Economic subjects | Social insurance » A gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatásról

Datasheet

Year, pagecount:2008, 4 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:43

Uploaded:November 06, 2009

Size:45 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!


Content extract

A gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatásról A segédeszközökről általában: a gyógyító eljárás során és a rehabilitációban is fontos szerepet töltenek be, a gyógyulási folyamatban a beteg életminőségének javítását szolgálják. Gyógyászati segédeszköznek azokat a technikai eszközöket tekintjük, amelyeket az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal vagy rokkantsággal élők gyógyászati, ápolási ellátásában használnak. A támogatás: Jelentőségükre tekintettel az egészségbiztosító egyes gyógyászati segédeszközök árához támogatást nyújt. Ebben az esetben a termékért fizetendő összeg megoszlik a társadalombiztosítás és a beteg között, a beteg tehát nem a termék piaci árát, hanem a támogatás összegével csökkentett térítési díjat fizeti ki a gyógyászati segédeszközt forgalmazó cégnek. A gyógyászati segédeszközök nem vénykötelesek, ezért, aki

gyógyászati segédeszközt akar vásárolni, csak akkor van szüksége vényre, ha lehetősége van azt társadalombiztosítási támogatással igénybe venni. Ebben az esetben a termékért fizetendő összeg megoszlik a társadalombiztosítás és a beteg között. Vény nélkül a termék teljes árát a vevő fizeti ki Társadalombiztosítási támogatással a Magyar Orvosi Kamara tagjai jogosultak gyógyászati segédeszközt rendelni, ha erre az egészségbiztosítóval kötött szerződésük alapján jogot szereztek, tehát magánrendelésén is lehet tb támogatással gyógyászati segédeszközt rendelni, ha ezt az orvos jelzi a vényen. Csak egyféle gyógyászati segédeszköz vehető igénybe. Ennek érdekében a beteg köteles tájékoztatni a kezelőorvosát hogy a betegségével összefüggésben más orvos milyen gyógyászati segédeszközt rendelt számára az adott eszköz kihordási idején belül, továbbá, a felírással egyidejűleg a vény hátoldalán

írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki. Az egyes társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök körét, támogatási mértékét és összegét a EszCsM. rendelet melléklete tartalmazza Meghatározza továbbá azt is, hogy az egyes támogatott eszközöket milyen szakvizsgával rendelkező orvosok írhatnak fel, és melyek azok a betegségek, amelyek gyógykezeléséhez igénybe lehet venni a gyógyászati terméket. Továbbá a rendelet szabályozza azt is, hogy egy vényen hány darab eszköz rendelhető, mennyi a kihordási idő (azaz mennyi idő múlva lehet ugyanazt az eszközt ismételten felírni), és melyek azok az eszközök, amelyek közgyógyellátás terhére szolgálhatók ki (a leghosszabb kihordási idejű és egyúttal a legalacsonyabb közfinanszírozás

alapjául elfogadott árú termék). A rendeletben meghatározták a társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető, de kölcsönbe vehető eszközök körét is. A társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközök a támogatás alapjául szolgáló ár százalékos (100, 95, 85, 70, 50 %), fix összegű illetve a betegségtől függő keretösszegben megállapított támogatását kapják. A társadalombiztosítás által támogatott – és a rendeltetésszerű használat során a kihordási időn belül meghibásodott – gyógyászati segédeszközök egyúttal társadalombiztosítási támogatással javíttathatók is, ha a kezelőorvos vagy a háziorvos vényen rendeli. Az egyedi méretvétel alapján rendelésre készült gyógyászati segédeszközök javítási díjához az eredeti kihordási idő leteltét követően a kihordási idővel azonos ideig még jár a támogatás, ezért a javított eszközzel azonos rendeltetésű új terméket

nem lehet ez idő alatt támogatással megvásárolni, kivéve a már ismertetett, a kihordási időn belüli felírhatóság szabályaival azonos esetben. Egyes gyógyászati segédeszközök esetében lehetőség van azok kölcsönözésére is. A kölcsönzési díjhoz az ún. közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési díj áfával megnövelt 50, 70, 85 vagy 100%-ának megfelelő összegű támogatást nyújt az egészségbiztosító, ha azt az orvos vényen rendeli. A társadalmi szolidaritás elve alapján lehetőség van a közgyógyellátás terhére igénybe venni egyes gyógyászati segédeszközöket, illetve az eszközök javítását. A közgyógyellátás keretében olyan eszközöket támogat az egészségbiztosító, amelyek folyamatos és országos ellátását az eszköz gyártója előzetesen vállalta. Amennyiben a gyártó az eszköz folyamatos és országos ellátását egy hónapot meghaladóan nem biztosítja, az eszközt törlik a támogatásból,

és nem lehet rá tb támogatást igénybe venni. Mikor lehet más fajta segédeszközt támogatással igénybe venni: Ha a beteg egészségi, illetve testi állapotában bekövetkezett változás ezt szükségessé teszi, vagy a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerű használata közben, de a szavatossági időn túl hibásodott meg oly mértékben, hogy nem javítható, továbbá, ha az egyszeri javítási költség meghaladja az új gyógyászati segédeszköz árához nyújtott társadalombiztosítási támogatásnak a javítás időpontjában érvényes összege 60%-át. Társadalombiztosítási támogatás csak az egészségbiztosító által az orvos rendelkezésére bocsátott vényen rendelt gyógyászati segédeszköz árához jár. A vényen szerepelnie kell: Az orvos neve rendelőjének címe és telefonszáma. A szabályosan kitöltött vény alaki kellékei a következők: beteg neve, lakcíme, TAJ száma, születési időpontja, és a rendelés dátuma, illetve

szükség szerint az országkód és az Enyomtatvány száma. Szerepelni kell a vényen a betegséget jelölő kódnak (BNO), a gyógyászati segédeszköz jogszabályban meghatározott, pontos megnevezésének, darabszámának, a rendelés jogcímének, valamint az egészségügyi szolgáltató ágazati azonosítójának, továbbá természetesen kell az orvosi pecsét és az orvos aláírása is. Valamint kölcsönzés esetén fel kell tüntetni az elrendelt kölcsönzés időtartamát Amennyiben ezek az adatok nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyászati segédeszközt kiadni. Egy vényen csak egyféle rendeltetésű gyógyászati segédeszköz és tartozékai rendelhetők, és ha az eszköz és tartozéka(i) eltérő jogcíműek, csak külön vényen rendelhetők. Az orvos a gyógyászati segédeszköz rendelésekor tájékoztatja a beteget a gyógyászati segédeszköz kihordási idejéről, rendeltetéséről, a

társadalombiztosítási támogatás mértékéről, összegéről, illetve a vénybeváltás 30 napos határidejéről is; a gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó pedig az eszköz használatának módjáról. A vény a kiállítástól számított 30 napig váltható be támogatással, de a vény kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb 90 nap telhet el, rendelésre készített eszköz esetén 120 nap. Hol váltható ki: Az egészségbiztosítóval szerződéses kapcsolatban álló gyógyászati forgalmazóknál, gyógyszertáraknál, látszerészeteknél, gyártóknál. segédeszköz A gyógyászati segédeszköz kiváltásával kapcsolatos utazáshoz utazási költségtérítés jár, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál szerzi be. Ha a gyógyászati segédeszköz más

olyan eszközzel helyettesíthető, amelynek térítési díja kedvezőbb és rendeléskor az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget, az eszközt kiszolgáltatónak e helyettesíthetőségről tájékoztatni kell a beteget, és ha kéri, a rendelt termék helyettesítésére a beteg számára legolcsóbb gyógyászati segédeszközt kell felajánlani. Az orvos által felírt, egyedi méretvétel alapján rendelésre készülő, valamint a méltányossági kérelem alapján rendelt gyógyászati segédeszköz nem helyettesíthető. A beteg vagy a gyógyászati segédeszközt átvevő személy az átvételt a vényen aláírásával igazolja. A társadalombiztosítási ártámogatásban nem részesülő gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból akkor adható támogatás, ha a beteg más, támogatott eszközzel megfelelő eredményességgel nem kezelhető, nem gyógyítható, illetve nem látható el, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás

nem következik be. Nem lehet méltányossági jogkörben támogatást megállapítani, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg támogatással kölcsönzi. Az általános támogatási szabályokban foglaltaktól eltérő gyakorisággal a gyógyászati segédeszköz árához akkor nyújtható támogatás, ha a betegnek az eredetileg meghatározott mennyiség nem elegendő, illetve ha elveszti, vagy eltulajdonítják tőle a segédeszközét. A gyógyászati segédeszközök körében a következő esetekben van lehetőség az ún. gyógyászati segédeszközlistán rögzített társadalombiztosítási ártámogatási szabályoktól eltérni. 1. A támogatott gyógyászati segédeszközlistán szereplő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás, a beteg egészségi állapota és a szociális helyzete alapján 2. A támogatott gyógyászati segédeszközlistán nem szereplő, nem támogatott gyógyászati segédeszköz árához a beteg egészségi állapota szerint

nyújtható támogatás 3. A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszközök javítási díjához is nyújtható támogatás. 4. A gyógyászati segédeszközök árához a normatív támogatástól eltérő gyakorisággal is nyújtható támogatást. Amint azt az elnevezés is mutatja, a támogatás az ellátások árához jár, oly módon, hogy a megítélt méltányossági támogatás összegével kevesebb térítési díjat kell, vagy nem kell a betegnek fizetni, és utólag a támogatás összegét a forgalmazó és az OEP elszámolja. A méltányossági eljárás, tekintettel arra, hogy az egyén sajátos helyzetén alapul, kizárólag írásbeli kérelem alapján indulhat. A méltányossági kérelmet benyújthatja a beteg biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, illetve az ő képviseletükben a törvényes képviselőjük, vagy közeli hozzátartozójuk is. A kérelmet minden esetben írásban, a kezelő orvosnak az adott

gyógyszerre vonatkozó javaslatával együtt kell benyújtani az a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál vagy vasutas munkavállaló esetén a VTI-nél. . A támogatott gyógyászati segédeszköz magasabb támogatására vonatkozó méltányossági kérelemnek tartalmazni kell: beteg személyi adatai (név, anyja neve, lakcíme) és TAJ száma a beteggel közös háztartásban élő személyek adatai (név, családi kapcsolat, nettó jövedelem a megelőző 3 hónapban) 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető  kezelő szakorvos javaslata, amelyből megállapítható a kért eszköz neve, a kért támogatás időtartama, és az eszköz szükségességének indokolása vény a kért gyógyszerről ha a beteg ellátásához az adott kihordási időre redelhető eszköz nem elegendő, akkor erről a rendelésre jogosult orvos igazolását A nem támogatott

gyógyászati segédeszköz támogatására vonatkozó méltányossági kérelemnek tartalmazni kell: beteg személyi adatait (név, anyja neve, lakcíme) és TAJ száma a beteggel közös háztartásban élő személyek adatai (név, családi kapcsolat, nettó jövedelem a megelőző 3 hónapban) 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a kért eszköz neve, a kért támogatás időtartama, és az eszköz szükségességének indokolása vényt a kért gyógyszerről a magyarországi gyártó vagy forgalmazó árajánlatát az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt Az egyébként nem támogatott, de méltányosságból tb támogatást engedélyezett gyógyászati segédeszköz javítása esetén a javítást végző szolgáltatónak a javításra adott árajánlatát is csatolni kell. A méltányossági alapú támogatás

egyszeri, a gyógyászati segédeszköz kihordási idejére vonatkozik.  Méltányossági ártámogatás engedélyezése esetén az engedéllyel ellátott vényt az OEP postán megküldi a betegnek és tájékoztatja, hogy hol veheti át az eszközt, illetve, egyúttal értesíti a kezelőorvost és a gyógyászati segédeszköz gyártóját is