Hadászat | Középiskola » Katonai kislexikon

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 136 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:271

Feltöltve:2008. szeptember 06.

Méret:888 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Katonai kislexikon -Aaktív kvóta = active quota = Azoknak a légi és földi ellenőrzéseknek a számát jelenti, amelyet a különböző bizalom- és biztonságerősítő szerződésben érintett államok, mint megfigyelő felek jogosultak végrehajtani az adott szerződéseket aláíró más államok területén, illetve légterében. ABC csapatok = (Chemical, Biological and Radiologicak troops = Inkább csak az ismeretterjesztés, a tájékoztatás során használatos kifejezés, amely az "Atom" – "Biológiai" – "vegyi" (kémiai) – Chemical fegyverekkel (és eszközökkel) kapcsolatos (például a mentesítő) tevékenységet tulajdonítja a szóban forgó katonai szervezeteknek. ABV adatok automatikus feldolgozása = NBC Automated Data Transmission and Processing (ADTP) = A vegyi-, sugár- és biológia helyzet adatainak számítógépes továbbítása és feldolgozása. ABV védelem = NBC defence = Az ABV fegyverek és más forrásból

származó szennyeződések hatásai ellen alkalmazott védelmi rendszabályok, intézkedések létrehozásának és végrehajtásának módszerei, tervei, eljárásai és kiképzési követelményei. Célja, hogy megvédje az erőket az ABV fegyverek, illetve a más forrásból származó szennyezések hadműveletekre, harcra és a katonák pszichikumára gyakorolt káros hatásaitól. Biztosítsa a csapatok túlélő képességét, a küldetés, (harc)tevékenység sikeres végrehajtását. Csökkentse az ABV fegyverek célpontjává válásának lehetőségét. adattovábbító rendszer = data link system = Az ~ két vagy több, levegőben-, földön vagy vízen tartózkodó eszköz (állomás) közötti, meghatározott aktuális vagy korábban rögzített információ (repülési adatok, légi helyzetkép, a repülőeszköz rendszerei működési adatai stb.) reális időben, vagy utólagosan, titkosított formában történő automatikus továbbítása, illetve a kapott

információ megjelenítése. A ~ meghatározott (korlátozott) számú állomások között működik. adminisztratív irányítás = administrative control = Alárendelt vagy utalt szervezetek irányítása a működésükhöz szükséges személyügyi, ellátási, szolgáltatási és más igazgatási ügyekben. Nem terjed ki a hadműveleti irányítás körébe tartozó kérdésekre aerodinamikai erő = aerodynamic force = Testek és a környező levegő egymáshoz viszonyított elmozdulásakor a testekre különböző irányú és nagyságú erők hatnak. A levegőnél nehezebb repülőeszközök repülése ezen az elven alapszik. A repülőeszközökre repülés közben ható aerodinamikai erők a légellenállás, a motor vagy hajtómű által kifejtett erő, a súlyerő és a felhajtóerő. Az erők (kivéve a súlyerőt) a repülőgép kormányai és hajtómű-teljesítménye változtatásával manipulálhatók, ez biztosítja a repülőeszközök kormányozhatóságát.

aerodinamikai kormányzás = aerodynamic control = A ~ egy repülőeszköz levegőben történő helyváltoztatásához szükséges kormányzási módszer. Az ~ repülőeszköz három tengelye körüli mozgatásához a szükséges nyomatékokat aerodinamikai felületeken (szárny, vezérsík, kormánylap stb.) a levegőáramlásnak az aerodinamikai felületek körüláramlásakor keletkező nyomáskülönbségből származó erők biztosítják. ágazati kapcsolatok = industry relations = A partnerekkel és versenytársakkal történő kommunikációs kapcsolatok szervezése. akadály = obstacle = A mozgást korlátozó természetes képződmény vagy mesterséges létesítmény, melynek leküzdése különleges eszközöket vagy robbanószerkezetek alkalmazását igényli. akkreditáció = accreditation = Meghatalmazás, megbízás. Egy újságíró hivatalos elismerése, mint (hadi) tudósító valamely nemzet hivatalos szerve által. Ez hasonló jellegű elismerése azoknak a

médiumképviselőknek is, akik hadműveleti területekről tudósítanak. Az ~ egy azonosító kártya és egy azonosító jel kiadását jelenti, amely felhatalmazza az akkreditált tudósítót, hogy a Genfi Egyezmény III. Protokoll 4 A (4) 1949. védelme alatt álljon, mint olyan személy, aki kíséri a fegyveres erőket, de nem része azoknak. akna = mine = A műszaki zárási gyakorlatban alkalmazott, rendszerint burkolatba helyezett robbanószerkezet. Rendeltetése a földi-, vízi- vagy légi járművek rongálása, megsemmisítése, az élőerő elpusztítása, harcképtelenné tétele. Rendszerint maga az áldozat hozza működésbe, de felrobbanhat a beállított idő elteltével vagy távvezérléssel is működésbe hozható. akna- és lőszermentesítés = explosive ordnance disposal = A fel nem robbant robbanóeszközök felderítése, azonosítása, helyszíni értékelése, hatástalanítása, megsemmisítése vagy elszállítása. Előfordulhat, hogy a

robbanóeszköz a mentesítés közben válik veszélyessé. Közismert megnevezése: tűzszerész tevékenység aknák elleni tevékenység = countermine operations = Az aknák és aknamezők hatásának csökkentésére vagy megszüntetésére irányuló tevékenység (felderítés, mentesítés, hatástalanítás) abból a célból, hogy megőrizzük a saját erők mozgás- és manőverszabadságát, a hadműveletek folyamatosságát. aknamentesítés = mine clearance = Az a tevékenység, melynek során egy területről az összes aknát eltávolítjuk. aknamező = minefield = A földre vagy a föld felszíne alá (vízbe vagy víz alá) – meghatározott rendben vagy rendszertelenül – telepített aknákat tartalmazó terület. aknamezőtörzskönyv = minefield record = Az aknamező telepítésekor, szabvány űrlapon elkészített, az adott aknamezőre vonatkozó összes információt tartalmazó okmány. A törzskönyvet a telepítést irányító vezető készíti el

aktív önrávezetés = active homing = Olyan önirányító rendszer, ahol mind a célpont megvilágításának forrását, mind pedig megvilágítás során a célpontról visszavert energiát felfogó készüléket ugyanaz a rakéta hordozza. aktív önvezérlés, önrányitás = active homing guidance = Egy olyan önvezérlési rendszer, ahol mind a célpont megvilágítását végző, mind pedig a megvilágításból származó, a célpontról visszavert jeleket fogadó egység a rakéta fedélzetén található. aktív tájékoztatási politika = active public information policy = Olyan tájékoztatási politika, amely a média és a közvélemény érdeklődésének felkeltésére irányul valamely tevékenység tekintetében annak érdekében, hogy az részletes tájékoztatást kapjon az adott kérdést illetően. Az érdeklődést a sajtónak adott tanácsokkal, híranyagok közzétételével, személyes kapcsolatokkal, sajtókonferenciákkal, illetve az írott és

audiovizuális tájékoztatás más formáival és eszközeivel lehet növelni. aktív védelmi rendszabályok = active defence measures = Azok a rendszabályok (tevékenységek), amelyeket abból a célból alkalmaznak, hogy felderítsék és megsemmisítsék az ellenség atom-, vegyi-, biológiai lőszereit, illetve alkalmazási eszközeit és raktárait. A raktárak és ipari termelő kapacitások felderítése és rombolása a hadtestnél magasabb színtű szervezetek feladata. aktuális felderítési adatok = current intelligence data = A >felderítési adatok olyan fajtája (type of intelligence data), amely a közelmúltban készült és a jelen helyzethez, vagy a folyamatban lévő eseményekhez kapcsolódik. akusztikai hadviselés = acoustic warfare = Felderítői alkalmazásban olyan tevékenység, amely magába foglalja a víz alatti hangfrekvencia tartomány megállapítása, kihasználása vagy az ellenség általi felhasználása csökkentése, illetve megelőzése

érdekében a víz alatti hangfrekvenciás energia használatát, továbbá a víz alatti hangfrekvenciás tartomány baráti erők általi alkalmazásának fenntartását célzó tevékenységeket. alacsonyabb beosztásba helyezés = in position = A katona szolgálati beosztásából történő leváltása, kisebb felelősséggel (hatás- és jogkörrel) és az ehhez igazodó alacsonyabb rendfokozattal illetve kategóriával járó beosztásba helyezése. Az alacsonyabb beosztásra való helyezésre sor kerülhet: ha a katona az adott beosztással szemben támasztott követelményeknek nem felel meg; átszervezés (vagy átcsoportosítás) során; fegyelmi fenyítésül, illetőleg saját kérelemre. alapbiztosítás = designation for assignment to basic position = A katonai szervezet béke és háborús - személyi és technikai – létszámának különbségére, a hadkiegészítő parancsnokság(ok)on kiírt, biztosított tartalékos hadkötelesek és nemzetgazdasági technikai

eszközök összessége. Lásd még az állandó mozgósítási szükséglet címszónál is. alapilletmény = basic salary = A fegyveres erők tényleges állományban szolgálatot teljesítő (a hivatásos-, a szerződéses-, a tartalékos- és póttartalékos, valamint a katonai tanintézeti hallgatók) katonák illetményének az a része, amely őket a rendfokozatuk, a beosztásuk és a szolgálati viszonyuk jellegzetessége, vagy szolgálati sajátosságok (pl. ejtőernyős, búvár, repülő) alapján illeti meg. Az alapilletmény összetevői ennek alapján: a rendfokozati, beosztási illetmény, valamint a szolgálati pótlék(ok). alapvető katonai képességek = basic military capabilities = A haderő feladatainak eredményes megoldásához speciális képességek szükségesek. Ezek sorában fontos helyet foglal el a veszélyeket megelőző, a veszélyeztetőket visszatartó, a veszélyek következményeit csökkentő képesség. Legfontosabb a harctevékenységet

megvívó képesség, amely az ország megvédésének végső eszköze. A sikeres harctevékenységhez egy sor komplexen ható képesség kialakítása, fenntartása szükséges, melyek közül a haderőre háruló feladatok tartalma miatt kiemelkedik a csapatok felvonulási képessége, bevethetősége és mobilitása; a fenntarthatóság és logisztikai támogatás; a hatékony fegyverzetek és felhasználásuk; a csapatok és az infrastruktúra túlélőképessége; a vezetés-irányítás és információs rendszerek. álcázó köd = screening smoke = Az álcázó ködöt a saját harctevékenységi körzetben, vagy a saját és az ellenség területe között használják, az ellenség földi és légi figyelésének megakadályozására, illetve az ellenség elektrooptikai rendszereinek hatásosságát csökkentendő. alkalmassági vizsgálat (képességvizsgálat) = aptitude test = Az egyén általános képességeinek és különleges adottságainak megállapítására,

illetőleg az adott személy által megpályázott szakra (szakterületre) való alkalmasságának vagy alkalmatlanságának elbírálása céljából. alkalmazási korlátok = application restrictions = Egy adott erő tevékenységét akadályozó, kedvezőtlenül befolyásoló körülmények. alkalmazási terület = area of application = A nemzetközi szerződéseket aláíró államok teljes szárazföldi területét jelenti. alkalmi harci kötelék = joint task force = Egy meghatározott tevékenység vagy küldetés végrehajtására kialakított egy parancsnok alárendeltségébe szervezett katonai alegységek ideiglenes csoportosítása. alkotmány = constitution = Az ország alaptörénye. A Magyar Köztársaság alaptörvénye, az 1949. évi többször módosított XX törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzíti az államformát; a népszuverenitás elvét; a pártok, a szakszervezetek és már érdekképviseleti szervek jogállását; az állampolgárok alapvető

jogait és kötelezettségeit. Fejezetenként rögzíti: az Országgyűlés; a köztársasági elnök; az Alkotmánybíróság; a jogvédelmi biztos; az Állami számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank; a Kormány; a fegyveres erők és a rendőrség; a helyi önkormányzatok; a bírói szervezet; valamint az ügyészség feladat-, jog- és hatáskörét. A Magyar Alkotmány tartalmazza: az alapvető jogokat és kötelezettségeket; a választások alapelveit; illetőleg rögzíti az ország fővárosát és nemzeti jelképeit. állam mozgósítási lehetőségei = mobilisation potentialities of state = Az adott államnak mindazon a politikai, szellemi és személyi feltételei, anyagi-technikai erőforrásai, amelyek a békeidőszakról a háborús időszakra való áttérést, valamint a mozgósítás feltételeit biztosítják. Katonai szempontból az állam mozgósítási lehetőségei mindazokat az erőket, erőforrásokat, eszközöket, valamint szolgáltatásokat magukba

foglalják, amelyek az állam fegyveres erőinek a háborús hadrendre, háborús szervezetre és hadiállományra való feltöltéséhez, a fegyveres erők háborús viszonyok közötti fenntartásához (működéséhez), a haditermelésre (a hadigazdálkodásra) való átálláshoz és annak folyamatos végzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. állampolgári és honvédelmi ismeretek mint kiképzési ág = education on civics and (national) defence as a branch of training = A fegyveres és fegyver nélküli sorkatonai, illetve szerződéses katonai szolgálatot teljesítők általános katonai kiképzése keretében megjelenő kommunikációs tartalmú kiképzési ág. A ~ célja: megtanítani a katonáknak azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek elősegítik személyiségük céltudatos, tervszerű formálását, a nemzet érdekeinek szolgálatában a haza védelméhez, a fegyver nélküli katonai szolgálat ellátásához szükséges szellemi-erkölcsi normák és

szokások kialakítását, fejlesztését. állományfegyelem = discipline of staff; discipline of effective force = A személyi állománynak az állománytáblákban rögzített, illetve az arra jogosult elöljárók által külön (parancsban) elrendelt beosztásokban (számban és minőségben) történő rendeltetésszerű alkalmazása a megfelelő feladatra, tevékenységre. Az állományfegyelem értékelését különféle mutatók alapján végzik. Ilyen pl a nem kiképzési érdekű állománymozgások aránya; a nem katonai vagy polgári szakképzettségnek megfelelő beosztásban lévők aránya. általános támogatás = general support = A kijelölt erők számára nyújtandó tervezett támogatást jelenti készletezés nélkül. Az általános támogatás a legcentralizáltabb kapcsolatrendszer, amely biztosítja a harcoló egységek részére a hadműveletek során megvívott ütközetekben való leghatékonyabb részvételt és akkor használatos, amikor az ellenség

helyzete nem tisztázott. andragógia = andragogy = A felnőttoktatás elmélete az ~ görög szóból származik, jelentése: felnőtt férfi + vezetni A felnőttek iskolai és iskolán kívüli nevelésnek, oktatásának, képzésének a cél- és feladatrendszerét, alapelemeit, folyamatának törvényszerűségeit és sajátosságait, forma és eszközrendszerét kutató tudomány. antimilitarizmus = antimilitarism = A militarizmus társadalmi gyökereinek kiirtására irányuló szélsőséges törekvés, mozgalom. Szélsőséges polgári erők hozták létre a XIX. században az állandó hadseregek felállítása, az anyagi erőforrások katonai célzatú pazarlása, a népek háborúra való felbújtása, a katonai szövetségek létrehozása, a társadalom és az állam militarizálása elleni jelszóval. Az antimilitarizmus lényegesen eltér s polgári és a vallási pacifizmus eszméitől, mert mindenkor aktív tevékenységet fejt ki, mindenféle katonai tevékenység

ellen. anyagi biztosítás = material support = Az anyagi támogatás azon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek a katonai szervezetek anyagi szükségleteinek megtervezését, az anyagi készletek felhalmozását, lépcsőzését, a felhasznált anyagi készletek utánpótlását tartalmazza. anyagi biztosítás feladatai = tasks of the material support elements = Az anyagi támogatás feladatai: szükséglet felmérés, beszerzés, rendszeresítés, készletképzés, készletlépcsőzés, a felhasználás tervezése, a felhasználás szabályozása, a felhasznált készletek pótlása, a felhasználás ellenőrzése, nyilvántartása, elszámolása. anyagi biztosító tagozatok funkciói = functions of mate-rial support elements = A logisztikai támogató rendszerek részeként funkcionáló anyagellátó /biztosító/ tagozatok, a szakmai feladataik elvégzése során kettős funkciót látnak el. Ezek a ellátás, raktározás és elosztó funkciók anyagi

támogató tagozatok funkciói = functions of material support sides = A logisztikai támogató rendszerek részeként funkcionáló anyagellátó /biztosító/ tagozatok, a szakmai feladataik elvégzése során hármas funkciót látnak el. Ezek a tároló, a továbbító és elosztó funkciók anyagmozgatás = movement of materials = Az ~ anyagoknak, eszközöknek az ellátó forrástól a felhasználókig való áramlása közben felmerült műveletek összessége Az anyagmozgatás rendszere magába foglalja: a csomagolást, készletezést, egységrakomány kialakítását, a raktári tevékenységeket (belső) és a raktárakkal való manőverezést. A raktári tevékenységek felölelik a rakodást, a tárolást, az elosztást és a nyilvántartást. anyagnyilvántartás = material inventory = A katonai szervezetek egyes anyagfajtáinak, raktári készleteinek és az ebben bekövetkező változásoknak folyamatos feljegyzése, regisztrálása. Az anyagnyilvántartás tartalmazza

az anyagfajták jellemző adatait, mértékegységét, termékkódját, az anyagmozgatás irányát, a raktári készletek mennyiségi adatait, nyilvántartási értékét (elszámolási árát). Az anyag nyilvántartásának az egyszerű, kézzel vezetett nyilvántartó lapoktól, kezdve a legfejlettebb számítógépes nyilvántartó berendezésekig többféle megoldása létezik. Az anyagnyilvántartás módjának megválasztását és megszervezését mindig a helyi adottságok, lehetőségek és központi szabályozók szabják meg. arculati kézikönyv = logo-book = A katonai szervezet teljes formavilágát; szervezeti megjelenítését; vizuális arculati elemei leírását, ábrázolását, képi megjelenítését, animációját tartalmazó kiadvány. A szöveges és képi arculati elemekhez tartoznak többek között - a szervezet logója, emblémája, nyelvezete, szlogenje (jelmondata), betűtípusa, színvilága, tipográfiai rendszere stb. A vizuális elemek alkalmazási

és felhasználási formái: levélpapír, boríték, e-mail formalap, kitűző, egyenruha stb. aszimmetrikus hadviselés = asymetrie warfare = A fegyveres konfliktusok megvívásának új formája, melynek alapja az, hogy a nemzetközi színtéren jelen levő fegyveres erők, csoportok jelentősen különböznek egymástól méreteikben, felszereltségükben és képességeikben. Amíg az államok nagy része szervezett, modern eszközökkel – köztük nehéz fegyverzettel – ellátott haderőt tart fenn, egyes államok és nem állami csoportosulások célkitűzéseiket terrorista akciók, bűncselekmények elkövetése útján akarják elérni, azért, mert az ilyen műveletek kevesebb beruházást és erőforrást igényelnek. Ezek a csoportok ott támadják meg ellenfeleiket, ahol azokat a legsebezhetőbbnek vélik. A modern haderő és a terrorista eszközökkel, módszerekkel működő fegyveres csoport között óriási aránytalanság van, ennek ellenére – a fejlett

technológiájú fegyverek bekerülési költségei miatt – az aszimmetrikus hadviselés valószínűsége növekvő tendenciát mutat. Ez indokolja, hogy a terrorizmus elleni küzdelemre a modern haderőknek is képeseknek kell lenniük. át-alárendelés = allotment (transfer of authority) = A harc, a hadművelet folyamán, a feladat végrehajtása érdekében szükségessé váló olyan intézkedés, amellyel egy szervezetszerű, illetve megerősítő alakulatot (erőket, eszközöket), vagy annak részleteit eredeti alárendeltségéből más elöljáró parancsnok (katonai szervezet) alárendeltségébe utalnak. Az átalárendelés általában időleges Azaz az átalárendelés nem más, mint az egység (önálló alegység, alegység) alárendelésének ideiglenes megváltoztatása általában valamilyen feladat végrehajtása érdekében. A fogadóparancsnok a szervezetszerű erőivel azonos mértékben gyakorolja vezetési és irányítási hatáskörét. Az átadásért

a küldő alakulat parancsnoka viseli a felelősséget átcsoportosítás = redeployment (of forces, personnel, materials, and equipment) = Az ~ erők, személyek, anyagok, eszközök elhelyezkedésének átrendezése, illetve szervezett áttelepítése egyik körletből vagy helyről a másikba, általában előnyösebb, kedvezőbb pozícióba egy cél megvalósítása érdekében. > manőver (manoeuvre); deployment (felvonulás, kitelepülés) átjáró = minefield lane = Az aknamezőn átvezető mentesített és kitűzött sáv, irány. Szélessége csak az oszlopban való áthaladást biztosítja. átjáró jelzése = lane marker = Az aknamezőn átvezető átjáró kitűzésére használt jelek, a szárazföldön zajló aknaharc során. Az átjáró kezdetét és végét mutató jel beköthető egy tájékozódási ponthoz vagy közbeeső jelzéshez. átkelőhely = crossing site = Egy híd- vagy kompátkelőhely működéséhez szükséges terület, illetve az első hullámban

alkalmazott rohamcsónakok, a vízi-akadályt úszva vagy gázlón leküzdő járművek részére szükséges partsáv. atom- biológiai- és vegyi (ABV) felderítés tervezése = NBC Surveillance Planning = Olyan a vegyi-, sugár-, biológiai felderítésre (ellenőrzésre) vonatkozó tervezési tevékenység, amelyet hadosztály vagy annál magasabb szintű szervezetek végeznek egy meghatározott területre (körzetre) vonatkozóan. Tartalmazza a szakegységek és más fegyvernemi, illetve szakcsapatok kijelölt vegyi-, sugár- és biológiai felderítő (figyelő) tevékenységét. > area recon (terület (körzet) felderítés) atom-, biológiai- és vegyi (ABV) riasztási és értesítési rendszer = NBC Warning and Reporting System (NBCWRS) = A tömegpusztító fegyverekkel mért csapásokról és más okból kialakuló ABV szennyezésről gyors riasztást (jelentést, tájékoztatást) ad a tömegpusztító fegyverek alkalmazásáról, veszélyes ipari objektumok

rombolódásáról, a várható és valóságos szennyezésekről, a vegyi-, sugárfelderítés és ellenőrzés eredményeiről. A jelentések továbbításra kerülnek a parancsnoki jelentési rendszerben az alárendeltek és az elöljáró részére, valamint azokat a szomszédok tájékoztatásul kapják. Minden jelentésnek sajátos tartalma van, a jelentési eljárás gyorsítása érdekében szabványjelzéseket (kódokat) tartalmaz. átszivárgási terepszakasz = percolation line of field = A terep azon szakasza, amelyet egy adott erőnek időben és észrevétlenül át kell lépnie. áttelepülő repülőgép (helikopter) "A" fokozatú kiszolgálása = stage A aircraft cross servicing = Egy szervezet által térítés ellenében vagy anélkül nyújtott szolgáltatás, más egység állományába tartozó repülőgépekre (helikopterekre) meghatározott műveleti előírások elvégzése, további áttelepülés érdekébe. Az ~ a repüléshez szükséges

üzemanyaggal, folyadékokkal és gázokkal való feltöltésre, fékernyő pótlására, földi indító-berendezés biztosítására korlátozódik. áttelepülő repülőgép (helikopter) "B" fokozatú kiszolgálása = stage B aircraft cross servicing = Egy szervezet által térítés ellenében vagy anélkül nyújtott szolgáltatás más egység állományába tartozó repülőgépekre (helikopterekre) meghatározott műveleti előírások elvégzése, ismételt harcfeladat végrehajtása érdekében. Az ~ a magába foglalja az "A" fokozatú kiszolgálást, ezen felül a fegyverzeti anyaggal való feltöltést és az előző harcfeladat objektív kontrol anyagai előhívását. áttelepülő repülőgép (helikopter) kiszolgálása = aircraft cross servicing = Egy szervezet által, térítés ellenében vagy anélkül nyújtott szolgáltatás, más egység állományába tartozó repülőgépekre (helikopterekre) meghatározott műveleti előírások

elvégzése, további áttelepülés érdekében. Az ~ a kiszolgálás területei és mélysége függvényében lehet "A" fokozatú és "B" fokozatú. Az ~ elsősorban a NATO légierők napi kiképzése során gyakorolt tevékenysége, kis kötelékek országaik közötti mozgatására és az együttműködés gyakoroltatására. attitűd = attitude = Magatartási, viselkedési mód. A személyi állomány hozzáállását, azonosulását jelenti a katonai szervezet célkitűzéseinek végrehajtásához. Pozitív alakításának célja: a honvédség alaprendeltetésének, helyének szerepének, szervezeti működési rendjének elfogadása; a katonai szolgálat szükségességének, erkölcsi és jogi kötelezettségeinek megértése; a hazaszeretet és a haza iránti elkötelezettség megnyilvánulása; a szervezeti összetartozás, a honvédséghez való szoros kötődés kifejeződése. azonosítás = identification = Az észlelt személynek, tárgynak,

létesítménynek tevékenységgel, vagy eszközzel történő meghatározása. azonosítási, elfogási és megsemmisítési szabályok = rules for interrogation, intervention and engagement = A ~ szabályok, jelek és jelzések gyűjteménye békeidőben az európai NATO légtér megsértésével fenyegető légi célok saját-idegen jellegének megállapítására és szükség esetén megsemmisítésére. Az ~ -at tartalmazó dokumentumok meghatározó jelleggel bírnak a > Quick Reaction Alert Interceptor (vadászrepülő készültségi erők) és a > Combined Air Operational Centre (CAOC) (NATO ideiglenes légierő vegyes műveleti központ) feladatai végrehajtásában. -Bballisztikus rakéta támadás korai riasztó rendszer = ballistic missile early warning system = Felderítő és információs rendszer melynek rendeltetése az idegen országok területéről indított ballisztikus támadó rakétafegyverek indításának felderítése, feltehető célpontjainak

meghatározása, ezen információk továbbítása a NATO vezetési pontokra és a rakétavédelmi eszközökkel felszerelt csapatokhoz. A ~ rendeltetése a saját csapatok biztonságának növelése a korai információ biztosításával. befektetői kapcsolatok = investor relations = A szervezet és az intézményi, egyéni, illetve dolgozói befektetők közötti kommunikáció- és kapcsolatszervezés. bejelentett hely = declared site = Olyan létesítményt vagy pontosan körülhatárolt földrajzi helyet jelent, ahol egy vagy több nemzetközi megállapodásban rögzített ellenőrzési objektum található. béke rendszeresített = peacetime established = A békeállapot időszakára meghatározott feladatok végrehajtására a katonai szervezet állománytáblájában rögzített személyi állomány létszáma, valamint az anyagi-technikai eszközök mennyisége. békeállapot = state of peace = A honvédség és az egyes katonai szervezetek békeidőszaki alaphelyzete,

melyben a katonai szervezet biztosítja a készenléti kategóriájába sorolásának megfelelő készenléti szint fenntartását, végzi a részére meghatározott képesség elérése érdekében a kiképzést, felkészítést, biztosítja a készenlét fokozása megkezdésének feltételeit, valamint kijelölt erőkkel készenléti illetve készültségi szolgálatot lát el. Egy katonai szervezet békeállapota a készenlét fokozásának megkezdéséig, a honvédség békeállapota a rendkívüli állapot kihirdetéséig tart. békében előkészített műszaki zár = peacetime prepared obstacle = Olyan műszaki zár, melyet már békében megépítettek vagy a létesítéséhez szükséges előkészítő munkát részben vagy teljesen elvégezték. Rendszerint a zár dokumentációi is készek és az aktivizáláshoz szükséges műszaki harcanyagot készletezték. békében meglévő = effective in peacetime = Ténylegesen állományilletékességbe helyezett (beosztásra

került) személyi állomány és a rendelkezésre álló (meglévő) anyagi-technikai eszközök összessége. békeépítés = peace building = Olyan tevékenység, amely segíti más, politikai, gazdasági, szociális és katonai rendszabályok érvényesülését a helyzet politikai elrendezésének megszilárdítása érdekében, a konfliktus orvoslása céljából. Ez olyan mechanizmusokat foglal magában, amely lehetővé teszi a béke megszilárdítását, a bizalom és a jólét érvényre juttatását és a gazdaság helyreállítását. békefenntartás = peacekeeping = Általánosságban az ENSZ Alapokmány VI. fejezete alapján végrehajtott művelet, ahol a konfliktusban érintett összes fél beleegyezésével figyelik és elősegítik a békeegyezmény végrehajtását. békehadrend = peacetime structure = A békében fenntartott katonai szervezetek csoportosítása, szervezeti, valamint alárendeltség szerinti tagozódása. A békehadrend a mozgósítási (hadi-,

háborús-) hadrend békében meglévő része. Összetétele függ: a megalakulásához szükséges feltételektől; a békeidőszakban adódó feladatoktól; az állam gazdasági lehetőségétől; továbbá a várható ellenség háborús felkészültségétől és háborús készségétől. A békehadrendben olyan szervezetek is szerepelnek, amelyek nem a háborús hadrend követelményei szerint működnek, hanem a békeidőszak különböző katonai, gazdasági, igazgatási, gyógyító stb. feladatainak megoldásában vesznek részt, A békehadrend katonai szervezetei (csapatok) eredeti szervezetükkel térnek át a háborús tevékenységre, vagy kiegészülnek (feltöltésre kerülnek), illetve egyes szervezetek állományát, felszerelését csökkentik, másokat pedig megszüntetnek. békeidőszak = time of peace = A hatályos jogszabályok korlátozások nélküli érvényesülésének időszaka, amikor sem rendkívüli állapot, sem szükségállapot nincs kihirdetve.

A honvédség egésze és az egyes katonai szervezetek az éves kiképzési, felkészítési és egyéb terveik alapján végzik napi tevékenységüket. békekikényszerítés = peace enforcement = Az ENSZ Alapokmány VII. Fejezete alapján végrehajtott műveletek összessége. Ezek természetükben kényszerítők, és akkor alkalmazzák őket, amikor a válságban érintett összes résztvevő nem jut konszenzusra, vagy a konszenzus helyreállítására, illetve a határozatban rögzített feltételek kikényszerítésére tervezik. békeszervezet = peacetime organization = A békeállapot időszakára meghatározott feladatok végrehajtására létrehozott katonai szervezet. béketámogató művelet = peace support operation = Összetett művelet, amelyet az ENSZ/EBESZ mandátum végrehajtásának támogatása érdelében, katonai erők, diplomáciai és humanitárius szervek bevonásával hajtanak végre, a mandátumban meghatározott politikai célkitűzések, vagy más

feltételek megvalósítása céljából. Magában foglalhatja az alábbi tevékenységeket: békefenntartás, béke kikényszerítés, konfliktus megelőzés, béketeremtés, békeépítés és humanitárius akciók végrehajtása. béketeremtés = peace making = Olyan diplomáciai tevékenységsorozat, amelyet a konfliktus megkezdődése után folytatnak, és célja a tűzszünet vagy a gyors békés elrendezés megteremtése. Magában foglalhat olyan tevékenységeket, mint közvetítés, kibékítés, illetve diplomáciai nyomásgyakorlás, elszigetelés vagy szankciók bevezetése. belépési pont = point of entry = A nemzetközi szerződések gyakorlati megvalósítása során azt az ellenőrzött fél által meghatározott helyet jelenti, ahol a ellenőrző fél megbízottjai beléphetnek – feladat végrehajtásra - a ellenőrzött fél területére. belső tájékoztatás = internal information = Objektív, időszerű, helytálló, mindenre kiterjedő és jól érthető

információ biztosítása a szervezet tagjai számára az őket érintő kérdésekben. A PR teljes kommunikációs rendszerével a katonai vezetést kell, hogy segítse a szervezet rendeltetésének megvalósítása érdekében. belső PR = internal-PR = A katonai szervezet vezetőinek a szervezet munkatársaival, illetve csoportjaival kiépített és folyamatosan fenntartott kommunikáció- és kapcsolatszervező tevékenység. A ~ gyűjtőkategóra Területei: > belső tájékoztatás; > személyesPR; > rendezvényszervezés; > hagyományápolás; > PR-oktatás, -képzés, továbbképzés; > szakmaiPR-kiadványok készítése; > PR-programok, > PRkampányok; > nemzetközi rendezvények és gyakorlatok PR-munkája bemérő és adószignál-felderítés = measurement and signature intelligence = Olyan tudományos és technikai adatszerzés, amely az érzékelő eszközökből nyert adatok mennyiségi és minőségi elemzéséből kapnak azzal a céllal,

hogy azonosítsanak bármely, az adott forrásra (adóállomás, vagy sugárzást kibocsátó eszköz) jellemző megkülönböztető jegyet és, hogy elősegítsék a további azonosítást vagy ugyanazon eszköz bemérését. beszerzés = acquisition = A beszerzés a haderő építésére és fenntartására kialakított politikai és katonai elképzeléseknek megfelelően, az állami költségvetés lehetőségeihez igazodva, a haderő rendeltetésszerű működéséhez szükséges eszközök, anyagok és szolgáltatások megrendelése és átvétele. A beszerzési folyamat kiterjed a haditechnikai eszközök hadianyagok és egyéb felszerelések fejlesztésére, a piackutatásra, a pénzügyi és gazdasági tevékenységekre. beszivárgás = infiltration = Egy adott erő észrevétlen bejutása az ellenség terültére. Járművön vagy gyalog végrehajtott manőver azzal a céllal, hogy kedvező helyzetet foglaljanak el az ellenség mögöttes harcterületén, támadási vagy

zavarkeltési feladattal. beteg = patient = Általánosságban véve a katona−egészségügyi biztosítás rendszerében megjelenő, minden ellátásra szoruló személy. betekintési engedély = security certification = Az illetékes nemzeti hatóság által kiadott okmány, amely azt jelzi, hogy e személyt átvizsgálták és alkalmas arra, hogy a bizonyítványban meghatározott mértékben a minősített ügyekbe betekinthessen. bevezető sajtóközlemény = initial exercise press release = Olyan közlemény, amely az első információt tartalmazza valamely gyakorlatra, tevékenységre vonatkozóan. bevonulási segély = call-up payment = A hadköteles a sorkatonai szolgálatra történő behívása esetén egyszeri segélyre jogosult, amelyet a bevonulás előtt a jegyző folyósít. biológiai veszélyeztetettség felmérése = biological vulnerability analysis = Olyan tevékenység, amelynek során meghatározzák a biológiai fegyverek okozta fenyegetettségi helyzetet,

előzetes előrejelzést készítenek, ezek képezik a védelmi rendszabályok alapját. biológiai, sugárzó és mérgező harcanyagok mintavétele és azonosítása = SIBRCA sample = A mérgező, sugárzó és biológiai (harc)anyaggal szennyezett környezet anyagainak, tárgyainak gyűjtése, elemzése a felderítési adatok, valamint a csapás megtörténtének igazolása érdekében. biztonság politikai alapelvek = principles of scurity policy = Országgyűlési határozatban rögzített elvek jogi megfogalmazása. A határozat a Kormányt bízza meg a biztonságpolitikai elvek következetes képviseletével, és az ország biztonságának megerősítésére vonatkozó feladatok maradéktalan végrehajtásával. biztonság; biztosítás; elhárítás; biztonsági szervezet = security = 1. A személyi állománynak, a meghatározott információknak, anyagoknak, tevékenységeknek és létesítményeknek a kémkedés, a szabotázs, a felforgatás, a terrorizmus és terrorista

akciók, továbbá a veszteség és a jogosulatlan felfedés elleni védelemre kialakított/létrehozott állapot. 2 Azon rendszabályok összessége, amelyet a fenti állapot elérésére hoztak. 3 Ezen rendszabályok/intézkedések meglétéért és fenntartásáért felelős szervezetek. biztonsági felderítés = security intelligence = A kémkedés, a szabotázs, a felforgató vagy terrorista tevékenységet folytató, illetve ezzel gyanúsítható ellenséges szervezetek vagy egyének szándékainak és képességeinek a meghatározására irányuló felderítő tevékenység. biztonsági intézkedések a hírközlő szervnél = security at the source = Azt jelenti, hogy a minősített információt nem teszik közzé sem közvetlen, sem közvetett módon a médián keresztül. Ez megköveteli, hogy a személyi állomány az információ birtokában ne árulja el azokat az információkat vagy részleteit, amelyek veszélyeztetik a folyamatban lévő vagy tervezett

(had)műveleteket, tevékenységeket. biztonsági megbízhatósági ellenőrzés = security clearance = Az illetékes nemzeti hatóság által tett adminisztratív megállapítás arról, hogy az egyén biztonsági szempontokból alkalmas a minősített információkhoz való hozzáférésre. biztonsági terepszakasz = security line of field = A terep azon szakasza, amely még biztosítja a becsapódó robbanó lövedékek, gránátok hatása elleni védelmet. biztonsági zóna = safety zone = A veszélyforrás körüli sáv, amelyen kívül a kockázat egy meghatározott érték alatt marad. biztonságtechnika= safeti technical = A munkavédelem egyik fő területe, annak technikai oldala, azoknak a szervezési és műszaki intézkedéseknek, valamint eszközöknek a rendszere, amelyek megakadályozzák a veszélyek a veszélyes és ártalmas tényezők hatását a munkavégzés, feladat végrehajtás során. Más megközelítésben: az ember, a környezet és a tárgyi értékek

védelmének technikai kérdéseit foglalja magába. biztosítási öv = covering force area = A harcterület peremvonala előtt - a biztosító erők számára kezdetben kijelölt előretolt állásokig - húzódó terület. A biztosító erők ebben az övben hajtják végre a megszabott feladataikat. biztosító szerkezet = safety device = Olyan szerkezet, amely megakadályozza a nem szándékos (véletlen) működtetést. Elsősorban az aknáknál alkalmazzák bonyolult időjárási körülmények = difficult weather/instrumental flight meteorological conditions = Olyan időjárási körülmények, amikor a repülési feladat részben, vagy teljes egészében felhőben, felhő felett, nagy kiterjedésű vízfelület felett vagy korlátozott látástávolság mellett, a földi tájékozódási pontok korlátozott megfigyelhetősége mellett hajtható végre. A ~ közötti repülés azon repülőeszközök számára engedélyezett, amelyek rendelkeznek a ~ közötti repüléshez

szükséges műszerezettséggel. -Ccélcsoportok = target groups = A közvélemény azon csoportjai, amelyek a szervezet szempontjából valamilyen ismérv szerint homogénnek tekinthetők. A PR a ~ -okat vagy kapcsolatköröket információigényük, illetve a szervezet működésére gyakorolt hatásuk szempontjából tekinti homogénnek. A szervezet számára racionálisan megcélozható ~ -okat az emberek azon sokaságai, szervezetei képezhetik, akikkel/amelyekkel a szervezet működése során kapcsolatba kerülhet. célcsoportokkal való kommunikáció vagy érintkezés = communication with target groups = Olyan információcsere – folyamat, ahol a befogadó pozíciójába nem egy ember, hanem meghatározható, jellemezhető homogén, viszonylag zártkörű csoport áll. A ~ nem minden esetben kétirányú és közvetlen: léteznek olyan csoportkommunikációs formák, amelyeknél térben és/vagy időben elválik egymástól a kibocsátó és a befogadó, így a

visszacsatolás már csak időben késleltetve és esetileg történhet. célmegjelölés = target designation = A célzási tartományban vizuálisan észlelhető, vagy a szenzorok (vagy valamelyik szenzor) által észlelt, a kijelzőn megjelenő célok közül, valamilyen kritérium szerint kiválasztott cél kijelölése, ami után általában célbefogás és folyamatos célkövetés történik. céltárgyakat felderítő és mérő berendezés = sensor = Különböző hullámtartományban működő érzékelő, amely a hatászónájában található céltárgyak jelenlétének megállapítására, valamint a felderített céltárgyak helykoordinátáinak (távolság, oldalszög, helyszög) és mozgásparamétereinek (relatív sebesség, szögsebesség) meghatározására szolgál. A ~ jellegzetes fajtái az elektrooptikai, a lézer és a radar berendezések. célzókonténer = targeting pod = A repülőeszköz külső függesztménye, ami a benne elhelyezett elektrooptikai, infra

vagy lézer berendezések segítségével lehetővé teszi légi vagy felszíni célok felderítését, azok ellen a célzást és a fegyverzet alkalmazást akkor is, ha a cél közvetlen vizuális megfigyelése nem lehetséges. CFE szerződés = CFE treaty = Az angol "Treaty on Conventional Armed Forces in Europe" azaz Európai Hagyományos fegyveres Erőkről Szóló szerződés, rövidítése, mely szerződésben az aláíró államok vállalták, hogy csökkentik és un. "plafonokat" határoznak meg a meglepetésszerű támadásokhoz és nagyméretű támadások megindításához szükséges főbb fegyverek számára. A szerződést aláíró államok nemzeti limiteket is meghatároztak hagyományos haderejük személyi állományára vonatkozóan az Atlanti-óceántól az Urál-hegységig terjedő térségben. civil (polgári) katonai együttműködés = civil-military cooperation = Azon erőforrások és intézkedések összességét jelenti, amelyek

felhasználásával a NATO parancsnokságok létrehozzák és folyamatosan fenntartják a hivatalos kapcsolatokat a felelősségi területükön működő polgári és katonai nemzeti hatóságokkal, a lakossággal, különböző nemzetközi és helyi kormányzati szervezetekkel, abból a célból, hogy olyan polgári feltételek jöjjenek létre, amelyek a lehető legnagyobb erkölcsi, anyagi és katonai előnyöket biztosítják az adott konfliktus megoldása érdekében. civil kontroll = civil control = Azt a politikai, illetve intézményi normarendszert jelenti, amelyet a demokratikus országokban a fegyveres erők polgári irányítására és ellenőrzésére építenek ki. A ~ legfőbb felelős gyakorlója a parlament, illetve a kormány. A ~ működési területei: a fegyveres erők helye, szerepe, rendeltetése; a humánerőforrás-gazdálkodás rendszere; a költségvetés és beszerzés folyamatai; a jogiigazgatási kérdések; a társadalmi, nyilvánossági és

sajtókapcsolatok. - Cs családfenntartói szolgálathalasztás = deferment for family care; postponement of callig out because of family care reason = A családfenntartói kötelezettség miatt a sorkatonai szolgálatra való behívását el kell halasztani annak a hadkötelesnek, aki a vele közös háztartásban élő beteg, állandó ápolásra vagy pedig gondozásra szoruló egyenes ági felmenő rokonát, kiskorú testvérét, házastársát vagy gyermekét egyedül tartja el, ha a rászorulónak eltartásra kötelezhető más hozzátartozója nincs, illetve az ápolását vagy gondozását más hozzátartozó nem tudja ellátni, és azt egészségügyi , szociális intézmény nem látja el, valamint a hadköteles behívása az eltartott létfenntartását veszélyeztetné. csapás = strike = Egy olyan támadás, mely egy objektum bénítására, elfoglalására, vagy megsemmisítésére irányul. csapás helye = attack location = A csapás konkrét földrajzi helye. A terület

(hely) földrajzi koordinátákkal jól behatárolható. csapásterület, csapáskörzet = attack area = A tömegpusztító fegyverrel mért csapás által elsődlegesen szennyezett terület, ahol a csapás hatása azonnal érezhető. A terület nagysága függ az alkalmazási eszköz típusától, az időjárási viszonyoktól. csapatismertető = review = A katonai szervezet múltját, történetét, csapahagyományait bemutató, valamint a szervezet rendeltetését, működését, jelenét, mindennapi tevékenységét ismertető kiadvány. csapatok a szövetséges műveletek végrehajtására = contingents for enforcement allied operations = Béke idején három kategóriába soroljuk azokat a csapatokat amelyek a többnemzetiségű kötelékekhez rendelkezésre állnak (vagy állhatnak). 1 A NATO által vezetett erők olyan kötelékek, amelyeket nemzetek - már béke idejére is egy NATO parancsnok hadműveleti vezetése vagy irányítása alá helyeztek. 2 Kijelölt erők olyan

kötelékek melyeknek egy NATO parancsnok hadműveleti vezetése, vagy irányítása alá helyezésében a nemzetek megállapodnak abban az esetben, ha egy különleges helyzet, állapot vagy rendszabály kerül kihirdetésre a NATO Megelőző Óvatossági Rendszerének keretén belül. 3 Előjegyzett erők olyan kötelékek melyek egy NATO parancsnok hadműveleti vezetése vagy irányítása alá helyezésében, a valamikori jövőben a nemzetek megegyeztek. A NATO integrált katonai struktúráján belül, a többnemzetiség elvének eltérő fokán három alapvető modell létezik a csapatok szervezetére és vezetésére: 1. Teljesen integrált erők többnemzetiségű alapon a százalékos részvétel elvének figyelembevételével, nemzeti komponensekből kialakítva és teljesen integrált parancsnokságokból épülnek fel. Az ilyen többnemzetiségű kötelékek parancsnokait általában rotációs alapon nevezik ki. 2 A két nemzeti köteléket az azonos méretű részvétel

elvének betartása mellett teljesen integrált parancsnokságok alkalmazásával működtetik. 3 A keretnemzet elvén működő kötelékeknél a keretnemzet adja a parancsnokot, biztosítja a híradás és a kommunikáció vázát és az irányadó doktrinális ügyekben is. A törzs állományának jelentős részét szintén a keretnemzet biztosítja, így a törzs munkanyelve is az ő nemzeti nyelvük. csapatút = military route = A ~ a katonai gépkocsi utak valamennyi fajtája, ahol a katonai szervezetek és a hozzájuk tartozó logisztikai biztosítási eszközök közlekednek . > fő katonai gépkocsiút (primary military vehicle route , axial route); haránt katonai gépkocsiút (lateral military vehicle route , lateral route) csereszabatosság = changeability = Két vagy több olyan, a teljesítmény és tartósság szempontjaiból megegyező funkcionális és fizikai jellemzőkkel rendelkező termék között fennálló állapot, mely termékek, a beállítást

kivéve, magukon a termékeken végrehajtott változtatás, valamint a megfelelőség és a teljesítmény szerinti kiválogatás nélkül, képesek egymás helyettesítésére. -Ddecentralizáció /katonai vezetésben/ = decentralization = A parancsnok felelőssége a feladat teljesítésért oszthatatlan, de a jogkörök és a felelősség egy részének alárendeltekhez történő leadása megfelel a decentralizáció elvének. Szükséges lehet jogkörének megosztása helyetteseivel, közvetlen szakterületi vezetőivel is. A parancsnok minden helyzetben pontosan fogalmazza meg szándékát, határozza meg az elérendő célokat és gondoskodjon az alárendeltek részére meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásokról és jogosítványokról. A jogkörök és felelősség megosztásával, delegálásával a parancsnok az alárendeltek cselekvési szabadságához teremt kedvező feltételeket, hogy váratlan helyzetekben is célirányosan

tevékenykedjenek és nagy önállósággal használják ki az adódó lehetőségeket. A decentralizáció biztosítja a kezdeményezést és segíti a döntések időbeni meghozatalát. Az összhaderőnemi parancsnoknak törekedni kell a decentralizáció elvének alkalmazására. demobilizáció = demobilisation = A katonai szervezetek háborús hadrendről békehadrendre, háborús szervezetről békeszervezetre és hadiállományról békeállományra való visszatérésével összefüggő tevékenységsorozat. A hadiállapot szükségleteinek kielégítésére (ellátására) átállított állami élet (elsősorban a közigazgatás), valamint a nemzetgazdaság (az ipar, a kereskedelem, az infrastruktúrális hálózat), – kiemelten a fegyveres erők működését meghatározó hadiipari termelés – át(vissza)állatása a békeállapotnak (az ország békeállapotban jelentkező szükségleteinek) megfelelően. demonstráció = demonstration = Olyan látványos

tevékenység, amely felhívja a kívánt személy(ek) figyelmét az adott tevékenységre. Célja az ellenség figyelmének elvonása a harc keresése nélkül. desszantolási körzet = landing area = 1. A célterületnek az a része, amelyen belül egy tengeri deszant erő partraszállási harctevékenységét végrehajtja. Felöleli a parti sávot, annak megközelítési útvonalait, a szállítási körleteket, a tűztámogatási területet, a közvetlen légi támogatást nyújtó repülőgépek által elfoglalt légteret, továbbá a szárazföld belsejében lévő kezdeti célhoz való előrenyomulás érintette földi területet. 2. A csapatoknak és az anyagoknak akár légi ledobással, akár leszállással történő kirakásra alkalmazott általános körzet. 3 A repülőgépek fel- és leszállására kijelölt vagy használt - a szárazföldön, vízen vagy hajófedélzeten külön előkészített vagy kiválasztott - felszín. differenciált tájékoztatás =

sensitive information = A dandár- és ezredparancsnoki, továbbá a különböző szintű főnöki, vezérkari katonai szervezetek állományának bizalmas, központi kiadványokkal támogatott, rendszeres vagy szükség szerint eseti tájékoztatási formája mindazon eseményekről (történésekről, döntésekről, döntéselőkészítésekről stb.), amelyek a honvédelem ügyét érintik; a hadsereg helyzetét, megítélését befolyásolják; a haderő belső működési folyamatait ("rendkívüli események", kiemelkedő helytállások, szervezeti, személyügyi kérdések stb.) elemzik díszlokáció = dislocation = A csapatok, intézetek (és más katonai szervezetek) meghatározott rendben, helyeken, állandó elhelyezési körletben (helyőrségekben, laktanyákban) valamint – hadműveleti területen - tábori viszonyok között való telepítése, elhelyezése. Az új állandó elhelyezési körletbe való áthelyezést is díszlokációnak nevezik. ( A

"dislokatio"= elhelyezés, telepítés, áthelyezés latin szóból származik). doktrína = doctrine = A hadviselés elveinek olyan gyűjteménye, amely iránymutatást ad a harc, a hadműveletek megvívásához. Alapelvek a csapatok alkalmazásához, állományának, kiképzésének, felszerelésének, vezetők képzésének kialakításához. Olyan elméletek gyűjteménye, amelyek alkalmazása lehetővé teszik azt, hogy a katonai erő, mint egységes szervezet harcoljon. dokumentáció = documentation = A katonai szervezet tevékenységére vonatkozó hivatalos adatok, bizonyító, igazoló anyagok, valamint a szervezet életéről, mindennapi tevékenységéről, eseményeiről megjelent írott és audiovizuális sajtóhírek, tudósítások összegyűjtését, rendszerezését, naprakésszé tételét és rendelkezésre bocsátását jelenti. Írott és audiovizuális PR-információs anyagok, többek között: az újságok, a fényképek, a videofilmek, diák,

módszertani szemléltetőeszközök, tablók stb. -Eegészségi alkalmassági követelmények = medical requirements; fitness requirements è Azok a szempontok, amelyek a katonai szolgálatra való alkalmasság elbírálásának egyik igen fontos, meghatározó – jelen esetben: egészségi – részét képezik. A katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálása kizárólagosan orvosi feladat, annak megállapításában, a vizsgálatot végző orvost befolyásolni, vagy tevékenységében korlátozni nem szabad. egészségügyi biztosítás = medical support è A logisztikai támogatás egyik alrendszere, a haderő személyi állománya egészségének megőrzését, a műveletek végrehajtása során megsérült, megbetegedett személyek egészségügyi ellátását célzó tevékenységek és rendszabályok összessége. Magában foglalja az egészségügy vezetési, irányítási és információs, gyógyító, kiürítő, egészségvédelmi valamint az

egészségügyi logisztikai alrendszert. egészségügyi biztosítás tagozatai = role of medical support è Számszerű jelölés, mely az adott egészségügyi egység vagy szervezet tevékenységének és képességének jelölésére szolgál. Ezeket a tagozatokat arab számokkal jelöljük egytől négyig egészségügyi ellátás = medical services = A katona-egészségügyi szolgálatok által végzett mindenfajta szakmai, technikai, és ezzel összefüggő tevékenység, úgy mint általános és szakosított egészségügyi kezelés, fogászati ellátás, beleértve a fogpótlással kapcsolatos fogtechnikusi szolgáltatásokat, betegápolás, állatorvosi ellátás, egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, betegkiürítés, egészségvédelem, ideértve az alkalmasság vizsgálatokat, táplálkozástudomány, egészségügyi logisztika, adatkezelés, igazgatás, oktatás és kiképzés. A kifejezés egészségügyi szolgálat értelemben jelölheti a katonai szervezet

azon ágát is, mely a fent említett tevékenységeket végzi. egészségügyi ellátás spektruma = scope medical responsibilities = Az egészségügyi ellátás egyik alapelve, mely szerint az egészségügyi ellátás progresszíven történik, magában foglalva az egészségvédelmet, elsősegélyt, sürgősségi életmentő beavatkozásokat, az életfunkciók stabilizálását, s kiterjed a kiürítésre és a végleges, szakosított ellátásra is. egészségügyi ellátás szabványai = standards of medical care = Az egészségügyi ellátás egyik alapelve, mely előírja, hogy még válság, vagy konfliktus esetén is arra kell törekedni, hogy az ellátás színvonala a lehető legjobban megközelítse az érvényben lévő békeidőszaki ellátás színvonalát. egészségügyi felderítés = medical intelligence = A felderítésnek az a kategóriája, mely az egészségügyi, bio−tudományos, járványügyi és környezeti adatok gyűjtését, mérlegelését,

elemzését és értékelését végzi. Magában foglalja az idegen egészségügyi kapacitások felbecslését is mind a katonai, mind pedig a polgári ágazatban. egészségügyi felderítő törzs = medical intelligence staff = Az egészségügyi felderítés igazgatását, elemzését és terjesztését végző törzs. A haderő felépítésétől függően tartozhat akár a felderítés, akár az egészségügy törzsébe, és szükség szerint dolgozhat közvetlenül az egészségügyi szolgálatfőnöknek. egészségügyi irányítás = medical directives = Irányító és összehangoló munka, mely biztosítja, hogy a betegek a számukra szükséges ellátásra leginkább alkalmas, a megfelelő számú és típusú ággyal rendelkező egészségügyi ellátó intézménybe kerüljenek kiürítésre. Használatos még a betegirányítás (Patient Regulating) kifejezés is. egészségügyi irányító törzs = medical regulating staff = Az a törzs, mely - szervezeti

elhelyezkedésétől függetlenül - az egészségügyi irányítás végrehajtásáért felelős. egészségügyi logisztika = medical logistics egészségügyi anyagoknak a hatékony egészségügyi biztosítás érdekében végzett beszerzése, tárolása, szállítása, elosztása, kezelése és elrendezése (beleértve a vért és vérkészítményeket is),valamint ezen folyamatnak a tervezés és felhasználás során történő alkalmazása. egészségügyi rendszer felkészítése = medical system pre-condition = Az ország egészségügyi rendszere védelmi célú felkészítésének jogszabályi alapjait a vonatkozó törvények képezik. Olyan egészségügyi ellátó rendszert kell kialakítani, amely a békeidőszakra jellemző egészségügyi ellátás mellett képes a megnövekedtet háborús terhek elviselésére is. Képesnek kell lenni arra, hogy az egészségügyi ellátó kapacitás, a sebesültszállító erők és eszközök, a közegészségügyi és

járványvédelmi lehetőségek mobilizálhatók, a hadszíntéren átcsoportosíthatók legyenek. egészségügyi rendszer felkészítése = medical system preparation = Az ország egészségügyi rendszere védelmi célú felkészítésének jogszabályi alapjait a vonatkozó törvények képezik. Olyan egészségügyi ellátó rendszert kell kialakítani, amely a békeidőszakra jellemző egészségügyi ellátás mellett képes a megnövekedtet háborús terhek elviselésére is. Képesnek kell lenni arra, hogy az egészségügyi ellátó kapacitás, a sebesültszállító erők és eszközök, a közegészségügyi és járványvédelmi lehetőségek mobilizálhatók, a hadszíntéren átcsoportosíthatók legyenek. egészségügyi szolgálatfőnök = command surgeon = A legmagasabb katonaorvosi beosztás, a parancsnok egészségügyi tanácsadója. Ezenkívül szakmai felügyeletet gyakorol a parancsnokság alárendeltségében lévő egységek egészségügyi állománya felett.

Ennek hiányában megnevezése egészségügyi tanácsadó (Medical Advisor) egészségügyi szolgáltatások = health services = Azon szolgáltatások összessége, melyek közvetve, vagy közvetlenül a betegek, vagy a népesség egészségét és jólétét szolgálják. egészségügyi tanácsadó = medical advisor = Széleskörű egészségügyi, katonai és törzstiszti egészségügyi tervezés = medical planning = Az egészségügyi biztosítási képességek elgondolásának, igénylésének és megszerzésének, a politikai és katonai követelményekkel összhangban végzett folyamata, egyensúlyban a haderő felépítésével és a kockázati tényezővel. egészségügyi tervező törzs = medical planning staff = Az egészségügyi tervezést végző törzs. A haderő felépítésétől függően különböző alárendeltségben, és − szükség szerint − közvetlenül az egészségügyi szolgálatfőnöknek is dolgozhat. egészségügyi törzs = medical staff = A

küldetés végrehajtásához szükséges, katonai vagy polgári alakulat részét képező, szervezett egészségügyi állomány. A haderő felépítésétől és a feladattól függően dolgozhat az egészségügyi szolgálatfőnöknek közvetlenül alárendelve, különálló elemként, vagy rendeltetésszerűen széttagolva. egészségvédelem = preventive medicine = Azon szolgáltatások összessége, melyek a betegségek, az egészségi állapot romlása és a sérülések azonosításával, megelőzésével és ellenőrzésével, valamint az élelmiszer és környezet higiénével, és a kórokozók terjedésének ellenőrzésével foglalkoznak. egészségvédelem és betegség megelőzés = maintenance of health and preventive medicine = Az egészségügyi biztosítási terveknek kötelezően tartalmazniuk kell az alkalmazott erőkre vonatkozó részletes sérülés-, és betegség megelőzési intézkedéseket, mint a személyi állomány harcképessége fenntartásának

egyik kulcstényezőjét. egészségvédelmi törzs = preventive medicine staff = Az egészségvédelmi szolgáltatások tervezésével és végrehajtásával megbízott törzs, függetlenül attól, hogy szervezetileg az egészségügyi szolgálatfőnök alá tartozik-e vagy sem. egyéni védőeszközök alkalmazási rendszere = mission oriented protective posture = Egy rugalmas rendszer, amely biztosítja az egyén (személy) védelmét a vegyi-, sugár és biológiai anyagokkal szennyezett környezetben, a vegyivédelmi védőkészlet fenyegetettségnek és a feladatnak megfelelő alkalmazásával. egyéni védőeszközök alkalmazási szintje = mission oriented protective posture level = A védőeszköz védelmi helyzetein belül a nyíltan elhelyezkedő és a kollektív védőeszközben tartózkodó állomány részére egyaránt 0-4-ig védelmi szintet különböztetünk meg. A védelmi szint növelésével, nő a személyi állomány védettsége a vegyi-, sugár- és biológiai

szennyezéssel szemben, de csökken a feladat végrehajtási képessége. egység = unit = Katonai vonatkozásban, szervezetszerű kötelék. egységesség, csereszabatosság = commonality = Olyan állapot, amit az egyének , szervezetek, vagy országok csoportjai, a közös alapelvek, vagy eljárások alkalmazása útján érnek el. egyszerű időjárási körülmények = clear weather/visual meteorolo-gical conditions = Olyan időjárási körülmények, amikor a repülési feladat teljes egészében felhőn kívül, a földi tájékozódási pontok folyamatos látása mellett hajtható végre. Kizárólagosan ~ közötti repülés engedélyezett azon repülőeszközök számára, amelyek nem rendelkeznek a > bonyolult időjárási viszonyok közötti repüléshez szükséges műszerezettséggel. >egyszerű időjárási viszonyok között alkalmazható vadászrepülőgép; egyszerű készenlét = simple readiness = A veszélyeztetettség intenzív növekedése esetén a

honvédség egészére egymást követően elrendelhető harckészültségi fokozatok első kezdeti változata. Elrendelését követően a reagáló erőbe tartozó katonai szervezet eléri az alkalmazási képességet; a mozgósítást folytató katonai szervezet, hadrendi elem befejezi mozgósítását és az azt követő összekovácsolást; elrendelésre kerül a feltételekkel rendelkező szükséges katonai szervezet, hadrendi elem mozgósítása. együttalkalmazhatóság = inteoperabilition = Katonai szakmai kifejezés (zsargon), amely a Magyar Honvédség NATO csatlakozása kapcsán került a köztudatba. Az együttműködésre való alkalmasság kifejezéseként használják. Pontosabban: a rendszereknek, egységeknek vagy erőknek a más rendszerek, egységek vagy erők részére szóló szolgáltatások nyújtási, illetve az azoktól való fogadási készsége, továbbá az így kicserélt szolgáltatások oly módon történő felhasználása, amely lehetővé teszi a

hatékony együttműködést. Meg kell különböztetni a kompatibilitástól (lásd ott) amely azonos képességet, kapcsolódási lehetőséget jelent. együttműködés alapjai = basics of cooperation ® Célja az egységes elgondoláson alapuló tevékenységek összehangolása térben és időben a sikeres végrehajtás érdekében. Az alapját minden esetben az összhaderőnemi parancsnoknak a műveletre hozott elhatározása, illetve az összhaderőnemi törzs által kidolgozott utasítások képezik. A szövetséges erőkkel történő együttműködés szempontjai csak alanyaiban térnek el az összhaderőnemi együttműködéstől, céljában, alapjában, tartalmában és követelményeiben megegyeznek azzal. Fontosabb területei a koalícióban lévő szövetséges erőkkel: 1. békében (basics of cooperation in peacetime): - koalíciós légvédelmi szervezetbe történő bekapcsolódás; - szervezetek közötti koordináció; vezetés és irányítás egységes

rendszerének fenntartása; - felderítés, légtérfelügyelet, információgyűjtés és ezek cseréje; - a befogadó nemzeti támogatás kérdéseinek egyeztetése; - kényszerek, korlátozások és átfedések minimálisra való csökkentése; oktatás, kiképzés; - környezetvédelmi kérdések egységes értelmezése, a helyi szabványok érvényesítése; 2. válsághelyzetben /a fentieken kívül/ (basics of cooperation in crisis): - a koalíciós védelmi rendszer megerősítése; - légvédelmi felderítő rendszer időbeni aktivizálása; - repülőkészenlét aktivizálása a szárazföldi készültségi erők érdekében; - a válságkezelési tervek összehangolása; 3. háborúban /a fentieken kívül/ (basics of cooperation at war): - vezetési és irányítási rendszerek háborús működésre való állítása; - a befogadó nemzeti támogatás egyeztetett kérdéseinek aktualizálása; - műveleti tervek kidolgozásában való részvétel; - a műveleti terveknek

megfelelő együttes tevékenység megvalósítsa. együttműködési képesség = cooperation capability (interoperability) = A hatékony együttműködéshez a közös doktrinális alapok, egymás lehetőségeinek ismerete, a megfelelő összehangolás, a hasonló szakmai gondolkodás, a megfelelő nyelvismeret, az egységes döntéshozatali módszerek, valamint a közös gyakorlás szükséges. együttműködési megállapodás = memorandum of understanding = Államok vagy szervezetek között megkötött, egy konkrét feladatra, meghatározott időtartamra szóló megállapodás, amely a közös tevékenység alap kérdéseit határozza meg. elektromágneses interferencia = elektromagnetic interferencia = Egy elektronikai, vagy elektromos berendezés tényleges teljesítményét megszakító, akadályozó, illetve más módon gyengítő, korlátozó, bármilyen szándékos, vagy nem szándékos, elektromágneses zavar. elektronikai aktív zavarás = elektronic jamming = Az

ellenség által használt elektronikai készülékek, eszközök vagy rendszerek felhasználásának csökkentése céljából, az elektromos energia szándékos kisugárzása , visszasugárzása, illetve visszatükrözése. elektronikai hadviselés = electronic warfare = Az elektronikai hadviselés arra irányuló katonai tevékenység - beleértve az elektromágneses energia használatát -, hogy meghatározza, kihasználja, csökkentse vagy megakadályozza az elektromágneses spektrum ellenséges felhasználását, és hogy fenntartsa annak a saját csapatok által is hatékony alkalmazását. Az elektronikai hadviselés hármas felosztása (kiegészítő területek): az elektronikai hadviselést támogató rendszabályok; az elektronikai ellenrendszabályok; és az elektronikai védelmi rendszabályok Fogalma: a csapatoknál foganatosítandó azon cél, feladat, hely és idő és végrehajtási mód szerint mindenoldalúan összehangolt tevékenységek és rendszabályok

összessége, amelyek az elektromágneses spektrum ellenség által történő igénybevételének felderítésére vagy meghiúsítására, ugyanakkor a saját csapatok által történő minél hatékonyabb használatának biztosítására irányulnak. elektronikai hadviselés célja = objectíve of electronic warfare = Felderítési adatokat szerezni az ellenség által használt elektromágneses spektrum megfigyelése és kiértékelése által; csökkenteni az elektromágneses hullámtartomány ellenség általi használhatóságát; megvédeni a saját csapataink által használt elektromágneses spektrumot az ellenség által történő megfigyeléstől, kiértékeléstől. Az elektronikai hadviselés feladata az ellenség által használt elektromágneses kisugárzó eszközök felderítése, lehallgatása, azonosítása, irányainak, települési helyeinek meghatározása és a megszerzett adatok értékelésének útján annak szervezetére, harcrendjére, elhelyezkedésére,

várható tevékenységére vonatkozó információk megszerzése. elektronikai hadviselést támogató rendszabályok = electronic warfare support measures = Az elektronikai hadviselés azon területe, mely magába foglalja az ellenséges elektromágneses kisugárzások kutatása, felderítése és azonosítása érdekében foganatosított tevékenységeket és forrásaik helyének a meghatározását a közvetlen fenyegetés felismerése céljából. Ez biztosítja az azonnali döntésekhez szükséges információt, beleértve az elektronikai ellenrendszabályokat, az elektronikai védelem rendszabályait és más harcászati tevékenységeket. elektronikai megtévesztés = electronic deception = Az ellenségnek, a saját elektronikai rendszereivel vett információk kiértékelésében , vagy felhasználásában történő félrevezetése érdekében végrehajtott szándékos tevékenység. elektronikus kormányrendszer = fly-by-wire control system = A repülőeszközök

kormányzására szolgáló automatikus rendszer, amiben a kormányfelületek kitérítését végző elektrohidraulikus mechanizmusokhoz a vezérlőjelek a hagyományos merev rudazat vagy sodronykötél helyett elektromos vezetékeken keresztül jutnak el. A ~ ben a kormányszervek és a kormányfelületek közötti elektromos kapcsolat 2-3-4 szeres biztosítású is lehet. A ~ a hagyományos kormányrendszernél lényegesen harmonikusabbá és biztonságosabbá teszi a repülőeszköz kormányzását. elektronikus levél = e-mail = Számítógép-hálózatos szolgáltatás, amely a helyi vagy a távoli számítógépeken lévő postaládákon keresztül üzenet küldéssel teszi lehetővé a világ ugyanazon vagy különböző részein lévő felhasználóik közötti kommunikációt. Az üzenetek általában egy központi számítógépen, a háttértároló egy fenntartott területén helyezkednek el, míg a fogadó felhasználó (a levél címzettje) le nem törli. ~

használatakor gyakran használnak jelszót az üzenethez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. elektronikus sajtó = broadcast media = Auditív és audiovizuális kommunikációs eszközök összességét jelenti. Így többek között az ~ körébe tartoznak: az országos közszolgálati médiumok (Magyar Távirati Iroda, Magyar Rádió, Magyar Televízió); a speciális televíziós rendszerek (műholdas, kábel, zártláncú, kódolt, regionális, körzeti és városi); a lokális rádiórendszerek (körzeti és regionális stúdiók); az internet stb. elgondolás terve = plan of vision (desire) = Egy okmány, amely részletesen tartalmazza a parancsnok (törzsfőnök) adott tevékenység végrehajtására vonatkozó elképzeléseit. elhelyezési biztosítás = accomodation support = Az elhelyezési biztosítás a logisztikai biztosítás egyik alrendszere, mindazoknak a rendszabályoknak és tevékenységeknek az összessége, amelyek a katonai

szervezetek részére, a feladataik ellátásához szükséges elhelyezési feltételeinek megteremtésére és fenntartására irányulnak. Ez a szükséges ingatlanok biztosítását, folyamatos fenntartását, üzemeltetését, valamint a tábori elhelyezési feltételek megteremtését foglalja magában. elkerülés = passing = Egy adott ellenséges csoport, célobjektum mellett (mögött) történő elhaladás a saját erők rejtése és megóvása céljából. ellátás = supply = Az ellátás az anyagi biztosítás fő folyamata. Azon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek célja a katonai szervezetek szükségleteihez igazodva pótolni a műveletek során felhasznált harc- és szakanyag készleteket. Az ellátással szemben alapvető követelmény, hogy teljeskörüen és teljes terjedelemben pótolja a felhasznált anyagokat. ellátás folyamatossága = continous care = Az egészségügyi rendszeren áthaladó betegeknek folyamatos, lényegretörő és

progresszív ellátást kell kapniuk. A szállítás alatti betegellátásnak kiürítés közben hozzáférhetőnek kell lennie. ellátási anyagok = amelyek a személyi műveletek jellegétől csoportjába tartozik: anyag. supply items/materials = Ellátási anyagok azok az anyagok, állomány létszükséglete, a technika üzemeltetése érdekében a függetlenül folyamatosan biztosítani kell. Az ellátási anyagok az üzemanyag, az élelmiszer, a ruházat és a tábori elhelyezési ellenőr = inspector = Bármely nemzetközi szerződést aláíró állam azon személyét jelenti, aki egy másik szerződést aláíró állam érzékelő műszereinek, megfigyelő repülőgépének, vagy más különböző szerződések hatálya alá tartozó harci-technikai eszközeinek ellenőrzését hajtja végre. ellenőrzési objektum = object of verification = A CFE Szerződés előírásai szerint: bármely egység, amelynél a szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és

harci technika található; bármely olyan kijelölt állandó raktár, illetve az előző pontban leírt egységekhez szervezetileg nem tartozó katonai raktár, javító vagy karbantartó egység, katonai kiképzési létesítmény, vagy katonai repülőtér, ahol a szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika állandóan vagy rendszeresen található; – a szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika bejelentett csökkentési helye. ellenőrző pont = check point = A terep azon pontja, ahol az adott szerv megbizonyosodik a csoportok előremozgásáról. ellenőrző-áteresztő pont = checkpoint = 1. az a hely, ahol a rendfenntartásra kijelölt erők ellenőrzik a gyalogos és járműforgalmat, valamint ellenőrzik és irányítják a csapatok mozgását a hadműveletek során, esetleg egyéb rendszabályokat foganatosítanak; 2. a menetvonalak mentén berendezett hely, ahol a csapatok részére a közlekedéssel és

ellátással kapcsolatos információkat szolgáltatnak. ellentámadás = counterattack = A védelemben lévő erők egy részével, vagy teljes egészével támadó ellenséggel szemben végrehajtott támadás azzal az általános célkitűzéssel, hogy az ellenséget meggátolják a támadási céljának elérésében. Az ellentámadás célja lehet az elvesztett terepszakasz visszaszerzése, az előrenyomuló ellenséges egységek elszigetelése vagy megsemmisítése. Tartós védelmi hadművelet során az eredeti helyzet visszaállítása érdekében korlátozott céllal hajtják végre. elosztási funkció = distribution function = Az anyagok elosztása a felhasználók között. előadói, szakmai névjegyzék = list of specialist speakers = Az MH személyi állománya autentikus forrásból származó aktuális belső tájékoztatását szolgáló szakmai címlista. A jegyzék tartalmazza a HM és az MH vezető szerveinek, kutatóbázisainak címét, az érintett munkatársak

nevét, valamint az általuk szakértett és művelt területeket, témaköröket. A címlistán megnevezett szakértők képesek és készek érdembeli tájékoztatást adni az általuk képviselt szervezet adott szakkérdésekben kialakított álláspontjáról. előkészített átkelés = deliberate crossing = Egy, a szárazföld belsejében lévő viziakadályon történő, részletes tervezést és előkészületeket igénylő átkelés, rendszerint az ellenséggel közvetlen harcérintkezésben. előretolt légi-egészségügyi kiürítés = forward aeromedical evacuation = A kiürítésnek az a szakasza, mely biztosítja a betegek légi szállítását a harcmezőn belül, a harcmezőről az első ellátás helyéig, illetve az azt követő egészségügyi ellátó pontokig a harci zónán belül. előrevetett osztag = forwarded echelon (advence force) = Rendszerint zászlóalj – ezrederejű ideiglenes harcrendi elem, melynek feladata a főerők sikeres harcához szükséges

kedvező feltételek megteremtése: védelemben a biztosítási övben vívott harc, támadásban a főerők sikeres tevékenységének előkészítése érdekében felderítés, akadályok elhárítása, fontos terepszakaszok, átkelőhelyek elfoglalása és/vagy megtartás. előzetes intézkedés = warning order = A tervezett feladatra vonatkozó, előzetes információkat tartalmazó írásos utasítás. Rendszerint tartalmazza: az ellenség és saját csapataink helyzetét; a feladat jellegét; a végrehajtás szempontjából fontos időpontokat; az együttműködésre, felszerelésre vonatkozó utasításokat. elszakadási műveletek = disengagement operations = Az elszakadási művelet a mögöttes területek felé végrehajtott vagy az ellenségtől eltávolodó katonai tevékenység. Célja az időnyerés, a csapatok életképességének, a légierő ütőképességének megóvása, a kedvezőtlen körülmények elkerülése vagy az ellenség késztetése, hogy számára

kedvezőtlen helyzetbe kerüljön. Az elszakadási műveleteket a szárazföldi haderőnem és a légierő csapati szoros együttműködésben hajtják végre halogató vagy késleltető harc, visszavonás, a harcból való kivonási műveletekkel. emberi erőforrás fejlesztése = human resource development = A személyiség diszpozíciók fejlesztésével foglalkozik. Itt a képzés katagóriája áll középpontban Fő célja az emberi teljesítmény javítása. emberi erőforrás menedzsment = human resource managament, = Az emberi erőforrás fejlesztés és a szervezetfejlesztés és a vezetési funkciók (managament) összekapcsolódását jelenti. Azon funkciók egymásra kölcsönösen épülő együttese, amelyek az emberi erőforrások hatékony falhasználását segítik elő, az egyéni és szervezeti célok egyidejű figyelembevételével. emberi erővel folytatott felderítés = human intelligence = Az ~ magába foglalja mindazokat az ember által végzett adat és

információgyűjtési eljárásokat, amelyeket az emberi érzékszervek, vagy ember által közvetlenül kezelt műszerek felhasználásával végeznek. Ide sorolhatók a figyelők, felderítő járőrök, hírszerzők által gyűjtött, a hadifoglyok és átszököttek kihallgatása útján nyert, vagy a felderítő összekötő tisztek által szolgáltatott adatok és információk. Az ~ részét képezi, az adatfeldolgozás folyamata is. emberközpontú vezetési stílus = human resource-oriented management = A szervezet működése szempontjából elsődleges szerepe van a humán erőforrással történő hatékony gazdálkodásnak. A hadsereg - a felépítését és működésének mechanizmusát tekintve - önmagában véve nem demokratikus szervezet. Éppen ezért szükséges az ~ érvényre juttatása az egyszemélyi parancsnoki vezetés során. Az ~ nak az emberi kapcsolatok erősödésében, a közösségi érdekek fokozottabb szem előtt tartásában, a személyi állomány

kezdeményezőkészségének igénylésében, egységes cselekvésben kell megnyilvánulnia. embléma = A szervezet azonosítására szolgáló általános vizuális jelkép, amely a szervezeti identitást és összetartozást is kifejezi. Logo: az ~ szöveggel kibővített változata. epicentrum = epicentre (designed or actual ground zero) = A tervezett vagy valós atomrobbanás középpontjának földfelszíni vetülete. érdekképviseleti kapcsolatok = relations to voluntary associations = Információcsere szervezése a társadalomban működő érdekképviseleti és érdekvédelmi szervekkel, illetve ezek egyéni tagjaival. érdekvédelem = safeguarding of interests = A honvédelmi kötelezettségét teljesítő személy megbecsüléséről és jogos érdekeinek védelméről (törvényben meghatározott módon) az állam gondoskodik. Az érdekvédelem szabályai kiterjednek a megjelenési-, a sor-, tartalékos és póttartalékos katonai szolgálati-, valamint a polgári védelmi

kötelezettségüket teljesítőkre egyaránt. erőforrások = resources = Azok az erők, eszközök és szellemi kapacitás, amelyeket a parancsnok a feladat végrehajtásához igényel és megkap. értékelő látogatás = evaluation visit = Egy olyan előre bejelentett ellenőrzési forma, amelyben egy a bejelentésben megjelölt alakulat kiképzési rendszerét és harcitechnikai eszközeit ellenőrzik. esemény vázlat = happening scheme = Az esemény vázlaton ábrázoljuk az ellenség várható tevékenységeit, amelyekből következtethetünk az ellenség lehetőségeire. Észak-atlanti Szerződés Szervezete = Nord Atlantic Treaty Organization (NATO)= Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Katonai politikai szövetség, amelyet 1949. április 4-én írtak alá Washingtonban: az Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Izland, Kanada, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország és Portugália külügyminiszterei. A szövetséghez

később (1952-ben) Görögország és Törökország, 1955-ben pedig Német Szövetségi Köztársaság, majd 1982-ben Spanyolország csatlakozott. A Varsói Szerződés felbomlása (1991 február 25.) után, az egyetlen ilyen jellegű szövetség Kibővítésére - éppen a volt VSZ tagállamokkal - 1999. március 12-én került sor Csehország, Lengyelország és Magyarország felvételével. eurohadtest = euro-corps = Többnemzetiségű katonai szervezet. Elsődleges feladata a nemzetközi békefenntartó műveletekben való részvétel, valamint humanitárius segítségnyújtás. Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet = Organization on Security and Co-operation in Europe = Európai, regionális nemzetközi szervezet, amelynek célja az Európai bizalom és biztonság fokozása. -Ffatorlasz = abatis = Az útra keresztbe döntött és egymással szorosan összekötözött fatörzsekből készült akadály. fedélzeti IFF kérdező berendezés = airborne IFF

interrogator = Fedélzeti fegyverrendszerekkel és tűzvezető radarokkal ellátott harci eszközökre - elsősorban repülőeszközökre - valamint a korai előrejelző légtérfigyelő repülőgépekre (AWACS kategória) telepített rádió elektronikai adóberendezés, amely a kiválasztott cél állami hovatartozásának megállapítására titkosan kódolt jelstruktúrát sugároz ki. fedélzeti IFF válaszadó berendezés = airborne IFF transponder = A különböző harceszközök - elsősorban repülőeszközök - fedélzetén az állami hovatartozás megállapítására kisugárzott titkosan kódolt jelstruktúra vételére és megfejtésére szolgáló rádióelektronikai vevőberendezés, amely a kódstruktúra felismerése után az arra érvényes jelsorozatot sugározza vissza a kérdező berendezés irányába. fegyveres erők felkészítése = military preparation = Alapvetően az adott ország: katonai védelmére szóló biztonságpolitikájának irányultságától; a

gazdasági teherbíró képességtől, valamint a várható fegyveres küzdelem megvívásának módjaitól, eszközeitől függően alakulhat. Az a tevékenységi folyamat, amelynek során a fegyveres erők építése (felkészítése) realizálódik magába foglalja: a fegyveres erők szervezeti felépítésének kialakítását; a fegyveres erők korszerű fegyverzettel és haditechnikai eszközökkel való ellátását; a fegyveres erők hadkiegészítési rendszerének működtetését; a csapatok megfelelő elhelyezkedésének kialakítását; a fegyveres erők ellátásának, a logisztikai biztosítás rendszerének működtetését; a fegyveres erők magas fokú készenlétének fenntartását és felkészítését; a csapatok folyamatos vezetésének biztosítását. fegyveres erők mozgósítása = mobilisation of armed forces = Az országmozgósítás részeként mindazon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek lehetővé teszik a békében fenntartott

fegyveres erők áttérését békehadrendről (békeszervezetről és békeállományról), háborús hadrendre (hadiszervezetre és hadiállományra). A fegyveres erők mozgósításának célja: megteremteni és biztosítani a katonai szervezetek hadiszervezetre és hadiállományra történő áttérését, feltöltését, megalakulását; a személyi állományban és a technikai eszközökben keletkezett veszteségek pótlása; valamint a fegyveres erők háborús működéséhez szükséges szervezetek folyamatos fenntartását, illetve esetleges bővítését. Tartalma: a békében hadiállományukat megközelítő feltöltöttséggel rendelkező katonai szervezetek tartalékosok bevonásával és a polgári technikai eszközök előállításával hadiállományra kiegészülnek; a békében csökkentett vagy keretállományú katonai szervezetek a tartalékosok bevonultatásával és a polgári technikai eszközök előállításával feltöltésre kerülnek; a békében nem

élő katonai szervezetek a személyi keretekkel a tartalékosok bevonultatásával és a polgári technikai eszközök előállításával megalakulnak. fegyvermentes övezet = demilitarized zone = Egy olyan kijelölt terület, amelyen katonai erők állomásoztatása, gyülekeztetése, vagy bármilyen formájú katonai létesítmény fenntartása illetve létrehozása tilos. feladatra szakosodott támogató rendszer = role speci-fication support system = A feladatra szakosodás olyan logisztikai támogatási forma, amikor a szövetséges nemzetek a logisztikai támogatás egyes területein meglévő kedvező adottságaikat, a nemzeti haderő szükségleteit meghaladó mértékű, jelentős nagyságrendű kapacitásaikat, a szövetséges haderők logisztikai szükségleteinek kielégítésére fordítják. A szerepkörre szakosodás lényege a tagországok kiemelkedő logisztikai képességeinek kihasználása, a szövetséges haderők logisztikai szükségleteinek kielégítése

céljából. Ennek értelmében egy ország, meghatározó támogatást nyújthat a szövetséges erők egészének, vagy jelentős részének. félaktív tájékoztatási politika = semi-active public information policy = Olyan sajtónyilvánossági politika, amely tájékoztatni igyekszik a médiát, illetve a közvéleményt anélkül a szándék nélkül, hogy kiterjessze vagy fokozza az érdeklődést. A félaktív megközelítés általában maga után vonja közlemény kiadását, médiatanácsadást, illetve interjút az alapinformációk megerősítése céljából. A tájékoztatási szervnek fel kell készülnie a lehetséges kérdések megválaszolására, de nem kell nyitott, megelőző tájékoztatást kezdeményeznie. felderítés (aktív) = reconnaissance = Olyan tevékenység, amelyet információk megszerzése érdekében különböző aktív módszerekkel hajtanak végre az ellenség (potenciális ellenség) tevékenységeinek, képességeinek, lehetőségeinek és

erőforrásainak, valamint a hadszíntér egy meghatározott területére vonatkozó, jellemző időjárási, földrajzi és vízrajzi viszonyainak megállapítása érdekében. felderítés adatainak gyűjtése = collection of intelligence data = A ~ felderítési ciklus része, melyet úgy kell tervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa a parancsnok felderítési követelményeinek teljesítéséhez szükséges információ igényeket, kielégítse a más parancsnokságoktól beérkező információigényeket, amelyek érdekében intézkedéseket kell foganatosítani (ezek bizonyos körülmények között prioritást is élvezhetnek), beszerezze azokat az információigényeket, melyek szükségesek lehetnek a felderítési adatok előállítása érdekében, de megszerzésük nem létfontosságú. felderítés alapelvei = principles of intelligence = A ~ alatt, a központi irányítás, időbeliség, rendszeres adatgyűjtés (folyamatosság), objektivitás,

felhasználhatóság, reagáló képesség (operativitás), biztonság, megbízhatóság és pontosság elveit értik. A központi irányítás elve azt jelenti, hogy a felderítést egységes elvek, és követelmények alapján kell végrehajtani, kerülve a felesleges átfedéseket, biztosítva a különböző szervek kölcsönös támogatását, a meglévő adatforrások optimális felhasználását. Az időbeliség azt jelenti, hogy a felderítő rendszernek készen kell állni, hogy minden elemével képes legyen az eseményekben bekövetkezett változásokat észlelni és jelentéseiket a meghatározott rend szerint, azonnal megtenni. A legfontosabb információk, vagy felderítési adatok is használhatatlanok, ha a felhasználók nem kapják meg időben. A rendszeres adatgyűjtés elvének megvalósítása érdekében ki kell használni a felderítési források lehetőségeit úgy, hogy az általuk megszerzett információkat folyamatosan felül kell vizsgálni és részükre,

rendszeresen feladatokat kell szabni. Az objektivitás elve azt jelenti, hogy a felderítési adatot előállítónak kizárólag csak a tényekből szabad kiindulnia. Kerülni kell a felderítési adatok előzetes feltételezés alapján történő előállítását. Az eltorzított, vagy nem a tényeken alapuló felderítési adatok megtévesztik a felhasználót. A felhasználhatóság elve azt jelenti, hogy a felderítő törzsnek és a felhasználónak hozzá kell férni minden fontos információhoz, felderítési adathoz. A felderítő törzs köteles feldolgozni minden beérkező jelentést, információt, tájékoztatót. A reagáló képesség elve azt jelenti, hogy a felderítő törzsnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a parancsnok felderítéssel szemben támasztott követelményeit, az alárendeltek és más felhasználók felderítési igényeit. A felderítő rendszernek, a képesség függvényében, folyamatosan készen kell állni a felderítési igények

kielégítésére, a fontossági sorrendnek megfelelően. A biztonság elve azt jelenti, hogy a felderítő információs rendszer és az adatforrások védelméről kiemelten kell gondoskodni. A rendszer védelme szempontjából folyamatosan értékelni kell, hogy milyen információk hozhatók nyilvánosságra, melyek azok, amelyek fokozott védelmet igényelnek, mivel illetéktelen kijutásuk súlyos veszteséget, vagy zavart okozhatnak. A megbízhatóság és pontosság elve azt jelenti, hogy a felderítési adatoknak szigorúan a tényeket kell tartalmazniuk és a helyzetet, pontosan kell bemutatniuk. felderítés ciklusának szakaszai és eljárásai = process and parts of intelligence cycle = A felderítés ciklusának szakaszai magukba foglalják az irányítást, adatgyűjtést, adatfeldolgozást és a tájékoztató munkát. Az irányítás magába foglalja a felderítési követelmények meghatározását, az információgyűjtés megszervezését, a felderítési feladatok

megszabását az adatforrások részére. Az adatgyűjtés magába foglalja az adatforrások és a különböző információgyűjtő ügynökségek kihasználását, a megszerzett információknak a felderítő adatgyűjtő és értékelő központ elemző értékelő részlegéhez történő eljuttatását. Addig folyik, amíg a parancsnok felderítési igénye kielégítésre nem kerül. Az adatfeldolgozás magába foglalja az információk átalakítását felderítési adatokká, az értékelés, elemzés, összegzés és a kiértékelés útján. A tájékoztató munka magába foglalja a felderítési adatok időben történő eljuttatását a felhasználókhoz. Esetenként a feldolgozatlan, vagy félig feldolgozott információk is eljuttathatók a felhasználókhoz. felderítés érdekeltségi körzete = area of intelligence interest = A felderítés felelősségi körzetén (area of intelligence responsibility) túl, a parancsnok által meghatározott, általában

földrajzilag körülhatárolható terület, amelyről a parancsnok a felderítési adatok megszerzését szükségesnek tartja. A ~ magába foglalja a felderítés felelősségi körzetét és azt a területet, amelyet a parancsnok fontosnak ítél. Az érdekeltségi körlet általában megegyezik a magasabb elöljáró felderítés felelősségi körzetével. felderítés felelősségi körzete = area of intelligence responsibility = Az a földrajzilag körülhatárolható terület, amely az adott katonai szervezet működési körzetének határain túl, a rendszeresített felderítő eszközök hatótávolságáig tart. A ~ függ az ellenségről rendelkezésre álló adatoktól, a tereptől és az időjárástól. A felderítés főerőkifejtését erre a körletre kell összpontosítani. Az elöljáró kötelessége, hogy az általa meghatározott körlet felderítési lehetőségeit biztosítsa. A ~ben folyó összes felderítő tevékenység az adott parancsnok kötelessége.

felderítés fő erőkifejtése = main effort of intelligence = A felderítés összpontosított alkalmazása egy meghatározott körzetben, irányban vagy szakaszon az ellenség főcsoportosításának felderítése érdekében. A ~ helyét, minden harctevékenységi fajtában a parancsnok elhatározása dönti el. felderítés rugalmassága = flexibility of intelligence = A katonai szervezet rendelkezésére álló felderítő képességek figyelembe vételével, az elöljáró követelményeinek megfelelően, > felderítés felelősségi körzetek (area of intelligence responsibility) kerülnek kijelölésre, amelyek rendszere biztosítja a ~t. A NATO és a nemzeti követelmények közötti összhang, a különböző szintű felderítő felelősségi körzetek egymásra építésével, a bennük alkalmazott felderítő rendszerek együttműködésével és az általuk biztosított információk áramoltatásával biztosítható. Ehhez egységes eljárások és módszerek

alkalmazása szükséges. felderítés tervezése = planning of intelligence = A ~ az a folyamat, amely magába foglalja a parancsnok felderítési követelményeinek teljesítéséhez szükséges információigények tisztázását, a prioritás sorrendjét, az adatforrások feladatainak meghatározását, a felderítő ismérvek kidolgozását és az adatforrások részére történő megszabását, a felderítő jelentések megtételének helyét, idejét, tartalmát, a felderítő rendszer manővereztetésének szükségességét. felderítés, légtér-felügyelet = recconnaissance, airspace control = A váratlanság elkerülése érdekében a felderítést békeidőszakban folyamatosan folytatni kell. A felderítés erőfeszítéseit az ellenség képességeiről, elhelyezkedéséről, szándékáról és az aktuális helyzet kapcsán lehetőségeiről, valószínű tevékenységéről a megszerzett adatok pontosítására kell fordítani. A légtér felügyelet biztosítja a

saját légtér szuverenitását, a saját légtér szabad használatát, illetve megakadályozza annak illetéktelen igénybevételét. felderítési adat = intelligence data = Minden olyan ismeret, amely elősegíti az ellenség (potenciális ellenség) tevékenységének, képességeinek és lehetőségeinek, valamint a hadszíntér jellegének, annak jellemzőinek és időjárási viszonyainak megismerését. Tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyeket az adatforrások (felderítő szervek) összegyűjtöttek és a felderítő törzsek azok feldolgozása során következtetésként levontak, értékeltek. ~ az információk feldolgozásával állítható elő Általában egy már korábban létező, vagy új felderítési adatokhoz kapcsolódik és elősegíti egy jellemző kapcsolatrendszer feltárását. felderítési adat előállítása jelentése = interpretation = A ~ az információk feldolgozásának végső fázisa, olyan logikai művelet, amelynek során a

felderítő törzs a megszerzett tapasztalatok, a korábbi felderítési adatok, a beérkezett és feldolgozott információk alapján következtetéseket von le, amelynek során a logika szabályai mellett, figyelembe vesz személyes tapasztalatokat is, amelyek az ellenség legfontosabb jellemzőire, vagy megtévesztő manővereire utalnak. Minőségileg új információ, felderítési adat keletkezik, és előrevetíti az ellenség várható tevékenységének jellegét, annak valószínű lefolyását, amelyek alapján a parancsnok elhatározását kidolgozza. felderítési adatforrások = intelligence sources = A ~ általában egy, vagy több információt, illetve feldolgozatlan adatot szolgáltatnak. A ~ lehetnek adatszerző szervezetek (ügynökségek) is, amelyek általában feldolgozott információt (felderítési adatot) biztosítanak a felhasználók részére. Az adatforrásokat az általuk alkalmazott adatszerzési eljárások szerint különböztetjük meg, melyek

lehetnek: emberi erővel folytatott felderítés, hangfelderítés, leképező (megjelenítő) felderítés, kisugárzás és jelfelderítés, radar felderítés, rádióelektronikai felderítés, nyílt forrásból származó felderítési adatok és az ellenség felderítését elhárító tevékenységből származóak. felderítési adatforrások megbízhatósága = reliability of intelligence sources = A ~t, meghatározza a > felderítési információk minősítése (evaulation). Az adatforrások megbízhatóságát A-tól F-ig osztályozzák a következő kategóriákba sorolva: teljesen megbízható; általában megbízható; alapvetően megbízható; nem mindig megbízható; megbízhatatlan; megbízhatósága nem megítélhető. felderítési adatigény = intelligence request = A parancsnok azon követelményeinek összessége, amely biztosítja a folyamatban lévő hadművelet vezetéséhez, valamint a következő hadművelet megtervezéséhez szükséges felderítési

adatokat. felderítési adatkezelés területe = area of intelligence data management = Egy információgyűjtő központ részére kijelölt vagy meghatározott terület amelyen belül teljesen vagy részben felelős a harcparancsban meghatározott felderítő adatbázis létrehozásáért és annak elosztásáért (terítéséért). Amikor a felderítési adatkezelés területét kijelölik, akkor aktivizálódik a rendszer. felderítési adatok egységes értelmezése = Fusion = A különböző adatforrásoktól, adatszerző szervezetektől (ügynökségektől) beérkezett, egy meghatározott objektum tevékenységére vonatkozó információk, vagy felderítési adatok összevetése, amelyeken ezután a kezdeti adatforrásoktól származó egyedi részletek már nem észlelhetők. felderítési adatok fajtái = type of intelligence data = A felhasználási területük alapján két csoportba oszthatók, úgy, mint: > alap- (basic intelligence) és > aktuális

felderítési adatokra (current intelligence). felderítési adatok feldolgozásának folyamata = process of intelligence = Olyan tevékenység, amelyben az információk osztályozása, értékelése, elemzése, összegzése és a felderítő adat előállítása, jelentése, vagy a kész felderítési adatok vételét követő újraértékelése során a megszerzett információkból új felderítési adatok kerülnek előállításra. A feldolgozást a fenti sorrendnek megfelelően, vagy az információ jellegétől függően alkalmazott munkarendben kell végrehajtani. felderítési adatok osztályozása és nyilvántartásba vétele = collation = Olyan állandó eljárás, melynek során a beérkezett információkat más információkhoz, adatokhoz rendelik hozzá, azaz valamilyen szempont szerint csoportosítják, és annak megfelelően veszik nyilvántartásba. felderítési alap adatok = basic intelligence data = Az érdekeltségi területre vonatkozó olyan felderítési

adatok, amelyek adatbázisként már békeidőben rendelkezésre állnak. Általában tartalmazzák az adott terület történelmi gyökereit, hagyományait, társadalmi politikai berendezkedését, belső viszonyrendszerét, nemzetiségi viszonyait, feszültséggócait, a gazdaság állapotát a fegyveres erők helyzetét, képességeit, harckészültségére vonatkozó adatokat, fegyverzetét és felszerelését, személyi és anyagi tartalékait, vezetési rendszerét, infrastruktúráját, a hadigazdaság lehetőségeit, a hadszíntérre vonatkozó földrajzi és időjárási adatokat. felderítési ciklus = intelligence cycle = A ~ a hadműveletek tervezése és vezetése során a parancsnok felderítési igényeinek kielégítéséhez szükséges, egymást követő fázisokat és tevékenységeket foglalja magába. Az egymást követő fázisok ciklikus jellegűek, mivel a felderítés folyamatában az újraértékelés és időbeliség a parancsnok által folyamatosan

támasztott igény. felderítési információ, annak megszerzése és feldolgozásának folyamata = intelligence = A ~ többjelentésű kifejezés. Egyrészt azt az ismeretanyagot jelenti, amely az ellenségre (potenciális ellenségre), a harcterületre és időjárásra vonatkozik, valamint tartalmazza a megszerzett ismeretek feldolgozása során alkotott következtetéseket, értékeléseket. Ennek megfelelője a felderítési adat Másrészt az adatok megszerzésére irányuló konkrét tevékenységet jelenti, amelyet a felderítési adatforrások folytatnak. Ennek megfelelője a felderítés Harmadrészt a nyert adatok és információk feldolgozásának folyamatát jelenti, amelynek során a felderítési adatot előállítják. felderítési információk minősítése = Evaluation = Az ~, az információ forrásának megbízhatósága és a kialakult helyzet ismerete alapján kerül meghatározásra. A minősítés célja, hogy felhasználhatóságának megfelelően el tudjuk

helyezni az információt, a kialakított adattárolási rendszerben. A minősítést a NATO alfanumerikus minősítő rendszere alapján kell végrehajtani. Az adatforrás megbízhatóságát A-tól F-ig, az információ hitelességét 1-től 6-ig kell osztályozni. Az információ értékét a megbízhatóság és hitelesség együttesen fejezi ki. felderítési követelmények = intelligence requirements = A ~et a parancsnok szabja meg, amelynek alapját a küldetés képezi. A felderítő törzs számára világosan meg kell határozni a feladatait, hatékonyan kell irányítani, az elhatározáshoz szükséges általános ~et meg kell szabni, és a törzs bevonásával ki kell alakítani a további speciális ~et. felderítő adatbázis = intelligence data base = A ~ az információs rendszer részét képezi, amely megfelelően képes támogatni a beérkező információk feldolgozását, a felderítési adatok és felderítő jelentések előállítását, segíti a

parancsnokokat a különböző értekezletek előkészítésében és levezetésében, kielégíti információ igényüket a különböző feladatok tervezése és vezetése során. felderítő érdekeltségi körzet = area of intelligence interest = Azon terület, amelyen belül az adott kötelék tevékenységét valószínűleg befolyásoló ellenséges erők elhelyezkednek, magában foglalja a felderítő felelősségi körzetet is. felderítő erők képességei és lehetőségei = capability and possibility of reconnaissance forces. = A lehetőség nem más, mint a képességből adódó, meghatározott eredményt létrehozó cselekvési, működési variációk összessége. A felderítési adatforrások (felderítő szervek) képességeit és lehetőségeit befolyásolják az alábbi tényezők: a felszerelés és kiképzettség, az adatgyűjtő eszközök hatótávolsága, a feladat fontossága a hadművelet szempontjából, a reagálási és a jelentési idő, a leképező

felderítés adatainak minősége, a felderítő szerv települési helyének pontossága, a terep és az időjárás álcázó hatása, a biztonság szükségességének foka, a rendelkezésre álló eszközök minősége, az adatátvitel sebessége és minősége, a manőverező-képesség, a feladatszabás hatékonysága és az ellenség felderítés elleni védelmének hatékonysága. felderítő értékelés (előkészítés) = intelligence preparation = A ~ elsődleges célja, hogy megfelelő alapot adjon a parancsnok részére a hadművelet (harc) elhatározásának kidolgozásához. A ~ során elemezni kell az ellenség (potenciális ellenség) helyzetét, értékelni képességeit, lehetséges szándékát és várható tevékenységét, valamint a harcmező jellegét, annak jellemzőit és időjárási viszonyait egy meghatározott időszakra. A ~ megalkotása egy adott helyzet elemzése és értékelése. Az értékelés folyamata alapvetően nem meghatározott, de az

eredményeknek meg kell felelniük a parancsnok által szabott követelményeknek. felderítő felelősségi körzet = area of intelligence responsibility = A parancsnok számára kijelölt terület, amelyen a rendelkezésre álló lehetőségeken belül a felelős a felderítésért. felderítő rendszer = intelligence system = A rendelkezésre álló valamennyi > felderítési adatforrás (intelligence source), információgyűjtő és feldolgozó szervek egységes elgondolás alapján, feladatok szerint térben és időben összehangolt csoportosítása melyet az egységes felderítő információs rendszer kapcsol össze. felderítőfőnök = chief of intelligence = Az a személy, aki oszthatatlan felelősséggel tartozik a felderítésért, a rendelkezésre álló felderítő képesség leghatékonyabb kihasználásáért, a felderítőrendszer minden tevékenységéért, a kiadott felderítési adatok minőségéért. A parancsnok közvetlen tanácsadója az ellenségre, a

terepre és az időjárásra vonatkozó információk biztosítása területén. felelősségi terület. = area of responsibility = 1 Azon harcoló egységek parancsnokságaihoz tartozó földrajzi terület, melyen belül a harcoló egységek parancsnoka hadművelet tervezési és irányítási jogkörrel bír. 2 Haditengerészeti használatban, olyan előre meghatározott ellenséges terület, melyeken a támogató hajók felelősek a fedezésért, ismert vagy esetleges célpontokért, tüzelés, illetve megfigyelés által. felhasználás szabályozása = regulation of utilization = A hadianyag felhasználás szabályozása a logisztikai támogatási rendszer szabályozó eszköze. A felhasználás normatív szabályozása kiterjed a felhasználható harc- és szakanyagi készletek mennyiségének, minőségének meghatározására, illetve a felhasználás térbeli és időbeni ütemezésére. A katonai műveletek során a harc- és szakanyag felhasználását a műveletet

végrehajtó szervezet parancsnoka szabályozza. felnőttképzés = adult learning. = Az alapiskolázást követő valamennyi képzési tevékenység megnevezésére használt gyűjtőfogalom. Ha az egyén iskolaköteles életkor után, vagy egy magasabb iskolafokozatból (középiskolából) szakképzetlenül (vagy szakiskolai képzettséggel) egyéni dolgozói státusba (szerződéses, hívatásos szolgálati viszonyba) kerül. A szakképzést, vagy a magasabb iskolai végzettséget, esti – levelező kurzusok kertében, általában iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben (a munkahely, szolgálati hely, vagy egyéb más képzőhely által szervezett tanfolyamokon) szerzi meg. felnőttnevelés = adult education = A felnőtt emberek személyiségének meghatározott célú, tudatosan tervezett és szervezett fejlesztése, szocializálása (szocializáció), magába foglalja a felnőttoktatást illetve a felnőttképzést. A felnőttek nevelésének a

lehetőségét számtalan szakember tagadja (befejeződött a nevelés a pubertás végén). A direkt nevelés (főleg jutalmazás-büntetés), eredményessége felnőttkorban már nem egyértelmű (vagy nagyon kismértékben eredményes), de az indirekt, a céltudatosan szervezett hatásokon, a szocializáción alapuló nevelés, egész életen át zajlik. felnőttoktatás = secondary education = Tudatos társadalmi gondoskodás – állami vagy engedélyezett magánszervezeteken keresztül – tanulási lehetőségeket életkortól függetlenül bárki számára, aki befejezte eredeti iskolai, főiskolai, egyetemi és szakmai tanulmányait, aki bármit akar tanulni, bármilyen célból, feltételezve azt, hogy ez nem ellenkezik a demokratikus társadalom alapelveivel. A felnőttképzést és felnőttoktatást a szakirodalmak többsége szinonimaként – egymást majdnem teljesen lefedő, helyettesíthető – rokon fogalomként kezelik. A különbség az oktatás és a képzés

definíciójában rejlik. felső szintű vezetés alapjai = basics of high level command and control = Az MH felső szintű vezetése általános értelemben a honvédség felső szintű vezetőinek felelősségét, hatáskörét és tevékenységét jelenti a nemzeti fegyveres erők feladatainak meghatározására, tevékenységük koordinálására és ellenőrzésére. A vezetés és irányítás egymással szoros kapcsolatban lévő fogalmak, de nem szinonimák. A vezetés és irányítás rendszerét a parancsnok és a törzs alkalmazza a katonai műveletek és tevékenységek előkészítése és végrehajtása során. feltöltöttség = fulfilment = Az állománytáblában rögzített (rendszeresített) és a ténylegesen meglévő személyi állomány, anyagi-technikai eszközök létszámának, illetve darabszámának (mennyiségének) egymáshoz viszonyított, százalékban kifejezett aránya. felvonulás, kitelepülés = deployment = A ~ a katonai közlekedési szervek

által - megtervezett, összehangolt és irányított olyan helyváltoztatás, amely során az egységek, valamint a harcképességüket fenntartó anyagi készletek és eszközök a hadszíntérre, a hadműveleti területre, azon belül, illetve annak közelébe átcsoportosításra kerülnek a parancsnok által meghatározott követelmények szerint. >); átcsoportosítás (redeployment ) fenntartási anyagok = (combat/sustainment material) = A fenntartási anyagok azoknak a hadianyagoknak az összessége, amelyeket a személyi állomány harcképessége, a haditechnikai eszközök hadrafoghatósága fenntartásához használnak fel. A fenntartási anyagok csoportjába a javító, karbantartó anyagok, az egészségügyi anyagok és a mentesítő anyagok tartoznak. fenyegetettségi harctevékenységi modell = threat course of action model = A fenyegetettségi harctevékenységi modell a fenyegetésből eredő harctevékenységi változat egy modellje. Egy grafikus ábrázolást

(helyzetvázlat), egy leírást (mátrix vagy szöveges formában), egy berendezés és eszközlistát tartalmaz, (saját különösen fontos célpontok jegyzéke) amelyek elengedhetetlenek a harctevékenységi változat sikeres végrehajtásához. A modell kidolgozási mértéke a rendelkezésre álló idő függvénye Ideális esetben fenyegetettségi harctevékenységi modellek az összes harctéri hadműveleti rendszert felölelik. A fenyegetettségi harctevékenységi modellek minimálisan a harctevékenységi változat öt standard elemét tartalmazza: MIT (a hadművelet típusa), MIKOR (az idő, amikor a műveleteket meg kell kezdeni), HOL (határok, sávhatárok, irányok, stb.), HOGYAN (a rendelkezésre álló eszközök alkalmazása), MIÉRT (a cél vagy az elérni kívánt végeredmény). A fenyegetettségi harctevékenységi modelleknek meg kell felelni a doktrínával kapcsolatos megfelelőség, alkalmazhatóság, elfogadhatóság, egyedülállóság és következetesség

követelmények ellenőrzési kritériumainak is. A fenyegetettségi harctevékenységi változatokat a képességekből erednek. fenyegetettségi, veszélyeztetettségi szint = threat level = Az tömegpusztító fegyverekkel való fenyegetettség helyzetét mutatja. A fenyegetettségi szintek a következők: “0” nincs: az ellenség nem rendelkezik tömegpusztító fegyverrel és azok alkalmazási eszközeivel; “1” alacsony: rendelkezik az eszközökkel, de nem várható azok alkalmazása; “2” közepes: rendelkezik az eszközökkel, azok alkalmazása a várható; “3” magas: már alkalmazták más hadszíntéren, a csapás a közeljövőben bekövetkezhet. figyelmeztetés saját atomcsapásról = friendly nuclear strike warning (STRIKWARN (NUC)) = A figyelmeztetés információkat biztosít a szövetséges atomcsapás által veszélyeztetett csapatok (erők) részére, hogy a szükséges biztonsági rendszabályokat bevezessék. Készíti az atomcsapás mérését

tervező alakulat, amelyet csak meghatározott alakulatok részére továbbít, általában zászlóalj szintig. fizikai biztonság/biztosítás = physical security = A biztonságnak ez a része a személyek védelmére, az eszközökhöz, létesítményekhez, anyagokhoz és az ügyiratokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, továbbá azoknak a kémkedés, szabotázs, rongálás és eltulajdonítás elleni védelmére hozott fizikai rendszabályokkal foglalkozik. fogadó nemzeti támogatás = host nation support = A fogadó nemzeti támogatás a katonai szervezetek logisztikai támogatásának egy formája. A fogadó nemzet által, békeidőszakban, válságban, vagy háborúban, a fogadó nemzet területén elhelyezkedő, illetve átvonuló szövetséges erők és NATO szervezetek számára nyújtott polgári és katonai segítség. Az ilyen segítségnyújtás alapja, a NATO Szövetségből, vagy a fogadó nemzet, valamint a fogadó nemzet területén erőket

működtető NATO szervezetek és nemzetek közötti két- vagy többoldalú megállapodásokból származó kötelezettségvállalás. fokozott készenlét = increased readiness = A vezető szervek és a katonai szervezetek azon állapota, melynek során az elrendelést követően a vezető szervek elérik alkalmazási készenlétüket. A már korábban hadiszervezetre feltöltött és az összekovácsolási kiképzési feladataikat végrehajtott katonai szervezetek megalakítási körleteikben (helyükön) a részükre meghatározott időn belül készen állnak alkalmazási feladataik megkezdésére. A többi - arra kijelölt - katonai szervezet végrehajtja a részleges, vagy gteljes mozgósítási feladatát. folyamatos légi-irányítás = close control = Olyan irányítási módszer, ahol a repülőgép (helikopter) a földi (légi vagy hajófedélzeti) irányítópont folyamatos és állandó irányítása alatt áll. A repülőgép (helikopter) személyzete a feladatot az

irányítópontnak a repülés magasságára, irányára és sebességére vonatkozó parancsai és a célra valamint az általános légihelyzetre vonatkozó tájékoztató információja komplex felhasználásával hajtja végre. folyamatos nevelés = lifelong education = A permanens latin szó, folyamatos a jelentése. Egész életen át tartó (élethosszig tartó) folyamatos nevelés, kiterjed az élet minden területére, a tudás valamennyi ágazatára, ~ biztosítja és minden fejlesztési lehetőség felhasználásával elősegíti, a személyiség kibontakozását, azokban a nevelési folyamatokban amelyekben a gyermekek, a fiatalok, a felnőttek (és az öregek) életük során részt vesznek. > permanens képzés, permanens oktatás, permanens tanulás, permanens művelődés (mindegyikük alapvető tartalma a felnőtt nevelés). Az élethosszig tanulás aktualizálja, szelektálja, átrendezi az egyén műveltségszerkezetét. forgalomirányítás = movement control = A

~ a szárazföldi erők és a katonai szállítmányok gyors és szervezett mozgását biztosító azon tevékenységek összessége, amelyek biztosítják a mozgások meghatározott irányát és ütemét, a forgalombiztonsági és álcázási rendszabályok betartását, az előírt forgalmi rendet, az átláthatóságot. A ~ megkívánja a mozgékonysági, közlekedési infrastrukturális, a hírközlési és az információs eszközökhöz való hozzáférési képességeket. > forgalomszabályzás = movement control = A ~ azon tevékenységek összessége, amelyek biztosítják a parancsnok által meghatározott forgalomirányítási feladatokat: a közlekedési irányoknak, a mozgások ütemének és rendszabályainak betartását, valamint az illetéktelen közlekedők kizárását. A forgalomszabályzás módja lehet: álló, mozgó- és kombinált > forgalomirányítás (movement control) forgalomszabályzó = traffic control (personnel) = A ~ az a személy, aki a

katonai parancsnok vagy hatóság által meghatározott forgalomszabályozási feladatokat a gyakorlatban megvalósítja, ill. előírásait betartja és betartatja Intézkedéseit minden katonai és polgári személy köteles végrehajtani. > fő vezetési pont = main command post = Egy adott kötelék azon vezetés pontja, ahol a parancsnok tartózkodik. főcím = Az adott témával kapcsolatos legfontosabb, illetve legérdekesebb információ. Az írott sajtóban használatos. Az írás lényeges elemét, tetőpontját, vezető gondolatát a szövegtől eltérő betűtípussal és nagysággal kiemelik. A ~ nek mindenképpen tartalminak kell lennie; úgy kell megfogalmazni, hogy felkeltse az érdeklődést az olvasóban. földi irányítással történő bevezetés leszálláshoz = ground-controlled approach procedure = A leszállópálya megközelítése során a pilótát a repülőeszköz pillanatnyi helyzetére vonatkozó információval vagy szükséges helyzetváltoztatás

érdekében rádión keresztül kiadott parancsokkal a repülőeszköz helyzetét radareszközök segítségével figyelemmel követő, erre felkészített földi személyzet segíti. földnek ütközés = ground collision = A repülőeszköz földközeli manőverezése során bekövetkező véletlenszerű ~ - e. A ~ elkerülése érdekében a korszerű repülőeszközökön a személyzetet a veszélyre időben figyelmeztető és szükség esetén a vezetésbe is automatikusan beavatkozó ~ - t megelőző rendszert használnak. A ~ -t megelőző rendszerek a repülőeszköz előtti felszínt radarral tapogatják le, vagy a terepdomborzat adatait digitális formában tartalmazó mágneses adathordozót alkalmaznak. funkcionális logisztikai rendszerek = functionality logistics system = A logisztikai támogató rendszerek az ellátás a helyreállítás, a gyógyító-kiürítő, a közlekedésiszállítási, a szolgáltatási ágazatokban működő technológiai, jogi szempontból

különböző önálló logisztikai támogató alrendszereket kapcsolnak össze. A katonai műveleteknél végbemenő folyamatoknak megfelelően: ellátási-, termelési-, elosztási és gyűjtési logisztikai rendszerek működnek. funkcionális összetevők = functional components = Kettő vagy több haderőnem erőiből, hasonló vagy egymást kiegészítő képességekkel konkrét küldetés teljesítése céljából hozzák létre. A funkcionális összetevő általában a katonai funkciók és hadműveletek központosított vezetését és decentralizált irányítását teszi lehetővé. függesztmények = stores = A repülőeszköz szárnyain és törzsén speciális kialakítású külső függesztési pontokon elhelyezhető fegyverzeti és célzó-navigációs eszközök valamint üzemanyag póttartályok lehetséges fajtái. A ~ a repülőeszközön általában vegyesen is alkalmazhatók. A ~ fajtája és mennyisége a kitűzött feladat jellegétől függ. függőleges

felszállás és leszállás = vertical take-off and landing = A merevszárnyú repülőeszköz képessége függőleges felszállás és leszállás valamint olyan nagypontosságú előre-, hátra és oldalirányú elmozdulások végrehajtására, ami emelkedés (süllyedés) közben lehetővé teszi a felszállás (leszállás) körzetében levő terepakadályok elkerülését. -GGenfi Egyezmények = Geneva Conventions = A Genfben kötött nemzetközi szerződések közül elsősorban a háború áldozatainak védelmével foglalkozó egyezményeket nevezik genfi egyezménynek. Az 1949 évi genfi értekezleten összesen négy egyezményt dolgoztak ki. I a hadra kelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására; II. a tengeri haderő sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javítására; III. a hadifoglyokkal való bánásmódra, illetve a IV a polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozó egyezményeket. A genfi egyezmények

hazánkban az 1954. évi 32 törvényerejű rendelettel kerültek be a magyar jogrendbe. gépjárműparancsnok = leader of vehicle = ideiglenes (adott alkalomra szóló) megbízás, a katonai gépjárműveken utazó (általában rangidős) katona részére, aki a gépjárművezetővel egyetemben felelős a gépjármű szabályszerű igénybevételéért és a közlekedési szabályok betartásáért. gerilla hadviselés = guerilla warfare = Az ellenség által ellenőrzött vagy ellenséges területen irreguláris, túlnyomórészt helyi erők által végrehajtott katonai és félkatonai tevékenységek. glossza = gloss = Kis terjedelmű (maximum néhány soros gépelt oldal), csattanóval végződő írás, hozzászólás. Tartalmi szempontból kötetlen: egyaránt lehet politikai, közéleti, társadalmi, kulturális vagy bármilyen más aktuális kérdéshez kapcsolódó többnyire polemikus, gyakran ironikus. ~ felháborodásból, érzelem korbácsolta indulatból születik. Igazi

célja a butaság, az önkényeskedés, a türelmetlenség, a nagyképűség, a képmutatás stb. leleplezése gravitációsruha, túlterhelés ellen védő ruha = g-suit = A ~ a repülőszemélyzeteknek a repüléssel járó különböző irányú túlterhelések jobb elviselésére szolgáló, a hasfalra és az alsó végtagokra felölthető ruházata. A ~ légkamráiba automatikusan a túlterhelés nagyságával arányos nyomású levegő jut, ami a ruhának a fokozott testre-feszülését eredményezi. Az alsó végtagokra kívülről kifejtett nyomás meggátolja a túlterhelés hatására a vérnek fej-láb irányú eltolódását és ennek nyomán az agy vérellátása csökkenését. A ~ használatával nő a pilóta un g-tűrőképessége (> g-tolerance) és ennek köszönhetően fokozható a repülőgép manőverezésének intenzitása. - Gy - gyalogság elleni akna = antipersonnel mine = Olyan akna, melynek rendeltetése az élőerő megsemmisítése vagy

harcképtelenné tétele. Rendszerint maga az áldozat hozza működésbe. gyémánt alakzat = diamont formation = Egy alegység (zászlóalj) támadó alakzata, amikor egy század az élen helyezkedik el, mögötte kettő század szárnyirányban (oldalt) helyezkedik el, és az utolsó század zárja az alakzatot, amely felülnézetből mint egy rombusz képét mutatja. gyors reagálású erő = rapid reaction forces = A reagáló erőkön belül az azonnal reagáló erők mellett a másik fontos feladatot ellátó katonai szervezet csoportosításának megnevezése. Az állományukba tervezett szárazföldi és légierő kijelölt kötelékeinek felkészítését és kiképzését úgy tervezik, szervezik és hajtják végre, hogy rendszabályok bevezetése után, az előkészítés és az összevont felkészítést követően képesek legyenek harctevékenységek végrehajtására. gyorsreagálású egészségügyi csoport = rapid response medical team = Egy állandóan

készültségben lévő egészségügyi csoport, mely légi úton vagy szárazföldön a váratlan esemény helyszínére szállítható. gyújtóanyagok harctéri alkalmazása = flame field expedient = Gyújtóanyagok (tüzek) harci alkalmazása az élőerő pusztítására, elvakítás vagy jelzések céljából. gyülekezési körlet, -hely = assembly area = Nagyobb terület (tereprész), amelyen a csapatok (a járműveikkel és harceszközeikkel) abból a célból összpontosulnak, hogy innen kezdjék meg új (megváltozott, pontosított) feladatuk végrehajtását. Békében és háborúban egyaránt használatos fogalom. Ha a gyülekezés alegységszintű kötelékre vonatkozik, és kisebb tereprészen történik, akkor beszélünk gyülekezési helyről. -Hháború = war = 1. A politika folytatása más, erőszakos eszközökkel (Clausewitz); 2 a mindennapi szóhasználatban az államok fegyveres összeütközése, amikor a politikai célok elérése érdekében hadra kelnek a

fegyveres erők (a háború leghatékonyabb erői), de emellett folytatódik a küzdelem a gazdasági, a diplomáciai és más területeken is; 3. a fegyveres konfliktus vagy az ellenségeskedés állapota, amely harci jellegű műveletek végrehajtásában fejeződik ki két fél. illetve államok, nemzetek vagy koalíciók között. Az ellenségeskedések a szemben álló felek között a formális hadüzenet megküldésével vagy anélkül is megkezdődhetnek. A háborút meghatározott és kinyilvánított politikai, illetve gazdasági célok érdekében vagy pedig egy ellenséges érzelmű dominancia érvényre juttatása ellen folytatják. A háború időszaka lehet rövid, néha csak napokig tartó, de általában hosszú hónapokig, évekig, esetenként generációkon át húzódik. háború hadászati szintje = strategic level of war = A háború azon szintje, ahol egy nemzet vagy a nemzetek csoportja meghatározza a nemzeti vagy a többnemzetiségű biztonsági célokat,

továbbá az elérésük érdekében átcsoportosítja a nemzeti erőforrásokat, beleértve a katonai erőforrásokat is. háború hadműveleti szintje = operational level of war = A háborúnak az a szintje, ahol a hadszíntereken vagy a hadműveleti területeken belüli hadászati célkitűzések végrehajtása érdekében a hadjáratokat és a nagyobb hadműveleteket megtervezik és végrehajtják. háború harcászati szintje = tactical level of war = A háború azon szintje, ahol a harcászati kötelékek katonai céljaik teljesítése érdekében harcokat terveznek és hajtanak végre. háborús készenlét = war-readiness = Az ország háborús készenléte 1. Az államnak olyan állapota, helyzete, amelyben az egész lakosság felkészült a háború (a fegyveres küzdelem) azonnali megkezdésére. Magába foglalja: a fegyveres erők hadiállományra való kiegészítését és teljes harckészültségének elérését; az állami élet és a gazdaság háborús

tevékenységére való átállítását; 2. A gazdaságnak az az állapota, amelyben a gazdaság háborús felkészítésének terveit megvalósították. háborús kiegészítés = wartime accession (replacement) = A háborús időszakban és az ezen időszakra szóló jogszabályok alapján végrehajtott hadkiegészítési tevékenység. A háborús kiegészítés (a téves köznyelvi értelmezéstől eltérően) nem azonos a veszteségpótlással, annál több. A veszteségpótlás – mint a névből is kiderül – csak az elszenvedett veszteségek pótlására irányuló tevékenység, míg a háborús kiegészítésről beszélhetünk olyan esetekben is amikor nem történt veszteség, például a hadrendbővítés esetében. háborús veszteség pótlása = replacement of war losses = A személyi készenléti pótlást intéző, veszteségeket nyilvántartó igazgatási rendszer intézi a szárazföldi haderő személyzeti ügyeit a mozgósítástól a kitelepítésen és a

visszaszállításon át a leszerelésig. A szárazföldi haderő személyi állomány kezelői rendszere rugalmas eszköz arra, hogy kiválasszák és kijelöljék a harc előtti, alatti és utáni követelményeknek megfelelő, szükséges szakképzettségű katonákat. A személyi pótlás igazgatási rendszere irányítja a katonákat és polgári személyeket a harci terület személyi pótlási központjain át az alakulat parancsnokaihoz a hadszíntérre. A személyi pótlás rendszere a személyi készenléti igazgatási rendszeren át teljesíti a parancsnokok igényeit. A veszteség-nyilvántartás rendszere segíti a személyi készenléti igazgatási rendszert a harcban elszenvedett vereségek pótlásában. háborús veszteségek = war losses/casualties = A háború menetében, illetve annak következményeként a harcmezőn és a hadviselő államok hátországában bekövetkezett veszteségek összessége, emberben és anyagi eszközökben. A háborús veszteségek

lehetnek közvetlenek, amikor a fegyverfajták hatásával kapcsolatosak, illetve közvetettek, s ekkor azok másodlagos hatásaira jöttek létre. hadászat = strategy = 1. A hadtudomány alkotó része, annak meghatározó területe, A fegyveres erők szervezetére, felkészítésére és alkalmazására, a katonai felső vezetők elméleti és gyakorlati tevékenységére, valamint a fegyveres erők egészének jelenségeire vonatkozó nézetek tudományos rendszere. 2 A legfelsőbb katonai vezetőség gyakorlati tevékenységének területe, amely felöleli az ország és a fegyveres erők háborúra való felkészítését és a fegyveres küzdelem vezetését. hadászati felderítés = strategic intelligence = Azon tevékenységek összessége, amelyek arra irányulnak, hogy megszerezzék és előállítsák mindazokat a felderítési adatokat, amelyek a politikai és katonai döntések előkészítéséhez, a különböző tervek nemzeti és nemzetközi szinten történő

kialakításához szükségesek. hadászati készletek = strategic stocks= A hadászati készletek a központi tárintézetekben, a haderőnemek, a fegyvernek és a szakcsapatok igényeinek megfelelő mennyiségben felhalmozott azon anyagi készletek, amelyek a csapatoknál lévő készletekkel együtt, alapvetően a haderő egészének háborús szükségleteit biztosítják. hadászati légi egészségügyi kiürítés = strategic aeromedical evacuation = A kiürítésnek az a szakasza, mely biztosítja a betegek légi szállítását tengerentúli területről vagy az aktív hadszíntérről a hazai bázisra, más NATO tagországokba, vagy egy átmenetileg biztonságos területre. Használatos megnevezése még a hadszínterek közötti légi egészségügyi kiürítés (Inter−theatre Aeromedical Evacuation). hadászati logisztikai vezető szervek = strategic level logistic command organisations = A Magyar Honvédség legfelső vezetési szintjén, a Honvéd Vezérkar /Honvédelmi

Minisztérium/ részeként működnek a hadászati szintű logisztikai vezető szervek, amelyek a haderő egészére kiterjedően, tervezik szervezik és irányítják a logisztikai támogatást. A hadászati szintű logisztikai vezető szervek a közvetlen irányítása alatt működő központi logisztikai szervezetek, az egész haderőre kiterjedő támogatást végeznek. haderő felkészítése és kiképzése = preparation and training of force = Olyan céltudatosan programozott tevékenység, amelynek eredményeként a katona, illetőleg a katonai közösség (szervezet) felkészül feladatainak végrehajtására, a fegyveres küzdelem sikeres megvívásához szükséges mesterségbeli tudás elsajátítására, szellemi és fizikai értelemben egyaránt. A felkészítés tágabb fogalom, mert magában foglalja a kiképzésen túli területeket is, mint a morális, pszichológiai, pedagógiai, közösségi stb. területeket. Végső célja a katonai siker biztosítása a

győzelem eléréséhez haderő fenntartása, fejlesztése = maintenance and increase of forces = A haderőt úgy kell fenntartani és fejleszteni, hogy: 1. békeállományával és eszközeivel biztosítani tudja valamennyi feladatára való felkészülését és folyamatos készenlétét. Képesnek kell lennie az ország elleni fenyegetések elhárítására, a szövetségi tagságból eredő kötelezettségek teljesítésére, nemzetközi keretek között nem hagyományos műveletekben való eredményes részvételre. Mindemellett képesnek kell lennie a haderő minősített időszaki szervezetének megalakítására, az ehhez szükséges személyi állomány felkészítésére és kiképzésére, a védelem személyi, anyagi, technikai, egészségügyi feltételeinek megteremtésére és fenntartására, a lakosság és az anyagi javak mentésében, az ország működőképességének fenntartásában való részvételre. 2 hadiállományával képesnek kell lennie az országot

támadó légierő és szárazföldi csapatok elleni aktív védelmi tevékenységre, a beérkező szövetségi erők fogadására, tevékenységük biztosítására, a velük való együttes tevékenységre. Képesnek kell lennie részeivel – a szövetséges parancsnokság alárendeltségében – más tagállam védelmében való részvételre. haderő mozgósításának előkészítése = preparation of force mobilization = A honvédség mozgósítása az ország mozgósításának része, a haderő felkészülésének egyik fontos eleme, melynek során hadiszervezetre tér át és hadiállományra tölt fel, s így megvalósítja a részére meghatározott nemzeti célkitűzések egy részét. A haderő teljes mozgósításáról Magyarországon az országgyűlés, a részleges mozgósításról a kormány dönt, melynek alapján a honvédelmi miniszter intézkedik a honvédség mozgósítására, a haderő mozgósítása lehet: szelektív, részleges, majd teljes. haderő

vezetése, a katonai műveletek tervezése = force control and operation planning = A szövetséges összhaderőnemi hadműveletek vezetésére és irányítására a szövetséges összhaderőnemi kötelék parancsnokának és törzsének a szabványosított eljárásokat és a szövetséges összhaderőnemi kötelék híradó és információs rendszerét kell használnia. Együtt ez a két folyamat hozza létre a vezetés és irányítás rendszerét, amelyet a szövetséges összhaderőnemi kötelék parancsnoka, a törzs és az alárendelt parancsnokok a hadműveletek tervezésére, irányítására, koordinálására, valamint támogatására használnak. A hadműveleti tervezés folyamata lehetőséget ad a parancsnokoknak arra, hogy katonai akciókat egyesített tervvé formálja azzal a céllal, hogy konkretizálja a hadműveletek és a logisztika alkalmazását, adott tér és időkeretek között. A NATO hadműveleti tervezése két egymástól elválasztott de egymással

kapcsolatban álló folyamatban realizálódik, éspedig az előzetes és végrehajtási tervezésben. haderőnem = service = Az állam fegyveres erőinek része. A haderőnemeket egymástól eltérő, sajátos, elsősorban csak rájuk jellemző fegyverzet, haditechnikai eszközök, szervezeti-, vezetési-, kiképzési rendszer és módszer jellemzi. Alapvetően különböző a hadművészetük, a hadkiegészítési (mozgósítási) rendszerük, továbbá belső állományarányuk is. A leglényegesebb különbség, hogy az alapvető haderőnemek meghatározott közegben, földrajzi térségben, térben (földön, levegőben, vízen) fejtik ki tevékenységüket. haderőnemi összetevők = service components = Szövetséges összhaderőnemi kötelék egynél több haderőnemből áll. A haderőnemek lehetnek egy- vagy többnemzetiek haderőszervezés = organisation of armed forces = 1. A hadtudomány egyik tudományterülete, amely a haderő létrehozásával, béke- és

hadiállománya meghatározásával, továbbá szervezeti struktúrája kialakításával és korszerűsítésével, a katonai szolgálat lefolyásával, a katonák jogaival és kötelezettségeivel, a mozgósítással kapcsolatos kérdéseket vizsgálja és mindezek alapján dolgoz ki ajánlásokat; 2. az állam politikai és katonai vezetőinek (vezető szerveinek) a katonai szervezetek (a haderő) létrehozására, fenntartására és állandó korszerű szintentartására irányuló döntése, tervező-szervező munkája, elméleti és gyakorlati tevékenysége; 3. a vezérkar tevékenysége, amely az ország adottságaiból az Országgyűlés és a Kormány határozataiból kiindulva végzi a haderő létrehozásával, béke és –hadiállománya meghatározásával, szervezeti struktúrájának kialakításával, korszerűsítésével, kiegészítésével a katonai szolgálattal, a katonák jogainak és kötelezettségeinek meghatározásával és a mozgósítással kapcsolatos

tervező-szervező munkálatokat. (A haderőszervezés – mint tudományterület – elnevezése elég gyakran változott, hívták: hadseregszervezésnek, katonai szervezésnek, katonai rendszerelméletnek és fegyveres erők építésének is). hadfelszerelés = combat equipment = a hadfelszerelés a katonai szervezeteknél rendszeresített a hadviseléshez a különböző katonai műveletek végrehajtásához a fegyveres küzdelem megvívásához szükséges mindennemű anyagok és eszközök összessége. A hadfelszerelés magába foglalja a haditechnikai eszközök és a hadi anyagokat. hadi rendszeresített = war established = A háborús feladatok végrehajtására a katonai szervezet állománytáblájában rögzített személyi állomány létszáma, valamint az anyagi-technikai eszközök mennyisége. hadiállapot = state of war = A hadüzenet megtételével, az ultimátum lejártával, a hadiállapot kinyilvánításával, a hadicselekmények (a fegyveres küzdelem)

megkezdésével, illetve a felsorolt aktusok nélkül is szembenálló felek között létrejött különleges államközi jogviszony, amelynek következtében az agressziót elkövető és a megtámadott állam között a békés kapcsolatok megszűnnek és ezt követően hadviselő felekké válnak. hadiállomány = war strength = A katonai szervezet állománytáblájában háborús feladatok végrehajtására rendszeresített és beosztásba helyezett személyi állomány, illetve anyagi-technikai eszközök összessége. hadianyagok = combat supplies = a hadianyagok a hadfelszerelés alrendszerét képező azon anyagok és termékek összessége, amelyeket a katonai szervezetek a fegyveres küzdelemben és a különböző műveletek végrehajtása során az ellenség élő erejének és haditechnikai eszközeinek pusztítása, építményeinek rombolása céljából felhasználnak. A hadianyagokat a felhasználás célja alapján harcanyagokra, fenntartási anyagokra és

ellátási anyagokra osztják. hadiszervezet = war organizatioin = A katonai szervezet alaprendeltetés szerinti feladatai végrehajtására alkalmas (képes) szervezeti felépítés. Magába foglalja a szükséges személyi állományt és az anyagi-technikai eszközök mennyiségét. hadiszükséglet = war needs = A katonai szervezet állománytáblájában meghatározott hadi (háborús) állományra történő feltöltéshez, szükséges személyi állomány létszáma, az anyagi-technikai eszközök mennyisége. haditechnikai eszköz = combat support equipment = a haditechnikai eszközök a hadfelszerelés részét képező azon eszközök, amelyek a katonai szervezetek alaprendeltetés szerinti működtetéséhez a békés, háborús feladatok megoldásához szükségesek. a haditechnikai eszközöket a működtetés célja alapján harceszközökre, harcbiztosító eszközökre és kiszolgáló eszközökre osztjuk. haditechnikai eszközveszteségek = combat equipment

convections = A katonai műveletekben veszteségek azok a haditechnikai eszközök, amelyeket a harci cselekmények, illetve egyéb rendeltetésszerű használat során, sérülés vagy meghibásodás miatt a harcrendből időlegesen, tartósan, vagy véglegesen ki kell vonni. A veszteségek egy része javítható és visszatéríthető a katonai művelet végrehajtása során ismételten működésbe állítható. A veszteségek egy másik része pedig a meg nem térülő veszteség. A veszteséget részben a harci sérülések okozhatják, amely az ellenség erőszakos ráhatásának következménye, és mint ilyen a fegyveres küzdelem specifikus kísérőjelensége. A veszteségek egy másik részét a meghibásodott eszközök alkothatják, amelyek a rendeltetésszerű használat során, többnyire a természetes elhasználódás folytán válnak üzemképtelenné. hadkiegészítés = mobilisation and accession = A katonai szervezetek személyi állományának és

hadfelszerelésének, a rendszeresített létszámra (illetve mennyiségre) történő kiegészítésére (feltöltésére, pótlására) irányuló, katonai igazgatási tevékenység. E tevékenységet békében és háborúban egyaránt – jogszabályban előírt módon – kell végezni. A hadkiegészítés magába foglalja: a békeidőben működő fegyveres erő kiegészítését; a behívással (a fegyveres sor-, tartalékos-, póttartalékosés háborús, valamint a fegyvernélküli) katonai szolgálat lefolyásával és a leszereléssel (a tartalékállományba., fogyatékba helyezéssel) kapcsolatos feladatokat; a személyi és hadfelszerelési tartalékképzést; a katonai nyilvántartás (az adatfeldolgozás) és a honvédelmi igazgatás rendszerének – politikai és katonai szervek által történő – kialakítását, működtetését; a létszámgazdálkodást; a mozgósítást; a háborús kiegészítés és a (személyi, technikai, szolgáltatási)

veszteségpótlás elvi kidolgozását és gyakorlati végrehajtását. hadkötelezettség = conspiration; compul-sory; military service = A honvédelmi kötelezettség részeként, törvényi előírások alapján, az állampolgárok meghatározott részének személyesen teljesítendő kötelezettsége. A honvédelmi törvényben előírt hadkötelezettség célja, hogy az arra kötelezett állampolgárok adatainak nyilvántartásával, katonai kiképzésével és továbbképzésével a honvédelmi alapelvekben meghatározott feladatokra alkalmas fegyveres erő kerüljön kialakításra és fenntartásra. hadművelet = operation = A csapatok cél, feladat hely és idő szerint összehangolt ütközeteinek, harcainak, csapásainak összessége, amelyeket egyidejűleg, vagy egymás után egységes elgondolás és terv alapján hadműveleti, hadműveleti-harcászati feladatok megoldása érdekében, meghatározott területen, adott időben hajtanak végre. Tartalmát a hadműveleti

cél, a haditevékenység térbeli kiterjedése és időtartama, a részt vevő erők és eszközök mennyisége, a haditevékenység fajtája, és rendje, vezetése, valamint a kitűzött cél, illetve az elért eredmények határozzák meg. hadműveleti irányítás = operational control = Egy kijelölt parancsnokra átruházott azon jogkör, amellyel az alárendeltségébe utalt erőkkel egy olyan feladatot hajt végre, ami egy meghatározott területre, időre, illetve tevékenységre korlátozódik. Ezen parancsnok az érintett erőit harcba veti, az egységek harcászati irányítását megtartja, vagy átruházza az alárendelt parancsnokokra. Viszont az érintett egységek elemeit egymástól elkülönítve nem alkalmazhatja, illetve nem gyakorolja az adminisztrációs (ügyrendi) tevékenységek, valamint a logisztika vezetését. hadműveleti készletek = operatoin stocks = A hadműveleti készletek: a hadászati /központi/ készletekből kikülönített, és a hadműveleti

területen , az adott hadműveleti csoportosítás igényei-hez igazodóan felhalmozott, meghatározott mennyiségű harc- és szakanyag készletek, amelyek a csapatoknál lévő készletekkel együtt, egy hadművelet anyagszükségletét biztosítják. hadműveleti logisztikai szervezetek = operation logistic organizations = A haderőnemi vezérkaroknál a hadműveleti szintű logisztikai vezető szervek. működnek Feladatuk a haderőnemek csapatai béke- és háborús idejű tevékenységei, logisztikai biztosí-tásának megtervezése, megszer-vezése, vezetése és irányítása. Az adott haderőnemhez tartozó csapatokra kiterjedően, végzik a logisztikai biztosítás nomenklatúrájába tartozó szükségletek felmérését, prognosztizálását; illetve az igények kielégítésének irányítását. hadműveleti szolgálati rendszer = system of operational duty = A készenlét fokozása rendszerének működési elveivel és rendjével összhangban lévő, minden

vezetési szintre és minden katonai szervezetre kiterjedő, folyamatosan működő 24 órás szolgálati rendszer. A hadműveleti szolgálati rendszer biztosítja a vezetés folyamatosságát, a szabályozott működési rendet, a készenlét fokozását vagy csökkentését elrendelő parancsok (jelzések) lejuttatását, vételét és végrehajtását a meghatározott rendszabályok bevezetésének megkezdését, az alárendelt szolgálatok vezetését, a napi élet irányítását és a szükséges (előírt, meghatározott) jelentések megtételét. hadműveleti terv = operation plan = Különálló vagy egymáshoz kapcsolódó harctevékenységek egyidejű vagy egymást követő végrehajtására irányuló terv. Rendszerint meghatározott feltevéseken alapul és az elöljáró kiadott direktíva formája lehetőséget nyújt az alárendelt parancsnokok számára a biztosítási tervek és parancsok elkészítésére. A hadműveletekre való előkészülés során rendszerint a

plan (terv) megnevezést használják az order (parancs) helyett. Egy hadműveleti terv egy előre meghatározott időpontban vagy jelre léphet érvénybe és azután már hadműveleti parancsnak számít. hadműveleti tervezés = operation planning = Olyan folyamat, amely lehetőséget ad a parancsnokoknak arra, hogy a katonai akciók egyesített tervévé formálja a szövetség stratégiáját és céljait azzal, hogy konkretizálja a hadműveletek és a logisztika alkalmazását az adott tér és időkeretek között. A NATO hadműveleti tervezése két egymástól elválasztott, de egymással kapcsolatban álló folyamatban realizálódik, az előzetes és a végrehajtási tervezésben. hadműveleti törzs = operational staff = Felderítői értelemben a hadműveleti törzs magába foglalja mindazon személyeket, akik felderítési ügyekkel foglalkoznak. Ez a hadműveleti törzs rendszerint a hadműveleti főnököt és a törzsét foglalja magába. A törzsbe még más

személyek is tartoznak, mint az összekötő tisztek, elektronikai-harc tisztek, műveleti tisztek, légiforgalmi irányító tisztek, képkiértékelők, a kis hatótávolságú légvédelmi rendszerek tisztjeit, stb. A harci törzset a hadműveleti törzs részének lehet tekinteni. hadműveleti vezetés = operational command = A parancsnok azon garantált jogköre, ami által meghatározza a tevékenységeket és feladatokat az alárendelt parancsnokok részére, meghatározza az egységek elhelyezkedését, új elrendezéseit és tartalékolását, illetve bevetését, hadműveleti vagy harcászati irányítását, amilyen mértékben szükségesnek tartja. hadműveleti-felderítő információs rendszer = operation intelligence network = A többnemzetiségű műveletekben résztvevő partnerországok között, meg kell osztani a fontos felderítési adatokat, a sikeres felderítő támogatás érdekében. Ennek legmegfelelőbb módja a közös, automatikus ~ létrehozása. A

közös információs rendszer megköveteli a kompatibilis adatforrásokat, vagy olyan intézkedések foganatosítását, amelyek az információcsere lehetőségét biztosítják. hadrafoghatóság = cimbat compability = 1. A csapatoknak, az egyes katonáknak és haditechnikai eszközöknek a harc megvívására, a rendeltetésszerű feladataik megoldására való felkészültség (alkalmasságát, működőképességét) - a meghatározott mutatók alapján - minősítő fogalom. A hadrafoghatóság követelményeinek megfelelt csapat, személy, eszköz stb. közkeletű megnevezése: hadrafogható; 2 Az alaprendeltetés szerinti feladat végrehajtását biztosító meglévő feltételek mennyiségi és minőségi mutatója. hadsereg mint nevelő szervezet = army as an educational institute = A hadsereg funkciói között fontos helyet foglal el, de nem alap funkció. A honvédelmi kötelezettség keretén belül egy-egy korosztály szinte minden férfi tagja kapcsolatba kerül a

katonasággal, sokuk számára ez az utolsó szervezett szocializációs, nevelési lehetőség. A hadsereg a szigorúan hierarchizált szervezetében, az együttműködési, viselkedési, magatartási kényszer, a fegyelmezett, feszes életrend, a katonai formák követelményei, a sokszor nonkonform körülmények, a veszélyes üzem mind hatnak a sorkatonákra. Fontos a hívatásos katonák szakmai, pedagógiai hozzáértése, az általuk képviselt minta. hadsereg-modernizáció = force modernisation = Egy ország védelmi szektorán belül a korszerű értékek elérése érdekében tett lépések folyamata. A hadsereg modernizáció abban áll, hogy: a hadsereg tagozódjék be a társadalom politikai, kulturális, gazdasági és társadalmi modernizációs folyamatába, vagyis a demokratikus parlamenti rendszer lássa el a hadsereg feletti civil ellenőrzést; szekularizált, de nemzeti ideológiára épülő kulturális környezet jellemezze; engedje be a meg növekedett

munkamegosztást, a technológiai fejlődést lehetővé tevő irányítási és szervezési megoldások, valamint a korszerű eszközök és fogyasztási javak tág körét a szervezetébe; tagjai körében tegye lehetővé a magas szintű iskolázottság, az urbanizáció értékeinek érvényesülését; valamint a tradicionális tekintélyelv kiküszöbölésével nyisson utat a racionalitás érvényesülésének. hadszíntér = theatre of war = 1. A földrajzi térség, ahol a hadviselő felek haderőiket összevonják és egységes hadászati elgondolás és terv alapján haditevékenységet folytatnak. Természetföldrajzi szempontból megkülönböztetünk: kontinentális (a szárazföldi), óceáni (tengeri) és vegyes, illetve interkontinentális hadszíntereket; 2. a nemzetközi hadijog szerint a hadszíntér az összeütköző felek szuverenitása alatt álló terület (szárazföld, vízi terület, légtér), tengeri háborúban a felek felségvizei, a nyílt tenger és

annak légitere, ahol a fegyveres összeütközés folyik. hágai egyezmények és nyilatkozatok = Hauge Convertions and Statements Az 1899. évi I. és az 1907 évi II hágai békekonferencián elfogadott hadijogi tárgyú nemzetközi megállapodások gyűjtőneve. A hágai egyezmények elsősorban a hadviselési módokra és eszközökre vonatkozó szabályokat tartalmaznak. hagyományápolás = promotion of traditions = Történelmi, honvédelmi, fegyvernemi és csapathagyomány ápolását, a kitüntetett hazafias katonai erények érvényre juttatását foglalja magába. A ~ feladatai: a hadsereg követendő múltjának bemutatása; a fegyvernemi és csapattörténeti gyűjtemények fejlesztése; csapatzászló-adományozás, alakulat névfelvételének szervezése; csapattörténeti emlékszobák, emlékfalak, vitrinek kiállítási anyagainak gyűjtése, bemutatása; a katonai szervezet történetét dokumentáló emlékkönyv folyamatos vezetése. halogató harc =

procrastinator combat = Azon tevékenységek összessége, amellyel a támadó fél tevékenységét folyamatos, de nem egyidejű ráhatással hátráltatják. halogató tevékenység = delaying action/operation = Olyan védelmi jellegű tevékenység, melynek során időnyerés és az ellenség késleltetése céljából mozgását a legnagyobb mértékben akadályozzák, kerülve vele a döntő összecsapást. halogató zóna = delay zone = A halogató harcot folytató erők részére kijelölt erület, ahol akadályozzák, lassítják az ellenség előnyomulását. harcálláspont = command post = A harc szervezése és vezetése céljából telepített és berendezett létesítmény; ide települnek a vezetés szempontjából legfontosabb személyek, szervek, valamint munkájukat biztosító egyéb erők és eszközök. A harcálláspontot rendszerint műszakilag is kiépítik, óvóhelyeket, fedezékeket, közlekedő- és lövészárkokat, különféle műszaki zárakat és

tüzelőállásokat létesítenek a területén. Építményei előre gyártott, gyorsan szerelhető és bontható elemekből készülnek. A korszerű viszonyok között a telepített, helyhez kötött harcálláspontok szerepét a mozgó vezetési pontok veszik át. harcanyagok = military stores = A harcanyagok azok a hadi anyagok, amelyeket a harcoló és harctámogató katonai szervezetek a fegyveres küzdelemben az ellenség élő erejének és haditechnikai eszközeinek pusztítása érdekében használnak fel. harcászat = tactics = A hadművészet elméletének és gyakorlatának alkotó része. A harc elmélete és gyakorlata. A szárazföldön, a levegőben és a tengeren folyó harc objektív törvényszerűségeit kutatja és tanulmányozza, s kidolgozza előkészítésük és megvívásuk módjait. A harcászat a hadműveleti művészethez és a hadászathoz viszonyítva alárendelt szerepet tölt be, az ő célkitűzéseiket szolgálja, az ő céljainak elérését

segíti. Minden haderőnemnek és fegyvernemnek- a sajátosságaiknak megfelelően - a harc megszervezésére és megvívására önálló elmélete és gyakorlata, azaz sajátos harcászata van. A harcászat felöleli a haderőnemek általános harcászatát és a fegyvernemek és szakcsapatok harcászatát. harcászati /csapat/ készletek = tactical (unit) stocks = A harcászati (csapat-) készletek a katonai szervezetek hadi állománytáblájában rendszeresített létszám és haditechnikai eszközök függvényében, hadinormák és készletlépcsőzési előírások alapján megalakított hadianyag készletek, amelyek a csapatok hadrafoghatóságát, a harcászati feladatok megkezdését és a harctevékenységek szükségleteit biztosítják. A csapatkészletek mobilizálható része a mozgókészlet. harcászati aknamező = tactical minefield = Olyan aknamező, melyet a műszakizárrendszer részeként az előrenyomuló ellenség késleltetése, elterelése vagy megállítása

céljából telepítettek. harcászati felderítés = tactical intelligence = A parancsnok számára a harctevékenységek tervezéséhez és vezetéséhez szükséges, az ellenségre, az időjárásra és a földrajzi környezetre vonatkozó adatok megszerzése érdekében folytatott tevékenység. harcászati információs központ = combat information centre = Egy hajón vagy repülőgépen a harcászati információk gyűjtésére, megjelenítésére, kiértékelésére és a behajózott lobogós tiszt, parancsnok és bizonyos irányító testületek részére történő továbbítására szakosodott személyekből és eszközökből álló részleg. A parancsnok leadhat bizonyos irányítási, segítségnyújtási és koordinációs funkciókat a harcászati információs központnak. harcászati irányítás = tactical control = A megszabott bevetések vagy feladatok végrehajtásához szükséges mozgások vagy manőverek részletes, általában helyi vezetése és

irányítása. harcászati légi egészségügyi kiürítés = tactical aeromedical evacuation = A kiürítésnek az a szakasza, mely biztosítja a betegek légi szállítását a harci zónából a harci zónán kívülre, illetve az utánpótlási terület különböző pontjai között. Használatos megnevezése még a hadszíntéren belüli légi egészségügyi kiürítés (Intra−theatre Aeromedical Evacuation). harcászati légi tevékenységek = tactical air operations = A légierő alkalmazása együttműködésben a szárazföldi és haditengerészeti erőkkel, hogy: 1. megszerezzék és fenntartsák a légi fölényt, 2. megakadályozzák az ellenség erőinek a harctevékenység körzetébe való behatolását és azon belüli mozgását, felkutassák és megsemmisítsék ezeket az erőket és az őket támogató objektumokat, 3. az egyesített/összhaderőnemi hadműveletekkel segítsék a szárazföldi, haditengerészeti erőket céljaik elérésében. harcászati

légierő = tactical air force = A szárazföldi vagy haditengerészeti erőkkel együttműködő, harcászati légi tevékenységek végrehajtására szolgáló légierő. harcászati légi-felderítő rendszer = advanced tactical air reconnaissance system = Az RF4-es (F 104-es) típusú repülőgépek kivonásakor a harcászati felderítésben keletkezett űr betöltésére tervezett elektrooptikai komplexum. Az infravörös- és a látható sugarak tartományában végez felderítést, kis- és közepes repülési magasságokból. Integrálja a fedélzeti radar felszínről készítetett felderítési képeit is A felderítési adatok digitális képrögzítésre, illetve egy csatlakozó adatvonalon real time módon a különböző felszíni vagy légi adatértékelő munkaállomásokra kerülnek. A kidolgozást a Lockheed Martin kezdte, majd 1995-től a McDonnell Douglas Corporation folytatta az F/A-18-as repülőgépekhez történő illesztési feladat megoldásával. harcászati

logisztikai vezető szervek = the tactical level logistic command organizations = A harcászati szintű vezetőszervek, illetve az azok részét képező harcászati logisztikai vezetőszervek. az alegységek szintjétől a magasabbegységek szintjéig terjedően, több vezetési lépcső is működnek. Az alegység-, egység-, magasabbegység szintű logisztikai vezetőszervek tervező, szervező és irányító tevékenysége a harcászati szintű kötelék alkalmazásának logisztikai biztosítására terjed ki. Feladataik volumenét a csapatok szükségletei, időbeli korlátait pedig a harci alkalmazás időtartama határozza meg. A harcászati szintű vezetőszervek, illetve az azok részét képező harcászati logisztikai vezetőszervek. az alegységek szintjétől a magasabbegységek harcászati repülőgép = combat aircraft = Légi, föld- és vízfelszíni célok leküzdésére szolgáló, a célok felderítésére és követésére alkalmas szenzorokkal, fedélzeti

megsemmisítő eszközökkel és azok célba juttatására alkalmas rendszerrel felszerelt, katonai repülőeszköz. harcászati terv = tactical plan = Egy bizonyos tervező törzs által a harcászati feladatok megoldására készített terv. harcászati vezetés = tactical command = Egy parancsnokra ráruházott jogkör arra, hogy a magasabb elöljáró által meghatározott cél elérése érdekében feladatokat szabjon a parancsnoksága alatt álló erők számára. harcbiztosító /támogató/ eszközök = combat support equipments = A harcbiztosító /támogató/ eszközök: a katonai műveletekben, fegyveres küzdelemben a csapatok harc-hadműveleti támogatásában alkalmazott tűzér, felderítő-, elektronikai-, műszaki-, vegyvédelmi eszközök. harcérintkezés szabályai = rules of engagement = Kompetens katonai hatóság által kiadott intézkedés, amely meghatározza azon körülményeket és korlátozásokat, amelyek mellett az erők harcérintkezést kezdeményeznek

és/vagy folytatnak más szemben álló erőkkel. harceszközök = combat equipments = A harceszközök olyan haditechnikai eszközök, melyek közvetlenül részt vesznek a fegyveres küzdelemben, tűzerejükkel, magas fokú manőverező képességükkel és páncélvédettségükkel biztosítják az ellenség élőerejének, haditechnikai eszközeinek és tábori építményeinek pusztítását, és egyben biztosítják a saját élőerő megóvását, mozgatását. harcfeladat átadás-átvételi terepszakasz = force goal take over sector = terepszakasz azon része, ahonnan a védelmi feladat végrehajtása során felelősségvállaló szervezet megváltozik, azaz átmenet a biztosítási övben és a harcterületen vívott harc között, amelyben a fő harcterület erői megkezdik ellenséggel szembeni harcot. A a fő az harcfelderítés = reconnaissance in force (combat recon) = A ~ olyan támadó jellegű tevékenység, amelynek során aktivizálják az ellenség

tűzrendszerét, megállapítják a műszaki zárrendszerét, vezetési rendszerét, elhelyezkedését, erejét, és így jutnak hozzá a szükséges információkhoz. harchelyzet ismerete = situational awareness = A harctéri környezet elemeire vonatkozó azon ismeretek birtoklását jelenti, amelyek a harcban való hatékony és biztonságos részvételhez szükségesek. A harcászati szintű harctéri környezet elemei közé tartozik például az önmagunk szerepe, a tartózkodási hely, a baráti, ellenséges és semleges erők feladata és szándéka, az erők szerkezetei összetétele, valamint az idő. harci alkalmazásra történő felkészítés = combat for en-forcement precondition = Azoknak a speciális műveleteknek és rendszabályoknak az összessége, amelyek a haditechnikai eszközöknek az adott terep-, időjárási körülmények közötti hatékony harci alkalmazását segítik elő. harci csoportok = combat groups = Azon csoportok, amelyek az ellenséget

közvetlen ráhatással pusztítják. harci erő = combat power = Az a teljes pusztító és/vagy romboló erő, amelyet egy katonai kötelék, egy adott időben, a szembenálló fél ellen alkalmazni képes. harci kutatás-mentés = combat search and rescue = Olyan tevékenység, amely speciális csoportokkal és eszközökkel a bajbajutott személyek kutatására és kimentésére irányul szárazföldön és tengeren. A szövetséges összhaderőnemi kötelék parancsnoka a saját hadműveleteit köteles a kimentést koordináló központtal egyeztetni, akik felelősek a saját kutatási-mentési területükért. harci légi járőr = combat air patrol = Harcfeladatot végrehajtó légi járőr, amely egy adott terület feletti légtérben biztosítja az oltalmazott erőket, egy kritikus harctevékenységi zónát, vagy egy légvédelmi körzetet, illetve az ellenséges repülőgépek elfogását és megsemmisítését, mielőtt azok elérnék céljukat, végrehajthatnák

feladatukat. harci veszteség = battle casualty = Bármely veszteség, mely ellenséges tevékenység egyenes következményeként, harc közben, vagy azzal összefüggésben, illetve harci feladatra menet, vagy abból visszatérőben jelentkezik. harcképesség = combat potential = Az egyes katonai szervezetek (magasabb egység, egység, alegység) harctevékenység végrehajtására való alkalmassága. Legfontosabb összetevői (tényezői): a katonai szervezetek személyi fegyverzeti és haditechnikai eszköz feltöltöttségét, anyagi-technikai eszközökkel való ellátottságát jellemző mutatók; a harckiképzés színvonala; a személyi állomány erkölcsi, fegyelmi, harci tulajdonságai; a vezetés helyzete. A harcképesség a meghatározó összetevők (tényezők) változásai szerint alakul. A fegyveres küzdelem során az ellenség nagy erejű csapásainak következtében a csapatok harcképessége jelentősen változhat (csökkenhet, vagy meg is szűnhet). A

harcképesség megőrzése, illetve a lehető legrövidebb idő alatti visszaállítása (helyreállítása) a fegyveres küzdelem folytatásának fő feltétele, az adott katonai szervezet parancsnokának egyik legfontosabb feladata. harcképesség helyreállítása, vegyi-, sugár- és biológiai szennyezés következményeinek felszámolása = combat power restoration = A vegyi-, sugárbiológiai szennyeződés esetén a csapatoknak a káros hatások megszüntetése vagy csökkentése érdekében mentesítést kell végrehajtani. Az azonnali mentesítés biztosítja a katonák túlélését és a harc folytatását. A részleges mentesítés lehetővé teszi, hogy az egységek hosszabb ideig harcoljanak a szennyezést csökkentve. A katonák ideiglenesen gázálarc nélkül ellenőrzött körülmények közt ehetnek, ihatnak és pihenhetnek. Ha elegendő idő áll rendelkezésre, a szennyezett egységek teljes mentesítést hajtanak végre. harcképtelenség = K-kill (complete kill)

/ destruction-K = A harcjármű azon állapota, amikor mozgás- és tüzelésképtelen, és nem javítható. harckészültség = combat readiness = A katonai szervezet alaprendeltetéséből adódó feladatai megkezdésére való képessége, a végrehajtás feltételei által meghatározott készenléti állapota. A harckészültség feltételezi: a katonai szervezetek személyi, fegyverzeti és haditechnikai-eszközfeltöltöttségét a meghatározott anyagi eszközkészletek meglétét, használhatóságát, a csapatok és a törzsek magas szintű felkészültségét, kiképzettségét és összekovácsoltságát, a szilárd fegyelmet és szervezettséget valamint a vezetés folyamatosságát. harckészültségbe helyezés = brig forces to combat readiness = A csapatok és a vezető szervek képessé tétele az alaprendeltetésből adódó feladatai megkezdésére. A készenlét fokozása, illetve csökkentése a veszélyeztetettséggel arányosan történik. A

veszélyeztetettség intenzív növekedése esetén a honvédség egészére egymást követően harckészültségi fokozatok elrendelése történhet. harckészültségi fokozat = level of combat readiness status = A harckészültség egy meghatározott szintje, illetve ennek elérését biztosító rendszabályok összessége. harckocsi elleni akna = antitank mine = Olyan akna, melynek rendeltetése a harckocsik és egyéb járművek mozgásképtelenné tétele vagy megsemmisítése. harckocsi-akasztó = ramp obstacle = Ferde helyzetű fa vagy fém gerendákból készített harckocsiakasztó, melyet az úttestben, békében előkészített fészkekben helyeznek el. harckocsi-árok = antitank ditch = Olyan szélességű és mélységű árok, melyet a jármű (harckocsi) önerőből nem tud leküzdeni. Kialakítható műszaki gépekkel vagy robbantással. harcmező felderítő előkészítése = intelligence preparation of battlefield = A ~ érdekében, a parancsnoknak és a

felderítőtörzsnek még a hadművelet megkezdése előtt szüksége van az általános és az aktuális helyzetre vonatkozó felderítési adatokra. A ~ elsősorban vizuális módszerek alkalmazásával végrehajtott felderítő értékelés. A terep, az időjárás és az ellenség értékelésének módszeres végrehajtása után a kidolgozott információk egységesítésével következtetést vonnak le az ellenség lehetőségeire, várható tevékenységének vonatkozásában. Hozzásegít a felderítési adatok hiányának feltárásához, a különös figyelmet érdemlő körzetek azonosításához, a szükséges felderítési adatok megszerzési idejének (Információ Szerzési Terv) követelményeinek meghatározásához. A ~ a parancsnoki elhatározás további lépéseinek alapja. harcot kiszolgáló csoportok = combat support service = Azon csoportok, amelyek biztosítják a harci és a harcot támogató csoport tevékenységét. harcot támogató csoportok = combat

support groups = Azon csoportok, amelyek az ellenséget közvetett ráhatással pusztítják. harctéri hadműveleti rendszer = battlefield operating system = A harctéren lévő erők által kifejtett fő tevékenységek összessége, amelyek a szárazföldi erők sikeres feladat-végrehajtására irányulnak abból a célból, hogy hatékonyan végrehajtsák az eléjük tűzött feladatokat. A harctéri hadműveleti rendszer egy keretet alkot, amely a funkcionálisan működő rendszerek fogalmait vizsgálja a komplex hadműveletek területein. A funkcionális rendszerek felölelik a manővereket, a tűztámogatást, a légvédelmet, a parancsnoklást és vezetést, a felderítést, a mozgékonyságot és a túlélést, illetve a harci kiszolgáló támogatást. háromszög alakzat = triangle /delta/ formation = Egy alegység (zászlóalj) támadó alakzata, amikor két alegység (század) az első lépcsőben, míg a harmadik követő erőként mozog a szembenálló fél

irányába. Az optimális mozgás alkalmazható a várható harcérintkezés esetén, az ellenség helyének és csoportosításának ismeretében. határőrség = border guards; frontier guards = 1. A Magyar Köztársaság fegyveres erőinek a határrend fenntartására (határőrizet, határforgalom-ellenőrzés) az államhatár korlátozott mértékű katonai védelmére hivatott, sajátos jogállású, sajátosan szervezett és felkészített része, önálló állami költségvetési szervezet, amely békében a belügyminiszter közvetlen alárendeltségében - a Belügyminisztérium szerveként - látja el feladatát; 2. alapvetően kettős - rendvédelmi és katonai - funkciójú, sajátos jogállású, hatósági jogosultságokkal és rendelkező, országos hatáskörű szervezet. hatótávolság = range = Valamely művelet végrehajtását, vagy a művelet végrehajtásának hatékonyságát korlátozó legnagyobb távolság. Felderítő radar esetében a ~ az a legnagyobb

céltávolság, amelyen a radar az adott típusú céltárgyat előírt téves észlelési valószínűség mellett, előírt valószínűséggel képes felderíteni. Célkövető radar esetében a ~ az a legnagyobb céltávolság, amely mellet a céltárgy helykoordinátáinak és mozgásparamétereinek mérési pontossága még nem rosszabb az előírt értéknél. hátrahagyott erők = left forces = Olyan csoportok, amelyek egy adott feladat végrehajtása érdekében nem hagynak el egy adott területet akár az ellenség területén sem. hátraszállítás = re transportation = A katonai szervezetektől, a támogató rendszerek irányába mutató anyag-és eszközszállításokat foglalja magában. A hátraszállítás során katonai szervezeteknél feleslegessé vált anyagi készleteket valamint a meghibásodott és megsérült eszközöket szállítják hátra, a magasabb szintű támogató szervezetek irányába háttér-információ = background informations= Az információ

felhasználható az információt adó személy hozzárendelése nélkül is. A személy említése előzetes megegyezéstől függ. Az interjút adó személy kérheti, hogy ne lehessen azonosítani név, beosztás, szervezet vagy más elem alapján. A ~ úgy is közzétehető, mintha az információ az újságíró saját forrásából származna. A háttér-információ segít feltárni az összefüggéseket, mélységeket a bonyolult vagy ellentmondásos témáknál.> közölhető információ, > hírzárlat. háttérszöveg = hypertext = Olyan információs szervezési módszer és alkalmazási eljárás, amely számítógépes szöveges információk vagy részeik között logikai kapcsolatokon keresztül lehetővé teszi azok különböző sorrendű olvasását. Ha az egérrel rákattintunk egy kiemelt szövegrészre (linkre), akkor ezáltal előhívhatjuk a hozzá tartozó háttér-információkat, ezáltal a fogalomról részletesebb információt kaphatunk.

helyőrségparancsnok = garrison commander = A helyőrség vezető szolgálati személyisége. A helyőrség területén állandó jelleggel elhelyezett csapatok, intézetek és más katonai szervezetek parancsnokai közül megbízás útján kerül tisztségébe. A helyőrségi feladatokat illetően meghatározott elöljárói jogkörrel van felruházva, és a helyőrségi teendők végzésével kapcsolatban parancsokat, intézkedéseket adhat ki. Nagyobb helységekben (pl. a fővárosban) az ott elhelyezett katonai szervezetek parancsnokságaitól függetlenül ( önállóan) is kinevezhetnek helyőrségparancsnokot, megfelelő vezető szervekkel együtt. helyreállítás = recovery = A helyreállítás az üzemfenntartás része, azoknak a szakirányú tevékenységeknek az összessége, amelyek a katonai műveletek végrehajtása során megsérült, vagy meghibásodott haditechnikai eszközök technikai hadrafoghatóságának visszaállítására irányulnak. A helyreállítás

folyamatai: a technikai felderítés, a vontatás /gyűjtés, hátraszállítás/ a javítás és a visszatérítés. helyzet vázlat = position scheme = Egy harcászati vázlat, amelyen a terep, az időjárás és az ismert harcászati helyzet szerepel. Az adott pillanatot rögzítő rajz, amely a valóságnak megfelelően ábrázolja a kialakult helyzetet. hipermédia = Heterogén információk olyan egységes rendszerben történő szerkesztése, amely tetszőleges kombinációja egyidejűleg és többféleképpen jelenítheti meg őket. A ~ alkalmazásának célja: az emberek információval történő magas szintű kiszolgálása. A hatékonyság érdekében lehetőleg minden érzékszervre egyidejűleg gyakorolt ingerekkel (álló- és mozgókép, grafika, beszéd, hang, zene, írott szöveg, animáció, különböző szagok) szolgáltatnak információt. hír = news, a piece of news = Szikár, tényszerű, rövid válaszadás a következő kérdésekre: Ki? Mikor? Mit? Hol?

Miért? Hogyan? Hírértékkel bír az, ami: újdonság, aktuális, más, szokatlan, bizarr, szenzációs, élet-halál kérdése, napi esemény és bármi, ami az emberek életvitelét érinti. A hírré válást, a ~ szárnyra bocsátásának indokát a szerkesztőségben kialakult szakmai, emberi kvalitások, a közvélemény fogadó és érdeklődő készségének ismerete, valamint a közvélemény állapota határozza meg. híradás megszervezésének alapjai = basics for organization of communication = A híradás a híradórendszeren keresztül megvalósuló - a különböző vezetési szintek tevékenységéhez szükséges - rugalmasan változtatható, egységes elvek, módszerek, eljárások és tervek alapján létrehozott feladat. Fontos, hogy a híradást tervező, szervező törzsek, valamint a híradást végrehajtó alegységek parancsnoki állománya legyen tárgyalóképes, az együttműködésre rendelt rendszerek, eszközök kezelői állománya legyen a technikai

eszközök működtetéséhez szükséges angol nyelvtudás birtokában. híradó központ = communication centre = A híradó forgalmazás végrehajtásáért felelős szervezet. A híradó központ általában a távirati eszközöket, az adó és vevő berendezéseket foglalja magába. hírzárlat = embargo = Információ kiadásának meghatározott ideig történő megtiltása. Megegyezés egy vagy több újságíróval, hogy egy adott információt nem tesznek közzé egy korábban megadott időpont előtt. homloküveg kijelző indikátor = head-up display = A ~ a repülőeszköz műszerfala felső részén szemmagasságban elhelyezett átlátszó üveglap, melyen szimbólumok segítségével megjelenítik a repülőeszköz vezetéséhez, a fegyverzet alkalmazásához és a légi tájékozódás vezetéséhez szükséges információt. A ~ használatakor a repülőeszköz vezetőjének a műszerek ellenőrzéséhez a külső légtér figyeléséről a tekintetét nem kell

áthelyezni a kabin belsejébe, a ~ keresztül folytatja a légtér megfigyelését, egyidejűleg ellenőrzi a szükséges fedélzeti információt. honlap = home page = Az Interneten egy program vagy egy felhasználó kezdőlapja, címoldala, ahol a "tallózás" elkezdhető. A programban tárolt adatok logikai és vizuális kiindulópontja. A ~ többfunkciós: kezdő információs oldalként figyelemfelhívó, sokszor a legdekoratívabb, közli a programgazda címét, adatait, bemutatja a többi információs oldalak tartalmát, struktúráját, eligazítja a felhasználót a program használatával kapcsolatban. Honvédelmi Bizottság = defence Committee = Az Országgyűlés egyik véleményező, javaslattevő és ellenőrző állandó bizottsága. Csak képviselő lehet a tagja Folyamatosan figyelemmel kíséri a fegyveres erők feladatainak megvalósítását, felkészültségük és felszereltségük színvonalát, a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök

felhasználását. Feladatait az Országgyűlés házszabálya tartalmazza honvédelmi igazgatás = defence administration = Az államigazgatás része; a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos, vagy annak kiváltását lehetővé tevő, valamint a honvédelmi igazgatásnak a honvédelmi kötelezettségével összefüggő jogosultságokat nyújtó tevékenységet foglalja magába. A honvédelmi igazgatást központi és helyi közigazgatási katonai igazgatási szervek látják el. A reá vonatkozó alapvető jogosítványok a Kormány hatáskörébe tartoznak, és ő hangolja össze a minisztériumok, az országos szakágazati honvédelmi igazgatási tevékenységet. A honvédelmi igazgatás helyi feladatainak megvalósításában kiemelkedően fontos a hadkiegészítő parancsnokságok tevékenysége. honvédség = home defence force = A fegyveres véderőknek a XIX. században kialakult, sajátosan magyar fogalma. Gyökerei az 1848-as forradalomig nyúlnak

vissza. A rendszerváltás után 1990 február 27-én hangzott el a parlamenti javaslat a "Honvédség" elnevezés visszaállítására, az Országgyűlés plenáris ülésén március 1-jén a javaslatot elfogadták, és március 15-én a magyar fegyveres erő ismét felvette a hagyományos Magyar Honvédség megnevezést. horizont alatti célok felderítésére és ellenük tűzvezetésre képes rádiólokátor = look down/shoot down fire control radar = A ~ olyan repülőgép-fedélzeti radar, aminek kisugárzási zónája szimmetria tengelye a vízszintes alatt valamilyen szöget zár be. A ~ a légi célról visszavert jelet képes kiszűrni a felszínről visszaverődő jelek közül. A ~ - al felszerelt repülőgép képes irányított levegő-levegő rakéta alkalmazására a föld (vízfelület) előterében repülő légi célok ellen. A ~ alkalmazása jelentősen növeli a repülőgép harci lehetőségeit mind a légi célok felderítése mind a fegyverek ellenük

alkalmazása során. hőlégsugaras mentesítés = hot air deconta-mination = Forró levegős (hőlégsugaras) mentesítési eljárás, amely során a vegyi-, sugárszennyezett vagy fertőzött felületre juttatott nagy sebességű és magas hőmérsékletű levegő vagy vízgőz, illetve mentesítő fertőtlenítő oldat biztosítja a mérgező harcanyagok megsemmisítését és eltávolítását, a biológiai harcanyagok fertőtlenítését és a radioaktív porok eltávolítását, lefúvását a felületről. hősi halott = war hero, dead in battle = Az a katona, aki a katonai eskü és a szabályzatok előírásai alapján elvárható magatartást tanúsítva a haza fegyvere védelme, katonai szolgálati kötelezettségének teljesítése során helytállt és életét áldozta, vagy elszenvedett sérülése következtében vesztette életét. humán erőforrás gazdálkodás = human resource economy, human resource manegement = Pontos meghatározásával adós a szakirodalom.

Abban egyetértenek, hogy ~ van egy makro szintje, ahol az állam a hosszú távú stratégiát kialakítja (munkaerő piaci, oktatási, képzési politika és az ennek adekvát törvényhozói tevékenység). Egy mezo szintje, amelyben a gazdasági ágak, a képzés, oktatás rendszerei (közoktatás, felsőfokú képzés, szakképzés, felnőttoktatás stb.) a munkaerőpiac változásának megfelelően a stratégiát megvalósítják ahol a humán erőforrásokat gyakorlatilag “elosztják”. Van egy mikro szintje, amelyben a vállalati, vállalkozási és intézményi, egyéni munkavállalói szinten. a humánerőforrás gazdálkodás megvalósul. A ~ kategóriái: HRD+OD+HRM+SHRM humán minőség = human quality = Az emberi minőség értékbölcselet alapján értelmezhető, azért minőség szubjektív és az egyén értékítéletétől függ. A tudomány jelenlegi állása szerint objektív mérőeszköz, vagy módszer ennek mérésére nem készíthető (ami nem azt jelenti,

hogy ilyet nem alkalmaznak pl. felvételi, vagy minősítő eljárásokban). A minőség egy belső vagy külső értékrendszert fejez ki, a céloknak való megfelelőséget jelent (fitnes for purpose). humánerőforrás (emberi erőforrás) = human resource = Az emberi erőforrás alapelve: Minden szervezetben legfontosabb elem az abban résztvevő egyének, magatartása, képzettsége, teljesítőképessége. ~ fogalmához, olyan segédfogalomra van szükség mint a human capital (emberi tőke). Az ember (a munkavállaló) élete mindig attól függött, hogy az alapvető készségeket (olvasás, írás, számolás) és a speciális jártasságokat, készségeket (logikus gondolkodás, szakmai fogások, technika és technológia alkalmazás, a finom mozgások, manipulációk, kooperáció stb.) amelyek az összetett feladatok megoldására őt alkalmassá tették, milyen fokon sajátította el. humanitárius konvenciók betartása = compliance with the Geneva Conventions = Az

egészségügyi ellátás egyik alapelve, mely előírja a Genfi és a Hágai Konvenciókban foglaltak betartását. Ha a körülmények nem engedik ennek közvetlen alkalmazását, úgy minimálisan elfogadható az az alapszabály, hogy egészségügyi tevékenység során, megkülönböztetés nélkül, minden arra jogosult beteget, sérültet, vagy sebesültet klinikai állapotának és a rendelkezésre álló egészségügyi erőforrásoknak megfelelően kell ellátni. humanitárius művelet = humanitarian operation = A nem háborús katonai műveletek körébe tartozó olyan művelet, amelyet az emberi szenvedés enyhítése érdekében hajtanak végre (az erre a tevékenységre specializálódott polgári szervezetek ilyen irányú tevékenységével egyidejűleg vagy azt megelőzően). -Iidegen barát felismerés = identification, friend or foe (IFF) = Olyan elektromágneses kisugárzásokat alkalmazó rendszer, amelyre egy saját erők által hordozott eszköz automatikusan

válaszol. idegen-barát felismerő berendezés üzemmódjai = IFF modes = A feldolgozott kérdező jel struktúrája alapján lehet katonai vagy polgári. Katonai üzemmódok a MOD-1, MOD-2 és a konkrét IFF üzemmódot jelölő MOD-4. A különböző üzemmódok az országon belüli azonosításra - két számjegyű; a konkrét országra négy számjegyű-, információs kódokat sugároznak ki. A MOD-4 üzemmód titkosító komputer által vezérelt. Felismerés csak a titkos jelsorozatot megoldó berendezések között jöhet létre. Polgári üzemmód a MOD-3A és C üzemmódok 3A üzemmódon a repülőeszköz az adott feladathoz kapcsolódó pillanatnyi megkülönböztetésre szolgáló négy számjegyű azonosító kódot sugározza ki. C üzemmód a 3A üzemmód kiegészítője. Külön felszólításra kerül aktivizálásra, és meghatározott ideig a repülőeszköz repülési magassága is továbbításra kerül az azonosító kódokkal egy időben. A polgári

üzemmódokat a katonai rendszer is képes használni A polgári repülés a 2000-s évektől használja a MOD-S, a katonai a MOD-5 üzemmódokat. idegenlégió = foreign legion = Franciaországban az 1830-as években (főleg Algériában), – illetve Spanyolországban az 1920-as években (Marokkóban) alakult – elsősorban a gyarmatokon jelentkező, rendfenntartó feladatokra szervezett – zsoldos katonai egységek megnevezése. Napjainkra a feladatuk alapvetően megváltozott, már főleg (az ENSZ és a NATO szervezetében) csak nemzetközi feladatok végrehajtására használják őket. Az idegenlégió a francia (és a spanyol) haderő részét alkotja bár zömmel még mindig idegen államok polgáraiból toborzott személyi állománya van, akik viszont napjainkban már – nemzetközi jogi értelemben is – hivatásos katonáknak – és nem zsoldosoknak – tekinthetők. idegen-saját felismerő rendszer = Identification of Friend or Foe = Olyan elektromágneses

kisugárzásokat alkalmazó rendszer, amelyre a saját eszközök automatikusan válaszolnak; pl.: impulzusok kibocsátásával különböztetik meg magukat az ellenséges erőktől. ideiglenes alkalmazás = provisional application = A szerződés hatálybalépése előtt, a szerződésben foglaltak ideiglenes jelleggel (gyakoroltatási és kiképzési célokra) alkalmazhatók. igénybevételi terv = employment plan = Az a terv, amely tartalmazza a katasztrófák hatásainak elhárítására kijelölt erők tevékenységének rendjét a szükséges alkalmazási elvek és számvetések figyelembevételével. információgyűjtési módok és eljárások = methods and procedures of information collection = Olyan tevékenységek összessége, amelyek révén megszerzik, pontosítják a szükséges információkat, felderítési adatokat. A megfigyelés (surveillance) és felderítés (reconnaissance), olyan információszerzési módok, amelyek során aktív és passzív adatszerzési

eljárásokat alkalmaznak. Ezek lehetnek figyelés szabad szemmel, vagy műszerrel, nappal és éjjel, radar megfigyelés, rádióadások és elektronikus kisugárzók jeleinek észlelése, légi és földi felvételek (fénykép, videó, stb.) elemzése, akusztikus, szeizmikus vagy más érzékelési elven működő rendszerek. A kihallgatás (interrogation, debriefing) és zsákmányolt anyagok, dokumentumok vizsgálata, elemzése (exploitation) az ~ része. Az alkalmazható eljárások a hadifoglyok kihallgatása, menekültek, disszidensek, őrizetbe vett személyek kihallgatása, fegyverek, felszerelési tárgyak, harceszközök vizsgálata, zsákmányolt dokumentumok értékelése, nyílt forrásból származó információk értékelése. Hírszerzés, amelynek során kiképzett ügynököket küldenek az ellenséges országba vagy szerveznek be a cél országban, illetve egyéb módon folytatnak információszerzést. információk feldolgozása = information processing = A

felderítési ciklus része. ~ olyan folyamat, amely magába foglalja az adatgyűjtést és osztályozást (összehasonlítást), értékelést, elemzést, összegzést és a felderítő adatok előállítását és jelentését. Az adatgyűjtés és összevetés olyan állandó eljárás, amelynek során a beérkezett információkat a már korábban megszerzett információkhoz kapcsolják más információkhoz rendelik hozzá - azaz valamilyen szempont szerint csoportosítják, és azokat annak megfelelően veszik nyilvántartásba. Az értékelés olyan eljárás, amelynek során az információt minősítik, azaz meghatározzák annak megbízhatóságát, forrását és hitelességét a kialakult helyzet alapján. Az elemzés során az információ fontos és jellemző tartalmi tényezői kerülnek meghatározásra, összehasonlítva a már korábban megszerzett ismeretekkel, amelyek alapján fontos következtetések vonhatók le. Az összegzés olyan eljárás, amely az elemzett

információ vagy felderítési adat alapján, összehasonlítva a már korábban rendelkezésre álló adatokkal, egy új, fontos ismeret megalkotását és formába öntését teszi lehetővé. A felderítési adat előállításának végső fázisa, melynek során a meglévő (korábban szerzett) ismeretek összehasonlításra kerülnek az új értékelt információkkal, és következtetések levonásával, előállításra kerül a felderítési adat. Minden információt fel kell dolgozni, mielőtt felderítési adatként a tájékoztató rendszerben továbbításra kerülne. A harctevékenység vezetéséhez és a tűzvezetéshez szükséges információkat azonnal, feldolgozás nélkül is a felhasználók rendelkezésére kell bocsátani, különösen a magas ütemű harctevékenységek megvívása során. információs forradalom = informational revolution = Ezt katonai-technikai forradalomnak is lehet nevezni, amely egy hosszú, több évtizedes folyamat. Az egyre gyorsuló

ütemben kiépülő globális gazdaságra támaszkodva fejti ki hatását. információs hadszíntér = informational theater of war = Az eddigi négy hadszíntér mellett (1. szárazföldi, 2 légi, 3 kozmikus, 4 tengeri) megjelent az 5, úgynevezett információs hadszíntér, a kibernetikus tér, amely nem más, mint az elektronikus számítógépek és egyéb automatikus berendezések gyakorlati felhasználásának elmélete és gyakorlata. információs hadviselés = information warfare = Olyan tevékenység, amely az információs fölény elérésére irányul, támadva a szemben álló fél információs bázisait, az azokon alapuló folyamatait, kommunikációs rendszereit, számítógépes hálózatait, egyidejűleg védelmezve saját információbázisainkat, az ezen alapuló folyamatokat, kommunikációs rendszereinket és számítógépes hálózatainkat. információs katonai forradalom = informational military revolution = A hadügy területén bekövetkezett

változásokat (információs hadviselés és vezetési hadviselés) nem lehet helyesen értelmezni az információs hadügyi forradalom hullámainak megismerése nélkül, melyeknek első hulláma 1950-2010. Ebben az időszakban a hagyományos hadviselés hadjáratainak és hadműveleteinek támogatása 30 %-os részesedési arányban volt (van). Második hulláma 2010-2050 közötti időben várható Szerepvállalása a vezetési hadviselés feladatában, a katonai győzelem kivívásában már egyenlő (50-50 %). A harmadik hullám 2050-2100 közötti időben várható, amikor is a vezetési hadviselés feladata és szerepe a győzelem kivívásában már döntő (80 %, vagy több) tényezővé válik. információszelektálás és szintetizálás = selection and building up of information = Kétoldalas vezetési információ. A szelektálással az összegyűjtött információk közül kiválogatják mindazokat amelyeket a többi vezetési vagy más szervezeti funkció nem tud

hasznosítani, vagy a szervezet által nem értelmezhetőek. A szintetizálással az elsődleges információkat a szervezet működése szempontjából egységes egésszé alakítják át, másodlagos információkat hoznak létre. Ez az átalakítás csak egy jelenségre, az adott dologra vonatkozó információk egységes egésszé formálása, és csak másodsorban jelent valamely feldolgozás szerinti alakítást. információ-szerzés irányítása = collection management = A felderítésben az információigénynek megfelelő értesülések gyűjtésének, értékelésének folyamata, valamint az ügynökségekkel való kapcsolattartás, koordináció és kapcsolattartás, az információk ellenőrzése és új feladatok szabása. információval szemben támasztott követelmények = information requirements = A parancsnok felderítési követelményei alapján a felderítő tisztek (szervezetek) által meghatározott, az ellenségre és annak környezeti körülményeire

vonatkozó információk, amelyeket a parancsnok felderítési adatszükségletének kielégítése céljából össze kell gyűjteni, és fel kell dolgozni. Magába foglalja azokat a parancsokat és kéréseket, amelyeket az összes rendelkezésre álló forrás felhasználása érdekében el kell juttatni. informatika /katonai/ = military information technology = A fegyveres erők eredményes működését biztosító vezetési tevékenységeket támogató informatikai rendszerek elméletével és gyakorlatával foglalkozó szakinformatika. infracsapda = flare = Olyan aktív zavaró eszköz, amelynek rendeltetése optikai szenzorok vagy optikai elven működő önirányítású rakéta irányítófejek célbefogásának megszüntetése azáltal, hogy a kivetett ~ a célbefogást a védelmezett repülőgép helyett önmagára vonja. Az ~ működését tekintve intenzív infravörös fényforrás. infrastruktúra = infrastructure = A katonai erők támogatására és irányítására

szolgáló összes állandó helyű, folyamatosan működő létesítményre, berendezésre vagy eszközre általánosan alkalmazható kifejezés integráció = integration = Egyesítés, beillesztés, egyes részek egyesítése valamely cél elérése érdekében. interaktivitás = interactivity = A tevékenység párbeszédes kommunikációs formája. A klasszikus oktatási alapelvekből eredeztethető, és három ciklusból épül fel: tanítás; felmérés; irányítás. Az interaktív kommunikáció az információközlés egy speciális módja. Kölcsönös és egyidejű párbeszédes aktivitást jelent mind a közlő, mind a befogadó fél részéről. interjú = interview = Átmeneti műfaj a tájékoztató és a publicisztikai műfajcsalád között. Az újságíró az interjúalannyal olyan témáról beszélget, amely közérdeklődésre tarthat számot. Célja: egyrészt a megszólalótól, mint hozzáértőtől és autentikus forrásból pontos információkat

szerezni, ezt nyilvánosságra hozni egy jól behatárolható, konkrét tárgykörben; másrészt az interjúalanyról portré rajzolása párbeszédes eszközökkel. A második eset tág teret ad a hangulati elemeknek, az ábrázolásnak, a megjelenítésnek egyaránt. interjú-adás = interview, giving interviews = Általában egy adott témára vagy eseményre vonatkozó információ átadása. Ha az esemény nem érdemel önálló sajtótájékoztatót, akkor szervezzünk egyéni interjúkat kiválasztott riporterekkel. Vigyázzunk azonban arra, hogy minden riporter részére következetesen ugyanazt a mondanivalót közöljük. Gondos tervezéssel elérhető, hogy az egyes újságírók által képviselt szerkesztőségek eltérő közönségeinek igényeihez szabjunk minden mondanivalót. internet = internet = Eredetileg katonai célokra szánt nagy kiterjedésű számítógépes hálózat. Alapvetően elektronikus levelezési > e-mail és > BBS szolgáltatásokat nyújt Az

utóbbi években azonban gyakorlatilag mindenre kiterjedő információszolgáltatással bővítették ki. Így többek között: hírszolgálat; üzleti élet; kultúraközvetítés; szórakoztatóipar; játékok; tudományos kutatás stb. Az ~ két leggyakrabban használt lehetősége az elektronikus levelezés és a > WWW (World Wide Web). > intranet, > home page intézkedési terv = action plan = Az a terv, amely tartalmazza az előre meghatározott katasztrófatípusok hatásmechanizmusainak és a rendelkezésre álló erők, eszközök képességeinek értékelése alapján a riasztás, értesítés, vezetés és együttműködés rendjét, a katasztrófák elleni védekezés egységes szabályait. intranet = intranet = > Internetes szabványokat, technológiákat, programokat és termékeket használó, általában csak belső elérhetőségű számítógépes hálózat. irányfelderítés, menetvonal-felderítés = route recon = A felderítő egységek az utak

mentén mozognak, és gyűjtik a részletes információkat azokról a területekről, amelyekre az ellenség képes csapást mérni. A szennyezett utak pontosításával és a szennyezések időbeni felfedésével a parancsnokok elkerülhetik a szennyezést illetve meghatározhatják a megfelelő védelmi szintet. irányítás = 1. command and control, 2 authority, 3 direction, 4 guidance = 1 Az elöljáró katonai szervezet parancsnokának az alárendelt szervezet működését befolyásoló azon tevékenysége, amely az irányítási jogok gyakorlásával valósul meg. Határozottan elkülönül a vezetéstől amely közvetlen, direkt módon gyakorol hatást az adott szervezetre (irányítani a vasúti közlekedést, de vezetni a mozdonyt lehet); 2. az alárendelt parancsnoknak egy másfajta jogköre, rendszerint szakirányú tevékenység, amely arra irányul, hogy az alárendelt parancsnok által irányított katonai szervezet, feladata hatékony teljesítésével

hozzájáruljon az elöljáró parancsnok által vezetett katonai szervezet feladatai teljesítéséhez; 3. a jóváhagyott tervek, parancsok megvalósítása érdekében a szervezet környezetéből (magából a szervezetből) származó zavarok elhárítására, illetve hatásuk kiküszöbölésére, csökkentésére, irányuló elöljárói tevékenység; 4. egy parancsnok által az alárendelt – vagy normális esetben nem az ő parancsnoksága alá tartozó – szervezetek tevékenységei egy része felett gyakorolt jogkör, amely felöleli a parancsok vagy irányelvek végrehajtási felelősségét. Ennek a jogkörnek minden részét át lehet adni vagy át lehet utalni irányító és jelentő központ = control and reporting centre = Az ~ légvédelmi rendszerének eleme, összekötő láncszemet képez a > NATO légierő hadműveleti központok és a légierő vadászrepülő csapatai, a radaregységek és a légvédelmi rakétacsapatok között. A ~ egyik fő feladata

békeidőben a csatolt katonai és polgári radarok adatai alapján azonosított légi helyzet kép előállítása, annak továbbítása az elöljáró > légierő hadműveleti központok felé, más oldalról az azok által továbbított azonosított légi helyzet kép vétele. A ~ másik feladata az alárendelt légvédelmi alegységek irányítása. írott (nyomtatott) sajtó = printed media = ~ nak azokat a kommunikációs eszközöket nevezzük, amelyek - a nyomtatványokkal ellentétben - úgy juttatnak el információt az emberek nagyobb sokaságához, hogy egyszerre három követelménynek tesznek eleget, éspedig: a publicitás (nagyobb nyilvánosság), a periodicitás (szabályos időszakonkénti ismétlődés) és az aktualitás (időszerű információk továbbítása) követelményeinek. ismételt bejövetel leszálláshoz = go around = A ~ repülőszemélyzetek azon repülési eljárása, amikor megszakítják a leszálláshoz történő bejövetel folyamatát, a

repülőeszközt emelkedésbe viszik, repülési paramétereit és leszálló-berendezéseit olyan értékre illetve helyzetbe állítják, ami lehetővé teszi a leszállás ismételt kísérletét. A ~ eljárást akkor alkalmazzák, ha a leszállómező megközelítésekor a személyzet a repülést nagy hibákkal hajtotta végre, vagy valamilyen okból nem biztonságos a leszállás folytatása. -Jjavítás = repair = A javítás a haditechnikai eszközök helyreállítási folyamatának része, az a szakirányú tevékenység, amely az alkalmazás során megsérült, meghibásodott haditechnikai eszköznél a meghibásodott, megsérült fődarabok részegységek alkatrészek cseréjével vagy megjavításával a technikai hadrafoghatóság, az üzembiztos működés visszaállítására irányul. A javítások elvégezhetők a meghibásodás, a sérülés helyszínén, illetve a csapatok javító szervezeteinél és központi javító szervezeteknél, vagy a nemzetgazdaság

kijelölt javító bázisain. javítható veszteségek = repair convections = A katonai műveletek során megsérült, illetve meghibásodott eszközök közül azok, amelyek a különböző szintű javító szerveknél helyreállíthatók, javítható veszteséget képeznek. Az ellenség fegyverei által okozott könnyebb harci sérülések és a rendeltetésszerű üzemeltetés során meghibásodott eszközök alkotják ezt a csoportot. A javítható eszközöket a javítás időszükségletétől és anyagigényességétől függően, kis-, közép- és nagyjavítással állítják helyre. jegyzet = note = Rövid kommentár. Témájában kötetlen, terjedelmében, szerkezetében némileg kötött műfaj. Általában egyetlen tényhez - gondolatokhoz, eseményhez kapcsolódik, egyetlen gondolatsorba állítja a jegyzetíró reflexióit A jegyzet - akárcsak a glossza - nem tűri a terjengősséget, megköveteli a sűrített, koncentrált fogalmazást. Érzelmi, intellektuális

élményt nyújt a közvélemény számára. jogkör átadása = transfer of authority = A NATO-n belül olyan esemény, amelyben egy tagállam vagy NATO parancsnokság egy meghatározott kötelék hadműveleti vezetési vagy irányítási jogát egy NATO parancsnokságnak adja át. -Kkapcsolattartás a betegekkel = communication with patients = A beteg és az egészségügyi személyzet közötti kapcsolattartás a betegellátás része, ezért annak hatékonysága érdekében képesnek kell lenniük egymással kommunikálni. karbantartás; fenntartás; technikai kiszolgálás; javítás = maintenance = 1. Az anyagoknak egy meghatározott állapotban való fenntartása, illetve az abba való visszaállítására irányuló összes tevékenység. Felöleli a szemlét, az ellenőrzést, a kiszolgálást, a használhatóság szerinti osztályba sorolást, a javítást, az átalakítást és a helyreállítást. 2 Egy erőnek a feladatát végrehajtani képes állapotában való tartása

érdekében végzett összes ellátási és javítási tevékenység. 3 Egy berendezés (erőmű, épület, szerkezet, földi berendezés, közmű rendszer vagy más ingatlan javak) olyan állapotban való tartása által megkívánt ismétlődő rutin jellegű munka, amely állapotot a berendezés eredeti vagy tervezett kapacitásán és hatékonyságán lehet kihasználni annak tervezett céljára. káreset = damage = Olyan esemény, vagy emberi magatartás következménye, amely a károsult vagyoni, vagy nem vagyoni károsodásával (hátrányos helyzetbe kerülésével) jár. A káresetet előidéző magatartás lehet tevékenység (pl lopás, csalás, a foglalkozási szabály megszegése stb.) vagy pedig annak elmulasztása (pl az ellenőrzés elhanyagolása, a karbantartás elmulasztása stb.) A káreset bekövetkezhet elháríthatatlan természeti csapás (pl. villám, földrengés stb) miatt is katasztrófa = disaster = Az a (elsősorban) természeti történés, amely számos

ember életét, vagy egészségét, a lakosság jelentős dologi értékeit, alapvető ellátását, vagy a környezetet veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy elhárítására és leküzdésére a hatóságok, intézmények és szervezetek együttműködése szükséges. katasztrófa-elhárítás = disaster relief = Azon tevékenységek összessége, melyeket egy már bekövetkezett természeti vagy ipari katasztrófa következményeinek csökkentése, illetve felszámolása érdekében hajtanak végre. katasztrófahelyzet felmérése = disaster situation (damage) assessment = A bekövetkezett katasztrófa közvetlen és a dominóelv alapján közvetve várható hatásainak felmérése, a rendelkezésre álló adatok, információk rendszerezése, feldolgozása és elemzése, következtetések levonása. katona jogállása = legal status of military service man = A katonának a katonai szolgálati viszonyból eredő szolgálati kötelezettsége és az azzal

párosuló jogosultsága. A katona jogállását lényegében a szolgálati viszony tartalma képezi és határozza meg a katonai szolgálati viszony tartalma az egyes állománycsoportokba tartozás különbözősége szerint (részben) eltérő. A hivatásos (a továbbszolgáló, szerződéses) katona szolgálati viszonyának tartalmát a közjog által meghatározott keretek között a jogviszony alanyainak jogai és kötelességei töltik ki. Hasonló a jogállása a katonai tanintézet hallgatójának is, azzal az eltéréssel, hogy a szolgálati viszony nem munkavégzésre, hanem tanulmányok folytatása a hivatásos pályára való felkészülés céljából jön létre. A hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítők jogállása teljesen más. Esetükben a katonai szolgálati viszonyt jogi kötelezettségként, egyedi aktussal, egyoldalúan az állam létesíti, annak a jogállását kifejező tartalmában nem jöhet létre közös megállapodás. katonai dimenzió =

military dimension = Katonai vonatkozásban a hadszíntér, ahol a közös érdek egyesíti a haderőnemek erőfeszítéseit. katonai doktrina = military doctrine = 1. a Varsói Szerződés időszakában elfogadott megfogalmazás szerint: a biztonságpolitikából és a honvédelmi politikából következő – az adott állam törvényhozása által elfogadott – politikai és katonai állásfoglalások, nézetek, követelmények rendszere. Mindezek egy adott időszakban a háború megelőzésére, bekövetkezte esetén annak jellegére, céljaira, a fegyveres erők és az ország háborúra való felkészítésére, a haderő alkalmazására, továbbá a háború megvívásának módjaira, a hadászati célok elérésének mikéntjére vonatkoznak. Az állam katonai doktrínája a kormány által kidolgozott – parlament által elfogadott – biztonságpolitika és az annak részét képező katonapolitika alapja. A katonai doktrínában meg kell fogalmazni azokat a politikai

kérdéseket, amelyek meghatározzák, hogy az állam milyen célok érdekében szervezi védelmét, ehhez milyen minőségű, nagyságrendű fegyveres erőre van szükséges és azt mire kell felkészíteni; meg kell fogalmazni azokat az alapvető katonai kérdéseket, amelyek meghatározzák a politikai célok elérésének eszközeit, módját, feltételeit (a fegyveres erők struktúrája, felszerelése, felkészítése, kiképzése, alkalmazásuk és vezetésük rendjét); 2. a NATO elvek figyelembevételével: a hadviselés alapelveinek egy olyan gyűjteménye, amely iránymutatást ad a harc, a hadművelet megvívásához. Alapelv a csapatok állományának kiképzésének, felszerelésének, vezető képzésének a kialakításához. Olyan elméletek gyűjteménye, amely lehetővé teszi, hogy a katonai erő mint egységes szervezet harcoljon. Doktrína nélkül nincs haderő 3 a katonai doktrína a “honvédelmi alapelvek” vagy pedig a “katonai koncepció” kifejezéssel

is helyettesíthető. katonai eskü = military oath = A fegyveres erőknél a hivatásos, szerződéses, valamint a hadkötelezettség alapján fegyveres katonai szolgálatot teljesítők - általában ünnepélyes formában tett ígérettétele. Elsősorban abban különbözik más eskütől, hogy jól felismerhető benne a mindenkori társadalmi rend ideológiája, az ország területének, vagy az azt szimbolizáló személy (uralkodó) tárgy (korona, zászló), illetve azok hiányában az Alkotmány, az alkotmányos rend fegyveres védelmére tett ígéret. Jellemző még a katonai esküre, hogy az esküt tevő (gyakran) kinyilvánítja: akár élete árán is eleget tesz az esküben foglaltaknak. katonai fegyelem = military discipline = Tartalmában megegyezik a fegyelem általánosan elfogadott változataival, de a katonai fegyelem elsősorban alárendeltségi engedelmességet jelent. A katonai fegyelem sajátossága abban is kimutatkozik, hogy az engedelmesség

kikényszerítésének eszközei szélesebb körűek, és az alárendeltségi engedelmesség fegyelmi követelményei terjedelmükben meghaladják más (a társadalmi élet egyéb területein is meglévő) fegyelemfajták követelményeit. katonai felderítés = military intelligence = A felderítés egyik ága, amely a katonai döntések előkészítése, a várható katonai feladatok végrehajtása érdekében, biztosítja a szükséges felderítési adatokat, az ellenség (potenciális ellenség) katonapolitikai helyzetéről, hadipotenciáljáról, a fegyveres erőkről és a hadszíntér előkészítéséről. katonai hírszerzés = military intelligence = A katonai felderítő szerveknek békében és háborúban egyaránt, folyamatosan, minden lehetőség felhasználásával végzett tevékenysége, az ellenséges, vagy várhatóan ellenséges országok katonapolitikai helyzetére, hadigazdasági potenciáljára, fegyveres erőire, valamint a hadszínterekre vonatkozó adatok

megszerzése, tanulmányozása, felhasználásra történő átadása céljából. katonai kiképzés, = military training = A sorállomány harci felkészítésének, katonává nevelésének színtere és formája, ~ körülményei között a katona megszerzi a katonai szolgálathoz, a harckészültség, a hadrafoghatóság szintentartásához, a harctevékenység folytatásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságokat, készségeket. A ~ t kiképző központokban és a csapatoknál szervezik, egyéni és kötelék keretben. katonai körzet = military district = A katonai szervezetek terület szerinti egyesítése, az állam meghatározott területén. Egyes államokban a körzet parancsnoksága katonai közigazgatási feladatokat is ellát. Hasonló elven működtek hazánkban az I világháború után kialakított “katonai körletek” is. katonai középiskolák = Military High Schools = A katonai hivatásra előkészítő középfokú bentlakásos fiú

nevelő és képző intézmények, amelyek a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában és mindenkori Oktatásügyi Minisztérium felügyelete alatt álltak. Az első ilyen típusú intézményt osztrák mintára Kőszegen alapították 1856banA ~ 105 éves történetében 49 intézmény működött mint: Katonai alreáliskola, Honvéd főreáliskola, Honvéd hadapródiskola, Katonai Középiskola, Honvéd Kollégium, Honvéd Szakközépiskola, Honvéd Gimnázium. katonai közigazgatás = military administration = 1. Az államigazgatásnak, pl háború, vagy az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély idején, az ország egész területén, vagy meghatározott részén bevezetett változata, amikor is az államigazgatási tevékenységek egészét vagy egy részüket katonai szervek, (katonai hatóságok) irányításával végzik. A katonai igazgatás jellemzően hadműveleti területen létesül, az ott tevékenykedő különböző szintű parancsnokságok illetékességi

területén, különféle (pl. kijárási tilalom, kiürítés stb) érdekek megvalósítására; 2 A fegyveres konfliktusban a győztes ellenség által megszállt állam területén - a megszálló hatalom katonai hatóságai által - végzett közigazgatási tevékenység a hágai és a genfi jog rendelkezéseinek figyelembevételével. katonai logisztika = military logistics = A katonai logisztikai a hadfelszerelésbe tartozó hadianyagok és haditechnikai eszközök, fejlesztésével, beszerzésével, rendszerbeállításával, rendszerben tartásával, rendszerből történő kivonásával, a felhasználás az üzemeltetés normatív szabályozásával, a szállítással, tárolással; helyreállítással; a személyi állomány igényeinek kielégítésével és harcképességének fenntartásával foglalkozó szabályozó, integráló rendszer. katonai módszertan = military didaktics = A hadseregben folyó oktatás, képzés, kiképzés általános elmélete, amely azoknak

a tételeknek, elveknek és követelményeknek kifejtésével amely az oktatásra, képzésre, kiképzésre, ezen belül az oktatói vagy kiképzői tevékenységre (a tanításra, speciális katonai jártasságok, készségek megszerzésére) vonatkoznak. Az oktatás, a képzés, a kiképzés olyan általános problémáit vizsgálja, amelyek valamennyi tantárgy, kiképzési ág tanítására érvényesek. katonai műveletek alapjai = basics of military operations = Béke idején a szövetséges katonai erőknek az a funkciójuk, hogy elrettentsenek minden katonai fenyegetést, amely a szövetség tagállamai ellen irányul, és hozzájáruljanak a szövetség stabilitásának és egyensúlyának megőrzéséhez. Aktívan részt vesznek Európa-szerte a biztonság és bizalom erősítésében és egyéb (katonai) egyezmények betartásában. Felkérhetik őket, hogy az ENSZ vagy az EBESZ égisze alatt járuljanak hozzá a globális stabilitás és a béke megteremtéséhez. A

szövetséges összhaderőnemi hadműveleteket három szintnek megfelelően tervezik és hajtják végre. A stratégia szint kizárólag irányítással foglalkozik, amíg a hadműveleti és harcászati szinteken terveznek és végrehajtanak. Béke időszakában a háborútól való visszatartás a béke előmozdítása, válság idején a megoldás érdekében nem háborús műveletekre, hadiállapotban pedig a háború megvívása és a győzelem elérése céljából háborús műveletekre kerülhet sor. katonai műveletek biztonsága = security of military operations = Katonai művelet biztonságát azok tevékenységek szavatolják, mellyel elérhető és biztosítható a képességekre, a szándékra és a gyenge pontra vonatkozó ismeretek rejtése. A biztonsági műveletek magukban foglalják: - a személyi állomány biztonságát; - fizikai biztonságát; - az okmányok biztonságát; - az álcázást és a rejtést. katonai műveletek háborún kívül = military operations

other than war = Olyan széles körben alkalmazott tevékenységek, amelyekben a katonai képességeket a háborúban általában alkalmazott, kiterjedt harci műveletektől eltérő céllal alkalmaznak. Olyan helyzetben, amikor a békés körülményeket egy lehetséges összecsapás vagy támadás fenyegeti. Ekkor a béke helyreállítására vagy a helyzet stabilizálására – ha lehetséges, a harcot elkerülve – katonai erőt lehet alkalmazni. katonai műveletek vezetésének sajátosságai nem háborús helyzetben = special characters (features) of military operations control other than war = Nem háborús katonai műveleteket a honvédség erői a határőrséggel, a rendőrséggel, valamint – nemzetközi jellegű műveletek esetén – más nemzet fegyveres erőivel együttesen hajtanak végre. Katonai-polgári jellegű a tevékenység, amikor a honvédség erői a polgári szervekkel végeznek együttes tevékenységet. A honvédség válságkezelésben résztvevő

erőinek műveleteit (tevékenységét) felső szinten a vezérkari főnök, a logisztikai főigazgató vezeti a békevezetési rendnek megfelelően. katonai nevelés = military education = A katonai szolgálat ellátásához szükséges erkölcsi tulajdonságok, jellembeli sajátosságok, motivációk és attitűdök kialakításához, valamint a katonai ismeretek elsajátításához szükséges tervszerűen irányított, direkt és indirekt módszerű személyiség fejlesztési folyamat. Fő alapelvei: a haza védelme és a hadsereg iránti elkötelezettség, a bajtársiasság és a kollektív szellem, a parancsnok vezető szerepe, a katonák személyiségi jogai tisztelete, az ifjú és felnőtt életkori sajátosságok figyelembevétele, a követelés és ösztönzés harmóniája, a személyes példamutatás. katonai nyilvántartásba vétel = military registration = A hadkiegészítő parancsnokság által végrehajtott szakmai tevékenység, amelynek során minden magyar

állampolgárságú – Magyarországon élő – férfi, abban az évben, amelyikben betölti a 18. életévét (belépő évfolyam) a Magyar Honvédség nyilvántartásába kerül katonai pedagógia = military pedagogy = A társadalomtudomány tudományterület, neveléstudomány tudományág (a pedagógia) alkalmazott tudományágazata. Magába foglalja a katonai nevelés és képzés történetét, katonai didaktikát, a katonai nevelést, a kiképzés módszertant. A katonai pedagógia foglakozik a hadseregen belüli nevelés – oktatás, képzés, kiképzés céljával, tartalmával, folyamatával, munkaformáival, módszer és eszközrendszerével. Szoros kapcsolatban áll a hadtudománnyal (több irodalom szerint annak is része) a katona pszichológiával és katona szociológiával valamint a felnőttképzéssel. katonai presztizs = military prestige = A sikeres katonai tevékenység feltétele és eredménye, az adott társadalom tisztelete és elismerése az ország

védelmét ellátó hivatáscsoport egésze vagy egy-egy foglalkozási ága, állományrétege iránt. A katonai presztizs, aminek alapján az állampolgárok elfogadják a katonai vezetők irányítását a kiképzési folyamatban, illetve a harctevékenység során, és vállalják a katonai szolgálat terheit békében és háborúban egyaránt. katonai professzió = military profession = A katonai szolgálatot foglalkozás szerűen vállalók rétege, akik a régebbi korokban társadalmi csoportot alkottak az elszegényedett nemesség soraiból, ilyenek a (vitéz, a lovag, a zsoldos). A XIX században a tömeghadseregek megjelenésével alakult ki a származástól független hivatásos katonai foglalkozás (hívatásos katona, katonatiszt, tiszthelyettes). Ma ez a fogalom kiterjed a hosszabb – rövidebb szolgálatot vállaló szerződéses (nem hívatásos) katonára is. A ~ másik jelentése, a katonai hívatásra - annak pozitív minőségére - utaló szóösszetétel.

katonai rendfokozatok = military degrees of rank = A tényleges és tartalékos (nyugállományú) katonák rangját kifejező megkülönböztető jelzés. A rendfokozatok utalnak a szolgálati viszonyra, a teljesített szolgálati időre, a szakmai felkészültségre és a haderőnemi hovatartozásra egyaránt. A konkrét rendfokozathoz a jogszabályok meghatározott szolgálati jogosultságokat és kötelezettségeket fűznek. katonai szakértő = military expert = A katonai kérdésekben tájékozott, kiterjedt, széleskörű ismeretekkel rendelkező személy, akitől a különböző hírközlő szervek, illetve munkatársaik egy-egy kérdésben véleményt, kommentárt kérnek az olvasók, hallgatók, nézők jobb tájékoztatása érdekében katonai szervezés, mozgósítás és toborzás = military organisítion, mobilisation and recruitment = A hadtudomány egy részterülete, amely a hadművészet követelményeiből kiindulva kutatja: a fegyveres erők béke- és háborús

állományának, szervezeti felépítésének kérdéseit, fejlesztési problémáit; kidolgozza a fegyveres erőkön belüli helyes arányokat, a különböző katonai szervezetekre vonatkozó normákat; a béke szervezetről a háborús állapotra történő áttérés rendjét, a tartalékosok képzését, a veszteségpótlás megszervezését; a katonai szolgálat lefolyásának rendjét, valamint a tartalékállományba (fogyatékba) helyezés elméleti és gyakorlati teendőit. Lásd még a haderőszervezés és a hadkiegészítés címszavaknál katonai szolgálat = military service = Egyrészt az állampolgároknak az alkotmányban rögzített; másrészt önként vállalt kötelezettsége. A hadkötelezettség (az Alkotmányban rögzített kötelezettség) alapján teljesített katonai szolgálatra békében és háborúban egyaránt, sor- vagy tartalékos (póttartalékos) katonai szolgálat keretében kerülhet sor. Az önként vállalt katonai szolgálat lehet: hivatásos,

vagy szerződéses (továbbszolgáló) szolgálat. A katonai szolgálat rendje és időtartama (általában) törvényben – hazánkban a honvédelemről szóló törvényben kerül kihirdetésre. katonai szolgálati kötelezettség = military service obligation = Az általános honvédelmi kötelezettség alapján – az Alkotmányban és a honvédelmi törvényben rögzítettek szerint, a katonai szolgálatra alkalmas személyek részére – meghatározott kötelezettség. Ez a kötelezettség lehet fegyveres vagy fegyver nélküli katonai szolgálati kötelezettség. A katonai szolgálati kötelezettséget általában a fegyveres erőknél teljesítik, de vannak országok, ahol a törvény a rendvédelmi szerveknél is (pl. csendőrségnél) lehetővé teszi. A katonai szolgálati kötelezettséget teljesítő hadkötelesek általában sor-, tartalékos- illetőleg póttartalékos katonai szolgálatot teljesítenek. katonai támaszpont, katonai bázis = military base = 1. Katonai

tevékenységre, előkészítésre, ellátásra, a csapatok kiképzésére, az egyes (harci-technikai) folyamatok kísérletezésére, kutatására szolgáló szervezetek csoportosítása, amelyet egy területen és elhelyezésben, egységes vezetés alatt hoztak létre (pl. kiképzési, kórház stb); 2 A más országok területén, államközi szerződések alapján létrehozott katonai létesítmények gyűjtőneve. katonai tanintézet = military Schools = A hadsereg által alapított és fenntartott speciális képző és nevelő intézmények, amelyek közoktatási vagy felsőoktatási feladatokat is ellátnak, a művelődésügy és a HM. közös felügyelete alatt állnak Céljuk a hadsereg hivatásos - tiszt, tiszthelyettes - állományának képzése. katonai terhelési osztály = military load classification = Minősítési rendszer, amelyben az utakat, hidakat és kompokat a teherbírásukat jelző számokkal látják el. A járművek is számokat kapnak annak megfelelően,

hogy melyik az a legalacsonyabb terhelési osztályú híd- komp vagy út amit igénybe vehetnek. katonai vezetés = military leadership 1. A hadtudomány olyan területe, amely részben a hadművészet, ezen belül a hadászat, a hadműveleti vezetés és a harcászat részét képezi; másrészt, amely tanulmányozza a különböző polgári tudományágazatoknak a vezetés és irányítás területére vonatkozó felismeréseit, a technikai fejlődés vívmányait felhasználó módszereit; 2. Az a vezetés, amelyet katonák valósítanak meg katonák szabadsága = vacation, payed leave = A katonai szolgálatot teljesítők joga, hogy a szolgálati kötelezettségüket meghatározott időre, engedély alapján megszakítsák, és ezt az időt pihenésre, üdülésre, gyógyulásra, személyi és családi ügyeik intézésére, vagy egyéb nem szolgálati célra fordítsák. A hivatásos (a szerződéses) állomány tagjait rendszeres, rendkívüli és tanulmányi, valamint

egészségügyi szabadság illeti meg. A hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítőknek illetménye, jutalom, rendkívüli és egészségügyi szabadság jár (adható) képernyőkkel felszerelt repülőgép (helikopter) műszerfal = glass-cockpit = Műszó – a hagyományos számlapos-mutatós repülési műszerekkel felszerelt repülőeszközfülkékkel ellentétben – a képernyő-kijelzős rendszert alkalmazó fülkék jellemzésére. A ~ -tal felszerelt repülőeszközön a hagyományos repülési műszerek száma kevés, vagy azok teljesen el is maradhatnak. A ~ -ban a repülőeszköz rendszereinek és fegyverzetének fontos paraméterei, a repülési adatok, valamint az érzékelők (radar, optika, infra) információi analóg, digitális és optikai kép formában való megjelenítésére katódsugaras vagy LCD képernyőt használnak. keretalakulat = skeleton unit = Olyan katonai szervezet, amelynek békében a feltöltöttsége alacsony. Háborús feladatai

megkezdése előtt mozgósításra (kiegészítésre) van szüksége, ennek során feltöltik a személyi állományát, kiegészítik a felszerelését (haditechnikai eszközeit és anyagi-technikai készleteit), majd felkészítik a személyi állományt a (háborús) feladatai végrehajtására. készenlét = readiness = Az adott katonai szervezet azon állapota, melyben személyi feltöltöttsége, anyagi-technikai eszközökkel való ellátottsága, valamint a kiképzettség helyzetének mutatói alapján készen áll (felkészült) a részére meghatározott feladat végrehajtásának megkezdésére. készenlét fenntartása = maintain stand = Biztosítja a honvédség egészének, illetve az adott katonai szervezetnek a békeidőszaki igénybevételével, felhasználásával és alkalmazásával kapcsolatos feladatok békeállapotban meglévő erőkkel történő végrehajtását és a készenlét fokozása megkezdéséhez szükséges feltételeket. készenlét fenntartása,

fokozása = maintennance and increase of readiness = A készenlét a honvédség mennyiségi és minőségi mutatók alapján meghatározott készültségi szintje, melynek alapján képes részeivel vagy egészével alaprendeltetés szerinti feladatainak szervezett megkezdésére és végrehajtására. A rendszernek minden esetben biztosítania kell a kategóriába sorolásnak megfelelő készenléti szint fenntartását és fokozását, a rendeltetés szerint szükséges erő megalakítását és a feladat végrehajtására való képesség elérését. készenlét fokozása = increase of readines; rise of readiness = A katonai szervezetek (alapfeladatuk végrehajtására szóló) készenlétének fokozása olyan rendszabályok bevezetését, végrehajtását jelenti, amelyek eredményeként annak állapota egyre jobban megközelíti, majd eléri az alaprendeltetésének végrehajtásához szükséges képességet. A katonai szervezet készenléte fokozható: egyes rendszabályok

bevezetésével, mozgósítással, magasabb harckészültségi fokozatok sorrendjében, vagy a megelőző elhagyásával. A készenlét fokozása biztosítja a hadiállományra történő feltöltés és összekovácsolás végrehajtását követően – meghatározott időre – az alkalmazási készenlét elérését. készenlét fokozásának rendszere = readiness system = Egy szabályozott működési rend, mely a katonai szervezet rendeltetés szerinti feladata érdekében a megkövetelt készenléti szint fenntartását, fokozását és a végrehajtásra való képesség elérését biztosító szervezetei, személyi, anyagi-technikai és információs feltételek összessége. készenlétbe helyezés = brig forces to readiness = Törvény alapján feljogosított személy intézkedése az adott katonai szervezet készenléte elérésére. 1. készenléti fok (biztosított/biztonsági állapot) = state (level) of readiness – state 1 – safe = A robbantásra előkészített

objektum azon állapota, amikor a tölteteket már elhelyezték. A gyújtóhálózatokat lefektették, de a gyutacsokat nem helyezték be a töltetekbe, és az indító berendezést nem csatlakoztatták a gyújtóhálózatra. 2. készenléti fok (élesített/éles állapot) = state of readiness – state (level) 2 – armed = A robbantásra előkészített objektum azon állapota, amikor a tölteteket már elhelyezték. A gyújtóhálózatokat lefektették, és a gyutacsokat a töltetekbe behelyezték, az indító berendezést a gyújtóhálózatra csatlakoztatták, készen az azonnali indításra. készenléti idő (K idő) = readines status time = Az alaprendeltetés szerinti feladat végrehajtása érdekében az adott katonai szervezet készenléte (alkalmazási képessége) eléréséhez a készenlétbe helyezés elrendelését követően szükséges időtartam. készenléti kategória = readiness status category = Az adott katonai szervezet békeállapoti készenléti helyzetének

figyelembevételével a készenlét eléréséhez szükséges (számított) időtartam alapján megállapított mutató. készenléti szint (helyzet) = readiness status = Az adott katonai szervezet alaprendeltetés szerinti feladatai végrehajtásához szükséges és a meglévő képességek egymáshoz való viszonya. készenléti szolgálat = stand by duty = Békeállapotban általában nem működő vagy nem folyamatosan működő ügyeleti és készültségi szolgálatok meghatározott (tervezett) időn belül történő felállítására és szolgálatba léptetésére, valamint váratlan, előre nem látható feladatok végrehajtására szolgálatba vezényelt erők. készenléti szolgálatok rendszere = system of duty services = Az ügyeleti, készültségi, készenléti szolgálatba vezényelt szervezetek, szervezeti elemek, valamint a különböző utasításokban meghatározott feladataikat biztosító személyi, tárgyi, információs feltételek szabályozott működési

rendje, amely biztosítja a honvédség részére a váratlanság elhárításának képességét, a magasabb készültségbe helyezés feltételeit. készletképzés = stock piling = A készletképzés mindazon komplex rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek a katonai műveletekhez szükséges anyagi készletek felhalmozására, lépcsőzésére, a várható felhasználáshoz igazodó csoportosítására irányulnak. készültségben lévő szervezetek / személyek = organizations / personnel in readiness = Azon szervezetek és személyek, amelyek a katasztrófák hatásai elleni védekezésre elsődleges reagálóként kijelölésre, felkészítésre kerültek, és riasztásuk azonnal biztosítható. készültségi fok = readiness state = A ~ a légvédelmi fegyverrendszereknek a harctevékenység megkezdésére való készenlétét jelenti. A fegyverrendszerek készültségi foka a reakció kifejtéséhez megengedett maximális időkésés pld. a felszállás

végrehajtása (> vadászrepülő készültségi erők), a tüzelési készenlét elérése érdekében, illetve a mozgásra (áttelepüléshez, átcsoportosításhoz) előírt vagy az eszköz kisugárzásra való készenléti ideje. Az erők ~ -a a helyzet függvényében változtatható. készültségi szolgálat = readiness duty = Váratlan alkalmazási, illetve egyéb feladatok végrehajtására felkészített és folyamatos (24 órás) szolgálatba vezényelt erők. kezelői mentesítés = operator spraydown = A részleges mentesítés egyik fajtája. A kezelők vagy kezelőszemélyzet eltávolítja a szennyezést minden olyan felületről, amellyel közvetlenül érintkezhet a feladat végrehajtásakor. kialakult katasztrófa elhárításában való részvétel = participation in emerged disaster relief = A MH adott esetben a kormány döntése alapján bevonásra kerül azon katasztrófák elleni védekezésbe, amelyeknél a kár megelőzése, elhárítása vagy a

következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit. kibertér = cyber space = Informatikai hálózat, mellyel a közeljövőben a fejlett informatikával rendelkező országok a háborúkat nem a harcmezőn, hanem számítógépek mellett fogják megvívni. kiértékelhetőség = interpretability = Felderítői használatban egy képanyag - egy adott típusú cél folyamatos megválaszolási igényeire való tekintettel történő - kiértékelési alkalmasság a minőségben és méretarányban kifejezve. 1 szegényes - egy adott típusú cél folyamatos megválaszolási igényei céljából történő kiértékelésre alkalmatlan képanyag; 2. Elégséges - egy adott típusú cél folyamatos megválaszolási igényei céljából történő kiértékelésre alkalmas, de csak átlagos részletességű; 3. Egy adott típusú cél folyamatos megválaszolási igényei céljából történő

kiértékelésre alkalmas, figyelemre méltó részletességű képanyag; 4. Kitűnő - egy adott típusú cél folyamatos megválaszolási igényei céljából történő kiértékelésre alkalmas, teljes részletességű képanyag. kihullás egyszerűsített előrejelzése = simplified fallout prediction = Az atomfegyverekkel mért csapások megfigyelés adataiból, valamint a valóságos meteorológiai viszonyokból és más ismert tényezőkből kiinduló értékelése. Támpontot ad a helyzetben bekövetkezett, illetve a várható változások megítéléséhez, az azonnal foganatosítandó rendszabályok meghatározásához, előkészítéséhez és végrehajtásához. valamint a sugárfelderítés kiírás = designation of assignment (printout) 1. A hadiszervezetre való áttéréshez szükséges tartalékos hadkötelesek, valamint technikai eszközök számbavétele, kiválasztása mozgósítás esetére. A kiírás a katonai szervezet, valamint a személyi és

technikai szükségleteket biztosító hadkiegészítő parancsnokságok együttműködésével történik. Ennek során – az okmányok alapján – a személyeket kiválasztják; meghatározzák a technikai eszközök mennyiségét; megtervezik a tartalékos hadkötelesek, valamint eszközök bevonultatását, meghatározzák, hogy melyik katonai szervezethez milyen beosztásba kerül a hadköteles, illetve hova lesz előállítva a lebiztosított technikai eszköz.; 2 A hadkiegészítő parancsnokságok és a katonai szervezetek együttes tevékenysége, amely a hadiszervezethez szükséges tartalékos hadkötelesek, valamint a nemzetgazdasági technikai eszközök kiválasztását, lebiztosítását és bevonultatásának, előállításának megtervezését jelenti. kijelölt állandó raktár = designated permanent storage site = Egy a CFE szerződést aláíró Részes Állam részére meghatározott nemzeti szinten belüli, de nem aktív alakulatoknál lévő harci-technikai

eszközök tárolására kijelölt hely. kilépési pont = point of exit = A nemzetközi szerződések gyakorlati megvalósítása során azt a megfigyelt fél által kijelölt helyet jelenti, ahonnan a megfigyelő fél megbízottjai kiléphetnek a megfigyelt fél területéről. kinevezés = assignment = 1. jogszabályban felhatalmazott felsőbb állami szerv vagy személy hivatalos döntése (rendelkezése) meghatározott katonai rendfokozat viseléséről, szolgálati beosztás, vagy munkakör betöltéséről; 2. a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró rendelkezése hivatásos állományba történő felvételről (szolgálati viszony létesítéséről), az első és a tábornoki rendfokozat megállapításáról, a magasabb vagy azonos (hasonló) beosztásba helyezésről kinevezési hatáskör = assignment authority = A jogszabályban felhatalmazott állami szervnek (testületnek) vagy személynek az a joga, hogy döntsön a fegyveres erők (rendvédelmi szervek)

meghatározott állománycsoportjába tartozók szolgálati (munka) viszonyának létrehozásáról (állományba vétel, felvétel), módosításáról (áthelyezés, vezénylés, más beosztásba vagy más helyőrségbe helyezés) és megszüntetéséről (a nyugállományba, tartalékállományba helyezés, felmondás), továbbá rendfokozatba való kinevezésről, előléptetésről, alacsonyabb rendfokozatba való visszavetésről, lefokozásról valamint a szolgálati viszonyt érintő egyéb ügyekről. kisebbségi kapcsolatok = minority relations = A társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönülő kisebbségi csoportokkal kapcsolatos kommunikáció szervezése. (Pl. Magyarországon: Alba Kör, Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája, Jogsértettekért Egyesület) kisegítő támadás = auxiliary attack = A fő támadás sikerét területfoglalással, az ellenség lefogásával és félrevezetésével a fő támadás irányának és helyének megtévesztésével,

valamint a célpontok elszigetelésével elősegítő harcszerű mozgás. kísérés = escort = A feladat végrehajtása folyamán más repülők biztosítására kijelölt vadászrepülő erők tevékenysége. kisugárzás és jelfelderítés = radiation and signal reconnaissance = Olyan tudományos és technikai módszerekkel és eszközökkel folytatott adatszerzés, mely az objektum meghatározott fizikai jellemzői alapján nyert adatok felhasználásával állítja elő az információkat. Ezek alapján azonosítja az objektumokat és következtet azok tevékenységére. kiszolgáló eszközök = services equipments = A haditechnikai eszközök alrendszerét alkotó, a techniki biztosítás területén alkalmazott szaktechnikai eszközök, amelyek rendeltetése az eszközök technikai hadrafoghatóságának, illetve a személyi állomány harcképességének fenntartása. A kiszolgáló eszközök közé a javító-vontató eszközök, a szállító és anyagmozgató

eszközök, az egészségügyi támogatás eszközei tartoznak. kiutalás = allocation = Meghatározott földrajzi helyen, az adott időpontban lehetővé teszi a különböző műveletek prioritása érdekében szükséges erőkifejtések meghatározását. kiürítés = evacuation = 1. a sebesültek, betegek, hadifoglyok, a felesleges vagy javításra szoruló haditechnikai eszközök és anyagok hátraszállítása a hadműveleti területről; 2. a csapatok hátravonása az általuk korábban megszállt területről, körletekből; 3. a szakaszos gyógykezelés rendszerének állandó és szerves alkotórésze harci körülmények között; célja: az optimális feltételek létrehozása a segélynyújtáshoz; 4. a polgári és ipari objektumok a polgári lakosság (és azok ingóságai) hátravonása sz ország belső területeire. A kifejezés a latin “evakuálás” néven is ismert. Sor kerülhet rá békeidőben természeti csapások (pl árvíz) esetén is kiürítés

(evakuálás) = evacuation = A kiürítés (evakuálás) azoknak a rendszabályoknak és tevékenységeknek az összessége, amelyeket a megsérült megbetegedett személyek végleges gyógyulást biztosító egészségügyi szervezethez (segélyhelyre, kórházba) való elszállítása érdekében hajtanak végre. kiürítési alapelvek = evacuation principles = A parancsnokság döntése alapján az a maximális időtartam, ameddig a beteg hatástalan kezelés esetén a hadszíntéren belül tartható. Azokat a betegeket, akiket ezen időszakon belül az illetékes katonaorvos véleménye szerint nem lehet szolgálatképessé tenni, a rendelkezésre álló leggyorsabb, állapotukat nem rontó kiürítő eszközzel evakuálni kell. kiürítésre való alkalmasság = fitness for evacuation = Az egészségügyi ellátás egyik alapelve, melynek értelmében a beteg klinikai állapota határozza meg a kiürítés prioritását, időbeni ütemezését, eszközeit és célállomását.

Egyeztetés szükséges az egészségügyi irányító törzzsel (Medical Regulating Staff). koalíciós fegyveres erők = coalitional armed forces = Szövetséges erők. Két vagy több – koalícióban, katonai szövetségben lévő – államnak közös célok elérése érdekében, közös parancsnokság alatt egyesített fegyveres ereje. kollektív védelem = collective protection = A védelem olyan módja, amelynek során egyszerre több ember védhető meg az ABV szennyezés hatásaival szemben. kollektív védőeszköz = collective protection equipment (CPE) = Azok a felszerelések, amelyek egyidejűleg több személynek is védelmet nyújtanak ABV környezetben a tömegpusztító fegyverekkel mért csapások, illetve katasztrófák következményei ellen. Típusai: stacioner, mobil és szállítható kollektív védőeszközökkel ellátott óvóhely = collective protection shelter (CPS) = Kollektív védelem céljára használható védőfelszerelés, amelyben

túlnyomás hozható létre, és folyamatosan ellenőrizhetők a külső környezet vegyi-, sugár szennyezési adatai. Üzemeltetéskor a be- és kiléptetés rendjét szabályozzák kombinált harcrend = combined battle formation = A páncélos és a gyalogság együttes alkalmazása a célobjektum megközelítése érdekében. kombinált idegen-barát felismerő berendezés = combined IFF = Az állami hovatartozás megállapítás rendszeréhez tartozó rádióelektronikai berendezés együttes, mely képes önmaga kezdeményezni a felismerést, illetve az őt kérdező rendszereknek választ adni. A rendszer kérdező-, válaszadó- és titkosító berendezésekből áll, a megfelelő antennákkal együtt. kommentár = commentary = Közéleti, politikai hírek, események magyarázata; hírmagyarázat, valamihez szóban vagy írásban fűzött magyarázó értelmezés. A ~ szerzője rendszerint valamilyen aktuális kül- vagy belpolitikai eseményből indul ki, és méltatva annak

fontosságát, értékelve jelentőségét értelmezi is a történetet. A szerző többletinformáció nyújtásával, a rendelkezésre álló információk elmélyítésével és értékelésével segíti is az olvasót saját véleményalkotásában. kommunikáció = communication = Információk cseréje, vagy az a tevékenység, amellyel üzeneteket juttatunk el egyik féltől vagy csoporttól egy másikhoz. A ~ lényege, hogy társadalmilag determinált, szükségleti indíttatású, a társadalmi tudathoz kapcsolódó kategória, valamint folyamatjellegű tevékenység, amelynek van kiindulóés végpontja, s van olyan célja, amelynek hatása, eredménye regisztrálható, visszacsatolható. Területei: > személyközi-, > csoport és > tömegkommunikáció Formái: > verbális-, > nonverbális- és > metakommunikáció. kommunikációs koncepció = communication concept A szervezet hosszú távú fejlesztési céljainak összessége, mely meghatározza a

szervezet valamennyi kommunikációs megnyilvánulását. Tartalmazza a katonai szervezetnél érvényesítendő szervezeti azonossági elemeket, valamint a szervezeti magatartás megfogalmazását és annak jellegzetes kommunikációs megnyilvánulásait. kommunikációs programok = communication programs = A szervezet rövidtávú kommunikációjának, konkrét üzeneteinek, célcsoportjainak, kommunikációs formáinak, módszereinek, eszközeinek meghatározása. A ~ -ban tudjuk egységbe foglalni mindazokat a tartalmi és formai PR elemeket, amelyeket a tervezés két síkján kialakítottunk és meghatároztunk. A ~ -ban realizálódnak a katonai szervezet aktuális kommunikációs feladatai. A ~ -nak tehát már olyan felépítésűeknek kell lenniük, hogy végrehajthatók és ellenőrizhetők legyenek. kommunikációs stratégia = communication strategy A szervezet középtávú kommunikációs céljai, elvei, általános üzenetei, az erőforrások kereteinek

meghatározása. Tervezési folyamata egészének elindítása a katonai szervezet vezetésének a feladata. A vezetés nagyvonalakban felvázolja a szervezet küldetését és stratégiáját, s ezzel megteremti azokat a kereteket, amelyeken belül a kommunikációs szervezetek kialakíthatják saját tervezési rendszereiket. kommunikációs tanácsadás = counselling on communication = A külső és belső információk elemzéséből levont következtetések alapján javaslatok készítése a katonai szervezet hosszú-, közép és rövidtávú döntés-előkészítő munkájához, a vezetés, irányítás napi kommunikációs és kapcsolatszervező feladatainak meghatározásához, valamint a szervezet külső és belső tájékoztatásához. kommunikatív = A társadalmi kommunikációs folyamat résztvevői között fennálló aktív, közlékeny információs viszonyrendszer. kompatibilitás = compatibility = Két vagy több alkatrésznek, berendezési elemnek vagy anyagnak

ugyanabban a rendszerben vagy környezetben való, egymás zavarása nélküli létezési, illetve működési képessége konfliktus helyzet = conflict situation = Emberek között, a társadalomban a katonai szervezetekben, az államok közötti kapcsolatokban egymásnak is ellentmondó törekvések, szándékosságok, vagy más gondolati, illetve valóságos tendenciák egymásnak feszülése, azzal a valószínűséggel terhelten, hogy bármelyik érvényesülése kap szabad utat, attól a másik, (a többi) számára hátrány származik. konfliktusmegelőzés = conflict prevention = A konfliktusmegelőzést célzó tevékenységet általában az ENSZ Alapokmányának VI. fejezete szerint hajtják végre Az akciók a diplomáciai kezdeményezéstől a csapatok olyan megelőző felvonulásáig terjednek, és megakadályozhatják a vitáknak fegyveres konfliktusokba történő torkolását vagy azok továbbterjedését. A konfliktusmegelőzés magában foglalhatja tényfeltáró

missziók kiküldését, konzultációk, ellenőrzések és figyelmeztetések végrehajtását. A csapatoknak a konfliktusmegelőzés keretében történő felvonulása olyan hadműveleti súlyú erők kiküldését foglalja magában, amelyek az ellenségeskedéseket elriasztó erejű lehetőségekkel rendelkeznek. konvergencia = convergence = Iparágak, rokon gyártástechnológiák közeledése, vagyis a vállalatok szakmai integrációja és egy ágazaton belül a szakmai társvállalatok felvásárlás útján történő fúziós típusú összeolvadása. A haderőnemek közös erőfeszítése a cél elérésének érdekében. koordinációs jogkör = coordinating authority = Két vagy több nemzet vagy parancsnokság erőit, illetve két vagy több haderőnemet vagy ugyanannak a haderőnemnek két vagy több szervezetét érintő meghatározott funkciók vagy tevékenységek koordinálására kijelölt személy számára biztosított jogkör. koordinációs törzs = coordination

staff = A parancsnok munkájának segítésére létrehozott humán, felderítő, hadműveleti, kiképző és logisztikai felkészültségű személyekből (tisztekből) létrehozott csoport. korlátozott használatú körzet = restricted area = 1 Egy állam szárazföldi területei vagy felségvizei feletti meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül a repülőgépek repülése bizonyos meghatározott feltételek szerint korlátozások alá esnek. 2 Olyan terület, amelyben a saját erők egymást zavarásának megelőzése, illetve a minimumra csökkentése érdekében külön korlátozó rendszabályokat léptettek életbe. 3 Olyan katonai igazgatás alatt álló terület, ahol a jogtalan behatolás megelőzése érdekében különleges biztonsági rendszabályokat vezettek be. kormányzati és közösségi kapcsolatok = government corporate relations = A jogalkotók, a kormány, a kormányzati szervek, az önkormányzatok, az érdekképviseleti szervek és a szervezet

közötti kommunikáció- és kapcsolatszervezés. Kapcsolattartás azokkal, akik alakítják a törvényhozás munkáját, az országos, illetve helyi politikát. A ~ gyűjtőkategória Területei: > lobbyzás, > támogatás, > kormányzati kapcsolatok, > önkormányzati kapcsolatok, > érdekképviseleti kapcsolatok. kormányzati kapcsolatok = government relations = Információcsere a törvényhozói, jogszabályalkotói, végrehajtói hatalom képviselői és a szervezet között. A ~ feladatai: rendszeres információadás a kormány politikájáról, terveiről, eredményeiről és minden olyan ügyről, amely a közvéleményt érinti, illetve érdekli. A ~ célja: a kormányzati tevékenységek, döntések minél szélesebb körű elfogadtatása a közvéleménnyel; a demokrácia erősítése; az állampolgárok tájékozottságának segítése. kölcsönös támogatás = mutual support = azokat a tevékenységeket jelenti, amikor valamilyen kötelék egy másik

köteléknek nyújt támogatást az ellenséggel vívott harc során, mivel meghatározott feladata, állapota az ellenséghez viszonyítva jobb, mint a másik köteléké. körkörös védelem = all-round defence = A védelmi harcnak az a fajtája, amelyben a védő fél mindegyik irányból egyszerre akadályozza a támadó kifejlődését. A körkörös védelem korlátozza a védő csapatok rugalmasságát. környezetvédelem = enviroment = Olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelynek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszűntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. környezetvédelem és biztonságtechnika = enviromental protection and safety technical = A környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelynek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelő-zése,

a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. A munkavédelem a törvénykezési, szociális, gazdasági, szervezési, műszaki, egészségügyi előírások és intézkedések rendszere, célja a munkavégzés feltételeinek a megteremtése, a személyi állomány egészségének és munkaképességének megóvása. A biztonságtechnika azoknak a szervezési és műszaki intézkedéseknek, eszközöknek a rendszere, amelyek megakadályozzák a veszélyes tényezők hatását a személyi állományra. A munkaegészségügy szervezési intézkedéseknek és egészségügyi eszközöknek a rendszere, amelyek megakadályozzák az ártalmas tényezők hatását a személyi állományra. közbenső leszállóhely = ready position = A ~ a helikopter alkalmazásával végrehajtandó műveletekben egy vagy több kijelölt leszállóhely, ahol a helikopterek a légideszant beszállását vagy eszközök,

berendezések berakását végzik vagy ezeknek egy meghatározott körzetből való elszállítása érdekében a beérkezésükig várakoznak. közlekedés és szállítás = movement and transportation = A ~ személyek, anyagok és eszközök tömeges helyváltoztatása, amely sajátos technikai eszközök igénybevételével a közlekedési hálózaton valósul meg. A közlekedési hálózat elemei a pályák, és azok műtárgyai, az állomások, csomópontok, a kikötők, a repülőterek sajátos eszközei, a járművek, a rakodó eszközök és berendezések, valamint a mozgatóerő. > katonai közlekedés és szállítás (military movement and transportation) közlekedés és szállitás alágazatai = modes of transportation = A ~: a közúti-, a vasúti-, a vízi-, a légi közlekedés, és a csővezetékes szállítás. > közlekedés és szállítás (movement and transpor-tation); transportation mode (szállítási módok). közlekedési biztosítás = transportation

support = A katonai szervezetek béke, válság vagy háború időszakában folytatott tevékenységének rugalmas támogató rendszere, amely a katonai közlekedés rendszeresített erőinek és eszközeinek, valamint a védelmi igények alapján kijelölt, célirányosan felkészített - polgári erőforrásoknak összessége, alkalmazásuk a katonai közlekedés vezető szerveinek az irányításával, amely egységes elgondolás és terv szerint valósul meg. közlekedési rendszer felkészítése = movement system precondition = A közlekedési rendszer védelmi célú felkészítésének jogszabályai alapját a vonatkozó törvények képezik. A felkészítés magában foglalja a védelmi célú hálózat kijelölését, a különféle hálózati elemek (pályák és műtárgyak) katonai igényeknek megfelelő fejlesztését, a forgalom átterelését és az állóképesség növelését biztosító elemek kiépítését. A vasúti szállításoknak nagy jelentősége van, a

szárazföldi csapatoknak a hadműveleti területre történő átcsoportosításánál, illetve a hadianyag készletek decentralizálásánál. A közúti közlekedés rugalmas, kevésbé sebezhető mint a vasút, fenntartása olcsóbb, nem pályához kötött, elsősorban a hadműveleti és a harcászati tagozatban játszik döntő szerepet. A légi közlekedés a gyorsreagálású katonai szervezetek mozgatásában, illetve anyagi szükségleteik utánszállításában juthat fontos szerephez. A légi szállítás válhat szükségessé bekerítésben vagy a főerőktől elszakadva harcoló alegységek ellátásánál, illetve sebesültek és betegek életmentő szállításánál. Vízi /tengeri/ szállítás: stratégiai szállítási mód, a hadszíntérre történő felvonulás és kivonás során, illetve a folyamatos utánpótlás végrehajtásakor alkalmazzák. közleményt engedélyező személy = releasing authority personal = Az a személy, aki engedélyezheti a szervezet

vagy parancsnokság nevében az információ kiadását. Rendszerint csak két közleményt engedélyező személy van a különböző parancsnoki szinteken: az adott állományilletékes parancsnok és a parancsnok tájékoztatási tisztje. közölhető információ = on-the-record = Ezen információt lehet idézni szó szerint, közvetlenül egy személyhez kötve, név, rendfokozat és cím vagy beosztás megjelölésével, illetve közvetlenül köthető a szóvivőhöz vagy hivatalos személyhez, illetve szervezethez. Ez az ajánlott magatartás magas beosztású személyek nyilatkozataival kapcsolatban. > hírzárlat, > háttér információ központi riasztási okmányok = central alert documents = Központilag - a Honvéd Vezérkar által - kidolgozott okmányok, melyek lehetővé teszik a honvédség egészére, valamint az egyes katonai szervezetekre vonatkozóan a készenlét fokozása, illetve a készenlétbe helyezés elrendelését, a rendszabályok egyidejű

(minden katonai szervezetre kiterjedő), illetve szelektív bevezetésével. A központi riasztási okmányok minden katonai szervezet részére kiadásra kerülnek, biztosítják a végrehajtandó feladatok elrendelésének megkövetelt szintű fedését és dublírozását. Az egyes rendszabályok, rendszabály csoportok elrendelése történhet a honvédség egészére kiterjedően, vagy csak a végrehajtandó feladatokban érintett katonai szervezetek részére. közügyigazgatás = issues management = Előrelátás, tervezés, problémaérzékelés és cselekvés. A társadalmi környezet problémáinak megelőző azonosítása, korai felismerése révén lehetővé válik a szervezet számára, hogy a problématünetekre adott válaszait előre megtervezze és tudatosan alakítsa. A ~ azonosítja vagy megteremti azokat a lehetőségeket, amelyek egy szervezet érdekeit segítik, lehetőségeit maximalizálják. közvetlen háborús veszély = direct threat of war (armed conflict)

= Valamely ország alkotmányos rendje, szuverenitása, önálló döntéshozatali képessége ellen irányuló, valamely más ország részéről fegyveres erő bevetését (agressziót) kilátásba helyező, vagy arra konkrétan utaló cselekedetek megnyilvánulásának időszaka, amely alatt kialakul(hat) a közvetlen támadás veszélye. közvetlen támogatás = direct support = Egy meghatározott erő részére nyújtott tervezett támogatást jelent, amely felhatalmazza a támogatottat a támogatás közvetlen módon való elérésére. Támogatást nyújthat még más erő részére is, amikor az nem veszélyezteti a feladat végrehajtását, vagy nem sodorja veszélybe az eredetileg támogatott erőt. kritika (sajtókritika), megítélés = critique (press ~ ), judgement = Véleményalkotó, önálló, tudományos, publicisztikai műfajcsalád. A vizsgált művek természetből adódóan lehet: irodalom-, színház-, film-, képzőművészeti, zenei és tánc~ . A ~ feladata: a

művészetből vagy annak alkotásaiból levont esztétikai elveket a megítélendő művekre alkalmazni. A kritikusok hivatása egyfelől a lap olvasóit tájékoztatni a művészetek legújabb alkotásairól, másfelől a lap által megcélzott közvélemény befolyásolása. Ez utóbbi tevékenység - műfaji sajátosságként - a ~ publicisztikai jellegét igazolja. kulcsfontosságú terület = key area = A terep azon része, amelynek megtartása, vagy megszerzése nagy mértékben befolyásolja a tevékenység sikerét. kutatás-mentés = search and rescue = Helikopterek, repülőgépek, felszíni hajók, tengeralattjárók, különleges mentőosztagok és eszközök alkalmazása a szárazföldön, vagy a tengeren veszélybe került személyek felkutatására és kimentésére. küldetés = mission = A parancsnokság, egység feladatának és rendeltetésének világos, tömör bejelentése. A küldetés minden szintű (hadászati, hadműveleti, harcászati) katonai

tevékenységet folytató egység létének, cselekvésének az elöljáró által megszabott értelme egy-két mondatban megfogalmazva. különleges műveletek = special operations = A különleges műveletek általában kis méretűek, precíz tervezésű, rugalmas, titkosan, rejtetten, vagy más csapatoktól függetlenül irányíthatók. A különleges műveletek kis alegységeket követelnek speciális felkészítéssel, taktikával és technikával, amelyeket változatos módon alkalmaznak egyedi célok ellen. A különleges műveletek nem részei a hagyományos erők alkalmazásának, de eredményei jól felhasználhatók a végrehajtásra kerülő műveletek kiegészítéseként, amelyek máskülönben elérhetetlenek. A különleges műveletek célja: olyan feladatok végrehajtása, amelyeknek megoldására az összfegyvernemi erők nem képesek, azonban szükségesek a végső sikerhez. külső PR = external PR = A szervezet teljes körű külső környezetével

kiépített és folyamatosan fenntartott kommunikáció- és kapcsolatszervezés. A ~ gyűjtőkategória Területei: > külső tájékoztatás, > társadalmi nyilvánossági ügyek, > médiakapcsolatok. A ~ feladatai: a katonai szervezet célkitűzéseinek, helyének, szerepének, tevékenységének megismertetése, széleskörű támogatottságának biztosítása; a szervezet azonosságának, arculatának, mindennapi életének, humanitárius tevékenységének bemutatása. külső tájékoztatás = external information = Hiteles, gyors és pontos információszolgáltatás a társadalmi nyilvánosság részére a szervezet küldetéséről, rendeltetéséről, célkitűzéseiről, feladatairól és mindennapi tevékenységéről. > külső PR. -LLátogatók és Megfigyelők Irodája = visitors and observers bureau (VOB) = A NATO/PfP gyakorlatokon létrehozott és működtetett társadalmi nyilvánossági ügyekkel foglalkozó szervezet. Rendeltetése: a gyakorlat

céljainak, tartalmának, tényeinek és levezetési rendjének megismertetése az összes látogatóval és megfigyelővel, valamint a gyakorlaton résztvevő állománnyal. A látogatói és megfigyelői program kiemelt feladat, sikere a rendező nemzet számára nagyon fontos, mert a gyakorlat magas politikai értékének kifejezése és nemzetközi elismertetése nagy mértékben függ a látogatói programtól. légi cél elfogása = interception = Vadászrepülőgép(ek) rárepülése a megadott vagy az általuk önállóan felderített légi célra földről-, levegőből vagy hajófedélzetről megvalósított (váltott) célravezetéssel vagy azok nélkül, illetve ezen cél elleni harctevékenység annak megsemmisítése vagy feladata megakadályozása céljából, más esetekben részére szabad út biztosítása vagy segítségnyújtás. A ~ történhet a célnak a repülőgép fedélzeti lokátorával való vagy vizuális felderítéssel. légi egészségügyi és

kiürítést koordináló tiszt = aeromedical evacuation coordinating officer = A küldő és szállítás alatti, vagy a célállomás egészségügyi szervezetének/egységének tisztje, aki összehangolja az adott szervezet vagy egység légi-egészségügyi kiürítő tevékenységét. légi egészségügyi irányító központ = aeromedical evacuation coordination center = Légi szállító hadosztály parancsnok, légierő parancsnok, vagy légi parancsnokság által felállított irányító szerv. A parancsnokság szállítási irányító központjával (Command Movement Control Centre) működik együtt és összehangolja a légi szállítással kapcsolatos általános egészségügyi igényeket. Az egyes egészségügyi feladatokra kijelöli a megfelelő légi-egészségügyi kiürítő egységeket a rendszeren belül, és felügyeli a betegszállítási tevékenységet. légi egészségügyi kiürítés = aeromedical evacuation = Egészségügyi felügyelettel légi

úton történő betegszállítás az egészségügyi ellátó szervek felé, illetve azok között. Három lehetséges kiegészítő szakasza az előretolt, a harcászati és a hadászati légiegészségügyi kiürítés (Forward; Tactical; Strategic Aeromedical Evacuation). légi egészségügyi kiürítő rendszer = aeromedical evacuation system = Egészségügyi és nem egészségügyi jellegű feladatok szervezett hálózata, mely rendeltetés szerint biztosítja: 1) a légi betegszállítás irányítását; 2) a repülés alatti egészségügyi ellátáshoz szükséges, különlegesen kiképzett egészségügyi személyzetet; 3) a repülés alatti egészségügyi ellátáshoz szükséges különleges felszerelést; 4) a légi egészségügyi szállítás megállóhelyeinek egységeit; 5) a légi betegszállítással kapcsolatos hírközlést a célállomással és a szállítási útvonal egészségügyi szervezeteivel. légi ellentevékenységek = counter air operations = Olyan

légi tevékenységek összessége, mely egy megkövetelt légtér-ellenőrzési szint kivívása és megtartása érdekében az ellenség légi támadó, illetve védelmi képessége ellen irányulnak. légi fölény = air superiority = Légi fölénynek nevezzük az olyan légi helyzetet, amikor az egyik fél adott időben és helyen képes olyan szárazföldi, légi és tengeri, hadműveleteket folytatni, melyek eredményes végrehajtását a másik fél légiereje nem képes megakadályozni. légi harc kiképzés = air combat training = Repülőszemélyzetek elméleti és gyakorlati felkészítése a személyzetek által repült repülőeszköz légi célok elleni harci alkalmazására. A ~ során a személyzetek begyakorolják a feltételezett ellenséges légi támadó eszközök megsemmisítéséhez, vagy annak a szándékáról való lemondatásához szükséges manővereket, harcászati fogásokat és a repülőeszköz fegyverzete hatékony alkalmazását. légi őrjáratozás

vizuális cél felderítéssel = visual combat air patrol = Vadászrepülőgépek tevékenységi formája, amikor az őrjáratozást folytató repülőeszközök a légtér megfigyelését önállóan és csak vizuális úton (földi vagy repülőgép-fedélzeti irányítópont segítsége és radar felhasználása nélkül) folytatják. A ~ alkalmazására akkor kerülhet sor, ha > emission control (elektronikai kisugárzás ellenőrzés illetve korlátozó) rendszabályok vannak érvényben vagy a repülőeszköz nem rendelkezik fedélzeti radarral. légi szállítási igény = airlift requirement = Az utasok számának és/vagy a rakományok súlyának (térfogatának) az összessége, amelyet légi úton kívánnak egy bizonyos feladat végrehajtása érdekében elszállítani. légvédelem (aktív) = active air defence = Az ellenséges légi tevékenység hatékonyságának csökkentése vagy megszüntetése céljából végzett közvetlen (lég)védelmi tevékenységek,

amelyek magukba foglalják a repülő eszközök, a légvédelmi fegyverek, valamint a nem légvédelmi célú fegyverek harctevékenységét, illetve az elektronikai hadviselés eszközeinek az alkalmazását. légi utántöltés = air-to air refuelling = A ~ két repülőeszköz között repülés közben történő üzemanyag átadás illetve átvétel. A ~ során az erre speciálisan felkészített repülőeszköz egy merev vagy hajlékony üzemanyag-vezetéken keresztül a másik repülőgép tartályaiba üzemanyagot pumpál át. A ~ érdekében a felvevő repülőgépen speciális feltöltőcsonk vagy feltöltőnyílás van kialakítva. A ~ alkalmazásával jelentősen növelhető a repülőeszközök hatósugara, az egy felszállásból végrehajtható feladatok mennyisége. légi-, repülő-, repülőgép-fedélzeti = airborne = 1. légi úton szállított, és leszállással vagy ejtőernyővel a rendeltetési helyre juttatott személyek, csapatok jelzője; 2. személyek,

csapatok légi úton szállításának és leszállással vagy ejtőernyővel a rendeltetési helyre juttatásának berendezései és eszközei jelzője; 3. repülőgép részeinek, darabjainak jelzője; 4. repülőgép levegőben tartózkodásának állapota légifolyosó = air corridor = A saját repülőgépek közlekedésére szolgáló behatárolt légi útvonal. légiforgalmi irányítói szolgálat = air traffic control service = A ~ a következő célok érdekében nyújt szolgáltatást: 1.a megelőzni repülőgépek egymás közti összeütközését; b. megelőzni repülőgépek összeütközését a tevékenységi körzetben levő tereptárgyakkal. 2 felgyorsítani és fenntartani a légi forgalom áramlásának ütemét. A ~ magában foglalja a repüléstájékoztató-, a repülőtéri-, repüléstájékoztató-, riasztó-, légiforgalmi irányító-, körzeti irányító-, bevezető irányító és repülőtéri irányító szolgálatot. légi-földi hadműveleti rendszer

= air-ground operations system = A szárazföldi haderő és/vagy a légierő olyan rendszere, amely a parancsnok számára biztosítja az alárendelt parancsnokok légi támogató kérelmeit fogadó, feldolgozó és továbbító, valamint az információ és a felderítési adatok gyors terítését biztosító lehetőségeket. légihelyzet kép = air picture = A légtérben tartózkodó repülőeszközöket, azok mozgási irányát, sebességét, magasságát és más, az azonosításukhoz szükséges adatokat mesterséges elektronikus szimbólumok formájában képernyőn vizuális formában megjelenítő kép. A ~ lehet valósidős (real time), visszajátszott (record) és kimerevített (frozen) kép. A polgári és katonai légiforgalmi irányító központokban a repülőeszközök irányítása és biztonsága érdekében folyamatos ~ - t tartanak fenn. legnagyobb repülési távolság = max. range = A ~ a hajtóművel (motorral felszerelt) repülőeszköz egyik

harcászat-technikai jellemzője. A ~ azt mutatja meg, hogy az adott repülőeszköz a saját rendelkezésre álló (belső és külső tartályokban elhelyezett) üzemanyagkészlet teljes felhasználásával mekkora vízszintes távolságot képes megtenni. A ~ érdekében a repülőeszközök a típusuknak megfelelő és a ~ -hoz szükséges legkedvezőbb repülési üzemmódokat tartják be. > endurance légtér-ellenőrzés = airspace control = A légtér-ellenőrzés olyan tervező-szervező eljárások kombinációja, melynek feladata a repülések tervezése és összehangolása annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a saját repülőgépek megsemmisítésének kockázatát és lehetővé tegyék a légtér hatékony, rugalmas felhasználását az összhaderőnemi - légi, földi és haditengerészeti - hadműveletbe bevont erők részére. Amíg a légtér-ellenőrzés hivatott a hadműveletek nagyobb rugalmasságának elősegítésére, addig a légi

tevékenységek, hadműveletek jóváhagyásának és elutasításának jogával csak a hadműveleti parancsnok van felruházva. légvédelem (összhaderőnemi) = air defence = Az ellenséges légi tevékenység hatásosságának csökkentésére vagy megszüntetésére hozott összes rendszabály. Képes oltalmazni a nemzeti (szövetséges) erőket az ellenség légi- és rakétatámadásaival szemben. Az integrált védelmi erőfeszítések biztosítása érdekében a nemzeti (szövetséges) haderőn belül az összhaderőnemi parancsnok jelöli ki a légvédelmért felelős parancsnokot. légvédelem földi telepítésű berendezéseinek összessége = air defence ground environment = Meghatározott környezeten belül a légvédelmi tevékenységek harcászati irányítására szolgáló szárazföldi telepítésű rádiólokátor-állomások, valamint vezetési és irányítási pontok összessége. légvédelmi azonosítási zóna = air defence identification zone = A légtér

azon része, melyben végre kell hajtani a légi járművek azonosítását, helyzetük meghatározását, ellenőrzését. légvédelmi hadműveleti körzet = air defence operations area = Meghatározott földrajzi terület és légtér, melynek határain belül eljárásokat dolgoznak ki annak érdekében, hogy a légvédelmi és más hadműveletek egymás általi zavarása a lehető legkisebb legyen. A következőket foglalhatja magába: légvédelmi harctevékenységi körzet; légvédelmi körzet; légvédelmi azonosítási zóna; megsemmisítési zóna. légvédelmi irányító központ = air defence control centre = Az a legfőbb légvédelmi műveleti központ, amely egy légvédelmi felelősségi körzetben irányítja és felügyeli az összes légvédelmi tevékenységet. légvédelmi rakéta tüzelési zóna = missile engagement zone = A légtér azon része, amelyen belül a földi telepítésű légvédelmi rakéta alegység a légvédelmi műveletek folytatásakor a

légi célok megsemmisítése terén a térségben a légvédelemért közvetlenül felelős légvédelmi parancsnok döntése alapján elsőbbséget élvezhet. A légvédelmi rakéta tüzelési zóna a műveletek folytatása körülményei alapján felosztható "nagymagasságú tüzelési zónára" és "kismagasságú tüzelési zónára". lehetséges repülési időtartam = endurance = A ~ hajtóművel (motorral felszerelt) repülőeszköz egyik harcászati-technikai jellemzője. A ~ azt mutatja meg, hogy az adott repülőeszköz a saját rendelkezésre álló (belső és külső tartályokban elhelyezett) üzemanyagkészlet teljes felhasználásával mennyi ideig képes levegőben tartózkodni. A legnagyobb ~ érdekében a repülőeszközök a típusuknak megfelelő és a ~ -hoz szükséges legkedvezőbb repülési üzemmódokat tartják be. > max range lekötés = holding enemy’s attention (keeping) = Azon tevékenységek összessége, amellyel egy adott

csoport tevékenységét hátráltatni lehet. lélektani művelet = psychological operation = Az ellenségre (feltételezett ellenségre) baráti, illetve semleges csoportokra irányuló – békében, krízishelyzetben és háborúban egyaránt alkalmazható – tervszerű pszichológiai tevékenység, azzal a céllal, hogy a politikai, illetve katonai céloknak megfelelően befolyásolni lehessen a csoportok tevékenységét, attitűdjeit. Térben és időben meghatározott (harcászati, hadműveleti, hadászati) cél elérése érdekében, tartalmában és módszerében részletesen kimunkált, az erre a célra létrehozott és felkészített katonai szervek által kifejtett tevékenység. Tartalmát tekintve alapvetően a szembenálló ellenséges csoportosítás személyi állományára irányul azzal a határozott céllal, hogy eltántorítsa őket a további fegyveres küzdelemtől, megadásra, dezertálásra késztetve az állományt, aminek következtében a harcoló

csapatok harcképessége megóvható. lépcső alakzat = steps formation = Egy alegység (zászlóalj) olyan alakzata, amikor két alegység (század) oszlop formát vesz fel balra illetve jobbra és így mozognak a szembenálló fél irányába. Gyakran kerül alkalmazásra olyan esetekben, amikor a zászlóalj alkalmi harci kötelék egy nagyobb kötelék mozgását biztosítja. leszállópálya megközelítés = approach = Egy repülőeszköz szabványos repülési pályája a leszállásra kiválasztott hely (leszállópálya) megközelítése és a leszállás végrehajtása érdekében vagy a leszállás nélkül > go around (új körre repüléssel). A ~ célja helyet és időt biztosítani a repülőeszköz magasságának és sebességének fokozatosan csökkentéséhez a leszállás előkészítéséhez, a leszállópálya hossztengelyében a szél irányának és sebességének figyelembevételével. Megkülönböztetünk műszeres vagy vizuális ~ - t. leszerelés =

sorkatonaként: discharge, háború, vagy mozgósítás után: retirement, disarmament = 1. A váltás része; a tényleges katonai szolgálatát letöltött hadköteles állampolgárnak a hadseregből történő elbocsátása. A sorkatonai szolgálatból történő leszerelés a katonai alakulatnál ünnepélyes keretek között történik; 2. A mozgósításkor behívott tartalékos állomány elbocsátása, a hadsereg (az adott katonai alakulat) békében rendszeresített állományának visszaállításakor; 3. politológiai értelemben: nemzetközi szerződésekben – vagy egy állam egyoldalú politikai döntésében – foglalt olyan intézkedések rendszere, amelyek a fegyverek és a katonai eszközök részleges vagy teljes megsemmisítését, a haderők csökkentését vagy megszüntetését célozzák. létfontosságú terület = area of key importance= A terep azon része, amelynek megtartása, vagy megszerzése döntően befolyásolja a tevékenység sikerét, a

kulcsfontosságú terület része. levegő - felszín osztályú irányított rakéta = air-to-surface guided missile = A felszíni célok ellen alkalmazott, levegőből indított, irányított rakéta. levegő-levegő osztályú irányított rakéta = air-to-air guided missile = Egy légi cél ellen alkalmazott, levegőből indított, irányított rakéta. lobbizás = lobbying = A törvényhozói, jogszabályalkotói és végrehajtói hatalom képviselőinek szabályozott keretek között történő meggyőzése a szervezet, vagy csoport érdekeinek érvényesítésére. logisztika = logistic = A jelentős erőket és eszközöket megmozgató hadseregek szerteágazó támogatási feladatainak szervezett végrehajtása kapcsán megjelent fogalom. A ma használatos logisztika értelmezés kialakulása és elméletének kidolgozása a polgári szférában, a termeléshez - ezen belül is az anyagmozgatáshoz kapcsolódva kezdődött meg. A logisztika elméletének - alkalmazási

területétől függően - számos ágazata alakult ki. Ezek közé tartozik a honvédelem speciális erő- és eszközigényeit kielégítő katonai logisztika is. logisztikai biztosítás = logistics support = A logisztikai támogatás a harcbiztosítás része, amely magában foglalja a katonai szervezeteken belüli és azokon kívüli logisztikai műveleteket. A logisztikai támogatás a katonai szervezetek mozgatásának és fenntartásának tervezésével és szervezésével foglalkozó tudomány, amely magában foglalja a haderő alaprendeltetéséből eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítéséből adódó katonai műveleteinek anyagi, technikai, egészségügyi, közlekedési és elhelyezési támogatását. logisztikai biztosítás alapelvei = basics of logistics support = A reagálóképesség, az egyszerűség, a rugalmasság, a gazdaságosság, az elérhetőség, a fenntarthatóság és a túlélőképesség. A

többnemzetiségű katonai műveletek logisztikai támogatásáért a NATO-tagországok kollektíven felelősek. A fogadó nemzeti támogatás azt jelenti, hogy a fogadó nemzet területén békeidőszakban, válság, vagy háború esetén elhelyezkedő, illetve átvonuló, manőverező NATO erők számára logisztikai segítséget kell nyújtani. Csapattagozatban: zászlóaljnál (osztálynál) dandárnál (ezrednél) logisztikai alegységek, a hadosztálynál logisztikai dandár (békében logisztikai ezred). logisztikai biztosítás elvei = principles of the logistics support = A logisztikai támogatás elvei: reagáló képesség; egyszerűség; rugalmasság; gazdaságosság; elérhetőség; fenntarthatóság; túlélőképesség. logisztikai biztosítás helye a biztosítás rendszerében = logistics support in the sistem of supportc = A logisztikai támogatás a harckiszolgálói támogatás egyik alrendszere, amely magába foglalja az anyagi támogatást, az egészségügyi

támogatást, a közlekedési támogatást valamint az infrastrukturális támogatást. logisztikai biztosítás tervezése = planning of logistic support = A logisztikai tervezés a védelmi tervezés szerves része, azon értékelő-elemző döntés-előkészítő és döntési folyamatok összessége, amelyek a katonai műveletek logisztikai szükségleteinek meghatározására, a szükségletek kielégítésére, a logisztikai szervezetek hatékony alkalmazására irányulnak. logisztikai biztosítás vezetése = command and control of logistic support = A katonai műveletek vezetésének szerves része, amely a katonai szervezetek logisztikai támogatásának folyamatos fenntartására a katonai műveletek logisztikai támogatásának előkészítésére és végrehajtására irányul. A logisztikai támogatás alapja a parancsnok parancsának logisztikai része, amelyben részletesen meghatározza a logisztikai támogatás feladatait, mint pl. a fogadó nemzeti támogatás

lehetőségeit megerősítő, támogató erők, nemzetgazdasági eszközforrásokat és lehetőségeit, valamint elgondolást a logisztikai támogatás végrehajtására. logisztikai gazdálkodás = logistics management = A logisztikai gazdálkodás nem más, mint a különböző szintű és rendeltetésű szervezetei alaprendeltetésének végrehajtásához szükséges erőforrások beszerzése és racionális felhasználására irányuló tevékenységek összessége. Hatásköre kiterjed minden anyagi, pénzügyi kihatású tevékenységre, ahol választási lehetőség, döntési szabadság létezik az erőforrások felhasználásának tekintetében. logisztikai manőver = logistics movement = A ~ a harc és a hadművelet alapvető eleme. Elsősorban a csapatok szervezett, céltudatos vagy kikényszerített helyváltoztatásával kapcsolatos tevékenység. Célja az ellenséghez viszonyítva az előzőnél kedvezőbb helyzet kialakítása, a szükséges erő- és

eszközcsoportosítás időbeni létrehozása. A harccselekmények formáitól függetlenül manővernek számít a csapatok átcsoportosítása, felvonulása is. Irányát tekintve a manőver lehet: a mögöttes területről az arcvonal felé, az arcvonal mentén, valamint az arcvonaltól a mögöttes terület felé való helyváltoztatás. A csapatokkal végrehajtott manőverekhez a szervezetszerű harc- és szállítóeszközeiket, valamint a szállítási módokat veszik igénybe. Az irányító parancsnokság szintjétől, a részt vevő erők nagyságrendjétől és az általuk megoldandó feladat jelentőségétől függően megkülönböztetünk: hadászati-, hadműveleti- és harcászati manővert. > deployment (felvonulás, kitelepülés); átcsoportosítás (regrouping) logisztikai szolgáltató központ = logistics service center ~ a különböző szállítási ágak találkozási pontjain kialakított olyan hely, amely a termékek előállításától az

értékesítésig lejátszódó logisztikai folyamatban központi gyűjtő és elosztó funkcióval jelenik meg. Működésével elérhető a piaci igényekhez jobban igazodó különböző szolgáltatások minőségének javítása, a fuvarozási idők, fuvarköltségek, mellékdíjak, árukárok, késések csökkentése, a rendelkezésre állás, a rugalmasság növelése. Területén az áruk egyes szállítási ágak közötti átrakására, raktározására, kiszállítására, valamint az árukezeléssel kapcsolatos szolgáltatások (átcsomagolás pl. tengeri, vagy légi szállításhoz, átkészletezés - pl. megrendelők szerinti egységrakományok kialakítása, vámkezelés, árukövetés stb.) elvégzésére alkalmas helyek vannak kialakítva. A ~ kedvező helyen és irányban a katonai műveletek logisztikai biztosításának - elsősorban ideiglenes - elemeként igénybe vehető. logisztikai tagozatok = elements of logistics = A fegyveres erők hierarchikus

felépítéséhez igazodó szervezeti felépítés és vezetési rend, amely általában hadászati, hadműveleti és harcászati logisztikai tagozatot képez. -MMagyar Honvédelem Napja = day of hungarian defence forces = Buda 1849. május 21-én történt visszavételének emlékére minden év május 21-e a Magyar Honvédelem Napjára a munkaszüneti napokra vonatkozó központi rendelkezések az irányadók. Magyar Honvédség kommunikációs alrendszere = communication system of the HDF = Magába foglalja mindazokat a kommunikációs elemeket, formákat, csatornákat, folyamatokat, amelyek a szervezeti célokból következően a Magyar Honvédség működéséhez hozzátartoznak. Ezek a kommunikációs megnyilvánulások alapvetően a vezetés, irányítás konkrét területeihez, illetve a hadsereg belső (elemi) folyamataihoz kapcsolhatók. Magyar Honvédség PR-munkájának követelményei = requirements of the MH PR = A PR-munka tudatos, hosszú távra előretekintő,

tudományos helyzetelemzéssel megalapozott, szakszerű és összehangolt tevékenységnek kell lennie. A kitűzött kommunikációs célokat a lehető legszélesebb szakmai kör bevonásával, korrekt és körültekintő döntés előkészítő munkával, szavahihető, őszinte, hiteles külső és belső tájékoztatással szükséges megvalósítani. A PR-munka során a legnagyobb megfontoltságnak, a felelősség–vállalásnak és az alapos szakmai kontrollnak kell érvényesülnie. Magyar Honvédség PR–területei = fields comprised in the HDF PR = PR-kutatás, elemzés; PR-tanácsadás, társadalmi kapcsolatok; sajtónyilvánossági munka; válságkommunikáció; belső tájékoztatás; PR-oktatás, -képzés, -továbbképzés; szervezeti identitás és arculatépítés, hagyományápolás, rendezvényszervezés, személyes-PR, PR-szakmai kiadványok készítése, nemzetközi rendezvények és gyakorlatok PR–munkájának szervezése. Magyar Honvédség

PR–tevékenységének lényege = the point of HDF PR activity = A katonai szervezeteknek és azok személyi állományának egymás közötti, továbbá a külső és belső környezetükkel létrejött - kölcsönös előnyökön alapuló információcseréjét és együttműködését foglalja magába. Célja: a honvédség társadalmi elismertségének erősítése, a külső és belső környezet támogatásának megnyerése a honvédelem ügye, a hadsereg rendeltetése, az egyes vezetői döntések iránt. Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatal = National Security Bureau = Országos hatáskörű, önálló költségvetéssel rendelkező titkosszolgálat, amely egy tárca nélküli miniszter felügyeletével - a főigazgató irányításával - titkosszolgálati eszközök és módszerek felhasználásával végzi feladatát: a Magyar Köztársaság szuverenitását, nemzeti érdekeit veszélyeztető külföldi titkosszolgálatok felfedését; valamint a kormányzati

szempontból fontos objektumok biztonsági védelmét. Magyar Polgári Védelmi Szövetség = Hungarian Civil Defense Association = 1991ben alapított, elsősorban humanitárius tevékenységet folytató társadalmi szervezet, amely önkéntes tagsággal rendelkezik. Célja: a polgári védelem feladatai önkéntes vállalásával közreműködni a Magyar Köztársaság lakossága önvédelmének szervezésében. Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) = Hungarian Public Relations Association (HPRA) = A PR-szakemberek országos, egyéni és kollektív szakmai, etikai érdekképviseletét illetve érdekvédelmét ellátó szervezet, amely politikai valamint vallási szempontból semleges. A ~ célja: a PR elfogadtatása önálló szakmacsoportként és igazgatási funkcióként; a PR elméleti és gyakorlati színvonalának fejlesztése. A ~ hozzájárul a tagok szakmai ismereteinek bővítéséhez, valamint nemzetközi és hazai elismertetéséhez. málházás = packing (person) /

loading (equipment) = A ~ anyagok, eszközök elhelyezése személyeken (katonákon), haditechnikai eszközökön, szállító járműveken. A málházáshoz, ill. az anyagi-technikai eszközök szállíthatóságának megkönnyítésére különféle rögzítő-eszközöket és rögzítési módokat alkalmaznak. > rakodás (loading) manőver = maneuver = 1. A ~ erőknek és eszközöknek az ellenséggel szemben előnyös helyzetbe hozatalának folyamata; 2. harcászati gyakorlat földön, levegőben, tengeren vagy háborús helyzet imitálására térképen; 3. egy repülőgép, szárazföldi vagy vízi harcjármű meghatározott mozgásra kényszerítése; 4. Erők mozgásának tűzzel vagy potenciális tűzzel kombinált alkalmazása a harcmezőn az ellenséggel szemben meghatározott előnyös helyzetek kivívására és megtartására. manőver anyagi készletekkel = movement of material stocks = A ~ olyan szervezett helyváltoztatási tevékenység, amely során az anyagi

készleteket előre- vagy hátravonjuk (közelítve az ellátandókhoz vagy kivonjuk az ellenséges behatások alól), mobilizáljuk (mozgatjuk a csapatokkal együtt, az állandó raktárakat vasúti szerelvényekre, katonavonatokra rakjuk). > manőver (manoeuvre) manőver és tűztámogatás = manoeuvre and fire support = Hadműveleti és harcászati szinten egyaránt megvalósuló tervezési, szervezési és végrehajtási szakaszból álló pusztító és nem pusztító eszközök célszerű összpontosítását és alkalmazását biztosító koordinációs folyamat, melynek rendszerű, hatékony megvalósítása az összfegyvernemi erők (manőverező erők) eredményes, sikeres hadműveleti, illetve harcászati tevékenységének egyik alapvető feltétele. más forrásból származó ABV szennyezések = ROTA ( release other than attack) = Nem tömegpusztító fegyverekkel mért csapásból származó sugárzó, biológiai és vegyi anyagok kiszabadulása következtében

kialakuló ABV szennyezés. mecenatúra (adakozás)= donation = Ellenszolgáltatás nélküli támogatás nyújtása. média = media = Tömegtájékoztatási eszközök. Azon tömegtájékoztatási eszközök összessége, melyeken az információ eljut a közvéleményhez. Ezek közé tartoznak a napilapok, a folyóiratok, a rádió, a televízió, a kábeles szolgáltatások, fényképek, multimédia és hipermédia eszközök stb. Médium: Egy meghatározott tömegtájékoztatási eszközt jelent. (Pl: sajtó, rádió, TV) médiafigyelés = media monitoring = A médiában a szervezettel kapcsolatban megjelentetett publikációk összegyűjtése, rendszerezése, vezetőkhöz történő továbbítása és archiválása. A médiafigyelő szolgálat rögzíti a szervezettel és annak közvetlen környezetével kapcsolatban megjelent publikációkat, majd a sajtóválogatásba beszerkeszti, amit jellemzően a reggeli órákban átadnak a szervezet vezetői számára. médiakapcsolatok =

media relations = A > nyomtatott és elektronikus sajtó intézményeivel, a szerkesztőségekkel, a kiadókkal és azok munkatársaival, az újságírókkal fenntartott kapcsolatok szervezése a szervezet publicitása, valamint a szervezet iránti érdeklődés fenntartása érdekében. ~ gyűjtőkategória Területei: > szerkesztőségi kapcsolatok, > újságírói kapcsolatok, > publicitás. ~ feladatai: a szervezet sajtónyilvánossági munkájának tervezése, szervezése és végzése; a > vezetés sajtószerepléseinek szervezése, segítése. médiaképviselő = media Rrepresentative = Tudósító, riporter, producer, fotós, képvagy hangrögzítő személy stb., aki fő- vagy mellékállásban valamelyik médiumszervezetnél dolgozik, és rendelkezik az adott szerkesztőség megbízólevelével, igazolványával. média-megbízólevél = credentials media = Olyan kártya, igazolvány, irat vagy más írott azonosító dokumentum, amelyet a médium ad ki egy

személynek - ezáltal jelezve, hogy a személy egy adott médium képviselője. médiaregisztrálás = registration media = Bejegyzés, jegyzékbe vétel, nyilvántartás. Az újságíró megbízólevelének elfogadása egy ország vagy a Szövetségesek hivatalos szervei által. A regisztrált médiaképviselők gyakran rendelkezhetnek olyan hozzáférési lehetőségekkel, amelyek rutinszerűen nem hozzáférhetőek az általános tájékoztatás vagy a nem regisztrált média számára. médiaügyekért felelős tiszt = media officer = A katonai szervezet sajtónyilvánossági munkáját tervező, szervező és végrehajtó tiszt. A ~ feladatai: a parancsnok sajtószerepléseinek szervezése; tanácsadás sajtóügyekben; támogatás nyújtása az alárendelt szervezetek sajtótisztjei számára; adott esetben szóvivői feladatok ellátása; sajtó háttéranyag készítése; sajtótervek kidolgozása az előre nem látható eseményekhez. meg nem térülő veszteségek = non

comback convections = Azok a súlyosan sérült illetve meghibásodott haditechnikai eszközök, amelyek gazdaságosan nem állíthatók helyre, meg nem térülő veszteséget képeznek. A meg nem térülő eszközök csoportjába kell sorolni azokat a haditechnikai eszközöket is, amelyek az ellenség zsákmányává váltak. megalakítás = establishing = A rendeltetés szerinti feladat végrehajtására tervezett katonai szervezet létrehozásának folyamata. megalakítási hely = establishing place = A katonai szervezet megalakítása folyamatának földrajzilag behatárolt helyszíne (területe). megalakítási körlet = establishing area = A katonai szervezet készenléte fokozásával, a készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatai végrehajtásának területe (elhelyezési körlete). Azon katonai szervezet részére kerül kijelölésre, mely a feladatait nem béke elhelyezési körletében (megalakítási helyén) hajtja végre, vagy az ott megalakulókkal együtt

történő elhelyezése nem biztosított. A megalakítási körlet magába foglalja: a béke elhelyezési körletet (laktanyát, objektumot), a közeli gyakorlóteret (gyakorlótereket) és a szükséges polgári ingatlanokat, amelyek a mozgósított vagy békében is élő katonai szervezetek részére kijelölésre kerültek. A megalakítási körletnek biztosítani kell a mozgósítás, a kiképzés és összekovácsolás, a túlélőképesség, az álcázás, a munka, az ellátás, az üzemeltetés, a pihenés és a vezetés szervezett végrehajtásának feltételeit. A katonai szervezet elhelyezését úgy kell tervezni, hogy legalább a parancsnokság és törzs, a békeállapotban készültségi szolgálat ellátására felkészített alegységek, valamint a működésükhöz szükséges biztosító, kiszolgáló, ellátó elemek a laktanyán (katonai objektumon) belül maradjanak, a többi szervezeti elem a megalakítási körleten belül széttagolva helyezkedjen el. A

laktanyán, (katonai objektumon) kívül eső részek berendezését a békeállapot időszakában tervezik meg. A kijelölt parancsnoki (vezetői) állomány a megalakítási körletet - polgári ingatlanok esetében a tulajdonossal (bérlővel) egyeztetve az ott folyó munka (tevékenység) zavarása nélkül- köteles már békeidőben szemrevételezni. megállítás = stoppage = Azon tevékenységek összessége, amelyek következtében a támadó fél képtelen folytatni előrenyomulását. Ennek érdekében a tartalék kaphatja feladatul, hogy hevenyészett védelem kiépítésével akadályozza, kösse le az ellenség erőit vagy a harcterület egy területén belül tartóztassa fel. megbízhatóság = reliability = 1. Az eszköz azon képessége, hogy megkövetelt funkciójának előre meghatározott feltételek között, előre meghatározott időszakaszban megfelel. 2 Megbízhatósági jellemző, amely a hibamentes működés valószínűségét, vagy a hibamentes

működés arányát jelenti. megelőzés = prevention = Az egészségügyi szolgálatok megelőző tevékenysége magába foglalja a személyi állomány, illetve az egészségügyi szolgálat állományának felkészítését, az egészségügyi rendszabályok végrehajtására. A megelőzés feladata a műveletek végrehajtásának térségében a közegészségügyi és járványvédelmi rendszabályoknak a foganatosítása, a személyi állomány mentálhygienes szükségleteinek kielégítése, a megfelelő közegészségügyi állapotok fenntartása. A megelőzés feladatsorába tartozik a személyi állomány egészségügyi, fizikai és pszichikai felkészítése. megelőző készenlét = preventive readiness = A békeidőszaki átmeneti állapot. melynek során a készenlét fokozása hiányzó személyi, tárgyi, információs feltételei kiegészülnek, a vezetés, valamint a tényleges és tartalékos állomány kiképzésének, felkészítésének intenzitása

megnövekszik. A nem alaprendeltetésű feladatra kijelölt katonai szervezet a készenlétének fokozása eredményeként éri el annak végrehajtására való képességét. A megelőző készenlét időszakában a kijelölt (szükséges) katonai szervezet a készenlétének szintjét egy-egy rendszabállyal egymást követően elrendelt feladat végrehajtásával növeli. megerősített felderítési adatok = confirmed intelligence = Három egymástól független forrásból származó információ vagy felderítési adatok. A források függetlenségének vizsgálata elkerülhetetlen, azaz, hogy az egyik forrás által jelentett információ nem származik a másik kettő forrás egyikéből sem, rendszerint az eredetileg jelentő megbízhatóságából származik. Az elemző megítélés egy forrásnak számít. Meg kell róla győződni, hogy kizárólag nem több mint egy forrás számít az elemző megítélés alapjának. megfigyelő fél = observing party = Azt a Részes

Államot, vagy az adott Részes Állam nevében tevékenykedő személyzetet jelenti, amely egy másik Részes Állam területe felett megfigyelő repülést vagy ellenőrzést (CFE, CSBM) hajt végre, vagy szándékozik végrehajtani. megfigyelő repülés = observation flight = Egy megfigyelő fél által, a Nyitott Égbolt Szerződés végrehajtása során egy megfigyelt fél területe felett, a repülési tervnek megfelelően végrehajtott megfigyelő repülést jelent a belépő ponttól a kilépő pontig vagy repülőtértől repülőtérig. megfigyelt fél = observed party = Azt a Részes Államot vagy az adott Részes Állam nevében tevékenykedő személyzetet jelenti, amelynek területe felett megfigyelő repülést vagy ellenőrzést hajtanak végre vagy terveznek végrehajtani. meghatározott információs követelmény/szükséglet = specific information requirement = A különleges információ követelmény/szükséglet felöleli azt az információt amely

megválaszolja az összes, vagy a felderítési követelmény/szükséglet egy részét. A különleges információs követelmény/szükséglet meghatározza a szükséges információt, azt a helyszínt, ahol a szükséges információ, illetve azt az időtartamot, amely alatt ez az információ összegyűjthető. Rendszerint minden egyes felderítési követelmény egy sor különleges információs követelményt szül. meglepetés = surprise = Rejtetten előkészített és titokban tartott aktív alkotó tevékenység következményeként hirtelen végrehajtott cselekvés, amely a társadalmi élet minden területén, így elsősorban a katonai ténykedésekben nyilvánul meg. A meglepetést – mint tényezőt – a szemben álló fél abszolút kiküszöbölni nem képes, hanem felkészültségétől függően minimumra csökkentheti. Ahhoz, hogy a meglepetést ki lehessen küszöbölni, szükséges lenne az azt alkalmazó gondolatának tükröződése a szemben álló fél

agyában. Azonban minden eshetőségre való felkészüléssel a meglepetés lehetőségét minimumra lehet csökkenteni, hogy az gyakorlatilag ne biztosítson jelentős előnyt az azt alkalmazó félnek. meglepő akna = booby trap = Robbanó – vagy nem robbanó szerkezet, illetve más, veszélytelennek tűnő tárgy, melyet úgy helyeznek el, hogy akkor működjön és okozzon veszteséget, amikor a tárgyat megmozdítják vagy más biztonságosnak tűnő tevékenységet folytatnak. Más néven akna csapda, rejtett csapda, rejtett töltet, robbanó csapda. megszüntető határozat = elimination decision = A honvédelmi törvényben megfogalmazott felhatalmazás alapján a honvédelmi miniszternek joga van költségvetési szerv, tehát az önálló állománytáblával rendelkező katonai szervezet megszüntetésére. Egy katonai szervezet megszüntetésére általában valamilyen korszerűsítési, hatékonysági, gazdaságossági vizsgálat eredményeképpen kerül sor. A

megszüntető határozat tartalmazza: az érintett katonai szervezet megnevezését; a jogutód megnevezését; az átadás-átvétel eljárási szabályozását; a határozat hatályba léptetését. megtévesztés = deception = Azon katonai intézkedések, melyeket azért terveztek, hogy a nyilvánvaló valóság manipulálásával, eltorzításával vagy meghamisításával félrevezessék az ellenséget azzal a céllal, hogy arra kényszerítsék, hogy érdekeivel hátrányos módon cselekedjen. A megtévesztés a biztosítás egyik fontos fajtája, amelynek megvalósításával elérhetjük saját szándékunknak, tevékenységünk jellegének az ellenség elöli rejtését, az ellenség félrevezetését, erőink és eszközeink alkalmazásának váratlanságát és csapataink életképességének megőrzését, és fokozhatjuk a katonai műveletek biztonságát. A megtévesztés célja lehet: váratlanság okozása, félrevezetés, a biztonság művelése, az akciószabadság,

az idő és erőforrás felhasználásának minimalizálása. Megyei Területvédelmi Parancsnokság = County Territorial Command = A megye területén lévő katonai és polgári objektumok őrzés-védelmének megszervezéséért és az ott lévők élet- és munkafeltételeinek biztosításáért felelős katonai vezető. mentesítés = elimination of obligation = 1. Felmentés, mentesítő engedély kiadása a tartalékos katonai szolgálat teljesítése alól. A hatályos honvédelmi törvényünk alapján a hadköteles tartalékos katonai szolgálatának teljesítését a behívása idején fennálló betegsége, fogyatékossága, családfenntartói kötelezettsége miatt, illetőleg fontos közérdekből, vagy jogos személyi érdekből – ideiglenes mentesítés címén – el lehet halasztani. Méltányosságból mentesíthető a tartalékos katonai szolgálat teljesítése alól az a hadköteles, aki: szakképzett munkavállalóként munkakörében nélkülözhetetlen

és pótlása a szolgálat idejére nem biztosítható; olyan gazdasági vállalkozást tart fenn, amelynek működtetéséhez személyes munkája nélkülözhetetlen, feltéve, ha a tartalékos katonai szolgálat letöltése után a vállalkozás újraindítása aránytalan nehézséggel járna; a munkavégzéshez szükséges szaktudás megszerzése érdekében iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli képzésben vesz részt, ha a képzést folytató szerv igazolja, hogy a tartalékos katonai szolgálatban eltöltendő idő a képzésnek az előírt időben való befejezését lehetetlenné tenné; 2. Általában a vegyivédelmi csapatok által végrehajtott szakmai tevékenység: sugárzó anyagok, mérgező- és biológiai anyagok eltávolítása egyes személyekről, telepről, technikáról, egyéb anyagokról. mérgező (harc)anyag felemelkedési magassága = chemical release height = Az a földfelszíntől mért magasság, ameddig a mérgező harcanyag még hatásos

koncentrációját megtartva felemelkedik. metakommunikáció = metacommunication = A szavakban történő közlést kísérő nem verbális kommunikációs formák egyidejű megjelenése. Célja, hogy a szóbeli közléseket (verbális kommunikációt) támogassa, erősítse. Ezt az egybecsengést, harmóniát csak tudatos erőfeszítések révén tudjuk megvalósítani. A kommunikáció mind teljesebb, mind hatékonyabb megvalósításának ez az egyik alapkérdése. A kommunikáció sikeressége attól függ, miként tudjuk működtetni a rendszert, uralni és szabályozni az egyes elemeket. minden időjárási viszonyok között alkalmazható vadászrepülőgép = all weather air defense fighter = A légierő olyan vadászrepülőgép típusának megjelölésére használt kifejezés, amely fegyverzete sajátosságai és lehetőségei alapján alkalmas a légi célok felderítésére és megsemmisítésére nappal illetve éjszaka egyszerű és bonyolult időjárási viszonyok

között egyaránt. A ~ -ek alkalmazása alapvető követelmény minden légierőben. > egyszerű időjárási viszonyok; > bonyolult időjárási viszonyok; minősített időszakok tájékoztatási alapszabálya = groundrules on public information for special periods = Hiteles, pontos és időben kiadott információ továbbítása a Magyar Honvédség és az alárendelt csapatok tevékenységéről, illetve a törzsek hadműveleti, vezetési és irányítási munkájáról, tájékoztatva ezáltal a külső és a belső nyilvánosságot, összhangban az ország nemzeti tájékoztatási politikájával, a biztonsági kérdésekkel, valamint a titoktartási szabályok betartásával. mozgásakadályozás = countermobility = A szemben álló fél mozgás- és manőverszabadságának csökkentése, esetleg megakadályozása. Eszközei a robbanó és nem robbanó műszaki zárak (aknák, aknamezők, rombolások, drótakadályok, akasztók). mozgásképtelenség = M-kill

(mobility kill) / destruction-M = A harcjármű azon állapota, amikor – rendszerint harci sérülés következtében – képtelen az ellenőrzött, irányított mozgásra és a személyzet nem tudja a harcterületen kijavítani. mozgékonyság = mobility = A ~ a katonai erőknek és a hozzájuk tartozó logisztikai szerveknek az a helyváltoztató képessége, amely alkalmassá teszi a csapatokat arra, az elsődleges feladat-végrehajtó képességüket megtartva - hogy az egyik helyről, területről a másikra közlekedjenek. A katonai műveletek nagyságától, szintjétől, távolságától függően hadászati-, hadműveleti- és harcászati mozgékonyságról beszélünk. > manőver (manoeuvre) mozgósítás = mobilisation = Mobilizáció (a latin "mobilis" =mozgó szóból származó kifejezés). 1 A mozgósítás erőforrásainak átcsoportosítása a háborús vagy a rendkívüli időszak igényeinek megfelelően A mozgósítás magába foglalja a fegyveres

erők és a rendvédelmi szervek, a védelmi igazgatási, a polgári védelem hadiszervezetre való áttéréséhez, valamint a nemzetgazdaság haditermelésre való átállításához szükséges személyek, technikai és anyagi eszközök, valamint objektumok igénybevételét. A mozgósítás lehet: ország-mozgósítás, gazdaságmozgósítás, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek mozgósítása, a védelmi igazgatási szervek mozgósítása. A mozgósítás méretei szerint lehet: általános (teljes), vagy részleges; a végrehajtás módja szerint pedig rejtett vagy nyílt mozgósítás; 2. A mozgósítás azon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek lehetővé teszik a fegyveres erők békehadrendről, békeszervezetről, békeállományról, a háborús hadrendre, hadiszervezetre és hadiállományra való áttérést; 3. a katonai szervezet mozgósítása azon tevékenységek összessége, amelyek biztosítják a tartalékos hadkötelesek

bevonultatásával, a nemzetgazdaságból tervezett technikai eszközök, anyagok előállításával, valamint a szükséges nemzetgazdasági szolgáltatások igénybevételével a meghatározott feladat végrehajtására alkalmas szervezet megalakítását 4. A totális mozgósítás a hadipotenciál háborús szükségletre való teljes átállítása. Ennek keretében bővíthetik a hadkötelezettség korhatárát, bevezethetik a kényszermunkát, maximálisan igénybe vehetik az anyagi javakat; 5. Mozgósításnak nevezik a meghatározott feladatokhoz szükséges személyi, szellemi, anyagi erőforrások összpontosítását is. mozgósítás formái = forms of mobilisation = A mozgósítás méretei és módjai kapcsolatából került kialakításra. Ennek alapján a mozgósítás formái: részleges rejtett; részleges nyílt és általános nyílt mozgósítás. A részleges rejtett mozgósítás általában magasabb készenléti fokozat elrendelése nélkül, néhány – a

védelmi tervben kijelölt – katonai szervezetet érintően kerül végrehajtásra, a mozgósítás valódi céljának rejtésével. A szükséges tartalékosok bevonultatásával, a polgári technikai eszközök előállításával. A részleges nyílt mozgósítás a magasabb készenléti fokozat elrendelésével együtt – vagy anélkül – a védelmi tervben kijelölt katonai szervezetek, vagy azok meghatásozott csoportja részére kerül elrendelésre; ebben a mozgósítási formában is csak a szükséges tartalékosok bevonultatása és a feladat ellátását biztosító polgári technikai eszközök előállítása történik meg – rejtés nélkül. Általános nyílt mozgósítás, amely – az ország teljes készenlétének elrendelésével egyidejűleg – minden lebiztosított tartalékos bevonultatását és a polgári technikai eszközök előállítását – átadását – jelenti, illetőleg annak befejezése után a honvédség hadrendjében lévő

valamennyi katonai szervezet áttér hadiszervezetre és feltöltött állományra; a mozgósítás tényét a tömegtájékoztatási és egyéb hírközlési eszközökön haladéktalanul közzé kell tenni. mozgósítás méretei = dimensions of mobilisation = A mozgósítás a kialakult helyzettől függően – méretét tekintve – lehet részleges, vagy általános. Részleges a mozgósítás akkor, ha a Magyar Honvédség háborús hadrendjében lévő katonai szervezetek egy része, vagy azok meghatározott csoportjai állományának kiegészítése, részleges vagy teljes feltöltése, illetve megalakulása valósul meg a tartalékos bevonultatásával, valamint a polgári technikai eszközök előállításával, Az általános mozgósítás során a honvédség háborús hadrendjében szereplő valamennyi katonai szervezet – mozgósítási készenléti idejének megfelelően – áttér hadiszervezetre és hadiállományra. mozgósítás vezetése = command and control of

mobilization = A vezető szerv azon vezetői tevékenységének összessége, melynek során összehangolja a mozgósításban résztvevő katonai és igazgatási szervek feladatait. Információt gyűjt a riasztás, parancskézbesítés, útba indítás, bevonulás, előállítás, feltöltés helyzetéről, összesíti, értékeli, és elemzi a beérkezett információkat, döntést hoz a feladatok meggyorsítására. Irányítja, ellenőrzi a mozgósítást, ezáltal megvalósul a honvédség, illetve a katonai szervezet kiegészítésének, feltöltésének vezetése, áttérés háborús (tábori) hadrendre, hadiszervezetre. mozgósítási idő (M idő) = time for mobilisation = A katonai szervezetek terveiben meghatározott mozgósítási feladatok végrehajtásához szüksége, illetve tervezett időtartam. mozgósítási képesség = mobilization capability = Általában a haderő fontos jellemzője. Jelentősebb méretű katonai feladatot a haderő csak mozgósítás után

képes megoldani. Jelenleg a teljes mozgósított haderő létrehozása érdekében szükséges megteremteni azon feltételeket, amelyek lehetővé teszik a részleges mozgósítás végrehajtását a gazdaságmozgósítás előre történő elrendelése nélkül is. mozgósítási készenlét = stand by to mobilisation = 1. A fegyveres erők mozgósítási készenléte az egységek, magasabb egységek feltöltési szintjétől, elhelyezésétől, és technikai eszközökkel való ellátottságától, a mozgósítás végrehajtásának intenzitásától függ. A mozgósítási készenlét meghatározói: A csapatok, valamint az ország gazdaságának és lakosságának felkészültsége a békehelyzetről a háborús helyzetre való átállásra. A mozgósítási készenlét elérésének kritériuma azaz idő, amely a hadiszervezetre való áttéréshez és a háborús munkarend bevezetéséhez szükséges; 2. A katonai szervezetek azon állapota, amelyet a tervekben meghatározott

rendben, szervezetben és feltöltöttséget elérve képes az M utáni összekovácsolási feladatai megkezdésére. mozgósítást előkészítő részleg = section for preparation of mobilisation = A teljes mozgósítás előkészítése és végrehajtása érdekében létrehozott, esetenként részleges mozgósítással kiegészített önálló működésre alkalmas (képes) ideiglenes szervezet. Azon katonai szervezeteknél kerül létrehozásra (megalakításra), melyek békében nem élnek, vagy keretállományúak. mozgósítást végrehajtó csoport = mobilisation task force = 1. A katonai szervezeteknél a hadiállományra való feltöltés, kiegészítés, a békében nem élő szervezet megalakítása érdekében létrehozott ideiglenes szervezet; 2. egy korábbi értelmezés szerint: a csapatoknál, (dandároknál, ezredeknél, önálló zászlóaljaknál), intézeteknél – általában az önálló megalakítási folyószámmal rendelkező katonai szervezeteknél –

a hadiállományra való áttérés érdekében létrehozott ideiglenes szervezet. mögöttes harcfeladat = rare area fighting task = Általában a tartalék alegység feladataként meghatározott harcfeladat, melynek során az ellenség területén felderíti az ellenség valószínű előrevonási útvonalait a lehetséges kirakó, valamint kidobási körzetek megállapítása céljából. Erőket alkalmaz ezekre a területekre, hogy kiküszöbölje a hátból történő fenyegetést. mögöttes tevékenységek = rare activities = A mögöttes tevékenység végzésére a támadás lendületének fenntartása érdekében van szükség. mögöttes vezetési pont = rare command post = Az alkalmi harci kötelék és a logisztikai ellátó lépcső irányító elemeinek koordinációs központja. Ez végzi a folyamatban lévő harctevékenység ellátását, felméri a további logisztikai igényeket, részletesen megtervezi a harci kiszolgáló támogatás feladatait és egyben a

zászlóalj mögöttes területére érkező csapatok beléptető pontjaként szolgál. Alapvető feladata a harci kiszolgáló támogatás koordinálása és az anyagi-technikai eszközök eljuttatása a támadás folyamatosságának fenntartása érdekében. multidiszciplináris = multidisciplinary = Több tudományágra kiterjedő, közös vagy érintkező szakterületet érintő; az ilyen jellegű tudományos kutatásokra jellemző, azok eredményeit felhasználó szakterület. multimédia = Többféle kommunikációs csatorna (szöveg, kép, hang, zene, animáció, grafika, video) egyidejű felhasználásával létrehozott > interaktív, > audiovizuális kommunikációs eszköz. A ~ -s módszerrel szerkesztett anyagok elősegítik a gyors információbefogadást annak révén, hogy a szöveget logikai sorrendben is követhetővé teszik. Az információ megjelenhet szövegként, hiperszövegként, grafikaként, hangként, animációként, videóként stb. működési

(alkalmazási) szabályok = rules of engagement = Az illetékes katonai (szervek) hatóságok által kiadott direktívákban meghatározottak, amelyek alapján az erők megkezdik és folytatják tevékenységüket. műszaki felderítés = engineer intelligence = Olyan harcászati (hadműveleti) tervekben rögzített tevékenység, amely a parancsnok elhatározásának meghozatalához szükséges. Célja a rendelkezésre álló adatok pontosítása és új adatok megszerzése a szembenálló fél műszaki tevékenységéről, műszaki erőiről és eszközeiről, a környezet állapotáról, a katonaföldrajzi jellemzőkről és a terepről. műszaki támogatás = engineer support = Támadásban a műszakiak általában akadályok elhárításával nyújtanak támogatást a manőverek végrehajtásakor, segítenek a megerősített állások elleni támadásban, és a támadó alakulatok szárnyait védő akadályokat építenek. Védelemben megerősítik a terepet, megszilárdítva

így a kritikus helyeken a védőállást, növelve a tűzleadást, fedezéket biztosítva a harcolóknak és előmozdítva az ellenlökést végrehajtó erők mozgását. A terepről adott értékeléssel segítik a műszakiak a parancsnokot, utakat, hidakat, repülőtereket és más berendezéseket javítanak és építenek, továbbá - ha szükséges - gyalogosként harcolnak. műszaki üzembentartási koncepció = maintenance concept = A technikai eszköz fenntartási rendszerének és alapelveinek azon része, amely meghatározza a karbantartás, kiszolgálás, javítás különböző szintjeit, a végrehajtás helyét, módszereit, szervezeti elemeit és azok feladatát. műszakizár-rendszer = barrier = Akadályok összehangolt rendszere, melyet a szembenálló fél erőinek tömörítése, megosztása, elterelése, meghatározott irányba kényszerítése, lassítása, megállítása céljából hoznak létre azért, hogy azok időt veszítsenek, személyi és

anyagi–technikai veszteséget szenvedjenek. műszerek alapján történő repülés = instrument flight = A ~ a repülőeszköz vezetésének módja, amikor a repülőeszköz vezetője gépét teljes egészében vagy részben a rajta elhelyezett repülésellenőrző műszerek alapján vezeti. A ~ során a repülőeszköz térbeli helyzetének és pályájának kijelzésére és ellenőrzésére különböző műszerek vannak rendszeresítve, pld. műhorizont, iránytű, elfordulás és csúszás jelző ~ - t alkalmaznak felhőben vagy felhő feletti-, korlátozott látási viszonyok közötti és éjszakai repülések során. Művelet Irányító Központ = operations centre = A Honvéd Vezérkar szervezeti eleme, amely részt vesz a Magyar Honvédségre háruló válságkezelési, katasztrófa elhárítási feladatok tervezésében, szervezi azokat és vezeti a feladatokba bevont erőket, végzi a nemzetközi katonai kötelezettségvállalásokból adódóan, a bevont erők nemzeti

vezetését, részt vesz felkészítésük tervezésében, szervezésében. műveletek támogatása = support of operations = A támogatás valamely erőnek olyan tevékenysége, mellyel segít, véd, kiegészít és fenntart egy másik erőt. Olyan tevékenység, amelynek során a koordinációt végző parancsnok a rendelkezésre álló erőivel és eszközeivel segíti a feladatot végrehajtó csapatokat anélkül, hogy ezen erőket és eszközöket akár csak ideiglenesen is alárendelné neki. A támogatásban résztvevők lehetnek haderőnemi, összfegyvernemi, fegyvernemi és szakcsapatok, vagy mint logisztikai erők. A támogatás sikere csak abban az esetben érhető el, ha az térben és időben ott jelenik meg, ahol arra a legnagyobb szükség van. A támogatás fajtái lehetnek: általános, kölcsönös, közvetlen és közvetett. -Nnagy hatótávolságú levegő-levegő rakéta = BVR missile = Olyan saját szenzorokkal felszerelt megsemmisítő eszköz (irányított,

levegő – levegő osztályú, repülőgép- fedélzeti rakéta), amely vizuálisan már nem, de valamilyen szenzor által észlelt és befogott cél ellen is használható. Ezek általában 60 km és afeletti indítási távolságú rakéták. nagypontosságú fegyverzet = precision-guided munitions = Olyan általában repülőgép fedélzetről indítható elektrooptikai, lézer vagy GPS szenzorral felszerelt irányított vagy önirányított pusztító eszköz, melynek maximális találati hibája kisebb, mint a céltárgy legkisebb jellemző méretének fele. NATO egyesített légi hadműveleti központ = combined air operational centre = A NATO légvédelmi rendszerében működő, a NATO erők és eszközeinek helyzetére, készültségi fokára, a repülőterek állapotára, a kijelölt körzetben uralkodó és várható időjárási viszonyokra, valamint a szembenálló fél erejére vonatkozó információval rendelkező, a körzetében települő és irányításra

átadott erőkkel védelmi és támadó légi műveletek vezetésére egyaránt képes, ABV fegyverek elleni védelemmel rendelkező és előrejelző rendszerbe bekötött vezetési pont. NATO felelősség = NATO responsibility = A ~ NATO parancsnokok felelősségét jelenti az erőik megalakításáért, az elsőbbségi sorrendjeik kialakításáért, felvonultatásuk koordinálásáért és összehangolásáért, valamint a fenntartásukra (utánpótlásukra) irányuló szállításokért és a kivonásáért. Ezt a nemzetekkel együttműködve kell végrehajtani. NATO Katonaegészségügyi Szolgálatfőnökök Tanácsa = Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS) = A NATO−ban az egészségügyi feladatok tervezéséért, szervezéséért, összehangolásáért és irányításáért felelős legmagasabb szintű szervezet. Egészségügyi kérdésekben a NATO KatonaiTanácsának elsőszámú tanácsadója, annak közvetlen jelentési kötelezettséggel. NATO

parancsnokság alatt álló erők = NATO command forces = Azok a nemzeti erők, melyek egy NATO parancsnok hadműveleti vezetése és irányítása alá tartoznak békében is. NATO részére kijelölt erők = NATO assigned forces = Azok az erők, melyek a nemzetek egyetértésével egy NATO parancsnok hadműveleti vezetése, vagy irányítása alá tartoznak egy meghatározott helyzetben, a NATO speciális "Fokozat", "Állapot" vagy "Rendszabály" rendszerében, vagy egyezmény alapján kijelölésre kerülnek. NATO számára később átadandó erők = NATO earmarked forces = Azok az erők, melyek a nemzetek egyetértésével egy NATO parancsnok vezetése és irányítása alá fognak tartozni. NATO–kézikönyv = NATO handbook = A ~ -et a NATO Információs és Sajtóirodája a szövetségről és a szövetség politikájáról szóló referenciaműként adja ki. A benne található megfogalmazások a lehető legjobban tükrözik a tagállamok

közötti konszenzust, amely a szövetség döntéseinek alapját képezik. A ~ nem hivatalosan egyeztetett dokumentum, így nem feltétlenül képviseli minden egyes tárgyalt kérdésben az egyes tagországok kormányának hivatalos véleményét vagy álláspontját. négyszög alakzat = square formation = Egy alegység (zászlóalj) támadó alakzata, amikor két alegység (század) az első lépcsőben, míg a másik kettő azokat követve mozog a szembenálló fél irányába. Az összes alakzat közül ez a legrugalmasabb, mivel könnyű átalakítani bármely más alakzattá. nem háborús katonai műveletek = military operations other than war = Olyan tevékenységek széles skálája, ahol katonai képességeket más, nem a - nagyméretű általában háborúval azonosított - harci műveletekre használnak. nem harcolókat evakuáló műveletek = non-combatant evacuation operation = Olyan művelet, amelyet egy idegen országban fenyegetettség alatt lévő nem harcoló

személyek kimenekítésére hajtanak végre. nem kormányzati szervezet = non-governmental organization = Magánszemélyek nemzetek közötti szervezete, amely konzultatív státuszt tart fenn az ENSZ Szociális és Gazdasági Tanácsával. Nem kormányzati szervezetek lehetnek hivatásos társaságok, alapítványok, nemzetközi üzletek vagy egyszerűen olyan csoportok, amelyek közös érdeke a humanitárius segítségnyújtási tevékenység vagy ilyen programok kidolgozása és segítségnyújtás. nem közölhető információ = off-the-record = Ezen információt nem lehet felhasználni nyilvános közlésre. Ezt a szabályt az újságíró személyes ismerete esetén alkalmazhatjuk. A félreértés lehetősége miatt a szervezet szigorúan ellenőrzi ennek az alapszabálynak az alkalmazását, és csak néhány alkalommal - a tájékoztatási tiszt tanácsára - engedik a használatát. Esetenként a legmagasabb szintű hivatalos személyek élnek vele komplikált események,

körülmények magyarázata, illetve pontatlanságok elkerülése céljából. nem szóbeli (non-verbális) kommunikáció = non-verbal communication = A közvetlen személyes kommunikációban fontos szerepet tölt be. A beszéd elkerülhetetlenül csak a ~ kommunikációs formák jeleivel együtt hat. A ~ megnyilvánulási formái: a kifejező arcjáték, a mimika (öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, harag, undor, érdeklődés, gyanakvás stb.); a tekintet kifejező ereje, vokális kommunikáció (hangnem, hanghordozás, zene); gesztusok (fej, kéz és kar mozgásai); testtartás, térközszabályozás; kulturális szignálok (ruha, hajviselet, jelvények, díszek); paranyelv (kis közösségek, mesterségek kódjelei). Nemzetbiztonsági Kabinet = National Security Council = A Magyar Köztársaság Kormánya nemzetbiztonsági feladatainak összehangolására, az állam- és közbiztonság védelmével összefüggő döntések előkészítésére, valamint a kormányzati

intézkedéseket igénylő kérdések megtárgyalására, megoldásuk elősegítésére – a kormány által létesített – központi szerv. Elnöke: a miniszterelnök, titkára: a miniszterelnök által kijelölt államtitkár; tagjai: a belügy-, honvédelmi-, igazgatásügyi-, közlekedési, hírközlési és vízügyi- valamint a külügyminiszter. nemzeti felderítő összekötő csoport (NATO szövetséges parancsnokságokon) = National Intelligence Cell = A NATO közös műveletekben résztvevő MH erői felderítési feladatainak összehangolását, a többi nemzet felderítő erőivel az együttműködés fenntartását, valamint a hadászati felderítés információcseréjének biztosítását a ~ hajtja végre. Feladata, hogy biztosítsa a szövetséges erők parancsnoka részére azokat a nemzeti információkat, amelyek más nemzetek számára valamilyen okból nem adhatók ki. A különböző információk minősítésének felszabadítása a művelet korai

szakaszában, egyik alapfeltétele az összekötő csoportok sikeres tevékenységének. nemzeti felelősség = sending nation responsibility = A ~ a küldő nemzet felelősségét jelenti az erői felvonultatására, fenntartására és kivonására szolgáló erőforrások megszervezéséért. A nemzet viseli a felelősséget a nemzeti erők, a többnemzetiségű erők kötelékében lévő nemzeti komponensek közlekedési biztosításának tervezéséért és irányításáért. Ugyanez a felelősség vonatkozik arra a nemzetre is, amely elvállalta egy többnemzetiségű parancsnoksági csoport és/vagy egy nagymértékben többnemzetiségű egység vezető nemzeti felelősségét. A szuverén ország felségterületén a mozgatás és a szállítás jóváhagyására a Fogadó Nemzeté a végső jogkör. nemzeti hadászati felderítő rendszer = national strategic intelligence system = Magába foglalja az összes rendelkezésre álló katonai és polgári információforrást.

Működése békében, válság és háború időszakában is folyamatos. nemzeti összetevők = national components = Bármely, az egyszemélyi nemzeti parancsnok vezetése alá tartozó, egy vagy több haderőnemből álló és valamely NATO parancsnok számára át-alárendelt nemzeti kötelék. nemzeti összetevők parancsnoka = commander of national components = Szerepe létfontosságú: reprezentálja a szövetséges összhaderőnemi kötelék parancsnokánál a nemzeti álláspontot, informálja saját nemzeti elöljáróit, koordinálja és ápolja kapcsolatát a nemzetközi komponensekkel a szövetséges összhaderőnemi kötelék parancsnoká-nak támogatása érdekében. nemzeti támogató elem = national support element = A nemzeti támogató elem a nemzeti logisztikai támogató rendszer része, amely közvetlenül végzi a nemzeti katonai szervezetek logisztikai támogatását. A nemzeti támogató elem összekötő kapocs a műveletekben résztvevő katonai szervezetek

és a nemzeti logisztikai támogató rendszer között. A nemzeti támogató elem erőforrásait, lehetőségeit, a támogatandó nemzeti katonai szervezetek várható szükségleteihez kell igazítani. A nemzeti támogató elem teljeskörű és teljes mértékű logisztikai támogatást nyújt. A nemzeti támogató elem a katonai műveletek végrehajtásának körülményeitől függően, a hadműveleti területen, a fogadó nemzet területén, vagy az alkalmazási körlet és a nemzeti támogató rendszer közötti, közbülső helyen működik. A nemzeti támogató elem saját nemzeti alárendeltségben marad. nemzeti vezetés = national command and control = Nem tartozik a szövetségi alárendeltségi rendbe, és az alábbi hatáskörrel rendelkezik: - felkészíti a nemzeti erőket a Szövetséges Erők parancsnokával történő hadműveleti alárendelésre; gondoskodik a Szövetséges Erők parancsnokának hadműveleti vezetésének (irányításának) alárendeltségébe

tartozó nemzeti erők adminisztratív és logisztikai ellátásáról; - vezeti és irányítja a nemzeti alárendeltségben maradó fegyveres erőket; gondoskodik az országos katonai vezetési és irányítási rendszer kiépítéséről, fenntartásáról; - tájékoztatja a honvédelmi tárca vezetését és a Honvédelmi Tanácsot a fegyveres erők helyzetéről, tevékenységéről, a haditevékenységek alakulásáról, kezdeményezi az alkalmazás további rendjét. várható nemzeti vezetési pont = main national command post (national operation center) = A Honvéd Vezérkar harcálláspontja, amely védett vezetési pont, ahol a Honvéd Vezérkar alapvető részei települnek. Innen történik az alárendeltek vezetése és irányítása nemzetközi hadijog = international martial law = A nemzetközi jog részeként a hadviselés módjára, eszközeire, valamint a harccselekmények során érintett személyek és dolgok, szervezetek védelmére vonatkozó nemzetközi

szerződések és szokásjogi normák összessége. nemzetközi rendezvények és gyakorlatok PR munkájának szervezése = A katonai szervezet vezetőinek külföldi utazásaival, valamint partnereik fogadásával kapcsolatos kommunikáció- és kapcsolatszervező tevékenységet; NATO/PfP gyakorlatok PRfeladatait; nemzetközi konferenciák, tanácskozások, előadások, kurzusok szervezését; továbbá hazai és külföldi PR-szervezetek és szakemberek programjainak összeállítását, szervezését és végrehajtását, valamint egyéb protokolláris feladatokat foglalja magába. nukleáris baleset-elhárítás = nuclear disaster relief = Mindazon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyeknek célja a nukleáris balesetek következményeinek, azok közvetlen, illetve közvetett hatásainak csökkentése, továbbterjedésének vagy fokozódásának megakadályozása, megelőzése. - Ny nyilatkozat = statement = Hivatalos vélemény, állásfoglalás közzététele.

Rövid, 1-2 perces magyarázat kamera vagy mikrofon előtt egy ténykérdésről, anélkül, hogy a riporter a nyilatkozatot adót kérdéseivel félbeszakítaná. A nyilatkozat lényeges, gyakori forma, főleg az audiovizuális médiumoknál. Ezt a formát szokták alkalmazni, ha valamilyen eseményt, tényt szükséges szakértő módon magyarázni, értelmezni, hátterét, összefüggéseit megvilágítani. nyilvános kapcsolatok = public relations (PR) = Kommunikáció- és kapcsolatszervező tevékenység-együttes, irányítási funkció, a vezetői munka része, > multidiszciplináris megalapozottságú önálló szakma. ~ gyűjtőkategória Területei: > termék/szolgáltatás/tevékenység-PR, > szervezetiPR, > PR-kutatás, -elemzés, > PRtanácsadás, > kríziskommunikáció, > külső PR, > belső PR. ~ célja: a szervezetek és azok tagjai, illetve a környezetük közötti - kölcsönös előnyökön alapuló kommunikációs kapcsolatok pozitív

irányú alakítása; a szervezet és a > management iránti bizalom építése. nyilvános közírás, nyilvános közbeszéd = publicisztika = Az értelmezés és meggyőzés szándékával formált és sajtóban nyilvánosságra hozott vélemény. Állásfoglalás, amely a szerző, illetve a lap véleményét közvetíti az olvasónak. Ez a kritérium - a vélemény - különbözteti meg a publicisztikai műfajcsalád valamennyi tagját a tájékoztató és átmeneti műfajcsaládba sorolt írásoktól. "A hír szent, a vélemény szabad". A ~ műfajai: > vezércikk; > vélemények és viták; > kommentár, jegyzet; > glossza; > kritika nyilvánosság tájékoztatása = public information = A nyilvánosság tájékoztatása, információk annak érdekében, hogy fenntartsák a nyilvánosság teljes körű tájékozottságát, ezáltal elnyerjék a tevékenység megértését és támogatását. E műveletek hivatalosak a média számára és

határozottan meg kell különböztetni azokat a lélektani műveletektől. Célja: általános, rendszeres tájékoztatás a műveletek politikai célkitűzéseiről, a hadműveleti területen tevékenykedő katonai szervezeteknek a lakossághoz, a helyi államigazgatási szervekhez, társadalmi szervezetekhez, a sajtóorgánumokhoz való viszonyulásának általános elveiről, a politikai célkitűzések és katonai tervek megvalósulásának tapasztalatairól, a katonai szervezetek nyilvánossági munkával foglalkozó szolgálati személyeiről és azok elérhetőségéről. Nyitott Égbolt Szerződés = Treaty on Open Skies = Az Európai Biztonsági és Együttműködési értekezleten kinyilvánított szándékuknak megfelelően a Részes Államok, hogy a katonai tevékenységüket illetően növeljék a nyitottságot és áttekinthetőséget és hogy a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések útján fokozzák a biztonságot, megalkották a Nyitott Égbolt Szerződést.

nyitott laktanyai napok = open days at the barracks = A katonai szervezet tevékenységének, technikai eszközeinek nyilvános bemutatója, vidám, zenés, szórakoztató, kulturális műsorok szervezésével és lebonyolításával egybekötve. A ~ célja: a honvédség és a társadalom széles nyilvánossága közötti kapcsolat és együttműködés bővítése, a hadsereg új arculatának bemutatása, nyitottságának, társadalmi elismertségének növelése. nyugvás = rest = A csapatok mozgásának viszonylag hosszabb időtartamú szüneteltetése, majd elhelyezése valamilyen katonai művelet előtt vagy a művelet végrehajtása után. Célja: a műveletben résztvevő állomány pihentetése, a szervezet rendezése és az alkalmazott technika karbantartása oly módon, hogy az ellenség váratlan csapásainak elhárítása, illetve a csapások hatásának csökkentése, valamint a saját csapatok szervezett harcbalépésének lehetősége megmaradjon. A nyugvás

biztosítását a kijelölt erők hajtják végre, melynek során őrzik a megközelítési útvonalakat, ellátják a csapatokat, megakadályozzák az ellenség erőinek tevékenységét, időben biztosítják a felderítési adatokat az ellenség fő erőinek tevékenységéről. -Oobjektum-felderítés (figyelés) = point recon = Ezt a tevékenységet akkor hajtják végre, ha egy adott területen (híd, átkelőhely, stb.) a vegyi-, sugár-, és biológiai szennyezés veszélyére, vagy az ellenség lehetőségeinek (nukleáris-, mérgező-, biológiai anyagok és eszközök termelése, tárolása, raktározása, stb.) ismeretére vonatkozó információk megszerzése, annak figyeléssel történő folyamatos biztosítása a követelmény. Hasonlít a terület-felderítésre, de egy adott objektum vagy kis kiterjedésű területnek, a terep egy adott pontjának, illetve a pont környezetének felderítésére irányul. oldalazó tűz = flanking fire = A természetes

fedezékekből, tüzelőállásokból páncéltörő eszközök maximális lőtávolságról kiváltott tüze az ellenség oldalába. Lényegesen hatásosabb a szemből vezetett tűznél. oldalőrs = side-post = A szárnyak biztosítására kijelölt menetrendi elem, amely a főerőktől olyan távolságra helyezkedik el, hogy biztosítsa a kötelék számára mindkét szárnyon az időt és helyet a szükséges manőverek végrehajtásához. oldalvéd = side-guard = Menetbiztosító szerv, amely a főerőktől jobbra-balra oldalt biztosítja annak mozgását, megtisztítva az ellenségtől a területet. oltalmazó aknamező = protective minefield = A szárazföldi aknaharcban alkalmazott aknamező, melyet az adott alegység a saját közvetlen védelme céljából telepít, és áttelepülésekor felszed vagy felrobbant. Ez az aknamező nem része a műszakizárrendszernek olvasói levelek = letters to the editor = Egy már korábban megjelent - téves vagy félreértésre okot adó

adatokat tartalmazó - írásra történő reagálás. A PR-szakember fontos feladata olvasói levelek szerkesztése, készítése a nyomtatott sajtó számára, amelyeket a lapok ingyen jelentetnek meg. A levél maximum 150 szóból álljon A levélben azonosítsuk a támadó, illetve a téves információkat tartalmazó cikket névvel és dátummal. Az ~ -ben ne véleményt cseréljünk az újságíróval, hanem csak a tények ismertetésére szorítkozzunk. országmozgósítás = state mobilisation = Az ország összes személyi, dologi és szellemi erőforrásának igénybevétele és békében működő teljes intézményrendszerének átállítása a háborús- (hadi) állapotra. Célja: a fegyveres erők és rendvédelmi szervek békeszervezetről hadiszervezetre való áttéréséhez, a védelmi igazgatás működéséhez, a hadigazdálkodásra való áttéréshez, a polgári védelmi rendszabályok megvalósításához, a lakosság ellátásához és az anyagi javak

megóvásához szükséges személyek. technikai eszközök, anyagi készletek és objektumok biztosítása. Az országmozgósítás méretét tekintve lehet teljes vagy pedig részleges. országos informatikai rendszer = national information technology system = A Magyar Honvédségben az informatikai szakterület vezetését, irányítását, működtetését, az informatikai rendszerek kialakításának követelményeit a Magyar Honvédség alaprendeltetése alapján a vezetés informatikai igényei szabják meg. Az informatikai rendszerek az információtovábbítás területén támaszkodnak a híradó rendszerek szolgáltatásaira és követelményeket támasztanak annak átviteli képességeivel szemben. Az informatikai rendszereszközök, módszerek, eljárások és emberi erő olyan együttese, amely sajátos információ- feldolgozási, tárolási, továbbítási feladatok végrehajtására jött létre. Ennek megfelelően összhaderőnemi szinten az informatikai rendszer

részét képezi. orvosi titoktartás = medical confidentiality = Az egészségügyi ellátás egyik alapelve, mely előírja, hogy ha nincs külön egészségügyi indoka, a beteggel kapcsolatos egészségügyi adatok nem közölhetők semmilyen személlyel, vagy szervezettel, kivéve, ha annak a nemzetnek az irányelvei amelyikhez a beteg tartozik ezt megkövetelik. oszlop alakzat = column formation = A zászlóalj alkalmi harci kötelék oszlop alakzatban történő mozgása, amikor nem áll fenn az ellenséggel való találkozás veszélye és az ellenségtől távol vannak. osztályozás = triage = Az egészségügyi ellátás egyik alapelve, mely szerint a betegeket klinikai állapotuk sürgőssége alapján ellátási és kiürítési kategóriákba kell sorolni, így biztosítva a lehető legeredményesebb egészségügyi ellátást a lehető legtöbb rászorulónak. Ez elengedhetetlen, amikor a sérültek egyidejűleg, az egészségügyi ellátó helyek

áteresztőképességét meghaladó számban fordulnak elő. -Öönálló harctevékenység = autonomous operation = Egy egység harctevékenységének olyan módja, ahol az egység parancsnokára hárul a fegyverek irányításának és az ellenséges célokkal szembeni harctevékenységnek teljes felelőssége. Ezt a módot elrendelheti egy magasabb parancsnokság, illetve adódhat még a híradókapcsolat (összeköttetés) teljes megszűnéséből. önkormányzati kapcsolatok = local government relations = A katonai szervezet működési területén található közösségekkel, önkormányzatokkal, illetve egyénekkel fenntartott kapcsolat és kommunikáció szervezése. ~ célja: a > civil katonai kapcsolatok fenntartása, szélesítése. Az~ feladatai: rendszeres és kölcsönös tájékoztatás megszervezése a katonai szervezetet, az önkormányzatot és a lakosságot kölcsönösen érintő kérdésekben (éleslövészet, harcászati gyakorlat, nagytávolságú vezetési

gyakorlat). összehangolás = coordination = A vezetési, irányítási és híradó rendszer kihasználásával történő együttes tevékenység, amely döntő időben és helyen képes az erőket összpontosítani. A tevékenység összehangolására az összfegyvernemi egységek maximális harcképességének kihasználása érdekében van szükség. összesített sugáradag jelentő táblázat = radiation exposure chart = Olyan táblázat, amely tartalmazza az egységek által korábban és az adott feladat során elszenvedett sugáradagot. A teljes sugáradag alapján meghatározzák az egységek sugáradag helyzetét, elemenként és végül ősszegezve. Összhaderőnemi Felderítő Központ = Joint Intelligence Center = Az ~ a sikeres hadművelet megvívásának kulcsfontosságú eleme, amelyet az összhaderőnemi parancsnokság szintjén a hatékony adatgyűjtés és elemző munka végrehajtása érdekében hoznak létre azzal a céllal, hogy az összhaderőnemi törzsben, az

alárendelt haderőnemi törzsekben és az összhaderőnemi felderítő erők hadműveleti központjaiban előállított, vagy oda beérkezett valamennyi információt, adatot, összegyűjtse és azok felhasználásával a szükséges felderítési adatokat, előállítsa. összhaderőnemi felderítő törzs = Joint Intelligence Staff = A hadműveletben résztvevő haderőnemek felderítő törzseiből, illetve a felderítő adatszerző szervezetek tisztjeiből ~et hoznak létre, mely képes az alkalmazott információszerzési és elemzési eljárások felhasználásával az ellenség általános helyzetének megítélésére, a várható tevékenységének előrejelzésére. A teljes összhaderőnemi törzs részére biztosítani kell a megfelelő ismereteket a rendelkezésre álló adatforrások képességeiről és felhasználhatóságáról. összhaderőnemi katonai műveletek alapjai = basics of joint operations = Béke idején a szövetség katonai erőinek az a funkciója,

hogy elrettentsen minden katonai fenyegetést, amely a szövetség tagállamai ellen irányul, és hozzájáruljon - megfelelő és hatékony kollektív védelmi kapacitások fenntartásával - a szövetség stabilitásának és egyensúlyának a megőrzéséhez. Aktívan részt vesznek Európa-szerte a biztonság és bizalom erősítésében és a fegyverzetcsökkentési egyezmények betartásában. Mindezeken kívül felkérhetik őket, hogy az ENSZ vagy az EBESZ égisze alatt járuljanak hozzá a globális stabilitás és béke megteremtéséhez. összhaderőnemi védelmi műveletek alapjai = basics of joint defence operations = Az összhaderőnemi védelmi műveletek a célok, feladatok, hely és idő szerinti összehangolt hadműveletek, védelmi ütközetek, harcok, csapások és manőverek összessége, melyet a szárazföldi haderőnem és a légierő a területvédelmi és a határőr erők részeivel együttműködésben, egységes elgondolás és terv szerint hajt végre. A

védelmi művelet a háborús műveletek egyik fajtája, amelyet az alkalmazásra kerülő erők a támadó ellenséggel szemben előre elkészített vagy a hadművelet folyamán elfoglalt és berendezett körzetben folytatnak. összhaderőnemi védelmi műveletek célja = aim of joint defence operations = Az ellenség támadásának meghiúsítása, visszaverése, támadó csoportosításának veszteségokozás, fontos körzetek megtartása, időnyerés, az eredeti helyzet visszaállítása vagy más olyan hadászati-hadműveleti cél megvalósítása, amely biztosítja a műveletek tovább folytatásához vagy felfüggesztéséhez szükséges döntések meghozatalának feltételeit azzal, hogy a védő a támadók kezdeményezéseit megakadályozza, megelőzze a megsemmisítő harci erő összpontosításában, állandó ráhatással van rá, azért, hogy az a cselekményeit ne tudja összehangolni. -Ppáncélos harcrend = armoured formation = Az ellenség nem előkészített

védelme ellen indított támadás során alkalmazott alakzat, melynek során a lövészek a harcjárművekben maradnak a roham alatt, vagy a harckocsik a lövészek nélkül rohamoznak. Nagyfokú sebességet és sokkhatást lehet vele elérni, ezen kívül védi a lövészeket a kézifegyverek közvetett irányítású tüze ellen. parancsnoki elemzés = commanders analysis = A törzsmunka azon része, melynek során az elgondolás kialakításra kerül. Ekkor adja meg a parancsnok azokat az útmutatásokat, amelyek a további tervező munka alapját képezik. parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat = command post exercise = A légierő békeidős kiképzése részét képezi, ahol egy képzeletbeli konfliktushelyzet kezelését a harcoló és harcbiztosító erők tényleges bevonása nélkül, szimuláció felhasználásával gyakorolják. A ~ - ban csak a vezetési pontok parancsnoki, törzs és híradást biztosító állománya vesz részt. Az erőket és azok tevékenységét

elektronikus úton szimulálják A ~ előnye a költségmegtakarítás és rugalmasság. A ~ a parancsnokok és törzsek ellenőrzésére is alkalmazható parancsnoki híradó háló = command net = Olyan híradó háló, amely a parancsnoki vezetés érdekében, egy parancsnoki szintet a meghatározott, vagy összes alárendelt parancsnoki szinttel összeköt. parancsnoki jog és hatáskör = commanding right and authority = 1. Általában a katonai szervezet egyszemélyi vezetőjének jogszabályok és belső rendelkezések alapján gyakorolt rendelkezési és döntési joga, a neki szolgálatilag alárendelt személyek, szervek és dolgok(erők, eszközök) felett, illetőleg a szolgálati feladatai közé sorolt ügyekben; 2. Az önálló állománytáblával rendelkező katonai alakulatok parancsnokait megillető jog, amely kiterjed a szolgálati alárendeltek fölötti fegyelmi hatalom gyakorlására, valamint a feladatkörükbe tartozó igazgatási ügyekben történő

döntésre, jogok biztosítására, kötelezettségek vállalására, állásfoglalásra. parancsnoki tájékoztatás = commander information = Sajátosan tervezett információk vezetők, katonaszemélyek, polgári alkalmazottak és családtagjai részére azokban a NATO, illetve más országokban, ahonnan erők és eszközök vesznek részt a NATO által vezetett gyakorlatokon vagy (had)műveletekben. A parancsnokok ezekkel az információkkal látják el a katonai nyilvánosságot számos PR-eszköz segítségével: tábori posta, újságok, hírlevelek, bulletinek, röplapok, katonai rádiós és tv-programok, személyes találkozások az alárendelt csapatok állományával. parancsvezérelt rakétairányítás = command guidance = Egy olyan irányító rendszer, ahol a rakétába egy külső forrásból sugárzott felderítési vezérlési (irányítási) adat, amely az indítás után egy előre meghatározott repülési pályára készteti. partraszállási művelet =

amphibious operation = A tenger felől az ellenséges vagy a potenciálisan ellenséges part ellen, a haditengerészeti és partraszálló erők által indított művelet. passzív kvóta = passive quota = Azoknak a légi és földi ellenőrzéseknek a számát jelenti, amelyet a különböző bizalom- és biztonságerősítő szerződésben érintett államok, mint megfigyelt félek saját területükön kötelesek elfogadni. passzív légvédelem = passive air defence = Olyan, rendszabályok összessége, amelyeket az ellenséges légi tevékenységek hatásainak csökkentése érdekében foganatosítanak. Ezek a rendszabályok magukba foglalják a megtévesztést, széttelepítést és a védelmi létesítmények felhasználását. passzív tájékoztatási politika = passive public information policy = Olyan tömegtájékoztatási politika, amely nem kelti fel a média és a közvélemény érdeklődését egy kérdés vagy egy tevékenység tekintetében. A ~ mégis hatásos, hisz

a szakértőknek elő kell készítenie a válaszokat a média számára az adott kérdéssel, illetve tevékenységgel kapcsolatban. Egy rövid nyilatkozat lehetőséget ad a zűrzavar, a spekuláció, a félreértés vagy a híresztelések megelőzésére, amelyek akkor keletkeznek, ha a média kételyei megválaszolatlanok. passzív védelmi rendszabályok = passive defence measures = Olyan rendszabályok, amelyeket a csapatok azért vezetnek be, hogy elkerüljék a tömegpusztító fegyver célpontjává válást, vagy csökkentsék a tömegpusztító fegyverek, illetve a más forrásból származó szennyezések káros hatásait. Ilyen rendszabályok az álcázás, a terep és létesítmények védőképességének kihasználása, a csapatok széttagolása, az riasztás és előrejelzés biztosítása, a mobilitás, illetve megfelelő védelmi szint fenntartása, az eszközök és anyagok letakarása a csapás ellőtt. passzív zavaró eszköz = chaff = Az elektromágneses

energia visszaverésére alkalmazott, méretre szabott fémfólia csíkok, huzal vagy fémbevonatú üvegszál, melyeket egy lokátor zavarására rendszerint egy repülőgépről vetnek ki, illetve lövedékkel vagy rakétával juttatnak a légtérbe. pénzügyi kapcsolatok = financial relations = A szervezet és a tulajdonosok, a befektetők, a részvényesek, a támogatók, a hatóságokkal, a gazdasági környezet szereplői közötti kommunikáció és kapcsolatok szervezése. A ~ területei: befektetői kapcsolatok, kapcsolattartás a részvényesekkel, a tulajdonosokkal, pénzügyi szervezetekhez és hatóságokhoz fűződő kapcsolatok. pénzügyi-szervezeti kapcsolatok = financial institutional relations = A szervezet és a pénzügyi környezet szereplői közötti kommunikáció szervezése. plasztikus robbanóanyag = plastic explosive = Olyan robbanóanyag, amely normál hőmérsékleten kézzel formálható. polgári erőforrások igénybevétele = allocation of civilian

resources = A katonai és polgári erőforrások felhasználása között optimális egyensúlyt kell kialakítani, hogy ésszerű, megbízható, aktuális, költségkímélő jellegű legyen. A polgári erőforrások békeidőszaki (speciális katonai műveletek: katasztrófa elhárítás, kutató-mentő tevékenység, stb.) és válságkezelési műveletekben történő felhasználására programokat és együttműködési terveket kell készíteni, különös tekintettel a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT), a szállítás, valamint felvonulás támogatásával kapcsolatos erőforrások, infrastruktúra és ipari támogatások tekintetében. Háború esetére a haderő biztosító-ellátó intézményeit polgári erőkkel és eszközökkel fel kell készíteni. A fegyveres erők háborús hadrendjét a nemzetgazdaságban üzemelő technikai eszközökkel kell kiegészíteni. A polgári javakat a szükséges mértékben úgy kell igénybe venni, hogy a közigazgatás, illetve a

gazdaság továbbra is működőképes maradjon és biztosíva legyen a lakosság ellátása is. Amikor a célszerűség megköveteli az erőforrások kettős felhasználását kell követni, valamint a legszükségesebb ráfordítással kell megvalósítani. A honvédelmi kötelezettségek teljesítése az érintettek számára békében nem okozhat aránytalan megterhelést vagy hátrányt. A jellemző védelmi tulajdonságokat költségkímélés céljából figyelembe kell venni a polgári létesítmények tervezésében, létrehozásában ezzel téve alkalmassá azokat arra, hogy megfeleljenek a katonai követelményeknek, amikor azok magasabbak a polgári előírásoknál. A gazdasági felkészítés és veszélyeztetettség különböző fokozatainak bekövetkezése esetén is biztosítsa a nemzetgazdaság működését, a lakosságnak a létfontosságú javakkal történő ellátását és a védelemhez szükséges anyagi erőforrásokat. polgári szolgálat = civil service

= A világ demokratikus államaiban (ott ahol sorozott hadsereg van) a sorkatonai szolgálatot, az ország fegyveres védelmének alkotmányban rögzített kötelezettségét - lelkiismereti vagy vallási okból - nem vállaló fiatalok választási lehetősége, amit a Honvédelmi Törvény rögzít. A polgári szolgálatot köz vagy karitatív intézményben munkával kell letölteni, a sorkatonai szolgálatot meghaladó időtartamban és azzal azonos illetményért. polgári védelmi kötelezettség = civil defense obligation = Az állampolgárok általános, honvédelmi törvényben előírt kötelezettsége. Célja a lakosság fölkészítése a támadófegyverek, elemi csapások és más rendkívüli események (katasztrófák) okozta károk megelőzésére, fölszámolására, hatásuk csökkentésére, továbbá az ezzel összefüggő mentő, mentesítő és halaszthatatlan helyreállító munkák végrehajtására. Polgári-katonai Koordinációs Központ = Civil-military

Coordination Centre = A Szövetséges Összhaderőnemi Parancsnokság része, amelyet a szövetséges összhaderőnemi kötelékek, a nemzetközi testületek és a nem kormányzati ügynökségek, valamint a magán önkéntes szervezetek közötti koordináció kialakítása érdekében, a törzsfőnökön keresztül kapcsolnak a szövetséges ősszhaderőnemi kötelék parancsnokához. polgári-katonai együttműködés = civil-military cooperation = A parancsnokok és a nemzeti polgári katonai hatóságok, valamint a polgári lakosság közötti kapcsolathoz szükséges erőforrások és megállapodások olyan körzetben, ahol a katonai erők tartózkodnak vagy ahol az alkalmazásukat tervezik. Közéjük tartozik a nem kormányzati vagy a nemzetközi szervekkel, szervezetekkel és hatóságokkal való együttműködés. pontosság = accuracy = A célzási pont és a robbanófej robbanási helye közötti eltérés mértéke. potenciális fenyegetettség/veszély = potential threat

= A jelenlegi ellenséges szándék meglétének lehetősége, amely szándék pillanatnyilag nem áll fenn vagy egy ellenséges szándék megléte és annak továbbfejlődése. Ez a fenyegetettség potenciálisként fogalmazható meg (írható le). PR-asszisztens = PR assistant = Valamelyik PR-szervezet beosztott munkatársa. A ~ feladatai: a szervezet kommunikációs tevékenységével kapcsolatos információk folyamatos gyűjtése, rendszerezése, nyilvántartása, archiválása; címlisták és egyéb adatbázisok kezelése; gépelési, szerkesztési, adminisztrációs tevékenységek végzése. A ~ részt vesz az operatív PR-munka végrehajtásában, a külső és belső koordinációs feladatok ellátásában. PR-főmunkatárs = PR consultant = Valamelyik PR-szakterület önálló felelőse, e téren önálló döntési jogkörrel rendelkezik. ~ feladatai: külső és belső PRtevékenységgel kapcsolatos döntés-előkészítés és operatív feladatok végrehajtása; az adott

PR-szakterülethez szükséges kutatások, elemzések, értékelések végzése. Javaslatok, tervek és programok készítése, illetve készíttetése a PR-szakterülethez; közreműködés a vezetői tevékenységgel összefüggő szakmai tanácsadásban. PR-kampányok = PR-campaigns = Koncentrált kommunikációs akciók. Tervezésük a PR-programokhoz szorosan illeszkedik. A különbség az intenzitásban és a célzottságban van. Ilyenek például: a honvédelmi költségvetés elfogadásához szükséges lobbizás; új, korszerű haditechnika beszerzése; a katonai szervezet átszervezése, diszlokációja; új katonai szervezet létrehozása; állományváltás (leszerelés, bevonulás stb.) alkalmából szervezett PR-akciósorozatok PR-kutatás, -elemzés = PR-research, analysis = A PR folyamatát megalapozó, információgyűjtő és elemző tevékenység, amely a szervezet külső és belső viszonyainak megismerését szolgálja. ~ feladatai: szociológiai

(szociográfiai, szociometriai) kutatások megrendelése; felmérések, közvélemény-kutatások készít(tet)ése; közvélemény- és környezetfigyelés megszervezése; a szervezet belső folyamatainak, emberi viszonyainak vizsgálata; az azonos és különböző szintű vezetők, illetve munkatársak közötti kapcsolatok, viszonyok elemzése. PR-munkatárs = PR assistant consultant = Valamelyik PR-szervezet beosztottja. ~ feladatai: külső és belső kommunikációs kapcsolatok szervezése, operatív PRtevékenységek végzése; részvétel a PR-kutatások, elemzések, értékelések, PR-tervek és programok elkészítésében; kapcsolattartás társadalmi, önkormányzati, kulturális, sport intézményekkel, érdekvédelmi-, érdekképviseleti szervezetekkel; valamint szponzorálással, mecenatúrával, alapítványi tevékenységgel kapcsolatos teendők végzése. PR-oktatás, -képzés, -továbbképzés = education on PR = A hivatásos és honvédségi közalkalmazotti

állomány > társadalompolitikai képzését; a fegyveres és fegyver nélküli sorkatonai, illetve a szerződéses állomány > állampolgári, honvédelmi ismeretek kiképzési ágát, valamint a foglalkozásvezetők módszertani felkészítését, továbbá a katonai vezetők és a PR-tevékenységgel foglalkozó szakemberek graduális és posztgraduális át- és továbbképzését, szakmai felkészítéseit, kommunikációs tréningjeit foglalja magában. propaganda = propaganda = Különböző formában és módon, különböző kommunikációs eszközökkel terjesztett információ, amely a kiválasztott célcsoport véleményeinek, érzelmeinek, > attitűdjeinek, viselkedéseinek, magatartásának befolyásolására irányul közvetett vagy közvetlen előny megszerzése céljából. protokoll = protocol, diplomacy = A diplomáciai érintkezés formáira vonatkozó szabályok összessége. A hivatalos érintkezésekre, diplomáciai rendezvényekre vonatkozó írott

és íratlan szabályoknak, érvényben lévő szokásoknak az összessége. A ~ célja és feladata, hogy simává, zökkenőmentessé tegye a hivatalos és személyes kapcsolatokat, olyan szabályrendszer segítségével, amely - nemzetközileg is ismert lévén - eleve lehetővé teszi a beilleszkedést, a kiszámíthatóságot, illetve a szabályoktól való eltérés érzékeltetését. PR-szakember = public relations (PR) Practioner = PR-szakterületen tevékenykedő gyakorlati szakember. A ~ feladata: a katonai szervezet külső és belső kapcsolatainak kommunikációs elemzése, szervezése; PR-programok, akciók tervezése, kivitelez(tet)ése és kiértékelése. PR-szakmai kiadványok készítése = preparation of PR-brochures = Az > írott és audiovizuális PR-anyagok, valamint módszertani segédletek megrendelését, szerkesztését, kiadásra (gyártásra) történő előkészítését foglalja magába. Ilyen PRszakmai kiadvány többek között a Humán Szemle,

a Foglalkozásvezetői segédletek, az útmutatók, a videó újságok, a tájékoztató anyagok, az időszakos kiadványok, a kiképzési-, oktatási segédanyagok, a beszédvázlatok, a vizuális arculati elemek, az alakulatismertető kézikönyvek, a brosúrák, reklám- és szakanyagok stb. PR-tájékoztató = PR-briefing = Egy konkrét PR-feladatról pontosan megfogalmazott, minden lényeges információt tartalmazó írásos vagy szóbeli összegzés. Terjedelme: 210 oldal lehet Tartalmazza a főbb kommunikációs célokat, célcsoportokat és azok jellemzőit. A ~ célja: a feladat pontos megértetése és eredményes megvalósítása PR-tanácsadás = PR-counselling = A katonai szervezet vezetői tevékenységének segítése a stratégiai és taktikai döntésekben, elsősorban a kommunikáció és kapcsolatépítés területén. A ~ feladatai: tanácsadás a vezető számára a szervezet filozófiájának, kultúrájának, sajátos stílusának, kommunikációs stratégiai

és taktikai célkitűzéseinek megvalósításához; ajánlások kidolgozása a szervezet külső és belső PR-tevékenységének fejlesztéséhez. PR-vezető (PR-igazgató, PR-irodavezető, PR-manager, PR-főnök) = PR manager (PR director, PR office manager, PR manager, head of PR department) = A katonai szervezet teljes PR-tevékenységének egyszemélyi felelőse, tagja a szervezet menedzsmentjének. A ~ feladatai: a PR szakmai szempontok képviselete és érvényesítése a felső vezetés döntéseiben; a szervezet teljes PR-tevékenységének irányítása, illetve koordinálása; közreműködés a szervezeti filozófia kialakításában, annak külső és belső érvényesítésében; tanácsadás a vezetés számára. publicitás = publicity = Célzottan tervezett, hírértékűvé formált üzenetek terjesztése a kiválasztott médiumokon keresztül egy szervezet vagy személy érdekének elősegítésére, a médiának fizetendő ellenszolgáltatás nélkül. pusztító

képesség = destructive capability = Az egyes haderőnemek, illetve fegyvernemek legfontosabb harci képessége. Lehetővé teszi a visszatartó hatás érvényesülését, szükség esetén az ellenség élőereje, harci technikájának megsemmisítését, amely egyben védelmi képesség is. A pusztító képesség fölényével erők, eszközök takaríthatók meg, sikeresebb a harcfeladat végrehajtása, kisebb a saját erők vesztesége. Növelhető a felderítéssel, a tűzvezetés javításával, a fegyverek hatótávolságával és a lőszerek, rakéták hatásfokának, találati pontosságának növelésével. -Rradar elleni álcázás = radar camouflage = A ~ beeső radarhullámok elnyelése vagy szétszórása érdekében egy objektumon vagy harceszközön eltérítő vagy visszaverő anyagú bevonatok alkalmazása. radar irányzóvonal = boresight = A radarok esetében a radar-antenna iránykarakterisztikájának tengelyével egybeeső vonal. A radar ebben az

irányban sugároz legerősebben, és ebben az irányban legérzékenyebb a jelek vétele. Az iránykarakterisztika, s vele együtt a ~ vagy pásztázó mozgást végez vagy folyamatosan a követett céltárgyra mutat vagy pedig a repülőgép hossztengelyéhez képest rögzített helyzetet foglal el. Az utóbbi esetben a radar a repülőgép hossztengelyével irányozható. radar üzemmódok = radar modes = Repülőgép-fedélzeti multifunkcionális radarok esetében a végrehajtandó feladattól (levegő – levegő, levegő – föld), a működési környezettől (zavaró reflexiók, rádióelektronikai zavarás) és a céltárgyak relatív helyzetétől függően a radar teljesítőképességének optimalizálására szolgáló működési beállítás. A ~ elsősorban a hatászóna kiválasztásában és a pásztázási módban, az adójelek paramétereiben és a jelfeldolgozásban térnek el egymástól. A ~ kiválasztása részben a repülőgép-vezető (vagy az operátor)

feladata, részben pedig automatikus. A ~ két csoportra, a levegő – föld és a levegő – levegő üzemmódok csoportjára tagolódnak. Utóbbi csoporton belül jellegzetes a felderített céltárgy(ak) légtérpásztázás közbeni pályakövetése, illetve közeli légi-harc esetén egyetlen céltárgy pásztázás nélküli, folyamatos követése. radarcsapda = decoy = Olyan, hatását a védelmezett repülőgép fedélzetén kívül kifejtő zavaró eszköz, amelynek rendeltetése radarok vagy radar elven működő önirányítású rakéta irányítófejek eredeti célbefogásának megszüntetése azáltal, hogy a célkövetést a védelmezett repülőgép helyett önmagára vonja. Harci alkalmazási mód szerint a ~ lehet az oltalmazott repülőgép által vontatott, vagy abból kivethető. A megtévesztő információt hordozó elektromágneses energia előállítása szempontjából a ~ lehet aktív vagy passzív berendezés. radarcsend üzemmód = radar silence mode = A

repülőgép-fedélzeti radar ellenség előli rejtett működésének biztosítására szolgáló működési üzemmód, amelyben az adójel kisugárzását szüneteltetik. A cél(ok) a kijelzőn továbbra is látható(k), de azok követését a radarban lévő (vagy a fedélzeten máshol elhelyezett) számítógép a radar által a ~ létesítése előtt megszerzett, illetve más szenzoroktól származó információ alapján hajtja végre. radarzavaró töltet = chaff = Olyan passzív zavaró eszköz, amelynek rendeltetése radarok vagy radar elven működő önirányítású rakéta irányítófejek megtévesztése azáltal, hogy a kivetett ~ dipól felhőt hoz létre, így hamis célokat imitál a radar, illetve a rakétafej számára. A dipól felhő l /2 hosszúságú fém, illetve fémezett tűkből, szalagokból áll. rádió magasságmérő = radio altimeter = Fedélzeti rádióelektronikai berendezés, amely a repülőgép terephez viszonyított repülési magasságának

mérésére szolgál. Működési elve az általa lefelé kisugárzott rádiójel és a terepről visszaverődött rádiójel között eltelt idő mérésén alapszik. rádiófelderítés = communication intelligence = Az elektromágneses spektrum rádiófrekvenciás tartományában működő kommunikációs berendezések felfedését, térbeli elhelyezkedésének, technikai jellemzőinek meghatározását, a rajtuk folyó forgalmazás jeleinek rögzítését, megfejtését (adatok átvitelét) célzó tevékenység. rádiólokációs felderítés = radar intelligence = Olyan információszerzési eljárás, amelynek során a repülőeszközökről, földi és vízfelszíni objektumokról, tüzelő lövegekről, aknavetőkről és különböző rakéták indításáról biztosítanak információkat, földi, repülő és hajófedélzeti rádiólokátor-állomások alkalmazásával. rádiótechnikai felderítés = electronic intelligence = A rádiótechnikai felderítés része. Az

elektromágneses spektrum rádiófrekvenciás tartományában működő, nem kommunikációs kisugárzók (például: rádiólokátorok) felfedését, térbeli elhelyezkedésének, technikai jellemzőinek meghatározását célzó tevékenység. rakéta indítási távolságtartománya = missile launch range envelope = A levegőlevegő és levegő-föld osztályú irányított rakéták lehetséges indítási tartományának vízszintes vetülete. A ~ mérete függ a rakéta energo-ballisztikai jellemzőitől, a hordozó repülőeszköz repülési magasságától és sebességétől, a hordozó és a cél manőverezése intenzitásától. reagáló erők = reaction forces = A katasztrófa-elhárítás területén azokat az erőket jelenti, amelyeket a katasztrófák hatásai elleni védekezésre elsődleges beavatkozóként kijelöltek, felkészítették őket és riasztásuk meghatározott időn belül biztosítható. reagálóképesség = responsive capability = A vezető szervezetek

időbeni döntésétől és azok gyors megvalósításától függ. Szükséges a jogok és kötelezettségek pontos szabályozása, a döntések gyors eljuttatása, a feladattal arányban álló szárazföldi és légierő – köztük harci és szállító helikopterek – fenntartása a megfelelő készültségi, készenléti szolgálatok szervezése, a reagáló erők színvonalas és a haditechnikai eszközök állapotának megfelelő szinten tartása. reakció idő = response time = Az információ megszerzése, eljuttatása, valamint annak feldolgozása közt eltelt időt ~nek nevezik. Amennyiben olyan szenzorok kerülnek alkalmazásra, amelyekkel a közvetlen összeköttetés biztosított, illetve közvetlen adatátviteli lehetőséggel rendelkeznek, a reagálási idő rendkívül rövid (azonnali). Ha a szenzor nincs közvetlen kapcsolatban az adatgyűjtő központtal, a reagálási idő megnő, amely az információ értékének csökkenését eredményezheti. regionális

kapcsolatok = A katonai szervezet működési területén található társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel, klubokkal, alapítványokkal, valamint a szervezet szakterületéhez, profiljához kapcsolódó intézményekkel, illetve ezek egyéni tagjaival, ifjúsági és nyugdíjas szervezetekkel, támogatókkal, szponzorokkal, mecénásokkal, patrónusokkal kiépített és folyamatosan fenntartott kapcsolat szervezése. rejtett erők = hidden forces = Azon csapatok, amelyek tevékenységét, elhelyezését az ellenség számára nem kívánunk tudomásra hozni a későbbi eredményes végrehajtás érdekében. rendelkezésre-állás = availability = Az eszköz használatra, alkalmazásra, bevetésre kész állapota. rendezvényszervezés = special event planning = Központi, állami (nemzeti) és katonai ünnepek, kiemelt történelmi évfordulók, események, fegyvernemi napok és csapatünnepségek szervezése. A ~ feladatai: honvéd hagyományteremtő, népszerűsítő és

kultúraközvetítő programok, zenés szórakoztató rendezvénysorozatok, Nyitott Laktanyai Napok, illetve szervezeti, szakmai bálok, díjátadó ünnepségek, gálaestek, családi napok, nyugdíjas találkozók, jubileumi rendezvények stb. szervezése rendfokozatban visszavetés = reduction in rank = A katona meglévő rendfokozatának egyel való csökkentése, büntetésként (fenyítésként). A visszavetés általában meghatározott időre szól, s annak lejártakor a katona az előző rendfokozatát visszakapja. rendkívüli esemény = unexpected incident = A szolgálati rendre és a fegyelemre hátrányos következményű események, cselekmények gyűjtőfogalma. A rendkívüli események körébe sorolják: a katonai szervezet tényleges állományú tagja által, illetve a katonák sérelmére elkövetett bűncselekményt; a hivatásos (szerződéses) állományú katonák által elkövetett tulajdon elleni szándékos szabálysértést; a honvédség sérelmére

elkövetett tulajdon elleni bűncselekményt; a katonák öngyilkossági cselekményeit, kísérleteit; a katonák által okozott (elszenvedett) súlyos következményekkel járó balesetet; a fegyverzetben, harci eszközökben – gondatlanság vagy az üzemeltetési utasítás megszegése következtében – bekövetkező harcképtelenséget, vagy az eszköz megsemmisülését; lőfegyver, lőszer, robbanó- és sugárzóanyag, mérgező kábítószer-hatású készítmények, radioaktív anyagot tartalmazó műszer, valamint szolgálati vagy államtitkot tartalmazó irat hiányát, elvesztését, megsemmisülését; lövészet (gyakorlat) alatt polgári szervnek (személynek) okozott kárt, belövést, a katonai szervezet harckészültségét, hadrafoghatóságát veszélyeztető megbetegedést, mérgezést, járványt. rendkívüli helyzet = extraordinary situation = Jelentős területre kiterjedő, esetenként sok ember személyes jogait, testi épségét, életét veszélyeztető

vagy nagy anyagi kárt, a közbiztonságra súlyos hátrányt jelentő olyan állapot, amely a rendőrségtől szokásos szolgálati tevékenységet meghaladó reagálást igényel és indokolttá teszi a csapaterő készültségi szolgálatba helyezését, bevetését. A rendkívüli helyzetet kiváltó esemény mérete még nem teszi szükségessé az Alkotmányban rögzített szükségállapot, illetve rendkívüli állapot bevezetését. rendkívüli időjárás okozta katasztrófa = extreme weather disaster = Azok a katasztrófák, amelyek a rendkívüli időjárás következtében fejtik ki katasztrófaszintet elérő pusztító hatásukat. rendkívüli időszak = extraordinary period = Az ország életének békés élettől eltérő időszaka, ilyenkor a rendkívüli jogrend eszközei vehetők igénybe. A rendkívüli időszakot minősített időszaknak is nevezik. A rendkívüli időszakok közé tartozik: a rendkívüli állapot; szükségállapot; veszélyhelyzet; váratlan

támadás elhárítása. Bizonyos megkötésekkel, kiegészítésekkel a háború is a rendkívüli időszakok közé sorolható. A rendkívüli időszak megkülönböztetése (megnevezése) országonként változó: pl. az Amerikai Egyesült Államokban: szükségállapotot és háborús helyzetet; Németországban: feszültségi és védelmi helyzetet; Ausztriában válság-, semlegességi és védelmi helyzetet különböztetnek meg. rendszerbentartás = life cycle management = A rendszerbenntartás a haditechnikai eszközöknek a katonai szervezeteknél eltöltött életciklusa, amely az üzemeltetés és az üzem fenntartás műveleteit foglalja magába. A rendszerbenntartás a haditechnikai eszközök rendszeresítésétől a rendszerből történő kivonásig terjedő időszak. rendszerből történő kivonás = disposal = A haditechnikai eszközök életciklusának utolsó fázisa a rendszerből történő kivonás. A haditechnikai eszközök rendszerből történő

kivonását a legfelső szintű haditechnikai vezetés szervezi. A rendszerből történő kivonás teremti meg az adott eszköz, eszközcsoport további alkalmazásának /értékesítésnek, tartalékolásnak, megsemmisítésnek/ a feltételeit. A rendszerből történő kivonással befejeződik az adott eszköz, eszközcsoport életciklusa a haderőben. rendszerből történő kivonás =out of system evacuation= A haditechnikai eszközök életciklusának utolsó fázisa a rendszerből történő kivonás. A haditechnikai eszközök rendszerből történő kivonása a legfelső szintű haditechnikai vezetés szervezi. A rendszerből történő kivonás teremti meg az adott eszköz, eszközcsoport további alkalmazásának /értékesítésnek, tartalékolásnak, megsemmisítésnek/ a feltételeit. A rendszerből történő kivonással befejeződik az adott eszköz, eszközcsoport életciklusa a haderőben. rendszeresítés = standardisation = A rendszeresítés az új haditechnikai

eszközöknek és anyagoknak a fegyveres erők rendszerébe történő felvételével kapcsolatos elosztási folyamatok, infrastrukturális beruházások, szakmai felkészítések és egyéb eljárások összessége. A rendszeresítés célja a haditechnikai eszközök üzemeltetési feltételeinek kialakítása, biztosítani a rendeltetésszerű üzemeltetés, a tárolás, az állagmegóvás, a technikai kiszolgálás és a helyreállítás személyi, tárgyi és anyagi feltételeit. repülés előtti eligazítás = preflight briefing = Repülési feladatok végrehajtása előtt a repülőszemélyzetek összevont tájékoztatása a repülési feladatról, a repülőtechnika előkészítettségi állapotáról, a repülési körzetben uralkodó és várható időjárásról, a földi repülésbiztosító eszközök üzemképességéről és működési adatairól, a repülés körzetében repülő más eszközök tevékenysége idejéről és paramétereiről, a gépszemélyzetek

egymással és más repülő (szárazföldi) erőkkel való együttműködési kérdéseiről, az ellenséges csapatok helyzetének legfrissebb adatairól és más fontos részletekről. repülés közbeni jelentés = inflight report = Egy szabványos jelentési forma, mely szerint a repülőeszköz személyzete jelenti a kitűzött feladat végrehajtásának ismert eredményeit - még a leszállást megelőzően a levegőből. A ~ - k a rádiólevelezés sajátosságai miatt és a rejtettség fenntartása érdekében rövidreszabottak és lényegretörőek, széleskörűen alkalmazzák a kódolt jelszavas közleményformákat és a szleng kifejezéseket. A ~ t alkalmazzák olyan információ továbbítására is, ami a repülés során váratlanul jut a személyzet birtokába és annak fontossága indokolja az információ mielőbbi továbbítását még a leszállás végrehajtása előtt. repülés utáni ismételt előkészítés = after flight inspection = Repülőgép

(helikopter) repülést követő általános átvizsgálása a sérülések vagy a személyzet által jelentett meghibásodások pontos behatárolására és kijavítására, a fogyó kenő és hajtóanyagok, valamint fegyverzeti anyagok pótlása, a fedélzeti adatrögzítő eszközök által rögzített adatok értékelése, a repülőgép (helikopter) új feladatra való készenléti állapotba hozása és a következő harcfeladat megkezdéséig annak földi őrzése-védelme. > post flight inspection repülésbiztonság = flight safety = A repülőeszközök légi és földi üzemeltetése során a repülőeszközök üzemeltetésére potenciális veszélyt jelentő tényezők és körülmények hiánya, vagy azok hatása csökkentése illetve kikerülése érdekében tett intézkedések nyomán fennálló kockázati szint, állapot minősége. Alacsony kockázati szint = jó repülésbiztonsági helyzet. A ~ rendkívül nagy hatással van szűkebb értelemben a

repülőszervezet személyi állománya élet és vagyonbiztonságára, tágabb értelemben a társadalom közbiztonságra repülésbiztonsági megelőző munka = flight safety prevention = A repülőeszközök légi és földi üzemeltetése során a repülőeszközök üzemeltetésére potenciális veszélyt jelentő tényezők és körülmények feltárása, azok hatása csökkentése illetve kikerülése érdekében a megfelelő rendszabályok és ajánlások kidolgozása. A ~ -t a légierő vezetési szintjein rendszeresített repülésbiztonsági szervezetek illetve személyek végzik. repülésbiztonsági szervezetek = flight safety organisations = A repülőeszközök légi és földi üzemeltetése során az üzemeltetésre potenciális veszélyt jelentő tényezők és körülmények feltárására, azok hatása csökkentése illetve kikerülése érdekében a megfelelő rendszabályok és ajánlások kidolgozására a légierő különböző vezetési szintjein

rendszeresített szervezetek, illetve személyek összessége. repülési állásszög-határoló = alpha limiter = A merevszárnyú repülőgépek repülési állásszögének egy meghatározott érték fölé növekedését megakadályozó mechanikus, elektromos vagy kombinált rendszer. A ~ érzékelő eleme figyeli az állásszög nagyságát, annak növekedési ütemét és a beállított érték elérésekor a repülőgép hosszirányú vezérlésének csatornájában a kormányszerv-, vagy közvetlenül a kormányfelületek kitérési szögét automatikusan korlátozza. A ~ -t a repülés biztonság növelése érdekében alkalmazzák. repülési feladat = sortie = A légierő repülőerői konkrét kiképzési, gyakorló, harcra vagy harcbiztosításra irányuló feladataikat egyes ~ -ok keretében tervezik és teljesítik. A ~ egy katonai repülőeszköz egy repülését jelenti. A ~ tehát nem azonos a "mission" /harcfeladat fogalommal, attól lényegesen

szélesebb. Ugyanakkor a kifejezés combat ~ összetételben használatos harcfeladat végrehajtására irányuló ~ / harci repülés, harci felszállás, harci repülési feladat megnevezésére is. > air mission repülési jellemzők = flying qualities = Egy repülőeszköz repülési jellemzőinek gyűjtőneve. A ~ - hoz tartozik minden olyan szempont, amely szerint a repülőeszköz levegőben történő mozgása és viselkedése jellemezhető. A repülőeszköz ~ -i pld: a kormányozhatóság és a stabilitás a sebesség és a repülési súly változásakor, külső függesztmények függesztésekor, a szárnyra-billenési és dugóhúzóba esésre való hajlam és az abból történő kivétel jellemzői. repülési mutatók = flight performances = A repülőeszköz repülési teljesítményadatainak gyűjtőneve. A ~ - hoz tartozik minden olyan szempont, amely szerint a repülőeszköz levegőben történő mozgása mérhető. A repülőeszköz ~ -i pl: legnagyobb és

legkisebb sebesség, legnagyobb túlterhelés, csúcsmagasság, állandósult és pillanatnyi fordulási szögsebesség, teherbíró-képesség, fel- és leszállási úthossz, emelkedőképesség, felgyorsuló-képesség, legnagyobb repülési távolság és repülési időtartam. repülési profil = flight profile = Egy repülőgépnek a repülés folyamán követett, a magassága, sebessége, a repült távolsága és a manővere által meghatározott repülési útvonala, illetve annak grafikus megjelenítése. repülési szint = flight level = A repülési szint a repülési magasság lábban kifejezett értékének 100-al osztott részének felel meg. Pld 270-es FL 27000 láb magasságot jelent. A levegőben történő közlekedés biztonsága érdekében a repülőeszközöket a légiforgalmi irányítás szabályai szerint meghatározott magasságkülönbségekkel egymástól elkülönítik. A repülőeszközök részére meghatározott magassági lépcsőket, ~ -eket

jelölnek ki. repülőesemény = air incident = Egy repülőeszközzel, annak a földi hajtómű indítása majd a repülést követő leszállása és a hajtómű kikapcsolása közötti időben bekövetkezett esemény, amikor: 1. a személyzet tagja(i) könnyű (8 napon belül gyógyuló) sérülést szenvedett, vagy fennállt a sérülés veszélye; 2. a repülőeszköz D kategóriájú sérülést szenvedett; 3. repülőeszköz és személyi sérülés nincs, de fennállt a veszélye; 4. a személyzet életfeltételeket biztosító felszerelése meghibásodott vagy a személyzetnek egészségügyi problémája volt; 5. veszélyes légi megközelítés (> near miss) történt; 6. a repülőeszközről véletlen fegyveralkalmazás történt; 7 polgári tulajdonban történt károkozás. repülőesemény kivizsgálás = flight safety investigation = A repülőesemények körülményei és előidéző tényezői feltárása, azok nyomán a megfelelő következtetések levonása, a

repülőesemény ismételt bekövetkezése elkerüléséhez a szükséges rendszabályok és ajánlások kidolgozása. A ~ lefolytatására kivizsgáló bizottságot jelölnek ki repülőesemény mentes repülési órák száma = accident free flying hours = Egy repülőszervezet repülőeszközei légi és földi üzemeltetése során bekövetkezett két súlyos repülőesemény között teljesített átlagos repülési idő órákban kifejezve. A ~ nagysága minősíti az adott repülőszervezetnél folyó repülésbiztonsági megelőző munka minőségét. repülőfedélzeti automatikus adatrögzítő berendezés = automatic flight data recorder = Olyan eszköz, ami a repülőeszköz repülésének és berendezései működésének meghatározott paramétereit automatikusan, folyamatos vagy egyszeri (diszkrét) parancsjelek formájában, elektromos, optikai vagy egyéb úton rögzíti. A ~ a repülőeszközre ható jelentős erőhatások (ütődés, tűz, sós víz, üzemanyag stb.)

ellen megfelelő védelemmel van kialakítva és a repülőeszközön elhelyezve. A ~ a rendellenességek feltárására és megelőzésére, valamint repülőbalesetek okai megállapítására szolgál. repülőgép elhibázott bejövetel utáni leszálló eljárása = missed approach procedures = A ~ a repülőeszköz személyzetének a leszállómanőver megismétlése céljából megkezdett, az új bejövetel előkészítése érdekében folytatott tevékenysége. A ~ során a repülőeszköz személyzete egymás között megosztott és koordinált munkával a repülőeszközt emelkedésbe viszi, a repülőeszköz konfigurációját az ismételt bejövetelhez szükséges helyzetbe állítja és előkészíti az ismételt leszálló eljárást. repülőgép elhibázott bejöveteli eljárása = missed approach = A ~ a repülőeszköz leszállási folyamatának előre nem tervezett megszakítása. A ~ során a repülőeszköz olyan mozgáspályán illetve olyan paraméterekkel

repül, melyek nem biztosítják a bejöveteli eljárás biztonságos folytatását és a leszállás közvetlen végrehajtását. A ~ létrejöttének okai lehetnek a repülőgép számottevő irány, sebességi és magassági hibái, a látástávolság lecsökkenése vagy a pálya foglaltsága. repülőgép fegyverzeti erőforrások = aircraft stores = Szűk értelemben: A repülőgépen elhelyezhető megsemmisítő eszközök függesztését (tárolását) biztosító berendezések összessége. Tágabb értelemben: a repülőgépen elhelyezhető megsemmisítő eszközök függesztését (tárolását), azok indítási (oldási) sorrendjét biztosító, továbbá a megsemmisítő eszközök és a repülőgép fedélzeti fegyverzetvezérlő rendszer számítógépe közötti kommunikációt, irányítást és vezetést biztosító berendezések összessége. repülőgép-vezetési elv = hands on throttle and stick = A ~ lehetővé teszi a rendszerek vezérlését a pilóta kezének

a botkormányról, illetve a hajtómű-vezérlőkarról való elmozdítása nélkül. A repülőgépek ~ alapján kialakított fülkéjében a fegyverzet és a célzó berendezések leggyakrabban használt kezelőszervei a pilóta által folyamatosan kézben tartott botkormány markolatán illetve a hajtómű-vezérlőkaron vannak elhelyezve. Nagy túlterhelésekkel (7-9g) járó manőverek alatt a pilóta általában képtelen karjait felemelni és a kabin kapcsolóit, nyomógombjait stb. kezelni repülőkiképzés = flight training = Repülőszemélyzetek gyakorlati repülőkiképzésének és továbbképzésének valamint gyakorlottsága fenntartásának folyamata. A ~ során a repülőszemélyzetek rendszeresen gyakorolják az általuk repült repülőeszköz fő és másodlagos rendeltetésének megfelelő feladattípusokat. A rendszeres ~ hiányában a repülőszemélyzetek korábban megszerzett jártasságai és készségei gyorsan kopnak, illetve elvesznek. részleges

légiirányítás = loose control = Olyan irányítási módszer, ahol a feladat végrehajtásához a harcászatilag kedvező repülés magasságot, irányt és sebességet a repülőgép (helikopter) személyzete választja meg, a földi (légi vagy hajófedélzeti) irányítópont csak tájékoztatja a repülőgép (helikopter) személyzetét a cél helyzetéről valamint az általános légihelyzetről. Az irányító szükség esetén a céltájékoztatáson felül további információval segítheti a személyzetet. > close control; > broadcast control részleges mozgósítás = partial mobilisation = Egy vagy néhány meghatározott (kijelölt) katonai szervezet alegységének, részlegének, egyéb szervezeti elemének illetve a mozgósítást előkészítő részlegének terv szerinti bevonultatása. riasztás = alerting = Váratlan feladatok végrehajtását elrendelő intézkedések, parancsok (jelzések) meghatározott módon és formában történő továbbítása,

illetve vétele. riasztási rendszer = alerting system = A riasztási feladat végrehajtását biztosító személyi, technikai és információs feltételek összessége, valamint ezek központilag szabályozott működési rendje. riport = feature story = Átmeneti műfaj a tájékoztató és a publicisztikai műfajcsalád között. Érdekes esemény vagy állapot bemutatása Van benne: dialógus, miliőfestés, feszültségteremtés, késleltetés, fordulat, cselekmény, vannak benne képek, metaforák, vagyis alig hiányozhat belőle bármi, aminek a novellában is helye van. Ami mégis megkülönbözteti a novellától: pontos és konkrét információ; valódi nevek, helységek; valóban elhangzott mondatok; megtörtént események; benne van az ellenőrizhetően konkrét valóság. rombolás = demolition = Az építmények, eszközök, anyagok rongálása, pusztítása, tűz-, víz-, vagy robbanóanyagok felhasználásával, illetve mechanikus eszközökkel. rombolási /

robbantási terv = demolition plan = Az adott rombolási feladat dokumentációja, amely az összes vonatkozó adatot és okmányt tartalmazza. rövid nekifutás és függőleges leszállás = short take-off and vertical landing = A merevszárnyú repülőeszköz képessége a felszállás során 450 m nekifutást követően egy 15 m magas tereptárgy fölé emelkedni illetve függőleges ereszkedést követően kifutás nélkül helyben leszállni. rövid nekifutás és leszállás = short take-off landing = A merevszárnyú repülőeszköz képessége a felszállás során 450 m nekifutást követően egy 15 m magas tereptárgy fölé emelkedni, illetve leszálláskor egy 15 m magas tereptárgy fölötti átrepülést után 450 m kifutást követően, megállni. rövidített harcparancs, kiegészítő harcintézkedés hadműveleti intézkedés = fragmentary order = Egy hadműveleti parancsnak - a követelmények szerint kiadott lerövidített formája, amely kihagyja az alap

hadműveleti parancs tartalmazta információk ismétlését. -Ssaját erők elülső vonala = forward line of own troops = A saját erő legelső helyzetét jelző vonal. sajtó = press = Alapvető funkciója a tájékoztatás. A ~ ezt a feladatát elsősorban az úgynevezett tájékoztató műfajokon keresztül gyakorolja. A tájékoztató műfajcsaládba tartozik a > hír és a > tudósítás. Sajtó- és Tájékoztató Központ = press information centre (PIC) = A NATO/PfP gyakorlatokon létrehozott és működtetett szakmai szervezet, amely információkat és munkafeltételeket biztosít a gyakorlaton résztvevő médiaképviselők számára, valamint sajtónyilvánossági tevékenységével segíti a gyakorlat vezetőit és irányító törzsét. A ~ működésének célja: a lehető legszélesebb támogatást biztosítani a média képviselők számára a NATO/PfP gyakorlatok bemutatásához és elfogadtatásához, ezen keresztül pedig a közvélemény széleskörű

tájékoztatásához. sajtócsoport = press section = A NATO/PfP gyakorlatokon a Sajtó és Tájékoztató Központon (STK) belül létrehozott és működtetett szakmai csoport. A ~ feladata: információkkal ellátni a média képviselőit; válaszolni a gyakorlattal kapcsolatos írásos és szóbeli kérésekre; részt venni az események idején létrejövő mobil sajtócsoport munkájában; folyamatosan gyűjteni a sajtó kéréseit; valamint sajtóközleményeket készíteni azokról az eseményekről, amelyek nagyobb sajtóérdeklődést váltanak ki. sajtóelemzés = media analysis = A szervezetről az írott és elektronikus médiában megjelent publikációk meghatározott szempontok szerinti vizsgálata, elemzése. A ~ forrásai: nemzetközi, országos és helyi tömegkommunikációs eszközök (sajtó, rádió, TV); internet; elektromos hírkönyvtár; szakmai lapok; videofilm-katalógusok, sajtóösszefoglalók és újságkivágások stb. A sajtóelemzésekből levont

következtetések a kommunikációs üzenetek, melyek alapját képezik a további tájékoztatási munkának sajtóhirdetés = press announcement = A szervezettel kapcsolatos és a szervezet számára fontos információk, események, pályázati felhívások, rendezvények stb. ellenszolgáltatással történő megjelentetése a sajtóban. sajtókonferencia, sajtótájékoztató = press conference = A közvélemény széles körét érintő, illetve érdeklő témák közzétételére szerveződik. Akkor célszerű és érdemes összehívni, ha lényeges, az újságírók széles körét valóban foglalkoztató mondanivalónk van. Ennek előkészítése során minden lehetséges, elképzelhető felvetésre, kérdésre célszerű felkészülni. Előre elkészített háttéranyagok, vázlatok segíthetnek abban, hogy számunkra fontos irányba tereljük az újságírók figyelmét. Az újságírók minden sajtókonferencián kimondott és írásban átadott szót felhasználhatnak.

sajtó-összefoglaló = press summaries = A sajtófigyeléssel és sajtóválogatással összegyűjtött - a szervezettel kapcsolatban megjelent - publikációk elemzése alapján készített, rövid, tömör, a lényeget és az összefüggéseket tartalmazó összefoglalt feljegyzés, amely elsősorban a szervezet egyes számú vezetőjének gyors tájékoztatására szolgál. sajtótiszt = press officer = Sajtónyilvánossági munkát végző tiszt. Feladatai: sajtókapcsolatok folyamatos szervezése; sajtóanyagok elkészítése; sajtófigyelés; sajtódokumentáció készítése; folyamatos kapcsolattartás a nyomtatott és az elektronikus sajtó szerkesztőségeivel; javaslattétel a sajtómunka irányára, témáira, módszereire, a sajtó munkatársaival való kapcsolattartás tartalmi és formai kérdéseire; összefoglaló jelentések, értékelések készítése a médiakapcsolatokról, a sajtóvisszhangról. sajtóutazás = press tour = Az akkreditált újságírók,

haditudósítók részére szervezett utazás a hadműveleti területen készítendő helyszíni riportokhoz, tudósításokhoz, fotózáshoz, interjúhoz. A ~ megszervezéséhez parancsnoki engedély, a biztonsági rendszabályok betartása és kísérőtiszt jelenléte szükséges. sisak célzókészülék = helmet mounted aiming system = A ~ a repülőeszköz vezetőjének sisakjára szerelt, a pilóta szemei előtt elhelyezett monocular vagy binocular rendszerű optikai eszköz. A ~ alapján a repülőeszköz vezetője a célzást fejének a cél irányába történő fordításával, ezen optikai eszköz fonálkeresztjének a célra helyezésével végzi el. A ~ használatakor a repülőgép-vezetőnek a célzás végrehajtásához a külső légtér figyeléséről a tekintetét nem kell áthelyezni a kabin belsejébe, a ~ keresztül folytatja a cél megfigyelését, egyidejűleg ellenőrzi a szükséges célzási információt. sorkatonai szolgálat = conscript service = A

fegyveres erőknél a törvényben elrendelt hadkötelezettség alapján teljesített első katonai szolgálat. Időtartama a bevonulástól a leszerelésig (a tartalékos állományba helyezésig) tart. A sorkatonai szolgálat időtartamát a honvédelmi törvény rögzíti. stabilizálás = stabilisation = A szöveti perfúzió és oxigénellátás fenntartása. sugáradag-ellenőrzés = exposure control = A személyi állomány által elszenvedett dózis ellenőrzése. Amikor a sugárszennyezés körülményei között harcolnak vagy tevékenykednek, szükséges a személyi állomány sugáradag ellenőrzése. A parancsnok – az érvényben lévő normák figyelembevételével - meghatározza a megengedhető sugáradagot az egység részére úgy, hogy azok a feladatot, vagy annak egy részét végrehajthassák. A megengedhető sugáradag meghatározásánál figyelembe veszi az egység által addig elszenvedett sugáradagot. sugárhajtómű utánégetője = afterburner =

Repülőgép sugárhajtómű hátsó - turbina mögötti - tere a működéshez szükséges üzemanyag-betápláló csövekkel és fúvókákkal, adókkal, a hajtómű kiömlőnyílás átmérőjét szabályozó szerkezettel és gyújtóberendezéssel. А ~ rendeltetése kiegészítő üzemanyag befecskendezése és annak begyújtása révén a hajtómű fordulatszáma növelése nélkül a hajtómű tolóerejének növelése. A ~ alkalmazásakor általában jelentősen növekszik a hajtómű üzemanyag-fogyasztása. súlyos repülőesemény = air accident = Egy repülőeszközzel, annak a földi hajtóműindítása majd a repülést követő leszállása és a hajtómű kikapcsolása közötti időben bekövetkezett esemény, amikor: 1. a személyzet tagja(i) eltűnt, meghalt, vagy súlyos (8 napon túl gyógyuló) sérülést szenvedett; 2. a repülőeszköz eltűnt, vagy A, B vagy C kategóriájú sérülést szenvedett. - Sz szabályozó vonal = control line = A támadó kötelék

támadási sávján keresztül húzódó sáv, amelyet a manőverek ellenőrzése és koordinálása, valamint a helyzet áttekinthetőségének érdekében alkalmaznak. A tűz manőverrel történő egyeztetése során segítséget nyújt a harcfeladatok végrehajtásában. szabványosítás = systematization = A NATO-n belül a működési, adminisztrációs és anyagi területeken, a kompatibilitás, az együttes alkalmazhatóság, a csereszabatosság és az egységesítés leghatékonyabb szintjeinek elérése és fenntartása érdekében kialakított koncepciók, doktrínák, eljárások és tervezések fejlesztési folyamata. szakmai kapcsolatok = professional relations = A szervezet szakterületéhez kapcsolódó tudományos, oktatási, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel történő kommunikáció- és kapcsolatszervezés. szállítási mód = modes of transport = A ~ a katonai tevékenységek végrehajtásának helyváltoztatási igényeit biztosító

tevékenység, a szállítás egy fajtája. Szövetségesi rendszerben három féle szállítási módot különböztetnek meg: 1. a légi ~ repülőeszközökkel végrehajtott szállítást, 2. A felszíni ~, amely a tengeri-, a közúti-, a vasúti- és belvízi szállítást foglalja magába. Az alkalmazott mód függ a meglévő földrajzi környezettől és az elérhető, fejlesztett infrastruktúrától. > szállítási mód (transportation mode) 3. tengeri szállítási ütem = transportation rate/capacity = A ~ a különböző szállítási módokkal a rendeltetési helyre naponta beérkező katonai szállítmányok mennyiségét (lehető-ségét) határozza meg. > szállítási terv (transportation plan); közlekedésirányítás (movement control) számítógépes faliújság = bulletin board system (BBS) = Üzenetek és közlemények elektronikus tárolására szolgáló számítógépes rendszer. Általában telefonos hálózatokon modem segítségével érhető el. A

~ -okat különböző témájú részekre osztják, ahol üzeneteket, közleményeket, programokat, dokumentumokat tárolnak. szárazföldi csapatok = army troops; land forces; ground forces = Korunk modenr fegyveres erőinek egyik haderőneme. Rendeltetése az ország területének fegyveres védelme, más haderőnemek csapataival együttműködésben, jelentős veszteségek okozásával az ellenség megállítása, eredeti szándékáról való lemondásra kényszerítése, s mindezzel kedvező feltételek teremtése a háborús konfliktus politikai rendezéséhez. A szárazföldi haderőnem fegyvernemi és szakcsapatokból áll szelektív mozgósítás = selective mobilisation = A kialakult helyzet függvényében kijelölt katonai szervezetek (alegységek, tartalékos hadkötelesek), illetve a nemzetgazdasági technikai eszközök, anyagok meghatározott körének (szükséges részének) bevonultatása és előállítása. személyes PR = personal PR = A katonai szervezet

vezetésének és a szervezet tagjainak egymás közötti szervezett információcseréje a jó emberi és közösségi kapcsolatok kialakítása érdekében. A leghatásosabb kommunikációs fajta Kétirányú és közvetlen két személy között zajlik. A szerepcsere lehetősége fennáll közlő és befogadó között, ami nagymértékben elősegíti, hogy az információ értelmezése mindkét félnél azonosan történjék. személygyűjtő állomás = person-collector station = Katonai szervezet, melynek feladata a szárazföldi seregtest működési sávjának hátsó határát lezárni, az egységüktől elszakadt katonákat összegyűjteni és visszairányítani. A személygyűjtő állomás közreműködhet a csapatok és egyes katonai személyek rendeltetési helyükre való irányításában is. Szükség esetén a seregtestparancsnok felállíthat ideiglenes személygyűjtő állomást. A személygyűjtő állomás feladatait őrsök telepítésével, tervszerű

járőrözéssel, továbbá a közlekedési csomópontok ellenőrzésével és lezárásával hajtja végre. Tevékenysége végrehajtása során együttműködik a területi közigazgatási szervekkel, és más katonai parancsnokságokkal, illetve a katonai ügyészséggel, rendvédelmi szervekkel, a katonai és polgári kórházakkal. személyi tartalékképző szervezetek = personal reserve generating organisations = A fegyveres erők háborús hadrendjének részét képező ( mozgósításkor megalakuló), a személyi kiegészítést szolgáló katonai szervezetek. Rendeltetésük a hadra kelt katonai szervezetek háborús veszteségeinek pótlása, a hadi hadrend esetleges bővítésével kapcsolatos feladatok elősegítése, továbbá a huzamosabb idejű hadviselés esetén az újoncok gyorsított ütemű kiképzése, a tartalékosok át- (tovább) képzése. személyközi kommunikáció = interpersonal communication = A katonai szervezet vezetői és munkatársai, valamint

a szervezetek egymás közötti vertikális és horizontális információs kapcsolatrendszerét, továbbá a teljes személyi állománnyal kialakított kommunikációs kapcsolatok szervezését jelenti. A ~ feladatai: követendő magatartásnormák kialakítása, bemutatása, népszerűsítése; munkahelyi légkör javítása, közösségi élet szervezése; fórumok, fogadóórák, közérdekű személyes találkozások szervezése. szennyezett (valós vagy előre-jelzett) terület = downwind hazard area = A szél irányában elhelyezkedő vegyi-, sugár és biológiai szennyezés által veszélyeztetett terület. Az a másodlagosan szennyezet terület, ahol a harcanyag még hatásos koncentrációban jelen van. szennyezett terület elülső és hátsó határának meghatározási technikája = nearside and far side detection technique = A vegyi-, sugár- és biológiai felderítés és ellenőrzés egyik technikája, amikor a menetvonalon megjelölik a szennyezett terület elülső

és hátsó határát. A raj, a menetvonalon 25-50 méterenként méréseket hajt végre Ha szennyezést észlel, visszamegy az utolsó tiszta mérési pontra, és megjelöli a szennyezett terület elülső határát. Majd folytatja tovább a menetvonal felderítését a szennyezett területen keresztül, amikor szennyezést nem észlel, megjelöli a szennyezett terület hátsó határát. szennyezett terület határainak megjelölése = mark limits (boundaries) of contamination = A csapás által érintett terület határa. A vegyi-, sugár-, és biológiai felderítő egységeknek az a tevékenysége, amikor szennyezett terület határait megjelölik. A határok megjelölésénél alkalmazott technikák a szennyezett terület elülső és hátsó határának meghatározási technikája és a négyzethálós mintájú felderítés. szerkesztőségi kapcsolatok = editorial relations = A sajtóorgánumok szerkesztőségeivel történő kapcsolatok ápolása, a szerkesztői munka

orientálása érdekében. A szervezet és a szerkesztőségek közötti viszony menedzselése A ~ célja: a szervezet és a szerkesztőségek közötti folyamatos kapcsolat és jó viszony kialakítása és fenntartása annak érdekében, hogy a szervezetről megfogalmazott kommunikációs üzenetek minden esetben eljussanak a közvéleményhez. szervezetfejlesztés = Organization Development = Az magatartástudományi szervezetfejlesztés, a szervezeti viselkedés, ezen belül a strukturális szervezeti változások és a személyek közötti viszonyokkal foglalkozik. szervezeti arculat = corporate image = A katonai szervezet külső és belső tualjdonságai megjelenési formája, képe, képrendszere, képmása, az, amit a szervezet vizuálisan kíván megjelentetni magáról. A ~ részben a szervezet tagjaiban saját magában magáról, részben pedig a szervezet társadalmi, politikai, gazdasági és közvetlen működési környezetében alakul ki. Tartalmi jegyei a személyes

tapasztalatok, a közvetett stílus és reakciók, a teljes kommunikációs aktivitás szerint alakulnak. szervezeti azonosság, = corporate identity = A katonai szervezetet meghatározó jellemző tulajdonságok összessége, melyek azonosítják a szervezetet önmagával, illetve megkülönböztetik más szervezetektől. A PR feladata a szervezeti azonosság és megkülönböztethetőség kialakítása a tudatos kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenység által. szervezeti formavilág, szervezeti megjelenés = corporate design = A szervezeti azonosság tartalmi oldala által meghatározott vizuális arculati elemek összessége. A ~ megfogalmazza a szervezet jellegét és azt, hogy mivel foglalkozik; megmutatja a szervezet stílusát; közvetíti a szervezeti struktúra logikáját és a szervezet változásait, fejlődéseit. A ~ négy elemből áll: név; grafika; szlogen; nyelvezet szervezeti kommunikációs filozófia = corporate communication philosophy = A szervezet

kommunikációs elveinek összessége. A szervezet tényleges alapfunkcióját, rendeltetését, küldetését, valamint az ehhez viszonyított szervezeti értékrendet foglalja magába. A ~ olyan tudatosan kialakított eszmerendszer meglétét is jelenti, amely a szervezet tagjait, illetve egységeit motiválja és aktivizálja a meghatározott célok elérése érdekében. szervezeti kultúra = corporate culture = A katonai szervezet vezetése és tagjai által kialakított és elfogadott normatívákra és a követett magatartásformákra vonatkozó értékrendek és követelményrendszer összességét, azok maradéktalan érvényesítését és megvalósítását foglalja magába. A ~ a szervezet megalakulása óta felgyülemlett tudás, tapasztalat, szabály, magatartási normatíva, amelyet a szervezet képes térben és időben megőrizni, hagyományozni, átörökíteni, megújítani. szervezeti PR = corporate-PR = A katonai szervezet rendeltetésének, alapfunkciójának,

filozófiájának, stratégiájának megfelelő kommunikáció- és kapcsolatszervező tevékenység, a szervezet iránti bizalom kialakítása és folyamatos fenntartása érdekében. A ~ gyűjtőkategóra Területei: > szervezeti azonosság, > szervezeti arculat > szervezeti formavilág > szervezeti filozófia > szervezeti kultúra > PR-koncepció, > PR-stratégia. A ~ feladatai: szervezeti identitás, filozófia és kultúra, kommunikációs koncepció és stratégia, továbbá egységes arculat- és szimbólumrendszer kialakítása; ajánlások kidolgozása a hadsereg jövőképének formálására. szervezeti stratégia részeként az emberi erőforrás menedzsment = Human Resource Managament = Az adott szervezet által a szervezeti célokban, az emberi erőforrás gazdálkodás helyének, szerepének közép és hosszú távú megfogalmazása. szerződés korlátozó hatálya alá tartozó eszközök = treaty limited equippment (equipment limited by the

treaty)= Hagyományos fegyverzet és harci-technikai eszközök, amelyek beszerzését, illetve rendszerben tartását a CFE szerződés szabályozza. szolgálati jogkör = authority = A (katonai) beosztással, a szolgálati feladatokkal együtt járó jogosultságok és kötelezettségek együttese. A szolgálati jogkörrel járó jogosultság (ez a szolgálati hatalom) és kötelezettség igen sokirányú. Az adott szolgálathoz, szolgálati feladathoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket a különféle szabályzatok, utasítások pontosan előírják. szolgálati út = chain of command = A parancsnokok egymást követő sorrendje az elöljárótól az alárendeltekig, amelyen keresztül a vezetés érvényesül. Előírt szabály, hogy az adott parancsnok csak a saját vezetési láncába tartozókat vezetheti, nem léphet ki a láncból. A vezetés és irányítás rendszerének szerkezete hierarchizált Ahol szükséges és indokolt, az alárendeltekhez küldött

intézkedésekbe bele kell foglalni az erők azon speciális elemeinek feladatait, amelyeket a nemzetek és/vagy az átalárendelési parancsok korlátozásként határoztak meg. szórással telepített akna (szórt akna) = scatterable mine = A szárazföldi aknaharcban alkalmazott olyan akna, melyet nem hagyományos módon, meghatározott rendszerben telepítenek, hanem repülőgéppel, tüzérségi eszközzel, erre a célra szerkesztett rakétával vagy földi szóró-berendezéssel, esetleg kézzel juttatnak a célterületre. Az ilyen aknák telepítés utáni élettartama rendszerint korlátozott szóvivő = spokesperson (spokes man)= Olyan személy, akit feljogosítottak a közzétehető információk átadására, a szervezet hivatalos véleményének közlésére. A ~ feladata: a szervezet felső vezetésétől származó közérdekű információk személyesen történő közvetítése a nyilvánosság különböző csoportjaihoz, a PR-tevékenység részeként. A

sajtókapcsolatok révén nyert információkat visszacsatolja a PRvezetőnek, illetve a felső vezetésnek Közvetíti a szervezet reagálását a szervezettel kapcsolatban a sajtóban vagy egyéb helyeken megjelenő hírekre, közleményekre. szökevény = deserter = 1. A szökés tényét megvalósító katona; 2 az a harcos, aki jogellenesen a szemben álló fél katonai csapataihoz áll. A (katona) szökevény régies megnevezése a dezertálás szóból származó dezertőr. A (katona) szökevényekkel a jelentkezésük során és az azt követő időszakban úgy kell bánni mint a hadicselekmények során hadifogságba kerültekkel. Átvizsgálás és az esetleges többi szökevénnyel egy csoportba gyűjtés után – megfelelő fedezettel – az illetékes parancsnokságra kell kísérni őket. Kikérdezésük után, tisztázva átállásuk okát, döntenek további sorsukról, esetleges igénybevételükről. Ha a szökevény kémnek minősül, a hadifogoly jogállását nem

szerezheti meg. Az ellenséghez átállt szökevényt minden ország súlyosan bünteti. szövetséges /összhaderőnemi/ haderő légvédelmi rendszere = air defence system of allied /joint/ forces = A szövetséges egyesített haderő légvédelmi rendszerének összetételét az összhaderőnemi parancsnok elgondolásának megfelelően összefüggéseiben kell kialakítani. Követelmény, hogy támogatást adjon az összhaderőnemi parancsnok céljának megvalósításához. Különböző légvédelmi, harcrendi elemek légvédelmi rendszerbe integrálása, a központosított irányítás és decentralizált végrehajtás elveinek figyelembevétele lényeges annak érdekében, hogy a harci helyzet változásaira gyorsan és rugalmasan tudjon reagálni. A szárazföldi haderő szervezetszerű légvédelme fontos összetevője a nemzeti (szövetséges) egyesített haderők légvédelmi rendszerének. szövetséges erők, illetve a haderőnemek közötti együttműködés és

támogatás alapvető kérdései = basics problems of cooperation between allied force and services = A korszerű hadviselés megköveteli, hogy egységes csoportként, összhaderőnemi kötelékekkel harcoljunk. Ez nem jelenti viszont azt, hogy valamennyi erő folyamatosan, azonosan képviselteti magát minden hadműveletben. Az egyesített erők parancsnokai mindig azokat a lehetőségeket választják ki, melyekre éppen szükségük van a rendelkezésre álló légi, szárazföldi, tengeri, űr- és különleges feladatú erők állományából. Az így kialakított kötelék biztosítja az összhaderőnemi erők parancsnoka számára annak lehetőségét, hogy a különféle dimenziókból és irányokból fölényben lévő erőkre mérjen csapást, akadályozza és legyőzze az ellenséget. A hatékonyan integrált egyesített erők nem mutatnak gyenge pontot vagy rést az ellenség tevékenysége számára, miközben gyorsan és hatékonyan megtalálják az ellenség gyenge

pontjait, és csapást mérnek rájuk. Az összhaderőnemi hadviselés a győzelem alapja. szövetséges felvonultatási és mozgatási rendszer = ADAMS (Allied Deployment and Movement System) = A ~ a szövetségen belül alkalmazott Automatizált Vezetési és Irányítási Rendszer (ACCIS) Logisztikai Funkcionális Területi Alrendszerének (LogFASS) egy egységes, szabványos, a felvonulást tervezését segítő és gyorsító számítógépes tervezési rendszere, amely moduljain keresztül alkalmas a Részletes Felvonulási Terv elkészítésére és aktualizálására, a csapatok kiválasztására a támogató erőkkel együtt, , jelentések elkészítésére. > közlekedési biztosítás (support of movement and transportation) szövetségesi biztosítás = allied support = A szövetségesi alárendeltségben működő katonai szervezetek, a nemzeti támogatás mellett, a szövetségesek logisztikai rendszereinek támogatását is igénybe vehetik. A szövetségesi

támogatás formái, a katonai szervezetek igényeitől, nemzeti támogatás mértékétől, a szövetségesek egyesített logisztikai szervezeteinek lehetőségétől függően különböző formákban valósulhat meg: szponzorálás = sponsorship = Ellentételezett anyagi (vagy egyéb) támogatás nyújtása. szükségállapot = state of emergency = Az ország életének egyik rendkívüli időszaka, az ország alkotmányos rendjét fenyegető veszély esetén hirdetik ki. Célja megakadályozni az alkotmányos rend megdöntését, vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekményeket, továbbá az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát tömeges méretekben veszélyeztető cselekményeket csökkenteni, illetve felszámolni. A szükségállapotot az Országgyűlés - akadályoztatása esetén - a köztársasági elnök hirdeti ki. -Ttábori erődítmény = field fortification = A csapatok eszközeivel ideiglenes jelleggel kiépített

tüzelőállás, fedezék vagy óvóhely, melyek berendezése minimális műszaki eszközt és felügyeletet igényel. tájékoztatás alapszabályai = groundrules = Kölcsönös és előzetes megegyezésen alapuló legfontosabb tájékoztatási szabályok az információforrások és a média képviselői között, amelyek irányítják a közzétételt, és/vagy egy különleges információ használatát, illetve a hírek közzétételét egy speciális időszakra vonatkoztatva. tájékoztatás küldetése = information mission = Tájékoztatni, de nem befolyásolni. Az időbeni, gyors és szabatos tájékoztatáshoz mindenkor rendelkezésre kell állnunk annak érdekében, hogy a közvélemény megértse a NATO Szövetségesek előtt álló feladatokat és az azzal párosuló tényeket. A tájékoztatásnak gyorsnak, autentikus forrásúnak, meggyőzőnek, határozott kinyilatkoztatásúnak és egyértelműnek kell, lennie. tájékoztatási (had)műveletek = information

operations = Folyamatosan kifejtett információgyűjtő, -feldolgozó, -elemző és tájékoztató tevékenység a hadműveleti területen, annak érdekében, hogy a NATO szövetséges erők katonai műveletei, és a személyi állománya iránt bizalmat, együttműködési készséget alakítsanak ki a szemben álló fél fegyveres erői, közigazgatási szervei, valamint a polgári lakosság körében. Célja: az anyagi és a személyi veszteségek mérsékelése tájékoztatási főnök = chief of public information = A szervezet valamely tájékoztatási részlegének, osztályának vagy irodájának vezetője, a parancsnok vagy vezérkari főnök hivatalos szóvivője, felelős a szervezet tájékoztatási tevékenységének tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért. A ~ feladatai: előkészíti és megszervezi a vezető közszerepléseit, kommunikációs tevékenységét, tájékoztatja a közvéleményt a szervezet tevékenységéről; megszerkeszti,

jóváhagyásra és kiadásra előkészíti a sajtóközleményeket; szervezi a sajtótájékoztatókat. tájékoztatási tiszt = public information officer (PIO) = Valamely parancsnokság tájékoztatási szervezetéhez kinevezett tiszt. ~ feladatai: információgyűjtés, elemzés, kiértékelés; kommunikációs üzenetek megfogalmazása; a közvélemény széleskörű tájékoztatása a nemzeti és a szövetségi érdekek és biztonság, valamint a titoktartási rendszabályok maximális figyelembevételével. tájékoztató időszerű kérdésekről = Information on current issues = A Magyar Honvédség teljes személyi állománya aktuális katonapolitikai ismeretének gazdagítását szolgáló, központi kiadványokkal részben támogatott, rugalmas tematikájú, közérdeklődésnek megfelelő tartalmú, rendszeres időtartamú tájékoztatási forma. Célja: a katonai szolgálat eredményes ellátásához szükséges időszerű ismeretek és információk folyamatos

biztosítása a teljes személyi állomány részére. tájékoztató légiirányítás = broadcast control = Olyan irányítási módszer, ahol a földi (légi vagy hajófedélzeti) irányítópont csak tájékoztatja a repülőgép (helikopter) személyzetét a cél helyzetéről, valamint az általános légihelyzetről, a feladat végrehajtásához a repülés magasságát, irányát és sebességét a repülőgép (helikopter) személyzete választja meg. A ~ a folyamatos és a részleges légi irányítás teljes hiányában alkalmazható. A megadott útvonal tartásáért és a légi összeütközés elkerüléséért a személyzet felel. talajszennyező csapás = ground contami-nating attack = Maradó harcanyaggal (idegbénító, illetve mustár típusú anyagok), valamint atomfegyverrel végrehajtott csapás, amely a talajfelszín tartós szennyeződését idézi elő. támadás hátsó féllégtérből = after hemisphere attack = Légi célok elleni tevékenység egyik

klasszikus fajtája, amikor a támadó repülőgép (helikopter) fegyverzetét a támadott cél mögötti légtérből alkalmazza. A ~ során a támadó és a támadott repülőeszköz sebességvektorai 90°-nál kisebb szöget zárnak be egymással. A ~ -t néha üldözéses támadásnak is nevezik. A ~ a levegő-levegő osztályú fegyverzet minden változata alkalmazható. támadás késleltetése = delay of attack = A támadás késleltetése az ellenség támadó harca ellen irányul, de csak a megzavarás, késleltetés korlátozott céljával. A zászlóalj általában dandár, vagy magasabb szinten szervezett késleltető támadásban vesz részt. támadás mellső fél-légtérből = head-on attack = Légi célok elleni tevékenység egyik fajtája, amikor a támadó repülőgép (helikopter) fegyverzetét a támadott cél előtti légtérből alkalmazza. A ~ során a támadó és a támadott repülőeszköz sebességvektorai 90°-nál nagyobb szöget zárnak be egymással. A

~ -t néha szemből támadásnak is nevezik. A ~ során elsősorban a félaktív és aktív önirányítású levegő-levegő osztályú rakétafegyverzetet alkalmazzák. A korszerű vadászrepülőgépek a ~ -ban az infrafejes rakétákat csak korlátozottan, a gépágyú-fegyverzetet pedig nem alkalmazzák. támadó harc összetevői = components of attack = A mélységi tevékenység, a felderítés, a biztosítás, a támadási irányok, a tartalékok tevékenysége és a mögöttes tevékenység átfogó tervben történő összekapcsolódása a zászlóalj támadó harca sikerének megvívása érdekében. támadó légi hadművelet = offensive counter air operations = Hadművelet, amelynek célja az ellenséges légierő eszközeinek, légi bázisainak és gyártó üzemeinek megsemmisítése, vagy tevékenységeinek korlátozása. támadó műveletek = offensive operations = A támadás a harctevékenység fajtája. Az összhaderőnemi támadó művelet magában foglalja a

szárazföldi erők támadó műveletét, a légierő műveletét, a központi rendeltetésű csapatok által nyújtott támogatást, valamint ezen tevékenységek vezetését. A támadó művelet megindítható az ellenséggel közvetlen harcérintkezésből, vagy menetből, összpontosult vagy széttagolt, még támadó, vagy már védelemre – különböző mértékben – berendezkedett ellenség ellen a szövetséges erők különböző fokú támogatása vagy részvétele mellett, a tevékenység különböző viszonyai között. támadó műveletek célja = objectíve of offensive operations = A szemben álló (betörő) ellenség fő csoportosításának szétverése, az esetleges elvesztett terület visszaszerzése, az ellenségnek az ország területéről történő kiűzése, eredeti szándékáról való lemondatása. támadó műveletek jellemzői = charasteristics of offensive operations = A támadó hadműveleteket a határozottság és állhatatosság, a harci erő

összpontosítása, nagy sebességű manőverek és a fő erőkifejtés áthelyezése jellemzi. A támadásra jellemző továbbá az ellenség gyengeségének könyörtelen, gyors kihasználása, az alárendeltek hatékony, de nem korlátozó jellegű irányítása, a hadművelet teljes körzetében a lendület fenntartása mellett a hadműveletek egyidejű folytatása. támogatás = aid = Olyan tevékenység, amely a szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja más szervezet, egyén vagy tevékenység presztízsének felhasználásával. A ~ gyűjtőkategória Területei: a szponzorálás és a mecenatúra tárolás = storage = A tárolás az üzemeltetésen kívül lévő hadfelszerelés állagmegóvására és megőrzésére irányuló tevékenység, meghatározott technológia szerint végrehajtott konzerválást követő tartós használaton kívüli állapot. A tárolás, a használaton kívüli állapot időtartamától függően lehet: rövid idejű-,

tartós- és hosszú időtartamú. társadalmi kapcsolatokkal foglalkozó tiszt = public affairs officer (PAO) = NATOParancsnokság társadalmi nyilvánossági kapcsolatokkal foglalkozó szervezetéhez kinevezett tiszt. A ~ feladatai: a NATO-Parancsnokság működési területén található társadalmi, önkormányzati szervezetekkel, intézményekkel, klubokkal, alapítványokkal, illetve ezek tagjaival történő kommunikáció és kapcsolattartás szervezése, végzése; a NATO-Parancsnokság rendeltetésének, célkitűzéseinek, tevékenységének megismertetése, széleskörű támogatottságának biztosítása. társadalmi kommunikációs rendszer = community communication system = A társadalom intézményei különböző kommunikatív megnyilvánulási formáinak összessége. Alapvető funkciója, hogy alakítsa, formálja, irányítsa a társadalmi tudatformákat (az egyénit, a közvéleményt). Rendszerként szemlélve egy adott társadalomban létező valamennyi

kommunikációs megnyilatkozás összességén belül homogénnek tekinthető csoportokat alrendszerként értelmezzük. Ilyen alrendszer például az > MH kommunikációs alrendszere is. társadalmi nyilvánossági kapcsolatok = public affairs (PA) = A társadalom egészét, illetve csoportjait foglalkoztató és a katonai szervezetet érintő kommunikáció- és kapcsolatszervezés. A ~ gyűjtőkategória Területei: > Kormányzati és közösségi kapcsolatok, > közügy menedzsment, > regionális kapcsolatok, > kisebbségi kapcsolatok, > pénzügyi-szervezeti kapcsolatok, > ágazati kapcsolatok, >szakmai kapcsolatok, > befektetői kapcsolatok, > részvényesi kapcsolatok. társadalompolitikai képzés = education on social policy = A Magyar Honvédség hivatásos és honvédségi közalkalmazotti állományának a szolgálattal összefüggő társadalom- és katonapolitikai jellegű szemléletformálását szolgáló, elméleti jellegű, évenként

változó tematikájú, kommunikációs tartalmú képzési formája. A ~ célja: a hivatásos és honvédségi közalkalmazotti állomány korábban megszerzett társadalomelméleti, valamint katonapolitikai ismereteinek bővítése, aktualizálása. tartalék harcálláspont = alternate command post = A vezető állomány és a vezetéstechnikai eszközök egy részének felhasználásával létrehozott harcálláspont a vezetés folyamatosságának biztosítása céljából. A tartalék harcálláspont állandó kapcsolatot tart fenn a fő vezetési ponttal, az alárendeltek és az együttműködők vezetési pontjaival. tartalék nemzeti vezetési pont = alternate national command post (operation center) = A Honvéd Vezérkar tartalék harcálláspontja, ugyancsak védett, immobil vezetési pont. Itt települ a Honvéd Vezérkar tartalék vezetési pontra kijelölt és felkészített állománya. A tartalék harcálláspont folyamatosan készen áll a harcálláspont

vezetésképtelenné válása esetén vagy áttelepülése időszakában az alárendeltek vezetésének átvételére. távirányítás = remote control = A műszaki zárás gyakorlatában az aknák és robbanótöltetek távolról történő élesítésének, biztosított állapotba helyezésének, aktivizálásának, készenléti fokuk megváltoztatásának, indításának vagy megsemmisítésének eszköze. távközlési műhold = communications satellite = A hírközlési állomások közötti jelek átjátszására szolgáló, a Föld körül keringő berendezés. Két típusát különböztetjük meg: Aktív távközlési műhold, mely veszi és átjátssza az állomások közötti jeleket. Passzív távközlési műhold, mely csak visszasugározza az állomások közötti jeleket. távoktatás = distance education = A tanulás távirányításának egyik formája. Jellemzője, hogy egy időben, ugyanarra együttesen képes sokakat tanítani, így a tömegoktatás alkalmas

eszköze. Fő formája az egyéni tanulás, az egyéni haladási ütem. A központi programozott tananyagot, a segítővel dolgozzák fel A tananyag elsajátítási szakaszokból épül fel, egy-egy szakasz segítői ellenőrzéssel, értékeléssel fejeződik be, csak az eredményes értékelés után lehet a következő szakaszhoz fogni. A tananyag hordozó, az oktatócsomag (könyv, videó szalag, munkafüzet, CD stb., feladatmegoldás interaktív TV és számítógép, az Internet, fax). technikai biztosítás = technical support = A technikai biztosítás logisztikai bizt. alrendszere, azoknak a rendszabályoknak és szakirányú tevékenységeknek az összessége, amelyek a katonai szervezetek haditechnikai eszközökkel történő ellátására, az eszközök alkalmazáshoz történő előkészítésére; az üzemeltetés körülményeinek és mértékének az elemzésére; az eszközök technikai kiszolgálására; a várható veszteségek mennyiségének, térbeli és időbeni

keletkezésének prognosztizálására; az alkalmazás során megsérült, meghibásodott eszközök helyreállítására irányulnak. A technikai bizt folyamatai: a beszerzés, rendszeresítés, rendszerbenntartás és a rendszerből történő kivonás. technikai felderítés = technical reconnaissance = A technikai felderítés a logisztikai felderítés része, az alkalmazás során megsérült, meghibásodott haditechnikai eszközök helyének, a meghibásodás, a sérülés mértékének megállapítására, a helyszíni javítás illetve az elvontatás, lehetőségeinek megítélésére irányuló tevékenység. A technikai felderítést az alegységek szervezetszerű javító erői, illetve az azokat közvetlenül támogató javító-vontató szervek hajtják végre. technikai kiszolgálás = technical service = A technikai kiszolgálás a technikai bizt. része, azokat a megelőző szaktevékenységeket foglalja magában, amelyek a haditechnikai eszközök alkalmazásra

történő felkészítésével, üzemeltetési értékeinek beszabályozásával, a karbantartási és feltöltési műveletek elvégzésével biztosítják a megbízható, hibamentes működést. A technikai kiszolgálás műveleteit az üzemeltetők, és az üzemfenntartók hajtják végre. teljes mozgósítás = full mobilisation = Az összes katonai szervezetre kiterjedően valamennyi lebiztosított tartalékos hadköteles, nemzetgazdasági technikai eszközök és anyagok folyamatos, meghatározott ütemezés szerinti bevonultatása, illetve előállítása, melynek végrehajtásával és hadiszervezetek megalakítása. beosztásba történő helyezéssel befejeződik a terepakadály elkerülő félautomata rendszer = terrain clearance system = A repülőeszköz olyan rendszere, ami a pilóta vagy a robotpilóta részére emelkedési és süllyedési parancsjeleket dolgoz ki annak érdekében, hogy a repülőeszköz repülési szintje felett vagy a repülési pályával

párhuzamos irányokon megjelenő és meghatározott oldaltávolságon belül levő terepakadályok elkerülésére a pilóta, robotpilóta a szükséges manővereket elvégezhesse. terepakadályra figyelmeztető rendszer = terrain avoidance system = A repülőeszköz olyan rendszere, ami a kabin meghatározott képernyőjén megjeleníti és figyelmezteti a pilótát vagy megfigyelőt a repülőeszköz repülési szintje felett vagy a repülési pályával párhuzamos irányokon megjelenő és meghatározott oldaltávolságon belül levő terepakadályokra, hogy a pilóta ezek elkerülésére a szükséges manővereket elvégezhesse. terepkövető rendszer = terrain following system = A repülőeszköz berendezése kismagasságú repülések automatikus vagy félautomatikus végrehajtására. A ~ érzékelő eleme általában előrenéző radar, ami a terep változásának megfelelő parancsjeleket dolgoz ki a repülőeszköz vezérlőrendszere működéséhez. A ~ alkalmazásának

célja a kismagasságú repülések során jelentkező figyelem-megosztási nehézségek csökkentése és a repülés biztonságának növelése. terjedési mélység = downwind hazard distance = Az a csapás helyétől szélirányban mért távolság, ameddig a mérgező biológiai harcanyagok, illetve a sugárszennyezés még hatásos koncentrációban eljut. terminál, (be-, ki-, átrakó körzet) = transportation terminal = A ~ olyan létesítmény, ahol katonai szállítmányokat rakodnak be-, át-, ki. Az induló- (feladó) és az érkező (rendeltetési) helyeken létesítenek terminálokat, de. az utánpótlási útvonalak mentén is létrehozhatnak átmenő terminálokat. A terminál lehet tengeri, közúti, vasúti, belvízi, és légi. > be-, kirakó körlet (loading, unloading area) terület (körzet) felderítés = area recon = Az a tevékenység, amikor részletes információt biztosítanak az érdekeltségi területről, az ellenség tevékenységéről a

meghatározott területen. Terület felderítéssel szerzik meg a vegyi-, sugár- és biológiai felderítés hiányzó információit. A parancsnokság határozza meg részletesen a terület határát és az információszerzés követelményeit. területbiztosítás = designation for assignment from specific area = A fegyveres erők (sor)állományának kiegészítésénél az alapelv a hadrend szerinti területi biztosítás feltételének megteremtése. Ez azt jelenti, hogy egy adott területen megalakuló katonai szervezet hadiállománya az ott élő kiképzett tartalékosokból kerül feltöltésre . A hadrend szerinti területi biztosításnak az a lényege, hogy a mozgósítás, a háborús hadrend kialakításának személyi szükséglete - függetlenül attól, hogy ez a személyi szükséglet területileg hol jelentkezik - a békében élő, illetőleg a békében kiképzést folytató csapatoknál, a sorkatonai szolgálat ideje alatt kerül felkészítésre. tiltó

lista (alapszabályok) = list of confidential information (groundrules) = Olyan információ, amely csak a parancsnok előzetes engedélyével adható ki. Felderítési- és erőforrásokkal kapcsolatos információk, értékelések; az egységek elhelyezése, összetétele; a katonai mozgások részletei; hadműveleti parancsok, tervek vagy szándékok; saját vagy ellenséges veszteségek; harcászati elképzelések; a védelmi helyzet részletei; a fegyverek hatásfoka, azok elhelyezése; álcázási módszerek; a katonai személyek nevei; hadműveleti hibák. tiltott körzet = prohibited area = 1. Egy állam szárazföldi területe vagy felségvizei feletti meghatározott kiterjedésű légtér, ahol a repülőgépek repülése tilos. 2 A térképen jelzett terület, amelyen belül az illetékes hatóság engedélye nélkül tilos a hajózás és/vagy a lehorgonyzás. titokvédelem = information security = Azon rendszabályok és eljárások összessége, amelyeknek

érvényesülésével biztosítható, hogy a szervezetek vagy objektumok rendeltetésével, működésével kapcsolatos minősített adatok illetéktelen szervek vagy személyek birtokába ne jussanak, a megszerzett információ valódiságának megítélésében bizonytalanok legyenek, továbbá a fedő információk megismerésével téves következtetésre jussanak. A titokvédelem viszonylag tág fogalom, amely biztosítja a szervezetek és objektumok felderítés elleni védelmével, az objektumok biztonságának megszervezésével, a honvédelmi adatok sajtó útján történő nyilvánosságra hozatalával, a minősített adatok továbbításával, a számítástechnikai berendezések és eljárások titok- és adatvédelmével, a fedőrendszámtáblák használatával, valamint az iratok titokvédelmével kapcsolatos előírások érvényesülését. tolóerő vektor elfordító rendszer = thrust-vectoring system = A repülőeszközök hagyományos aerodinamikai kormányzása

helyett vagy annak kiegészítésére alkalmazott speciális kormányzási eljárás a repülőeszköz hajtómű kiömlőnyílása meghatározott szögtartományokon belüli kitérítésével és ez által a tolóerő vektor irányának változtatásával. A ~ a repülőeszköz három tengely körüli kormányzásához szükséges nyomatékokat az aerodinamikai erők felhasználása nélkül (vagy azok kiegészítésével) azáltal hozza létre, hogy a tolóerővektor irányát megváltoztatva eltávolítja azt a repülőeszköz súlypontjától, ezáltal erőkar keletkezik. többnemzetiségű integrált logisztikai szervezetek = multinational integradted logistics organizations = A NATO szövetséges országok logisztikai szervezetinek összevonásával jönnek létre a többnemzetiségű integrált logisztikai szervezetek. Ebben a támogatási formában a katonai szervezetek logisztikai támogatását, a műveletekben résztvevő több nemzet által összeállított integrált

logisztikai szervezetek végezik. Ezt a módszert akkor célszerí alkalmazni, ha valamely résztvevő nemzet képes biztosítani a logisztikai szervezetek vezetési struktúrájának keretét. A többnemzetiségű logisztikai szervezetek által nyújtott támogatás nem teljeskörí, feltételezi a nemzeti támogató rendszer közremíködését. többnemzetiségű katonai műveletek vezetése = command and control of multinational (combined) military operations = A többnemzetiségű katonai műveletek általában összhaderőnemi jellegűek. Vezetési elveik megegyeznek a vezetés általános elveivel, magukba foglalják a vezetés folyamatosságának, az egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszony kialakításának és fenntartásának, a vezetés integrációjának, decentralizációjának, valamint az együttműködésnek és a kölcsönös támogatásnak elveit. A nemzeti felsőszintű vezető szervek felkészítik a nemzeti erőket a katonai műveletekre, gondoskodnak

azok adminisztratív és logisztikai ellátásáról, tájékoztatják a honvédelmi tárca vezetését a nemzeti erők helyzetéről és tevékenységéről. A nemzeti erők rendszerint hadászati, hadműveleti, harcászati szinten kerülnek a koalíciós parancsnok alárendeltségébe, illetve vezetése és irányítása alá, de a törzs minden esetben integrált összetételű. Ebből gyakran nehézségek adódhatnak a többnemzetiségű erők vezetési struktúrájának kialakítása, működési eljárásai során. Harcászati szinten a törzsek saját parancsnokságaik vezetése alatt maradnak. A többnemzetiségű összhaderőnemi alkalmi harci kötelék parancsnoka az összhaderőnemi törzs segítségével vezeti és irányítja a kötelék erőit. többnemzetiségű kötelék = combined force = Kettő vagy több nemzet katonáiból álló kötelék. többnemzetiségű összhaderőnemi katonai műveletek = multinational (combined) joint military operations =

Többnemzetiségű hadműveleteket szövetség vagy koalíció keretei között hajtanak végre, fegyveres tevékenységgel vagy anélkül, a csapatok, adott esetben a NATO szövetség részeként vonulnak fel. Többnemzetiségű összhaderőnemi katonai műveletekre általában abban az esetben kerül sor, ha az elérendő stratégiai célt egy állam egyedül nem tudja elérni, és ezért a katonai műveletek végrehajtására más államok fegyveres erőivel együttesen kerül sor a közös célkitűzések elérése érdekében, illetve a nemzetközi közösség egységes akaratát kívánja kinyilvánítani a konfliktussal szemben. A NATO szövetségi rendszerek keretében végrehajtott műveletek során a legjellemzőbb a több nemzet fegyveres erőiből kialakított Többnemzetiségű Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék keretében való alkalmazás. Gondoskodni kell az együttműködési képesség maradéktalan megvalósításáról, a nemzeti komponensek hatékony

alkalmazásáról. Ennek érdekében a NATO- és a nemzeti alárendeltségben tevékenykedő parancsnoknak szoros kapcsolatban kell tevékenykedni. többnemzetiségű összhaderőnemi művelet = combined joint operation = Két vagy több nemzet által közösen folytatott, egy meghatározott feladat teljesítése érdekében végrehajtott művelet, legalább két haderőnem részvételével. töltet = charge = A műszaki gyakorlatban a robbantási feladathoz előkészített robbanóanyag-mennyiség. tömegkommunikáció = mass communication = Olyan információs folyamat, ahol a befogadó általában “laza” embertömeg, azaz nagy létszámú és heterogén sokaság. A tömeg semmilyen szempontból nem strukturálható, térben és/vagy időben távol van a kibocsátó befogadótól, így csak eseti és későbbi időpontban történő visszacsatolással állapítható meg, hogy helyesen értelmezték-e a befogadók az üzenetet. A ~ klasszikus eszközei: > a sajtó, > a

rádió, > a televízió. tömegpusztító fegyverek várható alkalmazásának jelei = indication of the use of NBC weapons = Azok a tevékenységek, amiből arra lehet következtetni, hogy az ellenség várhatóan tömegpusztító fegyvereket akar alkalmazni. Ezek a következők lehetnek: az atom-, vegyi-, és biológiai lőszereket tábori raktárakba telepítik, az ellenség csapatai viselik, vagy maguknál hordják a védőeszközeiket, a vegyi-, sugárfelderítők a hagyományos erőkkel együtt hajtanak végre figyelést, a vegyivédelmi alegységeket előrevonták, tömegpusztító fegyvercsapások más harc(hadműveleti) területen, az ellenség csapatainál tömegpusztító fegyverre utaló veszélyjelzések és előrejelzések (pl. “Figyelmeztetés saját atomcsapásról”) továbbítása, a tömegpusztító fegyverek alkalmazási eszközei lőtávolságon belül helyezkednek el, a föld--föld rakéták indító állásba mozognak. tudósítás = report =

Helyszíni beszámoló, amely általában az egyidejűség élményét nyújtja. A tudósító jóvoltából a közönség úgyszólván "jelen van" ott, ahol valami éppen történik. Ebben az esetben szükséges, hogy a tudósított esemény információt hordozó tartalmi részének objektív tárgy- és tényszerűsége, valamint a helyszínt megjelenítő, érzékeltető elemei megfelelő arányban, egységben álljanak egymással. tudósító (haditudósító) = correspondent = Egy médium képviselője (riporter, fotós, kép- vagy hangrögzítő berendezés kezelője), akit egy ország hadseregéhez > akkreditáltak, feszültség-, válság-, vagy konfliktushelyzetben és/vagy övezetben. Státusát az 1949. évi Genfi Egyezmény III Protokoll 4 A (4) cikkelye határozza meg. Ezek a tudósítók előre kitelepülnek a válságkörzetbe, és kísérhetik a hadműveletekben résztvevő egységeket a feszültség és válság időszakában. Nyílt konfliktus idején

ezeket a személyeket haditudósítóknak lehet nevezni. túlélőképesség = survivability = A megfelelő rendszabályok foganatosításával, technikai eszközök, felszerelés biztosításával, az állomány megfelelő felkészítésével, a haderő célszerű alkalmazásával, illetve az ellenség időbeni megsemmisítésével érhető el. túlterhelés korlátozás = g-limit = A repülőeszköz ~ -a a > repülési teljesítményadatok egyik összetevője, azt fejezi ki, hogy a repülőeszköz a manőverezése során milyen megengedett legnagyobb normál túlterhelés (g) hozható létre. A ~ a repülőeszköz repülési pálya görbülete változtatásának képességének törőszilárdsági szempontból megszabott határértékét jelenti. A ~ a manőverező vadászrepülőgépeknél a legnagyobb (9g), míg a nagysúlyú szállító repülőgépeknél mindössze 1,5-2,0g. túlterhelési-tűrőképeség = g-tolerance = A ~ a repülőszemélyzetek pszichofiziológiai

képessége a repüléssel járó különböző irányú túlterhelések elviselésére. A jó ~ a vadászrepülőgép-vezetőknél alapvető követelmény. A gépszemélyzet ~ -ével arányosan növelhető a repülőgép manőverezésének intenzitása. A ~ fokozása érdekében alkalmazzák pld. az un > g-suit -t (g-ruhát) vagy a hátradöntött üléstámlát a pilóta katapultülésénél. A ~ függ a pilóta edzettségétől, testmagasságától, a repülése rendszerességétől, helyes testtartástól és légzéstechnikától. tüzelési terepvonal = field line of fire = A terep azon része, ahol a csapatok a terepfedezet mögül megkezdik a közvetlen irányzású tüzelést. tüzelésképtelenség = F-kill (firepower kill) / destruction-F = A harcjármű azon állapota, amikor fő fegyverzete működésképtelen. Ez lehetséges a személyzet súlyos sérülése miatt, amikor nem képesek üzemeltetni a fegyvereket, vagy mert a fegyverzet és kiegészítő részei oly

mértékben károsodtak, hogy a harctéren a személyzet nem tudja kijavítani, illetve kicserélni. tűzeszközök önálló alkalmazása = weapons free = A légvédelemben alkalmazott kifejezés, a fegyverzet alkalmazására vonatkozó parancs, miáltal egy fegyverrendszer korlátozás nélkül alkalmazható minden, nem saját repülőeszközként azonosított repülőeszköz ellen. Ekkor a légvédelem másik fegyverneme általában "tűzet szüntess” parancsot kap. tűzet szüntess = weapons hold = A légvédelemben alkalmazott kifejezés, a fegyverzet alkalmazására vonatkozó parancs, mely szerint egy fegyverrendszer csak önvédelmi célból, vagy külön parancs alapján alkalmazható. A ~ parancs biztosítja a másik saját légvédelmi fegyvernem tevékenységét. tűztámogatási koordinációs vonal = fire support cordination line = 1. Egy, az illetékes szárazföldi parancsnok által a folyamatban levő harctevékenységekre esetleg befolyást gyakorolni

képes, de nem az ő irányítása alá tartozó tűz koordinációja érdekében létrehozott vonal. A tűztámogatási koordinációs vonalat a felszíni célok elleni, akármilyen típusú lőszert használó légi, szárazföldi vagy tengeri fegyverrendszerek tüzének koordinációjára alkalmazzák. 2 Az illetékes partraszálló vagy kétéltű csapatok parancsnoka által létrehozott olyan vonal, a saját, de nem az ő irányítása alá tartozó tűz koordinálása céljából, amely hatással lehet az éppen folyamatban levő harcászati tevékenységre is. A tűztámogatási koordinációs vonalat a légi, szárazföldi és tengeri fegyverrendszerek tüzének a koordinálására használják, attól függetlenül, hogy azok milyen típusú lőszert használnak a felszíni célok leküzdésére. tűztámogató részleg = fire supporting group = A tűztámogató részleg az önjáró tüzérosztály állományából vezényelt csoport, melynek feladata a zászlóalj

tűztámogatása. tűztilalom alá eső terület = no fire area = A tűztámogatási koordinációs rendszabályok közül azon rendszabályok összessége, amelyek az adott területre a tüzérségi, a repülő vagy a hajólövegek, a tűztámogatásban részesített erő parancsnokának a kérése, illetve jóváhagyása nélkül nem tüzelhetnek. A szárazföldi erők parancsnoka határozza meg a gyors és hatékony tűzerő létrehozásának elősegítése, valamint a csapatok megóvása érdekében. -Uújraélesztés = Resuscitation = A szöveti perfúzió és oxigénellátás helyreállítása. újrafelfegyverkezés = remilitarisations (build up) = Az államok haderőinek újra felfegyverzése, a korábbi haderő szerint, illetve katonai képesség visszaszerzésére irányuló politikai, gazdasági társadalmi folyamat. újságírói csoport = media pool = Az újságírók közös megegyezéssel megalakított korlátozott számú csoportja, akik hajlandóak nem csupán saját,

hanem más médiaszervezet képviseletére is, olyan esetben, ha nagyszámú újságíró nem vehet részt egy adott eseményen. Az ~ -ban jelenlévő újságíróknak minden információjukat meg kell osztaniuk a többi érdeklődő médiával is. újságírói kapcsolatok = relations of journalists = Az újságírók rendszeres informálása és a velük való kapcsolattartás. A katonai szervezet tudósítói hálózat kialakításával napi kapcsolatot tart fenn azokkal az újságírókkal, akik állandóan tudósítanak a szervezet életéről és tevékenységéről. Ezen újságírókról naprakész címlista készül útmutató az egészségügyi biztosítás megszervezéséhez = medical support guidance utóvéd = back guard = A főerők mögött mozgó szárnybiztosító szerv, amely oltalmazza az összes harci támogató és harci kiszolgáló támogató csoportosításokat a főerőkön belül. úttorlasz = road block = Az úton való mozgás akadályozására vagy

korlátozására alkalmazott – rendszerint tűzzel biztosított – nem robbanó műszaki akadály (műszaki zár). -Üügyeleti szolgálat = tour of duty = A vezetés folyamatosságának, a szabályozott működési rendnek, a parancsok (jelzések), intézkedések és jelentések továbbításának és a készenlét fokozása szervezett megkezdésének biztosítására folyamatosan (24 órás) szolgálatba vezényelt erők. ütközőzóna = buffer zone = Olyan meghatározott terület, amelyet egy békeműveleti erő ellenőriz, és amelyről a vitázó vagy ellenséges feleket kizárják. Az ütköző zónát azért hozzák létre, hogy biztosítsanak egy elkülönítési területet a vitázó vagy ellenséges felek között, és így csökkentsék a konfliktus kiújulásának esélyeit. Néhány ENSZ műveletben az elkülönítési vagy szétválasztási zóna kifejezést is használják. üzembentartás = running = az üzemeltetett (használt, alkalmazott) haditechnikai

eszközök üzemképes állapotban tartására és adott feladatra alkalmazóhatóságának növelésére irányuló tevékenységek összessége. Magában foglalja a technikai kiszolgálásokat és a különleges feladatokat. üzemben-tarthatóság = maintainability = Eszközök, rendszerek azon tulajdonsága, hogy bizonyos karbantartási munkák, ellenőrzések, javítások, részegységek cseréje révén az eszköz hosszabb távon képes megőrizni elvárt minőségét, teljesíteni eredeti funkcióját. üzemeltetés = operation and maintenance (vehicle assets) = Az üzemeltetés a haditechnikai eszközök rendeltetésszerű alkalmazása. Magába foglalja a haditechnikai eszközöknek a katonai műveletek végrehajtása céljából történő alkalmazását, valamint az eszközök alegységszintű üzemfenntartását, az eszközök tárolását, technikai kiszolgálását, szállítását. üzemfenntartás = maintenance = Az üzemfenntartás a haditechnikai eszközök állandó

hadrafoghatóságának és megfelelő technikai állapotának fenntartására, az üzemeltetési tartalékok visszaállítására, az alkalmazás során megsérült, meghibásodott eszközök helyreállítására irányuló rendszabályok és tevékenységek összessége. Az üzemfenntartás feladatait különböző stratégia szerint végezhetők el. Ennek megfelelően szükség szerinti, megelőző /preventív/ és műszaki állapottól függő üzemfenntartási stratégia alkalmazható. -Vvadászrepülő készültségi erők = Quick reaction alert interceptor = Egy vagy több, a harcfeladat várható jellegének megfelelő fegyverzettel felszerelt és repülésre előkészített vadászrepülőgép és annak gépszemélyzete, ami a parancsnok döntése alapján meghatározott időtartamon belül képes a felszállás végrehajtására és a harcfeladat megkezdésére. A ~ feladatukat békében meghatározott számú vadászrepülőgéppel, nappal és éjjel folyamatosan vagy

bizonyos időszakokban látják el. vadászrepülő oltalmazás = fighter cover = A vadászrepülők azon tevékenysége, amely egy meghatározott körzet vagy erőcsoportosítás fölött az ellenség légi tevékenységének visszaverésére irányul. vadászrepülők légtér megtisztító harctevékenysége = fighter sweep = A vadászrepülők támadó tevékenysége egy meghatározott harctevékenységi körzetben az ellenséges légi célok felkutatása és megsemmisítése céljából. vadászrepülők riasztási parancs minta = scramble format = Vadászrepülők riasztásához a riasztásra jogosult vezetési pont ~ útján juttatja el a parancsot a kiválasztott repülőegységhez. A ~ tartalmazza a riasztás kategóriáját, a repülőgép típusát, darabszámát, a fegyverzetet, a felszállást követően a tevékenységi körzetbe kivezető irányt, a repülési magasságot, az irányítópont megnevezését. válságkommunikáció = crisis communication =

Válsághelyzetben a katonai szervezet működési zavarainak leküzdését szolgáló kommunikációs szaktevékenység, amelynek során hírek és információk továbbítása történik. A ~ célja: a lakosság hadseregbe vetett bizalmának megőrzése; jó média- és társadalmi kapcsolatok fenntartása; a személyi állomány és családtagjaik biztonságának védelme. válságmegelőzés = conflict prevention = A válságmegelőzésre irányuló tevékenységeket általában az ENSZ Alapokmány VI. Fejezete alapján hajtják végre Ezek a diplomáciai kezdeményezéstől a csapatok megelőző szándékú felvonulásig terjednek a viták fegyveres konfliktussá szélesedésének és kiterjedésének megakadályozására. A válság megelőzés magában foglalhat tényfeltáró küldetést, konzultációkat, figyelmeztetéseket, vizsgálatokat és ellenőrzéseket. váratlanság = suddenness = A meglepetés következménye, amely a meglepett fél számára előre nem látott, fel

nem ismert, fel nem tételezett okoknak a körülményektől függően fokozatosan vagy gyorsan bekövetkező hatása. A váratlanság a meglepetéstől eltérően nem cselekvés, hanem annak csak az eredményektől függően fokozatosan vagy gyorsan bekövetkező hatása, amely kapkodást, zűrzavart, fejvesztettséget okozhat. A váratlanság mint a meglepetés következménye kiküszöbölhető, mert egy bizonyos idő múlva, a meglepetés eredményességeként lép fel. védelemre való felkészítés = preparation for defence = A honvédség az ország védelmére való felkészítésében, a haderő háborús célú igényeinek megfogalmazásával az ország területének védelmére való előkészítésével, a lakosság katonai felkészítésével a riasztási-értesítési rendszer működtetésének segítségével vesz részt. végrehajtási tervezés = planning for implementation = Felhasználja az előzetes tervezési folyamatból kapott útmutatókat, és magában

foglalja a hadműveletek kidolgozását. A hadműveleti tervek a parancsnok azon eszközei, amelyekben a célok elérése érdekében tükröződik látásmódja a hadműveletek végrehajtásának sorrendjéről és a szükséges támogatási funkciókról. Ahol már kidolgozásra került a megfelelő készenléti terv, ott kell a hadműveleti tervek alapjául szolgálnia. vegyi akna = chemical mine = Vegyi harcanyagot tartalmazó akna, melyet az élőerő harcképtelenné tételére, károsítására vagy elpusztítására, valamint az anyagok és a terep szennyezésére alkalmaznak. vegyi szolgálat(ok) = chemical corps = A vegyivédelmi csapatok, szolgálatok közös megnevezése. Végzik a csapatok és objektumok ABV védelméhez kapcsolódó feladatrendszer kialakítását és az ABV támogatás szakfeladatainak végrehajtását. vegyi, sugár, biológiai ellenőrzés = NBC surveillance = A légtér, földfelszín, terület, személyek vagy objektumok vizuálisan, elektronikusan

vagy más eszközökkel történő megfigyelése az ABV szennyezés jelenlétének, hiányának megállapítása érdekében. vegyi, sugár, biológiai felderítés = NBC reconnaissance = Az a tevékenység amikor meghatározzák az ABV szennyezés típusát és nagyságát egy olyan területen, ahol a szennyezés tényét már megállapították, vagy az feltételezhető. Tartalmazhatja a sugárszint nagyságának, a biológiai, vagy a mérgező (harc)anyagok jelenlétének az ellenőrzését, illetve mintavételt a feltételezhetően szennyezett tárgyakról, felszerelésekről és anyagokból. vegyi, sugár, biológiai figyelés = NBC surveillance = Olyan tevékenység, amikor vizuális megfigyeléssel vagy más módszerekkel megerősítjük, vagy elvetjük az ABV csapás megtörténtét, illetve a szennyezés jelenlétét. Magába foglalhatja a az ellenség ABV fegyvereinek használatára vonatkozó információk gyűjtését, az ABV szennyezések előrejelzéséhez kapcsolódó

kockázati tényezőket és meteorológiai adatokat. vegyi-veszélyeztetettség várható következményeinek elemzése = chemical vulnerability analysis = Olyan tevékenység, amely során meghatározzák a vegyifegyverek okozta fenyegetettségi helyzetet, előzetes előrejelzést készítenek, ezek képezik a védelmi rendszabályok alapját. Az elemzés tartalma a következő: az egység védettsége, a mérgező harcanyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, illetve az alkalmazás eszköze, a terep, az időjárás hatása azok viselkedésére, várható veszteségek. véleményirányítók = opinion leaders = Azok az emberek, akik tudatosan, hivatásszerűen véleménynyilvánítók, s nagy mértékben függ tőlük a szervezet presztízse, a közvéleményben kialakult képe. A ~ jellemzői: a nyitottság; a nagy önbizalom; az érzelmi stabilitás; a megbízható ismeret; a jó kommunikációs készség; a csoporton belüli magas presztízs. ~ csoportjai: szakmai

tekintélyek, újságírók verbális (szóbeli) kommunikáció = verbal communication = Nyelvi jelekkel történő információk cseréje. Az ember legjellemzőbb és legbonyolultabb értelmezési kódrendszere. A rendelkezésünkre álló közlési módszerek közül a legteljesebb kommunikációs forma. Gyakorlatilag nincs olyan üzenet, amelynek továbbítására ne lenne alkalmas a szóbeli kommunikáció. vesd össze az elhangzottal (PR) = check against delivery = Az újságírónak szóbeli közlést, beszédet az elhangzás előtt is ki lehet adni, azzal, hogy a valóban elhangzottat hasonlítsa össze az írásban lévővel és az előzőt használja. Ezt általában > embargó megjelöléssel használjuk. veszélyes körzet = danger area = A légi forgalom irányításában egy olyan meghatározott kiterjedésű légtér és szárazföldi terület, amelyen belül a megállapított időpontban egy repülőgép átrepülésére nézve veszélyes tevékenységek folyhatnak.

veszélyes megközelítés = near miss = Két repülőeszköz közötti ferde távolságnak repülés közbeni olyan mértékű és előre nem tervezett lecsökkenése, ami veszélyezteti a repülés biztonságát. A ~ megállapítása történhet vizuális módszerrel és műszeres (radar, optikai stb.) mérés alapján A ~ létrejöttének okai lehetnek: a repülőszemélyzetek vagy a légiirányító szolgálatok által elkövetett hibák. A > repülésbizonság érdekében utólagosan ki kell értékelni minden ~ -t. veszélyeztetett csapatok = endangered troops = Azon katonai erők, amelyek elhelyezkedésüknél vagy feladatuknál fogva fokozottan ki vannak téve a bekövetkezhető vagy bekövetkezett katasztrófák pusztító, romboló hatásainak. veszélyeztetettségi időszak = period of endangered = A háborút közvetlenül megelőző időszak, amikor a rendkívül feszült nemzetközi helyzetben a legfelsőbb törvényhozói vagy államhatalmi szerv elrendelheti a

rendkívüli állapotot, az ország, a gazdaság egy részének felkészítését a háborúra, a fegyveres erőket a közvetlen hadba lépésre. A veszélyeztetettségi időszak néhány naptól néhány hétig tarthat A háború indításának váratlanságát lényegesen csökkentik a korszerű felderítő rendszerek és más ügynöki, hírszerzői jelentések. A veszélyeztetettségi időszak alatt a gazdaság egy részének átállítása a háborús termelésre, a fegyveres erők hadászati szétbontakozásának, felvonulásának, helyzete egyre magasabb szintet ér el, illetve a veszélyeztető fél lépései következtében a fegyveres erők hadműveleti felvonulását is végrehajtják. A veszélyeztetettségi időszakban tovább folynak - feszített ütemben - a diplomáciai tárgyalások a háború elkerülésére, kirobbanásának megakadályozása érdekében, és ha ennek eredményeként nem következik be a háború, a gazdaság haditermelésre állított része,

valamint a fegyveres erők, a veszélyeztetettségi időszakot megelőző állapotba (helyzetbe) térnek vissza. vesztégprognózis = loss prognose = A haditechnikai veszteségprognózis készítésének alapja a hadműveleti területen működő haditechnikai eszközök mennyiségének, az üzemeltetés intenzitásának, körülményeinek meghatározása A haditechnikai veszteségek a művelet jellegétől, a hadműveleti felépítéstől, a katonai szervezetek alkalmazásának rendjétől, az ellenség erejétől, az alkalmazott harceljárástól, a pusztító eszközök minőségétől függ. A haditecnikai eszközveszteségek térbeli és időbeni eloszlása sztochasztikus jellegű, a harctevékenységek lefolyásától függően alakul. veszteség = casualty A személyi állományra vonatkozóan minden olyan személy, akit szervezete halálozás, sérülés, sebesülés, megbetegedés, őrizetbe vétel, fogságba esés vagy eltűnés miatt elveszít. vezércikk, vitacikk és

nyílt levél = editors comment, polemic article and public letter = E publicisztikai műfaj tág teret biztosít írója szubjektivitásának. Hangvételében gyakran indulatos, felháborodott vagy ironikus. A~ célja - elvben, látszólag - a vitatott írás szerzőjének meggyőzése. Valójában azonban mindig az olvasónak szól, őt akarja a vitapartner álláspontjának ellenkezőjéről meggyőzni. A ~ írói oly módon csoportosítják saját érveiket, hogy képesek legyenek vele befolyásolni, maguk mögé állítani az olvasó közönséget. vezetés (haderő vezetése) = command and control = A szövetséges összhaderőnemi hadműveletek vezetésére és irányítására a szövetséges összhaderőnemi kötelék parancsnokának és törzsének a szabványosított eljárásokat és a szövetséges összhaderőnemi kötelék híradó és információs rendszerét kell használnia. Ez a két folyamat hozza létre a vezetés és irányítás rendszerét, amelyet a

szövetséges összhaderőnemi kötelék parancsnoka, a törzs és az alárendelt parancsnokok a hadműveletek tervezésére, igazgatására, koordinálására, felügyelet alatt tartására, valamint támogatásra használnak vezetés egysége = unity of command = Különböző szervezetek feletti egységes parancsnoki irányítás. A hadműveleti területen a haderők parancsnoka vagy az ENSZ főtitkár különleges képviselője – mint a misszió vezetője – felel a feladatok végrehajtásáért. Ugyanilyen jogokkal rendelkezik a nemzeti vezetésért felelős szerv vezetője, aki gyakorolja a koordinálás jogát valamennyi olyan szervezeti komponens felett, amely részt vesz a kijelölt szervezet nemzeti logisztikai biztosításában. vezetés és irányítás = command and control = Egymással szoros kapcsolatban lévő fogalmak, de nem szinonimák (jelentésük nem azonos). A vezetés és irányítás rendszerét a parancsnok és a törzs alkalmazza katonai műveletek és

tevékenységek előkészítése és végrehajtása során. Hatáskör és felelősség, melyet az egyszemélyi parancsnokra ruháznak a célkitűzések meghatározására, a szervezetek struktúrájának és állományának kialakítására, hatékony működésére, a tevékenységek szabályozására, irányítására és ellenőrzésére. Lényege a parancsnoki akarat és szándék megvalósítása. Magában foglalja az alárendelt erők alkalmazásának jogkörét és a felelősséget a feladat sikeres teljesítéséért. vezetés, igazgatás (menedzsment) = management = A szervezet rendeltetését, stratégiáját, szervezeti működési rendjét meghatározó, a döntés előkészítésben és döntéshozatalban résztvevő, valamint a szervezet tevékenységét irányító vezető szakemberek csoportja. vezetési és irányítási ellentevékenység = counter-command and control = A vezetési és irányítási hadviselés támadó jellegű tevékenységeinek összessége, mely

az ellenséges vezetési és irányítási rendszer információktól történő megfosztására, valamint hatásfokának csökkentésére és/vagy pusztítására irányul. vezetési és irányítási hadviselés = command and control warfare = Az összes katonai képesség integrált igénybevétele – beleértve a hadműveleti biztonságot, a megtévesztést, a lélektani műveleteket az elektronikai hadviselést, a fizikai megsemmisítést, amelyeket az összes felderítő forrás és a távközlési és tájékoztató rendszer támogat – annak érdekében, hogy az ellenséges vezetési és irányítási hadviselési képességeket megfossza az információktól, befolyást gyakoroljon rá, csökkentse hatásfokát, vagy szétmorzsolja azt, miközben védi a szövetséges vezetési és irányítási képességeket hasonló tevékenységek ellen. A vezetési és irányítási hadviselést alkalmazzák a katonai műveletekben az ellenséggel szemben mind támadó, mind

védelmi természetű tevékenységként. vezetési és irányítási hadviselés tervezése = planning of command and control warfare = A terv kidolgozásához a hadműveleti törzsnek rendelkeznie kell olyan adatokkal, melyek biztosítják a tervezés realitását. Biztosítani kell a felderítési adatokat, az ellenség híradó és informatikai rendszereinek valószínű felépítését, az elektronikai hadvezetés célmegjelölő csoportjának adatait, a légi, légvédelmi művelet végrehajtásának lehetőségeit. A vezetési és irányítási hadviselést tervező csoport más törzsekkel együttműködésben javaslatot tesz a felderítési adatok gyűjtésének prioritásaira, támogatja a célfelderítési és célmegjelölési folyamatot, javaslatot tesz a parancsnoknak a műveleti terv végrehajtási variációira, valamint teljes egészében koordinálja a műveleti tervhez szükséges adatbevitelt. A tervező csoport egyik alapvető feladata, hogy előtérben tartsa a

saját érdekeket, figyelembe véve azt a tényt, hogy a potenciális célok a hadászati és hadműveleti felderítés fontos információforrásai lehetnek. vezetési és irányítási rendszabályok a harcmezőn = command and control measurements in battlefield = A szárazföldi hadműveletben résztvevő kötelékek tevékenységének koordinációja szükségessé teszi vezetési, irányítási rendszabályok alkalmazását a harcmezőn. Ezek magukban foglalják: a célkörzet kijelölését, az elhatározott és közbeeső végállapotot – a csapatoknak a terepen vagy az ellenség felé orientálása érdekében –, a sávhatárokat – a szomszédos kötelékek elválasztása és a felelősségek elhatárolása céljából –, az előrenyomulás tengelyét a szándék, a manőver orientálásának és a konfliktus megszüntetését célzó egyéb mozgások ábrázolásához, a saját erők elülső vonalának kijelölését, a harcterület legelülső vonalának a

kijelölését, amely a saját csapatok első állásainak határát és a közvetlen irányzású tűzeszközök harcterületét jelöli ki. Szintén magukba foglalják azokat a fázisvonalakat is, amelyek koordinálják a szinteket a légi hadműveletek és a légvédelmi körzetek működése közötti konfliktusok feloldása céljából. Az irányítási rendszabályok magukba foglalják még a tűztámogatás végrehajtását koordináló rendszabályokat is. vezetési és irányítási védelem = command and control protection = A vezetési és irányítási hadviselés védelmi jellegű tevékenységeinek összessége, melyekkel semlegesíti az ellenség azon erőkifejtését, hogy a saját vezetési és irányítási rendszert megfossza az információktól, befolyást gyakoroljon rá, csökkentse hatásfokát, vagy szétrombolja azt a saját erők hatékony vezetésének irányításának fenntartása érdekében. vezetési hadviselés = steering warfare = A felderítés

által kölcsönösen támogatott lélektani hadviselés, katonai megtévesztési hadműveleti biztonság, tűztámogatás és elektronikai hadviselés összehangolt alkalmazása. A vezetési hadviselés a teljes haditevékenység alatt, annak minden szintjén folyamatosan jelen van. Kezdete a tartós válságok és különböző konfliktusok kibontakozásának időszakára esik. vezetési pont = command post = A vezetési feladatok sajátosságainak megfelelően berendezett és vezetéstechnikai eszközökkel felszerelt objektum, ahonnan a parancsnok a törzsével az alárendelteket vezeti és irányítja a katonai műveletek előkészítése és megvívása folyamán. A csapatok vezetése vezetési pontokról valósul meg. A vezetési pontok elhelyezésének, működési rendjének biztosítania kell a folyamatos vezetést. A vezetési pontok mobilitásuk alapján lehetnek mozgók (mobilok) és helyhez kötöttek (immobilok, stacionerek), időben nem változó, állandó

jellegűek. Rendeltetésük szerint feloszthatók harcálláspontra és tartalék harcálláspontra, illetve ideiglenes harcálláspontra. Minden vezetési pont egymástól jól elhatárolható funkcionális feladatkörrel rendelkező elektronizált, informatizált vezetési, híradó és biztosító csoportra tagozódik. vezető nemzet = lead nation = A szövetséges erők logisztikai támogatásánál, a megfelelő adottságokkal rendelkező országot - ha az a megbízatást vállalja - a logisztikai támogatás koordinálása, illetve a logisztikai szükségletek meghatározó részének támogatása céljából vezető nemzetté lehet kijelölni. A vezető nemzet feladatköre hasonlít a szerepkörre szakosodott nemzet feladatrendszeréhez azzal a különbséggel, hogy a vezető nemzet feladatköre szélesebb. A vezető nemzet a működés regionális felelősségi körzetén belül, a szövetséges erők meghatározott szükségleteinek kielégítésén túl, magára vállalja a

támogatási rendszer feletti koordinálás feladatát is. vezetői képesség = leadership capability = Kibontakoztatásának alapvető feltétele a haderő szervezeteiben rejlő lehetőségek kihasználása, a katonai feladatok megoldása. A vezetői képesség az elérendő katonai cél teljesítése érdekében soron lévő részfeladatok és azok teljesítéséhez szükséges információk megszervezésében, erőkeszközök, feltételek meghatározásában, létrehozásában nyilvánul meg, elsősorban a fegyveres küzdelem körülményei között úgy. hogy a legkisebb veszteséget eredményezze. Hasonló harci lehetőségekkel rendelkező felek között a vezetői képesség döntheti el a küzdelem kimenetelét. világháló = WWW - World Wide Web = A legnagyobb, legátfogóbb és legdinamikusabban fejlődő > hypertext és > hypermedia alapon működő számítógépes hálózati információkereső rendszer. Leggyakoribb elnevezése a ~ -n kívül "a Web"

vagy "a Net". A ~ nem azonos az > Internettel, annak csupán az egyik használati módja. visszatérítés = re conversion = A helyreállítás folyamatának befejező fázisa, a megjavított eszközök visszatérítése. A visszatérítés a csapattagozatban minden esetben az állományilletékes katonai szervezethez történik. A központi-, illetve a nemzetgazdasági szervezeteknél elvégzett javításokat követően, az eszközök tartalékként funkcionálnak, és a feltöltési terveknek megfelelően kerülnek a csapatokhoz. vízkár-elhárítás = flood damage relief = Mindazon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyeknek célja a vizek kártételeinek (elsősorban az árvíz, de hazánkban még inkább a belvíz által okozott károk), azok közvetlen, illetve közvetett hatásainak csökkentése, továbbterjedésének vagy fokozódásának megakadályozása, megelőzése. vonal alakzat = line formation = A zászlóalj alkalmi harci kötelék

századainak szakaszai egy lépcsőben történő szétbontakoztatása. Ez az alakzat nem teszi lehetővé az alegységek mélységben történő elhelyezését, kevésbé teszi lehetővé a rugalmas manőverek végrehajtását. vontatás = trackage = A vontatás a haditechnikai eszközök helyreállítási folyamatának része, a katonai műveletek során megsérült, meghibásodott haditechnikai eszközök összegyűjtésével és a magasabb szintű javító szervekhez történő elvontatásával, szállításával kapcsolatos műveletek összessége. -Zzászlóalj vezető tiszthelyettes = battalion sergeant major = A tiszthelyettesi, tisztesi és rendfokozat nélküli állományt érintő kérdésekben a parancsnok tanácsadója. Feladata nem irányító jellegű, de ismeri a zászlóalj harci, vezetési és logisztikai feladatait.