­ rSZERINT: ’AHATAL­ M HATTAN MASHATALMASABB V Á R O S A LESZ. HA/ (BEFEJEZÉS* HELYESENKI­ L TÖLTÖTTALSÓ HÁLÓZATBAN.) OSZTRÁKALBANIA BARÁT­ ► KÜLÜGY- AGY RA. MIN.V N VALAHOL (VICTOR) FOLYÓJA VAN I“ “▼“ r r L 7 SZIKLA­ ► HASADÉK AUTEN­ TIKUS L FONTOS IPARI NÖVÉNY (FORDJ .barAt M ÉG VÁGPELYHES SELLYE MUNKA SZLOVÁK KIS­ AFÖL­ CSIRKE NEVE DEKEN T ” i L 11 AKÜL­ TERJES Állat­ 10 tenyész­ tés MONDAT ÉPÍT­ ELM ESÉL MÉNYE RESZKE­ TŐ M r 4 r PIUS. BEC (KÖZSÉG NŐI NÉV ► ÜDÜLŐ­ SZÉTHELY) HINT MAS r r BETŰI ■bükki BARLANG L FOGÁS­ BANVAN! ► IZMOSÍTJA L " | 12 1 2 3 - Sokáig azt hittem, hogy többé-kevésbé sima úton haladok elő­ re. Mostanában kezdek félni! - Mitől? - Attól, hogy mind nehezebben birkózom meg az új feladatokkal! Roppant keservesen,

kínlódva ké­ szültem fel Rosalinda megformálá­ sára, naponta meg kellett harcol­ nom önmagámmal. Nyomott az érzés, hogy egyre többet várnak tő­ lem, és ami még fontosabb: én önmagámtól! Ezért is kell ez a pár hónapos kikapcsolódás, belső rendteremtés. - Hogyan lazít, m ivel oldódik fe l Egy kis laza sajtóbeszélgetésre invitálta a Fővárosi Operettszín­ ház az újságírókat abból az alka­ lomból, hogy nemsokára friss bemutató következik. Eisem ann M ihály és Szilágyi László örök­ zöld dallamokkal tűzdelt ope­ rettjét a Zsákbam acskát mutatják be november közepén. Az első­ rendű szereposztást és miegy- rint ugyanis kulimásszal kell bemá­ zolnom magam, és nem is hiszi, hogy milyen sokáig tart, amíg lesi­ kálom a bőrömről a festéket. - Újabbfilmszerepek? - Valószínűleg november köze­ pén mutatják be a Halálutak és an­ gyalok címűt, amelyet az első fil­ mes Kamondy László rendezett. Már

csak az utószinkron van hátra Gárdos Péter A skorpió megeszi az ikreket című új filmjének munkála­ taiból. Mindkettőben a főszerepet alakítom. Az egyikben amolyan furcsa fiatal lányt, a másikban még furcsább fiatalasszonyt. - További tervek? - Vannak! Méghozzá nem is hétköznapiak! - Csak nem butikot akar nyitni? - Ugyan. Sokkal izgalmasabb ügy foglalkoztat. De hogy mi az, még magának sem árulom el. Le­ gyen meglepetés! GARAITAMAS SEH Y C DRÁMA­ NEVA ÍRÓV. PLUS (JOSEF) ! r~ S c h o l z E rik k é p e i a S z o m b a th e ly i K é p tá r b a n A kiállítóterem falán kézzel írott rövid ma­ gyarázat a gyűrűs tuskógomba (Armillaria mellea) természetéről, amely „parazita élet­ módot folytat, a megtámadott fa kérge alatt, a fa gyökerén és a talajban hosszú szálakat ereszt, ezeket a gyökérszerű képződménye­ ket rizomorpháknak nevezzük”. A kédaki, Budapest után 1987-től Zsennyén is megtelepedett Scholz E rik leg­

újabb képein éppen a fa egyik természetes kártevőjéből formálja meg a fákat. A szeszé­ lyesen szerteágazó rizomorphákat jóformán alakítás nélkül elég a kép síkjára simítani, hogy a természeti képlet természetes kör­ nyezetéből kiemelve előzékenyen, mintegy magától átértelmeződjék. A kócolt hajszá­ lakra emlékeztető finom fonalháló csak anyagként új, a színek felületének simaságát megtörő, eífolyatott festékfoltok formájá­ ban motívumként már régen jelen van Scholz érzelemgazdag festészetében. Most müszAlféle­ ség TüSKÓT IDŐS. HASIT ÖREG VÁLYÚ FRANCIA ÍRÓV. (LOUIS) 1 SZÉDÍT ? EGYIK P E D Á L ­ 2 RALÉP IFE r BÁCSKÁI KÖZSÉG BETŰI, KEVERVE ► PISKÖTA8 TEKERCS ZUHANY EGYKORI KÖZET- ► 1 Y S ÚLY ► HASADÉK RÉGIES AM.SZlN 14 5 K ÉZJEGY (RICHARD) VAN 1 Y ANGOL ILYEN LÖVEG. ► BOGÁRIS Agyú 3 ÉNEKEL . R00SE ► Y VÉLT NAGY TERVEIT SZILÁRDÉRTŐ SÁGÚ ATHÉNI KELETI ► 1 BUDA­

ÉPÍTŐ­ SZOB­ PIAC PESTI ANYAG RÁSZ PÁLYA­ BELÉPÖVOLT UDVAR JEGY . BABA AMSZ­ Y ! T 1 k ! ÜRBÉTERDAM ► JE FŐTERE 9 (BUDA) TAGADÁS ÉUGYÜILONA Y 1 D MÖLCS EGYIK BECET É R K Ö Z ALAKJA ISSZA! V RÉGÉSZ­ TŰR! MUNKA T Ö BB SIKERE EZERNÉL KOPl- ► Y ROZÓ OLAÜTÓ. 13 VAROS TYSZKÖZSÉG Y HÚZ KIEHICZ NYERGES SZEDA (LENGYEL ÚJFALU LEVESESSZ(N.NŐ) M ELLETT TÁLBÓL .-SAN » TALAJ­ Y MOLEKU­ (ÁZSIAI MŰVELŐ LÁBAN SZENT ESZKÖZ VANNAK HEGYSÉG) 0RJ0L 1 TEA- T JÓSZÁ­ MÁSIK BÉCSGOT N E V E 6EN ELLÁT BEL. EGLÉD r C BERCEL M ELLETT 1 ÉLNEK ÓKORI CZUCZOR EGYIP­ Írói TOMI ▲ Álneve 6 FŐISTEN ILLATOS VIRÁGÚ KERTI A NÖVÉNY 4 5 6 7 8 9 A tegnap megjelent keresztrejtvény megfejtése: Az egyik kérdező azt fesze­ gette, miért a harmincas évek darabgyárosainak reneszánsza? Bodrogitól nagyon ésszerű ok­ fejtést kapott: a szakmailag tisz­ tes színvonalú színjátékokat profik írták, profik játszották. Ma meglehetős hiánycikk

az íz­ léses és profi szórakoztatás. Pe­ dig az emberek most éppoly éhesek az effélére, mint a har­ mincas és negyvenes évek fordu­ lóján. Bodrogi megeresztett még egy aforizmaszerű kommentárt Németh megjegyzésére, misze­ rint a rendszerváltás kissé gyor­ san robban be hozzájuk: a párt­ állami időkben - így Bodrogi azért járt büntetés az Operett­ nek, mert „a kispolgári csökevények melegágya” volt, most meg azért, mert „üzleti színház”. Amiből még sok marhaság adó­ dik. De hát a tájékoztatót nem ezek taglalására hívták össze, ha­ nem hogy elújságolják, fergete­ ges estékre van kilátás ott, ahol ezt a műfajt értik és tudják. ALBERT F a g y o tt fá k az Ahogy tetszik kimerítő előadásai után? - Mosakodással! A szerep sze­ VISSZA­ BESZÉL kT? NÉMETÜL T turnéjáról is számot adott a di­ rektor, s megjegyezte, „üzleti” sikereik jutalmaként tavaly óta minden szezonban kevesebb

költségtámogatást kapnak a fő­ várostól. A támogatás egy nor­ mál méretű színházban a folyó (értsd: növekvő) árakon arra sem elegendő, hogy a villanyszámlát kifizessék. A működőképességet veszélyezteti tehát az elvonás az Operettben is, vagyis lehet zsák­ ban futni. Gyanítom, hogy még ezt is elviselné a színház, ba leg­ alább jó szót kapna a kinti sike­ rekért. Ehelyett azonban maliciózus és igazságtalan megjegyzése­ ket zsebelhet be. Mint a vendég­ Fotó: SÜTŐ PÉTER játék egyik szemtanúja állítha­ mást felváltva ismertette két tom, hogy a társulat utazásai nem más együttesek rovására igazgató, az Operetté: N ém eth Sándor és a Vidám Színpadé: szerveződnek. Ha Kalloszkóp Bodrogi G yula - utóbbi rende-1 nem vinné őket, mást sem vinne, zőként jegyzi a produkciót. Mint mert nem egyéb árura van szük­ ma minden helyen és időben, sége, mint a jó színvonalon elő­ hamar szó került a pénzről,

adott klasszikus operettre. Vagy­ merthogy a Nagymező utcaiak is meg lehet fúrni Operettéket, sikeres müncheni vendégjátéká­ de nem érdemes, mert abból ról és ma induló németországi haszna senkinek se lesz. 10 11 12 a kemence sem.” 13 14l azonban, hogy nemcsak a hatás célja, hanem a hatás eszköze, anyaga és forrása is termé­ szetes, természetesebb lett a látvány is. Bár talán kevésbé bensőséges. Eltűntek a koráb­ bi meleg földszínek: az újabb képek hangu­ lata fagyos, a fehérrel kevert kékkel vagy zölddel, ritkábban bronzos-aranyos fényben fürdő sárgákkal társított, festékbe dermesz­ tett élősködő gyökér, a képeken földtörté­ neti korok lenyomataként mutatja az élet emlékét. Valahol, valamikor, a korábban összefüggő dolgok elváltak egymástól: a festmények mellé rendelt szobrok szintén magányos természeti formákat adnak vissza, és szintén igen mértékletes beavatkozással: Scholz Erik a fák

törzsének éppen azt a sze­ letét metszi és állítja ki, ahol az ágak kivál­ nak a törzsből. Csupán néhány vakítóan fe­ hér ec^etvonást tesz a felület eredeti feketés-barnás kéregszíneihez, lírai, de mégsem romantikus kedvében. A.J E gyházi fe h é r könyv A MAGYAR KAT0UKU50K HAVASYGYULADOKUMENTUMGYŰJTEMÉNYE Nagysáp plébánosa hosszú évek gyűjtőmunkájának eredményeként jelentette meg a „Magyar katolikusok szenvedései” című doku­ mentumgyűjteményt. Bemutatja a békepapi mozgalom egyházellenes tevékenységét, Paskai bíboros és elődje, L éka i kollaborációs működését, valamint a papok elleni koncepciós pereket. Bőven taglalja a M in d szen tyügyet és B ulányi György kisközösségeinek meghur­ coltatását. „A papok börtönemlékeit nehéz össze­ gyűjteni, mert némelyek még ma is félnek, mások pedig nem szívesen dicsekszenek vele” - írja a szerző. Mégis ismerteti, hogyan éltek az 1961 után

letartóztatott és elítélt nem békepapok. Másutt Lékai bíboros lelkigyakorlatokat tiltó intézkedésé­ ről tudhatunk meg részleteket. A Bulányi György-féle kisközösségeket a kom­ munista hatalom nem engedte létezni, s Lékaira bízták a Mindszenty által alapított közösségnek a felszámolását. A részletes és hiteles dokumentumgyűjtemény szerzője szintén üldözöttje volt az el­ múlt negyven esztendőben saját egyházának. Ma H avasy Gyula, egy romos, alig lakható épületben él Nagysápon, s máig ellenségként tekint rá Esztergom. Élete fia­ tal éveiben Szlovákiában pasztorált, s a csehorszá­ gi deportálások idején elkísérte a kitelepített ma­ gyarokat új lakóhelyükre, a Prága melletti falvak­ ba, ahonnan Mindszentyhez fordult levélben segítségért. Az ötvenes években maga gyártotta imakönyveket terjesztett, s „földalatti” tevékeny­ ségével szolgálta a magyarság, a katolikus egyház fennmaradását,

Szlovákiában és Magyarországon. A dokumentumkötet befejezéseként a következő­ ket írja: „Hálás lenne a szerző minden szerető kiigazítá­ sért, megköszön minden információt elsősorban börtönt, internálást szenvedett papoktól, szerzete­ sektől, apácáktól (cím: H-2524 Nagysáp, Plébánia­ hivatal).” STOFFÁN GYÖRGY Gyilkos tetői Az azbeszt rákkeltő hatását évtizedek óta ismerik. A levegőbe kerülő, szabad szemmel nem is látható azbesztszálak elsősorban tüdőrákot okoznak, de az anyag más szervekben, többek között az agyban és a szívben is kimutatható. Kérdés, hogy veszélyessé válhat-e az azbeszttartalmú tetőfe­ dő pala? A gyanú nem alaptalan, hiszen másfél évvel ezelőtt a szomszédos Ausztriában megtiltották a hagyományos azbeszt­ szálú tetőfedő anyagok gyártását - ezt egyébként nyugatabbra már évekkel ezelőtt megtették. Kérdés persze az is, hogy m iért engedélyezték M agyaror­ szágon

az Ausztriában b etilto tt pala további gyártását? A nyergesújfalui eternitgyár ugyanis - a régi osztrák tulajdo­ nosok felerészben visszavásárolták - m indm áig zavartalanul term el. (Folytatás az 5. oldalon) O ■~3 1992. m árcius 10 kedd 2 0 2 -5 1 6 6 MEGKÉSETT SZTRÁJK B u s h c i d r í z i k R ajz: GYARMATHY LÁSZLÓ A fehér köpenyesek sztrájkja korán volt vagy épp hógy későn - ez a véleménye dr. Doktorits Bélának, a Magyar Orvosi Kamara főtitkárának, aki éppen ezért túl sok ered­ ményre nem is számít. - Vagy tavaly októberben kellett volna sztrájkolni mondja vagy kivárni a ka­ marai küldöttközgyűlésen beígért és megkezdett tár­ Bush kényszeredetten mosolyog és fázósan húzza össze magán a kabátot. Lehet, hogy az éles ta­ vaszi szél csapta meg, amikor kiszállt a repülőgépből, de az is lehetséges, hogy a mai előválasztá­ sokra gondolt, s ezért rázta ki a hideg. Az Egyesült Államokban a

mai szuperkedden tucatnyi államban voksolnak ldilön-külön a de­ mokrata és republikánus párti jelöltekre a polgárok. A korábbi előválasztásokhoz hasonló ered­ mény várható. Az eddigi erőpróbákon Bushnak ugyan sikerült megőrizni az elsőbbséget, mégis jóval többen szavaztak pártbéli riválisára, Pat Buchananra, mint azt eredetileg gondolták. A szél­ sőséges nézeteiről ismert tévékommentátornak alig pár hete volt a felkészülésre, mégis megsze­ rezte a republikánus párti szavazók egyharmadának támogatását. Ez komoly tekintélyveszteség az elnök számára. Buchanan egyébként semmiféleképpen sem ütheti ki a nyeregből Busht Lehet azonban, hogy azok az egyik nagy párthoz sem kötődő szavazók, akik most Buchananra voksol­ nak, ősszel a demokratákra szavaznak majd. Bushnak csak az a szerencséje, hogy a másik párt je­ löltjei sem állnak túl fényesen. A gyalások végét. Köztudott, hogy a szakszervezet előbb

háromszáz százalékos bér­ emelést követelt, aztán ezt csökkentette százra, most ötvenre. A szakszervezet ak­ kori kezdeményezésére és a mi fellépésünkre a népjóléti miniszter egyeztető tárgya­ lásokat ígért, amelyek még nem zárultak le. Szerintem ezért volt korán. M eg kellett volna várni az érdekegyezte­ tések utórezgéseit is, és az­ tán „robbantani”. Akkor már nagyobb nyomatékkai lehe­ tett volna kimenni az utcára. M ert abban nem hiszek, hogy még egyszer sikerül ennyi egészségügyist össze­ toborozni, és mindezt ilyen békés hangulatban levezé­ nyelni. (Folytatás az 5. oldalon) K e r e s z t e s K. t á v o z ik ? M. D F - erotikus ébresztő Valamiféle magyar-csehszlo­ vák kompromisszum van ki­ alakulóban Bős-Nagymaros ügyében. Az már biztos, hogy az Antall-kormánynak nem célja az 1977-es szerződés felbontása, csupán a C-változat megakadályozása. Ez utóbbira tett kísérletet na­ pokkal ezelőtt

Keresztes K. Sándor, amikor titkos tárgya­ lásokat folytatott csehszlovák kollégájával, kivívva sokak haragját. A tárca vezetője tud a leváltása körüli híresztelé­ sekről, mint ahogy arról is, hogy a Duna Kör lemondását követeli. De mint mondotta, egy politikus mindig számít­ hat arra, hogy különböző ol­ dalról nyomást gyakorolnak rá. Ez is azt bizonyítja - sze­ rinte hogy Bős ügye még mindig elsősorban politikai kérdés. SZ. B Új szolgáltatással kedves­ kedett az M. D F nevű olasz cég a lakosságnak, amikor nemrégiben beve­ zette az erotikus telefon­ ébresztőt. Az igényes megrendelőnek mind­ össze 6500 lírájába (öt dollárjába) kerül alkalman­ ként és hárompercenként, ha pikáns asszony) han­ gokra kívánja felnyitni a sze­ mét. Az M D F - a röpke jelentésből nem derül ki, hogy a rövidítés ebben az * esetben mit takar - igény esetén potom tízezer lírá­ ért öt percen át erotikus

jókívánságokkal is elhal­ mozza a például születés­ napját ünneplő kliensét. Az ébresztés mellett ugya­ nakkor az altatásról is gondoskodnak, hasonló szellemben és hasonló fi­ zetségért. A táverotikát a vállalat 15 „központos” hölgye szolgáltatja a drótkapcsolat engedélyezte határokon belül. (MTI) Van remény? Egy tavalyi öszszehasonlító elemzés amely az 1989-es és az 1991-es helyzetet vetette össze - azt mutatja, hogy Magyarországon három évvel ezelőtt a lakosság­ nak 6-7 százaléka élt a létmini­ mum alatt, majd ez a szám meg­ duplázódott, 13-14 százalékra nőtt. Mindezt Lakner Zoltán, a Népjóléti Mi­ nisztérium biztosa mondotta az egész napos Reménység konfe­ rencián, amelyet a Megbékélés Közösség szervezésében a rákosszentmihályi református templomban tartottak. (Folytatás a 3. oldalon) fc 4 1992. március 10 VAN REMÉNY? klérus, a többi zé­ rus. A zo n b an (Folytatás az 1.

oldalról) N a g y á talak u láso n m e g y á t a m a g y a r tá r­ sad alo m . E n n e k k ö v e tk e z té b e n v an , aki zu h an az ö n m e g v a ló sítá s „pály á ján ”, v an , aki csak p o z íc ió já t ő rz i, és van, aki felfelé k ap aszkodik. A jö v e d e le m v á lto z á so k a t is re g isz trá ltá k a m á r e m lí­ te t t fe lm é ré s so rá n . A lakosság h é t százalékának 1 9 9 1 -b en n o m in á lisa n is a lac so n y ab b v o lt a jö v e­ d e lm e , m in t 1 9 8 9 -b en . Ő k a re n d sz e rv á ltá s á ld o ­ za ta in a k is te k in th e tik m a g u k a t. A le g n a g y o b b ré ­ te g n e k , 45 százalék n ak u g y a n n ő tt a fizetése, de c sö k k e n t a re á ljö v e d e lm e . T e h á t n e k ik is n e h e ­ zeb b le tt az éle t, m in t k o rá b b a n v o lt. T ovábi 1314 százalék n ál m é g n e m d ő lt el, hová fo g n a k ta r­ to z n i. ő k e lm é le tile g n e m d ic s e k e d h e tn e k ,

de n e m is p a n a sz k o d h a tn a k . M é g is ez a k a te g ó ria ta ­ lán a le g e lé g e d e tle n e b b . S ejten i le h e t, h o g y m ié rt L á tjá k , n a g y o n k ö n n y ű k iesn i az Is te n m ark áb ó l. F é ln e k a lecsúszástól. É s m á r van p o z itív n a k n e ­ v e z h e tő jelen ség : 31-32 százalék n ak n ő tt a re á ljö ­ v e d e lm e , igaz, n e m sokkal. E z így is eg y ed ü lá lló E u ró p á n a k e b b e n a feléb en . A lakosságnak k é th a rm a d a rosszul érzi m agát. E z eg y é rte lm ű . M égis, le h e tn e valam iféle re m é n y t felvillantani? E rre k erestek n e m p olitikai, h a n e m in k áb b lelki és gazdasági te rm é sz e tű fe le le te t a k o n feren cián . B ulányi G y ö rg y atya e lm o n d o tta , k ár len n e visszatérni sz e re te tt F e re n c Jó sk a királyunk h írh e d t m o n d ásáh o z, a m ely így szól: Hadsereg és m in d en féle le h e ­ tőség g el szám o l­ n u

n k kell, s e n ­ n e k tö b b e k k ö ­ z ö tt az az oka, h o g y az „írá stu ­ d ó k ” eláru lták az eszm ét, és szö­ v etség re lé p te k a h atalo m m al. íg y n e m biztos, h o g y az egyház a sze­ gén y ek re m é n y ­ sége tu d len n i. A m h a m in d e n k é tsé g e t k izáró ­ an b e b iz o n y o so ­ dik, n e m áll a ki­ s z o lg á lta to tta k , m e g n y o m o ríto t­ tak oldalára, ak­ F o tó : GRNÁK LÁSZLÓ kor nincs is szükség rá. D e talán szám ít v alam it az, h o g y ki is ala p íto tta a k e re sz té n y e g y h á z a t. A z u tá n a felszó­ laló G ro m o n A ndrás, aki a B o k o r Bázis K ö zö sség et képviselte, m á r n e m az egyházra irá n y íto tta nyilait, h a n e m a világi h atalm asságokra. S zerin te m o s t m á r e g y értelm ű , h o g y a világ o t v eszélyeztető nagy k o nfliktus n e m p olitikai, h a n e m gazdasági te rm é ­ szetű. A m íg lé te z e tt az ún szocialista

tábor, a m íg k é t szu p e rh a ta lo m állt sz e m b e n , egym ással, n e m lá tsz o tt ilyen világosan: a gazd ag É szak (N y u g at) és a szegény D él h arcol egym ással. N e k ü n k van u gyan re m é n y ü n k arra, h o g y É szak h o z csad ak o zzu n k , de n e m ez az igazi esély . T ö b b h o z z á sz ó ló n e m e m e lk e d e tt ily en e lm é le ­ ti m agasságba. V o lt, aki a b b a n b iz a k o d o tt, h o g y a szociális h á ló n k ie ső k e t m ajd az eg yházi szerv eze­ te k fogják fel. M á r m o s t is ezres n a g y sá g re n d b e n sz ü le tn e k k a rita tív e g y esü letek , c so p o rto k . C sa k az a baj, e g y e lő re ő k is seg ély ek b ő l se g é ly e z n e k . A N é p jó lé ti M in is z té riu m k é p v ise le té b e n m e g je ­ le n t tisztv iselő az elfo g ad ásra v á ró tö rv é n y e k e t e m líte tte re m é n y k é n t. A z új szociális tö rv é n y p é l­ dáu l m e g s z ü n te ti a k o

rá b b i c s u rra n -c s e p p e n fo r­ m á k a t, s bev ezeti a lé tfe n n ta rtá s i tá m o g a tá st. M in d a z o k se g ítsé g re sz á m íth a tn a k , akik n e m é rik el a lé tm in im u m o t. E g y igazi d e m o k rá c iá b a n , u g y e - h a egy m ó d van rá - s e n k it sem h a g y n ak é h e n h aln i. P e rsz e , ez m é g n e m o k a b o ld o g sá g ra K IB E D I V A R G A S Á N D O R É L E T R E C E P T E K Limonádét a sorscitromból M u n k a n é lk ü lin e k le n n i n e m ö rö m . M á r az e lő z m é n y e k is zav aró ak , álta lá b a n ta rtó s b iz o n y ta la n sá g u tá n jö n a b iz to s rossz: e lv e s z íte ttü k a m u n k a h e ly ü n k e t, el kell sz a k a d n u n k egy h e ly ­ tő l, a h o l h o ss z a b b -rö v id e b b id e ig n a p ja in k n a g y ré s z é t tö ltö t­ tü k , a h o l re n g e te g ism e rő sü n k , b a rá tu n k és e lle n fe lü n k volt, a h o l k iism e rtü k m a g u n k a t,

a h o l tu d tu k , h o l a m e llék h ely iség , a m u n k aü g y , a b é rsz á m fe jté s és a p é n z tá r, is m e rtü k a sza b á ly o ­ k a t és a stik lik et, a fe la d a to k a t és a fo g áso k at, a fő n ö k ö k , a k o l­ lég ák e ré n y e it és g y e n g é it, és b e n n ü n k e t is is m e rte k és m e g ­ szoktak. E gyszóval o tth o n v o ltu n k M o s t m in d e n n e k vége: a k á r ak arju k , a k á r n e m , új é le te t kell k e z d e n ü n k . Ú j é le te t k ez d e n i - ez új le h e tő sé g e k e t is je le n t. „ H a a so rstó l c itro m o t kapsz, csinálj b e lő le lim o n á d é t!” E b b e n a h e ly z e tb e n ü d ítő „ lim o n á d é ” le h e t, h o g y m o s t oly an célok m eg v aló sítására k a p u n k le h e tő sé g e t, a m e ly e k re e d d ig n e m v o lt sem id ő n k sem e n e rg iá n k . A z e lső aján d ék a e n n e k a h e ly z e tn e k a szabadság. P ih e n ­ h e tü n k , n é

z e lő d h e tü n k n é h á n y n a p o t le lk iism e re t-fu rd a lá s n élk ü l. A kár h e te k re is e lm e h e tü n k a vidéki ro k o n a in k h o z k ik ap cso ló d n i. N e m kell á lla n d ó id ő zav a rb an , ro h a n á sb a n é ln ü n k . E lv é g e z h e tjü k a re sta n c iá in k a t M e g lá to g a th a tju k a b a rá ta in k a t, ism e rő se in k e t, és k ik é rh e tjü k a v é le m é n y ü k e t. S ok e m b e rre l fo rd u l e lő ilyesm i, és m é g tö b b e n ig y ek ez n ek e lő re felkészülni e rre a le h e tő sé g re , e z é rt sokféle ö tle te t g y ű jt­ h e tü n k össze. A m ásik aján d é k , h o g y ta n u lh a tu n k . V együk csak le ltá rb a e d d ig m é g n e m te lje s ü lt vágyainkat! Á p o ló n ő k s z e re ttü n k v o ln a le n n i, de e d d ig n e m sik erü lt? A k e rté sz k e d é s a h o b b in k , de e d d ig csak h é t v é g é n v o lt rá id ő n k ? S z e re ttü k v o ln a a te s tü n

k e t jo b b fo rm á b a hozni? A sz á m ító g é p e k h e z v o n z ó d tu n k , d e e d d ig n e m v o lt rá m ó d u n k , h o g y a k ö z e lü k b e k erü ljü n k ? Irig y e ltü k az ü g y n ö k ö k e t, m e r t sz a b a d o n g a z d á lk o d h a tta k az idejükkel? ír n i sz e re ttü n k v o ln a, de e d d ig n e m v o lt rá id ő n k ? M o s t it t az ideje, h o g y m e g v a ló ­ sítsu n k k ö z ü lü k n é h á n y a t. S z á m ta la n ta n fo ly a m o t h ird e tn e k , de m e g is k é rh e tü n k valakit az is m e rő s e in k k ö zü l, aki szívesen ta n ít b e n n ü n k e t in g y e n is. É s ha m o m e n tá n p é ld á u l az ik o n ­ festés n e m is sz á m íth a t n agy k e re s le tre , d e a rra v an k e d v ü n k és le h e tő sé g ü n k , h á t rajta! E g y ré s z t az, h o g y ö rö m e t o k o z, ö n m a g á b a n is n ag y n y e re sé g , m á s ré sz t b á rm it ta n u lu n k , az jó le h e t valam ire. M u n k

a n é lk ü lin e k le n n i sz ű k ö lk ö d é st is je le n t, d e fiz e te tt sz a b a d sá g o t is. V e sz te sé g e t is je le n t, de n y e re s é g e t is, ha a rra h aszn álju k , h o g y m e g te rv e z z ü n k és e lő k é sz ítsü n k m a g u n k n a k e g y b iz to sa b b és sz ín e se b b é le te t a n n á l, am i v o lt. E lső so rb a n ra jtu n k áll, m e ly ik e t választjuk. D R . E IS L E R O L G A nemmegy És vér nélkül sem. Az egészségügy - mint a múlt heti demonst­ rációjuk is m utatta elég nagy bajban van. Nemcsak azért, m ert az állam nem támogatja eléggé, hanem azért is, mert mi magunk sem segí­ tünk. A véradónapo­ kon tétlenül várakoz­ nak a vérvevők. Ha m ár nem hat meg m inket az, hogy a kórházakban sok be­ teg várja a mi egész­ séges vérünket, ha elfelejtjük azt, hogy m i is k e r ü lh e tü n k h a s o n ló h e ly z e tb e , legalább gondoljunk arra, hogy egyedül nem megy. A XIX ke­ rület

egyik önkor­ mányzati képviselő­ nője tudja ezt. Saját fizetéséből vásárolt étellel, itallal látja vendégül azokat, akik részt vesznek a holnapi kispesti vér­ adáson. Nagyon re­ méli, hogy reggel ki­ lenc és délután négy között nem lesz egyedül a véradás helyszínén, a Kispesti Városházán. A koalíció malmai A koalíció m a lm a i lassan zú znak. E lő b b -u tó b b a z é rt e lé rik az e lső kön y v ek et. A ki neg y v en év n y i u ra lk o d á sra készül, an n a k n e m kell h e b re n c s , k a p k o d ó , „ tü z e s” m e g o ld á so k h o z folya­ m o d n ia . N in c s szüksége kö n y v m ág ly ák ra E lég , ha n y ilv án o s­ ság tó l elfátyolozva, ra k tá ra k p o ro s ö b lé b ő l kirám olva, z ú zd ák ­ b a n , h e n g e re k k ö z ö tt tü n te tik el az o k a t a kö n y v ek et, am elyek fö lö sle g e sn e k b iz o n y u ln a k a „teljes m a g y a r jö v ő k é p ”, a „ n e m ­ zeti ö

n b iz a lo m fo k o zó d ása” sz e m p o n tjá b ó l. A z eg y ik e lső á l­ d o z a t egy tan k ö n y v , e g y filozófiai szö v eggyűjtem ény, a m ely e g y d e ré k szak felü g y elő m eg fig y elése sz e rin t b iz o n y u lt „ tú lsá ­ g o san m arx ista n y e lv e z e tű n e k ” . A ta n k ö n y v e k e t, m é g a filo z ó ­ fiai sz ö v e g g y ű jte m é n y e k n é l sokkal tá rg y sz e rű b b fizika p é ld a ­ tá ra k a t, n y e lv k ö n y v e k e t is c se ré lik o ly k o r-o ly k o r, a d o lg o k re n d je sz e rin t. (A d o lg o k tu d o m á n y o s állása sz e rin t k ü lö n b e n b á tra n e lm o n d h a tó , h o g y tö b b ú jd o n sá g tö r té n ik m a n a p sá g a fizikában, a b io ló g iá b a n , m in t a filo zó fiáb an . A p o litik a i ú j­ d o n sá g o k a z o n b a n , ú g y látszik, m in d ig a filo zó fiát é rik el le g ­ elő b b .) N e m csoda, h o g y ez a - b iz o n y á ra ig en csak e se

n d ő sz ö v e g g y ű jte m é n y s z ú rt sz e m e t a m agas m in is z té riu m szú ró s szem ű in ek . M e lle sle g az a h ír járja, h o g y a ta n á ro k sz e rin t a ta n k ö n y v ­ ből m in d e n k i saját le g jo b b ízlése, b á to rsá g a , m eg g y ő ző d é se sz e rin t ta n íth a to tt. A „m arx ista szö v eg ek ” csak a 189 o ld a lo n k e z d ő d te k , a d d ig te r je d t a „M arx e lő tti filo zó fia” id é z e ttá ra , s ta lá n M a rx o t, m e g a M a rx u tá n ia k a t sem k e llen e m in d e n e stü l kilö k n i a tu d a tu n k b ó l. A ta n tá rg y o k ta tá sá t, új k ö n y v h íján , fe lfü g g e sz te tté k . A z új ta n neve: tá rsa d a lo m ism e re t - E n to v á b b ra is h a sz n á lo m a rég i sz ö v e g g y ű jte m é n y t m o n d ta a té v é b e n az eg y ik m e g á ta lk o d o tt tanár. A tény, h o g y e lő b b zúznak, s csak a z u tá n írn a k új ta n k ö n y ­ v et, egy év o k

ta tá si sz ü n e tte l a diák o k n ak , n e m je le n té k te le n . Aki a lk o tn i akar, e lő b b é p ít, a z u tá n ro m b o lja le a ré g it. V an, aki fo rd ítv a teszi. M in d e g y m ik é n t, csak p u sz tu ljo n a könyv, m in é l e lő b b . ír u n k a h e ly é b e m ásikat M ily et? E lválik É z t m é g n e m tu d o m . V an id ő m , e lő tte m a n e g y v en év E g y é b k é n t n e m k é tle m , h o g y n e m v o lt Is te n re m e k e az a b e z ú z o tt tankönyv. D e ö rd ö g tu d ja, v o n z ó d o m a m e g ő rö lt p a ­ p írh o z . B U JÁ K A T T IL A Flamand-Pékség K é re m sz é p e n , az ú r k e z é b e n lá th a tó v ek n ik m ára m á r b i­ zo n n y a l m e g szik k ad tak , ám a z é rt m e rn é k aján lan i egy fo ­ g ad ást, h o g y n e m e g y hazai k e n y é rk re á ló cé g frissn ek ti tu ­ lált re m ek év el felv e n n é k a v e r­ s e n y t m ásn a p o ssá g u k e lle n é re is. N e m m in th

a h a n y a tt esnék, ha F la m a n d -fé le k e ltté s z ta -k ü lö n le g e ssé g e t láto k , de tu d j’ is­ te n , e zek a cip ó k , kiflik, k e n y e ­ re k v a la h o g y m ás állagúak. S m o s t m á r n e m kell lám pással k e re sn i az efféle k e n y é rb o lto ­ k a t se m , v an b e lő lü k B u d a p e s­ te n elég, h isz e n a F la m a n d P é k sé g és a F la m a n d -C se m e g e fra n c h isin g n a k m a m á r 15 ta g ­ ja van. A z e lm ú lt h á ro m e s z te n d ő ­ b e n g o m b a m ó d s z a p o ro d ta k a m in is ü tö d é k , a m in e k e re d m é ­ n y e k é n t a hazai k e n y é r- és p é k sü te m é n y -k ín á la t le g a lá b b ­ is k ö z e lít a n y u g a t-e u ró p a i sz ín v o n a lh o z . Á m a sü tő ip a ri g ép ek , b e re n d e z é s e k p iacá n k e m é n y k o n k u re n c ia h a rc ala­ k u lt ki a vevők m eg sz e rz é sé re . A v á lla lk o z ó k a t - tú l azon, h o g y n é m e

t, svéd, olasz, fra n ­ cia c é g e k p o rté k á i k ö z ö tt v á lo ­ g a th a tn a k - v ilág b an k i, illetve a g é p e k e t fo rg a lm a z ó o rszág o k h ite lle h e tő s é g e i is segítik. E z a k e m é n y p iaci v ersen y k ész te tte arra a S zuverén K ft.-t, h o g y k o m p le x sz o lg á lta tá st alak ítso n ki, és e g y sé g c so m a g ­ b an kínálja a le g m o d e rn e b b olasz sü tő ip a ri te c h n ik á t, h o z ­ záillesztve a F la m a n d -te c h n o ló g iá t, és ezáltal egy oly an ü z ­ le ttíp u s k ialakítását, a m ely N y u g a to n m á r bevált. N o , ez így e g y ü tt az ú g y n e v e z e tt fra n c h isin g re n d sz e r. F o tó : PATAKY ZSOLT A F la m a n d -P é k sé g és ü z le th á ló z a ta g a ra n c iá t je le n t az új vállalk o zó szám ára a n y e re sé g és a m in ő s é g m e g ta rtá sá ra e g y a rá n t. E s - am i a vevő sz e m p o n tjá b ó l tá v o lró l sem m in d e g

y - k e llem esen illa to ­ zó, h a b k ö n n y ű tész ta fé le sé g e ­ k e t k ín ál. M e r t v ég ü l is ő d ö n ti el, h o g y h o l v ásáro l k e n y e re t. E z a d o lo g alfája és ó m eg ája. (D K G Y ) PESTV ID ÉK I HOMÁLY Balás Istv án , az M D F - b e n m ű k ö d ő M o n o p o ly - c s o p o r t k é p v is e lő je m e g v á d o lta R é d e i L á s z ló t, a S z a n á ló S z e rv e z e t h e ­ ly é b e lé p ő R e o r g R t. v e z é rig a z g a tó já t, v a la m in t J a n z a K á ro ly v e z é rő rn a g y o t, a H o n v é d e lm i M in is z té riu m v o lt v é d e le m ­ gazdasági fő o sz tá ly á n a k v e z e tő ié t: sz e re ­ p ü k v o lt a P e stv id é k i G é p g y á r b o trá n y o s elad á sáb an . A k é p v ise lő s z e rin t R é d e i ú r s z e m é l y e s e n is é r d e k e l t a P G m e g ­ v ásárlásáb an , m iv el a M o n o p o ly -c s o p o rt i n f o r m á c ió i s z e r in t ő is ré

s z v é n y e s . A H o n v é d e lm i M in is z té riu m h e te k k e l ez ­ e lő tt m e n e s z te tt fő o s z tá ly v e z e tő je ellen p e d ig az a vád, h o g y n e m k ísé rte k ellő fi­ g y e le m m e l az ü g y et. E z é rt k e rü lh e te tt a Z a la t n a y S a r o lta és B u c z o g h i G y ö r g y n e v é v e l fé m je lz e tt a la p ítv á n y m a g á n tu ­ la jd o n á b a az o rsz á g e g y e tle n re p ü lő g é p ja v ító ü z e m e . V a ló sz ín ű síth e tő , h o g y az a la p ítv á n y n e m e lső so rb a n a h o n v é d sé g i v a d á sz g é p e k és h e lik o p te re k felújításával fo g la lk o z ik m ajd . A h a rc i g é p e k jav ítása ez id ő tá jt n e m k ifiz e tő d ő tev ék e n y ség . Balás István s z e rin t a R e o rg R t. m e g ­ fo g alm azása e lle n é b e n a P e stv id é k i G é p ­ g y á ra t p r iv a tiz á ltá k , és e z é r t é r te s íte n i k e lle tt v o ln a a z Á llam i V

ag y o n ü g y n ö k sé ­ g et. M in t a h o g y azt a R e o rg R t ig a z g a ­ tó já tó l, K o v á c s F e r e n c tő l m e g tu d tu k , a P G elad ása (le g a lá b b is v é le m é n y ü k sz e ­ rin t) te lje s e n sz a b á ly o sa n t ö r té n t . N e m igazak azo k az in fo rm á c ió k sem , h o g y si­ k e rü lt a le g k ise b b tő k é v e l re n d e lk e z ő b e ­ fe k te tő k n e k e la d n i a sz ig e th a lm i g y á ra t. A z új tu la jd o n o s m e lle s le g sz e rz ő d é sb e n v á lla lt k ö te le z e tts é g e t a le p u s z tu lt M I G - 2 1 - e s és M I G - 2 3 - a s v a d á sz g é p e k ja v ítá s á ra . H a ez ig a z , a k k o r a z se >ai, sv é d k o r o n a k ö lh o g y a h a tv a n m il li ó svéc c sö n n e l m e g v á s á ro lt g y á r k ü lfö ld i é rd e k c s o p o r to k k e z é b e k e r ü lh e t. S ő t, le h e t, h o g y a g y á r javára válik, h isz e n e lk é p z e l­ h e tő , h o g y a ja v

ító ü z e m e t k o rs z e rű sítik , am i ie h e tő v é te szi m ás, p o lg á ri re p ü lő g é ­ p ek , h e lik o p te r e k ja v ítá s á t. D e e z t m á r m i te s sz ü k h o zzá a P e stv id é k i G é p g y á r­ b ó l k is z iv á ro g ta to tt in fo rm á c ió in k a la p ­ ján. A rró l, h o g y m it tu d ezzel k a p c so la t­ b a n a H o n v é d e lm i M in is z té r iu m , n e m k a p tu n k é rd e m i felvilágosítást. K é rd é s p e rs z e az is, h o g y Z a la tn a y Saro ltá é k n a k m i v o lt a c é lju k a g y á r m e g v á ­ sárlásával. D e e r r e m é g m a g a C in i sein tu d o tt válaszolni, m e r t ú g y tű n ik , h o g y a sz ig e th a lm i ja v ító ü z e m m e g v á s á rlá sa az a la p ítv á n y e ln ö k é n e k , K assa G y ö rg y n e k a m a g á n a k c ió ja volt. (S Z IL A G Y I) r NEMZETKÖZI TESTŐR BIZTONSÁGSZOLGÁLATI KFT. Központ: 1033 Budapest, Szentendrei út 89. Tel.:

188-8735,180-3634,180-5746 Fax: 168-6619 A Testőr nem csak „Pest-őr” SZEMÉLY- ÉS VAG YO NVÉDELEM , magánnyomozás az ország egész területén. Területi képviseletek: Berettyóújfalu: meghívással: 56 Békéscsaba: (66)26-966/150 Fax:.21-810 Eger: (36) 11-766/27 Nagykanizsa: (93) 12-706 Miskolc: (46) 46-022 Fax: 78-174 Kecskemét: (76) 21-670 Szeged: (62)12-911/235 Fax:12-123 Szekszárd (fax is): (74) 15-733 Szolnok: (56) 43-222 Tatabánya: (34) 11-011 Fax: 11-736 Zalaegerszeg: (92) 15-443 t il^iiíi] [TtTiR I MAGYARORSZÁG Egy nem mindennapi házasság és tizenhat gyerek Királyi k ö zö sség Az érdi kertváros egy csendes utcájában élő Király család nemcsak azért külön­ leges, m ert tizenhat gyermeket neveltek fel, hanem azért is, m ert a szeretetre, a kölcsönös bizalomra és az elesettek tám ogatására épülő életszemléletük külö­ nösen ritka közösséggé kovácsolta őket, az önzést hirdető

világunkban. a kapuban vár minket, mel­ zaspár tizenhat gyermeke, hanem a szép lette biceg a család koros németjuhásza. számban gyarapodó unokasereg használja Az állat már a tizenhatodik évét tapossa, Különleges élet zajlik itt: négy generáció ami nem csoda, hiszen gazdáitól mi mást segíti, támogatja egymást. Az ajtón belépve, szabadkozva fogad kaphatott volna, mint megtanulni az élet szeretetét. Az utca felől ősöreg meggyfa minket 7 sike asszony: sem átöltözni, sem takarja el a ház mögött fekvő hatalmas a bedagasztott süteményt elkészíteni kertet, ahol a nyolcvannyolc éves nagy­ nem volt ideje, nemrégiben ért csak ha­ mama tesz-vesz, a házilag készített ját­ za biciklivel Halásztelekről, ahol tizenöt szóteret pedig ma már nem a Király há­ kisunokája egyikére vigyázott. A gyors K irá ly Ig n á c z 58 A g y o r s lé t s z á m e lle n ő r ­ z é s t k ö v e t ő e n k id e r ü l, h o g y a g y e re k e k kö zü

l e g y e lő r e c s a k K a ta , A n n a , M a ty i és Á r o n v a n n a k it t h o n , a t ö b b ie k v a g y n e m s o k á ra é rk e z n e k , v a g y m á r e l is m e n t e k . Tizennyolcán I a nagy családi tablón. Fentjobbról balra: G y u r i, C ili, E rzsi, Középen balról jobbra: B e n já m in , a p a - a n y a , Esz­ te r , M á r ta . Alsó sor balról jobbra: K a ta , Ig n á c , Á r p i, J u d it , R o b i, L illa . létszámellenőrzést követően kiderül, hogy a gyerekek közül egyelőre csak K a ta , A n ­ n a , M a ty i és Á ro n vannak itthon, a többiek vagy nemsokára érkeznek, vagy már el is mentek. A puritánul berendezett nappali hatalmas könyvespolcával szemben ülünk le hát a Király házaspárral, hogy nem mindennapi házasságukról és tizenhat gyermekükről beszélgessünk velük. M á ty á s , C s a b a , A n n a , Á r o n Kis képek: É le t k é p e k g y e r e k e k k e l é s u n o k á k k a l több gyermeket

szeretnénk. Kezdetben négyet terveztünk: egyet-egyet magunk helyett, egyet azok helyett, akiknek nem lehet, egyet pedig azért, hogy ne haljon ki Nyolc királyfi, a nemzet meséli a családfő. Romanti­ kus elképzelésük, hogy egyenlő leány-fiú nyolc királylány arány alakuljon ki, végül, ha jóval na­ Király Ignácz teológus-asztalos és felesége gyobb számban is, de megvalósult: nyolc Zsike harmincnyolc évvel ezelőtt háza­ leányuk és nyolc fiuk született. - Persze egyetlen gyermek sem úgy jön, sodtak össze. Ignácz részéről azonban sok­ sok álmatlan éjszaka előzte meg a döntést, hogy csak beesik az ablakon - magyaráz­ hiszen az esztergomi papneveldében, és za az édesapa. - Fel kell készülni rá, fel a budapesti Hittudományi Akadémián kell hozzá nőni. Mi először egymáshoz töltött időszakra cölibátust fogadott. Ám nőttünk fel, majd az első, majd a második hamar rájött, hogy család és gyermekek gyermekhez. A negyediknél

volt egy kis nélkül nem tudná elképzelni az életét, megtorpanás, de hamar rájöttünk, képe­ majd udvarolni kezdett az akkor húszéves sek leszünk vállalni még. Erzsikének. Amikor azonban 1973-ban - Nem állítom, hogy az első négy év megesküdtek, még egyikőjük sem sejtet­ könnyű volt, hiszen egymás után érkezett te, hogy tizenhat gyermekkel ajándékozza G yu ri, C ecília, E r z s é b e t és Ig n á c , nekem meg őket az élet. pedig bele kellett rázódnom a dolgokba. Mindketten háromgyermekes csa­ Sok álmatlan éjszakám volt, mint minden ládból jöttünk, így nem volt kérdés, hogy édesanyának, ahogyan később is, különö!MiilWfűk| 2012. június 27 sen a betegségek, például a bárányhimlő esetén veszi át a szót Zsike, aki azt is elmeséli, hogy egymásra mindig tudtak támaszkodni. - Mivel a nagymamák akkoriban még dolgoztak, ha el kellett szaladnom példá­ ul terhesgondozásra, egy barátnőm vagy Ignácz maradt itthon a

többiekkel. De ez nem is volt kérdés: az volt az elképzelésünk, hogy egy valamirevaló férj a szülésen és szoptatáson kívül mindenben helyettesíti, ha kell a feleségét. így amikor szülni men­ tem, Ignácz nem jött velem, inkább itthon biztosította a hátországot. Zsike egyébként csak egyszer, a nyol­ cadik gyermek születése után adott „ulti­ mátumot” a férjének, miszerint csak akkor jöhet a következő baba, ha nagyobb házba költöznek. Ahogyan a családfő fogalmaz, szent játékba kezdtek, hogy amíg M á r tá ­ ra várnak, Ignácz a családdal, barátokkal összefogva felépíti mostani otthonukat. Az ígéretből valóság lett, s az új házban immár bőven jutott hely a később érke­ ző csemeték számára is. A száznegyven négyzetméteres lakást ma, a nagymamával együtt „csak” tizenegyen lakják, nyolcán már kirepültek, saját családot alapítottak a legkisebb gyermekük tizenhat, a legna­ gyobb unokájuk pedig

tizennégy éves. 59 m üriiririifü MAGYARORSZÁG Tévedés lenne persze azt hinni, Kirá­ ruccanásokat, éjjelente ébren várom őket. lyék a nagycsalád általuk képviselt modell­ Mondják is a nagyobbak: jaj, anya, hagyd jét várják el a gyermekeiktől is. Ahogyan már, miért nem alszol, úgyis hazajön De Ignácz mondja, nincs gyermekszülési ver­ nem tudok, mert ilyenkor csak egy gyere­ seny: senki ne akarjon kampányszerűen kem van: az, akiért éppen aggódom me­ nagycsaládot vállalni, a cél egy újabb érté­ sél a nehézségekről az édesanya. kes közösség építése, a vállalt gyermekek Ám, ha valódi probléma van, rögtön számát tekintve kinek-kinek ereje szerint. összezár a család: ez a szülők számára ta­ Ám, hogy az otthonról hozott minta óha­ lán a legnagyobb áldás. Jól mutatja ezt a tatlanul hat rájuk, kétségtelen. tizennegyedik gyermek, C sa b i példája, aki - Nálunk mindig is nagyon zsongó élet középsúlyos

értelmi fogyatékos. Erzsiké volt. Ennek az előnyeit megtapasztalhat­ nem tagadja, vele volt a legtöbb gond, ki­ ták a gyerekeink, ezért valószínű, hogy a csi korában sokat betegeskedett, állandóan családtervezésbe is beépítik. A mi sajátos kézbe kellett venni, nem aludt, ami sokat példánkat azonban csak belülről fakadó kivett az édesanya és az egész család ener­ késztetésből szabad követni - magyaráz­ giájából. za a családfő, aki nevetve meséli, a családi - Csabi születését - annak ellenére, összejöveteleken a gyerekek a mai napig hogy sokáig áltattam magam azzal, hogy visszasírják a régi időket: mekkora buli majd utoléri a többieket , ma már pozití­ volt például éjjelente átlógni egymáshoz vumként fogom fel. Az érkezése megtaní­ az emeletes ágyakba akárcsak egy jó tott felmérni az erőinket, hogy mit tudunk hangulatú osztálykiránduláson. A ha­ még vállalni Számunkra ő egészséges sonlat egyébként

nem erőltetett: egyszer ember, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, a biatorbágyi erdőben tett családi kirán­ hogy ilyen nagycsaládba született, hiszen dulás során egy kedves idős hölgy moso- sokan tudták dajkálni, mindig lesz, aki lyogva szólította meg a Király gyerekeket, gondoskodik róla. Nagy kihívás vele élni, hogy jaj, de kedves a tanár úr, még hétvé­ de nagy öröm is látni, hogy a többiek szó gén is elvisz benneteket kirándulni. nélkül mellé állnak. Mikor például Ignácz, akihez nagyon ragaszkodik, kórházba ke­ rült, összefogtak a gyerekek, hozták-vit„Ha baj van, összezárunk" ték Csabát, programokat szerveztek neki. És ahogyan egy iskolai osztályban, egy Olyan volt az egész, mint egy szép vizsga ekkora létszámú családban is óriási ener­ teszi hozzá az édesanya. giát igényel minden gyermekre személyes figyelmet fordítani. A családfő ezért nem győzi hangsúlyozni: nem egyforma szere- Szeretetfaktor,

ősbizalom tetet kapnak a gyerekeik, hanem személy­ Mindez azonban nem működne a gyere­ kekbe is átplántálódott kölcsönös bizalom re szólót. - Arra nekünk kell szemünknek lenni, és megbecsülés, a mindenütt jelen lévő éppen melyiknek van igénye több törődésre, szeretet nélkül, amit Királyék az emberi bátorításra, vagy éppen magányra. Tud­ ni kell tapintatosan visszahúzódni, mégis ügyelvén arra, hogy azért megtaláljuk a be­ felé forduló gyerekünkhöz is a kulcsot. Ily módon a szülő tehát mindig rendelkezési állományban van, vagyis figyel. A gyerekek pedig választanak: ki anyát, ki apát talál­ ja meg krízishelyzetben - mondja Ignácz, nem elhallgatva, hogy abból azért akadt az elmúlt évtizedek alatt. Hiszen nem elég, hogy ahány gyerek, annyiféle, a tinédzser­ kor bizony a Király házaspárt is különösen próbára teszi néhányuk esetében. - A fiatalabbaknál előfordul, hogy el­ mennek bulizni, majd nem jönnek

haza a megbeszélt időben, mert, mondjuk, le­ késik az utolsó buszt. Folyamatosan har­ colunk azért, hogy igenis tartsák magu­ kat kordában ilyenkor is, amit nem láttak tőlünk, azt ne vegyék át a barátaiktól. Én a mai napig megszenvedem ezeket a ki­ 60 Az utca felől o s o re g m e g g y fa ta- k a r ja e l a h á z m ö g ö t t f e k v ő h a t a lm a s k e r t e t , a h o l a n y o lc v a n n y o lc éves n a g y m a m a te s z - v e s z , a h á z ila g k é s z í t e t t já t s z ó t e r e t p e d ig m a m á r n e m a ■ m K ir á ly h á z a s p á r t i z e n j | t o t g y e rm e k e , h a n e m ^ « é p szám ban gya- rta p o d ó u n o k a s e r e g ■ jf , - üjjíj0 • if r kapcsolataikban, de legjobban a házassá­ gukban tapasztaltak meg. - Ideális házasságban élünk, ami leg­ inkább Ignácz szelídségének köszönhető, ő egy tapintatos, jó ember. Sosem voltak nagy válságaink, ha gondok merültek fel vagy a

túlterheltségtől elfáradtunk, min­ dig akadt az egyikünkben annyi erőtarta­ lék, ami a másikat is átlendítette a krízisen. - Egyszer mégis mondta Zsike, hogy váljunk el, de az egy sajátos helyzet volt, még a diktatúrában történt. Naivan be­ szélt valakinek a vallásos közösségünk életéről, az Államvédelmi Hatóság pedig akkoriban elég nehezen tudta értelmezni, mit gondolunk a kereszténységről. En­ nek következtében egy III/III-as hálózat figyelt bennünket, ez a barátnak hitt is­ merősünk pedig rendszeresen kihasználta felségem nyíltságát. Ekkor mondta nekem szegény Zsike, inkább váljunk el, nehogy börtönbe juttassalak mesél a házassá­ guk kezdetéről a diktatúra visszásságait már egyébként is alaposan ismerő csa­ ládfő. Amúgy ez a történet érdekes véget ért: egykori besúgójuk már idős korában elment hozzájuk bocsánatot kérni. Kisír­ ta magából amit tett, így, ahogyan Ignácz mondja, nem

megvetéssel, lenézéssel, ha­ nem egymás átölelésével búcsúztak el egy­ mástól. Persze egy házasság felbomlásához a mindennapokban ennél jóval prózaibb okok vezetnek, ahogyan férjet és feleséget egészen egyszerű dolgok is összekovácsol­ hatják egy életre. - A házunkat a családi, baráti, kölcsö­ nösségi alapú kalákamunka mellett a biza­ lomnak is köszönhetjük: a régi lakásunkat ugyanis egy jó barátunknak adtuk el, aki­ vel megbeszéltük, hogy részletekben fizet, 2012. június 27 llHiiliWti* hiszen építkeztünk, meg kellett vásárolni az alapanyagokat. Ez neki is jól jött, hi­ szen nem tudott volna másképp kifizet­ ni, így pedig mindketten jól jártunk. Ha azonban nem vette volna komolyan az ígé­ retét, dől a rendszer meséli Ignácz, aki szerint több, az efféle bizalomhoz hasonló tényező is szükségeltetik a kiegyensúlyo­ zott élethez. - Egyrészt hálát adunk a Jóistennek, hogy mindvégig egészségesek

voltunk mindketten. Másrészt a feleségem és én is már eleve hoztunk bizonyos talpraesett­ séget a saját családunkból: szerencsére gyakorlatias hátterű, egészséges miliőbe születtünk, az anyagi igénytelenségből, ám szellemi igényességre való törekvéssel érkeztünk egymás mellé. Mondhatnám persze vulgárisán, a jól működő élethez szükség van mázlifaktorra talpraesettség­ faktorra és sok segítségre. Am ha ezek mögé nézünk, ott van egyfajta lelkiség, amit ősbizalomnak nevezek. Bele kell vágni a dolgokba, és ami rajtunk fordul, azt elvégezzük, ami pedig ennek ellenére nem sikerül, azon nem bánkódunk. És van még egy elvünk: soha nem lehetünk olyan helyzetben, hogy másoknak ne tud­ junk segíteni. És ezek nem csak üres szavak. A Király család a baráti közösséggel összefogva tá­ mogatott indiai szegény gyerekeket, B ö jté C saba dévai árváit, legújabban pedig a kár­ pátaljai szegény magyar családok

számára gyűjtenek. Mert ahogyan Ignácz mondja, a pár ezer forint összeadódván már jelen­ tős támogatást jelent a náluk sokkal roszszabb helyzetben élők számára. - Mindig is természetesnek vettük, hogy nem elnyelni, hanem áramoltatni kell az értékeket - most minket segítenek, 2012. június 27 legközelebb pedig mi segítünk meg máso­ ló, Cecília konduktor, Erzsébet gyógy­ kat szorult helyzetükben. És ez körbeér szertári asszisztens, Ignácz áruházvezető, Ez az álmom, hogy el kell szaporítani va­ Á r p á d borásztechnikus, J u d it pénzügyi lahogy azt a fajta embert, aki így gondol­ tanácsadó, R ó b e rt orvos, L illa tanárnő, kozik, kár, hogy a világ ellenünk dolgozik. M á r ta tanítónő, E s z te r közösségszervező, Az individualizmus ugyanis nem jelent K a ta cukrász-szakács, Benjámin kertész, mást, mint hogy magamnak gyűjtök min­ Mátyás agrár egyetemista, Csaba eltérő tantervű tanuló, Anna és Áron

pedig még dent és fütyülök másra. gimnazisták. Mivel már a legkisebbek is önállóak, Otthon, egy életre harmincnégy év után Erzsiké szintén el­ Különösen párját ritkító elgondolás az ment dolgozni - egy megváltozott mun­ övék, ha arra gondolunk, egy ekkora kaképességű embereket foglalkoztató cég­ családban minden fillérnek helye van. A nél ügyintéző - Igazából nem vágytam dolgozni, mert karmesteri pálca e szempontból Zsike kezében van, ő osztja be a pénzt, Ignácz, nehéz, de csodálatos volt addig az életem. ahogyan nevetve mondja magáról, inkább Sosem volt például gyesbetegségem vagy herdálós típus. Mégis, már a kezdetektől bezártságérzetem, már csak azért sem, arra törekedtek, hogy a gyerekek érjék be mert Ignácz nagyon ügyelt arra, hogy azzal, ami jut, de ne legyenek igénytele­ mindig jusson magamra naponta egy sza­ nek. Az egymás segítése itt is sokat jelent: bad óra Mikor pedig hazajött, akkor sem a

széles baráti körben vándorolnak például pihent, hanem átvette a stafétabotot, és én családtól családig ruhák, sőt, minden még elmehettem például futni. Évente egyszer otthon lakó gyerek dolgozik nyaranta, pedig eljárunk háromnapos lelkigyakor­ vagy az iskola mellett: a szülői megegye­ latra a barátainkkal, ahol kibeszélhetjük zés alapján pedig ezt a keresetet magukra egymással a gondjainkat. Nekem ennyi elég. Aki nagyon kifelé vágyódik a család­ költhetik. - Saját igényünkön túl más okból is fon­ jából, annak talán nincs elég feltöltődő, re­ tos, hogy ne legyünk rendetlenek, rongyo­ generálódó, szellemi-lelki értelemben ki­ sak - magyarázza Ignácz, majd elmeséli, viruló pillanat a mindennapjaiban. Nekem előfordult, hogy a környezetünk mind­ ebben sosem volt hiányom magyarázza addig, míg közelebbről meg nem ismerte Zsike, hozzátéve, hogy a legszebb emlékei közé tartoznak a közös nyaralások. Ok őket,

előítéletekkel viseltetett irántuk. - Mikor a tetőtér kialakításán dolgoz­ maguk szerveztek például horgász- vagy tunk, felhallatszott, ahogyan az utcabé­ kenutáborokat, a barátok gyerekeivel li gyerekek a ház előtt sétálva mondták együtt töltött hetek alatt pedig számos ér­ egymásnak, te, ezek milyen jól dolgoznak, tékes barátság szövődött. Kiemelten karácsonykor gyűlik össze a ahhoz képest, hogy cigányok. Mert nyil­ ván a szüleik azt gondolták, hogy a sok teljes család a szülői házban. A születés­ gyerek etnikai jelenség jellemzője, és ez nap, névnap köszöntése a felduzzadt lét­ mindjárt pejoratív is. Ennek megcáfolá­ szám miatt inkább csak telefonon, e-mailsa miatt mindig törekedtünk a rendezett ben történik Természetes azonban, hogy külsőre, ahogyan arra is, hogy az iskolá­ minden hét végén kibővül az otthoniak ban közelebbről megismerjenek minket. köre a haza látogatókkal Az ünnepi dá­ Ami

nem volt nehéz, tekintve, hogy hu­ tumok fejben tartására egy ábécérendbe szonnyolc éven keresztül voltunk jelen a állított lista segíti a szülőket - ahol teljes helyi általános iskolában. Egyébként az joggal szerepelnek a menyek és vejek is előítéletek inkább pozitívan hatottak ránk, Ami nem kis dolog, hiszen a Király család hiszen arra késztetettek, hogy még jobban sajátosan vonzó erőterét nem mindenki­ nek könnyű elfogadni. figyeljünk magunkra. - Nagy kihívás vagyunk számukra, a veA sokáig egyedüli keresőnek számí­ tó Ignácznak ma talán picit könnyebb a jeim szokták is mondani, hát igen, azért helyzete, hiszen a még itthon lakók kö­ a Király lányok nem semmik, karmes­ zül is többen dolgoznak, önálló fizetésük terek, mint az édesanyjuk. Az is mutatja, van. Most érett meg az a szülői befektetés, nehéz közénk bekerülni, mert akik kivál­ amelyben a legfőbb szabály az volt, hogy tak sajnos három válás is

volt már , azt minden gyermeknek minimum szakmát igazolták, hogy nem tudtak mit kezdeni és érettségit kell adni a kezébe. Hogy ezen a közöttünk lévő szoros kötelékkel Aki felül ki mit tanul, az már a saját tehetségén, viszont otthont talált a családunkban, az szorgalmán múlik. A gyerekek pedig nem neki és nekünk is egy életre szól Farkas Anita, Szentéi Anna vallottak szégyent: Gyuri felnőtt szakápo­ 61 ( t u M ^ u m a u i i i i r A * au u u i U ! i i v h u « v i » k U é u » i i » i < é i 4 u i i t i U i U i u i » v u ( f v i » k U U i » i egyven éve lakom a Városmajor utcában. Ez már lassan törté­ nelem is. Azelőtt a háború dobált ide-oda - óvóhe­ lyek, pincék, menekülések - majd albérletek­ ben hányódtunk, de micsoda albérletekben (víz egy emelettel fennebb, WC egy emelettel lennebb). 1948 tavaszán Basch Lóránt, a Baumgarten alapítvány kurátora, Babits barátja, aki a házat magának építtette, s

mindvégig benne lakott, még az államosítás után is, Lóránt bácsi idehívta férjemet a Városmajor utcába, a kétszobás összkomfortos, óskertes villa­ lakásba. Álomnak tűnt (alig tudtuk elhinni, hogy igaz), az utca is álomnak tűnt. Naponta egy személyautó ment végig reg­ gel az utcán, még azt is tudtuk, hogy kié. Aztán tíz óra körül jött a jeges, majd a szódás. Nagy, szóiké, muraközi igáslovakkal, Egy ház, egy utca lakói, látogatói visszhangzott az utcán az elnyújtott kiáltás: Jegeees, szóódás. (Hűtőszekrényről még nem is hallottunk. Televízió és magnó jóval Sztehló Lilit is egy teherkocsi gázolta el az néha mindennaposak voltunk, Andi remekül odébb.) utcánkban. Az Árkai család, apa és fia főzött, tanult, szült, nevetett A szemetes lovaskocsisa végigcsengette az építette a két majori templomot, és Lili, a zemben velünk Bulányi „Gyurka-bá­ utcát, nyitott tetejű stráfkocsiba nyújtottuk fel feleség

tervezte a színes üvegablakokat. A tyám” lakik. Lélek - vallás útvesztőinek a fából készült kis szemetes ládáinkat. Fent a világháborúban az első bomba a nagy tem­ szakértője. kocsin egy kendervászonkötényes, gumicsiz­ plomra esett. A vitró java még most is Közvetlen mellettünk, az 54-ben Levendel más férfi állt, nevetve köszönt, tréfálkozott, hiányzik. Az autójavító udvarból két fiatal László doktorék laknak, a férjem életét a kiborította a szemetet és lenyújtotta az üres szerelő nagy lendülettel hajtott ki az utcára. feleségének, Lakatos Marinak köszönhetem ládát. Azt mondták, Lili szétroncsolt arca elé emelte Ő fedezte fel veseelzáródását. Laci csodála­ A Szamos utca, amely a házunknak fut neki, a kezét és még mondott valamit, de nem értet­ tosan vezette nővéremet, majd Vajda Júlia még nem volt aszfaltozva, két oldalt füves ték. Az autó is felborult Az egyik fiú talpbarátnőmet súlyos betegen a

halálig Nagy sövény szaladt a házak előtt, télen gyerekek raugrott és próbálta visszafordítani a kocsit, dolog az, ha orvos haldokló beteget tud és ródliztak az úttesten. Úgy tíz évvel ezelőtt is nem érezte, hogy belső sérülése van, ebbe mer önként vállalni Náluk ismertem meg kiutasítottak még egy autót: Ez játék utca, aztán ő is belehalt. egyébként Gyömrői Editet, József Attila ana­ nem szabad behajtani. Most már a Szamos Az utcánk folyton gyászolt. litikusát. utcában egy napig sem marad meg a hó a Gyászolt az utca 56-ban, mikor fiatal ka­ Aztán a gyermekeik, Levendel Júlia és fér­ járművektől, és a Városmajor utca dübörög tona vére fröccsent a szemben lévő, 45. számú je, Horgas Béla lettek barátaink Az ő gyer­ a meg nem szűnő autóforgalom miatt, lovakat ház falára; csak az idő szürkítette, koptatta; mekeik is a szemünk előtt nőttek fel. Minden régen láttunk alig tudunk az úttesten azóta se

festették a házat. (Most csaknem családról annyi mindent lehetne, kellene írni, átvergődni. szétesik.) Ez a katona azért életben maradt de mivel a cikkem nem lehet olyan hosszú, Ma a szemeteskukákat narancssárga A 45. számú ház titkosrendőrségéről kéz­ mint az utca, hogy minden beleférjen, overallos, gumikesztyűs emberek emelik rá bilincsek, villanyozó és retikülbe, táskába szűkítek, szűkítek és egyelőre átugrom a mi az automata ürítőre, ami a zárt hengerbe épített fényképezőgépek kerültek elő. A mindig házunkat bedarálja a szemetet. A hajnali motorber­ szürke, földszintes, hosszúkás épületet egy­ Közvetlen mellettünk, a 46-ban Vilt Tibor regésre már akkor felébredek, amikor a fe l­ szer, nem is tudom mikor, sárgára festették, és Schaár Erzsébet laktak. ső utcában mennek. már éppen örültem, mikor ismét beszürkült. Hogy tudtak ketten veszekedni! - legen­ Sok fa is elpusztult. Mikor a szomszéd üres Most

lebontották, négyemeletes ház épült a dásan Eleinte nem is volt időm átjárni telket beépítették és kivágták a lakásba be­ helyén. Miklós hazajött éjfél felé: Te, milyet hajtó gesztenyefákat, azzal vigasztaltak a A rendőrséggel szemben a pékek a forrada­ veszekedtek/. Aztán én is ámulva néztem, munkások, hogy tisztább lesz minden, eltűn­ lom alatt a harcok közben is sütöttek. Kettes hallgattam őket Erzsi Székek című soroza­ nek az állatok. A mókusok, cserebogarak, sorban álltunk az udvaron, hajnalban, fél­ tában láthatjuk ezt az élet-halál harcot. Nem rigók, sündisznók, gerlék, és még sok kicsi sötétben. Mindenki kapott egy fél kenyeret A az influenzával kezdődő betegségbe, hanem madár. Hajnalban a kertre néző szoba meny- pékek, ezek az itt maradt csodalények, szőrös, az életbe halt bele. nyezete úgy verte vissza a madárcsicsergést, lisztporos mellükkel, késő este néha kiülnek Egyszer, amikor jöttem haza

repülőn Ber­ hogy zengett tőle a lakás. Denevérek is jö t­ az utcára ma is, míg sül a fonott kalács, és linből, az utasok számára készített olvasniva­ tek este a szobába. A kertbe egyszer egy őz adnak egy-két ropogós, friss kiflit ajándék­ lók között találtam Schaár Erzsi egyik szobá­ tévedt be. A rendőrség azt mondta, csináljunk ba Pénzt sohasem fogadnak el Ezt a meg­ ról készült fotót Miklós keze és feje emelkedik kolbászt belőle. Az Állatkert: hogy esetleg lepetést, ha gyermek vagy fiatal van velem, ki egy kőtömbből. A kéz és arc gipszmásola­ beteg és fertőz. Végül az erdészet vitte el ma is újból eljátsszuk. ta most itt áll a könyvespolc tetején. Majd A fűszeres, a zöldséges, a gyógyszertáros legfontosabb: az emberek. Zsúfolt a megfulladtam az agyag álarc alatt, és kitépte mind ismerte az itt lakókat, egymás családi Városmajor utca baráti, emberi a szemöldökömet Erzsi, amikor lefejtette. dolgai

iránt érdeklődtünk. Kölcsönöztünk élményekkel. Hol is kezdjem? Az Magát a szobrot a sachsenhauseni koncent­ egymásnak tárgyakat és sokan hiteleztek is. rációs tábor előtt állították fel. időben? Ott úgyis eltévedek - inkább az utcán Egyszer a férjem jött haza, kiszaladt a hentes megyek végig. A Csaba utcával aztán megtörik a sor. Elin­ és átkiáltott az utca másik oldalára: író úr, A Városmajor utca végén Lévai Sándor dulhatnék a Csaba utcán lefelé, vagy akár író úr, van vesepecsenyém! - De nekem nincs bábszínházi tervező lakott, ma már a felnőtt föl a domboldalnak - de akkor végképp nem pénzem. - Nem baj, adok anélkül is - vála­ lánya Aztán a 78-ban Gera Györgyét A maradna hely a mi házunknak szolta. halkszavú, finom mozgású, rendkívül kulturált eszélik, hogy éppen a mi lakásunk * gy élt az utca a lakóival. Aztán a gyilíró negyedik feleségként elvette a 18 éves An­ vendégszobájában lakott

Babits, kosságok, a halálos balesetek. A sarki dit Én elleneztem a házasságot, mert sajnál­ amikor a Hatholdas rózsakertet írta, gyógyszertárhoz (ahol most a háztartási tam Andit, akiről látni lehetett, hogy jókedvű és a teraszos szobánk fűtőtestének sarkába bolt van) szaladt az őrt álló fiatal katona aangyalnak született, meg is maradt annak. verte bele a fejét: megszédült egy kedvezőtlen francia követségi épület elől - mert feltörték,Végül férjemmel a násznagyuk lettünk, és kritika hatására. hogy kirabolják; halálos lövést kapott. Úgy minden jószándékom ellenére segítenem kel­ Még szintén ideköltözésünk előtt Lakatos tíz évvel azután, azt mondják, fejszével hasí­ lett megszöktetnem a szüleitől a hosszú szőke István, majd Hubay Miklós lakott Basch tották szét a fűszeresboltos asszony fejét, hajú, egész esküvőjét végigsíró Andit. Hét Lóránt bácsi lakásában, mikor ő külföldre délután

három órakor - pár száz forintot zsebkendőt - igazit adtam kölcsön neki aznap. utazott. Amikor meg a lakás irodarészében találtak a kasszában. Nem is tudom, honnan volt annyi, mert lévő ügyvédi irodáját számolta fel, Fodor Mikor a 76-os számú házat építették, taligát szegények voltunk, mint a templom egere. András idehozta dunántúli tündér feleségét, toló cigánylányt gázolt el az autó, azonnal Gyuri - Konrád György unokatestvére - a Sárikát, új asszonyként, míg a lakásuk meghalt; akárcsak a Szamos utca 6-os számú hatvanas években nem akart megalkudni, nem elkészült. ház építésénél az ablakon kizuhanó fiatal futhatta ki magát, keveset írt, 52 évesen szív­ Az első emeleten Basch nővére, Nini néni tanonc. A házakért halállal kell fizetni? roham végzett vele. Sokat jártunk egymáshoz, lakott, neki albérlője volt egy svájci nő, aki <=5 D St " P o lc z A la in e A VÁROSMAJOR u tc á b a n A / c= 3

(u y ) m POLCZ Alaine Asszony a fronton Szépirodalmi, 1991 zi, bábszínházi rendezőMiklós egyik kis­ számára állandó szek­ regényének hősnője rényt és ágyat tartunk lett, a Stiglic több más r ^ készen, Kiss Judittal, aki szereplője is a Ilyen vicceket mondtunk: Akar élelem nélkül félni? pszichológus, mint én, környékről lépett be a együtt járjuk Erdély út­ könyvbe, például a Látogassa Budapest vérfürdővárost! jait, saját „határ- és tömbbizalmi és a vámvédőszentünk” van, madár. Majd Csillag szükségünk is van rá. Mária, akit régi jó Kimaradt a közös barátunk, Vikár György Egy éjjel a Városmajor utcában: csönget­ barátok közül Béládi Miklós és Zsófi, Ignácz vett feleségül. Ez a barátság 46 éve változat­ nek, ki-ki menekül háztetőre, pincébe, tű­ Rózsa, Ungváry Rudi és Monspart Éva. lan, még hangulatában is. Véghelyi Péterék, míg éltek, már ritkán jöt­ zoltóiéira

tetejére. Ilonka néni, a házmestemé Albérlők voltak nálunk Domokos Mátyás, tek ide, mi mentünk hozzájuk. Fogarassy Miklós, Kovásznai György, Kass könyörög: Menjen el, Mészöly úr, És Örkény István, a sziporkázó, aztán már meneküljön, amíg lehet. Én tudom, hogy fi­ Janó, aki itt vette feleségül Hajnal Gabit, csak mosolygó fegyelmezett beteg. Sokszor gyönyörű szőnyegek mesterét. Janónak kefe­ gyelik a házat, hogy kérdeznek maga után Ez a nagy letartóztatások, halálos ítéletek összejöttünk, rendszerint négyesben, rend­ frizurája volt és tűnődő szeme. A szép műte­ ideje volt. Hat hét alatt megőszült a szerint náluk, még a kórházból is üzent remszobát mindig Vajda Júliára hagytuk, ha értünk. Aztán Radnóti Zsuzsa a mélységes elutaztunk. Élt, festett, dolgozott Még mű­ halántékom És a börtönből szabadulók, teremkiállítást is rendeztünk, valamikor a leg­ akiket korábban ítéltek el. Jött Faludy

Gyur­ gyászban, miközben mosolyog « ka, Határ Győző mosolyogva: Beléphetek? Még egy szokatlan kapcsolat. Rajk Júliával nehezebb évek vége felé. A műteremkiállítás Zelk Zoltán: Már enni sem tudok. Göncz New Yorkban találkoztunk össze a Püskiék > akkor nagy esemény volt; az első avantgárd. karavánszerájában, mondhatnám így is: ke- « A rendőrség körülvette a házat: szerencsére Árpádot még később ismertem meg: Maga, Gerlóczy professzor is eljött. Ez visszatartot­ Alaine, jó börtönalany, tudja, hogy mindent revetszeráj, mindig mindenkit befogadtak, egymás mellett aludtunk a pótágyakon. el kell osztani. ta őket a beavatkozástól. Júlia a Kútvölgyi kórházban azt kívánta, Lakatos Istvánhoz, amikor szabadult, mi Emlékszem, mennyire bosszantott, mikor Bálint Pisti, Endrének fia, a kiállítás utolsó mentünk el, emlékszem, mindenki vitt valami hogy Miklós segítsen neki az élettörténete megírásában,

szerkesztésében. Éppen a világ napján, annak is utolsó órájában esett be, és apró ajándékot, halomban állt az íróasztalán. legkisebb piros almáját vitte neki Miklós. a kimerült Júlia menten elkezdett főzni neki És ilyen vicceket mondtunk: Akar élelem a konyhában, mert éhes volt szegény. Pisti nélkül félni? Látogassa Budapest vér­ A ház közben megkopott, most újból fürdővárost. azóta New Yorkban színházat is csinált. felépül, szépül. A Basch lakásból lett a Nyu­ írók elég sokat és sokan ültek börtönök­ Júliáról - életem egyik nagy barátsága gat Emlékmúzeum. A Nini néniék helyén oen. könyvet kellene írni. Bár ne ajándékoztam ben. Haris György és Végh Éva laknak, az ő i itt éltünk mindig a Városmajor­ volna el annyit a képeiből. Dehát mindenki házrészeikben üzleti élet pezseg. ban. Hogy vidámabbat is írjak, jöt­ vágyott rá, és úgy tűnt, Júlia gazdagsága A Babits-szoba mellé épített

lakásban Kokifogyhatatlan. Ruha és pénzközösségben tek, jöttek a vendégek. Tamási moróczy Gézáék - szívet vidító szomszédsá­ jóban, amíg Basilides Aliz éltünk. Sohase tudtuk, melyikünk tartozik a Áronékkal voltunk i ga. Azon tűnődtünk, hogy leszereltess ük-e volt a felesége. Áronnak famozsárban kellett másiknak és mennyivel. az ajtózárat vagy kulcsot adjunk egymásnak? tömi a frissen pörkölt kávét, a mákot nem Makk Károly is lakott a Babits-szobában. Végül állandóan nyitva az ajtó. ette meg darálva, mert „fémes ízt kap”. Egy Egyik este későn bejött, hogy nagyon éhes. barátunk gyermekénél közösen voltunk Zsíros kenyér és ecetes uborka volt otthon. Reggelig megette a tízliteres üveg minden keresztkomák. Tulajdon állítása szerint az uborkáját. Ma sem értem, hogy nem vásott utolsó magyar író, aki mindig gyalog ment át a Margit-hídon. el a foga. Akkor is hosszú karja volt, lógatta Tersánszky Józsi

Jenőnek mindig kis lapos a combja mellett, és arca csupa mimika és játékos fintor. csutora volt a kabátja belső zsebében, jó Banovich Tamás is lakott abban a szobá­ pálinka, ízlett nekem is. Józsi csak úgy kézen ban, aztán hosszasan Rezeda néni - sok fér­ állt lenn az udvar­ fivel - akiket egy idő után már csak Rezeda ban, ha kedve tar­ tóttá. bácsiként emlegettünk. Dallos Sándor, Városmajor utca végén, a Kékgolyó utca sarkán lakott Nemes Nagy Ágnes Sinka István, Re. és Lengyel Balázs Ez hosszú, szép menyik Zsigmond, barátság, közös erdélyi úttal, szigligeti Sárközy Márta, nyaralásokkal, vad vitákkal, 56-ban éppen Jakovits József, Bálint Endre, az náluk aludtunk, amikor belövési kaptunk, annak a szobának a kópárkányát találta el idősebbek közül még Tatay Sán­ egy tank, ahol kinéztünk. Vagyis ránklőttek dor, az angyali Életben maradtunk. Nem értem, hogyan, manó Weöres amikor még az öntöttvas radiátor

is szétment. Mivel a lakás lakhatatlanná vált, valam en­ Sándor, Károlyi Amy és a drága nyien áthurcolkodtunk ide a Városmajorba, s velünk albérlőjük is, meg az albérlő sze­ varázsló, Török Sándor, majd Tan­ relme és macskája. Nagy időket éltünk együtt. Gyalog a Bajza don Dezső voltak vendégek, bará­ utcába, az írószövetségbe, és vissza, lövések, támadások. Hasra! Rohanás! Egyszer kap­ tok Aztán később Szabadban BALASSA PETER a Péterek nemze­ tunk egy pár élő tyúkot az írószövetségben. KOMORÓCZY GÉZA: Ezékiel a csatorna partján A szelíd, halkszavú Vajda Endre hazáig a déke: Balassa, Es­ R.VÁRKONYI ÁGNES: Zrínyi és a tenger terházy, Lengyel, tenyerén hozta őket. Aztán Németh László is ideköltözött egy Nádas. Nádas Pé­ LIPP TAMÁS: Jézus pőre ter hosszú ideig időre, ő az emberektől félt, én a belövésekVIDOR MIKLÓS, RÁBA GYÖRGY, FECSKE CSABA, igazi férfi-barát­ tóí, jól megértettük

egymást. A kedvéért, hogy HORGAS BÉLA, SIMON ---------- BALAZS CZILCZER OLGA, biztonságban legyen, majdnem átalakítottuk ságom volt, és bár KERÉK IMRE versei az utóbbi sok kis világító udvari szobánkat. A forradalom HANÁK PÉTER: Rutinműtét leverése után az a gondolata támadt, hogy évben négyszem­ nem is LEVENDEL JÚLIA: Sötét, nehéz tiltakozásul minden második nap legyen egy közt találkoztunk, le­ magyar író öngyilkos, ő kezdi. BÁRDOS TAMÁS,, SZEPESI ATTILA és ISPÁNKI velet ritkán írunk Mikor Ágnesék visszaköltöztek a saját JÁ N O S p ró z á ja r lakásukba, megint mi aludtunk náluk egy egymásnak, úgy S.NAGY KATALIN R em brandt rajz airó l gondolom, a ba­ éjjel. Arról beszéltünk, hogy ilyenkor mindig Tény és vélem ény: , BORSOS BÉLA, KISZELY rátságunk él. történik valami. Most mi lesz? - letartóztatás KAROLY A barátnőimről Másnap éjjel vitték Balázst. Akkor Ágnes még nem írtam. lakott megint nálunk.

PATTANTYUS-H. ENDRE, VICTOR ANDRÁS írása i Kovács Ildikó Balázs is ide jött meg a börtönből. kolozsvári színhá- rr I u I *• A a nyári szám tartalm ából l A MAGYAR KATOLIKUSOK SZENVEDÉSEI 1944-1989 Az üldöztetés történetéből Havasy Gyula nagysápi plébános könyve, A magyar katolikusok szen­ vedései 1944-1989 m agánkiadás­ ban, közel 450 oldalas terjedelméhez képest viszonylag olcsón látott napvi­ lágot, és a terjesztési nehézségek el­ lenére nagy érdeklődést keltett. A szerző „d o k u m e n tu m g yű jte ­ m én yt" állított össze. Nem levéltári anyagból, nem elsődleges dokum en­ tum okból g yűjtötte anyagát. Nem is Pogánytánc III. (Langyos víz) tehette, hisz az egyházi levéltárak anyagában vajmi kevés adatot talált volna témájához. A hatalom és egy­ házpolitikai hatósága, az Állam i Egy­ házügyi Hivatal, különösen 1956 után igyekezett kevés írásbeli nyom ot hagyni az

egyházak belső életébe tö r­ ténő állandó beavatkozásairól. A szó­ beli intézkedések nyomán történt egyházi intézkedések pedig csak rit­ kán utalhattak finom an arra, hogy egy-egy főpásztor nem szabad el­ határozásból teszi ezt vagy azt. Az Állam i Egyházügyi Hivatal iratait pe­ dig Havasy Gyula meg sem köze­ líthette. Havasy forrásai újságközlemé­ nyek, az érintett személyek vallomá­ sai, könyvekben talált utalások. Tíz éven át g yűjtötte ezeket, am ikor még csak arra gon do lh a tott, hogy mindez az utókor történészei számára lesz ér­ ték, akik a levéltári adatokból aligha rajzolhatnak képet az egyház múltbéli életéről, az elnyomás, beavatkozás, belső megrontási kísérletek ördögi szövevényéről. A m ikor 1989-ben váratlanul lehető­ ség nyílt anyaga közreadására segítő­ társaival nem te tt mást, m int időrend­ be rakta gyűjtem ényét, elkészítette a börtönviselt papok és

szerzetesek ál­ tala ismert jegyzékét, a kötet névm u­ tatóját. Jól tudta, hogy könyve nem „tud o m á n yo s igényű, á tfo g ó " egy­ háztörténet az elm últ évtizedekről. A zt is megírta, hogy „h á lá s lesz minden szerető kiigazításért", m eg­ köszön minden további, általa nem is­ mert adatot. Mégis letette asztalunk­ ra gyűjtem ényét, hogy segítse a to ­ vábbi kutatást. Az olvasó nem gondolja, hogy egy öreg falusi plébános kötetét olvassa. De azt se, hogy egy politizáló abbé irányzatos műve került a kezébe. A 71 évesen is dinam ikus, élénk szellemű lelkipásztor a számára 1980-ban in­ kább büntetésből szánt, eldugott fa­ lusi plébánián is emberszerető, moz­ gékony szellemű maradt. Nem titk o l­ ja, hogy a sekrestyékbe és tem p lo ­ m okba szorított magyar katolikus egyház számára keresett kiutat, am i­ kor a sokat üldözött Bokor-mozga­ lom hoz, a Bulányi György által kezde­

ményezett kisközösségek m unkájá­ hoz csatlakozott. Fiatal papként, szlovákiai magyarlakta vidékről ön­ ként m ent áttelepített hívei után Prá­ gába munkás-lelkésznek 1947-ben. 1953-ban sokszorosító bejelentésé­ nek elmulasztása vádjával öt hónapig volt letartóztatásban. Sosem riadt vissza a nehézségektől. Nem vezeti semmiféle bosszú, m egtorlás szelle­ me. Ellenkezőleg, a kiengesztelődést keresi. „ A z egyházközösség egységét építi a kiengesztelődés - írja beveze­ tőjében. - Ez két pólusú Az igaz­ ságnak kimondása m ellett, a M i- 38 MAGYAR NAPLÓ atyánk szellemében, nemcsak a le­ győzőitek bocsássanak meg az el­ szenvedett gyötrelm ek okozóinak. A másik pólus ugyanolyan hangsúlyú részea kiengesztelődésnek: a győzte­ sek beismerése, bűnbánata és bocsá­ natkérése. Elődök hibáiért is Am ik nyilvánosak voltak, azokért természe­ tesen nyilvánosan." Nem a maga hi­ bájának

tartja, hogy ilyen dokum en­ tum okat nem tu d o tt gyűjteményébe felvenni. Ezek a sorok arra utalnak, hogy - a könyv anyagából is kitetsző m ódon - ,,a magyar katolikusok szenvedéseit" nem egyszerűen csak egyházon kívüli hatalmak okozták, és nem is minden magyar katolikus szenvedett az elm últ évtizedekben. Az egyháztörténetírás feladata lesz ennek a fájdalmasan bonyolult legújabbkori egyháztörténeti folyam at­ nak differenciált bemutatása, m ind­ nyájunk okulására. A kötet első része 14 lapon 1944-es adatokat sorol fel, a hitleri idők véres korszakának üldözötteket m entő ke­ resztényeiről. Itt sincs szó teljesség­ ről, hiszen az itteni adatoknál már jó ­ val többet ismer az irodalom is. A szerző jelzi: a hivatásukhoz hű keresz­ tények m inden zsarnokságban a „ le ­ g yőző itek" oldalára kerülnek. A szerző nem szavakkal, hanem a szemelvények csoportosításával kommentál. Így derül ki, mennyire

földreform -párti, jóllehet látja az 1945-ös földreform végrehajtási m ód­ jának fonákját is. A M indszenty bíbo­ rosra vonatkozó rész a könyv 17%-át teszi ki; m éltán, hiszen a Mindszentyper jelentette a katolikus egyház szá­ mára is a „fo rd u la t évét". - Ugyan­ ekkora terjedelem ben foglalkozik a Bokor-mozgalom mal kapcsolatos eseményekkel. Ez nemcsak szemé­ lyes elkötelezettségéből adódik, ha­ nem abból is, hogy Bulányi kisközös­ ségeiről az elm últ másfél évtizedben csak egyoldalú inform ációkhoz ju th a ­ to tt a közvélemény. Szemelvényeiből kiderül, am it a kom m unista korszak egyházpolitikájának ismerői m indig is tudtak: azún. Bulányi-ügy elsődlege­ sen nem egyházi ügy volt, nem a hite­ les katolikus tanítás védelme körül fo lyt az igazi küzdelem, hanem a mozgalom politikailag volt „veszély" a hatalom számára. A függelékben a szomszéd orszá­ gok vallási életéről is

jellemző szemel­ vényeket ad a szerző, hiszen az egyes 1991. AUGUSZTUS 23 Pogánytánc III. „Bolygó magyarok, entre deux eaux" „szocialista " országok kommunista egyházpolitikája m indenütt a helyi történelm i hagyományokhoz alkal­ m azkodott ugyan, végső célját azon­ sóban nyomasztó emlékeket ébreszt, hanem azért is, mert sokszor kell elő­ venni m int kézikönyvet, ha idevágó adatokat keres az ember. Sok olyan ban magasabb moszkvai helyen hatá­ rozták meg. A kötetben olvasható doku m e ntu ­ mok nem elsődleges történeti forrá­ sokból valók. Vannak köztük hivata­ los közlemények, állásfoglalások, egyházi dokum entum ok, és vannak inkább az emlékiratok m ódján érté­ kelhető m egnyilatkozások, sőt igen adatot tartalm az, amelyet m ásutt akart „tud o m á n yo s igényű" doku­ m entum gyűjtem ényt nyújtani, erre lehetősége sem volt. így, ahogy van, ezt a könyvet nem lehet letenni. Nemcsak

azért, mert a egyelőre nem lehet fellelni. Ez a könyv is azt példázza, am it a keresztények a bőrükön m indig ta­ pasztaltak: a mégannyira konszolidálódottnak kikiáltott Kádár-rendszer is csak rendőrségi úton megfigyelve, besúgókkal és kollaboránsokkal m eg­ tűzdelve, szigorú ellenőrzés alatt ta rt­ va tudta „k e z e ln i" a katolikus egyhá­ zat, miközben mást sem hallhattunk és olvashattunk, m int hogy „ k i ­ egyensúlyozott, jó viszony van egy­ ház és állam között". És mégis ennyi­ re félni kellett tőle. tájékozott és kevésbé tájékozott olva­ Rosdy Pál sok sajtókivágás is. A szerző nem is 39 Vitafórum 16 MagyarNemzet Egy az ezerhez A zsidóság viszonya a proletárdiktatúrához Hazánkban 1919. március 21-én a Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyesült, bejelentették a proletárdiktatúrát, kikiáltották a Magyar Tanácsköztársasá­ got. E

napon alakult meg a Forradalmi Kormányzótanács, melynek élére jelenték­ telensége miatt a szociáldemokrata Garbai Sándor került. A diktátor Kun Béla és Pogány József által fogalmazott „Mindenki­ hez!” című kiáltvány kinyilvánítja a ban­ kok, bányák, üzemek, a száz holdon felüli földbirtokok államosítását, proletár hadse­ reg szervezését, a Szovjet-Oroszországgal való eszmei és fegyveres közösséget. Köz­ zéteszik a Forradalmi Kormányzótanács statáriumról szóló rendeletét. Nem sokkal később Bécsben az alapos politikai iskolázottságú konzervatív Beth­ len István gr., a tudós Teleki Pál gr, a legi­ timista vezér Sigray Antal gr., és más koa­ lícióba tömörült ellenzéki pártok vezetői, nagybirtokosok, gyárosok, bankárok, kato­ natisztek bizottságot alakítottak a Tanácsköztársaság megbuktatására. Ebben az el­ lenforradalmi mozgalomban - amely az antanttal is tárgyalt - az úgynevezett „tör­

ténelmi osztály” (arisztokrácia) mellett je­ lentős számban vett részt a polgári középosztály is. A zsidóság között is szép szám­ mal voltak olyanok, akik a mozgalom és a bizottság támogatására siettek. (Aktívan kivette ebből a részét a bankár Krausz Si­ mon, a báró Ullmann Adolf és mások). A június 24-én megkísérelt ellenforra­ dalmi akcióban (amit tizennyolc áldozattal Budapesten levertek) fontos szerepet ját­ szott Klauber Leó postasegédtiszt, aki meg­ mutatta melyik helyiséget kell megszállni a központi postapalotában, s ő adta le vidékre is a távíró jelszót, amely hírül adta, hogy ki­ tört az ellenforradalom. Ezért a tettéért Korvin Ottó forradalmi bírósága halálra ítélte. Guido Romanelli olasz alezredesnek, az antanthatalmak budapesti képviselőjé­ nek közbelépésére végül is a halálos ítéletet tizenöt évi börtönre enyhítették. Váry Albert ügyész a forradalmi idők­ ről- írt könyvében

(A vörös uralom Ma­ gyarországon) statisztikát közöl a proletárdiktatúra által kivégzettekről. E szerint a diktatúra ötszázkilencven egyént végzett ki, s ezek között negyvennégy (hét száza­ lék) volt zsidó.A nem halálos megtorlások­ ban a zsidóság arányszáma ennél jóval na­ gyobb volt. A bukását látó diktatúra utolsó kétségbeesésében a polgári osztályból még túszokat szedett. Budapesten a három száz­ nyolcvanhat túsz közül hetvenhárom (ti­ zenkilenc százalék), vidéken a háromszázhuszonkilenc közöl kilencvenegy (huszon­ nyolc százalék) tartozott a zsidósághoz. Aradon 1919. május 5-én Károlyi Gyu­ la gr. miniszterelnökségével ellenforradal­ mi kormány alakult. Ennek a kormánynak az igazságügyi minisztere Pálmay Lajos, aradi zsidó közjegyző (államtitkára pedig Eckhardt Tibor) volt. Az adminisztráció­ hoz, agitációhoz és a szervezéshez szüksé­ ges költségeket Wolf János és Krausz Sa­ mu

zsidó polgárok az aradi Lloyd Klubban gyűjtés útján szerezték meg. megrendíthetetlen hűséggel és odaadással Az Aradon alakult ellenforradalmi kor­ állunk szolgálatában ma is, mint bármikor". mánynak 1919. május 31-ével Szegedre va­ A proletárdiktatúra bukása után, 1919. ló áttelepítését a szegedi zsidóság készítette augusztus 28-án a Pesti Izraelita Hitközség elő. Történelmi tény, hogy az ő közreműkö­ désük nélkül a szegedi ellenforradalom nem * elöljárósága Székely Ferenc elnökkel az élén ünnepélyes deklarációt bocsátott ki, sikerülhetett volna, továbbá, hogy az 1919. amelyben a következők olvashatók: „A hit­ június 10-én Károlyi Gyula gr. kormánya község a maga és az egész magyar zsidóság által felállított „nemzeti hadsereg” fenntar­ nevében végtelen örömének ad kifejezést tására szükséges pénzt a zsidók adták össze. afölött, hogy az úgynevezett proletárdikta­ A szegedi

Anti-Bolsevista Comité túra esztelen és erőszakos kormányzati (ABC) megteremtésében kiemelkedő sze­ rendszere, amely minden hitközséget és ge­ nerációk munkájával és áldozatkészségével fölépített gyönyörű intézményeit végpusz­ tulással fenyegette, saját bűnében összeom­ lott. A hitközség konstatálni kívánja, hogy a kommunizmus nevű tévtan legelsősorban kereskedőellenes áramlat, senkire sem olyan káros és veszedelmes, mint a főleg kereskedelmi és ipari foglalkozást űző zsi­ dóságra. A hitközség ennélfogva fájdalom­ mal és egyúttal megbotránkozással állapítja meg, hogy a kommunista uralom vezérka­ rában és táborában nagy számmal voltak zsidószármazású emberek, akik majdnem kivétel nélkül már előbb váltak hűtlenné vallásukhoz, mint később hazájukhoz. Minthogy pedig ezeknek szereplése lelkiis­ meretlen és gonosz emberék által arra használtatik föl, hogy a zsidót a kommunistával azonosítsa,

a hitközség konstatálni kívánja, hogy minden egyes zsidó származású kom­ munistával szemben legalább ezer zsidóvallású magyar állampolgár áll, aki béké­ ben és háborúban híven állott a magyar ha­ za és nemzet szolgálatában és a proletárdik­ tatúra gyászos korszakában más vallású polgártársával együtt tűrhetetlenül szenve­ dett és a kommunizmus erkölcsi tévtanaitól épp oly távol állott, mint bárki más. A hit­ község úgy a zsidó vallás szent hagyomá­ nyaiból, mint saját erkölcsi érzületéből ki­ indulva kimondja, hogy megtagad minden repet játszott Bield Samu, a hitközösség el­ szolidaritást azokkal, akik akár a bolsevista nöke, Papp Róbert ügyvéd, a szegedi Füg­ getlenségi Párt elnöke. Bokor Adolf propagandában, akár annak gonosztettei­ ben aktívan részt vettek és azokat, mint a gyógyszerész és Schweiger Miksa fakeres­ haza és vallás ellenségeit - amennyiben kedő. Az ABC-nek

főtisztviselők, gyáro­ még a zsidó felekezéthez tartoznának - , an­ sok, tábornokok mellett tagja volt Zadranak közösségéből kirekeszti. vecz István, Ferenc-rendi egyházfőnök is. A hitközség mindezek után a legna­ A pedagógiai bizottságban helyet kapott gyobb határozottsággal utasítja vissza a Rosenberg Izidor, a zsidó iskola tanítója, a pénzszerző propagandaosztály vezetésével magyarországi zsidó hitfelekezet ellen szórt rágalmakat. Jó és rossz időben or­ pedig Bield Samut bízták meg. A vörös ka­ szágunkért és nemzetünkért minden áldo­ tonák lefegyverzésében és a kaszárnya el­ foglalásában résztvevő hetvenkét ellenfor­ zatra készen szilárdan állunk a magyar tör­ radalmi tiszt között tizenöt zsidóhitű volt. vények alapján, amelyek minket az ország Bátor tettnek számított az az ABC által teljes jogú polgáraivá tettek meg”. 1919. május 17-én kiadott proklamáció, Sajnos, ezek a nyilatkozatok nem

tud­ amely a szent egységet hirdette. Ezt a zsi­ ták a későbbi szenvedélyek kitörését meg­ dóság részéről Bield Samu, Papp Róbert és állítani. Nem sokkal később már a keresz­ Vajda Sándor írták alá. ténység olyan kiválóságainak, mint CserMég határozottabban fogalmaz Szeged noch .János hercegprímás, Mikes János város zsidó polgárságának az az 1919. júni­ szombathelyi püspök, Rótt Nándor vesz­ us 26-án nyilvánosságra hozott nyilatkoza­ prémi püspök, Hanauer István váci püspök ta, melyben többek között ez áll: „Nem tűr­ kellett a zsidóüldözések ellen szavukat hal­ jük és bárhonnan jöjjön is, visszautasítunk latni és állást foglalni. minden ürügyet, amely azt a tendenciát Úgy vélem, a közölt információkat el­ szolgálja, hogy bennünket, zsidókat vallás­ engedhetetlenül szükséges számba venni felekezetünk miatt a magyar hazához, a azoknak, akik azt vizsgálják, hogy a ma­ magyar

nemzethez való hűségünkben gyar zsidóság mennyiben felel a proletármeggyanúsítson. Mi a magyar nemzeti esz­ diktatúra bűneiért. me szolgálatában állottunk a múltban és Dobó Andor Adományok a harmadik világnak Atérezzük a sorsukat A Magyar Nemzet 1995. február 20-ai számában „Domaszéki keresztény konferencia A harmadik világért” címmel rövid hír jelent meg a kétnapos tanácskozásról. A cikk írója idé­ zi Gyulccy Endre szegedcsanádi megyéspüspök megnyitó beszé­ dét, melyben a püspök azt állít­ ja, hogy „hazánkban eddig még nem sok történt annak érdeké­ ben, hogy a harmadik világban élő emberek gondjain enyhít­ sünk”. Megállapítja azt is, hogy „saját dolgainkkal vagyunk el­ foglalva, kényelmünkben nem érezzük át az éhezők sorsát”. In­ formációhiányról is panaszko­ dik. Az Érted Vagyok közössé­ gi és családi folyóirat szerkesz­ tősége a püspök úr és a Magyar Nemzet olvasóinak

figyelmébe ajánlja karácsonyi számunk Ka­ rácsonyi ajándék éhezőknek cí­ mű beszámolóját. Ebből kide­ rül, hogy a múlt év szeptembe­ rében a Bokor közösség vendé­ ge volt Indiából Cedric Prakash jezsuita, aki szegény törzsi gyermekek nevelésének és ok­ tatásának segítésére 55 051 USA dollár (közel hat millió fo­ rint) értékű bankcsekket kapott a közösségtől ajándékba kará­ csonyra. Cedric Prakash az ESP (Education Sponsorship Prog­ ramme) szervezője és jelenleg kilencven iskolában és kollégi­ umban tizenötezer indiai sze­ gény gyerek oktatásának és ne­ velésének vezetője. A B okor.1977-től kapcso­ lódott be az ESP támogatásába. Évente egymillió forintot jutta­ tott el Indiába. Bulánvi György és barátai 1992. januárjában százezer forinttal létrehozták a Harmadik Világ Alapítványt (számlaszáma: MNB 32710423, címe: 1476. Budapest Postafiók 40). Ebbe az alapít­ ványba az első évben

hatszáznyolcvanezer forintot fizettek be, 1993. januárjától 1994 szeptemberéig pedig hatmillió forint adomány gyűlt össze. Mindezt a mintegy kétezer főt számláló Bokor közösség tag­ jai adták össze, akik között nagyobbrészt létminimum alatt é lő . emberek, nagycsaládosok vannak. Megjegyzendő, hogy a harmadik világ támogatásának ez csak egyik területe. Mindezt csupán tájékozta­ tásul közöljük, annak bizonyí­ tására, hogy vannak még Ma­ gyarországon, akik átérzik az éhezők sorsát. Az Érted Vagyok szerkesztőség részéről Gromon András, A Pannonlízing RE igazgatósága a társasági törvény és a társaság alapító okirata előírásainak értelmében ezúton is értesíti a társaság részvényeseit, hogy 1995. évi RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 1995. április 24-én 10 órára a társaság székhelyére (1051 Bp. Október 6 u 4) összehívta A z ig a zg a tó sá g a z alábbi n a p ire n d i p o n to k a t javasolja: 1. / A z

1 9 9 4 . é v i b eszá m o ló elfogadása 2. / A z 1 9 9 4 . é v i e re d m é n y fe lo sztá sa 3.1 A la p s z a b á ly m ódosítás 4. / Ig a zg a tó sá g i ta g v á la sztá s. 5. / K ö n y v v iz s g á ló m eg v á la sztá sa . 6.1 T is z tsé g v ise lő k és a K ö n y v v iz s g á ló d íja zá sa . 7./ P a n n o n líz in g R é s z v é n y c ím le t­ m eg h a tá ro zá sa , ille tv e a r é s z v é n y k in y o m ta tá sa . CSÜTÖRTÖK, 1995. m árcius 16 Lila éjszakák Megrögzött éjszakai rádióhallgató vagyok. Velem együtt sokan szenvednek álmatlanságban. Valamikor kialakult egy sorrend. Vidám adások, operett, kívánságműsor; a stúdióba meghívtak egy-egy népszerű művészt, akivel a hallgatóság el­ beszélgethetett. A jelentkezők zöme magányos, idősebb ember volt. Néha sokalltam is az egyedül élő öz­ vegyasszonyok panaszkodásait, dicsérő jelzőinek túlzásait. Az elmúlt hónapokban azonban megrit­ kultak ezek a

telefonbeszélgetések. A rádió éjsza­ kai műsorának karaktere megváltozott. Az új mű­ sorokhoz már nem sokan éreznek késztetést, hogy feltárcsázzák a szerkesztőket. Vagy kihaltak volna ezek a hallgatók? Ezek az éjszakai műsorok most már nem akarnak szórakoztatni, csupán elvétve. Olyan té­ mákkal foglalkoznak, amihez nem tudnak hozzá­ szólni a közkedvelt adások rajongói. Ez sem lebe­ csülendő eredmény! Kezdődött a természetgyógyászattal. Ez még érdekli is a hallgatókat E téma egyre inkább köze­ ledett a természetfelettihez, a misztikus gyógymód, tenyérrátételek, hipnotizálás stb. Az egyik csoda­ doktor a különböző kéz- és lábujjak látványa alap­ ján pontosan meg tudja állapítani a betegségeket Azt sem állítanám, hogy az embereket nem ér­ dekli az asztrológia. Van valami játékos abban, hogy egy ismereden ember bediktálja születési idejét és az avatott szakértő rögtön felvázolja a reá váró

viszontagságokat vagy éppen sorsának ked­ vező alakulását. A horoszkóppal való játszadozás lehet rádióprogram. Sajátos érdeklődés kell ahhoz, hogy valaki éj­ szaka a hit világával foglalkozzék. Ám a dallamos muzsika helyett a hindu hittételek nem nagyon köthetik le az áüagemberek figyelmét. A keleti bölcseletek, vallástörténeti események nagyobb dózisban nem éjszakai fogyasztásra valók. Most már másodszor kapcsolom be a diszkré­ ten „Önazonos” című éjszakai rádióműsort amely a homoszexuálisok programja. A stúdióban ülő közreműködők büszkeséggel vallják magukat „meleg”-nek. Felkészülve, vívóállásban várják, hogy egyik-másik rádióhallgató elítélő megjegy­ zéseket tegyen. Persze ez tipikusan éjszakai mű­ sor, hiszen napközben botrányos lenne. Engem leginkább az nyűgözött le, hogy vá­ lasztékosán, intellektuálisan beszélnek a homo­ kos voltukról. Akadt például egy ismert festőnő, aki

bonyolultan magyarázta el a maga karakterét. Ő belülről férfi. És mint „férfi”, igazából a fiúkat szereti, persze mindezt nem úgy, mint a normális nők. Tetszik ugye érteni? Minderre a koronát az alternatív zenéről szóló éjszakai adás tette fel. Melódia helyett valódi zöre­ jeket hallgathattunk. A legmodernebb irányzat ifjú képviselői zenéjüket komputerrel állítják elő. A művészetnek parányi jelét sem lehetett fellelni eb­ ben a műsorban. Ennek a zenének aztán van alter­ natívája - gondoltam mélabúsan egy órányi hallga­ tás után. A fehér éjszakákról régóta tudunk íme, most a Magyar Rádió jóvoltából eljöttek a lila éj­ szakák. így azután érthető, hogy a régebben havon­ ta jelentkező közkedvelt szórakoztató műsor, ame­ lyet a .szeretet jegyében” egy népszerű újságíró szerkeszt, ezentúl kéthavonta kerülhet adásba. Ha arra a sok álmatlan és öreg magányos hall­ gatóra gondolok, akik az

éjszaka csendjében kicsit felfrissülni szeretnének, akkor azt kell monda­ nom: a rádiónak mégsem szűk kör számára kell sugároznia! Katkó István Budapest B aju szpedrő, burgonya , ingatlan A megadóztatott infláció A pénzügyminiszter úr be­ mutatkozott ingatlanadó ötleté­ vel. E szép elgondolás megvaló­ sításának - mint már mások rá­ mutattak - nincsenek meg az elő­ feltételei. Egyes állampolgárok négy­ öt éve „olcsón”, meg némi kész­ tetésre is, lakást vásároltak. Az olcsóság relatív fogalom. A pénzügyminiszter úr mai vagy korábbi jövedelméhez képest csekélységnek tűnhet; nekem több évi nyugdíjamat jelentette. Nyilván szokott a pénzügyminiszter úr bevásárolni (szalá­ mit, mosóport, inget, bajuszped­ rőt, fogvájót, stb.) Ha mindezt ma valahol négy év előtti áron kí­ nálnák, minden rendben is lenne. De ilyet csupán álmodni lehet Ám ma infiáit árakat fizetünk, (például nyolcvan

forintos osztá-. lyon aluli burgonyáért!) Ezen árak is ,begyűrűznek” minden­ hová, az ingatlanárak sem kivé­ telek az infláció alól. A javasolt adónem az inflációt akaija meg­ adóztatni! Kétszer fizetünk. A piacon az emelt árakat, a lakás­ nak a múlthoz viszonyított ár­ emelkedése miatt, visszamenő­ leg, mégegyszer fizetünk. A pénzügyminiszter űr úgy véli, jelen elképzelése megosztja majd a közvéleményt Ebben egyetértünk. Latin György Budapest ÁLLAMI VAGYONÜGYNÖKSÉG Pályázati felhívás A PRI-MAN Kft. az Állami Vagyonügynökség megbízásából nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az Újpesti Gépelemgyár Kft. állami tulajdonban lévő, a jegyzett tőke 100% -át kitevő, 164 110 E Ft névértékű üzletrészének megvásárlására. A társaság jegyzett tőkéje: 164 110 E Ft, saját tőkéje (1994. szeptember 30-án): 230 276 E Ft A kiíró vételi ajánlatot fogad el az állami tulajdonú üzletrész 90% -ának

(147 700 E Ft) megvásárlására. A kiíró lehetővé teszi a társaság munkavállalói részére, hogy az ÁVÜ tulajdonában lévő, 16 410 E Ft névértékű, a jegyzett tőke 10% -át képviselő üzletrészt a pályázaton kialakult vételáron a vagyonpolitikai irányelvek szerinti kedvezmény igénybevételével megvásárolják. A pályázónak vételi kötelezettséget kell vállalnia a munkavállalók által meg nem vásárolt üzletrészre a többségi részesedésre m egajánlott árfolyamon és feltételekkel, valam int vállalnia kell, hogy a kedvezm ényes dolgozói tulajdonszerzésre felajánlott üzletrész vonatkozásában lemond elővásárlási jogáról. Az üzletrész értékesítése történhet: - Készpénzért, illetve E-hitel igénybevételével. A vételár 20% -a kárpótlási jegyben, minimum 40% -a készpénzben fizetendő. A vételár további része készpénzben, vagy E-hitel lel egyenlíthető ki. (A kárpótlási jegyet névértéken - azaz a

címletérték 174,2% -án - veszi figyelembe a kiíró.) - Privatizációs lízingre; - Az előbbi két pontban foglaltak kom binációjára, abban az esetben, ha a privatizációs lízinggel m egszerzendő rész legalább 50%+1 szavazatot biztosít a lízingbe vevőnek. Az ajánlat benyújtásának alapfeltétele a 3 500 000 Ft bánatpénz befizetésének igazolása, valamint a részletes eljárási rendet és cégism ertetőt tartalm azó pályázati kiírás (PÁLYÁZATI KIÍRÁS) az Állami Vagyonügynökség Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest XIII., Pozsonyi út 56) történő megvásárlása titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében. A tendercsom ag ára: 8000 Ft -«-áfa Az ajánlatokat 3 példányban, magyar nyelven, zárt, feladó nélküli borítékban kell eljuttatni személyesen vagy m eghatalm azott útján az Állami Vagyonügynökség (Budapest, Pozsonyi út 56.) 804-es szobájába kizárólag 1995 május 24-én (szerdán) 12-14 óra közötti időpontban.

A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat - Újpesti Gépelemgyár Kft." A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja. Az ÁVÜ és a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredm énytelennek nyilvánítsa. További információk beszerezhetőek szem élyesen és telefonon a pályázattal kapcsolatban a 267-8514 telefonszám on Bittner Lászlótól, a PRI-MAN Kft. témafelelősétől (Budapest VI kér, Bajcsy-Zsilinszky út 7); a társasággal kapcsolatban a 169-8766 telefonszám on dr. Haraszti Gyulától, a társaság ügyvezető igazgatójától (Budapest IV. kér, Dugonics u 11) A Öt deka szerencse Aki a Marson keres magának sírhelyet A ráúiumlányok tragédiája Gyulai Líviusz egy befalazott motorról és a derű megőrzéséről Portré az űrhódító Tesla-vezérről, Elon Muskról Száz éve készültek az első világító órák Az év elején m utatták be az Uránia m oziban Varga Ágota

új, Bulányi György piarista papról és a Bokor közösségről szóló, Bokros je le n té ­ sek cím ű dokum entum film jét. Az esemény alkalm ából felidézzük a közösség üldöztetését, Bulányi atya többszörös állam i és egyházi meg­ hurcoltatását. PETHÖTIBOR anár úr, párttitkárok soha nem határozhatják meg az anyaszentegyház magatartását mondta nem sokkal letartózta­ tása előtt, 1948 őszén Eszter­ gomban, az ÁVH-sokkal körül­ vett érseki palotában Mindszenty her­ cegprímás az őt felkereső piaristának, Bulányi Györgynek. A fiatal magyar-né­ met szakos tanár mögött ekkor már né­ hány éves, ám tekintélyes ifjúsági pasztorációs munka állt. Bulányi a kételyeit akarta megosztani a prímással az egyre erősebb egyházüldözés közepette. „Sza­ bad-e, merhetjük-e tovább életben tar­ tani a kisközösségeket?” - kérdezte a piarista szerzetes. „Nem azért tanultuk az ősegyház történetét, hogy

régiségtani ismereteinket gyarapítsuk” - válaszol­ ta Mindszenty, félreérthetetlenül utalva rá, hogy ha szükséges, vállalni kell a vér­ tanúságot is. A kom m unisták igazsága A lehetőséggel feltehetően maga Bulá­ nyi is pontosan tisztában volt 1945 tava­ sza óta, amikor is különös jezsuita pap tűnt fel a debreceni piarista rendház­ ban. Tomislav Kolakovic Rómából érke­ zett, ahol nem sokkal korábban XII. Piusz pápával tárgyalt vakmerő tervéről: kapcsolatot kell létesíteni Róma és Moszkva között. A horvát származású pap hamarosan egy partizán orvos pa­ pírjaival tovább is indult kelet felé, hogy a fátimai Mária-jelenés egyik üzeneté­ nek szellemében újraevangelizálja a Szovjetuniót, megismerje a helyi föld­ alatti közösségeket. Az illuzórikus terv kudarcot vallott, Kolakovic nem jutott el a Kremlbe, hogy meggyőzhesse Sztálinékat a kereszténység és a kommunis­ ta eszme között a társadalmi igazságok

terén kétségkívül meglévő hasonlósá­ gokról. Indulása előtt, egy hónapos debreceni tartózkodása alatt, munkásfiatalokból és szegény gyermekekből négy közösséget szervezett. „Hamaro­ san eljön az idő - mondta a szomszédos cellában lakó Bulányi páternek -, ami­ kor az egyház csak ilyen kis csoportok­ ban élhet majd tovább.” Piarista barátját Kolakovic előbb tol­ mácsolni hívta az egyik általa alakított munkásközösségbe, majd távozásakor rábízta diákcsoportját. Ezt a pillanatot tekinthetjük a Bokor mozgalom születé­ sének. A következő évek az aprólékos szervezőmunkával teltek. A hatalmas munkabírású fiatal páter újabb és újabb csoportokat hívott életre, lelkigyakorla­ tokat tartott, nevét az ország nyugati fe­ lén is kezdték megismerni. Hogy mi volt páratlan sikerének titka? Egy, az állam­ biztonság által beszervezett közösségi tag jelentéséből ezt egyértelműen kiol­ vashatjuk. Soraiból

ma is érezni a kariz­ matikus Bulányi fiatalokra gyakorolt elementáris hatását: „Középmagas ter­ mete van, szép, szabályos arca, barna, hullámos haja, kék szeme s mindig sze­ líd, de határozott tekintete. Van az egyéniségében valami, ami föltétien meghajlásra kényszeríti az embert. Ezt mutatja az a tény, hogy Bulányi atyával szemben csak két csoportja áll azoknak az embereknek, akik ismerik őt. Az egyik minden fönntartás nélkül, na­ gyon szereti, a másik ugyanígy gyűlöli. Közömbös csoport nincs.” A kommunisták térnyerése, az erő­ södő egyházüldözés, az iskolák államo­ sítása egyre nehezebb helyzetbe hozta a közösségeket. 1948 őszén, amikor Mindszenty hercegprímást felkereste (ahogy azt önéletrajzi kötetében is meg­ örökítette), már tisztán látta a helyze­ tet: „Mindannyian tudtuk, hogy itt az óra., és vége, visszavonhatatlanul vége van valaminek. S kezdődik a küzdelem a létért, a puszta

létért, hogy olyan idők jönnek, hogy ha az egyház meg akar maradni, a föld alá kell vonulnia.” Azon az őszön Mindszenty-ellenes tüntetők gyűltek a piarista kolostor elé. „Fasisztákat lámpavasra, Bulányit is jó magasra! Húzd meg!” - kiabálta a ki­ sebb, jórészt diákokból álló tömeg a második emeleti ablakban álló atyá­ nak. (A demonstráció szervezője még aznap éjszaka titokban felkereste, és bocsánatot kért: piarista diák volt mondta -, most joghallgató. Azért vál­ lalta el a tüntetés megszervezését, hogy elterelje magáról a gyanút. Disszidálni akar ugyanis, menekülni a készülődő diktatúrából.) Néhány nap múlva kommunista diá­ kok a szokásos egyetemi hittanóra vé­ gén távozásra szólították fel a népszerű papot. A Népszava már novemberben cikket közölt a debreceni „fekete reak­ ció”, különösképpen egy bizonyos „Gulányi atya” aknamunkájáról, december­ ben pedig az összes országos

lap lehoz­ ta, hogyan távolították el a demokrácia ellen uszító „mindszentysta” papot az egyetemről a Köztársasági induló ének­ lése közben. Újabb néhány nap eltelté­ vel bottal felszerelt ismeretlenek a „nép nevében” lefoglalták a Bulányi által ve­ zetett Szent László-diákkollégiumot. A letartóztatás rémképe azonban nem ri­ asztotta el az egyre inkább illegálissá vá­ ló pasztorációtól Bulányit. Továbbra is járta az országot: a kisközösségi mozga­ lom pedig 1950 őszén - a szerzetesren­ dek erőszakos felszámolásakor - szám­ belileg is megerősödött. Van az egyéniségében vala­ mi, ami föltétien meghajlás­ ra kényszeríti az embert. A debreceni piarista rendházat kila­ koltatásáig, 1951 nyaráig egyedül őrző papot elgondolkodtatta egy bencés atyától Pannonhalmán hallott gondo­ lat: „Csak ne volna az embernek az az érzése, hogy a kommunistáknak van igazuk.” Hiszen - jutott a következte­

tésre Bulányi - éppen az egyháznak kel­ lett volna sokkal határozottabban fel­ lépnie a szegények, az esélytelenek ér­ dekében. Mert az ötvenes évek elejé­ nek borzalmas körülményei mellett azt is meg kellett látni - írja önéletrajzában -, hogy a „századokon át jobbágysor­ ban, gazdasági cselédsorban élő mil­ liók gyerekei érettségiznek, egyetemre mennek. Nehéz talpon maradnia an­ nak, aki ezen gondolkodik. [] Most fi­ zetünk. De aki hajlandó Jézus szemével nézni a történelmet, az hajlandó vérta­ núvá is lenni.” A rendkívüli körülmé­ nyek, a konspirációs szabályokra ala­ pozott illegalitás elősegítette, hogy is­ mét előtérbe kerülhessen az ősegyházi hagyomány, vele pedig a kinyilatkozta­ tás elsődleges forrása, a Szentírás. ►Folytatás a 20. oldalon 20 I m agazin ►Folytatás a 17. oldalról Rendszert tagadó magatartásukat ezért is nevezi Máté-Tóth András teológus kre­ atív tagadásnak:

„Megpróbálták az adott körülmények között nem azt folytatni a föld alatt, amit folytatni lehetett a föld fö­ lött a hatalomátvételig, hanem megpró­ báltak új módon viszonyulni az új körül­ ményekhez. Teológiai alternatívát keres­ tek, és ennek erejéből létrehozták a má­ sodik nyilvánosság kezdeti formációit, és második társadalmat kezdtek építeni.” Az egyház és a párttitkárok A vértanúságot már eljátszottuk - mond­ ták paptársai (mintha Mindszenty né­ hány évvel korábbi szavait kívánnák cá­ folni) egy debreceni békegyűlésről viszszatérve. Bulányit - mintha a sors a le­ mondó kijelentést akarná cáfolni - nem sokkal később, 1952 nyarán tartóztatták le államellenes szervezkedés vádjával, és bár az ügyész halált kért rá, végül életfogytiglanit kapott. A forradalom alatt ugyan kiszabadult, ám másfél év- 2018. FEBRUÁR 17, SZOMBAT a II. vatikáni zsinat szellemét hordozó teológia

jelentette. Ennek középpontjá­ ban - Máté-Tóth András felfogása szerint - négy sarkalatos állítás található a páter alapműve, a Keressétek Isten országát! (közismertebb nevén a KIO.) alapján Jé­ zus, a földi Jézus szeretetére és megérté­ sére épít az első. Jelentős szerepet játszik benne emellett az ellenség szeretete, vagyis a béketeremtés szándéka (ezért is tagadta meg több Bokor-tag a sorkatonai szolgálatot, vállalva a börtönt); a hata­ lom elutasítása; ezzel együtt a szolgálat hatalmának gyakorlása és a szegények szeretete. A közösségi élet fellendülésé­ ben az is fontos szerepet játszott, hogy hiányzott belőle a „nyájszellem”. Hívő felnőtt emberek beszélgettek teológiai kérdésekről, tárták fel kételyeiket, keres­ ték együtt a megoldást. A rendkívül me­ rev hazai egyházi struktúrában ez joggal hatott különlegesnek és vonzónak. A forradalmi változást hordozó taní­ tásnak és

módszernek azonban nem csak követői akadtak. Az állambiztonság és a vele szorosan együttműködő Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) mindent meg­ tett a Bokor ellehetetlenítésére. Magyar­ kommunista államnak, bizarr formában pedig újjászületett „a trón és az oltár szö­ vetsége”, s ennek következményeit a magyar katolikus egyház máig nyögi. A püspöki kar túlnyomó többsége a kis en­ gedményekért, a vallásüldözés enyhíté­ séért, egyben saját kényelme biztosítása érdekében (tisztelet az olyan kivételek­ nek, mint Endrey Mihály váci és Udvardy József szeged-csanádi püspök) elfo- kenységét.” Megoldásként pedig azt ja­ vasolta, hogy „a Bulányi-féle szervezke­ dést tárjuk fel Lékai bíboros előtt, be­ széljük meg vele, mikor tárgyaljunk er­ ről a témáról a püspöki kar érintett tag­ jaival. [] Fejtsük ki az érintett püspö­ kök előtt, hogy a Belügyminisztérium, illetve a rendőrség teljes

joggal adminisztratíve akar fellépni ez ellen az ille­ gális szervezkedés és vezetői ellen. Mi úgy ítéljük meg, mivel ez a szervezke­ dés elsősorban teológiai tévelygésen és a hierarchiával való szembenálláson alapul, nem irányul direkt módon az ál­ lamhatalom ellen, ezért nincs szükség adminisztratív állami beavatkozásra. Amennyiben a püspöki kar biztosítékot tudna nekünk szolgáltatni, hogy a szer­ vezkedést kivizsgálják, egyházfegyelmi úton rendezik, úgy esetleg lehetőség van arra, hogy ezt az ügyet egyházon belül intézzék el.” Az egyházellenes, ateista államhatalom tehát „eretnekül­ dözést” ajánlott (némi zsarolással körít­ ve) a klérusnak, amit az a jelekből ítélve meg is fogadott. Lékai bíboros először a piaristáknál próbálkozott: azt kívánta, hogy a rend Filmkészült Bulányi György atyáról és a Bokor közösség üldöztetéséről Lecsúsztunk a vértanúságról 11 tások hatását

jól jellemzi Máté-Tóth And­ rás megdöbbentő adata. A korszakban a Bokorban ötezer értelmiségi működött, ez nagyjából megegyezett a hazai papság számával. „A különbség azonban az volt, hogy ez az értelmiségi csoport, amely ekkor a Bokor törzsgárdáját jelentette, s amely heti, kétheti rendszerességgel in­ tenzív tanulásos, vitatkozásos, imádságos találkozókon vett részt, legalább 2025 évvel alacsonyabb átlagéletkorú volt, mint az akkori katolikus papság.” Ahogy Balogh Margit egyháztörté­ nész fogalmaz, hozzátartozik az igazság­ hoz, hogy Lékai bíboros elhitte az ÁEH által terjesztett rágalmakat, amelyek sze­ rint Bulányiék a püspöki kar ellen lázítanak, és ezért vállalta a „házi csendőr” szerepét. A konfliktusok számát növelte, hogy a Bokor közösségből többen lelkiis­ mereti okokra hivatkozva, egyébként a II. vatikáni zsinat tanításával megegyező­ en megtagadták a fegyveres sorkatonai

szolgálatot. Huszonhármukat ítélték többéves börtönbüntetésre 1980 és 1990 között. Mindeközben Lékai személyes meggyőződését követve ellenezte a fegy­ veres szolgálat megtagadását, és a kato­ nai szolgálatot (a zsinat és az erkölcstan tanításaival szemben) a katolikusok lelkiismereti kötelességének tartotta. Bár a többi katolikus közösség is kiállt a Bokor mellett - annak ellenére, hogy ezeket hivatalosan jó és rossz közössé­ gekre osztották Bulányi atyától 1982ben egy rendőrségi kihallgatásra emlé­ keztető „teológiai dialógus” után mint eretnektől megvonták a nyilvános misé­ zés jogát. Legfőbb tévedéseként a főpa­ poknak való engedelmességről vallott nézetét rótták fel, és Egyházrend című munkájának lényegét kifogásolták, amely szerint az „egyháznak a jövőben más, a maitól eltérő struktúrája is lehet, mégpedig a bázisközösségek alapján”. Vörös cingulus és dekoráció

Novíciusként 1936-ban (fent). Teológiai alternatívát kerestek FOTÓ: FARAGÓ FERENC ARCHÍVUMA Bulányi atya a pappá szentelé­ sének 60. évfor­ dulóján tartott gyémántmiséjére készül. Szeretetközösség FOTÓ: MTI - SÁNDOR KATALIN nyi illegalitás után, 1958 áprilisában újra elfogták és 1960-ig fogva tartották. A vértanúságot „eljátszó” és az egy­ házüldöző állammal a megegyezést ke­ reső korban, a hatvanas évek második fe­ lére hatalmas nehézségek árán, nagyon lassan éledt újjá a szétvert, szétkergetett (Bulányival együtt sok csoportmunkát végző pap, szerzetes és civil is börtönbe került) közösség. A Bulányi György által kidolgozott rendszer szerint az általában magánházaknál, olykor plébániákon rendezett találkozóknak (amelyek ideális létszáma apostoli mintára a tizenkét fő) mindig volt alkalmanként változó leveze­ tő elnökük. A napirendi pontok össze­ gyűjtésével kezdődő,

elmélkedéssel és imádsággal, majd kijelölt teológiai témá­ ról zajló beszélgetéssel, vitával folytató­ dó összejövetelt közös étkezés zárta. A hetvenes évekre a féllegális Regnum Marianum mellett a bokorszerűen (a név is innen ered éppen ebből az idő­ ből) szerveződő bázisközösség vált a hi­ vatalos egyházi rend mellett működő legjelentősebb szervezetté. A Bokor népszerűségét a sivár hétköznapokban revelációként megélő szeretetközösség működésén túl a Bulányi atya által meg­ fogalmazott, a modem katolikus tanítás, országon ekkoriban már (Mindszenty kijelentésével ellentétben) párttitkárok határozták meg az anyaszentegyház ma­ gatartását. Megrendítő, ahogy nem sok­ kal halála előtt Cserháti József nyugal­ mazott pécsi püspök beszélt a hatva­ nas-nyolcvanas évekről, amikor az ÁEH vezetői úgy bántak velük, mint a kisdiá­ kokkal, szigorú aprólékossággal meg­ szabva a püspöki

konferenciák napi­ rendjét is. „Az állami hatóság eldöntöt­ te, miről szabad beszélni, miről nem, s olyan dolgokra kellett igent monda­ nunk, amelyek nem történhettek volna meg. A püspöki konferencia üléseit rendszeresen lehallgatták, nálam még a kertben is volt lehallgatóberendezés.” Többen abban bíztak, hogy ha a hie­ rarchia teljessé válik, és Mindszenty bí­ boros halála után kinevezik végre a ma­ gyar egyház fejét, az új esztergomi érse­ ket, az nagyobb védettséget jelent a ha­ zai katolikusoknak és a kisközösségek­ nek. Nem így történt Ahogy hivatalba lépése után a nyugati bírálatokra dühö­ sen felelve Lékai László érsek-prímás (1976-1986) kifejette: „Ma reálpolitiku­ sok kellenek, nem vértanúk!” Ez a szem­ lélet pedig súlyos következményekkel járt. A klérus egészen alárendelődött a gadta a kialakult helyzetet. Az elnyomást a hétköznapokban gyakorló szerv, az egyházügyi hivatal 1971 és

1989 között hi­ vatalban lévő elnöke, Miklós Imre pedig igyekezett figyelmességekkel, szívessé­ gekkel személyesen is hálára kötelezni a vele egyre szorosabb viszonyba kerülő főpásztorokat. Anyagi kérdések rende­ zésével vagy egy-egy ügy elintézésével segítette őket, ami a többi szocialista or­ szágban elképzelhetetlen lett volna. „Visszaadom én ezt az ügyet” Szervezett, illegális, egyházi ifjúsági te­ vékenység folyik Budapesten és vidé­ ken - foglalta össze 1976 szeptemberé­ ben a nemkívánatos helyzetet Bai Lász­ ló, az ÁEH főosztályvezetője. Mégpedig „egy héttagú központi vezetőség irányí­ tása mellett 14 csoportban, csoportve­ zetők felügyeletével. Az illegális tevé­ kenység fő szervezője és vezetője Bulá­ nyi György. A szervezetben 50 egyházi személy, köztük 28 aktív pap vesz részt. A csoportban tevékenykedik három szeminarista, két volt apáca. Bulányi sa­ ját teológiája

alapján fejti ki káros tevé­ k generálisa hívja ki Rómába a kolostoron kívül élő szerzetest. A kérést azonban nem teljesítették. Miután a püspöki kar 1976 decemberében napirendre tűzte „Bulányi György valószínűleg hiányos teológiai műveltségéből fakadó, téves nézeteinek” megvitatását, januárban Lékai magához hívatta a közösségi veze­ tőt. A kihallgatás részleteit utóbbi viszszaemlékezéséből részleteiben is ismer­ jük. Veszekedéssel terhelt „két hosszú órát töltöttünk el, és késő este lett, meg­ szántam ezt a nálam tíz évvel idősebb embert, s megkérdeztem: hogy lehet ezt bírni? Csak megvonta a vállát, s hall­ gatott. A végén bocsánatot kértem tőle, ha valamivel megbántottam volna. Ő is tőlem. Aztán kikísért az előszobába, fel­ segítette a kabátom, s nagyon-nagyon halkan ezt súgta a fülembe - úgy vélhet­ te, lehallgatókészülék nem hallhatja: Visszaadom én ezt az ügyet nekik.”

Mégsem adta vissza. A következő években a klérus a Bokor mozgalmat az egyházi élet perifériájára szorította. Az állam adminisztratív eszközeivel is kibő­ vülő, a „tévtanokat” immár nyilvánosan, az Új Ember hasábjain is felhánytorgató, a korábbi évtizedek vegzatúráját fokozó üldözést, a nyomában járó megpróbálta- Az igazságtalanság, amelyhez sajnos egy ideig Róma is asszisztált - holott ha­ sonló nézetek Nyugat-Európában a ta­ nítóhivatal retorziója nélkül szabadon elhangozhattak -, a tény, hogy a közös­ ség az ÁEH manipulációjának hatására szembekerült a hazai katolikus egyház­ zal, az elkeseredésen túl zavart, bizo­ nyos helyzetekben meghasonlottságot okozott. Többen, elszakadva a katoli­ kus tanítástól, „továbbfejlesztve”, de mondhatjuk úgy is, hogy eltorzítva Bu­ lányi György teológiáját, valóban „eret­ nekekké” váltak. A sors keserű fintora, hogy 1996-ban az a Paskai László

volt kénytelen intézkedni a Krisztus feltá­ madását megtagadó, a Bokorhoz tarto­ zó plébános, Gromon András kiközösí­ tésének ügyében, aki Lékai utódaként maga is részt vett a közösség perifériá­ ra szorításában. Hogy a rendszerváltás után is fenn­ maradtak a Bulányi Györgyöt sújtó szankciók, hívek sokaságának szemében tette „gyanússá” a piarista atyát. A tilal­ mat - egy kölcsönösen elfogadható nyi­ latkozat közzététele után - csak 1997-ben oldották fel. A rehabilitáció ténye ékesen bizonyította, hogy igazságtalanság tör­ tént, hiszen Bulányi nézetei akkor is ugyanazok voltak. A Bokor közösség ül­ dözése, a kisközösségi lét gyanúsként va­ ló beállítása óhatatlanul is az egyházi struktúra megmerevedéséhez vezetett Magyarországon. Ebben közrejátszott az a tény is, hogy 1990-ben a magukat ko­ rábban kompromittáló, sokszor ügynök­ nek is beszervezett püspökök - a meg­

újulás lehetőségét akadályozva - elutasí­ tották a lemondás gondolatát. Mindettől nem függetlenül az egyházvezetés egyre messzebb került a hívektől; a templom­ ba járók, a papi hivatások száma csök­ kent, ugyanakkor, mint András Imre szo­ ciológus említi a Lékai-időszakban szüle­ tett írásában, a „papságnak olyan sok tiszteletbeli címet soha nem adtak, anynyi vörös cingulust és dekorációt még soha nem osztogattak, mint ma”. A kilencvenegy éves Bulányi György 2010 június elején, érezve közeli halá­ lát, saját felelősségére elhagyta a kórhá­ zat, és visszavitette magát otthonába, a pesti piarista rendházba. Este a köré gyűlt szerzetestársaival hatputtonyos tokaji aszút bontott. Szent énekeket és magyar népdalokat énekelve búcsúztak el egymástól. lesz rajtuk áldás. Sajnos, ez a szeretetegység nálunk sokszor hiányzott és hiányzik mind a két félnél. Nem gyökereztünk he elég mélyen Krisztusba

Dr. Jóskay Katalin, szerzetesnővér, Neuss, NSZK A „Mérleg” 9111. számának 106 oldalán ismerteti Havasy Gyula: „A magyar katolikusok szenvedései 1944 1989” c. dokumentumgyűjtemé­ nyét. A kötet megjelenését a hazai katolikus élet újjáalakulásának szem­ pontjából örvendetes eseménynek tartom, mert - szép „tudományos” modorban fogalmazva szerepe hézagpótló. Olyan hézagot pótol, mely körül az egyházvezetés és az általa irányított újság- és könyvkiadás révén „dermesztő” csend honol annak érdekében, hogy a hézag olyan hézag maradjon, melyről lehet tudomást nem venni . Engedjék meg, hogy megjegyzéseketfűzzek a fent idézett ismertetéshez. Havasyban volt annyi „kicsinység” (Mt 18,3 4), hogy könyve elejére tegye azt az „Előszó helyett” c. szöveget, melynek nem véletlen módon választott részét Önök is idézik. Ide tartozik Havasynak az a szintén idézett megállapítása is, hogy a kiengesztelődés

kétpólusú. Hát ez bizony így van Merem remélni, hogy teljesen egyetértünk abban a megállapításban, hogy Havasy „nem vonja kétségbe az állami és egyházi jogrendet”, csak túllép rajta. E túllépést nem lehet eléggé hangsúlyozni A jog evilági fogalom, mely a börtönbüntetéssel is kikényszeríthetőaz „igazság” nevében. Micso­ da megérzést sejtet Pilátus „mi az igazság?" kérdése Un 18,38)1 Módsze­ rét és morális tartalmát illetően mindenképp teljes egészében kívül áll az Isten Országán. Az utóbbit a szeretet és a mindentadás határozza meg, melyben senkinek nem „jár ki” semmi, ellentétben a jogrenddel, mely azt határozza meg, hogy kinek mi jár, s ezt kikényszeríthető módon állítja. Külön hálás vagyok a „Mérleg" -nek, hogy a 8114. számból megismertem Pinchas E. Lapide nevét Azóta is jobb ügyhöz méltó buzgalommal csak annyit szeretnék érzékeltetni a keserű fogalmazással, hogy

gyakorlatilag sikertelenül igyekszünk barátaimmal mondanivalóját ismertté tenni kis hazánkban és elősegíteni a zsidó-keresztény párbeszédet, de sajnos egyik oldal sem mutat érdeklődést. A kiengesztelődés Havasy által jelzett kétpólusos volta semmiféle hamis benyomást sem kelt! Gondoljunk a tékozlófiú példabeszédére (Lk 15,11 32). Ugyan hogyan lett volna módja az apának kinyilvánítani megbocsá­ tását, sőt a jog szerinti elégtételt el nem váró szeretététfia iránt, ha az nem keresi fel őt azzal a lelkülettel, mellyel ezt ténylegesen megtette? Sunt ordines rerum. Nem Havasy az, aki itt lényeges dolgokról elfelejtkezik, vagy azokat el akarja feledtetni. Hogy az idézett Tomka-cikk valóban iránymutató-e, s ha igen, mennyiben, nos erről, ha mód adódnék, igen jót és nagyot lehetne beszélgetni. A Nyíri-idézettel azonban súlyos bajaim vannak. Mindenekelőtt meggon­ dolatlan, sommás és egyszerűen nem igaz az a kijelentése,

miszerint „senki sem volt áruló". Más kérdés, hogy mi a keresztény eljárás az árulókai szemben. Mintha erre volna egy sajátosan keresztény példánk 222 A „Mérleg”-nek nagyon sokat köszönhet a magyar katolikus egyház, mivel olyan szerepet tölt he, melyet a hivatalos magyar katolikus sajtó mind a mai napig nem vállal, ti. a nemzetközi szintű tájékoztatást E tájékoz­ tatásnak az ország sajátos helyzetéből következően belső vonatkozásai is vannak, és ezen a területen tesz óriási szolgálatot Havasy. Akkor is, ha ez kellemetlen nem is kevesek számára, és rászorul azokra a helyesbítésekre és kiegészítésekre, melyek szükségességére a szerző hívja fel az olvasó figyelmét. Mire van nekünk itthon szükségünk? Egyöntetűségre, a mondanivaló és az élet összhangjára, hitelességre és a tények ismeretére! Elegünk van a mellébeszélésből, bármilyen magasságból is érkezzék az! Mindebből kö­ vetkezik,

hogy nem Havasy „bonyolódik .a gyűlölködés ördögi körébe ", hanem az általafeltárt tények azok, amik borzalmat keltenek. De e tények­ kel kivétel nélkül mindnyájunknak „saját lelkiismeretével" kell szembenéz­ nie és megtennie a „hetvenszer hétszer" hangsúlyosan kétpólusú cseleke­ deteit! Hampel Károly, mérnök, Budapest - A „Mérleg" 89/1-es magyar könyvszemléje az akkor 60 éves Kányádi Sándor: „Sörény és koponya" c. verseskötetét az újdonságok között említi A 31. Pax Romana kongresszuson, a németországi Reichenauban vásárol­ tam meg egy példányát. Evek óta nagy tisztelője vagyok a nagy erdélyi költőnek, és igen boldog voltam, hogy röviddel ezelőtt a svájci Magliosóban ismét találkozhattunk. Ott a szerző az én példányomban tíz nyomda­ hibát javított ki, és pótolta a „Pergamenttekercsekre” c. versének hiányzó, negyedik szakaszát. A vers kiegészítve így hangzik:

„én a fáraó írno­ ka!ezennel kijelentem!bár kényszerítettek soha!semmit se szépítettem/ útáltam mit a hivatal!naponta rámróttlpackázásaival/a gyáva elöljárót! s mert szóval szólnom nem lehetis mert törvény sincs mi védene!kivághat­ ják a nyelvem/ a számadások szélirelversekbe szedtem amiket/le kellett volna nyelnem/ Az „Ez vers-e?” zárójelben lévő helyes alcíme: Egy ige összevont tárgyas­ alanyi ragozása jelentő módjelen időben. Ehelyett nyomtatásban ígyjelent meg: Egy mondat összekevert tárgyas-alanyi ragozása. A vers pedig: félelemiféled!féliféljüklfélnekl Én Kányádit a ma élő magyar költők legnagyobbjai között tartom számon. Sütő András így nyilatkozott róla: „Kányádit nem irodalmi áramlatok alakították, valóságérzéke diktálta minden hangváltását. Élményvilága úgy személyes, hogy közösségi is egyúttal. Rendkívüli tömeghatásának ez a titka.” Kányádi jelenleg többek között a

református „Confessio" folyóirat szer­ kesztőségi tagja, a megboldogult Márton Áron gyulafehérvári püspök eskette, ökumenikus szellemét mindnyájan ismerjük. így búcsúzik az „Er­ délyi jiddis népköltészet" végén: „Béke velünk. Salom Zsigmond Endre, újságíró, München 223 ír á s o k a m e r l e g e n P. BULÁNYI GYÖRGY SP TEOLÓGIÁJA ANDRÁS MÁTÉ-TÓTH: Bulányi und die Bokor-Bewegung, Eine pastoraltheologische Würdigung, Wien, UKI, 1996, 348 L, (11KI Berichte aus Ungarn), fve 290 ATS, 290 HUF. Többször tapasztaltuk, nem könnyű idegenekkel érzékeltetni egy kizárólag Magyarországon támadt összeütközés jellegét. Máté-Tóth András szegedi vallástudomány-tanár bécsi magántanári dolgozata erre a nehéz feladatra vállal­ kozik, amikor könyvében P. Bulányi Bokor-mozgalma és a Magyar Püspöki Kar között még ma is fennálló ellentét történetét a mai németnyelvű teológiai irodalom szemszögéből

ismerteti. Jólle­ het alaposan dokumentált írásában tel­ jes tárgyilagossággal igyekszik témáját elemezni, végeredményben mégiscsak Bulányi életművének amint látni fogjuk kritikus apológiájával állunk szemben. Központi tételében a Magyar Püspöki Kar Kádár-rendszer alatti függőségének tulajdonítja a még ma is megoldatlan konfliktust. Pontosab­ ban: Bulányi teológiájának „elítélése”, valamint mozgalmának „mellőzé­ se” nem annyira hittani, hanem inkább az akkori politikai kényszer hatására történt. Mivel 1989-ben ez a politikai rendszer Magyarországon véglege­ sen megszűnt, a szerző szerint fölösleges, sőt botrányos a konfliktusból eredő megosztottságot továbbra is fenntartani. A szerző két világosan megkülönböztethető részben tárja elénk kutatásai­ nak eredményét. Az első részben a Bokor-mozgalom eredetét, kifejlődését és ennek belső kríziseit foglalja össze, míg a másodikban Bulányi

teológi­ áját vázolja, valamint ismerteti ennek vitatható vagy a Magyar Püspöki Kar és az egyházi tanítóhivatal részéről tévesnek vagy legalábbis „veszélyes­ nek” ítélt pontjait. Mivel Bulányi teológiája és az erről kialakult nézeteltérés nagyrészben befolyásolja a Bokor-mozgalom kibontakozását és ennek belső válságait, helyesebbnek tartom főleg Máté-Tóth munkájának második részét ismer­ tetni. Ez a konfliktus ugyanis (lásd Konflikte der Bewegung, 100 1851) éppen dr. Lékai László bíboros fellépésével 1976-ban kezdődik Ezt meg­ előzőleg, 1975. december 18-án jelent meg V7 Pál: Evangelii nuntiandi kezdetű enciklikája, amelyben a pápa nemcsak jóváhagyja, hanem dicséri is az egyházi keretekben működő kisközösségek buzgó munkáját. A Magyar Püspöki Kar egy évvel az enciklika megjelenése után a kisközös­ 451 ségekről nagyjából hasonló hangnemben megfogalmazott körlevelet ad ki, amely azonban

már sejteti az összeütközést: egyházi szempontból különb­ séget tesz jó és rossz kisközösségek között. Ezt Lékai bíboros szemében megerósíti az a tény, hogy az akkori politikai helyzetben az enciklika 58. pontja Magyarországon nem valósítható meg: a kisközösségek létét és kifejlődését ugyanis akadályozza az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) rosszallása. Ha ennek ellenére mégis meg kell engedni a kisközösségek fennmaradását, akkor ez nem vonatkozik Bulányi Bokor-mozgalmára. Az ok a kifejezett püspöki vélemény szerint elsősorban a mozgalom teológiai alapja, amely Bulányi írásainak alapján az eretnekség gyanújába esik. Másodsorban, a mozgalom teológiájából levezetett testületi magatar­ tás főképp a katonai szolgálattal szemben. 1979 szeptemberében tartóztatja le és ítéli el az államhatalom dr. Merza Z0 zse/mate1natikust, a Bokor egyik vezető tagját, aki keresztény lelkiismeretére hivatkozva a fegyveres

szol­ gálatot megtagadta. Tehát az eretnekség gyanúja, valamint a mozgalom tagjainak (beleértve a papokat is) „engedetlensége” (főleg a fegyveres szolgálat elvetésében) bélyegzi meg a „bulányistákat a Magyar Püspöki Kar szemében”. Ennek gyakorlati következményei: Bulányi teológiáját először Magyaror­ szágon a Püspöki Kar megbízottai, aztán pedig Rómában a Hittani Kong­ regáció felülvizsgálja; a mozgalom tagjaitól az állam megtagadja a kiuta­ zási engedélyt; még a kiscsoportok lelkigyakorlatok céljából való vendégül látása is maga után vonhatja a plébános büntetésből való elhelyezését, vagy megakadályozhatja az abban részt vevő papjelöltek szentelését. A katonai szolgálat elvi és részben gyakorlati elvetése ismételten foglalkoztatja nem­ csak Lékait, hanem az egész Püspöki Kart. Az ebből következő gyakorlatot többször elítélik. Kifejezett hirdetését papjaiknak megtiltják Két papot

felfüggesztenek, mert kritizálják a magyar hierarchia érvelését a katonai szolgálatot megtagadók ellen. Az akkori, engedélyezett katolikus sajtó óvja a híveket a Bokor-mozgalomtól, amire viszont a Bokornak a sajtóban nincs lehetősége válaszolni. így nem csoda, hogy a kiscsoportok nagyma­ rosi találkozóján Lékai bíboros 1981 pünkösdjén Bulányi „eretnekségére” hivatkozva nem hajlandó részt venni a papok koncelebrációján, amelybe a Bokor-mozgalom tagjai természesen be akarnak kapcsolódni. De lássuk mennyiben lehet Bulányi tanait eretneknek, vagy a mindenkori egyház tanításától eltérőnek bélyegezni? Máté-Tóth könyvének metodikusan átgondolt és felépített érvelése először is összefoglalja azokat a paradigma-váltásokat a nyugat-európai teológiá­ ban, amelyek a párturalom alatt álló országokban aligha voltak ismerete­ sek. Közismert tény, hogy a 2 Vatikáni Zsinatot lassan előkészítő és annak felszabadító

hatását kihasználó teológia véglegesen felszámol az „új-skolasztika” gondolatvilágával. Mikor Bulányi belátja, hogy erősödő mozgal­ mát teológiai megalapozás nélkül nem vezetheti, először épp ezt a neoskolasztikus fundamentális teológiát és dogmatikát, amit még rendtársától, Schütz Antal professzortól tanult, törekszik kritikusan felülvizsgálni. Már kezdeti meglátásaiban és anélkül, hogy a nyugat-európai fejlődést (lega­ lábbis első kézből) ismerné, érződik ez a törekvés. Számára a „paradigma­ 452 váltás” érthetőleg nem annyira a rahneri emberközpontú transzcen­ dentális teológia értelmében, hanem inkább J. B Metz-nek a (politikai) praxis felé forduló gondolkozása révén mérvadó. Teológiának csak akkor van kézzelfogható értelme, ha ez a praxisból ered és mint keresztény gondolkozás a praxist szolgálja. Ma ezt „kontextuális” teológiának mon­ danánk. Bulányi számára ennek a

kontextusnak egyik lényeges összetevője az akkori magyar politikai valóság, beleértve ennek minden fonákságát a kommunista parancsuralom alatt sínylődő egyházban. Ebben a helyzetben támad ellentét az államtól megtűrt szakteológusok (vagyis gyakorlatilag, a Katolikus Hittudományi Akadémia tanári kara) és Bulányi marginalizált „bázis-teológiája” között. A szerző ezt az ellentétet jellemzi, mielőtt Bulányi bázis-teológiájának alapelveit kifejtené (203207. 1) Amíg a szinte kizárólag pap szakteológusok az egyházi tradíció hivatalos képviselőiként lépnek fel, addig Bulányi bázis-teológiája a világi hívők aktuális kérdéseire próbál a bibliai kinyilatkoztatás fényénél választ találni. Következésképpen érvelé­ sének alapja nem annyira az egyházi tekintélyelv, hanem az Isten igéje és a mai ember között folyó párbeszéd. Amíg a tudományos szakteológiát a múlt hagyománya igazolja, a kevésbé tudományos

bázis-teológiát pasztorális sikere támasztja alá. A kettő szembesüléséből Magyarországon sajnos nem testvéri dialógus, hanem elmérgesedett összeütközés fakad. Ez az összeütközés először a budapesti szakteológusok által összeállított kérdésekben és Bulányi válaszaiban (1981), majd pedig a Hittani Kongre­ gáció 12 pontjában fejeződik ki (1985). A kérdések és a Hittani Kongre­ gáció 12 pontja három témakörre irányulnak: a) a fundamentális, vagyis a megalapozó teológia; b) a krisztológia és az erre alapozott keresztény erkölcstan, azaz a morálteológia; c) valamint az egyháztan kérdéskörére. A szerző mielőtt az egyházi hatóságok által folytatott pert részletezné, összefoglalja Bulányi erre vonatkozó nézeteit (210 282. 1) Ebből az összefoglalásból érthetők a magyar és részben a római egyházi hatóságok által kifogásolt tételek. a) A fundamentális teológia terén Bulányinak a kinyilatkoztatásról,

vala­ mint a rá épülő tradícióról alkotott nézete kérdéses. Nem világos, hogy a kinyilatkoztatás, a hitletétemény a (depositum fidei), lezárultnak tekinthe­ tő-e az apostoli nemzedék halálával; nem világos, hogy ennek írásba foglalása, a Szentírás, minden rétegében Isten igéjét tartalmazza-e: Bulányi szerint az evangéliumok nagyobb tekintéllyel közlik Jézus tanítását, mint Pál apostol levelei (vö. 234 2351) Nem világos, hogy a világvallások és az ezekben rejlő kinyilatkoztatás mellett a kereszténység által vallott isteni kijelentés abszolút jellegű-e, vagyis nem tűrheti-e meg maga mellett a többi vallások párhuzamos kibontakozását (214 216.1) A kivizsgálok azt sem látják egyértelműnek, hogy Bulányi írásaiban Jézus szavainak tekintélye istenfiúságából vagy a kijelentés jellegéből (általános szeretetparancs) táplálkozik-e. Nem világos továbbá, hogy Jézus igéi és bibliai vetületűk az első századokban

törés nélkül mennek-e át a konstantini fordulat után létrejött államvallás tradíciójába. Még kevésbé kézenfekvő ennekkésőbbi dogmatikai-egyházi értelmezése. Itt különösen a dogmatika 453 fejlődését vezető egyházi szervet, a később kialakuló tanítóhivatalt kíséri Bulányi szkeptikus szemekkel. Ehhez tartoznak a különböző országok vagy régiók püspöki karai is. Ez a hivatal önmagában (különösen, ha képviselői állami kontraszelekcióval nyerik tekintélyüket, ahogy ezt akkor Bulányi tapasztalta) nem elegendő Jézus tanításának autentikus értelme­ zésére. Az is megeshet, hogy különböző korszakokban a tanítóhivatalt a közösség nevében fellépő „próféták” bírálják (219.1) Ezért Bulányi Máté-Tóth megfogalmazásában: „Az egyházi tanítóhivatal csak akkor képes az eredeti tanítást megőrizni és továbbadni, ha ennek hivatalnokait Isten népe választással (?) elfogadja” (vö. 2181)

Jóllehet a szerző ezt az önmagában téves kijelentést Bulányi konkrét helyzetére vonatkoztatja (lásd uo. 531 jegyzet), a kijelentés magától értődőén felkelti a vizsgálóbi­ zottság gyanúját. b) Feltűnő azonban, hogy a vizsgálóbírák Bulányi Krisztus- és megváltás­ tanát kevésbé kérdőjelezik meg. Az evangéliumok szó szerinti értelmezé­ séből, amit Bulányi jezuológiának nevez, kirajzolódhat ugyan egy krisz­ tuskép, amely megfelel a Nikeai és Kalkédoni Zsinatok határozatainak. Bulányi analízise azonban a húsvét előtti Jézusra támaszkodik, Krisztus­ ban elsősorban a tanítót látja, aki az általa hirdetett Istenországban híveit a követésére hívja meg. Ebből következik, hogy a megváltást a Messiás beállítottságának utánzásában látja: amint Jézus a kereszthalálig kitartott a szereteten alapuló Istenország mellett, úgy kell híveinek is Ót követniük, hogy elnyerjék a megváltás kegyelmét. Azaz nemcsak

szavaival, hanem elsősorban példájával tanítja követőit a mindent átadó szeretetre. Ebből az alapállásból aligha következtethető ki a megváltás objektív ténye: elkép­ zelhető, hogy ez csak a de facto Krisztus-követőkre vonatkozik. Ahogy Máté-Tóth fogalmazza Bulányi alternatív megváltás-fogalmát: „Isten, az Atya, Jézus életében és halálában példát akart adni, hogy mi (emberek) hogyan szolgáljuk meg megváltásunkat (damit wir fü r uns unser Erlö­ sungsgeldbezahlen 232.1) Jézus halála önmagában nem feltétele annak a kiengesztelődésnek az Atya és az emberiség között, amit Szent Pál hirdetett (233.1) Következésképpen Bulányi szoteriológiájában nem ját­ szik szerepet sem az eredendő bűn hagyományos felfogása, amelytől a megváltás szabadítja meg az emberiséget, sem pedig Jézus helyettesítő halála. Jézus nem helyettünk, hanem értünk szenvedett kínhalált (vö 233 1.) Ezt az önmagában pelagiánus

megváltás-fogalmat (amely ugyan a C/emens-levelekre, sőt Origenes-re is hivatkozhatna) csak egy pontban kifogásolja a vizsgálóbizottság: „Elismeri-e Bulányi, hogy megváltásunk alapja Jézus istenfiúsága?” (293. 1) Különben nem emelnek kifogást Bulányinak az ebből levezethető „küzdelmére” a megváltás „automatiz­ musa” ellen, amely gyakorlatilag a szentségek objektív megváltó, kegyel­ mi hatását hangsúlyozza. A Trienti Zsinat határozata, mely szerint a szentségek a helyesen végrehajtott rítusból kifolyólag kegyelem-közlők (ex opere operato), úgy látszik Bulányi erkölcs- és egyháztanában csak másodlagos szerepet játszik. Sőt, a szentségek kiszolgáltatását hangsúlyo­ zó lelkigondozást a mai egyház alaphibájának fogja fel. Máté-Tóth köny­ vében ezt a szempontot nem köti össze a megváltástannal, hanem csak 454 később, az egyházfogalom ismertetése után és a jelenlegi papi egyház pasztorálisának

kritikájában említi meg. Bulányi felfogása szerint a szent­ ségek a már szívükben megtértek rendelkezésére állnak (268.1) így pl a gyermekkeresztség, a nem tudatos résztvétel a szentmisén pasztorális szempontból értelmetlen: „A falat kenyér és korty bor a nem hívők számára épp olyan keveset használ, mint a keresztség vize” (269.1, idézve Bulányi: „Kövessétek az Isten országát”, 562. 1) A nem hívők pedig P Bulányi szemében azokkal vehetők azonosaknak, akiknek nem adatott meg az igazi Krisztus-követés ethosza. Ezzel a szerző már bevezetheti Bulányinak a keresztény erkölcsiségről, az akolythológiáról (238261. 1) kifejtett tanítását Jóllehet már Krisztus- és megváltástanából is az akkori Magyarország kontextusához való kapcso­ lódása, erkölcstana kifejezetten útmutatás kíván lenni azok számára, akik a magyar egyház „babiloni fogságában” Krisztus követői akarnak lenni. Bulányi közvetlenül Jézus

etikájára alapozott keresztény erkölcstanában nemcsak saját Bokor-mozgalmát, hanem egészen általánosan a magyar hívők magatartását igyekszik új útra téríteni. Ajézusi morál követelményei ugyan radikálisak, de Isten segítségével megvalósíthatók. Ezekhez tartoz­ nak azok a konkrét élet-normák, amelyeket a Bokor-mozgalom tagjaitól, és valójában minden Krisztus-követőtől, elvárhatók. Ilyen követelmények pl. a nagylelkű adakozás (vagyonúnknak legalább 10%-át az éhezőknek kellene adnunk), a társadalmi csatlakozás a hívők csoportjához, a legalább megvallott lemondás az erőszak eszközeiről, ami a katonai szolgálat megtagadását alapozza meg stb. (2401) Mindezek a követelé­ sek a szeretet gyakorlásával azonos Krisztus-hitből erednek: a Krisztus­ követés ugyanis nem a lét síkján, hanem a Jézust másoló praxis által azonosít a Megváltóval (245. 1) Viszont a Krisztussal való azonosulás elfogadtatja velünk Jézus

földi sorsát is a szegénységben, az alázatos szolgálatban és az üldözöttségben. Mármost ebben az összefüggésben merül fel az engedelmesség Bulányi által „elvetett” erénye is: ugyan a kisebb vagy általánosabb keresztény csoportokhoz való tartozás a hit követelménye, de e közösségek nem az engedelmesség elvén érik el egységüket. Ez érvényes az egyházban anynyira hangoztatott engedelmességre is Jóllehet már Krisztus- és megvál­ tástanában a magyar egyház helyzete erősen befolyásolta, Máté-Tóth szerint az engedelmesség szembeállítása a lelkiismeret kizárólagos köve­ tésével az akkori politikai helyzetben nyeri el teljes érvényességét. A háttér ismerős: 1950-ben a Magyar Püspöki Kar megegyezése a kommunista kormánnyal függőségi viszonyba szorítja az egyházat. A következő évek terrorja alatt kialakul a békepapi mozgalom, amelynek tagjait Bulányi egyszerűen kollaboránsoknak veszi. A püspököket, mégha

nem is tagjai a békepapi mozgalomnak, a rendszerbe „beépített” egyháziak ellenőrizik az ÁEH irányítása alatt. A terror alatti ellenállás így szinte kizárólag a nehezen ellenőrizhető kiscsoportok feladata marad. 1964-ben azonban a Vatikán részleges megegyezést köt a magyar kormánnyal (Ostpolitik), ami mégse teszi lehetővé a kisközösségek szabad fejlődését: ellenkezőleg, a pártállam a magyar hierarchiát arra kötelezi, hogy ezeket az egyház keretein belül 455 ellenőrizzék. A kontroll gyakorlati eszköze az engedelmesség elve volt Amikor tehát Bulányi elveti ezt az elvet, akkor megtagadja az engedelmes­ séget a kommunista kormány befolyása alatt álló magyar püspökökkel szemben. Amennyiben azonban Bulányi tétele az engedelmesség elveté­ séről általános érvényűnek tekinthető, a római közegek is kifogást emel­ hetnek a már 1981-ben megjelent tanulmánya ellen („Erény-e az engedel­ messég?”). Valójában a

Hittani Kongregáció leirata Bulányinak leginkább ezt a tételét kifogásolja. c) Valószínű azonban, hogy Bulányinak a Vatikán által is kifogásolt engedelmesség-felfogása nemcsak a magyar politikai helyzetből, hanem egyházfelfogásából is ered. Ebben a tekintetben Bulányit befolyásolja a nyugati egyházban ismeretessé vált tétel, miszerint az egyház a társada­ lommal szemben alternatív közösség, kommúnió. Amíg ezt a tételt N Lohfink és J. B Metz az egész egyházra alkalmazza, addig Bulányi ezzel kapcsolatban az egyházban kialakuló kisközösségeket olvassa ki az egy­ háznak a Bibliában leírt megszületéséről. Ezért a jézusi szeretet alapján álló kisközösség alapstruktúráját vetíti bele a nagyobb egyházi társadalom, a XIX. században kialakult societasperfecta szerkezetébe A II Vatikáni Zsinat egyik egyházképe, Isten vándorló népe, inspirálja gondolatait, amikor a jövő Egyházrendről, a Lelkipásztori marketing-ről,

az Egyedüli Szövetségről ír. Az ilyen kiscsoportokból egységbe szerveződő egyházban megváltoznak a látható egyházat eddig jellemző fogalmak: a jézusi szeretet alapján organizált közösségében az általános tolerancia elve erősebb, mint a hatalommal felruházott tekintélyé. Ez áll az egyének kifejezett hitfelfo­ gására, de ugyanakkor az ezen belül kialakuló autonóm kisebb csoportok szervezettségére is. „Általános tekintély viszont csak akkor érvényes, ha kompetenciáját és a szereteten alapuló egységesítését Isten népe el tudja fogadni.” A püspöki és pápai szolgálat fő feladata ezek között az önálló közösségek közötti egységet nem annyira az engedelmesség, hanem a közös szeretet alapján megteremteni. Ebben a kommúnió-egyházban alig lehet a hitet tanító hierarchia és a hitet tanuló laikátus között éles különb­ séget tenni. Jézus nem akarta a hierarchiát, a pap és laikus közötti különb­ séget.

Ezzel ugyan Bulányi nem veti el az egyházi hivatalok lehetőségét, legfeljebb az erre való elhivatottság kritériumait próbálja megváltoztatni, így sem a teológiai képzettség, sem pedig a cölibátusra való készség, hanem a közösségteremtési képesség határozza meg az egyház „hivatalno­ kait”. A szentségi kézrátétel csak másodlagos, de hathatós jelképe annak a bizalomnak, amelyben a közösség vezetői és maga a közösség Isten kegyelmében bízva egyeseket a hívők szolgálatára szentel. Összefoglalva: Bulányi a Bokor-mozgalomban összegyűjtött tapasztalatait alkalmazza az egész egyházra. Miért ne lehetne az egész egyházi társadalmat ezeknek a világszerte burjánzó kisközösségeknek a mintájára felépíteni? Ez tehát Bulányi teológiája Máté-Tóth tükrében. Hogy mennyire fontos ez a teológiai megalapozás, kitűnik abból is, hogy a páter a Bokor-mozga­ lom tagjai számára rendszeres hittani tanfolyamokat szervez.

Ebből a szempontból is teológiája kontextuálisnak mondható: ami a Bokorra az adott helyzetben érvényes, nem szükségképpen tehető át más, hasonló 456 mozgalmakra, és még kevésbé az egész egyház szerkezetére. Ahogy láttuk, mégiscsak jelen van Bulányiban ez az általánosító törekvés: mozgalmának a magyar egyház akkori helyzetében prófétai jelentőséget tulajdonít és az általános egyház problémáit a Bokor-mozgalom szemüvegén át szemléli. Erre a többszörös kontextualitásra utal Máté-Tóth, amikor Bulányi teoló­ giájának megkérdőjelzett tételei mellett érvel. Ez az állásfoglalás Bulányi teológiája mellett azonban közel sem jelent feltétel nélküli apológiát. A szerző nagyon is tudatában van annak, hogy bár a páter teológiája az adott körülmények között érthető, de nem elegendő ennek szisztematikus kidolgozására (318. 1) A korlátok, amik ezt a szisztématikus kibontást megakadályozzák,

érthetőek Bulányi marginalizált helyzetéből a magyar teológia színpadán: művei, bár tudományos jelleggel bírnak, valójában nem minősíthetők szakteológiának. Forrásai egyrészt a bibliai szöveg közvetlen analízisei, amely nem áll mindig kapcsolatban a mai egyházi vagy tudományos exegézis módszereivel másrészt pedig a Bokor-mozgalomból és a politikai helyzetből levont tapasztalatok és az ebből felismerhető szükségletek. Ebből érthető Bulányi kinyilatkoztatás-fogalma, szoteriológiájának pasztorális beállítottsága, en­ gedelmességtanának függősége az akkori magyar helyzettől, egyháztaná­ nak majdnem utópisztikus jellege, amelynek megvalósítása mindig inspi­ ráló álom marad. Motivációja a 2 Vatikáni Zsinat szövegeinek részleges ismerete, valamint az ezt értelmező nyugati teológiának meglehetősen egyoldalú recepciója: a Concilium folyóirat, amelyet Bulányi többszörösen idéz, nem lehet egyetlen forrása a

zsinat utáni teológiának. E korlátok ellenére Máté-Tóth igyekszik kimutatni Bulányi kontextuális teológiájának valójában inspiráló jellegét, amely nagyjából megérezteti olvasóival a zsinatnak és az ezt feldolgozó modern teológiának dinamiká­ ját: „Bulányi írásai kétségkívül alkalmasak arra, hogy a zsinat utáni teoló­ giai kérdéseket a magyar egyházba bevezesse” (321. 1) Az 1989-es politikai fordulattal eljött az ideje annak, hogy ezt a teológiát és ennek főbb pontjait a magyar egyház és szakteológusai a szükséges józansággal újfent megvitassák. Vagyis a dialógus felvétele éppen úgy szükségszerűvé vált, mint a nyugati országokban azokkal a teológusokkal, akik őszintén meg­ próbálják a katolikus egyház még többé-kevésbé zárt rendszerét a mai világ felé kinyitni. Teológiájuk sokak szemében disszidens álláspont, ami azon­ ban nem zárja ki, hogy velük megszakítsuk a kötelező párbeszédet.

Bulányi teológiája is, főképp Magyarországon, ebbe a kategóriába tartozik. Máté-Tóth könyvéből ezt a szándékot olvashatjuk ki. Igaz, a Bulányi-ügy múltját ismertetve, amiből a mai zsákutcába tévedtünk, a szerző burkoltan vádat emel ennek szereplői ellen. Az ún Bulányi-per vizsgálóbíróinak, Lékai kardinálissal együtt, udvarias formában szemére veti, hogy a teoló­ giai kételyek megkérdőjelezése inkább ürügy volt arra, hogy Bulányit és a katonai szolgálatot megtagadó mozgalmát mint „felforgató társulást” semlegesítsék. Jóllehet az említett pont nem szerepel a pert bevezető kérdésekben, nagyon valószínű, hogy akkor ez volt az ÁEH kívánalma (vö. 306 3 0 7 .1) Ennek a rejtett gyanúsításnak jogosultságát ma már aligha lehet a dokumentumokból igazolni. Bírálható azonban a jelenlegi állás- 457 pont, miszerint Bulányi ügyét a fensőbb római hatóságok kezébe adták, és amíg ez nem hoz felmentó

vagy elítélő cenzúrát, a páter Magyarországon nyilvánosan nem gyakorolhatja papi szolgálatát. Egyházjogilag ez a tila­ lom kimondott felfüggesztés nélkül aligha tartható megoldás. Hogy ez az állapot továbbra is tart, azért a római hatóságok is felelősek: az említett 12 pontot a Hittani Kongregáció sem el nem ítélte, sem úgy nem kezelte, mint vitatható alternatívát. (Ha valaha egyszer Róma képes lesz ez utóbbi eljárásmódra, akkor új korszak nyílna meg a jövő egyházában). E helyett az esetleges eretnekségre való figyelmeztetés áll és marad a jelen óráig, még akkor is, ha a vitatkozó feleket a „peren kívüli” megegyezésre buzdítják (vö. 3071 862 jegyzet, és J Ratzinger P Seewald: Salz der Erde, 153. 1) Végül megjegyzendő, hogy a szerző közel sem kritikátlan Bulányival és mozgalmával kapcsolatban. A Bokor-mozgalom ismertetésében nemcsak a kívülről jövő támadásokban látja a konfliktus-forrásokat, hanem

őszintén bemutatja a mozgalmon belüli feszültségeket is. Egy mozgalom, amely támadásnak, sőt kizárásnak van kitéve, érthető okokból aggódik saját létazonosságáért. Érdekes lenne ezeket a visszatérő önazonossági kérdé­ seket összefoglalni, éppen úgy, mint a szerző jellemzését a mozgalom jelenlegi és jövőbeli kilátásairól. Hogy Bulányi mozgalma a jövőben is életképes marad-e, nem derül ki a szerző konklúzióiból. Ez a bizonytalan­ ság Máté-Tóth szerint Bulányi egyéniségéből, teológiájából és mozgalmi vezető szerepéből is ered. Felteszi a kérdést, vajon lehetne-e Bulányit fundamentalistának nevezni (vö. 222 225 1) Ezt a rejtett fundamentalizmust természetesen nem szabad észlelhető szektariánus tö­ rekvésnek felfogni, vagy egy síkra helyezni hasonló mozgalmakkal, mint pl. az Opus Deí-vel Mégis jelen van ez Bulányi teológiájának alapjaiban, amennyiben az evangélium leegyszerűsített értelmezésre

támaszkodik; nem veszi figyelembe a jelenlegi exegézis szövegkritikai álláspontjait; amelynek morális tartalmát kizárólagosan a Jézus-követéssel azonosítja stb. De ugyanez nyilatkozik meg a mozgalmához való hozzáállásában is Az evangéliumból tanultakat közvetlenül alkalmazza a Bokorra az üldö­ zöttek és az üldözők leegyszerűsített sémájában. Ugyanakkor nemcsak önmagának, hanem mozgalmának is prófétai hivatást tulajdonít, és egyes kijelentéseiben a Bokor-közösségekben az eredeti egyház új kezdetét látja (vö. 223 1) A mozgalom tagjaitól megkövetelt erkölcsi magatartásban látja ezt a feladatot végrehajthatónak. Ezért lesz a Bulányi által vázolt egyházkép ideál, amelynek megvalósítói szembesülnek nemcsak a „világ­ gal”, hanem a számtalan látszatkereszténnyel is. Talán ez a burkolt és nem tudatos fundamentalista beállítottság akadályozta meg Bulányit abban, hogy a Rómától és Magyar Püspöki Kartól

kívánt hűségnyilatkozatot aláírja (ugyanakkor az 1996-os év végén Ratzinger bíboroshoz intézett levelében újra hitvallást tett a katolikus hit mellett). Mindezek ellenére, Bulányit és mozgalmát, legalábbis az elmúlt keserves, közel félévszázad magyar történelmében, az időkjeiének kell tekintenünk. Mint olyan, a jelenben és a magyar egyház jövőjében intő és kihívó jel arra, hogy a magyar katolikus egyház nem kezdheti új útját ott, ahol 1945-ben 458 megszakította és még kevésbé olyan magatartási módokkal, mint ami­ lyenekre a múlt rendszer keserves évei kényszerítették. Nemcsak a kibé­ külés Bulányi, a Bokor Közösség és a Magyar Katolikus Egyház között, hanem egészen általánosan a tanulékony dialógus jelenthet új, jövőbe vezető utat a magyar egyház számára. (Vass György SJ) SIM U L IUSTU S ET PEC C A TO R (LU TH ER M Á R T O N ) MARTIN BRECHT: M artin L uther, 3. k, Die Erhaltung der Kirche, 153246,

Stuttgart, Calwer, 1987, 471 /., kve 68,00 DEM Már több mint ötszáz év telt el Luther Márton születése és négyszázötven a halála óta, és még mindig talány ez az ember a nyugati kereszténység számára. Az egyház mind a mai napig nem tudta őt egészen feldolgozni és kiértékelni. A keresztények maguk is ingadoznak az eretnek és szent, a próféta és forradalmár Luther között. Nyugodtan elmondhatjuk: se az ószövetségben, se az egyház történetében nem találunk olyan egyéniséget egy személyben, aki annyira megrázta volna a hívők sokaságát; aki 500 éven át ennyire foglalkoztatná a kedélyeket, mint ez a volt szerzetes és újító. Van benne valami az ószövetség nagy prófétáiból, főleg Ezekielbői Illéssel ő is kész lett volna egy kövön (legalább is lélekben) lemészárolni Bál prófétáit a pápán kezdve egész az újító eretnekekig. Mint valami Mózes dörög az egyház egén, új törvényt, új szertartásokat szabva

(lex credendi & orandi) az „igaz” Izrael, az „evangélium népe” számára. Ha az aposto­ lokkal vetjük össze, még Pál áll hozzá a legközelebb (kivéve a nem egyszer trágár durvaságokat és ellenfeleivel szembeni gyűlöletét, és természetesen a vértanúságot). Hitét, imádságos lelkületét, Krisztus iránti szeretetét csak csodálni lehet. A pápa elleni szinte megszállott gyűlölete sokszor elfelejteti vele, hogy őmaga majdnem pápai tévedhetetlenséggel állítja, védi, paran­ csolja másoknak a maga hitét. A Szent Pál-i importune-opportune (2Tim 4,2: „akár alkalmas, akár alkalmatlan”) eleven példája, ha nem is mindig a „teljes béketűréssel” szellemében (uo.) De van ebben az emberben valami a forradalmárok hajthatatlanságából (ha nem is olyan mértékben, mint pl. Kálvinnál), aki csak igent vagy nemet ismerve, ellentmondást nem tűrve újra meg újra az „evangélium ira (nyugodtan nevezhetné ezt Szent Pállal a

,,saját”-jának) hivatkozva (anélkül természetesen, hogy részletesen kifejtené, mit is ért ő ezen a szólamon, vagy hogy mi a teljes evangéliumot nyitó kulcs), sokszor azonosítja a maga nézetét az Isten szavával. Luther nagyon sok tekintetben az ószövetség embere, a Törvényé az Illések és Dávidok mintájára (óriási hit és megdöbbentő gyűlölet). És mégis, Luther a legnagyobb kihívás még ma is mindenki számára, aki komolyan veszi az evangéliumot. Hívei számára a kinyilatkoztatás szócsöve, akárcsak Moha­ med az iszlám számára, bár az ember Luther számukra is zavarba hozó, meghökkentő talány. Luther többet közt három nagy igazságról volt tökéletesen meggyőződve: (egyedül) a hitnek megigazulást adó erejéről (az emberi jócselekedetek, a bűnbánat, sőt a megtérés megítélése is ettől az elvtől függ); a világ végének közelségéről: sok minden jel mutat, hogy elérkezett az ítélet, a nagy 459 A

„MÉRLEG” POSTÁJA - Tisztelettel és nagyrabecsüléssel szeretnék válaszolni Bulányi György soraira, amelyeket lapunk 2003/1. számában tett közzé Kitért cikkemre, amely a 2002/3-as számban „Lehetséges-e rendszerváltozás a katolikus egyházban vagy inkább megújulás? ” címmel jelent meg. Megállapítja, hogy én egyházunk megújulását azon az alapon találom lehetségesnek, hogy a Zsinat annak karizmatikus és hierarchikus mozzanatai között kölcsönösen kiegészítő viszony szükségességét fogalmazta meg. Bulányi atya, ha jó l értem, úgy véli, hogy ezt a tanítást olyan püspökökfejtették ki, akiknek nem volt érdekük ennek a gyakorlati megvalósítása, akik eljöttek Rómába, „fogalmaztak és hazautaztak", míg a „Kúria maradt". így a megújulás utópiájából a hierarchia hibájából semmi sem lett. Én másként látom a helyzetet. Mint teológus, aki tanácsadó tevékenységet folytatott a Zsinat alatt, nap-nap

után tapasztaltam, milyen döntő szerepet játszottak a szövegek elkészítésében olyan hittudósok, mint Yves Congar és Karl Rahner, meg még sok más „peritus", akik már a negyvenes-ötvenes években a lelkipásztori gyakorlatban kiérett laikátusés karizma-elmélet szószólóinak számítottak. Tehát nem felel meg a valóságnak, hogy a „Lumen Gentium ” egyszerűen a „zsinati atyák", azaz a pápától függő viszonyban álló püspökök agyában született volna meg. A bibliatudományok, a kutató dogmatika és a korszerű lelkipásztorkodás évtizedes munkájának volt az eredménye. A püspökök ebből indultak ki, ezt fogalmazták meg számos szakbizottság segítségével. Ami magát a tanítást illeti: a lutheri és kálvini, az ortodox és az anglikán egyházak zöme a helyes irányba menő haladás jeleként könyvelte el. Hogy a gyakorlatban semmi hatása sem lett volna? Tévedés! Nyugat-Európában, Észak- és Dél-Amerikában,

Afrikában és másutt elvitathatatlan tény a karizmatikus és laikátusi egyháziság zsinat utáni megújulása. Gondolom, Magyarország sem maradt ebből ki, hiszen hogyan lehetett volna a Zsinat és szellemi előzményei nélkül elképzelni a bázisközösségek, az ökumenikus kiscsoportok és maga a Bokor kialakulását? Hogy napjainkban egyes magyar püspökök és Róma némely nagyon is befolyásos tisztségviselője fékezik a Zsinat szemléletének maradéktalan átvitelét a gyakorlatba, azt nehezen vonhatom kétségbe. Nem egyszer emelek ez ellen magam is óvást, szabadon, anélkül, hogy az egyházi hatóságok ezt zokon vennék tőlem. A párbeszéd a „fenti ” és a „ lenti ” egyház között ma is lehetséges. Annál is inkább, mert a Zsinat a legfelső egyházi tanítóhivatal megnyilatkozása. Tanításának eltussolása tehát egyházellenes magatartás. Igenis hiszek a megújulás lehetőségében, még ha késéssel és visszaesésekkel is. Ezen

dolgozom, mint „Nyugaton élő idős teológus", 357 persze főleg az elmélet vonalán. De világos elmélet nélkül nincs maradandóan helyes gyakorlat. Persze ennek a fordítottja is áll Bulányi György karizmája, élettapasztalata és keresztútja más, mint az enyém. De közös a hitünk, és úgy vélem, a reményünk is Ilyen értelemben mertem válaszolni azokra a kissé keserű sorokra, amelyeket Isten népe kimagasló magyar lelki vezetője írt cikkemmel kapcsolatban. Dr. Gánóczy Sándor, a teológia professor emeritusa a würzburgi egyetemen, Dauphin, Franciaország - Nagy érdeklődéssel olvastam a „ Mérleg ” legutóbbi számában P. Bulányi György levelét, amelyben röviden és újra összefoglalja mindazt, amit a hivatalos és nem hivatalos egyház a szemére vet: a hierarchia elvetését, az egyéni lelkiismeret primátusát stb., stb A z ember szíve összeszorul, ha arra gondol, hogy ez a buzgó pap mennyit szenvedett. Hogy igaza van-e, nem

tudom (és nem is merem) megítélni. Csak két megjegyzésem van: az a néhány ember (hangsúlyozom: „néhány! ”), akit az ő környezetéből volt alkalmam megismerni, egyáltalán nem tette rám azt a benyomást, hogy a lelkiismeretükre való hivatkozás „felszabadította” volna őket. Ellenkezőleg: ez a néhány (!) ember inkább azt a benyomást keltette bennem, hogy nagyon szenvednek, mert állandó kétségek közt kérdezték, hogy lelkiismeretük valóban az „igazi” útra tereli-e őket. Ezenkívül személyesen ismertem egyik-másik egyházi vezetőt is, aki ugyancsak a lelkiismeretére hivatkozott („nem engedhetem az Egyházat elpusztulni”), és a lehető legkisebb „alkalmazkodással” az Egyház (és ezzel a lelkek) üdvét vélte szolgálni. Bulányi atya (talán joggal) azt veti szemükre, hogy nem Krisztus Egyházát, hanem a hierarchiát (és saját pozíciójukat) védték, s hogy a lelkiismeretre való hivatkozás csak kibeszélés volt náluk.

De itt jön a bökkenő: ki tudja ezt megítélni? Ha Bulányi atya ezt ilyen kategorikusan megteszi, akkor szerintem saját elve ellen vét, amely az egyéni lelkiismeretet helyezi minden fölé. Vagy: hol (melyik egyházi rangtólfelfelé) kezdődik a lelkiismeret? Nem akarok ezen a helyen vitába szállni Bulányi atya tiszteletreméltó írásával. Valószínűleg az én megjegyzéseimet is a „hierarchiát védő iratok" közé sorolná. De ezzel új problémát okoz: ha ő csak azt a szempontot ismeri el, amely az ő véleményét támogatja, miben különbözik a „másik" tábortól? Dr. Ritter Márton, plébános, hittanár, a Burg Kastl-i Magyar Gimná­ zium volt igazgatója, Lauda-Königshofen, Németország - Vajon mi késztette írásra „A feltámadás valószínűsége” című cikk szerzőjét (R. Swinburne, 2003/1)? Lehet-e erről éppolyan komoly eszmecserét folytatni, mint például az ősrobbanás hipotézisének tudományos valószínűségéről?

Ha pedig tudományos elméletről van szó, úgy meg kell vizsgálni azokat a feltevéseket, amikre az egész épül, de azokat 358 végül is kísérletekkel vagy történelmi tényekkel alá is kell támasztani. Aki már beleízlelt a természettudományos gondolkodásmódba, nem tud mit kezdeni olyan kérdésekkel, hogy „ vajon van-e Isten és valószínűleg mit tesz", amíg valaki nem talál ellenőrizhető tényeket e kérdés eldöntésére. A szerző azonban tények mérlegelése helyett bizonyos gondolati rendszeren belül marad, melyet őm aga „természetes teológiának” nevez, de ezen a címen valójában csupán az ismert keresztény dogmák gondolatmenteire szorítkozik. Ezen a gondolatrendszeren belül „ természetesen ” joga van arról beszélni, hogy Isten mit gondol, mi a „ kötelessége ”, mi „ nem illik hozzá" és mit nem tenne semmi esetre sem. Ezzel a módszerrel szerintem logikailag csak olyan mondatokat lehet bizonyítani, mint

például „ha a keresztény teológia megfelel a valóságnak, akkor Jézus nagy valószínűséggel feltámadt". A szerző megemlíti ugyan, hogy „mások úgy érveltek, hogy ez a bizonyíték, más bizonyítékokkal együtt, amilyen például a fájdalom és a szenvedés ténye, inkább valószínűtlenné teszik egy ilyen Isten létezését", de mindezt egy mondattal elintézi, mivel „ ehelyütt nem végezhető el ”, hogy ilyesfajta nehézségekre kitérjen. Egész gondolatmenetét a „ tökéletesen jó Isten"posztuláltfogalmára építi, akinek emberi racionalitást tulajdonít, szóra sem méltatva azt a tényt, hogy világunk megfigyelése alapján (tehát „természetes" módon) aligha lehetne ilyen Isten létére következtetni. Mit kezdhet a kritikus olvasó ezek után például azzal, hogy a szerző „szerényen A-re becsüli" annak valószínűségét, hogy az általa ecsetelt „Isten” megtestesülésre szánja magát? A pontos

valószínűség alsó korlátját jelöli talán a „szerényen ‘A " kifejezés? És mivel bizonyítható ez? Talán a szerző által úgy nevezett „mennyiségi szabatossággal” és a tudományosság látszatát keltő valószínűség-számítási képletek kifejtésével? Megvallom, nekem az a véleményem, hogy az e cikkben leírt „Isten” létezésének valószínűsége 0 felé tart. Igaz ugyan, hogy emberek csak emberi módon beszélhetnek az „ igaz” Istenről, de ne felejtsék el azt a régi és mély tapasztalatot, amelyet Ézsaiás próféta ezekkel a szavakkal fejezett ki: „A ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR ” (55,8). Sárdy Péter, ny. matematika-fizika tanár, Achem, Németország - Swinburne cikkét kíváncsisággal olvastam, úgy nagyjából, mert halvány fogalmam sincs a benne foglalt matematikáról. Végső soron azonban számomra mindegy, mert elég nehezen tudom elképzelni, hogy

a kérdést illetően bármit is ki lehessen mutatni matematikával, akár pró, akár kontra. Nem tudom alátámasztani, de az érzésem az volt, hogy a végén az jö tt ki, „ quod erat demonstrandum ”. Viszont kitűnő a tavalyi 4-es számban „Az esküvő múltja és jelene". Házi feladat lesz Bulányi Gyurka bácsinál a közösségben. Gromon András bibliakutató, Piliscsaba 359 - A „ Mérleg ” elviselhető, annak ellenére, hogy nagyon oda van a nők egyenjogúságáért és a cölibátus eltörléséért. P. Pálos Antal SJ, Piliscsaba - Nem győzök ámulni Isten irgalmán, végtelen kegyelmén és hálásnak lenni ezért. Ennek köszönhetem ugyanis kiszabadulásomat katolikusságomból, a Bokor mozgalomból, ökumenikus elkötelezettségemből és a keleti vallások iránti érdeklődésemből. Ma, amikor megtérésemet követő hitéletemből visszatekintek, érthetetlennek tűnik, mi vonzott a „Mérleg" folyóirat sok-sok filozófiai-tudományos

értekezésében. Illetve nagyon is érthető, hiszen az „ész uralmára" törekedtem, az a ki nem mondott tudásvágy motivált, ami abban a hiszemben igyekszik mindent észbe venni, hogy azt mintegy birtokolni, uralni fogja. Sajnos ennek esett áldozatul az ember istenkapcsolata is. Az alázatos gyermeki hit helyett teológiát, hittudományt kreált. Jézus Krisztus, hadd mondjam így, az Úr Jézus követői, apostolai, az első keresztények nem jártak még csak vasárnapi iskolába sem. Persze ahhoz, hogy az ember a vallásfilozófiai okoskodás, társadalompolitikai igazságkeresés, szociális jótékonykodás helyett keresetlen és egyszerű hitéletet éljen, a Biblia teljes tekintélyének elismerése, ha úgy tetszik, fundamentalista szemlélete szükségeltetne. Mihálovics Zoltán újságíró, Szigetszentmiklós Hibaigazítás Sajnálattal vettük észre, hogy előző, 2003/2-es számunk 122. oldalára értelemzavaró sajtóhiba került: a 2. bekezdés 10

sorából „eltűnt” a mondat alanya. Az érintett hosszabb mondat befejezése helyesen: „. ott az átok, melyet Nietzsche mondott ki a kereszténység felett” A szerkesztői figyelmetlenségért ezúton kérjük olvasóink megértését. A „Mérleg" munkatársai A kiadványt támogatta: r p m t ff NEM ZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG M INISZTÉRIUM A 360 „A Hivatal h a lo tt.,d e tovább él” Bulányi György levele Gyulay Endre püspökhöz Főtisztelendő Püspök Úr! Testvé­ rem Jézus Krisztusban!! Olvastam a Népszabadság novem­ ber 9-i számában tett nyilatkozatai­ dat, melyeknek egy része a Bokor ka­ tolikus bázisközösségre vonatkozik, amelyet mint „bulányistákat” nevezel meg. Reflektálok rájuk „. nem intézkedett ellenük” a. Udvardy püspök az 1976 decem­ beri püspökkari konferencián kapta meg Lékai bíborostól a megbünteten­ dő bulányista papok listáját, miként a többi egyházmegyés püspök is. Endrey Mihály

váci püspök e konfe­ rencián elmondta, hogy az ő listáján szereplő megbüntetendő bulányisták „egyházmegyéjének legjobb papjai, pertu barátjai”, s amikkel a bíboros őket támadja, azokat ő maga, Endrey is, gyakorolja. Nyomában felszólalt Udvardy püspök is, aki hasonló bá­ torsággal utasította el a maga listáján szereplő „bulányista papok” meg­ büntetését. Majd hazautazott, és ér­ deklődött Tőled, talán másoktól is. így jártak el más püspökök is. Pl Cserháti pécsi püspök is, aki maga közölte velem: „Megkérdeztem a lis­ támon szereplő papokat: volt, aki ak­ kor hallotta először a neved; volt, aki hallott már rólad, de még sohasem ta­ lálkozott veled; s volt, aki személye­ sen is ismert, csak olyan nem volt, aki együtt dolgozott volna veled.” b. Azaz nem felel meg a valóság­ nak, hogy Udvardy püspök azért nem büntette meg ifjúsági csoportokkal foglalkozó papjait, mert megbizonyo­ sodott, hogy

ezek nem bulányisták. Egyetlen püspök sem büntette meg akkor a listájukon szereplő papokat, mert ezen a konferencián még Lékai bíboros találta magát nehéz helyzet­ ben, amikor a püspöki kar szeniorja, Ijjas kalocsai érsek kérdéseket tett fel neki: Te, László, beszéltél Te már Bulányival? (Nem.) Kaptál tőle levelet? (Kaptam.) Válaszoltál m ár neki? (Nem.) c. Jól értem szavaidat? Ha a püspök a pártállam kívánságára megbünteti ifjúsági munkát végző nem-bulányista papjait - ez a megalkuvás? Ha ugyan­ ezt bulányistákkal teszi - ez az egy­ háznak hasznos kompromisszum? 1976-ban a püspökök még nem gon­ dolkodnak így: Lékainak á nem-bulányisták megbüntetését is szorgalmaz­ nia kell, s a püspökök egyelőre ódz­ kodnak mindkét kategória megbünte­ tésétől. Majd 1982-től más lesz a hely­ zet: akkor büntetik a bulányistákat és az Állami Egyházügyi Hivatal enge­ délye alapján zöld utak nyílnak a töb­

bieknek, ha azok elhatárolják magu­ kat tőlünk. De ekkor már a pártállam csak a tényleges bulányisták megbün­ tetését kívánja. A többiek szabadon dolgozhatnak - a magyarországi val­ lásszabadság nagyobb dicsőségére. ilyen együttműködés sohasem lehet zásaim at elutasító válaszok jegyzé­ hasznos az egyháznak, ha a szóban- két. 5. Lékai Rómában eretnek-híremet forgó egyháznak van valami köze Jé­ zus Krisztushoz. A harmadik szakasz költi Erről tájékoztat a piarista ge­ rosszabb, mint a második, mert a má­ nerális s én megkérem őt, hogy vigye sodikban a nem engedelmeskedő püs­ ki Rómába megvizsgálás céljából teo­ pök még számíthatott arra, hogy el­ lógiai munkáim nyolc kötetét, melye­ csapják, sőt internálják, míg a har­ ket át is ad Poggi monsignorénak. m adikban már csak arra szám ítha­ 6. Lékai 1981-ben a külföldi sajtó­ tott, hogy hangosabban beszélnek ve­ ban is „rossz”

kisközösségnek minő­ le az Állami Egyházügyi Hivatal min­ síti a mieinket a katonai szolgálatot denható urai. A negyedikről pedig megtagadásainkat követően, majd a szatírát kellene írni: AZ ÁLLAM I Hegyi beszéd jézusi szelídségeszmény EGYHÁZÜGYI HIVATAL HALOTT hirdetése miatt felfüggeszti és inter­ nálja Kovács Lászlót, Kisberk püspök ÉS MÉGIS ÉL címmel. c. Jó lenne, ha a magyar katolikuspedig ugyanezt teszi Gromon András­ sajtóban végre megindulhatna az esz­ sal. Ügyünk ezzel világnyilvánosságot mei vita egyházunk elmúlt félszáza­ kap. A hazai egyházi és világi sajtó­ dáról: hogyan viselkedtünk, hogyan ban egy sort sem írhatunk védel­ kellett volna viselkednünk, mi az münkre, de a minket megkereső kül­ árulás, mi a nem árulás, Jézustól ka­ földi sajtó képviselőinek érdeklődésé­ pott küldetésünk értelmében minő re feltárjuk a tényeket. 7. 1981 decemberében egyházi bíró­

kompromisszumokat tehetünk, minő­ ket nem tehetünk, mi az egyház érde­ ság elé idéznek. Megjelenek előtte, ke, mi nem az. Olyan vita természete­ bár semmi kétségem sincs, hogy kon­ sen, amelyben nincs eleve eldöntve, cepciós per hurkába teszem a nya­ hogy amennyiben pápa vagy nem pá­ kam. Megteszem, hogy csak hazudni pa valamit végiggondolt, akkor ott lehessen a lassan-lassan dogmává már nincs helye más véleménynek. A alakuló tételt: „Bulányi nem, engedel­ legelső Péter m ondhatott bolondot, meskedik egyházi elöljáróinak,,. 8. 1982 nyarán a Püspöki Kar eltilt ami miatt Jézus lesátánozza; rántha­ tott kardot, amit Jézus visszaparan­ a nyilvános papi működéstől bár az csolt a hüvelyébe; viselkedhetett An- ítélet indokolásának minden egyes tióchiában úgy, hogy Pál nyilvánosan pontjáról bebizonyítom, hogy nincs megdorgálta. így aztán fennáll a le­ valós alapja (értsd: vagy tévedés, hetősége annak, hogy az

elmúlt fél­ vagy nem is tévedés). Az ítéletnek században a Vatikán, ill. a Magyar mind a mai napig engedelmeskedem: Sión urai sem tettek mindent Jézus azaz Hegyeshalom és Záhony között szándékai szerint. S e hierarchia-kri­ katolikus egyházi épületekben nem tika képviselői ettől még ugyanúgy fungálok. nem kerülnek egyházon kívülre, aho­ Felzárkózás Jézushoz gyan Jézus sem és Pál sem került egy­ Kedves Testvérem, Jézusban! Vala­ házon kívülre attól, hogy nem volt mindenkor és mindenben megeléged­ ki más lendült tám adásba, s igazán ve ama bizonyos első Péterrel. A plu­ nem tudom, mit is kívántál volna tő­ ralizm ust nemcsak másoktól kell lem, a támadások kereszttüzébe ke­ megkívánni az egyház javára, és nem­ rült személytől. Én emlékszem arra a csak az egyházon kívülieknek kell Gyulay Endre nevű szegedi spirituá­ biztosítanunk, hanem az egyházon lisra, aki a 70-es években részt vesz belül is

lehetővé kellene tennünk egy­ egy „mélyen illegális” papi lelkigya­ korlatomon, s aki a 80-as években más számára. Végezetül: a portré, amelyet rólunk egy nagyon is legális papi lelkigya­ az újságírók kérdésére rajzolsz, félel­ korlaton feláll védelmemre, s el­ metes; a tény és eszmeiség szempont­ mondja, hogy ebben az országban A megtorlás története . és akkor éppen nem történt megtorlás, máskor igen. ” a. A tényállás: ekkor már nem tör­ tént megtorlás, csak korábban. A pártállam ugyanis aláírta a helsinki paktum ot és nem torolhatott többé. Kényszerült szándékait a hierarchia által érvényesíteni. Vázolom a meg­ torlás történetét. Első szakasz (1946-50): A pártállam a püspöki kar bevonása nélkül agyonveri, Tiszába dobja avagy „tör­ vényesen” halálra ítéli, bebörtönzi a neki nem tetsző papokat: bulányistá­ kat és nem -bulányistákat anélkül, hogy ez utóbbiakat

bulányistákká ke­ resztelné át. Második szakasz (1950-76): A pártállam a nagyobb bűnösöket to­ vábbra is bebörtönzi, a kisebb bűnö­ söket illetően pedig felszólítja a püs­ pököket, hogy büntessék meg papjai­ kat, különben a pártállam bebörtönzi azokat. Nem tudok rá esetet, hogy egyetlen püspök is engedetlenkedett volna az államhatalommal szemben. Harmadik szakasz (1976-89): A pártállam felszólítja a püspököket, hogy büntessenek, mert ez feltétlen követelménye a jó viszonyoknak. Negyedik szakasz (jelen): A pártál­ lam megszűnt, nem követelhet már a püspököktől semmit, de a püspökök fenntartják azokat a büntetéseket, amelyeket a pártállam hatására róttak ki, mert ők sem módosítanak szavu­ kon, még elődjük szaván sem, hiszen ők is úgy gondolkodnak magukról, ahogyan Te a pápáról: „ha korábban végiggondolt valamit és beleegyezését adta, akkor a megváltozott politikai helyzet hatására” bizony

nem vizsgál­ ja felül egykori személyi döntéseit. b. Az első szakaszban nincs sem kompromisszum, sem megalkuvás. A másodikat teljesen jézustalannak gondolom, azaz megalkuvásnak, és bizony árulásnak, mert nem szabad együttműködni a hóhérokkal - az egyház érdekében. Azért nem szabad, mert jézusilag értelmetlen, hiszen az i 19 NÉPSZABADSÁG - HÉTVÉGE 1992. január 18, szo m b a t jából is. Vegyük sorba a portré ele­ meit. „Amint egy kicsit levegőhöz jutot­ tak, támadásba lendültek”. Ezt a m egállapításodat egyetlen ténnyel sem tám sztod alá. Nem is hiszem, hogy képes volnál reá. 1. 1964-ben (életfogytiglani ítélet és börtönből szabadulásom után, ami­ kor már ötödik éve szállítómunkás­ ként keresem kenyerem) tisztelettel­ jes levelekben keresem meg az összes ordináriusokat egyházi alkalmaztatá­ som céljából. Kivétel nélkül elutasíta­ nak. Később újra próbálkozom Újra elutasítanak. 2. 1976-ban

Lékai bíboros eszter­ gomi papi találkozón eretneknek mi­ nősíti teológiámat, s a piarista rend vezetőségét megkéri, hogy hívjon ki az országból. Válaszként teológiai munkáim hét vastag szamizdat köte­ tét teszem le Lékai asztalára meg­ vizsgálás céljából, s levélben kérde­ zem, mért nem hívat magához, ha va­ lami kifogása van ellenem. 3. 1978-ban püspökkari körlevél tájékoztat arról, hogy Lelkipásztori Marketing c. írásom „le akarja szakí­ tani a katolikusokat püspökeikről”. Válaszként a püspöki kartól levélben érdeklődöm, hogy mire alapozza állí­ tását. Nem kapok rá feleletet 4. 1980-ban elterjed az országban a hír, hogy a püspökök hiába kínálnak nekem fel különböző egyházi álláso­ kat, én azokat mind visszautasítom. Válaszként összeállítom a felkínálko- f Az „eltévedt” pásztor Kicsoda dr. Bulányi György? Hivatalosan: nyugdíjas segédmunkás. A hetvenötödik életévé­

hez közeledő egykori piarista tanárt, a római katolikus egyház felszentelt papját 1951-ben megfosztották lelkészi és tanári mű­ ködési engedélyétől, majd 1952-ben életfogytiglani börtönre ítél­ ték. Tíz év múltán szabadult Ezt követően helyezkedett el a Tempó Vállalatnál szállítómunkásként, s ott dolgozott egészen 1979-ig. 1981-ben egyházi bíróság elé idézték, 1982-ben a püspö­ ki kar megtiltotta neki a nyilvános működést. Mint alábbi levelé­ ből kiderül: e tilalomnak mindmáig eleget tesz. Bulányi György 1945-ben indította el s máig folytatja híressé vált bázisközösségi munkáját. Nézetei szerint ugyanis a hívek úgy térhetnek vissza Jézushoz, hogy kis közösségekben együtt tanulmányozzák az Evangéliumot. Munkájának eredményekép­ pen jött létre a Bokor bázisközösség, amelynek rendszeres össze­ jövetelein kétszáz csoportban csaknem ezerötszázan vesznek részt. A közösség tagjai a

jézusi erőszakmentességet hirdetve rendre megtagadták a katonai szolgálatot, sokuk a börtönt is vállalta ezért. Bulányi és követői - akiket gyakran egyszerűen „bulányistáknak”neveznek - nemcsak a kommunista államhatalmat és az ál­ taluk kollaboránsnak tekintett katolikus egyházi vezetést bírál­ ták. Úgy vélik: az egyetemes kereszténység csupán a Krisztus utáni első évszázadokban szolgálta a jézusi célokat, s a IV. szá­ zadtól fokozatosan eltávolodott eredeti koncepciójától, összefo­ nódott a mindenkori világi hatalommal. Bulányi szavaival „az egyház tagjai csinálják ugyanazt, amit az emberiség mindig is csinált (a nagyság, gazdagság, erőszak imádata), de ezt leöntik egy kis szenteltvízzel, templomba járással ”. Bulányi tavaly januárban a Vatikánban járt. Sodano bíborost arra kérte: magyarországi látogatásakor a pápa ne csak a hiva­ talos egyház vezetőivel találkozzék, hanem azokkal is, akik hosszú

éveken át szenvedtek hitük miatt. Ez azonban nem tör­ tént meg, így Bulányi szerint II. János Pál útja negatív hatással volt a magyar katolicizmus fejlődésére. A rendszerváltás óta - amelynek megtörténtét egyébként ő ma­ ga tagadja - számos lapban, köztük a Népszabadságban, az Új Magyarországban, a Beszélőben és a Magyar Narancsban fejtette ki nézeteit. Alábbi levelében Gyulay Endre szeged-csanádi me­ gyéspüspök lapunknak adott interjújára reagál. B á r tfa i G e r g e ly 4. Kizárólag a saját lelkiismere­meg kell egyházunkat reformálniuk tünkre hallgatunk? Te is úgy tanultad ahhoz, hogy egy kicsit jobban hason­ a morálteológiában, hogy képesnek lítson ahhoz, amit Jézus az egyház­ kell lennünk inkább meghalni, mint alapítással akart. Ami az én vélemé­ olyat tenne, amit lelkiismeretünk tilt. nyemet illeti, Jézus egyetlen (egy és A bűnnek tudott dolgokban nem sza­ egyetemes) egyházat alapított, ame­ bad sem

Neked, lyet tagjaiban szentnek és missziós sem másnak (apostoli) tudatúnak, azaz Jézus-ta­ szem b ek erü ln ie nítványokból állónak kívánt. Ha ma saját lelkiismere­ több egyház is van, az bűneink követ­ tével, még akkor kezménye. A kiközösítés - melyet Jé­ sem, ha az egész zus nem ismert - bűnének és a kisza­ világ másképpen kadás, a válás bűnének következté­ vélekedik. Azok a ben Jézus egyet akart és sok van E személyek a pró­ sok sok, közül Számára - úgy vélem féták (múltban, az a legkedvesebb, amelynek népe jelenben, jövő­ szemléletben és gyakorlatban legtel­ ben), akik ezt jesebben zárkózik fel ahhoz, amit Jé­ tudják és teszik zus a három esztendő alatt tanított is. Bűnnek ta rt­ tanítványainak Érdemes élned azzal juk az esküt, mert a gyanúperrel, hogy a Jézusért akasz­ Jézus tiltotta. tást és börtönt vállalókat veszélyes Még inkább bűn­ dolog kiutálni, ha azt szeretnők, hogy nek

tartju k az a mi egyházunk is versenyezhessék a ateista terrorál­ „Jézusnak legkedvesebb felekezet” lam kívánta hű­ büszke címért. ségesküt. S ebben A szent szó: zsinat kizárólag saját Nyilatkozataidnak nem velünk fog­ lelkiismeretünkre voltunk kénytele­ lalkozó elemei sem kicsiny jelentősé­ nek hallgatni, gűek. Dicséretes, hogy a pártállam mert püspökeink egykori sajtójának jogutódja, a Népletették a hűsé­ szabadság helyet ad e kérdések meg­ gesküt, a felfüg­ vitatásának. Nagyon nem dicséretes, gesztés terhe mel­ hanem életveszélyes, hogy a hierar­ lett megkívánták chia ellenőrzése alatt levő katolikus papjaiktól. sajtó a rendszerváltás után két évvel TEKNŐS MIKLÓS FELVÉTELE ezt Sajnos, hogy eb­ sincs még abban a helyzetben, hogy Bulányi képviselte először a követke­ ben például kizárólag saját lelkiisme­ eszmecseréket közölhessen a kérdés­ ről, hogy miként álltunk helyt az el­ ző

három dolgot. Meleg baráti sze­ retünkre kéllett hallgatnunk „. saját külön egyházukat kezdik m últ félszázadban Megint messze retettel emlékezem erre. Hálával is épiteni, de ez már nem az a római ka­ mögötte kullogunk evilág fiainak. Mi, Kérlek, Te is emlékezzél! tolikus egyház, am it Jézus Krisztus akiket Jézus a világ világosságának és Portréd második vonása: a föld sójának gondolt és akart. „. nem törődnek a hivatalos egy­ alapított ” Félelmetes belegondolni: honnan 1. Közösségeink ecclesiolák, azaz ház törvényeivel és tekintélyeivel, még a pápával sem - kizárólag a saját kicsi egyházak, s nagy egyházak m erítitek a biztonságot, hogy csak rendre ily ecclesiolákból tevődnek ítéletek mondására és nem a kérdések lelkiismeretükre hallgatnak. ” 1. Nos, nem jelölöd meg, hogy me­ össze egy egyetlen nagy egyházzá a megvitatására vállalkoztok? Honnan lyik törvénnyel nem törődünk. Ma­ m

últban, jelenben, s jövőben egy­ veszitek, hogy az egyháztól idegen a gamtól csak annyit tudok, hogy há­ aránt. m ert szerveződési alaptör­ személyi méltóság, a lelkiismeret sza­ badsága? Vagy ha ez a m egállapítá­ rom m agatartásunk váltotta ki a vény ez. 2. Közösségeink attól még nem épí­ som rágalom, akkor hogyan lehetsé­ pártállam s a vele kollaboráló püspö­ ki kar rosszallását: kisközösségeket tenek a római katolikus egyháztól ges, hogy az egyház tagjai 99 százalé­ építettünk, lelkigyakorlataink a plé­ különálló egyházat, hogy a pártállam kának összesen csak Áment lehet bánia-épületekben és a katonai szol­ és az azokkal kollaboráló hierarchia mondani? Miért és mennyiben külön­ gálat megtagadása. Köztudott, hogy közös erővel támadta a közösségeket bözik ez a különböző evilági diktatú­ 3. Nagyon szomorú volna, hogyha rák kényszerű vastapsaitól? Hiszitek, egyik sem ütközik

az egyház törvé­ csak az ateista pártállammal kollabo­ hogy a klerikális kiváltságok fenntar­ nyeibe. 2. Az egyházban egyetlen legitim rálok fémének bele a római katolikus tása mellett lehet valami értékelhető forrása lehet a tekintélynek: felzárkó­ egyházba, a felakasztott és bebörtön­ szerepünk a nagykorú emberekből ál­ zás Jézushoz. Ha a püspöki kar egy zött mártírok-hitvallók nem A hóhé­ ló társadalom ban? Kétszáz évvel a követ fúj az említett három tárgyban roknak segédkezet nyújtóknak nagyon francia forradalom után? A személyi az ateista hatalommal, akkor sem­ nem áll jól, ha megkérdőjelezik áldo­ méltóságot is tartalmazó demokrácia miféle legitim, egyházi tekintéllyel zataik katolicizmusát, egyházhűségét. korában? 4. Hogy a római katolikus egyház Olyan kérdések ezek, amelyeket nem rendelkezik e három tárgyban. Egyébként van egyházi „tekinté­ az, amelyet Jézus Krisztus alapított -

zsinat elé kell vinni - megelőző nyílt lyük”, s ezért hozzájuk intézett leve­ ezt a megállapításodat jobb, ha gö­ viták és publikációk nyomán. Zsinat leimet, rendre az „apostolutód iránti rögkeleti testvéreink nem hallják elé, amely érdemes erre a névre. Kije­ meg. Jobb, ha a katolikusok sem hall­ lölt személyek eszmecseréje és hatá­ tisztelettel” formulával írtam alá. 3. A pápával sem törődünk? A pápa ják meg, mert a tájékozottabbak ta­ rozata nem érdemli meg a „zsinat” tekintélyének sincs más legitim forrá­ lán hallottak róla, hogy VI. Pál pápa nevet Szent Szó ez: Jézus tanítvá­ sa az egyházban, mint az előbb emlí­ bocsánatot kért a görögkeletiektől, nyainak tárgyalására utal. Nem lehet tett. Megengedhetetlennek vélem, hogy kiközösítettük őket Krisztus ál­ kevesebb, mint a világi parlament hogy ekkora horderejű megállapítá­ tal alapítottnak mondott egyházunk­ Oda pedig csak a nép

által (titkosan) sokat (vádakat) ejtesz rólunk - min­ ból. Jobb, ha a protestánsok sem hall­ megválasztottak juthatnak kineve­ ják meg, akik úgy gondolták, hogy zettek nem. den igazoló adat nélkül. A i 1992. február 15, szombat 19 N ÉPSZABAD SÁG - H É T V ÉGÉ Gyógyító emlékezés B e s z é lg e té s M á té -T ó th A n d rá s k a to lik u s te o ló g u s s a l N ovem ber 9-i szám unkban in te rjú t k ö zöltünk G yulay E ndre szeged-csan ád i megyés püspökkel. E nnek egyes ré sz le te ire re a g á lt B u lá n y i G yö rg y p ia rista ta n ár, az á lta la a la p íto tt Bo­ kor bázisközösség vezetője lap u n k ja ­ n u á r 18-i szám ában. J a n u á r 22-én kö­ zö ltü k G yulay p ü sp ö k v iszo n t v á la ­ szát. E v ita is jelezte, hogy a k a to li­ kus egyházon belül sok, a nyilvános­ ság elő tt m eg nem v ita to tt k onfliktus h a lm o z ó d o tt fel. M á té -T ó th A n d rá s világi teológus,

három gyerm ek apja, a szegedi Ju h á sz G yula T an á rk é p ző F ő isk o la filo z ó fia ta n á ra m o stan i in ­ te rjú n k b a n ki is m ondja, hogy v éle­ m énye szerin t az egyházon belüli p á r ­ beszéd, tisztázó v itá k nélk ü l nem le­ h et előbbre ju tn i, ám e v itá k a t jelen­ leg m ég nem le h e t az egyházi sa jtó h a sá b ja in lefolytatni. N em kíván u n k a v itáb a érdem ben beleszólni, csupán n y ilv á n o ssá g o t a d u n k M á té-T ó th A ndrás v ita in d ító n a k szán t gondola­ ta in a k s az esetleges válaszoknak. Re­ m éljük, egy ilyen nyilvános eszm ecse­ re a v allásos em berek sz ám á ra segít p roblém áik tisztázásáb an , nem v a llá ­ sos o lv asó in k n ak ped ig m egkönnyíti az eligazodást a katolikus egyház ak ­ tu ális dolgaiban. A p á rtá lla m a la ttv a ló i - M agyarországi látogatásán a p á ­ pa lényegéhen m egerősítette a róm ai k a to lik u s eg y h á z

jelen leg i v e ze tő sé ­ gét. Feltehetőleg ez a zt is jelenti, hogy a lka lm a snak látja a jelenlegi püspöki ka rt az egyház m eg ú ju lá sá n a k v e ze­ tésére. Ö n v is z o n t kifo g á so lja ezt a tén yt. M ilyen érvek alapján? - A lapvető tény, hogy sik erü lt a lé­ tező szo cializm ust m egdönteni. N em fo rra d a lm i ú to n tö r té n t ez, han em g az d aság i kényszerek, a n em zetközi erőviszonyok m egváltozása vette el az ere jé t, de sz erep e t já ts z o tt b en n e a p á r tá lla m a la ttv a ló in a k ö n tu d a tr a é b re d ése is. A k o rá b b i tá rs a d a lm i ren d m egdöntése u tá n le kell v áltan i a z t a fo rm á t, a m it a létező egyház kényszerből a la k íto tt ki a létező szo­ cializm u s k o rsz a k á b a n , a h á b o rú elő tti népegyházi-állam egyházi form a korcs fo lytatásaként. A különbség az, hogy am íg a sz o c ia lista tá rs a d a lm i ren d ö nm agában nem ho rd o zo

tt é rté ­ ket, a hívő em ber szám ára az egyház ab b an a k o rszakban is letétem ényese m a ra d t Isten és az em ber p árbeszédé­ nek. E n nek a lényegnek meg kell m a­ r a d n ia , de k i k ell b o n ta k o z n ia az ad o tt tö rténelm i stru k tú ráb ó l. - Ön hogyan valósítaná ezt meg? - A k a to lik u s k e re szté n y ek h ite szerint a püspöki h iv atal nem az em ­ bertől, hanem Istentől van, s az em ber nem b írá lh a tja fölül az Isten n ek azt az egyszer s m indenkorra hozott dön­ tését, am ellyel püspököt terem tett. A kérdés te h á t az, m iként lehet olyan vi­ szonyt terem teni az egyházban, am ely m eg ak ad ály o zza, hogy a p ü sp ö k ö k v isszaéljenek szent h a ta lm u k k a l. Az egyház egész tö rté n e te fo ly am án a v alláso s élet k é t p ó lu sá t k ép e zte az egyén és az intézm ény, a próféta és a h iv a ta l viszonya. E k e ttő n e k egyen­ súlyban kell lennie - a vallásos em ber

v iszont m a az t lá tja , hogy a m ag y ar egyh ázb an az a lá - és fö léren d eltség i viszonyok m erevek, az eg y h á ztag o k jogait takarék lán g o n ta rtjá k . - M ilyen m ódon gondolja ezt m eg ­ változtatni? - A m e g ú ju lá s első n ag y fe la d a ta az, hogy a lehető legnagyobb té n y is­ m e rettel, p re c iz itá ssa l fe ltá rju k , h o ­ gyan m űködött a létező szocializm us­ b a n a létező k a to lik u s egyház. Ez a tisztázás nagyon nehéz kérdés. N em ­ csak azért, m e rt ak ik ezt a m odus vivendit k ia lak íto ttá k , még élnek, érzé­ kenységükre és szem élyiségi jo g aik ra te k in te tte l kell lenni. H itü n k szerin t a püspököknek m e g ad ato tt az úgyneve­ z e tt m e g k ü lö n b ö zteté s ad o m án y a , am ely se g ít a b b a n , hogy jó l íté ljü k meg, m i a dolgunk. Úgy tű n ik , ezt az a d o m á n y t a k a to lik u s eg y h áz n ag y része á tc sú sz ta tta az Á llam i E gyház­

ügyi H iv atal kezébe. R á ta lá ln i a h e ly e s ú tra - Egy tájékoza tla n , ateista kérdés: ha az Isten fö lru h á zta a p ü sp ö kö ket a tisztá n lá tá s képességével, a k k o r k i d ö n ti el, h o g y va ló b a n tis z tá n lá ttak-e, a m iko r nehéz kö rü lm én y ek k ö ­ zö tt ú g y d ö n tö tte k , ah o g ya n d ö n tö t­ tek? - Iste n nem in d iv id u á lis m ódon ad ja a segítséget ahhoz, hogy a p ü s­ pökök, de a hívők is a m aguk dolgá­ b a n tis z tá n lá ssa n a k , h an e m m in t a közösség ta g ja in a k . E lső so rb a n az egész eg y h á zró l h issz ü k az t, hogy előbb-utóbb a helyes ú tra talál. De az •egyházi vezető k m in él jo b b a n éln ek az egyházon belüli kom m unikáció le­ h etőségével, m in él in k á b b á lla n d ó p á rb e sz é d b e n á lln a k Iste n nép év el, a n n á l nagyobb az esélye, hogy r á ta ­ lá ln ak a helyes útra. - A z a b izo n y o s m o d u

s v iv e n d i n e m c sa k a m a g y a r p ü s p ö k ö k m ű v e v o lt, h a n e m a V a tik á n é , a va llá so s m agyar állam polgárok jó részéé, s bi­ zo n y o s fo k ig a n y u g a ti vilá g é is, a benne élő ka to liku so kka l együtt. - Az egész eg y h áz és a V a tik á n g o n dolkodása is a lo ja litá s irá n y á b a válto zo tt m eg a szovjetek á lta l b efo­ lyásolt ateista ren d szerek k el k ap cso ­ latban. A II V atikáni Z sin a t teológia­ ila g p o zitív b e lá tá sa p o litik a i szem ­ pontból h átrán y o s stra té g iá t a la k íto tt ki. A zsinat ugyanis elism erte a világ jogos au to n ó m iá ját; tö b b é nem m in t ellenséges, m e g téríte n d ő o b jek tu m o t kezelte, hanem m in t az Isten szab ad ­ ság tö rtén e tén e k te re p ét, az em b er és az Isten nagyobb szab ad ság ért fo ly ta­ to tt d ialógusának színhelyét fogta fel. De am ikor ez új v atik án i k eleti p o liti­ k ak é n t

jelen t meg, a létező szocializ­ m us rendszereihez való lo jalitásk én t, ak k o r visszaütött. - Hogyan? - Úgy, hogy az egyház elfogadta a k o n trasz elek tív v ezető-kijelölési m ó­ dot. Az elm últ évtizedekben p éld áu l a p ü sp ö k ö k k in e v ez ésé t k o n z u ltá c ió elő zte m eg a V a tik á n és a m a g y a r Kislexikon APÁT. Eredetileg a remeték megtiszte­ lő cime, később a remete-települések élén álló vezetők, majd az első szerzetesfőnö­ kök elnevezése. Á Benedek-rend alapítá­ sa óta főként a bencés rendházak vezető­ jét hívják így. EGYHÁZI ADÓ. Régente a hívők a kü­ lönböző egyházaknak adót tartoztak fi­ zetni. Ennek ősi formája volt a tized, amelyet a középkorban a parasztok fizet­ tek az egyháznak. Ma Magyarországon nincs egyházi adó, csak önkéntes hozzá­ járulás. EGYHÁZKÖZSÉG. A plébániához tartozó, a plébános egyházi hatósága alá eső hívek közössége.

EGYHÁZMEGYE. Az egyházkor­ mányzat olyan önálló egysége, amelynek élén rendszerint a megyéspüspök áll. Magyarországon 11 egyházmegye van, ezek vezetői alkotják a magyar katolikus püspöki kart. ERSEK. Több püspöki egyházmegyé­ ből álló katolikus egyházkormányzati egységnek, illetve az úgynevezett érseki főegyházmegyének vagy érsekségnek az élén álló főpap. Magyarországon három érsek van: az esztergomi, a kalocsai és az egri. KANONOK. Papi méltóság, a püspök tanácsadója és a káptalan tagja. A kano­ nokok eredetileg szoros vagyonközösség­ ben éltek, szerzetesi életmódot folytat­ tak, amelyet szigorú életszabályok irá­ nyítottak. Később elvilágiasodtak KÁNON. A szentmise legfontosabb, a Sanctustól az áldozásig tartó része. KÁNTOR. Az egyházi gyakorlat sze­ rint a templomi előénekes, aki az isten- / * tiszteleti szertartások énekeit vezeti, s újabban orgonával kíséri. Régen nemcsak a vezetőt,

hanem az istentiszteleti éneken résztvevő diákokat is így nevezték. Ma­ gyarországon sok helyütt a kántorság a tanítói teendők ellátásával volt kapcsola­ tos. KÁPTALAN. A kanonokok testületé, amely a katolikus székesegyházak vagy az egyházmegye területén lévő egyes más egyházi testületek - például szerzetesren­ dek - mellett működik. A székeskáptalan a püspök tanácsadó testületé és a püspök halála esetén az új püspök kinevezéséig vezeti az egyházi ügyeket az egyházme­ gye területén. PÁPA. A katolikus egyház feje, Vati­ kán állam uralkodója. Az egyházi jog szerint a kegyosztói, kormányzói és taní­ tói főhatalmat gyakorolja. Áz elsőhöz a súlyosabb bűnök alóli feloldozás, illetve a kiátkozás tartozik. A másodikat a püs­ pökök, érsekek kinevezése és beszámolta­ tása, egyetemes zsinatok összehívása, ha­ tározataik szentesítése és bizonyos egy­ házi törvények meghozatala jelenti. A

harmadik az egyes hittételek megváltoz­ tatásából és a dogmák elleni tanok elíté­ léséből áll. A pápát a bíborosok választ­ ják a konklávén. A pápa a katolikus ha­ gyomány szerint Szent Pétertől örökölte legfelsőbb hatalmát, aki viszont magától Jézustól kapta azt, mint Isten hatalmá­ nak földi képviseletét. PÜSPÖK. Főpap a keresztény egyhá­ zakban. A korai kereszténység idején a gyülekezet vezetésével megbízott sze­ mély. A katolikus egyházban rendszerint egyházmegye élén áll. ( k o rm ány között. Az egyház k ö ztu d a­ tá b a n úgy szerepel, hogy voltak, ak i­ k et az állam n ak szenteltek püspökké, és voltak, ak ik et az egyháznak. Nem az a lényeg, hogy a vélem ényünk dehonesztáló legyen az állam á lta l k in e­ v e z e tt p ü sp ö k ö k re , h an e m a n n a k a m o d e lln e k a b e m u ta tá s a , h o g y an m e n t b ele M a g y aro rsz ág o n a ró m ai k ato lik u s egyház abba, hogy

az egyre lazáb b p ó ráz t a n y ak á ra helyezzék, s a n n a k a végét az Á llam i Egyházügyi H iv atal ta rtsa . Ez nem azt jelentené, hogy le ta s z íts u n k em b erek e t, a k ik m eg v ív ták a m ag u k k ü zd elm eit, h a ­ nem közelebb vinne a jelen állapotok jo b b m e g értéséh ez és a b é n a sá g u n k o ldódásához. Az illető egyházközség fe la d a ta len n e m e g v ita tn i, hogy m i­ lyen tisztségben k am ato ztassa tovább a ta p a sz ta la ta it. - G ya ko rla tila g teh á t m ég is lenne va la m ilyen ítélet, am elyben va la ki k i­ m o n d a n á , hogy no, a ty á m fia , te ed ­ d ig p ü sp ö k voltál, de ú g y lá tju k jó ­ n a k, hogy ezentúl csak külvárosi plé­ bános legyél, a helyedre m eg m ás ü l­ jö n . Nem ? - Az e g y h á z tö rté n e tb e n v o lta k k o rsz a k o k , am ik o r egy h ite lte le n n é v á lt e lö ljá ró t a n ép e le k ö sz ö n te te tt. E z t a fo ly a m a to t id e á

lis esetb e n az egyház ja v ára Róma is nagyon tám o ­ g ath atn á . i - M i tö rtén ik, ha az illető m eg vá lt­ ja , ső t m eg b á n ja a b ű n eit, de a zt m o n d ja , ettől eltekin tve p ü sp ö k akar m aradni; vagy azért, m e rt szerinte ott több lehetősége va n jó v á ten n i a v é tk e ­ it, v a g y c su p á n m e r t m á r o ly a n jó l m eg szo kta ? H o zzá téve eh h ez, a m ire korábban ön is célzott, hogy a róm ai ka to lik u s eg yh á z fö lü lrő l lefelé szer­ vező d ik. - Ez nem csak m agy aro rszág i vagy k elet-eu ró p ai jelenség. A V atikán ú j­ b ó l és ú jb ó l m eg erő síti p ü sp ö k i szé­ k ü k b e n a v alláso s k ö zö sség ü k á lta l elu tasíto tt em bereket is. E zért illúzió R óm ától várni, hogy a m agyarországi helyzetben v álto zást kezdem ényezzen. A tá r g y a lá so k fr o n tv o n a lá b a n - G y u la y p ü s p ö k ú r a zt m o n d ta n e k ü n k az in te rjú já

b a n : lehet, hogy n e m m in d ig a leg a lka lm a sa b b a ka t n ev ezték ki, de a tisztségére m éltatlan n e m vo lt a kin evezettek között. - Itt nem csak p ü spökökről van szó, h a n e m sok n a g y v á ro si p lé b á n o sró l, egyházi in tézeti vezetőről, ú jság író k ­ ról, fo ly ó irat-szerk esztő k rő l, a teoló­ giai iskola tan árairó l. Nem arró l van szó, hogy ezek az em berek b u tá k vagy köztörvényes bűncselekm ényeket kö­ v ettek el, és nem is az a felad at, hogy m i m a g u n k n ak v in d ik áln án k az Isten irg alm as és igazságos íté le tét. V ala­ m ilyen m ódon azo n b an az egyház ve­ z e tő in e k is d e m o n strá ln iu k k ellen e, hogy itt új k o rszak v ette k ezd etét, s n em sz a b a d n a k iz á rn i, hogy v a la k i előáll és a széles k ö rű m egújulási kez­ dem ényezések eg yikeként az t m ond­ ja: én a m agam h a rc á t m egharcoltam , Isten n é l az íté le t, de m ost

átad o m a helyem et. Nem G yulay E ndrénél, K a­ to n a Istv án n á l érdekes ez, hanem p él­ d áu l P ask a i bíb o ro s ú rn ál, K eresztes S zilá rd n ál-v ag y D ankó L ászló érsek ú rn á l. Ők e n n e k a k o rsz a k n a k igen hosszú részét a tá rg y a láso k fro n tv o ­ n a lá b a n tö ltö tté k el, s nem tu d ju k , hogyan. A tén y ek fe ltá rá sá n a k igénye nem gyan ú sítg atás, a büntelenség vé­ lelm ét fenn kell ta rta n i. E zért u ra lk o ­ d ik o ly an re z ig n á lt k ö z h a n g u la t az egyházon belül. - Ön szerin t m ik é n t lehetne ezt ol­ dani? - E gy k o n fe re n c iá n egy k ü lfö ld i m eg k érd ez te m agyar k o llég áját: m o n d ja kérem , sz erete tte l kérdezem , m it k e lle tt ö n n ek a z é rt te n n ie, hogy eb b e n a k o rsz a k b a n te o ló g u sp ro ­ fesszor lehessen? A kérdezett pedig fi­ nom an, árn y altan , az önvizsgálat tisz­ tességes g o n d o la ta it m

egfogalm azva elm ondta, hogyan h ajlíto tták a gerin ­ cét, hol volt olyan pont, am ik o r ő tú l­ z o tta n b elem en t a tá rg y a lá sb a . N em az le tt az eredm énye, hogy ő egy hős volt, vagy k o llab o rán s volt, han em a szeretet és a b ará tság egyfajta közegé­ ben m i is m egéreztük, m ekkora tiszte­ le tte l k ell ad ó z n u n k , am ik o r v alak i ilyen kérdésben szóra nyitja a száját. - A z e ffé le n y ilv á n o s va llo m á sté­ te ln e k kire kell k ite rje d n ie ? V a n -e határ? Csak vezető ktő l vá rja -e ezt el, va g y például attól a vallásos em bertől is, a ki csalja a feleségét, va g y orvos­ k é n t soron k ív ü l behívja a hálapénzes beteget? - M ás d im e n zió b an van a k érdés, m in t am iről én beszélek. É n tisztségv ise lő k rő l b eszélek , ön p ed ig a h é t­ köznapi em berekről. Ez objektív m ér­ ce alap já n elkülöníthető. Persze, á llt­ M áté-T óth A ndrás tóm ,

h a a v ezetők elk ezd en én ek b e ­ szélni ilyen jellegű sa já t p ro b lém áik ­ ról, ez ak k é n t is h atn a, hogy a gyón­ ta tó sz é k e k b e n a sz o k v án y o s g y ó n á ­ sok h e ly e tt m e g sz a p o ro d n á n a k az életvallom ások. - V a n n a k, a k ik a zt m o n d já k, a jö ­ vő fe lé kellene fo rd u ln i, s n e m újból és újból a m ú ltta l fo g la lko zn i. - M aga II. Ján o s P ál is ezt jav aso l­ ta a püspököknek ta rto tt beszédében. É n azo n b an azt gondolom , az, hogy a m ú ltró l b eszélnünk kell, nem az egy­ h áz a la p a lk o tm á n y á n a k fe lrú g á sa , han em egy k o rsza k nyereséggel való le z á rá s á n a k eg y e tle n esélye. D e tú l so k a t fo ro g tu n k m á r e k érd és k ö rül, ta lá n a z é rt, m e rt én nem fo g a lm a z ­ ta m elég sz a b a to sa n , ön p ed ig nem eléggé tájékozott. - M i tö rtén ik akkor, ha a ka to liku s egyház továbbra is elzá rkó

zik ettől? - A k k o r m u la sz tá ss a l v étk ez ü n k . És ahogyan a tá rsad alo m b an a p o liti­ k á tó l e lfo rd u ln a k az em b erek , úgy fognak elfordulni az egyháztól - vagy nem is fo rd u ln a k oda. A k k o r a m a ­ g y ar egyház nem tesz meg egy olyan lép ést, am ely et azo k az eg y h ázak , am elyek nem é lte k k o m m u n ista e l­ nyom ás a la tt, m egtettek. A k k o r a II V atikáni Z sinat kérdéskörével egysze­ rűen nem is tu d u n k szóba állni. Most, hogy tú lv a g y u n k a p á p a lá to g a tá so n , való d i, elő re m u ta tó in té zk e d ése k re van szükség. A szo lg álattev ő p ap ság teherm entesítésére, h atáro zo tt és erő­ teljes felvilágosítására, hogy a la ik u ­ sok b e á llh a s s a n a k a p a sz to rá c ió szám talan terü letére. F o rd u la to t k el­ lene elérni az egyház hivatalfelfo g ásá­ ban, a plébániarendszerben, az egyhá­ zi sajtó te m atik ájáb an és p lu

ralizm u ­ sában, a döntési m echanizm usokban, az egyház g a z d á lk o d á sá n a k n y ilv á ­ nossá tételében, a helyi egyházak a u ­ tonóm iájának felélesztésében. - A p á p a lá to g a tá s n e m a d ta m eg ehhez a kezdő lépést? - A n y u g ati teo ló g iai iro d alo m b an nagyon sok kritik a éri a p áp á t a trad icionalizmusa m iatt. II János P ál ugya­ nis a lengyel egyházban szerezte konk­ rét ta p a sz ta la ta it, és ennek m odelljét igyekszik k ite rjesz te n i az egész v ilá ­ gegyházra. A lengyel egyház - m iként a m iénk is - elő tte áll a m odernizáció­ nak. Elődei a II V atikáni Z sinat szelle­ m ében konzultatív, a részegyházak au ­ tonóm iáját figyelembe vevő m ódon ve­ ze tté k az egyházat. II Já n o s P ál v i­ szont cen tralizáltan fogja fel az evangelizáció program ját, a m aga p áp ai te­ kintélyével túlságosan mélyen nyúl be­ le a helyi autonóm iával élni kívánók, sőt a

keresztény egyének döntési kom ­ petenciájába. Ü tóbbira példa a fogam ­ zásg átlás k érd éséb en k ép v iselt á llá s­ pontja. A cen tralizálás jele, hogy L atin-Á m erikától E urópáig a p áp a m in­ d en ü tt a saját em bereit helyezi a helyi egyház á ltal p referált em berek helyé­ be. A m agyar viszonyok között, persze, II. János Pál szuperprogresszív em ber­ nek látszik, s az a beszéde, am elyet a tudom ány és a k u ltú ra képviselői előtt m ondott, reform szövegnek szám ít, m i­ vel az egyház pasztorációs jelentőségét fölébe helyezte az egyház politikai je­ lentőségének. - N yu g a t-E u ró p á b a n ez te rm észe­ tes? - Igen. S ü rg ető fe la d a t len n e M a­ g y aro rszá g o n is m e g h a tá ro z n i v a la ­ m ilyen p aszto ráció s stra té g iá t. E zt a k ö rn y ező o rszá g o k eg y h á za i h ely i vagy o rszágos z s in a tta l, n y u g a t felé tekintve, a II. V atikáni Z sin at h

a tá s á ­ ra el is végezték. A p aszto rálásró l két, eg y m ástó l je len tő sen eltérő felfo g ás érvényesül m a az egyházban. Az egyi­ k et a szak értő k in d o k trin á ció n a k n e­ vezik, am i azt jelenti, hogy az egyház m eglévő és m a ra d a n d ó ta n ítá s á h o z hozzá kell ren d eln i m in d en o rszágban a k a to lik u s fejek et, az egyházi g o n ­ dolkodást. K üszöbön áll a v ilág k ate­ kizm us k iad ása, am ely ezt a törek v ést jelen íti meg. E szerin t a lényeg m ezí­ telen ü l és id ő tlen ü l lebeg a világ m in ­ I den k o rszak áb an és m inden p o n tján , m eg le h e t ra g a d n i és h o zz áren d e zn i az é le tü n k e t. E z az ig a zsá g p la to n i felfogása, am ely k ép telen figyelem be venni a helyi sajátosságokat. A m ásik felfo g ást in k u ltu rá c ió n a k h ív ják , lé ­ nyege pedig, hogy az egyház a m aga ig azság k eresésén ek tö rté n eté v el t á r ­ sáu

l szegődik a boldogságra, az igaz­ ságra, a sz ab ad ság ra és a jó létre v á­ gyakozó em bereknek. Ez a felfogás a helyi k u ltú rá k b a n keresi meg azo k at a p o n to k a t, am ely ek re építve ki kell fejten ie a sa já t ta p a sz ta la ta it szab ad ­ ságról, igazságról, közjóról, irg alo m ­ ról. A m agyar hiv atalo s egyház d o k u ­ m en tu m ait látva, a jelenleg pu b lik áló te o ló g u so k ír á s a it o lv asv a, úgy l á t ­ szik, közelebb állu n k az in d o k trin ációs felfogáshoz. - V életlen-e ez? T a rto k tőle, hogy a h ív e k egy részét is jellem zi a v e ze tő k­ n e k tu la jd o n íto tt tra dicionalizm us, az ú j h íveket pedig az a h étkö zn a p i haszo n e lvű ség , a m e ly e t egy ko llég á m ú g y fo g a lm a zo tt meg: sokan beíratják a gyereket a z„ á jta to sm a n ó -kép zö b e”, h á th a kö n n y e b b e n fö lv e s z ik egy jó g im n á z iu m b a . N e m ta rt tőle, hogy m a jd

ebből áll az ujraevangelizáció? - S zeretném teológiai nézőpontból, nem pedig ilyen lapos p rag m atizm u s­ sal nézni ezt a dolgot. Rem énykedem a b b a n , hogy a tá rs a d a lm i fo ly am at a la n y a ib a n elk e z d ő d ik v alam i: egy idő u tá n nem a főnökök, a sta tu s quo ő rző i le szn e k e fo ly a m a t h o rd o zó i, h an em az egyének és szabad tá rsu lá ­ saik, az egyesületek, m ozgalm ak. H a az eg y h áz nép éb ő l, az ev angelizáció cím zettjéb ő l a k léru s is evangelizáló alan n y á válna, ez ellensúlyozhatná az in d o k trin áció s m odellt. B á to r s á g é s g y a k o r la t M ily e n k o n k r é t lép éseket lá tn a szü kség esn ek ehhez? - T ám o g atn i k ell m in d e n p ro g ra ­ mot, am ely a m egkereszteltek au tonó­ m iá já t sü rg eti. É ln i az ellen tm o n d ás p ró fé ta i erejév el, am ik o r a civilek, nők, k ato lik u s m ásk én t gondolkodók, b e o sz to tt és m a g u k ra

h a g y o tt le lk é ­ szek, egyházi a lk a lm a z o tta k , k ü lö n u ta so k és b izo n y talan k o d ó k érd ek eit és illeték esség ét m egsértik. F ó ru m o t te re m te n i m in d azo k n ak , a k ik a civil szféráb an m ár m egszerezhették a szó­ lásszabadsághoz szükséges b átorságot és gyakorlatot, hogy m egszerezhessék azt az egyházon belül is. Meg kell kö­ vetelni az elöljáróktól az evangélium ­ n a k és a m e g k eresz te ltek n e k k ijá ró tiszteletet, az üres beszédek, n y ilatk o ­ z a to k v isszav o n á sá t. L e lk ip á sz to ri koncepciót kell készíteni, az egész or­ szágra kidolgozva. Az egyházi kulcs­ helyeket p ály ázat ú tjá n kell betölteni, a p á ly á z a ti b iz o ttsá g o k b a a k é th a r ­ m ados d öntések befolyásolásához ci­ vil szak értő k et bevonni. Rendszeres és átfogó k ritik á t kérn i m indazon tu d o ­ m án y o k k v a lifik á lt k ép v iselő itő l, am elyek az

egyház h azai tevékenysé­ gének jellegzetességeit szépítés nélkül érté k eln i tu d ják . A h az ai teológia ne legyen kevesek kirekesztő joga, a m i­ nőség k erüljön a m egbízhatóság fölé­ be. A rán y o s tá v o ls á g ta rtá s ra van szükség a fennálló p o litik ai rendszer­ rel. Az egyház m in d en alk alo m m al h a tá ro lja el m ag át attó l, h a b árm ely p á rt vagy a k á r a korm ány rá h iv atk o ­ zik, vagy a kereszténység nevében k í­ vánja m egerősíteni po litik ai pozícióit. - M it tartana ezek közül az első lé­ pésnek? - Hogy feltáró s ne elfedő legyen a párbeszéd, s ne csak én szólaljak meg, a k in e k v iszo n y lag kevés a v eszíten i valója, de nem is a leg illeték eseb b e k érd ések b en , h an em m ások is, a n é l­ k ü l, hogy fé ln iü k k ellje n , hogy az egyháziasságukat is m egkérdőjelezik. S m indezekről a k érdésekről ne csak a N ép sz ab a d ság b a n lehessen n y

íltan beszélni, h an e m a h iv a ta lo s egyházi o rg án u m o k b an is. Tanács István ♦ 1993. december 14, kedd A ZO L V A SO OLDALA A modell új, a bajok a régiek N é z e te lté r é s e k a s z a k k é p z é s á ta la k ítá s á ró l a világbanki programban részt vevőszakmacsoportok által lét­ rehozott eszközfejlesztési bi­ zottság vezetője egyebek között visszautasítja azt az állítást, miszerint a világbanki hitelből fölösleges eszközök kerültek volna az iskolákhoz - hiszen er­ re a pályázatot csak a múlt hó­ napban hirdették meg (a min­ denki számára nyitott eszköz­ tendert november 16-án a Népszabadság is közölte), így az el­ ső szállításokat csak március nem több és nem jobb, mint egy táján várhatják az iskolák. általános szintű gimnáziumi képzés. Állításukkal ellentét­ □ ben az új szakközépiskolai mo­ dellnek az első négy évben is Hogy a szakképzés mai helyze­ van köze a

szakképzéshez, mert tének megítélése mégsem olyan 13 szakmacsoportban (gépészet, egyértelműen kedvező, mint elektrotechnika, informatika, amilyen az idézett írásokból ki­ vegyipar, építészet, közlekedés, olvasható, bizonyítja egyebek mezőgazdaság, élelmiszeripar, között dr. Murányi Pál beszá­ környezetvédelem, kereskede­ molója a Műszaki Oktatási Ka­ lem, vendéglátás, közgazdaság, mara ez évi elnökségi üléséről. egészségügy) széles szakmai A fejlesztésről szólva kétségeik­ alapképzést nyújt, amire a piac nek adtak hangot: „A műszaki­ változó igényei szerint differen­ szakmai oktatásra az új törvé­ ciált képzési idővel szakmai nyekből eredően a teljes szer­ specializáció építhető. A képzés kezetváltás, s a feltételrend­ első és második évében a közis­ szer, nem utolsósorban az isko­ mereti és szakmai orientáló tár­ gyak aránya 85-15 százalék, larendszer várható változása

míg a harmadik, negyedik ta­ miatt a teljes bizonytalanság a névben ez az arány 60-40 száza­ jellemző. Az oktatási intézmé­ nyek nélkülözik a korábban lék. A főosztályvezető szerint a megszokott és a műszaki okta­ munkaügyi tárca a világbanki tásban feltétlenül szükséges projektről sokféle módon és szakmai irányítást, a szakkép­ rendszeresen adott információt:, zési irányelvek egyértelmű „Az új szakképzési modell be­ megfogalmazását. Nem tisztá­ vezetését - kétévi előkészítő zott - csak körvonalakban - a munka után - az idén szeptem­ szakképzési struktúra, a szak­ berben 61 világbanki és 15 mák, szakok képzési formái, he­ PHARE-iskola megkezdte. A lyeinek megszervezése (OKJ) program ismertségét bizonyítja stb. De a több év óta előkészíté­ az is, hogy folyamatosan érkez­ si stádiumban lévő világbanki nek csatlakozási kérelmek, je­ modell szakmai-műszaki para­ lenleg a 80-at is

meghaladja a méterei sem alakultak ki. ” követő iskolák száma. Ez egy­ ben válasz arra is, hogy az isko­ □ lák szakmailag is jónak tartjákMíg Bertalan Zsolt „félinfor­ e a programot vagy sem.” A cikk szerint társadalmi mációkon alapuló, rosszindu­ kontroll nélkül zajlott az Euró­ lattal és elvakultsággal átitatott pai Közösség segélyéből, a káros fröcsögésnek” nevezi a PHARE-programból pénzhez két cikkíró vádjait, addig Mah­ ler György, a Bolyai János Tex­ jutó iskolák kiválasztása is. „A valóság ezzel szemben az - tilipari Szakközépiskola és írja dr. Szűcs Pál - , hogy nyil­ Szakmunkásképző Intézet igaz­ vános és országos volt a pályá­ gatója - nevelőtestülete nevé­ zat, amelyet iskolafenntartók ben is - őszinte elismerését feje­ véleményeztek, majd a világ­ zi ki a két szerzőnek. Mint írja: banki iskolák tanáraiból, szak­ „Úgy véljük, hogy az ilyen ke­ mai szervezetek,

minisztériu­ ményen őszinte, kritikus hang­ mok képviselőiből álló szak­ vételű megszólalások igen fon­ értői testület döntött, amelyet a tos részeit képezik azoknak a munkaügyi tárca és az Európai sajnos nem eléggé összehangolt Közösség is elfogadott. törekvéseknek, amelyek - le­ Bertalan Zsolt, a budapesti gyünk optimisták - talán még Petrik Lajos Vegyipari Szakkö­ m egállíthatják a szakképzés zépiskola igazgatóhelyettese és teljes leépülését.” Nagy visszhangja volt a november 26-i lapszámunkban meg­ jelent, Leépülhet a szakképzés című írásnak, amelyet a Peda­ gógusok Szakszervezete szakoktatási tagozatának titkára és elnöke, Kiss József és Bobák Zoltán jegyzett. A két szakszerve­ zeti vezető a világbanki szakképzési modell tisztázatlan fel­ adataitól kezdve a szakmai és társadalmi kontroll nélküli dönté­ seken és a munkanélküliek átgondolatlan, pazarló átképzési gyakorlatán át a

külföldi tanulmányutakon „túl gyakran” részt vevő fővárosi szakközépiskolai igazgatók egy csoportjának ki­ vételezett helyzetéig keményen bírálta a szakképzés anomáliáit. Az alábbiakban az írásra érkezett véleményeket ismertetjük. Dr. Szenes György, a Magyar Szakképzési Társaság főtitkára - mivel a cikkírók a főtitkárnak a lapunkban megjelent egyik korábbi írására reagálva fejtet­ ték ki bíráló gondolataikat - a szerzők minden állítását vissza­ utasítja válaszában. Pontosab­ ban csak a külföldi tanulmá­ nyutakkal kapcsolatban fogal­ maz meg némi fenntartást: „A külföldi tanulmányutak részt­ vevőit ismereteim szerint zömé­ ben szakmai szempontok alap­ ján választották ki. Nincs jogom kételkedni abban, hogy a szer­ zők által felsorolt egyedi esetek előfordultak. Ha ezek tények és nem rágalmazások, akkor az érintett igazgatók munkáltatói­ nak ki kell vizsgálniuk a konk­ rét esteket, ha

szükséges, fele­ lősségre vonni a vétkeseket. De néhány esetből arra következ­ tetni, hogy nincs társadalmi kontroll, de van pazarlás, s hogy a közpénzeket nem a szakkép­ zés jövőjét szolgáló feladatokra fordítják, bizony csúsztatás!” Visszautasítja a társaságukat ért bírálatot, mivel annak tevé­ kenységéről szerinte a cikk­ íróknak nincs sok ismeretük. Az írja, hogy állításukkal ellentét­ ben a Magyar Szakképzési Tár­ saság szervezetileg nem tartozik a Magyar Gazdasági Kamará­ hoz, mint független szakmai szervezet a kamara társult tag­ jaként, szakértői minőségben vesz részt az Országos Képzési Tanács munkájában. Cáfol mást is: „A cikk szerzői kifogásolják, hogy társaságunkban két állami vezető is tisztséget tölt be. Az említett két vezető az MSZT alapító tagja és megválasztá­ sukkor semmilyen állami funk­ ciót nem töltöttek be” - írja. □ A cikkírók világbanki isko­ lákról

írt „tájékozatlanságát” teszi szóvá egyebek között dr. Szűcs Pál, a Munkaügyi Mi­ nisztérium főosztályvezetője: „A szerzők úgy vélik, hogy a vi­ lágbanki modell szerinti képzés M é d i á k o k , Ü Z E N E T R Ö G Z ÍT Ő p e r s o n á k o k . „Végül is nem a médiák döntik el teljes mértékben, hogy a sza­ vazópolgár miként dönt a „választásokon”- így Lezsák Sándor. Nos, ebből az állításból következik, hogy mégiscsak a médiák döntik el, ki nyer majd, de nem teljes mértékben. E szerint jogos a tiltakozás az ellen, hogy a kormányzat beletenyerelt a rádióba, a televízióba, és mostanság az MTl-be is. Nemde? Apropos, „médiák”. A médium szó magyarul tájékoztatási eszköz, többesszáma: média. Tehát a médiák kétszeres töb­ besszám. Olyan, mintha azt mondanám, hogy a rádió és a tévé alelnökei „personákok non grata”, vagy „persona non grátákok”. Persze, mindegy D v o rá k F e

re n c Budapest L E V E L T U R M IX Somogyi Gyula (Székesfehér­ dik eldurvulni a választásig vár): A kormány rendelete alap­ ján kétévenként kell a meleg- és négyévenként a hidegvíz-mérő­ ket felülvizsgálni, hogy műszaki­ lag megfelelnek-e a követelmé­ nyeknek. Ezzel újabb többletki­ adásra kötelezik a lakosságot. Nem tudom, még mi mindent ta­ lálnak ki arra, hogy megsarcolja­ nak bennünket. Takács József (Szeged): A ha­ talmi elit közel négy év alatt nem jutott el odáig, hogy párbeszédet folytasson a lakossággal. A mun­ kásságot, a melóst ma nem jegy­ zik a politikai piacon, csak a mó­ dos polgárságot. Sajnos, az ér­ tékteremtő kétkezi munkás még az egyház látóköréből is kiesik. Reményfy László (Eger): Már az erdők sem lehetnek a köznép tulajdonában. És vajon milyen alapon privatizálják őket? Ugyanis erdőink túlnyomó több­ sége 1945-ben a nagybirtokosok­ tól - és tegyük hozzá: egy fillér

kárpótlás nélkül! - került állami tülajdonba. Maradjanak is ott! Oroszi Géza (Budapest): A pártok fogadkoztak: nem enge­ J Majer Anna (Budapest): Óvatla­ nul átvettem a postástól 350 fo­ rint ellenében egy borítékba zárt küldeményt. Miután fel­ bontottam, kiderült, hogy a Prí­ ma Cseker Kft. általam meg nem rendelt, prospektusokat tartalmazó csomagja volt. Re­ mélem, mások okulnak az én káromból. Horváth László (Budapest): Régóta szerettem volna egy ol­ csó autórádiót vásárolni, ezért megörültem, hogy egy hirdetés­ ben 5000 forintért kínálták. Felhívtam a cég üzleteit, ám ki­ derült, hogy már mindenütt el­ fogyott. Akkor miért reklámoz­ zák? Kovács Ilona (Budapest): Egyike vagyok annak a 200 ezernek, akik december vé­ gén mennek nyugdíjba, s bi­ zonytalanságban élnek. Nagyon várom a tb-törvény módosítá­ sát. Érthetetlen, hogy e sokakat érintő ügy eldöntésére a parla­ ment miért nem tud

még az idén sort keríteni. hátralevő időben a politika „hangját”. Mi lenne, ha még hagynák is?. Vértes János (Székesfehérvár): Abba még csak bele tudtam nyu­ godni, hogy a helyi Kábel-Kom egyik napról a másikra felemelte szolgáltatásának díját, de hogy a nagyobb összegért egyetlen csa­ tornát sem lehet fogni, az felhá­ borít. Ü zenetrögzítőnk telefon­ Valcsák O. István (Budapest): 250-1680/346-os mel­ Thürmer Gyula azért található a száma: Szonda Ipsos népszerűségi listá­ lék. jának a végén, mert a média többnyire elhallgatja sikeres közszerepléseit, vagy csak eldug­ A z o lv a s ó i le v e le k e t a va kis hírt közöl azokról. Nem adnak neki módot arra, hogy po­ sz e rz ő k e lő z e te s h o z z á ­ litikusi tisztességét, rátermettsé­ já r u lá s a n é lk ü l, m o n d a ­ gét a nagy nyilvánosság előtt is n iv a ló ju k tis z te le tb e n bizonyíthassa. ta r tá s á v a l, r ö v id ítv e je ­

Balázs Antal (Pécs): Azok kö­ le n te tjü k m e g . N é v te le n , zött szép számmal találhatunk c ím h iá n y o s le v e le k e t csalódott, a politikából kiábrán­ n e m k ö z lü n k . A z itt dult embereket, akik a rendszerm e g je le n t v é le m é n y e k változás előtt csak a Szabad Eu­ n e m o k v e tle n ü l a z o n o ­ rópa Rádió adásaiból tájékozód­ s a k a s z e rk e s z tő s é g é v e l. tak, s elhitték, hogy valós képet fest a piacgazdaságról. » NEPSZABADSAG 2 1 Nemharcoltak, aknataposókvoltak A harmadik kárpótlási törvény értelmében a szabadság elvoná­ sáért annak jár kárpótlás, aki „közvetlen a harcoló alakula­ tok kötelékében teljesített mun­ kaszolgálatot”. Úgy gondolom, hogy ez nem igazságos. Én például a 103/2 musz. szá­ zadhoz 1942. december 15-én plakáton megjelent utasításra vonultam be, a keleti frontra 1943 augusztusában vittek ki bennünket, de a szabályok sze­ rint

harcoló alakulat köteléké­ ben nem teljesíthettünk szolgá­ latot. A keretlegények fegyveres őrizete mellett utat és hidat ja­ vítottunk, árkot ástunk, lőszert, élelmiszert, s más árucikkeket raktunk vagonokba és teher­ autókra. Fehéroroszországban Homs, Hrizó és Ivacivici térsé­ gében - előfordult, hogy egy egész gyalogsági zászlóaljjal ún. partizánvadászaton kellett részt vennünk. (Messzner ma­ gyar gyalogsági ezredes volt a parancsnokunk.) Századunk fel­ adata „csak” az volt, hogy aknataposókként a harcászati ala­ kulat előtt gyalogoljunk, egy­ más utáni tíz-tizenkét fős so­ rokban. (Ha robbannak az ak­ C nák, minket öljenek meg!.) Sa­ ját tapasztalataim mellett, ro­ konaim és ismerőseim körében is vannak, akiknek férje nem harcoló alakulatnál teljesített m unkaszolgálatot, de életét vesztette. A törvény szerint azonban az özvegynek kárpót­ lás a szabadság elvonásáért nem jár. A törvény 9 §

c) pont­ ja így szól: „. ha a sérelmet szenvedett a szabadságelvonás ideje alatt meghalt, és a túlélő házastárs hosszabb időt nem bi­ zonyít, az életjáradék kiszámí­ tásánál . munkaszolgálat ese­ tén 2 évet” kell figyelembe ven­ ni. A második világháború alatt a zsidó (és más) munkaszolgála­ tosok, helyzetüknél fogva, ha nem is harcoló alakulat kötelé­ kében, de nap mint nap életve­ szélyben voltak. Sokan az el­ szenvedett bánásmódba haltak bele, vagy egyszerűen agyonlőt­ ték őket. Mindezek ismeretében értel­ metlen azt vizsgálni, hogy a há­ ború alatt a munkaszolgálato­ sok harcoló alakulat kötelékébe tartoztak vagy sem. S ó s J ó z se f Budapest Ebben bátrakvagyunk! A h u n c u t v e n d é g ü z e n e te Évtizedeken át lankadatlanul folyt a harc az alkoholizmus ellen. Plakátokon, az újságok hasábjain, gyűléseken, a rádió­ ban és a tévében egyaránt a szeszes ital ártalmairól szóltak az

intelmek. Mindhiába Az al­ kohol „ölt, butított, és nyomor­ ba döntött”, pedig egyre bővült az üdítőitalok választéka, igaz, drágábban adták (adják), mint a szeszes italokat. Viszont a rostos gyümölcslétől, de még a kóla buborékjaitól sem lesz ró­ zsaszínűbb a világ. M ár-már érthető, ha alig akad, aki szót emelne az alko­ holizmus ellen. Nincsenek az utcákon elrettentő plakátok, nem jelennek meg érvelő cik­ kek az újságokban, egészségügyi előadásokat is csak ritkán hallunk-látunk a rádióban, a televízióban. Igyunk tehát!? Isznak a miniszterek a foga­ dásokon, az újsütetű urak a különféle partikon, rendezvé­ nyeken. Csak a munkás nem ihat nyíltan, büntetlenül a munkahelyén, mint nem is oly régen, amikor csak akkor rúg­ ták ki, ha rajtakapták. Ma már talán csak a gyerekek és a nyugdíjasok lehetnek absztinensek, antialkoholisták, ők viszont lassacskán tejet sem ihatnak, az ára miatt. A minap az

egyik vendéglő­ ben névjegykártya nagyságú „reklám ra” leltem. Gondolom, valamelyik huncut vendég rej­ tette a poháralátét alá a - sze­ rintem találó - kézzel írt szöve­ get: „Az ital az ember ellensé­ ge. Aki az ellenség elől elfut, az gyáva!” Állíthatom, mi magyarok, bátrak vagyunk! N e m e s b ü k i A n d rá s Keszthely Unique-mesék, habnélkül N y o m ta tv á n y m á r v a n , a u tó m é g n in c s Azok közé tartozom, akik a vonzó reklám hatására autót rendeltek a Unique-tól. Min­ den befizetésem pontosan tör­ tént, az első február 16-án. Az ígéret szerint június végén jön a Geo Metró, esetleg előbb is. Jött is június végén - a levél, benne, hogy „az autó kikötőbe érkezése VI. 30-án várható”, írásbeli érdeklődésemre szep­ tem ber 23-án azt írta a Unique, hogy „. az Ön gépko­ csija még nem érkezett Euró­ pába”. Mivel ez a levél felaján­ lotta, hogy elállhatok a vétel­

től is, gondoltam, nem lesem tovább a hosszúra nyúlt tenge­ ri utazás híreit. Küldtek erre egy megállapodást, írjam alá, s amennyiben megjön az autó (!), s ha majd eladják (!), akkor majd visszafizetik a pénzemet, levonva a költségeiket. Persze, hogy nem írtam alá! A magyar Ptk. szerint - jó lenne, ha az Amerikából hazaszárm azott tulajdonos is tudná - a foglaló kétszerese jár vissza, ha az el­ adó hibájából hiúsul meg a szerződés. De hol van az egy­ szeres összeg? A versenyhivatal döntése után felkerestem az Unique-ot, esetleg van-e átvehető kocsi. Az nincs - felelték. (Végre, iga­ zi mese.) Hát a pénz? Merthogy Borhegy úr, a tulajdonos, úgy nyilatkozott, hogy „a sok mél­ tatlan tám adás” nyomán min­ denkinek 60 napon belül fizet. Nos, adtak egy új formanyom­ tatványt. Valóban az olvasható benne, hogy visszaadják „a be­ fizetett összeget legkésőbb 60 napon belül” (eddig szép), „vagy, amikor az autó

eladásra kerül” (hoppá!). S még egy utolsó mondat a „megállapodás”-ból: „Mindez az amerikai Unique Int. jóváhagyásával válik érvényessé”! Amely cég­ nek tulajdonosa - micsoda vé­ letlen - azonos a magyarorszá­ gi vállalkozás tulajdonosával. Mesék, hab nélkül. Csúnya, keserű mesék. S a b já n y i L á s z ló Budapest Féloldalasfélmúlt Csupán azért néztem meg a Magyar félmúlt (Törvénytelen szocializmus) című dokumentumfilm-sorozat 3. részét, mert végigdolgoztam azt az idősza­ kot, amikor a háború után új­ jáépítettük az országot. Ki rombolta le? Arról miért feled­ keztek meg, hogy egy év alatt 1946. augusztus 1-jétől szilárd lett a forint? Három évvel a rendszerváltozás után alig ér valamit! Akkor éhesen, mégis jókedvűen dolgoztunk, mert láttuk munkánk eredményét is. Hogy akkoriban nem épült semmi? Ha ez igaz lenne, még mindig csónakkal kelnének át a Dunán a filmet készítő urak. Talán

elfeledték azt is, hogy mennyi lakás, gyermekintéz­ mény és üzem épült akkoriban? Mit privatizálnának, ha az el­ m últ évtizedeknek csak az adósság lenne a hagyatéka? Reálisabbnak kellene lennie a filmsorozatnak ahhoz, hogy az emberek kíváncsiak legye­ nek rá, és ne kapcsolják ki a té­ véjüket, amikor a Magyar fél­ múltat sugározzák. D a n c s A n ta l Aszód i v i l i z á l t b o s s z ú Géczi József Alajos or­ szággyűlési képviselőnek A lelki fékek hiányáról címmel megjelent széljegyzete (no­ vember 15.) némi vihart vál­ tott ki bennem. Keresztény egyházainkban, Magyarországon jó talajra hull az igazságtétel magja. Bi­ zony szívükben sokan, a nyil­ vánosság előtt kevesebben, de hangosabban vélik, hogy a kényszerű-tényszerűi?!) egy­ házi kollaboráció kétszeres vétek volt, mert mint állam­ polgárt és mint keresztény lelkiismeretű embert is meg­ hasonult helyzetbe hozta ön­ magával. Dupla vétek

volt to­ vábbá azért, mert az egyház elleni üldözések nemcsak po­ litikai, hanem egyben vallás­ üldöző vétkek is voltak. Kár lenne vitatni, hogy az egykori „bázis” tagjai - az ötvenhato­ sok, meg a végletekig kivetett kisközösségiek (nemcsak Bulányi!) - jogszerű igazságté­ telt, egyfajta civilizált bosszút követelnek. Abban pedig könnyen egyetértek, hogy ezt a vágyat a jelenlegi koalíció bántó egyszerűsítéssel aknáz­ za ki: mi vagyunk a morális fölény és igazság(tétel) letéte­ ményesei. Keresztény teológusként rettentően bánt, hogy a rend­ szerváltozás után egyházaink híresebbek arról, hogy civili­ zált bosszút és elszámoltatást akarnak, mint arról, amiről alapítójuk: a megbocsátásról. Nagyon megértem a megalázottakat, az egyháziaktól két­ szeresen is megalázottakat, akik sebeiket úgy mutatják, mint az oroszlánok körmei­ nek nyomait a vértanúj elöl­ tek. Valamilyen szép és szent módon

igazságot - méltósá­ got, jogegyenlőséget, nyugdíj­ rendezést stb. - kellett volna nekik nyújtani, az egyháziak­ nak különösen, s az egyháziak részéről még inkább. Most már - a néhány szelíd püspöki bocsánatkérést leszámítva késő, hihetetlen, s hangsúlyo­ zása drágán kontraszelektív. Sírjukra lesz írva: „pardon”. Temetésükről éppen azok hiá­ nyoznak majd, akik mellettük álltak, s azok mondanak majd gyászbeszédet, akik szemben álltak velük. Nagyon nem értek egyet, amint annak idején a Royal kávéházban sem értettem egyet, a szerzőnek azzal a mondatával, hogy az ezer éve alkalmazkodásra ítéltetett egyház átvitt a Rákosi- és a Kádár-rendszeren ötmillió katolikust, szemben a kiskö­ zösségekkel (a Bulányi-félékkel), amelyek csupán ötvenszázezret. Az ötmillió katoli­ kusnak keresztelt embert nem kellett átvinni sehová. Inkább mondható, hogy átment felet­ tük a váltás: berendezkedtek és

kibekkelték. Akik pedig a Kádár-rendszer egyház és ál­ lam közötti jó viszony modus vivendijét belülről látták és bőrükön hátrányosan tapasz­ talták, azokat az egyház nem átmentette, hanem cserben­ hagyta, kényszerhelyzetből elárulta, később pedig a póráz lazulása ellenére is megmo­ rogta. Géczi József Alajosnak igazán jól kell tudnia, hogy milyen fontos erkölcsi tá­ maszt és hivatkozási alapot jelentett a legvidámabb ba­ rakk kül- és belföldi propa­ gandistáinak a püspöki kar egységes támogatása! E két réteget, élményvilágot egymás ellen kijátszani, az méltatlanul történelmietlen és álmorális. Az MDF lelkész­ propagandistáját összekever­ ni Bulányi antipolitikusságával csak egy szempontból le­ het - egy MSZP-s politikai szándékból, melynek üzenete: még az egyházi status quót egykor és ma őrzőknek sincs félnivalójuk a szocialista győ­ zelemtől. Ezt garanciákkal leírni fon­ tos, ebbe a

diszkrimináltakat eszközként belekeverni feles­ leges és visszatetsző. így újra, hasonló súllyal és éllel érvé­ nyes az akkori riporter házi­ gazda zárszava: az MSZP képviselője megvédte püspök urat Bulányi atyával szem­ ben. S a püspök úr bizonyára ma éppen olyan „hálás” ezért, mint akkor. M á té -T ó th A n d rá s civil teológus Szeged NÉPSZABADSÁG 26 H É T V É G É 2001. DECEMBER 15., S Z O M B A T A m é ly s é g b ő l k iá lto k , U ra m ! V ilá g v a llá so k testvéri ta lá lk o z ó ja S zeged en Közös áhítat és színpadi műsor, világvallások szent szövegeiből vett súlyos idézetek, liturgikus zene és mozlim kántálás, egyhá­ zi személyiségek beszédei és megzenésített Babits-vers - ebből állt az a rendezvény, amelyet a Szegedi Nemzeti Színházban rendeztek november 25-én, vasárnap este. Zsúfolásig megtelt a nézőtér, a jegyigénylők jelentős részét el kellett utasítani. T

aná cs Istv án tö b b e n v ita tjá k , s z a k m a i k o m p e te n c iá já t a z o n b a n n em v o n já k k é ts é g b e . B e n y ik G y ö rg g y e l, M áté-T ó th A n d r á s ­ s a l é s Z a ty k ó L á s z ló v a l u tó b b k ü lö n is b e s z é lg e ttü n k a v a llá s o k e g y m á s h o z v a ló v is z o n y á r ó l, a tö m e g k u ltú ra é s a v a llá s , a tu d o m á n y é s a h it k a p c s o la tá ró l. - Eredeti ötlet volt-e a világvallások A k e v e s e k á lta l v á rt n a g y s ik e r je le z te az t, a m it e g y é b k é n t is é rz é k e ln i leh e t: m e g s z e p p e n t a v ilá g a s z e p te m b e r 1 1-i te rro rtá m a d á s , a n n a k s o k fé le é r te lm e z é ­ s e , m a jd a n y u g a ti v ilá g k a to n a i s z ö v e t­ s é g e á lta l s z e rv e z e tt v is s z a c s a p á s h a tá s á ­ szegedi találkozójának megszervezése, ra . A z e s e m é n y e k o ly a n k é r d é s e k ú jra

­ vagy másutt is rendeznek hasonlókat? M á té - T ó th A n d r á s : g o n d o lá s á r a k é s z te tte k v a llá s g y a k o rló ­ k a t é s a te is ta h u m a n is tá k a t, a m e ly e k rő l - M i ü n n e p e t, k ö z ö s á h íta to t s z e re t­ b é k é s e b b id ő k b e n a h é tk ö z n a p i ro h a n á s tü n k v o ln a s z e rv e z n i. N e m v a la m in e k a k ö z e p e tte ritk á n s z o k á s g o n d o lk o d n i. le m á s o lá s a , h a n e m e re d e ti ö tle t v o lt e z Á m m o s ta n á b a n s o k a k b a n fe lv e tő d h e ­ e b b e n a k o n k ré t fo rm á b a n . V a n n a k a z o n ­ te tt: h a m in d e z n a p ja in k b a n is m e g tö r­ b a n m á s h a s o n ló k e z d e m é n y e z é s e k a v i­ té n h e t, n e m k e ll-e k in e k -k in e k f e lü lv iz s ­ lá g b a n . 11 J á n o s Pál p á p á ra je lle m z ő , g á ln ia a h ité t a m a g a is te n é b e n v a g y az h o g y s z á m o s h a g y o

m á n y o s h a tá rt á tlé ­ e m b e ri é rte le m h a ta lm á b a n ? E n n e k az p e tt, a m e ly k o rá b b a n e lv á la s z to tta e g y ­ ig é n y n e k a fe le rő s ö d é s é t is é re z té k a m á s tó l a v a llá s o k a t - e g y e b e k m e lle tt a s z e rv e z ő k , a m ik o r te rv e z g e tn i k e z d té k a z s in a g ó g a k ü s z ö b é t. T iz e n h a t é v v e l e z ­ ta lá lk o z ó t, é s k ig o n d o ltá k a n n a k fo rm á it, e lő tt A s s is ib e n , a fe re n c e s e k s z ő k é b b h a ­ m e g v á la s z to ttá k a z e lh a n g z ó s z ö v e g e ­ z á já b a n re n d e z té k m e g e lő s z ö r a z t a z k e t, litu r g ik u s e le m e k e t, fö lk é rté k az im a ta lá lk o z ó t, a m e ly e n ré s z t v e tte k a v i­ e g y e s v a llá s o k n e v é b e n g o n d o la ta ik a t e l­ lá g v a llá s o k k é p v is e lő i. A z k ife je z e tte n m o n d ó s z e m é ly is é g e k e t. im a ta lá

lk o z ó v o lt: n e m h a n g z o tta k el N e m v é le tle n , h o g y é p p e n S z e g e d e n v a llá s i ta n ítá s o k , m in d e g y ik v a llá s k é p ­ k e r ü lt s o r e rre a z e s e ­ v is e lő je o ly a n c é lé r t im á d k o z o tt, a m e ly e t f o n ­ m é n y re . S z e g e d az e lm ú lt to s n a k ta rto tt. A S z e n ta ty a é v e k b e n e g y o ly a n g o n ­ d o lk o d á s h e ly s z ín e é s j e l ­ p é ld á u l e ls ő s o rb a n a v ilá ­ k é p e le tt, a m e ly le b o n ta n i g o t a la p v e tő e n m e g o s z tó ig y e k s z ik a h a tá ro k a t o r ­ É sz a k -D é l k o n f lik tu s m e g s z ű n é s é é r t, a z é g b e k i­ s z á g o k é s n é p e k k ö z ö tt. A b a lk á n i h á b o r ú k k ö z v e t­ á ltó ig a z s á g ta la n s á g o k e l­ le n k ö z e lé b e n , a z o k h á trá ­ le n e m e lte fe l s z a v á t. M á s n y a it s z e n v e d v e n é h á n y ta lá lk o z á s i a lk a

lm a k is é v u tá n a v á r o s m e g ta lá lta v a n n a k a v a llá s o k k é p v i­ a s z e re p é t e b b e n a h e ly ­ s e lő i k ö z ö tt, p é ld á u l a v i­ z e tb e n . A k o n f lik tu s o k lá g v a llá s o k p a r la m e n tje , szo m széd ság áb an , de a m e ly e lő s z ö r 1 8 9 3 -b a n m ég sem azo k ré sz e se ­ ü lé s e z e tt C h ic a g ó b a n , M á té - T ó th A n d r á s k é n t, h a n e m b é k e h e l y ­ le g u tó b b p e d ig 1 9 9 9 -b e n , s z ín k é n t, S z e g e d le h e tő ­ a n é m e to rs z á g i K a p s ta d ts é g e t a d o tt a p á r b e s z é d re , a z e g y e z te té s ­ b a n . S z e p te m b e r 11 ó ta p e d ig s z á m o s re , e g y b iz to n s á g o s a b b é s g a z d a g a b b v i­ e u r ó p a i o rs z á g b a n r e n d e z n e k v a llá s i­ lá g n o rm á in a k e ls a já títá s á ra . k u ltu rá lis k e re k a s z ta lt a z is z lá m h a n g s ú ­ E b b e a g o n d o

lk o d á s m ó d b a b e le ta rto ­ ly o z o tt je le n lé té v e l. z ik , h o g y a h o g y a n az o rs z á g o k a t é s n e m ­ B e n y ik G y ö r g y : z e te k e t e lv á la s z tó h a tá ro k is á tjá rh a tó k , - A v a llá s o k k ö z ö tt re n d s z e r in t h á ro m h a s o n ló k é p p e n m e g te h e tő m in d e z a v a l­ s z in te n fo ly ik p á rb e s z é d . A z e ls ő típ u s lá s o k é s k u ltú rá k k ö z ö tt is, h a az é rin te tt e g y f a jta v a llá s p o litik a i d ia ló g u s . O ly a ­ v a llá s o k é s k u ltú rá k k é p v is e lő i fe lis m e ­ n o k fo ly ta tjá k , a k ik a v a llá s o k r a v a la m i­ rik e n n e k s z ü k s é g e s s é g é t. H is z e n e g y é b ­ ly e n s z o c iá lis v a g y p o litik a i s z e rv e z e te t, k é n t v ita tá rg y a a z is, h o g y a z e m b e ris é g s tru k tú rá t é p íte n e k . A m á s ik fa jta p á r b e ­ n a g y k o n flik tu s a ib a n m ik

é n t k e v e re d n e k s z é d a v a llá s o k k a l fo g la lk o z ó tu d ó s o k a g a z d a s á g i, n e m z e ti, v a llá s i é s k u ltu rá lis k ö z ö tt z a jlik . E k é t c s o p o r t k ö z ö s a b b a n , e le m e k : a h á b o r ú k h itig a z s á g o k v a g y h o g y n e m é rin ti a v a llá s o k s z ív é t, lé n y e ­ b a n k s z á m lá k k ö z ö tt fo ly n a k -e ? E g y b i­ g é t: a z im á d s á g o t é s a litu rg iá t. A s z e g e ­ z o n y o s : a k á rh o g y a n is é r te lm e z z ü k az d i ta lá lk o z ó s p e c ia litá s a a b b ó l a d ó d o tt, o k o k a t, a h a lá l, a s z e n v e d é s é s a fé le le m h o g y a s z e rv e z ő k n e k n e m k e v é s m u n k á ­ e g y f o rm a m a ra d m in d e n o ld a lo n . v a l s ik e rü lt o ly a n h e ly s z ín t ta lá ln iu k é s A s z e g e d i s z e rv e z ő k m a g u k is s z á m o s lé g k ö rt te re m te n iü k , h o g y m in d e g y ik d o lo g b a

n k ü lö n b ö z n e k e g y m á s tó l. A n o ­ v a llá s a d jo n v a la m it a z in tim itá s á b ó l Itt v e m b e r 2 5 -i k ö z ö s á h íta t k é t fő lé tre h o ­ a lá tv á n y e le m e k é s a b e s z é d e k m e lle tt z ó ja a z a ls ó v á ro s i fe re n c e s k ö z ö s s é g é s a m é g is c s a k a s z e n t s z ö v e g e k é s az im á k S z e g e d i T u d o m á n y e g y e te m v a llá s tu d o ­ d o m in á lta k . m á n y i ta n s z é k e v o lt; s z e m é ly s z e rin t Z a t y k ó L á s z ló : Z a ty k ó L á s z ló m a g is z te r é s M áté-T ó th - E z íg y v a n , d e m in d e m e lle tt a s z ín ­ A n d rá s ta n s z é k v e z e tő . E g y h á z i é s p o liti­ p a d o n s e m v o lt m in d e n k i v a llá s i k ai k a p c s o la ta i ré v é n a s e g íts é g ü k re v o lt k é p v is e lő , s a n é z ő té re n s e m c s u p á n v a l­ B e n y ik G y ö rg y , a s z e g e d i k a to lik u s h it-

lá s o s e m b e re k ü lte k , a k ik tu d o m á n y i fő is k o la p ro fe s s z o ra . a s z e g e d i s z ín h á z b a e ljö t­ L á s z ló te s tv é rtő l k o rá b b a n s e m v o lt te k , n e m k i f e je z e tte n id e g e n a b é k e g o n d o la t h ird e té s e : e m lé ­ im á d s á g ra g y ű lte k ö s s z e . k e z e te s a z a s z in té n á lta la k e z d e m é n y e ­ H a n e m a z é rt, h o g y ü n n e ­ z e tt re n d e z v é n y , a m e ly e n a f e re n c e s p é ly e s e n k in y ilv á n íts á k : a s z e rz e te s e k a r e n d h á z k ö rü li té re n a n ö ­ v a llá s o k s z ív é b e n o tt v a n a v e k v ő e r ő s z a k k u ltu s z e lle n tilta k o z v a , b é k e e v a n g é liu m a . B á r ­ a z u tc a i h a r c o s o k s z e g e d i v ia d a lá v a l m e ly ik v a llá s , h a m é ltó a s z e m b e n m e g re n d e z té k a tö b b e z e r e m ­ n e v é re , c s a k e z t tu d ja k i­ b e rt m e g m o z g

a tó B á rá n y o k a fa r k a s o ­ n y i lv á n íta n i. M in d e n k i k é rt s z e líd c s a lá d i já té k d é lu tá n t. M á té - h o rd o z ta a z o n b a n a m a g a T óth A n d r á s e g y k o r a ró m a i k a to lik u s k ü lö n b ö z ő s é g é t: k u ltú r á ­ e g y h á z b ó l k is h íjá n k ik ö z ö s íte tt, B u lá - já b a n é s fe lf o g á s á b a n is. n y i G y ö rg y n e v é v e l fé m je lz e tt B o k o r N e m a k a rtu k a z e g y s é g il­ b á z is k ö z ö s s é g ta g ja v o lt, a z E g y h á z f ó ­ lú z ió já t fe lm u ta tn i. A z is z ­ Z a ty k ó ru m c ím ű fo ly ó ira t s z e rk e s z tő je , é s a z ő lá m k é p v i s e l ő j e , S a lh a v e z e té s é v e l jö tt lé tre a z e g y e te m e n a F alah fo g a lm a z ta e z t m e g s z á m o m ra a v a llá s tu d o m á n y i ta n s z é k . T e o ló g ia i ta ­ le g tis z tá b b a n , a m ik o r a z t m o n d ta : n e m a n u lm á

n y a it a b é c s i e g y e te m e n fe je z te k ü lö n b s é g e k b ő l a d ó d ik a b é k é tle n s é g , b e , a h o l d o k to rá lt, m a jd a z e g y e te m m a ­ h a n e m a b b ó l, h a a k ü lö n b ö z ő v a llá s o k g á n ta n á ra le tt. B e n y ik G y ö r g y , a s z e g e d i e g y m á s t le a k a rjá k g y ő z n i A m e d d ig e r­ k a to lik u s h ittu d o m á n y i fő is k o la p ro ­ re n e m tö re k s z e n e k , a d d ig s e m m i b a j a fe s s z o ra , a z é v tiz e d e s m ú ltr a v is s z a te ­ k ü lö n b ö z ő s é g g e l. k in tő b ib lik u s k o n fe re n c ia s z e rv e z ő je , A rendezvénynek az volt a fő üzene­ h á z ig a z d á ja é s e lő a d ó ja , a k i e g y b e n a te, hogy „az a véres Isten nincsen”. p o lg á rm e s te ri k a b in e tn e k is ta g ja . K ö z ­ Polcz Alaine jegyezte meg előadásában é le ti s z e re p v á lla lá s á t e g y h á z i k ö rö k b e n az összeválogatott

idézetek alapján: mi­ A s z e n t s z ö v e g e k e t s z í n é s z e k o l v a s t á k fe l a S z e g e d i N e m z e ti S z í n h á z s z í n p a d á n lyen kevés a különbség a vallások között. Akkor azt gondoltam: talán ugyanennyi fáradsággal durva, agresszív, esetleg ép­ penséggel uszító szövegeket is ki lehetett volna válogatni a szent könyvekből. Nem lehetetlent kíván-e, aki azt szeretné, hogy a vallások ne versengjenek egymással, ne akarják legyőzni a másikat? Z a t y k ó L á s z ló : - Ú g y m ó d o s íta n á m a k o rá b b i s z a v a i­ m a t, h o g y a v a llá s o k v e rs e n y e z z e n e k e g y m á s s a l, d e n e v illo n g ja n a k . A s s is i S z e n t F e re n c a z t m o n d ja e g y h e ly e n : fe l­ a d a ta , h o g y a z Ú r illa to s ig é jé t k ín á lja . É n e z t a v e r s e n y t ú g y fo g o m fö l, m in t a m ik o r a v e n d é g lő b e n s o k fé le fin o m k ín á lá s v e r s e n g e g

y m á s s a l. H a h is z e k az á lta la m k í n á l t ig é k illa t á n a k , a z a z L e lk é n e k e r e jé b e n , h a h is z e k a m in d s z e líd e b b é s k e d v e s e b b f e ls z o lg á lá s h a té k o n y s á g á b a n , a k k o r n e m a tö b b i f e l­ s z o lg á ló k iik ta tá s á v a l fo g o k fo g la lk o z n i. M á té - T ó th A n d r á s : - A v a llá s o k k ö z ö tti e lle n té te k n e k é s p á r b e s z é d e k n e k n a g y s z a k a s z a i v o lta k a tö rté n e le m b e n . A z e ls ő ily e n m o d e ll az iz o lá lts á g s z a k a s z a . E b b e n a z id ő b e n a k o n tin e n s e k k ö z ö tt m é g n e m v o lt é rd e m i k a p c s o la t, a k u ltú rá k e g y m á s r a h a tá sá ró l n e m le h e te tt b e s z é ln i. A k ö v e tk e z ő a „ b e k e b e le z é s i” m o d e ll, a m e ly n e m c s a k a k a to lik u s m is s z ió k e r ő te lje s té rítő m u n ­ k á já v a l je lle m e z h e

tő , h a n e m m á s v a llá ­ so k is te rje s z k e d n i ig y e k e z te k . T ö b b e k k ö z t p é ld á u l a n e o p r o te s tá n s e g y h á z a k is ig y e k e z te k e g é s z fö ld ré s z e k e t te lje s m é r­ té k b e n e g y h itű v é te n n i. A h a rm a d ik a p á rb e s z é d m o d e llje , a m e ly a b b ó l in d u l k i, h o g y a m o d e m v ilá g b a n á lla n d ó j e ­ le n s é g a n a g y e m b e rc s o p o rto k v á n d o r lá ­ s a , k e v e re d é s e . A tö m e g m é d ia is e rő s íti a k u ltú rá k , n é z e te k , v a llá s o k k e v e re d é s é t. E z é rt a v a llá s o k a z e g y m á s m e lle ttis é g é s a z e g y m á s s a l v a ló k e v e re d é s ré v é n m a ­ g u k is v á lto z n a k . Itt b o m lik k é t á g ra a f o ­ ly a m a t: a f u n d a m e n ta lis tá k m in d e n v a l­ lá s b a n a z t s z e re tn é k , h a az ő f e le k e z e t ű k e x k lu z ív m ó d o n k ie m e lk e d

n é k a tö b b i k ö z ü l. E z a z e g y ik s z é ls ő s é g . A m á s ik a s z in k r e tiz m u s k ís é r té s e : fig y e lm e n k ív ü l h a g y n i a v a l l á s o k e r e d e ti ta n a it, k u ltu rá lis g y ö k e re it: Ú g y v is e lk e d n i, m in th a b á r m i­ ly e n id e g e n e le m e t h o z z á le h e tn e te n n i b á r m ih e z . E g y ily e n ö n m a g u n k á lta l .b a r k á c s o lt” v a llá s o s s á ­ g o t n e m le h e t a s z e m é ly e k s z in tjé n e lle n e z n i, d e a L á s z ló v a llá s o k n a k a z e g y m á s k ö z ö tti p á rb e s z é d s o rá n m e g k e ll ő riz ­ n iü k e re d e ti é rté k e ik e t. M a a v a llá s k ö z i d ia ló g u s m á r n e m z á rk ó z h a t el a ttó l, h o g y b e lő le a s a já t v a llá s i fe lfo g á s k riti­ k á ja is fa k a d h a t. B e n y ik G y ö r g y : - C h ris tia n P a n n e r. a B B C W o rld S e r­ v ic e s z e rk e s z tő je n e m ré g e n e

lk ü ld te n e ­ k e m e g y c ik k é t. Ú g y p ro g n o s z tiz á lja : m á r 2 0 0 2 -b e n tö b b m e c s e tb e já r ó m o z lim él m a jd L o n d o n b a n , m in t a m e n n y i te m p ­ fo tó k : en y e d i zo ltán lo m b a já ró k e re s z té n y . E g y m á s ik é rd e ­ bukkan az Isten Ebből is úgy tűnik, mint­ k e s té z ise : 1 9 6 0 -b a n a n y u g a ti v ilá g b a n ha az ateizmus defenzívában volna, mint­ e g y v a la m ire v a ló é rte lm is é g i d e k la rá lta n ha vallásos hit nélkül egyre nehezebb a te is ta v o lt. M a u g y a n e z a ré te g d ö n tő lenne humanista módon élni tö b b s é g b e n v a llá s o s n a k m o n d ja m a g á t, M á té - T ó th A n d r á s : - A z e m b e re k , h a b e le te k in te n e k a d e le g n a g y o b b ré s z ü k m e g ta g a d ja , h o g y v a la m e ly ik s z e rv e z e tt v a llá s h o z ta rto z ­ m a i tu d o m á n y , ille tv e a z e m b e ris é g e lő tt z é k

. E z t m á s v a llá s s z o c io ló g u s o k is m e g ­ á lló n a g y k ih ív á s o k b a , v a la m ily e n tito k ­ e rő s íte tté k . E b b ő l k é t k ö v e tk e z te té s v o n ­ ra ta lá ln a k S e m a tu d o m á n y , s e m a v a l­ h a tó le. E lő s z ö r is: m e g v á lto z o tt a v a llá s lá s o k n e m k é p e s e k e z e k re e g y c s e ttin té s tá rs a d a lm i e lfo g a d o tts á g á n a k irá n y a A re m e g o ld á s t k ín á ln i B e n y ik G y ö r g y : m a g á n e m b e r, ak i e d d ig e lu ta s ító v o lt a - B io ló g u s k u ta tó k k a l b e s z é lg e tte m v a llá s o k k a l, m a s z ü k s é g é t é rz i, h o g y v a l­ lá s o s g o n d o la to k a t fo g a d jo n b e - d e ú g y , n e m ré g , a k ik a z z a l a k é rd é s s e l s z e m b e ­ h o g y a z s z á m á ra k e lle m e s le g y e n . N y il­ s ü ln e k , h o g y a b io ló g iá b a n v é g te le n ü l v á n a z é rt v a n e z

íg y , m e rt a n e m v a llá s o s s o k n a k tű n ő re n d s z e r é p ü l e g y m á s m e llé . k u ltú ra e g y re k e v é s b é tu d o ly a t n y ú jta n i, A z t k e ll lá tn iu k , h o g y a b io ló g ia i re n d ­ h o g y az e m b e re k b e n n e k e le tk e z z é k s z e r m ö g ö tt a z é le t titk á t re jtv e o ly a n in ­ e m ia tt h iá n y . A z ig é n y te llig e n c ia lé te z ik , a m e ly ő v e lü k n e v e z te ti m e g m a ­ m e g s z ü le te tt é s e rő s ö d ik g á t. S z e m é ly ü k b e n é lik át, ú g y tű n ik , a z e m b e ri te l­ h o g y a tu d á s u k á tfo r d íth a ­ je s s é g m e g é lé s é h e z m a tó a le g v e s z é ly e s e b b d o l­ s z ü k s é g v a n a v a llá s o k ra . g o k ra fe le lő tle n h a ta lm a k A m á s ik k ö v e tk e z te té s : az v a g y g a z d a s á g i v á lla lk o ­ e m b e re k s z ív e s e n v á lo g a t­ z á s o k k e z é b e n . A b ib lia i n a k a k

ü lö n b ö z ő v a llá s o k tö rté n e tb e n a tilto tt tu d á s s z ö v e g e ib ő l a sa já t in tim i­ je lk é p e s tö rté n e te u g y a n ­ tá s u k és le lk i b é k é jü k fö l­ a rró l s z ó l, m in th a v a la k i é p íté s e v é g e tt. Ig é n y lik , k ik u ta t v a la m ily e n k o r ­ h o g y lá s s a n a k s z é p litu r­ s z a k a lk o tó d o lg o t, a m i g iá t, h a llja n a k s z é p litu rg i­ e s z k ö z t a d h a t a v ilá g e l­ k u s z e n é t. E z é rd e k li ő k e t, p u s z títá s á r a is. A m ily e n n e m p e d ig a tu d o m á n y o s s o k s z ín ű e k le tte k a v a llá ­ ö k u m e n ik u s p á r b e s z é d , B e n y ik G y ö r g y s o k , a n n y ira s o k s z ín ű e k a m e ly a v a llá s o k v e z e tő i k ö z ö tt fo ly ik . S z e p te m b e r 11 e b b e n a te ­ le tte k a te rm é s z e ttu d o m á n y o k is A te o ­ k in te tb e n h o z o tt fo rd u la to t, a m e ly a rra fi­

ló g u s o k é s a tu d ó s o k s z e m b e n á llá s a g y e lm e z te t: e z t a v a llá s i é rz é k e n y s é g e t m e g s z ű n ik , m e rt a h a g y o m á n y á lta l ő r ­ z ö tt s z e n t s z ö v e g e k é s a le g ú ja b b k u ta tá ­ tra g ik u s a n ki le h e t h a s z n á ln i. s o k fe lő l u g y a n o d a le h e t ju tn i: a z t fe d e z ­ Z a t y k ó L á s z ló : - H a a s z e p te m b e r 1 1-i s z ö rn y ű s é g z ü k fö l, h o g y a m ik o r a v ilá g m ű k ö d é s e n e m k ö v e tk e z ik b e , a k k o r ily e n n e h é z u tá n k u ta tu n k , n a g y o b b tito k k a l á llu n k v á lla lk o z á s b a n e m k e z d ü n k . A S z e n ta ty a s z e m b e n , m in t g o n d o ltu k Z a t y k ó L á s z ló : k a z a h s z tá n i ú tjá n , a h o l a h a llg a tó s á g a 9 0 - É n v is s z a té rn é k a je le n g y a k o rla tia ­ s z á z a lé k a m u z u lm á n v o lt, te tt e g y fe lh í­ v á s t, h o g y a

k e r e s z té n y e k k e z d je n e k p á r­ s a b b p ro b lé m á ira é s a k ö z ö s áh íta tra . b e s z é d e t a b é k e é rd e k é b e n , a b é k e k u ltú ­ N e m h is z e k a b b a n , h o g y a v ilá g k é ts é g k í­ rá já é rt a v ilá g v a llá s o k k é p v is e lő iv e l. A z v ü l lé te z ő , s ú ly o s ig a z sá g ta la n s á g a i m e g ­ e s e m é n y e k h a tá s á n tú l e z is in s p irá lt o ld h a tó k le n n é n e k a v a llá s i fu n d a m e n ta ­ b e n n ü n k e t. D e v o lt e g y h a rm a d ik in d o ­ liz m u s é s a te rro r e s z k ö z e iv e l A z ig a z s á ­ k u n k is: a te rr o rtá m a d á s n y o m á n m e g je ­ g é rt g y ilk o ln i o ly a n e lle n tm o n d á s , m in t le n te k o ly a n írá s o k , a m e ly e k a rró l ta n ú s ­ s z e re le m b ő l ö ln i. A k it v a ló b a n s z e re tü n k , k o d ta k , h o g y a z a te is ta fu n d a m e n ta liz ­ a z t n e m m e g ö

ln i a k a rju k , h a n e m m e g ­ m u s is m e g e rő s ö d h e t a v ilá g b a n . K o n k ­ ö le ln i A k ö z ö s á h íta tn a k a z is c é lja v o lt, ré ta n H a tá r G y ő z ő írá s a v o lt a z , a m e ly h o g y s z o lid á ris a g g o d a lo m m a l te k in t­ e z t a re a k c ió t k iv á lto tta b e n n ü n k . O ú g y s ü n k a z o k ra , a k ik e b b e n a s z ö rn y ű h e ly ­ é rv e lt, h o g y j ó le n n e , h a a n y u g a ti c iv ili­ z e tb e n d ö n té s k é n y s z e rb e n v a n n a k . N em z á c ió „ le s ö p ö r n é ” a z is z lá m c iv iliz á c ió t, h is z e m , h o g y a z a m e rik a i e ln ö k o ly a n n a ­ é s n e m v á rn á m e g , m íg a z is z lá m „ s ö p ri g y o n é lv e z n é , h a o ly a n p a ra n c s o k a t k ell le ” a n y u g a ti k u ltú rá t, a m e ly n e k v é d e l­ k ia d n ia , a m ily e n e k e t m o s t k ia d . S z e re t­ m é b e n h a d b a k e ll h ív n i a n y u

g a ti á lla ­ tü k v o ln a e lé rn i, h o g y a k ik ré s z t v e s z n e k m o k a t. H a tá r G y ő z ő a rró l b e s z é lt, h o g y a k ö z ö s á h íta to n , lé le k b e n k e rü lje n e k k is ­ m in d e rre a k o rlá tla n s z a b a d s á g v é d e lm é ­ sé k ö z e le b b e s z ö rn y ű s é g e k a la n y a ih o z . b e n v a n s z ü k s é g . N e k e m n a g y o n b á n tja a É ljé k át, m ily e n h e ly z e tb e n v a n n a k a z á r­ fü le m e t, h a itt a v é g e s fö ld i é le tb e n a z t ta tla n u l s z e n v e d ő k , d e a z o k a s z e re n c s é t­ m o n d ju k v a la m irő l, h o g y k o rlá tla n . A m i le n a m e rik a i k a to n á k is, a k ik n e k le k e ll k o rlá to k n é lk ü li, a z a b s z o lú t, a m i p e d ig s z á lln iu k e g y tá v o li, id e g e n é s e lle n s é g e s a b s z o lú t, a b b ó l le h e t fa s iz m u s , k o m m u ­ o rs z á g b a n , h o g y a z é le tü k e t k o c k á z

ta tv a h a jts á k v é g re fe la d a tu k a t. V an -e d ö b b e ­ n iz m u s , b á r m i s z ö rn y ű s é g . - Polcz Alaine arról is beszélt, hogy a n e te s e b b h e ly z e t a b é k e á llítá s á ra m in t a huszadik században a természettudo­ s ö té tb e n le d o b o tt e jtő e rn y ő s é ? K iá lth a t­ mány filozófiai értelemben elérte hatá­ ja - e v a la k i n á la h ite le s e b b e n a 130. rait: az egyre kisebb részecskék, az egyre z s o ltá r s z a v a it: A m é ly s é g b ő l k iá lto k , több információ mögött egyszer csak fel­ U ra m , h o z z á d ! * M A G Y A R O R S Z Á G NÉPSZABADSÁG 7 2005. FEBRUÁR 19, SZOMBAT U g y n ö k s z ű ré s b e n p é ld á t á llít a z MDF Mit tartalmaz, és manipulált-e a nevezetes Németh-lista? Az MDF vezetői megkezdték az átvilágításukat. Antall Péter szerint édesapjának, néhai Antall Józsefnek Németh Miklós volt minisz­ terelnök olyan ügynöklistát

adott át, amelyen képviselők, újságírók és egyházi méltóságok neve volt. Horváth Balázs volt belügymi­ niszter lapunkkal közölte: a listát, amelyet szerinte manipuláltak, Göncz Árpád akkori köztársasági elnök és ő maga is megkapta. Parlamenti képviselőinek, országos és megyéi vezetőinek átvilágítását kezde­ ményezte az MDF - jelentették be a párt politikusai az állambiztonsági szaklevél­ tár előtt tegnapi tájékoztatójukon. H eré­ n y i K á ro ly frakcióvezető és Csáky A n d rá s képviselő benyújtotta a levéltárnak a frakciótagok névsorát annak érdekében, hogy kiderüljön: együttműködtek-e az állambiztonsági szolgálatokkal. A két po­ litikus ezt követendő példának tartja a többi párt számára is. Az MDF fenntartja: meg kell tisztítani a közéletet az egykori ügynököktől, miként ők is megtisztítot: ták a frakciót a gyanúba keveredett Boros Im re volt tárca nélküli minisztertől. Csáky

András szerint ügynökügyben felelőtlen politikai játék zajlik, aminek so­ rán „ártatlan embereket próbálnak majd meghurcolni". A párt a Fideszhez hason­ lóan azt javasolja: kötelezzék az állambiz­ tonsági iratok jogtalan birtoklóit a papí­ rok átadására, büntetőjogi szankciók ter­ he mellett. Erről a hatályos törvény is ren­ delkezik, igaz, szankciók nélkül. Az el­ lenzéki javaslatok elfogadása esetén a szaklevéltárba kerülhetnének annak az ügynöklistának a példányai is, amelyet N ém eth M ik ló s adott át Antall Józsefnek, még 1990-ben. Ez a lista A n ta ll Péter, a né­ hai miniszterelnök fia szerint mintegy száz nevet tartalmaz. A Népszavának adott tegnapi interjújában beszélt is a listáról. „Föl voltak sorolva a különböző pártok­ hoz tartozó nevek. Az, hogy ki hány per hányas, nem volt ott. Újságírók voltak még kigyűjtve és főpapok" - fogalma­ zott. Szavai szerint az első szabadon

vá- Basescu: Könyörtelen nyilvánosságot! Traian Basescu román államfő a Securitatéval együttműködő szem é­ lyek névsorának „teljes és könyörte­ len" nyilvánosságra hozatala mellett foglalt állást, akkor is, ha „kollaterális veszteségek" is lesznek. Az államfő a MobilPress jelentése szerint kije­ lentette: nem tudja, hogy az átvilágí­ tóbizottság elkezdte-e a Román Hír­ szerző Szolgálat felügyelete alatt levő Securitaté-irattár átvételét. Basescu szerint az ügynöklisták nyil­ vánosságra hozatalának kérdését a Legfelsőbb Védelmi Tanács első, a közeljövőben esedékes ülésén meg kell vitatni. Nyilvánosság előtt lasztott parlamentnek mintegy 50-60 képviselője volt érintett. Ha valóban 50-60 képviselő volt ügy­ nök az első ciklusban, ahogy azt Antall Péter állítja, az megmagyarázhatja, miért csak 1994-ben, az első ciklus utolsó parla­ menti ülésnapján fogadták el az átvilágí­

tási törvényt. - Antall József ügyelt rá, hogy környe­ zetében ne legyenek III/III-asok. A kém­ elhárítást és a felderítést mindig külön kezelte - mondta Antall Péter. - Ha vala­ kiről mégis kiderült a környezetében, hogy a belső elhárításnak dolgozott mint például jó barátja, K iss G yö rg y ak­ kor kizárta „bizalmasi köréből". Az inter­ júban Antall József fia kétségesnek ne­ vezte, hogy a teljes feltárás megoldható volna, mivel „minden kormány garáz­ dálkodott a dokumentumok között. Tu­ dok iratokról, amelyek megvoltak 1990ben, de 1998-ban már nem" - mondta. Ezt az állítást részben alátámasztja egy szintén tegnapi sajtóhír: a D é lm a g ya ro rszá g szerint az állambiztonsági szolgálatok szegedi dokumentumainak 99 százalékát 1990 januárjában megsem­ misítették, ugyanakkor ezek egy részé­ nek Budapesten nyoma maradt (ez egyúttal alátámasztja azt a több szakértő által is osztott

véleményt, hogy az irat­ megsemmisítés nem lehetett teljes). Há­ rom egykori III/III-a s tartótiszt azt mondta a lapnak: 1989-ben a megye leg­ fontosabb célszemélye volt Ilia M ih á ly irodalomtörténész, K ir á ly Z o ltá n televízi­ ós újságíró, P o rd á ny László egyetemi ta­ nár, Balogh László operatőr és Csapó Balázs üzletember. A tisztek tartanak attól, hogy a múltjuk nyilvánosságra kerül, mivel „az emberek reakciója kiszámíthatatlan". A Political Capital (PC) honlapjára a minap felkerült S zita K á ro ly kaposvári polgármester neve is. K o llá r G yö rg y, Szita ügyvédje vitatja ennek jogszerűségét, és a Papi jelentés, bevont útlevél A papok esetenként nem csupán egymásról, hanem a hívekről is jelentettek - állítja a saját példá­ ja alapján Bulkai Margit, a Bo­ kor katolikus bázisközösségi mozgalom tagja. „Nagyon csinos: alakja olyan karcsú, amilyeneket a divatlapokban szoktak rajzolni"

- ez a meglehetősen profán jel­ lemzés meglepő módon egy pap ügynö­ ki jelentésében olvasható, amely a Bel­ ügyminisztérium III/III-a s ügyosztálya számára készült 1977-ben. A „célsze­ mély" B u lk a i M a r g it volt, aki a B u lá n y i G yö rg y piarista szerzetes nevével fémjel­ zett Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom tagjaként hívta fel magára a figyelmet. A „Póló" fedőnevű pap igazi neve a Történeti Hivataltól kikért doku­ mentumokban nem szerepel, de Bulkai Margit pontosan tudja, ki az illető: az ak­ kori terézvárosi káplán. A jelentések tanúsága szerint a titkosszolgálat igyekezett megakadályozni, Veres András hogy a házasságra készülő Bulkai Margitot a templomi esküvőn Bulányi György adja össze jövendőbelijével. Ez sikerült is. Már postázták a meghívókat, amikor kiderült: az Állami Egyházügyi Hivatal nem járul hozzá, hogy Bulányi vezesse a szertartást. Veres A n d rá s

katolikus püspök - idő­ sebb papok elbeszélései alapján - úgy nyilatkozott, hogy az úgynevezett beépí­ tett emberek többségéről a paptársak tudták, hogy jelentéseket készítenek. Egyiküknek sem kell nagy nyilvánosság előtt elnézést kérnie, hiszen - tette hozzá Veres püspök - „nem a társadalom, csak esetleg néhány társuk ellen vétettek". Bulkai szerint a példája is bizonyítja, hogy a papok esetenként a hívekről is je­ lentettek. Ami a retorziókat illeti: előbb neki, aztán férjének is bevonták az útle­ velét, és csak tizenkét év múltán kapták vissza. Bulkai Margitot addigi munkahe­ lyéről sokkal rosszabb körülmények kö­ zé helyezték át, a férje pedig nem kapott erkölcsi bizonyítványt. Továbbra is kérdés, hogy a szocializ­ mus idején hány egyházi személy műkö­ dött együtt a titkosszolgálattal. M á té T óth A n d rá s katolikus teológus A II Vati­ káni zsinat és a magyar elhárítás

című tanulmányában azt írja, hogy az ügy­ nökként beszervezett papok száma az ötvenes évek végén 171 volt. Máté-Tóth tanulmányából kiderül, hogy a hatvanas években tartott II. Vatikáni zsinatra ki­ utazó magyar delegációk is hemzsegtek a beépített emberektől. Mint arról beszá­ moltunk: A d r iá n y i Gábor Németország­ ban élő egyháztörténésznek birtokában van egy általa megbízhatónak minősített katolikusügynök-lista, amelyet azonban egyelőre nem kíván nyilvánosságra hoz­ ni. A listán név szerint, fedőnevekkel együtt 64 személy található. G y u la y Endre szeged-csanádi püspök - arra hivatkozva, hogy Veres András már ismertette az egyház álláspontját ->• nem kívánt hozzászólni az ügynökvitá­ hoz. Gyulay négy évvel ezelőtt lapunk­ nak úgy nyilatkozott: a püspöki kar tag­ jait a pápa komoly körültekintés után ne­ vezi ki, ahhoz tehát, hogy a magyaror­ szági egyház vezetőit

átvilágítsák, a pápa kezdeményezésére lenne szükség. Ennek azért is csekély az esélye, mert azok a sze­ mélyek, akik a Kádár-korszakban esetleg kifogásolható szerepet játszottak, koruk­ nál fogva már nem befolyásolják jelentő­ sen az egyház életét. A hierarchia alacso­ nyabb szintjein előfordulhat, hogy a párt­ állammal együttműködő papok még mindig a helyükön vannak, de előmene­ telre nincs reményük. C zene G ábor PC-nek küldött levelében figyelmezte­ tett: ügyfele „a leghatározottabban cáfol­ ja ügynökmúltját", az arról szóló doku­ mentumok hitelességét pedig vitatja. U n g v á ry K ris z tiá n történész azt válaszol­ ta: Szita nevét azért szerepeltetik az ügy­ nökök listáján, mert ez a levéltári iratok­ ból egyértelműen következik. „Amenynyiben csak a beszervezési karton jelent volna meg, még vélelmezhetném, hogy tévedésről van szó, (.) azonban nemcsak a 6-os karton, hanem a

jelentései is fellel­ hetőek. Sőt tartótisztjének neve is közis­ mert" - közölte a történész. Ny. M HORVÁTH BALÁZS, az Antall-kormány első belügyminisztere lapunk­ nak elmondta: Németh Miklóstól an­ nak idején Göncz Árpád és Antall Jó­ zsef mellett ő kapta meg a szóban forgó listát, s az valóban több mint száz nevet tartalmazott. A lista hiteles­ ségéről azonban a mai napig nincs meggyőződve, hiszen azon olyan sze- Horváth Balázs mélyiségek is vannak, akikről elkép­ zelhetetlennek tartja, hogy ügynökök lettek volna. Hozzátette: a felsorolás­ ban valóban szerepeltek képviselők, egyházi méltóságok, újságírók, vala­ mint számos művész és a tudom á­ nyos élet jeles alakjai is. Horváth Ba­ lázs ugyanakkor elképzelhetetlennek tartja, hogy Antall József - miként azt fia a Népszavában nyilatkozta - való­ ban jelentéseket íratott volna az általa ismert ügynökökkel arról, hogy kit ho­ gyan

szerveztek be. A Népszavának nyilatkozva lényegében ugyanígy minősítette az ügynöklistákat Boross Péter volt miniszterelnök is. (T Á) RÖVIDEN LE M O N D O TT RO M AVEZETŐ Szajkó Imre, az MSZP országos cigány tagozatának elnökhelyettese és a ta­ gozat Heves megyei elnöke Dávid Ibolyával, az MDF elnökével közösen tartott pénteki budapesti fórumán bejelentette: lemond tisztségeiről. Azért döntöttem így, mert úgy érzem, hogy becsaptak minket - mondta a fórum után Szajkó. A roma vezető tá­ mogatásáról biztosította az MDF-et. Mint mondta, táborával az MDF olda­ lára áll, az együttműködés konkrét formáiról később egyeztetnek. Dávid Ibolya elmondta: örömmel vette tu­ domásul, hogy a Szajkó Imre veze­ tette roma tagozat abban a konzerva­ tív gazdaságpolitikában látja az or­ szág jövőjét és ezen belül a romák felemelkedését, amelyet az MDF kép­ visel. (A héten lemondott a tagozat vezetője is.) (MTI)

SZÍVC ENTRUM ÉPÜL ÖT VÁR O SB AN Az egészségügyi beruházásokra 2007 és 2013 között 800 milliárd forint jut az Európai Unió forrásaiból, illetve magyar költségvetési forintokból mondta tegnap Rácz Jenő, az egész­ ségügyi tárca vezetője Komlón, ahol az 500 millió forintból korszerűsített kórházat tekintette meg. Tájékoztatá­ sa szerint az EU 600 milliárd forinttal támogatja a fejlesztéseket, a magyar költségvetés ezt 200 milliárddal egé­ szíti ki. Az elképzelések szerint ki­ emelten fejlesztendő terület lesz a gyógyturizmus, valamint a sürgősségi betegellátás. A szívbetegségek meg­ előzése és kezelése érdekében Szol­ nok, Nyíregyháza, Szombathely, Győr, Székesfehérvár, Kecskemét és Gyula közül öt városban szívcentrum épül. A 2007-ben induló programban a da­ ganatos betegségek korai kiszűrése és eredményes kezelése is fontos szempont lesz. Kiemelten foglalkozik a program a pszichiátriai

panaszok főképp a szenvedélybetegségek megelőzésével és gyógyításával. (Pé­ c si t u d ó s ít ó n k t ó l ) GYURCSÁNY EGYETEMI RO ADSHO W -JA Az egyetemeket veszi célba Gyurcsány Ferenc a következő két hónapban. A miniszterelnök tíz felsőoktatási intéz­ mény hallgatói fórumán vesz részt jelentette be tegnap a kormányszóvi­ vő. Batiz András elmondta: Gyurcsány Ferenc a tavaly Szegeden, illetve a fő­ városi Corvinus Egyetemen tett látoga­ tása után más intézményektől is meg­ hívást kapott. A fórumon a hallgatók kérdeznek majd a kormányfőtől. Csü­ törtökön elsőként a Miskolci Egyete­ met keresi fel a miniszterelnök, majd az ELTE, a győri Széchenyi István Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pé­ csi Tudományegyetem, az egri Eszterházy Főiskola, a Veszprémi Egyetem, a gödöllői Szent István Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem követ­ kezik. Batiz szerint elképzelhető, hogy a

miniszterelnök, időbeosztásá­ nak függvényében, később magánés alapítványi felsőoktatási intézmé­ nyek fórumain is látogatást tesz. ( M u nk a tá rsu n k tó l ) NINCS TAGTOBORZÁS VASBAN „Nem létező szervezetekbe tagfelvé­ teli tilalom közben tagokat toborozni nemcsak lehetetlen, de nincs is értel­ me. Ezért értelmetlen a Népszabad­ ságban megjelent rágalom, amely­ ben Horváth Csaba, az OCÖ Vas me­ gyei irodavezetője azt állítja: ingyen­ vacsorával próbáltak tagokat tobo­ rozni a megyei MSZP-szervezetekbe. Az MSZP értetlenül áll a vádakkal szemben, amelyekkel Horváth sze­ rint egy magát se megnevezni, se megmutatni nem kívánó fiatalember állt elő. Ha ez a fiatalember egyálta­ lán létezik, állításainak akkor sincs értelme, két nyilvánvaló okból: az MSZP Országos Etikai és Egyeztető Bizottsága 2005. január 22-én fel­ oszlatta a Vas megyei szervezeteket. Hiller István elnök tagfelvételi tilal­ mat

rendelt el március közepéig. Te­ hát se szervezet nincs, ahová be le­ hetne lépni, se lehetőség arra, hogy bárki is belépjen. Ezek után a tagto­ borzás értelmetlen és felesleges" közölte az Országos Sajtószolgálattal az MSZP. Ezzel egyidejűleg a párt va­ si politikusai - Tóth Csaba, Szabó Lajos és Ipkovich György - közle­ ményben tudatták: visszautasítanak „a párt megújulásával kapcsolatos minden zavarkeltési kísérletet". (Hír­ ö ss z e f o g l a l ó n k ) L O M N IC I: G YORSULÓ IGAZSÁ G SZO LG ÁLTATÁS A magyar bírósági rendszer 2005-re Európában az egyik leggyorsabbá vált - jelentette ki pénteken Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Ta­ nács elnöke a Baranya Megyei Bíró­ ság összbírói értekezletét követő saj­ tótájékoztatón. - A hazai bíróságok­ ra évente érkező mintegy 1,2 millió ügy csaknem 90 százalékát egy éven belül, de jelentős

részüket fél éven belül lezárják, és a teljes ügymennyi­ ségnek mindössze 0,1 százaléka öt évnél régebbi - mondta. (MTI) 4 | Hétvége 2015. június 6, szombat Bulányi György FOTÓ: ARCHÍV  SZABÓ BERNADETT Kicsik legyetek és szelídek! A Bulányi György alapította Bokor Közösség öt évvel az alapító halála után Gerlóczy Ferenc Június 6-án, a Bokor Közösséget megalapító Bulányi György halálának ötödik évfordulóján a Dunaparti Piarista Kápolnában egész napos megemlékezést tartanak – őróla, az „alapító atyáról”, aki egyes Bokortagok szerint most bizonyára forog a sírjában: miért neki, a halottnak s nem az általa éppen hetven évvel ezelőtt, 1945-ben létrehozott Bokor Közösségnek szentelnek emléknapot?! Miért nem inkább azt a kérdést firtatják, merre tart az egyre heterogénebb összetételű kisközösségi mozgalom, amely már nemegyszer módosította önmeghatározását? S vajon tudnak-e

követendő példát mutatni mások számára a Bulányitanítványok, akik itt, ezen a földön keresik Isten országát? „A Bokornak nem kell vezető, mert Jézus a mi vezetőnk” – így tartotta Bulányi György, aki karizmatikus személyiségének minden tekintélyével haláláig megkérdőjelezhetetlen egyszemélyi vezetője volt közösségének. Halála után az elárvult tanítványok szerették volna, ha találnak valakit, aki a Bulányi által hagyott űrt be tudta volna tölteni. Nevek is közszájon forogtak, köztük például a katonai szolgálatot 1979-ben megtagadó Merza Józsefé; az egykor jó papnak készült, mégis inkább jó papává lett, 16 gyermekes Király Ignáczé vagy a katolikus egyházból 1996-ban eretnekként kiközösített teológus és bibliafordító Gromon Andrásé. De az egyszemélyi vezetés ötletét, amint felvetették, nyomban el is vetették. „Most lépett életbe, amire nevelődtünk” – céloz Király Ignácz arra, hogy a

Bokor voltaképpen mindig idegenkedett az egyszemélyi vezetéstől, s ezt az idegenkedést korábban csak az alapító atya tekintélye tudta felülírni. Az ő halála óta azonban a közösségben szorongás tapasztalható azzal kapcsolatban, vajon nem esik-e szét a Bokor, ha nem fogja öszsze senki. Ez a szorongás még akkor is erős, ha közben mindenki tudja: a Bokor már csak azért sem eshet szét, mivel hetven, egymástól számtalan dologban különböző, mégis organikus kapcsolatban lévő kisközösségből áll, s a Bokort a legbiztosabban mindig is ezek – a bokrok – tartották egyben. „Számomra Jézus az etalon – mondta Bulányi –, neki eszébe se jutott volna olyasmi, mint Péter apostolnak, hogy fogjon egy slaugot, és egyetlen nap alatt háromezer embert megkereszteljen Jeruzsálemben, hanem beérte azzal, hogy 12 fiút elbolondított az apjától és az anyjától. Kisközösségben gondolkodott, tanítványaival bokrot hozott létre.” A Bokor

mindig is megengedte a legnagyobb sokszínűséget, az iszlámtól az ateizmusig. Tagjait mindig önálló gondolkodásra és autonóm cselekvésre nevelte, és sosem tiltotta, hogy a tagok akármely, sőt akárhány felekezethez tartozzanak. Azt, hogy hány tagja van a közösségnek, nem tartják nyilván, ám ki lehet következtetni. Ha hetven kisközösség van egyenként 10-14 taggal, akkor hozzávetőleg 70-szer 12, vagyis 840 lehet a tagok száma, de ez csupán a mag, mely köré legalább két nagyobb kör vonható: a Bokor tag jaival személyi kapcsolatokat ápolók, de kisközösség-alapításig nem jutók párezres táborán át a szimpatizánsok több tízezres köréig. A Bokorban felvevő és leadó kisközösséghez lehet tartozni. Ha valaki tanítvány egy felvevő közösségben, és érez magában elég energiát és elhivatottságot az apostolkodáshoz, vagyis kisközösségek szervezéséhez, akkor létrehoz egy leadó közösséget, ahol ő már tanító lesz. A

gyakorlat szerint a bokrok csak kivételes esetekben számolnak többet 15 főnél. A katolikus egyházban a kisközösségek jelentősége a huszadik század közepén nőtt meg; először az ötvenes években Dél-Amerikában, később Észak-Amerikában és Európában. Annál is nagyobb lendülettel, mivel a népegyházi és tömegegyházi modellek csődöt mondtak. 1975-ben egyedül Brazíliában vagy 40 ezer bázisközösség működött. De az egyik legelső fecske mindenképpen a Bokor volt. Bulányi 1945-ben Debrecenben megismerkedett a horváth jezsuita Pater Kolakoviccsal, vagyis Sjepan Tomislav Pogaljennel, aki meggyőzte őt arról, hogy a kommunisták alatt az egyház csak kisközösségekben maradhat fenn. A 26 éves piarista pap nagy elánnal belevágott a szervezésbe. Mozgalmának tagjait szimplán bulányistáknak hívták, s csupán a hetvenes évektől kezdték általánosan használni önmeghatározásra a kívülről rájuk aggatott címkét: hogy bokrok

volnának ők, sohasem fák; kicsik, sohasem nagyok. Az elnevezés mindemellett a mózesi égő csipkebokorra is utalni kívánt, amely örökké ég, és soha nem hamvad el. A kisközösségek szervezését a pártállam 1952-ben államellenes összeesküvésnek nyilvánította, és Bulányi Györgyöt a „demokratikus államrend megdöntésére irányuló tevékenység” vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. 1956-ban kis időre szabadon engedték, majd újra börtönbe vetették, ahonnan végül 1960-ban, amnesztiával szabadult. A hetvenes évek derekától, a Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet után a kisközösségek szervezését a hatalomnak már el kellett tűrnie, ezért a Bokort más úton próbálták ellehetetleníteni. 1982-ben történt Bulányi második elítélése, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia eltiltotta őt a magyarországi templomokban való nyilvános misézéstől, vagyis olyan szankcióval büntette,

amelyet – szemben például a kiközösítéssel vagy a felfüggesztéssel – a katolikus kánonjog nem ismert, amiért is Bulányi meg volt róla győződve, hogy a kommunista államhatalommal mindenben kollaboráló egyház csupán végrehajtotta azt a büntetést, amelyről valójában az állam döntött. (Rehabilitálására 1997-ben a Vatikán kezdeményezésére került sor: a Hittani Kongregáció, bár tanításait tévesnek, veszélyesnek és félrevezetőnek ítélte, bennük eretnekséget nem talált. Ennek ellenére Bulányi 13 évvel később bekövetkezett haláláig persona non grata maradt a katolikus egyház fősodra számára. A szélesebb közvélemény akkor ismerte meg Bulányi és a Bokor nevét, amikor 1979-ben Merza József 47 éves matematikust, négygyermekes családapát 19 napos tartalékos továbbképzésre behívták katonának, ám ő megtagadta a katonai szolgálatot. Őt követve 1989-ig, az alternatív sorkatonai szolgálat bevezetéséig még 24

Bokor-tag tagadta meg a katonáskodást. Legtöbbjüket hároméves fogházbüntetésre ítélték. 1979 és 1989 között Magyarországon összesen 758 ember tagadta meg a sorkatonai szolgálatot, közülük 700 jehovista volt – mégis a bulányisták váltak botránykővé. Vajon miért? Mert a Bokor rendszeresen nyilatkozott a szamizdat Beszélőnek, a Szabad Európa Rádiónak, a külföldi sajtónak – vagyis használta a médiát. A rendszerváltás óta a Bokor élete nem lett könnyebb. Igaz, bevezették az alternatív katonai szolgálatot, a szamizdatos megjelenések után folyóiratok alakultak (Érted Vagyok, Koinónia), beindult a könyvkiadás stb., de a magyar gazdaság válsága, a társadalom súlyos megosztottsága és erkölcsi romlása a Bokor tagjait azóta is frusztrálja. A tagság nem nő, Magyarországon a népesség sem (kivéve a Bokor családjait, ahol az átlagos gyerekszám 3,6). Szellemi orientációjukat tekintve a közösség tagjai egykor

túlnyomórészt katolikusok voltak, nem véletlenül definiálták közösségüket „katolikus bázisközösségi mozgalomként”. Ma „katolikus” helyett inkább „katolikus gyökerűt” mondanak, s általában „jézusi tájékozódású erkölcsi megújulási mozgalomként” határozzák meg magukat, amelyhez mindenféle politikai, vallási és egyéb elkötelezettségű emberek tartozhatnak. Király Ignácz szerint ma négy meghatározó irányzat van a közösségben: az „ortodox bokristák”, az „ezoterikusok hívei”, a „buddhista lelkiségűek”, valamint az „átlagtesók”. Igaz, ebben nincs semmi rendkívüli, a Bokor felekezeti szempontból mindig is megengedte a legnagyobb sokszínűséget, a buddhizmustól az ateizmusig. Tagjait mindig önálló gondolkodásra és autonóm cselekvésre nevelte, és sosem tiltotta, hogy a tagok akármely, sőt akárhány felekezethez tartozzanak – ezért sem válhatott például a Bokor az évek során önálló

felekezetté. Az öt éve halott Bulányi szerint: „Ötezer tévedhetetlen hitvallás van a világon, s az egyikhez tartozni kell. A Bokor számára a lényeg a jézusi üzenet Az pedig bármelyik hitvallás mellett elszabotálható – vagy megvalósítható Kicsinek kell lenni, szelídnek kell lenni, szolgálni kell a másikat, osztozni kell” Ez azt is jelenti, hogy a Bokor kereszténysége is csak abban az esetben biztos, ha e szón nem Krisztushitet, hanem Jézus-követést értünk. Ezért nevezte el a Bulányi atya és a Bokor közösség című 1996-os német nyelvű disszertációjában MátéTóth András teológus – a görög akolouthein (követni) szóból – „akolutológiának” a Bokor teológiáját. A Jézus-követés – ez derül ki a KIO-ból, az alapító atya Keressétek Isten Országát! című fő művéből is – mindössze három dolgot jelent: adni kell, szolgálni kell, és el kell vetni minden erőszakot. Ezenkívül elég, ha betartjuk az

erkölcsi alapszabályt: „Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” Bulányi szerint ezt korszerűbben úgy lehet mondani: „Akarjatok kivétel nélkül minden embert odaültetni az élet asztalához.” Polcz Alaine Weihnacht-neurózis és a szeretet misszionáriusai ég a lágyuló diktatúra idején, amikor vég­ re utazni lehetett, Tübingenben jártam karácsony előtt. Elkápráztatott az addig nem látott bőség. A fenyőgirlandokkal, lámpák­ kal díszített bevásárlóutcákon állandóan halk ka­ rácsonyi zene szólt. Minden kirakatban, az üzlethelyiségek előtt pompásan díszített, égőkkel teli karácsonyfák álltak, a kopasz utcai fák csillagok­ kal voltak teleszórva. A kirakatokban a déligyü­ mölcsök mellett (idehaza tíz évig nem láttunk na­ rancsot, a gyermekek csak elbeszélésből ismerték) friss eper, tengeri herkentyűk sorakoztak. Játék­ birodalmak kellették magukat,

minden elképzel­ hető luxus fellelhető volt. Mintha mesevilágba csöppentem volna. Meglepett, hogy karácsonyi asztalterítők, párnahuzatok mellett pizsamát, pongyolát, porcelánt és Weihnacht estélyi ruhát láttam. Minden úszott a karácsonyi kábulatban A gyermekek szüleik kezét fogva mámorosán sé­ táltak, mindenfélét kértek, várták a karácsonyt, hogy mindebből ők mit kapnak majd meg. Nekem egyszerű volt a helyzetem, mivel tu d ­ tam, hogy nem vásárolhatok semmit, hiszen nin­ csen pénzem. Csak bámészkodtam Ekkora fel­ készülést igényel a karácsony? - tűnődtem. Az­ tán olvastam az újságokban, hogy ünnepek alatt M dók kiszállni, a nedves járdán nem tudok tapicskolni a gipszcsizmában, az üzletek előtt ácsin­ gózni, bent tolakodni. Az utca „nemes egyszerű­ séggel” díszítve, m indenütt sárga égők. Tűnődöm az elmúlt karácsonyokon. Hányféle volt! Mikor még az angyal hozta a karácsonyfát, az ajándékot. Csak

a gyermekek kaptak Egyszer mi mindnyájan, testvérek egy-egy kaucsukhatytyút kaptunk. A mosdótálban azonnal úsztatni kezdtük őket. Egyszer meg márványceruzát ho­ zott a Jézuska, mert kívülről márványozottan szí­ nezett volt a faburkolata. És egyszer egy a babát is kaptam. Még ma is vissza tudom idézni az öröm döbbenetét, amikor megláttam a fa alatt, a csil­ lagszórók fényében. Semmi csomagolás Az aján­ dékok oda voltak téve a karácsonyfa alá, és mi do­ bogó szívvel nézegettük őket, míg énekeltünk és imádkoztunk. Ez a baba elkísért egészen asszony­ koromig. Az orosz katonák vitték el a front idején, a naplómmal és a szemüvegemmel együtt. Mi a csudát kezdhettek vele? Milyen kévésük lehetett?! Sohasem felejtem el azt a karácsonyt menekülés közben, a Vértesekben, az erdészlakban, a havas erdő közepén. Karácsony első napján reggel jöt­ tek be oda az oroszok. Eltévedt mind a három ka­ tona. Befogadtuk őket,

ültek velünk a kenyérda- Az üdvösséghez nem csak egy ú t vezet Beszélgetés dr. Márfi Gyulával, a veszprémi főegyházmegye érsekével A v e s z p ré m i k a to lik u s fő ­ e g y h á z m e g y e 5 4 e s z te n d ő s é rs e k e , d r. M á r f i G y u la a Z a la m e g y e i P ö r d e f ö ld é n s z ü le te tt, p a p p á sz e n te lé se u t á n P á k á n , N y ő g é rb e n és K ő s z e g e n v o lt k á p lá n , m a jd k é t e s z te n d ő t a p á r iz s i k a to ­ lik u s e g y e te m e n tö ltö tt. H a ­ z a té r v e a s z o m b a th e ly i p ü s ­ p ö k i h iv a ta lb a h e ly e z té k , a h o l tö b b m in t m á s fé l é v ti­ z e d ig d o lg o z o tt. 1 9 9 5 -b e n p ü s p ö k k é s z e n te lté k , s E g e r ­ b e n m in t s e g é d p ü s p ö k te v é ­ k e n y k e d e tt. II J á n o s P á l p á ­ p a 1997. a u g u s z tu s 14 -év el b íz ta m e g a v e s z p ré m i fő ­ egyházm egye v e z e té sé v e l é r

s e k k é n t. Talán nem véletlen, hogy szinte egymást követően Párizsban a világ, Sümégen Veszprém me­ gye katolikus fiataljainak kép­ viselőivel, majd a megyeszék­ helyen a Hittudom ányi Főisko­ la papnövendékeivel és más if­ júsági csoportokkal találkozott a veszprémi katolikus főegy­ házmegye nemrégiben beikta­ to tt új érseke. Égető gondja ugyanis az egyházaknak, hogy változó világunkban miként igazodnak el a fiatalok. - És nemcsak idehaza, h a­ nem szerte- a világban is, m i­ ként arról meggyőződhettem a francia püspöki k ar legutóbbi konferenciáján Lourdes-ban. Igaz, Franciaországban, m ár csak az erősebb hagyományok m iatt is, erőteljesebb a hitélet, a templomokban sokkal több a fiatal, m int nálunk. A gondok­ kal azonban nekik .ugyanúgy szembe kell nézniük, m int ne­ künk. Ételosztás a szegényeknek karácsony napján és után hányán.lettek rosszul „Weihnacht-neurózis” miatt, hány nőt vittek

el a mentők Weihnacht-exhausztióval Karácsonyi kimerültség? tűnődtem tovább, hiszen az ünnepek alatt feltöl­ tődni szoktunk. M últ az idő, eljött Magyarországon a politi­ kai fordulat. Van sétálóutcánk pazar kira­ katokkal: Narancs helyett m ár szíveseb­ ben eszem almát. Begipszelt lábamat egy széken pihentetve nézem a listám, kinek mit kellene ad­ nom. Harmincegyféle ajándékot számolok össze Hogy oldjam meg, ha nem tudok járni? Amellett szívből utálom a csomagolást. Az ember az élet utolsó szakaszában kezdi unni a fölösleges tárgyakat, a fölösleges cselek­ véseket. Mindent gondozni kell És aztán mi lesz velük? Úgy nyitok ki egy-egy fiókot, hogy nézem, m it kezdenek a harisnyáimmal, a cipő­ immel az itt m aradók. És az a sok apróság! A képeknek biztos lesz gazdája, lesz, aki szívesen fogadja. Keresem, figyelem, ki m it szeret? Arra hagyom gondolatban és szép folyamatosan írásban is. Kész a végrendelet De hát a

vázák, a tálcák, a ham utartók, a kerám iafigurák, a macskák, a gyertyatartók, a mütyürök. Mind­ egyik megható, ügyes és kedves, szép vagy ép­ pen stílustalan. Mikor is kaptam ezeket? H et­ venöt év karácsonya m ár mennyiség. M ármint fölös tárgyakban. És mindegyiket gondozni, ápolni kell, m ert ha nem, m int a guanó, ellepik a házat. „Szerencsére” a világháború annak idején mindenemet elvitt. Egy szál ruhában m aradtam . Lám a ferencesek, kalkuttai Teréz anya nővérei milyen szabadok, milyen könnyű­ ek. Elhiszem, tudom, m ert próbáltam , próbál­ nom kellett ezt a szegénységet. „Szent és bol­ dog szegénység.” Olvasmányélményemre emlé­ kezem: D io g e n é sz sétál a piacon, nézeget körbe, és nevetni kezd. „Mennyi minden, amire nekem nincs szükségem!” - mondja. Lehet, hogy a tö r­ ténet nem igaz, de a lényege az. (Ajánlom min­ denkinek, menjen egyszer körbe a lakásában, és alaposan nézzen

körül!) Karácsony! Karácsony! Mit is vegyek? Emese sógornőmnek, Zsuzsi húgomnak, Zolika gyerme­ keinek, Eszternek és Gergőnek. Mit főzzek, süs­ sek. Hogy terítsek, kit hívjak meg Ülök egy taxiban, nézem az Andrássy utat. Aranyvasárnap van, nyitva a boltok, de nem da­ A szerző pszichológus Gy. Balázs Béla felvétele rabokkal díszített fa mellett, és mindenki kapott ajándékot: ceruzát, három-négy szál cigarettát, radírgumit, épp, mint gyermekkoromban. Ör­ vendtek, könnyes lett a szemük, a miénk is. Ó, a gyermekkor elragadtatott boldogsága. (Másnap az egyiket főbe lőtték.) Ma pedig cipeljük a tárgydömping terheit. Né­ zem a listámat. Dugóba kerültünk Még m in dig áll a kocsi. Vagy ilyen gyors az emlékezet? Hátunk mögött valaki káromkodik. A sofőr magyarázni kezd, szidja a türelmetlen embereket. „Mindenki megbolondult” - mondja. Megbolondult? Életem legmagányosabb karácsonya volt: anyám és bátyám egymás után,

két nap alatt hal­ tak meg. December elején temettem őket, egy­ szerre, együtt. Addigi életem első magányos k a­ rácsonya volt. De meglepő módon nem „szakad meg a-szívem”. Az ember - tudom az anyáktól, akiknek gyermekük halt meg - fizikailag érzi, hogy kettőbe hasad a szíve. „ S z ív e m eg sza k a d a / A fö ld is a la tta ” - szól a ballada. E zt érzi az ember, amikor a magány szaka­ dékéba zuhan, az alatta meghasadt földbe. Kétszer éreztem ilyet, de akkor nem. Meg­ találtam a kivezető utat: elmentem valakihez, aki még magányosabb és szomorúbb volt, m int én, akinek meggyilkolták a gyermekét. Majd el­ mentem az éjféli misére, aztán lefeküdtem, és bé­ késen aludtam. Azóta tudom, hogy ez a kivezető út: mások segítése minket segít kijutni a sötét­ ségből. Mindez csak aznap éjfélkor vált tudatos­ sá bennem. Megindult a kocsisor, rákanyarodunk a Nagykörútra. Hogy is hívják most ezt a részt? Minden folyton

változik, „panta rei”, no de az utcák neve maradhatna! Miért pont az utcák neve? - mulatok magamon. A karácsonyesték. Ismerem a hajléktalanság élményét. Téli este kóborolok egy idegen város­ ban - a háború után, a h atár mentén. Kis vidéki város, a nevére m ár nem is emlékszem. Kemény, hideg tél van. Eleinte házakba nyitok, szállást kérek, majd csak annyit, hogy a pincébe hú­ zódhassak be, kint megfagyok. Senki nem fo­ gad be. Kimerültén, reménytelenül ülök egy üz­ let előtti cementlépcsőn. Elcsendesedtek az u t­ cák, nem jár itt senki sem. Nagy későn jön egy család, m ár nem is szólok, de ők megállnak előttem, megszólítanak, hazavisznek, és ágyba fektetnek. (Folytatás a II. oldalon) Szellemi vákuum - Milyen problémákra gondol? - A fiatalok nemcsak az ide­ genkedés vagy a neveltetés mi­ att m aradnak távol temploma­ inktól, hanem egyszerűen azért, m ert kevesen vannak. Sok az abortusz, sajnálatosan fogy a

nemzet. Speciális „ke­ le ti” gond, hogy a rendszerváltás után, .amikor is az ateis­ ta államideológia összeomlott, olyan szellemi vákuum kelet­ kezett, amelybe rengeteg „iz­ m us” tódult; szekták, vallási mozgalmak és nemegyszer szélsőséges nézetek jelentek meg. - Ezek egyfajta „konkuren­ ciát” is jelentenek? - T agadhatatlan. Mégis úgy vélem, többségükkel kereszté­ nyi szellemben szót kell érte­ nünk, párbeszédet kell kezde­ ményeznünk, míg a legagreszszívabbak tevékenysége ellen ezek a családi közösségek elé­ be helyezik m agukat, rendre tönkretéve azokat - védekez­ nünk kell. Azt azonban fölös­ legesnek tartom , hogy az egy­ házunkat ért tám adásokra el­ lentám adással válaszoljunk. Mert vallom, még egy szekta is jobb, m int hit nélkül élni. - Mozgalmak a katolikus egyházon belül is vannak. Nap­ jainkban különösen sokat hal­ lani a karizmatikusokról, en­ nek vallásgyakorlási stílusa

ugyancsak eltér a hagyomá­ nyostól. - A karizmatikus mozgalom egy a katolikus mozgalmak kö­ zül. Ez is értéket hoz az egyház­ ba. A mi dolgunk és felelőssé­ günk, hogy erre is építsünk, ezt is hasznosítsuk. Tudom, pasztorális stílusuk, eszközeik - így például a gitáros misék - so­ kakat meghökkentenek, nem ritk a az elutasításuk, néha még a fiatalabb hívők és a pa­ A rendszerváltozás után szám talan „izmussal” kellett számolni pok részéről is. Én ezzel nem kell foglalkoznia, így a pénzértek egyet Hiba bennük el­ ügyekj a közgazdaságtan, a lenséget látni, hiszen az eg y polgári jog kérdései is több­ ig a zsá g többféleképpen meg­ nyire kim aradtak az oktatás­ fogalmazható, az e g y ü d v ö s ­ ból. Mindezek hiánya kétség­ telenül okoz némi gondot. Ám sé g h e z nem csak egy ú t vezet. - A megyével nyilván még az itteni érseki hivatalban se­ csak ismerkedik, bár nap m int gítőkész társakra

találtam , nap járja, így inkább arról akik a fenti tém ák jó szakértői. kérdezem, hogy milyennek látja most a katolikus egyház „A szeretet soha el helyzetét? - A rendszerváltás után so­ nem múlik ” kan azt hitték, új korszak kö­ szönt ránk, az emberek tódulni fognak az addig tőlük többnyi­ - Okoz-e önnek nehézséget, re eltiltott templomokba. Ami hogy az engedetlensége, tan ítá­ az új korszakot illeti - leg­ sának egy része miatt korábban alábbis az állam és egyház vi­ megtagadott Bulányi atyát, szonyában elkezdődött. A akinek kis közösségei közül né­ hitélet azonban korántsem hány Veszprém megyében is erősödött meg oly mértékben, működik, az egyház a közel­ m int azt sokan feltételezték. múltban visszafogadta szolgá­ Ám nem érzek csalódást, hi­ latába? - Remélem, nem. A m últat szen valamelyest sikerült előbbre lépni. A fiatalság kö­ feledni kell, felesleges az egyrében is alakul az a

szűk réteg, másra mutogatás Úgy vélem, a amely m indinkább érdeklődik miagyar püspöki karnak, illetve a vallás iránt. E tekintetben "%Vatikán Hittani Kongregáció­ fontos, hogy az intenzív jának az a döntése, hogy Bulá­ pasztoráció érdekében minél nyi atya - miután ő is aláírt egy több ifjúsági vezetőt képez­ nyilatkozatot - újra nyilváno­ zünk veszprémi Hittudom ányi san taníthat, prédikálhat, mi­ Főiskolánkon vagy a szombat- sézhet, a veszprémi főegyház­ helyi Katolikus Továbbképző megyében is érvényes. Bízom abban, hogy a működése való­ Intézetünkben. ban áldásos lesz. - Püspökké szentelésekor jelm ondatát Szent Pál apostol Segítőkész társak híres szeretethimnuszából köl­ - Ön segédpüspök volt Eger­ csönözte: „A szeretet soha el ben, de vezetőként most kell nem múlik.” A karácsonyi ü n ­ először eligazodnia egy főegy­ nepek előtt ez most különösen házmegye

igazgatásában. Ta­ aktuális nulmányai alatt szerzett-e lV- A szeretetnek nemcsak lé­ lektana és-. erkölcstana van, mindehhez elég ismeretet? Budapesten, a Központi hanem h ittana és filozófiája is. Hittudom ányi Akadémián vé­ Egyedül a szeretet ad választ geztem teológiai tanulm ányai­ nemcsak a „hogyannal”, h a­ mat, amely Magyarországon nem a „m iérttel” kezdődő akkor a legmagasabb szintű nagy kérdésekre is. Hiszen a képzést nyújtotta. Ennek elle­ szeretetben« találjuk meg a nére meglehetősen elméleti szabadság, a bűn, a megváltás szinten folyt az oktatás, így a m agyarázatát. Ilyenkor, k a rá ­ katekétia, a pedagógia, a gya­ csony táján újra és újra hangkorlati pszichológia, a lelki­ súlyozni kell: a szeretet m in­ pásztori ismeretek, az úgyne­ denekelőtt az ember személyes vezett lelkipásztori orvostudo­ kapcsolataiban válik tetten mány, a szociológia kevésbé érhetővé. Értéke, megbecsülé­

kapott hangsúlyt. Akkoriban se m indenképp meg kell hogy még úgy látszott, hogy az egy­ előzze az anyagi világ hívsáháznak gazdasági, gazdálko­ gait. dási kérdésekkel mind kevésbé Andrássy Antal . ÉVFOLYAM 77 SZÁM 1991 ÁPRILIS 2, KEDD KULTÚRA 11 PestiüHírlap HÓDOLATOK ÉS BÍRÁLATOK ALL THAT JAZZ KARACSONDI IMRE Vagyis (az ismert film címét kölcsönvéve): mindhalálig ze­ ne. Ha nem is mindhalálig, három napig szólt a jazz Bu­ dapesten. Öt koncertet hall­ gathatott a műfaj (többnyire csak rétegnek nevezett) kö­ zönsége. Mindegyik este bi­ zonyság volt arra is, hogy ez a réteg képes tömeggé növe­ kedni. Ha produkciót kap cse­ rébe a belépőjegy áráért. Élő legenda volt látható, Az Illinois-i Altonban 1926án született Miles Dewey Da­ vis. 1989 november 16-án já rt ugyanitt először. Miles Davis 40 éve trombitál. East St. Louisban gimnáziumi ta­ nára, Elwood Buchanan taní­ to tta meg közismert vibrató

nélküli, gyors és könnyed já­ tékstílusára. Tizennégy éve­ sen már tagja volt ugyanab­ ban a városban a zenész szakszervezetnek. A pálya negy­ ven éve elképesztő termé­ kenységgel és még erősebb másokra gyakorolt hatással járt. Most a következő felállá­ sú zenekarral érkezett Buda­ pestre: Deron Johnson (bil­ lentyűsök), Ricky Wellman( dob), Joseph Foley McCreary (gitár), Richard Patterson (basszusgitár), Kenny Garrett (szaxofon). A szaxofonos, dobos és a gitáros már tavalyelőtt is elbűvölte a közönséget. Miles Davis zenéjét fúziós muzsikának hívják ma a vilá­ gon mindenhol. A jazz és a rock fúziójának nevezik azt, ami azonban egyáltalán nem stílusok összeolvadása. Davis el tudja dönteni, hogy mit mi­ lyen zenével fejezzen ki. Mi­ kor legyen meghitt, és mikor populáris. Tehát a művészből árad az egység, benne jön lé t-. re a fúzió. így tehát szóljanak bár dobgépek vagy diszkórit­ musok itt-ott,

a zene tovább­ ra is Miles Davis lelkében fo­ gant. A másik négy koncert a Pe­ tőfi Csarnokban volt március 19-én és 20-án. Mégpedig a Budapest Tavaszi Fesztivál részeként, az ŐRI és a Ma­ gyar Rádió rendezésében. Az ŐRI élén létrejött váltás óta az új vezetők egyre inkább odafigyelnek (szerencsére) erre a műfajra. Hogy csak né­ hány koncertet említsek a kö­ zelmúltból: Marlboro Super­ band, Babos GyulaVictor Bailey (A nyolcadik csoda). Most újra Magyarorszá­ gon hallhattuk az első estén a Metró együttes egykori le­ gendás dobosát, Samot, azaz Jinda Györgyöt, aki évek óta egyengeti a magyar jazz-zenészek útját Amerikában. Ő a producere például Szakcsi Lakatos Béla lemezeinek a GRP Recordsnál. Most az OM Bonddeljött, de erre az estére kicsit felduzzadtak.- Gadó Gá­ bor gitáron, Szakcsi Lakatos Béla zongoráin és Horváth Kornél ütőkön volt a magyar „különítmény” az egyébként Jinda György

(ütőhangsze­ rek), Gerald Vis ley (basszus) és Randy Ross (gitár) felállá­ sú zenekarban. A lírai felhan­ goktól az egzotikus megszóla­ lásokig (főleg Jinda és Hor­ váth Kornél jóvoltából) ívelő produkció igazolta, hogy nem véletlenül van az OM Band le­ mezsorozatának akkora sike­ re Amerikában. Utánuk Ed Mann és együttese, a Perfect World kö­ vetkezett. Ed Mann régen együtt játszott Frank Zappával. Valahogy úgy is néz ki, mint Zappa. Olyan szakálla van, meg haja. A koncerten Zappát ábrázoló pólót viselt. Valahogy a zene mégsem szó­ lalt meg. Sok volt benne a svindli, a látványosság. „So­ kat kormoltak”, ahogy egy if­ jú jazzkedvelőtől hallottam a büfében. 20-án a Babos-trió kez­ dett. Egri Jánost, egy rop­ pant tehetséges fiatalembert hallhattunk bőgőn. Dobon egy Bécsben tanító, New Orleans-i, francia nevű úr já t­ szott: Je ff Boudreaux. De a mai Babosnak igazi meglepe­ tése volt erre az estére: a

trió kiegészült. Mégpedig nem akárkivel: James Moody-vsá, a régi be-bop szaxofonosok egyik utolsó mohikánjával. Az estet Stephane Grapelli triója fejezte be. A nyolc­ vankét éves Grapelli mellett egy nagyon fiatal bőgős, Jean Philippe Viret játszott, és Mark Fosset gitározott. Gra­ pelli humora, kedvessége a régi, zenéje szárnyain messze repült a közönség. A négy koncert legfonto­ sabb eredménye, hogy újra bebizonyosodott: a magyar jazz-zenészek megállják he­ lyüket az amerikai hírességek mellett. Babos Gyula mondta egyszer egy interjújában, hogy „.nem vették ki a ke­ zünkből a hangszert, és nem zavartak le a színpadról”. Igen, a zene az emberek lelké­ ben van. Ideje hát felszabadí­ tanunk lelkeinket (is). MARTON ÉVA K 0N C ER TP0D IU M 0N SZOMORY GYÖRGY Ritkán izzik fel hangverseny atmoszférája olyan hőfokra a hazai koncerttermekben, mint amilyent Marton Éva estjén érzékeltünk a Buda­ pest Kongresszusi Központ­

ban. Az operaénekes világ­ sztár m ár az est folyamán megszólaló két zeneszerző, Wagner és Richard Strauss kiválasztásával felfokozott érdeklődést keltett koncertje iránt. Marton Évát ugyanis közönségünk eddig leggyak­ rabban az olasz repertoárban hallhatta, s csak kevesen győ­ ződhettek meg arról, hogy egyéniségének, művészi kife­ jező erejének kiteljesítéséhez talán éppen a német romanti­ ka e két alkotója kínálja a leg­ több lehetőséget. Mindamellett Wagner öt dalból álló ciklusának, a Wesendock-á&Xokmk előadásá­ val Marton Éva még a művé­ szetét az átlagosnál jobban is­ merők számára is alig ismert vizekre evezett. Am a műsor második részében elhangzó Salome-finálé és a Wesendonck-dalok egymásmellettisége mégiscsak rávilágított arra, hogy a világszerte nagyrabecsült énekesnő mennyire elsősorban operaénekesi al­ Érdekes, hogy nálunk még mindig élnek költők, hogy nem haltak

éhen, nem fagy­ tak meg a segélyezőállomás előtt, a lakbérhátrálék befize­ tésének elmulasztása és az ezt követő kilakoltatás után. Majdnem annyi verseskötet jelenik meg évente, mint ahány új kiadó, s majdnem ugyanannyian meg is buknak kiadóként és költőként. Még­ is, mindig akad valaki, aki vállalkozó érdekei mellett gondjaiba vesz és az olvasók elé állít egy-egy új költőt. Ezt tette a Kráter is, ami­ kor a Fekete-piros Füzetek sorozattal a nyilvánosság elé lépett és útjára indította Sza­ bó Ágnest. Valakit elkísérni ama vesződséges úton, amely a kiérleltebb kötetek megírá­ sáig és kihordásáig vezet, mindig misszió, a kiadók nem is igen vállalják a hűséges sze­ repét, s az első kötet után sor­ sukra hagyják pártfogoljuk. amerikai Julius Rudel, a ten­ gerentúli középnemzedék egyik ismert dirigense vezé­ nyelte, vitathatatlanul biztos stílusismerettel, bár némely mozdulatában Európában

már avíttnak ható jelzésrend­ szerrel. Az önálló zenekari művek közül dirigálásában a RESZKESSETEK, BETÖRŐK! HOLLÓS LÁSZLÓ Feledékeny szülőknek és önál­ lósodni vágyó gyermekeknek ajánlom e filmet, valamint Szabó Agnes írt egy kötet­ ját világáról, az mind benne re való verset, és néhány no­ van a kötetben, de a kupacok­ vellát. Nem baj, hogy megírta ba hordott képek nem pótol­ őket. Nyilván tudja, hogy hatják a filozófiát, a szemléle­ Vaktérkép című kötetének tet. Az érzékenység kevés Az helye ott van 70 másik mel­ olvasónak teljesen lényegte­ lett, amelyek évente napvilá­ len, hogy az, akit olvas, „mo­ got látnak és elfelejtődnek, s dernnek”, vagy inkább „ha­ amelyek humuszul szolgál­ gyományosnak” tekinthető. nak egy-kettőnek. Szabó Ag­ Újabban fajdalommal kell ta­ nes modem költő, de modern­ pasztalnunk, hogy kiveszett a ségében nincs semmi újdon­ zene a versből. Szabó

Agnes ság, egyébként is modernnek költeményeinek nemcsak ze­ lenni ma m ár nem modem néje nincs, hiányzik a kohézió dolog. A legszívesebben saját is, amit az imént már emlege­ magáról ír, s ennyiben költő a lelke mélyéig. Valami egészen te tt filozófiátlanság okoz különös módon el van foglal­ Versei szétesnek, darabokra va saját magával, saját szere­ hullanak, mondatai egymás­ peivel és a versekkel, amelye­ ra rakott téglák, malter nél­ ket gátlások nélkül ír, s ha vé­ kül. Jóval élvezhetőbbek kis­ letlenül saját magán túl is ta­ prózái, itt a prózát összetartja lál valami közölhetőt, arról többnyire írtak már mások, a kényszerű szerkesztés. Ami jót, s jobban. Annyira ügyel a verseiben egyszerű próza, rá, hogy érdekeset újon, hogy az prózájában líra. Megfigye­ kitalált magának egy külön lései váratlanok, meglepőek. nyelvet. Amit egy nő egy kü­ Több prózai művet szeretnék lön

nyelven saját magának el­ tőle olvasni. Többet, mint mondhat saját magáról és sa­ verset. azoknak, akik győztesen sze­ retnék megvívni harcukat a betörőkkel. Chris Columbus vígjátéka akár mulatságos ok­ tatófilmnek is tekinthető, amelyből megtudhatjuk, hogy akadályozhatja meg lakásunk kifosztását tulajdon gyerme­ künk. A nyolcéves Kevint a nagy kavarodásban egyszerűen ott­ hon felejti vakációzni induló népes családja. A lakásban re­ kedt kisfiúnak egyedül kell megvédenie önmagát s a házat az utcában garázdálkodó betö­ rőktől. Szerencsére Kevinnek helyén az esze és a szíve, s rafi­ nált csapdarendszerrel „ked­ veskedik” a betolakodóknak. A hegesztőpákától kezdve a ka­ rácsonyfadíszen át a tarantel­ lapókig mindent bevet. A ma­ gasból forró vasalók és festékesdobozok hullanak, a lépcső­ kön tapadós kátrány és csúszós jég várja a hívatlan vendége­ ket. És csapda nem marad érintetlen: az

ütődött betörők sorra „kipróbálják” mindegyi­ ket. Dülöngél is a nézőtér, az el­ lenállhatatlanul komikus jele­ netek mindenkit megnevettet­ nek. Az egyik botcsinálta bű­ nöző szerepében még az a Joe Pesci is felszabadultan komédiázik, aki nem is olyan régen Scorsese őrült, vérengző FOTÓ: MEZEI BÉLA Salome zenekari betétje, a Hétfátyoltánc sikerült a leg­ hatásosabban. Wagner Rienzi-nyitánya és Richard Stra­ uss Don Jüanja alig emelke­ dett egy átlagos produkció színvonala fölé. KÖNYV AZ EGYHÁZ SZENVEDÉSÉRŐL FILM JEGYZET A KÖLTŐK NEM HALTAK EHEN? SZERTE TAMAS kat, színpadi zenedrámai sze­ mélyiség, sodró hatású zenei tragika. A szenvedély indula­ tait a Wesendonck-dalokban a művésznő alig leplezhető fe­ gyelemmel igyekezett féken tartani, mialatt termé­ szetesen kristálytiszta bár a magasabb regiszterekben egy-egy pillanatban kissé fá­ tyolos tónusban szólaltak meg expresszív fortéi,

érzéki pianói. Különösen szép volt ebben az értelemben a ciklus második, Stehe still!, és utol­ só, Träume című dala, utóbbi alighanem éppen a Trisztán és Izolda szerelmi kettősét idéző drámai töltése révén. A csak hanggal kifejezésre váró, minden külsőségtől mentes belső intimitás azonban rész­ ben rejtve maradt a dalciklus előadása folyamán. A Salome opera zárójele­ netében azután Marton Éva mindent elsöprő, fékevesz­ tett szenvedéllyel, félelmete­ sen szép hangja minden dina­ mikai és kifejező árnyalatá­ val énekelte-sikoltotta el en­ nek az „erotikus perverz” ze­ nedráma hősnőjének őrüle­ tét. Úgy hiszem: nincs ma a világon senki, aki ebben a sze­ repben túlszárnyalná Marton Évát. Az Operaház zenekarát az „nagymenőjeként” fagyasz­ totta ajkunkra a mosolyt. (Oscart is kapott érte a mi­ nap.) De a sok jó színészi ala­ kítás közül is kiemelkedik egy tízéves kis „profi”

káprá­ zatosán hiteles játéka. Maca­ ulay Culkin a szemünk láttára válik elkényeztetett, állandóan bajt okozó bőgőmasinából agyafúrt, bátor nagyfiúvá. Helyzetkomikum, árnyalt humor, kaland és humánum keveredik Columbus klasszi­ kus felépítésű, könnyed vígjá­ tékában. Igazi családi film ez: felnőttnek, gyereknek egy­ aránt szórakozást nyújt. S ta­ lán még a betörők is tanulnak belőle valamit. Például megta­ nulhatnak félni. STOFFAN GYÖRGY Havasy Gyula, Nagysáp plé­ bánosa könyvet írt. Ez önma­ gában még nem bűn. Az azon­ ban igen, hogy könyvéről nem azért írok, hogy ajánljam. El­ rettentő példaként vagyok kénytelen kritikát szentelni munkájának, mely sokéves adatgyűjtés sajnos mél­ tatlan eredménye. Hivatalos egyházi köny­ vesboltokban nem árusítják. Ami kifogásaim legfőbb pont­ ja, az Esztergom bírálata. Paskai érseket magam sem szeretem, s több ízben kriti­ záltam

tevékenységét. Am valamiféle árulásnak minő­ sül, ha egy pap adja a közvéle­ mény kezébe a főpásztor elle­ ni szidalmait. Talán kora és sok szenvedése vezette idáig a szerzőt. Maga a mű nem él önálló életet. Sok-sok Mindszentyidézettel olyan, mintha az egykori m ártír érseket kíván­ ná alaptalan állításához bűn­ segédnek használni. Bűnse­ gédet írtam, mert Havasy el­ követ egy bűnt is dokumen­ tumkötetében. Bulányi egy­ házat felforgató tevékenysé­ gének belső elítélését is a 45 esztendős elnyomás követ­ keztében elszenvedett terhek közé sorolja. Pedig ez ál-állítás Bulányi tagadja a hierar­ chiát, mely kétezer esztende­ je az egyház fennmaradásá­ nak alapja. S mindezt lelkiis­ mereti ügyként kívánja beál­ lítani. A harmadik kifogásom Havasy Gyula műve ellen, hogy nem hallgatva meg ba­ ráti tanácsadói véleményét, félkész és pontatlan adatai­ ban hiányos gyűjteményt ad az

olvasók kezébe. Fájó szívvel ugyan, de nem ajánlom elolvasásra a művet, hiszen az félrevezeti olvasóit az egyház elmúlt negyvenöt esztendejének siralmas ú t­ vesztőjében. Havasy Gyula munkája egy helyrehoztatatlan téve­ dés. Ám megbocsátható A szerző akart valamit tenni, szeretett volna elégtételt ven­ ni paptestvérei meggyilkolá­ sáért, szenvedéseiért. az el­ nyomásért, az elnyomás el­ len. Ám a szándék nem min­ dig azonos a produktummal. 28 SubádFOid 1999. NOVEMBER 30 V I A A s z e r e t g y é m e A gyémántmise hosszú, tevékeny papi életet koronáz meg: a kivéte­ les, egyszeri alkalom hatvan év szolgálatot jelent. Halász Endre, Szada 84 évesplébánosa - egyben a Betánia Szeretetszolgálat lelki vezetője, a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat fáradhatatlan robotosa - nyáron tartotta gyémántmiséjét. A z Isten szeretet, a szeretet teljessége. S aki

szeretetben él, az m ár közeledik Is­ tenhez. E l sem tudjuk képzelni, hogy néz k i a szeretet, itt m egáll a képzelet. A - Tisztelendő úr, milyen külsősé­ gek között zajlik egy ilyen szertartás? gáltam. Felnőtt ott már egy generáció, akiket én kereszteltem, neveltem. A z előző rendszerben több „bűnöm et” is számon tartották. B ulányi G yörggyel együtt vallottam , hogy az egyház jö v ő ­ jé t a kisközösségek je len tik. H ittem a i I f l 4 I - Ez tulajdonképpen ünnepélyes szentmise. E ljö tte k régi híveim , baráta­ im , paptársaim, több m in t háromszá­ zan. Általában az a szokás, hogy ilye n ­ ko r illusztris főpapot hívnak meg. Én B ulányi G yörgy pátert választottam, aki engem ez id ő alatt vezetett, hiszen 1949-ben ismertem meg. A gödöllői plébánossal aki a káplánom volt. ma a főnököm - meg a nyolcvanéves öcsém­ m el miséztem. - Ketten lettek papok a családjá­ ból? - Igen, öten voltu

nk testvérek. K i­ lencévesen elvesztettem édesapámat. A hitoktatóm felkarolt, személyes példája mélyen hatott rám. Sosem álmodtam ilyen hosszú életről. V ácott szenteltek pappá 1939 nyarán, s Szadán mondtam 1999 júniusában a gyémántmisémet. - Az ünnepélyes alkalomra miért Szent János idézetét választotta? - Ez a m ottó végigkísérte az élete­ met. János apostol első levelében mondja: „Szeretet az Isten. S aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne” Ez a gondolat az Istenre vonatkozólag a legnagyobb igazság. A z Istent nem is szabadna ábrázolni, ő nem emberképű. Jézus Krisztusban lett emberré. Ha vala­ k i nagyon meg akarja magának fog al­ mazni, János szavainál nem talál jobbat. szeretet-Istent nem lehet lerajzolni, de érezzük, beszélünk róla. - Tizenhat évvel ezelőtt miért kel­ lett nyugdíjba mennie? - Kötelezték a püspököt, hogy nyug­ díjazzon és mozdítson el a péceli plébá­ niáról, ahol

harminchárom évig szol­ bázisközösségek megújítóerejében. A z állam i vezetők ezt antikommunista szervezkedésnek vették. Pedig ez a mozgalom Nyugat-Európából indult, s az egész világon elterjedt. Jelentőségé­ rő l a püspöki szinódus állásfoglalása 1975-ben elmondta, hogy a kiscsopor­ to kró l az egyházban sok szó esik. A z t á n t m t is é s e s z a d a i p lé b á n o s l i e s s é e é f o e n nem önálló, G ödöllőhöz tartozik. A kétezer lakos egyharmada katolikus. Nekem tulajdonképpen a hívek után já ­ minőségbe. Jól tudom, életkoromhoz képest sokat vállalok. A plébánia, a szo­ ciális munka, az alkoholistamentés egy kortyot sem iszik. Évente hat alka­ lom m al vezetek háromnapos bentlaká­ sos lelkigyakorlatot, esetenként 40-45 rás lenne a dolgom. A jó papnak család­ ja az egyházközség, m indenkit ismernie kellene. Hétszáz hívővel könnyen tudnék kapcsolatot tartani, ha bírnám

még a dimbes-dombos terület bejárá­ sát, de közben megöregedtem, magamra maradtam. íg y csak szombattól hétfőig tartózko­ dom Szadán, akkor látom el a papi szolgálatot: misézek, ke­ resztelek, temetek. Sajnos, a hitoktatást sem tudom vállalni. A hét többi napján Budapesten m ind teljes embert kíván. Bánt, hogy sem itt, sem ott nem tudok teljes munkát fő számára. De az alkoholisták előtt nem én vagyok az igazán hiteles ember, m ert soha nem ittam. A részvevők saját példájukkal nevelik egymást. O k sok­ kal gyakrabban, hetente többször is ta­ lálkoznak. Hozzánk, a Betániába 15-20 ember já r a szabadult alkoholisták kö­ zül. Ezt a munkát azért sem hagyhatom abba, mert egyre több a jelentkező. A z e lm ú lt ötven évben megduplázódott az alkoholisták száma. A z iszákos gyökértelen, bizonytalan ember, nagy szüksé­ ge van segítségre, szeretetre. A szeresd felebarátodat parancsolat betartásától élek, a Betánia

Szeretetszolgá­ latnál. A tisztelendő úr rendkívül szerény és tartózkodó, ha saját tevékenységéről k e ll vallania. Pedig ennek a tíz éve m űködő szeretetszolgálatnak a meghatá­ pedig még sajnos nagyon messze van az emberiség. - Hogyan közelíthetnénk meg a jézusi tanítás teljesítését? - A kivezető út, a megközelítési lehe­ tőség szerintem a család. Ha a család a szeretet parancsát vallja, eszerint él, s ilyen közösségek az evangelizálás terü­ letén is nagy szolgálatot jelentenek a nagyobb egyházi közösségeknek. O k az egyetemes egyház reménységei. Én is osztom ezt a véleményt, mert itt most már nem tüntetni kell, m ilyen sokan va­ rozó egyénisége. Bogláryné M a ilá th Edina, a Betánia veze­ tője szerint hihetetlen szellemi frissességgel, rengeteget vállal. Hosszú évek háttérbe szorítottsága után egyénisége, sugárzó hite és embersége m éltó módon gyunk. Jézus Krisztus összeszedhetett

volna hetven embert, mégis csak tizen­ kettőt gyűjtött maga köré. E nnyi em­ berrel lehet úgy beszélgetni, hogy ott m indenki szóhoz ju t. Erre csak most, a bázisközösségek eredményeiből döb- * benünk rá. bontakozott k i itt, ahol erőt, tar­ Az evangélium a szeretet civilizációját valósítaná tást és példát ad a közösségnek. meg a világban L e lk i vezetőjük, tartóoszlopuk, v é g e z n i, d e se m a le lk é s z i h iv a tá s t, sem rendszeres lelkigyakorlatokat, etikai előadás-sorozatokat tart a munkatársak­ a tö b b it n e m tu d o m a b b a h a g y n i. nak. Saját küzdelmes élete hitelesíti a - Az iszákosok mind a hívők közül lényeget, amelyet közvetít. Ráadásul kerülnek ki? - Hogyan alakult az élete nyugdí­ jazása után? ennyi teendő m ellett hosszú évek óta az iszákosok gyógyításával is foglalkozik. - A z t sem engedték, hogy Pécelen maradjak, pedig a híveim egy házat akartak venni számomra. Kaptam

egy üres plébániát Szadán, ahol már hét éve nem vo lt pap. A he lyi kis egyházközség - Hogyan kezdte el az alkoholistamentő tevékenységet? - M ég Pécelen talált rám ez a feladat. Nehéz, de eredményes munka az italos embereket átvezetni egy más élet­ ezt tanulja meg a gyerek, tovább tudja v in n i. A k i - állítsa bár azt, hogy nem hisz Istenben, de - szeretetben él, köze­ lebb á ll Istenhez, m in t aki naponta a templomban im ádkozik, de haragban van a szomszédjával. - Nem, a feltétel csupán az iszákosság elismerése. Persze, nekünk az a m ottónk, hogy az alkohol rabságából Jézus a szabadító. Sokan itt lesznek hí­ vővé, megtérnek. A z t te kin tjü k gyó­ gyu lt - a m i szóhasználatunkkal: szaba­ d u lt - alkoholistának, aki soha többé - Az új évezred küszöbén milyen gondolatok foglalkoztatják? - Néhány éve egy prédikációmban elmondtam már, hogyan látom a jö vő t. Kérdések sora fogalm azódik meg ben­

nem: Keresztények vagyunk m i már? Egyáltalán voltunk valaha kereszté­ nyek? Tizenkilenc évszázad állt a rendel­ kezésünkre, és még csak a küszöbén ál­ lunk ennek a csodálatos világnak. M ert az evangélium a szeretet civilizációját valósítaná meg a világban. A harmadik évezrednek ez volna a feladata: a szeretet civilizációjának megvalósulása. Lovass Ildikó / ----------------------------- s a l® ( % B o ld o g névnapot k ív á n a ha jd úszob oszlói T ó th Im ré ­ ne k négy hónapos kislánya , O rso lya és pá tja, A nna m á­ ria . F o ktő re j I Kunszentmiklóson Mohácsi József és felesége de- Barna Sándor ésjelesége november 20-án ünnecember 9-én ünnepli 60. házassági évfordulóját, pelte 51 házassági évfordulóját Kunszentmelyhez jó egészséget kívánnak gyermekeik, unó- miklóson Sok szeretettel köszönti a házaspárt káik és dédunokáik. fiuk, menyük és az unokák. Me gy a s z ó n Nagy

Szilviát névnapja al­ kalmából na­ gyon sok sze­ retettel kö­ szönti nagy­ apa, nagyma­ ma, bátyja és Katika. Jászalsószentgyörgyön október 23-án ünnepelte aranylakod almát Szöllősi Mária és Szabó József. A rokonság és összes ismerősük kiváltják nekik, hogy hátralévő öreg napjaikat töltsék jó egész­ ségben és szeretetben. Gyöngyösorosziban 1933. no­ vember 18-án esküdött örök hűséget egymásnak Tóth Juli­ anna és Tóth Antal. A falu leg­ idősebb házaspárjának 66. há­ zassági évfordulójuk alkalmá­ ból nagyon sok szeretettel kí­ vánnak további jó egészséget, örömteli és boldog éveket gyer­ mekeik, unokáik és dédunoká­ ik. november Nyírtelek-Varjúlai decem- 15-én töltötte be 65. it Bodnár József. Erőt, egészséget, hosszú, bol­ dog életet kíván neki felesége, fia, menye, lánya, veje és öt legdrágább j m á b ó l sok bo ldogságot és • öröm ökb en gazdag éveket : k

ívá n lánya, M a g d i és u n o ­ kája, Jánoska. í 40. házassági é v fo rd u ló já t ünnepelte no vem be r 14én P a jo r Ilo n a és M a g o n y I János. Jó egészséget, hosz- I házaspárnak fiu k , m e n yü k szú életet kívá n va gra tu lá l a és un okájuk. K is fa lu d o n Szalay János ■; és felesége a kö ze ljö vő b e n ; ü n n e p li 45. házassági 5Sv: fo rd u ló já t. Ez a lk a lo m b ó l 5 kö szö n ti őket baráti szere- Ökrös Roland 7., húga, Tamara pelte a napokban. Sok szeretettel kösz mama és papa Gvomaendrődről. Ötven év elteltével október 30-án küdött egy mái ismét örök hűsége a domaszéki tei lomban Födi R< lia és Kalmár Fe­ renc. Lányuk ládjával, testvél rokonok, jó bai Monoron tok gratuláhak eh­ bér hez a szép hez. a édesanyának, Tamás Is tvánnénak névnapja a lk a l- A garadnai Abkorovics Lászlónénak boldog név­ és születésnapot családj Gabika szülei, ! tettel

B u th i Istvá n B e le d rő l. ! M ezőberénybe G o ttsch ick Juliannának 21., M i- i sínek ) gratuláln ak, 18. I névnapjára születésnapjára B öb iké n e k jó egészséget s kívá n n a k szü le ik és testvé- js re ik . A b ih a m a g yb a jo m i H o r­ váth C s illa 9., öccse, Jenőke 4. születésnapját és névnapjá t S ok ü n n e p li novem berben. szeretettel köszö nti ő ke t testvérük, A n g i, szüle­ ik , na gyszüleik és a ro ko n - , ; 1996. február 18 Katonák a Balatonon Elindult az utolsó amerikai kontingens is Taszárról, hogy Boszniában megkezdje szolgá­ latát. Mindössze 4600-an ma­ radnak, az eredeti áttelepítési és előkészítési bázis pedig ellá­ tóközpontként működik to­ vább. Tulajdonképpen hátor­ szágot jelent majd a boszniai IFOR-erőknek. A tervek sze­ rint a katonák és a vezetők ki­ sebb alegységekben alkalman­ ként egyhetes időtartamra tér­ hetnek majd vissza

Magyaror­ szágra. Ez idő alatt próbálják meg úgymond feltölteni az ele­ meket, hogy a katonák a felsze­ relések, egyenruhák kiegészí­ tése, a csoportos lőgyakorlatok mellett lehetőleg szellemileg is felfrissüljenek. Ebbe természe­ tesen beletartozik az is, hogy végre elhagyhatják a bázist, vagyis kimenőt kaphatnak. Mi­ vel a katonák kiválasztásánál nem volt elsődleges szempont a Logisztikai Központnak he­ lyet biztosító ország behatóbb ismerete, a kimenők alkalmá­ val a katonák felfedezhetik ma­ guknak Magyarországot. A hazai utazási irodák - fő­ leg azok, amelyeknek Kapos­ vár környékén van érdekeltsé­ gük - nem voltak restek, töb­ ben már be is nyújtották prog­ ramajánlataikat az IFORközpontnak. Ezek a programcsomagok a teljes belföldi kí­ nálatot magukban foglalják, sőt egyes irodák Ausztriába is invitáíják már az amerikaia­ kat. Konkrét válasz még nem érkezett a taszári bázisról, tu­ domásunk

szerint egyelőre nem is akarnak komolyan fog­ lalkozni ezzel a kérdéssel. Még azt sem döntötték el, hogy a csoportos vagy az egyéni uta­ zásokat pártfogolják-e. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozó Or­ szágos Idegenforgalmi Hivatal készen áll arra, hogy speciális prospektusokat állítsanak össze Magyarországról az amerikaiaknak, amennyiben azok igényt tartanak erre. Megkerestük N e m c s ó k János címzetes államtitkárt, a balato- MAGYARORSZAG Am erikaij árás Tatárszentgyörgyön Taszár és Kaposvár után né­ hány héttel ezelőtt a Pest megyei Táborfalván is megjelentek az IFOR-erőkhöz tartozó amerikai katonák. A falu lakói lassan megszokják már, hogy idegen haderők állomásoznak náluk, mivel közel negyven esztendeig a szovjetek, most pedig az ame­ rikaiak táboroznak majd ott. Táborfalva polgármestere, Laczkó János is hallott már igaz, eddig csak a híradásokból - arról, hogy jönnek a NATO katonái, sőt tud

is néhány tiszt­ ről; akik már napok óta a falu­ ban tevékenykednek. Hivata­ losan azonban még senki sem értesítette a település vezetőit arról, hogy pontosan mire is számítsanak a közeljövőben. A polgármester megjegyezte, hogy a héten már két alkalom­ mal terveztek ugyan egyeztető tárgyalásokat az érintett falvak vezetőinek és többek között a megyei védelmi parancsnok részvételével, de ezek a találko­ zók - mivel az érintettek nem jelentek meg - elmaradtak. Táborfalva életét egyébként kevésbé befolyásolja majd a tengerentúliak ottléte. Laczkó János elmondta, hogy náluk minden bizonnyal táborozni fognak a katonák, a harcászati gyakorlat színhelye a szom­ szédos Tatárszentgyörgy lehet majd. Az ok: egyedül csak ott található erre alkalmas lőtér. Tatárszentgyörgy 1600-as lé­ lekszámú falucska Pest és BácsKiskun megye határán. A tele­ pülés már az elmúlt évtizedek­ ben is sokat szenvedett az ál­ landó

katonai jelenléttől, ugyanis harcászati gyakorlatok miatt szinte naponta kellett le­ zárni a falu és Dabas (valamint Pest) között az egyetlen, közle­ kedésre is alkalmas utat, így sokszor teljesen elszigetelődtek a külvilágtól. Gazdig Lajosné polgármester éppen ezért kije­ lentette, ha ismét ilyen körül­ mények teremtődnek, akkor nem támogatják az amerikaiak jelenlétét. Az önkormányzat vezetője utalt arra is, hogy az utóbbi időben jó néhány infra­ strukturális fejlesztési terv ma­ radt megvalósulatlan, s nem kevesen hagyták el a falut a fent említett okok miatt. Megkerestük az ügyben F o ­ d o r Is tv á n honvédelmi állam­ titkárt is, aki szerint nincs ok az aggodalomra. Igaz ugyan, hogy a Magyarországon tar­ tózkodó haderők negyed­ évente esedékes lőgyakorlatá­ ikat valóban a tatárszentgyör- M inden ötödik fehérvári közalkalmazott menesztését tervezi a polgármester Logisztikai szövetség a

multinacionálisokkal A közúti szállítások növekedé­ sének hosszú távon elviselhe­ tetlen társadalmi hatásait úgy lehet csökkenteni, ha - ahol csak lehet - kihasználják a vízi és vasúti fuvarozás lehetősége­ it. Ennek azonban feltétele olyan csatlakozási pontok ki­ alakítása, amelyekben a köz­ úti, vasúti és egyéb szállítási rendszerek összekapcsolha­ tók. Ezt a szerepet látják el a lo­ gisztikai központok, melyek­ ből Magyarországon tíz épül­ ne az elkövetkező években. A már működő soproni vasúti terminál mellett megkezdő­ dött a szolnoki, szegedi, bajai, soroksári és székesfehérvári beruházások előkészítése. A szállításszervezés orszá­ gos hálózatának kialakítása már az Európai Közösség min­ táit és gyakorlatát követi. A német technológiai és fejleszté­ si minisztérium kezdeménye­ zésére ottani kutatók, valamint a magyar Közlekedéstudomá­ nyi Intézet és a Műegyetem

munkatársainak együttműkö­ désével készült el a magyar lo­ gisztikai központok hálózatá­ nak terve. Székesfehérvárott e héten hozták nyilvánosságra azt az elképzelést, miszerint 1997-98ra a város új, sóstói ipari zóná­ jában (a 70-es és a 63-as főköz­ lekedési útvonalak, illetve az M7-es autópálya által határolt területen) alakítanák ki a lo­ gisztikai központot. Itt meg­ lesz a kombinált vasúti-közúti szállítás minden feltétele: rak­ tárbázis, kamionparkoló, vám­ udvar épül, s mellettük ben­ zinkút, motel, posta, étterem, irodaház, informatikai köz­ pont is létesül. A Magyarországon működő multinacionális cégek - első­ sorban a Székesfehérvárott is érdekelt Ford, Stollwerck, Nokia, IBM, Philips, Alcoa saját logisztikai állomásai szá­ mára a központ területet, inf­ rastruktúrát és általános szol­ gáltatásokat adhat. Ezzel a he­ lyi számítások szerint jelentő­ sen bővíthető

lenne a beruhá­ zásban tőkével is érdekeltek köre. A szükséges több milli­ árd forintot ezen túlmenően Székesfehérvár önkormányza­ ta, közúti szállítmányozási cé­ gek, illetve a MÁV adja majd össze. Meg kell jegyezni, hogy ez a város részéről igen bátor vál­ lalkozás; ahogy a várost elke­ rülő - s a logisztikai bázist is kiszolgáló - körgyűrű befeje­ ző szakaszának megépítése is az. Utóbbi a közeljövőben majd egymilliárd forinttal ter­ heli Fehérvár költségvetését. Márpedig az önkormányzat éppen csőd előtt áll. Ennek megelőzésére tizennyolc in­ tézményt kívánnak megszün­ tetni, s az ötezer közalkalma­ zottból ezer állását fenyegeti az átszervezés. A helyzet sú­ lyosságát jelzi, hogy dr. N a g y Is tv á n polgármester már a le­ mondását is kilátásba helyez­ te, ha a márciusi vitán a város­ atyák nem támogatják a kar­ csúsítást. (kirády) Tű a kahalbanvegyetem te o ló g

ia i fakultásán azok, akik január végén kíváncsiak vo lta k arra, hogy Máté-Tóth A ndrás m ikép­ pen védi meg ,nagydoktori értekezését. Ugyanis az érte­ kezés tá rg y a ^ B u lá n y 2 ^ Y ^rg5^Í3|!Ísta atyajs jelen volt. A Bokor-m ozgalom vezetőjét a szocializm us idején pártnyom ásra m inden papi tevékenységtől e ltilto tta az egyháza. Máig nem kértek tőle bocsánatot Az értekezés másik tárgya az a Bokor-közösség, amelynek tagjai közül harmincán vállal­ tak börtönt - katonai szolgálat helyett. Buiányi megalázására ez adott ürügyet. - A m ik o r ö n h öz jö tte m , a rá d ió éppen a pápa d é l-a m e rik a i lá to g a ­ tá s á ró l beszélt. Ő szentsége fö ls z ó ­ la lt az ú g y n e v e z e tt szekták ellen. Jó oka v a n erre : egyes te rü le te ke n a k a to lik u s h ív ő k n egyedét e lh ó d í­ to ttá k . Ú g y tű n ik , n á lu n k is eg yre kevesebben já r n a k p é ld á u l h ito k ta ­

tásra, az á lla m i é le t rezdülései, a ni régiót felügyelő kormánybiztost is. Arra voltunk kíván­ csiak, vajon vonzóvá tehetjük-e az amerikaiak előtt a Balatont. Az államtitkár válaszában el­ mondta, ugyan még nem ke­ resték meg ez ügyben, de a ter­ vei közt szerepel, hogy a me­ gyei önkormányzatokkal és a taszári bázissal egyeztetve esetleg egy felújított üdülőt bocsátanának - tisztességes árakért - az amerikaiak ren­ delkezésére. Ez Nemcsók Já­ nos szerint gesztusértékű len­ ne, ezzel is a béketeremtés si­ keréhez járulhatnánk hozzá. Megítélése szerint gazdasági előnyök is származhatnak ab­ ból, ha a katonák hazájukba is elvinnék a Balaton jó hírét. Z. B 7 „A m i a jézust szeretetbe belefér, az nekünk jó " K ülönös, egészen ritka esem ény tanúi lehettek a bécsi Nemcsók: Miért ne vihetnék hadifutárok a Balaton jó hírét? gyi lőtéren fogják tartani (az amerikai hadseregben

kötele­ ző ugyanis az „élesben" hasz­ nált harcászati eszközöket há­ romhavonta gyakorlat közben is kipróbálni), de majd úgy alakítják ki a lőteret, hogy az a kivezető út forgalmát ne za­ varja. Fodor István elmondta azt is, hogy a táborfalvi laktanyá­ ban mindössze 70-80 amerikai katona fog állandóan szolgál­ ni. Nekik leginkább a tábor, il­ letve a hadieszközök karban­ tartása lesz a feladatuk. A gya­ korlaton részt vevők pedig ami heti váltásban 300 katonát jelent - autóbuszon érkeznek majd folyamatosan. A részleteket egyébként feb­ ruár 23-án tisztázzák a szak­ emberek, s ekkor értesítik majd hivatalosan az érintétt te­ lepülések önkormányzatait is. Kirády Attila SZÍNES VASÁRNAP v á la s z tá s o k a la k u lá s a ú g y lá ts z ik , je le n tő s e n h a tn a k a h ité le tre . - Nem tudom, hogy azok a nagy vallások, amelyek vala­ mikor megkötötték a trón és az oltár szövetségét, valaha

képe­ sek lesznek-e erről a köldökzsinórról leszakadni. Megáll az élet, ha ez nincs tovább. A gyerekeink azért részesülnek hitoktatásban, mert Horn Gyu­ la fizeti a hitoktatókat. Ha kis­ gazda kormány lesz, az is fize­ ti. Ez a trón és oltár szövetsége Ebben időnként a történelem­ ben zavarok lépnek föl. De ha kap egy kis időt az egyház, ezeket a zavarokat rendbe te­ szi. Például amikor a török ki­ takarodik az országból, olyan másfél millió magyar marad. Az az én becslésem szerint het­ venöt százalékban kálvinista. Na de hát a Habsburgok vol­ tak a fölszabadítok! És mi ma egy katolikus országban élünk. Alig tizennyolc százalék kálvi­ nista. - T a n u lsá g o s törté n e le m lecke . - De ezek a leckék nem köz­ vetlenül és nem azonnal hat­ nak. Sajnos az, hogy ma megint nincs tolakodás a hit­ oktatás és az egyházi szolgál­ tatások iránt, nem juttatja el a hierarchiától vezetett egyhá­ zat oda, hogy

elkezdjen gon­ dolkozni: mit is bízott ránk Jé­ zus? Úgy látom, hogy az él meg, ami tud valami olyat csinálni, mutatni, ami jövőt hordoz. Az elmúlt fél század első felében, vállalva azt, amit vállalni kel­ lett, beállítottunk egy kiskö­ zösséget az emberek életébe. Nem elég, hogy van a család, aztán következik a munkahely meg a párt, hanem ott van még a kahal. A kisközösség, ame­ lyik küldötteket nevel az Isten számára. A második negyed­ században pedig, ismét vállal­ va a vállalnivalókat, természe­ tessé tettük számunkra, hogy nem, nem esküszünk föl, hogy az ellenséget meggyilkoljuk. Ä kisközösségi gondolat újabb és újabb formákat ölt. A katona­ TeW viselés megtagadása létrehoz­ ta például az Alba-kört. Most megint újat kell lépnünk. Azt tudtuk eddig is, hogy a jézusi embernek sok a fizetése, nem is tudja elkölteni magára. Ha a száz százalékából meg lehet él­ ni, akkor a kilencven százalé­

kából is. Azok a csúnya farizeu­ sok, akiket mi csúfolunk és képmutatónak mondunk, tize­ det adtak mindenből. Került, amibe került, a harmadik vi­ lágba juttattuk a mi tizedün­ ket. - H o v a és m e n n y it? - Főleg egy Prakas nevű in­ diai jezsuitához, aki kilencezer összeszedett gyerekről gon­ doskodott. Legutóbb, amikor itt járt, ötvenötezer dollárt, vagyis hatmillió forintot ad­ tunk neki. Azt mondta, ez egy fél esztendőre elég. Ez azonban a múlt. A jelen pedig az, hogy itt van a harma­ dik világ. Itt, Németországban, Amerikában. színesedünk, nyomorodunk. mondják, hogy például Frankfurt körül is kialakul, a nyomorgyűrű. Ez már nemcsak a dél-amerikai és ázsiai városok sajátja. Azon gondolkoztunk, hogyan lehet hatékonyan nemet mondani a reklámoknak, a fogyasztói tár­ sadalomnak, ami nemcsak eti­ kailag, hanem közgazdasági­ lag is halálra ítélt formáció. Egy német teológus-közgazdász azt írja, hogy a

kapitalizmus senkit se akar kizsákmányolni, hanem az okozza a gondot, hogy a kapitalizmusnak most négymilliárd ember fölösleges. Annyian nem tudják megvásá­ rolni a különféle termékeket. Egy esztendővel ezelőtt meg­ vettünk egy huszonöt hektáros területet Szentantalfán. Csodá­ Buiányi atya: A gyerekeink azért részesülnek hitoktatásban, mert Horn Gyula fizeti a hitoktatókat latos vidék. Körben öt falucska látszik és a Balaton hatalmas víztükre. Fölvonulási épülete­ ket kezdtünk emelni, az ősszel már egy részt beültettünk. A telkünktől öt percre bent a falu­ ban vettünk egy épületet, a volt iskolát. Némi átalakítás után tavasszal már megkezdődik ott az élet - a múlt nyáron arra használtuk, hogy a Bokor sok­ gyerekes családjai ott nyaral­ tak. - A b b ó l in d u lta k k i, h o g y ú g y ­ - Valaki egyszer azt mond­ ta, hogy a Bokorban az az ér­ dekes, hogy nem nőnek kis Bulányik. Azért nem, mert Buiányi

semmi mást nem csi­ nált, csak megszólaltatta a jé­ zusi gondolkodást a husza­ dik század filozófiai-fogalmi nyelvén. Aki ezzel találko­ zik, az, mint a pók, kiengedi magából a maga hálórend­ szerét. - C s a k u g y a n érdekes: az ú j v a g y a rég ih e z ú j m ó d o n v issza té ­ n e ve ze tt k o m p le x re h a b ilitá c ió ra rő nem csak te s ti, h a n em le lk i é rte ­ a la tt k ia la k u ln a k ú j vezetők, a k ik - m o z g a lm a kb a n lem ben is szükség v a n m o s ta n á ­ a z tá n k ü lö n á lló c s o p o rto k ra s z a k ítjá k az - Tulajdonképpen mind­ egy. Ami a jézusi szeretetbe belefér, az nekünk jó. Az álom az, hogy odaköltöznek Bokor-beli családok, és ők végzik azt a munkát, amire ott szükség lesz. Azt hiszem, egyébként is megérett az idő arra, hogy a Bokornak le­ gyen egy olyan központja, ahol nemcsak a lelki, hanem a területi közelség is össze­ tartja az embereket. Antalfa,

Bokorliget. Hogy aztán én ebből mit érek meg, az más kérdés. - E z t m á r n y ilv á n nem ö n veze- egészet. - Én már semmit se vezetek. - A B o k o r szellem isége a z é rt m égiscsak B u lá n y itó l való. s id ő ban 1 ti. összevesznek, ennyi v itá ik - Nincs miről leszakadni, mert nincs tagkönyv, és nincs tagsági díj. Néha előfordul, hogy valaki kimarad egy cso­ portból. Rendszerint azért mert, valaki azt gondolja, hogy ha itt a Bokorban senyved, akkor az egyházközségé­ ben eretneknek számít. Érde­ kes módon, ha azt mondja magáról, hogy már nem jár a Bokorba, a legkülönbözőbb katolikus mozgalmakban ve­ zető pozícióba kerülhet - a Bokorban megszerzett tartal­ mak révén. Erre mi azt mond­ juk: hát ő tudja. Más lelkiis­ meretét nem tarthatjuk a zse­ bünkben. / Andrassew Iván L „Ajtóm mindenki előtt nyitva á ll mondja az érsek " A skótok a cselekvés hívei A skót származású Thomas

Win­ ning, Glasgow érseke, Skócia prí­ mása két évvel ezelőtt indította el a „Kezdeményezés az életért" elne­ vezésű programját, amely a bajba­ jutott jövendő édesanyákat szeretné anyagi segítségben részesíteni. „Hozd világra kicsinyedet, akit a méhedben hordozol, és az egyház segít neked!" Röviden összefoglal­ va ez az üzenete a bíborosnak, az egyházmegyéjében élő leendő anyák számára, akik ki vannak téve a veszélynek, hogy engedjenek az abortusz kísértésének. „A z egyház feladata ebben a kér­ désben nemcsak az elítélés, kivetés vagy kiközösítés, hanem valamiféle pozitív megoldást is fel kell mutas­ sunk számukra" magyarázza a kardinális és hozzáteszi: „M i, skó­ tok, jobban szeretünk cselekedni, mint beszélni." A különböző ■adományokból összegyűlt pénzt arra fordítják, hogy a leendő anyák meg tudjanak birkózni az első anyagi nehézsé­ gekkel (babakelengye

beszerzése, orvos, bölcsödé, albérlet kifizetése). A bíboros munkáját önkéntesek segítik, vezetőjük egy fiatal hölgy, Roseann Reddy. M unkát keresnek az édesanyáknak, illetve tanfolyamo­ kat és továbbképző kurzusokat szerveznek számukra, amelyeket az egyházmegyei pénzalapból fi­ nanszíroznak. W inning érsek 1997 március 9-i felhívásában így szólt: „Azokat a nőket, házaspárokat és családokat, akik egy nem kívánt terhesség problémájával küzdenek, arra biz­ tatom, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot. Az ajtóm mindenki számára nyitva áll, felekezeti, szár­ mazási és nemzetiségi megkülön­ böztetés nélkül. Ezidáig minden asszony, aki hozzám fordult, le­ mondott az abortuszról. Az ő jelen­ legi boldogságuk számomra a leg­ nagyobb ajándék." Majd tréfásan hozzátette: „Néhányszor, amikor ezeket a megszületett pici újszülöt­ teket látom, az az érzésem, mintha m indegyikük az én gyermekem

lenne." W inning kardinális eddig 98 éle­ tet mentett meg (47 kislányt és 51 kisfiút), s 1999 nyaráig körülbelül 80, általa megmentett kisbaba fog megszületni. A mozgalom kezdetben csak a glasgow-i érsekség területére korlá­ tozódott, ám később a levelek és te­ lefonok Skócia egész területéről el­ kezdtek érkezni. Ékkor a bíboros el­ határozta, hogy kiterjeszti kezde­ ményezésének hatósugarát. Annál is inkább, mert a beérkező adomá­ nyok (az elmúlt három hónapban kétszázezer font sterling közel hetvenmillió forint lehetővé teszik, hogy hathatósan segíteni tudjanak a segélykérő asszonyoknak. „ Vatikáni kémek" és más vértanúk A vatikáni diplomácia ség arányaiban, az elszegényedett nyugdíjasok számában, az egész­ ségügy és oktatásügy hiányaiban tükröződik. A gyermeket és fiatalo­ kat különösen érinti ez a válság. Bozanic érsek azt is felpanaszol­ ja pásztorlevelében, hogy a p

o liti­ kai és társadalmi párbeszéd helyett a barát-ellenség osztályozás nyer teret. A ki más véleményen van, aki bírál, fel akar tárni visszaéléseket, azt ellenségként bélyegzik meg. Az egyház pártsemleges, de ez nem jelenti, hogy ne volna köte­ lessége foglalkozni társadalmi, po­ litikai életet érintő kérdésekkel. A pápa is „politizált", amikor októ­ berben arra is tanította a horvátokat, hogy a demokráciának nagy ára van: őszinteség, felelősség, egy­ más iránti tisztelet és áldozatkész­ ség. rosdy r.p 1995-ben Jelcin elnök orosz állami bizottságot hozott létre a kommu­ nisták egyházellenes tetteinek törté­ neti vizsgálatára. E bizottság becslé­ se szerint kétszázezer ortodox pa­ pot, szerzetest és szerzetesnőt öltek meg 191741. között Az első évek­ ben számos keresztrefeszítés is tör­ tént. Lenin 1922-ben azt a titkos üzenetet küldte a politikai irodá­ nak, hogy országszerte „annyi

pa­ pot öljenek meg, amennyit csak le­ hetséges". Sztálin 1943 szeptembe­ rében módosította politikáját. Titok­ ban magához rendelte azt a három metropolitát, akik Moszkvában egy kis lakásban éltek a lágerekben ekkor mintegy húsz élő püspököt találtak az orosz egyház kétszáz fő­ papja közül. Ezekkel két hét múlva szinodusi ülést tartottak. A háború miatt enyhült valamelyest az egy­ Zágrábi pásztorlevél a korrupció és a kommunista módszerek ellen Mindaz a katolikus személy, aki megvesztegetést elfogad vagy ad, „Isten és emberek előtt bűnt követ el." Az emberek közötti jogi kap­ csolatokban is lelkiismeretlenül jár­ nak el igen sokan. Szerződéseket megszegnek, hiteleket nem törlesztenek. „Bíróságaink úgy tűnik nem eléggé vállalják, hogy a polgá­ rokat, a közjót és a törvényességet védelmezzék". Ez is a társadalmi igazságosságot és békét veszélyez­ teti. Ismét élesen

elítélte a zágrábi érsek némelyeknek az egykori álla­ mi tulajdonból történt meggazda­ godását.A privatizáció során egy kis csoport tisztátalan eszközökkel nagy vagyonhoz jutott, miközben a középréteg erősen elszegényedett. Horvátország ezért társadalmi vál­ ságba került, ami a munkanélküli­ HÍREK házra nehezedő nyomás, de a meg­ figyelés és az egyháziak „beszerve­ zése" folyt tovább. 1917-ben a szentpétervári székhe­ lyű Mohilev érsekségnek másfél m illió katolikus híve volt, többsé­ gükben lengyel nemzetiségűek. Négyszáz latin, görög és örmény szertartású katolikus papjuk volt. Az 1240 katolikus templomot és ká­ polnát kettő kivételével lerombol­ ták vagy bezárták két évtized során. Csak 193738-ban legalább 140 ka­ tolikus papot végeztek ki. A II v i­ lágháború után mindössze 12 ma­ radt. 1997-ben egy katolikus püs­ pök és harminc pap földi .maradvá­ nyait találták meg

Szentpétervártól 150 km-re. Dokumentumok tanúsít­ ják, hogy 1937-ben főbelövéssel vé­ gezték ki őket. 1931-ben letartóztattak egy elsőé­ ves biológia-szakos hallgatót, Anna Brilliantovat a moszkvai egyetemen. A kínzások hatására bevallotta, hogy Kamilla Kruselnyicka katolikus szerzetesnővértől részesült hitokta­ tásban. Összeesküvőkként végezték ki mindkettőjüket. Romániában a Securitate irat­ anyaga még nem kutatható. A ko­ lozsvári ortodox érsekség 1996-ban kiadott „Tanúságtevők rács mö­ gött" című kötete, Stefan Iloaie mun­ kája, ezerhétszáz bebörtönzött ro­ mán ortodox személyről tud 19481989 között. Országosan mintegy 5000-re teszi a bebörtönzött papok számát. Külön „ökumenikus gesz­ tusként" említi, hogy mintegy négyszáz görög katolikus papot öl­ tek meg 1948 után. (Adatai értékét rontja az a törekvése, hogy azt akar­ ja bizonyítani, mennyire nem volt kollaboráns a

román ortodox egy­ ház.) Magyarország vonatkozásában a lengyel szerző csak Havasy Gyula „A hit vértanúi" könyvét említi, mely 443 oldalon sorolt fel 1990-ben tíz egyházi kirakatperben elítélt 2800 egyházi személyt és mutatta be, miként vonta szoros ellenőrzése alá az egyházat a politikai rendőr­ ség. A jóval pontosabb és gazda­ gabb Hetényi Varga Károly-féle ku­ tatásról Papi sorsok a horogke­ reszt és a vörös csillag árnyékában, IIII. (IV kötete előkészületben) sajnos nem tud. Szlovéniában hozzáférhetők a be­ börtönzésekre vonatkozó iratok, és folyamatban van az öt nagyobb letartóztatási hullám által érintett egyházi személyek pontos adatfel­ dolgozása. Az egykori N D K politikai ren­ dőrségének, a Stasinak az iratanya­ ga kutatható a Joachim Gauck evangélikus lelkész vezette intézet­ ben. „Szép" példája a besúgótevé­ kenységnek, hogy Wera Wollenberg evangélikus lelkésznőről

saját férje szolgáltatott információkat, ame­ lyek alapján tíz évre ítélték. Lengyelországban a részben ku­ tatható levéltári anyagból különö­ sen megállapítható, hogy az egész szovjet világban milyen nagy fi­ gyelmet szenteltek II. János Pál pá­ pa tevékenységének. Minden moz­ zanatot figyeltek és meglepően so­ kat tudtak vatikáni és hazai egyházi vonatkozásban. Sajnos ott is voltak egyházi személyek is az informáto­ rok között. Mai orosz tankönyvekben (ellen­ tétben a magyarokkal) a szerző sze­ rint az olvasható, hogy húszmillió szovjet és kelet-európai polgár lelte halálát a kommunista munkatábo­ rokban, és mintegy tizenötm illió személyt öltek meg tömeges kivég­ zésekkel, és szándékosan előidézett éhínségekkel (például Ukrajnában 193031-ben, a kolhozosítás érde­ kében.) A kutatások még sok adatot fognak pontosítani, sok vértanút fognak név szerint is ismertté tenni. De sok esetben a

kommunista kor­ szak keresztény vértanúi valószínű­ leg névtelenek, ismeretlenek ma­ radnak előttünk. Isten azonban mindegyikük hitét jól ismeri. Nálunk már korábban Hetényi Varga Károly, Havasy Gyula és Szántó Konrád kötetei, különböző pontossággal és részletességgel igyekeztek összefoglalni a kommu­ nista évtizedek egyházüldözésének adatait. Most Lengyelországban az Apostolicum Kiadó jelentette meg Roman Dzzvonkmvski pallotinus szerzetes könyvét, mely főleg a lengyel- és oroszországi áldozatokról szóló ta­ núságtételeket és levéltári adatokat Roska Zsófia foglalja össze. A Varsóban élő Jonat­ han Luxmoore beszámolója szerint a szerző (aki ma a lublini katolikus egyetem tanára) még 1960-ban kez­ dett hozzá a kutatáshoz. Rokonláto­ gatások ürügyén sokszor ment a Szovjetunióba is adatgyűjtés céljá­ ból. A „Vatikáni kémként elítélve" című mű tehát négyévtizedes mun­ ka eredménye,

az adatgyűjtés koc­ kázatai miatt ugyancsak áldozatos vállalkozás. Még korántsem teljes, néhány adata mégis sokat mond az üldözés embertelenségéről. Thomas Winning érsek gyermekek között Josip Rozanic zágrábi érsek kará­ csonyi pásztorlevelében „kom m u­ nista módszerek és magatartásfor­ mák újjáéledését" panaszolta fel. Egyes csoportok és pártok érdekeit megpróbálják az egész nép érdeke­ iként feltüntetni. Ez a fejlermény veszélyezteti az ország belső béké­ jét és arra mutat, milyen mélyen gyökeret vert a kommunista idők mentalitása írja a horvát püspö­ ki kar elnöke. Sokakban hiányzik a jogos és jogtalan tett közötti világos megkü­ lönböztetés képessége folytatja a főpásztor. Megvesztegetés és kor­ rupció napirenden van és rákos da­ ganatként teszi tönkre a jogállami­ ságot és demokráciát. Pénzügyi bűncselekmények feltáratlanok maradnak, nincs elég készség a

pénzügyek átláthatóságának bizto­ sítására és a valóság feltárására. tífím é & i- 5 ÉLŐ EGYHÁZ 1999. február 28 Az Egyesült Nemzetek Szerve­ zetének 185 tagja közül 168 léte­ sített már tejes körű diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel. E számot még kiegészíti Oroszor­ szág és a palesztin nemzeti auto­ nóm közösség, amelyek különle­ ges megbízottjukat akkreditálják a Szentszékhez. Angola, a Palau Köztársaság (Mikronézia) és Je­ men a legutóbbi országok, ame­ lyek nagykövetet küldtek a Vati­ kánba. Máig nincs viszont diplo­ máciai viszony Kínával, Vietnam­ mal, Szaudi Arábiával és még né­ hány iszlám országgal. A Vatikán­ nak jelenleg 250 diplomatája van, közülük 64 nunciusi (nagyköveti), 150 titkári és tanácsosi rangban. A pápa diplomatáinak kétharmada olasz, a többiek számos nemzet fiai, köztük két magyar (Kada La­ jos nuncius és Pintér Gábor tit­ kár). A vatikáni

diplomatákat a rangos Pápai Egyházi Akadémián képezik. (Jesus) A ferencesek maradnak Medjugorjeben A boszniai Mostar egyházme­ gyében csökkentik a ferences plé­ bániák számát, de Medjugorje to­ vábbra is ferences vezetés alatt marad. Hét plébánia vezetését egyházmegyés papok veszik át. Erről állapodott meg Ratko Peric mostari püspök és Giacomo Bini, a ferencesek legfőbb elöljárója. A ferences szerzetesek évszá­ zadok óta dolgoznak a térségben. 1881-ben a Szentszék megszer­ vezte az egyházmegyét, de 1942ig az is mindig a ferencesek veze­ tése alatt állt. Peric püspök egyébként to­ vábbra is kételkedik a medjugorjei jelenések valódiságában. II Já­ nos Pál pápa legutóbbi ad limina látogatásuk alkalmából arra buz­ dította a boszniai katolikus püspö­ köket, hogy mozdítsák elő a fe­ rencesek és egyházmegyós pa­ pok lelkipásztori együttműködé­ sét. (The Tálét) A francia katolikus napilap reformja A

La Croix (A Kereszt) című 1883-ban alapított és ma százez­ res példányszámban megjelenő francia katolikus napilap mivel előfizetői és olvasói nagyobb ré­ sze vidéki ezentúl nem este je­ lenik meg, hanem este nyomják, éjjel szállítják és reggel jut el az. előfizetőkhöz. így a déli helyett este 6 órai lapzárta frissebb hír­ anyagot tesz lehetővé. (The Tab­ let) Cseh papi fizetések A kommunista rendszer 1949től állami fizetésben részesítette a katolikus papságot is. Ezt a gya­ korlatot folytatták 1989 után is, mi­ vel az egyházi tulajdon visszaadá­ sáig az egyház nem lehet önellá­ tó. Vaclav Klaus korábbi kormány­ fő ellen egyházi részről éppen az volt a vádv hogy gátolja az egyhá­ zi javak visszaadását vagy megfe­ lelő kárpótlás juttatását. Daniel Herman, a cseh katolikus püspöki kar szóvivője rámutatott arra, hogy ezt a kérdést még Csehországnak az Európai Unióhoz tör­ ténő csatlakozása

előtt rendezni kell. A papi fizetések alacsonyab­ bak, mint az országos átlagfizetés (10 200 korona). (The Tablet) Egyházi épületek fosztogatása Kongóban A Kongói Demokratikus Köztár­ saság katonái több katolikus egy­ házi épületet kifosztottak január­ ban, és az apostoli nunciatúrára is be akartak törni, de másfél óra próbálkozás után feladták. A por­ tás azonban életét vesztette. Az egyik egyházi épületben ruandai menekültek otthona volt. (The Tablet) 1999. október 24 Fórum M i m a g y a r o k a z e z r e d f o r d u ló n Hol a pénz? Illés Mária közgazdász professzor megválaszolatlan kérdésekről, kihívásra adott válaszokról Magyarország gyarapodá­ sát kevésbé természeti adott­ ságai, inkább lakóinak szelle­ mi ereje biztosította a m últ­ ban is, s még inkább így van ez azóta, hogy a század elején az ország területében és lakó­ inak számában is csonkult. A magyar szellemi tőke össze­

fogása érdekében alakult meg 1997-ben a Magyar Professzo­ rok Világtanácsa, hogy ernyő­ ként fogja össze a hazai és a föld különböző országaiban élő magyar egyetemi tanáro­ kat. A világtanács a követke­ ző módon segít kiaknázni a magyar professzorok szelle­ mi erejét. A professzorok szak­ mai tevékenységének és ada­ tainak regisztrá­ lásával, adat­ bank létrehozá­ sával. A hazai és a határon tú li p ro fe s s z o ro k tői gazdaságtan professzora szerint pl. azért okoz nehézsé­ get, hogy tanársegédet talál­ jon, mert aki az ehhez szüksé­ ges igen sokrétű tudást birto­ kolja, azt az egyetemi oktatói fizetésnél háromszor-négyszer magasabb jövedelem vár­ ja a vállalati szférában. Elmé­ leti szakember talán akadna, de itt a mindennapi életben közvetlenül gyakorolható szakmát oktatunk mondja Illés Mária. Úgy tartja egyéb­ ként ez nem politikusi vé­ lemény hanem a közgazda­ ságtan tanáráé!

-, hogy a fel­ sőoktatásba eszközölt beruhá­ zás, igen jó beruházás. Más or­ szágok sikeres példái igazol­ multinacionális cégeknél ke­ resi a munkahelyét. Maguk a m u ltik egyébként nagyon is kreatívak mondja Illés Má­ ria legalábbis addig, amíg a világ nem válik egyetlen nagy céggé. A ddig ugyanis versenyben állnak egymással, s ez állandó megújulásra készteti őket. Csakhogy a megújulás is a központból ered, a „végek" lehetősége a központi parancsok végrehaj­ tására korlátozódik. M in d ­ azonáltal nem veszett még ki a magyar kreativitás sem véli a gazdálkodás-tan pro­ fesszora. A magyar közgaz­ dászokat világszerte szívesen együttműködésé­ nek ápolásával. A magyar felsőokta­ tás és tudományos kutatás megerő­ sítését és fejlesz­ tését célzó e g yü ttm ű k ö d é ­ sek létrehozásá­ val. A MPV fel­ adatának tekinti a magyar szak­ nyelvnek és az anyanyelv oktatá­

sának és tisztasá­ ga megőrzésének az ügyét. A v i­ lágtanács évenként megszervezi a Kárpát-me­ dencei Magyar Professzorok találkozóját. Az idén szep­ temberben a M iskolci Egyete­ men volt a harmadik ilyen al­ kalom, amelynek témái kö­ zött a környezet- és termé­ szetvédelem oktatása, kutatá­ sa, valamint a Kárpát-meden­ cei felsőoktatási együttműkö­ dés is szerepelt, százötven ha­ zai és határon tú li professzor részvételével. A találkozón Illés Máriával, a Budapesti Közgazdaságtu­ dományi Egyetem professzo­ rával, aki a világtanács elnök­ ségében is dolgozik, a híres­ nek mondott magyar kreati­ vitásról, a globalizáció hatá­ sairól, a közgazdász hallga­ tók ambícióiról és Magyaror­ szág esélyeiről beszélgettünk. A MPV magyar szellemi tőkéről szól, ennek erősödésé­ től a nemzet felemelkedését várja. A globalizációnak neve­ zett folyamatok ugyanakkor mintha csökkentenék

egy-egy nemzet saját, egyedi tudomá­ nyosságának, kultúrájának je­ lentőségét. A kicsi, az egyedi, a speciális valójában erősíti a nagyobb egységet m indad­ dig, amíg a maga sajátossága­ ival gazdagítani tudja azt. So­ kan még nem gondolnak erre, de ha sikerülne eltüntetni a nemzetek saját arculatát, az egyben a globális kultúra gyors hanyatlásának kezdete is volna véli Illés Mária. Az embereknek erőseknek kell lenniük, m inden területen meg kell védelmezniük saját érdekszférájukat. M inél ma­ gasabban képzett valaki, an­ nál több az esélye erre, egyéni és közösségi szinten is, ezért sajnálatos, hogy napjainkban nem fejlődik, inkább stagnál a magyar felsőoktatás. A hallga­ tói létszám bővítésével nem járt együtt az oktatói kar meg­ erősítése, az anyagi eszközök - beleértve a fizetéseket is érzékelhető emelése. A veze­ ják, hogy ezt a területet még akkor is erősíteni kell, ha a gazdaság

akadozik, az embe­ rek életszínvonala nem emel­ kedik. A magyar felsőoktatás jelenleg zajló reformja alapel­ veiben jó, az integráció meg­ valósításakor azonban jó né­ hány hibát követtek el. Jó az ugyanis, ha egy egyetemi campuson sokféle tudás meg­ található, hozzáférhető egy helyen, tévedés viszont jól be­ vált, patinás neveket összeke­ verni, hagyományosan együttműködő szervezeteket szétszedni egy világbanki h i­ tel elnyeréséért, ami csupán, kölcsön, s egyszer valakinek vissza kell fizetnie. Van-e végül is hasznunk a globalizációnak nevezett v i­ lágjelenségből? Illés lylária szerint ennek a haszna első­ sorban a globalizáció centru­ maiban jelenik meg. Alapve­ tően az ott élő embereknek lesz könnyebb ettől az életük, megtehetik, hogy a világ baja­ it távol tartsák maguktól, amelyek persze ettől nem szűnnek meg, hanem a kiseb­ beknél csapódnak le, ott sű­ rűsödnek. M inél egyformáb­ bak

vagyunk, annál olcsób­ ban élhet az emberiség. A nagy nemzetközi cégek egy­ formává akarják tenni a vilá­ got, menedzsereik mindenütt ugyanazt az ételt, ugyan­ olyan szállodát, a jól ismert szaunát és kiszolgálást talál­ ják, kialakul egy nagyon mobilis, a hagyományos em­ beri értékrendhez kevésbé kötődő réteg, amely a világon mindenütt jól értett nyelvet beszél, ám a szókincsük csak igen szűk csatornát szab az emberi kommunikációnak. A fiatal közgazdász hallgatók közül nem m indenki vágyik erre a jómóddal kecsegtető, de meglehetősen sivár életre. Felmérések igazolják, hogy a kreatív beállítottságú hallga­ tók egy jelentős része nem a látják, szakmai tudásukat el­ ismerik. Illés Mária úgy látja, a ma­ gyar gazdaság a sok nehézség ellenére sem esélytelen, bár a privatizáció, a „m u ltik " tér­ nyerése (több m int hatvan te­ lepedett meg már nálunk) számtalan anomáliával járt

együtt. Az oktatásra, egész­ ségügyre fordított pénz, közpénz mai reálértéke tö­ redéke a tíz évvel ezelőttinek. A nagy kérdés: Hová lett a pénz? máig válasz nélkül maradt. Hová tűntek a bank­ konszolidáció százmilliárdjai, hol a Postabank 130 m illiá r­ dos vesztesége, hol az oktatás és az egészségügy finanszíro­ zásának háttere? Válasz nincs még egy sor hasonló kérdésre sem, megbélyegzést inkább az kap, aki fölteszi. Mégis van remény! Jelenleg azonban még sok hátrányunk származik abból, hogy hiányzik a kellő mélysé­ gű piacgazdasági szaktudás, továbbá abból, hogy a demok­ rácia hétköznapi gyakorlásá­ hoz szükséges civil szerveze­ tek nem alakultak ki, még csak a csírázás állapotában vannak. Jelentős részben ezzel függ össze, hogy az önkormányzat­ ok különösen vidéken rendre rossz üzleteket kötnek. Magyarország történelme nagy fordulatok, nagy meg­ próbáltatások

története. Ko­ runk is az, „átalakulunk-e", „alkalm azkodunk-e az új helyzethez vagy elbukunk" kérdéseivel szembesül. A próbatétel egyfelől edz, de még gyengébbé teszi azt, aki nem tudja teljesíteni a távot. Ma nem igazán jó átlag ma­ gyarnak lenni. Illés Mária ezt tartja az értelmiség feladatá­ nak, ezért dolgozik a Magyar Professzorok Világtanácsá­ ban is, hogy minél több ma­ gyar sikerrel álljon helyt az ezredvég próbatételén. Szikora József 2000.: Az adósságok elengedésének esztendeje? Az Ú j Ember február 28-i szá­ mában közölte a Szegény Iskola­ nővérek és a Nemzetközi Valuta­ alap (IMF) levélváltását. A nővé­ rek kérték a valutaalaptól a sze­ gény országok adósságainak elen­ gedését egy nemzetközi kezde­ ményezéshez „csatlakozva" -, az IM F azonban ezt vissza utasítot­ ta. A nővérek úgy érveltek, hogy „az érintett országoknak adóssá­ gaik megfizetésére azon

javaikat kellene felhasználniuk, amelyek az ivóvízkészlethez, orvosi ellá­ táshoz, iskoláztatáshoz nélkülöz­ hetetlenek". Az IM F szerint vi­ szont elég, ha egy-egy adósuk az ő ajánlásaikhoz tartja magát, ettől majd gazdasági növekedés indul be, és a lehetőségek nagyobb egyenlősége által a jövedelmek nagyobb egyenlőségét mozdítja elő. A kérdésről Demeczky Jenővel, a Harmadik Világ Alapítvány szakértőjével és Farkas Beáta köz­ gazdásszal, a szegedi József Attila Tudományegyetem tanárával be­ szélgettünk. Demeczky Jenő: A kérdés­ sel összefüggésben hadd szóljak a H arm adik Világ Alapítványról, amely 1993 ta­ vaszán jött létre, hogy keretet adjon a Bokor-közösségek harm adik világba irányuló pénzküldeményeinek, és föl­ hívja a figyelmet a harmadik világ helyzetére. A világ legszegényebbjeit támogató tevékenység már a hatvanas években elkezdő­ dött. Helder Camara brazil ér­ sek,

Teréz anya, Zaire-ban dolgozó lengyel misszionári­ usok, afrikai leprakórházak munkáját segítettük. Az 1970es években finn barátaink közvetítésével kerültünk kap­ csolatba Cedric Prakash jezsui­ ta szerzetessel, aki az indiai Gudjarat államban iskolahá­ lózatot hozott létre. Ezt a kez­ deményezést támogatta ado­ mányaival sok magyar csa­ lád, tudván, hogy ők még m indig gazdagabbak, m int indiai társaik. Az iskolaháló­ zat alapelve, hogy az oktatás, a nevelés hozhat mélyreható társadalmi változásokat, tün­ tetheti el a társadalmi korlá­ tokat, adhatja meg a függet­ lenség lehetőségét. India leg­ szegényebb falvaiból ma már 15 ezer 8-18 év közötti gyer­ mek tanul az általunk is tá­ mogatott iskolahálózat 90 bentlakásos iskolájában. 1994-től évente több m illió fo rin to t kü ld ö tt alapítvá­ nyunk Indiába. Cserébe a tá­ mogatott gyermekek saját ke­ zű leveleit, fényképeit kapják a befizetők.

Hála Istennek, ma már nemcsak bokorbeli­ ektől kap pénzt az alapítvány (számlaszáma: 1020090232710423.) A nővérek érveivel meszszemenően egyetértek, sőt úgy vélem, az adósságfizetési kényszer a felsorolt szükség­ leteken tú l még az érintett or­ szágok élelmiszerellátását is veszélyezteti. emberi tudás ötvözésével oldja meg. Erre azonban a Va­ lutaalap soha nem fog pénzt adni, hiszen ezzel önállóság­ hoz segítené Indiát, vagyis megszüntetné saját irányító szerepét. Igaz-e az, hogy a gazdasági nö­ vekedés szükségszerűen csökken­ ti a szegénységet és hogy szük­ ségszerűen növeli a lehetőségek egyenlőségét? - A tapasztalatok ennek ép­ pen az ellenkezőjét mutatják. 1950 óta a világgazdaság öt­ szörös növekedést ért el, de az abszolút szegénységben élők száma ugyanúgy meg­ duplázódott, m int a népes­ ség, a növekedés tehát v i­ szonylag sem tette gazdagab­ bá a szegényeket. A

leggazda­ gabb ötöd és a legszegényebb ötöd részesedésének aránya is a kétszeresére nőtt, a gaz­ dasági növekedés tehát nem csökkentette, hanem növelte az egyenlőtlenségeket. Több haszna származik-e Indiá­ nak az IM F-től kapott hitelekből, m int amennyi terhet az adósság vagy a kamatok törlesztése je­ lent? - Brazília és Mexikó után India a harmadik legnagyobb adósságállománnyal rendel­ kező ország a világon. Csak akkor fizethetné vissza a fej­ lesztési hiteleket, ha kivitel­ többletre tenne szert a hitele­ zőkkel szemben, ezt viszont a hitelezők soha nem fogják megengedni. A harmadik világ országa­ inak helyzete az olajdollárok kihelyezése után vált k riti­ kussá, amikor a reálkamatok megnőttek, és az adósságállo­ mány tíz év alatt (1970-1980) öt-tízszeresére nőtt. A csőd el­ kerülése érdekében a Világ­ bank és a Valutaalap szerke­ zeti átalakítás címén gazda­ ságpolitikai előírásokat

kényszerített az adósokra. A hitelkam atok visszafizetési kötelezettségét ezzel biztosí­ tották, de nem csökkent sem az adósságállomány, sem a kereskedelmi hiány, rom lott a társadalmi helyzet, és fokozó­ dott a környezeti tőke kiter­ melése. A szerkezet-átalakítá­ sok következtében 1980-1992 között a kis jövedelmű orszá­ gok kereskedelmi hiánya 6,5 m illiárd dollárról 34,7 m illi­ árd dollárra nőtt, kamatfize­ tési kötelezettségük 6,4 m illi­ árd dollárról 18,3 m illiá rd dollárra, adósságállományuk pedig 134 m illiárdról 473 m illiárdra, miközben tartozásaik másfélszeresét fizették vissza kamat formájában. Összességében hogyan értéke­ li a Szegény Iskolanővérek kezde­ ményezését? - Ezt a kezdeményezést prófétai tettnek tartom, amely a mai kor nyelvére fordítja le az evangélium konkrét dön­ tésekre felszólító tanítását. Farkas Beáta: A 2000. év köze­ ledtével több

kezdeményezés M it gondol a Valutaalap érvei­ indult, hogy a szegény orszá­ ről? India gazdasági fejlődését gok adósságát engedjék el. nem hátráltatja a társadalmi el­ Nézetem szerint ezzel a kér­ maradottság és a humán erőfor­ déssel nem lehet általános­ rás óriási hiánya, ennek meg­ ságban foglalkozni. A fejlődő szüntetését pedig a rá fordítható országok csoportja ma már pénzügyi erőforrásoknak a külső erősen differenciálódott. Egy adósságteher miatt szűkös volta? reálisan képviselhető prog­ - India gazdasági fejlődé­ ramnak k i kell választania séhez nem a Valutaalap szer­ kezet-átalakító hiteleire van szükség, hanem olyan neve­ lésre és oktatásra, amely az alapvető emberi szükségletek kielégítését hosszú távon is fenntartható szinten, helyi erőforrásokra építve, a ha­ gyományok és az egyetemes azokat a reménytelen helyze­ tű főként fekete-afrikai országokat, amelyeknek a k

i­ bontakozásra nincs lehetősé­ ge. Egy szűkebb, illetve a leg­ szegényebb országcsoport adósságállománya nem olyan nagyságrendű, ami megren­ dítené a nemzetközi pénz­ ügyi rendszer stabilitását. Egyes vélemények szerint ha a fejlett országok egy nagy akció keretében eltörölnék a legszegé­ nyebb országok adósságait, akkor ezt követően a szegény országok adófizetési fegyelme erősen csök­ kenne, és ezzel együtt csökkenne a fejlett országok hitelezési haj­ landósága is, az adósok iránti bi­ zalom megrendülése miatt. Ön mit gondol erről? - Egy jól körülhatárolt kör­ re kiterjedő adósság-elenge­ dés mellett nem kellene ettől tartani. M it gondol a Valutaalap érvei­ ről? A harmadik világ szegény országainak gazdasági fejlődését nem hátráltatja a társadalmi el­ maradottság és a humán tőke óriási hiánya, ennek megszünte­ tését pedig a rá fordítható pénz­ ügyi erőforrásoknak a külső

adósságteher miatt szűkös volta? Igaz-e az, hogy a gazdasági nö­ vekedés szükségszerűen csökken­ ti a szegénységet és növeli a lehe­ tőségek egyenlőségét? - Egy adósságelengedő ak­ ciónak akkor van értelme, ha a gazdaság belső átalakításá­ ra irányuló programmal pá­ rosul, enélkül ugyanis az ela­ dósodás rövid időn belül új­ ratermelődik. A m int a gazda­ sági növekedés hatása nem javítja automatikusan az öszszes társadalmi réteg életvi­ szonyait, ugyanúgy a hiteltörlesztés kényszere alól fel­ szabaduló országokban sem növekednek ettől automati­ kusan a népjóléti kiadások. Vagyis az adósságok problé­ máját szélesebb alapról, a sze­ gény országok világgazdasá­ gi beilleszkedésének része­ ként kell vizsgálnunk. A közelmúltban- az ázsiai tőzs­ deválság kapcsán - a Világbank és az IM F több komoly szakmai és politikai bírálatot kapott, és felmerült ezen intézmények re­

formjának a kérdése is. M i az Ön véleménye minderről? Öszszességében hogyan értékeli a Szegény Iskolanővérek kezdemé­ nyezését? - A Szegény Iskolanővérek kezdeményezése feltétlenül örvendetes, annak a prófétai szerepnek a megnyilvánulá­ sa, ami a kereszténység hiva­ tása. A levelükben azt tették, ami a feladatuk, felhívták a fi­ gyelmet a problémára a szakmai háttér kidolgozása már nem az ő dolguk. Ahhoz viszont nagyon erőteljes, tar­ tós társadalmi nyomás szük­ séges, hogy a fejlett országok a fejlődő országokhoz fűződő viszonyukat átalakítsák, olyan programokat alkossa­ nak, amelyek valóban bizto­ sítják a hosszú távú fejlődést. A Világbankot és a Nemzet­ közi Valutaalapot érő kritikák nem m últak el nyomtalanul. Például a Világbank maga fi­ nanszíroz olyan közgazdasá­ gi kutatásokat, amelyek az egyes országok eltérő intéz­ ményrendszerét vizsgálják, hogy a sokszor kártékonynak

bizonyult „csodareceptek" helyett „testre szabptt" prog­ ramokat lehessen kidolgozni. Ugyanakkor ezen nemzetkö­ zi intézmények befolyásának csökkenése sem fog változást hozni a világgazdasági ér­ dekviszonyokban. A fejlett és fejlődő országok elkötelezett keresztényeinek még nagyon sok kezdeményezést kell ten­ niük, amíg a fejlődő orszá­ gokban élő, nyomorgó m illi­ óknak is nagyobb esélyük lesz az emberhez méltó élet­ re. Tárkányi Ákos 8 HITELET KÖZJÁTÉK Elfogódottan és tisztelettel ál­ lok itt. Elfogódott vagyok, hi­ szen bármikcfr én is ide kerül­ hetek. Ez alkalomból akármijót kívánok, azt magamnak is kí­ vánom. Tisztelettel jöttem ide, mert oly vidéken élünk, ahol a halál a kertek alján lopakodik. Somogynak egyre több településén háromszor nagyobb a te­ mető, mint a lakott hely. AJdk ezen az épületen dol­ goztak, vagy akik itt gyógyíta­ nak, az eg^zség v é ^ r á t, az élet

fe lle ^ r á t szol^lj& . El­ törpül itt vallási különbség, világnézeti ellentét. A z embe­ rért küzdünk valamennyien. Ebben a szellemben áldom meg a felújított belgyógyászatot: Istenünk, Mennyei Atyánk! Te félmunkát sohasem végez­ tél. A világot és annak törvé­ nyeit tökäetesnek és teljesnek teremtetted. A „rossz" és a „baj" nem tőled van, az a mi m űvünk Szent Fiad, jézus se végzett félmunkát. TesténekleUcének értelmének-akaratának, emberségének-istenségének minden erejével szerréeszállt a Gonosszal, s „meghal­ ván az Élet, a Halálon úr lett." Most húsvét bizonyos­ sága után és a pünkösd re­ ménysége előtt eléd állunk. AŰid, hogy ebben a megújult kórházi épületben se történjen félmunka. Add, hogy akinek itt a testét mentik, annak a lelke se vesszen, aki itt embertársá­ ért tudása legjavát adja, maga is kapja mega teljesség kegyel­ mét. Add, hogy itt mindnyá­ jan

megtaláljuk egymást: az orvos íK csak a betegség gyógyszerét, a beteget is., a be­ teg ne csak a gyógyulást, hanem az ääkedoet is. Az ember találja meg Istenä, Isten pedig Idje benniäkörömälLegyenezazöpület az Élet szentélye, ahol az Ember látható szereteteáltal a láthatatlan Isten tisztdete történik! Krisztus, a rrd Urunk által, ámen! Balás Béla megyés püspök (Elhan^sott a Somogy Megyei Kórházban jCapoaváron, 1997. május 164n) KRÓNIKA • Egyhetes moldvai emlékútra in­ dult múlt kedden a Baranyában élő moldvai székelyek egy csoportja: a Szeret-mentén fekvő Lábnikból az 1940-es évádren Egyházaskozárra került székelyek látogatnak el szülő­ falujukba. A z emlékutat abból az al­ kalomból szervezték, hogy a moldvai szAely falut ötven éve, 1947-ben hagyta el az utolsó nagyabb csoport, arnely Magyarországra települt át. 1941 és 1 ^ 7 között harmincöt csa­ lád - 70 felnőtt és 112 gyermek - tá­ vozott

Lábndéból Egyházaskozárra. Emlékükre a Szereten túl lévő - az egyik legkeletibb - rrmgyarok lakta falu katolikus templomának falán most az eltávozott családok nevét megörökítő emléktáblát avatnak • Lengyelországban csütörtö­ kön országszerte körmenetekkel és istentÍMteletekkel emlékeztek meg az Űrnapjáról. Ez az ünnep Lengyelországban hagyom á­ nyosan munkaiszüneti nap; az üjdetek és a közintézm ények zár­ va tartanak, és nem jelennek meg a napilapok sem. Az úm api m e g e m lé k e z ^ k e t a katolikus egyház évszázadok óta megren­ dezi, bevezetéséről 1264-ben IV. Urbán pápa hozott rendeletet. Lengyelországban az ünnepsé­ get 1320-ban N anker k r a ^ ó i püspök honosította meg. • KamiUiánus nyílt rutp lesz június 14-én, szombaton Nyíregyháza-Borbányán, a Pásztor ú tl.sz alatt Prwram: a kolostor megtekintése; e l ­ adások, beszámoló a rendről (jelen lesz a rend római tartományfőnöknője, három

németországi nővér, a ma­ gyar nővérek és atyák); misztériumjá tA Dino Buzzatti: Aki meg akar gyógyulni c. műve alapján; ifjúsági mise. A z érdeklődőket autóbusszal, ingyen viszik és hozzák Budapest­ ről, valamint ebédre is vendégül látják! Indulás reggel fél hatkor az Örs vezér térről (IKEA- és Sugár­ parkoló), visszaindulás este hat kö­ rül. jelentkezni június 6-ig lehet, hétköznapokon 9-16 óra között, a KALASZ központi számán: 1564534, Gaga Zsuzsa. Halász atya közelről Kevés a pap, ugyanakkor az em berek igény­ lik a gyakorlott lelkivezetőt, a hosszabb, tartalmasabb b eszélg etést A m ise alatti gyónás erre nem nyújt elegendő id ő t A Betánia szeretetszolgálatnál lelk i gondozás fo­ lyik Halász Endre n)nigalmazott plébános, sokak szeretett BantŰ bácsija által. ítéletekkel. A Bokor-mozgalom lelke, páter Bulá­ nyi 1961-ben szabadult. - Bandi bácsi pedig 1951-től Pécelen volt plAános. - A helsinki

egyezményt követően a kormányzat már óvatosabban intézte el a bokrosokat. Nem saját maga büntette tevékenységünket, hanem a püspök­ től követelte a munkánk megfojtását így nyugd^aztak engem 1983-ban, 33 évi péceli plébánosságot kö­ vetően; holott papot nem szokás nyugalomba kül­ deni 60 évesen, /uníg szuszog, hirdeti az igét. - Tisztelendő úr sem maradt tétlen. - Nem a Jóisten küldött nyugdíjba, hanem a püspök, a nagyobb rossz elkerülése végett, amint ő is beismerte egy négyszemközti beszágetésünkkor. Fol5dattam a kisközösségi munkát; s közben egy péceli család alkoholproblémája az iszákosmen­ tő tevékenység megindítására ösztönzött. Az egyházak annak idején Siklós Jdzs^ reformá­ tus leltósz kérésére kapcsolódtak be az iszákosok mentésébe. 1985 január 19-én volt az alkoholbe­ tegeknek tartott első lelki napunk. Bajzáth Ferenc plébános adott helyet a Horváth Mihály téri plé­ bánián a

havorücénti gyógyító összejöveteleknek. - Ö nt innen is elűzték. - Az egyházüg3Ú hivatal 1987-ben megtiltotta, hogy folytassam ezt a munkát. Ezért lúncs is pro­ pagandája a katolikus iszákosm entésnek - Viszont 87 óta két nap lépés is történt. - Havi találkozó helyett hetente találkozhatnak a gyógyulást kereső alkoholbetegek, önsegítő csop o rto lia n , amelyeket nem pap vezet, hanem egy szabadult alkoholista házaspár. Jcbb egy hosszú lépés a kocsma előtt, mint bent a kocsmában. Az alkoholista nemcsak az italért, de a társaságért is megy be az ár­ talmas szokások színhelyéte. A Gamma G t csoportok hetente három helyen jönnek össze, társaságot bizto­ sítva, kórházi háttérrel renddkezve. A másik lépés a Betánia léte, amefy a rendszerváltozás óta, dvil szer­ vezetként ad keretet ennek a munkának - Harmincöt éve egy bázisközséghez tartozom m ondja máris m agyarázatul - , s Magyíuországon ettől nagyon

féltek. A korm ányzat úgy gondolta, a kommunista sejtmozgalom erejét tó so ljá k a kis csoportokban tevékenykedő hívők. Én korán, másomkos gimnazistaként megismertem a mozgal­ mat, a csapatmunkát. A 11 Vatikáni Zsinat később nevezte el bázisközösségnek a formát, egy újság­ író pedig a Bokor nevet akasztotta rá. - Ö nt mostoha időben szentelték pappá: a mar­ xistaideológia mindenáron való terjesztése idején. - Úgy van. Az Actio Catholica püspöki elnöke, Endrey Mihály püspök hívott össze néhányunkat 1948 táján - én még v á d káplán voltam - , s be­ m utatta páter Bulányi Györgyöt, mint egy ilyen kis közösség vezetőjét. Felhívta valam enn)dünk fi­ gyelmét arra, hogy ez lesz a lehetőség a munkára. - M i volt a szép a lakásokon összejövő foglalko­ zásokban? - Több minden. Elsősoiban a biMikus teológia, a kis­ közösségi módszer, a meghittség. Csak később döb­ bentünk r á hogy ez volt a mi Urunk,

Jézus Krisztus módszere is. Ö, aki nagy tömegdcnek beszélt; szeretett visszavonulni tanítványai, a tizenkettő körébe. Végül is a tizenkettő terjesztette a tanítást, nem a tömeg. Az 1945 és 1952 között virágzó katolikus cso­ portok erejét nem nézte jó szemmel a párt, felszá­ molta valamennyit. Bulányit életfogytiglani fegyházra ítélték, s hosszabb-rövidebb időre börtönbe zártak számos papot. A középiskolákban meg­ szüntették a hittan tanítását, a hittanárokat egye­ sítő Regnum Marianum feloszlott. A Bokor példá­ Befejezzük mert Bandi bácsira már v árn ak Egy jára ezek a tanárok úgy szintén kisközösségi szomorú arcú fiatal lány keresi lelki tanácsadásra. muiúcába kezdtek. Később több pör volt, súlyos Pardi Anna Református tem plom épül Debrecenben A debreceni tócóskerti panelhá­ zak között befejezéséhez közele­ dik a helyi Széchenyi-kerti refor­ mátus egyházközség templomának építése.

Á templom mintegy nyokvanmillió forintos költségeihez az egyházközség ingatlarrok eladásá­ ból, illetve a hívek adományaiból több mint 34 millió forintot teremtett elő. Az önkormányzat 30 millió fo­ rintot érő telddcel járult hozzá a templomépítéshez, az elektro­ mos orgonát a holland testvé­ regyháztól kapták a kormány eddig hatmUlióval, a helyű Ro­ tary klub pedig több mint kétmil­ lióval támogatta az egyházi beru­ házást. Jenei Zoltán, az egyházkö­ zség lelkipásztora az MTI tudósí­ tójának dmondta: az új templo­ mot a Református Világszövetség augusztusban, Debrecenben meg­ tartásra kerülő 23. nagygyűlése al­ kalmából szeretnék felszentelni Egyház és abortusz A német püspökök vatikáni kihallgatása A németországi abortusztörvény eltérő megközelítése miatt „munkatalálkozón" fogadta m últ kedden a Vatikánban n. Já­ nos Pál pápa a teljes ném et püspröki konferenciát. A ném

et egyház természete­ sen nem helyesli a terhesség megszakítását, de a püspökök döntő többsége, élükön Kari Leh­ mann érsekkel, a ném et püspfoki konferencia elnökévei azon az ál­ lásponton van, hogy a papoknak részt kell vermiük a törvény által előírt társadalrrü tanácsadó bizott­ ságok munkájában. A ném et pap>ok ezekben a bizottságokbcm az abortuszt kérő­ ket igyekeznek lebeszélni szánd é k u la ö i ám a Vatikán úgy lát­ ja, hogy maga a részvétel bizo­ nyos értelemben a törvény elfo­ gadását jelenti. Lehm ann érsek ugycuiakkor azzal érvel, hogy a katolikus klérus számára rendkí­ vül fontos az a lehetőség, hogy „az életről és a halálról folytatott vita első vonalában legyen". A pápával való m uiuatalálkozót a ném et püspökök kérték. A találkozón, melyen részt vett Rafzinger bíboros, a Hittani Kongre­ gáció vezetője is, a p>ápra beveze­ tője után „valamermyi

résztvevő kifejtette álláspontját a kérdésrői mely nancsak a német egyház és társadalom, hanem sok más or­ szág számára is rendkívüli fontos­ sággal bír. A véleménycsere test­ véri légkörben folyt, s a szüksé­ ges intézkedésekről a tanácsko­ zás eredm ényeinek alapos vizs­ gálata után döntenek" - fogal­ m azott a vatikáni közlemény. Rác búcsú Egerben A szerbség tavaszköszöntő ün­ nepe alkalmából május 25-én, vasárnap „rác búcsút" tartottak a hevesi megyeszékhelyen. A ha­ zai szerb kisebbség eg)ók legna­ gyobb ünnepén Vojiszláv Gálity szentendrei ortodox atya, espe­ res! helynök celebrált liturgiát az egri Szent Miklós ortodox tem p­ lomban. Az ünnepre az ország valamermyi szerbek lakta tele­ püléséről érkeztek hívek Egerbe. A liturgia után körm enetet tar­ tottak, majd a hagyom ányoknak megfelelően vörösborral újra­ szentelték a templom bejáratát, s megszentelték a Krisztus

testét jelképező kalácsot. Az 5-6 ezer lelket számláló magyarországi szerbség igen fontosnak tartja, hogy eredeti funkciójának megfelelően őrizze meg a hazai szerb ortodox egy­ ház kezelésében lévő 40 templo­ mot, amelyek hívek híján már el­ árvultak. Az évről évre sorra ke­ rülő ünneppel ugyanakkor lelki támaszt is nyújtanak az egri szerbségből m egm aradt 10-15 tagú közösségnek. ID. CXJMBOS LAJOS A R A N Y K O S Z O R ÚS ILA R AN G Ö N TÓ M ESTER 2162 Órbottyún, R á k á c z iú tn S . Pf:3 Teljfax: 27160 -175 Budapesti iroda:líS5 Budapest, Jász utca 60/B. Telefon: (06-2O)-332-522. CD VI. 2-5 férfiak-nók, N em esheg3Ű Pé­ ter S. J 9-13: férfiak-nők H egyi János S. J 16-215 napx)s papi lelldgyakorlat, Nem esheg)fi Péter S J 23-26 férfiak-nók, H evenesi János S J 26-29 férfiak-nők. Morfin Imre S J VI 30Vn 4 férfiak-nők, Mátéffy Balázs O S. B 4r-7 férfiak-nők, HoUai Antal 7 11 férfiak-nők, Temesi József S J

11-14. Pedagógus hitoktatók is! Mol­ nár Béla József. 14-17 férfiak-nők, Bálint József S. J 2 1-265 napx)s papi lelkigyakorlat. N em eshegyi Péter S J. Vin 7-11 családok Szabó László S. J A jelentkezők részletes tájékoz­ tatót kapnak. Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 141 T: 26/383-212, fax: 26/383-302. GOMBOS MIKLÓS ha­ rangöntő mester, harangöntés, lengő-, álványszerkezet és villamosítás. 2162 ŐRBOTTYÁN, Rá­ kóczi u. 121 Pf 10 Teiyfax: (06-28J-360-170. Rádiótelefon: 06-30-489-575 1997. JUNIUS 3, KEDD „Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk. Évszázadok áhítatának énekhangja FOTÓ: MÓSER ZOLTÁN Ambrus Kati néni a kalotaszegi Sárvásárról, aki Bartóknak is énekelt Természetesen mást m ond a hí­ vőnek, és mást ad a hitetlennek A magyar népének népzenei felvéte­ leken című, a Magyar Egyházze­ nei Társaság kiadásban megje­ lent nyolc kazetta hatalmas anyaga. Az egyiknek a templo­ mot, az egyháMt, ahova

jár vagy járt, a másiknak azt a kultúrát su­ gallja, amiből kimaradt. S mert érzi, és lehet, hogy tudja is, itt va­ lami fontos, lényeges dologról van szó, ugyanolyan áhítattal hcdlgatja mint azok, akiknek a hang, az „ária" egy falut, egy templomot s a n n á énekes né­ pét, kántorát és papját hozza elénk. Vagyis - és ez nagy dologi - látjuk ciz énekesek képét is. Ez a kép, bármily különös, most elsősorban a temetőbe ve­ zet. Mert ott njmgszanak azok, akiknek hangját hallgatjuk. Te­ metőbe vezetnek a felvételeken hallható halottbúcsúztató, ha­ lottkísérő énekek is; de a többiek már a katolikus, református, evangélikus és baptista templo­ mot, azoknak hívő népét juttat­ ják eszünkbe. A kazetta anyagából hadd so­ roljak fel néhány helységnevet: Büttös (Abaúj Torna), Csökmő (Bi­ har), Diószín (Moldva), Galgdiévíz (Pest-Pilis-Solt-Kiskim), Gyergyótekerőpatak (Csík), Isten­ mezeje (Heves),

józseffalva (Buko­ vina), Kórógy (Szerém), Kreslovác (Pozsega), ú v é te (Udvarhely­ szék), Menybe (Nyitra), Tatrang (Brassó), Vindomyaszőlős (Zala), Vitnyéd (Sopron). Fol)dathatnám, és legszívesebben m ind a hétszáz ének gyűjtési helyét fel­ sorolnám, de már ennyiből is érezhető, hogy itt jelen van - énekhangok formájában - az egész Kárpát-medence és a leg­ több itt gyakorolt vallás. De ha figyelünk a hangokra is, megértjük, hogy az európai éndcgyzikorlat magyar vetületei ezek; ugyanakkor egy régi ma­ gyar énekstílusnak is a fenntar­ tói. így és ezáltal a hangok és az énekesek a m últat is őizüe azt a múltat, anüt ugyan le lehet ta­ gadni, de magára valamit adó ember ilyet nem tesz. Nem a tartalmát, de a hangulatát próbáltam visszaadni cumíik, amit hallhatunk. Mindezért hála a gyűjtőknek és hála annak a népnek - ámel)mek „megkülön­ böztető jelzője", de érdeme, ér­ telme s joga is az, bárhol

éljen, hogy magyar! - , áld s akik meg­ őrizték ezeket. Szinte biztos va­ gyok, ha a Kedves Olvasó meg­ hallgatja a kazetták anyagát, ^lkkor egyetért velem abban - ha számít még a díjak odcútélésében a minőségi szem pont - , hogy a legmagasabb e lis m e r é ^ n ré­ szesülhetne ez az összeállítás, így és ezért ajánlatként legyen elég csak annyi, hogy ezeket a kíizettákat vegye meg minden valamit magára adó iskola, min­ den plébánia és parókia. A legszí­ vesebben azt m ondanám , hogy m inden hívő és hitetlen. Mert, aki ezt megveszi és meghallgatja, az biztosan egyet fog érteni a sár­ vásári Ambrus Kati nénivel: „Örül mi szívünk, mikor ezt hall­ juk". (A kazetták régi Zenaakadémián, az egyházzenei tanszé­ ken kaphatók. g" M.Z C inkota-élő történelem a főváros peremén A találós kérdésre, hogy m iaz öszszefüggés a főváros szívében úszó Margit-sziget és a limesen fekvő Cinkota között,

kevesen m ondanák meg, hogy e település valaha JV. Béla to á ly u n k adom á­ nya volt a nyulak-szigeti dom on­ kos apácák számára - mintegy Margit leányáról való gondosko­ dásuk fejében. Ehhez a korhoz kötődik a főváros legrégibb templománaJc megépítése is, amely a török uralom alatt került az evangélikusok tulajdonába. A jelenlegi katolikus tem p­ lommal szemben állt valaha a Beniczky-család kúriája. Egy alkcdommal egy kolduló barát tért be hozzájuk, alamizsnát kérve zárdája számára. Az akkori ke­ mény szívű földesúr, Beniczky Tamás azonban adom ány helyett ráuszította dühös kutyáit. Mária Terézia tudom ást szerzett az esetről, és mintegy penitenciaként felépíttette a gróffal - szol­ ganépe számára - a mai, kicsiny m éretű katolikus templomot, amely 1747-ben készült el, vagy­ is e plébániatemplom most ün­ nepli 250. születésnapját Cinko­ ta történetét pedig tósőbb öz­ vegy Beniczky Gábomé

született Batthyány Ilona, a forradalom vértanú miniszterelnökének leá­ nya írta meg, tőle tuduivk e le­ gendás eseményről. Ma már nemcsak a templom utcája, de a település iskolája is róla Vcm el­ nevezve. Ősibb forrásból eredhet azonbcm a legenda arról a cinkotai kántorról, aki plébánosa helyett jelent meg Nlatyás király palotá­ jában, hogy az uralkodó fogós kérdéseire éles elmével megvá­ laszoljon. Azt azonban nem vál­ lalta, hogy a király a plébános helyett őt nevezze ki apátnak. Cinkota ősi jogán inkább a pap kitüntetését kérte, m agának és cimboráinak pedig csak annyi ke­ gyet, hogy a falu kocsmájában azon túl nagyobb lehessen az icce. Ma Cinkotának kocsmája ugyan van, de se italozó kánto­ ra, se apátplébánosa nincsen. Hitéletét a két felekezet (evangé­ likusok és katolikusok) példás együttélése határozza meg. A ki­ emelkedő ünnep, a katolikus templom negyed évezredes fennállása pedig ismét

új lelki im pulzust önt az itt élőkbe és a rendezvénysorozatra éritező vendégekbe. Egyúttal újabb tör­ téneti kutatásokat ösztönöz, me­ lyek gyümölcseként hamarosan helytörténeti kiállítás n)űlik, és meglepetésekkel teli emlék­ könyv keiül az érdeklődők- nem­ csak a lokálpatrióták - kezébe. A rendezvénysorozat dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök miséjé­ vel kezdődik június 7-én, szom­ baton este 18 órakor. Az ország különféle pontjciiról és szinte egész Budapestről érkező egyé­ ni és csoportos zarándokok egy olyan közösség ünnepébe kap­ csolódnak bele, amely igazán fontosnak tartja gyökereit, szü­ lőföldjének múltját. (A cinkotai katolikus templom megközelít­ hető az Örs vezér térről a 45-ös autóbusszal.) Pajor András A szegényekért és a kisebbségekért A Hársfa védelmében M i t te h e t a z e g y h á z ? Reménység-konferencia Budapesten Az elmúlt hétvégén Budapes­ ten, a

rákosszentmihályi erdélyi gyülekezet templomában meg­ rendezték az úgynevezett Re­ ménység Egyházi Megújulási Mozgalom (REMM) aktuális konferenciáját, ezúttal a címben olvasható témakörben. ségei, ahonnan az összetartozás­ tudat melegsége sugárzik ki az adott nemzetekre, népekre, a min­ denkori elnyomottakra, hátrányos helyzetűekre.” Ez a feladat ma minden keresz­ ténynek szól. Utalt arra - a keresz­ ténység „botrányának” nevezve - , hogy a világban előfordulhat ma is: ortodox szerbek ölnek katolikus horvátokat, magyarokat és fordít­ va. Másutt az ugyanabban az Isten­ ben hívő muzulmánok örmény ke­ resztényeket irtanak s fordítva. Ugyanakkor, ha csak hazánkban körültekintünk, láthatjuk: célt té­ vesztettünk, hiszen vannak, akik gyorsan és ellenőrizhetetlenül ha­ rácsolnak és gazdagodnak, míg mások kétségbeesetten és remény­ telenül süllyednek életszínvonal­ ban. Az acsarkodás országos szin­

ten ezt csak felerősíti. Ezért a ke­ resztényeknek az egységért, a Pánczél Tivadar református lel­ kipásztor bevezető szavai után Né­ meth Géza lelkész - a konferencia szervezője - a következőképpen fogalmazta meg az összejövetel célját: „Számunkra istentiszteleti hely kell legyen az egész világ, mert az evangélium az egész világ­ nak szól, s figyelmeztet Jézus sza­ vaival: Ti mindnyájan testvérek vagytok. Ezért az emberiség közös jövője azt kívánja, az egyházak ne uralkodó paloták, ne főpapok rep­ rezentatív közösségei legyenek, hanem a szeretet, az egymással tö­ rődés felelős gyülekezetei, közös­ S Z IA S A N Y I S H O W (avagy: az elsózott Friderikusz) Van, aki csak álmodozik e g y n yu g a ti au -■ ’■ól. van, a k i v e s z m a g á n a k , nem is e g yet, h a n em tö b ­ bet. N em csu p á n a z u jja lra ju t e le g e n d ő m e n n y i­ sé g a S e a to k b ó l, ku.ítj m a .á r a is K e n d ő t

kőt, a rr a m eg h o r g o t a k a sz t, és m á r c sa k e g y j ó e r ő s keité l kell, h o g y h a n g o s n y ö g é se k k ís é r e té b e n a rré b b v o n sz o lh a ss a a tű z­ p ir o s n ég yk erek ű t. H á t e z t nekünk f e lté tle n ü l lá tnunk k ell! ó,. ■ "- Kát. ■ EJT l* % W yiB m w v v ? jÉjf. 1 u Ip 0 Jfc SSBBj V B ■ nemzeti egységért kell kiállniuk, s az ország anyagi gondjaiban a jézusi szegény pártiságot megvalósí­ taniuk. A konferencián megjelentek az erdélyi, a felvidéki és délvidéki egyházak, gyülekezetek tagjai, konkrét megállapodások is létre­ jöttek a jótékonysági folyamat to­ vábbi teendőit illetően, amelyek anyagi és erkölcsi támogatást je­ lentenek. Adorján Kálmán zilahi lelkipásztor beszámolója nyomán például jelezte a konferencia, meg fogják keresni a lehetőségeit an­ nak, hogyan tudnák kollégiumuk fejlesztését segíteni. Alapvető igényként

merült fel az is, hogy a jótékonykodás értelmes és előre­ mutató, effektiv tevékenységgé váljék, azaz, ne csak - bibliai érte­ lemben - „halat” adjanak az éhe­ zőknek, hanem tanítsák meg őket, segítsék őket halászni, tehát tech­ nikai és szervezési közvetett segít­ séget nyújtsanak nekik, hiszen minden népnek csak így lehet megmaradását elérnie. A konferencia második részé­ ben a gazdag Észak és a szegény Dél ellentétéről tartott előadást Gromon András katolikus lelkész és Bulányi György a Bokor bázis­ közösség nevében. A programon megjelent Lakner Zoltán, aki a Népjóléti Minisztérium képvisele­ tében hazai szociális gondokról szólt a megjelenteknek. Döbbene­ tes pontja volt a rendezvénynek egy ózdi református lelkésznő él­ ménybeszámolója pásztori mun­ kájáról a munkanélküliségbe süllyedt városban és környékén. A konferencia ökumenikus úrvacso­ rával zárult. (toldi) GYERMEK

ÉS VIRÁG Veszprémben, a belvárosban áll egy öreg hársfa, alatta óvoda, sok-sok gyerekkel. A hársfa nemcsak dísze az udvarnak. Vé­ delmezője is a gyerekhadnak, lé­ vén pár ugrás a buszállomás, a nagy forgalmú út - kell a levegő­ tisztító lombkorona a gyerekfe­ jek fölé. Jó, hogy az intézmény tavaly a hársfát névadóul kérte. Tulajdonképpen egy kíván­ csiság hozta az újságírót ide: mi­ lyen az óvodában eltöltött élet? Nagy Miklósné ugyanis 22 éve óvónő itt. Nos, milyen.? • A kapun belépve fából fara­ gott ökörfogat jön elő a messzi múltból, valamiféle dédapái me­ sevilág. A folyosón, a termekben király­ kisasszonyok, tündérek, nyuszik és más kedves figurák fogadnak. A falakon, a mennyezeten színes díszek sorjáznak, és zene szól. Va­ lóságos Disney Veszprém-land! Hát igen - gondolom - , aki óvó­ nőként él, egy kicsit mesevilágba kerül. Nagy Miklósné szabadkozik, hogy ilyen felfordulásba

csöppen­ tem bele, a gyerekek éppen kameváloznak, a szülők és az óvodai dolgozók díszítették így fel a he­ lyiséget, közülük többen beöltöz­ tek valamilyen maskarába. - P om pásSzámomra kivételes szerencse, hogy házon belül a mese, méghoz­ zá láthatóan. A gyermeklélekben ugyan mindig ott van, ám jobbára láthatatlanul. Aztán a pályára terelődik a be­ szélgetés: - Ehhez a munkához gyereksze­ retet kell. Már a pályaválasztásnál döntő, hogy meglegyen. Igaz, so­ kan később amúgy is „megfertő­ ződnek”, a gyerekek annyira ked­ vesek, hálásak. Bennük a jóság ter­ mészeti adottság. És a szülői hát­ tér szintén nagyon jó, őszintén és tisztelettel viselkednek az óvónők­ kel szemben. - Ön húsz éve vezető óvónő itt. Milyen változásokat élt meg? - Sokfélét. Hetvenben épült az új helyiség, a régit később felújí­ tottuk, fákat, virágokat ültettünk. ’84-ben ránk sózták a kádártai

óvodát, ezt berendeztük, udvarát parkosítottuk, díszfákat, cserjéket kaptunk a veszprémi erdőfelügyelősgétől. Sokszor hallottam: mi­ nek kell ide fii.? Én azt mondom: ahol gyerek van, oda pázsit kell. Meg sok virág. Kis virágkertek, akármilyen talpalatnyi helyen! Nálunk az óvodások gondozzák, ők vigyáznak rá. Mert ahol virág van, más a gyermek lelke - mond­ ja. * Ez a virágos téma átvezet egy pedagógiai módszer területére, melynek lényege a természetkö­ zelség. Egy francia szakember sze­ rint a kisgyerekeket mindenhová el kell vinni, hogy érzékelje, ta­ pintsa a természeti világot. Ezt követik a Hársfa óvodában, a ki­ csik növényeket hajtatnak, köve­ ket gyűjtenek, állatokat gondoz­ nak. Nagy Miklósné azt mondja: - Az óvónők tulajdonképpen most lettek értelmiségiek. Amikor nem más mondja meg, hogyan ne­ veljen, hanem maga választhatja a szerinte legjobb módszert. Nálunk előtérben van a játék prioritása,

ab­ ba rejtjük el a tanítási-nevelést. Alternatív programokkal próbál­ kozunk. Az említett francia mód­ szeren kívül például van kötetlen programmal dolgozó csoport. Itt a gyerek a maga érdeklődése és kedve szerint kapcsolódik be egy-egy játékba, és ha megunja, átmegy a másik csoporthoz. Megint más módszer a „családi­ as” együttlét. Itt a kicsik a na­ gyokkal együtt játszanak, fogla­ latoskodnak. Akár a családban Egymástól nagyon sokat tanul­ nak, a kisebbek ellesik, hogyan csinálják a nagyok. Az óvodai család népes: 200 gyerek van itt (Kádártán még öt­ ven), s velük 21 óvónő, 16 dajka meg egyéb dolgozó anyáskodik. • Nos, visszatérve az eredeti gon­ dolathoz: milyen az óvodában el­ töltött élet? A beszélgetés során említette a vezető óvónő: - Nekem nagy elégtétel, hogy kisgyerekek közt dolgozhattam. Tudja, az óvónőnek egy kicsit gye­ reknek kell lennie, másképp nem tud igazi kontaktust teremteni

ve­ lük. Ez mindannyiunknak nap mint nap örömet és feltöltődést ad. Higgye el, egy igazi óvónő sose tud megöregedni. Gyönyörű gondolat. Minek mondanám: örök fiatalságot, óvó­ nők!. Megadatott Balogh Ödön VH A z ajkai ufóapuka H p m w .í r A még nem eléggé lerágott m m ■ csont Rá kell hal beszél- | | | ni remegő feleségével . együtt a kamerás szerep lésre. Persze, m ert alka­ lom kínálkozik a maxim ális idétlenkedésre: m it szól m indehhez a város nőgyógyász-polgármestere, a pap és a járókelő. M egtudhattuk, hogy Arnhoffer úr, m int férj, m ostanság nem kevésbé lelkes, viszont ha ez az ufópásztoróra a város hasznára válik, akkor dr. Cserfán szívesen vállalja a keresztapaságot Természetesen, m indezt nekünk feltétlenül látnunk kellett! Husika, azaz Cicciolina, még pontosabban Staller Ilona is alaposan lemezteleneden ám! Ha a világháborúra nézve nem lenne sértő, ehhez hasonlítva emlegetném a

túlszájfestékelt hölgy csúnyaságát Pornósztár­ ként kivénhedt parlam enti képviselőként leszerepelt feleségként csődöt m ondott tehát a M agyar Televízióban meg kell jelennie, hogy legalább a „maradékot" láthassuk! M ert cirkusz kell a népnek! (Ha egyszer már a kenyér olyan drága.) És a nép oly hálás tud lenni! M űanyagzsák-számra önti Szia Sanyikához (idézet az im ént idézett fodros szőkeségtől!) az ugyancsak méregdrága levelet. Á ltalános iskolás színvonalú kérdést föltéve: „A májusi cserebo­ gár ehető-e?" Végre ism ét van valami, am iről másnap beszélni lehet! D icsérni és utálni, nevetgélni, röhögcsélni vagy bosszankodni az elvesztegetett idő miatt. Tessék, kérem: a polgár ism ét pukkasztva van! Végül is a foci pocsék, a politika unalmas, az idegenek az istennek sem kívánnak szóba állni velünk; japán divat szerinti a havijárandóságunk (fizukicsi), és még azt is megszoktuk, hogy

szentségelősek a bolti árak. K ell hát, ami pldob, ami fölráz ebből az apátiából, csalódottságból, valami, ami kikapcsolja a félelm einket, legalább átmenetileg. Na, éppen ezért ágálok. M ert a tévé újra kitalálta azt, am itfennállása óta újra meg újra kitaiáltattak vele. Számomra a jó megjelenésű, remek beszédkészségú újságíró „szelepgyanúsan” hat. Őszintébbnek érezném műsora cím ét így: Friderikusz-szelep. Ö az, aki kiereszti belőlünk a gőzt Ő a legújabb. A m űsorát követő másnapon százezrek nem veszik észre, hogy milyen drága a buszjegy. Hogy mekkorák a társadalmi igazságta­ lanságok És még azt sem, azt a tömeget sem, amelyikfölvonul a Kossuth térre, éhbére ellen tüntetve. A M agyar Televízió mindig gondoskodott az efféle feszültséglevezetésekrőL H ogy messzebbre ne menjek, csak a Táncdalfesztivált vagy az országláncoló Isaurát említsem. Úgy látszik, ma már a D allas is kevés Jocky

Ewing mostanság már csak kicsike szem étnek tűnik, nem elegendő a népharag irányított levezetéséhez K ell hát más szórakozás is. A m it őszintén szólva - nem is bánnék, ha nem kellene föltennem a kérdést: kinek az érdekében ? É s ki ellen - h m - szórakozunk? Vagy: ki szórakozik itt, kivel? Ráadásul pedig: ki fizeti E ZT a szórakozást? A m it és ezt m ost kérdezem feltétlenül látnunk kell? (üs) Egy Új K e d v e z m é n y e s b ú to r a k c ió március 15-ig a djm enzjo 0 BÚTORSTÚDIÓBAN Pápa, Borsosgyőri u., Volán-telep vek óta, hetente legalább kétszer, kisétá­ lok a mezőre. Nem nosztalgiázom, újdondi érdekeltség se űz holmi kárpótlás reményében, sajnos, szerelmi légyott se édesíti kiruccanásaimat. Előfordul, hogy kerékpárral indulok, de később gyaloglásra, majd szaka­ szonként futásra váltok. In médiás rés, máris az egyik indoklásnál tartok. Csekély döntési lehe­ tőségeim egyike ez, amelybe

senki és semmi­ lyen erő nem szólhat bele: teljesen egyedül határozok abban, hogy mikor s hogyan járom meg a magam által választott utat. A látványok és élmények fokozzák a levetett béklyók órái­ nak szépségét. De nemcsak ez a kiprovokált szabadságérzet motiválja sétáimat. Amikor visszatérek a falu­ ba, igazán csak akkor érzékelem a tiszta mezei és a gépkocsiáradat által szennyezett levegő közti különbséget. Az út végéről visszanézve látható, hogy a kazánkémények összefüggő füstfelhőt vonnak a település fölé. A létért foly­ tatott küzdelem zajai kint elcsitulnak. Legtöbb­ ször néhány decibeles levélsuttogás vagy kel­ lemes madárdal kísér. Csaknem mindig ugyanazon az úton járok, mégse unalmas, mindig találok benne érdekes­ séget. Elsősorban az év és napszakaszok váltá­ sai okozak meglepetést. Máskor madarak röpte, vadak szökkenése kínál látnivalót. Megfigyel­ tem: ugyanaz a fa vagy bokor

sem ugyanolyan sohasem, amilyennek pár nappal korábban lát­ tam. Legtöbb változást a kikelet vagy az enyé­ szet eredményez, de a nyárközép, sőt a legzor­ dabb tél sem mutatja kétszer ugyanazt az arcát. Igaz, télen bamásszürke a fatörzs, a katángkóró, a bürök, a parlagfű, sőt még a porcfű szára is, de ahány egyed, annyi árnyalata a szürkének és a barnának. A erdő-mező járó időben kívül rekesztem magam minden emberi közösségen, mégse mondhatom, hogy elidegenednék a társadalmi valóságtól. Néha gombázóra bukkanok, más bicskét szed, és ismét más időnap előtt elorozza valaki elől a madárlátta diót. Megtudom, hogy E ki nem tud vásárolni műanyag rudat a fóliasá­ torhoz, s ki jön természetes csaptatókért az erdőbe. Még a szénár drasztikus emelkedése is érzékelhető: soha ennyi fát nem loptak, mint ezen a télen. Hol vannak már a Vörösmarty vagy Munkácsy által megörökített rőzseerdők? A mai lopók

IFA-val és Sthil fűrésszel támad­ nak a védtelen erdőre. Néha szakszerű ritkítás egy-két fürt virága.” (Körúti hajnal) A 90-100 000 szervezett turista, hétvégi vagy alkalmi kiránduló elveszik hazánk egy egész héttized millió hektárnyi erdőrengetegében. Búfelejtő is a séta. Olcsóbb (sőt teljesen in­ gyenes) és egészségesebb, szavalnám kórusban az alkoholellenes liga tagjaival. De ez cinizmus volna tőlem. Aki ismer, jól tudja, hogy kedve­ S É T A U T A K érzetét keltik, máskor a fél méternél is vasta­ gabb törzsű határjelző akácra törnek; a tönkjére fűrészport rúgnak, vagy ezt is elmulasztják, ugyan ki törődik velük? lismerem, a városlakónak körülménye­ sebb eljutni a szabad természetbe. Öszszes városunk parkja, kertje, játszótere mindössze tíz-egynéhány ezer, a fővárosé pe­ dig csak másfél ezer hektár. Ezek nagyobb ré­ sze sorvad a portól, benzingőztől, s tisztelet a kivételnek: a kutyás

gazdák gazdátlansági al­ lűrjeitől, némely öntudattól túltengő embertár­ sunk kuty álkodásairól nem is szólva: A közmű­ vesítések és a velük járó bontások fájdalmas anakronizmussal dúdoltatják velünk a sanzon­ ná népszerűsödöti Kosztolányi-verset: „Az ég legyen tivéletek, / Üllői-úti fák. / Borítsa lom­ bos fejetek / szagos, virágos fergeteg, ezer vi­ rág.” / Üllői-úti fák” Aki nem hisz nekem, tegyen egy röpke sétát a Ferihegy felé zúgó áradatban! Alig néhány városnegyeddel odébb, egy oktávval mélyebb tónusban már a század­ előn korunk képét idézte Tóth Árpád: „.Egy sovány / Akác részegen szíttá be a drága / Napfényt, és zöld kontyában tétován / Rezdült meg csüggeteg és halovány / tavaszi kincse: E lem a bort, a társaságot, s termelői nedűk arze­ nálja nélkül nem lehet a pincénk. Lehet, hogy épp a szabadban tett átforrósító út végén iszom legjobb ízűt boraimból.

Újabban már magam­ ban is föl bírok hajintani egy-két pobárkával. Valamikor ehhez egymást biztató cimborák szükségeltettek. És egy alkalmas kocsma A mai ivóhelyek a dantei poklok bugyraival ha­ sonlatosak. Kicsinyek, alacsonyak, sötétek, füstösek, zajosak. székek kényelmetlenek, hogy lehető­ leg le se üljünk. Csak igyunk Gyorsan, sokat. Egyik karunkat a vízfröccsös pultra támasztva, a másikkal behajigálva. A legdrágábbakat. Én úgy érzem magam a mai kocsmákban, hogy el vagyok nyomva. Ki va­ gyok szolgáltatva. Hát riogassanak másokat, ha tudnak, korszerűtlen kompetenciával! Maradnak a sétautak ritka szabad óráimban. Az erdők-mezők élővilága mindig barátként fogad, igaz, én is jó szándékkal közelítek hozzá. Kiruccanásaim nem eltávolodások fölvállalt gondjaimtól, ellenkezőleg: hozzásegítenek fel­ ismerésükhöz és megvalósításukhoz. A Márkus Zoltán K ínálatunk: hálószobabútorok, szekrénysorok,

ülőgarnitúrák, kiegészítő elemek, gyermekkanapék, konyha- és fürdőszobabútorok Bővítésünk: bútorkínálatunk mellet újdonságként nyugati tv-k, műholdvevőrendszerek és music centerek kedvező áron kaphatók! E Z T N E H AGYJA K I! j f m e n z j o BÚTORSTÚDIÓ, 10% kedvezmény minden bútorból H O G Y LAKÁSA A Z OTTH O N A LEG YEN 1054.h NAPLÓ -1 9 9 2 . március10., kedd- 5 6 1996. január 30, KEDD HIT-VILÁG NAPLÓ Egyház és népszavazás?! A Szentlélek Alsóörsön járt Katolikus egyház és népsza­ vazás?! Hogy jön össze a két do­ log? Hiszen a katolikus egyház fő összetartó ereje, mozgatója a hierarchia, míg a népszavazás demokratikus szervezetek mű­ ködési sajátossága. Mégis ta­ valy nyár elején a szomszédos Ausztriában, ősszel pedig Né­ metországban egy mindennél hevesebb és széles körű, alulról, a bázisról induló népszavazás kezdődött meg a nyugati egy­ házban leginkább égető

kérdé­ sek rendezésének szándékával. A párbeszédre késztetés szándé­ kával. A világi hívek felnőtt ke­ resztény nagykorúságukkal élve aláírásgyűjtést szerveztek egy ötpontos lista elfogadásáról, amelyben az általuk leghalaszt­ hatatlanabbnak tartott egyházi reformokat fogalmazták meg. A klérus és a laikusok közötti sza­ kadék megszüntetését, a helyi egyházaknak tárgyalási és sza­ vazati jog biztosítását a püspökök-papok kinevezésében, a nők pappá szentelésének lehető­ ségét, a papi cölibátus eltörlését és fakul- tatívvá tételét, a lelkiis­ mereti döntés elfogadását a sze­ xuális erkölcs kérdéseiben (fo­ gamzásszabályozás, házasság előtti kapcsolatok, homosze­ xualitás) követelték többek kö­ mondja azt is: „A Krisztus-hí­ vőknek joga van ahhoz, hogy Reformátusok és katolikusok ökumenikus zött. A népszavazás elképesztő szükségleteiket, különösen a lel­ A keresztény

egyházak által eredményeket hozott. Ausztriá­ kieket, valamint kívánságaikat Gloria, gloria, soli Deo glo­ egyetemes ban az ívet három hét alatt több feltárják az egyház pásztorai ria! (Dicsőség, dicsőség, egye­ meghirdetett mint félmillióan írták alá; az előtt.” A 3 paragrafus pedig ezt dül Istené a dicsőség!) - csen­ imahétre a településen egy aláírók fele gyakorló katolikus, kiegészítve egyenesen köteles­ dült fel nemrég az alsóörsi kato­ héttel később került sor. E hét egyházi alkalmazott volt, köz­ ségként írja elő, hogy a Krisz­ likus templomban a Hamar nap új kapukat nyitott meg a kapcsolatok tük plébánosok, rendi elöljárók, tus-hívők „tudásuk, szakértel­ László református lelkész vezet­ felekezetközi ápolására, hiszen a községben teológiai tanárok. Németor­ mük és tekintélyük alapján véle­ te ökumenikus kórus éneke szágban a katolikusok 75 száza­ ményt nyilvánítsanak a

szent léka (rendszeres templomba já­ pásztorok előtt, és véleményüket ró 59 százalék) helyeselte a kö­ .a többi Krisztus-hívőnek tu­ veteléseket. A népszavazás a domására hozzák” Weber püspök, az osztrák várható „hierarchikus bosszú ellenére bizonyította, Isten népe püspöki kar elnöke szerint ép­ éljogaival és egyre kevésbé tűri, pen ezért komolyan figyelembe hogy infantilizálják”. (Egyház­ kell venni az aláírók felvetéseit A tiroli egyházmegye feje is fórum 95/3.) Az egyházi hierarchia csú­ úgy vélekedett: a hívek töme­ csán állók valóban kemény el­ ges állásfoglalása nem tekint­ marasztalásokkal illették a kez­ hető eretnekségnek. Christoph deményezést. Johannes Dyba Schönborn osztrák érsek meg­ fuldai püspök például a moz­ erősítette, hogy az egyházban galmat egyenesen magánjelle­ nagy szükség van dialógusra, s a gűnek ítélte, mondván: „Amire népszavazás során felmerült a

püspökök nem adják áldá­ kérdésekről beszélni kell. Az osztrák püspöki kar őszi sukat, az nem hivatalos, s így nincs keresnivalója az egyhá­ ülésszakán nyilatkozatot adott ki, amelyben többek között nyílt zon belül.” Jóllehet a népszavazás intéz­ fórumok indítását tervezi a plé­ ménye valóban nem működik a bániákon, egyházmegyei kö­ katolikus egyházban, azonban a zösségekben, valamint kapcso­ r. katolikus egyházjog 212 ká­ latfelvételt a népszavazás kez­ nonjának 2. paragrafusa ki­ deményezőivei találkozót tartottak Giovanni Saldarini bíboros, Torino érseke nemrég hírül ad­ ta, hogy kiállítják a torinói leplet, amelybe a hagyomány szerint Krisztus holttestét he­ lyezték egykor. A halotti lepel a torinói dóm felszentelésének 5. centenáriuma alkalmából 1998ban, majd a jubileumi évben, 2000-ben lesz megtekinthető. Kiállítják a torinói leplet Nagy Lajos lelkipásztor: „A keresztény élet nem

kényelmes séta” Dr. Máté-Tóth András világi teológus, a szegedi Juhász Gyu­ la Tanárképző Főiskolán vallásfilozófiát és vallásszociológiát tanít, az Egyházfórum című fo­ lyóirat főszerkesztője. Paul M Zulehner jeles reformgondolko­ dású bécsi pasztorálteológusnál doktorált és védte meg nemrég a Bokor-közösségről írott nagy­ doktori dolgozatát. A magyar katolikus egyház helyzetéről, a megújulás távla­ tairól beszélgettünk. A m é re tv é te l k o ra - A közelmúltban Ausztriá­ ban, Németországban is meg­ mozdult a fö ld az egyház alatt. Mekkora súlya, jelentősége van a nemrég zajlott népszavazá­ soknak? - A katolikus egyház előtt is­ mert a szavazás gyakorlata, hi­ szen például a pápát is a bíboro­ sok szavazatai alapján választ­ ják meg. Az említett népszava­ zást azért tartom jelentősnek, mert nagy erővel jelzi, hogy az egyházon belül sokakat súlyo­ san érintő problémák vannak,

s ezeket megnyugtatóan nem si­ került még rendezni. A több mint kétmillió katolikus aláírá­ sával • egyházhűségéről és fel­ nőtt kereszténységéről tett tanú­ ságot. Arról természetesen lehet vitatkozni, hogy éppen ezek-e ma a legfontosabb kérdések vagy mások. A lényeg viszont egyértelmű: az egyház kinőtte korábbi történelmi ruháját. A problémákat már nem lehet a korábbi reflexekkel kezelni. Az új ruha elkészítéséhez azonban ma még csak a méretvétel korát éljük. A népszavazás kategori­ kus elutasítása az osztrák és a német egyház részéről már ol­ dódott, ezt mutatja, hogy szá­ mos püspök is fontosnak tartja a párbeszédet. Az eisenstadti pél­ dául már az egyházközségek vé­ leményét figyelembe véve he­ lyezi ki papjait a plébániákra. A A lepelből az 1988-as C 14-es radiokarbon-vizsgálat óta nem vettek mintát. Ennek eredménye ugyan megkérdőjelezte a szent tárgy hitelességét, a

zarándokok mégis nagy számban keresik fel a várost, hogy láthassák az érté­ kes leplet. A bíboros rámutatott: a torinói lepel Urunk keresztre feszítését idézi emlékezetünk­ be. A szentévi zarándokoknak ezért azt ajánlotta, hogy bűnbá­ nati útként egészítsék ki római zarándoklataikat Torinóval. iÁ n . » n C J I V C Í ly ■ * Kik voltak az enakiták? (Móz. 2:10) Beküldendő: február 5. M últ heti megfejtés: ammonita, filiszteus. Könyvjutalmat nyert: Gál LászJóné, Ajka-Padragkút. Is te n s e m p a tik u s k é n t m é r B e s z é l g e t é s M á té -T ó th A n d r á s k a to lik u s t e o ló g u s s a l a z e g y h á z jö v ő jé r ő l tiroli megyés püspök pedig tár­ gyal a pápával a nők diakónussá (szerpappá) szentelésének lehe­ tőségeiről. A bécsi érsek több­ órás beszélgetést folytatott a nős papok egyesületével, és a meg­ oldás keresésének szándékával állt fel az asztaltól. Ezek a

meg­ nyilvánulások egyértelműen azt mutatják: csak a korábbi merev magatartás megváltoztatásával lehet hangulatjavítást elérni az egyházban. - Szükségesnek és időszerű­ nek tartana-e egy hasonló nép­ szavazást ma Magyarországon ? - Fontos volna, hogy az egy­ ház belső életét érintő kérdések­ Máté-Tóth András: - A nőit ben aktív párbeszéd jöhessen papságát is meghozza majd a létre nálunk is. Fórumok, az el­ történelem térő véleményeket is megjelení­ tő műsorok, kiadványok, ta­ ez a múlté. Ismerje meg a nyá­ nácskozások kellenek. A nép­ jat! - ez a jelen feladata Van­ szavazást viszont nem tartom nak szociológiai, pasztorálteoaktuálisnak ma, sem tartalmi­ lógiai, csoportdinamikai mód­ lag, sem gyakorlatilag. A párbe­ szerek, amelyek az egyházköz­ szédért sokat kell tenni, de fon­ ség gondolkodásának, kariz­ tos, hogy arról beszéljünk, ami máinak felismeréséhez alapvető ismereteket

nyújtanak. De eze­ ma aktuális gond nálunk. ket csak néhány igen haladó plé­ bános használja ma még. Az ilyen ismeretnyújtásnak a pap­ S z á rn y a s z e g e tt képzésben például kiemelt sze­ ü z e n e te k repe lehetne. Továbbá: ma még évszázados, megszokott rutin­ - Mik az aktuális területek? - Egész az elmúlt évtizede­ nal tekintenek egymásra, illetve kig abból indultunk ki, hogy leg­ a társadalom többi tagjára a ke­ alább a falusi plébánosok jól is­ resztények. A moralizáló igehir­ merik híveiket és azokat a kul­ detés nem veszi figyelembe, turális-társadalmi viszonyokat, hogy például a párkapcsolat, há­ amelyben élnek és dolgoznak, zasság, család ma egészen más szeretnek és hisznek. Ez ma már személyes igények, társadalmi a múlté. Olyan változásoknak erővonalak, kihívások között vagyunk tanúi, amelyeket még alakul, mint fél évszázaddal ez­ a társadalomtudományok sem előtt. Ha a prédikáció

leszűkül tudnak megragadni. Ez a váro­ annak hangsúlyozására, hogy a sokra még hatványozottabban katolikusnak válni nem lehet, ha igaz. A pásztor ismeri a nyájat - ennek érdekében súlyosbítják a házasságkötés feltételeit, akkor nem az emberek mellett, hanem fölöttük áll a lelkipásztor. Az egyháznak pedig nem szabad az isteni üzenet fölé állnia, hanem csakis eléje - hiszen a II. vatiká­ ni zsinat e forradalmi helycserét hangsúlyozta az egyházban. - A nemrég zajlott egyházme­ gyei zsinatok mennyire szóltak az aktuális problémákról? - Az egyházmegyei zsinatok dokumentumaiból kitűnik, hogy az új tartalmak nem váltották ki azt a szemléletbeli fordulatot, amit II. vatikáni zsinat sürgetett Ma az egyháznak nem az a fő gondja, hogy milyen intézmé­ nyes, jogi keretek között közve­ títse az üzenetet. A hitoktatás­ ban is komoly gondok vannak ezért. Olyan hitoktatást erőlte­ tünk, ami teljesen távol esik a gyerekek

élethelyzetétől, gon­ dolkodásától. Holott a hitokta­ tást szabályozó hivatalos egyhá­ zi dokumentumok már legalább húsz éve ajánlják, hogy a tan­ anyag és a módszer alkalmaz­ kodjon a gyermekek tapasztalati világához. Olyan nyelven be­ szélnek papjaink a szószékek­ ről, a körlevelekben, nyilatko­ zatokban, mint a barokk korban. A szavak és a mondatszerkeze­ tek így a valóságos tartalmak­ nak szinte szárnyát szegik. - A népszavazás egyik sarka­ latos pontja volt a nők pappá szentelésének követelése. A pá­ pa e kérdésben „véglegesen be­ zárta a vitát”. Lát-e kitörési le­ hetőséget mégis e téren? - A nők az egyházban össze­ hasonlíthatatlanul nagyobb elis­ merést kapnak és tágabb moz­ gástérrel rendelkeznek már ma is, mint korábban. Egyházi elő­ eddig még nem volt annak gya­ korlata. - Mi most mind egy gyüleke­ zetei alkotunk - mondta Ajtós József plébános a nyitó istentisztelet kezdetén. -

Együttlétünk bizonyítja, hogy Jézus Krisztus titokzatos teste él. Nagy Lajos református lel­ kész Máté evangéliuma alapján Péter történetét idézte, s állította figyelmeztető példaként Isten népe elé. Péter erősen fogadta, hogy soha nem tagadja meg Krisztust, s képes akár meghalni is Vele, Érte. Mégis megingott, s háromszor is elkövette a vétket. Története figyelmeztetés min­ den idők keresztényei számáramutatott rá. Mert a keresztény élet nem kényelmes séta, nem mindig napsütötte, virágos úton vezet az életünk útja. A keresz­ tény ember feladata, hogy meghallja az Úr üzenetét: Légy hű mindhalálig, és én neked adom az életnek koronáját. Utalt az elmúlt évtizedek ke­ resztény helytállóira, akik nem tántorodtak el az Úr szolgálatá­ tól. Tisztelet övezze őket, példa legyen helytállásuk! - zárta ige­ hirdetését. retörésük abból a felismerésből származik, hogy Isten üzenetét a saját

élményeken, mély önisme­ ret révén lehet felfogni és köz­ vetíteni. A nők világlátása, él­ ményvilága, rezdülései nem job­ bak és nem rosszabbak a férfia­ kénál, hanem mások. Nagy szegénysége lenne ezért az egy­ háznak, ha a nők sajátos Isten-él­ ménye nem válhatna közkincscsé, s Istenről csak férfiúi kép­ zettársításokkal beszélhetnénk. Úgy gondolom, a nők papságát is meghozza majd a történelem, hi­ szen nem bibliai és nem dogma­ tikai okai vannak felszentelhetőségüknek. A pápa tulajdonkép­ pen az egyház alkotmányával tartja összeegyeztethetetlennek e kérdést, de hangsúlyozza a nők szerepének fontosságát az egy­ házban. Úgy látom, az is nagy előrehaladást jelentene, ha már csak pap nem lehetne a nő az egyházban, s minden más igen. B átrabb k e resztén y ek - Az Egyházfórum erősen re­ formszemléletű. Sok támadás érte egyházat bíráló hangvéte­ lét. A kalocsai érsek ugyanakkor

méltatta tevékenységét. - A z Egyházfórum egyházi, vallási, pasztorális kérdésekkel foglalkozó szaklap, amelyet az Egyházfórum Alapítvány ad ki. A kiadó tehát nem egyházi in­ tézmény, ez nagy szabadságot biztosít munkájában. Ugyanak­ kor kezdettől fogva ügyeltünk arra, hogy mindenkivel szóba tudjunk állni. Nem engedtük és nem engedjük, hogy bárki kisa­ játítsa a lapot. Ezzel megterem­ tettünk egy olyan fórumot, ahol érdemi dialógus folyhat a ke­ resztények közvéleménye előtt a kínos-nak titulált kérdésekről is. Dankó érsek úr ezt a szelle­ miséget zsinatinak értékelte és elismeréssel méltatta. Ez szá­ munkra megtisztelő. - Ön nemrég Zulehner pro­ fesszornál habilitált. Dolgoza­ tát a Bokor-közösségről készí­ tette. Lát-e reményt a Bulányiügy tisztázására? - A Bokor-mozgalom egyike Isten azon kevés ajándékainak, amiket a kommunizmus idején adott egyházunknak. Legfonto­ sabb üzenetének azt

tartom, hogy a Jézus-követés rizikójá­ nak vállalása betekintést enged annak a csodálatos országnak a titkába, amelyről Krisztus be­ szélt. Ebben a dimenzióban em­ beribb emberek lehetünk és bát­ rabb keresztények, kreatívabb lelkipásztorok. Az egész úgy­ nevezett Bulányi-ügyet ebből a szempontból kellene ma újra­ gondolni. Akkor talán közeled­ hetnének az álláspontok. Egy­ szerűen nagyvonalúnak kell lenni, hisz Isten sem patikus. Arra azonban senki nem kény­ szeríthető, hogy életének meg­ határozó élményeit és tetteit egyszerűen elfelejtessék vele. Az egyház útja az ember mondja a pápa. Páter Bulányi is A nyilvános tisztázás olyan ne­ héz, mint a tintát kivonni a tiszta vízből. Az egész magyar katoli­ kus köztudat e téma kapcsán eretnekszagot érez, holott nincs ilyen. Rebelliót érez, holott csak kezdeményezések vannak és kí­ sérletek. Felháborodik a problé­ mán, mintha csak a Bulányi-ügy lenne az.

A legfontosabbnak azt tartanám, hogy olyan nyugodt teret teremtsünk, ahol a régi ref­ lexek helyett nagy irgalommal és kölcsönös tisztelettel új ala­ pokra helyezhetnénk az ügyet. Ehhez szerettem volna hozzájá­ rulni dolgozatommal én is, s erre törekszik a Távlatok folyóirat is, amely vitát nyitott e témáról Toldi Éva M E L L É K L E T Körök kora A FELSŐOKTATÁS GYÖKERES R E F O R M J Á É R T 1988. szeptem ber 26-ra a JA T E B T K Operatív B izott­ sága, élve lefektetett jogaival, Kari G yűlést hívott öszsze. Ezen a hallgatóság többsége m ellett részt vettek: Szalám in Edit és Rozsnyay Bálint dékánhelyettesek, Kristó Gyula dékán, az érdeklődő oktatók és a töm eg­ tájékoztatás képviselői. A kari gyűlés döntő többséggel elfogadta az operatív bizottság állásfoglalás-tervezetét, így az módosítás nélkül a kari gyűlés hivatalos állásfoglalásává em

elkedett. A kari gyűlés követeléseinek nyom atékosítására úgy döntött, hogy 1988. szeptem ber 28-án a kar hallgatóságának egésze sztrájkba lép. D öntésük m ellett foglalt állást: (26-án) az M SZM P JA TE Történész Pártalapszervezete; (27-én) a JATE Központi Könyvtára és a JA T E B T K szakszervezeti vezetősége. 1988. szeptem ber 28-án szerdán, 8 órától a JATE B TK általános hallgatói sztrájkja megkezdődött. A z állásfoglalás és a fogalm i em lékeztető felolvasása után az összegyűltek előadásokat hallgattak meg a közép­ kori és a jelenlegi nyugati universitasokról (előzetes m egbeszélés szerint előadók voltak: Varga András, ö t ­ vös Péter, Csernus Sándor, Szönyi György Endre és Rozsnyai Bálint). A z előadások után, 11,15-kor Szövényi Zsolt m inisztérium i főtanácson osztályvezető, Bod­ nár László rektorhelyettes és Kristó G yula dékán rész­ vételével konzultáció kezdődött a

sztrájkolókkal. A v i­ ta után a m inisztérium képviselője hivatalos ígéretet tett arra, hogy az MM 30 napon belül hivatalos és nyílt választ ad (a töm egtájékoztatási eszközökön ke­ resztül) a kari állásfoglalásra. A válasz m egérkezésekor vagy a határidő lejárta után a hallgatóság rendkívüli kari gyűlésre ül össze, ahol dönt a válasz elfogadásáról és a további teen­ dőkről. Ezen em lékeztető az állásfoglalással együtt a JA TE B TK hallgatói sztrájkjának hivatalos dokum entum a. Ennek értelm ében, m indkét szöveget elju tta tju k a dé­ kánnak, a rektornak, a tudom ányegyetem i karok és tanárképző főiskolák tanácsainak diákképviselőihez, a tudom ányegyetem ek vezetőinek, az egyetem i archí­ vum nak, az országgyűlésnek, a m űvelődési m iniszter­ nek, a M inisztertanácsnak és a töm egtájékoztatásnak. F elkérjük a diáképviselőket, hogy állásfoglalásukat tegyék ism ertté választóik

előtt. F elhívunk m indenkit, hogy állásfoglalásunkkal és m egm ozdulásunkkal ka p ­ csolatban nyilvánosan foglaljon állást. Szeged, Auditorium Maximum 1988. szeptember 28 18 h A JATE BTK hallgatói VÁLASZRA várva A JA T E B TK -ról kiinduló kezdem ényezés az ország teljes felsőoktatási struktúrájának átalakítását követe­ li. A kezdem ényező egyetem i közösség egy elszigetelt reform intézm ény létrehozását nem tartja elfogadható­ nak, hanem a tudás megszerzésére és továbbadására létrejött szabad egyetem i szellemiséget kívánja jogai­ ba visszaállítani. A követeléseket tartalmazó Á L L Á S ­ FO G LA LÁ S az Európában kialakult egyetem i hagyo­ m ányokhoz való visszatérést jelentené, m elynek m eg­ valósítása m inden egyetem i polgár tanító, tanuló) joga és feladata. A JA T E B TK figyelm eztető hallgatói sztrájkja (1988. szeptem ber 28. szerda, Szeged, A uditorium M axim um ) a felsőoktatás egészét

érintő, országos kérdésekben ed­ dig egyetlen részeredm ényt ért el: a MM jelenlévő képviselője útján, ígéretet tett arra, hogy a sztrájk napjától szám ított 30 napon belül nyilvános választ ad A z Á L L Á SF O G L A L Á S-ban összegezett követeléseinkre. A z Á L L Á S F O G L A L Á S fő pontjai, egyben alapköve­ teléseink a következők: 1. Korm ányzati szinten vizsgálják felül az oktatás, ezen belül a felsőoktatás anyagi helyzetét, az oktatás kapjon nagyobb m in im u m 4%-os) részesedést a kö lt­ ségvetésből. 2. Szűnjön meg a tantervutasítás V alam ennyi felsőoktatási egység (szem előtt tartva a diploma konver­ tálhatóságának elvét) vá ljék autonóm intézm énnyé. 3. A z egyetem i oktatás rendjének alapelve legyen a tanszabadság. Ezen belül az eddig kötelező ideológiai tárgyak helyés szabadon választható form ában vegyék át az általános társadalom ism ereti tárgyak és a filozó­

fiatörténet. A m arxizm usleninizm us és az orosz nyelv legyen egyenlő jogú és helyzetű, m in t a többi filozófiai irányzat és nyelv. Fellépésünk m inim ális eredm énye az lehet, hogy a köteléseinkre adott igenlő válasz után 1. az anyagi ügyek az Országgyűlés elé kerülnek; 2. a jogi szabá­ lyozás kérdéseinek konkrét kidolgozásáról pedig, a már korábban elfogadott elvek (tanszabadság, autonómia) alapján, tárgyalások indulnak meg az oktatási egysé­ gek képviselői (tanítók és hallgatók), valam int az MM között. A lapköveteléseink elutasítása esetén, vagy válasz hiányában a m eghirdetett kari gyűlés dönt a továb­ biakról. A m inisztérium és az egyetem ek közötti érdem i tár­ gyalások lefolytatásához elengedhetetlennek ta rtju k a teljes nyilvánosságot (sajtó, tv, rádió). A struktúra á t­ alakításáról születő döntéseket belátható időn belül meg kell valósítani. E tárgyalásokon az Á L L Á

SF O G L A L Á S aláíróinak (a JA T E B TK hallgatóinak) képviselete nem elégséges a felsőoktatás, valam ennyi felsőoktatási egység érde­ keinek érvényesítésére. E nnek m egfelelően a JA T E B TK hallgatóinak nevé­ ben az operatív bizottság élve lefektetett jogaival és a sztrájkoló hallgatóságtól kapott felhatalmazásával, közös érdekeink érvényesítésének touábbi m enetére a következő javaslatot teszi: 1. A z érintett felsőoktatási egységek döntsenek abban a kérdésben, hagy elfogadják-e általános alapkövetelés­ rendszernek az Á LL Á SF O G L A LÁ S-ban megfogalma­ zottakat. Ha nem, tegyék m eg javaslataikat, kiegészí­ téseiket; ha igen, 2. V alam ennyi érintett (MM alá tartozó) felsőokta­ tási egység dolgozza ki az ú j jogi szabályozásra vo­ natkozó konkrét elképzeléseit és küldjön képviselő(ke)t a később meghatározandó időben és helyen lefolytatan­ dó egyeztető tárgyalásokra. A z ott és

akkor kialakított végleges szöveget az ott és akkor választott kisebb testület viszi tárgyalási alapként a M M -m al folytatan­ dó tárgyalásokra. Em ellett javasoljuk, hogy valam ennyi felsőoktatási egységben induljanak m eg azok a helyi elemzési és vizsgálati m unkálatok, m elyek kialakíthatják a szü k­ ségképpen eltérő szakm ai jellegű feltételeket egy auto­ nóm és tanügyileg (is) szabad felsőoktatási intézm ény m űködéséhez. A képviselőket s az összes érdeklődőt ezúton m eg­ h ív ju k az 1988. október 31-én tartandó, a MM vála­ szát elem ző és értékelő kari gyűlésünkre. Jelen iratot a válaszra várva elju tta tju k a tu ­ dom ányegyetem i karok és tanárképző főiskolák taná­ csainak diáképviselőihez. Szeged, 1988. október 8 -án, 20 nappal a határidő le­ telte előtt. a JATE BTK hallgatóinak nevében JATE BTK Operatív Bizottság ÚJABB H A R C O K A DUNÁÉRT A bősnagymarosi vízierőmű

megépítése ellen tün­ tető tömegek többszer megbontották már a főváros hétköznapjainak „nyugalmát”, a FIDESZ mindannyi­ szor kitett magáért a szervezést és a részvételt ille­ tően. Deutsch Tamást a FIDESZ Ideiglenes Választmánvának tagját a tüntetéssorozatról, az Országgyűlés őszi ü.ésszakáról és annak következményeiről kérdeztük meg. Mióta foglalkozik a FIDESZ a bősnagymarosi vízlépcső kérdésével? Szeptember 2-től 4-ig tartott a Duna-kör, a F I­ DESZ, a WWF és az Inter­ national Rivers N etwork szervezete Dunai duzzasztó­ gátak című tudományos konferencia, ahol szakem­ berek (biológusok, ökológu­ sok, vízépítőmérnökök, közgazdászok, irodalomtörténészek, történészeik), elemezték az épülő erőmű különböző vonatkozásait, következményeit. A tanács­ kozók végül egy záródoku­ mentumot adtak ki, ami pontokba szedve tartalmaz­ ta az elmúlt 5-6 évben fel­ merült, megalapozott

kifo­ gásokat. Ezt követően, né­ hány nappal a szeptember 1 2 -i tüntetés előtt, az erő­ művet ellenző, független társadalmi kezdeményezé­ sek képviselői összegyűl­ tek, hogy tevékenységüket összehangolják, s hogy egy akciósorozatot tervezzenek, melynek célja a pozitív ér­ telemben vett nyomásgya­ korlás a képviselőkre Októ­ ber elejéig, az Országgyű­ lés őszi ülésszakának meg­ kezdéséig. Az eredményt illetően már csak az Or­ szággyűlés összetételét te­ kintve (76 százaléka párt­ tag) sem voltak illúzióink, de kötelességünknek tartot­ tuk megpróbálni még a lehetetlennek tűnőt is. E szélesebb körű összefogás kapcsán támadt az a gon­ dolatunk, hogy a Nők a Dunáért tüntetéshez hason­ lóan a FIDESZ is egy bi­ zonyos réteget, az egye­ temistákat és a főiskoláso­ kat szólítson fel megmoz­ dulásra. Szeptember 29-én a tüntetés napján, délelőtt 11 órakor a Petőfi-szobor­ nál

becslésem szerint 1 0 0 0 1500 fiatal gyűlt össze. Lá­ nyi András kitűnő beszéde után kihirdettük az októ­ ber 3-ára tervezett, az Er­ zsébet híd és a Lánchíd közötti élő láncot. A tün­ tetések fő követelései az erőmű építésének felfüg­ gesztése, független vizsgá­ lóbizottság megalakítása, a kutatási eredmények nyil­ vánosságra hozatala, és a népszavazás kiírása voltak. Október 7-én az erő­ mű megépítése mellett sza­ vazott az Országgyűlés. Mi a véleményed erről az ülésről? Azt hiszem, ez az ülés a közhangulatot még in­ kább a környezetvédők mellé állította. Én csak az erőművel kapcsolatos sza­ vazást néztem végig a té­ vében, ami az én jogi ta­ nulmányaim fényében bot­ rányos volt. Az elnöklő Stadinger István négy alapvető ügyrendbe ütköző hibát követett el. Én emögött semmiféle politikai fondorlatot nem érzek, ez egyszerűen a politikai gya­ korlatlanság

megnyilvánu­ lása volt. Mik voltak a hibák? Az elnökhöz két in­ dítvány érkezett. Az egyik 32 képviselőnek a név sze­ rinti szavazásra vonatkozó indítványa volt, a másik pedig 34 képviselőnek a javaslatát tartalmazta a zárt ülés elrendelésére vo­ natkozóan. Az ügyrendben az áll. hogy amennyiben 30, vagy annál több kép­ viselő írásban kéri a név szerinti szavazást, akkor ezt az Országgyűlés elnö­ kének automatikusan el kell rendelnie, erről sza­ vazni nem kell. Alapvető hiba volt, hogy amikor Stadinger kézhez vette az indítványt, megkérdezte az azt benyújtókat, hogy fenn­ tartják-e indítványukat. Szintén súlyos ügyrendi hi­ ba volt, hogy a zárt ülés elrendelésére vonatkozó másik indítvány kézhezvéfeltette ezt a kérdést. Az ügyrend szerint erre nincs szükség, ugyanakkor a zárt ülésre vonatkozó indítvány esetében vita nélkül sza­ vaztatni kell. Ezzel szem­ ben az elnök nem rendelt el

szavazást, és megadta a szót a felszólalóknak. Az a baj, hogy hiába látjuk v i­ lágosan az elkövetett hi­ bákat: nincs kihez fordul­ ni velük, nincs fórum, ami elbírálná őket, nincs alkot­ mánybíróság. Magát a szavazást te­ kintve az is eredménynek számít, hogy 50 ember nem szavazta meg. Ebben az esetben a tartózkodásokat is pozitívan kell értékelni, kemény kiállást jeleznek. Milyen hatással volt a környezetvédő mozga­ lomra az október 7-i or­ szággyűlési döntés? Egy hét telt el az Or­ szággyűlés döntése óta, és én úgy látom, hogy nincs vereséghangulat az erőmű­ vet ellenzők körében. Egy pillanatra sem merült fel bennük az ellenállás fel­ adásának gondolata, a kér­ dést nem tartják eldöntöttnek. A Nagymaros B izott­ ság legutóbbi (október 13-i) ülésén úgy határozott, hogy elutasítja a Parlament döntését, fenntartja köve­ teléseit, kiegészítve azzal, hogy követeli az Országgyűlés

lemondását és újra­ választását is. Ma Magyarországon bizalmi válság van. A jelenlegi parlament a társadalom egy meghatá­ rozó részének a véleményé­ vel ellentétes döntést ho­ zott, úgy véljük, nem leté­ teményese a legfelsőbb népi szuverenitásnak. A FIDESZ ugyan nem tagja a Nagymaros Bizott­ ságnak, de csatlakozni fog a bizottság álláspontjához, .és részt vés? majd az oktSBer 30-i tüntetéseken Mit vártok a további küzdelmektől? Azt remélem, hogy két területen legalább vé­ get ér az „árnyékbokszolás”. Az egyik a laikusság kérdése. A hivatalos ál­ lam- és pártvezetők azt az érvet hangoztatják a nép­ szavazás ellen, hogy ne lai­ kusok döntsenek ebben a kérdésben. Ezt az álláspon­ tot én igen szűklátókörű­ nek tartom. A Minisztertanács és az Országgyűlés tagjai, akik ebben a kér­ désben döntöttek, nem egy­ től egyik vízépítőmérnö­ kök, biológusok és ökoló­ gusok. ö k is

laikusok, akik információk alapján dönte­ nek. Ha a társadalomnak egy kérdésről információi vannak, akkor arról auto­ matikusan dönthet. A másik kérdés az „egyes csoportok ezt a kérdést po­ litikai törekvéseik érvénye­ sítésére akarják felhasznál­ ni” című vádaskodás. Mint­ ha az állami és pártveze­ tés ragaszkodása ehhez a döntéshez, nem a saját po­ litikai törekvéseinek ér­ vényre juttatása lenne. Mi más, egy korábbi döntés hibásságának be nem is­ merése, ha nem tisztán po­ litika. Természetes, hogy vannak az erőművet el­ lenzők között politikai tö­ rekvésekkel rendelkező cso­ portok. Politikai törekvés a demokratizálódás, a dön­ tésekben való részvétel joga is. Remélem, hogy már nyíltan be lehet majd vallani, hogy a tiszta gaz­ dasági. ökológiai, vízügyi érdekeknek természetes po­ litikai vonatkozásai van­ nak mind az egyik, mind a másik oldalon. Mátrai Júlianna A MELLÉKLET

AZ MTA-SOROS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL JELENIK MEG Túl az ígéreteken O któber 5-én, az Országgyűlés őszi ülésszakának el­ ső napján, déli 1 órakor kékszalagos, fehér virágos feln ő ttek és gyerekek g yülekeztek tüntetésre a József A ttila szobornál. A dem onstrációt a katolikus Bokor bázisközösség és a K elet Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör szervezte a katonaiszolgálat-megtagadókért és az alternatív társadalmi békeszolgálat bevezetéséért. Jelenleg 160 körül van azoknak a száma, a kik a katonai szolgálat megtagadása m iatt börtönben va n ­ nak, és három olyan fiatal ellen fo lyik eljárás, akik vállalnák a civil szolgálatot. Azokat, akik m ár letöltö tték büntetésüket a büntetett előélethez fűződő jog­ hátrányok terhelik, útlevelet nem kapnak. A z utóbbi egy évben többször esett szó hivatalos fó ­ rum okon e kérdésekről. Az Országos Béketanács és az egyházi in tézm én yek tám ogatják a

civil szolgálat m ielőbbi bevezetését, s ígéretek hangzottak el az ide vonatkozó törvény kidolgozásáról. Senki nem tudja azonban, hogy m inderre m ikor kerül sor, s m it fog m ajd a törvény tartalm azni. A m unkálatok a színfa­ lak mögött zajlanak, a nyilvánosság kizárásával. Az igazán érin tettekn ek a börtönben kell m indezt kivár­ ni. A Bokor közösség nyilatkozatát Juhász Károly és Merza József adta át Faragó Andrásnak, az Országgyűlés Sajtóirodája vezetőjének. A K elet Nyugat Pár­ beszéd Hálózat Kör nyílt levelét Perlaki Tamástól és a FIDESZ egy képviselőjétől, Boros Lászlótól, Vass László, az állam m iniszter titkárságának vezetője vet­ te át. A Grósz Károly m iniszterelnöknek cím zett nyílt le­ vél követeli a börtönben lévő katonaiszolgálat-megtagadók büntetésének azonnali felfüggesztését, a bün­ tetésüket letöltöttek összes joghátrány alóli azonnali felm entését, az

alternatív társadalmi szolgálatra vo­ natkozó törvényelőkészítési folyam at nyilvánossá téte­ lét. A levelet 21 független csoport támogatta aláírá­ sával. A három negyed órás m űsor befejezéseként egy anyukát gyerm ekével átengedtek a Parlam entet körül­ vevő rendőrkordonon, hogy a tüntetők virágait József A ttila szobra elé helyezhessék. Az érdeklődő újság­ írók részére a K elet Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör a Szófia étterem ben sajtótájékoztatót tartott. Mátrai T VI SSZHANG SZERKESZTŐI Ü Z E N E T E K E héten válaszol: Gyógyulást Egyházunknak! M o t t ó : F áj, U ram , hogy b á n ta n a k , m eg b án to k m áso k at . (K o v á c s G á b o r S illy e Jenő: J ö jj, L á n g o l ó !) A legkülönbözőbb teológiai és politikai nézetek összecsapását lát­ hattuk abban a vitában, amely a Bokor bázisközösséggel kapcsolat­ ban az ÉS hasábjain kibontako­ zott. (Csapodv Tamás: Fekete

marad-e a bárány?, 1990 április 13; Szeifert Ferenc: Báránybőrbe bújt farkas, vagy jó Pásztor? 1990. máj-us 4) Nem a polémiát akarom folytatni, inkább rá szeretném irá­ nyítani a figyelmet e feszültséggóc kialakításának néhány körül­ ményére. Föl kell tárni az Egyház testén éktelenkedő sebek valódi eredetét ahhoz, hogy esélyünk le­ gyen a gyógyulás útjára lépni. (Csupán teológiai nézetkülönbsé­ gekkel nem magyarázhatók meg azok a szenvedélyes viták és egy­ más elleni indulatok, amelyek ez ügyben itt is, ott is tapasztalhatók. Itt másról van szó.) 1952-ben börtönbe csukták Bulányi György piaristát, 1961-ben Emődi Lászlót (Regnum Maria­ num) és· sokan másokat. 1964-ben és még 1970-ben is volt koncepciós per kisközösséget vezető papok el­ len. Nem feledkezhetünk meg a múltunkról. Nem azért, mert kese­ regni akarunk, hanem azért, hogy a tanulságokat levonhassuk a jövő­ re vonatkozólag. Az

elmúlt három­ négy évtized eseményei ugyanis világosan mutatják, hogy a most is meglévő sebek eredendően nem a Bokor és a hierarchia szemben­ állásából fakadtak, hanem a föld alá szorított kisközösségek, vala­ mint a marxista államhatalom ál­ tal ellenőrzött látható egyház el­ lentmondásából. A Regnum ugyan­ úgy üldözött volt (egyes idősza­ kokban még jobban), mint a Bo­ kor, majd a hetvenes- években in­ duló Foéölare és a karizmatikus közösségeknek is a „földalatti egyház” sorsa jutott osztályrészül. A bázlskőzösségekhez tartozókat tehát igenis összekapcsolja az a tu­ dat, hogy olyasmire vállalkoztak, amiért nem jár dicséret sem álla­ mi, sem egyházi vezetők részéről, és mégis olyan nagyszerű dolog ez az összetartozás, hogy a megnemértések közepette is érdemes csi­ nálni. Aligha érthetők meg továbbá a jelenlegi sebek anélkül, hogy föl ne tárnánk, milyen szerepet töltött be a sajtó

az elmúlt időszakban e kérdésekben. Fájó dolog rosszat mondani az Űj Emberre, amely a diktatúra évtizedeiben csakneín egyetlen katolikus újságként fontos pozitív szerepet is betöltött az egyház életében, mégis, a tárgyila­ gosság kedvéért ki kell mondani: nem mindig írt igazat. A pártállam által felügyelt sajtó kénytelen volt leközölni olyan, a valóságnak nem megfelelő állításokat és vádasko­ dásokat, amelyek súlyosan megté­ vesztették és félrevezették hazánk katolikus közvéleményét. Miköz­ ben a többi kisközösséggel szem­ ben az elhallgatás módszerét kö­ vették, a Bokor lejáratására 1981ben valóságos sajtókampány in­ dult, máig kiható következmé­ nyekkel. (Annak idején levélben kértem az Űj Ember szerkesztősé­ gét a valóságnak nem megfelelő állításaik helyesbítésére. Választ nem kaptam.) Még fájóbb azonban azt látni, hogy most, a diktatúra elmúltával sem törekednek igazán

ezeket a hibákat kijavítani. Legalábbis ezt mutatja a Bokor által , rendezett Katolikus Megújulási Fórumról be­ számoló cikk (Oj Ember, 1990. márc. 11) A kéthasábos írás egy­ negyede tárgyilagos hangú ismer­ tetés, míg háromnegyede a Bokor elleni véleményeknek ad helyet: Anélkül, hogy a Bokor melletti vé­ lemények szót kaphatnának. És anélkül, hogy a legcsekélyebb mér­ tékben önkritikát gyakorolt volna az újság a régi hazugságokért, me­ lyek mérgező hatása ma is szem­ beállít katolikusokat katolikusok­ kal. Féltem egyházunkat, nehogy a régi hazugságok meg nem cáfolása végleg beépüljön sejtjeinkbe és megmérgezze szervezetünket. A Megújulási Fórumnak re­ ménykedve néztem elébe, hátha most sikerül csökkenteni, közös erővel levezetni a feszültségeket. Csak sajnálni tudom, hogy sem egyházunk vezetői, sem más bázis­ közösségek ismert személyiségei nem vettek részt a Fórum munká­ jában. Egy

.elszalasztott lehetőség a se­ bek gyógyítására. Bízom benne, hogy nem ez volt az utolsó lehetőség. (A m ottó fo ly ta tá sa :) . Sebeid é rin tsé k seb ein k et, G yógyító L elkeddel tü lts be m inket, R u h á n k a t éltető V éredbe m ártsd . Sebeid szerezn ek g y ó g y u lást! Mihálffy László E m S c k e z te fő ( 1 8 9 0 1981). A száz éve született József Attila-díjas költőnő főbb verseskönyvei a következők: Katonaiiamnak (1914), Anya­ szív (1918), Vörös tavasz (1919), A fájdalom könyve (1921), Fekete bárány (1935), Üldözött versek (1945), Élők, vigyázzatok! (1962), Egy har­ cos asszony írásai (1973); vá­ logatott versei megjelentek 1942-ben (V. Zs válogatott versei), 1954-ben (Válogatott versek). 1958-ban (Így égtem, énekeltem), 1971-ben (Idő herolodja), 1973-ban (Vers és virág) és 1986-ban (Sorsod foglya vagy), önéletrajzi írá­ sai: Egy asszony a milliók közül (önéletrajzi regény, 1942), Mint

viharban a fale­ vél (önéletrajzi regény, Peterdi Máriával közösen, 1943), Fényben, viharban (önélet­ rajzi regény, 1958), Nem volt hiába (önéletrajzi regény, 1962). V árn ai Z seni ★ Hetvenedik születésnapján tisztelettel köszöntjük T ó t h E s z t e r költőt, írót és műfor­ dítót. Főbb művei a követke­ zők : Ikermonológ (versek, 1966), Apu (visszaemlékezé­ sek, 1971), A választott soka­ ság. (versek, 1974) Feltáma­ dás egy betyárnótára (versek, 1974), Az árnyból szőtt lélek (tanulmány, 1981), Családi emlékek Tóth Árpádról (viszszaemlékezések, 1985), A várt váratlan (versek és esszé, 1988). Gyanakvó toborzó A hírek, közlések bőven áradó tarkaságában jókedvvel fedeztem fel, hogy zsidó filmfesztivál lesz Budapesten. Mohón csaptam rá az ÉS május 18-i számában megjelent Mi ez, zsidó filmfesztivál? című cikkre, amelyet Vándor Ágnes írt. Azt gondoltam ugyanis, fogódzót, támpontot,

értékelhető információ­ kat kapok a nem mindennapi ese­ ményről. Ezzel szemben V. Á beavat az előzményekbe anélkül, hogy leg­ alább három mondatot szánna a világban már sikerrel zajló hason­ ló eseményekre. Pedánsan közli a hazai közreműködők és szponzo­ rok listáját, a külföldi pénzembe­ rek nagylelkűségét a filmesemény támogatásában, kelletlen fukar­ sággal említ néhány filmcímet, s ahogy mondani szokták az ér­ demi közlést illetően: mintha el­ vágták volna. Az olvasó hamar ráeszmél: az írás, amelyet a kezében tart, nem műfaj- és ügypárti, nem közlés­ orientált, hanem sajátos üzenet­ gyűjtemény. Szó van a figyelemfelkeltésre, szánt cikkben „a (zsidó) témában illetékes pozsgaysta Csabáról”, megjelölést kapott F. Gy, Cs I és V. D Gy·, említés történik bizo­ nyos antiszemitákról is, akik a (szerző által fej nem tárt, P. L) program alapján az összes előíté­ letüket igazolva

láthatjuk. Nos, én nem tudom, hogy a ha­ zai antiszemiták egy ilyen nagy­ formátumú művészeti esemény láttán mire gondolnak, arról sin­ csenek ismereteim, hogy hol, mer­ re lakoznak, sokan vannak-e vagy kevesen. Azt sem tudom, hogy a „pozsgaysta Csaba” a Napzártában úgy értelmezte-e a zsidó kérdést, ahogyan azt V. A hallotta Ezt ne­ kik, kettőjüknek kellene tisztázni nyíltan, európai módon. Azt sem tudom, hogy F. Gy, Cs I, V D Gy. mit követhettek el, hogy egy ártatlannak induló tudósításba (is) belekeveredett a nevük. Azt viszont tudom, ha kell be is bizonyítom, az információfogyasz­ tók (akik egyébként potenciális ér­ deklődői a zsidó filmfesztiválnak i s ) , elenyésző százaléka tudja csak, ki az a „pozsgaysta Csaba”, a „Ki­ nek a monogramja” című társas­ játékban sem lenne túl sok nyerő, különösen, ha a V. D Gy-t kelle­ ne kitalálniok. Lehet, hogy V. Á nem is sejti, hogy tudósításába szőtt

publicisz­ tikai indulatával tulajdonképpen lefokozta a zsidó filmfesztivált, mert védekező-támadó írása egy­ fajta jogos (vagy jogtalan?) érzé­ kenységet panaszolt fel megint, ahelyett, hogy lelkes toborzóként úgy invitált volna erre a fesztivál­ ra, hogy az csak elnevezésében zsidó, de tartalmában, értékkíná­ latában méltó az egész nemzet fi­ gyelmére, megbecsülésére. Párkány László T ö k életesen eg yetértü n k . „P u bli­ c i s z t i k á m ” e r r ő l is sz ó lt: a t é m á ­ b a n so k m é g a jogos (v a g y jo g ta ­ la n ? ) érzékenység. M in d k ettő n k ­ n e k k ív á n o m : én le g y e k a z u tolsó, a k in e k e z t é r z é k e ln ie (és é r z é k e l­ tetn ie) kellett. V. Á E gyébként a zsid ó film fe s ztiv á l ré szle te s p ro g ra m ja a k ö v e tk e ző : A K ossuth m ozi n a g y te rm é b e n : H a jn a l, fra n c ia izraeli játék film , r e n d .: Ja n c só M iklós, 25-én h a

tk o r; P o r és h a m u , izraeli d o k u m en tu m film , re n d .: O m a B en-D or N iv, n y o lck o r H azudós J a k a b , NDK já té k film (F. B e y er). 26-án, n é g y k o r; E xodus, a m e ­ rik a i já té k film (O. P re m in g e r), h a tk o r H egedűs a h áztető n , am e rik a i já té k ­ film (N. Je w iso n ), 27-én n é g y k o r; L it­ v án o k P á riz sb a n , fra n c ia já té k film (J. F a n ste n ), n y o lck o r. D ybuk, k la ssz ik u s len g y el jid d is fiira, 28-án h a tk o r ; M űvészet élni O desszában, szoviet já té k film v ilá g p re ­ m ie rje (Ju n g w ald H ilk ev ics), n y o lc ­ k o r. K om isszár, szovjet já té k film (Aszkoldov), 29-én h a tk o r : S ivatagi nem zedék, m a g y a r ő sb e m u ta tó (Ilalm y G yörgy), n y o lck o r. Finzi C ontinék k e rtje , olasz já té k film (V. de Sica), 30-án h a tk o r ; N yárvégi dallam o k , izraeli já té k film (R. S h o rr), n y o lck o r. A K o s s u th m o z i k

a m a r a te rm é b e n : R u b in stein em lékezete, a m e rik a i do­ k u m e n tu m film , 25-én ö tk o r és neg y ed h é tk o r ; Y entl. am e rik a i film (B S tre i­ sa n d ), negyed n y o lck o r, v a la m in t 28-án h áro rn n e g y ed n y o lc k o r. S oah, fra n c ia d o k u m en tu m film (C. L a n z m a n ), az első és m áso d ik rész 26-án, öttől, a h a rm a d ik és neg y ed ik rész 27-én öttől. Alom a házró l, m a g y a r rö vidfilm és A pa, m a g y ar já té k film (m in d k ettő r e n ­ dezőbe Szabó Istv án ), 28-án h á ro m n e ­ gyed h a tk o r. T á rsa su ta z á s, m a g y a r film (Gazdag G y u la), 29-én h á ro m n e g y e d h atk o r, G etto, m a g y a r rövid film (Oláh G ábor), v a la m in t S ötétség és k ö d , fra n c ia rö v id film (A. R e sn ais), h á ro m n e g y e d n y o lc ­ ko r. Éva A5116, m a g y a r já té k film (Nád asd y L ászló), 30-án h áro m n eg y ed h a t ­ k o r ; F é n y -k é p e

k , m a g y a r d o k u m e n ­ tu m film (Sim ó S án d o rS u rá n y i A nd­ rá s K őszegi E dit), h áro m n eg y ed n y o lck o r. Félelmetes örültem mint ruszista , hogy bár semmilyen kerek évfor­ dulója és semmiféle aktualitása nem volt, írás jelent meg az ÉSben IV. Iván orosz cár (1530 1584) előnevének fordítástechnikai manipulációjáról. (1990 május 4) I v á n , a M i l y e n ? kérdi a cikk szerzője, majd megválaszolja, hogy R e t t e n e t e s és egyúttal felszó­ lít, hogy „ahol csak leh et. tollforggtók, szerkesztők állítsuk vissza a jó öreg „rettenetest”. S bár mindkét említett minőségben érintve vagyok, a felhívást még­ sem fogadhatom meg. Aminek okáról most sem tudok többet mondani, mint amit az 1985-ben megjelent Iván, a félelmetes című könyvem első lapjára írtam. Leg­ feljebb csak megismételhetem: 1. A Rettegett név nem „1950 kö­ rül”, hanem egész pontosan Robert Vipper I v a n G r o z

n i j cí­ mű műve 1947-es magyar ki­ adásában honosodik meg ná­ lunk. 2. A Groznijnak valóban nem jó fordítása a „rettegett”. Hason­ lóan rossz a „rettenetes” is. 3. A korábbi forrásokban több orosz nagyfejedelem volt Groz­ nij. Közöttük például az a III Iván is, akit már források, más esetekben a Nagy előnévvel il­ lettek, tehát a legkevésbé sem tekintették őt rettenetesnek legfeljebb rettegtek tőle. VARGHA BALÁZS Μ. E SZÉKESFEHÉRVÁR Szatírát írt egy áruház belső életéről. Szereplői: Zöldfülű Tóni, Rém Mariska, Kihaénnem Julis, Álmos János, Alamuszi István, Bájgúnárné sz. Alattomos Irénke, Harapós Rózsa, Büdös Banka, Talpnyaló Józsetné sz. Pattogós Borbála, Hófehér Jutka, Puczér Magdolna, Tramply Mária. Mint ez a névsor is mutatja, ön bőségesen alkalmaz beszé­ lőneveket, s ezt szánja a fő humorforrásnak. Nagy elődök pél­ dája is bátoríthatta, hiszen minden irodalomban, így a

magyar­ ban is bőven találhatók ilyen nevek. Gaál Józsefnél: Pókhasi Tóbiás. Vörösmartynál: Lőcsláb Jakab; Balga és Ledér Arany­ nál: Rák Bende és Nemadózi konzervatív kortesek; Hamaríy, reformpárti kortes. Petőfinél: Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi. Két ügyvéd: Kisfaludy Károlynál Períöldy, Eötvös Jó­ zsefnél Macskaházy. Ágai Adolfnál Bukovay Abséntius ős­ jogász; Mokány Berci vadmagyar; Sanyaró Vendel kopla­ ló hivatalnok; Lengenádfalvy Kotlik Zirzabella széplelkű idős hajadon. Szabó Dezsőnél: Ziccflájs Elemér törtető egye­ temi tanár. Esterházy Péternél Zenei Joli Névalkotó ötletessége vetekedik a klasszikusokéval, mégis eltévesztette a célt, mert túlírta munkáját. Arányosság és mér­ téktartás a szatíra műfajában is ajánlatos. SÁRI PÁL, BP., AMERIKAI ÜT 81 I 1 Szeretné a Párat­ lan oldalon kinyomtatva látni egy család nehéz helyzetéről írt levelét. A történet

rövid summája: ketten kerültek kórházba a család tagjai közül. Az egyik betegtől húszezer forint hála­ pénzt kívánt a főorvos. A pénzt összeadták hárman, s eljuttatták a főorvoshoz. A beteg hamarosan meghalt hasnyálmirigy-gyul­ ladásban. A másik beteg kezelőorvosának tízezer forintot aján­ lottak fel, ő azonban ezt csak feltételesen fogadta el: ha a be­ teg meggyógyul, és meg lesz elégedve a bánásmóddal. Nem idézem levelének teljes szövegét, mert már ennyiből is kitűnik, hogy a két eset közlése nem vezet sehova. Az egyik orvos húszezret kér, a másik tízezret. Az egyik beteg meghal, a másik meggyógyul. Az egyik osztályon jobban törődnek a bete­ gekkel, a másikon kevésbé. Hozzátehetem még: az egyik glossza megragad valami lényegeset a valóságból, a másik csak a fel­ színen kaparász. Egy megállapítását idézem: „Szinte nevetséges, hogy egyes orvosok ezer forint külön jövedelmet vallanak be adóalapként.

Persze a hivatal nincs könnyű helyzetben Ezt csak egy gyökeres átszervezés oldaná meg.” B iz o n y o s , h o g y a h á la p é n z e k m e g a d ó z ta tá s a M it v á r h a t u n k ú ja b b á t s z e r v e z é s e k t ő l? sem sik e r ü lt. SZEKERES PÉTER, BP. ö t évvel ezelőtt, 1985 április 5-én közölte V i s s z h a n g rovatunk az ön hozzászólását a filmforgal­ mazás visszásságairól, H i á n y g a z d á l k o d á s a m o z i b a n , címmel. Ű ja b b h o z z á s z ó lá s á b a n b á n a to s a n ír ja , h o g y a h e lv z e t n e m j a v u lt . E z t a z é r t is f á j la lj a , m e r t fia a k i l e lk e s m o z in é z ő v o l ­ n a , s o r o z a to s a n c s a ló d ik a b u d a p e s ti m o z ik b a n , ö n t a z a g g a s z tja , h o g y fia k ü lfö ld r e m e n e k ü l, h o g y é r t é k e s f i lm e k e t n é z h e s s e n . Átérzem apai fájdalmát, de sajnos nem tudok rá gyógyírt. Legfeljebb abban

reménykedhetünk, önnel egyetértésben , hogy a külföldi mozikműsorára is rá lehet rtiég» tapasztalása talán hazavezérli még a szenvedélyes ifjút. 4. Amiből, sajnos, az következik, hogy ^ Groznij korábban lehet­ séges magyar fordításai közül még mindig ez a foidítási torz­ szülemény áll legközelebb az eredeti jelentéshez. 5. No de ki akart volna nálunk akár már az 1980-as évek első felében holmi tendenciózus névválasztással a rettegett Sztálin­ nak kultuszt csinálni? Elfogad­ tam hát a Bakcsi György által javasolt „félelmetes”- ! Ami két­ ségtelenül magyarul van, min­ den előzetes értékítélettől men­ tes és még senki nem kompro­ mittálta. És bár ebben a konstellációban ez szinte már mellékesnek tetszik a Groz­ nij terminus legpontosabb ma­ gyar fordítása. Hadd ne kelljen hát visszaállí­ tanom a „rettenetes”- ! Hátha nem ezen múlik majd a p e r e s z ­ t r o j k a sikere (avagy kudarca).

Szvák Gyula Nazi Sau Pelle János páratlan ornitológiái fejtegetései a karvaly csőrének és a zsidók orrának hasonlóságáról (ÉS, május 11.) az iskolapénzét visszakérő volt diák vizsgáztatóját juttatták eszembe. Igaz, Karinthy művének színvonala mintha meg­ haladná Pelle úr szárnyaló fantá­ ziájáét. Nem is említve ez utóbbi úr glosszájának olyan nehezen ér­ telmezhető kitételeit, mint a „zsi­ dó kapitalizmus” létezése „bevált gazdasági rendszer” formájában, amelyet Bethlen István sem bírált, mert „szerinte sem kötődik felekezethez vagy/és nemzetiséghez.” Az asszociáció mégsem keltett bennem felhőtlen derűt. Sokan, mint Pelle János is, hónapok óta mázolgatják mind a magyar saj­ tóban, mind külföldi nyilatkoza­ taikban az antiszemitizmus rém­ képét, érvek helyett érvként hasz­ nálva azt. Bélyegként sütik az: an­ tiszemitizmust azokra, akik ke­ resztény erkölcsiségről, nemzeti

értékekről szólnak, netán ilyen ér­ tékek elfogadása alapján politi­ zálnak. Nyilatkozzon egy MDFképviselő bármiről, válaszuk azon­ nal kész: ezek kérem itten zsidóz­ nak. Kinek jó ez, kedves Pelle űr? Használ-e valakinek, ha mások szavait kiforgatva, saját fantáziá­ jának termékeit belekeverve erőltetetten bizonygatja: e mások minden gondolata zsidógyűlölet­ ből fakad? Egy szellemes glossza erejéig önnek minden bizonnyal! Ne vesse szememre, ha számomra ez nem elég indok. Publicisztikailag talán blikkfangos, de logikai­ lag követhetetlen gondolatmenete ugyanis árt! Sérti a zsidó m a g y a ­ r o k a t és a magyar z s i d ó k a t , irri­ tálja a nem zsidó magyarokat, fe­ szültséget kelt. Talán éppen az ilyen írások alkalmasak arra, hogy egy már csaknem elhamvadt tüzet újra felszítsanak. A hónapok óta tartó kampány következményeit módom volt ta­ pasztalni. Május 6-án reggel Münchenben a kopott Ladánkon, amelyet

nem díszített semmiféle pártjelvény, embléma, a címben feltüntetett szöveget találtuk. Letörölhetetlenül ráfestve és karcol­ va a motorháztetőre. Náci disznó! A megszólítás mindössze magyar voltunknak, a magyar rendszám­ nak, a „H” jelzésnek szólt. Tallós Emil I Holnap-est • A Holnap Kiadó könyvvá­ sárral egybekötött irodalmi estet szervez június 4-én, hétfőn este nyolckor az I. ke­ rületi művelődési házban (Bem rakpart 6.) Zene: LOISFORCE of ATTRAC­ TION. (Lois Viktor zenélő szobrai.) Felolvasnak: Cselényi Béla, Kemény István, Kis Zoltán, Márton László, Marno János, Molnár Miklós és Szilágyi Ákos. Díszlet: Bara­ nyai Levente és Merétei Ta­ más festményei. 1990. MÁJUS 25 Az „e lté v e d t” pásztor vK t t m K ic s o d a d r . B u lá n y i G y ö r g y ? • ‘ H iv a ta lo s a n : n y u g d íja s s e g é d m u n k á s . A h e tv e n ö tö d ik é le té v é ­ h e z k ö z e le d ő e g y

k o r i p ia r is ta ta n á r t, a r ó m a i k a to lik u s e g y h á z f e ls z e n te lt p a p já t 1 9 5 1 -b e n m e g f o s z to ttá k le lk é s z t és ta n á r i m ű ­ k ö d é s i e n g e d é ly é tő l, m a jd 1 9 5 2 -b e n é le tf o g y tig la n i b ö rtö n re íté l­ té k . T í z é v m ú l t á n s z a b a d u lt E z t k ö v e tő e n h e l y e z k e d e t t el a T e m p ó V á lla la tn á l s z á llító m u n k á s k é n t, s o tt d o lg o z o tt e g é sze n 1 9 7 9 -ig . 1 9 8 1 -b e n e g y h á z i b író sá g elé id é z té k , 1 9 8 2 -b e n a p ü s p ö ­ k i k a r m e g tilto tta n e k i a n y ilv á n o s m ű k ö d é s t. M in t a lá b b i le v e lé ­ ből k id e rü l: e tila lo m n a k m in d m á ig e le g e t te sz. B u lá n y i G y ö r g y 1 9 4 5 -b e n in d íto tta el s m á ig f o l y t a t j a h íre ssé v á l t b á z is k ö z ö s s é g i m u n k á já t. N é z e te i s z e r in t u g y a n is a h ív e k

ú g y té r h e tn e k v i s s z a J é z u s h o z , h o g y k is k ö z ö s s é g e k b e n e g y ü tt ta n u lm á n y o z z á k a z E v a n g é liu m o t. M u n k á já n a k e r e d m é n y e k é p ­ p e n j ö t t lé tre a B o k o r bá zisk ö zö s& ég , a m e ly n e k r e n d s z e r e s ö s s z e ­ j ö v e t e l e i n k é t s z á z c s o p o r tb a n c s a k n e m e z e r ö t s z á z a n v e s z n e k r é s z t. A k ö z ö s s é g ta g j a i a j é z u s i e r ő s z a k m e n te s s é g e t h ir d e tv e r e n d r e m e g t a g a d t á k a k a to n a i s z o lg á la to t, s o k u k a b ö r tö n t is v á lla lta e z é r t. B u lá n y i és k ö v e tő i - a k ik e t g y a k r a n e g y s z e r ű e n „ b u lá n y is tá k n a k ” n e v e z n e k - n e m c s a k a k o m m u n is ta á lla m h a ta lm a t és a z á l­ ta lu k k o lla b o r á n s n a k te k in te tt k a to lik u s e g y h á z i v e z e té s t b ír á l­ tá k . Ú g

y v é lik : a z e g y e te m e s k e r e s z té n y s é g c s u p á n a K r is z tu s u tá n i e lső é v s z á z a d o k b a n szo lg á lta a jé z u s i c é lo k a t, s a IV. s z á ­ z a d tó l f o k o z a to s a n e ltá v o lo d o tt e r e d e ti k o n c e p c ió já tó l, ö s s z e f o ­ n ó d o tt a m in d e n k o r i v ilá g i h a ta lo m m a l. B u lá n y i s z a v a iv a l „ a z e g y h á z ta g ja i c s in á ljá k u g y a n a z t, a m it a z e m b e r is é g m in d ig is c s in á lt (a n a g y s á g , g a z d a g s á g , e r ő s z a k im á d a ta ) , d e e z t le ö n tik e g y k is s z e n te ltv íz z e l, te m p lo m b a j á r á s s a l”. B u lá n y i ta v a ly ja n u á r b a n a V a tik á n b a n já r t. S ^ d a n o b íb o ro st a r r a k é rte : m a g y a r o r s z á g i lá to g a tá s a k o r a p á p a í . c s a k a h iv a ­ ta lo s e g y h á z v e z e t ő i v e l ta l á l k o z z é k , h a n e m a z o k k a l is , a k

ik h o s s z ú é v e k e n á t s z e n v e d te k h itü k m ia tt. E z a zo n b a n n e m tö r ­ té n t m e g , ig y B u lá n y i s z e r in t II. J á n o s P á l ú tja n e g a tív h a tá ssa l v o lt a m a g y a r k a to lic iz m u s fe jlő d é s é r e . A r e n d s z e r v á ltá s ó ta - a m e ly n e k m e g tö r té n té t e g y é b k é n t ő m a ­ ga ta g a d ja - s z á m o s la p b a n , k ö z tü k a N é p s z a b á d s á g b a n , a z Ú j M a g y a r o r s z á g b a n , a B e szé lő b e n és a M a g y a r N a ra n c sb a n f e jte tte k i n é z e te it. -------- -------------------------------- ------------- 110 ezer forint jutalom V. PG*li Mint azt január 17-i szá­ munkban megírtuk, a helybe­ li lakosok nem mindennapi állhatatosságának köszönhe­ tően meghiúsult január 15-én az esztergályhorváti posta ki­ rablása. A két, késsel felfegy­ verkezett bandita már meg­ ragadta a zsákmányt, de a hivatalvezetónő, P

allagi J6zsefné segélykiálltásaira felfi­ gyelő L ó k i L ászló és a hozzá csatlakozók hosszas hajsza után elfogták a rablókat. Hétfőn a tetthelyen ked­ ves ünnepséget tartottak. Dr P in tér S á n d o r országos főka­ pitány nevében dr. H orváth Ottó alezredes, a Zala megyei Rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese 15-15 ezer forintot adott át a banditákat a jeges Zalán is átevickélve űző Lóki Lászlónak és a vadásznak, Leposa Ferencnek, aki a pus­ kájával megállította a mene- 40 külőket. A Zala megyei Rend­ őr-főkapitányság 1 0 - 1 0 ezer forintot ajándékozott a velük futó F enusz K ároly és Sziminszki Gyula helyi lakosok­ nak. A Pécsi Postaigazgatóság sem volt szűkmarkú. A 220 ezer forintnyi menekülé­ sük közben elhajított zsák­ mányt a Zalából kihalászó O rsós László 15 ezer forintot kapott, a vele kutató Orsós Ferenc és Orsós L ajos 10-10 ezer forintot vehetett át. A hi­ vatalvezetőt aki

azóta bá­ tor helytállásáért a lecsukott bűnözők ismerőseitől több fe­ nyegető telefont kapott 25 ezer forint jutalommal lepték meg. Mint kérdésünkre el­ mondta, a krimiről sokszor beszéltek a faluban. A futó­ verseny huszonéves szereplői hasonló esetben alighanem ismét kapát-kaszát ragadná- nak- ?, H •Jatt. í* A Magyar Nemzeti Banknak a Nemzetközi Valuta­ alaptól és a Világbanktól kapott kölcsönök mellett kö­ rülbelül 1,2 milliárd dollárnyi hitelt kell a világ tőkepia­ cain felvennie, hogy a magyar államadósságot finanszí­ rozni tudja. Két hitelszerzési célt szolgáló kötvénykibo­ csátásra már sor került, 600 millió márka, illetve 30 mil­ liárd jen értékben. R A B LÓ K A T FO G O TT A VAD ÁSZ A magyar békeszerződés n N eg yv e n ö t éve, 1947. fe b ru á r 10-én ír ta a lá a m a g y a r k ü ld ö tt­ sé g P á rizsb a n , a L u xem bou rg-palotában a m a g y a r békeszerződést. (U gyan

ezen a napon írtá k a lá a szö vetséges h a ta lm a k a R o m á n iá ­ val, O la szo rszá g g a l, B u lg á r iá v a l és F in n o rszá g g a l a békeszerző­ d é st. A sz e r k lA m á so d ik v ilá g h á ­ ború 21 g y ő ztes á lla m á n a k béke k o n feren ciá ja 1 9 4 6 jú liu s á b a n k e zd ő d ö tt, a m a g y a r békeszerző­ d éssel fo g la lk o zó terü leti és p o l it i ­ k a i b izo tts á g e lfo g a d ta a k ü lü g y ­ m in is zte r e k ta n á csa m á ju s i á l­ lá sfo g la lá s á t, a m e ly a m a g y a r h a tá ro k a t illetően a z 1937. d e ­ cem b er 31-1 h a tá ro k a t ja v a s o lta vég leg esíten i. A za z m eg erő sítette a tria n o n i béke sú ly o s e lő írá sa it, a m ely ek h á r o m m illió m a g y a rt szo ríto tta k a m a g y a r á lla m h a tá ­ rokon k ív ü l. A z 1946-ban fo lyta ­ to tt k ísé rlete k , h ogy a szo m szé d o rszá g o k b a n élő m a g ya ro k n em ­ z e tis é

g ijo g a it lén yeges külön b iz­ to síté k o k erő sítsé k m eg a békeszerződésben , nem já rta k sikerrel. A z o rs zá g g a z d a s á g i kötelezettsé­ g e ir ő l a B a lk á n i G a zd a sá g i B i­ zo ttsá g b a n tá rg y a lta k an élkü l, h o g y a m a g y a r b ék ekü ldöttséget m e g h a llg a ttá k voln a. A fize te n d ő jó v á té te lt 3 0 0 m illió do llá rb a n á l­ la p íto ttá k m eg (a S zo vjetu n ió n a k 2 0 0 ,1 0 0 m illió p e d ig C seh szlová­ k iá n a k é s J u g o s zlá v iá n a k a z 1 9 4 5 ja n u á r já tó l s z á m íto tt 8 év a la tt). A k a to n a i b izo ttsá g a m a ­ g y a r sz á ra zfö ld i h a d e rő létszá ­ m á t 6 0 000, lég ierejét 5 0 0 0 főben á lla p íto tta m eg. A békeszerződés leszögezte: a m a g y a r h a d ifoglyok h a z a s z á llíta n d ó k „ m ih e ly t ez le­ h e tsé g e s” és e lő írta , h ogy „90 n a ­ p o n b e lü l a z o r s z á g

területéről m in d e n szö vetség es fegyveres erőt k i k e ll vo n n i, a S zo vje tu n ió n a k azon ban jo g a va n o lyan fegyveres erő o tta n i á llo m á so z ta tá sá r a , a m e lly e l b iz to sítja a z a u sztria i s z o v je t m e g s zá llá s i ö vezettel való k ö zlek ed ést ” a szo vje t fegyveres erők azon ban 1991 n y a rá ig m a ­ g y a r fö ld ö n m a ra d ta k . ANTALL-LEVÉL: M,í>v, ícvv» ■ Az Országos Rendőr-főkapi­ tányság hivatalból vizsgálja, nem történt-e bűncselekmény az Antall-levél kiszivárogtatá­ sakor. Egyik laptársunk tegnapi közlésével ellentétben azonban szó sincs arról - tájékoztatták szerkesztőségünket illetékes kö­ rökből -, hogy maga a bűnügyi főigazgató, dr. Kacziba Antall ezredes feljelentést tett volna is­ meretlen tettes ellen, szolgálati titok megsértéséért. Mint ismeretes a m últ héten „Európa felé baktató demokra­ tá k ” aláírással ismeretlen sze­

mélyek nyilvánosságra hozták A n t a l l J ó z s e f 1988. decem ber elsején G r ó s z K á r o l y h o z irt le­ velét. Ez történt. 1997. szeptember 20 Szombat A jobboldal nyert Lengyelor­ szágban. A Szolidaritás vezette jobboldali koalíció kapta a legtöbb szavazatot a lengyelországi parla­ m enti választásokon. Az eddigi kor­ m ányzó Baloldali Demokratikus Szövetség kevesebb, m int a szava­ zatok 27 százalékát szerezte meg, m íg riválisa 36 százalékot kapott. A szejm be a Szolidaritás és az SLD után a lengyel sokkterápia atyjának, L eszek Balcerowicznak a pártja, a Szabadság Unió (szintén jobboldal) jutott be harmadikként. között - nyilatkozta Bulányi György piarista szerzetes. * Az M3-as díjfizető kapuinak építése, valamint a településekkel kapcsolatos egyeztetések elmaradá­ sa miatt a 30-as út mentén fekvő Hatvan városa is tiltakozó de­ monstrációt szervez. Az ala­ csonyan fekvő településnek m a is

szennyezett a levegője, em iatt nagyon sok gyermek kap asztmás megbetegedéseket. 1997. szeptember 23 Kedd A Fidesz parlamenti frakciója Isépy Tamást és Latorcai Jánost, volt kereszténydemokrata képvise­ lőket, választotta meg frakció­ vezető-helyettessé. * 1997. szeptember 21 Vasárnap Átadták a Magyar Örökség dí­ jakat, amelyeket az állampolgárok szavazatai alapján ítél oda a Mádl Ferenc által vezetett zsűri. A „ma­ gyarság láthatatlan szellemi múzeu­ m ába” most a következők kerültek be: Karácsony Sándor, Pilinszky Já­ nos, Ravasz László és a Külföldi M agyar Cserkészszövetség, Tempfli József római katolikus megyés püs­ pök az erdélyi magyarság ökumeni­ kus lelkületének ápolásában kifejtett, Gyurkovics Tibor a magyar köz­ életet is megtermékenyítő munkás­ ságáért. Kosa Ferenc, Sára Sándor és Csoóri Sándor a Tízezer nap című film ért kapták meg az elismerést. 1997. szeptember 22 Hétfő A

Szentszék Hittani Kongregá­ ciója és a Magyar Katolikus Püspöki K ar rehabilitálta Bulányi György piarista atyát, a Bokor bázisközös­ ség alapítóját, aki az M K PK tilalma m iatt 1982 óta nem folytathatott nyilvánosan lelkipásztori tevékeny­ séget. „Nagyon bízom abban, hogy a Vatikán döntése elindítja a kiengesztelődés folyamatát a Bokor bá­ zisközösségi mozgalom és a hivata­ los magyarországi katolikus egyház Az ügyészség nyomozást folytat a zsurki vodkagyár ügyében, amely­ nek, mint köztudott, Baja Ferenc miniszter adott állami pénzekből közel száz millió forint tám o­ gatást. 1997. szeptember 24 Szerda A parlamenti pártok megegyez­ tek az átülésről. Az erősorrendet kifejező „szokásjog” alapján a Fidesz foglalja el az FKGP helyét. A fiatal demokraták így visszakerül­ nek egykori szövetségesük, az SZDSZ mellé, csak ezúttal nem a bal, hanem a jobb oldalukra. * A Szekszárdi Húsipari Rt. és Metraco

Rt. pórul járt dolgozói - a német tulajdonos külföldön van, fizetést nem kapnak - az ÁPV Rt.-t okolják az általuk hibásnak vélt pri­ vatizációért. A húsosok demonst­ rációra készülnek, a szekszárdi önkormányzatok a segélyezésről tárgyalnak. 1997. szeptember 25 Csütörtök M egegyezett az FKGP és a KDNP. Többoldalas közös nyi­ latkozat lett annak a találkozónak az 3 ^ ia w w w ^rw .Ám H l Í v M eredménye, amelyet az FKGP székházában Torgyán József kisgaz­ da és Giczy György kereszténydemokrata pártelnök, és elnökségük tagjai tartottak. Torgyán József kije­ lentette, hogy a két párt egymás ter­ mészetes szövetségese és együttmű­ ködnek a közeljövőben. A választási előkészületben a kisgazda alap­ szervezetek minden segítséget megadnak a kereszténydemokrata jelölteknek. * A nemzetközi bíróság meghoz­ ta ítéletét Bős-Nagymarosról. H á­ ga szerint mindkét fél szerződést sértett. A

bős-nagymarosi építkezés egyoldalú felmondásával Magyarország, majd Szlovákia a Duna el­ terelésével megsértette az 1977-ben kötött szerződést. A feleknek köl­ csönösen kártérítést kell adniuk egymásnak és újabb környezetvé­ delmi vizsgálatot kell végezniük. Mindkét kormánynak további tár­ gyalásokat kell kezdeményeznie a vitás kérdések megoldásáért. 1997. szeptember 26 Péntek Hatpárti ad hoc bizottság létre­ hozásáról állapodtak meg a parla­ menti frakciók a Hóm Gyula által kezdeményezett péntek délelőtti egyeztetésükön. A bizottság felada­ ta a hágai ítélet végrehajtásáról szóló, Szlovákiával folytatott tár­ gyalás m agyar stratégiájának meghatározása, illetve a magyar delegációval való kapcsolattartás. A pártok egyetértettek abban, hogy a hágai ítéletet tudomásul véve törekedni kell a szlovákokkal való megegyezésre. * Tíz éve, Lezsák Sándor portá­ ján rendezték meg a

lakiteleki ta­ lálkozót, m elynek a rendszerváltás folyamatában alapvető szerepe volt. A tanácskozás egy nyilatkozat elfogadásával és egy új szerveződés, a Magyar Demokrata Fórum létre­ hozásának szándékával ért véget. (si) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP . 1989, DECEMBER 2 2 PÉNTEK Nemzetközi élet I ^ ^ F ^ m o i^ T T o z g a ln T a ^ ^ H Délben nagygyűlés - Délután tömegmészárlás? (Folytatás az 1. oldalról) szakította az adást. Ceausescu beszédét ugyanis hangza­ var, moraj zavarta meg, Ceausescu meg is állt be­ szédével, am elyet papírról olvasott, fején perzsa kucs­ mával. A néhányperces megszakí­ tás után a televízió és a rá­ dió visszakapcsolta a h ely­ színt, ekkor Ceausescu be­ szédében felhívta a dolgozó­ kat a szocialista vívm ányok m egvédésére; az egybegyűl­ tek nagy tapssal fogadták bejelentését, hogy januártól javítják a dolgozók bérét. A beszéd viszonylag rövid volt, s láthatóan

gyorsan befeje­ ződött a nagygyűlés. A nagygyűlés résztvevői­ nek egy csoportja, amely megzavarta Ceausescu be­ szédét, elvonult a helyszín­ ről és az utcán kiáltotta: „Szabadságot” „Temesvár”. A m enet Ceausescu-képeket tépett össze és zászlókat égetett el. Hírügynökségi jelentések szerint délután a román hadsereg automata fegyve­ rekkel tüzet nyitott a bu­ karesti utcákon tüntetőkre. A TASZSZ szovjet hírügy­ nökség beszámol, hogy a ka­ tonák harckocsik támogatá­ sával igyekeztek szétszórni a tömeget. Az emberek pá­ nikszerűen kerestek m ene­ déket a kapualjakban. A Tanjug jugoszláv hírügynökség jelentése szerint a rendőrség harckocsik tá­ m ogatásával többezer em ­ bert, többségében diákot és tanulót, bekerített. A rend­ őrség a bekerített emberek tömegére tüzelni kezdett. Szemtanúk szerint sokakat m egsebesítettek, és valószí­ nűleg megöltek. Az AFP francia hírügy­ nökség

egy olasz szemtanúra hivatkozva azt jelentette, hogy Temesvárott általános sztrájkot hirdettek, s csütör­ tök reggel több ezren vonul­ tak a külvárosokból a cent­ rum felé C eausescu-ellenes jelszavakat kiabálva. A ju­ goszláv sajtó em ellett szem ­ tanúk alapján úgy tudja, hogy csütörtökre virradóra újabb korm ányellenes tün­ tetések voltak a városban, a hatóságok pedig nyilvánosan Levél Románia budapesti nagykövetének és Horn Gyula külügyminiszternek Tisztelt Nagykövet Űr! Székesfehérvár M egyei város Tanácsa hosszú ideje aggoda­ lommal figyeli a Román Szo­ cialista Köztársaságban, azon belül Erdélyben folyó esem é­ nyeket. Sajnálatos módon azt tapasztalja, hogy az alapvető emberi, polgári, nemzetiségi, vallási jogokat rendszeresen és durván megsértik, egyes em ­ bereket folyamatosan zaklat­ nak, üldöznek, életvitelükben korlátoznak! A Román Szocia­ lista Köztársaság hatóságainak ilyen eljárása

ellentétes a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeivel, és súlyosan sérti állampolgárai­ nak elidegeníthetetlen jogait. gűekkel szemben szüntessék meg a jogtipró, diszkriminatív intézkedéseket! Bocsássák sza­ badon Tőkés Lászlót és csa­ ládját, valam int a polgári jo­ gokért küzdő, szabadságban korlátozott m inden egyes sze­ m élyt ! Az elmúlt, rtapbk temesvári esem ényei, a felvonulókkal szemben alkalmazott döbbe­ netes m egtorlás után felem el­ jük szavunkat a demokratikus, törekvések eltiprósa, az öldök­ lés és az em berek megalázta­ tása ellen. Együtt érzünk az áldozatok családtagjaival. osz­ tozunk fájdalmukban. Valamennyi jogsértés ellen tiltakozunk, s közülük is; messzem enően elítéljük Tőkés László temesvári lelkésszel és a családjával szemben foly­ tatott embertelen, életüket ve­ szélyeztető eljárást, m ely egy­ ben az erdélyi református egyház autonómiájába

törté­ nő beavatkozást Is jelent. Szolidárisak vagyunk a jogaikért, szabadságukért küz­ dőkkel, egyben bízunk abban, hogy a Közép- és Kelet-Európában bekövetkezett változá­ sok után Romániában is mi­ előbb megszűnik az elnyomás, s így Románia a közeljövőben az általános nemzetközi normákat elfogadva újra visszatér az európai államok közösségébe! Szükségesnek tartjuk köve­ telni, hogy a román kormány és szervei tartsák tiszteletben a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket, az ország minden lakója számára biztosítsák az őket m egillető Jogokat, a magyar nem zetisé­ Kérjük nyilatkozatunkat szí­ veskedjék kormányához to­ vábbítani. Székesfehérvár Megyei Város Tanácsa nevében B a l s a y István tanácselnök kivégeztették m indazokat a katonákat és rendőröket, akik nem voltak hajlandók a tüntetők közé lőni. Nagykövetünk levele a BT elnökéhez A Magyar Köztársaság á

l­ landó ENSZ-képviselője, Esztergályos Ferenc nagy­ követ szerdán levelet inté­ zett a Biztonsági Tanács el­ nökéhez, am elyet m egkül­ dött az ENSZ főtitkárához és a világszervezet közgyűlése 44. ülésszakának elnökéhez is. Ebben felhívta a figyel­ met a román hatóságok e l­ múlt napokban foganatosí­ tott erőszakos intézkedései­ re, am elyeket a magyar köz­ vélem ény m egdöbbenéssel és felháborodással fogadott. Horn Gyula sajtótájékoztatója A külügyminiszter utalt a véres megtorlások nyomán mind széleskörűbbé váló nem zetközi tiltakozásra, s rámutatott, hogy a Bécsben zajló európai konferencián a román lépéseket elítélő vélem ényt fejtett ki a Szov­ jetunió, Lengyelország, Csehszlovákia és Bulgária küldöttségvezetője is, köve­ telve az emberi jogok tisz­ teletben tartását. Horn Gyu­ la ugyanakkor leszögezte: minden külső katonai be­ avatkozás csak további, v e­ szélyes

konfrontációt idéz­ hetne elő; a magyar kor­ mánynak nincs ilyen szán­ déka. Nem áll szándékunkban a diplom áciai kapcsolatok megszakítása hangsúlyoz­ ta a tudósítók érdeklődésére , mert ez csak ártana az így is rendkívül súlyos kon­ fliktusokkal terhelt kétolda­ lú viszonynak. Berecz János ehhez hozzátette, hogy a párbeszéd újrateremtésének lehetőségét m indvégig fenn kell tartani, a diplomáciai viszony m egszakítása ezért csak a legvégső lépés lehet. A sajtótájékoztatón szóba kerültek a magyar politikát ért súlyos román vádak is. Ezzel összefüggésben a kül- ügyminiszter leszögezte: a magyar területi követelések­ kel kapcsolatos állításokat kormányunk a leghatározot­ tabban elutasítja, ezek olyan vádak, am elyekkel „egy ros­ kadozó hatalom próbálja ijesztgetni a román hazafia­ kat”. A további magyar v á ­ laszlépéseket, így a magyar hadsereg készenlétét firtató kérdésekre

reagálva hangoz­ tatta: tények egyelőre nem támasztják alá a Magyaror­ szág biztonsága m iatt a köz­ vélem ényben, főként a Ro­ m ániával határos vidékeken érzékelhető aggodalmat, nin­ csenek birtokunkban új, esetleges román katonai fe­ nyegetésre utaló adatok, nem tudunk ilyen fejlem é­ nyekről. Term észetesen a magyar fegyveres erők , ha szükséges lesz felk é­ szülnek majd a fenyegetések elhárítására. Az ezzel kap­ csolatos ism ételt kérdésekre egyértelm űen m egfogalm az­ ta: jelenleg nincs a mozgósí­ tás állapotában a magyar hadsereg, erre nincs ok. Tiltakozás a brutalitás ellen Székesfehérvár, a Palota­ város lakói december 20-án részvétfelvonulást tartottak a romániai diktatúra bru­ talitása ellen, illetve Tőkés László és felesége szabadon bocsátásáért. A karácsonyi készülődés közben nagyon sokan szakí­ tottak időt a demonstrációra, s bár ez kézzelfogható segít­ séget nem

jelent, de a nem ­ zetközi tiltakozás részeként talán m egfékezi a terrort. Égtek a gyertyák az abla­ kokban és a tiltakozók kezé­ ben is. Apák, anyák, kisgye­ rekek, nehezen járó nénik, idős emberek, babakocsiban apróságok, mind gyülekeztek a Tolnai úti iskola mögötti dombnál. Közel ötezer em ­ ber gyűlt össze, fegyelm e­ zetten tisztelegtek a Romá­ niában elesettek em léke előtt. Táviratot fogalmaztak meg a román népnek, ba­ rátaiknak. A szöveg ism erte­ tése után a székely és a m a­ gyar himnusz hangjai m el­ lett ki-ki letette égő gyer­ tyáját a domb oldalába. Nyilatkozat A Független Magyar Mun­ káspárt alapos, megfontolt számítások után a kormány és a parlament költségnövelő intézkedését népellenes törvénynek tekinti. , Nem engedhető meg, hogy az elnyomorodott bérből élők m illióit, nyugdíjasait, ifjúsá­ gát ezek a terhek kétségbe­ esett lépésre kényszerítsék. Provokációnak

tekintünk minden olyan tehertételt, ami a nép számára már elv isel­ hetetlen. Felszólítjuk a lakosságot, főként az aktív keresőket, hogy kezdjék meg környeze­ tükben a szükséges ellenlépé­ sek feltételeinek kialakítását. Gondolunk itt szükség sze­ rint országos figyelm eztető sztrájkra, de nem a nevetsé­ ges, széttagolt egy-két órás m unkabeszüntetésre. Egység­ re szólítunk fel mindenkit, pártállásra való tekintet n él­ kül, hogy csatlakozzon. K öveteljük a kiváltságos juttatások és nyugdíjak azon­ nali megszüntetését. K öve­ teljük, hogy az ügyészség kezdeményezzen eljárást minden olyan szem éllyel szemben, akiről m egállapít- ható, hogy a jelenlegi tragi­ kus helyzet kialakulásában tevékenyen részt vett. K öve­ teljük a reálbérek és nyugdí­ jak 50 százalékos azonnali em elését. Egységre szólítunk fel minden magyar állam pol­ gárt, tekintet nélkül arra, hogy bányász, munkás, pa­

raszt vagy értelm iségi. Tilta­ kozunk a nép nevében az e l­ len, hogy az évtizedek óta fo ­ lyó országrontó tevékenység következm ényeit teljes sú­ lyával a vétlen népnek kell­ jen viselni. Ilyen intézkedések az el­ keseredett, a kilátástalan helyzetben lévő népet egy esetleges tragikus lépésre kényszeríthetik. Az ilyen in­ tézkedések ham is hivatko­ zásra alapulnak, nem m eg­ m entik, hanem katasztrófába sodorják a nem zetet és azt á célt szolgálják, hogy a hata­ lom időt nyerjen, és a fele­ lősség következm ényei alól m entesítse Önmagát. Békés, de gyors átm enetet akarunk. Független Magyar Munkáspárt Székesfehérvár, Szabadság tér 9. PDSZ ajánlás az oktatási intézmények kollektív szerződésével kapcsolatban A m unkaügyi szabályzat 1989. december 31-én hatá­ lyát veszti. Ez nem jelenti azt, hogy a helyére lépő kol­ lektív szerződést addig meg kell kötni! Legfeljebb meg lehet kötni. A

felkészülési idő kevés, márpedig ez egy alku végeredm énye. A dolgo­ zókat be kell vonni a szerző­ dés elkészítésébe, v iták k al! Csak kiforrott, átgondolt szer­ ződést szabad megkötni a szakszervezeteknek. A PDSZ ehhez a következőket ajánlja segítségként. Január 12-én fórumot, tart az országos vá- lasztm ány Budapesten. J a ­ nuár közepére részletes tájé­ koztatót adunk ki, amely tar­ talmazza a legkényesebb pon­ tokra tett megoldási ajánlá­ sainkat, kész szerződési ter­ vezeteket, valam int egy m in­ tát. Kollégák figyelem ! Az átalakulás egyik legfontosabb dokumentuma készül, sok gondot m egelőzhetünk! Amíg az érvényes lesz, addig az át­ m eneti időben a Munka Tör­ vénykönyve, illetve a hatá­ lyos jogszabályok az irány­ adók. PDSZ városi választmánya Újabb lépés Békesség a földön a jóakara­ ta embereknek! E gondolat gyakorlati megvalósítása érde­ kében, az evangéliumi erőszakm

entesség elvét valló ,.Bokor” katolikus bázisközösség ez év karácsonyát azzal is meg kí­ vánja ünnepelni, hogy a közös­ ség számos katonaköteles tag­ ja visszaküldi katonakönyvét a területileg illetékes hadkiegészí­ tő parancsnokságnak. Abban a korban, amikor Európa , s benne hazánk újabb lépést kíván tenni az erőszak m eg­ szüntetésére, a közösség tagjai mint Krisztusban hívő ke­ resztények ; így kívánják kife­ jezni azt, hogy a háborúk nem alkalmasak az igazság megva- lósitására, a hadseregek léte nem szolgálja az emberek köz­ ti bizalom kialakulását, a fegy­ verkezés mérhetetlen összege­ ket von el a szegényektől és az éhezőktől, s így az ember, mint önnön faját pusztító lény, nem továbbvlvője, hanem tönkrete­ vője a teremtésnek. Minden em ­ ber, aki a fegyverek letételével kinyilvánítja azt, hogy nem öl meg más embert, nem csak hi­ tét vallja meg, hanem hozzájá­ rul

társadalmunk belső béké­ jéhez, a szomszédos népek közti gyűlölet eltüntetéséhez, s ezáltal valóságos béketeremtő lesz a Földön. B o k o r k a to lik u s b á z is k ö z ö s s é g s z é k e s fe h é rv á ri c s o p o rtja A felső tízezer? A kormány szociális intézkedései Bajnok Zsolt megbízott korm ány-szóvivő a M inisz­ tertanács ülése után elm on­ dotta, hogy a kormány dön­ tést hozott a nyugdíjasok és a gyerm ekes családok ellátá­ sának január 1-jei em elésé­ ről. A kormány 24 m illiárd forintot fordít a nyugdíja­ sok helyzetének javítására. A nyugdíj kiegészítéseket a Társadalombiztosítási Főigazgatóság automatikusan folyósítja januárban, egye­ lőre elkülönítetten a nyug­ díjaktól. Februárban pedig már az em elt összegű nyug­ díjakat egyszerre kapják kézhez az érintettek. A nyugdíjak differenciált m ó ­ don em elkednek január 1jétől. Az em elés nagysága két tényezőtől

függ: kinek mekkora a nyugdíja, illetve ki mikor vonult nyugállo­ mányba. Ennek m egfelelően a 6 ezer forint alatti nyug­ díjakat 550 forinttal, a 6 és 10 ezer forint közöttieket 400 forinttal, a 10 és 20 ezer fo­ rint közöttieket 300 forinttal és a 20 ezer forint feletti nyugdíjakat havi 200 forint­ tal em elik. Em ellett a nyug­ díjazás éve szerint, függet­ lenül a nyugdíj összegétől, további differenciált em e­ lésre kerül sor. Az 1975 jú­ lius 1-je előtt nyugdíjba vo­ nultak 500 forint, az 1975. július 1-je és az 1980. de­ cember 31-e között nyugdí­ jazottak 300 forint, az 1981. január 1-je és 1985. decem ­ ber 31-e között nyugdíjazot­ tak 200 forint havi kiegészí­ tő em elést kapnak. így az 1975. július 1-je előtt nyugállományba m en­ tek esetében: ha nyugdíjuk 6 ezer forint alatt van: 1050 forint, ha a nyugdíjuk 6001 és 10 ezer forint között van: 900 forint, ha a nyugdíjuk 10 001 és 20 ezer formt között

van: 800 forint, ha a nyugdíjuk 20 ezer fo­ rint fölött van; 700 forint az alap és kiegészítő em elés együttes összege. Az 1975. július 1 és 1980 december 31. között nyugál­ lományba mentek esetében: ha a nyugdíjuk 6 ezer fo­ rint alatt van: 850 forint, ha a nyugdíjuk 6001 és 10 ezer forint között van: 700 forint, ha a nyugdíjuk 10 001 és 20 ezer forint között v a n : 600 forint, * ha a nyugdíjuk 20 ezer forint fölött van: 500 forint az alap és kiegészítő em elés együttes összege. Az 1981. január 1 és 1985 december 31. között nyug­ díjba mentek esetében: ha a nyugdíjuk 6 ezer fo­ rint alatt van: 750 forint, ha a nyugdíjuk 6001 és 10 ezer forint között van: 600 forint, ha a nyugdíjuk 10 001 és 20 ezer forint között van: 500 forint, ha a nyugdíjuk 20 ezer fo­ rint fölött van: 400 forint az alap és kiegészítő em elés együttes összege. A z 1986. január 1 óta nyugállományba mentek esetéb en : ha a nyugdíjuk 6 ezer

fo­ rint alatt van: 550 forint, ha a nyugdíjuk 6001 és 10 ezer forint között van: 400 forint, ha a nyugdíjuk 10 001 és 20 ezer forint között van: 300 forint, ha a nyugdíjuk 20 ezer fo ­ rint fölött van: 200 forint az alap és kiegészítő em elés együttes összege. A házastársi pótlékot a saját jogú nyugellátás alap­ em elésével azonos összegben 550 forinttal egészítik ki. U gyanilyen mértékű em e­ lést kapnak házastársuk után azok a 6 ezer forintnál kisebb nyugdíjjal rendelke­ zők is, akik jövedelem pót­ lékban részesülnek. A kormány intézkedése biztosítja, hogy a 70 éven felüli és az első és második csoportú rokkantsági nyug­ díjasok, valam int az 1986. január 1-je előtt m egállapí­ tott saját jogú özvegyi, szü­ lői nyugdíjba részesülők leg­ inkább elérje a számított létm inim um ot, a 4300 forin- tot. Egyidejűleg a kormány intézkedése értelm ében havi 550 forinttal növelik az 1989. december

31. utáni új nyug­ díjm egállapításoknál azt az összeghatárt, ami alatt há­ zastársi pótlék és rendsze­ res szociális ellátás jár. A családi pótlék gyerme­ kenként egységesen havi 300 forinttal, a gyermekgondo­ zási segélyhez járó jövede­ lempótlék pedig havi 550 fo ­ rinttal emelkedik. A gyer­ mekgondozási díj legkisebb összege 4190 forint lesz. Az intézkedések eredmé­ nyeként a családi pótlék összege átlagosan 16 száza­ lékkal em elkedik a jövő esztendőben. A m ostani in ­ tézkedések a nyugdíjak át­ lagosan 15 százalékos em elé­ sét eredményezik, ám vár­ hatóan ennél a fogyasztói árszintnövekedés nagyobb lesz, eléri a 20 százalékot. A kormány törekvése az, hogy biztosítsák az átlagos szintű nyugdíjak vásárlóér­ tékének megőrzését, ezért jövőre a nyugdíjak em elé­ sére további korm ánydönté­ sek várhatók. Eddig havi 4 ezer forintig folyósították együtt a saját és az

özvegyi jogon járó nyugdíjat. Most ezt az összeghatárt 6 ezer forintra emelik. Lényeges, hogy az így járó nyugdíjem elést kérvényezni kell, azt nem folyósítják auto­ matikusan. (MTI) Ez a fogalom m indig ho­ m ályos volt előttem, de m ost találtam egyfajta pon­ tos leltárt a Minisztertanács 112/1989. (XI 15) számú rendeletében, m ely a Ma­ gyar Közlöny ezévi 83. szá­ mában jelent meg. A rende­ let a központi egészségügyi i ellátásról szól. Ezt az ellátást a központi egészségügyi in ­ tézményben biztosítják, m ely gyanúm szerint az ed­ digi kivételezett párt- és á l­ lam i vezetők K útvölgyi úti kórháza. Ennek az intéz­ ménynek a szolgáltatásaira a következők jogosultak: a. A z országgyűlési kép­ viselők; az állami vezetők; a bírói, ügyészi szervezet or­ szágos vezetői; a fővárosi, megyei tanács vezetői; b. a parlamenti képvise­ lettel rendelkező pártok v e ­ zetői; az országos

társadalmi szervezetek vezetői; c. az akadémikusok; az egyetemi tanárok; d. a diplomáciai testület tagjai; * e. az egyházi vezetők; f. a e pontban meghatá­ rozott beosztásból n yugdíj­ ba vonultak; g. egyes kitüntetések és kitüntető címek tulajdonosai; h. az a g pontban felso­ roltak házastársa és kiskorú gyermeke. A jogosultak részletes jegyzékét a M inisztertanács Hivatala állapítja meg és részükre igazolványt állít ki. S ami még hozzátartozik, az egészségügyi ellátásért a M inisztertanács Hivatala a . mindenkori egészségügyi fi­ nanszírozási renddel össz­ hangban átalánytérítést f i­ zet. Miből? Az adófizetők pénzéből, am it a bérből és fizetésből élők már kézhez sem kapnak, hogy a jobb el­ látás rem ényében saját ke­ zelő orvosuknak adhatnák. Nem úgy tűnik, hogy ez a rendelet az egészségügy re­ formjának szellem ében szü­ letett volnaj inkább úgy, hogy a „demokrácia” h evé­ ben a

húsosfazék körüli m a­ rakodás m elynek része a kivételezett egészségügyi e l­ látás is már m egtermetté első gyümölcsét. Most már nem csak a volt MSZMP és a pártállam vezetői élvezik ezen kiváltságokat, hanem az új szervezetek, egyházak, meg nem nevezett kitünteté­ sek, és kitüntető cím ek tu­ lajdonosai feleségeik és k is­ korú gyerm ekeik is. Nem igen várom a hasonló reform jellegű intézkedése­ ket, de azért találkozom velük. Olvasom az újság­ ban, hogy az Országgyűlés terv- és költségvetési b i­ zottsága százezer forint havi bruttó fizetést javasol a m i­ nisztereknek. Várható, hogy a jelenlegi Országgyűlés, az új Országgyűlés képviselői­ nek tiszteletdíját a m inden­ kori m iniszteri fizetés 70 százalékában állapítja meg. Mindez az általános szi­ gorítások, jövedelem elvoná­ sok, és nadrágszíj szorítások légkörében. Tisztelt M iniszter és K ép­ viselő Urak nem lehetne

azonos m ércével mérni fent és lent? Dr. Máthay Csaba NAPRÓL NAPRA 6. OLDAL FLJÉR MEGYEI HÍRLAP A NAP PH R A L I PE Roma érdekvédelmi szabadegyetem Roma érdekvédelmi sza­ badegyetemet szervezett a Phralipe a roma kisebbségi önkormányzatokban man­ dátumhoz ju to tt képviselők számára. A képzésre a Phra­ lipe jelöltjeiként megválasz­ tott 270 képviselőn túl a füg­ getlenként mandátumot szerzetteket is meghívja, így a szabadegyetemen 400 he­ ly i roma képviselő vesz részt. A Budapesten, vala­ m int Nógrád, SzabolcsSzatmár-Bereg, BorsodAbaúj-Zemplén és HajdúBihar megyében sorra kerü­ lő szabadegyetemet a Holland Királyság magyarországi nagykövetsége, va­ lam int a Soros Alapítvány támogatja. Szekszárdon a Cigány Munkásokés V á lla l­ kozók Országos Szövetsé­ gével közösen rendezik a szabadegyetemet. SZOLNOK Környezetvédelmi fotópályázat Nemzetközi környezetvédelmi fotópályázatot h ir­ detett

meg több támogatóval közösen a szolnoki Jászkun Fotóklub. A nyolcadik alka­ lommal k iírt pályázat célja változatlan: a fotóművészet eszközeivel bemutatni az ember és környezetének kapcsolatát, a környezetvé­ delmi ártalmakat, és a kör­ nyezetvédelem érdekében tett erőfeszítéseket. A pályá­ zaton részt vehet a világ bár­ mely amatőr és hivatásos fo ­ tósa. JÁSZBERÉNY Tanítói diploma csíki fiataloknak Harminchét székelyföldi pedagógusjelölt oktatása kezdődött meg a Jászberé­ nyi Tanítóképző Főiskolán. Felkészítésük a tanári pályá­ ra távoktatással történik; a módszer lényege, hogy a tanévben minden hét végén a Csíkszeredái konzultációs központban tanulnak a ma­ gyar főiskola által meghatá­ rozott program alapján. Négyéves tanulmányaik so­ rán félévenként egy hetet a jászsági városban is eltölte­ nek a tudnivalók intenzív el­ sajátításával. A hallgatókat a jászberényi

főiskola tanárai vizsgáztatják, és a felsőfokú oktatási intézménytől kap­ nak diplomát. ELEKTORVÁLASZTÁS FEBRUÁR 9-IG A z önkormányzati választá­ sok megyénkben lezártnak te­ kinthetők, de a kisebbségek or­ szágos önkormányzatot is vá­ laszthatnak. A tudnivalókról dr M erényi Zoltán megyei főjegy­ zőt kérdeztük. K ik és hogyan választják meg az országos kisebbségi ön­ kormányzatokat? A vonatkozó jogszabá­ lyok szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkor­ mányzatának megválasztásá­ ban részt vehetnek a települési önkormányzatok kisebbségi képviselői, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők, to­ vábbá a kisebbségi szószólók, valamint az elektorok. Hogyan dől el, hogy kik lesznek az elektorok? Elektorok választására azokon a településeken kerülhet sor, ahol az adott kisebbségnek nincs kisebbségi települési vagy kisebbségi önkormányzati kép­ viselője, illetve

szószólója. Á z elektorok megválasztása gyűlé­ seken történik, amelyeket a he­ ly i választási bizottságok hív­ nak össze legkésőbb február 9ig. Mégpedig ott, ahol azt legalább három, magát az adott kisebbséghez tartozónak valló választópolgár azt kezdeménye­ zi január 31-ig. A választást ak­ kor lehet megtartani, ha a gyűlé­ sen legalább tíz, magát az adott kisebbséghez tartozónak valló polgárod megjelent. Választani településenként és kisebbségen­ ként egy elektort lehet. A jelölés nyílt, a szavazás titkos. A vá­ lasztáson csak a településen vá­ lasztójoggal rendelkezők vehet­ nek részt. Az országban több helyen mer illetek fe l gondok az önkor­ mányzati választások eredmé­ nyével kapcsolatban. Nálunk m i a helyzet? Itt különösebb gondok nélkül befejeződött a választás. A Hírlapban még nem szerepelt, de a választások után kellett még döntenünk egy fehérvári ügyben. A z egyik

egyéni vá­ lasztókerületben a második he­ lyezett nyújtott be kifogást, amelyet másodfokon a megyei választási bizottság tárgyalt. Az önkormányzat megalakulását megelőző este vizsgálta át a tes­ tület a két érintett jelenlétében az összes szavazólapot és végül érvényben hagyta az eredeti vá­ lasztási eredményt. Ezt a k ifo ­ gást benyújtó is elfogadta. Más ilyen ügy nem volt, bíróságig egyetlen észrevétel sem ju to tt el. Sárbogárdról kaptunk le­ velet, amelynek írója több kifo ­ gást említ az ottani választások­ kal kapcsolatban, h ja például, hogy a helyi szociális otthonban a nővérek töltötték ki a gondo­ zottak szavazólapjait. A z úr a fehérvári önkor­ mányzatnak is írt ebben az ügy­ ben, s ez eljutott hozzám. Maga a panaszos is elismeri hogy ész­ revétele minden határidőn túli. Ezzel együtt levélben válaszo­ lok neki, nem m int a megyei vá­ lasztási munkacsoport vezetője, hanem m

int főjegyző, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja az érintett otthon felett. K ivizs­ gáltatom az ügyet, hogy legkö­ zelebb még a gyanúja se merül­ hessen fel ilyesminek. T rib o lt L. Katolikus Kötelező gépjárműbázisközösségek felelősségbiztosítási díjak tanácskozása A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak idei változásá­ ról részletes adatokat közöl a M agyar Közlöny 1994/124-es száma. Eszerint 1995. január 1-jétől december 31-ig az alábbi díjak érvé­ nyesek a határozatlan időre szóló biztosításokra: személygépkocsi forint 850 köbcentiméter lökettérfogatig 7920 851 -tői 1150 köbcentiméterig 10080 1151 -tői 1500 köbcentiméterig 12240 1501-től 2000 köbcentiméterig 25440 2000 köbcentiméter felett 36960 motorkerékpárok 150 köbcentiméter lökettérfogatig 151-től 350 köbcentiméterig 350 köbcentiméter felett 1296 1776 5544 autóbuszok 10-19 férőhelyig 20-79

férőhelyig 80 férőhely felett trolibusz 15840 27960 48000 5200 tehergépkocsik 2 tonna teherbírás alatt 2-től 6 tonnáig 6 tonna teherbírás felett vontató 21696 35400 44664 47100 pótkocsik nehéz pótkocsi, könnyű pótkocsi személygépkocsi-utánfutó, lakókocsi motorkerékpár-utánfutó mezőgazdasági vontató lassú járm ű segédmotoros kerékpár 1992 948 1716 3468 1452 960 Tizenkét európai katolikus bá­ zisközösség képviselői tanácskoz­ tak négy napon keresztül Budapes­ ten. A z Emberi Jogokért az Egyház­ ban Európai Konferenciája, illetve az Ébredő Egyház Hálózatának éves találkozóját a B okor Katolikus Bá­ zisközösség javaslatára rendezték Magyarországon. A z eszmecsere során felmerült, hogy a katolikus egyháznak alkot­ mányra lenne szüksége, amely de­ mokratizálná a katolikus egyházat. Több alkalommal szóba került a nők helyezte az egyházon bel ü l. A bázis­ közösségek úgy vélik, hogy a Szent­

szék ezzel kapcsolatban merev ál­ láspontot foglal el. Nem értenek egyet például azzal, hogy a pápa a hí­ vek körében lefolytatott vita nélkül lezárta a nők pappá szentelésének kérdését. Nem tartják megfelelőnek a bázisközösségek és a hivatalos egyházi vezetés közötti kapcsolato­ kat sem, m ivel az utóbbi gyakran el­ lenzi a közösségek kezdeményezé­ seit. A bázisközösségek nem elége­ dettek a katolikus egyház kapitaliz­ m us-kritikájával sem: véleményük szerint az egyházaknak minden le­ hetőt meg kellene tenni azért, hogy Nyugat-Európában befogadják a menekülteket, illetve fel kellene szólítania a harmadik világ adóssá­ gainak elengedésére. A bázisközösségek olyan vallási csoportok, amelyek a hívek szemé­ lyes kapcsolatán alapulnak. 1995. JANUÁR 9 HÉTFŐ PÁRTOK MOZGALMAK Elhunyt Németh Béla Súlyos betegség következtében 55 éves korában Szombathelyen elhunyt Né­ meth Béla, az

újjászervezett Független Kisgazda, Földmunkás- és Polgári Párt egyik alapító tagja, akii 1990-ben a párt országos alelnökévé, majd egy évvel később főtitkárává választottak. A paraszti családból származó politikus a Vas megyei Zsennycn született, majd Szombathelyen élt. Előbb elektroműszerészként, majd közlckedésmcrnökként dolgozott a M Á V szombathelyi igazgatóságán Németh Béla politikai pályáját 1989-ben kezdte, amikor bekapcsolódott a Független Kisgazda, Földmunkás- és Polgári Párt Vas megyei szervezetének munkájába, ahol megyei elnöknek választották. Politikai tevékenységéi megha­ tározta a Torgyán Józseffel való szembenállás, ami miatt 1992 nyarán kizárták a pártból. Meggyőződése volt, hogy egyesíteni kell a különböző kisgazda irányza­ tokat. Elvei mellett kitartott, amíg lehetett Bérbaltavári birtokára visszavonulva élt egészen haláláig. Temetése január 10-én kedden, délután fél

háromkor lesz a Vas megyei Bérbaltaváron, a kisbéri temetőben. A KDNP Intéző Bizottságának ülése Hivatalosan is bejelentették szombaton a KDNP Intéző Bizottságának ülé­ sén. hogy az elnöki posztért Surján László jelenlegi elnök; az ügyvezető elnöki posztért Latorcai János kíván mérkőzni január 28-29-én Giczy Györggyel és Füzessy Tiborral. Giczy György az elnöki, Füzessy Tibor pedig az ügyvezető elnöki pozíciói szeretné megszerezni. Erről Szilágyi Krisztina, a Keresztényde­ mokrata Néppárt szóvivője szombaton este tájékoztatta az MTI-t. A szóvivő elmondta: az egésznapos IB-üléscn megválasztották az ötfős jelö­ lőbizottságot és a január 28-29-én megtartandó tisztújító országú választmányi ülés levezető elnökeit. A szóvivő az M T I munkatársának kérdésére válaszolva azt is elmondta: az új alapszabályhoz nagyon sok módosító indítvány érkezett, így nem tartja kizártnak, hogy az

országos választmány már január 27-én meg­ kezdi munkáját. Az 1B végezetül meghallgaita, de állást nem foglalt a megyei önkormányzatok kereszténydemokrata frakcióinak eddigi tevékenységéről szó­ ló beszámolókat. Felh ívás e le k to rvá las ztá s kezdem én yezésére A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi L X X V II tv-ben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk választópolgárainkat, hogy településün­ kön a helyi elcktorválasztásra irányuló kezdeményezést 1995. január 31-ig (ked­ dig) lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz címezve a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez. Székesfehérvár, Városház tér I Az elektorválasztást a következő kisebbségek kezdeményezhetik: cigányok, németek, horvátok, szlovákok, románok, bolgárok, görögök, lengyelek, örmé­ nyek, ruszinok, szerbek, szlovének, ukránok. Az elektorválasztó gyűlés összehívását legalább 3 magát ugyanazon

kisebb­ séghez tartozónak valló és Székesfehérvár területén lakhellyel rendelkező vá­ lasztópolgár kezdeményezheti. A gyűlésen megválasztott elektor jogosult lesz a kisebbség országos önkor­ mányzati közgyűlése tagjainak választásán részt venni. S z é k e s fe h é rv á r M e g y e i J o g ú V á ro s V á la s z tá s i B iz o tts á g a Kovács Lajos István köszöni Köszönetét mondok a Palotaváros 9. sz választókerület polgárainak, hogy szavazataikkal 4 évre bizalmat szavaztak számomra a székesfehérvári közgyű­ lésben. Bizalmukkal élni kívánok, kérem a 06-30-443-787-es telefonszámon az 1995. évi költségvetés készítésével kapcsolatos észrevételeikkel képviselői munkámat segíteni szíveskedjenek. Jogi tanácsadások 1995. január 9-én, hétfőn 1630-tól 1730-ig dr Tóth Ferenc ügyvéd ingye­ nesjogi tanácsokkal segíti a hozzáfordulókat büntetőjogi, polgárjogi, családjogi és társaságjogi

kérdésekben, és ad tanácsokat az érdeklődőknek. Jogi tanácsadás helye: Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Városház tér 4 szám alatt levő irodája. * Dr. Cser Palkovics Ferenc munkavállalás, munkajog, munkanélküliséggel kapcsolatos problémákkal összefüggően tanácsadást tart. Az érdeklődők a ta­ nácsadást 1995. január 9-én (hétfő) 1630 és 1800 óra közölt vehetik igénybe A tanácsadás ingyenes. Helye: Székesfehérvár Álláskeresők Egyesülete, Székesfehérvár, Zichy liget 10. Bejárat a Malom utca felől, a Mátrix K ft mellett Gyóni András fogadóórája Gyóni András, a székesfehérvári 2-es (belvárosi) körzet képviselője 1995. január 9-én hétfőn 17-18 h-ig fogadóórát tartok a József Attila Gimnáziumban. Tisztelettel várom önöket gondjaikkal együtt. A B A J B Ó L M IN D IG V A N K IÚ T Bárkivel megeshet, hogy össze­ csapnak feje fölö tt a hullámok. Egy­ szeresük úgy érzi, hogy bajából egyedül nem

talál kiutat, de nincs senki, akitől megértést, segítséget vagy vigasztalást várhatna. Ekkor mintegy utolsó lehetőségként feltár­ csázza a Le lki Segélyszolgálatot. A vonal túlsó végén valaki fölveszi a telefonkagylót, aki végre csak a baj­ bajutottra fig ye l, s legjobb tudása szerint megpróbál segíteni rajta. Milyen problémákkal hívják fel önöket a leggyakrabban! kér­ deztük Búza Domonkosnétól, a L e l­ ki Elsősegély Telefonszolgálat ve­ zetőjétől. Legtöbbször a társas k o n flik ­ tusok megoldásához kérnek segítsé­ get, tanácsot, vagy kapcsolatok si­ kertelensége, felbomlása miatt. De épp ilyen gyakori probléma az el­ magányosodás. Ez általában az idő­ sebb korosztályt veszélyezteti. A fiatalabbakra a társas elmagányoso­ dás a jellem ző. A m ik o r van ugyan családja, de generációs ellentétek, meg nem értettség miatt érzi úgy, hogy magára maradt. A z évi kö rü l­ belül hét-nyolcezer

érdemi hívás közül legalább ötszáz olyan telefonhívás van, am ikor a páciens ö n g yil­ kosságra készül, esetenként már meg is tette azt. Aztán m integy utolsó szalmaszálba kapaszkodva fölh ív bennünket. M ert valójában nem meghalni akar, csak úgy nem kíván tovább élni, ahogy addig. A z ilyen esetek nagy részében sikerült eltéríteni az illetőt eredeti szándéká­ tól. Persze ahhoz, hogy megtaláljuk bajából a kiutat, együttműködésre és többszöri beszélgetésre is szük­ ség van. Az elmúlt években sokaknak megváltoztak az életkörülményeik. Gondolok itt a munkanélküliségre, az elbocsátásokra. Megnövekedtek az ilyen témájú hívások? Jelentősen nem. Ez általában valam ilyen más problémával együtt, halmozottan jelentkezik. Ón szerint hatásos a lelki „ távgyógyítás" ? Föltétlenül. Sokkal könnyeb­ ben megnyílnak telefonon keresztül az emberek azáltal, hogy még csak bemutatkozniuk sem

kell, és nem is látjuk egymást. így nem feszélyezi őket semmi, nincs szégyenérzetük. Milyen az arány a sikeres és sikertelen esetek tekintetében? Néhány kudarcot leszámítva, szerencsére a megoldott esetek ja ­ vára billen ki a mérleg nyelve. Az ünnepek alatt is gyakran kértek segítséget? Karácsonykor inkább az elha­ gyatottan élő, magányos emberek telefonálnak, míg a szilveszter a kö­ szönetnyilvánítások ideje. Aztán ünnepek után, az év elején a be nem teljesült várakozások, tönkrement kapcsolatok miatt újra többször csö­ rögnek a telefonok. (M T I-P ress) A hómentes id ő já rá s t kihasználva a hétvégén is dolgoztak a H íd ép ítő Rt. szakem berei az épülő Lágym ányosi híd Soroksári u ta t átívelőszakaszán. A képen: a m ásodik átívelőszakasz beto­ nozását készítik elő 16 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP MOZAIK 1999. január 9, SZOMBAT M osolym egvonás MA MARCELL NEVŰ OLVASÓINKAT KÖSZÖNTJÜK

MARCELL NAPJA. Latin eredetű név, az ókorban Marcel­ lus formában használták, mai változata ennek rövidülése. A nevet különben később Márkra magyarosították, de a latinos Marcell is megmaradt használatban. Ma Hont és Juliánusz nevű ismerőseinket is köszöntsük! Mai évfordulók A hívók ma tartják Urunk megkeresztelkedésének napját (képünkön). 80 éves Bulányi György piarista tanár, a sokat támadott Bokor bázisközösség alapí­ tója, akit tavalyelőtt mentettek fel a nyilvá­ nos misézés tilalma alól. 45 éves Dós László szaxofonos, zeneszer­ ző, a Valahol Európában és a Geszti Péter­ rel közösen alkotott Dzsungel könyve című musical, az Anna filmje és a Sose halunk meg című filmek zenéjének komponistája. KULTURÁLIS AJANLO Szent Korona Galéria (Liszt Fe­ KIÁLLÍTÁS, KÖNYVTÁR SZÉKESFEHÉRVÁR renc u tc a i.) König Róbert grafikusművész kiállítása Nyitva tartás: 10Szent István Király Múzeum 12 és

14-17 óráig. (Fő utca 6.) Régészeti kiállítások Vörösmarty Színház: szombat, (Évezredek kincsei Töredékek Fe­ 19 óra, bérletszünetben, Molnár Fe­ jér megye múltjából A középkori és török kori Székesfehérvár Ró­ renc: A Pál utcai fiúk - ifjúsági törté­ net két részben. Rendező: Varsányi mai kőtár ) Március 1-ig zárva tart. (Országzászló tér 3.) zárva tart Anikó. (Vörösmarty Színház) Pelikán Galéria (Kossuth u. 15) Csók István Képtár (Bartók tér Nyitva: hétfő kivételével 9-tól 17 I. ) zárva tart. Fekete Sas Patikamúzeum. (Fő óráig u.) Nyitva: 10-től 18 óráig Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár (Bartók tér 1.) Nyitva: fel­ Palotavárosi Skanzen (Rác u. II. ) Nyitva: hétfő és kedd kivételével nőtteknek kölcsönzés és zenei részleg 10-től 17-ig. Gyermekkönyvtár 10-től 10-től 16 óráig. 17-ig, Olvasótarem: 10-től 17-ig. Egyházmegyei Múzeum (Város­ Városi Könyvtár: Széna tér

16.: ház tér 4.) Ny: kedden-csütörtökönNy: 11-17 óráig Zsolt utca: 13-17 szombaton: 10-15 óráig. Várostörténeti Múzeum (Me­ óráig. Széchenyi u: Felnőtteknek: 1317 óráig Mészöly u: 13-17 óráig Bu­ gyeház u. 17) Új Magyar Képtár dai u.: 11-17 óráig (magyar művészet 1950 1993) Louise McCagg műveinek állandó Szakszervezetek Fejér Megyei bemutatója. Repüléstörténet kiál- Könyvtára (Szekfű Gyula u 3) szom­ baton zárva. lítás.Zárva Fehérvári Babaház (Megyeház MH Helyőrségi Klub Könyvtára (Malom u. 2) Szombaton és hétfőn u. 17) Nyitva: 9-től 17 óráig Városi Képtár (Oskola u. 10) zárva Deák-gyűjtemény. Ládák, ország a KÁPOLNÁSNYÉK. Vörösmarty hágók alatt - Szabó Zoltán fotográ­ Mihály Emlékmúzeum. Nyitva: hétfő fus tárlata. Nyitva: 10-től 18 óráig és kedd kivételével 10-től 18 óráig. Orvosi ügyelet: felnőtt és gyermek Szfváron, a Víziváros lkn., Sarló u 25/a ren­ delőben hétvégeken

szombaton 7 órától hét­ fő 7 óráig. T: felnőtt 340-152, gyermek: 311-021. Móron, a rendelőintézetben, 19 órától reggel 7 óráig. Telefon: 407-041 Ve­ lencén, a Tópart 34. szám alatt, munkaszü­ neti napokon folyamatosan tartanak ügyele­ tet. T: 22/472-242 Székesfehérvár város környéki közsé­ gek központi ügyelete: Fehérvár, Sarló u. 25/a. j telefonszám: 22/323-456 Ügyeletes gyógyszertár: Székesfehérvár, József Attila u. 2 szám alatt Fogorvosi ügye­ let: a Szekfű Gyula u. 7 szám alatt Fehérvár, Csór, Iszkaszentgyörgy. Moha^Sárkeresztes, Zámoly lakosságának szombaton, vasárnap és ünnepnap: reggel 8 órától 14 óráig. Állatkórház, állandó ügyelet: Székesfe­ hérvár, Homok sor 7. Tel: 22/330-754 Székesfehérvári műjégpálya: szombatvasárnap 17-20 óráig tart nyitva. Hérosz Állatotthon: Szfvár, Takarodó u. 5 Naponta 14-17 óráig Tel: 379-032 Szombat, 1999. január 9 A Nap kél: 730-kor, nyugszik: 1613-kor

Vasárnap, 1999. január 10 A Nap kél: 730-kor, nyugszik: 1614-kor F e lh ő á tv o n u lá s o k , é lé n k sz é l $ Hómagasság $ (cm) Dobogókő: 5 Galyatető: 11 Kékestető: 17 Bánkút: 13 Lomnic: 51 Chopok-csúcs: 50 Kasprowy-csúcs: 85 Zakopane: 8 Mariazell: 40-70 Semmering: 25-70 Tignes: 49-140 Európa időjárása egyre változékonyabbá válik. Spanyolország és a Földközi-tenger nyugati medencéjében egy sekély ciklon okoz kiadós esőzéseket. Északkelet felől, az ott található ciklon áramlási rendszerében igen hideg, változó nedvességtartalmú légtömegek haladnak a kontinens belsejébe. Hatására a Német- és Lengyel síkság területén szórványosan esik a hó. A Kárpát-medence időjárását a következő napokban ez a hideg légtömeg fogj a alakítani. A hétvége első napján változóan felhős lesz az ég, futó zápor, hózápor bárhol előfordulhat, jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél

főleg a középső országrészben élénkül meg. A hőmérséklet koradélután 1, 6 fok között alakul, késő estére +2,-3 fokközé hűl le a levegő. Biometeorológia Fronthatás: Hideg. Légszennyezettség: Átlagos. Csökken. Légnyomás: Nem változik. SZOLGALTATASOK Országos Mentőszolgálat telefonszámai. Mentés: 104, Betegszállítás: telefon (22) 311-324 ■ Bella István dedikál. A fehérvári Szent István Művelő­ dési Ház vendége lesz 12-én 17 órakor Bella István költő, aki­ nek korai munkásságáról Bako­ nyi István tart előadást. Ugyan­ ezen a napon, 16 órakor a Vajda János Könyvesboltban dedikál­ ja új kötetét a költő. □ Magyar királyok érmé­ ken. Ötvöskiállítás nyílik hét­ fő n i? órakor Móron, a Lamberg-kastélyban. A Fejér me­ gyei Szabó Géza ötvösmester alkotásait bemutató kiállítást dr. Szabó Antal, az Alba Regia Éremgyűjtő Egyesület titkára nyitja meg. A kiállításon Szakái Antal

kisplasztikái is láthatók. Kifaggatva A fiatalasszony évódik a férjurával: - Mondd meg nekem, milyen nő a zsánered, mi­ lyen nót szeretsz? Az okosa­ kat, vagy inkább a szépe­ ket? - Sem ezt, sem azt. Té­ ged! ■ Kishantosi népfőiskola. Tizedik alkalommal repültek fi­ atalok, ezúttal tizen Dániába a Mezőföld Népfőiskolái Társa­ ság jóvoltából, akik dán nép­ főiskolái kurzusokon tanulnak. VILLÁMINTERJÚ A fehérvári tem etőkről Az idei évtől a Városgond­ - Milyen feladatokat ró a te­ nokságot bízta meg Székesfe­ metők üzemeltetése a Városhérvár Megyei Jogú Város ön- gondnokságra? kormányzata a település tulaj­ - A város legnagyobb közte­ donában levő köztemetők üze­ metőjében, a Béla útiban pél­ meltetésével. Mi indokolta a dául öt ravatalozó van és több döntést? - kérdeztük Kárpáti halotthűtő. Ezentúl nekünk kell Zoltántól, a Városgondnokság gondoskodnunk a temető éjjel­

temetőüzemeltetési csoportjá­ nappal történő őrzéséről, vagy a nak helyettes vezetőjétől. papi öltözők fűtéséről. A zöld­ - A temetőket hosszú éveken területek ápolására a Béla úti keresztül a Fejér Megyei Temet­ sírkert esetében közbeszerzési kezési Kft. üzemeltette Mivel pályázatot írtunk ki, s megpá­ azonban a társaság temetést is lyáztatjuk a zöldterületek gon­ vállal, az önkormányzat - a dozását a többi temető esetéber szektorsemlegesség elvét szem is. előtt tartva - felbontotta a - Mennyibe kerül a temetők szerződést. A temetők üzemel­ fenntartása a városnak? tetését korábban ellátó mintegy - A tizenegy temetőre csak­ húsz dolgozót átvette a temetke­ nem 47 millió forintot költött az zési kft.-től a Városgondnok­ elmúlt évben a fehérvári önkor­ ság. mányzat. B.KL Jó hétvégét! Telefonos Lelkisegély-szolgálat: naponta 19 órától reggel 6 óráig. Telefon: 06/ 80/505-517.

Velencei-tó: korcsolyázni életveszélyes, olvad a jég! Bár ajég vastagsága megfele­ lő - pénteken reggel 10 centirhétert mértek - mégis életve­ szélyes a Velencei-tavon korc .olyázni, a fölmelegedés miatt ugyanis sokat romlott a jég mi­ nősége. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembe­ rei pénteken délelőtt körbejár­ A hongkongi Cathay Pacific légitársaság utaskísérőinek hagyományos mosolyáról talán le kell mondaniuk az utasok­ nak. Tiltakozásul a csaknem változatlan bér mellett megnövelt munkaidő ellen, a szakszervezetük azt tervezi, hogy a stewar­ desse ka járatokon legalább egy órán át mogorva arccal lássák el feladatukat. A mosolyszünet célja, hogy érzékeltessék: elé­ gedetlenek a munkáltató takarékossági intézkedéseivel. A Cat­ hay Pacific légitársaság tavaly mintegy 35 millió német már­ kának megfelelő veszteséget kényszerült elkönyvelni, ezért vezetnek be takarékossági

intézkedéseket. Nálunk a rendszerváltozás előtt jószerivel mindenki alkal­ mazott volt, a bolti eladók is, akik igen alacsony fizetésért árul­ ták legendásan utálatos modorral a hiánygazdaságos árukész­ letet. A magántulajdonú üzletek többségében ma is kisfizetésű és újabban anorexiás alkalmazott-lányok fanyalognak, bár mogorvaságuk nem csupán egy órára korlátozódik. Igaz, nem is sztrájkolnak. De lehet, hogy a vonatokon a kalauzok barátságtalansága is az érdekérvényesítés egyik formája lenne? ták a tavat, és megállapították, hogy az olvadt jég sportolásra alkalmatlan, könnyen beszakad, főleg a part mentén. A délelőtti bejáráskor több helyen teljesen olvadt mezőket is fölfedeztek a vízügyesek, ezért ahol lehetett, figyelmeztető táblákat helyez­ tek el a parton. P ia c i á r t á jé k o x t a t ó Cikk Szfvár Dunaújváros Mór Szfvár Zöldker Kft. P i a c f e l ü g y e i ő s é g Burgonya 56.00 50.00

56.00 60.00-8000 Vöröshagyma 56.00 60.00 60.00 60.00 Fokhagyma 280.00 350.00 330.00 Lilahagyma 100.00 100.00 78.00 100.00 Fejes káposzta 46.00 40.00 35.00 35.00-4000 Kelkáposzta 88.00 80.00 98.00 70.00-8000 Vöröskáposzta 100.00 100.00 70.00 100.00 Sárgarépa 58.00 50.00 80.00 80.00 Gyökér 136.00 80.00 70.00-11000 150.00 Zeller 100.00 100.00 120.00 100.00 Paprika 46.00-6600/db 5500-6000/db 340.00/kg 6000-7000/db Paradicsom 530.00 250.00 380.00 60000-70000 Karalábé (kg) 80.00 100.00 90.00 100.00 Karfiol 324.00 200.00 360.00 400.00 Uborka 364.00 300.00 320.00 35000-45000 Saláta/fej 68.00 80.00 35.00 60.00-7000 .légcsapretek 186.00 180.00 180.00 200.00 Alma 68.00-7600 90.00-12000 88.00-16000 70.00-12000 Narancs 156.00 160.00 160.00 130.00-15000 Mandarin 236.00 250.00 240.00 20000-26000 Banán 162.00 180.00 14800-16000 140,00-179.00 Savanyú káposzta 108.00 120.00 98.00-130,00 120.00-14000 Mák 560.00 600.00 600,00 550.00 Diöbél 896,00 1000.00 1000.00 950.00

Szárazbab/fehér . 22400 200.00 220.00-24000 Szárazbab/tarka . 23400 300.00 280.00 240.00-30000 Lencse 214.00 320.00 280.00 23000-24000 Sárgaborsó 128.00 200.00 140.00 130.00-14000 To|ás/db 15.00 16.00 13.50-1450 11.00-1500 SZERKESZTŐSÉGI ÜGYELET: P intér István ® 316-520/243 E-mail: szerk@ fm hirlap.albahu HIRDETÉSFELVÉTEL: Fejér Megyei H írlap-reklám iroda S zék esfeh érv ár, Fő u tca 17. ^ 316-590, 349-003 T erjesztés: P an n o n Lapok T á rsa s á g a S zék esfeh érv ár, H onvéd utca 8. ® 340-258 Ingyen hívható terjesz té si zöld szám : 06-80/200-272 Elpusztult feketerigók Székesfehérvár egyik forgalmas lakóne­ gyedében. Vajon mi okozta a halálukat? A szakember azt mondja, megtömhették valamivel kis bögyüket és a fagy miatt nem jutottak vízhez, így a szomjúság okozhatta vesztüket Díjat nyer M agyarország Az értesítések szerint a tu­ risztikai filmek kategóriájában várhatóan díjat nyer a január 22én kezdődő New

York-i film­ szemlén a Magyarország-Touch This World című kisfilm - tu­ datta a Spektrum Televízió az Magyar Távirati Irodával. A 13 perces zenés alkotás pergő ritmusú képekkel mutatja be az ország nevezetességeit, tá­ jait, de áttekintést ad különböző kulturális és sportrendezvé­ nyekről, Magyarország népmű­ vészetéről és hagyományairól is. A filmet a Magyar Turizmus Rt. megrendelésére a Magyar Filmiroda Rt., valamint a Videant Kft készítette A mozgó­ képet a Spektrum Tv két alka­ lommal is bemutatja: január 16án késő délután és 19-én éjsza­ ka. A televízió a hónap folyamán műsorra tűzi a Ma- gyár Turizmus Rt. Magyarország-Gyógyvízország című filmjét is, amely Budapest für­ dőiről, továbbá az ország leghí­ resebb gyógyhelyeiről, modem gyógyszállóiról, és azok szol­ gáltatásairól ad képet. G arfield ® sut]ííí j j i ü j j y ü j Á-iuúús-lü J i j j j j j i u j y j j j szombaton 6-13

és 14-20 óráig Enying, vasárnap Székesfehérvár belterületén • szombaton 8-18 óráig a 100-as út, vasárnap a 81 -es főút megyei szakaszán s i i u j j j j J j j j j j l i J: u i uuUrzul: by Jim Davis Fordította: Boronyák Rítt HOAGVOT HASZ­ NÁLNI NEM ÉR! További képsorok olvashatók a Garfield m a g a z in b a n é s a Zseb-Garfield könyvsorozatbar p ro v in c ia D öm ölki Lajos A ndré A ndrás Rim ái László Péter A részeg Mosoly se, megváltó gúny se Kisfiámhoz Lepkefingként hull a bölcs gondolat, majd felizzik a korrodált emlékezet: egy könnyű leány, egy szétszórt pillanat, tán néhány perc. Jeleznek a kusza szem ek N övek vő fekete pontok röpültek felé rem egve. Arca előtt fölvágódott mind meredeken - döglegyek?, liberátor-dongók?, hidegrázásos pisztolygolyók? Ném án sikoltozott ha a hitvesi ágyra nézett. O ly súlytalan lett, oly rettenthetetlen, imátlan, átoktalan. Minden gyümölcsfában hóhért

látott. A zok a tompa puffanások szüntelen - nem nyúlt a befőttekhez, nem a kih ű lő bohóc-árnyak áztatta, eltett uborkához. Kinek m osoly se, m egváltó gúny se arcán de zülleszthetetlen tekintetétől bolygót pányvázó sodronyok szakadtak; ugyan m ennyiből tartott volna keresztberántani egy vörös cipzárt a torkon? Könnyű szívvel ugorhatott volna m élységes holdba, ha hátbaszúiják annyit se tesz, hogy pillantson egyet. Csak ült és tudta jól; valaki ül vele szem közt ugyanúgy. L élektelen taposómalom, hétszer körbeforgó mókuskerékből peregtek évszakok, nyolcadik tavasz-mag nyílt, vér sajdult benne, kihűlt a téeszistálló otthon-m elegére, szúrós, rezes illatára. „K isjézus” - gondolta s mint jelenést nézte a szelíd barmokra, szecskás szalmára hulló eszm élő fényt. K ism am a-m osollyal paskolta a cicis kisborjúkat, m indig ütőerük kereste, m egnyugodva pihentette kezét a lüktető áramláson. Embriók rándultak

minden szívverésben, óvatos m elegség bizsergette ujjait, szétom lott testében. Napfény-sütötte víz áradt a szikkadt öblökbe, m otyogott, számolászott: egyszer három kisborjú, kétszer három kisborjú, ennyi kisborjú. Lassan visszatért belé az élet. Finom karcként vetül az élet a pohárra, majd megkavarodik és hányni m egy a lélek. Ekkor búcsút int a képzelt csókoknak, ném i szeszt brunzol, bűz-csatornába ereszt. Fehér Egér! Te és én külön világ! Ki lenne a jó? N em ki nékem inni ád? Hess! Ez itten az én jogos felesem . Barátom - mondd - (kinek kevés a hús ital); ó, m it mondhat néked e csipi-csöppnyi dal arról, hogy e térben a szomj végtelen. S zegedi K ovács G yörgy Zeredeti vett a turkálóban egy pár vastag zoknit azt adta karácsonyra tavaly de jó anyagból olyan bakancsba valót m eg hát Akár a kórházban, akár otthon; a férje m indig rabruhában. Csíkos pálinka, csíkos rosseb, csíkos ámen. Nyitott, dohos

sír volt az örökké-vetetlen ágy. ahogy adta annak örültem én a legjobban kicsit szabadkozón talán szégyellősen hogy csak így sikerült m ost de különben a botba az ilyen zokni marha drága ám fiacskám és ez olyan jó mint a zeredeti fogd csak m eg húzta maga felé a kezem et anyám egészen a nyaka m elegébe Három fia fölakasztotta magát, az unokát fölnevelte. M acska-egér harc m egfér életeddel, ó kis m egalkuvás. * Lopótök, ó, mondd, mit vehetsz m ég el tőlem nincsen már borom. anu á r 1., pén tek: 11-kor a Vörösmarty Rádióban V irágh Ildikó főszerkesztő mond szép szavakat az év lege­ lején. A fél 3-as műsorban Sobor Antallal beszélgetek Petőfi­ ről. íróvendégem a végén fö lo l­ P-t sem a történelem izgatta, ha­ vas egy részletet a B orostyán, nem saját kora. B orostyán. c. prózájából. J a n u á r 10., vasárnap: R eg­ A m úgy a szokásos újévi hangu­ gel hallgatom a Vasárnapi Ú jsá­ got, benne egy

beszélgetést a lat lengi át a napot. Ja n u á r 5., kedd: A tatabányai tegnap 80 éves Bulányi Györgyfolyóirat, az Új Forrás I idei gyel, akit közel m ásfél éve m en­ számát lapozgatom. Van benne tesítettek az egyházi tilalmak eg y érdekes beszélgetés Petőfi­ alól. A Bokor B ázisközösség ről a bicskei M óser Zoltán és szellem i atyja, a piarista pap azt mondja, hogy a Kreml és a V ati­ Kerényi Ferenc között. Ja n u á r 8., p éntek: A Petőfi- kán egyszerre állt szem ben az ő em lékülés napja, m ely szám om ­ tanaival. Szerinte m áig nem zaj­ ra is több részből áll. Előbb rá­ lott le a rendszerváltás a katoli­ diófelvétel K erényivel, aki P. és kus egyházban A tilalom a gya­ a színészet viszonyáról beszél, korlatban továbbra is sújtja. de különös apropója az is, hogy Más. Este újra nézem a Duna nemrég jelent m eg gyönyörű TV -ben a Szindbádot. Varázsa a életrajzi albuma, a P etőfi régi. M icsoda

film költészet! S á n d o r élete és kora. Aztán a A zon film ek közé tartozik, am e­ Pelikán Teremben, a hajdani lyek átminősíttetik az emberrel magyar nyelvű színtársulat épü­ a környező világot. Utána m ás­ letében gyülekezünk. Koszorú­ képpen eszel, iszol, m ozogsz zás 2-kor. A z ülés rendhagyó A És fölfedezed a szépségeket J a n u á r 12., kedd: Délután jön színház m űvészei (Szabó G yu­ la, Költi Helga, Kuna Károly és Bella István. Előbb kedves, haj­ Zakariás Éva) P -szöveget m on­ dani sárkeresztúri tanítónőjé­ danak, Horváth Péter m űvészeti hez, a szép nevű, vasdiplomás vezető egy Shakespeare-kritikát Ünnep Margithoz m együnk. A olvas föl - ragyogóan. A z előa­ 85 éves asszony és a költő b ol­ dók közül Horváth Júlia a költő dogan ölelik m eg egym ást. A z fehérvári vonatkozásait elem zi. új kötetben (Á bel a sivata g b a n ) A z elnöklő Praznovszky M ihály vers is van

Margit néni tisztele­ szellem esen uralja a terepet. K e­ tére Jó hallani, hogy föleleven í­ rényi előadása itt is kiváló. tik a több mint félszázados em ­ Ú gyszintén Szigethy Gáboré: ő lékeket. Elhatározom: film et a T igris és hiéna c. dráma né­ kell csinálni Ü M-ról! Aztán hány évvel ezelőtti veszprémi útunk a Vajda könyvesboltba előadásának rendezőjeként sze­ vezet, ahol B. I dedikálja új repel. Egyik alapgondolata sze­ könyvét Később a Szt István­ rint a dráma a jelen m űnem e, és ban az X -ik óra.-féle sorozat­ J Fehérvári napló ban Paál Lajos vendégei va­ gyunk. B korai költészetéről beszélek, aztán inkább b eszél­ getünk. Utána m ég borozgatunk egy kicsit a klubban. J a n u á r 15., p én tek: A P elikán Galériában sokan vagyunk, néhányan trécselnek, ám ettől függetlenül Csiki László író megnyitja a fehérvári születésű, balatonkenesei Györgydeák György kiállítását. (A

végén tán nem véletlenül - Cs L „ki­ állást” em lít.) Groteszk, itt-ott m eghökkentő művek. Cs L-re egyébként jó szívvel em lék­ szem . 1984-ben települt át Er­ délyből, s azokban a napokban tartott előadást a városi könyv­ tárban a romániai magyar iroda­ lomról. Marosi Júlia énekelt A z író m ost kevésbé látszik űzöttnek. J a n u á r 17., vasárnap: Mint tavaly ilyenkor, m ost is a S zé­ chenyi utcai református tem p­ lomban kezdődik az egyetem es imahét. M ost is K iss János nagyprépost a szószéken. Ifjú­ kori film élm ényeit használja föl mondandójához. Minden úgy van, mint tavaly, csak Tóka Sza­ bolcs helyett D óczi István kar­ nagy orgonái. (T Sz ma jön m eg egy holland útról.) J a n u á r 18., hétfő: D élelőtt nyílt órák a H étvezér téri iskolá­ ban. Utána hajdani rákóczis k ol­ légám, a m ost itt tanító Kristóf László mutatja az általa és társai által készített A koronázó

város S aitos Lajos Öt haiku Temetheti-e egyik napod a másik?! M iből m i látszik? Papírfehér táj, m egőrzöd-e, mondd, a vándor lábnyomát. * Cseresznyevirág? Ü veg befőtt előtted érzed illatát. c. interaktív CD-t Terjeszteni kéne - széles körben. A 2000-es eszm ekor jeles darabja ez a pro­ dukció. J a n u á r 19., kedd: Ki merem mondani, hogy a tehetséges V erebics-lányok kiállítását nyitja m eg a József Attila K ollé­ giumban Pinke M iklós. Katalin grafikái, képei, Á gnes textilter­ vei biztosan kiem elkednek m ég a Tóparti Gimnázium átlagából is. J a n u á r 21., csütörtök: M i­ közben olvasom a Som ogy Fo­ dor András-emlékszám át (ben­ ne a bakonycsem yei Sim ek V a­ léria versével), hallom a gyász­ hírt: m eghalt C zine M ihály. O is idén lett volna 70, akár F. A S o ­ kan sokat köszönhetünk az egyik legism ertebb irodalomtörténésznek, az irodalom „pré­ dikátorának”. E lőveszek egy 1985. márc

18-i m agnófelvé­ telt. Előadás a Jáky Szakközé­ piskolában az 1945 utáni ma­ gyar irodalomról. 14 éve an­ nak. Őrzöm az első em léket is A 70-es években a pécsi N agy László-estét. A bevezetőben C M. egy hosszú körmondatban vázolta a líra történetét. M ond­ ják, súlyos beteg volt. Isten nyu­ gosztalja! J a n u á r 2 2 .,p én tek: A magyar kultúra napján ism ét az Öreghe­ g yi K özösségi Házban a fehér­ vári rendezvény. Pécsi Ildikó ad vers- és sanzonműsort, és nyitja m eg a Tolnay Klári-emlékkiállítást, Bállá István „bőrész” gyűjtem ényét. Ú gy járunk a tár­ gyak és a fotók között, mint va­ lami színházi szentélyben. J a n u á r 23., szom bat: Hal­ lom , hogy egyesek a fehérvári Két éves vagy. A tökéletesség eleven kis figurája, a szeretet feneketlen, kiapadhatatlan kútjában kacagó-zokogó-zubogó életerőm forrása. V olt egyszer, hol nem volt. és boldogan éltek. új értelem

feszíti az elfelejtett meséket, hatalmas hit és féktelen féltés. Szavak verítéke csillog m ost nyelvünkön - anakronisztikus sorsközösség, egy vérillatú érzés cseppen, csobban szem eink tavában és gyűrűkben tágul a pillanat, a perc, az óra, a nap, a hónap, az év, számomra megfoghatatlanul, rögzíthetetlenül; ehhez csak neked van tehetséged, egyetlen ölelésbe sűrítve, súgva, robbantva a m indenséget, két pont között az egyenest, egyetlen szájacska-körbe formázva a végtelent, rabul ejtve m égis a pillanatot, bezárva egyetlen súlyos sejtbe, szóatomba: APA. B u d ah elyi Tibor: K őb án yász és én (A G roteszk 4 alb um ból) Marx teret R ákóczi térré szeret­ nék átkeresztelni. Frappáns n év­ változás. Más Délután Bodajkon, a református templomban m ég egy kultúranapi műsor. H e­ tekkel ezelőtt a kiváló kovács­ mester, K ovács Károly szólt, hogy számítanak rám. Veres Pé­ ter lelkész áhítatával kezdünk,

közreműködnek a m űvészeti is­ kola növendékei is, Tóka Sza­ bolcs irányításával. Ő vezényli az új kórust is. J a n u á r 24., vasárnap: Tele a bazilika az imahét záró estjén. A baptista Mészáros Kálmán ig e­ hirdetése nagyívű és lelkesítő. Mint ahogy az egész hét is az. J a n u á r 26., kedd: A z X -dik óra. mai előadója dr Várkonyi Péter, aki apja, Várkonyi N án­ dor életm űvéről tart előadást. A pszichiáterfiú előadónak is jó. Kár, hogy kevés diák hallgatja. Pedig a sorozat főleg nekik szól! B ak onyi István hétvége 8 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 2005. május 14, szombat i n t e r j ú D ö n té s e k e g y é n i e lh a tá r o z á s o k b ó l Jé zu sra h iv a tk o z v a t a g a d t á k m e g a k a to n a s á g o t - A baracskai éveket érzéklete sen jeleníti meg az elkészül könyv. Miként alakult élete a bőr tön után? A z Á r g u s c ím ű f o l y ó i r a t á p r i l i s t ó l fo ly ta t á s

o k b a n k ö z li H abos L á s z ló egyk ori k a to n a sá g m e g ta g a d ó A cél a j t ó k m ö g ö t t c ím ű , m e g j e le n é s e l ő t t á l l ó b ö r tö n m e m o á r j á t . A B o k o r b á z i s ­ k özösségh ez ta r to z ó fia ta le m b e r 1 9 8 3 . a u g u s z t u s 2 5 - é n t a g a d t a m eg a so r k a to n a i s z o lg á la t t e lj e s í t é s é t é s e z é r t 31 hónap fo g h á z b a n v é g r e h a j ta n d ó s z a b a d s á g v e s z té s r e í t é l t é k , to v á b b á k é t é v r e e l t i l t o t t á k a k ö z ­ ü g y e k tő l . A S zén a t é r i v á r o s i k ön yv­ tá r b a n m á ju s 9 -é n t a r t o t t iz g a lm a s Á r g u s - e s t e n v e l e é s a té m a s z a k é r t ő ­ j é v e l , C sa p o d y T a m á ssa l t a l á l k o z ­ h a tta k a z o lv a s ó k . E lő s z ö r a j o g á s z ­ s z o c io ló g u s t, a k i a fo ly ó ir a t á p r i­ l i s i sz á m á b a n p u b l i k

á l t ta n u lm á n y t a s z o l g á l a t m e g t a g a d ó k r ó l , k é r te m m u­ t a s s a b e a B o k o r -m o z g a lm a t. ■ Tódor János - Az 1948-ban alakult Bokor ró­ mai katolikus bázisközösség vezető­ je, Bulányi György piarista szerzetes kereszténység (Új Szövetség) értel­ mezése szerint a jézusi szeretet fogal­ mának három legfontosabb része a szegénység, a kicsiség és az erőszakmentesség. A Bokor tagjainak - így Habos László könyvszerzőnek - tu­ datosan kell vállalniuk a szegénysé­ get, miközben szüntelenül kell töre­ kedniük a belső gazdagságra, a hatal­ masságokkal és hatalmaskodással szemben a hatalomból kiszorultak ol­ dalára kell állniuk, és ezen az oldalon kell alázattal szolgálniuk. A magukat kereszténynek vallóknak erőszakmentesen kell élniük és az erőszak in­ tézményeit el kell utasítaniuk. Bulá­ nyi, a Bokor lelkiségi mozgalom és annak mintegy 1500-2000 tagja ezen elveikkel

szembekerültek a katolikus egyházzal és kommunista állammal egyaránt. A „bulányisták” szembeke­ rülésének teológiai, egyházfegyelmi és politikai szálai egyaránt voltak és ezek a szálak mind a mai napig elvar­ ratlanok. A „bulányisták” szembeke­ rülésének teológiai, egyházfegyelmi és politikai szálai egyaránt voltak és ezek a szálak mind a mai napig elvar­ ratlanok. A szálak elvezettek az MSZMP Politikai Bizottságáig, az Állami Egyházügyi Hivatalig, a Bel­ ügyminisztérium megfigyelésekkel és elhárítással foglalkozó ügyosztá­ lyáig valamint a Magyar Katolikus Püspöki Karig, Moszkváig valamint Vatikánig és persze - a Habos által le­ írt - büntetés-végrehajtási intézete­ kig. A Bokor bázisközösséget az egyik oldalon elmarasztalták, kiközö­ sítették és államellenes szekta kate­ góriájába sorolták: az állam és egyház egyaránt és közösen üldözte. A Bokor a - másik oldalon- , a nemzetközi, a

nyugat-európai egyházi közvéle­ mény és civil jogvédő szervezetek körében általában tekintélyt és elis­ merést szerzett. Magyarországon a demokratikus ellenzék támogatta a lelkiismereti és vallásszabadság tala­ ján álló Bokor-kezdeményezéseket. - Bár az korántsem volt köte­ lező, egyre több - bulányista fiatalember tagadta meg a kato­ nai szolgálat teljesítését. - A Bokor-tag Habos László kato­ nai szolgálat megtagadásának köz­ vetlen előtörténete 1979-ben kezdő­ dött, amikor az első - bulányista - dr. Merza József matematikus megta­ gadta a tartalékos katonai szolgálat teljesí­ tését. 1983-ra válik a Bokorban általánosan elfogadottá a katonaság megtagadása. Volt, aki néhány napot és volt, aki 36 hóna­ pot töltött büntetés-végrehajtási intézet­ ben, továbbá volt, aki az enyhébb fogház (15 fő) és volt aki a szigorúbb börtön (11 fő) fokozatban kényszerült raboskodni (15 fő). Mindent

egybevetve, a Bokor katonai szolgálatmegtagadók 1979. és 1990 között összesen 512 hónapot, azaz 42,7 évet töl­ töttek büntetés-végrehajtási intézetekben. Habos László könyvében emlegetett Bör­ tön Közösségi Vállalkozás (BKV) tagjai tehát a fogház fokozatban raboskodó Bo­ kor-tagok által alapított vallási-baráti kö­ zösség tagjai voltak, akik olyan „nagyidő­ sök” voltak, akik a sorkatonai szolgálat megtagadásáért 20-36 hónapot vagy pedig a tartalékos katonai szolgálat megtaga­ dásáért lO14 hónap szabadságvesztésre ítéltek. - A szocialista tábor országaiban ez általános tendencia volt, vagy speciális magyar jelenségről van szó? A jelensége nem volt ismeretlen a Var­ sói Szerződés országaiban. A magatartási forma azonban elsősorban a Jehova tanúi­ hoz, a nazarénusokhoz és az adventistákhoz-reformádventistákhoz kötődött. Ma­ gyarországon -rajtuk kívül - karizmatikus (1 fő), szabadkeresztény (1

fő), zsidó val­ lásé (2 fő) valamint - politikai - (2 fő) ka­ tonai szolgálatmegtagadó esete vált ismert­ té. Összlétszámúk Magyarországon 1979 és 1990. között mintegy 800 fő volt, közöt­ tük a mintegy 700 Jehova tanúval. A szov­ jet birodalomban - ismereteink szerint 1983-ig egyedül a Szovjetunióhoz tartozó Ukrajnában voltak katolikus katonaság Az Árgus-estek egyre népszerűbbek megtagadók, míg 1985-től Lengyelor­ szágban tagadta meg néhány katolikus a katonaságot. A szovjet érdekszférá­ ban a Bokorhoz fogható katolikus ka­ tonai szolgálatmegtagadó csoportról nincsen tudomásunk. Habos László­ nak talán még a börtönnél is több szen­ vedést okozott, hogy családja sem ér­ tette meg, nem tudták elfogadni moti­ vációit. Erről a következőket mondja: - Szüleim eleinte örültek neki, vagyis annak, hogy gyermekeik komolyabban foglalkoznak a hitükkel, ami nekik is • fontos volt. Az akkori kisközösségbe való

tartozást (bibliatanulmányozás, gitáros éneklés, betegek látogatása kórházakba, kirándulások, nyári tábo­ rozások) pozitívan nyugtázták. A behí­ vó átvétele utáni beszélgetésem velük „kitört a balhé”. A részükről a féltés felém és félelmük önmaguk felé (meg­ figyelések, házkutatás, megszégyenülés, megbélyegzés) illetve a teljes értet­ lenség volt. Saját maguk nem mertek állást foglalni elsősorban az előbb leír­ F otó: L ázár Lívia tak miatt, illetve az általuk ismert egyházi tekintélyek feléjük történt megnyilvánulásuk miatt. A megszó­ lított, vagy őket megszólított papok különböző, eltérő válaszaik még értetlenebb helyzetet teremtettek ben­ nük, körülöttük. Hogyan lehet ez a dolog egyszerre elítélendő és ugyanakkor helyes és követendő? Akaratlanul keveredtek olyan hely­ zetbe, amelyben egyedül maradtak, inkább negatív megítélésekben, mint pozitívban. Időközben édes­

apám egészségi állapota folyamato­ san romlott és 91-ben meghalt. A kiterjedtebb rokonság egy részének szemében én voltam a felelős tet­ temmel és annak következtével apám „sírásója”. A család, édes­ anyám s öcséim nem osztották ezt a véleményt. Ma amikor már szaba­ dabb szelek fújnak másként látja édesanyám a dolgokat, vagyis más­ ként láttatják vele a tekintélyt paran­ csoló papok. L á s s u k b e , s e m m ik v a g y u n k ! Az össznépi leépülés legbiztosabb jele: az elégedetlenke­ dés formáját öltő elhibázott fennsőbbrendűség tudat. Ez min­ denfelé tettenérhető, mindenben, naponta. A magyarázatok­ ban, a kritikákban és az okításokban. Valami felfoghatatlan szándék munkál a megszólalókban a világ saját elképzelésé­ nek mintájára változtatására. Ezt mondhatjuk normálisnak, természetesnek, de leginkább mégis betegesnek, ahogy min­ den teret és minden percet kitöltenénk véleményekkel

és böl­ cselkedésekkel. Ezért is igyekszem nem véleményt kialakítani, amiről csak lehet, és ha valamiről mégis van véleményem. Persze, olykor, ahogy mondják, betelik a pohár. Most legutóbb betelt egy ilyen pohár nálam. A jógáról volna szó A napokban, unal­ mamban egy női magazint lapoztam fel, talán néhány bekez­ dés erejéig, amiből lett két sor. És ez az írás Fiatal hölgyikével készült interjúban, mellesleg sztár lehet a lelkem, ami egészen lényegtelen, első kérdésként az állt, hogy miféle sportokat űz - persze nem ilyen nyers fogalma­ zásban. Mire jött is a büszke válasz, melynek kezdete emígy szólt: jógázom. Ez az, ami nálam kiveri a biztosítékot, ha egy kicsit olyan hangulatban vagyok, és akkor olyanban voltam. Kérem szépen, jegyezzük már meg, hogy a jógának semmi, de semmi köze nincs a sporthoz, semmiféle érte­ lemben. A jóga röviden és pontatlanul, a kiürítés és az eggyéválás meditativ

gyakorlata. Még annyira sem sport, mint a sakk, mert szellemi tevékenység, és nincs szintideje sem, rekord­ ja sem. A jóga értelme teljesen ellentétes individualista vi­ lágunk pózolásával, mert abban a gyakorlatban azt kell fel­ adnunk, amit itt trónra ültetünk: múlandó személyiségünk, az én összes építőkövét, hogy beláthassuk, mennyire sem­ mik vagyunk. Nagyatádi H. Tamás - Szabadulás után segédmunkáskén helyezkedtem el az IKV-nál majd pedi: azt Országos Széchényi Könyvtárbar Szép és elfogadható volt a jövőképem Fontos beosztásban dolgoztam, főis kólára jártam, és ezzel párhuzamosai boldog, gyermekáldásban bővelkedi házasságban éltem. De a szép dolgol úgy tűnik csak a vágyakban és az álmok ban léteznek. Sorban értek az élet po ionjai. Egzisztenciámba beleszólt a po litika vagy csupán a balszerencse: eg fontos személynek volt „szüksége” a én íróasztalomra. Első gyermekem hal mozottan sérülten

született. Ez felesége met, aki diplomás gyógypedagógus leír hatatlan módom megviselte. Ő az elsi pillanattól fogva tudta, hogy ez mit je lent majd számunkra a jövőre nézve. Éi fokozatosan értettem meg a dolgot úgy hogy benne voltam, benne éltem, élei ebben a különös világban. Azt hiszen önmagában egy súlyos fogyatékost ne vélni is elegendő feladat egy házaspár nak, hát még négy másik gyermek válla lása és felnevelése, lehetőleg olyannak akikre szüksége lesz a világnak. Az ötö dik gyermek megszületése után gondos kodnom kellett a „fészekről”. Építkező közepette négy fél év után, látv feleségem embertelen küzdelmét ott hon, egyedül lemondtam a diplomáról és gyesre mentem házat építeni, gyere keket nevelni. A közalkalmazotti beso rolásos munkabérem nem bizonyult ele gendőnek a család megélhetéséhez ezért illetve a mellőztetésem miatt is vál tottam. A fizikai munka, amit végzek kényszerű állapot mind a

mai napig, é ki tudja még meddig? Keresem a lehető ségeket, hogy olyan állást találjak mel a belső világomnak megfelelőbb, é amiből el tudom tartani a családomat, d ez egyelőre még várat magára. - Óhatatlanul felmerül a kérdés nem bánta meg akkori, életér máig kiható döntését. - Természetesen nem. Mint ahog sem megbánásról, sem pedig jóvátehc tetlen lelki sérülésről sem tudok egyel len sorstársam esetében sem. Betöltöl tűk akkori hivatásunkat, és most egy mi siknak, család, közösség igyekszünk magunk módján eleget tenni. Bulám atya, s egyetlen pap sem ösztönözte a ke zösségei tagjait annak idején, hogy U gadják meg a katonai szolgálatot. A dör tések egyéni elhatározásból születtek., közösségek nagy részében négy katon; ra jutott egy börtönbe került szolgála megtagadó. Semmi sem kötelező a Be korban, csak egy: hallgatni a saját le kiismeretünkre. A lélek pedig szól többi már az egyénen múlik.

Voltak k< sőbben „rádöbbentek”, akik tanúim: nyaik befejezése utáni maradék katon; időt tagadták meg. Az ember fejlődi menet közben. Az esetleges népszeri ség nem játszott szerepet a döntésen ben. Tény viszont, hogy az általánc megítélése a dolognak az egyénre vona kozóan jó volt a közösségen belő Felnéztek a megtagadóra, de más ki lönösebb jelentőséget nem tapas: taltunk ez ügyben. Példaértékűvé vá egy ilyen döntés, így volt ez a fehérvá közösségnél is, ahol az első után son zatban tagadták meg a katonaságot fiúk. Akadtak persze olyanok is, és < nem titok, sem nem bűn, akik a behívi juk előtt hangoztatták a megtagadás aztán csendben az ellenkezőjét tetté De attól volt valódi és életszagú az égé: Bokor, hogy szabad gondolkodás emberek szabadon hozzák meg a dönt* seiket. 6 KRÓNIKA HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 1991. JÚLIUS 11, CSÜTÖRTÖK V annak m ég lengyel üzleti zsen ik Egyiptomi kiállítás

Németországban Fiatalemberek, akik Cadillacen járnak, kastélyban laknak Varsó (MTI) Három fiatalem­ ber nevétől visszhangzik a len­ gyel sajtó, ám ezúttal nem pop­ sztárok, és nem is politikusok, hanem üzletemberek azok, akik­ re mindenki kíváncsi. A fegy­ vertény, amit végrehajtottak, valóban rendkívüli; két év alatt a semmiből 300 millió dolláros vállalkozásig jutottak, nemré­ giben pedig megmentették az összeomlástól*a 21 ezer embert foglalkoztató Ursus traktorgyá­ rat, az egykori szocialista nagy­ ipar szimbólumát. A nevezetes lengyel yuppiek akikről most a Der Spiegel közöl terjedelmes cikket - legidősebbike is csak most 35 éves, a legif­ jabb pedig mindössze 28. Ko­ rábban dzsesszt játszottak együtt és azért kezdtek vállalkozni, mert úi hangszereket akartak venni. Ám az első üzlet a várt­ nál jobban sikerült, és a szabad 300 dollárjukkal azonnal bele­ vetették magukat az épp fel­ szabadított lengyel

importbiz­ niszbe. Adtak vettek, szovjet kőolajat, koreai építőanyagot, középkori táblaképeket, mikor mi hozott nagy hasznot. Egészen az idei nyár elejéig csak a szűk üzleti világban volt ismert az Art B International Corp. LTD, a három lengyel üzleti zseni vállalkozása. Ekkor azon­ ban, mindenkit elképesztő dolot műveltek: 17 millió dollár észpénzért(í) megvették a csődbe jutott Ursus traktor­ gyárat. A hetvenes évek szocia­ lista iparosításának valóságos szörnyszülötte ez a hatalmas kombinát, amely tulajdonkép­ pen jól is működhetett volna, hiszen már korszerű nyugati technológiára alapozták, ám a t végeredmény mégis az, hogy csaíc 70 százalékos dotációval tu­ dott termelni. Ráadásul a lengyel parasztok az elmúlt években olyannyira elszegényedtek, hogy még ilyen feltételekkel sem voltak vevők az Ursus gépeire. Az új tulajdonosok most el­ kezdték részletre adni az áhított erőgépeket. A kereslet

óriási, hi­ szen a lengyel parasztgazdasá­ gok kétharmadában még ma sincs traktor. A hitelezést is az Art B. bonyolítja, s csodák csodá­ ja, náluk ez is jövedelmező. Az ambiciózus fiatalemberek ki­ fogyhatatlanok az ötletekből. Az Ursus traktoraiból hamarosan Argentínába fognak exportálni hús és bor ellenében. Izraelből tejfeldolgozókat, gabonasilókat, és elemekből összeállítható lakóházakat hoznak be hama­ rosan, ezek ugyanis hiánycikkek Lengyelországban. Az Art B tu­ lajdonosai szenvedélyesen sze­ retik az amerikai autókat és a kastélyokat, következésképpen hatüleses Cadillacen meg Pontiacon járnak, és az általuk meg­ vásárolt kastélyban Varsó mellett élnek. Úgy tervezik, hogy három év múlva rajta lesznek a világ ezer legnagyobb vállalatát tartalmazó top-listán. Ehhez az kell, hogy vállalatuk vagyona elérje a 2,5, milliárd dollárt. Ám a távolabbi jövőben valószínűleg visszavonul az üzlettől a

legsikeresebb lengyel vállalkozótriász. Egyikük orvosként akarja foly­ tatni hivatását, másikuk a jövő menedzsereinek felkészítésében akar részt venni, a harmadik pedig egyszerűen jól akar élni a vagyonából. Hivatásos hadsereget akarnak Berlin (MTI) Figyelmes látogató veszi szem ügyre az egyik szobrot a „Fáraók alkonya” című kiállításon. A gazdag anyagot több német, amerikai, francia, brit é s o lasz m úzeum b o csáto tta a szervezők rendelkezésére Fotó: MTI Egon Bahr javaslata Bonn (MTI) Egon Bahr, a Németorszá­ gi Szociáldemokrata Párt (SPD) leszerelési szakértője, az 1970-es szovjetnyugat­ német szerződés egyik kidolgozója szerint meg kellene fontolni, hogy ENSZ-mintára az európai biztonsági és együttműködési folyamatban részt vevő országok is állít­ sanak fel kéksisakos kontingenst. A Lübecker Nachrichten szerdai szá­ mában megjelent interjújában kifejtette: az Európai Biztonsági es

Együttműködési Értekezlet kéksisakosait Jugoszláviába kel­ lene küldeni a horvátok és a Horvát­ országban élő szerbek közötti újabb öldök­ lések megakadályozására. Mindehhez az EBEÉ vonatkozó döntése mellett szük­ ség lenne Jugoszlávia és az érintett felek beTeegyezésere is. A békefenntartó alaku­ latnak meg kellene akadályoznia a túlka­ pásokat mindaddig, amíg Jugoszláviában a kisebbségi jogoknak m aradéktalanul nem szereznek érvényt mondta Egon Bahr. Felvetette, hogy az EBEÉ-n belül tanács­ adói testület felállítása is szükséges lenne: a tanácsadók adott esetekben figyel­ meztethetnének a válságok akuttá válásá­ nak veszélyére. m rr m rr // ■ . rt Bosi erőmű: tüntető környezetvédők Pozsony (MTI) Ján Carnogursky szlovák kormányfő szerdán a Csallóközbe utazik, ahol a bősi erőmű környékét láto­ gatja meg. Nem tervez találkozót az erőmű gátján egy hete tüntető

környe­ zetvédőkkel, akik a felvízcsatorna rész­ leges elárasztása ellen tiltakoznak. William Oberhäuser, a szlovák kormány erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási mi­ nisztere a szerdai Praca című pozsonyi lapnak úgy nyilatkozott, hogy a felvíz­ csatorna feltöltésének késleltetésével csak fokozódik a Csallóközt fenyegető árvízveszély, amit a környezetvédők nem vesznek tudomásul. Miután a szlovák kormány keddi hatá­ rozata szerint két héttel elhalasztották a bősi erőmű végleges felépítéséről szóló döntést, Pozsonyban egyúttal azt is beje­ lentették, hogy az erőmű térségében fekvő települések lakosságának áramszolgál­ tatási és közlekedési kedvezményeket ter­ veznek adni. Dom br o v szk y Á dám Budapest (ISB) A jövő héten Budapesten kerül sor a nem­ zetközi katonai szolgálatmegta­ gadó találkozóra. A vendéglátó Álba kör tagjaival az utca járó­ kelője is sűrűn találkozhat, hi­

szen szerte az országban aláírá­ sokat gyűjtenek az általános hadkötelezettség megszünteté­ séért, illetve a hadi kiadások folyamatos csökkentéséért. Farkas István ügyvivőt és Csapody Tamást, a kör tagját először arról kérdeztem, hogy vélemé­ nyük szerint céljaiknak mennyi realitása van a mai Magyaror­ szágon. Európában ugyan csak Ang­ liában létezik hivatásos hadsereg válaszolták , de a nem­ zetközi leszerelési folyamatok, Kelet-Európa hadseregleépítési tendenciája mind ebbe az irány­ ba mutatnak. A magyar ha­ tárőrségnél például igen hamar meg is fog valósulni. A fizetett hivatásos hadsereg elképzelése olyannyira realitás, hogy Für La­ jos honvédelmi miniszter igaz, hivatalba lépése kezdetén arról szólt, hogy a kilencvenes évek végére elképzelhető egy ilyen fizetett hadsereg Ma­ gyarországon. Önök milyen érvek alapján tá­ mogatják a zsoldoshadsereg fel­ állítását? A zsoldoshadsereg

elnevezés azért pontatlan, mert abban mint a francia idegenlégióban külföldiek is szolgálhatnak. A hi­ vatásos hadsereg viszont csak a saját ország állampolgáraiból áll össze. Mi ezt támogatjuk Az átállás súlyos költségeitől elte­ kintve ez hosszú távon gazdasá­ gos is az ország számára. De mi elsősorban azért támogatjuk, mert az általános hadkötelezett­ ség durván megsérti a legalap­ vetőbb emberi szabadságjogokat. Egy szabad országban a tár­ sadalom egyik része sem for­ málhat arra jogot, hogy másokat szolgálatra kényszerítsen. Az Al­ ba kör, a katonai szolgálatmeg­ tagadók szövetsége fellép az erőszakmentes eszmék terjesz­ téséért, s kapcsolatot szeretnénk tartani minden hasonló hazai irányzattal. Ilyen csoportok pél­ dául a Bokor bázisközösség, a Wallenberg egyesület, a Zöld Párt erőszakellenes tagozata és a Transznacionális Radikális Párt. Nem gondolják, hogy a farka­ sok között

elpusztulnak a bárá­ nyok? Sajnos, a mai világban nem lehetnek vérmes reményeink. A magunk útját járva tudományo­ san is megpróbáljuk feltárni e tárgykör vonatkozásait. Taglét­ számunk, kisugárzásunk nem túl nagy, bár a mostani aláírást gyűjtő íveinket egyre többen ír­ ják alá nemcsak Budapesten, de vidéki városokban is. Debrecen­ ben például a drogambulancián dolgozó Berényi András vállalta az aláírások gyűjtését. Ha össze­ jön az 50 ezer aláírás, akkor a parlamentnek tárgyalnia kell az ügyet, de az is elképzelhető, hogy 100 ezer hitelesített aláírás esetén népszavazásra is sor ke­ rülhet ebben a kérdésben. Nem term ő területen is term elhetünk „Legalább megtisztulunk” Kovács Béla a kisgazdák jövőjéről jobboldali szélsőségek levál­ nak rólunk. Annak idején Bo­ Budapest (ISB) A negyven­ rosék a Nemzeti Kisgazdanégy kisgazda országgyűlési párttal összesen tízezer szava­

képviselő közül harmincnyolc zatot sem kaptak. egységre lépett, s továbbra is a Torgyán nélkül érez-e tö­ kormánykoalíció szellemében megeket maga mögött a frak­ kíván dolgozni. (A hat kívül- ció? rekedt: Torgyán József, Ká- A magyar paraszt egész­ vássy Sándor, Dragon Pál, ségesen konzervatív. Többnyi­ Bereczki Vilmos, Borz Miklós, re háromszor kell valamiről Gerbovits Jenő.) A legutóbbi meggyőzni, mert mindig kitart kisgazda-nagyválasztmányon valami mellett. De a percem­ történtek, Torgyán József párt­ hatalomra kerülése után élesen • berkéknek nem dől be. Sokak­ felvetődik a kérdés: van egy kal beszéltem, akik mind biz­ párt parlamenti frakció nélkül tosítottak arról, hogy nem a és egy parlamenti frakció szélsőségesekkel tartanak. párt nélkül. Meddig odázható S mi lesz a párttal? Ennél mélyebbre süllyedni még a szakadás? Kovács Béla, Hajdú-Bihar már nem lehet. egyetlen kisgazda ország-

De legalább megtisztulunk. gyűlési képviselője a követ­ Lehet, hogy a mennyiség he­ lyett most a minőség követ­ kezőképpen vélekedik: Nem lesz szakadás, pusztán kezik. A minőség azonban ismét arra kerül sor, mint két majd megint hozni fogja a éve Borosék esetében: a bal- és mennyiséget. D o m br o v szk y Á dám ----- paletta----- Most vegyen, ha jót akar! IP A S P É IM .“ a z U n ió b a n ! RENDKÍVÜLI VÁLASZTÉK, ÚJ BESZERZÉS! 150 féle olcsó, közép-árfekvésű és exkluzív m inőségű tapétákból válogathat. - VELÚRTAPÉTÁK 2 8 8 F t - é r t , - TEXTILTAPÉTÁK 5 2 0 F t - é r t . - ÁLKOR, DC-FIX, MUFLON ÖNTAPADÓS-TAPÉTÁK (famintás, m esefígurás, T elelo ttó -n y erem én y ek Budapest (MTI) A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a júliusi telelottó-sorsoláson 5 találatos szelvény nem volt, a 28. hétre átvitt öttalálatos nettó nyereményalap 21 032 767 forint. A nyeremények: a négyesekre egyénként

191 326, a hárma­ sokra 1849, a két találatos szelvényekre 87 forintot fizetnek. A közölt adatok nem véglegesek. konyhai és Debrecen (HBN) Érdekes vállalkozásba fogott a 4-es számú főút mentén a Piremon Kisvállalat. Egy korábbi hajdúnánási szabadalom alapján oszlopos, zsákfóliás virág- é s zöldségter­ m esztési m ódszert próbálnak ki. A Piremon először a képen látható bem utató helyet építette ki, s a későbbiek során a táp­ talajt szeretné forgalmazni. A termelési szisztém ának az előnye, hogy nem term ő területen is alkalm as virág- é s zöldségter­ m esztésre Fotó: Nagy Gábor B o !C nZ~Z K |Z Z ^^ ~ uni ó A R U H Á Z M IK O R - HOL? HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ MEG YÉNKBŐL 392. MÁRCIUS 18, SZERDA Egy ma is „m á ské n t g o n d o lk o d ó ” ka to liku s B ulányi atya az erőszak m in d en eszk ö zét elveti, és m áig sem m isézh et itthon MOZI D o m b r o v sz k y ÁDÁM Addams family - A

gálád család (amerikai). Víg: 12, 2, 4, 6, 8 Börtöncsapda (amerikai, 16). Apolló: 4, 6, 8. Híradó: 10, 12, 2 A bolygó neve: Halál (amerikai, 16). Hungária: 8. Cry baby (amerikai). Híradó: 4, 6 Folt a zsákját (amerikai). Híradó: 8 Holt költők társasága (amerikai). Hungária: 6. Air America. Alfa: f 5, f 7 Pénztárnyitás: 15.30-kor Tarkovszkij: Sztalker. Delta: f 7 SZÍNHÁZ Csokonai, 19 óra: Nabucco - Ady-bérlet. PROGRAMOK Debrecen 9 óra: a Nyugdíjasok egyesületének ta­ nácskozása a Péterfia u. 4 I emeleti ta­ nácsteremben. 9 óra: a családi tanácsadó szolgálat ügyfélfogadása a Péterfia u. 4 I emeleti 110es szobában 15 óra: jogi tanácsadás a Mezon ifjúsági irodában (Batthyány u. 2) 15 óra: házi feladat megoldásához segít­ séget ajánl a Mezon ifjúsági iroda (Batthyány u. 2) 15 óra: városi csecsemőgondozási verseny a Hollós Utcai Általános iskolában. 18 óra: Szabó István: Szerelmesfilm ve­ títése a KLTE

auditorium maximumában (Egyetem tér 1.) 19.30 óra: a tavaszi fesztivál keretében a Bartók Teremben a Debreceni Dixieland Jazz Band, a debreceni Ifjúsági fúvószenekar, a majorette-együttes és a deb­ receni Társastáncklub műsora. 20 óra: Szigeti Péter előadása Dave Brubeck és George Shearing művésze­ téről (Simonyi út 38.) Hajdúböszörmény 16 óra: természetgyógyászati tanácsadás a Sillye Gábor Művelődési Központban. KÖZÉLET MOSÓPORVÁSÁR. Az MSZDP Debre­ cen, Széchenyi utca 63. szám alatti szék­ házában olcsóbbnál olcsóbb mosóporok és tisztítószerek között válogathatnak a háziasszonyok egész héten át. ÉRDEKVÉDELEM. Az MDF debreceni székházában (Füredi út 44.) ma 16-tól 18 óráig érdekvédelmi tanácsadás lesz. MEGEMLÉKEZÉS. A Történelmi Szociál­ demokrata Párt és a Független Kis­ gazdapárt városi elnökségei ma 17 óra­ kor Debrecenben, a Bem tér 10. szám alatt március 15-i megemlékezést

tartanak. ÜGYELET. A Tiszántúli Zöldek Szövet­ ségének információs irodája ma 14-től 17 óráig ügyeletet tart a Fidesz debreceni székházában (Poroszlay út 97.) HÍREK • KEDVEZMÉNY. Nagykereskedelmi áron kínálnak ma 9-től 17 óráig gyermekés felnőttsportcipőket, szabadidőruhákat, külön alsó és felső bemelegítőket, mosó­ szereket, öblítőket, valamint magnetoterápiás készüléket a szakszervezetek me­ gyei székházában (Debrecen, Péterfia u. 2.) • SZÜLŐKNEK. A Svetits Katolikus Gimnázium igazgatósága tájékoztatja az érdeklődő szülőket, hogy március 27-én, pénteken 17 órakor megbeszélésre várják azokat, akik szeretnék fiú vagy leány gyermeküket a katolikus általános iskolá­ ba járatni. H ÍR S Z E R K E S Z T Ő : 5 R Á K O S ILD IK Ó Budapest (ISB) - Az átlag m a­ gyar ember számára talán nem mond sokat Bulányi György neve. A legtöbbet a Szabad Európa Rádió hetvenes-nyolc­ vanas évekbeli

adásaiban hall­ hattunk róla. A m indenfajta erőszak ellen fellépő piarista szerzetes „eretnek" nézeteiért többször megjárta a börtönt is. 1952-ben „állam megdöntésére irányuló szervezkedés vezeté­ sének bűntette miatt" az ügyész kötelet kért rá. Bulányi György 1944-től 52-ig Debrecenben élt. Előbb a Piarista Gimnáziumban tanított, majd a debreceni egyetem lelkésze volt. Debrecenben indította útjára a Bokor bázisközösség első nemze­ dékét. Éppen ezért különös jelen­ tőséggel bír, hogy e héten szer­ dán és csütörtökön 18 órától a Kossuth utca 1. szám alatti Gyer­ mek- és Ifjúsági Házban előadást tart, s minden érdeklődő megis­ merkedhet nézeteivel. Ehhez az „ismerkedéshez" próbáltunk némi alapot szerezni, amikor még debreceni útja előtt felkerestük budapesti lakásán. Először is azt kérdeztük Bulányi atyától, milyen emléket jelent számára Debrecen. - Amikor a

börtönben a sza­ badulást álmodtam, mindig az villant elém, hogy megyek a Kandia utcában egy orvostan­ hallgató házaspárhoz, ahol sok­ szor összejöttünk találkozókra. A Bokor bázisközösség és Debre­ cen nagyon szorosan összetar­ tozik. A z én életemben is meg­ határozó az a nyolc év, amit Deb­ recenben töltöttem. - S már akkor is egy egészen más „rendszert" képviselt. - Ámikor én Jézus nevét mon­ dom - folytatta -, nem annyit je­ lent, hogy a mai magyar közélet­ ben található politikai megoldá­ sok mellett, vagy azokkal szem­ ben szólok, hanem egy egészen más rendszert képviselek. Amely szerint a közéleti kérdé­ sekben nincs politikai megoldás. - A Jézus által felkínált rend­ szernek semmi köze a politi­ kához? „.m indig az villant elém, hogy megyek a Kandia utcában" Fotó: Horváth Katalin - Jézus a közéleti kérdésekkel is foglalkozott, azokra vonatko­ zóan is eligazítást ad. A megol­

dást azonban az erőszak minden eszköze nélkül gondolta el. Ilyen módon a politika szót használ­ va két különböző világot élünk. A jézusi megoldás szerint azok a megoldások, amelyek karhatal­ mat vétetnek igénybe, kataszt­ rófából katasztrófába, tragédiá­ ból tragédiába viszik az embe­ riséget, a Földön lehetetlenné teszik az életet. - Milyen szerepet kaphat az egyház a jézusi rendszerben? - Sommásan állítva a keresz­ ténység a 4. századtól eltávo­ lodott a jézusi koncepciótól. Amikor a Konstantin által fel­ ajánlott szövetséget elfogadták, hűtlenné lettek a jézusi rend­ szerhez, és azzal azonosultak, amely a karhatalmat, az erő al­ kalmazását használható esz­ köznek tekinti. A jézusi rend­ szerben nem az a megoldás, hogy a bűnöst megkövezzük, hanem az, hogy a bűnös bűnbá­ natot tartson. Mindenfajta nem jézusi országban mindig a vesztesek, a hatalmon kívül re­ kedtek minősülnek bűnösöknek.

Ennek következtében az egymást megbosszuló büntetéseknek a láncolatából adódik az egész em­ beriség tragédiája. Lehetne azt mondani, hogy Jézus egészen ir­ Debrecenben nincs fertőzés A helyiek várják a vizsgálat eredményét F a zek a s V aléria Debrecen (HBN) - A közvéle­ mény pem kis riadalomm al vette tudomásul a hírt: áldoza­ tot követelt a miskolci Szentpéteri-kapui megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osz­ tályán egy titokzatos fertőzés. Március első hetében a megműtött betegek közül öten roszszul lettek, két asszony életét veszítette. Három fertőzött túl van az életveszélyen, állapotuk kielégítő. A Népjóléti Mi­ nisztérium közreműködésével széles körű vizsgálat indult az okok kiderítésére. Még sokan emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt az or­ szág számos szülészetén végig­ söpört egy fertőzés, amely a szülőanyákat ejtette pánikba. Ért­ hető, hogy most is

aggódnak az emberek, vajon nincsenek-e ve­ szélyben más kórházakban és klinikákon is a betegek. Erdő Gyula megyei tiszti főor­ vos nem tud még biztosat mondani a történtekkel kapcsolatosan. - A vizsgálat folyik, az okok még nem teljesen világosak. Hajdú-Bihar megye egészségügyi in­ tézményeit folyamatosan el­ lenőrzik a járványügyi szakem­ berek, nálunk nincs fertőzés. A higiénés előírások szigorúak, re­ méljük, Debrecenben és HajdúBihar megyében a későbbiekben sem lesz ok aggodalomra. Lampé László professzor, a DOTE Szülészeti és Nőgyógyá­ szati Klinikájának igazgatója is megnyugtató nyilatkozatot ad: - Klinikánkon semmiféle fer­ tőzés nincs, és semmilyen jel nem mutat arra, hogy rendkívüli esemény történhetne. Mint más­ kor, most is előfordul, hogy vala­ ki lázasan jön be, de átlagos hely­ zetképről számolhatok csak be. A miskolci eset természetesen bennünket is megdöbbentett. Ilyenkor föl kell

tárni a forrást, amely lehet személy, tárgy, hasz­ nálati eszköz. A szokásos szűrővizsgálatokat azonnal el is végez­ ték a kórházban. A kiértékelést nagyon várjuk, hogy mi is ta­ nulhassunk, okulhassunk belőle. Smid István, a Kenézy-kórház szülészetének igazgatója is jó hír­ rel szolgál: - A kórházban semmiféle fer­ tőzést nem tapasztalunk. Három évvel ezelőtt a szülészeteken vírusjárvány volt, Miskolcon vi­ szont baktérium okozta a fertő­ zést, így az nem terjedhet to­ vább. Egy közönséges baktériu­ mot tenyésztettek ki, de eddig tanácstalanok vagyunk a tekin­ tetben, hogy ez a baktérium mi­ ért okozott ilyen gyorsan ilyen súlyos tragédiát. Szeretném meg- nyugtatni az aggódó embereket, baktériumról lévén szó, nem kell attól tartani, hogy a fertőzés a többi kórházba is tovaterjedhet. reális dolgokat képzelt el, mert hogyan tarthatna bűnbánatot a hatalmon lévő. Nos, én ezt az ir­ reális dolgot

képviselem. Egy olyan törvényt, ami Jézus nyel­ vében a szeretetet jelenti. A szeretetet, mint alapállást - Lát-e közeledést a két rend­ szer között? Létezik-e valami­ lyen fogódzó? - Fogódzónak gondolnám, hogy nézeteimért ma már nem visfnek börtönbe. A katolikus templomokon kívül másutt már elmondhatom gondolataimat. Fogódzó, hogy a magyar sajtó időnként hajlandó egy-egy írá­ somat közölni annak követ­ keztében, hogy az előbb felvázolt rendszer bizonyos pontokon találkozik mások elképzeléseivel. Hiszen az elmondott gondolati rendszerből következik, hogy az elmúlt ötven esztendő embertiprásaiért és hazaárulásaiért senkit nem akarunk felakasztani, börtönbe vinni. Ennek követ­ keztében ez a szöveg jó, hiszen Bulányi a jézusi szelídséget prédikálja. Ónnantól azonban már nem szívesen figyelnek rám, amikor azt mondanám: „Uraim! Abból, hogy itt a szovjet meg­ szállás következtében nem lehetett

szovjetellenes politikát csinálni, abból még nem az következett, hogy ennek a rend­ szernek le kellett feküdni." - Két hónapos amerikai útja során egy sereg katolikus temp­ lomban tartott misét. Ám Hegyeshalom és Záhony között ön is a közelmúltban pusztán a csillaghegyi templomban misé­ zett. Pedig az református - 1982-ben a magyar katolikus püspöki kar arra ítélt, hogy nyil­ vánosan nem misézhetek. Papjait is felszólította, hogy nekem sem­ milyen működési lehetőséget ne biztosítsanak. Ezt az ítéletet azóta sem változtatták meg. Talán azért, mert akkor ki kel: lene mondani valamit. Hogy a döntést a pártállam kénysze­ rítette rájuk. De ez a m ondat valahogy a „rendszerváltás" má­ sodik-harmadik évében sem tud megszületni. - Ön ezt várja az egyházától, miközben támadja s azt mondja róla, hogy már a 4. században egy idegen rendszerbe épült be? - Nem az egyházat támadom, hanem azt, amit az egyház

csi­ nál. Jézus is kritikát gyakorolt Péteren, de attól még nem lett az egyház ellensége. Miként Pál sem. Inkább akik engem elítél­ nek, azok gondolkodjanak arról, hogy ők hol is vannak. Hiszen minden szakítás, válás - a sze­ retet csődje. A kiközösítés és a szeretet - egymással teljes el­ lenkezésben van. - Amerikában Bulányi Györ­ gyöt „engedték" misézni a ka­ tolikus templomban. Európában gondolkodnak-e önhöz hason­ lóan katolikusok? - Európa katolicizmusa jóval radikálisabb a hazai hierarchia gondolkodásánál. Nyugaton sen­ kinek nem jut eszébe az én ka­ tolicizmusomat megkérdőjelezni. Egyébként ezt itthon sem teszik. A katolicizmus az elmúlt kétezer esztendő alatt mindig az eszmék harcát jelentette az egyházon belül is. Egy közösség, amelyik nem az agymosás elvi alapjára helyezkedik, állandó belső fe­ szültségekben él. A Bokor közös­ ségben, amikor megtárgyalunk egy témát, sokszor tizen

tízfé­ leképpen vélekedünk. Ez teljesen természetes, ha már egyszer az Úr nem szériában „gyártott le" bennünket. A Vöröskereszt akciója Debrecen (HBN) - A Magyar Vöröskereszt országos vezető­ sége 1983-ban határozta el, hogy minden évben február­ ban és márciusban a káros szenvedélyek elleni küzdel­ met tekinti fő feladatának. Az akció elsősorban az ifjúsági vöröskeresztesek körében ara­ tott sikert. Az általános és a közép­ iskolákban a figyelem közép­ pontjába kerülnek ebben az időszakban azok a rossz szo­ kások, szenvedélybetegségek, amelyek ellen megelőzéssel, felvilágosítással próbálnak küzdeni. Az ifjú vöröskeresz­ tesek ezekben a hetekben kiál­ lításokat, filmvetítéseket, házi vetélkedőket szerveznek a té­ mához ka peso kid óan, és szak­ emberekkel is találkoznak. Az akció a megye iskoláiban szinte kivétel nélkül elterjedt, a debreceni iskolákban pedig olyan nagy érdeklődés

mu­ tatkozott a téma iránt, hogy az iskolai vöröskeresztes szer­ vezetek kérésére a városi ve­ zetőség már harmadik éve városi szintű vetélkedőt ren­ dezett a káros szenvedélyek­ kel kapcsolatos ismeretekből. Az általános iskolák vetél­ kedőién idén első helyezést ért el a Bolyai, második helyen végzett a Hollós Utcai Általá­ nos Iskola csapata, harmadik lett a Műhelytelepi Általános Iskola. A középiskolások ve­ télkedőjének első három he­ lyezettje a Győrffy István Kol­ légium, a Könnyűipari Szak­ munkásképző Intézet és a Fa­ zekas Mihály Gimnázium. A káros szenvedélyek elleni ak­ ció programjai folytatódnak az iskolákban, ezekhez szak­ mai, módszertani segítséget továbbra is lehet kérni a me­ gyei egészségnevelési osz­ tálytól (Debrecen, Szent Anna u. 41, telefonszám: 14-308) Ismét lesz indián tábor Püspökladány (HBN) - Az idei nyáron ismét megszervezik a vá­ rosban az Indian Line

elnevezésű sporttábort általános iskolások részére. Tavaly kilencven gyer­ mek töltötte a szünidőt a lo­ vaglást, úszást és angolnyelvtanulást biztosító táborban. Öt amerikai egyetemista lány irá­ nyította a csoportok munkáját, akik nem csupán a nyelvórán, de a szabadidős foglalkozásokon is angolul társalogtak a gyerekek­ kel. A tábort már most szervezi a „Nyújts feléje védő kart" alapítvány debreceni irodája. A gyerekek Püspökladányban a szabadidős táborban faházakban laknak, a strand és egy lovas­ pálya szomszédságában. A prog­ ram az idén kéthetes lesz, angol anyanyelvű, fiatal pedagógusok részvételével, akik az amerikai szeretetszolgálat küldötteként segítik az idegennyelv-tanulást. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ . KRÓNIKA Cleveland - a kapcsolatépítés jegyében MDF: nem lesz tagrevízió A tanácskozásra tizennégy közép- és kelet-európai ország képviselőit hívták m eg Vliskolc (MTI) - A

Magyar Demokrata Fóum ellenzéki helyzetének megfelelő, molem, polgári középpártá akar válni. Ehhez ;gy évre szóló pártépítési program készült izabó Iván ügyvezető elnök vezetésével. A »olgári középerők által alakuló szövetség negfelelő alternatíva lehet a jelenleg kornányzó koalícióval szemben. Ennek az ön»rmányzati választásokra alakult, de várlatóan hosszú távon is működőképes szöetségnek (MDF-Fidesz-KDNP) élére kíván llni a Magyar Demokrata Fórum - mondi szombaton délután, az MDF borsodi zártörű megyegyűlését követő sajtótájékoztaín Kónya Imre, a párt parlamenti frakció­ inak helyettes vezetője. Többek között ki­ tette, hogy nem terveznek politikai tartaliú tagrevíziót a pártban, hanem annak vizsálása áll szándékukban, hogy kikre számítatnak a jövőben. Az MDF arra törekszik, hogy egyre több i tagja, szimpatizánsa legyen, és erre minsn esélye meg is van az ellenzéki szerep­ ín -

mondta Kónya Imre. CDNP: „P árosok” nérkőzése idapest, Békéscsaba (MTI) - Hivatalosan bejelentették szombaton a Kereszténydeíkrata Néppárt intézőbizottságának üléi, hogy az elnöki posztért Surján László enlegi elnök; az ügyvezető elnöki posztért torcai János kíván „mérkőzni" a január ■án, 29-én megtartandó tisztújító országos lasztmányi ülésen Giczy Györggyel és zessy Tiborral. Giczy az elnöki, Füzessy dig az ügyvezető elnöki pozíciót szeretmegszerezni. Határozott, markáns, vonzó párttá kell nia a Kereszténydemokrata Néppártnak londotta Latorcai János, a KDNP alelnöszombaton Békéscsabán, a párt megyei tetőinek tanácskozását követő sajtótájéüatón. z MDF és a Fidesz tárgyalásait termétesnek tartja a kereszténydemokrata pocus, aki arra számít, hogy pártja a rövien sorra kerülő tisztújítás után kezd ha­ ló pártközi megbeszéléseket. Arra az új­ írói kérdésre, hogy vajon

melyik politikettős (a Surján-Latorcai vagy a zy-Füzessy) fogékonyabb az MSZP iránt, arcai János azt felelte: jelenleg elképzelítlen a KDNP együttműködése az MSZPmely szerinte még nem egyértelműen riáldemokrata párt. i KDNP az ellenzék integráló ereje igyek. lenni, a szocialistákkal csak a távolabövőben kerülhet sor a Nyugat-Euróan többfelé kialakult együttműkö■e Budapest (MTI) - A clevelandi befektetés- és kereskedelemfej­ lesztési értekezlet a közép- és ke­ let-európai térségre irányuló amerikai kormányzati figyelem egyik kézzelfogható jele, amelyet az utóbbi két évben, a rendszerváltást kísérő csoda elmúltával, különböző okok miatt némikép­ pen nélkülöztünk. A konferencia összehívására ta­ valy januárban, Prágában tett ígé­ retet Bili Clinton elnök - közölte Furulyás Ferenc követ, a washing­ toni kereskedelmi kirendeltség ve­ zetője magyar újságíróknak nyilat­ kozva. Szerinte különös

jelentő­ sége van annak, hogy az értekez­ letet a Fehér Ház égisze alatt az amerikai kereskedelmi miniszté­ rium rendezi meg, mert iránymu­ tató és figyelemfelkeltő jelzésül szolgálhat az amerikai üzleti kö­ röknek a kormányzati politika el­ várásait, céljait és hangsúlyait il­ letően. A követ aláhúzta azt is, hogy a clevelandi összejövetel egy folyamat első állomásaként fogha­ tó fel, nem pedig egyszeri ese­ ményként: ugyanis a mostani ér­ tekezletet tervek szerint követné egy tágabb keretű, finanszírozást mozgósító konferencia Brüsszel­ ben - valószínűleg májusban -, amelynek munkájába Washington már a nyugat-európai államokat is bevonná. - Sőt tudomásunk szerint az Egyesült Államok egy olyan ter­ vet is fontolgat, amelynek alapján a Hetek csoportjának legközeleb­ zs (MTI) - Különös rendezvény nyílt a égén Párizsban: mintegy ezer lopott he­ it és gordonkát állított ki a rendőrség, r régi

tulajdonosaik esetleg ráakadhask egykori hangszereikre. A legértékehegedű egymillió frankot ér, a többiek léhány ezer franktól 200 ezer frankig J. A „kiállítás" jövő keddig tart nyitva, ak azok látogathatják, akik a bejáratnál dják mutatni egykori hangszerük fényt, vagy a lopásról felvett rendőrségi »könyvet. Az első órákban máris harhangszer került vissza jogos tulajdohoz: az érdeklődők Franciaországból, Indiából, Németországból, Olaszországs Nagy-Britanniából érkeztek. A hegeí és gordonkákra egy párizsi orgazdáikkantak rá a rendőrök még tavaly nolerben Fotó: AP Washington, D. C: A házelnök Newt Gingrich és a szenátus többségi vezetője, Bob Dole. A tanácskozáson valószínűleg arra is lehet jelzé­ seket „venni”, hogy a törvényhozásban többségbe került republiká­ nusok miként reagálnak a demokrata kormányzat törekvéseire Fotó: AP bi ülésén, a kanadai Halifaxban komolyan foglalkoznának a

térség finanszírozását és gazdasági stabi­ lizálását előmozdító beruházási program kezelésével, illetve az erre irányuló nyugati együttmű­ ködés erősítésével. A szándékról magas rangú kormányforrások számoltak be - hangoztatta Furu­ lyás Ferenc. A január 12-én, 13-án sorra ke­ rülő clevelandi tanácskozásra Washington tizennégy közép- és kelet-európai ország képviselőit hívta meg. A csaknem harminc­ tagú magyar küldöttséget Pál László ipari és kereskedelmi mi­ niszter vezeti majd. Az amerikai kormányzat egyebek között a tér­ ségbeli befektetési és kereskede­ lembővítési lehetőségek feltárásá­ ban, a fejlesztést akadályozó té­ nyezők és az eddigi tapasztalatok kölcsönös megvitatásában, a ke­ reskedelem szempontjából kiemel­ ten előnyös ágazatok azonosításá­ ban és az üzleti partnerek közvet­ len kapcsolatainak megteremtésé­ ben határozta meg az értekezlet fő

célkitűzéseit. A Fehér Ház mintegy 150-300 olyan amerikai vállalat vezetőjé­ Katolikus bázisközösségek találkoztak Budapest (MTI) - Tizenkét euró­ pai katolikus bázisközösség kép­ viselői tanácskoztak négy napon keresztül Budapesten. Az Embe­ ri Jogokért az Egyházban európai konferenciáját, illetve az Ébredő Egyház Hálózatának éves találko­ zóját a Bokor Katolikus Báziskö­ zösség javaslatára rendezték Ma­ gyarországon. A konferencia vasárnapi záró­ napján rendezett sajtótájékoztatón Schanda Beáta, a Bokor báziskö­ zösség tagja, a tanácskozás egyik szervezője elmondta: az eszmecse­ re során felmerült, hogy a katoli­ kus egyháznak alkotmányra len­ ne szüksége, amely demokratizál­ ná a katolikus egyházat. Több al­ kalommal szóba került a nők hely­ zete az egyházon belül. A bázis­ közösségek úgy vélik, hogy a Szentszék ezzel kapcsolatban me­ reven foglal álláspontot. Nem ér­ tenek

egyet például azzal, hogy a pápa a hívek körében lefolytatott vita nélkül lezárta a nők pappá szentelésének kérdését. Nem tartják megfelelőnek a bázrsközösségek és a hivatalos egy­ házi vezetés közötti kapcsolatokat sem, mivel az utóbbi gyakran el­ lenzi a közösségek kezdeménye­ zéseit. A bázisközösségek nem elé­ gedettek a katolikus egyház kapitalizmuskritikájával sem: vélemé­ nyük szerint az egyházaknak min­ den lehetőt meg kéllene tenni azért, hogy Nyugat-Európában be­ fogadják a menekülteket, illetve fel kellene szólítania a harma­ dik világ adósságainak elengedé­ sére. A konferencia mintegy 30 részt­ vevője ezeket az elképzeléseket záródokumentumban foglalta össze. (A katolikus bázisközössé­ gek olyan vallási csoportok, ame­ lyek a hívek személyes kapcsola­ tán alapulnak.) Roma érdekvédelmi szabadegyetem Salgótarján (MTI) - Roma érdekvédelmi szabadegyetemet szerve­ zett a Phralipe a

roma kisebbsé­ gi önkormányzatokban mandá­ tumhoz jutott képviselők számá­ ra. Rendőrségi” jgedűkiállítás k választani. 1995. JANUÁR 9, HÉTFŐ A képzésre a Phralipe jelöltjei­ ként megválasztott 270 képviselőn túl a függetlenként mandátumot szerzetteket is meghívja, így a sza­ badegyetemen 400 helyi roma képviselő vesz részt. A Budapes­ ten, valamint Nógrád, SzabolcsSzatmár-Bereg, Borsod-AbaújZemplén és Hajdú-Bihar megyé­ ben sorra kerülő szabadegyetemet a Holland Királyság magyarorszá­ gi nagykövetsége, valamint a So­ ros-alapítvány támogatja. Szekszárdon a Cigány Munkások és Vállalkozók Országos Szövetségé­ vel közösen rendezik a szabadegyetemet. Osztojkán Béla, a Phralipe elnö­ ke vasárnap Salgótarjánban, az MTI érdeklődésére elmondta: ta­ pasztalatlanok, gyámoltalanok a helyi kisebbségi önkormányzatok képviselői, nem ismerik a munká­ juk alapjaként szolgáló törvénye­ ket sem. A

Phralipe a szabályozók közti eligazodásban óhajt segítsé­ gükre lenni. A Phralipe egyébként eddig kedvező tapasztalatokat szerzett a kisebbségi önkormány­ zatok megalakulásáról: a települé­ si képviselő-testületek zöme rokonszenvvel, segítőkészen fogad­ ja az önkormányzati „kistestvért", más kérdés, hogy az anyagi ellátottság nem kimondottan ígé­ retes. A kisebbségi önkormányzatok infrastruktúrában rendkívül sze­ gények, márpedig - mint Osztoj­ kán Béla hangsúlyozta - a merő­ ben új államigazgatási feladattal felruházott köztestületeket anyagi szempontból sem lehet magukra hagyni. Ö tm illió fontos Tiziano-képet loptak London (MTI) - Ötmillió font ér­ tékűre becsült Tiziano-festményt loptak el péntek éjjel Bath grófnő­ jének kastélyából, a Salisbury kö­ zelében található Longleat Houseból - jelentette a dpa. A nagy olasz reneszánsz mester 60-szor 45 cen­ timéteres képe, a Pihenő az

Egyip­ tomba vezető úton Máriát ábrázol­ ja a gyermek Jézussal és Szent Józseffel. A tolvajok emellett leakasztották a falról a németalföl­ di Joos van Cleeve-nek tulajdoní­ tott Ausztriai Eleonóra-portrét, va­ lamint Bonifazi de Pitati alkotását, a Jusztícia megszemélyesítése című festményt is. A ház, amely Bath grófnője gazdag magángyűj­ teményének ad otthont, fel volt szerelve elektronikus riasztóval, de ez nem rémítette vissza a be­ törőket. nek a részvételére számít, amelyek élénk érdeklődést mutatnak a ré­ gió iránt. Ami a magyar részvételt illeti, az elsődleges célt Furulyás Ferenc abban jelölte meg, hogy a küldöttség valósághűen bemutas­ sa a gazdaság fejlődésének továb­ bi irányait és céljait, tájékoztatást adjon a privatizáció felgyorsítá­ sával kapcsolatos tervekről, a kül­ földi befektetők rendelkezésére ál­ ló feltételrendszerről és kedvez­ ményekről, tanújelét adva

annak, hogy az új kormány változatlanul a piacgazdaság építésén fáradozik. Hasonlóképpen fontos elemnek mondta a vállalati vezetők közöt­ ti személyes találkozók megszer­ vezését is. Kitért arra, hogy az amerikai exportra mindeddig nem hatott ki az Európai Unióval kötött magyar társulási szerződés, már csak azért sem, mivel a megállapodás alap­ ján életbe léptetendő kedvezmé­ nyek gyakorlatilag csak 1994-től kerültek-kerülnek bevezetésre. Re­ ményét fejezte ki, hogy az ame­ rikai-magyar kereskedelmi forga­ lom a jövőben sem fogja megszen­ vedni az EU-hoz való igazodást, ellenkezőleg, az uniótagság elnye­ rését szolgáló gazdasági alkalmaz­ kodás általában is tágító, nem pe­ dig kereskedelemelterelő hatással fog járni, további esélyeket kínál­ va az amerikai kereskedők számá­ ra is. Megemlítette, hogy a Ma­ gyarországon eszközölt 8,5 mil­ liárd dollár értékű külföldi befek­ tetések 40-42

százaléka amerikai tőkéből származik. k é k h ír e k • A rendőrség szombaton elfogott egy fiatalembert, aki Debrecen­ ben, a Rákóczi utcán a Matáv Rt. által lefektetésre váró telefonká­ belből mintegy 140 méternyit ello­ pott. • Egy férfi a Bajk András-kertben - szóváltást követően - súlyosan bántalmazta ismerősét, akit a ve­ rekedést követően súlyos, életve­ szélyes koponyasérüléssel szállí­ tottak kórházba. • A Sárvári utcán tetten értek egy húszéves fiatalembert, aki egy pin­ cét készült feltörni. • A Boldogfalva utcán egy cseh autóbusz ablakát törték be, a buszból azonban semmit nem vittek el. • A Kassai úton egy háztartási boltba akartak betörni ismeretlen elkövetők, de nem hatoltak be, mert valószínűleg megzavarták őket. • A Derék utcán egy pincét tör­ tek fel, a Bartók Béla utcán egy Renault típusú személygépkocsi­ ból vittek el egy rádiós magnót. • Éjszaka három

lengyel állam­ polgárt állítottak elő vámszabály­ sértés miatt. • A Diószegi úton egy hétvégi há­ zat, a Csapó utcán egy divatüzle­ tet, az Eötvös utcán egy Fiat Tipo személygépkocsit, a Liget téren egy hétvégi házat törtek fel, ez utóbbiból rádiótelefont és arany ékszereket raboltak el 210 ezer fo­ rint értékben. • Szombatról vasárnapra virradó éjjel Komádiban, a diszkó mellékhelyiségében két fiatalember pisz­ tolyt szegezett egy harmadik fe­ jéhez, akit arra kényszerítettek, hogy adja át nekik a nála levő készpénzt. A két támadót elfogták, a pisztoly is meglett, amiről azon­ ban kiderült, hogy egy, az igazira megtévesztésig hasonlító, fémből készült játékfegyverről van szó. • Vasárnap a Délibáb Áruház melletti parkolóból egy fehér szí­ nű Suzuki Sedan típusú személygépkocsit loptak el, melynek rend­ száma: EXS-898. A kép eltűnt, a fényképe megmaradt Fotó: AP • A Péterfia

utcán egy Volkswa­ gen Golfot, a Jászai Mari téren egy Lada Samarát törtek fel, mindket­ tőből táskát, iratokat és készpénzt vittek el. REFLEKTOR I V, ÉVFOLYAM, 10. SZÁM i 2005. m árcius 10 Munkaköri kötelesség A 219 fős, úgynevezett ügynöklistán szereplő püspökök közül egyedül az evangélikus egyház korábbi, ma nyu­ galmazott vezetője, Harmati Béla adott ki a kérdésben nyilatkozatot. A szöveg vonatkozó részletét az aláb­ biakban közüljük. „A Lutheránus Világszövetség genfi központja 1980-ban nemzetközi nyílt pályázat nyerteseként hívott meg a tanulmányi osztály szociáletikai kér­ désekkel foglalkozó munkatársának írásba, hogy ezt a feltételt teljesí­ családommal együtt. () Ebben a tem . beosztásban is, mint minden más azonban soha nem vállalkoztam. munkahelyen, rendszeresen tájékoz­ tatnom kellett felettes egyházi veze­ tőimet. A Magyarországi Evangélikus Felháborítónak tartom ,

hogy azok felelőssége és neve, akik évtizedekig Egyház ebben az időben hívta meg a maradhat, a megzsaroltak, kihasz­ Világszövetséget, hogy tartsa nagy­ gyűlését 1984 -ben megfigyelésére zaklatták az egyházakat, homályban náltak viszont a nyilvánosság elé ke­ Budapesten. rülhetnek a különböző, sokban kétes Genfi tevékenységem állami enge­ délyezésének feltétele volt a nagy­ listák közreadásával. A ma megje­ lent listával kapcsolatban személyi­ gyűlés előkészületeiről szóló beszá­ ségi jogi védelmi lépéseket fogok tenni.” molás. Többszörös nyomásra adtam szerzi erkölcsi tartását. Kérdésünkre, hogy mit kellene tenniük a püspökök­ nek, így felelt: „Lelki-teológiai szem­ pontok szerint újra kellene gondolni közelmúltunk történelmét; az egyház a múlt bűneitől a szíve-lelke mélyéig rendüljön meg. Nyilvános bocsánat­ kérésre van szükség, s nemcsak a bű­ nökért, de

azokért az alkalmakért is, amikor hamisan hirdettük az evangé­ liumot. És persze gondoskodni kelle­ ne az elmúlt rendszerhez kötődő ira­ tok dokumentációjáról, s nem csupán magánkezdeményezések útján, ha­ nem a hivatalos egyház szintjén” - ál­ lítja Török Csaba. Kétségtelen: eddig néhány magán­ kutatót leszámítva a katolikus egyház szervezete nem kötelezte el magát az állambiztonsági iratok feldolgozása mellett. (Az evangélikusok viszont a minap, amikor bocsánatot kértek az egyházi ügynökök tevékenysége miatt, kilátásba helyezték, hogy bizott­ ságot hoznak létre az iratok feldolgo­ zására.) Amikor a Heti Válasz ennek oka felől érdeklődött a katolikus püs­ pöki kar titkárától, Veres Andrástól, azt a választ kaptuk, hogy a dokumen­ tumok töredékesek és manipuláltak lehetnek, ezért a testület nem hiszi, hogy azok alapján korrekt módon fel lehetne tárni a múltat. A püspök az Új Emberben azt is

megjegyezte: „Arról 14 Szem élyek pedig, hogy az aktív püspökök között is lett volna beszervezett, nem rendel­ kezem semmiféle közvetlen informá­ cióval.” E közlésnek ellentmond Sza­ bó Gyula mezőörsi plébános, aki kuta­ tásai alapján a Népszabadságban azt ál­ lította: az egykori, fedőnévvel ellátott ügynökök között mostani püspökök is szerepelnek. (Ez az állítás van olyan súlyú, hogy az egyházvezetőknek már csak annak ellenőrzése végett is érde­ mes lenne elmélyedniük az iratokban.) IRGALOM ÉS VASAKARAT Szabó Gyula egyébként a katolikus egyház belső ellenzékének tekintett Bokor-bázisközösség tagjaként azt szorgalmazza, hogy az érintett püspö­ kök, teológusok, világiak álljanak a nyilvánosság elé, s az egyház - pél­ dául az esztergomi bazilikában tartott bűnbánati liturgia alkalmával - vall­ jon színt a múlt vétkeiről. Ám hogy mennyire nem egyértelmű a helyzet, arra éppen a Bokor

mutat példát. Amikor ugyanis arról kérdeztük a közösség tagjait, hogy soraikban volt-e olyan ügynök, aki már a nyilvánosság elé tárta vétkeit, határozott nemmel feleltek. Magyarázatként pedig hozzá­ tették: „Ezt a dolgot mi házon belül rendeztük el.” A Bokorhoz képest árnyaltabb véle­ ményt fogalmaz meg a kérdésről Tomka Ferenc. A modern szellemű, kisközösségi hátterű katolikus pap a káposztásmegyeri lakótelepen m o­ dellértékű plébániát vezet. Az Új Em­ berben cikksorozatban tárja fel egyhá­ za múltját, májusban pedig - levéltári kutatásai alapján - könyve jelenik meg a Szent István Társulatnál az ál­ lambiztonsági szervek és a lelkészek kapcsolatáról. Mint a Heti Válasznak mondta, először is tisztázni kell, kit nevezünk ügynöknek. Az Állami Egy­ házügyi Hivatal, a Belügyminiszté­ rium és a rendőrség emberei ugyanis szinte minden papot megkerestek - s ha mindazokat ide soroljuk, akik szó­

ba álltak velük, torz számokat kapunk. Köztudomású, hogy számtalan straté­ gia létezett az érdemi kapcsolat elhárí­ tására, s Tomka kutatásai alapján azt mondja: a levéltárban a papság legfel­ jebb három-öt százalékának létezik ügynökjelentése. Ráadásul ezek egy része inkább a rendőrökkel való be­ szélgetésre (netán beszámoló írására) kényszerülő emberek közléseinek lát­ szik. A jelentők arra törekednek, hogy ne ártsanak másoknak. „Az egri szemináriumban mintegy öt éven át rám voltak bízva a szeminá­ riumba érkező elsőévesek. Ez idő alatt legfeljebb egy-két teológussal ta­ lálkoztam, akit a szemináriumba ér­ kezés előtt fel ne keresett volna a tit­ kosrendőrség, és ne kísérelte volna meg beszervezni. Néhányukkal si­ került megegyezniük, hogy a továb­ biakban találkozni fognak a rend­ őrökkel, s ha államellenes összeeskü­ vésről szereznek tudomást, azt köte­ lességüknek érzik

jelenteni” - olvas­ ható ugyanakkor a könyv kéziratában. És hogy a dologban mennyire nehéz eligazodni, azt Tomka Ferenc saját példáján keresztül világítja meg. Mi­ ként ugyanis lapunknak elmondta, annak idején egyik római útja előtt HIRDETÉS Ön szerint távozniuk kell-e azoknak az egyházi vezetőknek akiknek a neve szerepel az ügynöklistán? A: IGEN B: N EM Várjuk szavazatát sms-ben a 06 -30 -30 - 30 - 717*5 telefonszámra. A szavazók között Bolyai János és Farkas életéről szóló albumot sorso­ lunk ki. (Az sms nem emelt díjas) T- ■-Mobile- ■■K Jobb veled a világ I 3 J Amikor Kádár János 1977-ben a Vati­ kánban járt, büszkén újságolta, hogy Magyarországon egy pap sem ül már börtönben. A pápa ekkor rákérdezett: És Lénárd Ödön? VI. Pál jól tudta: a piarista szerzetes még mindig nem szabadult ki. A pártfőtitkár ezután uta­ sítást adott a - 18 és fél évet rabság­ ban töltő - pap tanár

szabadon enge­ désére. A lelkipásztor (képünkön) 2003-ban, 92 éves korában hunyt el. A rendszerváltozás után haláláig az ál­ lambiztonsági iratokat kutatta. vele is aláírattak egy ilyen nyilatkoza­ tot. „Ez 1971-ben történt, a nagy letar­ tóztatások idején. A rendőrök azt mondták: ha nem írom alá, elvisznek. Az sem véletlen, hogy sokat szerepel a nevem az egyházügyi hivatal iratai között. Teológiai tanár voltam, több­ ször jártam Rómában, kapcsolatban kellett állnom velük. Személyes infor­ mációt viszont, paptársaim többségé­ hez hasonlóan, senkiről nem adtam” - mondja. Ezzel együtt Tomka azon lelkészek egyike, akik nem bagatellizálják a té­ mát, és könyvében megtévedt, súlyos bűnbe keveredett paptársairól is be­ szél. Miként a szerző a Tanuljunk meg bocsánatot kérni! munkacímű fejezetben írja: az egyház nem spórol­ hatja meg, hogy számot vessen múlt­ jával, és ki-ki maga kövesse meg

mindazokat, akik ellen vétkezett. A nyilvános megkövetésről tehát megoszlik a papok véleménye. Nobilis Márió, az Országos Lelkipásztori Inté­ zet igazgatója lapunknak úgy véleke­ dett, hogy a tényleges bűnök miatt ab­ ban a körben kell bocsánatot kérni, amelyet a dolog érintett. Ez tudomása szerint sok helyen meg is történt. „A nagy általános bocsánatkérésekben viszont nem hiszek. Nem tudok el­ képzelni olyan formulát, mely az ügyet úgy zárná le, hogy egyszerre lenne igaz, arányos, a társadalom szá­ mára érthető, az egyházon belül is el­ fogadható, és meg is felelne az egyház társadalmi szerepének” - mondta a negyvenéves katolikus lelkipásztor. A helyzet összetett voltára világított rá a 1995-ös Piarista évkönyvben a már említett Lénárd Ödön is, amikor ezt írta: „Senki sem ismeri a másik ve­ leszületett vagy a történelem súlya alatt kialakult idegi gyengeségét, befo­ lyásolhatóságát,

információhiányát, ami a sárba nyomta a másikat. Kö­ szönje meg, hogy vele nem történt meg! De az irgalom csak az embernek szól, nem a helyzetnek! Az árulás áru­ lás marad akkor is, ha az áruló szemé­ lye kegyelmet kap! A személyes meg­ bocsátás az Evangélium érvényesülé­ se, a hibából származó kosz ki nem takarítása a magunk megalkuvása. A magyar katolicizmus jövője attól függ, hogy ezt a kettőt puha és irgal­ mas kézzel ugyan, de vasakarattal és következetességgel szét tudja-e válasz­ tani vagy sem.” ■ HIRDETÉS Megbízható csomagok Váratlan meglepetések I X lm I anSL PROFI JÚNIUSIG HAVIDÉI NÉLKÜL 50% b e l é p é s i d í j - k e o v e z m é n n y e l ; I do m a in a x e l intem e r pnr o AM ATÁVcsoport tagja start szolgáltatással Kímélje meg magát a váratlan számlakiadásoktól: rendeljen cégének akár az interneten keresztül Axelero ADSL Profi internet-hozzáférést, júniusig havidíj

nélkül, most csak 50% belépési díjjal*! Válassza az ADSL Profi kapcsolatot, amely gyors, tervezhető, kényelmes és váratlan meglepetéseket sem tartogat, hiszen havidíja független az interneten töltött időtől és az internetezés adatforgalmától. INTERNETTEL ELŐNY ÖNNÉL Az A xelero In te rn e t a M atáv c s o p o rt ta g ja . *Az ak ció 2 0 0 5 . m árciu s 1-től visszavonásig új elő fizetések re, a M atáv á lta l lefe d e tt te rü lete k e n érvényes Az akciós 0 Ft-os havidíj az ADSL kap cso lat kiépítésétő l m ájus 31-ig érvényes, e z t követően a cso m ag tó l és a z elk ö te le z e ttsé g m érték é tő l függő h av id íjak a t szám lázzu k . A tá jé k o z ta tá s nem te lje s körű, rész lete k és további inform áció: w w w .ax elero h u , 1 2 3 4 8 15 ! [ Látlelet ] pornóújságot (!) csempésztek a katszolgos fiúk holmija közé. Varázsló terápiája, ha nehezen is, jobb belátásra bírta őket. A

smasszerlélektan nagy tanára O. P-t is kimentette Elképzelhető, miként érezhette magát ott, ha az jelentette számára a megváltást, hogy az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) viszik, ahova „normális” elítélt csak akkor kerül, ha a börtönben elegük lesz belőle, s le akarják lassítani. H ő­ sünk annyira azért észnél volt, hogy ne hagyja magát meglumbálni. így be kel­ lett érnie egy hosszabb altatókúrával. Mikor kialudta magát, az első dolga az volt, hogy egyvégtében elolvasta A Musza Dag negyven napját. A betegektől nem félt, arra gondolt, ha kedvenc írója, E. T A Hoffmann kibírta köztük, őt sem eszik meg Az elítélt gyógype­ dagógus védettségben érezte magát az elmemegfigyeltek között. Szerinte ennek semmi köze az ő szakmai érdeklődéséhez, ez tény. Megszolgált nyugalmából az operás (BM-operatív tiszt) zökkentette ki, aki a baracskai állapotok felől faggatta. Arra ment ki a játék,

hogy ő smúzoljon (köpjön) be néhány smaszit. De O. R, aki ember akart maradni, nem szólt egy szót sem ottani megpróbáltatá­ sai valódi okáról. Bár az operás elvárásait nem elégítette ki, annyit azért sike­ rült elérnie, hogy Baracskára nem vitték vissza. Egy udvarral arrébb került, a Kozma utcai börtönbe, a Gyűjtőbe. Egy évig a politikaiak körletében lakott. Kartonjára nagy betűkkel ráírták, hogy AE (ál­ lamellenes), holott jogilag a katonai szolgálat megtagadása köztörvényes bűncse­ lekmény. Pénzügyi írnokként dolgozott, hónapszámra nem látta a napot Később, szabadulásáig egy cigány elítéltbrigád vezetője lett. Itt találkozott egy korábbi, győri tanítványával, akiről tudta, hogy közepesen súlyos imbecillis. Nem értette, hogyan ítélhették el, amikor értelmi fogyatékos­ sága kizárta, hogy tettének következményeit felmérhesse. Kihallgatást kért neve­ lőjétől, egy pedagógiai végzettségű

századostól, és előadta kétségeit. A nevelő­ tiszt biztosította, hogy tud a dologról, aztán felhívta az IB 40-31-es - ez volt O. P száma, amit jelentkezéskor mindannyiszor mondania kellett - elítélt figyel­ mét, hogy csak saját ügyében van joga felszólalni. MARGARET DERECSKÉN Előbb a hang, csak aztán a téboly. A disznóólsor előtt középkorú, köpenyes asszonyok hajkurásznak egy sivalkodó malacot. Azt már nem látom, hogy sikerül-e utolérniük, mert a kerítés melletti járdán lépkedve egy másik idillen akad meg a szemem. A negyvenfokos hőség elől az árnyat adó meggyfák alá húzód­ tak a betegek. Mindannyian nők Fehér műanyag napozóágyakon fekszenek, néhányuk tolókocsiban gubbaszt, mások meg - mintha csak a fák alatt zajló szí­ nielőadás közönsége lennének - a ház eresze alatt ücsörögnek, szorosan a falnak támasztott székeken. Sokan vannak, menet közben megszámolni sem tudnám őket. Persze nem is próbálom,

zavartan kapom el a tekintetemet a vonulásomat 2 0 04. MARCIUS I 73 ] [ Látlelet ] szemlélő réveteg pillantások, félszeg mosolyba merevülő arcok, tátva maradó szá­ jak elől. Megkerülöm az L alakú parasztházat, s az embermagas bokrok sűrűjé­ ben nagy nehezen megtalálom a hátsó kiskaput. Odabent hűvös van, tágas elő­ tér vezet a folyosóról nyíló szobákhoz. Senki sincs itt, így aztán nyugodtan bekukkanthatok a hálótermekbe. Egykor bolyhosnak számító, lencsefőzelék-színű plédekkel letakart heverők sorakoznak; nyolc-tíz fekhely, egyiken-másikon baba, játék mackó. - Bácsi, kit tetszik keresni? - kérdezi tőlem mosolyogva egy rövidre vágott hajú, kötényes, hetven év körüli nénike. Mintha csak a falból lépett volna elő Akit keresek, akihez jöttem, személyesen nem ismerem. Barátai meséltek ró­ la, mutatták kétségbeesett leveleit, kérve, ha tudok, segítsek, hogy kikerülhessen innen. S.-né T Margit második

éve a Morgó-tanya lakója A Hajdú-Bihar Megyei Kórház Pszichiátriai Otthona Derecskétől mintegy másfél kilométerre van, a kábái útról jobb kéz felől kell letérni az egykori tanyaépülethez. S.-né, aki leveleit Margaretként írja alá, ötvenkilenc éves, paranoid skizofré­ niában szenvedő asszony, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll. Margit Balmazújvárosban nevelkedett, majd az érettségi után a fővárosba ke­ rült. 1956-ban beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol 1962-ben szer­ zett vegyészmérnöki diplomát. Közben férjhez ment egy egyetemi adjunktushoz, akitől 1960-ban Adél nevű lánya született, így tanulmányait levelező tagozaton fejezte be. Két évvel Adél születése után elvált. Betegsége ezután kezdődött 1972 augusz­ tusában egy külföldi útról nem tért haza, és Svájcban telepedett le. Lányukat az apa nevelte föl. Vegyésztechnikusként dolgozott, s Bázelben férjhez ment egy sváj­ ci

állampolgárhoz, S.-hez Betegsége hamarosan újra aktivizálódott, s ez valószínű­ leg nagyban hozzájárult második házasságának megromlásához. Elvált S.-től, majd 1990 szeptember 5-én kettős, magyar-svájci állampolgár­ ként visszatelepült Magyarországra. Előbb Ozdon lakott a húgánál, aztán szülő­ városában, Balmazújvárosban vett egy családi házat. Margaret gondnoki tisztét előbb hetven éven felüli nagybátyja vállalta, majd ismételt kórházba kerülése és a Morgó-tanyára helyezése után a derecskéi önkormányzat hivatásos gondnokot rendelt ki mellé. 1993 októberében lett Margaret gondnoka a lánya, Adél Azok számára, akik Margaretet és Adélt korábbról is ismerték, érthetetlen, miként is lehetett a lányt anyja gondnokául kirendelni. - Kettőjük kapcsolata teljességgel patologikus - mondja dr. Kardos Ilona pszi­ chiáter, aki nem ebben a minőségben, hanem mint Margaret régi ismerőse pró­ bált meg segíteni. -

Adél már gyerekként nem szívlelte az anyját, tizenkét éves korában a gyám­ hatóságnál jelentette föl. Margit pedig folyton azt mondogatta, hogy az ördög­ től szülte ezt a lányt. Persze mindennek mélyebbek az okai Margitnak is traumatikus emlékei vannak a gyerekkoráról, szerinte az anyjának útjában volt, aki ezért marónátront itatott vele. [ 74 ] HITEL Újabb tüntetés és újabb kérdőjelek Katonaság vagy börtön ? Gomba módra s z a p o r o d n a k a z „ a lte r n a ­ t í v ” c so p o r to k . A la k u lá s u ­ k a t , s z á m u k a t s z in t e m á r k ö v e t n i s e m le h e t. E g y r e több név bukkan fel a figyelmeztet újra a hang s a tömeg még nagyobb moz­ dulatlanságba mered. A m íg v is s z a é r n e k a p e t í ­ c ió és a n y ílt l e v é l á ta d ó i a d ­ d ig T ü c s ö k f o g é n e k e ln i köztudatban. Ki hallott már mondja a fiatalember és nya­ a katolikus bázisközösség kába kapja a

tízéves forma „B okor” kislányt. Tücsök énekel Szép k ö r é r ő l, v a g y kifinomult hajladozó hanggal K e le t - N y u g a t P árb eszéd búgja a tölcsérbe a katonasiH á ló z a t ratót. viszik a katonát körről”? Most színre léptek. Valaki szipog mellettem. E z a z e ls ő debütációjuk? Újabbak, s újabbak érkeznek. K o s s u th té r, o k t ó b e r 5 - e h á ­ A kíváncsiskodók, de azono­ r o m n e g y e d e g y . Három-négy­ sulni nem akarók megállnak s z á z t ü n t e t ő idős. fiatal, a túlsó járdaszigeten A tömeg g y e r e k kezükben egy s z á l némán figyeli a felolvasáso­ f e h é r v ir á g , nyakukban a bé­ kat. a leveleket, az üzenete­ k é t jelképező világoskék sza­ ket . Egy idős asszony ke­ la g , n e m z e t is z ín ű kokárdával. z e m b e nyom egy kék színű szalagot, majd valaki a A t r a n s z p a r e n s e n jelszavak „ N e f é lj tő le m , K a r d o k b ó l e k e v a s a t ; B

a b á t, n e b o m ­ b á t; A m n e s z t iá t a l e l k i i s ­ m e r e t i fo g ly o k n a k ; V é r t a d j, n e o n ts; S za b a d sá g o t a k a to n a i s z o lg á la t o t m e g ­ ta g a d ó k n a k ! Űj a lk o t ­ m ányt . B iz o n y á r a m á r k i is t a lá lta a z o lv a s ó , n e m h iv a t a l o s b é k e ­ n a g y g y ű lé s h e ly s z ín é r ő l j e le n t ­ k e z te m . A z e m b e r lé p t é k ű x e r o x x a l k in a g y ít o t t f ia t a l f i ú ­ k a t á b r á z o ló , m a g a s b a e m e lt f o t ó k n e m v é r ta n ú k , s z a b a d ­ ságh arcosok p o r tr é i, h a n e m p o lit ik a i " fo g ly o k é, a k ik j e le n ­ l e g k a to n a i s z o lg á la t m e g ta ­ g a d á s á é r t tö b b é v i f e g y h á z b ü n ­ te té sü k e t t ö l t ik B aracskán. Sokan vannak. K e r e k e n (?) 1 6 0 -a n . H o s s z ú ú t v e z e t e t t id á ig m o n d ja a z e m e lv é n y r e lé p ő s z ó n o k h

o g y k i m e r j ü n k id e á lln i, s z ó ln i m e rjü n k é r tü k . 1976. a u g u s z tu s ó t a 23 k a to n a i s z o lg á la t o t m e g ta g a d ó f iú , 55 é v e t é s 10 h ó n a p o t t ö l ­ t ö t t b ö r tö n b e n . E b b ő l 20 k a t o lik u s . N e v e k e t s o r o l. T ö b b e s e tb e n a c s a lá d n e v e k a z o n o s a k . A p á k é s f iú k e g y m á s t k ö v e tik . É r ­ tü k v a n ez a m a i d e m o n strá ­ c ió . A f e h é r s z e k f ű k e t r ó z s á ­ k a t. d á liá k a t m ár c so k o r b a sz e d ték , h o g y a h á ro m ap ró g y e r e k e t k ís é r ő a s s z o n y á t v i ­ g y e a m e g n y it o t t r e n d ő r k o r ­ d o n o n k e r e s z tü l. J ó z s e f A t t ila s z o b r á n a k t a la p z a t á h o z i g y e ­ k e z n e k . M á s n e m m e h e t át A z O rszá g h á z m u n k á já t n em z a ­ v a r h a t j a se m m i. E m e lj é t e k f e l a tá b lá k a t! M in d e n k i e m

e lj e f e l a t á b lá ­ já t, h a d d lá s s á k a z a b la k o k b ó l is ! k ia b á lj a v a la k i a m ik r o , io n b a . S z e v a s z to k ! S z e v a s z t o k ! in t k e z é v e l ü d v ö z lő n a z a b la k o k f e l é a sz ó n o k . A t á b lá k , a f é n y k é p e k , e g y p i l ­ la n a t r a a z é g f e lé f ig y e ln e k . A z a b la k o k b ó l f é lé n k e n b e h ú z ó d ­ n a k a fe je k . M in d e n k i le g y e n f e g y e l ­ m e z e tt. C sa k k e v é s m o z g á s t R e p u b lik á n u s k ö r egy szamdzdat kiadványát. állásfoglalás a nacionalizmus­ ról és a nemzetiségi kérdés­ ről . állásfoglalás a külföl­ dön élő magyarokról. H ü ly é k ! H ü ly é k v a g y ­ t o k ! . A a n y á to k a t! sivít a mikrofon. Aztán egy pár másodpercig csend. Elvon­ szolják, de a hangja még jó darabig hallatszik. A rendőrök némán, közömbös arccal figye­ lik a történéseket. Egy

papír­ dobozból újabb virágok kerül­ nek elő a frissen érkezőknek. Az áhítat légkörét csak a va­ kuk villanása, a filmfelvevők sercegése zavarja. A hon­ atyáknak szóló petícióval amit 1500-an írtak alá az imént indult el a követ. A Grósz Károlynak szóló nyílt levél, amit előbb felolvastak, az is odaért már az egyes ka­ puhoz, Huszonegy független csoport írta alá. A K e le t N y u g a t P á r ­ b e s z é d H á ló z a t k ö r n e v e a la t t a k ö v e t k e z ő k s o r a ­ koznak: Szabad K ezdem én yezé­ s e k h á ló z a ta ; M a g y a r D e ­ m o k r a ta F ó r u m ; I d e i g l e ­ nes E ln ö k s é g e ; H a z a fia s N é p f r o n t ; F é n y e s S z e llő k B a r á ti K ör; R akpart K lu b ; K lu b t a n á c s ; B a j c s y Z s ilin s z k y E n d r e B a r á ti T ársa sá g ; S zeg én y ek et T á ­ m o g a tó A la p ; F ID E S Z K o n g r e s s z u s ; 4 -6 -0 B é k e ­ c s o p o r t; V e r e s P é t e

r B a ­ r á ti T ársaság; In co n n u M ű v é s z c s o p o r t; R e p u b li­ k á n u s K ö r ; F ID E S Z B a p ­ t i s t a C so p o r t; L e lk iis m e r e t ’88 C s o p o r t; M a g y a r D e ­ m o k r a t a F ó r u m ; E s z te r g o ­ m i 1. sz C so p o r tja ; S z e n t ­ endrei P e t ő f i K u lt u r á lis H agyom án yőrző E g y esü ­ l e t ; S z e n th á r o m s á g Ö k u ­ m e n ik u s B á z is k ö z ö s s é g ; N agym aros B iz o tts á g ; F ü g g e t le n J o g v é d ő S z o lg á ­ la t ; H it G y ü le k e z e te . N y ílt r o ly l e v é l G ró sz K á ­ M in is z te r e ln ö k Ű rn a k . T is z t e lt M in is z te r e ln ö k Ű r! S z e re tn é n k öröm ünknek hangot adni a z é r t, h o g y M ilá n ó b a n az E m beri J o g o k E g y e te m e s N y ila t k o ­ z a ta e lfo g a d á s á n a k 40. é v f o r d u ló j a a lk a lm á b ó l ta r to tt n e m z e tk ö z i k o n fe ­ r e n c iá n a M a g y a r N é p

k ö z tá r s a s á g k é p v is e lő j e is j e le n v o lt. E z z e l e g y id e j ű le g s z e r e t ­ n é n k f e lh ív n i a n e m z e t k ö ­ zi é s h a z a i k ö z v é le m é n y f i ­ g y e lm é t a rra , h o g y a M i­ n is z t e r e ln ö k Ű r k o n f e r e n ­ c iá h o z in t é z e t t ü d v ö z lő l e ­ v e lé b e n t é v e s e n s z e r e p e l­ n e k b iz o n y o s á llítá s o k . A z a lt e r n a t ív c iv il s z o l ­ g á la t m é g n e m k e r ü lt b e ­ v e z e t é s r e , j e le n l e g is l e g ­ a lá b b 3 o ly a n k a to n a i s z o l ­ g á la tm e g ta g a d ó e lle n fo ­ ly ik b ü n t e t ő e lj á r á s , a k ik v á lla ln á k a c iv i l s z o lg á la ­ to t. 160 k ö r ü l v a n a z o k n a k a sz á m a , a k ik b ö r tö n b e n v a n n a k e m ia tt, é s a v o lt k a to n a i s z o lg á la t m e g t a g a ­ d ó k a t m in d e z id e ig n e m m e n t e s ít e t t é k a b ü n te te tt e lő é le t

h e z fű z ő d ő jo g h á t r á ­ n y o k a ló l, r é s z ü k r e ú t l e v e ­ l e t n e m a d n a k k i. M in is z t e r e ln ö k Ű r le v e ­ lé b e n a k ö v e t k e z ő k e t ír ja : „ A z e m b e r i jo g o k k i t e lj e ­ s e d é s e te r é n tö r té n ő e lő r e ­ h a la d á s t j e lz ik a k ü lfö ld i u ta z á s o k t e l j e s ’ l ib e r a liz á ­ b é k e s z o lg á la t b e v e ze té ­ sére” című dokumentum, mely alapján a petíció készült, s melyet állítólag már tavasszal minden képviselő kézhez ka­ pott. A javaslat tulajdonkép­ pen egy jogszabály- és alkot­ mánymódosítási tervezet a civil szolgálat bevezetésére. Töb.b válasz is érkezett a do­ kumentumra, de majd mind csak azzal a végikicsengéssel, hogy figyelemmel leszünk rá, napirenden tartjuk. A napok azonban múlnak. A magasra emelt fényképeken látható 63as születésű Lukács István­ nak, ifjabb Péller Józsefnek, és Locsmándi

Zsoltnak, azon­ ban abból a kettő, kettő és fél­ évi. illetve háromévi börtön­ ben letöltendő időből még na­ gyon sok hátra van. Az 1988 februárjában elítélt Lukács Istvánnak például csak 1990 decembere körül jár le a A s z ö v e g p e d ig a k ö v e t k e z ő : „szolgálata” . cseppként lebegő kövecskék­ kel együtt. Fent, a domboldalon a kert déli pompája. A z illatos, telt körték a földig húzták a töré­ keny ágakat, egy-egy túlérett példány kihasadt belsőségek­ kel, szem érm etlenül kitárul­ kozva, vérvörösen hevert a füvön. G yerm ekfej nagyságú alm ák a sárgára aszalódon le­ velek között, kéklő szőnyeg a szilvafák alján, enyhén erjedő, édeskés illat, elválasztahatatlanul hozzátartozik a tájhoz. Papa szőlőt kötözött, kapált fe n n a dom btetőn, én össze­ szedtem a hullott gyümölcsöt (jó lesz trágyának az ősszel), aztán leültem az alma fa alá. ahol a kora délutáni,

bágyasztó nap csak foltokban deren­ gett át, s a nagyra nőtt töm ött fű a frissen húzott, ropogós ágynem ű érintésére em lékez­ tetett. Ilyenkor csakis az enyém volt a Táj; ma, felnőtt fejjel m ár tudom : Közé pEurópa legszebb tája. A nyári délutánok almos ködfátylába burkolózva, hal­ vány ezüstszalagként a lusta folyó, egy-egy állni látszó, kö­ vekkel m egrakott uszállyal: képzeletem ben jéggé derm esz­ tettem a folyót, s az apró ha­ jócskákat fűszál-varázspál­ cámmal percek alatt elkorrsolyáztattam egészen a teng trig. A folyó ívében, a hegyek ka ­ S z o c io ló g ia i f e lm é r é s e k a z t m u ta tjá k , ú jr a h ó d it a v a l ­ lá s . e g y r e tö b b f ia t a l fo r d u l a z e g y h á z felé. N y u g a t i b e c s ­ l é s e k s z e r in t M a g y a r o r sz á g o n a k a to lik u s o k szám át h é t­ n y o lc m illió r a b e c s ü lik . Ha a valláson azt értem, hogy az emberek

húsvétiról1, karácsonykor, vagy más ünne­ peken bemennek a templom­ ba. akkor lehet, hogy a társa­ dalom fele is vallásos, de sze­ rintem ennek semmi köze a szűk értelemben vett vallá­ sossághoz. E r e k a szá m a d a to k ir re á ­ lisak . s abból erednek, hogy 1920-tól kezdve a társadalom 70 szá­ zaléka katolikus nevelésben részesült. Szinte mindenkit megkereszteltek, s ezt a köl­ dökzsinórt a társadalom 60 százaléka még nem szakította el. Ha valakinek csak annyi köze van a valláshoz, hogy gyerekkorában ráöntöttek egy kis vizet, ez még nem hatá­ rozza meg az életét. Ennek semmi jelentősége nincs a tár­ Hát ennyi a levél. A petí­ A tüntetést követően a már sadalmi hatékonyság szem ­ pontjából. s figyelmen kívül ció szövege nem került a ke­ említett lehet hagyni. zembe. csak a B okor K ör H o g y a n lá tja a sz ó sz é k ­ és a „ J a v a s la t a t á r s a d a lm i Agónia Regionis Ballagtam a Papa

után a kis falu főutcáján, a „hegybe." Kukorica, néhány alm a- és körtefa, egy kis szőlő, szilva, apró szem ű ringló, lucerna az állatok számára ez volt a „hegy”. Talpam at m eg-m eg­ m erítettem a selym es-hús por­ ban, enyhülést adott a kövek tűzforró érintése után. A Pa­ pa, Nagyapám komótosan lépdelt előttem, kezében ko­ sár, hátán az elmaradhatatlan „h á ty ”, előtte sokzsebes klottkötény, fején zsíros karim ájú fekete kalap. Lassan elmarad­ ta k a faluszéli házak feltűnt a hegyoldali kőbánya hatal­ mas. odvas ürege A mébiútban homogén zsongássá sze­ lídült a falubéli aprójószág kárálása, a portákat vadul őr­ ző ku tyá k csaholása. S zerettem a m élyutat. Csak­ nem teljesen sötét volt. h ű ­ vös, fe jü n k fölött összeborul­ tak a csenevész akácok, az út rugalmasan, bársonytaDintású nedvességgel sim ult megviselt talpam alá. Oldalt, a málnát fa lá t behálózó,

szerteágazó gyökerek között furcsa, itokzatos m élyedések. Tudtam a gödrök m élyén kincs ’■eifőzik csupa leheletvékony arany­ szálból készült, zafírkővel dí­ szített fülbevaló, egyszer m ajd belem erítem a markomat, és magasba em elem az ezernyi a p r ó , szikrázó karikát a viz- lá s a . a g y ü le k e z é s i és e g y e ­ s ü lé s i s z a b a d s á g m a r a d é k ­ ta la n é r v é n y e s ü lé s e , a z a l ­ te r n a tív k a to n a i s z o lg á la t l e h e t ő v é t é t e le , é s a n e m ­ z e tk ö z i jo g o k m a r a d é k ta la n é r v é n y e s ü lé s e érd ek éb en t e t t é s te r v e z e t t lé p é s e k .” Ü gy lá tju k , hogy ezek k iv é t e l n c k ü l c s a k t e r v e ­ z e tt lé p é s e k . A z t b iz to sa n á llít h a t j u k , h o g y a z a lt e r ­ n a t ív s z o lg á la t o t M agyaro r s z á g o n n e m v e z e t t é k b e. a b ü n te tésü k et le tö ltö tt s z o lg á la t

m e g t a g a d ó k k ö z ü l p e d ig tö b b e n m á ig nem k a p n a k ú t le v e le t . A lu lír o t t f ü g g e t le n c s o ­ p o r to k ú g y v é lj ü k , d e m o k ­ r a t ik u s s z e r v e z ő d é s e in k lé g k ö r é t s ú ly o s a n te r h e li a z . h o g y M a g y a r o r sz á g o n 160 l e lk iis m e r e t i fo g o ly v a n b ö r tö n b e n , m e r t e l­ u ta s íto tta a k a to n a i s z o lg á ­ la to t. Ü g y ü k t e lj e s m e g o l ­ d á s á t j e le n t e n é , h a a z A l­ k o tm á n y b a n r ö g z ít e n é k a k a to n á s k o d á s m e g ta g a d á ­ sá n a k jo g á t, és h a zá n k b a n is b e v e z e t n é k a z E N S Z -b iz o tts á g n o r m á in a k m e g f e l e ­ lő c iv i l s z o lg á la t in t é z m é ­ n y é t. J a v a s o lj u k , h o g y a z O r­ s z á g g y ű lé s 1988. é v i ő s z i ü lé s s z a k á n v it a s s á k m e g c k é r d é s e k é t. F e n ti f e lt é t e l e k t e lj

e s ü lé s é ig m é lt á n y o s l e n n e a b ö r tö n b e n lé v ő k a ­ to n a i s z o lg á la tm e g ta g a d ó k b ü n te tésén ek v é g r e h a jtá ­ s á t a z o n n a l f e lf ü g g e s z t e n i. B u d a p e s t, 1988. s z e p te m b e r 15. MERZA GYÖRGY matemati­ katanár, aki 7 6 -ig a z é p ít é s z ­ mérnöki k a r o n o k ta to tt. Ö és fia is katonai szolgálat megta­ gadásáért több évet volt bör­ tönben. Büntetése letöltése óta könyvtárosként dolgozik. A másik H O L C Z E ft T IB O R a petíció szövegezője. 1978-ban végzett a vegyészmérnöki ka­ ron. jelenleg könyvet árul a Madách téren. A sajtótájékoz­ tatón megjelent ■ BUL á NYI K A R O L Y katolikus páter is, é s én úgy gondoltam, nem kö­ vetek el szentségtörést, kleri­ kális propagandával sem fog­ nak vádolni, ha a hagyomá­ nyoktól eltérően (a JM fenn­ állásának 35. éve alatt először) egy papot is megszólaltatok. Nemcsak

azért, mert egyete­ münkön számos vallásos ok­ tató-hallgató tartozik a JM hívei közé, hanem mert az alábbi kérdések valamenynyiünk fejében megfordulnak olykor. réjában verődött fehér falvak: fehér házak a feh ér tem plom tornyok árnyékában. A lm u­ kat én vigyáztam idefönt, s velem átellenben a hzgyáriás. a Birodalom legfőbb ura: a Király. Sohasem mondta ne­ kem senki, de tudtam , hogy ő a leghatalmasabb az egész v i­ lá g o n . hiszen koronát visel er­ d őkkel övezett homlokán. M inden alkalom m al össze­ szorult a torkom, m ielőtt fel­ néztem rá. és hosszasan el­ időztem a komor, fekete to­ ronynál, az Őrnél, mi ilőtt tiszteletem et tettem volna ná­ la. Könnybe lábadó szem m el addig rim ánkodtam , amíg az Őr lassan, szertartásosan bó­ lintott. és én elindulhattam felfelé. A z audiencia általá­ ban rövid volt: én beszéltem neki a Birodalomról, apróbbnagyobb gondjaimról, ■ilykor kértem tőle

valamit. Ö soha­ sem válaszolt. Néha teljesül­ tek a kívánságaim, többször nem. Ilyenkor tudtam , hegy nem vagyok érdemes rá. Egyszer engedélyt kaptam tőle, hogy meglátogassam a fo ­ lyót. Földbegyökerezett a lá­ bam. m ert itt lent arcnuat terített elém a folyó. Aranykavicsokon táncoltak n? át­ tetsző, kristálytiszta hullám ok, aranyhomokba m erültek épteim . Aranyban m ostam meg az arcomat, én, akkor már a K e l e t N y u g a t H á ló z a t kör sajtótájékoztatót tartott, me­ lyen több külföldi lap tudósí­ tója is megjelent. M Á T R A I JÚLIA a KeletNyugat Pár­ beszéd hálózat nevében, kér­ déseinkre elmondta, á kör 1987 novemberében a Jogi Szakkollégium szervezésében megrendezett Budapesti Ke­ letNyugat Fórum munka­ társaiból alakult ez év feb­ ruárjában. C é lju k , h o g y a z e n y h ü lé s f o ly a m a t á t K e le t é s N y u ­ g a t k ö z ö tt s z e m é ly e s k a p ­ c s o la to k o n k e r

esztü l s e ­ g íts é k , A K e l e t - K e le t k ö z ti p á r b e s z é d m ó d s z e r e it m o st a la k ít j á k . T a g ja ik s z á m a j e le n l e g h ú s z fő . d e s z in t e m in d e n k i k a p ­ c s o ló d ik m á s f ü g g e t le n c s o ­ p o r th o z is. E z ek m u n k á j á t k o o r d in á ljá k , s e g í t ik t ö r e k v é ­ s e ik b e n . A s a j t ó t a lá lk o z ó k u lc s e m b e r e i közül hadd e m e l j e k k i k e t t ő t . A z e g y ik legkisebbik királylány, s tud­ tam , ettől varázserőin lesz. s ezzel a varázserővel szem be­ szállhatok a birodalmat fe­ nyegető Gonosszal. A szederfa három ágból ál­ ló karosszéke volt a trónusom. K örülöttem kövér, mézédes szedrek, nehéz illatuk furcsa, édes álm ot bocsátott rám vár­ tam a Jelet. A vastag, varangyos testű fatörzs belseiéhen tündérek laktak. Apró, á tte t­ sző kis lények, senki sem udhatott a létezésükről, csak én és a Király.

A tündérek soha­ sem léphettek ki a szabadba, elpusztultak volna, ha nap­ fén y vagy levegő éri üvegsze­ rű. gyenge kis testüket Min­ dig a kinti birodalom csodái­ ról kellett m esélnem nekik, a hol arany, hol ezüst folyóról, a m élyzöld bársonym entébe öltöztetett hegynagyurakról. o m indig álmos, erdőkbe ágya­ zott falvakról. S a koronás Királyról, élet és halál uráról, a kinek a kezében a Biroda­ lom m últja és jövője van. A kko r még úgy hittem , a K i r á l y mindenható. Villámo­ kat lövellt szerteszét am ikor újabb és újabb darabokul ha­ sítottak ki hegytestvérei hú­ sából. Nem értettem , mi törté­ nik. befogtam a fülem és el­ rejtőztem a m álnabokrok kö­ zé. egész testem ben reszket­ tem. Fizikai fájdalm at éhez­ tem m inden egyes hegycafat lassú kínos leválásakor Hal­ dokoltak a hegyek letépték róluk a húst. testükben vájháltak, m in t egyszer a tzom - r ő l? T é n y le g tö b b f

ia t a l h a l l ­ g a t j a in a a m is é k e t , m in t e g y ­ k ét éve? Ha valaki onnan nézi, m int mondjuk Rákosi, annak idején, amikor- azt mondta, hogy ez a „felülépítés az alulépítés megváltoztatásával v i­ szonylag gyors idő alatt eltű­ nik”. s most azt látja, hogy egyre többen hisznek, s hogy az általuk nevelt fiatalok, akik minden mennyiségben meg­ kapták a dialektikus és törtét nelmi materializmust és még mindig egy részük klerikális. hát az nem tudom mit gondol­ hat. Szószékről nézve 1948-ig minden gyerek nyolc-tizenkét éven keresztül vallásos okta­ tásban részesült, vallásgyakor­ latot is végeztek. Negyvennyolc után ez elindult s nem is olyan lassú menetben a zéró felé. Ü g y tu d o m , m a m e g in t e n g e d é ly e z t é k a h it t a n o k t a t á s t . Semmi változás nincs, csak azt a nagyon pici lehető­ szádban a tehén testében, s aztán m ozdulatlan, feh ér kisborjú született. T

ehetetlen voltam , és rádöbbentem , tehe­ tetlen a K irály is. V ak dü­ höm ben saját karom ba harap­ tam. ki akartam tépni egy da­ rabot a saját húsomból, hogy osztozzak a hegyek so r sá b a n . K é s ő b b a fa lva ka t és a kis­ várost lassan elborította a lisztfehér, fullasztó por. fe l­ tartóztathatatlanul. kegyetlen m onotóniával szitálta be a tá ­ jat. A folyóra hajló bokrok m ár születésük percében m eg­ őszültek. a partokon koravén facsem eték, satnya karocskáik éltető nedveit kiszívta a ké­ m én yek által kiökle id é zett élősködő, gyilkos kór Csont­ vázerdők . Szárazon katto­ gó. penészszürke leveleik, m in t távoli géppuskaropogás, télen, nyáron, tavasszal, ő sz ­ s z e l ugyanazok a levelek, egy örökkévalóságba d irm ed t táj . A Papa egyre kedveszegettebben járt ki a .hegybe": egy régenvolt színes fénykép m egfakult negatívja már csak ez volt a kert. A z alma hajdani piros

nevetése még előbukkant, ha a kabátja ú j­ já val m egdörzsölte egy kis da­ séget, amit az ötvenes évek­ ben meghagytak a megegye­ zéskor. ma már nem fojtogat­ ják tovább. De 1950 óta eltelt közel negyven esztendő, s a m agyar tá r s a d a lo m m e g s z o k ta , hogy nem m e g y h itta n r a , n e m m e g y te m p lo m b a , inkább nézi a. tévét Egy fiatal paptársam komoly munkával végzett egy alapos tájékozó­ dást. s ennek az eredménye az volt. h o g y h a a fe jü n k t e te j é r e á llu n k , a k k o r s in c s r e m é ­ n y ü n k a r ra , liugy a t i z e n n é g y - t iz e n h a t é v e n f e lü li if j ú s á g n a k e g y e t le n s z á z a ­ lé k á t is m e g n y e r jü k . De ez az egyetlen százalék is tízezreket j e le n t . Ha frek­ ventált helyen lévő templo­ mokba bemegyünk és látjuk, hogy tizeiével, százasával jön. nek a fiatalok ezt mindig a tízmillió függvényében kell nézni. L á tta m a z e g

y ik p la k á to n a k ö v e t k e z ő m o n d a to t: K ö s ­ s ü n k b é k é t! M ir e g o n d o ln a k , k iv e l, m iv e l? Nem én készítettem, de azt amit én bele tudok gon­ dolni. azt elmondhatom, s azt hiszem, akik ide eljöttek, akik ezt elkészítették, azok is úgy gondolják . Akik itt a téren egybegyűltek, a vallás szűk ér­ telmében vallásosak. Egy 45 évvel ezelőtt elindult keresztánybázis tagjai. Fiai, unokái azoknak, akik megjárták Rá­ kosi haláltáborait, és akik na­ gyon súlyos veszélyeztetés el­ lenére vállalták, hogy hetente összejönnek a hit nevében. Ezek úgy gondolják, hogy az emberiséget nem azért terem­ tették, hogy a határon innen lévők gyilkolják a határon túl lévőket, és hogy az emberi méltósággal együtt jár az is, hogy lelkiismeretünk hangjára figyelve, megpróbáljuk végre rendezni közös dolgainkat. Értelmes beszéddel, ahogy er­ re József Attilánk is biztatott. Békét, szövetséget

kell köt­ nünk. Számomra ez a mondat azt mondja: Miért ne lehetne egy fegyvermentes semleges Közép-Európában élni? V a la m e n n y ie n ezt sze­ r e t n é n k m ió t a v ilá g a v ilá g . D e hadd k érdezzem m eg . ha az egyház h í v e in e k tá b o r a m ég nagyobb v o ln a , m in t m o s t, g m in d e n f ia t a l m e g t a ­ g a d n á a k a to n a i s z o lg á la t o t , k i v é d e n é m e g a z o r s z á g o t, h a úgy adódna? E gyébként úgy tu d o m , a z ö n ö k v a llá s a n e m t i lt j a a f e g y v e r h a s z n á la tá t. K ö z e l n e g y v e n e s z te n d ő ó ta n y o m t a t á s b a n c s a k a z v o lt o lv a s h a t ó . am i m e g fe le lt a zo k n a k az e lv á r á s o k n a k , a m e ly e k e t a h a t a lo m t á m a s z ­ to tt. O lv a s ta m e g y p á r é v v e l e z e lő t t m e g j e le n t k ö n y v e t , a m agyar tö r té n e le m r ő l, m e ly azt p r ó b á lja a lá t á m a s z ta n i, h o g y m in d

e n n e m z e t i k a t a s z t ­ r ó fa o k a e d d ig a z v o lt , h o g y m in d ig a k a d t v a la k i, a k i a m a g y a r s á g o t m e g a k a r ta v é ­ d e n i. A n e m z e t e k s o h a n e m a z é r t p u s z tu lta k e l. m e r t le r o ­ h a n tá k ő k e t. han em m ert f e g y v e r k e z t e k , é s n e m s z ü lt e k . R éz K a ta rabon. de a körte rücskös bő­ rébe lemoshatatlanul. levakarhatatlanul belerágta magát a ragacsos, szürkésfehér por. A szőlőt, szilvát órákig áztattuk, szám talanszor leöntöttük óla az undorító, szennyes löttyöt, de száradás után újból és ú j­ ból kiü tö ttek a penészsztnű hullafoltok. K edvtelenül tol­ tu k el m agunktól. A Papa nem sokára kiköltö­ zött a Mama m ellé a ízluszéli kis tem ető tujafái alá. a kert idegeneké lett. A z öreg eper­ fa m ég élt. am ikor utoljára ott jártam. De nem vol* fá j­ d a lm a s a b ú c s ú , tudtam , hogy törzsében m ár régen nem

él­ n ek tündérek. A gyerekek, az én gyere­ keim . ha néha-néha lem en­ n ek a m ár jó ideje nem arany-ezüst, hanem olajoson fekete, bűzlő folyó partjára, közömbös pillantást ve tn ek a túloldali várra, aztán elfinto­ rítjá k az orrukat, és vtsszem enekiilnek a városba. A partot egyébként is buldózerek szab­ dalják az utóbbi időben és m it sem tudnak a Királyról, aki valam ikor m indenható volt ezen a tájon. B o n ifc r t M á ria A JÖ V Ő M É R N Ö K É A B u d a p e s ti M ű sz a k i E g y e te m L a p ja F e le lő s s z e r k e s z tő : T E U R E G A B O R B u d a p e s t, F g ry Jó z s e f u. 2022 1321 T ép I 16 - T e le ro n 812-663 - K ia d ja a H ír­ la p k ia d ó V á lla la t B u d a p e s t B ta h a L u jz a té r J. IS59 - F e le ­ lős k ia d ó : V A G N ER FE R E N C v e z é rig a z g a tó 886218. S z ik ra L a p n y o m d a . B u d a p e s t - F e le ló s v e z e tő j C SÖ N D E S ZO LTÁ N v e z é rig a z

g a tó IS S N 0230 7510 OLVASÓ A KAPU BAN záért, két pogány közt. ” összefo­ nódó lehetséges áldozatvállalása, erófeszítése. Mondhatjuk, hogy „. Európa csendes, újra csen­ des . •”? Elóttünk a választás lehe­ tősége! Mennyire kapnak helyet a köpönyegforgatók, ügyeskedők, stratégikusan taktikázók, a kommu­ nistából gyorsan kapitalistává válók és a többi morálisan visszahúzó erő.? Vájon nem a múlt reflexe-e, hogy felfigyeltem a Bevándorlási törvénytervezet 8. § 2 bek a) pont­ jára, miszerint „Megtagadható a be­ vándorlási engedély attól a külföldi­ től, akinek a magyar társadalomba való beleilleszkedése nem várható.” Ki és mi határozza meg, hogy mi várható .? Ki tud a jövőbe lát­ n i .? Kinek joga, hogy a jövőbe lásson??? Merhetünk-e hinni, remél­ n i .? A közös jövőnk érdekében IGEN kell legyen erre a válasz! Tisztelt Szerkesztőség! A KAPU 1989. októberi számában

örömmel olvastam Szendy püspök úr levelét, valamint Túrják Ildikó írását a Bokor bázisközösség és a katolikus hierarchia kapcsolatáról. Szendy püspök úr nyílt levelére 1989. június 13-án az alábbi levél­ ben válaszoltam. Főtisztelendő Dr. Szendy József megyéspüspök úrnak VESZPRÉM Kedves Püspök úr! „Igen gyakori mostanában an­ nak a hangsúlyozása, hogy a nyilat­ kozó a múlttal szakítva, őszintén be­ szél. Én ezt így nem mondhatom: nem kell szakítanom a múltammal. Isten irgalmából ugyanaz vagyok, mint aki voltam bebörtönzésem előtt.” Úgy gondolom, a püspök úr számára is ismerős ez az idézet, hi­ szen Mindszenty hercegprímás- ki­ emelkedő alakjára újra odafigyel­ hetnek mindazok, akik halála óta nem találkoztak olyan magyar püs­ pökkel, akinek fontosabb lett volna Isten becsülete, mint saját karrierje. „Az elmúlt hét elején, a püspö­ ki konferenciát megelőzően újra ter­ jedt egy

írás, amelynek címzettje a magyar prímás, és a levél végén ott szerepelt aláírásként az Ön neve. Szeretnék most néhány gondo­ lattal reflektálni erre a nyílt levélre, melyet összességében jónak tartok, de több részletével nem értek egyet. Ad. 3 A levélben püspök úr a katolikus békepapság megszünte­ tését szorgalmazza. Nem értem! Hát nem Ön a püspöke Bakonyi József­ nek, a békepapság egyik legvesze­ delmesebb alakjának? . Az elmúlt hetekben a veszprémi egyházme­ gye rekollekcióin Ón, illetve megbí­ zottja felolvasta a prímáshoz írt nyílt levelét. Mindenki megtapsolta, éljenezte. De különösen a békepap­ ság, akik mindig az aktuálisan leg­ erősebb előtt csapják össze mancsu­ kat. Levele 3 és 6 pontjának meg­ valósítását kezdje el a gyakorlat­ ban. Ad. 4 Sajnálattal olvasom dr. Nyíri Tamást ért bírálatát Ha a püspöki kar legalább olyan embe­ rekből állna, mint amilyen ő, akkor a magyar

egyház sokkal előrébb tartana. Ha pedig valamiről azt nyi­ latkozta a televízióban, hogy az ő nézete eltér az egyház hivatalos ál­ láspontjától, akkor dicséretre méltó a világos beszéde. Nyíri professzor úr nem akar senkit megtéveszteni: hogy ti., amit mond, azt az egyház tanítja. Ön azonban tagja annak a püspöki karnak, amely 1986 őszén kiadta a katonai szolgálatról szóló nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat sú­ lyos tévedéseket tartalmaz, s ellen­ tétben áll Jézus Hegyi Beszédének világos és egyértelmű tanításával, valamint a világ püspöki karainak megnyilatkozásaival. Ad 5. Az egyházi személyek rehabilitációjának kérdése. Paskai érsek úr nem kér rehabilitációt. Megértem. Sohanem volt része ül­ döztetésben. Soha egyetlen percet sem töltött lelkipásztori munkában, s^ezáltal nem ismeri a problémákat. Ő csupán a hivatali székeket és ta­ nári katedrákat váltogatta, s így nem is képes felmérni ennek

jelen­ tőségét. A hívek tudni szeretnék, kik azok a papok, szerzetesek, szer­ zetesnők és tanúságtevő laikusok, akikre börtönviseltségük, állami és egyházi üldözöttségük ellenére is fel kell nézni. Kedves püspök úr, kezd­ je el a még élő mártír papjait fel­ emelni. Látogassa meg őket, kérje ki tanácsaikat, írassa le velük élmé­ nyeiket, szenvedéseiket. Sokszorosíttassa és terjessze azokat Ha csak ennyit tesz, Ön már rehabilitálta őket. De ne felejtse el, püspök úr, hogy első lépés a bűnbánaté. Elő­ ször kérjen bocsánatot azoktól a paptestvérektől, akiknek szenvedé­ sét, meghurcolását Ön is elősegítet­ te aktív vagy passzív magatartásá­ val. Mert azt Ön is jól tudja, hogy az elmúlt negyven évben a Szentléleknek nem sok szerepe volt abban, hogy ki legyen püspök Magyaror­ szágon. Ezt inkább a szent jelzővel aligha illethető Miklós Imre döntöt­ te el azok javára, akik „jó fiúk” vol­

tak. Úgy érzem, hogy bizonyos érte­ lemben Ön is ezek közé tartozik. De a metanóia soha nem késő. A metanóia nem megsemmisíti, hanem fel­ emeli az embert. Ad. 10 Utoljára ehhez a ponthoz szólnék hozzá. Óva inti papjait, hogy politikai pártokban aktív szerepet vállaljanak. Helyes­ nek ítélem álláspontját! Mégsem ér­ tem döntését azzal kapcsolatban, hogy június 16-án harangoztat pap­ jaival a veszprémi egyházmegye templomaiban. Igaz, számomra szent ez a nap, mert ekkor szentel­ tek pappá, melyre minden évben boldogan emlékezem. De azt gondo­ lom, nekünk nem lehet közünk en­ nek a napnak a politikai tartalmai­ hoz. A templomokban leggyakrab­ ban halottért vagy temetésre szok­ tak harangozni. De félő, hogy a ha­ rangozást sem a hívek, sem a pap­ ság nem a szocializmus kimúlásé-^ nak fogja értelmezni. Inkább szólal­ tassa meg egyházmegyéjének ha­ rangjait azon a napon, amikor Mindszenty bíboros az atyai házba

érkezett. Holttestét pedig hagyja, hogy kívánsága szerint akkor hoz­ zák haza, amikor az ország és an­ nak püspöki kara méltó lesz rá. Budapest, 1989. június 13 Lipien Mihály szeged-csanádi egyházmegyés munkáspap 29 a ^ 8* 1 ITU O Inczédy Péter Beszélgetés a Váci Egyházmegye vezetőjével, őr. Beer Miklós püspök úrral - A Bokor a bázisközösség léte, egyálta­ lán a személyes kis családegyház, jelen­ kori egyházi életünknek a reménysége is, ez nem lehet kérdés. Azt újra és újra be kell látnunk, hogy a nagy templomi tömegeknek, meg a körmeneteknek elmúlt az ideje. KAPU X V II. évfolyam * 2015.05 Igen, legutóbb egy kerekasztal beszélgetés­ nek is innen idézték a címét: „Harangozó és körmenetelő egyháztól a szegények egyháza felé”. Az utóbbi idóben sokszor sok fórumon hallhattunk, olvashattunk Ónról, hogy csak a legutóbbiak közül a Magyar Nemzet lapjairól idézzek: „Elmúlt heWen, de

stílusa, mozgása alapján lehetne feleanynyi is. Viszont amit a templom falain kívül a hívekért és az eltévelyedett bárányokért megtett, az legtöbbünknek akkor sem sikemine, ha százötven évig élnénk. Kertet művel, cigánypasztorációs programokat visz, hitet tesz a család és a szolidaritás mellett, küzd a képmutatás ellen. Mint hir­ deti, csak a misére járástól nem leszünk jó keresztények. Egyik kedvenc mondása, hogy a keresztény élet nem akkor kezdődik, amikor bemegyünk a templomba, hanem amikor kijövünk onnan." A Bokor közös­ ség - nem titkoltan Bulányi páter halá­ lának évfordulója alkalmából is - azzal a kéréssel fordult a püspök úrhoz, hogy számukra is ossza meg gondolatait külö­ nös figyelemmel a bázis közösségekről. *kép: Trianoni Emlékmű Szarvaskőn Ezért választottam a beszélgetésünk amolyan bevezető mottójaként - akár ráhangolódásként is - Wass Albert „Adjátok vissza a hegyeimet”

című regé­ nyéből ezt a részletet: „Én nem értek sem­ mit a háborúhoz meg a politikához. Én csak a gabonához értek. A jó gabonához és a rossz gabonához- Ez itt rossz gabona. Mármost ha kiöntöm ezt ide a mérleg tányérjára, látod, úgy ez nagyon sok szem, rengeteg sok szem, és félrebillenti a mérle­ get. De ha a túlsó serpenyőbe elkezdtem önteni a tiszta búzát, akkor lassan elkezd a mérleg nyelve visszafelé. látod? A jó búza lassan legyőzi a rosszat. Már egyensúlyban áll a kettő. És most figyelj ide most csak egyetlen búzaszem kell, egyetlen egy. Ezt most beteszem a többi közé. Látod a mér­ leg nyelvét? Ez az egy búzaszem elég volt, ez az egyetlenegy búzaszem, és a jó győzött a rossz fölött.” - Igen. Biztos vagyok, hogy az Úristen ebbe az irányba terelget bennünket, hogy ezt ismerjük fel és vállaljuk, hogy igen mi nem tömegeket akarunk moz­ gatni, hanem egyik ember a másikat elfogadva, szeretve, akarunk Isten

népe lenni. Eszembe jut, hogy ott lappangott ez a felismerés már eléig régóta papjaink gondolkodásában. Itt van éppen drága Liska Zoli bácsi portréja mögöttünk, ő volt az utolsó plébánosom Zebegényben, éppen a papszentelés táján. O mondogatta már a 60-as években, hogy „Von Mann zu Mann”, azaz embertől emberig, vagy ahogyan ő értelmezte, a lélektől lélekig. Ez az a személyesség, amit a mi nagy egyházaink, elsősorban a katolikus egyházunk, mindig egy kicsit féltékenyen, vagy irigykedve néz a kisegyházak életében. Mitől, vagy miért van bennük annyi dinamizmus, annyi kezdeményezőkészség? Éppen a napi ese­ mények sorában említhetném a nepáli a földrengést és a baptisták máris men­ nek, az Ökumenikus Szeretetszolgálat is már ott van. A mi katolikus egyházunk hol van? Miért nincs nekünk is egy ilyen akció csapatunk, miért nem tud­ juk ezt mi is megszervezni? Ezek mindig elgondolkoztatnak. Ráadásul ott még talán

kevesebb pénz is van hozzá. UÉPn-dok, - Ennek természetesen sok összetevője van, de csak maradjunk annál, hogy ha szinte irigykedünk rájuk, akkor mi miért nem tesszük meg ezt, építjük ki a szemé­ lyes kapcsolatot? Pontosabban, hogy ezt miért nem értékéljük jobban az egyhá­ zunkban? Miért van ez így? Gyurka bácsi küldetése meg karizmája éppen ez volt, hogy ő ezt felismerte abban a tény­ leg nyomorúságos, üldöztetéses időben, amikor konspirativ módon kellett ezt megélni. Mint valamikor az ősegyház életében. Most a megváltozott körülmé­ nyek között, már itt nincs nyílt egyhá­ züldözés, vagy abban értelemben vett ateista diktatúra, de ugyanúgy szüksé­ günk van egymásra. Az elmúlt hétvégén Péliföldszentkereszten voltam a MÉCS család közösségek vezetőinek a lelki hétvégéjén. Nem tudom, mennyire ismert a MÉCS mozgalom? Ez is a máso­ dik világháború óta indult el valahon­ nan külföldről. A MÉCS

egyrészt szentírási jelkép, más­ részt a csoport-beszélgetések felépítéséből adódó betűszó. Josef Cardijn bíboros „Láss - Ítélj - Cselekedj” módszere alapján a beszélgetések három fő részre tagolhatok: Megfigyelés - személyes tapasztalatok, élmények; Értékelés - a felvetődő problémák érté­ kelése a krisztusi tanítás fényében; Cselekvés - elhatározások megfogalma­ zása. Valamennyire ez ma is igazi - Valamennyire még mindig. A közgon­ dolkodásban ez még ott van, annak elle­ nére, hogy a gyakorlatban ez már régen nem így van. A hite szerint élő, vallását gyakorló katolikus, alig lehet több mint 10% . Nem lehet, hogy ennek egyik oka, a vallá­ süldözéssel szembeszegülés ösztönös, lelki mozgatórugójában tetten érhető magatar­ tás, és amikor ez megszűnt, leengedett ez az ellenállás? Gyurka bácsi is sokszor emle­ gette, hogy mennyivel könnyebb volt kiskö­ zösségeket szervezni, míg volt mi

ellen, de a tőke szabad áramlása ezt is fellazította. -Igen, egyfajta „dafke” magatartás is volt benne. Csakúgy közbevetem, hogy most jelent meg a jezsuitáknál egy könyv, Ferenc pápa és még két másik szerző tollából, „Ez a gazdaság öl" cím­ mel. A pénzvilágnak egy nagyon őszin­ te, nyílt, bátor kritikája. Borzalmas belegondolni, hogy a pénz szó szerint, megöl emberi kapcsolatokat, életeket. Maradjunk még a bázisközösségeknél, már három is szóba került a Bokor-közösségen kívül. - Nagyon sokféle van. Nekem nagyon szimpatikus, kézzelfogható a Szent­ jánosbogár-mozgalom. Innen D una­ kesziről indult ugyanezzel a gondolattal. „Mi lesz a gyerekeinkkel ebben a lélek nélküli, szekularizált világban?”, kérdez­ te egy Lengyelországból idekerült asszonyka, aki idejött férjhez. Elmesélte, hogy egy vasárnapi mise után megszólí­ totta a hasonló kis családoknak asszo­ nyait, hogy nem gondolkozhatnánk

együtt, üljünk már le egy kicsit, szervez­ zünk együtt a gyerekeinknek programot. Ismerkedjünk egy kicsit, látogassuk egy­ mást. Ahogy a kis szentjánosbogarak világítanak a sötétben, úgy világítsanak a mi kis családjaink is. A jezsuiták karolták fel őket. Ez is szépen alakuló mozgalom. Vannak Házas Hétvégés csoportok is. Időnként egy-egy hétvégé­ re összejönnek, hogy „karban tartsák” a házasságukat, megerősítsék egymást. Tulajdonképpen minden élő egyházköz­ ségnek a hátterében fel lehet fedezni valamilyen kis családközösségeket. Ez nem lehet kérdés, hogy ezek hordozzák a hátukon az egyház életét. Nagy fele­ lőssége van természetesen az egyházi iskoláinknak is. Hányszor halljuk, hogy megörülnek egymásnak: „én ferences 19 2015.05 Na de vannak egyházközségi kis családközösségek is. Felismerték, hogy az teszi hitelessé a keresztény életünket, hogy - Ez egy szomorú tény volt, egyrészt a

politikai nyomás egymástól szétszakított bennünket sajnos, másrészt még nem volt megérve a papságunkban ez a gon­ dolat. Annak a mámorában éltünk, hogy mi tömegegyház vagyunk és száza­ lékokban mértük, hogy hány katolikus hívőnk van. -Ma ezzel a mindent megfojtó, minden emberi értéket negligáló pénz-diktatú­ rával szemben nem lehetne ismét „dafke” harcolni? Én ezt olvasom ki Ferenc pápa szavaiból. Ez a szolidaritás a szegényekkel, a pénzvilág kiszolgál­ tatottjaival való sorsközösség-vállalás jelentené a hiteles Krisztus-követést. * A z E.ND katolikus házastársi mozgalom (franciául Equipes Notre-Dame) olyan , amely a tanítását vallva céljának tekinti a házasságok, családok lelki támogatását. Most belementünk a bázis közösségek lélektanába, de végül Gyurka bácsi is ezt akarta létrehozni, és egyszer csak kívül találta magát az egyházán. A könyv összegyűjti és elemzi Ferenc pápá­ nak a

szegénységről, a kivándorlásról, a szociális igazságról, a teremtett világ védel­ méről szóló beszédeit, dokumentumait és felszólalásait. A kötet szembesíti ezeket a gazdaság, a pénzügy és az egyház társadal­ mi tanításának a szakértőivel, többek között Stefano Zamagni professzorral és Ettore Gotti Tedeschi bankárral, akik elmondják véleményüket a pápa társadalmi tanításáról. Marxista, kommunista és pauperista: Ferenc pápát a szegénységre, a tár­ sadalmi igazságosságra mondott szavai, a nélkülözők helyzetére vonatkozó gyakori felhívásai miatt kritikák és néha kemény, szarkasztikus támadások érték. Hogyan éli meg mindezt? A szegénység miért ennyire erőteljesen jelenvaló a tanításában1 KAPU XVII. évfolyam A lényeg az, hogy rájöttek arra, hogyha öt-hat család összekapaszkodik és össze­ járnak, imádkoznak, beszélgetnek, akkor segítik egymást, hogy megmarad­ janak a hitükben, szép családi

elkötele­ ződésükben, a gyerekek nevelésében. Az egész országban kb. 600 ilyen kis sejt van. Ugyanezt tapasztalom itt a város­ ban is, Vácott, hogy vannak nagyszerű kis közösségek, mint például a Kolping család közössége, vagy felbukkant egy újabb hasonló mozgolódás az E.ND, ami egy francia indíttatású csoport. Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére magyarul így is kijön a betűszó. személyesen törődünk egymással. Azt jelenti, hogyha kijövünk a templomból, ne felejtsük el, hogy mi összetartozunk, hogy az utcán üdvözöljük egymást, örül­ jünk egymásnak. Szeretem hangsúlyoz­ ni, hogy a vasárnapi mise után marad­ junk még együtt egy kicsit. Figyeljünk oda egymás gondjára-bajára: ki beteg, ki veszítette el a munkáját, kinek kell valami segítség, kinek van gyásza? Lássa meg a világ, hogy mi szeretjük egymást. Ez ilyen egyszerű! Csakhogy ezt tudato­ sítani kellene a papjainkban is meg önmagunkban. T ehát ez nem

lehet kér­ dés. Ezt már Benedek pápa mondta még Ratzingerként, a „Mustármag Re­ ménye” című kötetében. A kis szemé­ lyes közösségű, a kiscsoportos egyházé a jövő. ^ggansal®*® diák voltam, én bencés diák voltam, piarista diák voltam”. A személyes kapcsolatokat később is fenntartják, fel­ újítják. Lehet, hogy ennek is van bázisközösség gyökere. Igen. Ebből is fakadhatnak kis család­ közösségek. Vegyünk egy másik példát! Fila Béla aki szintén váci megyés pap, tudós professzor volt, mondta nekem egyszer, hogy mondjuk egy falusi plébá­ nos hétköznap miért misézik néhány idős embernek a hideg templomban tisztelet, becsület nekik - ahelyett, hogy elmenne egy családhoz, ahová esetleg a szomszédot is meg lehet hívni, és havonta egyszer annál a családnál misézne, beszélgetne, utána vacsorázná­ nak. Hát nem sokkal többet jelentene ez? Emberközelibb lenne kétségtelen, de bizonyara sokan vannak,

akiknek fontos a templom hangulata, légköre a miséhez. - Igen, ez vonatkozik elsősorban a vasárnapi misére. A vasárnapi mise az egy fontos esemény. Arra külön fel kell készülni. Éppen azért, hogy ott találkoz­ hassanak a kisebb közösségek, családok. A családlátogatást ezért csak a hétköz­ napokra gondolom. Amennyire lehet, meg kell tartani templomainkban a vasárnapi szent misét, de hétköznap sokkal fontosabb lenne, hogy ilyen emberközeli légkörben éljük meg a keresztény testvériséget. KAPU XVII. évfolyam * 2015.05 Ezt lelkigyakorlatnak is nevezhetnénk. - Igen. De azt nyugodtan meg lehetne csinálni, hogy mi papok esténként elmegyünk egy-egy családhoz látogató­ ba. Ez nem merülhet ki abban, hogy most eszünk és iszunk, és a háziasszony kitesz magáért, hogy elkápráztassa a vendégeket valami nagy vacsorával. A lényeg az lenne, hogy beszélgetünk. Egy komoly beszélgetés után nyugodtan lehet akkor és ott is imádkozni. A h

it­ ben való gyarapodás az legyen személye­ sebb. Megbeszélni dolgokat Most mon­ dok egy egészen konkrét élményt a közelmúltból. A fiatalok szexuális neve­ lésének felelősségét vetette fel valaki egy beszélgetésben. Ez tabu téma, meg kényes téma, pedig mindnyájan tudjuk, hogy ki vannak szolgáltatva a fiatalok ennek a mai liberális világnak. Valaki lelkesen mondta, hogy hányán jelent­ keztek templomi esküvőre, na de már évek óta együtt élnek. Ez ma a gyakor­ lat. Hát miért nem beszélünk erről őszintén? Mindenki csak kerülgeti ezt a témát, mint a forró kását, hogy nehogy valaki azt mondja, ez is liberális, hogy ilyen témát vet fel. A másik pedig továbbra is annak örülne, ha lenne egy kemény erkölcsi kódex, amit csak be kellene vasalni szigorú dresszúrával. Miért nem tudjuk átbeszélni ezeket a problémákat? Ez csak egy példa, de sorolhatnám ugyanígy a szegénység, a munkanélküliség, a cigányság problé­

máit. H át miért nem merünk erről őszintén beszélni egymás között keresz­ tények? nünk, de meglegyen a közösség kont­ rollja is, hogy igen, rád odafigyelünk, mert te tényleg így élsz. De említhetek más példákat is, ahol a kisközösségek­ ben életszerűvé válik ez a gyakorlat. A gyerekruhákat például egymás között cserélik. Ez egész más, ha egy baráti kör­ ben történik, mintha a turkálóban. Egy vidéki környezetben, ha összefog k éthárom család és úgy mint régen, megkí­ nálják egymást a friss zöldséggel, friss gyümölccsel, meghívják egymást „bog­ rácsosra”, vagy ahol még van ilyen: egy disznótoros vacsorára . Visszatérve, az egyházunknak kellene példát adni erre a személyes, egymásra odafigyelő kisközösségi életre. Adjunk erre bátor példát! Igen, akkor tényleg, miért nem? - Ez egy butaság, ez struccpolitika vagy talán csak lustaság. Attól nem fog meg­ oldódni egy kérdés sem, ha nem

beszé­ lünk róla. Most megint szóba került ugyanebben a kerekasztal társaságban a cigányfelzárkoztatás és az iskolaügy kér­ dése. Erről is sokkal többet kellene beszélni. Vagy itt van a kötelező hittan kérdése. Belementünk ebbe, elfogadtuk, anélkül hogy átgondolnánk, hogy tény­ leg ezt várja tőlünk az Úristen, hogy parancsszóra bemasíroztassuk a gyereke­ ket a templomba. Nem beszéljük ki eze­ ket a valós problémákat. ilyen megbeszélésekhez rátermett veze­ tőire, csoportvezetőkre is szükség van. A j: - Kétségtelen, hogy ez fontos, hogy egyegy közösség „kitermeli-e” a jó vezetőt. Ez tényleg egy nagyon nagy kérdés, hogy van-e egy karizmatikus vezetője egy kis csoportnak. Ha nincs, akkor előbbutóbb az leül és szétbomlik Kellenek vezetők. Mondjuk, csak úgy elméletileg gondolom, hogy a demokráciának, az élő demokráciának a feltétele, hogy legyenek karizmatikus vezetők. Az, hogy mindenki mindenhez ért és

min­ dent szabad, ez nem járható út. Ez a káoszhoz vezet. Kell, hogy legyenek domináns emberek és ezt az Úristen ajándékaként kell felfogni. Ez az egyik oldala. A másik pedig, a közösség olda­ láról az őszinte segítőkészség, hogy báto­ rítsa, segítse a vezetőjét, hogy érezze, mellette állnak. Egyszerre kell mind a kettő. A hitelességre nagyon nagy szük­ ség van. Kell, hogy legyen egy belső indítás, egy egészséges ambíció ben­ Ilyen példa itt a helyi gazdapiac is, amit már püspöki piacként emlegetnek a város­ ban. Igen, ezt szeretném ezzel is jelezni. Befejezésként foglaljuk össze mintegy Miklós püspök intelmeiként az elmondotta­ kat. - A m it minden alkalommal elmondok kicsit Ferenc pápás módon, és Ferenc pápa nyomán az, hogy a szolidaritás belső késztetésből fakadását szorgalma­ zom. Vegyük észre magunk körül azokat, akik segítségre szorulnak, akiket fel kell karolni. Sokan vannak ilyenek Az

„írástudók felelősségeként” szoktam emlegetni, hogy az értelmiségi vallásos emberek ne külön kasztba tömörülje­ nek, ahol jól megvannak együtt, hanem érezzék azt, hogy éppen a templomi közösségen keresztül álljanak szóba azokkal, akik műveltségben, vagy társa­ dalmi helyzetben nincsenek olyan szin­ ten. Segítsünk nekik! Találjuk meg a módját annak, hogy a közgondolkodást, az életviteli gyakorlatot keresztény érté­ kek mentén formáljuk! Ez vonatkozhat politikai értékítéletekre éppúgy, mint arra, hogy hol és milyen árut vásáro­ lunk. De ezt csak személyes kapcsola­ tokban, kisebb élő közösségekben lehet gyakorolni. Gyurka bácsi öröksége ez Ugyanakkor ez Jézusnak is a modellje, stílusa. Köszönöm az olvasók nevében is Püspök úrnak az idejét s ezt a beszélgetést. O Sipka Tamás Miéit nincsenek verebek a Polgári Szigeten? Jobbíik] vágy: néppárttá nyesódniü Május éjszakán mit is kívánok,

Május éjszakán csodára várok, Május éjszakán szomjazik a szám Egy szerelmes csók után. /•••/ O, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, És nézni, csak nézni két szemét! Edeskettesben lenni és karolva menni És virágot szedni lenne szép! (Eisemann-Füredi) * 2015.05 Majálishoz! A tapolcai választási győze­ lem - egy mandátum. - óta a Jobbik eufórikus állapotban leledzik. Mintha Sümeg és térsége egészében nem lenne értékesebb. Jó ez is eredmény, mint propa­ gandában meglovagolható bónusztrófea. A Hajógyári Szigeten már a K-híd után megkezdődik a hangolás. Egymást érik az aláíró pultok Szóljon bele! Felirattal. Ezúttal is a biztos jövőért szól a négy támogatandó „stratégiai fontos­ ságú” témakör. Első a férfiak negyven év munkaviszo­ nya utáni nyugdíjba vonulása, az ingye­ nes alapszintű internet, Magyarország katonai semlegessége (bizarr, hogy ezt a NATO-tagság mellett képzelik). A sort a

bevándorlás visszaszorítása zárja. A jobbik a határőrség felállítása mellett a menekülttáborok teljesen zárttá tételé­ ben látja a megoldást. Való, az Unióban az egyetlen ország Magyarország, amelynek van schengeni határszakasza, de nincs határőrsége. Az elmúlt két év alatt hússzorosára nőtt - az elsősorban megélhetési céllal, s nem politikai üldözöttként érkező bevándorlók száma. (Több városban, például Foton kriminális a helyzet. A néhai gyerekvárosból kijárnak. Sok a bolti lopás, a gyerekek erőszakoskodnak. Higiénés állapotuk elviselhetetlen, akárcsak egész éjszaka ordíttatott fejhang-óbégató, idegtépő, iszlámnak m ondott zenéik. S mindehhez még havi 130 ezer forint segély dukál.) Szóval már a pultoknál elkezdődnek a méltatlanko­ dó beszélgetések, gyűlnek szépen az alá­ írások. Egy bekötő ösvényen - vagy egy kilo­ méter a fő tér a hídtól - kissé zavaró, hogy gyerekeket tanítanak

íjazni színes szalmakörre ősi köpenyes irhasüvegesek. (Az ösvényre keresztben) Igaz, nem olyan hegyesek a fa vesszők, nem is ajzzák fel annyira az íjakat, meg általában le is állnak, ha járnak az ösvényen. KAPU X V II . évfolyam rosszabb gazda és a versenyképes gazda­ ság megteremtése, a „lassan” növekvő munkanélküliség megállításának egyet­ len útja: privatizálni kell még minden meglévő állami vállalatot!. Aztán az évek során, ahogy elkoptak a pártok, maradt csak a Jobbik domíniuma a terü­ let. Az idei találkozót Nemzeti Majális címen hirdették meg. Az első - akkor még háromnapos Polgári Majális nyitószónoka Pokomi Zoltán volt. A Fidesz frakcióvezető­ Utóbbi két szerző, Eisemann Mihály helyettese célkeresztjében a munkanél­ és Füredi Imre kiváló „koalícióban” dob küliség állt. Arra emlékeztetett, hogy a goztak a múlt század 30-as, 40-es évei­ szocialista választási ígéretekben négyben.

Az elmúl hetekben pedig arról szól­ százezer új munkahely szerepelt ezzel tak a hírek, hogy jobbik fideszesedik, a szemben egy év alatt negyven ezren Fidesz pedig jobbikosodik. Mégsem tör­ veszítették el állásukat Pokorni hozzá­ tént meg a dalbéli csoda május 1. éjsza­ tette, a kormánytagoknak a politikai káján; csókról, édes kettesben karolva az küzdelembe fektetett felesleges energiá­ álom síkján sem mentek, de még virágot kat inkább munkahelyteremtésre kéne is külön szedtek az Óbuda Hajógyári felhasználniuk. Csak így érhető el, hogy az uniós csatlakozással ne kerüljenek Szigeten Jobbikosok és Fideszesek. annyian utcára, mint a rendszerváltás után. „Elegem volt a kapkodó Ötletekből Akkor az eredeti lógóval, de még behriszalyokboir fehérek voltak a Fidesz lufik. A Fidesz Mindenesetre minden felmérésnél, vezérkar igyekezett nem agyonpolitizál­ elemzésnél ékesebben bizonyította a ni a rendezvényt, Deutsch Tamás

a Jobbik utáni kíváncsiskodást, hogy a magyaroknak győznie kell fiiingre bekötő K-hídra már május 1. délután ki helyezett súlyt Sikeres hangulatot lehetett volna tenni a megtelt táblát. teremtve A csúcslátogatottság a máso­ Ha nem is voltak annyian, mint a Sziget dik napon jött el, mint Orbán Viktor is, zenei fesztiválján, de jó kétszer annyian, ki munkával ünnepelt. Jelesen, a Fidesz mint tavaly, háromszor többen, mint a kulturális tagozatát életrehívó tanácsko­ korábbi években. A Hajógyári Sziget záson volt Május 1-én Az első polgári majális sodrában a 2003-ban lett Május 1. Polgári Szigete Ekkor rendezett itt majálist a Fidesz. helyszínen új párt is született - jobbára a Többet se. A Szigetre települt aztán az Kisgazdapártból kivált „szakadárok” MDF, a MIÉP, sőt még az SZDSZ is, igaz népes csoportjából -, Rozgonyi Ernő oda csak tollasozni mentek fiatalok elnökletével megalakult a Magyar Nemzeti Front. Egy

évre rá, 2004-ben mert az rész volt a legalkalmasabb erre na és az egyszem kínai bugyi árusnak igaz, ez már a Városligetben - követke­ zett a csinnadrattás, „Együtt a szociális volt még látogatottsága. Kunczénak, a vezérszónoknak így Európába” zavaros ünneplés, hat orszá­ akadt némi hallgatósága, szokásos, hagy- gos szakszervezet rendezte Május 1. De vissza a mostani Nemzeti mázas tam-tamjára, hogy az állam a leg­ 8 Kisrégiók www.kisalfoldhu 20 0 2 . november 25, hétfő á O P B O i í &§ ---------------------- M J M S Ö 2 ” P rem o n treiek : A nevelés felelősség és lehetőség KórnYim „Szükség van radikális gondolatok önszervező erejére" A radikalizmusáról országszerte ismert pacifista, a soproni születésű jogász, szociológus Csapody Tamás Civil forgatókönyvek címen jelentette meg húsz év válogatott tanulmányait. A kötetet hétvégi bemutatóján nagy érdeklődés kísérte. - A polgári

engedetlenség klasszi­ kus példájaként a kilencvenes évek derekán ön és két társa láncolták magukat először hazánkban a vasúti sínekhez Végül is milyen sikerreljárt az akciói- kérdeztük Csapody Ta­ mást, akinek nevéhez, tevékenysé­ géhez olyan civil alternatív moz­ galmak fűződnek, mint a KeletNyugat Párbeszéd Hálózat, a had­ kötelezettséget ellenző Álba Kör, vagy a Bokor Bázisközösség. „A közéletiséget, az erőszakm entességet hirdető együtt gon­ dolkodást soha nem tartottam el­ vont, elefántcsonttoronyba való, megfoghatatlanul idealisztikus indíttatásnak; sokkal inkább a társadalom ért való tenni akarás motivált, amely akár polgári engedetlenségi mozgalom szer­ vezésébe is átcsapott.” Dr. Horváth Lóránt Ödön (jobbra) emlékplakettet adott át Bánhegyi Miksának R em én y a jö v ő b e n apátja érdeklődésünkre elmond­ tén, falaik közül kiváló és híres ta­ Folytatás az 1. oldalról

Dr. Pápai Lajos II János Pál’p i­ ta, hogy az 1802-es dátum na­ nítványok kerültek ki - nyilatkoz­ ta Horváth Lóránt Ödön, majd pit idézte, aki arra figyelmeztetett, gyon fontos a rend számára. hogy „nem kell félni, ha Krisztus arcát szemléljük”. Ez segít - a Szendélek által - végigjárni az örök igazság és az élet útját. Az ünnepi szentmise végén Horváth Lóránt Ödön apát kért áldást a jászói, gödöllői és a nagyváradi rendtársak számára is. Könyörgésében többek kö­ zött szólt az új hivatásokért, a szerzetes családokért, az ifjúság tiszta erényéért. A premontrei prépostság Csornán szolgáló - Ismét elkezdődhetett az okta­ tó-nevelő munkánk. Ez nagy fel­ adatot és örömet jelentett és jelent, sok-sok nehézséggel. Ahol pre­ montrei gimnáziumok működtek, az egész nagy Magyarország terüle­ hangsúlyozta: a premontrei rend­ nek nemcsak múltja és jelene, ha­ nem jövője is van. -

Ebben re­ ménykedünk és ezért kértük a jó Isten segítségét az ünnepi szent­ misén. Giilch Csaba Á könyvtár v issza szerzéséért Dr. Horváth Lóránt Ödön Szent Norbertét ábrázoló emlék­ plakettet nyújtott át Bánhegyi Miksa bencés főiskolai tanárnak azért, hogy a csornai prépostság könyvtárának maradékát viszszaszerezte. Öt évvel a második világháború után szinte szabad rablás zajlott a rendház feltört könyvtárában. C sa p o d y Tamás nyugvó társadalom meg-, illetve kiváltására. Ez persze nem így van Véleményem szerint szükség van a radikális, egyszersmind erőszakmentes gondolatok civil önszerve­ ző erejére, a humánus és civil tár­ sadalom alulról történő és a pártonkívüliséget hangsúlyozó építé­ sére. Tömören úgy lehetne ezt öszszefoglalni, amit a könyvemben is szeretnék megjeleníteni: jóllehet a labda ezen a térfélen sokkal kisebb, de itt is lehet focizni, innen is lehet szép

gólokat rúgni. Legyen az az Irak ellen tervezett háborút elítélő civil fellépés, vagy bármi más, amit napjaink hazai és külföldi pacifista mozgalmai a zászlajukra tűznek. Egyébként Firenze és Seattle glo­ balizációellenes mozgalmai akciót próbálnak generálni hazánkban is. Ha úgy látom, pártsemlegesek és tiszták a szándékaik, akkor valószí­ nűleg csadakozom hozzájuk, s együtt próbálunk meg tenni vala­ mit Irak megtámadása okán, arra fókuszálva, hogy hazánk lehetőleg maradjon ki a véres háborúból. láncainkból. A vonat ötperces ké­ séssel útnak indulhatott, mi pedig hátrabilincselt kézzel egy órán ke­ resztül a rendőrség vendégszerete­ tét élveztük. Gyorsított eljárással pénzbüntetést szabtak ki ránk, az­ C saládias hangulatban tán elmehettünk. Mi viszont na­ gyon örültünk annak, hogy sike­ Ma már nem tagja az ön ál­ CSAPODY TAMÁS rült elérnünk célunkat: az addig tal alapított Álba

Körnek. Mi nyilvánosságot szinte egyáltalán volt a kilépés okai - Aggodalommal tekintettünk nem kapott NATO-ellenes véle­ - Idővel úgy éreztem, nincse­ akkor például hazánk tervezett mény így nagyobb publicitásban nek radikális társaim, s a töme­ NATO-csadakozására. Ekkor ha­ részesülhetett gekre sem tudtunk nagyobb ha­ tást gyakorolni. Ez annyit jelent, tározta el az Álba Kör háromfős A labda ezen a térfélen hogy az általunk kezdeményezett csoportja, hogy a Budapestről tüntetések meglehetősen családi­ programszerűen vidékre induló sokkal kisebb as hangulatban zajlottak le. Ezt NATO-propagandavonatok egyi­ ke elé láncolja magát. Akciónkra a Manapság mikor választanák személyes kudarcnak tekintet­ Nyugati pályaudvaron került sor, a figyelemfelkeltés e nem minden­ tem, ráadásul óriási erők működ­ tek ellenünk. Jóllehet kiléptem az nem kis megdöbbenést keltve ha­ napi eszközéti zánk és a katonai szövetség

szerel­ - Könyvem címe, „Civil forga­ Albából, ám civil keretek között vényen helyet foglalt reprezentán­ tókönyvek”, azt a hiú ábrándot su­ az ingyenes jogsegélyszolgálatban sai körében. Végül a rendőrök gallja, mintha lennének konkrét azóta is aktívan tevékenykedem Gosztonyi Miklós „szabadítottak ki” önként vállalt elképzelések a pártok hatalmán T o lv a jo k a t f o g t a k a z o s z t r á k h a t á r ő r ö k Közm eghallgatás, testületi ülés Tizenötezer euró értékű árut akartak Magyaror­ szágra behozni azok a tolvajok, akiket tegnap a Sopron-Kelénpatak (Klingenbach) határátkelőhelyen A kapuvári önkormányzat tart szerdán délután három óra­ pénzügyi helyzetéről, valamint a fogtak el az osztrák határőrök. A 34 éves magyar férfi képviselő-testülete közmeghallga­ kor a polgármesteri hivatal nagy­ helyi adók felhasználásáról hall­ személygépkocsijában két huszonéves nő is utazott.

tással egybekötött testületi ülést termében. Az érdeklődők a város gathatnak meg beszámolót A vámvizsgálatnál csaknem három és fél millió fo­ Továbbra is lesz mozi A csornai önkormányzat új képviselő-testülete az első rendes ülésén döntött a József Attila filmszínház üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról 2003. december 31-ig A korábbi képviselő-testület többször foglalkozott a mozi épületének hasznosításával, to­ vábbi működtetésével. Felvető­ dött már átköltöztetése a műve­ lődési központba, az épület ér­ tékesítése, részbeni értékesítése és egy kisebb, száz ülőhelyes mozi kialakítása is. Ám az előb­ bi elképzelés megvalósításáról nem született döntés, az utóbbi kapcsán pedig nem mutatko­ zott érdeklődés. Ezért korábban a testület a filmszínház folyamatos műkö­ Jó ö tle t rint értékű illatszert és ruhaneműt találtak az

osztrák hatóságok. Mivel a magyarok nem tudták igazolni az áru eredetét, a minden bizonnyal lopott holmikat lefoglalták. A három személy ellen bűnszövetkezet­ ben elkövetett lopás gyanújával indítanak eljárást Kismartonban, (mti) v o lt. é s a B u d a p e s t B a n k v á lla la ti h ite lé v e l m e g is v a ló s ítju k . Mutassa meg, mit tud kihozni vállalkozásából! Elég egy jó ötlet, és a Budapest Bank vállalati hitelei segítségével cége új korszakot kezdhet. désének biztosítása érdekében minden esetben meghosszabbí­ totta a bérleti szerződést a jelen­ legi üzemeltetővel. S ezt tették ezúttal is a képviselők, így a 2003-as esztendő végéig láto­ gathatják a mozit az érdeklő­ dők, hacsak nem kínálkozik egy olyan kedvező lehetőség a hasz­ nosításra, amit nem szívesen szalasztana el az önkormányzat. Azonban a bérleti jogviszonyt ebben az esetben is csak két hó­ napos felmondási idővel lehet­ ne

megszüntetni. • Hiteleinkkel gyorsan megvalósíthatja tervezett beruházá­ sait, növelheti alkalmazottainak, ügyfeleinek szám át, é s így a cég hasznát is. • S z é le s hitelválaszték un kb ól ta n á c sa d ó in k s e g íts é g é v e l könnyen kiválaszthatja a cég én ek legm egfelelőbb term éket. • Évi 5 0 0 millió forintos árbevétel alatt pedig folyószám ­ lahitel igénylését egyszerűsített eljárással bíráljuk el. M u ta s s a m e g , m ire k é p e s v á lla lk o z á s a ! MEGHÍVÓ! A részletekért hívja a 06-40/477-777-es számot és AKAPUVÁRI MEZŐGAZDASÁGI ÉSSZOLGÁLTATÓSZÖVETKEZET Igazgatósága értesíti tagjait hogya f lö é á lF Ö L D ! KÖZGYŰLÉST HIRDETÉSFELVÉTEL 2002. december 12-én (csütörtökön) 9 órára a kapuvári Petőfi Moziba összehívta. • Napirendi pontok, 1. Azigazgatóság beszámolójaa végzett munkárót 2. AFelügyelőBizottság beszámolója 3.

Tisztségviselőkmegválasztása A.Egyébügyek Határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel és helyen a közgyűlés megtartására 9 óra 30 perckor kerül sor. Sipöcz Istvánná Igazgatóság elnöke tárcsázza a 2 /3 /1 - e s menüpontot. a R ábaközi S z e r k e sz tő sé g b e n ! Csorna . M á r tír o k t e r e 6 1 9 6 /2 6 0 - 1 6 4 ww w.budapestbankhu Az Ön pénze, az Ön s z a b a d s á g a 6 SOPRON ES KORNYÉKÉ 2013. N O V E M B E R 5, KEDD K I S A L F Ö L D A BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉG HUM ÁNUSABB MEGOLDÁST ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁST SÜRGET Mi köti össze Puskást A h ajléktalan okért em eltek szót és a fröccsöt? A hajléktalanok érdeké­ ben fordult nyílt levélben Áder Jánoshoz a Bokor Bázisközösség. Bár a köztársasági elnök aláír­ ta az új törvényi szabá­ lyozást, a Bokor társa­ dalmi összefogást és va­ lódi megoldásokat sürget a humánus megoldásért. SOPRON NAGY MÁRTA „A h a

jlé kta la n o kka l kapcsola­ tos ú j tö rvé n yi szabályozás m ély m egdöbbenést v á lto tt k i közösségünk ta g ja ib ó l” - így kezdődik az a levél, am elyet Áder János köztársasági e ln ö k­ nek cím eztek a B okor Báziskö­ zösség ta g ja i. S zerintük ugyan­ is az elfo g a d o tt törvény ugyan­ úgy tartalm az em bertelen ele­ m eket, m in t az előző szabályo­ zás: nem szolgálja a társada­ lom és fő le g nem a h a jlé k ta la ­ no k ügyét. A társadalom pere­ mére sodródott em ber éppúgy Isten képmása, m in t m in d e n ki más, s a B okor ta g ja i számára a h a jlé kta la n ü g y m egközelíté­ sében a jézusi példa a mérce. - Az állam fő aláírta ugyan a törvényt, úgy gondoljuk azon­ ban, hogy a problémával foglal­ kozni kell. Közösségünk katalizá­ tora kíván lenni egy olyan folya­ matnak, am i valódi megoldáso­ kat kínál a hajléktalanok problé­ m áinak megoldására. Társadalmi

összefogást szeretnénk, mert vé­ lem ényünk szerint az emberi h u ­ mánum világnézeti és p o litika i nézetektől függetlenül megköve­ te li, hogy segítsünk elesett em­ bertársainkon - fogalmaz a Bo­ kor Bázisközösség társadalm i ügyek koordinátoraként a sopro- SOPRON-BUDAPEST FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL j - Számomra ez is egyér­ telm űvé te tte , érdemes Puskás Öcsi fu tb a llö rö ksé g é t hungarikum m á n yilv á n íta n i - fo ly ta tta Horváth Vilmos, a H ungarikum B izottság S port, T urizm us és Vendéglátás Szakbizottság e l­ nöke, a k it az országos ip a rka ­ m ara d elegált a testületbe. Budapesten szerdára hívtam össze a harm incegy tagú szakbizottság következő ülését. A r­ ró l d ö n tü n k, hogy a M agyar Ér­ té ktá rb ó l javasoljuk-e Puskás Ferenc, az A ranycsapat legen­ dás csatára örökségét a hungariku m o k gyűjtem ényébe. A ja ­ vaslat a Puskás A kadém iától szárm azott. A

professzorokból, szakm ai és c iv il szervezetek szakte kin té lye ib ő l á lló te stü le ­ tü n kb e n korábban egyöntetű A Bokor közösség a probléma lényegét abban látja, hogy a hajléktalanság társadalmi okainak megszüntetése v o lt az ig enlő döntés. M ost fo r­ helyett az új törvény lehetővé teszi a fedél nélkül élők erőszakos kiszorítását a közterületekről. FOTÓ: MAGASl m ailag is a H ungarikum B izo tt­ ság elnökéhez, dr. Fazekas szüntetése helyett az új törvény la lta össze a tennivalókat. Ebben Sándor vid é kfejlesztési m in isz­ lehetővé teszi a fedél nélkül élők szerepel többek között áz, hogy a erőszakos kiszorítását a közterü­ hajléktalanok problém áját csak letekről. D iszkrim ináló szabályo- komplexen lehet kezelni, bün­ tető eszközök he­ lye tt em patikus és J f Diszkrim ináló szabályozás szakmai megoldá­ helyett humánus és integráló sok szükségesek. m egoldásokra

lenne szükség. Fejleszteni ke ll az ellátórendszert, nö­ Csizovszki Sándor velni a férőhelyek SOPRON. P o litik a i döntésnek zás helyett hum ánus és integráló számát, m egoldani a hét m inden ta rtja az LMP az is k o la i in té z­ megoldásokra lenne szükség napján a megfelelő étkeztetést. A m ényi tanácsokba tö rté n t önhangsúlyozzák. A szociális hajléktalan-ellátásban dolgozók korm ányzati delegálásokat. A ügyek m unkacsoportja szakmai kiem elt bérezését is zászlajára soproni közgyűlés kizá ró la g a koncepciójában tíz pontban fog­ tűzte a Bokor-közösség. Fidesz-KD NP fra kció já n a k Csizovszki Sándor szerint össze­ ké p vise lő it kü ld te az á lla m i fogással megsokszorozódnának az fe n n ta rtá sú tanintézm ények erőforrások. tanácsaiba, am elyeknek az A Bokor Bázisközösség katolikus gyökerű, a jézusi szereteteszményt LMP szerint nincsenek szabá­ képviselő emberek testvéri

társasága, erkölcsi megújulási mozgalma, n i szakember, Csizovszki Sándor. lyo zo tt hatáskörei. - Úgy dön­ amelyet Bulányi György piarista szerzetes hívott életre 1945-ben. A A közösségben a probléma lénye­ tö tt a közgyűlés a delegálások­ Bokor tagjainak legfőbb hitvallása: aki szeret, az ad; aki szeret, az gét abban látják, hogy a hajlékta­ ró l, hogy nem ism erték azok szolgál; aki szeret, az nem alkalmaz erőszakot. lanság társadalm i okainak meg­ fe la d a ta it, m űködési m echa­ n izm u sa it, ezért sze rin tü n k ez a határozat e lh am arkodott és h elytelen - je le n tette k i tegna­ p i sajtótájékoztatóján Szakács Gyula, az LMP m egyei elnöke. Pálinkás József, az MTA e l­ A rendelet nem ta rta lm a zo tt nöke la p u n kn a k elm ondta: h e tvenkilenc olyan kutatócso­ p o rto t á llíto tta k fe l, am elynek ta g ja i kiem elkedő kö rü lm é ­ nyek kö zö tt tevékenykedhet­ nek. Ezzel is arra ösztönzik

a tudósokat, ku ta tó ka t, hogy idehaza hasznosítsák tehetsé­ güket, tudásukat. E hónapban SOPRON. Az is k o la i intézm é­ pedig 9,5 m illiá rd o s beruhá­ n y i tanácsokba a közgyűlés zást adnak á t. O lyan ku ta tó - vá la szto tt önkorm ányzati kép­ központ jö tt lé tre Budapesten, vise lő ke t d e le gá lt, m ert az in ­ am ely a vilá g o n b á rh o l m egáll­ tézm ény és az önkorm ányzat ná a helyét. kö zti kapcsolat így b izto síto tt A megemlékezés a nagycen­ kö zvetlenül és a legm egfe­ k i Széchenyi-m auzóleum ká­ polnájában fo ly ta tó d o tt, m ajd Az Akadémiai Emlékerdő a magyar tudomány ünnepe alkalmából m egkoszorúzták a legnagyobb újabb hársfával gazdagodott. FOTÓ: MAGASl m agyar sírhelyét. LMP: szakm ai vagy p o litik a i döntés? Elültették a 188. hársfát a magyar tudományért SOPRONPUSZTA. A magyar tudo­ mányt ünnepeljük november 3-án. E napon 1825-ben Széchenyi István

birtokainak egyévi jövedel­ m ét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ezzel lehetővé tette a Magyar Tudomá­ nyos Akadémia létrehozását. A 188. évforduló alkalm ából az MTA vezetése - a Nyugat-magyar­ országi Egyetem, valam int a sop­ ro n i kutatóközpontok professzo­ ra i és más képviselői jelenlétében - elültették a 188. kislevelű hárs­ fá t a Tanulm ányi Erdőgazdaság Zrt. (Taeg) kezelésében lévő sopronpusztai Akadémiai Emlék­ erdőben. Németh Tamás akadé­ m ikus, az MTA főtitkára kiemelte: aki fá t ültet, bízik a jövőben. terhez ju tta tju k el az előterjesz­ tést. - Egy tipikusan magyar ita l­ ról, a fröccíről ugyanakkor két­ órás vita alakult k i korábban, a Magyar Értéktárba való felvétel­ kor - részletezte Horváth Vilm os. - Végül a fröccsöt úgy d e fin iá l­ tu k, hogy „Szőlőbor és szóda vagy szikvíz változó arányú, a fo ­ gyasztás helyszínén történő

ke­ veréke” . A többi „fröccsnek” ne­ vezett ita l nem tekinthető m ajd hungarikum nak. A szakma egyébiránt hatvanhatféle fröcscsöt ismer. Szerdai ülésünkön nagy valószínűséggel az általunk meghatározott ita lt is hungarikumm á javasolja a szakbizott­ ság. A m iniszter november 28-án, a hat szakbizottság elnö­ keiből á lló testület ülésén hird e t­ h eti k i az ú j hungarikum okat. H orváth V ilm os elm ondta még: ülésükön m egtárgyalják, hogy - többek kö zö tt - G undel K ároly életm űvét is felvegyék-e a nem zeti értéktárba. E záltal n y ílh a t meg az ú t, hogy az is h u n g a riku m lehessen. ugyan szigorú szabályokat a delegált személyére, de a já n lá ­ sában a „kö ztiszte le tb e n á lló ta n á r” is szerepelt. Ennek az önkorm ányzat csak néhány képviselő esetében tu d o tt meg­ fe le ln i, a kü ld ö tte k többségé­ nek ugyanis nincs pedagógiai végzettsége, am i viszont rend­ k

ív ü l hasznos vo ln a . A döntés n yilvá n va ló célja a p o litik a i k o n tro ll érvényesítése az in té z­ m ényekben. Vannak, a k ik két iskolában is tanácstagok lesz­ nek, m iközben az LMP-s ké p vi­ selőt, Bebesi Józsefet, három pedagógusdiplom ával és több évtizedes szakm ai tapasztalat­ ta l sem delegálták - m ondta el Szakács Gyula. „A kapcsolat íg y b izto síto tt kö zvetlen ü l” lelőbben - reagált Sass László, a so p ro n i önkorm ányzat k u ltu ­ rá lis , o kta tá si és sp o rtb izo ttsá ­ gának elnöke az is k o la i in té z­ m ényi tanácsokba tö rté n t önkorm ányzati delegálásokkal kapcsolatos LMP-s kifogásra. A Kisalföld napilap terjesztői hálózata NAPI PROGRAMAJÁNLÓ S zé tlő tt városok: összeköt a szabadság kézbesítőt keres az újság reggeli kézbesítésére az alább i településen! Poznan és Budapest ’56-os eseményeit mutatja be nagy tablókon 32 képben az a kiállítás,

amit Roman Kowalski, Lengyelország budapesti nagykövete és Fodor Tamás polgármester nyitott meg tegnap délután a Liszt-központban. Nyitó­ beszédében a lengyel nagykövet a soproni ese­ ményeket is kiemelte, és megállapította: a két nem­ zet barátságának kulcssza­ va a szabadság. A Szétlőtt városok című kiállítás no­ vember 20-ig látogatható. FOTÓ: MAGASl Mozi C IN E M A C ITY - SOPRON PLAZA (9 9 /3 4 3 -4 1 0 ) D e rü lt é g b ő l fa s írt 2 . - A m áso­ d ik fo g ás (USA): 1 1 ,1 4 .3 0 óra D e­ r ü lt é g b ő l fa s írt 2 . - A m áso d ik fogás 3 D (USA): 1 2 .3 0 ,1 6 3 0 , 1 8 .3 0 óra Last V egas (USA): 11, 1 3 .1 5 1 0 1 7 2 0 1 9 3 0 óra S zu p er­ c e lla (USA): 1 3 ,1 5 .2 0 ,1 7 4 0 , 2 0 3 0 óra. Is te n i m ű szak (m a g ya r): 14.45, 2 0 óra Id ő rő l id ő re (angol): 1 2 .1 5 1 7 1 9 3 0 óra. Tu rb ó (USA): 1 2 ,1 6 óra. Tu rb ó 3 D (USA): 1 4 ,1 8 Várjuk jelentkezését, íia Ön: • munkájára

igényes • megbízható • településén megfelelő helyismerettel bír. óra. V a kszeren cs e (USA): 18 óra V é rm e s é k (U S A -fra n c ia ): 13.30, 20.15 óra C saládi ü z e lm e k (USA): 11.151545, 2 0 óra G ra v itá c ió 3D (U SA ): 12.15,1415,1615,1815, 20.15 óra K IS A L F Ö L D KISALFÖLD 2 0 1 7 . 12 0 6 , szerda Vizsgálják a pincészetet Vizsgálatot indított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Sauska pincészet villányi üzemében, amelynek lefolytatásáig elrendelték egyes termékek zárolását és forgalomból történő visszahívását - tudatta tegnap a hatóság. Körkép 5 MEGYEI ÉRINTETTEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FILM KÉSZÜLT EGY KISKÖZÖSSÉG TÖBB ÉVTIZEDES HÁNYATTATÁSAIRÓL A jövőt szolgálhatnák a Bokros jelentések szentségkiszolgáltató m odell­ ből, ahelyett, hogy inkább a közösségépítés irányába moz­ dulna el. A napokban mutatták be a Duna World tévécsatornán a Bokros

jelentések című dokumentumal­ kotást, amely a Bulányi György piarista atya által életre hívott kisközösségi mozgalom történe­ Az ötvenes években tét dolgozza feL Varga Ágota börtön járt annak, aki a Bokorhoz tartozott, a Kádár-rendszerben pedig titkosszolgálati rendező filmjében számos me­ gyei érintett is megszólal MAGYARORSZÁG GÜLCH CSABA úton üldözték a kö­ Az egyházak, köztük a katolikus egyház elleni tevékenység kü­ lönleges helyet foglalt el az ál­ lambiztonság munkájában a kommunizmus évtizedeiben. Varga Ágota A tartótiszt és az Operatív érték - a besúgottak című hiánypótló film je után leg­ újabb, Bokros jelentések című alkotásában a Bulányi György piarista atya által alapított bá­ zisközösség hányattatásait mu­ tatja be állambiztonsági iratok, archív video-, filmrészletek és néhány érintettel készített be­ szélgetés felhasználásával. Az utóbbiak egyike, Szabó Gyula

mezőörsi plébános, tu ­ dományos kutató 1976 óta a közösség tagja, és több m int másfél évtizede kutatja üldöz­ zösségeket. Szabó Gyula mezőörsi plébános, tudományos kutató 1976 óta tagja a Bulányi atya által életre hívott bá­ zisközösségnek és egyik megszólalója a nemrégiben bemutatott Bokros jelentések című dokumentumfilmnek. FOTÓ: MÉSZÁROS MÁTYÁS tetésük történetét, tanulm á­ nyozza és feldolgozza a Bokor közösséghez tartozókról je­ lentő ügynökök jelentéseit, a tartótisztek összegzéseit és ügynöknevelő módszereit. - Az ötvenes években bör­ tön já rt annak, aki a Bokorhoz tartozott, a Kádár-rendszerben pedig titkosszolgálati úton ü l­ dözték a közösségeket. Szomo­ rú tény, hogy ebben a korabeli püspöki kar kilencven százalé­ ka is érintett vo lt - hangsú­ lyozta Szabó Gyula. - Ennek ma is nagyon sok kárát látja a magyar katolikus egyház, az­ zal, hogy nem tud kilé p n

i a TÖBB EZREN TÁMOGATJÁK MUNKÁJUKKAL A SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS, KARITATÍV ÉS EGYHÁZI SZERVEZETEKET 60 milliárdos önkéntes segítség GYŐR-M 0S0N-S0PR0N FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A tudományos kutató plébános fontos fegyverténynek, tiszte­ letre m éltónak tartja, hogy a film ben megszólalt Modok Ár­ pád, a Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyugal­ mazott III/III-a s kiem elt főérté­ kelő tisztje, tartótisztje is. An­ nak idején az összes jelentés az ő kezén ment keresztül, ame­ lyek 20-25 évre meghatározták a jelentésekben szereplők to­ MEGMARADT A BOKOR MAGJA A Bokor közösség hálózata 1994-re szétmorzsolódott. A megmaradt mag azóta bővül, főleg Budapesten, a Dunántúlon és Sopron környékén. Működik egy Bokor-portál, illetve évente tartanak Bokor-ünnepet és Bokor-tábort is. Hollóházi porcelán, pálosok és gulyás MAGYARORSZÁG MTI Legtöbben a szociális, ku lturá ­ lis, ille tve a karitatív és

az egy­ házi szervezeteket segítik m unkájukkal. A Magyar M áltai Szeretet­ szolgálat Nyugat-dunántúli Ré­ giójában több m int ezer önkén­ tes segít rendszeresen a karitatív munkában. A fiatalok elsősor­ ban rászoruló időseket látogat­ nak, fogyatékosokkal foglalkoz­ nak, hajléktalanokat látnak el, valam int kortárs segítőként kü­ lönféle foglalkozásokat tarta­ nak. Az idősebb önkéntesek főként az adománygyűjtésben és -osztásban vesznek részt. A segítők folyamatos képzéseken, szakmai konzultációkon vesz­ vábbi pályáját. A Bokros jelen­ tésekben szerepel még a me­ gyéből Butsy Lajos sopronkőhi­ dai fegyházlelkész is, aki évti­ zedek óta részt vesz a Bokor bá­ zisközösség életében, m unkájá­ ban, valam int Várszegi Aszták püspök, pannonhalm i főapát is, aki 4 évig volt a magyar ka­ tolikus egyháztörténet közel- 1 m últját feltáró Lénárd Ödön Alapítvány kuratórium i elnöke. -

Varga Ágota dokumentum film jét díszelőadáson m u­ tatták be Budapesten az Urá­ nia Filmszínházban, valam int nemrégiben vetítette, és remé­ nyeink szerint később is vetíte­ n i fogja a Duna World tévécsa­ torna - em lítette Szabó Gyula. - Szeretnénk, ha elindulna egy olyan társadalm i párbeszéd, amelynek részeként ku ltu rá l­ tan ki tu dju k tárgyalni a m úl­ tat. Ezzel a film m el azt szeret­ nénk segíteni, hogy az egyház m ielőbb le tudja vonni a jövőjét ille tő tanulságokat. A Hungarikum Bizottság tegna­ p i döntése értelmében a hunga­ rikum gyűjteményébe került a magyar gulyásleves, a pálos rend és a hollóházi porcelán jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. A Magyar Értéktár a csíksomlyói pünkösdi búcsúval, a Magyar népmesék rajzfilmsorozattal, a vert csipkével és a gemenci gím­ szarvassal bővült a testület dön­ tése értelmében. A tegnapi bőví­ téssel 70-re nőtt a

hungarikumok és 161-re a Magyar Értéktár­ ban szereplő értékek száma. ---------------------- HIRDETÉS------------------------ A Lurkó Alapítvány jó néhány játszóházat alakított ki a győri kórházban, ahol önkénteseik játékkal, kézmű­ ves-foglalkozásokkal terelik el a gyermekek figyelmét a betegségükről. Már a karácsonyra készülnek FOTÓ- RFRTI FFF ANDRÁS nek részt. A Győri Egyházmegyei Karitász önkéntesei is elsősorban az ado­ mánygyűjtésben segédkeznek. Emellett például nemrégiben a Széchenyi-egyetem egyik h all­ gatói csoportja vállalt heti rend­ szerességgel önkéntes munkát a szervezetnél. Egy használatra szánt üres plébániát mértek fel és elkészítették az épület digitá­ lis felmérési tervét. A győri kórházban működő Lurkó A lapítvány jó néhány játszóházat a la kíto tt k i a gyó­ gyító intézm ény egy-egy osz­ tályán. Ezekben a terekben a jótékony szervezet önkéntesei

játékkal, életkoruknak megfe­ lelő kézműves-foglalkozások­ kal te re lik el a gyermekek fi­ gyelmét a betegségükről. Gya­ koriak a diavetítések, a mese­ olvasások és a társasjátékozá­ sok is. Az ilyen alkalmakon az önkéntesek - az egészségügyi dolgozók m unkáját segítve - a gyermekeknek szerzett élmé­ nyekkel hatékonyan járulnak hozzá a lurkók gyógyuláséihoz. A telefonos lelkisegély-szolgálatok, így a Győr-Moson-Sopron Megyei Anima M entálhigiénés Egyesület is a szakemberek m ellett - elkö­ telezett, felkészült önkéntesek­ kel oldja meg a 24 órás ügyele­ tet. A segítők folyamatos kép­ zéseken, szakmai konzultáció­ kon vesznek részt, hogy kellő felkészültséggel tudják fogad­ n i a bajbajutottak hívásait. A Mediawave alapítványt többnyire a fesztivál idején se­ g ítik a többségében fia ta l ön­ kéntesek. Sok más m ellett a tolmácsolásban, a különféle workshopokon asszisztensi munkában, a

hoszteszkedésben, ille tve a vendégek kalau­ zolásában nyújtanak hatékony segítséget. FORD MOTORCRAFT FORD MOTORCRAFT SZERVIZ TÉLI GUMIABRONCS 5 évnél Idősebb személyautókra. 2 3 9 0 0 F o r-T o p K ft. KSH: a vártnál nagyobb volt a növekedés MAGYARORSZÁG. Elsősorban a piaci szolgáltatások vártnál kedvezőbb teljesítményére hivatkozva második olvasatában j0,3, százalékponttal 3,9. százaié- kosra emelte a bruttó hazai térmék harmadik negyedévi nővekedési adatát tegnap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a november 14-én közölt első becs- léshez képest. A szezonálisan és naptárhatással kügazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,l, az£lőző negyedévhez viszonyítva 0,9 százalékkal nőtt. Az idei első három negyedévben a GDP volumene 3,8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ft 175/65 R14 11 9 9 0 Ft 9 0 2 8 Győr, K ism e gye ri

ú t 2. 9 6 /5 1 3 -2 0 0 9 4 0 0 S o pron , G yőri u. 42 99/511-780 w w w .fo rd fo rto p h u A Ford Motorcraft 5 * szolgáltatást a garanciaidőn tú li 5 évnél idősebb autókhoz ajánljuk A fe ltü n te te tt gumi abroncs ara iá n lo tt darabonkénti fogyasztói ar. amely l eb 175/65 Rió Kormoran téli gumiabroncsra vonatkozik és keréktárcsa nélkül értendő Az árak brutto fogyasztói árak. További részletekért és feltetelekert érdeklődjön a ford hu-n vagy márkaszervizeinkben 1993. február 1 3 U jjfir TÖRÉKENY MAJOLIKA Hová tűnt a fegyverpápa? S - V á d o ljá k a h a tó s á g o k a t A rusztikus stílusú városlődi kerámiák iránt egye­ lőre kicsi a kereslet, így a Herendi Majolika Gyár Kft. kénytelen volt intéz­ kedéseket tenni a terme­ lés időleges csökkentésé­ re. A közgyűlésen három javaslat merült föl: felszá­ molják a kft.-t, 30 dolgo­ zót elbocsátanak, illetve arányosan csökkentik a munkaidőt és a

munkabé­ reket. Ez utóbbit szavazta m eg a tulajdonosokból ál­ (Folytatás az 1. oldalról) Állítólag a közép­ szlovákiai Martin város festői környé­ kére, az ott lévő lu­ xusnyaralójába vo­ nult vissza kipihenni a magyarországi fá­ radalmakat. Köztu­ dott, hogy a kiváló és nagy volumenű fegyvergyártásáról híres ex-Csehszlovákia egyik fő fegy­ vergyára éppen Martinban található. Az egykori Szovje­ tunió területén kívül itt működik a legna­ gyobb harckocsi­ gyár, illetve gyárak, lévén: kettő is dol­ gozik egymás mel­ lett. Legutóbb de­ cemberben 250 darab T -72-es modellt adtak el Szíriának. Goszpogyin Rjasencev - titkosszol­ gálati hírek szerint - az egyik hivata­ los-félhivatalos láncszem volt a szovjet és a csatlós államok fegyvergyártói kö­ zött. Mindenesetre ez magyarázhatja azt a megkülönböztetett érdeklődést, amit a birodalom összeomlásakor még a szovjet, ma az orosz hivatalos szervek

mutatnak felé. Revaz Msvenyieradze, Rjasencev mun­ katársa, aki egyike volt a kommandósak­ ció során leíogottaknak, elmondta, a ják a járandóságukat, ami a miénk sokszorosa. Egy csomó ember nyolcezer forintos minimálbért kap. Azt hiszik, velünk min­ dent megtehetnek! háborog a telefonban egy magát megnevezni nem kívánó városlődi munkás. Gyebnár igazgató úr nem óhajt nyilatkozni, m ert szerinte minden írás, amely a kft.-ről szól, csak árt a gyárnak. Azt m égis sikerült megtudni, hogy a teljesítménybére­ sek munkáját szintén visszafogták, az eddigi 120-130 százalék helyett százat teljesíthetnek, és utána hazamehetnek. Az időbéresek tíz százalékkal kevesebbért dolgoznak. Ő például elesik kétnapi fizetésétől, ami hatezer forintot tesz ki. A fenye­ getőzésektől egyébként nem fél, és további m eg­ rendelők után kutatnak. DALLOS Eduard és Milan Romeéia szovjet csapatok kivonulásának idején egy moszkvai

ügyész megpróbálta már csőbe húzni Vlagyimirt, amikor egy szovjet ka­ tonai objektumba kívánta becsalni. A töb­ bit el lehet képzelni. Valószínűleg ez le­ hetett az a pillanat, amikor a szovjet ha­ tóságokkal addig szorosan együttműködő Rjasencev önállósította magát. Az egész kommandósoperett eléggé szövevényes. Az azonban biztosnak lát­ szik, hogy az annak idején nagy port felvert hazai Kalasnyikov-ügyhöz nem volt köze az orosz fegyverpápának. V.R Csecsemogyilkos E lá sta ú jsz ü lö tt c s e c s e m ő j é t S z. E., m iu tán k ét órán á t h a llg a tta a z a p r ó sá g n y ö s z ö r g é s é t. A S z é ­ k e sfe h é r v á r m e lle tti sá r p e n te le i e r d ő b e n s z ü lte m e g fiát, majd e g y f e k e t e szo k n y á v a l a la p o sa n b e b u g y o lá lta . A k isg y e r m e k m e g ­ fu llad t. M iután a fö ld e t g o n d o sa n e le g y e n g e t t e a z ú jsz ü lö tt fö lö tt, v is s z a m e n t

a v á ro sb a tá r sa ih o z . N ekik fö ltű n t, h o g y S z. E m e g ­ sz a b a d u lt a te r h é tő l, a z o n b a n e g y id eig n em akartak tu d o m á st v en n i a tén y rő l. A k ü lö n le g e s c s a p a t, három férfi é s e g y nő a l­ kalm i m u n k áb ól te n g ő d ö tt, é s a k ö zeli e r d ő b e n , sá to r b a n laktak. E g y sz o b á s la k á su k a t u g y a n is n em tu d ták fen n ta rta n i, k ik ö ltö z­ t e tté k ő k e t. Akkor v á sá ro ltá k a sá tr a t é s n é h á n y s z ü k s é g e s k e m ­ p in g fe ls z e r e lé s t. Innen jártak d o lg o z n i f e j é r m e g y e s z é k h e ly é ­ re. A s o r s so d o r ta e g y m á s m e llé ő k e t, m in d egyik ü k s z e r e n c s é t le n h ázasságot é s gyerekeket ha­ g y o tt m aga u tán . S z E p éld áu l B eretty óú jfalu b ól m e n e k ü lt g a ­ M ivel az alkalmazotti kedvezm ény nagyon sok adózót érint, visszatérünk m ég egyes

részletekre. Alkalmazotti ked­ vezm ényt csak egy munkaviszony alapján lehet igénybe venni ha erre a feltételek egyébként fennállnak ismertettük koráb­ ban. Fontos a munkaviszony fogalmát tisz­ tázni. Ezalatt a m un­ káltató és a dolgozó közötti megállapodás ( m u n k a s z e r z őd é s ) alapján létrejött jogvi­ szonyt kell érteni. (Munkaviszonyban a Munka Törvényköny­ ve, a köztisztviselók és ló közgyűlés, hiszen a részvényesek nem mások, mint a Majolika munká­ sai. A megállapodást kö­ vetően a kft. ügyvezető igazgatója, Gyebnár György egy tucat mun­ kásnak felmondott. - Felháborító, ami ná­ lunk történik. A fizikaia­ kat elküldik, a fizetésün­ ket 30-40 százalékkal csökkentik, bezzeg a veze­ tők és az adminisztráció­ ban dolgozók tovább kap­ rázda é s ita lo s férje e lő l, e ls z a ­ kadva h á r o m é v e s k islá n y á tó l is. E lő szö r ú gy te r v e z te , m e g sz ü li egyk ori

é le ttá r s a g y e r e k é t, akit m ajd n agyap jával fö ln e v e lte t. Ám a z u to lsó p e r c e k b e n m e g g o n d o l­ ta m a g á t, n em h a llg a to tt se n k ir e , n em akarta a c s e c s e m ő t állam i g o n d o z á s b a ad n i. A tö b b ie k lelk i­ is m e r e te k é t nap u tán m e g s z ó ­ lalt, é s S z. E -t fö lje le n te tté k , bár fé lte k , h o g y ők is b e le k e v e r e d ­ h e tn e k a z ü g y b e . A n y o m o z á st e m b e r ö lé s b ű n te tté b e n m eg­ k e z d té k . S z E -t e lő z e t e s le ta r ­ tó z ta tá s b a h e ly e z té k . Az a s s z o n y a k isg y e r m e k t e m e t é s i h e ly é t f e l­ tá rta, s a z o r v o ssz a k é r tő i b o n c o ­ lá s m e g á lla p íto tta , h o g y a fiú é le t k é p e s , é r e tt m a g z a t v o lt. S z E. tu d a tá lla p o tá t a z ig a z sá g ü g y i o r v o ssz a k é r tő k n em ta lá ltá k b e ­ t e g e s n e k . A F ejér M egyei B író­

s á g S z. E -t három é v b ö rtö n b ü n ­ t e t é s r e é s a k ö zü g y ek tő l három é v e ltiltá sr a íté lte - e ls ő fo k o n . A m á so d fo k ú tá rg y a lá sra a h é te n kerül sor. D. ZS közalkalmazottak jog­ állásáról szóló törvé­ nyek szerint szerződöt­ tek állnak.) Az alkalmazotti ked­ vezményt az állampol­ gárságtól és a jövedelemszerzés helyétől függet­ lenül igénybe lehet ven­ ni. N em jár az önálló munkavállalóként külföl­ dön munkát vállalóknak. A munkáltatónak a havi kettőszáz forint adócsökkentési le h e tő ­ séget a m unkaviszony­ ból származó rendsze­ res jövedelem adóelő­ leg-szám ításánál figye­ lem be kell venni. Ki tekinthető m un­ káltatónak? Am elynél (akinél) a m agánsze­ m ély legalább hatórás m unkaviszonyt létesí­ tett. Akinek csak négy­ órás állása van, attól a kifizetőktől származó jövedelem ad óelőleg­ számítási szabálya

sze­ rint vonják a levonnivalókat. M ivel a gazdasági társaságokról szóló törvény nem zárja ki, hogy egy kft. a tagját m ég m unkaviszonyban is foglalkoztassa, így a m unkaviszonyban fo g ­ lalkoztatott tagot a kedvezm ény ugyan­ olyan feltételekkel m egilleti, m int a csak munkaviszonyban álló alkalmazottat. DR. KERTÉSZ ÉVA Az óra m utatói már régen el­ hagyták az éjszakai tizenkettest, ám a határőrök m égsem voltak álmosak. Eduard m eséit hallgat­ ták, aki fordulatokban jócskán bővelkedő történetekkel koztatta őket. A hogy telt-m últ az idő, a khakiruhások egyre in ­ kább hajlottak arra, hogy másokkal is m e- badkai úton lévő Shell benzinkút­ nál. Milan Alfa Rómeóval érkezett A rendszámokat együtt cserélték le. Ezután a jugoszláv férfi át­ adott Eduardnak egy üres csehszlovák forgalmi engedélyt azzal, hogy azt töltse ki az Alfa Romeo adataival. Ugyanígy jár­ tak el a biztosítási kártyával, mert hiába

tudták, az autó lo­ pott, az mégsem járja, hogy biz­ tosítás nélkül induljanak el vele. A szlo­ vák férfi gosszák a h a llo tta k a t. A Csongrád m egyei zsa­ rukat vá­ lasztották. H o g y m iként került a szlovák Eduard a röszkei határátkelőhelyre? T öb b m int két­ m illiót érő, csehszlovák rendszá­ mú Alfa Róm eóval érkezett. Csuda tudja, miért, a határőrök alaposan szem ügyre vették az autó papírjait. A forgalmi en ge­ dély tökéletes állapították m eg. Az Interpol sem körözi az autót - derült ki a komputer adatbankjából. Elkérték a slussz­ kulcsot, és ettől Eduardnak szem m el láthatóan felszaladt a v ér n y o m á sa . A kulcs másolat volt, a kulcstar­ tó emblémáján egy magyar vál­ lalat nevét lehetett olvasni. A rendszámtáblát, pontosabban az azt rögzítő csavarokat valaki vagy valakik kicserélték. Eduard legutóbbi - mert volt több is - variációja szerint a tény­ állás: két hónappal

ezelőtt ismerke­ dett meg egy jugoszláv állampol­ gárságú fiatal férfival, akit Milán­ nak hívnak. Akkor megbeszélték, hogy találkoznak Szegeden, a Sza- meg egy ,isten veed et”. T erveik szerint a palicsi szállo­ dában kellett volna Eduardnak jelentkezni, ott foglaltak neki szobát. Főhősünk azonban a vasárnapra és a hétfőre virradó éjszakát egy rendőrségi cellában töltötte. Ennek oka, hogy ezek a fura zsaruk rop­ pant kíváncsiak: mindenáron tudni szeretnék, milyen úton lehet hozzá­ jutni üres csehszlovák forgalmi en­ gedélyhez, valamint a biztosítás be­ fizetését igazoló kártyához. OLÁH S e a ítő k é zfo g á s A hét végén kétnapos konferenciát tartott a Bokor Bázisközösség, az ELTE B T K Professzorok H ázá­ ban. Erre katolikus és más keresz­ tény, zsidó, sőt ateista budapestie­ ket is m eghívtak. Bulányi György piarista szerzetes, az alapító, az erőszakm entesség magyar aposto­ la. Ö és

követői a hit árulójának tekintik azokat, akik fegyvert fog­ nak. Szerintük történelm i botrány, hogy az egyház elhagyta az első három században járt utat, s az alapítót elárulva kiegyezett a hata­ lom mal. Azóta ők sem riadnak vissza az erőszaktól. Szom baton előadások hangzottak el az ökum éniáról, a béke lehetőségéről és a szegénységről. Olyan neves elő ­ adókat hívtak m eg, m int Konrád György, L engyel László, N ém eth G é z a , N yíri Tamás, Solt Otília. Érdemes idéznünk a délutáni előadások néhány fontosabb go n ­ dolatát. Solt Otília S Z D SZ -es parlamenti képviselő, a Szegénye­ ket T ám ogató Alap vezetője kifej­ tette: a javak „szeretetteljes elosz­ tása” már nem lenne elegend ő a gondok m egoldására. Ijesztő m é­ reteket öltött a munkanélküliség. A fölöslegesség, a kirekesztettség érzése m indennél jobban rom bol. Turiák Ildikó az igazi szocializ­ musban látná a társadalmi

egyen­ miséjére, majd a közel ötvenéves lőség esélyét. Ú g y vélte, hamar le ­ Bokor Közösség emlékképeinek