Nyelvtanulás | Angol » New Headway Pre-Intermediate szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Adatlap

Év, oldalszám:2001, 110 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:4143
Feltöltve:2007. szeptember 09
Méret:430 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11110 A.Hajnalka 2014. március 03
  A megszokott magas szintű összefoglaló, de csak nyelvtanári segítséggel tanulható meg. A szójegyzék viszont alig közepes.

Új értékelés

Tartalmi kivonat

NEW HEADWAY ENGLISH COURSE PRE-INTERMEDIATE NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS ANGOL-MAGYAR SZÓJEGYZÉK OXFORD UNIVERSITY PRESS 2001 2 UNIT 1 l 1.1 TENSES (igeidõk) Az alábbi példák segítségével idézzük fel, amit az angol igeidõkrõl tudunk: Present (jelen) He lives with his parents. A szüleivel lakik. She speaks three languages. Három nyelvet beszél. Im enjoying the course. Élvezem a tanfolyamot. Theyre studying at university. Egyetemen tanulnak. I usually take a bus to work. Általában busszal járok dolgozni. Today I’m taking a taxi. Ma taxival megyek. He went to America last year. Tavaly Amerikába ment. She came to England three years Három évvel ezelõtt jött ago. Angliába. Did you see her in the cinema? Láttad (õt) a moziban? I wasn’t at home last night. Tegnap este nem voltam otthon. Past (múlt) Future forms (a jövõre vonatkozó szerkezetek) Im going to work as an interpreter. What are you doing tonight? Tolmácsként fogok dolgozni. Mit

csinálsz ma este? Az igeidõk használatáról a késõbbiekben bõvebben is szó lesz: Present Unit 2 Past Unit 3 Future forms Unit 5, Unit 9 l 1.2 QUESTIONS (kérdések) Question word questions (kiegészítendõ kérdések) A kiegészítendõ kérdéseket kérdõszóval kezdjük. what where which how who when why whose What are you doing? Wheres the station? Why are you laughing? Whose is this coat? How does she go to work? When do you get up? Who is standing at the door? Mit csinálsz? Hol az állomás? Miért nevetsz? Kié ez a kabát? Hogyan jár munkába? Mikor szoktál felkelni? Ki áll az ajtónál? A what, which és whose kérdõszavak után állhat fõnév is: 3 What size do you take? What sort of music do you like? Which coat is yours? Whose book is this? Mi a méreted? Milyen zenét szeretsz? Melyik kabát a tiéd? Kié ez a könyv? A which-et általában több közül való kiválasztásra használjuk: Which is your husband? The blond one or the dark one?

Melyik a férjed? A szõke vagy a sötét hajú? A következõ példában nem feltétlenül teszünk különbséget what és which között: What newspaper do you read? Milyen újságot olvasol? Which A how kérdõszó után állhat melléknév vagy határozószó is: How big is his new car? How fast does it go? Mekkora az új autója? Milyen gyorsan megy? A how kérdõszó és a much, illetve many határozatlan névmás össze-tétele mennyiségre kérdez: How much is this sandwich? How much water did he drink? How many brothers and sisters have you got? Mennyibe kerül ez a szendvics? Mennyi vizet ivott? Hány testvéred van? Yes/no questions (eldöntendõ kérdések) Az eldöntendõ kérdésekben nincs kérdõszó, és igennel vagy nemmel lehet válaszolni rájuk: Are you hot? Is she working? Does he smoke? Can you swim? Yes, I am. / No, Im not Yes, she is. / No, she isnt Yes, he does. / No, he doesnt Yes, I can. / No, I cant A kérdések szerkezete Ha az állító mondatban

szerepel segédige vagy a segédigeként használt létige, a kérdést egyszerûen a szórend megfordításával tesszük fel, azaz a segédigét, illetve a létigét az alany elé hozzuk: állító mondat She is reading. They are watching a film. She can drive. kérdés Is she reading? What are they watching? Can she drive? Egyszerû jelenben (Present Simple) és egyszerû múltban (Past Simple) állító mondatban nincs segédige. Kérdésben a do/does, illetve a did segédigét használjuk: állító mondat kérdés 4 They live in London. Bill comes from Texas. He arrived yesterday. Do they live in London? Where does Bill come from? When did he arrive? A mondat fordított szórendje azt jelenti, hogy a megfelelõ segédige az alany elé kerül: kérdõszó What Where What How Why How When Where - segédige (vagy a létige) is are do does were can did did Do Can Does Did alany állítmány he they you she you I father he you Mary his sister everybod y doing? walking?

do go laughing get come park speak answer get up enjoy bõvítmény (tárgy, határozó, stb.) in your free time? to work? after the lesson? to the post office? home yesterday? his car? English well? this question? early? the party? 5 1.3 Hasznos kifejezések, mondatok What do you do? What are you doing? Which university do you go to? She delivers letters to a lot of small villages. They come round for a cup of coffee. They come round to borrow things. They make themselves at home in my house. You must invite him round. Why dont you write back and invite him to Sunday lunch? We didnt introduce ourselves. Pleased to meet you. `Thank you. `Not at all. Dont mention it. Same to you. Thats very kind. Cheers! Bless you. See you tomorrow. Mit csinálsz? Mi a foglalkozásod? Mit csinálsz (most)? Melyik egyetemre jársz? Sok kis faluba hord levelet. Át szoktak jönni egy csésze kávéra. Át szoktak jönni kölcsönkérni valamit. Otthon érzik magukat a házamban. Meg kell hívnod

hozzánk. Válaszolj neki és hívd meg vasárnap ebédre. Nem mutatkoztunk be. Örülök, hogy találkoztunk. Köszönöm. Szívesen. / Nincs miért Szóra sem érdemes. Neked is. (Viszont kívánom) (Ez) nagyon kedves. Egészségedre! (Koccintás.) Egészségedre! (Tüsszentés.) Viszlát holnap. 6 UNIT 2 l 2.1 PRESENT SIMPLE (egyszerû jelen) állítás és tagadás I We You They He She It kérdés live don’t live do near here. Where lives doesn’t live does eldöntendõ kérdés Do you like Peter? Does she speak French? I we you they he she it live? rövid válasz Yes, I do. / No, I don’t Yes, she does. / No, she doesn’t Az egyszerû jelent a jelenben ismétlõdõ, szokásos cselekvések, események, vagy állapotok és általános tények kifejezésre használjuk: I get up at 7.30 We drink fruit juice every day. Cinda smokes too much. Vegetarians dont eat meat. We come from Spain. I live in Oxford. She works in a bank. l I He She It 7.30-kor szoktam

felkelni Minden nap iszunk gyümölcslevet. Cinda túl sokat dohányzik. A vegetáriánusok nem esznek húst. Spanyolországból származunk. Oxfordban lakom/élek. Bankban dolgozik. 2.2 PRESENT CONTINUOUS (folyamatos jelen) állítás és tagadás ’m (am) ’m not ’s (is) isn’t working. We ’re (are) You aren’t They eldöntendõ kérdés Are you going? kérdés What am I is he she it wearing? we are you they rövid válasz Yes, I am. / No, I’m not 7 Is Anna working? Yes, she is. / No, she isn’t A folyamatos jelent legtöbbször az éppen most, a beszéd pillanatában történõ cselekvés jelölésére használjuk: What are you doing (now)? Theyre playing football in the garden. She cant answer the phone because shes washing her hair. Mit csinálsz (most)? Fociznak a kertben. Nem tudja felvenni a telefont, mert (éppen) hajat mos. Az ”éppen most” fogalma nem feltétlenül pillanatnyi cselekvést takar, de mindenképpen mostanában történõ vagy a

szokásostól eltérõ eseményre utal: Shes studying maths at university. Im reading a good book by Henry James. I usually take a bus, but today I’m taking a taxi. Matematikát tanul az egyetemen. Jó könyvet olvasok Henry Jamestõl. Általában busszal megyek, de ma taxival. A (közeli) jövõre tervezett cselekvésrõl is beszélhetünk folyamatos jelenben: Im meeting Miss Boyd at ten oclock tomorrow. What are you doing this evening? l Holnap tízkor találkozom Miss Boyddal. Mit csinálsz ma este? 2.3 Folyamatos vagy egyszerû jelen? Figyeljük meg a következõ mondatokban a jelen idõ kétféle szemléle-tének használatát: Hans comes from Germany. Hans is coming from Germany. Peter arranges great parties. Everyone has a good time there. Hans Németországból származik. Hans Németországból jön. Peter nagyszerû összejöveteleket szokott rendezni. Mindenki jól érzi ott magát. This is a great party. Everyone Ez egy nagyszerû összejövetel, is having a good

time. mindenki jól érzi magát. I read a good book before going Elalvás elõtt egy jó könyvet to sleep. szoktam olvasni. Im reading a good book at the Most egy jó könyvet olvasok. moment. She always drinks tea, but today Mindig teát iszik, de ma kávét. she’s drinking coffee. Vannak igék, amelyek jelentésüknél fogva nem férnek össze a folyama-tos szemlélettel. Ezek az igék nem cselekvést, hanem állapotot vagy tényt jelölnek: I like Coke. They want to go home now. I think it’s raining. She loves children. Szeretem a kólát. Most haza akarnak menni. Azt hiszem, esik. Nagyon szereti a gyerekeket. 8 We don’t agree with you. Do you understand? l Nem értünk egyet veletek. Érted? 2.4 HAVE / HAVE GOT állítás I We You They He She It tagadás have ’ve got two rooms. has ’s got I We don’t have You haven’t got They any money. He doesn’t have She hasn’t got It kérdés Do Does I we you they he she it Have have a car? Has I we you they he

she it got a car? rövid válasz Do you have a camera? Does Peter have any friends? Have you got a camera? Has he got any friends? Yes, I do. / No, I dont Yes, he does. / No, he doesn’t Yes, I have. / No, I havent Yes, he has. / No, he hasn’t Névmással vagy fõnévvel összevont alakot csak akkor használhatunk, ha a have mellett a got szó is ott van: I’ve got a book, she’s got a new dress, Peter’s got a lot of friends. A have és a have got forma jelentése azonos, használatukat tekintve viszont az a különbség, hogy míg a have got a közvetlen stílusú beszélt nyelvre jellemzõ, a have (+do/does) alakot írott és hivatalos nyelvben használjuk: Have you got a light? The Prime Minister has a meeting with the President today. Van tüzed? A miniszterelnöknek ma megbeszélése van az államfõvel. Az amerikai angol nyelvben inkább a got nélküli forma használatos. A have ige elsõsorban birtoklást fejez ki, tehát hogy valakinek van valamije: 9 I have

I’ve got a new car. Van egy új kocsim. / Új kocsim van She has She’s got three children. Három gyereke van. He has He’s got blond hair. Szõke haja van. I have a shower in the morning. What time do you have lunch? He never has milk in his coffee. We had roastbeef and potatoes. A have ezen kívül bizonyos fõnevekkel szókapcsolatot alkotva a fõnév-vel összefüggõ tevékenységet jelöli. Ebben az esetben a got szót és az összevont alakokat nem használhatjuk. Reggel zuhanyozni szoktam. Hánykor szoktál ebédelni? Sosem tesz tejet a kávéjába. Marhasültet ettünk krumplival. A had múlt idejû alak mellett nem használunk got-ot, kérdésben és tagadásban did segédige van. I had a bicycle when I was young. My parents had a lot of books in the house. Did you have a nice weekend? I didnt have any money when I was a student. l Fiatal koromban volt biciklim. A szüleimnek sok könyvük volt otthon. Jó hétvégéd volt? Amikor diák voltam, nem volt

pénzem. 2.5 Hasznos kifejezések, mondatok This is the second biggest country in the world. Its famous for its beautiful mountains. They live a lot of their lives outdoors. They are descendants of immigrants. They run a store. There are people from all over the world. My mother drives me mad. It really annoys me. What a lovely day it is today! What a lovely coat youre wearing! The plane was a bit late, but it didnt matter. It makes you feel miserable, doesnt it? We had a pub lunch and went for a walk. Im getting used to it. Ez a második legnagyobb ország a világon. Gyönyörû hegyeirõl híres. Életük nagy részét a szabadban töltik. Bevándorlók leszármazottai. Boltjuk van. (Boltot vezetnek) A világ minden tájáról vannak (ott) emberek. Az anyám megõrjít. Ez igazán bosszant. Milyen szép nap van ma! Milyen szép ruhád van! A gép egy kicsit késett, de nem számított. Ettõl siralmasan érzed magad, ugye? Vendéglõben ebédeltünk és sétálni mentünk. Kezdek

hozzászokni. 10 UNIT 3 l 3.1 PAST SIMPLE (egyszerû múlt) • A szabályos igék végzõdése múlt idõben: -ed (ha a szó mássalhangzóra, vagy magánhangzó után y-ra végzõdik): thank - thanked, look - looked, want - wanted, play - played. • -e végû igéknél csak -d-t írunk: live - • Ha az ige mássalhangzó után y-ra végzõdik, az y az -ed végzõdés elõtt i-re változik: study – studied, carry - carried. • Az egy szótagú, rövid mássalhangzós ige szóvégi mássalhangzója írásban megkettõzõdik: chat - chatted, stop - stopped. • Az -ed végzõdés kiejtése /d/ (zöngés hangok után), /t/ (zöngétlen hangok után) vagy /kk D / (pl. mássalhangzótorlódás vagy kettõshangzót vagy hosszú magánhangzót követõ zárhangok után): lived /LkVD D /, looked /LmKTT /, wanted /aWgNTkk D /, hated /aHEkTkk D /, started /aSThdTkk D /. • Az igék egy része rendhagyó, pl. go - went A rendhagyó múlt idejû alakokat meg kell jegyezni

(ld. tankönyv 143 oldal) • Az igék múlt idejû alakja személy és szám szerint nem változik. Kérdésnél és tagadásnál a did segédigét használjuk. (Mellette az ige szótári alakja áll) lived, arrive - arrived, dance - danced. állítás tagadás I He She finished It arrived We went You They yesterday. kérdés When did I we you they he she it arrive? I He She didn’t It (did not) arrive yesterday. We You They 11 eldöntendõ kérdés rövid válasz Did you go to work yesterday? Yes, I did. / No, I didnt Az egyszerû múltat a Did it rain last night? Yes, it did. / No, it didnt lejátszódott, egyszeri ismétlõdõ cselekvések, események kifejezésére, valamint múltbeli tények közlésére használjuk. We played tennis last Sunday. I worked in London from 1994 to 1999. John left two minutes ago. It rained last night. When did you finish the work? I had a good time yesterday. múltban vagy Múlt vasárnap teniszeztünk. 1994-tõl 1999-ig

Londonban dolgoztam. John két perce ment el. Tegnap éjjel esett. Mikor fejezted be a munkát? Tegnap jól éreztem magam. A múlt idõhöz kapcsolódó néhány jellemzõ idõhatározó: I did it l last year. last month. five years ago. yesterday morning. in 1985. 3.2 PAST CONTINUOUS (folyamatos múlt) A folyamatos múlt formailag a létige múlt idõben használatos alakjából (was/were) és az igébõl – ing végzõdéssel képzett folyamatos melléknévi igenévbõl (present participle) áll. állítás és tagadás I was He wasn’t She (was not) It We were You weren’t They (were not) working. eldöntendõ kérdés kérdés What I he was she it we were you they doing? rövid válasz Were you working yesterday? Was she studying when you arrived? Yes, I was. / No, I wasnt Yes, she was. / No, she wasnt. Were they sleeping at seven? Yes, they were. / No, they weren’t. A folyamatos múlttal olyan cselekvést fejezhetünk ki, amely a múlt adott pillanatában

(tehát elõtte és valószínûleg utána is) folyamatban volt, illetve a tevékenység jellegébõl adódóan hosszabb ideig tartott: 12 The children were sleeping at six yesterday. When I woke up this morning, the sun was shining. What were you doing at 8.00 last night? I met her while I was living in Paris. You were making a lot of noise last night. What were you doing? Tegnap hatkor aludtak a gyerekek. Mikor ma reggel felébredtem, sütött a nap. Mit csináltál tegnap este nyolckor? Akkor találkoztam vele, amikor Párizsban laktam. Nagy zajt csaptatok tegnap éjjel. Mit csináltatok? A folyamatos múlttal kifejezett cselekvés elõbb kezdõdött, mint az, amelyet egyszerû múlttal jelölünk: She was making coffee when we arrived. When I phoned Simon he was having dinner. l (Éppen) kávét fõzött, amikor megérkeztünk. Amikor felhívtam Simont, (éppen) vacsorázott. 3.3 Folyamatos vagy egyszerû múlt? Az egyszerû múlttal puszta tényként utalunk a múltban

történt tevékenységekre: England played against Scotland Anglia Skócia ellen játszott on Tuesday. kedden. I did my homework last night. Tegnap este megírtam a házi feladatomat. `What did you do yesterday Mint csináltál tegnap este? – Tévét evening? `I watched TV. néztem. A folyamatos múlt a cselekvést idõtartamában, folyamatában mutatja, még akkor is, ha azt közben megszakították: `What were you doing at 8.00? `I was watching TV. I was doing my homework when Jane arrived. Mit csináltál nyolckor? - Tévét néztem. A házi feladatom írtam, amikor Jane megérkezett. Elbeszélésben, mesélésben a folyamatos múlt a hátteret, az egyszerû múlt pedig magát a cselekményt, az eseményeket jelöli: It was a beautiful day. The sun was shining and the birds were singing, so we decided to go for a picnic. We put everything in the car. Gyönyörû nap volt. Sütött a nap és énekeltek a madarak. Elhatároztuk, hogy pikniket rendezünk. Beraktunk mindent a

kocsiba A következõ példában jól látható, hogy a folyamatos múlt egy adott esemény elõtti tevékenységre, az egyszerû múlt pedig az az utánira vonatkozik. 13 `What were you doing when it started to rain?’ `We were playing tennis.’ Mit csináltatok, amikor elkezdett esni? Teniszeztünk. `What did you do when it started Mit csináltatok, amikor elkezdett to rain?’ esni? `We went home.’ Hazamentünk. l 3.4 Elöljárószók idõhatározókban at in nincs elöljárószó at six oclock at midnight at Christmas at the weekend in the morning in the afternoon in the evening in December in summer in 1995 in two weeks time today yesterday tomorrow the day after tomorrow the day before yesterday last night last week last year two weeks ago next month yesterday evening tomorrow evening this evening tonight on on Saturday on Monday morning on Christmas Day on January 18 l 3.5 Hasznos kifejezések, mondatok They were fast asleep. He thought he was doing the

right thing. When we arrived, she made some coffee. When we arrived, she was making some coffee. We ran out of coffee. His car ran out of petrol. Things started to go wrong. Do you think she got away with the murder? He was a man of habit. Ive got something to say. Have you got anything to say? He broke it into bits. I wonder what the burglar hit him with. Have some beer. Help yourselves. Mélyen aludtak. Azt hitte, helyesen cselekszik. Amikor megérkeztünk, készített egy kis kávét. Amikor megérkeztünk, éppen kávét készített. Elfogyott a kávénk. A kocsijából kifogyott a benzin. Kezdtek elromlani a dolgok. Gondolod, hogy megúszta a gyilkosságot? A szokások rabja volt. Mondani akarok valamit. Van valami mondanivalód? Darabokra törte. Kíváncsi vagyok, mivel ütötte meg a betörõ. Igyál egy kis sört. Tessék parancsolni. (Kínáláskor) 14 UNIT 4 l 4.1 A mennyiség kifejezése Megszámlálható és megszámlálhatatlan fõnevek (countable and uncountable

nouns) Megszámlálható az a fõnév, amely elé határozatlan névelõt tehetünk – ezeknek a fõneveknek általában többes számú alakjuk is van. A többi fõnév megszámlálhatatlan (Ide tartoznak például az anyagnevek, az enni- és innivalók neve, sok gyûjtõnév és elvont fogalom.) megszámlálható a cup cups a girl girls an apple apples an egg eggs a pound pounds a newspaper newspapers a towel towels a minute minutes an idea ideas a pullover pullovers a bus buses a computer computers This cup is full. These cups are empty. The water is cold. The weather was terrible. There is too much furniture here. megszámlálhatatlan water sugar milk music money paper soap time information practice traffic furniture Ez a csésze tele van. Ezek a csészék üresek. Hideg a víz. Az idõjárás borzasztó volt. Túl sok bútor van itt. Egyes megszámlálhatatlan fõnéveket bizonyos helyzetben vagy jelen-tésben többes számba lehet tenni és határozatlan névelõ is állhat

elõttük: Do you like ice-cream? Wed like two ice-creams, please. Can I have a pea soup? Id like a white coffee, please. l Szereted a fagylaltot? Két jégkrémet kérünk. Kaphatok egy (adag) borsólevest? Egy tejeskávét kérek. MUCH / MANY (sok) A much és many határozatlan névmás jelentése: sok. Leginkább kérdõ és tagadó mondatokban használjuk - megszámlálható fõnevek mellett many, megszámlálhatatlanok mellett pedig much állhat: Have you got many friends? I don’t have much time. There isnt much milk left. I dont take many photos on holiday. Sok barátod van? Nincs sok idõm. Nem maradt sok tej. Nyaralás közben nem szoktam sokat fényképezni. 15 A how much / how many kérdõszóval mennyiségre kérdezünk: How much money have you got? How many eggs are there in the fridge? How many people were at the party? How much time did you spend there? l Mennyi pénzed van? Hány tojás van a hûtõben? Hányan voltak a bulin? Mennyi idõt töltöttél ott?

SOME / ANY - valamennyi, néhány / semennyi Fõnevek elõtt a határozatlan névelõn (a/an) kívül a some vagy any határozatlan névmást használhatjuk: állításban általában some-ot, kérdésnél és tagadásnál pedig any-t. A some és any névmást sokszor nem is fordítjuk magyarra, ha mégis, jelentése ’valamennyi, némi, néhány, egy kicsi’, illetve ’semmi, semennyi’. Some és any után a megszámlálható fõnév többes számban, a megszámlálhatatlan egyes számban áll. Id like some sugar. Is there any sugar in this tea? Have you got any brothers or sisters? We dont have any washing-up liquid. I didnt buy any apples. Kérek egy kis cukrot. Van cukor ebben a teában? Van testvéred? Nincs mosogatószerünk. Nem vettem almát. Ha egy kérdésre igenlõ választ várunk (például kérésnél, kínálásnál), a some névmást használjuk: Can I have some cake? Would you like some tea? Kaphatok süteményt? Kérsz teát? Ezek a szabályok a something

(valami), somebody / someone (valaki), somewhere (valahol), somehow (valahogy) illetve anything, anybody, anyone, anywhere, anyhow névmásokra is vonatkoznak. Ive got something for you. Hello! Is anybody here? There isnt anywhere to go in my town. Can I have something to eat? l A FEW Van valami a számodra. Hello, van itt valaki? Sehova nem lehet menni a városban. Kaphatok valamit enni? / A LITTLE (néhány, egy kicsi) Az a few megszámlálható, az a little pedig megszámlálhatatlan fõnevek elõtt áll: There are a few cigarettes left, but not many. Ill be ready in a few minutes. Have you got a little time? Maradt néhány cigaretta, de nem sok. Néhány perc múlva kész leszek. Van egy kis idõd? 16 Can you give me a little help? Theres a little oil. l Tudsz egy kicsit segíteni? Van egy kis olaj. A LOT OF / LOTS OF (sok) Az a lot of / lots of határozatlan számnevet megszámlálható és megszámlálhatatlan fõnevek elõtt egyaránt használhatjuk, állításban,

kérdésben és tagadásban is. Theres a lot of butter. Ive got lots of friends. Are there lots of tourists in your country? There isnt a lot of butter, but theres enough. l Sok vaj(unk) van. Sok barátom van. Sok turista van nálatok az országban? Nincs sok vaj, de elég lesz. 4.2 ARTICLES (névelõk) A határozatlan névelõt (a/an) egyes számú, megszámlálható fõnevek elõtt használjuk, amikor valamirõl elõször vagy általában beszélünk: We have a cat and a dog. Theres a supermarket in Adam Street. A horse has four legs. Van egy kutyánk és egy macskánk. Van egy bolt az Adam Street-en. A lónak négy lába van. Határozatlan névelõt használhatunk még foglalkozásnevek elõtt, néhány kifejezésben, valamint what-ból és megszámlálható fõnévbõl álló felkiáltásokban: Im a teacher. Shes an architect. a pair of a little a couple of a few What a lovely day! What a pity! mennyiségre utaló Tanár vagyok. (Õ) építész(mérnök). egy pár egy kicsi

egy pár, néhány néhány Milyen szép nap! Milyen kár! A határozott névelõt (the) egy már említett, illetve a beszélõ és hallga-tója által ismert dologgal kapcsolatban, megszámlálható és megszámlál-hatatlan, egyes vagy többes számú fõnevek elõtt használjuk: We have a cat and a dog. The cat is old, but the dog is just a puppy. Im going to the supermarket. Do you want anything? (We both know which supermarket.) The train leaves at six. Van egy kutyánk és egy macskánk. A macska öreg, de a kutya még kölyök. Megyek a boltba. Kérsz valamit? (Mindketten tudjuk, melyik boltról van szó.) A vonat hatkor indul. Határozott névelõ áll tengerek, folyók, szállodák, éttermek, múzeumok, színházak és újságok neve elõtt, valamint az olyan dolgok neve elõtt, amelyekbõl csak egy van: 17 the Atlantic the British Museum The Times the Ritz the sun the Queen the Government Felsõfokú melléknevek elõtt is határozott névelõ áll: Hes the richest

man in the world. Janes the oldest in the class. Õ a leggazdagabb ember a világon. Jane a legidõsebb az osztályban. Nem használunk névelõt többes számú vagy megszámlálhatatlan fõnevek elõtt, ha az adott dologról általában beszélünk: I like potatoes. Milk is good for you. Horses have four legs. Szeretem a burgonyát. A tej jót tesz neked. A lónak négy lába van. Nem áll névelõ országok, városok, utcák, nyelvek, folyóiratok, repülõ-terek, állomások, hegyek és az étkezések neve elõtt: I had lunch with John. I bought Cosmopolitan at Paddington Station. We arrived at Heathrow at six. Johnnal ebédeltem. A Paddington állomáson vettem a Cosmopolitant. Hatkor érkeztünk a Heathrow repülõtérre. Néhány helyet és közlekedési eszközt jelölõ fõnév elõtt sem áll névelõ, ha a tevékenység, amirõl beszélünk, kapcsolatban van a hely illetve eszköz funkciójával: at home in/to bed at/to work in hospital at/to school/university/college

at/to church by bus by plane by car by train on foot She goes to work by bus. Busszal jár munkába. I was at home yesterday evening. Tegnap este otthon voltam Stay in bed if you’re ill. Maradj ágyban, ha beteg vagy. (Van viszont névelõ például a következõ esetekben: The cat is sleeping in the bed. She goes to the school to sell theatre tickets.) A what-ból és megszámlálhatatlan fõnévbõl álló felkiáltásokban sincs névelõ: What beautiful weather! What loud music! Milyen gyönyörû idõ! Milyen hangos zene! Érdemes megjegyezni, hogy a go home kifejezésben sem névelõ, sem elöljárószó nincs: I went home early. Korán mentem haza. 18 l 4.3 Hasznos kifejezések, mondatok a dozen eggs a loaf of bread a pint of milk a pound of cheese a glass of water a bottle of wine a cup of tea He is one of the happiest men I know. Not everything is expensive. Ill just have a look. The changing rooms are over there. Im looking for this months edition of Vogue. I wonder

if you could help me. Ive got a bad cold and a sore throat. Im afraid there arent any left. What size are you? Ill have it, please. egy tucat tojás egy kenyér fél liter tej fél kiló sajt egy pohár víz egy üveg bor egy csésze tea Az egyik legboldogabb ember, akit ismerek. Nem minden drága. Csak körülnézek. A próbafülkék ott vannak. A Vogue ehavi kiadását keresem. Szeretném, ha segítene. (Kíváncsi vagyok, tud-e segíteni.) Csúnyán megfáztam és fáj a torkom. Attól tartok, nem maradt (egy sem). Mi az ön mérete? Kérem. (Megveszem) 19 UNIT 5 l 5.1 VERB PATTERNS 1 (igei szerkezetek) Az igei szerkezet az igébõl és a hozzá kapcsolódó bõvítmény(ek)bõl áll. A bõvítmény lehet például tárgy vagy különféle határozó. A tankönyv 143 oldalán táblázat foglalja össze a könyvben szereplõ igei szerkeze-teket. 1. Ige + to + fõnévi igenév They want to buy a new car. Id like to go abroad. Új kocsit akarnak venni. Szeretnék külföldre

menni. 2. Ige + -ing Everybody loves going to parties. He finished reading his book. Mindenki szeret összejövetelekre járni. Befejezte a könyve olvasását. 3. Ige + -ing vagy + to + fõnévi igenév (jelentéskülönbség nélkül) It began to rain/raining. I continued to work/working in the library. Esni kezdett. Folytattam a munkát a könyvtárban. 4. Ige + elöljárószó + -ing Were thinking of moving house. Im looking forward to having more free time. l Gondolkodunk a költözésen. Nagyon várom, hogy több szabadidõm legyen. 5.2 LIKE DOING és WOULD LIKE TO DO A like doing és a love doing szerkezet általános tetszéshez, kedvteléshez kapcsolható: olyan tevékenységre utal, amelyet általában szeretünk (like), illetve nagyon szeretünk (love). I like working as a teacher. (I am a teacher and I enjoy it.) Szeretek tanárként dolgozni. (Tanár vagyok, és élvezem ezt.) I love dancing. (This is one of my hobbies.) Nagyon szeretek táncolni. (Ez az egyik

kedvtelésem.) Ezzel szemben a would like to illetve would love to mindig konkrét esetre vonatkozik: Id like to be a teacher. (When I Szeretnék tanár lenni (Amikor grow up, I want to be a teacher.) felnövök, tanár akarok lenni) Thank you, Id love to dance. Köszönöm, szeretnék táncolni. (Diszkóban vagyunk, és örülök, 20 (We are at a disco. I’m pleased that you asked me.) (Diszkóban vagyunk, és örülök, hogy felkértél.) kérdés rövid válasz kérdés Would you like to dance? Yes, I would. / Yes, I’d love to Would you like to come for a walk? Yes, I would. / No, thank you rövid válasz A fenti kérdésekre lehetõleg ne válaszoljunk No, I wouldn’t-tal, mivel az ebben az esetben udvariatlan. (A would segédige további használatát lásd késõbb a feltételes mondatoknál) l 5.3 WILL (Simple Future – egyszerû jövõ) A will módbeli segédige (a módbeli segédigékkel kapcsolatos bevezetést lásd Unit 8, 8.2), alakja minden számban és

személyben változatlan. állítás és tagadás I ’ll (will) He/She/It won’t We/You/They come. help you. invite Tom. kérdés When will he you they eldöntendõ kérdés Will you help me? help me? rövid válasz Yes, I will. Sorry, I can’t. I’m afraid I can’t. A No, I won’t válasz a fenti esetben udvariatlan, mivel azt jelenti: nem akarok segíteni. 21 A will segédigét használhatjuk olyan, a jövõre vonatkozó elhatározás vagy szándék kifejezésére, amelyet a beszéd pillanatában teszünk: `Its Janes birthday. `Is it? Ill buy her some flowers. `Which do you want? The blue or the red? `Ill take the red, thank you. Ma Jane születésnapja van. – Tényleg? Veszek neki virágot. Melyiket kéred? A kéket vagy a pirosat? – A kéket kérem. A will ezen kívül ajánlatot vagy felajánlást is kifejezhet: Ill carry your suitcase. Well do the washing up. Viszem a bõröndöd. Majd mi elmosogatunk. A will segédige egyéb használatát a Unit 9

mutatja be. l GOING TO (szándék a jövõben) A going to segédige mellett minden esetben a létige áll. állítás és tagadás m (am) I m not He s (is) She isn’t It We ’re (are) You aren’t They going to work. kérdés am When is are I he she it we you they going to arrive? eldöntendõ kérdés rövid válasz Are they going to get married? Yes, they are. / No, they aren’t A going to segédigét olyan, a jövõre vonatkozó elhatározás, szándék vagy terv kifejezésére használjuk, amelyet már a beszéd ideje elõtt eldöntöttünk: How long are they going to stay in Rome? She isnt going to have a birthday party. Mennyi ideig maradnak Rómában? Nem fog születésnapi bulit rendezni. 22 Hasonló esetekben folyamatos jelent is használhatunk a konkrét közeljövõben bekövetkezõ eseményekkel kapcsolatban, különösen a come és go igékkel (ilyenkor általában idõhatározó is van a mondatban): Shes coming on Friday. Im going home early tonight.

We’re travelling to Paris next year. Pénteken jön. Ma este korán megyek haza. Jövõre Párizsba utazunk. Going to-t használunk akkor is, ha látjuk vagy érezzük, hogy valami nemsokára bekövetkezik: Look at these clouds. Its going to rain. Watch out! That box is going to fall. l Nézd ezeket a felhõket. Esni fog Vigyázz! Az a doboz le fog esni. WILL vagy GOING TO? A következõ mondatokban jól látható a will és a going to segédige jelentése közötti különbség: Im going to make a chicken casserole for dinner. (I decided this morning and bought everything for it.) What shall I cook for dinner? Er. I know! Ill make chicken casserole! Thats a good idea! (I decided at the moment of speaking.) l Csirkeragut fõzök vacsorára. (Ma reggel határoztam el, és már mindent megvettem hozzá.) Mit fõzzek vacsorára? Hm már tudom! Csirkeragut fõzök, ez jó ötlet! (A beszéd pillanatában határozom el.) 5.4 Hasznos kifejezések, mondatok Id like all the people in

the world to be happy. Im going to have a year off. We hope to find work. I want to meet people from all over the world. I want to see how different people live their lives. Im mad about planes and everything to do with flying. Szeretném, ha a világon minden ember boldog lenne. Egy év szabadságra megyek. Reméljük, hogy találunk munkát. A világ minden tájáról való emberekkel akarok megismerkedni. Látni akarom, hogyan élnek a különbözõ népek. Megõrülök a repülõkért és mindenért, aminek köze van a repüléshez. Vidékre fogunk költözni. Were going to move to the country. What I really want to do is to go back to the health club. Amit igazán akarok tenni, az az, hogy visszamenjek az egészségIm looking forward to having klubba. more time to do the things I want Nagyon várom, hogy több idõm to do. legyen azokra a dolgokra, amelyeWhere are you thinking of ket tenni akarok. going? Mit gondolsz, hova fogsz menni? 23 Damn! Ive dropped one. Oh, lucky

her! I feel nervous. Im pleased to hear it. Have a good time. Im fed up with this weather. That happens to me sometimes. My grandfathers going into hospital for tests. Cheer up! Things cant be that bad. A fene egye meg, egyet elejtettem. Ó, milyen szerencsés! Ideges vagyok. Örülök, hogy hallom. Érezd jól magad. Torkig vagyok ezzel az idõvel. Néha megtörténik velem. A nagyapám kórházba megy kivizsgálásra. Fel a fejjel! Nem lehet minden olyan rossz. 24 UNIT 6 l 6.1 WHAT LIKE? (milyen?) What ’s (is) your teacher are his parents was your holiday were the beaches like? She’s very patient. They’re very kind. Wonderful. We swam a lot OK, but some were dirty. A what like szókapcsolatban a like szó nem ige, hanem elöljárószó, jelentése: mint. A kérdõ szerkezet formája: what + a létige megfelelõ alakja (am/is/are/was/were) + alany + like? What like-kal tulajdonságra kérdezünk, a válaszban valaki vagy valami leírását, jellemzését várjuk:

`Whats Jim like? `Hes intelligent and kind, and hes got lovely blue eyes. ‘What was the weather like on Sunday?’ ‘It was very hot.’ Milyen Jim? - Intelligens és kedves, és szép kék szeme van. Milyen volt az idõ vasárnap? Nagyon meleg volt. A következõ mondatban a like igeként szerepel: ‘What does Jim like?’ ‘He likes Mit szeret Jim? - Szereti a motorbikes and playing tennis.’ motorokat és szeret teniszezni A what like-kal szemben a How’s your mother? típusú kérdés valaki egészségi állapotára kérdez, tehát a válaszban nem leírást vagy jellemzést várunk: `Hows your mother? `She’s very well, thank you. l Hogy van a mamád? Köszönöm, jól (van). 6.2 COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES (közép- és felsõfokú melléknevek) egy szótagú melléknevek -y végû melléknevek két vagy több szótagú melléknevek cheap small big* funny early heavy középfok cheaper smaller bigger funnier earlier heavier felsõfok cheapest smallest

biggest funniest earliest heaviest careful boring expensive interesting more careful more boring more expensive more interesting most careful most boring most expensive most interesting 25 rendhagyó melléknevek far good bad further better worse furthest best worst * Rövid, hangsúlyos szótag végén a rövid mássalhangzót jelölõ betû írásban megkettõzõdik: hot/hotter/hottest, fat/fatter/fattest. Összehasonlító mondatokban középfokú melléknevek mellett gyakran használjuk a than (=mint) hasonlítószót: Im younger than Barbara. Fiatalabb vagyok, mint Barbara. Barbara is more intelligent than Barbara intelligensebb, mint Sarah. Sarah. A much (=sokkal) hangsúlyozza az összehasonlításbeli különbséget: Shes much nicer than her sister. Is Tokyo much more modern than London? Sokkal szebb, mint a nõvére. Tokyo sokkal modernebb, mint London? Felsõfokú melléknevek elõtt határozott névelõ áll: Hes the funniest boy in the class. Which is the

tallest building in the world? Õ a legviccesebb fiú az osztályban. Melyik a legmagasabb épület a világon? A középfokú alakokat két dolog, személy, fogalom vagy tevékenység egymással való összehasonlítására használjuk, míg a felsõfokkal valamit vagy valakit egy egész csoportból emelünk ki: Shes taller than me. London is more expensive than Rome. Shes the tallest in the class. Its the most expensive hotel in the world. Magasabb, mint én. London drágább, mint Róma. Õ a legmagasabb az osztályban. A legdrágább szálloda a világon. Ha valami egyforma vagy egyenértékû, as as a hasonlítószó, ha nem, not so as-t vagy not as as-t használunk: Jim is as tall as Peter. Im as worried as you are. She isnt as tall as her mother. My car wasnt so expensive as yours. Jim olyan magas, mint Peter. Annyira aggódom, mint te. Nem olyan magas, mint az anyja. Az én autóm nem volt olyan drága, mint a tiéd. 26 l 6.3 Hasznos kifejezések, mondatok Thats

where I want to go. Maybe I can take you there sometime. Paris was the oldest city I visited. Shes the best teacher weve ever had. Sandys happier now than shes been for a long time. Its second-hand, but its new to me. London is such an expensive city. Take the path through the wood. It takes five minutes. Ez az, ahová menni akarok. Talán egyszer elvihetlek oda. Párizs volt a legrégebbi város, ahol jártam. Õ a legjobb tanár, aki valaha is volt nekünk. Sandy boldogabb most, mint már hosszú ideje bármikor. Használt, de nekem új. London ilyen drága város. Menj az ösvényen az erdõn keresztül. Öt percbe telik. 27 UNIT 7 l 7.1 PRESENT PERFECT A Present Perfect igeidõnek sem jelentésben, sem használatban nincs pontos magyar megfelelõje. Nyelvtani szempontból jelen idõnek tekintjük, bár nagyon gyakran múlt idõvel fordítjuk magyarra: I have done it. I’ve been to England. Megcsináltam. (Már) voltam Angliában. A Present Perfect formailag a have

segédigébõl és az ige úgynevezett harmadik alakjából (befejezett vagy múlt idejû melléknévi igenév – past participle) áll. Az ige harmadik alakja szabályos igéknél megegyezik az –ed végzõdésû múlt idejû alakkal, rendhagyó igéknél pedig ezt az alakot külön meg kell jegyezni (ld. tankönyv 143 oldal) állítás és tagadás ve (have) I/We/You/They haven’t s (has) He/She/It hasn’t kérdés Have Has I/you/we/they worked in a factory. been to the United States? he/she/it rövid válasz Have you been to Egypt? Yes, I have. / No, I haven’t Has she ever written poetry? Yes, she has. / No, she hasn’t kiegészítendõ kérdés have I/you/we/they How long has worked here? he/she/it A Present Perfect a jelenbõl a múltba tekint vissza, és azt érzékelteti, hogy mi történt mostanáig, illetve hogy valami egyáltalán megtörtént-e vagy sem. Az adott cselekvés, történés a múlt egy meg nem határozott (tehát pillanatnyilag lényegtelen)

idõpontjában történt, viszont az ered-ménye, illetve a tény, hogy a cselekvés megtörtént (vagy még nem történt meg) a beszéd pillanatában érzékelhetõ vagy fontos. Ive met a lot of famous people. (before now) She has won awards. (in her life) Shes written twenty books. (up to now) (Már) sok híres emberrel találkoz-tam. (ezelõtt, mostanáig) Díjakat nyert. (már, életében) Húsz könyvet írt. (eddig) 28 A `mostanáig’, `mindeddig’ idõkörrel kapcsolatban a Present Perfect kifejezhet valamilyen élményt vagy tapasztalást, amit valaki átélt vagy az az életében elõfordult. Az ever (valaha) illetve never (soha) határozószó gyakran kapcsolódik ehhez a jelentéshez. Ive travelled a lot in Africa. Theyve lived all over the world. Have you ever been in a car crash? My mother has never flown in a plane. Sokat utaztam Afrikában. Már mindenfelé éltek a világon. Volt már autóbaleseted? Anyám még sosem ült repülõn. A múltban kezdõdött

cselekvés vagy állapot a jelenben is tarthat, és valószínûleg a jövõben is folytatódni fog: She’s lived here for twenty years. (she still lives here) Húsz éve lakik itt. Az idõtartam jelölésére a for és a since elöljárószókat használjuk. A for (valamennyi ideje) idõtartamra utal, a since (óta) pedig azt az idõpontot jelzi, amikor a cselekvés vagy állapot kezdõdött. Az ilyen típusú idõhatározókra a how long? (mennyi ideje, mióta) kérdõszóval kérdezhetünk. Ive known Alice for six years. She’s worked here since 1998. How long have you worked as a teacher? Weve lived here for two years. Ive had a beard since I left the army. Hat éve ismerem Alice-t. 1998. óta dolgozik itt Mióta dolgozol tanárként? Két éve lakunk itt. Azóta van szakállam, hogy leszereltem. A Present Perfect vonatkozhat olyan múltban (sokszor a közeli múltban) történt cselekvésre vagy eseményre, amelynek a jelenben érzékelhetõ eredménye vagy következménye

van: Ive lost my wallet. (I havent got it now.) The taxi has arrived. (Its outside the door now.) Has the postman been? (Are there any letters for me?) Elvesztettem a pénztárcámat. (Nincs meg.) Megérkezett a taxi. (Kint van a kapu elõtt.) Volt itt a postás? (Van levelem?) A just (éppen, éppen most), already (már) és yet (még, már) határozószók nagyon gyakran kapcsolódnak a Present Perfect-hez. (A yet jelentése tagadásban még, kérdésben már) Shes just had some good news. Ive already had breakfast. Has the postman been yet? Its 11.00 and she hasnt got up yet. Éppen jó hírt kapott. Már reggeliztem. Volt már a postás? 11 óra van és még nem kelt fel. 29 l 7.2 PRESENT PERFECT vagy PAST SIMPLE? Ha összehasonlítjuk az egyszerû múlt (Past Simple) és a Present Perfect használatát, a következõt állapíthatjuk meg: Past Simple Present Perfect 1. A cselekvés a múlt egy meghatározott idejében történt: He died in 1882. She got married when she

was twenty-two. 1. A cselekvés a múlt egy meg nem határozott idejében történt: She has won awards. She’s written twenty books. 2. A cselekvés befejezõdött: 2. A cselekvés a jelenben is folytatód-hat: I lived in Paris for a year. (I don’t She’s lived here for twenty years live there now.) (and she still lives here). 3. Jellemzõ idõhatározók: 3. Jellemzõ idõhatározók: in 1999. for twenty years. last week. I’ve worked here since 1995. two months ago. since I left school. on March 22. We’ve never been to America. I did it for two years. Have you ever played golf? yesterday. I’ve just finished my homework. when I was young. He’s already washed the car after lunch. They haven’t arrived yet. When did you come to live here? Mikor jöttél ide lakni? How long have you lived here? Mióta laksz itt? When did you buy your car? Mikor vetted a kocsid? How long have you had your car? Mióta van meg a kocsid? How long did you work when you Mennyi ideig

dolgoztál, amikor were in England? Angliában voltál? How long have you been a Mennyi ideje vagy tanár? teacher? l 7.3 Hasznos kifejezések, mondatok The film was rubbish. We needed somewhere bigger. We havent had a break for an hour. Guess who Ive got sitting right next to me. You two have been very busy this year, havent you? Weve had some fun. There arent many dos and donts. Thank goodness youve arrived safe and sound. A film pocsék volt. Valami nagyobb helyre volt szükségünk. Egy órája nem pihentünk. Találd ki, ki ül itt éppen mellettem. Ugye ti ketten nagyon elfoglaltak vagytok/voltatok az idén? Jól éreztük magunkat. Nem sokat parancsolgatnak. (Nem sok "tedd" és "ne tedd" van.) Hála az égnek, épen és biztonságban érkeztél meg. Ha múltbeli idõpontra vagy egy múltban lejátszódott cselekvés vagy esemény idõtartamára kérdezünk, egyszerû múltat, ha pedig a jelenig vagy a jelenben is tartó cselekvés vagy állapot

idõtartama (tehát hogy mióta tart az adott tevékenység vagy helyzet) fontos, Present Perfect-et használunk: 30 For a bit of peace and quiet. Egy kis békére és nyugalomra. It gives me great pleasure to talk Nagy örömömre szolgál, hogy to you all. beszélhetek mindnyájukkal. 31 UNIT 8 l 8.1 HAVE TO (kell) A have to (kell) segédigével alkotott szerkezet formája: has/have + to + fõnévi igenév: állítás és tagadás I/We/You/They He/She/It kérdés Do Does have don’t have has doesn’t have I/you/we/they he/she/it to work hard. have to work hard? rövid válasz Do you have to wear a uniform? Does he have to go now? Yes, I do. / No, I don’t Yes, he does. / No, he doesn’t kiegészítendõ kérdés do I/you/we/they How much does have to work? he/she/it A have to múlt idejû alakja had to, kérdésben és tagadásnál a did/didn’t segédigét használjuk: I had to get up early this morning. Why did you have to work last weekend? They liked

the hotel because they didnt have to do any cooking. Ma reggel korán kellett felkelnem. Miért kellett dolgoznod a múlt hétvégén? Tetszett nekik a szálloda, mert nem kellett fõzniük. Have to helyett az angol beszélt nyelv nagyon gyakran a have got to formát használja, általában összevont alakokkal: I’ve got to go now. She’s got to get up early today Has he got to leave now? They haven’t got to work much. A have got to + fõnévi igenév szerkezet formai szempontból ugyanúgy mûködik, mint a have got + fõnév szerkezet (ld. Unit 2, 24) A have to olyan erõs kényszert, kötelezettséget fejez ki, amely ”kívülrõl” ered, például törvény, iskolai vagy munkahelyi szabály, vagy nálunk valamilyen szempontból feljebb álló személy szabja meg: You have to have a driving Jogosítvánnyal kell rendelkezlicence if you want to drive a car. ned, ha autót akarsz vezetni 32 I have to start work at 8.00 8-kor kell kezdenem a munkát. The doctor says I have

to do more Az orvos szerint többet kell torexercise. náznom. A tagadó mondat a kötelezettség hiányára utal, tehát hogy valamit nem kell, nem szükséges elvégezni: You dont have to do the washing up. Ive got a dishwasher Nem kell elmosogatnod. Van mosogatógépem. She doesnt have to work on Monday. Its her day off Hétfõn nem kell dolgoznia. Ez a szabadnapja. l 8.2 MODAL AUXILIARY VERBS (modális segédigék) A leggyakoribb modális (módbeli) segédigék a következõk: can could may might must shall should will would Ezek a segédigék valamilyen formában ”segítik” az igét, jelentését a cselekvés módja és körülményei szerint módosítják. Formai szempont-ból az alábbi közös tulajdonságokkal rendelkeznek: 1. Az igei alak a modális segédigék után a to nélküli fõnévi igenév: She can drive. I must get my hair cut. Tud vezetni. Le kell vágatnom a hajam. 2. Kérdésben maga a segédige kerül az alannyal fordított szórendbe (tehát nincs

do vagy does): Can she sing? Should I go home now? May I ask something? Tud énekelni? Haza kell(ene) most mennünk? Kérdezhetek valamit? 3. A segédige alakja személy és szám szerint nem változik: He can dance very well. She should try harder. It will rain soon. We could go to the cinema. Nagyon jól táncol. Jobban kellene próbálkoznia. Nemsokára esni fog. Elmehetnénk moziba. 4. A tagadó alak a segédige + n’t (nincs don’t vagy doesn’t): I wouldn’t like to be a teacher. You mustn’t steal. A will tagadó alakja won’t: Nem szeretnék tanár lenni. Nem szabad lopni. 33 It won’t rain tomorrow. Holnap nem fog esni. 5. A legtöbb módbeli segédige jelenre vagy jövõre utal, kivéve a could, melynek egyik jelentése: képesség a múltban. I could swim when I was three. l Három éves koromban tudtam úszni. 8.3 SHOULD (kellene, kell) A should segédige alakja szám és személy szerint nem változik, utána to nélküli fõnévi igenév áll.

állítás és tagadás I should do more exercise. He/She shouldn’t tell lies. We/You/They kérdés Should Do you think I he she we they see a doctor? should see a doctor? eldöntendõ kérdés Should I phone home? Should I buy a Mercedes Benz? rövid válasz Yes, you should. No, you shouldn’t. A should a beszélõ szerint helyesnek vagy az adott esetben a legjobbnak tartott cselekvésre utal, tehát tanácsot vagy javasolt kötelességet fejezhet ki: I should do more work. (This is my opinion.) You should do more work. (Im telling you what I think.) Do you think we should stop here? (Im asking you for your opinion.) You shouldnt sit so close to the TV. Its bad for your eyes Több munkát kellene végeznem. (Ez a véleményem.) Több munkát kellene végezned. (Azt mondom, amit gondolok.) Gondolod, hogy megálljunk itt? (A véleményedre vagyok kíváncsi.) Nem kellene ilyen közel ülnöd a tévéhez. Rossz a szemednek Mivel a should a beszélõ véleményét tükrözi, a

mondat kezdete gyakran I think vagy I don’t think. I think politicians should listen more. I dont think people should get married until theyre 21. Úgy gondolom, hogy a politikusok jobban odafigyelhetnének. Nem hiszem, hogy 21 éves kor elõtt házasodni kellene. 34 l 8.4 MUST (kell) A must segédige alakja szám és személy szerint nem változik, utána to nélküli fõnévi igenév áll. állítás és tagadás I must try harder. He/She mustn’t steal. We/You/They Kérdésben használhatunk must-ot vagy have to-t: eldöntendõ kérdés Must I take exams? Yes, you must. Do I have to take exams? Yes, you do. Have I got to work all day? Yes, you have. rövid válasz A must segédige erõs belsõ kényszert, azaz a beszélõ által szükségesnek tartott és teljesítendõ kötelességet fejez ki: I must get my hair cut. (I think this is necessary.) Le kell vágatnom a hajam. (Úgy gondolom, szükséges.) Mivel a must a beszélõ akaratát közvetíti, ügyeljünk arra,

hogy csak indokolt esetben mondjuk, hogy you must : You must help me. (I am giving you an order.) Could you help me? Will you help me? Segítened kell nekem. (Parancsot adok.) Segítenél nekem? Légy szíves, segíts. A you must szerkezet határozott javaslatot is kifejezhet: You must see the Monet exhibition. Its wonderful You must give me a ring when youre next in town. Látnod kell a Monet-kiállítást. Csodálatos. Fel kell hívnod, amikor legközelebb a városban vagy. 35 l 8.5 Hasznos kifejezések, mondatok What sort of hours do you work? I did a two-year course at college. He dislikes the idea of always being available. He dropped out of school. Her friends tell her she should stop being silly and act her age. Hes using you. Its time for him to go. Hes got to take responsibility for himself. Ive been sick a few times. Have you had anything to eat recently which might have disagreed with you? I phoned the doctors surgery and made an appointment. She took my

temperature. What does the doctor think is the matter with Manuel? Milyen munkaidõben dolgozol? Kétéves tanfolyamot végeztem a fõiskolán. Nem tetszik neki a gondolat, hogy mindig elérhetõ legyen. Kimaradt az iskolából. A barátai azt mondják, ne legyen már buta és viselkedjen az életkorához méltóan. Kihasznál benneteket. Ideje, hogy elmenjen. Felelõsséget kell vállalnia magáért. Néhányszor hánytam. Evett bármit is mostanában, ami esetleg nem tett jót magának? Felhívtam az orvosi rendelõt és megbeszéltem egy idõpontot. Megmérte a lázam. Mit gondol az orvos, mi a baja Manuelnak? 36 UNIT 9 l 9.1 Idõhatározói mellékmondatok Az idõhatározói mondatösszetétel általában egy fõmondatból (pl. I’ll give her a ring – fel fogom hívni) és egy idõhatározói mellékmondatból (pl. when I get home – amikor hazaérek) áll, melyeket a következõ kötõszók kapcsolhatnak össze: when while as soon as after before until Ezekben a

mellékmondatokban annak ellenére, hogy a jövõre vonatkoz-nak, általában nem jövõ, hanem jelen idõt használunk: When I get home, Ill . While were away, . As soon as I hear from you, . Wait here until I get back. l Amikor hazaérek, . Amíg távol vagyunk, . Amint hírt kapok tõled, . Várj itt, amíg visszaérek. 9.2 WILL (a jövõ idõ segédigéje) A will segédige (lásd még Unit 5, 5.3) a beszéd pillanatában keletkezett szándékra vagy elhatározásra utalhat: Give me your case, I’ll carry it for you. Please stop, I’ll get out here. Add ide a bõröndödet, majd én viszem helyetted. Állj meg, légy szíves. Itt kiszállok. A will ezen kívül jövõbeli tényt fejezhet ki. A beszélõ úgy véli, hogy a cselekvés vagy esemény a jövõben be fog következni, és ennek közlését minden személyes vélemény, bírálat vagy esetleges tervre való utalás nélkül teszi. Manchester will win the cup. Tomorrows weather will be warm and sunny. Our train will

leave at seven. l A Manchester meg fogja nyerni a bajnokságot. Holnap meleg és napos idõ lesz. A vonatunk hétkor indul. 9.2 FIRST CONDITIONAL (feltételes mondat - 1 típus) A feltételes mondat 1. típusa az if (=ha) kötõszóval kezdõdõ, a jövõre vonatkozó, de nyelvtanilag jelen idejû feltételes mellékmondatból és egy jövõ idejû fõmondatból állhat: állítás és tagadás I work hard, I If she has enough money, she we don’t hurry up, we you’re late, I ‘ll (will) won’t pass my exams. buy a new car. be late. wait for you. 37 kérdés What will Where you do she go if you don’t go to university? she can’t find a job? eldöntendõ kérdés rövid válasz Will you go to university if you pass your exam? Yes, I will. No, I won’t. If we look after the planet, will we survive? Yes, we will. No, we won’t. A két tagmondat sorrendje tetszõleges lehet. Ha a feltételes mellékmon-dat áll elöl, utána írásban vesszõt teszünk, ha a

fõmondat, akkor a tag-mondatok között nincs vesszõ: If I work hard, Ill pass my exams. Ill pass my exams if I work hard. Ha keményen dolgozom, le fogom tenni a vizsgáimat. Le fogom tenni a vizsgáimat, ha keményen dolgozom. A feltételes mondat 1. típusával valóságos feltételre, és a feltétel teljesü-lése esetén a cselekvés jövõben várható eredményére utalhatunk: If my cheque comes, Ill buy us all a meal. Youll get wet if you dont take an umbrella. What will happen to the environ-ment if we dont look after it? Ha megjön a csekkem, mindnyájunknak fizetek egy ebédet. Meg fogsz ázni, ha nem viszel esernyõt. Mi fog történni környezetünkkel, ha nem vigyázunk rá? Az if kötõszó a lehetõséget jelzi, hogy valami történhet, a when pedig hogy valami a beszélõ szerint történni fog: If I find your book, Ill send it to you. When I get home, Ill have a bath. Ha megtalálom a könyved, elküldöm neked. Amikor hazaérek, megfürdöm. Ügyeljünk

arra, hogy az angol nyelv az idõhatározói és feltételes mellék-mondatokban nem alkalmaz jövõ idejû szerkezeteket: If it rains, . If I work hard, . When she comes home, . l Ha esni fog, . Ha keményen fogok dolgozni, . Amikor majd hazajön, . 9.4 Kifejezések gyakori igékkel take care (of something) take medicine vigyáz (vmire), törõdik (vmivel) orvosságot szed, bevesz 38 take time take photos take somebody out for a meal get angry get a cold get home get on well (with somebody) do some shopping do somebody a favour do 100 kilometres make friends (with somebody) make sure make a complaint make a reservation l idõbe telik fényképez elvisz valakit ebédelni/vacsorázni mérges lesz megfázik hazaér, hazamegy jól mennek a dolgai, jól kijön vkivel vásárol szívességet tesz (vkinek) megtesz 100 kilométert barátkozik (vkivel) megbizonyosodik panaszt tesz (le)foglal, elõjegyez (helyet/jegyet/szobát) 9.5 Hasznos kifejezések, mondatok Well stay in the

States until our visa runs out. Im going to travel the world before I get too old. Ill ring you as soon as I arrive at the hotel. If youre out when I ring, Ill leave a message on the answer phone. What time do you expect youll be there? The world population will stop increasing. People will live till about 130. Az Államokban maradunk, amíg le nem jár a vízumunk. Be fogom utazni a világot mielõtt még túlságosan megöregednék. Amint megérkezem a szállodába, felhívlak. Ha nem vagy otthon, amikor hívlak, hagyok üzenetet a rögzítõn. Mire számítasz, hánykor leszel ott? A világ népessége meg fog állni a növekedésben. Az emberek körülbelül 130 éves korukig fognak élni. How long does it take you to get Mennyi idõbe telik neked, hogy ready in the morning? reggel elkészülj? Its getting bigger and bigger. Egyre nagyobb (lesz). Make up your mind. Határozd el magad. Take care of yourself. Vigyázz magadra. Take two tablets a day. Naponta vegyél be két

tablettát. Can you tell me how much it is? Meg tudja mondani, mennyibe kerül? We look forward to seeing you. Örömmel várjuk a látogatását UNIT 10 l 10.1 VERB PATTERNS 2 (igei szerkezetek) A Unit 5-ben már találkoztunk igei szerkezetekkel, most nézzünk meg néhány további példát: 1. Ige + to + fõnévi igenév They managed to escape. I try to visit somewhere new. We decided to go abroad. Sikerült megszökniük. Valami új helyre próbálok menni. Elhatároztuk, hogy külföldre megyünk. 39 megyünk. 2. go + -ing (pl sport- és egyéb tevékenységek) 2. go + -ing (pl sport- és egyéb tevékenységek) Lets go skiing. We went dancing. Who will go shopping today? Menjünk síelni. Táncolni mentünk. Ki fog ma vásárolni? 3. Ige + somebody + to nélküli fõnévi igenév My teacher made me work hard. A tanárom keményen megdolgoz-tatott. My parents let me go out when I A szüleim engedik, hogy szórawant. kozni menjek, amikor akarok. l 10.2 USED TO

(”szokott volt”) A used to segédige alakja szám és személy szerint nem változik, utána to + fõnévi igenév áll. állítás és tagadás I used to smoke. He/She didn’t use to like cooking. We/You/They usedn’t to kérdés What did you use to do? kérdés Did you use to smoke a lot? Yes, I did. / No, I didn’t rövid válasz Used to-val ritkán kérdezünk, viszont múlt idejû kérdésre adott válaszban nyugodtan használhatjuk, ha a szóbanforgó tevékenység már nem a szokásunk: Where did you go on holiday when you were young? We used to go camping in France. Hova jártatok nyaralni, amikor fiatal voltál? Franciaországban szoktunk kempingezni. Used to mellett gyakran elõfordul a never idõhatározó: I never used to watch TV. Azelõtt sosem néztem tévét. Ügyeljünk arra, hogy a used to /aJUdSS Te/ segédigét sem kiejtésben, sem használatban ne keverjük össze a use /JUdZ Z / igével: I use a knife to cut an apple. Almavágáshoz kést szoktam

használni. 40 I used to eat a lot of apples. használni. Régebben sok almát ettem. A used to segédige olyan múltbeli gyakori tevékenységet, szokást vagy állapotot fejez ki, amely a jelenre már nem jellemzõ: He used to play football every Sunday, but now he doesnt. They used to be happy together, but now they fight all the time. l Régebben minden vasárnap focizott, de most már nem. Azelõtt boldogok voltak együtt, de most mindig veszekednek. 10.3 USED TO vagy Past Simple? Múltbeli szokás vagy állapot kifejezésére az egyszerû múltat (Past Simple) is használhatjuk: He played football every Sunday when he was a boy. They were happy together when they were first married. Gyerekkorában minden vasárnap focizott. Amikor megházasodtak, boldogok voltak együtt. A used to viszont kifejezetten gyakoriságot jelöl, s ha a cselekvés csak egyszer történt, egyszerû múltat használunk. We used to go to France every summer, but once, in 1967, we went to

Greece. Last night I drank champagne. Minden nyáron Franciaországba jártunk, de egyszer, 1967-ben, Görögországba mentünk. Tegnap este pezsgõt ittunk. A used to-nak a jelenben nincs megfelelõje, a jelenre vonatkozó szoká-sok, állapotok jelölésére egyszerû jelent (Simple Present) használunk. She lives in New York. She sometimes comes to London on business. I get up at seven. l New York-ban lakik. Néha üzleti ügyben Londonba jön. Hétkor szoktam felkelni. 10.4 INFINITIVE WITH `TO’ (fõnévi igenév to-val) A to + fõnévi igenév szerkezetet használhatjuk célhatározó kifejezésére, a mondat Why.? (Miért.?) kérdésre válaszol: Im learning English to get a good job. Shes saving her money to buy a car. Im going to Scotland to visit my parents. Azért tanulok angolul, hogy jó állást kapjak. Takarékoskodik, hogy autót vehessen. Skóciába megyek meglátogatni a szüleimet. Bizonyos melléknevek után jellemzõ a fõnévi igenév használata: 41

I’m pleased to see you. surprised hard It’s important to learn Chinese. impossible Örülök, hogy látlak. Meg vagyok lepve, hogy látlak. Kínaiul tanulni nehéz. Fontos kínaiul tanulni. Lehetetlen kínaiul tanulni. Can you tell me how to get to the station? I dont know who to speak to. Show me what to do. He’ll tell you when to leave. Gyakran használunk fõnévi igenevet kérdõ névmások (who, what, where, how, when, stb.) után: Meg tudja mondani, hogyan juthatok el az állomáshoz? Nem tudom, kivel beszéljek. Mutasd meg, mit kell csinálni. Majd megmondja, mikor indulj. A something, nothing, nowhere, anybody, stb. határozatlan névmások mellett is gyakran áll fõnévi igenév: Have something to eat. Ive got nothing to do. Theres nowhere to hide. Is there anyone to talk to? l Egyél valamit. Nincs mit tennem. Sehol nem lehet elbújni. Van valaki, akivel beszélni lehet? 10.5 Hasznos kifejezések, mondatok I didnt know what to do. There was nowhere to sit. I

need something to eat. Tell me how much to buy. I was very sporty. I spent four hours going round a museum. I failed my exam. It was getting too real. Why did he get rid of his car? I am trapped in the wild. Someone saw what was happening. Were still waiting to hear if were going to be taken to court. Their house is such a mess. I dont know where the money has all gone. I could eat a horse. Thank you so much for inviting us. We were all so worried. There are so many places I want to go to. It was such a good idea of Jamies. He has such crazy friends. Nem tudtam, mit tegyek. Nem volt hova ülni. Szükségem van valami ennivalóra. Mondd meg, mennyit vegyek. Nagyon sportos voltam. Négy órát töltöttem azzal, hogy egy múzeumot jártam körbe. Megbuktam a vizsgámon. Kezdett túl valóságos lenni. Miért szabadult meg a kocsijától? Csapdában vagyok a vadonban. Valaki látta, mi történik. Még (mindig) várjuk, hogy megtudjuk, bíróság elé kerülünk-e. A házukban olyan nagy

a rendetlenség. Nem tudom, mire ment el a pénz. Meg tudnék enni egy lovat. Nagyon köszönjük, hogy meghívtatok. Mindnyájan annyira aggódtunk. Olyan sok hely van, ahova menni akarok. Ez olyan jó ötlet volt Jamie-tõl. Olyan õrült barátai vannak. 42 UNIT 11 l 11.1 PASSIVE CONSTRUCTION (szenvedõ szerkezet) A szenvedõ szerkezet formailag a létigébõl és az ige harmadik alakjából áll. A harmadik alak (past participle – befejezett vagy múlt idejû melléknévi igenév) szabályos igéknél megegyezik az ige múlt idejû alak-jával (fõnévi igenév + –ed végzõdés), rendhagyó igéknél pedig ezt az alakot külön meg kell jegyezni (ld. tankönyv 143 oldal) am / is / are was / were has/have been will be + 3. alak jelen English is spoken all over the world. Renault cars are made in France. My children arent helped with their homework. Coffee isnt grown in England. Where is rice grown? Are cars made in your country? múlt My car was stolen last night. The

animals were frightened by a loud noise. He wasnt injured in the accident. The thieves werent seen by anyone. How was the window broken? Were the plants watered last night? Present Perfect Ive been robbed! Diet Coke has been made since 1982. They havent been invited to the party. How many times have you been hurt playing football? Has my car been repaired? jövõ 10,000 cars will be produced next year. Angolul az egész világon beszélnek. A Renault kocsikat Franciaországban gyártják. A gyerekeimnek nem segítünk a házi feladatban. Kávét nem termesztenek Angliában. Hol termesztenek rizst? Gyártanak autót a hazádban? Tegnap éjjel ellopták a kocsimat. Az állatokat megijesztette egy nagy zaj. Nem sérült meg a balesetben. A tolvajokat senki sem látta. Hogyan tört be az ablak? A növényeket meglocsolták tegnap este? Kiraboltak! A diétás kólát 1982 óta gyártják. Nem hívták meg õket a bulira. Hányszor sérültél meg focizás közben? Megjavították a

kocsimat? 10 000 autót gyártanak jövõre. 43 The cars wont be sold in the U.K Will the children be sent to a new school? Az autókat nem fogják árulni az Egyesült Királyságban. Új iskolába küldik majd a gyerekeket? eldöntendõ kérdés Are cars made in your country? Were the plants watered last night? Has my car been repaired? Will these cars be produced next year? rövid válasz Yes, they are./No, they arent Yes, they were./No, they werent. Yes, it has./No, it hasnt Yes, they will./No, they wont A szenvedõ szerkezet az igeidõk használatának szabályait nem érinti. Általános tényt vagy gyakoriságot egyszerû jelennel, múltbeli eseményt egyszerû múlttal, a múltban kezdõdõ és a jelenben is tartó tevékenységet pedig Present Perfect-tel fejezünk ki: My car is serviced regularly. America was discovered by Christopher Columbus. Diet Coke has been made since 1982. Az autómat rendszeresen karbantartják. Amerikát Kolumbusz fedezte fel. A diétás

kólát 1982 óta gyártják. Szenvedõ szerkezetet használhatunk módbeli segédigékkel és egyéb fõnévi igeneves szerkezetekkel együtt is: Driving should be banned in city centres. This house is going to be knocked down. There was nothing to be done. A városközpontokban be kellene tiltani a gépkocsiforgalmat. Ezt a házat le fogják bontani. Semmi tennivaló nem volt. A szenvedõ szerkezetû mondat cselekvõ mondatból vezethetõ le: a cselekvõ mondat tárgya a szenvedõ mondat alanya lesz. Ha a szenvedõ mondatban jelölni akarjuk a cselekvõ személyét, a by (által) elöljárószót használjuk: cselekvõ Shakespeare wrote Hamlet. szenvedõ Hamlet was written by Shakespeare. Shakespeare írta a Hamletet. A Hamletet Shakespeare írta. (”A Hamlet Shakespeare által volt írva.”) A cselekvõ és a szenvedõ mondat nem ugyanazt jelenti. A cselekvõ mondattal szemben, amikor a cselekvõ személye és maga a cselekvés is fontos, a szenvedõ szerkezetben a

cselekvés tárgyát (tehát ami vagy aki a cselekvést ”elszenvedi”) emeljük ki, és az, hogy ki végezte a cselekvést, a háttérben marad: Hamlet was written in 1600. (We are more interested in Hamlet.) Shakespeare wrote comedies, histories, and tragedies. (We are more interested in Shakespeare.) A Hamlet 1600-ban íródott. (Inkább a Hamlet érdekel.) Shakespeare írt vígjátékot, történelmi drámát és tragédiát is. (Inkább Shakespeare érdekel.) 44 more interested in Shakespeare.) (Inkább Shakespeare érdekel) Az angol cselekvõ mondatban sokszor két tárgy van, magyarra az egyiket részeshatározóval fordítjuk: Az angol cselekvõ mondatban sokszor két tárgy van, magyarra az egyiket részeshatározóval fordítjuk: She gave me a book for my birthday. Könyvet adott (nekem) a születés-napomra. Ilyenkor a szenvedõ mondat alanya a két tárgy közül bármelyik lehet: I was given a book for my birth- Könyvet adtak (nekem) a day. születés-napomra. A

book was given to me for my birthday. l 11.2 Hasznos kifejezések, mondatok Champagne is made in France. Coffee is grown in Brazil. The telephone was invented by Bell. Two pictures were stolen from the museum last night. Is cotton grown in England? Were many cars made last year? When was the first hamburger made? Where is it made? What is it made of? Have you got any idea what its made of? A pezsgõt Franciaországban készítik. Kávét Brazíliában termesztenek. A telefont Bell találta fel. Tegnap éjjel két képet loptak el a múzeumból. Termesztenek gyapotot Angliában? Tavaly sok kocsit gyártottak? Mikor készítették az elsõ hamburgert? Hol készítik? Mibõl készül? Van ötlete, mibõl készül? 45 It wasnt the American who invented chewing gum. How did the world get to know chewing gum? Its miles to go. Have you got any identification on you? Nem az amerikaiak voltak, akik feltalálták a rágógumit. Hogyan ismerte meg a világ a rágógumit? Mérföldeket

kell menni (odáig). Van valami igazolvány magánál? 46 UNIT 12 l 12.1 SECOND CONDITIONAL (A feltételes mondat - 2. típus) A feltételes mondat 2. típusa az if kötõszóval kezdõdõ, formailag múlt idejû feltételes mellékmondatból és a would modális segédigével alkotott fõmondatból állhat: állítás és tagadás I had more money, I If she knew the answer, she we lived in Russia, we I didn’t have so many debts, kérdés What Which countries would buy a CD player. ‘d (would) tell us. wouldn’t soon learn Russian. have to work so hard. you do i you had a year off? you go to f you travelled round the world? eldöntendõ kérdés válasz Would you travel round the world? rövid Yes, I would. No, I wouldn’t. If they had the money, would they buy a new car? Yes, they would. No, they wouldn’t. A két tagmondat sorrendje tetszõleges lehet. Ha a feltételes mellékmon-dat áll elöl, utána írásban vesszõt teszünk, ha a fõmondat, akkor a

tag-mondatok között nincs vesszõ: If I had more time, Id help. Id help if I had more time. Ha több idõm lenne, segítenék. Segítenék, ha több idõm lenne. A 2. típusú feltételes mellékmondatban a hagyományos angol nyelv a létige alakjaként az összes személyben were-t használ, de a modern beszélt nyelvben egyes szám elsõ és harmadik személyben a was is általános: If I were you, Id go to bed. If he were cleverer, hed know he was making a mistake. If I was rich, I’d buy a castle. A helyedben lefeküdnék. Ha okosabb lenne, tudná, hogy hibázott. Ha gazdag lennék, vennék egy kastélyt. A feltételes mondat 2. típusa valószerûtlen, de elméletileg lehetséges fel-tételre, és a feltétel esetleges teljesülése esetén keletkezhetõ eredményre utal. (A feltétel azért valószerûtlen, mert ismert tények nem támasztják alá, s így minden esetben mondhatjuk ”Na igen, de.”) If I were Prime Minister, Id increase tax for rich people. Ha

miniszterelnök lennék, felemelném a gazdagok adóját. (De 47 increase tax for rich people. (But Im not Prime Minister.) If I lived in a big house, Id have a party. (But I live in a small house.) What would you do if you saw a ghost? (But I dont expect that you will see a ghost.) emelném a gazdagok adóját. (De nem én vagyok a miniszterelnök.) Ha nagy házban laknék, rendeznék egy bulit. (De kis házban lakom.) Mit csinálnál, ha kísértetet látnál? (De nem hiszem, hogy kísértetet fogsz látni.) A would segédige (amely tulajdonképpen a will múlt idejû formája) és a feltételes mondatokban használt múlt idejû alakok nem a múltra vonat-koznak. Mind az elsõ, mind a második típusú feltételes mondat a jelenhez és a jövõhöz kapcsolódik – a kettõ között az a különbség, hogy a formális múlt idõ (2. típus) a cselekvés vagy esemény valószerûtlen-ségét fejezi ki: If I win the tennis match, Ill be happy. (I think I have a good chance.) If

I won a thousand pounds, Id . (But I dont think I will) l Ha megnyerem a teniszjátszmát, boldog leszek. (Azt hiszem, jó esélyem van.) Ha nyernék ezer fontot, . (De nem hiszem, hogy fogok nyerni.) 12.2 MIGHT (esetleg, talán) A might módbeli segédige alakja szám és személy szerint nem változik, utána to nélküli fõnévi igenév áll. állítás és tagadás I He might It might not We go to the party. be late. rain tomorrow. go out for a meal tonight. kérdés A Might you come? (Esetleg eljössz?) típusú kérdés nem gyakori. Helyette inkább más megoldást használunk: Do you think youll get here on time? itll rain? theyll come to our party? kérdés Do you think hell come? Do you think itll rain? rövid válasz He might. It might. A might segédige jövõbeli lehetõséget, esetlegességet fejez ki. (Ellen-tétben a will-lel, amely a beszélõ szerinti bizonyosságra utal.) It might rain tomorrow. England will win the match. (I am sure they will.) England

might win the match. (Its possible, but I dont know.) Talán esni fog holnap. Anglia meg fogja nyerni a mérkõ-zést. (Biztos vagyok benne.) Anglia talán megnyeri a mérkõzést. (Lehet, de nem tudom) 48 zést. (Lehet, de nem tudom) Tagadó mondatban a might not jelentése: nem hiszem, nem valószínû: Tagadó mondatban a might not jelentése: nem hiszem, nem valószínû: It might not rain this afternoon. Nem valószínû/Nem hiszem, I dont think itll rain this after- hogy esni fog ma délután. noon. l 11.2 Kifejezések gyakori igékkel try something on throw something away turn something on turn something off look for something look after a baby look up a word fill in a form put out a cigarette ask somebody out fall over sort out take off give up grow up go out with somebody fall out with somebody get on with somebody look forward to something l felpróbál eldob bekapcsol kikapcsol keres gondoskodik egy csecsemõrõl megnéz egy szót (szótárban) ûrlapot tölt ki

cigarettát elolt kikérdez elesik megold (problémát) felszáll (repülõ) abbahagy, felhagy valamivel felnõ jár valakivel veszekszik valakivel kijön valakivel örömmel vár valamit 12.4 Hasznos kifejezések, mondatok If I were a princess, I would live in a palace. Would her grandmother look after her? What would you do if you came home and found a burglar in the flat? If I had a car, I would give you a lift. If I were you, Id try that new hairdresser. If I were you, Id make an appointment right now. Ha hercegnõ lennék, palotában laknék. A nagymamája gondoskodna róla? Mit csinálnál, ha hazajönnél és betörõt találnál a lakásban? Ha lenne autóm, elvinnélek. A helyedben kipróbálnám azt az új fodrászt. A helyedben azonnal megbeszélnék egy 49 appointment right now. Stop buying such expensive clothes. I cant afford a new one. megbeszélnék egy találkozót/idõpontot. Hagyj fel az ilyen drága ruhák vásárlásával. Nem engedhetek meg magamnak He

gets jealous if I just look at egy újat. another boy. Féltékeny lesz, ha csak ránézek We cant get to sleep at night. egy másik fiúra. He might go to America. Nem tudunk éjjel elaludni. My sister and I are going to buy Esetleg elmegy Amerikába. a flat together. A nõvéremmel/húgommal együtt Ill have to earn some money, so veszünk egy lakást. I might work in a restaurant for Pénzt kell majd keresnem, így a bit. talán egy étteremben dolgozom They told me to go back home majd egy kicsit. immediately. Azt mondták, hogy azonnal There was something wrong with menjek haza. me. Valami baj volt velem. Is that what you did? What an incredible story! Ez az, amit csináltál? Excuse me, can I get past? Milyen hihetetlen történet! Bocsánat, tovább mehetek? 50 UNIT 13 l 13.1 PRESENT PERFECT CONTINUOUS (folyamatos Present Perfect) A Present Perfect igeidõ folyamatos szemléletében a have/has segédige mellett a létige harmadik alakja (been) és az igébõl –ing

végzõdéssel képzett folyamatos melléknévi igenév (present participle) áll: állítás és tagadás I We ‘ve (have) You haven’t They He ‘s (has) She hasn’t It been working. kérdés have How long has eldöntendõ kérdés Have you been running? Has he been shopping? I we you they he she it been working? rövid válasz Yes, I have. / No, I haven’t Yes, he has. / No, he hasn’t A folyamatos Present Perfect-et olyan cselekvés kifejezésére használjuk, amely a múltban kezdõdött és a jelenben is tart vagy a jelenig tartott. Weve been waiting here for hours. Its been raining for days. Órák óta várunk itt. Napok óta esik. A cselekvésnek eredménye, hatása lehet a jelenben: Im hot, because Ive been Melegem van, mert futottam. running. I havent got any money, because Nincs pénzem, mert vásároltam. Ive been shopping. Sokszor nincs vagy nincs sok jelentésbeli különbség az egyszerû és a folyamatos Present Perfect között: 51 How long have you

worked here? How long have you been working here? Mióta / mennyi ideje dolgozol itt? Máskor viszont fontos lehet, hogy a cselekvés tart-e még a jelenben is, vagy már lezárult: They have stayed here for three days. (They are leaving now) They have been staying here for three days. (They’ll stay longer) Három napig laktak itt. (Most mennek el.) Három napja laknak itt. (Még maradnak.) Az ige jelentéstartalma is meghatározhatja, hogy a Present Perfect melyik szemléletét használjuk. Ha az ige által jelölt cselekvés tarthat hosszabb ideig (pl. wait, work, learn, travel, play), akkor használhatunk folyamatos szemléletet, ha pedig nem (pl. find, start, buy, die, lose, break, stop), akkor maradjunk az általános (egyszerû) szemléletnél: Ive been playing tennis since I was a boy. She’s been learning English for two years. Ive bought a new dress. My cat has died. My radios broken. Gyerekkorom óta teniszezem. Két éve tanul angolul. Vettem egy új ruhát.

Elpusztult a macskám. Elromlott a rádióm. Olyan igékkel, amelyek állapotot vagy tényt jelölnek (pl. like, love, know, have), nem használunk folyamatos Present Perfect-et: Weve known each other for a few weeks. How long have you had your car? Néhány hete ismerjük egymást. Mióta van meg a kocsid? Ha a mondatban mennyiség megjelölése szerepel, nem használhatunk folyamatos szemléletet, mivel a cselekvés lezárult: Ive written three letters today. She’s eaten four apples. l Három levelet írtam ma. Megevett négy almát. 13.2 Hasznos kifejezések, mondatok How long have you been sleeping on the streets? How long have you been trying to find a job? Have you been eating well? Have you made many friends? How many copies have you sold today? Whats he been doing recently? My problem is (that) Im homeless. I need money to get somewhere to live. Mióta alszol az utcán? Mióta próbálsz állást találni? / Mióta keresel állást? Jól/eleget eszel mostanában? Sok

barátot szereztél? Hány példányt adtál el ma? Mit csinál mostanában? A problémám az, hogy hajléktalan vagyok. Pénzre van szükségem, hogy szerezzek egy helyet, ahol lakhatok. 52 lakhatok. Im trapped. Were too tired to cook. Csapdában vagyok. Túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy fõzzünk. I was going to ring you actually. Tulajdonképpen fel akartalak hívni / úgy volt, hogy felhívlak. When I saw this job advertised, I Amikor láttam, hogy hírdetik ezt didnt believe theyd give it to az állást, nem hittem, hogy nekem me. fogják adni. It keeps me fit. Jó erõben tart. Theyre usually very nice to me. Általában nagyon kedvesek velem Does he really make a living? Igazán meg tud élni? Terry seems to be a very happy Terry nagyon boldog embernek man. látszik. She gets paid for it. Fizetnek neki ezért. Hold on, Ill connect you. Tartsa a vonalat, kapcsolom. Speaking. Én vagyok. (telefonáláskor) Im afraid hes out at the Attól tartok, pillanatnyilag házon

moment. kívül van. Do you know what time hell be Tudja, hány órakor jön vissza? back? Can I take a message? Hagy üzenetet? Ill ring back later. Késõbb visszahívom. 53 UNIT 14 l 14.1 PAST PERFECT A Past Perfect igeidõben a had segédige mellett az ige harmadik alakja áll: állítás és tagadás I ‘d (had) He/She/It arrived before 10.00 hadn’t We/You/They kérdés Had rövid válasz I he/she/it left? we/you/they Yes, he had. No, they hadn’t. A Past Perfect elõidejûséget jelöl, tehát akkor használjuk, ha a múltban egy cselekvés vagy esemény egy másik elõtt történt: When we arrived, they had left. Mikor megérkeztünk, õk már elmentek. Figyeljük meg a Past Perfect és az egyszerû múlt (Past Simple) használatát és a közöttük lévõ jelentésbeli különbséget a következõ mondatokban: When I got home, John cooked a meal. (First I got home, then John cooked.) When I got home, John had cooked a meal. (John cooked a meal before I got

home.) l Mikor hazaértem, John fõzött valamit. (Hazaértem, John ezután fõzött.) Mire hazaértem, John (már) fõzött valamit. (John azelõtt fõzött, hogy hazaértem) 14.2 REPORTED STATEMENTS (közvetített állítások) Ha közvetítjük, amit valaki mond, függõ beszédet (Reported Speech) használunk. A függõ beszéd általános szabálya az idõegyeztetés, amely szerint a fõmondat (pl. He said) idejének megfelelõ idõt használunk a mellékmondatban. Ez múlt idejû fõmondatnál gyakorlatilag annyit jelent, hogy az alapmondatban lévõ igeidõk ”eggyel hátrébb” kerülnek: 54 Direct Speech Present ‘I love you.’ ‘I’m going out now.’ Reported Speech Past He said he loved me. Ann said she was going out. Present Perfect ‘We’ve met before.’ Past Perfect She said they had met before. Past Simple ‘We met in 1987.’ will ‘I’ll mend it for you.’ Past Perfect He said they had met in 1987. would She said that she would mend it for me.

could She said she could swim. can ‘I can swim.’ A that (hogy) kötõszót legtöbbször nyugodtan elhagyhatjuk. Ügyeljünk arra, hogy a say tárgyatlan, a tell pedig tárgyas ige: She said (that) they were happy Azt mondta, hogy boldogok together. együtt. He told me (that) he loved Mary. Azt mondta, szereti Maryt 55 l 14.3 Hasznos kifejezések, mondatok We stopped playing when the rain started. Wed stopped playing when the rain started. When Saskia arrived home, Bradley was packing. When Saskia arrived home, Bradley packed. When Saskia arrived home, Bradley had packed. They see each other every week. Ive never been in love before. Abbahagytuk a játékot, mikor eleredt az esõ. Mikor eleredt az esõ, már abbahagytuk a játékot. Amikor Saskia hazaérkezett, Bradley éppen csomagolt. Amikor Saskia hazaérkezett, Bradley becsomagolt. Amikor Saskia hazaérkezett, Bradley már becsomagolt. Hetente találkoznak. Ezelõtt még sosem voltam szerelmes. She said shed never been

in love Azt mondta, még sosem volt before. szerelmes azelõtt. Ill love him forever. Örökké szeretni fogom. Sha said shed love him forever. Azt montda, örökké szeretni fogja Im seeing him this evening. Ma este találkozom vele. I find romantic fiction easy to Szerintem romantikus irodalmat write. könnyû írni. Im hoping to write something Remélem, írok valami mást. different. Tom and I are very happy Tommal igazán nagyon boldogok indeed, vagyunk. She said she would never stop Azt mondta, sosem fogja writing. abbahagyni az írást. 56 FÜGGELÉK l Basic form to nélküli fõnévi igenév be become begin break bring build buy can catch choose come cost cut do drink drive eat fall feel fight find fly forget get give go grow have IRREGULAR VERBS (rendhagyó igék) Past form múlt idejû alak was / were became began broke brought build bought could caught chose came cost cut did drank drove ate fell felt fought found flew forgot got gave went grew had Past Participle 3.

alak (múlt idejû melléknévi igenév) been become begun broken brought built bought (been able to) caught chosen come cost cut done drunk driven eaten fallen felt fought found flown forgotten got given gone grown had magyar jelentés van válik, lesz kezd (el)tör, elromlik hoz épít vesz, vásárol -hat, -het, képes (meg)fog, elkap választ jön kerül vmibe vág csinál, tesz iszik vezet, hajt eszik esik érez harcol, verekszik talál repül (el)felejt kap, szerez, (el)jut ad megy nõ; termeszt van neki 57 hear hit keep know learn leave lose make meet pay put read /ri:d/ ride run say see sell send shut sing sit sleep speak spend stand steal swim take tell think understand wake wear win write l heard hit kept knew learnt/learned left lost made met paid put read /red/ rode ran said saw sold sent shut sang sat slept spoke spent stood stole swam took told thought understood woke wore won wrote heard hit kept known learnt/learned left lost made met paid put read /red/ ridden

run said seen sold sent shut sung sat slept spoken spent stood stolen swum taken told thought understand woken worn won written hall üt tart tud, ismer tanul (ek)hagy, (el)indul (el)veszít készít, csinál találkozik fizet tesz, rak, helyez olvas lovagol fut mond, szól lát elad, árul küld csuk énekel ül alszik beszél tölt, költ áll lop úszik fog, vesz, visz mond gondol (meg)ért ébred, ébreszt visel, hord gyõz, nyer ír VERB PATTERNS (igei szerkezetek) Verb + -ing (ige + -ing) like love enjoy hate finish stop swimming cooking A go + -ing szerkezetet gyakran használjuk sport- és egyéb tevékeny-ségek jelölésére: I go swimming every day. I go shopping at the weekend 58 Verb + to + infinitive (ige + fõnévi igenév to-val) choose decide forget promise manage to go need help to work hope try want would like would love Verb + -ing / to + infinitive (ige + -ing / fõnévi igenév to-val) begin raining / to rain start Verb + sb + infinitive without to (ige

+ valaki + to nélküli fõnévi igenév) let go somebody make do Modal auxiliary verbs (modális segédigék) can could go shall arrive will start would 59 l Unit 1 Szó / kifejezés advertising alphabet ancient ancient society anger architect art art gallery as usual bee book born borrow builder can Chinese meal come round communicate communication compared (to) course deliver depend (on) development drama each other e-mail Egyptian elephant enjoy essay exchange explain face fax flat future gallery gap generation generation gap government graduate (from) hard hieroglyphics history how many how much huge human idea Kiejtés aiDVeTAkZkn aiLCeBeT aEkNteNT aEkNteNT SeaSAkeTk ainGe ahdKkTEKT ahdT ahdT bGiLeRk aiZ aJUdfmeL bi: BmK BjdN aBgRem aBkLDe aKiN aTtAkbNidZ aMidL bKsM aRAmND bKeaMJUdNkKEkT bKebMJUdNkaKEkteN KeMaPEeD Te KjdS DkaLkVe DkaPEND DkaVELePMeNT aDRhdMe bidTt asqe aidMEkL kaDfkPtN aELkCeNT kNaDfjk aESEk kKSaTtEkNDf kKSaPLEkN CEkS CiKS CLiT aCJUdTte aGiLeRk GiP

bDfENeaREktN bDfENeaREktN bGiP aGsVeNMeNT aGRiDfmEkT HhdD bHAkReaGLkCkKS aHkSTRk bHAmaMENk bHAmaMsTt HJUdDf aHJUdMeN AkaDke Jelentés reklám, hirdetés ábécé ókori, õsi, nagyon régi ókori társadalom harag, düh építész(mérnök) mûvészet képtár, galéria mint általában méh foglal, elõjegyez született kölcsön vesz építõ(munkás) tud, -hat, -het kínai étel/étkezés meglátogat, átjön érintkezik, kommunikál kommunikáció, összeköttetés vmihez hasonlítva tanfolyam, kurzus kézbesít függ (vmitõl) fejlõdés dráma egymás(t) elektronikus levél egyiptomi elefánt élvez tanulmány, esszé (át)vált, (ki)cserél, felvált (meg)magyaráz arc telefax; faxot küld lapos (a) jövõ képtár, galéria rés, nyílás, üres hely nemzedék, generáció nemzedékek közötti ellentét kormány diplomát szerez, végez kemény, nehéz képírásjelek, hieroglifák történelem hány, mennyi mennyi hatalmas emberi gondolat, ötlet, eszme 60 ideal infinite

influence introduce invite joke kind last lie make a promise make yourself at home married mean media message mobile phone modern monkey museum neighbour nobody noise north paint painting paper part-time party past persuade philosophy photography play pleased pleased to meet you poetry postlady present probably promise public public speaking quiet ring Russian send (sent, sent) sense show (showed, shown) single sound special spoken word strange system T-shirt AkaDkeL akNCkNeT akNCLmeNS kNTReaDJUdS kNaVAkT DfemK KakND LhdST LAk bMEkK e aPRgMkS bMEkK JjdaSELC eT aHemM aMiRkD MidN aMidDke aMESkDf bMemBAkL aCemN aMgDeN aMsnKk MJUdaZkeM aNEkBe aNemBgDk NjkZ Njdp PEkNT aPEkNTkn aPEkPe bPhdTaTAkM aPhdTk PhdST PeaSWEkD CkaLgSeCk CeaTgGReCk PLEk PLidZD aPLidZD Te aMidT JUd PemeTRk aPemSTLEkDk aPREZNT aPRgBeBLk aPRgMkS aPsBLkK aPsBLkK aSPidKkn KWAkeT Rkn aRsteN SEND (SENT) SENZ tem (temD temN) SknL SAmND aSPEtL aSPemKeN aWrdD STREkNDf aSkSTeM aTidbtrdT eszményi, ideális végtelen hatás,

befolyás bemutat meghív tréfa, vicc; tréfál, viccel kedves utolsó, múlt(kori), legutóbbi hazugság; hazudik ígéretet tesz otthon érzi magát házas, nõs, férjezett kicsinyes, fukar, középszerû média üzenet mobiltelefon korszerû, modern majom múzeum szomszéd senki zaj észak fest; festék festmény papír részidõ(s) összejövetel, buli, csoport (a) múlt rábeszél, rávesz filozófia fényképészet színdarab örül, elégedett örülök, hogy megismerkedtünk költészet postás(kis)asszony (a) jelen; jelenlevõ; ajándék valószínûleg ígéret nyilvános nyilvános beszéd csendes, nyugodt gyûrû; cseng(et) orosz küld érzék, értelem mutat egyedülálló, egyes hang különleges, speciális, sajátságos kimondott szó különös, furcsa, idegen rendszer trikó, póló 61 technology tell a joke tell lies tell the truth together train transform translator truth unique unusual van wall wear (wore, worn) well-paid whale which whose TEKaNgLeDfk bTEL e

aDfemK bTEL aLAkZ bTEL qe aTRUdp TeaGEqe TREkN TRiNSaCjdM TRiNZaLEkTe TRUdp JUdaNidK sNaJUdfmeL ViN WjdL WEe (Wjd WjdN) bWELaPEkD WEkL WkTt HUdZ technológia viccet mesél hazudik igazat mond együtt vonat; edz, képez átalakít fordító, mûfordító igazság egyedülálló, különleges szokatlan mikrobusz, furgon fal visel, hord jólfizetett bálna melyik; amely kié l Unit 2 Szó / kifejezés Kiejtés aborigine annoy annoying habit barbecue baseball bungalow certainly change gears clear up climate coast complain computer control biBeaRkDfkNid eaNjk ebNjkn aHiBkT aBhdBkKJUd aBEkSBjdL aBsnGeLem aSrdTeNLk aTtEkNDf aGkeZ bKLke(r) asP aKLAkMeT KemST KeMaPLEkN KeMaPJUdTe KeNaTRemL cosmopolitan couple credit credit card cricket crowd crowded culture decision descent drive sb mad (with) electrician exciting export fast fine art bKgZMeaPgLkTeN aKsPL aKREDkT aKREDkT bKhdD aKRkKkT KRAmD aKRAmDkD aKsLTte DkaSkfeN DkaSENT bDRAkV aMiD kLEKaTRktN kKaSAkTkn EKaSPjdT ChdST bCAkN ahdT

Jelentés (Ausztrália õslakója) bosszant, zavar bosszantó szokás sült hús, kerti hússütés baseball faház, kunyhó bizonyára, természetesen sebességet vált kitisztul, eltûnik éghajlat part(vidék) panaszkodik számítógép szabályoz, ellenõriz; szabályozás, ellenõrzés világpolgár(i), kozmopolita pár hitel hitelkártya krikett tömeg zsúfolt, tömött kultúra elhatározás származás, eredet megõrjít (vkit vmivel) villanyszerelõ izgalmas exportál gyors, gyorsan képzõmûvészet 62 fish flag free time fries (French fries) game game reserve gear get used to giraffe go jogging gold grape(s) habit have sth in common hesitation ice hockey immigrant in control independence inhabitant(s) inland island jogging join lake light lion mad mainly make a decision make-up Maori marriage mathematician mess miserable miss motorbike nearly northern old-fashioned on time only opinion opportunity organized original outdoors parliament partner pear pet population poster

professional Ckt CLiG bCRid aTAkM CRAkZ GEkM aGEkM RkbZrdV Gke bGET aJUdST TUd DfkaRhdC bGem aDfgGkn GemLD GREkP(S) aHiBkT bHiV kN aKgMeN bHEZkaTEktN aAkSbHgKk akMkGReNT bkN KeNaTRemL kNDkaPENDeNS kNaHiBkTeNTS kNaLiND aAkLeND aDfgGkn DfgkN LEkK LAkT aLAkeN MiD aMEkNLk bMEkK e DkaSkfeN aMEkKsP aMAmRk aMiRkDf MipMeaTktN MES aMkZReBL MkS aMemTebBAkK aNkeLk aNjdqeN bemLDaCitND bgNaTAkM aemNLk eaPkNkeN gPeaTJUdNkTk ajdGeNAkZD eaRkDfeNL AmTaDjdZ aPhdLeMeNT aPhdTNe PEe PET bPgPJmaLEktN aPemSTe PReaCEteNL halászik zászló szabadidõ hasábburgonya, sült krumpli vadon élõ állat (vadállat) rezervátum szerkezet, fogaskerék, sebesség(váltó) hozzászokik zsiráf kocog arany szõlõ szokás vmi közös bennük tétovázás, habozás jégkorong bevándorló szabályoz(va), ellenõriz(ve) függetlenség lakos(ság) belföldi sziget kocogás csatlakozik tó fény oroszlán õrült fõleg elhatározást tesz arcfestés, smink Maori házasság matematikus rendetlenség szánalomra méltó,

szomorú hiányzik neki; lekésik, kihagy vmit motorkerékpár majdnem északi ódivatú idõre egyedüli vélemény lehetõség, alkalom szervezett eredeti kinn (a szabadban); kinti parlament társ, partner körte kis háziállat, kedvenc lakosság plakát, poszter hivatásos 63 pub lunch publisher put up with sth relative relax remote control reserve romantic rugby salmon scruffy sheep shout similar (to) soap soap opera soccer store sofa south-east Asian space strange successful sunshine tidy train transportation uniform untidy used variety Vietnamese walkman way of life wild wildlife wool yard (garden) zebra bPsB aLsNTt aPsBLkte PmT asP Wkq aRELeTkV RkaLiKS RkaMemT KeNaTRemL RkaZrdV RemaMiNTkK aRsGBk aSiMeN aSKRsCk tidP tAmT aSkMkLe SemP bSemPaemPeRe aSgKebSTjd aSemCe bSAmpidST aEkfN SPEkS STREkNDf SeKaSESCL aSsNtAkN aTAkDk TREkN bTRiNSPjdaTEktN aJUdNkCjdM sNaTAkDk JUdZD VeaRAkeTk VkbETNeaMidZ aWjdKMeN bWEk eV aLAkC WAkLD aWAkLDLAkC WmL JhdD aZEBRe / aZidBRe vendéglõi ebéd

kiadó (pl. újságé) elvisel, beletörõdik vmibe rokon pihen, lazít távirányító rezervátum; félretesz, lefoglal romantikus rögbi, amerikai futball lazac rendetlen, ápolatlan juh, birka kiabál(ás), kiált(ás) hasonló szappan szappanopera sportbolt heverõ, kanapé dél-kelet-ázsiai hely; ûr különös, furcsa, idegen sikeres napsütés rendet rak, takarít edz, képez, idomít közlekedés egyenruha rendetlen használt választék, sokféleség; varieté vietnami sétálómagnó életmód vad vadonélet gyapjú udvar zebra l Unit 3 Szó / kifejezés adore advice agree alone ambition angry anniversary appear arm armed asleep Kiejtés eaDjd eDaVAkS eaGRid eaLemN iMaBktN ainGRk iNkaVrdSeRk eaPke hdM hdMD eaSLidP Jelentés imád, csodál tanács egyetért, beleegyezik, megállapodik egyedül igyekezet, törekvés, ambíció mérges, dühös évforduló megjelenik, feltûnik kar; fegyver felfegyverzett alva; alszik 64 awful back door be in love (with) believe

birthday bit bomb brandy break (broke, broken) broken burglar burglary business call care carry catch (caught, caught) catch a plane CD player central heating clean clean your teeth clearly comfort cook crime criminal cry cut (cut, cut) danger dead decide demand detective develop discuss distinct ajdCL bBiKaDjd bBid kN aLsV BkaLidV aBrdpDEk BkT BgM BRiNDk BREkK (BRemK aBRemKeN) aBRemKeN aBrdGLe aBrdGLeRk aBkZNkS KjdL KEe aKiRk KiTt (KjdT) bKiTt e aPLEkN aSidaDidbPLEke bSENTReL aHidTkn bKLidN bKLidN Jjd aTidp aKLkeLk aKsMCeT KmK KRAkM aKRkMkNL KRAk KsT aDEkNDfe DED DkaSAkD DkaMiND DkaTEKTkV DkaVELeP DkSaKsS DkSaTknKT do an exam downstairs drawer dream drive (drove, driven) drop education employ employed enjoy enter escape even so explanation factory fair fall (fell, fallen) famous bDUd eN kGaZiM bDAmNaSTEeZ DRjd DRidM DRAkV (DRemV aDRkVeN) DRgP bEDfmaKEKtN kMaPLjk kMaPLjkD kNaDfjk aENTe kaSKEkP bidVN aSem bEKSPLeaNEktN aCiKTRk / aCiKTeRk CEe CjdL (CEL aCjdLeN) aCEkMeS borzasztó,

siralmas hátsó ajtó szerelmes (vkibe) hisz, elhisz születésnap kicsi, darab bomba konyak tör, összetör törött, elromlott betörõ betörés üzlet hív; hívás törõdik, odafigyel, gondoz visz, cipel, szállít megfog, elfog, elkap repülõre száll CD-lejátszó központi fûtés tisztít, takarít; tiszta fogat mos világosan, tisztán (meg)vigasztal fõz, ételt készít bûn, bûnözés, bûntény bûnözõ sír; kiabál vág veszély halott elhatároz követel nyomozó, detektív fejlõdik, fejleszt megvitat, megbeszél kifejezett, meghatározott, elkülöníthetõ vizsgázik lenn, le (lépcsõn) fiók álom; álmodik, álmodozik vezet, hajt (le)ejt, bedob mûvelõdés, oktatás alkalmaz, munkát ad alkalmazott, alkalmazva élvez belép megszökik még (akkor) is magyarázat gyár hû(séges), becsületes, világos esik híres 65 fast asleep feel (felt, felt) feel ill finally find (found, found) floor forget (forgot, forgotten) fortunately friend furniture get away

with get hot get ready go away go wrong govern guest hand happy have a shower hear (heard, heard) help help yourself hit (hit, hit) hold (held, held) however ice immediately improvement industry invitation jewellery kill knife (-ves) leave (left, left) legal listen (to) look forward (to) lose (lost, lost) mask meet (met, met) melt mend motor racing murder murder weapon note odour organize pack pay day perfect petrol pick up (the phone) pocket money bChdST eaSLidP CidL (CELT) bCidL akL aCAkNeLk CAkND (CAmND) CLjd CeaGET (CeaGgT CeaGgTeN) aCjdTteNeTLk CREND aCrdNkTte bGETeaWEk Wkq bGET aHgT bGET aREDk bGem eaWEk bGem aRgn aGsVeN GEST HiND aHiPk bHiVe atAme Hke (HrdD) HELP bHELP JjdaSELC HkT HemLD (HELD) HAmaEVe AkS kaMidDkeTLk kMaPRUdVMeNT akNDeSTRk kNVkaTEktN aDfmeLRk KkL NAkC (NAkVZ) LidV (LECT) aLidGeL aLkSN bLmK aCjdWeD LUdZ (LgST) MhdSK MidT (MET) MELT MEND aMemTe bREkSkn aMrdDe aMrdDe bWEPeN NemT aemDe ajdGeNAkZ PiK aPEkbDEk aPrdCkKT aPETReL bPkKasP aPgKkT bMsNk mélyen

alszik/alva érez betegnek érzi magát végül (meg)talál padló; emelet (el)felejt szerencsére barát bútor megúszik vmit melege lesz, felmelegszik kész lesz, elkészül elmegy elromlik kormányoz, irányít, uralkodik vendég átad, átnyújt boldog, örül zuhanyozik hall segít(ség) tessék, vegyél üt, ver tart, fog azonban jég azonnal, rögtön fejlõdés, fejlesztés ipar meghívás ékszer (meg)öl kés elhagy, elindul törvényes hallgat, figyel örömmel vár (el)veszít, veszt álarc, maszk találkozik, megismerkedik olvad (meg)javít autóverseny(zés) gyilkosság gyilkos fegyver feljegyzés, cédula, jegyzet illat, szag rendez, szervez csomagol, pakol fizetésnap tökéletes benzin felvesz, felszed zsebpénz 66 polite pool purse put on make-up revise (for an exam) robber routine run out (of coffee) say sorry science scream search shock shower smash smile snow sob statue stereo tear teenage daughter teller thief (-ves) thirsty tidy toilet turn up umbrella

unfortunately uninvited use video recorder wait (for) wake (woke, woken) up weapon wedding wedding anniversary while whole wonder PeaLAkT PUdL PrdS bPmT gN aMEkKsP RkaVAkZ aRgBe RUdaTidN bRsN aAmT bSEk aSgRk aSAkeNS SKRidM SrdTt tgK tAme SMit SMAkL SNem SgB aSTiTJUd aSTERkem Tke aTidNEkDf aDjdTe aTELe pidC (pidVZ) aprdSTk aTAkDk aTjkLeT bTrdN asP sMaBRELe sNaCjdTteNeTLk bsNkNaVAkTkD JUdZ aVkDkem RkaKjdDe WEkT WEkK (WemK aWemKeN) aWEPeN aWEDkn aWEDkn iNkbVrdSeRk WAkL HemL aWsNDe udvarias medence erszény kifesti magát, sminkel ismétel, átnéz (vizsgára) rabló szokásos program, tevékenységek elfogy (a kávé) bocsánatot kér természettudomány sikít(ás) keres(és), kutat(ás) megráz(kódtatás), sokk(ol) zuhany, zápor üt(és), zúz(ás) mosoly(og) hó; havazik sír, zokog szobor hifi berendezés könny tizenéves lány(a vkinek) pénztáros (bankban) tolvaj szomjas rendes, tiszta; takarít WC, mosdó felkapcsol, felhangosít, felerõsít esernyõ, napernyõ sajnos

hívatlan(ul) használ videó, képmagnó vár (vkire) felébred, felébreszt fegyver esküvõ, eljegyzés házassági évforduló mialatt, amíg egész kíváncsi; csodálkozik l Unit 4 Szó / kifejezés accountant ache assistant atmosphere attractive belt billboards boutique Kiejtés eaKAmNTeNT EkK eaSkSTeNT aiTMeSCke eaTRiKTkV BELT aBkLBjdDZ BUdaTidK Jelentés könyvelõ fájdalom segéd hangulat, atmoszféra vonzó, elragadó, bájos öv hirdetõtábla, plakát (US) butik 67 brand butter by the way carrot cashier changing room chic coat conditioner consumption crisps delicious deodorant department department store desk doughnut dozen edition exclusive exquisite fantastic fashionable foam folk art for sale frozen glasses goods hairbrush hand-made suit handbag high-class icon incredible jumper leather lively loaf (-ves) manufacturer mass mass produced medium millionaire mineral water need neon lights nephew olive oil onion owe packet palace paradise pavement BRiND aBsTe bBAk

qe aWEk aKiReT Kiatke aTtEkNDfknbRUdM tidK KemT KeNaDkteNe KeNaSsMPtN KRkSPS DkaLkteS DkaemDeReNT DkaPhdTMeNT DkaPhdTMeNT bSTjd DESK aDemNsT aDsZeN kaDkteN kKSaKLUdSkV aEKSWkZkT / kKSaWkZkT CiNaTiSTkK aCitNeBL aCemM aCemK bhdT CeaSEkL aCRemZN aGLhdSkZ GmDZ aHEeBRst aHiND MEkD bSUdT aHiNDBiG bHAkaKLhdS aAkKeN kNaKREDkBL aDfsMPe aLEqe aLAkVLk LemC (LemVZ) bMiNJmaCiKTteRe MiS bMiS PReaDJUdST aMidDkeM MkLJeaNEe aMkNeReL bWjdTe NidD bNidgN aLAkTS aNEVJUd / aNECJUd bgLkV agkL asNJeN em aPiKkT aPiLeS aPiReDAkS aPEkVMeNT márka, fajta vaj apropó, errõl jut eszembe sárgarépa pénztáros próbafülke elegáns, sikkes kabát légfrissítõ, légkondicionáló fogyasztás chips, rágcsálnivaló pompás, finom dezodor osztály, részleg áruház íróasztal, pult fánk tucat kiadás, kiadvány kizárólagos; finom, elõkelõ finom, kifinomult, nagyszerû fantasztikus divatos hab népmûvészet eladó, kapható fagyasztott, fagyott szemüveg áru hajkefe kézzel varrott öltöny kézitáska,

retikül osztályon felüli ikon hihetetlen pulóver bõr élénk egész kenyér, cipó gyártó tömeg tömegesen gyártott közepes, középmilliomos ásványvíz szüksége van neonfények unokaöcs olívaolaj vöröshagyma tartozik (vmivel) csomag palota paradicsom, éden járda 68 perfume picnic pint pleasant post office postman pound produce product rebuild record shop roll sale sausage(s) shampoo share shave shaving foam shopkeeper shopping list shorts sore throat sparkling spoonful still stomach stomach ache store survey sweets tie tissue(s) toilet paper tooth (teeth) toothbrush toothpaste towel traffic trainer(s) underwear unique village well-known wide yoghurt aPrdCJUdM aPkKNkK PAkNT aPLEZNT aPemSTbgCkS aPemSTMeN PAmND PReaDJUdS aPRgDsKT RidaBkLD aREKjdD btgP RemL SEkL aSgSkDf(kZ) tiMaPUd tEe tEkV atEkVkn bCemM atgPKidPe atgPkn bLkST tjdTS bSjd apRemT aSPhdKLkn aSPUdNCmL STkL aSTsMeK aSTsMeKbEkK STjd aSrdVEk SWidTS TAk aTktUd aTjkLeT bPEkPe TUdp (Tidp) aTUdpBRst

aTUdpPEkST aTAmeL aTRiCkK aTREkNe(Z) asNDeWEe JUdaNidK aVkLkDf bWELaNemN WAkD aJgGeT parfüm, kölni piknik pint (0,57 liter) kellemes posta(hivatal) postás font (0,45 kg) termel, gyárt, elõállít termék, gyártmány újjáépít lemezbolt zsömle eladás, árusítás kolbász, virsli, felvágott sampon osztozik, megoszt borotválkozik borotvahab boltos bevásárló lista rövidnadrág fájó torok szénsavas, gyöngyözõ, sziporkázó kanálnyi csendes, nyugodt; szénsavmentes gyomor gyomorfájás bolt, raktár, áruház összefoglalás, tanulmány édesség nyakkendõ papírzsebkendõ, tampon WC papír fog fogkefe fogkrém törülközõ forgalom edzõcipõ alsónemû egyedülálló falu jól ismert széles joghurt l Unit 5 Szó / kifejezés A levels a day off abroad adult Kiejtés aEkbLEVeLZ ebDEk agC eaBRjdD aiDsLT Jelentés "A" fokozatú vizsga szabadnap külföldön, külföldre felnõtt 69 astronaut attention beautician boast bodyguard boot brighten call

cash chauffeur cheer up childhood close cloud coach cool cost (cost, cost) counsellor crazy dentist depressed desert designer clothes down drug easily ex-girlfriend extravagant fall fed up (with) fit flu flying school forever freshman get your nose done aiSTReNjdT eaTENtN BJUdaTktN BemST aBgDkGhdD BUdT aBRAkTeN KjdL Kit atemCe aTtke(r) asP aTtAkLDHmD KLemZ KLAmD KemTt KUdL KgST aKAmNSeLe aKREkZk aDENTkST DkaPREST DkaZrdT DkaZAkNe bKLemqZ DAmN DRsG aidZeLk bEKSaGrdLCREND kKSaTRiVeGeNT CjdL bCEDasP CkT CLUd aCLAkn bSKUdL CeaREVe aCREtMeN bGET Jjd aNemZ bDsN glamorous god go far good luck grow up (grew, grown) guilty gun headache health club heavy hope in a rush it is worth kid knock L.A lad lend (lent, lent) liposuction aGLiMeReS GgD bGem aChd bGmD aLsK bGRem asP (GRUd GRemN) aGkLTk GsN aHEDEkK aHELp bKLsB aHEVk HemP bkNe aRst bkT kZ aWrdp KkD NgK aEL aEk LiD LEND (LENT) aLAkPebSsKtN ûrhajós figyelem kozmetikus dicsekszik, henceg testõr csizma; csomagtartó felderül; fényesít

hív, felhív; (telefon)hívás készpénz sofõr, gépkocsivezetõ felderül, vidám lesz gyermekkor csuk, becsuk felhõ edzõ, oktató; távolsági busz hûvös; frankó kerül vmibe tanácsadó, tanácsos õrült fogorvos nyomott, depressziós elhagy, kilép; sivatag tervezett ruha maga alatt (van) kábítószer könnyen volt barátnõ különcködõ, féktelen, mértéktelen õsz (US) torkig van (vmivel) egészséges, erõs influenza repülõiskola örökké, örökre elsõéves, gólya, kezdõ megcsináltatja az orrát (plasztikai mûtéttel) elbûvölõ, elragadó, gyönyörû isten messze megy jó szerencsét felnõ bûnös, hibás fegyver fejfájás egészségklub nehéz, súlyos remél; remény sietve, rohanva érdemes kölyök, gyerek kopog(ás) Los Angeles legény, fickó kölcsönad zsírleszívás 70 lonely lucky mad (about) mirror miserable model move (house) movies need nervous normal nutritionist passion perform personally pick up plastic surgery play pleasure poor

pose post project relationship remember responsibility retire rocket rush secret sky social life soul spoilt stage surgery terrible tests (in hospital) trainer troubled unknown unlimited unreal unwell value violence with a bit of luck worried worry worth aLemNLk aLsKk MiD aMkRe aMkZReBL aMgDeL MUdV aMUdVkZ NidD aNrdVeS aNjdMeL NJUdaTRkteNkST aPitN PeaCjdM aPrdSeNeLk bPkKasP bPLiSTkK aSrdDfeRk PLEk aPLEfe Pme / Pjd PemZ PemST aPRgDfEKT RkaLEkteNtkP RkaMEMBe RkSPgNSeaBkLkTk RkaTAke aRgKkT Rst aSidKReT SKAk aSemtL bLAkC SemL SPjkLT STEkDf aSrdDfeRk aTEReBL TESTS aTREkNe aTRsBeLD sNaNemN sNaLkMkTkD sNaRideL sNaWEL aViLJUd aVAkeLeNS Wkq e bBkT eV aLsK aWsRkD aWsRk Wrdp magányos szerencsés õrült, megõrül vmiért tükör szánalmas, elszomorító modell költözik mozi, filmek szükség; szüksége van, kell ideges normális, rendes táplálkozási szakértõ szenvedély elõad személyesen felszed plasztikai sebészet színdarab öröm, kedvtelés szegény pózol, tesz(i magát)

posta; postáz, felad terv(ezet) rokonság, kapcsolat emlékezik, eszébe jut felelõsség visszavonul, nyugdíjba megy rakéta rohan(ás), siet(ség) titok ég(bolt) társadalmi élet lélek elrontott színpad sebészet; rendelõ borzasztó, szörnyû (kórházi) vizsgálat edzõ, oktató zavart ismeretlen korlátlan valószerûtlen rosszul, nem jól érték erõszak egy kis szerencsével aggódó aggódik érdemes 71 l Unit 6 Szó / kifejezés amputate arrest baker(s) bank account behind between bone break up (a relationship) bridge brilliant building championship chemist chemists cookies cottage darkness daylight depressing disaster dry especially farm financial flower shop found founded front funeral gate generosity generous heating high hill horrible imagine in front of inherit injure insulated invest (in) kind-hearted knee legendary library luxurious make a will meanness mixture Kiejtés aiMPJmTEkT eaREST aBEkKe(z) aBinK ebKAmNT BkaHAkND BkaTWidN BemN bBREkKasP BRkDf

aBRkLkeNT aBkLDkn aTtiMPkeNtkP aKEMkST aKEMkSTS aKmKkZ aKgTkDf aDhdKNeS aDEkLAkT DkaPRESkn DkaZhdSTe DRAk kaSPEteLk ChdM CAkaNiNtL aCLAme btgP CAmND aCAmNDkD CRsNT aCJUdNeReL GEkT DfENeaRgSkTk aDfENeReS aHidTkn HAk HkL aHgRkBL kaMiDfkN kN aCRsNT eV kNaHERkT akNDfe akNSJmLEkTkD kNaVEST KAkNDaHhdTkD Nid aLEDfeNDRk aLAkBReRk LsGafmeRkeS bMEkK e aWkL aMidNNeS aMkKSTte Jelentés amputál letartóztat pék(bolt) bankszámla mögött között csont (meg)szakít híd nagyszerû, pompás épület bajnokság gyógyszerész gyógyszertár, patika (US) keksz, sütemény nyaraló, villa, vidéki ház sötétség nappali fény nyomasztó szerencsétlenség, katasztrófa száraz; szárít különösen farm, tanya pénzügyi virágbolt alapít alapítva vmi elsõ része, eleje temetés kapu bõkezûség bõkezû fûtés magas domb, hegy szörnyû, borzasztó (el)képzel elõtt örököl megsebesít szigetelt befektet (vmibe) melegszívû térd legendás könyvtár fényûzõ, pazar, luxus

végrendeletet készít fukarság; középszerûség keverék 72 nature next to noisy on the corner opposite path penny (pence) polluted pond poverty primitive ragged railway river running water sauna save second hand share spoil stock such supermarket tall wealthy wet widow will windy witch wood wrap up aNEkTte aNEKST TUd (aNEKSTe) aNjkZk bgN qe aKjdNe agPeZkT Phdp aPENk (PENS) PeaLUdTkD PgND aPgVeTk aPRkMeTkV aRiGkD aREkLWEk aRkVe bRsNkn aWjdTe aSjdNe SEkV bSEKeND aHiND tEe SPjkL STgK SsTt aSUdPebMhdKkT TjdL aWELpk WET aWkDem WkL aWkNDk WkTt WmD bRiPasP természet mellett zajos a sarkon szemben ösvény, út penny szennyezett kis (mesterséges) tó szegénység faragatlan, egyszerû, primitív rongyos vasút folyó folyóvíz szauna megment; takarékoskodik, megtakarít használt(an vásárolt) részvény elront tõke, részvény, árukészlet ilyen, olyan ABC-áruház magas vagyonos nedves, vizes özvegy(asszony) végakarat, végrendelet szeles boszorkány fa(anyag); erdõ

becsomagol, bebugyolál l Unit 7 Szó / kifejezés a whole load accuse (of) afraid (of) album appear at last award away (from) background backing group band be prepared biography break camping career celebrity Kiejtés e bHemL aLemD eaKJUdZ eaCREkD aiLBeM eaPke eTaLhdST eaWjdD eaWEk aBiKGRAmND aBiKkn bGRUdP BiND bBid PRkaPEeD BAkagGReCk BREkK aKiMPkn KeaRke SeaLEBRkTk Jelentés egy egész rakomány, nagyon sok (meg)vádol (vmivel) attól tart, fél hanglemez, album feltûnik, megjelenik végül díj, jutalom el, távol háttér elõzenekar, háttérzenekar zenekar, banda felkészült, elõkészült életrajz szünet táborozás, kempigezés életpálya híresség 73 copy couple drum especially exactly football match form freedom fun fussy gardener goal go camping good taste gran guitar hard person harmonica in her thirties ironing jazz keyboards last love at first sight match mate naturally nearly novel novelist number one record obviously on tour peace pen pepper prefer prepare

record record recording studio related ride (rode, ridden) rubbish safe salt score score a goal sensitive several short story shy sight sound split up (split, split) aKgPk aKsPL DRsM kaSPEteLk kGaZiKTLk aCmTBjdL bMiTt CjdM aCRidDeM CsN aCsSk aGhdDeNe GemL bGem aKiMPkn bGmD aTEkST GRiN GkaThd bHhdD aPrdSeN HhdaMgNkKe bkN He aprdTkZ aAkeNkn DfiZ aKidBjdDZ LhdST bLsV eT bCrdST aSAkT MiTt MEkT aNiTtReLk aNkeLk aNgVeL aNgVeLkST bNsMBe bWsN aREKjdD agBVkeSLk bgN aTme PidS PEN aPEPe PRkaCrd PRkaPEe aREKjdD RkaKjdD RkaKjdDkn bSTJUdDkem RkaLEkTkD RAkD (RemD RkDN) aRsBkt SEkC SjdT / SgT bSKjd bSKjd(r) e aGemL aSENSeTkV aSEVReL btjdT aSTemRk tAk SAkT SAmND bSPLkTasP példány, másolat pár, házaspár dob különösen, fõleg pontosan labdarúgó mérkõzés (meg)alakít szabadság tréfa, móka, mulatság fontoskodó, akadékoskodó, nehézkes kertész gól táborozni megy, kempigezik jó ízlés nagyi gitár nehezen kezelhetõ ember szájharmonika harmincas éveiben vasalás dzsessz

billentyûs hangszer(ek) tart valameddig szerelem elsõ látásra mérkõzés, meccs; gyufa(szál) társ, munkatárs, cimbora természetesen majdnem regény regényíró listavezetõ lemez nyilvánvalóan körutazáson, turnén béke toll bors; paprika jobban szeret, elõnyben részesít (elõ)készít, készül hanglemez; rekord; feljegyzés feljegyez, felvesz, rögzít hangstúdió kapcsolt, vonatkozó lovagol, biciklizik, motorozik szemét biztonságos só talál(at) gólt lõ érzékeny több, néhány novella szégyenlõs, félénk látvány; látnivaló, nevezetesség egészséges szakít, elválik, felbomlik 74 spoil strict take-away meal taste team up with term tour SPjkL STRkKT bTEkKeWEk aMidL TEkST bTidMasP Wkq TrdM Tme / Tjd travel book trust usually vocalist watch west aTRiVL bBmK TRsST aJUdfeLk aVemKeLkST WgTt WEST elront szigorú, merev (vendéglõbõl hazavitt étel) ízlés; megkóstol összeáll, szövetkezik vkivel (iskolai) félév körutazás, túra, turné;

turnézik, (országot) bejár útikönyv (meg)bízik rendszerint, általában énekes, vokalista karóra, zsebóra nyugat l Unit 8 Szó / kifejezés accommodation act your age adventure adventurous alarm alarm clock ambulance driver antibiotics appointment argue arrangement artist available be sick bill bookcase boss chilly cigarette lighter company cruel decorator diarrhoea diet disagree document dramatically drop out (of school) earring earthquake examine exploit farmer firefighter food poisoning Kiejtés ebKgMeaDEktN biKT Jjd(r) aEkDf iDaVENTte iDaVENTteReS eaLhdM eaLhdMbKLgK aiMBJmLeNS bDRAkVe biNTkBAkagTkKS eaPjkNTMeNT ahdGJUd eaREkNDfMeNT ahdTkST eaVEkLeBL bBid aSkK BkL aBmKKEkS BgS aTtkLk SkGeaRET bLAkTe aKsMPeNk KRmeL DEKeaREkTe DAkeaRke DAkeT bDkSeaGRid aDgKJmMeNT DReaMiTkKLk bDRgPaAmT akeRkn ardpKWEkK kGaZiMkN kKaSPLjkT aChdMe aCAkeCAkTe aCUdD bPjkZeNkn Jelentés szállás, elszállásolás életkorához illõen viselkedik kaland kalandos riadó ébresztõóra mentõsofõr

antibiotikum találkozó, megbeszélt idõpont érvel, vitatkozik elrendezés, megszervezés, elõkészület mûvész, képzõmûvész elérhetõ, hozzáférhetõ hány(ingere van), émelyeg számla könyvszekrény fõnök hideg, fagyos öngyújtó társaság, cég kegyetlen szobafestõ, lakberendezõ hasmenés diéta nem ért egyet irat, dokumentum drámaian kimarad (iskolából) fülbevaló földrengés (meg)vizsgál kizsákmányol, kihasznál farmer, gazda tûzoltó ételmérgezés 75 get one free give up glands go on a diet hairdrier have a word (with) health horse-race housewife in public infection invention invisible keep (kept, kept) keep fit kill lawyer liquid local long (for) mechanic miner nose overweight plumber poison prescribe prescription prison qualification(s) raincoat recently receptionist recommend regular regular hours rude runny nose rush hour satisfied (with) scary shop assistant signpost silly slave sneeze soldier speciality stomach ache support surgery

swallow swollen sympathy symptom bGET WsN aCRid bGkVasP GLiNDZ bGem gN e aDAkeT aHEeDRAke bHiV eaWrdD HELp aHjdSbREkS aHAmSWAkC bkNaPsBLkK kNaCEKtN kNaVENtN kNaVkZeBL KidP (KEPT) bKidP aCkT KkL aLjdJe aLkKWkD aLemKL Lgn MkaKiNkK aMAkNe NemZ bemVeaWEkT aPLsMe aPjkZeN PRkaSKRAkB PRkaSKRkPtN aPRkZN bKWgLkCkaKEkteN(z) aREkNKemT aRidSeNTLk RkaSEPteNkST bREKeaMEND aREGJeLe bREGJeLe aAmeZ RUdD bRsNk aNemZ aRst aAme aSiTkSCAkD aSKEeRk atgP ebSkSTeNT aSAkNPemST aSkLk SLEkV SNidZ aSemLDfe SPEtkaiLeTk aSTsMeKbEkK SeaPjdT aSrdDfeRk aSWgLem aSWemLeN aSkMPepk aSkMPTeM egyet ingyen kap abbahagy, felhagy vmivel (torok)mandula diétázik hajszárító megbeszél, szót vált egészség lóverseny háziasszony nyilvánosan fertõzés találmány láthatatlan tart egészséges marad (meg)öl, gyilkol, kínoz, gyötör jogász, ügyvéd folyadék vágyik, vágyakozik (vmire) helyi autószerelõ bányász orr túlsúly vízvezetékszerelõ méreg; (meg)mérgez (gyógyszert) felír; elõír (gyógyszer)

recept börtön iskolai végzettség, szakképzettség esõkabát mostanában recepciós javasol, ajánl rendszeres, szokásos rendelési idõ durva, udvariatlan taknyos orr csúcsforgalom elégedett (vmivel) ijesztõ bolti eladó útjelzõ oszlop, tábla buta, hülye, bohó rabszolga tüsszent, tüsszög katona különlegesség, specialitás gyomorfájás támogat(ás) orvosi rendelõ; sebészet (le)nyel dagadt, duzzadt rokonszenv; együttérzés tünet 76 tape tape recorder timetable tin tin opener tough (with sb) traffic lights twisted uniform unsocial vet visa TEkP aTEkP RkaKjdDe aTAkMbTEkBL TkN aTkNbemPeNe TsC aTRiCkK bLAkTS aTWkSTkD aJUdNkCjdM bsNaSemtL VET aVidZe szalag magnó órarend, menetrend konzerv; bádog konzervnyitó durva, kemény, hajthatatlan közlekedési lámpa csavart, eltorzított egyenruha társadalomellenes, antiszociális állatorvos vízum l Unit 9 Szó / kifejezés advantage air-conditioned airline airport answer phone available basement behaviour

bite (bit, bitten) block boundary building site capitalism century communist commute complaint concrete conference centre corner of the world cousin crew developer disappear DNA (deoxyribonucleic acid) do a favour double double room dramatic energy environment exam exist fight (fought, fought) flight forest Kiejtés eDaVhdNTkDf bEe KeNaDktND aEeLAkN aEePjdT ahdNSebCemN eaVEkLeBL aBEkSMeNT BkaHEkVke BAkT (BkT BkTN) BLgK aBAmNDeRk aBkLDkn bSAkT aKiPkTeLkZM aSENTteRk aKgMJmNkST KeaMJUdT KeMaPLEkNT aKgNKRidT aKgNCeReNS bSENTe aKjdNe(r) eV qe bWrdLD aKsZeN KRUd DkaVELePe aDkZebPke bDid EN aEk Jelentés elõny légkondicionált légitársaság repülõtér üzenetrögzítõ elérhetõ, hozzáférhetõ alap(ozás), alagsor viselkedés (meg)harap tömb határ építkezés(i terület) kapitalizmus (év)század kommunista közlekedik panasz beton; határozott, konkrét konferenciaközpont a világ sarka unokatestvér legénység fejlesztõ eltûnik DNS bDUd eaCEkVe DsBL bDsBL aRUdM DReaMiTkK

aENeDfk kNaVAkReNMeNT kGaZiM kGaZkST CAkT (CjdT) CLAkT aCgRkST szívességet tesz dupla, kettõs kétágyas szoba drámai energia környezet vizsga létezik harcol, küzd repülés erdõ, rengeteg 77 fundamentally gap get ill get on well (with) glorious ground ground floor health care heart highway hurt (hurt, hurt) incredible keep in touch (with) kidney leader liver locked lung(s) main road make a complaint make a reservation make sure make up your mind medicine megalopolis mess message microchip mind ocean office block optimistic pass pass an exam pearl pessimism pick (sb) up pillow pilot plant power race reaction religion remarkable reservation resource revolutionize room service safari salary save (money) scuba dive service shocking bCsNDeaMENTeLk aGiP bGET akL bGET gN aWEL aGLjdRkeS GRAmND bGRAmND aCLjd aHELp bKEe HhdT aHAkWEk HrdT kNaKREDeBL bKidP kN aTsTt aKkDNk aLidDe aLkVe LgKT Lsn(z) bMEkN aRemD bMEkK e KeMaPLEkNT bMEkK e REZeaVEktn bMEkK atjd bMEkK sP Je aMAkND aMEDSN

/ aMEDkSN bMEGeaLgPeLkS MES aMESkDf aMAkKRembTtkP MAkND aemtN agCkSbBLgK bgPTkaMkSTkK PhdS bPhdS eN kGaZiM PrdL aPESkMkZM bPkKasP aPkLem aPAkLeT PLhdNT aPAme RekS RkaiKtN RkaLkDfeN RkaMhdKeBL REZeaVEktN RkaZjdS REVeaLUdteNAkZ aRUdM bSrdVkS SeaChdRk aSiLeRk aSEkV aSKUdBe bDAkV SrdVkS atgKkn alapjában véve rés, üres hely beteg lesz, megbetegszik jól kijön (vkivel) dicsõséges, nagyszerû, ragyogó föld földszint egészséggondozás szív országút bánt, sért, sérül, fáj hihetetlen tartja a kapcsolatot vese vezetõ, vezér máj (be)zárt tüdõ fõút panaszt tesz elõre foglal megbizonyosodik elhatároz(za magát) orvosság, gyógyszer hatalmas város, megalopolisz rendetlenség üzenet mikrochip ész, értelem óceán iroda(ház)tömb optimista elhalad, átmegy, átad vizsgát letesz gyöngy pesszimizmus felvesz, felszed párna pilóta növény hatalom, erõ faj reakció, válasz vallás figyelemreméltó foglalás, elõjegyzés forrás, eszköz, készlet forradalmasít

szobaszolgálat (afrikai) vadászkirándulás, szafari havi fizetés megtakarít, takarékoskodik könnyûbúvárkodik szolgáltatás megrázó 78 significant single SkGaNkCkKeNT SknGL single room skyscraper snow storm spare part speed spread (spread, spread) state statistics stupidity sure tablet take care (of) till to our advantage top floor touch towards traditional trip ugly vision volcano wake-up call war water wealth bSknGL aRUdM aSKAkSKREkPe aSNem bSTjdM bSPEe aPhdT SPidD SPRED (SPRED) STEkT STeaTkSTkKS STJUdaPkDeTk tjd / tme aTiBLkT bTEkK aKEe TkL TUd bAme(r) eDaVhdNTkDf bTgP aCLjd TsTt TeaWjdDZ TReaDkteNL TRkP asGLk aVkfN VgLaKEkNem aWEkKsP ,KjdL Wjd aWjdTe WELp jelentõs egyetlen, egyedüli, egyedülálló, szimpla egyágyas szoba felhõkarcoló hóvihar alkatrész sebesség (el)terjed állam statisztika ostobaság, butaság biztos tabletta vigyáz, gondját viseli -ig (idõben) elõnyünkre legfelsõ emelet érint(és) felé hagyományos kirándulás, utazás

csúnya, ronda látás, látvány, látomás vulkán telefonébresztés háború (meg)locsol vagyon l Unit 10 Szó / kifejezés Kiejtés alive amazing armed police at peace balaclava eaLAkV eaMEkZkn bhdMD PeaLidS eTaPidS BiLeaKLhdVe bean(s) beg berry blindfold BidN BEG aBERk aBLAkNDCemLD brave burn (burnt, burnt) bush cake cant stand cartoon circumstance confess comedy BREkV BrdN (BrdNT) Bmt KEkK bKhdNT aSTiND bKhdaTUdN aSrdKeMSTiNS KeNaCES aKgMeDk Jelentés életben, élõ, élve bámulatos, meglepõ fegyveres rendõrség békében (szoros fejfedõ, amely csak az arcot vagy a szemet hagyja szabadon) bab kér, könyörög, koldul bogyó(s növény) bekötött szemmel, vakon; szembekötõ ruha bátor (el)ég(et) bokor torta, sütemény nem bír, ki nem állhat rajzfilm körülmény (be)vall, gyón komédia 79 comfortable concentrate confession consciousness contact contain court cover covered in sweat crawl dark diary documentary duck efficiently emergency emergency

services ending exhausted fail fail an exam fall down feel sorry (for) film star fizzy fizzy drink footpath for a while forgive (forgave, forgiven) frightened get rid of go climbing go on hands and knees God bless all haircut hairdresser handrail hear from helicopter hitchhike hole hunter instructor invent investigate kidnap let (sb) go lose consciousness lose weight manage (to do sth) manual meat moose narrow petrol station aKgMCeTeBL aKgNSeNTREkT KeNaCEtN aKgNteSNeS aKgNTiKT KeNaTEkN KjdT aKsVe bKsVeD kN aSWET KRjdL DhdK aDAkeRk bDgKJmaMENTRk DsK kaCkteNTLk kaMrdDfeNSk kaMrdDfeNSk aSrdVkSkZ aENDkn kGaZjdSTkD CEkL bCEkL eN kGaZiM bCjdL aDAmN bCidL aSgRk aCkLM bSThd aCkZk bCkZk aDRknK aCmTPhdp bCeReaWAkL CeaGkV (CeaGEkV CeaGkVN) kényelmes összpontosít gyónás, bevallás eszmélet, tudat érintkezésbe lép tartalmaz bíróság; udvar takar, fed, borít verítékkel borítva csúszik, kúszik, mászik sötét napló dokumentumfilm kacsa hatékonyan vészhelyzet (mentõk,

tûzoltók, rendõrség) vég(zõdés), befejezés kimerült, fáradt elmarad, nem csinál vizsgán megbukik leesik, összedõl, meghiúsul sajnál filmcsillag gyöngyözõ, pezsgõ, szénsavas szénsavas ital gyalogösvény kis ideig megbocsát aCRAkTeND bGET aRkD eV bGem aKLAkMBkn bGem gN aHiNDZ eN(d) aNidZ bGgD bBLES ajdL aHEeKsT aHEeDRESe aHiNDREkL aHke CReM aHELkKgPTe aHkTtbHAkK HemL aHsNTe kNaSTRsKTe kNaVENT kNaVESTkGEkT aKkDNiP bLET aGem bLUdZ aKgNteSNeS bLUdZ aWEkT aMiNkDf aMiNJmeL MidT MUdS aNiRem aPETReL bSTEktN ijedt, rémült megszabadul vmitõl hegyet mászik négykézláb megy Isten áldjon mindent/mindenkit hajvágás, hajviselet, frizura fodrász korlát, karfa hírt kap valakitõl helikopter autóstoppal utazik lyuk, üreg vadász oktató, edzõ feltalál nyomoz embert rabol hagy elmenni elveszíti az eszméletét fogy (súlyra) sikerül (csinálnia vmit) kézikönyv hús jávorszarvas keskeny, szûk benzinkút 80 plan poisonous posh possession recipe report

(from school) roller coaster row scared scream seed shake (shook, shaken) shelter simple life sleeping bag spider spy spy novel squirrel starve steep stick (stuck, stuck) stove strength stuck in a lift survive sweat take to court terrified terrorist thin thrill throw (threw, thrown) tie (sb) up total trapped view village weak wild wild mushroom witness woods PLiN aPjkZeNeS Pgt PeaZEtN aRESePk RkaPjdT aRemLe bKemSTe RAm SKEeD SKRidM SidD tEkK (tmK atEkKeN) atELTe aSkMPL bLAkC aSLidPkn bBiG aSPAkDe SPAk aSPAk bNgVL aSKWkReL SThdV STidP STkK (STsK) STemV STREnp bSTsK kNe aLkCT SeaVAkV SWET bTEkK Te aKjdT aTERkCAkD aTEReRkST pkN pRkL pRem (pRUd pRemN) bTAk asP aTemTL TRiPT VJUd aVkLkDf WidK WAkLD bWAkLD aMstRUdM aWkTNeS WmDZ tervez; terv mérgezõ elegáns, pipec tulajdon (étel)recept bizonyítvány hullámvasút veszekedés, dulakodás, lárma rémült, ijedt sikolt, sikít mag (meg)ráz menedék egyszerû élet hálózsák pók kém kémregény mókus éhezik meredek ragad, beszorul

kályha erõ bennragadt egy liftben túlél verejték, veríték bírõság elé visz, beperel megfélemlített terrorista vékony rémület dob, vet, hajít összekötöz teljes, egész csapdába került kilátás, látvány falu gyenge vad, vadon vadon élõ gomba tanú erdõ l Unit 11 Szó / kifejezés addict addictive advertise advertisement American Indians Arctic Circle Kiejtés aiDkKT eaDkKTkV aiDVeTAkZ eDaVrdTkSMeNT ebMERkKeN akNDkeNZ bhdKTkK aSrdKL Jelentés (kábítószer)függõ, rab függõséget okozó hirdet, reklámoz hirdetés, reklám amerikai indiánok északi sarkkör 81 ban banana beard bottle briefcase cancer cane cargo chain-smoke chef chew chewing gum commercially complaint cotton death drive-in restaurant empty export fabric factory feed (fed, fed) freshen gallon genius get to know give a lift (to) grass grow (grew, grown) harm harvest hire honey ill-effect industrial industry inhale keep off leaf (leaves) lift lung cancer luxury motorway mouth order out

of order overseas passenger pineapple plantation popularity promise quantity queue rare BiN BeaNhdNe BkeD aBgTL aBRidCKEkS aKiNSe KekN aKhdGem aTtEkNbSMemK tEC TtUd aTtUdkn bGsM KeaMrdteLk KgMaPLEkNT aKgTeN DEp bDRAkVkN aRESTRgNT aEMPTk kKaSPjdT aCiBRkK aCiKTRk / aCiKTeRk CidD (CED) aCREtN aGiLeN aDfidNkeS bGET Te aNem bGkVe aLkCT GRhdS GRem (GRUd GRemN) HhdM aHhdVkST HAke aHsNk bkL kaCEKT kNaDsSTRkeL akNDeSTRk kNaHEkL bKidP gC LidC (LidVZ) LkCT aLsn bKinSe aLsKteRk aMemTeWEk MAmp ajdDe bAmTeV ajdDe bemVeaSidZ aPiSkNDfe aPAkNiPL PLhdNaTEktN bPgPJmaLiRkTk aPRgMkS aKWgNTkTk KJUd REe betilt banán szakáll üveg, palack levéltárca, irattáska rák (betegség) nád teher, rakomány láncdohányzás fõszakács rág rágógumi kereskedelmileg panasz gyapot, pamut halál autós vendéglõ üres exportál szövet gyár etet, táplál frissít gallon (4,55 liter) zseni megismer kocsival elvisz fû nõ, növel, termeszt bánt aratás, betakarítás (fel)bérel méz rossz hatás ipari ipar

belélegez, inhalál távol marad, elkerül (növényi) levél (fel)emelés, elvitel (autón) tüdõrák luxus autópálya száj rend, rendelet, parancs nem mûködik tengeren túl(i) utas ananász ültetvény népszerûség (meg)ígér mennyiség sor(ban állás) ritka 82 refine revolution rice sailor sap serve ship silk skeleton slavery smell smelly soil southbound space stock exchange sugar cane sweeten tobacco top secret track train track tree sap truth unattended RkaCAkN REVeaLUdtN RAkS aSEkLe SiP SrdV tkP SkLK aSKELkTeN aSLEkVeRk SMEL aSMELk SjkL aSAmpBAmND SPEkS aSTgK kKSbTtEkNDf atmGe bKEkN aSWidTeN TeaBiKem bTgP aSidKReT TRiK aTREkN bTRiK aTRid bSiP TRUdp sNeaTENDkD war wrap zoo Wjd RiP ZUd finomít forradalom rizs tengerész nedv, életerõ szolgál, felszolgál hajó(zik) selyem (csont)váz rabszolgaság szag, szaga van, szagol büdös, szagos talaj dél felé tartó ûr tõzsde cukornád édesít dohány szigorúan titkos pálya vasúti pálya fanedv igazság

elhanyagolt, kíséret nélküli, nem kezelt háború (be)csomagol állatkert l Unit 12 Szó / kifejezés afford apparent brain brain scan department brain tumour budgie cap consultant corridor dizzy dress fall in love (with) fill in (a form) firmly ghost ghostbuster grey haunt hurry up jealous (of) Kiejtés eaCjdD eaPiReNT BREkN aBREkN bSKiN DkbPhdTMeNT aBREkN bTJUdMe aBsDfk KiP KeNaSsLTeNT aKgRkDe aDkZk DRES bCjdL kN aLsV bCkL akN aCrdMLk GemST aGemSTBsSTe GREk HjdNT bHsRkasP aDfELeS Jelentés megengedhet(i) magának nyilvánvaló, szemmel látható agy agyvizsgáló osztály agydaganat törpepapagáj sapka konzulens, konzultáns folyosó szédül(t) nõi ruha szerelmes lesz, beleszeret vkibe kitölt (ûrlapot) erõsen, biztosan kísértet, szellem szellemirtó szürke, õsz kísért, háborgat, gyakran látogat siet féltékeny 83 kick leave (sb) alone look forward to (doing sth) look out mind miss the train nasty operation palace pass on (a message) portrait princess put out

scan servant shoplifting social worker sort out (a problem) spirit toothache transparent trouble tumour typical unpleasant vicar victim voice wallet KkK bLidV eaLemN bLmK aCjdWeD TUd rúg békén hagy örömmel vár bLmKaAmT MAkND bMkS qe aTREkN aNhdSTk gPeaREktN aPiLeS bPhdS agN aPjdTREkT aPRkNSeS bPmTaAmT SKiN aSrdVeNT atgPLkCTkn aSemtL bWrdKe bSjdT aAmT aSPkRkT aTUdpEkK bTRiNSaPiReNT aTRsBL aTJUdMe aTkPkKL sNaPLEZNT aVkKe aVkKTkM aVjkS aWgLkT figyel, vigyáz ész, tudat lekési a vonatot csúnya, rossz mûtét, operáció, mûködés palota (üzenetet) továbbít, átad arckép hercegnõ, hercegkisasszony elolt (tüzet) vizsgál, átvilágít, letapogat szolga, szolgáló bolti lopás szociális munkás megold (problémát) lélek, szellem fogfájás átlátszó baj, zavar daganat, kelevény, tumor jellegzetes, tipikus kellemetlen lelkész, pap áldozat (emberi) hang pénztárca l Unit 13 Szó / kifejezés Kiejtés actually attack authoritative aiKTtmeLk eaTiK jdapgRkTeTkV

balloon barrel barter beach beachcomber calm checkout till connect deer earn a living fetch filmmaker fluently fly (flew, flown) fly a hot air balloon BeaLUdN aBiReL aBhdTe BidTt aBidTtbKemMe KhdM aTtEKAmT bTkL KeaNEKT Dke brdN e aLkVkn CETt aCkLMMEkKe aCLUdeNTLk CLAk (CLUd CLemN) bCLAk e bHgT bEe BeaLUdN Jelentés tulajdonképpen támad(ás) hiteles, mérvadó, ellentmondást nem tûrõ léggömb, léghajó hordó árut cserél; csereüzlet homokos (tenger)part(i strand) (tengerparti strandot tisztító munkás) csendes, nyugodt pénztár (áruházban) összeköt, kapcsol szarvas megkeresi a megélhetésre valót elhoz filmgyártó folyékonyan repül, száll léghajón utazik 84 get wet go out with hate heaven hold on homeless honest income indoors land lively movie director mystery tour outdoors pension pie poor visibility professionally put (sb) off (sth) realize regular job reply roller skates routines bGET aWET bGem aAmT Wkq HEkT aHEVN bHemLD agN aHemMLeS agNkST akNKsM

kNaDjdZ LiND aLAkVLk aMUdVk DebREKTe aMkSTeRk bTme bAmTaDjdZ aPENtN PAk bPme VkZeaBkLeTk PRgaCEteNeLk bPmT agC aRkeLAkZ bREGJmLe aDfgB RkaPLAk aRemLe bSKEkTS RUdaTidNZ salary seriously skate sunset tin trap waste wind visibility aSiLeRk aSkeRkeSLk SKEkT aSsNSET TkN TRiP WEkST WkND VkZeaBkLeTk elázik, vizes lesz jár vkivel utál mennyország vár, kitart hajléktalan becsületes bevétel bent(i) (épületen belül) leszáll (repülõ) élénk filmrendezõ (US) rejtélyes utazás kint(i) (épületen kívül) nyugdíj; panzió pite, pástétom rossz látási viszonyok hivatásszerûen leszoktat, megutáltat vkivel vmit felismer; megvalósít rendszeres munka, rendes állás válasz(ol), felel(et) görkorcsolya megszokott, sablonos dolgok, a napi verkli havi fizetés komolyan korcsolyázik naplemente konzerv; bádog csapda; csapdát állít selejt; pazarlás szél láthatóság, látási viszonyok l Unit 14 Szó / kifejezés afterwards bachelor behave bin character coin cruel

delighted desperate each fall over fiction forever furious get in touch (with) Kiejtés ahdCTeWeDZ aBiTteLe BkaHEkV BkN aKiReKTe KjkN KRmeL DkaLAkTkD aDESPeReT idTt bChdL aemVe aCkKtN CeaREVe aCJmeRkeS bGET kN aTsTt Jelentés késõbb agglegény viselkedik edény, tartály jellem; szereplõ (pénz)érme kegyetlen örömmel teli, nagyon örül kétségbeesett minden (egyes) elesik kitalált irodalom örökké, örökre dühös, mérges, tomboló, õrült érintkezésbe lép 85 heads or tails hurt (hurt, hurt) in a mess indeed knock make up marriage novelist on condition pay politician quarrel remarry revenge ring (rang, rung) rubbish bin shadow silhouette sin soft solicitor suitcase sway toss a coin unfair unmarried violent water aHEDZ jd aTEkLZ HrdT kN e aMES kNaDidD NgK bMEkK asP aMiRkDf aNgVeLkST bgN KeNaDktN PEk PgLeaTktN aKWgReL bRidaMiRk RkaVENDf Rkn (Rin Rsn) aRsBkt bBkN atiDem bSkLmaET SkN SgCT SeaLkSkTe aSUdTKEkS SWEk bTgS e aKjkN bsNaCEe bsNaMiRkD aVAkeLeNT aWjdTe fej

vagy írás sért, bánt, sebez rendetlenségben igazán, valóban kopog(tat)ás kibékül házasság regényíró ha, feltéve(, hogy) fizetés, fizetség politikus veszekszik, veszekedés újra házasodik bosszú csenget, felhív (telefonon) szemetes edény árnyék körvonal, árnyék bûn halk, puha ügyvéd bõrönd leng, hajlít, ing(adozik) pénzt feldob nem tisztességes nõtlen, nem házas erõszakos (meg)locsol 86 l Units 1-14 Szó / kifejezés a day off A levels a whole load aborigine abroad accommodation accountant accuse (of) ache act your age actually addict addictive adore adult advantage adventure adventurous advertise advertisement advertising advice afford afraid (of) afterwards agree air-conditioned airline airport alarm alarm clock album alive alone alphabet amazing ambition ambulance driver American Indians amputate ancient ancient society anger angry anniversary annoy annoying habit answer phone antibiotics apparent appear Kiejtés ebDEk agC aEkbLEVeLZ e

bHemL aLemD biBeaRkDfkNid eaBRjdD ebKgMeaDEktN eaKAmNTeNT eaKJUdZ EkK biKT Jjd(r) aEkDf aiKTtmeLk aiDkKT eaDkKTkV eaDjd aiDsLT eDaVhdNTkDf iDaVENTte iDaVENTteReS aiDVeTAkZ eDaVrdTkSMeNT aiDVeTAkZkn eDaVAkS eaCjdD eaCREkD ahdCTeWeDZ eaGRid bEe KeNaDktND aEeLAkN aEePjdT eaLhdM eaLhdMbKLgK aiLBeM eaLAkV eaLemN aiLCeBeT eaMEkZkn iMaBktN aiMBJmLeNS bDRAkVe ebMERkKeN akNDkeNZ aiMPJmTEkT aEkNteNT aEkNteNT SeaSAkeTk ainGe ainGRk iNkaVrdSeRk eaNjk ebNjkn aHiBkT ahdNSebCemN biNTkBAkagTkKS eaPiReNT eaPke Jelentés szabadnap "A" fokozatú vizsga egy egész rakomány, nagyon sok (Ausztrália õslakója) külföldön, külföldre szállás, elszállásolás könyvelõ (meg)vádol (vmivel) fájdalom életkorához illõen viselkedik tulajdonképpen (kábítószer)függõ, rab függõséget okozó imád, csodál felnõtt elõny kaland kalandos hirdet, reklámoz hirdetés, reklám reklám, hirdetés tanács megengedhet(i) magának attól tart, fél késõbb egyetért, beleegyezik,

megállapodik légkondicionált légitársaság repülõtér riadó ébresztõóra hanglemez, album életben, élõ, élve egyedül ábécé bámulatos, meglepõ ambíció, igyekezet, becsvágy mentõsofõr amerikai indiánok amputál régi, õsi, ókori ókori társadalom harag, düh mérges, dühös évforduló bosszant, zavar bosszantó szokás üzenetrögzítõ antibiotikum nyilvánvaló, szemmel látható megjelenik, feltûnik 87 appointment architect Arctic Circle argue arm armed armed police arrangement arrest art art gallery artist as usual asleep assistant astronaut at last at peace atmosphere attack attention attractive authoritative eaPjkNTMeNT ahdKkTEKT bhdKTkK aSrdKL ahdGJUd hdM hdMD bhdMD PeaLidS eaREkNDfMeNT eaREST ahdT ahdT bGiLeRk ahdTkST aiZ aJUdfmeL eaSLidP eaSkSTeNT aiSTReNjdT eTaLhdST eTaPidS aiTMeSCke eaTiK eaTENtN eaTRiKTkV jdapgRkTeTkV available award away (from) awful bachelor back door background backing group baker(s) balaclava eaVEkLeBL eaWjdD eaWEk

ajdCL aBiTteLe bBiKaDjd aBiKGRAmND aBiKkn bGRUdP aBEkKe(z) BiLeaKLhdVe balloon ban banana band bank account barbecue barrel barter baseball basement be in love (with) be prepared be sick beach beachcomber bean(s) beard beautician bee beg behave BeaLUdN BiN BeaNhdNe BiND aBinK ebKAmNT aBhdBkKJUd aBiReL aBhdTe aBEkSBjdL aBEkSMeNT bBid kN aLsV bBid PRkaPEeD bBid aSkK BidTt aBidTtbKemMe BidN BkeD BJUdaTktN bi: BEG BkaHEkV találkozó, megbeszélt idõpont építész(mérnök) északi sarkkör érvel, vitatkozik kar; fegyver felfegyverzett fegyveres rendõrség elrendezés, megszervezés, elõkészület letartóztat mûvészet képtár, galéria mûvész, képzõmûvész mint általában alva; alszik segéd ûrhajós végül békében hangulat, atmoszféra támad(ás) figyelem vonzó, elragadó, bájos hiteles, mérvadó, ellentmondást nem tûrõ elérhetõ, hozzáférhetõ díj, jutalom el, távol borzasztó, siralmas agglegény hátsó ajtó háttér elõzenekar, háttérzenekar

pék(bolt) (szoros fejfedõ, amely csak az arcot vagy a szemet hagyja szabadon) léggömb, léghajó betilt banán zenekar, banda bankszámla sült hús, kerti hússütés hordó árut cserél; csereüzlet baseball alap(ozás), alagsor szerelmes (vkibe) felkészült, elõkészült hány(ingere van), émelyeg homokos (tenger)part(i strand) (tengerparti strandot tisztító munkás) bab szakáll kozmetikus méh kér, könyörög, koldul viselkedik 88 behaviour behind believe belt berry between bill billboards bin biography birthday bit bite (bit, bitten) blindfold BkaHEkVke BkaHAkND BkaLidV BELT aBERk BkaTWidN BkL aBkLBjdDZ BkN BAkagGReCk aBrdpDEk BkT BAkT (BkT BkTN) aBLAkNDCemLD block boast bodyguard bomb bone book bookcase boot born borrow boss bottle boundary boutique brain brain scan department brain tumour brand brandy brave break break (broke, broken) break up (a relationship) bridge briefcase brighten brilliant broken budgie builder building building site bungalow burglar

burglary burn (burnt, burnt) bush business butter by the way cake BLgK BemST aBgDkGhdD BgM BemN BmK aBmKKEkS BUdT BjdN aBgRem BgS aBgTL aBAmNDeRk BUdaTidK BREkN aBREkN bSKiN DkbPhdTMeNT aBREkN bTJUdMe BRiND BRiNDk BREkV BREkK BREkK (BRemK aBRemKeN) bBREkKasP BRkDf aBRidCKEkS aBRAkTeN aBRkLkeNT aBRemKeN aBsDfk aBkLDe aBkLDkn aBkLDkn bSAkT aBsnGeLem aBrdGLe aBrdGLeRk BrdN (BrdNT) Bmt aBkZNkS aBsTe bBAk qe aWEk KEkK viselkedés mögött hisz, elhisz öv bogyó(s növény) között számla hirdetõtábla, plakát (US) edény, tartály életrajz születésnap kicsi, darab (meg)harap bekötött szemmel, vakon; szembekötõ ruha tömb dicsekszik, henceg testõr bomba csont foglal, elõjegyez könyvszekrény csizma; csomagtartó született kölcsön vesz fõnök üveg, palack határ butik agy agyvizsgáló osztály agydaganat márka, fajta konyak bátor szünet tör, összetör (meg)szakít híd levéltárca, irattáska felderül; fényesít nagyszerû, pompás törött, elromlott

törpepapagáj építõ(munkás) épület építkezés(i terület) faház, kunyhó betörõ betörés (el)ég(et) bokor üzlet vaj apropó, errõl jut eszembe torta, sütemény 89 call calm camping can cancer cane cant stand cap capitalism care career cargo carrot carry cartoon cash cashier catch (caught, caught) catch a plane CD player celebrity central heating century certainly chain-smoke championship change gears changing room character chauffeur checkout till cheer up chef chemist chemists chew chewing gum chic childhood chilly Chinese meal cigarette lighter circumstance clean clean your teeth clear up clearly climate close cloud coach coast coat coin come round KjdL KhdM aKiMPkn aKiN aKiNSe KekN bKhdNT aSTiND KiP aKiPkTeLkZM KEe KeaRke aKhdGem aKiReT aKiRk bKhdaTUdN Kit Kiatke KiTt (KjdT) bKiTt e aPLEkN aSidaDidbPLEke SeaLEBRkTk bSENTReL aHidTkn aSENTteRk aSrdTeNLk aTtEkNbSMemK aTtiMPkeNtkP aTtEkNDf aGkeZ aTtEkNDfknbRUdM aKiReKTe atemCe aTtEKAmT bTkL aTtke(r) asP tEC aKEMkST

aKEMkSTS TtUd aTtUdkn bGsM tidK aTtAkLDHmD aTtkLk aTtAkbNidZ aMidL SkGeaRET bLAkTe aSrdKeMSTiNS bKLidN bKLidN Jjd aTidp bKLke(r) asP aKLkeLk aKLAkMeT KLemZ KLAmD KemTt KemST KemT KjkN bKsM aRAmND hív, felhív; (telefon)hívás csendes, nyugodt táborozás, kempigezés tud, -hat, -het rák (betegség) nád nem bír, ki nem állhat sapka kapitalizmus törõdik, odafigyel, gondoz életpálya teher, rakomány sárgarépa visz, cipel, szállít rajzfilm készpénz pénztáros megfog, elfog, elkap repülõre száll CD-lejátszó híresség központi fûtés (év)század bizonyára, természetesen láncdohányzás bajnokság sebességet vált próbafülke jellem; szereplõ sofõr, gépkocsivezetõ pénztár (áruházban) felderül, vidám lesz fõszakács gyógyszerész gyógyszertár, patika rág rágógumi elegáns, sikkes gyermekkor hideg, fagyos kínai étel/étkezés öngyújtó körülmény tisztít, takarít; tiszta fogat mos kitisztul, eltûnik világosan, tisztán éghajlat csuk,

becsuk felhõ edzõ, oktató; távolsági busz part(vidék) kabát (pénz)érme meglátogat, átjön 90 comedy comfort comfortable commercially communicate communication communist commute company compared (to) complain complaint computer concentrate concrete conditioner conference centre confess confession connect consciousness consultant consumption contact contain control aKgMeDk aKsMCeT aKgMCeTeBL KeaMrdteLk bKeaMJUdNkKEkT bKebMJUdNkaKEkteN aKgMJmNkST KeaMJUdT aKsMPeNk KeMaPEeD Te KeMaPLEkN KgMaPLEkNT KeMaPJUdTe aKgNSeNTREkT aKgNKRidT KeNaDkteNe aKgNCeReNS bSENTe KeNaCES KeNaCEtN KeaNEKT aKgNteSNeS KeNaSsLTeNT KeNaSsMPtN aKgNTiKT KeNaTEkN KeNaTRemL cook cookies cool copy corner of the world corridor cosmopolitan cost (cost, cost) cottage cotton counsellor couple couple course court cousin cover covered in sweat crawl crazy credit credit card crew cricket crime criminal crisps crowd crowded KmK aKmKkZ KUdL aKgPk aKjdNe(r) eV qe bWrdLD aKgRkDe bKgZMeaPgLkTeN KgST aKgTkDf aKgTeN

aKAmNSeLe aKsPL aKsPL KjdS KjdT aKsZeN aKsVe bKsVeD kN aSWET KRjdL aKREkZk aKREDkT aKREDkT bKhdD KRUd aKRkKkT KRAkM aKRkMkNL KRkSPS KRAmD aKRAmDkD komédia (meg)vigasztal kényelmes kereskedelmileg érintkezik, kommunikál kommunikáció, összeköttetés kommunista közlekedik társaság, cég vmihez hasonlítva panaszkodik panasz számítógép összpontosít beton; határozott, konkrét légfrissítõ, légkondicionáló konferenciaközpont (be)vall, gyón gyónás, bevallás összeköt, kapcsol eszmélet, tudat konzulens, konzultáns fogyasztás érintkezésbe lép tartalmaz szabályoz, ellenõriz; szabályozás, ellenõrzés fõz, ételt készít (US) keksz, sütemény hûvös; frankó példány, másolat a világ sarka folyosó világpolgár(i), kozmopolita kerül vmibe nyaraló, villa, vidéki ház gyapot, pamut tanácsadó, tanácsos pár pár, házaspár tanfolyam, kurzus bíróság; udvar unokatestvér takar, fed, borít verítékkel borítva csúszik, kúszik, mászik

õrült hitel hitelkártya legénység krikett bûn, bûnözés, bûntény bûnözõ chips, rágcsálnivaló tömeg zsúfolt, tömött 91 cruel cry culture cut (cut, cut) danger dark darkness daylight dead death decide decision decorator deer delicious delighted deliver demand dentist deodorant department department store depend (on) depressed depressing descent desert designer clothes desk desperate detective develop developer development diarrhoea diary diet disagree disappear disaster discuss distinct KRmeL KRAk aKsLTte KsT aDEkNDfe DhdK aDhdKNeS aDEkLAkT DED DEp DkaSAkD DkaSkfeN DEKeaREkTe Dke DkaLkteS DkaLAkTkD DkaLkVe DkaMiND aDENTkST DkaemDeReNT DkaPhdTMeNT DkaPhdTMeNT bSTjd DkaPEND DkaPREST DkaPRESkn DkaSENT DkaZrdT DkaZAkNe bKLemqZ DESK aDESPeReT DkaTEKTkV DkaVELeP DkaVELePe DkaVELePMeNT DAkeaRke aDAkeRk DAkeT bDkSeaGRid aDkZebPke DkaZhdSTe DkSaKsS DkSaTknKT dizzy DNA (deoxyribonucleic acid) do a favour do an exam document documentary double double room doughnut down

downstairs aDkZk bDid EN aEk kegyetlen sír; kiabál kultúra vág veszély sötét sötétség nappali fény halott halál elhatároz elhatározás szobafestõ, lakberendezõ szarvas pompás, finom örömmel teli, nagyon örül kézbesít követel fogorvos dezodor osztály, részleg áruház függ (vmitõl) nyomott, depressziós nyomasztó származás, eredet elhagy, kilép; sivatag tervezett ruha íróasztal, pult kétségbeesett nyomozó, detektív fejlõdik, fejleszt fejlesztõ fejlõdés hasmenés napló diéta nem ért egyet eltûnik szerencsétlenség, katasztrófa megvitat, megbeszél kifejezett, meghatározott, elkülöníthetõ szédül(t) DNS bDUd eaCEkVe bDUd eN kGaZiM aDgKJmMeNT bDgKJmaMENTRk DsBL bDsBL aRUdM aDemNsT DAmN bDAmNaSTEeZ szívességet tesz vizsgázik irat, dokumentum dokumentumfilm dupla, kettõs kétágyas szoba fánk maga alatt (van) lenn, le (lépcsõn) 92 dozen drama dramatic dramatically drawer dream dress drive (drove, driven) drive sb mad (with)

drive-in restaurant drop drop out (of school) drug drum dry duck each each other earn a living earring earthquake easily edition education efficiently Egyptian electrician elephant e-mail emergency emergency services employ employed empty ending energy enjoy enter environment escape especially essay even so exactly exam examine exchange exciting exclusive ex-girlfriend exhausted exist explain explanation exploit aDsZeN aDRhdMe DReaMiTkK DReaMiTkKLk DRjd DRidM DRES DRAkV (DRemV aDRkVeN) bDRAkV aMiD bDRAkVkN aRESTRgNT DRgP bDRgPaAmT DRsG DRsM DRAk DsK idTt bidTt asqe brdN e aLkVkn akeRkn ardpKWEkK aidZeLk kaDkteN bEDfmaKEKtN kaCkteNTLk kaDfkPtN kLEKaTRktN aELkCeNT aidMEkL kaMrdDfeNSk kaMrdDfeNSk aSrdVkSkZ kMaPLjk kMaPLjkD aEMPTk aENDkn aENeDfk kNaDfjk aENTe kNaVAkReNMeNT kaSKEkP kaSPEteLk aESEk bidVN aSem kGaZiKTLk kGaZiM kGaZiMkN kKSaTtEkNDf kKaSAkTkn kKSaKLUdSkV bEKSaGrdLCREND kGaZjdSTkD kGaZkST kKSaPLEkN bEKSPLeaNEktN kKaSPLjkT tucat dráma drámai drámaian fiók álom; álmodik,

álmodozik nõi ruha vezet, hajt megõrjít (vkit vmivel) autós vendéglõ (le)ejt, bedob kimarad (iskolából) kábítószer dob száraz; szárít kacsa minden (egyes) egymás(t) megkeresi a megélhetésre valót fülbevaló földrengés könnyen kiadás, kiadvány mûvelõdés, oktatás hatékonyan egyiptomi villanyszerelõ elefánt elektronikus levél vészhelyzet (mentõk, tûzoltók, rendõrség) alkalmaz, munkát ad alkalmazott, alkalmazva üres vég(zõdés), befejezés energia élvez belép környezet megszökik különösen, fõleg tanulmány, esszé még (akkor) is pontosan vizsga (meg)vizsgál (át)vált, (ki)cserél izgalmas kizárólagos; finom, elõkelõ volt barátnõ kimerült, fáradt létezik (meg)magyaráz magyarázat kizsákmányol, kihasznál 93 export export exquisite extravagant fabric face factory fail fail an exam fair fall fall (fell, fallen) fall down fall in love (with) fall over famous fantastic farm farmer fashionable fast fast asleep fax fed up

(with) feed (fed, fed) feel (felt, felt) feel ill feel sorry (for) fetch fiction fight (fought, fought) fill in (a form) film star filmmaker finally financial find (found, found) fine art firefighter firmly fish fit fizzy fizzy drink flag flat flight floor flower shop flu fluently fly (flew, flown) fly a hot air balloon flying school foam EKaSPjdT kKaSPjdT aEKSWkZkT / kKSaWkZkT kKSaTRiVeGeNT aCiBRkK CEkS aCiKTRk / aCiKTeRk CEkL bCEkL eN kGaZiM CEe CjdL CjdL (CEL aCjdLeN) bCjdL aDAmN bChdL kN aLsV bChdL aemVe aCEkMeS CiNaTiSTkK ChdM aChdMe aCitNeBL ChdST bChdST eaSLidP CiKS bCEDasP CidD (CED) CidL (CELT) bCidL akL bCidL aSgRk CETt aCkKtN CAkT (CjdT) bCkL akN aCkLM bSThd aCkLMMEkKe aCAkNeLk CAkaNiNtL CAkND (CAmND) bCAkN ahdT aCAkeCAkTe aCrdMLk Ckt CkT aCkZk bCkZk aDRknK CLiG CLiT CLAkT CLjd aCLAme btgP CLUd aCLUdeNTLk CLAk (CLUd CLemN) bCLAk e bHgT bEe BeaLUdN aCLAkn bSKUdL aCemM exportál exportál finom, kifinomult, nagyszerû különcködõ, féktelen, mértéktelen szövet arc

gyár elmarad, nem csinál vizsgán megbukik hû(séges), becsületes, világos õsz (US) esik leesik, összedõl, meghiúsul szerelmes lesz, beleszeret vkibe elesik híres fantasztikus farm, tanya farmer, gazda divatos gyors, gyorsan mélyen alszik/alva telefax; faxot küld torkig van (vmivel) etet, táplál érez betegnek érzi magát sajnál elhoz kitalált irodalom harcol, küzd kitölt (ûrlapot) filmcsillag filmgyártó végül pénzügyi (meg)talál képzõmûvészet tûzoltó erõsen, biztosan halászik egészséges, erõs gyöngyözõ, pezsgõ, szénsavas szénsavas ital zászló lapos repülés padló; emelet virágbolt influenza folyékonyan repül, száll léghajón utazik repülõiskola hab 94 folk art food poisoning football match footpath for a while for sale forest forever forget (forgot, forgotten) forgive (forgave, forgiven) form fortunately found founded free time freedom freshen freshman friend fries (French fries) frightened front frozen fun fundamentally

funeral furious furniture fussy future gallery gallon game game reserve gap gardener gate gear generation generation gap generosity generous genius get away with get hot get ill get in touch (with) get on well (with) get one free get ready get rid of get to know get used to get wet get your nose done aCemK bhdT aCUdD bPjkZeNkn aCmTBjdL bMiTt aCmTPhdp bCeReaWAkL CeaSEkL aCgRkST CeaREVe CeaGET (CeaGgT CeaGgTeN) CeaGkV (CeaGEkV CeaGkVN) népmûvészet ételmérgezés labdarúgó mérkõzés gyalogösvény kis ideig eladó, kapható erdõ, rengeteg örökké, örökre (el)felejt megbocsát CjdM aCjdTteNeTLk CAmND aCAmNDkD bCRid aTAkM aCRidDeM aCREtN aCREtMeN CREND CRAkZ aCRAkTeND CRsNT aCRemZN CsN bCsNDeaMENTeLk aCJUdNeReL aCJmeRkeS aCrdNkTte aCsSk aCJUdTte aGiLeRk aGiLeN GEkM aGEkM RkbZrdV aGiP aGhdDeNe GEkT Gke bDfENeaREktN bDfENeaREktN bGiP DfENeaRgSkTk aDfENeReS aDfidNkeS bGETeaWEk Wkq bGET aHgT bGET akL bGET kN aTsTt bGET gN aWEL bGET WsN aCRid bGET aREDk bGET aRkD eV bGET Te aNem

bGET aJUdST TUd bGET aWET bGET Jjd aNemZ bDsN (meg)alakít szerencsére alapít alapítva szabadidõ szabadság frissít elsõéves, gólya, kezdõ barát hasábburgonya, sült krumpli ijedt, rémült vmi elsõ része, eleje fagyasztott, fagyott tréfa, móka, mulatság alapjában véve temetés dühös, mérges, tomboló, õrült bútor fontoskodó, akadékoskodó, nehézkes (a) jövõ képtár, galéria gallon (4,55 liter) vadon élõ állat (vadállat) rezervátum rés, üres hely kertész kapu szerkezet, fogaskerék, sebesség(váltó) nemzedék, generáció nemzedékek közötti ellentét bõkezûség bõkezû zseni megúszik vmit melege lesz, felmelegszik beteg lesz, megbetegszik érintkezésbe lép jól kijön (vkivel) egyet ingyen kap kész lesz, elkészül megszabadul vmitõl megismer hozzászokik elázik, vizes lesz megcsináltatja az orrát (plasztikai mûtéttel) 95 ghost GemST ghostbuster aGemSTBsSTe giraffe DfkaRhdC give a lift (to) bGkVe aLkCT give up bGkVasP

glamorous aGLiMeReS glands GLiNDZ glasses aGLhdSkZ glorious aGLjdRkeS go away bGem eaWEk go camping bGem aKiMPkn go climbing bGem aKLAkMBkn go far bGem aChd go jogging bGem aDfgGkn go on a diet bGem gN e aDAkeT go on hands and knees bGem gN aHiNDZ eN(d) aNidZ go out with bGem aAmT Wkq go wrong bGem aRgn goal GemL god GgD God bless all bGgD bBLES ajdL gold GemLD good luck bGmD aLsK good taste bGmD aTEkST goods GmDZ govern aGsVeN government aGsVeNMeNT graduate (from) aGRiDfmEkT gran GRiN grape(s) GREkP(S) grass GRhdS grey GREk ground GRAmND ground floor bGRAmND aCLjd grow (grew, grown) GRem (GRUd GRemN) grow up (grew, grown) bGRem asP (GRUd GRemN) guest GEST guilty aGkLTk guitar GkaThd gun GsN habit aHiBkT hairbrush aHEeBRst haircut aHEeKsT hairdresser aHEeDRESe hairdrier aHEeDRAke hand HiND handbag aHiNDBiG hand-made suit aHiND MEkD bSUdT handrail aHiNDREkL happy aHiPk hard HhdD hard person bHhdD aPrdSeN harm HhdM harmonica HhdaMgNkKe mûtéttel) kísértet, szellem szellemirtó

zsiráf kocsival elvisz abbahagy, felhagy vmivel elbûvölõ, elragadó, gyönyörû (torok)mandula szemüveg dicsõséges, nagyszerû, ragyogó elmegy táborozni megy, kempigezik hegyet mászik messze megy kocog diétázik négykézláb megy jár vkivel elromlik gól isten Isten áldjon mindent/mindenkit arany jó szerencsét jó ízlés áru kormányoz, irányít, uralkodik kormány (politikai) diplomát szerez, végez nagyi szõlõ fû szürke, õsz föld földszint nõ, növel, termeszt felnõ vendég bûnös, hibás gitár fegyver szokás hajkefe hajvágás, hajviselet, frizura fodrász hajszárító átad, átnyújt kézitáska, retikül kézzel varrott öltöny korlát, karfa boldog, örül kemény, nehéz nehezen kezelhetõ ember bánt szájharmonika 96 harvest hate haunt have a shower have a word (with) have sth in common headache heads or tails health health care health club hear (heard, heard) hear from heart heating heaven heavy helicopter help help yourself hesitation

hieroglyphics high high-class highway hill hire history hit (hit, hit) hitchhike hold (held, held) hold on hole homeless honest honey hope horrible horse-race housewife how many how much however huge human hunter hurry up hurt (hurt, hurt) hurt (hurt, hurt) ice ice hockey icon idea ideal ill-effect aHhdVkST HEkT HjdNT bHiVe atAme bHiV eaWrdD bHiV kN aKgMeN aHEDEkK aHEDZ jd aTEkLZ HELp aHELp bKEe aHELp bKLsB Hke (HrdD) aHke CReM HhdT aHidTkn aHEVN aHEVk aHELkKgPTe HELP bHELP JjdaSELC bHEZkaTEktN bHAkReaGLkCkKS HAk bHAkaKLhdS aHAkWEk HkL HAke aHkSTRk HkT aHkTtbHAkK HemLD (HELD) bHemLD agN HemL aHemMLeS agNkST aHsNk HemP aHgRkBL aHjdSbREkS aHAmSWAkC bHAmaMENk bHAmaMsTt HAmaEVe HJUdDf aHJUdMeN aHsNTe bHsRkasP HrdT HrdT AkS aAkSbHgKk aAkKeN AkaDke AkaDkeL bkL kaCEKT aratás, betakarítás utál kísért, háborgat, gyakran látogat zuhanyozik megbeszél, szót vált vmi közös bennük fejfájás fej vagy írás egészség egészséggondozás egészségklub hall hírt kap valakitõl szív

fûtés mennyország nehéz, súlyos helikopter segít(ség) tessék, vegyél tétovázás, habozás képírásjelek, hieroglifák magas osztályon felüli országút domb, hegy (fel)bérel történelem üt, ver autóstoppal utazik tart, fog vár, kitart lyuk, üreg hajléktalan becsületes méz remél; remény szörnyû, borzasztó lóverseny háziasszony hány, mennyi mennyi azonban hatalmas emberi vadász siet bánt, sért, sérül, fáj sért, bánt, sebez jég jégkorong ikon gondolat, ötlet, eszme eszményi, ideális rossz hatás 97 imagine immediately immigrant improvement in a mess in a rush in control in front of in her thirties in public income incredible indeed independence indoors industrial industry infection infinite influence inhabitant(s) inhale inherit injure inland instructor insulated introduce invent invention invest (in) investigate invisible invitation invite ironing island it is worth jazz jealous (of) jewellery jogging join joke jumper keep (kept, kept)

keep fit keep in touch (with) keep off keyboards kick kid kidnap kidney kill kaMiDfkN kaMidDkeTLk akMkGReNT kMaPRUdVMeNT kN e aMES bkNe aRst bkN KeNaTRemL kN aCRsNT eV bkN He aprdTkZ bkNaPsBLkK akNKsM kNaKREDkBL kNaDidD kNDkaPENDeNS kNaDjdZ kNaDsSTRkeL akNDeSTRk kNaCEKtN akNCkNeT akNCLmeNS kNaHiBkTeNTS kNaHEkL kNaHERkT akNDfe kNaLiND kNaSTRsKTe akNSJmLEkTkD kNTReaDJUdS kNaVENT kNaVENtN kNaVEST kNaVESTkGEkT kNaVkZeBL kNVkaTEktN kNaVAkT aAkeNkn aAkLeND bkT kZ aWrdp DfiZ aDfELeS aDfmeLRk aDfgGkn DfgkN DfemK aDfsMPe KidP (KEPT) bKidP aCkT bKidP kN aTsTt bKidP gC aKidBjdDZ KkK KkD aKkDNiP aKkDNk KkL (el)képzel azonnal, rögtön bevándorló fejlõdés, fejlesztés rendetlenségben sietve, rohanva szabályoz(va), ellenõriz(ve) elõtt harmincas éveiben nyilvánosan bevétel hihetetlen igazán, valóban függetlenség bent(i) (épületen belül) ipari ipar fertõzés végtelen hatás, befolyás lakos(ság) belélegez, inhalál örököl megsebesít belföldi oktató, edzõ szigetelt

bemutat feltalál találmány befektet (vmibe) nyomoz láthatatlan meghívás meghív vasalás sziget érdemes dzsessz féltékeny ékszer kocogás csatlakozik tréfa, vicc; tréfál, viccel pulóver tart egészséges marad tartja a kapcsolatot távol marad, elkerül billentyûs hangszer(ek) rúg kölyök, gyerek embert rabol vese (meg)öl, gyilkol, kínoz 98 kind kind-hearted knee knife (-ves) knock L.A lad lake land last last lawyer leader leaf (leaves) leather leave (left, left) leave (sb) alone legal legendary lend (lent, lent) let (sb) go library lie lift light lion liposuction liquid listen (to) lively liver loaf (-ves) local locked lonely long (for) look forward (to) look out lose (lost, lost) lose consciousness lose weight love at first sight lucky lung cancer lung(s) luxurious luxury mad mad (about) main road mainly make a complaint make a decision make a promise make a reservation KakND KAkNDaHhdTkD Nid NAkC (NAkVZ) NgK aEL aEk LiD LEkK LiND LhdST LhdST aLjdJe aLidDe

LidC (LidVZ) aLEqe LidV (LECT) bLidV eaLemN aLidGeL aLEDfeNDRk LEND (LENT) bLET aGem aLAkBReRk LAk LkCT LAkT aLAkeN aLAkPebSsKtN aLkKWkD aLkSN aLAkVLk aLkVe LemC (LemVZ) aLemKL LgKT aLemNLk Lgn bLmK aCjdWeD bLmKaAmT LUdZ (LgST) bLUdZ aKgNteSNeS bLUdZ aWEkT bLsV eT bCrdST aSAkT aLsKk aLsn bKinSe Lsn(z) LsGafmeRkeS aLsKteRk MiD MiD bMEkN aRemD aMEkNLk bMEkK e KeMaPLEkNT bMEkK e DkaSkfeN bMEkK e aPRgMkS bMEkK e REZeaVEktn kedves melegszívû térd kés kopog(tat)ás; kopog Los Angeles legény, fickó tó leszáll (repülõ) utolsó, múlt(kori), legutóbbi tart valameddig jogász, ügyvéd vezetõ, vezér (növényi) levél bõr elhagy, elindul békén hagy törvényes legendás kölcsönad hagy elmenni könyvtár hazugság; hazudik (fel)emelés, elvitel (autón) fény oroszlán zsírleszívás folyadék hallgat, figyel élénk máj egész kenyér, cipó vágyik, vágyakozik (vmire) (be)zárt magányos helyi örömmel vár figyel, vigyáz (el)veszít, veszt elveszíti az eszméletét

fogy (súlyra) szerelem elsõ látásra szerencsés tüdõrák tüdõ fényûzõ, pazar, luxus luxus õrült õrült, megõrül vmiért fõút fõleg panaszt tesz elhatározást tesz ígéretet tesz elõre foglal 99 make a will make sure make up make up your mind make yourself at home make-up manage (to do sth) manual manufacturer Maori marriage married mask mass mass produced match mate mathematician mean meanness meat mechanic media medicine medium meet (met, met) megalopolis melt mend mess mess message microchip millionaire mind miner mineral water mirror miserable miss miss the train mixture mobile phone model modern monkey moose motor racing motorbike motorway mouth move (house) movie director movies murder bMEkK e aWkL bMEkK atjd bMEkK asP bMEkK sP Je aMAkND bMEkK JjdaSELC eT aHemM aMEkKsP aMiNkDf aMiNJmeL bMiNJmaCiKTteRe aMAmRk aMiRkDf aMiRkD MhdSK MiS bMiS PReaDJUdST MiTt MEkT MipMeaTktN MidN aMidNNeS MidT MkaKiNkK aMidDke aMEDSN / aMEDkSN aMidDkeM MidT (MET) bMEGeaLgPeLkS

MELT MEND MES MES aMESkDf aMAkKRembTtkP MkLJeaNEe MAkND aMAkNe aMkNeReL bWjdTe aMkRe aMkZReBL MkS bMkS qe aTREkN aMkKSTte bMemBAkL aCemN aMgDeL aMgDeN aMsnKk MUdS aMemTe bREkSkn aMemTebBAkK aMemTeWEk MAmp MUdV aMUdVk DebREKTe aMUdVkZ aMrdDe végrendeletet készít megbizonyosodik kibékül elhatároz(za magát) otthon érzi magát arcfestés, smink sikerül (csinálnia vmit) kézikönyv gyártó Maori házasság házas, nõs, férjezett álarc, maszk tömeg tömegesen gyártott mérkõzés, meccs; gyufa(szál) társ, munkatárs, cimbora matematikus kicsinyes, fukar, középszerû fukarság; középszerûség hús autószerelõ média orvosság, gyógyszer közepes, középtalálkozik, megismerkedik hatalmas város, megalopolisz olvad (meg)javít rendetlenség rendetlenség üzenet mikrochip milliomos ész, értelem, tudat bányász ásványvíz tükör szánalomra méltó, szomorú, siralmas hiányzik neki; lekésik, kihagy vmit lekési a vonatot keverék mobiltelefon modell

korszerû, modern majom jávorszarvas autóverseny(zés) motorkerékpár autópálya száj költözik filmrendezõ (US) mozi, filmek gyilkosság 100 murder weapon museum mystery tour narrow nasty naturally nature nearly need neighbour neon lights nephew nervous next to nobody noise noisy normal north northern nose note novel novelist novelist number one record nutritionist obviously ocean odour office block old-fashioned olive oil on condition on the corner on time on tour onion only operation opinion opportunity opposite optimistic order organize organized original out of order outdoors overseas overweight owe pack packet aMrdDe bWEPeN MJUdaZkeM aMkSTeRk bTme aNiRem aNhdSTk aNiTtReLk aNEkTte aNkeLk NidD aNEkBe bNidgN aLAkTS aNEVJUd / aNECJUd aNrdVeS aNEKST TUd (aNEKSTe) aNemBgDk NjkZ aNjkZk aNjdMeL Njdp aNjdqeN NemZ NemT aNgVeL aNgVeLkST aNgVeLkST bNsMBe bWsN aREKjdD NJUdaTRkteNkST agBVkeSLk aemtN aemDe agCkSbBLgK bemLDaCitND bgLkV agkL bgN KeNaDktN bgN qe aKjdNe bgNaTAkM bgN

aTme asNJeN aemNLk gPeaREktN eaPkNkeN gPeaTJUdNkTk agPeZkT bgPTkaMkSTkK ajdDe ajdGeNAkZ ajdGeNAkZD eaRkDfeNL bAmTeV ajdDe AmTaDjdZ bemVeaSidZ bemVeaWEkT em PiK aPiKkT gyilkos fegyver múzeum rejtélyes utazás keskeny, szûk csúnya, rossz természetesen természet majdnem szükség; szüksége van, kell szomszéd neonfények unokaöcs ideges mellett senki zaj zajos normális, rendes észak északi orr jegyzet, feljegyzés, cédula regény regényíró regényíró listavezetõ lemez táplálkozási szakértõ nyilvánvalóan óceán illat, szag iroda(ház)tömb ódivatú olívaolaj ha, feltéve(, hogy) a sarkon idõre körutazáson, turnén vöröshagyma egyedüli mûtét, operáció, mûködés vélemény lehetõség, alkalom szemben optimista rend, rendelet, parancs rendez, szervez szervezett eredeti nem mûködik kinn (a szabadban); kinti tengeren túl(i) túlsúly tartozik (vmivel) csomagol, pakol csomag 101 paint painting palace paper paradise parliament partner part-time

party pass pass an exam pass on (a message) passenger passion past path pavement pay pay day peace pear pearl pen penny (pence) pension pepper perfect perform perfume personally persuade pessimism pet petrol petrol station philosophy photography pick (sb) up pick up pick up (the phone) picnic pie pillow pilot pineapple pint plan plant plantation plastic surgery play play pleasant pleased pleased to meet you PEkNT aPEkNTkn aPiLeS aPEkPe aPiReDAkS aPhdLeMeNT aPhdTNe bPhdTaTAkM aPhdTk PhdS bPhdS eN kGaZiM bPhdS agN aPiSkNDfe aPitN PhdST Phdp aPEkVMeNT PEk aPEkbDEk PidS PEe PrdL PEN aPENk (PENS) aPENtN aPEPe aPrdCkKT PeaCjdM aPrdCJUdM aPrdSeNeLk PeaSWEkD aPESkMkZM PET aPETReL aPETReL bSTEktN CkaLgSeCk CeaTgGReCk bPkKasP bPkKasP bPkKasP aPkKNkK PAk aPkLem aPAkLeT aPAkNiPL PAkNT PLiN PLhdNT PLhdNaTEktN bPLiSTkK aSrdDfeRk PLEk PLEk aPLEZNT PLidZD aPLidZD Te aMidT JUd fest; festék festmény palota papír paradicsom, éden parlament társ, partner részidõ(s) összejövetel, buli, csoport

elhalad, átmegy, átad vizsgát letesz (üzenetet) továbbít, átad utas szenvedély (a) múlt ösvény, út járda fizetés, fizetség fizetésnap béke körte gyöngy toll penny nyugdíj; panzió bors; paprika tökéletes elõad parfüm, kölni személyesen rábeszél, rávesz pesszimizmus kis háziállat, kedvenc benzin benzinkút filozófia fényképészet felvesz, felszed felszed felvesz, felszed piknik pite, pástétom párna pilóta ananász pint (0,57 liter) tervez; terv növény ültetvény plasztikai sebészet színdarab színdarab kellemes örül, elégedett örülök, hogy megismerkedtünk 102 pleasure plumber pocket money poetry poison poisonous polite politician polluted pond pool poor poor visibility popularity population portrait pose posh possession post post office poster postlady postman pound poverty power prefer prepare prescribe prescription present primitive princess prison probably produce product professional professionally project promise pub lunch

public public speaking publisher purse put (sb) off (sth) put on make-up put out put up with sth qualification(s) quantity quarrel queue aPLEfe aPLsMe aPgKkT bMsNk PemeTRk aPjkZeN aPjkZeNeS PeaLAkT PgLeaTktN PeaLUdTkD PgND PUdL Pme / Pjd bPme VkZeaBkLeTk bPgPJmaLiRkTk bPgPJmaLEktN aPjdTREkT PemZ Pgt PeaZEtN PemST aPemSTbgCkS aPemSTe aPemSTLEkDk aPemSTMeN PAmND aPgVeTk aPAme PRkaCrd PRkaPEe PRkaSKRAkB PRkaSKRkPtN aPREZNT aPRkMeTkV aPRkNSeS aPRkZN aPRgBeBLk PReaDJUdS aPRgDsKT PReaCEteNL PRgaCEteNeLk aPRgDfEKT aPRgMkS bPsB aLsNTt aPsBLkK aPsBLkK aSPidKkn aPsBLkte PrdS bPmT agC bPmT gN aMEkKsP bPmTaAmT PmT asP Wkq bKWgLkCkaKEkteN(z) aKWgNTkTk aKWgReL KJUd öröm, kedvtelés vízvezetékszerelõ zsebpénz költészet méreg; (meg)mérgez mérgezõ udvarias politikus szennyezett kis (mesterséges) tó medence szegény rossz látási viszonyok népszerûség lakosság arckép pózol, tesz(i magát) elegáns, pipec tulajdon posta; postáz, felad posta(hivatal) plakát, poszter

postás(kis)asszony postás font (0,45 kg) szegénység hatalom, erõ jobban szeret, elõnyben részesít (elõ)készít, készül (gyógyszert) felír; elõír (gyógyszer) recept (a) jelen; jelenlevõ; ajándék faragatlan, egyszerû, primitív hercegnõ börtön valószínûleg termel, elõállít, gyárt termék hivatásos hivatásszerûen terv(ezet) ígéret; (meg)ígér vendéglõi ebéd nyilvános nyilvános beszéd kiadó (pl. újságé) erszény leszoktat, megutáltat vkivel vmit kifesti magát, sminkel elolt (tüzet) elvisel, beletörõdik vmibe iskolai végzettség, szakképzettség mennyiség veszekszik, veszekedés sor(ban állás) 103 quiet race ragged railway raincoat rare reaction realize rebuild recently receptionist recipe recommend record record record shop recording studio refine regular regular hours regular job related relationship relative relax religion remarkable remarry remember remote control reply report (from school) reservation reserve resource

responsibility retire revenge revise (for an exam) revolution revolutionize rice ride (rode, ridden) ring ring (rang, rung) river robber rocket roll roller coaster roller skates romantic room service routine KWAkeT RekS aRiGkD aREkLWEk aREkNKemT REe RkaiKtN aRkeLAkZ RidaBkLD aRidSeNTLk RkaSEPteNkST aRESePk bREKeaMEND aREKjdD RkaKjdD aREKjdD btgP RkaKjdDkn bSTJUdDkem RkaCAkN aREGJeLe bREGJeLe aAmeZ bREGJmLe aDfgB RkaLEkTkD RkaLEkteNtkP aRELeTkV RkaLiKS RkaLkDfeN RkaMhdKeBL bRidaMiRk RkaMEMBe RkaMemT KeNaTRemL RkaPLAk RkaPjdT REZeaVEktN RkaZrdV RkaZjdS RkSPgNSeaBkLkTk RkaTAke RkaVENDf RkaVAkZ REVeaLUdtN REVeaLUdteNAkZ RAkS RAkD (RemD RkDN) Rkn Rkn (Rin Rsn) aRkVe aRgBe aRgKkT RemL aRemLe bKemSTe aRemLe bSKEkTS RemaMiNTkK aRUdM bSrdVkS RUdaTidN routines RUdaTidNZ csendes, nyugodt faj; verseny(ez) rongyos vasút esõkabát ritka reakció, válasz felismer; megvalósít újjáépít mostanában recepciós (étel)recept javasol, ajánl hanglemez; rekord; feljegyzés feljegyez, felvesz,

rögzít lemezbolt hangstúdió finomít rendszeres, szokásos rendelési idõ rendszeres munka, rendes állás kapcsolt, vonatkozó rokonság, kapcsolat rokon pihen, lazít vallás figyelemreméltó újra házasodik emlékezik, eszébe jut távirányító válasz(ol), felel(et) bizonyítvány foglalás, elõjegyzés rezervátum; félretesz, lefoglal forrás, eszköz, készlet felelõsség visszavonul, nyugdíjba megy bosszú; bosszút áll, megbosszul ismétel, átnéz (vizsgára) forradalom forradalmasít rizs lovagol, biciklizik, motorozik gyûrû csenget, felhív (telefonon) folyó rabló rakéta zsömle hullámvasút görkorcsolya romantikus szobaszolgálat rutin; szokásos program, tevékenységek megszokott, sablonos dolgok, a napi verkli 104 row rubbish rubbish bin rude rugby run out (of coffee) running water runny nose rush rush hour Russian safari safe sailor salary sale salmon salt sap satisfied (with) sauna sausage(s) save say sorry scan scared scary science score

score a goal scream scruffy scuba dive search second hand secret seed send (sent, sent) sense sensitive seriously servant serve service several shadow shake (shook, shaken) shampoo share shave shaving foam sheep shelter ship RAm aRsBkt aRsBkt bBkN RUdD aRsGBk bRsN aAmT bRsNkn aWjdTe bRsNk aNemZ Rst aRst aAme aRsteN SeaChdRk SEkC aSEkLe aSiLeRk SEkL aSiMeN SjdT / SgT SiP aSiTkSCAkD aSjdNe aSgSkDf(kZ) SEkV bSEk aSgRk SKiN SKEeD aSKEeRk aSAkeNS bSKjd bSKjd(r) e aGemL SKRidM aSKRsCk aSKUdBe bDAkV SrdTt bSEKeND aHiND aSidKReT SidD SEND (SENT) SENZ aSENSeTkV aSkeRkeSLk aSrdVeNT SrdV SrdVkS aSEVReL atiDem tEkK (tmK atEkKeN) tiMaPUd tEe tEkV atEkVkn bCemM tidP atELTe tkP verkli veszekedés, dulakodás, lárma szemét szemetes edény durva, udvariatlan rögbi, amerikai futball elfogy (a kávé) folyóvíz taknyos orr rohan(ás), siet(ség) csúcsforgalom orosz (afrikai) vadászkirándulás, szafari biztonságos tengerész havi fizetés eladás, árusítás lazac só; (meg)sóz nedv, életerõ

elégedett (vmivel) szauna kolbász, virsli, felvágott megment; takarékoskodik, megtakarít bocsánatot kér vizsgál, átvilágít, letapogat rémült, ijedt ijesztõ természettudomány talál(at) gólt lõ sikolt, sikít; sikítás, sikoly rendetlen, ápolatlan könnyûbúvárkodik keres(és), kutat(ás) használt(an vásárolt) titok mag küld érzék, értelem érzékeny komolyan szolga, szolgáló szolgál, felszolgál szolgáltatás több, néhány árnyék (meg)ráz sampon osztozik, megoszt; részvény borotválkozik borotvahab juh, birka menedék hajó(zik) 105 shock shocking shop assistant shopkeeper shoplifting shopping list short story shorts shout show (showed, shown) shower shy sight significant signpost silhouette silk silly similar (to) simple life sin single tgK atgKkn atgP ebSkSTeNT atgPKidPe atgPLkCTkn atgPkn bLkST btjdT aSTemRk tjdTS tAmT tem (temD temN) tAme tAk SAkT SkGaNkCkKeNT aSAkNPemST bSkLmaET SkLK aSkLk aSkMkLe aSkMPL bLAkC SkN SknGL single room

skate skeleton sky skyscraper slave slavery sleeping bag smash smell smelly smile sneeze snow snow storm soap soap opera sob soccer store social life social worker sofa soft soil soldier solicitor sore throat sort out (a problem) soul sound sound southbound south-east Asian bSknGL aRUdM SKEkT aSKELkTeN SKAk aSKAkSKREkPe SLEkV aSLEkVeRk aSLidPkn bBiG SMit SMEL aSMELk SMAkL SNidZ SNem aSNem bSTjdM SemP bSemPaemPeRe SgB aSgKebSTjd aSemtL bLAkC aSemtL bWrdKe aSemCe SgCT SjkL aSemLDfe SeaLkSkTe bSjd apRemT bSjdT aAmT SemL SAmND SAmND aSAmpBAmND bSAmpidST aEkfN megráz(kódtatás), sokk(ol) megrázó bolti eladó boltos bolti lopás bevásárló lista novella rövidnadrág kiabál(ás), kiált(ás) mutat zuhany, zápor szégyenlõs, félénk látvány; látnivaló, nevezetesség jelentõs útjelzõ oszlop, tábla körvonal, árnyék selyem buta, hülye, bohó hasonló egyszerû élet bûn egyetlen, egyedüli, egyedülálló, szimpla, egyes egyágyas szoba korcsolyázik; korcsolya

(csont)váz ég(bolt) felhõkarcoló rabszolga rabszolgaság hálózsák üt(és), zúz(ás) szag, szaga van, szagol büdös, szagos mosoly(og) tüsszent, tüsszög hó; havazik hóvihar szappan szappanopera sír, zokog sportbolt társadalmi élet szociális munkás heverõ, kanapé halk, puha talaj katona ügyvéd fájó torok megold (problémát) lélek hang egészséges dél felé tartó dél-kelet-ázsiai 106 space spare part sparkling special speciality speed spider spirit split up (split, split) spoil spoilt spoken word spoonful spread (spread, spread) spy spy novel squirrel stage starve state statistics statue steep stereo stick (stuck, stuck) still stock stock exchange stomach stomach ache store stove strange strength strict stuck in a lift stupidity successful such sugar cane suitcase sunset sunshine supermarket support sure surgery survey survive swallow sway sweat sweeten sweets swollen SPEkS bSPEe aPhdT aSPhdKLkn aSPEtL SPEtkaiLeTk SPidD aSPAkDe aSPkRkT bSPLkTasP SPjkL

SPjkLT aSPemKeN aWrdD aSPUdNCmL SPRED (SPRED) SPAk aSPAk bNgVL aSKWkReL STEkDf SThdV STEkT STeaTkSTkKS aSTiTJUd STidP aSTERkem STkK (STsK) STkL STgK aSTgK kKSbTtEkNDf aSTsMeK aSTsMeKbEkK STjd STemV STREkNDf STREnp STRkKT bSTsK kNe aLkCT STJUdaPkDeTk SeKaSESCL SsTt atmGe bKEkN aSUdTKEkS aSsNSET aSsNtAkN aSUdPebMhdKkT SeaPjdT tjd / tme aSrdDfeRk aSrdVEk SeaVAkV aSWgLem SWEk SWET aSWidTeN SWidTS aSWemLeN hely; ûr alkatrész szénsavas, gyöngyözõ, sziporkázó különleges, speciális különlegesség, specialitás sebesség pók lélek, szellem szakít, elválik, felbomlik elront elrontott kimondott szó kanálnyi (el)terjed kém kémregény mókus színpad éhezik állam statisztika szobor meredek hifi berendezés ragad, beszorul csendes, nyugodt; szénsavmentes tõke, részvény, árukészlet tõzsde gyomor gyomorfájás bolt, raktár, áruház kályha különös, furcsa, idegen erõ szigorú, merev bennragadt egy liftben ostobaság, butaság sikeres ilyen, olyan cukornád bõrönd

naplemente napsütés ABC-áruház támogat(ás) biztos orvosi rendelõ; sebészet összefoglalás, tanulmány túlél (le)nyel leng, hajlít, ing(adozik) verejték, veríték édesít édesség dagadt, duzzadt 107 sympathy symptom system tablet take care (of) take to court take-away meal tall tape tape recorder taste team up with tear technology teenage daughter tell a joke tell lies tell the truth teller term terrible terrified terrorist tests (in hospital) thief (-ves) thin thirsty thrill throw (threw, thrown) tidy tie tie (sb) up till timetable tin tin opener tissue(s) to our advantage tobacco together toilet toilet paper tooth (teeth) toothache toothbrush toothpaste top floor top secret toss a coin total touch tough (with sb) tour aSkMPepk aSkMPTeM aSkSTeM aTiBLkT bTEkK aKEe bTEkK Te aKjdT bTEkKeWEk aMidL TjdL TEkP aTEkP RkaKjdDe TEkST bTidMasP Wkq Tke TEKaNgLeDfk aTidNEkDf aDjdTe bTEL e aDfemK bTEL aLAkZ bTEL qe aTRUdp aTELe TrdM aTEReBL aTERkCAkD aTEReRkST TESTS pidC

(pidVZ) pkN aprdSTk pRkL pRem (pRUd pRemN) aTAkDk TAk bTAk asP TkL aTAkMbTEkBL TkN aTkNbemPeNe aTktUd TUd bAme(r) eDaVhdNTkDf TeaBiKem TeaGEqe aTjkLeT aTjkLeT bPEkPe TUdp (Tidp) aTUdpEkK aTUdpBRst aTUdpPEkST bTgP aCLjd bTgP aSidKReT bTgS e aKjkN aTemTL TsTt TsC Tme / Tjd towards towel TeaWjdDZ aTAmeL rokonszenv; együttérzés tünet rendszer tabletta vigyáz, gondját viseli bírõság elé visz, beperel (vendéglõbõl hazavitt étel) magas szalag magnó ízlés; megkóstol összeáll, szövetkezik vkivel könny technológia tizenéves lány(a vkinek) viccet mesél hazudik igazat mond pénztáros (bankban) (iskolai) félév borzasztó, szörnyû megfélemlített terrorista (kórházi) vizsgálat tolvaj vékony szomjas rémület dob, vet, hajít rendes, tiszta; takarít, rendet rak nyakkendõ; (meg)köt összekötöz -ig (idõben); pénztárgép órarend, menetrend konzerv; bádog konzervnyitó papírzsebkendõ, tampon elõnyünkre dohány együtt WC, mosdó WC papír fog

fogfájás fogkefe fogkrém legfelsõ emelet szigorúan titkos pénzt feldob teljes, egész érint(és) durva, kemény, hajthatatlan körutazás, túra, turné; turnézik, (országot) bejár felé törülközõ 108 track traditional traffic traffic lights train train track trainer trainer(s) transform translator transparent transportation trap trapped travel book tree sap trip trouble troubled trust truth T-shirt tumour turn up twisted typical ugly umbrella unattended TRiK TReaDkteNL aTRiCkK aTRiCkK bLAkTS TREkN aTREkN bTRiK aTREkNe aTREkNe(Z) TRiNSaCjdM TRiNZaLEkTe bTRiNSaPiReNT bTRiNSPjdaTEktN TRiP TRiPT aTRiVL bBmK aTRid bSiP TRkP aTRsBL aTRsBeLD TRsST TRUdp aTidbtrdT aTJUdMe bTrdN asP aTWkSTkD aTkPkKL asGLk sMaBRELe sNeaTENDkD underwear unfair unfortunately uniform uninvited unique unknown unlimited unmarried unpleasant unreal unsocial untidy unusual unwell use used usually value van variety vet vicar victim video recorder Vietnamese asNDeWEe bsNaCEe sNaCjdTteNeTLk

aJUdNkCjdM bsNkNaVAkTkD JUdaNidK sNaNemN sNaLkMkTkD bsNaMiRkD sNaPLEZNT sNaRideL bsNaSemtL sNaTAkDk sNaJUdfmeL sNaWEL JUdZ JUdZD aJUdfeLk aViLJUd ViN VeaRAkeTk VET aVkKe aVkKTkM aVkDkem RkaKjdDe VkbETNeaMidZ pálya hagyományos forgalom közlekedési lámpa vonat; edz, képez, idomít vasúti pálya edzõ, oktató edzõcipõ átalakít fordító átlátszó közlekedés csapda; csapdát állít csapdába került útikönyv fanedv kirándulás, utazás baj, zavar zavart (meg)bízik igazság trikó, póló daganat, kelevény, tumor felkapcsol, felhangosít, felerõsít csavart, eltorzított jellegzetes, tipikus csúnya, ronda esernyõ, napernyõ elhanyagolt, kíséret nélküli, nem kezelt alsónemû nem tisztességes sajnos egyenruha hívatlan(ul) egyedülálló, különleges ismeretlen korlátlan nõtlen, nem házas kellemetlen valószerûtlen társadalomellenes, antiszociális rendetlen szokatlan rosszul, nem jól használ használt rendszerint, általában érték mikrobusz, furgon

választék, sokféleség; varieté állatorvos lelkész, pap áldozat videó, képmagnó vietnami 109 view village violence violent visa visibility vision vocalist voice volcano wait (for) wake (woke, woken) up wake-up call walkman wall wallet war waste watch water way of life weak wealth wealthy weapon wear (wore, worn) wedding wedding anniversary well-known well-paid west wet whale which while whole whose wide widow wild wild mushroom wildlife will wind windy witch with a bit of luck witness wonder wood woods wool worried worry worth VJUd aVkLkDf aVAkeLeNS aVAkeLeNT aVidZe VkZeaBkLeTk aVkfN aVemKeLkST aVjkS VgLaKEkNem WEkT WEkK (WemK aWemKeN) aWEkKsP ,KjdL aWjdKMeN WjdL aWgLkT Wjd WEkST WgTt aWjdTe bWEk eV aLAkC WidK WELp aWELpk aWEPeN WEe (Wjd WjdN) aWEDkn aWEDkn iNkbVrdSeRk bWELaNemN bWELaPEkD WEST WET WEkL WkTt WAkL HemL HUdZ WAkD aWkDem WAkLD bWAkLD aMstRUdM aWAkLDLAkC WkL WkND aWkNDk WkTt Wkq e bBkT eV aLsK aWkTNeS aWsNDe WmD WmDZ WmL aWsRkD aWsRk Wrdp kilátás,

látvány falu erõszak erõszakos vízum láthatóság, látási viszonyok látás, látvány, látomás énekes, vokalista (emberi) hang vulkán vár (vkire) felébred, felébreszt telefonébresztés sétálómagnó fal pénztárca háború selejt; pazarlás karóra, zsebóra (meg)locsol életmód gyenge vagyon vagyonos fegyver visel, hord esküvõ, eljegyzés házassági évforduló jól ismert jólfizetett nyugat nedves, vizes bálna melyik; amely mialatt, amíg egész kié, kinek a széles özvegy(asszony) vad, vadon vadon élõ gomba vadonélet végakarat, végrendelet szél szeles boszorkány egy kis szerencsével tanú kíváncsi; csodálkozik fa(anyag); erdõ erdõ gyapjú aggódó aggódik, aggaszt érdemes 110 wrap wrap up yard (garden) yoghurt zebra zoo RiP bRiPasP JhdD aJgGeT aZEBRe / aZidBRe ZUd (be)csomagol becsomagol, bebugyolál udvar joghurt zebra állatkert