Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Számvitel példatár, megoldással

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 7 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:2155

Feltöltve:2008. április 09.

Méret:327 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2015. január 03.
  Szia! Rendkívül boldog vagyok, hogy a Weboldaladra kalauzolódtam. A mintapéldák különösen jók, hiszen a mérlegképes könyvelők számvitel tantárgyának "bonyolultabb" verzióját is tálalod, ezzel sikeresen fel lehet készülni a számvitel vizsgára. OK

Tartalmi kivonat

K É SZ L E T E K 124/1. E gy term elő tevéken ységet folytató gt. an yagkészletéről m en n yiségi n yilván tartást n em vezet, a beszerzéseket azon n al költségkén t szám olja el. A lapan yag szám la n yitóegyen lege: 5 400 eFt (2000 db). T árgyidőszaki beszerzés adatai: II.18 3000 db 2900 Ft/db; IV.11 5000 db 2650 Ft/db; X27 4000 db 2800 Ft/db A beszerzéseket 25 % Á F A terh eli. A gt. I 24-én apportba adott 1000 db -ot, m elyn ek a társasági szerződésben elfogadott értéke 2 800 eF t. A z apporttal egyéb tartós részesedést szereztek. A z Á F Á -t az átvevő fizeti m eg III. 4-én 1100 db értékesítésre kerü l a febr 18 -i beszerzésből, egyen kén t 3000 F t/db + 25 % Á F A eladási áron . XI. 11-én 50 db -ot átadtak térítés n élkü l egy partn ern ek az októberi beszerzésből. A z Á F A 25 % , am ely az átadót terheli A készlet forgalm i értéke 160 eF t. Z árókészlet m en n yisége 500 db, m ely leltárból ism ert. P iaci

ár: dec. 31-én 2700 F t/db; m érlegkészítéskor 2750 F t/db F eladat: K on tírozn i a gazdasági esem én yeket, h a a gt. a F IF O (legkorábban beszerzett tétel árával szám ol felh aszn áláskor) m ódszert alkalm azza az év végi zárókészlet értékén ek m egh atározásakor! É v elején a n yitó készlet elszá m o lása kö ltség kén t T 51. 5400eFt K 211-219. 5400eFt ~~~~~~~~~~~~~~~~~ A p po rtkén t á ta do tt a la pa n ya g készlet vissza vételezése a készletszá m lá ra T 211-219. I 24 ap p ortb a 1000 d b × d ec 31 -es 2700 Ft/db = 2.700eFt K 51. 2700eFt A p po rtkén t á ta do tt a la pa n ya g elszá m o lá sa ren d kívü li rá fo rd ítá skén t T 881. 2700eFt K 211-219. 2700eFt R észesed és értékén ek elszá m o lá sa T 172. társasági szerződ ésb en elfog ért 2800eF t K 981. 2800eFt A p po rt után fizetend ő Á F A elszám o lá sa T 368. 2800eF t × 0,25 = 700eF t K981. 700eFt ~~~~~~~~~~~~~~~~~ A la pa n ya g b eszerzés

elszá m o lá sa T 51. 3000 d b × 2900F t/d b = 8700eF t T 466. 8700eF t × 0,25 = 2175eF t K 45141. 10875eFt ~~~~~~~~~~~~~~~~~ É rtékesített a la pa n ya g készlet vissza vételezése a készletszá m lá ra T 211-219. 1100d b × 2900F t/d b = 3190eF t K 51. 3190eFt É rtékesített a la pa n ya g kön yv szerin ti értékén ek elszá m o lá sa T 814. 3190eFt K 211-219. 3190eFt É rtékesítés elszá m o lá sa T 311. 3300 × 1,25 = 13250eF t K 91-92. 1100 d b × 3000 F t/d b = 3300eF t K 467. 3300 × 0,25 = 825eF t ~~~~~~~~~~~~~~~~~ A la pa n ya g b eszerzés elszá m o lá sa T 51. IV 11 5000d b × 2650F t/d b = 13250eF t T 466. 13250eF t × 0,25 = 3312,5eF t K 4541. 16562,5eFt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A la pa n ya g b eszerzés elszá m o lá sa T 51. X 27 4000d b × 2800F t/d b = 11200eF t T 466. 11200eF t × 0,25 = 2800eF t K 4541. 14000eFt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ T érítés n élkü l á tad o tt a lap anya g készlet vissza vételezése a készletszá m lá ra T 211-219. 50d b

× 2800F t = 140eF t K 51. 140eFt T érítés n élkü l á ta do tt a la pa nya g kö n yv szerin ti értékén ek elszá m o lá sa T 8891. 140eFt K 211-219. 140eFt T érítés n élkü li á tad á s u tán fizetend ő Á F A elszá m olá sa T 8891. 160eF t × 0,25 = 40eF t K 467. 40eFt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Z áró készlet visszav ételezése a k észletszám lára T 211-219 500 d b × 2.800F t/d b = 1400eF t K 51. 1400eFt 132/3. V állalkozás im port áru t vásárol. B eszerzéskor a következő ráfordítások m erü ln ek fel: szám lázott ár 10 000 U S D , sü rgősségi felár 2 % , vám költség 60 000 F t, Á F A 25 % , bizom án yosi díj 20 000 F t + 25 % Á F A , szállítási költség 45 000 F t + 12 % Á F A . T eljesítéskor érv deviza vételi/eladási árfolyam : 235,-/236,- Ft/USD. P én zü gyi teljesítés m ég a fordu lón ap előtt m egtörtén t. Á tu taláskori deviza vételi/eladási árfolyam : 237,-/238,- F t/U S D . A vállalkozás a kü lföldi

pén zértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket a választott h itelin tézet deviza átlagárfolyam án értékeli. T én yleges beszerzési áron tartja n yilván a n agyker. áru készleteit Im p o rt á ru b eszerzés elszá m o lá sa T 261. 10e× (235+ 236)/2= 2355eF t K 4542. 2355eFt S ü rgő sség i felá r elszá m o lá sa T 261. (10e× 0,02)× 235,5= 47,1eF t K 4542. 47,1eFt V á m kö ltség elszá m o lá sa T 261. 60eFt K 465. 60eFt Im p o rt Á F A elszá m o lá sa T 368. (import b esz.ár+ sü rgár+ vám ktg)(2355000+ 47100+ 60000)× 0,25= 615,52 5eFt K 467. 615,525eFt B izo m á n yo si díj elszá m o lá sa T 261. 20eFt T 466. 20e× 0,25= 5eF t K 4541. 25eFt S zá llítá si d íj elszá m o lá sa T 261. 45eFt T 466. 45e× 0,12= 5,4eF t K 4541. 50,4eFt K ü lfö ld i szállító va l szem b en i kö telezettség teljesítése T 4542. (10e+ 200U S D )× 238 F t/U S D = 2427,6eF t K 384. 2427,6eFt K ü lfö ld i szállító va l szem b en i kö

telezettség teljesítése so rá n keletkezett á rfo lya m veszteség elszá m o lá sa T 8 7 6 2. (vag y K 9 7 6 2 ) árfo lyam v eszteség (árfo lyam n yereség) 10.2e U S D × (238-235,5Ft/USD=25,5eFt K 4542. (T 4542) 25,5eFt 134/4. E gy vállalkozás kiem elt főkön yvi szám láin ak egyen lege: 21 -22: A n yagok (800 kg) 1.760 eF t; 261: Á ru k beszerzési áron (n agyker. á ru k 2000 db) 1200 eF t; 264: Á ru k eladási áron (kisker. áru k) 2000 eF t; 265: Á ru k árrése (kisker áru k árrése) 600eF t; 384: E lszám olási betétszám la 14.500 eF t K ieg. adatok: A z an yagokat és a n agyker áru kat beszerzési áron tartja n yilván , vásárláskor készletre veszi, és a tén yleges kiadást kön yveli készletcsökken éskén t. A z an yagok készletcsökken ését csú sztatott átlagáron , a n agyker. áru két pedig F IF O m ódszerrel szám olja el. A vállalkozás összköltség eljárással készíti az eredm én ykim u tatását. A ) A n yagelszá m

olás 1. A n yagvásárlás M en n yisége 1 2 0 0 kg, vételára 2 3 0 0 F t/kg + 25 % Á F A . A n ya gb eszerzés elszá m o lá sa T 21-22. 1200× 2300= 2760 eF t T 466. 2760× 0,25= 690eF t K 4541. 3450 eFt 2. A n yagfelh aszn álás 1400 kg T 51. 3164eFt K 21-22. (1760+2760)/(800+1200)=2260 Ft/kg, 2 2 60 × 14 00 kg= 3.164eFt 3. A n yagvásárlás 1 9 0 0 kg 2 3 40 F t/kg + 2 5 % Á F A T 21-22. 1900× 2340= 4446 eF t T 466. 4446× 0,25= 1111,5eF t K 4541. 5557,5 eFt 4. A n yagfelh aszn álás 1600 kg T 5 1 . 16 00 kg× 2 3 20 ,8 F t/kg= 3713,28 eFt K 21-22. 3713,28 eFt [(1760+27603164+4446)/(800+200-1400+1900)=2320,8 Ft/kg] 5. L eltározás során a rak tárb an 8 90 kg an yago t találtak L eltárh ián y elszám o lása T 8693. 10 k g× 2320,8 F t/k g= 23,208 eF t K 21-22. 23,208 eFt [21-22 egyenlege:(800+2001400+1900-1600)= 900 kg =>900-89 0 = 10 kg h ián y] B ) N agyk eresk ed elm i áru elszám olás 1. N agyk er áru vásárlás 7 0 0 0 db 62 0 F t/d b + 2 5 % Á F

A T 261. 7000× 620= 4340 eF t T 466. 4340× 0,25= 1085 eF t K 4541. 5425 eFt 2. T ön k rem en t 2 0 0 db n ag yker áru A b izto sító 80 eF t-o t térített meg. T 8693. 120 eFt K 261. 1200e/2000 db=600 Ft/db 200 d b × 600= 120 eF t 3. N agyk er áru érték esítés 7 1 00 db , elad ási ára 65 0 F t/d b + 2 5 % Á FA . T 311. 5768,75 eFt K 91-92. 7100× 650= 4 615 eF t K 467. 4615× 0,25= 1153,75 eF t K észletcsö kken és elszá m o lá sa T 814. 4366 eFt K 261. (1800× 600)+ (5300× 620)= 4366eF t C ) K isk eresk ed elm i áru elszám olás 1. K isk er áru érték esítés fo g yasztó i áron 1 5 00 eF t, 20 % Á F A tartalm az, b etétszám lára. K észp én zes értékesítés elszá m o lá sa T 381. 1500 eFt K 91-92. 1500 eFt F izeten d ő Á F A kiem elése a z á rb evételb ő l T 91-92. 300 eFt K 467. 1500× 0,2= 300 eF t Á ru készlet csö kken ése fo g ya sztó i á ro n T 814. 1500 eFt K 264. 1500 eFt É rtékesítésre ju tó á rrés elszá m o lása T

265. 450 eFt K 814. 450 eFt [(265 Ny: 600 eFt)/(264 Ny: 2000 eF t)× 1 0 0 = 3 0 % ; (15 0 0 ezer × 0 ,3 )= 4 50 eF t] K észp én zb efizetés b a n kszá m lá ra T 389. 1500 eFt K 381. 1500 eFt 2. Jóváírás a készp én z b efizetésérő l m egérkezett T 384. 1500 eFt K 389. 1500 eFt 3. K isk er áru vásárlás fo g yasztó i áron 1 00 0 eF t, b eszerzési áro n 70 0 eF t + 2 5 % Á F A K isker. á ru vá sá rlá s fog ya sztói á ro n T 264. 1000 eFt K 265. 1000 eFt K isker. á ru vá sá rlá s b eszerzési á ro n T 265. 700 eFt T 466. 700× 0,25= 175 eF t K 4541. 875 eFt 138/5. N yitó adatok: 281: S aját gön gyöleg 840 eF t, 288: B etétdíjas gön gyölegek árkü lön bözete 114 eF t. 1. G ön gyöleget vásároln ak B eszerzési ára 1200 eF t, betétdíjas ára 1.300 eF t, Á F A 25 % G ö n g yö leg b eszerzés b etétd íja s áro n T 281. 1300 eFt K 288. 1300 eFt G ö n g yö leg b eszerzés b eszerzési á ro n T 288. 1200 eFt T 466. 1200× 0,25= 300

eF t K 4541. 1500 eFt 2. É rtékesített term ékekkel együ tt a vevőn ek kiszállításra kerü lt 800 eF t betétdíjas értékű gön gyöleg (+ 25 % Á F A ). G ö n g yö leg értékesítése b etétd íja s á ron T 814. 800 eFt K 281. 800 eFt É rtékesítésre ju tó á rkü lön bö zet T 288. 80 eFt K 814. 80 eFt [288. K egyenlege: (114+1300)-1200=214 e Ft; 281 T egyenlege: (840+1300)=2140; -214/2140 = -1 0 % ; 8 00 ezer × 0,1= 80 eFt] É rtékesítés elszá m o lá sa T 311. 1000 eFt K 91-92. 800 eFt K 4 67 . (8 00 × 0 ,2 5 )= 200 eFt 3. K orábban kiszállított gön g yöleg 90 % -át a vevő visszakü ldi és n ettó m ódon szám ol el tartozásával. G ö n g yö leg vissza kü ld és b etétd íjas á ro n T 2 8 1 . (8 00 × 0 ,9 )= 720 eFt K 814. 720 eFt V issza kü ld ésre ju tó á rkü lön bö zet T 8 1 4 . (7 20 × 0 ,1 )= 72 eFt K 288. 72 eFt V issza kü ld és elszá m o lá sa T 91-92. 720 eFt T 4 6 7 . (7 20 × 0 ,2 5 )= 180 eFt K 311. 900 eFt P én

zü g yi rend ezés elszá m o lá sa T 384. 100 eFt K 311. 100 eFt [(800-72 0 )× 1 ,2 5] 4. Id egen gön gyöleg visszak ü ld ése T 4541. 187,5 eFt K 282. 150 eFt K 466. 37,5 eFt 5. S elejtezett gön gyöleg betétdíjas ára 20 eFt S elejtezés elszá m o lá sa b etétd íja s á ro n T 8693. 20 eFt K 281. 20 eFt S elejtezésre ju tó á rkü lö nb ö zet T 2 8 8 . (2 0 × 0 ,1 )= 2 eFt K 8693. 2 eFt 5. A pportkén t gön gyöleget adn ak át B etétdíjas ára 500 eF t A z apporttal a cég 700 eF t értékű egyéb tartós részesedést szerez. A 25 %-os Á F A a céget terh eli. A p po rtkén t átad o tt gö ng yö leg b etétd íja s á ron T 881. 500 eFt K 281. 500 eFt A p po rtra ju tó á rkü lö nb ö zet T 2 8 8 . (5 00 × 0 ,1 )= 50 eFt K 881. 50 eFt R észesed és elszá m o lá sa T 172. 700 eFt K 981. 700 eFt A p p o rt u tán fizeten d ő Á F A T 8 8 1 . (7 00 × 0 ,2 5 )= 175 eFt K 467. 175 eFt 141/6. E gy n em kereskedelm i tevéken ységet folytató gt.-n

ál bekövetkezett gazdasági esem én y: 1. A társaság áru t értékesít A z áru beszerzési ára: 240 ezer F t E ladási ára: 300 ezer F t. A vállalkozás az áru kat beszerzési áron tartja n yilván . É rtékesítés elszá m o lá sa b eszerzési á ron T 814. 240 eFt K 261. 240 eFt Á ru értékesítés elszá m o lá sa a kib ocsá to tt szá m la a lap ján T 311. 375 eFt K 91-91. 300 eFt K 467. 75 eFt 2. A cég gön gyöleget vásárol A beszerzési ár: 540 eF t + 25 % Á F A , betétdíjas ár: 720 eF t. A vállalkozás az értékesített készlettel együ tt kiszállított a vevőn ek betétdíjas áron 360 eF t értékű gön gyöleget. E gy h ón ap m ú lva a vevő visszakü ldött 320 eF t értékű gön gyöleget. A kü lön bözetet elszám olási betétszám lá nkra utalta. G ö n g yö leg b eszerzés b etétd íja s áro n T 281. 720 eFt K 288. 720 eFt G ö n g yö leg b eszerzési á ro n T 288. 540 eFt T 466. 135 eFt K 4541. 675 eFt G ö n g yö leg

értékesítés b etétd íja s á ro n T 814. 360 eFt K 281. 360 eFt É rtékesítésre ju tó árkü lö nb ö zet T 288. 90 eFt K 814. 90 eFt [288 K egyenlege: 720-540= -180; -180/720 (281 T egyenlege)= -2 5 % ; 36 0 × 0 ,25 = 90 eF t]. É rtékesítés elszá m o lá sa T 311. 450 eFt K 91-92. 360 eFt K 467. 90 eFt G ö n g yö leg vissza kü ld ése b etétd íja s á ron T 281. 320 eFt K 814. 320 eFt G ö n g yö leg vissza kü ld ésére ju tó árkü lö nb ö zet T 814. 80 eFt K 288. 80 eFt (3 20 × 0 ,2 5 ) G ö n g yö leg vissza kü ld és elszá m o lá sa T 91-92. 320 eFt T 467. 80 eFt K 311. 400 eFt P én zü g yi rend ezés elszá m o lá sa T 384. 50 eFt K 311. 50 eFt (450-400) P én zü g yi rend . a szá llító felé T 4541. 675 eFt K 384. 675 eFt (54 0 × 1 ,25 ) 3. A társaság alkatrészt vásárolt 300 eF t + 25 % Á F A értékben A z alkatrészekkel együ tt beérkezett gön gyölegek értéke 70 eF t. A vállalkozás visszakü ldött a szállítón ak 40 eF

t értékű gön gyöleget. A lka trész vá sá rlá s elszá m olá sa T 21-22. 300 eFt T 466. 75 eFt K 4541. 375 eFt Id eg en g ön g yöleg ek n yilván ta rtá sb a vétele T 282. 70 eFt T 466. 17,5 eFt K 4541. 87,5 eFt Id eg en g ön g yöleg vissza kü ld ése T 4541. 50 eFt K 282. 40 eFt K 466. 10 eFt 4. A társaság felé szám lázott közvetített szolgáltatás értéke 150 eFt + 25 % Á F A . A vállalkozás saját teljesítm én n yel együ tt továbbszám lázta a közvetített szolgáltatást. A m egren delő felé szám lázott összeg 800 eF t + 25 % Á F A . K ö zvetített szo lgá lta tá s elszá m o lása T 27. 150 eFt T 466. 37,5 eFt K 4541. 187,5 eFt S a já t teljesítm én y és a kö zvetített szo lg á lta tá s to vá bb szá m lá zá sa a vevő n ek T 311. 1000 eFt K 91-92. 800 eFt K 467. 200 eFt K ö zvetített szo lgá lta tá s költség kén ti elszá m olá sa T 815. 150 eFt K 27. 150 eFt K Ö V E T E L É SE K 168/1. E gy vállalkozás kü

lföldi partn ere részére leszállított tárgyév április 1-jén 10 000 E U R értékben saját term elésű készletet. A szám la értékét a partn er elism erte. A teljesítés n apján érvén yes M N B által közzétett, h ivatalos devizaárfolyam 246 F t/E U R . A kiegyen lítésre von atkozó adatok: 1) Jú n iu s 5. 4000 E U R árf 245 F t/E U R . 2) au gu sztu s 15 2000 E U R árf 247 F t/E U R 3) F ordu lón ap u tán , de a m érlegkészítés előtt a) variáció 3000 E U R 245,5 F t/E U R , b) variáció 3000 E U R 247,5 F t/E U R . 4) F ordu lón api árfolyam a) variáció 245,7 F t/E U R , b) variáció 248,00 F t/E U R . A szám viteli politika szerin t a vállalkozás az értékelés során az M N B által közzétett, h ivatalos devizaárfolyam ot alkalm azza. K ü lfö ld i p én zértékre szó ló kö vetelések értékelése A p artn er által elism ert d evizaö sszeget a teljesítés n ap ján érvén yes az M N B h ivatalo s d evizaárfo lyam án kell

fo rin tra átszám o ln i. T eh át a b ekerü lési érték: 1 0 00 0 × 24 6 F t/E U R = 2 460 eFt T 317. 2460 eFt K 93-94. 2460 eFt T 384. 980 eFt K 317. 980 eFt [40 00 × (24 5 -246)] T 8762. 4 eFt K 3 17 . [4 00 0 × (24 5 -246)] 4 eFt T 384. 494 eFt K 317. 494 eFt T 317. 2 eFt K 9762. 2 eFt [2 00 0 × 2 47 -246)] I. É v vég én m a ra d t (10000-4000-2 0 00 ) 4 00 0 × 24 6 és év végi árf 245,70 Ft/EUR T 8763 1.200 eFt K 317. 1200 eFt [40 00 × 2 45 ,7 -246)] 1 2 .3 1 fo rd u ló na p u tá n , d e m érleg készítés elő tt T 384: Elsz b etétszla. 7 36 ,5 eF t – K 31 7 : K ü lfö ld i vevő k 7 3 6 ,5 eF t (3 00 0 × 24 5 ,5 ) T 8762. 600 Ft K 317. 600 Ft [3 00 0 × (24 5,5 -245,7)] II. F o rd u ló na p i árf 2 4 8,-, kön yv szerin ti 23 6 ,- 12.31 T 317 8 eFt K 9763. 8 eFt [4 00 0 × (2 48 -246)] T 384. 742,5 eFt K 317. 742,5 eFt (30 00 × 2 47 ,5 ) T 8762. 1500 Ft K 317. 1500 Ft [3 00 0 × (24 8 -247,5)] 169/2. E gy R t. készterm éket értékesít egy au

sztrál cégn ek 52 000 AUD értékben tárgyév febru ár 15 -én . A z au sztrál vállalkozás m árciu s 20-án tartozásából kiegyen lít 20 000 AUD-t. A fen n álló tartozásából 10 000 AUD-re váltót ad jú liu s 1 -jén , m elyn ek lejárata október 1 -je, kam at 10 % . A z au sztrál cég a fen n m aradó tartozását a tárgyévben ren dezn i n em tu dja. A váltótartozását viszon t h atáridőre ren dezte. A vállalkozás az M N B h ivatalos dev.árf-ot alkalmazza a devizában fen n á lló köv. és köt-n ek értékelése során A pén zü gyi teljesítés m in den esetben a vállalkozás forin tszám láján kerü ln ek jóváírásra, devizaszla.-val nem ren delkezik. K izárólag csak ezzel a deviza követeléssel ren delkezik és az árf.változásokat m in den esetben jelen tősn ek ítéli m eg. Á rfolyam ok (dátu m /M N B árf/ kerban k vételi dev árf.): 0215: 126/127; 0320: 127/128; 0701: 131/130; 1001: 134/135; 12.31: 137/138Ft/AUD II.15: 1) T

317 6552 eFt K 93-94. 6552 eFt (5 20 00 A U D × 1 2 6 F t/A U D ) III.2 0 A vevő kö vetelés p én züg yi teljesítésén ek és a ka p cso lód ó á rf.n yereség n ek a z elszá m o lá sa T 384. 2560 eFt (2 00 00 × 1 28 ) K 317. 2520 eFt (20 00 0 × 12 6 ) K 9762. 40 eFt [20 00 0 × (1 28 -126)] V II.0 1 : V áltó elfog ad á sán a k elszám o lá sa T 346. 1260 eFt K 317. 1260 eFt (10 00 0 × 12 6 ) X.01: Pén züg yi teljesítés elszá m o lá sa a vá ltó lejá rta ko r T 384. 1350 eFt (1 00 00 × 1 35 ) K 346. 1260 eFt (10 00 0 × 12 6 ) K 9762. 90 eFt [10 00 0 × (1 35 -126)] K a m a telszá m o lá s T 384. 33,75 eFt K 974. 33,75 eFt [(10 00 0 × 0,1 × 13 5 × 3h ó )/1 2] X II.3 1 É v vég i értékelés so rá n m eg á lla p íto tt á rfn yereség elszá m o lá sa T 317. 242 eFt K 9762. 242 eFt [(52000-20000-1 00 00 = 2 20 00 A U D )× (1 3 7 -126)] 172/4. E gy vállalkozás követeléseiről a következő in fókat ism erjü k: 1. A z időszak során

értékesített term ékek n yilván tartási értéke 520 eF t. A kiállított szám lák: „A ” vevő 90 eF t + 25% , „B ” vevő 280 eF t + 25% , „C ” vevő 210 eF t + 25% . A z értékesített term ékek kö n yv szerin ti értékén ek elszá m o lá sa T 581. 520 eFt K 251. 520 eFt 2. „A ” vevő értékesítés árbevétele: T 311. 112,5 eFt K 91-92. 90 eFt K 467. 22,5 eFt 3. A z „A ” vevő a kiszám lázott összegből csak 50 eF t + Á F A -t ism er el. A vevő kifogását a vállalkozás n em ism eri el, ezért a vitatott összeget peresítette. E l n em fo ga do tt kö vetelés vissza vezetése T 91-92. 40 eFt (90-50eFt) T 467. 10 eFt K 311. 50 eFt 4. A z „A ” vevőn kkel szem ben i pert m egn yertü k p eresített kö vetelést csak b efo lyás u tán kön yvelh ető ! 5. „B ” vevő értékesítés árbev T 311. 350 eFt K 91-92. 280 eFt K 467. 70 eFt 6. A kiszállított term ék a „B ” vevő által kért, szerződésben rögzített

feltételeknek csak 90%-ban felel m eg, ezért a gyártó 10% en gedm én yt ad. A szám la h elyesbítésre kerü lt H elyesb ítés T 91-92. 28 eFt (2 80 × 0 ,1 ) T 467. 70 eFt K 311. 35 eFt 7. A „B ” vevővel szem ben i követelésből beh ajth atatlan n á vált 80 eFt. B eh a jth a ta tla n kö vetelés elszá m o lá s T 8633. 80 eFt K 311. 80 eFt 8. „C ” vevő értékesítés árbev T 311. 262,5 eFt K 91-92. 210 eFt K 497. 52,5 eFt 9. A „C ” vevő váltóval teljesíti kötelezettségét A váltó kialakításán ak kelte: tárgyév jan . 11, esedékessége: tárgyév m árc. 31, kam at: 32% A „ C ” vevő kö vetelés kieg yen lítése vá ltó va l T 341. 262,5 eFt K 311. 262, 5 eFt 10. A „C ” vevő a váltó lejártakor kiegyen líti tartozását A vá ltó b evá ltá sa esed ékesség ko r T 384. 280,68 eFt (262,5+18,18) K 341. 262,5 eFt K 9 74 . (2 62 ,5 × 0 ,32 × 7 9n ap )/3 65 = 18,18 eFt 11. A belföldi értékesítés „D ” vevőn ek kp -es

szla alapján 125 eF t + 25% Á F A . É rtékesítés T 381. 156,25 eFt K 91-92. 125 eFt K 467. 31,25 eFt 12. A vállalkozás h árom kü lföldin ek term éket értékesít A z értékesített term ékek n yilván tartási értéke 17.000 eFt A z értékesített term ékek elszá m . T 581. 17000 eFt K 251. 17000 eFt 13. É rtékesítés kiszám lázása 1szvevő 15000 U S D (kiszám lázáskor érvén yes deviza árf. F t/U S D ) vételi 226,-; eladási: 228,-. T 317. 3405 eFt K 93-9 4 . [15 00 0 × (22 6 + 2 28 )/2]= 3405 eFt 14. A z 1szvevő tartozásán ak 50% -át átu talja, a pén zü gyi teljesítéskor érvén yes deviza eladási árf. 229,5 F t/U S D , vételi deviza árf. 228 F t/U S D P én zü g yi teljesítés elszá m o lá sa T 384. 1710 eFt K 3 17 . (7 50 0 × 22 8 ) = 1710eFt R en d ezésko r keletkezett á rf.n yereség T 317. 7,5 eFt K 9 76 2 . [75 00 × (2 28 -227)] = 7,5 eFt 15. A z 1szvevő fen n álló tartozását a m érlegkészítésig n em ren dezte. X

II31 árfolyam ok: vételi 230F t/U S D , eladási 231Ft/USD. T 317. 26,25 eFt K 9 76 3 . [75 00 × [((2 30 + 23 1 )/2 )-227] = 26,25 eFt 16. É rtékesítés kiszám lázása 2 szvevő 2 5 00 0 U S D (kiszám lázásko r érvén yes d eviza árf. F t/U S D ) vételi 2 2 5 , elad ási: 226,-. T 317. 5637,5 eFt K 93-94. 5637,5 eFt [2 5 00 0 × (2 25 + 2 26 )/2] 17: A 2.szvevő a m érleg fordn apja és a m készítés időpon tja között átu talta tartozását. A pü gyi teljesítéskor érv deviza vételi árf. 224, eladási 225 XII.31-én T 317. 125 eFt K 9763. 125 eFt [2 50 00 × [((2 30 + 2 31 )/2 )-((225+228)/2)]. 18. É rtékesítés kiszám lázása 3szvevő 32 000 U S D (bartel) (kiszám lázáskor érvén yes deviza árf. F t/U S D ) vételi 224, eladási: 228,-. T 317. 7232 eFt K 93-94. 7232 eFt [3 20 00 × (2 24+ 2 2 8 )/2] 19. A 3szvevő alapan yag -szállítással teljesíti kötelezettségét, m elyn ek értéke 32 000 U S D . A teljesítést m in dkét fél elfogadta

Im p o rt a n yag b esz. elszá m olá sa T 21-22. 7232 eFt K 4542. Ö sszevezetés T 4542. 7232 eFt K 317. 7232 eFt 178/7. A z „A ” szállítón ak egy raktár építésére 15 000 eF t előleget, a „B ” szállítón ak im port áru vásárlásra 1 000 U S D előleget adott a vállalkozás. (A cég n em ren delkezik saját devizával) A z átu taláskori deviza vételi árf. 225 F t/U S D , deviza eladási árf 227 Ft/USD. V ariációk: a) A z „A ” szállító csődbe m en t. A „B ” szállító teljesítése szerződés szerin t jövő év jú n iu sában várh ató. A fordu lón api deviza vételi árf. 226 F t/U S D , deviza eladási árf 228 F t/U S D M érlegkészítéskori deviza vételi árf. 227 F t/U S D , deviza eladási árf. 229 F t/U S D A keletkezett árfkü lön bözetet n em tekin tették jelen tősn ek. b) A z „A ” szállító befejezte a raktár építését és kiszám lázott 40 000 eF t + 25% Á F Á -t. A pén zü gyi teljesítés m

egtörtén t, a ban kértesítés m egérkezett. A beru h ázást aktiválták A ”B ” szállítóval a szerződés m egh iú su lt, az előleget visszau talták. A visszau taláskori deviza vételi árf. 223 F t/U S D , deviza eladási árf. 224 F t/U S D 1. A z „A ” szállítón ak ad ott előleg elszám olása: T 352. 12000 eFt T 466. 3000 eFt K 384. 15000 eFt 2. A „B ” szállítón ak ad ott előleg elszám olása: T 353. 227 eFt K 3 84 . 2 27 eF t (1 00 0 × 22 7 ) a) V ariáció A z „ A ” szállító n a k a do tt elő leg elszá m o lá sa h itelezési veszteség kén t: T 8691. 15000 eFt K 352. 12000 eFt K 466. 3000 eFt A „ B ” szá llító na k ad o tt elő leg év vég i értékelésétő l, jelen téktelen ö sszeg e m ia tt, el leh et tekin ten i. b ) V ariáció A z „ A ” szállító teljesítésén ek elszá m o lá sa : T 161. 40000 eFt T 466. 10000 eFt K 455. 50000 eFt A z elő leg és a z elő leg Á F A b eszám ítá sa a kö telezettség b e:

T 455. 15000 eFt K 352. 12000 eFt K 466. 3000 eFt A fen n m a ra dó kötelezettség teljesítése á tu ta lá ssal: T 455. 35000 eFt K 384. 35000 eFt (50000-15000) A b eru há zá s a ktivá lá sán a k elszám o lá sa: T 12. 40000 eFt K 161. 40000 eFt A z előleget visszau talta a „B ” szállító a szerződ és m egh iú su lása m iatt: T 384. 223 eFt K 353. 223 eFt (10 00 × 22 3 ) A keletkezett á rf.n yereség elszá m o lá sa : T 8762. 4 eFt K 353. 4 eFt [10 00 × (22 3 -227)] 182/12. A vállalk ozás áru t értékesít belföldre és kü lföldre is. B eszerzési költség 200 eF t. E ladási ár 240 eF t + 25% Á F A S zám lázás kelte: tárgyév jú liu s 14. A keletkezett követelést au gu sztu s 1 -jén váltóval egyen lítették ki. L ejárata 10 h ón ap, kam at m értéke 18% . A váltót kp fizetési n eh ézségek m iatt október 1 -jén leszám ítoltatták. A ban k leszám ítolási kam atlába 20% A ban k által felszám ított ju talék összege 5

eF t. A z á ru b eszerzési értékén ek elszá m o lá sa kö ltség kén t: T 814. 200 eFt K 261. 200 eFt A kiszá m lá zá s elszá m o lá sa a vevő felé: T 311. 300 eFt K 91-92. 240 eFt K 467. 60 eFt A kö vetelés kieg yen lítése vá ltó va l: T 341. 300 eFt K 311. 300 eFt A vá ltó leszá m ítolta tá sa a b an kn ál: V áltó kam ata: (3 0 0 e× 0 ,1 8 × 1 0 h ó)/1 2 = 4 5 eF t. V áltó n évértéke: 3 0 0 e+ 45 e = 345 eF t L eszám íto lás: 345 e – [(3 45 × 0 ,2 × 8 h ó)/12] = 29 9 eF t. T 384. 299 eFt T 874. 1 e Ft K 341. 300 eFt A b an k álta l felszá m ított kezelési kö ltség elszá m o lá sa : T 532. 5 eFt K 384. 5 eFt 184/15. Egy Rt.-n él az egyéb követelésekkel kapcsolatos gazdasági esem én yek a következők : 1. A társaság egyik dolgozója gépkocsi h aszn álatra előleget vesz fel, összege 20 eF t. E lszá m o lá sra kiad o tt ö sszeg elszám o lá sa T 361. 20 eFt K 381. 20 eFt 2. A belső ellen őr vidéki telepre u tazik,

a pén ztárból 4 eF t u tiköltséget vesz fel T 361. 4 eFt K 381. 4 eFt 3. K I m u n kabér előleget vesz fel 5 eF t összegben , m elyn ek első törlesztő részletét 2,5 eF t-ot a béréből levon ták. F izetési elő leg elsz.: T 361. 5 eFt K 381. 5 eFt E lő leg b érb ől va ló levon á sa T 471. 2,5 eFt K 361. 2,5 eFt 4. L eltárh ián y m iatt KJ-t kártérítésre kötelezte az R t, m értéke 4 eF t (Á F A tartalom 20% ), m elyet a pén ztárba be is fizetett: T 381. 4 eFt K 91-92. 3,2 eFt K 467. 0,8 eFt 5. É v közben vezetői prém iu m előleget fizettek ki 1 000 eF t összegben , év végén a jóváh agyott és fizetett összeg 3 000 eF t. A kapcsolódó járu lékok elszám olásától eltekin tü n k. A vezető i p rém iu m előleg elszá m olá sa T 361. 1000 eFt K 381. 1000 eFt É v vég én a jó váh ag yo tt p rém iu m elszá m . T 541. 3000 eFt K 471. 3000 eFt P rém iu m elő leg levon á sa a b érből: T 471. 1000 eFt K 361. 1000 eFt É R T É K P

A P ÍR O K 193/3. E gy cég h itelviszon yt m egtestesítő értékpapírjaival kapcs. az alábbi in fókat ism .: E gy vállalkozás az ü zleti év m áju s 1 -jén 100 db állam kötvén yt vásárolt forgatási céllal. A z épapírokat 5 éves lejáratra bocsátották ki az ü zleti év febru ár 1 -jén . A törlesztésre a lejárat végén kerü l sor. A kam ata 18% /év, m in den év febru ár 1 -jén esedékes. A vásárolt épapírok n évértéke 10 eF t/db, vételára 10,3 eF t/db. F eladat m egh atározn i a papírok bekerü lési értékét és kön yveln i idősorosan a beszerzéssel kapcsolatos gazd.-i esem én yeket. V ételárb an elism ert kam at (3 hó nap ra) (1 0 0 00 × 0 ,1 8 × 3h ó )/12 = 45 0 F t/db . Á llo m án yb a vételi d arab ár – b ekerü lési érték: 1 00 00 -450 = 9850 Ft/db. É .p ap íro k á llo m á n yb a vétele terhelési értesítés a la p ján T 3 7 4 . (9 85 0 × 1 00 ) = 985 eFt T 9 7 4 . (4 50 × 10 0 ) = 45 eFt K 384. 1030

eFt (10 0 × 10 30 0 ) X II.3 1 11 h a vi ka m a t a ktív idő b eli elh a tá ro lá sa T 391. 165 eFt K 9 74 . (1 00 00 × 0 ,1 8 × 10 0d b × 11 hó )/12 = 165 eFt I.1 É v eleji vissza vezetés T 974. 165 eFt K 391. 165 eFt II.1 Kapott kamat T 384. 180 eFt K 9 74 . 1 00 00 × 0 ,18 × 10 0 = 180 eFt 195/5. E gy vállalkozás az ü zleti év au gu sztu s 1 -jén 80 db állam kötvén yt (h itelvisz.m egtest épapír) vásárolt forgatási céllal. A z épapírokat 3 éves lejáratra bocsátották ki az ü zleti év m áju s 1-jén . A törlesztésre a lejárat végén kerü l sor K am ata 12% /év, m in den év m áju s 1 -jén esedékes. A vásárolt épapírok n évértéke 50 eF t/db, vételára 52 eF t/db. A z ü zleti év október 31 én a vállalkozás értékesít 50 db kötvén yt 51 eF t/db eladási áron Az értékesített é.papírok ellen értékén ek átu talásáról a ban kértesítés m egérkezett. V ételárb an elism ert kam at: (5 0 eF t× 0 ,12 × 3h ó

)/1 2 = 1 50 0 F t/d b. N yilván tartásb a vételi ár: 5 2 eF t-1500 = 50,5 eFt/db. V III.1 É pa pír b eszerzése T 3 7 4 . (5 0,5 eF t× 8 0d b ) = 4040 eFt T 9 7 4 . (1 50 0 × 8 0d b ) = 120 eFt K 3 84 . (5 2 eF t× 8 0d b ) = 4160 eFt X .3 1 É rtékesített épa p íro k kö n yvszerin ti ért kivezetése (5 0 d b ): T 3 7 9 . (5 0,5 eF t× 5 0d b ) = 2 525 eFt K 374. 2525 eFt É rtékesített é.p a p íro k ellen értéke jó vá írá si értesítés a la pján : T 384. 2550 eFt K 379. 2550 eFt (51 eF t× 50 db ) E la dá si á rb an érvén yesített ka m at: (5 0 eF t× 0 ,12 × 6h ó )/1 2 = 3 eF t/d b. T 3 7 9 . (3 eF t× 5 0d b ) = 150 eFt K 974. 150 eFt Ü g ylet á rf.veszteség én ek elszá m o lá sa : 379 szla. egyenlege: (2 525 + 150) – 2 550 = 125 eFt T 875. 125 eFt K 379. 125 eFt T á rg yévre ju tó idő a rá n yo s ka m a t elh a tá ro lá sa : (5 0 eF t× 0 ,12 × 30 db × 8 hó )/12 = 1 20 eF t. T 391. 120 eFt K 974. 120 eFt I.1 É v eleji

visszavezetés: T 974. 120 eFt K 391. 120 eFt V .1 K am at elszám o lása: T 3 8 4 . (5 0 eF t× 0 ,1 2 × 30 ) = 180 eFt K 974. 180 eFt 197/7. E gy 30 000 eF t alaptőkével ren delkező R t. az ü zleti év augusztus 15-én visszavásárolja saját részvén yein ek 10 % -át. A vállalkozás részvén yi ellen értékekén t 3390 eF t-ot u talt át ban kszám lájáról. A visszavásárolt saját részvén yek egyh arm adát m ég az ü zleti évben 1500 eFt-ért sikerü lt értékesíten i. A ban k jóváírási értesítése m egérkezett S a já t részvén yek vissza vá sá rlá sa b a n kértesítés a la p já n : T 373. 3390 eFt K 384. 3390 eFt L ekö tö tt ta rta lék kép zése T 413. 3390 eFt K 4142. 3390 eFt V issza vá sá ro lt ü zletrészek értékesítésén ek elszá m o lá sa T 384. 1500 eFt K 3 73 . (3 39 0 × 1 /3 ) = 1130 eFt K 975. (1500 – 1130) = 370 eFt L ekö tö tt ta rta lék ö sszeg én ek vissza vezetése T 4142. 1130 eFt K 413. 1130 eFt

198/10. Á llam kötvén y: 1. A vállalkozás az ü zleti év jú liu s 1 -jén 150 db állam kötvén yt vásárolt forgatási céllal. A z épapírokat 5 éves lejáratra bocsátották ki az ü zleti év április 1 -jén . A törlesztésre a lejárat végén kerü l sor. A kam ata 18% /év, m in den év ápr 1 -jén esedékes. A vásárolt épapírok n évértéke 10 eF t/db , vételára 10,4 eFt/db. V ételi árb an lévő kam at (1 0 eF t× 0 ,18 × 3 hó )/1 2 = 4 50 F t/db . N yilván tartási érték: 1 0 ,4 eF t – 450 = 9950 Ft/db. V II.1 É pa pír á llo m án yb a vétele terh elési értesítés a la p ján T 3 7 4 . (9 95 0 × 1 50 ) = 1492 eFt T 9 7 4 . (4 50 × 15 0 ) = 67,5 eFt K 384. 1560 eFt 2. A z ü zleti év szeptem ber 30 -án a vállalkozás értékesít 40 db állam kötvén yt 11 eF t/db eladási áron . A 40 darabból 10 db ellen értéke a fordu lón ap és a m érlegkészítés időpon tja között folyt be. IX .3 0 K ön yv szerin ti érték

kivezetése:ű T 3 7 9 . (9 95 0 × 4 0d b ) = 398 eFt K 374. 398 eFt E llen érték elszá m .: T 3 6 6 . (1 1 eF t× 40 db ) = 440 eFt K 379. 440 eFt É rtékesítés ellen érték e jó váírási ért. alap ján : T 3 8 4 . (1 1 eF t× 30 db ) = 330 eFt K 366. 330 eFt Id ő arán yo s kam at: T 3 7 9 . [((1 0 eF t× 0 ,1 8 × 6 hó )/12 )× 4 0 db] = 36 eFt K 974. 36 eFt Ü g ylet n yereség én ek elszám o lása [379 egyenlege: 440-(398+36) = 6 eFt] T 379. 6 eFt K 975. 6 eFt 3. A vállalkozás az ü zleti év n ovem berében az egyik vállalkozásn ak térítés n élkü l átad 10 db állam kötvén yt. T 8 8 9 . (1 0 × 9 95 0 ) = 99,5 eFt K 374. 99,5 eFt XII.31 Ka m a t elh a tá ro lá s: (1 0 eF t× 0 ,18 × 10 0d b × 9h ó /1 2 ) T 391. 135 eFt K 974. 135 eFt I.1 V issza vezetés: T 974. 135 eFt K 391. 135 eFt IV .1 K a m a t elszá m o lá s: T 3 8 4 . (1 0 eF t× 0 ,1 8 × 10 0d b ) = 180 eFt K 974. 180 eFt Ü zletrészek: 4. A társaság visszavásárolja

törzsbetétjén ek 20% -át 2500 eF tért, m elyn ek ellen értékét ban kszám láról átu talja A társaság törzstőkéje 10.000 eF t S a já t részvén yek vissza vá sá rlá sa b a n kértesítés a la p já n : T 373. 2500 eFt K 384. 2500 eFt L ekö tö tt ta rta lék kép zése: T 413. 2500 eFt K 4142. 2500 eFt 5. A visszavásárolt ü zletrészek felét az ü zleti év októberében 1700 eFt-ért sikerü l értékesíten i. A ban k jóváírási értesítése m egérkezett. Ü zletrész értékesítésén ek elsz.: T 384. 1700 eFt K 379. 1700 eFt Á llo m án ybó l kivezetés: T 379. (2500/2) = 1250 eFt K 373. 1250 eFt Á rf.n yereség elsz: T 379. (1700-1250) = 450 eFt K 975. 450 eFt L ekö tö tt ta rta lék ö sszeg én ek vissa zvezetése: T 4142. 1250 eFt K 413. 1250 eFt 6. A z ü zleti év n ovem ber végén a K ft-n él m aradt ü zletrészek felét bevon ják. A cégbírósági végzés m ég az ü zleti év decem berében m egérkezett. A z ü zletrészek b

evo n á sa a cégb író sá g i vég zés a lap já n : T 887. (1250/2) = 625 eFt K 373. 625 eFt C ég b író ság i b ejeg yzés m eg érkezéseko r: T 411. (10000/2) = 500 eFt K 987. 500 eFt L ekö tö tt ta rta lék ö sszeg én ek vissza vezetése: T 4142. 625 eFt K 413. 625 eFt D iszkon t értékpapír 7. A vállalkozás az ü zleti év au gu sztu s 1 -jén kibocsátott diszkon t é.papírt vásárol A z épapírok n évértéke 10 eF t/db, lejárata 3 év, darabszám a 500 db. A kibocsátáskor átu talt ellen érték 3 500 eFt. V ételi ár darabra: 3.500 eF t/500 db = 7 eF t/db T 3 7 4 . (5 00 db × 7 eF t) = 3500 eFt K 384. 3500 eFt Id őa rá n yo s ka m a t szá m ítá s: 10 eFt – 7 eF t = 3 eF t; 3 eF t/3 év = 1 eF t/év (1 eF t× 5 hó )/1 2 = 4 16 F t/db . T 3 9 1 . (5 00 db × 41 6 F t) = 208,333 eFt K 974. 208,333 eFt 222/6. F orin tpén ztárral kapcsolatos in fók: 381: P én ztár n yitó egyen lege 55 eF t, 384: E lsz. betétszla: 1420 eF t 1. K pfelvétel

ban kszám áról: T 381. 1300 eFt K 389. 1300 eFt K a p cso ló dó tétel értesítés a lap já n: T 389. 1300 eFt K 384. 1300 eFt 2. B érkifizetés (n ettó bér): T 471. 1250 eFt K 381. 1250 eFt 3. Kp-s értékesítés (Á F A tartalom 20% ) 1 500 eF t: T 381. 1500 eFt K 91-92. 1200 eFt K 467. 300 eFt 4. E lszám olásra kiadott összeg: T 361. 150 eFt K 381. 150 eFt 5. T elefon szla kifizetése (Á F A tartalom 20% ) 60 eFt: T 529. 48 eFt T 4 6 6 . 6 0 eF t× 0,20 = 12 eFt K 381. 60 eFt 6. A z elszám olásra kiadott összeggel a m vállalók elszám oln ak V ásárolt an yag értéke egyszerű sített szla. alapján (Á F A tartalom 20%) 125 eFt. T 381. 150 eFt K 361. 150 eFt A n ya go k készletre vétele: T 21-22. 100 eFt T 466. 25 eFt K 381. 125 eFt 7. K pbefizetés ban kszám lára: T 389. 1200 eFt K 381. 1200 eFt K a p cso ló dó tétel értesítés a lap já n: T 384. 1200 eFt K 389. 1200 eFt 1 . P én ztár, csekkek 2 . B an kb etétek B ./IV P én zeszk özök 220

eFt 1.320 eFt 1.540 eFt 230/10. E lkü lön ített betétszla.-val kapcsolatos in fók: 384: E lszám olási betétszla. 2200 eF t 1. A vállalkozás az ü zleti év m árciu s 1 -jén az elsz-i betétszla-ról elkü lön ített 2.400 eF t-ot 12% /év kam atra A lekötés fu tam ideje 2 h ón ap. T 3851. 2400 eFt K 389. 2400 eFt T 389. 2 400 eFt K 384. 2400 eFt 2. A z ü zleti év április 30 -án m egérkezett a ban kértesítés az elkü lön ített kam atozó betétszla.-kal kapcsolatos tételek elszám olásáról. K a m a t lejá ra t vég én : T 3 8 5 1. [(24 00 × 0 ,1 2 × 2 )/12] = 48 eFt K 974. 48 eFt L ejá ra t vég én a z elkülön ített ö sszeg vissza vezetése: T 389. (2400+48) = 2448 eFt K 3851. 2448 eFt Jó vá írá s után : T 384. 2448 eFt K 389. 2448 eFt 3. A vállalkozás a z ü zleti év április 1-jén 9000 eF t értékben kötvén yeket bocsát ki n évértéken , fu tam idő 5 év. K am atfizetés és törlesztés féléven te. K am at 18% /év, a lebon

yolításért fizetett díj 225 eF t. T 3852. 9000 eFt K 443 9.000 eFt L eb o n yo lítá si díj a terh elési ért. ala p já n : T 532. 225 eFt K 384. 225 eFt 4. A z elkü lön ített pén zeszközökből kiegyen líti a beru h ázási szállítók szám láját 3 400 eF t összegben . T 455. 3400 eFt K 3852. 3400 eFt 5. M egérkezett a ban kértesítés az ü zleti év október 1 -jén a kötvén ykibocsátá s törlesztő részletén ek és kam atán ak összegéről. T ö rlesztés és ka m a tfizetés: T 4 4 3 . (9 00 0 eF t/5 év× 2 alk) = 900 eFt T 872-87 3. (90 00 × 0 ,1 8 × 6 hó /12 ) = 810 eFt K 384. 1710 eFt Ü zleti évet terh elő kam at id ő b eli elh at.: T 872-873. [(9000-90 0)× 0 ,18 × 3hó /12] = 364,5 eFt K 482. 364,5 eFt B./IV/2 5.913eFt