Latin nyelv | Középiskola » Középkori államigazgatási latin-magyar szószedet

Adatlap

Év, oldalszám:2008, 6 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:142
Feltöltve:2008. október 16
Méret:55 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Középkori államigazgatási latin-magyar szószedet abductio - jobbágyok erőszakos elvitele allodium - majorság armiger - fegyvernök audientia - igazságügyi panaszfelvevő hivatal aula - udvar (királyi, királynéi vagy hercegi) aule regie iuvenes - udvari ifjak aule regie milites - a királyi udvar vitézei aulicus - palotás; az udvartartás tagja baccalaureus és magister - egyetemi végzettség fokozatai banatus - bánság banderium - zászlóalj banus - bán camera salium - sókamara cancellaria maior - nagy kancellária cancellarius - kancellár capitaneus - Magyarország kapitánya capitaneus generalis - főkapitány census - évi adó (királyi városoktól); földbér civitas - város (tényleges), vagy püspöki székváros civitas montana - bányaváros collecta - királyi rendkívüli adó, majd földesúri adó collecta victualia - élelmiszeradó comes - ispán comes camararum - kamaraispán comes capelle regie - kápolnaispán comes marcae - határispán

comes palatinus - nádor/nádorispán comes parochianus - megyésispán comes Siculorum - Székelyispán comitatus - királyi vármegye; nemesi megye condicionarius - mezőgazdasági tevékenységet folytató szolga confinia - országhatár, végek congregatio generalis - egy vagy több megye törvényhozó gyűlése congregatio generalis regni - a magyar országgyűlés cubicularius - királyi kamarás curia regia - királyi kúria (udvar) decretum maius - „nagyobb törvénykönyv” descensus - szállásadás dicatores vagy exactores - adószedők dominalis jövedelem - a királyi birtokról befolyó jövedelem dominus - „úr” donatio - adomány egregius - vitézlő fratres condivisionales - osztályos atyafiak fratres generationales - nemzetségi atyafiak generalis exercitus - „általános felkelés” gens/natio - „nemzet” gubernator - kormányzó homo possessionatus - nemtelen birtokosok honor - tisztséggel járó adomány immunitas - mentesség inguilinus -

zsellér interdictum - tilalom (egyházi büntetés) iudex - bíró iudex curiae regiae - országbíró iudex nobilium - szolgabírák iudex vice specialis presentie - „a királyi különös jelenlét helyett eljáró bíró” iudices ordinarii - az ország „rendes bírái”; pl. nádor, országbíró stb iudicium Dei - istenítélet ius quartale/quarta puellaris - leánynegyed ius patronatus - kegyúri jog ius resistendi - ellenállási jog ius stapuli - árumegállító jog lancea - lándzsa, a toborzás egysége literatus - deák vagy udvari jegyző lucrum camere - kamarahaszna vagy/később kapuadó 1/5 aranyforint magister agazonum - lovászmester magister curiae - udvarnokmester magister dapiferorum - asztalnokmester magister ianitorum - ajtónállómester magister pincernarum - pohárnokmester magister tavernicorum - tárnokmester magnificus - „nagyságos” mansio - ház, telek marchia - határispánság marturina - nyestbőradó miles christianus - keresztény

lovag nobiles - nemesek nobilitatio - nemesítés nona - kilenced notarius secretarius - titkos jegyző oppidum (libera villa) - mezőváros ordo - „rend” partikularis nemesség - feltételes (egytelkes) adófizető nemesség parvulus - apród patricius - városi vezető réteg („tanácstagok”) pecunia exercitualis - „hadakozópénz”; hadmentességi adó praerogativa - királyi előjog prelati et barones - egyházi és világi méltóságok presentia regia - királyi személyes jelenlét proceres - előkelők processus - járás (megyéé) proclamata congregatio - kikiáltott közgyűlés protonotarius - ítélőmester (a titkos pecséttel ellátott oklevelek kiadója) quinquagesima - juhötvened (románoktól) rector - elöljáró registrum - részletes kimutatás regnicola - „országlakos” schola minor és maior - alsóbb és felsőbb iskola secretarius cancellarius - titkos kancellár sedes - „székek” sedes iudiciaria (sedria) - megyei törvényszék

servitor - jámbor szolga; a serviens-ből alakul; familiaris servus - szolga sessio - jobbágytelek sigillum duplex - kettős pecsét sigillum maius - királyi nagypecsét sigillum mediocre - királyi középpecsét sigillum regnicolarum - az „országlakosok pecsétje” sigiullum secretum/minus - titkos- vagy kispecsét societas civilis - „politikai társadalom” specialis notarius - kancellária különleges jegyzője specialis presentia domini regia - királyi különös jelenlét subsidium - rendkívüli adó; segély summus thesaurarius - királyi főkincstartó supplicatio - kérvény terra fimata - trágyázott föld tributum - vám tricesima - harmincadvám urbura - bányabér vexillum - „zászló”, a királyi sereg szervezeti egysége vicarius - esztergomi érseki helynök vicecancellarius - alkancellár vicecomes - alispán vice iudex curiae regiae - alországbíró vigesima - huszad villa - falu villicus - falusi elöljáró